Volvo | C30 | Road and Traffic Information | Volvo C30 2009 Road and Traffic Information

Volvo C30 2009 Road and Traffic Information
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:59:42+02:00; Page 1
VOLVO C30, S40, V50, C70 & XC90
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI)
INSTRUKTIONSBOG
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&%(+,9Vc^h]6I%-'%Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%%-!8deng^\]i'%%%"'%%-Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:59:42+02:00; Page 3
Problem ved næste vejvisningspunkt
Rutens destination
Navn på næste vej/gade
Udelukket område for rute
Facilitet (benzinstation)
Beregnet afstand til destinationen
Beregnet rejsetid til destinationen eller klokkeslæt ved ankomst (ETA)
Målestok
Planlagt rute
Nuværende vejs/gades navn
G032524
Planlagt rutes mellempunkt
Næste vejvisningspunkt
Kendt vartegn
Bilens position
Vejtype
Farve
Tilbagelagt planlagt rute
Motorvej
Grøn
Planlagt rutes startpunkt
Hovedvej
Rød
Trafikinformation
Mindre hovedvej
Mørkegrå
Vejstrækning berørt af trafikinformation
Almindelig vej
Lysegrå
Pil på ydre kompasring angiver retning mod destinationen
Tekst og symboler på skærmen
Gemt sted (valgfrit symbol og tekst)
Afstand til næste vejvisningspunkt
Kompas
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION - RTI
Volvos navigationssystem er et trafikinformations- og vejvisningssystem udviklet af Volvo. Systemet viser vej til en destination og giver oplysninger langs ruten. Det informerer om
situationer, som kan gøre din kørsel mere vanskelig, f.eks. ulyker og vejarbejder, og viser så alternative ruter.
Det er muligt at lægge en rejseplan, søge efter faciliteter langs
ruten, lagre specielle steder m.m. Systemet viser bilens nøjagtige position og kan ved eventuel fejlkørsel altid føre frem til
destinationen.
Du vil opdage, hvor intuitivt systemet er at anvende. Prøv dig
frem. For at du skal føle dig hjemme i systemet, anbefaler vi, at
du også sætter dig ind i oplysningerne i denne håndbog.
Volvos navigationssystem letter fremkommeligheden og giver
forkortede afstande. Herved bidrager systemet til et bedre
miljø.
Licensaftale NAVTEQ DATABASE
For information til slutbrugeren, se side 80.
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 1
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 2
Indhold
01 02 03
01 Lær navigationssystemet at
kende
Bogen.......................................................... 8
Før du begynder......................................... 9
Menuer...................................................... 11
Komponentplacering og funktioner C30... 12
Komponentplacering og funktioner S40... 14
Komponentplacering og funktioner V50... 16
Komponentplacering og funktioner C70... 18
Komponentplacering og funktioner XC90. 20
Betjeningsknapper.................................... 22
Tastatur..................................................... 23
Visningsmåder og talemeddelelser........... 24
Hovedenhed, opdatering, vedligeholdelse.......................................................... 26
2
02 Enkel brugerindstilling
Menuer......................................................
Menutræ....................................................
Indstil destination......................................
Vis/slet destination....................................
Indstillinger................................................
03 Avanceret brugerindstilling
30
32
33
36
37
Menuer......................................................
Menutræ....................................................
Indstil destination......................................
Rejseplan..................................................
Aktuel position..........................................
Trafikinformation.......................................
Indstillinger................................................
Simulering.................................................
40
44
46
51
54
55
56
60
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 3
Indhold
04 05 06
04 Trafikinformation
Generelt....................................................
Undgå trafikproblemer..............................
Valg af information....................................
Læs informationen....................................
Sender.......................................................
64
65
66
67
68
05 Symboler på kortet
06 Spørgsmål og svar
Vartegn og vejnumre................................. 72
Symboler for faciliteter.............................. 73
Hyppige spørgsmål................................... 78
EULA - Licensaftale.................................. 80
Ophavsret................................................. 82
3
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
Indhold
07
07 Alfabetisk stikordsregister
Alfabetisk stikordsregister........................ 83
4
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 4
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 5
Indhold
5
Bogen........................................................................................................ 8
Før du begynder........................................................................................ 9
Menuer.................................................................................................... 11
Komponentplacering og funktioner C30................................................. 12
Komponentplacering og funktioner S40................................................. 14
Komponentplacering og funktioner V50................................................. 16
Komponentplacering og funktioner C70................................................. 18
Komponentplacering og funktioner XC90............................................... 20
Betjeningsknapper.................................................................................. 22
Tastatur................................................................................................... 23
Visningsmåder og talemeddelelser......................................................... 24
Hovedenhed, opdatering, vedligeholdelse............................................. 26
6
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 6
G028780
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
LÆR NAVIGATIONSSYSTEMET AT KENDE
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 7
01
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 8
01 Lær navigationssystemet at kende
Bogen
01
Generelt om bogen
Ændringer i bogen
I bogen beskrives generelt funktionerne for
samtlige markeder, men der forekommer også
markedsspecifikke oplysninger.
Specifikationer, konstruktionsoplysninger og
illustrationer i instruktionsbogen er ikke bindende.
Bogen er, lige som systemet, inddelt i Let og
Avanceret brugerindstilling.
Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer
uden forudgående varsel.
Menuvalg/søgeveje
© Volvo Car Corporation
Alle valg, der kan foretages på displayet, markeres i bogen med lidt større, grå tekst, f.eks.
Indstil destination.
Søgeveje i menutræer angives f.eks. som:
Indstil destination
Adresse
By
Særskilt tekst
OBS
Tekster, der er markeret med OBS, giver råd
eller tips, som gør brug af f.eks. finesser og
funktioner lettere.
Fodnote
I bogen gives der information i fodnoter længst
nede på siden eller i direkte tilslutning til en
tabel. Denne information er et tillæg til den
tekst, som den gennem tallet henviser til.
8
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 9
01 Lær navigationssystemet at kende
Før du begynder
Generelt
Korttilstand
Navigationssystemet kan bruges, uden at der
er valgt en destination. Kort med bilens position vises på skærmen, hvor bilen er markeret
med en blå trekant.
Efter Opstart vises Hovedmenuen et kort øjeblik, inden skærmen går over til Korttilstand,
hvor det aktuelle kortbillede dækker hele skærmen.
Systemet opdateres løbende og kan derfor
indeholde funktioner, der ikke beskrives i
denne bog.
•
Tryk på BACK for at aktivere Hovedmenuen, se side 30.
Hvis systemet er blevet slukket manuelt, skal
det også tændes manuelt som følger:
•
Tryk på ENTER for at aktivere Hurtigmenuen, se side 30.
1. Startnøglen/-håndtaget skal være i position I eller II (se bilens instruktionsbog).
Systemets indhold kan variere fra land til land,
og visse menuvalg er af tekniske årsager ikke
tilgængelige i alle lande.
Opstart
1. Tryk på navigeringsknappen for at aktivere Bladring, f.eks. for at se dele af kortet,
der ligger uden for skærmen.
2. ENTER i denne tilstand aktiverer Rullemenuen, se side 30.
01
Tænd/sluk
Til
Systemet tændes automatisk, når startnøglen/-håndtaget 1 drejes til position I eller II.
2. Tryk på ENTER eller BACK.
3. Skærmen aktiveres.
Systemet har måske brug for et par sekunder
til at registrere bilens position og bevægelse.
Fra
Indstillinger
G032191
Systemet leveres med grundindstillinger, men
starter med de indstillinger, der er foretaget
senest.
Systemet begynder med at vise et skærmbillede, som skal bekræftes med ENTER, efter
indstilling Let (Easy mode) eller Avanceret
(Advanced mode) er valgt.
1
Hvis en indstilling er ændret, og man ønsker at
vende tilbage til fabriksindstillingen, påvirker
det kun for den aktuelle funktion.
Der er ingen funktion, der tilbagestiller alle indstillinger samtidigt.
Systemet slukkes automatisk, når startnøglen
drejes til position 0.
Systemet kan slukkes manuelt, så det ikke
starter automatisk, næste gang startnøglen
drejes til position I som følger:
1. Tryk på BACK for at nå Hovedmenuen.
2. Gå til Luk ned med navigeringsknappen.
3. Tryk på ENTER.
4. Skærmen slukkes.
Bruges i stedet for startnøgle i biler med Keyless-system.
``
9
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 10
01 Lær navigationssystemet at kende
01
Før du begynder
OBS
Systemet er også tilgængeligt med motoren
slukket. Husk derfor, at intensiv brug af
navigationssystemet med slukket motor
kan tømme startbatteriet.
Enkel/Avanceret indstilling
Når navigationssystemet starter, vælges den
ønskede brugerindstilling.
• Let
I denne tilstand er kun de vigtigste menuer tilgængelige. Egner sig f.eks. til blot at komme
fra punkt A til B.
• Avanceret
I denne tilstand er der adgang til samtlige indstillinger og funktioner.
Skift mellem indstillinger
Det er muligt at skifte mellem Let og
Avanceret -indstilling under Indstillinger.
Indstillinger foretaget i Let-tilstand følger ikke
med til Avanceret-tilstand og omvendt, men
gemmes kun i den pågældende tilstand.
Se på næste side, hvilke menuer der adskiller
de to alternativer.
10
Demo (simuleret vejvisning)
For at få et overblik over, hvordan en vejvisning
fungerer, kan man angive en destination. Når
bilen holder stille, kan vejvisning til den angivne
destination simuleres.
Funktionen er kun tilgængelig i Avanceret-tilstand.
For mere information om Demo, se side 60.
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 11
01 Lær navigationssystemet at kende
Menuer
Menuvalg i to niveauer Enkel-tilstand
Indstil destination
Menuvalg i to niveauer Avanceret
tilstand
Indstil destination
01
Aktuel position
Indstillinger
Adresse
Adresse
Trafikinformation
Faciliteter
Rute valg
Gemte steder
Kortvalg
Sidste 20
Vejledningsvalg
Vis destination
Returrejse
Systemvalg
Fjern destination
Sted på kort
Start demo
Faciliteter
Sidste 20
Sted på kort
Indstillinger
Vejledende stemme
Breddegr/længdegr
Rejseplan
Vejledende volumen
Start vejledning
Sprog
Tilføj til rejseplan
Kort- & menufarve
Rutevalg
Brugermode
Slet rejseplan
Luk ned
For information om samtlige mulige menuvalg
i tilstand Enkel, se side 32.
Luk ned
For information om samtlige mulige menuvalg
i tilstand Avanceret, se side 44.
Næste destination
Adresse
11
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 12
01 Lær navigationssystemet at kende
Komponentplacering og funktioner C30
G019631
01
12
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 13
01 Lær navigationssystemet at kende
Komponentplacering og funktioner C30
Hovedenhed
Systemet er harddiskbaseret. For mere information, se side 26.
Hovedenheden sidder monteret i handskerummet og har bl.a. følgende funktioner:
•
•
•
•
•
•
Beregning af bilens position
Beregning af rute til angivet destination
Behandling af trafikinformation
Talevejvisning
Lagring af kortdata
Dvd-afspiller til opdatering af kortdata og
software
Trafikinformation
TMC (Traffic Message Channel) er et standardiseret kodesystem for trafikinformation. Modtageren søger automatisk den rette frekvens.
Modtagelse sker via FM-antennen.
Systemets dækningsområde er under stadig
udbygning, hvorfor opdatering nogle gange
kan være nødvendig, se side 26.
Uanset om brugerindstillingen Let eller
Avanceret er valgt, modtages og vises
udsendt trafikinformation altid. For mere information, se side 64.
01
Billedskærm
På billedskærmen vises kort og gives detaljerede oplysninger om vejvalg, afstand, menuer
m.m. Vedr. pleje af skærmen, se side 26.
IR-modtager
IR-modtageren for fjernbetjeningen sidder ved
billedskærmen på højttalergitteret. For mere
information, se side 22.
Højttalere
OBS
Hovedenhedens dvd-afspiller er kun beregnet til Volvos kort-dvd'er.
Lyden fra navigationssystemet kommer fra de
forreste højttalere.
Knappanel
GPS- og TMC-modtager er indbygget i hovedenheden.
Positionering
Ved hjælp af signaler fra satellitsystemet GPS,
bilens hastighedsføler og et gyro beregnes
bilens aktuelle position og kørselsretning.
Knappanelet befinder sig til højre bag rattet.
Det bruges til at bevæge sig mellem forskellige
menualternativer, bekræfte valg og gå tilbage i
menuer. For mere information, se side 22.
Fordelen ved dette koncept er, at navigationssystemet registrerer og beregner ruten, selv
om GPS-signalet midlertidigt forsvinder, f. eks.
ved kørsel i en tunnel.
13
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 14
01 Lær navigationssystemet at kende
Komponentplacering og funktioner S40
G019632
01
14
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 15
01 Lær navigationssystemet at kende
Komponentplacering og funktioner S40
Hovedenhed
Systemet er harddiskbaseret. For mere information, se side 26.
Hovedenheden sidder monteret i handskerummet og har bl.a. følgende funktioner:
•
•
•
•
•
•
Beregning af bilens position
Beregning af rute til angivet destination
Behandling af trafikinformation
Talevejvisning
Lagring af kortdata
Dvd-afspiller til opdatering af kortdata og
software
Trafikinformation
TMC (Traffic Message Channel) er et standardiseret kodesystem for trafikinformation. Modtageren søger automatisk den rette frekvens.
Modtagelse sker via FM-antennen.
Systemets dækningsområde er under stadig
udbygning, hvorfor opdatering nogle gange
kan være nødvendig, se side 26.
Uanset om brugerindstillingen Let eller
Avanceret er valgt, modtages og vises
udsendt trafikinformation altid. For mere information, se side 64.
01
Billedskærm
På billedskærmen vises kort og gives detaljerede oplysninger om vejvalg, afstand, menuer
m.m. Vedr. pleje af skærmen, se side 26.
IR-modtager
IR-modtageren for fjernbetjeningen sidder ved
billedskærmen på højttalergitteret. For mere
information, se side 22.
Højttalere
OBS
Hovedenhedens dvd-afspiller er kun beregnet til Volvos kort-dvd'er.
Lyden fra navigationssystemet kommer fra de
forreste højttalere.
Knappanel
GPS- og TMC-modtager er indbygget i hovedenheden.
Positionering
Ved hjælp af signaler fra satellitsystemet GPS,
bilens hastighedsføler og et gyro beregnes
bilens aktuelle position og kørselsretning.
Knappanelet befinder sig til højre bag rattet.
Det bruges til at bevæge sig mellem forskellige
menualternativer, bekræfte valg og gå tilbage i
menuer. For mere information, se side 22.
Fordelen ved dette koncept er, at navigationssystemet registrerer og beregner ruten, selv
om GPS-signalet midlertidigt forsvinder, f. eks.
ved kørsel i en tunnel.
15
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 16
01 Lær navigationssystemet at kende
01
Komponentplacering og funktioner V50
2
3
4
1
G019633
5
16
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 17
01 Lær navigationssystemet at kende
Komponentplacering og funktioner V50
Hovedenhed
Systemet er harddiskbaseret. For mere information, se side 26.
Hovedenheden sidder monteret i handskerummet og har bl.a. følgende funktioner:
•
•
•
•
•
•
Beregning af bilens position
Beregning af rute til angivet destination
Behandling af trafikinformation
Talevejvisning
Lagring af kortdata
Dvd-afspiller til opdatering af kortdata og
software
Trafikinformation
TMC (Traffic Message Channel) er et standardiseret kodesystem for trafikinformation. Modtageren søger automatisk den rette frekvens.
Modtagelse sker via FM-antennen.
Systemets dækningsområde er under stadig
udbygning, hvorfor opdatering nogle gange
kan være nødvendig, se side 26.
Uanset om brugerindstillingen Let eller
Avanceret er valgt, modtages og vises
udsendt trafikinformation altid. For mere information, se side 64.
01
Billedskærm
På billedskærmen vises kort og gives detaljerede oplysninger om vejvalg, afstand, menuer
m.m. Vedr. pleje af skærmen, se side 26.
IR-modtager
IR-modtageren for fjernbetjeningen sidder ved
billedskærmen på højttalergitteret. For mere
information, se side 22.
Højttalere
OBS
Hovedenhedens dvd-afspiller er kun beregnet til Volvos kort-dvd'er.
Lyden fra navigationssystemet kommer fra de
forreste højttalere.
Knappanel
GPS- og TMC-modtager er indbygget i hovedenheden.
Positionering
Ved hjælp af signaler fra satellitsystemet GPS,
bilens hastighedsføler og et gyro beregnes
bilens aktuelle position og kørselsretning.
Knappanelet befinder sig til højre bag rattet.
Det bruges til at bevæge sig mellem forskellige
menualternativer, bekræfte valg og gå tilbage i
menuer. For mere information, se side 22.
Fordelen ved dette koncept er, at navigationssystemet registrerer og beregner ruten, selv
om GPS-signalet midlertidigt forsvinder, f. eks.
ved kørsel i en tunnel.
17
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 18
01 Lær navigationssystemet at kende
01
Komponentplacering og funktioner C70
2
3
4
1
5
*
18
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 19
01 Lær navigationssystemet at kende
Komponentplacering og funktioner C70
Hovedenhed
Systemet er harddiskbaseret. For mere information, se side 26.
Hovedenheden sidder monteret i handskerummet og har bl.a. følgende funktioner:
•
•
•
•
•
•
Beregning af bilens position
Beregning af rute til angivet destination
Behandling af trafikinformation
Talevejvisning
Lagring af kortdata
Dvd-afspiller til opdatering af kortdata og
software
Trafikinformation
TMC (Traffic Message Channel) er et standardiseret kodesystem for trafikinformation. Modtageren søger automatisk den rette frekvens.
Modtagelse sker via FM-antennen.
Systemets dækningsområde er under stadig
udbygning, hvorfor opdatering nogle gange
kan være nødvendig, se side 26.
Uanset om brugerindstillingen Let eller
Avanceret er valgt, modtages og vises
udsendt trafikinformation altid. For mere information, se side 64.
01
Billedskærm
På billedskærmen vises kort og gives detaljerede oplysninger om vejvalg, afstand, menuer
m.m. Vedr. pleje af skærmen, se side 26.
IR-modtager
IR-modtageren for fjernbetjeningen sidder ved
billedskærmen på højttalergitteret. For mere
information, se side 22.
Højttalere
OBS
Hovedenhedens dvd-afspiller er kun beregnet til Volvos kort-dvd'er.
Lyden fra navigationssystemet kommer fra de
forreste højttalere.
Knappanel
GPS- og TMC-modtager er indbygget i hovedenheden.
Positionering
Ved hjælp af signaler fra satellitsystemet GPS,
bilens hastighedsføler og et gyro beregnes
bilens aktuelle position og kørselsretning.
Knappanelet befinder sig til højre bag rattet.
Det bruges til at bevæge sig mellem forskellige
menualternativer, bekræfte valg og gå tilbage i
menuer. For mere information, se side 22.
Fordelen ved dette koncept er, at navigationssystemet registrerer og beregner ruten, selv
om GPS-signalet midlertidigt forsvinder, f. eks.
ved kørsel i en tunnel.
19
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 20
01 Lær navigationssystemet at kende
01
Komponentplacering og funktioner XC90
*
20
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 21
01 Lær navigationssystemet at kende
Komponentplacering og funktioner XC90
Hovedenhed
Systemet er harddiskbaseret. For mere information, se side 26.
Hovedenheden sidder monteret under førersædet og har bl.a. følgende funktioner:
•
•
•
•
•
•
Beregning af bilens position
Beregning af rute til angivet destination
Behandling af trafikinformation
Talevejvisning
Lagring af kortdata
Dvd-afspiller til opdatering af kortdata og
software
Trafikinformation
TMC (Traffic Message Channel) er et standardiseret kodesystem for trafikinformation. Modtageren søger automatisk den rette frekvens.
Modtagelse sker via FM-antennen.
Systemets dækningsområde er under stadig
udbygning, hvorfor opdatering nogle gange
kan være nødvendig, se side 26.
Uanset om brugerindstillingen Let eller
Avanceret er valgt, modtages og vises
udsendt trafikinformation altid. For mere information, se side 64.
01
Billedskærm
På billedskærmen vises kort og gives detaljerede oplysninger om vejvalg, afstand, menuer
m.m. Vedr. pleje af skærmen, se side 26.
IR-modtager
IR-modtageren for fjernbetjeningen sidder i
lydanlæggets betjeningspanel. For mere information, se side 22.
Højttalere
OBS
Hovedenhedens dvd-afspiller er kun beregnet til Volvos kort-dvd'er.
Lyden fra navigationssystemet kommer fra de
forreste højttalere.
Knappanel
GPS- og TMC-modtager er indbygget i hovedenheden.
Positionering
Ved hjælp af signaler fra satellitsystemet GPS,
bilens hastighedsføler og et gyro beregnes
bilens aktuelle position og kørselsretning.
Knappanelet befinder sig til højre bag rattet.
Det bruges til at bevæge sig mellem forskellige
menualternativer, bekræfte valg og gå tilbage i
menuer. For mere information, se side 22.
Fordelen ved dette koncept er, at navigationssystemet registrerer og beregner ruten, selv
om GPS-signalet midlertidigt forsvinder, f. eks.
ved kørsel i en tunnel.
21
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 22
01 Lær navigationssystemet at kende
01
Betjeningsknapper
Placering af knappanel og IRmodtager
Knappanel rat/fjernbetjening
1
2
BACKSPACE
Fortryder det seneste valg eller går tilbage i
menustrukturen.
3
1
"Forstyr ikke"
2
Navigationssystemet betjenes med rattets
knappanel eller fjernbetjeningen.
Knappanelet befinder sig til højre bag rattet.
Fjernbetjeningen rettes mod IR-modtageren,
der befinder sig på højttalergitteret ved billedskærmen eller i lydanlæggets betjeningspanel
(kun XC90).
OBS
Fjernbetjeningen indeholder AAA- eller R03batterier. Prøv først at skifte til nye batterier,
hvis fjernbetjeningen ikke fungerer.
Knappanelet på rattet og på fjernbetjeningen
har de samme funktioner. Knappanelet bruges
til at bevæge sig mellem forskellige menualternativer, bekræfte valg og gå tilbage i menuer.
Udformningen kan variere på de forskellige
modeller.
Navigeringsknap
Navigeringsknappen - knappanelets styrepind eller fjernbetjeningens Pilknapper , ,
og
- bruges til at bevæge sig mellem
forskellige menupunkter. Navigeringsknappen
flytter også markøren (korsmarkøren) på kortet.
ENTER
Bekræfter eller aktiverer valg.
22
G032197
G019916
G028732
3
I visse situationer har systemet brug for nogle
sekunders ekstra tid til at foretage en beregning. Så vises et symbol på skærmen.
OBS
Når symbolet for beregning ses, kan systemet ikke modtage nogen kommandoer fra
navigerings-, ENTER- eller BACK-knappen.
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 23
01 Lær navigationssystemet at kende
Tastatur
Skriv og vælg alternativ
01
Rullelisten yderst til højre på listen viser, at der
er flere alternativer på listen end dem på skærmen. Tallet (110) angiver hvor mange.
1. Gå tilbage fra alternativlisten til tegnoversigten med BACK.
G032196
2. Slet de indtastede bogstaver ét ad gangen
med BACK.
Tastaturet bruges mange steder blandt menuerne til at angive specifikke oplysninger, f.eks.
type facilitet, land, by, gadeadresse, gadeeller postnummer.
1. Vælg bogstaver med navigeringsknappen, og tryk på ENTER.
> Hvis der ikke er yderligere alternativer,
udskrives resterende bogstaver i navnet
automatisk.
Listen nederst på skærmen viser de tre
første mulige alternativer, der kan vælges med de indtastede bogstaver.
2. Ved brug af
kan man komme direkte
ned til listen over alternative navne.
Generel søgning
Søgefunktionen er altid til rådighed og fungerer
altid på samme måde, uanset hvor man befinder sig i menuerne, hvor der skal angives et
sted.
Ved at trykke på ENTER under en indtastning
vises alle svarkombinationer for det pågældende alternativ: by, gade, facilitet m.m.
Hvis man f.eks. søger på London Airport, fremkommer samtlige kombinationer med London
efter indtastning af LO. Jo mere specifik søgningen er, des færre svar får man, og det bliver
lettere at vælge.
En søgning med LO giver også svar som f.eks.
Restaurant Lou Trivalou, da også alternativer
indeholdende flere ord adskilt med mellemrum
medtages i søgningen.
3. Vælg alternativ, og tryk på ENTER.
23
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 24
01 Lær navigationssystemet at kende
Visningsmåder og talemeddelelser
1
2
3
4
G028750
01
24
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 25
01 Lær navigationssystemet at kende
Visningsmåder og talemeddelelser
Forskellige visningsmåders udseende
Talemeddelelser
Skærmbilledets udseende afhænger af geografisk position og de indstillinger, der er foretaget, f.eks. målestok, hvilke symboler man har
valgt at vise m.m.
Efter at der er angivet en destination, vejvisning
er aktiveret, og man nærmer sig et vejkryds
eller en frakørsel, får man en talemeddelelse
om afstand og manøvretype. Samtidig vises et
detaljeret kort over vejkrydset. Talemeddelelsen gentages tættere på vejkrydset.
Forklaring til tekst, skilte og symboler, der kan
forekomme på skærmen, findes på omslagets
inderside.
Faciliteter langs motorvej. Funktionen er til
rådighed, selvom om man ikke har valgt en
destination. Vises kun ved kørsel på det
aktuelle motorvejsafsnit. Tryk på ENTER
på symbolet for Faciliteter længst til højre
på hurtigvalgsmenuen, se side 41.
Vejvisning med talemeddelelse kan til enhver
tid fås med ENTER på Hurtigmenuens symbol
for Vejvisning, se side 30 og 40.
OBS
I visse tilfælde (f.eks. under brug af biltelefonen) erstattes talemeddelelsen af et
"pling".
Detaljeret vejkrydskort. Skærmens venstre
del forstørrer kørsel i næste vejkryds.
(Alternative kørebaner vises kun for større
veje.) Situationen suppleres altid med en
talemeddelelse.
Betalingsveje
Der er valgt to kort som visningsmåde. Billedet viser samme kortbillede, men med
forskellige skalaer. Vises efter ENTER på
symbolet for Kort/Rute i hurtigvalgsmenuen, se side 40.
For at få meddelelsen skal der være valgt en
destination.
I visse områder er der betalingsveje. Når en
betalingsvej nærmer sig, afgives der en talemeddelelse om det.
01
Kompas
Kortbilledet kan vise kompasset på to forskellige måder:
- Med kompasretning nord
altid opad.
- Med kørselsretningen altid
opad.
Kompasnålens røde spids peger i nordlig retning på kortet, den hvide spids peger i sydlig
retning.
Den grå destinationspil i kompassets ydre ring
peger mod den valgte destination.
Gå til Indstillinger Kortvalg Kortets
retning for at vælge, hvordan kortets retning
skal vises, og til Kompas for hvordan kompasset skal vises, se side 57.
Bladring, se side 30 og 42.
25
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 26
01 Lær navigationssystemet at kende
01
Hovedenhed, opdatering, vedligeholdelse
Hovedenhedens indhold
Pleje af dvd'er
Alle kortdata er på forhånd lagt på hovedenhedens harddisk. Ved leveringen er der ingen dvd
i enheden, først ved en eventuel opdatering af
kortdata bruges en dvd (se anvisningerne på
emballagen).
Dvd'erne skal håndteres med forsigtighed. Når
de ikke er i brug, bør de opbevares i deres
emballager. De bør ikke opbevares, hvor der er
fugtigt eller meget varmt, i direkte sollys eller
støvede omgivelser.
Der udgives med jævne mellemrum dvd'er
med flere og opdaterede data. Kontakt en
Volvo-forhandler for oplysninger om den seneste udgave.
Se også www.volvocars.com/navi for yderligere information om kort m.m.
Opdatering med dvd
OBS
Kontroller, at bilens strømforsyning er pålidelig, da en opdatering kan tage op til ca. 2
timer.
Pleje af billedskærmen
Billedskærmen rengøres med en blød, fnugfri
klud, der er let fugtet med rent vand eller et
mildt vinduespudsemiddel.
Hvis dvd'en ud over nye kortdata indeholder ny
software, starter den del først.
Det er muligt at køre bilen, samtidig med at
kortdataene opdateres, men systemet kan ikke
bruges, mens opdateringen foregår.
1. Tænd for systemet.
2. Hvis der sidder en dvd i enheden, skal den
tages ud.
3. Isæt dvd'en med opdateringen. Hvis der er
flere dvd'er, skal de isættes i nummerorden.
4. Systemet opdateres nu automatisk. Under
processen vises oplysninger om, hvor
langt den er kommet.
26
Hvis der slukkes for systemet under opdateringen, fortsætter den automatisk, næste gang
der tændes for systemet.
Opdatering af kortdata kan i visse tilfælde give
systemet nye funktioner.
Når opdateringen er færdig, vises startbilledet
på skærmen.
Afbrudt opdatering
OBS
Hovedenhedens dvd-afspiller er kun beregnet til Volvos kort-dvd'er.
5. Efter opdateringen skal dvd'en med den
seneste opdatering blive i enheden. Hvis
der er mere end én dvd, skal nr. 1 bruges.
Hvis dvd'en tages ud af hovedenheden,
ophører systemet med at fungere.
Hvis opdateringen afbrydes, kan den genoptages. Ved efterfølgende opstart skal alternativet Forts. kortopdat. vælges på Navigationsmenuen.
Så begynder opdateringen ikke forfra fra
begyndelsen. Systemet registrerer, hvor opdateringen blev afbrudt, og fortsætter der.
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 27
01 Lær navigationssystemet at kende
01
27
Menuer....................................................................................................
Menutræ..................................................................................................
Indstil destination....................................................................................
Vis/slet destination..................................................................................
Indstillinger..............................................................................................
28
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 28
30
32
33
36
37
G029194
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
ENKEL BRUGERINDSTILLING
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 29
02
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 30
02 Enkel brugerindstilling
Menuer
Generelt
02
Kvikmenu
udsendt trafikinformation altid. For mere information, se side 55 eller 64.
Når navigationssystemet starter op, vælges
brugerindstillingen Let.
G029190
I tilstand Let er kun de vigtigste menuer med
de mest almindelige funktioner tilgængelige.
I Hurtigmenuen er de mest almindelige funktioner samlet, hvilket letter betjeningen under
kørsel.
Hovedmenu
1. Tryk på ENTER i Korttilstand.
2. Vælg symbol med
eller
Rullemenu
.
G032221
G028755
Hovedmenuen ligger øverst i menutræet og
kan nås med et eller flere tryk på BACK-tasten.
I hovedmenuen er det muligt at skifte brugerindstilling fra Let til Avanceret under:
Indstillinger Systemvalg Brugermode.
– Målestok
Der vises en menu med 2 alternativer.
Et tryk med ENTER på alternativerne (+) eller
(-) ændrer kortets målestok i forskellige trin fra
50 meter op til 100 km - for at få et større perspektiv eller se flere detaljer. Trinløs ændring
opnås, hvis ENTER holdes inde. Slip knappen,
når målestokken passer.
G028755
– Vejledning
Et tryk på ENTER giver aktuel talevejvisning.
Trafikinformation 1
Uanset om brugerindstillingen Let eller
Avanceret er valgt, modtages og vises
1
30
Gælder ikke alle områder eller lande.
G032223
De fleste systemindstillinger kan foretages
under Indstillinger i Hovedmenuen, mens
andre kun kan nås gennem Hurtigmenuen.
Bladring
I Bladring bevæges en korsmarkør over kortbilledet.
±
Aktiver Bladring (Scroll menu) ved at
bevæge med navigeringsknappen.
Jo længere knappen holdes inde, desto hurtigere bevæger korsmarkøren sig over kortet.
Menu
±
Tryk på ENTER i Bladring for at se Rullemenuen.
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 31
02 Enkel brugerindstilling
Menuer
Målestok (Scale)
Ændrer kortbilledets størrelse, så perspektivet
bliver større eller man kan se flere detaljer.
02
Et tryk med ENTER på alternativerne (+) eller
(-) ændrer kortets målestok i forskellige trin fra
50 meter op til 100 km.
Trinløs ændring opnås, hvis ENTER holdes
inde. Slip knappen, når målestokken passer.
Indstil som dest. (Set as destination)
Vælger stedet markeret af korsmarkøren som
destination med et tryk på ENTER. Vejvisningen starter med det samme.
31
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 32
02 Enkel brugerindstilling
Menutræ
02
Menuvalg
Vis destination
s. 36
Her vises tre af menutræets niveauer. Flere af
menuerne på niveau tre har yderligere undermenyer - de beskrives udførligt i deres respektive afsnit.
Fjern destination
s. 36
Indstillinger
s. 37
Indstil destination
Adresse
s. 33
s. 33
Land
Vejledende stemme
Kvinde/Mand
Vejledende volumen
By
s. 37
s. 37
Off/1/2/3/4/5
Gade
Nr
Vejkryds
Faciliteter
s. 34
Land
s. 37
Kort- & menufarve
s. 37
Sort/Krom/Blå/Mørke
Vis kort
By
s. 37
2D/3D
Type
Navn
32
Sprog
Brugermode
Sidste 20
s. 34
Sted på kort
s. 35
s. 37
Enkel/Avanceret
Luk ned
s. 9
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 33
02 Enkel brugerindstilling
Indstil destination
Adresse
1. Gå til Land (Country) og/eller By (City), og
tryk på ENTER.
2. Eller vælg mellem de senest valgte med
.
G032203
(For information om hvordan tastaturet bruges,
se side 23.)
G032224
Indstil destination (Set destination)
Adresse (Address)
OBS
Systemet begynder med Gade for at undgå
misforståelse, når to nærtliggende byer/
lokaliteter er vokset sammen.
Markøren anbringes først på Gade (Street).
Det Land (Country), der sidst er valgt, er valgt
på forhånd.
Hvis det ikke er tilfældet:
Hvis den valgte adresse har et gadenummer,
kan det angives for at gøre destinationen mere
præcis.
1. Gå til linjen for Nummer, efter at gadeadressen er angivet, og tryk på ENTER.
> Alternative gadenumre vises.
2. Angiv ønsket gadenummer.
3. Gå til Vælg, og tryk på ENTER.
> Den valgte adresse ender i ruten.
Hvis gaden forekommer i flere byer, vises en
liste med alternativer at vælge imellem. Systemet viser vej til midten af den valgte gade.
4. Markøren ender på Start - Tryk på ENTER
igen.
> Vejledningen begynder.
Alternativ 2
Eller:
1. Start med at vælge By
±
2. Vælg derefter Gade.
Definitionen af by eller område kan variere
fra land til land og endog inden for samme
land. I visse tilfælde menes der en kommune, i andre tilfælde en enkelt bydel.
02
Angiv gadenummer
Alternativ 1
± Vælg Gade (Street) uden at vælge by.
OBS
Angiv gadeadresse
For mindre lokaliteter er der ikke indlagt nogen
gadeadresser i systemet. Lokalitetens centrum
kan dog altid vælges som destination.
Gå til Start, og tryk på ENTER.
> Vejledningen begynder med det
samme.
Hvis gadenummer ikke angives, viser systemet
vej til midten af den valgte gade.
Vælg
Bekræfter det indtastede nummer.
Annuller
Tilbage til det foregående billede.
``
33
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 34
02 Enkel brugerindstilling
Indstil destination
Søgning på faciliteter
Angiv vejkryds
02
Land (Country)
±
Begynd vejvisning
± Gå til Start vejvisning for at begynde vej-
Skriv og vælg land, og tryk på ENTER.
By (City)
±
visningen.
Skriv og vælg by, og tryk på ENTER.
Type (Type)
±
Søgning på postnummer
Adresse
By
G032225
Indstil destination
I stedet for at søge i en by kan man vælge at
søge i et postnummerområde.
1. Vælg By, og tryk på ENTER.
2. Gå til Postnummer, og tryk på ENTER.
±
Skriv navn på en facilitet, eller vælg blandt
alternativerne i menuen.
Valg blandt seneste 20
Indstil destination
4. Gå til Gade for at vælge blandt adresserne
med det valgte postnummer, og tryk på
ENTER.
Sidste 20
En liste med de seneste 20 destinationer vises.
±
G032227
5. Gå til Start vejledning for at få vejvisning
til destinationen.
OBS
Faciliteter er en fælles betegnelse for benzintanke, hoteller, restauranter, Volvo-forhandlere, hospitaler, parkeringspladser m.m.
±
34
Navn (Name)
Listen viser kun de faciliteter, der findes i den
valgte by/det valgte område.
Indstil destination (Set destination)
Faciliteter (Facilities)
3. Vælg cifre, og tryk på ENTER, eller vælg fra
alternativlisten.
Dette gælder også ved søgning af faciliteter.
Skriv og vælg type facilitet, og tryk på
ENTER.
Tryk på ENTER for at komme til en undermenu med forskellige søgemuligheder for
faciliteter.
Gå til den ønskede destination, og tryk på
eller ENTER for at komme til undermenuen.
Indstil som dest.
Læg destinationen i rejseplanen.
Slet sted
Sletter stedet på listen over Sidste 20.
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 35
02 Enkel brugerindstilling
Indstil destination
Sted på kort
Indstil destination
Sted på kort
02
1. Flyt korsmarkøren med navigeringsknappen til den ønskede destination, og tryk på
ENTER for at komme til Rullemenuen, se
side 30.
2. Gå til Indstil som dest., og tryk på
ENTER.
OBS
Man kan også søge en plads direkte på kortet med korsmarkøren ved at bruge navigeringsknappen i Korttilstand.
35
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
02 Enkel brugerindstilling
Vis/slet destination
Vis destinationen på kortet
02
Vis destination
±
Tryk på ENTER for at få et oversigtskort
over området, der er valgt som endelig
destination.
Slet destinationen
Fjern destination
1. Tryk på ENTER for at komme til destinationen, der skal slettes.
2. Tryk på ENTER igen for at slette destinationen.
36
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 36
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 37
02 Enkel brugerindstilling
Indstillinger
Vejledende stemme
Indstillinger
Vejledende stemme
Kort- & menufarve
Indstillinger
Kort- & menufarve
Vælg kvindelig eller mandlig vejledende
stemme 1.
Der findes 4 indstillinger for skærmens udseende - vælg den, der passer bedst.
Vejledende volumen
2D eller 3D
Indstillinger
Vejledningsvalg
Indstillinger
Vis kort
Vælg lydstyrke for talemeddelelse eller slå den
helt fra.
Kortet kan vises i 2D - lige ovenfra, eller 3D skråt ovenfra.
Sprog
Brugermode
Indstillinger
Sprog
Vælg sprog til menuer, tekst- og talemeddelelser.
1
Indstillinger
02
Brugermode
Skift mellem brugerindstillingerne Let og
Avanceret.
Gælder ikke Holland. Der vælges i stedet mellem sprogene Nederlands og Belgisch.
37
Menuer....................................................................................................
Menutræ..................................................................................................
Indstil destination....................................................................................
Rejseplan................................................................................................
Aktuel position........................................................................................
Trafikinformation.....................................................................................
Indstillinger..............................................................................................
Simulering...............................................................................................
38
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 38
40
44
46
51
54
55
56
60
G029196
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
AVANCERET BRUGERINDSTILLING
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 39
03
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 40
03 Avanceret brugerindstilling
Menuer
Generelt
Kvikmenu
Trinløs ændring opnås, hvis ENTER holdes
inde. Slip knappen, når målestokken passer.
Når navigationssystemet starter op, vælges
brugerindstillingen Avanceret.
G029190
I tilstand Avanceret er der adgang til alle navigationssystemets indstillinger og funktioner.
I Hurtigmenuen er de mest almindelige funktioner samlet, hvilket letter betjeningen under
kørsel.
Hovedmenu
1. Tryk på ENTER i Korttilstand.
03
2. Vælg symbol med
eller
G028755
.
De fleste systemindstillinger kan foretages
under Indstillinger i Hovedmenuen, mens
andre kun kan nås gennem Hurtigmenuen.
G032267
G028755
Hovedmenuen ligger øverst i menutræet og
kan nås med et eller flere tryk på BACK-knappen.
I hovedmenuen er det muligt at skifte brugerindstilling fra Avanceret til Let under:
Indstillinger
Brugermode
Systemvalg
Hvis visning af to kort er valgt ses symbolet for
målestok i hver ende af Hurtigmenuen - herved
kan den respektive skala justeres individuelt.
- Rute/Målestok
Der vises en menu med 4 alternativer.
Et tryk på ENTER på alternativet øverst giver
et kort, der viser den resterende rute 1 fra den
nuværende position frem til destinationen.
Et tryk på ENTER på det andet alternativ giver
et kort, der viser hele ruten1 fra start frem til
destinationen.
Et tryk på ENTER på alternativerne (+) eller (-)
ændrer kortets målestok i forskellige trin fra
50 meter op til 100 km - for at få et større perspektiv eller se flere detaljer.
– Vejledning
Et tryk på ENTER giver aktuel talevejvisning.
G028755
– Kort/rute
Ruteskitse
Et tryk på ENTER viser en liste over kommende
vejvisningspunkter. Ud over vejnavnet vises
afstanden mellem vejvisningspunkterne samt
manøvretypen.
Et kort/To kort
Et tryk på ENTER giver et stort eller to mindre
kortbilleder over det aktuelle område. Der kan
angives forskellige skalaer for det respektive
kort.
Overvågning 2
Giver mulighed for at gemme kortbilleder over
3 forskellige overvågningsområder, f.eks.
stærkt trafikerede veje, hvor der ofte er trafikproblemer.
Vælg Overvågn.1, 2 eller 3. For at se tidligere
valgte overvågninger, se side 42.
1
2
40
Der skal være valgt en rute.
Kun i områder med modtagelse af trafikinformation.
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 41
03 Avanceret brugerindstilling
Menuer
– Omkørsel
Viser en menu med Ej gade samt alternativerne 1- 5- 10- 20- 40- 80 km.
G028755
Undgå gader/veje
gennem et tæt bebygget område med myldretidstrafik.
Vis alle
±
Skjul alle
Vælg et punkt i Omkørselsmenuen 1- 80
km, og tryk på ENTER.
Denne funktion fravælger gader eller veje fra en
oprettet rute for f.eks. ikke at skulle køre gennem f.eks. et vejarbejdsområde, som du kender til.
Systemet beregner dernæst en ny rute, der så
vidt muligt først fører tilbage til den oprindelige
rute, efter det angivne område er undgået og
passeret.
1. Vælg Ej gade i Omkørselsmenuen, og tryk
på ENTER. Der vises en liste over gader/
veje, som indgår i ruten.
Man kan også undgå et område ved at markere
en firkantet overflade direkte på kortet, se
Undgå specific. områder under
2. Gå til den gade/vej, der skal undgås, og
tryk på ENTER.
Indstillinger
på side 56.
Systemet beregner dernæst en ny rute, der så
vidt muligt først fører tilbage til den oprindelige
rute, efter de angivne strækninger er undgået
og passeret.
Ændret målestok påvirker antallet af viste meddelelser, se side 67.
Undgå strækning inden for 1-80 km
Denne funktion fravælger et helt område i den
oprindelige rute, for f.eks. ikke at skulle køre
3
Et tryk på ENTER skjuler alle meddelelser.
Vis valgte
Et tryk på ENTER giver mulighed for at vælge
den type trafikmeddelelse, der skal vises på
kortet.
03
Uanset om brugerindstillingen Let eller
Avanceret er valgt, modtages og vises
udsendt trafikinformation altid. For mere information, se side 64.
Rute valg
3. Hvis flere gader/veje skal undgås, skal du
begynde med bruge
til at gå til den første gade/vej i den gruppe, som skal undgås, og trykke på ENTER. Gå derefter til
den sidste gade/vej i gruppen, som skal
undgås, og tryk på ENTER.
G028755
Et tryk på ENTER viser alle meddelelser.
– Trafikinformation 3
Viser en menu med forskellige alternativer, så
der kan læses information om trafikproblemer
inden for det område, der vises på skærmen.
Læs medd.
Et tryk på ENTER giver mulighed for at bevæge
sig mellem de trafikmeddelelser, der ses på
skærmen.
G028755
– Faciliteter
Viser en menu med forskellige alternativer for
at søge en facilitet.
Omkring bilen
Et tryk på ENTER giver mulighed for at søge
omkring bilen. Se side 47.
Ad ruten
Et tryk på ENTER giver mulighed for at søge
langs ruten. Se side 47.
Langs motorvej
Et tryk på ENTER giver mulighed for at søge
efter rastepladser, benzintanke og restauranter, som er lettilgængelige langs motorvejen.
Gælder ikke alle områder eller lande.
``
41
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 42
03 Avanceret brugerindstilling
Menuer
Hvis en beregnet rute strækker sig over flere
motorveje, søger systemet kun langs det
motorvejsafsnit, man kører på.
Rullemenu
03
Bladring
I Bladring bevæges en korsmarkør over kortbilledet.
±
Aktiver Bladring (Scroll menu) ved at
bevæge med navigeringsknappen.
Ændrer kortbilledets størrelse, så perspektivet
bliver større eller man kan se flere detaljer.
•
Et tryk med ENTER på alternativerne (+)
eller (-) ændrer kortets målestok i forskellige trin fra 50 meter op til 100 km.
Aktivering af kortet
•
Trinløs ændring opnås, hvis ENTER holdes
inde. Slip knappen, når målestokken passer.
Gem sted (Store location)
Vælger stedet markeret af korsmarkøren som
destination.
•
Menu
Tryk på ENTER. Vejvisningen starter med
det samme.
Faciliteter omkring (Facilities around)
Der vises en menu.
•
Vælg mellem Seneste 5 og Alle typer for
at søge efter faciliteter i det nærmeste
område.
G032266
Læs trafikmedd. (Read traffic msg.)
Tryk på ENTER i Bladring for at se Rullemenuen.
Søger efter aktuelle trafikmeddelelser i området.
Indstil overvågn. (Set for surveill.)3
Et tryk på ENTER viser en menu med forskellige alternativer.
•
3
42
Gælder ikke alle områder eller lande.
Vælger kortalternativ i Hurtigmenuen.
•
Vælg den ønskede overvågning.
Gem det valgte sted, som senere kan genfindes under:
Indstil som dest. (Set as destination)
Jo længere knappen holdes inde, desto hurtigere bevæger korsmarkøren sig over kortet.
±
lede, du ønsker som overvågningsområde,
f.eks. stærkt trafikerede veje, hvor der ofte
er trafikproblemer.
Målestok (Scale)
Vælg mellem Overvågning 1, 2 eller 3, og
tryk på ENTER for at gemme det kortbil-
Indstil destination
Gemte steder
Følge vej på rute
Med den indbyggede "magnetfunktion" er det
nemt at følge en lagt rute. Hvis du holder en
enkelt knap inde, følger korsmarkøren automatisk ruten, uanset hvordan ruten svinger og
ændrer kompasretning.
Den ene af korsmarkørens linjer viser, hvilken
knap der skal vælges, ved at være federe end
den anden.
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 43
03 Avanceret brugerindstilling
Menuer
G032334
03
eller
følges ruten automatisk.
Med knap
eller
følges ruten automatisk.
G032335
Med knap
Hvis der ikke ønskes nogen "magnetfunktion",
slås korsmarkørens fede linje fra ved at scrolle
hårkorset nogle millimeter væk fra den markerede rute - derefter er scrollfunktionen igen
normal.
43
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 44
03 Avanceret brugerindstilling
Menutræ
Menuvalg
Sidste 20
Her vises tre af menutræets niveauer. Flere af
menuerne på niveau tre har yderligere undermenyer - de beskrives udførligt i deres respektive afsnit.
Tilføj til rejseplan/Info./
Slet sted/Slet alt
Returrejse
03
Indstil destination
Adresse
s. 46
s. 46
s. 49
s. 49
Se rejseplan
Sted på kort
s. 49
Breddegr/længdegr
s. 50
Vejkryds
s. 34
Omkring bilen
Ad ruten
s. 55
Trafikinformation
s. 55
Dynamisk ruteguide
Start vejledning
s. 46
Nulstil til standard
Tilføj til rejseplan
s. 51
Rutevalg
Omkring sted på kort
s. 48
Slet rejseplan
Næste destination
Rute valg
Rute
s. 56
Se Rute valg under Indstillinger
Langs en gade
44
Indstillinger
Søge stationer
Se Adresse under Indstil
destination
Facilitet efter navn
Tilføj til rejseplan/Info./
Sortér/Slet sted
s. 54
s. 51
Rejseplan
Nr
Gemte steder
Aktuel position
Trafikinfoudvalg
Gade
Faciliteter
s. 46
Se Adresse under Indstil
destination
Land
By
Adresse
Undgå motorveje/betalingsveje/færger/biltog/
trafikproblemer/tidsbegr.
veje/angivne områder
Nulstil til standard
s. 51
s. 46
s. 56
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 45
03 Avanceret brugerindstilling
Menutræ
Kortvalg
s. 57
Systemvalg
Facilitetsudvalg
Vejledende stemme
Kort
Vejledende volumen
Kortindstillinger, højre
Sprog
Kortindstillinger, venstre
Menufarve
Kompas
Kortfarve
Aktuelt sted
Screen saver
Nulstil til standard
Hjælp
Vejledningsvalg
Resterande tid/distance
Alarm ved hændelse
Nulstil til standard
s. 58
s. 58
03
Afstandsenhed
Brugermode
Dato & tid info
GPS-information
Om
Nulstil til standard
Start demo
Luk ned
s. 60
s. 9
45
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 46
03 Avanceret brugerindstilling
Indstil destination
Adresse
1. Gå til Land (Country) og/eller By (City), og
tryk på ENTER.
2. Eller vælg mellem de senest valgte med
.
(For information om hvordan tastaturet bruges,
se side 23.)
G032265
03
Indstil destination (Set destination)
Adresse (Address)
OBS
Systemet begynder med Gade for at undgå
misforståelse, når to nærtliggende byer/
lokaliteter er vokset sammen.
Alternativ 1
± Vælg Gade (Street) uden at vælge by.
Hvis gaden forekommer i flere byer, vises en
liste med alternativer at vælge imellem. Systemet viser vej til midten af den valgte gade.
Alternativ 2
G032268
1. Begynd med at vælge By.
2. Vælg derefter Gade.
OBS
Angiv gadeadresse
Markøren anbringes først på Gade (Street).
Det Land (Country), der sidst er valgt, er valgt
på forhånd.
Hvis det ikke er tilfældet:
46
Definitionen af by eller område kan variere
fra land til land og endog inden for samme
land. I visse tilfælde menes der en kommune, i andre tilfælde en enkelt bydel.
For mindre lokaliteter er der ikke indlagt nogen
gadeadresser i systemet. Lokalitetens centrum
kan dog altid vælges som destination.
Angiv gadenummer
Hvis den valgte adresse har et gadenummer,
kan det angives for at gøre destinationen mere
præcis.
±
Gå til linjen for Nummer, efter at gadeadressen er angivet, og tryk på ENTER.
Hvis gadenummer ikke angives, viser systemet
vej til midten af den valgte gade.
Eller:
1. Angiv ønsket gadenummer.
> Alternative gadenumre vises.
2. Gå til Vælg, og tryk på ENTER.
Annuller
Tilbage til det foregående billede.
Angiv vejkryds
± Gå til Vejkryds (Junction), og vælg en
gade, der krydser den valgte gade.
Begynd vejvisning
1. Gå til Start vejvisning for at begynde vejvisningen.
2. Gå til Vælg for at lægge den valgte adresse
i rejseplanen.
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 47
03 Avanceret brugerindstilling
Indstil destination
5. Gå til Start vejledning for at få vejvisning
til destinationen.
Info.
Giver oplysninger om destinationen.
Facilitet efter navn (Facility by name)
OBS
Søgning på postnummer
Dette gælder også ved søgning af faciliteter.
03
G032272
Søgning på faciliteter
G032321
±
Listen viser kun de faciliteter, der findes i den
valgte by/det valgte område.
1. Vælg By, og tryk på ENTER.
2. Gå til Postnummer, og tryk på ENTER.
3. Vælg cifre, og tryk på ENTER, eller vælg fra
alternativlisten.
4. Gå til Gade for at vælge blandt adresserne
med det valgte postnummer, og tryk på
ENTER.
G032271
Indstil destination (Set destination)
Adresse (Address) By (City)
I stedet for at søge i en by kan man vælge at
søge i et postnummerområde.
Skriv navnet på en facilitet, eller vælg
blandt alternativerne i menuen.
Indstil destination (Set destination)
Faciliteter (Facilities)
Faciliteter er en fælles betegnelse for benzintanke, hoteller, restauranter, Volvo-forhandlere, hospitaler, parkeringspladser m.m.
±
Tryk på ENTER for at komme til en undermenu med forskellige søgemuligheder for
faciliteter.
Omkring bilen (Around the car)
Søg blandt Seneste 5 eller Alle typer.
Systemet søger efter faciliteter omkring bilen
(radius på max. 100 km). Når der er fundet 40
faciliteter, afbrydes søgningen.
Ad ruten (Along the route)
Søg blandt Seneste 5 eller Alle typer.
Når der er angivet en destination, kan systemet
søge efter faciliteter i et område langs ruten (op
til 1 km fra ruten).
``
47
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 48
03 Avanceret brugerindstilling
Indstil destination
Omkring sted på kort (Around point on
map)
Systemet søger på samme måde som
Omkring bilen, men omkring et valgt punkt på
kortet.
03
1. Flyt korsmarkøren rundt på kortet med
navigeringsknappen.
2. Tryk på ENTER for at komme til Rullemenuen.
Langs en gade (Along a street)
Systemet søger langs en angivet gade.
Det er også muligt at søge efter faciliteter
omkring bilen, langs ruten og langs motorvejen via Hurtigmenuen, se side 30.
Facilitetstyper/forskellige kategorier
Faciliteter
Markøren anbringes først på Type. Det Land,
der sidst er valgt, er valgt på forhånd.
Hvis det ikke er tilfældet:
1. Gå til Land og/eller By, og tryk på
ENTER.
48
2. Gå til Navn, og tryk på ENTER for at angive
et facilitetsnavn uden at angive en by.
3. Gå til Vælg, og tryk på ENTER.
4. Gå derefter til Start vejvisning, og tryk på
ENTER for at få vejvisning til destinationen.
I stedet for at søge efter Restaurant på hovedmenuen kan man vælge Restaurant direkte
under den valgte Lufthavn.
Ved at undgå alternativer uden for lufthavnsområdet gøres søgningen enklere og hurtigere.
Gemte steder
Indstil destination
OBS
Søgningen gøres mere præcis ved først at
vælge By og derefter gå til Navn.
Der er underkategorier, f.eks. restauranter,
for at lette søgningen.
OBS
Indstil destination
Facilitet efter navn
Eller vælg mellem de senest valgte med
.
Oplysninger om facilitet
Under Info. vises facilitetens adresse, koordi-
Gemte steder
Et gemt sted er en tidligere gemt destination,
f.eks. hjemmeadresse, yndlingsrestaurant,
lufthavn, Volvo-forhandler osv. Information om
hvordan man gemmer et sted, se side 52.
±
Vælg mellem de gemte steder, og tryk på
eller ENTER for at komme til undermenuen.
nater og i visse tilfælde også telefonnummer.
Hvis bilen har indbygget telefon, er også funktionen Ring op aktiveret.
Tilføj til rejseplan
Ring op
Giver oplysninger om gemt sted.
Telefonen ringer til det angivne nummer.
Rediger
Kort
Ændre navn, tilføje lyd m.m. for et gemt sted.
Se følgende overskrift Tilføj information om
gemt sted.
Viser facilitetens placering på kortet.
Andre faciliteter
Eksempelvis lufthavne har ofte restauranter,
benzintanke osv. i direkte tilknytning til lufthavnen.
Lægger det gemte sted i rejseplanen.
Info.
Sortér
Sortering af gemte steder efter ikon eller navn.
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 49
03 Avanceret brugerindstilling
Indstil destination
•
•
•
•
Slet sted
Sletning af et gemt sted.
Slet alt
Sletning af alle gemte steder.
Flyt position for gemt sted
1. Vælg Rediger, brug
for at komme til
Juster, og tryk på ENTER for at angive en
ny position for det gemte sted på kortet.
2. Flyt korsmarkøren med navigeringsknappen til den nye position, og tryk på
ENTER.
3. Vælg derefter Gem sted, og tryk på
ENTER for at gemme stedet.
Tilføj information om gemt sted
± Vælg Rediger, brug
for at komme til
Tilføj info., og tryk på ENTER for at tilføje
yderligere oplysninger om det gemte sted.
Land
Returrejse
Tlf.:
Indstil destination
±
URL
Vælg blandt de seneste 20
Indstil destination
Sidste 20
En liste med de seneste 20 destinationer vises.
±
Returrejse
E-mail
Gå til den ønskede destination, og tryk på
eller ENTER for at komme til undermenuen.
Tilføj til rejseplan
Læg destinationen i rejseplanen.
Info.
Giver oplysninger om destinationen.
Slet sted
Hvert gemt sted kan forsynes med følgende oplysninger:
Sletter stedet på listen over Sidste 20.
•
Alarm Til/Fra (...for at gøre føreren
opmærksom på, at han nærmer sig stedet)
Sletter alle adresser fra listen Sidste 20.
•
•
•
•
Ikon
Slet alt
Vælg Start vejledning, og tryk på
ENTER.
Systemet begynder at vise vej tilbage til stedet,
hvor Start vejledning sidst blev valgt.
03
Søgning via sted på kort
Indstil destination
Sted på kort
1. Flyt korsmarkøren med navigeringsknappen til den ønskede destination, og tryk på
ENTER for at komme til Rullemenuen.
2. Vælg Indstil som dest., se side 42.
OBS
Man kan også søge en plads direkte på kortet med korsmarkøren ved at bruge navigeringsknappen i Korttilstand.
Navn
Adresse
By
``
49
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 50
03 Avanceret brugerindstilling
Indstil destination
Søgning via breddegrad/længdegrad
Indstil destination
Breddegr/længdegr
1. Vælg en destination ved at angive destinationens koordinater.
03
2. Angiv breddegrad ved hjælp af navigeringsknappen. Vælg N for nordlig eller S
for sydlig.
OBS
London ligger på længdegrad 0 (nul). Lokaliteter vest for Londons længdegrad angives
med W (West), og lokaliteter øst for den
angives med E (East).
3. Gå til linje 2, og angiv længdegrad. Vælg
E for østlig, henholdsvis W for vestlig.
Tryk på OK
> Viser stedet for de angivne koordinater
på kortet.
4. Tryk på ENTER for at komme til Rullemenuen.
5. Gå til Indstil som dest., og tryk på
ENTER for at vælge stedet som destination.
6. Tryk på BACK for at komme tilbage til indtastning af koordinater.
50
Annuller
Tilbage til det foregående billede.
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 51
03 Avanceret brugerindstilling
Rejseplan
Læg en rejseplan
Start vejledning (Start guidance)
Bring orden i rejseplanen
Destination/mellempunkt
Menupunktet Rejseplan (Itinerary) bliver først
Rejseplan (Itinerary)
G032324
G032322
G032323
03
Rejseplan (Itinerary)
±
tilgængeligt, efter der er indtastet en destination.
Begynder at vise vej til rejsemålet.
Læg en rejseplan med flere mellempunkter for
at slippe for at angive den ene destination efter
den anden under rejsen. Der kan angives op til
seks mellempunkter og en endelig destination
i en rejseplan.
Her tilføjes yderligere mellempunkter til rejseplanen, se side 46.
Information (Information)
Vejvisningsindstilling (Route options)
Giver oplysninger om destinationen.
Indstillinger for prioritering af rutevalg, se
side 56.
Slet (Delete)
Slet rejseplanen (Clear itinerary)
Flyt (Move)
Tilføj til rejseplan (Add to itinerary)
Sletter hele rejseplanen.
Vælg en indtastet destination, og tryk på
ENTER eller
for at komme til undermenuen.
Sletter destinationen fra rejseplanen.
Ændrer destinationens placering i rejseplanen.
Juster sted (Adjust)
Ændrer destinationens position på kortet.
Gem (Store)
Gemmer destinationen, der bliver tilgængelig
under Gemte steder.
``
51
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 52
03 Avanceret brugerindstilling
Rejseplan
Slet i rejseplan
Gem et sted på kortet
Rejseplan (Itinerary)
Sletter hele rejseplanen.
Gå direkte til Slet rejseplan, og tryk på
ENTER.
G032325
±
G032326
03
Alle mellempunkter og den endelige destination fjernes.
Sletning af mellempunkt i rejseplanen
1. Vælg et af de indtastede mellempunkter,
og tryk på ENTER eller
for at komme til
undermenuen.
2. Gå til Ryd, og tryk på ENTER.
OBS
Passerede mellempunkter slettes automatisk i rejseplanen.
Gem til genanvendelse
Der kan gemmes op til 250 destinationer til
genanvendelse i andre rejseplaner.
Et akustisk signal, der gør føreren opmærksom
på, at det gemte sted nærmer sig, og at yderligere information kan forbindes til det gemte
sted, se side 49 - Tilføj information om gemt
sted.
52
Rejseplan (Itinerary)
Korttilstand (Scroll menu)
Gem et sted, der findes i rejseplanen
1. Gå med navigeringsknappen til den
destination, der skal gemmes, og tryk på
ENTER eller
for at komme til undermenuen.
1. Brug navigeringsknappen i Bladring for at
komme til det punkt, der skal gemmes, og
tryk på ENTER.
2. Vælg Gem, og tryk på ENTER.
2. Vælg Gem sted (Store location) i Rullemenuen, og tryk på ENTER.
3. Vælg symbol, der skal vises på kortet, med
navigeringsknappen, og tryk på ENTER.
3. Vælg symbol, der skal vises på kortet, med
navigeringsknappen, og tryk på ENTER.
4. Skriv det ønskede navn.
4. Skriv det ønskede navn.
5. Gå til Gem (Store), og tryk på ENTER.
5. Gå til Gem, og tryk på ENTER.
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 53
03 Avanceret brugerindstilling
Rejseplan
Næste destination i rejseplanen
2. Hvis der er angivet flere destinationer, tryk
da på ENTER igen for at få oplysninger om
dem og for at se dem på kortbilledet.
3. Gå til Kort (Map), og tryk på ENTER for at
få kortbilledet over området at se.
G032327
03
G032328
Næste destination (Next destination)
På kortbilledet vises den næste destination.
1. Tryk på ENTER eller
for at få oplysninger om destinationen, f.eks. navn, resterende rejsetid eller afstand fra den nuværende position til destinationen.
53
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 54
03 Avanceret brugerindstilling
Aktuel position
Nuværende position
G032329
03
G032330
Aktuel position (Current position)
Kortbilledet viser bilens position.
±
Tryk på ENTER eller
for at få oplysninger om stedet, f.eks. navn og koordinater.
GPS
Angiver, hvor mange satellitter systemet er i
kontakt med.
54
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 55
03 Avanceret brugerindstilling
Trafikinformation
Trafikinformation
G033018
03
Indstillinger (Settings)
Trafikinformation (Traffic information)
Uanset om brugerindstillingen Let eller
Avanceret er valgt, modtages og vises
udsendt trafikinformation altid. For mere information, se side 64.
OBS
Trafikinformation er ikke tilgængelig i alle
områder/lande.
55
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 56
03 Avanceret brugerindstilling
Indstillinger
Rute valg
03
Rute valg
Vælg, om betalingsveje skal undgås ved
beregning af rute.
1. Gå fra funktion til funktion, vælg den
ønskede indstilling, og tryk på ENTER for
at gemme indstillingerne.
Undgå færger
2. Indstillingerne annulleres ved at trykke på
BACK.
Undgå biltog
Rute
Undgå trafikproblemer
Vælg hurtig, kort eller enkel vej ved beregning
af rute.
• Hurtig: Systemet prioriterer så vidt muligt
større veje med høj hastighed.
Vælg, om færger skal undgås ved beregning af
rute.
Vælg, om biltog skal undgås ved beregning af
rute.
Vælg, om systemet skal tage hensyn til eventuelle trafikproblemer ved beregning af rute.
Undgå tidsbegræns. veje
• Vælg Ja, hvis systemet helt skal undgå
• Kort: Systemet prioriterer så vidt muligt
den korteste vej.
• Let: Systemet prioriterer så vidt muligt
veje, der ikke indeholder komplicerede
manøvrer og vejkryds.
OBS
Ved beregning af rute tager systemet så vidt
muligt hensyn til de alternativer, som føreren
har valgt at undgå. Dog gøres der undtagelser, hvis der ikke er noget rimeligt alternativ
til rådighed.
tidsregulerede veje ved beregning af rute.
•
Vælg Nej, hvis systemet skal tage hensyn
til tidsregulerede veje ved beregning af
rute.
Systemet bruger bilens ur til at afgøre, om en
vej skal undgås.
OBS
Hvis man passerer en tidszonegrænse, skal
bilens ur indstilles igen.
Undgå specific. områder
Undgå motorveje
Vælg, om motorveje skal undgås ved beregning af rute.
56
Vælg et område, som ruten skal undgå, ved at
markere et område med et firkantet felt direkte
på kortet.
G032472
Indstillinger
Undgå betalingsvej
Indstillinger (Settings) Rute valg (Route
options) Undgå specific. områder
(Avoid specified areas) Valgt (Selected)
1. Hent kortet ved at klikke med
på
Valgt, klikke med
på Kort og derefter
ENTER på et af alternativerne på listen, der
kommer frem.
> Scroll frem til det ønskede område med
markeringsfeltet, og tryk på ENTER.
2. For at ændre størrelse: Vælg Justér
størrelse (Adjust size), og tryk på
ENTER.
> Skift markeringsfeltets form med navigeringsknappen, så det dækker det
område, der skal undgås, og tryk på
ENTER.
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 57
03 Avanceret brugerindstilling
Indstillinger
På samme måde kan markeringsfeltets
stilling ændres under Justér område
(Adjust area).
3. Vælg Sæt omr. at undgå, og tryk på
ENTER.
> Det valgte område ender i en liste, hvor
flere områder kan gemmes og aktiveres,
når det ønskes.
4. Godkend, at området skal undgås med
ENTER på OK og et kryds på listen.
> Systemet vil derefter så vidt muligt
undgå dette område på ruten.
De områder, der er gemt på listen, kan justeres
mht. størrelse og geografisk position under
Rediger, og de kan slettes permanent fra listen
med Ryd. Flere aktiverede områder kan deaktiveres samlet med alternativet Ingen.
OBS
Kortvalg
Kortindstillinger, højre
Indstillinger
Vælg indstillinger for, hvordan kortet skal vises
på skærmen.
±
Gå fra alternativ til alternativ med navigeringsknappen, og tryk på ENTER for at
gemme.
Tryk på
valg.
Med valg 2D - vælg om Kørselretn. eller
Nord skal være opad på skærmen.
03
Kortindstillinger, venstre
OBS
Hvis 3D er valgt for højre kort, kan venstre
kort kun vise 2D.
kortbilledet.
• Skjul alle: Ingen symboler vises.
• Vis valgte: Tryk på for at se alle symboler, der kan vises på kortbilledet. Vælg
derefter symboler på følgende måde:
eller
.
2. Aktiver de ønskede symboler med et kryds
med
eller
.
Gå tilbage til fabriksindstillingerne for Rute
valg.
Kort
, vælg OK, og tryk på ENTER.
•
• Vis alle: Alle facilitetssymboler vises på
3. Tryk på ENTER for at gemme.
Tryk på
Med valg 3D - kørselsretningen er altid
opad på skærmen.
for at komme til undermenuens
Nulstil til standard
±
•
Se beskrivelse i det foregående afsnit.
Facilitetsudvalg
1. Rul blandt symbolerne med
Markeringsfeltets nøjagtighed bliver bedst
med kortbilledet i 2D.
Vælg, om kortet skal vises i 2D (lige ovenfra)
eller 3D (skråt ovenfra).
Kortvalg
Kompas
Vælg, om kompasset skal vises på skærmen.
Aktuelt sted
Vælg, om navnet på gaden/vejen, der køres på,
skal vises nederst på skærmen.
Nulstil til standard
Gå tilbage til fabriksindstillingerne for Kortvalg.
±
Tryk på
, vælg OK, og tryk på ENTER.
Vælg mellem alternativerne Vis og Skjul.
Hvis kortet er skjult, viser systemet vej med en
pil.
``
57
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 58
03 Avanceret brugerindstilling
Indstillinger
Vejledningsvalg
Indstillinger
03
Vejledningsvalg
Gå tilbage til fabriksindstillingerne for Vejledningsvalg.
Resterande tid/distance
Vælg et af alternativerne TTA/ ETA/ Skjul.
±
•
Systemvalg
TTA (Remaining Time to Arrival): Resterende rejsetid.
• ETA (Estimated Time of Arrival): Beregnet
ankomsttid.
OBS
Den indstillede tid på bilens ur, styrer den
tid, der angives for ETA.
Alarm ved hændelse
Føreren gøres med et akustisk signal opmærksom på, at han nærmer sig et vejafsnit, hvor der
er sket en ulykke, eller hvor der er et fartkamera.
•
Vælg Ja for at få et akustisk advarselssignal eller Nej, hvis der ikke ønskes noget
signal.
Hvilke områder, der har vejafsnit, hvor der er
sket en ulykke og/eller hvor der er fartkameraer
angivet på kortet, reguleres af de respektive
landes lovgivning. For aktuel information, se
www.volvocars.com/navi.
1
58
Nulstil til standard
Tryk på
, vælg OK, og tryk på ENTER.
Kortfarve
Vælg Lys 1, Lys 2 eller Mørke.
De lyse farver er beregnet til dagslys, den
mørke farve til nat eller mørke.
Screen saver
Indstillinger
Systemvalg
1. Gå fra funktion til funktion med navigeringsknappen, og tryk på ENTER for at
gemme indstillingerne.
2. Indstillingerne annulleres ved at trykke på
BACK.
Vejledende stemme
Vælg den vejledende stemme, du vil have som
indstilling: Kvinde/ Mand 1.
Vælg, om der skal bruges pauseskærm (skærmen slukkes 30 sekunder efter sidste knaptryk).
Hjælp
Vælg, om der skal vises hjælpetekster nederst
på skærmen.
Afstandsenhed
Vælg den enhed, der skal vises for afstand - km
eller miles.
Brugerindstillinger
Skift mellem Let og Avanceret.
Dato & tid info
Vejledende volumen
Vælg, hvordan dato og tid skal vises.
Indstil lydstyrken for talemeddelelser.
GPS-information
Sprog
Vælger sprog til menuer, tekst- og talemeddelelser.
Tryk på
for at se koordinater og adresse for
bilens position samt antallet af satellitter,
systemet har kontakt med.
Menufarve
Vælg Sort, Krom eller Blå for menuernes
Om
udseende.
Gælder ikke Holland. Der vælges i stedet mellem sprogene Nederlands og Belgisch.
Visning af system- og kortoplysninger.
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 59
03 Avanceret brugerindstilling
Indstillinger
Nulstil til standard
Gå tilbage til fabriksindstillingerne for Systemvalg.
±
Tryk på
, vælg OK, og tryk på ENTER.
03
59
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
03 Avanceret brugerindstilling
Simulering
Start demo (demonstrere)
Indstillinger
03
Start demo
Demo demonstrerer systemet, når bilen står
stille ved at simulere en kørsel til den angivne
destination.
Det er også muligt at foretage indstillinger
under demonstrationen.
Stop demo afbryder simuleringen.
OBS
For at demonstrationen skal fungere, skal
der være angivet en destination.
60
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 60
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 61
03 Avanceret brugerindstilling
03
61
Generelt...................................................................................................
Undgå trafikproblemer............................................................................
Valg af information..................................................................................
Læs informationen..................................................................................
Sender.....................................................................................................
62
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 62
64
65
66
67
68
G029197
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
TRAFIKINFORMATION
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 63
04
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 64
04 Trafikinformation
Generelt
Visning og modtagelse
Udsendt trafikinformation modtages og vises
altid, uanset om Let eller Avanceret er valgt
som brugerindstilling.
Indstillinger for, hvordan trafikinformation skal
vises, kan kun ændres i tilstand Avanceret, se
side 40.
Visningen af trafikinformation afhænger også
af, hvordan den udsendes.
04
Langsomtkørende trafik i begge
kørselsretninger
Stillestående trafik
Områdemeddelelse
Øvrige oplysninger
OBS
Trafikinformation er ikke tilgængelig i alle
områder/lande.
Omfang
Sendeområderne udvides hele tiden.
Trafiksymboler på kortet
Trafikproblemer markeres med symboler, linjer
og rammer. De er farvet røde eller gule.
Røde - Vigtig information.
Gule - Generel information.
64
G028869
Uheld
Visse trafikmeddelelser indeholder også oplysninger om trafikproblemets omfang.
Langsomtkørende trafik
På alle målestokke op til 5 km markeres omfanget med en gul eller rød linje langs med vejen.
Længden på linjen svarer til trafikproblemets
omfang (vejstrækning).
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 65
04 Trafikinformation
Undgå trafikproblemer
Undgå trafikproblemer
Indstillinger
Rute valg
Vælg, om systemet skal føre forbi trafikproblemer eller ej.
1. Vælg Undgå trafikproblemer.
2. Vælg mellem Ja og Nej.
Auto. meddelelse
Indstillinger (Settings)
Trafikinformation (Traffic information)
Dynamisk ruteguide (Dyn. route guiding)
Vælg, om udsendt trafikinformation skal vises
eller ej.
Ja
Ja
Systemet vil undgå veje med trafikproblemer
ved beregning af rute.
Nej
Systemet vil ikke undgå veje med trafikproblemer ved beregning af rute.
OBS
Ved opstart af systemet kan det tage op til
ca. 15 minutter, inden al trafikinformation for
området er indlæst.
G028818
Systemet giver mulighed for at vælge en alternativ vej forbi eventuelle trafikproblemer.
Vælg et af alternativerne:
Nej
Ja (Yes)
Systemet giver ingen information om trafikproblemer, men fører rejsen gennem områder med
eventuelle trafikproblemer.
En ny rute beregnes - omkring og forbi problemet.
Funktionen aktiveres automatisk, første gang
der tændes for systemet.
Vejvisning frem til og gennem problemet.
Meddelelse langs vejen
Viser kortet med den nye rute indlagt.
04
Nej (No)
Kort (Map)
Når du har markeret og klikket på et symbol for
trafikproblemer, kommer følgende skærmbillede frem med spørgsmålet Beregn ny rute?
(Calculate new route?).
65
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 66
04 Trafikinformation
Valg af information
Trafikinfoudvalg
3. Foretag aktivering/deaktivering med
eller
.
Glat vejbane
4. Indstillingerne bekræftes med ENTER.
Trafikskilte på kortet
G032198
Uheld
Modgåen. trafik
04
Vælg, hvilken type trafikinformation systemet
skal vise og tage hensyn til ved beregning af
rute.
Indstillinger (Settings)
Trafikinformation (Traffic information)
Trafikinfoudvalg (Traffic-info. selection)
Omkørsel
Info.
Smal vej
Vis alle
Al trafikinformation bliver tilgængelig.
Parkering
Skjul alle
Der vises ingen trafikinformation.
Vis valgte
1. Tryk på
bolerne.
for at kunne vælge blandt sym-
2. Vælg med
eller
hvilke trafikinformationssymboler (trafikmeddelelser), systemet skal vise på kortet.
66
Kø
Vejarbejde
Anden fare
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 67
04 Trafikinformation
Læs informationen
Læs trafikmeddelelse
4. Tryk på BACK for igen at kunne rulle mellem aktuelle meddelelser.
På skærmen vises de trafikmeddelelser, der er
aktuelle i kortområdet.
Der vises også detaljeret information om trafikproblemet. Øverst angives problemets
omfang. Hvis trafikproblemet ligger langs den
valgte rute, angives afstanden til det.
G028868
Detaljeret trafikinformation.
Læs trafikmedd.
En trafikmeddelelse vises med et symbol på
skærmen. For at læse en trafikmeddelelse:
1. Tryk på ENTER for at få Hurtigmenuen
frem:
G029221
2.
Gå til
med
eller
, og tryk på
ENTER, se side 40 og 41.
> En rød eller gul ramme angiver den aktuelle meddelelse.
I det omfang, der er oplysninger til rådighed,
vises også:
•
•
varighed
•
•
hvilke veje der er berørt
04
hastighedsbegrænsninger, køretøjsbredde, køretøjshøjde
osv.
Målestok
Målestokken afgør, hvor mange trafikinformationer der kan vises - desto større område
skærmen viser, desto mere information kan der
findes. For mere information, se side 30.
G028880
3. Rul fremad eller bagud med
eller , og
tryk på ENTER for detaljeret trafikinformation (billedet viser et eksempel).
67
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 68
04 Trafikinformation
Sender
Søg/vælg station for trafikinformation
Indstillinger
station
Trafikinformation
Søge
Systemet søger automatisk efter trafikinformation, men man kan også vælge en bestemt
station.
Søge stationer
±
04
Tryk på ENTER for at søge efter de stationer, der findes.
Vælg station
1. Tryk på ENTER for at vælge blandt de eksisterende stationer.
2. Vælg station med
ENTER.
eller
, og tryk på
3. Tryk på BACK for at komme tilbage til det
foregående billede.
Aktuel station
Viser den aktuelle station for trafikinformation.
Nulstil til standard
Gå tilbage til fabriksindstillingerne for stationsindstillinger.
±
68
Tryk på
, vælg OK, og tryk på ENTER.
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 69
04 Trafikinformation
04
69
Vartegn og vejnumre............................................................................... 72
Symboler for faciliteter............................................................................ 73
70
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 70
G028760
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
SYMBOLER PÅ KORTET
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 71
05
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 72
05 Symboler på kortet
Vartegn og vejnumre
Vartegn
Mange lande og byer har velkendte vartegn,
som kan bruges som landemærker.
Når målestokken er sat til 1 km eller længere,
vises et udvalg af vartegn, f.eks. kirker og
slotte.
OBS
Vartegn er kun til rådighed i Europa.
05
Vejnumre
Både lokale og internationale vejnumre vises
på kortet.
G029204
G029202
Bjergtoppe
Bjergtoppe vises, hvis målestokken er indstillet
til 5 km eller mindre (kun i særlige områder).
Faciliteter
Faciliteter
Kortvalg
Facilitetsudvalg
Vælg faciliteter til visning på kortet.
72
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 73
05 Symboler på kortet
Symboler for faciliteter
Følgende symboler kan vises på skærmen for
forskellige faciliteter.
OBS
Symbolet for en facilitet kan variere fra land
til land.
Ambassade
Apotek
Badestrand
Bank
Benzintank
Bibliotek
Automobilklub
Billeje
Bilværksted
Biograf
Boghandel
Historisk monument
Bowling
Hotel
Brandvæsen
Sportskompleks
Busstation
Industrikvarter
Centrum
Skøjtebane
Retsbygning
Togstation
Lufthavn
Café
Rekreationsområde
Kasino
Rekreativt område
Renseri
Færgeterminal
Kommune/handelscenter
Flaskegas/LPG
Koncertsal
Golfbane
Kunstmuseum
Helligdom
Regionsråd
05
``
73
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 74
05 Symboler på kortet
Symboler for faciliteter
05
74
Dagligvareforretning
Parkering
Vintersportssted
Læge
Parkeringshus
Skole
Lægehus
Pendlerplads
Lystbådehavn
Landsby
Togstation (Nærtrafik)
Rådhus
Monument
Gæstehus
Større firmær
Museum
Politistation
Sikkerhedskamera
Offentlig myndighed
Postkontor
Teater/opera
Konference/udstillingscenter
Rasteplads
Turistattraktion
Natteliv/musikklub
Restaurant
Turistinformation
Komprimeret naturgas
Rådhus
Togstation
Forlystelsespark
Indkøbscenter
Universitet
Offentlig sportslufthavn
Svømmehal
Udsigtspunkt
Ulykkessted
Hospital
Pengeautomat
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 75
05 Symboler på kortet
Symboler for faciliteter
Vingård
Volvo-forhandler
Bomhus
Zoologisk have
05
75
Hyppige spørgsmål................................................................................. 78
EULA - Licensaftale................................................................................ 80
Ophavsret................................................................................................ 82
76
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 76
G028784
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
SPØRGSMÅL OG SVAR
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 77
06
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 78
06 Spørgsmål og svar
Hyppige spørgsmål
Bilens position på kortet er forkert
GPS-systemet viser bilens position med en
nøjagtighed på ca. 20 meter.
Ved kørsel på en vej, som løber parallelt med
en anden vej, i hårnålesving, på veje i flere plan
og efter kørsel ad en lang strækning uden
markante sving er der større sandsynlighed for
fejl.
Høje bjerge, bygninger, tunneller, viadukter,
veje i flere plan osv. påvirker endvidere systemets modtagelse af GPS-signaler negativt, hvilket medfører, at nøjagtigheden ved beregning
af bilens position kan forringes.
Systemet beregner ikke altid den
hurtigste/korteste vej
06
Ved beregning af rute tages der hensyn til vejstrækning, vejbredde, vejklasse, antal højreog venstresving, rundkørsler osv. for at få den
teoretisk bedste vej frem. Erfaring og lokalkendskab kan dog føre til et mere effektivt vejvalg.
Systemet anvender betalingsveje,
motorveje eller færger, selvom jeg har
valgt at undgå disse
Ved beregning af en rute over længere afstand
kan systemet af tekniske årsager kun bruge
store veje.
Hvis man har valgt Nej til betalingsveje og
motorveje, undgås disse i videst muligt omfang
78
og bruges kun, hvis intet andet rimeligt alternativ er tilgængeligt.
Bilens position på kortet er forkert efter
transport
Hvis bilen har været transporteret på eksempelvis færge eller tog eller på en sådan måde,
at modtagelse af GPS-signaler ikke har været
mulig, kan det tage op til 5 minutter, inden
bilens position beregnes korrekt.
Bilens position på kortet er forkert efter
frakobling af bilens batteri
Hvis GPS-antennen har været uden strøm, kan
det tage mere end 5 minutter, før GPS-signaler
kan modtages korrekt og bilens position
beregnes.
Bilsymbolet på skærmen ser mærkeligt ud
efter dækskifte
Foruden GPS-modtageren medvirker også
bilens hastighedsføler og et gyroskop til at
beregne bilens aktuelle position og kørselsretning. Efter montering af reservehjul eller skift
fra sommer- til vinterdæk skal systemet "lære"
de nye hjuls mål.
For at systemet skal fungere optimalt, kan det
være nødvendigt at køre 20-30 km og foretage
nogle sving.
Kortbilledet stemmer ikke overens med
virkeligheden
Ny- og ombygninger af vejnettet, indførelse af
nye færdselsregler m.m. finder sted løbende,
og den digitale kortdatabase er derfor ikke altid
fuldstændig. Der foregår løbende udviklingsog opdateringsarbejde af kortdata. Din Volvoforhandler kan give flere oplysninger.
Se også www.volvocars.com/navi for yderligere information om kort m.m.
Skalaen på kortet ændres af og til
I visse områder er der ingen detaljerede kortoplysninger til rådighed. I givet fald vil systemet
automatisk ændre forstørrelsesgraden.
De forventede menualternativer
udebliver
Kontrollér de indstillinger, der er foretaget.
Vælg Nulstil til standard for funktionen for at
komme tilbage til de indstillinger, der var foretaget fra begyndelsen.
Systemet viser den rute, jeg allerede
kører
Systemet kan ikke finde et godt alternativ til
den aktuelle rute, når jeg har valgt Beregn ny
rute eller Omkørsel.
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 79
06 Spørgsmål og svar
Hyppige spørgsmål
Bilsymbolet på skærmen hopper fremad
eller snurrer rundt
Systemet har måske brug for et par sekunder
til at registrere bilens position og bevægelse,
inden du kører. Sluk både systemet og motoren. Start igen, men hold stille lidt, før du
begynder at køre.
Jeg skal på en lang rejse, men ønsker
ikke at angive en særskilt destination for
de steder, som jeg har til hensigt at
gennemrejse. Hvordan laver jeg en
rejseplan på den enkleste måde?
Angiv destinationen direkte på kortet ved hjælp
af korsmarkøren. Systemet vil automatisk lede
dig til den endelige destination, selvom du
kører forbi mellempunkterne.
Hvorfor får jeg ikke altid
trafikmeddelelser?
Funktionen er ikke til rådighed, helt udbygget
eller findes ikke på alle markeder. Kontrollér
også, at der er foretaget den rette indstilling
under Rute valg.
06
Mine kortdata er ikke aktuelle
Forhør dig hos din Volvo-forhandler vedrørende opdatering af kortdata.
Se også www.volvocars.com/navi
79
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 80
06 Spørgsmål og svar
EULA - Licensaftale
MEDDELELSE TIL BRUGEREN
LÆS VENLIGST DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE OMHYG-GELIGT INDEN DU
BEGYNDER AT BRUGE NAVTEQ DATABASE.
06
DETTE ER EN LICENSAFTALE - OG IKKE EN
SALGSAFTALE- MELLEM DIG OG NAVTEQ
EUROPE B.V. VEDRØRENDE DIN KOPI AF
NAVTEQ NAVIGABLE MAP DATABASE HERUNDER TILKNYTTET COMPUTERSOFTWARE, MEDIER OG SUPPLERENDE TRYKT
MATERIALE UDGIVET AF NAVTEQ ("DATABASEN"). VED AT BRUGE DATABASEN,
ACCEPTERER DU ALLE VILKÅR OG BETINGELSER I DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ("SLUT-BRUGERLICENSAFTALEN").
SÅFREMT DU IKKE KAN ACCEPTERE BETINGELSERNE I NÆRVÆRENDE SLUTBRUGERLICENSAFTALE, SKAL DU STRAKS RETURNERE DATA-BASEN SAMMEN MED ALLE
TILKNYTTEDE EMNER TIL FORHANDLEREN
MOD REFUNDERING AF KØBESUMMEN.
EJENDOMSRET
Databasen samt ophavsrettigheder og intellektuelle ejendomsrettigheder eller naborettigheder deri ejes af NAVTEQ eller dennes licensgivere. Ejendomsretten til de medier, der
indeholder Databasen, bibeholdes af NAVTEQ og/eller leverandøren, indtil du har betalt
alle i henhold til nærværende slutbrugerlicensaftale eller lignende aftale(r), og efter hvilke
80
varerne er leveret til dig, de fulde beløb der skal
betales til NAVTEQ og/eller leverandøren.
LICENSUDSTEDELSE
NAVTEQ udsteder dig en ikke-eksklusiv licens
til at bruge Databasen til personligt brug, eller
hvis relevant, til brug i din virksomheds interne
drift. Denne licens indbefatter ikke retten til at
udstede underlicenser.
BEGRÆNSNINGER I BRUGEN
Databasen er begrænset til brug i det pågældende system, for hvilket den blev oprettet.
Med undtagelse af det i de præceptive love
(dvs. nationale love baseret på Rådets direktiv
91/250 om retlig beskyttelse af edb programmer og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/9 om retlig beskyttelse af databaser)
udtrykkeligt tilladte omfang, må du ikke
uddrage eller genanvende væsentlige dele af
Databasen indhold ej heller duplikere, kopiere,
modificere, justere, oversætte, demontere,
dekompilere, foretage reverse engineering af
nogen del af Databasen. Dersom du ønsker
interoperabilitet, som defineret i (nationale love
der er baseret på) direktivet om retlig beskyttelse af edb programmer, skal du give NAVTEQ rimelig lejlighed til at frembringe nævnte
informationer på rimelige betingelser herunder
også omkostninger, som skal fastsættes af
NAVTEQ.
OVERDRAGELSE AF LICENS
Du har ikke ret til at overdrage Databasen til
tredjepersoner, undtagen hvis den er installeret
på det system, for hvilket den var oprettet, eller
hvis du ikke tilbageholder nogen kopi af Databasen og forudsat at erhververen accepterer
alle vilkår og betingelser i denne slutbrugerlicensaftale og skriftligt bekræfter dette over for
NAVTEQ. Multi-disk sæt kan kun overdrages
eller sælges som de af NAVTEQ leverede komplette sæt og ikke som undersæt deraf.
BEGRÆNSET GARANTI
Med forbehold for nedenstående advarsler
garanterer NAVTEQ, for en periode af 12 måneder efter du har købt en kopi af Databasen, at
den i det væsentlige vil yde i overensstemmelse med NAVTEQ’s kriterier for nøjagtighed
og fuldstændighed, der eksisterede på købsdatoen for Databasen. Du kan få udleveret
disse kriterier efter anmodning. Dersom Databasen ikke yder i overensstemmelse med nærværende begrænsede garanti, vil NAVTEQ
gøre alle rimelige bestræbelser for at reparere
eller udskifte din uoverensstemmende kopi af
Databasen. Dersom disse bestræbelser ikke
fører til, at Databasen yder i overensstemmelse
med de heri anførte garantier, har du valget
mellem enten at modtage en rimelig refundering af den af dig betalte pris for Databasen
eller at ophæve nærværende slutbrugerlicensaftale. Dette udgør NAVTEQ’s samlede ansvar
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 81
06 Spørgsmål og svar
EULA - Licensaftale
og dit eneste retsmiddel mod NAVTEQ. Med
undtagelse af hvad der udtrykkeligt er anført i
nærværende afsnit, garanterer NAVTEQ ikke
eller fremsætter nogen anbringender med hensyn til brugen af resultaterne af brugen af Databasen ud fra dennes rigtighed, korrekthed,
pålidelighed eller på anden vis. NAVTEQ
garanterer ikke, at Databasen er eller vil være
fejlfri. Ingen mundtlige eller skriftlige informationer eller henstillinger givet af NAVTEQ, leverandøren eller nogen anden person danner
nogen garanti eller på nogen måde udvider
rammerne af den herover beskrevne begrænsede garanti. Den i slutbrugerlicens-aftalens
anførte begrænsede garanti har ingen indflydelse på eller skader nogen lovfæstede rettigheder, du måtte have i henhold til den lovfæstede garanti mod skjulte mangler.
Hvis du ikke købte Databasen direkte fra NAVTEQ, har du måske lovfæstede rettigheder
mod den person, fra hvilken du købte Databasen, udover de herunder af NAVTEQ afgivne
rettigheder i overensstemmelse med bestemmelserne i din jurisdiktion. NAVTEQ’s ovenstående garanti har ingen indflydelse på
sådanne lovfæstede rettigheder, og sådanne
rettig-heder kan du gøre gældende foruden de
heri givne garantirettigheder.
BEGRÆNSNING AF ANSVAR
Databasens pris indbefatter ikke nogen betaling for accept af risiko for sekundære, indirekte eller ubegrænsede indirekte skader, der
måtte opstå i forbindelse med din brug af Databasen. I overensstemmelse hermed påtager
NAVTEQ sig intet ansvar for sekundære eller
indirekte skader herunder også og uden
begrænsning tab af indtægt, data eller brug du
eller nogen tredjemand måtte lide, som følge af
din brug af Databasen, enten det er søgsmål
inden for kontrakt eller uden for kontrakt baseret på en garanti, selv om NAVTEQ er blevet
oplyst om muligheden for sådanne erstatningskrav. Under alle omstændigheder er
NAVTEQ’s ansvar for direkte skader begrænset til købsprisen for din kopi af Databasen.
DEN BEGRÆNSEDE GARANTI OG DET
BEGRÆNSEDE ANSVAR ANFØRT I NÆRVÆRENDE SLUTBRUGERLICENSAFTALE
HAR INGEN INDFLYDELSE PÅ ELLER ER TIL
SKADE FOR DINE LOVFÆSTEDE RETTIGHEDER, HVIS DU HAR KØBT DATABASEN PÅ
ANDEN VIS END I ET FORRETNINGSFORLØB.
ADVARSLER
føre til fejlagtige resultater. Databasen indeholder ikke eller reflekterer informationer om bl.a.
nabolagssikkerhed, retshåndhævelse, nødhjælp, byggearbejde, gade- eller vejlukninger,
køretøjs eller hastig-hedsrestriktioner, gade-/
vejhældning eller niveau, brohøjde, vægt eller
andre begrænsninger, vej- eller trafikforhold,
særlige begivenheder, trafikpropper eller rejsetid.
GÆLDENDE LOV
Lovene i den jurisdiktion, hvori du bor på købstidspunktet af database, gælder for nærværende aftale. Hvis du på det tidspunkt opholder
dig uden for Den Europæiske Union eller
Schweiz, er det loven i den jurisdiktion inden
for Den Europæiske Union eller Schweiz, hvor
du købte Databasen, der gælder. I alle andre
tilfælde, eller hvis jurisdiktionen på det sted, du
købte Databasen, ikke kan defineres, er det
lovene i Holland der gælder. De kompetente
retter på dit bopælssted på det tidspunkt, du
købte Databasen, har jurisdiktion over enhver
tvist, der måtte opstå som følge af eller vedrørende nærværende aftale uden skade for NAVTEQ’s ret til at rejse krav på dit nuværende
bopælssted.
06
Databasen kan indeholde ukorrekte eller ufuldstændige informationer på grund af tidens
gang, ændrede forhold, anvendte kilder og
fremgangsmåden ved indsamlingen af omfattende geografiske data Alle disse forhold kan
81
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 82
06 Spørgsmål og svar
Ophavsret
Austria
Portugal
© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen.
Source: IgeoE - Portugal.
France
Información geográfica propiedad del CNIG.
Source Géoroute® IGN France & BD Carto®
IGN France.
Sweden
Germany
Based upon electronic data © National Land
Survey Sweden.
Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen.
Switzerland
Great Britain
© Based upon Crown Copyright material.
Greece
Copyright Geomatics Ltd.
Hungary
Copyright © 2003; Top-Map Ltd.
06
Italy
La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando
quale riferimento anche cartografia numerica
ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione
Toscana.
Norway
Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority.
Poland
© EuroGeographics.
82
Spain
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
© 2005-2009 NAVTEQ All rights reserved.
OBS
Australien omfattes ikke af denne aftale. Se
særskilte oplysninger.
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 83
07 Alfabetisk stikordsregister
1, 2, 3 ...
2D eller 3D........................................... 37, 57
A
Adresse
indtast............................................. 33, 46
Afstandsenhed........................................... 58
Aktuel position........................................... 54
Bjerge og niveauforskelle.......................... 72
Bladring
avanceret tilstand................................. 42
enkel tilstand......................................... 30
Brugermode
skift mellem..................................... 10, 37
D
B
Dvd
pleje...................................................... 26
skift....................................................... 26
Begynd vejvisning................................ 34, 46
Betjeningsknapper..................................... 22
Billedskærm
pleje...................................................... 26
ENTER....................................................... 22
F
Fabriksindstillinger....................................... 9
Demo................................................... 10, 60
Batteri
fjernbetjening........................................ 22
frakobling.............................................. 78
Enkel brugerindstilling............................... 30
Breddegrad og længdegrad...................... 50
Akustisk signal
gemt sted............................................. 49
kamera.................................................. 58
BACKSPACE............................................. 22
tidsbegrænsende veje.......................... 56
trafikproblemer..................................... 56
Destination................................................. 51
indstil.............................................. 33, 46
seneste 20...................................... 34, 49
Faciliteter
hurtigmenuen....................................... 41
symboler.............................................. 73
Facilitet som destination...................... 34, 47
Fjernbetjening og IR-modtager.................. 22
Fjern destination........................................ 36
G
E
Gem et sted............................................... 52
Ej gade
betalingsveje.........................................
færger...................................................
motorveje..............................................
specific. områder..................................
Gemt sted
akustisk signal...................................... 49
07
Gemte steder............................................. 48
56
56
56
56
GPS-information........................................ 58
Grundindstillinger......................................... 9
83
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 84
07 Alfabetisk stikordsregister
H
Hovedenhed
indhold.................................................. 26
Hovedenhed C30
placering............................................... 13
Hovedenhed C70
placering............................................... 19
07
K
Kamera
akustisk signal...................................... 58
kamera (Lydsignal)..................................... 58
Kort-dvd
pleje...................................................... 26
skift....................................................... 26
Kortfarve.................................................... 37
Kortmenu..................................................... 9
Kortvalg...................................................... 57
Kvikmenu................................................... 40
Hovedenhed S40
placering............................................... 15
Knappanel
placering............................................... 22
Hovedenhed V50
placering............................................... 17
Kompas................................................ 25, 57
L
Komponentplacering og funktioner C30.... 12
Licensaftale................................................ 80
Hovedenhed XC90
placering............................................... 21
Komponentplacering og funktioner C70.... 18
Hovedmenu Avanceret.............................. 40
Komponentplacering og funktioner V50.... 16
Lydsignal
gemt sted.............................................. 49
vejkamera............................................. 58
Hovedmenu Enkel...................................... 30
Komponentplacering og funktioner XC90. 20
Højttalere........................... 13, 15, 17, 19, 21
Koordinater
søgning................................................. 50
I
Indstillinger
rutevalg................................................. 56
Kort............................................................ 40
2D eller 3D............................................ 57
farve på skærmen........................... 37, 58
retning................................................... 57
sted på.................................................. 35
vis/skjul................................................. 57
Indstil overvågn.................................... 40, 42
Kortbillede.................................................. 25
Indstil destination................................. 33, 46
84
IR-modtager og fjernbetjening................... 22
Komponentplacering og funktioner S40.... 14
Læg en rejseplan....................................... 51
Længdegrad og breddegrad..................... 50
M
Mellempunkt.............................................. 51
Menutræ
avanceret.............................................. 44
enkel..................................................... 32
Menuvalg............................................... 8, 44
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 85
07 Alfabetisk stikordsregister
Målestok/Aktuel rute på hurtigmenuen....................................................... 30, 40
P
Pilknapper.................................................. 22
N
Postnummer
søgning................................................. 47
Slet i rejseplan........................................... 52
R
Symboler
faciliteter............................................... 73
Nulstil til standard................................ 57, 59
Rejseplan................................................... 51
næste destination................................. 53
Symbolet "Forstyr ikke"............................. 22
Nuværende position.................................. 54
Returrejse................................................... 49
Næste destination i rejseplanen................ 53
Systemvalg................................................ 58
Rullemenu.................................................. 42
avanceret tilstand................................. 42
enkel tilstand......................................... 30
Søgeveje beskrevet i håndbogen................ 8
O
Om
information om kort-dvd'en.................. 58
Systemindstillinger....................................... 9
Ryd destination.......................................... 36
Søgning
generelt.................................................
postnummer.........................................
via koordinater......................................
via sted på kort.....................................
S
T
Screen saver.............................................. 58
Talemeddelelser......................................... 25
Seneste 20 destinationer..................... 34, 49
Talevejvisning
hurtigmenuen................................. 30, 40
Ruteskitse.................................................. 40
Rutevalgsindstillinger................................. 56
Omkørsel
hurtigmenuen....................................... 41
Ophavsret.................................................. 82
Sprog................................................... 37, 58
Sted på kort......................................... 35, 49
Navigeringsknap........................................ 22
Niveauforskelle
markering på kort................................. 72
Skærmindstilling
kortfarve................................................ 37
sprog.................................................... 37
Simulering.................................................. 60
23
47
50
49
07
Skift mellem indstillinger............................ 30
85
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
07 Alfabetisk stikordsregister
Trafikinformation........................................ 30
hurtigmenuen....................................... 41
Transport af bil........................................... 78
Tænd/sluk.................................................... 9
V
Vartegn...................................................... 72
Vejledende stemme................................... 37
Vejledende volumen.................................. 37
Vejledning
påbegynd........................................ 34, 46
Vejledningsvalg.......................................... 58
Vejnumre.................................................... 72
Vis destination........................................... 36
07
Æ
Ændringer i bogen....................................... 8
86
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 86
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 87
Notater
87
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
Notater
88
2008-04-01T08:58:52+02:00; Page 88
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-01T08:59:42+02:00; Page 1
VOLVO C30, S40, V50, C70 & XC90
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI)
INSTRUKTIONSBOG
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&%(+,9Vc^h]6I%-'%Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%%-!8deng^\]i'%%%"'%%-Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising