Volvo S60 2016 Early Sensus Navigation

Volvo S60 2016 Early Sensus Navigation
WEB EDITION
SENSUS NAVIGATION
Tekst og symboler på skærmen
Problem ved næste vejvisningspunkt
Afstand til næste vejvisningspunkt
Navn på næste vej/gade
Facilitet/interessepunkt (POI)
Planlagt rutes slutdestination
Planlagt rutes delmål
Symbol for destination/slutdestination
Forventet ankomsttidspunkt til slutdestination
Anslået resterende strækning til destinationen
Kompas
Trafikinformation
Vejstrækning berørt af trafikinformation
Vejtype
Aktuelt vej-/gadenavn – ved bilens aktuelle position (15)
Farve
Planlagt rute
Motorvej
Orange
Bilens aktuelle position
Hovedvej
Mørkegrå
Gemt sted
Mindre hovedvej
Grå
Almindelig vej
Lysegrå
Lokalvej
Hvid
Målestok
SENSUS NAVIGATION
Sensus Navigation er et satellitbaseret trafikinformations- og vejvisningssystem.
Sensus Navigation vejviser til en destination og giver information undervejs. Det informerer
om situationer, der kan besværliggøre en tur,
f.eks. ulykker og vejarbejde, og viser alternative
ruter.
Det er muligt at lægge en rejseplan, søge efter
POI (Point of interest) langs ruten, gemme foretrukne steder osv.
Sensus Navigation viser bilens nøjagtige placering
og kan altid vejvise til destinationen, hvis man
kører forkert.
For at opnå bedst muligt kendskab til systemet
anbefales det at læse informationen i denne
instruktionsvejledning.
Ud over de praktiske fordele bidrager Sensus
Navigation også til et bedre miljø ved at lette
trækkraften og vælge den kortest mulige rute
baseret på førerens præferencer.
Indhold
01 INDLEDNING
Indledning...................................................
Sensus Navigation......................................
Navigation – betjening................................
Navigation – skrivehjul og tastatur............
Navigation – stemmestyring.....................
5
6
9
11
12
02 Angiv destination, rejseplan
og rute
Navigation – angiv destination..................
Navigation – interessepunkter (POI) symboler..........................................................
Navigation – rejseplan...............................
Navigation – rute.......................................
Navigation – rutealternativer.....................
Navigation – kortvalg................................
Navigation – vejvisningsalternativer..........
Navigation – importere/eksportere gemte
steder........................................................
03 Trafikinformation
Navigation – trafikinformation................... 33
15
19
20
21
23
26
28
01 02 03
2
30
Indhold
04 Kort- og systeminformation
Navigation – kort- og systeminformation..
Navigation – menuoversigt.......................
Navigation – fejlfinding..............................
Navigation – licensaftale og ophavsret.....
05 Alfabetisk stikordsregister
37
38
41
43
Alfabetisk stikordsregister........................ 46
04 05
3
INDLEDNING
01 INDLEDNING
Indledning
01
Instruktionsvejledning i mobile enheder
Dette tillæg er et supplement til den almindelige instruktionsvejledning.
Hvis du er i tvivl om nogen af bilens funktioner, se først instruktionsvejledningen. For
svar på yderligere spørgsmål anbefales det at
kontakte en forhandler eller repræsentant for
Volvo Car Corporation.
De specifikationer, konstruktionsoplysninger
og illustrationer, der er anført i dette tillæg, er
ikke bindende. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden varsel.
© Volvo Car Corporation
Ekstraudstyr/tilbehør
Alle typer ekstraudstyr/tilbehør markeres med
en stjerne: *.
I tillægget beskrives ud over standardudstyret
også valgfrit udstyr (fabriksmonteret udstyr)
og andet tilbehør (eftermonteret ekstraudstyr).
Det udstyr, der er beskrevet i tillægget, er
ikke tilgængeligt i alle biler. De har forskelligt
udstyr, afhængigt af tilpasninger til forskellige
markeders behov og nationale eller lokale
love og bestemmelser.
OBS
Instruktionsvejledningen kan hentes som
en mobilapplikation (gælder for visse bilmodeller og mobile enheder), se
www.volvocars.com.
Mobilapplikationen indeholder også video
samt søgbart indhold og nem navigation
mellem de forskellige afsnit.
Hvis du er i tvivl om, hvad der er standard
eller ekstraudstyr/tilbehør, kan du kontakte en
Volvo-forhandler.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
5
01 INDLEDNING
01
Sensus Navigation
Grundlæggende beskrivelse og oversigt over
Sensus Navigation.
Navigationssystemet beregner rute, rejsetid
og afstand til den valgte destination. Systemet giver vejvisning og instruktioner om vejkryds m.m.
Hvis den planlagte rute forlades under turen,
udregner systemet automatisk en ny rute.
Navigationssystemet kan bruges, uden at der
er valgt en destination.
Systemet leveres med grundindstillinger, men
starter med de senest anvendte indstillinger.
ligger uden for navigationssystemets kapacitet og dømmekraft, f.eks. pludselige omslag i
vejret.
Systemoversigt
ADVARSEL
Husk følgende:
•
Ret al opmærksomhed mod vejen og
koncentrer dig først og fremmest om
kørslen.
•
Følg de gældende færdselsregler og
kør med god dømmekraft.
•
Vejforholdene kan som følge af f.eks.
vejrlig eller årstid gøre nogle anbefalinger mindre pålidelige.
Knapper på rat til menubetjening, lydstyrke og stemmestyring.
Volvo Sensus Navigation benytter sig af referencesystemet WGS84, som giver position
med længdegrad og breddegrad.
På skærmen vises kort, og der gives
detaljeret information om valg af rute,
afstand, menuer m.m.
Husk på følgende
Kontrolpanel på midterkonsollen til aktivering af navigationssystemet, menubetjening og lydstyrke.
Navigationssystemet giver vejoplysninger,
som fører frem til en forudindstillet destination. Al den anbefalede vejvisning er ikke altid
pålidelig, fordi der kan opstå situationer, som
USB-stik.
Mikrofon til stemmestyring.
Lyden fra navigationssystemet kommer ud af
de forreste højttalere.
Fjernbetjeningen* kan bruges til alle funktioner i navigationssystemet. Fjernbetjeningens
knapper har funktioner svarende til knapperne i midterkonsollen eller knapperne på
rattet.
6
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
01 INDLEDNING
01
Kortoversigt
Eksempler på kortbilleder over den aktuelle position. Rejseplan, kort over vejkryds og rulleindstilling er nogle af de visninger, skærmen kan vise. Bemærk! Illustrationerne er skematiske. Detaljerne kan variere, afhængigt af softwareversion og marked.
Skærmens udseende afhænger af geografisk
position og de indstillinger, der er foretaget,
f.eks. målestok og hvilke POI'er der er valgt til
visning.
}}
7
01 INDLEDNING
||
Forklaring til tekst, skilte og symboler, der kan
forekomme på skærmen, findes på omslagets
forreste inderside.
01
Ved fastlæggelse af en rejseplan kan tre
alternativer for ruten beregnes, se
(s. 23).
Detaljeret kort med kryds - skærmens
venstre del viser en detaljeret forstørrelse
af det næste vejkryds. Situationen suppleres altid med en talemeddelelse, se
(s. 23).
Undgå et bestemt område, se (s. 23).
Rulleindstilling, se (s. 9).
Relaterede oplysninger
•
•
8
Navigation – betjening (s. 9)
Navigation – stemmestyring (s. 12)
01 INDLEDNING
Navigation – betjening
Grundlæggende betjening af Sensus
Navigation og eksempler på brug.
Navigationssystemet kan betjenes fra midterkonsollen, ratknapperne, fjernbetjeningen* og
delvis med stemmestyring. For grundlæggende betjening af systemet, se afsnittet "Lyd
og medier – betjene systemet" i instruktionsvejledningen.
Aktivere Sensus Navigation
Tryk på NAV-knappen på midterkonsollen.
> Efter et kort stykke tid vises kortet over
det aktuelle geografiske område, hvor
bilen er symboliseret ved en blå trekant.
–
Navigationssystemet kan ikke slukkes, men
arbejder i baggrunden. Det slukkes først, når
fjernbetjeningen tages ud af tændingslåsen.
–
Rulle
–
OBS
Navigationssystemet er også tilgængeligt,
når motoren ikke er i gang. Ved for lav batterispænding slukkes der for systemet.
Ud over systemets almindelige kildemenu og
genvejsmenu (se instruktionsvejledningens
afsnit Menuhåndtering i Lyd og medier –
betjene systemet) er der til navigationssystemet en rullemenu.
I rulleindstilling flyttes et trådkors over kortbilledet med midterkonsollens talknapper.
Tryk på en af talknapperne
1-2-3-4-6-7-8-9 - i margenerne vises en
retningspil kombineret med det tal, der
skal bruges til at rulle kortet i den
ønskede retning.
Zoome
–
Menuer
01
Deaktivere – tryk på EXIT eller NAV.
Drej på TUNE-drejeknappen.
Centrering af kortet
Når du trykker på tallet 5 i rulleindstilling, centreres kortet omkring
bilens position.
Hvis en rejseplan med delmål er aktiveret,
centreres kortet omkring det respektive delmål for hvert yderligere tryk.
ADVARSEL
Husk følgende:
•
Ret al opmærksomhed mod vejen og
koncentrer dig først og fremmest om
kørslen.
•
Følg de gældende færdselsregler og
kør med god dømmekraft.
•
Vejforholdene kan som følge af f.eks.
vejrlig eller årstid gøre nogle anbefalinger mindre pålidelige.
Rulleindstilling med trådkors1.
Aktivere/deaktivere rulleindstilling
–
1
Aktivere – tryk på en af talknapperne 0-9.
Vælg, om trådkorsets/markørens position skal vises med navn eller GPS-koordinater, se (s. 26).
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
9
01 INDLEDNING
01
||
Rullemenu
• Indstil enkeltdestination - Sletter alle
4. Marker f.eks. I nærheden af bilen, og
bekræft med OK/MENU.
> Der vises en liste med resultater.
• Tilføj som delmål - Tilføjer det marke-
5. Marker f.eks. Nearest tourist attraction,
og bekræft med OK/MENU.
> Der vises en liste med resultater.
2. Vælg funktion:
tidligere mål i rejseplanen og starter
vejvisning på kortet.
rede sted til rejseplanen.
• IP-oplysninger – viser navn og
adresse på skærmen for det POI, der
ligger nærmest trådkorset. For mere
information om POI, se (s. 15).
1. I rulleindstilling, tryk på OK/MENU.
> Der åbnes en menu for det sted på
kortet, som trådkorsets midte peger
på.
• Trafikinformation på kort - Giver
• Information - Viser information, der
7. Marker Indstil enkeltdestination, og
bekræft med OK/MENU.
> Vejvisningen starter - følg anvisningerne.
• Gem - Giver mulighed for at gemme et
Se også eksempler på stemmestyring(s. 12)
af navigationssystemet.
mulighed for at se, hvor trafikmeldinger2 findes omkring et markeret sted.
findes om et markeret sted.
markeret sted i hukommelsen.
Eksempel
Vejvisning til det ønskede interessepunkt
(POI):
1. Hvis kortbilledet ikke vises, tryk på NAV.
> Kortbilledet vises.
2. Tryk på NAV.
> Genvejsmenuen åbnes.
3. Marker Indstil interessepunkt, og
bekræft med OK/MENU.
2
10
Tjenesten er ikke tilgængelig for alle områder/markeder.
6. Marker den ønskede mulighed på listen,
og bekræft med OK/MENU.
> Der vises en pop op-menu.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
Sensus Navigation (s. 6)
Navigation – skrivehjul og tastatur
(s. 11)
Navigation – fejlfinding (s. 41)
Navigation – kort- og systeminformation
(s. 37)
01 INDLEDNING
Navigation – skrivehjul og tastatur
Skrivning med skrivehjulet
Indføre med talknapperne
01
Brug skrivehjulet eller midterkonsollens knapper til at indføre og vælge valgmuligheder.
Angiv f.eks. oplysninger om en adresse eller
et interessepunkt.
Skrivehjulet.
1. Marker et tekstfelt.
2. Tryk på OK/MENU for at få skrivehjulet
frem.
Skærmvisning med tekstfelter til valgfri tekst.
Aktivere et valg
3. Vælg tegn med TUNE-drejeknappen, og
indfør dem med et tryk på OK/MENU.
Efter at den ønskede funktion/menulinje er
markeret med TUNE-drejeknappen, tryk på
OK/MENU for at se det næste niveau af funktioner/valgmuligheder.
3
4
BEMÆRK! Illustrationen er skematisk - detaljer kan variere, afhængigt af bilmodel og marked.
Skrifttegn for den respektive knap kan variere, afhængigt af marked.
Numerisk tastatur3.
En anden måde at indtaste/indføre tegn er
med midterkonsollens knapper 0-9, * og #.
Ved tryk på f.eks. 9 vises en række
med alle tegn4 under denne knap,
f.eks. w, x, y, z og 9. Hurtige tryk på knappen
flytter markøren gennem disse tegn.
•
Stands med markøren på det ønskede
tegn for at vælge - tegnet vises på skriftlinjen.
•
Slet/fortryd med EXIT.
}}
11
01 INDLEDNING
01
||
Flere muligheder
Liste med valgmuligheder
Eksempel på stemmestyring af navigationssystemet.
OBS
Nedtonede tegn kan ikke vælges i kombination med de aktuelt indtastede.
For grundlæggende beskrivelse af stemmestyring, se afsnittet "Lyd og medier – stemmestyring" i instruktionsvejledningen.
I skrivehjulets menu er der flere valgmuligheder, som bl.a. giver flere skrifttegn samt tal:
De følgende dialoger er kun eksempler.
Systemets svar kan variere afhængigt af
situationen.
• 123/ABC + OK/MENU – skrivehjulet skifter mellem tal og skrifttegn.
• MERE + OK/MENU – alternative tegn
vises i hjulet.
• => + OK/MENU - markøren flyttes til
listen på skærmens højre side, hvor der
kan foretages valg med OK/MENU.
• Postnummer + OK/MENU – markøren
flyttes til listen på skærmens højre side,
hvor der kan foretages valg med OK/
MENU, se Angiv destination med postnummer (s. 15).
Liste, der matcher de indtastede tegn.
Ved søgning vises valgmulighederne ud fra
den indtastede information.
Tallene "149" i skærmens øverste højre
hjørne betyder, at listen indeholder 149 valgmuligheder, der kan matche de indtastede
bogstaver "LON".
Ingen liste
En tom liste og tegnene "***" i det øverste
højre hjørne af skærmen betyder, at antallet
af tilgængelige alternativer med de aktuelt
indtastede tegn er mere end 1000 - når antallet er mindre, vises de relevante valgmuligheder automatisk.
For at reducere antallet af valgmuligheder på
listen:
•
Indtast flere tegn på tekstlinjen.
Relaterede oplysninger
•
12
Navigation – stemmestyring
Navigation – betjening (s. 9)
Start vejvisning
Følgende dialog med stemmekommandoer
starter vejvisning ifølge den angivne rejseplan.
–
Sig: "Start route guidance".
> Systemet svarer: "Starter vejvisning".
Afbryde vejvisning
Den følgende dialog med stemmekommandoer afbryder vejvisning.
1. Sig: "Cancel route guidance".
> Systemet svarer: "Er du sikker på, at
du vil afbryde vejvisningen".
2. Sig: "Ja".
> Systemet svarer: "Afbryder
vejvisning".
Angive destination med interessepunkt
(POI)
Følgende dialog med stemmekommandoer
starter vejvisning til den nærmeste tanksta-
01 INDLEDNING
tion. Scenariet virker også for andre interessepunkter, f.eks. hotel og restaurant.
01
1. Sig: "Nærmeste tankstation.".
> Systemet svarer: "Vælg et
linjenummer eller sig næste side.".
2. Sig linjenummeret, hvor den ønskede
tankstation står angivet (f.eks. linje 5): "5".
> Systemet svarer: "Nummer 5
accepteret. Ønsker du at angive
den viste destination som et
delmål?".
3. Sig: "Ja".
> Systemet svarer: "Delmål 5 er
angivet. Vil du starte vejvisning?".
4. Sig: "Ja".
> Ruten beregnes, og vejvisning starter.
Flere kommandoer
Flere kommandoer til stemmestyring af navigationssystemet kan findes ved i normal visning for MY CAR at trykke på OK/MENU, og
vælge Indstillinger Indstillinger til
stemmestyring Voice Command-liste
Navigationskommandoer.
Relaterede oplysninger
•
Navigation – betjening (s. 9)
13
ANGIV DESTINATION, REJSEPLAN OG RUTE
02 Angiv destination, rejseplan og rute
Navigation – angiv destination
1. I navigationskildens normale visning skal
du trykke på OK/MENU, og vælge Sæt
destination Adresse.
Angive destination i navigationssystemet.
Hver gang en destination angives, er det
muligt at gemme den som "gemt sted" eller
"hjem", som derefter er nemt tilgængelige,
når en destination skal angives. Navigationssystemet giver vejvisning til en destination, og
det er muligt at tilføje fire delmål i rejseplanen.
For mange destinationer kan navigationssystemet også give yderligere oplysninger med
menupunktet Information.
Med bilen forbundet til internettet er det via
appen "Send to Car" muligt at sende kortdestinationer fra en browser og via Volvo On
Call*-mobilappen til navigationssystemet, se
instruktionsvejledningen og
support.volvocars.com.
For at nå til følgende alternative måde at
angive destinationer skal du i navigationskildens normale visning trykke på OK/MENU og
vælge Sæt destination.
2. Udfyld en eller flere af følgende søgemuligheder:
Angive destination med hjem
Bemærk, at destinationen skal være gemt tidligere for at kunne angives.
–
I navigationskildens normale visning skal
du trykke på OK/MENU, og vælge Sæt
destination Hjem.
> Vejvisning starter.
Land:
By:
Gade:
Nummer:
Kryds:
3. Hvis der ønskes mere information om
destinationen, skal du vælge Information
og derefter den ønskede information:
• Kort - Viser, hvor på kortet stedet er nogle gange med supplerende information.
Angive destination med adresse
• Call number1 - Ringer op til interesse-
Det er tilstrækkeligt at indtaste en lokalitet/by
for at få en rute med vejvisning - det fører til
lokalitetens/byens centrum.
• Onlineinfo.1 – Supplerende informa-
punktet, hvis et telefonnummer er
angivet.
tion hentes fra internettet.
OBS
Definitionen af by eller område kan variere
fra land til land og også inden for det
samme land. I nogle tilfælde henvises til en
kommune, i andre tilfælde til en bydel.
1
•
•
•
•
•
02
4. For at gemme adressen i hukommelsen
skal du vælge Gem og derefter som
Gemt position eller som Hjem.
Kræver en tilsluttet mobiltelefon, se instruktionsvejledningen.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
15
02 Angiv destination, rejseplan og rute
||
5. Angiv som delmål eller eneste destination:
• Tilføj som delmål – tilføjer adressen til
rejseplanen.
02
• Indstil enkeltdestination - Sletter alle
tidligere mål i rejseplanen og starter
vejvisning til det aktuelle mål.
Angive destination med interessepunkt
(POI)
POI (Point of Interest) kaldes også interessepunkt og facilitet.
2. Find interessepunkt ved hjælp af følgende:
• Efter navn – fører direkte til skrivehjulet og er beregnet til søgning efter POI
med dets egennavn, f.eks. "Peppes
Bodega". Søgeområdet er hele det
aktuelle kortområde, f.eks. EUROPA,
se Kort – indhold (s. 37).
• Efter kategori – giver mulighed for
begrænset søgning efter POI. Vælg at
angive dets kategori (f.eks. bank/hotel/
museum), egennavn, land og/eller
lokalitet/by.
• Tilføj som delmål – tilføjer adressen til
rejseplanen.
• Indstil enkeltdestination - Sletter alle
tidligere mål i rejseplanen og starter
vejvisning til det aktuelle mål.
Angive destination med et tidligere
gemt sted
Her samles destinationer, der er gemt med
menupunktet Gem Gemt position.
Kortdatabasen indeholder et stort antal søgbare POI2, der kan angives som destination.
• I nærheden af bilen – er beregnet til
Bemærk, at destinationen skal være gemt forinden.
1. I navigationskildens normale visning skal
du trykke på OK/MENU, og vælge Sæt
destination Interessepunkt (POI).
• Langs ruten – er beregnet til søgning
1. I navigationskildens normale visning skal
du trykke på OK/MENU, og vælge Sæt
destination Gemt position.
• I nærheden af destinationen – er
2. Åbne gemt destination:
søgning efter POI omkring bilens aktuelle position.
efter POI langs den fastlagte rejseplan.
beregnet til søgning efter POI i nærheden af destinationen.
• Omkring punkt på kortet – er bereg-
net til søgning efter POI med rullefunktionens trådkors, se (s. 9).
Hvis der ønskes mere information om
destinationen, skal du vælge Information
og derefter den ønskede information.
3. For at gemme adressen i hukommelsen
skal du vælge Gem og derefter som
Gemt position eller som Hjem.
2
16
4. Angiv som delmål eller eneste destination:
For at vælge, hvilke POI der skal vises på kortet, se afsnittet Interessepunkter (POI) på kortet (s. 26).
• Ruter – f.eks. optagede vejafsnit.
• Andet – f.eks. gemte steder.
Hvis der ønskes mere information om
destinationen, skal du vælge Information
og derefter den ønskede information.
Her er det også muligt at redigere eller
slette en gemt destination, vælg Redigér,
Slet eller Slet alle.
02 Angiv destination, rejseplan og rute
3. Angiv som delmål eller eneste destination:
• Tilføj som delmål – tilføjer adressen til
rejseplanen.
• Indstil enkeltdestination - Sletter alle
tidligere mål i rejseplanen og starter
vejvisning til det aktuelle mål.
Angive destination med tidligere
destination
1. I navigationskildens normale visning skal
du trykke på OK/MENU, og vælge Sæt
destination Tidligere destination.
2. Vælg en destination på listen.
Hvis der ønskes mere information om
destinationen, skal du vælge Information
og derefter den ønskede information.
Her er det også muligt at slette en destination, vælg Slet eller Slet alle.
3. Angiv som delmål eller eneste destination:
• Tilføj som delmål – tilføjer adressen til
rejseplanen.
• Indstil enkeltdestination - Sletter alle
tidligere mål i rejseplanen og starter
vejvisning til det aktuelle mål.
Angive destination med internetsøgning
Kræver internetforbindelse, se instruktionsvejledningen.
Angive destination med bredde- og
længdegrader
1. I navigationskildens normale visning skal
du trykke på OK/MENU, og vælge Sæt
destination Internet søgning.
02
2. Følg instruktionerne på skærmen.
Angive destination med postnummer
1. I navigationskildens normale visning skal
du trykke på OK/MENU, og vælge Sæt
destination Postnummer.
2. Indtast postnummer, og land, hvis det er
nødvendigt.
Hvis der ønskes mere information om
destinationen, skal du vælge Information
og derefter den ønskede information.
3. For at gemme destinationen i hukommelsen skal du vælge Gem og derefter som
Gemt position eller som Hjem.
4. Angiv som delmål eller eneste destination:
• Tilføj som delmål – tilføjer adressen til
rejseplanen.
• Indstil enkeltdestination - Sletter alle
tidligere mål i rejseplanen og starter
vejvisning til det aktuelle mål.
1. I navigationskildens normale visning skal
du trykke på OK/MENU, og vælge Sæt
destination Bredde- og længdegrad.
2. Bestem først, hvilken metode GPS-koordinater skal angives med, vælg Format::
• DD°MM'SS'' - position med grader,
minutter og sekunder.
• Decimal - position med decimaler.
3. Indtast positionen.
Hvis der ønskes mere information om
destinationen, skal du vælge Information
og derefter den ønskede information.
4. For at gemme adressen i hukommelsen
skal du vælge Gem og derefter som
Gemt position eller som Hjem.
}}
17
02 Angiv destination, rejseplan og rute
||
5. Angiv som delmål eller eneste destination:
• Tilføj som delmål – tilføjer adressen til
rejseplanen.
02
• Indstil enkeltdestination - Sletter alle
tidligere mål i rejseplanen og starter
vejvisning til det aktuelle mål.
Angive destination med sted på kortet
3. For at gemme adressen i hukommelsen
skal du trykke på OK/MENU og vælge
Gem, og derefter som Gemt position
eller som Hjem.
> Destinationen gemmes som et symbol/
ikon på kortet, hvis funktionen Gemt
position på kort er valgt, se afsnittet
Kortvalg (s. 26).
4. Angiv som delmål eller eneste destination:
1. I navigationskildens normale visning skal
du trykke på OK/MENU, og vælge Sæt
destination Travel guide.
Hvis menupunktet ikke ses på skærmen,
er der ingen forslag i det område, hvor
bilen befinder sig, eller en USB-enhed er
ikke tilsluttet.
2. Vælg rejseguide gennem en af følgende
kategorier:
•
•
•
•
•
• Tilføj som delmål – tilføjer adressen til
rejseplanen.
• Indstil enkeltdestination - Sletter alle
tidligere mål i rejseplanen og starter
vejvisning til det aktuelle mål.
Angive destination med rejseguiden
Markørens position angivet med GPS-koordinater. For at skifte til at vise navn, vælg
Indstillinger
Kortoptioner
Positionsoplysninger.
1. I navigationskildens normale visning skal
du trykke på OK/MENU, og vælge Sæt
destination Punkt på kortet.
2. Find og angiv det ønskede sted på kortet
med trådkorset, se afsnittet Menuer(s. 9) .
3
18
Ikke tilgængelig i alle områder eller markeder.
Søgning med rejseguide (Travel guide3) betyder, at der kan vælges færdige forslag med
varierende temaer, f.eks. restauranter,
smukke veje eller seværdigheder.
En rejseguide gemmes i en USB-hukommelse, der skal sidde i bilens USB-stik i midterkonsollens bageste opbevaringsrum.
Restauranter
Turistattraktioner
Hoteller
Turistruter
Andet
3. Hvis det er tilgængeligt i rejseguiden, er
det muligt at se detaljer, billeder og
afspille lyd, vælg:
• Detaljer
• Fotos
• Afspil audio
4. Vælg Start vejledning.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Navigation – skrivehjul og tastatur (s. 11)
Navigation – betjening (s. 9)
Navigation – rejseplan (s. 20)
02 Angiv destination, rejseplan og rute
Navigation – interessepunkter (POI)
symboler
Turistattraktion
Her vises eksempler på, hvordan symboler for
forskellige interessepunkter (POI) kan se ud.
Offentlig eller kollektiv
facilitet
Golf
Offentligt kontor
For at indstille, hvilke POI-symboler der skal
vises på kortet, se afsnittet Interessepunkter
(POI) på kortet (s. 26).
Politi/beredskab
Biograf
Forlystelsespark
Bibliotek
OBS
Fritid
•
Symboler for POI, antallet og varianter
af POI, er forskelligt fra marked til marked.
Restaurant
Hospital eller sundhedsfacilitet
•
I forbindelse med opdatering af kortdata kan der komme nye symboler, og
andre kan forsvinde. I menusystemet
under Indstillinger
Kortoptioner
IP-symboler
Udvalgt kan alle
symboler for det aktuelle kortsystem
altid hentes frem.
02
Apotek
Bar eller café
Pengeautomat
Butikscenter
Pengeautomat
Hotel
Posthus
Togtransport
Uddannelsesinstitution
Jernbanestation
Eksempler på POI-symboler grupperet
efter funktion i samfundet:
Bilforhandler/værksted
Tankstation
Bilværksted
Jernbaneadgang
Lufthavn
Busstation
Færgeterminal
Relaterede oplysninger
•
•
•
Navigation – angiv destination (s. 15)
•
Navigation – kort- og systeminformation
(s. 37)
•
Navigation – importere/eksportere gemte
steder (s. 30)
Navigation – kortvalg (s. 26)
Navigation – vejvisningsalternativer
(s. 28)
Parkering
19
02 Angiv destination, rejseplan og rute
Navigation – rejseplan
Indlæg en rejseplan, og start vejvisning for at
navigere til den ønskede destination.
02
Når en destination gemmes, oprettes en rejseplan. Systemet håndterer én rute ad gangen med højst fire delmål.
4. Vælg Start vejledning.
> Den aktuelle rejseplan aktiveres, og
vejvisning påbegyndes, medmindre
funktionen Ruteforslag(s. 21) er aktiveret.
5. Hvis funktionen Ruteforslag er aktiveret,
vælg rute.
> Den aktuelle rejseplan aktiveres, og
vejvisning påbegyndes.
Afbryd vejvisning
–
I navigationskildens normale visning skal
du trykke på NAV, og vælge Afbryd
vejledning.
> Vejvisningen afbrydes.
Genoptage vejvisning
En destination skal være angivet, for at rejseplanen skal aktiveres.
1. I navigationskildens normale visning skal
du trykke på OK/MENU, og vælge
Rejseplan.
2. Hvis der ønskes delmål i rejseplanen,
vælg Tilføj ekstra delmål.
Der kan maksimalt føjes fire delmål til rejseplanen. Rækkefølgen kan justeres, se
"Justering af rejseplan" nedenfor.
3. Hvis oplysninger om et delmål ønskes,
skal du markere delmålet, trykke på OK/
MENU og vælge Information.
20
–
I navigationskildens normale visning skal
du trykke på NAV, og vælge Fortsæt
vejledning.
> Vejvisningen fortsætter, hvor den blev
afbrudt.
1. Marker delmålet, og bekræft med OK/
MENU.
2. Vælg det, der skal justeres, og foretag
ændringer:
• Slet – sletter delmålet.
• Flyt – ændrer rækkefølge i rejseplanen
(se næste overskrift).
• Gem – gemmer delmålet.
Skifte rækkefølge for delmålene
1. Marker delmålet, der skal flyttes, og
bekræft med OK/MENU.
> Der vises en pop op-menu.
2. Marker Flyt, og bekræft med OK/MENU.
3. Drej TUNE for at flytte delmålet op/ned
på listen.
4. Når den ønskede position er nået, skal du
bekræfte med OK/MENU.
Slette rejseplan
–
Justere rejseplanen
I navigationskildens normale visning skal
du trykke på NAV, og vælge Rejseplan
Slet tur.
> Den aktuelle rejseplan med alle delmål
slettes.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Navigation – angiv destination (s. 15)
Navigation – rute (s. 21)
Navigation – importere/eksportere gemte
steder (s. 30)
02 Angiv destination, rejseplan og rute
Navigation – rute
2. Vælg den ønskede handling:
Ruten kan vises i detaljer eller som oversigt,
og der kan vælges alternative ruter. Det er
muligt at optage ruten, så den kan gemmes i
systemets hukommelse.
2. Vælg en foreslået rute, alternativt
Rutetype:
02
Markeret delstrækning.
• Omlæg rute - systemet beregner en
anden rute, som tager højde for den
strækning, der skal undgås.
Rute – undgå
Med denne funktion kan føreren vælge at
undgå den næste strækning på en rute. Funktionen virker kun, hvis der er alternative
gader/veje. Ellers ignoreres markeringen eller
dele af den.
1. I navigationskildens normale visning skal
du trykke på OK/MENU, og vælge Rute
Undgå.
• Længere - delstrækningen, der skal
undgås, forlænges.
• Kortere - delstrækningen, der skal
undgås, forkortes.
• Slet - markerede delstrækninger slet-
• ECO med trafiktilpasning - lavt
brændstofforbrug4 prioriteres.
• Hurtig - kort rejsetid prioriteres.
• Hurtig med trafiktilpasning - kort rejsetid med minimal kødannelse4.
• Kort - kort vejstrækning prioriteres.
Ruten kan også føres via mindre veje.
tes, og ruten nulstilles til den oprindelige version.
Med funktionen Undgå område kan et helt
område fravælges, se afsnittet Rutealternativer (s. 23).
Alternative ruter
1. I navigationskildens normale visning skal
du trykke på OK/MENU, og vælge Rute
Andre ruter til destination.
4
Koordineres med oplysninger fra trafikradioen.
}}
21
02 Angiv destination, rejseplan og rute
||
Ruteoversigt
–
02
I navigationskildens normale visning skal
du trykke på OK/MENU, og vælge Rute
Ruteoversigt.
> Oplysninger om rutens delmål og slutdestination vises.
1. I navigationskildens normale visning skal
du trykke på OK/MENU, og vælge Rute
Detaljeret ruteinformation.
> Oplysninger om rutens delmål og slutdestination vises.
–
I navigationskildens normale visning skal
du trykke på OK/MENU, og vælge Rute
Kort med resterende rute.
> Et kortbillede med rejseplanens resterende strækning fra bilens aktuelle position vises.
Detaljeret delstrækning på en rute.
Detaljerede oplysninger om ruten
Her vises de elementer, som en strækning
mellem to delmål indeholder, f.eks. frakørsler
og vejkryds.
2. Zoom ind/ud på kortet og gå trinvist gennem ruten:
• Næste - går til den næste delstræk-
Optag en rute
• Forrige - går til den forrige delstræk-
Optag og gem ruten i navigationssystemets
hukommelse.
ning.
ning.
• Zoom ind/Zoom ud - forstørrer/
formindsker kortbilledet med den aktuelle delstrækning.
Kort over den resterende strækning
Denne funktion viser rutens resterende strækning.
22
For funktionalitet og tilgængelige funktioner,
se afsnittet Menuer(s. 9) .
1. I navigationskildens normale visning skal
du trykke på OK/MENU, og vælge Rute
Optag rute.
> Optagelse begynder. Under igangværende optagelse vises symbolet "REC"
på skærmen.
02 Angiv destination, rejseplan og rute
2. For at afslutte optagelsen skal du trykke
på OK/MENU, og vælge Rute Stop
optagelse.
> Den optagede rute gemmes.
Navigation – rutealternativer
Ny rute efter anmodning
Indstillinger for rutealternativer omfatter bl.a.
rutetype og antal ruteforslag.
Valg for genberegning af rute i forbindelse
med trafikinformation.
1. I navigationskildens normale visning skal
du trykke på OK/MENU, og vælge
Indstillinger Ruteoptioner Omlæg
rute på anmodning.
Optagede ruter kan åbnes i menuen Sæt
destination Gemt position Ruter.
02
2. Vælg funktionalitet:
Rutetype
Optagede filer kan eksporteres/overføres til
en USB-hukommelse5, f.eks. for at kopieres
til et andet køretøjs GPS-navigationsenhed.
For mere information, se (s. 30).
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
5
6
Navigation – rejseplan (s. 20)
Navigation – betjening (s. 9)
Navigation – trafikinformation (s. 33)
Navigation – fejlfinding (s. 41)
Tilsluttes i midterkonsollens bageste opbevaringsrum.
Koordineres med oplysninger fra trafikradioen.
1. I navigationskildens normale visning skal
du trykke på OK/MENU, og vælge
Indstillinger Ruteoptioner.
2. Vælg type rute:
•
Markeret felt – genberegning af rute
bekræftes med OK/MENU, eller ignoreres med EXIT.
•
Tomt felt – automatisk genberegning af
rute.
Ruteforslag
1. I navigationskildens normale visning skal
du trykke på OK/MENU, og vælge
Indstillinger Ruteoptioner
Ruteforslag.
• Hurtig med trafiktilpasning - kort rejsetid med minimal kødannelse6.
• Hurtig - kort rejsetid prioriteres.
• Kort - kort vejstrækning prioriteres.
Ruten kan også føres via mindre veje.
• ECO med trafiktilpasning - lavt
brændstofforbrug6 prioriteres.
}}
23
02 Angiv destination, rejseplan og rute
||
2.
vognbaner af denne art i beregningen af en
passende rute.
1. I navigationskildens normale visning skal
du trykke på OK/MENU, og vælge
Indstillinger Ruteoptioner Brug
HOV-vognbane.
02
2. Vælg indstilling for brug af samkørselsfil:
Ruteforslag.
Vælg indstilling for brug af ruteforslag:
Brug ekspresfil7
• 1 – starter vejvisning direkte ifølge den
Undertiden tillades private personbiler at
bruge vognbaner, som egentlig kun er beregnet for lokalbusser, erhvervs- og taxikøretøjer.
Dette under forudsætning af, at personbilen
er klassificeret som "miljøbil" eller lignende.
Med denne funktion aktiveret inkluderes også
vognbaner af denne art i beregningen af en
passende rute.
angivne rejseplan.
• 3 – systemet foreslår tre alternative
ruter, hvoraf et alternativ skal vælges,
inden vejvisning starter. Bemærk, at
det tager lidt længere, inden vejvisningen starter, fordi systemet skal
beregne tre egnede ruter.
Brug samkørselsfil7
Undertiden tillades private personbiler at
bruge vognbaner, som egentlig kun er beregnet for lokalbusser, erhvervs- og taxikøretøjer.
Dette under forudsætning af, at personbilen
medbringer én eller flere passagerer. Med
denne funktion aktiveret inkluderes også
7
24
• Aldrig
• For 2 personer
• Mere end 2 personer
1. I navigationskildens normale visning skal
du trykke på OK/MENU, og vælge
Indstillinger Ruteoptioner Brug
ekspresvognbane.
2. Vælg indstilling for brug af ekspresfil:
•
Markeret felt – ekspresfil bruges i
beregninger af rute.
•
Tomt felt – ekspresfil bruges ikke.
Funktionen er kun tilgængelig, hvis disse oplysninger er indeholdt i kortdataene.
Undgå område7
Motorveje kan ikke fravælges. Ved beregning
af ruten bruges motorvej altid som en alternativ rute.
1. I navigationskildens normale visning skal
du trykke på OK/MENU, og vælge
Indstillinger Ruteoptioner Undgå
område.
2. Vælg område, der skal undgås langs
ruten (hvis området allerede er på listen
som tidligere angivet område skal du gå
videre til næste trin):
• Vælg område på kortet – vælg det
ønskede område på kortet, for mere
information se "Oprette område, der
skal undgås" nedenfor.
• Fra gemt position – vælg baseret på
gemte steder.
> Valget føjes til listen over områder, der
skal undgås.
02 Angiv destination, rejseplan og rute
3.
Undgå visse trafikale elementer 7
–
Marker området på listen, der ønskes
undgået, tryk på OK/MENU, og vælg
Aktivér.
Her er det også muligt at Redigér,
Deaktivér og Slet områder.
> Området undgås ved beregning af
ruten.
Oprette område, der skal undgås
Et område, der skal undgås, vælges ved at
markere direkte på kortet med et firkantet felt.
Undgå motorveje
02
Undgå veje med vejskat
Undgå tunneler
Undgå færger
Undgå biltog
Undgå afgiftsforpligtelse
OBS
2. Rul kortet, indtil markøren er i det
ønskede område.
3. Tryk på OK/MENU.
> Der oprettes en rødt felt.
4. Drej TUNE for at justere feltets størrelse.
For at dette område ikke skal medregnes ved
beregning af en rute, skal området aktiveres,
se "Undgå område" ovenfor.
7
•
•
•
•
•
•
1. I navigationskildens normale visning skal
du trykke på OK/MENU, og vælge
Indstillinger Ruteoptioner Undgå
område Vælg område på kortet.
5. Tryk på OK/MENU, når feltet dækker det
ønskede område.
> Området gemmes på listen over områder, der skal undgås.
I navigationskildens normale visning skal
du trykke på OK/MENU, og vælge
Indstillinger Ruteoptioner:
•
Hvis der er lagt en rejseplan, når disse
valg foretages, kan der opstå en vis
forsinkelse, efter et punkt er afkrydset/
fravalgt, da rejseplanen skal omberegnes.
•
Hvis tunneller, betalingsveje og motorveje er fravalgt, undgås disse, hvor det
er muligt og anvendes kun, hvis der
ikke findes et rimeligt alternativ.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
Navigation – trafikinformation (s. 33)
Navigation – rejseplan (s. 20)
Navigation – angiv destination (s. 15)
Navigation – betjening (s. 9)
Funktionen er kun tilgængelig, hvis disse oplysninger er indeholdt i kortdataene.
25
02 Angiv destination, rejseplan og rute
Navigation – kortvalg
Her kan der foretages indstillinger for, hvordan kortet skal vises, og hvad der skal vises.
2. Vælg, hvordan kortet skal vises på skærmen:
• Nord op - kortet vises, så nord altid er
opad på skærmen. Bilsymbolet bevæger sig i det aktuelle verdenshjørne på
skærmen.
02
• Map heading up - bilsymbolet er i
centrum og peger altid opad på skærmen. Kortbilledet roterer under bilsymbolet i forhold til, hvordan vejen svinger.
•
Kort på fuld skærm
1. I navigationskildens normale visning skal
du trykke på OK/MENU, og vælge
Indstillinger Kortoptioner Vis kort
i fuld skærm.
2. Vælg kortets størrelse:
•
Markeret felt – viser kortet over hele
skærmen.
•
Tomt felt – bilrelaterede oplysninger
som f.eks. kabinetemperatur og afspillende medier vises nederst og øverst
på skærmen.
• 3D-kort forbedret - den samme som
den forrige valgmulighed, men med
forskellige genstande, bygninger og
lign. lagt ind på kortbilledet.
Information langs motorvej
1. I navigationskildens normale visning skal
du trykke på OK/MENU, og vælge
Indstillinger Kortoptioner
Motorvejsoplysninger.
2. Vælg funktion:
•
Markeret felt – når bilen befinder sig på
en motorvej, vises de tre (3) næstfølgende frakørsler, som har f.eks. en
rasteplads eller benzinstation. Listen er
sorteret med den nærmeste frakørsel
nederst på listen.
•
Tomt felt – funktion slået fra.
Kortindstilling kompasretning
1. I navigationskildens normale visning skal
du trykke på OK/MENU, og vælge
Indstillinger Kortoptioner Map
type.
26
3D-kort basis - kortet ses skråt oppefra med bilsymbolet i midten og kørselsretning opad på skærmen.
Oplysninger om den aktuelle position
1. I navigationskildens normale visning skal
du trykke på OK/MENU, og vælge
Indstillinger Kortoptioner
Positionsoplysninger.
2. Vælg placeringsoplysninger:
• Aktuel vej – skærmen viser navnet på
den gade/vej, hvor bilen/rullemarkøren
befinder sig.
• Bredde/længdegrad – skærmen viser
koordinaterne for stedet, hvor bilen/
rullemarkøren befinder sig.
• Ingen - skærmen viser ingen information for stedet, hvor bilen/rullemarkøren befinder sig.
Kompas
På skærmens kortbillede er der et kompas,
som viser, i hvilken retning bilens front peger.
Kompasnålens røde spids
peger i nordlig retning, den
hvide peger mod syd. Som
alternativ til grafisk kompas
kan også tekstbaseret kompasretning vælges.
02 Angiv destination, rejseplan og rute
1. I navigationskildens normale visning skal
du trykke på OK/MENU, og vælge
Indstillinger Kortoptioner
Kompas.
2. Vælg indstilling for kortfarver:
• Automatisk - en lyssensor registrerer,
om det er dag eller nat, og justerer
skærmen automatisk.
• Dag - skærmens farver bliver klare, og
2. Vælg om kompasretningen skal vises
med en kompasnål eller med bogstaver:
kontrasten bliver skarp.
• Nat - skærmens farver og kontrast
• Grafisk – en kompasnål angiver kom-
justeres for at give føreren et optimalt
nattesyn.
pasretningen.
• Tekst – bogstaverne N for nord, W for
vest, S for syd og E for øst, angiver
kompasretningen.
Også kortbilledets kompasretning – nord eller
kørselsretningen opad på skærmen – kan
justeres, se afsnittet "Kortindstilling kompasretning" ovenfor.
Interessepunkter (POI) på kortet
1. I navigationskildens normale visning skal
du trykke på OK/MENU, og vælge
Indstillinger Kortoptioner IPsymboler.
02
Markerede POI vises på kortet.
2. Vælg, hvilke POI-symboler der skal vises
på kortet.
Gemt sted på kortet
–
• Standard - POI specificeret med funktionen Udvalgt vises.
• Udvalgt - vælg med TUNE-drejeknappen + OK for hver POI, der ønskes på
skærmen.
• Ingen - ingen POI vises.
For ikke at gøre kortbilledet uoverskueligt,
kan kun et begrænset antal POI ses på skærmen på samme tid. Ved at zoome ind på et
område får man mulighed for at se flere POI.
Kortfarver
1. I navigationskildens normale visning skal
du trykke på OK/MENU, og vælge
Indstillinger Kortoptioner
Kortfarver.
I navigationskildens normale visning skal
du trykke på OK/MENU, og vælge
Indstillinger Kortoptioner Gemt
position på kort.
> Alle gemte positioner vises.
Relaterede oplysninger
•
•
Navigation – rutealternativer (s. 23)
Navigation – vejvisningsalternativer
(s. 28)
•
•
Navigation – kortvalg (s. 26)
•
Navigation – importere/eksportere gemte
steder (s. 30)
Navigation – interessepunkter (POI) symboler (s. 19)
27
02 Angiv destination, rejseplan og rute
Navigation – vejvisningsalternativer
Vejnavn i stemmevejledning8
Her kan der foretages indstillinger for, hvordan vejvisning skal præsenteres.
1. I navigationskildens normale visning skal
du trykke på OK/MENU, og vælge
Indstillinger Indstillinger for
vejledning Gadenavne i
stemmevejledning.
02
2. Vælg, hvad stemmevejledningen skal
indeholde:
•
Markeret felt – afstand og retning,
samt navne på gader og veje.
•
Tomt felt – afstand og retning.
Navigering med Turn-by-turn
Indstillinger
Indstillinger for vejledning
Ankomsttidspunkt eller resterende
rejsetid
1. I navigationskildens normale visning skal
du trykke på OK/MENU, og vælge
Indstillinger Indstillinger for
vejledning Format for ankomsttid.
8
28
Kun visse sprog.
Markeret felt – viser den næste
manøvre i rejseplanen og afstanden
dertil.
•
Tomt felt – ingen visning.
Automatisk oplæsning af trafik
1. I navigationskildens normale visning skal
du trykke på OK/MENU, og vælge
Indstillinger Indstillinger for
vejledning Automatisk oplæsning af
trafik.
2. Vælg indstilling for oplæsning af trafikinformation:
•
Markeret felt – større trafikforstyrrelser
på ruten bliver læst op.
•
Tomt felt – ingen oplæsning.
1. I navigationskildens normale visning skal
du trykke på OK/MENU, og vælge
Indstillinger Indstillinger for
vejledning Udtoning af lyd.
• ETA - viser forventet ankomsttidspunkt
•
Automatisk lydjustering
2. Vælg indstilling for visning af tid:
• RTA - viser resterende rejsetid.
2. Vælg indstilling for visning på kombiinstrumentet:
1. I navigationskildens normale visning skal
du trykke på OK/MENU, og vælge
Indstillinger Indstillinger for
vejledning Trinvis navigation.
2. Vælg indstilling for lydtilpasning:
•
Markeret felt – Lyd- og mediesystemet,
f.eks. radioen dæmpes, når stemmevejledningen oplæser information.
•
Tomt felt – ingen lydtilpasning.
02 Angiv destination, rejseplan og rute
Stemmevejledning
Under vejvisning, når bilen nærmer sig et vejkryds eller en frakørsel, modtages en talebesked om afstanden og typen af kommende
manøvrer. Samtidig vises et detaljeret kort
over vejkrydset. Stemmevejledningen gentages tættere på vejkrydset. For at gentage en
meddelelse, tryk to gange på OK/MENUknappen.
Lydstyrken kan justeres med lydsystemets
lydstyrkeknap (under igangværende talemeddelelse).
En indledende, én lige før, og den sidste når
manøvren skal udføres. Med enkel stemmevejledning aktiveret gives kun én (1) instruktion for hvert vejvisningspunkt.
1. I navigationskildens normale visning skal
du trykke på OK/MENU, og vælge
Indstillinger Indstillinger for
vejledning Brug enkel
stemmestyring.
•
Markeret felt – en (1) stemmevejledningsinstruktion for hvert vejvisningspunkt.
•
Tomt felt – ingen stemmevejledning.
1. I navigationskildens normale visning skal
du trykke på OK/MENU, og vælge
Indstillinger Indstillinger for
vejledning Stemmevejledning.
2. Vælg indstilling for stemmevejledning:
•
Markeret felt – afstand og type af kommende manøvre læses op.
•
Tomt felt – ingen stemmevejledning.
Enkel stemmevejledning
Fartkamera
1. I navigationskildens normale visning skal
du trykke på OK/MENU, og vælge
Indstillinger Indstillinger for
vejledning Advarsel om
hastighedskamera.
2. Vælg funktion:
02
OBS
•
Vær opmærksom på, at den højest tilladte hastighed, der vises på skilte,
nogle gange kan ændres og dermed
afvige fra navigatorens database.
•
Føreren er altid ansvarlig for, at de
gældende trafik- og hastighedsbestemmelser følges.
2. Vælg indstilling for stemmevejledning:
OBS
Stemmevejledning udebliver ved igangværende opkald med en Bluetooth-tilsluttet
mobiltelefon.
OBS
Hvilken type information, det er tilladt at
vise på kortet, er reguleret ved national
lovgivning. For aktuel information, se
www.volvocars.com/navi.
Signal for gemt sted
1. I navigationskildens normale visning skal
du trykke på OK/MENU, og vælge
Indstillinger Indstillinger for
vejledning Gemt meddelelse om
sted.
2. Vælg blandt de gemte positioner:
•
Markeret felt – advarsel med akustisk
signal og symbol, når bilen nærmer sig
et fartkamera.
•
•
Tomt felt – ingen advarsel.
Markeret felt – et akustisk signal, når
bilen nærmer sig en brugerdefineret,
gemt position.
•
Tomt felt – intet lydsignal.
Med stemmevejledning gives der
tre (3) instruktioner for hvert vejvisningspunkt:
}}
29
02 Angiv destination, rejseplan og rute
||
Hastighedsbegrænsning9
02
1. I navigationskildens normale visning skal
du trykke på OK/MENU, og vælge
Indstillinger Indstillinger for
vejledning Vis hastighedsgrænser.
2. Vælg funktion:
•
Markeret felt – den gældende hastighedsbegrænsning vises med et skilt på
kombiinstrumentet10.
•
Tomt felt – ingen besked på kombiinstrumentet.
Signal for POI i en vejvist rundtur
1. I navigationskildens normale visning skal
du trykke på OK/MENU, og vælge
Indstillinger Indstillinger for
vejledning Rejse-IP-meddelelse.
2. Vælg funktion:
9
10
30
•
Markeret felt – et akustisk signal, når
bilen nærmer sig et POI, der indgår i en
Rejseguide (s. 15).
•
Tomt felt – intet lydsignal.
Kun biler uden funktionen Trafikskilteoplysninger.
Kun når der er oplysninger om hastighed i kortdataene.
Signal for vejvist rundtur
1. I navigationskildens normale visning skal
du trykke på OK/MENU, og vælge
Indstillinger Indstillinger for
vejledning Meddelelse om
rundvisning.
2. Vælg funktion:
•
Markeret felt – et akustisk signal, når
bilen nærmer sig en Rejseguide (s. 15).
•
Tomt felt – intet lydsignal.
Navigation – importere/eksportere
gemte steder
Importer og/eller eksporter gemte ruter og
steder.
Ved import af POI skal filformatet være .gpx.
1. Tilslut USB-hukommelse i midterkonsollens opbevaringsrum.
Relaterede oplysninger
•
Navigation – trafikinformation (s. 33)
2. I navigationskildens normale visning skal
du trykke på OK/MENU, og vælge
Indstillinger Importér/eksportér
gemte pos..
3. Vælg, hvad der skal importeres eller eksporteres.
02 Angiv destination, rejseplan og rute
OBS
•
At supplere kortdatabasen med POIfiler kræver en vis erfaring med computere!
•
Filformater for POI-filer, og hvordan
filerne hentes fra internettet, fastlægges af den respektive producent/distributør. Der er således ingen standardiseret proces for at downloade POI-filer
fra internettet, og derfor kan der ikke
gives en præcis trin-for-trin beskrivelse
i denne instruktionsvejledning.
•
Kontakt en Volvo-forhandler, hvis du
har spørgsmål.
02
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
Navigation – angiv destination (s. 15)
Navigation – rejseplan (s. 20)
Navigation – rute (s. 21)
Navigation – interessepunkter (POI) symboler (s. 19)
31
TRAFIKINFORMATION
03 Trafikinformation
Navigation – trafikinformation
Dette symbol markerer positionen for et trafikproblem.
For mere information se
afsnittet Trafikinformation –
med angivet destination >
Trafikinformation på kort.
Her vises symboler for visning af eksisterende
trafikinformation og anvisninger om, hvordan
du åbner og får adgang til trafikinformation.
Navigationssystemet modtager løbende
udsendt trafikinformation.
TMC (Traffic Message Channel) er et standardiseret kodesystem for trafikinformation.
Modtageren søger automatisk den rette frekvens.
OBS
Trafikinformation er ikke tilgængelig i alle
regioner/lande.
Sendeområderne for trafikinformation
udvides løbende.
OBS
TMC er ikke tilgængeligt i alle lande/områder. Systemets dækningsområde er under
stadig udvikling, så opdatering kan nogle
gange være nødvendig.
Trafikinformation – uden angivet
destination
Funktionen giver mulighed for at vise trafikproblemer, uden at en destination er valgt.
Trafikinformation præsenteres forskelligt,
afhængigt af om destinationen er angivet eller
ikke er angivet.
RØD – informationen læses op, og positionen vises på kortet.
•
GUL – ingen oplæsning, positionen vises
på kortet.
1. I navigationskildens normale visning skal
du trykke på OK/MENU, og vælge
Trafikinformation Trafik på kort.
2. Søg efter trafikproblemer med rullefunktionen, se beskrivelsen nedenfor i afsnittet
Trafik – med angivet destination > Trafikinformation på kort.
Al trafik
03
1. I navigationskildens normale visning skal
du trykke på OK/MENU, og vælge
Trafikinformation Trafik på kort.
> Der vises en liste over alle trafikmeldinger inden for modtageområdet.
2. Vælg, hvad der skal vises. Se beskrivelsen nedenfor i afsnittet Trafikinformation
– med angivet destination > Al trafik.
Trafikinformation – med angivet
destination
Funktionen viser trafikproblemer, når destinationen er angivet.
Dette symbol på skærmen
angiver, at trafikinformation
er til rådighed inden for det
aktuelle modtageområde.
Farven på symbolet angiver,
hvor vigtig informationen er:
•
Trafikinformation på kort
Åbner rullefunktionen på kortet.
}}
33
03 Trafikinformation
||
3. Vælg et trafikproblem, og bekræft med
OK/MENU.
> Yderligere oplysninger om trafikproblemet vises, og positionen på kortet.
Kortbilledet centreres omkring trafikproblemets position.
03
I navigationskildens normale visning skal
du trykke på OK/MENU, og vælge
Trafikinformation Lyt til trafik på
ruten.
> Aktuelle trafikmeldinger langs rejseplanen vil blive læst op.
Al trafik
1. I navigationskildens normale visning skal
du trykke på OK/MENU, og vælge
Trafikinformation Al trafik.
> Der vises en liste over alle trafikmeldinger inden for modtageområdet. Trafikinformationen grupperes først efter
land (i grænseområder), så vejnummer,
og derefter vejnavn.
2. Vælg et trafikproblem (vej/gade), og
bekræft med OK/MENU.
> Trafikproblemer vises, med den mest
alvorlige forstyrrelse øverst, f.eks. trafikkaos i en kø.
34
•
•
•
•
•
vejnavn/vejnummer
land
problemets art
problemets omfang
problemets varighed.
Hvis der er flere trafikproblemer inden
for trådkorsets ramme, vises først det,
der er tættest på trådkorsets midte.
Lytte til trafikinformation langs ruten
–
3. Bekræft valget med tryk på OK/MENU
> Tilgængelige oplysninger vises, f.eks.:
Trafikproblem på kortet.
Trafikinformation på kort
1. I navigationskildens normale visning skal
du trykke på OK/MENU, og vælge
Trafikinformation Trafik på kort.
2. Rul kortet, indtil den trafikhændelse/
symbol, der ønskes detaljerede oplysninger om, befinder sig i trådkorset.
> En gul ramme tændes omkring symbolet.
Tal som f.eks. "2/5" på skærmens
øverste del betyder, at den aktuelle
information er nummer to af i alt fem
meddelelser inden for trådkorset - der
rulles frem til resterende meddelelser
med gentagne korte tryk på
OK/MENU.
Direkte vist information
03 Trafikinformation
1. I navigationskildens normale visning skal
du trykke på OK/MENU, og vælge
Trafikinformation Trafik på kort.
•
Markeringens længde svarer til trafikproblemets omfang (vejstrækning).
•
Køreretningen indikeres af, på hvilken
side af vejen markeringen er.
> Direkte viste trafikproblemer (to i den
foregående illustration) angiver, at
informationen vedrører den aktuelle
ruteplan.
2. Vælg et trafikproblem, og bekræft med
OK/MENU.
> Yderligere oplysninger om trafikproblemet vises, og positionen på kortet.
Kortbilledet centreres omkring trafikproblemets position.
03
Trafikproblem med dets omfang.
Størrelse på område for
trafikinformation
Målestokken afgør, hvor stor mængde trafikinformation der kan vises. Jo større kortområde skærmen viser, desto flere trafikforstyrrelser kan der vises.
Relaterede oplysninger
Trafikproblem på kortet.
Trafikproblemets omfang
Nogle trafikproblemer er ikke kun forbundet til
en enkelt position, men kan omfatte en længere strækning.
•
•
•
Navigation – vejvisningsalternativer (s. 28)
Navigation – angiv destination (s. 15)
Navigation – rejseplan (s. 20)
Udover symbolet for trafikproblemets position, er også den aktuelle vejstrækning markeret med en række røde kryds "xxxxx".
35
KORT- OG SYSTEMINFORMATION
04 Kort- og systeminformation
Navigation – kort- og
systeminformation
Volvo tilbyder en række kort, der dækker forskellige dele af verden. Et kort består af kortog vejdata med relaterede oplysninger.
Ved opdatering overføres nye oplysninger til
navigationssystemet og gamle, forældede
oplysninger slettes.
Systeminformation
Kort – indhold
Kortdata udvikles med ekstra information og
opdateres løbende.
OBS
Kortdataene giver ikke 100 procent dækning i alle områder/lande.
Systemets dækningsområde er under stadig udvikling, så opdatering kan nogle
gange være nødvendig.
Se www.volvocars.com/navi og
www.volvocars.com/mapupdate for information om kort og andet relateret til Sensus
Navigation.
OBS
Før opdatering af bilens kortdata startes:
•
Læs først oplysninger og instruktioner
fra internettet relateret til downloading
og opdatering af kortdata.
Kontakt en Volvo-forhandler eller se
www.volvocars.com/navi og
www.volvocars.com/mapupdate, hvis du har
spørgsmål om opdatering.
04
Kortområder
–
1
2
I navigationskildens normale visning skal
du trykke på OK/MENU, og
vælgeIndstillinger
Systeminformation.
> Et uddrag af den aktuelle status for
navigationssystemet vises, f.eks. den
aktuelle station med trafikinformation
og operationelle kortdata, og kortversion.
Se information på www.volvocars.com/mapupdate
USB-hukommelsen skal have mindst 20 GB fri plads.
Bilens navigationssystem varierer afhængigt
af markedet. Hvis der er behov for at ændre
kortområdet: Kontakt en Volvo-forhandler for
oplysninger om fremgangsmåde.
Opdatering af kort
Opdaterede kortdata downloades fra internettet1 på en USB-hukommelse2. Overførsel af
den downloadede opdatering til bilens navigationssystem foretages derefter via bilens
USB-stik, der er placeret i midterkonsollens
bageste opbevaringsrum.
}}
37
04 Kort- og systeminformation
||
Opdatering
Følg anvisningerne på skærmen for at opdatere navigationssystemet. Dér vises, hvor i
processen opdateringen befinder sig samt
den omtrentlige resterende tid.
OBS
Under opdatering er flere af Infotainmentfunktionerne slået fra eller begrænsede.
1. Start motoren.
04
2. Tilslut USB-hukommelsen med opdateringen til bilens USB-stik, og følg anvisningerne på skærmen.
> Skærmen viser Kortopdatering
færdig. Nu kan alle navigationssystemets funktioner bruges igen.
OBS
Opdatering af kortdata kan i nogle tilfælde
også tilføje nye funktioner, som ikke er
beskrevet i denne vejledning.
Fortsætte afbrudt opdatering
Hvis opdateringen ikke er klar ved standsning
af motoren, fortsætter processen, hvor den
slap, ved næste motorstart, forudsat at USBhukommelsen stadig er tilsluttet. Hvis USBhukommelsen ikke er tilsluttet, skal du starte
motoren og derefter tilslutte USB-hukommelsen.
38
Skærmen viser Kortopdatering færdig, når
opdateringen er gennemført.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Navigation – licensaftale og ophavsret
(s. 43)
Navigation – menuoversigt
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger i
navigationssystemets menuer.
Navigation – fejlfinding (s. 41)
Tre af menuniveauerne vises. Der kan være
yderligere undermenuer, som er beskrevet i
de respektive afsnit.
Sensus Navigation (s. 6)
–
Åbn menusystemet ved i navigationskildens normale visning at trykke på
OK/MENU.
Gentag stemmevejledning
(s. 28)
Sæt destination
(s. 15)
Hjem
(s. 15)
Adresse
Land:
By:
Gade:
Nummer:
Kryds:
Indstil enkeltdestination
Tilføj som delmål
Information
Gem
(s. 15)
04 Kort- og systeminformation
Interessepunkt (POI)
(s. 15)
Efter navn
Efter kategori
I nærheden af bilen
Langs ruten
(s. 15)
Slet
Information
Tilføj som delmål
Postnummer
Gem
Travel guide
Detaljer
Fotos
Tilføj som delmål
Afspil audio
Information
Hold pause i audio
Format:
(s. 15)
04
Rejseplan
(s. 15)
Rejseplan
(s. 20)
Start vejledning
Indstil enkeltdestination
Tilføj ekstra delmål
Slet tur
Tilføj som delmål
Information
(s. 15)
Start vejledning
Indstil enkeltdestination
Bredde- og længdegrad
Slet alle
(s. 15)
Indstil enkeltdestination
Land:
Gem
Redigér
Tilføj som delmål
(s. 15)
Punkt på kortet
Kryds:
Indstil enkeltdestination
Indstil enkeltdestination
Postnummer
Nummer:
Omkring punkt
på kortet
Tidligere destination
(s. 15)
Gade:
I nærheden af
destinationen
Gemt position
Internet søgning
Rute
Gem
Gem
Slet
Slet alle
}}
39
04 Kort- og systeminformation
||
Undgå
(s. 21)
Omlæg rute
Ruteoptioner
Længere
Rutetype
Kortere
Omlæg rute på
anmodning
Slet
Andre ruter til destination
04
(s. 21)
Kortoptioner
(s. 23)
Vis kort i fuld skærm
Map type
Motorvejsoplysninger
Positionsoplysninger
Ruteforslag
Kompas
Brug HOV-vognbane
IP-symboler
Ruteoversigt
(s. 21)
Brug ekspresvognbane
Kortfarver
Detaljeret ruteinformation
(s. 21)
Undgå område
Gemt position på kort
Næste
Undgå motorveje
Forrige
Undgå veje
med vejskat
Zoom ind
Undgå tunneler
Zoom ud
Undgå færger
Kort med resterende rute
(s. 21)
Undgå biltog
Optag rute
(s. 21)
Undgå afgiftsforpligtelse
eller
Stop optagelse
Trafikinformation
(s. 33)
Afbryd vejledning
(s. 20)
eller
Fortsæt vejledning
40
Indstillinger
(s. 26)
04 Kort- og systeminformation
Indstillinger for vejledning
(s. 28)
Valg for FAV-tast
Format for ankomsttid
Gadenavne i stemmevejledning
Trinvis navigation
Automatisk
oplæsning af trafik
Importér/eksportér gemte pos.
Udtoning af lyd
Stemmevejledning
Relaterede oplysninger
Brug enkel
stemmestyring
•
•
Advarsel om
hastighedskamera
Gemt meddelelse om sted
Sensus Navigation (s. 6)
(s. 30)
Navigation – fejlfinding
Her er eksempler på forhold, der kan opfattes
som om, at navigationssystemet ikke fungerer, som det skal.
Bilens position på kortet er forkert
Navigationssystemet viser bilens position
med en præcision på ca. 20 meter.
Ved kørsel på veje der løber parallelt med en
anden vej, slangebugtede veje, veje i flere
plan, og efter kørsel over en lang afstand
uden særlige sving er der større sandsynlighed for fejl.
Høje bjerge, bygninger, tunneller, viadukter,
veje med overføring mv. påvirker systemets
modtagelse af GPS-signaler negativt, så nøjagtigheden ved beregningen af bilens position kan forringes.
04
Systemet beregner ikke den hurtigste/
korteste rute
Rejse-IP-meddelelse
Meddelelse om
rundvisning
Systeminformation
Navigation – betjening (s. 9)
Se
afsnittet
Favoritter i
instruktionsvejledningen.
(s. 37)
Ved beregning af ruten tages der hensyn til
vejstrækning, vejbredde, vejklasse, antallet af
højre- eller venstresving, rundkørsler osv. for
at opnå den teoretisk bedste rute. Erfaring og
lokalkendskab kan dog føre til mere effektive
valg af rute.
}}
41
04 Kort- og systeminformation
||
Systemet bruger betalingsveje,
motorveje eller færger, selvom jeg har
valgt at undgå disse
Ved beregning af rute over lange afstande
kan systemet af tekniske årsager kun
anvende store veje.
Hvis du har valgt at undgå betalingsveje og
motorveje, undgås disse så vidt muligt og
anvendes kun, hvis der ikke er noget andet
rimeligt alternativ til rådighed.
04
Bilens position på kortet er forkert efter
transport
Hvis bilen har været transporteret på f.eks.
færge eller tog, eller på en sådan måde, at
modtagelse af GPS-signaler ikke har været
muligt, kan det tage op til 5 minutter, før
bilens position beregnes korrekt.
Bilens position på kortet er forkert efter
frakobling af bilens batteri
Hvis GPS-antennen har været uden strøm,
kan det tage mere end 5 minutter, før GPSsignaler kan modtages korrekt og bilens position beregnes.
Bilsymbolet på skærmen ser mærkeligt
ud efter udskiftning af dæk
Ud over GPS-modtageren benyttes også
bilens hastighedsføler og et gyrokompas til at
beregne bilens aktuelle position og kørselsretning. Efter montering af reservehjul eller
skift mellem sommer- og vinterdæk skal
systemet "lære" de nye hjulstørrelser.
42
For at systemet skal fungere optimalt anbefales det derfor at foretage nogle fulde ratudslag under langsom kørsel på et hensigtsmæssigt sted.
Kortbilledet stemmer ikke med
virkeligheden
Jeg skal på en lang tur, men jeg vil ikke
angive en bestemt rute til de byer, som
jeg planlægger at rejse igennem.
Hvordan laver jeg mest enkelt en
rejseplan?
Ny- og ombygning af vejnettet, indførelse af
nye færdselsregler mv. sker løbende, og kortdatabasen er derfor ikke altid fuldstændig.
Angiv destinationen direkte på kortet ved
hjælp af trådkorset. Systemet fører dig automatisk til den endelige destination, selvom du
kører ved siden af delmålene.
Der foregår et løbende udviklings og opdateringarbejde med kortdata - en Volvo-forhandler kan give mere information.
Kontakt din lokale Volvo-forhandler vedrørende opdatering af kortdata.
Se også www.volvocars.com/navi og
www.volvocars.com/mapupdate for yderligere oplysninger om kort osv.
Målestokken på kortet ændres nogle
gange
Mine kortdata er ikke aktuelle
Se også www.volvocars.com/navi eller
www.volvocars.com/mapupdate.
Hvordan kan jeg nemt kontrollere,
hvilken kortversion der bruges?
I nogle områder er der ingen detaljerede kortdata. Så skifter systemet automatisk forstørrelsesgrad.
Søg i menusystemet frem til Indstillinger
Systeminformation for at få information om
version og hvilket geografisk område, der
dækkes, se (s. 37).
Bilsymbolet på skærmen springer
fremad eller drejer rundt
•
Navigation – kort- og systeminformation
(s. 37)
•
•
Navigation – rute (s. 21)
Systemet har måske brug for et par sekunder
til at registrere bilens position og bevægelse,
før du kører af sted.
Sluk for både systemet og bilen. Start igen,
men hold stille et øjeblik, før du begynder at
køre.
Relaterede oplysninger
Navigation – rutealternativer (s. 23)
04 Kort- og systeminformation
Navigation – licensaftale og ophavsret
Cyprus
Den følgende tekst er Volvos aftale med producenten/udvikleren.
© EuroGeographics.
Licensaftale
Ophavsret
Europe
Austria
© Bundesamt für Eich- und
Vermessungswesen.
Contains content of Stadt Wien –
data.wien.gv.at, licensed in accordance with
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Contains content of Statdt Linz –
data.linz.gv.at, licensed in accordance with
http://creativecommons.org/licenses /by/3.0/
legalcode .
Estonia
© EuroGeographics.
Finland
Contains data from the National Land Survey
of Finland Topographic Database 06/2012.
(Terms of Use available at http://
www.maanmittauslaitos.fi/en/
NLS_open_data_licence_version1_20120501)
.
Contains data that is made available by Itella
in accordance with the terms available at:
http://www.itella.fi/liitteet/palvelutjatuotteet/
yhteystietopalvelut/uusi_postal_
code_services_service_description_and_term
s_of-user.pdf. Retrieved by HERE 09/2013”.
France
Source: © IGN France 2009 – BD TOPO ®.
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Contains Content of “Stadt Köln –
offenedaten-koeln.de”, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
Great Britain
Contains Ordnance Survey data © Crown
copyright and database right 2010.
Contains Royal Mail data © Royal Mail
copyright and database right 2010.
Greece
Copyright Geomatics Ltd.
Guernsey
©The States of Guernsey
©Teh States of Alderney
©The Chief Pleas of Sark
©The Royal Court of Guernsey
Contains content of LINZ AG – data.linz.gv.at,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Germany
Die Grundlagendaten wurden mit
Genehmigung der zuständigen Behörden
entnommen.
Ireland
Belgium
Contains content of „Bayrische
Vermessungsverwaltung –
www.geodaten.bayern.de“, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
Contains data made available by the Dublin
City Council Multi Story Car Parking Space
Availability as of 2013-11-02, licensed in
accordance with http://psi.gov.ie/files/
2010/03/PSI-Licence.pdf .
Realized by means of Brussels UrbIS®© –
Distribution & Copyright CIRB, available at
http://www.cirb.irisnet.be/catalogue-deservices/urbis/telechargement .
Includes content made available by AGIV.
Croatia
© EuroGeographics.
04
Hungary
Copyright © 2003; Top-Map Ltd.
Contains content of “LGL, www.lgl-bw.de”,
licensed in accordance with http://
}}
43
04 Kort- og systeminformation
||
Italy
La Banca Dati Italiana è stata prodotta
usando quale riferimento anche cartografia
numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla
Regione Toscana.
Contains data from Trasporto Passeggeri
Emilia-Romagna- S.p.A.
Includes content of Comune di Bolgona
licensed under http://creativecommons.org/
lice3nses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee July 1, 2013.
04
Includes content of Comune di Cesena
licensed under http://creativecommons.org/
lice3nses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee July 1, 2013.
Includes contents of Ministero della Salute,
and Regione Sicilia, licensed under http://
www.formez.it/iodl/ and updated by licensee
September 1, 2013.
Includes contents of Provincia di Enna,
Comune di Torino, Comune di Pisa, Comune
di Trapani, Comune di Vicenza, Regione
Lombardia, Regione Umbria, licensed under
http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/ and updated
by licensee September 1, 2013.
Includes content of GeoforUs, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
Includes content of Comune di Milano,
licensed under http://creativecommons.org/
licenses/by/2.5/it/legalcode and updated by
licensee November 1, 2013.
Includes content of the “Comunità Montana
della Carnia”, licensed under http://
www.dati.gov.it/iodl/2.0/ and updated by
licensee December 1, 2013.
Includes content of “Agenzia per la mobilità”
licensed under http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee January 1, 2014.
Includes content of Regione Sardegna,
licensed under http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/
and updated by licensee May 1, 2014
Latvia
© EuroGeographics.
Lithuania
© EuroGeographics.
Moldova
© EuroGeographics.
Norway
Copyright © 2000; Norwegian Mapping
Authority Includes data under the Norwegian
licence for Open Government data (NLOD),
available at http://data.norge.no/nlod/en/1.0 .
Contains information copyrighted by ©
Kartverket, made available in accordance
with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/no/ .
Portugal
Source: IgeoE – Portugal.
Slovenia
© EuroGeographics.
Spain
Información geográfica propiedad del CNIG.
Contains data that is made available by the
Generalitat de Catalunya Government in
accordance with the terms available at http://
www.gencat.cat/web/eng/avis_legal.htm .
Retrieved by HERE 05/2013.
Contains content of Centro Municipal de
Informatica – Malaga, licensed in accordance
with http://creativecommons.org/
licenses/by /3.0/legalcode .
Contains content of Administración General
de la Comunidad Autónoma de Euskadi,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Sweden
Based upon electronic data © National Land
Survey Sweden.
Contains public data, licensed under Go
Open v1.0, available at http://
data.goteborg.se/goopen .
Switzerland
Poland
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
© EuroGeographics.
Ukraine
© EuroGeographics.
44
04 Kort- og systeminformation
United Kingdom
Contains public sector information licensed
under the Open Government License v.1.0
(see the license http://
www.nationalarchives.gov.uk/doc/opengovernment-licence/).
Adapted from data from the Office for
National Statistics licensed under the Open
Government Licence v.1.0.
Relaterede oplysninger
•
Navigation – kort- og systeminformation
(s. 37)
•
Sensus Navigation (s. 6)
04
45
05 Alfabetisk stikordsregister
A
K
R
Afbryde vejvisning..................................... 20
Kompas..................................................... 26
Rejseplan................................................... 20
kortdata..................................................... 37
Rute
alternative ruter og ruteoversigt............ 21
E
Kortområder............................................... 37
Kortvalg..................................................... 26
Engelsk tekst i parentes.............................. 6
S
M
F
Fartkamera................................................. 28
Fejlfinding
sensus navigation................................. 41
05
Menuer
menuoversigt navigation...................... 38
Rullemenu............................................... 9
Ophavsret.................................................. 43
Genoptage vejvisning................................ 20
P
Slet rejseplan............................................. 20
Stemmestyring........................................... 12
T
Talevejvisning............................................ 28
Tastatur...................................................... 11
H
Parentes med engelsk tekst........................ 6
Trafikinformation........................................ 33
Hastighedskamera..................................... 28
POI
angiv destination.................................. 15
Symboler.............................................. 19
Transport af bil........................................... 41
I
Påbegynd vejvisning.................................. 20
U
Interessepunkter, se også POI.................. 19
46
Skrivehjul................................................... 11
Start vejvisning.......................................... 20
O
G
Skala
ændre................................................... 33
USB-stik...................................................... 6
05 Alfabetisk stikordsregister
V
Vejvisningsvalg.......................................... 28
05
47
05 Alfabetisk stikordsregister
05
48
TP 19269 Danish AT 1517, MY16, Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement