Volvo S40 2009 Instruktionsvejledning

Volvo S40 2009 Instruktionsvejledning
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:44:22+01:00; Page 1
VOLVO S40
Instruktionsbog
WEB EDITION
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&%'%)9Vc^h]!6I%-'%!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%%-!8deng^\]i'%%%"'%%-Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 1
KÆRE VOLVO-EJER
TAK FORDI DU VALGTE VOLVO!
Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i din Volvo. Bilen
er konstrueret med din og dine passagerers sikkerhed og komfort for øje. Volvo er en af verdens sikreste personbiler. Den er
konstrueret med henblik på at overholde de gældende sikkerheds- og miljøkrav.
For at øge din køreglæde anbefaler vi, at du gør dig fortrolig
med udstyret, anvisningerne og vedligeholdelsesoplysningerne
i denne instruktionsbog.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 2
Indhold
00 01 02
00 Indledning
01 Sikkerhed
Vigtige oplysninger...................................... 8
Volvo og miljøet........................................ 11
Sikkerhedsseler.........................................
Airbag-systemet........................................
Airbags (SRS)............................................
Til- og frakobling af airbag (SRS)*.............
Sideairbag (SIPS-bag)...............................
Beskyttelsesgardin (IC).............................
WHIPS.......................................................
Hvornår udløses systemet........................
Kollisionsstatus.........................................
Børnesikkerhed.........................................
16
19
20
22
24
26
27
29
30
31
02 Instrumenter, kontakter og
reguleringsanordninger
Oversigt over venstrestyret bil..................
Oversigt over højrestyret bil......................
Betjeningspanel på førerens dør...............
Kombinationsinstrument...........................
Kontrol- og advarselssymboler.................
Informationsdisplay...................................
Stikkontakt................................................
Belysningspanel........................................
Venstre kontaktarm...................................
Højre kontaktarm......................................
Fartpilot*....................................................
Knapper på rattet*.....................................
Ratindstilling, advarselsblinklys................
Parkeringsbremse.....................................
Elektriske rudetræk...................................
Sidespejle..................................................
Elbetjent taglem*.......................................
Personlige indstillinger..............................
38
40
42
43
44
48
50
51
54
57
59
61
62
63
64
66
70
71
HomeLinkŸ EU*......................................... 74
2
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 3
Indhold
03 04 05
03 Klima
Generelt om klimaet..................................
Manuelt klimaanlæg, AC...........................
Elektronisk klimaanlæg, ECC*..................
Luftfordeling..............................................
Brændstofdrevet motor- og kabinevarmer*...........................................................
Brændstofdrevet ekstravarmer* (diesel). . .
80
82
84
87
88
91
04 Interiør
05 Lås og alarm
Forsæder................................................... 94
Kabinebelysning........................................ 96
Opbevaringssteder i kabinen.................... 98
Bagsæde................................................. 102
Bagagerum............................................. 104
Fjernbetjening med nøgleblad................
Privatlåsning*..........................................
Låsepunkter............................................
Keyless drive*..........................................
Batteri i fjernbetjening.............................
Låsning og oplåsning..............................
Børnesikkerhedslås.................................
Alarm*......................................................
108
111
112
113
116
117
120
121
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
3
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 4
Indhold
06 07 08
4
06 Start og kørsel
07 Hjul og dæk
Generelt.................................................. 126
Brændstofpåfyldning.............................. 128
Start af motor.......................................... 129
Start af motor – Flexifuel......................... 131
Keyless drive*.......................................... 133
Manuel gearkasse................................... 134
Automatgearkasse.................................. 136
Firehjulstræk........................................... 140
Bremsesystemet..................................... 141
DSTC - Stabilitets- og traktionssikringssystem*....................................................... 143
Parkeringshjælp*..................................... 145
BLIS* - Blind Spot Information System... 147
Bugsering og bjergning........................... 150
Starthjælp................................................ 152
Kørsel med anhænger............................. 153
Trækanordning*...................................... 155
Delelig trækkrog*.................................... 157
Lastning.................................................. 161
Tilpasning af lyskegle.............................. 162
Generelt..................................................
Tryk i dæk...............................................
Advarselstrekant* og reservehjul............
Skift af hjul..............................................
Midlertidig dæklapning*..........................
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
08 Vedligeholdelse
166
170
173
176
178
Rengøring................................................ 184
Udbedring af lakskader........................... 187
Rustbeskyttelse...................................... 188
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 5
Indhold
09 10 11
09 Vedligeholdelse og service
Volvo-service..........................................
Egen vedligeholdelse..............................
Motorhjelm og motorrum........................
Olier og væsker.......................................
Viskerblade.............................................
Batteri......................................................
Udskiftning af pærer...............................
Sikringer..................................................
10 Infotainment
192
193
194
195
200
201
203
210
11 Specifikationer
Generelt..................................................
Audiofunktioner.......................................
Radiofunktioner.......................................
Cd-funktioner..........................................
Menustruktur – lydanlægget...................
Telefonfunktioner*...................................
Menustruktur – telefon*...........................
Bluetooth handsfree*..............................
220
221
225
230
232
233
240
243
Typebetegnelse.......................................
Mål og vægt............................................
Motorspecifikationer...............................
Motorolie.................................................
Væsker og smøremidler..........................
Brændstof...............................................
Katalysator..............................................
Elektrisk anlæg........................................
Typegodkendelse....................................
250
252
254
256
260
263
268
269
271
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
5
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 6
Indhold
12
12 Alfabetisk stikordsregister
Alfabetisk stikordsregister...................... 272
6
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 7
Indhold
7
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 8
Indledning
Vigtige oplysninger
Læsning af instruktionsbogen
Ekstraudstyr
Indledning
Alle typer ekstraudstyr/tilbehør markeres med
en asterisk .
En god måde at lære sin nye bil at kende er at
læse instruktionsbogen, helt inden den første
tur i bilen. Derved får du mulighed for at stifte
bekendtskab med nye funktioner, får råd om,
hvordan du bedst håndterer bilen i forskellige
situationer, og lærer at gøre brug af alle bilens
finesser på bedst mulig måde. Vær opmærksom på de sikkerhedsanvisninger, der gives i
bogen.
Det udstyr, der beskrives i instruktionsbogen,
findes ikke i alle biler. Ud over standardudstyret beskrives også valgfrit udstyr (fabriksmonteret udstyr) og andet tilbehør (eftermonteret
ekstraudstyr). Hvis du er i tvivl om, hvad der er
standardudstyr, ekstraudstyr/tilbehør, bedes
du kontakte din Volvo-forhandler.
Udbuddet af ekstraudstyr/tilbehør til de forskellige bilmodeller varierer alt efter marked.
Størsteparten af ekstraudstyr er fabriksmonteret og kan ikke eftermonteres, tilbehør monteres bagefter.
Kontakt din autoriserede Volvo-forhandler for
mere information.
Særlige tekster
ADVARSEL
Advarselstekster oplyser om risiko for personskade.
VIGTIGT
Volvos biler er forskelligt udstyret, idet de er
tilpasset forskellige markeders behov samt
nationale og lokale love og bestemmelser.
Vigtigt-tekster oplyser om risiko for materielle skader.
Specifikationer, konstruktionsoplysninger og
illustrationer i instruktionsbogen er ikke bindende. Vi forbeholder os ret til at foretage
ændringer uden varsel.
OBS-tekster giver råd eller tips, der gør det
lettere at bruge f.eks. finesser og funktioner.
OBS
© Volvo Car Corporation
Fodnote
Visse oplysninger i instruktionsbogen gives i en
fodnote nederst på siden. Disse oplysninger er
8
et tillæg til den tekst, de henviser til via nummeret. Hvis fodnoten vedrører tekst i en tabel,
bruges bogstaver i stedet for tal som henvisning.
Meddelelsestekster
I bilen findes der displayer til visning af meddelelsestekster. Disse meddelelsestekster
markeres i instruktionsbogen ved, at teksten er
lidt større og farvet grå. Eksempler på dette
findes i menu- og meddelelsestekster på informationsdisplayet (f.eks. Lydindstillinger).
Mærkater
I bilen er der forskellige typer mærkater, som
skal formidle vigtig information på en enkel og
tydelig måde. Mærkaterne findes i bilen i følgende faldende grad af advarsel/information.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 9
Indledning
Vigtige oplysninger
Information
G031593
Risiko for skade på ejendom
G031592
Advarsel for personskade
G031590
Sorte ISO-symboler på gult advarselsfelt, hvid
tekst/billede på sort meddelelsesfelt. Farlig
situation der, hvis den ikke undgås, kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald.
Hvide ISO-symboler på sort symbolfelt, hvid
tekst/billede på sort meddelelsesfelt. Hvis der
kræves farve, skal mærkaten være blå. Farlig
situation der, hvis den ikke undgås, kan medføre mindre eller begrænsede skader på ejendom.
Hvide ISO-symboler og hvid tekst/billede på
sort meddelelsesfelt.
Procedurelister
Procedurer, der omfatter ting, der skal gøres i
en bestemt rækkefølge, er i instruktionsbogen
forsynet med numre.
9
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 10
Indledning
Vigtige oplysninger
Når en anvisning med flere trin ledsages af
en serie illustrationer, har hvert trin samme
nummer som den tilsvarende illustration.
Nummererede lister med bogstaver forekommer ved serier af illustrationer, hvor
den indbyrdes rækkefølge af anvisningerne ikke er relevant.
Der er nummererede og unummererede
pile. De bruges til at illustrere en bevægelse.
Hvis en anvisning med flere trin ikke ledsages
af en serie illustrationer, er de enkelte trin nummereret på normal vis.
Positionslister
På oversigtsbilleder, hvor forskellige dele
udpeges, benyttes røde cirkler med et tal
indeni. Tallet gentages på den positionsliste, der findes i tilslutning til illustrationen,
der viser genstanden.
Punktlister
Når der forekommer en opremsning i instruktionsbogen, benyttes en punktliste.
Eksempel:
•
•
Kølevæske
Motorolie
Fortsættelse følger
`` Dette symbol er placeret længst nede til
højre, når et afsnit fortsætter på næste opslag.
10
Indlæsning af data
Tilbehør og ekstraudstyr
En eller flere computere i din Volvo kan indlæse
detaljerede oplysninger. Disse data, der er
beregnet til brug i forskningsøjemed for at videreudvikle sikkerheden samt til diagnosticering
af fejl i visse af bilens systemer, kan indeholde
oplysninger såsom førerens og passagerernes
brug af sikkerhedsseler, oplysninger om funktionen af bilens forskellige systemer og moduler samt status af motor, gasreguleringsspjæld,
styretøj, bremser og andre systemer. Disse
oplysninger kan omfatte førerens måde at køre
bilen på. Det kan f.eks. dreje sig om data om
kørselshastighed, brug af bremsepedal eller
speeder samt ratudslag. Sidstnævnte data kan
gemmes i en begrænset tid, mens bilen kører,
og derefter under forløbet af en kollision eller i
situationer, hvor bilen lige undgår uheld. Volvo
Car Corporation vil ikke medvirke til udlevering
af de lagrede oplysninger uden samtykke.
Volvo Car Corporation kan dog tvinges til at
udlevere oplysningerne som følge af national
lovgivning. I øvrigt kan Volvo Car Corporation
og de autoriserede værksteder læse og bruge
oplysningerne.
Forkert tilslutning og montering af ekstraudstyr
kan påvirke bilens elektroniske system negativt. Noget tilbehør fungerer kun, når den tilknyttede software er programmeret ind i bilens
computersystem. Kontakt derfor altid et autoriseret Volvo-værksted, inden ekstraudstyr,
som tilsluttes eller påvirker det elektriske
system, monteres.
Information på internet
På www.volvocars.com findes yderligere information vedrørende din bil.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 11
Indledning
Volvo og miljøet
G000000
Volvo Car Corporations miljøfilosofi
Omsorg for miljøet er en af Volvo Car Corporations kerneværdier, som styrer al aktivitet. Vi
er også overbevist om, at vores kunder deler
vores omtanke for miljøet.
Samtlige Volvo-modeller har EPI (Environmental Product Information) varedeklaration. Deraf
fremgår det, hvordan miljøet påvirkes i hele
bilens livscyklus.
Som fører er det muligt at påvirke brændstofforbruget. Flere oplysninger kan findes under
overskriften Tag hensyn til miljøet.
En Volvo opfylder strenge internationale miljøkrav og er desuden fremstillet på en af verdens
mest ressourceeffektive og reneste fabrikker.
Volvo Car Corporation har et globalt ISO-certifikat, der inkluderer miljøstandarden ISO
14001, omfattende alle fabrikker og flere af
vore andre enheder. Vi stiller også krav til vores
samarbejdspartneres måde at arbejde systematisk med miljørelaterede spørgsmål.
Du kan lære mere herom på
www.volvocars.com/EPI.
Din Volvo er fremstillet efter konceptet "Ren
indefra og ud" – et koncept, der omfatter et rent
kabinemiljø samt højeffektiv rensning af
udstødningsgassen. I mange tilfælde ligger
udstødningsudslippet langt under gældende
normer.
Brændstofforbrug
Volvo-biler har et konkurrencedygtigt brændstofforbrug i deres respektive klasser. Jo lavere
brændstofforbruget er, des lavere er udslippet
af drivhusgassen kuldioxid.
Effektiv udstødningsrensning
Ren luft i kabinen
Kabinefiltret forhindrer, at der trænger støv og
pollen ind i kabinen gennem luftindtaget.
11
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 12
Indledning
Volvo og miljøet
Et avanceret luftkvalitetssystem, IAQS* (Interior Air Quality System), sikrer, at den indstrømmende luft er renere end luften uden for i
trafikken.
Systemet består af en elektronisk sensor og et
kulfilter. Den indstrømmende luft overvåges
kontinuerligt, og hvis indholdet af visse sundhedsskadelige gasser, f.eks. kulilte, bliver for
højt, lukkes luftindtaget. En sådan situation kan
f.eks. opstå i tæt trafik, bilkøer eller tunneller.
Kulfiltret forhindrer indstrømning af kvælstofilte, troposfærisk ozon og kulbrinter.
Tekstilstandard
Interiøret i en Volvo er udformet med henblik på
at være sundt og behageligt, selv for kontaktallergikere og astmatikere. Der er lagt særlig
stor vægt på at vælge miljøtilpassede materialer. Dermed opfylder de også kravene i standarden Öko-Tex 100 1, et stort fremskridt hen
imod et sundere kabinemiljø.
Øko-Tex-certificeringen omfatter for eksempel
sikkerhedsseler, måtter og stoffer. Læderet i
indtrækket er kromfrit garvet med vækststoffer
og opfylder certificeringskravene.
Volvos værksteder og miljøet
Gennem regelmæssig vedligeholdelse skaber
du forudsætninger for lang levetid og lavt
1
12
brændstofforbrug for bilen. På den måde
bidrager du til et renere miljø. Når Volvos værksteder bliver betroet at servicere og vedligeholde bilen, indgår den i vores system. Vi stiller
krav til, hvordan vores værkstedslokaler skal
udformes for at undgå spild og udslip til miljøet.
Personalet på Volvos værksteder har den viden
og de værktøjer, som er nødvendige for
omsorg for miljøet.
•
Kør blødt og undgå kraftige opbremsninger.
•
Kør i det højest mulige gear. Lavere
omdrejningshastighed giver lavere brændstofforbrug.
•
•
Brug motorbremsning ved opbremsning.
Tag hensyn til miljøet
•
Håndtér miljøskadeligt affald, f.eks. batterier og olie, på en miljøtilpasset måde. Hvis
du er i tvivl om, hvordan denne type affald
skal deponeres, bør du rådføre dig med et
autoriseret Volvo-værksted.
•
Sørg for regelmæssig vedligeholdelse af
bilen.
•
Høj hastighed øger brændstofforbruget
væsentligt på grund af større luftmodstand. Ved en fordobling af hastigheden
øges luftmodstanden 4-foldigt.
Du kan let selv bidrage til at skåne miljøet ved
f.eks. at køre økonomisk og ved at udføre service og vedligeholde bilen efter anvisningerne
i instruktionsbogen.
Nedenfor følger nogle råd om, hvordan man
tager hensyn til miljøet (flere råd om miljøet og
økonomisk kørsel kan findes på side 126):
•
Reducér brændstofforbruget ved at vælge
ECO-dæktryk, se side 170.
•
Taglast og skiboks giver større luftmodstand og øger brændstofforbruget. Fjern
dem umiddelbart efter brug.
•
Tøm bilen for unødvendige ting. Jo større
belastning, des højere brændstofforbrug.
•
Hvis bilen har motorvarmer, bør den altid
bruges inden koldstart. Det reducerer
brændstofforbruget og mindsker udslippet.
Mere information kan findes på www.oekotex.com
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Undgå at køre i tomgang. Overhold de
lokale bestemmelser. Sluk for motoren ved
længere ventetid.
Ved at følge disse råd kan brændstofforbruget
sænkes, uden at hverken køretiden forlænges,
eller køreglæden mindskes. Du skåner bilen,
sparer penge og mindsker ressourceforbruget.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 13
Indledning
13
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 14
Sikkerhedsseler.......................................................................................
Airbag-systemet......................................................................................
Airbags (SRS)..........................................................................................
Til- og frakobling af airbag (SRS)*...........................................................
Sideairbag (SIPS-bag).............................................................................
Beskyttelsesgardin (IC)...........................................................................
WHIPS.....................................................................................................
Hvornår udløses systemet......................................................................
Kollisionsstatus.......................................................................................
Børnesikkerhed.......................................................................................
14
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
16
19
20
22
24
26
27
29
30
31
G020871
S40; 7; 3
evastarck
S40; 7; 3
evastarck
SIKKERHED
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 15
01
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 16
01 Sikkerhed
Sikkerhedsseler
01
Generelle oplysninger
Sådan udløses sikkerhedsselen
±
Tryk på den røde knap i spændet, og lad
derefter rullen trække sikkerhedsselen ind.
Hvis den ikke rulles helt ind, bør sikkerhedsselen føres ind med hånden, så den
ikke hænger løs.
Sikkerhedsselen spærres og kan ikke trækkes
ud:
G020104
•
•
•
Strækning af hoftesele. Selen skal være lavt placeret.
En opbremsning kan få alvorlige følger, hvis
sikkerhedsselen ikke er i brug. Kontrollér derfor, at alle passagerer har spændt sikkerhedsselen. For at sikkerhedsselen kan yde maksimal beskyttelse, er det vigtigt, at den ligger
godt an mod kroppen. Hæld ikke ryglænet for
langt bagud. Sikkerhedsselen er beregnet til
brug i normal siddestilling.
Sådan spændes sikkerhedsselen
±
16
Træk langsomt sikkerhedsselen ud, og
spænd den ved at skyde låsetungen ned i
spændet. Et højt klik angiver, at sikkerhedsselen er spændt.
hvis den trækkes for hurtigt ud
ved bremsning og acceleration
hvis bilen hælder kraftigt.
Tænk på at
•
undlad at bruge clips eller andet, der forhindrer sikkerhedsselen i at sidde rigtigt
•
sikkerhedsselen må ikke være snoet eller
vredet
•
•
hofteselen skal sidde lavt (ikke over maven)
stræk hofteselen over hoften ved at trække
i diagonalselen, som vist på illustrationen.
ADVARSEL
Sikkerhedsselen og airbaggen fungerer
sammen. Hvis sikkerhedsselen ikke er i brug
eller bruges forkert, kan dette påvirke airbaggens effekt i tilfælde af en kollision.
ADVARSEL
Hver sikkerhedssele er kun beregnet til én
person.
ADVARSEL
Man bør aldrig selv ændre eller reparere sikkerhedsselen. Kontakt et autoriseret Volvoværksted. Hvis sikkerhedsselen har været
udsat for kraftig belastning, f.eks. i forbindelse med en kollision, skal hele sikkerhedsselen udskiftes. En del af sikkerhedsselen beskyttende egenskaber kan være
gået tabt, selv om den forekommer at være
ubeskadiget. Sikkerhedsselen bør også
udskiftes, hvis den er slidt eller beskadiget.
Den nye sikkerhedssele skal være typegodkendt og beregnet til samme plads som den
gamle sikkerhedssele.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 17
01 Sikkerhed
Sikkerhedsseler
Sikkerhedssele og graviditet
lerne). Der skal stræbes efter størst mulig
afstand mellem maven og rattet.
•
Oplysning om, hvilke sikkerhedsseler der
bruges på bagsædet. Der vises en meddelelse på informationsdisplayet ved brug
af sikkerhedsselerne eller åbning af bagdørene. Meddelelsen slettes automatisk
efter ca. 30 sekunder, men kan også fjernes manuelt ved at trykke på READ-knappen.
•
Påmindelse om, at en sikkerhedssele på
bagsædet er taget af under kørslen.
Påmindelsen gives i form af en meddelelse
på informationsdisplayet kombineret med
lyd- og lyssignaler. Påmindelsen ophører,
når sikkerhedsselen er taget på igen, men
kan også bekræftes manuelt med et tryk på
READ-knappen.
Sikkerhedsselen skal altid anvendes under
graviditet. Men det er vigtigt, at den anvendes
på rette måde. Sikkerhedsselen skal ligge tæt
mod skulderen, med den diagonale del mellem
brysterne og mod siden af maven. Hoftedelen
af sikkerhedsselen skal ligge plant mod siden
af lårene og så lavt under maven som muligt –
den må aldrig kunne glide op. Sikkerhedsselen
skal befinde sig så tæt mod kroppen som
muligt uden unødvendigt spillerum. Kontrollér
også, at den ikke er snoet.
I takt med at graviditeten skrider frem, skal en
gravid fører indstille sædet og rattet således, at
hun har fuld kontrol over bilen (hvilket indebærer, at man let skal kunne nå rattet og peda-
G018084
G020105
Påmindelse om sikkerhedssele
Passagerer uden sele bliver gennem hørbar og
lyspåmindelse påmindet om at tage sikkerhedssele på. Den hørbare påmindelse er
hastighedsafhængig og i nogle tilfælde tidsafhængig. Lyspåmindelse findes i loftskonsollen
og i kombinationsinstrumentet.
01
Meddelelsen på informationsdisplayet, som
viser hvilke sikkerhedsseler, der bruges, er altid
tilgængelig. Man får lagrede meddelelser at se
ved at trykke på READ-knappen.
Visse markeder
Hvis føreren ikke har sin sikkerhedssele på, bliver han med lyd- og lyssignaler mindet om at
tage selen på. Ved lav hastighed gives lydpåmindelsen de første seks sekunder.
Barnestole omfattes ikke af systemet til påmindelse om sikkerhedssele.
Bagsæde
Påmindelse om sikkerhedssele i bagsædet har
to delfunktioner:
``
17
S40; 7; 3
evastarck
01 Sikkerhed
01
Sikkerhedsseler
Selestrammere
Alle sikkerhedsseler er forsynet med selestrammer. En mekanisme i selestrammeren
strækker sikkerhedsselen i tilfælde af en tilstrækkelig kraftig kollision. Sikkerhedsselen
fastholder dermed personen mere effektivt.
18
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 18
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 19
01 Sikkerhed
Airbag-systemet
Advarselssymbol på
kombinationsinstrumentet
01
Sammen med advarselssymbolet
vises, om nødvendigt, en meddelelse på displayet. Hvis advarselssymbolet er defekt, tændes advarselstrekanten, og meddelelsen
SRS-AIRBAG SERVICE
PÅKRÆVET eller SRS-AIRBAG
SERVICE STRAKS vises på displayet. Kontakt snarest muligt et
autoriseret Volvo-værksted.
G029041
ADVARSEL
Airbag-systemet 1 overvåges konstant af
systemets styreenhed. Når startnøglen drejes
til I, II eller III, tændes advarselssymbolet i
kombinationsinstrumentet. Symbolet slukkes
efter ca. 6 sekunder, hvis der ikke er nogen fejl
i Airbag-systemet1.
1
Hvis advarselssymbolet for Airbag-systemet bliver ved med at være tændt eller tændes under kørslen, er det et tegn på, at
Airbag-systemet ikke fungerer fuldt ud.
Symbolet kan angive en fejl i sele-, SIPS-,
SRS- eller IC-systemet. Kontakt snarest
muligt et autoriseret Volvo-værksted.
Inkluderer SRS og selestrammere, SIPS og IC.
19
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 20
01 Sikkerhed
01
Airbags (SRS)
SRS-systemet, venstrestyret bil
Systemet består af airbags og sensorer. Ved en
tilstrækkelig kraftig kollision reagerer sensorer,
og airbaggen(e) pustes op, samtidig med at
de(n) bliver varm(e). For at dæmpe stødet mod
airbaggen tømmes den igen, når den presses
sammen. I forbindelse hermed udvikles der en
del røg i bilen, hvilket er helt normalt. Hele forløbet med oppustning og tømning af airbaggen
sker på nogle få tiendedele af et sekund.
ADVARSEL
Reparation må kun udføres af et autoriseret
Volvo-værksted. Indgreb i airbag-systemet
kan forårsage forkert funktion og få alvorlige
personskader til følge.
20
G020113
G020110
G020111
Airbag-systemet
SRS-systemet, højrestyret bil
OBS
Sensorerne reagerer forskelligt, alt efter kollisionsforløbet samt om sikkerhedsselen på
førersædet eller passagersædet foran er i
brug eller ej.
Der kan derfor opstå ulykkessituationer,
hvor kun én (eller ingen) af airbaggene udløses. Airbag-systemet beregner den kollisionskraft, som bilen udsættes for, og tilpasses herefter, således at én eller flere airbags
udløses.
Også airbaggenes kapacitet tilpasses efter
den kollisionskraft, som bilen udsættes for.
Placering af airbag i passagersiden, venstrestyret
hhv. højrestyret bil.
ADVARSEL
Der må ikke anbringes genstande foran eller
oven på instrumentpanelet, hvor passagerpladsens airbag befinder sig.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 21
01 Sikkerhed
Airbags (SRS)
Airbag (SRS) i førersiden
Airbag (SRS) i passagersiden
01
ADVARSEL
Hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet, må man
aldrig anbringe et barn i barnestol eller på
barnepude på forsædet.2
Lad aldrig et barn stå eller sidde foran passagersædet. Personer der er mindre end
140 cm, må aldrig sidde på passagerpladsen, hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet.
Som supplement til sikkerhedsselen i førersiden er bilen forsynet med en airbag, SRS (Supplemental Restraint System). Denne airbag er
monteret sammenfoldet midt i rattet. Rattet er
mærket SRS AIRBAG.
G020109
G020108
Medmindre ovenstående nøje følges, risikerer man at barnet bringes i livsfare.
Som supplement til sikkerhedsselen i førersiden er bilen forsynet med en airbag 1, som
ligger sammenfoldet i et rum over handskerummet Panelet er mærket SRS AIRBAG.
Sikkerhedsselen og airbaggen fungerer
sammen. Hvis sikkerhedsselen ikke er i brug
eller bruges forkert, kan dette påvirke airbaggens effekt i tilfælde af en kollision.
1
2
For ikke at komme til skade, hvis airbaggen
udløses, skal passageren sidde så oprejst
som muligt, med fødderne på gulvet og ryggen mod ryglænet. Sikkerhedsselen skal
være spændt.
G032243
ADVARSEL
ADVARSEL
Placering af airbag-skilt på passagersiden foran.
Ikke alle biler har airbag (SRS) på passagersiden. Den kan være fravalgt, da bilen blev købt.
Nærmere oplysninger om tilkoblet/frakoblet airbag (SRS) fremgår af side 22.
21
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 22
01 Sikkerhed
Til- og frakobling af airbag (SRS)*
Lukning med nøgle - PACOS
ADVARSEL
Generelle oplysninger
Hvis airbaggen er tilkoblet og symbolet
Airbaggen (SRS) på passagerpladsen i forsædet kan frakobles, hvis bilen er udstyret med en
omskifter for PACOS. For information om,
hvordan tilkobling/frakobling sker, se under
overskriften Til- og frakobling.
i loftskonsollen er tændt, må man
aldrig anbringe et barn i barnestol eller på
barnepude på forsædet. Hvis ovenstående
ikke følges, kan barnet komme i livsfare.
Lukning med nøgle/omskifter
Omskifteren til airbaggen på passagerpladsen
(PACOS) befinder sig på gavlen af instrumentpanelet i passagersiden og er tilgængelig, når
døren åbnes (se under overskriften Omskifter
for – PACOS nedenfor). Kontrollér, at afbryderen står i den ønskede stilling. Volvo anbefaler,
at nøglebladet bruges til at ændre stilling.
ADVARSEL
Lad ikke nogen passager sidde på passagerpladsen, hvis tekstmeddelelsen på loftspanelet viser, at airbaggen (SRS) er frakoblet, samtidig med at advarselssymbolet
for Airbag-systemet vises på kombinationsinstrumentet. Dette tyder på, at der er
opstået en alvorlig fejl. Kontakt snarest
muligt et autoriseret Volvo-værksted.
For information om nøglebladet, se side 109.
ADVARSEL
Medmindre ovenstående nøje følges, kan
det medføre livsfare.
ADVARSEL
Hvis bilen er forsynet med airbag (SRS) på
passagerpladsen foran, men ikke har
omskifter (PACOS), er airbaggen altid tilkoblet.
22
Til- og frakobling
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G019800
01
Omskifterens placering.
Airbaggen er tilkoblet. Med omskifteren i
denne stilling må en passager, der er over
140 cm høj, sidde på den forreste passagerplads, men aldrig et barn i en barnestol
eller på en barnepude.
Airbaggen er frakoblet. Med omskifteren i
denne stilling må et barn sidde på den forreste passagerplads i en barnestol eller på
en barnepude, men ikke personer, der er
højere end 140 cm.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 23
01 Sikkerhed
Til- og frakobling af airbag (SRS)*
ADVARSEL
01
Besked
Tilkoblet airbag (passagerpladsen):
Der må aldrig anbringes et barn i barnestol
eller på barnepude på forsæde-passagerpladsen, når denne airbag er tilkoblet. Dette
gælder alle personer, der er mindre end
140 cm.
2
Frakoblet airbag (passagerplads):
G018082
Medmindre ovenstående nøje følges, kan
det medføre livsfare.
G018083
Personer der er højere end 140 cm, må
aldrig sidde på passagerpladsen, når airbaggen er frakoblet.
Indikering der viser, at passagerpladsens airbag
(SRS) er frakoblet.
En tekstmeddelelse og et symbol på loftspanelet viser, at passagerpladsens airbag (SRS)
er frakoblet (se foregående illustration).
Indikering der viser, at passagerpladsens airbag
(SRS) er tilkoblet.
Et advarselssymbol i loftspanelet indikerer, at
airbaggen (SRS) på forsædepassagerpladsen
er tilkoblet (se foregående illustration).
OBS
Når fjernbetjeningen sættes i tændingsstilling II eller III, vises advarselssymbolet for
airbaggen i kombinationsinstrumentet i ca.
6 sekunder, se side 19.
Derefter tændes indikeringen i loftskonsollen, som viser korrekt status for passagerpladsens airbag. For mere information om
de forskellige tændingspositioner, se
side 129.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
23
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 24
01 Sikkerhed
Sideairbag (SIPS-bag)
01
Sideairbag – SIPS-bag
ADVARSEL
Reparation må kun udføres af et autoriseret
Volvo-værksted.
Indgreb i SIPS-bagsystemet kan forårsage
funktionsfejl og få alvorlige personskader til
følge.
Der kan anbringes en barnestol/barnepude på
forsædet, forudsat at bilen ikke har en tilkoblet 1 airbag i passagersiden.
SIPS-bag
Sideairbaggenes placering.
Ved en sidekollision fordeles en stor del af kollisionskraften af SIPS (Side Impact Protection
System) til vanger, stolper, gulv, loft og andre
dele af karosseriet. Sideairbaggene på forsæderne beskytter brystkassen og udgør en vigtig
del af SIPS. Sideairbaggen befinder sig i forsædets rygramme.
ADVARSEL
Brug kun sædeovertræk, der er godkendt af
Volvo. Andre overtræk kan hindre sideairbaggenes funktion.
Førerplads, venstrestyret bil.
ADVARSEL
Sideairbaggene er et supplement til sikkerhedsselen. Brug altid sikkerhedsselen.
Barnestol og sideairbag
Barnestolens eller barnepudens beskyttelsesegenskaber påvirkes ikke negativt af sideairbaggen.
1
24
G025315
G020118
ADVARSEL
Der må ikke anbringes genstande i området
mellem sædets yderside og dørpanelet, da
dette område kan påvirkes af sideairbaggen.
Nærmere oplysninger om tilkoblet/frakoblet airbag (SRS), se side 22.
SIPS-bag-systemet består af sideairbags og
sensorer. Ved en tilstrækkeligt kraftig kollision
reagerer sensorer, og sideairbaggen pustes
op. Airbaggen pustes op mellem den kørende
og dørpanelet og dæmper dermed stødet for
den kørende i kollisionsøjeblikket. Når airbaggen presses sammen under kollisionen, tømmes den. Normalt pustes kun sideairbaggen i
airbagsiden op.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 25
01 Sikkerhed
01
G025316
Sideairbag (SIPS-bag)
G032246
Passagerplads, venstrestyret bil.
Placering af airbag-skilt på førersiden foran, venstrestyret bil.
25
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 26
01 Sikkerhed
01
Beskyttelsesgardin (IC)
G015265
Egenskaber
Gardinairbaggene IC (Inflatable Curtain) er et
supplement til SIPS og airbaggene. De er monteret langs begge sider af loftet og beskytter
alle bilens yderpladser. Ved en tilstrækkeligt
kraftig kollision reagerer sensorer, og gardinairbaggen pustes op. Gardinairbaggen bidrager til at beskytte førerens og passagerernes
hoveder mod at slå mod bilens inderside ved
en kollision.
26
ADVARSEL
Der må aldrig hænges eller fastgøres tungere genstande i håndtagene i loftet. Krogen er kun beregnet til let overtøj - ikke til
hårde genstande, som f.eks. paraplyer.
Der bør ikke skrues eller monteres noget i
loftet, på dørstolperne eller sidepanelerne. I
givet fald opnår man muligvis ikke den tilsigtede beskyttelse. Kun originale Volvodele, der er godkendt til anbringelse disse
steder, må bruges.
ADVARSEL
Bilen må ikke lastes højere end 50 mm
under overkanten af sideruderne. I modsat
fald kan beskyttelsesvirkningen af gardinairbaggene, der er skjult i loftet, gå tabt.
ADVARSEL
Beskyttelsesgardinet er et supplement til
sikkerhedsselen.
Brug altid sikkerhedsselen.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 27
01 Sikkerhed
WHIPS
01
G020347
Beskyttelse mod piskesmældsskader – WHIPS
WHIPS-systemet (Whiplash Protection
System) består af et energiabsorberende
ryglæn og en til systemet tilpasset nakkestøtte
i forsæderne. Systemet aktiveres i tilfælde af
påkørsel bagfra, hvor kollisionsvinklen, hastigheden og det påkørende køretøjs egenskaber
har indvirkning på effekten.
Sædets egenskaber
Når WHIPS-systemet aktiveres, vippes forsædernes ryglæn bagud, hvorved siddestillingen
for føreren og forsædepassageren ændres. På
denne måde mindskes risikoen for piskesmældsskader (whiplash).
WHIPS-systemet er et supplement til sikkerhedsselen. Brug altid sikkerhedsselen.
Barnestolens eller barnepudens beskyttelsesegenskaber påvirkes ikke negativt af WHIPSsystemet.
Korrekt siddestilling
ADVARSEL
ADVARSEL
WHIPS-systemet og barnestol/
barnepude
Foretag aldrig ændringer eller reparationer
af sædet eller selve WHIPS-systemet. Kontakt et autoriseret Volvo-værksted.
For at opnå optimal beskyttelse skal føreren og
forsædepassageren sidde midt på sædet med
så lille afstand som muligt mellem nakkestøtten
og hovedet.
``
27
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 28
01 Sikkerhed
01
WHIPS
WHIPS-systemets funktion må ikke
hindres
ADVARSEL
Hvis sædet har været udsat for en kraftig
belastning, f.eks. i forbindelse med en
påkørsel bagfra, skal WHIPS-systemet kontrolleres af et autoriseret Volvo-værksted.
Nogle af WHIPS-systemets beskyttende
egenskaber kan være gået tabt, selv om
sædet tilsyneladende er ubeskadiget.
G020125
G020126
Kontakt et autoriseret Volvo-værksted for at
få kontrolleret systemet, selv efter mindre
påkørsler bagfra.
ADVARSEL
ADVARSEL
Undgå at placere kasselignende genstande
på en sådan måde, at de klemmes fast mellem bagsædets sædehynde og forsædets
ryglæn. WHIPS-systemets funktion må ikke
hindres.
28
Hvis et bagsæderyglæn er slået ned, skal
det tilsvarende forsæde flyttes frem, så det
ikke har kontakt med det nedfoldede
ryglæn.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 29
01 Sikkerhed
Hvornår udløses systemet
01
Aktivering af systemet
System
Aktiveres
Selestrammere forsæde
Ved frontal- og/eller sidekollision og/eller kollision bagfra
Selestrammere bagsæde yderplads
Ved frontalkollision
Airbags (SRS)
Ved frontalkollision A
Sideairbags SIPS
Ved sidekollisionA
Beskyttelsesgardin IC
Ved sidekollisionA
Piskesmældsbeskyttelse, WHIPS
Ved påkørsel bagfra
A
Ved et sammenstød kan bilen blive kraftigt deformeret, uden at airbaggene udløses. En række faktorer, bl.a. kollisionsgenstandens stivhed og vægt, kørselshastigheden, kollisionsvinklen m.m., har
indvirkning på, hvordan bilens forskellige sikkerhedssystemer aktiveres.
Hvis airbaggene er udløst, anbefales følgende
fremgangsmåde:
•
Få bilen bjerget til et autoriseret Volvoværksted. Kør ikke med udløste airbags.
•
Lad et autoriseret Volvo-værksted tage sig
af udskiftning af dele i bilens sikkerhedssystem.
•
Søg altid læge.
OBS
ADVARSEL
Airbag-systemets styreenhed befinder sig i
midterkonsollen. Hvis midterkonsollen er
blevet gennemblødt af vand eller en anden
væske, skal batteriledningerne frakobles.
Forsøg ikke at starte bilen, da airbaggene i
så fald kan udløses. Få bilen bjerget til et
autoriseret Volvo-værksted.
ADVARSEL
Kør aldrig med udløste airbags. Det kan
vanskeliggøre styringen af bilen. Også
andre sikkerhedssystemer kan være beskadiget. Den røg og det støv, som dannes ved
udløsning af airbaggene, kan ved intensiv
eksponering forårsage hud- og øjenirritationer/øjenskader. Hvis der opstår gener,
vaskes med koldt vand. Det hurtige udløsningsforløb kan også, kombineret med airbaggens materiale, give friktions- og brandskader på huden.
SRS-, SIPS-, IC-, og selesystemet udløses
kun én gang ved en kollision.
29
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 30
01 Sikkerhed
01
Kollisionsstatus
Håndtering efter kollision
Hvis alt ser ud til at være normalt, og det er
kontrolleret, at der ikke er nogen brændstoflækage, kan der gøres startforsøg.
G029042
Tag først startnøglen ud, og sæt den i igen.
Bilens elektronik forsøger nu at foretage tilbagestilling til normal status. Forsøg derefter at
starte bilen. Hvis KOLLISIONSFUNKT. SE
INSTRUKT.BOG stadig vises på displayet, må
bilen ikke køres eller bugseres. Skjulte skader
kan gøre bilen umulig at manøvrere under kørslen, selvom den lader til at kunne køres.
Hvis bilen har været udsat for en kollision, vises
teksten KOLLISIONSFUNKT. SE
INSTRUKT.BOG muligvis på informationsdisplayet. Det betyder, at bilen har nedsat funktion. Kollisionsfunktion er en beskyttelse, der
træder i kraft, hvis kollisionen kan have beskadiget en vigtig funktion i bilen, f.eks. brændstofledninger, sensorer for et beskyttelsessystem eller bremsesystemet.
Startforsøg
Undersøg først, at der ikke er løbet brændstof
ud af bilen. Der må heller ikke lugte af brændstof.
30
Flytning
Hvis NORMAL MODE vises, efter at
KOLLISIONSFUNKT. SE INSTRUKT.BOG
er tilbagestillet, kan bilen forsigtigt flyttes fra sin
trafikfarlige position. Bilen må ikke flyttes længere end nødvendigt.
ADVARSEL
Forsøg aldrig selv at reparere bilen eller tilbagestille elektronikken, efter at den har
været i kollisionsfunktion. Dette kan føre til
personskader eller til, at bilen ikke fungerer
som normalt. Lad altid et autoriseret Volvoværksted tage sig af kontrol og tilbagestilling af bilen til NORMAL MODE efter
visning af KOLLISIONSFUNKT. SE
INSTRUKT.BOG.
ADVARSEL
Forsøg under ingen omstændigheder at
starte bilen igen, hvis der lugter af brændstof, når KOLLISIONSFUNKT. SE
INSTRUKT.BOG vises. Forlad straks bilen.
ADVARSEL
Hvis bilen stadig er i kollisionfunktion, må
den ikke bugseres. Den skal transporteres
fra stedet til et autoriseret Volvo-værksted.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 31
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
Børn skal sidde godt og sikkert
Barnestole
skinner og bøjler under sædet. Skarpe kanter
kan beskadige fastgøringsbåndene.
Hvordan barnet placeres i bilen, og hvilket
udstyr, der skal bruges, skal afgøres under
hensyntagen til barnets vægt og størrelse. For
nærmere oplysninger, se side 32.
Lad barnestolens ryglæn hvile mod instrumentpanelet. Dette gælder både for biler uden
airbag på passagerpladsen eller hvis airbaggen er frakoblet.
OBS
Placering af barnestole
Lovbestemmelser om placering af børn i
bilen varierer fra land til land. Find ud af,
hvad bestemmelserne går ud på.
Det er tilladt at anbringe:
OBS
Kontakt producenten for mere detaljerede
anvisninger, hvis du har spørgsmål vedrørende montering af børnesikkerhedsprodukterne.
1
G020128
Børn, uanset alder og størrelse, skal altid være
forsvarligt fastspændt i bilen. Lad aldrig et barn
sidde på skødet af en passager.
Volvos eget børnesikkerhedsudstyr er konstrueret til netop din bil. Brug Volvos originaludstyr
for at sikre, at befæstelsespunkter og befæstelsesanordninger har den rette placering og
tilstrækkelig styrke.
01
En barnestol og en airbag hører ikke sammen!
Volvo tilbyder børnesikkerhedsprodukter, som
er beregnet til og testet af Volvo.
•
en barnestol/barnepude på passagerforsædet, så længe 1 airbaggen i passagersiden ikke er tilkoblet.
•
en bagudvendt barnestol på bagsædet,
der støtter mod forsædets ryglæn.
Børn skal altid placeres på bagsædet, hvis
passagerpladsens airbag er tilkoblet. Barnet
kan komme alvorligt til skade, hvis airbaggen
pustes op, når barnet sidder på passagerpladsen.
OBS
Ved brug af børnesikkerhedsprodukter er
det vigtigt at læse den monteringsanvisning,
der følger med produkterne.
Fastgør ikke barnestolens fastgøringsbånd til
sædets længdejusteringsstang, fjedre eller
Nærmere oplysninger om tilkoblet/frakoblet airbag (SRS), se side 22.
``
31
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 32
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
01
ADVARSEL
Airbag-mærkat
ADVARSEL
Hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet, må man
aldrig anbringe et barn i barnestol eller på
barnepude på forsædet2.
Personer der er mindre end 140 cm, må
aldrig sidde på passagerpladsen, hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet.
Medmindre ovenstående nøje følges, risikerer man at barnet bringes i livsfare.
Barnepuder/barnestole med stålbøjler eller
anden konstruktion, som kan ligge imod
selelåsens åbningsknap må ikke bruges, da
de utilsigtet kan forårsage åbning af selelåsen.
Lad ikke barnestolens overdel ligge imod
forruden.
Mærkat placeret på instrumentpanelets gavl.
Placering af børn i bilen 3
Vægt/alder
Forsæde A
Bagsædets yderplads
Bagsædets midterplads
Gruppe 0
Volvo barnestol – bagudvendt barnebeskyttelse der fastgøres med bilens
sikkerhedssele, fæstebånd og støtteben.
Volvo barnestol – bagudvendt barnebeskyttelse der fastgøres med
bilens sikkerhedssele, fæstebånd
og støtteben.
Gruppe 0+
Volvo barnestol – bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres med bilens
sikkerhedssele og fæstebånd. Brug
beskyttelsespude mellem barnestolen
og instrumentpanelet.
Typegodkendelse: E5 03135
Typegodkendelse: E5 03135
max. 13 kg
Typegodkendelse: E5 03135
Britax Baby Safe Plus – bagudvendt
barnebeskyttelse, der fastgøres med
befæstelsessystemet ISOFIX.
Britax Baby Safe Plus – bagudvendt
barnebeskyttelse, der fastgøres med
befæstelsessystemet ISOFIX.
Britax Baby Safe Plus – bagudvendt
barnebeskyttelse der fastgøres
med bilens sikkerhedssele.
Typegodkendelse: E1 03301146
Typegodkendelse: E1 03301146
Typegodkendelse: E1 03301146
max. 10 kg
(0 – 9 måneder)
2
3
32
Nærmere oplysninger om til- og frakobling af airbaggen fremgår af side 22.
Hvad angår anden barnebeskyttelse skal din bil findes på producentens vedlagte liste over køretøjer eller være alment godkendt ifølge normen ECE R44.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 33
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
Vægt/alder
Forsæde A
Bagsædets yderplads
Bagsædets midterplads
Gruppe 1
Volvo barnestol – bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres med bilens
sikkerhedssele og fæstebånd. Brug
beskyttelsespude mellem barnestolen
og instrumentpanelet.
Volvo barnestol – bagudvendt barnebeskyttelse der fastgøres med bilens
sikkerhedssele, fæstebånd og støtteben.
Volvo barnestol – bagudvendt barnebeskyttelse der fastgøres med
bilens sikkerhedssele, fæstebånd
og støtteben.
Typegodkendelse: E5 03135
Typegodkendelse: E5 03135
9 – 18 kg
(9 – 36 måneder)
01
Typegodkendelse: E5 03135
Britax Fixway – bagudvendt barnebeskyttelse der fastgøres med befæstelsessystemet ISOFIX og fæstebånd.
Typegodkendelse: E5 03171
Britax Fixway – bagudvendt barnebeskyttelse der fastgøres med befæstelsessystemet ISOFIX og fæstebånd.
Typegodkendelse: E5 03171
Gruppe 2/3
15 – 36 kg
(3 – 12 år)
Volvo barnepude – med eller uden
ryglæn.
Volvo barnepude – med eller uden
ryglæn.
Volvo barnepude – med eller uden
ryglæn.
Typegodkendelse: E5 03139
Typegodkendelse: E5 03139
Typegodkendelse: E5 03139
Volvo integreret selepude – findes
som fabriksmonteret ekstraudstyr.
Typegodkendelse: E5 03168
A
Nærmere oplysninger om tilkoblet/frakoblet airbag (SRS), se side 22.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
33
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 34
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
01
børn god sikkerhed. Selepuderne - i kombination med normale sikkerhedsseler - er godkendt til børn, der vejer 15 -36 kg.
ADVARSEL
Hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet, må man
aldrig anbringe et barn i barnestol eller på
barnepude på forsædet4.
Opslåning af selepude
Personer der er mindre end 140 cm, må
aldrig sidde på passagerpladsen, hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet.
Kontrollér at:
Medmindre ovenstående nøje følges, risikerer man at barnet bringes i livsfare.
G020808
Integrerede selepuder*
Træk i håndtaget, så selepuden løftes op.
G015013
Tag fat i puden med begge hænder, og før
den bagud.
Tryk, indtil den låses fast.
Volvos integrerede selepuder til bagsædets
yderpladser er specielt konstrueret til at yde
4
34
ADVARSEL
Selepuden skal være fastlåst, inden barnet
anbringes på den.
Nærmere oplysninger om til- og frakobling af airbaggen fremgår af se side 22
•
•
selepuden er i låst stilling.
•
hofteselen sidder lavt over bækkenet, for
at give den bedste beskyttelse.
•
sikkerhedsselen ikke ligger over barnets
hals eller ligger under skulderen.
•
Justér nakkestøttens stilling i forhold til
barnets hoved.
sikkerhedsselen er i kontakt med barnets
krop, at den ikke er slap eller snoet, og at
sikkerhedsselen ligger rigtigt over skulderpartiet.
ADVARSEL
Reparation og udskiftning bør kun foretages
af et autoriseret Volvo-værksted. Foretag
ikke ændringer eller tilføjelser til selepuden.
Hvis en integreret selepude har været udsat
for kraftig belastning, f.eks. i forbindelse
med en kollision, skal hele selepuden
udskiftes. En del af selepudens beskyttende
egenskaber kan være gået tabt, selvom den
tilsyneladende ikke er beskadiget. Puden
skal også udskiftes, hvis den er meget slidt.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 35
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
01
G014507
G015268
SOFIX monteringssystem til
barnestole*
Nedslåning af selepude
Træk i håndtaget.
Før sædet nedad, og tryk, indtil det låses
fast.
OBS
Husk at slå selepuden ned først, hvis
sædets ryglæn skal slås frem.
ISOFIX-befæstelsespunkterne er skjult bag
den nederste del af bagsædets ryglæn, på de
yderste siddepladser.
Befæstelsespunkternes placering angives af
symboler i ryglænets beklædning (se illustrationen ovenfor).
Befæstelsespunkterne er tilgængelige ved at
trykke sædehynden ned.
Følg altid producentens monteringsanvisninger, når et barnebeskyttelsesprodukt skal fastgøres i ISOFIX-befæstelsespunkterne.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
35
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 36
Oversigt over venstrestyret bil................................................................
Oversigt over højrestyret bil....................................................................
Betjeningspanel på førerens dør.............................................................
Kombinationsinstrument.........................................................................
Kontrol- og advarselssymboler...............................................................
Informationsdisplay.................................................................................
Stikkontakt..............................................................................................
Belysningspanel......................................................................................
Venstre kontaktarm.................................................................................
Højre kontaktarm....................................................................................
Fartpilot*..................................................................................................
Knapper på rattet*...................................................................................
Ratindstilling, advarselsblinklys..............................................................
Parkeringsbremse...................................................................................
Elektriske rudetræk.................................................................................
Sidespejle................................................................................................
Elbetjent taglem*.....................................................................................
Personlige indstillinger............................................................................
38
40
42
43
44
48
50
51
54
57
59
61
62
63
64
66
70
71
HomeLinkŸ EU*....................................................................................... 74
36
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G020901
S40; 7; 3
evastarck
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 37
I N S T R U M E N T E R , K O N T A K T E R O G R E G U L E R I N G S A N O R DNINGER
02
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 38
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Oversigt over venstrestyret bil
G019488
02
38
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 39
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Oversigt over venstrestyret bil
Indstilling af rat
Læselampe, højre side
Motorhjelmåbner
Påmindelse om sikkerhedssele og indikering af airbag for passagerplads
Betjeningspanel
Afvisere, fjernlys, kørselscomputer
Belysning, åbner for tankdækselklap
Døråbningshåndtag, låseknap.
Bakspejl
Display til klimaanlæg og infotainment
Infotainment
Ventilationsspjæld på instrumentpanel
Indstillinger for klimaanlæg, infotainment
og personlige indstillinger
Ventilationsspjæld ved siderude
Klimaanlæg
Fartpilot
Gearstang
Horn, airbag
Advarselsblinklys
Kombinationsinstrument
Døråbningshåndtag
Knapper til infotainment
Handskerum
Forrudeviskere, sprinklere og forlygtesprinklere
Parkeringsbremse
Tændingslås
Betjening af soltag
02
Stikkontakt/cigarettænder
Blind Spot Information System, BLIS
Kontakt, ekstraudstyr
Ingen funktion
Ingen funktion
Interiørbelysning-kontakt
Læselampe, venstre side
39
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 40
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Oversigt over højrestyret bil
G028204
02
40
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 41
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Oversigt over højrestyret bil
Stikkontakt, cigarettænder
Ingen funktion
Blind Spot Information System, BLIS
Ingen funktion
Kontakt, ekstraudstyr
Betjening af soltag
Parkeringsbremse
Tændingslås
Betjeningspanel
Forrudeviskere og -sprinklere, forlygtesprinklere
Handskerum
Døråbningshåndtag
Ventilationsspjæld ved siderude
Ventilationsspjæld på instrumentpanel
Gearstang
Klimaanlæg
02
Fartpilot
Kombinationsinstrumentet
Horn, airbag
Knapper til infotainment
Advarselsblinklys
Døråbningshåndtag, låseknap
Indstillinger for klimaanlæg, infotainment
og personlige indstillinger
Belysning, åbner for tankdækselklap
Infotainment
Afvisere, fjernlys, kørselscomputer
Display til klimaanlæg og infotainment
Motorhjelmåbner
Bakspejl
Indstilling af rat
Påmindelse om sikkerhedssele og indikering af airbag for passagerplads
Interiørbelysning-kontakt
Læselampe, venstre side
Læselampe, højre side
41
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 42
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Betjeningspanel på førerens dør
Betjeningspanel på førerens dør
G017435
02
Frakobling af rudetræk bagi. Elektrisk børnesikkerhedslås*
Rudetræk
Venstre sidespejl
Indstilling af sidespejle
Højre sidespejl
42
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 43
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kombinationsinstrument
G029046
02
Speedometer.
Afvisere, venstre.
Omdrejningstæller – Viser motorens
omdrejningshastighed i 100
0 omdrejninger/minut.
Advarselssymboler.
Kontrol- og informationssymboler.
Informationsdisplay – På displayet vises
informations- og advarselsmeddelelser,
udetemperatur og ur. Når udetemperaturen ligger fra +2 °C til -5 °C, lyser snefnugsymbolet på displayet. Det advarer om
skridningsrisiko. Når bilen har holdt stille,
viser udendørstermometeret muligvis en
for høj værdi.
Brændstofmåler, se også kørselscomputer
s. 55.
Informationssymbol.
Fjernlysindikator.
Display – Viser det valgte gear i automatgearkassen, regnsensor, kilometertæller,
triptæller og fartpilot.
Knap til triptællere – Benyttes ved måling
af korte strækninger. Ved korte tryk på
knappen skiftes der mellem triptællerne
T1 og T2. Med et langt tryk (over 2 sekunder) nulstilles den aktiverede triptæller.
Temperaturmåler - Bruges til motorens
kølesystem. Hvis temperaturen bliver
unormalt høj, og viseren bevæger sig ind i
det røde felt, vises en meddelelse på displayet. Husk, at f.eks. en ekstra forlygte
foran luftindtaget forringer kølingen under
høje udetemperaturer og stor belastning
på motoren.
Kontrol- og advarselssymboler.
Højre afvisere.
43
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 44
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kontrol- og advarselssymboler
Symboler for funktionskontrol
02
Symboler midt på instrumentet
Når symbolet lyser:
Alle kontrol- og advarselssymboler 1 tændes,
når startnøglen drejes til stilling II inden start.
Dette viser, at symbolerne fungerer. Når motoren er startet, skal samtlige symboler slukkes,
undtagen håndbremsesymbolet, som først
slukkes, når bremsen udløses.
1. Stands på en sikker måde. Bilen må ikke
køre videre.
2. Læs teksten på informationsdisplayet.
Afhjælp ifølge meddelelsen på displayet.
Slet meddelelsen med READ.
G030755
Hvis motoren ikke starter inden 5
sekunder, slukkes alle symboler,
undtagen symbolerne for fejl i
udstødningsrensesystemet og lavt
olietryk. Visse symboler mangler
muligvis den bagvedliggende
funktion, alt efter bilens udstyr.
Det røde advarselssymbol tændes, når der er angivet en fejl, som
kan indvirke på sikkerheden og/
eller bilens kørbarhed. Samtidig
vises en forklarende tekst på informationsdisplayet. Symbolet bliver stående,
indtil fejlen er udbedret, men tekstmeddelelsen
kan trykkes væk med READ-knappen, se
side 48. Advarselssymbolet kan også tændes i kombination med andre symboler.
1
44
For visse motorvarianter anvendes symbolet for lavt olietryk ikke. Advarsel gives via tekst på displayet, se side 48.
Det gule informationssymbol tændes i kombination med tekst på
informationsdisplayet. Meddelelseteksten slukkes ved at trykke på
READ-knappen, se side 48, eller
forsvinder automatisk efter nogen tid (tiden
varierer, afhængigt af hvilken funktion der indikeres).
Det gule informationssymbol kan også tændes
i kombination med andre symboler.
OBS
Når servicemeddelelsen vises, slukkes
symbolet og meddelelsen ved hjælp af
READ-knappen, eller forsvinder automatisk
efter nogen tid.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 45
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kontrol- og advarselssymboler
Kontrolsymboler – venstre side
Udstødningsrensningssystem
Motorforvarmer (diesel)
Hvis symbolet tændes, kan det
skyldes fejl i bilens udstødningsrensningssystem. Kør til et autoriseret Volvo-værksted for at få kontrolleret bilen.
Fejl i ABS-systemet
02
Lav stand i brændstoftanken
Hvis symbolet tændes, fungerer
systemet ikke. Det normale bremsesystem fungerer fortsat, men
uden ABS.
G029048
Symbolet tændes, når motoren
forvarmes. Forvarmning foretages,
når temperaturen er under –2 °C.
Når symbolet slukkes, kan bilen
startes.
Når symbolet tændes, er niveauet
i brændstoftanken lavt. Fyld
brændstof på snarest.
1. Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.
2. Start motoren igen.
Fejl i bilens udstødningsrensningssystem
Fejl i ABS-systemet
Tågebaglys
Stabilitetssystem, STC eller DSTC
Ingen funktion
3. Kør til et autoriseret Volvo-værksted for at
få ABS-systemet kontrolleret, hvis symbolet bliver ved med at lyse.
Tågebaglys
Symbolet lyser, når tågelyset er
tændt.
Motorforvarmer (diesel)
Lav stand i brændstoftanken
Stabilitetssystem, STC eller DSTC*
For nærmere oplysninger om
systemets funktioner og symboler,
se side 143.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
45
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 46
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kontrol- og advarselssymboler
Kontrolsymboler – højre side
Kontrolsymbol for påhængsvogn
Symbolet blinker, når afviserne er i
funktion og der er tilkoblet en
påhængsvogn. Hvis symbolet ikke
blinker, er en af lamperne på
påhængsvognen eller bilen defekt.
02
Parkeringsbremse trukket
G029049
Symbolet lyser, når parkeringsbremsen er trukket. Træk altid parkeringsbremsen til endestillingen.
Kontrolsymbol for påhængsvogn
Parkeringsbremse trukket
Airbags – SRS
For lavt olietryk
Påmindelse om sikkerhedssele
Generatoren lader ikke
For lavt olietryk 2
Hvis symbolet tændes under kørsel, er motorens olietryk for lavt.
Stands straks motoren, og kontrollér oliestanden. Påfyld olie efter
behov. Hvis symbolet tændes, og
oliestanden er normal, bør du kontakte et autoriseret Volvo-værksted.
Påmindelse om sikkerhedssele
Symbolet lyser, hvis en person på
forsæderne ikke har spændt sin
sikkerhedssele, eller hvis en person på bagsædet har taget sin sele
af.
OBS
Symbolet lyser, uanset hvor hårdt parkeringsbremsen er trukket.
Generatoren lader ikke
Hvis symbolet tændes under kørsel, er der en fejl i det elektriske
system. Opsøg et autoriseret
Volvo-værksted.
Airbags – SRS
Hvis symbolet forbliver tændt eller
tændes under kørsel, er der
opstået en fejl i selelåsen, SRSSIPS- eller IC-systemet. Kør snarest til et autoriseret Volvo-værksted for at få foretaget kontrol.
Fejl i bremsesystemet
Hvis symbolet tændes, kan
niveauet i bremsevæsken være for
lavt.
Fejl i bremsesystemet
±
2
46
For visse motorvarianter anvendes symbolet for lavt olietryk ikke. Advarsel gives via tekst på displayet, se side 48.
Stands bilen et sikkert sted, og kontrollér
niveauet i bremsevæskebeholderen, se
side 198. Hvis niveauet er under MIN på
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 47
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kontrol- og advarselssymboler
beholderen, bør man ikke køre videre med
bilen, men få den bjerget til et autoriseret
Volvo-værksted for at få bremsesystemet
efterset.
Hvis BREMSE- og ABS-symbolerne lyser samtidigt, kan der være
opstået en fejl i bremsekraftfordel
ingen.
6. Hvis niveauet er under MIN i bremsevæskebeholderen, bør man ikke køre videre
med bilen, men få den bjerget til et autoriseret Volvo-værksted for at få bremsesystemet efterset.
ADVARSEL
Hvis BREMSE- og ABS-symbolerne lyser
samtidigt, er der risiko for, at bagvognen
skrider ud ved en hård opbremsning.
Høj hastighed
Hvis bilen køres ved højere hastighed end 10 km/t, lyser symbolet,
når en af meddelelserne i foregående stykke vises på displayet.
02
Påmindelse bagagerumsklap
Hvis bagagerumsklappen er åben,
tændes informationssymbolet, og
BAGKLAP ÅBEN vises på displayet.
Påmindelse – dørene ikke lukket
1. Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.
2. Start motoren igen.
3. Hvis begge symboler slukkes, kan man
køre videre.
4. Hvis symbolerne forbliver tændt, skal
niveauet i bremsevæskebeholderen kontrolleres, se side 198.
5. Hvis niveauet i bremsevæskebeholderen
er normalt, og symbolerne stadig lyser, kan
bilen med stor forsigtighed køres til et
autoriseret Volvo-værksted for at få bremsesystemet efterset.
3
Hvis én af dørene, motorhjelmen 3 eller bagagerumsklappen ikke er helt lukket, bliver føreren gjort opmærksom på det.
Lav hastighed
Hvis bilen bevæger sig ved lavere
hastighed end 5 km/t, lyser informationssymbolet, når der på displayet vises FØRERDØR ÅBEN,
PASSAGERDØR ÅBEN,
VENSTRE BAGDØR ÅBEN, MOTORHJELM
ÅBEN eller HØJRE BAGDØR ÅBEN. Stands
bilen på det første sikre sted, og luk den dør/
klap, der er åben.
Kun biler med alarm.
47
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 48
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Informationsdisplay
Besked
OBS
Hvis der vises en advarselsmeddelelse
under brug af informationscentret, skal
meddelelsen læses (tryk på READ-knappen), inden den tidligere aktivitet kan genoptages.
G029050
02
Samtidig med at der tændes et advarsels- eller
kontrolsymbol, viser informationsdisplayet en
supplerende meddelelse.
±
Tryk på READ-knappen (1).
Gennemse meddelelserne ved hjælp af READknappen. Fejlmeddelelser gemmes på en
hukommelsesliste, indtil fejlen er afhjulpet.
48
Meddelelse
Betydning
STANDS STRAKSA
Stands bilen på sikker vis, og sluk for
motoren. Risiko for
alvorlige skader.
SERVICE
STRAKSA
Bilen skal straks til
eftersyn hos et autoriseret Volvo-værksted.
SE
INSTRUKT.BOGA
Læs instruktionsbogen.
SERVICE PÅKRÆVETA
Bilen skal snarest
muligt til eftersyn
hos et autoriseret
Volvo-værksted.
MOTORTEMP.
HØJ STANDS
MOTOREN
Stands bilen på sikker vis, og sluk for
motoren. Risiko for
alvorlige skader.
Meddelelse
Betydning
BESTIL TID TIL
SERVICE
Der bør bestilles tid
til service hos et
autoriseret Volvoværksted.
TID TIL SERVICE
Tiden er kommet til
at få bilen serviceret
på et autoriseret
Volvo-værksted.
Tidspunktet afhænger af antal tilbagelagte kilometer, hvor
mange måneder der
er gået siden sidste
service, hvor længe
motoren har været i
drift og oliekvalitet.
TID TIL SERVICE
OVERSKREDET
Hvis serviceintervallet ikke følges, dækker garantien ikke
dele, der eventuelt
beskadiges. Kontakt
et autoriseret Volvoværksted for service.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 49
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Informationsdisplay
Meddelelse
Betydning
Meddelelse
Betydning
GEARKASSEOLIE
SKAL SKIFTES
Bilen skal snarest
muligt til eftersyn
hos et autoriseret
Volvo-værksted.
GEARKASSE LAV
YDELSE
PÅMINDELSE
KONTROL
OLIEST.
Kontrollér oliestanden. Meddelelsen
vises for hver 10
000 km (visse
motorvarianter). For
information om kontrol af olieniveau, se
side 196.
Gearkassen kan ikke
klare fuld kapacitet.
Kør forsigtigt, indtil
meddelelsen slukkes, se side 138.
SODFILTER
FULDT SE
INSTRUKT.BOG
Dieselpartikelfilteret
skal regenereres, se
side 266.
STC/DSTC SPINKONTROL FRA
Stabilitets- og traktionssikringsystemets indgreb er
reduceret, se
side 144 for flere
varianter.
02
Ved gentaget visning: Kontakt et
autoriseret Volvoværksted.
A
B
GEARKASSE
OLIETEMP. HØJ
Kør mere roligt, eller
stands bilen på en
sikker måde. Sæt
bilen i frigear og lad
motoren gå i tomgang, indtil meddelelsen slukkes. For
nærmere oplysninger, se side 138.
GEARKASSE
VARM STANDS
STRAKS
Kritisk fejl. Stands
straks bilen på en
sikker måde. Kontakt et autoriseret
Volvo-værksted. B
Del af meddelelse, vises sammen med oplysning om, hvor
der er opstået problemer.
For flere meddelelser vedrørende automatisk gearkasse, se
side 138.
49
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 50
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Stikkontakt
12 V-stikkontakt
Stikkontakt i bagsædet
ADVARSEL
Lad altid proppen sidde i stikkontakten, når
den ikke er i brug.
G019621
G029082
02
Stikkontakten kan bruges til forskelligt 12 volts
tilbehør, f.eks. mobiltelefon eller køleboks. Den
maksimale strømstyrke er 10 A. Der forsynes
kun strøm fra kontakten, hvis startnøglen
mindst står i stilling I.
ADVARSEL
Lad altid proppen sidde i stikkontakten, når
den ikke er i brug.
Cigarettænder*
Stikkontakten kan bruges til forskelligt tilbehør,
f.eks. mobiltelefon eller køleboks.
OBS
Cigarettænderen virker ikke i denne kontakt.
Den er beregnet til 12 V. Den maksimale
strømstyrke er 10 A. Der forsynes kun strøm fra
kontakten, hvis startnøglen mindst står i stilling
I.
Tænderen aktiveres ved at trykke knappen ind.
Når den er klar til brug, springer knappen ud
igen. Træk nu tænderen ud, og brug gløden til
at tænde med.
50
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 51
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Belysningspanel
Generelt
Stilling
Positions-/parkeringslys
Betydning
Automatisk/slukket nærlys. Kun
overhalingslys.
Positions-/parkeringslys
Automatisk nærlys. Fjernlys og
overhalingslys fungerer i denne
stilling.
Positions-/parkeringslyset kan tændes uanset
startnøglens stilling.
±
02
Drej lyskontakten (2) til midterstillingen.
Når startnøglen er i stilling II, er positions-/parkeringslyset og nummerpladelyset altid tændt.
Forlygter
Automatisk nærlys*
Lyshøjderegulering
Lyskontakt
1. Drej startnøglen til stilling II.
G020139
Fingerhjul for lyshøjderegulering
Bilens belastning ændrer forlygternes lodrette
retning, hvilket kan føre til blænding af modkørende trafik. Dette undgås ved at justere lyshøjden.
Fingerhjul til justering af display- og instrumentbelysning
Tågeforlygter*
Åbn tankdækselklappen
Tågebaglygter
Automatisk nærlys, fjernlys
2. Drej lyskontakten (2) til én af endestillingerne.
3. Rul hjulet (1) opad eller nedad for henholdsvis at hæve eller sænke lyshøjden.
Bi-XenonŸ-forlygter*
Nærlyset tændes automatisk, når startnøglen
drejes til stilling II, undtagen når lyskontakten
(2) står i midterstilling. Om nødvendigt kan
nærlysautomatikken slås fra af et autoriseret
Volvo-værksted.
har automatisk
Biler med
lyshøjderegulering, og derfor mangler hjulet (1).
1. Drej startnøglen til stilling II.
2. Nærlyset aktiveres ved at lyskontakten (2)
drejes højre om til endestillingen.
3. Fjernlyset aktiveres ved at venstre kontaktarm føres mod rattet til endestillingen, og
slippes, se side 54.
Lyset slukkes automatisk, når startnøglen drejes til stilling I eller 0.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
51
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 52
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Belysningspanel
02
Instrumentbelysning
Tågebaglygter
Instrumentbelysningen er tændt, når startnøglen er i stilling II, og lyskontakten (2) står i en af
endestillingerne. Belysningen dæmpes automatisk i dagslys og kan reguleres manuelt i
mørke.
Bagtågelyset kan kun tændes sammen med
enten forlygterne eller fortågelygterne.
±
Rul hjulet (3) opad eller nedad for henholdsvis kraftigere eller svagere belysning.
Udvidet displaybelysning
For at lette aflæsning af kilometertæller, triptæller, ur og udendørstermometer lyser de, når
bilen låses op, og når nøglen er taget ud af
startlåsen. Displayene slukker, når bilen låses.
±
Tryk på knap (6).
Når tågebaglyset er tændt, lyser kontrolsymbolet for tågebaglys i kombinationsinstrumentet og lampen i knappen (6).
Tankdækselklap
Tankdækselklappen åbnes, når bilen ikke er
låst, ved at trykke på knap (5), se side 117.
Hvis bilen er udstyret med aktive forlygter
(Active Bi-XenonŸ Lights, ABL) følger lyset fra
forlygterne rattets bevægelse for at give maksimal belysning i kurver og kryds, og dermed
øget sikkerhed.
lyser, når funktionen er aktiv.
Dioden
Ved fejl blinker dioden, og der vises en fejlmeddelelse på informationsdisplayet. Funktionen er kun aktiv i skumring eller mørke, og kun
når bilen er i bevægelse.
Funktionen kan deaktiveres/aktiveres med lyskontakten.
Aktive Bi-XenonŸ-lygter*
Tågelys
OBS
Bestemmelserne for brug af tågelys varierer
fra land til land.
±
Tryk på knap (4).
Når tågeforlygterne er tændt, lyser lampen i
knap (4).
52
G026507
Fortågelygterne kan tændes sammen med
enten forlygterne eller positions-/parkeringslyset.
Ÿ
Belysningspanel, til aktive Bi-Xenon -lygter.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G020789
Tågeforlygter*
Lyskegle med funktionen deaktiveret (venstre)
henholdsvis aktiveret (højre).
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 53
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Belysningspanel
Bremselys
Bremselyset tændes automatisk ved opbremsning.
02
Nødbremselys og automatiske
advarselsblinklys (EBL)*
EBL (Emergency Brake Lights) aktiveres ved
hård opbremsning, eller hvis ABS-bremserne
aktiveres. Funktionen medfører, at bremselyset blinker, så bagfra kommende køretøjer
straks bliver ekstra opmærksomme.
Systemet aktiveres, hvis ABS har været i gang
i mere end 0,5 sekund eller ved kraftig
opbremsning, men kun når opbremsning sker
fra hastigheder over 50 km/t. Når bilens hastighed er lavere end 30 km/t lyser bremselyset
igen normalt, og advarselsblinklysene slås
automatisk til. Advarselsblinklysene er slået til,
indtil der accelereres igen, men kan deaktiveres med knappen til advarselsblinklys, se
side 62.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
53
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 54
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Venstre kontaktarm
Kontaktarmens stillinger
Afvisere
Kontinuerlig blinksekvens
02
±
2
Før kontaktarmen opad eller nedad til
endestillingen (2).
Armen bliver stående i endestillingen og føres
tilbage manuelt eller automatisk af rattets
bevægelse.
1
4
3
2
G026380
1
Kort blinksekvens for afvisere
Kontinuerlig blinksekvens for afvisere
Overhalingslys og skift fra fjern- til nærlys
Orienteringslys og skift fra nær- til fjernlys
Skift mellem fjern- og nærlys
Startnøglen skal stå i stilling II og lyskontakten
i endestilling, se side 51, for at fjernlyset skal
kunne tændes.
Aktiver fjernlyset:
±
Før kontaktarmen ind mod rattet til endestillingen (4), og slip den.
Kort blinksekvens
Deaktiver fjernlyset:
±
±
Før kontaktarmen opad eller nedad til stilling (1), og slip den.
Afviserne blinker tre gange, og kontaktarmen
vender tilbage til sin udgangsstilling.
Overhalingslys
±
Før armen let ind mod rattet til endestillingen (3).
Fjernlyset er tændt, indtil armen slippes. Overhalingslys fungerer kun, når startnøglen er sat
i tændingslåsen.
Før kontaktarmen ind mod rattet til stilling
(3), og slip den.
Orienteringslys
Noget af den udvendige belysning kan holdes
tændt og fungere som orienteringslys, efter at
bilen er låst. Det varer 30 1 sekunder, men det
kan ændres til 60 eller 90 sekunder, se
side 72.
1. Tag nøglen ud af tændingslåsen.
2. Før kontaktarmen ind mod rattet til endestillingen (4), og slip den.
3. Stig ud af bilen, og lås døren.
1
54
Fabriksindstilling.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 55
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Venstre kontaktarm
Informationscenter*
OBS
Hvis der fremkommer en advarselsmeddelelse, mens informationscentret er i brug,
skal der kvitteres for meddelelsen. Tryk på
READ-knappen for at komme tilbage til
informationscenterfunktionen.
Funktioner
G029052
Kørselscomputeren viser følgende information:
READ - bekræftelse
Fingerhjulsbetjening 2 - bladring mellem
menuer og valg på informationscenterlisten
RESET2 - nulstilling
Regulering
For at få adgang til informationscentrets oplysninger skal fingerhjulet drejes trinvist op eller
ned. Ved endnu en drejning kommer udgangsstillingen tilbage igen.
2
3
•
•
•
•
•
•
playet opdateres med et par sekunders mellemrum. Når bilen holder stille, vises " --.-" på
displayet. Når der foregår regenerering 3, kan
brændstofforbruget øges (se side 266).
02
GENNEMSNITSFORBRUG
Når tændingen slås fra, gemmes gennemsnitsforbruget og huskes, indtil funktionen nulstilles.
Nulstilling foretages med RESET-knappen.
OBS
Der kan opstå en vis fejlvisning, hvis der har
været brugt en brændstofdrevet varmer.
GENNEMSNITSHASTIGHED
FAKT. HASTIGHED MPH*
AKTUELT FORBRUG
KILOMETER TIL TOM TANK
GENNEMSNITSFORBRUG
KILOMETER TIL TOM TANK
STC/DSTC, se side 143
GENNEMSNITSHASTIGHED
Når tændingen afbrydes, gemmes gennemsnitshastigheden, som derefter ligger til grund
for den nye værdi, når man kører videre. Nulstilling foretages med RESET-knappen.
FAKT. HASTIGHED MPH
Aktuel hastighed vises i mph.
Beregningen af kørselsstrækningen til tom tank
er baseret på gennemsnitsforbruget de senest
kørte 30 km. Når displayet viser " --- km til tom
tank", er der ingen garanteret kørselsstrækning tilbage. Fyld brændstof på snarest.
OBS
Der kan opstå nogen fejlvisning ved ændret
brændstofforbrug forårsaget af f.eks. ændret kørestil eller brug af brændstofdrevet
varmer.
AKTUELT FORBRUG
Beregningen af det aktuelle brændstofforbrug
foretages hvert sekund. Oplysningen på dis-
Virker ikke i biler, der ikke har informationscenter, brændstofdrevet parkeringsvarmer samt stabilitets- og traktionssikringsystem.
Gælder kun dieselbiler med partikelfilter.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
55
S40; 7; 3
evastarck
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Venstre kontaktarm
02
Nulstilling
1. Vælg GENNEMSNITSHASTIGHED eller
GENNEMSNITSFORBRUG
2. Nulstil med et tryk på RESET-knappen.
Hold RESET-knappen inde i mindst fem
sekunder for at nulstille gennemsnitshastighed og gennemsnitsforbrug på samme
tid.
56
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 56
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 57
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Højre kontaktarm
Forrudeviskere
Forrude-/forlygtesprinklere
Enkelt viskerslag
Før armen opad for at foretage et
enkelt viskerslag.
B
Forrude- og forlygtesprinkling startes ved at
føre armen ind mod rattet. Når armen slippes,
foretager viskerne nogle ekstra slag.
02
C
Højtrykssprinkling af forlygter*
0
A
Du kan selv indstille passende
hastighed for intervalviskning. Drej
fingerhjulet (C) opad for at få kortere tid mellem slagene. Drej hjulet
nedad for at øge tiden.
G025419
0
Intervalviskning
Forrude- og forlygtesprinklere
Regnsensor – til/fra
Fingerhjul
Forrudeviskere fra
Forrudeviskerne er slået fra, når
armen står i stilling 0.
Kontinuerlig visning
Viskerne arbejder med normal
hastighed
Viskerne arbejder med høj hastighed
VIGTIGT
Inden aktivering af viskere om vinteren: Det
skal sikres, at viskerbladene ikke er frosset
fast, og at eventuel sne eller is på forruden
er skrabet væk.
VIGTIGT
Brug rigeligt med sprinklervæske, når
viskerne rengør forruden. Forruden skal
være våd, når viskerne arbejder.
Højtrykssprinkling af forlygterne bruger store
mængder sprinklervæske. For at spare på
væsken sprinkles forlygterne som følger:
Nærlys valgt med knappen på belysningspanelet:
Forlygterne sprinkles, første gang forruden
sprinkles. Derefter ved hver 5. forrudesprinkling, når dette sker inden for et interval på 10
minutter. Hvis intervallet er længere, sprinkles
forlygterne hver gang.
Parkerings-/positionslys valgt med knappen
på belysningspanelet:
•
Bi-XenonŸ-forlygter sprinkles kun ved hver
5. forrudesprinkling, uanset hvor lang tid
der er gået.
•
Halogen-forlygter sprinkles ikke.
Knappen i belysningspanelet i stilling 0:
•
Bi-XenonŸ-forlygter sprinkles kun ved hver
5. forrudesprinkling, uanset hvor lang tid
der er gået.
•
Halogen-forlygter sprinkles ikke.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
57
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 58
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Højre kontaktarm
Regnsensor*
Aktivere regnsensoren:
±
02
Tryk på knappen (B), se side 57. Et displaysymbol viser, at regnsensoren er aktiv.
Regnsensoren slås fra ved at vælge et af
nedenstående:
G029053
1. Tryk på knappen (B).
Regnsensoren registrerer mængden af vand
på forruden og aktiverer automatisk forrudeviskerne. Regnsensorens følsomhed justeres
med fingerhjulet (C), se side 57.
Drej fingerhjulet opad for større følsomhed, og
nedad for mindre følsomhed (Der foretages et
ekstra slag, når fingerhjulet drejes opad).
Til/Fra
Når regnsensoren skal aktiveres, skal tændings/startnøglen være i stilling I alt. II og kontaktarmen for forrudeviskerne i stilling 0 (ikke
aktiveret).
58
2. Før armen nedad til et andet viskerprogram. Hvis armen føres opad, forbliver
regnsensoren aktiv, viskerne foretager et
ekstra slag og vender tilbage til regnsensorstilling, når armen slippes tilbage til stilling 0 (ikke aktiveret), se side 57.
Regnsensoren slukkes automatisk, når nøglen
tages ud af tændingslåsen eller fem minutter
efter, at tændingen er slået fra.
VIGTIGT
Ved vask i vaskehal: Slå regnsensoren fra
ved at trykke på knap (B), mens startnøglen
mindst står i stilling I eller II. Ellers kan forrudeviskerne startes og blive beskadiget.
Fingerhjul
Indstilling viskernes slagfrekvens med fingerhjulet, når intervalviskning er valgt, eller regnfølsomheden, når regnsensoren er valgt.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 59
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Fartpilot*
Tilkobling
Øgning/mindskning af hastigheden
OBS
En midlertidig hastighedsforøgelse (mindre
end et minut) med speederen, f.eks. ved
overhaling, har ingen indvirkning på fartpilotens indstilling. Når speederen slippes
igen, vender bilen tilbage til den tidligere
indstillede hastighed.
02
Midlertidig frakobling
G020141
G029054
±
Konstantfartholderens omskifter er placeret til
venstre i rattet.
Indstilling af ønsket hastighed:
1. Tryk på CRUISE-knappen. Nu vises
CRUISE i kombinationsinstrumentet.
2. Tryk let på + eller – for at låse bilens hastighed. CRUISE-ON vises i kombinationsinstrumentet.
±
Den låste hastighed øges eller mindskes
ved at trykke på henholdsvis + eller –.
Bilens aktuelle hastighed når knappen slippes, bliver indprogrammeret.
Et kort tryk (mindre end et halvt sekund) på +
eller – svarer til en hastighedsændring på
1 km/t eller 1 mph 1.
Tryk på 0 for at frakoble fartpiloten midlertidigt. Nu vises CRUISE i kombinationsinstrumentet. Efter midlertidig frakobling
gemmes den indstillede hastighed i
hukommelsen.
Fartpiloten frakobles også midlertidigt, hvis:
•
bremsepedalen eller koblingspedalen trædes ned
•
hastigheden på en stigning falder til under
25-30 km/t1
•
•
•
gearkassen sættes i stilling N
der forekommer hjulspin eller hjulblokering
en midlertidig hastighedsforøgelse har
varet i mere end et minut.
Fartpiloten kan ikke tilkobles ved hastigheder
under 30 km/t eller over 200 km/t.
1
Afhængigt af motortype.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
59
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 60
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Fartpilot*
Genoptagelse af tidligere hastighed
– Tryk på knappen for at komme
tilbage til den tidligere indstillede
hastighed. CRUISE ON vises i
kombinationsinstrumentet.
02
Frakobling
±
60
Fartpiloten frakobles ved at trykke på
CRUISE. CRUISE ON i kombinationsinstrumentet slukkes.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 61
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Knapper på rattet*
Knapfunktioner
02
G020142
For at vende tilbage til kun Audio skal du trykke
på EXIT.
De fire nederste knapper på rattets tastatur er
fælles for radio og telefon. Knappernes funktion afhænger af, hvilket system der er aktiveret. Ved brug af dette tastatur kan der skiftes
mellem forudindstillede stationer, skiftes spor
på en cd, og lydstyrken kan reguleres.
±
Hold en af pilknapperne nede for at hurtigspole eller søge efter en station.
For at kunne foretage indstillinger i audiosystemet skal telefonen være slået til. Den skal
være aktiveret med ENTER-knappen for at
kunne styre telefonsystemet med pilknapperne.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
61
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 62
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Ratindstilling, advarselsblinklys
Indstilling af rat
Advarselsblinklys
Rattet kan indstilles både i højden og længderetningen.
1. Træk armen ind mod dig selv for at løsne
rattet.
2. Indstil ratten i den stilling, der passer
bedst.
3. Tryk armen tilbage for at fastlåse rattet.
Hvis det går trægt, skal der trykkes lidt på
rattet, samtidig med at armen føres tilbage.
ADVARSEL
Rattet skal indstilles, inden man begynder at
køre, aldrig under kørsel. Kontrollér inden
kørsel, at ratindstillingen er fastlåst.
62
G020144
G020143
02
Advarselsblinklysene (alle afvisere blinker) skal
benyttes, hvis bilen holder, hvor den kan
udgøre en fare eller trafikhindring. Funktionen
aktiveres ved at trykke knappen ind.
Ved en tilstrækkeligt kraftig kollision eller kraftig opbremsning aktiveres advarselsblinklys
automatisk, se side 53. Funktionen kan deaktiveres med knappen.
OBS
Bestemmelserne om brug af advarselsblinklys varierer fra land til land.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 63
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Parkeringsbremse
Parkeringsbremse (håndbremse)
3. Slip fodbremsepedalen, og sørg for at bilen
er i stillestående position.
4. Hvis køretøjet ruller, skal parkeringsbremsestangen trækkes strammere.
02
Når et køretøj parkeres skal gearvælgeren altid
sættes i 1 (for manuel gearkasse) eller P (for
automatisk gearkasse).
Parkering på skråninger
G018260
Parkeres bilen vendende op ad bakke: Drej
hjulene i retning væk fra fortovskanten.
Parkeres bilen vendende ned ad bakke: Drej
hjulene i retning mod fortovskanten.
Sådan udløses parkeringsbremsen
Parkeringsbremsestangen er placeret mellem
forsæderne.
1. Tryk fodbremsepedalen godt ned.
2. Træk stangen lidt opad, tryk knappen ind,
slip stangen, og slip knappen.
OBS
Advarselslampesymbolet i det kombinerede instrumentpanel tændes, uanset hvor
hårdt parkeringsbremsen trækkes.
Sådan trækkes parkeringsbremsen
1. Tryk fodbremsepedalen godt ned.
2. Træk parkeringsbremsestangen stramt op,
så langt den kan komme.
63
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 64
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Elektriske rudetræk
Betjening
02
De elektriske rudehejs betjenes med knapperne i dørene. Rudetrækkene fungerer i tændingsstilling I og II.
Efter afsluttet kørsel, og efter at startnøglen er
taget ud, kan ruderne stadig åbnes og lukkes i
et begrænset tidsrum, så længe ingen af
dørene åbnes. Ruderne bør betjenes under
opsyn.
Manuel betjening
ADVARSEL
Kontrollér, at børn eller andre passagerer
ikke kommer i klemme, når ruderne lukkes.
Hold nøje opsigt, hvis bagdørenes ruder
manøvreres fra førerens dør, eller hvis
ruderne lukkes med fjernbetjeningen.
Tryk knappens forreste del ned.
ADVARSEL
Lukning af rude:
±
Funktionen, der afbryder rudernes bevægelse ved blokering, virker både ved automatisk og manuel lukning, men ikke efter at
klemmebeskyttelsen er udløst.
Træk knappens forreste del op.
OBS
Den susende vindlyd, når bagruderne er
åbne, kan mindskes ved også at åbne forruderne lidt.
G017439
ADVARSEL
Fjernbetjening og låseknapper
For betjening af de elektriske rudehejs med
låseknapper og fjernbetjening, se s. 108 og
117.
Regulering rudetræk.
Regulering rudetræk for
Regulering rudetræk bag
Føreren kan betjene alle rudetræk fra sin plads.
Ruderne kan åbnes og lukkes på to måder:
64
Automatisk betjening
Tryk en af knapperne (A) nedad, eller træk den
op, og slip den derefter. Sideruderne åbnes og
lukkes nu automatisk. Hvis ruden blokeres af
en genstand, afbrydes bevægelsen.
Førerens dør
Åbning af rude:
±
Tryk en af knapperne (A) eller (B) let ned, eller
træk den let op. Rudetrækkene bevæger sig
henholdsvis op eller ned, så længe man rører
ved knappen.
Hvis der er et barn i bilen:
Hvis føreren forlader bilen, bør strømmen til
rudetrækkene altid afbrydes ved at tage
startnøglen ud.
Kontrollér, at børn eller andre passagerer
ikke kommer i klemme, når ruderne lukkes.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 65
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Elektriske rudetræk
Spærring af rudeoptrækket i
bagdørene
Rudetræk i bagdørene
OBS
Hvis bilen har elektriske børnesikkerhedslåse i bagdørene, viser lampen også, at
disse er aktiveret. Dørene kan nu ikke åbnes
indefra. Når den elektriske børnesikkerhedslås er aktiveret, vises en tekstmeddelelse på displayet.
02
G017440
G028208
Passagerplads, foran
Spærring af ruderne bagi og elektrisk børnesikkerhedslås*.
Lampen i kontakten tændt
G019511
Ruderne i bagdørene kan kun betjenes fra førerens dør.
Lampen i kontakten slukket
Bagdørenes ruder kan betjenes både med
knapperne på de pågældende dør og med
knapperne på førerens dør.
Bagdørenes ruder kan betjenes med knapper
på de pågældende døre eller kontakten på
førerdøren. Hvis lampen i kontakten til spærring af rudetræk i bagdøren (sidder på førerdørens knappanel) er tændt, kan bagdørenes
ruder kun betjenes fra førerdøren. Ruderne i
bagdørene betjenes på samme måde som
ruderne i fordørene.
Passagerplads, foran.
Knapperne for rudetræk ved passagerpladsen
er kun til betjening af den pågældende rude.
65
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 66
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Sidespejle
Bakspejl
Indvendigt bakspejl med kompas*
Kalibrering af kompas
Hvis der kommer kraftigt lys bagfra, kan det
reflekteres i bakspejlet og blænde føreren. Når
bagfrakommende lys generer, bør der blændes
af.
Blændfri indstilling
Regulering til blændfri indstilling
Bakspejlets øverste højre hjørne har et indbygget display, som viser, i hvilken kompasretning
bilens front peger. Der vises 8 forskellige retninger med engelsk forkortelse: N (nord), NE
(nordøst), E (øst), SE (sydøst), S (syd), SW
(sydvest), W (vest) og NW (nordvest).
Normal stilling
Blændfri stilling.
Automatisk nedblænding*
Hvis der kommer stærkt lys bagfra, blænder
bakspejlet automatisk af. Betjeningspanelet (1)
findes ikke på spejle med automatisk afblænding.
66
G031045
G031043
G020146
02
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Jordkloden er inddelt i 15 magnetiske zoner.
Kompasset er indstillet til det geografiske
område, bilen befandt sig i ved leveringen. Hvis
bilen køres over flere magnetiske zoner, bør
kompasset kalibreres.
1. Stands bilen i et stort åbent område med
motoren i tomgang.
2. Hold knap (1) inde i mindst 6 sekunder.
Derefter vises tegnet C (knappen er skjult,
brug derfor f.eks. en clips til at trykke på
den).
3. Hold knap (1) inde i mindst 3 sekunder.
Nummeret for den aktuelle magnetiske
zone vises.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 67
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Sidespejle
4. Tryk flere gange på knap (1), indtil den
ønskede magnetiske zone ( 1–15) vises, se
kortet over magnetiske zoner for kompas.
02
5. Vent, indtil displayet igen viser tegnet C.
G020151
7. Kør langsomt i en cirkel med en hastighed
på højst 10 km/t, indtil der vises en kompasretning på displayet, hvilket viser at
kalibreringen er klar.
Magnetiske zoner i Australien.
G020152
Magnetiske zoner i Europa.
Magnetiske zoner i Sydamerika.
G020154
G020150
Magnetiske zoner i Asien.
G020153
6. Hold derefter knappen inde i 9 sekunder,
og vælg L for venstrestyrede biler og R for
højrestyrede.
Magnetiske zoner i Afrika.
``
67
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 68
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Sidespejle
Sidespejle
02
Sidespejle, der kan vippes ind elektrisk*
Automatisk ind-/udslåning
Ved parkering/kørsel på steder med kneben
plads kan spejlene foldes ind. Dette kan gøres
i tændingsstilling I og II.
Når bilen låses/låses op med fjernbetjeningen
eller ved hjælp af Keyless-systemet, se
side 113, slås sidespejlene automatisk ind/ud.
Fold spejlene ind
1. Tryk knapperne L og R ned samtidigt.
2. Slip knapperne. Spejlene standser automatisk i maksimalt indfoldet stilling.
G018252
VIGTIGT
Indstillingsknapperne for de to sidespejle
befinder sig længst fremme på førerdørens
armlæn. Sidespejlene kan bevæges i tændingsstilling I og II.
1. Tryk på L-knappen for venstre spejl, henholdsvis R-knappen for højre spejl. Lampen i knappen lyser.
Brug ikke en isskraber til at fjerne is fra spejlene. Glassene kan blive ridset, og den
vand- og snavsafvisende belægning* kan
beskadiges. Brug i stedet elopvarmningsfunktionen, se side 83 eller 86.
ADVARSEL
Begge sidespejle er af vidvinkeltype for at
give godt overblik. Genstande forekommer
at være længere væk, end de i virkeligheden
er.
2. Justér stillingen med knappen i midten.
Udfoldning af spejlene
3. Tryk én gang til på L eller R. Lampen slukkes.
1. Tryk knapperne L og R ned samtidigt.
2. Slip knapperne. Spejlene standser automatisk i udfoldet stilling.
OBS
Sidespejlene slås ikke automatisk ud ved
oplåsning, hvis de er slået ind ved hjælp af
indstillingsknapperne i døren.
Hvis bilen er låst med fjernbetjeningen og
derefter startes, bliver sidespejlene alligevel
slået ud.
Funktionen kan aktiveres/deaktiveres under
Bilindstillinger Fold spejle ind ved
låsning, se side 72 for beskrivelse af menusystemet.
Tilbagestilling til neutral stilling
Et spejl der er blevet slået ud af stilling pga.
ydre påvirkning, skal stilles tilbage til neutral
stilling for at den elektriske ind- og udfoldning
skal kunne fungere.
1. Fold spejlene ind med L- og R-knapperne.
2. Fold dem ud igen med L- og R-knapperne.
Spejlene er nu tilbage i neutral stilling.
Tryghedsbelysning og orienteringslys
Lampen* i sidespejlene tændes, når tryghedslys eller orienteringslys aktiveres.
68
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 69
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Sidespejle
Blind Spot Information System, BLIS*
BLIS er et informationssystem, som under
visse forudsætninger bidrager til at gøre førerens opmærksom på køretøjer, der kører i
samme retning som ens eget køretøj, i den
såkaldte blinde vinkel, se side 147.
02
Vand- og snavsafvisende belægning*
De forreste sideruder og/eller sidespejlene er behandlet med et overfladelag,
der forbedrer sigtbarheden ved vanskelige
vejrforhold, for information om pleje, se
side 185.
Sidespejle
Under visse vejrforhold fungerer det smudsafvisende overfladelag bedre, hvis elopvarmningen af sidespejlene bruges, se side 83 eller
86.
Varm sidespejlene op:
•
•
•
Hvis is eller sne dækker spejlene.
Ved kraftig regn og beskidte veje.
Ved dug på spejlet.
VIGTIGT
Der må ikke bruges en isskraber til at fjerne
is fra ruderne. Det vand- og smudsafvisende
lag kan beskadiges. Brug elopvarmningen
til at fjerne is fra spejlene. En isskraber kan
ridse spejlglasset!
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
69
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 70
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Elbetjent taglem*
Åbningsstillinger
Fra ventilationsstilling til maksimal åbning:
±
02
Træk knappen bagud til endestillingen (1),
og slip den.
Skydestilling
Automatisk betjening
G007503
G029222
±
Manuel betjening
Åbning:
±
Automatisk åbning
Soltagets betjeningspanel befinder sig i loftet.
Soltaget kan åbnes i to stillinger:
Manuel åbning
Manuel lukning
Ventilationsstilling, med løftet bagkant
Automatisk lukning
Skydestilling, fremad/bagud
Lukning, ventilationsstilling
ADVARSEL
Afbryd strømmen til soltaget ved at tage
startnøglen ud, når føreren forlader bilen.
Ventilationsstilling
Åbning:
±
Tryk knappens bagkant opad (5).
Lukning:
±
70
Træk knappen bagud til trykpunkt (2). Soltaget bevæger sig nu mod helt åben stilling, så længe knappen holdes inde.
Lukning:
±
Tryk knappen frem til trykpunkt (3). Soltaget bevæger sig nu mod lukket stilling, så
længe knappen holdes inde.
Åbning, ventilationsstilling
Startnøglen skal stå i stilling I eller II.
Hvis der er et barn i bilen:
Træk betjeningsknappen over trykpunkt (2)
til bageste endestilling (1) eller over trykpunkt (3) til forreste endestilling (4), og slip
den. Soltaget åbnes/lukkes fuldstændigt.
Træk knappens bagkant nedad (6).
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
ADVARSEL
Soltagets klemmebeskyttelse fungerer kun
ved automatisk lukning, ikke ved manuel
lukning.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 71
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Elbetjent taglem*
Solskærm
Lukning med fjernbetjening eller
låseknap
Til soltaget hører en indvendig, manuelt forskydelig solskærm. Når soltaget åbnes, føres
solskærmen automatisk bagud. Solskærmen
lukkes ved at tage fat i håndtaget og skyde
skærmen frem.
02
A
Klemmebeskyttelse
±
Med et langt tryk på låseknappen lukkes
soltaget og alle ruderne. Dørene og bagagerumsklappen låses.
Sådan afbrydes lukningen:
±
E
B
D
C
ADVARSEL
Soltagets klemmebeskyttelse fungerer kun
ved automatisk lukning, ikke ved manuel
lukning.
Pas på, at ingen kommer i klemme, når soltaget lukkes.
G026307
G020157
Soltaget har en klemmesikring, der træder i
funktion, hvis soltaget blokeres af en genstand.
I tilfælde af blokering standser soltaget og
åbnes derefter automatisk til den seneste åbne
stilling.
Kontrolpanel.
Tryk på låseknappen igen.
ADVARSEL
Pas på, at børn eller andre passagerer ikke
kommer i klemme, hvis soltaget lukkes med
fjernbetjeningen. Soltaget bør kun betjenes
under opsyn.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
71
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 72
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Personlige indstillinger
02
Mulige indstillinger
Ur, justering
For visse af bilens funktioner kan der foretages
personlige indstillinger. Det gælder således
låse-, klima- og audiofunktioner. Vedr. audiofunktioner, se side 221.
Time og minut justeres hver for sig.
Kontrolpanel
Display
1. Brug tallene på knapperne eller "pil op"
eller "pil ned" på navigeringsknappen (E).
2. Vælg tal til justering med "højrepil" eller
"vensterpil" på navigeringsknappen.
3. Tryk på ENTER for at sætte uret i gang.
MENU
OBS
EXIT
Hvis bilen har 12-timers ur, vælges AM/
PM med "pil op" eller "pil ned", efter at det
sidste minuttal er justeret.
ENTER
Navigering
Bilindstillinger
Fold spejle ind ved låsning*
Når bilen låses/låses op med fjernbetjeningen,
kan sidespejlene foldes ind/ud automatisk. Der
er punkterne Til/Fra.
Nedsat beskyttelse*
Blokeret låsestilling kan deaktiveres midlertidigt og alarmniveauet kan midlertidigt mindskes, hvis der er nogen, som vil blive i bilen, og
dørene skal låses udefra. Der er punkterne
Aktiver én gang og Spørg ved udstigning,
se side 118 og 122.
Oplåsningsindikator, lys
Brug
Indstillingerne vises på displayet (A).
Åbn menuen for at foretage indstillinger:
1. Tryk på MENU (B).
2. Gå frem til f.eks. Bilindstillinger med navigeringsknappen (E).
3. Tryk på ENTER (D).
4. Vælg menupunkt vha. navigeringsknappen
(E).
5. Bekræft valget med ENTER.
72
Autom. blæserjustering
Man kan vælge, at bilens blinklys skal blinke,
når bilen låses op med fjernbetjeningen. Der er
punkterne Til/Fra.
Hvis bilen har ECC, kan blæserhastigheden
indstilles i AUTO-funktion:
Låseindikator, lys
Klimaindstillinger
±
Vælg mellem Lav, Normal og Høj.
Recirkulationstimer
Når timeren er aktiv, recirkuleres luften i 3–
12 minutter, alt efter udetemperaturen.
±
Vælg Til/Fra, hvis recirkulationstimeren
skal være aktiv eller ej.
Luk menuen:
Nulstil alt
±
Tilbagestilling af de valgbare klimafunktioner til
fabriksindstillingerne.
Hold EXIT (C) inde i ca. et sekund.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Man kan vælge, at bilens blinklys skal blinke,
når bilen låses med fjernbetjeningen. Der er
punkterne Til/Fra.
Automatisk låsning – døre
Når bilens hastighed overstiger 7 km/t, kan
dørene og bagagerumsklappen låses automatisk. Der er punkterne Til/Fra. Dørene kan
låses op og åbnes indefra ved at trække to
gange i døråbningshåndtaget.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 73
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Personlige indstillinger
Der er følgende to valgmuligheder for oplåsning:
For oplåsningsknappen på fjernbetjeningen og
fordørenes centrallåseknap kan denne funktion vælges:
• Alle døre - låser alle dørene og bagage-
• Autoåbn alle vinduer - alle ruder åbnes
Oplåsning af døre
rumsklappen op med et tryk på fjernbetjeningen.
• Førerdøren, dernæst alle - låser førerdøren op med et tryk på fjernbetjeningen.
Med endnu et tryk oplåses alle døre og
bagagerumsklappen.
Automatisk døroplåsning*
• Alle døre - alle dørene låses op samtidigt.
• Døre på samme side - for- og bagdør på
den samme side låses op samtidigt.
• Begge fordøre - begge fordøre låses op
samtidigt.
• En af fordørene - valgfri dør eller bagagerumsklap kan låses op separat.
Samtidig lukning/åbning af alle ruder
For låseknappen på fjernbetjeningen og fordørenes centrallåseknap samt knappen til det
udvendige dørhåndtag på biler med keylesssystem kan denne funktion vælges:
02
samtidigt med et langt tryk på oplåsningsknappen.
Ankomstlys, varighed
Vælg, hvor lang tid bilens lys skal være tændt,
ved at trykke på fjernbetjeningens knap for
tryghedslys. Følgende punkter kan vælges:
30/60/90 sekunder.
Orienteringslys
Vælg, hvor længe bilens lys skal være tændt,
når venstre kontaktarm trækkes bagud, efter at
startnøglen er taget ud. Følgende punkter kan
vælges: 30/60/90 sekunder.
Information
• VIN-NUMMER - (Vehicle Identification
Number) er bilens unikke identitetsnummer.
• Antal nøgler - viser, hvor mange nøgler
der er registreret til bilen.
• Autoluk alle vinduer - alle ruder og soltaget lukkes samtidigt med et langt tryk på
låseknappen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
73
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 74
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
HomeLinkŸ EU*
Generelt
OBS
HomeLink er konstrueret til ikke at fungere,
hvis bilen er låst udefra.
02
Gem originalfjernbetjeningerne til fremtidig
programmering (f.eks. ved skift til en anden
bil).
Slet knappernes programmering, når bilen
skal sælges.
G030070
Metalliske solskærme bør ikke bruges i
biler, som er udstyret med HomeLink. De
kan have negativ indvirkning på HomeLinks
funktion.
HomeLink er en programmerbar fjernbetjening,
som kan styre op til tre forskellige anordninger
(f.eks. garageport, alarmsystem, uden- og
indendørsbelysning m.m.) og dermed erstatte
fjernbetjeningerne til disse. HomeLink leveres
indbygget i den venstre solskærm.
HomeLinks panel består af tre programmerbare knapper og en indikeringslampe.
Betjening
Når HomeLink er programmeret korrekt, kan
den bruges i stedet for de løse originalfjernbetjeninger.
Tryk den programmerede knap ind for at aktivere garageport, alarmsystem osv. Indikeringsknappen lyser i den tid, hvor knappen holdes
trykket ind.
OBS
Hvis tændingen ikke aktiveres, fungerer
Homelink i 30 minutter, efter førerdøren er
åbnet.
Originalfjernbetjeningerne kan naturligvis bruges parallelt med HomeLink.
74
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
ADVARSEL
Hvis HomeLink bruges til at betjene en garageport eller låge, skal det sikres, at der ikke
er nogen personer i nærheden af porten eller
lågen, mens den er i bevægelse.
Brug ikke HomeLink-fjernbetjening til en
garageport, der ikke har sikkerhedsstop og
-bak. Garageporten skal reagere med det
samme, når den mærker, at noget hindrer
bevægelsen, straks stoppe og bakke tilbage. En garageport uden disse egenskaber kan forårsage personskade. For yderligere information, ring til HomeLink Hotline:
008000 466 354 65 (gratis). Det er også
muligt at kontakte via internet:
www.homelink.com.
Programmere første gang
Det første punkt sletter hukommelsen i HomeLink og må ikke udføres, når kun en enkelt knap
skal omprogrammeres.
1. Tryk de to ydre knapper ind og slip ikke, før
indikeringslampen begynder at blinke efter
ca. 20 sekunder. Blinkningen tyder på, at
HomeLink er sat i "learning mode" og klar
til at programmeres.
2. Placer originalfjernbetjeningen 2-8 cm fra
HomeLink. Hold indikeringslampen under
opsyn.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 75
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
HomeLinkŸ EU*
Hvilken afstand, der kræves mellem originalfjernbetjeningen og HomeLink, afhænger af programmeringen af anordningen.
Det er måske nødvendigt med flere forsøg
i forskellige afstande. Bibehold hver position i ca. 15 sekunder, inden en ny prøves.
3. Tryk samtidig på knappen til originalfjernbetjeningen og knappen, som skal programmeres på HomeLink. Slip ikke knapperne, før indikeringslampen er gået fra
rolig til hurtig blinken. Den hurtige blinken
tyder på, at programmeringen er lykkedes.
4. Test programmeringen ved at trykke den
programmerede knap på HomeLink ind, og
se på indikeringslampen:
•
•
1
Konstant lys: Indikeringslampen lyser
med konstant lys, når knappen holdes
trykket ind. Det tyder på, at programmeringen er klar. Garageport, låge eller
lignende skal nu aktiveres, når den programmerede HomeLink-knap trykkes
ind.
Ikke konstant lys: Indikeringslampen
blinker hurtigt i ca. 2 sekunder og lyser
derefter konstant i ca. 3 sekunder. Dette
forløb gentages i ca. 20 sekunder og
tyder på, at anordningen har en "rullende kode". Garageport, låge eller lignende aktiveres ikke, når der trykkes på
den programmerede HomeLink-knap.
Fortsæt programmeringen ifølge
nedenstående.
5. Find "learning-knappen 1" på modtageren
til f.eks. garageporten, der normalt er placeret nær antennens holder på modtageren. Hvis det er svært at finde knappen, kan
du se i leverandørens manual eller ringe til
HomeLink Hotline: 008000 466 354 65
(gratis). Det er også muligt at kontakte via
internet: www.homelink.com.
6. Tryk "learning-knappen" ind og slip. Knappen blinker i ca. 30 sekunder, og inden for
denne tid skal næste punkt udføres.
7. Tryk den programmerede knap på HomeLink ind, mens "learning-knappen" stadig
blinker, hold den trykket ind i ca. 3 sekunder og slip derefter. Gentag tryk/hold/slipsekvensen op til 3 gange for at afslutte
programmeringen.
betjeningen 2-8 cm fra HomeLink efter ca.
20 sekunder. Hold indikeringslampen
under opsyn.
Hvilken afstand, der kræves mellem originalfjernbetjeningen og HomeLink, afhænger af programmeringen af anordningen.
Det er måske nødvendigt med flere forsøg
i forskellige afstande. Bibehold hver position i ca. 15 sekunder, inden en ny prøves.
3. Tryk knappen på originalfjernbetjeningen
ind. Indikeringslampen begynder at blinke.
Når blinkningen er gået fra rolig til hurtig
blinken: slip begge knapper. Den hurtige
blinken tyder på, at programmeringen er
lykkedes.
4. Test programmeringen ved at trykke den
programmerede knap på HomeLink ind, og
se på indikeringslampen:
•
Konstant lys: Indikeringslampen lyser
med konstant lys, når knappen holdes
trykket ind. Det tyder på, at programmeringen er klar. Garageport, låge eller
lignende skal nu aktiveres, når den programmerede HomeLink-knap trykkes
ind.
•
Ikke konstant lys: Indikeringslampen
blinker hurtigt i ca. 2 sekunder og lyser
Programmere enkelte knapper
For at programmere enkelte knapper følges
nedenstående:
1. Tryk den ønskede knap på HomeLink ind
og slip ikke, før punkt 3 er udført.
2. Når indikeringslampen på HomeLink
begynder at blinke, placeres originalfjern-
02
Knappens betegnelse og farve varierer alt efter producent.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
75
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 76
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
HomeLinkŸ EU*
derefter konstant i ca. 3 sekunder. Dette
forløb gentages i ca. 20 sekunder og
tyder på, at anordningen har en "rullende kode". Garageport, låge eller lignende aktiveres ikke, når der trykkes på
den programmerede HomeLink-knap.
Fortsæt programmeringen ifølge
nedenstående.
02
5. Find "learning-knappen 2" på modtageren
til f.eks. garageporten, der normalt er placeret nær antennens holder på modtageren. Hvis det er svært at finde knappen, kan
du se i leverandørens manual eller ringe til
HomeLink Hotline: 008000 466 354 65
(gratis). Det er også muligt at kontakte via
internet: www.homelink.com.
Slette programmering
Man kan slette programmeringen for alle knapperne på HomeLink, ikke for enkelte knapper.
±
Tryk de to ydre knapper ind og slip ikke, før
indikeringslampen begynder at blinke efter
ca. 20 sekunder.
> HomeLink er nu sat i såkaldt "learning
mode" og er klar til at programmeres på
ny, se side 74.
6. Tryk "learning-knappen" ind og slip. Knappen blinker i ca. 30 sekunder, og inden for
denne tid skal næste punkt udføres.
7. Tryk den programmerede knap på HomeLink ind, mens "learning-knappen" stadig
blinker, hold den trykket ind i ca. 3 sekunder og slip derefter. Gentag tryk/hold/slipsekvensen op til 3 gange for at afslutte
programmeringen.
2
76
Knappens betegnelse og farve varierer alt efter producent.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 77
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
02
77
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 78
Generelt om klimaet................................................................................
Manuelt klimaanlæg, AC.........................................................................
Elektronisk klimaanlæg, ECC*.................................................................
Luftfordeling............................................................................................
Brændstofdrevet motor- og kabinevarmer*............................................
Brændstofdrevet ekstravarmer* (diesel)..................................................
78
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
80
82
84
87
88
91
G020906
S40; 7; 3
evastarck
S40; 7; 3
evastarck
KLIMA
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 79
03
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 80
03 Klima
Generelt om klimaet
03
Aircondition
Fejlsøgning og reparation
Display
Klimaanlægget afkøler/opvarmer og affugter
luften i kabinen. Bilen har enten manuel (AC)
eller automatisk (ECC) klimaregulering (ECC,
Electronic Climate Control).
Lad kun autoriserede Volvo-værksteder udføre
fejlsøgning på eller reparation af klimaanlægget.
Over klimapanelet befinder der sig et display.
Der vises de foretagne klimaindstillinger.
OBS
Aircondition-anlægget kan slås fra, men for
at få den bedst mulige luft i kabinen og
undgå dug på ruderne, bør det altid være
slået til.
Personlige indstillinger
Kølemiddel
Aircondition-anlægget indeholder kølemidlet
R134a. Det indeholder ikke klor og skader således ikke ozonlaget. Ved påfyldning/udskiftning
af kølemiddel må der kun bruges R134a. Lad
et autoriseret Volvo-værksted udføre dette
arbejde.
Dug på indersiden af ruderne
For at fjerne dug på rudernes inderside skal
defrosterfunktionen bruges i første række.
For at mindske risikoen for forekomsten af dug
skal ruderne pudses med et almindeligt vinduespudsemiddel.
Kabinefilter
Al luft, der kommer ind i kabinen, renses først
af et filter. Det skal skiftes med jævne mellemrum. Se Volvos serviceprogram med hensyn til
det anbefalede skifteinterval. Ved kørsel i et
stærkt forurenet miljø skal filteret muligvis skiftes hyppigere.
Is og sne
Fjern is og sne fra luftindtaget til klimasystemet
(spalten mellem motorhjelm og forrude).
80
OBS
Der er forskellige typer kabinefiltre. Kontrollér, at der monteres det rette filter.
Der kan indstilles følgende to funktioner i klimaanlægget:
•
Blæserhastighed i AUTO-funktion (kun i
biler med ECC).
•
Timerstyret recirkulation af kabineluften.
For nærmere oplysninger om hvordan indstillingerne foretages, se side 72.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 81
03 Klima
Generelt om klimaet
Ventilationsspjæld i instrumentpanelet
ECC*
Sideruder og soltag
Faktisk temperatur
For at aircondition-anlægget skal fungere tilfredsstillende, bør sideruder og eventuelt soltag være lukket.
G019942
Den temperatur der vælges, svarer til den fysiske oplevelse med hensyn til lufthastighed,
luftfugtighed, solstråling mv., der aktuelt hersker i og omkring bilen.
I systemet er der en solsensor, som registrerer,
fra hvilken side solen skinner ind i kabinen. Det
betyder, at der kan være en temperaturforskel
mellem højre og venstre luftspjæld, selvom
reguleringen er indstillet på den samme temperatur på begge sider.
Sensorernes placering
•
Solsensoren befinder sig over instrumentpanelet.
Lukket
•
Temperatursensoren for kabinen befinder
sig bag klimapanelet.
Luftstrømmens vandrette retning
•
Udetemperatursensoren sidder på sidespejlene.
•
Fugtsensoren sidder i bakspejlet.
Åbent
Luftstrømmens lodrette retning
Ret de yderste dyser imod sideruderne for at
fjerne dug fra de forreste sideruder.
Ved koldt vejr - Luk de midterste spjæld for at
få den største klimakomfort og afdugning.
Acceleration
Ved acceleration, hvor der gives fuld gas, frakobles aircondition-anlægget midlertidigt. En
kortvarig, midlertidig temperaturstigning kan
da mærkes.
03
Ventilationshul i hattehylden
OBS
Bloker ikke bagagerummets ventilationshul
i hattehylden med klædningsstykker eller
andre genstande.
Kondensvand
I varmt vejr kan der dryppe kondensvand fra
aircondition-anlægget under bilen. Dette er
normalt.
OBS
Sensorerne må ikke tildækkes eller blokeres
med klædningsstykker eller andre genstande.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
81
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 82
03 Klima
Manuelt klimaanlæg, AC
Kontrolpanel
2
8
3
4
1
9
03
4
7
6
Blæser
Funktioner
2. Recirkulation
Recirkulation
1. Blæser
Recirkulation forhindrer dårlig
luft, udstødningsgas osv. i at
trænge ind i kabinen. Kabineluften recirkuleres. Der suges
ingen luft ind i bilen udefra.
Med recirkulation (sammen
med aircondition-anlægget)
afkøles kabinen hurtigere i varmt vejr. Hvis luften i bilen recirkuleres for længe, risikerer man,
at der dannes dug på indersiden af ruderne.
Defroster
Luftfordeling
AC ON/OFF – Aircondition Til/Fra
Elopvarmet venstre forsæde
Elopvarmet højre forsæde
Elopvarmet bagrude og elopvarmede sidespejle
Temperatur
82
G026308
5
Blæserhastigheden øges/
mindskes ved at dreje på
knappen.
Hvis knappen drejes venstre
om, og blæserindikeringen på
displayet slukkes, er blæseren og aircondition-anlægget slukket. På displayet vises symbolet for blæser og OFF.
Timer
Når timerfunktionen er aktiveret (og der er valgt
recirkulation), mindskes risikoen for is, dug og
dårlig luft. Se side 72, for at aktivere/deaktivere
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 83
03 Klima
Manuelt klimaanlæg, AC
funktionen. Når der vælges defroster (3), frakobles recirkulationen.
Se tabellen på side 87.
5. AC – Til/Fra
3. Defroster
For hurtigt at fjerne dug og is
fra forruden og sideruderne.
Der strømmer luft til ruderne
med stor blæserhastighed.
Lampen i defrosterknappen
lyser, når denne funktion er
aktiveret.
ON: Aircondition-anlægget er
slået til. Det styres af systemets automatik. På den måde
afkøles og affugtes den indkommende luft.
OFF: Aircondition-anlægget
er slået fra.
•
aircondition-anlægget (AC) slås automatisk til (kan slås fra med AC-knappen (5)
Når defrosterfunktionen aktiveres, slås aircondition-anlægget automatisk til (kan slås fra
med AC-knappen). Et symbol oven over ON
hhv. klimapanelet og en tændt lampe i den
relevante knap viser, hvilken funktion der er
valgt.
•
recirkulationen slås automatisk fra.
6 og 7. Elopvarmede forsæder
Når defrosterfunktionen aktiveres, sker der
desuden følgende for at give maksimal affugtning af luften i kabinen:
Når defrosterfunktionen slås fra, vender klimaanlægget til de foregående indstillinger.
(ekstraudstyr på visse markeder)
4. Luftfordeling
Højere varme:
Ved at trykke på luftfordelingsknapperne fordeles luftstrømmen efter ønske til
ruder, kabine og gulv.
Et symbol på displayet over
klimapanelet og en tændt
lampe i den relevante knap viser, hvilken funktion der er valgt.
1
– Ét tryk på knappen – begge
lamper lyser.
Lavere varme:
8. Elopvarmet bagrude og elopvarmede
sidespejle
Brug elopvarmningen til at
fjerne is og dug fra bagruden
og sidespejlene. Med et tryk
på knappen starter opvarmningen af bagruden og sidespejlene samtidigt. En tændt
lampe i knappen viser, at
funktionen er aktiv.
03
Frakobling kan ske manuelt eller automatisk.
Manuelt sker det med et tryk på knappen. Ved
automatik kobles bagruden og sidespejlene fra
efter 12 – 20 minutter, alt efter udetemperaturen.
Ved koldt vejr fortsætter opvarmningen også
efter 20 minutter for at holde bagrude og sidespejle fri for is og dug 1. Hvor kraftig opvarmningen bliver, tilpasses efter udetemperaturen.
Funktionen skal slås fra manuelt.
9. Temperatur
Vælg afkølning eller opvarmning for både fører- og passagersiden.
– To tryk på knappen – en lampe lyser.
Varmen slået fra:
– Tre tryk på knappen – ingen lampe lyser.
Alt efter marked og det ekstraudstyr, der er valgt
83
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 84
03 Klima
Elektronisk klimaanlæg, ECC*
Kontrolpanel
2
3
9
4
5
1
10
03
5
8
7
AUTO
Blæser
G026309
6
Elopvarmet bagrude og elopvarmede sidespejle
Temperaturvælger
Recirkulation/luftkvalitetssystem
Defroster
Luftfordeling
Funktioner
Elopvarmet venstre forsæde
Elopvarmet højre forsæde
84
2. Blæser
1. AUTO
AC ON/OFF – Aircondition Til/Fra
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Ved valg af en eller flere manuelle funktioner
styres de øvrige funktioner fortsat automatisk.
Med et tryk på AUTO slås alle manuelle indstillinger fra. Displayet viser AUTO-KLIMA.
AUTO-funktionen regulerer
automatisk klimaanlægget
med henblik på at nå den
valgte temperatur. Automatikken styrer varme, aircondition, blæserhastighed, recirkulation og luftfordeling.
Drej på knappen for at øge/
mindske blæserhastigheden.
Hvis der vælges AUTO, reguleres blæserhastigheden
automatisk. Den tidligere indstillede ventilatorhastighed
annulleres.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 85
03 Klima
Elektronisk klimaanlæg, ECC*
Hvis knappen drejes venstre om, og blæserindikeringen på displayet slukkes, er
blæseren og aircondition-anlægget slukket.
På displayet vises symbolet for blæser og
OFF.
3. Recirkulation
Funktionen vælges for at
holde dårlig luft, udstødningsgas osv. ude fra kabinen.
Kabineluften recirkuleres,
hvilket vil sige, at der ikke
suges luft udefra ind i bilen,
mens funktionen er aktiveret.
Hvis luften i bilen recirkuleres for længe, risikerer man, at der dannes dug på indersiden af
ruderne.
Timer
Når timerfunktionen er aktiveret (og der er valgt
recirkulation), mindskes risikoen for is, dug og
dårlig luft. Mht. til aktivering/deaktivering af
funktionen, se side 72.
3. Luftkvalitetssystem (ekstraudstyr)
•
Normalt bør luftkvalitetssensoren altid
være aktiveret.
Luftkvalitetssystemet består
af et multifilter og en sensor.
Filteret udskiller gasser og
partikler, således at indholdet
af lugt og forurening i kabinen reduceres. Når
sensoren registrerer forurenet udeluft, lukkes
luftindtaget, og luften i kabinen recirkuleres.
Når luftkvalitetssensoren er aktiveret, lyser den
grønne lampe (A) i knappen.
•
I koldt vejr begrænses recirkulationen for
at undgå, at der dannes dug på ruderne.
•
I tilfælde af dugdannelse kan defrosterfunktionerne for forruden, sideruderne og
bagruden med fordel bruges.
±
For hurtigt at fjerne dug og is
fra forruden og sideruderne.
Der strømmer luft til ruderne
med stor blæserhastighed.
Lampen i defrosterknappen
lyser, når denne funktion er
aktiveret.
Tryk på AUTO (1) for at aktivere luftkvalitetssensoren (normal indstilling).
Eller:
±
Skift mellem tre funktioner ved at trykke
flere gange på recirkulationsknappen.
Når defrosterfunktionen aktiveres, sker der
desuden følgende for at give maksimal affugtning af luften i kabinen:
•
Luftkvalitetssensoren er aktiveret – Lampen (A) lyser.
•
aircondition-anlægget (AC) slås automatisk til (kan slås fra med AC-knappen (6).
•
Recirkulation ikke valgt, hvis det ikke behøves til afkøling i varmt vejr – Ingen lampe
lyser.
•
recirkulationen slås automatisk fra.
•
Recirkulation er valgt – Lampen (M) lyser.
03
4. Defroster
Aktivering af luftkvalitetssensoren:
OBS
Når der vælges Defroster (4), slås recirkulation altid fra.
Husk:
(samme knap som til recirkulation)
G000000
OBS
Når defrosterfunktionen slås fra, vender klimaanlægget til de foregående indstillinger.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
85
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 86
03 Klima
Elektronisk klimaanlæg, ECC*
5. Luftfordeling
7 og 8. Elopvarmede forsæder*
Ved at trykke på luftfordelingsknapperne fordeles luftstrømmen efter ønske til
ruder, kabine og gulv.
03
Et symbol på displayet over
klimapanelet og en tændt
lampe i den relevante knap viser, hvilken funktion der er valgt.
Se tabellen på side 87.
6. AC – Til/Fra (ON/OFF)
ON: Aircondition-anlægget er
slået til. Det styres af systemets automatik. På den måde
afkøles og affugtes den indkommende luft.
OFF: Slukket.
Når defrosterfunktionen aktiveres, slås aircondition-anlægget automatisk til (kan slås fra
med AC-knappen).
OBS
Klimaanlæggets afdugningsfunktion med
fugtsensor er betydeligt mindsket med aircondition-anlægget i lukket stilling (OFF), og
ved manuelt valgt luftfordeling og blæserhastighed.
1
86
Betjening af forsædeopvarmning:
Højere varme:
±
efter 12 – 20 minutter, alt efter udetemperaturen.
Ved koldt vejr fortsætter opvarmningen 1 også
efter 20 minutter for at holde bagrude og sidespejle fri for is og dug. Hvor kraftig opvarmningen bliver, tilpasses efter udetemperaturen.
Funktionen skal slås fra manuelt.
10. Temperaturvælger
Temperaturen for førersiden
og passagersiden kan indstilles separat.
Ét tryk på knappen – begge lamper lyser.
Lavere varme:
±
To tryk på knappen – en lampe lyser.
Varmen slået fra:
±
Tre tryk på knappen – ingen lampe lyser.
9. Elopvarmet bagrude og sidespejle
Brug elopvarmningen til at
fjerne is og dug fra bagruden
og sidespejlene. Med et tryk
på knappen starter opvarmningen af bagruden og sidespejlene samtidigt. En tændt
lampe i knappen viser, at
funktionen er aktiv.
Frakobling kan ske manuelt eller automatisk.
Manuelt sker det med et tryk på knappen. Ved
automatik kobles bagruden og sidespejlene fra
Alt efter marked
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Med ét tryk på knappen aktiveres kun den ene side. Med
to tryk aktiveres den anden
side. Med tre tryk aktiveres begge sider.
Den aktive side angives af knappens lampe og
på displayet over klimapanelet.
Når bilen startes, er den senest foretagne indstilling bibeholdt.
OBS
Det er ikke muligt at fremskynde opvarmning/afkøling ved at vælge højere/lavere
temperatur end den ønskede.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 87
03 Klima
Luftfordeling
Luftfordeling
Formål
Luftfordeling
Formål
Luft til ruderne. En vis luftstrømning fra ventilationsspjældene. Luften recirkuleres ikke. Aircondition er altid
aktiveret.
Til hurtigt at fjerne is
og dug.
Luft til gulv og ruder. En vis
luftstrømning fra ventilationsspjældene i instrumentpanelet.
til at opnå behagelig
komfort og god afdugning i koldt eller fugtigt
vejr.
Luft til for- og sideruder. En
vis luftstrømning fra ventilationsspjældene.
Til at undgå dug- og
isdannelse i koldt og
fugtigt vejr. (Ikke for
lav blæserhastighed).
Luft til gulvet og fra ventilationsspjældene i instrumentpanelet.
til solrigt vejr med lav
udetemperatur.
Luftstrøm til ruderne og fra
ventilationsspjældene i
instrumentpanelet.
til at opnå god komfort i varmt og tørt
vejr.
Luft til gulvet. En vis luftstrømning fra ventilationsspjældene i instrumentpanelet og til ruderne.
til at varme fødderne.
Luftstrømning i hoved- og
brysthøjde fra ventilationsspjældene i instrumentpanelet.
til god afkøling i varmt
vejr.
Luftstrøm til ruderne, fra ventilationsspjældene i instrumentpanelet og til gulvet.
til at gøre det køligere
om fødderne eller varmere foroven i koldt
vejr eller i varmt og tørt
vejr.
03
87
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 88
03 Klima
Brændstofdrevet motor- og kabinevarmer*
Generelt om varmere
Påfyldning
Batteri og brændstof
Hvis batteriet ikke er ladet helt op, eller hvis
niveauet i brændstoftanken er for lavt, slukkes
parkeringsvarmeren automatisk, og der vises
en meddelelse på informationsdisplayet.
Parkeringsvarmeren varmer motor og kabineplads, og kan startes direkte eller med timer.
03
Der kan vælges to forskellige tidspunkter med
timer. Med tidspunkt menes her det klokkeslæt, hvor opvarmningen af bilen er klar. Bilens
elektronik vælger det tidspunkt, hvor opvarmningen skal begynde, baseret på den aktuelle
udetemperatur.
±
VIGTIGT
Bilen skal stå udendørs, når der bruges benzin- og dieselvarmere.
OBS
Når parkeringsvarmeren er aktiveret, kan
der komme røg fra bilens underside, hvilket
er helt normalt.
G007632
Hvis udetemperaturen er højere end 25 °C, kan
varmeren ikke startes. Ved -10 °C eller derunder er parkeringsvarmerens maksimale driftstid 50 minutter.
ADVARSEL
Advarselsetiket på tankdækselklappen.
ADVARSEL
Brændstof der spildes, kan antændes. Sluk
for den brændstofdrevne varmer, inden
brændstofpåfyldning påbegyndes.
Kontroller på informationsdisplayet, at parkeringsvarmeren er slået fra. Når den arbejder, viser informationsdisplayet
PARKVARMER TIL.
Parkering på skråninger
Hvis bilen parkeres med en kraftig hældning,
bør den vende fronten nedad for at sikre
brændstoftilførsel til parkeringsvarmeren.
88
Der kvitteres for meddelelsen med et tryk
på READ på blinklysarmen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Gentagen brug af parkeringsvarmeren kombineret med korte kørselsstrækninger vil
medføre, at batteriet aflades med deraf følgende startproblemer.
For at sikre, at bilbatteriet genoplades med
lige så meget energi, som varmeren forbruger, bør man ved regelmæssig brug af varmeren køre i bilen i lige så lang tid, som
varmeren er i brug.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 89
03 Klima
Brændstofdrevet motor- og kabinevarmer*
Aktivering af varmer
Symboler og displaymeddelelser
Direkte start og direkte slukning
Når en af timerens indstillinger eller
DIREKTE START aktiveres, lyser
informationssymbolet på kombinationsinstrumentet, og informationsdisplayet viser en forklarende
tekst.
1. Gå med fingerhjulet til DIREKTE START.
2. Tryk på RESET-knappen for at vælge mellem TIL og FRA.
TIL: Parkeringsvarmeren slået til manuelt eller
med programmeret timer.
03
G029052
FRA: Parkeringsvarmeren slået fra.
Display
Betydning
BRÆNDSTOFVARMER TIL
Varmeren er slået til
og arbejder.
BRÆNDSTOFVARMER TIMER
TIL
Påmindelse om, at
varmeren kommer til
at starte på indstillet
tid, efter at bilen er
forladt, når startnøglen tages ud af startlåsen.
READ-knap
Fingerhjul 1
RESET-knap1
VARMER STOPPET - LAV BATTERISTAND
Varmeren standset
af bilens elektronik
for at gøre motorstart mulig.
VARMER STOPPET BRÆNDSTOF
LAV
Varmeren standset
af bilens elektronik
for at gøre motorstart og 50 km kørsel
mulig.
Ved direkte start af varmeren vil den være aktiveret i 50 minutter.
Opvarmningen af kabinen starter, så snart
motorens kølevæske har opnået den rette temperatur.
OBS
Bilen kan startes og køres, mens parkeringsvarmeren er i gang.
Indstilling af timer
Med timeren angives det tidspunkt, hvor bilen
skal bruges og være opvarmet.
Vælg mellem TIMER 1 og TIMER 2.
1
1. Gå med fingerhjulet til PARKVARM
TIMER 1.
Virker ikke i biler, der ikke har informationscenter, brændstofdrevet parkeringsvarmer samt stabilitets- og traktionssikringsystem.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
89
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 90
03 Klima
Brændstofdrevet motor- og kabinevarmer*
2. Tryk kort på RESET-knappen for at
komme til det blinkende timetal.
3. Vælg den ønskede time med fingerhjulet.
4. Tryk kort på RESET for at komme til minutindstillingen.
03
5. Vælg det ønskede minut med fingerhjulet.
6. Tryk kort på RESET for at bekræfte indstillingen.
7. Tryk på RESET for at aktivere timeren.
En timerstartet varmer kan også slås fra ifølge
instruktionen i afsnittet "Direkte start og direkte
slukning".
Ur/timer
Varmerens timer er forbundet til bilens ur.
OBS
Hvis bilens ur stilles igen, slettes den programmering af timeren, der eventuelt er
foretaget.
Efter indstilling af TIMER 1 kan der programmeres en anden tid i TIMER 2 ved at gå frem
til indstillingen ved hjælp af fingerhjulet.
Indstilling af den alternative tid foretages på
samme måde som for TIMER 1.
Slå timerstartet varmer fra
En timerstartet varmer kan slås fra manuelt,
inden timeren gør det. Sådan gør du:
1. Tryk på READ-knappen.
2. Gå til tekst PARKVARM TIMER 1 eller
PARKVARM TIMER 2 med fingerhjulet.
Teksten TIL blinker på displayet.
3. Tryk på RESET.
Teksten FRA vises konstant, og varmeren
slås fra.
90
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 91
03 Klima
Brændstofdrevet ekstravarmer* (diesel)
Ekstravarmer (diesel)
I dieseldrevne biler kan der være behov for
ekstravarmeren for at opnå den rette temperatur i kabinen ved koldt vejr.
Varmeren starter automatisk, når der behøves
ekstra varme, mens motoren er i gang.
03
Varmeren slås automatisk fra, når den rette
temperatur er nået, eller når motoren slukkes.
OBS
Ekstravarmeren kan ikke slås til eller slås fra
manuelt, den kontrolleres udelukkende af
bilens elektronik.
Når ekstravarmeren er aktiveret, kan der
komme røg fra bilens underside, hvilket er
helt normalt.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
91
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 92
Forsæder................................................................................................. 94
Kabinebelysning...................................................................................... 96
Opbevaringssteder i kabinen.................................................................. 98
Bagsæde............................................................................................... 102
Bagagerum............................................................................................ 104
92
G020908
S40; 7; 3
evastarck
S40; 7; 3
evastarck
INTERIØR
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 93
04
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 94
04 Interiør
Forsæder
Siddestilling
Justér ryglænets hældning, drej hjulet.
Passagersædets ryglæn kan foldes ned i fremadgående retning for at give plads til lange
genstande.
Betjeningspanel for elbetjent sæde*.
1. Skyd sædet så langt tilbage som muligt.
ADVARSEL
Indstil den rette kørestilling for førersædet
og juster sikkerhedsselen, se side 16, inden
kørsel påbegyndes, aldrig under kørsel.
Kontrollér, at sædet er i låst stilling.
G027960
Nedfoldning af forsædets ryglæn*
Gulvmåtter*
Volvo kan levere gulvmåtter, som er specielt
fremstillet til din bil.
Fører- og passagersæderne kan indstilles til
optimal sidde- og kørestilling.
ADVARSEL
Fremad/bagud: Løft håndtaget for at indstille den rette afstand til rat og pedaler.
Kontrollér, at sædet er fastlåst, når indstillingen er foretaget.
Justering af lændestøtten 1 (førersædet og
passagersædet*), drej hjulet.
1
94
Gælder også elbetjent sæde.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Gulvmåtten ved førerpladsen skal være forsvarligt placeret og fastgjort i fastholdningsklemmen for ikke at komme i klemme ved
og under pedalerne.
G014805
Hæv/sænk sædet (førersiden og passagersiden*), pump op/ned
3. Løft låsemekanismerne på ryglænets bagside, og vip det samtidig fremad.
4. Skyd sædet frem, så nakkestøtten "låses"
fast under handskerummet.
04
Hæv/sænk sædehyndens forkant (førersædet og passagersædet*), pump op/ned.
2. Anbring ryglænet i oprejst stilling - 90 grader.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 95
04 Interiør
Forsæder
Elbetjent sæde*
Hukommelsesfunktion
ADVARSEL
Klemmerisiko. Sørg for at børn ikke leger
med kontakterne.
Kontroller, at der ikke er nogen genstande
foran, bagved eller under sædet ved indstilling.
Sørg for, at ingen af passagererne på bagsædet kan komme i klemme.
G020199
G020200
Hukommelse i fjernbetjening
Sædet kan indstilles i et vist stykke tid, efter at
døren er låst op med fjernbetjeningen, uden at
nøglen er sat i startlåsen. Sædet kan altid indstilles i tændingsstilling I eller II.
Knapper for hukommelsesfunktion.
Gemme indstilling
Sædehyndens forkant op/ned
Sæde fremad/bagud
Bruge gemt indstilling
Ryglænets hældning
Hvis et sæde blokeres, udløses en overbelastningsbeskyttelse. Hvis det sker, skal tændingen afbrydes, hvorefter man skal vente et kort
stykke tid, inden sædet flyttes igen. Kun én af
sædets indstillinger kan justeres ad gangen.
04
OBS
1. Indstil sædet.
2. Hold knap M inde, samtidig med at knap
1, 2 eller 3 trykkes ind.
Sæde op/ned
Førersædets indstillinger gemmes i hukommelsen til den fjernbetjening, som bilen låses
med. Når bilen låses op med den samme fjernbetjening indtager førersædet de gemte indstillinger, når førerdøren åbnes.
Fjernbetjeningens hukommelse er uafhængig af sædets hukommelse.
Tryk på en af hukommelsesknapperne 1–3,
indtil sædet standser. Hvis knappen slippes,
standser sædet sin bevægelse.
Nødstop
Hvis sædet ved en fejl kommer i bevægelse,
skal der trykkes på en vilkårlig knap for at
afbryde bevægelsen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
95
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 96
04 Interiør
Kabinebelysning
Læselamper og kabinebelysning
Makeup-spejl*
Loftsbelysning foran
Læselamperne foran tændes og slukkes med
et tryk på den respektive knap i loftskonsollen.
Loftsbelysning bag
G020210
G020201
04
G030855
Knapper i loftskonsollen til læselamper foran og
kabinebelysning.
Venstre læselampe, tænd/sluk
Kabinebelysning
Højre læselampe, tænd/sluk
96
Læselamper bag.
Læselampe venstre bag, tændt/slukket
Læselampe højre bag, tændt/slukket
Al belysning i kabinen tændes i tændingsstilling I og II, og når motoren er i gang. Belysningen kan også aktiveres inden for 30 minutter,
efter at:
Lamperne tændes og slukkes med et tryk på
den respektive knap.
•
motoren er standset og tændingen er i stilling 0.
Indstigningslys
•
bilen er låst op, men motoren ikke er startet.
Indstigningslyset (og kabinebelysningen) henholdsvis tændes og slukkes, når en sidedør
åbnes eller lukkes.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Lampen henholdsvis tændes og slukkes automatisk, når låget åbnes eller lukkes.
Handskerumslys
Handskerumslyset henholdsvis tændes og
slukkes, når klappen åbnes eller lukkes.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 97
04 Interiør
Kabinebelysning
Belysningsautomatik
Med knap (2), se side 96, kan der vælges tre
stillinger til belysningen i kabinen:
•
Fra – højre side (mærket med 0) trykket ind,
belysningsautomatikken er slået fra.
•
Neutral stilling – belysningsautomatikken
er aktiveret. Dæmperfunktionen er aktiv.
•
Tændt – venstre side trykket ind, kabinebelysningen er tændt.
Neutral stilling
04
Når knap (2) er i neutral stilling, tændes og
slukkes kabinebelysningen automatisk ifølge
nedenstående.
Kabinebelysningen tændes og forbliver tændt
i 30 sekunder:
•
bilen låses op med nøgle eller fjernbetjening.
•
motoren standses, og startnøglen er drejet
til stilling 0.
Kabinebelysningen slukkes, når:
•
•
motoren startes.
bilen låses med nøgle eller fjernbetjening.
Kabinebelysningen tændes og forbliver tændt
i 5 minutter, hvis en af dørene er åben.
Hvis en belysning tændes manuelt, og bilen
låses, bliver den slukket automatisk efter
5 minutter.
97
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 98
04 Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
Opbevaringspladser
1
2
3
4
5
04
10
9
6
7
G019513
8
98
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 99
04 Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
Opbevaringslomme på forsædernes bagside.
Handskerum
Jakkeholder
Opbevaringsrum i dørpanel med krusholdere.
Billetklemme
Opbevaringslomme foran i forsædernes
sædehynder.
Handskerum
Opbevaringsrum (f.eks. til cd'er) og krusholdere (alternativt opbevaringsrum*).
Opbevaringsrum og krusholdere.
Opbevaringslomme* foran på midterbagsædets sædehynde.
ADVARSEL
Her kan f.eks. bilens instruktionsbog og kort
opbevares. Der er også holdere til mønter, blyanter og benzinkort.
G018137
Jakkeholder, kun til lettere klædningsstykker.
G024208
Flaskeholder*
04
Jakkeholderen findes på passagersædets nakkestøtte. Hæng kun lettere klædningsstykker
på holderen.
Handskerummet kan låses med fjernbetjeningens aftagelige nøgleblad. Der findes flere
oplysninger på side 109.
Sørg for, at der ikke er nogen hårde, skarpe
eller tunge genstande, der ligger eller stikker
ud på en sådan måde, at de kan forårsage
personskader i tilfælde af en hård opbremsning.
Store og tunge genstande skal altid spændes fast med en sikkerhedssele eller lastsikringsremme.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
99
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 100
04 Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
Opbevaring under forreste armlæn
Krusholder i midterkonsollen
Der er en opbevaringsplads under armlænet.
Der er også en mindre opbevaringsplads i det
delelige armlæn. Tryk på den mindre knap, og
løft armlænet for at åbne det flade rum. Tryk på
den større knap, og løft armlænet for at åbne
det dybere rum.
I det dybere rum er der plads til 10 almindelige
cd-etuier. Etuierne skal stå oprejst for at få
plads til alle 10.
G018372
G026704
G018371
04
Under jalousiet er der plads til en dobbelt krusholder. Pladsen kan bruges til opbevaring, hvis
krusholderen løftes ud. Løft i krusholderens
bagkant, hvor der er et indhak.
Hvis krusholderen skal monteres: Pas først
krusholderens to fremspring ind i de to hak
foran i pladsen, og tryk derefter krusholderens
bagkant ned.
Luk jalousiet ved at tage fat nedfra i dets forkant og trække fremad.
100
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 101
04 Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
Opbevaringsrum bag ved gearstangen
Flaskeholder*
Askebæger*
Når der ikke er knapper til parkeringshjælp og
BLIS, se s. 145 og s. 147, kan pladsen bruges
som opbevaringsrum.
En flaskeholder til større flasker er placeret bag
på tunnelkonsollen.
G019622
G017441
G019623
04
Der sidder et askebæger bag på tunnelkonsollen.
Åbn askebægeret ved at trække klappens
overkant ud.
For at tømme askebægeret:
1. Tryk spærren ned, se den foregående illustrationen, og vip klappen udad.
2. Løft derefter askebægeret ud.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
101
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 102
04 Interiør
Bagsæde
Nakkestøtte bag
Nedfoldning af bagsædets ryglæn
Højden på alle nakkestøtter skal justeres efter
passagerens højde. Nakkestøttens overkant
skal befinde sig ud for midten af baghovedet.
Skub nakkestøtten opad efter behov. For at
sænke nakkestøtten igen skal knappen ved det
højre rør trykkes ind, samtidig med at nakkestøtten trykkes ned. For at løsne nakkestøtten
helt skal knappen ved det højre rør trykkes ind,
samtidig med at nakkestøtten trækkes løs.
Nedfoldning af ryglæn
Bagsæderyglænene kan slås frem, enten sammen eller hver for sig, for at gøre det lettere at
transportere lange genstande. For at undgå at
selerne bliver beskadiget eller klemt fast, når
ryglænene vippes op eller ned, bør de hænges
op i krogen på indstigningshåndtaget.
Placering af nakkestøtte under sædehynden
1. Hæng selen op, inden ryglænet vippes op
eller ned.
Nedfoldning af ryglæn.
Sædehyndens bagkant
Låseanordning
VIGTIGT
Nakkestøtterne kan beskadiges, hvis de
ikke fjernes helt inden lastning. Også den
midterste nakkestøtte skal fjernes ved
transport af tung last.
102
G020790
G014845
G020765
04
2. Løft i sædehyndens bagkant (1) for at vippe
sædehynderne frem.
3. Træk låseanordningen (2) op og fremad for
at frigøre ryglænet. Et rødt mærke ved
spærremekanismen viser, at ryglænet ikke
længere er låst.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 103
04 Interiør
Bagsæde
4. Vip ryglænene (3) halvvejs frem, og fjern
nakkestøtterne på yderpladserne. Midterpladsens nakkestøtte fjernes for at få et
helt plant gulv.
5. Anbring nakkestøtterne i plastichylstrene
på undersiden af de opslåede sædehynder
(4).
OBS
Når ryglænet er slået tilbage, skal den røde
markering ikke længere kunne ses. Hvis den
stadig kan ses, er ryglænet ikke låst.
04
ADVARSEL
Glem ikke at tage selen ned, når ryglænet er
slået op igen.
103
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 104
04 Interiør
Bagagerum
Lastsikringsøjer
Stikkontakt i bagagerum*
Indkøbsposeholder*
Lastsikringsøjerne bruges til fastgøring af
spændebånd eller net til forankring af last i
bagagerummet.
Vip dækslet ned for at få adgang til stikkontakten. Den fungerer, uanset om tændingen er
slået til eller ej.
OBS
Husk ikke at bruge stikkontakten med
motoren slået fra, da der er risiko for afladning af bilens batteri.
104
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G020902
G014944
G018099
04
Indkøbsposeholderen holder poser på plads
og forhindrer, at de vælter og spreder deres
indhold over bagagerummet.
1. Slå klappen i bagagerummet op.
2. Fastgør indkøbsposerne ved hjælp af
spændebåndet.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 105
04 Interiør
04
105
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 106
Fjernbetjening med nøgleblad..............................................................
Privatlåsning*........................................................................................
Låsepunkter..........................................................................................
Keyless drive*........................................................................................
Batteri i fjernbetjening...........................................................................
Låsning og oplåsning............................................................................
Børnesikkerhedslås...............................................................................
Alarm*....................................................................................................
106
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
108
111
112
113
116
117
120
121
S40; 7; 3
evastarck
LÅS OG ALARM
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 107
05
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 108
05 Lås og alarm
Fjernbetjening med nøgleblad
Fjernbetjening
Hvis man mister en fjernbetjening
Bilen leveres med to fjernbetjeninger. De fungerer også som startnøgler.
Hvis en af fjernbetjeningerne bliver væk, skal
de andre fjernbetjeninger tages med til et autoriseret Volvo-værksted. For at forebygge tyveri
skal koden for den mistede fjernbetjening slettes i systemet.
Nøglebladenes unikke kode kan fås hos autoriserede Volvo-værksteder, som også kan
bestille nye nøgleblade.
Der kan højst programmeres og bruges 6 fjernbetjeninger/nøgleblade til hver bil.
05
Indikering med blink ved låsning/
oplåsning
Når bilen låses op med Keyless drive-systemet
eller fjernbetjeningen, indikerer bilens afvisere
med to korte blink, at oplåsningen er udført
korrekt.
Ved låsning sker indikeringen med et langt
blink, og kun, hvis alle låse er låst, efter at døre
og bagagerumsklap er lukket.
Ved hjælp af personlige indstillinger er det
muligt at fravælge blinkindikeringen. I givet fald
er det ikke længere muligt at se, om låsningen
er korrekt foretaget, se side 72.
108
Elektronisk startspærre
Fjernbetjeningerne har kodede chips. Koden
skal stemme overens med læseren (modtageren) i tændingslåsen. Bilen kan kun startes, hvis
den rette fjernbetjening med den rette kode
bruges.
G019402
Fjernbetjeningerne indeholder et udtageligt
nøgleblad af metal til mekanisk låsning og
oplåsning af førerens dør og handskerummet.
Fjernbetjeningsfunktioner
Låsning - Låser alle døre og bagklappen.
Med et langt tryk lukkes også sideruderne
og soltaget.
Oplåsning - Låser dørene og bagklappen
op. Et langt tryk åbner også sideruderne.
Tryghedslys - Tænder belysningen på
afstand – lyser området omkring en bil parkeret på et mørkt sted op. Et tryk på knappen tænder interiørbelysning, positions-/
parkeringslys, nummerpladebelysning og
lamper i sidespejlene (ekstraudstyr). Belysningen slukkes automatisk efter 30, 60 eller
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 109
05 Lås og alarm
Fjernbetjening med nøgleblad
90 sekunder. For tidsindstilling, se
side 72.
Aftageligt nøgleblad
Træk samtidig nøglebladet ud.
Isætning af nøgleblad
Bagagerumsklap - Et tryk på knappen
låser kun bagagerumsklappen op 1.
Man må være forsigtig, når man sætter nøglebladet tilbage på plads i fjernbetjeningen.
Panikfunktion – Benyttes til at tiltrække
omgivelsernes opmærksomhed i en nødsituation. Hvis den røde knap holdes inde i
mindst tre sekunder eller der trykkes på
den to gange i løbet af tre sekunder, aktiveres blinklysene og hornet. Funktionen
kan slås fra ved hjælp af den samme knap,
når den har været aktiv i mindst 5 sekunder. Ellers slås den fra efter 30 sekunder.
1. Hold fjernbetjeningen med spidse ende
nedad, og lad nøglebladet glide ind i sporet.
G019403
2. Tryk let på nøglebladet for at fastlåse det i
spærret tilstand. Der høres et klik.
VIGTIGT
Fjernbetjeningens smalle del er særlig følsom, da den indeholder chippen. Bilen kan
ikke startes, hvis chippen ødelægges.
Med fjernbetjeningens aftagelige nøgleblad
kan:
•
førerdøren åbnes manuelt, hvis centrallåsen ikke aktiveres med fjernbetjeningen, se
side 114.
•
adgang til bagagerum (privatlåsning) og
handskerum spærres, se side 109 og se
side 111.
Udtagning af nøgleblad
Sådan tages nøglebladet ud af fjernbetjeningen:
Oplåsning af dør med nøgleblad
Hvis centrallåsen ikke kan aktiveres med fjernbetjeningen, f.eks. hvis batterierne er brugt op,
kan førerdøren låses op og åbnes på følgende
måde:
05
1. Stik nøglebladet ind i førerdørens nøglehul.
2. Drej bladet 45 grader højre om, og åbn
døren.
OBS
Når førerdøren låses op med nøglebladet og
åbnes, udløses alarmen. Den slås fra ved at
sætte fjernbetjeningen i startlåsen, se
side 122.
Skyd den fjederbelastede spærre til siden.
1
Funktionen låser klappen op - den åbnes ikke.
``
109
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 110
05 Lås og alarm
Fjernbetjening med nøgleblad
Låsning af handskerum
OBS
Fjernbetjening uden nøgleblad kan ikke låse
handskerummet op.
G020034
Funktionen kan med fordel bruges, når bilen
afleveres til service, hotel eller lignende.
05
Handskerummet kan kun låses/låses op med
fjernbetjeningens aftagelige nøgleblad. (For
information om nøgleblad, se side 109.)
For information om privatlåsning, se side 111.
Skyd nøglebladet ind i handskerummets
lås.
Drej nøglebladet 90 grader højre om. Nøglehullet er vandret i låst indstilling.
Træk nøglebladet ud.
±
110
Oplåsning sker i omvendt orden.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 111
05 Lås og alarm
Privatlåsning*
Låsning
Drej nøglebladet 180 grader højre om. I låst
stilling står nøglehullet lodret.
Træk nøglebladet ud.
OBS
Glem ikke at låse bagsædets ryglæn. Sæt
ikke nøglebladet tilbage på fjernbetjeningen, opbevar det på et sikkert sted.
G020032
Bagsædets ryglæn
Funktionen Privatlåsning er beregnet til brug,
når bilen afleveres til service, et hotel el.lign. Så
er handskerummet låst, og bagagerumsklappens lås er frakoblet fra centrallåsen. Bagagerummet kan ikke åbnes, hverken med centrallåsens knap i fordørene eller fjernbetjeningen.
Det medfører, at fjernbetjeningen uden nøgleblad kun kan bruges til at aktivere/deaktivere
alarmen, åbne dørene og køre bilen.
Fjernbetjeningen overrækkes uden det løse
nøgleblad, som ejeren beholder.
For at bagagerummet ved privatlåsning ikke
må kunne nås fra kabinen, skal åbningsmekanismen i begge bagsædets ryglæn låses med
nøglebladet.
±
05
Lås venstre ryglæn ved at dreje nøglebladet højre om. Højre ryglæn låses ved at
dreje nøglebladet venstre om.
Oplåsning
1. Drej nøglebladet 180 grader venstre om.
2. Lås bagsædets ryglæn op.
3. Sæt nøglebladet tilbage i fjernbetjeningen.
For information om låsning kun af handskerum,
se side 109.
Skyd nøglebladet ind i handskerummets
lås.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
111
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 112
05 Lås og alarm
G019422
Låsepunkter
05
Låsepunkter for fjernbetjening med nøgleblad.
Låsepunkter for fjernbetjening uden nøgleblad og med privatlåsning aktiveret.
112
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 113
05 Lås og alarm
Keyless drive*
Nøglefrit låse- og startsystem
Fjernbetjeningen skal befinde sig højst
1,5 m fra bilen
For at man kan åbne en dør eller bagagerumsklappen, skal der være en fjernbetjening højst
ca. 1,5 m fra bilens dørhåndtag eller bagagerumsklap.
Det vil sige, at den der skal åbne en dør, skal
have fjernbetjeningen med sig. Det er ikke
muligt at åbne en dør, hvis fjernbetjeningen
befinder sig på den anden side af bilen.
G019423
Det grå felt på illustrationen viser det område,
der dækkes af systemets antenner.
Med Keyless drive-systemet kan bilen låses
op, køres og låses uden nøgle. Det er tilstrækkeligt at medbringe fjernbetjeningen i lommen
eller en taske.
Systemet gør det lettere at åbne bilen, f.eks.
med indkøbsposer i den ene hånd og et barn i
den anden. Man undgår at skulle hente fjernbetjeningen frem eller lede efter den.
Bilens to fjernbetjeninger har nøglefri funktion.
Der kan bestilles flere. Systemet kan håndtere
op til 6 fjernbetjeninger med nøglefri funktion.
Hvis en person fjerner sig fra bilen medbringende en fjernbetjening med nøglefri funktion,
vises en advarsel på informationsdisplayet,
samtidig med at der lyder en hørbar påmindelse. Advarselsmeddelelsen forsvinder, når
fjernbetjeningen er bragt tilbage til bilen, eller
når startknappen er drejet til stilling 0. Advarslen kommer kun, hvis startknappen står i stilling I eller II, efter at en dør er blevet åbnet og
lukket.
Efterlad aldrig en fjernbetjening i bilen
Hvis en fjernbetjening med Keyless drive efterlades i bilen, gøres den passiv, når bilen låses.
Derefter kan ingen uvedkommende åbne
døren.
Hvis der sker indbrud i bilen, og tyven finder
fjernbetjeningen, kan den aktiveres og bruges
igen. Alle fjernbetjeninger bør derfor behandles
med samme forsigtighed.
Forstyrrelser i fjernbetjeningens funktion
Den nøglefri funktion kan forstyrres af elektromagnetiske afskærmninger og felter. Dette
undgås ved ikke at placere fjernbetjeningen
tæt ved en mobiltelefon, en metalgenstand
eller f.eks. i en mappe af metal.
05
Hvis der alligevel opstår forstyrrelser, kan fjernbetjeningen og nøglebladet bruges på normal
måde, se side 108.
Når fjernbetjeningen er bragt tilbage til bilen,
forsvinder advarselsmeddelelsen og den hørbare påmindelse forsvinder, når et af følgende
er sket:
•
•
•
en dør er blevet åbnet og lukket
startknappen er drejet til stilling 0
READ-knappen er blevet trykket ind.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
113
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 114
05 Lås og alarm
Keyless drive*
Låsning
OBS
Oplåsning af dør med nøgleblad
På bil med Keyless drive-system og automatisk gearkasse skal gearvælgeren føres
til P-stillingen og startknappen drejes til 0stillingen. Ellers kan bilen ikke låses, og alarmen kan ikke aktiveres.
Oplåsning
05
Biler med Keyless-system har en knap på dørenes
udvendige håndtag.
2. Åbnes bagagerumsklappen ved at trykke
nedefra på dens åbningsknap og løfte
bagagerumsklappen.
Når fjernbetjeningen er inden for det område,
der dækkes af systemets antenner, låses
dørene og bagagerumsklappen på følgende
måde:
Hvis den nøglefri funktion i fjernbetjeningen af
en eller anden grund ikke fungerer, kan bilen
låses op ved hjælp af fjernbetjeningsfunktionerne, se side 108.
±
Tryk låseknappen på et af dørhåndtagene
ind.
Elbetjent sæde – hukommelsesfunktion i
fjernbetjeningen
Alle døre skal være lukket, inden låseknappen
trykkes ind. Ellers låses de ikke.
Hvis flere personer med fjernbetjening der har
nøglefri funktion, stiger ind i bilen, får den der
først åbner døren, sin indstilling af førersædet.
Når bilen låses, sænkes låseknapperne på
dørenes inderside.
114
1. Åbnes dørene ved at trække i det pågældende dørhåndtag.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G020225
G020033
Når fjernbetjeningen befinder sig i det område,
der dækkes af systemets antenner:
Hvis centrallåsen ikke kan aktiveres med fjernbetjeningen, f.eks. hvis batterierne er brugt op,
kan førerdøren åbnes på følgende måde:
1. For at få adgang til nøglehullet: Frigør forsigtigt plastdækslet på håndtaget ved at
føre nøglebladet ind i hullet på plastdækslets underside.
2. Lås døren op med nøglebladet.
OBS
Når førerdøren låses op med nøglebladet og
åbnes, udløses alarmen. Den slås fra ved at
sætte fjernbetjeningen i startlåsen, se
side 122.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 115
05 Lås og alarm
Keyless drive*
Antenneplacering
ADVARSEL
Personer med indopereret pacemaker bør
ikke komme nærmere Keyless-systemets
antenner end 22 cm med pacemakeren.
Dette for at udelukke forstyrrelser mellem
pacemakeren og Keyless-systemet.
Personlige indstillinger
G020076
Der kan foretages personlige indstillinger for de
nøglefri funktioner, se side 72.
05
Keyless-systemet har en række indbyggede
antenner placeret rundt omkring i bilen:
Kofanger bag, inderside midten
Dørhåndtag, venstre bag
Bagagerum, i midten helt inde under gulvet
Dørhåndtag, højre bag
Midterkonsol, under bageste del
Midterkonsol, under forreste del
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
115
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 116
05 Lås og alarm
Batteri i fjernbetjening
Svagt batteri i fjernbetjeningen
2. Løft dækslet af.
Når batteriet nærmer sig det tidspunkt, hvor
optimal funktion ikke kan garanteres, tændes
informationssymbolet
, og
NØGLEBATTERI LAV SPÆNDING eller
BILNØGLE - SKIFT BATTERI vises på displayet.
3. Se nøje efter, hvor batteriets (+) og (–) side
befinder sig (der er et diagram under dækslet).
4. Fjern bort og udskift batteriet. Undgå at
berøre batteriet og dets kontaktflader med
fingrene.
5. Sæt dækslet på igen, og tryk det fast.
Skift af batteri i fjernbetjening
Sørg for at bortskaffe det brugte batteri på en
miljøvenlig måde.
G019406
05
Hvis låsen gentagne gange ikke reagerer på
signal fra fjernbetjeningen fra normal afstand,
bør batteriet udskiftes (type CR 2450, 3 V).
1. Læg fjernbetjeningen med knapperne
nedad, og vip låget op med en lille skruetrækker.
116
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 117
05 Lås og alarm
Låsning og oplåsning
Låsning og oplåsning udefra
Automatisk genlåsning
ADVARSEL
For biler med Keyless-system, se side 113.
Vær opmærksom, at det er muligt at låse
nogen inde i bilen, hvis den låses udefra
med fjernbetjeningen. I givet fald er det ikke
muligt at komme ud ved hjælp af betjeningsorganer i bilen.
Oplåsning
Fjernbetjeningens oplåsningsknap kan låse
bilen op på to forskellige måder (vælg måden i
personlige indstillinger, se side 72):
•
med et tryk låse dørene og bagagerumsklappen op
Gennemluftningsfunktion
•
med et tryk låse førerdøren op, og med et
yderligere tryk låse de andre døre og bagagerumsklappen op.
Et langt tryk på oplåsnings- eller låseknappen
åbner henholdsvis lukker alle ruder samtidigt
(lukker også åbent soltag).
Fjernbetjeningen låser dørene og bagklappen
samtidigt. Dørenes låseknapper og dørhåndtagene på indersiden udløses*.
Tankdækselklappen kan ikke åbnes, når bilen
er blevet låst med fjernbetjeningen.
OBS
Bilen kan låses, selvom en dør eller bagagerumsklappen er åben*. Når døren lukkes,
er der risiko for, at nøglerne bliver låst inde.
Låsning og oplåsning indefra
Funktionen kan f.eks. bruges til hurtigt at gennemlufte bilen ved varmt vejr.
05
Der kan foretages forskellige personlige indstillinger, se side 72.
Bagagerumsklap
Oplåsning
Oplåsning af bagagerumsklappen alene:
±
G007451
Låsning
Hvis ingen af dørene eller bagagerumsklappen
åbnes inden to minutter efter oplåsning, låses
alle låse automatisk igen (gælder ikke ved låsning indefra). Denne funktion mindsker risikoen
for at bilen utilsigtet efterlades ulåst. Vedr. biler
med alarm, se side 122.
Tryk på fjernbetjeningens knap til oplåsning af bagagerumsklappen.
Låsning
Hvis dørene er låst, når bagagerumsklappen
lukkes, låses den ikke. For at låse både dørene
og bagagerumsklappen skal de låses enten
med fjernbetjeningen eller indefra.
Ved hjælp af låseknappen ved døråbningshåndtaget kan dørene og bagagerumsklappen
låses eller låses op samtidigt.
Oplåsning
±
Tryk på låseknappens øverste del. Med et
langt tryk åbnes også alle sideruder.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
117
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 118
05 Lås og alarm
Låsning og oplåsning
Det er ikke muligt at låse døren op ved at
trække låseknappen op.
Låsning
±
Tryk på låseknappens nederste del.
Med et langt tryk lukkes også alle ruder og
soltaget.
Alle døre kan låses med den respektive dørs
låseknap.
Åbning af døre
Når dørene er låst indefra:
±
05
Træk to gange i håndtaget, dørene låses
op og åbnes.
Blokeret låsestilling
Midlertidig deaktivering
Blokeret låsestilling betyder, at dørene ikke kan
åbnes indefra, hvis de er låst med fjernbetjeningen.
Blokeret låsestilling aktiveres med fjernbetjeningen og træder i kraft, 25 sekunder efter at
dørene er låst.
A
I blokeret låsestilling kan bilen kun låses op
med fjernbetjeningen. Førerdøren kan også
låses op med det aftagelige nøgleblad.
E
B
D
C
Automatisk låsning
Når denne funktion er aktiveret, og dørene er
låst, kan de åbnes på følgende to måder:
•
ved at trække to gange i et af dørhåndtagene.
•
Ved at trykke på oplåsningsknappen ved
dørhåndtaget.
Funktionen kan aktiveres/deaktiveres ved personlige indstillinger, se side 72.
118
G026307
Når bilens hastighed overstiger 7 km/t, kan
dørene og bagagerumsklappen låses automatisk.
Aktive menuvalg angives med et kryds.
Display
MENU
EXIT
ENTER
Navigering
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 119
05 Lås og alarm
Låsning og oplåsning
Hvis der er nogen, der ønsker at blive i bilen,
og dørene skal låses udefra, kan funktionen
Blokeret låsestilling midlertidigt slås fra.
Blokeret låsestilling og Alarmens bevægelsesog hældningssensorer* igen aktiveret.
Det gøres på følgende måde:
•
1. Gå ind i menusystemet under
Bilindstillinger (for udførlig beskrivelse af
menusystemet, se side 72).
2. Vælg Nedsat beskyttelse.
3. Vælg Aktiver én gang. Instrumentpanelets display viser meddelelsen Nedsat
beskyttelse - Se instrukt.bog og Blokeret låsestilling slås fra, når bilen låses.
eller
Vælg Spørg ved udstigning. Hver gang
nøglen drejes til stilling 0, viser lydanlæggets display meddelelsen Tryk ENTER for
at neds. besk. indtil motoren er startet.
EXIT for at slutte - vælg et af punkterne:
•
eller
Hvis låsesystemet ikke skal ændres: Foretag slet intet valg og lås bilen. Eller tryk på
EXIT og lås bilen.
OBS
Hvis bilen er udstyret med alarm:
Husk, at bilens alarm aktiveres, når den
låses.
Hvis en af dørene åbnes indefra, går alarmen i gang.
05
ADVARSEL
Efterlad ikke nogen i bilen, før funktionen
blokeret låsestilling er frakoblet, for ikke at
risikere at låse nogen inde.
Hvis Blokeret låsestilling skal slås fra: Tryk
på ENTER og lås bilen.
Hvis bilen er udstyret med alarm med bevægelses- og hældningssensorer*, slås disse fra
samtidigt, se side 122.
Næste gang nøglen drejes til stilling II, nulstilles
systemet, og instrumentpanelets display viser
meddelelsen Fuld beskyttelse. Dermed er
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
119
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 120
05 Lås og alarm
Børnesikkerhedslås
Elektrisk spærring af døre og ruder
bagi*
05
OBS
Der er ingen manuel spærring på biler med
elektrisk børnesikring.
G017440
G014697
Manuel låsning af bagdøre
Manuel spærring i venstre bagdør.
Døren kan ikke åbnes indefra.
Førerdørens knappanel.
Døren kan åbnes indefra.
Når den elektriske børnesikkerhedslås er aktiveret, kan de bageste:
Knappen til manuel børnesikkerhedslås sidder
i bagkanten af bagdørene og er kun tilgængelig, når døren er åben.
For at aktivere eller deaktivere børnesikkerhedslåsen:
1. Løsn fjernbetjeningens nøgleblad.
2. Drej knappen med nøglebladet.
•
ruder kun åbnes med førerdørens knappanel
•
dørene ikke åbnes indefra.
1. Børnesikkerhedslåsen aktiveres i nøglestilling I eller II.
2. Tryk på knappen i førerdøren.
Instrumentpanelets display viser en meddelelse.
Lampen i knappen lyser, når låsen er aktiv.
120
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 121
05 Lås og alarm
Alarm*
Alarmsystem
Alarmindikator
OBS
Når alarmsystemet er aktiveret, overvåger det
konstant alle alarmindgange.
Forsøg ikke selv at reparere eller ændre
komponenter, der indgår i alarmsystemet.
Alle sådanne forsøg kan have konsekvenser
for forsikringsvilkårene.
Alarmen udløses i følgende tilfælde:
når en dør, motorhjelmen eller bagagerumsklappen åbnes.
•
når en ikke-godkendt nøgle sættes i startlåsen, eller hvis låsen udsættes for påvirkning.
•
når der registreres bevægelser i passagerkabinen (hvis der er monteret en bevægelsessensor).
•
når bilen løftes eller bugseres (hvis den er
udstyret med hældningssensor).
•
•
når batterikablet frakobles.
hvis nogen forsøger at slå sirenen fra.
Tilkobling af alarmfunktion
±
G020227
•
VIGTIGT
Alarmen er helt tilkoblet, når afviserne har
foretaget et langt blink, og dioden på instrumentpanelet blinker én gang hvert andet
sekund.
En rød lysdiode på instrumentpanelet viser
alarmsystemets status:
•
•
Dioden slukket – Alarmen er frakoblet.
•
Dioden blinker hurtigt efter frakobling af
alarmen, og indtil tændingen slås til – Alarmen har været udløst.
Dioden blinker én gang med to sekunders
mellemrum – Alarmen er tilkoblet
Hvis der opstår en fejl i alarmsystemet, vises
der en meddelelse på displayet. Kontakt et
autoriseret Volvo-værksted.
Tryk på fjernbetjeningens låseknap. Et
langt blink fra bilens afvisere bekræfter, at
alarmen er tilkoblet, og at alle dørene er
låst.
05
Frakobling af alarmfunktion
±
Tryk på fjernbetjeningens oplåsningsknap.
To korte blink fra afviserne bekræfter, at
alarmen er frakoblet, og at alle dørene er
låst op.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
121
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 122
05 Lås og alarm
Alarm*
Automatisk genaktivering af alarm
Fjernbetjeningen fungerer ikke
Reduceret alarmniveau
Funktionen sikrer, at man ikke kommer til at
efterlade bilen med alarmen frakoblet.
Hvis ingen af dørene eller bagklappen åbnes
inden to minutter efter frakobling af alarmen (og
bilen er låst op med fjernbetjeningen), tilkobles
alarmen automatisk igen. Samtidig låses bilen.
A
Annullering af udløst alarm
±
Tryk på fjernbetjeningens oplåsningsknap,
eller sæt nøglen i tændingslåsen.
G019420
Der gives et bekræftende signal i form af to
korte blink med afviserne.
E
B
D
C
05
Når alarmen udløses, sker der følgende:
•
Der lyder en sirene i 25 sekunder. Den har
sit eget batteri, som træder til, hvis bilens
batteri ikke har tilstrækkelig ladning eller
frakobles.
•
Samtlige afvisere blinker i 5 minutter, henholdsvis indtil alarmen frakobles.
Hvis fjernbetjeningen af en eller anden grund
ikke fungerer, kan alarmen alligevel annulleres
og bilen startes på følgende måde:
1. Åbn førerdøren med nøglebladet. Alarmen
udløses, og sirenen lyder.
2. På biler med Keyless drive-system: Fjern
først knappen ved at trykke spærren (1)
ind, og træk ud (2).
3. Sæt fjernbetjeningen i tændingslåsen (3).
Alarmen deaktiveres. Alarmlampen blinker
hurtigt, indtil startnøglen drejes til stilling II.
G026307
Alarmsignaler
Aktive menuvalg angives med et kryds.
Display
MENU
EXIT
ENTER
Navigering
122
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 123
05 Lås og alarm
Alarm*
4. Åbn en af dørene. Der skal nu lyde en
sirene, og alle afvisere skal blinke.
For at undgå utilsigtet aktivering af alarmen,
hvis man f.eks. efterlader en hund i bilen eller
rejser med færge, kan bevægelses- og hældningssensorerne slås fra midlertidigt.
meddelelsen FULD BESKYTTELSE. Dermed
er bevægelses- og hældningssensorer og Blokeret låsestilling igen aktiveret.
eller
5. Slå alarmen fra ved at låse op med fjernbetjeningen.
Det gøres på følgende måde:
•
Afprøvning af alarm for motorhjelmen
1. Gå ind i menusystemet under
BILINDSTILLINGER (for udførlig beskrivelse af menusystemet, se side 72).
Hvis sensorerne ikke skal slås fra: Foretag
slet intet valg og lås bilen. Eller tryk på
EXIT og lås bilen.
1. Sid i bilen, og kobl bevægelsessensoren
fra.
2. Vælg NEDSAT BESKYTTELSE.
Afprøvning af alarm systemet
2. Slå alarmen til. Bliv siddende i bilen, og lås
dørene med knappen på fjernbetjeningen.
3. Vælg Aktiver én gang. Instrumentpanelens display viser meddelelsen Nedsat
beskyttelse - Se instrukt.bog og bevægelses- og hældningssensorerne slås fra,
når bilen låses.
Afprøvning af kabinens
bevægelsessensor
3. Vent i 30 sekunder.
eller
Vælg Spørg ved udstigning. Hver gang
nøglen drejes til stilling 0, viser lydanlæggets display meddelelsen ENTER
mindsker beskyttelsen, indtil motoren
startes igen. EXIT for at slutte - vælg et
af punkterne:
•
Hvis bevægelses- og hældningssensorerne skal slås fra: Tryk på ENTER og lås
bilen.
Hvis bilen er udstyret med Blokeret låsestilling,
slås den fra samtidigt, se side 118.
Næste gang nøglen drejes til stilling II, nulstilles
systemet, og instrumentpanelets display viser
1. Åbn alle ruder.
2. Slå alarmen til. Aktivering af alarmen
bekræftes ved, at lampen blinker langsomt.
4. Åbn motorhjelmen med håndtaget under
instrumentpanelet. Der skal nu lyde en
sirene, og alle afvisere skal blinke.
05
5. Slå alarmen fra ved at låse op med fjernbetjeningen.
3. Vent i 30 sekunder.
4. Afprøv kabinens bevægelsesensor ved
f.eks. at løfte en taske fra sædet. Der skal
nu lyde en sirene, og alle afvisere skal
blinke.
5. Slå alarmen fra ved at låse op med fjernbetjeningen.
Afprøvning af alarm for døre
1. Slå alarmen til.
2. Vent i 30 sekunder.
3. Lås op med nøglen i førerens side.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
123
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 124
Generelt.................................................................................................
Brændstofpåfyldning.............................................................................
Start af motor........................................................................................
Start af motor – Flexifuel.......................................................................
Keyless drive*........................................................................................
Manuel gearkasse.................................................................................
Automatgearkasse................................................................................
Firehjulstræk..........................................................................................
Bremsesystemet...................................................................................
DSTC - Stabilitets- og traktionssikringssystem*...................................
Parkeringshjælp*...................................................................................
BLIS* - Blind Spot Information System.................................................
Bugsering og bjergning.........................................................................
Starthjælp..............................................................................................
Kørsel med anhænger...........................................................................
Trækanordning*.....................................................................................
Delelig trækkrog*...................................................................................
Lastning.................................................................................................
Tilpasning af lyskegle............................................................................
124
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
126
128
129
131
133
134
136
140
141
143
145
147
150
152
153
155
157
161
162
G020912
S40; 7; 3
evastarck
S40; 7; 3
evastarck
START OG KØRSEL
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 125
06
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 126
06 Start og kørsel
Generelt
Økonomikørsel
Motoren og kølesystemet
At køre økonomisk og tage hensyn til miljøet er
at køre forudseende og jævnt og at afpasse
køremåden og hastigheden efter den aktuelle
situation. For flere råd om at tage hensyn til
miljøet, se side 12.
Under særlige forhold, f.eks. ved kørsel i stærkt
bakket terræn, ekstrem varme eller med tung
last, er der risiko for, at motoren og kølesystemet overophedes.
•
•
Kør motoren varm så hurtigt som muligt.
•
Hold en lav hastighed ved kørsel med
anhænger op ad en lang, stejl bakke.
•
•
En kold motor bruger mere brændstof end
en varm.
Stands ikke motoren straks ved stop efter
hård kørsel.
•
•
•
•
•
Undgå kraftige opbremsninger.
Fjern ekstra lygter, som er placeret foran
kølergrillen, når du kører ved ekstremt høje
temperaturer.
•
Undgå at køre med åbne ruder.
Lad ikke motoren gå i tomgang, men kør
med let belastning, så snart det er muligt.
Kør ikke med unødvendig last i bilen.
Undgå overophedning af kølesystemet
Brug ikke vinterdæk, når vejene er tørre.
Undgå overophedning af motoren
Tag tagbagagebæreren af, når den ikke er
i brug.
Lad ikke motoren arbejde med mere end
4500 omdr./min. (3500 omdr./min. for dieselmotorer) under kørsel med anhænger eller
campingvogn i bakket terræn. I givet fald kan
olietemperaturen blive for høj.
06
Glat føre
Øv dig i glatførekørsel under kontrollerede forhold for at lære, hvordan den nye bil reagerer.
Åben bagagerumsklap
Undgå at køre med åben bagagerumsklap.
Hvis det alligevel bliver nødvendigt at køre med
åben bagklap i kort tid, bør man gøre følgende:
1. Luk alle ruder.
2. Ret luften mod ruder og gulv, og lad blæseren arbejde med højeste hastighed.
126
ADVARSEL
Kør ikke med bagagerumsklappen åben.
Giftig udstødningsgas kan suges ind i bilen
via bagagerummet.
Vadning
Bilen kan køres gennem en vanddybde på højst
25 cm med en hastighed på højst 10 km/t. Der
skal udvises ekstra forsigtighed ved passage
af strømmende vand.
VIGTIGT
Der kan opstå motorskade, hvis der trænger
vand ind i luftfilteret.
På større dybde kan der komme vand ind i
transmissionen. Derved reduceres oliernes
smøreevne, og de pågældende systemers
levetid forkortes.
Ved kørsel i vand skal hastigheden holdes lav,
og bilen må ikke standse. Når vandet er passeret, skal der trykkes let på bremsepedalen for
at kontrollere, at der opnås fuld bremsevirkning. Vand og f.eks. mudder kan gøre bremsebelægningerne våde med forsinket bremsevirkning til følge.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 127
06 Start og kørsel
Generelt
Rengør de elektriske kontakter til elektrisk
motorvarmer og anhængerkobling efter kørsel
i vand og ler.
VIGTIGT
Lad ikke bilen stå med vand over tærsklerne
i længere tid, det kan forårsage el-fejl i bilen.
Ved motorstop i vand, må omstart ikke prøves. Bilen skal bugseres ud af vandet.
funktioner, der bruger megen strøm, når motoren ikke er i gang.
Hvis batteriets spænding er lav, vises en tekst
på displayet. Energisparefunktionen slår visse
funktioner fra eller reducerer belastningen på
batteriet, f.eks. ved at reducere kabineblæserens funktion eller slukke for lydanlægget.
Oplad batteriet ved at starte motoren.
Undgå at overbelaste batteriet
De elektriske funktioner i bilen belaster batteriet i forskellig grad. Tændingsnøglen må ikke
stå i stilling II, når motoren er slukket. Benyt i
stedet stilling I, hvilket bruger mindre strøm.
Bemærk, at 12 V-kontakten i bagagerummet
afgiver strøm, selv når fjernbetjeningen er taget
ud af startlåsen.
06
Eksempler på funktioner, der bruger megen
strøm:
•
•
•
•
kabineventilator
forrudeviskere
lydanlæg (høj lydstyrke)
parkeringslys.
Vær også opmærksom på, at forskelligt tilbehør belaster det elektriske anlæg. Brug ikke
127
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 128
06 Start og kørsel
Brændstofpåfyldning
Åbning af tankdækselklappen
3. Tag dækslet ud.
4. Hæng dækslet op på indersiden af klappen.
OBS
Sæt tankdækslet på igen efter påfyldning.
Drej det, indtil der lyder ét eller flere klik.
ADVARSEL
Brændstof der spildes på jorden, kan
antændes af udstødningsgassen.
Sluk for den brændstofdrevne varmer, inden
brændstofpåfyldning påbegyndes.
Bær aldrig en tændt mobiltelefon under
brændstofpåfyldning. Ringesignaler kan
danne gnister og antænde benzindampene,
hvilket kan føre til brand og personskader.
Påfyldning af brændstof
G015313
Overfyld ikke tanken. Afbryd, når pumpen slår
fra.
06
Glem ikke at slukke for den brændstofdrevne varmer, inden brændstofpåfyldning påbegyndes!
En overfyldt tank kan løbe over i varmt vejr.
Åbn tankdækselklappen ved hjælp af knappen
på lyspanelet, se side 52. Inden klappen kan
åbnes, skal motoren være standset. Tankdækselklappen befinder sig på højre bagskærm.
Der må ikke bruges brændstof af lavere kvalitet
end angivet, da dette kan have negativ indvirkning på motoreffekten og brændstofforbruget,
se side 265.
Lukning
Tryk klappen ind, indtil der høres en klikkende
lyd.
Tankdæksel
1. Drej tankdækslet, indtil der mærkes tydelig
modstand.
2. Drej forbi modstanden til stop.
128
OBS
Benzin
VIGTIGT
Benzinen må ikke tilsættes rensende additiver, medmindre det anbefales af Volvo.
For mere information om benzin, se side 265.
Diesel
Dieselolie kan ved lave temperaturer (-5 °C til
-40 °C) udfælde paraffin, hvilket kan give startvanskeligheder. For nærmere oplysninger, se
side 266.
VIGTIGT
Brug særligt vinterbrændstof på den kolde
tid af året.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 129
06 Start og kørsel
Start af motor
Inden motoren startes
±
Træk parkeringsbremsen an.
Automatgearkasse
±
Sæt gearvælgeren i stilling P eller N.
Manuel gearkasse
Stil gearstangen i frigear, og hold koblingspedalen helt nedtrådt. Dette er særlig vigtigt i
streng kulde.
ADVARSEL
Tag aldrig startnøglen ud af ratlåsen under
kørsel eller bugsering af bilen. Man risikerer
at ratlåsen aktiveres, hvorved bilen bliver
umulig at styre.
Under bugsering skal startnøglen stå i stilling II.
OBS
Ved koldstart kan omdrejningstallet være
mærkbart højere end normalt for visse
motortyper. Dette er for så hurtigt som
muligt at få udstødningsrensesystemet op
på normal driftstemperatur, hvilket minimerer udstødningsforureningen og skåner miljøet.
Start af motor
Start- og ratlås
Benzin
0 – Låsestilling
±
Drej startnøglen til stilling III. Hvis motoren
ikke starter i løbet af 5 – 10 sekunder, skal
nøglen slippes, og et nyt startforsøg gøres.
Ratlåsen låser rattet, når nøglen tages ud.
Diesel
1. Drej startnøglen til stilling II.
> Et kontrolsymbol i kombinationsinstrumentet viser, at forvarmning af motoren
er i gang, se side 45.
2. Drej nøglen til stilling III, når kontrolsymbolet slukkes.
I – Radiostilling
Visse elektriske komponenter
kan benyttes. Det elektriske
system er ikke tændt.
Autostart (5-cylindret)
Med autostartfunktionen behøver startnøglen
(henholdsvis startknappen, hvis bilen har Keyless drive, se side 113) ikke holdes i stilling III,
indtil motoren er startet.
Drej startnøglen til startstilling, og slip den.
Startmotoren arbejder nu automatisk, indtil
motoren er startet.
II – Kørestilling
Nøglens stilling under kørsel.
Det elektriske system er
tændt.
06
OBS
Ved start af en dieselmotor i ekstrem kulde
uden at afvente forvarmning af motoren kan
den automatiske startsekvens tage nogle
sekunder mere.
``
129
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 130
06 Start og kørsel
Start af motor
III – Startstilling
Startmotoren aktiveres. Når
motoren er startet, slippes
nøglen, som automatisk fjedrer tilbage til kørselsstilling.
Hvis nøglen står i en mellemstilling, høres en tikkende lyd.
Lyden fjernes ved at dreje nøglen til stilling II
og tilbage.
Kontrollér, at ratlåsen er tilkoblet, når bilen forlades - derved mindskes risikoen for, at den
bliver stjålet.
Når ratlåsen er tilkoblet
Startnøgler og elektronisk startspærre
Hvis forhjulene står på en sådan måde, at der
opstår spændinger i ratlåsen, vises der muligvis en advarselsmeddelelse på informationsdisplayet, og bilen kan ikke startes.
Startnøglen må ikke hænge sammen med
andre nøgler eller metalgenstande på samme
nøgleknippe. I givet fald kan den elektroniske
startspærre aktiveres ved en fejltagelse.
1. Tag nøglen ud, og drej rattet, så spændingen udløses.
06
2. Hold rattet i samme stilling, mens nøglen
stilles tilbage, og et nyt startforsøg gøres.
ADVARSEL
Tag aldrig startnøglen ud af tændingslåsen
under kørsel eller bugsering af bilen. Ratlåsen aktiveres, og bilen kan derfor ikke styres.
130
ADVARSEL
Tag altid startnøglen ud af tændingslåsen,
når bilen forlades, især hvis der er børn i
bilen.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 131
06 Start og kørsel
Start af motor – Flexifuel
Generelt om start med Flexifuel
Motoren startes på samme måde som i en benzindriven bil, se side 129.
VIGTIGT
Kontakt et autoriseret Volvo-værksted, hvis
motoren ikke starter efter gentagne startforsøg.
OBS
Startspærren aktiveres ved gentagne startforsøg. Inden der kan foretages et nyt startforsøg, skal startnøglen/-knappen først drejes tilbage til stilling I eller 0.
ADVARSEL
Motorvarmer*
Motorvarmeren drives med højspænding.
Fejlsøgning på eller reparation af en elektrisk motorvarmer og dens elektriske tilslutninger må kun udføres af et autoriseret
Volvo-værksted.
Ved startvanskeligheder
Gør følgende, hvis motoren ikke starter ved
første forsøg:
OBS
1. Træd speederen 1/3 til 1/2 ned.
Den, der vil have reservebrændstof med sig,
skal huske på:
2. Drej startnøglen/-knappen til stilling III.
±
Drej startnøglen/-knappen til stilling III,
indtil motoren starter, dog ikke længere
end 60 sekunder.
Hvis motoren stadig ikke starter
±
Vent et minut, tryk speederen helt ned, og
gentag det foregående punkt.
G019754
3. Når motoren er startet: let på speederen,
efterhånden som motorens omdrejningstal
øges.
Hvis motoren ikke starter efter
10 sekunder, andet forsøg
Biler beregnet til bioætanol E85 har en elektrisk
motorvarmer*. At starte og køre med en forvarmet motor medfører betydeligt lavere udslip
og mindsket brændstofforbrug. Tilstræb derfor
at bruge motorvarmer i hele vinterhalvåret.
Ved motorstop på grund af tom brændstoftank kan bioætanol E85 fra en reservedunk
ved ekstrem kulde gøre, at motoren bliver
svær at starte. Det undgås ved at have
reservedunken fyldt med 95-oktan benzin.
06
Eltilslutning for motorvarmer.
Når temperaturen forventes at blive lavere end
-10 °C, og bilen er tanket med bioætanol E85,
bør der bruges motorvarmer i ca. 2 timer for at
gøre det lettere at starte motoren hurtigt.
For mere information om Flexifuels brændstof
bioætanol E85, se side 265.
Jo lavere temperatur, desto længere tid skal
der bruges motorvarmer. Ved -20 °C bør varmeren bruges i ca. 3 timer.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
131
S40; 7; 3
evastarck
06 Start og kørsel
Start af motor – Flexifuel
Brændstoftilpasning
Hvis brændstoftanken tankes med benzin,
efter bilen har kørt med bioætanol E85 (eller
omvendt), kan motoren gå lidt ujævnt i et
stykke tid. Derfor er det vigtigt at lade motoren
vænne sig til (tilpasse sig) den nye brændstofblanding.
Tilpasningen sker automatisk, når bilen køres i
en kort periode med jævn hastighed.
VIGTIGT
Efter ændring af brændstofblanding i tanken
skal der udføres en tilpasning ved at køre
med en jævn hastighed i ca. 15 minutter.
06
132
Hvis startbatteriet har været afladet eller frakoblet, kræves en noget længere køreperiode
til tilpasning, da elektronikkens hukommelse er
tømt.
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 132
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 133
06 Start og kørsel
Keyless drive*
Start af bilen
Generelt
±
Træd koblingspedalen (manuelt gear) eller
bremsepedalen (automatgear) ned.
bilen startes ved at bruge fjernbetjeningen som
startknap.
1. Tryk spærren i startknappen ind.
Benzinmotor
2. Træk startknappen ud af tændingslåsen.
±
3. Stik fjernbetjeningen ind i tændingslåsen,
og start på samme måde som med startknappen.
Tryk ind og drej startknappen til stilling III.
Dieselmotor
1. Drej først startknappen til stilling II, og vent
indtil dieselkontrolsymbolet i kombinationsinstrumentet er slukket, se side 45.
G019410
2. Drej derefter startknappen til stilling III.
Start med fjernbetjening
Med Keyless drive-systemet kan bilen låses
op, køres og låses uden nøgle, se side 113.
Startknappen i tændingslåsen bruges på
samme måde som en nøgle. En forudsætning
for at bilen starter, er at bilens fjernbetjening er
i kabinen eller i bagagerummet.
G019420
06
Hvis fjernbetjeningens batteri er brugt op, fungerer keyless drive-funktionen ikke. Så kan
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
133
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 134
06 Start og kørsel
Manuel gearkasse
G018257
G018256
06
Gearstillinger - 6 gear (benzin)
Bakgearsspærring - 5 gear
G018258
Gearstillinger - 5 gear
For at få den bedst mulige brændstoføkonomi
skal du bruge så høje gear som muligt, så ofte
som muligt.
Bakgearspærren gør det mere vanskeligt ved
en fejltagelse at sætte bilen i bakgear ved normal kørsel fremad.
For at få den bedst mulige brændstoføkonomi
skal du bruge så høje gear som muligt, så ofte
som muligt.
•
Vælg kun bakgear, når bilen holder stille.
•
Træd koblingspedalen helt ned ved hvert
gearskift.
•
Fjern foden fra koblingspedalen mellem
hvert gearskift.
•
Følg det viste skiftemønster.
Træd koblingspedalen helt ned ved hvert
gearskift.
•
Fjern foden fra koblingspedalen mellem
hvert gearskift.
•
Følg det viste skiftemønster.
•
For at kunne vælge bakgear skal gearstangen først sættes i stilling N. Det er altså ikke
muligt at vælge bakgear direkte fra 5. gear
på grund af bakgearsspærringen.
Det kan være vanskeligt at finde 5. og 6. gear,
når bilen holder stille, da bakgearsspærren (der
forhindrer sidebevægelsen) så ikke er aktiveret.
134
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 135
06 Start og kørsel
Manuel gearkasse
Gearstillinger - 6 gear (diesel)
G018262
Bakgearsspærring - 6 gear (diesel)
G018261
G018259
Bakgearsspærring - 6 gear (benzin)
Bakgearspærren gør det mere vanskeligt ved
en fejltagelse at sætte bilen i bakgear ved normal kørsel fremad.
For at få den bedst mulige brændstoføkonomi
skal du bruge så høje gear som muligt, så ofte
som muligt.
Bakgearspærren gør det mere vanskeligt ved
en fejltagelse at sætte bilen i bakgear ved normal kørsel fremad.
Vælg kun bakgear, når bilen holder stille.
•
Vælg kun bakgear, når bilen holder stille.
OBS
Bakgearet er elektronisk blokeret, hvis bilen
bevæger sig hurtigere end ca. 20 km/t.
Træd koblingspedalen helt ned ved hvert
gearskift.
•
Fjern foden fra koblingspedalen mellem
hvert gearskift.
•
Følg det viste skiftemønster.
•
06
For at kunne vælge bakgear, skal gearstangen trykkes ned og føres til venstre.
135
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 136
06 Start og kørsel
Automatgearkasse
Geartronics automatiske gearstillinger
OBS
Bremsepedalen skal trædes ned for at
kunne føre gearstangen ud af stilling P.
I stilling P er gearvælgeren mekanisk spærret.
Når bilen parkeres, bør parkeringsbremsen
altid trækkes an.
R – Bakstilling
Bilen skal holde stille, mens stilling R vælges.
Geartronics manuelle gearstillinger
Med Geartronics automatiske gearkasse kan
føreren også skifte manuelt. Bilen motorbremser, når speederen slippes.
Manuel gearstilling nås ved at føre stangen fra
stilling D til højere endestilling ved M. Informationsdisplayet skifter tegn fra D til et af tallene
"1–6", afhængigt af hvilket gear, der er valgt
lige nu, se side 43.
•
Tryk stangen frem mod + (plus) for at skifte
et trin op, og slip stangen, som vender tilbage til sin hvilestilling ved M.
•
Træk stangen tilbage mod – (minus) for at
skifte et trin ned, og slip stangen.
G018264
N – Neutral stilling
D
- venstre stilling: Automatisk gearskift.
M - højre stilling: Manuelt gearskift.
06
P – Parkeringsstilling
Stilling P vælges, når motoren startes, eller når
bilen holder parkeret.
Der er ikke valgt noget gear, og motoren kan
startes. Træk parkeringsbremsen an, når bilen
holder stille med gearvælgeren i stilling N.
OBS
Bremsepedalen skal trykkes ned for at føre
gearstangen ud af stilling N, hvis bilen har
stået stille i længere end 3 sekunder.
D – Kørestilling
VIGTIGT
Bilen skal holde stille, mens stilling P vælges.
D er normal kørselsposition. Op- og nedskifte
sker automatisk, afhængigt af gasgivning og
hastighed. Bilen skal holde stille, når D vælges
fra stilling R.
Manuelt gear M kan vælges når som helst
under kørslen.
For at gå tilbage til automatisk kørestilling: før
stangen til venstre endestilling ved D.
For at undgå ryk og motorstop skifter Geartronic automatisk ned, hvis føreren lader farten
falde mere, end hvad der er passende for det
valgte gear.
Kickdown
Når speederen trædes helt i bund (forbi det
normale fuldgaspunkt), skiftes der straks automatisk ned i gear, hvilket kaldes kickdown.
Hvis speederen bringes ud af kickdown-stillingen, geares der automatisk op.
136
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 137
06 Start og kørsel
Automatgearkasse
Kickdown bruges, når der kræves maksimal
acceleration, f.eks. ved overhaling.
Mekanisk gearvælgerspærring
Automatisk gearvælgerspærring
Biler med automatgearkasse er udstyret med
et specielt sikkerhedssystem:
Sikkerhedsfunktion
For at forhindre overdrejning af motoren har
gearkassens styreprogram en nedgearingsbeskyttelse, der forhindrer kickdown-funktionen.
Nøglespærring – Keylock
For at startnøglen skal kunne tages ud, skal
gearvælgeren stå i stillingen P. I alle andre stillinger er nøglen spærret.
Geartronic tillader ikke nedgearing/kickdown,
der medfører et så højt omdrejningstal, at
motoren kan tage skade. Hvis føreren alligevel
forsøger at skifte ned, sker der ikke noget –
man bliver i det aktuelle gear.
Stillestående bil med motoren i gang:
±
G020237
Ved kickdown kan bilen skifte et eller flere trin
ned ad gangen, afhængigt af motorens
omdrejningstal. Bilen skifter til et højere gear,
når motoren når sit maksimale omdrejningstal
- herved forhindres motorskader.
Parkeringsstilling (P)
Hold foden på bremsepedalen, når gearvælgeren føres til en anden stilling.
Elektrisk gearspærring – Shiftlock
Parkeringsstilling (P-stilling)
Gearvælgeren kan føres frit frem eller tilbage
mellem N og D. De øvrige stillinger har en
spærre, som betjenes med spærreknappen på
gearvælgeren.
For at kunne føre gearvælgeren fra stilling P til
de øvrige gearstillinger skal startnøglen stå i
stilling II og bremsepedalen være trådt ned.
Med spærreknappen trykket ind kan stangen
føres frem eller tilbage mellem P, R, N og D.
Hvis gearvælgeren står i N-stilling, og bilen har
holdt stille i mindst 3 sekunder (uanset om
motoren er i gang eller ej), er gearvælgeren
spærret i N-stilling.
Gearspærring – Neutral (N-stilling)
06
For at kunne føre gearvælgeren fra N-stilling til
en anden gearstilling skal startnøglen stå i stilling II og bremsepedalen være trådt ned.
``
137
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 138
06 Start og kørsel
Automatgearkasse
Frakobling af gearvælgerspærring
I visse tilfælde skal det være muligt at flytte
bilen, selvom den ikke kan køres, f.eks. hvis
batteriet er afladet. Sådan gøres det muligt at
flytte bilen:
1. Under teksten P-R-N-D på gearvælgerens
panel sidder en lille lem. Åbn den bagtil.
2. Stik nøglebladet fra fjernbetjeningen ned til
bunden.
kasseoliens træghed i lave temperaturer. For at
mindske afgivelsen af udstødningsgas skifter
gearkassen op senere end normalt, hvis motoren startes i lave temperaturer.
OBS
Alt efter motorens temperatur ved start er
omdrejningstallet i tomgang ved koldstart
for visse motortyper højere end normalt.
3. Hold nøglebladet trykket ned, og før samtidigt gearstangen ud af P-stillingen.
G018263
Tekstmeddelelse og afhjælpning
06
138
Koldstart
Ved start i lave temperaturer kan gearskiftene
af og til forekomme hårde. Dette skyldes gear-
I nogle situationer kan displayet vise en meddelelse, samtidig med at et symbol tændes.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 139
06 Start og kørsel
Automatgearkasse
Symbol
A
Display
Køreegenskaber
Afhjælpning
GEARKA. OVEROPH. BREMS OG
STOP
Vanskeligt at holde jævn hastighed med
konstant omdrejningstal.
Gearkassen overophedet. Hold bilen stille
med fodbremsen A .
GEARKA. OVEROPH. IKKE I BRUG
Kraftigt stampende fremdrift af bilen.
Gearkassen overophedet. Parker straks
bilen på en sikker mådeA.
For hurtigst mulig afkøling: Lad motoren gå i tomgang med gearstangen i N- eller P-stilling, indtil meddelelsen slukkes.
Tabellen viser to trin med øget alvorlighedsgrad, hvis gearkassen skulle blive for varm.
Parallelt med displayteksten gøres føreren
også opmærksom ved at bilens elektronik midlertidigt ændrer køregenskaberne. Følg i givet
fald anvisningerne på informationsdisplayet.
En displaytekst slukkes automatisk efter udført
afhjælpning eller efter et tryk på blinklysarmens
READ-knap.
06
OBS
Tabellens eksempler er ikke en indikation af,
at bilen er defekt. De viser, at en sikkerhedsfunktion er blevet aktiveret for at hindre
skade på bilens dele.
For flere mulige displaymeddelelser med deres
respektive forslag til løsning vedrørende automatisk gearkasse, se side 48.
139
S40; 7; 3
evastarck
06 Start og kørsel
Firehjulstræk
Firehjulstræk - AWD* (All Wheel Drive)
Firehjulstrækket er altid tilkoblet.
Firehjulstræk betyder, at alle fire hjul på bilen
trækker samtidig. Trækkraften fordeles automatisk mellem for- og baghjulene. Et elektronisk styret koblingssystem fordeler trækkraften
til det hjulpar, som under de aktuelle vejforhold
har det bedste greb. Dette gøres for at opnå
det bedst mulige vejgreb og undgå hjulspin.
Ved normal kørsel fordeles en større del af
trækkraften til forhjulene.
Firehjulstræk øger kørselssikkerheden i regn,
sne og isglat føre.
06
140
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 140
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 141
06 Start og kørsel
Bremsesystemet
Bremseservo
Hvis bilen kører eller bugseres, uden at motoren er i gang, skal der trædes ca. 5 gange
hårdere på bremsepedalen i forhold til, når
motoren er i gang. Hvis bremsepedalen holdes
nede ved start af motoren, kan man opleve, at
pedalen synker. Dette er normalt, da bremseservoen bliver aktiv. Hvis bilen har EBA (Emergency Brake Assistance), kan dette være
endnu mere udtalt.
ADVARSEL
Bremseservoen fungerer kun, når motoren
er i gang.
Bremseegenskaberne kan påvirkes af
fugtighed
effektivt, og fodbremsen skal kun bruges i
korte perioder.
Bremsedelene bliver fugtige, hvis man kører i
kraftig regn, gennem vandsamlinger eller
vasker bilen. I givet fald kan bremsebelægningens friktionsegenskaber ændres, således at
bremsevirkningen forsinkes.
Husk på, at kørsel med anhænger belaster
bilens bremser yderligere.
Træd let på bremsepedalen en gang imellem
under kørsel af lange strækninger i regn eller
snesjap og efter start i meget fugtigt eller koldt
vejr. Derved opvarmes bremsebelægningen,
og vandet tørrer. Dette er også en god ide,
inden bilen langtidsparkeres under sådanne
vejrforhold.
Hvis bremserne belastes hårdt
OBS
Ved bremsning med motoren standset skal
der kun trædes én gang hårdt og bestemt,
ikke flere gange.
Bremsekredse
Dette symbol lyser, hvis der er fejl
i en bremsekreds.
Hvis der skulle opstå en fejl i en af
kredsene, er det stadig muligt at
bremse. Bremsepedalen "tager" længere nede
og kan føles blødere end normalt. Der kræves
et hårdere pedaltryk for at opnå normal bremsevirkning.
Ved kørsel i alperne eller på andre veje med tilsvarende niveauforskelle belastes bilens bremser meget kraftigt, selv om man ikke træder
særligt hårdt på bremsepedalen.
Hvis hastigheden desuden ofte er lav, afkøles
bremserne ikke så effektivt som ved kørsel på
lige vej med høj hastighed.
For ikke at belaste bremserne mere end nødvendigt, bør man geare ned ved kørsel ned ad
bakke i stedet for at bruge fodbremsen. Brug
samme gear ned ad bakke som op ad bakke.
På denne måde udnyttes motorbremsen mere
Blokeringsfri bremser (ABS)
ABS-systemet (Anti-lock Braking
System) forhindrer, at hjulene blokerer under opbremsning.
På denne måde bevares styreevnen, og det bliver lettere f.eks. at undvige en
forhindring.
Efter at motoren er startet, udføres der ved en
hastighed på ca. 20 km/t en kort selvtest af
ABS-systemet, hvilket kan mærkes og høres
som pulseringer i bremsepedalen.
Sådan udnyttes ABS-systemet maksimalt:
1. Træd bremsepedalen ned med fuld kraft.
Der mærkes pulseringer.
06
2. Styr bilen i kørselsretningen. Let ikke på
trykket på pedalen.
Øv dig i at bremse med ABS-systemet på et
sted uden trafik og under forskellige vejrforhold.
ABS-symbolet lyser i to sekunder hvis der
opstod en fejl i ABS-systemet, da motoren
sidst var i gang.
``
141
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 142
06 Start og kørsel
Bremsesystemet
Bremsekraftforstærkning - EBA
(Emergency Brake Assistance) Hvis der er
behov for en hurtig opbremsning, opnås den
fulde bremsevirkning med det samme. Funktionen mærker, når der foretages kraftig
opbremsning, ved at registrere hvor hurtigt der
trædes på bremsepedalen. Fuldfør opbremsningen uden at lette på bremsepedalen. Funktionen afbrydes, når trykket på bremsepedalen
lettes. Funktionen er altid aktiv. Den kan ikke
frakobles.
ADVARSEL
06
Hvis BREMSE- og ABS-advarselssymbolerne lyser samtidigt, kan der være opstået
en fejl i bremsesystemet. Hvis niveauet i
bremsevæskebeholderen er normalt, bør
man forsigtigt køre til nærmeste autoriserede Volvo-værksted for at få bremsesystemet efterset.
Hvis bremsevæsken ligger under MINniveauet i bremsevæskebeholderen, bør
bilen ikke køres videre, uden at der er fyldt
bremsevæske på.
Årsagen til tabet af bremsevæske skal
undersøges.
142
OBS
Når EBA aktiveres, synker bremsepedalen
lidt længere ned end normalt. Hold bremsepedalen nede, så længe det er nødvendigt.
Når bremsepedalen slippes, ophører al
bremsning.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 143
06 Start og kørsel
DSTC - Stabilitets- og traktionssikringssystem*
Generelt
Traktionssikring
Stabilitets- og traktionssikringssystemet STC/
DSTC (Dynamic Stability and Traction Control)
forbedrer bilens fremkommelighed, og hjælper
føreren med at undgå udskridning.
Funktionen er aktiv ved lav fart og overfører
kraft fra det drivhjul, der spinner til det drivhjul,
der ikke spinner.
Når systemet er i funktion, høres en pulserende
lyd ved bremsning og gasgivning. Ved gasgivning vil bilen muligvis accelerere langsommere
end forventet.
Reduceret indgreb
Betjening
±
Antiudskridningsfunktion
±
DSTC
Hold RESET-knappen inde, indtil STC/
DSTC-menuen ændres.
X
Samtidig lyser symbolet
som en
påmindelse om, at systemet er reduceret.
Systemet forbliver reduceret, indtil næste
gang motoren startes.
Antispinfunktion
X
X
Traktionssikring
X
X
Antiudskridningsfunktion
Funktionen begrænser hjulenes driv- og bremeskraft individuelt for at stabilisere bilen.
Antispinfunktion
Funktionen forhindrer, at drivhjulene spinner
mod vejbanen under acceleration.
1
DSTC SPINKONTROL FRA betyder, at
systemets indgreb reduceres.
G029057
STC
Drej fingerhjulet, indtil STC/DSTC-menuen
vises.
DSTC TIL betyder, at systemets funktion
er uændret.
Afhængigt af markedet er bilen udstyret med
enten STC eller DSTC. Tabellen viser det
respektive systems indgående funktioner.
Funktion/system
udskridning, hvilket giver større frihed ved
dynamisk kørsel. Samtidig forbedres fremkommeligheden i dyb sne eller sand, da gasgivningen ikke længere begrænses.
06
ADVARSEL
Fingerhjul 1
Bilens køreegenskaber ændres, hvis
systemets funktion reduceres.
RESET-knap1
Hver gang bilen startes, aktiveres stabilitetssystemet automatisk.
Systemets indgreb ved udskridning og gasgivning kan slås delvist fra. Derved forsinkes indgrebet ved udskridning og tillader mere
Virker ikke i biler, der ikke har informationscenter, brændstofdrevet parkeringsvarmer samt stabilitets- og traktionssikringsystem.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
143
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 144
06 Start og kørsel
DSTC - Stabilitets- og traktionssikringssystem*
Information
OBS
DSTC TIL vises i nogle sekunder på displayet, og symbolet
lyser, hver gang
motoren startes.
Meddelelser på informationsdisplay
ANTI-SPIN MIDLERTIDIG FRA betyder, at
systemet midlertidigt er reduceret pga. for høj
bremsetemperatur Funktionen genaktiveres
automatisk, når bremserne er afkølet.
Hvis symbolet
følgende måder:
•
Blinkende lys betyder, at STC/DSTCsystemet griber ind netop da.
ANTISKRIDSIKRING SERVICE
PÅKRÆVET betyder, at systemet er blevet
lukket ned pga. fejl.
•
Vedvarende lys i to sekunder betyder
systemkontrol ved start af motor.
•
Vedvarende lys efter motorstart eller under
kørsel betyder fejl i STC/DSTC-systemet.
•
Konstant lys efter deaktivering er en
påmindelse om, at STC/DSTC-systemet er
reduceret.
±
06
Hvis symbolerne
og
vises samtidigt:
Læs meddelelsen på informationsdisplayet.
Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.
Hvis meddelelsen stadig vises, når motoren
startes igen, skal du køre til et autoriseret
Volvo-værksted.
Symboler i kombinationsinstrumentet
DSTC-system
144
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
vises alene, kan det ske på
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 145
06 Start og kørsel
Parkeringshjælp*
•
•
Kun bagud.
Begrænsninger
Både fremad og bagud.
Ved bakning med f.eks. anhænger eller cykelholder på trækkrogen skal systemet frakobles.
Ellers vil sensorerne reagere på anhængeren
eller cykelholderen.
Funktion
Desto kortere afstand til forhindringen foran/
bagtil, desto tættere bliver lydsignalerne. Eventuel anden lyd fra lydanlægget dæmpes automatisk, hvis lydstyrken er høj.
G020294
Ved en afstand på ca. 30 cm er tonen konstant.
Hvis der er en forhindring tættere på, både
bagtil og foran bilen, skifter tonen mellem venstre og højre højttaler.
Parkeringshjælp fremad og bagud
Parkeringshjælpen anvendes som en hjælp
ved parkering. Et signal angiver afstanden til
den registrerede forhindring.
ADVARSEL
Parkeringshjælpen kan aldrig erstatte det
ansvar, som føreren selv har ved parkering.
Sensorerne har døde vinkler, hvor de ikke
kan registrere forhindringer. Vær opmærksom på børn eller dyr, der befinder sig i
nærheden af bilen.
Varianter
OBS
Parkeringshjælpen bagud slukkes automatisk ved kørsel med anhænger, hvis der bruges originalt Volvo-anhængerkabel.
Parkeringshjælp både fremad og
bagud
Parkeringshjælp kun bagud
Systemet stilles til automatisk, når bilen startes.
Parkeringshjælpen bagud aktiveres, når der
stilles i bakgear, og meddelelsen
Parkeringshjælp aktiv Exit deaktiverer
vises på lydanlæggets display.
06
Hvis systemet er slået fra, vises
Parkeringshjælp deaktiveret Enter
aktiverer på displayet, når der stilles i bakgear.
For at ændre indstillingen, se side 72.
Måleområdet lige bag ved bilen er ca. 1,5 m.
Lydsignalerne kommer fra den bageste højttaler.
G018270
Generelt om parkeringshjælp
Knap for Til/Fra (her højre knap).
Parkeringshjælp fås i to varianter:
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
145
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 146
06 Start og kørsel
Parkeringshjælp*
Fremad
Parkeringshjælpen fremad er aktiv ved en
hastighed under 15 km/t. Ved højere hastighed
deaktiveres systemet. Når hastigheden kommer under 10 km/t, aktiveres systemet igen.
Visning af fejl i systemet
VIGTIGT
Begrænsninger
Under visse omstændigheder kan parkeringshjælpsystemet give falske advarselssignaler på grund af eksterne lydkilder, der
afgiver de samme ultralydfrekvenser som
systemet.
Parkeringshjælp foran kan ikke kombineres
med ekstra lys, da sensorerne vil reagere på
ekstralyset.
Eksempler herpå er bl.a. horn, våde dæk på
asfalt, trykluftbremser, udstødningsstøj fra
motorcykler, mv.
Måleområdet lige foran bilen er ca. 0,8 m. Lydsignalet for forhindringer fremad kommer fra de
forreste højttalere.
Bagud
06
Parkeringshjælpen bagud aktiveres, når der
stilles i bakgear.
Måleområdet lige bag ved bilen er ca. 1,5 m.
Lydsignalet for forhindringer bagud kommer
från de bageste højttalere.
Begrænsninger
Se det foregående afsnit Parkeringshjælp kun
bagud.
146
Rengøring af sensorer
Hvis informationssymbolet lyser
konstant, og displayet viser
PARK.ASSIST. SERVICE
PÅKRÆVET, er parkeringshjælpen ude af funktion. For afhjælpning, kontakt et autoriseret Volvo-værksted.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G021298
Systemet stilles til automatisk, når bilen startes, og kontaktens lampe for Til/Fra lyser. Hvis
parkeringshjælpen slås fra med knappen, slukker lampen.
Parkeringshjælp-sensorer
For at sensorerne skal fungere korrekt, skal de
rengøres regelmæssigt med vand og bilshampoo.
OBS
Snavs, is og sne på sensorerne kan give
anledning til falske advarselssignaler.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 147
06 Start og kørsel
BLIS* - Blind Spot Information System
Generelt
BLIS er et informationssystem, der under
bestemte forudsætninger hjælper med at gøre
føreren opmærksom på køretøjer, der bevæger
sig i den samme retning som ens eget køretøj
i den såkaldte blinde vinkel.
Blinde vinkler
B
A
Systemet er konstrueret til at fungere optimalt
ved kørsel i tæt trafik på flersporede veje.
Sidespejl med BLIS-system.
BLIS-kamera
Indikeringslampe
BLIS-symbol
ADVARSEL
Systemet er et supplement til, ikke en
erstatning for en sikker køremåde og brug
af spejlene. Det må aldrig erstatte førerens
opmærksomhed og ansvar. Ansvaret for at
skifte bane på en trafiksikker måde ligger
altid hos føreren.
Når et kamera har opdaget et køretøj inden for
zonen for den blinde vinkel, lyser indikeringslampen (2) vedvarende.
G020296
G020295
BLIS er baseret på kamerateknik. Kameraerne (1) er placeret under sidespejlene.
OBS
Lampen tændes på den side af bilen, hvor
systemet har opdaget køretøjet. Hvis bilen
overhales på begge sider samtidigt, tændes
begge lamper.
BLIS giver føreren besked, hvis der skulle
opstå en fejl i systemet. Hvis systemets kameraer f.eks. er blokerede, blinker BLIS-indikeringslampen, og der vises en meddelelse på
displayet på instrumentpanelet. Kontroller og
rengør i så fald linserne. Om nødvendigt kan
systemet midlertidigt slås fra ved at trykke på
BLIS-knappen, se side 148.
A = ca. 3,0 m, B = ca. 9,5 m.
Hvornår fungerer BLIS
Systemet er aktivt, når ens eget køretøj køres
ved hastigheder på over 10 km/t.
06
Overhalinger
Systemet er konstrueret til at reagere, hvis du
overhaler ved en hastighed på op til 10 km/t
hurtigere end det overhalede køretøj.
Systemet er også konstrueret til at reagere, når
man bliver overhalet af et køretøj, der kører op
til 70 km/t hurtigere end en selv.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
147
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 148
06 Start og kørsel
BLIS* - Blind Spot Information System
BLIS fungerer ikke i skarpe sving.
BLIS fungerer ikke, når bilen bakker.
En bred anhænger tilkoblet bilen kan skjule
køretøjer i tilstødende vejbaner. Det kan
medføre, at systemet ikke kan se køretøjer i
dette skjulte område.
Dagslys og mørke
I dagslys reagerer systemet på omgivende
bilers form. Systemet er indrettet til at registrere motorkøretøjer, herunder biler, lastbiler,
busser og motorcykler.
06
I mørke reagerer systemet på omgivende bilers
forlygter. Køretøjer med slukkede forlygter
registreres ikke af systemet. Dette betyder
f.eks., at systemet ikke reagerer på en anhænger uden forlygter, der trækkes af en personeller lastbil.
ADVARSEL
Aktivere/deaktivere
Systemet reagerer ikke på cyklister og knallertkørere.
BLIS-kameraerne kan forstyrres af kraftigt
lys eller under kørsel i mørke, når der ikke er
nogen lyskilder (f.eks. vejbelysning eller
andre køretøjer). I givet fald kan systemet
fortolke manglen på lys, som om kameraerne er blokerede.
I begge tilfælde vises en meddelelse på
informationsdisplayet.
Ved kørsel under sådanne forhold kan
systemets ydelse forringes midlertidigt, og
en tekstmeddelelse vises, se side 149.
Hvis meddelelsen forsvinder af sig selv, fungerer BLIS normalt igen.
BLIS-kameraerne har begrænsninger i lighed med det menneskelige øje, dvs. de
"ser" dårligere i f.eks. kraftigt snevejr eller
tæt tåge.
G018270
ADVARSEL
Knap til aktivering/deaktivering (her venstre knap).
BLIS slås til ved start af motoren. Indikeringslamperne i dørpanelerne blinker tre gange, når
BLIS aktiveres.
Systemet deaktiveres og aktiveres ved at
trykke på BLIS-knappen.
Når BLIS deaktiveres, slukker lampen i knappen, og en tekstmeddelelse vises på displayet
på instrumentpanelet.
Når BLIS slås til, tændes lampen i knappen, der
vises en ny tekstmeddelelse på displayet, og
indikeringslamperne i dørpanelerne blinker tre
gange. Tekstmeddelelsen fjernes ved at trykke
på READ-knappen. Nærmere oplysninger om
meddelelseshåndtering, se side 48.
148
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 149
06 Start og kørsel
BLIS* - Blind Spot Information System
BLIS TIL
BLIS-systemet slået
til.
BLIS-FUNKTION
REDUCERET
BLIS-kameraet forstyrres af f.eks. tåge
eller stærk sol lige
ind i kameraet.
Kameraet stiller sig
selv tilbage, når miljøet igen er normalt.
BLIS- KAMERA
BLOKERET
Et eller begge kameraer dækket.
Rengør linserne.
BLIS-SERVICE
NØDVENDIG
BLIS fungerer ikke.
BLIS FRA
BLIS-systemet slået
fra.
Kontakt et autoriseret Volvo-værksted.
VIGTIGT
Reparation af BLIS-systemets komponenter må kun udføres af et autoriseret Volvoværksted.
For at fungere optimalt skal BLIS-kameralinserne være rene. Linserne kan rengøres med
en blød klud eller fugtig svamp. Rengør linserne forsigtigt, for at de ikke skal blive ridset.
G018176
Betydning
VIGTIGT
Linserne er elektrisk opvarmede for at
smelte is og sne. Om nødvendigt, skal sne
børstes af linserne.
Refleksion fra blank, våd vejbane
Begrænsninger
I visse situationer kan BLIS-indikeringslampen
lyse, til trods for at der ikke er noget køretøj i
den blinde vinkel.
G018177
Tekst på display
Rengøring
Egen skygge på stor, lys flade, f.eks. en lydbarriere
eller vejbelægning af beton
OBS
Hvis BLIS-indikeringslampen i enkelte tilfælde lyser, til trods for at der ikke er noget
køretøj i den blinde vinkel, betyder det ikke,
at der er en fejl i systemet.
06
Ved fejl på BLIS-systemet viser displayet
teksten BLIS- SERVICE NØDVENDIG.
Her er nogle eksempler på situationer, hvor
BLIS-indikeringslampen muligvis lyser, selvom
der ikke er noget køretøj i den blinde vinkel.
G018178
BLIS systemmeddelelse
Lav sol i kameraet
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
149
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 150
06 Start og kørsel
Bugsering og bjergning
Starthjælp
ADVARSEL
Hvis batteriet er afladet, og motoren ikke vil
starte, skal der bruges et hjælpebatteri. Bilen
må ikke bugseres i gang, se side 152.
Ratlåsen bliver i samme position, som da
strømmen blev afbrudt. Ratlåsen skal udløses inden bugsering.
Startnøglen skal være i stilling II. Tag aldrig
startnøglen ud af tændingslåsen under kørsel eller bugsering af bilen.
VIGTIGT
Katalysatoren kan beskadiges, hvis bilen
bugseres i gang.
OBS
Bugsering
Hvis bilen er uden strøm, skal ratlåsen låses
op med et hjælpebatteri, inden bugsering
kan påbegyndes.
Inden bugsering af bilen bør man undersøge,
hvad den tilladte maksimumshastighed for
bugsering er ifølge loven.
ADVARSEL
1. Drej startnøglen til stilling II og udløs ratlåsen, så bilen kan styres, se side 130.
Når motoren ikke er i gang, fungerer hverken bremse- eller styreservoen. Der skal
trædes ca. 5 gange hårdere på bremsepedalen, og styringen er væsentlig tungere
end normalt.
2. Startnøglen skal blive siddende i stilling II
under hele bugseringen.
06
3. Sørg for, at bugserlinen hele tiden er strakt
ved at holde foden let på bremsepedalen,
så undgås pludselige ryk.
•
En bil med automatgearkasse må ikke
bugseres med en højere hastighed end
80 km/t og højst over en afstand på
80 km.
2.0D
2.0D med automatgearkasse bør ikke bugseres. Da gearkasseolien ikke kan holdes på korrekt driftstemperatur af den motordrevne cirkulationspumpe, er risikoen for skader på
gearkassen meget stor.
For at flytte bilen fra et trafikfarligt sted kan
den dog bugseres over en kort afstand ved lav
hastighed - ikke længere end 30 km og ikke
ved højere hastighed end 30 km/t.
VIGTIGT
Manuel gearkasse
±
Før gearstangen til frigear og udløs parkeringsbremsen.
Automatisk gearkasse
±
150
VIGTIGT
Bemærk, at bilen altid skal bugseres sådan,
at hjulene ruller fremad.
Før gearstangen til stilling N, og udløs parkeringsbremsen.
Bugsering ved temperaturer under frysepunktet frarådes.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 151
06 Start og kørsel
Bugsering og bjergning
Sæt dækslet på stødfangeren igen.
Bugseringsøjer
VIGTIGT
Bugserøjet er kun beregnet til bugsering på
en vej, ikke til bjergning efter at være kørt i
en grøft eller fastkørsel. Tilkald fagkyndig
assistance til bjergning.
3
G007607
OBS
På nogle biler med monteret trækkrog kan
bugseringsøjet ikke fastgøres i den bageste
befæstelse. Så skal bugsertovet fastgøres i
trækkrogen.
Af den årsag er det praktisk at opbevare
trækkrogens kugledel i bilen, se side 155.
Ved bugsering på vejen bør bugseringsøjet
bruges. Øjet fastgøres i hullet i højre side af
kofangeren foran eller bagpå.
Bjergning
Montering af bugseringsøjet
Tilkald fagkyndig assistance til bjergning.
1. Hent bugseringsøjet frem. Det befinder sig
under gulvlemmen i bagagerummet.
Bilen skal altid bjerges, så hjulene bevæger sig
fremad.
2. Løsn dækslet (1) i kofangeren ved at trykke
på markeringen på dækslets underkant.
3. Skru bugserøjet (3) godt fast, helt ind til
flangen. Brug hjulnøglen til at skrue øjet
fast.
06
VIGTIGT
Biler med automatisk gearkasse må kun
bjerges med drivhjulene løftet fra vejbanen.
Efter brug skal bugserøjet skrues løs og lægges tilbage på plads.
151
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 152
06 Start og kørsel
Starthjælp
Start ved hjælp af et andet batteri
3. Hvis hjælpebatteriet befinder sig i en anden
bil, skal denne bils motor standses. Kontrollér, at bilerne ikke rører ved hinanden.
G020298
4. Anbring det røde startkabel mellem hjælpebatteriets pluspol (1+) og det afladede
batteris pluspol (2+).
06
Hvis bilens batteri er afladet, kan man "låne"
strøm enten fra et løst batteri eller fra batteriet
i en anden bil. Kontrollér altid, at klemmerne på
startkablerne er forsvarligt fastgjort, således at
der ikke dannes gnister under startforsøget.
I forbindelse med starthjælp med et andet batteri anbefales følgende fremgangsmåde for
ikke at risikere, at der opstår eksplosion:
1. Drej startnøglen til stilling 0.
2. Kontrollér, at hjælpebatteriet har en spænding på 12 V.
152
ADVARSEL
Batteriet kan danne knaldgas, som er meget
eksplosiv. En gnist, som kan dannes, hvis
startkablerne påsættes forkert, er tilstrækkelig til at få batteriet til at eksplodere.
5. Anbring det sorte startkabels ene klemme
på hjælpebatteriets minuspol (3–).
Batteriet indeholder svovlsyre, som kan
fremkalde alvorlige ætseskader. Skyl med
store mængder vand, hvis svovlsyren kommer i kontakt med øjne, hud eller tøj.
6. Anbring den anden klemme på steltilslutningen (4–) der befinder sig ved venstre
fjederben.
Hvis der kommer stænk i øjnene, skal der
omgående søges lægehjælp.
7. Start motoren på "hjælpebilen". Lad motoren arbejde i nogle minutter i højere tomgang end normalt, 1500 omdr./min.
8. Start motoren på bilen med det afladede
batteri.
9. Tag startkablerne af, først det sorte og
derefter det røde. Sørg for, at ingen af
klemmerne på det sorte startkabel kommer
i berøring med batteriets pluspol eller en
tilsluttet klemme på det røde startkabel.
VIGTIGT
Rør ikke ved tilslutningerne under startforsøget. Man risikerer, at der opstår gnister.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 153
06 Start og kørsel
Kørsel med anhænger
Generelt
Lastkapaciteten påvirkes af ekstra tilbehør
monteret på bilen, f.eks. trækkrog, tagbagagebærer, tagboks, passagerernes samlede vægt
m.m. samt kugletryk. Bilens lastkapacitet reduceres også af antallet af passagerer og deres
vægt.
•
•
•
Hvis trækanordningen monteres af et autoriseret Volvo-værksted, leveres bilen med det nødvendige udstyr til kørsel med anhænger.
•
Bilens trækanordning skal være af godkendt type.
På lange og stejle nedadgående bakker
belastes bilens bremser meget hårdere
end normalt. Skift til et lavere gear, og tilpas hastigheden.
Motoren belastes hårdere end normalt ved
kørsel med anhænger.
Hvis bilen køres med hård belastning i
varmt vejr, kan motoren og gearkassen
blive overophedet. Hvis temperaturviseren
for motorens kølesystem bevæger sig ind i
det røde felt, skal bilen standses og motoren arbejde i tomgang i nogle minutter.
Automatgearkassen reagerer via en indbygget beskyttelsesfunktion. Læs meddelelsen på informationsdisplayet. I tilfælde
af overophedning frakobles bilens aircondition muligvis midlertidigt.
•
Hvis trækkrogen er eftermonteret, bør man
sammen med sin Volvo-forhandler kontrollere, at bilen har alt udstyret til kørsel med
anhænger.
•
Læg lasten i anhængeren, så trykket på
bilens anhængertræk følger det angivne
maksimale kugletryk.
•
Af sikkerhedshensyn bør man ikke køre
hurtigere end 80 km/t, selv om visse landes
love tillader højere hastigheder.
•
Sæt dæktrykket op til det anbefalede tryk
for fuld last. Dæktryksetikettens placering,
se side 170.
•
•
Trækanordningen skal rengøres med
jævne mellemrum, og trækkuglen 1 smøres
ind med fedt.
Gearvælgeren skal være i parkeringsstilling P, når en bil med automatgear og tilkoblet anhænger parkeres. Brug altid parkeringsbremsen. Brug stopklodser til
blokering af hjulene, når en bil med anhænger parkeres på en skråning.
•
Kør ikke med en tung anhænger, mens
bilen er helt ny. Vent, indtil den har kørt
mindst 1000 km.
1
Anhængervægte
For information om tilladte anhængervægte, se
side 252.
ADVARSEL
Følg anbefalingerne for anhængervægt.
Køretøjerne kan ellers blive vanskelige at
holde under kontrol ved undvigemanøvrer
og opbremsninger.
OBS
De angivne maksimalt tilladte anhængervægte er dem, Volvo tillader. Nationale regler kan begrænse anhængervægten og
hastigheden yderligere. Trækkrogene kan
være certificeret til en højere trækvægt, end
den bilen må trække.
Automatgearkasse, kørsel med
anhænger
06
Parkering på skråninger
1. Træk parkeringsbremsen (håndbremsen)
an.
2. Før gearvælgeren til parkeringsstilling P.
Start på en skråning
1. Før gearvælgeren til kørselsstilling D.
Gælder ikke trækkuglen ved brug af koblingshoved med svingningsdæmper.
``
153
S40; 7; 3
evastarck
06 Start og kørsel
Kørsel med anhænger
2. Udløs parkeringsbremsen (håndbremsen).
Stejle stigninger
•
Vælg et passende lavt, manuelt gear ved
kørsel på kraftige stigninger eller med lav
hastighed. Derved forhindres gearkassen i
at skifte op, og gearkasseolien holdes køligere.
•
Kør ikke i et højere manuelt gear, end
motoren kan klare. Det er ikke altid økonomisk at køre i høje gear.
•
Undgå at køre med anhænger på stigninger over 15 %.
Dieselmotor 1.6D med manuel
gearkasse, kørsel med anhænger
06
154
Hvis bilen køres med hård belastning i varmt
vejr, kan motorens køleventilator udskiftes
med en med større kapacitet end den fabriksmonterede. Den nærmeste Volvo-forhandler
oplyser gerne, hvad der gælder for netop din
bil.
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 154
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 155
06 Start og kørsel
Trækanordning*
Trækkrog
Anhængerkabel
Opbevaring af kugledel
Hvis der påmonteres en delelig trækkrog, skal
monteringsanvisningen for montering af kugledelen følges nøje, se side 157.
ADVARSEL
Følg nøje monteringsanvisningen for
kugledelen.
•
Kugledelen skal være låst med nøgle,
inden man begynder at køre.
•
Kontrollér, at indikatoren viser grønt.
Vigtigt at kontrollere
•
Kugledelen trækkugle skal med jævne
mellemrum rengøres og smøres med fedt.
OBS
Når der bruges koblingshoved med svingningsdæmper, skal trækkuglen ikke smøres.
Kugledelens opbevaringsplads
VIGTIGT
Afmontér altid kugledelen efter brug, og
opbevar den på dens plads i bilen spændt
ordentlig fast med remmen.
G014589
•
G031116
Hvis bilen er udstyret med Volvos delelige
trækkrog:
Hvis bilens trækanordning har en 13-polet kontakt, og anhængeren har en 7-polet kontakt,
skal der bruges en adapter. Brug et adapterkabel, der er godkendt af Volvo. Kontroller, at
kablet ikke slæber langs jorden.
06
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
155
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 156
06 Start og kørsel
Trækanordning*
G010385
G010393
G010384
Specifikationer
Mål for befæstelsespunkter (mm)
06
156
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Fast eller deleligt træk standard
1070
82
964
482
40
141
497
150
113
100
140
1
Sidevange
2
Kuglens midte
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 157
06 Start og kørsel
Delelig trækkrog*
1. Fjern beskyttelsesdækslet ved først at
trykke spærren ind,
og derefter trække
.
dækslet lige bagud
2. Kontrollér, at mekanismen er låst op ved at
dreje nøglen højre om.
G020302
G020301
G017317
Montering af kugledel
3. Kontrollér, at indikatoren (3) viser rødt. Hvis
ikke, trykkes låsegrebet ind (1) og drejes
venstre om (2), indtil der høres et klik.
06
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
157
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 158
06 Start og kørsel
Delelig trækkrog*
G020309
4. Sæt kugledelen i, og skub den ind, indtil
der høres et klik.
G020306
G020304
6. Drej nøglen venstre om til låst stilling. Tag
nøglen ud af låsen.
5. Kontrollér, at indikatoren viser grønt.
7. Kontrollér, at kugledelen sidder fast, ved at
rykke den opad, nedad og bagud.
06
ADVARSEL
Hvis den ikke sidder rigtigt, skal den tages
af og påsættes igen som tidligere beskrevet.
G020307
VIGTIGT
158
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Smør kun kuglen ind til koblingshovedet,
resten af kugledelen skal være ren og tør.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 159
06 Start og kørsel
Delelig trækkrog*
8. Sikkerhedswire.
ADVARSEL
1. Sæt nøglen i, og drej den højre om til oplåst
stilling.
G020312
G020301
G020310
Afmontering af kugledel
2. Tryk låsegrebet (1) ind, og drej det venstre
om (2), indtil der lyder et klik.
Vær omhyggelig med at fastgøre anhængerens sikkerhedswire på det dertil beregnede
sted.
06
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
159
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 160
06 Start og kørsel
3. Drej låsegrebet helt ned, indtil det standser. Hold det nede, samtidig med at kugledelen trækkes bagud og opad.
06
G017318
G020314
Delelig trækkrog*
4. Skyd sikkerhedsskærmen på.
ADVARSEL
Trækkrogens løse kugledel skal forankres
godt, hvis den opbevares i bilen, se
side 155.
160
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 161
06 Start og kørsel
Lastning
Generelt
Lastkapaciteten påvirkes af ekstra tilbehør
monteret på bilen, f.eks. tagbagagebærer, tagboks m.m. samt trækkrog og dets kugletryk.
Bilens lastkapacitet reduceres også af antallet
af passagerer og deres vægt. For information
om tilladt vægt, se side 252.
ADVARSEL
Bilens køreegenskaber ændres, alt efter
hvor tungt lastet den er, og hvor lasten er
placeret.
Lastning i bagagerummet
Stands motoren, og træk parkeringsbremsen
inden lastning eller udtagning af lange genstande. Lang last kan skubbe gearstangen/
gearvælgeren ud af stilling, så bilen begynder
at rulle.
For at gøre bagagerummet længere kan nakkestøtterne fjernes og sæderne slås ned, se
side 102.
•
Tunge genstande bør placeres så lavt som
muligt. Undgå at anbringe tung last på det
nedslåede ryglæn.
Brug af tagbagagebærer*
•
Dæk skarpe kanter med noget blødt for
ikke at beskadige indtrækket.
For at undgå skader på bilen og for at opnå den
størst mulige sikkerhed under kørslen anbefales de tagbagagebærere, som Volvo har udviklet til netop denne bil.
•
Al last bør fastspændes med remme eller
spændebånd i forankringsøjerne.
Følg nøje den monteringsanvisning, der leveres med tagbagagebæreren.
ADVARSEL
En løs genstand, der vejer 20 kg, kan ved en
frontal kollision med en hastighed på
50 km/h opnå en bevægelsesvægt svarende til 1000 kg.
•
Kontrollér regelmæssigt, at lastholderne
og lasten er forsvarligt fastgjort. Lasten
skal surres fast.
•
Fordel lasten jævnt over lastholderne.
Anbring den tungeste last underst.
•
Bilens vindmodstand og dermed brændstofforbruget øges i takt med lastens størrelse.
•
Kør jævnt. Undgå kraftig acceleration,
hårde opbremsninger og hård kørsel i
sving.
ADVARSEL
Anbring aldrig last højere end ryglænet.
Hvis lasten anbringes for højt, risikerer man,
at beskyttelsesvirkningen af beskyttelsesgardinet i loftet udebliver eller reduceres.
Lasten bør altid fastgøres. Ellers kan den
blive forskubbet ved hård opbremsning og
anrette personskader i bilen.
06
ADVARSEL
Last på taget ændrer bilens tyngdepunkt og
køreegenskaber.
Anbring lasten tæt mod ryglænet foran.
•
Nakkestøtten kan fjernes for ikke at blive
beskadiget.
•
Bred last bør placeres i midten.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
161
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 162
06 Start og kørsel
Tilpasning af lyskegle
Forlygter med Bi-XenonŸ-lys
G020317
G021421
Forlyger med halogenlys
Lyskegle for venstrekørsel.
G021422
Den rette lyskegle for højre- eller
venstrekørsel
Venstrekørsel.
Venstrekørsel.
Højrekørsel.
Højrekørsel.
Lyskegle for højrekørsel.
06
For at undgå at blænde modkørende trafikanter kan forlygternes lyskegle ændres med en
indstillingsanordning i hvert lygtehus.
Den rette lyskegle giver også et mere effektivt
lys ud i vejkanten.
162
ADVARSEL
Hvis bilen har Bi-XenonŸ-forlygter, skal
udskiftning foretages af et autoriseret
Volvo-værksted. Forlygten kræver særlig
forsigtighed, da Bi-XenonŸ-pæren er forsynet med et højspændingsaggregat
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 163
06 Start og kørsel
06
163
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 164
Generelt.................................................................................................
Tryk i dæk.............................................................................................
Advarselstrekant* og reservehjul...........................................................
Skift af hjul............................................................................................
Midlertidig dæklapning*........................................................................
164
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
166
170
173
176
178
G020918
S40; 7; 3
evastarck
S40; 7; 3
evastarck
HJUL OG DÆK
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 165
07
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 166
07 Hjul og dæk
Generelt
Køreegenskaber og dæk
Hastighedsklasser
Nye dæk
Dækkene har stor betydning for bilens køreegenskaber. Dæktype, dimensioner, dæktryk
og hastighedsklasse er vigtige for bilens
adfærd.
Bilen er typegodkendt, hvilket vil sige, at dækkenes dimensioner og hastighedsklasser ikke
må afvige fra dem, der angives på bilens registreringsattest. Den eneste undtagelse herfra
er vinterdæk (både med og uden pigge). Hvis
der vælges et sådant dæk, må bilen ikke køre
hurtigere, end dækket er klassificeret til (f.eks.
må klasse Q højst køre med 160 km/t).
Dæk er et forgængeligt produkt. Efter nogle år begynder
de at hærde, og samtidig forringes friktionsegenskaberne
lidt efter lidt. Stil derfor efter at
få så friske dæk som muligt
ved udskiftning. Dette er særlig vigtigt, når det gælder vinterdæk. Produktionsuge og -år, dækkets DOT-mærkning
(Department of Transportation), angives med
fire cifre, f.eks. 1502. Dækket på illustrationen
er således produceret i uge 15, år 2002.
Ved dækskifte må man kontrollere, at det nye
dæk er af samme type, har samme dimensioner og helst er af samme fabrikat på alle fire
hjul. Følg det anbefalede dæktryk på dæktrykmærkaten, se side 170.
Dimensionsmærkning
Alle bildæk har en mærkning med angivelse af
dimensioner. Eksempel på mærkning:
205/55R16 91 W.
07
166
205
Sektionsbredde (mm)
55
Forholdet mellem sektionshøjde og
bredde (%)
R
Radialdæk
16
Fælgdiameter i eng. tommer (")
91
Kodecifre for maks. tilladt dækbelastning (i dette tilfælde 615 kg)
W
Kodebetegnelse for maks. tilladt
hastighed (i dette tilfælde 270 km/t).
Husk, at det er underlagets beskaffenhed, der
er afgørende for, hvor hurtigt bilen kan køres,
ikke dækkenes hastighedsklasse.
Bemærk, at det er den maksimalt tilladte
hastighed, der angives.
Q
160 km/t (forekommer kun på vinterdæk)
T
190 km/t
H
210 km/t
V
240 km/t
W
270 km/t
Y
300 km/t
Dækkenes alder
Alle dæk, der er mere end 6 år gamle, bør kontrolleres af en fagkyndig, selvom de virker ubeskadigede. Årsagen hertil er, at dæk ældes og
nedbrydes, selv hvis de sjældent eller aldrig
bruges. Deres funktion kan derfor forringes,
fordi de materialer, som dækket består af, er
blevet nedbrudt. I givet fald bør dækket ikke
bruges. Dette gælder også reservedæk, vinterdæk og dæk, der gemmes til fremtidig brug.
Som eksempler på ydre tegn, der viser, at dækket er uegnet til at bruges, er revner eller misfarvning.
Et dæks alder kan konstateres ved hjælp af
DOT-mærkningen, se den foregående illustration.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 167
07 Hjul og dæk
Generelt
Mere jævn slitage og vedligeholdelse
Dæk med slidindikatorer
En slidindikator er en smal forhøjning på tværs
af slidbanen. På siden af dækket ses bogstaverne TWI (Tread Wear Indicator). Når dækkets
mønsterdybde er reduceret til 1,6 mm, er
mønstret på højde med slidindikatorerne.
Dækket skal nu snarest udskiftes med et nyt.
Husk, at dæk med lille mønsterdybde har
meget dårligt vejgreb i regn eller sne.
G020323
Vinterdæk
Slidindikatorer.
Korrekt dæktryk giver mere jævn slitage, se
side 170. Køremåde, dæktryk, klima og vejenes beskaffenhed har indvirkning på, hvor hurtigt dine dæk ældes og slides. For at undgå
forskelle i mønsterdybde og for at forhindre at
der opstår slitagemønster kan for- og baghjulene udskiftes med hinanden. Passende kørestrækning ved den første udskiftning er ca.
5 000 km, og derefter med et interval på
10 000 km. Hvis man er i tvivl om mønsterdybden, bør man kontakte et autoriseret Volvoværksted for kontrol.
Volvo anbefaler vinterdæk med visse bestemte
vinterdæksdimensioner. Dækdimensionerne
afhænger af motorvariant. Ved kørsel med vinterdæk skal disse dæk være monteret på alle
fire hjul.
OBS
Indhent råd hos en Volvo-forhandler om,
hvilken fælg og dæktype, der egner sig
bedst.
OBS
Bestemmelserne om brug af pigdæk er forskellige fra land til land.
Mønsterdybde
Veje med is og snesjap samt lave temperaturer
stiller betydeligt større krav til dækkene end om
sommeren. Derfor anbefales det, at man ikke
kører med vinterdæk med en mønsterdybde
under 4 mm.
Snekæder
Snekæder må kun monteres på forhjulene dette gælder også firehjulstrukne biler.
Kør aldrig hurtigere end 50 km/t med snekæder. Undgå at køre på underlag uden sne, da
dette slider meget hårdt på både snekæder og
dæk. Brug aldrig såkaldte Quick-kæder, da
afstanden mellem skivebremserne og hjulene
er for lille.
VIGTIGT
Pigdæk
Pigdæk skal køres til ved 500-1000 kms blød
og jævn kørsel, så piggene sætter sig rigtigt i
dækkene. Dette giver dækkene og især piggene længere levetid.
Brug Volvos originale snekæder eller tilsvarende, der er tilpasset den rette bilmodel
samt dækkenes og fælgenes mål. Rådfør
dig med et autoriseret Volvo-værksted.
07
Hjul skal opbevares liggende eller hængende,
ikke stående.
``
167
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 168
07 Hjul og dæk
Generelt
Fælge og hjulmøtrikker
VIGTIGT
Hjulmøtrikkerne skal spændes med
110 Nm. Ved alt for hård tilspænding kan
skruesamlingen tage skade.
sel, skal den låsbare hjulmøtrik monteres på
pindbolten nærmest luftventilen. Ellers kan
hjulkapslen ikke monteres på fælgen.
Reservehjulet Temporary Spare*
Stålfælg – lav hjulmøtrik (1)
Normalt er stålfælge monteret med den lave
møtriktype, men den høje type kan også bruges til stålfælge.
G020324
ADVARSEL
Lav hjulmøtrik.
Høj hjulmøtrik.
07
Kun fælge, der er afprøvet og godkendt af
Volvo, og som indgår i Volvos originaltilbehørssortiment, må bruges på bilen. Der er to forskellige typer hjulmøtrikker, alt efter om fælgene er af stål eller aluminium. Spænd
hjulmøtrikkerne med et moment på 110 Nm.
Kontrollér tilspændingsmomentet med en
momentnøgle.
Brug aldrig møtrikker af den lave type til aluminiumfælge. Man risikerer, at hjulet arbejder sig løs.
Kør aldrig hurtigere end 80 km/t med et reservehjul monteret på bilen.
VIGTIGT
Aluminiumfælg – høj hjulmøtrik (2)
Brug kun hjulmøtrikker af den høje type til aluminiumfælge. Denne type adskiller sig markant
fra de øvrige møtriktyper, da den har en roterende, konisk trykskive.
OBS
Denne møtriktype må kun bruges til stålfølge.
Låsbar hjulmøtrik
Låsbare hjumøtrikker kan anvendes til både
aluminium- og stålfælge. Hvis der bruges en
stålfælg med låsbare hjulmøtrikker og hjulkap-
168
Reservehjulet er kun beregnet til brug i den
korte tid, det tager at få det normale hjul udskiftet eller repareret. Det skal hurtigst muligt
erstattes med et normalt hjul. Under kørsel
med reservehjulet kan bilens køreegenskaber
ændres.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Bilen må aldrig køre med mere end ét reservehjul af typen "Temporary spare" ad gangen.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 169
07 Hjul og dæk
Generelt
Sommer- og vinterhjul
Dækkene med den største mønsterdybde skal
altid monteres på baghjulene (for at mindske
udskridningsrisikoen).
G020325
Hvis man er i tvivl om mønsterdybden, bør man
kontakte et autoriseret Volvo-værksted for
kontrol.
Pilen viser dækkets omdrejningsretning.
Når sommer- og vinterhjulene skiftes, skal de
mærkes med, hvilken side de har siddet på,
f.eks. V for venstre og H for højre. Dæk med
mønster, der er konstrueret til kun at rulle i én
retning, har rotationsretningen markeret med
en pil på dækket.
Dækkene skal have samme rotationsretning i
hele levetiden. De må kun flyttes fra for til bag
eller omvendt, aldrig fra venstre til højre side
eller omvendt.
07
Hvis dækkene monteres forkert, forringes
bilens bremseegenskaber og evne til at lede
regn, sne og sjap væk.
169
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 170
07 Hjul og dæk
Tryk i dæk
Anbefalet dæktryk
På mærkaten angives:
•
Dæktryk for bilens anbefalede hjuldimension
•
•
ECO-tryk
Reservehjulets tryk (Temporary Spare).
Kontrol af dæktryk
Dæktrykkene bør kontrolleres med regelmæssige mellemrum.
G020791
OBS
Dæktryksmærkaten på dørstolpen i førersiden
viser, hvilke tryk dækkene skal have under forskellige belastnings- og hastighedsforhold.
OBS
Fuld last i bilen svarer til antallet af pladser
med sikkerhedsseler.
07
170
Dæktrykket falder med tiden, hvilket er et
naturligt fænomen. Dæktrykket varierer
også alt efter omgivelsernes temperatur.
Allerede efter nogle kilometers kørsel bliver
dækkene varme og trykket højere. Derfor må
der ikke lukkes luft ud, hvis trykket kontrolleres,
når dækkene er varme. Derimod skal trykket
øges, hvis det er for lavt.
For lavt pumpede dæk øger brændstoftilgangen, forkorter dækkenes levetid og forrin-
ger bilens vejegenskaber. Kørsel med for lavt
dæktryk medfører, at dækkene kan blive overophedede og gå itu.
For information om de rette dæktryk, se dæktryktabellen. De angivne tryk gælder for kolde
dæk. (Med kolde dæk menes dæk med samme
temperatur som udetemperaturen).
Brændstoføkonomi, ECO-tryk
For hastigheder under 160 km/t anbefales det
generelle dæktryk for fuld last for at få den
bedste brændstoføkonomi.
Dæktrykket påvirker rejsekomfort, vejlyd og
styreegenskaber.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 171
07 Hjul og dæk
Tryk i dæk
Dæktryktabel
Variant
Dækstørrelse
Hastighed
(km/t)
Last, 1 – 3 personer
For (kPa)
A
Maks. last
Bag (kPa)
For (kPa)
Bag (kPa)
1.6
195/65 R15 91V
0-160
210
210
250
250
160+
250
210
280
260
1.8
195/65 R15 91Q/T/H/V M+S
1.8F
205/55 R16 91V/W
2.0
205/55 R16 91Q/T/H/V M+S
1.6D
205/50 R17 93W Extra Load
0-160
220
220
250
250
205/50 R17 93Q/T/H/V M+S
Extra Load
160+
260
220
280
260
215/45 R18 93W Extra Load
2.4
205/55 R16 91 V/W
0-160
210
210
250
250
2.4i
205/55 R16 91Q/T/H/V M+S
160+
250
210
280
260
205/50 R17 93W Extra Load
0-160
220
220
250
250
205/50 R17 93Q/T/H/V M+S
Extra Load
160+
260
220
280
260
2.0D
215/45 R18 93W Extra Load
07
``
171
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 172
07 Hjul og dæk
Tryk i dæk
Variant
T5
Dækstørrelse
Hastighed
(km/t)
Last, 1 – 3 personer
Maks. last
For (kPa) A
Bag (kPa)
For (kPa)
Bag (kPa)
205/55 R16 91 V/W
0-160
210
210
250
250
205/55 R16 91Q/T/H/V M+S
160+
260
210
280
260
205/50 R17 93W Extra Load
0-160
220
220
250
250
205/50 R17 93Q/T/H/V M+S
Extra Load
160+
270
220
290
270
205/55 R16 91 V/W
0-160
230
220
250
250
205/55 R16 91Q/T/H/V M+S
160+
270
220
290
270
Alle
0-160
250 B
250
250
250
T125/85R16 99M
0-80
420
420
420
420
215/45 R18 93W Extra Load
D5
205/50 R17 93W Extra Load
205/50 R17 93Q/T/H/V M+S
Extra Load
215/45 R18 93W Extra Load
Alle
Reservehjul C
07
A
B
C
172
I visse lande bruges enheden bar sammen med SI-enheden pascal: 1 bar = 100 kPa.
ECO-tryk se side 170.
Temporary Spare.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 173
07 Hjul og dæk
Advarselstrekant* og reservehjul
G020914
G020904
Advarselstrekant
Advarselstrekanten sidder monteret på indersiden
af bagagerumsklappen ved hjælp af to clips.
Følg de bestemmelser, der gælder for brug af
advarselstrekant*. Anbring advarselstrekanten
på et passende sted under hensyntagen til
færdselssituationen.
1. Frigør hylstret med advarselstrekanten.
Det er fastgjort med velcrobånd. Tag
advarselstrekanten ud af hylstret.
2. Fold advarselstrekantens støtteben ud.
07
Efter brug kontrolleres, at hylstret med advarselstrekanten sidder forsvarligt fast i bagagerummet.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
173
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 174
07 Hjul og dæk
Advarselstrekant* og reservehjul
G020917
Reservehjul og donkraft
Bilens originale donkraft
Den originale donkraft bør kun bruges i forbindelse med hjulskift. Donkraftens skrue skal
altid være velsmurt. Reservehjulet, donkraften
og hjulnøglen ligger under gulvet i bagagerummet.
07
Udtagning af reservehjulet
1. Fold gulvmåtten op bagfra og fremefter.
2. Løsn reservehjulet, og løft det ud.
3. Tag donkraften ud sammen med svinget of
hjulnøglen.
174
Reservehjulets og donkraftens placering
i bagagerummet
1. Skru donkraften (1) halvvejs sammen. Markeringen på pladen (2) skal ligge mod markeringen på armen (3) for at donkraften skal
passe ind i liggende stilling.
2. Fold svinget (4) ind, og anbring hjulnøglen
(5) på donkraften.
3. Sæt donkraften (1) i højre hul (6), og fastgør
reservehjulet (7) i venstre hul (8).
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 175
07 Hjul og dæk
Advarselstrekant* og reservehjul
Værktøj - tilbagesætning
VIGTIGT
Værktøj og donkraft skal opbevares på
deres plads i bilens bagagerum, når de ikke
bruges.
Førstehjælp*
G029335
Der er placeret en taske med førstehjælpsudstyr i bagagerummet.
Donkraftens tilbagesætningsstilling for biler med
reservehjul.
Værktøj og donkraft* skal sættes korrekt tilbage efter brug.
•
For biler udstyret med reservehjul skal
donkraften drejes til den rette stilling, se
den foregående illustration.
•
For biler udstyret med midlertidigt dæklapningssæt skal donkraften drejes maksimalt
sammen og lægges tilbage i skumunderlaget.
07
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
175
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 176
07 Hjul og dæk
Skift af hjul
Hvis der skal skiftes hjul på et trafikeret sted,
skal advarselstrekanten opstilles. Kontrollér, at
bilen og donkraften står på et fast, vandret
underlag.
ADVARSEL
07
Kontroller, at donkraften ikke er beskadiget,
at gevindene er ordentligt smurt, og at den
ikke er beskidt.
1. Hent reservehjulet*, donkraften* og hjulnøglen frem;* de ligger under måtten i
bagagerummet.
176
2. Træk parkeringsbremsen an, og vælg 1.
gear, henholdsvis stilling P, hvis bilen har
automatgearkasse.
3. Anbring klodser foran og bag de hjul, der
skal blive på jorden. Brug kraftige træklodser eller halvstore sten.
4. Biler med stålfælge har aftagelige hjulkapsler. Frigør hjulkapslen med enden af hjulnøglen, eller ryk den af med håndkraft.
5. Skru hjulmøtrikkerne ½–1 omgang venstre
om med hjulnøglen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G024532
G020331
G020332
Afmontering af hjul
ADVARSEL
Placer aldrig noget mellem jorden og donkraften, og heller ikke mellem donkraftens
fastgøringspunkt og donkraften.
6. På hver side af bilen er der to fastgøringspunkter til donkraften. Ved hvert fastgøringspunkt er der et indhak i plastdækningen. Drej donkraftens fod ned, så den
presses plant mod underlaget. Kontrollér,
at donkraften sidder i fastgøringspunktet,
som vist på illustrationen, og at foden
befinder sig lodret under fastgøringspunktet.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 177
07 Hjul og dæk
Skift af hjul
7. Løft bilen så højt, at hjulet er frit af jorden.
Fjern hjulmøtrikkerne, og tag hjulet af.
Påsætning af hjul
1. Rengør anlægsfladerne på hjul og nav.
2. Sæt hjulet på. Skru hjulmøtrikkerne fast.
3. Sænk bilen, så hjulene ikke kan dreje.
4. Spænd hjulmøtrikkerne over kors. Det er
vigtigt, at hjulmøtrikkerne spændes forsvarligt. Spænd med et moment på
110 Nm. Kontrollér tilspændingsmomentet
med en momentnøgle.
5. Montér hjulkapslen (stålfælg).
ADVARSEL
Kryb aldrig ind under bilen, mens den er løftet med donkraft.
Lad aldrig passagerer opholde sig i bilen,
når den løftes med donkraft.
Kontrollér, at passagererne befinder sig
med bilen eller helst et autoværn mellem sig
og vejbanen.
07
177
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 178
07 Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning*
Dæklapningssættet bruges til at lappe en
punktering og kontrollere og justere dæktrykket. Det består af en kompressor og en beholder med tætningsvæske. Sættet fungerer som
en midlertidig reparation. Flasken med tætningsvæske skal udskiftes, inden holdbarhedsdatoen overskrides, og efter brug.
Tætningsvæsken tætner effektivt dæk, der er
punkteret i slidbanen.
OBS
Dæklapningssættet er kun beregnet til lapning af et dæk med en punktering i slidbanen.
OBS
det og i bagagerummet*. Vælg den kontakt, der
er tættest på det punkterede dæk.
ADVARSEL
Hastigheden må ikke overstige 80 km/t,
efter at den midlertidige dæklapning er foretaget. Kontakt et autoriseret Volvo-værksted for inspektion af det lappede dæk (efter
maksimalt 200 km). Personalet kan afgøre,
om dækket kan laves eller skal udskiftes.
Udtagning af dæklapningssæt
Dæklapningssættet med kompressor og værktøj befinder sig under gulvet i bagagerummet.
1. Fold gulvtæppet af vejen bagfra og fremefter.
2. Løft dæklapningssættet op.
Donkraft er ekstraudstyr på biler udstyret
med dæklapningssæt.
07
Oversigt
Dæklapningssættet kan kun i begrænset
omfang bruges til lapning af dæk med punktering i dæksiden. Dæk med større revner,
sprækker, el.lign. skader må ikke lappes med
den midlertidige dæklapning.
12V kontakter for tilslutning af kompressoren
findes foran ved midterkonsollen, ved bagsæ-
G020400
Midlertidig dæklapning, generelt
Etiket med angivelse af højeste tilladte
hastighed
Afbryder
Ledning
Falskeholder (orange dæksel)
Beskyttelseshætte
Trykreduktionsventil
Luftslange
Flaske med tætningsvæske
Trykmåler
178
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 179
07 Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning*
Lapning af et punkteret dæk
3. Kontrollér, at afbryderen står på 0, og find
ledningen og luftslangen frem.
OBS
Bryd ikke flaskens plombering. Plomberingen brydes, når flasken skrues fast.
4. Skru det orange dæksel af, og skru proppen af flasken.
G019723
ADVARSEL
For information om delenes funktion, se den foregående illustration.
1. Åbn låget på dæklapningssættet.
2. Fjern etiketten med angivelse af den højeste tilladte hastighed, og anbring den på
rattet.
ADVARSEL
Tætningsvæsken kan fremkalde hudirritation. Ved kontakt med huden skal væsken
straks vaskes af med sæbevand.
Skru ikke flasken af - den er forsynet med
tilbagespærring for at forebygge lækage.
ADVARSEL
Stå aldrig lige ved siden af dækket, mens
kompressoren pumper. Hvis der opstår revner eller ujævnheder, skal kompressoren
omgående standses. Derefter må bilen ikke
køre videre. Kontakt et autoriseret
dækværksted.
OBS
Når kompressoren starter, kan trykket øges
til 6 bar, men det falder igen efter ca.
30 sekunder.
8. Stil afbryderen på I.
5. Skru flasken fast i flaskeholderen.
6. Skru hjulets ventilhætte af, og skru luftslangens ventiltilslutning fast nederst på
dækventilens gevind.
ADVARSEL
Lad ikke børn være uden opsyn i bilen, mens
motoren er i gang.
7. Slut ledningen til 12 V stikkontakten, og
start bilen.
VIGTIGT
Der er risiko for overophedning. Kompressoren må ikke arbejde i mere end 10 minutter.
9. Fyld dækket i 7 minutter.
ADVARSEL
07
Hvis trykket er under 1,8 bar, er hullet i dækket for stort. Derefter må bilen ikke køre
videre. Kontakt et autoriseret dækværksted.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
179
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 180
07 Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning*
10. Stands kompressoren, og kontrollér trykket på trykmåleren. Minimumstrykket er
1,8 bar, maksimumstrykket 3,5 bar.
11. Sluk for kompressoren, og tag ledningen
ud af 12 V stikkontakten.
12. Frigør slangen fra dækventilen, og sæt
ventilhætten på igen.
13. Kør snarest ca. 3 km med en hastighed af
højst 80 km/t, for at tætningsvæsken kan
tætne dækket.
Efterkontrol af reparationen og trykket
1. Tilslut udstyret igen.
2. Aflæs dæktrykket på trykmåleren.
3. Hvis det ligger under 1,3 bar, er dækket
ikke blevet tilstrækkelig tæt. Bilen må ikke
køre videre. Kontakt i stedet et dækværksted.
07
4. Hvis dæktrykket er højere end 1,3 bar, skal
dækket pumpes op til det på dæktryketiketten angivne tryk. Hvis trykket er for højt,
skal der lukkes luft ud ved hjælp af trykreduktionsventilen.
ADVARSEL
Skru ikke flasken af - den er forsynet med
tilbagespærring for at forebygge lækage.
180
5. Sluk for kompressoren. Frakobl luftslangen
og ledningen. Sæt ventilhætten på igen.
OBS
Efter brug skal flasken med tætningsvæske
og slangen udskiftes. Udskiftes skal udføres
af et autoriseret Volvo-værksted.
ADVARSEL
Kontrollér dæktrykket med jævne mellemrum.
6. Læg dæklapningssættet tilbage i bagagerummet.
7. Kør til det nærmeste autoriserede Volvoværksted for at få det beskadigede dæk
udskiftet/repareret. Underret værkstedet
om, at dækket indeholder dæktætningsvæske.
ADVARSEL
Hastigheden må ikke overstige 80 km/t,
efter at den midlertidige dæklapning er foretaget. Kontakt et autoriseret Volvo-værksted for inspektion af det lappede dæk (efter
maksimalt 200 km). Personalet kan afgøre,
om dækket kan laves eller skal udskiftes.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Pumpning af dæk
Bilens originale dæk kan pumpes op af kompressoren.
1. Der skal være slukket for kompressoren.
Kontrollér, at afbryderen står på 0, og find
ledningen og luftslangen frem.
2. Skru hjulets ventilhætte af, og skru luftslangens ventiltilslutning nederst på
dækventilens gevind.
ADVARSEL
Det er livsfarligt at indånde udstødningsgas.
Lad aldrig motoren køre i tillukkede rum eller
rum uden tilstrækkelig ventilation.
ADVARSEL
Lad ikke børn være uden opsyn i bilen, mens
motoren er i gang.
3. Slut ledningen til en af bilens 12 V stikkontakter, og start bilen.
4. Start kompressoren ved at stille afbryderen
på I.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 181
07 Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning*
VIGTIGT
Der er risiko for overophedning. Kompressoren må ikke arbejde i mere end 10 minutter.
OBS
Aflever beholderen til et indsamlingssted til
opbevaring af farligt affald.
5. Pump dækket op til det på dæktryketiketten angivne tryk. (Hvis dæktrykket er for
højt, skal der lukkes luft ud ved hjælp af
trykreduktionsventilen).
6. Sluk for kompressoren. Frakobl luftslangen
og ledningen.
7. Sæt ventilhætten på igen.
Udskiftning af beholderen med
tætningsvæske
Flasken skal udskiftes, inden holdbarhedsdatoen er overskredet. Den gamle flaske bør
behandles som miljøfarligt affald.
ADVARSEL
Flasken indeholder 1,2-ætanol og naturgummi-latex.
07
Farligt ved indtagelse. Kan give allergi ved
hudkontakt.
Undgå kontakt med huden og øjnene.
Opbevares uden for børns rækkevidde.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
181
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 182
Rengøring.............................................................................................. 184
Udbedring af lakskader......................................................................... 187
Rustbeskyttelse..................................................................................... 188
182
G020920
S40; 7; 3
evastarck
S40; 7; 3
evastarck
VEDLIGEHOLDELSE
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 183
08
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 184
08 Vedligeholdelse
Rengøring
Vask af bilen
Bilen bør vaskes, så snart den bliver snavset.
Brug bilshampoo. Snavs og vejsalt kan let føre
til korrosion.
•
•
Stå ikke i direkte sollys, hvor lakken kan
blive varm, da det kan give varige lakskader. Anbring bilen på en vaskeplads med
afløbsseparator.
Skyl omhyggeligt snavset af bilens undervogn.
VIGTIGT
Skyl hele bilen, indtil det løse snavs er fjernet. Brug af højtryksvask: Højtrykssprøjtens
dyse må ikke komme tættere på karosseriet
end 30 cm. Sprøjt ikke direkte på låsene.
•
Vask med en svamp og bilshampoo og
rigeligt med lunkent vand.
•
Hvis snavset sidder godt fast, skal bilen
vaskes med kold affedtningsmiddel.
•
Tør bilen med et rent, blødt vaskeskind
eller en vandskraber.
VIGTIGT
Beskidte forlygter har nedsat funktion. Rengør dem med jævne mellemrum, f.eks. ved
brændstofpåfyldning.
OBS
Ydre belysning som f.eks. forlygter, tågelys
og baglygter kan midlertidigt få kondens på
indersiden af glasset. Det er et naturligt
fænomen, al ydre belysning er konstrueret
til at modstå dette. Kondens ventileres normalt ud af lygten, når den har været tændt
et stykke tid.
Asfalt-, støv- og saltrester på viskerbladet samt
insekter, is m.m. på forruden forringer bladets
levetid.
OBS
Vask med jævne mellemrum viskerblade og
forrude med lunkent sæbevand eller bilshampoo.
Brug ikke stærke opløsningsmidler.
184
Motorvask bør altid udføres af et værksted.
Hvis motoren er varm, er der risiko for
brand.
VIGTIGT
Fælgrengøringsmidler kan plette overfladen
på forkromede hjul. Vask med en svamp og
bilshampoo og rigeligt med lunkent vand.
Vask i vaskehal
Vask i vaskehal er en let og hurtig måde at rengøre bilen på, men kan aldrig erstatte en rigtig
håndvask. Automatens børster kan ikke
komme ind alle steder.
VIGTIGT
Rengøring af viskerblade
ADVARSEL
08
Forkromede hjul
Fjernelse af fugleklatter
Vask fugleklatter af lakken snarest muligt. De
indeholder kemikalier, som meget hurtigt
påvirker og misfarver lakken. Misfarvningen
kan kun fjernes af en fagkyndig.
Håndvask er mere skånsom mod lakken
end vask i vaskehal. Lakken er også mere
sart, når den er ny. Derfor anbefales det at
håndvaske bilen de første måneder.
Afprøv bremserne
ADVARSEL
Afprøv altid bremserne efter vask, også parkeringsbremsen, for at undgå at fugtighed
og rust angriber bremsebelægningerne og
forringer bremseevnen.
Tryk let på bremsepedalen af og til under kørsel
af længere strækninger i regn eller snesjap.
Derved opvarmes og tørres bremsebelægnin-
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 185
08 Vedligeholdelse
Rengøring
gen. Gør det samme efter start i meget fugtigt
eller koldt vejr.
Vanskelige pletter kan fjernes med fin slibepasta (gnidning), der er beregnet til billak.
Udvendige plastic-, gummi- og
pyntedele
Polér først med polish, og voks derefter med
flydende eller fast voks. Følg omhyggeligt vejledningen på emballagen. Mange præparater
indeholder både polish og voks.
Til rengøring af indfarvede plasticdele, gummi
og pyntedele (f.eks. forkromning) anbefales
specialrengøringsmidler, der fås hos Volvo-forhandlere. Ved brug af sådanne rengøringsmidler skal anvisningerne nøje følges.
VIGTIGT
Undgå voksning og polering af plastic og
gummi.
Polering af forkromede lister kan gnide den
blanke belægning af eller beskadige den.
Polermidler indeholdende slibemiddel må
ikke bruges.
Polering og voksning
Polér og voks bilen, når lakken er mat, eller for
at give den ekstra beskyttelse.
OBS
For at bibeholde de vandafvisende egenskaber anbefales det at behandle dem med
et specielt efterbehandlingsmiddel, som fås
hos Volvo-forhandlere. Det bør anvendes
første gang efter tre år og derefter en gang
om året.
VIGTIGT
Lakbehandlinger som f.eks. lakkonservering, lakforsegling, beskyttelse, højglansforsegling eller lignende kan beskadige lakken.
Eventuelle lakskader fremkaldt af sådanne
behandlinger omfattes ikke af Volvos
garanti.
Rengøring af sidespejle og forreste
sideruder med vandafvisende
overfladelag*
Brug aldrig produkter som f.eks. bilvoks,
affedtningsmidler el.lign. på spejl/glasfladen,
da dette kan ødelægge dens vandafvisende
egenskaber.
Det er ikke nødvendigt at polere bilen, før den
er mindst et år gammel, mens den godt kan
vokses tidligere. Den bør ikke poleres og vokses i direkte sollys.
Vær forsigtig ved rengøring, så glasoverfladen
ikke ridses.
Vask og tør bilen meget grundigt, inden den
poleres eller vokses. Fjern asfalt- og tjærestænk med Volvos asfaltfjerner eller terpentin.
Der sker en naturlig slitage på de vandafvisende overfladelag.
For at undgå skader på glasoverfladen ved
isafskrabning – brug kun en isskraber af plast.
Rengøring indvendigt
Behandling af pletter på tekstilbetræk
Til snavset stofindtræk anbefales specialrengøringsmidler, der fås hos Volvo-forhandlere.
Andre kemikalier kan forringe betrækkets
brandhæmmende egenskaber.
VIGTIGT
Skarpe genstande og velcrobånd kan
beskadige bilens stofbetræk.
Behandling af pletter på læderbetræk
Volvos læderbetræk er kromfrit og godkendt
efter normen Øko-Tex 100.
Læder forædles og bearbejdes for at bevare
dets naturlige egenskaber. Det forsynes med
et beskyttende ydre lag, men for at det skal
beholde sine egenskaber og sit udseende, skal
det jævnligt rengøres. Volvo kan levere et heldækkende produkt til rengøring og efterbe-
08
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
185
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 186
08 Vedligeholdelse
Rengøring
handling af læderindtræk, som bevarer dets
beskyttende ydre lag, hvis det bruges efter
anvisningerne.
Efter nogen tids brug vil læderets naturlige
udseende alligevel blive mere eller mindre
fremtrædende, alt efter læderets overfladestruktur. Dette er en naturlig modning af læderet og viser, at det er et naturprodukt.
For at opnå det bedste resultat anbefaler Volvo
at rengøre og påføre beskyttelsescreme 1-4
gange om året (eller efter behov). Spørg en
Volvo-forhandler om Volvos læderplejeprodukt.
VIGTIGT
Brug aldrig kraftige opløsningsmidler. De
kan skade både tekstil-, vinyl- og læderbetræk.
VIGTIGT
Bemærk, at materialer, der smitter af (nye
jeans, ruskindstøj osv.), kan misfarve
betrækmaterialer.
Vaskeråd for læderbetræk
08
1. Hæld læderrengøring på den fugtede
svamp og vrid et kraftigt skum op.
2. Arbejd smudset væk med lette cirkulerende bevægelser.
186
3. Væd grundigt med svampen på pletterne.
Lad svampen suge pletten op. Gnid ikke.
4. Tør af med blødt papir eller en klud, og lad
læderet tørre helt.
Beskyttelsesbehandling af læderbetræk
1. Hæld lidt af beskyttelsescremen på filtklædet og masser et tyndt lag creme ind med
lette cirkulerende bevægelser på læderet.
2. Lad læderet tørre i 20 minutter inden brug.
Læderet har nu fået en forbedret pletbeskyttelse og uv-beskyttelse.
Behandling af pletter på indvendige
plastic-, metal- og trædele
Til rengøring af dele og overflader inde i bilen
anbefales et særligt rengøringsmiddel, der fås
hos Volvo-forhandlere. Skrab eller gnid aldrig
på en plet. Brug aldrig kraftige pletfjerningsmidler.
Rengøring af sikkerhedsseler
Brug vand og et syntetisk vaskemiddel. Et specielt tekstilrengøringsmiddel fås hos Volvo-forhandlere. Kontrollér, at selen er tør, inden den
rulles op igen.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 187
08 Vedligeholdelse
Udbedring af lakskader
Stenskud og ridser
Lakken
Hvis stenskuddet er gået igennem til
pladen
Lakken udgør en vigtig del af bilens rustbeskyttelse og skal derfor kontrolleres regelmæssigt. For at undgå rustangreb bør lakskader
udbedres snarest. De mest almindelige lakskader er mindre stenskud, ridser og skader på
f.eks. skærmkanter og døre.
1. Sæt et stykke maskeringstape over den
beskadigede overflade. Træk dernæst
tapestykket af, så lakresterne følger med.
2. Rør godt rundt i grunderen (primer), og før
den på ved hjælp af en fin pensel eller tændstik. Før lak på med pensel, når grunderen
er tør.
Farvekode
G020346
G020345
3. Ved ridser gøres som tidligere beskrevet,
men brug maskeringstape omkring skaden
for at beskytte den ubeskadigede lak.
Inden arbejdet med udbedring af lakken påbegyndes, skal bilen være renvasket og tør og
have en temperatur på over 15 °C.
Produktskilt.
Materiale
Det er vigtigt at bruge den rigtige farve. Farvekodenummeret (1) står på produktskiltet, se
side 250.
•
•
•
•
4. Vent en dags tid, og poler derefter udbedringerne. Brug en blød klud og ikke for
meget slibepasta.
Grunder (primer) på dåse
Lak på dåse eller farvepen
Pensel
Maskeringstape.
Mindre stenskud og ridser
Hvis stenskuddet ikke er gået igennem til pladen, og der stadig er et ubeskadiget farvelag
tilbage, fyldes farven i, lige efter snavset er fjernet.
08
187
S40; 7; 3
evastarck
08 Vedligeholdelse
Rustbeskyttelse
Kontrol og vedligeholdelse
Bilen har på fabrikken fået en meget grundig
og komplet rustbeskyttelse. Dele af karosseriet
er fremstillet af galvaniseret plade. Undervognen er beskyttet af et slidstærkt rustbeskyttelsesmiddel. En tynd, indtrængende rustbeskyttelsesvæske er sprøjtet ind i vanger, hulrum og
lukkede sektioner.
Bilens rustbeskyttelse skal vedligeholdes.
•
Hold bilen ren. Spul undervognen. Ved højtryksvask skal spuleren holdes mindst
30 cm fra de lakerede flader.
•
Kontrollér og vedligehold rustbeskyttelsen
regelmæssigt.
Bilen er fremstillet med en rustbeskyttelse, der
under normale forhold ikke kræver efterbehandling før efter ca. 12 år. Efter dette tidsrum
bør efterbehandling foretages med 3 års intervaller. Hvis bilen skal efterbehandles, bør man
søge hjælp på et Volvo-værksted.
08
188
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 188
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 189
08 Vedligeholdelse
08
189
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 190
Volvo-service.........................................................................................
Egen vedligeholdelse............................................................................
Motorhjelm og motorrum......................................................................
Olier og væsker.....................................................................................
Viskerblade............................................................................................
Batteri....................................................................................................
Udskiftning af pærer.............................................................................
Sikringer................................................................................................
190
192
193
194
195
200
201
203
210
G020922
S40; 7; 3
evastarck
S40; 7; 3
evastarck
VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 191
09
S40; 7; 3
evastarck
09 Vedligeholdelse og service
09
Volvo-service
Volvos serviceprogram
Inden bilen forlod fabrikken, blev den omhyggeligt prøvekørt. Endnu et eftersyn i henhold til
Volvo Car Corporations forskrifter er foretaget,
umiddelbart inden du overtog bilen.
For også i fremtiden at holde din Volvo på et
højt niveau med hensyn til trafiksikkerhed,
driftssikkerhed og pålidelighed bør Volvos serviceprogram følges, som specificeret i Serviceog garantibogen. Lad et autoriseret Volvoværksted udføre service- og vedligeholdelsesarbejdet. Volvos værksteder har det personale,
den servicelitteratur og det specialværktøj,
som garanterer den højeste servicekvalitet.
VIGTIGT
For at Volvos garanti skal gælde, skal du
kontrollere og følge Service- og garantibogen.
Særlige servicearbejder
Visse servicearbejder i forbindelse med det
elektriske anlæg kan kun udføres ved hjælp
elektronisk udstyr, der er specielt udviklet til
bilen. Kontakt derfor altid et autoriseret Volvoværksted, inden servicearbejde, der vedrører
det elektriske anlæg, påbegyndes eller udføres.
192
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 192
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 193
09 Vedligeholdelse og service
Egen vedligeholdelse
Inden arbejdet på bilen påbegyndes
Kontrollér regelmæssigt
Batteriet
Følgende bør kontrolleres med jævne mellemrum, f.eks. ved brændstofpåfyldning:
Kontrollér, at batteriledningerne er tilsluttet
korrekt og forsvarligt stramme.
Batteriet må aldrig frakobles, mens motoren er
i gang (f.eks. i forbindelse med batteriskift).
Der må aldrig bruges hurtiglader til opladning
af batteriet. Batteriledningerne skal være frakoblet under opladning af batteriet.
Batteriet indeholder syre, som er ætsende og
giftig. Det er derfor vigtigt, at batteriet håndteres på en miljørigtig måde. Lad din Volvo-forhandler hjælpe dig.
ADVARSEL
Tændingssystemet har meget høj effekt.
Der er livsfarlig spænding i tændingssystemet. Derfor skal tændingen altid være
afbrudt under arbejde i motorrummet.
Rør aldrig ved tændrør eller tændspoler, når
tændingen er slået til, eller motoren er varm.
•
Kølevæske – Niveauet skal være mellem
MIN- og MAX-mærkerne på ekspansionsbeholderen.
•
Motorolie – Niveauet skal være mellem
MIN- og MAX-mærkerne.
•
Servostyringsolie – Niveauet skal være
mellem MIN- og MAX-mærkerne.
•
Sprinklervæske – Beholderen skal være
godt fyldt. Ved temperaturer omkring frysepunktet skal der påfyldes frostvæske.
•
Bremse- og koblingsvæske – Niveauet skal
være mellem MIN- og MAX-mærkerne.
09
ADVARSEL
Husk, at køleventilatoren kan starte automatisk et stykke tid efter, at motoren er
standset.
Motorvask bør altid udføres af et værksted.
Hvis motoren er varm, er der risiko for
brand.
193
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 194
09 Vedligeholdelse og service
09
Motorhjelm og motorrum
G020793
Åbning af motorhjelm
1. Træk i låsehåndtaget yderst til venstre
under instrumentpanelet. Det kan høres,
når spærren udløses.
2. Før hånden ind midt under motorhjelmens
forkant, og tryk spærren op mod højre.
3. Åbn motorhjelmen.
Motorrum
Beholder til sprinklervæske (4-cyl.)
Kølesystemets ekspansionsbeholder
Beholder til servostyringsolie (skjult bag
ved forlygten)
Målepind for motorolie*
ADVARSEL
Kontrollér, at motorhjelmen låses forsvarligt, når den lukkes.
Køler
Køleventilator
Beholder til sprinklervæske (5-cyl.)
Beholder til bremse- og koblingsvæske
(højrestyret)
194
Påfyldning af motorolie*
Beholder til bremse- og koblingsvæske
(venstrestyret)
Batteri
Relæ- og sikringsboks, motorrum
Luftfilter*
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 195
09 Vedligeholdelse og service
Olier og væsker
09
Målepind, benzinmotorer.
VIGTIGT
Brug altid olie af den foreskrevne kvalitet se etiketten i motorrummet. Kontrollér hyppigt oliestanden, og skift olie med regelmæssige mellemrum. Brug af olie af lavere
kvalitet end den angivne samt kørsel med
for lav oliestand skader motoren.
G020340
G020341
G020338
Kontrol af motorolie og oliefilter
Oliekvalitetsskilt i motorrummet
Målepind, dieselmotorer.
Volvo anbefaler olieprodukter fra Castrol. Olien
og oliefilteret skal skiftes med de intervaller,
der fremgår af Service og garantibogen.
Det er tilladt at bruge olie af højere kvalitet end
den angivne. Ved kørsel under ugunstige forhold anbefaler Volvo en olie af højere kvalitet,
end den der angives på skiltet, se side 257.
``
195
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 196
09 Vedligeholdelse og service
09
Olier og væsker
VIGTIGT
For at opfylde kravene til motorens serviceinterval fyldes alle motorer på fabrikken med
en specielt tilpasset syntetisk motorolie.
Valget af olie er foretaget med stor omhu og
under hensyntagen til levetid, mulighed for
at starte, brændstofforbrug og miljøbelastning.
Brug af godkendt motorolie er påkrævet for
at de anbefalede serviceintervaller skal
kunne tillempes. Brug kun den foreskrevne
oliekvalitet (se etiketten i motorrummet),
både ved påfyldning og ved olieskift, ellers
risikerer du at påvirke levetid, mulighed for
at starte, brændstofforbrug og miljøbelastning.
Det er vigtigt, at oliestanden kontrolleres allerede inden det første normale olieskift på den
nye bil. I Service- og garantibogen angives, ved
hvilket kilometertal det skal ske.
Volvo anbefaler, at oliestanden kontrolleres
med 2 500 km's intervaller. Den mest pålidelige
måleværdi fås med kold motor inden start. Målingen er fejlvisende umiddelbart efter, at motoren er standset. Målepinden viser for lavt et
niveau, da ikke al olien har nået at løbe ned i
bundkarret.
196
1. Aftør målepinden inden kontrollen.
2. Kontrollér oliestanden med målepinden.
Niveauet skal ligge mellem MIN- og MAXmærkerne.
3. Hvis niveauet er i nærheden af MIN, kan
der til at begynde med påfyldes 0,5 liter.
Påfyld olie, indtil niveauet er tættere på
MAX end MIN på målepinden, se
side 257 for kapaciteten.
Oliestandskontrol på en varm bil
1. Stil bilen plant, og vent 10 – 15 minutter,
efter at motoren er standset, så olien når at
løbe tilbage til bundkarret.
Oliekontrol
Volvo Car Corporation fraskriver sig alt
garantiansvar, hvis der ikke bruges motorolie med den foreskrevne kvalitet og viskositet.
2. Aftør målepinden inden kontrollen.
3. Kontrollér oliestanden med målepinden.
Niveauet skal ligge mellem MIN- og MAXmærkerne.
Hvis niveauet er i nærheden af MIN, kan der til
at begynde med påfyldes 0,5 liter. Påfyld olie,
indtil niveauet er tættere på MAX end MIN på
målepinden, se side 257 for kapaciteten.
G020336
Volvo bruger forskellige systemer til advarsel
om for lavt olieniveau eller lavt olietryk. Nogle
varianter har olietrykføler, og her bruges lampen for olietryk. Andre varianter har olieniveauføler, og her informeres føreren via advarselssymbolet midt på instrumentet samt displaytekster. Nogle modeller har begge varianter.
Kontakt en autoriseret Volvo-forhandler for
mere information.
Oliestandskontrol på en kold bil
Oliestanden skal være mellem mærkerne på
målepinden.
ADVARSEL
Spild ikke olie på den varme udstødningsmanifold, da dette medfører risiko for brand.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 197
09 Vedligeholdelse og service
Olier og væsker
VIGTIGT
Fyld aldrig til over MAX-mærket, da olieforbruget kan stige, hvis motoren påfyldes for
megen olie.
Sprinklervæske, påfyldning
Påfyldning på 4-cylindrede modeller og
diesel.
09
Kølevæske, niveaukontrol og
påfyldning
Påfyldning på 5-cylindrede modeller.
Brug frostvæske om vinteren, så væsken ikke
fryser i pumpen, beholderen og slangerne.
OBS
Bland frostvæsken med vandet inden
påfyldning.
G020335
G020334
TIPS! Rengør samtidigt viskerbladene ved
påfyldning af sprinklervæske.
Sprinklervæskebeholderens placering 1.
Følg vejledningen på emballagen. Det er vigtigt
at afbalancere mængden af kølevæske og
vand efter de herskende vejrforhold. Efterfyld
aldrig med rent vand alene. Risikoen for frysning øges med både for lille og for stor andel
frostvæske.
Forrude- og lygtesprinklerne har fælles væskebeholder.
For kapacitetsoplysninger, se tabellen Væsker
på side 261.
1
Afhængigt af motorvariant.
``
197
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 198
09 Vedligeholdelse og service
Olier og væsker
VIGTIGT
•
Høje indhold af klor, klorider og andre
salte kan forårsage korrosion i kølesystemet.
•
Brug altid kølevæske med korrosionsbeskyttelse ifølge Volvos anbefaling.
•
Sørg for, at blandingen af kølevæske er
50 % vand og 50 % kølevæske.
•
Bland kølevæsken med ledningsvand af
godkendt kvalitet. Ved tvivl om vandets
kvalitet bruges færdigblandet kølevæske ifølge Volvos anbefalinger.
•
Ved skift af kølevæske/kølesystemkomponent skal kølesystemet skylles
rent med ledningsvand af godkendt
kvalitet, ellers skylles med færdigblandet kølevæske.
•
Motoren må kun køre med et godt fyldt
kølesystem. Ellers kan der opstå høje
temperaturer med risiko for skader (revner) i topstykket til følge.
systemet ikke er godt fyldt, kan der opstå høje
temperaturer med risiko for skader (revner) i
topstykket. Påfyld væske, når niveauet er faldet til MIN-mærket.
ADVARSEL
Kølevæsken kan være meget varm. Hvis der
skal påfyldes kølevæske, når motoren er
varm, skal ekspansionsbeholderens dæksel
skrues langsomt af, så overtrykket forsvinder.
OBS
Motoren må kun køre med et godt fyldt kølesystem. Ellers kan der opstå høje temperaturer med risiko for skader (revner) i topstykket til følge.
For kapacitetsoplysninger samt standard med
hensyn til vandkvalitet, se side 261.
Kontrollér kølevæsken regelmæssigt!
Niveauet skal være mellem MIN- og MAXmærkerne på ekspansionsbeholderen. Hvis
2
198
Bremse- og koblingsvæske,
niveaukontrol og påfyldning
Placering afhængig af, om der er tale om venstre- eller højrestyret variant.
G020333
09
Bremse- og koblingsvæsken har fælles beholder 2. Niveauet skal være mellem MIN- og
MAX-mærkerne. Kontrollér niveauet med
regelmæssige mellemrum. Skift bremsevæske
med 2 års intervaller eller ved hvert andet normale serviceeftersyn.
For kapacitetsoplysninger og anbefalet kvalitet
for bremsevæske, se tabellen Væsker på side
261.
På biler, som køres på en måde, så bremserne
bruges ofte og hårdt, f.eks. ved kørsel i bjerge
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 199
09 Vedligeholdelse og service
Olier og væsker
09
eller i tropisk klima med høj luftfugtighed, skal
væsken udskiftes hvert år.
ADVARSEL
Hvis bremsevæsken står under MIN-mærket i bremsevæskebeholderen, bør bilen
ikke køre videre, før der er påfyldt bremsevæske.
Årsagen til tabet af bremsevæske skal
undersøges.
Servostyringsolie, niveaukontrol og
påfyldning
OBS
Olieniveauet kontrolleres ved hver service.
Olieskift kræves ikke. For kapacitet og anbefalet oliekvalitet, se side 257.
Hvis der opstår fejl i servostyringssystemet,
eller hvis bilen ikke har strømforsyning og skal
bugseres, kan bilen stadig styres. Styringen vil
være meget tungere end normalt, og der kræves større kraft til at dreje rattet.
199
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 200
09 Vedligeholdelse og service
09
Viskerblade
Viskerblade
1. Fold viskerarmen op.
Udskiftning af viskerblade, forrude
2. Tryk på knappen, som sidder på viskerbladsfæstet, og træk lige ud (1), parallelt
med viskerarmen.
3. Skyd (2) det nye viskerblad ind, indtil der
høres et klik.
4. Kontroller, (3) at bladet sidder ordentligt
fast.
G020330
5. Fold viskerarmen ned.
OBS
Viskerbladene har forskellig længde. Bladet
i førerens side er længere end det andet.
Rengøring
For rengøring af viskerblade og forrude, se
side 184.
Kontroller viskerbladene med regelmæssige mellemrum. Forsømt vedligeholdelse
forkorter bladenes levetid.
200
G020329
VIGTIGT
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 201
09 Vedligeholdelse og service
Batteri
Vedligeholdelse af batteri
Batteriets levetid og funktion påvirkes bl.a. af
antallet af starter, afladninger, køremåden, kørselsforholdene og klimaet.
Symboler på batteriet
Brug beskyttelsesbriller.
09
Undgå gnister og åben
ild.
OBS
Et opbrugt batteri skal genvindes på en miljørigtig måde, det indeholder bly.
ADVARSEL
Batterier kan danne knaldgas, som er meget
eksplosiv. En gnist, som kan dannes, hvis
startkablerne påsættes forkert, er tilstrækkelig til at få batteriet til at eksplodere. Batteriet indeholder svovlsyre, som kan fremkalde alvorlige ætseskader. Skyl med store
mængder vand, hvis svovlsyren kommer i
kontakt med øjne, hud eller tøj. Hvis der
kommer stænk i øjnene, skal der omgående
søges lægehjælp.
OBS
Hvis batteriet aflades mange gange, forkortes dets levetid.
Eksplosionsfare.
Du kan finde yderligere
informationer i bilens
instruktionsbog.
Opbevar batteriet utilgængeligt for børn.
Udskiftning af batteri
Sådan afmonteres batteriet
1. Afbryd tændingen, og tag nøglen ud.
Batteriet indeholder
ætsende syre.
2. Vent i mindst 5 minutter, inden nogen af de
elektriske tilslutninger røres. Bilens elektriske system skal lagre data til styreenhederne.
3. Skru dækslet af.
4. Frigør minusledningen.
5. Frigør plusledningen.
6. Skru batterikassens forside løs med en
skruetrækker.
7. Frigør klemmen, der fastholder batteriet.
8. Løft batteriet ud.
``
201
S40; 7; 3
evastarck
09 Vedligeholdelse og service
09
Batteri
Sådan monteres batteriet:
1. Sæt batteriet på plads.
2. Påsæt klemmen, der fastholder batteriet.
3. Sæt batterikassens forside på plads igen.
4. Tilslut plusledningen.
5. Tilslut minusledningen.
6. Montér batteridækslet.
202
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 202
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 203
09 Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
Generelt
Udskiftning af pærer i forlygterne
09
4. Frigør stikket ved at presse klemmen ned
med en tommelfinger og samtidig føre stikket ud med den anden hånd.
Specifikationerne for samtlige pærer fremgår
af side 269.
Pærer og punktlys, der er af en særlig type,
eller som ikke egner sig til at udskiftes af andre
end et værksted, er følgende:
Generel loftsbelysning
Læselamper og handskerumslys
Blinklys, sidespejle og tryghedslys
Bremselys
Bi-XenonŸ-forlygter
ADVARSEL
På biler udstyret med Bi-XenonŸ-forlygter
skal udskiftning af Bi-XenonŸ-pæren foretages af et autoriseret Volvo-værksted. Forlygten kræver særlig forsigtighed, da BiXenonŸ-pæren er forsynet med et højspændingsaggregat.
VIGTIGT
Rør aldrig direkte ved glasset på pærerne
med fingrene. Fedt og olie fra fingrene fordampes af varmen og giver en belægning
på reflektoren, som derved kan blive ødelagt.
Samtlige pærer i forlygterne (undtagen tågelys)
udskiftes ved at løsne og fjerne hele lygtehuset
gennem motorrummet.
Afmontering af lygtehus
1. Tag startnøglen ud, og drej lyskontakten til
stilling 0.
2. Træk lygtehusets låsestift op.
VIGTIGT
Træk ikke i ledningen, kun i stikket.
3. Træk lygtehuset til siden og derefter
fremad.
G019600
G019599
•
•
•
•
•
5. Løft lygtehuset ud, og læg det på et blødt
underlag, så glasset ikke bliver ridset.
Montering af lygtehus
1. Tilslut stikket, og sæt lygtehuset og låsestiften på plads. Kontrollér, at stiften sidder
rigtigt.
2. Kontroller belysningen.
Lygtehuset skal være tilsluttet og være på
plads, inden der tændes for lyset, eller startnøglen sættes i startlåsen.
``
203
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 204
09 Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
Fjernlys, halogen
G019131
G019133
Nærlys
Isætning af ny pære
Afmontering af dæksel og pære:
1. Løsn hele lygtehuset, se side 203.
2. Bøj låsebøjlerne til siden, og tag dækslet
af.
3. Frigør kontakten fra pæren.
4. Løsn klemmefjederen, der holder pæren.
Tryk den indad/nedad.
5. Træk pæren ud.
1. Sæt den nye pære i. Den kan kun sidde på
én måde.
2. Tryk klemmefjederen indad/opad, og en
smule mod højre for at fastgøre den på sin
plads.
3. Tryk kontakten tilbage.
4. Sæt plasticdækslet på igen.
5. Sæt lygtehuset på plads igen, se
side 203.
G019136
09
Illustrationen viser en halogenlampe.
1. Løsn hele lygtehuset, se side 203.
2. Løsn dækslet, placeret oven på lygtehuset,
ved at dreje det venstre om.
OBS
Hvis bilen har ABL- eller GDL-lampe, har
fjernlyslampen en anden fatning. Så skal
pæren trækkes lige ud.
3. Venstre lygte:
drej pærefatningen venstre om.
Højre lygte:
204
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 205
09 Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
drej pærefatningen højre om.
3. Træk fatningen ud, og udskift pæren.
4. Træk fatningen ud, og udskift pæren.
5. Sæt pærefatningen på plads igen. Den kan
kun isættes på én måde.
6. Sæt dækslet på igen, placeret oven på lygtehuset, ved at dreje det højre om.
7. Sæt lygtehuset på plads igen, se
side 203.
09
Blinklygter
4. Tryk pærefatningen tilbage. Der høres et
klik, når pærefatningen sættes korrekt i.
5. Sæt dækslet på igen, placeret oven på lygtehuset, ved at dreje det højre om.
6. Sæt lygtehuset på plads igen, se
side 203.
OBS
G019150
Lygter med aktive Bi XenonŸ-lys (ekstraudstyr) har et positionslys (LED), som ikke kan
udskiftes.
Positions-/parkeringslys.
1. Løsn lygtehuset, se side 203.
2. Drej pærefatningen venstre om, og tag den
ud.
G019145
3. Tag pæren ud af fatningen ved at trykke
den ind og dreje venstre om.
4. Sæt en ny pære i, og sæt fatningen tilbage
i lygtehuset.
5. Sæt lygtehuset på plads igen, se
side 203.
1. Løsn lygtehuset, se side 203.
2. Løsn dækslet, placeret oven på lygtehuset,
ved at dreje det venstre om.
``
205
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 206
09 Vedligeholdelse og service
09
Udskiftning af pærer
Sidemarkeringslys
Fortågelygter
7. Sæt pærefatningen på plads igen. Markeringen TOP på pærefatningen skal være
opad.
2. Drej pærefatningen venstre om, træk den
ud og udskift pæren.
3. Sæt pærefatningen på plads igen. Den kan
kun sidde på én måde.
4. Sæt lygtehuset på plads igen, se
side 203.
1. Sluk lyset, og drej tændingsnøglen til stilling 0.
2. Løsn dækslet ved at stikke en skruetrækker ind som vist på illustrationen, (lodret),
og pres fortsat lodret, så klemmen løsnes
inden for dækslet.
Alle pærer i baglygten skiftes inden fra bagagerummet.
3. Tag fat tag i kanten af dækslet, og træk lige
ud.
1. Sluk lyset, og drej tændingsnøglen til stilling 0.
4. Skru lygtehusets skrue løs, og tag det ud.
2. Fjern klapperne i venstre/højre panel for at
komme til pærerne. Pærerne sidder i separate fatninger.
5. Drej pæren venstre om, og tag den af.
6. Sæt en ny pære på ved at dreje højre om.
(Profilen på pærefatningen falder sammen
med profilen på pærens fod.)
206
G020916
1. Løsn lygtehuset, se side 203.
G017609
G018050
Afmontering af pærefatning
3. Afbryd kontakten fra pærefatningen.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 207
09 Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
4. Tryk spærrehagerne sammen, og træk
pærefatningen ud.
Placeringen af pærer i baglygten
09
Baklys
5. Udskift pæren og tilslut kontakten.
Nummerpladebelysning
6. Tryk lampeholderen på plads, og sæt klappen tilbage.
OBS
G014843
G018055
Hvis fejlmeddelelsen DEFEKT PÆRE/
KONTROLLER BREMSELYGTE bliver
stående efter udskiftning af en defekt pære,
bør man henvende sig til et autoriseret
Volvo-værksted.
Pærefatning.
VIGTIGT
Kablet til bremselysets LED-pærer sidder
faststøbt i den øvre pærefatning. Det må
ikke fjernes.
1. Sluk lyset, og drej tændingsnøglen til stilling 0.
2. Løsn skruerne med en skruetrækker.
Positionslys
3. Frigør forsigtigt hele lygtehuset, og træk
det ud. Drej kontakten venstre om, og træk
pæren ud.
Positions-/parkeringslys.
4. Udskift pæren.
Bremselys (LED)
Tågebaglygte (én side)
Blinklygter
5. Tilslut kontakten, og drej den højre om.
6. Sæt hele pærehuset på plads, og skru det
fast.
``
207
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 208
09 Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
Lys i makeup-spejl*
Indstigningslyset sidder under instrumentpanelet i fører- og passagersiden.
1. Stik en skruetrækker ind og drej let, så lygtehuset løsnes.
1. Stik en skruetrækker ind, og drej den let,
så glasset løsnes.
2. Fjern den defekte pære.
3. Sæt en ny pære i.
2. Fjern den defekte pære.
3. Sæt en ny pære i.
4. Sæt glasset på igen.
G020253
Bagagerum
G020795
Indstigningslys
G020915
09
Afmontering af spejlglasset
1. Stik en skruetrækker ind under den nederste kant i midten, og drej og vip forsigtigt
låseknasten på kanten op.
2. Før skruetrækkeren under kanten til både
venstre og højre side (ved de sorte gummipunkter), og vip forsigtigt, så glassets
underkant løsnes.
3. Løsn forsigtigt spejlglasset, og løft det og
låsen ud.
4. Tag den defekte pære ud, og udskift den
med en ny.
208
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 209
09 Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
09
Montering af spejlglasset
1. Tryk først spejlglassets tre låseknaster ind
i den øverste kant.
2. Tryk derefter de tre nederste fast.
209
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 210
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
09
Generelt
For at forhindre, at bilens elektriske system
skades pga. kortslutning eller overbelastning,
beskyttes alle de forskellige elektriske funktioner og komponenter beskyttet af en række sikringer.
Sikringerne befinder sig på to forskellige steder
i bilen:
•
•
Relæ-/sikringsboks i motorrummet
Relæ-/sikringsboksen i kabinen
Udskiftning
Hvis en elektrisk komponent eller funktion ikke
fungerer, kan det skyldes, at komponentens
sikring midlertidigt har været overbelastet og er
brændt over.
1. Se på sikringsoversigten for at finde sikringen.
2. Træk sikringen ud, og se fra siden, om den
bøjede tråd er brændt over.
3. I givet fald skal der skiftes til en ny sikring
af samme farve og med samme amperetal.
I hver sikringsboks er der plads til et antal
reservesikringer. Hvis den samme sikring
brænder over gentagne gange, er der fejl i
komponenten. I givet fald bør man få et autoriseret Volvo-værksted til at kontrollere bilen.
210
ADVARSEL
Brug aldrig et fremmedlegeme eller en sikring med højere amperetal end specificeret
til at erstatte en sikring. Det kan forårsage
betydelige skader på elsystemet og muligvis føre til brand.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 211
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
09
G007446
Relæ-/sikringsboks i motorrummet
Der er 36 sikringspladser. Vær omhyggelig
med at udskifte en overbrændt sikring med en
ny af samme farve og med samme amperetal.
•
•
19 – 36 er af typen "MiniFuse".
•
1 – 6 er af typen "Midi Fuse" og må kun
udskiftes af et autoriseret Volvo-værksted.
7 – 18 er af typen "JCASE" og bør udskiftes
af et autoriseret Volvo-værksted.
På indersiden af dækslet findes en tang, der
gør det lettere at trække sikringer ud og sætte
dem i.
``
211
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 212
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
G020250
09
1.
Køleventilator
50 A
8.
ABS-ventiler
20 A
2.
Styreservo (ikke 1,6 l motor)
80 A
9.
Motorfunktioner
30 A
3.
Strømforsyning til sikringsboks i kabinen
10.
Blæser, klimaanlæg
40 A
11.
Forlygtesprinkler
20 A
Strømforsyning til elopvarmet
bagrude
30 A
4.
5.
6.
7.
212
60 A
Strømforsyning til sikringsboks i kabinen
60 A
12.
Element klimaenhed, ekstravarmer (PTC)*
80 A
13.
Startmotorrelæ
30 A
Gløderør (4-cyl. diesel)
60 A
14.
Anhængertilslutning*
40 A
Gløderør (5-cyl. diesel)
70 A
15.
Reserve
ABS-pumpe
30 A
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
-
16.
Strømforsyning til infotainment
30 A
17.
Forrudeviskere
30 A
18.
Strømforsyning til sikringsboks i kabinen
40 A
19.
Reserve
20.
Horn
15 A
21.
Brændstofdrevet ekstravarmer, kabinevarmer
20 A
22.
Reserve
-
-
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 213
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
23.
24.
Motorstyreenhed ECM (5-cyl.
benzin), transmission (TCM)
10 A
Transmission (TCM) (4-cyl.
diesel aut.)
15 A
Elopvarmet brændstoffilter,
PTC-element olieudskiller (5cyl. diesel)
33.
34.
20 A
25.
Reserve
26.
Tændingslås
15 A
27.
Aircondition-kompressor
10 A
28.
Reserve
29.
Tågelys foran
15 A
30.
Motorstyreenhed (ECM) (1.6 l
benzin, 2.0 l diesel)
3A
Spændingsregulator generator 4-cyl.
10 A
31.
32.
Indsprøjtningsventiler (5 cyl.
benzin), lambdasonde (4 cyl.
benzin), ladeluftkøler (4 cyl.
diesel), luftmassemåler og
turbokontrol (5 cyl. diesel)
-
35.
-
36.
10 A
Lambdasonde og vakuumpumpe (5-cyl. benzin), motorstyreenhed (5 cyl. diesel), dieselfiltervarmer (4-cyl. diesel)
20 A
Tændspoler (benzin), indsprøjtningsventiler (1.6 l benzin), brændstofpumpe (4 cyl.
diesel), trykkontakt, klimaanlæg (5-cyl.), gløderør og EGRudstødningsrensning (5 cyl.
diesel)
10 A
Motorføler til ventiler, relæspole aircondition PTC-element olieudskiller (5 cyl. benzin), motorstyreenhed ECM (5
cyl. diesel), kanister (benzin),
indsprøjtningsventiler (1.8/2.0
l benzin), MAF luftmassemåler
(5 cyl. benzin, 4 cyl. diesel),
turbokontrol (4 cyl. diesel),
trykføler servostyring (1.6 l
benzin), EGR-udstødningsrensning (4 cyl. diesel)
15 A
Motorstyreenhed ECM (ikke 5
cyl. diesel, speederføler,
lambdasonde (5 cyl. diesel)
10 A
09
``
213
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 214
09 Vedligeholdelse og service
09
Sikringer
G020601
Relæ-/sikringsboks i kabinen
Der er 50 sikringspladser. Sikringerne er placeret under handskerummet. Der er også plads
til et antal reservesikringer. Værktøj til skift af
sikringer befinder sig i relæ-/sikringsboksen i
motorrummet, se side 211.
Udskiftning af sikringer:
1. Fjern beklædningen, som dækker sikringsboksen, ved først at trykke midterstiften i
fastgøringsklemmen (1) ca. en cm ind og
derefter trække dem ud.
2. Drej de to vingeskruer (der holder sikringsboksen på plads) (2) venstre om, indtil de
løsnes.
3. Vip sikringsboksen (3) halvvejs ned. Træk
den ned mod sædet, til stoppet. Før den
helt ned. Boksen kan nu hægtes helt af.
4. Sikringsboksen lukkes på modsat måde.
214
5. Træk midterstiften helt ud af fastgøringsclipsene. Fastgør beklædningen med clipsene, og tryk den løse stift i clipsene ind
igen. Nu udvider clipsene sig og holder
beklædningen på plads.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 215
09 Vedligeholdelse og service
09
G020246
Sikringer
43.
44.
45.
46.
Telefon, lydanlæg, RTI
(ekstraudstyr)
51.
15 A
SRS-system, motorstyreenhed ECM (5-cyl.)
10 A
Stikkontakt
15 A
52.
Ekstravarmer til kabine,
AWD, brændstoffilter
relæ elopvarmning
56.
10 A
Transmissionsmodul
(TCM), ABS-system,
startspærrerelæ (4- cyl.
diesel aut.)
5A
10 A
5A
53.
Servostyring
47.
Interiørbelysning
5A
54.
48.
Sprinklere
15 A
Parkeringshjælp, BiXenonŸ*
10 A
49.
SRS-system
10 A
Keyless styreenhed
20 A
50.
Reserve
-
10 A
Diagnosekontakt, bremselygtekontakt
15 A
Højre fjernlys, ekstralysrelæspole
7,5 A
59.
Fjernlys (venstre)
7,5 A
60.
Sædeopvarmning, førerside
15 A
Sædeopvarmning, passagerside
15 A
Soltag
20 A
57.
58.
Belysning i kabine, handskerum og indstigning
55.
Fjernbetjening styreenhed, Styreenhed sirene
61.
62.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
215
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 216
09 Vedligeholdelse og service
09
Sikringer
63.
216
Strømforsyning til højre
bagdør
20 A
77.
64.
RTI *
5A
65.
Infotainment
5A
66.
Styreenhed til infotainment (ICM), klimaanlæg
Stikkontakt i bagagerum,
tilbehørs-styreenhed
(AEM)
15 A
78.
Reserve
79.
Baklys
10 A
80.
Reserve
81.
Strømforsyning til venstre bagdør
20 A
Strømforsyning til højre
fordør
25 A
Strømforsyning til venstre fordør
25 A
Elbetjent passagerforsæde
25 A
85.
Elbetjent førersæde
25 A
86.
Interiørlys, bagagerumsbelysning, elbetjente
sæder, brændstofniveauvisning (1.8F)
5A
67.
Reserve
-
68.
Fartpilot
5A
69.
Klimaanlæg, regnsensor,
BLIS-knap
82.
5A
70.
Reserve
-
71.
Reserve
-
72.
Reserve
-
73.
Soltag, konsol til interiørbelysning (OHC) påmindelse om sikkerhedsseler, bagsæde auto-tågespejl
5A
74.
Brændstofpumperelæ
15 A
75.
Reserve
-
76.
Reserve
-
83.
84.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
5A
-
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 217
09 Vedligeholdelse og service
09
217
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 218
Generelt.................................................................................................
Audiofunktioner.....................................................................................
Radiofunktioner.....................................................................................
Cd-funktioner........................................................................................
Menustruktur – lydanlægget.................................................................
Telefonfunktioner*.................................................................................
Menustruktur – telefon*.........................................................................
Bluetooth handsfree*............................................................................
218
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
220
221
225
230
232
233
240
243
G020924
S40; 7; 3
evastarck
S40; 7; 3
evastarck
INFOTAINMENT
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 219
10
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 220
10 Infotainment
Generelt
Infotainment
G020245
10
POWER - Trykknap
Display
Knapper
knapperne* på rattet, se side 61. På displayet
(2) vises meddelelsen og information om den
aktuelle funktion.
Hurtigvalg
Lydanlægget
Udstyr
Til/fra
Lydanlægget kan udstyres med forskelligt ekstraudstyr og audiosystemniveauer. Der er tre
audiosystemniveauer:
POWER (1) starter/lukker lydanlægget. Hvis
lydanlægget er i gang, når startnøglen drejes til
stilling 0, vil det stadig være i gang, indtil nøglen
tages ud af tændingslåsen. I givet fald tændes
lydanlægget automatisk, næste gang nøglen
drejes til stilling I.
Menuhåndtering
Nogle af infotainmentfunktionerne betjenes
vha. et menusystem. Det aktuelle menuniveau
vises i øverste højre hjørne af displayet. Menupunkterne vises i midten af displayet.
•
•
MENU (4) fører til menusystemet.
EXIT - Går ud af menusystmet
•
ENTER (7) vælger/aktiverer/deaktiverer et
af menupunkterne.
ENTER - Vælger/aktiverer/deaktiverer
•
EXIT (6) fører ét trin tilbage i menusystemet. Et langt tryk på EXIT fører ud af menusystemet.
MENU - Menusystemet
Navigeringsknapper
Infotainment er et system, hvor lydanlægget og
telefonen* er integreret. Infotainmentsystemet
er enkelt at bruge med kontrolpanelet og med
1
220
Opad/nedad med navigeringsknappen (5)
skifter mellem menupunkterne.
Premium Sound
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Menupunkterne er nummererede og kan også
vælges direkte med knapperne (3).
•
•
•
Performance
High Performance
Premuim Sound
FM- og AM-radio med RDS samt cd-afspiller
indgår i alle lydanlæg.
Dolby Surround Pro Logic II 1
Dolby Surround Pro Logic II fordeler stereolydens to kanaler til venstre, center-, højre og
baghøjttalerne. Lydgengivelsen bliver derfor
mere virkelighedstro end normal 2-kanalsstereo.
Dolby Surround Pro Logic II og
Dolby-ikonet er varemærker, der tilhører Dolby Laboratories Licensing
Corporation.
Dolby Surround Pro Logic II System er fremstillet på licens fra Dolby Laboratories
Licensing Corporation.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 221
10 Infotainment
Audiofunktioner
Audiofunktionernes betjening
justeres automatisk afhængigt af bilens hastighed, se side 224.
10
Valg af lydkilde
Med gentagne tryk på AM/FM skiftes der mellem FM1, FM2 og AM.
Med gentagne tryk på MODE skiftes der mellem CD og AUX.
Til AUX-indgangen i tunnelkonsollen kan f.eks.
en mp3-afspiller tilsluttes. Der er plads til et
standardkabel til en iPod eller en anden mp3afspiller mellem dækslet og kanten på opbevaringsrummet.
VOLUME – Drejeknap
AM/FM – Valg af lydkilde
MODE – Valg af lydkilde, CD/AUX
G021296
G019805
AUX 1
Indgang for ekstern lydkilde (AUX) 3,5 mm.
OBS
Lydkvaliteten kan forringes, hvis afspilleren
oplades, når lydanlægget er i AUX-stilling.
Undgå i så fald at oplade afspilleren.
TUNING – Drejeknap
SOUND – Trykknap
Navigeringsknap - Stationssøgning og
menuhåndtering
Lydstyrke
Nogle gange kan den eksterne lydkilde AUX
høres med en anden lydstyrke end de interne
lydkilder, f.eks. cd-afspilleren. Hvis den eksterne lydkildens lydstyrke er for høj, kan lydkvaliteten forringes. Dette kan undgås ved at
justere AUX-indgangens lydstyrke.
Brug VOLUME (1) eller knapperne på rattet til
at regulere lydstyrken, se side 61. Lydstyrken
1
Bortfalder for lydniveau Performance, hvis Bluetooth er installeret.
``
221
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 222
10 Infotainment
Audiofunktioner
10
1. Sæt lydanlægget i AUX-stilling med
MODE.
bilens Infotainmentsystem via kontakten i midterkonsollen.
2. Tryk på MENU og derefter ENTER.
Afhængigt af, hvad der er tilsluttet, skal der
vælges lydkilde:
3. Gå til AUX-inputlyd og tryk på ENTER.
4. Drej TUNING eller tryk på højre/venstre på
navigeringsknappen.
1. Vælg iPod eller USB med MODE. Teksten
Connect Device vises på displayet.
2. Tilslut dit lagermedie til stikket i midterkonsollens opbevaringsrum (se den foregående illustration).
USB/iPod-tilslutning 2
Teksten Loading vises på displayet, når systemet indlæser lagringsmediets filer. Det tager et
stykke tid.
Når indlæsningen er klar, vises sporinformation
på displayet, og der kan vælges et ønsket spor.
Valg af spor kan ske på to måder:
G019823
1. Drej TUNING (4) venstre eller højre om
En iPod eller mp3-afspiller kan tilsluttes til bilens
Infotainmentsystem via USB-stikket i midterkonsollen.
Det er muligt at tilslutte f.eks. en iPod, en anden
mp3-afspiller eller en USB-hukommelse til
2
222
Visse lydniveauer.
2. eller brug navigationsbetjeningens (6)
højre- eller venstre knap til at gå til det
ønskede spor.
Hvis bilen er udstyret med knapper på rattet,
kan der også skiftes spor med dets betjeningsknapper.
OBS
Systemet støtter afspilning af musikfiler i de
mest almindelige varianter af filformaterne
mp3, wma og wav. Der er altså varianter af
disse lydformater, som systemet ikke støtter.
USB-hukommelse
For at gøre det lettere at bruge USB-hukommelse bør det undgås at lagre andet end
musikfiler i hukommelsen. Det tager betydeligt
længere tid for systemet at indlæse lagringsmedier, der indeholder andet end kompatible
musikfiler.
Mp3-afspiller
Mange mp3-afspillere har deres eget filsystem,
der ikke understøttes af systemet. For at kunne
bruge en mp3-afspiller i systemet skal den
være indstillet på USB Removable device/
Mass Storage Device.
iPod-afspiller
iPod-afspilleren oplades og strømforsynes af
systemet via tilslutningskablet. Hvis iPodafspillerens batteri er helt afladet, skal det dog
oplades, inden iPod-afspilleren tilsluttes.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 223
10 Infotainment
Audiofunktioner
OBS
Når iPod bruges som lydkilde, har bilens
infotainmentsystem en menustruktur, der
ligner iPod-afspillerens egen menustruktur.
Se betjeningsvejledningen til iPod for nærmere oplysninger.
• CENTER 3 - Niveau for centerhøjttaler. 3kanalsstereo eller Pro Logic II skal aktiveres, inden justering kan foretages. Se
under overskriften Aktivere/deaktivere surround-lyd nedenfor.
• SURROUND3 - Niveau for surroundlyd.
Pro Logic II skal aktiveres, inden justering
kan foretages. Se under overskriften
Lydindstillinger nedenfor.
For yderligere information, se betjeningsvejledningen til USB/iPod Music Interface.
Med gentagne tryk på SOUND bladres der
blandt nedenstående punkter. Justeringen
foretages ved at dreje på TUNING.
• BAS - Basniveauet.
• DISKANT - Diskantniveauet.
• FADER – Balance mellem forreste og
bageste højttalere.
• BALANCE – Balance mellem højre og venstre højttaler.
• SUBWOOFER* - Niveau for bashøjttaler.
Subwooferen skal aktiveres, inden justering kan foretages. Se under overskriften
Aktivere/deaktivere subwoofer nedenfor.
3
4
5
•
Tryk på MENU og derefter ENTER.
2. Gå til LYDINDSTILLINGER og tryk på
ENTER.
3. Gå til Surround FM/AM/CD/AUX og tryk
på ENTER.
Equalizer for/bag 5
Gå til Subwoofer og tryk på ENTER.
Med equalizeren kan lydniveauet for forskellige
frekvensbånd justeres separat.
Justere equalizer
Surround3
Surround-indstillingerne styrer den
rumlige oplevelse af lyden. Indstillinger og aktivering/deaktivering foretages separat for hver lydkilde.
Dolby-ikonet på displayet viser, at Dolby Pro
Logic II er aktivt. Der er tre forskellige indstillinger for surround-lyden:
• Pro Logic II
• 3-kanals
10
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
Gå til LYDINDSTILLINGER og tryk på
ENTER.
G021216
Justere lydindstillinger
•
•
Aktivere/deaktivere surround-lyd
4. Gå til Pro Logic II 4, 3-kanals eller Fra og
tryk på ENTER.
Aktivere/deaktivere subwoofer
Lydindstillinger
• Fra - 2-kanalsstereo.
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
2. Gå til LYDINDSTILLINGER og tryk på
ENTER.
3. Gå til Equalizer For eller Equalizer Bag
og tryk på ENTER.
4. Kolonnen på displayet viser lydniveauet for
det aktuelle frekvensbånd.
5. Justér niveauet med TUNING (4) eller op/
ned med navigeringsknappen. Yderligere
Premium Sound.
Findes ikke i AM- og FM-stilling.
Visse lydniveauer.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
223
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 224
10 Infotainment
Audiofunktioner
10
frekvenser kan vælges med venstre/højre
på navigeringsknappen.
6. Gem med ENTER, eller afslut med EXIT.
TILPASNING AF LYD TIL HASTIGHED
6
Automatisk lydstyrkekontrol vil sige, at lydstyrken øges i takt med bilens hastighed. Der kan
vælges tre niveauer: Lav, Medium og Høj.
Justering af automatisk lydstyrkekontrol
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
2. Gå til LYDINDSTILLINGER og tryk på
ENTER.
3. Gå til TILPASNING AF LYD TIL
HASTIGHED og tryk på ENTER.
4. Gå til Lav, Medium eller Høj og tryk på
ENTER.
Optimal lydgengivelse
Audiosystemet er kalibreret til optimal lydgengivelse ved hjælp af digital signalbehandling.
Denne kalibrering tager hensyn til højttalere,
forstærkere, kabineakustik, lytterposition m.m.
for hver kombination af bilmodel og audiosystem.
6
224
Ikke Performance Sound.
Der er også en dynamisk kalibrering, som tager
hensyn til lydstyrkekontrollens indstilling,
radiomodtagelse og bilens hastighed.
De kontroller, der forklares i denne brugsanvisning, f.eks. BAS, DISKANT og Equalizer,
er kun beregnet til, at brugeren skal kunne tilpasse lydgengivelsen til sin personlige smag.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 225
10 Infotainment
Radiofunktioner
Stationssøgning
Radiofunktionernes betjening
Automatisk stationssøgning
1. Vælg frekvensbånd med AM/FM (1).
2. Tryk kortvarigt på
eller
.
Manuel stationssøgning
1. Vælg frekvensbånd med AM/FM (1).
G019806
2. Juster frekvensen ved at dreje TUNING (3).
2. Hold en af forvalgsknapperne trykket ned,
indtil meddelelsen Station gemt vises på
displayet.
Automatisk forvalgslagring
AUTO (7) søger de 10 kraftigste radiostationer
og forvalgslagrer dem automatisk i en separat
lagerbank. Funktionen er særlig brugbar i
områder, hvor man ikke kender radiostationerne eller deres frekvenser.
En station kan også stilles ind med et langt tryk
på
eller
. Eller med knapperne på rattet:
Starte automatisk forvalgslagring
±
2. Håll AUTO (7) trykket ned, indtil
Autolagring… vises på displayet.
eller
på navigeringsknappen
Hold
ind, indtil den ønskede frekvens vises på
displayet.
1. Vælg frekvensbånd med AM/FM (1).
Mens frekvenafspilleren stadig ses på displayet, kan søgningen foretages med korte tryk
på
eller
.
Når Autolagring… ikke længere vises på displayet, er lagringen foretaget. Radioen sættes
i autostilling, og Auto vises på displayet. De
automatisk gemte forvalg kan nu vælges
direkte med forvalgsknapperne (2).
SCAN – Scanning
Forvalgslagring
Afbryde automatisk forvalgslagring
Navigeringsknap - Stationssøgning og
menuhåndtering
Der kan gemmes 10 forvalg pr. frekvensbånd.
FM har to lagerbanker til forvalg: FM1 og
FM2. Forvalgene vælges med forvalgsknapperne (2) eller med knapperne på rattet.
FM/AM – Valg af frekvensbånd
Forvalgsknapper
TUNING – Drejeknap til stationssøgning
EXIT - Afbryd igangværende funktion
AUTO – Automatisk forvalgslagring
Manuel forvalgslagring
1. Indstil en station.
10
±
Tryk på EXIT (6).
Vælge automatisk gemt forvalg
Ved at sætte radioen i autostilling kan de automatisk gemte forvalg bruges.
1. Tryk kort på AUTO (7).
> Auto vises på displayet.
2. Tryk på en forvalgsknap (2).
``
225
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 226
10 Infotainment
Radiofunktioner
10
> Radioen forbliver i autostilling, indtil et
kort tryk på AUTO (7), EXIT (6) eller AM/
FM (1) afbryder.
Gemme automatisk gemte forvalg i en
anden lagerbank
Et automatisk gemt forvalg kan overføres til
lagerbankerne for FM eller AM.
> SCAN vises på displayet. Afslut med
SCAN eller EXIT.
Forvalgsgemme en funden station
Mens SCAN er aktiv, kan en ønsket station forvalgslagres.
±
1. Tryk kort på AUTO (7).
> Auto vises på displayet.
2. Tryk på en forvalgsknap.
3. Tryk på den forvalgsknap, hvor forvalget
skal gemmes, og hold den trykket ned, indtil meddelelsen Station gemt vises på displayet.
> Radioen går ud af autopositionen, og
den gemte station kan vælges som et
forvalg.
Scanning
Funktionen SCAN (4) gennemsøger automatisk et frekvensbånd efter kraftige stationer.
Når en station er fundet, afspilles den i
ca. 8 sekunder, og derefter fortsætter søgningen.
Aktivere/deaktivere Scan
1. Vælg frekvensbånd med AM/FM.
2. Tryk på SCAN for at aktivere.
226
Tryk på en forvalgsknap og hold den trykket ned, indtil meddelelsen Station gemt
vises på displayet.
> Scanningen afbrydes, og den lagrede
station kan nu vælges som et forvalg.
RDS-funktioner
Radio Data System - RDS forbinder FM-stationer i et netværk. En FM-station i et sådant
netværk sender information, som giver en
RDS-radio bl.a. følgende funktioner:
•
Automatisk skift til en stærkere sender,
hvis modtagelsen i området er dårlig.
•
Søgning efter programindhold, f.eks. trafikinformation eller nyheder.
•
Modtagelse af tekstinformation om igangværende radioprogram.
Visse radiostationer bruger ikke RDS eller kun
udvalgte dele af dets funktioner.
Programfunktioner
På FM kan radioen søge efter stationer med
visse programindhold. Hvis et ønsket programindhold findes, kan radioen skifte station, og
den aktuelle lydkilde afbrydes. Hvis f.eks. cdafspilleren er aktiv, sættes den i pausetilstand.
Den afbrydende udsendelse afspilles med en
forindstillet lydstyrke, se side 229. Radioen
vender tilbage til den foregående lydkilde og
lydstyrke, når det indstillede programindhold
ikke længere sendes.
Programfunktionerne alarm ( ALARM), trafikinformation ( TP), nyheder ( NEWS) og programtyper ( PTY) afbryder hinanden i prioritetsrækkefølge, hvor alarm har højeste prioritet
og programtyper laveste.
For yderligere indstillinger af programafbrydelse, se EON og REG se side 228. Programfunktionerne ændres ved hjælp af menusystemet, se side 220.
Gå tilbage til den afbrudte lydkilde
Tryk på EXIT for at gå tilbage til den afbrudte
lydkilde.
Alarm
Funktionen benyttes til at advare offentligheden om alvorlige ulykker og katastrofer. Alarmen kan ikke afbrydes midlertidigt eller deaktiveres. Meddelelsen ALARM! vises på
displayet, når en alarmmeddelelse udsendes.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 227
10 Infotainment
Radiofunktioner
Aktivere/deaktivere TP-søgning
2. Tryk på MENU og derefter ENTER.
Funktionen afbrydes for trafikinformation, som sendes inden for en indstillet stations RDS-netværk. TP
viser, at funktionen er aktiveret. Hvis
den indstillede station kan sende trafikinformation, vises
på displayet.
TP-søgning kan benyttes på længere ture, når
en anden lydkilde end radioen spiller. Funktionen søger automatisk efter trafikinformation
på forskellige RDS-net.
3. Gå til AVANCEREDE
RADIOINDSTILLINGER og tryk på
ENTER.
G021220
Trafikinformation – TP
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
2. Gå til AVANCEREDE
RADIOINDSTILLINGER og tryk på
ENTER.
4. Gå til NYHEDSSTATION og tryk på
ENTER.
> Enten vises Nyheder fra nuv. station.
eller Nyheder fra alle stationer på displayet.
2. Gå til TP og tryk på ENTER.
3. Gå til TP og tryk på ENTER.
5. Tryk på ENTER.
TP fra aktuelle station/alle stationer
4. Gå til TP-søgning og tryk på ENTER.
Radioen kan afbryde for trafikinformation fra
kun den indstillede (nuværende) station eller
alle stationer.
Nyheder
G021221
1. Vælg en FM-station.
2. Tryk på MENU og derefter ENTER.
3. Gå til AVANCEREDE
RADIOINDSTILLINGER og tryk på
ENTER.
Funktionen afbrydes for nyhedsudsendelser, som sker inden for en indstillet stations RDS-netværk. Meddelelsen NEWS viser, at funktionen er
aktiv.
Aktivere/deaktivere nyheder
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
4. Gå til TP og tryk på ENTER.
2. Gå til Nyheder og tryk på ENTER.
5. Gå til TP STATION og tryk på ENTER.
> Enten vises TP fra aktuelle stn. eller
TP fra alle stationer på displayet.
Nyheder fra nuværende station/alle
stationer
6. Tryk på ENTER.
Radioen kan afbryde for nyheder fra kun den
indstillede (nuværende) station eller alle stationer.
1. Vælg en FM-station.
Programtyper – PTY
Med PTY-funktionen kan forskellige
programtyper, f.eks. Pop og
Klassisk musik vælges. PTY-symbolet viser, at funktionen er aktiv.
Funktionen afbrydes for programtyper, som
sendes inden for en indstillet stations RDSnetværk.
G021222
Aktivere/deaktivere TP
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
10
Aktivere/deaktivere PTY
1. Vælg FM1 eller FM2 med FM/AM.
2. Tryk på MENU og derefter ENTER.
3. Gå til PTY og tryk på ENTER.
4. Gå til VÆLG PTY og tryk på ENTER.
> Der vises en liste over programtyper:
Aktuelt, Information osv. Funktionen
PTY aktiveres ved at vælge programty-
``
227
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 228
10 Infotainment
Radiofunktioner
5. Vælg ønskede programtyper eller Nulstil
alle PTY'er.
Søg efter PTY
Denne funktion søger igennem hele frekvensbåndet efter valgt programtype.
Aktivere/deaktivere visning
2. Gå til PTY og tryk på ENTER.
Regionale radioprogrammer – REG
3. Gå til Vis PTY og tryk på ENTER.
Funktionen bevirker, at radioen fortsat er indstillet på en regional sender,
selvom dens signal er svagt. REG
viser, at funktionen er aktiv. Regionalfunktionen er normalt slået fra.
Radiotekst
2. Tryk på MENU og derefter ENTER.
Visse RDS-stationer sender oplysninger om
programmets indhold, kunstnere osv. Oplysningerne kan vises på displayet.
3. Gå til PTY og tryk på ENTER.
Aktivere/deaktivere radiotekst
4. Gå til Søg efter PTY og tryk på ENTER.
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
Hvis radioen finder en af de valgte programtyper, vises >| For at søge på displayet. Med et
søges der
tryk med navigeringsknappen
videre efter en anden udsendelse af de valgte
programtyper.
2. Gå til Radiotekst og tryk på ENTER.
1. Aktiver PTY.
Visning af programtype
Den nuværende stations programtype kan
vises på displayet.
Ikke alle radiostationer understøtter denne
funktion.
228
Aktivere/deaktivere REG
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
2. Gå til AVANCEREDE
RADIOINDSTILLINGER og tryk på
ENTER.
3. Gå til Regional og tryk på ENTER.
Automatisk frekvensopdatering – AF
AF-funktionen vælger en af de kraftigste sendere for en indstillet station. Af og til er det
nødvendigt at gennemsøge hele FM-båndet
for at finde en kraftig sender. Imens er radioen
tavs, og PI-søgning Trk EXIT for at slutte
vises på displayet.
Aktivere/deaktivere AF
OBS
3. Gå til AF og tryk på ENTER.
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
G021223
10
per og deaktiveres ved at nulstille alle
PTY'er.
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
2. Gå til AVANCEREDE
RADIOINDSTILLINGER og tryk på
ENTER.
Enhanced Other Networks – EON
EON-funktionen er særlig nyttig i storbyområder med mange regionale radiostationer. Den
lader afstanden mellem bilen og radiostationens sendere afgøre, hvornår programfunktionerne skal afbryde den aktuelle lydkilde.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 229
10 Infotainment
Radiofunktioner
• Lokal - afbryder kun, hvis radiostationens
sendere er tæt på.
• Fjern 1 - afbryder, hvis stationens sendere
er langt borte, selvom der er støj på signalet.
• Fra - afbryder ikke for programindhold fra
Lydstyrkekontrol programtyper
Det afbrydende program har den lydstyrke,
som er valgt for det pågældende program. Hvis
lydstyrken justeres under programafbrydelsen,
gemmes det nye niveau til næste programafbrydelse.
10
andre sendere.
Aktivering/deaktivering af EON
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
2. Gå til AVANCEREDE
RADIOINDSTILLINGER og tryk på
ENTER.
3. Gå til EON og tryk på ENTER.
4. Gå til Lokal, Fjern eller Fra og tryk på
ENTER.
Nulstilling af RDS-funktioner
Sådan nulstilles alle radioindstillinger til den
oprindelige fabrikdsindstilling:
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
2. Gå til AVANCEREDE
RADIOINDSTILLINGER og tryk på
ENTER.
3. Gå til Nulstil alt og tryk på ENTER.
1
Standardopsætning.
229
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 230
10 Infotainment
Cd-funktioner
Cd-funktionernes betjening
10
Starte afspilning (cd-skifter*)
Pause
Hvis der allerede er valgt en plads med en
musik-cd, når der tændes for lydanlægget,
begynder afspilningen automatisk. Skift ellers
til cd-skifter-stilling med MODE, og vælg en
disk med talknapperne 1–6 eller op/ned på
navigeringsknappen.
Når lydstyrken sænkes helt, standser cdafspilleren. Når lydstyrken hæves, starter den
igen.
G019807
Isæt en cd
Navigeringsknap – Hurtigspoling, valg af
spor og menuhåndtering
Valg af plads nr. i cd-skifter*
Isætning og udkast af cd
Isætnings- og udkastsåbning til cd
MODE - Valg af lydkilderne cd eller AUX*
TUNING – Drejeknap til valg af spor
Starte afspilning (cd-afspiller)
1. Vælg en tom plads med talknapperne 1–6
eller op/ned på navigeringsknappen.
> På displayet angives nu, at pladsen er
tom. Teksten Indsæt disc viser, at der
kan isættes en ny disk. Cd-skifteren kan
indeholde op til 6 cd'er.
2. Sæt en cd i cd-skifteren
Udkast af cd
En cd befinder sig i udkastet stilling i
ca. 12 sekunder. Derefter føres den atter ind i
apparatet, som fortsætter afspilningen.
Udkast enkelte diske med et tryk på udkast.
knappen
Alle cd'er tages ud med langt tryk på udkastknappen. Hele magasinet tømmes med én cd
ad gangen. Meddelelsen Udkast alle vises på
displayet.
Hvis der er en musik-cd i afspilleren, når lydanlægget er i cd-funktion, begynder afspilningen
automatisk. Sæt en cd i apparatet, og skift til
cd-funktion ved at trykke på MODE.
230
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Lydfiler*
Cd-afspilleren støtter også lydfiler af formaterne mp3 og wma.
OBS
Visse kopieringsbeskyttede lydfiler kan ikke
læses af afspilleren.
Når en cd med lydfiler sættes i afspilleren, indlæses cd'ens katalogstruktur. Alt efter cd'ens
kvalitet kan det dog tage et stykke tid, inden
afspilningen begynder.
Navigering og afspilning
Hvis der sidder en cd med lydfiler i apparatet,
vises cd'ens katalogstruktur med ENTER.
Navigering i katalogstrukturen foregår på
samme måde som i lydanlæggets menustruktur. Lydfiler har symbolet,
kataloger har
symbolet
. Afspilning af lydfiler startes med
ENTER.
Når afspilningen af en fil er klar, fortsættes
afspilningen af de andre filer i det pågældende
katalog. Der skiftes automatisk katalog, når alle
filer i det aktuelle katalog er afspillet.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 231
10 Infotainment
Cd-funktioner
Tryk venstre/højre på navigeringsknappen,
hvis displayets bredde ikke rækker til at vise
hele lydfilens navn.
Hurtigspoling/skift af cd-spor og lydfiler
Korte tryk højre/venstre på navigeringsknappen veksler blandt cd-spor/lydfiler. Lange tryk
spoler cd-spor/lydfiler. TUNING (eller knapperne på rattet) kan også bruges til dette formål.
Skanne cd
Funktionen afspiller de første 10 sekunder af
hvert cd-spor/lydfil. Tryk på SCAN for at aktivere. Afbryd med EXIT eller SCAN for at fortsætte afspilningen af det aktuelle cd-spor/
lydfil.
Tilfældig rækkefølge
Funktionen afspiller sporene i tilfældig rækkefølge. Det er muligt at bevæge sig mellem de
tilfældigt valgte cd-spor/lydfiler på normal vis.
• RANDOM betyder, at sporene fra kun én
musik-cd afspilles
• RND ALLE betyder, at alle spor på samtlige musik-cd'er i cd-skifteren afspilles.
• RANDOM FOLDER betyder, at lydfilerne
i et katalog på den aktuelle cd afspilles.
Aktivere/deaktivere (cd-spiller)
Skift mellem spor med tilfældig rækkefølge
fungerer kun på den aktuelle disk.
Displayet viser forskellige meddelelser afhængigt af, hvilken tilfældig rækkefølge-funktion
der er valgt:
1
2. Gå til Random og tryk på ENTER.
Når en anden cd vælges, deaktiveres funktionen.
Disctekst
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
Hvis der er titelinformation på en musik-cd, kan
den vises på displayet 1.
2. Gå til Random og tryk på ENTER.
Hvis der afspilles en disk med lydfiler:
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
2. Gå til Random og tryk på ENTER.
Aktivere/deaktivere
1. Start afspilning af en cd.
2. Tryk på MENU og derefter ENTER.
3. Gå til Disctekst og tryk på ENTER.
3. Gå til Folder eller Disc og tryk på
ENTER.
Cd'er
Aktivere/deaktivere (cd-skifter)
Brug af cd'er med dårlig kvalitet kan medføre
dårlig lyd eller lydbortfald.
Hvis der afspilles en almindelig musik-cd:
2. Gå til Random og tryk på ENTER.
3. Gå til Enkelt disc eller Alle discs og tryk
på ENTER.
10
3. Gå til Enkelt disc eller Folder og tryk på
ENTER.
Hvis der afspilles en almindelig musik-cd:
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
OBS
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
VIGTIGT
Brug kun standarddiske (12 cm i diameter).
Brug ikke cd-diske med påklistrede discetiketter. Varmen i afspilleren kan løsne etiketten og dermed beskadige apparatet.
Valget Alle discs gælder kun for de musikcd'er, der er i skifteren.
Hvis der afspilles en cd med lydfiler:
Gælder cd-skifteren
231
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 232
10 Infotainment
Menustruktur – lydanlægget
Oversigt
10
AUX-MENU
FM-MENU
2. Nyheder
2. TP
3. TP
3. PTY
4. Lydindstillinger*
4. Radiotekst
5. Avancerede radioindstillinger
6. Lydindstillinger*
AM-MENU
1. Lydindstillinger*
CD-MENU
1. Tilfældig rækkefølge
2. Nyheder
3. TP
4. Disctekst
5. Lydindstillinger*
Cd-skiftermenu
1. Tilfældig rækkefølge
2. Nyheder
3. TP
4. Disctekst
5. Lydindstillinger*
232
1. AUX-lydstyrke
1. Nyheder
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 233
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
2
3
4
10
5
1
G019842
6
Oversigt - Telefonsystemets dele.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
233
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 234
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
Telefonsystemets dele
10
1. Antenne
2. Knappanel på rattet
Nødopkald
Med knapperne kan de fleste af telefonsystemets funktioner bruges, se side 235.
Sådan foretages et nødopkald
3. Mikrofon
2. Tast det alarmnummer, der gælder i det
aktuelle område (inden for EU: 112).
Mikrofonen til håndfri brug er indbygget i loftskonsollen ved bakspejlet.
SIM kort
Nødopkald til alarmnumre kan også gennemføres uden SIM-kort, forudsat at der er dækning hos en GSM-operatør.
1. Aktiver telefonen.
3. Tryk på ENTER.
4. Kontrolpanel i midterkonsol
5. Privat håndsæt
6. SIM-kortlæser
Generelt
234
•
Trafiksikkerheden skal altid have højeste
prioritet.
•
Hvis bilens fører er nødt til at bruge privatrøret, skal bilen først parkeres på et sikkert
sted.
•
Under brændstofpåfyldning skal telefonsystemet være slukket.
•
Sluk for telefonsystemet i nærheden af
sprængningsarbejder.
•
Lad kun et autoriseret Volvo-værksted
udføre service på telefonsystemet.
IDIS
Med IDIS-systemet (Intelligent Driver
Information System) kan indgående opkald og
SMS udskydes, så føreren kan koncentrere sig
om kørslen. Indgående opkald og SMS'er kan
forsinkes med 5 sekunder, inden de forbindes.
Ubesvarede opkald vises på displayet. IDIS
kan slås fra i menupunkt 5.5, se side 240.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G020244
Samtlige telefonfunktioner (undtagen opkaldslydstyrken) kan styres fra kontrolpanelet.
Telefonen kan kun bruges sammen med et gyldigt SIM-kort (Subscriber Identity Module).
Kort forhandles af forskellige netoperatører. I
tilfælde af et problem med kortet, bedes henvendelse rettet til netoperatøren.
OBS
Den indbyggede telefon kan ikke læse SIMkort af typen 3G. Kombinerede 3G/GSMkort virker. Kontakt din netværksoperatør,
hvis du er nødt til at skifte SIM-kort.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 235
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
SIM-kortdubletter
Telefonens betjening
Knapper på rattet
Mange netoperatører tilbyder et ekstra SIMkort for samme telefonnummer. Det ekstra
SIM-kort kan benyttes i bilen.
10
Isætning af SIM-kort
1. Sluk for telefonen, og åbn handskerummet.
G019809
3. Anbring SIM-kortet i holderen med metalfladen synlig. Det afskårne hjørne på kortet
skal passe til kortholderens fasning.
4. Tryk SIM-kortholderen forsigtigt ind.
Kontrolpanel i midterkonsol.
Menuhåndtering
Hvordan telefonfunktionerne kontrolleres med
menusystemet, beskrives på 240.
VOLUME – Regulering af baggrundslydstyrke fra radio osv. under opkald
Tal- og bogstavknapper
G020243
2. Træk SIM-kortholderen ud af SIM-kortlæseren., se billede på side 234.
Når telefonen er aktiveret, kan ratknapperne
kun benyttes til telefonfunktioner. For at kunne
betjene lydanlægget skal telefonen være i
standby (standby).
ENTER – Fungerer på samme måde som
på kontrolpanelet
Trafiksikkerhed
MENU – Åbner hovedmenuen
Dele af menusystemet for telefonen er af sikkerhedshensyn ikke tilgængelige ved hastigheder over 8 km/t.
EXIT – Afbryder/afviser opkald, sletter indtastede tegn
Navigeringsknap – Skifter i menuer og
tegnrækker
ENTER – Accept af opkald. Et knaptryk
viser det senest opringede nummer
EXIT – Fungerer på samme måde som på
kontrolpanelet
Opkaldslydstyrke – Hæve/sænke
Navigeringsknapper – Skifter i menuer
PHONE – Til/fra og standby
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
235
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 236
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
10
Til/fra
Aktivere fra standby
Når telefonsystemet er aktiveret eller i standby
(standby), vises et telefonrør på displayet. Hvis
startnøglen drejes til stilling 0, når telefonen er
i en af disse stillinger, sættes telefonen automatisk i samme stilling, næste gang startnøglen drejes til stilling I eller II.
±
Aktivering af telefonsystemet
Telefonsystemets funktioner kan kun bruges,
når telefonen er i aktiv stilling.
1. Tryk på PHONE.
2. Angiv PIN-kode (om nødvendigt), og tryk
på ENTER.
Deaktivere telefonsystemet
Når telefonsystemet er deaktiveret, kan der
ikke tages imod opkald.
±
Hold PHONE trykket ned, indtil telefonen
deaktiveres.
Standby (standby)
I standby kan lydanlægget være i gang, samtidig med at der tages imod opkald. I standby
kan der derimod ikke ringes ud.
Parkere/genoptage opkald
Hvis privatrøret er løftet, når man indleder en
telefonsamtale, kommer lyden ud i handsfreesystemet. Vedr. skift mellem privatrør og
handsfree under en samtale, se side 238.
1. Tryk på MENU eller ENTER.
Opringning
1. Aktiver telefonsystemet (om nødvendigt).
2. Indtast det ønskede nummer, eller brug
telefonbogen, se side 238.
2. Gå til Hold til eller Hold fra og tryk på
ENTER.
Ringe under igangværende opkald
1. Parker opkaldet.
2. Indtast nummeret til næste opkaldspartner.
3. Tryk på ENTER, eller løft røret. Røret frigøres ved at trykke det hårdt ned.
Skifte mellem opkaldspartnere
Modtagelse af et opkald
2. Gå til Skift mellem og tryk på ENTER.
For autosvar, se menupunkt 4.3, se side 240.
Starte konferenceopkald
±
Et konferenceopkald består af mindst tre samtaleparter, der kan tale med hinanden. Når et
konferenceopkald er påbegyndt, kan der ikke
tilsluttes flere parter. Alle igangværende samtaler afsluttes, hvis konferenceopkaldet afsluttes.
Tryk på ENTER, eller løft røret. Røret frigøres ved at trykke det hårdt ned.
Afslutte opkald
±
Tryk på EXIT, eller læg røret på.
Afvise opkald
±
Telefonen skal være i aktiv stilling, før den kan
sættes i standby.
Ventende opkald
Tryk på PHONE.
Opkaldet kan afvises eller modtages på sædvanlig vis. Hvis det indkommende opkald modtages, parkeres den igangværende samtale.
Opkaldshåndtering
Sæt telefonen i standby
±
236
Tryk på PHONE.
Tryk på EXIT.
Hvis der kommer et yderligere telefonopkald
ind under det igangværende telefonopkald,
høres der to toner. På displayet vises Svar?
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
1. Tryk på MENU eller ENTER.
1. Start to telefonsamtaler.
2. Tryk på MENU eller ENTER.
3. Gå til Sammenkobling og tryk på
ENTER.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 237
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
Lydstyrke
Telefonen bruger højttaleren i førerdøren.
Opkaldslydstyrke
Opkaldslydstyrken reguleres
med rattets knapper.
Hvis privatrøret bruges, reguleres lydstyrken med et rat på
siden af røret.
Lydanlæggets lydstyrke
Under en telefonsamtale sænkes lydstyrken
midlertidigt. Når samtalen er afsluttet, kommer
den oprindelige lydstyrke tilbage. Hvis lydstyrken justeres under samtalen, bibeholdes den
nye lydstyrke, når samtalen er slut. Lyden kan
også afbrydes automatisk for en telefonsamtale, se menupunkt 5.4.3 på side 242. Denne
funktion gælder kun Volvos integrerede telefonsystem.
samme knap, skal du trykke på * eller vente
nogle sekunder.
Et indtastet tegn slettes med et kort tryk på
EXIT. Med et langt tryk på EXIT slettes alle
indtastede tegn.
Knap
Funktion
Tryk kort, hvis to tegn skal skrives efter hinanden med samme
knap.
[email protected]*#&$£/%
Knap
Funktion
space 1 - ? ! , . : " ' ( )
Skift mellem store og små bogstaver.
abc2äåàæç
Nummerhåndtering
def3èé
ghi4ì
jkl5
Ringe til det senest opkaldte nummer
Telefonen gemmer automatisk de senest
opkaldte telefonnumre.
1. Tryk på ENTER.
2. Gå til et nummer, og tryk på ENTER.
mno6ñöòØ
Telefonbog
Tekstindtastning
pqrs7ß
Tekstindtastningen foretages med telefonens
knapper.
tuv8üù
Hvis telefonbogen indeholder kontaktoplysninger for en opkaldende samtalepartner, vises
disse på displayet. Kontaktoplysninger kan
gemmes på SIM-kortet og i telefonen.
1. Tryk på den knap, som er mærket med det
ønskede tegn, én gang for knappens første
tegn, to gange for det andet osv., se tabellen.
2. Tryk på 1 for et mellemrum. Hvis der skal
skrives to tegn lige efter hinanden med
10
Gemme kontakter i telefonbogen
wxyz9
1. Tryk på MENU.
2. Gå til Telefonbog og tryk på ENTER.
3. Gå til Nyt register og tryk på ENTER.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
237
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 238
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
4. Indtast et navn, og tryk på ENTER.
10
5. Indtast et nummer, og tryk på ENTER.
6. Gå til SIM kort eller Telefon og tryk på
ENTER.
Søge efter kontakter i telefonbogen
Nedpilen på navigeringsknappen i stedet for
MENU fører direkte til menuen Søg.
1. Tryk på MENU.
2. Gå til Telefonbog og tryk på ENTER.
5. Gå til den post, som skal slettes, og tryk på
ENTER.
6. Gå til Slet og tryk på ENTER.
Slet alle kontakter
1. Tryk på MENU.
2. Gå til Telefonbog og tryk på ENTER.
3. Gå til Søg og tryk på ENTER.
3. Gå til Tøm SIM kort eller Tøm
telefonbog og tryk på ENTER.
4. Skriv det første bogstav i den post, der
søges efter, og tryk på ENTER, eller tryk
blot på ENTER.
Om nødvendigt, skal telefonkoden opgives.
Den fabriksindstillede kode er 1234.
5. Gå til en post, og tryk på ENTER.
Enkelttast opkald
Kopiering mellem SIM-kort og
telefonbog
Et tal på knapperne (1–9) kan bruges som kortnummer for en kontakt i telefonbogen.
1. Tryk på MENU.
1. Tryk på MENU.
2. Gå til Telefonbog og tryk på ENTER.
2. Gå til Telefonbog og tryk på ENTER.
3. Gå til Kopier alle og tryk på ENTER.
3. Gå til Hurtigopkald og tryk på ENTER.
4. Gå til SIM til telefon eller Telefon til SIM
og tryk på ENTER.
Slette kontakter i telefonbogen
1. Tryk på MENU.
2. Gå til Telefonbog og tryk på ENTER.
3. Gå til Søg og tryk på ENTER.
238
4. Skriv det første bogstav i den post, der
søges efter, og tryk på ENTER, eller tryk
blot på ENTER.
4. Gå til Vælg nummer og tryk på ENTER.
5. Gå til det tal, hvor kortnummeret skal gemmes, og tryk på ENTER.
6. Skriv det første bogstav i den post, der
søges efter, og tryk på ENTER, eller tryk
blot på ENTER.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
7. Gå til en post, og tryk på ENTER.
8. Hold EXIT nede for at gå ud af menusystemet.
Ringe med hurtigopkald
±
Tryk kort på den ønskede knap på tastaturet efterfulgt af ENTER.
OBS
Når der tændes for telefonen, varer det et
stykke tid, inden der kan foretages hurtigopkald.
For at kunne indtaste et kortnummer skal
Enkelttast opkald være aktiveret i menuen
Telefonbog, se side 241.
Opringning fra telefonbog
1. Tryk på MENU.
2. Gå til Telefonbog og tryk på ENTER.
> Alle kontakter i telefonbogens hukommelse vises. Antallet af kontakter der
vises, kan reduceres ved at indtaste en
del af det søgte kontaktnavn.
3. Gå til en kontakt, og tryk på ENTER.
OBS
Tryk på ENTER for at ringe op.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 239
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
OBS
Hold det ønskede bogstav/knap på tastaturet inde i ca. 2 sekunder for at nå det tilsvarende bogstav i telefonbogen.
Funktioner under et igangværende
opkald
Under en igangværende samtale er flere funktioner tilgængelige. Nogle funktioner kan kun
benyttes, hvis der er parkeret en samtale.
Tryk på MENU eller ENTER for at komme til
Opk. Menuen, og gå til et af følgende valg:
SMS – Short message service
1. Tryk på MENU.
2. Gå til Besked og tryk på ENTER.
3. Gå til Læs og tryk på ENTER.
4. Gå til en besked, og tryk på ENTER.
> Meddelelsens tekst ses på displayet.
Yderligere valg fås ved at trykke på
ENTER. Hold EXIT nede for at komme
ud af menusystemet.
2. Hold til/Hold fra - Genoptag eller parkér
igangværende samtale.
2. Gå til Besked og tryk på ENTER.
5. Sammenkobling - Konferenceopkald (tilgængelig, hvis der er tilsluttet mere end tre
parter)
3. Gå til Skriv og tryk på ENTER.
4. Skriv teksten, og tryk på ENTER.
5. Gå til Send og tryk på ENTER.
6. Angiv et telefonnummer, og tryk på
ENTER.
10
Specifikationer
Skrive og sende
1. Tryk på MENU.
4. Telefonbog – Vis telefonbogen.
For at kunne spærre telefonen skal netoperatøren underrettes om telefonens IMEI-nummer, et 15-cifret serienummer, som er indprogrammeret i telefonen. Tast *#06# for at få
nummeret frem på displayet. Skriv det op, og
gem det på et sikkert sted.
Læse SMS
1. Mute til/Mute fra – Privatfunktion.
3. Håndfri/Håndbetjent - Brug handsfree
eller privatrør.
IMEI-nummer
A
Udgangseffekt
2W
SIM kort
Lille
Hukommelsespladser
250 A
SMS (Short Message Service)
Ja
Data/Fax
Nej
Dualband (900/1800 MHz)
Ja
Antallet af hukommelsespladser på SIM-kortet afhænger af
typen af SIM-kort.
6. Skift mellem - Skift mellem to opkald (tilgængelig, hvis der er tilsluttet højst tre parter).
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
239
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 240
10 Infotainment
Menustruktur – telefon*
Hovedmenu
10
1.
Hurtigopkald
4.6.3.
Ikke besvaret
Funktioner
2.4.1.
Aktiv
4.6.4.
Ingen forb.
1.1.
Ikke modt. opkald
2.4.2.
Vælg nummer
4.6.5.
Fax opkald
1.2.
Indgående opkald
2.5.
Tøm SIM kort
4.6.6.
Data opkald
1.3.
Opkald
2.6.
Tøm telefonbog
4.6.7.
Slet alle
1.4.
Slettet
2.7.
Hukommelse
1.5.
2.
240
2.4.
1.4.1.
Alle opkald
1.4.2.
Ubesv. opkald
3.1.
Læs
1.4.3.
Modtaget opk.
3.2.
Skriv
1.4.4.
Opkald
3.3.
Beskedopsæt.
3.
1.5.1.
Seneste opkald
1.5.2.
Total opkald
1.5.3.
Total taletid
1.5.4.
Nulstil tæller
4.
Tlf.indstill.
5.1.
Besked
Taletid
5.
5.2.
Netværk
5.1.1.
Automatisk
5.1.2.
Manuel valg
SIM sikkerhed
3.3.1.
SMSC nummer
5.2.1.
Til
3.3.2.
Gyldig til
5.2.2.
Fra
3.3.3.
Meddelel.type
5.2.3.
Automatisk
Opkaldsfunk.
5.3.
Skift PIN-kode
5.4.
Lyde
4.1.
Send nummer
Telefonbog
4.2.
Opkald venter
5.4.1.
Ringevolume
2.1.
Nyt register
4.3.
Aut. svar
5.4.2.
Ringesignal
2.2.
Søg
4.4.
Aut. genopringing
5.4.3.
Radiomute
2.3.
Kopier alle
4.5.
Telefonsvarernummer
5.4.4.
Besked bip
2.3.1.
SIM til telefon
4.6.
Viderestilling
5.5.
IDIS
2.3.2.
Telefon til SIM
4.6.1.
Alle opkald
5.6
Fabriksindst.
4.6.2.
Ved optaget
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 241
10 Infotainment
Menustruktur – telefon*
Beskrivelse af menupunkt
1.5.4.
1. Funktioner
2. Telefonbog
1.1. Ubesvarede opkald
2.1. Nyt register
Liste over ubesvarede opkald. Vælg mellem at
ringe op, slette eller gemme i telefonbogen.
1.2. Modtaget opkald
Liste over modtagne opkald. Vælg mellem at
ringe op, slette eller gemme i telefonbogen.
1.3. Opkald
Liste over kaldte numre. Vælg mellem at ringe
op, slette eller gemme i telefonbogen.
Nulstil tæller
3. Meddelelser
3.1. Læs
Gemme navn og telefonnummer i telefonbogen, se side 237.
Indgåede tekstmeddelelser. Vælg mellem at
slette læst meddelelse, videresende, ændre,
gemme hele eller dele af meddelelsen.
3.2. Skriv
Søgning efter navn i telefonbogen.
Skriv meddelelse ved brug af tastaturet. Vælg
enten at gemme eller sende den.
2.3. Kopier alle
3.3. Beskedopsætning
Kopiér SIM-kortets telefonnumre og navne til
telefonens hukommelse.
Angiv nummeret (SMSC-nummer) for den
meddelelsescentral, der skal overføre meddelelserne, og hvor længe de skal gemmes i meddelelsescentralen. Oplysninger om meddelelsesindstillinger fås hos netoperatøren. Indstillingerne bør normalt ikke ændres.
2.2. Søg
2.3.1.
Fra SIM- til telefonhukommelse
Sletning af de lister, der findes i menupunkterne 1.1, 1.2 og 1.3, i henhold til nedenstående.
2.3.2.
Fra telefon- til SIM-hukommelse.
1.4.1.
Alle
3.3.1.
SMSC nummer
1.4.2.
Ikke-modt.
Numre, som er gemt i telefonbogen, kan gemmes som kortnumre.
3.3.2.
Gyldig til
1.4.3.
Modtagne
2.5. Tøm SIM kort
3.3.3.
Meddelelsestype
1.4.4.
Udgående
1.4. Slettet
2.4. Hurtigopkald
Slette hele hukommelsen i SIM-kortet.
2.6. Tøm telefonbog
4. Opkaldsvalg
1.5. Taletid
Slet hele hukommelsen i telefonen.
Taletid for samtlige opkald eller for det seneste
opkald. For nulstilling af samtaletidmåleren, se
menupunkt 1.5.4.
4.1. Send nummer
2.7. Hukommelse
Vis eller skjul dit eget telefonnummer for den
anden samtalepart. Oplysninger om permanent skjult nummer fås hos netoperatøren.
1.5.1.
Seneste opkald
1.5.2.
Total opkald
1.5.3.
Total taletid
10
Vis, hvor mange hukommelsespladser, der er
optaget i SIM-kortet henholdsvis telefonen. I
tabellen vises, hvor mange af det samlede antal
pladser, der er optaget, f.eks. 100 (250).
4.2. Opkald venter
Modtag en meddelelse om, at der venter et
opkald under et igangværende opkald.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
241
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 242
10 Infotainment
Menustruktur – telefon*
4.3. Aut. svar
10
Automatisk besvarelse af indgående opkald.
4.4. Genopringning
5.1.2.
5.2. SIM-sikkerhed
Ringer automatisk til et tidligere optaget nummer.
Vælg, om PIN-koden skal være slået til, slået
fra, eller om telefonen automatisk skal angive
PIN-koden.
4.5. Telefonsvarernummer
5.2.1.
Til
5.2.2.
Fra
5.2.3.
Automatisk
Lagrer nummer til telefonsvarer.
4.6. Viderestilling
Her kan du vælge, hvornår og hvilke typer
opkald der skal viderestilles til et bestemt telefonnummer.
5.3. Rediger koder
Redigér PIN- eller telefonkoden. Notér koden,
og gem den på et sikkert sted.
4.6.1.
Alle opkald (indstillingen gælder kun
under det aktuelle opkald).
4.6.2.
Ved optaget
4.6.3.
Ikke besvaret
4.6.4.
Ingen forb.
4.6.5.
Fax opkald
5.4. Lyde
4.6.6.
Data opkald
5.4.1.
4.6.7.
Slet alle
Lydstyrke. Justering af ringesignalets
lydstyrke.
5.4.2.
Ringesignal. Der er 7 forskellige ringesignaler.
5.1. Netværk
5.4.3.
Radiomute. On/Off
Vælg netværk automatisk eller manuelt. Det
valgte netværk vises på displayet i telefonens
grundbillede.
5.4.4.
Besked bip
5.3.1.
PIN kode
5.3.2.
Tlf. kode. Den fabriksindstillede telefonkode 1234 bruges ved første
ændring.
5. Telefonindstillinger
5.1.1.
242
Manuel valg
Auto
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
5.5. IDIS
Hvis IDIS-funktionen kobles fra, forsinkes indkommende opkald ikke, uanset kørselssituationen.
5.5. Fabriksindst.
Tilbagestilling til systemets fabriksindstillinger.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 243
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
Generelt
OBS
Kun visse mobiltelefoner er helt kompatible
med handsfree-funktionen. Oplysninger om
kompatible telefoner fås hos Volvos forhandlere og på www.volvocars.com.
Menuer og betjeningsknap
Menuerne styres fra kontrolpanelet i midterkonsollen (3), se side 235.
G029503
Tilslutning af telefonen første gang
Systemoversigt.
Menuerne betjenes fra midterkonsollen og
knapperne på rattet. Flere generelle oplysninger om menuhåndtering fremgår af se
side 240.
Mobiltelefon
Aktivere/deaktivere
Mikrofon
Handsfree-funktionen aktiveres med et kort
tryk på PHONE. Teksten TELEFON øverst på
displayet viser, at den er i telefonindstilling.
viser, at handsfree funktion er
Symbolet
aktiv.
Midterkonsol
BluetoothTM
En mobiltelefon udstyret med BluetoothTM kan
tilsluttes trådløst til lydanlægget. I så fald fungerer lydanlægget som handsfree, med mulighed for at fjernstyre en række af mobiltelefonens funktioner. Der er mikrofon i loftskonsollen (2). Mobiltelefonen kan betjenes fra dens
knapper, uanset om den er tilsluttet eller ej.
Med et langt tryk på PHONE slås handsfreefunktion fra, og den tilsluttede telefon frakobles.
eller ej. Hvis det er første gang, den tilsluttes,
skal nedenstående fremgangsmåde følges:
Alternativ 1 - via bilens menusystem
10
1. Gør telefonen søgbar/synlig via
BluetoothTM. Se mobiltelefonens håndbog
eller www.volvocars.com.
2. Aktivér handsfree-funktionen med
PHONE.
> Menuvalget Tilføj telefon vises på displayet. Hvis der allerede er registreret én
eller flere mobiltelefoner, vises de også.
3. Vælg Tilføj telefon.
> Lydanlægget søger nu efter mobiltelefoner i nærheden. Søgningen tager ca.
30 sekunder. De mobiltelefoner der findes, angives med deres respektive
BluetoothTM-navn på displayet. Handsfree-funktionens BluetoothTM-navn
vises i mobiltelefonen som My Car.
4. Vælg en af mobiltelefonerne på lydanlæggets display.
5. Indtast talsekvensen, der vises på lydanlæggets display, ved brug af telefonens
knapper.
Tilslutning af mobiltelefon
Tilslutning af en mobiltelefon foretages forskelligt, alt efter om den har været tilsluttet tidligere
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
243
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 244
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
Alternativ 2 - via telefonens menusystem
10
1. Aktivér handsfree-funktionen med
PHONE. Hvis der er tilsluttet en telefon,
frakobles den allerede tilsluttede telefonen.
2. Søg med mobiltelefonens BluetoothTM. Se
mobiltelefonens håndbog.
3. Vælg My Car på listen over fundne enheder i din mobiltelefon.
4. Indtast PIN-koden '1234' i mobiltelefonen,
når du bliver bedt om at angive PIN-kode.
5. Vælg at tilslutte til My Car fra mobiltelefonen.
Mobiltelefonen registreres og tilsluttes automatisk til lydanlægget, samtidig med at teksten
Synkroniserer vises på displayet. Nærmere
oplysninger om registrering af mobiltelefoner
fremgår af se side 245.
Når tilslutningen er foretaget, vises symbolet
og mobiltelefonens BluetoothTM-navn på
displayet. Nu kan mobiltelefonen betjenes fra
lydanlægget.
2. Indtast det ønskede nummer, eller brug
telefonbogen, se side 246.
Opkaldshåndtering
3. Tryk på ENTER.
Opkald modtages ved at trykke på ENTER,
også selvom lydanlægget f.eks. er i cd- eller
FM-indstilling. Afvis eller afslut en samtale med
EXIT.
Samtalen afbrydes med EXIT.
Frakobling af mobiltelefonen
Mobiltelefonen frakobles automatisk, hvis den
kommer uden for lydanlæggets rækkevidde.
For mere information om tilslutning, se
side 245.
Telefonen frakobles manuelt ved at deaktivere
handsfree-funktionen med et langt tryk på
PHONE. Handsfree-funktionen deaktiveres
også, når motoren slukkes, eller når døren
åbnes 1.
Når mobiltelefonen er frakoblet, kan en eventuel igangværende samtale fortsætte med telefonens indbyggede mikrofon og højttaler.
OBS
Visse mobiltelefoner kræver, at overgangen
fra handsfree bekræftes med brug af mobiltelefonens tastatur.
Opringning
1. Kontrollér, at teksten TELEFON vises
øverst på displayet, og at symbolet
er
synligt.
1
244
Gælder Keyless Drive.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Indgående opkald
Aut. svar
Funktionen Automatisk svar bevirker, at indgående opkald modtages automatisk. Aktiver/
deaktiver under Hovedmenu
TELEFONINDSTILLINGER Opkaldsvalg
Aut. svar.
Opk. Menu
Under en igangværende samtale er nedenstående funktioner tilgængelige ved at trykke på
MENU eller ENTER:
• Mikrofon dæmpet - lydanlæggets mikrofon dæmpes.
• Overfør samtale til mobil - samtalen flyttes til mobiltelefonen.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 245
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
OBS
For visse mobiltelefoner afbrydes tilslutningen, når privat-funktionen benyttes. Dette er
normalt. Håndfri-funktionen spørger, om du
ønsker at tilslutte igen.
• Telefonbog - søgning i telefonbog.
Hovedmenu TELEFONINDSTILLINGER
LYDE OG LYDSTYRKE Radiomute.
Gå til Hovedmenu
TELEFONINDSTILLINGER LYDE OG
LYDSTYRKE Ringevolume og juster med
/
på navigeringsknappen.
Der kan registreres op til 5 mobiltelefoner.
Registreringen skal foretages én gang for hver
telefon. Efter registreringen behøver telefonen
ikke længere være synlig/søgbar. Der kan kun
være tilsluttet én telefon ad gangen. Telefoner
kan afregistreres under Bluetooth-menu
BLUETOOTH Fjern telefon.
Ringesignaler
Automatisk tilslutning
Ringevolume
OBS
En ny samtale kan ikke påbegyndes under
en igangværende samtale.
Lydindstillinger
Opkaldslydstyrke
Opkaldslydstyrken kan reguleres, når handsfree-funktionen er i telefonindstilling. Brug
knapperne på rattet eller VOLUME.
Lydanlæggets lydstyrke
Så længe der ikke er nogen samtale i gang,
reguleres lydanlæggets lydstyrke med
VOLUMEpå normal vis. For at justere lydanlæggets lydstyrke under en igangværende
samtale skal man skifte til en af lydkilderne.
Lydkilden kan dæmpes automatisk ved indkommende telefonsamtaler under
2
Mere om registrering og tilslutning
Handsfree-funktionens indbyggede ringesignaler kan vælges under Hovedmenu
TELEFONINDSTILLINGER LYDE OG
LYDSTYRKE RINGESIGNALER
Ringesignal 1, 2, 3 osv.
OBS
Den tilsluttede mobiltelefons ringesignal
slås ikke fra, når et af handsfree-systemets
indbyggede signaler anvendes.
For at vælge den tilsluttede telefons ringesignal 2, gå til Hovedmenu
TELEFONINDSTILLINGER LYDE OG
LYDSTYRKE RINGESIGNALER Anv.
mobiltelefons signal.
10
Når handsfree-funktionen er aktiv, og den
senest tilsluttede telefon er indenfor rækkevidde, tilsluttes den automatisk. Mens lydanlægget søger efter den senest tilsluttede telefon, vises dennes navn på displayet. For at
skifte over til manuel tilslutning af en anden
telefon skal der trykkes på EXIT.
Manuel tilslutning
Tilslutning af en anden telefon end den senest
tilsluttede eller skift til en anden tilsluttet telefon
gøres som følger:
1. Sæt lydanlægget i telefonindstilling.
2. Tryk på PHONE, og vælg en af telefonerne
på listen.
Tilslutningen kan også foretages via menusystemet under Bluetooth-menu
Støttes ikke af alle mobiltelefoner.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
245
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 246
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
10
BLUETOOTH
telefon.
Forbind telefon eller Skift
Telefonbog
Al håndtering af telefonbogen forudsætter, at
teksten TELEFON vises øverst på displayet,
og at symbolet
er synligt.
Lydanlægget lagrer en kopi af hver registreret
mobiltelefons telefonbog. Telefonbogen
kopieres automatisk til lydanlægget ved hver
tilslutning. Deaktiver funktionen under
TELEFONINDSTILLINGER Synkroniser
telefonbog. Søgning af kontakter foregår kun
i den tilsluttede mobiltelefons telefonbog.
OBS
Hvis mobiltelefonen ikke understøtter
kopiering af telefonbog, vises Listen er
tom, når kopieringen er færdig.
Hvis telefonbogen indeholder kontaktoplysninger for en opkaldende samtalepartner, vises
disse på displayet.
Søge kontakter
Den enkleste måde at søge i telefonbogen er
at trykke længe på knapperne 2–9. Det starter
en søgning i telefonbogen baseret på knappens første bogstav.
246
Man kan også komme til telefonbogen med
/
på navigeringsknappen eller med
/
på tastaturet på rattet. Søgningen kan også
foretages fra telefonbogens søgemenu under
Telefonbog Søg:
1. Skriv de første bogstaver i den kontakt, der
søges efter, og tryk på ENTER. Eller tryk
blot på ENTER.
2. Gå til en kontakt, og tryk på ENTER for at
ringe op.
Talestyring
Mobiltelefonens talestyringsfunktion for
opringning kan anvendes ved at holde
ENTER inde.
OBS
Visse mobiltelefoner viser listen over de
sidst kaldte i omvendt rækkefølge.
Indtastning af tekst
Tekstindtastning foretages med knapperne på
midterkonsollen. Tryk én gang for knappens
første tegn, to gange for det andet osv. Fortsæt
med at trykke for flere tegn, se tabel på side
237.
Et indtastet tegn slettes med et kort tryk på
EXIT. Alle indtastede tegn slettes med et langt
tryk på EXIT.
/
på navigeringsknappen
benyttes til at komme fra tegn til tegn.
Nummer til telefonsvarer
Menustruktur - Bluetooth
Nummeret til telefonsvareren ændres under
TELEFONINDSTILLINGER Opkaldsvalg
Voicemail-nummer. Hvis der ikke er gemt
noget nummer, kan denne menu nås med et
langt tryk på 1. Tryk længe på 1 for at bruge det
gemte nummer.
1.
Ubesv. opkald
2.
Indgående opkald
3.
Kaldte opkald
4.
Telefonbog
Opkaldslister
Opkaldslisterne kopieres til handsfree-funktionen ved hver ny tilslutning og opdateres
derefter under tilslutningen. Tryk på ENTER for
at vise de seneste opkald. De øvrige opkaldslister findes under Samtaleliste.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
5.
4.1.
Søg
4.2.
Kopier fra telefon
Bluetooth...
5.1.
Skift telefon
5.2.
Forbind telefon
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 247
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
6.
5.3.
Frakobl telefon
5.4.
Tilslut fra mobiltelefon
10
TELEFONINDSTILLINGER
6.1.
Opkaldsvalg
6.1.1.
Automatisk svar
6.1.2.
Telefonsvarernummer
6.2.
LYDE OG LYDSTYRKE
6.3.
IDIS
6.4.
Synkroniser telefonbog
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
247
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 248
Typebetegnelse.....................................................................................
Mål og vægt..........................................................................................
Motorspecifikationer.............................................................................
Motorolie...............................................................................................
Væsker og smøremidler........................................................................
Brændstof.............................................................................................
Katalysator............................................................................................
Elektrisk anlæg......................................................................................
Typegodkendelse..................................................................................
248
250
252
254
256
260
263
268
269
271
G000000
S40; 7; 3
evastarck
S40; 7; 3
evastarck
SPECIFIKATIONER
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 249
11
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 250
11 Specifikationer
Typebetegnelse
G032083
11
250
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 251
11 Specifikationer
Typebetegnelse
Ved al kontakt med Volvo-forhandleren vedrørende bilen og ved bestilling af reservedele og
tilbehør kan det være en fordel at kende bilens
typebetegnelse samt chassis- og motornummer.
Typebetegnelse, chassisnummer, tilladte
maksimumsvægte, kodenumre for farve
og betræk samt typegodkendelsesnummer.
11
Parkeringsvarmer-skilt
Motorens typebetegnelse, artikel- og fabrikationsnummer
Motorolie-skilt
Gearkassens typebetegnelse og fremstillingsnummer:
manuel gearkasse
,
automatgearkasse
VIN-nummer (type- og modelårsbetegnelse samt chassinummer).
Bilens registreringsattest indeholder yderligere
oplysninger om bilen.
251
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 252
11 Specifikationer
Mål og vægt
Mål
G017401
11
Place- Mål
ring på
illustrationen
252
(mm)
Place- Mål
ring på
illustrationen
(mm)
A
Akselafstand
2640
F
Sporvidde, for
1535
B
Længde
4476
G
Sporvidde, bag
1531
C
Lastlængde, gulv, nedfoldet sæde
1745
H
Bredde
1770
I
Bredde inkl. sidespejle
2022
D
Lastlængde, gulv
976
E
Højde
1454
Vægt
Køreklar vægt omfatter føreren, en 90 % fyldt
brændstoftank samt de øvrige sprinkler- og
kølevæsker mv. Vægten af passagerer og det
monterede tilbehør, dvs. trækkrog, tagbagagebærer, tagboks m.m. samt kugletryk (i tilfælde af tilkoblet anhænger, se tabellen), har
betydning for lasteevnen og indgår ikke i køreklar vægt. Tilladt belastning (ud over føreren) =
Totalvægt-Køreklar vægt.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 253
11 Specifikationer
Mål og vægt
Maksimal tagbelastning: 75 kg.
ADVARSEL
Bilens køreegenskaber ændres, alt efter
hvor tungt lastet den er, og hvor lasten er
placeret.
G016008
Bremset anhænger:
Vedr. skiltets placering, se side 250.
Maks. totalvægt
Motor
Maks. anhængervægt (kg)
Maks.
kugletryk (kg)
1.6
1200
75
1.6D
1300
1.8
1300
1.8F
1300
2.0
1350
øvrige
1500
11
U bremset anhænger:
Maks. anhængervægt (kg)
Maks. kugletryk
(kg)
700
50
Maks. køretøjsvægt (bil+anhænger)
Maks. akseltryk, for
Maks. akseltryk, bag
Udstyrsniveau
Maksimumsbelastning: Se registreringsattesten.
253
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 254
11 Specifikationer
Motorspecifikationer
Oversigt
11
1.6
1.8
1.8F
2.0
2.4
2.4i
T5
Motorbetegnelse
B4164S3
B4184S11
B4184S8
B4204S3
B5244S5
B5244S4
B5254T7
Effekt (kW/
omdr./min.)
74/6000
92/6000
92/6000
107/6000
103/5000
125/6000
169/5000
Effekt (hk/
omdr./min.)
100/6000
125/6000
125/6000
145/6000
140/5000
170/6000
230/5000
Drejningsmoment (Nm/
omdr./min.)
150/4000
165/4000
165/4000
185/4500
220/4000
230/4400
320/1500 – 500
0
Cylinderantal
4
4
4
4
5
5
5
Cylinderdiameter (mm)
79
83
83
87
83
83
83
Slaglængde
(mm)
81,4
83,1
83,1
83,0
90,0
90,0
93,2
Slagvolumen
(liter)
1,60
1,80
1,80
1,99
2,44
2,44
2,52
11,0:1
10,8:1
10,8:1
10,8:1
10,3:1
10,3:1
9,0:1
Kompressionsforhold
254
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 255
11 Specifikationer
Motorspecifikationer
1.6D
2.0D
D5
D5
D5
Motorbetegnelse
D4164T
D4204T
D5244T9 A
D5244T8
D5244T13
Effekt (kW/omdr./
min.)
80/4000
100/4000
120/4000
132/4000
132/4000
Effekt (hk/omdr./min.)
109/4000
136/4000
163/4000
180/4000
180/4000
Drejningsmoment
(Nm/omdr./min.)
240/1750
320/2000
340/1750 – 3000
350/1750 – 3250
400/2000–2750
Cylinderantal
4
4
5
5
5
Cylinderdiameter
(mm)
75
85
81
81
81
Slaglængde (mm)
88,3
88,0
93,2
93,2
93,2
Slagvolumen (liter)
1,56
2,00
2,40
2,40
2,40
18,3:1
18,5:1
17,3:1
17,3:1
17,3:1
Kompressionsforhold
A
11
Belgien
Motorens typebetegnelse, artikel- og fabrikationsnummer kan aflæses på motoren, se
side 250.
255
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 256
11 Specifikationer
Motorolie
Kontrollér oliestanden oftere ved lang tids kørsel under følgende forhold:
11
•
•
•
•
med camping- eller påhængsvogn
i bjerge
med høj hastighed
i temperaturer under -30 °C eller over
+40 °C.
Dette kan give unormalt høj olietemperatur eller
olieforbrug.
Kontroller også olieniveauet oftere i tilfælde af
mange korte ture (under 10 km) ved lave temperaturer (under +5 °C).
Vælg en helt syntetisk motorolie ved ugunstige
kørselsforhold. Det giver en ekstra beskyttelse
for motoren.
256
Volvo anbefaler olieprodukter fra Castrol.
Viskositetsdiagram
VIGTIGT
For at opfylde kravene til motorens serviceinterval fyldes alle motorer på fabrikken med
en specielt tilpasset syntetisk motorolie.
Valget af olie er foretaget med stor omhu og
under hensyntagen til levetid, mulighed for
at starte, brændstofforbrug og miljøbelastning.
Brug af godkendt motorolie er påkrævet for
at de anbefalede serviceintervaller skal
kunne tillempes. Brug kun den foreskrevne
oliekvalitet (se etiketten i motorrummet),
både ved påfyldning og ved olieskift, ellers
risikerer du at påvirke levetid, mulighed for
at starte, brændstofforbrug og miljøbelastning.
Volvo Car Corporation fraskriver sig alt
garantiansvar, hvis der ikke bruges motorolie med den foreskrevne kvalitet og viskositet.
G020236
Ugunstige kørselsforhold
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 257
11 Specifikationer
Motorolie
Olieskilt
Motoroliekvalitet
Motorvariant
Påfyldningsbar
kapacitet mellem
Kapacitet A
(liter)
MIN-MAX (liter)
11
B5244S5
1,3
5,8
2.4iB
B5244S4
1,3
5,8
T5B
B5254T7
1,3
5,8
G032080
2.4B
Olieskiltets placering i motorrummet, se
side 195.
Oliekvalitet: ACEA A3/B3/B4
Viskositet: SAE 0W–30
Til brug under ugunstige kørselsforhold bør
ACEA A5/B5 SAE 0W-30 bruges.
A
B
Inkluderer filterskift
Gælder ikke Europa, for Europa se olie ACEA A5/B5
``
257
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 258
11 Specifikationer
Motorolie
Motoroliekvalitet
Motorvariant
Påfyldningsbar
kapacitet mellem
Kapacitet A
(liter)
MIN-MAX (liter)
G032079
11
Olieskiltets placering i motorrummet, se
side 195.
Oliekvalitet: WSS-M2C913-B
Viskositet: SAE 5W–30
Til brug under ugunstige kørselsforhold bør
ACEA A5/B5 SAE 0W-30 bruges.
A
258
Inkluderer filterskift
1.6
B4164S3
0,75
4,0
1.8
B4184S11
0,75
4,3
1.8F
B4184S8
0,75
4,3
2.0
B4204S3
0,75
4,3
1.6D
D4164T
1,0
3,7
2.0D
D4204T
2,0
5,5
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 259
11 Specifikationer
Motorolie
Motoroliekvalitet
Motorvariant
Påfyldningsbar
kapacitet mellem
Kapacitet A
(liter)
G032078
MIN-MAX (liter)
2.4
B5244S5 B
1,3
5,5
2.4i
B5244S4 B
1,3
5,5
T5
B5254T7 B
1,3
5,5
D5
D5244T8
1,5
6
11
D5244T9
(Kun Belgien)
Olieskiltets placering i motorrummet, se
side 195.
D5244T13
Oliekvalitet: ACEA A5/B5
Viskositet: SAE 0W–30
A
B
Inkluderer filterskift
Kun Europa, for øvrige markeder se olie ACEA A3/B3/B4
259
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 260
11 Specifikationer
Væsker og smøremidler
Oversigt
VIGTIGT
11
Den anbefalede transmissionsolie skal bruges, for at gearkassen ikke beskadiges, og
må ikke blandes med nogen anden transmissionsolie. Hvis der er påfyldt anden olie,
bør man kontakte det nærmeste autoriserede Volvo-værksted for service.
Gearkasseolie
System
260
Kapacitet (liter)
Anbefalet kvalitet:
1.6 Manuel 5-trins
2,1
Transmissionsolie: BOT 130
1.8 Manuel 5-trins
1,9
Transmissionsolie: BOT 130
1.8F Manuel 5-trins
1,9
Transmissionsolie: BOT 130
2.0 Manuel 5-trins
1,9
Transmissionsolie: BOT 130
2.4 Automatgearkasse
7,75
Transmissionsolie: JWS 3309
2.4i Manuel 5-trins
2,1
Transmissionsolie: MTF 97309
2.4i Automatgearkasse
7,75
Transmissionsolie: JWS 3309
T5 Manuel 6-trins
2,0
Transmissionsolie: MTF 97309
T5 automatgear
7,75
Transmissionsolie: JWS 3309
1.6D Manuel 5-trins
1,9
Transmissionsolie: BOT 130
2.0D Manuel 6-trins
1,7
Transmissionsolie: BOT 130
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 261
11 Specifikationer
Væsker og smøremidler
System
Kapacitet (liter)
Anbefalet kvalitet:
2.0D Automatgearkasse
5,6
Transmissionsolie: BOT 341
D5 Automatgearkasse
7,75
Transmissionsolie: JWS 3309
Væsker
11
Væske
System
Kapacitet (liter)
Kølevæske
4-cyl. Benzin (1.6)
6,2
4-cyl. Benzin (1.8, 1.8F og 2.0)
7,5
5-cyl. manuel gearkasse
9,5
5-cyl. automatgearkasse
10,0
4-cyl. Diesel (1.6D)
7,2
4-cyl. Diesel (2.0D)
9,5
Anbefalet kvalitet:
Kølevæske med korrosionsbeskyttelse blandet med
vand A, se emballagen. Termostaten åbner ved:
benzinmotor (1.6) 82 °C
Aircondition B
-
benzinmotorer, 90 °C, dieselmotorer 82 °C
dieselmotor (1.6D) 83 °C
180 – 200 g
Kompressionsolie PAG
500 – 600 g
Kølemedium R134a (HFC134a)
Bremsevæske
-
0,6
Servostyring
-
1,0 – 1,2
DOT 4+
Servostyringsolie: WSS M2C204-A eller tilsvarende
produkt med samme specifikation.
``
261
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 262
11 Specifikationer
Væsker og smøremidler
System
Sprinklervæske
4-cyl. Benzin/Diesel
4,0
5-cyl. Benzin
6,5
Brændstoftank
11
A
B
262
Væske
Kapacitet (liter)
Se tabel nedenfor under Forbrug.
udslip og kapacitet.
Vandkvaliteten skal opfylde standard STD 1285,1.
Vægten varierer afhængigt af motorvariant. Kontakt et autoriseret Volvo-værksted for at få de korrekte oplysninger.
Anbefalet kvalitet:
Ved minusgrader anbefales det at bruge det af Volvo
anbefalede frostbeskyttelsesmiddel blandet med
vand.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 263
11 Specifikationer
Brændstof
Forbrug, udslip og kapacitet
Motor
Gearkasse
Benzin
Forbrug
(liter/100 km)
Udslip af kuldioxid
CO2 (g/km)
Tankkapacitet
(liter)
1.6
B4164S3
Manuel 5-trins (IB5)
7,1
169
ca. 53
1.8
B4184S11
Manuel 5-trins (MTX75)
7,3
174
ca. 53
1.8F A
B4184S8
Manuel 5-trins (MTX75)
7,4
177
ca. 53
2.0
B4204S3
Manuel 5-trins (MTX75)
7,4
176
ca. 53
2.4
B5244S5
Automatgearkasse (AW55-50/51)
9,1
217
ca. 62
2.4i
B5244S4
Manuel 5-trins (M56H)
8,5
203
ca. 62
2.4i
B5244S4
Automatgearkasse (AW55-50/51)
9,1
217
ca. 62
T5
B5254T7
Manuel 6-trins (M66)
8,7
208
ca. 62
T5
B5254T7
Automatgearkasse (AW55-50/51)
9,4
224
ca. 62
T5
B5254T7
Manuel 6-trins (M66)
9,6
229
ca. 57
B5254T7
Automatgearkasse (AW55-50/51)
10,1
241
ca. 57
11
AWD
T5
AWD
A
Flexifuel kan køres på valgfri 95-oktan blyfri benzin, eller bioætanol E 85, samt enhver blanding af disse to brændstoffer. Bilen forbruger ca. 40 % mere af E 85, som har et lavere energiindhold.
``
263
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 264
11 Specifikationer
Brændstof
Motor
Gearkasse
Forbrug
(liter/100 km)
Udslip af kuldioxid
CO2 (g/km)
Tankkapacitet
(liter)
Manuel 5-trins (MTX75)
4,9
129
ca. 52
D4204T
Manuel valg
5,6
148
ca. 52
(EURO3)
6-trins (MMT6)
5,8
153
ca. 52
Diesel
1.6D
D4164T (EURO3)
(EURO4)
11
2.0D
2.0D
D4204T
D4204T
(EURO4)
6-trins (MMT6)
2.0D
D4204T
Automatgearkasse (MPS6)
6,0
159
ca. 52
D5
D5244T8
Automatgearkasse
(AW55-51)
7,0
184
ca. 60
D5244T9
Automatgearkasse
(AW55-51)
7,0
184
ca. 60
Manuel 6-trins (M66)
6,2
164
ca. 60
D5
(Kun Belgien)
D5
D5244T13
Brændstofforbrug og udslip af kuldioxid
De officielt deklarerede tal for brændstofforbrug er baseret på en standardiseret kørselscyklus iht. EU-direktiv 80/1268 comb.
Tallene for brændstofforbrug kan påvirkes,
hvis bilen udstyres med ekstra tilbehør, som
ændrer bilens vægt. Desuden kan køremåden
264
og andre ikke-tekniske faktorer påvirke bilens
brændstofforbrug.
Ved brug af brændstof med oktantal 91 RON
bliver forbruget højere og ydelsen lavere.
OBS
Ekstreme vejrforhold, trækning af en
anhænger og kørsel i stor højde kombineret
med brændstofkvaliteten er faktorer, der
kan indvirke på bilens præstationsevne.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 265
11 Specifikationer
Brændstof
Generelt om brændstof
ADVARSEL
Undgå altid at indånde brændstofdampe og
at få brændstofstænk i øjnene.
Hvis du får brændstof i øjnene, skal du tage
eventuelle kontaktlinser ud og skylle med
rigeligt vand i mindst 15 minutter. Søg
derefter læge.
Brændstof må aldrig sluges. Brændstoffer
som benzin, bioætanol og blandinger af
disse og diesel er meget giftige og kan forårsage permanente skader eller dødsfald,
hvis de sluges. Søg straks læge, hvis der er
blevet slugt brændstof.
Benzin
Bioætanol E85
Benzin skal opfylde normen EN 228. De fleste
motorer kan køres på oktantal 91, 95 og 98
RON.
Brændstofsystemet eller dets komponenter
må ikke modificeres, og komponenter må ikke
erstattes med dele, som ikke er specielt beregnet til brug med bioætanol.
•
91 RON må ikke bruges til 4-cylindrede
motorer og bør kun bruges til de øvrige
motorer i undtagelsestilfælde.
•
•
95 RON kan bruges ved normal kørsel.
98 RON anbefales for at få maksimal
ydelse og det laveste brændstofforbrug.
Ved kørsel i varmere klima end +38 °C anbefales det højest mulige oktantal for at opnå
optimal ydelse og lavest muligt brændstofforbrug.
VIGTIGT
VIGTIGT
Brug af andre brændstoffer til den respektive motortype, end hvad Volvo anbefaler
her, kan forårsage motorskader og forringet
ydelse.
Brug af andre brændstoffer ophæver også
Volvos garantier og eventuelle supplerende
serviceaftaler.
•
Brug kun blyfri benzin for ikke at beskadige katalysatoren.
•
For at Volvos garanti skal gælde, må
alkohol aldrig blandes med benzin, da
det kan beskadige brændstofsystemet.
•
Brug ingen tilsætningsstoffer, som ikke
er anbefalet af Volvo.
ADVARSEL
11
Metanol må ikke bruges. Et skilt på tankdækselklappens inderside viser korrekt
alternativt brændstof.
Brug af komponenter, der ikke er beregnet
til bioætanolmotorer, kan give anledning til
brand, person- eller motorskader.
Reservedunk
Reservedunk i bilen bør fyldes med benzin, se
side 131.
ADVARSEL
Ætanol er følsomt over for gnistdannelse, og
der kan dannes eksplosive gasser i reservedunken, hvis den fyldes med ætanol.
``
265
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 266
11 Specifikationer
Brændstof
Diesel
Diesel skal opfylde normen EN 590 eller JIS
K2204.
11
Dieselmotorer er følsomme over for forurening,
f.eks. for høj mængde svovlpartikler. Brug kun
dieselbrændstof fra anerkendte producenter.
Fyld aldrig på med diesel af tvivlsom kvalitet.
Dieselbrændstof kan ved lave temperaturer
(-40 °C til -6 °C) udfælde paraffin, hvilket kan
give startvanskeligheder. De store olieselskaber har et særligt dieselbrændstof, som er
beregnet til udetemperaturer omkring frysepunktet. Dette brændstof er mere letflydende
ved lave temperaturer og mindsker risikoen for
paraffinudfældning.
Risikoen for kondensvand i tanken reduceres,
hvis tanken holdes godt fyldt op. Kontrollér ved
tankning, at der er rent omkring påfyldningsrøret. Undgå at spilde på lakerede flader. Eventuelt spild bør vaskes af med vand og sæbe.
VIGTIGT
Der må kun bruges brændstof, der opfylder
den europæiske dieselnorm.
VIGTIGT
Diesellignende brændstoffer, som ikke må
bruges: specialtilsætninger, Marine Diesel
Fuel, fyringsolie, RME1 (vegetabilsk oliemetyl) og vegetabilsk olie. Disse brændstoffer
opfylder ikke kravene ifølge Volvos anbefaling og giver øget slid og motorskader, der
ikke dækkes af Volvos garantier.
VIGTIGT
For modeller fra år 2006 eller senere må
svovlindholdet maksimalt være 50 ppm.
Brændstofstop
Efter et brændstofstop kræves der ingen særlige foranstaltninger. Brændstofsystemet
udluftes automatisk, hvis man lader tændingsnøglen stå i stilling II i ca. 60 sekunder, inden
der gøres et startforsøg.
Aftapning af kondensvand i
brændstoffilter
I brændstoffilteret separeres kondensvand fra
brændstoffet. Ellers kan kondensvandet forårsage forstyrrelser i motoren.
Aftapning af brændstoffilteret skal foretages i
overensstemmelse med serviceintervallerne i
1
266
Dieselbrændstof kan indeholde en vis mængde RME og må ikke tilsættes mere.
Service- og garantibogen eller ved mistanke
om, at der er brugt forurenet brændstof.
VIGTIGT
Visse specialtilsætninger fjerner vandsepareringen i brændstoffilteret.
Dieselpartikelfilter (DPF)
Dieseldrevne biler kan være forsynet med et
partikelfilter, hvilket giver mere effektiv udstødningsrensning. Partiklerne i udstødningsgassen samles i filteret under normal kørsel. For at
forbrænde partiklerne og tømme filteret startes
en såkaldt regenerering. Hertil kræves, at
motoren er kommet op på normal driftstemperatur.
Regenereringen af filteret sker automatisk med
et interval på 300-900 km, alt efter kørselsforhold. Regenereringen tager normalt 10-20
minutter. Ved lav gennemsnitshastighed kan
det tage lidt længere tid. Under regenereringen
øger brændstofforbruget noget.
Bagrudevarmeren kan aktiveres automatisk for
at øge belastningen på motoren ved regenerering uden indikering.
Regenerering ved koldt vejr
Hvis bilen ofte kører korte ture i koldt vejr, når
motoren ikke op på normal driftstemperatur.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 267
11 Specifikationer
Brændstof
Dette medfører, at regenerering af dieselpartikelfilteret ikke finder sted, og at filtret ikke tømmes.
Når filtret er ca. 80 % fyldt med partikler, tændes det gule informationssymbol på instrumentpanelet, og meddelelsen SODFILTER
FULDT SE INSTRUKT.BOG vises på instrumentpanelets display.
11
Start regenerering af filteret ved at køre bilen,
helst på landevej eller motorvej, indtil motoren
kommer op på normal driftstemperatur. Derefter bør bilen køres i yderligere ca. 20 minutter.
Efter afsluttet regenerering slettes meddelelsen automatisk.
VIGTIGT
Hvis filteret er helt fyldt, vil det muligvis ikke
længere fungere. I givet fald er det vanskeligt at starte motoren, ligesom man risikerer,
at filteret skal udskiftes.
Brug parkeringsvarmeren* i koldt vejr, hvorved
motoren hurtigere kommer op på normal
arbejdstemperatur.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
267
S40; 7; 3
evastarck
11 Specifikationer
Katalysator
Generelt
11
Katalysatoren har til formål at rense udstødningsgassen. Den befinder sig i strømmen af
udstødningsgas tæt ved motoren, hvor den
hurtigt når op på sin driftstemperatur. Katalysatoren består af en monolit (keramiksten eller
metal) med kanaler. Kanalvæggene er belagt
med platin/rodium/palladium. Disse metaller
står for katalysatorfunktionen, dvs. de fremskynder den kemiske proces uden selv at forbruges.
Lambda-sondeTM iltføler
Lambda-sonden indgår i et reguleringssystem,
som har til opgave at reducere udslip og forbedre udnyttelsen af brændstoffet.
En iltføler overvåger iltindholdet i de udstødningsgasser, der kommer ud af motoren. Måleværdien fra analysen af udstødningsgassen
sendes til et elektronisk system, som kontinuerligt styrer indsprøjtningsventilerne. Forholdet
mellem det brændstof og den luft, der tilføres
motoren, reguleres konstant. Reguleringen
skaber optimale forhold for en effektiv forbrænding af de skadelige stoffer (kulbrinter, kulilte
og kvælstofoxider) ved hjælp af en trevejskatalysator.
268
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 268
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 269
11 Specifikationer
Elektrisk anlæg
Generelt
12 V system med spændingsreguleret vekselstrømsgenerator. 1-polet system med chassis
og motorblok som ledere.
Hvis startbatteriet udskiftes, skal du sørge for
at skifte til et batteri med samme koldstartsevne og reservekapacitet som det originale
batteri (se mærkaten på batteriet).
Batteri
Spænding
4 og 5 cyl. benzin
Kapacitet ved koldstart (CCA)
590 A
Reservekapacitet (RC)
Kapacitet (Ah)
A
B
4 og 5 cyl. benzin
600 A
4 og 5 cyl. diesel
A
700 A
11
B
100 min.
120 min.
135 min.
60
70
80
Biler med audioniveauet High Performance.
Biler med diesel, keyless drive, audioniveauet Premium Sound, brændstofdrevet varmer eller RTI.
Pærer
Belysning
Effekt (W)
Type
Nærlys
55
H7
Fjernlys (særligt for halogen)
55
H9
Ekstra-fjernlys (særligt for Bi XenonŸ og ABL)
55
H7
Bremselygte, baklys, tågebaglys
21
P21W
21
PY21W
24
PY24W
Blinklys for (særligt for
blinklys bag
Bi-XenonŸ
Blinklys for (særligt for ABL)
og halogen),
``
269
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 270
11 Specifikationer
Elektrisk anlæg
Belysning
11
Effekt (W)
Type
Bageste positions-/parkerings- og sidemarkeringslys (øvre kontakt)
5
P21/5W
Bageste positions-/parkeringslys (nedre kontakt)
5
R5W
Indstigningslys, lastrumsbelysning, nummerpladebelysning
5
C5W
1,2
Spolepære
Positions-/parkeringslys for, sidemarkeringslys
for
5
W5W
Fortågelygter
35
H8
Handskerumslys
3
Spolepære
Makeup-spejl*
270
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 271
11 Specifikationer
Typegodkendelse
Fjernbetjeningssystem
Land og område
A, B, CY, CZ, D, DK,
E, EST, F, FIN, GB,
GR, H, I, IRL, L, LT,
LV, M, NL, P, PL, S,
SK, SLO
IS, LI, N, CH
HR
ROK
Hermed
bekræfter Delphi, at
dette fjernbetjeningssystem er i
overensstemmelse
med de væsentlige
egenskabskrav og
øvrige relevante
bestemmelser, som
fremgår af direktiv
1999/5/EF.
Certificering af keyless drive-systemet
Hermed bekræfter Siemens VDO Automotive
A.G., at denne udstyrstype, 5WK4 8952,
5WK48956, 5WK48812, er i overensstemmelse med de væsentlige egenskabskrav og
øvrige relevante bestemmelser i henhold til
direktiv 1999/5/EF.
11
Delphi 2003-07-15,
Germany RLPD1-03-0151
BR
TW
ETC093LPD0155
271
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 272
12 Alfabetisk stikordsregister
A
A/C
elektronisk klimaanlæg......................... 86
manuelt klimaanlæg........................ 82, 83
ABS, fejl i ABS-systemet................... 45, 141
Advarselsblinklys....................................... 62
12
Advarselslampe
stabilitets- og traktionssikringssystem.................................................... 143
Advarselssymbol, AIRBAG-system........... 19
121
123
121
122
122
121
226
122
121
Anhænger................................................ 153
kabel................................................... 155
Advarselstrekant...................................... 173
Ankomstlys, varighed................................ 68
indstilling............................................... 73
AF – automatisk frekvensopdatering....... 228
Antenneplacering, Keyless drive............. 115
Afprøvning af alarmsystemet................... 123
Audio, se også Lyd.................................. 221
Afvise opkald........................................... 236
AUTO
forvalgslagring.................................... 225
klimaindstilling...................................... 84
Afvisere...................................................... 54
Airbag........................................................
aktivering/deaktivering, PACOS...........
frakobling/tilkobling..............................
fører- og passagersiden.......................
20
22
22
21
Aircondition................................................ 82
ECC...................................................... 84
generelt................................................. 80
272
Alarm........................................................
afprøvning af alarmsystemet..............
alarmindikator.....................................
annullering af udløst alarm.................
automatisk nulstilling af alarm............
frakobling............................................
RDS-trafikadvarsel..............................
reduceret alarmniveau........................
tilkobling.............................................
AUTO-KLIMA............................................. 84
Automatgearkasse
anhænger............................................ 153
bugsering og bjergning....................... 150
manuelle gearstillinger (Geartronic).... 136
Automatisk døroplåsning........................... 73
Aktive Bi-XenonŸ-lygter............................ 52
Automatisk genlåsning............................ 117
Aktive forlygter........................................... 52
Automatisk låsning.................................. 118
Autostart.................................................. 129
AWD, firehjulstræk................................... 140
B
Bagagerum..............................................
indkøbsposeholder.............................
lastning...............................................
lastsikringsøjer....................................
stikkontakt..........................................
104
104
161
104
104
Bagagerumsklap
kørsel med klappen åben................... 126
låsning/oplåsning................................ 117
Bagklap
låsning/oplåsning................................ 108
Bagsæderyglæn, nedslåning................... 102
Bakgearsspærring
5 gear.................................................. 134
6 gear, benzin..................................... 134
Barn........................................................... 31
barnestol og sideairbag........................ 24
børnesikkerhedslås............................. 120
placering i bilen..................................... 31
sikkerhed.............................................. 31
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 273
12 Alfabetisk stikordsregister
Barnestol.................................................... 31
ISOFIX monteringssystem til barnestole...................................................... 35
Bashøjttaler.............................................. 223
Batteri...................................................... 201
batteriskift i fjernbetjening.................. 116
overbelastning.................................... 127
specifikationer.................................... 269
starthjælp............................................ 152
symboler på batteriet.......................... 201
vedligeholdelse........................... 193, 201
Belysning
Aktive Bi-XenonŸ-lygter, ABL.............. 52
ankomstlys, varighed............................ 68
belysningsautomatik............................. 97
belysningsautomatik, nærlys................ 51
belysningspanel, kabine....................... 51
displaybelysning................................... 52
fjern-/nærlys................................... 51, 54
fortågelygter......................................... 52
i kabine................................................. 96
lyshøjderegulering................................ 51
læselamper........................................... 96
nærlys................................................... 51
orienteringslys................................ 54, 68
positions-/parkeringslys....................... 51
pærer, specifikationer......................... 269
tågebaglys............................................ 52
Belysning, skift af pære
bagagerum.........................................
baglygte..............................................
for.......................................................
nærlys.................................................
positionslys.........................................
208
207
203
204
205
Belysning, skift af pærer..........................
blinklys................................................
fjernlys, halogen..................................
indstigningslys....................................
makeup-spejl......................................
nummerpladelygte..............................
parkeringslys......................................
sidemarkeringslys...............................
tågelys................................................
203
205
204
208
208
207
205
206
206
Benzinkvalitet........................................... 265
Beskyttelsesgardin.................................... 26
Betjeningspanel på førerens dør.......... 42, 64
Bilindstillinger............................................. 72
Bilpleje, læderindtræk.............................. 185
Bilvask..................................................... 184
Blind Spot Information System, BLIS 69, 147
Blind vinkel (BLIS).................................... 147
Blinklys....................................................... 54
Blokeret låsestilling.................................. 118
deaktivering........................................ 118
midlertidig deaktivering...................... 118
Bluetooth
handsfree............................................ 243
mikrofon tavs...................................... 244
overfør opkald til mobil....................... 244
Blæser
AC......................................................... 82
ECC...................................................... 84
12
Bremselys.................................................. 53
Bremse- og koblingsvæske..................... 198
Bremser
blokeringsfri bremser, ABS................. 141
bremselys............................................. 53
håndbremse.......................................... 63
nødbremseforstærkning, EBA............ 142
nødbremselys, EBL.............................. 53
Bremsesystem......................................... 141
Brændstof
brændstofforbrug, visning.................... 55
brændstoføkonomi............................. 170
niveauindikering.................................... 45
parkeringsvarmer.................................. 88
påfyldning........................................... 128
273
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 274
12 Alfabetisk stikordsregister
Display, meddelelser................................. 48
Bugseringsøjer......................................... 151
Dolby Surround Pro Logic II............ 220, 223
Børn
placering i bilen, tabel........................... 32
Donkraft................................................... 174
ECO-tryk.................................................. 170
tabel.................................................... 170
DSTC, se også Stabilitetssystem............ 143
symbol.................................................. 45
Ekstravarmer.............................................. 91
Børnesikkerhedslås................................. 120
12
C
Cd'er
opbevaringsrum.................................. 100
Cd-funktioner........................................... 230
Cigarettænderkontakt
forsæde................................................ 50
Cruise control............................................ 59
D
Defroster.................................................... 83
Diesel....................................................... 266
Diesel, motorforvarmer.............................. 45
Dieselpartikelfilter.................................... 266
Disktekst.................................................. 231
274
E
Bugsering................................................. 150
bugseringsøje..................................... 151
Displaybelysning........................................ 52
Dug
bagrude................................................ 83
behandling af ruderne........................... 80
fjern med defrosterfunktionen........ 83, 85
kondens i forlygter.............................. 184
timerfunktion................................... 82, 85
Dæk
dæklapning......................................... 178
generelt............................................... 166
hastighedsklasser............................... 166
køreegenskaber.................................. 166
lufttryk......................................... 170, 171
omdrejningsretning............................. 169
slidindikatorer..................................... 167
specifikationer.................................... 166
vedligeholdelse................................... 166
vinterdæk............................................ 169
ECC, elektronisk klimaanlæg..................... 81
Elbetjent sæde........................................... 95
Elbetjent taglem......................................... 70
Elektrisk anlæg........................................ 269
Elektronisk startspærre............................ 108
Elopvarmning
bagrude.......................................... 83, 86
forsæder......................................... 83, 86
sidespejle.................................. 69, 83, 86
EON – Enhanced Other Networks........... 228
Equalizer.................................................. 223
F
Fartpilot...................................................... 59
Farvekode, lak......................................... 187
Fejlmeddelelser i BLIS............................. 149
Firehjulstræk, AWD.................................. 140
Fjern-/nærlys, se Belysning....................... 51
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 275
12 Alfabetisk stikordsregister
Fjernbetjening.......................................... 108
aftageligt nøgleblad............................ 109
batteriskift........................................... 116
batteriudskiftning................................ 116
funktioner............................................ 108
programmerbar..................................... 74
Fjernbetjeningssystem, typegodkendelse........................................................ 271
Fjernlys
blinkning............................................... 54
Flexifuel.................................................... 131
tilpasning............................................ 132
Forlygteblinklys.......................................... 54
Forlygter..................................................... 51
Forrudeviskere........................................... 57
regnsensor............................................ 58
Forsæder, elopvarmede............................ 83
Forvalgslagring, manuel og automatisk... 225
Frakobling af gearvælgerspærring........... 138
Frekvensopdatering, automatisk............. 228
Fælge
rengøring............................................ 184
Førstehjælpsudstyr.................................. 175
G
Højtrykssprinkling af forlygter.................... 57
Håndbremse.............................................. 63
Gearkasse
manuel................................................ 134
Geartronic................................................ 136
Gearvælgerspærring................................ 137
Gennemsnitligt brændstofforbrug............. 55
Gravide kvinder, sikkerhedssele................ 17
Gulvmåtter................................................. 94
I
IDIS - Intelligent Driver Information
System..................................................... 234
Igangværende opkald, funktioner............ 239
IMEI-nummer........................................... 239
12
Indkøbsposeholder.................................. 104
H
Indtræk..................................................... 185
Handskerum.............................................. 99
Låsning............................................... 110
Hjul
afmontering.........................................
fælge...................................................
montering............................................
reservehjul..........................................
snekæder............................................
udskiftning..........................................
176
168
177
174
167
176
Indvendigt bakspejl.................................... 66
automatisk nedblænding...................... 66
Informationscenter..................................... 55
Informationsdisplay................................... 48
Infotainment
menuhåndtering.................................. 220
Instrumentbelysning.................................. 52
HomeLinkŸ EU.......................................... 74
Instrumentoversigt
højrestyret bil........................................ 40
venstrestyret bil.................................... 38
Hukommelsesfunktion i stol...................... 95
Integreret selepude.................................... 34
Hurtig opkald........................................... 238
Intervalviskning.......................................... 57
Hurtigspole.............................................. 231
iPod, tilslutning........................................ 222
275
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 276
12 Alfabetisk stikordsregister
J
Jakkeholder............................................... 99
K
L
Kompas...................................................... 66
indstilling af zone.................................. 66
kalibrering............................................. 66
Lak
farvekode............................................ 187
skader og udbedring.......................... 187
Kondens i forlygter................................... 184
Lambdasonde.......................................... 268
Kontroller
væsker og olier................................... 196
Kølesystem.............................................. 126
Lastning
generelt............................................... 161
lastkapacitet....................................... 161
lastsikringsøjer.................................... 104
Klemmesikring, soltag............................... 71
Kølevæske............................................... 197
Lastsikringsøjer........................................ 104
Klima
generelt................................................. 80
personlige indstillinger.......................... 72
Kølevæske, kontrol og påfyldning........... 197
Luftfordeling............................................... 87
ECC...................................................... 86
Klimaindstilling
AUTO.................................................... 84
126
126
126
153
126
Kabinefilter................................................. 80
Katalysator............................................... 268
bjergning............................................. 150
Keyless drive............................ 113, 133, 271
start af bilen........................................ 133
Kick-down
automatgearkasse.............................. 136
Knaldgas.................................................. 152
Knapper på rattet......................... 59, 61, 235
Koblingsvæske, kontrol og påfyldning.... 198
276
Kollision
beskyttelsesgardin, (IC)........................ 26
kollisionsstatus..................................... 30
Kørsel med anhænger
kugletryk............................................. 252
trækvægt............................................ 252
Kombinationsinstrument............................ 43
Kabinebelysning, se Belysning.................. 96
12
Koldstart.................................................. 138
automatgearkasse.............................. 138
Kølemiddel................................................. 80
Køreklar vægt.......................................... 252
Kørsel
glat føre...............................................
i vand..................................................
kølesystem..........................................
med anhænger...................................
økonomi..............................................
Luftfordeling, A/C....................................... 83
Luftkvalitetssystem, ECC........................... 85
Lyde
lydindstillinger............................. 221, 223
lydkilde................................................ 221
lydstyrke............................................. 221
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 277
12 Alfabetisk stikordsregister
Lydstyrke
lydanlæg............................................. 221
medieafspiller..................................... 221
programtyper...................................... 229
ringesignal, telefon............................. 245
telefon......................................... 237, 245
telefon/medieafspiller......................... 245
tilpasning af lyd til hastighed.............. 224
Læderindtræk, vaskeråd.......................... 185
Læselamper, se Belysning......................... 96
Lås
Låsning............................................... 117
Låsning.................................................... 114
oplåsning............................................ 117
Låsning/oplåsning.................................... 117
indefra................................................. 117
udefra.................................................. 117
Menuhåndtering
lydanlæg............................................. 220
Menustruktur.............................................. 72
medieafspiller..................................... 232
telefon, menupunkt............................. 241
telefon, oversigt.................................. 240
Midlertidig dæklapning............................ 178
Mobiltelefon
handsfree............................................ 243
registrering af telefon.......................... 243
tilslutning............................................ 245
Motorhjelm, åbning.................................. 194
Motorolie.......................................... 196, 256
filter..................................................... 195
kapacitetsoplysninger......................... 256
oliekvalitet........................................... 256
olietryk.................................................. 46
ugunstige kørselsforhold.................... 256
Målere i kombinationsinstrumentet
brændstofmåler.................................... 43
omdrejningstæller................................. 43
speedometer......................................... 43
Måler i kombinationsinstrumentet
triptællere.............................................. 43
udendørstermometer............................ 43
N
Nakkestøtte.............................................. 102
Nedsat beskyttelse
indstillinger............................................ 72
NEWS...................................................... 227
Nødopkald............................................... 234
Nødudstyr
advarselstrekant................................. 173
M
Motorrum................................................. 194
kølevæske........................................... 197
servostyringsolie................................. 199
Nøgle
fjernnøgle............................................ 108
nøglefrit låse- og startsystem............. 113
Manuel gearkasse.................................... 134
bugsering og bjergning....................... 150
Motorspecifikationer................................ 254
Nøgleblad........................................ 109, 114
låsepunkter......................................... 112
Manuelle gearstillinger (Geartronic)......... 136
Motorvarmer............................................ 131
12
Nøglefri start (Keyless drive).................... 113
Meddelelser i BLIS................................... 149
Meddelelser på informationsdisplay.......... 48
277
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 278
12 Alfabetisk stikordsregister
O
Olie, se også Motorolie.................... 196, 256
Opbevaringsrum........................................ 98
Cd'er................................................... 100
Opbevaringssteder i kabinen..................... 98
12
Opkald
betjening..................................... 236, 244
funktioner under igangværende
opkald......................................... 236, 239
indgående........................................... 244
lydstyrke i telefon................................ 237
Oplåsning......................................... 114, 117
indstillinger............................................ 72
Opringning....................................... 236, 244
Orienteringslys..................................... 54, 68
indstilling............................................... 73
Parkeringsvarmer
batteri og brændstof.............................
generelt.................................................
parkering på skråninger........................
symboler og displaymeddelelser..........
tidsindstilling.........................................
Punktering, se Dæk......................... 174, 176
88
88
88
89
89
Parkér opkald........................................... 236
Partikelfilter.............................................. 266
Personlige indstillinger...............................
ankomstlys, varighed............................
autom. blæserjustering.........................
automatisk døroplåsning......................
automatisk låsning................................
låseindikator, lys...................................
oplåseindikator, lys...............................
oplåsning, døre.....................................
orienteringslys......................................
recirkulationstimer................................
72
73
72
73
72
72
72
73
73
72
Piskesmældsskader................................... 27
278
P
Piskesmældsskader, WHIPS..................... 27
PACOS....................................................... 22
Polering.................................................... 185
PACOS, omskifter...................................... 22
Privatlåsning............................................ 111
Parkeringsbremse................................ 46, 63
Programtype............................................ 228
Parkeringshjælp....................................... 145
sensorer for parkeringshjælp.............. 146
PTY – Programtype.................................. 227
Pletter...................................................... 185
Pærefatning
afmontering......................................... 206
Pærer
udskiftning.......................................... 203
Pærer, se Belysning......................... 203, 269
Påfyldning
påfyldning........................................... 128
tankdæksel......................................... 128
tankdæksel, elektrisk åbning.............. 128
Påmindelse om sikkerhedssele................. 17
R
Radio
EON....................................................
frekvensopdatering.............................
NEWS.................................................
programtyper......................................
radioindstillinger.................................
radiostationer......................................
REG....................................................
228
228
227
226
225
225
228
Radiotekst................................................ 228
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 279
12 Alfabetisk stikordsregister
Rat
cruise control........................................ 59
indstilling af rat..................................... 62
tastatur.................................... 59, 61, 235
Ratlås....................................................... 129
RDS-funktioner........................................ 226
nulstilling............................................. 229
Recirkulation
A/C........................................................ 82
ECC...................................................... 85
Rustbeskyttelse....................................... 188
Ryglæn
forsæde, nedfældning.......................... 94
Sikkerhedsseler......................................... 16
S
SCAN
cd og lydfiler....................................... 231
radiostationer...................................... 226
REG – Regionale radioprogrammer......... 228
Selepude
nedslåning............................................ 35
opslåning.............................................. 34
Relæ/sikringsboks, se Sikringer.............. 210
Selepude, integreret.................................. 34
Rengøring
bilvask.................................................
fælge...................................................
indtræk................................................
sikkerhedsseler...................................
vask i vaskehal....................................
Serviceprogram....................................... 192
Regnsensor................................................ 58
184
184
185
186
184
Reservehjul.............................................. 174
Temporary Spare........................ 168, 174
Rudehejs.................................................... 64
Rudetræk
bagsæde............................................... 65
fastlåst.................................................. 65
passagerplads...................................... 65
Sikkerhedssele
graviditet............................................... 17
selestrammere...................................... 18
Servostyringsolie, kontrol og påfyldning. 199
Sideairbags................................................ 24
Sidespejle.................................................. 68
automatisk ind-/udslåning.............. 68, 72
der kan drejes ind elektrisk................... 68
elopvarmning........................................ 69
indvendige............................................ 66
kompas................................................. 66
Sikkerhed
sikkerhedssystem, tabel....................... 29
Sikringer...................................................
boks i motorrum.................................
generelt...............................................
relæ-/sikringsboks i kabinen..............
udskiftning..........................................
210
211
210
214
210
SIM-kort................................................... 234
12
SIPS-bag................................................... 24
SMS......................................................... 239
læse.................................................... 239
skrive.................................................. 239
Smøremiddel........................................... 260
Smøremiddel, kapacitetsoplysninger...... 260
Sodfilter............................................. 48, 266
SODFILTER FULDT................................. 266
SOFIX monteringssystem til barnestole.... 35
Solskærm, soltag....................................... 71
Soltag......................................................... 70
klemmesikring....................................... 71
solskærm.............................................. 71
ventilationsstilling................................. 70
åbning og lukning........................... 70, 71
279
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 280
12 Alfabetisk stikordsregister
Sprinkler
forlygter................................................. 57
Sprinklere
forrude.................................................. 57
sprinklervæske, påfyldning................. 197
Sprinklervæske, påfyldning..................... 197
SRS-AIRBAG............................................. 20
12
SRS-systemet............................................ 20
generelt................................................. 20
Stabilitets- og traktionssikringssystem.... 143
Standby, telefon....................................... 236
Start af motor........................................... 129
keyless drive............................... 113, 133
Starthjælp................................................ 152
Startnøgler............................................... 130
Startspærre...................................... 108, 130
Stationssøgning Radio............................. 225
Stenslag og ridser.................................... 187
Stikkontakt
bagagerum......................................... 104
bagsæde............................................... 50
midterkonsol......................................... 50
Subwoofer............................................... 223
Surround.......................................... 220, 223
280
Svingningsdæmper.................................. 155
Symboler.................................................. 144
advarselssymboler................................ 44
kontrolsymboler.............................. 45, 46
Symboler og displaymeddelelser
parkeringsvarmer.................................. 89
Sæde
elbetjent................................................ 95
manuel indstilling.................................. 94
Sæder
nakkestøtte på bagsædet................... 102
nedfældning af bagsæderyglæn......... 102
nedfældning af forsæderyglæn............ 94
tekstindtastning..................................
telefonbog...........................................
telefonbog, genvej..............................
til/fra....................................................
tilslutning............................................
trafiksikkerhed....................................
237
246
246
236
245
235
Telefonbog
nummerhåndtering............................. 237
Telefonsystem.......................................... 234
Temperatur
faktisk temperatur................................. 81
kabine, elektronisk klimaanlæg............ 86
kabine, manuelt klimaanlæg................. 83
Tilbagestilling af sidespejle........................ 68
Tilfældig rækkefølge, cd og lydfiler.......... 231
T
Telefon
betjening.............................................
handsfree............................................
hurtig opkald.......................................
indgående opkald...............................
modtagelse af opkald.........................
opringning...........................................
opringning fra telefonbog...................
registrering af telefon..........................
standby, standby-indstilling...............
Tilpasning................................................. 132
Tilpasning af lyd til hastighed.................. 224
235
243
238
244
244
244
238
243
236
Tilpasning af lyskegle............................... 162
Bi-XenonŸ-forlygter............................ 162
Halogen-forlygter................................ 162
Timer
A/C........................................................ 82
ECC...................................................... 85
Totalvægt................................................. 252
TP – trafikinformation............................... 227
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 281
12 Alfabetisk stikordsregister
Traction control........................................ 143
Trafikinformation...................................... 227
Trækanordning........................................
afmontering.........................................
montering............................................
specifikationer....................................
155
159
157
156
Trækkrog, se Trækanordning.................. 155
Trækvægt................................................. 252
Typebetegnelse....................................... 250
V
W
Vadning.................................................... 126
WHIPS
barnestol/barnepude............................ 27
piskesmældsskader.............................. 27
Vandafvisende belægning, rengøring...... 185
Vand- og smudsafvisende yderlag............ 69
Vask i vaskehal........................................ 184
Vedligeholdelse................................ 184, 193
egen vedligeholdelse.......................... 193
rustbeskyttelse................................... 188
Typegodkendelse for fjernbetjeningssystem......................................................... 271
Ventilation.................................................. 81
Tågelys
bag........................................................ 52
Vinterdæk................................................. 169
Tågelys, til/fra............................................ 52
U
Udluftningsfunktion.................................. 117
Udstødningsrensning
fejlindikering.......................................... 45
Ventilationsspjæld...................................... 81
Viskerblade.............................................. 200
rengøring............................................ 200
skift forrude......................................... 200
Ø
Økonomikørsel......................................... 126
12
Å
Åbning af døre, nøglefri............................. 73
Voksning.................................................. 185
Vægt
køreklar vægt...................................... 252
Værktøj..................................................... 174
Væsker, kapacitetsoplysninger................ 260
Udvendige mål......................................... 252
Væsker og olier................................ 195, 260
Ur, justering............................................... 72
Væsker og olier, generelt......................... 195
USB, tilslutning........................................ 222
Væsker og olier, kontroller motorrum...... 195
281
S40; 7; 3
evastarck
12 Alfabetisk stikordsregister
12
282
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 282
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 283
Notater
283
S40; 7; 3
evastarck
Notater
284
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 284
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 285
Notater
285
S40; 7; 3
evastarck
Notater
286
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 286
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 287
Notater
287
S40; 7; 3
evastarck
Notater
288
2008-03-03T18:41:38+01:00; Page 288
S40; 7; 3
evastarck
2008-03-03T18:44:22+01:00; Page 1
VOLVO S40
Instruktionsbog
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&%'%)9Vc^h]!6I%-'%!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%%-!8deng^\]i'%%%"'%%-Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement