Volvo | S60 | Quick Guide | Volvo S60 2013 Quick Guide

Volvo S60 2013 Quick Guide
Infotainment
guide
SENSUS
Web edition
VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT
I dette tillæg finder du en kort oversigt over de mest
almindelige funktioner i Sensus Infotainment og hjælp til at
få mest muligt ud af de mange features i dette avancerede
system.
Specifikationer, designelementer og illustrationer i dette tillæg
er ikke bindende. Volvo Car Corporation forbeholder sig ret til
at foretage ændringer uden forudgående varsel.
En stjerne (*) angiver ekstraudstyr.
© Volvo Car Corporation
Sensus Infotainment - introduktion
Sensus Infotainment giver en koordineret grænseflade til betjening af en række funktioner, der kan nås
med knapperne på midterkonsollen.
1 SOUND – tryk for at få adgang til menuen for
lydindstillinger (bas, diskant osv.). Tryk gentagne
gange for at komme til den ønskede indstilling.
2 VOL – drej for at hæve eller sænke lydstyrken.
3
(Tænd/Sluk)
- Tryk kortvarigt for at starte Sensus Infotainment.
- Tryk og hold (indtil skærmen bliver sort) for at
slå systemet fra.
- Tryk kortvarigt for at slå systemets lyd fra, og
tryk kortvarigt igen for at få lyden igen.
Hele Sensus Infotainment-systemet, herunder
navigations*- og telefonfunktioner*, tændes/slukkes på samme tid ved hjælp af denne knap.
4 Mode-knapper - Vælg en tilstand (f.eks.
RADIO, MEDIA , TEL* osv.) ved at trykke på
dens knap på midterkonsollen. Den seneste kilde
i den valgte tilstand (f.eks. FM1) vil blive vist.
Placeringen af disse knapper på midterkonsollen
kan variere lidt fra model til model.
5 OK/MENU – bekræft et menuvalg. Dette fører
til menuvisningen for den valgte tilstand (RADIO
eller MEDIA). Pilene i højre side af skærmen
viser undermenuer.
6 TUNE – drej for at bladre mellem spor/mapper,
radio- og tv*-stationer, kontaktpersoner i telefonbogen eller for at navigere blandt de alternativer,
der vises på skærmen.
7 EXIT – gå opad i menusystemet, annullere en
aktuel funktion, afvise et indgående opkald eller
slette tegn, der er blevet indtastet på skærmen.
Fra en tilstands hovedvisning skal du trykke og
holde for at komme til Sensus Infotainmenthovedmenuen.
8 # INFO - Hvis der er flere oplysninger tilgænge-
lige, end hvad der i øjeblikket vises på skærmen,
skal du trykke # INFO for at få vist de resterende oplysninger.
Tastatur - for at gemme forudindstillede stationer eller indtaste tal/bogstaver.
* FAV - bruges til at gemme funktioner, der anvendes ofte. Gør det muligt at starte den gemte
funktion ved blot at trykke på denne knap. Se
eksemplet under Sensus Infotainment navigationstilstand.
Rattets tastatur (med et fingerhjul*)
Knapperne rattets højre tastatur kan bruges på samme måde som visse af knapperne på midterkonsollen.
5 Fingerhjul (tryk): fungerer på samme måde,
som OK/MENU på midterkonsollen.
6 Fingerhjul (drej): fungerer på samme måde,
som TUNE på midterkonsollen.
7 EXIT: fungerer på samme måde, som EXIT på
midterkonsollen.
bemærk
• I resten af dette tillæg vil fingerhjulet (kun på
nogle rattastaturer) blive betegnet som "fingerhjulet", og OK/MENU-knappen på midterkonsollen vil blive betegnet som "OK".
• Du kan finde mere detaljerede oplysninger om
de forskellige Sensus Infotainment-funktioner i
bilens instruktionsbog.
Sensus Infotainment - introduktion
1 Mode-knap (antallet af knapper varierer,
2
3
4
5
Hovedvisning for Sensus Infotainment
afhængigt af bilens instrumentniveau).
Valg af en tilstand fra rattets tastatur
Normal visning
Fra en tilstands normale visning kan du ved at trykke
på og holde EXIT få vist hovedvisningen for Sensus
Infotainment, som giver dig mulighed for at vælge en
tilstand.
Visning af genveje
Hurtig rulning-visning
Menuvisning
Navigation i en tilstands visninger
Hver tilstand har fire forskellige skærmvisninger (de
forskellige visninger for MEDIA ses i eksemplet
ovenfor).
• Normal visning (2) – normal visning for
tilstanden.
• Visning af genveje (3) – viser de mest almindelige alternativer for tilstandene RADIO, MEDIA ,
TEL* og NAV* (tryk på den aktive tilstands knap
(1) for at se denne visning).
• Hurtig rulning-visning (4) - drej fingerhjulet
eller TUNE for at vise f.eks. en liste over radiostationer/spor på en disk osv.
• Menuvisning (5) – i normal visning skal du trykke
på fingerhjulet eller OK for at vise tilgængelige
indstillinger.
Rul i hovedvisningen for Sensus Infotainment ved at
dreje fingerhjulet og trykke på det for at se visning af
genveje for den valgte tilstand.
I denne visning ses:
NAV* - Volvos navigationssystem (RTI)
RADIO - AM, FM, SAT*/DAB*
MEDIA - CD, DVD*, AUX, AV/AUX*, USB*, Bluetooth®*, TV*
TEL* - Bluetooth® håndfri
MY CAR - bilindstillinger
CAM* - parkeringskamera, bag
Ekstraudstyr, der ikke er installeret i bilen, bliver ikke
vist på denne liste.
Sensus Infotainment - radiotilstand
normal visning for radiotilstand
Lagring af forudindstillede stationer
Hvis du ikke allerede er i denne tilstands normale
visning, skal du trykke på RADIO på midterkonsollen. Dette bringer dig direkte til normal visning for
radiotilstand, og den senest indstillede station vil blive
vist og afspillet.
Der kan gemmes 10 forudindstillede stationer for
hvert bånd (AM, FM1 osv.).
Herfra skal du dreje fingerhjulet eller TUNE for at få
vist en liste over radiostationer, der er tilgængelige
ved bilens aktuelle position, og som du kan bladre
igennem. Vælg en station, og bekræft ved at trykke
på OK .
Gem en station ved at stille ind på den ønskede station manuelt (se ovenfor) eller ved hjælp af
SCAN-funktionen.
For at gøre dette fra normal visning:
Fra normal visning for radiotilstand skal du trykke på
RADIO for at vise kildemenuen (AM, FM1, FM2 og
eventuelt andet ekstraudstyr, der kan være installeret
i bilen - se illustrationen i højre kolonne). Rul med
fingerhjulet eller TUNE, og tryk på fingerhjulet eller
OK for at vælge.
Gemte forudindstillede stationer vælges ved hjælp af
tastaturets knapper på midterkonsollen.
1. Tryk på OK for at vise menuen for det aktuelt
valgte bånd.
2. Rul til SCAN, og tryk på fingerhjulet eller OK.
Radioen begynder at søge efter den stærkeste
station i området. Når en station er fundet, vil
den blive afspillet i nogle sekunder, før søgning
genoptages.
3. For at gemme stationen skal du trykke på en af
taltasterne på midterkonsollen, indtil lyden er
slået fra. Slip knappen. Når lyden kommer igen, er
stationen gemt.
Lagring af en station (eller tryk på EXIT ) afbryder
SCAN-funktionen.
Sensus Infotainment - TEL*/bluetooth®-tilstand
TEL*/bluetooth®-tilstand
Hvis du ikke allerede er i denne tilstands normale
visning, skal du trykke på TEL* på midterkonsollen
for at få adgang til alle telefonens funktioner og for at
bruge Bluetooth® til at parre Bluetooth®-kompatible
telefoner eller andre eksterne enheder.
parring af bluetooth®-enhed med
Sensus Infotainment
Metode 1
Søg efter den eksterne enhed ved hjælp af Sensus
Infotainment-menuerne (i dette eksempel for-
udsættes det, at der ikke er tilsluttet nogen
enheder).
1. Sørg for, at den eksterne enhed er genkendelig
(dvs., at dens Bluetooth®-funktion er aktiveret),
og følg vejledningen på Sensus Infotainmentskærmen.
Visning af genveje (almindelige telefonfunktioner)
Fra normal visning for telefontilstand skal du trykke
på TEL* igen for at vise genvejsmenuen. Rul til det
ønskede alternativ, og tryk på fingerhjulet eller OK .
Tryk på EXIT for at vende tilbage til normal visning for
telefontilstand.
Hurtig adgang til den tilsluttede
telefons liste over kontaktpersoner
(telefonbog)
1. Hvis du ikke allerede er i TEL* -tilstand, skal du
trykke på TEL for at aktivere normal visning for
telefontilstand.
2. Drej fingerhjulet eller TUNE for at få vist listen
over kontaktpersoner. Fortsæt med at dreje for at
bladre gennem listen.
Den eksterne enhed er nu parret til Sensus Infotainment.
Tryk på fingerhjulet eller OK for at vælge en kontaktperson. Hvis der kun er ét telefonnummer for denne
kontaktperson, vil et opkald blive startet. Hvis der er
flere telefonnumre, skal du rulle til det ønskede og
trykke på fingerhjulet eller OK for at starte et opkald.
Hvis denne procedure ikke virker, skal du trykke to
gange på EXIT og fortsætte til metode 2.
Skifte telefoner (eller andre enheder)
2. Tryk på fingerhjulet eller OK , og følg vejledningen,
der vises på Sensus Infotainment-skærmen.
Metode 2
Søg efter bilen ved hjælp af den eksterne enheds
Bluetooth®-funktion.
1. Gør bilen genkendelig ved at rulle til Telefonindstillinger, og tryk på fingerhjulet eller OK. Genkendelig bliver vist. Tryk på fingerhjulet eller OK.
2. Vælg My Volvo Car på den eksterne enheds
skærm, og følg vejledningen.
3. Indtast en pinkode efter eget valg i den eksterne
enhed, og tryk på dens knap for at parre enheden.
Tryk på fingerhjulet eller OK , og indtast den
samme pinkode i bilen ved hjælp af midterkonsollens tastatur.
Den eksterne enheds navn vil blive vist på bilens
skærmen, og den er nu parret til Sensus Infotainment.
To Bluetooth®-enheder (f.eks. en telefon og en iPod®)
kan være aktive på samme tid. Dog kan to telefoner
ikke anvendes på samme tid til at foretage opkald.
For at ændre den aktuelt tilsluttede telefon:
1. Tryk på TEL* for at aktivere normal visning for
telefontilstand.
2. Tryk på TEL* igen for at vise genvejsmenuen.
3. Rul til Ændre telefon, og tryk på fingerhjulet eller
OK.
4. Rul til det ønskede telefonnummer, og tryk på
fingerhjulet eller OK for at vælge det. Denne telefon kan nu anvendes til at foretage eller modtage
opkald osv.
Du føres derefter tilbage til normal visning for telefontilstand.
Sensus Infotainment - medietilstand
Hvis du ikke allerede er i normal visning for denne
tilstand, skal du trykke på MEDIA på midterkonsollen for at afspille en cd eller for at lytte til en ekstern
enhed. Det følgende er et eksempel på, hvordan du
kan tilslutte en iPod®.
tilslutning og brug af en iPod
®
En iPod® (eller en anden ekstern enhed) kan
tilsluttes ved hjælp af et USB-kabel eller via
Bluetooth®-funktionen (se afsnittet parring af en
bluetooth®-enhed med Sensus Infotainment i afsnittet "Sensus Infotainment - TEL*/
bluetooth®-tilstand").
Det følgende er et eksempel på metoden til at forbinde en iPod® som lydkilde:
1. Tryk på MEDIA på midterkonsollen for at aktivere
medietilstand.
Hvis iPod® var den senest anvendte lydkilde, genoptager det seneste spor automatisk afspilning.
2. Hvis iPod® var den senest anvendte lydkilde, skal
du trykke på MEDIA for at se visning af genveje.
3. Rul til iPod og tryk på fingerhjulet eller OK . Hvis
iPod har været anvendt før, genoptages det senest
afspillede spor.
En iPod® tilsluttet via USB-stikket vil også blive opladet, mens den afspilles.
Når iPod® tilsluttes første gang, vil Reading iPod
blive vist.
For at skifte spor/kunstner/mappe osv. fra det spor
der afspilles i øjeblikket:
1. Drej fingerhjulet eller TUNE.
2. Tryk gentagne gange på EXIT, indtil du kommer til
den ønskede menu. Tryk på fingerhjulet eller OK
for at bekræfte dit valg.
Når en iPod® anvendes som lydkilde, har bilens
lydsystem en menustruktur, der ligner menustrukturen i iPod®. Se vejledningen til iPod for yderligere
oplysninger.
For at skifte kilde i medietilstand skal du trykke på
MEDIA for at vise en liste over kilder (se illustrationen
ovenfor).
Sensus Infotainment - navigationstilstand*
Hvis du ikke allerede er i denne tilstands normale
visning, skal du trykke på NAV* på midterkonsollen for
at aktivere navigationstilstand.
Indstilling af en destination ved hjælp
af en adresse
Det følgende er et eksempel på, hvordan en rute kan
indstilles ved at indtaste en adresse.
1. Fra normal visning for navigationstilstand skal du
trykke på NAV* igen for at vise genvejsmenuen.
Tryk på fingerhjulet eller OK for at vælge Indstil
adresse.
2. Rul til det ønskede valg (Område, By, Gade
osv.), og tryk på fingerhjulet eller OK. Begynd at
indtaste bogstaver (se Indtastning af tekst til højre),
indtil en liste vises, eller hvis det er relevant, rul til
højre pil på teksthjulet og tryk på fingerhjulet eller
OK for at få adgang til listen over navne.
3. Rul til det ønskede navn, og tryk på fingerhjulet
eller OK .
4. Fortsæt med at udfylde andre oplysninger på
samme måde.
5. I bunden af menuen skal du rulle til Indstil
enkeltdestination eller Tilføj som vejpunkt,
og trykke på fingerhjulet eller OK .
6. Hvis du har valgt Indstil enkeltdestination, vil
systemet beregne en rute og begynde at give vejvisning til din destination. Dette alternativ vil slette
en eksisterende ruteplan.
Hvis du har valgt Tilføj som vejpunkt, vil en ny
menu blive vist.
Set POI og Set previous destination virker på
samme måde.
Når vejledning er startet, skal du dreje fingerhjulet
eller TUNE for at ændre kortskalaen.
Indtastning af tekst
Når du indtaster en destination, kan teksten indtastes
på to måder: ved hjælp af teksthjulet (se illustrationen
i højre kolonne) eller ved at trykke på knapperne på
midterkonsollens tastatur.
ved hjælp af teksthjulet:
• Drej fingerhjulet eller TUNE for at rulle til det
ønskede bogstav. Tryk på fingerhjulet eller OK for
at indtaste bogstavet i søgefeltet øverst til højre på
skærmen.
• Rul til ABC eller 123 for at skifte mellem bogstaver
og tal.
• Rul til Andre, og tryk på fingerhjulet eller OK for at
skifte mellem forskellige specialtegn.
• Rul til den højre pil for at få adgang til listen over
navne til højre for rullehjulet (hvis der er blevet
fundet noget, der matcher dine søgekriterier).
• Sidste 5 viser de fem senest indtastede navne.
Slet tegn med EXIT.
Ved hjælp af midterkonsollens tastatur.
Tryk én gang på en knap for at indtaste det første
bogstav, to gange for det andet bogstav osv.
Programmering af en favoritfunktion
(* FAV)
Det følgende eksempel viser, hvordan vejledning kan
sættes på pause eller genoptages ved at programmere * FAV-knappen.
1. Fra navigationstilstandens hovedvisning skal du
trykke på og holde * FAV-knappen, indtil favoritmenuen vises.
2. Rul til Pause/resume guidance og tryk på
fingerhjulet eller OK . En meddelelse vil blive vist
kortvarigt for at bekræfte, at dit valg er blevet gemt
på * FAV -knappen.
3. Tryk på * FAV for at holde pause i eller genoptage
vejledning.
Funktioner kan også programmeres på samme måde i
tilstandene RADIO og MEDIA .
Sensus Infotainment - stemmestyring*
Læring
Stemmestyring indeholder en læringsfunktion, der
hjælper dig med at lære at bruge systemet. Denne
funktion kan startes på to måder.
• Tryk på stemmestyring-knappen, vent på tonen,
og sig ”Voice tutorial”.
• Tryk på MY CAR-knappen på midterkonsollen, og
gå til Indstillinger -> Indstilling af stemmestyring -> Voice tutorial, og tryk på OK for at
starte.
Funktionen stemmestyring (kun tilgængelig i biler
forsynet med det ekstra navigationssystem) kan bruges til at betjene visse funktioner på en Bluetooth®kompatibel mobiltelefon og navigationssystemet med
stemmen.
For at starte en stemmekommando skal du trykke på
stemmestyring-knappen (1) på rattets højre tastatur
og vente på tonen.
Systemet viser almindeligt anvendte kommandoer på
skærmen, når der er trykket på knappen.
Når du afgiver kommandoer:
• Efter tonen skal du tale med din normale hastighed
og i et normalt tonefald.
• Ruderne osv. bør være lukkede for at få det bedste
resultat.
• Undgå baggrundsstøj i kabinen, når du afgiver
kommandoen.
• Hvis du er usikker på en kommando, kan du ved at
sige ”Help” efter tonen bede systemet om at give
relevante kommandoer, afhængigt af situationen.
Stemmekommandoer kan annulleres ved at:
• Sige ”Cancel” efter tonen
• Ikke at tale
• Trykke og holde stemmestyring-knappen
• Trykke på EXIT eller en af tilstandsknapperne
(RADIO, MEDIA osv.).
TP 15327 (Danish) AT 1220. Printed in Sweden, Göteborg 2012. Copyright © 2000-2012 Volvo Car Corporation
Det tager ca. 5 minutter at gennemføre læringen.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising