Volvo | XC90 Twin Engine | ‏Excellence Lounge | Volvo XC90 Twin Engine 2019 Early ‏Excellence Lounge

Volvo XC90 Twin Engine 2019 Early ‏Excellence Lounge
XC90
EXCELLENCE LOUNGE
DOP L N Ě K
VÄLKOMMEN!
Zde se dozvíte o fungování zadních sedadel ve svém voze Volvo XC90 Excellence Lounge. Podrobnější informace pro uživatele najdete
ve vozidle, v aplikaci a na webu. V okamžiku zveřejnění jsou všechny známé druhy výbavy/příslušenství označeny hvězdičkou: *.
STŘEDOVÝ DISPLEJ VOZIDLA
Uživatelská příručka je k dispozici na středovém displeji vozidla, kde se
nachází v horním zobrazení.
MOBILNÍ APLIKACE:
Uživatelská příručka je k dispozici jako aplikace (Volvo Manual) pro
tablety a chytré telefony. Aplikace obsahuje pro vybrané funkce
instruktážní filmy.
STRÁNKA PODPORY VOLVO
Na stránce podpory Volvo Cars (support.volvocars.com) najdete
příručky, instruktážní filmy a další informace a tipy k vašemu vozu
Volvo a vlastnictví tohoto vozu.
TIŠTĚNÉ INFORMACE
V příruční schránce se nachází doplněk k uživatelské příručce.
Obsahuje informace k pojistkám a specifikacím a přehled důležitých
a praktických informací. Tištěnou uživatelskou příručku a příslušný
doplněk si lze objednat.
OVLÁDACÍ DISPLEJ PRO ZADNÍ SEDADLA
Ovládací displej se nachází v tunelové konzole mezi zadními
sedadly. Odsud můžete ovládat funkce sedadel, ohřívání a chlazení
nápojů a funkce Lounge Console.
Zvednutí obrazovky
–– Zatlačte na horní část obrazovky. Obrazovka se automaticky
zvedne a spustí.
Po jisté době se světlo ztlumí. Obrazovku znovu aktivujete tím, že se
jí dotknete.
Spuštění obrazovky dolů
Obrazovka se spouští dolů manuálně:
–– Tiskněte horní část obrazovky, dokud se obrazovka zcela
nezasune do tunelové konzoly. Obrazovka se při spuštění vypne.
NAVIGOVÁNÍ NA OVLÁDACÍM DISPLEJI
Ovládací displej má dotykovou obrazovku, která nabízí různá
zobrazení. Klepnutím na tlačítko na obrazovce aktivujete nebo
změníte nastavení funkce.
Tlačítka ve výchozím zobrazení
Ohřev pro levé a pravé sedadlo.
Chlazení/ohřev držáku nápojů.
Odvětrání pro levé a pravé sedadlo.
Nastavení konzoly Lounge Console ze zadního sedadla.
Návrat na výchozí zobrazení z jiné obrazovky
Po jisté době se ovládací displej automaticky vrátí do výchozího
zobrazení.
NASTAVENÍ ZADNÍHO SEDADLA
Zadní sedadla ve vozidle lze nastavovat pomocí ovladačů z boku na
sedadlech.
Sklon opěradla nastavíte posunutím ovladače dopředu/dozadu.
Sedadlo zvednete/spustíte dolů posunutím zadní části ovladače
nahoru/dolů. Sedadlo posunete dopředu/dozadu posunutím
ovladače dopředu/dozadu.
Přední hranu sedáku zvednete/spustíte dolů posunutím přední části
ovladače nahoru/dolů.
Nastavení masáže, boční podpěry, bederní opěrky a prodloužení
sedáku se provádí pomocí multifunkčního ovladače.
V jednom okamžiku lze provádět pouze pohyb jedním směrem
(dopředu/dozadu/nahoru/dolů). Sedadlo lze nastavovat, když je
vozidlo v chodu, a jistou dobu po odemknutí dveří, když vozidlo
v chodu není. Nastavovat lze i jistou dobu po vypnutí vozidla.
Sedadla jsou vybavena ochranou proti přetížení, která zasáhne,
pokud je sedadlo blokováno předmětem. V tomto případě odstraňte
předmět a nastavte sedadlo znovu.
Pokud chcete nastavit polohu pro spaní/komfortní polohu, možná
budete muset nejdříve posunout sedadlo mírně dopředu.
ÚPRAVA NASTAVENÍ SEDADLA
Pokud chcete nastavit bederní opěrku, boční podpěru v opěradle,
délku sedáku nebo nastavení masáže, použijte multifunkční ovladač
z boku sedadla. Nastavení prováděná pomocí multifunkčního ovladače jsou zobrazená na ovládacím displeji. Na displeji se zobrazují
pouze nastavení vždy pro jedno sedadlo.
1. Zvedněte ovládací displej.
2. Otočením nebo stisknutím multifunkčního ovladače v libovolném
směru aktivujte nastavování sedadla. Na ovládacím displeji se
otevře zobrazení nastavení sedadla.
3. Na ovládacím displeji zvolte příslušnou funkci klepnutím na displej
nebo otočením multifunkčního ovladače nahoru/dolů.
4. Nastavení změníte tak, že ovladač stisknete v požadovaném směru.
Masáž
Klepnutím na tlačítko na obrazovce nebo výběrem funkce
pomocí multifunkčního ovladače aktivujte funkci masáže.
Funkci masáže nelze používat, když je vozidlo vypnuté.
V případě masáže jsou k dispozici následující možnosti nastavení:
Zap/Vyp: Funkci masáže aktivujte/deaktivujte výběrem
možnosti Zap nebo Vyp.
Program 1-5: V předvolbách je nastaveno pět masážních programů. Vyberte z možností 1 (Kýv), 2 (Zvyš),
3 (Progr), 4 (Bedr) a 5 (Ramn).
Intenzita: Zvolte nízké, normální nebo vysoké nastavení.
Rychlost: Zvolte pomalé, normální nebo rychlé
nastavení.
Boční podpěra
Klepnutím na tlačítko na obrazovce nebo výběrem
funkce pomocí multifunkčního ovladače aktivujte
nastavení boční podpěry opěradla.
• Stisknutím přední části tlačítka sedadla na
multifunkčním ovladači zvyšte boční polstrování.
• Stisknutím zadní části tlačítka sedadla boční
polstrování snížíte.
Bederní opěra
Klepnutím na tlačítko na obrazovce nebo výběrem
funkce pomocí multifunkčního ovladače aktivujte
nastavení bederní opěrky.
• Pomocí tlačítka sedadla nahoru/dolů na multifunkčním
ovladači přesuňte bederní opěrku nahoru/dolů.
• Stisknutím přední části tlačítka sedadla bederní
opěrku zvýšíte.
• Stisknutím zadní části tlačítka sedadla bederní opěrku
snížíte.
Prodloužení sedáku
Klepnutím na tlačítko na obrazovce nebo výběrem
funkce pomocí multifunkčního ovladače aktivujte
nastavení délky sedáku.
• Stisknutím přední části tlačítka sedadla na
multifunkčním ovladači prodloužíte sedák.
• Stisknutím zadní části tlačítka sedadla zasunete sedák.
KONZOLA LOUNGE CONSOLE
Lounge Console tvoří 12,9" dotyková obrazovka a kombinovaný
prostor s opěrkou pro nohy a odkládací schránkou. Lounge Console
lze nastavovat dopředu/dozadu přes ovládací displej na zadním
sedadle.
Na ovládacím displeji klepněte na tlačítko. Tím zpřístupníte zobrazení, ve kterém můžete upravit nastavení
Lounge Console.
Klepnutím na tlačítko obrazovku vysunete do režimu
pro čtení nebo ji zasunete. V režimu čtení lze manuálně
upravit úhel sklonu obrazovky. Pokud chcete zastavit
vysunování/zasunování obrazovky, klepněte na tlačítko
vysunování/zasunování. Dávejte při nastavování pozor,
aby nedošlo k přiskřípnutí.
Za účelem zvýšení komfortu lze konzolu nastavit
dopředu/dozadu. Dávejte při nastavování pozor,
aby nedošlo k přiskřípnutí.
Klepnutím na tlačítko obrazovku (je-li vysunuta) zasunete
a nastavíte konzolu směrem dopředu na maximum. Pokud
chcete tento pohyb zastavit, stiskněte tlačítko znovu.
Opěrku pro nohy lze nastavit do jedné ze tří různých poloh, nebo
ji lze zavřít. Opěrka pro nohy se otevírá tlačítkem na spodní hraně
Lounge Console. Poloha se nastavuje manuálně. Nastavte opěrku
pro nohy do požadované polohy. Pokud ji chcete spustit a zavřít,
nejdříve ji zvedněte zcela nahoru a potom ji spusťte dolů.
Klepnutím na tlačítko aktivujte a nastavte integrovanou
funkci ohřevu opěrky pro nohy.
Zamykání krytu úložné schránky
Když je kryt úložné schránky v konzole zavřený, lze jej uzamknout
pomocí přiložené zamykací karty. Chcete-li kryt zamknout nebo
odemknout, podržte kartu před čtečkou karet na pravé straně
konzoly v místě označeném klíčem. Během zamykání a odemykání
se může ozvat tlumené cvaknutí. Válcová část zamykací karty se
musí otočit směrem k symbolu klíče. Pokud chcete změnit nastavení z uzamčeného režimu na neuzamčený, dejte kartu na několik
sekund mimo čtečku a potom ji znovu položte před čtečku.
Aplikace pro Lounge Console
Aplikaci Excellence Lounge najdete na obrazovce Lounge Console.
Pomůže vám seznámit se s možnostmi vozidla, nabídne informace
o výjimečných funkcích Excellence Lounge a pomůže, například,
s připojením k Wi-Fi nebo Bluetooth.
VYHŘÍVANÁ/VĚTRANÁ SEDADLA
Sedadla lze vyhřívat za účelem zvýšení komfortu, když je chladno.
Vyhřívání sedadla se nastavuje z ovládacího displeje.
–– Opakovaným klepáním na tlačítko levého nebo pravého
sedadla přepínejte mezi čtyřmi úrovněmi nastavení:
vypnuto, vysoká úroveň, střední úroveň a nízká úroveň
ohřevu. Tlačítko indikuje nastavenou úroveň.
Sedadla lze odvětrávat, aby se, například, odstranila vlhkost z oděvů.
–– Opakovaným klepáním na tlačítko levého nebo
pravého sedadla přepínejte mezi třemi úrovněmi
nastavení: vysoká úroveň, střední úroveň a nízká
úroveň. Tlačítko indikuje nastavenou polohu.
DRŽÁK TABLETU*
Vzadu na hlavové opěrce předního sedadla se nachází držák, který
je určen pro většinu tabletů.
Umístěte tablet do držáku:
1. Stiskněte dolů jazýček a kryt otevřete tak, že jej vyklopíte dopředu
k hlavové opěrce.
2. Zasuňte tablet do držáku a kryt zavřete.
Vytáhněte tablet z držáku:
1. Stiskněte tlačítko na spodní straně pevné části hlavové opěrky.
2. Potáhněte držák dozadu/nahoru.
UPEVŇOVACÍ BODY PRO DĚTSKÉ SEDAČKY
Vozidlo je vybaveno upevňovacími body pro dětské sedačky na
zadních sedadlech.
Horní upevňovací body jsou primárně určeny pro používání s
dětskými sedačkami upevňovanými po směru jízdy.
1. Vysuňte sedadlo dopředu a sklopte opěradlo dopředu tak, aby
upevňovací úchyt byl přístupný.
2. Vždy dodržujte montážní pokyny výrobce platné pro správnou
montáž.
VYKLÁPĚNÍ STOLKŮ
Pod loketní opěrkou v zadních sedadlech se nacházejí dva stolky,
které lze vyklopit přes zadní sedadla.
1. Zcela otevřete kryt loketní opěrky.
2. Pomocí koženého poutka zvedněte stolek z loketní opěrky a
vyklopte jej do zcela vzpřímené polohy.
3. Sklopte horní část stolku přes sedadlo a zasuňte jej do strany.
Pokud chcete stolek sklopit zpátky, postupujte v opačném pořadí.
CHLADICÍ BOX
Za loketní opěrkou v zadním sedadle se nachází chladicí box s
místem na dvě láhve a úložným prostorem na sklenice.
• Box otevřete stisknutím tlačítka, které se nachází nad krytem.
• Na vnitřní straně boxu se nachází regulace teploty.
Funkce chlazení je aktivní, pokud je vozidlo v chodu nebo pokud je
nastaveno do polohy zapalování II.
TEPLÉ A CHLADNÉ NÁPOJE
V přední části loketní opěrky se nacházejí dva držáky nápojů/sklenic
a držák k vyhřívání/ochlazování např. láhve s čajem nebo šálku kávy.
–– Držák otevřete stisknutím krytu. Ohřev nebo chlazení se reguluje
z ovládacího displeje. Modré LED diody označují, že je aktivní
chlazení, zatímco červené LED diody indikují, že je aktivní ohřev.
Vyhřívání nebo chlazení lze aktivovat, když je vozidlo v chodu nebo
když je nastavena poloha zapalování II.
–– Opakovaným klepáním na tlačítko na ovládacím
displeji přepínejte mezi dvěma funkcemi: chlazení a
ohřev. Tlačítko indikuje nastavení.
USB PORTY A ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY
USB porty: Pod loketní opěrkou v zadních sedadlech se nacházejí
dva USB porty. Tyto porty lze používat např. k dobíjení mobilního
telefonu nebo tabletu.
12 V: Zásuvku lze použít pro různá příslušenství o napětí 12 V, jako
jsou, například, přehrávače hudby nebo mobilní telefony (maximální
výkon 120 W).
Dva USB porty se nacházejí rovněž v konzole obrazovky* vzadu na
hlavové opěrce sedadla řidiče. Tyto porty lze používat např. k dobíjení mobilního telefonu nebo tabletu.
–– Vytáhněte zapalovač cigaret ze zásuvky a připojte konektor
příslušenství. Vytáhněte konektor příslušenství a, pokud zásuvku
nepoužíváte, nasaďte zpět zapalovač cigaret.
Přes USB porty nelze přehrávat média v audiosystému vozidla.
Aby USB porty a elektrické zásuvky fungovaly, musí být elektrický
systém vozidla minimálně v poloze zapalování I.
Elektrické zásuvky: Pod loketní opěrkou v zadním sedadle se
nachází jedna 12 V zásuvka a jedna 230 V zásuvka.
230 V: Zásuvku lze použít pro různá příslušenství o napětí 230 V,
jako jsou, například, nabíječky a přenosné počítače (maximální
výkon 150 W).
–– Připojte konektor příslušenství. Příslušenství odpojte tak, že
vytáhnete konektor.
ÚLOŽNÉ PROSTORY
V závislosti na zvolené úrovni výbavy je sedadlo řidiče vybaveno
soukromou obrazovkou* s věšákem na oděvy nebo držákem tabletu*.
Pod loketní opěrkou mezi sedadly je úložný prostor.
V bocích dveří jsou popelníky.
Na opěradle sedadla řidiče je odkládací kapsa.
V bocích dveří jsou úložné schránky.
Po stranách tunelové konzoly jsou úložné kapsy.
Na přední straně polstrování sedadla je malá kapsa.
MADLO V ZAVAZADLOVÉM PROSTORU
Vozidlo je vybaveno na vnitřní straně dveří zavazadlového prostoru
madlem, které se samo rozsvítí. Toto madlo lze v případě tísně
použít k otevření dveří zavazadlového prostoru zevnitř.
–– Dveře zavazadlového prostoru otevřete tak, že kliku potáhnete
dolů.
Po použití se klika musí zatlačit manuálně zpět do původní polohy.
SPECIÁLNÍ TEXTY
Uživatelská příručka a ostatní příručky obsahují
bezpečnostní pokyny a veškeré texty týkající se
varování, důležitých upozornění a poznámek,
které si musíte přečíst. Některé funkce platí jen
na některých trzích.
Za horkých dní teplota uvnitř vozu může rychle
stoupnout. V důsledku vysoké teploty může dojít
k vážnému poranění nebo úmrtí. Ohroženy jsou
především malé děti.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Upozornění
Chladicí box
Pro zajištění optimální funkce potřebuje chladicí
box volnou cirkulaci vzduchu. Z tohoto důvodu
byste měli v zavazadlovém prostoru u vstupního
otvoru chladicího boxu ponechat alespoň 5 cm
volného místa.
Navigování na ovládacím displeji
Nepoužívejte na obrazovku ostré předměty, které
V závislosti na teplotě okolí možná bude nutné
by ji poškrábaly.
VAROVÁNÍ
teplotu upravit. K rychlému snížení teploty dopoOdvětrávaná zadní sedadla
Úložné prostory
ručujeme maximální polohu.
Odvětrání sedadla nelze spustit, pokud je v
Volné předměty jako např. mobilní telefony,
Jelikož ve spodní části chladničky je nízká tepkamery, dálková ovládání k příslušenstvím apod., prostoru pro cestující příliš nízká teplota. Tím se
lota, která umožňuje rychlejší chlazení, může se
uschovejte do přihrádky v přístrojové desce nebo zabrání, aby osobě na sedadle nebyla příliš zima.
objevit kondenzát, který je třeba někdy setřít. Aby
do jiných úložných prostorů. Jinak by v případě
Držák tabletu*
sušení/čištění bylo optimální, musíte demontovat
kolize nebo prudkého brzdění mohlo dojít k
Pokud se tablet vkládá do držáku, měl by mít na
průhledný držák láhve.
poranění osob ve voze.
obrazovce ochranný plast. Tím se zabrání rozlétSoukromá obrazovka*
nutí skleněných střepin v případě kolize.
Teplé a chladné nápoje
Na věšák na soukromé obrazovce na sedadle
Láhve, termosky, sklenice a šálky by během jízdy Pojistky
řidiče lze zavěsit oděv s maximální hmotností
měly být uloženy v držácích nebo v chladicím
Propálenou pojistku vždy vyměňte za pojistku
1,2 kg.
boxu.
stejné barvy a stejné hodnoty v ampérech.
Odvětrávaná zadní sedadla
Nikdy neinstalujte pojistku s hodnotou vyšší,
Konzola Lounge Console
Větrání sedadel by měli lidé citliví na průvan
než je hodnota uvedená v tabulce v uživatelské
Riziko přiskřípnutí při vysunování a zasunování
používat opatrně. Pro dlouhodobé použití dopopříručce.
obrazovky v Lounge Console. Viz nálepka na
ručujeme nízkou úroveň.
sluneční cloně na straně spolujezdce.
Pokud elektrický komponent nefunguje,
Konzola Lounge Console
důvodem může být propálení pojistky v důsledku
Vyhřívaná zadní sedadla
Při nízkých teplotách v prostoru pro cestující se
dočasného přetížení. Informace o pojistkách
Ovládání vyhřívaného sedadla nesmí používat
může stát, že Lounge Console nefunguje.
najdete v běžné uživatelské příručce k vozidlu.
osoby, které mají problém s vnímáním nárůstu
Při vysokých teplotách v prostoru pro cestující
teploty v důsledku necitlivosti, a osoby, které mají Výkon
se může stát, že obrazovka na Lounge Console
jiné problémy s obsluhou těchto ovladačů. Tím
12 V zásuvka je určena maximálně pro 120 W.
nefunguje. Vysuňte obrazovku a ochlaďte ji
se zabrání vzniku popálenin.
230 V zásuvka je určena maximálně pro 150 W.
pomocí vzduchových průduchů mezi předními a
Upevňovací body pro dětské sedačky
zadními sedadly.
Konzola Lounge Console
Horní pásy dětské sedačky se vždy musí vést
Nezatěžujte horní část Lounge Console přes otvor v podstavci hlavové opěrky a až
například, neklekejte na ní, když vysáváte vozidlo.
potom se smí v montážním bodě napnout.
Rovněž nepokládejte na Lounge Console žádné
Pokud to není možné, postupujte podle pokynů
předměty. Viz nálepka na sluneční cloně na
výrobce sedačky.
straně spolujezdce.
Madlo v zavazadlovém prostoru
Boční dveře a dveře zavazadlového prostoru
uzamkněte a klíče uložte mimo dosah dětí. Děti
bez dozoru by se mohly uzamknout a poranit.
TP 26842 (Czech) AT 1817, MY19. Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising