Volvo | S60 | Road and Traffic Information | Volvo S60 2013 Road and Traffic Information

Volvo S60 2013 Road and Traffic Information
V40, S60, V60,
XC60, V70, XC70
& S80
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM - RTI
L:7:9>I>DC
Tekst og symboler på skærmen
Problem ved næste vejvisningspunkt
Afstand til næste vejvisningspunkt
Navn på næste vej/gade
Interessepunkt (Restaurant)
Planlagt rutes slutdestination
Symbol for destination/slutdestination
Forventet ankomsttidspunkt ved slutdestination
Planlagt rutes mellempunkt
Anslået resterende strækning til destinationen
Højest tilladte hastighed - ved bilens aktuelle position (17) [Ikke i bil
med RSI.]
Kompas
Trafikinformation
Vejstrækning berørt af trafikinformation
Vejtype
Motorvej
Hovedvej
Farve
Aktuelt vej-/gadenavn - ved bilens aktuelle position (17)
Orange
Mørkegrå
Næste vejvisningspunkt
Planlagt rute
Bilens aktuelle position
Mindre hovedvej
Almindelig vej
Lokalvej
Grå
Lysegrå
Gemt sted
Tilbagelagt planlagt rute
Planlagt rutes startpunkt
Hvid
Målestok
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION - RTI
Volvos navigationssystem er et trafikinformations- og vejvisningssystem udviklet af Volvo. Systemet viser vej til en destination og giver oplysninger langs ruten. Det informerer om
situationer, der kan vanskeliggøre turen, f.eks. ulykker eller vejarbejder, og viser i givet fald alternative ruter.
Det giver mulighed for at udarbejde en rejseplan, søge efter faciliteter
langs ruten, lagre særlige steder m.m. Systemet viser bilens nøjagtige
position og kan, i tilfælde af at man kører forkert, altid lede en frem til
destinationen.
Du vil opdage, hvor intuitivt det er at bruge. Prøv dig frem. For at du
skal trives med systemet, anbefaler vi også, at du sætter dig ind i
indholdet af denne instruktionsbog.
Ved at lette fremkommeligheden og gøre kørselsruterne kortere
bidrager Volvos navigationssystem til en forbedring af miljøet.
Licensaftale NAVTEQ DATABASE
Nærmere oplysninger til slutbrugere - se side 78.
Indhold
01 02 03
01 Lynvejledning
Kom hurtigt i gang...................................... 8
02 Lær dit navigationssystem at
kende
Vejledningen..............................................
Før du begynder.......................................
Oversigt.....................................................
Betjeningsknapper....................................
Stemmestyring..........................................
Tastaturet..................................................
Dvd, skærm...............................................
Kort, vejtyper og kompas..........................
Menuer......................................................
Menutræ i tre niveauer..............................
2
12
14
16
19
22
26
28
30
32
34
03 Planlæg din tur
Angiv destination......................................
Rejseplan..................................................
Nuværende position..................................
Indstillinger................................................
Simulering.................................................
40
47
50
51
60
Indhold
04 05 06
04 Trafikinformation
05 Symboler på kortet
06 Spørgsmål og svar
Generelt.................................................... 64
Læs informationen.................................... 66
Håndtere trafikproblemer.......................... 68
Interessepunkter....................................... 72
Ofte stillede spørgsmål............................. 76
EULA - Licensaftale.................................. 78
Ophavsret................................................. 80
3
Indhold
07
07 Alfabetisk stikordsregister
Alfabetisk stikordsregister........................ 82
4
Indhold
5
Kom hurtigt i gang.................................................................................... 8
6
LYNVEJLEDNING
01 Lynvejledning
Kom hurtigt i gang
01
Aktivering af systemet
Hovedkommandoerne
Først skal bilens elektriske system aktiveres:
I de følgende to eksempler bruges ratknapperne til at angive vejvisning til en Adresse eller
et Interessepunkt.
1. Tryk fjernbetjeningen ind i tændingslåsen
og aktiver nøgleposition I (se bilens
instruktionsbog).
2. Hvis navigationssystemet ikke starter
inden for et par sekunder - tryk på midterkonsollens knap NAV.
Ved opstart af navigationssystemet viser skærmen en tekst, som skal bekræftes:
• Tryk på OK-knappen.
For mere information, se side 14.
Volvos GPS-navigator kan betjenes på flere
måder:
• Med knapper til højre på rattet
• Med betjeningsknapperne på midterkonsollen
• Med en fjernbetjening
• Med stemmestyring.
For funktionsbeskrivelse, se side 19.
8
Midterkonsol
Drej Fingerhjulet
Drej på TUNE
Tryk på Fingerhjulet
Tryk på OK
Tryk på EXIT
Tryk på EXIT
Vejvisning til en gadeadresse
Disclaimer
Betjeningsknapper
Ratknapper
Skærm/menu
Udformning
Hvis skærmen ikke
viser et kortbillede,
skal du gøre følgende:
Tryk på midterkonsollens knap NAV.
Kort
Tryk på NAV for at få
menuen "Genveje"
frem.
Genvejsmenu, se
side 32.
Marker Indstil
adresse + OK.
Sæt bestemmelsessted
Marker Adresse +
OK.
Adr.:
Marker By: + OK.
• Gå/vælg i menuerne med Fingerhjulet (1).
• Aktiver foretagne valg med et kort tryk på
Fingerhjulet (forkortes i følgende eksempel med "+ OK".
• Gå tilbage i menuer og/eller fortryd med
EXIT (2).
Betjeningsknapper på midterkonsollen
Hvis midterkonsollens knapper bruges i stedet for ratknapperne, gælder følgende:
01 Lynvejledning
Kom hurtigt i gang
Skærm/menu
Skrivehjul - se
side 26.
Skrivehjul
Udformning
Drej Fingerhjulet for
at vælge skrifttegn,
og indtast det med
OK - en liste med
valgmuligheder
kommer frem på
skærmen.
Vælg den passende
lokalitet fra listen +
OK.
Navigationsmenu
Marker Indstil
enkeltdestination
+ OK.
Kort
Vejvisningen begynder - følg anvisningerne.
Navigationssystemet beregner rute, rejsetid og
afstand til den valgte destination. Systemet
giver vejvisning og instruktioner om vejkryds
m.m.
Hvis den planlagte rute forlades under turen,
udregner systemet automatisk en ny rute.
Vejvisning til et interessepunkt (POI)
Skærm/menu
Udformning
Hvis skærmen ikke
viser et kortbillede,
skal du gøre følgende:
Tryk på midterkonsollens knap NAV.
Kort
Tryk på NAV for at få
en menu frem.
Genvejsmenu, se
side 32.
Marker Indstil POI +
OK.
Sæt bestemmelsessted
Marker POI + OK.
POI
Marker f.eks.
Omkring bilen +
OK.
Sidste 5 POI-typer
Marker f.eks. Alle
typer + OK.
Alle POI-typer
Marker f.eks. Lufthavn + OK.
Resultatliste
Marker den ønskede
valgmulighed på
listen + OK.
Skærm/menu
Udformning
Navigationsmenu
Marker Indstil
enkeltdestination
+ OK.
Kort
Vejvisningen begynder - følg anvisningerne.
01
9
Vejledningen............................................................................................
Før du begynder......................................................................................
Oversigt...................................................................................................
Betjeningsknapper..................................................................................
Stemmestyring........................................................................................
Tastaturet................................................................................................
Dvd, skærm.............................................................................................
Kort, vejtyper og kompas........................................................................
Menuer....................................................................................................
Menutræ i tre niveauer............................................................................
10
12
14
16
19
22
26
28
30
32
34
LÆR DIT NAVIGATIONSSYSTEM AT KENDE
02 Lær dit navigationssystem at kende
Vejledningen
Overskrift-niveau 1
02
Overskrift-niveau 2
Indholdet under denne overskrift er en del af
Overskrift-niveau 1.
Overskrift-niveau 3
Indholdet under denne overskrift er en del af
Overskrift-niveau 2.
Menuvalg/Stier
Sæt bestemmelsessted
Alle valg, der kan foretages på skærmen, markeres i denne vejledning med lidt større, grå
tekst, f.eks. Sæt bestemmelsessted.
(Set destination > Address)1
Stier i menutræ angives som f.eks.:
Særskilt tekst
Sæt bestemmelsessted
Adresse
By:
Overskrift-niveau 4
Engelsk tekst
Indholdet under denne overskrift er en del af
Overskrift-niveau 3.
Bogens billeder er fælles for alle markeder og
sprog, hvorfor teksten i dem hovedsageligt er
på engelsk.
Generelt om vejledningen
For at gøre det lettere for brugeren at forstå
billederne og deres menuvalg og stier i tilknytning til bogens tekst, angives billedets
engelske ord i parentes umiddelbart efter den
pågældende tekst/sætning på bogens aktuelle
sprog:
Der er en lynvejledning, så du kan komme i
gang med det samme - se side 8.
For en mere detaljeret beskrivelse af betjening
og muligheder samt valg af indstillinger til
destinationer anbefales det at læse bogen i forbindelse med brug i praksis.
Adresse
BEMÆRK
OBS
Tekster markeret med "Bemærk" giver råd
eller tips, der letter brugen af f.eks. features
og funktioner.
Fodnote
I vejledningen gives der information i fodnoter
længst nede på siden eller i direkte tilslutning
til en tabel. Denne information er et tillæg til den
tekst, som den gennem dens tal/bogstav henviser til.
Ekstraudstyr
Alle typer ekstraudstyr/tilbehør er markeret
med en stjerne (*).
I bogen beskrives, ud over standardudstyr,
også ekstraudstyr (fabriksmonteret udstyr) og
bestemt tilbehør (eftermonteret ekstra udstyr).
Det udstyr, der beskrives i denne instruktionsbog, findes ikke i alle biler - de er forskelligt
1
12
Ikke i bøger på engelsk. Er vist her som eksempel.
02 Lær dit navigationssystem at kende
Vejledningen
udstyret, alt efter tilpasninger til forskellige
markeders behov og nationale/lokale love og
bestemmelser.
02
Ved usikkerhed om, hvad der standard eller
ekstraudstyr/tilbehør - kontakt en Volvo-forhandler.
Ændringer i bogen
Specifikationer, konstruktionsoplysninger og
illustrationer i instruktionsbogen er ikke bindende.
Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer
uden varsel.
© Volvo Car Corporation
13
02 Lær dit navigationssystem at kende
Før du begynder
02
Generelt
Indstillinger
Volvo-navigationssystemer benytter sig af
referencesystemet WGS84, som giver position
med længdegrad og breddegrad.
Systemet leveres med grundindstillinger, men
starter med de indstillinger, der er foretaget
senest.
Bilens navigationssystem kan bruges, uden at
der er valgt en destination.
Der findes en funktion, som nulstiller alle indstillinger til standardindstillingerne samtidigt,
se side 58.
Kortindstilling
Når du starter navigationssystemet op, viser
det en tekst på skærmen, som skal bekræftes
med et tryk på OK/MENU-knappen. Teksten
er som følger:
• Systemet leverer ruteinformationer,
der hjælper dig med at komme til målet.
De aktuelle vejforhold kan have
indflydelse på anbefalingernes
nøjagtighed. Følg færdselsreglerne, og
brug din sunde fornuft. Koncentrér dig
om trafikken og vær opmærksom på
medtrafikanter.
Derefter vises kortet over det aktuelle geografiske område, hvor bilen er symboliseret ved en
blå trekant.
Tænd/sluk
Tænd
• Tryk på EXIT ved "Opstart"-sekvensen, se
afsnittet "Kortindstilling".
OBS
Navigationssystemet er også tilgængeligt,
når motoren ikke er i gang. Ved for lav batterispænding slukkes der for systemet.
1. Tryk fjernbetjeningen ind i tændingslåsen.
Demo (simuleret vejvisning)
2. Skærmen aktiveres automatisk i nøgleposition I (se bilens instruktionsbog).
For at se, hvordan systemet fungerer, kan vejvisning til en angivet destination simuleres på
skærmen - se side 60.
3. Tryk på midterkonsollens knap NAV, hvis
navigationssystemet ikke starter automatisk.
4. Tryk på OK, når "Opstart"-teksten vises på
skærmen, se det foregående afsnit "Kortindstilling".
Systemet har måske brug for et par sekunder
til at registrere bilens position og bevægelse.
Sluk
Navigationssystemet slukkes, når fjernbetjeningen tages ud af tændingslåsen.
Navigatoren kan ikke slukkes manuelt, det
arbejder altid i baggrunden efter "Opstart"-
14
sekvensen. Hvis det ønskes, at navigationssystemet ikke er slået til:
02 Lær dit navigationssystem at kende
Før du begynder
02
15
02 Lær dit navigationssystem at kende
Oversigt
02
BEMÆRK! Billedet er skematisk - nogle detaljer kan variere, afhængigt af bilmodel og marked.
16
02 Lær dit navigationssystem at kende
Oversigt
Antenne til GPS
Antennen er indbygget i tagantennen.
Stemmestyring
En række elementer i navigationssystemet er
også stemmestyrede. Mikrofonen (2a) sidder i
loftet, og aktiveringsknappen (2b) er placeret
blandt knapperne til højre på rattet. For mere
information, se side 22.
Hovedenhed
Hovedenheden sidder monteret bag midterkonsollen og har bl.a. følgende funktioner:
•
•
•
•
•
Beregning af bilens position
Trafikinformation
TMC1 er et standardiseret kodesystem for trafikinformation. Modtageren søger automatisk
den rette frekvens. Modtagelse sker via FMantennen.
OBS
TMC er ikke tilgængeligt i alle områder/
lande. Systemets dækningsområde udbygges løbende, og opdatering kan derfor være
nødvendig en gang imellem.
Knapper, midterkonsol
Som alternativ til ratknapperne kan midterkonsollens talknapper bruges i kombination med
knapperne OK/MENU, TUNE og EXIT til at gå
frem og tilbage mellem forskellige menupunkter, bekræfte valg eller gå tilbage i menuer, se
side 19.
02
Lydstyrkeknap og IR-modtager
Brug lydsystemets lydstyrkeknap under en
igangværende talemeddelelse for at ændre
lydstyrken, se side 31. Lydstyrken kan også
ændres i menusystemet.
Ret fjernbetjeningen mod midterkonsollen ved
brug - dens IR modtager er placeret der.
Beregning af rute til angivet destination
Behandling af trafikinformation
Stemmevejledning
Dvd-afspiller
Modtager til GPS og trafikinformation (TMC1)
er integreret i hovedenheden.
Positionering
Ved hjælp af signaler fra satellitsystemet GPS,
bilens hastighedsføler og et gyrokompas
beregnes bilens aktuelle position og kørselsretning.
1
Fordelen ved dette koncept er, at navigationssystemet registrerer og beregner ruten, selv
om GPS-signalet midlertidigt forsvinder,
f.eks. ved kørsel i en tunnel.
For information om opdatering af kortdata og
software, se side 28.
Skærm
På skærmen vises kort, og der gives detaljeret
information om valg af rute, afstand, menuer
m.m. For information om pleje af skærmen, se
side 29.
Knapper, rat
Der sidder knapper på rattets højre side. De
bruges til at gå frem og tilbage mellem forskellige menupunkter, bekræfte valg eller gå tilbage i menuer, se side 19.
Traffic Message Channel
17
02 Lær dit navigationssystem at kende
Oversigt
Højttalere
02
18
Lyden fra navigationssystemet kommer ud af
de forreste højttalere.
02 Lær dit navigationssystem at kende
Betjeningsknapper
Generelt om betjeningsknapper
Midterkonsol
Rat
Navigationssystemet betjenes med betjeningsknapperne på midterkonsollen, ratknapperne eller med en fjernbetjening*. De tre forskellige betjeningsenheders knapper har fælles
funktioner, men adskiller sig i udseende og
betjening. Udformningen kan også variere i forhold til markedet.
Ratknapperne findes i flere udformninger,
baseret på marked og valg af lydsystem.
02
Systemet kan også stemmestyres med særlige
kommandoer - se side 22.
Midterkonsollens knapper.
NAV aktiverer GPS-navigatoren på skærmen. Med GPS aktiveret åbnes/lukkes en
genvejsmenu, se side 32.
Talknapper indtaster data ved navn- og
adressesøgning og ruller på kortet, se side
26 og 33.
Et tryk på OK/MENU bekræfter eller aktiverer valg. Beskrives i denne bog med
"OK-knappen" eller "+ OK".
Knapper til højre på rattet.
Drej fingerhjulet for at bladre mellem forskellige menupunkter eller zoome, når kortet vises.
Tryk på fingerhjulet for at bekræfte/aktivere et valg.
EXIT går tilbage i menustrukturen eller fortryder valg.
Ved at dreje TUNE kan man bladre mellem
forskellige menupunkter eller zoome, når
kortet vises. Beskrives i denne bog med
"TUNE-drejeknappen".
Et tryk på EXIT går tilbage i menustrukturen eller fortryder valg.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
19
02 Lær dit navigationssystem at kende
Betjeningsknapper
02
Stemmestyring
Piletaster flytter menumarkøren.
Se side 22.
Talknapper indtaster data ved navn- og
adressesøgning og ruller på kortet.
Fjernbetjening
OBS
Fjernbetjeningen kan bruges til at styre/betjene
flere forskellige funktioner i bilen - her beskrives kun de funktioner, der er relateret til navigationssystemet.
Prøv først at skifte til nye AA-/LR6-batterier,
hvis fjernbetjeningen ikke virker.
• Ret fjernbetjeningen mod midterkonsollen
ADVARSEL
ved brug.
Fjernbetjeningen og lignende genstande
bør opbevares i et af opbevaringsrummene.
I tilfælde af en hård opbremsning eller et
sammenstød kan sådanne genstande ellers
give anledning til person- eller materielskader.
Yderligere information
Fjernbetjeningens knapper.
NAV aktiverer GPS-navigatoren på skærmen. Med GPS aktiveret åbnes/lukkes en
genvejsmenu, se side 32
EXIT går tilbage i menustrukturen eller fortryder valg.
OK/MENU bekræfter eller aktiverer valg.
Beskrives i denne bog med "OK-knappen"
eller "+ OK".
20
02 Lær dit navigationssystem at kende
Betjeningsknapper
02
Nogle gange er der mere information, end der
kan stå på menulinjen - linjen slutter så med
tegnet "#".
For at se resten af informationen:
• Tryk på INFO-knappen.
21
02 Lær dit navigationssystem at kende
Stemmestyring
Generelt om stemmestyring
02
Betjening
Stemmestyring betyder, at visse funktioner i
navigationssystemet kan aktiveres med talte
ord.
Stemmekommandoer er praktiske og hjælper
føreren med at undgå at blive distraheret - han
kan i stedet koncentrere sig om kørslen og
fokusere opmærksomheden på vejen og trafiksituationen.
Sådan kan talekommandoer afbrydes:
•
•
•
ADVARSEL
Føreren er altid i sidste ende ansvarlig for,
at køretøjet føres på en sikker måde, og at
alle gældende færdselsregler følges.
Stemmestyringen bruger den samme mikrofon
som hands-free-systemet - føreren får svar fra
stemmestyringen gennem bilens højttalere.
Mikrofonen er placeret i loftet over føreren for
optimal optagelse af førerens tale - den kan
blive forstyrret af/opfatte passagerer, der taler
højt.
Ratknapper.
Knap til stemmestyring
•
•
Aktivere systemet
Ved ikke at tale
Ved at sige "Cancel"
Ved at holde talestyringsknappen på
rattet inde i et par sekunder
Ved at trykke på EXIT
Ved at trykke på en af knapperne NAVm
RADIOm MEDIA, MY CAR eller CAM
på midterkonsollen.
• Et kort tryk på ratknappen (1) aktiverer
systemet - det er nu klar til at modtage en
kommando.
Tænk på følgende, når du bruger stemmestyringssystemet:
• Ved kommandoer - Tal med normal
stemme i sædvanligt tempo efter tonen.
•
Bilens døre, vinduer og soltag skal være
lukkede.
• Undgå baggrundsstøj i kabinen.
22
OBS
I tilfælde af tvivl om hvilken kommando der
skal benyttes, kan føreren sige "Help".
Systemet svarer med forskellige kommandoer, der kan benyttes i den aktuelle situation.
Bruge stemmekommandoer
Det er meget enkelt at indtaste oplysninger i
navigationssystemet med stemmekommandoer, fordi skærmen viser de kommandoer, der
almindeligvis bruges i den aktuelle situation.
Start
Sådan startes en stemmekommando:
02 Lær dit navigationssystem at kende
Stemmestyring
1. Foretag et kort tryk på ratknappen for
stemmestyring - skærmen viser eksempler
på mulige kommandoer.
eller
Eksempel
• Sig hele kommandoen i én sekvens -
Her er nogle almindelige kommandoer:
2. Vælg f.eks. "Navigation", og udtal ordet
tydeligt og med almindeligt stemmeniveau.
Tips
3. Skærmen skifter til punkterne "Repeat
instruction/Navigation go to address/
Itinerary" - Vælg og sig "Itinerary".
"Navigation go to address".
Nogle gode råd:
• Giv en kommando ved først at foretage et
kort tryk på stemmeknappen, og tal derefter naturligt efter tonen.
4. Osv....
Bemærk, at grå tekst, og tekst i parentes ikke
indgår i den talte kommando.
• For at svare stemmestyringssystemet - tal
efter tonen ved slutningen af spørgsmålet.
• For at annullere en stemmesession - hold
stemmeknappen trykket ind.
OBS
Af forskellige grunde kan samtlige menuer
og menupunkter der er synlige på displayet,
ikke altid vælges:
•
Kan vælges - menulinjnen/menupunktet er tydelig og hvidt.
• Kan ikke vælges - menulinjen/menupunktet er mat og gråt.
Kommandoen kan gives på flere måder
Kommandoen "Navigation go to address"
kan f.eks. udtales som:
•
Føreren kan få hjælp under en dialog ved
at sige "Help" efter en lyttetone.
• Dialogen med systemet kan fremskyndes afbryd systemets tale med et kort tryk på
rattets stemmeknap, vent på en tone, og
begynd derefter at tale.
• Hvis føreren koncentrerer sig om kørslen,
behøver han ikke at svare på et spørgsmål
med det samme.
• Systemet spørger maksimalt tre gange om
en handling - hvis føreren ikke reagerer,
afsluttes dialogen.
• "Navigation > Go to… > Address" - Sig
• Undgå at tale, når systemet svarer - syste-
"Navigation", vent på systemets respons
i form af passende punkter på skærmen.
Fortsæt med at sige f.eks. "Go to…", og
afslut med "Address".
met forstyrres ikke af det, men føreren kan
risikere at misse systemets talte information.
•
•
•
•
02
Navigation go to address
Navigation go to POI
Navigation delete next waypoint
Navigation cancel guidance.
OBS
En fuldstændig liste over hurtigkommandoer findes i MY CAR-menuen. Gå til
Indstillinger
Indstilling af
Voice Command-liste
stemmestyring
Navigationskommandoer.
Hjælpefunktioner og indstillinger
I bilens menusystem MY CAR er der programmer, hvor føreren kan øve forskellige funktioner
i stemmestyringssystemet. For en beskrivelse
af menusystemet MY CAR - se bilens almene
instruktionsbog.
Jo bedre føreren mestrer stemmestyringssystemet, desto mere tryg vil han føle sig ved
funktionerne. Derfor anbefales det at træne i de
indbyggede træningsprogrammer.
23
02 Lær dit navigationssystem at kende
Stemmestyring
OBS
02
OBS
Øvelsesprogrammerne er kun tilgængelige,
når bilen holder stille med parkeringsbremsen trukket an.
Introduktion til stemmestyring
Programmet Voice tutorial giver føreren trin-
Menupunktet Standardindstillinger kan
først ændres til User 1, efter at en lektion af
Voice training er gennemført.
Flere indstillinger i MY CAR
• Brugerprofil - Der kan indstilles to forskel-
for-trin instruktioner i brug af stemmestyringssystemet, og det er en nem måde at lære fremgangsmåden for kommandoer at kende.
lige brugerprofiler. Gå til Indstillinger
Indstilling af stemmestyring Voice
user setting. Afkryds her et af punkterne
Standardindstillinger, User 1 eller User
2.
Programmet kan startes på to måder:
• Tryk på ratknappen for stemmestyring, og
sig "Voice tutorial".
Indstillinger Indstilling af
stemmestyring Lydstyrke for
stemme-feedback, og vælg det ønskede
niveau.
• Aktiver programmet i MY CAR - Gå til
Stemmetræning
Programmet Voice training lærer stemmestyringssystemet at genkende førerens stemme
og udtale. Her er det også muligt at oprette en
anden brugerprofil - en fordel, hvis mere end
én person jævnligt skal bruge bilen/systemet.
• Stemmetræningen startes i MY CAR - Gå
dér til Indstillinger Indstilling af
stemmestyring Voice training
Bruger 1 eller Bruger 2.
24
Hollandsk
Italiensk
Spansk (Europa)
Spansk (US)
Svensk
Tysk
OBS
Stemmestyret GPS-navigation er kun muligt
i de lande, der er anført her. Stednavne og
adresselister er ikke indlæst for andre
sprog/markeder.
• Lydstyrke for stemme - Gå til
eller
Indstillinger Indstilling af
stemmestyring Voice tutorial.
•
•
•
•
•
•
Systemets lydstyrke for stemme kan justeres
med midterkonsollens TUNE-knap, når systemet taler.
Sprog
Stemmestyringssystemet er under konstant
udvikling. Ved trykning af denne bog var følgende sprog tilgængelige:
•
•
•
•
Engelsk (UK)
Engelsk (US)
Fransk (CAN)
Fransk (FRA)
For at ændre sprog - Gå til Indstillinger
Systemoptioner Sprog og vælg.
De sprog, der indgår i stemmestyringssystemet, har dette ikon på listen over
sprog.
Sprogafhængig brugerprofil
Stemmestyringssystemet forstår kun det
sprog, der er indstillet i Systemoptioner.
Sig, at brugerprofil User 1 er lagret af en
svensktalende fører med systemet indstillet på
svensk. Hvis føreren ændrer bilens sprog til
engelsk, vil brugerprofilen User 1 ikke længere
kunne vælges, da systemet nu kun forstår og
forventer at høre engelsk tale - i stedet bliver
punktet Standardindstillinger aktiveret.
02 Lær dit navigationssystem at kende
Stemmestyring
For at forbedre systemets forståelse af førerens engelske udtale er løsningen at lære og
lagre førerens engelske udtale i Bruger 2 med
systemet indstillet på engelsk (for at have
begge versioner tilgængelige), eller at erstatte
den svensk sprogprofil i User 1 med en
engelsk.
02
25
02 Lær dit navigationssystem at kende
Tastaturet
Indføre og vælge valgmuligheder
Sådan "skriver" man
02
Flere muligheder
OBS
Nedtonede tegn kan ikke vælges i kombination med de aktuelt indtastede.
I skrivehjulets menu er der flere valgmuligheder, som bl.a. giver flere skrifttegn samt tal:
• Andre (More) + OK - alternative tegn vises
i hjulet.
Skærmvisning med tekstfelter til valgfri tekst.
Skrivehjulet.
Dette navigationssystem bruger et "skrivehjul"
til at angive specifik information, f.eks. type
interessepunkt, lokalitet/by, område/land,
adresse, gade- eller postnummer.
1. Marker et tekstfelt.
Aktivere et valg
Efter at den ønskede funktion/menulinje er
markeret med fingerhjulet eller TUNE-drejeknappen - tryk på fingerhjul/OK for at se det
næste niveau af funktioner/valgmuligheder.
2. Tryk på OK for at få "skrivehjulet" frem.
3. Vælg tegn med fingerhjul/TUNE-drejeknappen og indfør dem med et tryk på fingerhjul/OK.
Det numeriske tastatur
En anden måde at indtaste/indføre tegn er med
midterkonsollens knapper 0-9, * og #.
Ved tryk på f.eks. 9 vises en række med alle
tegn1 under denne knap, f.eks. w, x, y, z og 9.
Hurtige tryk på knappen flytter/"looper" markøren gennem disse tegn.
• Stands med markøren på det ønskede
tegn for at vælge - tegnet vises på skriftlinjen.
• Slet/fortryd med EXIT.
1
26
Skrifttegn for den respektive knap kan variere, afhængigt af marked/land/sprog.
• 123 + OK - tal vises i hjulet.
• => + OK - markøren flyttes til listen skærmens højre side, hvor der derefter kan foretages valg med OK.
• Sidste 5 (Last 5) + OK - viser de senest
udførte søgninger. Marker et af dem + OK.
02 Lær dit navigationssystem at kende
Tastaturet
Liste med valgmuligheder
02
Liste, der matcher de indtastede tegn.
Tallene 5 i skærmens øverste højre hjørne angiver, at listen indeholder 5 valgmuligheder, der
kan matche de indtastede bogstaver BEZ.
Ingen liste
En tom liste og tegnene *** i det øverste højre
hjørnes talvindue betyder, at antallet af tilgængelige alternativer med de aktuelt indtastede
tegn er mere end 1000 - når antallet er mindre,
vises de relevante valgmuligheder automatisk.
For at reducere antallet af valgmuligheder på
listen:
• Indtast flere tegn på tekstlinjen.
27
02 Lær dit navigationssystem at kende
Dvd, skærm
Indhold på dvd'er
02
Dvd'er med opdaterede kortdata og tilhørende
ekstra information udvikles løbende. Kontakt
en Volvo-forhandler for information om den
seneste udgave.
OBS
Kortdata har ikke 100% dækning i alle
områder/lande.
Systemets dækningsområde udbygges til
stadighed, og opdatering kan derfor være
nødvendig en gang imellem.
Se også www.volvocars.com/navi for yderligere information om kort m.m.
Kortområder
Bilens kortsystem varierer afhængigt af markedet. Følgende hovedkort er tilgængelige:
•
•
•
•
•
•
•
1
2
28
Australien og New Zealand (Pacific)
Europa
•
•
•
•
•
Rusland
Licenskode
Sydafrika
For at kunne aktivere en opdatering skal en
licenskode først angives. Koden hentes fra
internettet.
Sydamerika
Sydøstasien
Tyrkiet.
Hvis der er behov for at ændre navigationssystemets kortområde: Kontakt en Volvo-forhandler for oplysninger om fremgangsmåde.
Opdatering af kortdata
Ved opdatering overføres nye data til bilens
navigationssystem med dvd'er. Dette gøres
med bilens almindelige dvd-afspiller.
OBS
•
Under opdatering er flere af Infotainment-funktionerne slået fra eller
begrænsede.
•
Læs først instruktionerne, inden en
opdatering startes.
Hongkong
Japan
Kina
Kontakt en Volvo-forhandler, hvis du har
spørgsmål om opdatering.
Mellemøsten
Nordamerika
Den internetadresse, hvorfra licenskoden genereres, er vedlagt dvd'erne til opdateringen.
Antallet af diske varierer, afhængigt af markedet.
1. Åbn internetsiden1 "Aktiver dit navigationssystem".
2. Indtast bilens VIN-nummer og bilejerens
e-mail-adresse i de respektive tomme felter, og send oplysningerne.
3. Noter den licenskode, som derefter vises
på computerskærmen. Licenskoden sendes også til den angivne e-mail-adresse.
Opdatering
Følg disse trin for at opdatere navigationssystemet:
1. Start motoren.
2. Indsæt den første disk i dvd-afspilleren, og
følg anvisningerne på skærmen. En opdatering er oftest fordelt på flere diske2 - indsæt diskene i logisk/numerisk rækkefølge.
02 Lær dit navigationssystem at kende
Dvd, skærm
OBS
Opdatering af kortdata kan i visse tilfælde
også tilføre systemet nye funktioner, som
ikke er beskrevet i denne bog.
Pleje af skærmen
Rengør skærmen med en blød, fnugfri klud, der
er let fugtet med et mildt vinduespudsemiddel.
02
VIGTIGT
Fortsætte afbrudt opdatering
3. Skærmen viser Ny software fundet (New
software
found) - start opdateringen med et tryk på
OK. (Afbryd med EXIT).
4. Skærmen viser Indtast
licensnøgle - indtast licenskoden med det
numeriske tastatur, se side 19.
5. Følg anvisningerne på skærmen, der
løbende viser, hvor i processen opdateringen befinder sig, og den omtrentlige
resterende tid.
• Når alle dvd'er er indlæst, skal opdateringen aktiveres. Dette gøres ved at slukke for
motoren og vente 5 minutter før genstart.
Derefter er opdateringen færdig, og navigationssystemet kan bruges igen.
Hvis opdateringen ikke er klar ved slukning af
motoren, fortsætter processen, der hvor den
blev afbrudt, ved næste motorstart. Følg disse
trin for at genstarte en afbrudt opdatering:
Placer ingen genstande foran GPS-navigatorens billedskærm - overfladen kan blive
ridset. Mobiltelefoner kan desuden forstyrre
billedskærmens funktion.
• Hvis disken sidder i dvd-afspilleren: Start
motoren - opdateringen genoptages automatisk. Følg anvisningerne på skærmen.
• Hvis disken er taget ud: Start motoren og
indsæt disken i dvd-afspilleren - opdateringen genoptages automatisk. Følg anvisningerne på skærmen.
Pleje af dvd'er
Dvd'erne skal håndteres med forsigtighed.
Når de ikke er i brug, bør de opbevares i deres
etuier. De bør ikke opbevares, hvor der er fugtigt eller høj temperatur, i direkte sollys eller i
støvede omgivelser.
29
02 Lær dit navigationssystem at kende
Kort, vejtyper og kompas
02
BEMÆRK! Billederne er skematiske - nogle detaljer kan variere, afhængigt af softwareversion og marked.
30
02 Lær dit navigationssystem at kende
Kort, vejtyper og kompas
Kortbillede over den aktuelle position
Stemmevejledning
Skærmbilledets udseende afhænger af geografisk position og de indstillinger, der er foretaget, f.eks. målestok, hvilke interessepunkter
man har valgt at vise m.m.
Efter en destination er indtastet, og bilen nærmer sig et vejkryds eller frakørsel, får man en
talemeddelelse om afstand og type af kommende manøvre. Samtidig vises et detaljeret
kort over vejkrydset. Stemmevejledningen
gentages tættere på vejkrydset.
Forklaring til tekst, skilte og symboler, der kan
forekomme på skærmen, findes på omslagets
forreste inderside.
POI'er langs motorvej - se side 42.
Detaljeret kort med kryds - skærmens venstre del viser en detaljeret forstørrelse af
det næste vejkryds1. Situationen suppleres
altid med en talemeddelelse, se næste
afsnit.
Der er valgt to kort som visningsindstilling.
Billedet viser det samme kortbillede, men
med forskellige skalaer. Også 2D- eller 3Dvisning kan vælges - se side 53.
Rulleindstilling - se side 33.
Lydstyrken kan justeres med lydsystemets lydstyrkeknap (under igangværende talemeddelelse).
Kompas
Kompasnålens røde spids
peger i nordlig retning, den
hvide peger mod syd.
02
Gå til Indstillinger Kortoptioner
Kompas for at vælge en anden visning, eller at
kompasset ikke skal vises - se side 54.
For at gentage en meddelelse:
• Tryk to gange på OK-knappen.
Se også Indstillinger Optioner for
rutevejledning Stemmevejledning - se
side 55.
OBS
Stemmevejledning udebliver ved igangværende opkald med en Bluetooth-tilsluttet
mobiltelefon.
For at vælge mandlig eller kvindelig stemme og
sprog:
• Gå til menusystemet i MY CAR - se bilens
almindelige instruktionsbog. Også her er
der mulighed for at justere stemmens lydstyrke.
1
Denne funktion kan udvides - se side 56.
31
02 Lær dit navigationssystem at kende
Menuer
02
Menusystem
Genvejene er:
I bogens respektive afsnit præsenteres alle de
menuer og punkter, der forekommer.
• Indstil adresse (Set address) - se også
OBS
Af forskellige grunde kan samtlige menuer
og menupunkter der er synlige på displayet,
ikke altid vælges:
•
Kan vælges - menulinjnen/menupunktet er tydelig og hvidt.
• Kan ikke vælges - menulinjen/menupunktet er mat og gråt.
side 40.
• Indstil POI (Set Point Of Interest) - se også
Hovedmenuen ligger længst oppe i navigationssystemets menutræ.
Til Hovedmenuen fra kortindstilling
• Tryk på OK MENU-knappen.
side 41.
• Tidligere destinationer (Previous
destinations) - se også side 45.
• Trafikhændelser på ruten (Traffic events
on route) - se også side 68.
•
Afbryd vejledning (Cancel guidance) sletter den aktuelle ruteplan. Der findes
også punktet Afbryd vejledningen, se
side 33.
Genveje
Til genvejene fra kortindstilling
Efter et tryk på NAV-knappen for at starte navigationssystemet er en menu med genveje til
ofte anvendte funktioner den første menu, som
brugeren ser efter det næste tryk på NAVknappen.
• Tryk på NAV-knappen.
Hovedmenu
Til Hovedmenuen fra en anden menu
• Tryk på NAV, og derefter OK MENU.
eller
• Tryk gentagne gange på EXIT, indtil den
kommer frem.
Tilbage til Hovedmenuen
Uanset hvor blandt alle menuer brugeren befinder sig, nås Hovedmenuen altid med et eller
flere tryk på EXIT-knappen.
Tilbage til kortet
Der er en nem måde hurtigt at få kortet frem på
skærmen igen, uanset hvor langt inde i menusystemet, brugeren befinder sig:
• Hold EXIT inde i nogle sekunder.
32
02 Lær dit navigationssystem at kende
Menuer
Rullemenu
Trådkorset
Hold pause i vejvisning
Med et tryk på OK MENU vises en menu for
det sted på kortet, som trådkorsets centrum
peger på:
02
• Indstil enkeltdestination - Sletter et
eventuelt tidligere mål i rejseplanen og
starter vejledning på kortet.
• Add waypoint - Tilføjer det markerede
sted til rejseplanen.
• POI´er i nærheden - Giver mulighed for at
I rulleindstilling flyttes et trådkors over kortbilledet med midterkonsollens talknapper.
Aktivere rulleindstilling i normal
kortindstilling
søge efter/se, hvor interessepunkter findes
omkring et markeret sted.
se, hvor trafikmeldinger1 findes omkring et
markeret sted.
• Tryk på en af talknapperne 0-9.
• Information - Viser information, der findes
Rulle
• Gem position - Giver mulighed for at
• Tryk på en af talknapperne
1-2-3-4-6-7-8-9 - i margenerne vises en
retningspil kombineret med det tal, der skal
bruges til at rulle kortet i den ønskede retning.
Zoome ind/ud
Afbryd vejledningen
• Læs trafikmelding - Giver mulighed for at
om et markeret sted.
gemme et markeret sted i hukommelsen.
(Åbner menuen Sæt bestemmelsessted
Gemt position Redigér - se
side 44).
(Pause guidance)
Med markøren på Afbryd vejledningen + OK
MENU kan vejvisningen slås fra midlertidigt.
Herefter gives der hverken visuel eller akustisk
vejvisning - samtidig ændres menulinjen til
Fortsæt vejledningen. Systemets bilsymbol
viser fortsat bilens aktuelle position på kortet.
Genoptage vejvisning
• Marker Fortsæt vejledningen + OK
MENU.
• Drej på TUNE-drejeknappen.
Komme ud af rulleindstilling
• Tryk på EXIT.
1
Tjenesten er ikke tilgængelig for alle områder/markeder/lande.
33
02 Lær dit navigationssystem at kende
Menutræ i tre niveauer
02
Her vises tre af menutræets niveauer. Flere af
menuerne på niveau tre har yderligere undermenuer - de beskrives udførligt i de respektive
afsnit.
Adresse
Menuerne er opbygget som følger:
Menuniveau 1
s. x
Menuniveau 2
Menuniveau 3
Område:
Indstil enkeltdestination
By:
Tilføj som vejpunkt
Gade:
Information
Nummer:
Redigér
Kryds:
Sortér efter
Indstil enkeltdestination
Slet
Tidligere bestemmelsessted
Information
s. 41
POI
Menuer og funktioner
s. 31
Efter navn
Omkring bilen
Sæt bestemmelsessted
Gemt position
Tilføj som vejpunkt
Menuniveau 4
Gentag stemmevejledning
s. 40
s. 40
Langs ruten
Omkring punkt på kortet
Langs vejen
Langs motorvej
MyPOI tæt på bilen
MyPOI omkring kortposition
s. 45
Indstil enkeltdestination
Tilføj som vejpunkt
Information
Gem
Slet
Slet alle
Hjemtur
Start vejledning
Tilføj som vejpunkt
Redigér tur
34
s. 43
s. 45
02 Lær dit navigationssystem at kende
Menutræ i tre niveauer
Punkt på kortet
s. 45
Breddegrad & længdegrad
s. 46
Postnummer
s. 46
Rutedetaljer
Start demo
s. 60
eller
Individuel ruteindstilling
TrafikinformationA
s. 64
Læs trafikmelding
s. 66
Trafikhændelser på ruten
s. 68
Start vejledning
Reset ruteindlæring
Kortoptioner
s. 53
Vis dobbeltkort
Trafikproblemer forude
Redigér tur
Ruteindlæring
Kortfarver
eller
Tilføj ekstra vejpunkt
02
Ruteforslag
s. 47
Tur
s. 51
Rutetype
Afslut demo
s. 47
Ruteoptioner
Indstilling af enkeltkort
Undgå
s. 48
Næste bestemmelsessted
s. 48
Ruteanbefalinger
s. 49
Kort med hele ruten
s. 49
Kort med resterende rute
s. 49
Undgåede trafikhændelser
s. 68
Aktuel position
s. 50
Indstillinger
s. 51
Indstilling højre kort
Indstilling venstre kort
POI på kort
TrafikinformationA
Trafikmelding
s. 51
Vis fuldskærmskort
POI på kort
Kompas
Vis aktuelt gadenavn
Vis hastighedsbegrænsningerB
``
35
02 Lær dit navigationssystem at kende
Menutræ i tre niveauer
Optioner for rutevejledning
02
s. 55
Slet alle brugerdata
Stemmevejledning
Afbryd vejledningen
Lydstyrke for stemmefeedback
Fortsæt vejledningen
A
B
Rutevejledning*
Ikke tilgængelig i alle områder/markeder/lande.
Ikke i en bil med trafikskilt-information (RSI – Road Sign
Information).
Format for ankomsttid
Vis kort med kryds i
andre kilder
MyPOI-alarm
s. 56
GPS-information
Kortversion
Kort indlæses
36
s. 33
eller
Gadenavne i stemmevejledning
Systeminformation
s. 59
Import/redigering MyPOI
s. 57
Reset navigationsindstillinger
s. 58
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
02 Lær dit navigationssystem at kende
02
37
Angiv destination....................................................................................
Rejseplan................................................................................................
Nuværende position................................................................................
Indstillinger..............................................................................................
Simulering...............................................................................................
38
40
47
50
51
60
PLANLÆG DIN TUR
03 Planlæg din tur
Angiv destination
Adresse
Det er tilstrækkeligt blot at angive en lokalitet/
by og påbegynde turen - det fører til lokalitetens/byens centrum.
1. Med det foregående billedes visning på
skærmen - Tryk på OK for at aktivere det
forvalgte inputfelt.
Hvis en destinations breddegrad og længdegrad er kendt, kan disse angives.
2. Indfør gadens navn på Gade: (Street) med
"skrivehjulet" (se side 26) eller midterkonsollens numeriske tastatur, og vælg derefter den ønskede By: (City).
Se side 26 for information om, hvordan skrifttegn indføres/indtastes i systemets forskellige
tekstfelter.
03
OBS
Definitionen af by eller område kan variere
fra land til land og endog inden for samme
land. I visse tilfælde menes der en kommune, i andre tilfælde en enkelt bydel.
Lokalitet eller gade
3. Eller By: (City) + OK, og begynd at indtaste
den.
Følgende søgekriterier kan anvendes:
• Område: (Area) - Angiv et land.
• By: (City) - Angiv en lokalitet/by.
• Postnummer: - Under By: kan der også
søges på postnummer.
• Gade: (Street) - Angiv gadeadressen.
• Nummer: (Number) - Vælg et af gadens
husnumre.
• Kryds: (Junction) - Vælg destination, hvorfra de to gader/veje krydser hinanden.
• Indstil enkeltdestination (Set single
Sæt bestemmelsessted
destination) - Sletter eventuelle mål i rejseplanen og starter vejledning til det aktuelle
mål.
Adresse
(Set destination > Address)
Der findes flere forskellige måder at programmere en destination.
• Tilføj som vejpunkt (Add as waypoint) Markøren stiller sig først på Gade (Street).
Sådan søges der frem til en destination:
Marker + OK for at tilføje adressen til rejseplanen.
• Information (Information) - Marker + OK
for at se information om den valgte destination.
40
03 Planlæg din tur
Angiv destination
Mere om information
Interessepunkter
menuen Indstillinger
side 54.
POI på kort - se
Alle søgninger foregår på den måde, som er
beskrevet i det foregående afsnit Lokalitet
eller gade:
1. Angiv Område: (Area)/By: (City)/Type:
(Type)/Navn: (Name).
Marker en adresse/gade + OK - derefter kan
følgende vælges:
• Kort (Map) - Viser, hvor på kortet stedet er
- nogle gange med supplerende information.
•
Opkald1
(Call) - Ringer op til interessepunktet, hvis et telefonnummer er angivet.
• Relateret POI (Related POI) - Viser interessepunkter, der er knyttet til det aktuelle/
markerede interessepunkt.
• P i nærheden (Parking nearby) - Viser parkeringspladser, der findes omkring det
valgte sted, med afstand.
2. Vælg derefter Indstil enkeltdestination
(Set single destination), Tilføj som
vejpunkt (Add as waypoint) eller
Information (Information) + OK
Sæt bestemmelsessted
POI
Med navn
(Set destination > Point of interest – POI)
Systemet indeholder et stort antal søgbare
interessepunkter, der kan angives som en
destination. Listen over ønskede interessepunkter kan afkortes ved at angive hvilket/
hvilke interessepunkt(er), den aktuelle søgning
vedrører:
• Vælg Type: (Type), og specificer hvilke
interessepunkter, der skal omfattes af søgningen (den samme fremgangsmåde
beskrives på side 54).
For at vælge, hvilke interessepunkter, der permanent skal ses på kortet, skal du gå til
1
03
Efter navn (By name)
Ud over at søge på hovedgruppe, f.eks.
Restaurant, kan også virksomhedsnavnet for
interessepunktet bruges, f.eks. "Peppes
Kræver en tilsluttet mobiltelefon.
``
41
03 Planlæg din tur
Angiv destination
bodega". Fremgangsmåden er den samme
som ved søgning på Adresse, se side 40.
03
Langs ruten
Langs gaden
Langs ruten (Along the route)
Langs vejen (Along the street)
Søgning efter interessepunkt vedrører området
langs den fastlagte rejseplan.
Søgning efter interessepunkt vedrører området
langs en specifik gade/vej.
Omkring sted på kort
Omkring punkt på kortet (Around point on
map)
Langs motorvej
Ved søgning på Navn: med f.eks. "London Airport" bliver alle kombinationer med "London"
vist, når "Lo" indtastes. Jo mere specifik søgningen er, desto færre svarmuligheder får man,
og desto lettere bliver det at vælge.
En søgning med "Lo" giver også svar som
f.eks. "Restaurant Lou Trivalou" , da også valgmuligheder indeholdende flere ord adskilt med
mellemrum medtages i søgningen.
OBS
Der er underkategorier af restauranter (for at
lette søgningen).
Omkring bilen
Omkring bilen (Near the car)
Søgning efter interessepunkt vedrører området
omkring bilens aktuelle position.
Søgning efter interessepunkt foretages med
rullefunktionens trådkors - se side 33.
• Rullekortet vises - Placer trådkorset på det
ønskede sted + OK
Langs motorvej (Along the motorway)
42
03 Planlæg din tur
Angiv destination
Denne søgning viser interessepunkter, der er
lette at nå fra motorvejen, f.eks. tankstationer
langs motorvejen eller ved afkørsler.
OBS
Gemt sted
My POI-ikoner vises på kortet fra skala "1,0
km" og lavere.
OBS
Bilen skal befinde sig på den aktuelle motorvej, for at listen skal kunne præsenteres.
My POI omkring punkt på kortet
03
My POI omkring bilen
Sæt bestemmelsessted
Gemt position
(Set destination > Stored location)
MyPOI omkring kortposition (My POI around
point on map)
MyPOI tæt på bilen (My POI near the car)
Med denne funktion kan der søges efter interessepunkter, som brugeren selv har lagt ind i
systemet - My POI2 - i området omkring bilens
aktuelle position. Søgningen foretages inden
for en radius på ca. 32 km.
Føreren kan gemme et stort antal af sine egne
steder i systemet. De kan benyttes til hurtigt at
fastlægge/supplere en rejseplan.
Her søges efter interessepunkter, som brugeren selv har lagt ind i systemet - My POI2 omkring markørens stilling på kortet. Søgningen foretages inden for en radius på
ca. 32 km.
Gemme et sted
Søgning udføres med rullefunktionens trådkors
- se side 33.
2. Tryk på OK for at få "trådkorsets" menu
frem.
• Rullekortet vises - Placer trådkorset på det
3. Marker Gem position + OK - stedet er nu
gemt og findes på listen Gemt position.
ønskede My POI + OK
For at gemme et valgfrit sted:
1. Brug rullefunktionen (se side 33), og marker det sted, der skal gemmes.
Marker et gemt sted på listen + OK, og vælg
mellem følgende valgmuligheder/overskrifter:
2
For information om, hvordan egne interessepunkter (My POI) tilføjes til kortdatabasen - se side 57.
43
03 Planlæg din tur
Angiv destination
Angiv som eneste destination
Indstil enkeltdestination (Set single
Rediger
• Vis navn på kort (Show name on map) Fjern afkrydsning, hvis stedets navn ikke
skal vises på kortet.
destination)
• Gem (Store) - Udførte justeringer gemmes
Dette valg sletter eventuelle tidligere mål i rejseplanen og starter vejledningen på kortet.
03
med OK.
Føj til mellempunkt
Tilføj som vejpunkt (Add as waypoint)
Sorter efter
Sortér efter (Sort by)
Åbner det samme vindue som for Sæt
bestemmelsessted Adresse Tilføj som
vejpunkt - se side 47.
Vælg, om listens gemte steder skal sorteres
efter:
Redigér (Edit)
Information
Information (Information)
Åbner et markeret "Gemt sted" og giver mulighed for at ændre/opdatere følgende:
Åbner det samme vindue som for Sæt
bestemmelsessted Adresse Tilføj som
vejpunkt Information - se side 41.
• Navn (Name) - Indfør/indtast valgfrit navn
på stedet.
• Symbol (Icon) - Vælg det symbol, der skal
repræsentere det aktuelle sted.
• Adresse (Address) - Åbner kortet for at
justere stedets geografiske placering.
• Telefon: (Phone) - Indfør/indtast et telefonnummer.
• Redigér voicetag (Edit voice tag) - Optag
egen lyd3. Følg instruktionerne på skærmen.
3
44
Kun i kombination med lydsystemet "High Performance" eller "Premium".
•
•
•
•
Navn
Symbol
Distance
Kronologisk
Slet
Slet (Delete)
• Sletter markeret gemt sted.
03 Planlæg din tur
Angiv destination
Søgning via sted på kort
Tidligere destination
03
Punktet Gem giver denne redigeringsmenu.
Sæt bestemmelsessted
bestemmelsessted
Tidligere
Menuvalget Gem (Store) fører til den samme
redigeringsmenu som for Gemt position
Redigér.
Sæt bestemmelsessted
kortet
Punkt på
(Set destination > Previous destination)
For mere information - se side 43.
(Set destination > Select on map)
Her gemmes tidligere brugte destinationer.
Marker et af dem, og vælg derefter mellem:
• For at supplere/ændre informationen for en
Viser kortet med det aktuelle sted fremhævet
med en markør.
• Indstil enkeltdestination (Set single
destination)
• Tilføj som vejpunkt (Add as waypoint)
• Information (Information)
• Gem (Store) - se mere om denne valgmulighed efter næste billede.
destination - Marker Gem (Store) + OK.
Tilbagetur
Hjemtur (Return trip)
Viser vej tilbage til rejseplanens startpunkt. Kan
vælges hvor/når som helst i rejseplanen.
• Drej TUNE for at ændre skalaen.
1. Flyt trådkorset med midterkonsollens talknapper: [6 MNO] flytter mod højre, [8 TUV]
flytter nedad osv. - se side 33.
2. Når det ønskede sted er fundet - Tryk på
OK.
• Slet (Delete)
• Slet alle (Delete all).
``
45
03 Planlæg din tur
Angiv destination
Søgning via breddegrad/længdegrad
verne for verdenshjørnerne - N = 6, S = 7,
W = 9 og E = 3.
5. Når begge koordinater er indtastet - marker Tilføj som vejpunkt + OK for at tilføje
stedet til rejseplanen.
1. Marker Postnummer: (Postcode) + OK for
at få "skrivehjulet" frem.
Tilføj til rejseplan
Tilføj som vejpunkt (Add to itinerary)
03
Tilføjer de valgte koordinaters sted på kortet til
rejseplanen.
Sæt bestemmelsessted
længdegrad
Breddegrad &
(Set destination > Latitude & Longitude)
Vælg destination med GPS-koordinater:
Information
Information (Information)
Viser information, der forekommer om stedet.
Postnummer
OBS
1. Placer markøren på det tegn, der skal
ændres, og tryk på OK - displayet bliver
"aktivt".
Visningen af postnummer kan skelne mellem forskellige markeder og områder.
2. Indfør/indtast et tal med midterkonsollens
talknapper (eller drej på TUNE) - afslut med
OK, eller stil markøren på det næste tegn det foregående display bliver "deaktiveret".
3. Flyt markøren til den næste tegnplads, der
skal ændres, og gentag.
4. Med markøren i de to vinduer yderst til
højre indføres (eller drej på TUNE) bogsta-
46
2. Vælg tegn med TUNE-drejeknappen og
indfør/indtast dem med et tryk på OK. (Eller
indfør/indtast tegn med midterkonsollens
talknapper - se side 26).
Postnummer (Postcode)
Søg destination med postnummer:
03 Planlæg din tur
Rejseplan
Menuoversigt
Læg en rejseplan
Start vejvisning
03
Resultat med "Ruteforslag 3" afkrydset.
Rutedetaljer
Rutedetaljer
Tur
(Route details)
(Route details > Itinerary)
Systemet håndterer én rejseplan (Itinerary) ad
gangen med højst otte delmål.
Læg en rejseplan med flere stop for at slippe
for at angive den ene destination efter den
anden under turen.
Den først angivne destination bliver turens
endelige destination - efterfølgende indtastede
destinationer bliver delmål.
OBS
Den senest tilføjede destination bliver altid
Deldestination-1, mens tidligere deldestinationer får et højere nummer: Den "gamle"
Deldestination-1 bliver altså til Deldestination-2 osv.
Hvis man ønsker en anden rækkefølge, skal
man gå til Rutedetaljer
Tur, markér en
Flyt .
deldestination og
Der kan angives op til otte delmål og én endelig
destination.
(Start route guidance)
Markør på Start vejledning + OK aktiverer den
aktuelle rejseplan.
Hvis visning af tre alternative ruteplaner er forvalgt, må føreren vælge en af dem, se menuen
Indstillinger Ruteoptioner
Ruteforslag, side 52.
Føj til som mellempunkt
(Add another waypoint)
Tilføjer et delmål. Giver den samme menu som
i "Sæt bestemmelsessted" - se side 40.
Rediger rejseplan
(Edit itinerary)
Giver valgmulighederne:
47
03 Planlæg din tur
Rejseplan
• Slet tur - sletter den aktuelle rejseplan.
• Ruteoptioner - åbner en genvej til
Indstillinger
side 51.
Ruteoptioner - se
OK, se mere om rullefunktionen på side
33.
Næste destination
• Gem (Store) - åbner menuen Sæt
bestemmelsessted Gemt position
Redigér - se side se side 44).
Delmål i rejseplan
03
Undgå
Rutedetaljer
Næste bestemmelsessted
(Route details > Next destination)
Ved at markere delmål + OK kan hvert delmål
i rejseplanen opdateres.
• Information (Information) - Fuldstændigt
navn og adresse samt breddegrad og
længdegrad. Desuden kan interessepunktet ringes op, og eventuelle interessepunkter omkring stedet og parkeringspladser i
nærheden kan ses.
• Slet (Delete) - fjerner delmålet.
• Flyt (Move in list) - ændrer rækkefølgen i
rejseplanen.
• Justér på kort (Adjust on map) - viser stedet på kortet med et trådkors. Du kan rulle
frem til et andet sted og vælge det med
48
Rutedetaljer
Undgå
(Route details > Avoid)
Her kan en strækning i rejseplanen fravælges.
De alternative afstande beregnes ud fra bilens
aktuelle position. Systemet vælger så en anden
rute.
• Marker den ønskede valgmulighed + OK.
Viser næste delmåls placering på kortet, navn,
adresse, forventet ankomsttidspunkt og
afstand derhen. Giver også valgmulighederne:
03 Planlæg din tur
Rejseplan
• Slet (Delete) - fjerner det aktuelle delmål og
Ellers de samme funktioner som i Rullemenuen, se side 33.
viser det næste.
• Kort (Map) - viser sted på kortet i Rullemenuen, se side 33.
Kort over den resterende strækning
• >> - går til det næste delmål i rejseplanen,
Rutedetaljer
i en løkke.
03
• Opkald (Call) - ringer op til interessepunk-
(Route details > Map of remaining route)
tet, hvis det er muligt.
Ruteanvisninger
Her vises rejseplanens vejvisningspunkter.
Kort over hele ruten
Rutedetaljer
Kort med resterende rute
Viser et skærmbillede, som ligner skærmbilledet i det foregående afsnit, men kun med rejseplanens resterende strækning fra bilens
aktuelle position.
Ellers de samme funktioner som i Rullemenuen, se side 33.
Ruteanbefalinger
(Route details > Route instructions)
Rutedetaljer
Kort med hele ruten
(Route details > Map of entire route)
Her vises hele rejseplanen - nedskaleret til at
passe ind på skærmen.
49
03 Planlæg din tur
Nuværende position
Hvor er jeg?
03
Aktuel position
(Current position)
Viser et kortbillede med bilens aktuelle position
og information om stedet, f.eks. navn og koordinater.
50
03 Planlæg din tur
Indstillinger
Trafikinformation
Trafikmelding (Traffic message)
Rutetype
Her kan der foretages en vis sortering af trafikmeldinger:
• Alle (All) - alle rapporterede trafikhindringer
vises.
• Vigtigste - betyder f.eks. spærret vej på
03
grund af uheld eller anden større/langvarig
hindring.
• Ingen - visning af trafikproblem er slået fra.
Indstillinger
Trafikinformation
OBS
Rutetype (Route type)
Denne indstilling påvirker beregning af rute.
(Settings > Traffic information)
Der kan foretages yderligere indstillinger for
trafikinformation ud over dem, der er beskrevet
her - se side 68.
Her kan forskellige typer rejseplan vælges:
• Hurtig (Fast) - kortest mulige rejsetid priRutealternativer
oriteres
• Kort - kortest mulige vejstrækning prioriteres
• Nem - færrest mulige vejkryds og lignende
Trafikmelding
trafiksystemer prioriteres.
Indstillinger
Ruteoptioner
(Settings > Route options)
51
03 Planlæg din tur
Indstillinger
Ruteforslag
Tilpas rute
• Undgå biltog
• Undgå ikke-verificerede veje
• Undgå landegrænser
OBS
03
Ruteforslag (Route proposals)
Individuel ruteindstilling (Customise route)
Ved kommandoen Start vejledning kan der
være flere lignende valgmuligheder, som er
passende. Vælg her, om føreren skal anmodes
i de tilfælde, hvor der er flere valgmuligheder at
vælge imellem:
Her gives der mulighed for at fravælge visse
trafikforhold. Afkryds for at undgå følgende forhold1 langs ruten:
• Vælg 1, hvis navigationssystemet skal
vælge den mest hensigtsmæssige valgmulighed.
• Vælg 3, hvis føreren skal kunne vælge mellem maksimalt tre forslag.
Se mere information på side 47.
• Undgå motorveje (Avoid motorways)
• Undgå veje med vejskat (Avoid toll
roads)
• Undgå færger (Avoid ferries)
• Undgå trængselszonegebyr (Avoid
congestion charging zones)
• Undgå tunneler (Avoid tunnels)
• Undgå tidsbegrænsede veje (Avoid
time-restricted roads)
• Undgå sæsonbegrænsede veje (Avoid
season-restricted roads)
1
52
Valgmulighederne afhænger af marked/område/land.
•
Hvis der er udarbejdet en rejseplan, når
disse valg foretages, kan der være en
vis forsinkelse, efter at et alternativ er
blevet markeret/afmarkeret, da rejseplanen i givet fald skal omberegnes.
•
Hvis tunneller, betalingsveje eller
motorveje er fravalgt, undgås disse så
vidt muligt og bruges kun, hvis der ikke
er noget rimeligt alternativ.
Ruteindlæring
Ruteindlæring (Route learning)
Den grundlæggende forudsætning er en lagt
rejseplan. Hvis føreren afviger fra rejseplanen
og tager en anden rute til den endelige destination end den, som systemet anbefaler, husker systemet førerens valg af rute.
Bruges den samme rejseplan yderligere
to gange, og gentager føreren sit valg af rute,
vil systemet i stedet vise den vej, som føreren
har valgt.
03 Planlæg din tur
Indstillinger
Det afkrydsede felt medfører, at en vejstrækning, der er kørt tre gange, gemmes som rejseplan i stedet for den oprindelige rejseplan.
Nord - kortet vises, så nord altid er opad på
skærmen. Bilsymbolet bevæger sig i det aktuelle verdenshjørne på skærmen.
Nulstil ruteindlæring
Reset ruteindlæring (Reset route learning)
I kørselsretning - bilsymbolet er i centrum og
peger altid opad på skærmen. Kortbilledet
roterer under bilsymbolet i forhold til, hvordan
vejen svinger.
Sletter kørselshistorik.
03
• Kortvisning - Vælg 2D eller 3D.
Kortvalg
2D - bilsymbol og kortbillede ses vinkelret på
hinanden og lige ovenfra.
Indstillinger
Kortoptioner
(Settings > Map options)
Kortfarver
Kortfarver (Map colors)
3D2 - bilsymbol og kortbillede ses skråt fra
siden/ovenfra.
Vis to kort-indstilling
Vælg mellem:
• Automatisk - en lyssensor registrerer, om
det er dag eller nat.
• Dag (Day i det foregående billede)
• Nat
Indstillinger for enkelt kort-indstilling
Indstilling af enkeltkort (Single map settings)
• Kortretning - Vælg I kørselsretning eller
Vis dobbeltkort (Show dual map mode)
Nord.
2
Kun, hvis Kortretning > I kørselsretning er valgt.
``
53
03 Planlæg din tur
Indstillinger
Indstillinger for venstre kort
Indstilling venstre kort (Left map settings)
• Kortretning - Vælg I kørselsretning eller
Nord.
• Kortvisning - Vælg 2D eller 3D.
03
Indstillinger for højre kort
Indstilling højre kort (Right map settings)
Skærmen kan vise kortet over hele billedfladen
eller den samme kortvisning i to forskellige skalaer på henholdsvis venstre og højre halvdel.
Vælg ved at afkrydse feltet ved Vis
dobbeltkort + OK og EXIT.
Juster målestok i to kort-indstilling
For at se de to kort med forskellige målestoksforhold kan der justeres individuelt som følger:
1. Udgå fra kortvisningsindstilling. Drej
TUNE-drejeknappen mod venstre eller
højre - den ene skærmhalvdel får en farvet
ramme.
2. Tryk på OK - den markerede skærmhalvdel
er nu "aktiv".
3. Drej TUNE-drejeknappen for at justere
skalaen.
4. Tryk på OK igen - klart, skærmhalvdelen er
"deaktiveret".
54
Samme som for venstre kort - se det foregående afsnit.
Vis kort på fuld skærm
Markøren på Vis fuldskærmskort (Show fullscreen map) + OK afkrydser den funktion, der
viser kortet på fuld skærm. Derved forsvinder
informationsfelterne i bunden og toppen af
skærmen med oplysninger om f.eks. temperatur i kabinen.
Interessepunkt på kortet
POI på kort (POI on map)
Afkryds den ønskede valgmulighed for, hvordan interessepunkter skal vises på kortet:
• Alle (All) - alle forekommende interessepunkter vises.
• Ingen - ingen interessepunkter vises.
• Udvalgt - En menu med alle forekommende interessepunkter vises: Afkryds de
interessepunkter, der skal kunne ses på
kortet.
OBS
Hvis en POI-kategori med mange symboler
på kortet fravælges/slukkes, kan flere POI
fra andre kategorier vises/ses på skærmen.
Mulige interessepunkter er vist på side 72.
Kompas
Kompas (Compass)
Vælg, hvilken type kompas, der skal ses på
kortbilledet:
• Grafisk (Graphic)
• Tekst - kompasretning (opad på skærmen)
angives med et bogstav, f.eks. N for
"nord".
• Ingen.
03 Planlæg din tur
Indstillinger
Se mere information om kompasset på side
31.
Bil med trafikskilt-information - RSI
Vejvisningsmuligheder
Vis aktuelt vejnavn
Markøren på Vis aktuelt gadenavn (Show
current road name) + OK afkrydser funktionen,
der viser navnet nederst på skærmen på den
gade/vej bilen, befinder sig på.
03
Vis den gældende hastighedsgrænse
Indstillinger
I en bil med funktion til identifikation af trafikskilte (Road Sign Information) vises den aktuelle hastighedsgrænse kun på instrumentpanelet. Mulighed for at vælge visning af hastighedsgrænse på kortet findes ikke i disse biler.
Markøren på Vis hastighedsbegrænsninger
(Show speed limits) + OK afkrydser funktionen,
der viser et trafikskilt med den aktuelle højest
tilladte hastighed på skærmens øverste højre
hjørne.
Optioner for rutevejledning
(Settings > Route guidance options)
Se bilens almindelige instruktionsbog for mere
information om RSI.
Stemmevejledning
Stemmevejledning (Voice guidance)
Hvis der ønskes stemmevejledning - afkryds
valgmuligheden Stemmevejledning. Se mere
information på side 31.
``
55
03 Planlæg din tur
Indstillinger
Stemmens lydstyrke
Lydstyrke for stemme-feedback (Voice
Navigering med Turn-by-turn4
Navigationssystemet kan arbejde i baggrunden, samtidig med at skærmen viser en anden
programkilde, f.eks. radio eller telefon.
output volume)
03
Valgmuligheden viser en lydstyrkeknap på
skærmen, som stemmevejledningens lydstyrke kan justeres med.
Markøren på Vis kort med kryds i andre
kilder (Always show intersection map) + OK
afkrydser funktionen, der viser detaljerede kort
med kryds på halvdelen af skærmen, også når
andre kilder/programmer bruges - se side 31.
• Juster med TUNE-drejeknappen + OK.
Se mere information på side 17.
Vejnavn i stemmevejledning3
Markøren på Gadenavne i
stemmevejledning (Street names in voice
guidance) + OK afkrydser funktionen, der gør,
at stemmevejledningens oplysninger om
afstand og retning suppleres med udtalte
navne på gader og veje.
Alarm for My POI
Markøren på Rutevejledning + OK afkrydser
funktionen, der gør, at den næste manøvre i
ruteplanen, og afstanden derhen, vises på
instrumentpanelet.
Format for ankomsttidspunkt
Format for ankomsttid (Time of arrival
format)
Vælg den tid, der skal vises på skærmen:
• ETA (Estimated Time of Arrival) - viser forventet ankomsttidspunkt
• RTA (Remaining Time of Arrival) - viser
resterende rejsetid.
3
4
56
Nogle markeder og sprog.
Kun V40 med instrumentpanelet "Digital".
Vis kort med kryds i et andet program
Markøren på MyPOI-alarm (My POI Alert) +
OK afkrydser funktionen, der gør, at en forvalgt
alarm lyder, når bilen nærmer sig en My POIposition - se side 57.
Systeminformation
03 Planlæg din tur
Indstillinger
Indstillinger
Systeminformation
Kortversion
Import/redigering My POI
(Settings > System information)
GPS-information
03
Kortversion (Map version)
Skærmen viser:
GPS-information (GPS information)
Skærmen viser:
• Antal modtagne satellitter: (Number of
received satellites)
• Modtaget position (Received position)
• Position ifølge kort (Map matched
position)
• Software version: (Software version)
• Kortversion (Map version)
• Kortområde: (Map market).
Status for indlæsning af kort
Kort indlæses (Map loading progress)
Indstillinger
Import/redigering MyPOI
(Settings > Import/Edit My POI)
Mange virksomheder tilbyder POI-filer på
deres internetsider. Denne funktion giver brugeren mulighed for at supplere Volvos kortdatabase med interessepunkter fra andre leverandører.
Ved opdatering af kortdatabasen vises her,
hvor i processen, opdateringen befinder sig. Se
mere information på side 28.
• Højde: (Altitude)
• Geografisk navn på den aktuelle position.
``
57
03 Planlæg din tur
Indstillinger
OBS
•
At supplere kortdatabasen med POIfiler kræver en vis erfaring med computere!
•
Filformater for POI-filer, og hvordan
filerne hentes fra internettet, fastlægges
af den respektive producent/distributør.
Der er således ingen standardiseret
proces for at downloade POI-filer fra
internettet, og derfor kan der ikke gives
en præcis trin-for-trin beskrivelse i
denne instruktionsbog.
03
•
Kontakt en Volvo-forhandler, hvis du
har spørgsmål.
For at vise, hvordan en POI-fil kan hentes fra
internettet, følger her et simpelt eksempel med
den fiktive virksomhed "Stormagasin" og dens
butikker:
1. Gå til virksomhedens side på internettet og
søg efter stedet vha. dens POI-fil.
2. Vælg en POI-fil med formatet "gpx", og
download den til computeren. Hvis formatet ikke findes, skal POI-filen konverteres til
gpx-format5 efter download.
4. Sæt derefter USB-hukommelsen i bilens
USB-stik (under tunnelkonsollens armlæn/
klap), og gå frem til Indstillinger
Import/redigering MyPOI i menusystemet.
5. Vælg Importer + OK, og følg instruktionerne på skærmen.
Når importen er færdig, kan der foretages
nogle indstillinger for den nye My POI-gruppe
"Stormagasin":
• navnet kan ændres
• kortbilledets My POI-ikon kan udskiftes
(hvis et ikon er inkluderet i den importerede
POI-fil, bliver det automatisk forvalgt)
• en af de tre lyde kan vælges (for at få en
advarsel, når bilen nærmer sig My POI-ikonet - se side 56)
• vælg, om My POI-ikonet skal vises på kortet, eller ej.
Når alle valg er foretaget, markeres Gem +
OK, og så er det klar, eller en ny POI-gruppe
kan importeres/redigeres.
Alle tilføjede interessepunkter kommer under
overskriften "My POI".
3. Læg POI-filen "Stormagasin.gpx" på en
USB-nøgle.
5
58
På internettet er der gratis konverteringsprogrammer, som kan downloades.
OBS
Hvilken type information, det er tilladt at vise
på kortet, er reguleret ved national lovgivning. For aktuel information, se www.volvocars.com/navi.
Kortdatabasen kan suppleres med 100 My
POI-grupper eller 50.000 My POI-steder i formatet GPX 1.1.
OBS
Ud over alle varianter af POI-filer, der kan
downloades fra internettet, kan også Volvo
tilbyde supplerende filer for nogle markeder
- kontakt din nærmeste Volvo-forhandler for
at få oplysninger om eventuelle alternativer.
Nulstil navigationsindstillingerne
03 Planlæg din tur
Indstillinger
Indstillinger Reset
navigationsindstillinger
(Settings > Reset navigation settings)
Denne funktion nulstiller systemet til fabriksindstillingerne.
Menuvalget Indstillinger Reset
navigationsindstillinger + OK giver et skærmbillede med spørgsmålet Reset alle
navigationsindstillinger? (Reset all
navigation settings?), Fortsæt med OK
Annullér med EXIT (Continue with OK –
Cancel with EXIT) - tryk på OK for at nulstille
indstillingerne til fabriksindstillingerne, eller fortryd med EXIT.
(Settings > Delete all user data)
Menuvalget Indstillinger Slet alle
brugerdata+ OK giver et skærmbillede med
spørgsmålet Ønsker du at slette alle
navigations-brugerdata? (Do you want to
delete all navigation user data?), Fortsæt med
OK Annullér med EXIT (Confirm with OK –
Cancel with EXIT) - tryk på OK for at slette, eller
fortryd med EXIT.
03
Følgende indstillinger slettes med OK:
•
•
•
•
•
alle gemte steder
historik for Sidste 5
tidligere destinationer
ruteindlæring
ændrede fabriksindstillinger.
Slet al brugerinformation
Indstillinger
Slet alle brugerdata
59
03 Planlæg din tur
Simulering
Start demo
03
Rutedetaljer
Start demo
(Route details > Start demo)
Her simuleres den kørsel, der er angivet i rejseplanen.
Systemet viser, hvordan kørslen til rejseplanens angivne destination vil blive udført.
For at afslutte demo-kørslen:
• Det tidligere menupunkt Start demo er
skiftet til Afslut demo - Marker det + OK.
OBS
For at demonstrationen skal fungere, skal
der være angivet en destination.
60
03 Planlæg din tur
03
61
62
G000000
Generelt................................................................................................... 64
Læs informationen.................................................................................. 66
Håndtere trafikproblemer........................................................................ 68
TRAFIKINFORMATION
04 Trafikinformation
Generelt
Visning og modtagelse
Trafiksymboler på kortet
Trafik med forstyrrelse
Udsendt trafikinformation modtages altid og
præsenteres - også hvis der ikke er angivet
nogen destination.
Trafik med forstyrrelse i begge køreretninger
Hvordan trafikinformationen skal præsenteres,
kan indstilles og ændres i Indstillinger, se
side 51.
Omfang
Visningen af trafikinformation afhænger også
af, hvordan den udsendes.
04
OBS
Trafikinformation er ikke tilgængelig i alle
områder/lande.
Sendeområderne udvides hele tiden.
Markeringens farve
Symbol for trafikmelding/-problem.
Når der er mindst én trafikmelding langs rejseplanens rute, vises et TMC1-symbol på kortets
øverste venstre hjørne.
Med rullefunktionen (se side 33) kan der bladres frem til trafikproblemet for at se dets præcise position og art.
Farven på pile, linjer og rammer angiver graden
af forstyrrelse:
Sort
Spærret vej
Rød
Stillestående trafik
Orange
Langsom trafik
Gul
Generel information
Sted på kortet
Trafikproblemer markeres med pile, linjer og
rammer:
1
2
64
Traffic Message Channel
Kortsymboler kan variere mellem de forskellige markeder/lande.
Type trafikforstyrrelse
Her vises eksempler på kortsymboler2, som
kan markere forskellige forstyrrelser i trafikken:
04 Trafikinformation
Generelt
Omfang
Uheld
Modgående trafik
Omkørsel
Information
04
Smal vej
Visse trafikmeldinger indeholder også information om trafikproblemets omfang.
Kø
På alle skalaer op til 5 km vises - ud over symbolet for trafikmelding - en linje med den
samme farve som retningspilen, langs den
berørte vej. Længden på linjen svarer til trafikproblemets omfang (vejstrækning).
Vejarbejde
Størrelse på område for
trafikinformation
Parkeringsinformation
Glat vejbane
Målestokken afgør, hvor mange trafikinformationer der kan vises - desto større område
skærmen viser, desto mere information kan der
findes.
Anden fare
Spærret vej
65
04 Trafikinformation
Læs informationen
04
Meddelelse
Trafikinformation
Eksempler på, med pile, markerede trafikproblemer og deres omfang.
Hovedmenu.
Når trådkorset placeres over et trafikproblem (markeres med en pil langs
med vejen), vises en blinkende ramme
med et symbol for trafikforstyrrelse (f.eks.
Glatte veje) på kortet.
Trafikinformation (Traffic information)
Læs trafikmelding
1. Rul trådkorset til den trafikbegivenhed (farvet linje/pil parallelt med den berørte vejstrækning), der ønskes information om - et
vejskilt med ramme begynder at blinke ude
på kortet.
2. Tryk på OK - Derefter vises information
som denne:
For at benytte symbolets trafikinformation:
• Tryk på OK, og vælg Trafikinformation +
OK.
Læs trafikmelding (Read traffic message)
Med markøren på Læs trafikmelding + OK
vises følgende visning:
66
Til dette symbol er der knyttet detaljeret information om trafikproblemet, og i det omfang der
foreligger data, vises også:
04 Trafikinformation
Læs informationen
• varighed
• hastighedsbegrænsninger, køretøjsbredde, køretøjshøjde
• hvilke veje der er berørt.
Hvis der er flere trafikproblemer inden for trådkorsets ramme, vises først problemet nærmest
trådkorsets centrum efter et OK-tryk.
Skærmens øvre del kan f.eks. vise "2/5", hvilket betyder, at den aktuelle information er nummer to af i alt fem meddelelser inden for trådkorset - de resterende meddelelser kan bladres
frem med korte tryk på OK.
04
• Gå tilbage til kortvisning med EXIT.
67
04 Trafikinformation
Håndtere trafikproblemer
Undgå trafikproblemer
Trafikproblemer forude
Trafikhændelser på ruten (Traffic events
along route)
3. Marker derefter Beregn ny rute (Calculate
new route) + OK.
Dette er den samme menulinje som i det foregående afsnit, men med en aktiveret rejseplan
- menulinjen lyder nu i stedet
Trafikhændelser på ruten. Man kan få systemet til at føre forbi trafikforstyrrelsen ad en
anden vej.
Systemet beregner så en rute, der fører forbi
afkrydsede trafikforstyrrelser.
Et OK-tryk på den markerede menulinje viser
trafikproblemer langs ruten:
04
For at få detaljeret information om et vist trafikproblem:
• Vælg/marker et trafikproblem + # INFO information om trafikproblemet vises.
Undgåede trafikproblemer
Menulinje 2 uden lagt rejseplan.
Trafikproblemer forude (Traffic events
ahead)
Et OK-tryk på Trafikproblemer forude viser
aktuelle trafikproblemer.
Trafikproblemer langs ruten
Liste med én forstyrrelse på rejseplanens rute.
Føreren kan undgå trafikproblemer ved at lade
systemet vælge en anden vej. Gør sådan:
1. Vælg/marker den trafikhindring, som skal
undgås + OK - trafikproblemet afkrydses.
2. Hvis det ønskes, at flere forhindringer undgås - afkryds også disse. Der kan maksimalt vælges 15 forhindringer.
Menulinje 2 med lagt rejseplan.
68
Undgåede trafikhændelser (Avoided traffic
events)
Her vises afkrydsede trafikproblemer fra foregående afsnit.
04 Trafikinformation
Håndtere trafikproblemer
Liste med ét redigerbart trafikproblem.
Følgende kan gøres:
• Slet alle (Clear all) - fjerner afkrydsning af
alle trafikproblemer.
• Vælg/marker et af trafikproblemerne +
Detaljeret information - gå tilbage til menuen med
EXIT.
04
• Gå tilbage til kortvisning med EXIT, eller
vælg Beregn ny rute (Calculate new
route) + OK - rejseplanen justeres i forhold
til de forandringer, der er foretaget.
OK - afkrydsning af trafikproblemet fjernes.
• Vælg/marker et af trafikproblemerne +
# INFO - detaljeret information med kortbillede vises på skærmen, se eksempel på
det næste billede:
69
Interessepunkter..................................................................................... 72
70
SYMBOLER PÅ KORTET
05 Symboler på kortet
Interessepunkter
Præciser hvilke interessepunkter, der skal
vises på kortet, eller vælg, at Alle eller Ingen
skal vises - se side 54.
OBS
Volvo-forhandler
•
Symbolet for en facilitet og antallet af
faciliteter kan variere fra land til land.
Parkering
•
I forbindelse med opdatering af kortdata kan der komme nye symboler, og
andre kan forsvinde. Under
Indstillinger i menusystemet kan
samtlige faciliteters symboler i det aktuelle kortsystem altid hentes frem.
Parkeringshus
Parkering, store køretøjer
Turistinformation
Afkrydsede interessepunkter vises på kortet.
05
Nedenfor vises eksempler på symboler for forskellige interessepunkter - de er grupperet
efter funktion i samfundet:
Historisk monument
Turistattraktion
Indstillinger Kortoptioner
kort Udvalgt
POI på
Benzinstation
Skøjtecenter
Benzinstation med CNG (biogas)
(Settings > Map options > POI on map >
Selected)
Sportsanlæg
Benzinstation med LPG (gas)
Gør sådan:
• Vælg/marker interessepunkt med TUNEdrejeknappen - afkryds/fravælg med OK,
og slut af med EXIT.
For ikke at gøre kortbilledet uoverskueligt, kan
kun et begrænset antal interessepunkter ses
på skærmen på samme tid. Ved at zoome ind
på et område får man mulighed for at se flere
interessepunkter.
72
Motionsanlæg
Bilvask
Skianlæg
Bilværksted
Biograf
Billeje
Forlystelsespark
Motorsportsanlæg
05 Symboler på kortet
Interessepunkter
Zoo
Rasteplads
Opera
Campingplads
Centrum
Bykerne
Politistation
Teater/kunst
Hotel
Bar
Brandstation
Natklub
Konferencecenter
Restaurant
Messeområde
Togstation
Restaurant
Bibliotek
Hospital
Lokal togstation
Apotek
Restaurant, kinesisk
Lufthavn
Restaurant, fisk/skaldyr
Busstation
Fastfood
Færge
Post
Café
Marina
Børnehave
Lystbådehavn
Skole
Bank
05
Pengeautomat
Indkøbscenter
Kommunal bygning
Renseri
Offentlig myndighed
Professionshøjskole
Kiosk
Universitet
Frisør
73
Ofte stillede spørgsmål........................................................................... 76
EULA - Licensaftale................................................................................ 78
Ophavsret................................................................................................ 80
74
SPØRGSMÅL OG SVAR
06 Spørgsmål og svar
Ofte stillede spørgsmål
Bilens position på kortet er forkert
Navigationssystemet viser bilens position med
en præcision på ca. 20 meter.
Ved kørsel på veje der løber parallelt med en
anden vej, slangebugtede veje, veje i flere plan,
og efter kørsel over en lang afstand uden særlige sving er der større sandsynlighed for fejl.
Høje bjerge, bygninger, tunneller, viadukter,
veje med overføring mv. påvirker systemets
modtagelse af GPS-signaler negativt, så nøjagtigheden ved beregningen af bilens position
kan forringes.
Systemet beregner ikke den hurtigste/
korteste rute
06
Ved beregning af ruten tages der hensyn til vejstrækning, vejbredde, vejklasse, antallet af
højre- eller venstresving, rundkørsler osv. for at
opnå den teoretisk bedste rute. Erfaring og
lokalkendskab kan dog føre til mere effektive
valg af rute.
Systemet bruger betalingsveje,
motorveje eller færger, selvom jeg har
valgt at undgå disse
Ved beregning af rute over lange afstande kan
systemet af tekniske årsager kun anvende
store veje.
Hvis du har valgt at undgå betalingsveje og
motorveje, undgås disse så vidt muligt og
76
anvendes kun, hvis der ikke er noget andet
rimeligt alternativ til rådighed.
Kortbilledet stemmer ikke med
virkeligheden
Bilens position på kortet er forkert efter
transport
Ny- og ombygning af vejnettet, indførelse af
nye færdselsregler mv. sker løbende, og kortdatabasen er derfor ikke altid fuldstændig.
Hvis bilen har været transporteret på f.eks.
færge eller tog, eller på en sådan måde, at
modtagelse af GPS-signaler ikke har været
muligt, kan det tage op til 5 minutter, før bilens
position beregnes korrekt.
Bilens position på kortet er forkert efter
frakobling af bilens batteri
Hvis GPS-antennen har været uden strøm, kan
det tage mere end 5 minutter, før GPS-signaler
kan modtages korrekt og bilens position
beregnes.
Bilsymbolet på skærmen ser mærkeligt ud
efter udskiftning af dæk
Ud over GPS-modtageren benyttes også
bilens hastighedsføler og et gyrokompas til at
beregne bilens aktuelle position og kørselsretning. Efter montering af reservehjul eller skift
mellem sommer- og vinterdæk skal systemet
"lære" de nye hjulstørrelser.
For at systemet skal fungere optimalt anbefales det derfor at foretage nogle fulde ratudslag
under langsom kørsel på et hensigtsmæssigt
sted.
Der foregår et løbende udviklings og opdateringarbejde med kortdata - en Volvo-forhandler
kan give mere information.
Se også www.volvocars.com/navi for yderligere information om kort m.m.
Målestokken på kortet ændres nogle
gange
I nogle områder er der ingen detaljerede kortdata. Så skifter systemet automatisk forstørrelsesgrad.
De forventede menupunkter vises ikke
Kontroller de indstillinger, der er foretaget.
Vælg Reset navigationsindstillinger for at
vende tilbage til de indstillinger, der var foretaget fra begyndelsen.
Hvis det ikke hjælper: Vælg Slet alle
brugerdata.
Bilsymbolet på skærmen springer
fremad eller drejer rundt
Systemet har måske brug for et par sekunder
til at registrere bilens position og bevægelse,
før du kører af sted.
06 Spørgsmål og svar
Ofte stillede spørgsmål
Sluk for både systemet og bilen. Start igen,
men hold stille et øjeblik, før du begynder at
køre.
Jeg skal på en lang tur, men jeg vil ikke
angive en bestemt rute til de byer, som
jeg planlægger at rejse igennem.
Hvordan laver jeg mest enkelt en
rejseplan?
Angiv destinationen direkte på kortet ved hjælp
af trådkorset. Systemet fører dig automatisk til
den endelige destination, selvom du kører ved
siden af delmålene.
Mine kortdata er ikke aktuelle
Kontakt din lokale Volvo-forhandler vedrørende opdatering af kortdata.
Se også www.volvocars.com/navi
Hvordan kan jeg nemt kontrollere,
hvilken kortversion der bruges?
06
Se Indstillinger Systeminformation
Kortversion for at få information om version og
det dækkede geografiske område.
77
06 Spørgsmål og svar
EULA - Licensaftale
Meddelelse til brugeren
LÆS VENLIGST DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE OMHYG-GELIGT INDEN DU
BEGYNDER AT BRUGE NAVTEQ DATABASE.
06
DETTE ER EN LICENSAFTALE - OG IKKE EN
SALGSAFTALE- MELLEM DIG OG NAVTEQ
EUROPE B.V. VEDRØRENDE DIN KOPI AF
NAVTEQ NAVIGABLE MAP DATABASE HERUNDER TILKNYTTET COMPUTERSOFTWARE, MEDIER OG SUPPLERENDE TRYKT
MATERIALE UDGIVET AF NAVTEQ ("DATABASEN"). VED AT BRUGE DATABASEN,
ACCEPTERER DU ALLE VILKÅR OG BETINGELSER I DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ("SLUT-BRUGERLICENSAFTALEN").
SÅFREMT DU IKKE KAN ACCEPTERE BETINGELSERNE I NÆRVÆRENDE SLUTBRUGERLICENSAFTALE, SKAL DU STRAKS RETURNERE DATA-BASEN SAMMEN MED ALLE TILKNYTTEDE EMNER TIL FORHANDLEREN
MOD REFUNDERING AF KØBESUMMEN.
EJENDOMSRET
Databasen samt ophavsrettigheder og intellektuelle ejendomsrettigheder eller naborettigheder deri ejes af NAVTEQ eller dennes licensgivere. Ejendomsretten til de medier, der indeholder Databasen, bibeholdes af NAVTEQ og/
eller leverandøren, indtil du har betalt alle i henhold til nærværende slutbrugerlicensaftale eller
lignende aftale(r), og efter hvilke varerne er
78
leveret til dig, de fulde beløb der skal betales til
NAVTEQ og/eller leverandøren.
LICENSUDSTEDELSE
NAVTEQ udsteder dig en ikke-eksklusiv licens
til at bruge Databasen til personligt brug, eller
hvis relevant, til brug i din virksomheds interne
drift. Denne licens indbefatter ikke retten til at
udstede underlicenser.
BEGRÆNSNINGER I BRUGEN
Databasen er begrænset til brug i det pågældende system, for hvilket den blev oprettet.
Med undtagelse af det i de præceptive love
(dvs. nationale love baseret på Rådets direktiv
91/250 om retlig beskyttelse af edb programmer og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/9 om retlig beskyttelse af databaser)
udtrykkeligt tilladte omfang, må du ikke
uddrage eller genanvende væsentlige dele af
Databasen indhold ej heller duplikere, kopiere,
modificere, justere, oversætte, demontere,
dekompilere, foretage reverse engineering af
nogen del af Databasen. Dersom du ønsker
interoperabilitet, som defineret i (nationale love
der er baseret på) direktivet om retlig beskyttelse af edb programmer, skal du give NAVTEQ rimelig lejlighed til at frembringe nævnte
informationer på rimelige betingelser herunder
også omkostninger, som skal fastsættes af
NAVTEQ.
OVERDRAGELSE AF LICENS
Du har ikke ret til at overdrage Databasen til
tredjepersoner, undtagen hvis den er installeret
på det system, for hvilket den var oprettet, eller
hvis du ikke tilbageholder nogen kopi af Databasen og forudsat at erhververen accepterer
alle vilkår og betingelser i denne slutbrugerlicensaftale og skriftligt bekræfter dette over for
NAVTEQ. Multi-disk sæt kan kun overdrages
eller sælges som de af NAVTEQ leverede komplette sæt og ikke som undersæt deraf.
BEGRÆNSET GARANTI
Med forbehold for nedenstående advarsler
garanterer NAVTEQ, for en periode af 12 måneder efter du har købt en kopi af Databasen, at
den i det væsentlige vil yde i overensstemmelse med NAVTEQ’s kriterier for nøjagtighed
og fuldstændighed, der eksisterede på købsdatoen for Databasen. Du kan få udleveret
disse kriterier efter anmodning. Dersom Databasen ikke yder i overensstemmelse med nærværende begrænsede garanti, vil NAVTEQ
gøre alle rimelige bestræbelser for at reparere
eller udskifte din uoverensstemmende kopi af
Databasen. Dersom disse bestræbelser ikke
fører til, at Databasen yder i overensstemmelse
med de heri anførte garantier, har du valget
mellem enten at modtage en rimelig refundering af den af dig betalte pris for Databasen
eller at ophæve nærværende slutbrugerlicensaftale. Dette udgør NAVTEQ’s samlede ansvar
06 Spørgsmål og svar
EULA - Licensaftale
og dit eneste retsmiddel mod NAVTEQ. Med
undtagelse af hvad der udtrykkeligt er anført i
nærværende afsnit, garanterer NAVTEQ ikke
eller fremsætter nogen anbringender med hensyn til brugen af resultaterne af brugen af Databasen ud fra dennes rigtighed, korrekthed,
pålidelighed eller på anden vis. NAVTEQ
garanterer ikke, at Databasen er eller vil være
fejlfri. Ingen mundtlige eller skriftlige informationer eller henstillinger givet af NAVTEQ, leverandøren eller nogen anden person danner
nogen garanti eller på nogen måde udvider
rammerne af den herover beskrevne begrænsede garanti. Den i slutbrugerlicens-aftalens
anførte begrænsede garanti har ingen indflydelse på eller skader nogen lovfæstede rettigheder, du måtte have i henhold til den lovfæstede garanti mod skjulte mangler.
Hvis du ikke købte Databasen direkte fra NAVTEQ, har du måske lovfæstede rettigheder
mod den person, fra hvilken du købte Databasen, udover de herunder af NAVTEQ afgivne
rettigheder i overensstemmelse med bestemmelserne i din jurisdiktion. NAVTEQ’s ovenstående garanti har ingen indflydelse på
sådanne lovfæstede rettigheder, og sådanne
rettig-heder kan du gøre gældende foruden de
heri givne garantirettigheder.
BEGRÆNSNING AF ANSVAR
Databasens pris indbefatter ikke nogen betaling for accept af risiko for sekundære, indirekte eller ubegrænsede indirekte skader, der
måtte opstå i forbindelse med din brug af Databasen. I overensstemmelse hermed påtager
NAVTEQ sig intet ansvar for sekundære eller
indirekte skader herunder også og uden
begrænsning tab af indtægt, data eller brug du
eller nogen tredjemand måtte lide, som følge af
din brug af Databasen, enten det er søgsmål
inden for kontrakt eller uden for kontrakt baseret på en garanti, selv om NAVTEQ er blevet
oplyst om muligheden for sådanne erstatningskrav. Under alle omstændigheder er
NAVTEQ’s ansvar for direkte skader begrænset til købsprisen for din kopi af Databasen.
DEN BEGRÆNSEDE GARANTI OG DET
BEGRÆNSEDE ANSVAR ANFØRT I NÆRVÆRENDE SLUTBRUGERLICENSAFTALE
HAR INGEN INDFLYDELSE PÅ ELLER ER TIL
SKADE FOR DINE LOVFÆSTEDE RETTIGHEDER, HVIS DU HAR KØBT DATABASEN PÅ
ANDEN VIS END I ET FORRETNINGSFORLØB.
resultater. Databasen indeholder ikke eller
reflekterer informationer om bl.a. nabolagssikkerhed, retshåndhævelse, nødhjælp, byggearbejde, gade- eller vejlukninger, køretøjs eller
hastig-hedsrestriktioner, gade-/vejhældning
eller niveau, brohøjde, vægt eller andre
begrænsninger, vej- eller trafikforhold, særlige
begivenheder, trafikpropper eller rejsetid.
GÆLDENDE LOV
Lovene i den jurisdiktion, hvori du bor på købstidspunktet af database, gælder for nærværende aftale. Hvis du på det tidspunkt opholder
dig uden for Den Europæiske Union eller
Schweiz, er det loven i den jurisdiktion inden
for Den Europæiske Union eller Schweiz, hvor
du købte Databasen, der gælder. I alle andre
tilfælde, eller hvis jurisdiktionen på det sted, du
købte Databasen, ikke kan defineres, er det
lovene i Holland der gælder. De kompetente
retter på dit bopælssted på det tidspunkt, du
købte Databasen, har jurisdiktion over enhver
tvist, der måtte opstå som følge af eller vedrørende nærværende aftale uden skade for NAVTEQ’s ret til at rejse krav på dit nuværende
bopælssted.
06
ADVARSLER
Databasen kan indeholde fejlagtige eller ufuldstændige informationer på grund af tidens
gang, ændrede forhold, anvendte kilder og
karakteren af indsamlingen af omfattende geografiske data, der alle kan lede til ukorrekte
79
06 Spørgsmål og svar
Ophavsret
Austria
Portugal
© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen.
Source: IgeoE - Portugal.
France
Spain
Información geográfica propiedad del CNIG.
Source Géoroute® IGN France & BD Carto®
IGN France.
Sweden
Germany
Based upon electronic data © National Land
Survey Sweden.
Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen.
Switzerland
Great Britain
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
© Based upon Crown Copyright material.
Greece
Copyright Geomatics Ltd.
OBS
Australien omfattes ikke af denne aftale. Se
særskilte oplysninger.
Hungary
06
Copyright ©2003; Top-Map Ltd.
© 2005 - 2012 NAVTEQ All rights reserved.
Italy
Denso
La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando
quale riferimento anche cartografia numerica
ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione
Toscana.
Norway
Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority.
Poland
© EuroGeographics.
80
DENSO CORPORATION erklærer herved, at dette DN-NS-020 er i overensstemmelse med de væsentlige krav og
øvrige relevante bestemmelser i direktiv
1999/5/EF.
06 Spørgsmål og svar
06
81
07 Alfabetisk stikordsregister
A
D
G
Adresse
indtast................................................... 40
Demo......................................................... 60
Gemme et sted.......................................... 43
Destination
indstil.................................................... 40
Gemte destinationer.................................. 45
Afstandsenhed
ETA....................................................... 56
RTA....................................................... 56
Aktivering af systemet................................. 8
Dvd
pleje...................................................... 29
skift....................................................... 28
Aktuel position på kortet............................ 50
E
Angiv destination....................................... 40
Engelsk tekst i parentes............................ 12
Antenne
placering............................................... 17
B
07
Batteri
fjernbetjening........................................ 20
Bladring..................................................... 33
GPS-information........................................ 57
GPS-modtager........................................... 17
Akustisk signal
Gemt sted............................................. 44
Auto. meddelelse....................................... 51
Gemte steder............................................. 43
Gemt sted
Akustisk signal...................................... 44
F
Grundfunktioner......................................... 19
Grundlæggende indstillinger...................... 14
H
Fabriksindstillinger..................................... 14
Hovedenhed
placering............................................... 17
Faciliteter
Symboler.............................................. 72
Højttalere
placering............................................... 18
Faciliteter som destination......................... 41
Facilitet på kortet....................................... 54
Funktioner
knappanel og fjernbetjening................. 20
I
Indstillinger for valg af vej.................... 52, 55
IR-modtager og fjernbetjening................... 20
82
07 Alfabetisk stikordsregister
K
M
Postnummer
søgning................................................. 46
Knappanel.................................................. 20
Mellempunkt.............................................. 48
Påbegynd vejvisning.................................. 47
Kompas..................................................... 31
Menuer/funktioner..................................... 34
Komponenters placering, oversigt............. 16
Målestok
ændring.......................................... 45, 65
Kort
sted på.................................................. 45
Kortalternativ............................................. 53
Returrejse.................................................. 45
Kortbillede.................................................. 30
N
Kortfarve.................................................... 53
Nulstil navigationsindstillinger................... 58
Kortområder............................................... 28
Næste destination i rejseplanen................ 48
RSI - Road Sign Information...................... 55
Rulning....................................................... 33
S
Korttilstand................................................ 14
Kortversion................................................ 57
O
L
Om
information om kortdisken.................... 57
Lagret sted
tilføj information.................................... 44
Oversigt over komponenters placering..... 16
Licenskode................................................ 28
P
Lydsignal
gemt sted.............................................. 44
R
Simulering.................................................. 60
Skærm
pleje...................................................... 29
Slet brugeroplysninger............................... 59
Slet rejseplan............................................. 48
Start vejledning.......................................... 47
07
Stier beskrevet i instruktionsbogen........... 12
Parentes med engelsk tekst...................... 12
Symboler
faciliteter............................................... 72
Lydstyrkekontrol for talemeddelelser........ 17
Pause i vejvisning...................................... 33
Systemindstillinger..................................... 14
Læg en rejseplan....................................... 47
Piletaster.................................................... 20
Systemvalg................................................ 56
Læs trafikmeddelelse.......................... 51, 66
83
07 Alfabetisk stikordsregister
Søgning
postnummer......................................... 46
via sted på kort..................................... 45
T
Talekommando (Talestyring)...................... 22
U
Æ
Udbredelse................................................ 65
Ændring af målestok for trafikinformation. 65
Undgå
færger................................................... 52
motorveje.............................................. 52
vejafgifter.............................................. 52
Ændringer i bogen..................................... 13
Undgå vejstrækning................................... 48
Talestyring................................................. 22
Talevejvisning............................................ 31
Tastatur
placering............................................... 17
Til/Fra......................................................... 14
Tilbage til grundlæggende indstillinger...... 58
Tilbage til startpunktet............................... 45
TMC-modtager.......................................... 17
V
Vejkryds..................................................... 40
Vejledning.................................................. 47
lynvejledning........................................... 8
Vejledningsvalg.......................................... 51
Vis kort....................................................... 53
Trafikinformation.................................. 17, 51
sending................................................. 64
Trafikinfoudvalg......................................... 51
07
Trafikskilt-information................................ 55
Trafiksymboler på kortet............................ 64
Transport af bil........................................... 76
Trådkors..................................................... 33
84
Y
Yderligere information............................... 20
Kdakd8Vg8dgedgVi^dc51 %BOJTI "5 1SJOUFEJO4XFEFO (zUFCPSH $PQZSJHIU©7PMWP$BS$PSQPSBUJPO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising