Volvo | C70 | Road and Traffic Information | Volvo C70 2010 Road and Traffic Information

Volvo C70 2010 Road and Traffic Information
VOLVO C30, S40, V50, C70 & XC90
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI)
INSTRUKTIONSBOG
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&&&,,9Vc^h]6I%.'%Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%%.!8deng^\]i'%%%"'%%.Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Problem ved næste vejvisningspunkt
Rutens destination
Navn på næste vej/gade
Udelukket område for rute
Facilitet (benzinstation)
Beregnet afstand til destinationen
Beregnet rejsetid til destinationen eller klokkeslæt ved ankomst (ETA)
Målestok
Planlagt rute
Nuværende vejs/gades navn
G032524
Planlagt rutes mellempunkt
Næste vejvisningspunkt
Kendt vartegn
Bilens position
Vejtype
Farve
Tilbagelagt planlagt rute
Motorvej
Grøn
Planlagt rutes startpunkt
Hovedvej
Rød
Trafikinformation
Mindre hovedvej
Mørkegrå
Vejstrækning berørt af trafikinformation
Almindelig vej
Lysegrå
Pil på ydre kompasring angiver retning mod destinationen
Tekst og symboler på skærmen
Gemt sted (valgfrit symbol og tekst)
Afstand til næste vejvisningspunkt
Kompas
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION - RTI
Volvos navigationssystem er et trafikinformations- og vejvisningssystem udviklet af Volvo. Systemet viser vej til en destination og giver oplysninger langs ruten. Det informerer om
situationer, som kan gøre din kørsel mere vanskelig, f.eks. ulyker og vejarbejder, og viser så alternative ruter.
Det er muligt at lægge en rejseplan, søge efter faciliteter langs
ruten, lagre specielle steder m.m. Systemet viser bilens nøjagtige position og kan ved eventuel fejlkørsel altid føre frem til
destinationen.
Du vil opdage, hvor intuitivt systemet er at anvende. Prøv dig
frem. For at du skal føle dig hjemme i systemet, anbefaler vi, at
du også sætter dig ind i oplysningerne i denne håndbog.
Volvos navigationssystem letter fremkommeligheden og giver
forkortede afstande. Herved bidrager systemet til et bedre
miljø.
Licensaftale NAVTEQ DATABASE
For information til slutbrugeren, se side 80.
Indhold
01 02 03
01 Lær navigationssystemet at
kende
Bogen.......................................................... 8
Før du begynder......................................... 9
Menuer...................................................... 11
Komponentplacering og funktioner C30... 12
Komponentplacering og funktioner S40... 14
Komponentplacering og funktioner V50... 16
Komponentplacering og funktioner C70... 18
Komponentplacering og funktioner XC90. 20
Betjeningsknapper.................................... 22
Tastatur..................................................... 23
Visningsmåder og talemeddelelser........... 24
Hovedenhed, opdatering, vedligeholdelse......................................................... 26
2
02 Enkel brugerindstilling
Menuer......................................................
Menutræ....................................................
Indstil destination......................................
Vis/slet destination....................................
Indstillinger................................................
03 Avanceret brugerindstilling
30
32
33
36
37
Menuer......................................................
Menutræ....................................................
Indstil destination......................................
Rejseplan..................................................
Aktuel position..........................................
Trafikinformation.......................................
Indstillinger................................................
Simulering.................................................
40
44
46
51
54
55
56
61
Indhold
04 05 06
04 Trafikinformation
Generelt....................................................
Undgå trafikproblemer..............................
Valg af information....................................
Læs informationen....................................
Sender.......................................................
64
65
66
67
68
05 Symboler på kortet
06 Spørgsmål og svar
Vartegn og vejnumre................................. 72
Symboler for faciliteter.............................. 73
Hyppige spørgsmål................................... 78
EULA - Licensaftale.................................. 80
Ophavsret................................................. 82
3
Indhold
07
07 Alfabetisk stikordsregister
Alfabetisk stikordsregister........................ 84
4
Indhold
5
6
G028780
Bogen........................................................................................................ 8
Før du begynder........................................................................................ 9
Menuer.................................................................................................... 11
Komponentplacering og funktioner C30................................................. 12
Komponentplacering og funktioner S40................................................. 14
Komponentplacering og funktioner V50................................................. 16
Komponentplacering og funktioner C70................................................. 18
Komponentplacering og funktioner XC90............................................... 20
Betjeningsknapper.................................................................................. 22
Tastatur................................................................................................... 23
Visningsmåder og talemeddelelser......................................................... 24
Hovedenhed, opdatering, vedligeholdelse............................................. 26
LÆR NAVIGATIONSSYSTEMET AT KENDE
01
01 Lær navigationssystemet at kende
Bogen
01
Generelt om bogen
Ændringer i bogen
I bogen beskrives generelt funktionerne for
samtlige markeder, men der forekommer også
markedsspecifikke oplysninger.
Specifikationer, konstruktionsoplysninger og
illustrationer i instruktionsbogen er ikke bindende.
Bogen er, lige som systemet, inddelt i Let og
Avanceret brugerindstilling.
Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer
uden forudgående varsel.
Menuvalg/søgeveje
© Volvo Car Corporation
Alle valg, der kan foretages på displayet, markeres i bogen med lidt større, grå tekst, f.eks.
Indstil destination.
Søgeveje i menutræer angives f.eks. som:
Indstil destination
Adresse
By
Særskilt tekst
OBS
Tekster, der er markeret med OBS, giver råd
eller tips, som gør brug af f.eks. finesser og
funktioner lettere.
Fodnote
I bogen gives der information i fodnoter længst
nede på siden eller i direkte tilslutning til en
tabel. Denne information er et tillæg til den
tekst, som den gennem tallet henviser til.
8
01 Lær navigationssystemet at kende
Før du begynder
Generelt
Korttilstand
Navigationssystemet kan bruges, uden at der
er valgt en destination. Kort med bilens position vises på skærmen, hvor bilen er markeret
med en blå trekant.
Efter Opstart vises Hovedmenuen et kort øjeblik, inden skærmen går over til Korttilstand,
hvor det aktuelle kortbillede dækker hele skærmen.
Systemet opdateres løbende og kan derfor
indeholde funktioner, der ikke beskrives i
denne bog.
•
Tryk på BACK for at aktivere Hovedmenuen, se side 30.
Hvis systemet er blevet slukket manuelt, skal
det også tændes manuelt som følger:
•
Tryk på ENTER for at aktivere Hurtigmenuen, se side 30.
1. Startnøglen/-håndtaget skal være i position I eller II (se bilens instruktionsbog).
Systemets indhold kan variere fra land til land,
og visse menuvalg er af tekniske årsager ikke
tilgængelige i alle lande.
Opstart
1. Tryk på navigeringsknappen for at aktivere Bladring, f.eks. for at se dele af kortet,
der ligger uden for skærmen.
2. ENTER i denne tilstand aktiverer Rullemenuen, se side 30.
01
Tænd/sluk
Til
Systemet tændes automatisk, når startnøglen/-håndtaget1 drejes til position I eller II.
2. Tryk på ENTER eller BACK.
3. Skærmen aktiveres.
Systemet har måske brug for et par sekunder
til at registrere bilens position og bevægelse.
Fra
Indstillinger
Systemet leveres med grundindstillinger, men
starter med de indstillinger, der er foretaget
senest.
Hvis en indstilling er ændret, og man ønsker at
vende tilbage til fabriksindstillingen, påvirker
det kun for den aktuelle funktion.
Systemet begynder med at vise et skærmbillede, som skal bekræftes med ENTER, efter
indstilling Let (Easy mode) eller Avanceret
(Advanced mode) er valgt.
1
Der er ingen funktion, der tilbagestiller alle indstillinger samtidigt.
Systemet slukkes automatisk, når startnøglen
drejes til position 0.
Systemet kan slukkes manuelt, så det ikke
starter automatisk, næste gang startnøglen
drejes til position I som følger:
1. Tryk på BACK for at nå Hovedmenuen.
2. Gå til Luk ned med navigeringsknappen.
3. Tryk på ENTER.
4. Skærmen slukkes.
Bruges i stedet for startnøgle i biler med Keyless-system.
``
9
01 Lær navigationssystemet at kende
01
Før du begynder
OBS
Systemet er også tilgængeligt med motoren
slukket. Husk derfor, at intensiv brug af
navigationssystemet med slukket motor
kan tømme startbatteriet.
Enkel/Avanceret indstilling
Når navigationssystemet starter, vælges den
ønskede brugerindstilling.
• Let
I denne tilstand er kun de vigtigste menuer tilgængelige. Egner sig f.eks. til blot at komme
fra punkt A til B.
• Avanceret
I denne tilstand er der adgang til samtlige indstillinger og funktioner.
Skift mellem indstillinger
Det er muligt at skifte mellem Let og
Avanceret -indstilling under Indstillinger.
Indstillinger foretaget i Let-tilstand følger ikke
med til Avanceret-tilstand og omvendt, men
gemmes kun i den pågældende tilstand.
Se på næste side, hvilke menuer der adskiller
de to alternativer.
10
Demo (simuleret vejvisning)
For at få et overblik over, hvordan en vejvisning
fungerer, kan man angive en destination. Når
bilen holder stille, kan vejvisning til den angivne
destination simuleres.
Funktionen er kun tilgængelig i Avanceret-tilstand.
For mere information om Demo, se side 61.
01 Lær navigationssystemet at kende
Menuer
Menuvalg i to niveauer Enkel-tilstand
Indstil destination
For information om samtlige mulige menuvalg
i tilstand Enkel, se side 32.
01
Næste destination
Adresse
Adresse
Faciliteter
Menuvalg i to niveauer Avanceret
tilstand
Aktuel position
Indstil destination
Indstillinger
Sidste 20
Adresse
Sted på kort
Faciliteter
Vis destination
Gemte steder
Fjern destination
Sidste 20
Indstillinger
Returrejse
Sted på kort
Vejledende stemme
Breddegr/længdegr
Trafikinformation
Rute valg
Kortvalg
Vejledningsvalg
Systemvalg
Start demo
Vejledende volumen
Sprog
Rejseplan
Farve
Start vejledning
Vis kort
Tilføj til rejseplan
Brugermode
Rutevalg
Luk ned
Luk ned
For information om samtlige mulige menuvalg
i tilstand Avanceret, se side 44.
Slet rejseplan
11
01 Lær navigationssystemet at kende
Komponentplacering og funktioner C30
G019631
01
12
01 Lær navigationssystemet at kende
Komponentplacering og funktioner C30
Hovedenhed
Systemet er harddiskbaseret. For mere information, se side 26.
Hovedenheden sidder monteret i handskerummet og har bl.a. følgende funktioner:
•
•
•
•
•
•
Beregning af bilens position
Beregning af rute til angivet destination
Behandling af trafikinformation
Talevejvisning
Lagring af kortdata
Dvd-afspiller til opdatering af kortdata og
software.
Trafikinformation
TMC (Traffic Message Channel) er et standardiseret kodesystem for trafikinformation. Modtageren søger automatisk den rette frekvens.
Modtagelse sker via FM-antennen.
Systemets dækningsområde er under stadig
udbygning, hvorfor opdatering nogle gange
kan være nødvendig, se side 26.
Uanset om brugerindstillingen Let eller
Avanceret er valgt, modtages og vises
udsendt trafikinformation altid. For mere information, se side 64.
01
Billedskærm
På billedskærmen vises kort og gives detaljerede oplysninger om vejvalg, afstand, menuer
m.m. Vedr. pleje af skærmen, se side 26
IR-modtager
IR-modtageren for fjernbetjeningen sidder ved
billedskærmen på højttalergitteret. For mere
information, se side 22.
Højttalere
OBS
Hovedenhedens dvd-afspiller er kun beregnet til Volvos kort-dvd'er.
Lyden fra navigationssystemet kommer fra de
forreste højttalere.
Knappanel
GPS- og TMC-modtager er indbygget i hovedenheden.
Positionering
Ved hjælp af signaler fra satellitsystemet GPS,
bilens hastighedsføler og et gyro beregnes
bilens aktuelle position og kørselsretning.
Knappanelet befinder sig til højre bag rattet.
Det bruges til at bevæge sig mellem forskellige
menualternativer, bekræfte valg og gå tilbage i
menuer. For mere information, se side 22.
Fordelen ved dette koncept er, at navigationssystemet registrerer og beregner ruten, selv
om GPS-signalet midlertidigt forsvinder,
f. eks. ved kørsel i en tunnel.
13
01 Lær navigationssystemet at kende
Komponentplacering og funktioner S40
G019632
01
14
01 Lær navigationssystemet at kende
Komponentplacering og funktioner S40
Hovedenhed
Systemet er harddiskbaseret. For mere information, se side 26.
Hovedenheden sidder monteret i handskerummet og har bl.a. følgende funktioner:
•
•
•
•
•
•
Beregning af bilens position
Beregning af rute til angivet destination
Behandling af trafikinformation
Talevejvisning
Lagring af kortdata
Dvd-afspiller til opdatering af kortdata og
software.
Trafikinformation
TMC (Traffic Message Channel) er et standardiseret kodesystem for trafikinformation. Modtageren søger automatisk den rette frekvens.
Modtagelse sker via FM-antennen.
Systemets dækningsområde er under stadig
udbygning, hvorfor opdatering nogle gange
kan være nødvendig, se side 26.
Uanset om brugerindstillingen Let eller
Avanceret er valgt, modtages og vises
udsendt trafikinformation altid. For mere information, se side 64.
01
Billedskærm
På billedskærmen vises kort og gives detaljerede oplysninger om vejvalg, afstand, menuer
m.m. Vedr. pleje af skærmen, se side 26
IR-modtager
IR-modtageren for fjernbetjeningen sidder ved
billedskærmen på højttalergitteret. For mere
information, se side 22.
Højttalere
OBS
Hovedenhedens dvd-afspiller er kun beregnet til Volvos kort-dvd'er.
Lyden fra navigationssystemet kommer fra de
forreste højttalere.
Knappanel
GPS- og TMC-modtager er indbygget i hovedenheden.
Positionering
Ved hjælp af signaler fra satellitsystemet GPS,
bilens hastighedsføler og et gyro beregnes
bilens aktuelle position og kørselsretning.
Knappanelet befinder sig til højre bag rattet.
Det bruges til at bevæge sig mellem forskellige
menualternativer, bekræfte valg og gå tilbage i
menuer. For mere information, se side 22.
Fordelen ved dette koncept er, at navigationssystemet registrerer og beregner ruten, selv
om GPS-signalet midlertidigt forsvinder,
f. eks. ved kørsel i en tunnel.
15
01 Lær navigationssystemet at kende
01
Komponentplacering og funktioner V50
2
3
4
1
G019633
5
16
01 Lær navigationssystemet at kende
Komponentplacering og funktioner V50
Hovedenhed
Systemet er harddiskbaseret. For mere information, se side 26.
Hovedenheden sidder monteret i handskerummet og har bl.a. følgende funktioner:
•
•
•
•
•
•
Beregning af bilens position
Beregning af rute til angivet destination
Behandling af trafikinformation
Talevejvisning
Lagring af kortdata
Dvd-afspiller til opdatering af kortdata og
software.
Trafikinformation
TMC (Traffic Message Channel) er et standardiseret kodesystem for trafikinformation. Modtageren søger automatisk den rette frekvens.
Modtagelse sker via FM-antennen.
Systemets dækningsområde er under stadig
udbygning, hvorfor opdatering nogle gange
kan være nødvendig, se side 26.
Uanset om brugerindstillingen Let eller
Avanceret er valgt, modtages og vises
udsendt trafikinformation altid. For mere information, se side 64.
01
Billedskærm
På billedskærmen vises kort og gives detaljerede oplysninger om vejvalg, afstand, menuer
m.m. Vedr. pleje af skærmen, se side 26
IR-modtager
IR-modtageren for fjernbetjeningen sidder ved
billedskærmen på højttalergitteret. For mere
information, se side 22.
Højttalere
OBS
Hovedenhedens dvd-afspiller er kun beregnet til Volvos kort-dvd'er.
Lyden fra navigationssystemet kommer fra de
forreste højttalere.
Knappanel
GPS- og TMC-modtager er indbygget i hovedenheden.
Positionering
Ved hjælp af signaler fra satellitsystemet GPS,
bilens hastighedsføler og et gyro beregnes
bilens aktuelle position og kørselsretning.
Knappanelet befinder sig til højre bag rattet.
Det bruges til at bevæge sig mellem forskellige
menualternativer, bekræfte valg og gå tilbage i
menuer. For mere information, se side 22.
Fordelen ved dette koncept er, at navigationssystemet registrerer og beregner ruten, selv
om GPS-signalet midlertidigt forsvinder,
f. eks. ved kørsel i en tunnel.
17
01 Lær navigationssystemet at kende
01
Komponentplacering og funktioner C70
2
3
4
1
5
*
18
01 Lær navigationssystemet at kende
Komponentplacering og funktioner C70
Hovedenhed
Systemet er harddiskbaseret. For mere information, se side 26.
Hovedenheden sidder monteret i handskerummet og har bl.a. følgende funktioner:
•
•
•
•
•
•
Beregning af bilens position
Beregning af rute til angivet destination
Behandling af trafikinformation
Talevejvisning
Lagring af kortdata
Dvd-afspiller til opdatering af kortdata og
software.
Trafikinformation
TMC (Traffic Message Channel) er et standardiseret kodesystem for trafikinformation. Modtageren søger automatisk den rette frekvens.
Modtagelse sker via FM-antennen.
Systemets dækningsområde er under stadig
udbygning, hvorfor opdatering nogle gange
kan være nødvendig, se side 26.
Uanset om brugerindstillingen Let eller
Avanceret er valgt, modtages og vises
udsendt trafikinformation altid. For mere information, se side 64.
01
Billedskærm
På billedskærmen vises kort og gives detaljerede oplysninger om vejvalg, afstand, menuer
m.m. Vedr. pleje af skærmen, se side 26
IR-modtager
IR-modtageren for fjernbetjeningen sidder ved
billedskærmen på højttalergitteret. For mere
information, se side 22.
Højttalere
OBS
Hovedenhedens dvd-afspiller er kun beregnet til Volvos kort-dvd'er.
Lyden fra navigationssystemet kommer fra de
forreste højttalere.
Knappanel
GPS- og TMC-modtager er indbygget i hovedenheden.
Positionering
Ved hjælp af signaler fra satellitsystemet GPS,
bilens hastighedsføler og et gyro beregnes
bilens aktuelle position og kørselsretning.
Knappanelet befinder sig til højre bag rattet.
Det bruges til at bevæge sig mellem forskellige
menualternativer, bekræfte valg og gå tilbage i
menuer. For mere information, se side 22.
Fordelen ved dette koncept er, at navigationssystemet registrerer og beregner ruten, selv
om GPS-signalet midlertidigt forsvinder,
f. eks. ved kørsel i en tunnel.
19
01 Lær navigationssystemet at kende
01
Komponentplacering og funktioner XC90
*
20
01 Lær navigationssystemet at kende
Komponentplacering og funktioner XC90
Hovedenhed
Systemet er harddiskbaseret. For mere information, se side 26.
Hovedenheden sidder monteret under førersædet og har bl.a. følgende funktioner:
•
•
•
•
•
•
Beregning af bilens position
Beregning af rute til angivet destination
Behandling af trafikinformation
Talevejvisning
Lagring af kortdata
Dvd-afspiller til opdatering af kortdata og
software.
Trafikinformation
TMC (Traffic Message Channel) er et standardiseret kodesystem for trafikinformation. Modtageren søger automatisk den rette frekvens.
Modtagelse sker via FM-antennen.
Systemets dækningsområde er under stadig
udbygning, hvorfor opdatering nogle gange
kan være nødvendig, se side 26.
Uanset om brugerindstillingen Let eller
Avanceret er valgt, modtages og vises
udsendt trafikinformation altid. For mere information, se side 64.
01
Billedskærm
På billedskærmen vises kort og gives detaljerede oplysninger om vejvalg, afstand, menuer
m.m. Vedr. pleje af skærmen, se side 26.
IR-modtager
IR-modtageren for fjernbetjeningen sidder i
lydanlæggets betjeningspanel. For mere information, se side 22.
Højttalere
OBS
Hovedenhedens dvd-afspiller er kun beregnet til Volvos kort-dvd'er.
Lyden fra navigationssystemet kommer fra de
forreste højttalere.
Knappanel
GPS- og TMC-modtager er indbygget i hovedenheden.
Positionering
Ved hjælp af signaler fra satellitsystemet GPS,
bilens hastighedsføler og et gyro beregnes
bilens aktuelle position og kørselsretning.
Knappanelet befinder sig til højre bag rattet.
Det bruges til at bevæge sig mellem forskellige
menualternativer, bekræfte valg og gå tilbage i
menuer. For mere information, se side 22.
Fordelen ved dette koncept er, at navigationssystemet registrerer og beregner ruten, selv
om GPS-signalet midlertidigt forsvinder,
f. eks. ved kørsel i en tunnel.
21
01 Lær navigationssystemet at kende
01
Betjeningsknapper
Placering af knappanel og IRmodtager
Knappanel rat/fjernbetjening
BACKSPACE
Fortryder det seneste valg eller går tilbage i
menustrukturen.
G019916
"Forstyr ikke"
Navigationssystemet betjenes med rattets
knappanel eller fjernbetjeningen.
Knappanelet befinder sig til højre bag rattet.
Fjernbetjeningen rettes mod IR-modtageren,
der befinder sig på højttalergitteret ved billedskærmen eller i lydanlæggets betjeningspanel
(kun XC90).
OBS
Fjernbetjeningen indeholder AAA- eller R03batterier. Prøv først at skifte til nye batterier,
hvis fjernbetjeningen ikke fungerer.
Knappanelet på rattet og på fjernbetjeningen
har de samme funktioner. Knappanelet bruges
til at bevæge sig mellem forskellige menualternativer, bekræfte valg og gå tilbage i menuer.
Udformningen kan variere på de forskellige
modeller.
Navigeringsknap
Navigeringsknappen - knappanelets styrepind eller fjernbetjeningens Pilknapper , ,
og
- bruges til at bevæge sig mellem
forskellige menupunkter. Navigeringsknappen
flytter også markøren (korsmarkøren) på kortet.
ENTER
Bekræfter eller aktiverer valg.
22
I visse situationer har systemet brug for nogle
sekunders ekstra tid til at foretage en beregning. Så vises et symbol på skærmen.
OBS
Når symbolet for beregning ses, kan systemet ikke modtage nogen kommandoer fra
navigerings-, ENTER- eller BACK-knappen.
01 Lær navigationssystemet at kende
Tastatur
Skriv og vælg alternativ
01
Rullelisten yderst til højre på listen viser, at der
er flere alternativer på listen end dem på skærmen. Tallet ( 110) angiver hvor mange.
1. Gå tilbage fra alternativlisten til tegnoversigten med BACK.
2. Slet de indtastede bogstaver ét ad gangen
med BACK.
Generel søgning
Tastaturet bruges mange steder blandt menuerne til at angive specifikke oplysninger, f.eks.
type facilitet, land, by, gadeadresse, gadeeller postnummer.
1. Vælg bogstaver med navigeringsknappen, og tryk på ENTER.
> Hvis der ikke er yderligere alternativer,
udskrives resterende bogstaver i navnet
automatisk.
Listen nederst på skærmen viser de tre
første mulige alternativer, der kan vælges med de indtastede bogstaver.
2. Ved brug af
kan man komme direkte
ned til listen over alternative navne.
Søgefunktionen er altid til rådighed og fungerer
altid på samme måde, uanset hvor man befinder sig i menuerne, hvor der skal angives et
sted.
Ved at trykke på ENTER under en indtastning
vises alle svarkombinationer for det pågældende alternativ: by, gade, facilitet m.m.
Hvis man f.eks. søger på London Airport, fremkommer samtlige kombinationer med London
efter indtastning af LO. Jo mere specifik søgningen er, des færre svar får man, og det bliver
lettere at vælge.
En søgning med LO giver også svar som f.eks.
Restaurant Lou Trivalou, da også alternativer
indeholdende flere ord adskilt med mellemrum
medtages i søgningen.
3. Vælg alternativ, og tryk på ENTER.
23
01 Lær navigationssystemet at kende
01
24
Visningsmåder og talemeddelelser
01 Lær navigationssystemet at kende
Visningsmåder og talemeddelelser
Forskellige visningsmåders udseende
Talemeddelelser
Skærmbilledets udseende afhænger af geografisk position og de indstillinger, der er foretaget, f.eks. målestok, hvilke symboler man har
valgt at vise m.m.
Efter at der er angivet en destination, vejvisning
er aktiveret, og man nærmer sig et vejkryds
eller en frakørsel, får man en talemeddelelse
om afstand og manøvretype. Samtidig vises et
detaljeret kort over vejkrydset. Talemeddelelsen gentages tættere på vejkrydset.
Forklaring til tekst, skilte og symboler, der kan
forekomme på skærmen, findes på omslagets
inderside.
Faciliteter langs motorvej. Funktionen er til
rådighed, selvom om man ikke har valgt en
destination. Vises kun ved kørsel på det
aktuelle motorvejsafsnit. Tryk på ENTER
på symbolet for Faciliteter længst til højre
på hurtigvalgsmenuen, se side 41.
Vejvisning med talemeddelelse kan til enhver
tid fås med ENTER på Hurtigmenuens symbol
for Vejvisning, se side 30 og 40.
OBS
I visse tilfælde (f.eks. under brug af biltelefonen) erstattes talemeddelelsen af et
"pling".
Detaljeret vejkrydskort. Skærmens venstre
del forstørrer kørsel i næste vejkryds.
(Alternative kørebaner vises kun for større
veje.) Situationen suppleres altid med en
talemeddelelse.
Betalingsveje
Der er valgt to kort som visningsmåde. Billedet viser samme kortbillede, men med
forskellige skalaer. Vises efter ENTER på
symbolet for Kort/Rute i hurtigvalgsmenuen, se side 40.
For at få meddelelsen skal der være valgt en
destination.
I visse områder er der betalingsveje. Når en
betalingsvej nærmer sig, afgives der en talemeddelelse om det.
01
Kompas
Kortbilledet kan vise kompasset på to forskellige måder:
- Med kompasretning nord
altid opad.
- Med kørselsretningen altid
opad.
Kompasnålens røde spids peger i nordlig retning på kortet, den hvide spids peger i sydlig
retning.
Den grå destinationspil i kompassets ydre ring
peger mod den valgte destination.
Gå til Indstillinger Kortvalg Kortets
retning for at vælge, hvordan kortets retning
skal vises, og til Kompas for hvordan kompasset skal vises, se side 58.
Bladring, se side 30 og 42.
25
01 Lær navigationssystemet at kende
01
Hovedenhed, opdatering, vedligeholdelse
Hovedenhedens indhold
Pleje af dvd'er
Alle kortdata er på forhånd lagt på hovedenhedens harddisk. Ved leveringen er der ingen dvd
i enheden, først ved en eventuel opdatering af
kortdata bruges en dvd (se anvisningerne på
emballagen).
Dvd'erne skal håndteres med forsigtighed. Når
de ikke er i brug, bør de opbevares i deres
emballager. De bør ikke opbevares, hvor der er
fugtigt eller meget varmt, i direkte sollys eller
støvede omgivelser.
Der udgives med jævne mellemrum dvd'er
med flere og opdaterede data. Kontakt en
Volvo-forhandler for oplysninger om den seneste udgave.
Se også www.volvocars.com/navi for yderligere information om kort m.m.
Opdatering med dvd
OBS
Sørg for at bilens elforsyning er opretholdt,
da en opdatering kan tage op til
ca. 2 timer.
Pleje af billedskærmen
Billedskærmen rengøres med en blød, fnugfri
klud, der er let fugtet med rent vand eller et
mildt vinduespudsemiddel.
Hvis dvd'en ud over nye kortdata indeholder ny
software, starter den del først.
Det er muligt at køre bilen, samtidig med at
kortdataene opdateres, men systemet kan ikke
bruges, mens opdateringen foregår.
1. Tænd for systemet.
2. Hvis der sidder en dvd i enheden, skal den
tages ud.
3. Isæt dvd'en med opdateringen. Hvis der er
flere dvd'er, skal de isættes i nummerorden.
4. Systemet opdateres nu automatisk. Under
processen vises oplysninger om, hvor
langt den er kommet.
26
Hvis der slukkes for systemet under opdateringen, fortsætter den automatisk, næste gang
der tændes for systemet.
Opdatering af kortdata kan i visse tilfælde give
systemet nye funktioner.
Når opdateringen er færdig, vises startbilledet
på skærmen.
Afbrudt opdatering
OBS
Hovedenhedens dvd-afspiller er kun beregnet til Volvos kort-dvd'er.
5. Efter opdateringen skal dvd'en med den
seneste opdatering blive i enheden. Hvis
der er mere end én dvd, skal nr. 1 bruges.
Hvis dvd'en tages ud af hovedenheden,
ophører systemet med at fungere.
Hvis opdateringen afbrydes, kan den genoptages. Ved efterfølgende opstart skal alternativet Forts. kortopdat. vælges på Navigationsmenuen.
Så begynder opdateringen ikke forfra fra
begyndelsen. Systemet registrerer, hvor opdateringen blev afbrudt, og fortsætter der.
01 Lær navigationssystemet at kende
01
27
28
30
32
33
36
37
G029194
Menuer....................................................................................................
Menutræ..................................................................................................
Indstil destination....................................................................................
Vis/slet destination..................................................................................
Indstillinger..............................................................................................
ENKEL BRUGERINDSTILLING
02
02 Enkel brugerindstilling
Menuer
Generelt
02
Kvikmenu
udsendt trafikinformation altid. For mere information, se side 55 eller 64.
Når navigationssystemet starter op, vælges
brugerindstillingen Let.
G029190
I tilstand Let er kun de vigtigste menuer med
de mest almindelige funktioner tilgængelige.
I Hurtigmenuen er de mest almindelige funktioner samlet, hvilket letter betjeningen under
kørsel.
Hovedmenu
1. Tryk på ENTER i Korttilstand.
2. Vælg symbol med
eller
Rullemenu
.
De fleste systemindstillinger kan foretages
under Indstillinger i Hovedmenuen, mens
andre kun kan nås gennem Hurtigmenuen.
G028755
– Målestok
Der vises en menu med 2 alternativer.
Hovedmenuen ligger øverst i menutræet og
kan nås med et eller flere tryk på BACK-tasten.
I hovedmenuen er det muligt at skifte brugerindstilling fra Let til Avanceret under:
Indstillinger Systemvalg Brugermode.
Et tryk med ENTER på alternativerne (+) eller
(-) ændrer kortets målestok i forskellige trin fra
50 meter op til 100 km - for at få et større perspektiv eller se flere detaljer. Trinløs ændring
opnås, hvis ENTER holdes inde. Slip knappen,
når målestokken passer.
G028755
– Vejledning
Et tryk på ENTER giver aktuel talevejvisning.
Trafikinformation1
Uanset om brugerindstillingen Let eller
Avanceret er valgt, modtages og vises
1
30
Gælder ikke alle områder eller lande.
Bladring
I Bladring bevæges en korsmarkør over kortbilledet.
±
Aktiver Bladring (Scroll menu) ved at
bevæge med navigeringsknappen.
Jo længere knappen holdes inde, desto hurtigere bevæger korsmarkøren sig over kortet.
Menu
±
Tryk på ENTER i Bladring for at se Rullemenuen.
02 Enkel brugerindstilling
Menuer
Målestok (Scale)
Ændrer kortbilledets størrelse, så perspektivet
bliver større eller man kan se flere detaljer.
02
Et tryk med ENTER på alternativerne (+) eller
(-) ændrer kortets målestok i forskellige trin fra
50 meter op til 100 km.
Trinløs ændring opnås, hvis ENTER holdes
inde. Slip knappen, når målestokken passer.
Indstil som dest. (Set as destination)
Vælger stedet markeret af korsmarkøren som
destination med et tryk på ENTER. Vejvisningen starter med det samme.
31
02 Enkel brugerindstilling
Menutræ
02
Menuvalg
Vis destination
s. 36
Her vises tre af menutræets niveauer. Flere af
menuerne på niveau tre har yderligere undermenyer - de beskrives udførligt i deres respektive afsnit.
Fjern destination
s. 36
Indstillinger
s. 37
Indstil destination
Adresse
s. 33
s. 33
Land
Vejledende stemme
Kvinde/Mand
Vejledende volumen
By
s. 37
s. 37
Off/1/2/3/4/5
Gade
Nr
Vejkryds
Faciliteter
s. 34
Land
s. 37
Kort- & menufarve
s. 37
Sort/Krom/Blå/Mørke
Vis kort
By
s. 37
2D/3D
Type
Navn
32
Sprog
Afstandsenhed
Sidste 20
s. 34
Sted på kort
s. 35
km/Engelsk mil
s. 37
Brugermode
s. 37
Enkel/Avanceret
Luk ned
s. 9
02 Enkel brugerindstilling
Indstil destination
Adresse
1. Gå til Land (Country) og/eller By (City), og
tryk på ENTER.
2. Eller vælg mellem de senest valgte med
.
(For information om hvordan tastaturet bruges,
se side 23.)
OBS
Indstil destination (Set destination)
Adresse (Address)
Systemet begynder med Gade for at undgå
misforståelse, når to nærtliggende byer/
lokaliteter er vokset sammen.
Hvis det ikke er tilfældet:
1. Gå til linjen for Nummer, efter at gadeadressen er angivet, og tryk på ENTER.
> Alternative gadenumre vises.
2. Angiv ønsket gadenummer.
Hvis gaden forekommer i flere byer, vises en
liste med alternativer at vælge imellem. Systemet viser vej til midten af den valgte gade.
4. Markøren ender på Start - Tryk på ENTER
igen.
> Vejledningen begynder.
Alternativ 2
Eller:
1. Start med at vælge By
±
OBS
Markøren anbringes først på Gade (Street).
Det Land (Country), der sidst er valgt, er valgt
på forhånd.
Hvis den valgte adresse har et gadenummer,
kan det angives for at gøre destinationen mere
præcis.
3. Gå til Vælg, og tryk på ENTER.
> Den valgte adresse ender i ruten.
Definitionen af by eller område kan variere
fra land til land og endog inden for samme
land. I visse tilfælde menes der en kommune, i andre tilfælde en enkelt bydel.
02
Angiv gadenummer
Alternativ 1
± Vælg Gade (Street) uden at vælge by.
2. Vælg derefter Gade.
Angiv gadeadresse
For mindre lokaliteter er der ikke indlagt nogen
gadeadresser i systemet. Lokalitetens centrum
kan dog altid vælges som destination.
Gå til Start, og tryk på ENTER.
> Vejledningen begynder med det
samme.
Hvis gadenummer ikke angives, viser systemet
vej til midten af den valgte gade.
Vælg
Bekræfter det indtastede nummer.
Annuller
Tilbage til det foregående billede.
``
33
02 Enkel brugerindstilling
Indstil destination
Søgning på faciliteter
Angiv vejkryds
02
Land (Country)
±
Begynd vejvisning
± Gå til Start vejvisning for at begynde vej-
Skriv og vælg land, og tryk på ENTER.
By (City)
±
visningen.
Skriv og vælg by, og tryk på ENTER.
Type (Type)
±
Søgning på postnummer
Indstil destination
Adresse
By
Navn (Name)
±
I stedet for at søge i en by kan man vælge at
søge i et postnummerområde.
1. Vælg By, og tryk på ENTER.
2. Gå til Postnummer, og tryk på ENTER.
Indstil destination (Set destination)
Faciliteter (Facilities)
Listen viser kun de faciliteter, der findes i den
valgte by/det valgte område.
Indstil destination
4. Gå til Gade for at vælge blandt adresserne
med det valgte postnummer, og tryk på
ENTER.
Sidste 20
En liste med de seneste 20 destinationer vises.
±
5. Gå til Start vejledning for at få vejvisning
til destinationen.
Gå til den ønskede destination, og tryk på
eller ENTER for at komme til undermenuen.
Indstil som dest.
OBS
Faciliteter er en fælles betegnelse for benzintanke, hoteller, restauranter, Volvo-forhandlere, hospitaler, parkeringspladser m.m.
±
34
Skriv navn på en facilitet, eller vælg blandt
alternativerne i menuen.
Valg blandt seneste 20
3. Vælg cifre, og tryk på ENTER, eller vælg fra
alternativlisten.
Dette gælder også ved søgning af faciliteter.
Skriv og vælg type facilitet, og tryk på
ENTER.
Tryk på ENTER for at komme til en undermenu med forskellige søgemuligheder for
faciliteter.
Læg destinationen i rejseplanen.
Slet sted
Sletter stedet på listen over Sidste 20.
02 Enkel brugerindstilling
Indstil destination
Sted på kort
Indstil destination
Sted på kort
02
1. Flyt korsmarkøren med navigeringsknappen til den ønskede destination, og tryk på
ENTER for at komme til Rullemenuen, se
side 30.
2. Gå til Indstil som dest., og tryk på
ENTER.
OBS
Man kan også søge en plads direkte på kortet med korsmarkøren ved at bruge navigeringsknappen i Korttilstand.
35
02 Enkel brugerindstilling
Vis/slet destination
Vis destinationen på kortet
02
Vis destination
±
Tryk på ENTER for at få et oversigtskort
over området, der er valgt som endelig
destination.
Slet destinationen
Fjern destination
1. Tryk på ENTER for at komme til destinationen, der skal slettes.
2. Tryk på ENTER igen for at slette destinationen.
36
02 Enkel brugerindstilling
Indstillinger
Vejledende stemme
Indstillinger
Vejledende stemme
Farve
Indstillinger
Brugermode
Farve
Vælg kvindelig eller mandlig vejledende
stemme1.
Der findes 4 indstillinger for skærmens udseende - vælg den, der passer bedst.
Vejledende volumen
Vis kort
Indstillinger
Vejledende volumen
Indstillinger
Kortet kan vises i 2D (lige ovenfra) eller 3D
(skråt ovenfra).
Sprog
Afstandsenhed
Sprog
Vælg sprog til menuer, tekst- og talemeddelelser.
1
Indstillinger
Brugermode
02
Skift mellem brugerindstillingerne Let og
Avanceret.
Vis kort
Vælg lydstyrke for talemeddelelse eller slå den
helt fra.
Indstillinger
Indstillinger
Afstandsenhed
Vælg, om afstanden skal vises i km eller
Engelsk mil.
Gælder ikke Holland. Der vælges i stedet mellem sprogene Nederlands og Belgisch.
37
38
40
44
46
51
54
55
56
61
G029196
Menuer....................................................................................................
Menutræ..................................................................................................
Indstil destination....................................................................................
Rejseplan................................................................................................
Aktuel position........................................................................................
Trafikinformation.....................................................................................
Indstillinger..............................................................................................
Simulering...............................................................................................
AVANCERET BRUGERINDSTILLING
03
03 Avanceret brugerindstilling
Menuer
Generelt
Kvikmenu
Trinløs ændring opnås, hvis ENTER holdes
inde. Slip knappen, når målestokken passer.
Når navigationssystemet starter op, vælges
brugerindstillingen Avanceret.
G029190
I tilstand Avanceret er der adgang til alle navigationssystemets indstillinger og funktioner.
I Hurtigmenuen er de mest almindelige funktioner samlet, hvilket letter betjeningen under
kørsel.
Hovedmenu
1. Tryk på ENTER i Korttilstand.
03
2. Vælg symbol med
eller
G028755
.
De fleste systemindstillinger kan foretages
under Indstillinger i Hovedmenuen, mens
andre kun kan nås gennem Hurtigmenuen.
G028755
- Rute/Målestok
Der vises en menu med 4 alternativer.
Hovedmenuen ligger øverst i menutræet og
kan nås med et eller flere tryk på BACK-knappen.
I hovedmenuen er det muligt at skifte brugerindstilling fra Avanceret til Let under:
Indstillinger
Brugermode
Systemvalg
Hvis visning af to kort er valgt ses symbolet for
målestok i hver ende af Hurtigmenuen - herved
kan den respektive skala justeres individuelt.
Et tryk på ENTER på alternativet øverst giver
et kort, der viser den resterende rute1 fra den
nuværende position frem til destinationen.
Et tryk på ENTER på det andet alternativ giver
et kort, der viser hele ruten1 fra start frem til
destinationen.
Et tryk på ENTER på alternativerne (+) eller (-)
ændrer kortets målestok i forskellige trin fra
50 meter op til 100 km - for at få et større perspektiv eller se flere detaljer.
– Vejledning
Et tryk på ENTER giver aktuel talevejvisning.
G028755
– Kort/rute
Ruteskitse
Et tryk på ENTER viser en liste over kommende
vejvisningspunkter. Ud over vejnavnet vises
afstanden mellem vejvisningspunkterne samt
manøvretypen.
Et kort/To kort
Et tryk på ENTER giver et stort eller to mindre
kortbilleder over det aktuelle område. Der kan
angives forskellige skalaer for det respektive
kort.
Overvågning2
Giver mulighed for at gemme kortbilleder over
3 forskellige overvågningsområder, f.eks.
stærkt trafikerede veje, hvor der ofte er trafikproblemer.
Vælg Overvågn.1, 2 eller 3. For at se tidligere
valgte overvågninger, se side 42.
1
2
40
Der skal være valgt en rute.
Kun i områder med modtagelse af trafikinformation.
03 Avanceret brugerindstilling
Menuer
– Omkørsel
Viser en menu med Ej gade samt alternativerne 1- 5- 10- 20- 40- 80 km.
G028755
Undgå gader/veje
gennem et tæt bebygget område med myldretidstrafik.
Vis alle
±
Skjul alle
Vælg et punkt i Omkørselsmenuen 1- 80
km, og tryk på ENTER.
Et tryk på ENTER viser alle meddelelser.
Et tryk på ENTER skjuler alle meddelelser.
Denne funktion fravælger gader eller veje fra en
oprettet rute for f.eks. ikke at skulle køre gennem f.eks. et vejarbejdsområde, som du kender til.
Systemet beregner dernæst en ny rute, der så
vidt muligt først fører tilbage til den oprindelige
rute, efter det angivne område er undgået og
passeret.
Vis valgte
1. Vælg Ej gade i Omkørselsmenuen, og tryk
på ENTER. Der vises en liste over gader/
veje, som indgår i ruten.
Man kan også undgå et område ved at markere
en firkantet overflade direkte på kortet, se
Undgå specific. områder under
Uanset om brugerindstillingen Let eller
Avanceret er valgt, modtages og vises
udsendt trafikinformation altid. For mere information, se side 64.
2. Gå til den gade/vej, der skal undgås, og
tryk på ENTER.
Indstillinger
på side 56.
Systemet beregner dernæst en ny rute, der så
vidt muligt først fører tilbage til den oprindelige
rute, efter de angivne strækninger er undgået
og passeret.
Ændret målestok påvirker antallet af viste meddelelser, se side 67.
Undgå strækning inden for 1-80 km
Denne funktion fravælger et helt område i den
oprindelige rute, for f.eks. ikke at skulle køre
3
03
Rute valg
3. Hvis flere gader/veje skal undgås, skal du
begynde med bruge
til at gå til den første gade/vej i den gruppe, som skal undgås, og trykke på ENTER. Gå derefter til
den sidste gade/vej i gruppen, som skal
undgås, og tryk på ENTER.
G028755
Et tryk på ENTER giver mulighed for at vælge
den type trafikmeddelelse, der skal vises på
kortet.
– Trafikinformation3
Viser en menu med forskellige alternativer, så
der kan læses information om trafikproblemer
inden for det område, der vises på skærmen.
Læs medd.
Et tryk på ENTER giver mulighed for at bevæge
sig mellem de trafikmeddelelser, der ses på
skærmen.
G028755
– Faciliteter
Viser en menu med forskellige alternativer for
at søge en facilitet.
Omkring bilen
Et tryk på ENTER giver mulighed for at søge
omkring bilen. Se side 47
Ad ruten
Et tryk på ENTER giver mulighed for at søge
langs ruten. Se side 47
Langs motorvej
Et tryk på ENTER giver mulighed for at søge
efter rastepladser, benzintanke og restauranter, som er lettilgængelige langs motorvejen.
Gælder ikke alle områder eller lande.
``
41
03 Avanceret brugerindstilling
Menuer
Hvis en beregnet rute strækker sig over flere
motorveje, søger systemet kun langs det
motorvejsafsnit, man kører på.
Rullemenu
03
Bladring
I Bladring bevæges en korsmarkør over kortbilledet.
±
Aktiver Bladring (Scroll menu) ved at
bevæge med navigeringsknappen.
Jo længere knappen holdes inde, desto hurtigere bevæger korsmarkøren sig over kortet.
Ændrer kortbilledets størrelse, så perspektivet
bliver større eller man kan se flere detaljer.
•
Et tryk med ENTER på alternativerne (+)
eller (-) ændrer kortets målestok i forskellige trin fra 50 meter op til 100 km.
Aktivering af kortet
•
Trinløs ændring opnås, hvis ENTER holdes
inde. Slip knappen, når målestokken passer.
Gem sted (Store location)
Vælger stedet markeret af korsmarkøren som
destination.
•
Tryk på ENTER. Vejvisningen starter med
det samme.
Faciliteter omkring (Facilities around)
Der vises en menu.
•
Vælg mellem Seneste 5 og Alle typer for
at søge efter faciliteter i det nærmeste
område.
Læs trafikmedd. (Read traffic msg.)
Søger efter aktuelle trafikmeddelelser i området.
Indstil overvågn. (Set for surveill.)3
Tryk på ENTER i Bladring for at se Rullemenuen.
Et tryk på ENTER viser en menu med forskellige alternativer.
•
3
42
Gælder ikke alle områder eller lande.
Vælger kortalternativ i Hurtigmenuen.
•
Vælg den ønskede overvågning.
Gem det valgte sted, som senere kan genfindes under:
Indstil som dest. (Set as destination)
Menu
±
lede, du ønsker som overvågningsområde,
f.eks. stærkt trafikerede veje, hvor der ofte
er trafikproblemer.
Målestok (Scale)
Vælg mellem Overvågning 1, 2 eller 3, og
tryk på ENTER for at gemme det kortbil-
Indstil destination
Gemte steder
Følge vej på rute
Med den indbyggede "magnetfunktion" er det
nemt at følge en lagt rute. Hvis du holder en
enkelt knap inde, følger korsmarkøren automatisk ruten, uanset hvordan ruten svinger og
ændrer kompasretning.
Den ene af korsmarkørens linjer viser, hvilken
knap der skal vælges, ved at være federe end
den anden.
03 Avanceret brugerindstilling
Menuer
03
Med knap
eller
følges ruten automatisk.
Med knap
eller
følges ruten automatisk.
Hvis der ikke ønskes nogen "magnetfunktion",
slås korsmarkørens fede linje fra ved at scrolle
hårkorset nogle millimeter væk fra den markerede rute - derefter er scrollfunktionen igen
normal.
43
03 Avanceret brugerindstilling
Menutræ
Menuvalg
Sidste 20
Her vises tre af menutræets niveauer. Flere af
menuerne på niveau tre har yderligere undermenyer - de beskrives udførligt i deres respektive afsnit.
Tilføj til rejseplan/Info./
Slet sted/Slet alt
Returrejse
03
Indstil destination
Adresse
s. 46
s. 46
s. 49
s. 49
Se rejseplan
Sted på kort
s. 49
Breddegr/længdegr
s. 50
Vejkryds
s. 34
Omkring bilen
Ad ruten
s. 55
Trafikinformation
s. 55
Dynamisk ruteguide
Start vejledning
s. 46
Nulstil til standard
Tilføj til rejseplan
s. 51
Rutevalg
Omkring sted på kort
s. 48
Slet rejseplan
Næste destination
Rute valg
Rute
s. 56
Se Rute valg under Indstillinger
Langs en gade
44
Indstillinger
Søge stationer
Se Adresse under Indstil
destination
Facilitet efter navn
Tilføj til rejseplan/Info./
Sortér/Slet sted
s. 54
s. 51
Rejseplan
Nr
Gemte steder
Aktuel position
Trafikinfoudvalg
Gade
Faciliteter
s. 46
Se Adresse under Indstil
destination
Land
By
Adresse
Undgå motorveje/betalingsveje/færger/biltog/
trafikproblemer/tidsbegr.
veje/angivne områder
Nulstil til standard
s. 51
s. 46
s. 56
03 Avanceret brugerindstilling
Menutræ
Kortvalg
s. 57
Systemvalg
Facilitetsudvalg
Vejledende stemme
Kort
Vejledende volumen
Kortvisning, højre
Sprog
Kortvisning, venstre
Menufarve
Kompas
Kortfarve
Aktuelt sted
Screen saver
Nulstil til standard
Hjælp
Vejledningsvalg
Resterande tid/distance
Alarm ved hændelse
Nulstil til standard
s. 58
s. 59
03
Afstandsenhed
Brugermode
Dato & tid info
GPS-information
Om
Nulstil til standard
Start demo
Luk ned
s. 61
s. 9
45
03 Avanceret brugerindstilling
Indstil destination
Adresse
1. Gå til Land (Country) og/eller By (City), og
tryk på ENTER.
2. Eller vælg mellem de senest valgte med
.
(For information om hvordan tastaturet bruges,
se side 23.)
03
OBS
Indstil destination (Set destination)
Adresse (Address)
Systemet begynder med Gade for at undgå
misforståelse, når to nærtliggende byer/
lokaliteter er vokset sammen.
Alternativ 1
± Vælg Gade (Street) uden at vælge by.
Hvis gaden forekommer i flere byer, vises en
liste med alternativer at vælge imellem. Systemet viser vej til midten af den valgte gade.
Alternativ 2
1. Begynd med at vælge By.
2. Vælg derefter Gade.
OBS
Angiv gadeadresse
Markøren anbringes først på Gade (Street).
Det Land (Country), der sidst er valgt, er valgt
på forhånd.
Hvis det ikke er tilfældet:
46
Definitionen af by eller område kan variere
fra land til land og endog inden for samme
land. I visse tilfælde menes der en kommune, i andre tilfælde en enkelt bydel.
For mindre lokaliteter er der ikke indlagt nogen
gadeadresser i systemet. Lokalitetens centrum
kan dog altid vælges som destination.
Angiv gadenummer
Hvis den valgte adresse har et gadenummer,
kan det angives for at gøre destinationen mere
præcis.
±
Gå til linjen for Nummer, efter at gadeadressen er angivet, og tryk på ENTER.
Hvis gadenummer ikke angives, viser systemet
vej til midten af den valgte gade.
Eller:
1. Angiv ønsket gadenummer.
> Alternative gadenumre vises.
2. Gå til Vælg, og tryk på ENTER.
Annuller
Tilbage til det foregående billede.
Angiv vejkryds
± Gå til Vejkryds (Junction), og vælg en
gade, der krydser den valgte gade.
Begynd vejvisning
1. Gå til Start vejvisning for at begynde vejvisningen.
2. Gå til Vælg for at lægge den valgte adresse
i rejseplanen.
03 Avanceret brugerindstilling
Indstil destination
Info.
Giver oplysninger om destinationen.
5. Gå til Start vejledning for at få vejvisning
til destinationen.
Facilitet efter navn (Facility by name)
OBS
Søgning på postnummer
Dette gælder også ved søgning af faciliteter.
03
Søgning på faciliteter
±
Listen viser kun de faciliteter, der findes i den
valgte by/det valgte område.
Indstil destination (Set destination)
Adresse (Address) By (City)
I stedet for at søge i en by kan man vælge at
søge i et postnummerområde.
1. Vælg By, og tryk på ENTER.
2. Gå til Postnummer, og tryk på ENTER.
3. Vælg cifre, og tryk på ENTER, eller vælg fra
alternativlisten.
4. Gå til Gade for at vælge blandt adresserne
med det valgte postnummer, og tryk på
ENTER.
Skriv navnet på en facilitet, eller vælg
blandt alternativerne i menuen.
Omkring bilen (Around the car)
Søg blandt Seneste 5 eller Alle typer.
Indstil destination (Set destination)
Faciliteter (Facilities)
Faciliteter er en fælles betegnelse for benzintanke, hoteller, restauranter, Volvo-forhandlere, hospitaler, parkeringspladser m.m.
±
Tryk på ENTER for at komme til en undermenu med forskellige søgemuligheder for
faciliteter.
Systemet søger efter faciliteter omkring bilen
(radius på max. 100 km). Når der er fundet 40
faciliteter, afbrydes søgningen.
Ad ruten (Along the route)
Søg blandt Seneste 5 eller Alle typer.
Når der er angivet en destination, kan systemet
søge efter faciliteter i et område langs ruten (op
til 1 km fra ruten).
``
47
03 Avanceret brugerindstilling
Indstil destination
Omkring sted på kort (Around point on
map)
Systemet søger på samme måde som
Omkring bilen, men omkring et valgt punkt på
kortet.
03
1. Flyt korsmarkøren rundt på kortet med
navigeringsknappen.
2. Tryk på ENTER for at komme til Rullemenuen.
Langs en gade (Along a street)
Systemet søger langs en angivet gade.
Det er også muligt at søge efter faciliteter
omkring bilen, langs ruten og langs motorvejen via Hurtigmenuen, se side 30.
Facilitetstyper/forskellige kategorier
Faciliteter
Markøren anbringes først på Type. Det Land,
der sidst er valgt, er valgt på forhånd.
Hvis det ikke er tilfældet:
1. Gå til Land og/eller By, og tryk på
ENTER.
48
2. Gå til Navn, og tryk på ENTER for at angive
et facilitetsnavn uden at angive en by.
3. Gå til Vælg, og tryk på ENTER.
4. Gå derefter til Start vejvisning, og tryk på
ENTER for at få vejvisning til destinationen.
I stedet for at søge efter Restaurant på hovedmenuen kan man vælge Restaurant direkte
under den valgte Lufthavn.
Ved at undgå alternativer uden for lufthavnsområdet gøres søgningen enklere og hurtigere.
Gemte steder
Indstil destination
OBS
Søgningen gøres mere præcis ved først at
vælge By og derefter gå til Navn.
Der er underkategorier, f.eks. restauranter,
for at lette søgningen.
OBS
Indstil destination
Facilitet efter navn
Eller vælg mellem de senest valgte med
.
Oplysninger om facilitet
Under Info. vises facilitetens adresse, koordi-
Gemte steder
Et gemt sted er en tidligere gemt destination,
f.eks. hjemmeadresse, yndlingsrestaurant,
lufthavn, Volvo-forhandler osv. Information om
hvordan man gemmer et sted, se side 52.
±
Vælg mellem de gemte steder, og tryk på
eller ENTER for at komme til undermenuen.
nater og i visse tilfælde også telefonnummer.
Hvis bilen har indbygget telefon, er også funktionen Ring op aktiveret.
Tilføj til rejseplan
Ring op
Giver oplysninger om gemt sted.
Telefonen ringer til det angivne nummer.
Rediger
Kort
Ændre navn, tilføje lyd m.m. for et gemt sted.
Se følgende overskrift Tilføj information om
gemt sted.
Viser facilitetens placering på kortet.
Andre faciliteter
Eksempelvis lufthavne har ofte restauranter,
benzintanke osv. i direkte tilknytning til lufthavnen.
Lægger det gemte sted i rejseplanen.
Info.
Sortér
Sortering af gemte steder efter ikon eller navn.
03 Avanceret brugerindstilling
Indstil destination
•
•
•
•
Slet sted
Sletning af et gemt sted.
Slet alt
Sletning af alle gemte steder.
Flyt position for gemt sted
1. Vælg Rediger, brug
for at komme til
Juster, og tryk på ENTER for at angive en
ny position for det gemte sted på kortet.
2. Flyt korsmarkøren med navigeringsknappen til den nye position, og tryk på
ENTER.
3. Vælg derefter Gem sted, og tryk på
ENTER for at gemme stedet.
Tilføj information om gemt sted
± Vælg Rediger,, brug
for at komme til
Tilføj info., og tryk på ENTER for at tilføje
yderligere oplysninger om det gemte sted.
Land
Returrejse
Tlf.:
Indstil destination
±
URL
Vælg blandt de seneste 20
Indstil destination
Sidste 20
En liste med de seneste 20 destinationer vises.
±
Returrejse
E-mail
Gå til den ønskede destination, og tryk på
eller ENTER for at komme til undermenuen.
Tilføj til rejseplan
Læg destinationen i rejseplanen.
Info.
Giver oplysninger om destinationen.
Slet sted
Hvert gemt sted kan forsynes med følgende oplysninger:
Sletter stedet på listen over Sidste 20.
•
Alarm Til/Fra (...for at gøre føreren
opmærksom på, at han nærmer sig stedet)
Sletter alle adresser fra listen Sidste 20.
•
•
•
•
Ikon
Slet alt
Vælg Start vejledning, og tryk på
ENTER.
Systemet begynder at vise vej tilbage til stedet,
hvor Start vejledning sidst blev valgt.
03
Søgning via sted på kort
Indstil destination
Sted på kort
1. Flyt korsmarkøren med navigeringsknappen til den ønskede destination, og tryk på
ENTER for at komme til Rullemenuen.
2. Vælg Indstil som dest., se side 42.
OBS
Man kan også søge en plads direkte på kortet med korsmarkøren ved at bruge navigeringsknappen i Korttilstand.
Navn
Adresse
By
``
49
03 Avanceret brugerindstilling
Indstil destination
Søgning via breddegrad/længdegrad
Indstil destination
Breddegr/længdegr
1. Vælg en destination ved at angive destinationens koordinater.
03
2. Angiv breddegrad ved hjælp af navigeringsknappen. Vælg N for nordlig eller S
for sydlig.
OBS
London ligger på længdegrad 0 (nul). Lokaliteter vest for Londons længdegrad angives
med W (West), og lokaliteter øst for den
angives med E (East).
3. Gå til linje 2, og angiv længdegrad. Vælg
E for østlig, henholdsvis W for vestlig.
Tryk på OK
> Viser stedet for de angivne koordinater
på kortet.
4. Tryk på ENTER for at komme til Rullemenuen.
5. Gå til Indstil som dest., og tryk på
ENTER for at vælge stedet som destination.
6. Tryk på BACK for at komme tilbage til indtastning af koordinater.
50
Annuller
Tilbage til det foregående billede.
03 Avanceret brugerindstilling
Rejseplan
Læg en rejseplan
Start vejledning (Start guidance)
Bring orden i rejseplanen
03
Destination/mellempunkt
Menupunktet Rejseplan (Itinerary) bliver først
Rejseplan (Itinerary)
Rejseplan (Itinerary)
±
Vælg en indtastet destination, og tryk på
ENTER eller
for at komme til undermenuen.
tilgængeligt, efter der er indtastet en destination.
Begynder at vise vej til rejsemålet.
Læg en rejseplan med flere mellempunkter for
at slippe for at angive den ene destination efter
den anden under rejsen. Der kan angives op til
seks mellempunkter og en endelig destination
i en rejseplan.
Her tilføjes yderligere mellempunkter til rejseplanen, se side 46.
Information (Information)
Vejvisningsindstilling (Route options)
Giver oplysninger om destinationen.
Indstillinger for prioritering af rutevalg, se
side 56.
Slet (Delete)
Slet rejseplanen (Clear itinerary)
Flyt (Move)
Tilføj til rejseplan (Add to itinerary)
Sletter hele rejseplanen.
Sletter destinationen fra rejseplanen.
Ændrer destinationens placering i rejseplanen.
Juster sted (Adjust)
Ændrer destinationens position på kortet.
Gem (Store)
Gemmer destinationen, der bliver tilgængelig
under Gemte steder.
``
51
03 Avanceret brugerindstilling
Rejseplan
Slet i rejseplan
Gem et sted på kortet
Rejseplan (Itinerary)
Sletter hele rejseplanen
03
Alle mellempunkter og den endelige destination fjernes.
±
Gå direkte til Slet rejseplan, og tryk på
ENTER.
Sletning af mellempunkt i rejseplanen
1. Vælg et af de indtastede mellempunkter,
for at komme til
og tryk på ENTER eller
undermenuen.
2. Gå til Ryd, og tryk på ENTER.
OBS
Passerede mellempunkter slettes automatisk i rejseplanen.
Gem til genanvendelse
Der kan gemmes op til 250 destinationer til
genanvendelse i andre rejseplaner.
Et akustisk signal, der gør føreren opmærksom
på, at det gemte sted nærmer sig, og at yderligere information kan forbindes til det gemte
sted, se side 49 - Tilføj information om gemt
sted.
52
Rejseplan (Itinerary)
Korttilstand (Scroll menu)
Gem et sted, der findes i rejseplanen
1. Gå med navigeringsknappen til den
destination, der skal gemmes, og tryk på
ENTER eller
for at komme til undermenuen.
1. Brug navigeringsknappen i Bladring for at
komme til det punkt, der skal gemmes, og
tryk på ENTER.
2. Vælg Gem, og tryk på ENTER.
2. Vælg Gem sted (Sore location) i Rullemenuen, og tryk på ENTER.
3. Vælg symbol, der skal vises på kortet, med
navigeringsknappen, og tryk på ENTER.
3. Vælg symbol, der skal vises på kortet, med
navigeringsknappen, og tryk på ENTER.
4. Skriv det ønskede navn.
4. Skriv det ønskede navn.
5. Gå til Gem (Store), og tryk på ENTER.
5. Gå til Gem, og tryk på ENTER.
03 Avanceret brugerindstilling
Rejseplan
Næste destination i rejseplanen
2. Hvis der er angivet flere destinationer, tryk
da på ENTER igen for at få oplysninger om
dem og for at se dem på kortbilledet.
3. Gå til Kort (Map), og tryk på ENTER for at
få kortbilledet over området at se.
03
Næste destination (Next destination)
På kortbilledet vises den næste destination.
1. Tryk på ENTER eller
for at få oplysninger om destinationen, f.eks. navn, resterende rejsetid eller afstand fra den nuværende position til destinationen.
53
03 Avanceret brugerindstilling
Aktuel position
Nuværende position
03
Aktuel position (Current position)
Kortbilledet viser bilens position.
±
Tryk på ENTER eller
for at få oplysninger om stedet, f.eks. navn og koordinater.
GPS
Angiver, hvor mange satellitter systemet er i
kontakt med.
54
03 Avanceret brugerindstilling
Trafikinformation
Trafikinformation
03
Indstillinger (Settings)
Trafikinformation (Traffic information)
Uanset om brugerindstillingen Let eller
Avanceret er valgt, modtages og vises
udsendt trafikinformation altid. For mere information, se side 64.
OBS
Trafikinformation er ikke tilgængelig i alle
områder/lande.
55
03 Avanceret brugerindstilling
Indstillinger
Rute valg
Rute (Route)
Undgå biltog (Avoid car train)
Vælg hurtig, kort eller enkel vej ved beregning
af rute.
Vælg, om biltog skal undgås ved beregning af
rute.
• Hurtig: Systemet prioriterer så vidt muligt
Undgå trafikproblemer (Avoid traffic
problems)
større veje med høj hastighed.
• Kort: Systemet prioriterer så vidt muligt
03
den korteste vej.
• Let: Systemet prioriterer så vidt muligt
veje, der ikke indeholder komplicerede
manøvrer og vejkryds.
Vælg, om systemet skal tage hensyn til eventuelle trafikproblemer ved beregning af rute.
Undgå tidsbegræns. veje (Avoid timerestr. roads)
• Vælg Ja, hvis systemet helt skal undgå
tidsregulerede veje ved beregning af rute.
Indstillinger (Settings)
options)
Rutevalg (Route
1. Gå fra funktion til funktion, vælg den
ønskede indstilling, og tryk på ENTER for
at gemme indstillingerne.
2. Indstillingerne annulleres ved at trykke på
BACK.
OBS
Ved beregning af rute tager systemet så vidt
muligt hensyn til de alternativer, som føreren
har valgt at undgå. Dog gøres der undtagelser, hvis der ikke er noget rimeligt alternativ
til rådighed.
Undgå motorveje (Avoid motorways)
Vælg, om motorveje skal undgås ved beregning af rute.
Undgå betalingsvej (Avoid toll roads)
Vælg, om betalingsveje skal undgås ved
beregning af rute.
Undgå færger (Avoid ferries)
Vælg, om færger skal undgås ved beregning af
rute.
56
•
Vælg Nej, hvis systemet skal tage hensyn
til tidsregulerede veje ved beregning af
rute.
Systemet bruger bilens ur til at afgøre, om en
vej skal undgås.
OBS
Hvis man passerer en tidszonegrænse, skal
bilens ur indstilles igen.
Undgå specific. områder
Funktionen er beregnet til at undgå at blive ført
gennem særlige områder, byer eller kvarterer.
Systemet udelukker valgte områder ved beregning af ruten. Undtagelsen er motorveje, der
også bruges til beregning i et område, man har
valgt at undgå.
03 Avanceret brugerindstilling
Indstillinger
område, der skal undgås, og tryk på
ENTER.
Kortvalg
På samme måde kan markeringsfeltets
stilling ændres under Justér område
(Adjust area).
3. Vælg Sæt omr. at undgå, og tryk på
ENTER.
> Det valgte område ender i en liste, hvor
flere områder kan gemmes og aktiveres,
når det ønskes.
Indstillinger Rute valg Undgå
specific. områder Valgt
Vælg det område, som ruten skal undgå, ved
at markere området med et firkantet felt direkte
på kortet.
1. Hent kortet ved at klikke med
på
Valgt, klikke med
på Kort og derefter
ENTER på et af alternativerne på listen, der
kommer frem.
> Scroll frem til det ønskede område med
markeringsfeltet, og tryk på ENTER.
2. For at ændre størrelse: Vælg Justér
størrelse (Adjust size), og tryk på
ENTER.
> Skift markeringsfeltets form med navigeringsknappen, så det dækker det
4. Godkend, at området skal undgås med
ENTER på OK og et kryds på listen.
> Systemet vil derefter så vidt muligt
undgå dette område på ruten.
De områder, der er gemt på listen, kan justeres
mht. størrelse og geografisk position under
Rediger, og de kan slettes permanent fra listen
med Ryd. Flere aktiverede områder kan deaktiveres samlet med alternativet Ingen.
Nulstil til standard
03
Indstillinger
(Settings
Kortvalg
Map otions)
Vælg her, hvilke faciliteter der skal vises på
kortet, og hvordan kortet skal vises på skærmen.
1. Vælg funktion, der skal justeres med navigeringsknappen.
Gå tilbage til fabriksindstillingerne for Rute
valg.
2. Tryk på ENTER for at åbne funktionen.
±
Tryk på
valg.
Tryk på
, vælg OK, og tryk på ENTER.
Facilitetsudvalg
for at komme til undermenuens
``
57
03 Avanceret brugerindstilling
Indstillinger
• Vis alle: Alle facilitetssymboler vises på
•
Med valget 3D er kørselsretningen altid
opad på skærmen.
Kompas
•
Med valget 2D kør.retn. vises 2D med kørselsretning opad på skærmen. Valget 2D
nord giver 2D, og altid med kompasretning
nord opad.
Aktuelt sted
kortbilledet.
• Skjul alle: Ingen symboler vises.
• Vis valgte: Tryk på for at se alle sym03
boler, der kan vises på kortbilledet. Vælg
derefter symboler på følgende måde:
Vælg, om kompasset skal vises på skærmen.
Vælg, om navnet på gaden/vejen, der køres på,
skal vises nederst på skærmen.
Nulstil til standard
Gå tilbage til fabriksindstillingerne for Kortvalg.
±
Tryk på
, vælg OK, og tryk på ENTER.
Vejledningsvalg
Indstillinger
Resterande tid/distance
Vælg et af alternativerne TTA/ETA/Skjul.
Valg af højdevinkel.
1. Rul blandt symbolerne med
eller
.
2. Aktiver de ønskede symboler med et kryds
med
eller
.
3. Tryk på ENTER for at gemme.
Kort
Vælg mellem alternativerne Vis og Skjul.
Hvis kortet er skjult, viser systemet vej med en
pil.
Kortvisning, højre
Vælg, om kortet skal vises i 2D (lige ovenfra)
eller 3D (skråt ovenfra).
58
Indstillinger
Kortvalg
Vejledningsvalg
• TTA (Remaining Time to Arrival): ResterVis kort
3D
ende rejsetid.
• ETA (Estimated Time of Arrival): Beregnet
Efter valg af 3D med
eller
og ENTER
vises betjeningsknapperne for højdevinklen.
Vælg den ønskede vinkel med
eller
efterfulgt af ENTER og BACK.
Kortvisning, venstre
Se beskrivelse i det foregående afsnit.
OBS
Hvis 3D er valgt for højre kort, kan venstre
kort kun vise 2D.
ankomsttid.
OBS
Den indstillede tid på bilens ur, styrer den
tid, der angives for ETA.
03 Avanceret brugerindstilling
Indstillinger
Alarm ved hændelse
Vejledende volumen
OBS
•
•
Vær opmærksom på, at den højest tilladte hastighed, der vises på skilte,
nogle gange kan ændres og dermed
afvige fra navigatorens database.
Føreren er altid ansvarlig for, at de gældende trafik- og hastighedsbestemmelser overholdes.
Nulstil til standard
Fartkamera.
Føreren gøres opmærksom med et akustisk
signal og et symbol, når han nærmer sig et fartkamera. Symbolet er orange, hvis bilens
hastighed overstiger den tilladte - ellers er det
hvidt.
•
Vælg Ja for at få et akustisk advarselssignal eller Nej, hvis der ikke ønskes noget
signal.
Hvilke områder, der har fartkameraer angivet
på kortet, reguleres af de respektive landes
lovgivning. For aktuel information, se www.volvocars.com/navi.
1
Gå tilbage til fabriksindstillingerne for Vejledningsvalg.
±
Tryk på
, vælg OK, og tryk på ENTER.
Sprog
Vælger sprog til menuer, tekst- og talemeddelelser.
Menufarve
Vælg Sort, Krom eller Blå for menuernes
03
udseende.
Kortfarve
Vælg Lys 1, Lys 2 eller Mørke.
De lyse farver er beregnet til dagslys, den
mørke farve til nat eller mørke.
Screen saver
Vælg, om der skal bruges pauseskærm (skærmen slukkes 30 sekunder efter sidste knaptryk).
Systemvalg
Indstillinger
Indstil lydstyrken for talemeddelelser.
Systemvalg
1. Gå fra funktion til funktion med navigeringsknappen, og tryk på ENTER for at
gemme indstillingerne.
2. Indstillingerne annulleres ved at trykke på
BACK.
Hjælp
Vælg, om der skal vises hjælpetekster nederst
på skærmen.
Afstandsenhed
Vælg den enhed, der skal vises for afstand km eller engelske mil.
Vejledende stemme
Brugerindstillinger
Skift mellem Let og Avanceret.
Vælg den vejledende stemme, du vil have som
indstilling: Kvinde/Mand1.
Dato & tid info
Vælg, hvordan dato og tid skal vises.
Gælder ikke Holland. Der vælges i stedet mellem sprogene Nederlands og Belgisch.
``
59
03 Avanceret brugerindstilling
Indstillinger
GPS-information
03
Bilens position og højde over havet (Altitude).
Tryk på
for at se koordinater og højde over
havet for bilens position samt antallet af satellitter, systemet har kontakt med.
OBS
Information om højde vises i trin på 10 m.
Alle højder under 50 m o.h. vises som
<50 m.
Om
Visning af system- og kortoplysninger.
Nulstil til standard
Gå tilbage til fabriksindstillingerne for Systemvalg.
±
60
Tryk på
, vælg OK, og tryk på ENTER.
03 Avanceret brugerindstilling
Simulering
Start demo (demonstrere)
Indstillinger
Start demo
Demo demonstrerer systemet, når bilen står
stille ved at simulere en kørsel til den angivne
destination.
03
Det er også muligt at foretage indstillinger
under demonstrationen.
Stop demo afbryder simuleringen.
OBS
For at demonstrationen skal fungere, skal
der være angivet en destination.
61
62
64
65
66
67
68
G029197
Generelt...................................................................................................
Undgå trafikproblemer............................................................................
Valg af information..................................................................................
Læs informationen..................................................................................
Sender.....................................................................................................
TRAFIKINFORMATION
04
04 Trafikinformation
Generelt
Visning og modtagelse
Udsendt trafikinformation modtages og vises
altid, uanset om Let eller Avanceret er valgt
som brugerindstilling.
Indstillinger for, hvordan trafikinformation skal
vises, kan kun ændres i tilstand Avanceret, se
side 40.
Visningen af trafikinformation afhænger også
af, hvordan den udsendes.
04
Når der er mindst en trafikmeddelelse langs
rutens vej, vises et symbol i kortets øverste
venstre hjørne. Med navigeringsknappen kan
trafikproblemet scrolles frem, så dets position
og art kan ses.
Trafikproblemer markeres med symboler, linjer
og rammer. De er farvet røde eller gule.
Røde - Vigtig information.
Gule - Generel information.
OBS
Trafikinformation er ikke tilgængelig i alle
områder/lande.
Sendeområderne udvides hele tiden.
Trafiksymboler på kortet
Uheld
Langsomtkørende trafik
Langsomtkørende trafik i begge
kørselsretninger
Stillestående trafik
Områdemeddelelse
Øvrige oplysninger
Symbol for trafikmeddelelse.
64
Omfang
Visse trafikmeddelelser indeholder også oplysninger om trafikproblemets omfang.
På alle målestokke op til 5 km markeres omfanget med en gul eller rød linje langs med vejen.
Længden på linjen svarer til trafikproblemets
omfang (vejstrækning).
04 Trafikinformation
Undgå trafikproblemer
Indstillinger
Rute valg
Under kørsel
Indstillinger Trafikinformation
Dynamisk ruteguide
I forbindelse med at der lægges en ny rute ind
i navigatoren: Vælg, om systemet skal tage
hensyn til trafikproblemer eller ej, når funktionen Start vejledning aktiveres, se side 51.
Med alternativerne On eller Off vælges, om
systemet kontinuerligt skal søge efter en bedre
rute og i så fald præsentere den.
1. Vælg Undgå trafikproblemer.
Til
2. Vælg mellem Ja og Nej.
Systemet foreslår et andet rutevalg, hvis der er
bedre alternativer, f.eks. hvis en trafikmeddelelse angiver, at der er et trafikproblem på den
oprindelige rute.
Ja
Systemet forsøger så vidt muligt at undgå veje
med trafikproblemer, når ruten aktiveres.
Nej
Systemet undgå ingen veje med trafikproblemer.
OBS
Ved opstart af systemet kan det tage op til
ca. 15 minutter, inden al trafikinformation for
området er indlæst.
Fra
Systemet søger ikke efter en bedre rute ved
trafikproblemer.
Meddelelse langs vejen
Alternativet On er valgt i det foregående
stykke, og der opstår et trafikproblem langs
ruten.
G037262
Inden vejvisning påbegyndes
Hvis der så findes en anden vej, som fører forbi
problemet, viser skærmen forskellen i afstand
og køretid:
04
Ændringer i trafiksituationen, Alternativ
rute?: 600 m længere, 0 t. 9 min. hurtigere.
(Changed traffic situation. Use new route?:
600m longer, 00h 09m faster).
•
Vælg Ja eller Nej.
Ja (Yes)
En ny rute beregnes - omkring og forbi problemet.
Nej (No)
Vejvisning frem til og gennem problemet.
Vis ny rute (Show new route)
Viser kortet med den nye rute indlagt.
65
04 Trafikinformation
Valg af information
Trafikinfoudvalg
3. Foretag aktivering/deaktivering med
eller
.
Glat vejbane
4. Indstillingerne bekræftes med ENTER.
Trafikskilte på kortet
Uheld
Modgåen. trafik
04
Vælg, hvilken type trafikinformation systemet
skal vise og tage hensyn til ved beregning af
rute.
Indstillinger (Settings)
Trafikinformation (Traffic information)
Trafikinfoudvalg (Traffic-info. selection)
Omkørsel
Info.
Smal vej
Vis alle
Al trafikinformation bliver tilgængelig.
Parkering
Skjul alle
Der vises ingen trafikinformation.
Vis valgte
1. Tryk på
bolerne.
for at kunne vælge blandt sym-
2. Vælg med
eller
hvilke trafikinformationssymboler (trafikmeddelelser), systemet skal vise på kortet.
66
Kø
Vejarbejde
Anden fare
04 Trafikinformation
Læs informationen
Læs trafikmeddelelse
4. Tryk på BACK for igen at kunne rulle mellem aktuelle meddelelser.
På skærmen vises de trafikmeddelelser, der er
aktuelle i kortområdet.
Der vises også detaljeret information om trafikproblemet. Øverst angives problemets
omfang. Hvis trafikproblemet ligger langs den
valgte rute, angives afstanden til det.
G028868
Detaljeret trafikinformation.
Læs trafikmedd.
En trafikmeddelelse vises med et symbol på
skærmen. For at læse en trafikmeddelelse:
1. Tryk på ENTER for at få Hurtigmenuen
frem:
G029190
2.
I det omfang, der er oplysninger til rådighed,
vises også:
•
•
varighed
•
hvilke veje der er berørt.
04
hastighedsbegrænsninger, køretøjsbredde, køretøjshøjde
Målestok
Målestokken afgør, hvor mange trafikinformationer der kan vises - desto større område
skærmen viser, desto mere information kan der
findes. For mere information, se side 30.
Gå til
med
eller
, og tryk på
ENTER, se side 40 og 41.
> En rød eller gul ramme angiver den aktuelle meddelelse.
G028755
3. Rul fremad eller bagud med
eller , og
tryk på ENTER for detaljeret trafikinformation (billedet viser et eksempel).
67
04 Trafikinformation
Sender
Søg/vælg station for trafikinformation
Indstillinger
station
Trafikinformation
Søge
Systemet søger automatisk efter trafikinformation, men man kan også vælge en bestemt station.
Søge stationer
±
04
Tryk på ENTER for at søge efter de stationer, der findes.
Vælg station
1. Tryk på ENTER for at vælge blandt de eksisterende stationer.
2. Vælg station med
ENTER.
eller
, og tryk på
3. Tryk på BACK for at komme tilbage til det
foregående billede.
Aktuel station
Viser den aktuelle station for trafikinformation.
Nulstil til standard
Gå tilbage til fabriksindstillingerne for stationsindstillinger.
±
68
Tryk på
, vælg OK, og tryk på ENTER.
04 Trafikinformation
04
69
70
G028760
Vartegn og vejnumre............................................................................... 72
Symboler for faciliteter............................................................................ 73
SYMBOLER PÅ KORTET
05
05 Symboler på kortet
Vartegn og vejnumre
Vartegn
Mange lande og byer har velkendte vartegn,
som kan bruges som landemærker.
Når målestokken er sat til 1 km eller længere,
vises et udvalg af vartegn, f.eks. kirker og
slotte.
OBS
Vartegn er kun til rådighed i Europa.
05
Vejnumre
Både lokale og internationale vejnumre vises
på kortet.
Bjergtoppe
Bjergtoppe vises, hvis målestokken er indstillet
til 5 km eller mindre (kun i særlige områder).
Faciliteter
Faciliteter
Kortvalg
Facilitetsudvalg
Vælg faciliteter til visning på kortet.
72
05 Symboler på kortet
Symboler for faciliteter
Vælg, om alle eller ingen faciliteter skal vises
på kortet, eller præciser hvilke der skal vises.
1. Med Facilitetsudvalg (Facility
selection) markeret skal du trykke på
en menu åbnes.
-
2. Marker Vis valgte (Show selected), og
tryk på
- en ny menu åbnes.
3. Faciliteter markeret med et kryds vises på
kortet - gå gennem listen og fjern med
afkrydsning af de symboler, der ikke skal
vises.
4. Afslut med ENTER. når alle valg er foretaget - gå tilbage i menuerne med BACK.
Benzintank
Bibliotek
Automobilklub
Billeje
Bilværksted
Biograf
OBS
Symbolet for en facilitet kan variere fra land
til land.
Boghandel
05
Bowling
Du kan vælges at vise følgende symboler på
skærmen for forskellige faciliteter.
(Settings
selection)
Map options
Indstillinger Kortvalg
Facilitetsudvalg
Facility
Brandvæsen
Ambassade
Busstation
Apotek
Centrum
Badestrand
Retsbygning
Bank
Lufthavn
``
73
05 Symboler på kortet
Symboler for faciliteter
05
74
Rekreationsområde
Kasino
Konference/udstillingscenter
Rekreativt område
Renseri
Natteliv/musikklub
Færgeterminal
Kommune/handelscenter
Komprimeret naturgas
Flaskegas/LPG
Koncertsal
Forlystelsespark
Golfbane
Kunstmuseum
Offentlig sportslufthavn
Helligdom
Regionsråd
Ulykkessted
Historisk monument
Dagligvareforretning
Parkering
Hotel
Læge
Parkeringshus
Sportskompleks
Lægehus
Pendlerplads
Industrikvarter
Landsby
Togstation (Nærtrafik)
Skøjtebane
Monument
Gæstehus
Togstation
Museum
Politistation
Café
Offentlig myndighed
Postkontor
05 Symboler på kortet
Symboler for faciliteter
Rasteplads
Turistattraktion
Restaurant
Turistinformation
Rådhus
Togstation
Indkøbscenter
Universitet
Svømmehal
Udsigtspunkt
Hospital
Pengeautomat
Vintersportssted
Vingård
Skole
Volvo-forhandler
Lystbådehavn
Bomhus
Rådhus
Zoologisk have
05
Større firmær
Sikkerhedskamera
Teater/opera
75
76
G028784
Hyppige spørgsmål................................................................................. 78
EULA - Licensaftale................................................................................ 80
Ophavsret................................................................................................ 82
SPØRGSMÅL OG SVAR
06
06 Spørgsmål og svar
Hyppige spørgsmål
Bilens position på kortet er forkert
GPS-systemet viser bilens position med en
nøjagtighed på ca. 20 meter.
Ved kørsel på en vej, som løber parallelt med
en anden vej, i hårnålesving, på veje i flere plan
og efter kørsel ad en lang strækning uden
markante sving er der større sandsynlighed for
fejl.
Høje bjerge, bygninger, tunneller, viadukter,
veje i flere plan osv. påvirker endvidere systemets modtagelse af GPS-signaler negativt, hvilket medfører, at nøjagtigheden ved beregning
af bilens position kan forringes.
Systemet beregner ikke altid den
hurtigste/korteste vej
06
Ved beregning af rute tages der hensyn til vejstrækning, vejbredde, vejklasse, antal højreog venstresving, rundkørsler osv. for at få den
teoretisk bedste vej frem. Erfaring og lokalkendskab kan dog føre til et mere effektivt vejvalg.
Systemet anvender betalingsveje,
motorveje eller færger, selvom jeg har
valgt at undgå disse
Ved beregning af en rute over længere afstand
kan systemet af tekniske årsager kun bruge
store veje.
Hvis man har valgt Nej til betalingsveje og
motorveje, undgås disse i videst muligt omfang
78
og bruges kun, hvis intet andet rimeligt alternativ er tilgængeligt.
Bilens position på kortet er forkert efter
transport
Hvis bilen har været transporteret på eksempelvis færge eller tog eller på en sådan måde,
at modtagelse af GPS-signaler ikke har været
mulig, kan det tage op til 5 minutter, inden
bilens position beregnes korrekt.
Bilens position på kortet er forkert efter
frakobling af bilens batteri
Hvis GPS-antennen har været uden strøm, kan
det tage mere end 5 minutter, før GPS-signaler
kan modtages korrekt og bilens position
beregnes.
Bilsymbolet på skærmen ser mærkeligt ud
efter dækskifte
Foruden GPS-modtageren medvirker også
bilens hastighedsføler og et gyroskop til at
beregne bilens aktuelle position og kørselsretning. Efter montering af reservehjul eller skift
fra sommer- til vinterdæk skal systemet "lære"
de nye hjuls mål.
For at systemet skal fungere optimalt, kan det
være nødvendigt at køre 20-30 km og foretage
nogle sving.
Kortbilledet stemmer ikke overens med
virkeligheden
Ny- og ombygninger af vejnettet, indførelse af
nye færdselsregler m.m. finder sted løbende,
og den digitale kortdatabase er derfor ikke altid
fuldstændig. Der foregår løbende udviklingsog opdateringsarbejde af kortdata. Din Volvoforhandler kan give flere oplysninger.
Se også www.volvocars.com/navi for yderligere information om kort m.m.
Skalaen på kortet ændres af og til
I visse områder er der ingen detaljerede kortoplysninger til rådighed. I givet fald vil systemet
automatisk ændre forstørrelsesgraden.
De forventede menualternativer
udebliver
Kontrollér de indstillinger, der er foretaget.
Vælg Nulstil til standard for funktionen for at
komme tilbage til de indstillinger, der var foretaget fra begyndelsen.
Systemet viser den rute, jeg allerede
kører
Systemet kan ikke finde et godt alternativ til
den aktuelle rute, når jeg har valgt Beregn ny
rute eller Omkørsel.
06 Spørgsmål og svar
Hyppige spørgsmål
Bilsymbolet på skærmen hopper fremad
eller snurrer rundt
Systemet har måske brug for et par sekunder
til at registrere bilens position og bevægelse,
inden du kører. Sluk både systemet og motoren. Start igen, men hold stille lidt, før du
begynder at køre.
Jeg skal på en lang rejse, men ønsker
ikke at angive en særskilt destination for
de steder, som jeg har til hensigt at
gennemrejse. Hvordan laver jeg en
rejseplan på den enkleste måde?
Angiv destinationen direkte på kortet ved hjælp
af korsmarkøren. Systemet vil automatisk lede
dig til den endelige destination, selvom du
kører forbi mellempunkterne.
Hvorfor får jeg ikke altid
trafikmeddelelser?
Funktionen er ikke til rådighed, helt udbygget
eller findes ikke på alle markeder. Kontrollér
også, at der er foretaget den rette indstilling
under Rute valg.
06
Mine kortdata er ikke aktuelle
Forhør dig hos din Volvo-forhandler vedrørende opdatering af kortdata.
Se også www.volvocars.com/navi
79
06 Spørgsmål og svar
EULA - Licensaftale
Meddelelse til brugeren
LÆS VENLIGST DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE OMHYG-GELIGT INDEN DU
BEGYNDER AT BRUGE NAVTEQ DATABASE.
06
DETTE ER EN LICENSAFTALE - OG IKKE EN
SALGSAFTALE- MELLEM DIG OG NAVTEQ
EUROPE B.V. VEDRØRENDE DIN KOPI AF
NAVTEQ NAVIGABLE MAP DATABASE HERUNDER TILKNYTTET COMPUTERSOFTWARE, MEDIER OG SUPPLERENDE TRYKT
MATERIALE UDGIVET AF NAVTEQ ("DATABASEN"). VED AT BRUGE DATABASEN,
ACCEPTERER DU ALLE VILKÅR OG BETINGELSER I DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ("SLUT-BRUGERLICENSAFTALEN").
SÅFREMT DU IKKE KAN ACCEPTERE BETINGELSERNE I NÆRVÆRENDE SLUTBRUGERLICENSAFTALE, SKAL DU STRAKS RETURNERE DATA-BASEN SAMMEN MED ALLE TILKNYTTEDE EMNER TIL FORHANDLEREN
MOD REFUNDERING AF KØBESUMMEN.
EJENDOMSRET
Databasen samt ophavsrettigheder og intellektuelle ejendomsrettigheder eller naborettigheder deri ejes af NAVTEQ eller dennes licensgivere. Ejendomsretten til de medier, der indeholder Databasen, bibeholdes af NAVTEQ og/
eller leverandøren, indtil du har betalt alle i henhold til nærværende slutbrugerlicensaftale eller
lignende aftale(r), og efter hvilke varerne er
80
leveret til dig, de fulde beløb der skal betales til
NAVTEQ og/eller leverandøren.
LICENSUDSTEDELSE
NAVTEQ udsteder dig en ikke-eksklusiv licens
til at bruge Databasen til personligt brug, eller
hvis relevant, til brug i din virksomheds interne
drift. Denne licens indbefatter ikke retten til at
udstede underlicenser.
BEGRÆNSNINGER I BRUGEN
Databasen er begrænset til brug i det pågældende system, for hvilket den blev oprettet.
Med undtagelse af det i de præceptive love
(dvs. nationale love baseret på Rådets direktiv
91/250 om retlig beskyttelse af edb programmer og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/9 om retlig beskyttelse af databaser)
udtrykkeligt tilladte omfang, må du ikke
uddrage eller genanvende væsentlige dele af
Databasen indhold ej heller duplikere, kopiere,
modificere, justere, oversætte, demontere,
dekompilere, foretage reverse engineering af
nogen del af Databasen. Dersom du ønsker
interoperabilitet, som defineret i (nationale love
der er baseret på) direktivet om retlig beskyttelse af edb programmer, skal du give NAVTEQ rimelig lejlighed til at frembringe nævnte
informationer på rimelige betingelser herunder
også omkostninger, som skal fastsættes af
NAVTEQ.
OVERDRAGELSE AF LICENS
Du har ikke ret til at overdrage Databasen til
tredjepersoner, undtagen hvis den er installeret
på det system, for hvilket den var oprettet, eller
hvis du ikke tilbageholder nogen kopi af Databasen og forudsat at erhververen accepterer
alle vilkår og betingelser i denne slutbrugerlicensaftale og skriftligt bekræfter dette over for
NAVTEQ. Multi-disk sæt kan kun overdrages
eller sælges som de af NAVTEQ leverede komplette sæt og ikke som undersæt deraf.
BEGRÆNSET GARANTI
Med forbehold for nedenstående advarsler
garanterer NAVTEQ, for en periode af 12 måneder efter du har købt en kopi af Databasen, at
den i det væsentlige vil yde i overensstemmelse med NAVTEQ’s kriterier for nøjagtighed
og fuldstændighed, der eksisterede på købsdatoen for Databasen. Du kan få udleveret
disse kriterier efter anmodning. Dersom Databasen ikke yder i overensstemmelse med nærværende begrænsede garanti, vil NAVTEQ
gøre alle rimelige bestræbelser for at reparere
eller udskifte din uoverensstemmende kopi af
Databasen. Dersom disse bestræbelser ikke
fører til, at Databasen yder i overensstemmelse
med de heri anførte garantier, har du valget
mellem enten at modtage en rimelig refundering af den af dig betalte pris for Databasen
eller at ophæve nærværende slutbrugerlicensaftale. Dette udgør NAVTEQ’s samlede ansvar
06 Spørgsmål og svar
EULA - Licensaftale
og dit eneste retsmiddel mod NAVTEQ. Med
undtagelse af hvad der udtrykkeligt er anført i
nærværende afsnit, garanterer NAVTEQ ikke
eller fremsætter nogen anbringender med hensyn til brugen af resultaterne af brugen af Databasen ud fra dennes rigtighed, korrekthed,
pålidelighed eller på anden vis. NAVTEQ
garanterer ikke, at Databasen er eller vil være
fejlfri. Ingen mundtlige eller skriftlige informationer eller henstillinger givet af NAVTEQ, leverandøren eller nogen anden person danner
nogen garanti eller på nogen måde udvider
rammerne af den herover beskrevne begrænsede garanti. Den i slutbrugerlicens-aftalens
anførte begrænsede garanti har ingen indflydelse på eller skader nogen lovfæstede rettigheder, du måtte have i henhold til den lovfæstede garanti mod skjulte mangler.
Hvis du ikke købte Databasen direkte fra NAVTEQ, har du måske lovfæstede rettigheder
mod den person, fra hvilken du købte Databasen, udover de herunder af NAVTEQ afgivne
rettigheder i overensstemmelse med bestemmelserne i din jurisdiktion. NAVTEQ’s ovenstående garanti har ingen indflydelse på
sådanne lovfæstede rettigheder, og sådanne
rettig-heder kan du gøre gældende foruden de
heri givne garantirettigheder.
BEGRÆNSNING AF ANSVAR
Databasens pris indbefatter ikke nogen betaling for accept af risiko for sekundære, indirekte eller ubegrænsede indirekte skader, der
måtte opstå i forbindelse med din brug af Databasen. I overensstemmelse hermed påtager
NAVTEQ sig intet ansvar for sekundære eller
indirekte skader herunder også og uden
begrænsning tab af indtægt, data eller brug du
eller nogen tredjemand måtte lide, som følge af
din brug af Databasen, enten det er søgsmål
inden for kontrakt eller uden for kontrakt baseret på en garanti, selv om NAVTEQ er blevet
oplyst om muligheden for sådanne erstatningskrav. Under alle omstændigheder er
NAVTEQ’s ansvar for direkte skader begrænset til købsprisen for din kopi af Databasen.
DEN BEGRÆNSEDE GARANTI OG DET
BEGRÆNSEDE ANSVAR ANFØRT I NÆRVÆRENDE SLUTBRUGERLICENSAFTALE
HAR INGEN INDFLYDELSE PÅ ELLER ER TIL
SKADE FOR DINE LOVFÆSTEDE RETTIGHEDER, HVIS DU HAR KØBT DATABASEN PÅ
ANDEN VIS END I ET FORRETNINGSFORLØB.
ADVARSLER
føre til fejlagtige resultater. Databasen indeholder ikke eller reflekterer informationer om bl.a.
nabolagssikkerhed, retshåndhævelse, nødhjælp, byggearbejde, gade- eller vejlukninger,
køretøjs eller hastig-hedsrestriktioner, gade-/
vejhældning eller niveau, brohøjde, vægt eller
andre begrænsninger, vej- eller trafikforhold,
særlige begivenheder, trafikpropper eller rejsetid.
GÆLDENDE LOV
Lovene i den jurisdiktion, hvori du bor på købstidspunktet af database, gælder for nærværende aftale. Hvis du på det tidspunkt opholder
dig uden for Den Europæiske Union eller
Schweiz, er det loven i den jurisdiktion inden
for Den Europæiske Union eller Schweiz, hvor
du købte Databasen, der gælder. I alle andre
tilfælde, eller hvis jurisdiktionen på det sted, du
købte Databasen, ikke kan defineres, er det
lovene i Holland der gælder. De kompetente
retter på dit bopælssted på det tidspunkt, du
købte Databasen, har jurisdiktion over enhver
tvist, der måtte opstå som følge af eller vedrørende nærværende aftale uden skade for NAVTEQ’s ret til at rejse krav på dit nuværende
bopælssted.
06
Databasen kan indeholde ukorrekte eller ufuldstændige informationer på grund af tidens
gang, ændrede forhold, anvendte kilder og
fremgangsmåden ved indsamlingen af omfattende geografiske data. Alle disse forhold kan
81
06 Spørgsmål og svar
Ophavsret
Austria
Portugal
© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen.
Source: IgeoE - Portugal.
France
Información geográfica propiedad del CNIG.
Source Géoroute® IGN France & BD Carto®
IGN France.
Sweden
Germany
Based upon electronic data © National Land
Survey Sweden.
Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen.
Switzerland
Great Britain
© Based upon Crown Copyright material.
Greece
Copyright Geomatics Ltd.
Hungary
Copyright © 2003; Top-Map Ltd.
06
Italy
La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando
quale riferimento anche cartografia numerica
ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione
Toscana.
Norway
Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority.
Poland
© EuroGeographics.
82
Spain
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
© 2005-2009 NAVTEQ All rights reserved.
OBS
Australien omfattes ikke af denne aftale. Se
særskilte oplysninger.
06 Spørgsmål og svar
06
83
07 Alfabetisk stikordsregister
1, 2, 3 ...
2D eller 3D........................................... 37, 58
A
Adresse
indtast............................................. 33, 46
Afstandsenhed..................................... 37, 58
Aktuel position........................................... 54
Brugermode
skift mellem..................................... 10, 37
D
B
Betjeningsknapper..................................... 22
Billedskærm
pleje...................................................... 26
Enkel brugerindstilling............................... 30
ENTER....................................................... 22
F
Fabriksindstillinger....................................... 9
Dvd
pleje...................................................... 26
skift....................................................... 26
Batteri
fjernbetjening........................................ 22
frakobling.............................................. 78
tidsbegrænsende veje.......................... 56
trafikproblemer..................................... 56
Breddegrad og længdegrad...................... 50
Demo................................................... 10, 61
Begynd vejvisning................................ 34, 46
84
Bladring
avanceret tilstand................................. 42
enkel tilstand......................................... 30
Akustisk signal
gemt sted............................................. 49
kamera.................................................. 59
BACKSPACE............................................. 22
07
Bjerge og niveauforskelle.......................... 72
Destination................................................. 51
indstil.............................................. 33, 46
seneste 20...................................... 34, 49
Facilitet som destination...................... 34, 47
Fartkamera................................................. 59
Fjernbetjening og IR-modtager.................. 22
Fjern destination........................................ 36
G
E
Ej gade
betalingsveje.........................................
færger...................................................
motorveje..............................................
specific. områder..................................
Faciliteter
hurtigmenuen........................................ 41
symboler.............................................. 73
Gem et sted............................................... 52
Gemte steder............................................. 48
56
56
56
56
Gemt sted
akustisk signal...................................... 49
GPS-information........................................ 60
07 Alfabetisk stikordsregister
Grundindstillinger......................................... 9
H
Hovedenhed
indhold.................................................. 26
Hovedenhed C30
placering............................................... 13
I
Indstil destination................................. 33, 46
Indstillinger
rutevalg................................................. 56
Indstil overvågn................................... 40, 42
IR-modtager og fjernbetjening................... 22
Hovedenhed C70
placering............................................... 19
K
Hovedenhed S40
placering............................................... 15
Kamera
akustisk signal...................................... 59
Hovedenhed V50
placering............................................... 17
kamera (Lydsignal)..................................... 59
Hovedenhed XC90
placering............................................... 21
Kort............................................................ 40
2D eller 3D............................................ 58
farve på skærmen........................... 37, 59
retning................................................... 58
sted på.................................................. 35
vis/skjul................................................. 58
Kortbillede.................................................. 25
Kort-dvd
pleje...................................................... 26
skift....................................................... 26
Kortfarve.................................................... 37
Kortmenu..................................................... 9
Kortvalg..................................................... 57
Kvikmenu................................................... 40
Knappanel
placering............................................... 22
Kompas............................................... 25, 58
L
Hovedmenu Avanceret.............................. 40
Komponentplacering og funktioner C30.... 12
Hovedmenu Enkel...................................... 30
Komponentplacering og funktioner C70.... 18
Højdevinkel i 3D......................................... 58
Komponentplacering og funktioner S40.... 14
Højttalere........................... 13, 15, 17, 19, 21
Komponentplacering og funktioner V50.... 16
Lydsignal
gemt sted.............................................. 49
vejkamera............................................. 59
Komponentplacering og funktioner XC90. 20
Læg en rejseplan....................................... 51
Koordinater
søgning................................................. 50
Længdegrad og breddegrad..................... 50
Licensaftale................................................ 80
07
85
07 Alfabetisk stikordsregister
M
Mellempunkt.............................................. 51
Menutræ
avanceret.............................................. 44
enkel..................................................... 32
Menuvalg............................................... 8, 44
Målestok/Aktuel rute på hurtigmenuen 30, 40
N
Navigeringsknap........................................ 22
Niveauforskelle
markering på kort................................. 72
Pilknapper.................................................. 22
Postnummer
søgning................................................. 47
Screen saver.............................................. 59
Seneste 20 destinationer..................... 34, 49
Simulering.................................................. 61
Skift mellem indstillinger............................ 30
Skærmindstilling
kortfarve................................................ 37
sprog.................................................... 37
R
Slet i rejseplan........................................... 52
Rejseplan................................................... 51
næste destination................................. 53
Sted på kort......................................... 35, 49
Returrejse.................................................. 49
Sprog................................................... 37, 59
Symboler
faciliteter............................................... 73
Nuværende position.................................. 54
Næste destination i rejseplanen................ 53
Ruteskitse.................................................. 40
Systemvalg................................................ 59
Rutevalgsindstillinger................................. 56
Søgeveje beskrevet i håndbogen................ 8
Ryd destination.......................................... 36
Søgning
generelt.................................................
postnummer.........................................
via koordinater......................................
via sted på kort.....................................
O
Om
information om kort-dvd'en.................. 60
Omkørsel
hurtigmenuen........................................ 41
86
P
S
Rullemenu.................................................. 42
avanceret tilstand................................. 42
enkel tilstand......................................... 30
Nulstil til standard................................ 57, 60
07
Ophavsret.................................................. 82
Symbolet "Forstyr ikke"............................. 22
Systemindstillinger....................................... 9
23
47
50
49
07 Alfabetisk stikordsregister
T
Æ
Talemeddelelser........................................ 25
Ændringer i bogen....................................... 8
Talevejvisning
hurtigmenuen.................................. 30, 40
Trafikinformation........................................ 30
hurtigmenuen........................................ 41
Transport af bil........................................... 78
Tænd/sluk.................................................... 9
V
Vartegn...................................................... 72
Vejledende stemme................................... 37
Vejledende volumen.................................. 37
Vejledning
påbegynd........................................ 34, 46
Vejledningsvalg.......................................... 58
Vejnumre.................................................... 72
07
Vis destination........................................... 36
Vis kort....................................................... 37
87
07 Alfabetisk stikordsregister
07
88
VOLVO C30, S40, V50, C70 & XC90
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI)
INSTRUKTIONSBOG
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&&&,,9Vc^h]6I%.'%Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%%.!8deng^\]i'%%%"'%%.Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising