Volvo | S60 | Sensus Connect Infotainment | Volvo S60 2016 Late Sensus Connect Infotainment

Volvo S60 2016 Late Sensus Connect Infotainment
WEB EDITION
SENSUS INFOTAINMENT
KÆRE VOLVO-EJER
TAK FORDI DU VALGTE VOLVO!
Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i
din Volvo. Bilen er konstrueret med din og dine
passagerers sikkerhed og komfort for øje. Volvo
er en af verdens sikreste personbiler. Den er konstrueret med henblik på at overholde de gældende sikkerheds- og miljøkrav.
For at øge din køreglæde anbefaler vi, at du gør
dig fortrolig med udstyret, anvisningerne og vedligeholdelsesoplysningerne i denne instruktionsbog.
Indhold
01 INDLEDNING
02 MY CAR
Indledning................................................... 7
Volvo Sensus.............................................. 7
Digital instruktionsvejledning i bilen............ 8
Ejerskifte................................................... 11
Support og oplysninger om bilen på
internettet.................................................. 11
Volvo ID..................................................... 12
MY CAR....................................................
MY CAR - stier..........................................
MY CAR - menupunkter............................
MY CAR - bilindstillinger...........................
MY CAR - førerstøttesystemer..................
MY CAR - systemindstillinger...................
MY CAR - stemmeindstillinger..................
MY CAR - klimaindstillinger......................
MY CAR - internetindstillinger..................
MY CAR - information...............................
03 LYD OG MEDIER
15
16
16
18
20
21
22
23
24
24
Lyd og medier...........................................
Lyd og medier - oversigt...........................
Lyd og medier - betjene systemet............
Symboler på skærmen..............................
Favoritter...................................................
Lyd og medier - lydindstillinger.................
Lyd og medier - generelle lydindstillinger.
Lyd og medier – avancerede lydindstillinger*............................................................
Indstilling af equalizer...............................
Indstilling af lydstyrke og støjkompensation............................................................
Radio.........................................................
Stationssøgning........................................
Automatisk stationssøgning......................
Liste over radiostationer...........................
Manuel stationssøgning............................
Radiostationer som forudindstillinger.......
RDS-funktioner.........................................
Alarm ved ulykker og katastrofer..............
Trafikinformation (TP)................................
Radioprogramtyper (PTY).........................
Lydstyrkekontrol for afbrydende RDSfunktioner..................................................
01 02 03
2
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
26
27
28
32
33
33
34
35
35
36
36
37
37
37
38
38
39
39
40
40
40
Indhold
Radiotekst.................................................
Automatisk frekvens (AF)..........................
Digitalradio (DAB)*....................................
Digitalradio (DAB)* - underkanal...............
DAB til DAB*-link.......................................
Medieafspiller............................................
CD/DVD.....................................................
Hurtigspoling.............................................
Tilfældig rækkefølge for diskspor eller
lydfiler........................................................
Mediesøgning...........................................
Afspilning og navigering på DVD-Videoer.
Kameravinkel ved afspilning af DVDVideoer......................................................
Billedindstillinger.......................................
Harddisk (HDD).........................................
Medieafspilleren - kompatible filformater.
Ekstern lydkilde via AUX-/USB-indgang...
Tilslutning af ekstern lydkilde via AUX-/
USB-indgang............................................
Indstilling af lydstyrke for ekstern lydkilde...........................................................
41
41
41
42
42
42
43
44
Registrering af Bluetooth® -enhed............ 53
Automatisk tilslutning af Bluetooth®
-enhed....................................................... 55
Skifte til en anden Bluetooth® -enhed...... 55
Internetforbundet bil.................................
Bilmodem*................................................
Apps..........................................................
Browser.....................................................
TV*.............................................................
Tv*-kanaler/liste over forudindstillede
kanaler......................................................
TV* – indstillinger for afspilning.................
Information om det aktuelle tv*-program..
Tekst-tv*....................................................
Modtagelse af tv*-kanal går tabt...............
Fjernbetjening*..........................................
Fjernbetjening* - funktioner.......................
Fjernbetjening* - batteriudskiftning...........
Lyd og medier - menuoversigt..................
Menuoversigt - AM...................................
Menuoversigt - FM....................................
Menuoversigt - Digitalradio (DAB)*...........
Menuoversigt - CD/DVD Audio.................
Menuoversigt - DVD Video.......................
Menuoversigt - harddisk (HDD)................
03 03 03
44
45
46
47
47
48
49
50
51
52
Media Bluetooth®...................................... 52
Bluetooth®
Tilslutning og frakobling af
-enhed....................................................... 53
Frakoble Bluetooth® -enhed..................... 56
Fjerne Bluetooth® -enhed......................... 56
Bluetooth® handsfree telefon.................... 56
Bluetooth® handsfree telefon - oversigt.... 58
Opkaldshåndtering.................................... 58
Bluetooth® handsfree telefon - lydindstillinger.........................................................
Telefonbog................................................
Telefonbog - hurtigsøgning efter kontakter..............................................................
Telefonbog - søge efter kontakter............
Stemmestyring..........................................
Valg af sprog til stemmestyring................
Hjælpefunktioner for stemmestyring.........
Stemmestyring - indstillinger....................
Stemmestyring - stemmekommandoer....
Stemmestyring - hurtigkommandoer........
Stemmestyring - mobiltelefon...................
Stemmestyring - radio..............................
Stemmestyring - multimedier....................
59
59
60
60
61
62
62
63
63
64
64
65
66
66
69
71
73
75
76
77
77
78
78
78
79
80
81
81
82
82
83
83
84
Menuoversigt – iPod®............................... 85
Menuoversigt - USB................................. 85
Menuoversigt - Media Bluetooth®............ 85
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
3
Indhold
Menuoversigt - AUX.................................. 86
Menuoversigt - Bluetooth® handsfree......
Menuoversigt - browser............................
Menuoversigt – Tv*...................................
Licenser – lyd og medier...........................
Typegodkendelse – lyd og medier............
86
87
88
89
92
04 Internetkort
05 Alfabetisk stikordsregister
Internetkort................................................ 95
Internetkort – betjening............................. 95
Internetkort – skrivehjul og tastatur.......... 96
Internetkort – tekst og symboler på
skærm....................................................... 97
Internetkort – rullemenu............................ 98
Internetkort – angiv destination................ 99
Internetkort – interessepunkter (POI)
symboler................................................. 101
Internetkort – detaljerede oplysninger om
ruten........................................................ 102
Internetkort – ruteoversigt....................... 103
Internetkort – rutealternativer.................. 103
Internetkort – kortvalg............................. 104
Alfabetisk stikordsregister...................... 106
03 04 05
4
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Indhold
5
INDLEDNING
01 INDLEDNING
Indledning
Instruktionsvejledning i mobile enheder
Dette tillæg er et supplement til den almindelige instruktionsvejledning.
01
Volvo Sensus
Volvo Sensus er hjertet i den personlige
Volvo-oplevelse. Det er Sensus, der forbinder
dig med bilen og verden udenfor. Det er Sensus, der giver information, underholdning og
hjælp, når det er nødvendigt. Sensus omfatter
intuitive funktioner, der både forbedrer kørslen
og forenkler ejerskabet af bilen.
Hvis du er i tvivl om nogen af bilens funktioner, se først instruktionsvejledningen. For
svar på yderligere spørgsmål anbefales det at
kontakte en forhandler eller repræsentant for
Volvo Car Corporation.
De specifikationer, konstruktionsoplysninger
og illustrationer, der er anført i dette tillæg, er
ikke bindende. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden varsel.
© Volvo Car Corporation
Ekstraudstyr/tilbehør
Alle typer ekstraudstyr/tilbehør markeres med
en stjerne: *.
I tillægget beskrives ud over standardudstyret
også valgfrit udstyr (fabriksmonteret udstyr)
og andet tilbehør (eftermonteret ekstraudstyr).
Det udstyr, der er beskrevet i tillægget, er
ikke tilgængeligt i alle biler. De har forskelligt
udstyr, afhængigt af tilpasninger til forskellige
markeders behov og nationale eller lokale
love og bestemmelser.
Hvis du er i tvivl om, hvad der er standard
eller ekstraudstyr/tilbehør, kan du kontakte en
Volvo-forhandler.
OBS
Instruktionsvejledningen kan hentes som
en mobilapplikation (gælder for visse bilmodeller og mobile enheder), se
www.volvocars.com.
Mobilapplikationen indeholder også video
samt søgbart indhold og nem navigation
mellem de forskellige afsnit.
En intuitiv navigationsstruktur gør det muligt
at få relevant støtte, information og underholdning, når det er nødvendigt, uden at føreren distraheres.
Sensus omfatter alle bilens løsninger, som
giver mulighed for forbindelse* til omverdenen, og giver intuitiv kontrol over bilens
mange muligheder.
Volvo Sensus samler og præsenterer mange
funktioner i flere af bilens systemer på midterkonsollens skærm. Med Volvo Sensus kan
bilen gøres personlig ved hjælp af en praktisk
brugergrænseflade. Indstillinger kan foretages
i Bilindstillinger, Lyd og medier, Klima osv.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
7
01 INDLEDNING
||
Med midterkonsollens knapper og betjeningspanel eller rattets højre tastatur* kan funktioner aktiveres eller deaktiveres, og der kan
foretages mange forskellige indstillinger.
01
Oversigt
Instruktionsvejledningen kan læses på skærmen i bilen2. Indholdet er søgbart, og det er
nemt at navigere mellem de forskellige afsnit.
Med et tryk på MY CAR præsenteres alle indstillinger relateret til kørsel og kontrol af bilen,
f.eks. City Safety, lås og alarm, automatisk
blæserhastighed, indstilling af uret osv.
Med et tryk på henholdsvis RADIO, MEDIA,
*, NAV* og CAM* kan andre kilder,
TEL,
systemer og funktioner aktiveres, f.eks. AM,
FM, CD, DVD*, TV*, Bluetooth®*, navigation*
og parkeringskamera*.
For mere information om alle funktioner/
systemer, se de respektive afsnit i instruktionsvejledningen eller dens tillæg.
Digital instruktionsvejledning i bilen
Åbne den digitale instruktionsvejledning - tryk
på MY CAR-knappen på midterkonsollen,
tryk på OK/MENU, og vælg
Instruktionsvejledning.
For grundlæggende navigering, se Betjene
systemet. Nedenfor er der en mere detaljeret
beskrivelse.
Kontrolpanel i midterkonsol. Illustrationen er skematisk - antallet af funktioner og knapparnas placering varierer afhængigt af det valgte udstyr og
markedet.
Navigation* – NAV, se separat tillæg
(Sensus Navigation).
Lyd og medier - RADIO, MEDIA, TEL*, se
de respektive afsnit i dette tillæg.
Funktionsindstillinger – MY CAR, se MY
CAR (s. 15).
Internetforbundet bil –
*, se de respektive afsnit i dette tillæg1.
Klimaanlæg, se Instruktionsvejledning.
Parkeringskamera - CAM*, se Instruktionsvejledning.
1
2
8
Information kun tilgængelig, hvis bilen er udstyret med denne funktion.
Gælder for visse bilmodeller.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Instruktionsvejledningens startside.
Der er fire muligheder for at finde oplysninger
i den digitale instruktionsvejledning:
01 INDLEDNING
• Søg - Søgefunktion til at finde en artikel.
• Kategorier - Alle artikler sorteret i kate-
Søg
gorier.
• Favoritter - Hurtig adgang til foretrukne
artikler.
• Quick Guide - Et udvalg af artikler til
almindelige funktioner.
Vælg informationssymbolerne i nederste højre
hjørne for at få oplysninger om den digitale
instruktionsvejledning.
OBS
Den digitale instruktionsvejledning er ikke
tilgængelig under kørsel.
Søge ved hjælp af skrivehjul.
123/AB
C
Skift mellem bogstaver og tal
med OK/MENU.
MERE
Skift til specialtegn med OK/
MENU.
OK
Udfør søgningen. Drej TUNE for
at vælge et resultat, og tryk på
OK/MENU for at gå til artiklen.
a|A
Skifter mellem store og små
bogstaver med OK/MENU.
Liste over tegn.
Skift af indtastningstilstand (se nedenstående tabel).
Brug skrivehjulet til at indtaste et søgeord,
f.eks. "sikkerhedssele".
1. Drej TUNE til det ønskede bogstav, og
tryk på OK/MENU for at bekræfte. Talog bogstavknapperne på kontrolpanelet i
midterkonsollen kan også bruges.
2. Fortsæt med det næste bogstav osv.
01
3. For at skifte indtastningstilstanden til tal
eller specialtegn, eller for at udføre søgningen, skal du dreje TUNE til et af valgene (se forklaring i følgende tabel) på
listen for skift af indtastningstilstand (2),
og trykke på OK/MENU.
||}
Skifter fra skrivehjulet til søgefeltet. Flyt markøren med
TUNE. Slet eventuelle stavefejl
med EXIT. For at vende tilbage
til skrivehjulet skal du trykke på
OK/MENU.
Bemærk, at tal- og bogstavknapperne på kontrolpanelet
kan bruges ved redigering i
søgefeltet.
}}
9
01 INDLEDNING
01
||
Skrivning med det numeriske tastatur
samme artikel kan ligge i flere hensigtsmæssige kategorier for lettere at kunne findes.
Navigere i en artikel
Drej TUNE for at navigere i kategoritræet, og
tryk på OK/MENU for at åbne en kategori - eller artikel - markeret
. Tryk
markeret
på EXIT for at vende tilbage til den forrige
visning.
Favoritter
Her er de artikler, der er gemt som favoritter.
For at markere en artikel som favorit, se overskriften "Navigere i en artikel" nedenfor.
Numerisk tastatur.
En anden måde at indtaste tegn er med midterkonsollens knapper 0-9, * og #.
Ved tryk på f.eks. 9 vises en række med alle
tegn3 under denne knap, f.eks. W, x, y, z og
9. Hurtige tryk på knappen flytter markøren
gennem disse tegn.
•
•
Stands med markøren på det ønskede
tegn for at vælge. Tegnet vises på skriftlinjen.
Slet/fortryd med EXIT.
For at skrive et tal skal du holde den tilsvarende talknap nede.
Drej TUNE for at navigere på favoritlisten, og
tryk på OK/MENU for at åbne en artikel. Tryk
på EXIT for at vende tilbage til den forrige
visning.
Quick Guide
Her er der et udvalg af artikler til at lære
bilens mest almindelige funktioner at kende.
Artiklerne kan også nås via kategorier, men er
samlet her for hurtig adgang.
Drej TUNE for at navigere i Quick Guide, og
tryk på OK/MENU for at åbne en artikel. Tryk
på EXIT for at vende tilbage til den forrige
visning.
Kategorier
Artiklerne i instruktionsvejledningen er opdelt i
hovedkategorier og underkategorier. Den
3
10
Skrifttegn for den respektive knap kan variere, afhængigt af marked/land/sprog.
Hjem - fører til startsiden for instruktionsvejledningen.
Favorit - tilføjer/fjerner artiklen som favorit. Du kan også trykke på FAV-knappen
på midterkonsollen for at tilføje/fjerne en
artikel som favorit.
Markeret link - fører til en forbundet artikel.
Særlige tekster - hvis artiklen indeholder
advarsels-, vigtigt- eller bemærk-tekster
vises her det tilknyttede symbol og antallet af sådanne tekster i artiklen.
Drej TUNE for at navigere mellem links eller
rulle i en artikel. Når skærmen er rullet til
begyndelsen/slutningen af en artikel, nås
punkterne hjem og favorit ved at rulle yderligere trin op/ned. Tryk på OK/MENU for at
aktivere valget/det markerede link. Tryk på
01 INDLEDNING
EXIT for at vende tilbage til den forrige visning.
Relaterede oplysninger
•
Support og oplysninger om bilen på internettet (s. 11)
Ejerskifte
Ved ejerskifte er det vigtigt at nulstille alle brugerdata og systemindstillinger til de oprindelige fabriksindstillinger.
Support og oplysninger om bilen på
internettet
01
På Volvo Cars' hjemmeside og supportside er
der yderligere oplysninger om din bil. Fra
hjemmesiden er det også muligt at navigere
videre til My Volvo, en personlig webside for
dig og din bil.
For at nulstille til fabriksindstillingerne skal du
trykke på MY CAR på midterkonsollen, derefter OK/MENU, og vælge Indstillinger
Nulstil til fabriksindstillinger.
Support på internettet
Brugerdata nulstilles (f.eks. for apps, browser)
og personlige indstillinger i menuer (f.eks. klimaindstillinger, bilindstillinger) får deres
oprindelige fabriksindstilling.
Gå ind på support.volvocars.com eller brug
nedenstående QR-kode for at besøge siden.
Supportsiden er tilgængelig for de fleste markeder.
For biler med Volvo On Call, VOC* slettes
personlige indstillinger, der er gemt i bilen.
For at afslutte VOC-abonnementet, se Ejerskifte, bil med Volvo On Call.
Relaterede oplysninger
•
•
MY CAR - menupunkter (s. 16)
QR-kode, der fører til supportsiden.
Volvo ID (s. 12)
Informationen på supportsiden er søgbar og
er desuden inddelt i forskellige kategorier.
Her findes support for det, der vedrører f.eks.
internetopkoblede tjenester og funktioner,
Volvo On Call (VOC)*, navigationssystemet*
og apper. Video og trinvise instruktioner forklarer forskellige procedurer, f.eks. hvordan
der kan oprettes forbindelse mellem bilen og
internettet via en mobiltelefon.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
11
01 INDLEDNING
01
||
Oplysninger der kan hentes fra
supportsiden
information om modeltilpasset tilbehør og
software til bilen.
Kort
Volvo ID er dit personlige id, der giver adgang
til forskellige tjenester5.
For biler, der er udrustet med Sensus Navigation*, er der mulighed for at hente kort fra
supportsiden.
•
My Volvo - Din personlige webside til dig
og din bil.
•
Ved internetforbundet bil* - Nogle funktioner og tjenester kræver, at du har registreret din bil til et personligt Volvo ID,
f.eks. for at kunne sende en adresse fra
en korttjeneste på internettet direkte til
bilen.
•
Volvo On Call, VOC* – Volvo ID bruges til
at logge ind på Volvo On Call-mobilapp.
Mobilapper
For udvalgte Volvo-modeller fra modelår 2014
og 2015 er instruktionsvejledningen tilgængelig i form af en app. Også VOC*-appen kan
nås herfra.
Instruktionsvejledninger fra tidligere
modelår
Instruktionsvejledninger fra tidligere modelår
er tilgængelige her i pdf-format. Desuden er
der adgang til Quick guide og supplement fra
supportsiden. Vælg bilmodel og modelår for
at downloade den ønskede publikation.
Kontakt
På supportsiden er der kontaktoplysninger til
kundesupport og nærmeste Volvo-forhandler.
Min Volvo på internettet4
Fra www.volvocars.com er det muligt at navigere videre til My Volvo, som er en personlig
webside for dig og din bil.
Opret et personligt Volvo ID, log ind på My
Volvo, og få en oversigt over bl.a. service,
aftaler og garantier. På My Volvo er der også
4
5
12
Volvo ID
Gælder visse markeder.
Hvilke tjenester, der er tilgængelige, kan variere over tid og afhængigt af udstyrsniveau og marked.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Eksempler på tjenester:
Fordele ved Volvo ID
•
Et brugernavn og en adgangskode for at
få adgang til onlinetjenester, dvs. kun ét
brugernavn og én adgangskode at huske.
•
Ved ændring af brugernavn/password for
en tjeneste (f.eks. VOC), vil kombinationen også automatisk ændres for andre
tjenester (f.eks. My Volvo)
Oprette Volvo ID
For at oprette et Volvo ID skal du opgive en
personlig e-mailadresse. Følg instruktionerne
i e-mailen, som sendes automatisk til den
angivne adresse for at fuldføre registreringen.
01 INDLEDNING
01
Det er muligt at oprette Volvo ID gennem en
af følgende tjenester:
•
My Volvo – Indtast e-mailadresse og følg
instruktionerne.
•
Ved internetforbundet bil* - Indtast e-mailadresse i appen, der kræver Volvo ID, og
følg instruktionerne. Eller tryk to gange på
tilslutningsknappen
på midterkonsollen, vælg Apps Indstillinger, og følg
instruktionerne.
•
Volvo On Call, VOC* – Hent den nyeste
version af VOC-appen. Vælg at oprette
Volvo ID fra startsiden, opgiv en e-mailadresse, og følg instruktionerne.
Relaterede oplysninger
•
Support og oplysninger om bilen på internettet (s. 11)
•
•
•
Apps (s. 71)
Internetforbundet bil (s. 66)
Ejerskifte (s. 11)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
13
MY CAR
02 MY CAR
MY CAR
og knapparnas placering varierer afhængigt af
det valgte udstyr og markedet.
MY CAR er en menukilde, der håndterer
mange af bilens funktioner, f.eks. City
Safety™, lås og alarm, automatisk blæserhastighed, indstilling af uret osv.
MY CAR - åbner menusystemet MY CAR.
OK/MENU - tryk på knappen på midterkonsollen eller fingerhjulet på rattet for at
vælge/afkrydse det fremhævede menupunkt eller gemme den valgte funktion i
hukommelsen.
Nogle funktioner er standard, andre er valgfri
- udbuddet varierer også afhængigt af markedet.
02
TUNE - drej knappen på midterkonsollen
eller fingerhjulet på rattet for at gå op/ned
blandt menupunkter.
Betjening
Navigering i menuerne sker med knapper på
midterkonsollen eller med rattets højre tastatur*.
EXIT
EXIT-funktioner
Afhængigt af, i hvilken funktion markøren
befinder sig ved et kort tryk på EXIT, og på
hvilket menuniveau, kan noget af følgende
ske:
•
•
•
•
•
Kontrolpanel i midterkonsol og knapper på rattet.
Illustrationen er skematisk - antallet af funktioner
telefonopkald afvises
den aktuelle funktion afbrydes
indtastede tegn slettes
seneste valg fortrydes
fører opad i menusystemet.
Et langt tryk på EXIT fører til normal visning
for MY CAR, eller hvis man er i normal visning, til det højeste menuniveau (hovedkildemenuen).
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
15
02 MY CAR
MY CAR - stier
02
MY CAR er en menukilde, der håndterer
mange af bilens funktioner, f.eks. indstilling af
uret, sidespejle og låse.
Det aktuelle menuniveau vises øverst på midterkonsollens skærm. Stier til menusystemets
funktioner er angivet i formen:
Indstillinger Bilindstillinger
Indstillinger for lås Døre åbnes
førerdør, så alle.
Hvis
Her er et eksempel på, hvordan en funktion
kan anvendes på og justeres med tastaturet
på rattet:
7. Gå mellem punkterne Alle døre og Hvis
førerdør, så alle med fingerhjulet, og
tryk på fingerhjulet - punktet vælges.
8. Afslut programmeringen ved at gå tilbage
fra menuerne trin for trin med korte tryk
på EXIT, eller med et enkelt langt tryk.
MY CAR - menupunkter
MY CAR er en menukilde, hvor mange af
bilens funktioner kan håndteres, f.eks. indstilling af uret, sidespejle og låse.
Proceduren er den samme som for midterkonsollens knapper (s. 15): OK/MENU, EXIT
og TUNE-knappen.
Relaterede oplysninger
•
•
MY CAR (s. 15)
MY CAR - menupunkter (s. 16)
1. Tryk på midterkonsollens knap MY CAR.
2. Tryk på fingerhjulet.
Eksempel på normal visning for MY CAR.
3. Gå til den ønskede menu, f.eks.
Indstillinger, med fingerhjulet, og tryk
derefter på fingerhjulet - en undermenu
åbnes.
Tryk på MY CAR på midterkonsollen for at
komme til normal visning for MY CAR. I normal visning vises status for nogle af bilens
førerstøttesystemer øverst på skærmen sammen med status for funktionen Start/Stop*
nederst på skærmen.
4. Gå til den ønskede menu, f.eks.
Bilindstillinger, og tryk på fingerhjulet en undermenu åbnes.
5. Gå til Indstillinger for lås, og tryk på fingerhjulet - en ny undermenu åbnes.
6. Gå til Døre åbnes, og tryk på fingerhjulet
- der åbnes en rullemenu med punkter,
som kan vælges.
1
16
Afhængigt af bilmodel.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Med et tryk på OK/MENU nås menukilden
My Car , hvor der er følgende punkter:
• Min S601
• Turstatistik
02 MY CAR
•
•
•
•
•
Drive-E2/Hybrid3
Dæktryk
Her er der tips, råd og beskrivelse af
betydningen af økonomisk kørsel.
Indstillinger
Hybrid3
Service og reparation
My Car
Instruktionsvejledning
Min S601
My Car
Min S601
Skærmen viser alle bilens førerstøttesystemer
samlet - de kan aktiveres eller deaktiveres
her.
Kørselsstatistik
My Car
Turstatistik
Skærmen viser historik som et søjlediagram
over gennemsnitligt forbrug af el3 og brændstof.
My Car
Drive-E
Her beskrives blandt andet dele af Volvos
koncept Drive-E. Vælg mellem følgende
punkter:
• Start/Stop
Her er der oplysninger om funktionen
Start/Stop.
Menuniveau 2
Menuniveau 3
Hybrid
• Power flow
Skærmen viser, hvilken motor der kører
bilen, og hvordan drivkraften forløber.
• Køremodi
Bilens forskellige køretilstande forklares.
• Miljøguide
Her er der tips, råd og beskrivelse af
betydningen af økonomisk kørsel.
Her vises de fire første menuniveauer under
Indstillinger. Nogle funktioner er standard,
andre er valgfri - udbuddet varierer også
afhængigt af markedet.
Ved valg, om en funktion ønskes aktiveret/Til
eller deaktiveret/Fra, vises et felt:
Til: Markeret felt.
Fra: Tomt felt.
•
Dæktryk
Dæktryk
02
Menuniveau 4
Her er der oplysninger om bilens drivsystem.
Vælg mellem følgende punkter:
My Car
Drive-E2
Menuniveau 1
Vælg Til/Fra med OK - gå derefter tilbage
ud af menuen med EXIT.
Skærmen viser information fra bilens dæktryksovervågning - systemet kan aktiveres
eller deaktiveres her.
Indstillinger
My Car
Indstillinger
Sådan er menuerne opbygget:
• Miljøguide
2
3
1
Gælder for V40, V40 Cross Country, S60, S60L, V60, V60 Cross Country, XC60, S80 og V70/XC70.
Gælder V60 Plug-in Hybrid og S60L Twin Engine.
Afhængigt af bilmodel.
}}
17
02 MY CAR
||
Menuer under Indstillinger
• Bilindstillinger, se MY CAR - bilindstillinger (s. 18)
02
• Kørselshjælpesystem, se MY CAR førerstøttesystemer (s. 20)
• Systemoptioner, se MY CAR - systemindstillinger (s. 21)
• Indstillinger til stemmestyring, se MY
CAR - stemmeindstillinger (s. 22)
• Klimaindstillinger, se MY CAR - klimaindstillinger (s. 23)
• Internetindstillinger, se MY CAR - internetindstillinger (s. 24)
Instruktionsvejledning
MY CAR - bilindstillinger
My Car
Menupunktet bilindstillinger i menukilden MY
CAR håndterer mange af bilens funktioner,
f.eks. bilnøglehukommelse og låseindstillinger
for døre.
Instruktionsvejledning
Skærmen viser den digitale instruktionsvejledning (s. 8).
Relaterede oplysninger
•
•
MY CAR (s. 15)
MY CAR - stier (s. 16)
Bilindstillinger
Nøglehukommelse
Til
Fra
Indstillinger for lås
• Volvo On Call, se digital instruktionsvejledning.
• Valg for FAV-tast - tildel en almindeligt
anvendt funktion MY CAR til FAV-knappen, se Favoritter (s. 33)
• Information, se MY CAR - information
(s. 24)
• Nulstil til fabriksindstillinger - alle bru-
gerdata nulstilles, og alle indstillinger i alle
menuer får deres oprindelige fabriksindstilling.
Service og reparation
My Car
Service og reparation
Her er der service- og værkstedsoplysninger
for bilen samt information om bestilte serviceeftersyn.
Automatisk låsning af døre
Til
Fra
Døre åbnes
Alle døre
Hvis førerdør, så alle
Oplås nøglefri adgang
Åbn alle døre
Vilkårlig dør
Døre på samme side
Begge fordøre
18
02 MY CAR
Lydbekræftelse
Fæld spejle ind ved låsning
Home Safe-lys (tid)
Til
Til
Fra
Fra
Fra
30 sek.
60 sek.
Bekræftelseslys ved dørlåsning
Vip venstre spejl i bakgear
Til
Til
Fra
Fra
02
90 sek.
Triple Turn-signal
Til
Lyssignal for døråbning
Vip højre spejl i bakgear
Til
Til
Fra
Fra
Nedsat beskyttelse
Aktivér nedsat beskyttelse
Indvendig belysning
Gulvbelysning
Fra
Omgivende lys
Omgivende farver
Forespørg ved udstigning
Fra
Indstilling for udvendigt spejl
Nærlys (dag)
Til
Lysindstillinger
Til
Til
Fra
Auto. belysning (tid)
Fra
Midlertidig venstretrafik
Til
Fra
eller
Midlertidig højretrafik
Fra
Til
30 sek.
Fra
60 sek.
90 sek.
}}
19
02 MY CAR
||
Aktive kurvelys
Niveau for styrekraft
Lav
Til
02
Middel
Fra
Ekstra lygter
Til
Høj
Hastighed på infotainmentdisplay
Til
Fra
Aktivt fjernlys
Til
Fra
Svinglys
Til
Fra
Dæktryk
Kalibrer dæktryk
Dækovervågning
Fra
MY CAR - førerstøttesystemer
Menupunktet førerstøttesystemer i menukilden MY CAR håndterer funktioner som f.eks.
Kollisionsadvarsel og Vognbaneassistent.
Kørselshjælpesystem
Kollisionsadvarsel
Kollisionsadvarsel
Reset bilindstillinger
Til
Alle menuer i Bilindstillinger stilles tilbage til de oprindelige fabriksindstillinger.
Fra
Relaterede oplysninger
•
•
Advarselsafstand
Kort
MY CAR (s. 15)
Normal
MY CAR - menupunkter (s. 16)
Lang
Advarselstone
Til
Fra
Lane Departure Warning
Til
Fra
Lane Departure Warning
Til
Fra
20
02 MY CAR
Til ved start
Hastighedsadvarsel
Til
Til
Fra
Fra
Højere følsomhed
ESC OFF
Til
Fra
Sporassistent
Til
Fra
Tidsindstillinger
Her justeres kombiinstrumentets ur.
Til
Fra
Fra
Sommertid
Auto
Fra
Til
Fra
Afstandsadvarsel
Kun rat-assistance
Til
Kun vibrationssignal
Fra
Trafikskilteoplysninger
24-timers ur
Til
Til
02
Systemoptioner
Fra
BLIS
Assistancefunktion
Fuld funktion
Menupunktet systemindstillinger i menukilden
MY CAR håndterer funktioner som f.eks. tid
og sprog.
Til
City Safety
Sporassistent
MY CAR - systemindstillinger
Auto.tid
Til
Driver Alert
Fra
Til
Trafikskilteoplysninger
Fra
Til
Fra
Relaterede oplysninger
•
•
MY CAR (s. 15)
MY CAR - menupunkter (s. 16)
Lokalitet
Sprog
Vælger sproget for teksten på skærmen
og kombiinstrumentet.
}}
21
02 MY CAR
||
Sprog: Førerdisplay
Vis hjælpetekst
Vælger sproget for teksten på kombiinstrumentet.
02
Afst./brændstofenhed
MPG(US)
MPG(UK)
km/l
l/100km
Temperaturenhed
Celsius
Fahrenheit
Vælger enheden til at vise udetemperaturen og indstilling af klimaanlæg.
Til
Fra
Forklarende tekst til skærmens aktuelle
indhold vises, hvis dette punkt er markeret.
Menupunktet stemmeindstillinger i menukilden MY CAR håndterer funktioner som f.eks.
stemmeinstruktioner og kommandoliste for
stemmestyring.
Indstillinger til stemmestyring
Se
Reset systemoptioner
Selvstudium
(s. 62)
Alle menuer i Systemoptioner stilles tilbage til de oprindelige fabriksindstillinger.
Voice Command-liste
(s. 64)
Relaterede oplysninger
•
•
Globale kommandoer
Navigationskommandoer
MY CAR (s. 15)
Radiokommandoer
MY CAR - menupunkter (s. 16)
Medie-kommandoer
Pauseskærm
Til
Fra
Skærmens aktuelle indhold slukkes efter
en periode uden aktivitet og erstattes af
en tom skærm, hvis dette punkt markeres.
Det aktuelle skærmindhold vender tilbage, hvis der røres ved en af skærmens knapper,
22
MY CAR - stemmeindstillinger
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Telefonkommandoer
Navigationskommandoer gælder kun, hvis Volvos navigationssystem* er installeret.
Brugerindstilling
Standard
Trænet bruger
(s. 63)
02 MY CAR
Tilpasning af stemme
(s. 62)
Udlæsningshastighed
(s. 63)
Hurtig
Middel
Langsom
Relaterede oplysninger
•
•
MY CAR - klimaindstillinger
Menupunktet klimaindstillinger i menukilden
MY CAR håndterer funktioner som f.eks.
justering af blæser og recirkulation.
Klimaindstillinger
Auto blæser
Normal
MY CAR (s. 15)
Høj
MY CAR - menupunkter (s. 16)
Lav
Timeout for recirkulation
Kvalitetssystem for indeluften
Til
Fra
02
Reset klimaindstillinger
Alle menuer i Klimaindstillinger stilles
tilbage til de oprindelige fabriksindstillinger.
Relaterede oplysninger
•
•
MY CAR (s. 15)
MY CAR - menupunkter (s. 16)
Til
Fra
Auto afrimning bagrude
Til
Fra
Auto førersædevarme
Til
Fra
Auto ratvarme
Til
Fra
23
02 MY CAR
MY CAR - internetindstillinger
02
Internetindstillinger
Tilslut gennem
Bilmodem
Bluetooth
Wi-Fi
Bilmodem
Til
Fra
(s. 66),
(s. 69),
(s. 53)
og
(s. 66)
(s. 69)
Dataanvendelse
Netværksudbyder
Dataroaming
Lås SIM-kort
Skift PIN-kode
for SIM-kort
Adgangspunktnavn
Bluetooth
(s. 53)
Wi-Fi
(s. 66)
Wi-Fi hotspot for bil
(s. 69)
MY CAR - information
Menupunktet Information i menukilden MY
CAR håndterer funktioner som f.eks. Antal
nøgler og VIN-nummer.
Information
Se
Ingen
24
Wi-Fi hotspot for bil
Menupunktet internetindstillinger i menukilden
MY CAR håndterer funktioner som f.eks.
Bluetooth® og Wi-Fi.
Navn
Adgangskode
Relaterede oplysninger
•
•
MY CAR (s. 15)
MY CAR - menupunkter (s. 16)
Antal nøgler
VIN-nummer
Relaterede oplysninger
•
•
MY CAR (s. 15)
MY CAR - menupunkter (s. 16)
LYD OG MEDIER
03 LYD OG MEDIER
Lyd og medier
Lyd- og mediesystemet består af radio
(s. 36), medieafspiller (s. 42), TV* (s. 75)
og mulighed for at kommunikere med mobiltelefon (s. 56), som i nogle tilfælde kan styres med stemmen (s. 61). Det er muligt at
forbinde bilen til internet (s. 66), f.eks. for at
streame lyd via apps (s. 71).
03
Oplysninger præsenteres på en 7"-skærm på
midterkonsollens overdel. Funktioner kan
betjenes via knapper på rattet, på midterkonsollen under skærmen eller via fjernbetjening*
(s. 78).
Lyd- og mediesystemet kan bruges i 15
minutter ad gangen, uden at fjernbetjeningen
sidder i tændingslåsen, ved at trykke på Til/
Fra-knappen.
Når bilen startes, slås lyd- og mediesystemet
midlertidigt fra og fortsætter, når motoren er
startet.
OBS
Tag fjernbetjeningen ud af startlåsen, hvis
lyd- og mediesystemet bruges, når motoren er slukket. Derved undgås unødig
afladning af batteriet.
Gracenote®
Hvis lyd- og mediesystemet er aktiveret, når
motoren slukkes, aktiveres det automatisk,
næste gang nøglen sættes i nøgleposition I
eller højere, og fortsætter med den samme
kilde (f.eks. radio), som inden motoren blev
slukket (førerdøren skal være lukket for biler
med Keyless-system*).
26
Dolby Digital, Dolby Pro Logic*
Gracenote, Gracenote logo og logotype,
"Powered by Gracenote" og Gracenote
MusicID er enten registrerede varemærker
eller varemærker, der tilhører Gracenote, Inc. i
USA og/eller andre lande.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic, MLP Lossless og dobbeltD-symbolet er varemærker, der tilhører Dolby
Laboratories.
Dirac Live
Dirac Live-teknologi er anvendt i udviklingen
og forbedringen af lyden for at sikre en lydoplevelse i verdensklasse. Dirac Live og D-symbolet er varemærker, der tilhører Dirac
Research AB.
03 LYD OG MEDIER
Lyd og medier - oversigt
Oversigt over lyd- og mediesystemets forskellige dele.
03
Knapper på rat.
7"-skærm. Udseendet på skærmen kan
ændres og følger indstillingerne af kombiinstrumentet, se instruktionsvejledningen.
Kontrolpanel i midterkonsol.
AUX - og USB-indgange til eksterne lydkilder (s. 50) (f.eks. iPod®).
A/V-AUX-indgang.
27
03 LYD OG MEDIER
Lyd og medier - betjene systemet
langt tryk hurtigspoler man diskspor eller
søger efter den næste tilgængelige radiostation.
Lyd- og mediesystemet betjenes fra midterkonsollen, med ratknapper, stemmestyring
(s. 61) eller fjernbetjening* (s. 78). Informationen præsenteres på skærmen på midterkonsollens overdel.
SOUND – tryk for at få adgang til lydindstillinger (bas, diskant osv.). For mere
information, se generelle lydindstillinger
(s. 34).
VOL - hæv eller sænk lydniveauet.
03
– ON/OFF/MUTE – kort tryk starter
anlægget, og langt tryk (indtil skærmen
slukkes) lukker af. Bemærk, at Sensussystemet (inkl. navigation*- og telefonfunktioner) starter/slås fra samtidigt. Tryk
kort for at slå lyden fra (MUTE) eller få
lyden igen, hvis den har været slået fra.
Åbning til indsætning og udkast af disk.
Hovedkilder – tryk for at vælge hovedkilde (f.eks. RADIO, MEDIA). Den senest
aktive kilde vises (f.eks. FM for radio).
Hvis man er i en kilde og trykker på
hovedkildeknappen, vises en genvejsmenu.
Gå/spole/søge - Med et kort tryk skifter
man blandt diskspor, forudindstillede
radiostationer1 eller kapitler2. Med et
1
2
28
Gælder ikke DAB.
Gælder kun DVD'er.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
– udkast af disk. En disk standser i
udkastet stilling i ca. 12 sekunder, derefter indsættes den af sikkerhedshensyn
igen i afspilleren.
OK/MENU - tryk på fingerhjulet i rattet
eller knappen i midterkonsollen for at
acceptere valg i menuer. Hvis man står i
03 LYD OG MEDIER
normal visning og trykker på OK/MENU,
vises en menu for den valgte kilde (f.eks.
RADIO eller MEDIA). Der vises en pil til
højre i skærmen, når der er underliggende
menuer.
TUNE - drej fingerhjulet i rattet eller knappen på midterkonsollen for at skifte
blandt diskspor/mapper, radio- og tv-stationer*, telefonkontakter, eller flytte mellem valgmulighederne på skærmen.
EXIT - kort tryk fører opad i menusystemet, afbryder den aktuelle funktion, afbryder/afviser telefonopkald eller sletter indtastede tegn. Et langt tryk fører til normal
visning, eller hvis man er i normal visning,
til det højeste menuniveau (hovedkildemenuen), hvilket er de samme som
hovedkildeknapperne på midterkonsollen
(6).
INFO - Hvis der er mere information tilgængelig, end hvad der kan vises på
skærmen, skal du trykke på INFO-knappen for at se den resterende information.
Forvalgsknapper, indtastning af tal og
bogstaver.
FAV - i visse kilder er det muligt at forbinde en funktion til FAV-knappen. En
forbundet funktion aktiveres derefter
enkelt med et tryk på FAV-knappen, se
Favoritter (s. 33).
03
Stemmestyring - tryk for at aktivere
stemmestyring.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
29
03 LYD OG MEDIER
||
Menuhåndtering
03
Eksemplet viser navigation til forskellige funktioner, når medier afspilles fra bilens harddisk.
30
03 LYD OG MEDIER
Hovedkildeknap - tryk for at skifte
hovedkilde eller vise genvejsmenu for den
aktive kilde.
For tilgængelige funktioner, se Lyd og medier
- menuoversigt (s. 81).
Normal visning - normal indstilling for kilden.
Genvejsmenu - viser almindeligt
anvendte menupunkter.
Hurtigmenu - hurtig indstilling når TUNE
drejes, f.eks. ved skift af spor, radiostation osv.
03
Kildemenu - funktioner og indstillinger for
den aktive kilde.
Kildevalgmenu3 - viser kilder, det er
muligt at vælge imellem.
Hovedkildemenu - viser hovedkilder,
som også kan vælges med hovedkildeknapperne (1).
Udseendet afhænger af kilden, udstyret i
bilen, indstillinger osv.
Vælg hovedkilde ved at trykke på en hovedkildeknap (1) (f.eks. RADIO, MEDIA). For at
navigere i kildens menuer skal du bruge
knapperne TUNE, OK/MENU, EXIT eller
hovedkildeknappen (1).
Hvis teksten på en menulinje er lysegrå, er
det ikke muligt at vælge dette punkt. Det kan
skyldes, at funktionen ikke findes i bilen, at
kilden ikke er aktiv eller tilsluttet, eller ikke
indeholder noget.
3
Findes kun i de hovedkilder, der har flere kilder.
31
03 LYD OG MEDIER
Symboler på skærmen
Oversigt over symboler, der kan vises på
skærmens aktivitets-/statusfelt.
Symbol
03
Aktivitets-/statusfelt.
I aktivitets-/statusfeltet vises de igangværende aktiviteter og i nogle tilfælde deres status. På grund af begrænset plads i feltet vises
ikke alle aktivitets-/statussymboler hele tiden.
Symbol
Betydning
Forbinder til internettet via
Bluetooth®.
Forbundet til internettet via
Bluetooth®.
Ikke forbundet til internettet via
Bluetooth®.
32
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Betydning
Symbol
Betydning
Forbinder til internettet via WiFi.
Ubesvaret opkald.
Forbundet til internettet via WiFi.
Opkald i gang.
Ikke forbundet til internettet via
Wi-Fi.
Ulæst sms.
Forbinder til internettet via bilmodem*A.
Mikrofon slået fra.
Søjlerne viser signalstyrken på
mobiltelefonnetværket, og
under søjlerne vises, hvilken
forbindelsestype der bruges.
Lyd slået fra (MUTE).
SOS-tjeneste*A aktiv.
Forbundet til internettet via bilmodem*A.
Ikke forbundet til internettet via
bilmodem*A.
Bilmodemmet*A forbundet til
internettet via roaming (brug af
netværk under ophold i udlandet).
Symbolet vises, når bilens
position sendes.
Telefon tilsluttet til bilen.
ON CALL-tjeneste*A aktiv.
A
Kun biler med Volvo On Call.
Relaterede oplysninger
•
•
Internetforbundet bil (s. 66)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 56)
03 LYD OG MEDIER
Favoritter
Tildel en ofte anvendt funktion til FAV-knappen. Det er muligt at tildele en funktion i den
respektive kilde i hovedkilderne radio, medier,
MY CAR, og ved internetforbundet bil, browseren. Den tildelte funktion aktiveres derefter
let med et tryk på FAV.
Tildel favorit
4. Vælg en funktion i menuen, der skal tildeles til FAV.
> Når kilden (f.eks. AM, Bluetooth®) er
aktiveret, er den gemte funktion tilgængelig med et kort tryk på FAV.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
Lyd og medier (s. 26)
MY CAR (s. 15)
Radio (s. 36)
Medieafspiller (s. 42)
Internetforbundet bil (s. 66)
Lyd og medier - lydindstillinger
Audiosystemet er forkalibreret til optimal lydgengivelse, men kan tilpasses efter til behov.
Indstilling for optimal lydgengivelse
Audiosystemet er forkalibreret til optimal lydgengivelse ved hjælp af digital signalbehandling.
Denne kalibrering tager hensyn til højttalere,
forstærker, kabinens akustik, lytterens placering mm. for hver kombination af bilmodel og
audiosystem.
03
Der er også en dynamisk kalibrering, der
tager hensyn til lydstyrkekontrollens indstilling, radiomodtagelsen og kørselshastigheden.
1. Vælg en hovedkilde (f.eks. RADIO,
MEDIA).
2. Vælg kilde (f.eks. AM, Bluetooth).
3. I kildens normale visning skal du trykke
på OK/MENU og vælge FAV-menuen.
Eller foretage et langt tryk på FAV-knappen, indtil menuen vises.
De kontroller, der forklares i denne instruktionsvejledning, f.eks. Bas, Diskant og
Equalizer, er kun beregnet til, at brugeren
skal kunne tilpasse lydgengivelsen til sin personlige smag.
Lydkvaliteten ved streaming af lyd fra
internettet
Mængden af overførte data afhænger af de
tjenester eller apps, der bruges i bilen. F.eks.
kan streaming af lyd medføre en stor
mængde datatrafik, hvilket kræver en god forbindelse og god signalstyrke. I nogle apps er
det muligt at indstille lydkvaliteten. Valg af en
høj lydkvalitet kan øge opladningstiden og
forårsage afbrydelser i lyden. For at sikre en
}}
33
03 LYD OG MEDIER
||
ensartet lytteoplevelse anbefales det at vælge
en lavere lydkvalitet.
Relaterede oplysninger
•
03
Internetforbundet bil (s. 66)
Lyd og medier - generelle
lydindstillinger
stemmestyringens (s. 61) systemstemme.
Generelle lydindstillinger for lyd- og mediesystemet.
• Lydstyrke ringesignal - Lydstyrke for
Tryk på SOUND for at komme til menuen for
lydindstillinger (Bas, Diskant osv.). Drej
TUNE for at gå til dit valg (f.eks. Diskant), og
tryk på OK/MENU for at vælge.
• Lydstyrke park.assist. - Lydstyrke for
Juster indstillingen ved at dreje TUNE, og
gem indstillingen med OK/MENU. Bemærk,
at lydstyrken kun kan justeres inden for en
behagelig lydstyrke. Når en funktion er aktiveret (f.eks. navigationssystemet), kan lyden
justeres ved at dreje VOL til minimums- eller
maksimumsstilling.
Fortsæt med at dreje TUNE for at komme til
de øvrige punkter:
• Premium sound* – Avancerede lydindstillinger (s. 35).
• Bas - Basniveauet.
• Diskant - Diskantniveauet.
• Fader – Balance mellem forreste og
bageste højttalere.
• Balance – Balance mellem højre og venstre højttaler.
• Equalizer - Lydniveau for forskellige frekvensbånd (s. 35).
• Lydstyrke for navigation - Lydstyrke for
navigationssystemets* systemstemme.
34
• Styrke stemmestyring - Lydstyrke for
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
bilens ringetone for en tilsluttet mobiltelefon (s. 56).
parkeringshjælpen*.
• Cross Traffic Alert vol. - Lydstyrke for
CTA-systemet*.
•
Lydstyrkeudligning - Støjkompensation
for forstyrrende støj i kabinen (s. 36).
• Nulstil lydindstillinger - Nulstiller lydindstillingerne til fabriksindstillingerne.
Relaterede oplysninger
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
03 LYD OG MEDIER
Lyd og medier – avancerede
lydindstillinger*
Surroundniveauet kan indstilles separat, hvis
Til er valgt.
Tilpas lydindstillinger for radio og medier alt
efter dine behov.
1. Drej TUNE for at gå til niveauindstillingen,
og bekræft med OK/MENU.
Alle avancerede lydindstillinger nås ved at
trykke på SOUND for at komme til menuen for
lydindstillinger. Drej TUNE for at gå til
Premium sound*, og tryk på OK/MENU.
2. Vælg surroundniveau ved at dreje TUNE,
og bekræft med OK/MENU.
Lydtrin
Lydoplevelsen kan optimeres for forskellige
dele af bilen. Lydprofilen kan indstilles for
Førersæde, Bagsæder eller Hele bilen.
Subwoofer
Lydniveauet for subwooferen kan indstilles
separat.
1. Drej TUNE for at gå til Subwoofer, og
tryk på OK/MENU.
1. Drej TUNE for at gå til Lydscene, og tryk
på OK/MENU.
2. Vælg lydniveau ved at dreje TUNE, og
bekræft med OK/MENU.
2. Vælg lydprofil ved at dreje TUNE, og
bekræft med OK/MENU.
Centerhøjttaler
Surround
Surroundsystemet kan indstilles til Til/Fra. Når
Til er valgt, vælger systemet indstillingen for
optimal lydgengivelse. Normalt er dette DPL
vises så på skærmen. Hvis indII, og
spilningen er lavet med Dolby Digital-teknologi vil afspilningen ske med denne indstilling.
Så vises
på skærmen. Når Fra er
valgt, fås tre-kanals stereo.
1. Drej TUNE for at gå til Surround, og tryk
på OK/MENU.
2. Surroundsystemet kan indstilles til Til/Fra
med et tryk på OK/MENU
Indstilling af equalizer
Indstil equalizer og tilpas lydniveauet separat
for forskellige radiofrekvensbånd eller tv.
1. Tryk på SOUND for at komme til menuen
for lydindstillinger. Drej TUNE for at gå til
Equalizer, og tryk på OK/MENU.
2. Vælg frekvensbåndet ved at dreje TUNE,
og bekræft med OK/MENU.
03
3. Juster lydindstillingen ved at dreje TUNE,
og bekræft med OK/MENU, eller fortryd
indstillingen med EXIT. Fortsæt på
samme måde med de andre frekvensbånd, der skal ændres.
4. Når lydindstillingen er klar, skal du trykke
på EXIT for at bekræfte, og gå tilbage til
normal visning.
Lydniveauet for centerhøjttaleren kan indstilles separat. Hvis surround er indstillet til Til,
indstilles Center-effekt DPL II, ellers indstilles 3-kanals surround.
Relaterede oplysninger
•
1. Drej TUNE for at gå til Center, og tryk på
OK/MENU.
Lyd og medier – avancerede lydindstillinger* (s. 35)
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
2. Vælg lydniveau ved at dreje TUNE, og
bekræft med OK/MENU.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Indstilling af equalizer (s. 35)
Indstilling af lydstyrke og støjkompensation (s. 36)
Indstilling af lydstyrke for ekstern lydkilde
(s. 52)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
35
03 LYD OG MEDIER
Indstilling af lydstyrke og
støjkompensation
Indstil støjkompensation for forstyrrende støj i
kabinen.
03
Lydanlægget kompenserer for forstyrrende
støj, ved at lydstyrken øges i forhold til bilens
hastighed. Kompensationens niveau kan indstilles til Lav, Middel, Høj eller Fra.
Radio
AM4/FM radio
Det er muligt at lytte til
og FM-radiofrekvensbåndene og i nogle tilfælde også digitalradio (DAB)* (s. 41).
•
•
Ved internetforbundet bil (s. 66) er det
muligt at lytte til internetradio, se Apps
(s. 71).
•
AM-4
1. Tryk på SOUND for at komme til menuen
for lydindstillinger. Drej TUNE til
Lydstyrkeudligning, og tryk på OK/
MENU.
Lyd og medier – avancerede lydindstillinger* (s. 35)
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
DAB til DAB*-link (s. 42)
Radiostationer som forudindstillinger
(s. 38)
RDS-funktioner (s. 39)
Apps (s. 71)
Relaterede oplysninger
Knapper for radiofunktioner.
Det er muligt at forbinde visse funktioner til
FAV-knappen. En forbundet funktion aktiveres derefter enkelt med et tryk på FAV-knappen, se Favoritter (s. 33).
36
Digitalradio (DAB)* (s. 41)
Digitalradio (DAB)* - underkanal (s. 42)
Internetradio
For betjening af radioen, læs om hvordan
systemet betjenes og menubetjening (s. 28).
4
•
•
•
•
•
Relaterede oplysninger
•
RDS-funktioner (s. 39)
Digitalradio (DAB)*
•
2. Vælg niveau ved at dreje TUNE, og
bekræft med OK/MENU.
Stationssøgning (s. 37)
Radiostationer som forudindstillinger
(s. 38)
Gælder ikke V60 Plug-in Hybrid og S60L Twin Engine.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
•
•
•
Menuoversigt - AM (s. 81)
Menuoversigt - FM (s. 82)
Menuoversigt - Digitalradio (DAB)*
(s. 82)
03 LYD OG MEDIER
Stationssøgning
Automatisk stationssøgning
Liste over radiostationer
Radioen laver automatisk en liste over radiostationer (s. 37) med de stærkeste FM-stationer, hvis signaler den modtager i øjeblikket.
Radioen laver automatisk en liste over radiostationer (s. 37), som den automatiske
radiostationssøgning bruger.
En automatisk radiostationssøgning (s. 37)
bruger den stationsliste, som radioen har
lavet. Det er også muligt at lave en manuel
radiostationssøgning (s. 38).
Hvis automatisk radiostationssøgning er indstillet (s. 37), kan der søges i normal visning
og i stationslisten.
Radioen laver automatisk en liste over radiostationer med de stærkeste FM-stationer, hvis
signaler den modtager i øjeblikket. Dette giver
dig mulighed for at finde en station, når du
kører i et område, hvor du ikke kender radiostationerne og deres frekvenser.
Det er muligt at indstille, om radiostationssøgningen skal ske automatisk eller manuelt,
når en stationssøgning udføres.
1. Kort tryk – i FM-kildens normale visning
/
på midterkonsollen (eller på
på
knapperne på rattet).
> Radioen skifter til den forrige/næste
gemte station.
1. I FM-kildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, og vælge Indstil
station efter.
2. Drej TUNE til Liste over stationer eller
Manuel indstilling, og vælg med OK/
MENU.
OBS
Modtagelsen er både afhængig af, hvor
god signalstyrken og signalkvaliteten er.
Transmissionen kan blive forstyrret af forskellige faktorer, f.eks. høje bygninger,
eller at senderen er langt væk. Dækningen
kan også variere, afhængigt af hvor i landet du befinder dig.
Radiostationssøgning i normal visning
2. Langt tryk - i FM-kildens normale visning
på
/
på midterkonsollen (eller på
knapperne på rattet).
> Radioen skifter til den forrige/næste tilgængelige station.
Den automatiske radiostationssøgning (s. 37)
bruger den liste over radiostationer, der er
lavet.
03
OBS
Listen viser kun frekvenser for stationer,
der modtages i øjeblikket, ikke en komplet
liste over alle radiofrekvenser på det valgte
frekvensbånd.
Radiostationssøgning i stationslisten
1. Drej i FM-kildens normale visning på
TUNE. FM stationsliste vises.
2. Drej TUNE til en station, og vælg med
OK/MENU.
Det er muligt at skifte mellem automatisk og
manuel radiostationssøgning (s. 38) i stationslisten ved at trykke på INFO på midterkonsollen.
37
03 LYD OG MEDIER
Manuel stationssøgning
Radiostationer som forudindstillinger
Radioen laver automatisk en liste over radiostationer (s. 37), men det er muligt at udføre
en manuel radiostationssøgning.
Hyppigt anvendte radiostationer kan nemt
gemmes som forudindstillinger, så de kan
aktiveres.
Der kan gemmes 10 forvalg pr. bånd. Lagring
af forvalg foretages med et langt tryk på den
ønskede forvalgsknap, for mere information
se AM/FM-radio ovenfor. De gemte forvalg
vælges med forvalgsknapperne.
Radiostationssøgning i normal visning
1. Kort tryk – i FM-kildens normale visning
/
på midterkonsollen (eller på
på
knapperne på rattet).
> Radioen skifter til den forrige/næste
gemte station.
2. Langt tryk - i FM-kildens normale visning
på
/
på midterkonsollen (eller på
knapperne på rattet).
> Radioen skifter til den forrige/næste tilgængelige station.
Radiostationssøgning i frekvenslisten
1. Drej i FM-kildens normale visning på
TUNE. FM-tuning vises.
2. Drej TUNE til en frekvens, og vælg med
OK/MENU.
Det er muligt at skifte mellem manuel og
automatisk radiostationssøgning (s. 37) i frekvenslisten ved at trykke på INFO på midterkonsollen.
5
38
For at aktivere/deaktivere skal du i
AM/FM-kildens normale visning trykke på
OK/MENU, og vælge Vis Faste
stationer.
Digitalradio (DAB)*
Hvis manuel radiostationssøgning er indstillet
(s. 37), kan der søges i normal visning og i
frekvenslisten.
03
–
AM5/FM-radio
Et forvalg indeholder en kanal, men ingen
underkanal. Hvis en underkanal afspilles og et
forvalg gemmes, registreres kun hovedkanalen. Det skyldes, at underkanaler er forbigående. Ved det næste forsøg på at genkalde
forvalget bliver den kanal, der indeholdt
underkanalen, afspillet. Forvalget er ikke
afhængigt af kanallisten.
Der kan gemmes 10 forvalg pr. frekvensbånd
(f.eks. AM).
En liste over forudindstillede kanaler kan
vises på skærmen.
De gemte forvalg vælges med forvalgsknapperne.
–
Forvalgsknapper.
1. Stil ind på en station, se Stationssøgning
(s. 37).
2. Hold en af forvalgsknapperne inde i et par
sekunder. Forvalgsknappen kan nu bruges.
En liste over forudindstillede kanaler kan
vises på skærmen.
Gælder ikke V60 Plug-in Hybrid og S60L Twin Engine.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
For at aktivere/deaktivere skal du i DABkildens normale visning trykke på
OK/MENU, og vælge Vis Faste
stationer.
OBS
Lydanlæggets DAB-system understøtter
ikke alle funktioner, der findes i DAB-standarden.
03 LYD OG MEDIER
RDS-funktioner
Med RDS kan radioen automatisk skifte til den
stærkeste station. RDS giver mulighed for at
få f.eks. trafikinformation (TP) og at søge efter
bestemte programtyper (PTY).
RDS (Radio Data System) forbinder FM-stationer i et netværk. En FM-station i et sådant
netværk sender information, som giver en
RDS-radio bl.a. følgende funktioner:
•
Automatisk skift til en stærkere sender,
hvis modtagelsen i området er dårlig6.
•
Søgning efter programindhold, f.eks. programtyper7 eller trafikinformation.
•
Modtagelse af tekstinformation om igangværende radioprogram8.
indstillede programindhold ikke længere sendes.
Programfunktionerne alarm, trafikinformation
(TP), og programtyper (PTY) afbryder hinanden i prioritetsrækkefølge, hvor alarm har
højeste prioritet og programtyper laveste.
Tryk på OK/MENU for at vende tilbage til den
afbrudte lydkilde og stadig høre meddelelsen.
Tryk på EXIT for at afbryde meddelelsen og
vende tilbage til den afbrudte lydkilde.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
Alarm ved ulykker og katastrofer
Radiofunktionen benyttes til at advare offentligheden om alvorlige ulykker og katastrofer.
Meddelelsen ALARM! vises på skærmen, når
en alarmmeddelelse udsendes.
Alarm kan afbrydes midlertidigt, men ikke
deaktiveres.
Relaterede oplysninger
•
03
RDS-funktioner (s. 39)
Alarm ved ulykker og katastrofer (s. 39)
Trafikinformation (TP) (s. 40)
Radioprogramtyper (PTY) (s. 40)
Radiotekst (s. 41)
OBS
Nogle radiostationer bruger ikke RDS eller
kun udvalgte dele af dens funktioner.
Hvis et ønsket programindhold findes, kan
radioen skifte station, og den aktuelle lydkilde
afbrydes. Hvis f.eks. cd-afspilleren er aktiv,
sættes den i pausestilling. Den afbrydende
udsendelse afspilles med en forudindstillet
lydstyrke (s. 40). Radioen vender tilbage til
den foregående lydkilde og lydstyrke, når det
6
7
8
Gælder for FM-radio.
Gælder for DAB*-radio.
Gælder for FM- og DAB*-radio.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
39
03 LYD OG MEDIER
03
Trafikinformation (TP)
Radioprogramtyper (PTY)
Funktionen afbrydes for trafikinformation, som
sendes inden for en indstillet stations RDSnetværk.
En eller flere radioprogramtyper, f.eks. pop og
klassisk musik, kan vælges for DAB*-radio.
Efter valg af en programtype sker navigering
kun inden for de kanaler, som sender denne
type.
Symbolet TP viser, at funktionen er aktiveret.
Hvis en station på listen kan sende trafikinformation, vises dette ved, at TP lyser stærkt på
skærmen, ellers vil TP være grå.
–
For at aktivere/deaktivere skal du i FMkildens normale visning trykke på
OK/MENU, og vælge TP.
Relaterede oplysninger
•
RDS-funktioner (s. 39)
1. For at vælge programtype skal du trykke
på OK/MENU i DAB-kildens normale visning, og vælge Programtypefiltrering
(PTY).
2. Drej TUNE til den programtype, der skal
vælges/fravælges.
3. Vælg/fravælg programtypen med OK/
MENU.
4. Når de ønskede programtyper er valgt,
kan menusystemet forlades EXIT.
PTY-symbolet vises på skærmen, når funktionen er aktiveret.
I nogle tilfælde vil DAB-radioen forlade PTYindstilling, se DAB til DAB*-link (s. 42).
Relaterede oplysninger
•
40
RDS-funktioner (s. 39)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Lydstyrkekontrol for afbrydende RDSfunktioner
Det afbrydende RDS-funktioner, f.eks. alarm
eller trafikinformation (TP), høres med den
lydstyrke, som er valgt for det pågældende
program. Hvis lydniveauet justeres under programafbrydelsen, gemmes det nye niveau til
næste programafbrydelse.
Relaterede oplysninger
•
•
•
RDS-funktioner (s. 39)
Alarm ved ulykker og katastrofer (s. 39)
Trafikinformation (TP) (s. 40)
03 LYD OG MEDIER
Radiotekst
Automatisk frekvens (AF)
Digitalradio (DAB)*
Visse RDS-stationer sender oplysninger om
programmets indhold, kunstnere osv. Oplysningerne vises på skærmen. Radiotekst kan
vises for FM- og DAB*-radio.
Funktionen vælger automatisk senderen med
det stærkeste signal for den indstillede radiostation og kan aktiveres for FM-radio.
DAB (Digital Audio Broadcasting) er et digitalt
sendesystem til radio (s. 36). Bilen understøtter DAB, DAB+ og DMB.
–
For at aktivere/deaktivere skal du i FM-/
DAB-kildens normale visning trykke på
OK/MENU, og vælge Vis.
Relaterede oplysninger
•
•
RDS-funktioner (s. 39)
Digitalradio (DAB)* (s. 41)
For at finde en stærk sender er det under
særlige omstændigheder nødvendigt for funktionen at søge igennem hele FM-båndet.
Hvis den indstillede radiostation er gemt som
forudindstillet (s. 38), skifter funktionen ikke
sender, selvom automatisk frekvens er aktiveret.
–
For at aktivere/deaktivere skal du i FMkildens normale visning trykke på
OK/MENU, og vælge Alternativ
frekvens (AF).
OBS
DAB kan ikke modtages alle steder. Hvis
der ikke er dækning, vises meddelelsen
Ingen modtagelse på skærmen.
03
Relaterede oplysninger
•
Radiostationer som forudindstillinger
(s. 38)
•
•
•
•
•
Radioprogramtyper (PTY) (s. 40)
Radiotekst (s. 41)
Digitalradio (DAB)* - underkanal (s. 42)
DAB til DAB*-link (s. 42)
Menuoversigt - Digitalradio (DAB)*
(s. 82)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
41
03 LYD OG MEDIER
03
Digitalradio (DAB)* - underkanal
DAB til DAB*-link
Medieafspiller
Sekundære komponenter kaldes oftest underkanaler. De er midlertidige og kan f.eks. indeholde oversætninger af hovedprogrammet til
andre sprog.
DAB til DAB-linking betyder, at DAB-radioen
kan gå fra en kanal med dårlig eller ingen
modtagelse til den samme kanal i en anden
kanalgruppe med bedre modtagelse.
Hvis en eller flere underkanaler sendes, vises
til venstre for kanalnavnet på
symbolet
skærmen. En underkanal angives ved at symbolet - ses til venstre for kanalnavnet på
skærmen.
Der kan opstå nogen forsinkelse ved skift af
kanalgruppe. Der kan blive stille i det tidsrum,
hvor den aktuelle kanal ikke længere er tilgængelig og indtil den nye kanal bliver tilgængelig.
Medieafspilleren kan afspille lyd og film fra
CD-/DVD'er og eksternt tilsluttede lydkilder
via AUX-/USB-indgang eller streame lydfiler
trådløst (s. 52) fra eksterne enheder via
Bluetooth®. Nogle medieafspillere kan vise tv*
og har mulighed for at kommunikere med
mobiltelefon (s. 56) via Bluetooth®.
Drej TUNE for at komme til underkanaler.
–
Der er kun adgang til underkanaler på den
valgte hovedkanal. For at få adgang til andre
underkanaler vælges en anden hovedkanal.
For at aktivere/deaktivere skal du i DABkildens normale visning trykke på
OK/MENU, og vælge DAB-DABtracking.
Det er muligt at kopiere musik fra disk/USB9
til bilens harddisk (HDD) (s. 48).
Ved internetforbundet bil (s. 66) er det
muligt at lytte til internetradio, lydbøger og
bruge musiktjenester, se Apps (s. 71).
Knapper for medieafspilleren.
For grundlæggende information om afspilning
og navigering, læs om hvordan systemet
betjenes og menubetjening (s. 28).
9
42
Afhængigt af markedet.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
03 LYD OG MEDIER
Det er muligt at forbinde visse funktioner til
FAV-knappen. En forbundet funktion aktiveres derefter enkelt med et tryk på FAV-knappen, se Favoritter (s. 33).
Gracenote MusicID®
Gracenote MusicID® er branchens standard
for musikgenkendelse. Teknologien anvendes
til at identificere og levere omslag og musikinformation til cd'er, digitale musikfiler på lagermedier og musiktjenester på internettet.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
Lyd og medier (s. 26)
Stemmestyring - mobiltelefon (s. 64)
Fjernbetjening* (s. 78)
Medieafspilleren - kompatible filformater
(s. 49)
CD/DVD
Medieafspilleren (s. 42) kan afspille forindspillede og brændte CD-/DVD 'er.
Medieafspilleren understøtter og kan afspille
følgende hovedtyper af diske og filer:
•
•
•
Forindspillede CD-/DVD'er (CD/DVD
Audio).
Forindspillede DVD-Videoer (DVD Video).
Brændte CD-/DVD'er med lydfiler.
For mere information om understøttede formater, se kompatible filformater (s. 49).
En disk må maksimalt indeholde 5.000 filer
(inkl. afspilningslister) for at kunne afspilles.
OBS
Visse lydfiler, som er kopibeskyttet af pladeselskaber, og privatkopierede lydfiler
kan ikke læses af afspilleren.
Det er muligt at kopiere musik fra disk10 til
bilens harddisk (HDD) (s. 48), og derefter
afspille derfra.
Det er muligt at forbinde visse funktioner til
FAV-knappen. En forbundet funktion aktiveres derefter enkelt med et tryk på FAV-knappen, se Favoritter (s. 33).
For grundlæggende information om afspilning
og navigering, læs om hvordan systemet
10
betjenes og menubetjening (s. 28). Nedenfor
er der en mere detaljeret beskrivelse.
Afspilning og navigering af CD/DVD
Audio
I diskkildens normale visning skal du trykke
på OK/MENU og dreje TUNE for at få
adgang til diskens sporstruktur. Naviger i
strukturen ved at dreje TUNE.
Start afspilning af et spor med et tryk på OK/
MENU.
03
Afspilning og navigering af brændte
CD-/DVD'er
Hvis en disk med lyd-/videofiler indsættes i
afspilleren, skal diskens mappestruktur indlæses. Afhængigt af diskens kvalitet og informationsmængdens størrelse kan der være en
lille forsinkelse, inden afspilningen starter.
I diskkildens normale visning skal du trykke
på OK/MENU og dreje TUNE for at få
adgang til diskens mappestruktur eller for at
søge blandt kategorier. Naviger i strukturen
ved at dreje TUNE, vælg mappen med OK/
MENU, og forlad strukturen med EXIT.
Start afspilning af en fil med et tryk på OK/
MENU.
Når afspilningen af en fil er klar, fortsætter
afspilningen af de andre filer i den pågældende mappe. Der skiftes automatisk mappe,
når alle filer i den aktuelle mappe er afspillet.
Visse markeder.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
43
03 LYD OG MEDIER
||
Afspilning og navigering af DVD Video
03
Det er muligt at spole i lyd-og
Mediesøgning
Hold knappen
/
inde for at spole
fremad/bagud i lyd- eller videofiler.
Det er muligt at søge efter musik på dine
enheder. Søgningen gennemsøger USB, disk
og harddisk. Læs mere om søgefunktionen
(s. 45).
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
11
12
44
Hurtigspoling
For betjening af DVD Video, se Afspilning og
navigering på DVD-Videoer (s. 46).
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Hurtigspoling (s. 44)
Tilfældig rækkefølge for diskspor eller lydfiler (s. 44)
videofiler11.
Der kan spoles i lydfiler ved én hastighed,
mens der kan spoles i videofiler ved flere
hastigheder. Tryk gentagne gange på knap/
for at øge spolehastigheden
perne
for videofiler. Slip knappen for at vende tilbage til filmvisning ved normal hastighed.
Relaterede oplysninger
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Menuoversigt - CD/DVD Audio (s. 83)
Menuoversigt - DVD Video (s. 83)
Tilfældig rækkefølge for diskspor eller
lydfiler
Funktionen afspiller sporene/lydfilerne i tilfældig rækkefølge12.
For at lytte til sporene/lydfilerne i tilfældig
rækkefølge for den valgte kilde:
1. Tryk på OK/MENU i den valgte kildes
normale visning
2. Drej TUNE til Bland
3. Tryk på OK/MENU for at aktivere/deaktivere funktionen.
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Media Bluetooth® (s. 52)
Gælder kun CD-/DVD*'er, USB og iPod®.
Gælder ikke DVD-Videoer. For eksterne lydkilder, der er tilsluttet via AUX-/USB-indgang gælder dette kun for USB og iPod®. Understøttes ikke af alle mobiltelefoner.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
03 LYD OG MEDIER
Mediesøgning
Det er muligt at søge efter musik på dine
enheder. Søgningen scanner USB (s. 50),
disk (s. 43) og harddisk (s. 48).
Mediesøgningen er tilgængelig fra normal visning for kilderne Disk, USB og HDD.
For at starte søgning skal du trykke på
OK/MENU i kildens normale visning, og
vælge Mediesøgning.
Søgefunktion
1. Drej TUNE til det ønskede bogstav, og
tryk på OK/MENU for at bekræfte. Talog bogstavknapperne på kontrolpanelet i
midterkonsollen kan også bruges.
For at skifte indtastningstilstanden til tal
eller specialtegn, eller for at gå til resultatlisten, skal du dreje TUNE til et af valgene
(se forklaring i følgende tabel) på listen for
skift af indtastningstilstand (2), og trykke
på OK/MENU.
2. Fortsæt med det næste bogstav osv.
3. Når du er tilfreds med søgetermen, skal
du vælge Søg.
> Søgningen udføres. Resultaterne vises
og grupperes i følgende kategorier:
kunstnere, album, spor, genrer, årstal
og komponister.
Søg
||}
Udfør mediesøgningen.
Skifter fra skrivehjulet til Søgeord:-feltet. Flyt markøren med
TUNE. Slet eventuelle stavefejl
med EXIT. For at vende tilbage
til skrivehjulet skal du trykke på
OK/MENU.
Bemærk, at tal- og bogstavknapperne på kontrolpanelet
kan bruges ved redigering i
Søgeord:-feltet.
03
Et indtastet tegn slettes med et kort tryk på
EXIT. Med et langt tryk på EXIT slettes alle
indtastede tegn.
4. Drej TUNE til en kategori, og tryk på OK/
MENU.
5. Drej TUNE for at vælge et medie, og tryk
på OK/MENU for at starte afspilning.
Søge ved hjælp af skrivehjul.
Liste over tegn.
Skift af indtastningstilstand (se nedenstående tabel).
Brug skrivehjulet til at indtaste søgeord.
123/AB
C
Skift mellem bogstaver og tal
med OK/MENU.
MERE
Skift til specialtegn med OK/
MENU.
}}
45
03 LYD OG MEDIER
||
Skrivning med det numeriske tastatur
Afspilning og navigering på DVDVideoer
Navigering i DVD-Video'ens menu
Ved afspilning af en DVD-Video kan en diskmenu blive vist på skærmen. Diskmenuen
giver dig adgang til yderligere funktioner og
indstillinger, f.eks. valg af undertekster, sprog
og scenevalg.
For grundlæggende information om afspilning
og navigering, læs om hvordan systemet
betjenes og menubetjening (s. 28). Nedenfor
er der en mere detaljeret beskrivelse.
03
Numerisk tastatur.
En anden måde at indtaste tegn er med midterkonsollens knapper 0-9, * og #.
Ved tryk på f.eks. 9 vises en række med alle
tegn13 under denne knap, f.eks. W, x, y, z og
9. Hurtige tryk på knappen flytter markøren
gennem disse tegn.
•
Stands med markøren på det ønskede
tegn for at vælge – tegnet vises på skriftlinjen.
•
Slet/fortryd med EXIT.
OBS
Videofilm vises kun, når bilen holder stille.
Når bilen kører med en hastighed på over
ca. 8 km/t, vises der ikke noget billede, og
Video utilgængelig ved denne
hastighed vises på skærmen. Lyden kan
dog stadig høres. Billedet vises igen, så
snart bilens hastighed falder til under ca. 6
km/t.
For at skrive et tal skal du holde den tilsvarende talknap nede.
13
46
Skrifttegn for den respektive knap kan variere, afhængigt af marked/land/sprog.
Navigering i DVD-Video'ens menu foretages
med talknapperne på midterkonsollen som
vist på illustrationen ovenfor.
Skifte kapitel eller titel
Drej TUNE for at komme til listen over kapitler
og navigere blandt dem (hvis filmen afspilles,
holdes der pause i filmen). Tryk på OK/MENU
for at vælge kapitel. Det fører også tilbage til
udgangspositionen (hvis der blev afspillet
film, starter filmen igen). Tryk på EXIT for at få
adgang til menusystemet.
I titellisten vælges titel ved at dreje TUNE, og
valg bekræftes med OK/MENU. Dette fører
også tilbage til kapitellisten. Tryk på OK/
MENU for at aktivere valget og gå tilbage til
udgangspositionen. Med EXIT afbryder man
03 LYD OG MEDIER
og kommer tilbage til udgangspositionen
(uden at have valgt noget).
Kameravinkel ved afspilning af DVDVideoer
Du kan også skifte kapitel ved at trykke på
/
på midterkonsollen eller knapperne
på rattet.
Hvis DVD-Video'en understøtter dette, kan
man med funktionen vælge, fra hvilken kameraposition en bestemt scene skal vises.
Relaterede oplysninger
–
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Kameravinkel ved afspilning af DVDVideoer (s. 47)
•
•
Hurtigspoling (s. 44)
•
Medieafspilleren - kompatible filformater
(s. 49)
Tilfældig rækkefølge for diskspor eller lydfiler (s. 44)
I diskkildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, og vælge
Udvidede indstillinger Vinkler.
Relaterede oplysninger
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Billedindstillinger
Du kan justere bilindstillingerne (når bilen holder stille) for lysstyrke og kontrast.
1. I afspilningstilstand, tryk på OK/MENU,
vælg Billedindstillinger, og bekræft med
OK/MENU.
2. Drej TUNE til det, som skal justeres, og
bekræft med OK/MENU.
03
3. Juster indstillingen ved at dreje TUNE, og
bekræft med OK/MENU.
For at vende tilbage til indstillingslisten skal
du trykke på OK/MENU eller EXIT.
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Lyd og medier (s. 26)
47
03 LYD OG MEDIER
Harddisk (HDD)
OBS
disk/USB14
Det er muligt at kopiere musik fra
til bilens harddisk (HDD), og derefter afspille
derfra.
For information om understøttede formater,
se kompatible filformater (s. 49).
03
For grundlæggende information om afspilning
og navigering, læs om hvordan systemet
betjenes og menubetjening (s. 28). Nedenfor
er der en mere detaljeret beskrivelse.
Kopiere musik til harddisk
Mapper har symbolet
.
1. I harddiskkildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, og vælge at kopiere
fra disk/USB.
2. Vælg det, du vil kopiere, og derefter
Fortsæt.
3. Vælg destination for placering af kopieret musik.
> Importerer musik fra disk/
Importerer musik fra USB
Tag ikke disken/USB-hukommelsen
ud, før overførslen er bekræftet Musikfiler importeret.
Ved kopiering fra USB vil musikfiler, der
ikke er placeret i mapper, ikke kunne ses,
dvs. hvis de er placeret i roden. Disse
sange kan importeres ved at vælge at
importere Alle numre, eller placere filerne
i mapper.
Systemet kan kopiere musik, der ligger op
til otte niveauer nede i undermapper.
Følgende filformater kan kopieres til harddisk
CD/DVD: mp3, wma, aac.
USB: mp3, mp4, wma, aac, m4a, m4b.
Omdøbe/slette mappe eller fil
1. I harddiskkildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, og vælge Omdøb/
slet filer.
2. Marker mappe eller fil, tryk på OK/MENU,
og vælg Omdøb eller Slet.
3. Brug skrivehjulet til at indtaste et nyt navn
og derefter Gem.
Det er ikke muligt at omdøbe en fil til nøjagtigt
det samme navn som en anden fil. Så beholder systemet det gamle navn.
Afspilning og navigering
Det er muligt at forbinde visse funktioner til
FAV-knappen. En forbundet funktion aktive14
48
Afhængigt af markedet.
res derefter enkelt med et tryk på FAV-knappen, se Favoritter (s. 33).
Afspilningsrækkefølge
Afspilning sker efter rækkefølgen på listen.
For at blande afspilningsrækkefølgen skal du
trykke på OK/MENU i harddiskkildens normale visning, og vælge Bland.
Mediesøgning
Det er muligt at søge efter musik på dine
enheder. Søgningen gennemsøger USB, disk
og harddisk. Læs mere om søgefunktionen
(s. 45).
Oplysninger om lagring
Se harddiskens kapacitet og brug, tryk på
OK/MENU i harddiskkildens normale visning,
og vælg Lagringsoplysninger.
Relaterede oplysninger
•
•
Medieafspiller (s. 42)
Menuoversigt - harddisk (HDD) (s. 84)
03 LYD OG MEDIER
Medieafspilleren - kompatible
filformater
Lydspecifikationer for filformatet MP3
Medieafspiller kan afspille en lang række filtyper og er kompatibel med formaterne i følgende tabeller.
CD-Audio, mp3, wma,
aac, m4a
Videoformater
DVD Video
Kompatible filformater via USB-stik
Lyd- og videofilerne i nedenstående tabel er
understøttet af systemet til afspilning via
USB-stikket.
Lydformater
mp3, mp4, wma, aac,
m4a, m4b
Videoformater
–
Lydkanaler
1-kanals og 2kanals
32
32–320A
44.1
32–320A
48
32–320A
16
8–160
Lydspecifikationer for filformatet .wav
22.05
8–160
For at filen skal kunne afspilles, skal den
opfylde følgende kriterier:
24
8–160
8
8-64
11.025
8-64
12
8-64
MPEG-2.5/Audio
A
8-96 kHz
MPEG-1/Audio
MPEG-2/Audio
Lydformater
Lydsamplingsfrekvens
kbps
Dual format, dobbeltsidede diske (DVD
Plus, CD-DVD-format), er tykkere end
almindelige cd'er. Afspilning kan ikke
garanteres, og der kan forekomme fejl.
Hvis en cd indeholder en blanding af mp3og CDDA-spor, vil alle mp3-spor blive
ignoreret.
MPEG-2 og
MPEG-4
kHz
Kompatible filformater for CD-/DVD'er
OBS
Lydformat
Format
Gælder ikke 144 kbps.
Lydspecifikationer for filformatet .wma
For at filen skal kunne afspilles, skal den
opfylde følgende kriterier:
WMA-version
8.x, 9.x, 10.x, Pro
Lydspecifikationer for filformatet .aac
For at filen skal kunne afspilles, skal den
opfylde følgende kriterier:
Lydsamplingsfrekvens
Op til 44,1 kHz
Lydkanaler
1-kanals og 2kanals
Lydens hastighed
(bithastighed for lyd)
16 kbps for 1kanals
03
Filformatet .wav understøtter også PCM-format.
Relaterede oplysninger
•
•
•
CD/DVD (s. 43)
•
Harddisk (HDD) (s. 48)
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Ekstern lydkilde via AUX-/USB-indgang
(s. 50)
49
03 LYD OG MEDIER
Ekstern lydkilde via AUX-/USBindgang
res derefter enkelt med et tryk på FAV-knappen, se Favoritter (s. 33).
En ekstern lydkilde, f.eks. en iPod® eller MP3afspiller, kan tilsluttes (s. 51) til lydanlægget.
Afspilning og navigering
En lydkilde, der er tilsluttet til USB-indgangen, kan betjenes med bilens lydregulering.
En enhed tilsluttet via AUX-indgangen kan
ikke styres via bilen.
I lydkildens normale visning skal du dreje
TUNE for at komme til mappestrukturen eller
for at søge blandt kategorier. Naviger i strukturen ved at dreje TUNE, vælg mappen med
OK/MENU, og forlad strukturen med EXIT.
03
Start afspilning af en fil med et tryk på OK/
MENU.
En iPod® eller mp3-afspiller med genopladelige batterier genoplades (når tændingen er
slået til eller motoren er i gang), hvis enheden
er sluttet til USB- stikket.
Det er muligt at kopiere musik fra USB15 til
bilens harddisk (HDD) (s. 48), og derefter
afspille derfra.
For grundlæggende information om afspilning
og navigering, læs om hvordan systemet
betjenes og menubetjening (s. 28). Nedenfor
er der en mere detaljeret beskrivelse.
Det er muligt at forbinde visse funktioner til
FAV-knappen. En forbundet funktion aktive15
50
Visse markeder.
Når afspilningen af en fil er klar, fortsætter
afspilningen af de andre filer i den pågældende mappe. Der skiftes automatisk mappe,
når alle filer i den aktuelle mappe er afspillet.
Mediesøgning
Det er muligt at søge efter musik på dine
enheder. Søgningen gennemsøger USB, disk
og harddisk. Læs mere om søgefunktionen
(s. 45).
USB-hukommelse
For at lette brugen af USB-hukommelse skal
du undgå at gemme andet end musikfiler i
hukommelsen. Det tager betydeligt længere
tid for systemet at indlæse lagringsmedier,
der indeholder andet end kompatible musikfiler.
OBS
Systemet understøtter flytbare medier, der
følger USB 2.0 og filsystemet FAT32.
OBS
Ved brug af USB-hukommelse af længere
model anbefales det at bruge et USBadapterkabel. Herved undgås mekanisk
slid på USB-stik og tilkoblet USB-hukommelse.
Teknisk specifikation
Maksimalt antal filer
15000
Maksimalt antal mapper
1000
Maksimalt antal mappeniveauer
8
Maksimalt antal afspilningslister
100
Maksimalt antal poster i en
afspilningsliste
1000
Undermapper
Ingen
grænse
03 LYD OG MEDIER
Mp3-afspiller
Mange mp3-afspillere har deres eget filsystem, der ikke understøttes af systemet. For
at kunne bruge en mp3-afspiller i systemet
skal den være indstillet på USB Removable
device/Mass Storage Device.
Tilslutning af ekstern lydkilde via
AUX-/USB-indgang
OBS
Systemet understøtter de fleste iPod®modeller produceret i 2005 eller senere.
En ekstern lydkilde, f.eks. en iPod® eller mp3afspiller, kan tilsluttes til lydanlægget via en af
tilslutningerne i midterkonsollen.
OBS
For at undgå skader på USB-stikket, slås
det fra, hvis USB-stikket kortsluttes, eller
hvis en tilsluttet USB-enhed bruger for høj
strøm (f.eks. hvis den tilsluttede enhed
ikke opfylder USB-standarden). USB-stikket genaktiveres automatisk, næste gang
tændingen slås til, hvis fejlen ikke bliver
stående.
iPod®
OBS
Systemet understøtter kun afspilning af
lydfiler fra iPod®.
03
OBS
Relaterede oplysninger
For at starte afspilning skal kilden iPod®
bruges (ikke USB).
Når iPod® bruges som lydkilde, har bilens
lyd- og mediesystem en menustruktur, der
ligner iPod®-afspillerens egen menustruktur.
Relaterede oplysninger
•
Indstilling af lydstyrke for ekstern lydkilde
(s. 52)
•
Medieafspilleren - kompatible filformater
(s. 49)
•
Lyd og medier - menuoversigt (s. 81)
•
Tilslutningspunkter for eksterne lydkilder.
Ekstern lydkilde via AUX-/USB-indgang
(s. 50)
For at tilslutte lydkilde:
1. Tilslut din lydkilde til en af tilslutningerne i
midterkonsollens opbevaringsrum (se illustration).
2. I mediekildens normale visning skal du
trykke på MEDIA, dreje TUNE til den
ønskede lydkilde USB, iPod eller AUX,
og trykke på OK/MENU.
Teksten Læser USB vises på skærmen, når
systemet indlæser lagringsmediets filstruktur.
Afhængigt af filstruktur og antallet af filer kan
der være en vis forsinkelse, før indlæsningen
er klar.
51
03 LYD OG MEDIER
Indstilling af lydstyrke for ekstern
lydkilde
Indstil lydstyrken for ekstern lydkilde (s. 50).
Hvis lydstyrken er for høj eller for lav, kan lydkvaliteten forringes.
03
Hvis en ekstern lydkilde (f.eks. en mp3-afspiller eller iPod®) er tilsluttet til AUX-indgangen,
kan lydkilden, der tilsluttes, have en anden
lydstyrke end lydanlæggets interne lydstyrke
(f.eks. radio). Korriger dette ved at justere indgangens lydstyrke: I AUX-kildens normale visning skal du trykke på OK/MENU, vælge
AUX-indgang, og derefter lydstyrkeindstilling
Standard eller Boost.
OBS
Hvis den eksterne lydkildes lydstyrke er for
høj eller for lav, kan lydkvaliteten forringes.
Lydkvaliteten kan også forværres, hvis
afspilleren oplades, når lyd- og mediesystemet er i AUX-indstilling. Undgå i så fald
at oplade afspilleren via 12 volt kontakten.
Relaterede oplysninger
52
•
Lyd og medier – avancerede lydindstillinger* (s. 35)
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Media Bluetooth®
OBS
Bilens medieafspiller er udstyret med
Bluetooth® og kan trådløst afspille lydfiler fra
eksterne enheder med Bluetooth®, f.eks.
mobiltelefoner og håndholdte computere.
Bluetooth®-medieafspiller skal understøtte
Audio/Video Remote Control Profile
(AVRCP) og Advanced Audio Distribution
Profile (A2DP). Afspilleren skal bruge
AVRCP version 1.3 og A2DP 1.2. Ellers
kan nogle funktioner udeblive.
Enheden skal først registreres og tilsluttes til
bilen (s. 53).
Ikke alle mobiltelefoner og eksterne medieafspillere på markedet er fuldt kompatible
med Bluetooth®-funktionen i bilens medieafspiller. Volvo anbefaler, at du henvender
dig til en autoriseret Volvo-forhandler for at
få information om kompatible telefoner og
eksterne medieafspillere.
For grundlæggende information om afspilning
og navigering, læs om hvordan systemet
betjenes og menubetjening (s. 28). Nedenfor
er der en mere detaljeret beskrivelse.
Det er muligt at forbinde visse funktioner til
FAV-knappen. En forbundet funktion aktiveres derefter enkelt med et tryk på FAV-knappen, se Favoritter (s. 33).
OBS
Bilens medieafspiller kan kun afspille lydfiler via Bluetooth®-funktionen.
Afspilning og navigering
Navigering og betjening af lyden kan foretages via midterkonsollens knapper eller knapperne på rattet. I nogle eksterne enheder kan
man også skifte spor fra enheden.
Når en mobiltelefon er tilsluttet til bilen, er det
også muligt samtidigt at fjernbetjene en
række af mobiltelefonens funktioner, se
Bluetooth® handsfree telefon (s. 56). Skift
mellem hovedkilderne TEL og MEDIA for at
betjene de respektives funktioner.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Relaterede oplysninger
•
Tilfældig rækkefølge for diskspor eller lydfiler (s. 44)
•
Menuoversigt - Media Bluetooth® (s. 85)
03 LYD OG MEDIER
Tilslutning og frakobling af Bluetooth®
-enhed
Registrering af Bluetooth® -enhed
Det er muligt at have to Bluetooth®-enheder
tilsluttet samtidigt. En telefon og en medieenhed, som det er muligt at skifte imellem. Det
er også muligt at ringe med telefonen og samtidig streame lydfiler. Det er muligt at forbinde
bilen til internet (s. 66) via mobiltelefonens
internetforbindelse.
Bilen er udstyret med Bluetooth® , og kan
kommunikere trådløst med andre Bluetooth®enheder efter registrering og tilslutning
(s. 53).
Der kan maksimalt registreres 15 Bluetooth®enheder. Registrering skal foretages én gang
for hver enhed. Efter registreringen behøver
enheden ikke længere være synlig/søgbar,
men blot have Bluetooth® aktiveret.
Når Bluetooth®-funktionen er aktiveret, og
den senest tilsluttede enhed er indenfor rækkevidde, tilsluttes den automatisk til bilen, når
den startes. Navnet på den tilsluttede enhed
vises i enhedens normale visning. For at tilslutte til en anden enhed skal du trykke på
OK/MENU og vælge skift enhed (s. 55).
Når Bluetooth®-enheden er uden for rækkevidde fra bilen, slås den automatisk fra. For at
frakoble en enhed manuelt skal du deaktivere
Bluetooth i enheden. Hvis du vil afmelde en
Bluetooth®-enhed fra bilen, vælg Fjerne
Bluetooth® -enhed (s. 56). Bilen vil derefter
ikke søge efter enheden automatisk.
Det er muligt at have to Bluetooth®-enheder
tilsluttet samtidigt. En telefon
og en
medieenhed
, som det er muligt at skifte
imellem (s. 55).
Telefon tilsluttet som både telefon og som
medieenhed.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Media
Bluetooth®
(s. 52)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 56)
Der kan maksimalt registreres 15 Bluetooth®enheder. Registrering skal foretages én gang
for hver enhed. Efter registreringen behøver
enheden ikke længere være synlig/søgbar,
men blot have Bluetooth® aktiveret.
03
OBS
Hvis telefonens operativsystem opdateres,
er det muligt, at registreringen af telefonen
afbrydes. Fjern telefonen, se Fjerne
Bluetooth® -enhed (s. 56), og tilslut den
derefter igen.
Tilslutning af en ekstern enhed foretages forskelligt, alt efter om enheden har været tilsluttet tidligere eller ej. I tilslutningsmulighederne
nedenfor er det forudsat, at det er den første
gang, enhed skal tilsluttes (registreres), og at
ingen anden enhed er tilsluttet. Tilslutningsmulighederne viser tilslutning af telefon. Tilslutning af medieenhed (s. 52) gøres på
samme måde, men med udgangspunkt fra
hovedkilden MEDIA.
}}
53
03 LYD OG MEDIER
||
Der er to muligheder for at tilslutte enheder,
enten at søge efter den eksterne enhed fra
bilen eller at søge efter bilen fra den eksterne
enhed. Hvis den ene mulighed ikke fungerer,
så prøv den anden.
Hvis du ikke allerede er i normal visning for
telefon, skal du trykke på TEL i midterkonsollen.
03
2. I telefonkildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, og vælge Søg efter
ny telefon (for medieenhed Søg efter ny
enhed).
> Bilen søger nu efter tilgængelige
Bluetooth®-enheder, hvilket kan tage
ca. et minut.
3. Vælg den Bluetooth®-enhed, der skal tilsluttes, på listen, og tryk på OK/MENU.
4. Kontroller, at den angivne talkode i bilen
stemmer overens med talkoden i den
eksterne enhed. Vælg i så fald at acceptere begge steder.
5. Vælg at acceptere eller afvise eventuelle
valg for kontakter og meddelelser i telefonen.
> Den eksterne enhed er nu forbundet.
Eksempel på normal visning for telefon.
Alternativ 1 - søg ekstern enhed via
bilens menusystem
1. Gør den eksterne enhed søgbar/synlig via
Bluetooth®, se vejledningen til den eksterne enhed eller www.volvocars.com.
54
Mislykkedes tilslutningen, skal du trykke på
EXIT, og tilslutte som angivet i Alternativ 2.
Alternativ 2 - Søg efter bilen med den
eksterne enheds Bluetooth®-funktion
1. I telefonkildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, vælge Gør bilen
synlig, og bekræfte med OK/MENU.
2. Søg med den eksterne enhed efter
Bluetooth®-enheder.
> Enheden søger nu efter tilgængelige
Bluetooth®-enheder, hvilket kan tage
ca. et minut.
3. Vælg bilens navn på den eksterne enheds
skærm.
4. Kontroller, at den angivne talkode i bilen
stemmer overens med talkoden i den
eksterne enhed. Vælg i så fald at acceptere begge steder.
5. Vælg i telefonen at acceptere eller afvise
eventuelle valg for telefonens kontakter
og meddelelser.
> Den eksterne enhed er nu forbundet.
Når den eksterne enhed er tilsluttet, vises den
eksterne enheds Bluetooth®-navn på bilens
skærm, og enheden kan betjenes fra bilen.
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Tilslutning og frakobling af Bluetooth® enhed (s. 53)
03 LYD OG MEDIER
Automatisk tilslutning af Bluetooth® enhed
Når en Bluetooth®-enhed er registreret (s. 53)
i bilen, tilsluttes den sidst tilsluttede automatisk, når bilen startes.
Når Bluetooth®-funktionen er aktiv, og den
senest tilsluttede enhed er indenfor rækkevidde, tilsluttes den automatisk. Hvis den
sidst tilsluttede enhed ikke er tilgængelig, forsøger systemet at forbinde en tidligere tilsluttet enhed.
For at tilslutte til en anden enhed skal du
trykke på EXIT, vælge at tilslutte en ny enhed
(s. 53) eller skifte til en anden enhed, der allerede er registreret (s. 55).
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Tilslutning og frakobling af Bluetooth® enhed (s. 53)
Skifte til en anden Bluetooth® -enhed
En tilsluttet enhed kan udskiftes med en
anden, hvis der er flere enheder i bilen. Enheden skal først være registreret (s. 53) til bilen.
Skifte medieenhed
1. Kontroller, at den eksterne enhed har
Bluetooth® aktiveret, se vejledningen til
den eksterne enhed.
3. Vælg den enhed, der skal tilsluttes.
> Den eksterne enhed tilsluttes.
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Tilslutning og frakobling af Bluetooth® enhed (s. 53)
03
2. I Bluetooth®-mediekildens normale visning skal du trykke på OK/MENU, og
vælge Skift enhed.
> Bilen søger efter tidligere tilsluttede
enheder. De eksterne enheder, der findes, angives med deres respektive
Bluetooth®-navn på skærmen.
3. Vælg den enhed, der skal tilsluttes.
> Den eksterne enhed tilsluttes.
Skifte telefon
1. Kontroller, at den eksterne enhed har
Bluetooth® aktiveret, se vejledningen til
den eksterne enhed.
2. I telefonkildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, og vælge Skift
telefon.
> Bilen søger efter tidligere tilsluttede
enheder. De eksterne enheder, der findes, angives med deres respektive
Bluetooth®-navn på skærmen.
55
03 LYD OG MEDIER
Frakoble Bluetooth® -enhed
Bluetooth®-enheden
Når
er uden for rækkevidde fra bilen, slås den automatisk fra.
Når mobiltelefonen er frakoblet, kan et eventuelt igangværende opkald fortsætte ved
hjælp af telefonens indbyggede mikrofon og
højttaler.
03
Handsfree-funktionen deaktiveres, når motoren slukkes og døren åbnes16.
Fjerne Bluetooth® -enhed
Bluetooth® handsfree telefon
Det er muligt at fjerne (afregistrere) en
Bluetooth®-enhed fra bilen. Så vil bilen ikke
søge efter enheden automatisk.
En mobiltelefon, som er udstyret med
Bluetooth®, kan tilsluttes trådløst til bilen.
Fjerne medieenhed
I Bluetooth®-mediekildens normale visning
skal du trykke på OK/MENU, og vælge Skift
enhed Slet enhed.
Fjerne telefon
Hvis du vil afregistrere en Bluetooth®-enhed
fra bilen, se Fjerne Bluetooth® -enhed
(s. 56). Bilen vil derefter ikke søge efter
enheden automatisk.
I telefonkildens normale visning skal du trykke
på OK/MENU, og vælge Skift telefon Slet
enhed.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Tilslutning og frakobling af Bluetooth® enhed (s. 53)
Media Bluetooth® (s. 52)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 56)
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Telefonfunktionernes betjeningsknapper.
Tilslutning og frakobling af Bluetooth® enhed (s. 53)
Enheden skal først registreres og tilsluttes til
bilen (s. 53).
Media Bluetooth® (s. 52)
Lyd- og mediesystemet fungerer som handsfree, med mulighed for at fjernbetjene en
række af mobiltelefonens funktioner. Mobiltelefonen kan betjenes fra dens knapper, når
den er forbundet.
Bluetooth® handsfree telefon (s. 56)
Når en mobiltelefon er tilsluttet til bilen, er det
også muligt samtidigt at streame lydfiler fra
telefonen eller en anden Bluetooth®-tilsluttet
medieenhed, se Media Bluetooth® (s. 52).
Skift mellem hovedkilderne TEL og MEDIA
for at betjene de respektive kilders funktioner.
16
56
Kun Keyless Drive.
03 LYD OG MEDIER
OBS
Kun et udvalg af mobiltelefoner er helt
kompatible med handsfree-funktionen.
Volvo anbefaler, at du henvender dig til en
autoriseret Volvo-forhandler for at få information om kompatible telefoner.
Aktivere
Et kort tryk på TEL aktiverer den sidst tilsluttede telefon. Hvis en telefon allerede er tilsluttet, og der trykkes på TEL, vises en genvejsmenu med almindeligt anvendte menupunkter
til telefonen. Symbolet
viser, at en telefon er tilsluttet.
Opringning
1. Kontroller, at symbolet
vises øverst
på skærmen, og at handsfree-funktionen
er i telefonindstilling.
2. Indtast det ønskede nummer eller drej
ved normal visning TUNE mod højre for
at komme til telefonbogen (s. 59) og
mod venstre for opkaldslisten (s. 58) for
alle opkald.
3. Tryk på OK/MENU for at ringe til den
valgte kontakt eller nummer fra opkaldslisten.
Opkaldet afbrydes med EXIT.
17
18
19
Læse sms17
OBS
Bilen afspejler den tilsluttede mobiltelefons
sms'er.
For at vise den tilsluttede mobiltelefons
beskeder i bilen skal spejling accepteres i
mobiltelefonen, når den tilsluttes. Afhængigt af mobiltelefonen kan dette ske ved
at:
Hvis en tilsluttet telefonen modtager en sms,
øverst på skærmen.
vises symbolet
1. Tryk på TEL, og tryk derefter på OK/
MENU for at komme til Telefonmenu.
•
2. Drej TUNE til Beskeder, og tryk på OK/
MENU.
•
acceptere deling af information i telefonens indstillinger for Bluetooth®-forbindelsen til bilen.
I nogle tilfælde kan det være nødvendigt,
at mobiltelefonen afbrydes og tilsluttes til
bilen igen for at spejling kan udføres.
3. Drej TUNE til den besked, der skal læses,
og tryk på OK/MENU.
> Meddelelsen vises på skærmen.
4. Med et tryk på OK/MENU nås meddelelse-menuen med indstillinger til f.eks. at
lade systemstemmen læse meddelelsen18
op, ringe til afsenderen af meddelelsen
eller slette meddelelsen.
Er hovedkilden TEL allerede aktiveret, vises
en pop op-menu med nye beskeder på skærmen. Med et tryk på OK/MENU vises den
valgte meddelelse, samtidig med at systemstemmen læser den op19. Oplæsningen afbrydes med EXIT.
en pop op-boks eller meddelelse vises
og accepteres i telefonen.
03
Relaterede oplysninger
•
Bluetooth® handsfree telefon - lydindstillinger (s. 59)
•
Menuoversigt - Bluetooth® handsfree
(s. 86)
Pop op-menuen og meddelelseslyden kan
slås fra under Telefonmenu Meddelelse
om besked.
Støttes ikke af alle mobiltelefoner.
Gælder visse markeder.
Gælder visse markeder.
57
03 LYD OG MEDIER
Bluetooth® handsfree telefon oversigt
Systemoversigt for Bluetooth® handsfree telefon.
Opkaldshåndtering
Funktioner til betjening af telefonopkald.
Indkommende opkald
–
I telefonkildens normale visning kan du se
opkaldslisten for den tilsluttede telefon ved at
trykke på OK/MENU, og derefter vælge
Opkaldsliste.
Tryk på OK/MENU for at besvare indkommende opkald. Funktionen er aktiveret, selv om lydanlægget er i f.eks.
RADIO- eller MEDIA-tilstand.
OBS
For at vise den tilsluttede mobiltelefons
opkaldsliste i bilen skal spejling accepteres
i mobiltelefonen, når den tilsluttes. Afhængigt af mobiltelefonen kan dette ske ved
at:
Afvis eller afslut med EXIT.
03
På opkaldsmenu
I telefonkildens normale visning giver et tryk
på OK/MENU under en igangværende samtale adgang til følgende funktioner:
•
•
acceptere deling af information i telefonens indstillinger for Bluetooth®-forbindelsen til bilen.
I nogle tilfælde kan det være nødvendigt,
at mobiltelefonen afbrydes og tilsluttes til
bilen igen for at spejling kan udføres.
• Mobiltelefon - opkaldet overføres fra
Systemoversigt
Mobiltelefon
• Slå mikrofonlyd fra - lydanlæggets
Knapper på rat
• Ring nummer - mulighed for at ringe til
Kontrolpanel i midterkonsol
Relaterede oplysninger
•
•
58
handsfree til mobiltelefonen. For nogle
mobiltelefoner afbrydes tilslutningen. Det
er normalt. Handsfree-funktionen spørger, om du vil tilslutte igen.
Mikrofon
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Tilslutning og frakobling af Bluetooth® enhed (s. 53)
mikrofon dæmpes.
en tredjepart ved hjælp af talknapperne
(igangværende opkald sættes i standby).
Opkaldsliste
Opkaldslisten afspejles i handsfree-funktionen ved hver ny tilslutning og opdateres
derefter under tilslutningen. Drej i telefonkildens normale visning TUNE mod venstre for
at se opkaldslisten.
en pop op-boks eller meddelelse vises
og accepteres i telefonen.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Stemmestyring - mobiltelefon (s. 64)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 56)
Bluetooth® handsfree telefon - lydindstillinger (s. 59)
Telefonbog (s. 59)
03 LYD OG MEDIER
Bluetooth® handsfree telefon lydindstillinger
Det er muligt at justere lydstyrken for opkaldet, lydanlæggets lydstyrke og ringestyrken.
Opkaldslydstyrke
Opkaldslydstyrken kan kun ændres under
igangværende opkald. Brug knapperne på
rattet, eller drej VOL-knappen.
Lydanlæggets lydstyrke
Så længe der ikke er et opkald i gang, reguleres lydanlæggets lydstyrke som sædvanligt
ved at dreje VOL.
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 56)
Telefonbog
Bilen afspejler den tilsluttede mobiltelefons
telefonbog og viser denne telefon, når mobiltelefonen er tilsluttet.
Al betjening af telefonbogen forudsætter, at
vises øverst på skærmen, og
symbolet
at handsfree-funktionen er i telefonindstilling.
Hvis telefonbogen indeholder kontaktoplysninger for en opkaldende samtalepartner,
vises disse på skærmen.
OBS
For at vise den tilsluttede mobiltelefons
telefonbog i bilen skal spejling accepteres i
mobiltelefonen, når den tilsluttes. Afhængigt af mobiltelefonen kan dette ske ved
at:
Hvis en lydkilde er aktiv ved indkommende
opkald, dæmpes den automatisk.
Ringestyrke
Ringestyrken kan ændres ved at trykke på
SOUND-knappen, dreje TUNE til Lydstyrke
ringesignal, og trykke på OK/MENU. Juster
ringestyrken ved at dreje TUNE, og gem indstillingen med OK/MENU.
•
acceptere deling af information i telefonens indstillinger for Bluetooth®-forbindelsen til bilen.
I nogle tilfælde kan det være nødvendigt,
at mobiltelefonen afbrydes og tilsluttes til
bilen igen for at spejling kan udføres.
Ringesignaler
OBS
en pop op-boks eller meddelelse vises
og accepteres i telefonen.
•
Handsfree-funktionens indbyggede ringetone
bruges ved indkommende opkald.
For nogle mobiltelefoner gælder, at den tilsluttede mobiltelefons ringetone ikke slås
fra, og den anvendes så samtidig med
handsfree-systemets indbyggede signal.
03
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 56)
59
03 LYD OG MEDIER
Telefonbog - hurtigsøgning efter
kontakter
Telefonbog - søge efter kontakter
Søge efter kontakter i telefonbogen (s. 59).
Drej i telefonkildens normale visning TUNE
mod højre, så vises en liste over kontakter.
Drej TUNE for at vælge, og tryk på OK/
MENU for at ringe op.
03
Under navnet på kontakten står det telefonnummer, der er valgt, som standard. Hvis
symbolet ▼ står til højre for kontakten, er der
gemt flere telefonnumre for kontakten. Tryk
på OK/MENU for at vise numrene. Skift og
ring til et andet nummer end det, der er valgt
som standard, ved at dreje TUNE. Tryk på
OK/MENU for at ringe op.
Søg på listen over kontakter ved via midterkonsollens tastatur at indtaste begyndelsen af
kontaktens navn. For knappernes funktion, se
Telefonbog - søge efter kontakter (s. 60).
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 56)
123/ABC
Skift mellem bogstaver og tal
med OK/MENU.
MERE
Skift til specialtegn med OK/
MENU.
=>
Fører til telefonbogen (3). Drej
TUNE for at vælge en kontakt,
tryk på OK/MENU for at se
det gemte nummer og øvrig
information.
Fornavn/
Efternavn
Skifter sorteringsrækkefølge i
telefonbogen.
Søge ved hjælp af skrivehjul.
Liste over tegn
Skift af indtastningstilstand (se nedenstående tabel)
Telefonbog
For at søge efter en kontaktperson skal du i
telefonkildens normale visning trykke på
OK/MENU, og vælge Kontakter.
1. Drej TUNE til det ønskede bogstav, og
tryk på OK/MENU. Tal- og bogstavknapperne på kontrolpanelet i midterkonsollen
kan også bruges.
2. Fortsæt med det næste bogstav. I telefonbogen (3) vises resultatet af søgningen.
60
3. For at skifte indtastningstilstanden til tal
eller specialtegn, eller for at gå til telefonbogen, skal du dreje TUNE til et af valgene (se forklaring i tabellen nedenfor) på
listen for skift af indtastningstilstand (2),
og trykke på OK/MENU.
Et indtastet tegn slettes med et kort tryk på
EXIT. Med et langt tryk på EXIT slettes alle
indtastede tegn.
03 LYD OG MEDIER
Skrivning med det numeriske tastatur
Stemmestyring
Kom godt i gang med stemmestyring
Stemmestyring giver føreren mulighed for at
aktivere bestemte funktioner i multimediesystemet, i radioen, i en Bluetooth®-tilsluttet
mobiltelefon eller i Volvos navigationssystem
med stemmen*.
Stemmekommandoer hjælper føreren med at
koncentrere sig om kørslen og fokusere
opmærksomheden på vej- og trafiksituationen.
03
ADVARSEL
Numerisk tastatur.
En anden måde at indtaste tegn er med midterkonsollens knapper 0-9, * og #.
Ved tryk på f.eks. 9 vises en række med alle
tegn20 under denne knap, f.eks. W, x, y, z og
9. Hurtige tryk på knappen flytter markøren
gennem disse tegn.
•
Stands med markøren på det ønskede
tegn for at vælge – tegnet vises på skriftlinjen.
•
Slet/fortryd med EXIT.
For at skrive et tal skal du holde den tilsvarende talknap nede.
Relaterede oplysninger
•
•
20
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Føreren er altid i sidste ende ansvarlig for,
at køretøjet føres på en sikker måde, og at
alle gældende færdselsregler følges.
Stemmestyringssystemet giver føreren mulighed for at aktivere visse funktioner i multimediesystemet, i radioen, i en Bluetooth®-tilsluttet mobiltelefon og i Volvos navigationssystem* med stemmen, samtidig med at føreren
kan holde hænderne på rattet. Stemmestyring
sker i form af dialog med talte kommandoer
fra brugeren og verbalt svar fra systemet.
Stemmestyringssystemet bruger den samme
mikrofon som Bluetooth® handsfree-systemet, se Bluetooth® handsfree telefon - oversigt (s. 58). Stemmestyringssystemets svar
kommer fra bilens højttalere.
Knapper på rat.
Knap til stemmestyring
•
Tryk på knappen til stemmestyring (1) for
at aktivere systemet og indlede en dialog
med stemmekommandoer. Systemet vil
derefter vise almindeligt brugte kommandoer på skærmen i midterkonsollen.
Husk på følgende forhold, når du bruger
stemmestyringssystemet:
•
Ved kommandoer - tal efter tonen, med
normal stemme i normalt tempo.
•
Undgå at tale, når systemet svarer (systemet kan ikke høre kommandoerne i dette
tidsrum).
•
Undgå baggrundsstøj i kabinen ved at
have døre, ruder og soltag* lukket.
Bluetooth® handsfree telefon (s. 56)
Skrifttegn for den respektive knap kan variere, afhængigt af marked/land/sprog.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
61
03 LYD OG MEDIER
||
OBS
Ved tvivl om, hvilken kommando der skal
bruges, kan føreren sige "Hjælp", hvorefter systemet svarer med et par forskellige
kommandoer, der kan bruges i den aktuelle situation.
Valg af sprog til stemmestyring
Hjælpefunktioner for stemmestyring
Mulige valg af sprog til stemmestyring (s. 61)
vælges i menusystemet MY CAR.
Der er hjælpefunktioner til at sætte sig ind i
stemmestyringssystemet (s. 61) og mulighed
for at lære systemet din stemme og udtale.
•
Stemmeinstruktioner: En funktion, der
hjælper dig med at blive fortrolig med
systemet og fremgangsmåden for at give
kommandoer.
•
Voice training: En funktion, som gør det
muligt for stemmestyringssystemet at
lære din stemme og udtale at kende.
Funktionen giver mulighed for at stemmetræne én brugerprofil.
•
Kortfattet instruktion: En funktion, der
læser en kort instruktion op om, hvordan
systemet fungerer.
Stemmestyring kan afbrydes ved:
03
•
•
sige "Afbryd"
at trykke på EXIT eller en anden
hovedkildeknap (f.eks. MEDIA).
Kapacitet
Stemmestyringssystemets lydstyrke justeres
med midterkonsollens VOL-drejeknap, når
systemet taler.
Tilslutning af mobiltelefon
Før stemmekommandoer til mobiltelefonen
kan bruges, skal en mobiltelefon være registreret og tilsluttet via Bluetooth® handsfree.
Hvis der gives en telefonkommando, og ingen
mobiltelefon er tilsluttet, vil systemet informere om dette. For information om registrering og tilslutning af mobiltelefon, se Registrering af Bluetooth® -enhed (s. 53).
Liste over sprog.
Stemmestyring er ikke mulig for alle sprog.
Tilgængelige sprog for stemmestyring er mar.
keret med et ikon på listen over sprog Ændring af sprog foretages i menusystemet
MY CAR (s. 15).
OBS
Ændring af sproget for stemmestyring kan
ikke foretages uden at ændre sproget for
hele menusystemet.
OBS
Instruktioner om stemmestyring og stemmetræning kan kun startes, når bilen er
parkeret.
Stemmeinstruktioner
Instruktionerne kan startes ved i normal visning for MY CAR (s. 15) at trykke på
OK/MENU, og vælge Indstillinger
Indstillinger til stemmestyring
Selvstudium.
Instruktionerne er opdelt i tre lektioner, som i
alt tager ca. fem minutter at gennemføre.
Systemet begynder med den første lektion.
62
03 LYD OG MEDIER
Stemmestyring - indstillinger
For at springe en lektion over og gå til den
næste skal du trykke på
. Gå tilbage til
.
den forrige lektion ved at trykke på
Der kan foretages flere indstillinger for stemmestyringssystemet (s. 61).
Afslut instruktionerne med et tryk på EXIT.
•
Stemmetilpasning
Systemet viser nogle sætninger, som du kan
sige. Stemmetilpasningen kan startes ved i
normal visning for MY CAR at trykke på
OK/MENU, og vælge Indstillinger
Indstillinger til stemmestyring Tilpasning
af stemme.
Efter at stemmetilpasningen er afsluttet, skal
du huske at vælge profilen (s. 63) Trænet
bruger under Brugerindstilling.
•
Bemærk, at hvis der foretages et andet valg
af sprog til stemmestyring (s. 62), skal der
gennemføres en ny stemmetræning.
Kortfattet instruktion
Systemet læser en kortfattet instruktion til
stemmestyring. Instruktionen startes ved at
trykke på knappen til stemmestyring (s. 61)
og sige "Kortfattet instruktion".
•
Brugerindstilling – Stemmeprofil kan
indstilles ved i normal visning for MY CAR
(s. 15) at trykke på OK/MENU og vælge
Indstillinger Indstillinger til
stemmestyring Brugerindstilling.
Vælg mellem Standard eller Trænet
bruger. Trænet bruger kan kun vælges,
hvis stemmetræning (s. 62) er blevet gennemført.
Syntetisk stemmehastighed – Oplæsningshastigheden for systemets dynamiske (ikke forindspillede) tekst-til-talestemme kan ændres ved i normal visning
for MY CAR at trykke på OK/MENU og
vælge Indstillinger Indstillinger til
stemmestyring
Udlæsningshastighed. Vælg mellem
Hurtig, Middel og Langsom.
Stemmestyringslydstyrke - Systemstemmens lydstyrke kan ændres ved at
trykke på SOUND-knappen, dreje TUNE
til Styrke stemmestyring, og trykke på
OK/MENU. Juster stemmelydstyrken ved
at dreje TUNE, og gem indstillingen med
OK/MENU.
Stemmestyring stemmekommandoer
Det er muligt at stemmestyre (s. 61) visse
funktioner i multimediesystemet og i en
Bluetooth®-tilsluttet mobiltelefon med foruddefinerede stemmekommandoer.
Føreren indleder en dialog med stemmekommandoer ved at trykke på knappen til stemmestyring (s. 61).
03
Når en dialog er startet, bliver almindeligt
brugte kommandoer vist på skærmen.
Når føreren har lært systemet, kan han fremskynde kommandodialogen og springe
instruktioner fra systemet over ved kort at
trykke på knappen til stemmestyring.
Kommandoer kan gives på flere måder
Kommandoen til f.eks. at søge efter et lydspor i medieafspilleren kan gives i flere trin
eller som en genvej:
•
Sig "Mediesøgning", vent på systemets
svar, og gå derefter videre til at sige f.eks.
"Spor".
eller
•
Sig "Søg efter spor" i rækkefølge.
Relaterede oplysninger
•
Stemmestyring - hurtigkommandoer
(s. 64)
•
Stemmestyring - mobiltelefon (s. 64)
}}
63
03 LYD OG MEDIER
•
•
03
Stemmestyring - radio (s. 65)
Stemmestyring - hurtigkommandoer
Stemmestyring - mobiltelefon
Stemmestyring - multimedier (s. 66)
Stemmestyring (s. 61) kan udføres med en
række foruddefinerede hurtigkommandoer.
Stemmestyr (s. 61) en Bluetooth®-tilsluttet
mobiltelefon til f.eks. at ringe til en kontakt
eller nummer.
Hurtigkommandoer for multimediesystemet
og telefonen kan findes ved i normal visning
for MY CAR (s. 15) at trykke på OK/MENU,
og vælge Indstillinger Indstillinger til
stemmestyring Voice Command-liste
Globale kommandoer,
Telefonkommandoer, Mediekommandoer, Radiokommandoer henholdsvis Navigationskommandoer*.
Hjælpteksten til den enkelte kommando fortæller, hvorvidt kommandoen kan bruges i
alle kilder, eller om den kun kan bruges i én
kilde.
De følgende dialoger er kun eksempler,
systemets svar kan variere afhængigt af
situationen.
Ring til et nummer
Systemet forstår tallene 0 (nul) til 9 (ni). Disse
tal kan udtales individuelt, i grupper på flere
tal ad gangen eller hele nummeret på én
gang. Tal højere end 9 (ni) kan systemet ikke
håndtere, f.eks. er 10 (ti) eller 11 (elleve) ikke
muligt.
Den følgende dialog med stemmekommandoer ringer til et nummer.
1. Brugeren starter dialogen ved at sige:
"Ring til nummer".
> Systemet svarer med: "Sig
nummeret".
2. Begynd at sige tallene (som enkelte tal,
dvs. "Seks-otte-syv" osv.) i telefonnummeret.
> Ved pause vil systemet gentage den
sidste indtalte gruppe af tal.
3. Fortsæt med at sige tallene. Når hele
nummeret er sagt, afslutter du ved at
sige: "Ok".
> Systemet ringer til nummeret.
64
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
03 LYD OG MEDIER
Nummeret kan også ændres ved at sige
"Korrigere" (som fjerner den sidst indtalte
gruppe tal) eller "Slet" (som sletter hele det
indtalte telefonnummer). Ved at sige
"Gentage" vil systemet læse hele det indtalte
nummer op.
Ring til en kontakt
Den følgende dialog med stemmekommandoer ringer til en kontakt i telefonbogen.
1. Brugeren starter dialogen ved at sige:
"Ring til kontakt".
> Systemet svarer med: "Sig navnet".
2. Sig navnet på kontakten.
> Hvis kun én kontaktperson findes, ringer systemet til kontakt. Ellers giver
systemet yderligere instruktioner for at
finde den rigtige kontakt.
Stemmestyring - radio
Flere kommandoer
Stemmestyr (s. 61) radioen til f.eks. at skifte
station.
Flere kommandoer til stemmestyring af radio
kan findes ved i normal visning for MY CAR
(s. 15) at trykke på OK/MENU, og vælge
Indstillinger Indstillinger til
stemmestyring Voice Command-liste
Radiokommandoer.
De følgende dialoger er kun eksempler,
systemets svar kan variere afhængigt af
situationen.
Skift station
Den følgende dialog med stemmekommandoer skifter radiostation.
Flere kommandoer
Den følgende dialog med stemmekommandoer skifter radiofrekvens.
•
Bluetooth® handsfree telefon (s. 56)
Radio (s. 36)
03
2. Sig navnet på radiostationen.
> Systemet skifter til radiostationens
udsendelse.
Skift frekvens
Relaterede oplysninger
•
1. Brugeren starter dialogen ved at sige:
"Vælg station".
> Systemet svarer med: "Sig stationens
navn".
Hvis der er flere numre for en kontakt i telefonbogen, er det muligt efter navnet at sige
f.eks. "Mobil" eller "Arbejde" for at hjælpe
systemet.
Flere kommandoer til stemmestyring af
mobiltelefon kan findes ved i normal visning
for MY CAR (s. 15) at trykke på OK/MENU,
og vælge Indstillinger Indstillinger til
stemmestyring Voice Command-liste
Telefonkommandoer.
Relaterede oplysninger
Systemet forstår tal mellem 87,5 (syvogfirs
komma fem) og 108,0 (hundrede og otte
komma nul).
1. Brugeren starter dialogen ved at sige:
"Frekvens".
> Systemet svarer med: "Sig
frekvensen".
2. Sig en frekvens mellem 87,5 og 108,0
megahertz.
> Systemet skifter til radiofrekvensen.
65
03 LYD OG MEDIER
Stemmestyring - multimedier
Stemmestyr (s. 61) multimediesystemet til
f.eks. at skifte kilde eller skifte spor.
De følgende dialoger er kun eksempler,
systemets svar kan variere afhængigt af
situationen.
03
Skift kilde
Den følgende dialog med stemmekommandoer skifter mediekilde.
–
Brugeren starter dialogen ved at sige:
"Disc".
> Systemet skifter til CD/DVD-afspilleren.
De andre kilder nås ved i stedet at sige f.eks.
"Bluetooth", "TV" eller "USB". Hvilke kilder,
det er muligt at skifte, afhænger af, hvad der
er tilsluttet i øjeblikket, og om der er afspillelige medier i kilden. Hvis en mediekilde ikke er
tilgængelig, forklarer systemet hvorfor.
Skift spor
Systemet forstår tallene 0 (nul) til 99 (nioghalvfems). Tal højere end 99 (nioghalvfems)
kan systemet ikke håndtere, f.eks. går 100
(hundrede) eller 101 (hundrede og et) ikke.
Den følgende dialog med stemmekommandoer skifter spor.
1. Brugeren starter dialogen ved at sige:
"Vælg spor".
> Systemet svarer med: "Sig
spornummeret".
66
2. Sig sporets nummer (som et enkelt tal,
dvs. "Treogtyve", ikke "To-tre").
> Systemet skifter til spornummeret for
den aktive mediekilde.
Søg medier
Internetforbundet bil
Ved at forbinde bilen til internettet åbnes der
mulighed for at bruge f.eks. navigationstjenester, internetradio og musiktjenester via apps
(s. 71), og bruge bilens indbyggede browser
(s. 73).
Den følgende dialog med stemmekommandoer søger efter medier.
1. Brugeren starter dialogen ved at sige:
"Mediesøgning".
> Systemet viser en nummereret liste
over mulige søgekategorier og svarer
med: "Vælg et linjenummer eller sig
en kategori for mediesøgning".
2. Sig et linjenummer eller en søgekategori.
> Systemet giver yderligere instruktioner
for at finde det rigtige medie.
Flere kommandoer
Flere kommandoer til stemmestyring af multimediesystemet kan findes ved i normal visning for MY CAR (s. 15) at trykke på
OK/MENU, og vælge Indstillinger
Indstillinger til stemmestyring Voice
Command-liste Medie-kommandoer.
Relaterede oplysninger
•
Medieafspiller (s. 42)
Når bilen er forbundet til internettet, er det
muligt at bruge tillægsprogrammer (apps).
Hvilke apps, der er tilgængelige, kan variere,
men det kan f.eks. være af typen navigationstjenester, sociale medier, internetradio og
musiktjenester. Bilen har en enkel browser,
der kan bruges til at søge og vise information
fra internettet.
Hvis der oprettes forbindelse til internettet via
mobiltelefon, er det muligt samtidigt at bruge
andre mobiltelefonfunktioner, f.eks. at læse
sms-beskeder og ringe op, se Bluetooth®
handsfree telefon (s. 56).
03 LYD OG MEDIER
Mobiltelefon og netværksudbyder skal understøtte tethering (deling af internetforbindelse),
og abonnementet skal omfatte datatrafik.
OBS
Ved brug af internet overføres data (datatrafik), hvilket kan medføre en udgift.
Aktivering af dataroaming kan medføre
yderligere gebyrer.
Kontakt din netværksudbyder vedrørende
omkostninger for datatrafik.
3. Tryk på MY CAR for at komme til normal
visning for kilden. Tryk derefter på
OK/MENU, og vælg Indstillinger
Internetindstillinger Tilslut gennem
Bluetooth.
Internetforbindelsens standardindstilling er
ikke at oprette forbindelse til internettet. Efter
en tilslutningsmulighed er valgt, vil den valgte
mulighed blive bevaret, og bilen vil automatisk etablere forbindelse, når et netværk er tilgængeligt. For at ændre måden til at forbinde
til internettet skal du vælge en anden tilslutningsmulighed. For ikke at forbinde automatisk til internettet skal du vælge at afbryde
netværksforbindelsen.
I fremtiden vil bilen automatisk oprette forbindelse via Bluetooth®, når der er et tilgængeligt
netværk.
Vælg tilslutningsmulighed Bluetooth®, Wi-Fi
eller bilmodem*:
Et symbol på skærmen (s. 32) viser den aktuelle status for forbindelsen.
Bilmodem*21
For at afbryde netværksforbindelsen, se
Afbryd forbindelse til netværk.
For grundlæggende betjening, læs om hvordan systemet betjenes og menubetjening
(s. 28).
Ved tilslutning med bilmodem vil Volvo On
Call-tjenesterne bruge forbindelsen.
Forbind bilen til internettet
For at forbinde med bilmodem, se Bilmodem*
(s. 69).
Bluetooth®
> Bilen er nu forbundet.
03
Bilen kan maksimalt huske 10 Bluetooth®netværk. Hvis der tilføjes et mere, fjernes det
ældste netværk og adgangskoden fra listen
over huskede netværk.
1. Mobiltelefonen skal først registreres og
tilsluttes til bilen (s. 53).
2. Aktiver tethering (deling af internetforbindelse (bærbart/personligt hotspot)) i
mobiltelefonen.
Indstillinger til internetforbindelse.
21
Kun biler med Volvo On Call
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
67
03 LYD OG MEDIER
||
Wi-Fi
Bilen kan maksimalt huske 10 Wi-Fi-netværk.
Hvis der tilføjes et mere, fjernes det ældste
netværk og adgangskoden fra listen over
huskede netværk.
Fjern gemt Wi-Fi-netværk
03
1. Aktiver tethering (deling af internetforbindelse (bærbart/personligt hotspot)) i
mobiltelefonen.
2. Tryk på MY CAR for at komme til normal
visning for kilden. Tryk derefter på
OK/MENU, og vælg Indstillinger
Internetindstillinger Tilslut gennem
Wi-Fi.
> Søgning efter tilgængelige Wi-Fi-netværk startes.
3. Vælg dit netværk.
4. Vælg Connect.
5. Indtast adgangskoden til netværket.
> Bilen forsøger nu at oprette forbindelse
til netværket.
I fremtiden vil bilen automatisk oprette forbindelse via Wi-Fi, når der er et tilgængeligt netværk.
Et symbol på skærmen (s. 32) viser den aktuelle status for forbindelsen.
For at afbryde netværksforbindelsen, se
Afbryd forbindelse til netværk.
68
1. Tryk på MY CAR for at komme til normal
visning for kilden.
2. Tryk derefter på OK/MENU, og vælg
Indstillinger Internetindstillinger.
•
•
•
Frekvens - 2,4 GHz.
Standarder - 802.11 b / g / n.
Sikkerhedstype – WPA2-AES-CCMP.
Hvis flere enheder benytter frekvensen på
samme tid, kan det medføre forringet ydeevne.
Afbryd forbindelse til netværk
3. Vælg Wi-Fi.
> Der vises en liste over tilgængelige
netværk.
4. Vælg det netværk, der skal fjernes.
5. Vælg Glem.
> Bilen vil ikke længere automatisk
oprette forbindelse til netværket.
Fjern alle netværk
Alle netværk kan fjernes samtidigt. Bemærk,
at alle brugerdata og systemindstillinger nulstilles til den oprindelige fabriksindstilling.
For at nulstille til fabriksindstillingerne skal du
trykke på MY CAR på midterkonsollen, derefter OK/MENU, og vælge Indstillinger
Nulstil til fabriksindstillinger.
Teknologi og sikkerhed for Wi-Fi
Der kan kun oprettes forbindelse til netværk
af følgende type:
Tryk på OK/MENU, og vælg Indstillinger
Internetindstillinger Tilslut gennem
Ingen. Bilen vil ikke oprette forbindelse til
internettet.
Ingen eller dårlig internetforbindelse
Mængden af overførte data afhænger af de
tjenester eller apps, der bruges i bilen. F.eks.
kan streaming af lyd medføre en stor
mængde datatrafik, hvilket kræver en god forbindelse og god signalstyrke.
03 LYD OG MEDIER
Mobiltelefon til bil
Hastigheden af forbindelsen kan variere
afhængigt af mobiltelefonens placering i
bilen. Flyt mobiltelefonen tættere på bilens
lyd- og mediesystem for at øge signalstyrken.
Sørg for, at der ikke er nogen forhindringer
imellem.
Bilmodem*22
Bilen er udstyret med et modem, der kan bruges til at forbinde bilen til internettet. Det er
også muligt at dele internetforbindelsen via
Wi-Fi.
Internetforbindelse
Mobiltelefon til netværksudbyder
Hastigheden i det mobile netværk varierer,
afhængigt af dækningen på det sted, hvor du
befinder dig. Der kan være dårligere netværksdækning f.eks. i tunneler, bag bjerge, i
dybe dale eller indendørs. Hastigheden
afhænger også af den kontrakt, du har med
din teleudbyder.
OBS
Ved problemer med datatrafik skal du kontakte din netværksudbyder.
Relaterede oplysninger
•
•
22
Symboler på skærmen (s. 32)
Ejerskifte (s. 11)
03
Holderen til SIM-kort i handskerummet.
1. Placer dit personlige SIM-kortet i holderen, som er placeret i handskerummet.
2. Tryk på MY CAR for at komme til normal
visning for kilden. Tryk derefter på
OK/MENU, og vælg Indstillinger
Internetindstillinger Bilmodem.
3. Indtast SIM-kortets pinkode.
> Bilen forbinder til internettet, og det er
muligt at bruge dens internetfunktioner, se Internetforbundet bil (s. 66).
Kun biler med Volvo On Call.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
69
03 LYD OG MEDIER
||
OBS
03
Dele Wi-Fi-hotspot
For at undgå at skulle indtaste pinkoden,
hver gang bilen startes, anbefales det at
deaktivere pinkodelåsen. Tryk på MY CAR
for at komme til normal visning for kilden.
Tryk derefter på OK/MENU, og vælg
Indstillinger
Internetindstillinger
Bilmodem. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Lås SIM-kort.
For at deaktivere tethering fjernes markeringen i feltet.
OBS
Aktivering af Wi-Fi-hotspot kan medføre
yderligere gebyrer fra din netværksudbyder.
OBS
Ved brug af internet overføres data (datatrafik), hvilket kan medføre en udgift.
Aktivering af dataroaming kan medføre
yderligere gebyrer.
Kontakt din netværksudbyder vedrørende
omkostninger for datatrafik.
For at slå internetforbindelsen fra skal du
trykke på MY CAR for at komme til normal
visning for kilden. Tryk derefter på
OK/MENU, og vælg Indstillinger
Internetindstillinger Ingen.
Når bilen er forbundet til internet via bilmodem er det muligt at dele internetforbindelsen
(Wi-Fi-hotspot), så andre enheder kan bruge
bilmodemmet.
Netværksudbyderen (SIM-kortet) skal understøtte tethering (deling af internetforbindelse).
1. Tryk på MY CAR for at komme til normal
visning for kilden. Tryk derefter på
OK/MENU, og vælg Indstillinger
Internetindstillinger Wi-Fi hotspot for
bil
Indtast navnet på Wi-Fi-netværket (SSID),
og indtast en adgangskode. Navnet skal
være på 6-32 tegn, og adgangskoden på
10-63 tegn. Det er muligt at ændre navn
og adgangskode senere.
70
2. Aktiver bilens Wi-Fi-hotspot ved at markere afkrydsningsfeltet.
> Det er nu muligt for eksterne enheder
at oprette forbindelse til bilens Wi-Fihotspot.
Kontakt din netværksudbyder vedrørende
omkostninger for datatrafik.
Op til otte enheder kan forbindes til bilens WiFi-hotspot. Antallet af enheder, der er forbundet, vises ved først at trykke på MY CAR for
at komme til normal visning for kilden. Tryk
derefter på OK/MENU, og vælg Indstillinger
Internetindstillinger.
03 LYD OG MEDIER
Relaterede oplysninger
•
•
Internetforbundet bil (s. 66)
Symboler på skærmen (s. 32)
Apps
Applikationer (apps) er tjenester, der kan bruges, hvis bilen er forbundet til internet. Apps
kan f.eks. være af typen navigationstjenester,
sociale medier, internetradio og musiktjenester.
For grundlæggende brug og navigering, læs
om hvordan systemet betjenes og menubetjening (s. 28).
Antal enheder forbundet til bilens Wi-Fi-hotspot.
For at se, hvilke enheder der er forbundet til
bilens Wi-Fi-hotspot, skal du trykke på
MY CAR for at komme til normal visning for
kilden. Tryk derefter på OK/MENU, og vælg
Indstillinger Internetindstillinger Wi-Fi
hotspot for bil.
Teknologi og sikkerhed for Wi-Fi-hotspot
Ved deling af Wi-Fi-hotspot bruges frekvensen 2,4 GHz. Hvis flere enheder benytter
frekvensen på samme tid, kan det medføre
forringet ydeevne.
•
•
•
•
03
For at kunne bruge apps skal bilen først være
forbundet til internet (s. 66).
Et symbol (s. 32) vises i øverste højre hjørne
af skærmen, når bilen er forbundet til internet.
Hvis der ikke er en tilgængelig internetforbindelse, bliver det meddelt på skærmen.
OBS
Ved brug af internet overføres data (datatrafik), hvilket kan medføre en udgift.
Aktivering af dataroaming kan medføre
yderligere gebyrer.
Kontakt din netværksudbyder vedrørende
omkostninger for datatrafik.
Frekvens - 2,4 GHz.
Standarder - 802.11 b / g / n.
Sikkerhedstype – WPA2-AES-CCMP.
Antennen til bilens modem er placeret på
bilens tag.
Ingen eller dårlig internetforbindelse
Se Internetforbundet bil (s. 66).
}}
71
03 LYD OG MEDIER
||
at levere tjenesten. Alle underleverandører er
bundet af kontrakter, som underlægger dem
fortrolighedsforpligtelse og at behandle placeringsoplysninger i overensstemmelse med
gældende lovgivning.
ligger uden for systemets kapacitet og vurderingsevne, f.eks. pludselige omslag i vejret.
ADVARSEL
Husk følgende:
Indlogning
Nogle apps/tjenester kræver indlogning. Der
findes to typer:
03
•
Tryk på
på midterkonsollen, og vælg
Apps for at vise de tilgængelige apps23. Vælg
en app på listen, og start med OK/MENU.
Appene hentes fra internettet til bilen og
køres derfra. Appene indlæses (opdateres),
hver gang de starter, så der kræves internetforbindelse, hver gang et program skal bruges.
Appene deler bilens
placeringsoplysninger
Nogle apps kræver, at man deler sine placeringsoplysninger. Appene gør brug af GNSS
(Global Navigation Satellite System) for at
finde bilen, hvilket betyder, at bilens position
kan blive sendt til Volvos tjenesteleverandører. Tjenesteleverandører arbejder på vegne
af Volvo og må kun behandle placeringsoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for
23
24
72
•
Nogle apps kan kræve registrering hos
app-/tjenesteyderen. Ved start af appen
informeres om behovet for indlogning.
Følg instruktionerne på skærmen for at
registrere eller bruge en eksisterende
konto til at logge ind.
Nogle apps/tjenester kræver indlogning
med et personligt Volvo ID. Registrer eller
brug det eksisterende og få adgang til
mange nyttige tjenester, f.eks. at sende
en adresse fra en korttjeneste på internettet direkte til en navigationsapp eller Volvos navigationssystem*24. For mere information om, hvordan du opretter en konto,
se Volvo ID (s. 12).
Navigationstjenester
Navigationstjenester giver ruteoplysninger,
som fører til en på forhånd valgt destination.
Al den anbefalede vejvisning er ikke altid helt
pålidelig, da der kan opstå situationer, som
Hvilke apps, der er tilgængelige, kan variere over tid og afhængigt af udstyrsniveau og marked.
Sensus Navigation.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
•
Ret al opmærksomhed mod vejen og
koncentrer dig først og fremmest om
kørslen.
•
Følg de gældende færdselsregler og
kør med god dømmekraft.
•
Vejforholdene kan som følge af f.eks.
vejrlig eller årstid gøre nogle anbefalinger mindre pålidelige.
OBS
Det er muligt at opgradere til Sensus
Navigation, som indeholder flere funktioner
og opdatering af kortdata. Kontakt din forhandler.
Relaterede oplysninger
•
•
Symboler på skærmen (s. 32)
Ejerskifte (s. 11)
03 LYD OG MEDIER
Browser
Bilen har en indbygget browser, som kan bruges til at søge og vise information fra internettet.
For grundlæggende betjening, læs om hvordan systemet betjenes og menubetjening
(s. 28).
Når man er forbundet til internettet med
Bluetooth®, vises Bluetooth®-symbolet (s. 32)
i øverste højre hjørne af skærmen.
Hvis der ikke er en tilgængelig internetforbindelse, bliver det meddelt på skærmen.
Søgefunktion
Browseren er af en enkel type, der understøtter HTML 4-standarden i tekst og billede.
Browseren understøtter f.eks. ikke bevægelige billeder, video og lyd. Det er ikke muligt
at hente og gemme filer.
2. Fortsæt med det næste bogstav.
3. For at skifte indtastningstilstanden til tal,
indlæse den indtastede adresse, eller for
at gå til historikken, skal du dreje TUNE til
et af valgene (se forklaring i nedenstående tabel) på listen for skift af indtastningstilstand (2), og trykke på OK/MENU.
123/A
BC
Skift mellem bogstaver og tal
med OK/MENU.
=>
Fører til historikken (3). Drej TUNE
for at vælge en webadresse, og
tryk på OK/MENU for at gå til
adressen.
Gå
Indlæser den indtastede webadresse med OK/MENU.
a|A
Skifter mellem store og små bogstaver med OK/MENU.
For at kunne bruge browseren skal bilen først
være forbundet til internet (s. 66).
OBS
Ved brug af internet overføres data (datatrafik), hvilket kan medføre en udgift.
Aktivering af dataroaming kan medføre
yderligere gebyrer.
Kontakt din netværksudbyder vedrørende
omkostninger for datatrafik.
OBS
Browseren er ikke tilgængelig under kørsel.
Tryk på tilslutningsknappen på midterkonsollen
, og vælg Browser.
Søge ved hjælp af skrivehjul.
Liste over tegn.
Skift af indtastningstilstand (se nedenstående tabel).
Tidligere besøgte websider (historik).
Brug skrivehjulet til at indtaste en webadresse, f.eks. www.volvocars.com.
1. Drej TUNE til det ønskede bogstav, og
tryk på OK/MENU for at bekræfte. Talog bogstavknapperne på kontrolpanelet i
midterkonsollen kan også bruges.
||}
03
Skifter fra skrivehjulet til
Adresse:-feltet. Flyt markøren
med TUNE. Slet eventuelle stavefejl med EXIT. For at vende tilbage til skrivehjulet skal du trykke
på OK/MENU.
Bemærk, at tal- og bogstavknapperne på kontrolpanelet kan bruges ved redigering i Adresse:-feltet.
}}
73
03 LYD OG MEDIER
||
Et indtastet tegn slettes med et kort tryk på
EXIT. Med et langt tryk på EXIT slettes alle
indtastede tegn.
Skrivning med det numeriske tastatur
Navigere i browseren
Drej TUNE for at navigere mellem links eller
rulle på websiden. Tryk på OK/MENU for at
aktivere et valgt/markeret link.
• Tilbage - Vender tilbage til den forrige
side.
• Næste - Hvis man er vendt tilbage, er det
muligt at gå frem til siden igen.
• Indlæs igen - Opdaterer siden.
• Stop - Standser indlæsning af siden og
vender tilbage.
• Ny fane - Opretter ny fane/side. Op til fire
03
faner kan være åbne samtidigt.
• Luk fane - Lukker fane/side.
• Zoom ind/Zoom ud - Zoomer ind/ud på
siden.
• Tilføj bogmærke/Slet bogmærke - I
Numerisk tastatur.
Flytning af markøren på websiden.
En anden måde at indtaste tegn er med midterkonsollens knapper 0-9, * og #.
Markøren kan flyttes frit over siden med
knapperne på midterkonsollen. Tryk på INFOknappen for at skifte til menulinjen øverst på
siden.
Ved tryk på f.eks. 9 vises en række med alle
tegn25 under denne knap, f.eks. W, x, y, z og
9. Hurtige tryk på knappen flytter markøren
gennem disse tegn.
•
•
Stands med markøren på det ønskede
tegn for at vælge – tegnet vises på skriftlinjen.
Slet/fortryd med EXIT.
For at skrive et tal skal du holde den tilsvarende talknap nede.
25
74
Pop op-menuen nås med knap nummer 5 på
midterkonsollen, eller markøren flyttes til et
ikke-klikbart område, og der trykkes på OK/
MENU.
Funktioner
Tilgængelige funktioner nås via pop opmenuen med knap nummer 5 på midterkonsollen, eller markøren flyttes til et ikke-klikbart
område, og der trykkes på OK/MENU.
Skrifttegn for den respektive knap kan variere, afhængigt af marked/land/sprog.
stedet for at indtaste en websides
adresse, hver gang den skal besøges, er
det muligt at gemme et hurtigt link (bogmærke) til siden. Der kan gemmes op til
20 bogmærker.
• Indstillinger - Tilpasning af browserens
visning og informationsstyring, se nedenfor for yderligere oplysninger.
Indstillinger
• Bogmærker - Omdøb, Omorganisér
eller Slet.
• Indholdsfiltrering - Det er muligt at foretage nogle justeringer, så websider vises
på den ønskede måde. Følgende funktioner kan aktiveres/deaktiveres: Vis
billeder, Bloker pop-up-vinduer og
Aktivér JavaScript.
03 LYD OG MEDIER
• Acceptér cookies - Cookies er små
tekstfiler, der gemmes. De gør det f.eks.
muligt at bruge forskellige funktioner på
hjemmesider, og for ejeren af websiden at
føre statistik, f.eks. over de sider brugerne navigerer til.
• Tekststørrelse - Vælg den skriftstør-
TV*
Tv-billedet vises kun, når bilen holder stille.
Når bilen kører med en hastighed på over ca.
6 km/t, forsvinder billedet. Lyden kan dog stadig høres i mellemtiden. Billedet kommer
igen, når bilen holder stille.
relse, der skal bruges: Stor, Middel eller
Lille.
OBS
• Ryd browserdata – Cookies,
Tv-billedet vises kun, når bilen holder stille.
Når bilen kører med en hastighed på over
ca. 6 km/t, forsvinder billedet. Lyden kan
dog stadig høres i mellemtiden. Billedet
kommer igen, når bilen holder stille.
browserhistorik og cachelager vil
blive ryddet.
• Valg for FAV-tast - Det er muligt at forbinde visse funktioner til FAV-knappen.
En forbundet funktion aktiveres derefter
enkelt med et tryk på FAV-knappen, se
Favoritter (s. 33).
Symboler på skærmen (s. 32)
Tv-funktioner, betjeningsknapper.
Ejerskifte (s. 11)
For grundlæggende information om afspilning
og navigering, læs om hvordan systemet
betjenes og menubetjening (s. 28). Nedenfor
er der en mere detaljeret beskrivelse.
Menuoversigt - browser (s. 87)
03
OBS
Relaterede oplysninger
•
•
•
OBS
Dette system understøtter kun tv-udsendelser i lande, som udsender i MPEG-2
eller MPEG-4 og følger standarden DVB-T.
Systemet understøtter ikke analoge udsendelser.
Det er muligt at forbinde visse funktioner til
FAV-knappen. En forbundet funktion aktiveres derefter enkelt med et tryk på FAV-knappen, se Favoritter (s. 33).
Modtagelsen er både afhængig af, hvor
god signalstyrken og signalkvaliteten er.
Transmissionen kan blive forstyrret af forskellige faktorer, f.eks. høje bygninger,
eller at tv-senderen er langt væk. Dækningen kan også variere, afhængigt af hvor i
landet du befinder dig.
VIGTIGT
I nogle lande kræves der tv-licens til dette
produkt.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
75
03 LYD OG MEDIER
||
Se tv
–
03
Tryk på MEDIA i mediekildens normale
visning, drej TUNE til TV, og tryk på OK/
MENU.
> En søgning starter, og efter et kort
stykke tid vises den senest anvendte
kanal.
•
Menuoversigt – Tv* (s. 88)
Skifte kanal
Det er muligt at skifte kanal som følger:
•
•
•
Drej TUNE, en liste med alle tilgængelige
kanaler i området vises. Hvis en af disse
kanaler allerede har været gemt som forvalg (s. 76), vises dens forvalgsnummer
til højre for kanalnavnet. Drej TUNE til den
ønskede kanal, og tryk på OK/MENU.
Ved at trykke på forvalgsknapperne (0-9).
/
Via korte tryk på knapperne
vises den næste tilgængelige kanal i
området.
OBS
Hvis der ikke er nogen modtagelse, når der
vælges en kanal fra forvalgsknapperne,
kan det skyldes, at bilen befinder sig på et
andet sted, end da den sidste kanalsøgning blev udført og kanallisten blev gemt.
Relaterede oplysninger
•
•
•
76
Tekst-tv* (s. 78)
Billedindstillinger (s. 47)
Modtagelse af tv*-kanal går tabt (s. 78)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Tv*-kanaler/liste over forudindstillede
kanaler
Søgning efter tv-kanaler sker automatisk og
kontinuerligt fra bilen. De tilgængelige kanaler
gemmes i en kanalliste. Kanallistens søgekriterier kan ændres, men ikke rækkefølgen. Der
er også en liste over forudindstillede kanaler,
hvor rækkefølgen af forudindstillede kanaler
kan ændres.
Ændre i listen over forudindstillede
kanaler
Du kan ændre rækkefølgen af kanaler, der
vises på listen over forudindstillede kanaler.
En tv-kanal kan have mere end én plads på
listen over forudindstillede kanaler. Tv-kanalernes position kan også variere på listen over
forudindstillede kanaler.
1. For at ændre rækkefølgen på listen over
forudindstillede kanaler skal du i tv-kildens normale visning trykke på
OK/MENU, og vælge Faste stationer.
2. Drej TUNE til den kanal, du vil flytte på
listen, og bekræft med OK/MENU.
> Den valgte kanal fremhæves.
3. Drej TUNE til den nye plads på listen, og
bekræft med OK/MENU.
> Kanalerne skifter plads med hinanden.
Efter de forudindstillede kanaler (maks. 30)
findes alle de øvrige tilgængelige kanaler i
området. Man kan flytte en kanal op til en
plads på listen over forudindstillede kanaler.
03 LYD OG MEDIER
Relaterede oplysninger
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
TV* – indstillinger for afspilning
Information om det aktuelle tv*program
Funktioner i tv kan redigeres.
Ændre undertekster
1. For at ændre undertekster skal du i tv-kildens normale visning trykke på
OK/MENU, og vælge Undertekster.
2. Drej TUNE til den undertekst, du vil
bruge, og tryk på OK/MENU.
> Den valgte undertekst vil nu blive
brugt.
Ændre lydsprog
1. For at ændre lydsprog skal du i tv-kildens
normale visning trykke på OK/MENU, og
vælge Lydspor.
Tryk på INFO-knappen (s. 28) for at få information om det aktuelle program, det næste
program og dets starttidspunkt.
Trykker man endnu en gang på INFO-knappen kan man i nogle tilfælde få yderligere
information om det aktuelle program, f.eks.
start- og sluttidspunkt og en kort beskrivelse
af det aktuelle program.
03
For at vende tilbage til TV-billedet skal du
vente nogle sekunder eller trykke på EXIT.
Relaterede oplysninger
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
2. Drej TUNE til det lydspor, du vil bruge, og
tryk på OK/MENU.
> Det valgte lydspor vil nu blive brugt.
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Favoritter (s. 33)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
77
03 LYD OG MEDIER
Tekst-tv*
Modtagelse af tv*-kanal går tabt
Fjernbetjening*
Det er muligt at se tekst-tv.
Hvis modtagelsen forsvinder for den TV-kanal,
der vises, fryses billedet. Når modtagelsen
kommer igen, starter visningen på ny.
Fjernbetjeningen kan bruges til alle funktioner
i lyd- og mediesystemet. Fjernbetjeningens
knapper har funktioner svarende til knapperne
i midterkonsollen eller knapperne på rattet.
Fremgangsmåde:
1. For at se tekst-tv skal du i tv-tilstand gå til
TV-menu Teletekst.
03
2. Indtast sidenummeret (3 cifre) med talknapperne (0-9) for at vælge side.
> Siden vises automatisk.
Indtast et nyt sidenummer eller drej TUNE for
at gå til den næste side.
Vend tilbage til tv-billedet med EXIT.
Relaterede oplysninger
•
•
•
78
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
TV* (s. 75)
Fjernbetjening* (s. 78)
Hvis modtagelsen forsvinder for den TVkanal, der vises, fryses billedet. Kort efter
kommer der en meddelelse, som informerer
om, at modtagelsen er forsvundet for den
aktuelle TV-kanal, og at en ny søgning efter
kanalen er i gang. Når modtagelsen kommer
igen, starter visningen af TV-kanalen med det
samme. Det er når som helst muligt at skifte
kanal, mens meddelelsen vises.
Hvis meddelelsen Ingen modtagelse vises,
skyldes det, at systemet har opdaget, at der
ikke er modtagelse for nogen tv-kanaler.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
TV* (s. 75)
Tv*-kanaler/liste over forudindstillede
kanaler (s. 76)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
03 LYD OG MEDIER
tageren, som er placeret til højre for INFOknappen (s. 28) i midterkonsollen.
ADVARSEL
Tast
Opbevar løse genstande, f.eks. mobiltelefon, kamera, fjernbetjening til ekstra udstyr
osv., i handskerummet eller andre rum.
Ellers kan de ved hård opbremsning eller
en kollision skade personer i bilen.
Funktion
F = Skærm for
L og R = Ikke mulige valg.
Skifte til navigation*
03
Skifte til radiokilde (f.eks. AM)
OBS
Udsæt ikke fjernbetjeningen for direkte
sollys (f.eks. på instrumentbrættet) - der
kan opstå problemer med batterierne.
Skifte til mediekilde (f.eks. Disk,
TV*)
Skifte til Bluetooth® handsfree
Relaterede oplysninger
•
Fjernbetjening* - funktioner
Funktioner der kan fjernbetjenes.
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Gå/spoling tilbage, skifte spor/
sang
Afspille/holde pause
Standse
Gå/spoling fremad, skifte spor/
sang
Svarer til TUNE i midterkonsollen.
Når du bruger fjernbetjeningen, skal du først
trykke fjernbetjeningens knap
til stilling
F. Ret derefter fjernbetjeningen mod IR-mod-
Menu
Til foregående, afbryde funktion,
slette indtastede tegn
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
79
03 LYD OG MEDIER
||
Tast
Funktion
Navigere op/ned
Naviger til venstre/højre
Bekræfte valg eller gå til menusystemet for den valgte kilde
03
0-9
Fjernbetjening* - batteriudskiftning
Sådan udskiftes batterierne i fjernbetjeningen
til lyd- og mediesystemet.
OBS
Batteriernes levetid er typisk 1-4 år,
afhængigt af hvor meget fjernbetjeningen
bruges.
Mindske lydstyrken
Fjernbetjeningen kører på fire batterier af
typen AA/LR6.
Øge lydstyrken
Tag ekstra batterier med ved lang kørsel.
Forvalg af kanaler, indtastning af
tal og bogstaver
Hurtigvalg til favoritindstilling
Information om det aktuelle program, sang osv. Bruges også,
når der er mere information tilgængelig, end der kan vises på
skærmen
Valg af sprog på lydspor
Undertekster, valg af sprog på
tekst
Tekst-tv*, til/fra
Relaterede oplysninger
•
80
1. Tryk ned på batteridækslet og skub det i
retning af den infrarøde linse.
2. Tag de brugte batterier ud, vend de nye
batterier efter symbolerne i batterirummet, og sæt dem ind.
3. Sæt dækslet på igen.
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
OBS
Brugte batterier skal håndteres på en miljøvenlig måde.
03 LYD OG MEDIER
Lyd og medier - menuoversigt
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger i
lyd- og mediesystemets menuer.
Menuoversigt - AM
Relaterede oplysninger
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger
for AM-radio.
Hvis teksten på en menulinje er lysegrå, er
det ikke muligt at vælge dette punkt. Det kan
skyldes, at funktionen ikke findes i bilen, at
kilden ikke er aktiv eller tilsluttet, eller ikke
indeholder noget.
AM-menuA
Se
Vis faste stationer
(s. 38)
Valg for FAV-tast
(s. 33)
03
RADIO
•
•
•
AM (s. 81)26
DAB *(s. 82)
MEDIA
•
•
•
•
•
•
•
•
Ingen funktion
FM (s. 82)
CD/DVD Audio (s. 83)
DVD Video (s. 83)
Harddisk (HDD) (s. 84)
Vis faste stationer
A
(s. 38)
Gælder ikke V60 Plug-in Hybrid og S60L Twin Engine.
Relaterede oplysninger
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
iPod (s. 85)
USB (s. 85)
Media Bluetooth® (s. 85)
AUX (s. 86)
TV* (s. 88)
TLF.
•
Bluetooth® handsfree (s. 86)
•
Browser (s. 87)
26
Gælder ikke V60 Plug-in Hybrid og S60L Twin Engine.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
81
03 LYD OG MEDIER
Menuoversigt - FM
03
FM-menu
Se
TP
(s. 40)
Slå radiotekst/faste
stationer til/fra
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger
for DAB-radio.
(s. 41) og
(s. 38)
Relaterede oplysninger
•
Alternativ frekvens (AF)
Menuoversigt - Digitalradio (DAB)*
Ingen funktion
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger
for FM-radio.
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
DAB-menu*
Se
Programtypefiltrering (PTY)
(s. 40)
Vis
Vis
Kunstner/Titel
Radiotekst
(s. 41)
Faste stationer
(s. 38)
Ingen
Indstil station efter
Radiotekst
(s. 41)
Faste stationer
(s. 38)
Ingen
(s. 37)
DAB-DAB-tracking
(s. 42)
Liste over stationer
(s. 37)
Valg for FAV-tast
(s. 33)
Manuel indstilling
(s. 38)
Ingen funktion
(s. 33)
Slå vis information til/fra
Valg for FAV-tast
Relaterede oplysninger
•
82
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
03 LYD OG MEDIER
Menuoversigt - CD/DVD Audio
Relaterede oplysninger
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger
for CD/DVD Audio.
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Menuoversigt - DVD Video
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger
for DVD Video.
Disk-menu
Se
Dvd-videomenu
Se
Play/Pause
(s. 43)
Play/Pause
(s. 46)
DVD-disk menu
(s. 46)
Stop
(s. 46)
Undertekster
(s. 46)
Lydspor
(s. 46)
Stop
A
Mediesøgning
(s. 45)
Bland
(s. 44)
Indstillinger for Gracenote®
03
Udvidede indstillinger
Gracenote®-database
Vinkler
(s. 47)
Gracenote®-resultater
Skærmstørrelse
Valg for FAV-tast
(s. 33)
Valg for FAV-tast
(s. 33)
Ingen funktion
Ingen funktion
Play/Pause
(s. 43)
Play/Pause
Bland
A
(s. 46)
(s. 44)
Gælder kun DVD'er.
}}
83
03 LYD OG MEDIER
||
03
Næste undertekst
(s. 46)
Næste lydspor
(s. 46)
Menuoversigt - harddisk (HDD)
Ledig plads:
HDD menu
Se side
Pop op-menu DVD Video
Play/Pause
(s. 48)
Kapacitet:
Tryk på OK/MENU, når en videofil afspilles, for at komme til pop op-menuen.
Mediesøgning
(s. 45)
Numre:
Billedindstillinger
Bland
(s. 44)
Importér musik
(s. 48)
(s. 47)
Dvd-videomenu
(s. 28)
DVD-disk menu
(s. 46)
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Mapper:
Valg for FAV-tast
Fra disk
(s. 48)
Ingen funktion
Fra USB
Relaterede oplysninger
A
Omdøb/slet filer
(s. 48)
Åbne
A
•
Slet
Slet alle
Lagringsoplysninger
Play/Pause
(s. 48)
Bland
(s. 44)
Afhængigt af markedet.
Relaterede oplysninger
Omdøb
84
Brugt plads:
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger
for harddisk (HDD).
(s. 48)
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
03 LYD OG MEDIER
Menuoversigt – iPod®
Menuoversigt - USB
Menuoversigt - Media Bluetooth®
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger
for iPod®.
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger
for USB.
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger
for Media Bluetooth®.
iPod-menu
Se
USB-menu
Se
Bluetooth-menu
Se
Play/Pause
(s. 50)
Play/Pause
(s. 50)
Play/Pause
(s. 52)
Bland
(s. 44)
Mediesøgning
(s. 45)
Bland
(s. 44)
Valg for FAV-tast
(s. 33)
Bland
(s. 44)
Skift enhed
(s. 55)
Vælg USB-partition
Ingen funktion
Valg for FAV-tast
Play/Pause
(s. 50)
Søg efter ny enhed
(s. 33)
Ingen funktion
Bland
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Play/Pause
(s. 50)
Bland
(s. 44)
Relaterede oplysninger
•
Gør bilen synlig
Valg for FAV-tast
(s. 44)
Relaterede oplysninger
03
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
(s. 33)
Ingen funktion
Play/Pause
(s. 52)
Bland
(s. 44)
Enhed 1
Enhed 2
osv.
}}
85
03 LYD OG MEDIER
||
Tilslut til media
(s. 52)
Slet enhed
(s. 56)
Relaterede oplysninger
03
•
Menuoversigt - AUX
Menuoversigt - Bluetooth® handsfree
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger
for AUX.
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger
for Bluetooth® handsfree.
AUX-menu
Se
Telefonmenu
Se
AUX-indgang
(s. 52)
Opkaldsliste
(s. 58)
Kontakter
(s. 59)
Beskeder
(s. 56)
Meddelelse om besked
(s. 56)
Skift telefon
(s. 55)
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Standard
Boost
Relaterede oplysninger
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Søg efter ny telefon
Gør bilen synlig
Enhed 1
Enhed 2
osv.
86
Tilslut til telefon
(s. 56)
Slet enhed
(s. 56)
03 LYD OG MEDIER
Relaterede oplysninger
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Menuoversigt - browser
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger
for browser.
Webbrowser
Se
Menuen vises i den normale visning for browser, hvis ingen fane
er åben.
Angiv adresse
Stop
(s. 73)
Ny fane
(s. 73)
Luk fane
(s. 73)
Zoom ind
eller
(s. 73)
(s. 73)
03
Zoom ud
Indstillinger
Tilføj bogmærke
Viser "Indstillingsmenu browser",
se nedenfor.
eller
(s. 73)
Slet bogmærke
Bogmærke 1
Bogmærke 2
(s. 73)
osv.
Pop op-menu browser
Se
Tryk på knap nummer 5 på midterkonsollen, når en side vises i
browseren, for at komme til pop
op-menuen.
Indstillinger
Viser "Indstillingsmenu browser",
se nedenfor.
Indstillingsmenu browser
Se
Tryk på Indstillinger i en af de to
ovenstående menuer for at få
adgang til opsætningsmenuen.
Bogmærker
Tilbage
(s. 73)
Næste
(s. 73)
Indlæs igen
(s. 73)
(s. 73)
Bogmærke 1
Bogmærke 2
osv.
}}
87
03 LYD OG MEDIER
||
Valg for FAV-tast
Omdøb
(s. 33)
Ingen funktion
Omorganisér
Slet
03
Indholdsfiltrering
Acceptér cookies
Tilføj/slet bogmærke
(s. 73)
Ny fane
(s. 73)
Luk fane
(s. 73)
(s. 73)
(s. 73)
Relaterede oplysninger
•
•
Vis billeder
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Lyd og medier - menuoversigt (s. 81)
Bloker pop-up-vinduer
TV-menu
Se
Faste stationer
(s. 77)
Lydspor
(s. 77)
Undertekster
(s. 77)
Teletekst
(s. 78)
Valg for FAV-tast
(s. 77)
Teletekst
(s. 73)
Pop op-menu tv
Stor
Tryk på OK/MENU, når der vises
tv, for at komme til pop opmenuen.
Se
Middel
Billedindstillinger
(s. 47)
Lille
Ryd browserdata
88
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger
for tv.
Ingen funktion
Aktivér JavaScript
Tekststørrelse
Menuoversigt – Tv*
(s. 73)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
03 LYD OG MEDIER
Lysstyrke:
Kontrast:
Farve:
TV-menu
Viser "Tv-menu", se ovenfor.
Relaterede oplysninger
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Licenser – lyd og medier
En licens er en aftale om retten til at udøve
visse former for virksomhed eller retten til at
bruge en andens rettighed på de betingelser,
der er angivet i kontrakten. De følgende tekster er Volvos aftaler med producenten/udvikleren, og de fleste af teksterne er på engelsk.
Sensus software
This software uses parts of sources from
clib2 and Prex Embedded Real-time OS Source (Copyright (c) 1982, 1986, 1991,
1993, 1994), and Quercus Robusta (Copyright
(c) 1990, 1993), The Regents of the University
of California. All or some portions are derived
from material licensed to the University of
California by American Telephone and
Telegraph Co. or Unix System Laboratories,
Inc. and are reproduced herein with the
permission of UNIX System Laboratories, Inc.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met: Redistributions of source
code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form
must reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.
Neither the name of the <ORGANIZATION>
nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior
written permission. THIS SOFTWARE IS
PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
03
This software is based in part on the work of
the Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL
Sample Implementation, Version 1.2.1,
released January 26, 2000, developed by
Silicon Graphics, Inc. The Original Code is
Copyright (c) 1991-2000 Silicon Graphics,
}}
89
03 LYD OG MEDIER
03
90
||
Inc. Copyright in any portions created by third
parties is as indicated elsewhere herein. All
Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files
(the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without limitation
the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons
to whom the Software is furnished to do so,
subject to the following conditions: The
above copyright notice including the dates of
first publication and either this permission
notice or a reference to http://oss.sgi.com/
projects/FreeB/ shall be included in all copies
or substantial portions of the Software. THE
SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE. Except as contained in this
notice, the name of Silicon Graphics, Inc.
shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in
this Software without prior written
authorization from Silicon Graphics, Inc.
This software is based in parts on the work of
the FreeType Team.
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
(eay@cryptsoft.com). All rights reserved
Linux software
This product contains software licensed
under GNU General Public License (GPL) or
GNU Lesser General Public License (LGPL),
etc.
You have the right of acquisition,
modification, and distribution of the source
code of the GPL/LGPL software.
You may download Source Code from the
following website at no charge: http://
www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/
download/TVM_8351_013
The website provides the Source Code "As
Is" and without warranty of any kind.
By downloading Source Code, you expressly
assume all risk and liability associated with
downloading and using the Source Code and
complying with the user agreements that
accompany each Source Code.
Please note that we cannot respond to any
inquiries regarding the source code.
Gracenote® slutbrugerlicensaftale
Dette program eller denne enhed indeholder
software fra Gracenote, Inc. i Emeryville, Californien, USA ("Gracenote"). Softwaren fra
Gracenote ("Gracenote-softwaren") sætter
denne software i stand til at udføre disk- og/
eller filidentifikation og indhente musikrelaterede oplysninger, herunder oplysninger om
navn, kunstner, spor og titel ("Gracenotedata") fra onlineservere eller integrerede databaser (kollektivt "Gracenote-servere") samt at
udføre andre funktioner. Du må kun bruge
Gracenote-data igennem denne softwares
eller denne enheds tiltænkte slutbrugerfunktioner.
Du indvilliger i, at du vil benytte Gracenotedata, Gracenote-softwaren og Gracenoteservere udelukkende til din egen personlige
ikke-kommercielle brug. Du indvilliger i ikke at
tildele, kopiere, overføre eller transmittere
Gracenote-softwaren eller nogen Gracenotedata til nogen tredjepart. DU INDVILLIGER I
IKKE AT BRUGE ELLER UDNYTTE GRACENOTE-DATA, GRACENOTE-SOFTWAREN
ELLER GRACENOTE-SERVERE UNDTAGEN
SOM UDTRYKKELIGT TILLADT I DENNE
AFTALE.
Du accepterer, at din ikke-eksklusive licens til
at bruge Gracenote-data, Gracenote-softwaren og Gracenote-servere vil ophøre, hvis du
03 LYD OG MEDIER
overtræder disse begrænsninger. Hvis din
licens ophører, accepterer du at ophøre med
enhver og al brug af Gracenote-data, Gracenote-softwaren og Gracenote-servere. Gracenote forbeholder sig alle rettigheder i Gracenote-data, Gracenote-softwaren og Gracenote-servere, inklusive alle ejendomsrettigheder. Gracenote vil under ingen omstændigheder være ansvarlige for nogen betaling til dig
for nogen oplysninger, som du giver. Du
accepterer, at Gracenote, Inc. kan håndhæve
dets rettigheder under denne aftale mod dig
direkte i dets eget navn.
Gracenote-tjenesten benytter en unik identifikation til at spore forespørgsler til statistiske
formål. Formålet med en vilkårlig tildelt numerisk identifikation er at lade Gracenote-tjenesten tælle forespørgsler uden at vide, hvem
du er. Du kan få yderligere oplysninger ved at
se websiden for Gracenotes fortrolighedserklæring for Gracenote-tjenesten.
Gracenote-softwaren og hvert punkt i Gracenote-data er licenseret til dig "i forhåndenværende stand". Gracenote giver ingen repræsentationer eller garantier, udtrykkeligt eller
underforstået, med hensyn til nøjagtigheden
af eventuelle Gracenote-data fra Gracenoteservere. Gracenote forbeholder sig retten til
at slette data fra Gracenote-servere eller til at
ændre datakategorier af enhver årsag, som
Gracenote anser for tilstrækkelig. Der gives
ingen garanti for, at Gracenote-softwaren
eller Gracenote-servere er fejlfri, eller at funk-
tionsdygtigheden af Gracenote-softwaren
eller Gracenote-servere vil være uden afbrydelser. Gracenote er ikke forpligtet til at forsyne dig med nye forbedrede eller yderligere
datatyper eller kategorier, som Gracenote
måtte levere i fremtiden, og er frit stillet til at
ophøre dets tjenester når som helst.
GRACENOTE FRASKRIVER SIG ALLE
GARANTIER UDTRYKKELIGE ELLER
UNDERFORSTÅEDE, INKLUSIVE, MEN IKKE
BEGRÆNSET TIL DE UNDERFORSTÅEDE
GARANTIER OM SALGBARHED, EGNETHED
TIL ET BESTEMT FORMÅL, ADKOMST OG
IKKE-KRÆNKELSE. GRACENOTE GARANTERER IKKE DE RESULTATER, SOM OPNÅS
GENNEM BRUGEN AF GRACENOTE-SOFTWAREN ELLER NOGEN GRACENOTE-SERVER. GRACENOTE VIL UNDER INGEN
OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIGE
FOR NOGEN FØLGESKADER ELLER TILFÆLDIGE SKADER ELLER FOR NOGEN
TABT FORTJENESTE ELLER TABTE INDTÆGTER.
© Gracenote, Inc. 2009
camellia:1.2.0
Copyright (c) 2006, 2007
NTT (Nippon Telegraph and Telephone
Corporation). All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met:
1. Redistributions of source code must
retain the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer
as the first lines of this file unmodified.
2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the
distribution.
03
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NTT ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL NTT BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
}}
91
03 LYD OG MEDIER
||
Unicode: 5.1.0
COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
Copyright c 1991-2013 Unicode, Inc. All
rights reserved. Distributed under the Terms
of Use in http://www.unicode.org/
copyright.html.
03
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of the
Unicode data files and any associated
documentation (the "Data Files") or Unicode
software and any associated documentation
(the "Software") to deal in the Data Files or
Software without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, and/or sell copies
of the Data Files or Software, and to permit
persons to whom the Data Files or Software
are furnished to do so, provided that (a) the
above copyright notice(s) and this permission
notice appear with all copies of the Data Files
or Software, (b) both the above copyright
notice(s) and this permission notice appear in
associated documentation, and (c) there is
clear notice in each modified Data File or in
the Software as well as in the documentation
associated with the Data File(s) or Software
that the data or software has been modified.
THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE
PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY
OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
92
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY
RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS
INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY
DAMAGES WHATSOEVER RESULTING
FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS
ACTION, ARISING OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR
SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name
of a copyright holder shall not be used in
advertising or otherwise to promote the sale,
use or other dealings in these Data Files or
Software without prior written authorization of
the copyright holder.
Relaterede oplysninger
•
Volvo Sensus (s. 7)
Typegodkendelse – lyd og medier
Typegodkendelse for radio-, telekommunikations- og computerudstyr.
Wi-Fi
03 LYD OG MEDIER
Overensstemmelseserklæring for lydog navigationsenhed
03
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier (s. 26)
Internetforbundet bil (s. 66)
93
INTERNETKORT
04 Internetkort
Internetkort1
Internetkort er en funktion, der muliggør internetbaseret kortvisning.
Systemet kan beregne en passende rute og
angive bilens placering i forhold til ruten på
kortet. Hvis der sker en afvigelse fra den
planlagte rute, justerer systemet automatisk
ruten og vejviser helt indtil destinationen. Kortet viser ud over almindelige kortdata også
trafikinformation (s. 104) og symboler for
valgte interessepunkter (POI) (s. 101).
for flere delmål. Kontakt din forhandler for at
opgradere til Sensus Navigation. Ved opgradering erstattes internetkortet.
Internetkortet giver ruteoplysninger, som fører
til en på forhånd valgt destination. Al den
anbefalede vejvisning er ikke altid pålidelig,
da der kan opstå situationer, som ligger uden
for systemets kapacitet og vurderingsevne,
f.eks. pludselige omslag i vejret.
ADVARSEL
Husk følgende:
Ved dårlig dækning eller svag signalstyrke på
internetforbindelsen holder ruteberegning op
med at fungere. Nogle skalaer på kortet kan
også mangle, afhængigt af hvor mange kortdata, der er indlæst.
•
OBS
Ved brug af internet overføres data (datatrafik), hvilket kan medføre en udgift.
Aktivering af dataroaming kan medføre
yderligere gebyrer.
Kontakt din netværksudbyder vedrørende
omkostninger for datatrafik.
Volvo tilbyder et fuldt navigationssystem
(Sensus Navigation), som gør brug af harddiskbaserede kort, stemmestyring, avanceret
ruteberegning under hensyntagen til trafikinformation, søgning på internettet og mulighed
1
Gælder visse markeder.
Ret al opmærksomhed mod vejen og
koncentrer dig først og fremmest om
kørslen.
•
Følg de gældende færdselsregler og
kør med god dømmekraft.
•
Vejforholdene kan som følge af f.eks.
vejrlig eller årstid gøre nogle anbefalinger mindre pålidelige.
Relaterede oplysninger
•
Internetkort – tekst og symboler på
skærm (s. 97)
Internetkort3 – betjening
Sådan gør du for at starte internetkortet og
planlægge turen og derefter blive vejvist til
den angivne destination.
For grundlæggende betjening, læs om hvordan systemet betjenes og menubetjening
(s. 28). Mere detaljerede beskrivelser vises i
de respektive afsnit. For at skrive og søge på
internetkortet bruges skrivehjulet og det
numeriske tastatur (s. 96).
1. For at kunne bruge internetkortet skal
bilen først være forbundet til internet
(s. 66).
04
2. Start internetkortet ved at trykke på NAVknappen på midterkonsollen.
3. Accepter deling af bilens placering.
OBS
Uden accept fungerer internetkortet ikke.
For at slå deling fra skal du i kildens normale visning trykke på OK/MENU, vælge
Indstillinger og fravælge valget Dele
placering.
4. Angiv destination (s. 99).
5. Vælg rutealternativer (s. 103) (f.eks. vejtype, tunneler, færger).
}}
95
04 Internetkort
||
6. Vælg kortvalg (s. 104) (f.eks. fuldskærm,
korttype, oplysninger om placering).
> Bilens placering vises på internetkortet
sammen med trafikinformation og
valgte interessepunkter (POI).
Internetkort4 – skrivehjul og tastatur
Skrivning med skrivehjul
Brug skrivehjulet eller midterkonsollens tastatur til at skrive og vælge punkter. Angiv f.eks.
oplysninger om en adresse eller en facilitet.
Vis rute
Vis oversigtskortet for ruten, tryk i kildens
normale visning på OK/MENU, og vælg Rute
Kort med resterende rute.
Vis detaljerede oplysninger om ruten (s. 102).
04
Skift af destination sker ved at angive destination (s. 99).
Afbryde/genoptage vejvisning
I kildens normale visning skal du trykke på
OK/MENU, og vælge Annuller/Fortsæt
vejledning.
Ejerskifte, bil
Ved ejerskifte er det vigtigt at nulstille alle
brugerdata og systemindstillinger til de oprindelige fabriksindstillinger, se Ejerskifte (s. 11).
3
4
96
Skrivehjulet.
Skift destination
Gælder visse markeder.
Gælder visse markeder.
1. Marker et tekstfelt.
2. Tryk på OK for at få skrivehjulet frem.
Skærmvisning med tekstfelt.
Dette system bruger et "skrivehjul" til at indtaste specifikke oplysninger, f.eks. POI-type,
lokalitet/by, område/land, adresse, gade- eller
postnummer.
Aktivere et valg
Efter at den ønskede funktion/menulinje er
markeret med fingerhjulet eller TUNE-knappen, skal du trykke på fingerhjulet/OK for at
se det næste niveau af funktioner/punkter.
3. Vælg tegn med fingerhjulet/TUNE-knappen, og indtast dem ved at trykke på fingerhjulet/OK.
04 Internetkort
Skrivning med det numeriske tastatur
• 123/ABC + OK – skrivehjulet skifter mellem tal og skrifttegn.
• MERE + OK – alternative tegn vises i hjulet.
• => + OK – markøren flyttes til listen på
Internetkort6 – tekst og symboler på
skærm
Forklaring af tekst og symboler, der kan vises
på kortet.
skærmens højre side, hvor der kan foretages valg med OK.
Liste med valgmuligheder
04
Numerisk tastatur.
En anden måde at indtaste tegn er med midterkonsollens knapper 0-9, * og #.
Ved tryk på f.eks. 9 vises en række med alle
tegn5 under denne knap, f.eks. W, x, y, z og
9. Hurtige tryk på knappen flytter markøren
gennem disse tegn.
•
Stands med markøren på det ønskede
tegn for at vælge – tegnet vises på skriftlinjen.
•
Slet/fortryd med EXIT.
Liste, der matcher de indtastede tegn.
Ved søgning efter lande vises de valgmuligheder, der er mulige ud fra de indtastede
bogstaver. For andre søgefelter vises ingen
liste – søgningen sker, når søgning aktiveres.
For at skrive et tal skal du holde den tilsvarende talknap nede.
Vejtyper – størrelse og farve varierer alt
efter vejens størrelse og den valgte målestok og kortfarver
Trafikinformation (s. 104) – markeres
med en streg i kanten af vejen.
Interessepunkter (s. 101)
Symbol for destination/slutdestination
Planlagt rute – blå
Flere muligheder
Bilens aktuelle placering
I skrivehjulets menu er der flere valgmuligheder, som bl.a. giver flere skrifttegn samt tal:
Jernbane
5
6
Skrifttegn for den respektive knap kan variere, afhængigt af marked/land/sprog.
Gælder visse markeder.
}}
97
04 Internetkort
Ruller/flytter kortet i pilens retning ved
hjælp af det tilsvarende tal på det numeriske tastatur (s. 96)
Målestok
Internetkort7 – rullemenu
Numerisk knap "5"
Når du trykker på tallet 5 i rulleindstilling, centreres kortet omkring
bilens placering.
I rulleindstilling flyttes kortskærmen med midterkonsollens (s. 95) numeriske knapper.
Fokusfelt med trådkors i midten
Komme ud af rulleindstilling
Aktuel vejs/gades navn alternativt koordinater eller oplysninger om interessepunkt
(POI)
Trådkorset
•
Tryk på EXIT eller NAV.
Kompas (s. 104)
04
Rulleindstilling med trådkors8.
Aktivere rulleindstilling i normal
kortindstilling
•
Tryk på en af de numeriske knapper 0-9.
Rulle
•
Tryk på en af de numeriske taster
1-2-3-4-6-7-8-9. I margenerne vises en
retningspil kombineret med det nummer,
der skal bruges til at flytte kortet i den
ønskede retning.
Zoome
•
7
8
98
Drej TUNE-knappen.
Gælder visse markeder.
Vælg, om trådkorsets/markørens position skal vises med navn eller GPS-koordinater, se kortvalg (s. 104).
Med et tryk på OK vises en menu for det sted
på kortet, som trådkorsets midte peger på:
• Indstil enkeltdestination – Sletter eventuelle tidligere mål i rejseplanen og
begynder vejvisning på kortet.
• IP-oplysninger – Viser navn og adresse
på skærmen for det POI, der ligger nærmest trådkorset. For mere information om
POI, se (s. 101).
04 Internetkort
• Information – Viser eksisterende information om det markerede sted.
• Gem – Giver mulighed for at gemme det
markerede sted i hukommelsen.
Internetkort9 – angiv destination
OBS
Planlæg en tur ved at angive destinationer.
Definitionen af by eller område kan variere
fra land til land og også inden for det
samme land. I nogle tilfælde henvises til en
kommune, i andre tilfælde til en bydel.
For at nå følgende punkter skal du i kildens
normale visning trykke på OK/MENU, og
vælge Sæt destination.
Følgende søgekriterier kan bruges til at søge
efter en destination efter adresse:
•
•
•
•
Land: – Angiv et land.
By: – Angiv en lokalitet/by.
Gade: – Angiv gadenavn.
Nummer: – Vælg et af gadens husnumre.
04
Interessepunkter (POI)
Du kan søge efter POI'er ved at indtaste et af
følgende menupunkter:
Start
Systemet kan gemme enhver placering under
menupunktet Hjem. Funktionen vises, hver
gang en placering skal gemmes:
• Gem position som hjem + OK.
For at aktivere en vejvisning med destination
Hjem:
•
Marker Hjem + OK.
Adresse
Det er tilstrækkeligt blot at indtaste et sted/
byen for at få en rejseplan med vejvisning –
det fører til lokalitetens/byens centrum.
9
Gælder visse markeder.
•
•
•
•
•
Med navn
Efter kategori
Omkring bilen
Nær destinationen
Omkring sted på kortet
For ikke at gøre kortskærmen svær at læse er
det antal POI, der kan ses på skærmen samtidigt, begrænset. Ved at zoome ind på et
område bliver der mulighed for at se flere
POI.
For information om visningsmuligheder for
POI, se kortvalg (s. 104).
}}
99
04 Internetkort
||
Eksempler på symboler for forskellige POI, se
(s. 101).
Gemt sted
Her samles destinationer og steder, der er
gemt med menupunktet "Gemme".
Hver gemt destination og sted kan justeres:
•
•
•
•
04
Indstil enkeltdestination
Redigér
Slet
Slet alle.
Tidligere destinationer
Her gemmes tidligere anvendte destinationer.
Marker en af dem + OK, og vælg derefter
mellem:
•
•
•
•
•
Indstil enkeltdestination
Information
Gem
Slet
Slet alle.
Postnummer
Søg efter destination efter postnummer.
OBS
Visningen af postnummer kan adskille sig
mellem de forskellige markeder/regioner.
100
Breddegrad og længdegrad
Angiv destination med GPS-koordinater.
Afgør først med hvilken metode GPS-koordinaterne skal indtastes ved at markere
Format: + OK. Marker derefter et af følgende
punkter + OK:
• DD°MM'SS'' – placering med Grader,
Minutter og Sekunder.
• Decimal – placering med Decimaler.
Indtast derefter GPS-koordinaterne, og vælg
derefter et af følgende punkter:
•
• Gem
Indstil enkeltdestination
Sted på kortet
Viser kortet med den aktuelle placering udpeget med en markør.
Drej TUNE for at ændre målestokken.
1. Flyt (rul) kortet med de numeriske knapper, se (s. 98).
2. Når det ønskede sted er fundet, skal du
trykke på OK.
Markørens position angivet med navn.
Vælg derefter mellem følgende punkter, og
aktiver med OK:
• Indstil enkeltdestination
• Gem
Relaterede oplysninger
•
Internetkort – betjening (s. 95)
04 Internetkort
Internetkort11 – interessepunkter (POI)
symboler
Her vises eksempler på, hvordan symboler for
forskellige faciliteter kan se ud.
Restaurant
Teater
Dans
Natklub
Overnatningssted
Indkøbscenter
Erhvervsvirksomheder
Serviceydelser
Pengeautomat
Bank
Idrætsanlæg
Boldbane
Fritidsaktiviteter
Bad
04
Strand
Museum
Benzinstation
Turistattraktion
Taxiholdeplads
Hvilerum
Postkontor
Turistinformation
Færgeterminal
Offentligt toilet
Afslapning
Kasino
Jernbanestation
Parkering
Politi
Biograf
Lufthavn
Bibliotek
Hotel
Undervisning
Universitet
Bar
Biludlejning
Pub
Regeringsbygning
Bjerg
Rådhus
Bjergtop
Messe
Apotek
Kongres
Hospital
Camping
Medicinsk facilitet
11
Gælder visse markeder.
}}
101
04 Internetkort
||
Relaterede oplysninger
•
Internetkort – angiv destination (s. 99)
Internetkort13 – detaljerede
oplysninger om ruten
Her vises de guidepunkter, som hver strækning indeholder, f.eks. frakørsler og vejkryds.
For at se detaljerede oplysninger om ruten
skal du i kildens normale visning trykke på
OK/MENU, og vælge Rute Detaljeret
ruteinformation.
04
Detaljerede oplysninger om ruten.
Strækningen til destinationen består af en
række delstrækninger med forskellige guidepunkter, f.eks. lige strækninger, frakørsler,
vejkryds, tilkørsler osv. Rul gennem delstrækningerne med Næste/Forrige. Placering på
kortet, navn, afstand og interessepunkter
vises. Den afstand, der vises, er mellem to
guidepunkter og nedtælles derfor ikke i takt
med, at bilen nærmer sig guidepunktet.
13
102
Gælder visse markeder.
Relaterede oplysninger
•
•
Internetkort – rutealternativer (s. 103)
Internetkort – interessepunkter (POI) symboler (s. 101)
04 Internetkort
Internetkort16 – ruteoversigt
Internetkort18 – rutealternativer
Vis oversigtskort for rute.
Rutealternativer indeholder indstillinger for
rutetype og valg for at tilpasse ruten.
For at vise oversigtskortet for ruten skal du i
kildens normale visning trykke på OK/MENU,
og vælge Rute Kort med resterende rute.
Rutetype
Tilpasse ruten
For at tilpasse ruten skal du i navigationskildens normale visning trykke på OK/MENU,
og vælge Indstillinger Ruteoptioner.
For at undgå et eller flere af forhold langs
ruten, der vises på skærmen, skal du markere
forholdet + OK.
•
•
•
•
•
Ellers de samme funktioner som i rullemenuen (s. 98).
Relaterede oplysninger
•
Internetkort – angiv destination (s. 99)
Her kan forskellige typer rute vælges. Aktiver
den ønskede valgmulighed med OK.
• Hurtig med trafiktilpasning – kort rejsetid med minimal kødannelse.
Ruten kan også føres via mindre veje.
16
18
Undgå veje med vejskat
Undgå tunneler
Undgå færger
Undgå biltog
04
OBS
For at nå rutetype skal du i navigationskildens
normale visning trykke på OK/MENU, og
vælge Indstillinger Ruteoptioner
Rutetype.
• Hurtig – kort rejsetid prioriteres.
• Kort – kort vejstrækning prioriteres.
Undgå motorveje
•
Hvis der er lagt en rejseplan, når disse
valg foretages, kan der opstå en vis
forsinkelse, efter et punkt er afkrydset/
fravalgt, da rejseplanen skal omberegnes.
•
Hvis tunneller, betalingsveje og motorveje er fravalgt, undgås disse, hvor det
er muligt og anvendes kun, hvis der
ikke findes et rimeligt alternativ.
Relaterede oplysninger
•
Internetkort – angiv destination (s. 99)
Gælder visse markeder.
Gælder visse markeder.
103
04 Internetkort
Internetkort20 – kortvalg
Indstillinger for forskellige kortvalg.
• Nord op – kortet vises, så nord altid er
opad på skærmen. Bilsymbolet bevæger
sig i det aktuelle verdenshjørne på skærmen.
• Map heading up – bilsymbolet er i mid-
ten og peger altid opad på skærmen.
Kortskærmen roterer under bilsymbolet i
forhold til, hvordan vejen svinger.
• 3D Heading up – samme som Map
heading up fast 3D-kort. Visningen varierer afhængigt af zoom.
Interessepunkt (POI) på kort
For at indstille hvilke POI, der skal vises på
kortet, skal du i kildens normale visning
trykke på OK/MENU, og vælge Indstillinger
Kortoptioner IP-symboler.
Her angiver du, hvilke POI der skal vises på
kortet. Aktiver den ønskede valgmulighed
med OK.
• Standard – POI specificeret med funktionen Udvalgt vises.
• Udvalgt – vælg med TUNE-knappen +
04
Oplysninger om den aktuelle placering
Kort på fuld skærm
For at vise kortet på hele skærmen skal du i
kildens normale visning trykke på OK/MENU,
og vælge Indstillinger Kortoptioner Vis
kort i fuld skærm. Den markerede valgmulighed + OK viser kortet på fuld skærm uden de
øvrige bilrelaterede oplysninger som f.eks.
kabinetemperatur eller aktiv radiosender
nederst og øverst på skærmen.
Kortindstilling kompasretning
For at indstille kompasretning skal du i kildens normale visning trykke på OK/MENU,
og vælge Indstillinger Kortoptioner
Map type.
Her vælger du, hvordan kortet skal vises på
skærmen. Aktiver den ønskede valgmulighed
med OK.
20
104
Gælder visse markeder.
For at indstille oplysninger om den aktuelle
placering skal du i kildens normale visning
trykke på OK/MENU, og vælge Indstillinger
Kortoptioner Positionsoplysninger.
Aktiver den ønskede valgmulighed med OK.
• Aktuel vej – skærmen viser navnet på
den vej/gade, hvor bilen/rullemarkøren
befinder sig.
• Bredde/længdegrad – skærmen viser
koordinaterne for stedet, hvor bilen/rullemarkøren befinder sig.
• Ingen – skærmen viser ingen information
for stedet, hvor bilen/rullemarkøren befinder sig.
OK for hvert POI, der ønskes på skærmen.
• Ingen – ingen POI vises.
For eksempler på POI, se Internetkort – interessepunkter (POI) symboler (s. 101).
Kortfarver
For at indstille kortfarver skal du i kildens normale visning trykke på OK/MENU, og vælge
Indstillinger Kortoptioner Kortfarver.
Aktiver den ønskede valgmulighed med OK.
• Automatisk – en lyssensor registrerer,
om det er dag eller nat, og justerer skærmen automatisk.
• Dag – skærmens farver bliver klare, og
kontrasten bliver skarp.
• Nat – skærmens farver og kontrast justeres for at give føreren et optimalt nattesyn.
04 Internetkort
Trafikinformation på kortet
Markeres med grøn, gul eller rød farve ved
siden af de veje på kortet, der har trafikinformation. Grøn betyder ingen forstyrrelser, gul
betyder langsom trafik, og rød betyder trængsel/trafikprop/ulykke.
OBS
Trafikinformation er ikke tilgængelig i alle
regioner/lande.
Sendeområderne for trafikinformation
udvides løbende.
04
For at vise trafikinformation skal du i kildens
normale visning trykke på OK/MENU, og
vælge Indstillinger Kortoptioner Trafik
på kort.
Relaterede oplysninger
•
Internetkort – tekst og symboler på
skærm (s. 97)
105
05 Alfabetisk stikordsregister
A
D
Alarm ved ulykker og katastrofer............... 39
DAB Radio........................................... 36, 41
Applikationer (apps)................................... 71
Destination................................................. 99
AUX-indgang....................................... 27, 50
Digitalradio (DAB)....................................... 41
DVD............................................................ 43
Batteri
fjernbetjening........................................ 80
Betjeningsknapper
midterkonsol, rat................................... 28
05
58
56
52
58
52
E
iPod®, stik.................................................. 51
Equalizer.................................................... 35
K
F
Fjernbetjening............................................ 78
batteriudskiftning.................................. 80
H
C
Internetradio.............................................. 71
Ejerskifte.................................................... 11
Browser..................................................... 73
Harddisk (HDD).......................................... 48
CD.............................................................. 43
I
Infotainment (Lyd og medier)..................... 26
Interessepunkter (POI)............................. 101
106
66
71
69
73
24
95
87
Internetkort................................................ 95
B
Bluetooth®
forbind opkald til mobil.........................
handsfree..............................................
media....................................................
mikrofon fra..........................................
streaming af lyd....................................
Internetforbundet bil..................................
applikationer (apps)..............................
bilmodem..............................................
browser.................................................
Internetindstillinger...............................
internetkort...........................................
menuoversigt........................................
Knapper på rattet....................................... 28
Kort (internetkort)....................................... 95
Kortvalg................................................... 104
L
Lyd
indstillinger............................................ 33
surround............................................... 35
Lydanlæg................................................... 26
Lyd og medier
betjene systemet.................................. 28
indledning............................................. 26
05 Alfabetisk stikordsregister
menuhåndtering.................................... 28
menuoversigt........................................ 81
oversigt................................................. 27
Stemmeindstillinger.............................. 22
stier....................................................... 16
Systemindstillinger............................... 21
Rute
detaljerede oplysninger om ruten....... 102
Lydprofil..................................................... 35
Lydstyrke...................................................
ekstern lydkilde.....................................
kompensering for hastighed/støj..........
ringetone, telefon..................................
Telefon..................................................
telefon/medieafspiller...........................
28
52
36
59
59
59
M
Media Bluetooth®....................................... 52
Medieafspiller............................................ 42
kompatible filformater........................... 49
Mediesøgning............................................ 45
Menubetjening - lyd og medier.................. 28
Mikrofon..................................................... 58
Mobiltelefon, se Telefon............................ 53
MY CAR.....................................................
Bilindstillinger.......................................
Førerstøttesystemer.............................
Information............................................
Internetindstillinger...............................
Klimaindstillinger...................................
Menupunkter........................................
15
18
20
24
24
23
16
S
N
normal visning............................................ 28
Sensus......................................................... 7
Signalindgang, ekstern........................ 27, 50
Skærmindstillinger..................................... 47
O
Opkald
betjening............................................... 56
indgående............................................. 56
Stemmestyring........................................... 61
Surround.................................................... 35
Symboler
på skærm.............................................. 32
05
Opringning................................................. 56
T
R
Radio......................................................... 36
DAB................................................ 36, 41
Radioprogramtyper (PTY).......................... 40
Rat
Tastatur................................................. 28
RDS............................................................ 39
Rulle (flytte kort)......................................... 98
Rullemenu (kortmenu)................................ 98
Tastatur...................................................... 96
Telefon
handsfree..............................................
indkommende opkald...........................
modtagelse af et opkald.......................
opringning.............................................
telefonbog.............................................
telefonbog, genvej................................
tilslutte..................................................
56
56
58
56
59
59
53
Trafikinformation (internetkort)................. 104
Trafikinformation (TP) ................................ 40
107
05 Alfabetisk stikordsregister
Tv............................................................... 75
U
USB, stik.................................................... 51
USB-indgang............................................. 50
V
Vejvisningsvalg........................................ 103
Volvo ID..................................................... 12
Volvo Sensus............................................... 7
05
W
WiFi............................................................ 69
108
TP 19201 (Danish), AT 1517, MY16, Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising