Volvo S60 2014 Sensus Navigation

Volvo S60 2014 Sensus Navigation
WEB EDITION
SENSUS NAVIGATION
Tekst og symboler på skærmen
Problem ved næste vejvisningspunkt
Afstand til næste vejvisningspunkt
Navn på næste vej/gade
Interessepunkt (Restaurant)
Planlagt rutes slutdestination
Planlagt rutes mellempunkt
Symbol for destination/slutdestination
Forventet ankomsttidspunkt ved slutdestination
Anslået resterende strækning til destinationen
Kompas
Trafikinformation
Vejstrækning berørt af trafikinformation
Vejtype
Aktuelt vej-/gadenavn - ved bilens aktuelle position (15)
Farve
Planlagt rute
Motorvej
Orange
Bilens aktuelle position
Hovedvej
Mørkegrå
Gemt sted
Mindre hovedvej
Grå
Almindelig vej
Lysegrå
Lokalvej
Hvid
Målestok
SENSUS NAVIGATION
Volvos navigationssystem er et trafikinformations- og vejvisningssystem udviklet af
Volvo. Sensus Navigation viser dig vej til en
destination og giver information undervejs. Det
informerer om situationer, der kan vanskeliggøre
turen, f.eks. ulykker eller vejarbejder, og viser i
givet fald alternative ruter.
Du vil opdage, hvor intuitivt det er at bruge. Prøv
dig frem. For at du skal trives med systemet,
anbefaler vi også, at du sætter dig ind i indholdet
af denne instruktionsbog.
Det giver mulighed for at udarbejde en rejseplan,
søge efter faciliteter langs ruten, lagre særlige steder m.m. Sensus Navigation viser bilens nøjagtige
position og kan, i tilfælde af at man kører forkert,
altid lede en frem til destinationen.
Licensaftale NAVTEQ Database
Ved at lette fremkommeligheden og gøre kørselsruterne kortere bidrager Volvos navigationssystem
også til en forbedring af miljøet.
Nærmere oplysninger til slutbrugere - se
side 78.
Indhold
01 Lynvejledning
Kom hurtigt i gang...................................... 8
02 Lær dit navigationssystem at
kende
Denne instruktionsvejledning....................
Før du begynder.......................................
Oversigt.....................................................
Betjeningsknapper....................................
Stemmestyring..........................................
Tastaturet..................................................
Kort, vejtyper og kompas..........................
Menuer......................................................
Menutræ i tre niveauer..............................
14
16
18
21
24
28
30
32
34
03 Planlæg din tur
Angiv destination...................................... 40
Rejseplan og rute...................................... 47
Indstillinger................................................ 52
01 02 03
2
Indhold
04 Trafikinformation
05 Symboler på kortet
06 Spørgsmål og svar
Trafikinformation....................................... 64
Interessepunkter (POI).............................. 70
Ofte stillede spørgsmål............................. 76
SLUTBRUGERLICENSAFTALE................. 78
Ophavsret................................................. 80
04 05 06
3
Indhold
07 Alfabetisk stikordsregister
Alfabetisk stikordsregister........................ 82
07
4
Indhold
5
Kom hurtigt i gang.................................................................................... 8
6
LYNVEJLEDNING
01 Lynvejledning
Kom hurtigt i gang
01
Aktivering af systemet
Betjeningsknapper
•
Først skal bilens elektriske system aktiveres:
Volvos GPS-navigator kan betjenes på flere
måder:
Gå/vælg i menuerne med Fingerhjulet
(1).
•
Aktiver foretagne valg med et kort tryk på
Fingerhjulet (forkortes i følgende eksempel med "+ OK".
•
Gå tilbage i menuer og/eller fortryd med
EXIT (2).
1. Tryk fjernbetjeningen ind i tændingslåsen
og aktiver nøgleposition I (se bilens
instruktionsvejledning).
•
•
Med knapper til højre på rattet
2. Hvis navigationssystemet ikke starter
inden for et par sekunder - tryk på midterkonsollens knap NAV.
•
•
Med en fjernbetjening
ADVARSEL
Husk følgende:
•
Ret al opmærksomhed mod vejen og
koncentrer dig først og fremmest om
kørslen.
•
Følg de gældende færdselsregler og
kør med god dømmekraft.
•
Vejforholdene kan som følge af f.eks.
vejrlig eller årstid gøre nogle anbefalinger mindre pålidelige.
Med betjeningsknapperne på midterkonsollen
Med stemmestyring.
For funktionsbeskrivelse, se side 21.
Hovedkommandoerne
I de følgende to eksempler bruges ratknapperne til at angive vejvisning til en adresse
eller et POI.
Betjeningsknapper på midterkonsollen
Hvis midterkonsollens knapper bruges i
stedet for ratknapperne, gælder følgende:
Ratknapper
Midterkonsol
Drej Fingerhjulet
Drej på TUNE
Tryk på Fingerhjulet
Tryk på OK
Tryk på EXIT
Tryk på EXIT
Vejvisning til en destination
Navigationssystemet beregner rute, rejsetid
og afstand til den valgte destination. Systemet giver vejvisning og instruktioner om vejkryds m.m.
Hvis den planlagte rute forlades under turen,
udregner systemet automatisk en ny rute.
8
01 Lynvejledning
Kom hurtigt i gang
Søg adresse
Trin
1
2
Skærm/
menu
Udformning
Hvis skærmen ikke
viser et kortbillede, skal
du gøre følgende:
Tryk på midterkonsollens knap NAV.
Kort
Tryk på NAV for at
få menuen "Genveje" frem.
Menu Genveje, se
side 32.
Marker Indstil
adresse + OK.
4
Adresse:
Marker By: + OK.
5
Skrivehjul - se
side 28.
Drej fingerhjulet
for at vælge skrifttegn, og indtast
det med OK - en
liste med valgmuligheder kommer
frem på skærmen.
3
6
Skrivehjul
Trin
Skærm/
menu
Udformning
7
Skærmen
viser den
samme visning som (4)
med By:
udfyldt.
Marker Indstil
enkeltdestination
+ OK.
8
Kort
Vejvisningen starter - følg anvisningerne.
Skærm/
menu
Udformning
1
Hvis skærmen
ikke viser et
kortbillede,
skal du gøre
følgende:
Tryk på midterkonsollens knap
NAV.
2
Kort
Tryk på NAV for at
få menuen "Genveje" frem.
3
Menu Genveje, se
side 32.
Marker Indstil
interessepunkt +
OK.
4
Interessepunkt (IP)
Marker f.eks. I
nærheden af
bilen + OK.
5
Menu I nærheden af
bilen og
Resultatliste.
Marker f.eks. Nearest tourist
attraction + OK.
6
Resultatliste
Marker den
ønskede valgmulighed på listen +
OK.
For detaljerede oplysninger om at søge efter
destinationer med adresse, se side 41.
Søg POI
Vælg den passende lokalitet fra
listen + OK.
Trin
POI kaldes også "interessepunkt" og "facilitet".
01
}}
9
01 Lynvejledning
01
Kom hurtigt i gang
Trin
Skærm/
menu
Udformning
7
Pop op-menu
Marker Indstil
enkeltdestination
+ OK.
8
Kort
Vejvisningen starter - følg anvisningerne.
For detaljerede oplysninger om at søge efter
destinationer POI, se side 42 og 70.
10
01 Lynvejledning
01
11
Denne instruktionsvejledning..................................................................
Før du begynder......................................................................................
Oversigt...................................................................................................
Betjeningsknapper..................................................................................
Stemmestyring........................................................................................
Tastaturet................................................................................................
Kort, vejtyper og kompas........................................................................
Menuer....................................................................................................
Menutræ i tre niveauer............................................................................
12
14
16
18
21
24
28
30
32
34
LÆR DIT NAVIGATIONSSYSTEM AT KENDE
02 Lær dit navigationssystem at kende
Denne instruktionsvejledning
Overskriftsniveau 1
02
Overskriftsniveau 2
Indholdet under denne overskrift er en del af
Overskriftsniveau 1.
Overskriftsniveau 3
Indholdet under denne overskrift er en del af
Overskriftsniveau 2.
Overskriftsniveau 4
Indholdet under denne overskrift er en del af
Overskriftsniveau 3.
Generelt om instruktionsvejledningen
Der er en lynvejledning, så du kan komme i
gang med det samme - se side 8.
For en mere detaljeret beskrivelse af betjening og muligheder samt valg af indstillinger
til destinationer anbefales det at læse vejledningen i forbindelse med brug i praksis.
Menuvalg/Stier
Alle valg, der kan foretages på skærmen,
markeres i denne vejledning med lidt større,
grå tekst, f.eks. Sæt bestemmelsessted.
Stier i menutræ angives som f.eks.:
Sæt bestemmelsessted
By:
Adresse:
Engelsk tekst
Instruktionsvejledningens Illustrationer er fælles for alle markeder og sprog, hvorfor teksten i dem hovedsageligt er på engelsk.
For at gøre det lettere for brugeren at forstå
Illustrationerne og deres menuvalg og stier i
tilknytning til vejledningens tekst, angives Illustrationens engelske ord i parentes umiddelbart efter den pågældende tekst/sætning på
vejledningens aktuelle sprog.
Sæt bestemmelsessted
Adresse:
(Set destination > Address)1
Særskilt tekst
BEMÆRK
OBS
Tekster markeret med "Bemærk" giver råd
eller tips, der letter brugen af f.eks. features og funktioner.
Fodnote
I instruktionsvejledningen er der information i
fodnoter længst nede på siden eller i direkte
tilslutning til en tabel. Denne information er et
1
14
Skrives ikke i instruktionsvejledninger på engelsk - vises dog her som eksempel.
02 Lær dit navigationssystem at kende
Denne instruktionsvejledning
tillæg til den tekst, som den gennem dens tal/
bogstav henviser til.
Ekstraudstyr
02
Alle typer ekstraudstyr/tilbehør er markeret
med en stjerne (*).
I vejledningen beskrives, ud over standardudstyr, også ekstraudstyr (fabriksmonteret
udstyr) og bestemt tilbehør (eftermonteret
ekstra udstyr).
Det udstyr, der beskrives i denne vejledning,
findes ikke i alle biler - de er forskelligt udstyret, alt efter tilpasninger til forskellige markeders behov og nationale/lokale love og
bestemmelser.
Ved usikkerhed om, hvad der standard eller
ekstraudstyr/tilbehør - kontakt en Volvo-forhandler.
Ændringer i instruktionsvejledningen
Specifikationer, konstruktionsoplysninger og
illustrationer i denne vejledning er ikke bindende.
Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer
uden varsel.
© Volvo Car Corporation
15
02 Lær dit navigationssystem at kende
Før du begynder
02
Generelt
Indstillinger
Volvo-navigationssystemer benytter sig af
referencesystemet WGS84, som giver position med længdegrad og breddegrad.
Systemet leveres med grundindstillinger, men
starter med de indstillinger, der er foretaget
senest.
Navigationssystemet kan bruges, uden at der
er valgt en destination.
Tænd/sluk
Husk på følgende
Navigationssystemet giver vejoplysninger,
som fører frem til en forudindstillet destination. Al den anbefalede vejvisning er ikke altid
pålidelig, fordi der kan opstå situationer, som
ligger uden for navigationssystemets kapacitet og dømmekraft, f.eks. pludselige omslag i
vejret.
ADVARSEL
Husk følgende:
•
Ret al opmærksomhed mod vejen og
koncentrer dig først og fremmest om
kørslen.
•
Følg de gældende færdselsregler og
kør med god dømmekraft.
•
Vejforholdene kan som følge af f.eks.
vejrlig eller årstid gøre nogle anbefalinger mindre pålidelige.
Tænd
1. Tryk fjernbetjeningen ind i tændingslåsen.
2. Skærmen aktiveres automatisk i nøgleposition I (se bilens instruktionsvejledning).
3. Tryk på midterkonsollens knap NAV, hvis
navigationssystemet ikke starter automatisk.
Systemet kan have brug for et par sekunder
til at registrere bilens position og bevægelse derefter vises kortet over det aktuelle geografiske område, hvor bilen er symboliseret med
en blå trekant.
Sluk
Navigationssystemet kan ikke slukkes manuelt, men arbejder i baggrunden efter "Start"sekvensen - det slukkes først, når fjernbetjeningen tages ud af tændingslåsen.
OBS
Navigationssystemet er også tilgængeligt,
når motoren ikke er i gang. Ved for lav batterispænding slukkes der for systemet.
16
02 Lær dit navigationssystem at kende
Før du begynder
02
17
02 Lær dit navigationssystem at kende
Oversigt
02
BEMÆRK! Illustrationen er skematisk - detaljer kan variere, afhængigt af bilmodel og marked.
18
02 Lær dit navigationssystem at kende
Oversigt
Antenne til GPS
Antennen er indbygget i tagantennen.
Stemmestyring
En række elementer i navigationssystemet er
også stemmestyrede. Mikrofonen (2a) sidder i
loftet, og aktiveringsknappen (2b) er placeret
blandt knapperne til højre på rattet. For mere
information, se side 24.
Hovedenhed
Hovedenheden sidder monteret bag midterkonsollen og har bl.a. følgende funktioner:
•
•
•
•
•
Beregning af bilens position
Fordelen ved dette koncept er, at navigationssystemet registrerer og beregner ruten,
selv om GPS-signalet midlertidigt forsvinder,
f.eks. ved kørsel i en tunnel.
Trafikinformation
TMC1 er et standardiseret kodesystem for
trafikinformation. Modtageren søger automatisk den rette frekvens. Modtagelse sker via
FM-antennen.
OBS
TMC er ikke tilgængeligt i alle lande/områder. Systemets dækningsområde er under
stadig udvikling, så opdatering kan nogle
gange være nødvendig.
Beregning af rute til angivet destination
Behandling af trafikinformation
Stemmevejledning
Dvd-afspiller
Modtager til GPS og trafikinformation (TMC1)
er integreret i hovedenheden.
Skærm
På skærmen vises kort, og der gives detaljeret information om valg af rute, afstand, menuer m.m.
Knapper, midterkonsol
Som alternativ til ratknapperne kan midterkonsollens talknapper bruges i kombination
med knapperne OK/MENU, TUNE og EXIT til
at gå frem og tilbage mellem forskellige menupunkter, bekræfte valg eller gå tilbage i menuer, se side 21.
02
Lydstyrkeknap og IR-modtager
Brug lydsystemets lydstyrkeknap under en
igangværende talemeddelelse for at ændre
lydstyrken, se side 31. Lydstyrken kan også
ændres i menusystemet.
Ret fjernbetjeningen mod midterkonsollen
ved brug - dens IR modtager er placeret der.
Knapper, rat
Der sidder knapper på rattets højre side. De
bruges til at gå frem og tilbage mellem forskellige menupunkter, bekræfte valg eller gå
tilbage i menuer, se side 21.
Positionering
Ved hjælp af signaler fra satellitsystemet
GPS, bilens hastighedsføler og et gyro beregnes bilens aktuelle position og kørselsretning.
1
Traffic Message Channel.
19
02 Lær dit navigationssystem at kende
Oversigt
Højttalere
02
20
Lyden fra navigationssystemet kommer ud af
de forreste højttalere.
02 Lær dit navigationssystem at kende
Betjeningsknapper
Generelt om betjeningsknapper
Midterkonsol
Rat
Navigationssystemet betjenes med betjeningsknapperne på midterkonsollen, ratknapperne eller med en fjernbetjening*. De tre forskellige betjeningsenheders knapper har fælles funktioner, men adskiller sig i udseende
og betjening. Udformningen kan også variere
i forhold til markedet.
Ratknapperne findes i flere udformninger,
baseret på marked og valg af lydsystem.
02
Systemet kan også stemmestyres med særlige kommandoer - se side 24.
Midterkonsollens knapper.
NAV aktiverer GPS-navigatoren på skærmen. Med GPS aktiveret åbnes/lukkes en
genvejsmenu, se side 32.
Talknapper indtaster data ved navn- og
adressesøgning og ruller på kortet, se
side 28 og 32.
Et tryk på OK/MENU bekræfter eller aktiverer valg. Beskrives i denne vejledning
med "OK-knappen" eller "+ OK".
Ved at dreje TUNE går du frem og tilbage
mellem forskellige menupunkter eller
zoomer, når kortbilledet vises. Beskrives i
denne vejledning med "TUNE-drejeknappen".
Knapper til højre på rattet.
Drej fingerhjulet for at gå frem og tilbage
mellem forskellige menupunkter eller
zoome, når kortbilledet vises.
Tryk på fingerhjulet for at bekræfte/aktivere et valg.
EXIT går tilbage i menustrukturen eller
fortryder valg.
Et tryk på EXIT går tilbage i menustrukturen eller fortryder valg.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
21
02 Lær dit navigationssystem at kende
Betjeningsknapper
02
Stemmestyring
Piletaster flytter menumarkøren.
Se side 24.
Talknapper indtaster data ved navn- og
adressesøgning og ruller på kortet.
Fjernbetjening
OBS
Fjernbetjeningen kan bruges til at styre/
betjene flere funktioner i bilen - her beskrives
kun de funktioner, der er relateret til navigationssystemet.
•
Prøv først at skifte til nye AA-/LR6-batterier, hvis fjernbetjeningen ikke virker.
Ret fjernbetjeningen mod midterkonsollen
ved brug.
ADVARSEL
Opbevar fjernbetjeningen og andre lignende genstande i et af opbevaringsrummene - ved en kraftig opbremsning eller
kollision kan sådanne genstande forårsage
personskade eller materiel skade.
Yderligere information
Fjernbetjeningens knapper.
NAV aktiverer GPS-navigatoren på skærmen. Med GPS aktiveret, åbnes/lukkes en
genvejsmenu, se side 32
EXIT går tilbage i menustrukturen eller
fortryder valg.
OK/MENU bekræfter eller aktiverer valg.
Beskrives i denne vejledning med "OKknappen" eller "+ OK".
22
02 Lær dit navigationssystem at kende
Betjeningsknapper
Nogle gange er der mere information, end der
kan stå på en menulinje - tekstlinjen afsluttes
så med tegnet "#".
02
For at se resten af informationen:
•
Tryk på INFO-knappen.
23
02 Lær dit navigationssystem at kende
Stemmestyring
Generelt om stemmestyring
02
Betjening
OBS
Stemmestyring betyder, at visse funktioner i
navigationssystemet kan aktiveres med talte
ord.
Ved tvivl om, hvilken kommando der skal
bruges, kan føreren sige "Hjælp", hvorefter systemet svarer med et par forskellige
kommandoer, der kan bruges i den aktuelle situation.
Stemmekommandoer er praktiske og hjælper
føreren med at undgå at blive distraheret han kan i stedet koncentrere sig om kørslen
og fokusere opmærksomheden på vejen og
trafiksituationen.
Stemmekommandoer kan afbrydes ved:
•
•
at trykke på EXIT
holde ratknappen for stemmestyring
inde i et par sekunder.
ADVARSEL
Føreren er altid i sidste ende ansvarlig for,
at køretøjet føres på en sikker måde, og at
alle gældende færdselsregler følges.
24
Ratknapper.
Knap til stemmestyring
Stemmestyringen bruger den samme mikrofon som hands-free-systemet - føreren får
svar fra stemmestyringen gennem bilens højttalere.
Aktivere systemet
Mikrofonen er placeret i loftet over føreren for
optimal optagelse af førerens tale - den kan
blive forstyrret af/opfatte passagerer, der taler
højt.
Tænk på følgende, når du bruger stemmestyringssystemet:
•
Et kort tryk på ratknappen (1) aktiverer
stemmestyringssystemet - efter tonen
kan der gives en stemmekommando.
•
Ved kommandoer: - Tal med normal
stemme i sædvanligt tempo efter tonen.
•
Bilens døre, ruder og soltag skal være
lukkede.
•
Undgå baggrundsstøj i kabinen.
Bruge stemmekommandoer
Det er meget enkelt at indtaste oplysninger i
navigationssystemet med stemmekommandoer, fordi skærmen viser de kommandoer, der
almindeligvis bruges i den aktuelle situation.
Start
Sådan startes en stemmekommando:
•
Foretag et kort tryk på ratknappen for
stemmestyring - skærmen viser eksempler på mulige kommandoer.
Kommandoer på flere måder
Kommandoen "Navigation > Indstil
adresse" kan f.eks. udtales som:
•
Sig "Navigation", og vent derefter på
systemets svar i form af relevante alterna-
02 Lær dit navigationssystem at kende
Stemmestyring
tiver på skærmen - fortsæt med at vælge,
og sig f.eks. "Indstil adresse".
eller
•
Sig hele kommandoen i én sekvens "Navigation Indstil adresse".
Et par enkle tips
•
For at give en kommando: - Foretag et
kort tryk på rattets stemmeknap, og tal
derefter naturligt efter tonen.
•
For at besvare stemmestyringssystemet:
- Tal efter tonen, som afslutter spørgsmålet.
•
Stemmestyringssystemet beder nogle
gange om et svar. Hvis føreren ikke svarer, afsluttes sessionen.
•
Dialogen med systemet kan fremskyndes:
Afbryd systemets tale med et kort tryk på
rattets stemmeknap, vent på en tone, og
begynd derefter at tale.
•
Føreren kan få hjælp under en dialog ved
at sige "Hjælp" efter en tone.
Lydstyrke
Stemmestyringssystemets lydstyrke justeres
med midterkonsollens VOL-drejeknap, når
systemet taler.
Hjælpefunktioner og indstillinger
MY CAR Indstillinger
stemmestyring
Indstillinger til
02
(MY CAR > Settings > Voice Control Settings)
I bilens menusystem MY CAR1 er der programmer, hvor føreren kan øve stemmestyringssystemets forskellige funktioner.
Jo bedre føreren mestrer stemmestyringssystemet, desto mere tryg vil han føle sig ved
funktionerne. Derfor anbefales det at konsultere de indbyggede træningsprogrammer
OBS
Træningsprogrammerne er kun tilgængelige, når bilen holder stille med parkeringsbremsen aktiveret.
OBS
En komplet liste over hurtige kommandoer
findes i menusystemet MY CAR - MY
CAR
Indstillinger
Indstillinger til
stemmestyring
Voice Command-liste.
1
For en beskrivelse af menusystemet MY CAR - se bilens almene instruktionsvejledning.
}}
25
02 Lær dit navigationssystem at kende
Stemmestyring
Introduktion til stemmestyring
02
(MY CAR > Settings > Voice Control Settings
> Command list)
skærmen. Den nødvendige tid til profilering er
ca. 5 minutter.
Markøren på Voice Command-liste
(Command list) + OK viser alle stemmekommandoer, som systemet kan håndtere.
Efter udført profilering kan en indstilling foretages med den ønskede valgmulighed markeret + OK:
Brugerprofil
• Standard (Default) - standardindstilling,
hvis ingen stemme- og sprogprofilering er
udført.
• Trænet bruger (Trained user) - Stemmestyringssystemet er tilpasset til en specifik fører på et specifikt sprog.
MY CAR Indstillinger Indstillinger til
stemmestyring Introduktion til
stemmestyring
(MY CAR > Settings > Voice Control Settings
> Tutorial)
Markøren på Introduktion til
stemmestyring (Tutorial) + OK giver oplysninger om, hvordan stemmestyringssystemet
fungerer, og er en nem måde at blive fortrolig
med funktioner og fremgangsmåden for at
give kommandoer.
Liste over kommandoer
MY CAR Indstillinger Indstillinger til
stemmestyring Voice Command-liste
26
OBS
Menupunktet Standard kan først ændres
til Trænet bruger, efter en lektion af
Brugerindstilling er blevet gennemført.
MY CAR Indstillinger Indstillinger til
stemmestyring Brugerindstilling
(MY CAR > Settings > Voice Control Settings
> User setting)
Se også informationen under overskriften
"Sprogafhængig brugerprofil" på side 27.
Stemmetræning
MY CAR Indstillinger Indstillinger til
stemmestyring Tilpasning af stemme
Markøren på Brugerindstilling (User setting)
+ OK starter et program, hvor stemmestyringssystemet lærer førerens stemme- og
sprogprofil.
(MY CAR > Settings > Voice Control Settings
> Voice training)
Det er førerens opgave at gentage programstemmens oplæste ord og sætninger efter
hvert lydsignal, og at følge instruktionerne på
Markøren på Tilpasning af stemme (Voice
training) + OK starter et program, hvor stemmestyringssystemet lærer førerens stemme
02 Lær dit navigationssystem at kende
Stemmestyring
og sprogprofil endnu bedre end det, der er
gemt i stemme- og sprogprofilen - se beskrivelsen i det forrige afsnit "Brugerprofil".
Hastighed for syntetisk stemme
MY CAR Indstillinger Indstillinger til
stemmestyring TTS-hastighed
(MY CAR > Settings > Voice Control Settings
> TTS speed)
Markøren på TTS-hastighed (TTS speed) +
OK giver mulighed for at ændre den hastighed, som stemmestyringssystemet taler med:
•
• Middel (Medium)
• Langsom
Hurtig
Sprog
Stemmestyringssystemet er under stadig
udvikling, og ved offentliggørelsen af denne
vejledning, var funktionen til rådighed på følgende sprog:
•
•
•
•
2
Engelsk (UK)
Fransk (FRA)
Hollandsk
•
•
•
•
Rusland
Hvis føreren derefter ændrer bilens sprog (i
MY CAR) til engelsk, vil stemmestyringssystemet ikke virke.
Spansk (Europa)
Svensk
Tysk
OBS
Stemmestyringssystemet i kombination
med GPS-navigation fungerer kun med de
anførte sprog.
Skifte sprog
MY CAR
Indstillinger
Sprog
De sprog, der indgår i stemmestyringssystemet, har dette ikon på listen
over sprog.
For at ændre sprog - søg frem til MY CAR
Indstillinger Sprog, og marker det
ønskede sprog + OK + NAV.
Sprogafhængig brugerprofil
Stemmestyringssystemet forstår kun det
sprog, der er indstillet i MY CAR.
02
Årsagen er, at stemme- og sprogprofilen
"Trænet bruger" - som kun forstår kommandoer på svensk - ikke længere kan vælges,
fordi stemmestyringssystemet nu kun forstår
og forventer engelsk tale. Systemet aktiverer
i stedet valgmuligheden "Standard".
For at stemmestyringssystemet skal forstå
førerens engelske udtale, er den eneste løsning at gentage processen beskrevet under
overskriften "Brugerprofil"2 - men med systemet indstillet til engelsk.
OBS
For et marked, der ikke med på listen over
sprog, er der altid mulighed for at vælge
en af listens sprog og navigere med stemmestyring på dette sprog.
Bemærk i så fald, at hvis sproget ændres
til f.eks. engelsk i MY CAR, ændres ikke
kun stemmestyring til engelsk - også
stemmestyring, menu- og hjælpetekster
skifter til det samme sprog.
Sig, at stemme- og sprogprofilen "Trænet
bruger" er gemt af en svensktalende fører
med systemet indstillet på svensk.
Italiensk
Se side 26.
27
02 Lær dit navigationssystem at kende
Tastaturet
Indføre og vælge valgmuligheder
Sådan "skriver" man
02
Flere muligheder
OBS
Nedtonede tegn kan ikke vælges i kombination med de aktuelt indtastede.
I skrivehjulets menu er der flere valgmuligheder, som bl.a. giver flere skrifttegn samt tal:
Skærmvisning med tekstfelter til valgfri tekst.
Skrivehjulet.
Dette navigationssystem bruger et "skrivehjul" til at angive specifik information, f.eks.
type POI, lokalitet/by, område/land, adresse,
gade- eller postnummer.
1. Marker et tekstfelt.
Aktivere et valg
Efter at den ønskede funktion/menulinje er
markeret med fingerhjulet eller TUNE-drejeknappen - tryk på fingerhjul/OK for at se det
næste niveau af funktioner/valgmuligheder.
1
28
2. Tryk på OK for at få skrivehjulet frem.
3. Vælg tegn med fingerhjul/TUNE-drejeknappen og indfør dem med et tryk på
fingerhjul/OK.
Det numeriske tastatur
En anden måde at indtaste/indføre tegn er
med midterkonsollens knapper 0-9, * og #.
Ved tryk på f.eks. 9 vises en række med alle
tegn1 under denne knap, f.eks. w, x, y, z og
9. Hurtige tryk på knappen flytter/"looper"
markøren gennem disse tegn.
•
Stands med markøren på det ønskede
tegn for at vælge - tegnet vises på skriftlinjen.
•
Slet/fortryd med EXIT.
Skrifttegn for den respektive knap kan variere, afhængigt af marked/land/sprog.
• 123 + OK - tal vises i hjulet.
• MERE (More) + OK - alternative tegn
vises i hjulet.
• => + OK - markøren flyttes til listen på
skærmens højre side, hvor der kan foretages valg med OK.
• Postnummer (Postcode) + OK - markøren flyttes til listen på skærmens højre
side, hvor der kan foretages valg med
OK.
02 Lær dit navigationssystem at kende
Tastaturet
Liste med valgmuligheder
02
Liste, der matcher de indtastede tegn.
Tallene "149" i skærmens øverste højre
hjørne betyder, at listen indeholder 149 valgmuligheder, der kan matche de indtastede
bogstaver "LON".
Ingen liste
En tom liste og tegnene "***" i det øverste
højre hjørne af skærmen betyder, at antallet
af tilgængelige alternativer med de aktuelt
indtastede tegn er mere end 1000 - når antallet er mindre, vises de relevante valgmuligheder automatisk.
For at reducere antallet af valgmuligheder på
listen:
•
Indtast flere tegn på tekstlinjen.
29
02 Lær dit navigationssystem at kende
Kort, vejtyper og kompas
02
BEMÆRK! Billederne er skematiske - nogle detaljer kan variere, afhængigt af softwareversion og marked.
30
02 Lær dit navigationssystem at kende
Kort, vejtyper og kompas
Kortbillede over den aktuelle position
Skærmbilledets udseende afhænger af geografisk position og de indstillinger, der er
foretaget, f.eks. målestok, hvilke interessepunkter man har valgt at vise m.m.
Forklaring til tekst, skilte og symboler, der kan
forekomme på skærmen, findes på omslagets
forreste inderside.
Lydstyrken kan justeres med lydsystemets
lydstyrkeknap (under igangværende talemeddelelse).
For at gentage en meddelelse:
•
Tryk to gange på OK-knappen.
For mere information om stemmevejledning se side 58.
Ved fastlæggelse af en rejseplan kan tre
alternativer for ruten beregnes - se
side 52.
Detaljeret kort med kryds - skærmens
venstre del viser en detaljeret forstørrelse
af det næste vejkryds. Situationen suppleres altid med en talemeddelelse, se
næste afsnit.
OBS
Stemmevejledning udebliver ved igangværende opkald med en Bluetooth-tilsluttet
mobiltelefon.
For at bruge stemmevejledning på et andet
sprog:
Undgå et bestemt område - se side 53.
•
Rulleindstilling - se side 32.
Kompas
Stemmevejledning
Efter en destination er indtastet, og bilen nærmer sig et vejkryds eller frakørsel, får man en
talemeddelelse om afstand og type af kommende manøvre. Samtidig vises et detaljeret
kort over vejkrydset. Stemmevejledningen
gentages tættere på vejkrydset.
02
Se overskriften "Skifte sprog" på side 27.
Kompasnålens røde spids
peger i nordlig retning, den
hvide peger mod syd.
31
02 Lær dit navigationssystem at kende
Menuer
02
Menusystem
Genvejene er:
I denne vejlednings respektive afsnit præsenteres alle forekommende menuer og valgmuligheder.
•
OBS
Grå menulinjer/punkter på skærmen kan
ikke vælges i øjeblikket.
Genveje
Indstil adresse (Set address) - se også
side 41.
• Indstil interessepunkt (Set Point Of
Interest) - se også side 42.
Tryk på NAV-knappen.
Til Genveje fra en anden menu
•
32
Tryk to gange på NAV-knappen.
Tryk på OK-knappen.
• Rejseplan (Itinerary) - se også side 47.
• Trafikinformation (Traffic information) -
eller
destinations) - se også side 44.
•
•
se også side 65.
Tryk på NAV, og derefter OK.
Tryk gentagne gange på EXIT, indtil
Hovedmenuen kommer frem.
• Internetnavigation (Internet navigation) -
Tilbage til kortet
• Afbryd vejledning (Cancel guidance) -
Der er en nem måde hurtigt at få kortet frem
på skærmen igen, uanset hvor langt inde i
menusystemet, brugeren befinder sig:
Hovedmenu
Til Genveje fra kortindstilling
•
Til Hovedmenu fra en anden menu
afbryder/holder pause i den aktuelle ruteplan. Menulinjen skifter til valgmuligheden
Fortsæt vejledning.
•
Til Hovedmenu fra kortindstilling
• Tidligere bestemmelsessted (Previous
se også side 44.
Navigationssystemet er udstyret med en
menu med genveje til de oftest anvendte
funktioner.
Hovedmenuen er placeret øverst i navigationssystemets menutræ.
•
Tryk på NAV.
Rullemenu
02 Lær dit navigationssystem at kende
Menuer
I rulleindstilling flyttes et trådkors1 over kortbilledet med midterkonsollens talknapper.
Trådkorset
Aktivere rulleindstilling i normal
kortindstilling
•
• Gem (Save) - Giver mulighed for at
gemme et markeret sted i hukommelsen.
02
Tryk på en af talknapperne 0-9.
Rulle
•
Tryk på en af talknapperne
1-2-3-4-6-7-8-9 - i margenerne vises en
retningspil kombineret med det tal, der
skal bruges til at rulle kortet i den
ønskede retning.
Zoome
•
Drej på TUNE-drejeknappen.
Talknap "5"
Når du trykker på tallet 5 i rulleindstilling, centreres kortet omkring
bilens position.
Hvis en rejseplan med delmål er aktiveret,
centreres kortet omkring det respektive delmål for hvert yderligere tryk.
Komme ud af rulleindstilling
•
Tryk på EXIT.
Med et tryk på OK vises en menu for det sted
på kortet, som trådkorsets centrum peger på:
• Indstil enkeltdestination (Set single
destination) - Sletter alle tidligere mål i
rejseplanen og starter vejvisning på kortet.
• Tilføj som rutepunkt (Add as waypoint) Tilføjer det markerede sted til rejseplanen.
• IP-oplysninger (POI information) - Om
interessepunkter, se side 42.
• Trafikinformation på kort (Traffic
information on map) - Giver mulighed for
at se foreliggende trafikmeldinger2
omkring et markeret sted.
• Information (Information) - Viser information, der findes om et markeret sted.
1
2
Vælg, om trådkorsets/markørens position skal vises med navn eller GPS-koordinater, se side 56.
Tjenesten er ikke tilgængelig for alle områder/markeder.
33
02 Lær dit navigationssystem at kende
Menutræ i tre niveauer
Menutræ
02
Adresse:
Sådan er menuerne er opbygget:
Menuniveau 1
Menuniveau 2
––
Menuniveau 3
By:
Redigér
Gade:
Slet
Nummer:
Slet alle
Tidligere bestemmelsessted
Indstil enkeltdestination
Her vises tre af menutræets niveauer. Flere af
menuerne på niveau tre har yderligere undermenuer - de beskrives udførligt i de respektive afsnit.
Gentag stemmevejledning
31
Sæt bestemmelsessted
41
Hjem
41
Information
Gem
Efter navn
Efter kategori
I nærheden af bilen
Langs ruten
I nærheden af
destinationen
Omkring punkt på kortet
44
Tilføj som rutepunkt
Information
Interessepunkt (IP)
43
Indstil enkeltdestination
Tilføj som rutepunkt
Menuer/funktioner og side
Gemt position
Indstil enkeltdestination
Kryds:
Menuniveau 4
34
41
Land:
Gem
42
Slet
Slet alle
Internet søgning
44
Postnummer
45
02 Lær dit navigationssystem at kende
Menutræ i tre niveauer
Bredde- og længdegrad
45
Undgå
Afbryd vejledning
eller
Indstil enkeltdestination
Længere
Fortsæt vejledning
Tilføj som rutepunkt
Kortere
Information
Slet
Punkt på kortet
46
Indstil enkeltdestination
Tilføj som rutepunkt
Gem
Rejseplan
47
Rejseplan
47
Andre ruter til
bestemmelsessted
49
Ruteoversigt
49
Detaljeret ruteinformation
50
Start vejledning
Tilføj ekstra vejpunkt
Slet tur
48
32
02
Omlæg rute
Gem
Rute
48
Format:
Indstillinger
52
Ruteoptioner
52
Rutetype
Ruteforslag
Undgå område
Kortoptioner
Næste
Vis kort i fuld skærm
Forrige
Map type
Zoom ind
Motorvejsoplysninger
Zoom ud
Positionsoplysninger
Kort med resterende rute
50
Optag rute
51
54
IP-symboler
Kortfarver
eller
Stop optagelse
Trafikinformation
65
}}
35
02 Lær dit navigationssystem at kende
Menutræ i tre niveauer
Indstillinger for vejledning
02
57
Format for ankomsttid
Gadenavne i stemmevejledning
Trinvis navigation
Automatisk
oplæsning af trafik
Stemmevejledning
Advarsel om
hastighedskamera
36
Systeminformation
59
Valg for FAV-tast
59
Importér/eksportér gemte pos.
60
02 Lær dit navigationssystem at kende
02
37
Angiv destination.................................................................................... 40
Rejseplan og rute.................................................................................... 47
Indstillinger.............................................................................................. 52
38
PLANLÆG DIN TUR
03 Planlæg din tur
Angiv destination
• Tidligere bestemmelsessted (Previous
destination), se side 44.
• Internet søgning (Internet search), se
side 44.
Navigationssystemet kan gemme en valgfri
position under menupunktet "Hjem" - funktionen forenkler returkørsel til bopæl eller
arbejdsplads efter en tur eller en opgave.
• Postnummer (Postcode), se side 45.
• Bredde- og længdegrad (Latitude and
03
Longitude), se side 45.
• Punkt på kortet (Point on map), se
side 46.
Se også side 28 for information om, hvordan
skrifttegn indføres/indtastes i systemets forskellige tekstfelter.
Søgning via Hjem
Muligheden for at gemme en position som
"Hjem" vises, hver gang en position skal
gemmes:
•
For at aktivere en rejseplan med destination
"Hjem":
Der er flere måder at komme til en destination
- følgende er til rådighed:
• Hjem (Home), se side 40.
• Adresse: (Address), se side 41.
• Interessepunkt (IP) (Point of interest –
POI), se side 42.
•
40
Gemt position (Stored location), se
side 43.
Marker Gem position som hjem (Save
as Home) + OK.
•
Sæt bestemmelsessted
(Set destination > Home)
Hjem
Marker Sæt bestemmelsessted
+ OK - vejvisning starter.
Hjem
03 Planlæg din tur
Angiv destination
Søgning via adresse
Land, lokalitet/by og gade
• Nummer: (Number:) - Vælg et af gadens
husnumre.
• Kryds: (Junction:) - Vælg destination ud
fra to krydsende gader/veje.
• Indstil enkeltdestination (Set single
destination) - Sletter alle tidligere mål i
rejseplanen og starter vejvisning til det
aktuelle mål.
03
• Tilføj som rutepunkt (Add as waypoint) Marker + OK for at tilføje adressen til rejseplanen.
Sæt bestemmelsessted
Adresse:
(Set destination > Address)
Det er tilstrækkeligt at indtaste en lokalitet/by
for at få en rute med vejvisning - det fører til
lokalitetens/byens centrum.
OBS
Definitionen af by eller område kan variere
fra land til land og også inden for det
samme land. I nogle tilfælde henvises til en
kommune, i andre tilfælde til en bydel.
1
Sådan søges der frem til en destination med
adresse1:
• Information - Marker + OK for at se
1. Med det foregående billedes visning på
skærmen, tryk på OK for at aktivere det
forudindstillede indtastningsfelt - skrivehjulet vises, se side 28.
• Gem - gemmer adressen i hukommelsen
information om den valgte destination.
som Gemt position eller som Hjem.
Mere om information
2. Indtast lokalitetens/byens navn på By:
(City) med skrivehjulet eller midterkonsollens talknapper, se side 21.
3. Vælg derefter Gade: (Street) med TUNE
+ OK, og gentag proceduren.
Følgende søgekriterier kan anvendes:
• Land: (Country:) - Angiv et land.
• By: (City:) - Angiv en lokalitet/by.
• Gade: (Street:) - Angiv gadeadressen.
For information om, hvordan skrifttegn indføres/indtastes i tekstfelterne, se side 28.
Marker en adresse/gade + OK - derefter kan
følgende vælges:
}}
41
03 Planlæg din tur
Angiv destination
• Kort (Map) - Viser, hvor på kortet stedet
Søgning via POI
er - nogle gange med supplerende information.
• Ring op til nummer2 (Call) - Ringer op til
interessepunktet, hvis et telefonnummer
er angivet.
03
• Onlineinfo.3 (Online info.) - Supplerende
information hentes fra internettet.
Angiv som eneste destination
En destination og eventuelle delmål gemmes i
en rejseplan.
• Indstil enkeltdestination (Set single
destination) - en rejseplan oprettes. En
eventuel tidligere rejseplan slettes.
• Tilføj som rutepunkt (Add as waypoint) destinationen tilføjes som delmål i rejseplanen.
• Start vejledning (Start Guidance) - aktiverer vejvisning baseret på den aktuelle
rejseplan.
Se mere information om Start vejledning på
side 47
POI4 kaldes også "interessepunkt" og "facilitet".
Kortdatabasen indeholder et stort antal søgbare POI5, der kan angives som destination.
Al søgning efter POI sker med skrivehjulet og
efterfølgende valg på lister med resultater.
Marker den ønskede valgmulighed på listen
med resultater + OK, og afslut ved at vælge
en af disse:
• Indstil enkeltdestination - Sletter alle
tidligere mål i rejseplanen og starter vejvisning til den aktuelle destination.
• Tilføj som rutepunkt - Marker + OK for
at tilføje adressen til rejseplanen.
2
3
4
5
42
Kræver en tilsluttet mobiltelefon, se tillægget Sensus Infotainment.
Kræver internetforbindelse, se tillægget Sensus Infotainment.
Point of interest
For at vælge hvilke POI, der permanent skal ses på kortet, se side 56.
03 Planlæg din tur
Angiv destination
• Information - Marker + OK for at se
information om den valgte destination.
Efter kategori
• Gem - gemmer adressen i hukommelsen
Omkring sted på kort
Menupunktet Omkring punkt på kortet
(Around point on map) er beregnet til søgning
efter POI med rullefunktionens trådkors - se
side 32.
som Gemt position eller som Hjem.
Proceduren er den samme, som beskrives
under overskriften
"Land, lokalitet/by og gade" på side 41.
•
Med navn
Rullekortet vises - Placer trådkorset på
det ønskede sted + OK, og søg frem til
det ønskede POI.
03
Søgning via Gemt sted
Menupunktet Efter kategori (By category)
giver mulighed for begrænset søgning efter
POI - vælg at angive dets kategori (f.eks.
bank/hotel/museum), egennavn, land og/eller
lokalitet/by.
Omkring bilen
Menupunktet I nærheden af bilen (Near the
Menupunktet Efter navn (By name) + OK
fører direkte til skrivehjulet og er beregnet til
søgning efter POI med dets egennavn, f.eks.
"Peppes Bodega". Søgeområdet er hele det
aktuelle kortområde, f.eks. EUROPA.
car) er beregnet til søgning efter POI omkring
bilens aktuelle position.
Langs ruten
Menupunktet Langs ruten (Along the route)
er beregnet til søgning efter POI langs den
fastlagte rejseplan.
I nærheden af destinationen
Menupunktet I nærheden af destinationen
(Near the destination) er beregnet til søgning
efter POI i nærheden af destinationen.
Sæt bestemmelsessted
Gemt position
(Set destination > Stored location)
Her samles ruter, destinationer og steder,
som er gemt med menupunktet "Gem". Med
disse kan en rute hurtigt fastlægges/suppleres.
}}
43
03 Planlæg din tur
Angiv destination
Søgning via Tidligere destinationer
Søgning via internet
03
Den respektive gemte rute, destination og
sted kan justeres:
• Indstil enkeltdestination (Set single
destination)
• Redigér (Edit)
• Slet (Delete)
• Slet alle (Delete all)
Sæt bestemmelsessted
bestemmelsessted
Tidligere
(Set destination > Internet search)
Her gemmes tidligere brugte destinationer.
Marker et af dem + OK, og vælg derefter mellem:
Valget giver mulighed for at søge efter destination via internettet6. Følg instruktionerne på
skærmen.
destination)
•
•
•
•
•
44
Kræver internetforbindelse, se tillægget Sensus Infotainment.
Internet
(Set destination > Previous destination)
• Indstil enkeltdestination (Set single
6
Sæt bestemmelsessted
søgning
Tilføj som rutepunkt (Add as waypoint)
Information (Information)
Gem (Save)
Slet (Delete)
Slet alle (Delete all).
03 Planlæg din tur
Angiv destination
Postnummer
2. Vælg tegn med TUNE-drejeknappen og
indfør/indtast dem med et tryk på OK.
(Eller indfør/indtast tegn med midterkonsollens talknapper - se side 28).
OBS
03
Visningen af postnummer kan adskille sig
mellem de forskellige markeder/regioner.
Søgning via breddegrad/længdegrad
Sæt bestemmelsessted
Postnummer
Sæt bestemmelsessted
længdegrad
Bredde- og
(Set destination > Postcode)
(Set destination > Latitude and Longitude)
Søg destination med postnummer:
Bestem først med hvilken metode GPS-koordinaterne skal angives ved at markere
Format: (Format:) + OK. Marker derefter en
af følgende valgmuligheder + OK:
1. Marker Postnummer (Postcode) + OK
for at få skrivehjulet frem.
• DD°MM'SS'' - position med grader,
minutter og sekunder.
• Decimal (Decimal) - position med decimaler.
Indtast derefter GPS-koordinaterne på følgende måde:
1. Placer markøren på tallet/tegnet, der skal
ændres, ved at dreje TUNE og trykke på
}}
45
03 Planlæg din tur
Angiv destination
OK - displayet ændrer kontrast og bliver
"aktiveret".
Søgning via sted på kort
Viser kortet med det aktuelle sted fremhævet
med en markør.
2. Drej TUNE for at indføre/indtaste tal/tegn,
og afslut med OK - displayet bliver
"deaktiveret".
03
•
Drej TUNE for at ændre skalaen.
1. Flyt trådkorset med midterkonsollens
talknapper: [6 MNO] flytter mod højre,
[8 TUV] flytter nedad osv. - se side 32.
3. Flyt markøren til den næste tegnplads,
der skal ændres, og gentag trin 1 + 2.
2. Når det ønskede sted er fundet - Tryk på
OK.
4. Når begge koordinater er indtastet, skal
du dreje TUNE og markere en af følgende
valgmuligheder + OK for at gemme positionen eller tilføje den til ruten:
• Indstil enkeltdestination (Set single
destination) - tilføjer koordinaternes position på kortet som destination.
• Tilføj som rutepunkt (Add as waypoint) tilføjer koordinaternes position på kortet
som delmål i rejseplanen.
• Information (Information) - viser de
oplysninger, der findes om positionen.
Markørens position angivet med navn7.
• Gem - gemmer positionen i hukommel-
sen som Gemt position eller som Hjem.
Markørens position angivet med GPS-koordinater7.
Sæt bestemmelsessted
kortet
Punkt på
(Set destination > Point on map)
7
46
Vælg, om markørens position skal vises med navn eller GPS-koordinater, se side 56.
Vælg derefter mellem følgende valgmuligheder, og aktiver med OK:
• Indstil enkeltdestination (Set single
destination)
• Tilføj som rutepunkt (Add as waypoint)
• Gem (Save)
03 Planlæg din tur
Rejseplan og rute
Rejseplan
Start vejvisning
Ruteforslag
03
Rejseplan
Rejseplan
Start vejledning
(Itinerary)
(Itinerary > Start guidance)
Når en destination gemmes, oprettes en rejseplan. Systemet håndterer én rute ad gangen med højst fire delmål.
Markøren på Start vejledning (Start
guidance) + OK aktiverer den aktuelle rejseplan, og vejvisning starter.
Resultat efter "Start vejvisning" med "Ruteforslag
3" forudindstillet.
Hvis funktionen Ruteforslag1 er forudindstillet - den viser tre alternative ruteplaner - skal
føreren først vælge en af dem, før vejvisning
starter.
Mere information kan findes under overskriften "Andre ruter til bestemmelsessted" på
side 49.
Tilføje delmål
Hvis en rejse ønskes gennemført i etaper kan
op til fire "mellemstop"/delmål indgå i rejseplanen.
1
Se side 52.
}}
47
03 Planlæg din tur
Rejseplan og rute
Delmål i rejseplan
Slette rejseplanen
Markøren på Slet tur (Clear itinerary) + OK
sletter den aktuelle rejseplan, herunder alle
delmål.
Rute
03
Undgå
Rejseplan
Tilføj ekstra vejpunkt
(Itinerary > Add another waypoint)
Med markøren på Tilføj ekstra vejpunkt
(Add another waypoint) + OK tilføjes et delmål til rejseplanen.
Den først angivne/gemte destination bliver
turens endelige destination - efterfølgende
indtastede destinationer bliver delmål.
OBS
De senest tilføjede destinationer bliver altid
delmål-1 - tidligere delmål hæves et trin
opad: Det "gamle" delmål-1 bliver altså
delmål-2 osv.
Delmålenes indbyrdes rækkefølge kan nemt
justeres efterfølgende - se punktet Flyt under
den næste overskrift.
48
Ved at markere et delmål + OK kan det
respektive delmål opdateres.
• Information (Information) - f.eks. navn og
adresse.
• Slet (Delete) - sletter delmålet.
• Flyt (Move in list) - ændrer rækkefølge i
rejseplanen (se næste overskrift).
• Gem (Save) - gemmer delmålet.
Flytte på liste
For at ændre rækkefølgen af delmålene skal
du gøre følgende:
1. Marker det delmål, der skal flyttes + OK en pop op-menu vises
2. Marker Flyt (Move in list) + OK
3. Drej TUNE - delmålet flyttes op/ned på
listen
4. Afslut med EXIT - ruten genberegnes, og
vejvisning begynder.
Rute
Undgå
03 Planlæg din tur
Rejseplan og rute
(Route > Avoid)
• Slet (Delete) - markerede delstrækninger
Med denne funktion kan føreren vælge at
undgå den næste strækning på en rute.
Denne funktion virker kun, hvis der er alternative gader/veje - ellers ignoreres markeringen
eller dele af den.
Med en lignende funktion - Undgå område kan et helt område fravælges, se side 53.
Markøren på Andre ruter til
bestemmelsessted + OK giver mulighed for
at vælge en anden af de allerede færdige
alternative veje til målet. Se også
Ruteforslag på side 52.
Alternative ruter
Ruteoversigt
Markøren på Undgå (Avoid) + OK åbner den
følgende visning med den første mulige delstrækning allerede markeret.
slettes, og ruten nulstilles til den oprindelige version.
03
Markeret delstrækning.
Marker den ønskede handling + OK:
• Omlæg rute (Reroute) - systemet beregner en anden rute, som tager højde for
den strækning, der skal undgås.
• Længere (Longer) - delstrækningen, der
skal undgås, forlænges.
• Kortere (Shorter) - delstrækningen, der
skal undgås, forkortes.
Rute
Andre ruter til bestemmelsessted
(Route > Alternative routes to destination)
Rute
Ruteoversigt
(Route > Route overview)
}}
49
03 Planlæg din tur
Rejseplan og rute
Markøren på Ruteoversigt + OK viser oplysninger om rutens delmål og endelige destination.
Detaljerede oplysninger om ruten
03
Detaljeret delstrækning på en rute.
• Næste (Next) - går til den næste delstrækning.
• Forrige (Previous) - går til den forrige
Detaljeret ruteinformation
(Route > Detailed route information)
Hver strækning mellem en rutes delmål består
af en række delstrækninger, der indeholder
forskellige elementer, f.eks. lige strækninger,
frakørsler, vejkryds, tilkørsler osv.
Markøren på Næste/Forrige + OK viser
positionen for alle rutens delstrækninger på
kortet, navn og afstand, i en løkke.
50
Kort med resterende rute
(Route > Map of remaining route)
• Zoom ind/Zoom ud (Zoom in/Zoom out)
Markøren på Kort med resterende rute +
OK viser et skærmbillede med rejseplanens
resterende strækning fra bilens aktuelle position.
Kort over den resterende strækning
Ellers de samme funktioner som i rullemenuen, se side 32.
delstrækning.
Rute
Rute
- forstørrer/formindsker kortbilledet med
den aktuelle delstrækning.
03 Planlæg din tur
Rejseplan og rute
Optag rute
Under igangværende optagelse vises symbolet "REC" på skærmen. Optagelsen afbrydes
med det samme menupunkt - Start/Stop
ruteoptagelse.
Den optagede fil kan eksporteres/overføres til
en USB-hukommelse2, f.eks. for at kopieres
til et andet køretøjs GPS-navigator, se
side 60.
03
Symbolet "REC" angiver, at optagelse af ruten er
i gang.
Rute
Optag rute
(Route > Record route)
Optager og gemmer den aktuelle rute i
hukommelsen.
2
For information om USB-hukommelse, se bilens instruktionsvejledning eller tillægget Sensus Infotainment.
51
03 Planlæg din tur
Indstillinger
Rutealternativer
(Settings > Route options > Route type)
(Settings > Route options > Route proposals)
Her kan der vælges forskellige typer af ruter.
Aktiver den ønskede valgmulighed med OK.
Med kommandoen Start vejledning starter
vejvisningen på forskellige måder, afhængigt
af om føreren har valgt valgmulighed "1" eller
"3"2.
• Hurtig med trafiktilpasning (Fast with
traffic adaption) - kort rejsetid med minimal kødannelse1.
03
• Hurtig (Fast) - kort rejsetid prioriteres.
• Kort (Short) - kort vejstrækning priorite-
res. Ruten kan også føres via mindre veje.
• ECO med trafiktilpasning (ECO with
Indstillinger
traffic adaption) - lavt brændstofforbrug1
prioriteres.
Ruteoptioner
•
Aktiver den ønskede valgmulighed med
OK, og gå ud af menuen med EXIT.
Alternativ "1"
Ruten baseres på den forudindstillede
Rutetype i det forrige afsnit, og vejvisning
starter.
Alternativ "3"
Ruteforslag
(Settings > Route options)
Rutetype
Føreren skal vælge mellem alternative ruter først derefter starter vejvisningen.
Indstillinger
1
2
52
Ruteoptioner
Rutetype
Koordineres med oplysninger fra trafikradioen, se side 66.
Se side 47.
Indstillinger
Ruteforslag
Ruteoptioner
03 Planlæg din tur
Indstillinger
Oprette et spærret område
OBS
Et område, der skal undgås, vælges ved at
markere direkte på kortet med et firkantet
felt/en "rude".
Med valgmuligheden "3" tager det lidt
længere tid, før vejvisningen begynder systemet skal først beregne tre relevante
alternativer.
03
Undgå område
For at oprette og gemme et spærret område:
1. Rul kortet, indtil markøren er i det
ønskede område.
Indstillinger
område
Ruteoptioner
2. Tryk på OK - der oprettes en rød "rude".
Undgå
(Settings > Route options > Avoid area)
Funktionen er beregnet til at undgå vejvisning
gennem særlige områder, byer eller kvarterer.
Systemet udelukker valgte områder ved
beregning af ruten. Undtagelsen er motorveje,
som bruges til beregning, også i et spærret
område.
3. Drej TUNE for at justere rudens størrelse.
Indstillinger Ruteoptioner Undgå
område Undgå nyt område Vælg
område på kortet
(Settings > Route options > Avoid area >
Avoid new area > Select area on map)
4. Tryk på OK, når ruden dækker det
ønskede område - området gemmes og
vises på en liste.
Aktivere spærret område
For at undgå vejvisning gennem et gemt,
spærret område skal det aktiveres efterfølgende. Gør sådan:
}}
53
03 Planlæg din tur
Indstillinger
Det er også muligt at undgå vejvisning og
spærre en delstrækning på en specifik vej/
gade, se side 48.
• Undgå biltog
• Undgå afgiftsforpligtelse
OBS
Tilpas rute
•
Hvis der er lagt en rejseplan, når disse
valg foretages, kan der opstå en vis
forsinkelse, efter et punkt er afkrydset/
fravalgt, da rejseplanen skal omberegnes.
•
Hvis tunneller, betalingsveje og motorveje er fravalgt, undgås disse, hvor det
er muligt og anvendes kun, hvis der
ikke findes et rimeligt alternativ.
03
1. Marker den ønskede valgmulighed på
listen over spærrede områder + OK.
2. Vælg Aktivér + OK - det spærrede
område er aktiveret, og systemet vil ikke
vejlede dér.
Deaktivere spærret område
For at gøre et aktiveret, spærret område tilgængeligt for vejvisning igen skal det først
deaktiveres:
1. Marker det aktiverede, spærrede område
på listen + OK.
Ruteoptioner
Her gives der mulighed for at fravælge visse
trafikforhold. Afkryds for at undgå følgende
forhold3 langs ruten:
• Undgå motorveje (Avoid motorways)
• Undgå veje med vejskat (Avoid toll
Systemet kan gemme en række spærrede
områder, som kan aktiveres/deaktiveres efter
behov.
• Undgå tunneler (Avoid tunnels)
• Undgå færger (Avoid ferries)
Valgmulighederne varierer, afhængigt af område/marked.
Kortvalg
(Settings > Route options)
2. Vælg Deaktivér (Deactivate) + OK - det
spærrede område er deaktiveret, og
systemet kan vejlede igen dér.
3
54
Indstillinger
roads)
Indstillinger
Kortoptioner
03 Planlæg din tur
Indstillinger
Kortindstilling kompasretning
(Settings > Map options)
Kort på fuld skærm
• 3D-kort forbedret (3D map enhanced) -
den samme som den forrige valgmulighed, men med forskellige genstande,
bygninger og lign. lagt ind på kortbilledet.
Information langs motorvej
03
Indstillinger
Indstillinger
fuld skærm
Kortoptioner
Vis kort i
(Settings > Map options > Show full-screen
map)
Den markerede valgmulighed + OK viser kortet på fuld skærm uden de øvrige bilrelaterede oplysninger som f.eks. kabinetemperatur
eller aktiv radiosender nederst og øverst på
skærmen.
Kortoptioner
Map type
(Settings > Map options > Map type)
Her vælger du, hvordan kortet skal vises på
skærmen. Aktiver den ønskede valgmulighed
med OK.
• Nord op (North up) - kortet vises, så nord
altid er opad på skærmen. Bilsymbolet
bevæger sig i det aktuelle verdenshjørne
på skærmen.
• Map heading up (Heading up) - bilsym-
bolet er i midten og peger altid opad på
skærmen. Kortbilledet roterer under bilsymbolet i forhold til, hvordan vejen svinger.
• 3D-kort basis (3D map basic) - kortet
ses skråt oppefra med bilsymbolet i midten og kørselsretning opad på skærmen.
Indstillinger Kortoptioner
Motorvejsoplysninger
(Settings > Map options > Motorway
information)
Når bilen befinder sig på en motorvej, vises
de tre (3) næstfølgende frakørsler med f.eks.
en rasteplads eller benzinstation. Listen er
sorteret med den nærmeste frakørsel nederst
på listen.
Markøren på Motorvejsoplysninger + OK
giver en afkrydsning i ruden og aktiverer funktionen.
}}
55
03 Planlæg din tur
Indstillinger
Oplysninger om den aktuelle position
Kortfarver
POI5 på kart
03
Indstillinger Kortoptioner
Positionsoplysninger
(Settings > Map options > Position
information)
Aktiver den ønskede valgmulighed med OK.
• Aktuel vej (Current road) - skærmen viser
navnet4 på den gade/vej, hvor bilen/rullemarkøren befinder sig.
• Bredde/længdegrad (Lat/Lon) - skær-
men viser koordinaterne4 for stedet, hvor
bilen/rullemarkøren befinder sig.
• Ingen (None) - skærmen viser ingen information for stedet, hvor bilen/rullemarkøren befinder sig.
4
5
56
Indstillinger
symboler
Kortoptioner
IP-
Indstillinger
Kortoptioner
Kortfarver
(Settings > Map options > Map colours)
(Settings > Map options > POI symbols)
Aktiver den ønskede valgmulighed med OK.
Her angiver du, hvilke POI der skal vises på
kortet. Aktiver den ønskede valgmulighed
med OK.
• Automatisk (Automatic) - en lyssensor
• Standard (Default) - POI specificeret med
• Dag (Day) - skærmens farver bliver klare,
• Udvalgt (Selected) - vælg med TUNE-
• Nat (Night) - skærmens farver og kontrast
funktionen Udvalgt (Selected) vises.
drejeknappen + OK for hver POI, der ønskes på skærmen.
• Ingen (None) - ingen POI vises.
Se liste over eksempler på POI på side 70.
Se eksempel på side 46.
POI – Point of interest. Kaldes også "interessepunkt" og "facilitet".
registrerer, om det er dag eller nat, og
justerer skærmen automatisk.
og kontrasten bliver skarp.
justeres for at give føreren et optimalt
nattesyn.
03 Planlæg din tur
Indstillinger
Vejvisningsmuligheder
Aktiver den ønskede valgmulighed med OK.
Markøren på Gadenavne i
stemmevejledning (Street names in voice
guidance) + OK afkrydser/aktiverer funktionen, der gør, at stemmevejledningen foruden de almindelige oplysninger om afstand
og retning også læser navne på gader og veje
op.
• ETA (Estimated Time of Arrival) - viser
Navigering med Turn-by-turn
Indstillinger Indstillinger for vejledning
Format for ankomsttid
(Settings > Guidance options > Time of arrival
format)
forventet ankomsttidspunkt
03
• RTA (Remaining Time of Arrival) - viser
resterende rejsetid.
Indstillinger
Indstillinger for vejledning
Vejnavn i stemmevejledning6
(Settings > Guidance options)
Ankomsttidspunkt eller resterende
rejsetid
Indstillinger Indstillinger for vejledning
Trinvis navigation
Indstillinger Indstillinger for vejledning
Gadenavne i stemmevejledning
(Settings > Guidance options > Street names
in voice guidance)
6
Visse markeder og sprog.
(Settings > Guidance options > Turn-by-turn
navigation)
Markøren på Trinvis navigation + OK
afkrydser/aktiverer funktionen, der gør, at den
}}
57
03 Planlæg din tur
Indstillinger
næste manøvre i ruteplanen, og afstanden
derhen, også vises på kombiinstrumentet.
Automatisk lydjustering
Stemmevejledning
Automatisk oplæsning af trafik
03
Indstillinger Indstillinger for vejledning
Udtoning af lyd
Indstillinger Indstillinger for vejledning
Automatisk oplæsning af trafik
(Settings > Guidance options > Automatic
read out of traffic)
Markøren på Automatisk oplæsning af
trafik + OK afkrydser/aktiverer funktionen,
der gør, at trafikproblemer på ruten automatisk vil blive læst op.
58
Indstillinger Indstillinger for vejledning
Stemmevejledning
(Settings > Guidance options > Audio
fadeout)
(Settings > Guidance options > Voice
guidance)
Markøren på Udtoning af lyd + OK
afkrydser/aktiverer funktionen, der gør, at
f.eks. lyd fra radioen dæmpes, når stemmevejledningen læser information op.
Markøren på Stemmevejledning + OK
afkrydser/aktiverer funktionen oplæst vejvisning.
Se mere information på side 31.
03 Planlæg din tur
Indstillinger
Fartkamera
OBS
•
Vær opmærksom på, at den højest tilladte hastighed, der vises på skilte,
nogle gange kan ændres og dermed
afvige fra navigatorens database.
•
Føreren er altid ansvarlig for, at de
gældende trafik- og hastighedsbestemmelser følges.
Systeminformation
Indstillinger Indstillinger for vejledning
Advarsel om hastighedskamera
(Settings > Guidance options > Speed
camera warning)
Føreren gøres opmærksom med et akustisk
signal og et symbol, når han nærmer sig et
fartkamera.
•
Markøren på Advarsel om
hastighedskamera + OK sætter en
afkrydsning i ruden og aktiverer funktionen - gå ud af menuen med EXIT.
OBS
Hvilken type information, det er tilladt at
vise på kortet, er reguleret ved national
lovgivning. For aktuel information, se
www.volvocars.com/navi.
03
Markøren på Indstillinger
Systeminformation + OK viser et lille uddrag
af den aktuelle status i navigationssystemet,
f.eks. den aktuelle radiosender for trafikinformation, tilgængelig systemhukommelse, operative kortdata og deres version.
FAV-knap
Indstillinger
Systeminformation
(Settings > System information)
Indstillinger
Valg for FAV-tast
}}
59
03 Planlæg din tur
Indstillinger
(Settings > FAV key options)
Markøren på den ønskede valgmulighed +
OK aktiverer funktionen - gå ud af menuen
med EXIT.
Importer/eksporter gemte steder
OBS
•
At supplere kortdatabasen med POIfiler kræver en vis erfaring med computere!
•
Filformater for POI-filer, og hvordan
filerne hentes fra internettet, fastlægges af den respektive producent/distributør. Der er således ingen standardiseret proces for at downloade POI-filer
fra internettet, og derfor kan der ikke
gives en præcis trin-for-trin beskrivelse
i denne instruktionsvejledning.
•
Kontakt en Volvo-forhandler, hvis du
har spørgsmål.
03
Talknappernes FAV-knap kan programmeres med én af følgende
valgmuligheder + OK:
• Ingen funktion (No funktion)
• Gentag stemmevejledning (Repeat
voice guidance)
• Annuller/Fortsæt vejledning (Cancel/
Resume guidance )
• Vis/Skjul fuldskærmskort (Show/Hide
full-screen map)
• Vis/Skjul motorvejsinformation (Show/
Hide motorway information)
• Start/Stop ruteoptagelse (Start/Stop
Indstillinger
pos.
Importér/eksportér gemte
(Settings > Import/export stored locations)
Navigationssystemets gemte steder kan
kopieres til en USB-hukommelse7. Via en
USB-hukommelse kan kortdatabasen også
suppleres med POI fra andre kilder. POIfilerne skal have formatet "gpx".
route recording)
7
60
For information om USB-hukommelse, se bilens instruktionsvejledning eller tillægget Sensus Infotainment.
03 Planlæg din tur
03
61
62
G000000
Trafikinformation..................................................................................... 64
TRAFIKINFORMATION
04 Trafikinformation
Trafikinformation
Generelt
Åbne trafikinformation
Navigationssystemet modtager løbende
udsendt trafikinformation.
Uden angivet destination
Trafikinformation på kort
Dette symbol angiver, at trafikinformation er til rådighed
inden for det aktuelle modtageområde.
Dette symbol markerer positionen for et trafikproblem se information under overskriften "Trafik på kort" på
side 66.
04
OBS
Trafikinformation er ikke tilgængelig i alle
regioner/lande.
Sendeområderne for trafikinformation
udvides løbende.
64
Trafikinformation
Markøren på Trafikinformation (Traffic
information) + OK præsenterer information
om trafikforstyrrelser - afhængigt af, om en
rejseplan er angivet eller ej, er det imidlertid
forskelligt, hvordan informationen præsenteres.
Åbner rullefunktionen på kortet.
Trafikinformation
Trafik på kort
(Traffic information > Traffic on map)
Markøren på Trafik på kort (Traffic on map)
+ OK giver mulighed for at søge efter trafikproblemer med rullefunktionen - se beskrivelsen under overskriften "Trafik på kort" på
side 66.
04 Trafikinformation
Trafikinformation
Al trafik
Trafikinformation
Lyt til trafik på ruten
(Traffic information > Listen to traffic on route)
Markøren på Lyt til trafik på ruten (Listen to
traffic on route) + OK aktiverer oplæsning af
aktuelle trafikmeldinger langs rejseplanens
rute.
Al trafik
Trafikinformation inden for modtageområde.
Trafikinformation inden for modtageområde.
Trafikinformationen grupperes først efter land,
derefter vejnummer og vejnavn.
Markøren på en vej/gade + OK åbner den
samme funktion og menu som følgende kapitel "Med angivet destination", og overskriften
"Al trafik" vises, se side 65.
04
Markøren på en vej/gade + OK giver specifik
trafikinformation for den pågældende vej/
gade - se den næste illustration:
Med angivet destination
Lytte til trafik langs ruten
Trafikinformation
Al trafik
(Traffic information > All traffic)
Markøren på Al trafik (All traffic) + OK viser
alle trafikmeldinger inden for modtageområdet.
Specifik trafikinformation
Trafikinformation for en specifik vej/gade
vises efter kriteriet mest alvorlige forstyrrelse
øverst, f.eks. total stilstand i en kø.
}}
65
04 Trafikinformation
Trafikinformation
Markøren på et trafikproblem + OK viser
yderligere oplysninger og position på kortet se den næste illustration:
Trafikinformation
Trafik på kort
(Traffic information > Traffic on map)
Markøren på Trafik på kort (Traffic on map)
+ OK giver mulighed for at søge efter trafikproblemer med rullefunktionen1.
Information om et trafikproblem er forbundet
til det respektive symbol, og i det omfang der
foreligger data, kan f.eks. følgende vises:
04
Trafikproblem på kortet.
Kortbilledet centreres omkring trafikproblemets position.
Trafikinformation på kort
Med rullefunktionen kan oplysninger om et
bestemt trafikproblem vises.
1. Rul trådkorset til den trafikbegivenhed/
symbol, der ønskes detaljerede oplysninger om - en gul ramme tændes omkring
symbolet.
2. Tryk på OK - derefter vises oplysninger
som dem på følgende illustration:
1
66
Rullefunktion: se side 32
•
•
•
•
•
vejnavn/vejnummer
Land
problemets art
problemets omfang
problemets varighed.
Hvis der er flere trafikproblemer inden for
trådkorsets ramme, vises først det, der er
tættest på trådkorsets midte.
Tal som f.eks. "2/5" på skærmens øverste del
betyder, at den aktuelle information er nummer to af i alt fem meddelelser inden for trådkorset - der rulles frem til resterende meddelelser med gentagne korte tryk på OK.
04 Trafikinformation
Trafikinformation
•
Gå tilbage til kortvisning med EXIT eller
NAV.
skærmen viser, desto flere trafikproblemer
kan der findes.
Omfang
04
Trafikproblem med dets omfang.
Nogle trafikproblemer er ikke kun forbundet til
en enkelt position, men kan omfatte en længere strækning.
Udover symbolet for trafikproblemets position, er også den aktuelle vejstrækning markeret med en række kryds "xxxxx".
•
Markeringens længde svarer til trafikproblemets omfang (vejstrækning).
•
Køreretningen indikeres af, på hvilken
side af vejen markeringen er.
Størrelse på område for
trafikinformation
Målestokken afgør, hvor mange trafikinformationer der kan vises - desto større område
67
Interessepunkter (POI)............................................................................ 70
68
SYMBOLER PÅ KORTET
05 Symboler på kortet
Interessepunkter (POI)
"Interessepunkt" kaldes også "facilitet" og
"POI1".
OBS
Afkrydsede POI vises på kortet.
Med valgmuligheden Udvalgt (Selected) specificeres, hvad der skal vises.
Indstillinger
symboler
05
Kortoptioner
IP-
(Settings > Map options > POI symbols)
Angiv, hvilke POI der skal vises på kortet, ved
at vælge Standard (Default), Udvalgt
(Selected) eller Ingen (None), se også side
56.
•
Vælg/marker POI med TUNE-drejeknappen - afkryds/fravælg med OK, og afslut
med EXIT.
For ikke at gøre kortbilledet uoverskueligt,
kan kun et begrænset antal POI ses på skærmen på samme tid. Ved at zoome ind på et
område får man mulighed for at se flere POI.
•
Symbolet for et POI og antallet af POI
kan variere fra marked til marked.
•
I forbindelse med opdatering af kortdata kan der komme nye symboler, og
andre kan forsvinde. I menusystemet
MY CAR underIndstillinger
Kortoptioner
IP-symboler kan alle
POI-symboler for det aktuelle kortsystem altid hentes frem.
Nedenfor vises eksempler på symboler for
forskellige POI - de er grupperet efter funktion
i samfundet:
Benzinstation
Benzinstation med CNG (biogas)
Benzinstation med LPG (gas)
Bilvask
Bilværksted
Billeje
1
70
POI – Point of interest.
05 Symboler på kortet
Interessepunkter (POI)
Motorsportsanlæg
Restaurant
Lufthavn
Volvo-forhandler
Restaurant, kinesisk
Busstation
Parkering
Restaurant, fisk/skaldyr
Færge
Parkeringshus
Fastfood
Marina
Parkering, store køretøjer
Café
Turistinformation
Indkøbscenter
Historisk monument
Renseri
Turistattraktion
Kiosk
Motionsanlæg
Rasteplads
Biograf
Campingplads
Forlystelsespark
Hotel
Bar
Konferencecenter
Natklub
Messeområde
Restaurant
Togstation
Lystbådehavn
Kommunal bygning
Offentlig myndighed
Professionshøjskole
Universitet
05
Centrum
Bykerne
Politistation
Brandstation
Bibliotek
Hospital
Apotek
Lokal togstation
}}
71
05 Symboler på kortet
Interessepunkter (POI)
Bank
Pengeautomat
Post
Børnehave
Skole
05
72
05 Symboler på kortet
05
73
Ofte stillede spørgsmål........................................................................... 76
SLUTBRUGERLICENSAFTALE............................................................... 78
Ophavsret................................................................................................ 80
74
SPØRGSMÅL OG SVAR
06 Spørgsmål og svar
Ofte stillede spørgsmål
Bilens position på kortet er forkert
Navigationssystemet viser bilens position
med en præcision på ca. 20 meter.
Ved kørsel på veje der løber parallelt med en
anden vej, slangebugtede veje, veje i flere
plan, og efter kørsel over en lang afstand
uden særlige sving er der større sandsynlighed for fejl.
Høje bjerge, bygninger, tunneller, viadukter,
veje med overføring mv. påvirker systemets
modtagelse af GPS-signaler negativt, så nøjagtigheden ved beregningen af bilens position kan forringes.
Systemet beregner ikke den hurtigste/
korteste rute
06
Ved beregning af ruten tages der hensyn til
vejstrækning, vejbredde, vejklasse, antallet af
højre- eller venstresving, rundkørsler osv. for
at opnå den teoretisk bedste rute. Erfaring og
lokalkendskab kan dog føre til mere effektive
valg af rute.
Systemet bruger betalingsveje,
motorveje eller færger, selvom jeg har
valgt at undgå disse
Ved beregning af rute over lange afstande
kan systemet af tekniske årsager kun
anvende store veje.
Hvis du har valgt at undgå betalingsveje og
motorveje, undgås disse så vidt muligt og
76
anvendes kun, hvis der ikke er noget andet
rimeligt alternativ til rådighed.
Kortbilledet stemmer ikke med
virkeligheden
Bilens position på kortet er forkert efter
transport
Ny- og ombygning af vejnettet, indførelse af
nye færdselsregler mv. sker løbende, og kortdatabasen er derfor ikke altid fuldstændig.
Hvis bilen har været transporteret på f.eks.
færge eller tog, eller på en sådan måde, at
modtagelse af GPS-signaler ikke har været
muligt, kan det tage op til 5 minutter, før
bilens position beregnes korrekt.
Bilens position på kortet er forkert efter
frakobling af bilens batteri
Hvis GPS-antennen har været uden strøm,
kan det tage mere end 5 minutter, før GPSsignaler kan modtages korrekt og bilens position beregnes.
Bilsymbolet på skærmen ser mærkeligt ud
efter udskiftning af dæk
Ud over GPS-modtageren benyttes også
bilens hastighedsføler og et gyrokompas til at
beregne bilens aktuelle position og kørselsretning. Efter montering af reservehjul eller
skift mellem sommer- og vinterdæk skal
systemet "lære" de nye hjulstørrelser.
For at systemet skal fungere optimalt anbefales det derfor at foretage nogle fulde ratudslag under langsom kørsel på et hensigtsmæssigt sted.
Der foregår et løbende udviklings og opdateringarbejde med kortdata - en Volvo-forhandler kan give mere information.
Se også www.volvocars.com/navi for yderligere information om kort m.m.
Målestokken på kortet ændres nogle
gange
I nogle områder er der ingen detaljerede kortdata. Så skifter systemet automatisk forstørrelsesgrad.
Bilsymbolet på skærmen springer
fremad eller drejer rundt
Systemet har måske brug for et par sekunder
til at registrere bilens position og bevægelse,
før du kører af sted.
Sluk for både systemet og bilen. Start igen,
men hold stille et øjeblik, før du begynder at
køre.
06 Spørgsmål og svar
Ofte stillede spørgsmål
Jeg skal på en lang tur, men jeg vil ikke
angive en bestemt rute til de byer, som
jeg planlægger at rejse igennem.
Hvordan laver jeg mest enkelt en
rejseplan?
Angiv destinationen direkte på kortet ved
hjælp af rullefunktionens trådkors1. Systemet
fører dig automatisk til den endelige destination, selvom du kører ved siden af delmålene.
Mine kortdata er ikke aktuelle
Kontakt din lokale Volvo-forhandler vedrørende opdatering af kortdata.
Se også www.volvocars.com/navi.
Hvordan kan jeg nemt kontrollere,
hvilken kortversion der bruges?
Se Indstillinger Systeminformation for at
få information om version og det dækkede
geografiske område.
1
06
Se side 32.
77
06 Spørgsmål og svar
SLUTBRUGERLICENSAFTALE
MEDDELELSE TIL BRUGEREN
LÆS VENLIGST DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE OMHYGGELIGT INDEN DU
BEGYNDER AT BRUGE NAVTEQ DATABASE
06
DETTE ER EN LICENSAFTALE – OG IKKE EN
SALGSAFTALE – MELLEM DIG OG NAVTEQ
EUROPE B.V. (“NAVTEQ”) VEDRØRENDE
DIN KOPI AF NAVTEQ NAVIGABLE MAP
DATABASE, HERUNDER TILKNYTTET COMPUTERSOFTWARE, MEDIER OG FORKLARENDE TRYKT MATERIALE UDGIVET AF
NAVTEQ (SAMLET KALDT ”DATABASEN”).
VED AT BRUGE DATABASEN, ACCEPTERER
DU ALLE VILKÅR OG BETINGELSER I
DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE
(”AFTALEN”). SÅFREMT DU IKKE ACCEPTERER BETINGELSERNE I NÆRVÆRENDE
AFTALE, SKAL DU STRAKS RETURNERE
DATABASEN SAMMEN MED ALLE TILKNYTTEDE EMNER TIL FORHANDLEREN MOD
REFUNDERING AF KØBESUMMEN.
EJENDOMSRET
Databasen samt ophavsrettigheder og intellektuelle ejendomsrettigheder eller naborettigheder deri ejes af NAVTEQ eller dennes
licensgivere. Ejendomsretten til de medier,
der indeholder Databasen, forbliver hos NAVTEQ og/eller leverandøren, indtil du har betalt
det hele beløb, der skal betales til NAVTEQ
og/eller leverandøren i henhold til nærvæ-
78
rende Aftale eller lignende aftale(r) om levering af varerne til dig.
LICENSUDSTEDELSE
NAVTEQ udsteder dig en ikke-eksklusiv
licens til at bruge Databasen til personligt
brug, eller hvis relevant, til brug i din virksomheds interne drift. Denne licens indbefatter
ikke retten til at udstede underlicenser.
BEGRÆNSNINGER I BRUGEN
Databasen er begrænset til brug i det pågældende system, for hvilket den blev oprettet.
Med undtagelse af det i de præceptive love
(dvs. nationale love baseret på Rådets direktiv 91/250 om retlig beskyttelse af edb-programmer og Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 96/9 om retlig beskyttelse af databaser) udtrykkeligt tilladte omfang, må du ikke
uddrage eller genanvende væsentlige dele af
Databasens indhold ej heller duplikere,
kopiere, modificere, justere, oversætte,
demontere, dekompilere, foretage reverse
engineering af nogen del af Databasen. Dersom du ønsker interoperabilitet, som defineret i (nationale love, der er baseret på) det
europæiske direktiv om retlig beskyttelse af
edb-programmer, skal du give NAVTEQ rimelig lejlighed til at frembringe nævnte informationer på rimelige betingelser, herunder også
omkostninger, som skal fastsættes af NAVTEQ.
OVERDRAGELSE AF LICENS
Du har ikke ret til at overdrage Databasen til
tredjepart, undtagen hvis den er installeret på
det system, for hvilket den var oprettet, eller
hvis du ikke tilbageholder nogen kopi af Databasen og forudsat at erhververen accepterer
alle vilkår og betingelser i denne Aftale og
skriftligt bekræfter dette over for NAVTEQ.
Media (eksempelvis med ikke begrænset til
cd, dvd, sd-kort) kan kun overdrages eller
sælges som de af NAVTEQ leverede komplette sæt og ikke som undersæt deraf.
BEGRÆNSET GARANTI
Med forbehold for nedenstående advarsler
garanterer NAVTEQ, for en periode af 12
måneder efter du har købt en kopi af Databasen, at den i det væsentlige vil yde i overensstemmelse med NAVTEQ’s kriterier for nøjagtighed og fuldstændighed, der eksisterede på
købsdatoen for Databasen. Du kan få udleveret disse kriterier efter anmodning. Dersom
Databasen ikke yder i overensstemmelse
med nærværende begrænsede garanti, vil
NAVTEQ gøre alle rimelige bestræbelser for
at reparere eller udskifte din uoverensstemmende kopi af Databasen. Dersom disse
bestræbelser ikke fører til, at Databasen yder
i overensstemmelse med de heri anførte
garantier, har du valget mellem enten at modtage en rimelig refundering af den pris, du har
betalt for Databasen, eller at ophæve nærvæ-
06 Spørgsmål og svar
SLUTBRUGERLICENSAFTALE
rende Aftale. Dette udgør NAVTEQ’s samlede
ansvar og dit eneste retsmiddel mod NAVTEQ. Med undtagelse af hvad der udtrykkeligt
er anført i nærværende afsnit, garanterer eller
lover NAVTEQ ikke noget med hensyn til brugen af resultaterne af brugen af Databasen ud
fra dennes rigtighed, korrekthed, pålidelighed
eller på anden vis. NAVTEQ garanterer ikke,
at Databasen er eller vil være fejlfri. Ingen
mundtlige eller skriftlige informationer eller
rådgivning givet af NAVTEQ, leverandøren
eller nogen anden person skal anses for
nogen garanti eller nogen som helst udvidelse
af rammerne af den ovenfor beskrevne
begrænsede garanti. Den begrænsede
garanti, der er anført i Aftalen, har ingen indflydelse på eller skader nogen lovfæstede rettigheder, du måtte have i henhold til den lovfæstede garanti mod skjulte mangler.
Hvis du ikke købte Databasen direkte fra
NAVTEQ, har du måske lovfæstede rettigheder mod den person, fra hvilken du købte
Databasen, udover de herunder af NAVTEQ
afgivne rettigheder i overensstemmelse med
bestemmelserne i din jurisdiktion. NAVTEQ’s
ovenstående garanti har ingen indflydelse på
sådanne lovfæstede rettigheder, og sådanne
rettigheder kan du gøre gældende foruden de
heri givne garantirettigheder.
BEGRÆNSNING AF ANSVAR
Databasens pris indbefatter ikke nogen betaling for accept af risiko for følgeskader, indirekte eller ubegrænsede indirekte skader, der
måtte opstå i forbindelse med din brug af
Databasen. I overensstemmelse hermed
påtager NAVTEQ sig intet ansvar for følgeskader eller indirekte skader, herunder også
og uden begrænsning tab af indtægt, data
eller brug, som du eller nogen tredjepart
måtte lide som følge af din brug af Databasen, hvad enten det er søgsmål inden for
kontrakt eller uden for kontrakt eller baseret
på en garanti, selv om NAVTEQ er blevet
oplyst om muligheden for sådanne erstatningskrav. Under alle omstændigheder er
NAVTEQ’s ansvar for direkte skader begrænset til købsprisen for din kopi af Databasen.
DEN BEGRÆNSEDE GARANTI OG DET
BEGRÆNSEDE ANSVAR, DER ER BESKREVET I NÆRVÆRENDE AFTALE PÅVIRKER
IKKE OG ER UDEN PRÆJUDICE FOR DINE
LOVFÆSTEDE RETTIGHEDER, HVIS DU HAR
KØBT DATABASEN PÅ ANDEN MÅDE END
VED EN FORRETNINGSTRANSAKTION.
ADVARSLER
Databasen kan indeholde unøjagtige eller
ufuldstændige informationer på grund af
tidens gang, ændrede forhold, anvendte kilder og karakteren af indsamlingen af omfattende geografiske data, der alle kan lede til
ukorrekte resultater. Databasen indeholder
eller reflekterer ikke informationer om bl.a. rejsetid og omfatter ikke nabolagssikkerhed,
retshåndhævelse, nødhjælp, byggearbejde,
gade- eller vejlukninger, køretøjs- eller hastighedsbegrænsninger, gade-/ vejhældning eller
-niveau, brohøjde, vægtbegrænsninger eller
andre begrænsninger, vej- eller trafikforhold,
særlige begivenheder samt trafikpropper
afhængigt af navigationssystemet som slutbrugeren ejer.
GÆLDENDE LOV
Denne aftale skal rette sig efter lovene i den
retskreds, du bor i på den dato, Databasen
bliver købt. Hvis du på det tidspunkt opholder
dig uden for Den Europæiske Union eller
Schweiz, gælder loven i den retskreds inden
for Den Europæiske Union eller Schweiz, hvor
du købte Databasen. I alle andre tilfælde, eller
hvis retskredsen på det sted, du købte Databasen, ikke kan defineres, skal lovene i Holland finde anvendelse. De kompetente domstole på dit bopælssted på det tidspunkt, du
købte Databasen, skal afgøre enhver tvist, der
måtte opstå som følge af eller vedrørende
nærværende aftale uden præjudice for NAVTEQ’s ret til at rejse krav på dit nuværende
bopælssted.
06
79
06 Spørgsmål og svar
Ophavsret
Mitsubishi Electric Corporation
Great Britain
Spain
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION erklærer herved, at dette NR-1V
er i overensstemmelse med de
væsentlige krav og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.
Contains Ordnance Survey data © Crown
copyright and database right 2010 Contains
Royal Mail data © Royal Mail copyright and
database right 2010.
© Instituto Geográfico Nacional de EspañaDirección General del Catastro- INE- Correos.
Europe
Austria
© Bundesamt für Eich- und
Vermessungswesen.
Belgium
Traffic Codes for Belgium are provided by the
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap and
the Ministèrie de l’Equipement et des
Transports.
06
Croatia
Italy
La Banca Dati Italiana è stata prodotta
usando quale riferimento anche cartografia
numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla
Regione Toscana.
Latvia
© EuroGeographics.
Lithuania
© EuroGeographics.
© EuroGeographics.
Norway
Estonia
Copyright © 2000; Norwegian Mapping
Authority.
© EuroGeographics.
France
Source: © IGN France 2009 – BD TOPO ®.
Germany
Die Grundlagendaten wurden mit
Genehmigung der zuständigen Behörden
entnommen.
80
Greece
Copyright Geomatics Ltd.
Poland
© EuroGeographics.
Region of the Balearic Islands
© Instituto Geográfico Nacional de EspañaDirección General del Catastro- INE- Correos
-Govern Balear.
Region of La Rioja
© Instituto Geográfico Nacional de EspañaDirección General del Catastro- INE- Correos
- Gobierno de La Rioja.
Region of Valencia
© Instituto Geográfico Nacional de EspañaDirección General del Catastro- INE- Correos
-Instituto Cartográfico Valenciano.
Region of Navarra
© Instituto Geográfico Nacional de EspañaCorreos - Gobierno de Navarra Información
geográfica propiedad del CNIG.
Sweden
Based upon electronic data. © National Land
Survey Sweden.
Switzerland
Source: IgeoE – Portugal.
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
Slovenia
Ukraine
Portugal
© EuroGeographics.
© EuroGeographics.
06 Spørgsmål og svar
Ophavsret
United Kingdom
Contains public sector information licensed
under the Open Government License v.1.0
(see the license http://
www.nationalarchives.gov.uk/doc/opengovernment-licence/).
Adapted from data from the Office for
National Statistics licensed under the Open
Government Licence v.1.0.
Please note that the EuroGeographics
copyright notice is required for Croatia,
Cyprus, Estonia, Latvia, Lithuania, Moldova,
Poland, Slovenia and Ukraine. If a product
includes one or more of these countries, the
copyright notice should be mentioned only
one time.
Worldwide
©20XX DigitalGlobe.
Scenic routes: Byways by permission from
www.byways.org.
Central and South America
Brazil
© 2010 Porto Seguro.
Asia Pacific
Australia
Copyright. Based on data provided under
license from PSMA Australia Limited
(www.psma.com.au).
Product incorporates data which is © 20XX
Telstra Corporation Limited and its licensors.
Copyright. GM Holden Limited, Intelematics
Australia Pty Ltd, HERE International LLC,
Sentinel Content Pty Limited and Continental
Pty Ltd.
Middle East/Africa
06
Jordan
© Royal Jordanian Geographic Centre.
Central and South America (including
Mexico).
Fuente: INEGI (Instituto Nacional de
Estadística y Geografía.
81
07 Alfabetisk stikordsregister
A
E
H
Adresse
indtast................................................... 41
Engelsk tekst i parentes............................ 14
Hjem som destination................................ 40
Hovedenhed
placering............................................... 19
Adresse: som destination.......................... 41
Afstandsenhed
ETA....................................................... 57
RTA....................................................... 57
Aktivering af systemet................................. 8
Angiv destination....................................... 40
Antenne
placering............................................... 19
F
Fabriksindstillinger..................................... 16
Faciliteter
Symboler.............................................. 70
Faciliteter som destination......................... 42
Bladring..................................................... 32
07
Bredde- og længdegrad............................ 45
D
Destination
indstil.................................................... 41
82
I
Fordeling.................................................... 67
Indstillinger for valg af vej.................... 54, 57
Funktioner
tastatur og fjernbetjening...................... 22
Interessepunkt (IP) som destination.......... 42
Internet søgning......................................... 44
IR-modtager og fjernbetjening................... 22
B
Batteri
fjernbetjening........................................ 22
Højttalere
placering............................................... 20
G
Gemme et sted.......................................... 43
K
Gemte destinationer.................................. 44
Kompas..................................................... 31
Gemte steder............................................. 43
Komponenters placering, oversigt............. 18
GPS-modtager........................................... 19
Grundlæggende funktioner........................ 21
Kort
sted på.................................................. 46
Grundlæggende indstillinger...................... 16
Kortalternativ............................................. 54
Kortbillede.................................................. 30
07 Alfabetisk stikordsregister
Kortfarve.................................................... 56
Korttilstand................................................ 16
Kortvisning................................................. 54
P
Systemvalg................................................ 59
Parentes med engelsk tekst...................... 14
Søgning
postnummer......................................... 45
via sted på kort..................................... 46
Piletaster.................................................... 22
POI som destination.................................. 42
L
Lydstyrkekontrol for voicemail................... 19
Læg en rejseplan....................................... 47
Postnummer
søgning................................................. 45
T
Påbegynd vejvisning.................................. 47
Talekommando (Talestyring)...................... 24
Talestyring................................................. 24
Læs trafikmelding...................................... 65
R
M
Rulning....................................................... 32
N
Næste destination i rejseplanen................ 49
Tastatur...................................................... 22
placering............................................... 19
Tidligere bestemmelsessted som destination............................................................. 44
Mellempunkt.............................................. 48
Menuer/funktioner..................................... 34
Talevejvisning............................................ 31
S
Til/Fra......................................................... 16
Skala
ændre............................................. 46, 67
TMC-modtager.......................................... 19
Slet rejseplan............................................. 48
Trafikinformation.................................. 19, 64
udsendelse........................................... 64
Start vejvisning.......................................... 47
Transport af bil........................................... 76
Stier beskrevet i instruktionsvejledningen. 14
Trådkors..................................................... 32
O
Symboler
faciliteter............................................... 70
Oversigt over komponenters placering..... 18
Systemindstillinger..................................... 16
07
83
07 Alfabetisk stikordsregister
U
Undgå
færger................................................... 54
motorveje.............................................. 54
vejafgifter.............................................. 54
Undgå vejstrækning................................... 48
V
Vejkryds..................................................... 41
Vejledningsvalg.......................................... 52
Vejvisning................................................... 47
lynstartvejledning.................................... 8
Y
Yderligere information............................... 22
07
Æ
Ændre skala for trafikinformation............... 67
Ændringer i instruktionsvejledningen......... 15
84
Volvo Car Corporation TP 17136 (Danish) AT 1346, Printed in Sweden, Göteborg 2013, Copyright © 2000-2013 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement