Volvo | S60 | Sensus Navigation | Volvo S60 2020 Early Sensus Navigation

Volvo S60 2020 Early Sensus Navigation
S E NS U S NAV IG AT IO N
SENSUS NAVIGATION
Sensus Navigation er et satellitbaseret trafikinformations- og navigationssystem.
Der foregår et løbende udviklingsarbejde for at forbedre vores produkt. Ændringer kan medføre at oplysninger, beskrivelser og illustra-
tioner i dette tillæg er forskelligt fra udstyret i bilen. Vi forbeholder os
ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel.
INDHOLD
NAVIGATION
2
Aktivere og deaktivere navigationssystem*
4
Symboler og knapper i navigationssystem*
5
Informationskort i navigationssystem*
6
Navigationssystem* på midterdisplay
6
Navigationssystem* på førerdisplay
8
Aktivere og deaktivere navigationssystem* på førerdisplay
8
Navigationssystem* på head-updisplay*
9
Stemmestyre navigationssystem*
9
Kommandoliste for stemmestyring af navigationssystem*
12
Angive destination direkte på kort
13
Angiv destination med adresse
14
Angiv destination med fritekstsøgning
15
Angive destination med interessepunkt
16
Angive destination med seneste
favoritter/bibliotek
17
Angive destination med Send to Car
18
Rejseplan
18
Vise rejseplan
19
Redigere eller slette rejseplan
19
Vise alternativ rute
20
Vise interessepunkter langs ruten
20
Vise vejvisningspunkter i rejseplan
20
ALFABETISK
STIKORDSREGISTER
Trafikforstyrrelser på kortet
21
Alfabetisk stikordsregister
Vise trafikforstyrrelser langs rute
21
Vælge omvej i navigationssystem*
22
Udvidet trafikinformation
23
Aktivere og deaktivere udvidet trafikinformation
23
Indstillinger for navigationssystem*
24
Indstillinger for kortet
24
Indstillinger for rute og vejvisning
25
Indstillinger for trafik
26
Opdatering af kort
27
Opdatere kort via computer og USB
28
Opdatere kort fra en internetforbundet bil
31
Hyppige spørgsmål om navigationssystemet*
32
Licensaftale for navigationssystem*
33
Ophavsret til navigationssystem*
35
37
NAVIGATION
NAVIGATION
Aktivere og deaktivere
navigationssystem*
Navigationssystemet aktiveres automatisk,
når førerdøren åbnes, og deaktiveres først,
når føreren låser og forlader bilen.
Aktivere navigation
Vis kortbilledet på midterdisplayet ved at
trykke på den øverste delvisning (1) på hjemvisningen.
Hvis midterdisplayet ikke viser delvisningen
for navigationssystemet, trykkes kort én gang
på hjemknappen (2) og derefter på delvisningen for navigationssystemet (1).
Deaktivere navigation
Navigationssystemet kan ikke slås fra, det
kører altid i baggrunden. Det slås først fra, når
føreren låser og forlader bilen.
OBS
Navigationssystemet er også tilgængeligt,
når motoren ikke er i gang. Ved for lav batterispænding slukkes der for systemet.
Derefter vises kortet over det aktuelle område,
hvor bilen er symboliseret med en blå trekant.
Tryk på dette symbol for at
vise kortbilledet på hele midterdisplayet.
Relaterede oplysninger
•
Navigationssystem* på midterdisplay
(s. 6)
•
Navigationssystem* på førerdisplay
(s. 8)
•
Navigationssystem* på head-up-display*
(s. 9)
•
Stemmestyre navigationssystem*
(s. 9)
•
Symboler og knapper i navigationssystem*
(s. 5)
ADVARSEL
Husk følgende:
•
Delvisning for navigationssystem
Ret al opmærksomhed mod vejen og
koncentrer dig først og fremmest om
kørslen.
•
Følg de gældende færdselsregler og
kør med god dømmekraft.
•
Vejforholdene kan som følge af f.eks.
vejrlig eller årstid gøre nogle anbefalinger mindre pålidelige.
Knappen Hjem
4
* Ekstraudstyr/tilbehør.
NAVIGATION
Symboler og knapper i
navigationssystem*
På kortet på midterdisplayet vises symboler
og farver, der giver oplysninger om forskellige
veje samt området uden om bilen og langs
ruten. Til venstre vises et værktøjsfelt med
forskellige knapper til forskellige indstillinger.
Afstand til destination
Afbryder vejvisning
Kompas/skifter mellem nord og kørselsretning opad
Viser liste med rejseplanens interessepunkter (POI1) og trafikinformation
Start
Næste manøvre
Destination/slutdestination
Rejseplan og alternativ rute
Skifter kortvisning mellem 2D og 3D
Destination/slutdestination
Nulstiller kortet til at følge bilen
Interessepunkt (POI1)
Trafikinformation
Minimerer (udvidet visning) eller maksimerer kortbilledet (fuldskærm)
Bilen på planlagt rute
Relaterede oplysninger
•
Informationskort i navigationssystem*
(s. 6)
•
•
•
Trafikforstyrrelser på kortet (s. 21)
Udvidet trafikinformation (s. 23)
Vise trafikforstyrrelser langs rute (s. 21)
Minimerer værktøjsfeltet
Gentager den aktuelle stemmevejledning
Minimerer værktøjsfeltet
Beregner omvej
Stemmevejledning midlertidigt til/fra
Viser liste med rejseplanens vejvisningspunkter
Symboler og knapper på kort
Angiv destination/delmål
ankomsttidspunkt/resterende rejsetid
1
Point of Interest
* Ekstraudstyr/tilbehør.
5
NAVIGATION
Informationskort i
navigationssystem*
Navigationssystem* på
midterdisplay
Alle ikoner på kortet, såsom destination, delmål og gemte favoritter, har et informationskort, som åbnes med et tryk på ikonet.
Med et tryk på informationskortet vises et lille
kort, og med endnu et tryk vises et større kort
med flere oplysninger. Informationsbilledets
indhold og alternativer varierer med ikontypen.
Navigationssystemet præsenteres og betjenes på flere måder, f.eks. via midterdisplayet.
•
Efter at have zoomet ud og ind og
flyttet på kortet kan det nogle gange
være svært at finde tilbage til bilens
position. Med et tryk på trådkorset
tilbagestilles kortet, så det følger bilsymbolet.
som destination
• Tilføj som rutepunkt - positionen gemmes som deldestination (vises kun, hvis
der er valgt en destination)
Nord eller kørselsretning opad på
kortet
Der er to måder at vise bilens bevægelse i forhold til kortet. Tryk på symbolerne for at skifte mellem at have
nord eller kørselsretningen opad på
kortet.
• Gem - positionen gemmes i biblioteket
• Fjern fra rejseplan - positionen fjernes,
hvis den indgår i rejseplanen
• POI i nærheden - interessepunkter i nærheden af bilens position vises
Relaterede oplysninger
•
Rejseplan (s. 18)
Vise interessepunkter langs ruten (s. 20)
2 Point
6
Tryk på kortets bilsymbol (blå trekant).
Oplysninger vises direkte på kortet.
Finde bilsymbolet på kortet
• Start navigation – positionen gemmes
Angive destination med interessepunkt
(s. 16)
Hvor er jeg?
Hvilken geografisk placering har bilen lige nu?
Med eksempelvis et markeret interessepunkt
(POI2) kan føreren bl.a. vælge:
•
•
Hvis kortbilledet ikke vises på midterdisplayet
- tryk på øverste delvisning (for navigationssystemet).
Alle indstillinger for navigationssystemet foretages via midterdisplayet. Her indstiller føreren, hvordan kortet skal vises, eller angiver en
destination.
Når kortet vises med nord opad, flytter bilsymbolet sig i den aktuelle
kompasretning på kortet. Hvis bilsymbolet
bevæger sig mod venstre på kortet, kører bilen
mod vest.
of Interest
* Ekstraudstyr/tilbehør.
NAVIGATION
Hvis bilsymbolet peger opad, drejer kortet
under bilsymbolet, afhængig af hvordan bilen
svinger. Kompassymbolet viser, i hvilken retning nord (N) er på kortet, og i kompassets
centrum vises, i hvilken retning bilens forende
peger:
Tegn i kompas
kompasretning
N
Nord
NE
Nordøst
E
Øst
SE
Sydøst
S
Syd
SW
Sydvest
W
Vest
NW
Nordvest
2D- eller 3D-visning
Tryk på symbolerne for at skifte mellem 2D- og 3D-visning.
Med 3D-visning vises kørselsretningen altid
opad. Kortet drejer under bilsymbolet, afhængig af hvordan bilen svinger. Kompasset viser i
hvilken retning nord (N) er på kortet, og i kompassets centrum vises, i hvilken retning bilens
forende peger. Kortets skala vises ikke i 3Dindstilling.
Med 2D-visning vises kortet med nord opad,
og bilsymbolet bevæger sig i den aktuelle
kompasretning på kortet.
afstand til destinationen (Distance). Med
hensyn til valg af ETA eller RTA, se afsnittet "Indstillinger for rute og vejvisning".
2. Aktuel position, såsom adresse (Address)
eller som koordinater (Coordinates). Ved
visning af koordinater vises også altid
højde (Altitude). Vedrørende valg mellem
adresser og koordinater, se afsnittet "Indstillinger for kortet"
Relaterede oplysninger
Zoome ind
•
Kortet forstørres ved enten at trykke hurtigt to
gange med en finger på midterdisplayet eller
placere to fingre på midterdisplayet og trække
dem fra hinanden.
Indstillinger for navigationssystem*
(s. 24)
•
Navigationssystem* på førerdisplay
(s. 8)
•
Navigationssystem* på head-up-display*
(s. 9)
•
•
Indstillinger for rute og vejvisning (s. 25)
Zoome ud
Gør kortet mindre ved at trykke en gang med
to fingre på midterdisplayet eller træk to fingre
sammen på midterdisplayet.
Indstillinger for kortet (s. 24)
Rulle
Sæt en finger på kortet, stryg i den ønskede
retning, og slip. Rullefunktionen er kun mulig,
når kortet er maksimeret, ikke minimeret.
Skifte visning af overskrift
Maksimér kortet og tryk på kortoverskriften
øverst på midterdisplayet. Vælg mellem følgende visninger som overskrift på kortet:
1.
Destination (Destination), ankomsttid
(ETA) eller resterende rejsetid (RTA) og
* Ekstraudstyr/tilbehør.
7
NAVIGATION
Navigationssystem* på
førerdisplay
Aktivere og deaktivere
navigationssystem* på førerdisplay
Navigationssystemet præsenteres og betjenes på flere måder, f.eks. via førerdisplayet.
Navigationssystemet vises automatisk på
førerdisplayet, når der er indstillet en destination. Navigationssystemet kan også vises
uden en angivet destination.
1. Træk førerdisplayets topmenu ned.
2. Tryk på Indstillinger.
3. Tryk på My Car Displays
Information på førerdisplay.
Åbne/lukke menuen. Menuen lukkes automatisk efter en tids inaktivitet eller for
visse valg.
Bladre mellem menuer.
Kortet vises kun ved 12"-førerdisplay.
Under kørslen vejvises føreren af stemmevejledning og instruktioner på førerdisplayet.
Kortvisning på førerdisplayet kan også aktiveres uden angivet destination.
8
Bladre mellem menupunkter.
4. Tryk på radioknappen Vis kort for at navigationssystemet skal vises på førerdisplayet, uden at der er en angivet destination.
Relaterede oplysninger
•
Navigationssystem* på førerdisplay (s. 8)
Bekræfte eller markere et valg.
Relaterede oplysninger
Knapperne til højre på rattet og
førerdisplayet
•
Aktivere og deaktivere navigationssystem*
på førerdisplay (s. 8)
Med knapperne til højre på rattet kan nogle
funktioner i navigationssystemet betjenes,
f.eks. Kør hjem og Afbryd vejledning. Hvis
der vises en meddelelse på førerdisplayet, skal
den først accepteres eller afvises, inden
menuen vises.
•
Navigationssystem* på midterdisplay
(s. 6)
•
Navigationssystem* på head-up-display*
(s. 9)
* Ekstraudstyr/tilbehør.
NAVIGATION
Navigationssystem* på head-updisplay*
Navigationssystemet præsenteres og betjenes på flere måder, f.eks. via head-up-displayet.
Stemmestyre navigationssystem*
Hvis din bil er udstyret med Sensus
Navigation, kan du ved hjælp af stemmestyring anvende talekommandoer til at styre dele
af dit navigationssystem.
Start navigation
Her finder du en introduktion til, hvordan du
kan begynde at anvende stemmestyring til at
kontrollere navigationssystemet i bilen.
For at aktivere en
navigationskommando
–
Navigationssystem i forruden.
Føreren kan få vejvisning og information fra
navigationssystemet på head-up-displayet forneden på forruden.
Du kan indstille, om navigationssystemet skal
vises på head-up-displayet, og også informationsfeltets position.
Relaterede oplysninger
•
Navigationssystem* på midterdisplay
(s. 6)
•
Navigationssystem* på førerdisplay (s. 8)
1.
Angiv kommandoen Go to.
> Du kan nu angive den adresse, som du
ønsker rutebeskrivelse til.
2. Angiv gadenavn, fx "Kungsgatan"
3. Angiv gadenummer, fx "fem"
4. Angiv by, fx "Göteborg"
> Den samlede kommando bliver i dette
tilfælde"Go toKungsgatan fem, Göteborg". Forudsat at adressen findes i
systemet, får du nu, via dit navigationssystem, vejbeskrivelse til adressen.
Tryk på ratknappen
for stemmestyring.
> Du kan nu give kommandoer, fx
"Navigation" som starter en navigationsdialog og viser eksempler på kommandoer.
Anvende stemmestyring til at få en
rutebeskrivelse til en adresse
For at få en rutebeskrivelse til en specifik
adresse anvendes talekommandoen Go to
fulgt af adressen. Det er vigtigt i hvilken rækkefølge, adressen angives. For at få en rutebeskrivelse til en adresse via stemmestyring, skal
adressen angives i rækkefølgen (1) gadeadresse; (2) gadenummer; (3) by; i henhold til
følgende eksempel:
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør.
9
NAVIGATION
||
Anvende stemmestyring til at få en
vejbeskrivelse til en adresse i et andet land
eller en anden stat
Dit navigationssystem henter opsætninger af
kort for det land eller den by, hvor det føler, at
bilen befinder sig. Dette betyder, at for at
kunne få en korrekt rutebeskrivelse over landeeller statsgrænser, skal du først fortælle systemet i hvilket land eller i hvilken stat den
adresse, du vil køre til, befinder sig. Dette gør
du ved at anvende kommandoen Change
country eller Change state (Kommandoen
Change state anvendes primært i USA. I
eksemplet herunder anvendes kommandoen
Change country.)
1.
Angiv kommandoen Change country.
> Du kan nu angive det land, som adressen ligger i, som du ønsker en rutevejledning til, fx "Sverige".
2. Angiv nu den adresse, som du ønsker
rutebeskrivelse til, ved at følge samme
proces som i "Anvende stemmestring til at
få en rutebeskrivelse til en adresse" herover.
> Den samlede kommando bliver i dette
scenarie opdelt i 2 delkommandoer:
1. "Change country, Sverige"
2. "Go to Kungsgatan fem, Göteborg"
Forudsat at adressen findes i systemet
får du nu via dit navigationssystem
rutebeskrivelse til Kungsgatan fem,
Göteborg, Sverige
OBS
Når du har skiftet land, skal du prøve at
udtale adressen, som du vil have vejvisning
til, på destinationslandets sprog. Dette er
nødvendigt, da systemets genkendelse
automatisk skifter til det valgte lands
sprog.
Anvende stemmestyring til at få en
rutebeskrivelse til en adresse angivet
som Hjem-position
Hvis du i dit navigationssystem har angivet en
adresse som en Hjem-position, kan du med
3 Point
10
Of Interest
en talekommando få rutebeskrivelse til positionen.
–
Angiv kommandoen Take me home.
> Hvis navigationssystemet har en hjemposition gemt, vil du få en rutebeskrivelse til positionen.
Anvende stemmestyring til at få en
rutebeskrivelse til et sted, forretning
eller anden specifik virksomhed uden
en præcis adresseangivelse
Du kan anvende dit navigationssystem til at få
en rutebeskrivelse til specielle steder eller en
specifik type virksomhed, såkaldte interessepunkter(POI3). Eksempler på interessepunkter
er fx restauranter, hoteller, benzinstationer,
museer eller seværdigheder.
Når du søger efter et interessepunkt, anvender
du kommandoen Search. Det er muligt at
søge både efter et specifikt interessepunkt og
efter kategorier af interessepunkter.
NAVIGATION
OBS
Det er vigtigt, hvilken kommando du vælger at bruge for at få vejvisning til forskellige alternativer. Læg mærke til, at når du
er ude efter en vejvisning til et interessepunkt, skal kommandoen Search bruges.
Dette adskiller sig fra, når du søger efter
vejvisning til bestemte adresser. Da skal
kommandoen Go to bruges i stedet.
Søg efter et specifikt sted eller en
virksomhed
Med [POI-navn] menes her et specifikt sted
eller en virksomhed, et såkaldt interessepunkt,
fx et hotel, en restaurant, en bypark og så
videre.
1.
Angiv kommandoen Search.
> Du kan nu angive et specifikt interessepunkt, som du ønsker rutebeskrivelse
til.
2. Angiv [POI-navn], fx "Slottskogen"
> Den samlede kommando bliver i dette
tilfælde"SearchSlottskogen". Forudsat
at stedet findes i systemet, får du nu,
via dit navigationssystem, vejbeskrivelse til stedet.
Søg efter en kategori af interessepunkter,
fx forretninger, hoteller, restauranter,
museer eller andre seværdigheder eller
virksomheder
Med [POI-kategori] menes her specifikke
typer af steder eller virksomheder, såkaldte
interessepunkter, fx hoteller, restauranter,
museer og så videre.
1.
Angiv kommandoen Search.
> Du kan nu angive, hvilken type interessepunkt, du vil finde, og få en rutebeskrivelse dertil.
2. Angiv [POI-kategori], fx "restaurant"
> Den samlede kommando bliver i dette
tilfælde: "Search restaurant". Navigationssystemet vil nu søge efter restauranter, som ligger omkring og i bilens
nærhed, hvilket resulterer i en liste på
dit førerdisplay. Den liste, der fremkommer, består af forslag om, som systemet har lavet på basis af din kommando. Kategorier og nære resultater
ligger øverst, og jo mindre relevant et
forslag regnes, desto længere nede på
listen kommer det.
Eftersom du i dette tilfælde er ude efter
en kategori, kan det være en god ide at
vælge det kategori-alternativ, som lægger nærmest din søgning.
3. Vælg den kategori på listen, som passer
bedst til det du søgte, i dette tilfælde
"restaurant(er)", ved at sige cifrene på den
række i førerdisplayet, hvor alternativet ligger.
> Du kan se dine søgeresultater og vælge
et alternativ, som passer dig.
Anvende stemmestyring til at afbryde
en rutebeskrivelse
Hvis du vil afbryde en rutebeskrivelse og alle
dens del- og slutmål, kan dette gøres med følgende talekommando.
–
Angiv kommandoen Clear itinerary.
> Navigationssystemet afbryder rutebeskrivelsen og fjerner alle del- og slutmål
langs rejseruten.
Hvordan du angiver postnummer og
husnummer
Talkommandoer angives forskelligt, afhængigt
af hvilken funktion der skal styres:
•
Postnumre skal siges individuelt, tal for
tal, fx nul, tre, et, to, to, fire, fire tre
(03122443).
•
Husnumre kan siges individuelt eller i
gruppe, f.eks. to to eller toogtyve (22). Det
er også muligt at angive med hundreder,
fx 19 hundrede 22 (1922). For engelsk og
hollandsk kan flere grupper siges efter
hinanden, f.eks. toogtyve toogtyve (22
22). For engelsk kan også "dobbelt" eller
}}
11
NAVIGATION
||
"tredobbelt" bruges, f.eks. dobbelt nul
(00). Numre kan angives inden for intervallet 0-2300.
Relaterede oplysninger
•
Kommandoliste for stemmestyring af navigationssystem* (s. 12)
Kommandoliste for stemmestyring
af navigationssystem*
Flere af navigationssystemets funktioner kan
aktiveres med stemmekommandoer. Her følger en liste over dem.
Tryk på
på tastaturet i højre side af rattet
og sig en af følgende kommandoer:
•
"Search [POI-kategori]" - Søger interessepunkter (POI) i nærheden i en bestemt
kategori (fx restauranter)4. For at få listen
sorteret langs ruten - sig "Langs ruten",
når resultatlisten vises.
•
"Search [POI-kategori] i [By]" - Søger
interessepunkter (POI) i en bestemt kategori og by. Resultatlisten sorteres efter
byens midtpunkt. Eksempel: "Søg restaurant i Århus".
•
"Navigation": Starter en navigationsdialog og viser eksempler på kommandoer.
•
"Take me home" – Der foregår vejvisning
til Hjem-positionen.
•
•
"Go to [By]": Angiver en by som destination. Eksempel: "Kør til Århus".
"Search [POI-navn]". Eksempel "Søg
Dyrehaven".
•
•
"Go to [Adresse]": Angiver en adresse
som destination. En adresse skal indeholde by og gade. Eksempel: "Kør til
Ryesgade 27, Århus".
"Change country/Change state5,6" Ændrer søgeområdet for navigation.
•
"Show favourites" – Viser gemte positioner på førerdisplayet.
•
"Clear itinerary": Sletter alle gemte delmål og endemålet i en rejseplan.
•
"Repeat voice guidance": Gentager den
sidst udtalte vejvisning.
•
"Turn off voice guidance": Slår stemmevejledning fra.
•
"Turn on voice guidance": Starter stemmevejledning, når den er slået fra.
•
"Add intersection" - Starter en dialog,
når to gader skal angives. Destinationen
bliver derefter krydset af de angivne gader.
•
"Go to [Postnummer]": Angiver et postnummer som destination. Eksempel: "Kør
til 8000".
•
"Go to [kontakt]" - Angiver en adresse
fra telefonbogen som rejsemål. Eksempel:
"Kør til Jens Nielsen".
4 Brugeren kan vælge at ringe til POI'et eller angive det som destination.
5 For europæiske lande bruges "Lande" i stedet for "Stat".
6 For Brasilien og Indien skiftes søgeområde via midterdisplayet.
12
* Ekstraudstyr/tilbehør.
NAVIGATION
Følgende kommandoer kan oftest benyttes
uanset situation:
•
"Repeat" – gentager den sidste stemmevejledning i den igangværende dialog.
•
"Help" – Starter en hjælpedialog. Systemet svarer med kommandoer, der kan
anvendes i den aktuelle situation, en
opfordring eller et eksempel.
•
Stemmestyringen kan afbrydes, både når
systemet ikke taler, og når det taler.
• "Cancel" – afbryder dialogen, når
systemet ikke taler.
•
Hvis der trykkes med et langt tryk på
, indtil der høres to bip-lyde, afbrydes dialogen, selv om systemet taler.
Adresser
Når en adresse angives, er søgeområdet defineret til det søgeområde, der er forindstillet i
navigationssystemet. Der kan skiftes til et
andet søgeområde. Hvis det nye søgeområde
har et andet sprog end det indstillede systemsprog, går systemet automatisk over til en
anden genkendelsesmotor. Angiv derfor
adressen på det sprog, som anvendes i det
nye søgeområde.
OBS
Bemærk, at der kun kan søges på adresser
for det land eller den stat, som navigationssystemet er forindstillet til. For at søge
efter adresser i et andet land eller en anden
stat er det nødvendigt først at ændre søgeområde.
Relaterede oplysninger
•
Stemmestyre navigationssystem* (s. 9)
Angive destination direkte på kort
En destination kan angives på forskellige
måder i navigationssystemet* - at markere
med fingeren på kortet er en af dem.
I mange tilfælde er det lettere at rulle frem til
den ønskede position på kortet og trykke på
den med fingeren.
1.
Kontrollér, at kortvisningen er i maksimal
størrelse.
2. Rul frem til den ønskede position på kortet.
3. Tryk og hold på positionen. Der oprettes et
ikon, og en menu vises.
4. Vælg Kør hertil – vejvisning begynder.
Slette ikonet
Hvis positionens ikon skal slettes:
•
Vælg Slet
Justere ikonets placering
Hvis positionens ikon skal justeres:
•
Foretag et langt tryk på ikonet, træk den til
den ønskede position, og slip.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
Rejseplan (s. 18)
Angiv destination med adresse (s. 14)
Angiv destination med fritekstsøgning
(s. 15)
Angive destination med interessepunkt
(s. 16)
* Ekstraudstyr/tilbehør.
}}
13
NAVIGATION
•
Angive destination med seneste favoritter/
bibliotek (s. 17)
•
Angive destination med Send to Car
(s. 18)
•
Indstillinger for rute og vejvisning (s. 25)
Angiv destination med adresse
Relaterede oplysninger
En destination kan angives på forskellige
måder i navigationssystemet*. At angive en
adresse er en af dem.
1. Når kortet vises, ekspander værktøjsfeltet
med nedpilen i venstre side, og tryk på
Sæt dest..
•
•
•
> Kortbilledet skifter til fritekstsøgning.
2. Tryk på Adresse.
3. Ikke alle felter behøver at udfyldes. Hvis
man f.eks. ønsker en tur til en by, er det tilstrækkeligt at udfylde land og by. I så fald
er vejvisningen til byens centrum.
Rejseplan (s. 18)
Angive destination direkte på kort (s. 13)
Angiv destination med fritekstsøgning
(s. 15)
•
Angive destination med interessepunkt
(s. 16)
•
Angive destination med seneste favoritter/
bibliotek (s. 17)
•
Angive destination med Send to Car
(s. 18)
•
•
Indstillinger for rute og vejvisning (s. 25)
Informationskort i navigationssystem*
(s. 6)
4. Vælg et tilgængeligt redigeringsfelt og
indtast med midterdisplayets tastatur:
•
•
•
•
•
Land/Stat/Provins
By/Område/Postnr.
Adresse
Nummer
Vejkryds
Ved biler med Volvo On Call* er det også
muligt at sende adresser og destinationer til
bilens navigationssystem via Volvo On Callappen og Volvo On Call servicecenter7.
7
14
Gælder kun visse markeder.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
NAVIGATION
Angiv destination med
fritekstsøgning
En destination kan angives på forskellige
måder i navigationssystemet* - med fritekstsøgning er det f.eks. muligt at søge på telefonnumre, postnumre, gader, byer, koordinater og interessepunkter (POI8).
Med midterdisplayets tastatur kan de fleste
tegn skrives og anvendes til søgning efter
destinationer.
1.
3. Hvis søgningen giver det ønskede resultat - tryk på et søgetræf for at vise dets
informationskort, og vælg fortsat brug af
søgetræffet.
Hvis søgningen giver for mange resultater - tryk på Avanceret filtrering, vælg
positionen, der skal søges omkring, og
vælg derefter fortsat brug af søgetræffet:
• Nær bilen
• Nær dest- inationen - vises kun, hvis
Når kortet vises, ekspander værktøjsfeltet
med nedpilen i venstre side, og tryk på
Sæt dest..
der er angivet en destination.
• Langs ruten - vises kun, hvis der er
angivet en destination.
58,1234N 12,5678E (med kompasretning
efter koordinaterne)
58,1234-12,5678 (med bindestreg uden
kompasretning)
Det er lige korrekt at bruge punktum [.] og
komma [,].
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
• Nær punkt på kortet
> Kortbilledet skifter til fritekstsøgning.
2. Skriv søgeordet i søgefeltet, eller begræns
først søgeresultaterne ved at vælge et filter.
> Søgetræffene vises løbende under
skrivning.
Koordinater
En destination kan også angives med kortkoordinater.
•
Skriv f.eks. "N 58,1234 E 12,5678", og
tryk på Søg.
Rejseplan (s. 18)
Angive destination direkte på kort (s. 13)
Angiv destination med adresse (s. 14)
Angive destination med interessepunkt
(s. 16)
•
Angive destination med seneste favoritter/
bibliotek (s. 17)
•
Angive destination med Send to Car
(s. 18)
•
Indstillinger for rute og vejvisning (s. 25)
Kompasretningen N, E, S og W kan skrives på
forskellige måder, f.eks. som følger:
N 58,1234 E 12,5678 (med mellemrum)
N58,1234 E12,5678 (uden mellemrum)
8 Point
of Interest
* Ekstraudstyr/tilbehør.
15
NAVIGATION
Angive destination med
interessepunkt
En destination kan angives på forskellige
måder i navigationssystemet* - at angive et
interessepunkt (POI9) er en af dem.
1. Når kortet vises, ekspander værktøjsfeltet
med nedpilen i venstre side, og tryk på
Sæt dest..
I kortindstillingerne er det muligt at ændre,
hvilke POI, der skal vises på kortet. Denne indstilling påvirker ikke søgning efter POI som
destinationer. Også fravalgte POI vises her
som alternative destinationer.
•
Angive destination med Send to Car
(s. 18)
•
Indstillinger for kortet (s. 24)
Nogle POI vises kun på kortet fra og med
skala 1 km (1 mile).
OBS
•
Symboler for POI, antallet og varianter
af POI, er forskelligt fra marked til marked.
•
I forbindelse med opdatering af kortdata kan der komme nye symboler, og
andre kan forsvinde. I menusystemet
kan alle symboler for det aktuelle kortsystem altid hentes frem.
> Kortbilledet skifter til fritekstsøgning.
2. Tryk på POI.
3. Tryk på det ønskede filter (visse alternativer kun ved angivet mål eller delmål):
•
•
•
•
•
Nær bilen
Nær destination
I nærheden af delmål
Relaterede oplysninger
Langs ruten
4. Find og vælg ønsket interessepunkt.
> Informationskortet vises.
•
•
•
•
5. Vælg Start navigation eller Tilføj som
rutepunkt.
•
Omkring punkt på kortet
Mange POI (f.eks. restauranter) har underkategorier (f.eks. fastfood).
9 Point
16
Rejseplan (s. 18)
Angive destination direkte på kort (s. 13)
Angiv destination med adresse (s. 14)
Angiv destination med fritekstsøgning
(s. 15)
Angive destination med seneste favoritter/
bibliotek (s. 17)
of Interest
* Ekstraudstyr/tilbehør.
NAVIGATION
Angive destination med seneste
favoritter/bibliotek
En destination kan angives på forskellige
måder i navigationssystemet*. At vælge fra
lister er en af dem.
1. Når kortet vises, ekspander værktøjsfeltet
med nedpilen i venstre side, og tryk på
Sæt dest..
> Kortbilledet skifter til fritekstsøgning.
2. Vælg derefter en af følgende lister øverst
på skærmen:
• Seneste
• Favoritter
• Bibliotek
Efter et punkt på en liste er markeret, tilføjes
det som en destination med en af knapperne
Start navigation eller Tilføj som rutepunkt.
Seneste
På denne liste samles tidligere søgninger. Rul
og vælg.
Findes også som menuvalg på førerdisplayet
og hentes frem ved hjælp af højre rattastatur.
Med Redigér kan én eller flere poster på listen
slettes.
Favoritter
I denne liste samles de positioner fra
Bibliotek, som er markeret som favoritter. Rul
og vælg.
En slettet position i Favoritter er altid tilbage i
Bibliotek, men så med "slukket" stjerne. For
at fjerne en position i Favoritter, gå til
Bibliotek og marker positionens stjerne igen.
Med Indstil hjemmeadresse kan en ofte
anvendt destination programmeres og anvendes. En indlagt Hjem-destination findes også
som menuvalg på førerdisplayet og hentes
frem ved hjælp af højre rattastatur.
Med Redigér kan én eller flere poster på listen
slettes.
Bibliotek
Her samles gemte positioner og rejseplaner.
Den senest gemte kommer øverst på listen.
Tryk på en positionsstjerne for at markere/
afmarkere den som favorit. En position med
markeret/udfyldt stjerne vises også under
overskriften Favoritter.
Slettes en position i Bibliotek slettes den
også i Favoritter.
• Afstand - sorterer på afstand af den
nuværende position.
• Modtaget - positioner sendt til bilen med
funktionen "Send to Car" filtreres fra. Nye,
ulæste positioner er forsynet med en BLÅ
markør, som slukkes, når positionerne er
læst.
Med Redigér kan én eller flere poster på listen
slettes.
For at redigere en gemt position i Bibliotek,
skal du markere positionen på listen og vælge
Redigér position. Du kan f.eks. ændre positionens navn, flytte den på kortet ved at
trække og slippe den, tilføje telefonnummer
eller e-mailadresse.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
Angive destination direkte på kort (s. 13)
Angiv destination med adresse (s. 14)
Angiv destination med fritekstsøgning
(s. 15)
•
Angive destination med interessepunkt
(s. 16)
•
Angive destination med Send to Car
(s. 18)
•
Indstillinger for rute og vejvisning (s. 25)
Biblioteket kan sorteres på forskellige måder:
• Tilføjet - sorterer i tidsorden.
• Navn - sorterer i alfabetisk orden.
Rejseplan (s. 18)
* Ekstraudstyr/tilbehør.
17
NAVIGATION
Angive destination med Send to
Car
En destination kan angives på forskellige
måder i navigationssystemet* - at benytte
funktionen Send to Car er en af dem.
Sende position til bilen
Send to Car er en funktion, som via en computer gør det muligt at tilføje en destination/position i bilens navigationssystem.
Send to Car kan også anvendes fra appen
Volvo On Call*.
For at Send to Car skal kunne anvendes, kræves det, at der er registreret et Volvo ID til
bilen.
Et eksempel på en kortserviceleverandør, hvor
Send to Car kan anvendes, er wego.here.com
Bruge lagret position
Modtagne positioner gemmes i navigationssystemets bibliotek og kan bruges senere.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
Rejseplan (s. 18)
Angive destination direkte på kort (s. 13)
Rejseplan
Rejseplanen er den vej, som foreslås i navigationssystemet*, når brugeren har angivet en
destination.
Den første indstillede position bliver rejseplanens destination.
Angiv destination med adresse (s. 14)
Efterfølgende positioner bliver rejseplanens
delmål.
Angiv destination med fritekstsøgning
(s. 15)
En rejseplan med destination og delmål kan
nemt redigeres senere.
•
Angive destination med interessepunkt
(s. 16)
Relaterede oplysninger
•
Angive destination med seneste favoritter/
bibliotek (s. 17)
•
Indstillinger for rute og vejvisning (s. 25)
•
•
•
•
Vise rejseplan (s. 19)
Redigere eller slette rejseplan (s. 19)
Vise alternativ rute (s. 20)
Vise vejvisningspunkter i rejseplan
(s. 20)
Modtage og bruge position i bilen
For at bilen kan modtage data, skal den have
internetforbindelse. Hvis positionen sendes til
bilen med Volvo On Call, benyttes bilens indbyggede modem til at modtage data, dvs. der
kræves ingen separat internetforbindelse.
1.
Når bilen modtager en position, vises en
meddelelse herom på midterdisplayet.
Tryk på meddelelsen/symbolet.
> Et informationsbillede åbnes.
2. Vælg den ønskede brug af positionen.
18
* Ekstraudstyr/tilbehør.
NAVIGATION
Vise rejseplan
Redigere eller slette rejseplan
2.
Der er mulighed for at vise rejseplanen i navigationssystemet* under en igangværende
vejvisning.
Tryk på symbolet for Rejseplan for at
åbne rejseplanen.
Det er muligt at fjerne delmål eller hele rejseplanen i navigationssystemet* under den
igangværende vejvisning.
1. Udvid værktøjsfeltet med nedpilen og
derefter de tre punkter.
2.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Redigere eller slette rejseplan (s. 19)
Vise alternativ rute (s. 20)
Vise vejvisningspunkter i rejseplan
(s. 20)
Tryk på symbolet for Rejseplan for at
åbne rejseplanen.
3. Tryk på papirkurven for at slette en destination i rejseplanen, henholdsvis tryk på
Slet rejseplan for at slette hele rejseplanen.
Relaterede oplysninger
•
•
•
1.
Vise alternativ rute (s. 20)
Vise interessepunkter langs ruten (s. 20)
Vise vejvisningspunkter i rejseplan
(s. 20)
Under igangværende vejvisning, udvid
værktøjsfeltet med nedpilen og derefter de
tre punkter.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
19
NAVIGATION
Vise alternativ rute
Det er muligt at søge efter alternative ruter i
navigationssystemet* under en igangværende
vejvisning.
1. Udvid værktøjsfeltet med nedpilen og
derefter de tre punkter.
2.
Vise interessepunkter langs ruten
(POI10)
En liste over interessepunkter
langs
ruten kan hentes i navigationssystemet*.
1.
Tryk på Forude.
2. Tryk på POI.
> POI langs ruten vises på basis af
afstand.
Tryk på symbolet for Rejseplan for at
åbne rejseplanen.
3. Tryk på Alternative ruter.
3. Når der er flere POI på samme sted, vises
de som en gruppe. Tryk på gruppen for at
få en liste over POI.
4. Vælg en alternativ rute:
4. Vælg et POI.
• Eco
• Hurtig
• Natur
5. Tryk på kortet.
> Den opdaterede rute vises på kortet, og
vejvisning genoptages.
Relaterede oplysninger
20
Redigere eller slette rejseplan (s. 19)
•
•
•
Vise trafikforstyrrelser langs rute (s. 21)
•
Indstillinger for rute og vejvisning (s. 25)
Vælge omvej i navigationssystem*
(s. 22)
5. Vælg en af informationsbilledets valgmuligheder, og følg vejledningen.
Relaterede oplysninger
•
Informationskort i navigationssystem*
(s. 6)
•
Indstillinger for kortet (s. 24)
Vise vejvisningspunkter i rejseplan
En liste med rejseplanens kommende vejvisningspunkter hjælper føreren med at planlægge kommende manøvrer i god tid.
En liste over kommende sving i rejseplanen i
navigationssystemet* vises ved at:
1.
Udvide værktøjsfeltet med nedpilen i venstre side.
2. Udvide værktøjsfeltet yderligere med de
tre punkter.
3. Trykke på symbolet for Rutevejledning
(se billedet).
En liste over rejseplanens vejvisningspunkter
vises i stedet for værktøjsfeltet (det er muligt
at navigere i listen). Med et tryk på venstrepilen minimeres listen.
Det næste vejvisingspunkt ligger altid øverst
på listen.
Med et tryk på et af listens vejvisningspunkter vises positionen på
kortet. Et efterfølgende tryk på trådkorset (se billedet) tilbagestiller kortet til vejvisningsbillede, hvor kortet følger
bilen.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
NAVIGATION
Trafikforstyrrelser på kortet
Navigationssystemet* får information om trafikhændelser og trafikforstyrrelser og viser
dem på kortet.
OBS
Trafikinformation er ikke tilgængelig i alle
regioner/lande.
Dækningsområderne for trafikinformation
udvides løbende.
Den trafikrelaterede information der vises på
kortet, kan indstilles.
Trafikforstyrrelser, herunder tæt og langsom
trafik, vejarbejder og trafikulykker, vises med
forskellige symboler, hvis kortet er tilstrækkeligt zoomet ind.
Sådan vises fx vejarbejder. For større
trafikforstyrrelser vises også deres
omfang med en rød linje ved siden af
vejen. Linjen angiver samtidigt, for
hvilken retning forstyrrelsen gælder. Hvis forstyrrelsen vedrører begge kørselsretninger, er
vejstrækningen markeret med en linje på
begge sider.
10
11
12
Information om trafikforstyrrelse
– Tryk på symbolet for trafikforstyrrelsen.
> Der vises et informationskort. Disse
oplysninger kan f.eks. omfatte trafikforstyrrelsens placering med vejnavn/
vejnummer og forstyrrelsens art/
omfang/varighed.
Vise trafikforstyrrelser langs rute
Undgå trafikforstyrrelser
Hvis der er trafikforstyrrelser langs ruten, kan
alternativet Undgå vælges. Systemet beregner så en anden rute.
2.
Udvidet trafikinformation11
Hvis bilen er forbundet med internettet, kan
udvidet trafikinformation også modtages med
RTTI12.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
Indstillinger for trafik (s. 26)
Indstillinger for kortet (s. 24)
Vise trafikforstyrrelser langs rute (s. 21)
Udvidet trafikinformation (s. 23)
Informationskort i navigationssystem*
(s. 6)
En liste med trafikforstyrrelser langs rejseruten kan fremstilles, når et rejsemål er angivet
i navigationssystemet*.
1. Når kortet vises, ekspander værktøjsfeltet
i venstre side med nedpilen og derefter
med de tre punkter.
Tryk på Forude.
3. Tryk på Trafik. Trafik-knappen er grå, hvis
der ikke er nogen trafikhændelse på ruten.
> Eventuelle trafikhændelser langs ruten
vises på basis af afstand.
4. Hvis der ønskes flere oplysninger om trafikforstyrrelser, skal der trykkes på linjen,
hvorefter et informationskort åbnes. Vælg
en af informationsbilledets valgmuligheder, og følg vejledningen.
5. Tryk på Undgå for at undgå trafikforstyrrelsen.
> Ruten beregnes på ny, og vejvisningen
foregår via en alternativ rute.
Point of Interest
Gælder kun visse markeder.
Real Time Traffic Information
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør.
21
NAVIGATION
||
Relaterede oplysninger
Trafikforstyrrelser på kortet (s. 21)
•
•
•
Indstillinger for trafik (s. 26)
•
Udvidet trafikinformation (s. 23)
Informationskort i navigationssystem*
(s. 6)
Vælge omvej i navigationssystem*
Relaterede oplysninger
Hvis føreren ønsker at undgå rutens nærmeste del, f.eks. fordi vejen er lukket, kan der
vælges en omvej..
1. Udvid værktøjsfeltet i venstre side med
nedpilen og derefter med de tre punkter.
•
Vise alternativ rute (s. 20)
2.
Tryk på symbolet Omvej for at vise en
alternativ kørestrækning med information
om dens længere/kortere strækning samt
beregnet rejsetid. Normalt foreslås kun en
kort omvej med hurtig tilbagevenden til
den oprindelige rejseplan.
3. Hvis forslaget accepteres: Tryk på skiltet
med information om omvejen. Ruten
accepteres, selv om man kører ind på den
foreslåede vej. Efter forslaget er blevet
accepteret, genoptages vejvisning, og nu
med omvejen valgt som rute. Hvis forslaget ikke accepteres, fortsæt med at køre
på den oprindelige rute.
Et alternativ til funktionen Omvej er at afvige
fra rejseplanens rute. Systemet opdaterer så
ruten automatisk, og fortsætter med at vise
vej til destinationen ad den mest egnede rute.
Det er også muligt at vise en alternativ rute
under den igangværende tur.
22
* Ekstraudstyr/tilbehør.
NAVIGATION
Udvidet trafikinformation13
Når bilen er tilsluttet internettet, kan føreren
få adgang til udvidet trafikinformation
(RTTI14) vedrørende trafikpropper, lukkede
veje og andet, som kan påvirke køretiden.
Hvis tjenesten RTTI er aktiveret, hentes information om trafikhændelser og trafikafvikling
kontinuerligt fra en internettjeneste. Når en bil
anmoder om trafikstrømsinformation, efterlades samtidigt anonyme data om trafikstrømmen ved bilens position, hvilket bidrager til tjenestens funktion. Anonyme data sendes kun,
når RTTI er aktiveret. Hvis tjenesten ikke er
aktiveret, vises ikke nogen data.
Det kan være nødvendigt at aktivere tjenesten
igen, f.eks. efter visse softwareopdateringer,
efter værkstedsbesøg eller ved oprettelse af
en ny førerprofil.
Aktuelle trafikforhold vises i navigationssystemet* for motorveje, større veje og landeveje,
samt visse ruter gennem bykerner.
Mængden af trafikinformation, der vises på
kortet, afhænger af afstanden til bilen og vises
kun inden for ca. 120 km (75 miles) fra bilens
position.
vejens hastighedsbegrænsning. Trafikstrømmen vises på kortet på hver side af vejen med
en farvet linje pr. kørselsretning:
•
•
•
•
Grøn – ingen forstyrrelser.
Orange - langsom trafik.
Rød – trængsel/overbelastning/ulykke.
Sort - lukket vej.
OBS
Trafikinformation er ikke tilgængelig i alle
regioner/lande.
Dækningsområderne for trafikinformation
udvides løbende.
Relaterede oplysninger
•
Aktivere og deaktivere udvidet trafikinformation (s. 23)
Aktivere og deaktivere udvidet
trafikinformation15
Når bilen er forbundet med internettet, kan
føreren få adgang til øget trafikinformation
(RTTI16) i navigationssystemet*.
Sådan aktiveres og deaktiveres RTTI.
1.
Tryk på Indstillinger i midterdisplayets
topvisning.
2. Tryk på Navigation
Trafik.
3. Vælg Trafikinformation i realtid for at
aktivere (erstatte generel trafikinformation
med RTTI) eller deaktivere RTTI.
4. Et pop-op-vindue med overskriften Vilkår
og betingelser og et med overskriften
Datadeling hvis det er første gang, RTTI
anvendes.
Hvis bilens internetforbindelse afbrydes, når
RTTI er aktiveret, vil almindelig trafikinformation blive aktiveret automatisk. Hvis internetforbindelse genetableres, så genaktiveres
RTTI.
Tekst og symboler på kortet vises som sædvanligt, og trafikstrømmen viser, hvor hurtigt
trafikken bevæger sig på en vej i forhold til
13
14
Gælder visse markeder.
Real Time Traffic Information
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør.
23
NAVIGATION
||
Deaktivere den grønne linje
For at de grønne linjer, som viser at trafikken
glider uden problemer, ikke skal vises:
1.
Tryk på Indstillinger i topvisningen.
2. Tryk på Navigation Trafik og afmarkér
Vis trafik der flyder.
Her vælges indstillinger for, hvordan ruten og
andre informationer skal præsenteres i navigationssystemet.
Indstillinger
Navigation
Udvidet trafikinformation (s. 23)
Der kan udføres indstillinger inden for følgende områder:
Indstillinger for trafik (s. 26)
• Kort – håndterer kortets indhold og udse-
Relaterede oplysninger
•
•
Indstillinger for
navigationssystem*
ende.
• Rute og vejvisning – Håndterer vejvisning samt visning og beregning af rute.
• Trafik – håndterer information om trafikforstyrrelser.
Relaterede oplysninger
•
•
•
15
16
24
Indstillinger for kortet (s. 24)
Indstillinger for rute og vejvisning (s. 25)
Indstillinger for trafik (s. 26)
Indstillinger for kortet
Her vælges indstillinger for, hvordan kortet
skal vises i navigationssystemet*.
Indstillinger
Navigation
Kort
Der kan udføres indstillinger inden for følgende områder:
•
•
•
•
•
Format for position
Kortvisningsformat
Vis hastighedskameraer
Vis Favoritter
Seværdighed (POI)
Positionsformat
Ved Format for position vælges, om den
aktuelle position skal betegnes/vises på kortet
efter adresse eller koordinater:
• Adresse
• Koordinater og højde
Gælder visse markeder.
Real Time Traffic Information
* Ekstraudstyr/tilbehør.
NAVIGATION
Kortdesign
•
Med Kortvisningsformat vælges, hvordan
kortets farver skal vises:
Angive destination med interessepunkt
(s. 16)
•
Angive destination med seneste favoritter/
bibliotek (s. 17)
• Dag – lyse farver.
• Nat – mørke farver for at bibeholde nattesyn.
• Auto – systemet skifter mellem Dag og
Nat, afhængig af lyset i kabinen.
Fartkameraer17
Under Vis hastighedskameraer angives, om
fartkameraer skal vises på kortet.
Favoritter
Vælg, om Favoritter skal vises på kortet.
Interessepunkt (POI18)
Under Seværdighed (POI) angives, hvilke
POI der skal vises på kortet. Tryk på den
ønskede kategori, f.eks. "Transportmiddel", og
vælg derefter at vise alle eller bestemte underkategorier. Forlad menuen med et tryk på
Tilbage eller Luk.
Indstillinger for rute og vejvisning
Her vælges indstillinger for, hvordan ruten
skal beregnes og vejvisningen præsenteres i
navigationssystemet*.
Indstillinger
vejvisning
17
18
Indstillinger for navigationssystem* (s. 24)
Indstillinger for rute og vejvisning (s. 25)
Indstillinger for trafik (s. 26)
Vise interessepunkter langs ruten (s. 20)
Rute og
Der kan udføres indstillinger inden for følgende områder:
•
•
•
•
•
•
Format for ankomsttid
Niveau for stemmevejvisning
Vælg standardrutetype
Ruteindlæring
Indstillinger for undgåelse
Foreslå tankstation
Tidsformat
Vælg, hvordan ankomsttid skal angives:
• ETA19 (beregnet ankomsttid til destinationen)
• RTA20 (resterende rejsetid til destinatio-
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
Navigation
nen)
Tidsangivelsen gælder for destinationens tidszone.
Niveau for stemmevejledning
1.
Tryk på Niveau for stemmevejvisning.
Funktionen er ikke tilgængelig på alle markeder.
Point of Interest
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør.
25
NAVIGATION
||
2. Tryk på den ønskede rutevejvisning:
• Ingen (ingen automatisk stemmevejledning, men mulighed for manuelt at
bede om den aktuelle stemmevejledning en gang)
• Lav (kun én meddelelse pr. vejvisningspunkt)
• Middel (op til tre meddelelser pr. vejvisningspunkt, med begrænsede oplysninger)
• Fuld (op til fire meddelelser pr. vejvisningspunkt og alle tilgængelige oplysninger)
Standardtype for rute
Vælg den standardtype rute, der foretrækkes:
• Hurtig
• Eco
• Natur (motorveje undgås så vidt muligt,
hvorfor rejsetiden kan blive lang)
Det er også muligt at vise en alternativ rute
under den igangværende tur.
Indlæring af rute
Markér Ruteindlæring, hvis dataindsamling
for at optimere beregning af rute skal tillades.
Undgå
Indstillinger for trafik
Tryk på Indstillinger for undgåelse for at
åbne en menu med forskellige alternativer,
som kan undgås automatisk - hvis det er
muligt - ved beregning af rute. Vælg eksempelvis tunneller, områder med trængselsafgift
og færger.
Her vælges indstillinger for, hvordan trafikinformation vises i navigationssystemet*.
Forslag til tankstation
Indstillinger
Navigation
Der kan udføres indstillinger inden for følgende områder:
Vis og håndtér trafikhændelser
Tryk på Foreslå tankstation for at aktivere
eller deaktivere at forslag om en nærliggende
benzinstation vises på førerdisplayet, når
brændstofniveauet er lavt.
•
•
•
•
Relaterede oplysninger
Vise trafikhændelser
•
•
•
•
Indstillinger for navigationssystem* (s. 24)
Indstillinger for kortet (s. 24)
Indstillinger for trafik (s. 26)
Vise alternativ rute (s. 20)
Trafik
Undgå trafikproblemer
Vis trafik der flyder
Trafikinformation i realtid
Hvilke trafikhændelser skal vises på kortet og
anvendes ved ruteberegning:
• Ingen
• Større
• Alle
Undgå trafikproblemer
Vælg, om trafikproblemer skal undgås ved
beregning af rute:
• Aldrig
• Spørg (eventuelle forslag til ruteændringer gives under rejsen)
• Altid
19
20
26
Estimated Time of Arrival
Remaining Time to Arrival
* Ekstraudstyr/tilbehør.
NAVIGATION
Vise frit flydende trafik
Opdatering af kort
Markér Vis trafik der flyder for at vise dette
på kortet.
MapCare er en gratis kortopdateringstjeneste
for Volvo-biler, der er udstyret med Sensus
Navigation*.
Bruge udvidet trafikinformation21
Marker Trafikinformation i realtid for at
bruge udvidet trafikinformation via internettet
(RTTI).
Generelt om opdatering
Relaterede oplysninger
Kort kan opdateres på to måder. Enten via en
computer og en USB-hukommelse eller
direkte fra bilen22 (hvis den har internetforbindelse).
•
•
•
•
Indstillinger for navigationssystem* (s. 24)
Indstillinger for kortet (s. 24)
Indstillinger for rute og vejvisning (s. 25)
Udvidet trafikinformation (s. 23)
Kortopdateringer kan foretages 2-12 gange
om året (alt efter marked).
Bilens kort er opdelt i en række faste regioner.
Ved opdatering af kortdata er det ikke nødvendigt at opdatere alle regioner. Føreren kan
vælge at opdatere kun én bestemt region, eller
flere regioner.
En eller flere regioner kan opdateres, når bilen
har internetforbindelse. Hvis derimod et stort
antal regioner eller hele kortet skal opdateres,
kan den samlede mængde kortdata være så
stor, at opdatering via en computer og en
USB-hukommelse bliver meget lettere.
21
22
OBS
Hvis en rejseplan strækker sig over flere
regioner, skal alle have det samme versionsnummer. I modsat fald er der mulighed
for, at en beregnet rute kan få en uventet
strækning.
Opdatering af kortstruktur
Nogle gange skal et korts struktur ændres.
Det sker, hvis der skal tilføjes en region, eller
når en stor region opdeles i mindre regioner.
Når dette er sket, vil forsøg på opdatering af
en enkelt region via den normale procedure
mislykkes, og en meddelelse viser årsagen.
I stedet skal hele kortet installeres på ny, hvilket gøres via en USB-hukommelse. For yderligere oplysninger, søg supportinformation på
www.volvocars.com eller kontakt en Volvoforhandler.
Opdatering af navigationssoftware
Ud over kortdataene er også navigationssystemets egen software under konstant udvikling
og opdateres regelmæssigt. Dette kan bevirke,
at downloadede kort i visse tilfælde ikke
understøttes af navigationssoftwaren. I givet
fald vises en meddelelse om, at også navigationssoftwaren skal opdateres. Det kan gøres
hos en Volvo-forhandler. Det kan også lade sig
Gælder visse markeder.
Gælder kun visse lande.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør.
27
NAVIGATION
||
gøre at få hjælp med selve kortopdateringen
hos Volvo-forhandleren. Bemærk dog, at selv
om selve kortopdateringen er gratis, kan værkstedstiden til at gennemføre opdateringen
medføre omkostninger.
Ofte stillede spørgsmål
Spørgsmål
28
Spørgsmål
Svar
Hvor stor er
en opdatering?
Det er markedsafhængigt.
Detaljeret information findes
angivet ved det respektive
markeds kort under supportinformationer på
www.volvocars.com.
Intet af
dette med
opdatering
virker. Hvad
skal jeg
gøre?
Søg mere supportinformation på www.volvocars.com
eller kontakt en Volvo-forhandler.
Svar
Er det
muligt at
ændre platform for
kortdata,
f.eks. fra
Europa til
Nordamerika?
Ja, med visse undtagelser.
Kontakt en Volvo-forhandler
for aktuelle oplysninger.
Hvor lang
tid tager det
at hente en
kortopdatering?
Det afhænger af kortfilens/filernes størrelse og forbindelsens båndbredde. Oplysninger om opdateringens
størrelse (MB) vises på
skærmen.
Opdatere kort via computer og
USB
Det er muligt at downloade nye kort fra en
internetforbundet computer til en USBhukommelse og derefter overføre kortene fra
USB-hukommelsen til bilens navigationssystem*.
Forberedelser
Relaterede oplysninger
•
Opdatere kort via computer og USB
(s. 28)
•
Opdatere kort fra en internetforbundet bil
(s. 31)
•
Hyppige spørgsmål om navigationssystemet* (s. 32)
•
Licensaftale for navigationssystem*
(s. 33)
•
Ophavsret til navigationssystem* (s. 35)
Opdatering via computer og USB-hukommelse
* Ekstraudstyr/tilbehør.
NAVIGATION
7. Klik på "Ny hentning" for at hente kortene
til et USB-stik eller til computerens harddisk.
USB-hukommelse
Der kræves følgende, for at en USB-hukommelse kan håndtere en opdatering:
3. Tryk på pilen for at udvide den valgte
region.
> Der vises detaljerede kortoplysninger.
Parameter
Krav
USBstandard:
Mindst 2.0
4. Notér kortoplysningerne under kortbilledet.
Filsystem:
FAT32, exFAT eller NFTS
Hentning af kortdata fra internettet til
USB-hukommelse
Op til 128 GB
Kapacitet:
Det er markedsafhængigt.
Detaljeret information findes
angivet ved det respektive markeds kort under supportinformationer på
www.volvocars.com.
Notere aktuel kortversion
Hav en USB-hukommelse og noteret kortinformation ved hånden.
1.
Gå til Volvo Cars supportside
(support.volvocars.com) på en pc med
internetforbindelse og vælg derpå at hente
kort under Hentninger.
2. Vælg den korttype, der skal opdateres.
3. Tryk på regionen, der skal opdateres.
> Et kortbillede med information om de
seneste kortdata for regionen vises.
4. Kontrollér, at kortversionen er nyere end
den i bilen.
1.
Tryk på Downloadcenter i appvisningen.
2. Tryk på Kort
> Tilgængelige kortregioner vises.
5. Alt efter hvilket system du har, vælg link til
at hente til enten Windows eller Mac.
6. Vælg "Kør" for at installere hentningsprogrammet.
8. Du kan sikre dig, at hentningen/kopieringen til USB-hukommelsen er foregået korrekt, inden kortet installeres i bilen, ved at
gentage trin 1-2 og derefter trykke på
"Kontroller hentning" i hentningsprogrammet.
Tiden det tager at downloade varierer alt efter
kortdataenes størrelse og opkoblingens båndbredde. Du kan kontrollere, at downloadet til
USB-hukommelsen er sket korrekt, før kortet
installeres i bilen, ved at vælge at kontrollere
download i downloadprogrammet.
Det er ikke hensigtsmæssigt at bruge mobilopkobling via mobile enheder ved download,
eller under omstændigheder hvor det abonnement, der bruges, kan have en månedsbegrænsning på datamængden.
Overførsel af kortdata fra USB til bilen
Overførslen fra USB-hukommelsen til bilen
tager forskellig tid, alt efter kortdataenes
omfang. Opdateringen kan udføres under kørsel. Ved opdatering af en kortregion kan navigationssystemet anvendes, men ved opdatering af et helt kortmarked, fx EU, kan navigationssystemet ikke anvendes under opdateringen. Hvis indlæsningen ikke er færdig, når
bilen slukkes, fortsætter opdateringen, næste
gang den kører. Det kræves ikke, at opdaterin-
}}
29
NAVIGATION
||
gen sker under kørsel, men tændingen skal
være slået til. Hvis bilen ikke kører under
opdateringen, anbefales batteristøtte.
Opdatere
1. Aktivere navigationssystemet
2. Tilslut USB-hukommelsen til bilens USBkontakt. Hvis der er to USB-indgange, må
den anden ikke anvendes samtidigt.
3. Navigationssystemet registrerer automatisk, at en opdatering er tilgængelig, hvorefter skærmen under opdatering af hele
kortdatabasen viser, hvor meget af processen der er gennemført, udtrykt i %.
> Ved opdatering af en enkelt region starter opdateringen med det samme.
For at starte opdatering af hele kortdatabasen skal brugeren trykke på
Bekræft, henholdsvis på Annuller for
at afbryde installeringen.
4. Tryk på Bekræft. Opdatering af hele kortdatabasen begynder, og information om,
hvordan processen skrider frem, vises på
midterdisplayet.
5. Midterdisplayet viser, når overførslen er
udført. Tag derefter USB-hukommelsen
ud.
6. Start infotainment-systemet igen.
30
7. Kontrollér, at de rigtige kortdata er blevet
overført til bilen, ved at gentage de trin,
der er beskrevet ovenfor under "Notere
aktuel kortversion".
OBS
For at installationen skal starte, skal følgende kriterier være opfyldt:
•
Det valgte område skal være med på
systemets kort. Det er f.eks. kun muligt
at hente området Skandinavien, hvis
systemet allerede har et kort over
Europa. Hvis et helt nyt kort bliver
downloadet, bliver det tidligere kort
overskrevet.
•
Versionen for det valgte område er
nyere end den, der findes i bilen.
•
Det valgte område er kompatibelt med
bilens software. Hvis opdateringen
ikke er kompatibel, skal der hentes ny
software.
•
Det valgte område er kompatibelt med
eksisterende kort. Hvis området ikke er
kompatibelt, skal kortet udskiftes.
Afbrydelse
Ved afbrydelse under opdatering vises altid en
forklarende tekstmeddelelse på midterdisplayet.
Hvad sker der,
hvis...
Svar
infotainmentsystemet slukkes
under en igangværende opdatering?
Processen holder pause
og fortsætter automatisk dér, hvor den blev
afbrudt, når systemet
aktiveres igen, f.eks.
ved motorstart.
USB-hukommelsen trækkes ud,
før opdateringen
er klar?
Processen sættes på
pause og genoptages
automatisk, hvor den
blev afbrudt, når USBhukommelsen forbindes
til bilen igen.
For yderligere information, søg supportinformation på www.volvocars.com eller kontakt
en Volvo-forhandler.
Relaterede oplysninger
•
Opdatere kort fra en internetforbundet bil
(s. 31)
•
Opdatering af kort (s. 27)
NAVIGATION
Opdatere kort fra en
internetforbundet bil
Bilen skal have internetforbindelse.
Når bilen er forbundet med internettet, kan
navigationssystemets* kort opdateres23.
3. Automatisk opdatering af kortdata kan
kun vælges for hjemmeregionen. Hvis
hjemmeregionen ikke allerede er valgt tryk på nedpilen for at udvide regionen.
> Der vises detaljerede kortoplysninger.
4. Tryk på Vælg som hjemegn.
1.
Principper for fjernopdateringen.
Tryk på Downloadcenter i appvisningen.
> Appen startes, og ved Kort vises et tal,
der angiver, hvor mange kortopdateringer der findes for den angivne hjemmeregion. Tallet forbliver synligt, indtil der
er foretaget en ny søgning efter opdateringer, eller indtil der er installeret opdateringer.
2. Tryk på Kort.
3. Tryk på Installér, og derefter Bekræft.
> Installering af valgt kort/kortopdatering
begynder.
For yderligere information, søg supportinformation på www.volvocars.com eller kontakt
en Volvo-forhandler.
Automatisk opdatering af kortdata
Automatisk opdatering af hjemmeregionen
kan vælges i Download center.
1.
Tryk på Downloadcenter i appvisningen.
2. Tryk på Kort.
23
5. Rul derefter til toppen af listen med regioner, hvor den hjemmeregion, du nu har
valgt, findes.
6. Tryk på nedpilen for at udvide hjemmeregionen.
7. Afkryds feltet for Auto opdater:.
> Når bilen er forbundet med internettet,
og der findes en tilgængelig kortopdatering, downloades den nu automatisk
til bilen.
Når et påbegyndt download af kort
afbrydes
Hvis et download af kort er påbegyndt, men
bilen slukkes, inden downloadet er færdigt,
afbrydes processen midlertidigt for derefter at
genoptages automatisk, når bilen startes og
opretter forbindelse til internettet igen.
Hvis én eller flere opdateringer er fravalgt eller
blevet overset, kan opdateringsfilerne være for
store til at downloades direkte til bilen. Hvis
det er tilfældet, er der mulighed for at down}}
Gælder kun visse lande.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
31
NAVIGATION
||
loade filerne til en USB-enhed for installation i
bilen.
Hyppige spørgsmål om
navigationssystemet*
Relaterede oplysninger
Her følger svar på nogle almindelige spørgsmål om navigationssystemet Sensus
Navigation.
•
Opdatere kort via computer og USB
(s. 28)
•
Opdatering af kort (s. 27)
Bilens position på kortet er forkert
Navigationssystemet viser bilens position med
en præcision på ca. 20 meter (65 ft).
Ved kørsel på veje der løber parallelt med en
anden vej, slangebugtede veje, veje i flere
plan, og efter kørsel på en lang strækning
uden særlige sving er der større sandsynlighed
for fejl.
Høje bjerge, bygninger, tunneller, viadukter,
veje med overføring mv. påvirker systemets
modtagelse af satellitsignaler negativt, så nøjagtigheden ved beregningen af bilens position
kan forringes.
Systemet beregner ikke den hurtigste/
korteste rute
Ved beregning af ruten tages hensyn til flere
faktorer for at få den teoretisk bedste rute,
herunder vejstrækning, vejbredde, vejklasse,
trafikintensitet og hastighedsgrænser. En
førers erfaring og lokalkendskab kan dog føre
til mere effektive valg af rute.
32
Systemet anvender f.eks.
betalingsveje eller færger, selv om
føreren har valgt at undgå disse
Ved beregning af en rute over længere afstand
kan systemet af tekniske årsager kun bruge
større veje.
Hvis du har valgt at undgå betalingsveje og
motorveje, undgås disse så vidt muligt og
anvendes kun, hvis der ikke er noget andet
rimeligt alternativ til rådighed.
Bilens position på kortet er forkert
efter transport
Hvis bilen har været transporteret på f.eks.
færge eller tog, eller på en sådan måde, at
modtagelse af satellitsignaler ikke har været
muligt, kan det tage op til fem minutter, før
bilens position beregnes korrekt.
Bilsymbolet opfører sig ulogisk på
skærmen efter dækskift
Ud over satellitmodtageren benyttes også
bilens hastighedsføler og et gyrokompas til at
beregne bilens aktuelle position, hastighed og
kørselsretning. Efter montering af reservehjul
eller skift mellem sommer- og vinterdæk skal
systemet "lære" de nye hjulstørrelser.
For at systemet kan fungere optimalt anbefales det derfor at køre et stykke tid på veje med
god satellitmodtagelse (frit udsyn).
* Ekstraudstyr/tilbehør.
NAVIGATION
Kortbilledet stemmer ikke med
virkeligheden
Licensaftale for
navigationssystem*
Ny- og ombygning af vejnettet, indførelse af
nye færdselsregler mv. sker løbende, og kortdatabasen er derfor ikke altid fuldstændig i alle
situationer.
En licens24 er en aftale om retten til at udøve
visse former for virksomhed eller retten til at
bruge en andens rettighed på de betingelser,
der er angivet i kontrakten.
Af den grund foregår der en uafbrudt udvikling
og opdatering af kortdata. Tjek jævnligt for
opdateringer.
SLUTBRUGERLICENSAFTALE
Bilsymbolet på skærmen springer
fremad eller drejer rundt
Systemet har måske brug for et par sekunder
til at registrere bilens position og bevægelse,
før du kører af sted.
Sluk for både systemet og bilen. Start igen,
men hold stille et øjeblik, før du begynder at
køre.
Kortdataene er ikke aktuelle
Se svaret under den følgende overskrift.
Er de seneste kortinformationer
installeret?
Kortdataene opdateres og forbedres løbende. I
forbindelse med opdatering af kort via computer og USB kan bilens aktuelle kortversion
vises. Kontroller kortversion i bilen og sammenlign med tilgængelig kortversion i supportinformationen på www.volvocars.com.
Relaterede oplysninger
•
LÆS VENLIGST DENNE
SLUTBRUGERLICENSAFTALE
OMHYGGELIGT INDEN DU BEGYNDER AT
BRUGE HERE DATABASE
MEDDELELSE TIL BRUGEREN
DETTE ER EN LICENSAFTALE – OG IKKE
EN SALGSAFTALE – MELLEM DIG OG
HERE EUROPE B.V. (“HERE”)
VEDRØRENDE DIN KOPI AF HERE
NAVIGABLE MAP DATABASE, HERUNDER
TILKNYTTET COMPUTERSOFTWARE,
MEDIER OG FORKLARENDE TRYKT
MATERIALE UDGIVET AF HERE (SAMLET
KALDT ”DATABASEN”). VED AT BRUGE
DATABASEN, ACCEPTERER DU ALLE
VILKÅR OG BETINGELSER I DENNE
SLUTBRUGERLICENSAFTALE (”AFTALEN”).
SÅFREMT DU IKKE ACCEPTERER
BETINGELSERNE I NÆRVÆRENDE
AFTALE, SKAL DU STRAKS RETURNERE
DATABASEN SAMMEN MED ALLE
TILKNYTTEDE EMNER TIL FORHANDLEREN
MOD REFUNDERING AF KØBESUMMEN.
EJENDOMSRET
Databasen samt ophavsrettigheder og
intellektuelle ejendomsrettigheder eller
naborettigheder deri ejes af HERE og dennes
licensgivere. Ejendomsretten til de medier, der
indeholder Databasen, forbliver hos HERE og/
eller leverandøren, indtil du har betalt det hele
beløb, der skal betales til HERE og/eller
leverandøren i henhold til nærværende Aftale
eller lignende aftale(r) om levering af
databasen til dig.
LICENSUDSTEDELSE
HERE udsteder dig en ikke-eksklusiv licens til
at bruge Databasen til personligt brug, eller
hvis relevant, til brug i din virksomheds interne
drift. Denne licens indbefatter ikke retten til at
udstede underlicenser.
}}
Opdatering af kort (s. 27)
* Ekstraudstyr/tilbehør.
33
NAVIGATION
||
BEGRÆNSNINGER I BRUGEN
Databasen er begrænset til brug i det
pågældende system, for hvilket den blev
oprettet. Med undtagelse af det i de
præceptive love (dvs. nationale love baseret på
Rådets direktiv 91/250 om retlig beskyttelse
af edb-programmer og Europa-Parlamentets
og Rådets direktiv 96/9 om retlig beskyttelse
af databaser) udtrykkeligt tilladte omfang, må
du ikke uddrage eller genanvende væsentlige
dele af Databasens indhold ej heller duplikere,
kopiere, modificere, justere, oversætte,
demontere, dekompilere, foretage reverse
engineering af nogen del af Databasen.
Dersom du ønsker interoperabilitet, som
defineret i (nationale love, der er baseret på)
det europæiske direktiv om retlig beskyttelse
af edb-programmer, skal du give HERE rimelig
lejlighed til at frembringe nævnte
informationer på rimelige betingelser,
herunder også omkostninger, som skal
fastsættes af HERE.
Databasen indeholder oplysninger som gives
under licens til HERE fra tredjeparter og er
underlagt de leverandørvilkår og meddelelser
om ophavsret, som er fastlagt i den følgende
URL:
here.com/supplierterms
24
34
EULA = End User License Agreement
OVERDRAGELSE AF LICENS
Du har ikke ret til at overdrage Databasen til
tredjepart, undtagen hvis den er installeret på
det system, for hvilket den var oprettet, eller
hvis du ikke tilbageholder nogen kopi af
Databasen og forudsat at erhververen
accepterer alle vilkår og betingelser i denne
Aftale og skriftligt bekræfter dette over for
HERE. Sæt med flere disketter må kun
overdrages eller sælges som de af HERE
leverede komplette sæt og ikke som undersæt
deraf.
BEGRÆNSET GARANTI
Med forbehold for nedenstående advarsler
garanterer HERE, for en periode af 12
måneder efter du har købt en kopi af
Databasen, at den i det væsentlige vil yde i
overensstemmelse med HERE’s kriterier for
nøjagtighed og fuldstændighed, der
eksisterede på købsdatoen for Databasen. Du
kan få udleveret disse kriterier efter
anmodning. Dersom Databasen ikke yder i
overensstemmelse med nærværende
begrænsede garanti, vil HERE gøre alle
rimelige bestræbelser for at reparere eller
udskifte din uoverensstemmende kopi af
Databasen. Dersom disse bestræbelser ikke
fører til, at Databasen yder i
overensstemmelse med de heri anførte
garantier, har du valget mellem enten at
modtage en rimelig refundering af den pris, du
har betalt for Databasen, eller at ophæve
nærværende Aftale. Dette udgør HERE’s
samlede ansvar og dit eneste retsmiddel mod
HERE. Med undtagelse af hvad der
udtrykkeligt er anført i nærværende afsnit,
garanterer eller lover HERE ikke noget med
hensyn til brugen af resultaterne af brugen af
Databasen ud fra dennes rigtighed,
korrekthed, pålidelighed eller på anden vis.
HERE garanterer ikke, at Databasen er eller vil
være fejlfri. Ingen mundtlige eller skriftlige
informationer eller rådgivning givet af HERE,
leverandøren eller nogen anden person skal
anses for nogen garanti eller nogen som helst
udvidelse af rammerne af den ovenfor
beskrevne begrænsede garanti. Den
begrænsede garanti, der er anført i Aftalen, har
ingen indflydelse på eller skader nogen
lovfæstede rettigheder, du måtte have i
henhold til den lovfæstede garanti mod skjulte
mangler.
Hvis du ikke købte Databasen direkte fra
HERE, har du måske lovfæstede rettigheder
mod den person, fra hvilken du købte
Databasen, udover de herunder af HERE
afgivne rettigheder i overensstemmelse med
bestemmelserne i din jurisdiktion. HERE’s
ovenstående garanti har ingen indflydelse på
sådanne lovfæstede rettigheder, og sådanne
rettigheder kan du gøre gældende foruden de
heri givne garantirettigheder.
NAVIGATION
BEGRÆNSNING AF ANSVAR
Databasens pris indbefatter ikke nogen
betaling for accept af risiko for følgeskader,
indirekte eller ubegrænsede indirekte skader,
der måtte opstå i forbindelse med din brug af
Databasen. I overensstemmelse hermed
påtager HERE sig intet ansvar for følgeskader
eller indirekte skader, herunder også og uden
begrænsning tab af indtægt, data eller brug,
som du eller nogen tredjepart måtte lide som
følge af din brug af Databasen, hvad enten det
er søgsmål inden for kontrakt eller uden for
kontrakt eller baseret på en garanti, selv om
HERE er blevet oplyst om muligheden for
sådanne erstatningskrav. Under alle
omstændigheder er HERE’s ansvar for direkte
skader begrænset til købsprisen for din kopi af
Databasen.
DEN BEGRÆNSEDE GARANTI OG DET
BEGRÆNSEDE ANSVAR, DER ER
BESKREVET I NÆRVÆRENDE AFTALE
PÅVIRKER IKKE OG ER UDEN PRÆJUDICE
FOR DINE LOVFÆSTEDE RETTIGHEDER,
HVIS DU HAR KØBT DATABASEN PÅ
ANDEN MÅDE END VED EN
FORRETNINGSTRANSAKTION.
ADVARSLER
Databasen kan indeholde unøjagtige eller
ufuldstændige informationer på grund af
tidens gang, ændrede forhold, anvendte kilder
og karakteren af indsamlingen af omfattende
geografiske data, der alle kan lede til ukorrekte
resultater. Databasen indeholder eller
reflekterer ikke informationer om bl.a. rejsetid
og omfatter ikke nabolagssikkerhed,
retshåndhævelse, nødhjælp, byggearbejde,
gade- eller vejlukninger, gade-/vejhældning
eller -niveau, brohøjde, vægtbegrænsninger
eller andre begrænsninger, vejforhold, særlige
begivenheder afhængigt af
navigationssystemet som du ejer.
Ophavsret til navigationssystem*
For information om ophavsret (© Copyright),
se afsnittet "Licensaftale for navigationssystem".
Relaterede oplysninger
•
•
Opdatering af kort (s. 27)
Licensaftale for navigationssystem* (s. 33)
GÆLDENDE LOV
Denne aftale skal rette sig efter lovene i den
retskreds, du bor i på den dato, Databasen
bliver købt. Hvis du på det tidspunkt opholder
dig uden for Den Europæiske Union eller
Schweiz, gælder loven i den retskreds inden
for Den Europæiske Union eller Schweiz, hvor
du købte Databasen. I alle andre tilfælde, eller
hvis retskredsen på det sted, du købte
Databasen, ikke kan defineres, skal lovene i
Holland finde anvendelse. De kompetente
domstole på dit bopælssted på det tidspunkt,
du købte Databasen, skal afgøre enhver tvist,
der måtte opstå som følge af eller vedrørende
nærværende aftale uden præjudice for HERE’s
ret til at rejse krav på dit nuværende
bopælssted.
Relaterede oplysninger
•
•
Opdatering af kort (s. 27)
Ophavsret til navigationssystem* (s. 35)
* Ekstraudstyr/tilbehør.
35
ALFABETISK STIKORDSREGISTER
A
Aktivering af systemet
Alternativ rute
Eco, Hurtig, Natur
Angiv destination
L
4
Licensaftale
O
Opdatering af kortdata
I
Interessepunkter
33
Stemmestyring
Kommandoer
kortnavigation
12
9
20
13, 14, 15, 16, 17, 18
Omvej
Indstillinger
Kortvalg
rute og vejvisning
Trafikinformation
ALFABETISK STIKORDSREGISTER
Ophavsret
24
24
25
26
16, 20
POI
kortnavigation
i head-up-display
på førerdisplay
på midterdisplay
Rejseplan
redigere og slette
vise
24
Kortvisning
24
27, 28, 31
33, 35
Trafikforstyrrelser langs rute
21
Trafikinformation
udsendelse
26
21
Transport af bil
32
16, 20
U
Udvidet trafikinformation (RTTI)
R
Kortvalg
22
P
K
9
8
6
T
18
19
19
23
V
Vejledningsvalg
24
Vejvisningspunkter i Rejseplanen
20
Vejvisningsvalg
25
S
Send to Car
18
Spørgsmål og svar
32
37
ALFABETISK STIKORDSREGISTER
38
TP 30176 (Danish), AT 1917, MY20, Copyright © 2000-2019 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising