Volvo | C70 | Road and Traffic Information | Volvo C70 2013 Road and Traffic Information

Volvo C70 2013 Road and Traffic Information
C30, C70 & XC90
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM - RTI
L:7:9>I>DC
Problem ved næste vejvisningspunkt
Rutens destination
Navn på næste vej/gade
Udelukket område for rute
Facilitet (benzinstation)
Beregnet afstand til destinationen
Beregnet rejsetid til destinationen eller klokkeslæt ved ankomst (ETA)
Målestok
Planlagt rute
Nuværende vejs/gades navn
G032524
Planlagt rutes mellempunkt
Næste vejvisningspunkt
Kendt vartegn
Bilens position
Vejtype
Farve
Tilbagelagt planlagt rute
Motorvej
Grøn
Planlagt rutes startpunkt
Hovedvej
Rød
Trafikinformation
Mindre hovedvej
Mørkegrå
Vejstrækning berørt af trafikinformation
Almindelig vej
Lysegrå
Pil på ydre kompasring angiver retning mod destinationen
Tekst og symboler på skærmen
Gemt sted (valgfrit symbol og tekst)
Afstand til næste vejvisningspunkt
Kompas
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION - RTI
Volvos navigationssystem er et trafikinformations- og vejvisningssystem udviklet af Volvo. Systemet viser vej til en destination og giver
oplysninger langs ruten. Det informerer om situationer, der kan vanskeliggøre turen, f.eks. ulykker eller vejarbejder, og viser i givet fald
alternative ruter.
Det giver mulighed for at udarbejde en rejseplan, søge efter faciliteter
langs ruten, lagre særlige steder m.m. Systemet viser bilens nøjagtige
position og kan, i tilfælde af at man kører forkert, altid lede en frem til
destinationen.
Du vil opdage, hvor intuitivt det er at bruge. Prøv dig frem. For at du
skal trives med systemet, anbefaler vi også, at du sætter dig ind i
indholdet af denne instruktionsbog.
Ved at lette fremkommeligheden og gøre kørselsruterne kortere
bidrager Volvos navigationssystem til en forbedring af miljøet.
Licensaftale NAVTEQ DATABASE
Nærmere oplysninger til slutbrugere, se side 76.
Indhold
01 02 03
01 Lær dit navigationssystem at
kende
Vejledningen................................................ 8
Før du begynder......................................... 9
Menuer...................................................... 11
Komponentplacering og funktioner C30... 12
Komponentplacering og funktioner C70... 14
Komponentplacering og funktioner XC90. 16
Betjeningsknapper.................................... 18
Tastatur..................................................... 19
Visningsindstillinger og talemeddelelse.... 20
Hovedenhed, opdatering, vedligeholdelse......................................................... 22
2
02 Enkel brugerindstilling
Menuer......................................................
Menutræ....................................................
Indstil destination......................................
Vis/slet destination....................................
Indstillinger................................................
03 Avanceret brugerindstilling
26
28
29
32
33
Menuer......................................................
Menutræ....................................................
Indstil destination......................................
Rejseplan..................................................
Aktuel position..........................................
Trafikinformation.......................................
Indstillinger................................................
Simulering.................................................
36
40
42
47
50
51
52
57
Indhold
04 05 06
04 Trafikinformation
Generelt....................................................
Undgå trafikproblemer..............................
Valg af information....................................
Læs informationen....................................
Sender.......................................................
60
61
63
64
65
05 Symboler på kortet
06 Spørgsmål og svar
Vartegn og vejnumre................................. 68
Symboler for faciliteter.............................. 69
Hyppige spørgsmål................................... 74
EULA - Licensaftale.................................. 76
Ophavsret................................................. 78
3
Indhold
07
07 Alfabetisk stikordsregister
Alfabetisk stikordsregister........................ 80
4
Indhold
5
6
G028780
Vejledningen.............................................................................................. 8
Før du begynder........................................................................................ 9
Menuer.................................................................................................... 11
Komponentplacering og funktioner C30................................................. 12
Komponentplacering og funktioner C70................................................. 14
Komponentplacering og funktioner XC90............................................... 16
Betjeningsknapper.................................................................................. 18
Tastatur................................................................................................... 19
Visningsindstillinger og talemeddelelse.................................................. 20
Hovedenhed, opdatering, vedligeholdelse............................................. 22
LÆR DIT NAVIGATIONSSYSTEM AT KENDE
01 Lær dit navigationssystem at kende
Vejledningen
01
Generelt om vejledningen
Ændringer i bogen
I vejledningen beskrives generelt funktioner for
alle markeder, men også markedsspecifik
information kan forekomme.
Specifikationer, konstruktionsoplysninger og
illustrationer i instruktionsbogen er ikke bindende.
Vejledningen er, lige som systemet, opdelt i
brugerindstillingerne Let og Avanceret.
Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer
uden varsel.
Menuvalg/Stier
© Volvo Car Corporation
Alle valg, der kan foretages på displayet, markeres i vejledningen med lidt større, grå tekst,
f.eks. Indstil destination.
Stier i menutræer angives f.eks. som:
Indstil destination
Adresse
By
Særskilt tekst
OBS
Tekster markeret med "Bemærk" giver råd
eller tips, der letter brugen af f.eks. features
og funktioner.
Fodnote
I vejledningen gives der information i fodnoter
længst nede på siden eller i direkte tilslutning
til en tabel. Denne information er et tillæg til den
tekst, som den gennem tallet henviser til.
8
01 Lær dit navigationssystem at kende
Før du begynder
Generelt
Kortindstilling
Tænd/sluk
Navigationssystemet kan bruges, uden at der
er valgt en destination. Et kort med bilens position vises på skærmen, hvor bilen er markeret
med en blå trekant.
Efter Opstart vises Hovedmenuen et kort øjeblik, inden skærmen går over til Korttilstand,
hvor det aktuelle kortbillede dækker hele skærmen.
Systemet tændes automatisk, når startnøglen/-håndtaget1 drejes til position I eller II.
Systemet opdateres løbende og kan derfor
indeholde funktioner, som ikke er beskrevet i
denne bog.
• Tryk på BACK for at aktivere Hovedmen-
Systemets indhold kan variere fra land til land,
og visse menuvalg er af tekniske årsager ikke
tilgængelige i alle lande.
Opstart
uen, se side 26.
• Tryk på ENTER for at aktivere Hurtigmenuen, se side 26.
1. Tryk på navigeringsknappen for at aktivere rulleindstilling, f.eks. for at se dele af
kortet, der ligger uden for skærmen.
2. ENTER i denne indstilling aktiverer rullemenuen, se side 26.
01
Tænd
Hvis systemet er blevet slukket manuelt, skal
det også tændes manuelt som følger:
1. Startnøglen/-håndtaget skal være i position I eller II (se bilens instruktionsbog).
2. Tryk på ENTER eller BACK.
3. Skærmen aktiveres.
Systemet har måske brug for et par sekunder
til at registrere bilens position og bevægelse.
Sluk
Indstillinger
Systemet leveres med grundindstillinger, men
starter med de indstillinger, der senest er foretaget.
Hvis en indstilling er ændret, og der ønskes
nulstilling til fabriksindstillingen, påvirker det
kun den aktuelle funktion.
Systemet begynder med at vise et skærmbillede, som skal bekræftes med ENTER, efter
indstilling Let (Easy mode) eller Avanceret
(Advanced mode) er valgt.
1
Der er ingen funktion, der tilbagestiller alle indstillinger samtidigt.
Systemet slukkes automatisk, når startnøglen
drejes til position 0.
Systemet kan slukkes manuelt, så det ikke
starter automatisk, næste gang startnøglen
drejes til position I som følger:
1. Tryk på BACK for at nå Hovedmenuen.
2. Gå til Luk ned med navigeringsknappen.
3. Tryk på ENTER.
4. Skærmen slukkes.
Bruges i stedet for startnøgle i biler med Keyless-system.
``
9
01 Lær dit navigationssystem at kende
01
Før du begynder
OBS
Systemet er også tilgængeligt, når motoren
er slukket. Vær derfor opmærksom på, at
intensiv brug af navigationssystemet med
motoren slukket kan aflade startbatteriet.
Enkel/Avanceret indstilling
Når navigationssystemet starter, vælges den
ønskede brugerindstilling.
• Let
I denne tilstand er kun de vigtigste menuer tilgængelige. Egner sig f.eks. til blot at komme
fra punkt A til B.
• Avanceret
I denne tilstand er der adgang til samtlige indstillinger og funktioner.
Skift mellem indstillinger
Det er muligt at skifte mellem Let og
Avanceret -indstilling under Indstillinger.
Indstillinger foretaget i Let-tilstand følger ikke
med til Avanceret-tilstand og omvendt, men
gemmes kun i den pågældende tilstand.
Se på næste side, hvilke menuer der adskiller
de to alternativer.
10
Demo (simuleret vejvisning)
For at få et overblik over, hvordan en vejvisning
fungerer, kan man angive en destination. Når
bilen holder stille, kan vejvisning til den angivne
destination simuleres.
Funktionen er kun tilgængelig i Avanceret-tilstand.
For mere information om Demo, se side 57.
01 Lær dit navigationssystem at kende
Menuer
Menuvalg i to niveauer Enkel-tilstand
Indstil destination
For information om samtlige mulige menuvalg
i tilstand Enkel, se side 28.
01
Næste destination
Adresse
Adresse
Faciliteter
Menuvalg i to niveauer Avanceret
tilstand
Aktuel position
Indstil destination
Indstillinger
Sidste 20
Adresse
Sted på kort
Faciliteter
Vis destination
Gemte steder
Fjern destination
Sidste 20
Indstillinger
Returrejse
Sted på kort
Vejledende stemme
Breddegr/længdegr
Trafikinformation
Rute valg
Kortvalg
Vejledningsvalg
Systemvalg
Start demo
Vejledende volumen
Sprog
Rejseplan
Farve
Start vejledning
Vis kort
Tilføj til rejseplan
Brugermode
Rutevalg
Luk ned
Luk ned
For information om samtlige mulige menuvalg
i tilstand Avanceret, se side 40.
Slet rejseplan
11
01 Lær dit navigationssystem at kende
Komponentplacering og funktioner C30
G019631
01
12
01 Lær dit navigationssystem at kende
Komponentplacering og funktioner C30
Hovedenhed
Systemet er harddiskbaseret. For mere information, se side 22.
Hovedenheden sidder monteret i handskerummet og har bl.a. følgende funktioner:
•
•
•
•
•
•
Beregning af bilens position
Beregning af rute til angivet destination
Behandling af trafikinformation
Stemmevejledning
Lagring af kortdata
Dvd-afspiller til opdatering af kortdata og
software.
Trafikinformation
TMC (Traffic Message Channel) er et standardiseret kodesystem for trafikinformation. Modtageren søger automatisk den rette frekvens.
Modtagelse sker via FM-antennen.
Systemets dækningsområde er under stadig
udbygning, hvorfor opdatering nogle gange
kan være nødvendig, se side 22.
Uanset om brugerindstillingen Let eller
Avanceret er valgt, modtages og vises
udsendt trafikinformation altid. For mere information, se side 60.
01
Skærm
På billedskærmen vises kort og gives detaljerede oplysninger om vejvalg, afstand, menuer
m.m. Vedr. pleje af skærmen, se side 22
IR-modtager
IR-modtageren for fjernbetjeningen sidder ved
billedskærmen på højttalergitteret. For mere
information, se side 18.
Højttalere
OBS
Hovedenhedens dvd-afspiller er kun beregnet til Volvos kortdiske.
Lyden fra navigationssystemet kommer fra de
forreste højttalere.
Tastatur
GPS- og TMC-modtager er indbygget i hovedenheden.
Positionering
Ved hjælp af signaler fra satellitsystemet GPS,
bilens hastighedsføler og et gyro beregnes
bilens aktuelle position og kørselsretning.
Tastaturet er placeret på rattets højre bagside.
Det bruges til at gå frem og tilbage mellem forskellige menupunkter, bekræfte valg eller gå
tilbage i menuer. For mere information, se
side 18.
Fordelen ved dette koncept er, at navigationssystemet registrerer og beregner ruten, selv
om GPS-signalet midlertidigt forsvinder,
f.eks. ved kørsel i en tunnel.
13
01 Lær dit navigationssystem at kende
01
Komponentplacering og funktioner C70
2
3
4
1
5
*
14
01 Lær dit navigationssystem at kende
Komponentplacering og funktioner C70
Hovedenhed
Systemet er harddiskbaseret. For mere information, se side 22.
Hovedenheden sidder monteret i handskerummet og har bl.a. følgende funktioner:
•
•
•
•
•
•
Beregning af bilens position
Beregning af rute til angivet destination
Behandling af trafikinformation
Stemmevejledning
Lagring af kortdata
Dvd-afspiller til opdatering af kortdata og
software.
Trafikinformation
TMC (Traffic Message Channel) er et standardiseret kodesystem for trafikinformation. Modtageren søger automatisk den rette frekvens.
Modtagelse sker via FM-antennen.
Systemets dækningsområde er under stadig
udbygning, hvorfor opdatering nogle gange
kan være nødvendig, se side 22.
Uanset om brugerindstillingen Let eller
Avanceret er valgt, modtages og vises
udsendt trafikinformation altid. For mere information, se side 60.
01
Skærm
På billedskærmen vises kort og gives detaljerede oplysninger om vejvalg, afstand, menuer
m.m. Vedr. pleje af skærmen, se side 22
IR-modtager
IR-modtageren for fjernbetjeningen sidder ved
billedskærmen på højttalergitteret. For mere
information, se side 18.
Højttalere
OBS
Hovedenhedens dvd-afspiller er kun beregnet til Volvos kortdiske.
Lyden fra navigationssystemet kommer fra de
forreste højttalere.
Tastatur
GPS- og TMC-modtager er indbygget i hovedenheden.
Positionering
Ved hjælp af signaler fra satellitsystemet GPS,
bilens hastighedsføler og et gyro beregnes
bilens aktuelle position og kørselsretning.
Tastaturet er placeret på rattets højre bagside.
Det bruges til at gå frem og tilbage mellem forskellige menupunkter, bekræfte valg eller gå
tilbage i menuer. For mere information, se
side 18.
Fordelen ved dette koncept er, at navigationssystemet registrerer og beregner ruten, selv
om GPS-signalet midlertidigt forsvinder,
f.eks. ved kørsel i en tunnel.
15
01 Lær dit navigationssystem at kende
01
Komponentplacering og funktioner XC90
*
16
01 Lær dit navigationssystem at kende
Komponentplacering og funktioner XC90
Hovedenhed
Systemet er harddiskbaseret. For mere information, se side 22.
Hovedenheden sidder monteret under førersædet og har bl.a. følgende funktioner:
•
•
•
•
•
•
Beregning af bilens position
Beregning af rute til angivet destination
Behandling af trafikinformation
Stemmevejledning
Lagring af kortdata
Dvd-afspiller til opdatering af kortdata og
software.
Trafikinformation
TMC (Traffic Message Channel) er et standardiseret kodesystem for trafikinformation. Modtageren søger automatisk den rette frekvens.
Modtagelse sker via FM-antennen.
Systemets dækningsområde er under stadig
udbygning, hvorfor opdatering nogle gange
kan være nødvendig, se side 22.
Uanset om brugerindstillingen Let eller
Avanceret er valgt, modtages og vises
udsendt trafikinformation altid. For mere information, se side 60.
01
Skærm
På skærmen vises kort, og der gives detaljeret
information om valg af rute, afstand, menuer
m.m. For pleje af skærmen, se side 22.
IR-modtager
IR-modtageren for fjernbetjeningen sidder i
lydanlæggets betjeningspanel. For mere information, se side 18.
Højttalere
OBS
Hovedenhedens dvd-afspiller er kun beregnet til Volvos kortdiske.
Lyden fra navigationssystemet kommer fra de
forreste højttalere.
Tastatur
GPS- og TMC-modtager er indbygget i hovedenheden.
Positionering
Ved hjælp af signaler fra satellitsystemet GPS,
bilens hastighedsføler og et gyro beregnes
bilens aktuelle position og kørselsretning.
Tastaturet er placeret på rattets højre bagside.
Det bruges til at gå frem og tilbage mellem forskellige menupunkter, bekræfte valg eller gå
tilbage i menuer. For mere information, se
side 18.
Fordelen ved dette koncept er, at navigationssystemet registrerer og beregner ruten, selv
om GPS-signalet midlertidigt forsvinder,
f.eks. ved kørsel i en tunnel.
17
01 Lær dit navigationssystem at kende
01
Betjeningsknapper
Placering, tastatur og IR-modtager
Tastatur på rat/fjernbetjening
BACK
Fortryder det seneste valg eller går tilbage i
menustrukturen.
G019916
"Vent venligst"
Navigationssystemet betjenes med rattets
tastatur eller fjernbetjeningen.
Tastaturet er placeret på rattets højre bagside.
Fjernbetjeningen rettes mod IR-modtageren,
der befinder sig på højttalergitteret ved billedskærmen eller i lydanlæggets betjeningspanel
(kun XC90).
OBS
Fjernbetjeningen indeholder AAA- eller R03batterier. Prøv først at skifte til nye batterier,
hvis fjernbetjeningen ikke virker.
Knappanelet på rattet og på fjernbetjeningen
har de samme funktioner. Knappanelet bruges
til at bevæge sig mellem forskellige menualternativer, bekræfte valg og gå tilbage i menuer.
Udformningen kan variere fra model til model.
Navigeringsknap
Navigeringsknappen - tastaturets styrepind
eller fjernbetjeningens piletaster , ,
og
- bruges til at gå frem og tilbage mellem
forskellige menupunkter. Navigeringsknappen
flytter også markøren (trådkorset) på kortet.
ENTER
Bekræfter eller aktiverer valg.
18
I nogle situationer har systemet brug for et par
sekunder ekstra til at udføre en beregning. Så
vises et symbol på skærmen.
OBS
Når symbolet for beregning ses, kan systemet ikke modtage kommandoer fra navigerings-, ENTER- eller BACK-knappen.
01 Lær dit navigationssystem at kende
Tastatur
Indføre og vælge valgmuligheder
01
Rullelisten yderst til højre på listen viser, at der
er flere alternativer på listen end dem på skærmen. Tallet (110) angiver hvor mange.
1. Gå tilbage fra alternativlisten til tegnoversigten med BACK.
2. Slet de indtastede bogstaver ét ad gangen
med BACK.
Generel søgning
Tastaturet bruges mange steder blandt menuerne til at angive specifikke oplysninger, f.eks.
type facilitet, land, by, gadeadresse, gadeeller postnummer.
1. Vælg bogstaver med navigeringsknappen, og tryk på ENTER.
> Hvis der ikke er yderligere alternativer,
udskrives resterende bogstaver i navnet
automatisk.
Listen nederst på skærmen viser de tre
første mulige alternativer, der kan vælges med de indtastede bogstaver.
2. Ved brug af
kan man komme direkte
ned til listen over alternative navne.
Søgefunktionen er altid til rådighed og fungerer
altid på samme måde, uanset hvor man befinder sig i menuerne, hvor der skal angives et
sted.
Ved at trykke på ENTER under en indtastning
vises alle svarkombinationer for det pågældende alternativ: by, gade, facilitet m.m.
Hvis man f.eks. søger på London Airport, fremkommer samtlige kombinationer med London
efter indtastning af LO. Jo mere specifik søgningen er, desto færre svarmuligheder får man,
og desto lettere bliver det at vælge.
En søgning med LO giver også svar som f.eks.
Restaurant Lou Trivalou, da også alternativer
indeholdende flere ord adskilt med mellemrum
medtages i søgningen.
3. Vælg alternativ, og tryk på ENTER.
19
01 Lær dit navigationssystem at kende
01
20
Visningsindstillinger og talemeddelelse
01 Lær dit navigationssystem at kende
Visningsindstillinger og talemeddelelse
Forskellige visningsindstillingers
udseende
Skærmbilledets udseende afhænger af geografisk position og de indstillinger, der er foretaget, f.eks. målestok, hvilke symboler der er
valgt til visning m.m.
Forklaring til tekst, skilte og symboler, der kan
forekomme på skærmen, findes på omslagets
inderside.
Faciliteter langs motorvej. Funktionen er
tilgængelig, selv om du ikke har indtastet
en destination. Vises kun ved kørsel på det
aktuelle motorvejsafsnit. Tryk på ENTER
på symbolet for Faciliteter længst til højre i
hurtigmenuen, se side 37.
Detaljeret vejkrydskort. Skærmens venstre
del forstørrer kørsel i næste vejkryds.
(Alternative vejbaner vises kun for større
veje.) Situationen suppleres altid af en talemeddelelse.
Der er valgt to kort som visningsindstilling.
Billedet viser det samme kortbillede, men
med forskellige skalaer. Vises efter
ENTER på symbolet for Kort/Rute i hurtigmenuen, se side 36.
Talemeddelelse
Efter at en destination er angivet, vejledning er
aktiveret og et vejkryds eller en frakørsel nærmer sig, giver systemet en talemeddelelse om
afstand og type manøvre. Samtidig vises et
detaljeret kort over vejkrydset. Talemeddelelsen gentages tættere på vejkrydset.
Vejledning med talemeddelelse kan til enhver
tid hentes med ENTER på hurtigmenuens
symbol for Vejledning, se side 26 og 36.
OBS
I nogle tilfælde, f.eks. ved samtale i biltelefon, erstattes en talemeddelelse med et
pling.
Vejafgifter
01
Kompas
Kortskærmen kan vise kompasset på to måder:
- Med kompasretning nord
altid opad.
- Med kørselsretningen altid
opad.
Kompasnålens røde spids peger mod nord på
kortet, og den hvide peger mod syd.
Den grå destinationspil i kompassets ydre ring
peger mod den valgte destination.
Gå til Indstillinger Kortvalg Kortets
retning for at vælge, hvordan kortets retning
skal vises, og til Kompas for hvordan kompasset skal vises, se side 54.
I nogle områder er der vejafgifter. Når en vejafgift nærmer sig, gives der en talemeddelelse
om det.
For at få meddelelsen skal en destination være
indført.
Rulleindstilling, se side 26 og 38.
21
01 Lær dit navigationssystem at kende
01
Hovedenhed, opdatering, vedligeholdelse
Hovedenhedens indhold
Pleje af skærmen
Alle kortdata er på forhånd lagt på hovedenhedens harddisk. Ved leveringen er der ingen dvd
i enheden, først ved en eventuel opdatering af
kortdata bruges en dvd (se anvisningerne på
emballagen).
Billedskærmen rengøres med en blød, fnugfri
klud, der er let fugtet med rent vand eller et
mildt vinduespudsemiddel.
Pleje af dvd'er
4. Systemet opdateres nu automatisk. Under
processen vises oplysninger om, hvor
langt den er kommet.
Der udgives med jævne mellemrum dvd'er
med flere og opdaterede data. Kontakt en
Volvo-forhandler for oplysninger om den seneste udgave.
Dvd'erne skal håndteres med forsigtighed. Når
de ikke er i brug, bør de opbevares i deres
emballager. De bør ikke opbevares, hvor der er
fugtigt eller meget varmt, i direkte sollys eller
støvede omgivelser.
5. Efter opdateringen skal dvd'en med den
seneste opdatering blive i enheden. Hvis
der er mere end én dvd, skal nr. 1 bruges.
Hvis dvd'en tages ud af hovedenheden,
ophører systemet med at fungere.
Opdatering med dvd
Hvis der slukkes for systemet under opdateringen, fortsætter den automatisk, næste gang
der tændes for systemet.
Se også www.volvocars.com/navi for yderligere information om kort m.m.
I tilfælde af faktiske fejl eller andre bemærkninger om kortene anbefales det at kontakte kortleverandøren NavTeq direkte, se
www.navteq.com.
OBS
Sørg for, at bilens elforsyning er opretholdt,
da en opdatering kan tage op til ca. 2 timer.
OBS
Hovedenhedens dvd-afspiller er kun beregnet til Volvos kortdiske.
Opdatering af kortdata kan i visse tilfælde give
systemet nye funktioner.
Når opdateringen er færdig, vises startbilledet
på skærmen.
Hvis dvd'en ud over nye kortdata indeholder ny
software, starter den del først.
Afbrudt opdatering
Det er muligt at køre bilen, samtidig med at
kortdataene opdateres, men systemet kan ikke
bruges, mens opdateringen foregår.
Hvis opdateringen afbrydes, kan den genoptages. Ved efterfølgende opstart skal alternativet Forts. kortopdat. vælges på Navigationsmenuen.
1. Tænd for systemet.
2. Hvis der sidder en dvd i enheden, skal den
tages ud.
22
3. Isæt dvd'en med opdateringen. Hvis der er
flere dvd'er, skal de isættes i nummerorden.
Så begynder opdateringen ikke forfra fra
begyndelsen. Systemet registrerer, hvor opdateringen blev afbrudt, og fortsætter der.
01 Lær dit navigationssystem at kende
01
23
24
26
28
29
32
33
G029194
Menuer....................................................................................................
Menutræ..................................................................................................
Indstil destination....................................................................................
Vis/slet destination..................................................................................
Indstillinger..............................................................................................
ENKEL BRUGERINDSTILLING
02 Enkel brugerindstilling
Menuer
Generelt
02
Hurtigmenu
udsendt trafikinformation altid. For mere information, se side 51 eller 60.
Når navigationssystemet starter op, vælges
brugerindstillingen Let.
G029190
I tilstand Let er kun de vigtigste menuer med
de mest almindelige funktioner tilgængelige.
I Hurtigmenuen er de mest almindelige funktioner samlet, hvilket letter betjeningen under
kørsel.
Hovedmenu
1. Tryk på ENTER i Korttilstand.
2. Vælg symbol med
eller
Rullemenu
.
De fleste systemindstillinger kan foretages
under Indstillinger i Hovedmenuen, mens
andre kun kan nås gennem Hurtigmenuen.
G028755
- Målestok
Der vises en menu med 2 alternativer.
Hovedmenuen ligger øverst i menutræet og
kan nås med et eller flere tryk på BACK-tasten.
I hovedmenuen er det muligt at skifte brugerindstilling fra Let til Avanceret under:
Indstillinger Systemvalg Brugermode.
Et tryk med ENTER på alternativerne (+) eller
(-) ændrer kortets målestok i forskellige trin fra
50 meter op til 100 km - for at få et større perspektiv eller se flere detaljer. Trinløs ændring
opnås, hvis ENTER holdes inde. Slip knappen,
når målestokken passer.
G028755
– Vejledning
Et tryk på ENTER giver aktuel talevejvisning.
Trafikinformation1
Uanset om brugerindstillingen Let eller
Avanceret er valgt, modtages og vises
1
26
Gælder ikke alle områder eller lande.
Bladring
I Bladring bevæges et trådkors over kortbilledet.
–
Aktiver Bladring (Scroll menu) ved at
bevæge med navigeringsknappen.
Jo længere knappen holdes inde, desto hurtigere bevæger trådkorset sig over kortet.
Menu
–
Tryk på ENTER i Bladring for at se Rullemenuen.
02 Enkel brugerindstilling
Menuer
Målestok (Scale)
Ændrer kortbilledets størrelse, så perspektivet
bliver større eller man kan se flere detaljer.
02
Et tryk med ENTER på alternativerne (+) eller
(-) ændrer kortets målestok i forskellige trin fra
50 meter op til 100 km.
Trinløs ændring opnås, hvis ENTER holdes
inde. Slip knappen, når målestokken passer.
Indstil som dest. (Set as destination)
Vælger stedet markeret af korsmarkøren som
destination med et tryk på ENTER. Vejvisningen starter med det samme.
27
02 Enkel brugerindstilling
Menutræ
02
Menuvalg
Vis destination
s. 32
Her vises tre af menutræets niveauer. Flere af
menuerne på niveau tre har yderligere undermenyer - de beskrives udførligt i deres respektive afsnit.
Fjern destination
s. 32
Indstillinger
s. 33
Indstil destination
Adresse
s. 29
s. 29
Land
Vejledende stemme
Vejledende volumen
By
s. 33
Kvinde/Mand
s. 33
Off/1/2/3/4/5
Gade
Nr
Vejkryds
Faciliteter
s. 30
Land
s. 33
Kort- & menufarve
s. 33
Sort/Krom/Blå/Mørke
Vis kort
By
s. 33
2D/3D
Type
Navn
28
Sprog
Distanceenhed
Sidste 20
s. 30
Sted på kort
s. 31
km/Engelsk mil
s. 33
Brugermode
s. 33
Enkel/Avanceret
Luk ned
s. 9
02 Enkel brugerindstilling
Indstil destination
Adresse
1. Gå til Land (Country) og/eller By (City), og
tryk på ENTER.
2. Eller vælg mellem de senest valgte med
.
(For information om, hvordan tastaturet bruges, se side 19.)
OBS
Systemet begynder med Gade for at undgå
misforståelser, når to nærliggende byer/
lokaliteter er vokset sammen.
Indstil destination (Set destination)
Adresse (Address)
Alternativ 1
– Vælg Gade (Street) uden at vælge by.
Hvis gaden findes i flere byer, vises en liste
med muligheder at vælge imellem. Systemet
viser vej til midten af den valgte gade.
Alternativ 2
1. Start med at vælge By
2. Vælg derefter Gade.
OBS
Angiv gadenavn
Systemet sætter først markøren på Gade
(Street). Det senest valgte Land (Country) er
forvalgt.
Definitionen af by eller område kan variere
fra land til land og også inden for det samme
land. I nogle tilfælde henvises til en kommune, i andre tilfælde til en bydel.
For mindre byer er der ikke lagt gadenavne ind
i systemet. Du kan altid vælge byens centrum
som destination.
02
Angiv gadenummer
Hvis den valgte adresse har et gadenummer,
kan det angives for at præcisere destinationen.
1. Gå til linjen for Nummer, efter at gadenavnet er angivet, og tryk på ENTER.
> Alternative gadenumre vises.
2. Angiv det ønskede gadenummer.
3. Gå til Vælg, og tryk på ENTER.
> Den valgte adresse ender i ruten.
4. Markøren ender på Start - Tryk på ENTER
igen.
> Vejledningen begynder.
Alternativt:
–
Gå til Start, og tryk på ENTER.
> Vejledningen begynder med det
samme.
Hvis gadenummer ikke angives, viser systemet
vej til midten af den valgte gade.
Vælg
Bekræfter det indtastede nummer.
Annuller
Tilbage til det foregående billede.
Hvis det ikke er tilfældet:
29
02 Enkel brugerindstilling
Indstil destination
Søgning på faciliteter
Angiv vejkryds
02
Påbegynd vejvisning
– Gå til Start vejledning for at begynde vej-
–
Skriv og vælg land, og tryk på ENTER.
By (City)
Søgning på postnummer
Adresse
Tryk på ENTER for at komme til en undermenu med forskellige søgemuligheder for
faciliteter.
Land (Country)
visningen.
Indstil destination
–
–
By
–
I stedet for at søge i en by kan du vælge at søge
inden for et postnummerområde.
1. Vælg By, og tryk på ENTER.
2. Gå til Postnummer, og tryk på ENTER.
Skriv og vælg by, og tryk på ENTER.
Type (Type)
Indstil destination (Set destination)
Faciliteter (Facilities)
Skriv og vælg type facilitet, og tryk på
ENTER.
Navn (Name)
–
Skriv navn på en facilitet, eller vælg blandt
alternativerne i menuen.
3. Vælg tal og tryk på ENTER, eller vælg fra
listen over alternativer.
Listen viser kun de faciliteter, der findes i den
valgte by/det valgte område.
4. Gå til Gade for at vælge blandt adresserne
med det valgte postnummer, og tryk på
ENTER.
Valg blandt seneste 20
Indstil destination
5. Gå til Start vejledning for at få vejvisning
til destinationen.
En liste med de seneste 20 destinationer vises.
–
OBS
Dette gælder også ved søgning efter faciliteter.
Seneste 20
Faciliteter er en fælles betegnelse for benzintanke, hoteller, restauranter, Volvo-forhandlere, hospitaler, parkeringspladser m.m.
Gå til den ønskede destination, og tryk på
eller ENTER for at komme til undermenuen.
Indstil som dest.
Læg destinationen i rejseplanen.
Slet sted
Sletter stedet fra listen Sidste 20.
30
02 Enkel brugerindstilling
Indstil destination
Sted på kort
Indstil destination
Sted på kort
02
1. Flyt trådkorset med navigeringsknappen
til den ønskede destination, og tryk på
ENTER for at komme til Rullemenuen, se
side 26.
2. Gå til Indstil som dest., og tryk på
ENTER.
OBS
Man kan også søge efter et sted på kortet
direkte med trådkorset ved hjælp af navigationsknappen i Korttilstand.
31
02 Enkel brugerindstilling
Vis/slet destination
Vis destinationen på kortet
02
Vis destination
–
Tryk på ENTER for at få et oversigtskort
over området, der er valgt som endelig
destination.
Slet destinationen
Fjern destination
1. Tryk på ENTER for at komme til destinationen, der skal slettes.
2. Tryk på ENTER igen for at slette destinationen.
32
02 Enkel brugerindstilling
Indstillinger
Vejledende stemme
Indstillinger
Vejledende stemme
Farve
Indstillinger
Brugermode
Farve
Vælg kvindelig eller mandlig vejledende
stemme1.
Der findes 4 indstillinger for skærmens udseende - vælg den, der passer bedst.
Vejledende volumen
Vis kort
Indstillinger
Vejledende volumen
Indstillinger
Kortet kan vises i 2D (lige ovenfra) eller 3D
(skråt ovenfra).
Sprog
Afstandsenhed
Sprog
Vælg sprog til menuer, tekst- og talemeddelelser.
1
Indstillinger
Brugermode
02
Skift mellem brugerindstillingerne Let og
Avanceret.
Vis kort
Vælg lydstyrke for talemeddelelse eller slå den
helt fra.
Indstillinger
Indstillinger
Afstandsenhed
Vælg, om afstanden skal vises i km eller
Engelsk mil.
Gælder ikke Holland. Der vælges i stedet mellem sprogene Nederlands og Belgisch.
33
34
36
40
42
47
50
51
52
57
G029196
Menuer....................................................................................................
Menutræ..................................................................................................
Indstil destination....................................................................................
Rejseplan................................................................................................
Aktuel position........................................................................................
Trafikinformation.....................................................................................
Indstillinger..............................................................................................
Simulering...............................................................................................
AVANCERET BRUGERINDSTILLING
03 Avanceret brugerindstilling
Menuer
Generelt
Hurtigmenu
Når navigationssystemet starter op, vælges
brugerindstillingen Avanceret.
G029190
I tilstand Avanceret er der adgang til alle navigationssystemets indstillinger og funktioner.
I Hurtigmenuen er de mest almindelige funktioner samlet, hvilket letter betjeningen under
kørsel.
Et tryk på ENTER på det andet alternativ giver
et kort, der viser hele ruten1 fra start frem til
destinationen.
Hovedmenu
1. Tryk på ENTER i Korttilstand.
Et tryk på ENTER på alternativerne (+) eller (-)
ændrer kortets målestok i forskellige trin fra
50 meter op til 100 km - for at få et større perspektiv eller se flere detaljer.
03
2. Vælg symbol med
eller
.
De fleste systemindstillinger kan foretages
under Indstillinger i Hovedmenuen, mens
andre kun kan nås gennem Hurtigmenuen.
Hurtig lagring af den aktuelle position
Det er også muligt med et enkelt knaptryk at
gemme det sted på kortet, hvor bilen befinder
sig på et bestemt tidspunkt.
Hovedmenuen ligger øverst i menutræet og
kan nås med et eller flere tryk på BACK-knappen.
I hovedmenuen er det muligt at skifte brugerindstilling fra Avanceret til Let under:
Indstillinger
Brugermode
1
36
Et tryk på ENTER på alternativet øverst giver
et kort, der viser den resterende rute1 fra den
nuværende position frem til destinationen.
• Tryk på ENTER og hold knappen nede,
indtil skærmbilledet skifter udseende.
Derefter gemmes stedet med dette symbol. Justering af information, der er tilknyttet til positionen, foretages ved Gemt sted
Redigér, se side 44.
Systemvalg
Der skal være valgt en rute.
G028755
- Rute/Målestok
Der vises en menu med 4 alternativer.
Trinløs ændring opnås, hvis ENTER holdes
inde. Slip knappen, når målestokken passer.
Hvis visning af to kort er valgt ses symbolet for
målestok i hver ende af Hurtigmenuen - herved
kan den respektive skala justeres individuelt.
G028755
– Vejledning
Et tryk på ENTER giver aktuel talevejvisning.
G028755
– Kort/rute
Ruteskitse
Et tryk på ENTER viser en liste over kommende
vejvisningspunkter. Ud over vejnavnet vises
afstanden mellem vejvisningspunkterne samt
manøvretypen.
03 Avanceret brugerindstilling
Menuer
på side 52.
Overvågning2
3. Hvis flere gader/veje skal undgås, skal du
begynde med bruge
til at gå til den første gade/vej i den gruppe, som skal undgås, og trykke på ENTER. Gå derefter til
den sidste gade/vej i gruppen, som skal
undgås, og tryk på ENTER.
Giver mulighed for at gemme kortbilleder over
3 forskellige overvågningsområder, f.eks.
stærkt trafikerede veje, hvor der ofte er trafikproblemer.
Systemet beregner dernæst en ny rute, der så
vidt muligt først fører tilbage til den oprindelige
rute, efter de angivne strækninger er undgået
og passeret.
Ændret målestok påvirker antallet af viste meddelelser, se side 64.
Et kort/To kort
Et tryk på ENTER giver et stort eller to mindre
kortbilleder over det aktuelle område. Der kan
angives forskellige skalaer for det respektive
kort.
Vælg Overvågn.1, 2 eller 3. For at se tidligere
valgte overvågninger, se side 38.
– Omkørsel
Viser en menu med Ej gade samt alternativerne 1-5-10-20-40-80 km.
G028755
Undgå gader/veje
Undgå strækning inden for 1-80 km
Læs medd.
–
Skjul alle
Vælg et punkt i Omkørselsmenuen 1-80
km, og tryk på ENTER.
1. Vælg Ej gade i Omkørselsmenuen, og tryk
på ENTER. Der vises en liste over gader/
veje, som indgår i ruten.
Man kan også undgå et område ved at markere
en firkantet overflade direkte på kortet, se
Undgå specific. områder under
Indstillinger
03
Et tryk på ENTER giver mulighed for at bevæge
sig mellem de trafikmeddelelser, der ses på
skærmen.
Vis alle
Systemet beregner dernæst en ny rute, der så
vidt muligt først fører tilbage til den oprindelige
rute, efter det angivne område er undgået og
passeret.
2
3
– Trafikinformation3
Denne funktion fravælger et helt område i den
oprindelige rute, for f.eks. ikke at skulle køre
gennem et tæt bebygget område med myldretidstrafik.
Denne funktion fravælger gader eller veje fra en
oprettet rute for f.eks. ikke at skulle køre gennem f.eks. et vejarbejdsområde, som du kender til.
2. Gå til den gade/vej, der skal undgås, og
tryk på ENTER.
G028755
Viser en menu med forskellige alternativer, så
der kan læses information om trafikproblemer
inden for det område, der vises på skærmen.
Et tryk på ENTER viser alle meddelelser.
Et tryk på ENTER skjuler alle meddelelser.
Vis valgte
Et tryk på ENTER giver mulighed for at vælge
den type trafikmeddelelse, der skal vises på
kortet.
Uanset om brugerindstillingen Let eller
Avanceret er valgt, modtages og vises
udsendt trafikinformation altid. For mere information, se side 60.
Rute valg
Kun i områder med modtagelse af trafikinformation.
Gælder ikke alle områder eller lande.
``
37
03 Avanceret brugerindstilling
Menuer
G028755
– Faciliteter
Menu
Der vises en menu.
Viser en menu med forskellige alternativer for
at søge en facilitet.
• Vælg mellem Seneste 5 og Alle typer for
at søge efter faciliteter i det nærmeste
område.
Omkring bilen
03
Et tryk på ENTER giver mulighed for at søge
omkring bilen. Se side 43
Læs trafikmedd. (Read traffic msg.)
Ad ruten
Søger efter aktuelle trafikmeddelelser i området.
Et tryk på ENTER giver mulighed for at søge
langs ruten. Se side 43
Overvågning (Set for surveill.)3
Langs motorvej
Et tryk på ENTER giver mulighed for at søge
efter rastepladser, benzintanke og restauranter, som er lettilgængelige langs motorvejen.
Hvis en beregnet rute strækker sig over flere
motorveje, søger systemet kun langs det
motorvejsafsnit, man kører på.
Rullemenu
Bladring
I Bladring bevæges et trådkors over kortbilledet.
–
Aktiver Bladring (Scroll menu) ved at
bevæge med navigeringsknappen.
Jo længere knappen holdes inde, desto hurtigere bevæger trådkorset sig over kortet.
3
38
Faciliteter omkring (Facilities around)
Gælder ikke alle områder eller lande.
–
Tryk på ENTER i Bladring for at se Rullemenuen.
Målestok (Scale)
Ændrer kortbilledets størrelse, så perspektivet
bliver større eller man kan se flere detaljer.
• Et tryk med ENTER på alternativerne (+)
eller (-) ændrer kortets målestok i forskellige trin fra 50 meter op til 100 km.
• Trinløs ændring opnås, hvis ENTER holdes
inde. Slip knappen, når målestokken passer.
Indstil som dest. (Set as destination)
Vælger stedet markeret af trådkorset som
destination.
• Tryk på ENTER. Vejvisningen starter med
det samme.
Et tryk på ENTER viser en menu med forskellige alternativer.
• Vælg mellem Overvågning 1, 2 eller 3, og
tryk på ENTER for at gemme det kortbillede, du ønsker som overvågningsområde,
f.eks. stærkt trafikerede veje, hvor der ofte
er trafikproblemer.
Aktivering af kortet
Vælger kortalternativ i Hurtigmenuen.
• Vælg den ønskede overvågning.
Gem sted (Store location)
Gem det valgte sted, som senere kan genfindes under:
Indstil destination
Gemte steder
03 Avanceret brugerindstilling
Menuer
Følge vej på rute
Med den indbyggede "magnetfunktion" er det
nemt at følge en lagt rute. Hvis du holder en
enkelt knap inde, følger trådkorset automatisk
ruten, uanset hvordan ruten svinger og ændrer
kompasretning.
03
Den ene af trådkorsets linjer viser, hvilken knap
der skal vælges, ved at være federe end den
anden.
Med knap
eller
følges ruten automatisk.
Hvis der ikke ønskes nogen "magnetfunktion",
slås trådkorsets fede linje fra ved at scrolle
trådkorset nogle millimeter væk fra den markerede rute - derefter er scrollfunktionen igen
normal.
Med knap
eller
følges ruten automatisk.
39
03 Avanceret brugerindstilling
Menutræ
Menuvalg
Sidste 20
Her vises tre af menutræets niveauer. Flere af
menuerne på niveau tre har yderligere undermenyer - de beskrives udførligt i deres respektive afsnit.
Tilføj til rejseplan/Info./
Slet sted/Slet alt
Returrejse
03
Indstil destination
Adresse
s. 42
s. 42
s. 45
Adresse
s. 42
Se Adresse under Indstil
destination
s. 45
Se rejseplan
Sted på kort
s. 45
Breddegr/længdegr
s. 46
Aktuel position
s. 50
Indstillinger
s. 51
Trafikinformation
s. 51
Land
By
Trafikinfoudvalg
Gade
s. 47
Søge stationer
Start vejledning
s. 42
Nulstil til standard
Tilføj til rejseplan
s. 47
Rejseplan
Nr
Vejkryds
Faciliteter
s. 30
Omkring bilen
Ad ruten
Rutevalg
Omkring sted på kort
Tilføj til rejseplan/Info./
Sortér/Slet sted
40
s. 52
Se Rute valg under Indstillinger
Langs en gade
s. 44
Slet rejseplan
Næste destination
Rute valg
Rute
Se Adresse under Indstil
destination
Facilitet efter navn
Gemte steder
Dynamisk ruteguide
Undgå motorveje/betalingsveje/færger/biltog/
trafikproblemer/tidsbegr.
veje/angivne områder
Nulstil til standard
s. 47
s. 42
s. 52
03 Avanceret brugerindstilling
Menutræ
Kortvalg
s. 53
Systemvalg
Facilitetsudvalg
Vejledende stemme
Kort
Vejledende volumen
Kortvisning, højre
Sprog
Kortvisning, venstre
Menufarve
Kompas
Kortfarve
Aktuelt sted
Pauseskærm
Nulstil til standard
Hjælp
Vejledningsvalg
Resterande tid/distance
Alarm ved hændelse
Advarsel betalzone
Nulstil til standard
s. 54
s. 55
03
Distanceenhed
Brugermode
Dato & tid info
GPS-information
Om
Nulstil til standard
Start demo
Luk ned
s. 57
s. 9
41
03 Avanceret brugerindstilling
Indstil destination
Adresse
1. Gå til Land (Country) og/eller By (City), og
tryk på ENTER.
2. Eller vælg mellem de senest valgte med
.
(For information om, hvordan tastaturet bruges, se side 19.)
03
For mindre byer er der ikke lagt gadenavne ind
i systemet. Du kan altid vælge byens centrum
som destination.
Angiv gadenummer
Hvis den valgte adresse har et gadenummer,
kan det angives for at præcisere destinationen.
–
OBS
Systemet begynder med Gade for at undgå
misforståelser, når to nærliggende byer/
lokaliteter er vokset sammen.
Indstil destination (Set destination)
Adresse (Address)
Hvis gaden findes i flere byer, vises en liste
med muligheder at vælge imellem. Systemet
viser vej til midten af den valgte gade.
2. Gå til Vælg, og tryk på ENTER.
2. Vælg derefter Gade.
OBS
Hvis det ikke er tilfældet:
42
Alternativt:
1. Angiv det ønskede gadenummer.
> Alternative gadenumre vises.
1. Begynd med at vælge By.
Systemet sætter først markøren på Gade
(Street). Det senest valgte Land (Country) er
forvalgt.
Hvis gadenummer ikke angives, viser systemet
vej til midten af den valgte gade.
Alternativ 1
– Vælg Gade (Street) uden at vælge by.
Alternativ 2
Angiv gadenavn
Gå til linjen for Nummer, efter at gadenavnet er angivet, og tryk på ENTER.
Definitionen af by eller område kan variere
fra land til land og også inden for det samme
land. I nogle tilfælde henvises til en kommune, i andre tilfælde til en bydel.
Annuller
Tilbage til det foregående billede.
Angiv vejkryds
Gå til Vejkryds (Junction) og vælg en
–
gade, der krydser den valgte gade.
Påbegynd vejvisning
1. Gå til Start vejledning for at begynde vejvisningen.
2. Gå til Vælg for at lægge den valgte adresse
i rejseplanen.
Information
Giver oplysninger om destinationen.
03 Avanceret brugerindstilling
Indstil destination
Søgning på postnummer
OBS
Facilitet efter navn (Facility by name)
Dette gælder også ved søgning efter faciliteter.
Søgning på faciliteter
–
Indstil destination (Set destination)
Adresse (Address) By (City)
2. Gå til Postnummer, og tryk på ENTER.
3. Vælg tal og tryk på ENTER, eller vælg fra
listen over alternativer.
4. Gå til Gade for at vælge blandt adresserne
med det valgte postnummer, og tryk på
ENTER.
5. Gå til Start vejledning for at få vejvisning
til destinationen.
Indtast navnet på en facilitet, eller vælg
blandt mulighederne i menuen.
Listen viser kun de faciliteter, der findes i den
valgte by/det valgte område.
I stedet for at søge i en by kan du vælge at søge
inden for et postnummerområde.
1. Vælg By, og tryk på ENTER.
03
Omkring bilen (Around the car)
Indstil destination (Set destination)
Faciliteter (Facilities)
Faciliteter er en fælles betegnelse for benzintanke, hoteller, restauranter, Volvo-forhandlere, hospitaler, parkeringspladser m.m.
–
Tryk på ENTER for at komme til en undermenu med forskellige søgemuligheder for
at angive facilitet.
Søg blandt Seneste 5 eller Alle typer.
Systemet søger efter faciliteter omkring bilen
(radius på max. 100 km). Søgningen afbrydes,
når der er fundet 40 faciliteter.
Ad ruten (Along the route)
Søg blandt Seneste 5 eller Alle typer.
Når der er angivet en destination, kan systemet
søge efter faciliteter i et område langs ruten (op
til 1 km fra ruten).
43
03 Avanceret brugerindstilling
Indstil destination
Omkring sted på kort (Around point on
map)
Systemet søger på samme måde som
Omkring bilen, men omkring et valgt punkt på
kortet.
03
1. Flyt trådkorset rundt på kortet med navigeringsknappen.
2. Tryk på ENTER for at komme til Rullemenuen.
Langs en gade (Along a street)
Systemet søger langs en angivet gade.
Man kan også søge efter faciliteter omkring
bilen, langs ruten eller langs motorvejen via
Genvejsmenuen, se side 26.
Facilitetstyper/forskellige kategorier
Interessepunkter
Systemet sætter først markøren på Type. Det
senest valgte Land er forvalgt.
Hvis det ikke er tilfældet:
1. Gå til Land og/eller By, og tryk på
ENTER.
44
2. Gå til Navn, og tryk på ENTER for at angive
et facilitetsnavn uden at angive en by.
3. Gå til Vælg, og tryk på ENTER.
4. Gå derefter til Start vejledning, og tryk på
ENTER for at få vejvisning til destinationen.
I stedet for at søge på Restaurant i hovedmenuen kan du vælge Restaurant direkte under den
valgte Lufthavn.
At undgå alternativerne uden lufthavnsområdet
forenkler søgningen og gør den hurtigere.
Gemte steder
Indstil destination
OBS
For at præcisere søgningen skal du først
vælge By, og derefter gå videre til Navn.
Der er underkategorier, f.eks. restauranter,
til at forenkle søgningen.
OBS
Indstil destination
Facilitet efter navn
Eller vælg mellem de senest valgte med
.
Oplysninger om facilitet
Under Information vises adresse, koordinater
og i nogle tilfælde også telefonnummer til faciliteten. Hvis bilen har indbygget telefon, er
også funktionen Opkald aktiveret.
Gemte steder
Et gemt sted er en tidligere gemt destination,
f.eks. hjemmeadresse, yndlingsrestaurant,
lufthavn, Volvo-forhandler. Information om,
hvordan et sted gemmes, se side 48.
–
Vælg mellem de gemte steder, og tryk på
eller ENTER for at komme til undermenuen.
Tilføj til rejseplan
Lægger det lagrede sted i rejseplanen.
Information
Opkald
Giver oplysninger om gemt sted.
Telefonen ringer op til det angivne nummer.
Rediger
Kort
Andre faciliteter
Ændre navn, tilføje lyd osv. på gemt sted. Se
følgende overskrift Tilføj information om gemt
sted.
F.eks. har lufthavne ofte restauranter, benzinstationer osv. i direkte tilknytning til lufthavnen.
Sortering af gemte steder efter ikon eller navn.
Viser facilitetens placering på kortet.
Sortér
03 Avanceret brugerindstilling
Indstil destination
• E-mail
• URL
Slet sted
Sletning af et gemt sted.
Tilbagetur
Indstil destination
Slet alt
Sletning af alle gemte steder.
Flyt position for gemt sted
1. Vælg Redigér, brug
til at gå til Juster,
og tryk på ENTER for at angive en ny position for det gemte sted på kortet.
2. Flyt trådkorset med navigeringsknappen
til den nye position, og tryk på ENTER.
Vælg blandt de seneste 20
Indstil destination
Seneste 20
En liste med de seneste 20 destinationer vises.
–
Gå til den ønskede destination, og tryk på
eller ENTER for at komme til undermenuen.
3. Vælg derefter Gem sted, og tryk på
ENTER for at gemme stedet.
Tilføj til rejseplan
Tilføj information om gemt sted
– Vælg Rediger,, brug
til at gå til Tilføj
info., og tryk på ENTER for at tilføje yder-
Information
Læg destinationen i rejseplanen.
Giver oplysninger om destinationen.
Slet sted
ligere information om det gemte sted.
Sletter stedet fra listen Sidste 20.
Hvert gemt sted kan forsynes med følgende information:
Slet alt
• Alarm Til/Fra (...for at advare føreren om,
Sletter alle adresser fra listen Sidste 20.
–
Tilbagetur
Vælg Start vejledning, og tryk på
ENTER.
Systemet begynder at vise vej tilbage til stedet,
hvor Start vejledning sidst blev valgt.
03
Søgning via sted på kort
Indstil destination
Sted på kort
1. Flyt trådkorset med navigeringsknappen
til den ønskede destination, og tryk på
ENTER for at komme til Rullemenuen.
2. Vælg Indstil som dest., se side 38.
OBS
Man kan også søge efter et sted på kortet
direkte med trådkorset ved hjælp af navigationsknappen i Korttilstand.
at han nærmer sig stedet)
•
•
•
•
•
•
Ikon
Navn
Adresse
By
Land
Tlf.
45
03 Avanceret brugerindstilling
Indstil destination
Søgning via breddegrad/længdegrad
Indstil destination
Breddegr/længdegr
1. Vælg en destination ved at angive destinationens koordinater.
03
2. Angiv breddegrad ved hjælp af navigeringsknappen, vælg N for nordlig eller S
for sydlig.
OBS
London ligger på længdegrad 0 (nul). Lokaliteter vest for Londons længdegrad angives
med W (vest), mens lokaliteter øst for denne
angives med E (øst).
3. Gå til linje 2, og angiv længdegrad. Vælg
E for østlig eller W for vestlig.
Tryk på OK
> Viser stedet for de angivne koordinater
på kortet.
4. Tryk på ENTER for at komme til Rullemenuen.
5. Gå til Indstil som dest., og tryk på
ENTER for at vælge stedet som destination.
6. Tryk på BACK for at komme tilbage til indtastning af koordinater.
46
Annuller
Tilbage til det foregående billede.
03 Avanceret brugerindstilling
Rejseplan
Lav en rejseplan
Start vejledning (Start guidance)
Bring orden i rejseplanen
03
Destination/mellempunkt
Menuvalget Rejseplan (Itinerary) bliver først
Rejseplan (Itinerary)
tilgængeligt, efter en destination er indtastet.
Begynder at vise vej til destinationen.
Lav en rejseplan med flere mellempunkter for
at slippe for at angive den ene destination efter
den anden under rejsen. Der kan angives op til
seks mellempunkter og en endelig destination
i en rejseplan.
Tilføj til rejseplan (Add to itinerary)
Rejseplan (Itinerary)
–
Vælg en indtastet destination, og tryk på
ENTER eller
for at komme til undermenuen.
Her tilføjes yderligere mellempunkter til rejseplanen, se side 42.
Information (Information)
Vejvisningsindstilling (Route options)
Giver oplysninger om destinationen.
Indstillinger for prioritering af vejvalg, se
side 52.
Sletter destinationen fra rejseplanen.
Slet, rejseplan (Clear itinerary)
Sletter hele rejseplanen.
Slet (Delete)
Flyt (Move)
Ændrer destinationens placering i rejseplanen.
Juster sted (Adjust)
Ændrer destinationens position på kortet.
Gem (Store)
Gemmer destinationen, der bliver tilgængelig
under Gemte steder.
``
47
03 Avanceret brugerindstilling
Rejseplan
Slet i rejseplanen
Gem et sted på kortet
Rejseplan (Itinerary)
Sletter hele rejseplanen
Alle mellempunkter og den endelige destination fjernes.
03
–
Gå direkte til Slet, rejseplan, og tryk på
ENTER.
Sletning af mellempunkt i rejseplanen
1. Vælg et af de indtastede mellempunkter,
og tryk på ENTER eller
for at komme til
undermenuen.
2. Gå til Slet, og tryk på ENTER.
OBS
Passerede mellempunkter slettes automatisk fra rejseplanen.
Gem til genanvendelse
Der kan gemmes op til 250 destinationer til
genanvendelse i andre rejseplaner.
Et akustisk signal, der gør føreren opmærksom
på, at han nærmer sig det gemte sted og at
yderligere information kan knyttes til det gemte
sted, se side 45 - Tilføj information om gemt
sted.
48
Rejseplan (Itinerary)
Korttilstand (Scroll menu)
Gemme et sted fra rejseplanen
1. Gå med navigeringsknappen til den
destination, du vil gemme, og tryk på
ENTER eller
for at komme til undermenuen.
1. Gå med navigeringsknappen i Bladring til
det punkt, der skal gemmes, og tryk på
ENTER.
2. Vælg Gem, og tryk på ENTER.
2. Vælg Gem sted (Sore location) i Rullemenuen, og tryk på ENTER.
3. Vælg det symbol, der skal vises på kortet,
med navigeringsknappen, og tryk på
ENTER.
3. Vælg det symbol, der skal vises på kortet,
med navigeringsknappen, og tryk på
ENTER.
4. Indtast det ønskede navn.
4. Indtast det ønskede navn.
5. Gå til Gem (Store), og tryk på ENTER.
5. Gå til Gem, og tryk på ENTER.
Et aktuelt sted kan også lagres hurtigt, f.eks.
under kørslen, med et enkelt knaptryk, se
side 36 - Hurtig lagring af den aktuelle position.
03 Avanceret brugerindstilling
Rejseplan
Næste destination i rejseplanen
2. Tryk på ENTER igen, når flere destinationer er angivet, for at få information og for
at se dem på kortbilledet.
3. Gå til Kort (Map), og tryk på ENTER for at
se kortbilledet over området.
03
Næste destination (Next destination)
Kortbilledet viser den næste destination.
1. Tryk på ENTER eller
for at få information om destinationen, f.eks. navn, resterende rejsetid eller afstand fra den nuværende position til destinationen.
49
03 Avanceret brugerindstilling
Aktuel position
Nuværende position
03
Aktuel position (Current position)
Kortbilledet viser bilens position.
–
for at få oplysninTryk på ENTER eller
ger om stedet, f.eks. navn og koordinater.
GPS
Angiver, hvor mange satellitter systemet er i
kontakt med.
50
03 Avanceret brugerindstilling
Trafikinformation
Trafikinformation
03
Indstillinger (Settings)
Trafikinformation (Traffic information)
Uanset om brugerindstillingen Let eller
Avanceret er valgt, modtages og vises
udsendt trafikinformation altid. For mere information, se side 60.
OBS
Trafikinformation er ikke tilgængelig i alle
regioner/lande.
51
03 Avanceret brugerindstilling
Indstillinger
Ruteindstillinger
Rute (Route)
Undgå biltog (Avoid car train)
Vælg hurtig, kort eller enkel vej ved beregning
af ruten.
Vælg, om biltog skal undgås ved beregning af
ruten.
• Hurtig: Systemet prioriterer i videst muligt
Undgå trafikproblemer (Avoid traffic
problems)
omfang større veje med høj hastighed.
• Kort: Systemet prioriterer i videst muligt
03
omfang den nærmeste vej.
• Let: Systemet prioriterer i videst muligt
omfang veje, der ikke indeholder komplicerede manøvrer og kryds.
Vælg, om systemet skal tage hensyn til trafikproblemer ved beregning af ruten.
Undgå tidsbegr. veje (Avoid time-restr.
roads)
• Vælg Ja, om systemet helt skal undgå tidsregulerede veje ved beregning af ruten.
Indstillinger (Settings)
(Route options)
Ruteindstillinger
1. Gå frem og tilbage mellem funktionerne,
vælg den ønskede indstilling, og tryk på
ENTER for at gemme indstillingerne.
2. Tryk på BACK for at fortryde.
OBS
Ved beregningen af ruten tager systemet i
videst muligt omfang hensyn til de alternativer, som føreren har valgt at undgå. Der
gøres dog undtagelser, hvis der ikke findes
et rimeligt alternativ.
Undgå motorveje (Avoid motorways)
Vælg, om motorveje skal undgås ved beregning af ruten.
Undgå vejafgifter (Avoid toll roads)
Vælg, om betalingsveje skal undgås ved
beregning af ruten.
Undgå færger (Avoid ferries)
Vælg, om bilfærger skal undgås ved beregning
af ruten.
52
• Vælg Nej, hvis systemet skal tage hensyn
til tidsbegrænsede veje ved beregning af
ruten.
Systemet bruger tiden i bilen ur til at afgøre, om
en vej skal undgås.
OBS
Hvis en tidszone krydses, skal bilens ur indstilles.
Undgå angivne områder
Funktionen er til at undgå at blive vejledt gennem bestemte områder, byer eller bydele.
Systemet udelukker udvalgte områder ved
beregning af ruten. Undtagelsen er motorveje,
som også bruges til beregning i et område,
man har valgt at undgå.
03 Avanceret brugerindstilling
Indstillinger
området, som skal undgås. Tryk derefter på ENTER.
Kortvalg
Tilsvarende kan markeringsfeltets position ændres under Justér område
(Adjust area).
3. Vælg Sæt omr. at undgå, og tryk på
ENTER.
> Det valgte område ender på en liste,
hvor flere områder kan gemmes og aktiveres efter behov.
Indstillinger Ruteindstillinger
angivne områder Valgt
Undgå
Vælg det område, ruteplanen skal undgå, ved
at markere direkte på kortet med et firkantet
felt.
1. Hent kortet ved at klikke med
på
Valgt, klikke med
på Kort, og derefter
ENTER på en af punkterne på listen, der
vises.
> Rul til det ønskede område med markeringsfeltet, og tryk på ENTER.
2. For at ændre størrelse: Vælg Justér
størrelse (Adjust size), og tryk på
ENTER.
> Markeringsfeltets form ændres med
navigationsknappen, så det dækker
4. Godkend, at området skal undgås, med
ENTER på OK og et kryds på listen.
> Systemet vil derefter så vidt muligt
undgå dette område i ruteplanen.
De områder, der er gemt på listen, kan justeres
mht. størrelse og geografisk placering under
Redigér, og de kan slettes permanent fra listen
med Slet. Flere aktiverede områder kan deaktiveres på samme tid med punktet Ingen.
Tilbage til fabriksindstil.
Vend tilbage til fabriksindstillingerne for
ruteindstillinger.
–
Tryk på
, vælg OK, og tryk på ENTER.
03
Indstillinger (Settings)
otions)
Kortvalg (Map
Vælg de interessepunkter, der skal vises på
kortet, og hvordan kortet skal vises på skærmen.
1. Vælg den funktion, som skal justeres, med
navigationsknappen.
2. Tryk på ENTER for at åbne funktionen.
Udvælgelse af interessepunkter
Tryk på
punkter.
for at komme til undermenuens
``
53
03 Avanceret brugerindstilling
Indstillinger
• Vis alle: Alle symboler for interessepunkter
vises på kortet.
• Skjul alle: Ingen symboler vises.
• Vis valgte: Tryk på for at se alle sym03
boler, der kan vises på kortet. Vælg derefter symboler som følger:
Højre kortvisning
Venstre kortvisning
Vælg, om kortet skal vises i 2D (lige ovenfra)
eller 3D (skråt ovenfra).
Se beskrivelse i det foregående afsnit.
OBS
• Med valgmuligheden 3D er kørselsretningen altid opad på skærmen.
Hvis 3D er valgt for det højre kort, kan det
venstre kort kun vise 2D.
• Med valgmuligheden 2D Kør.retn. vises
2D med kørselsretningen opad på skærmen, og valget 2D nord giver 2D med
kompasretning nord altid opad.
Kompas
Vælg, om kompasset skal vises på skærmen.
Aktuelt sted
Vælg, om navnet på den gade/vej, du kører på,
skal vises i bunden af skærmen.
Tilbage til fabriksindstil.
Vend tilbage til fabriksindstillingerne for Kortvalg.
–
1. Du kan bladre mellem symbolerne med
eller
.
2. Aktiver de ønskede symboler ved at sætte
kryds med
eller
.
3. Tryk på ENTER for at gemme.
Kortvalg
Kortvisning
Kort
Vælg mellem punkterne Vis og Skjul.
Hvis kortet er skjult, vejleder systemet med en
pil.
, vælg OK, og tryk på ENTER.
Vejvisningsmuligheder
Valg af højdevinkel.
Indstillinger
3D
Tryk på
Efter valg af 3D med
eller
og ENTER,
vises knappen for højdevinkel. Vælg den
ønskede vinkel med
eller
efterfulgt af
ENTER og BACK.
Indstillinger
Rejsetid/distance tilbage
Vælg et af punkterne TTA/ETA/Skjul.
• TTA (Remaining Time to Arrival): Resterende rejsetid.
• ETA (Estimated Time of Arrival): Forventet
ankomsttid.
54
Vejvisningsmuligh.
03 Avanceret brugerindstilling
Indstillinger
OBS
• Vælg Ja for at modtage et akustisk advarselssignal eller Nej, hvis intet signal ønskes.
Den indstillede tid på bilens ur styrer tiden,
der angives for ETA.
OBS
Område med betalingstjeneste
Hvilken type information, det er tilladt at vise
på kortet, er reguleret ved national lovgivning. For aktuel information, se www.volvocars.com/navi.
Udover vejafgifter med bomme eller andre blokeringssystemer findes der også betalingsveje/-zoner uden fysiske barrierer, f.eks. trafiktæthedsafgift.
Vælg Ja/Til, hvis en advarsel for denne type vej
ønskes. Ellers skal du vælge Nej/Fra.
•
•
•
Indstillinger
Systemindstillinger
1. Gå frem og tilbage mellem funktionerne
med navigationsknappen, og tryk på
ENTER for at gemme indstillingerne.
03
2. Tryk på BACK for at fortryde.
Vejledende stemme
Vælg den vejledende stemme, du vil have som
indstilling: Kvinde/Mand1.
OBS
Advarselsindstilling
Systemindstillinger
I nogle regioner angives den højest tilladte hastighed på kortet ikke i kombination med en kameraadvarsel.
Vær opmærksom på, at den højest tilladte hastighed, der vises på skilte,
nogle gange kan ændres og dermed
afvige fra navigatorens database.
Føreren er altid ansvarlig for, at de gældende trafik- og hastighedsbestemmelser følges.
Lydstyrke for vejvisning
Indstil lydstyrken for talemeddelelser.
Sprog
Vælger sprog for menuer, tekst- og talemeddelelser.
Menufarve
Vælg Sort, Krom eller Blå for menuernes
udseende.
Kortfarve
Vælg Lys 1, Lys 2 eller Mørke/>
Fartkamera
Tilbage til fabriksindstil.
Føreren gøres med et akustisk signal og et
symbol opmærksom på, at han/hun nærmer
sig et fartkamera. Symbolet er orange, hvis
bilens hastighed overstiger den tilladte. Ellers
er symbolet hvidt.
Vend tilbage til fabriksindstillingerne for Vejvisningsmuligheder.
1
–
Tryk på
, vælg OK, og tryk på ENTER.
De lyse farver er beregnet til dagslys, den
mørke til nat eller mørke.
Pauseskærm
Vælg, om pauseskærmen skal anvendes
(skærmen slukker 30 sekunder efter det sidste
tryk på en knap).
Gælder ikke for Nederlandene, hvor der i stedet kan vælges mellem sprogene Nederlands og Belgisch.
55
03 Avanceret brugerindstilling
Indstillinger
Hjælp
OBS
Vælg, om hjælpetekster skal vises i bunden af
skærmen.
Information om højde vises i trin på 10 m.
Alle højder under 50 m o.h. vises som
<50 m.
Afstandsenhed
03
Vælg den enhed, der skal vises for afstand,
km eller engelske miles.
Om
Brugerindstillinger
Viser system- og kortdata.
Skift mellem indstilling Let og Avanceret.
Tilbage til fabriksindstil.
Dato/klokkeslæt-info.
Vælg, hvordan dato og klokkeslæt skal vises.
Vend tilbage til fabriksindstillingerne for
systemindstillinger.
GPS-information
–
Bilens position og højde over havet (Altitude).
Tryk på
for at se koordinater og højde over
havet for bilens position, og antallet af satellitter systemet er i kontakt med.
56
Tryk på
, vælg OK, og tryk på ENTER.
03 Avanceret brugerindstilling
Simulering
Start demo (demonstrere)
Indstillinger
Start demo
Demo demonstrerer systemet, når bilen står
stille ved at simulere en kørsel til den angivne
destination.
03
Det er også muligt at foretage indstillinger
under demonstrationen.
Stop demo afbryder simuleringen.
OBS
For at demonstrationen skal fungere, skal
en destination være angivet.
57
58
60
61
63
64
65
G029197
Generelt...................................................................................................
Undgå trafikproblemer............................................................................
Valg af information..................................................................................
Læs informationen..................................................................................
Sender.....................................................................................................
TRAFIKINFORMATION
04 Trafikinformation
Generelt
Visning og modtagelse
Udsendt trafikinformation modtages og vises
altid, uanset om Let eller Avanceret er valgt
som brugerindstilling.
Indstillinger for, hvordan trafikinformation skal
vises, kan kun ændres i tilstand Avanceret, se
side 36.
Visningen af trafikinformation afhænger også
af, hvordan den udsendes.
04
Når der er mindst en trafikmeddelelse langs
rutens vej, vises et symbol i kortets øverste
venstre hjørne. Med navigeringsknappen kan
trafikproblemet scrolles frem, så dets position
og art kan ses.
Trafikproblemer markeres med symboler, linjer
og rammer. De er farvet røde eller gule.
Røde - Vigtig information.
Gule - Generel information.
OBS
Trafikinformation er ikke tilgængelig i alle
regioner/lande.
Sendeområderne for trafikinformation udvides løbende.
Trafiksymboler på kortet
Uheld
Langsomtkørende trafik
Langsomtkørende trafik i begge
kørselsretninger
Stillestående trafik
Områdemeddelelse
Øvrige oplysninger
Symbol for trafikmeddelelse.
60
Omfang
Visse trafikmeldinger indeholder også information om trafikproblemets omfang.
På alle målestokke op til 5 km markeres omfanget med en gul eller rød linje langs med vejen.
Længden på linjen svarer til trafikproblemets
omfang (vejstrækning).
04 Trafikinformation
Undgå trafikproblemer
Indstillinger
Rute valg
I forbindelse med at der lægges en ny rute ind
i navigatoren: Vælg, om systemet skal tage
hensyn til trafikproblemer eller ej, når funktionen Start vejledning aktiveres, se side 47.
1. Vælg Undgå trafikproblemer.
2. Vælg mellem Ja og Nej.
Ja
Systemet forsøger så vidt muligt at undgå veje
med trafikproblemer, når ruten aktiveres.
Nej
Under kørsel
Indstillinger Trafikinformation
Dynamisk ruteguide
OBS
Når systemet startes op, kan det tage op til
ca. 15 minutter, før al trafikinformation for
området er indlæst.
det foregående stykke, og der opstår et trafikproblem langs ruten:
Systemet foreslår et andet rutevalg, hvis der er
mere egnede alternativer, f.eks. hvis en trafikmeddelelse angiver, at der er et trafikproblem
på den oprindelige rute.
Man/Sem-aut/Auto/Off
Vælg, hvordan systemet skal præsentere en
alternativ rute ved at markere Mand/Semaut/Auto, eller slå funktionen fra ved at markere Off.
• Manual
Systemet undgå ingen veje med trafikproblemer, når ruten aktiveres.
Meddelelse langs vejen
Et af alternativerne Mand/Sem-aut er valgt i
En anden rute foreslås, uafhængigt af om den
er bedre eller værre - vælg/accepter den foreslåede rute, hvorefter en ny rute anvendes.
• Semi-auto
En anden rute foreslås kun, hvis den er bedre
- vælg/accepter den foreslåede rute, hvorefter
en ny rute anvendes.
04
G037262
Inden vejvisning påbegyndes
Hvis der så findes en anden rute, som fører
forbi problemet, viser skærmen forskellen i
afstand og køretid:
Ændringer i trafiksituationen, Alternativ
rute?: 600 m længere, 0 t. 9 min. hurtigere.
(Changed traffic situation. Use new route?:
600m longer, 00h 09m faster).
• Vælg Ja eller Nej.
• Auto
Ja (Yes)
Systemet beregner og bruger en ny rute automatisk, hvis der findes en bedre rute.
En ny rute anvendes - omkring og forbi problemet.
• Off
Nej (No)
Systemet viser og beregner ikke nogen alternativer til en bedre rute.
Vejvisning frem til og gennem problemet.
61
04 Trafikinformation
Undgå trafikproblemer
Vis ny rute (Show new route)
Viser kortet med den nye rute indlagt.
04
62
04 Trafikinformation
Valg af information
Trafikinfoudvalg
3. Foretag aktivering/deaktivering med
eller
.
Glat vejbane
4. Indstillingerne bekræftes med ENTER.
Trafikskilte på kortet
Anden fare
Uheld
Modgående trafik
04
Vælg, hvilken type trafikinformation systemet
skal vise og tage hensyn til ved beregning af
rute.
Indstillinger (Settings)
Trafikinformation (Traffic information)
Trafikinfoudvalg (Traffic-info. selection)
Omkørsel
Information
Smal vej
Vis alle
Al trafikinformation bliver tilgængelig.
Parkering
Skjul alle
Der vises ingen trafikinformation.
Vis valgte
1. Tryk på
bolerne.
Kø
for at kunne vælge blandt symVejarbejde
2. Vælg med
eller
hvilke trafikinformationssymboler (trafikmeddelelser), systemet skal vise på kortet.
63
04 Trafikinformation
Læs informationen
Læs trafikmelding
4. Tryk på BACK for igen at kunne rulle mellem aktuelle meddelelser.
På skærmen vises de trafikmeddelelser, der er
aktuelle i kortområdet.
Der vises også detaljeret information om trafikproblemet. Øverst angives problemets
omfang. Hvis trafikproblemet ligger langs den
valgte rute, angives afstanden til det.
04
G028868
Detaljeret trafikinformation.
I det omfang, der er oplysninger til rådighed,
vises også:
• varighed
• hastighedsbegrænsninger, køretøjs-
Læs trafikmedd.
bredde, køretøjshøjde
En trafikmeddelelse vises med et symbol på
skærmen. For at læse en trafikmeddelelse:
1. Tryk på ENTER for at få Hurtigmenuen
frem:
G029190
2.
Gå til
med
eller
, og tryk på
ENTER, se side 36 og 37.
> En rød eller gul ramme angiver den aktuelle meddelelse.
G028755
3. Rul fremad eller bagud med
eller , og
tryk på ENTER for detaljeret trafikinformation (billedet viser et eksempel).
64
• hvilke veje der er berørt.
Målestok
Målestokken afgør, hvor mange trafikinformationer der kan vises - desto større område
skærmen viser, desto mere information kan der
findes. For mere information, se side 26.
04 Trafikinformation
Sender
Søg/vælg station for trafikinformation
Indstillinger
station
Trafikinformation
Søge
Systemet søger automatisk efter trafikinformation, men man kan også vælge en bestemt station.
Søge stationer
–
Tryk på ENTER for at søge efter de stationer, der findes.
04
Vælg station
1. Tryk på ENTER for at vælge blandt de eksisterende stationer.
2. Vælg station med
ENTER.
eller
, og tryk på
3. Tryk på BACK for at komme tilbage til det
foregående billede.
Aktuel station
Viser den aktuelle station for trafikinformation.
Nulstil til standard
Gå tilbage til fabriksindstillingerne for stationsindstillinger.
–
Tryk på
, vælg OK, og tryk på ENTER.
65
66
G028760
Vartegn og vejnumre............................................................................... 68
Symboler for faciliteter............................................................................ 69
SYMBOLER PÅ KORTET
05 Symboler på kortet
Vartegn og vejnumre
Vartegn
Mange lande og byer har velkendte vartegn,
som kan bruges som landemærker.
Når målestokken er sat til 1 km eller længere,
vises et udvalg af vartegn, f.eks. kirker og
slotte.
OBS
Vartegn er kun tilgængelige for Europa.
05
Vejnumre
Både lokale og internationale vejnumre vises
på kortet.
Bjergtoppe
Bjergtoppe vises, hvis målestokken er indstillet
til 5 km eller mindre (kun i særlige områder).
68
Interessepunkter
Interessepunkter
Facilitetsudvalg
Kortvalg
Vælg faciliteter til visning på kortet.
05 Symboler på kortet
Symboler for faciliteter
Vælg, om alle eller ingen faciliteter skal vises
på kortet, eller præciser hvilke der skal vises.
1. Med Facilitetsudvalg (Facility selection)
- en menu
markeret skal du trykke på
åbnes.
2. Marker Vis valgte (Show selected), og
- en ny menu åbnes.
tryk på
3. Faciliteter markeret med et kryds vises på
kortet - gå gennem listen og fjern med
afkrydsning af de symboler, der ikke skal
vises.
4. Afslut med ENTER. når alle valg er foretaget - gå tilbage i menuerne med BACK.
Benzinstation
Bibliotek
Automobilklub
Billeje
Bilværksted
Biograf
OBS
Symbolet for en facilitet kan variere fra land
til land.
Boghandel
05
Bowling
Du kan vælges at vise følgende symboler på
skærmen for forskellige faciliteter.
(Settings
selection)
Map options
Indstillinger Kortvalg
Facilitetsudvalg
Facility
Brandvæsen
Ambassade
Busstation
Apotek
Centrum
Badestrand
Retsbygning
Bank
Lufthavn
69
05 Symboler på kortet
Symboler for faciliteter
05
70
Rekreationsområde
Kasino
Konference/udstillingscenter
Rekreativt område
Renseri
Natteliv/musikklub
Færgeterminal
Kommune/handelscenter
Komprimeret naturgas
Flaskegas/LPG
Koncertsal
Forlystelsespark
Golfbane
Kunstmuseum
Offentlig sportslufthavn
Helligdom
Regionsråd
Ulykkessted
Historisk monument
Dagligvareforretning
Parkering
Hotel
Læge
Parkeringshus
Sportskompleks
Lægehus
Pendlerplads
Industrikvarter
Landsby
Togstation (Nærtrafik)
Skøjtecenter
Monument
Gæstehus
Togstation
Museum
Politistation
Café
Offentlig myndighed
Postkontor
05 Symboler på kortet
Symboler for faciliteter
Rasteplads
Turistattraktion
Restaurant
Turistinformation
Rådhus
Togstation
Indkøbscenter
Universitet
Svømmehal
Udsigtspunkt
Hospital
Pengeautomat
Vintersportssted
Vingård
Skole
Volvo-forhandler
Lystbådehavn
Bomhus
Rådhus
Zoologisk have
05
Større firmær
Sikkerhedskamera
Teater/opera
71
72
G028784
Hyppige spørgsmål................................................................................. 74
EULA - Licensaftale................................................................................ 76
Ophavsret................................................................................................ 78
SPØRGSMÅL OG SVAR
06 Spørgsmål og svar
Hyppige spørgsmål
Bilens position på kortet er forkert
GPS-systemet viser bilens position med en
nøjagtighed på ca. 20 meter.
Ved kørsel på en vej, som løber parallelt med
en anden vej, i hårnålesving, på veje i flere plan
og efter kørsel ad en lang strækning uden
markante sving er der større sandsynlighed for
fejl.
Høje bjerge, bygninger, tunneller, viadukter,
veje i flere plan osv. påvirker endvidere systemets modtagelse af GPS-signaler negativt, hvilket medfører, at nøjagtigheden ved beregning
af bilens position kan forringes.
Systemet beregner ikke altid den
hurtigste/korteste vej
06
Ved beregning af rute tages der hensyn til vejstrækning, vejbredde, vejklasse, antal højreog venstresving, rundkørsler osv. for at få den
teoretisk bedste vej frem. Erfaring og lokalkendskab kan dog føre til et mere effektivt vejvalg.
Systemet anvender betalingsveje,
motorveje eller færger, selvom jeg har
valgt at undgå disse
Ved beregning af en rute over længere afstand
kan systemet af tekniske årsager kun bruge
store veje.
Hvis man har valgt Nej til betalingsveje og
motorveje, undgås disse i videst muligt omfang
74
og bruges kun, hvis intet andet rimeligt alternativ er tilgængeligt.
Bilens position på kortet er forkert efter
transport
Hvis bilen har været transporteret på eksempelvis færge eller tog eller på en sådan måde,
at modtagelse af GPS-signaler ikke har været
mulig, kan det tage op til 5 minutter, inden
bilens position beregnes korrekt.
Bilens position på kortet er forkert efter
frakobling af bilens batteri
Hvis GPS-antennen har været uden strøm, kan
det tage mere end 5 minutter, før GPS-signaler
kan modtages korrekt og bilens position
beregnes.
Bilsymbolet på skærmen ser mærkeligt ud
efter dækskifte
Foruden GPS-modtageren medvirker også
bilens hastighedsføler og et gyroskop til at
beregne bilens aktuelle position og kørselsretning. Efter montering af reservehjul eller skift
fra sommer- til vinterdæk skal systemet "lære"
de nye hjuls mål.
For at systemet skal fungere optimalt, kan det
være nødvendigt at køre 20-30 km og foretage
nogle sving.
Kortbilledet stemmer ikke overens med
virkeligheden
Ny- og ombygninger af vejnettet, indførelse af
nye færdselsregler m.m. finder sted løbende,
og den digitale kortdatabase er derfor ikke altid
fuldstændig. Der foregår løbende udviklingsog opdateringsarbejde af kortdata. Din Volvoforhandler kan give flere oplysninger.
Se også www.volvocars.com/navi for yderligere information om kort m.m.
Skalaen på kortet ændres af og til
I visse områder er der ingen detaljerede kortoplysninger til rådighed. I givet fald vil systemet
automatisk ændre forstørrelsesgraden.
De forventede menualternativer
udebliver
Kontrollér de indstillinger, der er foretaget.
Vælg Nulstil til standard for funktionen for at
komme tilbage til de indstillinger, der var foretaget fra begyndelsen.
Systemet viser den rute, jeg allerede
kører
Systemet kan ikke finde et godt alternativ til
den aktuelle rute, når jeg har valgt Beregn ny
rute eller Omkørsel.
06 Spørgsmål og svar
Hyppige spørgsmål
Bilsymbolet på skærmen hopper fremad
eller snurrer rundt
Systemet har måske brug for et par sekunder
til at registrere bilens position og bevægelse,
inden du kører. Sluk både systemet og motoren. Start igen, men hold stille lidt, før du
begynder at køre.
Jeg skal på en lang rejse, men ønsker
ikke at angive en særskilt destination for
de steder, som jeg har til hensigt at
gennemrejse. Hvordan laver jeg en
rejseplan på den enkleste måde?
Angiv destinationen direkte på kortet ved hjælp
af korsmarkøren. Systemet vil automatisk lede
dig til den endelige destination, selvom du
kører forbi mellempunkterne.
Hvorfor får jeg ikke altid
trafikmeddelelser?
06
Funktionen er ikke til rådighed, helt udbygget
eller findes ikke på alle markeder. Kontrollér
også, at der er foretaget den rette indstilling
under Rute valg.
Mine kortdata er ikke aktuelle
Forhør dig hos din Volvo-forhandler vedrørende opdatering af kortdata.
Se også www.volvocars.com/navi
75
06 Spørgsmål og svar
EULA - Licensaftale
Meddelelse til brugeren
LÆS VENLIGST DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE OMHYG-GELIGT INDEN DU
BEGYNDER AT BRUGE NAVTEQ DATABASE.
06
DETTE ER EN LICENSAFTALE - OG IKKE EN
SALGSAFTALE- MELLEM DIG OG NAVTEQ
EUROPE B.V. VEDRØRENDE DIN KOPI AF
NAVTEQ NAVIGABLE MAP DATABASE HERUNDER TILKNYTTET COMPUTERSOFTWARE, MEDIER OG SUPPLERENDE TRYKT
MATERIALE UDGIVET AF NAVTEQ ("DATABASEN"). VED AT BRUGE DATABASEN,
ACCEPTERER DU ALLE VILKÅR OG BETINGELSER I DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ("SLUT-BRUGERLICENSAFTALEN").
SÅFREMT DU IKKE KAN ACCEPTERE BETINGELSERNE I NÆRVÆRENDE SLUTBRUGERLICENSAFTALE, SKAL DU STRAKS RETURNERE DATA-BASEN SAMMEN MED ALLE TILKNYTTEDE EMNER TIL FORHANDLEREN
MOD REFUNDERING AF KØBESUMMEN.
EJENDOMSRET
Databasen samt ophavsrettigheder og intellektuelle ejendomsrettigheder eller naborettigheder deri ejes af NAVTEQ eller dennes licensgivere. Ejendomsretten til de medier, der indeholder Databasen, bibeholdes af NAVTEQ og/
eller leverandøren, indtil du har betalt alle i henhold til nærværende slutbrugerlicensaftale eller
lignende aftale(r), og efter hvilke varerne er
76
leveret til dig, de fulde beløb der skal betales til
NAVTEQ og/eller leverandøren.
LICENSUDSTEDELSE
NAVTEQ udsteder dig en ikke-eksklusiv licens
til at bruge Databasen til personligt brug, eller
hvis relevant, til brug i din virksomheds interne
drift. Denne licens indbefatter ikke retten til at
udstede underlicenser.
BEGRÆNSNINGER I BRUGEN
Databasen er begrænset til brug i det pågældende system, for hvilket den blev oprettet.
Med undtagelse af det i de præceptive love
(dvs. nationale love baseret på Rådets direktiv
91/250 om retlig beskyttelse af edb programmer og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/9 om retlig beskyttelse af databaser)
udtrykkeligt tilladte omfang, må du ikke
uddrage eller genanvende væsentlige dele af
Databasen indhold ej heller duplikere, kopiere,
modificere, justere, oversætte, demontere,
dekompilere, foretage reverse engineering af
nogen del af Databasen. Dersom du ønsker
interoperabilitet, som defineret i (nationale love
der er baseret på) direktivet om retlig beskyttelse af edb programmer, skal du give NAVTEQ rimelig lejlighed til at frembringe nævnte
informationer på rimelige betingelser herunder
også omkostninger, som skal fastsættes af
NAVTEQ.
OVERDRAGELSE AF LICENS
Du har ikke ret til at overdrage Databasen til
tredjepersoner, undtagen hvis den er installeret
på det system, for hvilket den var oprettet, eller
hvis du ikke tilbageholder nogen kopi af Databasen og forudsat at erhververen accepterer
alle vilkår og betingelser i denne slutbrugerlicensaftale og skriftligt bekræfter dette over for
NAVTEQ. Multi-disk sæt kan kun overdrages
eller sælges som de af NAVTEQ leverede komplette sæt og ikke som undersæt deraf.
BEGRÆNSET GARANTI
Med forbehold for nedenstående advarsler
garanterer NAVTEQ, for en periode af 12 måneder efter du har købt en kopi af Databasen, at
den i det væsentlige vil yde i overensstemmelse med NAVTEQ’s kriterier for nøjagtighed
og fuldstændighed, der eksisterede på købsdatoen for Databasen. Du kan få udleveret
disse kriterier efter anmodning. Dersom Databasen ikke yder i overensstemmelse med nærværende begrænsede garanti, vil NAVTEQ
gøre alle rimelige bestræbelser for at reparere
eller udskifte din uoverensstemmende kopi af
Databasen. Dersom disse bestræbelser ikke
fører til, at Databasen yder i overensstemmelse
med de heri anførte garantier, har du valget
mellem enten at modtage en rimelig refundering af den af dig betalte pris for Databasen
eller at ophæve nærværende slutbrugerlicensaftale. Dette udgør NAVTEQ’s samlede ansvar
06 Spørgsmål og svar
EULA - Licensaftale
og dit eneste retsmiddel mod NAVTEQ. Med
undtagelse af hvad der udtrykkeligt er anført i
nærværende afsnit, garanterer NAVTEQ ikke
eller fremsætter nogen anbringender med hensyn til brugen af resultaterne af brugen af Databasen ud fra dennes rigtighed, korrekthed,
pålidelighed eller på anden vis. NAVTEQ
garanterer ikke, at Databasen er eller vil være
fejlfri. Ingen mundtlige eller skriftlige informationer eller henstillinger givet af NAVTEQ, leverandøren eller nogen anden person danner
nogen garanti eller på nogen måde udvider
rammerne af den herover beskrevne begrænsede garanti. Den i slutbrugerlicens-aftalens
anførte begrænsede garanti har ingen indflydelse på eller skader nogen lovfæstede rettigheder, du måtte have i henhold til den lovfæstede garanti mod skjulte mangler.
Hvis du ikke købte Databasen direkte fra NAVTEQ, har du måske lovfæstede rettigheder
mod den person, fra hvilken du købte Databasen, udover de herunder af NAVTEQ afgivne
rettigheder i overensstemmelse med bestemmelserne i din jurisdiktion. NAVTEQ’s ovenstående garanti har ingen indflydelse på
sådanne lovfæstede rettigheder, og sådanne
rettig-heder kan du gøre gældende foruden de
heri givne garantirettigheder.
BEGRÆNSNING AF ANSVAR
Databasens pris indbefatter ikke nogen betaling for accept af risiko for sekundære, indirekte eller ubegrænsede indirekte skader, der
måtte opstå i forbindelse med din brug af Databasen. I overensstemmelse hermed påtager
NAVTEQ sig intet ansvar for sekundære eller
indirekte skader herunder også og uden
begrænsning tab af indtægt, data eller brug du
eller nogen tredjemand måtte lide, som følge af
din brug af Databasen, enten det er søgsmål
inden for kontrakt eller uden for kontrakt baseret på en garanti, selv om NAVTEQ er blevet
oplyst om muligheden for sådanne erstatningskrav. Under alle omstændigheder er
NAVTEQ’s ansvar for direkte skader begrænset til købsprisen for din kopi af Databasen.
DEN BEGRÆNSEDE GARANTI OG DET
BEGRÆNSEDE ANSVAR ANFØRT I NÆRVÆRENDE SLUTBRUGERLICENSAFTALE
HAR INGEN INDFLYDELSE PÅ ELLER ER TIL
SKADE FOR DINE LOVFÆSTEDE RETTIGHEDER, HVIS DU HAR KØBT DATABASEN PÅ
ANDEN VIS END I ET FORRETNINGSFORLØB.
ADVARSLER
føre til fejlagtige resultater. Databasen indeholder ikke eller reflekterer informationer om bl.a.
nabolagssikkerhed, retshåndhævelse, nødhjælp, byggearbejde, gade- eller vejlukninger,
køretøjs eller hastig-hedsrestriktioner, gade-/
vejhældning eller niveau, brohøjde, vægt eller
andre begrænsninger, vej- eller trafikforhold,
særlige begivenheder, trafikpropper eller rejsetid.
GÆLDENDE LOV
Lovene i den jurisdiktion, hvori du bor på købstidspunktet af database, gælder for nærværende aftale. Hvis du på det tidspunkt opholder
dig uden for Den Europæiske Union eller
Schweiz, er det loven i den jurisdiktion inden
for Den Europæiske Union eller Schweiz, hvor
du købte Databasen, der gælder. I alle andre
tilfælde, eller hvis jurisdiktionen på det sted, du
købte Databasen, ikke kan defineres, er det
lovene i Holland der gælder. De kompetente
retter på dit bopælssted på det tidspunkt, du
købte Databasen, har jurisdiktion over enhver
tvist, der måtte opstå som følge af eller vedrørende nærværende aftale uden skade for NAVTEQ’s ret til at rejse krav på dit nuværende
bopælssted.
06
Databasen kan indeholde ukorrekte eller ufuldstændige informationer på grund af tidens
gang, ændrede forhold, anvendte kilder og
fremgangsmåden ved indsamlingen af omfattende geografiske data. Alle disse forhold kan
77
06 Spørgsmål og svar
Ophavsret
Austria
Portugal
© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen.
Source: IgeoE - Portugal.
France
Spain
Información geográfica propiedad del CNIG.
Source Géoroute® IGN France & BD Carto®
IGN France.
Sweden
Germany
Based upon electronic data © National Land
Survey Sweden.
Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen.
Switzerland
Great Britain
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
© Based upon Crown Copyright material.
© 2005-2009 NAVTEQ All rights reserved.
Greece
Copyright Geomatics Ltd.
Hungary
Copyright © 2003; Top-Map Ltd.
06
Italy
La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando
quale riferimento anche cartografia numerica
ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione
Toscana.
Norway
Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority.
Poland
© EuroGeographics.
78
OBS
Australien er ikke omfattet af denne aftale,
se særlig information.
06 Spørgsmål og svar
06
79
07 Alfabetisk stikordsregister
1, 2, 3 ...
2D eller 3D........................................... 33, 54
A
Adresse
indtast............................................. 29, 42
Afstandsenhed........................................... 33
ETA....................................................... 54
Breddegrad og længdegrad...................... 46
Brugerindstilling
skifte mellem................................... 10, 33
F
Fabriksindstillinger....................................... 9
Faciliteter
genvejsmenuen..................................... 38
Symboler.............................................. 69
Facilitet som destination...................... 30, 43
Fartkamera................................................. 55
D
Fjernbetjening og IR-modtager.................. 18
Fjern destination........................................ 32
Demo................................................... 10, 57
Akustisk signal
Gemt sted............................................. 45
kamera.................................................. 55
Destination................................................. 47
indstil.............................................. 29, 42
seneste 20...................................... 30, 45
Angiv destination................................. 29, 42
Dvd
pleje...................................................... 22
skift....................................................... 22
Gemte steder............................................. 44
E
GPS-information........................................ 56
BACK......................................................... 18
Batteri
fjernbetjening........................................ 18
frakobling.............................................. 74
Betalingsveje............................................. 55
Betjeningsknapper..................................... 18
80
Bladring
avanceret tilstand................................. 38
enkel-tilstand........................................ 26
Aktuel position........................................... 50
B
07
Bjerge og niveauforskelle.......................... 68
G
Gemme et sted.......................................... 48
Gemt sted
Akustisk signal...................................... 45
Genvejsmenu............................................. 36
Enkel brugerindstilling............................... 26
ENTER....................................................... 18
Grundlæggende indstillinger........................ 9
07 Alfabetisk stikordsregister
H
K
L
Hovedenhed
indhold.................................................. 22
Kamera
akustisk signal...................................... 55
Licensaftale................................................ 76
Hovedenhed C30
placering............................................... 13
kamera (Lydsignal)..................................... 55
Hovedenhed C70
placering............................................... 15
Koordinater
søgning................................................. 46
Hovedmenu Avanceret.............................. 36
Kort............................................................ 36
2D eller 3D............................................ 54
farve på skærmen........................... 33, 55
retning................................................... 54
sted på.................................................. 31
vis/skjul................................................. 54
Hovedmenu Enkel...................................... 26
Huvudenhet XC90
placering............................................... 17
Højdevinkel i 3D......................................... 54
Højttalere....................................... 13, 15, 17
I
Kompas............................................... 21, 54
Kortbillede.................................................. 21
Kortdisk
pleje...................................................... 22
skift....................................................... 22
Indstillinger
valg af vej.............................................. 52
Kortfarve.................................................... 33
Indstillinger for valg af vej.......................... 52
Kortvalg..................................................... 53
IR-modtager og fjernbetjening................... 18
Kortvisning................................................. 33
Korttilstand.................................................. 9
Lydsignal
gemt sted.............................................. 45
vejkamera............................................. 55
Læg en rejseplan....................................... 47
Længdegrad og breddegrad..................... 46
M
Mellempunkt.............................................. 47
Menutræ
avanceret.............................................. 40
enkel..................................................... 28
Menuvalg............................................... 8, 40
Målestok/Aktuel rute i genvejsmenuen 26, 36
N
07
Navigeringsknap........................................ 18
Niveauforskelle
markering på kort................................. 68
Nuværende position.................................. 50
81
07 Alfabetisk stikordsregister
Næste destination i rejseplanen................ 49
O
R
Sted på kort......................................... 31, 45
Rejseplan................................................... 47
næste destination................................. 49
Symbol "Vil ikke forstyrres"....................... 18
Returrejse.................................................. 45
Symboler
faciliteter............................................... 69
Om
information om kortdisken.................... 56
Rullemenu.................................................. 38
Omkørsel
genvejsmenuen..................................... 37
Rullemenuen
avanceret tilstand................................. 38
enkel-tilstand........................................ 26
Ophavsret.................................................. 78
Rute........................................................... 36
Overvågning......................................... 37, 38
P
Pauseskærm.............................................. 55
Piletaster.................................................... 18
Placering af komponenter og funktioner
C30............................................................ 12
07
Placering af komponenter og funktioner
C70............................................................ 14
Placering af komponenter og funktioner
XC90.......................................................... 16
Postnummer
søgning................................................. 43
Påbegynd vejvisning............................ 30, 42
82
S
Seneste 20 destinationer..................... 30, 45
Simulering.................................................. 57
Skifte mellem indstillinger.......................... 26
Skærm
pleje...................................................... 22
Skærmindstilling
farve på kort.......................................... 33
Sprog.................................................... 33
Slet destination.......................................... 32
Stier beskrevet i instruktionsbogen............. 8
Systemindstillinger....................................... 9
Systemvalg................................................ 55
Søgning
generel..................................................
postnummer.........................................
via koordinater......................................
via sted på kort.....................................
19
43
46
45
T
Talevejvisning............................................ 21
genvejsmenuen............................... 26, 36
Tastatur
placering............................................... 18
Til/Fra........................................................... 9
Tilbage til grundlæggende indstillinger 53, 56
Slet i rejseplanen....................................... 48
Trafikinformation........................................ 26
genvejsmenuen..................................... 37
Sprog................................................... 33, 55
Transport af bil........................................... 74
07 Alfabetisk stikordsregister
U
Undgå
angivne områder...................................
færger...................................................
motorveje..............................................
tidsbegrænsede veje............................
trafikproblem........................................
vejafgifter..............................................
52
52
52
52
52
52
V
Vartegn...................................................... 68
Vejledende stemme................................... 33
Vejledningsvalg.......................................... 54
Vejnummer................................................. 68
Vejvisning
begynd............................................ 30, 42
Vejvisningslydstyrke.................................. 33
Vis destination........................................... 32
07
Æ
Ændringer i bogen....................................... 8
83
07 Alfabetisk stikordsregister
07
84
Kdakd8Vg8dgedgVi^dc51 %BOJTI "5 1SJOUFEJO4XFEFO (zUFCPSH $PQZSJHIU©7PMWP$BS$PSQPSBUJPO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising