Volvo | C70 | Instruktionsvejledning | Volvo C70 2009 Instruktionsvejledning

Volvo C70 2009 Instruktionsvejledning
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:33:51+01:00; Page 1
VOLVO C70
Instruktionsbog
WEB EDITION
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&%&+%9Vc^h]!6I%-'%!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%%-!8deng^\]i'%%%"'%%-Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 1
KÆRE VOLVO-EJER
TAK FORDI DU VALGTE VOLVO!
Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i din Volvo. Bilen
er konstrueret med din og dine passagerers sikkerhed og komfort for øje. Volvo er en af verdens sikreste personbiler. Den er
konstrueret med henblik på at overholde de gældende sikkerheds- og miljøkrav.
For at øge din køreglæde anbefaler vi, at du gør dig fortrolig
med udstyret, anvisningerne og vedligeholdelsesoplysningerne
i denne instruktionsbog.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 2
Indhold
00 01 02
00 Indledning
01 Sikkerhed
Vigtige oplysninger...................................... 8
Volvo og miljøet........................................ 11
Sikkerhedsseler.........................................
Airbag-systemet........................................
Airbags (SRS)............................................
Til- og frakobling af airbag (SRS)*.............
Sideairbag (SIPS-bag)...............................
Gardinairbag (DMIC).................................
WHIPS.......................................................
Roll-Over Protection System (ROPS)........
Hvornår udløses systemet........................
Kollisionsstatus.........................................
Børnesikkerhed.........................................
16
19
20
22
24
26
27
29
30
31
32
02 Instrumenter, kontakter og
reguleringsanordninger
Oversigt over venstrestyret bil..................
Oversigt over højrestyret bil......................
Betjeningspanel på førerens dør...............
Kombinationsinstrument...........................
Kontrol- og advarselssymboler.................
Informationsdisplay...................................
Stikkontakt................................................
Belysningspanel........................................
Venstre kontaktarm...................................
Højre kontaktarm......................................
Fartpilot*....................................................
Knapper på rattet*.....................................
Ratindstilling, advarselsblinklys................
Parkeringsbremse.....................................
Elektriske rudetræk...................................
Sidespejle..................................................
Personlige indstillinger..............................
38
40
42
43
44
48
50
51
53
56
58
60
61
62
63
65
68
HomeLinkŸ EU*......................................... 71
2
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 3
Indhold
03 04 05
03 Klima
Generelt om klimaet..................................
Elektronisk klimaanlæg, ECC*..................
Luftfordeling..............................................
Brændstofdrevet motor- og kabinevarmer*...........................................................
Brændstofdrevet ekstravarmer* (diesel). . .
76
78
81
82
85
04 Interiør
05 Lås og alarm
Forsæder................................................... 88
Elektrisk sammenfoldelig kaleche ............ 91
Vindskærm*............................................... 95
Kabinebelysning........................................ 96
Opbevaringssteder i kabinen.................... 98
Bagagerum............................................. 102
Fjernbetjening med nøgleblad................
Privatlåsning*..........................................
Låsepunkter............................................
Keyless drive*..........................................
Batteri i fjernbetjening.............................
Låsning og oplåsning..............................
Alarm*......................................................
108
111
113
114
117
118
122
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
3
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 4
Indhold
06 07 08
4
06 Start og kørsel
07 Hjul og dæk
Generelt.................................................. 128
Brændstofpåfyldning.............................. 130
Start af motor.......................................... 132
Keyless drive*.......................................... 134
Manuel gearkasse................................... 135
Automatgearkasse.................................. 137
Bremsesystemet..................................... 141
DSTC - Stabilitets- og traktionssikringssystem*....................................................... 143
Parkeringshjælp*..................................... 145
BLIS* - Blind Spot Information System... 147
Bugsering og bjergning........................... 150
Starthjælp................................................ 153
Kørsel med anhænger............................. 154
Trækanordning*...................................... 156
Delelig trækkrog*.................................... 158
Lastning.................................................. 162
Tilpasning af lyskegle.............................. 163
Generelt..................................................
Tryk i dæk...............................................
Advarselstrekant* og reservehjul............
Skift af hjul..............................................
Midlertidig dæklapning*..........................
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
08 Vedligeholdelse
166
170
173
176
178
Rengøring................................................ 184
Udbedring af lakskader........................... 187
Rustbeskyttelse...................................... 188
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 5
Indhold
09 10 11
09 Vedligeholdelse og service
Volvo-service..........................................
Egen vedligeholdelse..............................
Motorhjelm og motorrum........................
Olier og væsker.......................................
Viskerblade.............................................
Batteri......................................................
Udskiftning af pærer...............................
Sikringer..................................................
10 Infotainment
192
193
194
195
200
201
203
209
11 Specifikationer
Generelt..................................................
Audiofunktioner.......................................
Radiofunktioner.......................................
Cd-funktioner..........................................
Menustruktur – lydanlægget...................
Telefonfunktioner*...................................
Menustruktur – telefon*...........................
Bluetooth handsfree*..............................
218
219
223
228
230
231
238
241
Typebetegnelse.......................................
Mål og vægt............................................
Motorspecifikationer...............................
Motorolie.................................................
Væsker og smøremidler..........................
Brændstof...............................................
Katalysator..............................................
Elektrisk anlæg........................................
Typegodkendelse....................................
248
250
252
254
258
260
264
265
267
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
5
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 6
Indhold
12
12 Alfabetisk stikordsregister
Alfabetisk stikordsregister...................... 268
6
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 7
Indhold
7
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 8
Indledning
Vigtige oplysninger
Læsning af instruktionsbogen
Ekstraudstyr
Indledning
Alle typer ekstraudstyr/tilbehør markeres med
en asterisk .
En god måde at lære sin nye bil at kende er at
læse instruktionsbogen, helt inden den første
tur i bilen. Derved får du mulighed for at stifte
bekendtskab med nye funktioner, får råd om,
hvordan du bedst håndterer bilen i forskellige
situationer, og lærer at gøre brug af alle bilens
finesser på bedst mulig måde. Vær opmærksom på de sikkerhedsanvisninger, der gives i
bogen.
Det udstyr, der beskrives i instruktionsbogen,
findes ikke i alle biler . Ud over standardudstyret beskrives også valgfrit udstyr (fabriksmonteret udstyr) og andet tilbehør (eftermonteret
ekstraudstyr). Hvis du er i tvivl om, hvad der er
standardudstyr, ekstraudstyr/tilbehør, bedes
du kontakte din Volvo-forhandler.
Udbuddet af ekstraudstyr/tilbehør til de forskellige bilmodeller varierer alt efter marked.
Størsteparten af ekstraudstyr er fabriksmonteret og kan ikke eftermonteres, tilbehør monteres bagefter.
Kontakt din autoriserede Volvo-forhandler for
mere information.
Særlige tekster
ADVARSEL
Advarselstekster oplyser om risiko for personskade.
VIGTIGT
Volvos biler er forskelligt udstyret, idet de er
tilpasset forskellige markeders behov samt
nationale og lokale love og bestemmelser.
Vigtigt-tekster oplyser om risiko for materielle skader.
Specifikationer, konstruktionsoplysninger og
illustrationer i instruktionsbogen er ikke bindende. Vi forbeholder os ret til at foretage
ændringer uden varsel.
OBS-tekster giver råd eller tips, der gør det
lettere at bruge f.eks. finesser og funktioner.
OBS
© Volvo Car Corporation
Fodnote
Visse oplysninger i instruktionsbogen gives i en
fodnote nederst på siden. Disse oplysninger er
8
et tillæg til den tekst, de henviser til via nummeret. Hvis fodnoten vedrører tekst i en tabel,
bruges bogstaver i stedet for tal som henvisning.
Meddelelsestekster
I bilen findes der displayer til visning af meddelelsestekster. Disse meddelelsestekster
markeres i instruktionsbogen ved, at teksten er
lidt større og farvet grå. Eksempler på dette
findes i menu- og meddelelsestekster på informationsdisplayet (f.eks. Lydindstillinger).
Mærkater
I bilen er der forskellige typer mærkater, som
skal formidle vigtig information på en enkel og
tydelig måde. Mærkaterne findes i bilen i følgende faldende grad af advarsel/information.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 9
Indledning
Vigtige oplysninger
Information
G031593
Risiko for skade på ejendom
G031592
Advarsel for personskade
G031590
Sorte ISO-symboler på gult advarselsfelt, hvid
tekst/billede på sort meddelelsesfelt. Farlig
situation der, hvis den ikke undgås, kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald.
Hvide ISO-symboler på sort symbolfelt, hvid
tekst/billede på sort meddelelsesfelt. Hvis der
kræves farve, skal mærkaten være blå. Farlig
situation der, hvis den ikke undgås, kan medføre mindre eller begrænsede skader på ejendom.
Hvide ISO-symboler og hvid tekst/billede på
sort meddelelsesfelt.
Procedurelister
Procedurer, der omfatter ting, der skal gøres i
en bestemt rækkefølge, er i instruktionsbogen
forsynet med numre.
9
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 10
Indledning
Vigtige oplysninger
Når en anvisning med flere trin ledsages af
en serie illustrationer, har hvert trin samme
nummer som den tilsvarende illustration.
Nummererede lister med bogstaver forekommer ved serier af illustrationer, hvor
den indbyrdes rækkefølge af anvisningerne ikke er relevant.
Der er nummererede og unummererede
pile. De bruges til at illustrere en bevægelse.
Hvis en anvisning med flere trin ikke ledsages
af en serie illustrationer, er de enkelte trin nummereret på normal vis.
Positionslister
På oversigtsbilleder, hvor forskellige dele
udpeges, benyttes røde cirkler med et tal
indeni. Tallet gentages på den positionsliste, der findes i tilslutning til illustrationen,
der viser genstanden.
Punktlister
Når der forekommer en opremsning i instruktionsbogen, benyttes en punktliste.
Eksempel:
•
•
Kølevæske
Motorolie
Fortsættelse følger
`` Dette symbol er placeret længst nede til
højre, når et afsnit fortsætter på næste opslag.
10
Indlæsning af data
Tilbehør og ekstraudstyr
En eller flere computere i din Volvo kan indlæse
detaljerede oplysninger. Disse data, der er
beregnet til brug i forskningsøjemed for at videreudvikle sikkerheden samt til diagnosticering
af fejl i visse af bilens systemer, kan indeholde
oplysninger såsom førerens og passagerernes
brug af sikkerhedsseler, oplysninger om funktionen af bilens forskellige systemer og moduler samt status af motor, gasreguleringsspjæld,
styretøj, bremser og andre systemer. Disse
oplysninger kan omfatte førerens måde at køre
bilen på. Det kan f.eks. dreje sig om data om
kørselshastighed, brug af bremsepedal eller
speeder samt ratudslag. Sidstnævnte data kan
gemmes i en begrænset tid, mens bilen kører,
og derefter under forløbet af en kollision eller i
situationer, hvor bilen lige undgår uheld. Volvo
Car Corporation vil ikke medvirke til udlevering
af de lagrede oplysninger uden samtykke.
Volvo Car Corporation kan dog tvinges til at
udlevere oplysningerne som følge af national
lovgivning. I øvrigt kan Volvo Car Corporation
og de autoriserede værksteder læse og bruge
oplysningerne.
Forkert tilslutning og montering af ekstraudstyr
kan påvirke bilens elektroniske system negativt. Noget tilbehør fungerer kun, når den tilknyttede software er programmeret ind i bilens
computersystem. Kontakt derfor altid et autoriseret Volvo-værksted, inden ekstraudstyr,
som tilsluttes eller påvirker det elektriske
system, monteres.
Information på internet
På www.volvocars.com findes yderligere information vedrørende din bil.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 11
Indledning
Volvo og miljøet
G000000
Volvo Car Corporations miljøfilosofi
Omsorg for miljøet er en af Volvo Car Corporations kerneværdier, som styrer al aktivitet. Vi
er også overbevist om, at vores kunder deler
vores omtanke for miljøet.
Samtlige Volvo-modeller har EPI (Environmental Product Information) varedeklaration. Deraf
fremgår det, hvordan miljøet påvirkes i hele
bilens livscyklus.
Som fører er det muligt at påvirke brændstofforbruget. Flere oplysninger kan findes under
overskriften Tag hensyn til miljøet.
En Volvo opfylder strenge internationale miljøkrav og er desuden fremstillet på en af verdens
mest ressourceeffektive og reneste fabrikker.
Volvo Car Corporation har et globalt ISO-certifikat, der inkluderer miljøstandarden ISO
14001, omfattende alle fabrikker og flere af
vore andre enheder. Vi stiller også krav til vores
samarbejdspartneres måde at arbejde systematisk med miljørelaterede spørgsmål.
Du kan lære mere herom på
www.volvocars.com/EPI.
Din Volvo er fremstillet efter konceptet "Ren
indefra og ud" – et koncept, der omfatter et rent
kabinemiljø samt højeffektiv rensning af
udstødningsgassen. I mange tilfælde ligger
udstødningsudslippet langt under gældende
normer.
Brændstofforbrug
Volvo-biler har et konkurrencedygtigt brændstofforbrug i deres respektive klasser. Jo lavere
brændstofforbruget er, des lavere er udslippet
af drivhusgassen kuldioxid.
Effektiv udstødningsrensning
Ren luft i kabinen
Kabinefiltret forhindrer, at der trænger støv og
pollen ind i kabinen gennem luftindtaget.
11
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 12
Indledning
Volvo og miljøet
Et avanceret luftkvalitetssystem, IAQS* (Interior Air Quality System), sikrer, at den indstrømmende luft er renere end luften uden for i
trafikken.
Systemet består af en elektronisk sensor og et
kulfilter. Den indstrømmende luft overvåges
kontinuerligt, og hvis indholdet af visse sundhedsskadelige gasser, f.eks. kulilte, bliver for
højt, lukkes luftindtaget. En sådan situation kan
f.eks. opstå i tæt trafik, bilkøer eller tunneller.
Kulfiltret forhindrer indstrømning af kvælstofilte, troposfærisk ozon og kulbrinter.
Tekstilstandard
Interiøret i en Volvo er udformet med henblik på
at være sundt og behageligt, selv for kontaktallergikere og astmatikere. Der er lagt særlig
stor vægt på at vælge miljøtilpassede materialer. Dermed opfylder de også kravene i standarden Öko-Tex 100 1, et stort fremskridt hen
imod et sundere kabinemiljø.
Øko-Tex-certificeringen omfatter for eksempel
sikkerhedsseler, måtter og stoffer. Læderet i
indtrækket er kromfrit garvet med vækststoffer
og opfylder certificeringskravene.
Volvos værksteder og miljøet
Gennem regelmæssig vedligeholdelse skaber
du forudsætninger for lang levetid og lavt
1
12
brændstofforbrug for bilen. På den måde
bidrager du til et renere miljø. Når Volvos værksteder bliver betroet at servicere og vedligeholde bilen, indgår den i vores system. Vi stiller
krav til, hvordan vores værkstedslokaler skal
udformes for at undgå spild og udslip til miljøet.
Personalet på Volvos værksteder har den viden
og de værktøjer, som er nødvendige for
omsorg for miljøet.
•
Kør blødt og undgå kraftige opbremsninger.
•
Kør i det højest mulige gear. Lavere
omdrejningshastighed giver lavere brændstofforbrug.
•
•
Brug motorbremsning ved opbremsning.
Tag hensyn til miljøet
•
Håndtér miljøskadeligt affald, f.eks. batterier og olie, på en miljøtilpasset måde. Hvis
du er i tvivl om, hvordan denne type affald
skal deponeres, bør du rådføre dig med et
autoriseret Volvo-værksted.
•
Sørg for regelmæssig vedligeholdelse af
bilen.
•
Høj hastighed øger brændstofforbruget
væsentligt på grund af større luftmodstand. Ved en fordobling af hastigheden
øges luftmodstanden 4-foldigt.
Du kan let selv bidrage til at skåne miljøet ved
f.eks. at køre økonomisk og ved at udføre service og vedligeholde bilen efter anvisningerne
i instruktionsbogen.
Nedenfor følger nogle råd om, hvordan man
tager hensyn til miljøet (flere råd om miljøet og
økonomisk kørsel kan findes på se side 128):
•
Reducér brændstofforbruget ved at vælge
ECO-dæktryk, se side 170.
•
Taglast og skiboks giver større luftmodstand og øger brændstofforbruget. Fjern
dem umiddelbart efter brug.
•
Tøm bilen for unødvendige ting. Jo større
belastning, des højere brændstofforbrug.
•
Hvis bilen har motorvarmer, bør den altid
bruges inden koldstart. Det reducerer
brændstofforbruget og mindsker udslippet.
Mere information kan findes på www.oekotex.com
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Undgå at køre i tomgang. Overhold de
lokale bestemmelser. Sluk for motoren ved
længere ventetid.
Ved at følge disse råd kan brændstofforbruget
sænkes, uden at hverken køretiden forlænges,
eller køreglæden mindskes. Du skåner bilen,
sparer penge og mindsker ressourceforbruget.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 13
Indledning
13
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 14
Sikkerhedsseler.......................................................................................
Airbag-systemet......................................................................................
Airbags (SRS)..........................................................................................
Til- og frakobling af airbag (SRS)*...........................................................
Sideairbag (SIPS-bag).............................................................................
Gardinairbag (DMIC)...............................................................................
WHIPS.....................................................................................................
Roll-Over Protection System (ROPS)......................................................
Hvornår udløses systemet......................................................................
Kollisionsstatus.......................................................................................
Børnesikkerhed.......................................................................................
14
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
16
19
20
22
24
26
27
29
30
31
32
G020871
C70; 7; 3
evastarck
C70; 7; 3
evastarck
SIKKERHED
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 15
01
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 16
01 Sikkerhed
Sikkerhedsseler
01
Generelle oplysninger
Sådan udløses sikkerhedsselen
±
Tryk på den røde knap i spændet, og lad
derefter rullen trække sikkerhedsselen ind.
Hvis den ikke rulles helt ind, bør sikkerhedsselen føres ind med hånden, så den
ikke hænger løs.
Sikkerhedsselen spærres og kan ikke trækkes
ud:
G020104
•
•
•
Strækning af hoftesele. Selen skal være lavt placeret.
En opbremsning kan få alvorlige følger, hvis
sikkerhedsselen ikke er i brug. Kontrollér derfor, at alle passagerer har spændt sikkerhedsselen. For at sikkerhedsselen kan yde maksimal beskyttelse, er det vigtigt, at den ligger
godt an mod kroppen. Hæld ikke ryglænet for
langt bagud. Sikkerhedsselen er beregnet til
brug i normal siddestilling.
Sådan spændes sikkerhedsselen
±
16
Træk langsomt sikkerhedsselen ud, og
spænd den ved at skyde låsetungen ned i
spændet. Et højt klik angiver, at sikkerhedsselen er spændt.
hvis den trækkes for hurtigt ud
ved bremsning og acceleration
hvis bilen hælder kraftigt.
Tænk på at
•
undlad at bruge clips eller andet, der forhindrer sikkerhedsselen i at sidde rigtigt
•
sikkerhedsselen må ikke være snoet eller
vredet
•
•
hofteselen skal sidde lavt (ikke over maven)
stræk hofteselen over hoften ved at trække
i diagonalselen, som vist på illustrationen.
ADVARSEL
Sikkerhedsselen og airbaggen fungerer
sammen. Hvis sikkerhedsselen ikke er i brug
eller bruges forkert, kan dette påvirke airbaggens effekt i tilfælde af en kollision.
ADVARSEL
Hver sikkerhedssele er kun beregnet til én
person.
ADVARSEL
Man bør aldrig selv ændre eller reparere sikkerhedsselen. Kontakt et autoriseret Volvoværksted. Hvis sikkerhedsselen har været
udsat for kraftig belastning, f.eks. i forbindelse med en kollision, skal hele sikkerhedsselen udskiftes. En del af sikkerhedsselen beskyttende egenskaber kan være
gået tabt, selv om den forekommer at være
ubeskadiget. Sikkerhedsselen bør også
udskiftes, hvis den er slidt eller beskadiget.
Den nye sikkerhedssele skal være typegodkendt og beregnet til samme plads som den
gamle sikkerhedssele.
ADVARSEL
Bagsædet er beregnet til maksimalt to passagerer.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 17
01 Sikkerhed
Sikkerhedsseler
Sikkerhedssele og graviditet
lerne). Der skal stræbes efter størst mulig
afstand mellem maven og rattet.
•
Oplysning om, hvilke sikkerhedsseler der
bruges på bagsædet. Der vises en meddelelse på informationsdisplayet ved brug
af sikkerhedsselerne. Meddelelsen slettes
automatisk efter ca. 30 sekunder, men kan
også fjernes manuelt ved at trykke på
READ-knappen.
•
Påmindelse om, at en sikkerhedssele på
bagsædet er taget af under kørslen.
Påmindelsen gives i form af en meddelelse
på informationsdisplayet kombineret med
lyd- og lyssignaler. Påmindelsen ophører,
når sikkerhedsselen er taget på igen, men
kan også bekræftes manuelt med et tryk på
READ-knappen.
Sikkerhedsselen skal altid anvendes under
graviditet. Men det er vigtigt, at den anvendes
på rette måde. Sikkerhedsselen skal ligge tæt
mod skulderen, med den diagonale del mellem
brysterne og mod siden af maven. Hoftedelen
af sikkerhedsselen skal ligge plant mod siden
af lårene og så lavt under maven som muligt –
den må aldrig kunne glide op. Sikkerhedsselen
skal befinde sig så tæt mod kroppen som
muligt uden unødvendigt spillerum. Kontrollér
også, at den ikke er snoet.
I takt med at graviditeten skrider frem, skal en
gravid fører indstille sædet og rattet således, at
hun har fuld kontrol over bilen (hvilket indebærer, at man let skal kunne nå rattet og peda-
G029652
G020105
Påmindelse om sikkerhedssele
Passagerer uden sele bliver gennem hørbar og
lyspåmindelse påmindet om at tage sikkerhedssele på. Den hørbare påmindelse er
hastighedsafhængig og i nogle tilfælde tidsafhængig. Lyspåmindelse findes i loftskonsollen
og i kombinationsinstrumentet.
01
Meddelelsen på informationsdisplayet, som
viser hvilke sikkerhedsseler, der bruges, er altid
tilgængelig. Man får lagrede meddelelser at se
ved at trykke på READ-knappen.
Visse markeder
Hvis føreren ikke har sin sikkerhedssele på, bliver han med lyd- og lyssignaler mindet om at
tage selen på. Ved lav hastighed gives lydpåmindelsen de første seks sekunder.
Barnestole omfattes ikke af systemet til påmindelse om sikkerhedssele.
Bagsæde
Påmindelse om sikkerhedssele i bagsædet har
to delfunktioner:
``
17
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 18
01 Sikkerhed
01
Sikkerhedsseler
Selestrammere
Alle sikkerhedsseler er forsynet med selestrammer. En mekanisme i selestrammeren
strækker sikkerhedsselen i tilfælde af en tilstrækkelig kraftig kollision. Sikkerhedsselen
fastholder dermed personen mere effektivt.
G020106
Seleguide
Seleguiden findes på både fører- og passagersædet.
Seleguiden er et hjælpemiddel, der har til formål at give lettere adgang til sikkerhedsselen.
Ved ind- og udstigning til/fra bagsædet skal
sikkerhedsselen tages ud af seleguiden og
anbringes længst bagude på selestangen. Sæt
sikkerhedsselen tilbage i seleguiden bagefter.
18
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 19
01 Sikkerhed
Airbag-systemet
Advarselssymbol på
kombinationsinstrumentet
01
Sammen med advarselssymbolet
vises, om nødvendigt, en meddelelse på displayet. Hvis advarselssymbolet er defekt, tændes advarselstrekanten, og meddelelsen
SRS-AIRBAG SERVICE
PÅKRÆVET eller SRS-AIRBAG
SERVICE STRAKS vises på displayet. Kontakt snarest muligt et
autoriseret Volvo-værksted.
G029041
ADVARSEL
Airbag-systemet 1 overvåges konstant af
systemets styreenhed. Når startnøglen drejes
til I, II eller III, tændes advarselssymbolet i
kombinationsinstrumentet. Symbolet slukkes
efter ca. 6 sekunder, hvis der ikke er nogen fejl
i Airbag-systemet1.
1
Hvis advarselssymbolet for Airbag-systemet bliver ved med at være tændt eller tændes under kørslen, er det et tegn på, at
Airbag-systemet ikke fungerer fuldt ud.
Symbolet kan angive en fejl i sele-, SIPS-,
SRS- eller IC-systemet. Kontakt snarest
muligt et autoriseret Volvo-værksted.
Inkluderer SRS og selestrammere, SIPS, DMIC og ROPS.
19
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 20
01 Sikkerhed
01
Airbags (SRS)
SRS-systemet, venstrestyret bil
Systemet består af airbags og sensorer. Ved en
tilstrækkelig kraftig kollision reagerer sensorer,
og airbaggen(e) pustes op, samtidig med at
de(n) bliver varm(e). For at dæmpe stødet mod
airbaggen tømmes den igen, når den presses
sammen. I forbindelse hermed udvikles der en
del røg i bilen, hvilket er helt normalt. Hele forløbet med oppustning og tømning af airbaggen
sker på nogle få tiendedele af et sekund.
ADVARSEL
Reparation må kun udføres af et autoriseret
Volvo-værksted. Indgreb i airbag-systemet
kan forårsage forkert funktion og få alvorlige
personskader til følge.
20
G020113
G020110
G020111
Airbag-systemet
SRS-systemet, højrestyret bil
OBS
Sensorerne reagerer forskelligt, alt efter kollisionsforløbet samt om sikkerhedsselen på
førersædet eller passagersædet foran er i
brug eller ej.
Der kan derfor opstå ulykkessituationer,
hvor kun én (eller ingen) af airbaggene udløses. Airbag-systemet beregner den kollisionskraft, som bilen udsættes for, og tilpasses herefter, således at én eller flere airbags
udløses.
Også airbaggenes kapacitet tilpasses efter
den kollisionskraft, som bilen udsættes for.
Placering af airbag i passagersiden, venstrestyret
hhv. højrestyret bil.
ADVARSEL
Der må ikke anbringes genstande foran eller
oven på instrumentpanelet, hvor passagerpladsens airbag befinder sig.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 21
01 Sikkerhed
Airbags (SRS)
Airbag (SRS) i passagersiden
Airbag (SRS) i førersiden
01
ADVARSEL
Hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet, må man
aldrig anbringe et barn i barnestol eller på
barnepude på forsædet.2
Lad aldrig et barn stå eller sidde foran passagersædet. Personer der er mindre end
140 cm, må aldrig sidde på passagerpladsen, hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet.
Som supplement til sikkerhedsselen i førersiden er bilen forsynet med en airbag, SRS (Supplemental Restraint System). Denne airbag er
monteret sammenfoldet midt i rattet. Rattet er
mærket SRS AIRBAG.
G020109
G020108
Medmindre ovenstående nøje følges, risikerer man at barnet bringes i livsfare.
Som supplement til sikkerhedsselen i førersiden er bilen forsynet med en airbag 1, som
ligger sammenfoldet i et rum over handskerummet Panelet er mærket SRS AIRBAG.
Sikkerhedsselen og airbaggen fungerer
sammen. Hvis sikkerhedsselen ikke er i brug
eller bruges forkert, kan dette påvirke airbaggens effekt i tilfælde af en kollision.
1
2
For ikke at komme til skade, hvis airbaggen
udløses, skal passageren sidde så oprejst
som muligt, med fødderne på gulvet og ryggen mod ryglænet. Sikkerhedsselen skal
være spændt.
G032243
ADVARSEL
ADVARSEL
Placering af airbag-skilt på passagersiden foran.
Ikke alle biler har airbag (SRS) på passagersiden. Den kan være fravalgt, da bilen blev købt.
Nærmere oplysninger om tilkoblet/frakoblet airbag (SRS) fremgår af se side 22.
21
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 22
01 Sikkerhed
Til- og frakobling af airbag (SRS)*
Lukning med nøgle - PACOS
ADVARSEL
Generelle oplysninger
Hvis airbaggen er tilkoblet og symbolet
Airbaggen (SRS) på passagerpladsen i forsædet kan frakobles, hvis bilen er udstyret med en
omskifter for PACOS. For information om,
hvordan tilkobling/frakobling sker, se under
overskriften Til- og frakobling.
i loftskonsollen er tændt, må man
aldrig anbringe et barn i barnestol eller på
barnepude på forsædet. Hvis ovenstående
ikke følges, kan barnet komme i livsfare.
Lukning med nøgle/omskifter
Omskifteren til airbaggen på passagerpladsen
(PACOS) befinder sig på gavlen af instrumentpanelet i passagersiden og er tilgængelig, når
døren åbnes (se under overskriften Omskifter
for – PACOS nedenfor). Kontrollér, at afbryderen står i den ønskede stilling. Volvo anbefaler,
at nøglebladet bruges til at ændre stilling.
ADVARSEL
Lad ikke nogen passager sidde på passagerpladsen, hvis tekstmeddelelsen på loftspanelet viser, at airbaggen (SRS) er frakoblet, samtidig med at advarselssymbolet
for Airbag-systemet vises på kombinationsinstrumentet. Dette tyder på, at der er
opstået en alvorlig fejl. Kontakt snarest
muligt et autoriseret Volvo-værksted.
For information om nøglebladet, se side 109.
ADVARSEL
Medmindre ovenstående nøje følges, kan
det medføre livsfare.
ADVARSEL
Hvis bilen er forsynet med airbag (SRS) på
passagerpladsen foran, men ikke har
omskifter (PACOS), er airbaggen altid tilkoblet.
22
Til- og frakobling
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G019800
01
Omskifterens placering.
Airbaggen er tilkoblet. Med omskifteren i
denne stilling må en passager, der er over
140 cm høj, sidde på den forreste passagerplads, men aldrig et barn i en barnestol
eller på en barnepude.
Airbaggen er frakoblet. Med omskifteren i
denne stilling må et barn sidde på den forreste passagerplads i en barnestol eller på
en barnepude, men ikke personer, der er
højere end 140 cm.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 23
01 Sikkerhed
Til- og frakobling af airbag (SRS)*
ADVARSEL
01
Besked
Tilkoblet airbag (passagerpladsen):
Der må aldrig anbringes et barn i barnestol
eller på barnepude på forsæde-passagerpladsen, når denne airbag er tilkoblet. Dette
gælder alle personer, der er mindre end
140 cm.
Frakoblet airbag (passagerplads):
G018346
Medmindre ovenstående nøje følges, kan
det medføre livsfare.
G018344
Personer der er højere end 140 cm, må
aldrig sidde på passagerpladsen, når airbaggen er frakoblet.
Indikering der viser, at passagerpladsens airbag
(SRS) er frakoblet.
En tekstmeddelelse og et symbol på loftspanelet viser, at passagerpladsens airbag (SRS)
er frakoblet (se foregående illustration).
Indikering der viser, at passagerpladsens airbag
(SRS) er tilkoblet.
Et advarselssymbol i loftspanelet indikerer, at
airbaggen (SRS) på forsædepassagerpladsen
er tilkoblet (se foregående illustration).
OBS
Når fjernbetjeningen sættes i tændingsstilling II eller III, vises advarselssymbolet for
airbaggen i kombinationsinstrumentet i ca.
6 sekunder, se side 19.
Derefter tændes indikeringen i loftskonsollen, som viser korrekt status for passagerpladsens airbag. For mere information om
de forskellige tændingspositioner, se
side 132.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
23
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 24
01 Sikkerhed
Sideairbag (SIPS-bag)
01
Sideairbag – SIPS-bag
ADVARSEL
Reparation må kun udføres af et autoriseret
Volvo-værksted.
Indgreb i SIPS-bagsystemet kan forårsage
funktionsfejl og få alvorlige personskader til
følge.
Der kan anbringes en barnestol/barnepude på
forsædet, forudsat at bilen ikke har en tilkoblet 1 airbag i passagersiden.
SIPS-bag
Sideairbaggenes placering.
Ved en sidekollision fordeles en stor del af kollisionskraften af SIPS (Side Impact Protection
System) til vanger, stolper, gulv, loft og andre
dele af karosseriet. Sideairbaggene på forsæderne beskytter brystkassen og udgør en vigtig
del af SIPS. Sideairbaggen befinder sig i forsædets rygramme.
ADVARSEL
Brug kun sædeovertræk, der er godkendt af
Volvo. Andre overtræk kan hindre sideairbaggenes funktion.
Førerplads, venstrestyret bil.
ADVARSEL
Sideairbaggene er et supplement til sikkerhedsselen. Brug altid sikkerhedsselen.
Barnestol og sideairbag
Barnestolens eller barnepudens beskyttelsesegenskaber påvirkes ikke negativt af sideairbaggen.
1
24
G025315
G020118
ADVARSEL
Der må ikke anbringes genstande i området
mellem sædets yderside og dørpanelet, da
dette område kan påvirkes af sideairbaggen.
Nærmere oplysninger om tilkoblet/frakoblet airbag (SRS), se side 22.
SIPS-bag-systemet består af sideairbags og
sensorer. Ved en tilstrækkeligt kraftig kollision
reagerer sensorer, og sideairbaggen pustes
op. Airbaggen pustes op mellem den kørende
og dørpanelet og dæmper dermed stødet for
den kørende i kollisionsøjeblikket. Når airbaggen presses sammen under kollisionen, tømmes den. Normalt pustes kun sideairbaggen i
airbagsiden op.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 25
01 Sikkerhed
01
G025316
Sideairbag (SIPS-bag)
G032246
Passagerplads, venstrestyret bil.
Placering af airbag-skilt på førersiden foran, venstrestyret bil.
25
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 26
01 Sikkerhed
01
Gardinairbag (DMIC)
Egenskaber
ADVARSEL
G025424
G025425
Der opstår risiko for personskade, hvis føreren eller passageren læner sig mod dørpanelet, samtidig med at gardinairbaggen
udløses. I givet fald opnår man heller ikke
den tilsigtede beskyttelse.
Gardinairbaggen DMIC (Door Mounted Inflatable Curtain) er et supplement til SIPS. Den
sidder langs med fører- og passagerdørens
inderside og beskytter i forsædet. Gardinairbaggen aktiveres af sensorer ved en tilstrækkeligt kraftig kollision, eller hvis bilen risikerer
at vælte. Ved aktivering pustes gardinairbaggen op. Gardinairbaggen bidrager til at
beskytte førerens og forsædepassagerens
hoveder mod at slå mod bilens inderside ved
en kollision. Gardinairbaggen aktiveres uanset,
om kalechen er åben eller lukket.
26
ADVARSEL
Der bør ikke skrues eller monteres noget i
loftet eller sidepanelerne. I givet fald opnår
man muligvis ikke den tilsigtede beskyttelse. Kun originale Volvo-dele, der er godkendt til anbringelse disse steder, må bruges.
ADVARSEL
Gardinairbaggen er et supplement til sikkerhedsselen.
Brug altid sikkerhedsselen.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 27
01 Sikkerhed
WHIPS
01
G020347
Beskyttelse mod piskesmældsskader – WHIPS
WHIPS-systemet (Whiplash Protection
System) består af et energiabsorberende
ryglæn og en til systemet tilpasset nakkestøtte
i forsæderne. Systemet aktiveres i tilfælde af
påkørsel bagfra, hvor kollisionsvinklen, hastigheden og det påkørende køretøjs egenskaber
har indvirkning på effekten.
Sædets egenskaber
Når WHIPS-systemet aktiveres, vippes forsædernes ryglæn bagud, hvorved siddestillingen
for føreren og forsædepassageren ændres. På
denne måde mindskes risikoen for piskesmældsskader (whiplash).
WHIPS-systemet er et supplement til sikkerhedsselen. Brug altid sikkerhedsselen.
Barnestolens eller barnepudens beskyttelsesegenskaber påvirkes ikke negativt af WHIPSsystemet.
Korrekt siddestilling
ADVARSEL
ADVARSEL
WHIPS-systemet og barnestol/
barnepude
Foretag aldrig ændringer eller reparationer
af sædet eller selve WHIPS-systemet. Kontakt et autoriseret Volvo-værksted.
For at opnå optimal beskyttelse skal føreren og
forsædepassageren sidde midt på sædet med
så lille afstand som muligt mellem nakkestøtten
og hovedet.
``
27
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 28
01 Sikkerhed
01
WHIPS
WHIPS-systemets funktion må ikke
hindres
ADVARSEL
Hvis sædet har været udsat for en kraftig
belastning, f.eks. i forbindelse med en
påkørsel bagfra, skal WHIPS-systemet kontrolleres af et autoriseret Volvo-værksted.
Nogle af WHIPS-systemets beskyttende
egenskaber kan være gået tabt, selv om
sædet tilsyneladende er ubeskadiget.
G020125
Kontakt et autoriseret Volvo-værksted for at
få kontrolleret systemet, selv efter mindre
påkørsler bagfra.
ADVARSEL
Undgå at placere kasselignende genstande
på en sådan måde, at de klemmes fast mellem bagsædets sædehynde og forsædets
ryglæn. WHIPS-systemets funktion må ikke
hindres.
28
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 29
01 Sikkerhed
Roll-Over Protection System (ROPS)
ROPS-funktion
01
ADVARSEL
Foretag ikke indgreb i ROPS-systemet.
G020797
Der må ikke anbringes genstande over
ROPS-systemet eller bag ved passagerernes nakkestøtte.
Styrtbøjlerne i opslået stilling.
ROPS-systemet består af kraftige styrtbøjler,
som er placeret bag ved passagerernes nakkestøtter samt sensorer. Ved en situation, hvor
bilen risikerer at vælte, eller ved en tilstrækkeligt kraftig kollision bagfra, registrerer sensorerne dette, og styrtbøjlerne skyder op bag
passagerernes hoveder. Styrtbøjlerne aktiveres uanset, om kalechen er åben eller lukket.
Kontakt altid et autoriseret Volvo-værksted,
hvis ROPS-systemet er blevet udløst.
29
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 30
01 Sikkerhed
Hvornår udløses systemet
01
Aktivering af systemet
System
Aktiveres
Selestrammere forsæde
Ved frontal- og/eller side- og/eller bagkollision og/eller væltning.
Selestrammere bagsæde
Ved frontal- og/eller sidekollision og/eller væltning.
Airbags (SRS)
Ved frontalkollisionA
Sideairbags SIPS
Ved sidekollisionA
Gardinairbag DMIC
Ved sidekollision og/eller væltningA
Piskesmældsbeskyttelse, WHIPS
Ved påkørsel bagfra.
Roll-Over Protection System (ROPS)
Ved væltning og/eller kollision bagfra.
A
Ved et sammenstød kan bilen blive kraftigt deformeret, uden at airbaggene udløses. En række faktorer, bl.a. kollisionsgenstandens stivhed og vægt, kørselshastigheden, kollisionsvinklen m.m., har
indvirkning på, hvordan bilens forskellige sikkerhedssystemer aktiveres.
Hvis airbaggene er udløst, anbefales følgende
fremgangsmåde:
•
Få bilen bjerget til et autoriseret Volvoværksted. Kør ikke med udløste airbags.
•
Lad et autoriseret Volvo-værksted tage sig
af udskiftning af dele i bilens sikkerhedssystem.
•
Søg altid læge.
OBS
SRS-, SIPS-, DMIC - sele- og ROPS-systemet udløses kun én gang ved en kollision.
30
ADVARSEL
Airbag-systemets styreenhed befinder sig i
midterkonsollen. Hvis midterkonsollen er
blevet gennemblødt af vand eller en anden
væske, skal batteriledningerne frakobles.
Forsøg ikke at starte bilen, da airbaggene i
så fald kan udløses. Få bilen bjerget til et
autoriseret Volvo-værksted.
ADVARSEL
Kør aldrig med udløste airbags. Det kan
vanskeliggøre styringen af bilen. Også
andre sikkerhedssystemer kan være beskadiget. Den røg og det støv, som dannes ved
udløsning af airbaggene, kan ved intensiv
eksponering forårsage hud- og øjenirritationer/øjenskader. Hvis der opstår gener,
vaskes med koldt vand. Det hurtige udløsningsforløb kan også, kombineret med airbaggens materiale, give friktions- og brandskader på huden.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 31
01 Sikkerhed
Kollisionsstatus
Håndtering efter kollision
Hvis alt ser ud til at være normalt, og det er
kontrolleret, at der ikke er nogen brændstoflækage, kan der gøres startforsøg.
G029042
Tag først startnøglen ud, og sæt den i igen.
Bilens elektronik forsøger nu at foretage tilbagestilling til normal status. Forsøg derefter at
starte bilen. Hvis KOLLISIONSFUNKT. SE
INSTRUKT.BOG stadig vises på displayet, må
bilen ikke køres eller bugseres. Skjulte skader
kan gøre bilen umulig at manøvrere under kørslen, selvom den lader til at kunne køres.
Hvis bilen har været udsat for en kollision, vises
teksten KOLLISIONSFUNKT. SE
INSTRUKT.BOG muligvis på informationsdisplayet. Det betyder, at bilen har nedsat funktion. Kollisionsfunktion er en beskyttelse, der
træder i kraft, hvis kollisionen kan have beskadiget en vigtig funktion i bilen, f.eks. brændstofledninger, sensorer for et beskyttelsessystem eller bremsesystemet.
Startforsøg
Undersøg først, at der ikke er løbet brændstof
ud af bilen. Der må heller ikke lugte af brændstof.
01
ADVARSEL
Forsøg under ingen omstændigheder at
starte bilen igen, hvis der lugter af brændstof, når KOLLISIONSFUNKT. SE
INSTRUKT.BOG vises. Forlad straks bilen.
ADVARSEL
Hvis bilen stadig er i kollisionfunktion, må
den ikke bugseres. Den skal transporteres
fra stedet til et autoriseret Volvo-værksted.
Flytning
Hvis NORMAL MODE vises, efter at
KOLLISIONSFUNKT. SE INSTRUKT.BOG
er tilbagestillet, kan bilen forsigtigt flyttes fra sin
trafikfarlige position. Bilen må ikke flyttes længere end nødvendigt.
ADVARSEL
Forsøg aldrig selv at reparere bilen eller tilbagestille elektronikken, efter at den har
været i kollisionsfunktion. Dette kan føre til
personskader eller til, at bilen ikke fungerer
som normalt. Lad altid et autoriseret Volvoværksted tage sig af kontrol og tilbagestilling af bilen til NORMAL MODE efter
visning af KOLLISIONSFUNKT. SE
INSTRUKT.BOG.
31
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 32
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
01
Børn skal sidde godt og sikkert
Barnestole
skinner og bøjler under sædet. Skarpe kanter
kan beskadige fastgøringsbåndene.
Hvordan barnet placeres i bilen, og hvilket
udstyr, der skal bruges, skal afgøres under
hensyntagen til barnets vægt og størrelse. For
nærmere oplysninger, se side 33.
Lad barnestolens ryglæn hvile mod instrumentpanelet. Dette gælder både for biler uden
airbag på passagerpladsen eller hvis airbaggen er frakoblet.
OBS
Placering af barnestole
Lovbestemmelser om placering af børn i
bilen varierer fra land til land. Find ud af,
hvad bestemmelserne går ud på.
Det er tilladt at anbringe:
Volvos eget børnesikkerhedsudstyr er konstrueret til netop din bil. Brug Volvos originaludstyr
for at sikre, at befæstelsespunkter og befæstelsesanordninger har den rette placering og
tilstrækkelig styrke.
OBS
Kontakt producenten for mere detaljerede
anvisninger, hvis du har spørgsmål vedrørende montering af børnesikkerhedsprodukterne.
1
32
G020128
Børn, uanset alder og størrelse, skal altid være
forsvarligt fastspændt i bilen. Lad aldrig et barn
sidde på skødet af en passager.
En barnestol og en airbag hører ikke sammen!
Volvo tilbyder børnesikkerhedsprodukter, som
er beregnet til og testet af Volvo.
OBS
Ved brug af børnesikkerhedsprodukter er
det vigtigt at læse den monteringsanvisning,
der følger med produkterne.
Fastgør ikke barnestolens fastgøringsbånd til
sædets længdejusteringsstang, fjedre eller
Nærmere oplysninger om tilkoblet/frakoblet airbag (SRS), se side 22.
•
en barnestol/barnepude på passagerforsædet, så længe 1 airbaggen i passagersiden ikke er tilkoblet.
•
en bagudvendt barnestol på bagsædet,
der støtter mod forsædets ryglæn.
Børn skal altid placeres på bagsædet, hvis
passagerpladsens airbag er tilkoblet. Barnet
kan komme alvorligt til skade, hvis airbaggen
pustes op, når barnet sidder på passagerpladsen.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 33
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
ADVARSEL
Airbag-mærkat
ADVARSEL
Hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet, må man
aldrig anbringe et barn i barnestol eller på
barnepude på forsædet2.
Personer der er mindre end 140 cm, må
aldrig sidde på passagerpladsen, hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet.
Medmindre ovenstående nøje følges, risikerer man at barnet bringes i livsfare.
01
Barnepuder/barnestole med stålbøjler eller
anden konstruktion, som kan ligge imod
selelåsens åbningsknap må ikke bruges, da
de utilsigtet kan forårsage åbning af selelåsen.
Lad ikke barnestolens overdel ligge imod
forruden.
Mærkat placeret på instrumentpanelets gavl.
Placering af børn i bilen 3
Vægt/alder
Forsæde A
Bagsæde
Gruppe 0
Volvo barnestol – bagudvendt barnebeskyttelse der fastgøres med bilens sikkerhedssele, fæstebånd og støtteben. B
(0 – 9 måneder)
Volvo barnestol – bagudvendt barnebeskyttelse, der
fastgøres med bilens sikkerhedssele og fæstebånd.
Brug beskyttelsespude mellem barnestolen og instrumentpanelet.
Gruppe 0+
Typegodkendelse: E5 03135
max. 13 kg
Britax Baby Safe Plus – bagudvendt barnebeskyttelse,
der fastgøres med befæstelsessystemet ISOFIX.
Britax Baby Safe Plus – bagudvendt barnebeskyttelse, der
fastgøres med befæstelsessystemet ISOFIX.
Typegodkendelse: E1 03301146
Typegodkendelse: E1 03301146
max. 10 kg
2
3
Typegodkendelse: E5 03135
Nærmere oplysninger om til- og frakobling af airbaggen fremgår af se side 22
Hvad angår anden barnebeskyttelse skal din bil findes på producentens vedlagte liste over køretøjer eller være alment godkendt ifølge normen ECE R44.
``
33
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 34
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
01
Vægt/alder
Forsæde A
Bagsæde
Gruppe 1
Volvo barnestol – bagudvendt barnebeskyttelse, der
fastgøres med bilens sikkerhedssele og fæstebånd.
Brug beskyttelsespude mellem barnestolen og instrumentpanelet.
Volvo barnestol – bagudvendt barnebeskyttelse der fastgøres med bilens sikkerhedssele, fæstebånd og støtteben.B
9 – 18 kg
(9 – 36 måneder)
Typegodkendelse: E5 03135
Typegodkendelse: E5 03135
Britax Fixway – bagudvendt barnebeskyttelse der fastgøres med befæstelsessystemet ISOFIX og fæstebånd.
Britax Fixway – bagudvendt barnebeskyttelse der fastgøres med befæstelsessystemet ISOFIX og fæstebånd.B
Typegodkendelse: E5 03171
Typegodkendelse: E5 03171
Gruppe 2/3
Volvo barnepude – med eller uden ryglæn.
Volvo barnepude – med eller uden ryglæn.
15 – 36 kg
Typegodkendelse: E5 03139
Typegodkendelse: E5 03139
(3 – 12 år)
A
B
Nærmere oplysninger om tilkoblet/frakoblet airbag (SRS), se side 22.
Kontakt en autoriseret Volvo-forhandler for at få befæstelsespunkter monteret ved montering af en bagudvendt barnestol på bagsædet.
ADVARSEL
Hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet, må man
aldrig anbringe et barn i barnestol eller på
barnepude på forsædet4.
Personer der er mindre end 140 cm, må
aldrig sidde på passagerpladsen, hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet.
Medmindre ovenstående nøje følges, risikerer man at barnet bringes i livsfare.
4
34
Nærmere oplysninger om til- og frakobling af airbaggen fremgår af se side 22
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 35
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
01
G020798
SOFIX monteringssystem til
barnestole
ISOFIX-befæstelsespunkterne er skjult bag
den nederste del af bagsædets ryglæn, på de
yderste siddepladser.
Befæstelsespunkternes placering angives af
symboler i ryglænets beklædning (se illustrationen ovenfor).
Befæstelsespunkterne er tilgængelige ved at
trykke sædehynden ned.
Følg altid producentens monteringsanvisninger, når et barnebeskyttelsesprodukt skal fastgøres i ISOFIX-befæstelsespunkterne.
35
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 36
Oversigt over venstrestyret bil................................................................
Oversigt over højrestyret bil....................................................................
Betjeningspanel på førerens dør.............................................................
Kombinationsinstrument.........................................................................
Kontrol- og advarselssymboler...............................................................
Informationsdisplay.................................................................................
Stikkontakt..............................................................................................
Belysningspanel......................................................................................
Venstre kontaktarm.................................................................................
Højre kontaktarm....................................................................................
Fartpilot*..................................................................................................
Knapper på rattet*...................................................................................
Ratindstilling, advarselsblinklys..............................................................
Parkeringsbremse...................................................................................
Elektriske rudetræk.................................................................................
Sidespejle................................................................................................
Personlige indstillinger............................................................................
38
40
42
43
44
48
50
51
53
56
58
60
61
62
63
65
68
HomeLinkŸ EU*....................................................................................... 71
36
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G020901
C70; 7; 3
evastarck
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 37
I N S T R U M E N T E R , K O N T A K T E R O G R E G U L E R I N G S A N O R DNINGER
02
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 38
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Oversigt over venstrestyret bil
20
18
02
22
17
21
16
10
9
8
7
6
5
11
12
13 14 15
19
8
26
8
23 24
25
8
9
7
27
28
29
4
3
2
1
3
31
30
32
34
38
G028206
33
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 39
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Oversigt over venstrestyret bil
Indstilling af rat
Kontakt, eftermonteret tilbehør
Åbningshåndtag motorhjelm
Kontakt, kabinebelysningsautomatik
Betjeningspanel, ruder og sidespejle
Kontakt, eftermonteret tilbehør
Afvisere, fjernlys, kørselscomputer
Kontakt, kabinebelysning højre side
Belysningspanel og åbningsknap tankdækselklap
Display, bilindstillinger/lydanlæg m.m.
Døråbningshåndtag og låseknap.
Indikeringslampe, låsning
Ventilationsspjæld, instrumentpanel
Ventilationsspjæld ved siderude
Fartpilot
Betjening, bilindstillinger/lydanlæg m.m.
Klimaanlæg
Indikeringslampe, advarselsblinklys
Døråbningshåndtag og låseknap
Handskerum
Horn og airbag
Gearstang (manuel)/gearvælger (automatisk)
Kombinationsinstrument
Stikkontakt og cigarettænder
Knapper til infotainment
Kontakt, betjening af kaleche
Forrudeviskere, sprinklere og forlygtesprinklere
Parkeringsbremse
Startlås
Bakspejl, indvendigt
02
Blind Spot Information System, BLIS
Kontakt, ekstraudstyr
Påmindelse om sikkerhedssele og indikering af airbag for passagerplads
Kontakt, kabinebelysning, venstre side
39
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 40
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Oversigt over højrestyret bil
15
17
02
13
18
14
19
16
10
11
12
9
26
9
20 21 22 23 24 25
9
8
8
7
9
6
7
5
27
32
28
4
29
2
4
3
1
30
31
34
40
G019491
33
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 41
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Oversigt over højrestyret bil
Stikkontakt og cigarettænder
Startlås
Kontakt, betjening af kaleche
Kontaktarm, venstre
Parkeringsbremse
Knapper, rat venstre
Betjeningspanel, ruder og sidespejle
Kombinationsinstrument
Handskerum
Horn og airbag
Døråbningshåndtag og låseknap
Knapper, rat højre
Indikeringslampe, låsning
Indikeringslampe, advarselsblinklys
Ventilationsspjæld ved siderude
Døråbningshåndtag og låseknap
Ventilationsspjæld på instrumentpanel
Belysningspanel og åbningsknap tankdækselklap
Klimaanlæg
Betjening, bilindstillinger/lydanlæg m.m.
Display, bilindstillinger/lydanlæg m.m.
Kontakt, kabinebelysning, venstre side
02
Kontaktarm, højre
Åbningshåndtag, motorhjelm
Håndtag, indstilling af rat
Kontakt, eftermonteret tilbehør
Gearstang (manuel)/gearvælger (automatisk)
Kontakt, kabinebelysningsautomatik
Blind Spot Information System, BLIS
Kontakt, eftermonteret tilbehør
Kontakt, ekstraudstyr
Kontakt, kabinebelysning højre side
Påmindelse om sikkerhedssele og indikering af airbag for passagerplads
Bakspejl, indvendigt
41
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 42
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Betjeningspanel på førerens dør
Betjeningspanel på førerens dør
G018241
02
Rudehejs, alle ruder ned/op
Rudetræk
Venstre sidespejl
Indstilling af sidespejle
Højre sidespejl
42
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 43
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kombinationsinstrument
G029046
02
Speedometer.
Afvisere, venstre.
Omdrejningstæller – Viser motorens
omdrejningshastighed i 100
0 omdrejninger/minut.
Advarselssymboler.
Kontrol- og informationssymboler.
Informationsdisplay – På displayet vises
informations- og advarselsmeddelelser,
udetemperatur og ur. Når udetemperaturen ligger fra +2 °C til -5 °C, lyser snefnugsymbolet på displayet. Det advarer om
skridningsrisiko. Når bilen har holdt stille,
viser udendørstermometeret muligvis en
for høj værdi.
Brændstofmåler, se også kørselscomputer
s. 54.
Informationssymbol.
Fjernlysindikator.
Display – Viser det valgte gear i automatgearkassen, regnsensor, kilometertæller,
triptæller og fartpilot.
Knap til triptællere – Benyttes ved måling
af korte strækninger. Ved korte tryk på
knappen skiftes der mellem triptællerne
T1 og T2. Med et langt tryk (over 2 sekunder) nulstilles den aktiverede triptæller.
Temperaturmåler - Bruges til motorens
kølesystem. Hvis temperaturen bliver
unormalt høj, og viseren bevæger sig ind i
det røde felt, vises en meddelelse på displayet. Husk, at f.eks. en ekstra forlygte
foran luftindtaget forringer kølingen under
høje udetemperaturer og stor belastning
på motoren.
Kontrol- og advarselssymboler.
Højre afvisere.
43
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 44
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kontrol- og advarselssymboler
Symboler for funktionskontrol
02
Symboler midt på instrumentet
Når symbolet lyser:
Alle kontrol- og advarselssymboler 1 tændes,
når startnøglen drejes til stilling II inden start.
Dette viser, at symbolerne fungerer. Når motoren er startet, skal samtlige symboler slukkes,
undtagen håndbremsesymbolet, som først
slukkes, når bremsen udløses.
1. Stands på en sikker måde. Bilen må ikke
køre videre.
2. Læs teksten på informationsdisplayet.
Afhjælp ifølge meddelelsen på displayet.
Slet meddelelsen med READ.
G030755
Hvis motoren ikke starter inden 5
sekunder, slukkes alle symboler,
undtagen symbolerne for fejl i
udstødningsrensesystemet og lavt
olietryk. Visse symboler mangler
muligvis den bagvedliggende
funktion, alt efter bilens udstyr.
Det røde advarselssymbol tændes, når der er angivet en fejl, som
kan indvirke på sikkerheden og/
eller bilens kørbarhed. Samtidig
vises en forklarende tekst på informationsdisplayet. Symbolet bliver stående,
indtil fejlen er udbedret, men tekstmeddelelsen
kan trykkes væk med READ-knappen, se
side 48. Advarselssymbolet kan også tændes i kombination med andre symboler.
1
44
For visse motorvarianter anvendes symbolet for lavt olietryk ikke. Advarsel gives via tekst på displayet, se side 48.
Det gule informationssymbol tændes i kombination med tekst på
informationsdisplayet. Meddelelseteksten slukkes ved at trykke på
READ-knappen, se side 48, eller
forsvinder automatisk efter nogen tid (tiden
varierer, afhængigt af hvilken funktion der indikeres).
Det gule informationssymbol kan også tændes
i kombination med andre symboler.
OBS
Når servicemeddelelsen vises, slukkes
symbolet og meddelelsen ved hjælp af
READ-knappen, eller forsvinder automatisk
efter nogen tid.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 45
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kontrol- og advarselssymboler
Kontrolsymboler – venstre side
Udstødningsrensningssystem
Motorforvarmer (diesel)
Hvis symbolet tændes, kan det
skyldes fejl i bilens udstødningsrensningssystem. Kør til et autoriseret Volvo-værksted for at få kontrolleret bilen.
Fejl i ABS-systemet
02
Lav stand i brændstoftanken
Hvis symbolet tændes, fungerer
systemet ikke. Det normale bremsesystem fungerer fortsat, men
uden ABS.
G029048
Symbolet tændes, når motoren
forvarmes. Forvarmning foretages,
når temperaturen er under –2 °C.
Når symbolet slukkes, kan bilen
startes.
Når symbolet tændes, er niveauet
i brændstoftanken lavt. Fyld
brændstof på snarest.
1. Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.
2. Start motoren igen.
Fejl i bilens udstødningsrensningssystem
Fejl i ABS-systemet
Tågebaglys
Stabilitetssystem, STC eller DSTC
Ingen funktion
3. Kør til et autoriseret Volvo-værksted for at
få ABS-systemet kontrolleret, hvis symbolet bliver ved med at lyse.
Tågebaglys
Symbolet lyser, når tågelyset er
tændt.
Motorforvarmer (diesel)
Lav stand i brændstoftanken
Stabilitetssystem, STC eller DSTC*
For nærmere oplysninger om
systemets funktioner og symboler,
se side 143.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
45
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 46
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kontrol- og advarselssymboler
Kontrolsymboler – højre side
Kontrolsymbol for påhængsvogn
Symbolet blinker, når afviserne er i
funktion og der er tilkoblet en
påhængsvogn. Hvis symbolet ikke
blinker, er en af lamperne på
påhængsvognen eller bilen defekt.
02
Parkeringsbremse trukket
G029049
Symbolet lyser, når parkeringsbremsen er trukket. Træk altid parkeringsbremsen til endestillingen.
Kontrolsymbol for påhængsvogn
Parkeringsbremse trukket
Airbags – SRS
For lavt olietryk
Påmindelse om sikkerhedssele
Generatoren lader ikke
For lavt olietryk 2
Hvis symbolet tændes under kørsel, er motorens olietryk for lavt.
Stands straks motoren, og kontrollér oliestanden. Påfyld olie efter
behov. Hvis symbolet tændes, og
oliestanden er normal, bør du kontakte et autoriseret Volvo-værksted.
Påmindelse om sikkerhedssele
Symbolet lyser, hvis en person på
forsæderne ikke har spændt sin
sikkerhedssele, eller hvis en person på bagsædet har taget sin sele
af.
OBS
Symbolet lyser, uanset hvor hårdt parkeringsbremsen er trukket.
Generatoren lader ikke
Hvis symbolet tændes under kørsel, er der en fejl i det elektriske
system. Opsøg et autoriseret
Volvo-værksted.
Airbags – SRS
Hvis symbolet forbliver tændt eller
tændes under kørsel, er der
opstået en fejl i selelåsen, SRSSIPS- eller IC-systemet. Kør snarest til et autoriseret Volvo-værksted for at få foretaget kontrol.
Fejl i bremsesystemet
Hvis symbolet tændes, kan
niveauet i bremsevæsken være for
lavt.
Fejl i bremsesystemet
±
2
46
For visse motorvarianter anvendes symbolet for lavt olietryk ikke. Advarsel gives via tekst på displayet, se side 48.
Stands bilen et sikkert sted, og kontrollér
niveauet i bremsevæskebeholderen, se
side 198. Hvis niveauet er under MIN på
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 47
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kontrol- og advarselssymboler
beholderen, bør man ikke køre videre med
bilen, men få den bjerget til et autoriseret
Volvo-værksted for at få bremsesystemet
efterset.
Hvis BREMSE- og ABS-symbolerne lyser samtidigt, kan der være
opstået en fejl i bremsekraftfordel
ingen.
6. Hvis niveauet er under MIN i bremsevæskebeholderen, bør man ikke køre videre
med bilen, men få den bjerget til et autoriseret Volvo-værksted for at få bremsesystemet efterset.
ADVARSEL
Hvis BREMSE- og ABS-symbolerne lyser
samtidigt, er der risiko for, at bagvognen
skrider ud ved en hård opbremsning.
Høj hastighed
Hvis bilen køres ved højere hastighed end 10 km/t, lyser symbolet,
når en af meddelelserne i foregående stykke vises på displayet.
02
Påmindelse bagagerumsklap
Hvis bagagerumsklappen er åben,
tændes informationssymbolet, og
BAGKLAP ÅBEN vises på displayet.
Påmindelse – dørene ikke lukket
1. Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.
2. Start motoren igen.
3. Hvis begge symboler slukkes, kan man
køre videre.
4. Hvis symbolerne forbliver tændt, skal
niveauet i bremsevæskebeholderen kontrolleres, se side 198.
5. Hvis niveauet i bremsevæskebeholderen
er normalt, og symbolerne stadig lyser, kan
bilen med stor forsigtighed køres til et
autoriseret Volvo-værksted for at få bremsesystemet efterset.
3
Hvis én af dørene, motorhjelmen 3 eller bagagerumsklappen ikke er helt lukket, bliver føreren gjort opmærksom på det.
Lav hastighed
Hvis bilen bevæger sig ved lavere
hastighed end 5 km/t, lyser informationssymbolet, når der på displayet vises FØRERDØR ÅBEN,
PASSAGERDØR ÅBEN eller
MOTORHJELM ÅBEN. Stands bilen på det
første sikre sted, og luk den dør/klap, der er
åben.
Kun biler med alarm.
47
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 48
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Informationsdisplay
Besked
OBS
Hvis der vises en advarselsmeddelelse
under brug af informationscentret, skal
meddelelsen læses (tryk på READ-knappen), inden den tidligere aktivitet kan genoptages.
G029050
02
Samtidig med at der tændes et advarsels- eller
kontrolsymbol, viser informationsdisplayet en
supplerende meddelelse.
±
Tryk på READ-knappen (1).
Gennemse meddelelserne ved hjælp af READknappen. Fejlmeddelelser gemmes på en
hukommelsesliste, indtil fejlen er afhjulpet.
48
Meddelelse
Betydning
STANDS STRAKSA
Stands bilen på sikker vis, og sluk for
motoren. Risiko for
alvorlige skader.
SERVICE
STRAKSA
Bilen skal straks til
eftersyn hos et autoriseret Volvo-værksted.
SE
INSTRUKT.BOGA
Læs instruktionsbogen.
SERVICE PÅKRÆVETA
Bilen skal snarest
muligt til eftersyn
hos et autoriseret
Volvo-værksted.
MOTORTEMP.
HØJ STANDS
MOTOREN
Stands bilen på sikker vis, og sluk for
motoren. Risiko for
alvorlige skader.
Meddelelse
Betydning
BESTIL TID TIL
SERVICE
Der bør bestilles tid
til service hos et
autoriseret Volvoværksted.
TID TIL SERVICE
Tiden er kommet til
at få bilen serviceret
på et autoriseret
Volvo-værksted.
Tidspunktet afhænger af antal tilbagelagte kilometer, hvor
mange måneder der
er gået siden sidste
service, hvor længe
motoren har været i
drift og oliekvalitet.
TID TIL SERVICE
OVERSKREDET
Hvis serviceintervallet ikke følges, dækker garantien ikke
dele, der eventuelt
beskadiges. Kontakt
et autoriseret Volvoværksted for service.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 49
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Informationsdisplay
Meddelelse
Betydning
Meddelelse
Betydning
GEARKASSEOLIE
SKAL SKIFTES
Bilen skal snarest
muligt til eftersyn
hos et autoriseret
Volvo-værksted.
GEARKASSE LAV
YDELSE
PÅMINDELSE
KONTROL
OLIEST.
Kontrollér oliestanden. Meddelelsen
vises for hver 10
000 km (visse
motorvarianter). For
information om kontrol af olieniveau, se
side 196.
Gearkassen kan ikke
klare fuld kapacitet.
Kør forsigtigt, indtil
meddelelsen slukkes, se side 139.
SODFILTER
FULDT SE
INSTRUKT.BOG
Dieselpartikelfilteret
skal regenereres, se
side 262.
STC/DSTC SPINKONTROL FRA
Stabilitets- og traktionssikringsystemets indgreb er
reduceret, se
side 144 for flere
varianter.
02
Ved gentaget visning: Kontakt et
autoriseret Volvoværksted.
A
GEARKASSE
OLIETEMP. HØJ
Kør mere roligt, eller
stands bilen på en
sikker måde. Sæt
bilen i frigear og lad
motoren gå i tomgang, indtil meddelelsen slukkes.
GEARKASSE
VARM STANDS
STRAKS
Kritisk fejl. Stands
straks bilen på en
sikker måde. Kontakt et autoriseret
Volvo-værksted.
Del af meddelelse, vises sammen med oplysning om, hvor
der er opstået problemer.
49
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 50
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Stikkontakt
12 V-stikkontakt
G019621
02
Stikkontakten kan bruges til forskelligt 12 volts
tilbehør, f.eks. mobiltelefon eller køleboks. Den
maksimale strømstyrke er 10 A. Der forsynes
kun strøm fra kontakten, hvis startnøglen
mindst står i stilling I.
ADVARSEL
Lad altid proppen sidde i stikkontakten, når
den ikke er i brug.
Cigarettænder*
Tænderen aktiveres ved at trykke knappen ind.
Når den er klar til brug, springer knappen ud
igen. Træk nu tænderen ud, og brug gløden til
at tænde med.
50
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 51
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Belysningspanel
Generelt
Stilling
Positions-/parkeringslys
Betydning
Automatisk/slukket nærlys. Kun
overhalingslys.
Positions-/parkeringslys
Automatisk nærlys. Fjernlys og
overhalingslys fungerer i denne
stilling.
Positions-/parkeringslyset kan tændes uanset
startnøglens stilling.
±
02
Drej lyskontakten (2) til midterstillingen.
Når startnøglen er i stilling II, er positions-/parkeringslyset og nummerpladelyset altid tændt.
Forlygter
Automatisk nærlys*
Lyshøjderegulering
Lyskontakt
1. Drej startnøglen til stilling II.
G020139
Fingerhjul for lyshøjderegulering
Bilens belastning ændrer forlygternes lodrette
retning, hvilket kan føre til blænding af modkørende trafik. Dette undgås ved at justere lyshøjden.
Fingerhjul til justering af display- og instrumentbelysning
Tågeforlygter*
Åbn tankdækselklappen
Tågebaglygter
Automatisk nærlys, fjernlys
2. Drej lyskontakten (2) til én af endestillingerne.
3. Rul hjulet (1) opad eller nedad for henholdsvis at hæve eller sænke lyshøjden.
Bi-XenonŸ-forlygter*
Nærlyset tændes automatisk, når startnøglen
drejes til stilling II, undtagen når lyskontakten
(2) står i midterstilling. Om nødvendigt kan
nærlysautomatikken slås fra af et autoriseret
Volvo-værksted.
har automatisk
Biler med
lyshøjderegulering, og derfor mangler hjulet (1).
1. Drej startnøglen til stilling II.
2. Nærlyset aktiveres ved at lyskontakten (2)
drejes højre om til endestillingen.
3. Fjernlyset aktiveres ved at venstre kontaktarm føres mod rattet til endestillingen, og
slippes, se side 53.
Lyset slukkes automatisk, når startnøglen drejes til stilling I eller 0.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
51
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 52
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Belysningspanel
02
Instrumentbelysning
Tågebaglygter
Instrumentbelysningen er tændt, når startnøglen er i stilling II, og lyskontakten (2) står i en af
endestillingerne. Belysningen dæmpes automatisk i dagslys og kan reguleres manuelt i
mørke.
Bagtågelyset kan kun tændes sammen med
enten forlygterne eller fortågelygterne.
±
Rul hjulet (3) opad eller nedad for henholdsvis kraftigere eller svagere belysning.
Udvidet displaybelysning
For at lette aflæsning af kilometertæller, triptæller, ur og udendørstermometer lyser de, når
bilen låses op, og når nøglen er taget ud af
startlåsen. Displayene slukker, når bilen låses.
Tågelys
OBS
Bestemmelserne for brug af tågelys varierer
fra land til land.
Tågeforlygter*
Fortågelygterne kan tændes sammen med
enten forlygterne eller positions-/parkeringslyset.
±
Tryk på knap (4).
Når tågeforlygterne er tændt, lyser lampen i
knap (4).
52
±
Tryk på knap (6).
Når tågebaglyset er tændt, lyser kontrolsymbolet for tågebaglys i kombinationsinstrumentet og lampen i knappen (6).
Tankdækselklap
Tankdækselklappen åbnes, når bilen ikke er
låst, ved at trykke på knap (5), se side 118.
Bremselys
Bremselyset tændes automatisk ved opbremsning.
Nødbremselys og automatiske
advarselsblinklys (EBL)*
EBL (Emergency Brake Lights) aktiveres ved
hård opbremsning, eller hvis ABS-bremserne
aktiveres. Funktionen medfører, at bremselyset blinker, så bagfra kommende køretøjer
straks bliver ekstra opmærksomme.
Systemet aktiveres, hvis ABS har været i gang
i mere end 0,5 sekund eller ved kraftig
opbremsning, men kun når opbremsning sker
fra hastigheder over 50 km/t. Når bilens hastighed er lavere end 30 km/t lyser bremselyset
igen normalt, og advarselsblinklysene slås
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
automatisk til. Advarselsblinklysene er slået til,
indtil der accelereres igen, men kan deaktiveres med knappen til advarselsblinklys, se
side 61.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 53
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Venstre kontaktarm
Afvisere
Kontaktarmens stillinger
Kontinuerlig blinksekvens
±
2
Før kontaktarmen opad eller nedad til
endestillingen (2).
Armen bliver stående i endestillingen og føres
tilbage manuelt eller automatisk af rattets
bevægelse.
1
4
3
2
G026380
1
Kort blinksekvens for afvisere
Kontinuerlig blinksekvens for afvisere
Overhalingslys og skift fra fjern- til nærlys
Orienteringslys og skift fra nær- til fjernlys
Skift mellem fjern- og nærlys
Startnøglen skal stå i stilling II og lyskontakten
i endestilling, se side 51, for at fjernlyset skal
kunne tændes.
Aktiver fjernlyset:
±
Før kontaktarmen ind mod rattet til endestillingen (4), og slip den.
Kort blinksekvens
Deaktiver fjernlyset:
±
±
Før kontaktarmen opad eller nedad til stilling (1), og slip den.
Afviserne blinker tre gange, og kontaktarmen
vender tilbage til sin udgangsstilling.
Overhalingslys
±
Før armen let ind mod rattet til endestillingen (3).
Fjernlyset er tændt, indtil armen slippes. Overhalingslys fungerer kun, når startnøglen er sat
i tændingslåsen.
02
Før kontaktarmen ind mod rattet til stilling
(3), og slip den.
Orienteringslys
Noget af den udvendige belysning kan holdes
tændt og fungere som orienteringslys, efter at
bilen er låst. Det varer 30 1 sekunder, men det
kan ændres til 60 eller 90 sekunder, se
side 69.
1. Tag nøglen ud af tændingslåsen.
2. Før kontaktarmen ind mod rattet til endestillingen (4), og slip den.
3. Stig ud af bilen, og lås døren.
1
Fabriksindstilling.
``
53
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 54
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Venstre kontaktarm
Informationscenter*
OBS
Hvis der fremkommer en advarselsmeddelelse, mens informationscentret er i brug,
skal der kvitteres for meddelelsen. Tryk på
READ-knappen for at komme tilbage til
informationscenterfunktionen.
02
Funktioner
G029052
Kørselscomputeren viser følgende information:
READ - bekræftelse
Fingerhjulsbetjening 2 - bladring mellem
menuer og valg på informationscenterlisten
RESET2 - nulstilling
Regulering
For at få adgang til informationscentrets oplysninger skal fingerhjulet drejes trinvist op eller
ned. Ved endnu en drejning kommer udgangsstillingen tilbage igen.
2
3
54
•
•
•
•
•
•
GENNEMSNITSHASTIGHED
FAKT. HASTIGHED MPH*
AKTUELT FORBRUG
GENNEMSNITSFORBRUG
KILOMETER TIL TOM TANK
DSTC, se side 143
GENNEMSNITSHASTIGHED
Når tændingen afbrydes, gemmes gennemsnitshastigheden, som derefter ligger til grund
for den nye værdi, når man kører videre. Nulstilling foretages med RESET-knappen.
FAKT. HASTIGHED MPH
Aktuel hastighed vises i mph.
AKTUELT FORBRUG
Beregningen af det aktuelle brændstofforbrug
foretages hvert sekund. Oplysningen på dis-
Virker ikke i biler, der ikke har informationscenter, brændstofdrevet parkeringsvarmer samt stabilitets- og traktionssikringsystem.
Gælder kun dieselbiler med partikelfilter.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
playet opdateres med et par sekunders mellemrum. Når bilen holder stille, vises " --.-" på
displayet. Når der foregår regenerering 3, kan
brændstofforbruget øges (se side 262).
GENNEMSNITSFORBRUG
Når tændingen slås fra, gemmes gennemsnitsforbruget og huskes, indtil funktionen nulstilles.
Nulstilling foretages med RESET-knappen.
OBS
Der kan opstå en vis fejlvisning, hvis der har
været brugt en brændstofdrevet varmer.
KILOMETER TIL TOM TANK
Beregningen af kørselsstrækningen til tom tank
er baseret på gennemsnitsforbruget de senest
kørte 30 km. Når displayet viser " --- km til tom
tank", er der ingen garanteret kørselsstrækning tilbage. Fyld brændstof på snarest.
OBS
Der kan opstå nogen fejlvisning ved ændret
brændstofforbrug forårsaget af f.eks. ændret kørestil eller brug af brændstofdrevet
varmer.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 55
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Venstre kontaktarm
Nulstilling
1. Vælg GENNEMSNITSHASTIGHED eller
GENNEMSNITSFORBRUG
02
2. Nulstil med et tryk på RESET-knappen.
Hold RESET-knappen inde i mindst fem
sekunder for at nulstille gennemsnitshastighed og gennemsnitsforbrug på samme
tid.
55
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 56
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Højre kontaktarm
Forrudeviskere
Enkelt viskerslag
Før armen opad for at foretage et
enkelt viskerslag.
02
B
Forrude- og forlygtesprinkling startes ved at
føre armen ind mod rattet. Når armen slippes,
foretager viskerne nogle ekstra slag.
C
Højtrykssprinkling af forlygter*
0
Intervalviskning
A
Du kan selv indstille passende
hastighed for intervalviskning. Drej
fingerhjulet (C) opad for at få kortere tid mellem slagene. Drej hjulet
nedad for at øge tiden.
G025419
0
Kontinuerlig visning
Viskerne arbejder med normal
hastighed
Forrude- og forlygtesprinklere
Viskerne arbejder med høj hastighed
Regnsensor – til/fra
Fingerhjul
Forrudeviskere fra
Forrudeviskerne er slået fra, når
armen står i stilling 0.
VIGTIGT
Inden aktivering af viskere om vinteren: Det
skal sikres, at viskerbladene ikke er frosset
fast, og at eventuel sne eller is på forruden
er skrabet væk.
VIGTIGT
Brug rigeligt med sprinklervæske, når
viskerne rengør forruden. Forruden skal
være våd, når viskerne arbejder.
56
Forrude-/forlygtesprinklere
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Højtrykssprinkling af forlygterne bruger store
mængder sprinklervæske. For at spare på
væsken sprinkles forlygterne som følger:
Nærlys valgt med knappen på belysningspanelet:
Forlygterne sprinkles, første gang forruden
sprinkles. Derefter ved hver 5. forrudesprinkling, når dette sker inden for et interval på 10
minutter. Hvis intervallet er længere, sprinkles
forlygterne hver gang.
Parkerings-/positionslys valgt med knappen
på belysningspanelet:
•
Bi-XenonŸ-forlygter sprinkles kun ved hver
5. forrudesprinkling, uanset hvor lang tid
der er gået.
•
Halogen-forlygter sprinkles ikke.
Knappen i belysningspanelet i stilling 0:
•
Bi-XenonŸ-forlygter sprinkles kun ved hver
5. forrudesprinkling, uanset hvor lang tid
der er gået.
•
Halogen-forlygter sprinkles ikke.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 57
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Højre kontaktarm
Regnsensor*
Aktivere regnsensoren:
±
Tryk på knappen (B), se side 56. Et displaysymbol viser, at regnsensoren er aktiv.
02
Regnsensoren slås fra ved at vælge et af
nedenstående:
G029053
1. Tryk på knappen (B).
Regnsensoren registrerer mængden af vand
på forruden og aktiverer automatisk forrudeviskerne. Regnsensorens følsomhed justeres
med fingerhjulet (C), se side 56.
Drej fingerhjulet opad for større følsomhed, og
nedad for mindre følsomhed (Der foretages et
ekstra slag, når fingerhjulet drejes opad).
Til/Fra
Når regnsensoren skal aktiveres, skal tændings/startnøglen være i stilling I alt. II og kontaktarmen for forrudeviskerne i stilling 0 (ikke
aktiveret).
2. Før armen nedad til et andet viskerprogram. Hvis armen føres opad, forbliver
regnsensoren aktiv, viskerne foretager et
ekstra slag og vender tilbage til regnsensorstilling, når armen slippes tilbage til stilling 0 (ikke aktiveret), se side 56.
Regnsensoren slukkes automatisk, når nøglen
tages ud af tændingslåsen eller fem minutter
efter, at tændingen er slået fra.
VIGTIGT
Ved vask i vaskehal: Slå regnsensoren fra
ved at trykke på knap (B), mens startnøglen
mindst står i stilling I eller II. Ellers kan forrudeviskerne startes og blive beskadiget.
Fingerhjul
Indstilling viskernes slagfrekvens med fingerhjulet, når intervalviskning er valgt, eller regnfølsomheden, når regnsensoren er valgt.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
57
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 58
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Fartpilot*
Tilkobling
Øgning/mindskning af hastigheden
OBS
En midlertidig hastighedsforøgelse (mindre
end et minut) med speederen, f.eks. ved
overhaling, har ingen indvirkning på fartpilotens indstilling. Når speederen slippes
igen, vender bilen tilbage til den tidligere
indstillede hastighed.
02
Midlertidig frakobling
G020141
G029054
±
Konstantfartholderens omskifter er placeret til
venstre i rattet.
Indstilling af ønsket hastighed:
1. Tryk på CRUISE-knappen. Nu vises
CRUISE i kombinationsinstrumentet.
2. Tryk let på + eller – for at låse bilens hastighed. CRUISE-ON vises i kombinationsinstrumentet.
±
Den låste hastighed øges eller mindskes
ved at trykke på henholdsvis + eller –.
Bilens aktuelle hastighed når knappen slippes, bliver indprogrammeret.
Et kort tryk (mindre end et halvt sekund) på +
eller – svarer til en hastighedsændring på
1 km/t eller 1 mph 1.
Fartpiloten kan ikke tilkobles ved hastigheder
under 30 km/t eller over 200 km/t.
1
58
Afhængigt af motortype.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Tryk på 0 for at frakoble fartpiloten midlertidigt. Nu vises CRUISE i kombinationsinstrumentet. Efter midlertidig frakobling
gemmes den indstillede hastighed i
hukommelsen.
Fartpiloten frakobles også midlertidigt, hvis:
•
bremsepedalen eller koblingspedalen trædes ned
•
hastigheden på en stigning falder til under
25-30 km/t1
•
•
•
gearkassen sættes i stilling N
der forekommer hjulspin eller hjulblokering
en midlertidig hastighedsforøgelse har
varet i mere end et minut.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 59
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Fartpilot*
Genoptagelse af tidligere hastighed
– Tryk på knappen for at komme
tilbage til den tidligere indstillede
hastighed. CRUISE ON vises i
kombinationsinstrumentet.
02
Frakobling
±
Fartpiloten frakobles ved at trykke på
CRUISE. CRUISE ON i kombinationsinstrumentet slukkes.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
59
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 60
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Knapper på rattet*
Knapfunktioner
For at vende tilbage til kun Audio skal du trykke
på EXIT.
G020142
02
De fire nederste knapper på rattets tastatur er
fælles for radio og telefon. Knappernes funktion afhænger af, hvilket system der er aktiveret. Ved brug af dette tastatur kan der skiftes
mellem forudindstillede stationer, skiftes spor
på en cd, og lydstyrken kan reguleres.
±
Hold en af pilknapperne nede for at hurtigspole eller søge efter en station.
For at kunne foretage indstillinger i audiosystemet skal telefonen være slået til. Den skal
være aktiveret med ENTER-knappen for at
kunne styre telefonsystemet med pilknapperne.
60
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 61
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Ratindstilling, advarselsblinklys
Advarselsblinklys
Indstilling af rat
Rattet kan indstilles både i højden og længderetningen.
1. Træk armen ind mod dig selv for at løsne
rattet.
2. Indstil ratten i den stilling, der passer
bedst.
3. Tryk armen tilbage for at fastlåse rattet.
Hvis det går trægt, skal der trykkes lidt på
rattet, samtidig med at armen føres tilbage.
ADVARSEL
G020144
G020143
02
Advarselsblinklysene (alle afvisere blinker) skal
benyttes, hvis bilen holder, hvor den kan
udgøre en fare eller trafikhindring. Funktionen
aktiveres ved at trykke knappen ind.
Ved en tilstrækkeligt kraftig kollision eller kraftig opbremsning aktiveres advarselsblinklys
automatisk, se side 52. Funktionen kan deaktiveres med knappen.
OBS
Bestemmelserne om brug af advarselsblinklys varierer fra land til land.
Rattet skal indstilles, inden man begynder at
køre, aldrig under kørsel. Kontrollér inden
kørsel, at ratindstillingen er fastlåst.
61
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 62
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Parkeringsbremse
Parkeringsbremse (håndbremse)
3. Slip fodbremsepedalen, og sørg for at bilen
er i stillestående position.
02
4. Hvis køretøjet ruller, skal parkeringsbremsestangen trækkes strammere.
Når et køretøj parkeres skal gearvælgeren altid
sættes i 1 (for manuel gearkasse) eller P (for
automatisk gearkasse).
Parkering på skråninger
G018260
Parkeres bilen vendende op ad bakke: Drej
hjulene i retning væk fra fortovskanten.
Parkeres bilen vendende ned ad bakke: Drej
hjulene i retning mod fortovskanten.
Sådan udløses parkeringsbremsen
Parkeringsbremsestangen er placeret mellem
forsæderne.
OBS
Advarselslampesymbolet i det kombinerede instrumentpanel tændes, uanset hvor
hårdt parkeringsbremsen trækkes.
Sådan trækkes parkeringsbremsen
1. Tryk fodbremsepedalen godt ned.
2. Træk parkeringsbremsestangen stramt op,
så langt den kan komme.
62
1. Tryk fodbremsepedalen godt ned.
2. Træk stangen lidt opad, tryk knappen ind,
slip stangen, og slip knappen.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 63
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Elektriske rudetræk
Betjening
De elektriske rudehejs betjenes med knapperne i dørene. Rudetrækkene fungerer i tændingsstilling I og II.
Efter afsluttet kørsel, og efter at startnøglen er
taget ud, kan ruderne stadig åbnes og lukkes i
et begrænset tidsrum, så længe ingen af
dørene åbnes. Ruderne bør betjenes under
opsyn.
Manuel betjening
ADVARSEL
Kontrollér, at børn eller andre passagerer
ikke kommer i klemme, når ruderne lukkes.
Hold nøje opsigt, de bageste ruder manøvreres fra førerens dør, eller hvis ruderne lukkes med fjernbetjeningen.
Tryk knappens forreste del ned.
Træk knappens forreste del op.
Alle ruder samtidig
Med knappen (1) kan alle ruder åbnes og lukkes samtidig. Ruderne åbnes automatisk med
et kort tryk på knappens højre side. Lukningen
foretages ved at holde knappens venstre side
ind.
OBS
G000000
Den susende vindlyd, når bagruderne er
åbne, kan mindskes ved også at åbne forruderne lidt.
Fjernbetjening
For betjening af de elektriske rudehejs med
fjernbetjening, se side 108.
Automatisk betjening
Passagerdørens knapper håndteres på samme
måde som førerdørens.
Lukning af rude:
±
02
Tryk en af knapperne (3) nedad, eller træk den
op, og slip den derefter. Sideruderne åbnes og
lukkes nu automatisk. Hvis ruden blokeres af
en genstand, afbrydes bevægelsen. Kun
ruderne foran kan lukkes automatisk.
Førerens dør
Åbning af rude:
±
Tryk en af knapperne (2) eller (3) let ned, eller
træk den let op. Rudetrækkene bevæger sig
henholdsvis op eller ned, så længe man rører
ved knappen.
Betjeningspanel på førerdør.
Regulering alle ruder
Regulering rudetræk bag
ADVARSEL
Funktionen, der afbryder rudernes bevægelse ved blokering, virker både ved automatisk og manuel lukning, men ikke efter at
klemmebeskyttelsen er udløst.
Regulering rudetræk for
Føreren kan betjene alle rudetræk fra sin plads.
Ruderne kan åbnes og lukkes på to måder:
``
63
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 64
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Elektriske rudetræk
ADVARSEL
02
Hvis der er et barn i bilen:
Hvis føreren forlader bilen, bør strømmen til
rudetrækkene altid afbrydes ved at tage
startnøglen ud.
Kontrollér, at børn eller andre passagerer
ikke kommer i klemme, når ruderne lukkes.
G019511
Passagerplads
Passagerplads.
Knapperne for rudetræk ved passagerpladsen
er kun til betjening af den pågældende rude.
64
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 65
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Sidespejle
Indvendigt bakspejl med kompas*
Bakspejl
Kalibrering af kompas
Hvis der kommer kraftigt lys bagfra, kan det
reflekteres i bakspejlet og blænde føreren. Når
bagfrakommende lys generer, bør der blændes
af.
Blændfri indstilling
Regulering til blændfri indstilling
Normal stilling
Blændfri stilling.
Automatisk nedblænding*
Hvis der kommer stærkt lys bagfra, blænder
bakspejlet automatisk af. Betjeningspanelet (1)
findes ikke på spejle med automatisk afblænding.
G020992
G020991
G020988
02
Bakspejlets øverste højre hjørne har et indbygget display, som viser, i hvilken kompasretning
bilens front peger. Der vises 8 forskellige retninger med engelsk forkortelse: N (nord), NE
(nordøst), E (øst), SE (sydøst), S (syd), SW
(sydvest), W (vest) og NW (nordvest).
Jordkloden er inddelt i 15 magnetiske zoner.
Kompasset er indstillet til det geografiske
område, bilen befandt sig i ved leveringen. Hvis
bilen køres over flere magnetiske zoner, bør
kompasset kalibreres.
1. Stands bilen i et stort åbent område med
motoren i tomgang.
2. Hold knap (1) inde i mindst 6 sekunder.
Derefter vises tegnet C (knappen er skjult,
brug derfor f.eks. en clips til at trykke på
den).
3. Hold knap (1) inde i mindst 3 sekunder.
Nummeret for den aktuelle magnetiske
zone vises.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
65
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 66
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Sidespejle
02
4. Tryk flere gange på knap (1), indtil den
ønskede magnetiske zone ( 1–15) vises, se
kortet over magnetiske zoner for kompas.
5. Vent, indtil displayet igen viser tegnet C.
G020151
7. Kør langsomt i en cirkel med en hastighed
på højst 10 km/t, indtil der vises en kompasretning på displayet, hvilket viser at
kalibreringen er klar.
Magnetiske zoner i Australien.
G020152
Magnetiske zoner i Europa.
Magnetiske zoner i Sydamerika.
66
G020154
G020150
Magnetiske zoner i Asien.
G020153
6. Hold derefter knappen inde i 9 sekunder,
og vælg L for venstrestyrede biler og R for
højrestyrede.
Magnetiske zoner i Afrika.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 67
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Sidespejle
Sidespejle
Sidespejle, der kan vippes ind elektrisk*
Automatisk ind-/udslåning
Ved parkering/kørsel på steder med kneben
plads kan spejlene foldes ind. Dette kan gøres
i tændingsstilling I og II.
Når bilen låses/låses op med fjernbetjeningen
eller ved hjælp af Keyless-systemet, se
side 114, slås sidespejlene automatisk ind/ud.
Fold spejlene ind
1. Tryk knapperne L og R ned samtidigt.
2. Slip knapperne. Spejlene standser automatisk i maksimalt indfoldet stilling.
G018254
VIGTIGT
Indstillingsknapperne for de to sidespejle
befinder sig længst fremme på førerdørens
armlæn. Sidespejlene kan bevæges i tændingsstilling I og II.
1. Tryk på L-knappen for venstre spejl, henholdsvis R-knappen for højre spejl. Lampen i knappen lyser.
Brug ikke en isskraber til at fjerne is fra spejlene. Glassene kan blive ridset, og den
vand- og snavsafvisende belægning* kan
beskadiges. Brug i stedet elopvarmningsfunktionen, se side 80.
ADVARSEL
Begge sidespejle er af vidvinkeltype for at
give godt overblik. Genstande forekommer
at være længere væk, end de i virkeligheden
er.
2. Justér stillingen med knappen i midten.
Udfoldning af spejlene
3. Tryk én gang til på L eller R. Lampen slukkes.
1. Tryk knapperne L og R ned samtidigt.
02
OBS
Sidespejlene slås ikke automatisk ud ved
oplåsning, hvis de er slået ind ved hjælp af
indstillingsknapperne i døren.
Hvis bilen er låst med fjernbetjeningen og
derefter startes, bliver sidespejlene alligevel
slået ud.
Funktionen kan aktiveres/deaktiveres under
Bilindstillinger Fold spejle ind ved
låsning, se side 69 for beskrivelse af menusystemet.
Tilbagestilling til neutral stilling
Et spejl der er blevet slået ud af stilling pga.
ydre påvirkning, skal stilles tilbage til neutral
stilling for at den elektriske ind- og udfoldning
skal kunne fungere.
1. Fold spejlene ind med L- og R-knapperne.
2. Slip knapperne. Spejlene standser automatisk i udfoldet stilling.
2. Fold dem ud igen med L- og R-knapperne.
Spejlene er nu tilbage i neutral stilling.
Tryghedsbelysning og orienteringslys
Lampen* i sidespejlene tændes, når tryghedslys eller orienteringslys aktiveres.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
67
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 68
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Sidespejle
Blind Spot Information System, BLIS*
02
BLIS er et informationssystem, som under
visse forudsætninger bidrager til at gøre førerens opmærksom på køretøjer, der kører i
samme retning som ens eget køretøj, i den
såkaldte blinde vinkel, se side 147.
VIGTIGT
Der må ikke bruges en isskraber til at fjerne
is fra ruderne. Det vand- og smudsafvisende
lag kan beskadiges. Brug elopvarmningen
til at fjerne is fra spejlene. En isskraber kan
ridse spejlglasset!
Lagring af sidespejlenes position
Sidespejlenes positioner lagres, når bilen låses
med fjernbetjeningen. Når bilen låses op med
den samme fjernbetjening, sættes sidespejlene og førersædet i de lagrede positioner.
A
Vand- og snavsafvisende belægning*
De forreste sideruder og/eller sidespejlene er behandlet med et overfladelag,
der forbedrer sigtbarheden ved vanskelige
vejrforhold, for information om pleje, se
side 185.
Sidespejle
Under visse vejrforhold fungerer det smudsafvisende overfladelag bedre, hvis elopvarmningen af sidespejlene bruges, se side 80.
E
B
D
C
Varm sidespejlene op:
68
Hvis is eller sne dækker spejlene.
G026307
•
•
•
Ved kraftig regn og beskidte veje.
Ved dug på spejlet.
Kontrolpanel.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 69
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Personlige indstillinger
Mulige indstillinger
Ur, justering
For visse af bilens funktioner kan der foretages
personlige indstillinger. Det gælder således
låse-, klima- og audiofunktioner. Vedr. audiofunktioner, se side 219.
Time og minut justeres hver for sig.
Kontrolpanel
Display
Bilindstillinger
Fold spejle ind ved låsning*
1. Brug tallene på knapperne eller "pil op"
eller "pil ned" på navigeringsknappen (E).
2. Vælg tal til justering med "højrepil" eller
"vensterpil" på navigeringsknappen.
3. Tryk på ENTER for at sætte uret i gang.
MENU
OBS
EXIT
Hvis bilen har 12-timers ur, vælges AM/
PM med "pil op" eller "pil ned", efter at det
sidste minuttal er justeret.
ENTER
Navigering
02
Når bilen låses/låses op med fjernbetjeningen,
kan sidespejlene foldes ind/ud automatisk. Der
er punkterne Til/Fra.
Nedsat beskyttelse*
Blokeret låsestilling kan deaktiveres midlertidigt og alarmniveauet kan midlertidigt mindskes, hvis der er nogen, som vil blive i bilen, og
dørene skal låses udefra. Der er punkterne
Aktiver én gang og Spørg ved udstigning,
se side 120 og 123.
Oplåsningsindikator, lys
Brug
Indstillingerne vises på displayet (A).
Åbn menuen for at foretage indstillinger:
1. Tryk på MENU (B).
2. Gå frem til f.eks. Bilindstillinger med navigeringsknappen (E).
3. Tryk på ENTER (D).
4. Vælg menupunkt vha. navigeringsknappen
(E).
5. Bekræft valget med ENTER.
Autom. blæserjustering
Man kan vælge, at bilens blinklys skal blinke,
når bilen låses op med fjernbetjeningen. Der er
punkterne Til/Fra.
Hvis bilen har ECC, kan blæserhastigheden
indstilles i AUTO-funktion:
Låseindikator, lys
Klimaindstillinger
±
Vælg mellem Lav, Normal og Høj.
Recirkulationstimer
Når timeren er aktiv, recirkuleres luften i 3–
12 minutter, alt efter udetemperaturen.
±
Vælg Til/Fra, hvis recirkulationstimeren
skal være aktiv eller ej.
Luk menuen:
Nulstil alt
±
Tilbagestilling af de valgbare klimafunktioner til
fabriksindstillingerne.
Hold EXIT (C) inde i ca. et sekund.
Man kan vælge, at bilens blinklys skal blinke,
når bilen låses med fjernbetjeningen. Der er
punkterne Til/Fra.
Automatisk låsning – døre
Når bilens hastighed overstiger 7 km/t, kan
dørene og bagagerumsklappen låses automatisk. Der er punkterne Til/Fra. Dørene kan
låses op og åbnes indefra ved at trække to
gange i døråbningshåndtaget.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
69
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 70
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Personlige indstillinger
Oplåsning af døre
02
Der er følgende to valgmuligheder for oplåsning:
• Alle døre - både dørene og bagagerumsklappen låses op med et tryk på fjernbetjeningen.
• Førerdøren, dernæst alle - låser førerdøren op med et tryk på fjernbetjeningen.
Med endnu et tryk oplåses passagerdøren
og bagagerumsklappen.
Automatisk døroplåsning*
• Alle døre - både dørene og bagagerumsklappen låses op samtidigt 1.
tryghedslys. Følgende punkter kan vælges:
30/60/90 sekunder.
Orienteringslys
Vælg, hvor længe bilens lys skal være tændt,
når venstre kontaktarm trækkes bagud, efter at
startnøglen er taget ud. Følgende punkter kan
vælges: 30/60/90 sekunder.
Information
• VIN-NUMMER - (Vehicle Identification
Number) er bilens unikke identitetsnummer.
• Antal nøgler - viser, hvor mange nøgler
der er registreret til bilen.
• Begge fordøre - begge fordøre låses op
samtidigt.
• En af fordørene - valgfri dør eller bagagerumsklap kan låses op separat.
Samtidig åbning af alle ruder
For oplåsningsknappen på fjernbetjeningen
kan denne funktion vælges:
• Autoåbn alle vinduer - alle ruder åbnes
samtidigt med et langt tryk på oplåsningsknappen.
Ankomstlys, varighed
Vælg, hvor lang tid bilens lys skal være tændt,
ved at trykke på fjernbetjeningens knap for
1
70
Både dørene og bagagerumsklappen kan også låses samtidigt.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 71
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
HomeLinkŸ EU*
Generelt
OBS
ADVARSEL
HomeLink er konstrueret til ikke at fungere,
hvis bilen er låst udefra.
Gem originalfjernbetjeningerne til fremtidig
programmering (f.eks. ved skift til en anden
bil).
Slet knappernes programmering, når bilen
skal sælges.
G030070
Metalliske solskærme bør ikke bruges i
biler, som er udstyret med HomeLink. De
kan have negativ indvirkning på HomeLinks
funktion.
HomeLink er en programmerbar fjernbetjening,
som kan styre op til tre forskellige anordninger
(f.eks. garageport, alarmsystem, uden- og
indendørsbelysning m.m.) og dermed erstatte
fjernbetjeningerne til disse. HomeLink leveres
indbygget i den venstre solskærm.
HomeLinks panel består af tre programmerbare knapper og en indikeringslampe.
Betjening
Når HomeLink er programmeret korrekt, kan
den bruges i stedet for de løse originalfjernbetjeninger.
Tryk den programmerede knap ind for at aktivere garageport, alarmsystem osv. Indikeringsknappen lyser i den tid, hvor knappen holdes
trykket ind.
OBS
Hvis tændingen ikke aktiveres, fungerer
Homelink i 30 minutter, efter førerdøren er
åbnet.
Originalfjernbetjeningerne kan naturligvis bruges parallelt med HomeLink.
Hvis HomeLink bruges til at betjene en garageport eller låge, skal det sikres, at der ikke
er nogen personer i nærheden af porten eller
lågen, mens den er i bevægelse.
02
Brug ikke HomeLink-fjernbetjening til en
garageport, der ikke har sikkerhedsstop og
-bak. Garageporten skal reagere med det
samme, når den mærker, at noget hindrer
bevægelsen, straks stoppe og bakke tilbage. En garageport uden disse egenskaber kan forårsage personskade. For yderligere information, ring til HomeLink Hotline:
008000 466 354 65 (gratis). Det er også
muligt at kontakte via internet:
www.homelink.com.
Programmere første gang
Det første punkt sletter hukommelsen i HomeLink og må ikke udføres, når kun en enkelt knap
skal omprogrammeres.
1. Tryk de to ydre knapper ind og slip ikke, før
indikeringslampen begynder at blinke efter
ca. 20 sekunder. Blinkningen tyder på, at
HomeLink er sat i "learning mode" og klar
til at programmeres.
2. Placer originalfjernbetjeningen 2-8 cm fra
HomeLink. Hold indikeringslampen under
opsyn.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
71
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 72
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
HomeLinkŸ EU*
Hvilken afstand, der kræves mellem originalfjernbetjeningen og HomeLink, afhænger af programmeringen af anordningen.
Det er måske nødvendigt med flere forsøg
i forskellige afstande. Bibehold hver position i ca. 15 sekunder, inden en ny prøves.
02
3. Tryk samtidig på knappen til originalfjernbetjeningen og knappen, som skal programmeres på HomeLink. Slip ikke knapperne, før indikeringslampen er gået fra
rolig til hurtig blinken. Den hurtige blinken
tyder på, at programmeringen er lykkedes.
4. Test programmeringen ved at trykke den
programmerede knap på HomeLink ind, og
se på indikeringslampen:
•
•
1
72
Konstant lys: Indikeringslampen lyser
med konstant lys, når knappen holdes
trykket ind. Det tyder på, at programmeringen er klar. Garageport, låge eller
lignende skal nu aktiveres, når den programmerede HomeLink-knap trykkes
ind.
Ikke konstant lys: Indikeringslampen
blinker hurtigt i ca. 2 sekunder og lyser
derefter konstant i ca. 3 sekunder. Dette
forløb gentages i ca. 20 sekunder og
tyder på, at anordningen har en "rullende kode". Garageport, låge eller lignende aktiveres ikke, når der trykkes på
den programmerede HomeLink-knap.
Fortsæt programmeringen ifølge
nedenstående.
5. Find "learning-knappen 1" på modtageren
til f.eks. garageporten, der normalt er placeret nær antennens holder på modtageren. Hvis det er svært at finde knappen, kan
du se i leverandørens manual eller ringe til
HomeLink Hotline: 008000 466 354 65
(gratis). Det er også muligt at kontakte via
internet: www.homelink.com.
6. Tryk "learning-knappen" ind og slip. Knappen blinker i ca. 30 sekunder, og inden for
denne tid skal næste punkt udføres.
7. Tryk den programmerede knap på HomeLink ind, mens "learning-knappen" stadig
blinker, hold den trykket ind i ca. 3 sekunder og slip derefter. Gentag tryk/hold/slipsekvensen op til 3 gange for at afslutte
programmeringen.
betjeningen 2-8 cm fra HomeLink efter ca.
20 sekunder. Hold indikeringslampen
under opsyn.
Hvilken afstand, der kræves mellem originalfjernbetjeningen og HomeLink, afhænger af programmeringen af anordningen.
Det er måske nødvendigt med flere forsøg
i forskellige afstande. Bibehold hver position i ca. 15 sekunder, inden en ny prøves.
3. Tryk knappen på originalfjernbetjeningen
ind. Indikeringslampen begynder at blinke.
Når blinkningen er gået fra rolig til hurtig
blinken: slip begge knapper. Den hurtige
blinken tyder på, at programmeringen er
lykkedes.
4. Test programmeringen ved at trykke den
programmerede knap på HomeLink ind, og
se på indikeringslampen:
•
Konstant lys: Indikeringslampen lyser
med konstant lys, når knappen holdes
trykket ind. Det tyder på, at programmeringen er klar. Garageport, låge eller
lignende skal nu aktiveres, når den programmerede HomeLink-knap trykkes
ind.
•
Ikke konstant lys: Indikeringslampen
blinker hurtigt i ca. 2 sekunder og lyser
Programmere enkelte knapper
For at programmere enkelte knapper følges
nedenstående:
1. Tryk den ønskede knap på HomeLink ind
og slip ikke, før punkt 3 er udført.
2. Når indikeringslampen på HomeLink
begynder at blinke, placeres originalfjern-
Knappens betegnelse og farve varierer alt efter producent.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 73
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
HomeLinkŸ EU*
derefter konstant i ca. 3 sekunder. Dette
forløb gentages i ca. 20 sekunder og
tyder på, at anordningen har en "rullende kode". Garageport, låge eller lignende aktiveres ikke, når der trykkes på
den programmerede HomeLink-knap.
Fortsæt programmeringen ifølge
nedenstående.
5. Find "learning-knappen 2" på modtageren
til f.eks. garageporten, der normalt er placeret nær antennens holder på modtageren. Hvis det er svært at finde knappen, kan
du se i leverandørens manual eller ringe til
HomeLink Hotline: 008000 466 354 65
(gratis). Det er også muligt at kontakte via
internet: www.homelink.com.
Slette programmering
Man kan slette programmeringen for alle knapperne på HomeLink, ikke for enkelte knapper.
±
02
Tryk de to ydre knapper ind og slip ikke, før
indikeringslampen begynder at blinke efter
ca. 20 sekunder.
> HomeLink er nu sat i såkaldt "learning
mode" og er klar til at programmeres på
ny, se side 71.
6. Tryk "learning-knappen" ind og slip. Knappen blinker i ca. 30 sekunder, og inden for
denne tid skal næste punkt udføres.
7. Tryk den programmerede knap på HomeLink ind, mens "learning-knappen" stadig
blinker, hold den trykket ind i ca. 3 sekunder og slip derefter. Gentag tryk/hold/slipsekvensen op til 3 gange for at afslutte
programmeringen.
2
Knappens betegnelse og farve varierer alt efter producent.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
73
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 74
Generelt om klimaet................................................................................
Elektronisk klimaanlæg, ECC*.................................................................
Luftfordeling............................................................................................
Brændstofdrevet motor- og kabinevarmer*............................................
Brændstofdrevet ekstravarmer* (diesel)..................................................
74
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
76
78
81
82
85
G020906
C70; 7; 3
evastarck
C70; 7; 3
evastarck
KLIMA
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 75
03
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 76
03 Klima
Generelt om klimaet
03
Aircondition
Fejlsøgning og reparation
Display
Klimaanlægget afkøler/opvarmer og affugter
luften i kabinen. Bilen har enten manuel (AC)
eller automatisk (ECC) klimaregulering (ECC,
Electronic Climate Control).
Lad kun autoriserede Volvo-værksteder udføre
fejlsøgning på eller reparation af klimaanlægget.
Over klimapanelet befinder der sig et display.
Der vises de foretagne klimaindstillinger.
OBS
Aircondition-anlægget kan slås fra, men for
at få den bedst mulige luft i kabinen og
undgå dug på ruderne, bør det altid være
slået til.
Personlige indstillinger
Kølemiddel
Aircondition-anlægget indeholder kølemidlet
R134a. Det indeholder ikke klor og skader således ikke ozonlaget. Ved påfyldning/udskiftning
af kølemiddel må der kun bruges R134a. Lad
et autoriseret Volvo-værksted udføre dette
arbejde.
Dug på indersiden af ruderne
For at fjerne dug på rudernes inderside skal
defrosterfunktionen bruges i første række.
For at mindske risikoen for forekomsten af dug
skal ruderne pudses med et almindeligt vinduespudsemiddel.
Kabinefilter
Al luft, der kommer ind i kabinen, renses først
af et filter. Det skal skiftes med jævne mellemrum. Se Volvos serviceprogram med hensyn til
det anbefalede skifteinterval. Ved kørsel i et
stærkt forurenet miljø skal filteret muligvis skiftes hyppigere.
Is og sne
Fjern is og sne fra luftindtaget til klimasystemet
(spalten mellem motorhjelm og forrude).
76
OBS
Der er forskellige typer kabinefiltre. Kontrollér, at der monteres det rette filter.
Der kan indstilles følgende to funktioner i klimaanlægget:
•
Blæserhastighed i AUTO-funktion (kun i
biler med ECC).
•
Timerstyret recirkulation af kabineluften.
For nærmere oplysninger om hvordan indstillingerne foretages, se side 69.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 77
03 Klima
Generelt om klimaet
Ventilationsspjæld i instrumentpanelet
ECC
Sideruder og soltag
Faktisk temperatur
For at aircondition-anlægget skal fungere tilfredsstillende, bør sideruder og soltaget være
lukket.
G019942
Den temperatur der vælges, svarer til den fysiske oplevelse med hensyn til lufthastighed,
luftfugtighed, solstråling mv., der aktuelt hersker i og omkring bilen.
I systemet er der en solsensor, som registrerer,
fra hvilken side solen skinner ind i kabinen. Det
betyder, at der kan være en temperaturforskel
mellem højre og venstre luftspjæld, selvom
reguleringen er indstillet på den samme temperatur på begge sider.
Sensorernes placering
•
Solsensoren befinder sig over instrumentpanelet.
Lukket
•
Temperatursensoren for kabinen befinder
sig bag klimapanelet.
Luftstrømmens vandrette retning
•
Udetemperatursensoren sidder på sidespejlene.
•
Fugtsensoren sidder i bakspejlet.
Åbent
Luftstrømmens lodrette retning
Ret de yderste dyser imod sideruderne for at
fjerne dug fra de forreste sideruder.
Ved koldt vejr - Luk de midterste spjæld for at
få den største klimakomfort og afdugning.
Acceleration
Ved acceleration, hvor der gives fuld gas, frakobles aircondition-anlægget midlertidigt. En
kortvarig, midlertidig temperaturstigning kan
da mærkes.
03
Kondensvand
I varmt vejr kan der dryppe kondensvand fra
aircondition-anlægget under bilen. Dette er
normalt.
OBS
Sensorerne må ikke tildækkes eller blokeres
med klædningsstykker eller andre genstande.
77
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 78
03 Klima
Elektronisk klimaanlæg, ECC*
Kontrolpanel
2
3
9
4
5
1
10
03
5
8
7
AUTO
Blæser
G026309
6
Elopvarmet bagrude og elopvarmede sidespejle
Temperaturvælger
Recirkulation/luftkvalitetssystem
Defroster
Luftfordeling
Funktioner
1. AUTO
AC ON/OFF – Aircondition Til/Fra
Elopvarmet venstre forsæde
Elopvarmet højre forsæde
78
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
AUTO-funktionen regulerer
automatisk klimaanlægget
med henblik på at nå den
valgte temperatur. Automatikken styrer varme, aircondition, blæserhastighed, recirkulation og luftfordeling.
Når kalechen er åben rettes mere luft og varme/
køling nedad i kabinen, og klimaanlæggets
effekt begrænses, hvis det ikke er muligt at
kompensere for udendørstemperaturen
Ved valg af en eller flere manuelle funktioner
styres de øvrige funktioner fortsat automatisk.
Med et tryk på AUTO slås alle manuelle indstillinger fra. Displayet viser AUTO-KLIMA.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 79
03 Klima
Elektronisk klimaanlæg, ECC*
2. Blæser
Drej på knappen for at øge/
mindske blæserhastigheden.
Hvis der vælges AUTO, reguleres blæserhastigheden
automatisk. Den tidligere indstillede ventilatorhastighed
annulleres.
dårlig luft. Mht. til aktivering/deaktivering af
funktionen, se side 69.
OBS
Når der vælges Defroster (4), slås recirkulation altid fra.
3. Luftkvalitetssystem (ekstraudstyr)
(samme knap som til recirkulation)
OBS
3. Recirkulation
Funktionen vælges for at
holde dårlig luft, udstødningsgas osv. ude fra kabinen.
Kabineluften recirkuleres,
hvilket vil sige, at der ikke
suges luft udefra ind i bilen,
mens funktionen er aktiveret.
Hvis luften i bilen recirkuleres for længe, risikerer man, at der dannes dug på indersiden af
ruderne.
Timer
Når timerfunktionen er aktiveret (og der er valgt
recirkulation), mindskes risikoen for is, dug og
Luftkvalitetssystemet består
af et multifilter og en sensor.
Filteret udskiller gasser og
partikler, således at indholdet
af lugt og forurening i kabinen reduceres. Når
sensoren registrerer forurenet udeluft, lukkes
luftindtaget, og luften i kabinen recirkuleres.
Når luftkvalitetssensoren er aktiveret, lyser den
grønne lampe (A) i knappen.
G000000
Hvis knappen drejes venstre om, og blæserindikeringen på displayet slukkes, er
blæseren og aircondition-anlægget slukket.
På displayet vises symbolet for blæser og
OFF.
•
Recirkulation ikke valgt, hvis det ikke behøves til afkøling i varmt vejr – Ingen lampe
lyser.
•
Recirkulation er valgt – Lampen (M) lyser.
Husk:
•
Normalt bør luftkvalitetssensoren altid
være aktiveret.
•
I koldt vejr begrænses recirkulationen for
at undgå, at der dannes dug på ruderne.
•
I tilfælde af dugdannelse kan defrosterfunktionerne for forruden, sideruderne og
bagruden med fordel bruges.
4. Defroster
For hurtigt at fjerne dug og is
fra forruden og sideruderne.
Der strømmer luft til ruderne
med stor blæserhastighed.
Lampen i defrosterknappen
lyser, når denne funktion er
aktiveret.
Aktivering af luftkvalitetssensoren:
±
Tryk på AUTO (1) for at aktivere luftkvalitetssensoren (normal indstilling).
Eller:
±
Skift mellem tre funktioner ved at trykke
flere gange på recirkulationsknappen.
•
Luftkvalitetssensoren er aktiveret – Lampen (A) lyser.
03
Når defrosterfunktionen aktiveres, sker der
desuden følgende for at give maksimal affugtning af luften i kabinen:
•
aircondition-anlægget (AC) slås automatisk til (kan slås fra med AC-knappen (6).
•
recirkulationen slås automatisk fra.
Når defrosterfunktionen slås fra, vender klimaanlægget til de foregående indstillinger.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
79
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 80
03 Klima
Elektronisk klimaanlæg, ECC*
5. Luftfordeling
7 og 8. Elopvarmede forsæder*
Ved at trykke på luftfordelingsknapperne fordeles luftstrømmen efter ønske til
ruder, kabine og gulv.
03
Et symbol på displayet over
klimapanelet og en tændt
lampe i den relevante knap viser, hvilken funktion der er valgt.
Se tabellen på side 81.
6. AC – Til/Fra (ON/OFF)
ON: Aircondition-anlægget er
slået til. Det styres af systemets automatik. På den måde
afkøles og affugtes den indkommende luft.
OFF: Slukket.
Når defrosterfunktionen aktiveres, slås aircondition-anlægget automatisk til (kan slås fra
med AC-knappen).
OBS
Klimaanlæggets afdugningsfunktion med
fugtsensor er betydeligt mindsket med aircondition-anlægget i lukket stilling (OFF), og
ved manuelt valgt luftfordeling og blæserhastighed.
1
80
Betjening af forsædeopvarmning:
Højere varme:
±
efter 12 – 20 minutter, alt efter udetemperaturen.
Ved koldt vejr fortsætter opvarmningen 1 også
efter 20 minutter for at holde bagrude og sidespejle fri for is og dug. Hvor kraftig opvarmningen bliver, tilpasses efter udetemperaturen.
Funktionen skal slås fra manuelt.
10. Temperaturvælger
Temperaturen for førersiden
og passagersiden kan indstilles separat.
Ét tryk på knappen – begge lamper lyser.
Lavere varme:
±
To tryk på knappen – en lampe lyser.
Varmen slået fra:
±
Tre tryk på knappen – ingen lampe lyser.
9. Elopvarmet bagrude og sidespejle
Brug elopvarmningen til at
fjerne is og dug fra bagruden
og sidespejlene. Med et tryk
på knappen starter opvarmningen af bagruden og sidespejlene samtidigt. En tændt
lampe i knappen viser, at
funktionen er aktiv.
Frakobling kan ske manuelt eller automatisk.
Manuelt sker det med et tryk på knappen. Ved
automatik kobles bagruden og sidespejlene fra
Alt efter marked
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Med ét tryk på knappen aktiveres kun den ene side. Med
to tryk aktiveres den anden
side. Med tre tryk aktiveres begge sider.
Den aktive side angives af knappens lampe og
på displayet over klimapanelet.
Når bilen startes, er den senest foretagne indstilling bibeholdt.
OBS
Det er ikke muligt at fremskynde opvarmning/afkøling ved at vælge højere/lavere
temperatur end den ønskede.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 81
03 Klima
Luftfordeling
Luftfordeling
Formål
Luftfordeling
Formål
Luft til ruderne. En vis luftstrømning fra ventilationsspjældene. Luften recirkuleres ikke. Aircondition er altid
aktiveret.
Til hurtigt at fjerne is
og dug.
Luft til gulv og ruder. En vis
luftstrømning fra ventilationsspjældene i instrumentpanelet.
til at opnå behagelig
komfort og god afdugning i koldt eller fugtigt
vejr.
Luft til for- og sideruder. En
vis luftstrømning fra ventilationsspjældene.
Til at undgå dug- og
isdannelse i koldt og
fugtigt vejr. (Ikke for
lav blæserhastighed).
Luft til gulvet og fra ventilationsspjældene i instrumentpanelet.
til solrigt vejr med lav
udetemperatur.
Luftstrøm til ruderne og fra
ventilationsspjældene i
instrumentpanelet.
til at opnå god komfort i varmt og tørt
vejr.
Luft til gulvet. En vis luftstrømning fra ventilationsspjældene i instrumentpanelet og til ruderne.
til at varme fødderne.
Luftstrømning i hoved- og
brysthøjde fra ventilationsspjældene i instrumentpanelet.
til god afkøling i varmt
vejr.
Luftstrøm til ruderne, fra ventilationsspjældene i instrumentpanelet og til gulvet.
til at gøre det køligere
om fødderne eller varmere foroven i koldt
vejr eller i varmt og tørt
vejr.
03
81
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 82
03 Klima
Brændstofdrevet motor- og kabinevarmer*
Generelt om varmere
Påfyldning
Batteri og brændstof
Hvis batteriet ikke er ladet helt op, eller hvis
niveauet i brændstoftanken er for lavt, slukkes
parkeringsvarmeren automatisk, og der vises
en meddelelse på informationsdisplayet.
Parkeringsvarmeren varmer motor og kabineplads, og kan startes direkte eller med timer.
03
Der kan vælges to forskellige tidspunkter med
timer. Med tidspunkt menes her det klokkeslæt, hvor opvarmningen af bilen er klar. Bilens
elektronik vælger det tidspunkt, hvor opvarmningen skal begynde, baseret på den aktuelle
udetemperatur.
±
VIGTIGT
Bilen skal stå udendørs, når der bruges benzin- og dieselvarmere.
OBS
Når parkeringsvarmeren er aktiveret, kan
der komme røg fra bilens underside, hvilket
er helt normalt.
G007632
Hvis udetemperaturen er højere end 25 °C, kan
varmeren ikke startes. Ved -10 °C eller derunder er parkeringsvarmerens maksimale driftstid 50 minutter.
ADVARSEL
Advarselsetiket på tankdækselklappen.
ADVARSEL
Brændstof der spildes, kan antændes. Sluk
for den brændstofdrevne varmer, inden
brændstofpåfyldning påbegyndes.
Kontroller på informationsdisplayet, at parkeringsvarmeren er slået fra. Når den arbejder, viser informationsdisplayet
PARKVARMER TIL.
Parkering på skråninger
Hvis bilen parkeres med en kraftig hældning,
bør den vende fronten nedad for at sikre
brændstoftilførsel til parkeringsvarmeren.
82
Der kvitteres for meddelelsen med et tryk
på READ på blinklysarmen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Gentagen brug af parkeringsvarmeren kombineret med korte kørselsstrækninger vil
medføre, at batteriet aflades med deraf følgende startproblemer.
For at sikre, at bilbatteriet genoplades med
lige så meget energi, som varmeren forbruger, bør man ved regelmæssig brug af varmeren køre i bilen i lige så lang tid, som
varmeren er i brug.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 83
03 Klima
Brændstofdrevet motor- og kabinevarmer*
Symboler og displaymeddelelser
Aktivering af varmer
Direkte start og direkte slukning
Når en af timerens indstillinger eller
DIREKTE START aktiveres, lyser
informationssymbolet på kombinationsinstrumentet, og informationsdisplayet viser en forklarende
tekst.
1. Gå med fingerhjulet til DIREKTE START.
2. Tryk på RESET-knappen for at vælge mellem TIL og FRA.
TIL: Parkeringsvarmeren slået til manuelt eller
med programmeret timer.
03
G029052
FRA: Parkeringsvarmeren slået fra.
Display
Betydning
BRÆNDSTOFVARMER TIL
Varmeren er slået til
og arbejder.
BRÆNDSTOFVARMER TIMER
TIL
Påmindelse om, at
varmeren kommer til
at starte på indstillet
tid, efter at bilen er
forladt, når startnøglen tages ud af startlåsen.
READ-knap
Fingerhjul 1
RESET-knap1
VARMER STOPPET - LAV BATTERISTAND
Varmeren standset
af bilens elektronik
for at gøre motorstart mulig.
VARMER STOPPET BRÆNDSTOF
LAV
Varmeren standset
af bilens elektronik
for at gøre motorstart og 50 km kørsel
mulig.
Ved direkte start af varmeren vil den være aktiveret i 50 minutter.
Opvarmningen af kabinen starter, så snart
motorens kølevæske har opnået den rette temperatur.
OBS
Bilen kan startes og køres, mens parkeringsvarmeren er i gang.
Indstilling af timer
Med timeren angives det tidspunkt, hvor bilen
skal bruges og være opvarmet.
Vælg mellem TIMER 1 og TIMER 2.
1
1. Gå med fingerhjulet til PARKVARM
TIMER 1.
Virker ikke i biler, der ikke har informationscenter, brændstofdrevet parkeringsvarmer samt stabilitets- og traktionssikringsystem.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
83
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 84
03 Klima
Brændstofdrevet motor- og kabinevarmer*
2. Tryk kort på RESET-knappen for at
komme til det blinkende timetal.
3. Vælg den ønskede time med fingerhjulet.
4. Tryk kort på RESET for at komme til minutindstillingen.
03
5. Vælg det ønskede minut med fingerhjulet.
6. Tryk kort på RESET for at bekræfte indstillingen.
7. Tryk på RESET for at aktivere timeren.
En timerstartet varmer kan også slås fra ifølge
instruktionen i afsnittet "Direkte start og direkte
slukning".
Ur/timer
Varmerens timer er forbundet til bilens ur.
OBS
Hvis bilens ur stilles igen, slettes den programmering af timeren, der eventuelt er
foretaget.
Efter indstilling af TIMER 1 kan der programmeres en anden tid i TIMER 2 ved at gå frem
til indstillingen ved hjælp af fingerhjulet.
Indstilling af den alternative tid foretages på
samme måde som for TIMER 1.
Slå timerstartet varmer fra
En timerstartet varmer kan slås fra manuelt,
inden timeren gør det. Sådan gør du:
1. Tryk på READ-knappen.
2. Gå til tekst PARKVARM TIMER 1 eller
PARKVARM TIMER 2 med fingerhjulet.
Teksten TIL blinker på displayet.
3. Tryk på RESET.
Teksten FRA vises konstant, og varmeren
slås fra.
84
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 85
03 Klima
Brændstofdrevet ekstravarmer* (diesel)
Ekstravarmer (diesel)
I dieseldrevne biler kan der være behov for
ekstravarmeren for at opnå den rette temperatur i kabinen ved koldt vejr.
Varmeren starter automatisk, når der behøves
ekstra varme, mens motoren er i gang.
03
Varmeren slås automatisk fra, når den rette
temperatur er nået, eller når motoren slukkes.
OBS
Ekstravarmeren kan ikke slås til eller slås fra
manuelt, den kontrolleres udelukkende af
bilens elektronik.
Når ekstravarmeren er aktiveret, kan der
komme røg fra bilens underside, hvilket er
helt normalt.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
85
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 86
Forsæder................................................................................................. 88
Elektrisk sammenfoldelig kaleche .......................................................... 91
Vindskærm*............................................................................................. 95
Kabinebelysning...................................................................................... 96
Opbevaringssteder i kabinen.................................................................. 98
Bagagerum............................................................................................ 102
86
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G020908
C70; 7; 3
evastarck
C70; 7; 3
evastarck
INTERIØR
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 87
04
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 88
04 Interiør
Forsæder
Siddestilling
Betjeningspanel for elbetjent sæde*.
Indstigning til bagsæde
Arm (2) findes ikke på alle sædemodeller.
ADVARSEL
Indstil den rette kørestilling for førersædet
og juster sikkerhedsselen, se side 16, inden
kørsel påbegyndes, aldrig under kørsel.
Kontrollér, at sædet er i låst stilling.
04
Fører- og passagersæderne kan indstilles til
optimal sidde- og kørestilling.
Fremad/bagud: Løft håndtaget for at indstille den rette afstand til rat og pedaler.
Kontrollér, at sædet er fastlåst, når indstillingen er foretaget.
Hæv/sænk sædehyndens forkant, pump
op/ned.
Hæv/sænk sædet, pump op/ned.
Justering af lændestøtten 1, drej hjulet.
Justér ryglænets hældning, drej hjulet.
1
88
Gælder også elbetjent sæde.
Når selen tages på hentes den nemmest
nede ved seleguiden, ikke over skulderen.
G020198
G020197
OBS
Indstigningshåndtag
Indstigningsknap
Mekanisk sæde
Føre sædet fremad:
1. Løsn selen fra seleguiden, se side 18.
2. Træk håndtaget (1) op, hold det, og fold
samtidig ryglænet fremad til låst stilling.
3. Skyd sædet fremad.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 89
04 Interiør
Forsæder
1. Skyd sædet bagud, indtil det når udgangsstillingen.
2. Træk håndtaget (1) op, hold det, og fold
samtidig ryglænet tilbage.
3. Sæt selen tilbage i seleguiden.
Elbetjent sæde*
Føre sædet fremad:
1. Løsn selen fra seleguiden, se side 18.
2. Træk håndtaget (1) op, hold det, og fold
samtidig ryglænet fremad til låst stilling.
3. Hold knappen (2) inde, mens sædet bevæger sig fremad.
Elbetjent sæde*
OBS
Kun når ryglænet er vippet fremad, kan
sædet skydes maksimalt fremad (+6 cm), så
ind- og udstigning til bagsædet bliver lettere. Hvis ryglænet vippes bagud, når sædet
er i sin forreste stilling, går sædet automatisk ca. 6 cm bagud efter nogle sekunder.
ADVARSEL
Kontrollér at ryglænet er slået forsvarligt tilbage ved at trykke og trække i nakkestøtten.
Selen på passagersiden foran skal være i seleguiden under kørsel, også når der ikke sidder
en passager i sædet.
Føre sædet bagud:
1. Hold knappen (2) inde, indtil sædet når
udgangsstillingen.
2. Træk håndtaget (1) op, hold det, og fold
samtidig ryglænet tilbage.
3. Sæt selen tilbage i seleguiden.
04
G020199
Føre sædet bagud:
Gulvmåtter*
Volvo kan levere gulvmåtter, som er specielt
fremstillet til din bil.
ADVARSEL
Sædet kan indstilles i et vist stykke tid, efter at
døren er låst op med fjernbetjeningen, uden at
nøglen er sat i startlåsen. Sædet kan altid indstilles i tændingsstilling I eller II.
Sædehyndens forkant op/ned
Sæde fremad/bagud
Gulvmåtten ved førerpladsen skal være forsvarligt placeret og fastgjort i fastholdningsklemmen for ikke at komme i klemme ved
og under pedalerne.
Sæde op/ned
Ryglænets hældning
Hvis et sæde blokeres, udløses en overbelastningsbeskyttelse. Hvis det sker, skal tændingen afbrydes, hvorefter man skal vente et kort
stykke tid, inden sædet flyttes igen. Kun én af
sædets indstillinger kan justeres ad gangen.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
89
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 90
04 Interiør
Forsæder
Hukommelsesfunktion
Nødstop
Hvis sædet ved en fejl kommer i bevægelse,
skal der trykkes på en vilkårlig knap for at
afbryde bevægelsen.
ADVARSEL
Klemmerisiko. Sørg for at børn ikke leger
med kontakterne.
Kontroller, at der ikke er nogen genstande
foran, bagved eller under sædet ved indstilling.
G020200
04
Knapper for hukommelsesfunktion.
Gemme indstilling
1. Indstil sædet og sidespejlene.
2. Hold knap M inde, samtidig med at knap
1, 2 eller 3 trykkes ind.
Sørg for, at ingen af passagererne på bagsædet kan komme i klemme.
Hukommelse i fjernbetjening
Førersædets og sidespejlenes positioner lagres i hukommelsen til den fjernbetjening, som
bilen låses med. Når bilen låses op med den
samme fjernbetjening, sættes førersædet og
sidespejlene i de lagrede positioner, når førerdøren åbnes.
Bruge gemt indstilling
Tryk en af hukommelsesknapperne 1–3 ind,
inde, indtil sædet og sidespejlene standser.
Hvis knappen slippes, standser sædet sin
bevægelse.
90
OBS
Fjernbetjeningens hukommelse er uafhængig af sædets hukommelse.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 91
04 Interiør
Elektrisk sammenfoldelig kaleche
Forudsætninger for betjening af
kaleche
•
•
Ingen genstande på hattehylden.
•
•
Tør kaleche.
•
Temperatur i omgivelserne –10 °C eller varmere.
Ingen is, sne eller løse genstande på kalechen eller bagagerumsklappen.
A
2,0 m fri højde opad (A) samt 0,2 m mellem
kofangere og bagvedliggende genstande
(B).
B
Lukket bagagevæg, se side 102.
G020800
•
•
•
ADVARSEL
Personer, børn eller genstande kan komme
i klemme i kalechens eller bagagerumsklappens bevægelige dele.
Lukket bagagerumsklap.
Stillestående bil, bremsepedalen trykket
ned.
Hvis instruktionerne på de følgende sider ikke
følges, kan det forårsage skader i kalechens
åbnings- og lukningsmekanismer.
VIGTIGT
•
•
•
Betjen kalechen under opsyn.
•
Lad ikke kalechen stå i stillestående stilling i længere tid end nødvendigt.
Se etiket på bagagevæggen.
Lad ikke børn lege med betjeningskontakten.
04
ADVARSEL
Efterlad aldrig bilnøglen, hvis der er børn tilbage i bilen.
Vandansamlinger på kalechen kan løbe ned
i bagagerummet og kabinen, hvis kalechen
åbnes.
Volvo anbefaler også at følgende opfyldes:
•
•
Jævn overflade.
•
Motoren i tomgang.
Fuldførelse af betjening af kaleche i en
enkelt bevægelse.
``
91
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 92
04 Interiør
Elektrisk sammenfoldelig kaleche
Dækselklap
Åbne og lukke kalechen
Slip knappen, når et signal lyder, og meddelelsen KALECHE LUKKET eller KALECHE
ÅBEN vises på informationsdisplayet.
ADVARSEL
Træk aldrig frikoblingswiren for hydrauliksystemet placeret under bagsædehynden
til. Kun servicepersonale må bruge nødfunktionen frikobling af hydrauliksystemet.
Konsekvenser:
G020801
G018351
04
Når kalechen er åben, er der en dækselklap
mellem nakkestøtterne i bagsædet og bagagerumsklappen, se den foregående illustration.
VIGTIGT
Brug ikke dækselklappen til at sidde på eller
laste på, da den kan beskadiges.
Lukning af kalechen
Åbning af kalechen
1. Drej startnøglen til position II. Start helst
motoren.
stor risiko for klemmeskader
ukontrolleret bevægelse/åbning af den
elektrisk sammenfoldelige kaleche eller
bagagerumsklappen
• kalechens dele kan ødelægges.
Sørg for at forudsætningerne er opfyldt,
inden betjening af kaleche påbegyndes.
Tekst på informationsdisplayet
2. Tryk bremsepedalen ned.
En del af disse meddelelser gælder også for
lastehjælpen, se side 102.
3. Hold venstre knap (1) inde for at lukke, eller
højre knap (2) inde for at åbne.
• BREMS FOR KALECHEBETJENING -
Vær opmærksom på eventuelle meddelelser
på informationsdisplayet under kalechebevægelsen. De ruder, der er lukket, åbnes
ca. 10 centimeter. Alle ruder lukkes, når kalechebevægelsen er afsluttet.
92
•
•
Tryk bremsepedalen ned for at betjene
kalechen.
• LUK BAG.RUM FOR
KALECHEBETJENING - Bagagerumsklappen er ikke lukket. Luk bagagerumsklappen.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 93
04 Interiør
Elektrisk sammenfoldelig kaleche
• ÅBN BAGAGERUM HELT - Åbn bagagerumsklappen helt.
• LUK BAG.RUMSEP. FOR
KALECHEBETJ. - Bagagevæggen er ikke
lukket. Luk bagagevæggen, se side 102
• LAV BATT.ST. FOR
KALECHEBETJENING - Batterispændingen er for lav. Kalechen kan kun lukkes.
Oplad batteriet, f.eks. ved at starte motoren, og prøv igen.
• KALECHE ULÅST - Kalechen er ikke blevet åbnet eller lukket forsvarligt. Prøv at
åbne eller lukke kalechen på ny.
•
TAG I LASTESTILLING - Kalechen er forhøjet med lastehjælpsfunktionen. Sænk
kalechen, se side 102.
• TEMP.GRÆNSER
KALECHEBETJENING - Kalechesystemet er enten overophedet eller udetemperaturen er under -10 °C. Hvis kalechen er
overophedet, skal man vente ca. fem
minutter, indtil meddelelsen forsvinder, og
prøve igen.
Meddelelse ved kalechefejl
Der kan vises to meddelelser på informationsdisplayet ved kalechefejl:
• FEJL VED TAG SERVICE PÅKRÆVET Kalechen kan ikke betjenes. Service udført
af et autoriseret Volvo-værksted er påkræ-
vet. Overdækning kan foretages ifølge
instruktion.
che og bagagerumsklap er lukket. Vær
opmærksom på eventuelle fejl, som kan
forårsage skader på bilen.
• FEJL VED TAG SE INSTRUKT.BOG Kalechen eller lastehjælpen skal betjenes
ifølge særlige instruktioner. Service skal
udføres af et autoriseret Volvo-værksted.
Der lyder et signal under hele lukningen.
ADVARSEL
Særlige instruktioner for betjening ved
kalechefejl
Hvis meddelelsen FEJL VED TAG SE
INSTRUKT.BOG vises på informationsdis-
Træk aldrig frikoblingswiren for hydrauliksystemet placeret under bagsædehynden
til. Kun servicepersonale må bruge nødfunktionen frikobling af hydrauliksystemet.
playet, kan kalechen ikke betjenes som sædvanligt.
Konsekvenser:
OBS
Efter at kalechen er lukket, kan den ikke
åbnes igen.
VIGTIGT
Lukning ved kalechefejl kræver en meget
nøje kontrol af forudsætningerne for betjening af kaleche, se side 91. Selvom forudsætningerne er opfyldt, er der stor risiko for
materielle skader.
•
•
04
stor risiko for klemmeskader
ukontrolleret bevægelse/åbning af den
elektrisk sammenfoldelige kaleche eller
bagagerumsklappen
• kalechens dele kan ødelægges.
Reparationer må kun udføres af et autoriseret Volvo-værksted. Indgreb i kalechesystemet kan give forkert funktion og have
alvorlige personskader til følge.
1. Hold lukningsknappen trykket ind, indtil
FEJL VED TAG SE INSTRUKT.BOG
vises på displayet. Slip derefter knappen.
2. Tryk på lukningsknappen igen. Hold den
trykket ind i mindst 30 sekunder, indtil kale``
93
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 94
04 Interiør
Elektrisk sammenfoldelig kaleche
Dækplast til midlertidig overdækning
Plasten opbevares i en pose mærket "Cover for
temporary use".
G020803
G020802
04
Fastklemning af dækplast mellem viskerblade og forrude
Dækplast, placeret i skiluge.
Hage ved forreste hjulkasse
1. Rul ruderne op (hvis det er muligt).
Hul i dækplast for bakspejl
2. Hent dækplasten fra midterpanelet i bagsædets ryglæn ved skilugen.
Hage ved bageste hjulkasse
Hul i dækplast for antenne
Hager ved de bageste kofangere
Hvis kalechen ikke kan lukkes pga. lav batterispænding eller evt. kalechefejl, kan der monteres en beskyttende dækplast. Plasten monteres med rebfastgøringen indad.
3. Tag dækplasten ud af pakken, og fold den
ud.
4. Før hullet (3) over sidespejlet, og fæst
hagerne (2) i de forreste hjulkasser.
5. Klem dækplasten mellem viskerbladene
og forruden, og stræk plasten, så den får
en fold (1) pr. viskerblad.
6. Pas antennen (5) ind.
94
7. Fastgør hagerne (4) i de bageste hjulkasser, og hagerne (6) under de bageste
kofangere.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 95
04 Interiør
Vindskærm*
Generelt
OBS
Vær forsigtig med bilindtrækket.
Lynlåsene på vindskærmen bruges, når man vil
stille/hente bagage på bagsædet.
ADVARSEL
G020804
Kontroller at vindskærmen sidder forsvarligt
fast. Ellers kan den løsnes, f.eks. ved undvigemanøvrer, og forårsage skade på personer og genstande.
Vindskærmen kan bruges ved kørsel med nedfoldet kaleche for at mindske hvirvlende luftstrømme i kabinen.
Påsætning af vindskærm
1. Fold den firdelte skærm ud til fuld bredde,
og tryk låsningen sammen.
04
ADVARSEL
Når vindskærmen er monteret, må der ikke
være passagerer på bagsædet.
Skærmen opbevares i bagagerummet i dens
pose, under bagagevæggen, længst fremme
imod ryglænet.
2. Skyd vindskærmens støtte ind under nakkestøtterne, så de hviler mod overkanten
af ryglænet.
3. Tryk låsestængerne ind i hullerne på sidepanelerne, indtil der høres et klik.
4. Fold vindskærmen op.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
95
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 96
04 Interiør
Kabinebelysning
Læselamper og kabinebelysning
Makeup-spejl*
Loftsbelysning
Læselamperne tændes og slukkes med et tryk
på den respektive knap i loftskonsollen.
Bagsædebelysning
G020210
G020805
04
G020806
Knapper i loftskonsollen til læselamper foran og
kabinebelysning.
Venstre læselampe, tænd/sluk
Kabinebelysning
Højre læselampe, tænd/sluk
Al belysning i kabinen tændes i tændingsstilling I og II, og når motoren er i gang. Belysningen kan også aktiveres inden for 30 minutter,
efter at:
96
•
motoren er standset og tændingen er i stilling 0.
•
bilen er låst op, men motoren ikke er startet.
Lampen henholdsvis tændes og slukkes automatisk, når låget åbnes eller lukkes.
Tændes eller slukkes med et tryk på knappen.
Handskerumslys
Indstigningslys
Handskerumslyset henholdsvis tændes og
slukkes, når klappen åbnes eller lukkes.
Indstigningslyset (og kabinebelysningen) henholdsvis tændes og slukkes, når en sidedør
åbnes eller lukkes.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 97
04 Interiør
Kabinebelysning
Belysningsautomatik
Med knap (2), se side 96, kan der vælges tre
stillinger til belysningen i kabinen:
•
Fra – højre side (mærket med 0) trykket ind,
belysningsautomatikken er slået fra.
•
Neutral stilling – belysningsautomatikken
er aktiveret. Dæmperfunktionen er aktiv.
•
Tændt – venstre side trykket ind, kabinebelysningen er tændt.
Neutral stilling
04
Når knap (2) er i neutral stilling, tændes og
slukkes kabinebelysningen automatisk ifølge
nedenstående.
Kabinebelysningen tændes og forbliver tændt
i 30 sekunder:
•
bilen låses op med nøgle eller fjernbetjening.
•
motoren standses, og startnøglen er drejet
til stilling 0.
Kabinebelysningen slukkes, når:
•
•
motoren startes.
bilen låses med nøgle eller fjernbetjening.
Kabinebelysningen tændes og forbliver tændt
i 5 minutter, hvis en af dørene er åben.
Hvis en belysning tændes manuelt, og bilen
låses, bliver den slukket automatisk efter
5 minutter.
97
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 98
04 Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
Opbevaringspladser
1
2
3
4
5
04
10
9
7
98
6
G019514
8
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 99
04 Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
Opbevaringsrum i dørpanel (ekstraudstyr*).
Handskerum
Jakkeholder
Jakkeholder, kun til lettere klædningsstykker.
Opbevaringslomme foran i forsædernes
sædehynder.
Billetklemme
Handskerum
Krusholder (med jalousilåg*)
04
G018137
Krusholder (med jalousilåg*)
G024208
Tunnelrum (f.eks. til cd'er)
Opbevaringsrum i bageste sidepanel.
Opbevaringslomme på forsædernes bagside.
ADVARSEL
Sørg for, at der ikke er nogen hårde, skarpe
eller tunge genstande, der ligger eller stikker
ud på en sådan måde, at de kan forårsage
personskader i tilfælde af en hård opbremsning.
Her kan f.eks. bilens instruktionsbog og kort
opbevares. Der er også holdere til mønter, blyanter og benzinkort.
Jakkeholderen findes på passagersædets nakkestøtte. Hæng kun lettere klædningsstykker
på holderen.
Handskerummet kan låses med fjernbetjeningens aftagelige nøgleblad. Der findes flere
oplysninger på side 109.
Store og tunge genstande skal altid spændes fast med en sikkerhedssele eller lastsikringsremme.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
99
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 100
04 Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
Opbevaringsrum i dørpanel
Opbevaringsrum i bageste sidepanel
Opbevaring under forreste armlæn
Opbevaringsrummet åbnes ved at løfte lemmens nedre forkant, og lukkes ved et let tryk
på dets øvre del.
Opbevaringsrummet åbnes og lukkes ved et let
tryk i midten på dets øvre del.
Aflåseligt opbevaringsrum i dørpanel*
Opbevaringsrummet låses med fjernbetjeningen, se side 111.
100
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G018371
G020807
G030407
04
Der er en opbevaringsplads under armlænet.
Der er også en mindre opbevaringsplads i det
delelige armlæn. Tryk på den mindre knap, og
løft armlænet for at åbne det flade rum. Tryk på
den større knap, og løft armlænet for at åbne
det dybere rum.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 101
04 Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
Krusholder i midterkonsollen
Opbevaringsrum bagved
håndbremsen
Under jalousiet er der plads til en dobbelt krusholder. Pladsen kan bruges til opbevaring, hvis
krusholderen løftes ud. Løft i krusholderens
bagkant, hvor der er et indhak.
G019624
I det dybere rum er der plads til 10 almindelige
cd-etuier. Etuierne skal stå oprejst for at få
plads til alle 10.
G018372
G026704
04
Når der ikke er knapper til parkeringshjælp og
BLIS, se s. 145 og s. 148, kan pladsen bruges
som opbevaringsrum.
Hvis krusholderen skal monteres: Pas først
krusholderens to fremspring ind i de to hak
foran i pladsen, og tryk derefter krusholderens
bagkant ned.
Krusholderen kan ikke løftes ud i biler, der har
alarm med bevægelsessensor*.
Luk jalousiet ved at tage fat nedfra i dets forkant og trække fremad.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
101
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 102
04 Interiør
Bagagerum
Bagagevæg
Lastehjælp
Formålet med væggen er at begrænse mængden af last i bagagerummet, så kalechebevægelsen ikke hindres. Vær omhyggelig med at
lukke bagagevæggen ordentligt, så den låses
fast på både venstre og højre side.
VIGTIGT
Placer ikke genstande ovenpå eller ved
siden af bagagevæggen, når den er lukket.
Placer ikke bagage, så det når højere end
den lukkede bagagevæg.
G020848
G020847
G020845
04
Etiket på bagagevæg.
OBS
For meget last i bagagerummet hindrer, at
bagagevæggen kan lukkes. Dermed forhindres åbning af kalechen også.
Knap til hævning og sænkning af kaleche.
I åben stilling befinder kalechen sig sammenfoldet i bagagerummet. Med knappen (se den
foregående illustration) kan kalechen hæves og
sænkes for at lette ud- og ilastning. Lastehjælpens bevægelser udgør en lille del af den normale kalechebevægelse. Informationsdisplayets meddelelser for betjening af kaleche
gælder derfor også lastehjælpen, se side 92.
ADVARSEL
Personer eller genstande, som hindrer kalechens hævning og sænkning, risikerer at
komme i klemme.
102
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 103
04 Interiør
Bagagerum
Brug af lastehjælp
Et tryk på knappen både starter og stopper
hævningen/sænkningen. Det kan tage nogle
sekunder, før bevægelsen starter. Hvis der
lyder et signal, når knappen trykkes ind og
kalechen ikke bevæger sig: læs informationsdisplayets meddelelse.
1. Tryk på knappen for at hæve kalechen.
2. Løft bagagevæggen, og før den ind i bagagerummet.
3. Når lastningen er klar, skal bagagevæggen
slås ned.
Der lyder et signal under hele sænkningen.
Der er fire eller flere øjer til at fæste bånd eller
reb i. Bånd, som passer til øjerne, kan leveres
af Volvo-forhandlere.
VIGTIGT
Bagagevæggen bør være helt åben, inden
kalechen hæves.
Stikkontakt i bagagerum
Når kalechen er slået op for lastehjælp, eller
hvis bevægelsen er blevet afbrudt ved at
knappen er trykket ind to gange, må bagagerumsklappen ikke lukkes. Det kan medføre skader og driftsforstyrrelser i systemet.
04
Sænk kalechen til dens laveste position,
vent nogle sekunder og luk derefter bagagerumsklappen.
4. Tryk på knappen, så kalechen sænkes.
Lastsikringsøjer
G020856
OBS
Ved for lav batteristand kan kalechen kun
sænkes.
Vip dækslet ned for at få adgang til stikkontakten. Den fungerer, uanset om tændingen er
slået til eller ej.
Brug af lastehjælp ved kalechefejl
Hvis meddelelsen FEJL VED TAG SE
INSTRUKT.BOG vises på informationsdisplayet, kan kalechen kun sænkes.
OBS
2. Hold knappen trykket ind i ca. 5 sekunder.
Hold fortsat knappen trykket ind, mens
kalechen sænkes.
G020850
1. Kontroller at FEJL VED TAG SE
INSTRUKT.BOG vises på displayet.
Husk ikke at bruge stikkontakten med
motoren slået fra, da der er risiko for afladning af bilens batteri.
``
103
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 104
04 Interiør
Bagagerum
Skiluge
2. Fold midterdelen ind, og tryk indtil der
høres en kliklyd.
Lugen i bagagerummet
Hvis bilen er udstyret med skipose*, skal lynlåsen i posen også åbnes fra kabinerummet.
±
Pres knapperne i de to huller i lugen mod
hinanden og åbn lugen.
Låsning af skilugen
ADVARSEL
Stands motoren og træk parkeringsbremsen ved i- eller udlastning af lange genstande. En løs genstand, der vejer 20 kg,
kan i tilfælde af en frontal kollision med en
hastighed på 50 km/t opnå en bevægelsesvægt svarende til 1000 kg. Fastgør altid
lasten. Ellers kan den blive forskubbet ved
hård opbremsning og skade personer i
bilen.
Låses med fjernbetjeningen, se side 113.
G021037
04
Lang last forankres med
sikkerhedsselen
Lang last, f.eks. ski, skal sikres med bagsædets sikkerhedssele.
For at kunne transportere lange, lette genstande er der en luge bagved midterpanelet 1 i
bagsædets ryglæn.
±
Max. længde: 2 m og max. vægt: 25 kg. Skilugen åbnes fra to sider: fra midterpanelet, og
indefra bagagerummet.
Hvis bilen er udstyret med skipose, skal bæltet
trædes gennem dets håndtag.
Vind sikkerhedsselen en gang omkring
skiene, og lås det fast på sædvanlig vis i
selelåsen.
Åbn midterdelen i bagsædets ryg
±
Træk i stroppen i overkanten af ryglænets
midterdel for at komme til lugen.
Lukning af midterdelen i bagsædets ryg
1. Sæt midterdelen tilbage med den nedre del
først.
1
104
Midlertidig dæklapning, førstehjælp, dækplast og bugseringsøje opbevares i midterpanelet i bagsædets ryglæn. For biler med reservehjul*, se side 174.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 105
04 Interiør
04
105
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 106
Fjernbetjening med nøgleblad..............................................................
Privatlåsning*........................................................................................
Låsepunkter..........................................................................................
Keyless drive*........................................................................................
Batteri i fjernbetjening...........................................................................
Låsning og oplåsning............................................................................
Alarm*....................................................................................................
106
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
108
111
113
114
117
118
122
C70; 7; 3
evastarck
LÅS OG ALARM
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 107
05
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 108
05 Lås og alarm
Fjernbetjening med nøgleblad
Fjernbetjening
Hvis man mister en fjernbetjening
Bilen leveres med to fjernbetjeninger. De fungerer også som startnøgler.
Hvis en af fjernbetjeningerne bliver væk, skal
de andre fjernbetjeninger tages med til et autoriseret Volvo-værksted. For at forebygge tyveri
skal koden for den mistede fjernbetjening slettes i systemet.
Nøglebladenes unikke kode kan fås hos autoriserede Volvo-værksteder, som også kan
bestille nye nøgleblade.
Der kan højst programmeres og bruges 6 fjernbetjeninger/nøgleblade til hver bil.
05
Indikering med blink ved låsning/
oplåsning
Fjernbetjeningerne har kodede chips. Koden
skal stemme overens med læseren (modtageren) i tændingslåsen. Bilen kan kun startes, hvis
den rette fjernbetjening med den rette kode
bruges.
Når bilen låses op med Keyless drive-systemet
eller fjernbetjeningen, indikerer bilens afvisere
med to korte blink, at oplåsningen er udført
korrekt.
Låsning - Låser dørene, bagagerumsklappen, opbevaringsrummene i dørpanelerne
(ekstraudstyr) samt skilemmen. Fjernbetjeningen låser ikke handskerummet.
Ved låsning sker indikeringen med et langt
blink, og kun, hvis alle låse er låst, efter at døre
og bagagerumsklap er lukket.
Oplåsning - Låser dørene, bagagerumsklappen, opbevaringsrummene i dørpanelerne (ekstraudstyr) samt skilemmen op.
Fjernbetjeningen låser ikke handskerummet op. Et langt tryk åbner også sideruderne.
Ved hjælp af personlige indstillinger er det
muligt at fravælge blinkindikeringen. I givet fald
er det ikke længere muligt at se, om låsningen
er korrekt foretaget, se side 69.
108
Elektronisk startspærre
G019402
Fjernbetjeningerne indeholder et udtageligt
nøgleblad af metal til mekanisk låsning og
oplåsning af førerens dør og handskerummet.
Fjernbetjeningsfunktioner
Tryghedslys - Tænder belysningen på
afstand og lyser området omkring en bil
parkeret på et mørkt sted op. Et tryk på
knappen tænder interiørbelysning, positi-
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 109
05 Lås og alarm
Fjernbetjening med nøgleblad
ons-/parkeringslys, nummerpladebelysning og lamper i sidespejlene (ekstraudstyr). Belysningen slukkes automatisk efter
30, 60 eller 90 sekunder. For tidsindstilling,
se side 69.
Aftageligt nøgleblad
Udtagning af nøgleblad
Sådan tages nøglebladet ud af fjernbetjeningen:
Skyd den fjederbelastede spærre til siden.
Træk samtidig nøglebladet ud.
Bagagerumsklap - Et tryk på knappen
låser kun bagagerumsklappen op 1.
VIGTIGT
Fjernbetjeningens smalle del er særlig følsom, da den indeholder chippen. Bilen kan
ikke startes, hvis chippen ødelægges.
Isætning af nøgleblad
Man må være forsigtig, når man sætter nøglebladet tilbage på plads i fjernbetjeningen.
G019403
Panikfunktion – Benyttes til at tiltrække
omgivelsernes opmærksomhed i en nødsituation. Hvis den røde knap holdes inde i
mindst tre sekunder eller der trykkes på
den to gange i løbet af tre sekunder, aktiveres blinklysene og hornet. Funktionen
kan slås fra ved hjælp af den samme knap,
når den har været aktiv i mindst 5 sekunder. Ellers slås den fra efter 30 sekunder.
Med fjernbetjeningens aftagelige nøgleblad
kan:
•
førerdøren åbnes manuelt, hvis centrallåsen ikke aktiveres med fjernbetjeningen, se
næste afsnit og se side 114.
•
bagagerumsklappen åbnes manuelt, hvis
centrallåsen ikke aktiveres med fjernbetjeningen, se side 110 og se side 111.
•
1
adgang til handskerummet og bagagerum
(privatlåsning) spærres, se side 111.
1. Hold fjernbetjeningen med spidse ende
nedad, og lad nøglebladet glide ind i sporet.
2. Tryk let på nøglebladet for at fastlåse det i
spærret tilstand. Der høres et klik.
05
Oplåsning af dør med nøgleblad
Hvis centrallåsen ikke kan aktiveres med fjernbetjeningen, f.eks. hvis batterierne er brugt op,
kan førerdøren låses op og åbnes på følgende
måde:
1. Stik nøglebladet ind i førerdørens nøglehul.
2. Drej bladet 45 grader højre om, og åbn
døren.
Funktionen låser klappen op - den åbnes ikke.
``
109
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 110
05 Lås og alarm
Fjernbetjening med nøgleblad
Drej nøglebladet 90 grader højre om. Nøglehullet er vandret i låst indstilling.
OBS
Når førerdøren låses op med nøglebladet og
åbnes, udløses alarmen. Den slås fra ved at
sætte fjernbetjeningen i startlåsen, se
side 123.
Træk nøglebladet ud.
±
Oplåsning sker i omvendt orden.
OBS
Låsning af handskerum
Fjernbetjening uden nøgleblad kan ikke låse
handskerummet op.
Funktionen kan med fordel bruges, når bilen
afleveres til service, hotel eller lignende.
G020034
05
Handskerummet kan kun låses/låses op med
fjernbetjeningens aftagelige nøgleblad. (For
information om nøgleblad, se side 109.)
For information om privatlåsning, se side 111
Skyd nøglebladet ind i handskerummets
lås.
110
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 111
05 Lås og alarm
G019416
Privatlåsning*
Centrallåsningens normale låsepunkter
med fjernbetjeningen.
Fjernbetjeningen overrækkes uden det løse
nøgleblad, som ejeren beholder.
Låsepunkter for fjernbetjening uden nøgleblad og med aktiveret privatlåsning.
Aktivere privatlåsning
Funktionen Privatlåsning er beregnet til brug,
når bilen afleveres til service, et hotel el.lign. Så
er handskerummet låst, og bagagerumsklappens og opbevaringsrummets (ekstraudstyr)
lås er frakoblet centrallåsen. Bagagerummet
kan ikke åbnes, hverken med centrallåsens
knap i fordørene eller fjernbetjeningen.
Det medfører, at fjernbetjeningen uden nøgleblad kun kan bruges til at aktivere/deaktivere
alarmen, åbne dørene (A) og køre bilen (B).
OBS
Ved åbning/lukning af den sammenfoldelige
kaleche er der mulighed for at få midlertidig
adgang til indholdet i bagagerummet.
OBS
05
Informationsdisplayet viser LUK BAG.
RUMSEP. FOR KALECHEBETJ.
1. Åbn bagagerumsklappen og fold bagagevæggen op. Herved blokeres betjening af
den sammenfoldelige kaleche, se
side 108.
2. Luk bagagerumsklappen.
Den sammenfoldelige kaleche skal være lukket.
3. Tag det aftagelige nøgleblad af fjernbetjeningen, se side 109.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
111
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 112
05 Lås og alarm
Privatlåsning*
Deaktivere privatlåsning
Gør følgende for igen at tilslutte de aflåselige
opbevaringsrum til centrallåsningens automatik:
1. Stik fjernbetjeningens aftagelige nøgleblad
ind i handskerummets nøglehul, og drej
180 grader venstre om.
G020032
2. Sæt nøglebladet tilbage i fjernbetjeningen,
se side 109.
05
Derefter er handskerummet låst op, og alle
centrallåsfunktioner styres igen af fjernbetjeningen.
4. Skyd nøglebladet ind i handskerummets
lås og drej nøglebladet 180 grader højre
om. I låst stilling står nøglehullet lodret.
5. Træk nøglebladet ud.
OBS
Sæt ikke nøglebladet tilbage på fjernbetjeningen, opbevar det på et sikkert sted.
Derefter er handskerummet låst, og de aflåselige opbevaringsrum bag ved dørpanelerne (D),
skilugen (E) og bagagerumsklappen (F) kan
ikke længere låses op med fjernbetjeningen.
112
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 113
05 Lås og alarm
G019415
Låsepunkter
Låsepunkter for fjernbetjening.
Døre
Ratlås
Bagagerumsklap
05
For beskrivelser af de forskellige opbevaringsrum, se side 98.
Skilem
Bagagerumsklap
Låsepunkter for fjernbetjening med ekstraudstyr aflåseligt opbevaringsrum.
Døre
Ratlås
Opbevaringsrum i dørpaneler
Skilem
113
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 114
05 Lås og alarm
Keyless drive*
Nøglefrit låse- og startsystem
Fjernbetjeningen skal befinde sig højst
1,5 m fra bilen
For at man kan åbne en dør eller bagagerumsklappen, skal der være en fjernbetjening højst
ca. 1,5 m fra bilens dørhåndtag eller bagagerumsklap.
Det vil sige, at den der skal åbne en dør, skal
have fjernbetjeningen med sig. Det er ikke
muligt at åbne en dør, hvis fjernbetjeningen
befinder sig på den anden side af bilen.
G019418
Det grå felt på illustrationen viser det område,
der dækkes af systemets antenner.
05
Med Keyless drive-systemet kan bilen låses
op, køres og låses uden nøgle. Det er tilstrækkeligt at medbringe fjernbetjeningen i lommen
eller en taske.
Systemet gør det lettere at åbne bilen, f.eks.
med indkøbsposer i den ene hånd og et barn i
den anden. Man undgår at skulle hente fjernbetjeningen frem eller lede efter den.
Bilens to fjernbetjeninger har nøglefri funktion.
Der kan bestilles flere. Systemet kan håndtere
op til 6 fjernbetjeninger med nøglefri funktion.
Hvis en person fjerner sig fra bilen medbringende en fjernbetjening med nøglefri funktion,
vises en advarsel på informationsdisplayet,
samtidig med at der lyder en hørbar påmindelse. Advarselsmeddelelsen forsvinder, når
fjernbetjeningen er bragt tilbage til bilen, eller
når startknappen er drejet til stilling 0. Advarslen kommer kun, hvis startknappen står i stilling I eller II, efter at en dør er blevet åbnet og
lukket.
Når fjernbetjeningen er bragt tilbage til bilen,
forsvinder advarselsmeddelelsen og den hørbare påmindelse forsvinder, når et af følgende
er sket:
•
•
•
114
en dør er blevet åbnet og lukket
startknappen er drejet til stilling 0
READ-knappen er blevet trykket ind.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Efterlad aldrig en fjernbetjening i bilen
Hvis en fjernbetjening med Keyless drive efterlades i bilen, gøres den passiv, når bilen låses.
Derefter kan ingen uvedkommende åbne
døren.
Hvis der sker indbrud i bilen, og tyven finder
fjernbetjeningen, kan den aktiveres og bruges
igen. Alle fjernbetjeninger bør derfor behandles
med samme forsigtighed.
Forstyrrelser i fjernbetjeningens funktion
Den nøglefri funktion kan forstyrres af elektromagnetiske afskærmninger og felter. Dette
undgås ved ikke at placere fjernbetjeningen
tæt ved en mobiltelefon, en metalgenstand
eller f.eks. i en mappe af metal.
Hvis der alligevel opstår forstyrrelser, kan fjernbetjeningen og nøglebladet bruges på normal
måde, se side 108.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 115
05 Lås og alarm
Keyless drive*
Låsning
En diode på den respektive dørs inderside
tændes, se side 119.
Oplåsning af dør med nøgleblad
OBS
På bil med Keyless drive-system og automatisk gearkasse skal gearvælgeren føres
til P-stillingen og startknappen drejes til 0stillingen. Ellers kan bilen ikke låses, og alarmen kan ikke aktiveres.
Biler med Keyless-system har en knap på dørenes
udvendige håndtag.
Når fjernbetjeningen er inden for det område,
der dækkes af systemets antenner, låses
dørene og bagagerumsklappen på følgende
måde:
±
Tryk låseknappen på et af dørhåndtagene
ind.
Alle døre skal være lukket, inden låseknappen
trykkes ind. Ellers låses de ikke.
Når bilen låses, sænkes låseknapperne på
dørenes inderside.
Når fjernbetjeningen befinder sig i det område,
der dækkes af systemets antenner:
1. Åbnes dørene ved at trække i det pågældende dørhåndtag.
2. Åbnes bagagerumsklappen ved at trykke
nedefra på dens åbningsknap og løfte
bagagerumsklappen.
Hvis den nøglefri funktion i fjernbetjeningen af
en eller anden grund ikke fungerer, kan bilen
låses op ved hjælp af fjernbetjeningsfunktionerne, se side 108.
Elbetjent sæde – hukommelsesfunktion i
fjernbetjeningen
Hvis flere personer med fjernbetjening der har
nøglefri funktion, stiger ind i bilen, får den der
først åbner døren, sin indstilling af førersædet.
G020225
G020033
Oplåsning
05
Hvis centrallåsen ikke kan aktiveres med fjernbetjeningen, f.eks. hvis batterierne er brugt op,
kan førerdøren åbnes på følgende måde:
1. For at få adgang til nøglehullet: Frigør forsigtigt plastdækslet på håndtaget ved at
føre nøglebladet ind i hullet på plastdækslets underside.
2. Lås døren op med nøglebladet.
OBS
Når førerdøren låses op med nøglebladet og
åbnes, udløses alarmen. Den slås fra ved at
sætte fjernbetjeningen i startlåsen, se
side 123.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
115
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 116
05 Lås og alarm
Keyless drive*
Antenneplacering
ADVARSEL
Personer med indopereret pacemaker bør
ikke komme nærmere Keyless-systemets
antenner end 22 cm med pacemakeren.
Dette for at udelukke forstyrrelser mellem
pacemakeren og Keyless-systemet.
Personlige indstillinger
G020077
Der kan foretages personlige indstillinger for de
nøglefri funktioner, se side 69.
05
Keyless-systemet har en række indbyggede
antenner placeret rundt omkring i bilen:
Kofanger bag, inderside midten
Bagagerum, i midten helt inde under gulvet
Dørhåndtag, venstre
Midterkonsol, under bageste del
Dørhåndtag, højre
Midterkonsol, under forreste del
116
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 117
05 Lås og alarm
Batteri i fjernbetjening
Svagt batteri i fjernbetjeningen
2. Løft dækslet af.
Når batteriet nærmer sig det tidspunkt, hvor
optimal funktion ikke kan garanteres, tændes
informationssymbolet
, og
NØGLEBATTERI LAV SPÆNDING eller
BILNØGLE - SKIFT BATTERI vises på displayet.
3. Se nøje efter, hvor batteriets (+) og (–) side
befinder sig (der er et diagram under dækslet).
4. Fjern bort og udskift batteriet. Undgå at
berøre batteriet og dets kontaktflader med
fingrene.
5. Sæt dækslet på igen, og tryk det fast.
Skift af batteri i fjernbetjening
Sørg for at bortskaffe det brugte batteri på en
miljøvenlig måde.
G019406
05
Hvis låsen gentagne gange ikke reagerer på
signal fra fjernbetjeningen fra normal afstand,
bør batteriet udskiftes (type CR 2450, 3 V).
1. Læg fjernbetjeningen med knapperne
nedad, og vip låget op med en lille skruetrækker.
117
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 118
05 Lås og alarm
Låsning og oplåsning
Låsning og oplåsning udefra
ADVARSEL
For biler med Keyless-system, se side 114.
Fjernbetjeningens oplåsningsknap kan låse
bilen op på to forskellige måder (vælg måden i
personlige indstillinger, se side 69):
•
med et tryk låse dørene og bagagerumsklappen op
Gennemluftningsfunktion
•
med et tryk låse førerdøren op, og med et
yderligere tryk låse de andre døre og bagagerumsklappen op.
Et langt tryk på oplåsnings- eller låseknappen
åbner henholdsvis lukker alle ruder samtidigt
(lukker også åbent soltag).
05
Fjernbetjeningen låser dørene og bagklappen
samtidigt. Dørenes låseknapper og dørhåndtagene på indersiden udløses*.
Tankdækselklappen kan ikke åbnes, når bilen
er blevet låst med fjernbetjeningen.
OBS
Bilen kan låses, selvom en dør eller bagagerumsklappen er åben*. Når døren lukkes,
er der risiko for, at nøglerne bliver låst inde.
Funktionen kan f.eks. bruges til hurtigt at gennemlufte bilen ved varmt vejr.
Der kan foretages forskellige personlige indstillinger, se side 69.
Bagagerumsklap
Oplåsning
Oplåsning af bagagerumsklappen alene:
±
Tryk på fjernbetjeningens knap til oplåsning af bagagerumsklappen.
Låsning
Hvis dørene er låst, når bagagerumsklappen
lukkes, låses den ikke. For at låse både dørene
og bagagerumsklappen skal de låses enten
med fjernbetjeningen eller indefra.
118
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G016334
Vær opmærksom, at det er muligt at låse
nogen inde i bilen, hvis den låses udefra
med fjernbetjeningen. I givet fald er det ikke
muligt at komme ud ved hjælp af betjeningsorganer i bilen.
Oplåsning
Låsning
Mekanisk åbning af bagageklap
Hvis bilens elektriske system midlertidigt er
ude af funktion, kan bagagerumsklappen
åbnes mekanisk med fjernbetjeningens aftagelige nøgleblad. For information om udtagning af nøglebladet, se side 109.
1. Fold det venstre sædes ryglæn frem for at
komme til nøglehullet nede ved gulvet.
2. Vip klappen, som dækker nøglehullet, op.
3. Stik nøglebladet ind, og drej 110 grader
højre om.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 119
05 Lås og alarm
Låsning og oplåsning
Kalechen skal være helt lukket eller helt
åben, inden den mekaniske åbning af bagagerumsklappen må bruges.
Ved hjælp af låseknappen ved døråbningshåndtaget kan dørene og bagagerumsklappen
låses eller låses op samtidigt.
Oplåsning
±
Automatisk genlåsning
Hvis ingen af dørene eller bagagerumsklappen
åbnes inden to minutter efter oplåsning, låses
alle låse automatisk igen (gælder ikke ved låsning indefra). Denne funktion mindsker risikoen
for at bilen utilsigtet efterlades ulåst. Vedr. biler
med alarm, se side 123.
Tryk på låseknappens øverste del.
Det er ikke muligt at låse døren op ved at
trække låseknappen op.
Låsning
±
Tryk på låseknappens nederste del.
Åbning af døre
Når dørene er låst indefra:
±
Låsning og oplåsning indefra
Låsningsindikering
Træk to gange i håndtaget, dørene låses
op og åbnes.
G020867
VIGTIGT
05
En lampe på den respektive dørs inderside
lyser i ca. fem minutter, efter at bilen er låst med
fjernbetjeningen eller med Keyless drive-systemet, når motoren er slukket, se side 114.
G020865
Når bilen låses indefra, bekræfter lamperne
låsningen med et langt blink. Oplåsning indefra
bekræftes med to korte blink.
``
119
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 120
05 Lås og alarm
Låsning og oplåsning
Automatisk låsning
Hvis der er nogen, der ønsker at blive i bilen,
og dørene skal låses udefra, kan funktionen
Blokeret låsestilling midlertidigt slås fra.
Midlertidig deaktivering
Når bilens hastighed overstiger 7 km/t, kan
dørene og bagagerumsklappen låses automatisk.
Når denne funktion er aktiveret, og dørene er
låst, kan de åbnes på følgende to måder:
•
ved at trække to gange i et af dørhåndtagene.
•
Ved at trykke på oplåsningsknappen ved
dørhåndtaget.
Funktionen kan aktiveres/deaktiveres ved personlige indstillinger, se side 69.
05
Det gøres på følgende måde:
1. Gå ind i menusystemet under
Bilindstillinger (for udførlig beskrivelse af
menusystemet, se side 69).
A
2. Vælg Nedsat beskyttelse.
E
B
D
C
3. Vælg Aktiver én gang. Instrumentpanelets display viser meddelelsen Nedsat
beskyttelse - Se instrukt.bog og Blokeret låsestilling slås fra, når bilen låses.
eller
Blokeret låsestilling
Vælg Spørg ved udstigning. Hver gang
nøglen drejes til stilling 0, viser lydanlæggets display meddelelsen Tryk ENTER for
at neds. besk. indtil motoren er startet.
EXIT for at slutte - vælg et af punkterne:
Blokeret låsestilling aktiveres med fjernbetjeningen og træder i kraft, 25 sekunder efter at
dørene er låst.
I blokeret låsestilling kan bilen kun låses op
med fjernbetjeningen. Førerdøren kan også
låses op med det aftagelige nøgleblad.
G026307
Blokeret låsestilling betyder, at dørene ikke kan
åbnes indefra, hvis de er låst med fjernbetjeningen.
Aktive menuvalg angives med et kryds.
Display
MENU
EXIT
ENTER
Navigering
120
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
•
Hvis Blokeret låsestilling skal slås fra: Tryk
på ENTER og lås bilen.
Hvis bilen er udstyret med alarm med bevægelses- og hældningssensorer*, slås disse fra
samtidigt, se side 123.
Næste gang nøglen drejes til stilling II, nulstilles
systemet, og instrumentpanelets display viser
meddelelsen Fuld beskyttelse. Dermed er
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 121
05 Lås og alarm
Låsning og oplåsning
Blokeret låsestilling og Alarmens bevægelsesog hældningssensorer* igen aktiveret.
eller
•
Hvis låsesystemet ikke skal ændres: Foretag slet intet valg og lås bilen. Eller tryk på
EXIT og lås bilen.
OBS
Hvis bilen er udstyret med alarm:
Husk, at bilens alarm aktiveres, når den
låses.
Hvis en af dørene åbnes indefra, går alarmen i gang.
05
ADVARSEL
Efterlad ikke nogen i bilen, før funktionen
blokeret låsestilling er frakoblet, for ikke at
risikere at låse nogen inde.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
121
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 122
05 Lås og alarm
Alarm*
Alarmsystem
Alarmindikator
OBS
Når alarmsystemet er aktiveret, overvåger det
konstant alle alarmindgange.
Forsøg ikke selv at reparere eller ændre
komponenter, der indgår i alarmsystemet.
Alle sådanne forsøg kan have konsekvenser
for forsikringsvilkårene.
Alarmen udløses i følgende tilfælde:
når en dør, motorhjelmen eller bagagerumsklappen åbnes.
•
når en ikke-godkendt nøgle sættes i startlåsen, eller hvis låsen udsættes for påvirkning.
•
når der registreres bevægelser i passagerkabinen (hvis der er monteret en bevægelsessensor).
•
når bilen løftes eller bugseres (hvis den er
udstyret med hældningssensor).
05
•
•
når batterikablet frakobles.
hvis nogen forsøger at slå sirenen fra.
OBS
Når kalechen er lukket, fungerer alarmen på
samme måde, som når kalechen er åben.
Dvs., at en bevægelse, som registreres i
passagerrummet, udløser en alarm.
Tilkobling af alarmfunktion
±
G020227
•
Dioden slukket – Alarmen er frakoblet.
•
Dioden blinker hurtigt efter frakobling af
alarmen, og indtil tændingen slås til – Alarmen har været udløst.
Dioden blinker én gang med to sekunders
mellemrum – Alarmen er tilkoblet
Hvis der opstår en fejl i alarmsystemet, vises
der en meddelelse på displayet. Kontakt et
autoriseret Volvo-værksted.
122
VIGTIGT
Alarmen er helt tilkoblet, når afviserne har
foretaget et langt blink, og dioden på instrumentpanelet blinker én gang hvert andet
sekund.
En rød lysdiode på instrumentpanelet viser
alarmsystemets status:
•
•
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Tryk på fjernbetjeningens låseknap. Et
langt blink fra bilens afvisere bekræfter, at
alarmen er tilkoblet, og at alle dørene er
låst.
Frakobling af alarmfunktion
±
Tryk på fjernbetjeningens oplåsningsknap.
To korte blink fra afviserne bekræfter, at
alarmen er frakoblet, og at alle dørene er
låst op.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 123
05 Lås og alarm
Alarm*
Automatisk genaktivering af alarm
Fjernbetjeningen fungerer ikke
Reduceret alarmniveau
Funktionen sikrer, at man ikke kommer til at
efterlade bilen med alarmen frakoblet.
Hvis ingen af dørene eller bagklappen åbnes
inden to minutter efter frakobling af alarmen (og
bilen er låst op med fjernbetjeningen), tilkobles
alarmen automatisk igen. Samtidig låses bilen.
A
Annullering af udløst alarm
Tryk på fjernbetjeningens oplåsningsknap,
eller sæt nøglen i tændingslåsen.
Der gives et bekræftende signal i form af to
korte blink med afviserne.
G019420
±
E
B
D
C
05
Når alarmen udløses, sker der følgende:
•
Der lyder en sirene i 25 sekunder. Den har
sit eget batteri, som træder til, hvis bilens
batteri ikke har tilstrækkelig ladning eller
frakobles.
•
Samtlige afvisere blinker i 5 minutter, henholdsvis indtil alarmen frakobles.
Hvis fjernbetjeningen af en eller anden grund
ikke fungerer, kan alarmen alligevel annulleres
og bilen startes på følgende måde:
1. Åbn førerdøren med nøglebladet. Alarmen
udløses, og sirenen lyder.
2. På biler med Keyless drive-system: Fjern
først knappen ved at trykke spærren (1)
ind, og træk ud (2).
3. Sæt fjernbetjeningen i tændingslåsen (3).
Alarmen deaktiveres. Alarmlampen blinker
hurtigt, indtil startnøglen drejes til stilling II.
G026307
Alarmsignaler
Aktive menuvalg angives med et kryds.
Display
MENU
EXIT
ENTER
Navigering
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
123
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 124
05 Lås og alarm
Alarm*
meddelelsen FULD BESKYTTELSE. Dermed
er bevægelses- og hældningssensorer og Blokeret låsestilling igen aktiveret.
eller
5. Slå alarmen fra ved at låse op med fjernbetjeningen.
Det gøres på følgende måde:
•
Afprøvning af alarm for motorhjelmen
1. Gå ind i menusystemet under
BILINDSTILLINGER (for udførlig beskrivelse af menusystemet, se side 69).
05
Hvis sensorerne ikke skal slås fra: Foretag
slet intet valg og lås bilen. Eller tryk på
EXIT og lås bilen.
1. Sid i bilen, og kobl bevægelsessensoren
fra.
2. Vælg NEDSAT BESKYTTELSE.
Afprøvning af alarm systemet
2. Slå alarmen til. Bliv siddende i bilen, og lås
dørene med knappen på fjernbetjeningen.
3. Vælg Aktiver én gang. Instrumentpanelens display viser meddelelsen Nedsat
beskyttelse - Se instrukt.bog och bevægelses- og hældningssensorerne slås fra,
når bilen låses.
Afprøvning af kabinens
bevægelsessensor
3. Vent i 30 sekunder.
eller
Vælg Spørg ved udstigning. Hver gang
nøglen drejes til stilling 0, viser lydanlæggets display meddelelsen ENTER
mindsker beskyttelsen, indtil motoren
startes igen. EXIT for at slutte - vælg et
af punkterne:
•
Hvis bevægelses- og hældningssensorerne skal slås fra: Tryk på ENTER og lås
bilen.
Hvis bilen er udstyret med Blokeret låsestilling,
slås den fra samtidigt, se side 120.
Næste gang nøglen drejes til stilling II, nulstilles
systemet, og instrumentpanelets display viser
124
4. Åbn en af dørene. Der skal nu lyde en
sirene, og alle afvisere skal blinke.
For at undgå utilsigtet aktivering af alarmen,
hvis man f.eks. efterlader en hund i bilen eller
rejser med færge, kan bevægelses- og hældningssensorerne slås fra midlertidigt.
1. Åbn alle ruder.
2. Slå alarmen til. Aktivering af alarmen
bekræftes ved, at lampen blinker langsomt.
3. Vent i 30 sekunder.
4. Afprøv kabinens bevægelsesensor ved
f.eks. at løfte en taske fra sædet. Der skal
nu lyde en sirene, og alle afvisere skal
blinke.
5. Slå alarmen fra ved at låse op med fjernbetjeningen.
Afprøvning af alarm for døre
1. Slå alarmen til.
2. Vent i 30 sekunder.
3. Lås op med nøglen i førerens side.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
4. Åbn motorhjelmen med håndtaget under
instrumentpanelet. Der skal nu lyde en
sirene, og alle afvisere skal blinke.
5. Slå alarmen fra ved at låse op med fjernbetjeningen.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 125
05 Lås og alarm
05
125
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 126
Generelt.................................................................................................
Brændstofpåfyldning.............................................................................
Start af motor........................................................................................
Keyless drive*........................................................................................
Manuel gearkasse.................................................................................
Automatgearkasse................................................................................
Bremsesystemet...................................................................................
DSTC - Stabilitets- og traktionssikringssystem*...................................
Parkeringshjælp*...................................................................................
BLIS* - Blind Spot Information System.................................................
Bugsering og bjergning.........................................................................
Starthjælp..............................................................................................
Kørsel med anhænger...........................................................................
Trækanordning*.....................................................................................
Delelig trækkrog*...................................................................................
Lastning.................................................................................................
Tilpasning af lyskegle............................................................................
126
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
128
130
132
134
135
137
141
143
145
147
150
153
154
156
158
162
163
G020912
C70; 7; 3
evastarck
C70; 7; 3
evastarck
START OG KØRSEL
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 127
06
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 128
06 Start og kørsel
Generelt
Økonomikørsel
Motoren og kølesystemet
At køre økonomisk og tage hensyn til miljøet er
at køre forudseende og jævnt og at afpasse
køremåden og hastigheden efter den aktuelle
situation. For flere råd om at tage hensyn til
miljøet, se side 12.
Under særlige forhold, f.eks. ved kørsel i stærkt
bakket terræn, ekstrem varme eller med tung
last, er der risiko for, at motoren og kølesystemet overophedes.
•
•
Kør motoren varm så hurtigt som muligt.
•
Hold en lav hastighed ved kørsel med
anhænger op ad en lang, stejl bakke.
•
•
En kold motor bruger mere brændstof end
en varm.
Stands ikke motoren straks ved stop efter
hård kørsel.
•
•
•
•
•
Undgå kraftige opbremsninger.
Fjern ekstra lygter, som er placeret foran
kølergrillen, når du kører ved ekstremt høje
temperaturer.
•
Undgå at køre med åbne ruder.
Lad ikke motoren gå i tomgang, men kør
med let belastning, så snart det er muligt.
Kør ikke med unødvendig last i bilen.
Undgå overophedning af kølesystemet
Brug ikke vinterdæk, når vejene er tørre.
Undgå overophedning af motoren
Tag tagbagagebæreren af, når den ikke er
i brug.
Lad ikke motoren arbejde med mere end
4500 omdr./min. (3500 omdr./min. for dieselmotorer) under kørsel med anhænger eller
campingvogn i bakket terræn. I givet fald kan
olietemperaturen blive for høj.
06
Glat føre
Øv dig i glatførekørsel under kontrollerede forhold for at lære, hvordan den nye bil reagerer.
Åben bagagerumsklap
Undgå at køre med åben bagagerumsklap.
Hvis det alligevel bliver nødvendigt at køre med
åben bagklap i kort tid, bør man gøre følgende:
1. Luk alle ruder.
2. Ret luften mod ruder og gulv, og lad blæseren arbejde med højeste hastighed.
128
ADVARSEL
Kør ikke med bagagerumsklappen åben.
Giftig udstødningsgas kan suges ind i bilen
via bagagerummet.
Vadning
Bilen kan køres gennem en vanddybde på højst
25 cm med en hastighed på højst 10 km/t. Der
skal udvises ekstra forsigtighed ved passage
af strømmende vand.
VIGTIGT
Der kan opstå motorskade, hvis der trænger
vand ind i luftfilteret.
På større dybde kan der komme vand ind i
transmissionen. Derved reduceres oliernes
smøreevne, og de pågældende systemers
levetid forkortes.
Ved kørsel i vand skal hastigheden holdes lav,
og bilen må ikke standse. Når vandet er passeret, skal der trykkes let på bremsepedalen for
at kontrollere, at der opnås fuld bremsevirkning. Vand og f.eks. mudder kan gøre bremsebelægningerne våde med forsinket bremsevirkning til følge.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 129
06 Start og kørsel
Generelt
Rengør de elektriske kontakter til elektrisk
motorvarmer og anhængerkobling efter kørsel
i vand og ler.
VIGTIGT
Lad ikke bilen stå med vand over tærsklerne
i længere tid, det kan forårsage el-fejl i bilen.
Ved motorstop i vand, må omstart ikke prøves. Bilen skal bugseres ud af vandet.
funktioner, der bruger megen strøm, når motoren ikke er i gang.
Hvis batteriets spænding er lav, vises en tekst
på displayet. Energisparefunktionen slår visse
funktioner fra eller reducerer belastningen på
batteriet, f.eks. ved at reducere kabineblæserens funktion eller slukke for lydanlægget.
Oplad batteriet ved at starte motoren.
Undgå at overbelaste batteriet
De elektriske funktioner i bilen belaster batteriet i forskellig grad. Tændingsnøglen må ikke
stå i stilling II, når motoren er slukket. Benyt i
stedet stilling I, hvilket bruger mindre strøm.
Bemærk, at 12 V-kontakten i bagagerummet
afgiver strøm, selv når fjernbetjeningen er taget
ud af startlåsen.
06
Eksempler på funktioner, der bruger megen
strøm:
•
•
•
•
kabineventilator
forrudeviskere
lydanlæg (høj lydstyrke)
parkeringslys.
Vær også opmærksom på, at forskelligt tilbehør belaster det elektriske anlæg. Brug ikke
129
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 130
06 Start og kørsel
Brændstofpåfyldning
Åbning af tankdækselklappen
3. Tag dækslet ud.
2. Træk i snoren, som er ophængt på krogen.
4. Hæng dækslet op på indersiden af klappen.
3. Når tankdækselklappen er åbnet, skal snoren og dækslet sættes på plads igen.
OBS
Påfyldning af brændstof
Sæt tankdækslet på igen efter påfyldning.
Drej det, indtil der lyder ét eller flere klik.
Overfyld ikke tanken. Afbryd, når pumpen slår
fra.
OBS
Åbning fra bagagerummet
G020799
En overfyldt tank kan løbe over i varmt vejr.
Der må ikke bruges brændstof af lavere kvalitet
end angivet, da dette kan have negativ indvirkning på motoreffekten og brændstofforbruget,
se side 261.
Glem ikke at slukke for den brændstofdrevne varmer, inden brændstofpåfyldning påbegyndes!
Lukning
Tryk klappen ind, indtil der høres en klikkende
lyd.
Tankdæksel
1. Drej tankdækslet, indtil der mærkes tydelig
modstand.
2. Drej forbi modstanden til stop.
130
ADVARSEL
Brændstof der spildes på jorden, kan
antændes af udstødningsgassen.
G020951
06
Åbn tankdækselklappen ved hjælp af knappen
på lyspanelet, se side 52. Inden klappen kan
åbnes, skal motoren være standset. Tankdækselklappen befinder sig på højre bagskærm.
Manuel åbning af tankdækselklappen sker lettest, når kalechen er lukket, og foretages når
åbning fra kabinen ikke er mulig.
1. Fjern dækslet som dækker lygtehuset på
højre side i bagagerummet.
Sluk for den brændstofdrevne varmer, inden
brændstofpåfyldning påbegyndes.
Bær aldrig en tændt mobiltelefon under
brændstofpåfyldning. Ringesignaler kan
danne gnister og antænde benzindampene,
hvilket kan føre til brand og personskader.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 131
06 Start og kørsel
Brændstofpåfyldning
Benzin
VIGTIGT
Benzinen må ikke tilsættes rensende additiver, medmindre det anbefales af Volvo.
For mere information om benzin, se side 261.
Diesel
Dieselolie kan ved lave temperaturer (-5 °C til
-40 °C) udfælde paraffin, hvilket kan give startvanskeligheder. For nærmere oplysninger, se
side 262.
VIGTIGT
Brug særligt vinterbrændstof på den kolde
tid af året.
06
131
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 132
06 Start og kørsel
Start af motor
Inden motoren startes
±
Træk parkeringsbremsen an.
Automatgearkasse
±
Sæt gearvælgeren i stilling P eller N.
Manuel gearkasse
Stil gearstangen i frigear, og hold koblingspedalen helt nedtrådt. Dette er særlig vigtigt i
streng kulde.
ADVARSEL
Tag aldrig startnøglen ud af ratlåsen under
kørsel eller bugsering af bilen. Man risikerer
at ratlåsen aktiveres, hvorved bilen bliver
umulig at styre.
Under bugsering skal startnøglen stå i stilling II.
06
OBS
Ved koldstart kan omdrejningstallet være
mærkbart højere end normalt for visse
motortyper. Dette er for så hurtigt som
muligt at få udstødningsrensesystemet op
på normal driftstemperatur, hvilket minimerer udstødningsforureningen og skåner miljøet.
132
Start af motor
Start- og ratlås
Benzin
0 – Låsestilling
±
Drej startnøglen til stilling III. Hvis motoren
ikke starter i løbet af 5 – 10 sekunder, skal
nøglen slippes, og et nyt startforsøg gøres.
Ratlåsen låser rattet, når nøglen tages ud.
Diesel
1. Drej startnøglen til stilling II.
> Et kontrolsymbol i kombinationsinstrumentet viser, at forvarmning af motoren
er i gang, se side 45.
2. Drej nøglen til stilling III, når kontrolsymbolet slukkes.
I – Radiostilling
Visse elektriske komponenter
kan benyttes. Det elektriske
system er ikke tændt.
Autostart (5-cylindret)
Med autostartfunktionen behøver startnøglen
(henholdsvis startknappen, hvis bilen har Keyless drive, se side 114) ikke holdes i stilling III,
indtil motoren er startet.
Drej startnøglen til startstilling, og slip den.
Startmotoren arbejder nu automatisk, indtil
motoren er startet.
OBS
Ved start af en dieselmotor i ekstrem kulde
uden at afvente forvarmning af motoren kan
den automatiske startsekvens tage nogle
sekunder mere.
II – Kørestilling
Nøglens stilling under kørsel.
Det elektriske system er
tændt.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 133
06 Start og kørsel
Start af motor
III – Startstilling
Startmotoren aktiveres. Når
motoren er startet, slippes
nøglen, som automatisk fjedrer tilbage til kørselsstilling.
ADVARSEL
Tag altid startnøglen ud af tændingslåsen,
når bilen forlades, især hvis der er børn i
bilen.
Hvis nøglen står i en mellemstilling, høres en tikkende lyd.
Lyden fjernes ved at dreje nøglen til stilling II
og tilbage.
Kontrollér, at ratlåsen er tilkoblet, når bilen forlades - derved mindskes risikoen for, at den
bliver stjålet.
Når ratlåsen er tilkoblet
Startnøgler og elektronisk startspærre
Hvis forhjulene står på en sådan måde, at der
opstår spændinger i ratlåsen, vises der muligvis en advarselsmeddelelse på informationsdisplayet, og bilen kan ikke startes.
Startnøglen må ikke hænge sammen med
andre nøgler eller metalgenstande på samme
nøgleknippe. I givet fald kan den elektroniske
startspærre aktiveres ved en fejltagelse.
1. Tag nøglen ud, og drej rattet, så spændingen udløses.
2. Hold rattet i samme stilling, mens nøglen
stilles tilbage, og et nyt startforsøg gøres.
06
ADVARSEL
Tag aldrig startnøglen ud af tændingslåsen
under kørsel eller bugsering af bilen. Ratlåsen aktiveres, og bilen kan derfor ikke styres.
133
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 134
06 Start og kørsel
Keyless drive*
Generelt
Start af bilen
±
Træd koblingspedalen (manuelt gear) eller
bremsepedalen (automatgear) ned.
2. Træk startknappen ud af tændingslåsen.
±
3. Stik fjernbetjeningen ind i tændingslåsen,
og start på samme måde som med startknappen.
Tryk ind og drej startknappen til stilling III.
1. Drej først startknappen til stilling II, og vent
indtil dieselkontrolsymbolet i kombinationsinstrumentet er slukket, se side 45.
G019410
2. Drej derefter startknappen til stilling III.
Start med fjernbetjening
Med Keyless drive-systemet kan bilen låses
op, køres og låses uden nøgle, se side 114.
G019420
Startknappen i tændingslåsen bruges på
samme måde som en nøgle. En forudsætning
for at bilen starter, er at bilens fjernbetjening er
i kabinen eller i bagagerummet.
Hvis fjernbetjeningens batteri er brugt op, fungerer keyless drive-funktionen ikke. Så kan
134
1. Tryk spærren i startknappen ind.
Benzinmotor
Dieselmotor
06
bilen startes ved at bruge fjernbetjeningen som
startknap.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 135
06 Start og kørsel
Manuel gearkasse
Gearstillinger - 6 gear (benzin)
G018256
G018257
Bakgearsspærring - 5 gear
G018258
Gearstillinger - 5 gear
For at få den bedst mulige brændstoføkonomi
skal du bruge så høje gear som muligt, så ofte
som muligt.
Bakgearspærren gør det mere vanskeligt ved
en fejltagelse at sætte bilen i bakgear ved normal kørsel fremad.
For at få den bedst mulige brændstoføkonomi
skal du bruge så høje gear som muligt, så ofte
som muligt.
•
Vælg kun bakgear, når bilen holder stille.
•
Træd koblingspedalen helt ned ved hvert
gearskift.
•
Fjern foden fra koblingspedalen mellem
hvert gearskift.
•
Følg det viste skiftemønster.
Træd koblingspedalen helt ned ved hvert
gearskift.
•
Fjern foden fra koblingspedalen mellem
hvert gearskift.
•
Følg det viste skiftemønster.
•
For at kunne vælge bakgear skal gearstangen først sættes i stilling N. Det er altså ikke
muligt at vælge bakgear direkte fra 5. gear
på grund af bakgearsspærringen.
06
Det kan være vanskeligt at finde 5. og 6. gear,
når bilen holder stille, da bakgearsspærren (der
forhindrer sidebevægelsen) så ikke er aktiveret.
``
135
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 136
06 Start og kørsel
Manuel gearkasse
Gearstillinger - 6 gear (diesel)
06
G018262
Bakgearspærren gør det mere vanskeligt ved
en fejltagelse at sætte bilen i bakgear ved normal kørsel fremad.
For at få den bedst mulige brændstoføkonomi
skal du bruge så høje gear som muligt, så ofte
som muligt.
Bakgearspærren gør det mere vanskeligt ved
en fejltagelse at sætte bilen i bakgear ved normal kørsel fremad.
Vælg kun bakgear, når bilen holder stille.
•
Træd koblingspedalen helt ned ved hvert
gearskift.
Vælg kun bakgear, når bilen holder stille.
•
Fjern foden fra koblingspedalen mellem
hvert gearskift.
•
Følg det viste skiftemønster.
OBS
Bakgearet er elektronisk blokeret, hvis bilen
bevæger sig hurtigere end ca. 20 km/t.
136
Bakgearsspærring - 6 gear (diesel)
G018261
G018259
Bakgearsspærring - 6 gear (benzin)
•
For at kunne vælge bakgear, skal gearstangen trykkes ned og føres til venstre.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 137
06 Start og kørsel
Automatgearkasse
Geartronics automatiske gearstillinger
OBS
Bremsepedalen skal trædes ned for at
kunne føre gearstangen ud af stilling P.
I stilling P er gearvælgeren mekanisk spærret.
Når bilen parkeres, bør parkeringsbremsen
altid trækkes an.
R – Bakstilling
Bilen skal holde stille, mens stilling R vælges.
Geartronics manuelle gearstillinger
Med Geartronics automatiske gearkasse kan
føreren også skifte manuelt. Bilen motorbremser, når speederen slippes.
Manuel gearstilling nås ved at føre stangen fra
stilling D til højere endestilling ved M. Informationsdisplayet skifter tegn fra D til et af tallene
"1–6", afhængigt af hvilket gear, der er valgt
lige nu, se side 43.
•
Tryk stangen frem mod + (plus) for at skifte
et trin op, og slip stangen, som vender tilbage til sin hvilestilling ved M.
•
Træk stangen tilbage mod – (minus) for at
skifte et trin ned, og slip stangen.
G018264
N – Neutral stilling
D
- venstre stilling: Automatisk gearskift.
M - højre stilling: Manuelt gearskift.
P – Parkeringsstilling
Stilling P vælges, når motoren startes, eller når
bilen holder parkeret.
Der er ikke valgt noget gear, og motoren kan
startes. Træk parkeringsbremsen an, når bilen
holder stille med gearvælgeren i stilling N.
OBS
Bremsepedalen skal trykkes ned for at føre
gearstangen ud af stilling N, hvis bilen har
stået stille i længere end 3 sekunder.
D – Kørestilling
VIGTIGT
Bilen skal holde stille, mens stilling P vælges.
D er normal kørselsposition. Op- og nedskifte
sker automatisk, afhængigt af gasgivning og
hastighed. Bilen skal holde stille, når D vælges
fra stilling R.
Manuelt gear M kan vælges når som helst
under kørslen.
For at gå tilbage til automatisk kørestilling: før
stangen til venstre endestilling ved D.
06
For at undgå ryk og motorstop skifter Geartronic automatisk ned, hvis føreren lader farten
falde mere, end hvad der er passende for det
valgte gear.
Kickdown
Når speederen trædes helt i bund (forbi det
normale fuldgaspunkt), skiftes der straks automatisk ned i gear, hvilket kaldes kickdown.
Hvis speederen bringes ud af kickdown-stillingen, geares der automatisk op.
``
137
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 138
06 Start og kørsel
Automatgearkasse
Kickdown bruges, når der kræves maksimal
acceleration, f.eks. ved overhaling.
Mekanisk gearvælgerspærring
Automatisk gearvælgerspærring
Biler med automatgearkasse er udstyret med
et specielt sikkerhedssystem:
Sikkerhedsfunktion
For at forhindre overdrejning af motoren har
gearkassens styreprogram en nedgearingsbeskyttelse, der forhindrer kickdown-funktionen.
Nøglespærring – Keylock
For at startnøglen skal kunne tages ud, skal
gearvælgeren stå i stillingen P. I alle andre stillinger er nøglen spærret.
Geartronic tillader ikke nedgearing/kickdown,
der medfører et så højt omdrejningstal, at
motoren kan tage skade. Hvis føreren alligevel
forsøger at skifte ned, sker der ikke noget –
man bliver i det aktuelle gear.
06
Stillestående bil med motoren i gang:
±
G020237
Ved kickdown kan bilen skifte et eller flere trin
ned ad gangen, afhængigt af motorens
omdrejningstal. Bilen skifter til et højere gear,
når motoren når sit maksimale omdrejningstal
- herved forhindres motorskader.
Parkeringsstilling (P)
Hold foden på bremsepedalen, når gearvælgeren føres til en anden stilling.
Elektrisk gearspærring – Shiftlock
Parkeringsstilling (P-stilling)
Gearvælgeren kan føres frit frem eller tilbage
mellem N og D. De øvrige stillinger har en
spærre, som betjenes med spærreknappen på
gearvælgeren.
For at kunne føre gearvælgeren fra stilling P til
de øvrige gearstillinger skal startnøglen stå i
stilling II og bremsepedalen være trådt ned.
Med spærreknappen trykket ind kan stangen
føres frem eller tilbage mellem P, R, N og D.
Hvis gearvælgeren står i N-stilling, og bilen har
holdt stille i mindst 3 sekunder (uanset om
motoren er i gang eller ej), er gearvælgeren
spærret i N-stilling.
Gearspærring – Neutral (N-stilling)
For at kunne føre gearvælgeren fra N-stilling til
en anden gearstilling skal startnøglen stå i stilling II og bremsepedalen være trådt ned.
138
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 139
06 Start og kørsel
Automatgearkasse
Frakobling af gearvælgerspærring
I visse tilfælde skal det være muligt at flytte
bilen, selvom den ikke kan køres, f.eks. hvis
batteriet er afladet. Sådan gøres det muligt at
flytte bilen:
1. Under teksten P-R-N-D på gearvælgerens
panel sidder en lille lem. Åbn den bagtil.
2. Stik nøglebladet fra fjernbetjeningen ned til
bunden.
kasseoliens træghed i lave temperaturer. For at
mindske afgivelsen af udstødningsgas skifter
gearkassen op senere end normalt, hvis motoren startes i lave temperaturer.
OBS
Alt efter motorens temperatur ved start er
omdrejningstallet i tomgang ved koldstart
for visse motortyper højere end normalt.
3. Hold nøglebladet trykket ned, og før samtidigt gearstangen ud af P-stillingen.
G018263
Tekstmeddelelse og afhjælpning
Koldstart
Ved start i lave temperaturer kan gearskiftene
af og til forekomme hårde. Dette skyldes gear-
I nogle situationer kan displayet vise en meddelelse, samtidig med at et symbol tændes.
06
``
139
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 140
06 Start og kørsel
Automatgearkasse
Symbol
A
Display
Køreegenskaber
Afhjælpning
GEARKA. OVEROPH. BREMS OG
STOP
Vanskeligt at holde jævn hastighed med
konstant omdrejningstal.
Gearkassen overophedet. Hold bilen stille
med fodbremsenA.
GEARKA. OVEROPH. IKKE I BRUG
Kraftigt stampende fremdrift af bilen.
Gearkassen overophedet. Parker straks
bilen på en sikker mådeA.
For hurtigst mulig afkøling: Lad motoren gå i tomgang med gearstangen i N- eller P-stilling, indtil meddelelsen slukkes.
Tabellen viser to trin med øget alvorlighedsgrad, hvis gearkassen skulle blive for varm.
Parallelt med displayteksten gøres føreren
også opmærksom ved at bilens elektronik midlertidigt ændrer køregenskaberne. Følg i givet
fald anvisningerne på informationsdisplayet.
06
OBS
Tabellens eksempler er ikke en indikation af,
at bilen er defekt. De viser, at en sikkerhedsfunktion er blevet aktiveret for at hindre
skade på bilens dele.
For flere mulige displaymeddelelser med deres
respektive forslag til løsning vedrørende automatisk gearkasse, se side 48.
140
En displaytekst slukkes automatisk efter udført
afhjælpning eller efter et tryk på blinklysarmens
READ-knap.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 141
06 Start og kørsel
Bremsesystemet
Bremseservo
Hvis bilen kører eller bugseres, uden at motoren er i gang, skal der trædes ca. 5 gange
hårdere på bremsepedalen i forhold til, når
motoren er i gang. Hvis bremsepedalen holdes
nede ved start af motoren, kan man opleve, at
pedalen synker. Dette er normalt, da bremseservoen bliver aktiv. Hvis bilen har EBA (Emergency Brake Assistance), kan dette være
endnu mere udtalt.
ADVARSEL
Bremseservoen fungerer kun, når motoren
er i gang.
Bremseegenskaberne kan påvirkes af
fugtighed
effektivt, og fodbremsen skal kun bruges i
korte perioder.
Bremsedelene bliver fugtige, hvis man kører i
kraftig regn, gennem vandsamlinger eller
vasker bilen. I givet fald kan bremsebelægningens friktionsegenskaber ændres, således at
bremsevirkningen forsinkes.
Husk på, at kørsel med anhænger belaster
bilens bremser yderligere.
Træd let på bremsepedalen en gang imellem
under kørsel af lange strækninger i regn eller
snesjap og efter start i meget fugtigt eller koldt
vejr. Derved opvarmes bremsebelægningen,
og vandet tørrer. Dette er også en god ide,
inden bilen langtidsparkeres under sådanne
vejrforhold.
Hvis bremserne belastes hårdt
OBS
Ved bremsning med motoren standset skal
der kun trædes én gang hårdt og bestemt,
ikke flere gange.
Bremsekredse
Dette symbol lyser, hvis der er fejl
i en bremsekreds.
Hvis der skulle opstå en fejl i en af
kredsene, er det stadig muligt at
bremse. Bremsepedalen "tager" længere nede
og kan føles blødere end normalt. Der kræves
et hårdere pedaltryk for at opnå normal bremsevirkning.
Ved kørsel i alperne eller på andre veje med tilsvarende niveauforskelle belastes bilens bremser meget kraftigt, selv om man ikke træder
særligt hårdt på bremsepedalen.
Hvis hastigheden desuden ofte er lav, afkøles
bremserne ikke så effektivt som ved kørsel på
lige vej med høj hastighed.
For ikke at belaste bremserne mere end nødvendigt, bør man geare ned ved kørsel ned ad
bakke i stedet for at bruge fodbremsen. Brug
samme gear ned ad bakke som op ad bakke.
På denne måde udnyttes motorbremsen mere
Blokeringsfri bremser (ABS)
ABS-systemet (Anti-lock Braking
System) forhindrer, at hjulene blokerer under opbremsning.
På denne måde bevares styreevnen, og det bliver lettere f.eks. at undvige en
forhindring.
Efter at motoren er startet, udføres der ved en
hastighed på ca. 20 km/t en kort selvtest af
ABS-systemet, hvilket kan mærkes og høres
som pulseringer i bremsepedalen.
Sådan udnyttes ABS-systemet maksimalt:
1. Træd bremsepedalen ned med fuld kraft.
Der mærkes pulseringer.
06
2. Styr bilen i kørselsretningen. Let ikke på
trykket på pedalen.
Øv dig i at bremse med ABS-systemet på et
sted uden trafik og under forskellige vejrforhold.
ABS-symbolet lyser i to sekunder hvis der
opstod en fejl i ABS-systemet, da motoren
sidst var i gang.
``
141
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 142
06 Start og kørsel
Bremsesystemet
Bremsekraftforstærkning - EBA
(Emergency Brake Assistance) Hvis der er
behov for en hurtig opbremsning, opnås den
fulde bremsevirkning med det samme. Funktionen mærker, når der foretages kraftig
opbremsning, ved at registrere hvor hurtigt der
trædes på bremsepedalen. Fuldfør opbremsningen uden at lette på bremsepedalen. Funktionen afbrydes, når trykket på bremsepedalen
lettes. Funktionen er altid aktiv. Den kan ikke
frakobles.
ADVARSEL
06
Hvis BREMSE- og ABS-advarselssymbolerne lyser samtidigt, kan der være opstået
en fejl i bremsesystemet. Hvis niveauet i
bremsevæskebeholderen er normalt, bør
man forsigtigt køre til nærmeste autoriserede Volvo-værksted for at få bremsesystemet efterset.
Hvis bremsevæsken ligger under MINniveauet i bremsevæskebeholderen, bør
bilen ikke køres videre, uden at der er fyldt
bremsevæske på.
Årsagen til tabet af bremsevæske skal
undersøges.
142
OBS
Når EBA aktiveres, synker bremsepedalen
lidt længere ned end normalt. Hold bremsepedalen nede, så længe det er nødvendigt.
Når bremsepedalen slippes, ophører al
bremsning.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 143
06 Start og kørsel
DSTC - Stabilitets- og traktionssikringssystem*
Generelt
Reduceret indgreb
Betjening
±
Stabilitets- og traktionssikringssystemet STC/
DSTC (Dynamic Stability and Traction Control)
forbedrer bilens fremkommelighed, og hjælper
føreren med at undgå udskridning.
DSTC TIL betyder, at systemets funktion
er uændret.
Når systemet er i funktion, høres en pulserende
lyd ved bremsning og gasgivning. Ved gasgivning vil bilen muligvis accelerere langsommere
end forventet.
DSTC SPINKONTROL FRA betyder, at
systemets indgreb reduceres.
±
Antiudskridningsfunktion
G029057
Funktionen begrænser hjulenes driv- og bremeskraft individuelt for at stabilisere bilen.
Antispinfunktion
Funktionen forhindrer, at drivhjulene spinner
mod vejbanen under acceleration.
Fingerhjul 1
Traktionssikring
RESET-knap1
Funktionen er aktiv ved lav fart og overfører
kraft fra det drivhjul, der spinner til det drivhjul,
der ikke spinner.
1
Drej fingerhjulet, indtil STC/DSTC-menuen
vises.
Hold RESET-knappen inde, indtil STC/
DSTC-menuen ændres.
Samtidig lyser symbolet
som en
påmindelse om, at systemet er reduceret.
Systemet forbliver reduceret, indtil næste
gang motoren startes.
ADVARSEL
Hver gang bilen startes, aktiveres stabilitetssystemet automatisk.
Systemets indgreb ved udskridning og gasgivning kan slås delvist fra. Derved forsinkes indgrebet ved udskridning og tillader mere
udskridning, hvilket giver større frihed ved
dynamisk kørsel. Samtidig forbedres fremkommeligheden i dyb sne eller sand, da gasgivningen ikke længere begrænses.
Bilens køreegenskaber ændres, hvis
systemets funktion reduceres.
06
OBS
DSTC TIL vises i nogle sekunder på displayet, og symbolet
lyser, hver gang
motoren startes.
Virker ikke i biler, der ikke har informationscenter, brændstofdrevet parkeringsvarmer samt stabilitets- og traktionssikringsystem.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
143
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 144
06 Start og kørsel
DSTC - Stabilitets- og traktionssikringssystem*
Meddelelser på informationsdisplay
ANTI-SPIN MIDLERTIDIG FRA betyder, at
systemet midlertidigt er reduceret pga. for høj
bremsetemperatur Funktionen genaktiveres
automatisk, når bremserne er afkølet.
ANTISKRIDSIKRING SERVICE
PÅKRÆVET betyder, at systemet er blevet
lukket ned pga. fejl.
±
Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.
•
Blinkende lys betyder, at STC/DSTCsystemet griber ind netop da.
•
Vedvarende lys i to sekunder betyder
systemkontrol ved start af motor.
•
Vedvarende lys efter motorstart eller under
kørsel betyder fejl i STC/DSTC-systemet.
•
Konstant lys efter deaktivering er en
påmindelse om, at STC/DSTC-systemet er
reduceret.
Hvis meddelelsen stadig vises, når motoren
startes igen, skal du køre til et autoriseret
Volvo-værksted.
Symboler i kombinationsinstrumentet
DSTC-system
06
Information
Hvis symbolerne
og
vises samtidigt:
Læs meddelelsen på informationsdisplayet.
Hvis symbolet
følgende måder:
144
vises alene, kan det ske på
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 145
06 Start og kørsel
Parkeringshjælp*
•
•
Kun bagud.
Begrænsninger
Både fremad og bagud.
Ved bakning med f.eks. anhænger eller cykelholder på trækkrogen skal systemet frakobles.
Ellers vil sensorerne reagere på anhængeren
eller cykelholderen.
Funktion
Desto kortere afstand til forhindringen foran/
bagtil, desto tættere bliver lydsignalerne. Eventuel anden lyd fra lydanlægget dæmpes automatisk, hvis lydstyrken er høj.
G020294
Ved en afstand på ca. 30 cm er tonen konstant.
Hvis der er en forhindring tættere på, både
bagtil og foran bilen, skifter tonen mellem venstre og højre højttaler.
Parkeringshjælp fremad og bagud
Parkeringshjælpen anvendes som en hjælp
ved parkering. Et signal angiver afstanden til
den registrerede forhindring.
ADVARSEL
Parkeringshjælpen kan aldrig erstatte det
ansvar, som føreren selv har ved parkering.
Sensorerne har døde vinkler, hvor de ikke
kan registrere forhindringer. Vær opmærksom på børn eller dyr, der befinder sig i
nærheden af bilen.
Varianter
OBS
Parkeringshjælpen bagud slukkes automatisk ved kørsel med anhænger, hvis der bruges originalt Volvo-anhængerkabel.
Parkeringshjælp både fremad og
bagud
Parkeringshjælp kun bagud
Systemet stilles til automatisk, når bilen startes.
Parkeringshjælpen bagud aktiveres, når der
stilles i bakgear, og meddelelsen
Parkeringshjælp aktiv Exit deaktiverer
vises på lydanlæggets display.
06
Hvis systemet er slået fra, vises
Parkeringshjælp deaktiveret Enter
aktiverer på displayet, når der stilles i bakgear.
For at ændre indstillingen, se side 69.
Måleområdet lige bag ved bilen er ca. 1,5 m.
Lydsignalerne kommer fra den bageste højttaler.
G018389
Generelt om parkeringshjælp
Knap for Til/Fra (her bageste knap).
Parkeringshjælp fås i to varianter:
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
145
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 146
06 Start og kørsel
Parkeringshjælp*
Fremad
Parkeringshjælpen fremad er aktiv ved en
hastighed under 15 km/t. Ved højere hastighed
deaktiveres systemet. Når hastigheden kommer under 10 km/t, aktiveres systemet igen.
Visning af fejl i systemet
VIGTIGT
Begrænsninger
Under visse omstændigheder kan parkeringshjælpsystemet give falske advarselssignaler på grund af eksterne lydkilder, der
afgiver de samme ultralydfrekvenser som
systemet.
Parkeringshjælp foran kan ikke kombineres
med ekstra lys, da sensorerne vil reagere på
ekstralyset.
Eksempler herpå er bl.a. horn, våde dæk på
asfalt, trykluftbremser, udstødningsstøj fra
motorcykler, mv.
Måleområdet lige foran bilen er ca. 0,8 m. Lydsignalet for forhindringer fremad kommer fra de
forreste højttalere.
Bagud
06
Parkeringshjælpen bagud aktiveres, når der
stilles i bakgear.
Måleområdet lige bag ved bilen er ca. 1,5 m.
Lydsignalet for forhindringer bagud kommer
från de bageste højttalere.
Begrænsninger
Se det foregående afsnit Parkeringshjælp kun
bagud.
146
Rengøring af sensorer
Hvis informationssymbolet lyser
konstant, og displayet viser
PARK.ASSIST. SERVICE
PÅKRÆVET, er parkeringshjælpen ude af funktion. For afhjælpning, kontakt et autoriseret Volvo-værksted.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G020952
Systemet stilles til automatisk, når bilen startes, og kontaktens lampe for Til/Fra lyser. Hvis
parkeringshjælpen slås fra med knappen, slukker lampen.
Parkeringshjælp-sensorer
For at sensorerne skal fungere korrekt, skal de
rengøres regelmæssigt med vand og bilshampoo.
OBS
Snavs, is og sne på sensorerne kan give
anledning til falske advarselssignaler.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 147
06 Start og kørsel
BLIS* - Blind Spot Information System
Generelt
BLIS er et informationssystem, der under
bestemte forudsætninger hjælper med at gøre
føreren opmærksom på køretøjer, der bevæger
sig i den samme retning som ens eget køretøj
i den såkaldte blinde vinkel.
Blinde vinkler
B
A
Systemet er konstrueret til at fungere optimalt
ved kørsel i tæt trafik på flersporede veje.
Sidespejl med BLIS-system.
BLIS-kamera
Indikeringslampe
BLIS-symbol
ADVARSEL
Systemet er et supplement til, ikke en
erstatning for en sikker køremåde og brug
af spejlene. Det må aldrig erstatte førerens
opmærksomhed og ansvar. Ansvaret for at
skifte bane på en trafiksikker måde ligger
altid hos føreren.
Når et kamera har opdaget et køretøj inden for
zonen for den blinde vinkel, lyser indikeringslampen (2) vedvarende.
G020296
G020295
BLIS er baseret på kamerateknik. Kameraerne (1) er placeret under sidespejlene.
OBS
Lampen tændes på den side af bilen, hvor
systemet har opdaget køretøjet. Hvis bilen
overhales på begge sider samtidigt, tændes
begge lamper.
BLIS giver føreren besked, hvis der skulle
opstå en fejl i systemet. Hvis systemets kameraer f.eks. er blokerede, blinker BLIS-indikeringslampen, og der vises en meddelelse på
displayet på instrumentpanelet. Kontroller og
rengør i så fald linserne. Om nødvendigt kan
systemet midlertidigt slås fra ved at trykke på
BLIS-knappen, se side 148.
A = ca. 3,0 m, B = ca. 9,5 m.
Hvornår fungerer BLIS
Systemet er aktivt, når ens eget køretøj køres
ved hastigheder på over 10 km/t.
06
Overhalinger
Systemet er konstrueret til at reagere, hvis du
overhaler ved en hastighed på op til 10 km/t
hurtigere end det overhalede køretøj.
Systemet er også konstrueret til at reagere, når
man bliver overhalet af et køretøj, der kører op
til 70 km/t hurtigere end en selv.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
147
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 148
06 Start og kørsel
BLIS* - Blind Spot Information System
BLIS fungerer ikke i skarpe sving.
BLIS fungerer ikke, når bilen bakker.
En bred anhænger tilkoblet bilen kan skjule
køretøjer i tilstødende vejbaner. Det kan
medføre, at systemet ikke kan se køretøjer i
dette skjulte område.
Dagslys og mørke
I dagslys reagerer systemet på omgivende
bilers form. Systemet er indrettet til at registrere motorkøretøjer, herunder biler, lastbiler,
busser og motorcykler.
06
I mørke reagerer systemet på omgivende bilers
forlygter. Køretøjer med slukkede forlygter
registreres ikke af systemet. Dette betyder
f.eks., at systemet ikke reagerer på en anhænger uden forlygter, der trækkes af en personeller lastbil.
ADVARSEL
Aktivere/deaktivere
Systemet reagerer ikke på cyklister og knallertkørere.
BLIS-kameraerne kan forstyrres af kraftigt
lys eller under kørsel i mørke, når der ikke er
nogen lyskilder (f.eks. vejbelysning eller
andre køretøjer). I givet fald kan systemet
fortolke manglen på lys, som om kameraerne er blokerede.
I begge tilfælde vises en meddelelse på
informationsdisplayet.
Ved kørsel under sådanne forhold kan
systemets ydelse forringes midlertidigt, og
en tekstmeddelelse vises, se side 149.
Hvis meddelelsen forsvinder af sig selv, fungerer BLIS normalt igen.
BLIS-kameraerne har begrænsninger i lighed med det menneskelige øje, dvs. de
"ser" dårligere i f.eks. kraftigt snevejr eller
tæt tåge.
G018389
ADVARSEL
Knap til aktivering/deaktivering (her forreste knap).
BLIS slås til ved start af motoren. Indikeringslamperne i dørpanelerne blinker tre gange, når
BLIS aktiveres.
Systemet deaktiveres og aktiveres ved at
trykke på BLIS-knappen.
Når BLIS deaktiveres, slukker lampen i knappen, og en tekstmeddelelse vises på displayet
på instrumentpanelet.
Når BLIS slås til, tændes lampen i knappen, der
vises en ny tekstmeddelelse på displayet, og
indikeringslamperne i dørpanelerne blinker tre
gange. Tekstmeddelelsen fjernes ved at trykke
på READ-knappen. Nærmere oplysninger om
meddelelseshåndtering, se side 48.
148
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 149
06 Start og kørsel
BLIS* - Blind Spot Information System
BLIS TIL
BLIS-systemet slået
til.
BLIS-FUNKTION
REDUCERET
BLIS-kameraet forstyrres af f.eks. tåge
eller stærk sol lige
ind i kameraet.
Kameraet stiller sig
selv tilbage, når miljøet igen er normalt.
BLIS- KAMERA
BLOKERET
Et eller begge kameraer dækket.
Rengør linserne.
BLIS-SERVICE
NØDVENDIG
BLIS fungerer ikke.
BLIS FRA
BLIS-systemet slået
fra.
Kontakt et autoriseret Volvo-værksted.
VIGTIGT
Reparation af BLIS-systemets komponenter må kun udføres af et autoriseret Volvoværksted.
For at fungere optimalt skal BLIS-kameralinserne være rene. Linserne kan rengøres med
en blød klud eller fugtig svamp. Rengør linserne forsigtigt, for at de ikke skal blive ridset.
G018176
Betydning
VIGTIGT
Linserne er elektrisk opvarmede for at
smelte is og sne. Om nødvendigt, skal sne
børstes af linserne.
Refleksion fra blank, våd vejbane
Begrænsninger
I visse situationer kan BLIS-indikeringslampen
lyse, til trods for at der ikke er noget køretøj i
den blinde vinkel.
G018177
Tekst på display
Rengøring
Egen skygge på stor, lys flade, f.eks. en lydbarriere
eller vejbelægning af beton
OBS
Hvis BLIS-indikeringslampen i enkelte tilfælde lyser, til trods for at der ikke er noget
køretøj i den blinde vinkel, betyder det ikke,
at der er en fejl i systemet.
06
Ved fejl på BLIS-systemet viser displayet
teksten BLIS- SERVICE NØDVENDIG.
Her er nogle eksempler på situationer, hvor
BLIS-indikeringslampen muligvis lyser, selvom
der ikke er noget køretøj i den blinde vinkel.
G018178
BLIS systemmeddelelse
Lav sol i kameraet
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
149
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 150
06 Start og kørsel
Bugsering og bjergning
Starthjælp
ADVARSEL
Hvis batteriet er afladet, og motoren ikke vil
starte, skal der bruges et hjælpebatteri. Bilen
må ikke bugseres i gang, se side 153.
Ratlåsen bliver i samme position, som da
strømmen blev afbrudt. Ratlåsen skal udløses inden bugsering.
Startnøglen skal være i stilling II. Tag aldrig
startnøglen ud af tændingslåsen under kørsel eller bugsering af bilen.
VIGTIGT
Katalysatoren kan beskadiges, hvis bilen
bugseres i gang.
OBS
Bugsering
Hvis bilen er uden strøm, skal ratlåsen låses
op med et hjælpebatteri, inden bugsering
kan påbegyndes.
Inden bugsering af bilen bør man undersøge,
hvad den tilladte maksimumshastighed for
bugsering er ifølge loven.
ADVARSEL
1. Drej startnøglen til stilling II og udløs ratlåsen, så bilen kan styres, se side 133.
Når motoren ikke er i gang, fungerer hverken bremse- eller styreservoen. Der skal
trædes ca. 5 gange hårdere på bremsepedalen, og styringen er væsentlig tungere
end normalt.
2. Startnøglen skal blive siddende i stilling II
under hele bugseringen.
06
3. Sørg for, at bugserlinen hele tiden er strakt
ved at holde foden let på bremsepedalen,
så undgås pludselige ryk.
•
En bil med automatgearkasse må ikke
bugseres med en højere hastighed end
80 km/t og højst over en afstand på
80 km.
2.0D
2.0D med automatgearkasse bør ikke bugseres. Da gearkasseolien ikke kan holdes på korrekt driftstemperatur af den motordrevne cirkulationspumpe, er risikoen for skader på
gearkassen meget stor.
"For at flytte bilen fra et trafikfarligt sted kan
den dog bugseres over en kort afstand ved lav
hastighed - ikke længere end 30 km og ikke
ved højere hastighed end 30 km/t."
VIGTIGT
Manuel gearkasse
±
Før gearstangen til frigear og udløs parkeringsbremsen.
Automatisk gearkasse
±
150
VIGTIGT
Bemærk, at bilen altid skal bugseres sådan,
at hjulene ruller fremad.
Før gearstangen til stilling N, og udløs parkeringsbremsen.
Bugsering ved temperaturer under frysepunktet frarådes.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 151
06 Start og kørsel
Bugsering og bjergning
G020953
Bugseringsøjer
Ved bugsering på vejen bør bugseringsøjet
bruges. Øjet fastgøres i hullet i højre side af
kofangeren foran eller bagpå.
Montering af bugseringsøjet
1. Hent bugseringsøjet, som er placeret i
posen i skilugen eller sammen med reservehjulet.
Sæt dækslet på stødfangeren igen.
VIGTIGT
Bugserøjet er kun beregnet til bugsering på
en vej, ikke til bjergning efter at være kørt i
en grøft eller fastkørsel. Tilkald fagkyndig
assistance til bjergning.
OBS
På nogle biler med monteret trækkrog kan
bugseringsøjet ikke fastgøres i den bageste
befæstelse. Så skal bugsertovet fastgøres i
trækkrogen.
06
Af den årsag er det praktisk at opbevare
trækkrogens kugledel i bilen, se side 156.
2. Løsn dækslet (1) i kofangeren ved at trykke
på markeringen på dækslets underkant.
3. Skru bugserøjet (3) godt fast, helt ind til
flangen. Brug hjulnøglen til at skrue øjet
fast.
Efter brug skal bugserøjet skrues løs og lægges tilbage på plads.
``
151
C70; 7; 3
evastarck
06 Start og kørsel
Bugsering og bjergning
Bjergning
Tilkald fagkyndig assistance til bjergning.
Bilen skal altid bjerges, så hjulene bevæger sig
fremad.
VIGTIGT
Biler med automatisk gearkasse må kun
bjerges med drivhjulene løftet fra vejbanen.
06
152
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 152
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 153
06 Start og kørsel
Starthjælp
Start ved hjælp af et andet batteri
3. Hvis hjælpebatteriet befinder sig i en anden
bil, skal denne bils motor standses. Kontrollér, at bilerne ikke rører ved hinanden.
G020298
4. Anbring det røde startkabel mellem hjælpebatteriets pluspol (1+) og det afladede
batteris pluspol (2+).
Hvis bilens batteri er afladet, kan man "låne"
strøm enten fra et løst batteri eller fra batteriet
i en anden bil. Kontrollér altid, at klemmerne på
startkablerne er forsvarligt fastgjort, således at
der ikke dannes gnister under startforsøget.
I forbindelse med starthjælp med et andet batteri anbefales følgende fremgangsmåde for
ikke at risikere, at der opstår eksplosion:
1. Drej startnøglen til stilling 0.
2. Kontrollér, at hjælpebatteriet har en spænding på 12 V.
ADVARSEL
Batteriet kan danne knaldgas, som er meget
eksplosiv. En gnist, som kan dannes, hvis
startkablerne påsættes forkert, er tilstrækkelig til at få batteriet til at eksplodere.
5. Anbring det sorte startkabels ene klemme
på hjælpebatteriets minuspol (3–).
Batteriet indeholder svovlsyre, som kan
fremkalde alvorlige ætseskader. Skyl med
store mængder vand, hvis svovlsyren kommer i kontakt med øjne, hud eller tøj.
6. Anbring den anden klemme på steltilslutningen (4–) der befinder sig ved venstre
fjederben.
Hvis der kommer stænk i øjnene, skal der
omgående søges lægehjælp.
7. Start motoren på "hjælpebilen". Lad motoren arbejde i nogle minutter i højere tomgang end normalt, 1500 omdr./min.
8. Start motoren på bilen med det afladede
batteri.
9. Tag startkablerne af, først det sorte og
derefter det røde. Sørg for, at ingen af
klemmerne på det sorte startkabel kommer
i berøring med batteriets pluspol eller en
tilsluttet klemme på det røde startkabel.
06
VIGTIGT
Rør ikke ved tilslutningerne under startforsøget. Man risikerer, at der opstår gnister.
153
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 154
06 Start og kørsel
Kørsel med anhænger
Generelt
Lastkapaciteten påvirkes af ekstra tilbehør
monteret på bilen, f.eks. trækkrog, tagbagagebærer, tagboks, passagerernes samlede vægt
m.m. samt kugletryk. Bilens lastkapacitet reduceres også af antallet af passagerer og deres
vægt.
•
•
•
Hvis trækanordningen monteres af et autoriseret Volvo-værksted, leveres bilen med det nødvendige udstyr til kørsel med anhænger.
•
Motoren belastes hårdere end normalt ved
kørsel med anhænger.
Hvis bilen køres med hård belastning i
varmt vejr, kan motoren og gearkassen
blive overophedet. Hvis temperaturviseren
for motorens kølesystem bevæger sig ind i
det røde felt, skal bilen standses og motoren arbejde i tomgang i nogle minutter.
Automatgearkassen reagerer via en indbygget beskyttelsesfunktion. Læs meddelelsen på informationsdisplayet. I tilfælde
af overophedning frakobles bilens aircondition muligvis midlertidigt.
•
Hvis trækkrogen er eftermonteret, bør man
sammen med sin Volvo-forhandler kontrollere, at bilen har alt udstyret til kørsel med
anhænger.
•
Læg lasten i anhængeren, så trykket på
bilens anhængertræk følger det angivne
maksimale kugletryk.
•
Af sikkerhedshensyn bør man ikke køre
hurtigere end 80 km/t, selv om visse landes
love tillader højere hastigheder.
•
Sæt dæktrykket op til det anbefalede tryk
for fuld last. Dæktryksetikettens placering,
se side 170.
•
•
Trækanordningen skal rengøres med
jævne mellemrum, og trækkuglen 1 smøres
ind med fedt.
Gearvælgeren skal være i parkeringsstilling P, når en bil med automatgear og tilkoblet anhænger parkeres. Brug altid parkeringsbremsen. Brug stopklodser til
blokering af hjulene, når en bil med anhænger parkeres på en skråning.
•
Kør ikke med en tung anhænger, mens
bilen er helt ny. Vent, indtil den har kørt
mindst 1000 km.
06
1
154
Bilens trækanordning skal være af godkendt type.
På lange og stejle nedadgående bakker
belastes bilens bremser meget hårdere
end normalt. Skift til et lavere gear, og tilpas hastigheden.
Gælder ikke trækkuglen ved brug af koblingshoved med svingningsdæmper.
Anhængervægte
For information om tilladte anhængervægte, se
side 251.
ADVARSEL
Følg anbefalingerne for anhængervægt.
Køretøjerne kan ellers blive vanskelige at
holde under kontrol ved undvigemanøvrer
og opbremsninger.
OBS
De angivne maksimalt tilladte anhængervægte er dem, Volvo tillader. Nationale regler kan begrænse anhængervægten og
hastigheden yderligere. Trækkrogene kan
være certificeret til en højere trækvægt, end
den bilen må trække.
Automatgearkasse, kørsel med
anhænger
Parkering på skråninger
1. Træk parkeringsbremsen (håndbremsen)
an.
2. Før gearvælgeren til parkeringsstilling P.
Start på en skråning
1. Før gearvælgeren til kørselsstilling D.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 155
06 Start og kørsel
Kørsel med anhænger
2. Udløs parkeringsbremsen (håndbremsen).
Stejle stigninger
•
Vælg et passende lavt, manuelt gear ved
kørsel på kraftige stigninger eller med lav
hastighed. Derved forhindres gearkassen i
at skifte op, og gearkasseolien holdes køligere.
•
Kør ikke i et højere manuelt gear, end
motoren kan klare. Det er ikke altid økonomisk at køre i høje gear.
•
Undgå at køre med anhænger på stigninger over 15 %.
Dieselmotor med manuel gearkasse,
kørsel med anhænger
Hvis bilen køres med hård belastning i varmt
vejr, kan motorens køleventilator udskiftes
med en med større kapacitet end den fabriksmonterede. Den nærmeste Volvo-forhandler
oplyser gerne, hvad der gælder for netop din
bil.
06
155
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 156
06 Start og kørsel
Trækanordning*
Trækkrog
Anhængerkabel
Opbevaring af kugledel
Hvis der påmonteres en delelig trækkrog, skal
monteringsanvisningen for montering af kugledelen følges nøje, se side 158.
ADVARSEL
Følg nøje monteringsanvisningen for
kugledelen.
•
Kugledelen skal være låst med nøgle,
inden man begynder at køre.
•
Kontrollér, at indikatoren viser grønt.
Vigtigt at kontrollere
•
06
Kugledelen trækkugle skal med jævne
mellemrum rengøres og smøres med fedt.
OBS
Når der bruges koblingshoved med svingningsdæmper, skal trækkuglen ikke smøres.
156
Kugledelens opbevaringsplads
VIGTIGT
Afmontér altid kugledelen efter brug, og
opbevar den på dens plads i bilen spændt
ordentlig fast med remmen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G014589
•
G031113
Hvis bilen er udstyret med Volvos delelige
trækkrog:
Hvis bilens trækanordning har en 13-polet kontakt, og anhængeren har en 7-polet kontakt,
skal der bruges en adapter. Brug et adapterkabel, der er godkendt af Volvo. Kontroller, at
kablet ikke slæber langs jorden.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 157
06 Start og kørsel
Trækanordning*
G010393
G010391
G010392
Specifikationer
Mål for befæstelsespunkter (mm)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Fast eller deleligt træk standard
1160
77
964
482
40
141
538
150
113
100
140
1
Sidevange
2
Kuglens midte
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
06
157
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 158
06 Start og kørsel
Delelig trækkrog*
1. Fjern beskyttelsesdækslet ved først at
trykke spærren ind,
og derefter trække
.
dækslet lige bagud
2. Kontrollér, at mekanismen er låst op ved at
dreje nøglen højre om.
06
158
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G020302
G017317
G020301
Montering af kugledel
3. Kontrollér, at indikatoren (3) viser rødt. Hvis
ikke, trykkes låsegrebet ind (1) og drejes
venstre om (2), indtil der høres et klik.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 159
06 Start og kørsel
Delelig trækkrog*
G020309
5. Kontrollér, at indikatoren viser grønt.
7. Kontrollér, at kugledelen sidder fast, ved at
rykke den opad, nedad og bagud.
06
ADVARSEL
Hvis den ikke sidder rigtigt, skal den tages
af og påsættes igen som tidligere beskrevet.
VIGTIGT
G020307
4. Sæt kugledelen i, og skub den ind, indtil
der høres et klik.
G020306
G020304
6. Drej nøglen venstre om til låst stilling. Tag
nøglen ud af låsen.
Smør kun kuglen ind til koblingshovedet,
resten af kugledelen skal være ren og tør.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
159
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 160
06 Start og kørsel
Delelig trækkrog*
8. Sikkerhedswire.
ADVARSEL
06
160
1. Sæt nøglen i, og drej den højre om til oplåst
stilling.
Vær omhyggelig med at fastgøre anhængerens sikkerhedswire på det dertil beregnede
sted.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G020312
G020301
G020310
Afmontering af kugledel
2. Tryk låsegrebet (1) ind, og drej det venstre
om (2), indtil der lyder et klik.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 161
06 Start og kørsel
3. Drej låsegrebet helt ned, indtil det standser. Hold det nede, samtidig med at kugledelen trækkes bagud og opad.
G017318
G020314
Delelig trækkrog*
4. Skyd sikkerhedsskærmen på.
ADVARSEL
06
Trækkrogens løse kugledel skal forankres
godt, hvis den opbevares i bilen, se
side 156.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
161
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 162
06 Start og kørsel
Lastning
Generelt
Lastkapaciteten påvirkes af ekstra tilbehør
monteret på bilen samt trækkrog og dets kugletryk.
Bilens lastkapacitet reduceres også af antallet
af passagerer og deres vægt. For information
om tilladt vægt, se side 251.
ADVARSEL
Bilens køreegenskaber ændres, alt efter
hvor tungt lastet den er, og hvor lasten er
placeret.
Lastning i bagagerummet
06
Stands motoren, og træk parkeringsbremsen
inden lastning eller udtagning af lange genstande. Lang last kan skubbe gearstangen/
gearvælgeren ud af stilling, så bilen begynder
at rulle.
Anbring lasten tæt mod ryglænet foran.
162
•
•
Bred last bør placeres i midten.
•
Dæk skarpe kanter med noget blødt for
ikke at beskadige indtrækket.
•
Al last bør fastspændes med remme eller
spændebånd i forankringsøjerne.
Tunge genstande bør placeres så lavt som
muligt.
ADVARSEL
En løs genstand, der vejer 20 kg, kan ved en
frontal kollision med en hastighed på
50 km/h opnå en bevægelsesvægt svarende til 1000 kg.
ADVARSEL
Anbring aldrig last højere end ryglænet.
Hvis lasten når for højt, kan beskyttelsesvirkningen af beskyttelsesgardinet udeblive
eller reduceres.
Lasten bør altid fastgøres. Ellers kan den
blive forskubbet ved hård opbremsning og
anrette personskader i bilen.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 163
06 Start og kørsel
Tilpasning af lyskegle
Forlygter med Bi-XenonŸ-lys
G020317
G021421
Forlyger med halogenlys
Lyskegle for venstrekørsel.
G021422
Den rette lyskegle for højre- eller
venstrekørsel
Venstrekørsel.
Venstrekørsel.
Højrekørsel.
Højrekørsel.
Lyskegle for højrekørsel.
For at undgå at blænde modkørende trafikanter kan forlygternes lyskegle ændres med en
indstillingsanordning i hvert lygtehus.
Den rette lyskegle giver også et mere effektivt
lys ud i vejkanten.
ADVARSEL
06
Hvis bilen har Bi-XenonŸ-forlygter, skal
udskiftning foretages af et autoriseret
Volvo-værksted. Forlygten kræver særlig
forsigtighed, da Bi-XenonŸ-pæren er forsynet med et højspændingsaggregat
163
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 164
Generelt.................................................................................................
Tryk i dæk.............................................................................................
Advarselstrekant* og reservehjul...........................................................
Skift af hjul............................................................................................
Midlertidig dæklapning*........................................................................
164
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
166
170
173
176
178
G020918
C70; 7; 3
evastarck
C70; 7; 3
evastarck
HJUL OG DÆK
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 165
07
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 166
07 Hjul og dæk
Generelt
Køreegenskaber og dæk
Hastighedsklasser
Nye dæk
Dækkene har stor betydning for bilens køreegenskaber. Dæktype, dimensioner, dæktryk
og hastighedsklasse er vigtige for bilens
adfærd.
Bilen er typegodkendt, hvilket vil sige, at dækkenes dimensioner og hastighedsklasser ikke
må afvige fra dem, der angives på bilens registreringsattest. Den eneste undtagelse herfra
er vinterdæk (både med og uden pigge). Hvis
der vælges et sådant dæk, må bilen ikke køre
hurtigere, end dækket er klassificeret til (f.eks.
må klasse Q højst køre med 160 km/t).
Dæk er et forgængeligt produkt. Efter nogle år begynder
de at hærde, og samtidig forringes friktionsegenskaberne
lidt efter lidt. Stil derfor efter at
få så friske dæk som muligt
ved udskiftning. Dette er særlig vigtigt, når det gælder vinterdæk. Produktionsuge og -år, dækkets DOT-mærkning
(Department of Transportation), angives med
fire cifre, f.eks. 1502. Dækket på illustrationen
er således produceret i uge 15, år 2002.
Ved dækskifte må man kontrollere, at det nye
dæk er af samme type, har samme dimensioner og helst er af samme fabrikat på alle fire
hjul. Følg det anbefalede dæktryk på dæktrykmærkaten, se side 170.
Dimensionsmærkning
Alle bildæk har en mærkning med angivelse af
dimensioner. Eksempel på mærkning:
205/55R16 91 W.
07
166
205
Sektionsbredde (mm)
55
Forholdet mellem sektionshøjde og
bredde (%)
R
Radialdæk
16
Fælgdiameter i eng. tommer (")
91
Kodecifre for maks. tilladt dækbelastning (i dette tilfælde 615 kg)
W
Kodebetegnelse for maks. tilladt
hastighed (i dette tilfælde 270 km/t)
Husk, at det er underlagets beskaffenhed, der
er afgørende for, hvor hurtigt bilen kan køres,
ikke dækkenes hastighedsklasse.
Bemærk, at det er den maksimalt tilladte
hastighed, der angives.
Q
160 km/t (forekommer kun på vinterdæk)
T
190 km/t
H
210 km/t
V
240 km/t
W
270 km/t
Y
300 km/t
Dækkenes alder
Alle dæk, der er mere end 6 år gamle, bør kontrolleres af en fagkyndig, selvom de virker ubeskadigede. Årsagen hertil er, at dæk ældes og
nedbrydes, selv hvis de sjældent eller aldrig
bruges. Deres funktion kan derfor forringes,
fordi de materialer, som dækket består af, er
blevet nedbrudt. I givet fald bør dækket ikke
bruges. Dette gælder også reservedæk, vinterdæk og dæk, der gemmes til fremtidig brug.
Som eksempler på ydre tegn, der viser, at dækket er uegnet til at bruges, er revner eller misfarvning.
Et dæks alder kan konstateres ved hjælp af
DOT-mærkningen, se den foregående illustration.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 167
07 Hjul og dæk
Generelt
Mere jævn slitage og vedligeholdelse
Dæk med slidindikatorer
En slidindikator er en smal forhøjning på tværs
af slidbanen. På siden af dækket ses bogstaverne TWI (Tread Wear Indicator). Når dækkets
mønsterdybde er reduceret til 1,6 mm, er
mønstret på højde med slidindikatorerne.
Dækket skal nu snarest udskiftes med et nyt.
Husk, at dæk med lille mønsterdybde har
meget dårligt vejgreb i regn eller sne.
G020323
Vinterdæk
Slidindikatorer.
Korrekt dæktryk giver mere jævn slitage, se
side 170. Køremåde, dæktryk, klima og vejenes beskaffenhed har indvirkning på, hvor hurtigt dine dæk ældes og slides. For at undgå
forskelle i mønsterdybde og for at forhindre at
der opstår slitagemønster kan for- og baghjulene udskiftes med hinanden. Passende kørestrækning ved den første udskiftning er ca.
5 000 km, og derefter med et interval på
10 000 km. Hvis man er i tvivl om mønsterdybden, bør man kontakte et autoriseret Volvoværksted for kontrol.
Volvo anbefaler vinterdæk med visse bestemte
vinterdæksdimensioner. Dækdimensionerne
afhænger af motorvariant. Ved kørsel med vinterdæk skal disse dæk være monteret på alle
fire hjul.
OBS
Indhent råd hos en Volvo-forhandler om,
hvilken fælg og dæktype, der egner sig
bedst.
OBS
Bestemmelserne om brug af pigdæk er forskellige fra land til land.
Mønsterdybde
Veje med is og snesjap samt lave temperaturer
stiller betydeligt større krav til dækkene end om
sommeren. Derfor anbefales det, at man ikke
kører med vinterdæk med en mønsterdybde
under 4 mm.
Snekæder
Snekæder må kun monteres på forhjulene dette gælder også firehjulstrukne biler.
Kør aldrig hurtigere end 50 km/t med snekæder. Undgå at køre på underlag uden sne, da
dette slider meget hårdt på både snekæder og
dæk. Brug aldrig såkaldte Quick-kæder, da
afstanden mellem skivebremserne og hjulene
er for lille.
VIGTIGT
Pigdæk
Pigdæk skal køres til ved 500-1000 kms blød
og jævn kørsel, så piggene sætter sig rigtigt i
dækkene. Dette giver dækkene og især piggene længere levetid.
Brug Volvos originale snekæder eller tilsvarende, der er tilpasset den rette bilmodel
samt dækkenes og fælgenes mål. Rådfør
dig med et autoriseret Volvo-værksted.
07
Hjul skal opbevares liggende eller hængende,
ikke stående.
``
167
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 168
07 Hjul og dæk
Generelt
Fælge og hjulmøtrikker
VIGTIGT
Hjulmøtrikkerne skal spændes med
110 Nm. Ved alt for hård tilspænding kan
skruesamlingen tage skade.
sel, skal den låsbare hjulmøtrik monteres på
pindbolten nærmest luftventilen. Ellers kan
hjulkapslen ikke monteres på fælgen.
Reservehjulet Temporary Spare*
Stålfælg – lav hjulmøtrik (1)
Normalt er stålfælge monteret med den lave
møtriktype, men den høje type kan også bruges til stålfælge.
G020324
ADVARSEL
Lav hjulmøtrik.
Høj hjulmøtrik.
07
Kun fælge, der er afprøvet og godkendt af
Volvo, og som indgår i Volvos originaltilbehørssortiment, må bruges på bilen. Der er to forskellige typer hjulmøtrikker, alt efter om fælgene er af stål eller aluminium. Spænd
hjulmøtrikkerne med et moment på 110 Nm.
Kontrollér tilspændingsmomentet med en
momentnøgle.
Brug aldrig møtrikker af den lave type til aluminiumfælge. Man risikerer, at hjulet arbejder sig løs.
Kør aldrig hurtigere end 80 km/t med et reservehjul monteret på bilen.
VIGTIGT
Aluminiumfælg – høj hjulmøtrik (2)
Brug kun hjulmøtrikker af den høje type til aluminiumfælge. Denne type adskiller sig markant
fra de øvrige møtriktyper, da den har en roterende, konisk trykskive.
OBS
Denne møtriktype må kun bruges til stålfølge.
Låsbar hjulmøtrik
Låsbare hjumøtrikker kan anvendes til både
aluminium- og stålfælge. Hvis der bruges en
stålfælg med låsbare hjulmøtrikker og hjulkap-
168
Reservehjulet er kun beregnet til brug i den
korte tid, det tager at få det normale hjul udskiftet eller repareret. Det skal hurtigst muligt
erstattes med et normalt hjul. Under kørsel
med reservehjulet kan bilens køreegenskaber
ændres.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Bilen må aldrig køre med mere end ét reservehjul af typen "Temporary spare" ad gangen.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 169
07 Hjul og dæk
Generelt
Sommer- og vinterhjul
Dækkene med den største mønsterdybde skal
altid monteres på baghjulene (for at mindske
udskridningsrisikoen).
G020325
Hvis man er i tvivl om mønsterdybden, bør man
kontakte et autoriseret Volvo-værksted for
kontrol.
Pilen viser dækkets omdrejningsretning.
Når sommer- og vinterhjulene skiftes, skal de
mærkes med, hvilken side de har siddet på,
f.eks. V for venstre og H for højre. Dæk med
mønster, der er konstrueret til kun at rulle i én
retning, har rotationsretningen markeret med
en pil på dækket.
Dækkene skal have samme rotationsretning i
hele levetiden. De må kun flyttes fra for til bag
eller omvendt, aldrig fra venstre til højre side
eller omvendt.
07
Hvis dækkene monteres forkert, forringes
bilens bremseegenskaber og evne til at lede
regn, sne og sjap væk.
169
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 170
07 Hjul og dæk
Tryk i dæk
Anbefalet dæktryk
På mærkaten angives:
•
Dæktryk for bilens anbefalede hjuldimension
•
•
ECO-tryk
Reservehjulets tryk (Temporary Spare).
Kontrol af dæktryk
Dæktrykkene bør kontrolleres med regelmæssige mellemrum.
G020955
OBS
Dæktryksmærkaten på dørstolpen i førersiden
viser, hvilke tryk dækkene skal have under forskellige belastnings- og hastighedsforhold.
OBS
Fuld last i bilen svarer til antallet af pladser
med sikkerhedsseler.
07
170
Dæktrykket falder med tiden, hvilket er et
naturligt fænomen. Dæktrykket varierer
også alt efter omgivelsernes temperatur.
Allerede efter nogle kilometers kørsel bliver
dækkene varme og trykket højere. Derfor må
der ikke lukkes luft ud, hvis trykket kontrolleres,
når dækkene er varme. Derimod skal trykket
øges, hvis det er for lavt.
For lavt pumpede dæk øger brændstoftilgangen, forkorter dækkenes levetid og forrin-
ger bilens vejegenskaber. Kørsel med for lavt
dæktryk medfører, at dækkene kan blive overophedede og gå itu.
For information om de rette dæktryk, se dæktryktabellen. De angivne tryk gælder for kolde
dæk. (Med kolde dæk menes dæk med samme
temperatur som udetemperaturen).
Brændstoføkonomi, ECO-tryk
For hastigheder under 160 km/t anbefales det
generelle dæktryk for fuld last for at få den
bedste brændstoføkonomi.
Dæktrykket påvirker rejsekomfort, vejlyd og
styreegenskaber.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 171
07 Hjul og dæk
Tryk i dæk
Dæktryktabel
Variant
2.4
Dækstørrelse
215/55 R16 91W
Hastighed
(km/t)
Last, 1 – 3 personer
For (kPa)
A
Maks. last
Bag (kPa)
For (kPa)
Bag (kPa)
0-160
210
210
250
250
160+
250
210
280
260
215/50 R17 91W
0-160
220
220
250
250
235/45 R17 94W
160+
260
220
280
260
0-160
210
210
250
250
160+
260
210
280
260
215/50 R17 91W
0-160
220
220
250
250
235/45 R17 94W
160+
270
220
290
270
0-160
230
210
250
250
160+
260
210
280
260
215/50 R17 91W
0-160
240
220
250
250
235/45 R17 94W
160+
270
220
290
270
2.4i
235/40 R18 91Y
T5
215/55 R16 91W
2.0D
235/40 R18 91Y
D5
215/55 R16 91 W
07
235/40 R18 91Y
``
171
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 172
07 Hjul og dæk
Tryk i dæk
Variant
A
B
C
07
172
Dækstørrelse
Hastighed
(km/t)
Last, 1 – 3 personer
Maks. last
For (kPa) A
Bag (kPa)
For (kPa)
Bag (kPa)
Alle
Alle
0-160
250 B
250
250
250
Reservehjul C
T125/85R16 99M
0-80
420
420
420
420
I visse lande bruges enheden bar sammen med SI-enheden pascal: 1 bar = 100 kPa.
ECO-tryk se side 170.
Temporary Spare.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 173
07 Hjul og dæk
Advarselstrekant* og reservehjul
G020956
Følg de bestemmelser, der gælder for brug af
advarselstrekant*. Anbring advarselstrekanten
på et passende sted under hensyntagen til
færdselssituationen.
1. Frigør hylstret med advarselstrekanten.
Det er fastgjort med velcrobånd. Tag
advarselstrekanten ud af hylstret.
2. Fold advarselstrekantens støtteben ud.
G020959
Reservehjul og donkraft
Advarselstrekant
Placering, værktøj til midlertidigt dæklapningssæt.
Bilens originale donkraft
Den originale donkraft bør kun bruges i forbindelse med hjulskift. Donkraftens skrue skal
altid være velsmurt. Donkraft og hjulnøgle er
placeret i skumunderlaget i bagagerummet.
Midlertidigt dæklapningssæt
Vedr. betjening og placering, se side 178.
07
Kontroller, at advarselstrekanten med hylstret
placeres i reservehjulshylsteret.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
173
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 174
07 Hjul og dæk
Advarselstrekant* og reservehjul
G020960
Reservehjul og værktøj
Reservehjul og værktøj.
Reservehjulet* leveres i en dækpose, som placeres i bagagerummets reservehjulshylster. I
dækkets midte er der et sort skumunderlag,
som indeholder donkraft og nøgle til hjulbolte.
Posens spændebånd fæstnes i to lasteøjer på
gulvet.
07
følge instruktionerne på reservehjulsposen, når
den monteres igen.
1. Løsn de to fæstebånd, som holder dækposen fast til gulvet.
2. Åbn lynlåsen i dækposen og tag værktøjet
ud.
3. Løft reservehjulet ud af posen.
Defekt hjul lægges i dækposen og spændes
fast med fæstebånd. Vær omhyggelig med at
174
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 175
07 Hjul og dæk
Advarselstrekant* og reservehjul
Værktøj - tilbagesætning
VIGTIGT
Værktøj og donkraft skal opbevares på
deres plads i bilens bagagerum, når de ikke
bruges.
Førstehjælp*
G029335
Der er placeret en taske med førstehjælpsudstyr i bagagerummet.
Donkraftens tilbagesætningsstilling for biler med
reservehjul.
Værktøj og donkraft* skal sættes korrekt tilbage efter brug.
•
For biler udstyret med reservehjul skal
donkraften drejes til den rette stilling, se
den foregående illustration.
•
For biler udstyret med midlertidigt dæklapningssæt skal donkraften drejes maksimalt
sammen og lægges tilbage i skumunderlaget.
07
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
175
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 176
07 Hjul og dæk
Skift af hjul
Hvis der skal skiftes hjul på et trafikeret sted,
skal advarselstrekanten opstilles. Kontrollér, at
bilen og donkraften står på et fast, vandret
underlag.
ADVARSEL
07
Kontroller, at donkraften ikke er beskadiget,
at gevindene er ordentligt smurt, og at den
ikke er beskidt.
1. Hent reservehjulet*, donkraften* og hjulnøglen frem;* de ligger under måtten i
bagagerummet.
176
2. Træk parkeringsbremsen an, og vælg 1.
gear, henholdsvis stilling P, hvis bilen har
automatgearkasse.
3. Anbring klodser foran og bag de hjul, der
skal blive på jorden. Brug kraftige træklodser eller halvstore sten.
4. Biler med stålfælge har aftagelige hjulkapsler. Frigør hjulkapslen med enden af hjulnøglen, eller ryk den af med håndkraft.
5. Skru hjulmøtrikkerne ½–1 omgang venstre
om med hjulnøglen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G024530
G020331
G020332
Afmontering af hjul
ADVARSEL
Placer aldrig noget mellem jorden og donkraften, og heller ikke mellem donkraftens
fastgøringspunkt og donkraften.
6. På hver side af bilen er der to fastgøringspunkter til donkraften. Ved hvert fastgøringspunkt er der et indhak i plastdækningen. Drej donkraftens fod ned, så den
presses plant mod underlaget. Kontrollér,
at donkraften sidder i fastgøringspunktet,
som vist på illustrationen, og at foden
befinder sig lodret under fastgøringspunktet.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 177
07 Hjul og dæk
Skift af hjul
7. Løft bilen så højt, at hjulet er frit af jorden.
Fjern hjulmøtrikkerne, og tag hjulet af.
Påsætning af hjul
1. Rengør anlægsfladerne på hjul og nav.
2. Sæt hjulet på. Skru hjulmøtrikkerne fast.
3. Sænk bilen, så hjulene ikke kan dreje.
4. Spænd hjulmøtrikkerne over kors. Det er
vigtigt, at hjulmøtrikkerne spændes forsvarligt. Spænd med et moment på
110 Nm. Kontrollér tilspændingsmomentet
med en momentnøgle.
5. Montér hjulkapslen (stålfælg).
ADVARSEL
Kryb aldrig ind under bilen, mens den er løftet med donkraft.
Lad aldrig passagerer opholde sig i bilen,
når den løftes med donkraft.
Kontrollér, at passagererne befinder sig
med bilen eller helst et autoværn mellem sig
og vejbanen.
07
177
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 178
07 Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning*
Midlertidig dæklapning, generelt
Dæklapningssættet bruges til at lappe en
punktering og kontrollere og justere dæktrykket. Det består af en kompressor og en beholder med tætningsvæske. Sættet fungerer som
en midlertidig reparation. Flasken med tætningsvæske skal udskiftes, inden holdbarhedsdatoen overskrides, og efter brug.
Tætningsvæsken tætner effektivt dæk, der er
punkteret i slidbanen.
Beskyttelseshætte
ADVARSEL
Hastigheden må ikke overstige 80 km/t,
efter at den midlertidige dæklapning er foretaget. Kontakt et autoriseret Volvo-værksted for inspektion af det lappede dæk (efter
maksimalt 200 km). Personalet kan afgøre,
om dækket kan laves eller skal udskiftes.
Oversigt
Trykreduktionsventil
Luftslange
Flaske med tætningsvæske
Trykmåler
Lapning af et punkteret dæk
OBS
Dæklapningssættet er kun beregnet til lapning af et dæk med en punktering i slidbanen.
07
Etiket med angivelse af højeste tilladte
hastighed
For information om delenes funktion, se den foregående illustration.
Afbryder
1. Åbn låget på dæklapningssættet.
Ledning
Falskeholder (orange dæksel)
178
G019723
12V kontakter for tilslutning af kompressoren
findes foran ved midterkonsollen, ved bagsædet og i bagagerummet*. Vælg den kontakt, der
er tættest på det punkterede dæk.
G020400
Dæklapningssættet kan kun i begrænset
omfang bruges til lapning af dæk med punktering i dæksiden. Dæk med større revner,
sprækker, el.lign. skader må ikke lappes med
den midlertidige dæklapning.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 179
07 Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning*
2. Fjern etiketten med angivelse af den højeste tilladte hastighed, og anbring den på
rattet.
ADVARSEL
Tætningsvæsken kan fremkalde hudirritation. Ved kontakt med huden skal væsken
straks vaskes af med sæbevand.
3. Kontrollér, at afbryderen står på 0, og find
ledningen og luftslangen frem.
OBS
Bryd ikke flaskens plombering. Plomberingen brydes, når flasken skrues fast.
ADVARSEL
ADVARSEL
Lad ikke børn være uden opsyn i bilen, mens
motoren er i gang.
7. Slut ledningen til 12 V stikkontakten, og
start bilen.
ADVARSEL
Stå aldrig lige ved siden af dækket, mens
kompressoren pumper. Hvis der opstår revner eller ujævnheder, skal kompressoren
omgående standses. Derefter må bilen ikke
køre videre. Kontakt et autoriseret
dækværksted.
OBS
4. Skru det orange dæksel af, og skru proppen af flasken.
Når kompressoren starter, kan trykket øges
til 6 bar, men det falder igen efter ca.
30 sekunder.
ADVARSEL
Skru ikke flasken af - den er forsynet med
tilbagespærring for at forebygge lækage.
6. Skru hjulets ventilhætte af, og skru luftslangens ventiltilslutning fast nederst på
dækventilens gevind.
10. Stands kompressoren, og kontrollér trykket på trykmåleren. Minimumstrykket er
1,8 bar, maksimumstrykket 3,5 bar.
11. Sluk for kompressoren, og tag ledningen
ud af 12 V stikkontakten.
12. Frigør slangen fra dækventilen, og sæt
ventilhætten på igen.
13. Kør snarest ca. 3 km med en hastighed af
højst 80 km/t, for at tætningsvæsken kan
tætne dækket.
Efterkontrol af reparationen og trykket
1. Tilslut udstyret igen.
2. Aflæs dæktrykket på trykmåleren.
3. Hvis det ligger under 1,3 bar, er dækket
ikke blevet tilstrækkelig tæt. Bilen må ikke
køre videre. Kontakt i stedet et dækværksted.
8. Stil afbryderen på I.
VIGTIGT
5. Skru flasken fast i flaskeholderen.
Hvis trykket er under 1,8 bar, er hullet i dækket for stort. Derefter må bilen ikke køre
videre. Kontakt et autoriseret dækværksted.
Der er risiko for overophedning. Kompressoren må ikke arbejde i mere end 10 minutter.
07
4. Hvis dæktrykket er højere end 1,3 bar, skal
dækket pumpes op til det på dæktryketiketten angivne tryk. Hvis trykket er for højt,
9. Fyld dækket i 7 minutter.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
179
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 180
07 Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning*
skal der lukkes luft ud ved hjælp af trykreduktionsventilen.
ADVARSEL
Skru ikke flasken af - den er forsynet med
tilbagespærring for at forebygge lækage.
5. Sluk for kompressoren. Frakobl luftslangen
og ledningen. Sæt ventilhætten på igen.
OBS
Efter brug skal flasken med tætningsvæske
og slangen udskiftes. Udskiftes skal udføres
af et autoriseret Volvo-værksted.
ADVARSEL
Kontrollér dæktrykket med jævne mellemrum.
ADVARSEL
Hastigheden må ikke overstige 80 km/t,
efter at den midlertidige dæklapning er foretaget. Kontakt et autoriseret Volvo-værksted for inspektion af det lappede dæk (efter
maksimalt 200 km). Personalet kan afgøre,
om dækket kan laves eller skal udskiftes.
Pumpning af dæk
Bilens originale dæk kan pumpes op af kompressoren.
1. Der skal være slukket for kompressoren.
Kontrollér, at afbryderen står på 0, og find
ledningen og luftslangen frem.
2. Skru hjulets ventilhætte af, og skru luftslangens ventiltilslutning nederst på
dækventilens gevind.
ADVARSEL
6. Læg dæklapningssættet tilbage.
07
180
7. Kør til det nærmeste autoriserede Volvoværksted for at få det beskadigede dæk
udskiftet/repareret. Underret værkstedet
om, at dækket indeholder dæktætningsvæske.
Det er livsfarligt at indånde udstødningsgas.
Lad aldrig motoren køre i tillukkede rum eller
rum uden tilstrækkelig ventilation.
ADVARSEL
Lad ikke børn være uden opsyn i bilen, mens
motoren er i gang.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
3. Slut ledningen til en af bilens 12 V stikkontakter, og start bilen.
4. Start kompressoren ved at stille afbryderen
på I.
VIGTIGT
Der er risiko for overophedning. Kompressoren må ikke arbejde i mere end 10 minutter.
5. Pump dækket op til det på dæktryketiketten angivne tryk. (Hvis dæktrykket er for
højt, skal der lukkes luft ud ved hjælp af
trykreduktionsventilen).
6. Sluk for kompressoren. Frakobl luftslangen
og ledningen.
7. Sæt ventilhætten på igen.
Udskiftning af beholderen med
tætningsvæske
Flasken skal udskiftes, inden holdbarhedsdatoen er overskredet. Den gamle flaske bør
behandles som miljøfarligt affald.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 181
07 Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning*
ADVARSEL
Flasken indeholder 1,2-ætanol og naturgummi-latex.
Farligt ved indtagelse. Kan give allergi ved
hudkontakt.
Undgå kontakt med huden og øjnene.
Opbevares uden for børns rækkevidde.
OBS
Aflever beholderen til et indsamlingssted til
opbevaring af farligt affald.
07
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
181
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 182
Rengøring.............................................................................................. 184
Udbedring af lakskader......................................................................... 187
Rustbeskyttelse..................................................................................... 188
182
G020920
C70; 7; 3
evastarck
C70; 7; 3
evastarck
VEDLIGEHOLDELSE
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 183
08
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 184
08 Vedligeholdelse
Rengøring
Vask af bilen
Bilen bør vaskes, så snart den bliver snavset.
Brug bilshampoo. Snavs og vejsalt kan let føre
til korrosion.
VIGTIGT
Undgå at spole bilen af med kalechen nedfoldet, så der ikke kommer vand ind i kabinen.
•
•
Stå ikke i direkte sollys, hvor lakken kan
blive varm, da det kan give varige lakskader. Anbring bilen på en vaskeplads med
afløbsseparator.
Skyl omhyggeligt snavset af bilens undervogn.
VIGTIGT
Skyl hele bilen, indtil det løse snavs er fjernet. Brug af højtryksvask: Højtrykssprøjtens
dyse må ikke komme tættere på karosseriet
end 30 cm. Sprøjt ikke direkte på låsene.
08
184
•
Vask med en svamp og bilshampoo og
rigeligt med lunkent vand.
•
Hvis snavset sidder godt fast, skal bilen
vaskes med kold affedtningsmiddel.
•
Tør bilen med et rent, blødt vaskeskind
eller en vandskraber.
ADVARSEL
Motorvask bør altid udføres af et værksted.
Hvis motoren er varm, er der risiko for
brand.
VIGTIGT
Beskidte forlygter har nedsat funktion. Rengør dem med jævne mellemrum, f.eks. ved
brændstofpåfyldning.
OBS
Ydre belysning som f.eks. forlygter, tågelys
og baglygter kan midlertidigt få kondens på
indersiden af glasset. Det er et naturligt
fænomen, al ydre belysning er konstrueret
til at modstå dette. Kondens ventileres normalt ud af lygten, når den har været tændt
et stykke tid.
Fjernelse af fugleklatter
Vask fugleklatter af lakken snarest muligt. De
indeholder kemikalier, som meget hurtigt
påvirker og misfarver lakken. Misfarvningen
kan kun fjernes af en fagkyndig.
Forkromede hjul
VIGTIGT
Fælgrengøringsmidler kan plette overfladen
på forkromede hjul. Vask med en svamp og
bilshampoo og rigeligt med lunkent vand.
Vask i vaskehal
Vask i vaskehal er en let og hurtig måde at rengøre bilen på, men kan aldrig erstatte en rigtig
håndvask. Automatens børster kan ikke
komme ind alle steder.
VIGTIGT
Rengøring af viskerblade
Asfalt-, støv- og saltrester på viskerbladet samt
insekter, is m.m. på forruden forringer bladets
levetid.
OBS
Vask med jævne mellemrum viskerblade og
forrude med lunkent sæbevand eller bilshampoo.
Brug ikke stærke opløsningsmidler.
Ved vask i vaskehal skal kalechen være lukket.
Antennen ved bagagerumsklappen bør
skrues løs inden vask i vaskehal..
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 185
08 Vedligeholdelse
Rengøring
VIGTIGT
Håndvask er mere skånsom mod lakken
end vask i vaskehal. Lakken er også mere
sart, når den er ny. Derfor anbefales det at
håndvaske bilen de første måneder.
Afprøv bremserne
ADVARSEL
Afprøv altid bremserne efter vask, også parkeringsbremsen, for at undgå at fugtighed
og rust angriber bremsebelægningerne og
forringer bremseevnen.
VIGTIGT
Undgå voksning og polering af plastic og
gummi.
Polering af forkromede lister kan gnide den
blanke belægning af eller beskadige den.
Polermidler indeholdende slibemiddel må
ikke bruges.
Elektrisk sammenfoldelig kaleche
Hvis kalechen er våd ved åbning, render der
vand ind i kabinen. Vent derfor, indtil vandet er
løbet af, inden kalechen åbnes.
Dækselklap
Tryk let på bremsepedalen af og til under kørsel
af længere strækninger i regn eller snesjap.
Derved opvarmes og tørres bremsebelægningen. Gør det samme efter start i meget fugtigt
eller koldt vejr.
Udvendige plastic-, gummi- og
pyntedele
Til rengøring af indfarvede plasticdele, gummi
og pyntedele (f.eks. forkromning) anbefales
specialrengøringsmidler, der fås hos Volvo-forhandlere. Ved brug af sådanne rengøringsmidler skal anvisningerne nøje følges.
Dækselklappen, se side 91 er følsom overfor
vand, og bør derfor tørres af med en klud, hvis
den er blevet våd. Rengøring bør ske med en
let fugtet klud.
Polering og voksning
Polér og voks bilen, når lakken er mat, eller for
at give den ekstra beskyttelse.
Vanskelige pletter kan fjernes med fin slibepasta (gnidning), der er beregnet til billak.
Polér først med polish, og voks derefter med
flydende eller fast voks. Følg omhyggeligt vejledningen på emballagen. Mange præparater
indeholder både polish og voks.
VIGTIGT
Lakbehandlinger som f.eks. lakkonservering, lakforsegling, beskyttelse, højglansforsegling eller lignende kan beskadige lakken.
Eventuelle lakskader fremkaldt af sådanne
behandlinger omfattes ikke af Volvos
garanti.
Rengøring af sidespejle og forreste
sideruder med vandafvisende
overfladelag*
Brug aldrig produkter som f.eks. bilvoks,
affedtningsmidler el.lign. på spejl/glasfladen,
da dette kan ødelægge dens vandafvisende
egenskaber.
Det er ikke nødvendigt at polere bilen, før den
er mindst et år gammel, mens den godt kan
vokses tidligere. Den bør ikke poleres og vokses i direkte sollys.
Vær forsigtig ved rengøring, så glasoverfladen
ikke ridses.
Vask og tør bilen meget grundigt, inden den
poleres eller vokses. Fjern asfalt- og tjærestænk med Volvos asfaltfjerner eller terpentin.
Der sker en naturlig slitage på de vandafvisende overfladelag.
For at undgå skader på glasoverfladen ved
isafskrabning – brug kun en isskraber af plast.
08
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
185
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 186
08 Vedligeholdelse
Rengøring
OBS
For at bibeholde de vandafvisende egenskaber anbefales det at behandle dem med
et specielt efterbehandlingsmiddel, som fås
hos Volvo-forhandlere. Det bør anvendes
første gang efter tre år og derefter en gang
om året.
Rengøring indvendigt
Behandling af pletter på tekstilbetræk
Til snavset stofindtræk anbefales specialrengøringsmidler, der fås hos Volvo-forhandlere.
Andre kemikalier kan forringe betrækkets
brandhæmmende egenskaber.
VIGTIGT
Skarpe genstande og velcrobånd kan
beskadige bilens stofbetræk.
Behandling af pletter på læderbetræk
Volvos læderbetræk er kromfrit og godkendt
efter normen Øko-Tex 100.
08
186
Læder forædles og bearbejdes for at bevare
dets naturlige egenskaber. Det forsynes med
et beskyttende ydre lag, men for at det skal
beholde sine egenskaber og sit udseende, skal
det jævnligt rengøres. Volvo kan levere et heldækkende produkt til rengøring og efterbe-
handling af læderindtræk, som bevarer dets
beskyttende ydre lag, hvis det bruges efter
anvisningerne.
Efter nogen tids brug vil læderets naturlige
udseende alligevel blive mere eller mindre
fremtrædende, alt efter læderets overfladestruktur. Dette er en naturlig modning af læderet og viser, at det er et naturprodukt.
For at opnå det bedste resultat anbefaler Volvo
at rengøre og påføre beskyttelsescreme 1-4
gange om året (eller efter behov). Spørg en
Volvo-forhandler om Volvos læderplejeprodukt.
VIGTIGT
Brug aldrig kraftige opløsningsmidler. De
kan skade både tekstil-, vinyl- og læderbetræk.
VIGTIGT
Bemærk, at materialer, der smitter af (nye
jeans, ruskindstøj osv.), kan misfarve
betrækmaterialer.
Vaskeråd for læderbetræk
1. Hæld læderrengøring på den fugtede
svamp og vrid et kraftigt skum op.
2. Arbejd smudset væk med lette cirkulerende bevægelser.
3. Væd grundigt med svampen på pletterne.
Lad svampen suge pletten op. Gnid ikke.
4. Tør af med blødt papir eller en klud, og lad
læderet tørre helt.
Beskyttelsesbehandling af læderbetræk
1. Hæld lidt af beskyttelsescremen på filtklædet og masser et tyndt lag creme ind med
lette cirkulerende bevægelser på læderet.
2. Lad læderet tørre i 20 minutter inden brug.
Læderet har nu fået en forbedret pletbeskyttelse og uv-beskyttelse.
Behandling af pletter på indvendige
plastic-, metal- og trædele
Til rengøring af dele og overflader inde i bilen
anbefales et særligt rengøringsmiddel, der fås
hos Volvo-forhandlere. Skrab eller gnid aldrig
på en plet. Brug aldrig kraftige pletfjerningsmidler.
Rengøring af sikkerhedsseler
Brug vand og et syntetisk vaskemiddel. Et specielt tekstilrengøringsmiddel fås hos Volvo-forhandlere. Kontrollér, at selen er tør, inden den
rulles op igen.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 187
08 Vedligeholdelse
Udbedring af lakskader
Stenskud og ridser
Lakken
Hvis stenskuddet er gået igennem til
pladen
Lakken udgør en vigtig del af bilens rustbeskyttelse og skal derfor kontrolleres regelmæssigt. For at undgå rustangreb bør lakskader
udbedres snarest. De mest almindelige lakskader er mindre stenskud, ridser og skader på
f.eks. skærmkanter og døre.
1. Sæt et stykke maskeringstape over den
beskadigede overflade. Træk dernæst
tapestykket af, så lakresterne følger med.
2. Rør godt rundt i grunderen (primer), og før
den på ved hjælp af en fin pensel eller tændstik. Før lak på med pensel, når grunderen
er tør.
Farvekode
G020346
G020345
3. Ved ridser gøres som tidligere beskrevet,
men brug maskeringstape omkring skaden
for at beskytte den ubeskadigede lak.
Inden arbejdet med udbedring af lakken påbegyndes, skal bilen være renvasket og tør og
have en temperatur på over 15 °C.
Produktskilt.
Materiale
Det er vigtigt at bruge den rigtige farve. Farvekodenummeret (1) står på produktskiltet, se
side 248.
•
•
•
•
4. Vent en dags tid, og poler derefter udbedringerne. Brug en blød klud og ikke for
meget slibepasta.
Grunder (primer) på dåse
Lak på dåse eller farvepen
Pensel
Maskeringstape.
Mindre stenskud og ridser
Hvis stenskuddet ikke er gået igennem til pladen, og der stadig er et ubeskadiget farvelag
tilbage, fyldes farven i, lige efter snavset er fjernet.
08
187
C70; 7; 3
evastarck
08 Vedligeholdelse
Rustbeskyttelse
Kontrol og vedligeholdelse
Bilen har på fabrikken fået en meget grundig
og komplet rustbeskyttelse. Dele af karosseriet
er fremstillet af galvaniseret plade. Undervognen er beskyttet af et slidstærkt rustbeskyttelsesmiddel. En tynd, indtrængende rustbeskyttelsesvæske er sprøjtet ind i vanger, hulrum og
lukkede sektioner.
Bilens rustbeskyttelse skal vedligeholdes.
•
Hold bilen ren. Spul undervognen. Ved højtryksvask skal spuleren holdes mindst
30 cm fra de lakerede flader.
•
Kontrollér og vedligehold rustbeskyttelsen
regelmæssigt.
Bilen er fremstillet med en rustbeskyttelse, der
under normale forhold ikke kræver efterbehandling før efter ca. 12 år. Efter dette tidsrum
bør efterbehandling foretages med 3 års intervaller. Hvis bilen skal efterbehandles, bør man
søge hjælp på et Volvo-værksted.
08
188
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 188
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 189
08 Vedligeholdelse
08
189
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 190
Volvo-service.........................................................................................
Egen vedligeholdelse............................................................................
Motorhjelm og motorrum......................................................................
Olier og væsker.....................................................................................
Viskerblade............................................................................................
Batteri....................................................................................................
Udskiftning af pærer.............................................................................
Sikringer................................................................................................
190
192
193
194
195
200
201
203
209
G020922
C70; 7; 3
evastarck
C70; 7; 3
evastarck
VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 191
09
C70; 7; 3
evastarck
09 Vedligeholdelse og service
09
Volvo-service
Volvos serviceprogram
Inden bilen forlod fabrikken, blev den omhyggeligt prøvekørt. Endnu et eftersyn i henhold til
Volvo Car Corporations forskrifter er foretaget,
umiddelbart inden du overtog bilen.
For også i fremtiden at holde din Volvo på et
højt niveau med hensyn til trafiksikkerhed,
driftssikkerhed og pålidelighed bør Volvos serviceprogram følges, som specificeret i Serviceog garantibogen. Lad et autoriseret Volvoværksted udføre service- og vedligeholdelsesarbejdet. Volvos værksteder har det personale,
den servicelitteratur og det specialværktøj,
som garanterer den højeste servicekvalitet.
VIGTIGT
For at Volvos garanti skal gælde, skal du
kontrollere og følge Service- og garantibogen.
Særlige servicearbejder
Visse servicearbejder i forbindelse med det
elektriske anlæg kan kun udføres ved hjælp
elektronisk udstyr, der er specielt udviklet til
bilen. Kontakt derfor altid et autoriseret Volvoværksted, inden servicearbejde, der vedrører
det elektriske anlæg, påbegyndes eller udføres.
192
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 192
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 193
09 Vedligeholdelse og service
Egen vedligeholdelse
Inden arbejdet på bilen påbegyndes
Kontrollér regelmæssigt
Batteriet
Følgende bør kontrolleres med jævne mellemrum, f.eks. ved brændstofpåfyldning:
Kontrollér, at batteriledningerne er tilsluttet
korrekt og forsvarligt stramme.
Batteriet må aldrig frakobles, mens motoren er
i gang (f.eks. i forbindelse med batteriskift).
Der må aldrig bruges hurtiglader til opladning
af batteriet. Batteriledningerne skal være frakoblet under opladning af batteriet.
Batteriet indeholder syre, som er ætsende og
giftig. Det er derfor vigtigt, at batteriet håndteres på en miljørigtig måde. Lad din Volvo-forhandler hjælpe dig.
ADVARSEL
Tændingssystemet har meget høj effekt.
Der er livsfarlig spænding i tændingssystemet. Derfor skal tændingen altid være
afbrudt under arbejde i motorrummet.
Rør aldrig ved tændrør eller tændspoler, når
tændingen er slået til, eller motoren er varm.
•
Kølevæske – Niveauet skal være mellem
MIN- og MAX-mærkerne på ekspansionsbeholderen.
•
Motorolie – Niveauet skal være mellem
MIN- og MAX-mærkerne.
•
Servostyringsolie – Niveauet skal være
mellem MIN- og MAX-mærkerne.
•
Sprinklervæske – Beholderen skal være
godt fyldt. Ved temperaturer omkring frysepunktet skal der påfyldes frostvæske.
•
Bremse- og koblingsvæske – Niveauet skal
være mellem MIN- og MAX-mærkerne.
09
ADVARSEL
Husk, at køleventilatoren kan starte automatisk et stykke tid efter, at motoren er
standset.
Motorvask bør altid udføres af et værksted.
Hvis motoren er varm, er der risiko for
brand.
193
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 194
09 Vedligeholdelse og service
09
Motorhjelm og motorrum
G010599
Åbning af motorhjelm
1. Træk i låsehåndtaget yderst til venstre
under instrumentpanelet. Det kan høres,
når spærren udløses.
2. Før hånden ind midt under motorhjelmens
forkant, og tryk spærren op mod højre.
3. Åbn motorhjelmen.
Motorrum
Beholder til sprinklervæske (4-cyl.)
Kølesystemets ekspansionsbeholder
Beholder til servostyringsolie (skjult bag
ved forlygten)
Målepind for motorolie*
ADVARSEL
Kontrollér, at motorhjelmen låses forsvarligt, når den lukkes.
Køler
Køleventilator
Beholder til sprinklervæske (5-cyl.)
Beholder til bremse- og koblingsvæske
(højrestyret)
194
Påfyldning af motorolie*
Beholder til bremse- og koblingsvæske
(venstrestyret)
Batteri
Relæ- og sikringsboks, motorrum
Luftfilter*
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 195
09 Vedligeholdelse og service
Olier og væsker
09
Målepind, benzinmotorer.
VIGTIGT
Brug altid olie af den foreskrevne kvalitet se etiketten i motorrummet. Kontrollér hyppigt oliestanden, og skift olie med regelmæssige mellemrum. Brug af olie af lavere
kvalitet end den angivne samt kørsel med
for lav oliestand skader motoren.
G020340
G020341
G020338
Kontrol af motorolie og oliefilter
Oliekvalitetsskilt i motorrummet
Målepind, dieselmotorer.
Volvo anbefaler olieprodukter fra Castrol. Olien
og oliefilteret skal skiftes med de intervaller,
der fremgår af Service og garantibogen.
Det er tilladt at bruge olie af højere kvalitet end
den angivne. Ved kørsel under ugunstige forhold anbefaler Volvo en olie af højere kvalitet,
end den der angives på skiltet, se side 255.
``
195
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 196
09 Vedligeholdelse og service
09
Olier og væsker
VIGTIGT
For at opfylde kravene til motorens serviceinterval fyldes alle motorer på fabrikken med
en specielt tilpasset syntetisk motorolie.
Valget af olie er foretaget med stor omhu og
under hensyntagen til levetid, mulighed for
at starte, brændstofforbrug og miljøbelastning.
Brug af godkendt motorolie er påkrævet for
at de anbefalede serviceintervaller skal
kunne tillempes. Brug kun den foreskrevne
oliekvalitet (se etiketten i motorrummet),
både ved påfyldning og ved olieskift, ellers
risikerer du at påvirke levetid, mulighed for
at starte, brændstofforbrug og miljøbelastning.
Det er vigtigt, at oliestanden kontrolleres allerede inden det første normale olieskift på den
nye bil. I Service- og garantibogen angives, ved
hvilket kilometertal det skal ske.
Volvo anbefaler, at oliestanden kontrolleres
med 2 500 km's intervaller. Den mest pålidelige
måleværdi fås med kold motor inden start. Målingen er fejlvisende umiddelbart efter, at motoren er standset. Målepinden viser for lavt et
niveau, da ikke al olien har nået at løbe ned i
bundkarret.
196
1. Aftør målepinden inden kontrollen.
2. Kontrollér oliestanden med målepinden.
Niveauet skal ligge mellem MIN- og MAXmærkerne.
3. Hvis niveauet er i nærheden af MIN, kan
der til at begynde med påfyldes 0,5 liter.
Påfyld olie, indtil niveauet er tættere på
MAX end MIN på målepinden, se
side 255 for kapaciteten.
Oliestandskontrol på en varm bil
1. Stil bilen plant, og vent 10 – 15 minutter,
efter at motoren er standset, så olien når at
løbe tilbage til bundkarret.
Oliekontrol
Volvo Car Corporation fraskriver sig alt
garantiansvar, hvis der ikke bruges motorolie med den foreskrevne kvalitet og viskositet.
2. Aftør målepinden inden kontrollen.
3. Kontrollér oliestanden med målepinden.
Niveauet skal ligge mellem MIN- og MAXmærkerne.
Hvis niveauet er i nærheden af MIN, kan der til
at begynde med påfyldes 0,5 liter. Påfyld olie,
indtil niveauet er tættere på MAX end MIN på
målepinden, se side 255 for kapaciteten.
G020336
Volvo bruger forskellige systemer til advarsel
om for lavt olieniveau eller lavt olietryk. Nogle
varianter har olietrykføler, og her bruges lampen for olietryk. Andre varianter har olieniveauføler, og her informeres føreren via advarselssymbolet midt på instrumentet samt displaytekster. Nogle modeller har begge varianter.
Kontakt en autoriseret Volvo-forhandler for
mere information.
Oliestandskontrol på en kold bil
Oliestanden skal være mellem mærkerne på
målepinden.
ADVARSEL
Spild ikke olie på den varme udstødningsmanifold, da dette medfører risiko for brand.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 197
09 Vedligeholdelse og service
Olier og væsker
VIGTIGT
Fyld aldrig til over MAX-mærket, da olieforbruget kan stige, hvis motoren påfyldes for
megen olie.
Sprinklervæske, påfyldning
Påfyldning på 4-cylindrede modeller og
diesel.
09
Kølevæske, niveaukontrol og
påfyldning
Påfyldning på 5-cylindrede modeller.
Brug frostvæske om vinteren, så væsken ikke
fryser i pumpen, beholderen og slangerne.
OBS
Bland frostvæsken med vandet inden
påfyldning.
G020335
G020334
TIPS! Rengør samtidigt viskerbladene ved
påfyldning af sprinklervæske.
Sprinklervæskebeholderens placering 1.
Følg vejledningen på emballagen. Det er vigtigt
at afbalancere mængden af kølevæske og
vand efter de herskende vejrforhold. Efterfyld
aldrig med rent vand alene. Risikoen for frysning øges med både for lille og for stor andel
frostvæske.
Forrude- og lygtesprinklerne har fælles væskebeholder.
For kapacitetsoplysninger, se tabellen Væsker
på side 259.
1
Afhængigt af motorvariant.
``
197
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 198
09 Vedligeholdelse og service
Olier og væsker
VIGTIGT
•
Høje indhold af klor, klorider og andre
salte kan forårsage korrosion i kølesystemet.
•
Brug altid kølevæske med korrosionsbeskyttelse ifølge Volvos anbefaling.
•
Sørg for, at blandingen af kølevæske er
50 % vand og 50 % kølevæske.
•
Bland kølevæsken med ledningsvand af
godkendt kvalitet. Ved tvivl om vandets
kvalitet bruges færdigblandet kølevæske ifølge Volvos anbefalinger.
•
Ved skift af kølevæske/kølesystemkomponent skal kølesystemet skylles
rent med ledningsvand af godkendt
kvalitet, ellers skylles med færdigblandet kølevæske.
•
Motoren må kun køre med et godt fyldt
kølesystem. Ellers kan der opstå høje
temperaturer med risiko for skader (revner) i topstykket til følge.
systemet ikke er godt fyldt, kan der opstå høje
temperaturer med risiko for skader (revner) i
topstykket. Påfyld væske, når niveauet er faldet til MIN-mærket.
ADVARSEL
Kølevæsken kan være meget varm. Hvis der
skal påfyldes kølevæske, når motoren er
varm, skal ekspansionsbeholderens dæksel
skrues langsomt af, så overtrykket forsvinder.
OBS
Motoren må kun køre med et godt fyldt kølesystem. Ellers kan der opstå høje temperaturer med risiko for skader (revner) i topstykket til følge.
For kapacitetsoplysninger samt standard med
hensyn til vandkvalitet, se side 259.
Kontrollér kølevæsken regelmæssigt!
Niveauet skal være mellem MIN- og MAXmærkerne på ekspansionsbeholderen. Hvis
2
198
Bremse- og koblingsvæske,
niveaukontrol og påfyldning
Placering afhængig af, om der er tale om venstre- eller højrestyret variant.
G020333
09
Bremse- og koblingsvæsken har fælles beholder 2. Niveauet skal være mellem MIN- og
MAX-mærkerne. Kontrollér niveauet med
regelmæssige mellemrum. Skift bremsevæske
med 2 års intervaller eller ved hvert andet normale serviceeftersyn.
For kapacitetsoplysninger og anbefalet kvalitet
for bremsevæske, se tabellen Væsker på side
259.
På biler, som køres på en måde, så bremserne
bruges ofte og hårdt, f.eks. ved kørsel i bjerge
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 199
09 Vedligeholdelse og service
Olier og væsker
09
eller i tropisk klima med høj luftfugtighed, skal
væsken udskiftes hvert år.
ADVARSEL
Hvis bremsevæsken står under MIN-mærket i bremsevæskebeholderen, bør bilen
ikke køre videre, før der er påfyldt bremsevæske.
Årsagen til tabet af bremsevæske skal
undersøges.
Servostyringsolie, niveaukontrol og
påfyldning
OBS
Olieniveauet kontrolleres ved hver service.
Olieskift kræves ikke. For kapacitet og anbefalet oliekvalitet, se side 255.
Hvis der opstår fejl i servostyringssystemet,
eller hvis bilen ikke har strømforsyning og skal
bugseres, kan bilen stadig styres. Styringen vil
være meget tungere end normalt, og der kræves større kraft til at dreje rattet.
199
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 200
09 Vedligeholdelse og service
09
Viskerblade
Viskerblade
1. Fold viskerarmen op.
Udskiftning af viskerblade, forrude
2. Tryk på knappen, som sidder på viskerbladsfæstet, og træk lige ud (1), parallelt
med viskerarmen.
3. Skyd (2) det nye viskerblad ind, indtil der
høres et klik.
4. Kontroller, (3) at bladet sidder ordentligt
fast.
G020330
5. Fold viskerarmen ned.
OBS
Viskerbladene har forskellig længde. Bladet
i førerens side er længere end det andet.
Rengøring
For rengøring af viskerblade og forrude, se
side 184.
Kontroller viskerbladene med regelmæssige mellemrum. Forsømt vedligeholdelse
forkorter bladenes levetid.
200
G020329
VIGTIGT
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 201
09 Vedligeholdelse og service
Batteri
Vedligeholdelse af batteri
Batteriets levetid og funktion påvirkes bl.a. af
antallet af starter, afladninger, køremåden, kørselsforholdene og klimaet.
Symboler på batteriet
Brug beskyttelsesbriller.
09
Undgå gnister og åben
ild.
OBS
Et opbrugt batteri skal genvindes på en miljørigtig måde, det indeholder bly.
ADVARSEL
Batterier kan danne knaldgas, som er meget
eksplosiv. En gnist, som kan dannes, hvis
startkablerne påsættes forkert, er tilstrækkelig til at få batteriet til at eksplodere. Batteriet indeholder svovlsyre, som kan fremkalde alvorlige ætseskader. Skyl med store
mængder vand, hvis svovlsyren kommer i
kontakt med øjne, hud eller tøj. Hvis der
kommer stænk i øjnene, skal der omgående
søges lægehjælp.
OBS
Hvis batteriet aflades mange gange, forkortes dets levetid.
Eksplosionsfare.
Du kan finde yderligere
informationer i bilens
instruktionsbog.
Opbevar batteriet utilgængeligt for børn.
Udskiftning af batteri
Sådan afmonteres batteriet
1. Afbryd tændingen, og tag nøglen ud.
Batteriet indeholder
ætsende syre.
2. Vent i mindst 5 minutter, inden nogen af de
elektriske tilslutninger røres. Bilens elektriske system skal lagre data til styreenhederne.
3. Skru dækslet af.
4. Frigør minusledningen.
5. Frigør plusledningen.
6. Skru batterikassens forside løs med en
skruetrækker.
7. Frigør klemmen, der fastholder batteriet.
8. Løft batteriet ud.
``
201
C70; 7; 3
evastarck
09 Vedligeholdelse og service
09
Batteri
Sådan monteres batteriet:
1. Sæt batteriet på plads.
2. Påsæt klemmen, der fastholder batteriet.
3. Sæt batterikassens forside på plads igen.
4. Tilslut plusledningen.
5. Tilslut minusledningen.
6. Montér batteridækslet.
202
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 202
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 203
09 Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
Generelt
Udskiftning af pærer i forlygterne
09
4. Frigør stikket ved at presse klemmen ned
med en tommelfinger og samtidig føre stikket ud med den anden hånd.
Specifikationerne for samtlige pærer fremgår
af side 265.
Pærer og punktlys, der er af en særlig type,
eller som ikke egner sig til at udskiftes af andre
end et værksted, er følgende:
Generel loftsbelysning
4
Læselamper og handskerumslys
Blinklys, sidespejle og tryghedslys
Højt placeret bremselys
Bi-XenonŸ-forlygter
ADVARSEL
På biler udstyret med Bi-XenonŸ-forlygter
skal udskiftning af Bi-XenonŸ-pæren foretages af et autoriseret Volvo-værksted. Forlygten kræver særlig forsigtighed, da BiXenonŸ-pæren er forsynet med et højspændingsaggregat.
VIGTIGT
Rør aldrig direkte ved glasset på pærerne
med fingrene. Fedt og olie fra fingrene fordampes af varmen og giver en belægning
på reflektoren, som derved kan blive ødelagt.
Samtlige pærer i forlygterne (undtagen tågelys)
udskiftes ved at løsne og fjerne hele lygtehuset
gennem motorrummet.
Afmontering af lygtehus
1. Tag startnøglen ud, og drej lyskontakten til
stilling 0.
2. Træk lygtehusets låsestift op.
VIGTIGT
Træk ikke i ledningen, kun i stikket.
3. Træk lygtehuset til siden og derefter
fremad.
G007612
G007334
•
•
•
•
•
5. Løft lygtehuset ud, og læg det på et blødt
underlag, så glasset ikke bliver ridset.
Montering af lygtehus
1. Tilslut stikket, og sæt lygtehuset og låsestiften på plads. Kontrollér, at stiften sidder
rigtigt.
2. Kontroller belysningen.
Lygtehuset skal være tilsluttet og være på
plads, inden der tændes for lyset, eller startnøglen sættes i startlåsen.
``
203
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 204
09 Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
Fjernlys
G020255
G007339
Nærlys
G007338
09
Isætning af ny pære
Afmontering af dæksel og pære:
1. Løsn hele lygtehuset.
2. Bøj låsebøjlerne til siden, og tag dækslet
af.
3. Løsn klemmefjederen, der holder pæren.
Tryk først mod venstre for at løsne den, og
før den derefter udad og nedad.
4. Træk pæren ud.
5. Sæt lygtehuset på plads igen.
1. Sæt den nye pære i. Den kan kun sidde på
én måde.
2. Tryk klemmefjederen indad/opad, og en
smule mod højre for at fastgøre den på sin
plads.
3. Tryk kontakten tilbage.
1. Løsn hele lygtehuset.
2. Venstre lygte:
drej pærefatningen venstre om.
Højre lygte:
drej pærefatningen højre om.
4. Sæt plasticdækslet på igen.
3. Træk fatningen ud, og udskift pæren.
5. Sæt lygtehuset på plads igen.
4. Sæt pærefatningen på plads igen. Den kan
kun isættes på én måde.
5. Sæt lygtehuset på plads igen.
204
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 205
09 Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
G007394
G007392
1. Træk pærefatningen ud med en tang.
Pærefatningen må ikke trækkes ud ved at
trække i ledningen.
Sidemarkeringslys
G007393
Blinklygter
Positions-/parkeringslys.
09
1. Drej pærefatningen venstre om, og tag den
ud.
1. Drej pærefatningen venstre om, træk den
ud og udskift pæren.
2. Udskift pæren.
2. Tag pæren ud af fatningen ved at trykke
den ind og dreje venstre om.
2. Sæt pærefatningen på plads igen. Den kan
kun sidde på én måde.
3. Tryk pærefatningen tilbage. Den kan kun
isættes på én måde.
3. Sæt en ny pære i, og sæt fatningen tilbage
i lygtehuset.
``
205
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 206
09 Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
1. Sluk lyset, og drej tændingsnøglen til stilling 0.
Alle pærer i baglygten skiftes inden fra bagagerummet.
2. Fjern panelet uden om lygtehuset.
±
3. Skru begge lygtehusets stjerneskruer ud,
og træk lygtehuset ud.
4. Frigør kontakten fra pæren.
5. Drej pæren venstre om, og træk den ud.
6. Sæt den nye pære i, og drej den højre om.
7. Slut kontakten til pæren.
8. Fastgør lygtehuset med skruerne, og tryk
panelet på plads.
206
Placeringen af pærer i baglygten
Sluk lyset, og drej tændingsnøglen til stilling 0.
OBS
Hvis fejlmeddelelsen DEFEKT PÆRE/
KONTROLLER BREMSELYGTE bliver
stående efter udskiftning af en defekt pære,
bør man henvende sig til et autoriseret
Volvo-værksted.
G020964
Afmontering af pærefatning
G021046
Fortågelygter
G020963
09
Pærefatning.
Bremselys
Positions-/parkeringslys
Tågebaglygte (én side)
Blinklygter
Baklys
OBS
Pære til tågebaglygte findes kun i en af baglygterne. I venstre baglygte på venstrestyret
bil, og højre på den højrestyrede.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 207
09 Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
G020968
G020965
Bagagerum
G020795
Indstigningslys
Nummerpladebelysning
1. Sluk lyset, og drej tændingsnøglen til stilling 0.
Indstigningslyset sidder under instrumentpanelet i fører- og passagersiden.
1. Stik en skruetrækker ind og drej let, så lygtehuset løsnes.
2. Løsn skruerne med en skruetrækker.
1. Stik en skruetrækker ind, og drej den let,
så glasset løsnes.
2. Fjern den defekte pære.
3. Løsn forsigtigt glasset.
4. Udskift pæren.
5. Sæt glasset på igen, og skru det fast.
09
3. Sæt en ny pære i.
2. Fjern den defekte pære.
3. Sæt en ny pære i.
4. Sæt glasset på igen.
``
207
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 208
09 Vedligeholdelse og service
09
Udskiftning af pærer
Lys i makeup-spejl*
Montering af spejlglasset
1. Tryk først spejlglassets tre låseknaster ind
i den øverste kant.
2. Tryk derefter de tre nederste fast.
G020253
Interiørlys bag
Afmontering af spejlglasset
G020969
1. Stik en skruetrækker ind under den nederste kant i midten, og drej og vip forsigtigt
låseknasten på kanten op.
2. Før skruetrækkeren under kanten til både
venstre og højre side (ved de sorte gummipunkter), og vip forsigtigt, så glassets
underkant løsnes.
1. Stik en skruetrækker ind og drej let, så lygtehuset løsnes.
3. Løsn forsigtigt spejlglasset, og løft det og
låsen ud.
3. Sæt en ny pære i.
2. Fjern den defekte pære.
4. Tag den defekte pære ud, og udskift den
med en ny.
208
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 209
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
Generelt
For at forhindre, at bilens elektriske system
skades pga. kortslutning eller overbelastning,
beskyttes alle de forskellige elektriske funktioner og komponenter beskyttet af en række sikringer.
09
ADVARSEL
Brug aldrig et fremmedlegeme eller en sikring med højere amperetal end specificeret
til at erstatte en sikring. Det kan forårsage
betydelige skader på elsystemet og muligvis føre til brand.
Sikringerne befinder sig på to forskellige steder
i bilen:
•
•
Relæ-/sikringsboks i motorrummet
Relæ-/sikringsboksen i kabinen
Udskiftning
Hvis en elektrisk komponent eller funktion ikke
fungerer, kan det skyldes, at komponentens
sikring midlertidigt har været overbelastet og er
brændt over.
1. Se på sikringsoversigten for at finde sikringen.
2. Træk sikringen ud, og se fra siden, om den
bøjede tråd er brændt over.
3. I givet fald skal der skiftes til en ny sikring
af samme farve og med samme amperetal.
I hver sikringsboks er der plads til et antal
reservesikringer. Hvis den samme sikring
brænder over gentagne gange, er der fejl i
komponenten. I givet fald bør man få et autoriseret Volvo-værksted til at kontrollere bilen.
``
209
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 210
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
09
G007446
Relæ-/sikringsboks i motorrummet
Der er 36 sikringspladser. Vær omhyggelig
med at udskifte en overbrændt sikring med en
ny af samme farve og med samme amperetal.
•
•
19 – 36 er af typen "MiniFuse".
•
1 – 6 er af typen "Midi Fuse" og må kun
udskiftes af et autoriseret Volvo-værksted.
7 – 18 er af typen "JCASE" og bør udskiftes
af et autoriseret Volvo-værksted.
På indersiden af dækslet findes en tang, der
gør det lettere at trække sikringer ud og sætte
dem i.
210
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 211
09 Vedligeholdelse og service
09
G020250
Sikringer
1.
Køleventilator
50 A
8.
ABS-ventiler
20 A
2.
Styreservo (ikke 1,6 l motor)
80 A
9.
Motorfunktioner
30 A
3.
Strømforsyning til sikringsboks i kabinen
10.
Blæser, klimaanlæg
40 A
11.
Forlygtesprinkler, elbetjent
kaleche, aflåseligt opbevaringsrum og skiluge
20 A
Strømforsyning til elopvarmet
bagrude
30 A
13.
Startmotorrelæ
30 A
14.
Anhængertilslutning*
40 A
15.
Elbetjent kaleche
30 A
4.
5.
6.
7.
60 A
Strømforsyning til sikringsboks i kabinen
60 A
Element klimaenhed, ekstravarmer (PTC)*
80 A
12.
Gløderør (diesel)
70 A
ABS-pumpe
30 A
16.
Strømforsyning til infotainment
40 A
17.
Forrudeviskere
30 A
18.
Strømforsyning til sikringsboks i kabinen
40 A
19.
Reserve
20.
Horn
15 A
21.
Brændstofdrevet ekstravarmer, kabinevarmer
20 A
Subwoofer
25 A
22.
-
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
211
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 212
09 Vedligeholdelse og service
09
Sikringer
23.
24.
10 A
35.
Elopvarmet brændstoffilter,
PTC-element olieudskiller
(diesel)
20 A
25.
Reserve
26.
Tændingslås
15 A
27.
Aircondition-kompressor
10 A
28.
Reserve
29.
Tågelys foran
15 A
30.
Motorstyreenhed ECM (4-cyl.
diesel)
3A
-
-
31.
Reserve
32.
Indsprøjtningsventiler (benzin), luftmassemåler og turbokontrol (diesel)
10 A
Lambdasonde, vakuumpumpe (benzin), motorstyreenhed (diesel)
20 A
Trykkontakt, klimaanlæg,
tændspoler (benzin), gløderør
og EGR-udstødningsrensning
(diesel)
10 A
33.
34.
212
Motorstyreenhed ECM (5-cyl.
benzin), transmission (TCM)
-
36.
Motorføler til ventiler, relæspole aircondition PTC-element olieudskiller (benzin),
motorstyreenhed ECM (diesel), kanister (benzin), MAF
luftmassemåler (benzin)
15 A
Motorstyreenhed ECM (ikke 5
cyl. diesel, speederføler,
lambdasonde (diesel)
10 A
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 213
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
09
G020601
Relæ-/sikringsboks i kabinen
Der er 50 sikringspladser. Sikringerne er placeret under handskerummet. Der er også plads
til et antal reservesikringer. Værktøj til skift af
sikringer befinder sig i relæ-/sikringsboksen i
motorrummet, se side 210.
5. Træk midterstiften helt ud af fastgøringsclipsene. Fastgør beklædningen med clipsene, og tryk den løse stift i clipsene ind
igen. Nu udvider clipsene sig og holder
beklædningen på plads.
Udskiftning af sikringer:
1. Fjern beklædningen, som dækker sikringsboksen, ved først at trykke midterstiften i
fastgøringsklemmen (1) ca. en cm ind og
derefter trække dem ud.
2. Drej de to vingeskruer (der holder sikringsboksen på plads) (2) venstre om, indtil de
løsnes.
3. Vip sikringsboksen (3) halvvejs ned. Træk
den ned mod sædet, til stoppet. Før den
helt ned. Boksen kan nu hægtes helt af.
4. Sikringsboksen lukkes på modsat måde.
``
213
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 214
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
G020246
09
43.
44.
45.
46.
47.
214
Telefon, lydanlæg, RTI
(ekstraudstyr)
SRS-system, motorstyreenhed ECM (5-cyl.)
Stikkontakt kabine
Belysning i kabine, handskerum og indstigning
Interiørbelysning
51.
Ekstravarmer til kabine,
brændstoffilter relæ
elopvarmning
10 A
Transmissionsmodul
(TCM), ABS-system
5A
53.
Servostyring
10 A
54.
Parkeringshjælp, BiXenonŸ*
10 A
55.
Keyless styreenhed
20 A
56.
Fjernbetjening styreenhed, Styreenhed sirene
10 A
15 A
10 A
52.
15 A
5A
5A
48.
Sprinklere
15 A
49.
SRS-system
10 A
50.
Reserve
-
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
57.
Diagnosekontakt, bremselygtekontakt
15 A
Højre fjernlys, ekstralysrelæspole
7,5 A
59.
Fjernlys (venstre)
7,5 A
60.
Sædeopvarmning, førerside
15 A
Sædeopvarmning, passagerside
15 A
58.
61.
62.
Reserve
63.
Strømforsyning rudehejs,
højre bag
20 A
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 215
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
64.
Lampe for dørlås, RTI
5A
79.
Baklys
65.
Infotainment
5A
80.
Reserve
66.
Styreenhed til infotainment (ICM), klimaanlæg
81.
10 A
Strømforsyning rudehejs,
venstre bag
20 A
Strømforsyning rudehejs
og dør, højre for
25 A
Strømforsyning rudehejs
og dør, venstre for
25 A
Elbetjent passagerforsæde
25 A
67.
Reserve
-
68.
Fartpilot
5A
69.
Klimaanlæg, regnsensor,
BLIS-knap
82.
83.
5A
84.
5A
-
70.
Reserve
-
71.
Reserve
-
85.
Elbetjent førersæde
25 A
72.
Reserve
-
86.
73.
Konsol til interiørlys
(OHC) påmindelse om
sikkerhedssele bag
Interiørbelysning, bagagerumsbelysning, elbetjente sæder
5A
5A
74.
Brændstofpumperelæ
15 A
75.
Reserve
-
76.
Reserve
-
77.
Stikkontakt i bagagerum,
tilbehørs-styreenhed
(AEM)
78.
Reserve
09
15 A
-
215
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 216
Generelt.................................................................................................
Audiofunktioner.....................................................................................
Radiofunktioner.....................................................................................
Cd-funktioner........................................................................................
Menustruktur – lydanlægget.................................................................
Telefonfunktioner*.................................................................................
Menustruktur – telefon*.........................................................................
Bluetooth handsfree*............................................................................
216
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
218
219
223
228
230
231
238
241
G020924
C70; 7; 3
evastarck
C70; 7; 3
evastarck
INFOTAINMENT
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 217
10
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 218
10 Infotainment
Generelt
Infotainment
G020245
10
POWER - Trykknap
Display
Knapper
knapperne* på rattet, se side 60. På displayet
(2) vises meddelelsen og information om den
aktuelle funktion.
Hurtigvalg
Lydanlægget
Udstyr
Til/fra
Lydanlægget kan udstyres med forskelligt ekstraudstyr og audiosystemniveauer. Der er tre
audiosystemniveauer:
POWER (1) starter/lukker lydanlægget. Hvis
lydanlægget er i gang, når startnøglen drejes til
stilling 0, vil det stadig være i gang, indtil nøglen
tages ud af tændingslåsen. I givet fald tændes
lydanlægget automatisk, næste gang nøglen
drejes til stilling I.
Menuhåndtering
Nogle af infotainmentfunktionerne betjenes
vha. et menusystem. Det aktuelle menuniveau
vises i øverste højre hjørne af displayet. Menupunkterne vises i midten af displayet.
•
•
MENU (4) fører til menusystemet.
EXIT - Går ud af menusystmet
•
ENTER (7) vælger/aktiverer/deaktiverer et
af menupunkterne.
ENTER - Vælger/aktiverer/deaktiverer
•
EXIT (6) fører ét trin tilbage i menusystemet. Et langt tryk på EXIT fører ud af menusystemet.
MENU - Menusystemet
Navigeringsknapper
Infotainment er et system, hvor lydanlægget og
telefonen* er integreret. Infotainmentsystemet
er enkelt at bruge med kontrolpanelet og med
1
218
Opad/nedad med navigeringsknappen (5)
skifter mellem menupunkterne.
Premium Sound
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Menupunkterne er nummererede og kan også
vælges direkte med knapperne (3).
•
•
•
Performance
High Performance
Premuim Sound
FM- og AM-radio med RDS samt cd-afspiller
indgår i alle lydanlæg.
Dolby Surround Pro Logic II 1
Dolby Surround Pro Logic II fordeler stereolydens to kanaler til venstre, center-, højre og
baghøjttalerne. Lydgengivelsen bliver derfor
mere virkelighedstro end normal 2-kanalsstereo.
Dolby Surround Pro Logic II og
Dolby-ikonet er varemærker, der tilhører Dolby Laboratories Licensing
Corporation.
Dolby Surround Pro Logic II System er fremstillet på licens fra Dolby Laboratories
Licensing Corporation.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 219
10 Infotainment
Audiofunktioner
Audiofunktionernes betjening
justeres automatisk afhængigt af bilens hastighed, se side 222.
10
Valg af lydkilde
Med gentagne tryk på AM/FM skiftes der mellem FM1, FM2 og AM.
Med gentagne tryk på MODE skiftes der mellem CD og AUX.
Til AUX-indgangen i tunnelkonsollen kan f.eks.
en mp3-afspiller tilsluttes. Der er plads til et
standardkabel til en iPod eller en anden mp3afspiller mellem dækslet og kanten på opbevaringsrummet.
VOLUME – Drejeknap
AM/FM – Valg af lydkilde
MODE – Valg af lydkilde, CD/AUX
G021296
G019805
AUX 1
Indgang for ekstern lydkilde (AUX) 3,5 mm.
OBS
Lydkvaliteten kan forringes, hvis afspilleren
oplades, når lydanlægget er i AUX-stilling.
Undgå i så fald at oplade afspilleren.
TUNING – Drejeknap
SOUND – Trykknap
Navigeringsknap - Stationssøgning og
menuhåndtering
Lydstyrke
Nogle gange kan den eksterne lydkilde AUX
høres med en anden lydstyrke end de interne
lydkilder, f.eks. cd-afspilleren. Hvis den eksterne lydkildens lydstyrke er for høj, kan lydkvaliteten forringes. Dette kan undgås ved at
justere AUX-indgangens lydstyrke.
Brug VOLUME (1) eller knapperne på rattet til
at regulere lydstyrken, se side 60. Lydstyrken
1
Bortfalder for lydniveau Performance, hvis Bluetooth er installeret.
``
219
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 220
10 Infotainment
Audiofunktioner
10
1. Sæt lydanlægget i AUX-stilling med
MODE.
bilens Infotainmentsystem via kontakten i midterkonsollen.
2. Tryk på MENU og derefter ENTER.
Afhængigt af, hvad der er tilsluttet, skal der
vælges lydkilde:
3. Gå til AUX-inputlyd og tryk på ENTER.
4. Drej TUNING eller tryk på højre/venstre på
navigeringsknappen.
1. Vælg iPod eller USB med MODE. Teksten
Connect Device vises på displayet.
2. Tilslut dit lagermedie til stikket i midterkonsollens opbevaringsrum (se den foregående illustration).
USB/iPod-tilslutning 2
Teksten Loading vises på displayet, når systemet indlæser lagringsmediets filer. Det tager et
stykke tid.
Når indlæsningen er klar, vises sporinformation
på displayet, og der kan vælges et ønsket spor.
Valg af spor kan ske på to måder:
G019823
1. Drej TUNING (4) venstre eller højre om
En iPod eller mp3-afspiller kan tilsluttes til bilens
Infotainmentsystem via USB-stikket i midterkonsollen.
Det er muligt at tilslutte f.eks. en iPod, en anden
mp3-afspiller eller en USB-hukommelse til
2
220
Visse lydniveauer.
2. eller brug navigationsbetjeningens (6)
højre- eller venstre knap til at gå til det
ønskede spor.
Hvis bilen er udstyret med knapper på rattet,
kan der også skiftes spor med dets betjeningsknapper.
OBS
Systemet støtter afspilning af musikfiler i de
mest almindelige varianter af filformaterne
mp3, wma og wav. Der er altså varianter af
disse lydformater, som systemet ikke støtter.
USB-hukommelse
For at gøre det lettere at bruge USB-hukommelse bør det undgås at lagre andet end
musikfiler i hukommelsen. Det tager betydeligt
længere tid for systemet at indlæse lagringsmedier, der indeholder andet end kompatible
musikfiler.
Mp3-afspiller
Mange mp3-afspillere har deres eget filsystem,
der ikke understøttes af systemet. For at kunne
bruge en mp3-afspiller i systemet skal den
være indstillet på USB Removable device/
Mass Storage Device.
iPod-afspiller
iPod-afspilleren oplades og strømforsynes af
systemet via tilslutningskablet. Hvis iPodafspillerens batteri er helt afladet, skal det dog
oplades, inden iPod-afspilleren tilsluttes.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 221
10 Infotainment
Audiofunktioner
OBS
Når iPod bruges som lydkilde, har bilens
infotainmentsystem en menustruktur, der
ligner iPod-afspillerens egen menustruktur.
Se betjeningsvejledningen til iPod for nærmere oplysninger.
• CENTER 3 - Niveau for centerhøjttaler. 3kanalsstereo eller Pro Logic II skal aktiveres, inden justering kan foretages. Se
under overskriften Aktivere/deaktivere surround-lyd nedenfor.
• SURROUND3 - Niveau for surroundlyd.
Pro Logic II skal aktiveres, inden justering
kan foretages. Se under overskriften
Lydindstillinger nedenfor.
For yderligere information, se betjeningsvejledningen til USB/iPod Music Interface.
Med gentagne tryk på SOUND bladres der
blandt nedenstående punkter. Justeringen
foretages ved at dreje på TUNING.
• BAS - Basniveauet.
• DISKANT - Diskantniveauet.
• FADER – Balance mellem forreste og
bageste højttalere.
• BALANCE – Balance mellem højre og venstre højttaler.
• SUBWOOFER* - Niveau for bashøjttaler.
Subwooferen skal aktiveres, inden justering kan foretages. Se under overskriften
Aktivere/deaktivere subwoofer nedenfor.
3
4
5
•
Tryk på MENU og derefter ENTER.
2. Gå til LYDINDSTILLINGER og tryk på
ENTER.
3. Gå til Surround FM/AM/CD/AUX og tryk
på ENTER.
Equalizer for/bag 5
Gå til Subwoofer og tryk på ENTER.
Med equalizeren kan lydniveauet for forskellige
frekvensbånd justeres separat.
Justere equalizer
Surround3
Surround-indstillingerne styrer den
rumlige oplevelse af lyden. Indstillinger og aktivering/deaktivering foretages separat for hver lydkilde.
Dolby-ikonet på displayet viser, at Dolby Pro
Logic II er aktivt. Der er tre forskellige indstillinger for surround-lyden:
• Pro Logic II
• 3-kanals
10
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
Gå til LYDINDSTILLINGER og tryk på
ENTER.
G021216
Justere lydindstillinger
•
•
Aktivere/deaktivere surround-lyd
4. Gå til Pro Logic II 4, 3-kanals eller Fra og
tryk på ENTER.
Aktivere/deaktivere subwoofer
Lydindstillinger
• Fra - 2-kanalsstereo.
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
2. Gå til LYDINDSTILLINGER og tryk på
ENTER.
3. Gå til Equalizer For eller Equalizer Bag
og tryk på ENTER.
4. Kolonnen på displayet viser lydniveauet for
det aktuelle frekvensbånd.
5. Justér niveauet med TUNING (4) eller op/
ned med navigeringsknappen. Yderligere
Premium Sound.
Findes ikke i AM- og FM-stilling.
Visse lydniveauer.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
221
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 222
10 Infotainment
Audiofunktioner
10
frekvenser kan vælges med venstre/højre
på navigeringsknappen.
6. Gem med ENTER, eller afslut med EXIT.
TILPASNING AF LYD TIL HASTIGHED 6
Automatisk lydstyrkekontrol vil sige, at lydstyrken øges i takt med bilens hastighed. Der kan
vælges tre niveauer: Lav, Medium og Høj.
Justering af automatisk lydstyrkekontrol
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
2. Gå til LYDINDSTILLINGER og tryk på
ENTER.
3. Gå til TILPASNING AF LYD TIL
HASTIGHED og tryk på ENTER.
4. Gå til Lav, Medium eller Høj og tryk på
ENTER.
Automatiske lydindstillinger
Kabinens akustiske egenskaber ændres, når
hastigheden øges, eller når kalechen åbnes.
For at give den bedst mulige lyd tilpasses
lydens karakter derfor automatisk i disse situationer. Tilpasningen ved åbning af kalechen
sker helt automatisk.
6
222
Ikke Performance Sound.
Optimal lydgengivelse
Audiosystemet er kalibreret til optimal lydgengivelse ved hjælp af digital signalbehandling.
Denne kalibrering tager hensyn til højttalere,
forstærkere, kabineakustik, lytterposition m.m.
for hver kombination af bilmodel og audiosystem.
Der er også en dynamisk kalibrering, som tager
hensyn til lydstyrkekontrollens indstilling,
radiomodtagelse og bilens hastighed.
De kontroller, der forklares i denne brugsanvisning, f.eks. BAS, DISKANT og Equalizer,
er kun beregnet til, at brugeren skal kunne tilpasse lydgengivelsen til sin personlige smag.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 223
10 Infotainment
Radiofunktioner
Stationssøgning
Radiofunktionernes betjening
Automatisk stationssøgning
1. Vælg frekvensbånd med AM/FM (1).
2. Tryk kortvarigt på
eller
.
Manuel stationssøgning
1. Vælg frekvensbånd med AM/FM (1).
G019806
2. Juster frekvensen ved at dreje TUNING (3).
2. Hold en af forvalgsknapperne trykket ned,
indtil meddelelsen Station gemt vises på
displayet.
Automatisk forvalgslagring
AUTO (7) søger de 10 kraftigste radiostationer
og forvalgslagrer dem automatisk i en separat
lagerbank. Funktionen er særlig brugbar i
områder, hvor man ikke kender radiostationerne eller deres frekvenser.
En station kan også stilles ind med et langt tryk
på
eller
. Eller med knapperne på rattet:
Starte automatisk forvalgslagring
±
2. Håll AUTO (7) trykket ned, indtil
Autolagring… vises på displayet.
eller
på navigeringsknappen
Hold
ind, indtil den ønskede frekvens vises på
displayet.
1. Vælg frekvensbånd med AM/FM (1).
Mens frekvenafspilleren stadig ses på displayet, kan søgningen foretages med korte tryk
på
eller
.
Når Autolagring… ikke længere vises på displayet, er lagringen foretaget. Radioen sættes
i autostilling, og Auto vises på displayet. De
automatisk gemte forvalg kan nu vælges
direkte med forvalgsknapperne (2).
SCAN – Scanning
Forvalgslagring
Afbryde automatisk forvalgslagring
Navigeringsknap - Stationssøgning og
menuhåndtering
Der kan gemmes 10 forvalg pr. frekvensbånd.
FM har to lagerbanker til forvalg: FM1 og
FM2. Forvalgene vælges med forvalgsknapperne (2) eller med knapperne på rattet.
FM/AM – Valg af frekvensbånd
Forvalgsknapper
TUNING – Drejeknap til stationssøgning
EXIT - Afbryd igangværende funktion
AUTO – Automatisk forvalgslagring
Manuel forvalgslagring
1. Indstil en station.
10
±
Tryk på EXIT (6).
Vælge automatisk gemt forvalg
Ved at sætte radioen i autostilling kan de automatisk gemte forvalg bruges.
1. Tryk kort på AUTO (7).
> Auto vises på displayet.
2. Tryk på en forvalgsknap (2).
``
223
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 224
10 Infotainment
Radiofunktioner
10
> Radioen forbliver i autostilling, indtil et
kort tryk på AUTO (7), EXIT (6) eller AM/
FM (1) afbryder.
Gemme automatisk gemte forvalg i en
anden lagerbank
Et automatisk gemt forvalg kan overføres til
lagerbankerne for FM eller AM.
> SCAN vises på displayet. Afslut med
SCAN eller EXIT.
Forvalgsgemme en funden station
Mens SCAN er aktiv, kan en ønsket station forvalgslagres.
±
1. Tryk kort på AUTO (7).
> Auto vises på displayet.
2. Tryk på en forvalgsknap.
3. Tryk på den forvalgsknap, hvor forvalget
skal gemmes, og hold den trykket ned, indtil meddelelsen Station gemt vises på displayet.
> Radioen går ud af autopositionen, og
den gemte station kan vælges som et
forvalg.
Scanning
Funktionen SCAN (4) gennemsøger automatisk et frekvensbånd efter kraftige stationer.
Når en station er fundet, afspilles den i
ca. 8 sekunder, og derefter fortsætter søgningen.
Aktivere/deaktivere Scan
1. Vælg frekvensbånd med AM/FM.
2. Tryk på SCAN for at aktivere.
224
Tryk på en forvalgsknap og hold den trykket ned, indtil meddelelsen Station gemt
vises på displayet.
> Scanningen afbrydes, og den lagrede
station kan nu vælges som et forvalg.
RDS-funktioner
Radio Data System - RDS forbinder FM-stationer i et netværk. En FM-station i et sådant
netværk sender information, som giver en
RDS-radio bl.a. følgende funktioner:
•
Automatisk skift til en stærkere sender,
hvis modtagelsen i området er dårlig.
•
Søgning efter programindhold, f.eks. trafikinformation eller nyheder.
•
Modtagelse af tekstinformation om igangværende radioprogram.
Visse radiostationer bruger ikke RDS eller kun
udvalgte dele af dets funktioner.
Programfunktioner
På FM kan radioen søge efter stationer med
visse programindhold. Hvis et ønsket programindhold findes, kan radioen skifte station, og
den aktuelle lydkilde afbrydes. Hvis f.eks. cdafspilleren er aktiv, sættes den i pausetilstand.
Den afbrydende udsendelse afspilles med en
forindstillet lydstyrke, se side 227. Radioen
vender tilbage til den foregående lydkilde og
lydstyrke, når det indstillede programindhold
ikke længere sendes.
Programfunktionerne alarm ( ALARM), trafikinformation ( TP), nyheder ( NEWS) og programtyper ( PTY) afbryder hinanden i prioritetsrækkefølge, hvor alarm har højeste prioritet
og programtyper laveste.
For yderligere indstillinger af programafbrydelse, se EON og REG se side 226. Programfunktionerne ændres ved hjælp af menusystemet, se side 218.
Gå tilbage til den afbrudte lydkilde
Tryk på EXIT for at gå tilbage til den afbrudte
lydkilde.
Alarm
Funktionen benyttes til at advare offentligheden om alvorlige ulykker og katastrofer. Alarmen kan ikke afbrydes midlertidigt eller deaktiveres. Meddelelsen ALARM! vises på
displayet, når en alarmmeddelelse udsendes.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 225
10 Infotainment
Radiofunktioner
Aktivere/deaktivere TP-søgning
2. Tryk på MENU og derefter ENTER.
Funktionen afbrydes for trafikinformation, som sendes inden for en indstillet stations RDS-netværk. TP
viser, at funktionen er aktiveret. Hvis
den indstillede station kan sende trafikinformation, vises
på displayet.
TP-søgning kan benyttes på længere ture, når
en anden lydkilde end radioen spiller. Funktionen søger automatisk efter trafikinformation
på forskellige RDS-net.
3. Gå til AVANCEREDE
RADIOINDSTILLINGER og tryk på
ENTER.
G021220
Trafikinformation – TP
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
2. Gå til AVANCEREDE
RADIOINDSTILLINGER og tryk på
ENTER.
4. Gå til NYHEDSSTATION og tryk på
ENTER.
> Enten vises Nyheder fra nuv. station.
eller Nyheder fra alle stationer på displayet.
2. Gå til TP og tryk på ENTER.
3. Gå til TP og tryk på ENTER.
5. Tryk på ENTER.
TP fra aktuelle station/alle stationer
4. Gå til TP-søgning og tryk på ENTER.
Radioen kan afbryde for trafikinformation fra
kun den indstillede (nuværende) station eller
alle stationer.
Nyheder
G021221
1. Vælg en FM-station.
2. Tryk på MENU og derefter ENTER.
3. Gå til AVANCEREDE
RADIOINDSTILLINGER og tryk på
ENTER.
Funktionen afbrydes for nyhedsudsendelser, som sker inden for en indstillet stations RDS-netværk. Meddelelsen NEWS viser, at funktionen er
aktiv.
Aktivere/deaktivere nyheder
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
4. Gå til TP og tryk på ENTER.
2. Gå til Nyheder og tryk på ENTER.
5. Gå til TP STATION og tryk på ENTER.
> Enten vises TP fra aktuelle stn. eller
TP fra alle stationer på displayet.
Nyheder fra nuværende station/alle
stationer
6. Tryk på ENTER.
Radioen kan afbryde for nyheder fra kun den
indstillede (nuværende) station eller alle stationer.
1. Vælg en FM-station.
Programtyper – PTY
Med PTY-funktionen kan forskellige
programtyper, f.eks. Pop og
Klassisk musik vælges. PTY-symbolet viser, at funktionen er aktiv.
Funktionen afbrydes for programtyper, som
sendes inden for en indstillet stations RDSnetværk.
G021222
Aktivere/deaktivere TP
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
10
Aktivere/deaktivere PTY
1. Vælg FM1 eller FM2 med FM/AM.
2. Tryk på MENU og derefter ENTER.
3. Gå til PTY og tryk på ENTER.
4. Gå til VÆLG PTY og tryk på ENTER.
> Der vises en liste over programtyper:
Aktuelt, Information osv. Funktionen
PTY aktiveres ved at vælge programty-
``
225
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 226
10 Infotainment
Radiofunktioner
5. Vælg ønskede programtyper eller Nulstil
alle PTY'er.
Søg efter PTY
Denne funktion søger igennem hele frekvensbåndet efter valgt programtype.
Aktivere/deaktivere visning
2. Gå til PTY og tryk på ENTER.
Regionale radioprogrammer – REG
3. Gå til Vis PTY og tryk på ENTER.
Funktionen bevirker, at radioen fortsat er indstillet på en regional sender,
selvom dens signal er svagt. REG
viser, at funktionen er aktiv. Regionalfunktionen er normalt slået fra.
Radiotekst
2. Tryk på MENU og derefter ENTER.
Visse RDS-stationer sender oplysninger om
programmets indhold, kunstnere osv. Oplysningerne kan vises på displayet.
3. Gå til PTY og tryk på ENTER.
Aktivere/deaktivere radiotekst
4. Gå til Søg efter PTY og tryk på ENTER.
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
Hvis radioen finder en af de valgte programtyper, vises >| For at søge på displayet. Med et
søges der
tryk med navigeringsknappen
videre efter en anden udsendelse af de valgte
programtyper.
2. Gå til Radiotekst og tryk på ENTER.
1. Aktiver PTY.
Visning af programtype
Den nuværende stations programtype kan
vises på displayet.
Ikke alle radiostationer understøtter denne
funktion.
226
Aktivere/deaktivere REG
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
2. Gå til AVANCEREDE
RADIOINDSTILLINGER og tryk på
ENTER.
3. Gå til Regional og tryk på ENTER.
Automatisk frekvensopdatering – AF
AF-funktionen vælger en af de kraftigste sendere for en indstillet station. Af og til er det
nødvendigt at gennemsøge hele FM-båndet
for at finde en kraftig sender. Imens er radioen
tavs, og PI-søgning Trk EXIT for at slutte
vises på displayet.
Aktivere/deaktivere AF
OBS
3. Gå til AF og tryk på ENTER.
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
G021223
10
per og deaktiveres ved at nulstille alle
PTY'er.
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
2. Gå til AVANCEREDE
RADIOINDSTILLINGER og tryk på
ENTER.
Enhanced Other Networks – EON
EON-funktionen er særlig nyttig i storbyområder med mange regionale radiostationer. Den
lader afstanden mellem bilen og radiostationens sendere afgøre, hvornår programfunktionerne skal afbryde den aktuelle lydkilde.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 227
10 Infotainment
Radiofunktioner
• Lokal - afbryder kun, hvis radiostationens
sendere er tæt på.
• Fjern 1 - afbryder, hvis stationens sendere
er langt borte, selvom der er støj på signalet.
• Fra - afbryder ikke for programindhold fra
Lydstyrkekontrol programtyper
Det afbrydende program har den lydstyrke,
som er valgt for det pågældende program. Hvis
lydstyrken justeres under programafbrydelsen,
gemmes det nye niveau til næste programafbrydelse.
10
andre sendere.
Aktivering/deaktivering af EON
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
2. Gå til AVANCEREDE
RADIOINDSTILLINGER og tryk på
ENTER.
3. Gå til EON og tryk på ENTER.
4. Gå til Lokal, Fjern eller Fra og tryk på
ENTER.
Nulstilling af RDS-funktioner
Sådan nulstilles alle radioindstillinger til den
oprindelige fabrikdsindstilling:
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
2. Gå til AVANCEREDE
RADIOINDSTILLINGER og tryk på
ENTER.
3. Gå til Nulstil alt og tryk på ENTER.
1
Standardopsætning.
227
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 228
10 Infotainment
Cd-funktioner
Cd-funktionernes betjening
10
Starte afspilning (cd-skifter*)
Pause
Hvis der allerede er valgt en plads med en
musik-cd, når der tændes for lydanlægget,
begynder afspilningen automatisk. Skift ellers
til cd-skifter-stilling med MODE, og vælg en
disk med talknapperne 1–6 eller op/ned på
navigeringsknappen.
Når lydstyrken sænkes helt, standser cdafspilleren. Når lydstyrken hæves, starter den
igen.
G019807
Isæt en cd
Navigeringsknap – Hurtigspoling, valg af
spor og menuhåndtering
Valg af plads nr. i cd-skifter*
Isætning og udkast af cd
Isætnings- og udkastsåbning til cd
MODE - Valg af lydkilderne cd eller AUX*
TUNING – Drejeknap til valg af spor
Starte afspilning (cd-afspiller)
1. Vælg en tom plads med talknapperne 1–6
eller op/ned på navigeringsknappen.
> På displayet angives nu, at pladsen er
tom. Teksten Indsæt disc viser, at der
kan isættes en ny disk. Cd-skifteren kan
indeholde op til 6 cd'er.
2. Sæt en cd i cd-skifteren
Udkast af cd
En cd befinder sig i udkastet stilling i
ca. 12 sekunder. Derefter føres den atter ind i
apparatet, som fortsætter afspilningen.
Udkast enkelte diske med et tryk på udkast.
knappen
Alle cd'er tages ud med langt tryk på udkastknappen. Hele magasinet tømmes med én cd
ad gangen. Meddelelsen Udkast alle vises på
displayet.
Hvis der er en musik-cd i afspilleren, når lydanlægget er i cd-funktion, begynder afspilningen
automatisk. Sæt en cd i apparatet, og skift til
cd-funktion ved at trykke på MODE.
228
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Lydfiler*
Cd-afspilleren støtter også lydfiler af formaterne mp3 og wma.
OBS
Visse kopieringsbeskyttede lydfiler kan ikke
læses af afspilleren.
Når en cd med lydfiler sættes i afspilleren, indlæses cd'ens katalogstruktur. Alt efter cd'ens
kvalitet kan det dog tage et stykke tid, inden
afspilningen begynder.
Navigering og afspilning
Hvis der sidder en cd med lydfiler i apparatet,
vises cd'ens katalogstruktur med ENTER.
Navigering i katalogstrukturen foregår på
samme måde som i lydanlæggets menustruktur. Lydfiler har symbolet,
kataloger har
symbolet
. Afspilning af lydfiler startes med
ENTER.
Når afspilningen af en fil er klar, fortsættes
afspilningen af de andre filer i det pågældende
katalog. Der skiftes automatisk katalog, når alle
filer i det aktuelle katalog er afspillet.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 229
10 Infotainment
Cd-funktioner
Tryk venstre/højre på navigeringsknappen,
hvis displayets bredde ikke rækker til at vise
hele lydfilens navn.
Hurtigspoling/skift af cd-spor og lydfiler
Korte tryk højre/venstre på navigeringsknappen veksler blandt cd-spor/lydfiler. Lange tryk
spoler cd-spor/lydfiler. TUNING (eller knapperne på rattet) kan også bruges til dette formål.
Skanne cd
Funktionen afspiller de første 10 sekunder af
hvert cd-spor/lydfil. Tryk på SCAN for at aktivere. Afbryd med EXIT eller SCAN for at fortsætte afspilningen af det aktuelle cd-spor/
lydfil.
Tilfældig rækkefølge
Funktionen afspiller sporene i tilfældig rækkefølge. Det er muligt at bevæge sig mellem de
tilfældigt valgte cd-spor/lydfiler på normal vis.
• RANDOM betyder, at sporene fra kun én
musik-cd afspilles
• RND ALLE betyder, at alle spor på samtlige musik-cd'er i cd-skifteren afspilles.
• RANDOM FOLDER betyder, at lydfilerne
i et katalog på den aktuelle cd afspilles.
Aktivere/deaktivere (cd-spiller)
Skift mellem spor med tilfældig rækkefølge
fungerer kun på den aktuelle disk.
Displayet viser forskellige meddelelser afhængigt af, hvilken tilfældig rækkefølge-funktion
der er valgt:
1
2. Gå til Random og tryk på ENTER.
Når en anden cd vælges, deaktiveres funktionen.
Disctekst
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
Hvis der er titelinformation på en musik-cd, kan
den vises på displayet 1.
2. Gå til Random og tryk på ENTER.
Hvis der afspilles en disk med lydfiler:
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
2. Gå til Random og tryk på ENTER.
Aktivere/deaktivere
1. Start afspilning af en cd.
2. Tryk på MENU og derefter ENTER.
3. Gå til Disctekst og tryk på ENTER.
3. Gå til Folder eller Disc og tryk på
ENTER.
Cd'er
Aktivere/deaktivere (cd-skifter)
Brug af cd'er med dårlig kvalitet kan medføre
dårlig lyd eller lydbortfald.
Hvis der afspilles en almindelig musik-cd:
2. Gå til Random og tryk på ENTER.
3. Gå til Enkelt disc eller Alle discs og tryk
på ENTER.
10
3. Gå til Enkelt disc eller Folder og tryk på
ENTER.
Hvis der afspilles en almindelig musik-cd:
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
OBS
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
VIGTIGT
Brug kun standarddiske (12 cm i diameter).
Brug ikke cd-diske med påklistrede discetiketter. Varmen i afspilleren kan løsne etiketten og dermed beskadige apparatet.
Valget Alle discs gælder kun for de musikcd'er, der er i skifteren.
Hvis der afspilles en cd med lydfiler:
Gælder cd-skifteren
229
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 230
10 Infotainment
Menustruktur – lydanlægget
Oversigt
10
AUX-MENU
FM-MENU
2. Nyheder
2. TP
3. TP
3. PTY
4. Lydindstillinger*
4. Radiotekst
5. Avancerede radioindstillinger
6. Lydindstillinger*
AM-MENU
1. Lydindstillinger*
CD-MENU
1. Tilfældig rækkefølge
2. Nyheder
3. TP
4. Disctekst
5. Lydindstillinger*
Cd-skiftermenu
1. Tilfældig rækkefølge
2. Nyheder
3. TP
4. Disctekst
5. Lydindstillinger*
230
1. AUX-lydstyrke
1. Nyheder
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 231
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
Oversigt - Telefonsystemets dele
2
3
10
4
1
5
G019841
6
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
231
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 232
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
Telefonsystemets dele
10
1. Antenne
2. Knappanel på rattet
Nødopkald
Med knapperne kan de fleste af telefonsystemets funktioner bruges, se side 233.
Sådan foretages et nødopkald
3. Mikrofon
2. Tast det alarmnummer, der gælder i det
aktuelle område (inden for EU: 112).
Mikrofonen til håndfri brug er indbygget i loftskonsollen ved bakspejlet.
SIM kort
Nødopkald til alarmnumre kan også gennemføres uden SIM-kort, forudsat at der er dækning hos en GSM-operatør.
1. Aktiver telefonen.
3. Tryk på ENTER.
4. Kontrolpanel i midterkonsol
5. Privat håndsæt
6. SIM-kortlæser
Generelt
232
•
Trafiksikkerheden skal altid have højeste
prioritet.
•
Hvis bilens fører er nødt til at bruge privatrøret, skal bilen først parkeres på et sikkert
sted.
•
Under brændstofpåfyldning skal telefonsystemet være slukket.
•
Sluk for telefonsystemet i nærheden af
sprængningsarbejder.
•
Lad kun et autoriseret Volvo-værksted
udføre service på telefonsystemet.
IDIS
Med IDIS-systemet (Intelligent Driver
Information System) kan indgående opkald og
SMS udskydes, så føreren kan koncentrere sig
om kørslen. Indgående opkald og SMS'er kan
forsinkes med 5 sekunder, inden de forbindes.
Ubesvarede opkald vises på displayet. IDIS
kan slås fra i menupunkt 5.5, se side 238.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G020244
Samtlige telefonfunktioner (undtagen opkaldslydstyrken) kan styres fra kontrolpanelet.
Telefonen kan kun bruges sammen med et gyldigt SIM-kort (Subscriber Identity Module).
Kort forhandles af forskellige netoperatører. I
tilfælde af et problem med kortet, bedes henvendelse rettet til netoperatøren.
OBS
Den indbyggede telefon kan ikke læse SIMkort af typen 3G. Kombinerede 3G/GSMkort virker. Kontakt din netværksoperatør,
hvis du er nødt til at skifte SIM-kort.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 233
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
SIM-kortdubletter
Telefonens betjening
Knapper på rattet
Mange netoperatører tilbyder et ekstra SIMkort for samme telefonnummer. Det ekstra
SIM-kort kan benyttes i bilen.
10
Isætning af SIM-kort
1. Sluk for telefonen, og åbn handskerummet.
G019809
3. Anbring SIM-kortet i holderen med metalfladen synlig. Det afskårne hjørne på kortet
skal passe til kortholderens fasning.
4. Tryk SIM-kortholderen forsigtigt ind.
Kontrolpanel i midterkonsol.
Menuhåndtering
Hvordan telefonfunktionerne kontrolleres med
menusystemet, beskrives på 238.
VOLUME – Regulering af baggrundslydstyrke fra radio osv. under opkald
Tal- og bogstavknapper
G020243
2. Træk SIM-kortholderen ud af SIM-kortlæseren., se billede på side 232.
Når telefonen er aktiveret, kan ratknapperne
kun benyttes til telefonfunktioner. For at kunne
betjene lydanlægget skal telefonen være i
standby (standby).
ENTER – Fungerer på samme måde som
på kontrolpanelet
Trafiksikkerhed
MENU – Åbner hovedmenuen
Dele af menusystemet for telefonen er af sikkerhedshensyn ikke tilgængelige ved hastigheder over 8 km/t.
EXIT – Afbryder/afviser opkald, sletter indtastede tegn
Navigeringsknap – Skifter i menuer og
tegnrækker
ENTER – Accept af opkald. Et knaptryk
viser det senest opringede nummer
EXIT – Fungerer på samme måde som på
kontrolpanelet
Opkaldslydstyrke – Hæve/sænke
Navigeringsknapper – Skifter i menuer
PHONE – Til/fra og standby
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
233
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 234
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
10
Til/fra
Aktivere fra standby
Når telefonsystemet er aktiveret eller i standby
(standby), vises et telefonrør på displayet. Hvis
startnøglen drejes til stilling 0, når telefonen er
i en af disse stillinger, sættes telefonen automatisk i samme stilling, næste gang startnøglen drejes til stilling I eller II.
±
Aktivering af telefonsystemet
Telefonsystemets funktioner kan kun bruges,
når telefonen er i aktiv stilling.
1. Tryk på PHONE.
2. Angiv PIN-kode (om nødvendigt), og tryk
på ENTER.
Deaktivere telefonsystemet
Når telefonsystemet er deaktiveret, kan der
ikke tages imod opkald.
±
Hold PHONE trykket ned, indtil telefonen
deaktiveres.
Standby (standby)
I standby kan lydanlægget være i gang, samtidig med at der tages imod opkald. I standby
kan der derimod ikke ringes ud.
Parkere/genoptage opkald
Hvis privatrøret er løftet, når man indleder en
telefonsamtale, kommer lyden ud i handsfreesystemet. Vedr. skift mellem privatrør og
handsfree under en samtale, se side 236.
1. Tryk på MENU eller ENTER.
Opringning
1. Aktiver telefonsystemet (om nødvendigt).
2. Indtast det ønskede nummer, eller brug
telefonbogen, se side 236.
2. Gå til Hold til eller Hold fra og tryk på
ENTER.
Ringe under igangværende opkald
1. Parker opkaldet.
2. Indtast nummeret til næste opkaldspartner.
3. Tryk på ENTER, eller løft røret. Røret frigøres ved at trykke det hårdt ned.
Skifte mellem opkaldspartnere
Modtagelse af et opkald
2. Gå til Skift mellem og tryk på ENTER.
For autosvar, se menupunkt 4.3, se side 238.
Starte konferenceopkald
±
Et konferenceopkald består af mindst tre samtaleparter, der kan tale med hinanden. Når et
konferenceopkald er påbegyndt, kan der ikke
tilsluttes flere parter. Alle igangværende samtaler afsluttes, hvis konferenceopkaldet afsluttes.
Tryk på ENTER, eller løft røret. Røret frigøres ved at trykke det hårdt ned.
Afslutte opkald
±
Tryk på EXIT, eller læg røret på.
Afvise opkald
±
Telefonen skal være i aktiv stilling, før den kan
sættes i standby.
Ventende opkald
Tryk på PHONE.
Opkaldet kan afvises eller modtages på sædvanlig vis. Hvis det indkommende opkald modtages, parkeres den igangværende samtale.
Opkaldshåndtering
Sæt telefonen i standby
±
234
Tryk på PHONE.
Tryk på EXIT.
Hvis der kommer et yderligere telefonopkald
ind under det igangværende telefonopkald,
høres der to toner. På displayet vises Svar?..
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
1. Tryk på MENU eller ENTER.
1. Start to telefonsamtaler.
2. Tryk på MENU eller ENTER.
3. Gå til Sammenkobling og tryk på
ENTER.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 235
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
Lydstyrke
Telefonen bruger højttaleren i førerdøren.
Opkaldslydstyrke
Opkaldslydstyrken reguleres
med rattets knapper.
Hvis privatrøret bruges, reguleres lydstyrken med et rat på
siden af røret.
Lydanlæggets lydstyrke
Under en telefonsamtale sænkes lydstyrken
midlertidigt. Når samtalen er afsluttet, kommer
den oprindelige lydstyrke tilbage. Hvis lydstyrken justeres under samtalen, bibeholdes den
nye lydstyrke, når samtalen er slut. Lyden kan
også afbrydes automatisk for en telefonsamtale, se menupunkt 5.4.3 på side 240. Denne
funktion gælder kun Volvos integrerede telefonsystem.
samme knap, skal du trykke på * eller vente
nogle sekunder.
Et indtastet tegn slettes med et kort tryk på
EXIT. Med et langt tryk på EXIT slettes alle
indtastede tegn.
Knap
Funktion
Tryk kort, hvis to tegn skal skrives efter hinanden med samme
knap.
+0@*#&$£/%
Knap
Funktion
space 1 - ? ! , . : " ' ( )
Skift mellem store og små bogstaver.
abc2äåàæç
Nummerhåndtering
def3èé
ghi4ì
jkl5
Ringe til det senest opkaldte nummer
Telefonen gemmer automatisk de senest
opkaldte telefonnumre.
1. Tryk på ENTER.
2. Gå til et nummer, og tryk på ENTER.
mno6ñöòØ
Telefonbog
Tekstindtastning
pqrs7ß
Tekstindtastningen foretages med telefonens
knapper.
tuv8üù
Hvis telefonbogen indeholder kontaktoplysninger for en opkaldende samtalepartner, vises
disse på displayet. Kontaktoplysninger kan
gemmes på SIM-kortet og i telefonen.
1. Tryk på den knap, som er mærket med det
ønskede tegn, én gang for knappens første
tegn, to gange for det andet osv., se tabellen.
2. Tryk på 1 for et mellemrum. Hvis der skal
skrives to tegn lige efter hinanden med
10
Gemme kontakter i telefonbogen
wxyz9
1. Tryk på MENU.
2. Gå til Telefonbog og tryk på ENTER.
3. Gå til Nyt register og tryk på ENTER.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
235
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 236
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
4. Indtast et navn, og tryk på ENTER.
10
5. Indtast et nummer, og tryk på ENTER.
6. Gå til SIM kort eller Telefon og tryk på
ENTER.
Søge efter kontakter i telefonbogen
Nedpilen på navigeringsknappen i stedet for
MENU fører direkte til menuen Søg.
1. Tryk på MENU.
2. Gå til Telefonbog og tryk på ENTER.
5. Gå til den post, som skal slettes, og tryk på
ENTER.
6. Gå til Slet og tryk på ENTER.
Slet alle kontakter
1. Tryk på MENU.
2. Gå til Telefonbog og tryk på ENTER.
3. Gå til Søg og tryk på ENTER.
3. Gå til Tøm SIM kort eller Tøm
telefonbog og tryk på ENTER.
4. Skriv det første bogstav i den post, der
søges efter, og tryk på ENTER, eller tryk
blot på ENTER.
Om nødvendigt, skal telefonkoden opgives.
Den fabriksindstillede kode er 1234.
5. Gå til en post, og tryk på ENTER.
Enkelttast opkald
Kopiering mellem SIM-kort og
telefonbog
Et tal på knapperne (1–9) kan bruges som kortnummer for en kontakt i telefonbogen.
1. Tryk på MENU.
1. Tryk på MENU.
2. Gå til Telefonbog og tryk på ENTER.
2. Gå til Telefonbog og tryk på ENTER.
3. Gå til Kopier alle og tryk på ENTER.
3. Gå til Hurtigopkald og tryk på ENTER.
4. Gå til SIM til telefon eller Telefon til SIM
og tryk på ENTER.
Slette kontakter i telefonbogen
1. Tryk på MENU.
2. Gå til Telefonbog og tryk på ENTER.
3. Gå til Søg og tryk på ENTER.
236
4. Skriv det første bogstav i den post, der
søges efter, og tryk på ENTER, eller tryk
blot på ENTER.
4. Gå til Vælg nummer og tryk på ENTER.
5. Gå til det tal, hvor kortnummeret skal gemmes, og tryk på ENTER.
6. Skriv det første bogstav i den post, der
søges efter, og tryk på ENTER, eller tryk
blot på ENTER.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
7. Gå til en post, og tryk på ENTER.
8. Hold EXIT nede for at gå ud af menusystemet.
Ringe med hurtigopkald
±
Tryk kort på den ønskede knap på tastaturet efterfulgt af ENTER.
OBS
Når der tændes for telefonen, varer det et
stykke tid, inden der kan foretages hurtigopkald.
For at kunne indtaste et kortnummer skal
Enkelttast opkald være aktiveret i menuen
Telefonbog, se side 239.
Opringning fra telefonbog
1. Tryk på MENU.
2. Gå til Telefonbog og tryk på ENTER.
> Alle kontakter i telefonbogens hukommelse vises. Antallet af kontakter der
vises, kan reduceres ved at indtaste en
del af det søgte kontaktnavn.
3. Gå til en kontakt, og tryk på ENTER.
OBS
Tryk på ENTER for at ringe op.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 237
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
OBS
Hold det ønskede bogstav/knap på tastaturet inde i ca. 2 sekunder for at nå det tilsvarende bogstav i telefonbogen.
Funktioner under et igangværende
opkald
Under en igangværende samtale er flere funktioner tilgængelige. Nogle funktioner kan kun
benyttes, hvis der er parkeret en samtale.
Tryk på MENU eller ENTER for at komme til
Opk. Menuen, og gå til et af følgende valg:
SMS – Short message service
1. Tryk på MENU.
2. Gå til Besked og tryk på ENTER.
3. Gå til Læs og tryk på ENTER.
4. Gå til en besked, og tryk på ENTER.
> Meddelelsens tekst ses på displayet.
Yderligere valg fås ved at trykke på
ENTER. Hold EXIT nede for at komme
ud af menusystemet.
2. Hold til/Hold fra - Genoptag eller parkér
igangværende samtale.
2. Gå til Besked og tryk på ENTER.
5. Sammenkobling - Konferenceopkald (tilgængelig, hvis der er tilsluttet mere end tre
parter).
3. Gå til Skriv og tryk på ENTER.
4. Skriv teksten, og tryk på ENTER.
5. Gå til Send og tryk på ENTER.
6. Angiv et telefonnummer, og tryk på
ENTER.
10
Specifikationer
Skrive og sende
1. Tryk på MENU.
4. Telefonbog – Vis telefonbogen.
For at kunne spærre telefonen skal netoperatøren underrettes om telefonens IMEI-nummer, et 15-cifret serienummer, som er indprogrammeret i telefonen. Tast *#06# for at få
nummeret frem på displayet. Skriv det op, og
gem det på et sikkert sted.
Læse SMS
1. Mute til/Mute fra – Privatfunktion.
3. Håndfri/Håndbetjent - Brug handsfree
eller privatrør.
IMEI-nummer
A
Udgangseffekt
2W
SIM kort
Lille
Hukommelsespladser
250 A
SMS (Short Message Service)
Ja
Data/Fax
Nej
Dualband (900/1800 MHz)
Ja
Antallet af hukommelsespladser på SIM-kortet afhænger af
typen af SIM-kort.
6. Skift mellem - Skift mellem to opkald (tilgængelig, hvis der er tilsluttet højst tre parter).
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
237
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 238
10 Infotainment
Menustruktur – telefon*
Hovedmenu
10
1.
Hurtigopkald
4.6.3.
Ikke besvaret
Funktioner
2.4.1.
Aktiv
4.6.4.
Ingen forb.
1.1.
Ikke modt. opkald
2.4.2.
Vælg nummer
4.6.5.
Fax opkald
1.2.
Indgående opkald
2.5.
Tøm SIM kort
4.6.6.
Data opkald
1.3.
Opkald
2.6.
Tøm telefonbog
4.6.7.
Slet alle
1.4.
Slettet
2.7.
Hukommelse
1.5.
2.
238
2.4.
1.4.1.
Alle opkald
1.4.2.
Ubesv. opkald
3.1.
Læs
1.4.3.
Modtaget opk.
3.2.
Skriv
1.4.4.
Opkald
3.3.
Beskedopsæt.
3.
1.5.1.
Seneste opkald
1.5.2.
Total opkald
1.5.3.
Total taletid
1.5.4.
Nulstil tæller
4.
Tlf.indstill.
5.1.
Besked
Taletid
5.
5.2.
Netværk
5.1.1.
Automatisk
5.1.2.
Manuel valg
SIM sikkerhed
3.3.1.
SMSC nummer
5.2.1.
Til
3.3.2.
Gyldig til
5.2.2.
Fra
3.3.3.
Meddelel.type
5.2.3.
Automatisk
Opkaldsfunk.
5.3.
Skift PIN-kode
5.4.
Lyde
4.1.
Send nummer
Telefonbog
4.2.
Opkald venter
5.4.1.
Ringevolume
2.1.
Nyt register
4.3.
Aut. svar
5.4.2.
Ringesignal
2.2.
Søg
4.4.
Aut. genopringing
5.4.3.
Radiomute
2.3.
Kopier alle
4.5.
Telefonsvarernummer
5.4.4.
Besked bip
2.3.1.
SIM til telefon
4.6.
Viderestilling
5.5.
IDIS
2.3.2.
Telefon til SIM
4.6.1.
Alle opkald
5.6
Fabriksindst.
4.6.2.
Ved optaget
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 239
10 Infotainment
Menustruktur – telefon*
Beskrivelse af menupunkt
1.5.4.
1. Funktioner
2. Telefonbog
1.1. Ubesvarede opkald
2.1. Nyt register
Liste over ubesvarede opkald. Vælg mellem at
ringe op, slette eller gemme i telefonbogen.
1.2. Modtaget opkald
Liste over modtagne opkald. Vælg mellem at
ringe op, slette eller gemme i telefonbogen.
1.3. Opkald
Liste over kaldte numre. Vælg mellem at ringe
op, slette eller gemme i telefonbogen.
Nulstil tæller
3. Meddelelser
3.1. Læs
Gemme navn og telefonnummer i telefonbogen, se side 235.
Indgåede tekstmeddelelser. Vælg mellem at
slette læst meddelelse, videresende, ændre,
gemme hele eller dele af meddelelsen.
3.2. Skriv
Søgning efter navn i telefonbogen.
Skriv meddelelse ved brug af tastaturet. Vælg
enten at gemme eller sende den.
2.3. Kopier alle
3.3. Beskedopsætning
Kopiér SIM-kortets telefonnumre og navne til
telefonens hukommelse.
Angiv nummeret (SMSC-nummer) for den
meddelelsescentral, der skal overføre meddelelserne, og hvor længe de skal gemmes i meddelelsescentralen. Oplysninger om meddelelsesindstillinger fås hos netoperatøren. Indstillingerne bør normalt ikke ændres.
2.2. Søg
2.3.1.
Fra SIM- til telefonhukommelse
Sletning af de lister, der findes i menupunkterne 1.1, 1.2 og 1.3, i henhold til nedenstående.
2.3.2.
Fra telefon- til SIM-hukommelse.
1.4.1.
Alle
3.3.1.
SMSC nummer
1.4.2.
Ikke-modt.
Numre, som er gemt i telefonbogen, kan gemmes som kortnumre.
3.3.2.
Gyldig til
1.4.3.
Modtagne
2.5. Tøm SIM kort
3.3.3.
Meddelelsestype
1.4.4.
Udgående
1.4. Slettet
2.4. Hurtigopkald
Slette hele hukommelsen i SIM-kortet.
2.6. Tøm telefonbog
4. Opkaldsvalg
1.5. Taletid
Slet hele hukommelsen i telefonen.
Taletid for samtlige opkald eller for det seneste
opkald. For nulstilling af samtaletidmåleren, se
menupunkt 1.5.4.
4.1. Send nummer
2.7. Hukommelse
Vis eller skjul dit eget telefonnummer for den
anden samtalepart. Oplysninger om permanent skjult nummer fås hos netoperatøren.
1.5.1.
Seneste opkald
1.5.2.
Total opkald
1.5.3.
Total taletid
10
Vis, hvor mange hukommelsespladser, der er
optaget i SIM-kortet henholdsvis telefonen. I
tabellen vises, hvor mange af det samlede antal
pladser, der er optaget, f.eks. 100 (250).
4.2. Opkald venter
Modtag en meddelelse om, at der venter et
opkald under et igangværende opkald.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
239
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 240
10 Infotainment
Menustruktur – telefon*
4.3. Aut. svar
10
Automatisk besvarelse af indgående opkald.
4.4. Genopringning
5.1.2.
5.2. SIM-sikkerhed
Ringer automatisk til et tidligere optaget nummer.
Vælg, om PIN-koden skal være slået til, slået
fra, eller om telefonen automatisk skal angive
PIN-koden.
4.5. Telefonsvarernummer
5.2.1.
Til
5.2.2.
Fra
5.2.3.
Automatisk
Lagrer nummer til telefonsvarer.
4.6. Viderestilling
Her kan du vælge, hvornår og hvilke typer
opkald der skal viderestilles til et bestemt telefonnummer.
5.3. Rediger koder
Redigér PIN- eller telefonkoden. Notér koden,
og gem den på et sikkert sted.
4.6.1.
Alle opkald (indstillingen gælder kun
under det aktuelle opkald).
4.6.2.
Ved optaget
4.6.3.
Ikke besvaret
4.6.4.
Ingen forb.
4.6.5.
Fax opkald
5.4. Lyde
4.6.6.
Data opkald
5.4.1.
4.6.7.
Slet alle
Lydstyrke. Justering af ringesignalets
lydstyrke.
5.4.2.
Ringesignal. Der er 7 forskellige ringesignaler.
5.1. Netværk
5.4.3.
Radiomute. On/Off
Vælg netværk automatisk eller manuelt. Det
valgte netværk vises på displayet i telefonens
grundbillede.
5.4.4.
Besked bip
5.3.1.
PIN kode
5.3.2.
Tlf. kode. Den fabriksindstillede telefonkode 1234 bruges ved første
ændring.
5. Telefonindstillinger
5.1.1.
240
Manuel valg
Auto
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
5.5. IDIS
Hvis IDIS-funktionen kobles fra, forsinkes indkommende opkald ikke, uanset kørselssituationen.
5.5. Fabriksindst.
Tilbagestilling til systemets fabriksindstillinger.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 241
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
Generelt
OBS
Kun visse mobiltelefoner er helt kompatible
med handsfree-funktionen. Oplysninger om
kompatible telefoner fås hos Volvos forhandlere og på www.volvocars.com.
Menuer og betjeningsknap
Menuerne styres fra kontrolpanelet i midterkonsollen (3), se side 233.
G029503
Tilslutning af telefonen første gang
Systemoversigt.
Menuerne betjenes fra midterkonsollen og
knapperne på rattet. Flere generelle oplysninger om menuhåndtering fremgår af se
side 238.
Mobiltelefon
Aktivere/deaktivere
Mikrofon
Handsfree-funktionen aktiveres med et kort
tryk på PHONE. Teksten TELEFON øverst på
displayet viser, at den er i telefonindstilling.
viser, at handsfree funktion er
Symbolet
aktiv.
Midterkonsol
BluetoothTM
En mobiltelefon udstyret med BluetoothTM kan
tilsluttes trådløst til lydanlægget. I så fald fungerer lydanlægget som handsfree, med mulighed for at fjernstyre en række af mobiltelefonens funktioner. Der er mikrofon i loftskonsollen (2). Mobiltelefonen kan betjenes fra dens
knapper, uanset om den er tilsluttet eller ej.
Med et langt tryk på PHONE slås handsfreefunktion fra, og den tilsluttede telefon frakobles.
eller ej. Hvis det er første gang, den tilsluttes,
skal nedenstående fremgangsmåde følges:
Alternativ 1 - via bilens menusystem
10
1. Gør telefonen søgbar/synlig via
BluetoothTM. Se mobiltelefonens håndbog
eller www.volvocars.com.
2. Aktivér handsfree-funktionen med
PHONE.
> Menuvalget Tilføj telefon vises på displayet. Hvis der allerede er registreret én
eller flere mobiltelefoner, vises de også.
3. Vælg Tilføj telefon.
> Lydanlægget søger nu efter mobiltelefoner i nærheden. Søgningen tager ca.
30 sekunder. De mobiltelefoner der findes, angives med deres respektive
BluetoothTM-navn på displayet. Handsfree-funktionens BluetoothTM-navn
vises i mobiltelefonen som My Car.
4. Vælg en af mobiltelefonerne på lydanlæggets display.
5. Indtast talsekvensen, der vises på lydanlæggets display, ved brug af telefonens
knapper.
Tilslutning af mobiltelefon
Tilslutning af en mobiltelefon foretages forskelligt, alt efter om den har været tilsluttet tidligere
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
241
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 242
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
Alternativ 2 - via telefonens menusystem
10
1. Aktivér handsfree-funktionen med
PHONE. Hvis der er tilsluttet en telefon,
frakobles den allerede tilsluttede telefonen.
2. Søg med mobiltelefonens BluetoothTM. Se
mobiltelefonens håndbog.
3. Vælg My Car på listen over fundne enheder i din mobiltelefon.
4. Indtast PIN-koden '1234' i mobiltelefonen,
når du bliver bedt om at angive PIN-kode.
5. Vælg at tilslutte til My Car fra mobiltelefonen.
Mobiltelefonen registreres og tilsluttes automatisk til lydanlægget, samtidig med at teksten
Synkroniserer vises på displayet. Nærmere
oplysninger om registrering af mobiltelefoner
fremgår af se side 243.
Når tilslutningen er foretaget, vises symbolet
og mobiltelefonens BluetoothTM-navn på
displayet. Nu kan mobiltelefonen betjenes fra
lydanlægget.
2. Indtast det ønskede nummer, eller brug
telefonbogen, se side 244.
Opkaldshåndtering
3. Tryk på ENTER.
Opkald modtages ved at trykke på ENTER,
også selvom lydanlægget f.eks. er i cd- eller
FM-indstilling. Afvis eller afslut en samtale med
EXIT.
Samtalen afbrydes med EXIT.
Frakobling af mobiltelefonen
Mobiltelefonen frakobles automatisk, hvis den
kommer uden for lydanlæggets rækkevidde.
For mere information om tilslutning, se
side 243.
Telefonen frakobles manuelt ved at deaktivere
handsfree-funktionen med et langt tryk på
PHONE. Handsfree-funktionen deaktiveres
også, når motoren slukkes, eller når døren
åbnes 1.
Når mobiltelefonen er frakoblet, kan en eventuel igangværende samtale fortsætte med telefonens indbyggede mikrofon og højttaler.
OBS
Visse mobiltelefoner kræver, at overgangen
fra handsfree bekræftes med brug af mobiltelefonens tastatur.
Opringning
1. Kontrollér, at teksten TELEFON vises
øverst på displayet, og at symbolet
er
synligt.
1
242
Gælder Keyless Drive.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Indgående opkald
Aut. svar
Funktionen Automatisk svar bevirker, at indgående opkald modtages automatisk. Aktiver/
deaktiver under Hovedmenu
TELEFONINDSTILLINGER Opkaldsvalg
Aut. svar.
Opk. Menu
Under en igangværende samtale er nedenstående funktioner tilgængelige ved at trykke på
MENU eller ENTER:
• Mikrofon dæmpet - lydanlæggets mikrofon dæmpes.
• Overfør samtale til mobil - samtalen flyttes til mobiltelefonen.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 243
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
OBS
For visse mobiltelefoner afbrydes tilslutningen, når privat-funktionen benyttes. Dette er
normalt. Håndfri-funktionen spørger, om du
ønsker at tilslutte igen.
• Telefonbog - søgning i telefonbog.
Hovedmenu TELEFONINDSTILLINGER
LYDE OG LYDSTYRKE Radiomute.
Gå til Hovedmenu
TELEFONINDSTILLINGER LYDE OG
LYDSTYRKE Ringevolume og juster med
/
på navigeringsknappen.
Der kan registreres op til 5 mobiltelefoner.
Registreringen skal foretages én gang for hver
telefon. Efter registreringen behøver telefonen
ikke længere være synlig/søgbar. Der kan kun
være tilsluttet én telefon ad gangen. Telefoner
kan afregistreres under Bluetooth-menu
BLUETOOTH Fjern telefon.
Ringesignaler
Automatisk tilslutning
Ringevolume
OBS
En ny samtale kan ikke påbegyndes under
en igangværende samtale.
Lydindstillinger
Opkaldslydstyrke
Opkaldslydstyrken kan reguleres, når handsfree-funktionen er i telefonindstilling. Brug
knapperne på rattet eller VOLUME.
Lydanlæggets lydstyrke
Så længe der ikke er nogen samtale i gang,
reguleres lydanlæggets lydstyrke med
VOLUMEpå normal vis. For at justere lydanlæggets lydstyrke under en igangværende
samtale skal man skifte til en af lydkilderne.
Lydkilden kan dæmpes automatisk ved indkommende telefonsamtaler under
2
Mere om registrering og tilslutning
Handsfree-funktionens indbyggede ringesignaler kan vælges under Hovedmenu
TELEFONINDSTILLINGER LYDE OG
LYDSTYRKE RINGESIGNALER
Ringesignal 1, 2, 3 osv.
OBS
Den tilsluttede mobiltelefons ringesignal
slås ikke fra, når et af handsfree-systemets
indbyggede signaler anvendes.
For at vælge den tilsluttede telefons ringesignal 2, gå til Hovedmenu
TELEFONINDSTILLINGER LYDE OG
LYDSTYRKE RINGESIGNALER Anv.
mobiltelefons signal.
10
Når handsfree-funktionen er aktiv, og den
senest tilsluttede telefon er indenfor rækkevidde, tilsluttes den automatisk. Mens lydanlægget søger efter den senest tilsluttede telefon, vises dennes navn på displayet. For at
skifte over til manuel tilslutning af en anden
telefon skal der trykkes på EXIT.
Manuel tilslutning
Tilslutning af en anden telefon end den senest
tilsluttede eller skift til en anden tilsluttet telefon
gøres som følger:
1. Sæt lydanlægget i telefonindstilling.
2. Tryk på PHONE, og vælg en af telefonerne
på listen.
Tilslutningen kan også foretages via menusystemet under Bluetooth-menu
Støttes ikke af alle mobiltelefoner.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
243
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 244
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
10
BLUETOOTH
telefon.
Forbind telefon eller Skift
Telefonbog
Al håndtering af telefonbogen forudsætter, at
teksten TELEFON vises øverst på displayet,
og at symbolet
er synligt.
Lydanlægget lagrer en kopi af hver registreret
mobiltelefons telefonbog. Telefonbogen
kopieres automatisk til lydanlægget ved hver
tilslutning. Deaktiver funktionen under
TELEFONINDSTILLINGER Synkroniser
telefonbog. Søgning af kontakter foregår kun
i den tilsluttede mobiltelefons telefonbog.
OBS
Hvis mobiltelefonen ikke understøtter
kopiering af telefonbog, vises Listen er
tom, når kopieringen er færdig.
Hvis telefonbogen indeholder kontaktoplysninger for en opkaldende samtalepartner, vises
disse på displayet.
Søge kontakter
Den enkleste måde at søge i telefonbogen er
at trykke længe på knapperne 2–9. Det starter
en søgning i telefonbogen baseret på knappens første bogstav.
244
Man kan også komme til telefonbogen med
/
på navigeringsknappen eller med
/
på tastaturet på rattet. Søgningen kan også
foretages fra telefonbogens søgemenu under
Telefonbog Søg:
1. Skriv de første bogstaver i den kontakt, der
søges efter, og tryk på ENTER. Eller tryk
blot på ENTER.
2. Gå til en kontakt, og tryk på ENTER for at
ringe op.
Talestyring
Mobiltelefonens talestyringsfunktion for
opringning kan anvendes ved at holde
ENTER inde.
OBS
Visse mobiltelefoner viser listen over de
sidst kaldte i omvendt rækkefølge.
Indtastning af tekst
Tekstindtastning foretages med knapperne på
midterkonsollen. Tryk én gang for knappens
første tegn, to gange for det andet osv. Fortsæt
med at trykke for flere tegn, se tabel på side
235.
Et indtastet tegn slettes med et kort tryk på
EXIT. Alle indtastede tegn slettes med et langt
tryk på EXIT.
/
på navigeringsknappen
benyttes til at komme fra tegn til tegn.
Nummer til telefonsvarer
Menustruktur - Bluetooth
Nummeret til telefonsvareren ændres under
TELEFONINDSTILLINGER Opkaldsvalg
Voicemail-nummer. Hvis der ikke er gemt
noget nummer, kan denne menu nås med et
langt tryk på 1. Tryk længe på 1 for at bruge det
gemte nummer.
1.
Ubesv. opkald
2.
Indgående opkald
3
Kaldte opkald
4.
Telefonbog
Opkaldslister
Opkaldslisterne kopieres til handsfree-funktionen ved hver ny tilslutning og opdateres
derefter under tilslutningen. Tryk på ENTER for
at vise de seneste opkald. De øvrige opkaldslister findes under Samtaleliste.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
5.
4.1.
Søg
4.2.
Kopier fra telefon
Bluetooth...
5.1.
Skift telefon
5.2.
Forbind telefon
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 245
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
6.
5.3.
Frakobl telefon
5.4.
Tilslut fra mobiltelefon
10
TELEFONINDSTILLINGER
6.1.
Opkaldsvalg
6.1.2.
Automatisk svar
6.1.3.
Telefonsvarernummer
6.2.
LYDE OG LYDSTYRKE
6.3.
IDIS
6.4.
Synkroniser telefonbog
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
245
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 246
Typebetegnelse.....................................................................................
Mål og vægt..........................................................................................
Motorspecifikationer.............................................................................
Motorolie...............................................................................................
Væsker og smøremidler........................................................................
Brændstof.............................................................................................
Katalysator............................................................................................
Elektrisk anlæg......................................................................................
Typegodkendelse..................................................................................
246
248
250
252
254
258
260
264
265
267
G000000
C70; 7; 3
evastarck
C70; 7; 3
evastarck
SPECIFIKATIONER
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 247
11
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 248
11 Specifikationer
Typebetegnelse
G032086
11
248
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 249
11 Specifikationer
Typebetegnelse
Ved al kontakt med Volvo-forhandleren vedrørende bilen og ved bestilling af reservedele og
tilbehør kan det være en fordel at kende bilens
typebetegnelse samt chassis- og motornummer.
Typebetegnelse, chassisnummer, tilladte
maksimumsvægte, kodenumre for farve
og betræk samt typegodkendelsesnummer.
11
Parkeringsvarmer-skilt
Motorens typebetegnelse, artikel- og fabrikationsnummer
Motorolie-skilt
Gearkassens typebetegnelse og fremstillingsnummer:
manuel gearkasse
automatgearkasse
VIN-nummer (type- og modelårsbetegnelse samt chassinummer).
Bilens registreringsattest indeholder yderligere
oplysninger om bilen.
249
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 250
11 Specifikationer
Mål og vægt
Mål
G017402
11
Place- Mål
ring
på illustrationen
250
(mm)
Place- Mål
ring
på illustrationen
(mm)
Place- Mål
ring
på illustrationen
(mm)
A
Akselafstand
2640
E1
Højde
1400
H
Bredde
1770
B
Længde
4582
E2
Højde
ca. 2000
I
2025
C
Lastlængde, gulv,
nedfoldet sæde
850
F
Sporvidde, for
1550
Bredde inkl. sidespejle
G
Sporvidde, bag
1836
D
Bagagerumsklap,
slået op
ca. 200
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 251
11 Specifikationer
Mål og vægt
Vægt
Maks. totalvægt
Køreklar vægt omfatter føreren, en 90 % fyldt
brændstoftank samt de øvrige sprinkler- og
kølevæsker mv. Vægten af passagerer og det
monterede tilbehør, dvs. trækkrog, kugletryk (i
tilfælde af tilkoblet anhænger, se tabellen)
m.m., har betydning for lasteevnen og indgår
ikke i køreklar vægt. Tilladt belastning (ud over
føreren) = Totalvægt-Køreklar vægt.
Maks. køretøjsvægt (bil+anhænger)
ADVARSEL
Maks. akseltryk, for
Maks. akseltryk, bag
11
Udstyrsniveau
Maksimumsbelastning: Se registreringsattesten.
Maksimal tagbelastning: 75 kg.
Bilens køreegenskaber ændres, alt efter
hvor tungt lastet den er, og hvor lasten er
placeret.
Bremset anhænger:
Maks. anhængervægt (kg)
Maks. kugletryk
(kg)
1500
75
U bremset anhænger:
Maks. kugletryk
(kg)
700
50
G016008
Maks. anhængervægt (kg)
Vedr. skiltets placering, se side 248.
251
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 252
11 Specifikationer
Motorspecifikationer
Oversigt
11
2.4
2.4i
T5
Motorbetegnelse
B5244S5
B5244S4
B5254T7
Effekt (kW/omdr./min.)
103/5000
125/6000
169/5000
Effekt (hk/omdr./min.)
140/5000
170/6000
230/5000
Drejningsmoment (Nm/omdr./
min.)
220/4000
230/4400
320/1500 – 5000
Cylinderantal
5
5
5
Cylinderdiameter (mm)
83
83
83
Slaglængde (mm)
90,0
90,0
93,2
Slagvolumen (liter)
2,44
2,44
2,52
10,3:1
10,3:1
9,0:1
Kompressionsforhold
2.0D
D5
D5
D5
D4204T
D5244T9 A
D5244T8
D5244T13
Effekt (kW/omdr./min.)
100/4000
120/4000
132/4000
132/4000
Effekt (hk/omdr./min.)
136/4000
163/4000
180/4000
180/4000
Drejningsmoment (Nm/
omdr./min.)
320/2000
340/1750 – 3000
350/1750 – 3250
400/2000–2750
4
5
5
5
Motorbetegnelse
Cylinderantal
252
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 253
11 Specifikationer
Motorspecifikationer
2.0D
D5
D5
D5
85
81
81
81
Slaglængde (mm)
88,0
93,2
93,2
93,2
Slagvolumen (liter)
2,00
2,40
2,40
2,40
18,5:1
17,3:1
17,3:1
17,3:1
Cylinderdiameter (mm)
Kompressionsforhold
A
11
Belgien
Motorens typebetegnelse, artikel- og fabrikationsnummer kan aflæses på motoren, se
side 248.
253
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 254
11 Specifikationer
Motorolie
Kontrollér oliestanden oftere ved lang tids kørsel under følgende forhold:
11
•
•
•
•
med camping- eller påhængsvogn
i bjerge
med høj hastighed
i temperaturer under -30 °C eller over
+40 °C.
Dette kan give unormalt høj olietemperatur eller
olieforbrug.
Kontroller også olieniveauet oftere i tilfælde af
mange korte ture (under 10 km) ved lave temperaturer (under +5 °C).
Vælg en helt syntetisk motorolie ved ugunstige
kørselsforhold. Det giver en ekstra beskyttelse
for motoren.
254
Volvo anbefaler olieprodukter fra Castrol.
Viskositetsdiagram
VIGTIGT
For at opfylde kravene til motorens serviceinterval fyldes alle motorer på fabrikken med
en specielt tilpasset syntetisk motorolie.
Valget af olie er foretaget med stor omhu og
under hensyntagen til levetid, mulighed for
at starte, brændstofforbrug og miljøbelastning.
Brug af godkendt motorolie er påkrævet for
at de anbefalede serviceintervaller skal
kunne tillempes. Brug kun den foreskrevne
oliekvalitet (se etiketten i motorrummet),
både ved påfyldning og ved olieskift, ellers
risikerer du at påvirke levetid, mulighed for
at starte, brændstofforbrug og miljøbelastning.
Volvo Car Corporation fraskriver sig alt
garantiansvar, hvis der ikke bruges motorolie med den foreskrevne kvalitet og viskositet.
G020236
Ugunstige kørselsforhold
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 255
11 Specifikationer
Motorolie
Olieskilt
Motoroliekvalitet
Motorvariant
Påfyldningsbar
kapacitet mellem
Kapacitet A
(liter)
MIN-MAX (liter)
11
B5244S5
1,3
5,8
2.4iB
B5244S4
1,3
5,8
T5B
B5254T7
1,3
5,8
G032080
2.4 B
Olieskiltets placering i motorrummet, se
side 195.
Oliekvalitet: ACEA A3/B3/B4
Viskositet: SAE 0W–30
Til brug under ugunstige kørselsforhold bør
ACEA A5/B5 SAE 0W-30 bruges.
A
B
Inkluderer filterskift
Gælder ikke Europa, for Europa se olie ACEA A5/B5
``
255
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 256
11 Specifikationer
Motorolie
Motoroliekvalitet
Motorvariant
Påfyldningsbar
kapacitet mellem
Kapacitet A
(liter)
MIN-MAX (liter)
D5
11
D5244T8
1,5
6
2,0
5,5
D5244T9
D5244T13
G032079
2.0D
Olieskiltets placering i motorrummet, se
side 195.
Oliekvalitet: WSS-M2C913-B
Viskositet: SAE 5W–30
Til brug under ugunstige kørselsforhold bør
ACEA A5/B5 SAE 0W-30 bruges.
A
256
Inkluderer filterskift
D4204T
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 257
11 Specifikationer
Motorolie
Motoroliekvalitet
Motorvariant
Påfyldningsbar
kapacitet mellem
Kapacitet A
(liter)
G032078
MIN-MAX (liter)
2.4
B5244S5 B
1,3
5,5
2.4i
B5244S4 B
1,3
5,5
T5
B5254T7 B
1,3
5,5
D5
D5244T8
1,5
6
11
D5244T9
(Kun Belgien)
Olieskiltets placering i motorrummet, se
side 195.
D5244T13
Oliekvalitet: ACEA A5/B5
Viskositet: SAE 0W–30
A
B
Inkluderer filterskift
Kun Europa, for øvrige markeder se olie ACEA A3/B3/B4
257
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 258
11 Specifikationer
Væsker og smøremidler
Oversigt
VIGTIGT
11
Den anbefalede transmissionsolie skal bruges, for at gearkassen ikke beskadiges, og
må ikke blandes med nogen anden transmissionsolie. Hvis der er påfyldt anden olie,
bør man kontakte det nærmeste autoriserede Volvo-værksted for service.
Gearkasseolie
System
258
Kapacitet (liter)
Anbefalet kvalitet:
2.4 Manuel 5-trins
2,1
Transmissionsolie: MTF 97309
2.4i Manuel 5-trins
2,1
Transmissionsolie: MTF 97309
T5 Manuel 6-trins
2,0
Transmissionsolie: MTF 97309
T5 automatgear
7,75
Transmissionsolie: JWS 3309
2.0D Manuel 6-trins
1,7
Transmissionsolie: BOT 130
2.0D Automatgearkasse
5,6
Transmissionsolie: BOT 341
D5 Automatgearkasse
7,75
Transmissionsolie: JWS 3309
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 259
11 Specifikationer
Væsker og smøremidler
Væsker
Væske
System
Kølevæske
5-cyl. manuel gearkasse
9,5
5-cyl aut. gearkasse
10,0
4-cyl. diesel
9,5
Aircondition B
A
B
-
Kapacitet (liter)
Anbefalet kvalitet:
Kølevæske med korrosionsbeskyttelse blandet
med vand A, se emballagen. Termostaten åbner ved
90 ºC
11
180-200 g
Kompressionsolie PAG
500-600 g
Kølemedium R134a (HFC134a)
Bremsevæske
-
0,6
DOT 4+
Servostyring
-
1,0-1,2
Servostyringsolie: WSS M2C204-A eller tilsvarende
produkt med samme specifikation.
Sprinklervæske
5 cyl. Benzin/Diesel
6,5
Ved minusgrader anbefales det at bruge det af
Volvo anbefalede frostbeskyttelsesmiddel blandet
med vand.
Brændstoftank
Se tabel nedenfor under Forbrug.
udslip og kapacitet.
Vandkvaliteten skal opfylde standard STD 1285,1.
Vægten varierer afhængigt af motorvariant. Kontakt et autoriseret Volvo-værksted for at få de korrekte oplysninger.
259
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 260
11 Specifikationer
Brændstof
Forbrug, udslip og kapacitet
Motor
11
Gearkasse
Forbrug
(liter/100 km)
Udslip af kuldioxid
CO2 (g/km)
Tankkapacitet
(liter)
2.4
B5244S5
Manuel 5-trins M56
8,9
212
ca. 62
2.4
B5244S5
Automatgearkasse
(AW55-50/51)
9,6
229
ca. 62
2.4i
B5244S4
Manuel 5-trins (M56H)
9,0
215
ca. 62
2.4i
B5244S4
Automatgearkasse
(AW55-50/51)
9,6
229
ca. 62
T5
B5254T7
Manuel 6-trins (M66)
9,1
217
ca. 62
T5
B5254T7
Automatgearkasse
(AW55-50/51)
9,8
234
ca. 62
D5
D5244T8
Automatgearkasse
(AW55-51)
7,4
196
ca. 60
D5
D5244T9
Automatgearkasse
(AW55-51)
7,3
193
ca. 60
Manuel 6-trins (M66)
6,6
174
ca. 60
Manuel 6-trins (MMT6)
6,1
161
ca. 52
Automatgearkasse (MPS6)
6,3
167
ca. 52
(Kun Belgien)
D5
D5244T13
2.0D
D4204T (EURO3)
(EURO4)
2.0D
D4204T (EURO3)
(EURO4)
260
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 261
11 Specifikationer
Brændstof
Brændstofforbrug og udslip af kuldioxid
De officielt deklarerede tal for brændstofforbrug er baseret på en standardiseret kørselscyklus iht. EU-direktiv 80/1268 comb.
Tallene for brændstofforbrug kan påvirkes,
hvis bilen udstyres med ekstra tilbehør, som
ændrer bilens vægt. Desuden kan køremåden
og andre ikke-tekniske faktorer påvirke bilens
brændstofforbrug.
Ved brug af brændstof med oktantal 91 RON
bliver forbruget højere og ydelsen lavere.
OBS
Ekstreme vejrforhold, trækning af en
anhænger og kørsel i stor højde kombineret
med brændstofkvaliteten er faktorer, der
kan indvirke på bilens præstationsevne.
Generelt om brændstof
ADVARSEL
Undgå altid at indånde brændstofdampe og
at få brændstofstænk i øjnene.
Hvis du får brændstof i øjnene, skal du tage
eventuelle kontaktlinser ud og skylle med
rigeligt vand i mindst 15 minutter. Søg
derefter læge.
Brændstof må aldrig sluges. Brændstoffer
som benzin, bioætanol og blandinger af
disse og diesel er meget giftige og kan forårsage permanente skader eller dødsfald,
hvis de sluges. Søg straks læge, hvis der er
blevet slugt brændstof.
Benzin
Benzin skal opfylde normen EN 228. De fleste
motorer kan køres på oktantal 91, 95 og 98
RON.
•
91 RON må ikke bruges til 4-cylindrede
motorer og bør kun bruges til de øvrige
motorer i undtagelsestilfælde.
•
•
95 RON kan bruges ved normal kørsel.
98 RON anbefales for at få maksimal
ydelse og det laveste brændstofforbrug.
Ved kørsel i varmere klima end +38 °C anbefales det højest mulige oktantal for at opnå
optimal ydelse og lavest muligt brændstofforbrug.
VIGTIGT
VIGTIGT
Brug af andre brændstoffer til den respektive motortype, end hvad Volvo anbefaler
her, kan forårsage motorskader og forringet
ydelse.
Brug af andre brændstoffer ophæver også
Volvos garantier og eventuelle supplerende
serviceaftaler.
11
•
Brug kun blyfri benzin for ikke at beskadige katalysatoren.
•
For at Volvos garanti skal gælde, må
alkohol aldrig blandes med benzin, da
det kan beskadige brændstofsystemet.
•
Brug ingen tilsætningsstoffer, som ikke
er anbefalet af Volvo.
``
261
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 262
11 Specifikationer
Brændstof
Diesel
Diesel skal opfylde normen EN 590 eller JIS
K2204.
11
Dieselmotorer er følsomme over for forurening,
f.eks. for høj mængde svovlpartikler. Brug kun
dieselbrændstof fra anerkendte producenter.
Fyld aldrig på med diesel af tvivlsom kvalitet.
Dieselbrændstof kan ved lave temperaturer
(-40 °C til -6 °C) udfælde paraffin, hvilket kan
give startvanskeligheder. De store olieselskaber har et særligt dieselbrændstof, som er
beregnet til udetemperaturer omkring frysepunktet. Dette brændstof er mere letflydende
ved lave temperaturer og mindsker risikoen for
paraffinudfældning.
Risikoen for kondensvand i tanken reduceres,
hvis tanken holdes godt fyldt op. Kontrollér ved
tankning, at der er rent omkring påfyldningsrøret. Undgå at spilde på lakerede flader. Eventuelt spild bør vaskes af med vand og sæbe.
VIGTIGT
Der må kun bruges brændstof, der opfylder
den europæiske dieselnorm.
VIGTIGT
Diesellignende brændstoffer, som ikke må
bruges: specialtilsætninger, Marine Diesel
Fuel, fyringsolie, RME1 (vegetabilsk oliemetyl) og vegetabilsk olie. Disse brændstoffer
opfylder ikke kravene ifølge Volvos anbefaling og giver øget slid og motorskader, der
ikke dækkes af Volvos garantier.
VIGTIGT
For modeller fra år 2006 eller senere må
svovlindholdet maksimalt være 50 ppm.
Brændstofstop
Efter et brændstofstop kræves der ingen særlige foranstaltninger. Brændstofsystemet
udluftes automatisk, hvis man lader tændingsnøglen stå i stilling II i ca. 60 sekunder, inden
der gøres et startforsøg.
Aftapning af kondensvand i
brændstoffilter
I brændstoffilteret separeres kondensvand fra
brændstoffet. Ellers kan kondensvandet forårsage forstyrrelser i motoren.
Aftapning af brændstoffilteret skal foretages i
overensstemmelse med serviceintervallerne i
1
262
Dieselbrændstof kan indeholde en vis mængde RME og må ikke tilsættes mere.
Service- og garantibogen eller ved mistanke
om, at der er brugt forurenet brændstof.
VIGTIGT
Visse specialtilsætninger fjerner vandsepareringen i brændstoffilteret.
Dieselpartikelfilter (DPF)
Dieseldrevne biler kan være forsynet med et
partikelfilter, hvilket giver mere effektiv udstødningsrensning. Partiklerne i udstødningsgassen samles i filteret under normal kørsel. For at
forbrænde partiklerne og tømme filteret startes
en såkaldt regenerering. Hertil kræves, at
motoren er kommet op på normal driftstemperatur.
Regenereringen af filteret sker automatisk med
et interval på 300-900 km, alt efter kørselsforhold. Regenereringen tager normalt 10-20
minutter. Ved lav gennemsnitshastighed kan
det tage lidt længere tid. Under regenereringen
øger brændstofforbruget noget.
Bagrudevarmeren kan aktiveres automatisk for
at øge belastningen på motoren ved regenerering uden indikering.
Regenerering ved koldt vejr
Hvis bilen ofte kører korte ture i koldt vejr, når
motoren ikke op på normal driftstemperatur.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 263
11 Specifikationer
Brændstof
Dette medfører, at regenerering af dieselpartikelfilteret ikke finder sted, og at filtret ikke tømmes.
Når filtret er ca. 80 % fyldt med partikler, tændes det gule informationssymbol på instrumentpanelet, og meddelelsen SODFILTER
FULDT SE INSTRUKT.BOG vises på instrumentpanelets display.
11
Start regenerering af filteret ved at køre bilen,
helst på landevej eller motorvej, indtil motoren
kommer op på normal driftstemperatur. Derefter bør bilen køres i yderligere ca. 20 minutter.
Efter afsluttet regenerering slettes meddelelsen automatisk.
VIGTIGT
Hvis filteret er helt fyldt, vil det muligvis ikke
længere fungere. I givet fald er det vanskeligt at starte motoren, ligesom man risikerer,
at filteret skal udskiftes.
Brug parkeringsvarmeren* i koldt vejr, hvorved
motoren hurtigere kommer op på normal
arbejdstemperatur.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
263
C70; 7; 3
evastarck
11 Specifikationer
Katalysator
Generelt
11
Katalysatoren har til formål at rense udstødningsgassen. Den befinder sig i strømmen af
udstødningsgas tæt ved motoren, hvor den
hurtigt når op på sin driftstemperatur. Katalysatoren består af en monolit (keramiksten eller
metal) med kanaler. Kanalvæggene er belagt
med platin/rodium/palladium. Disse metaller
står for katalysatorfunktionen, dvs. de fremskynder den kemiske proces uden selv at forbruges.
Lambda-sondeTM iltføler
Lambda-sonden indgår i et reguleringssystem,
som har til opgave at reducere udslip og forbedre udnyttelsen af brændstoffet.
En iltføler overvåger iltindholdet i de udstødningsgasser, der kommer ud af motoren. Måleværdien fra analysen af udstødningsgassen
sendes til et elektronisk system, som kontinuerligt styrer indsprøjtningsventilerne. Forholdet
mellem det brændstof og den luft, der tilføres
motoren, reguleres konstant. Reguleringen
skaber optimale forhold for en effektiv forbrænding af de skadelige stoffer (kulbrinter, kulilte
og kvælstofoxider) ved hjælp af en trevejskatalysator.
264
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 264
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 265
11 Specifikationer
Elektrisk anlæg
Generelt
12 V system med spændingsreguleret vekselstrømsgenerator. 1-polet system med chassis
og motorblok som ledere.
Hvis startbatteriet udskiftes, skal du sørge for
at skifte til et batteri med samme koldstartsevne og reservekapacitet som det originale
batteri (se mærkaten på batteriet).
Batteri
Spænding
4 og 5 cyl. benzin
Kapacitet ved koldstart (CCA)
Reservekapacitet (RC)
Kapacitet (Ah)
A
B
4 og 5 cyl. benzin
590 A
600 A
4 og 5 cyl. diesel
A
700 A
11
B
100 min.
120 min.
135 min.
60
70
80
Biler med audioniveauet High Performance.
Biler med diesel, keyless drive, audioniveauet Premium Sound, brændstofdrevet varmer eller RTI.
Pærer
Belysning
Effekt (W)
Type
Nærlys
55
H7
Fjernlys
55
H9
Bremselygte, baklys, tågebaglys
21
P21W
Blinklys for/bag
21
PY21W
Bageste positions-/parkerings- og sidemarkeringslys bag
4
P21/5W
Indstigningslys, bagagerumsbelysning, nummerpladebelysning
5
C5W
``
265
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 266
11 Specifikationer
Elektrisk anlæg
Belysning
Effekt (W)
Type
1,2
Spolepære
Positions-/parkeringslys for, sidemarkeringslys
for
5
W5W
Fortågelygter
55
H8
Handskerumslys
3
Spolepære
Makeup-spejl*
11
266
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 267
11 Specifikationer
Typegodkendelse
Fjernbetjeningssystem
Land og område
A, B, CY, CZ, D, DK,
E, EST, F, FIN, GB,
GR, H, I, IRL, L, LT,
LV, M, NL, P, PL, S,
SK, SLO
IS, LI, N, CH
HR
ROK
Hermed
bekræfter Delphi, at
dette fjernbetjeningssystem er i
overensstemmelse
med de væsentlige
egenskabskrav og
øvrige relevante
bestemmelser, som
fremgår af direktiv
1999/5/EF.
Certificering af keyless drive-systemet
Hermed bekræfter Siemens VDO Automotive
A.G., at denne udstyrstype, 5WK4 8952,
5WK48956, 5WK48812, er i overensstemmelse med de væsentlige egenskabskrav og
øvrige relevante bestemmelser i henhold til
direktiv 1999/5/EF.
11
Delphi 2003-07-15,
Germany RLPD1-03-0151
BR
TW
ETC093LPD0155
267
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 268
12 Alfabetisk stikordsregister
A
A/C
elektronisk klimaanlæg......................... 80
ABS, fejl i ABS-systemet................... 45, 141
Advarselsblinklys....................................... 61
12
Advarselslampe
stabilitets- og traktionssikringssystem.................................................... 143
Advarselssymbol, AIRBAG-system........... 19
Advarselstrekant...................................... 173
123
123
122
224
123
122
Anhænger................................................ 154
kabel................................................... 156
Ankomstlys, varighed................................ 67
indstilling............................................... 70
Antenneplacering, Keyless drive............. 116
B
Bagagerum..............................................
bagagevæg.........................................
lastehjælp...........................................
lastsikringsøjer....................................
skiluge.................................................
stikkontakt..........................................
102
102
102
103
104
103
Bagagerumsklap
kørsel med klappen åben................... 128
låsning/oplåsning................................ 118
Audio, se også Lyd.................................. 219
Bagklap
låsning/oplåsning................................ 108
Afvise opkald........................................... 234
AUTO
forvalgslagring.................................... 223
klimaindstilling...................................... 78
Bagsæde
indstigning............................................ 88
Afvisere...................................................... 53
AUTO-KLIMA............................................. 78
Airbag........................................................
aktivering/deaktivering, PACOS...........
frakobling/tilkobling..............................
fører- og passagersiden.......................
20
22
22
21
Automatgearkasse
anhænger............................................ 154
bugsering og bjergning....................... 150
manuelle gearstillinger (Geartronic).... 137
Aircondition
ECC...................................................... 78
generelt................................................. 76
Automatisk døroplåsning........................... 70
AF – automatisk frekvensopdatering....... 226
Afprøvning af alarmsystemet................... 124
Alarm........................................................ 122
afprøvning af alarmsystemet.............. 124
alarmindikator..................................... 122
268
annullering af udløst alarm.................
automatisk nulstilling af alarm............
frakobling............................................
RDS-trafikadvarsel..............................
reduceret alarmniveau........................
tilkobling.............................................
Automatisk genlåsning............................ 119
Automatisk låsning.................................. 120
Autostart.................................................. 132
Bakgearsspærring
5 gear.................................................. 135
6 gear, benzin..................................... 135
Barn...........................................................
barnestol og sideairbag........................
placering i bilen.....................................
sikkerhed..............................................
32
24
32
32
Barnestol.................................................... 32
ISOFIX monteringssystem til barnestole...................................................... 35
Bashøjttaler.............................................. 221
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 269
12 Alfabetisk stikordsregister
Batteri...................................................... 201
batteriskift i fjernbetjening.................. 117
overbelastning.................................... 129
specifikationer.................................... 265
starthjælp............................................ 153
symboler på batteriet.......................... 201
vedligeholdelse........................... 193, 201
Belysning
ankomstlys, varighed............................ 67
belysningsautomatik............................. 97
belysningsautomatik, nærlys................ 51
belysningspanel, kabine....................... 51
displaybelysning................................... 52
fjern-/nærlys................................... 51, 53
fortågelygter......................................... 52
i kabine................................................. 96
lyshøjderegulering................................ 51
læselamper........................................... 96
nærlys................................................... 51
orienteringslys................................ 53, 67
positions-/parkeringslys....................... 51
pærer, specifikationer......................... 265
tågebaglys............................................ 52
Belysning, skift af pære
bagagerum.........................................
baglygte..............................................
fjernlys................................................
for.......................................................
207
206
204
203
interiørlys loft...................................... 208
nærlys................................................. 204
positionslys......................................... 205
Belysning, skift af pærer..........................
blinklys................................................
indstigningslys....................................
makeup-spejl......................................
nummerpladelygte..............................
parkeringslys......................................
sidemarkeringslys...............................
tågelys................................................
203
205
207
208
207
205
205
206
Bluetooth
handsfree............................................ 241
mikrofon tavs...................................... 242
overfør opkald til mobil....................... 242
Blæser
ECC...................................................... 79
Bremselys.................................................. 52
Bremse- og koblingsvæske..................... 198
Betjeningspanel på førerens dør.......... 42, 63
Bremser
blokeringsfri bremser, ABS................. 141
bremselys............................................. 52
håndbremse.......................................... 62
nødbremseforstærkning, EBA............ 142
nødbremselys, EBL.............................. 52
Bilindstillinger............................................. 69
Bremsesystem......................................... 141
Bilpleje, læderindtræk.............................. 186
Brændstof
brændstofforbrug, visning.................... 54
brændstoføkonomi............................. 170
niveauindikering.................................... 45
parkeringsvarmer.................................. 82
påfyldning........................................... 130
Benzinkvalitet........................................... 261
Beskyttelsesgardin.................................... 26
Bilvask..................................................... 184
Blind Spot Information System, BLIS 68, 147
Blind vinkel (BLIS).................................... 147
Blinklys....................................................... 53
Blokeret låsestilling.................................. 120
deaktivering........................................ 120
midlertidig deaktivering...................... 120
12
Bugsering................................................. 150
bugseringsøje..................................... 151
Bugseringsøjer......................................... 151
Børn
placering i bilen, tabel........................... 33
269
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 270
12 Alfabetisk stikordsregister
C
Cd'er
opbevaringsrum.................................. 100
Cd-funktioner........................................... 228
Cigarettænderkontakt
forsæde................................................ 50
Cruise control............................................ 58
12
D
Diesel....................................................... 262
kondens i forlygter.............................. 184
timerfunktion......................................... 79
Dæk
dæklapning......................................... 178
generelt............................................... 166
hastighedsklasser............................... 166
køreegenskaber.................................. 166
lufttryk......................................... 170, 171
omdrejningsretning............................. 169
slidindikatorer..................................... 167
specifikationer.................................... 166
vedligeholdelse................................... 166
vinterdæk............................................ 169
Diesel, motorforvarmer.............................. 45
Dieselpartikelfilter.................................... 262
Disktekst.................................................. 229
Display, meddelelser................................. 48
Displaybelysning........................................ 52
Dolby Surround Pro Logic II............ 218, 221
Donkraft................................................... 173
DSTC, se også Stabilitetssystem............ 143
symbol.................................................. 45
Dug
behandling af ruderne........................... 76
fjern med defrosterfunktionen.............. 79
270
E
ECO-tryk.................................................. 170
tabel.................................................... 170
Ekstravarmer.............................................. 85
Elbetjent sæde........................................... 89
EON – Enhanced Other Networks........... 226
Equalizer.................................................. 221
F
Fartpilot...................................................... 58
Farvekode, lak......................................... 187
Fejlmeddelelser.......................................... 93
Fejlmeddelelser i BLIS............................. 149
Fjern-/nærlys, se Belysning....................... 51
Fjernbetjening.......................................... 108
aftageligt nøgleblad............................ 109
batteriskift........................................... 117
batteriudskiftning................................ 117
funktioner............................................ 108
programmerbar..................................... 71
Fjernbetjeningssystem, typegodkendelse........................................................ 267
Elektrisk anlæg........................................ 265
Fjernlys
blinkning............................................... 53
Elektronisk startspærre............................ 108
Forlygteblinklys.......................................... 53
Elopvarmning
bagrude................................................ 80
forsæder............................................... 80
sidespejle........................................ 68, 80
Forlygter..................................................... 51
Forrudeviskere........................................... 56
regnsensor............................................ 57
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 271
12 Alfabetisk stikordsregister
Forvalgslagring, manuel og automatisk... 223
Frakobling af gearvælgerspærring........... 139
Frekvensopdatering, automatisk............. 226
Fælge
rengøring............................................ 184
Førstehjælpsudstyr.................................. 175
G
Gearkasse
manuel................................................ 135
Geartronic................................................ 137
Gearvælgerspærring................................ 138
Gennemsnitligt brændstofforbrug............. 54
Gravide kvinder, sikkerhedssele................ 17
Gulvmåtter................................................. 89
H
Indstigning
bagsæde............................................... 88
Handskerum.............................................. 99
Låsning............................................... 110
Hjul
afmontering.........................................
fælge...................................................
montering............................................
reservehjul..........................................
snekæder............................................
udskiftning..........................................
176
168
177
173
167
176
HomeLinkŸ EU.......................................... 71
Indtræk..................................................... 186
Indvendigt bakspejl.................................... 65
automatisk nedblænding...................... 65
Informationscenter..................................... 54
Informationsdisplay................................... 48
Infotainment
menuhåndtering.................................. 218
Hurtig opkald........................................... 236
Instrumentoversigt
højrestyret bil........................................ 40
venstrestyret bil.................................... 38
Hurtigspole.............................................. 229
Intervalviskning.......................................... 56
Højtrykssprinkling af forlygter.................... 56
iPod, tilslutning........................................ 220
Hukommelsesfunktion i stol...................... 90
12
Instrumentbelysning.................................. 52
Håndbremse.............................................. 62
I
J
Jakkeholder............................................... 99
IDIS - Intelligent Driver Information
System..................................................... 232
Igangværende opkald, funktioner............ 237
IMEI-nummer........................................... 237
271
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 272
12 Alfabetisk stikordsregister
K
Koldstart.................................................. 139
automatgearkasse.............................. 139
Kabinebelysning, se Belysning.................. 96
Kabinefilter................................................. 76
12
Kaleche
dækselklap...........................................
fejlmeddelelser......................................
midlertidig overdækning.......................
nedfoldning...........................................
åbne og lukke.......................................
Kombinationsinstrument............................ 43
92
93
94
91
92
Katalysator............................................... 264
bjergning............................................. 150
Keyless drive............................ 114, 134, 267
start af bilen........................................ 134
Kompas...................................................... 65
indstilling af zone.................................. 65
kalibrering............................................. 65
Kondens i forlygter................................... 184
Kontroller
væsker og olier................................... 196
Kølemiddel................................................. 76
Lak
farvekode............................................ 187
skader og udbedring.......................... 187
Lambdasonde.......................................... 264
Lastning
generelt...............................................
lastkapacitet.......................................
lastsikringsøjer....................................
skiluge.................................................
162
162
103
104
Lastsikringsøjer........................................ 103
Kølesystem.............................................. 128
Luftfordeling............................................... 81
ECC...................................................... 80
Kick-down
automatgearkasse.............................. 137
Kølevæske............................................... 197
Luftkvalitetssystem, ECC........................... 79
Kølevæske, kontrol og påfyldning........... 197
Klima
generelt................................................. 76
personlige indstillinger.......................... 69
Køreklar vægt.......................................... 251
Lyde
lydindstillinger............................. 219, 221
lydkilde................................................ 219
lydstyrke............................................. 219
Klimaindstilling
AUTO.................................................... 78
Knaldgas.................................................. 153
Knapper på rattet......................... 58, 60, 233
Koblingsvæske, kontrol og påfyldning.... 198
272
Kollision
kollisionsstatus..................................... 31
L
Kørsel
glat føre...............................................
i vand..................................................
kølesystem..........................................
med anhænger...................................
økonomi..............................................
128
128
128
154
128
Kørsel med anhænger
kugletryk............................................. 251
trækvægt............................................ 251
Lydstyrke
lydanlæg............................................. 219
medieafspiller..................................... 219
programtyper...................................... 227
ringesignal, telefon............................. 243
telefon......................................... 235, 243
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 273
12 Alfabetisk stikordsregister
telefon/medieafspiller......................... 243
tilpasning af lyd til hastighed.............. 222
Læderindtræk, vaskeråd.......................... 186
Læselamper, se Belysning......................... 96
Lås
Låsning............................................... 118
Låsning.................................................... 115
oplåsning............................................ 118
Låsning/oplåsning.................................... 118
indefra................................................. 119
udefra.................................................. 118
M
Manuel gearkasse.................................... 135
bugsering og bjergning....................... 150
Manuelle gearstillinger (Geartronic)......... 137
Meddelelser i BLIS................................... 149
Meddelelser på informationsdisplay.......... 48
Menuhåndtering
lydanlæg............................................. 218
Menustruktur.............................................. 69
medieafspiller..................................... 230
telefon, menupunkt............................. 239
telefon, oversigt.................................. 238
Midlertidig dæklapning............................ 178
Mobiltelefon
handsfree............................................ 241
registrering af telefon.......................... 241
tilslutning............................................ 243
N
Nedsat beskyttelse
indstillinger............................................ 69
NEWS...................................................... 225
Motorhjelm, åbning.................................. 194
Nødopkald............................................... 232
Motorolie.......................................... 196, 254
filter..................................................... 195
kapacitetsoplysninger......................... 254
oliekvalitet........................................... 254
olietryk.................................................. 46
ugunstige kørselsforhold.................... 254
Nødudstyr
advarselstrekant................................. 173
Motorrum................................................. 194
kølevæske........................................... 197
servostyringsolie................................. 199
Nøgle
fjernnøgle............................................ 108
nøglefrit låse- og startsystem............. 114
12
Nøgleblad........................................ 109, 115
låsepunkter......................................... 113
Nøglefri start (Keyless drive).................... 114
Motorspecifikationer................................ 252
Målere i kombinationsinstrumentet
brændstofmåler.................................... 43
omdrejningstæller................................. 43
speedometer......................................... 43
Måler i kombinationsinstrumentet
triptællere.............................................. 43
udendørstermometer............................ 43
O
Olie, se også Motorolie.................... 196, 254
Opbevaringsrum........................................ 98
Cd'er................................................... 100
Opbevaringssteder i kabinen..................... 98
Opkald
betjening..................................... 234, 242
funktioner under igangværende
opkald......................................... 234, 237
273
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 274
12 Alfabetisk stikordsregister
indgående........................................... 242
lydstyrke i telefon................................ 235
Oplåsning......................................... 115, 118
indstillinger............................................ 69
Opringning....................................... 234, 242
Orienteringslys..................................... 53, 67
indstilling............................................... 70
autom. blæserjustering.........................
automatisk døroplåsning......................
automatisk låsning................................
låseindikator, lys...................................
oplåseindikator, lys...............................
oplåsning, døre.....................................
orienteringslys......................................
recirkulationstimer................................
69
70
69
69
69
70
70
69
R
P
Piskesmældsskader, WHIPS..................... 27
PACOS....................................................... 22
Polering.................................................... 185
PACOS, omskifter...................................... 22
Privatlåsning............................................ 111
Parkeringsbremse................................ 46, 62
Programtype............................................ 226
Parkeringshjælp....................................... 145
sensorer for parkeringshjælp.............. 146
PTY – Programtype.................................. 225
Radiotekst................................................ 226
Punktering, se Dæk......................... 173, 176
Rat
cruise control........................................ 58
indstilling af rat..................................... 61
tastatur.................................... 58, 60, 233
Parkeringsvarmer
batteri og brændstof.............................
generelt.................................................
parkering på skråninger........................
symboler og displaymeddelelser..........
tidsindstilling.........................................
Pletter...................................................... 186
82
82
82
83
83
Parkér opkald........................................... 234
Partikelfilter.............................................. 262
Personlige indstillinger............................... 69
ankomstlys, varighed............................ 70
274
Påmindelse om sikkerhedssele................. 17
Radio
EON....................................................
frekvensopdatering.............................
NEWS.................................................
programtyper......................................
radioindstillinger.................................
radiostationer......................................
REG....................................................
Piskesmældsskader................................... 27
12
tankdæksel, elektrisk åbning.............. 130
tankdæksel, manuel åbning................ 130
Pærefatning
afmontering......................................... 206
226
226
225
224
223
223
226
Pærer
udskiftning.......................................... 203
Ratlås....................................................... 132
Pærer, se Belysning......................... 203, 265
RDS-funktioner........................................ 224
nulstilling............................................. 227
Påfyldning
påfyldning........................................... 130
tankdæksel......................................... 130
Recirkulation
ECC...................................................... 79
Regnsensor................................................ 57
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 275
12 Alfabetisk stikordsregister
REG – Regionale radioprogrammer......... 226
Relæ/sikringsboks, se Sikringer.............. 209
Rengøring
bilvask.................................................
fælge...................................................
indtræk................................................
sikkerhedsseler...................................
vask i vaskehal....................................
184
184
186
186
184
Reservehjul.............................................. 173
Temporary Spare........................ 168, 173
ROPS (Roll Over Protection System)......... 29
Rudehejs.................................................... 63
Rudetræk
passagerplads...................................... 64
Rustbeskyttelse....................................... 188
S
SCAN
cd og lydfiler....................................... 229
radiostationer...................................... 224
Sidespejle.................................................. 67
automatisk ind-/udslåning.............. 67, 69
der kan drejes ind elektrisk................... 67
elopvarmning........................................ 68
indvendige............................................ 65
kompas................................................. 65
Sikkerhed
sikkerhedssystem, tabel....................... 30
Sikkerhedssele
graviditet............................................... 17
seleguide.............................................. 18
selestrammere...................................... 18
Sikkerhedsseler......................................... 16
Sikringer...................................................
boks i motorrum.................................
generelt...............................................
relæ-/sikringsboks i kabinen..............
udskiftning..........................................
209
210
209
213
209
SIM-kort................................................... 232
SIPS-bag................................................... 24
Skiluge..................................................... 104
Servostyringsolie, kontrol og påfyldning. 199
SMS......................................................... 237
læse.................................................... 237
skrive.................................................. 237
Sideairbags................................................ 24
Smøremiddel........................................... 258
Serviceprogram....................................... 192
Smøremiddel, kapacitetsoplysninger...... 258
Sodfilter............................................. 48, 262
SODFILTER FULDT................................. 262
SOFIX monteringssystem til barnestole.... 35
Sprinkler
forlygter................................................. 56
Sprinklere
forrude.................................................. 56
sprinklervæske, påfyldning................. 197
Sprinklervæske, påfyldning..................... 197
12
SRS-AIRBAG............................................. 20
SRS-systemet............................................ 20
generelt................................................. 20
Stabilitets- og traktionssikringssystem.... 143
Standby, telefon....................................... 234
Start af motor........................................... 132
keyless drive............................... 114, 134
Starthjælp................................................ 153
Startnøgler............................................... 133
Startspærre...................................... 108, 133
Stationssøgning Radio............................. 223
Stenslag og ridser.................................... 187
Stikkontakt
bagagerum......................................... 103
midterkonsol......................................... 50
275
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 276
12 Alfabetisk stikordsregister
Subwoofer............................................... 221
Surround.......................................... 218, 221
Svingningsdæmper.................................. 156
Symboler.................................................. 144
advarselssymboler................................ 44
kontrolsymboler.............................. 45, 46
Symboler og displaymeddelelser
parkeringsvarmer.................................. 83
12
Sæde
elbetjent................................................ 89
manuel indstilling.................................. 88
telefonbog, genvej..............................
til/fra....................................................
tilslutning............................................
trafiksikkerhed....................................
244
234
243
233
Telefonbog
nummerhåndtering............................. 235
Telefon
betjening.............................................
handsfree............................................
hurtig opkald.......................................
indgående opkald...............................
modtagelse af opkald.........................
opringning...........................................
opringning fra telefonbog...................
registrering af telefon..........................
standby, standby-indstilling...............
tekstindtastning..................................
telefonbog...........................................
276
Typebetegnelse....................................... 248
Typegodkendelse for fjernbetjeningssystem......................................................... 267
Tågelys
bag........................................................ 52
Temperatur
kabine, elektronisk klimaanlæg............ 80
Tågelys, til/fra............................................ 52
Tilbagestilling af sidespejle........................ 67
Tilfældig rækkefølge, cd og lydfiler.......... 229
Tilpasning af lyskegle............................... 163
Bi-XenonŸ-forlygter............................ 163
Halogen-forlygter................................ 163
233
241
236
242
242
242
236
241
234
235
244
Trækvægt................................................. 251
Telefonsystem.......................................... 232
Tilpasning af lyd til hastighed.................. 222
T
Trækkrog, se Trækanordning.................. 156
U
Udluftningsfunktion.................................. 118
Udstødningsrensning
fejlindikering.......................................... 45
Timer
ECC...................................................... 79
Udvendige mål......................................... 250
Totalvægt................................................. 251
USB, tilslutning........................................ 220
Ur, justering............................................... 69
TP – trafikinformation............................... 225
Traction control........................................ 143
Trafikinformation...................................... 225
Trækanordning........................................
afmontering.........................................
montering............................................
specifikationer....................................
156
160
158
157
V
Vadning.................................................... 128
Vandafvisende belægning, rengøring...... 185
Vand- og smudsafvisende yderlag............ 68
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 277
12 Alfabetisk stikordsregister
Vask i vaskehal........................................ 184
Vedligeholdelse................................ 184, 193
egen vedligeholdelse.......................... 193
rustbeskyttelse................................... 188
Ventilation.................................................. 77
W
WHIPS
barnestol/barnepude............................ 27
piskesmældsskader.............................. 27
Ventilationsspjæld...................................... 77
Vindskærm................................................. 95
Vinterdæk................................................. 169
Viskerblade.............................................. 200
rengøring............................................ 200
skift forrude......................................... 200
Voksning.................................................. 185
Vægt
køreklar vægt...................................... 251
Ø
Økonomikørsel......................................... 128
12
Å
Åbning af døre, nøglefri............................. 70
Værktøj..................................................... 173
Væsker, kapacitetsoplysninger................ 258
Væsker og olier................................ 195, 258
Væsker og olier, generelt......................... 195
Væsker og olier, kontroller motorrum...... 195
277
C70; 7; 3
evastarck
12 Alfabetisk stikordsregister
12
278
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 278
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 279
Notater
279
C70; 7; 3
evastarck
Notater
280
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 280
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 281
Notater
281
C70; 7; 3
evastarck
Notater
282
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 282
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 283
Notater
283
C70; 7; 3
evastarck
Notater
284
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 284
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 285
Notater
285
C70; 7; 3
evastarck
Notater
286
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 286
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 287
Notater
287
C70; 7; 3
evastarck
Notater
288
2008-03-07T13:31:11+01:00; Page 288
C70; 7; 3
evastarck
2008-03-07T13:33:51+01:00; Page 1
VOLVO C70
Instruktionsbog
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&%&+%9Vc^h]!6I%-'%!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%%-!8deng^\]i'%%%"'%%-Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising