Volvo 2011, S80 User manual

Volvo 2011, S80 User manual
VOLVO S80
Instruktionsbog
WEB EDITION
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&%.))9Vc^h]!6I%.'%!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%%.!8deng^\]i'%%%"'%%.Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
KÆRE VOLVO-EJER
TAK FORDI DU VALGTE VOLVO!
Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i din Volvo. Bilen
er konstrueret med din og dine passagerers sikkerhed og komfort for øje. Volvo er en af verdens sikreste personbiler. Den er
konstrueret med henblik på at overholde de gældende sikkerheds- og miljøkrav.
For at øge din køreglæde anbefaler vi, at du gør dig fortrolig
med udstyret, anvisningerne og vedligeholdelsesoplysningerne
i denne instruktionsbog.
Indhold
00 01 02
2
00 Indledning
01 Sikkerhed
Vigtige oplysninger...................................... 6
Volvo og miljøet.......................................... 9
Sikkerhedsseler ........................................
Airbagsystemet (SRS - Airbag).................
Til- og frakobling af airbag*.......................
Sideairbag (SIPS-bag) ..............................
Beskyttelsesgardin (IC) ............................
WHIPS ......................................................
Hvornår aktiveres sikkerhedssystemerne? .....................................................
Sikkerhedsfunkt........................................
Børnesikkerhed.........................................
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
02 Lås og alarm
14
17
20
22
24
25
27
28
29
Fjernbetjening/nøgleblad..........................
Privatlåsning*............................................
Batteriskift i fjernbetjening/PCC*..............
Keyless drive*............................................
Låsning/oplåsning.....................................
Børnesikkerhedslås...................................
Alarm*.......................................................
38
43
44
45
47
51
52
Indhold
03 04 05
03 Dit førermiljø
04 Komfort og køreglæde
05 Under kørslen
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger................................................... 58
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger - Executive ............................... 66
Nøglepositioner......................................... 67
Sæder....................................................... 69
Sæder - Executive.................................... 73
Rat............................................................. 75
Belysning.................................................. 76
Viskere og sprinklere................................. 85
Ruder og spejle......................................... 87
Kompas*................................................... 92
Elbetjent taglem*....................................... 93
Start af motor............................................ 95
Start af motor – Flexifuel........................... 97
Start af motor – eksternt batteri................ 99
Gearkasser.............................................. 100
Firehjulstræk – AWD (All Wheel Drive)*... 105
Driftsbremsen.......................................... 106
Parkeringsbremse................................... 108
Menu- og meddelelseshåndtering.......... 116
Klima....................................................... 122
Brændstofdrevet motor- og kabinevarmer*......................................................... 130
Brændstofdrevet ekstravarmer*.............. 133
Lydanlæg................................................ 134
RSE - Rear Seat Entertainment system Dual Screen* .......................................... 147
Informationscenter.................................. 151
DSTC – Stabilitets- og traktionskontrolsystem........................................................ 153
Tilpasning af køreegenskaber................. 155
Fartpilot*.................................................. 156
Adaptiv fartpilot*..................................... 157
Afstandskontrol....................................... 164
Kollisionsadvarsel med automatisk
bremsning*.............................................. 167
Driver Alert System – DAC*..................... 172
Driver Alert System - LDW*..................... 175
Park.hjælpsystem*.................................. 178
BLIS* - Blind Spot Information System... 181
Komfort i kabinen.................................... 184
Komfort i kabinen – Executive................ 187
Bluetooth handsfree*.............................. 188
Indbygget telefon*................................... 193
Gode råd om kørsel................................
Brændstofpåfyldning..............................
Brændstof...............................................
Lastning..................................................
Bagagerum ............................................
Advarselstrekant*....................................
Kørsel med anhænger.............................
Bugsering og bjergning...........................
HomeLinkŸ *............................................ 111
200
202
203
206
207
209
210
215
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
3
Indhold
06 07 08
06 Vedligeholdelse og service
Motorrum................................................
Pærer......................................................
Viskerblade og sprinklervæske...............
Batteri......................................................
Sikringer..................................................
Hjul og dæk.............................................
Vedligeholdelse.......................................
4
07 Specifikationer
220
226
233
235
238
247
261
Typebetegnelser.....................................
Mål og vægt............................................
Motorspecifikationer...............................
Motorolie.................................................
Væsker og smøremidler..........................
Brændstof...............................................
Elsystemet...............................................
Typegodkendelse....................................
08 Alfabetisk stikordsregister
268
270
274
275
278
281
283
284
Alfabetisk stikordsregister...................... 286
Indhold
5
Indledning
Vigtige oplysninger
Læsning af instruktionsbogen
Ekstraudstyr
Indledning
Alle typer ekstraudstyr/tilbehør markeres med
en asterisk .
En god måde at lære sin nye bil at kende er at
læse instruktionsbogen, helt inden den første
tur i bilen. Derved får du mulighed for at stifte
bekendtskab med nye funktioner, får råd om,
hvordan du bedst håndterer bilen i forskellige
situationer, og lærer at gøre brug af alle bilens
finesser på bedst mulig måde. Vær opmærksom på de sikkerhedsanvisninger, der gives i
bogen.
Det udstyr, der beskrives i instruktionsbogen,
findes ikke i alle biler. Ud over standardudstyret
beskrives også valgfrit udstyr (fabriksmonteret
udstyr) og andet tilbehør (eftermonteret ekstraudstyr). Hvis du er i tvivl om, hvad der er
standardudstyr eller ekstraudstyr/tilbehør,
anbefaler vi, at du kontakter din Volvo-forhandler.
Volvos biler er forskelligt udstyrede på grund af
tilpasninger til forskellige markeders behov og
nationale/lokale love og bestemmelser.
De specifikationer, konstruktionsoplysninger
og illustrationer, der er anført i instruktionsbogen, er ikke bindende. Vi forbeholder os ret til
at foretage ændringer uden varsel.
© Volvo Car Corporation
Udbuddet af ekstraudstyr/tilbehør til de forskellige bilmodeller varierer alt efter marked.
Størsteparten af ekstraudstyr er fabriksmonteret og kan ikke eftermonteres, tilbehør monteres bagefter.
Vi anbefaler, at du kontakter din autoriserede
Volvo-forhandler for mere information.
Særlige tekster
ADVARSEL
Advarselstekster oplyser om risiko for personskade.
Meddelelsestekster
I bilen findes der displayer til visning af meddelelsestekster. Disse meddelelsestekster
markeres i instruktionsbogen ved, at teksten er
lidt større og farvet grå. Eksempler på dette
findes i menu- og meddelelsestekster på informationsdisplayet (f.eks. Lydindstillinger).
Mærkater
I bilen er der forskellige typer mærkater, som
skal formidle vigtig information på en enkel og
tydelig måde. Mærkaterne findes i bilen i følgende faldende grad af advarsel/information.
Advarsel for personskade
VIGTIGT
Vigtigt-tekster oplyser om risiko for materielle skader.
OBS
OBS-tekster giver råd eller tips, der gør det
lettere at bruge f.eks. finesser og funktioner.
Fodnote
Visse oplysninger i instruktionsbogen gives i en
fodnote nederst på siden. Disse oplysninger er
6
et tillæg til den tekst, de henviser til via nummeret. Hvis fodnoten vedrører tekst i en tabel,
bruges bogstaver i stedet for tal som henvisning.
Indledning
Vigtige oplysninger
Sorte ISO-symboler på gult advarselsfelt, hvid
tekst/billede på sort meddelelsesfelt. Bruges
for at angive tilstedeværelse af fare der, hvis
advarslen ignoreres, kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald.
Når en anvisning med flere trin ledsages af
en serie illustrationer, har hvert trin samme
nummer som den tilsvarende illustration.
Information
Nummererede lister med bogstaver forekommer ved serier af illustrationer, hvor
den indbyrdes rækkefølge af anvisningerne ikke er relevant.
Risiko for skade på ejendom
Der er nummererede og unummererede
pile. De bruges til at illustrere en bevægelse.
Hvide ISO-symboler og hvid tekst/billede på
sort meddelelsesfelt.
Hvis en anvisning med flere trin ikke ledsages
af en serie illustrationer, er de enkelte trin nummereret på normal vis.
Positionslister
På oversigtsbilleder, hvor forskellige dele
udpeges, benyttes røde cirkler med et tal
indeni. Tallet gentages på den positionsliste, der findes i tilslutning til illustrationen,
der viser genstanden.
OBS
Hvide ISO-symboler og hvid tekst/billede på
sort eller blåt advarselsfelt og meddelelsesfelt.
Bruges for at angive tilstedeværelse af fare der,
hvis advarslen ignoreres, kan medføre skader
på ejendom.
De mærkater, der vises i instruktionsbogen,
er ikke altid præcise afbildninger af dem, der
findes i bilen. Formålet er at vise, omtrent
hvordan de ser ud, og omtrent hvor på bilen,
de sidder. Den information, der gælder for
netop din bil, findes på den respektive
mærkat på din bil.
Punktlister
Når der forekommer en opremsning i instruktionsbogen, benyttes en punktliste.
Eksempel:
Procedurelister
Procedurer, der omfatter ting, der skal gøres i
en bestemt rækkefølge, er i instruktionsbogen
forsynet med numre.
•
•
Kølevæske
Motorolie
Fortsættelse følger
`` Dette symbol er placeret længst nede til
højre, når et afsnit fortsætter på næste opslag.
7
Indledning
Vigtige oplysninger
Indlæsning af data
Information på internet
Køre- og sikkerhedssystemerne i bilen gør
brug af computere, der kontrollerer og udveksler information med hinanden om bilens funktion. En eller flere af disse computere kan eventuelt lagre oplysninger om systemerne, de kontrollerer ved normal kørsel, under forløbet af en
kollision eller ved tilløb til ulykke. De lagrede
oplysninger kan blive brugt af:
På www.volvocars.com findes yderligere information vedrørende din bil.
•
•
•
•
Volvo Car Corporation
Service- eller reparationsværksteder
Politi eller anden myndighed
Andre parter, der ifølge lovgivningen har ret
til at få kendskab til oplysningerne, eller
nogen der har ejerens tilladelse til at få
kendskab til oplysningerne.
Tilbehør og ekstraudstyr
Forkert tilslutning og montering af ekstraudstyr
kan påvirke bilens elektroniske system negativt. Noget tilbehør fungerer kun, når den tilknyttede software er programmeret ind i bilens
computersystem. Vi anbefaler derfor, at du
altid kontakter et autoriseret Volvo-værksted,
inden ekstraudstyr, som tilsluttes eller påvirker
det elektriske system, monteres.
8
Indledning
Volvo og miljøet
G000000
Volvo Car Corporations miljøfilosofi
Omsorg for miljøet er en af Volvo Car Corporations kerneværdier, som styrer al aktivitet. Vi
er også overbevist om, at vores kunder deler
vores omtanke for miljøet.
En Volvo opfylder strenge internationale miljøkrav og er desuden fremstillet på en af verdens
mest ressourceeffektive og reneste fabrikker.
Volvo Car Corporation har et globalt ISO-certifikat, der inkluderer miljøstandarden ISO
14001, omfattende alle fabrikker og flere af
vore andre enheder. Vi stiller også krav til vores
samarbejdspartneres måde at arbejde systematisk med miljørelaterede spørgsmål.
Brændstofforbrug
Volvo-biler har et konkurrencedygtigt brændstofforbrug i deres respektive klasser. Jo lavere
brændstofforbruget er, des lavere er udslippet
af drivhusgassen kuldioxid.
Som fører er det muligt at påvirke brændstofforbruget. Flere oplysninger kan findes under
overskriften Tag hensyn til miljøet.
udstødningsudslippet langt under gældende
normer.
Ren luft i kabinen
Kabinefiltret forhindrer, at der trænger støv og
pollen ind i kabinen gennem luftindtaget.
Effektiv udstødningsrensning
Et avanceret luftkvalitetssystem, IAQS* (Interior Air Quality System), sikrer, at den indstrømmende luft er renere end luften uden for i trafikken.
Din Volvo er fremstillet efter konceptet "Ren
indefra og ud" – et koncept, der omfatter et rent
kabinemiljø samt højeffektiv rensning af
udstødningsgassen. I mange tilfælde ligger
Systemet består af en elektronisk sensor og et
kulfilter. Den indstrømmende luft overvåges
kontinuerligt, og hvis indholdet af visse sundhedsskadelige gasser, f.eks. kulilte, bliver for
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
9
Indledning
Volvo og miljøet
højt, lukkes luftindtaget. En sådan situation kan
f.eks. opstå i tæt trafik, bilkøer eller tunneller.
Kulfiltret forhindrer indstrømning af kvælstofilte, troposfærisk ozon og kulbrinter.
Tekstilstandard
Interiøret i en Volvo er udformet med henblik på
at være sundt og behageligt, selv for kontaktallergikere og astmatikere. Der er lagt særlig
stor vægt på at vælge miljøtilpassede materialer. Dermed opfylder de også kravene i standarden Øko-Tex 1001, et stort fremskridt hen
imod et sundere kabinemiljø.
Øko-Tex-certificeringen omfatter for eksempel
sikkerhedsseler, måtter og stoffer. Læderet i
indtrækket er kromfrit garvet med vækststoffer
og opfylder certificeringskravene.
Volvos værksteder og miljøet
Gennem regelmæssig vedligeholdelse skaber
du forudsætninger for lang levetid og lavt
brændstofforbrug for bilen. På den måde
bidrager du til et renere miljø. Når Volvos værksteder bliver betroet at servicere og vedligeholde bilen, indgår den i vores system. Vi stiller
krav til, hvordan vores værkstedslokaler skal
udformes for at undgå spild og udslip til miljøet.
Personalet på Volvos værksteder har den viden
og de værktøjer, som er nødvendige for
omsorg for miljøet.
1
10
Mere information kan findes på www.oekotex.com
Tag hensyn til miljøet
Du kan let selv bidrage til at skåne miljøet ved
f.eks. at køre økonomisk og ved at udføre service og vedligeholde bilen efter anvisningerne
i instruktionsbogen.
Nedenfor følger nogle råd om, hvordan man
tager hensyn til miljøet (flere råd om miljøet og
økonomisk kørsel kan findes på se side 259,
200).
•
Reducér brændstofforbruget ved at vælge
ECO-dæktryk, se side 259.
•
Taglast og skiboks giver større luftmodstand og øger brændstofforbruget. Fjern
dem umiddelbart efter brug.
•
Tøm bilen for unødvendige ting. Jo større
belastning, des højere brændstofforbrug.
•
Hvis bilen har motorvarmer, bør den altid
bruges inden koldstart. Det reducerer
brændstofforbruget og mindsker udslippet.
•
Kør blødt og undgå kraftige opbremsninger.
•
Kør i det højest mulige gear. Lavere
omdrejningshastighed giver lavere brændstofforbrug.
•
Brug motorbremsning ved opbremsning.
•
Undgå at køre i tomgang. Overhold de
lokale bestemmelser. Sluk for motoren ved
længere ventetid.
•
Håndtér miljøskadeligt affald, f.eks. batterier og olie, på en miljøtilpasset måde. Hvis
du er i tvivl om, hvordan denne type affald
skal deponeres, anbefaler vi derfor, at du
rådfører dig med et autoriseret Volvoværksted.
•
Sørg for regelmæssig vedligeholdelse af
bilen.
•
Høj hastighed øger brændstofforbruget
væsentligt på grund af større luftmodstand. Ved en fordobling af hastigheden
øges luftmodstanden 4-foldigt.
Ved at følge disse råd kan brændstofforbruget
sænkes, uden at hverken køretiden forlænges,
eller køreglæden mindskes. Du skåner bilen,
sparer penge og mindsker ressourceforbruget.
Instruktionsbogen og miljøet
FSC-symbolet viser, at papirmassen i denne
publikation kommer fra FSC-certificerede
skove eller andre kontrollerede kilder.
Indledning
Volvo og miljøet
11
12
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
14
17
20
22
24
25
27
28
29
G020871
Sikkerhedsseler ......................................................................................
Airbagsystemet (SRS - Airbag)...............................................................
Til- og frakobling af airbag*.....................................................................
Sideairbag (SIPS-bag) ............................................................................
Beskyttelsesgardin (IC) ..........................................................................
WHIPS ....................................................................................................
Hvornår aktiveres sikkerhedssystemerne? ............................................
Sikkerhedsfunkt......................................................................................
Børnesikkerhed.......................................................................................
SIKKERHED
01
01 Sikkerhed
01
Sikkerhedsseler
Generelle oplysninger
På bagsædet passer låsetungen kun i den tilsvarende lås*.
Udløsning af sikkerhedsselen
Tryk på den røde knap i låsen, og lad derefter
rullen trække sikkerhedsselen ind. Hvis den
ikke rulles helt ind, skubbes den ind med håndkraft, så den ikke hænger løst.
Sikkerhedsselen låses fast og kan ikke trækkes
ud:
En opbremsning kan få alvorlige følger, hvis
sikkerhedsselen ikke er i brug. Kontrollér derfor, at alle passagerer har spændt sikkerhedsselen.
For at sikkerhedsselen skal give maksimal
beskyttelse, er det vigtigt, at den ligger forsvarligt an mod kroppen. Læn ikke ryglænet for
langt bagud. Sikkerhedsselen er beregnet til at
yde maksimal beskyttelse ved normal siddestilling.
•
•
•
hvis den trækkes for hurtigt ud
ADVARSEL
Hver sikkerhedssele er kun beregnet til en
enkelt person.
ved bremsning og acceleration
hvis bilen hælder kraftigt.
Råd om brug af selen
•
Brug ikke klemmer eller andet, der kan forhindre sikkerhedsselen i at ligge helt til
•
Sikkerhedsselen må ikke være snoet eller
vredet
•
•
hofteselen skal sidde lavt (ikke over maven)
stræk hofteselen over hoften ved at trække
i diagonalselen, som vist på foregående
illustration.
Sådan spændes sikkerhedsselen
Træk langsomt sikkerhedsselen ud, og spænd
den ved at skubbe låsetungen ned i låsen. Et
kraftigt "klik" angiver, at sikkerhedsselen er
låst.
14
ADVARSEL
Sikkerhedsselen og airbaggen fungerer
sammen. Hvis sikkerhedsselen ikke er i brug
eller bruges forkert, kan dette have indvirkning på airbaggens funktion ved en eventuel
kollision.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
ADVARSEL
Foretag aldrig nogen ændringer eller reparationer af sikkerhedsselen på egen hånd.
Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted.
Hvis sikkerhedsselen har været udsat for en
kraftig belastning, f.eks. i forbindelse med
en kollision, skal hele sikkerhedsselen
udskiftes. En del af sikkerhedsselens
beskyttende egenskaber kan være blevet
forringet, selvom den virker ubeskadiget.
Udskift også sikkerhedsselen, hvis den er
slidt eller beskadiget. Den nye sikkerhedssele skal være typegodkendt og beregnet til
den samme plads som den udskiftede sikkerhedssele.
01 Sikkerhed
Sikkerhedsseler
lerne). Der skal stræbes efter størst mulig
afstand mellem maven og rattet.
Bagsæde
Påmindelse om sikkerhedssele
•
Oplysning om, hvilke sikkerhedsseler der
bruges på bagsædet. Meddelelsen vises
på informationsdisplayet under brug af sikkerhedsselerne eller åbning af en bagdør.
Meddelelsen slettes automatisk efter ca.
30 sekunder, men kan også fjernes manuelt ved at trykke på blinklysarmens READknap.
•
Påmindelse om, at en sikkerhedssele på
bagsædet er taget af under kørslen.
Påmindelsen gives i form af en meddelelse
på informationsdisplayet kombineret med
lyd- og lyssignaler. Påmindelsen ophører,
når sikkerhedsselen igen er taget på, men
kan også fjernes manuelt ved at trykke på
READ-knappen.
Påmindelsen om sikkerhedssele på bagsædet
har to funktioner:
Under graviditet skal sikkerhedsselen altid bruges, men så er det meget vigtigt, at den bruges
på rette måde. Den skal ligge tæt ind mod
skulderen, idet den diagonale del af sikkerhedsselen skal ligge mellem brysterne og mod
siden af maven.
Sikkerhedsselens hoftedel skal ligge fladt mod
siden af lårene og så lavt under maven som
muligt – den må aldrig glide opad. Sikkerhedsselen skal ligge så tæt ind til kroppen som
muligt, uden unødig slaphed. Kontrollér også,
at den ikke er snoet.
G017726
G020998
Sikkerhedssele og graviditet
01
Passagerer uden sele bliver gennem hørbar og
lyspåmindelse påmindet om at tage sikkerhedssele på. Den hørbare påmindelse er
hastighedsafhængig og i nogle tilfælde tidsafhængig. Lyspåmindelse findes i loftskonsollen
og i kombinationsinstrumentet.
Meddelelsen på informationsdisplayet, som
viser hvilke sikkerhedsseler, der bruges, er altid
tilgængelig. Man får lagrede meddelelser at se
ved at trykke på READ-knappen.
Barnestole omfattes ikke af selepåmindelsessystemet.
I takt med at graviditeten skrider frem, skal en
gravid fører indstille sædet og rattet således, at
hun har fuld kontrol over bilen (hvilket indebærer, at man let skal kunne nå rattet og peda-
``
15
01 Sikkerhed
01
Sikkerhedsseler
Visse markeder
Hvis føreren og forsædepassageren ikke har
deres sikkerhedsseler på, bliver de med lyd- og
lyssignaler mindet om at tage selen på. Ved lav
hastighed gives lydpåmindelsen de første
6 sekunder.
Selestrammere
Alle sikkerhedsseler er forsynet med selestrammer. En mekanisme i selestrammeren
strammer sikkerhedsselen i tilfælde af en tilstrækkelig kraftig kollision. Sikkerhedsselen
fastholder dermed personen mere effektivt.
16
01 Sikkerhed
Airbagsystemet (SRS - Airbag)
Advarselssymbol på
kombinationsinstrumentet
0
1
01
Sammen med advarselssymbolet vises, om
nødvendigt, en meddelelse på informationsdisplayet. Hvis advarselssymbolet er defekt,
tændes advarselstrekanten, og SRS airbag
Service påkrævet eller SRS airbag Service
snarest vises på displayet. Volvo anbefaler, at
du snarest kontakter et autoriseret Volvoværksted.
o
G021010
G018666
Oversigt airbagsystemet
SRS-systemet, højrestyret bil.
ADVARSEL
Hvis advarselssymbolet for airbagsystemet
fortsat er tændt eller tændes under kørslen,
er det tegn på, at airbagsystemet ikke fungerer fuldt ud. Symbolet angiver, at der er
en fejl i sikkerhedsselesystemet, SIPS, ICsystemet eller en anden fejl i SRS-systemet.
Volvo anbefaler, at du hurtigst muligt kontakter et autoriseret Volvo-værksted.
G018665
Airbagsystemet overvåges kontinuerligt af
systemets styreenhed. Advarselssymbolet på
kombinationsinstrumentet tændes med fjernbetjeningen i position II eller III. Symbolet slukkes efter ca. 6 sekunder, hvis airbagsystemet
er fejlfrit.
SRS-systemet, venstrestyret bil.
SRS-systemet består af airbags og sensorer.
Ved en tilstrækkelig kraftig kollision reagerer
sensorer, og airbaggen(e)pustes op, samtidig
med at de(n) bliver varm(e). For at dæmpe stødet mod airbaggen tømmes den igen, når den
presses sammen. I forbindelse hermed udvikles der en del røg i bilen, hvilket er helt normalt.
Hele forløbet med oppustning og tømning af
airbaggen sker på nogle få tiendedele af et
sekund.
ADVARSEL
Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted for reparation. Forkert
indgreb i airbagsystemet kan forårsage
funktionsfejl med alvorlige personskader til
følge.
``
17
01 Sikkerhed
01
Airbagsystemet (SRS - Airbag)
monteret sammenfoldet midt i rattet. Rattet er
mærket SRS AIRBAG.
OBS
Sensorerne reagerer forskelligt, alt efter kollisionsforløbet samt om sikkerhedsselen på
førersædet eller passagersædet foran er i
brug eller ej.
ADVARSEL
Sikkerhedsselen og airbaggen fungerer
sammen. Hvis selen ikke er i brug eller bruges forkert, kan dette have indvirkning på
airbaggens funktion ved en eventuel kollision.
Der kan derfor opstå ulykkessituationer,
hvor kun én (eller ingen) af airbaggene udløses. Airbagsystemet registrerer den kollisionskraft, som bilen udsættes for, og tilpasser sig herefter, således at én eller flere airbags udløses.
Også airbaggenes kapacitet tilpasses efter
den kollisionskraft, bilen udsættes for.
Airbag i passagersiden
Placering af airbag i passagersiden i højrestyret bil.
G021011
Airbag i førersiden
Placering af airbag i passagersiden i venstrestyret
bil.
18
Som supplement til sikkerhedsselen i førersiden er bilen forsynet med en airbag, SRS (Supplemental Restraint System). Denne airbag er
Som supplement til sikkerhedsselen i førersiden er bilen forsynet med en airbag, som ligger
sammenfoldet i et rum over handskerummet.
Panelet er mærket SRS AIRBAG.
01 Sikkerhed
Airbagsystemet (SRS - Airbag)
ADVARSEL
01
Airbag-etiket
For ikke at komme til skade, hvis airbaggen
udløses, skal passageren sidde så oprejst
som muligt, med fødderne på gulvet og ryggen mod ryglænet. Sikkerhedsselen skal
være spændt.
ADVARSEL
ADVARSEL
G032244
Anbring ingen genstande foran eller oven på
instrumentpanelet, hvor airbaggen til den
forreste passagerplads befinder sig.
Mærkat for airbag placeret på dørstolpe.
Hvis airbaggen er tilkoblet, må man aldrig
anbringe et barn i barnestol eller på barnepude på forsædet1.
Lad aldrig et barn stå eller sidde foran passagersædet. Personer der er mindre end
140 cm, må aldrig sidde på passagerpladsen foran, hvis airbaggen er tilkoblet.
Medmindre ovenstående nøje følges, risikerer man at barnet bringes i livsfare.
1
For nærmere oplysninger om, hvordan til- og frakobling af airbaggen udføres, se side 20.
19
01 Sikkerhed
Til- og frakobling af airbag*
Lukning med nøgle - PACOS
Generelle oplysninger
Airbaggen på forsædepassagerpladsen kan
frakobles, hvis bilen har en omskifter, PACOS
(Passenger Airbag Cut Off Switch). For information om, hvordan til- og frakobling foregår,
se afsnittet Til- og frakobling.
Lukning med nøgle/omskifter
Omskifteren til airbaggen på passagerpladsen
(PACOS) befinder sig på gavlen af instrumentpanelet i passagersiden og er tilgængelig, når
døren åbnes (se under overskriften "Omskifter
for – PACOS" nedenfor). Kontrollér, at omskifteren står i den ønskede stilling. Volvo anbefaler, at fjernbetjeningens nøgleblad bruges til at
ændre stilling.
ADVARSEL
Hvis airbaggen er tilkoblet og symbolet
i loftskonsollen er tændt, må man
aldrig anbringe et barn i barnestol eller på
barnepude på forsædet. Hvis ovenstående
ikke følges, kan barnet komme i livsfare.
ADVARSEL
Der må ikke sidde nogen passagerer på
passagerpladsen, hvis meddelelsen på loftspanelet (se side 21) viser, at airbaggen er
frakoblet, samtidig med at advarselssymbolet for airbagsystemet vises på kombinationsinstrumentet. Det tyder på, at der er
opstået en alvorlig fejl. Henvend dig hurtigst
muligt til et værksted. Volvo anbefaler, at du
kontakter et autoriseret Volvo-værksted.
For information om nøglebladet, se side 41.
ADVARSEL
Medmindre ovenstående nøje følges, risikerer man at bilens passagerer bringes i livsfare.
ADVARSEL
Hvis bilen har en airbag til forsædepassagerpladsen, men ikke har en omskifter
(PACOS, Passenger Airbag Cut Off Switch),
er airbaggen altid tilkoblet.
20
Til- og frakobling
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G019030
01
Omskifterens placering.
Airbaggen er tilkoblet. Med omskifteren i
denne stilling må en passager, der er over
140 cm høj, sidde på den forreste passagerplads, men aldrig et barn i en barnestol
eller på en barnepude.
Airbaggen er frakoblet. Med omskifteren i
denne stilling må et barn sidde på den forreste passagerplads i en barnestol eller på
en barnepude, men ikke personer, der er
højere end 140 cm.
01 Sikkerhed
Til- og frakobling af airbag*
01
En tekstmeddelelse og et symbol på loftspanelet viser, at forsædepassagerpladsens airbag er frakoblet (se foregående illustration).
ADVARSEL
Tilkoblet airbag (passagerplads):
Hvis airbaggen er tilkoblet, må man aldrig
anbringe et barn i barnestol eller på barnepude på passagerpladsen. Dette gælder
alle personer, der er mindre end 140 cm.
Frakoblet airbag (passagerplads):
Personer der er højere end 140 cm, må
aldrig sidde på passagerpladsen, når airbaggen er frakoblet.
G017800
Medmindre ovenstående nøje følges, kan
det medføre livsfare.
Meddelelser
Indikering i loftskonsollen der viser, at passagerpladsens airbag er tilkoblet.
Et advarselssymbol i loftspanelet viser, at airbaggen til forsædepassagerpladsen er tilkoblet (se foregående illustration).
2
2
G017724
OBS
Indikering i loftskonsollen der viser, at passagerpladsens airbag er frakoblet.
Når fjernbetjeningen sættes i tændingsposition II eller III, vises advarselssymbolet for
airbaggen på kombinationsinstrumentet i
ca. 6 sekunder (se side 17).
Derefter tændes indikeringen i loftskonsollen, som viser korrekt status for passagerpladsens airbag. For mere information om
fjernbetjeningens forskellige tændingspositioner, se side 67.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
21
01 Sikkerhed
Sideairbag (SIPS-bag)
G032949
ADVARSEL
Ved en sidekollision fordeles en stor del af kollisionskraften af SIPS (Side Impact Protection
System) til vanger, stolper, gulv, loft og andre
dele af karosseriet. Sideairbaggene på førerog passagerplads beskytter brystet og bækkenet, og udgør en vigtig del af SIPS.
SIPS-bag-systemet består af to hoveddele:
sideairbag og sensorer. Sideairbaggen befinder sig i forsædets rygramme.
•
Volvo anbefaler, at reparation kun udføres af et autoriseret Volvo-værksted.
Forkert indgreb i SIPS-bagsystemet
kan forårsage funktionsfejl med alvorlige personskader til følge.
•
Placer ikke nogen genstande i området
mellem sædets yderside og dørpanelet,
da dette område kan påvirkes af sideairbaggen.
•
Volvo anbefaler, at der kun bruges
sædeovertræk, som er godkendt af
Volvo. Andre overtræk kan hindre sideairbaggenes funktion.
•
Placering
G024377
Sideairbag
Førerplads, venstrestyret bil.
Sideairbaggen er et supplement til sikkerhedsselen. Brug altid sikkerhedsselen.
Barnestol og sideairbag
Barnestolens eller barnepudens beskyttelsesegenskaber påvirkes ikke negativt af sideairbaggen.
Der kan anbringes en barnestol/barnepude på
forsædet, forudsat at bilen ikke har en tilkoblet1 airbag i passagersiden.
G024378
01
Passagerplads, venstrestyret bil.
SIPS-systemet består af sideairbags og sensorer. Ved en tilstrækkeligt kraftig kollision rea1
22
Nærmere oplysninger om til- og frakobling af airbag, se side 20.
01 Sikkerhed
Sideairbag (SIPS-bag)
01
gerer sensorer, og sideairbaggen pustes op.
Airbaggen pustes op mellem den kørende og
dørpanelet og dæmper dermed stødet for den
kørende i kollisionsøjeblikket. Når airbaggen
presses sammen under kollisionen, tømmes
den. Normalt pustes kun sideairbaggen i airbagsiden op.
G032254
Sideairbag-mærkat
Mærkat for sideairbag placeret på dørstolpe.
23
01 Sikkerhed
01
Beskyttelsesgardin (IC)
Egenskaber
ADVARSEL
Hæng eller fastgør aldrig tunge genstande i
håndgrebene i loftet. Krogen, som er monteret på håndtaget, er kun beregnet til lettere
overtøj (ikke til hårde genstande som f.eks.
paraplyer).
Der bør ikke skrues eller monteres noget i
bilens loft, dørstolper eller sidepaneler.
Ellers opnås den tilsigtede beskyttelse
muligvis ikke. Volvo anbefaler, at du kun
bruger originale Volvo-dele, der er godkendt
til anbringelse disse steder.
Gardinairbaggen, IC (Inflatable Curtain), er et
supplement til SIPS- og SRS-airbaggene. Den
er monteret langs begge sider af loftet og
beskytter personerne på bilens yderpladser.
Ved en tilstrækkeligt kraftig kollision reagerer
sensorer, og gardinairbaggen pustes op. Gardinairbaggen bidrager til at beskytte førerens
og passagerernes hoveder mod at slå mod
bilens inderside ved en kollision.
ADVARSEL
Bilen må ikke lastes højere end 50 mm
under overkanten af dørenes ruder. Ellers
kan beskyttelsesvirkningen af beskyttelsesgardinet, som er skjult inden i bilens loft,
udeblive.
ADVARSEL
Gardinairbaggen er et supplement til sikkerhedsselen.
Brug altid sikkerhedsselen.
24
01 Sikkerhed
WHIPS
Beskyttelse mod piskesmældsskader
– WHIPS
WHIPS-systemet (Whiplash Protection
System) består af et energiabsorberende
ryglæn og en til systemet tilpasset nakkestøtte
på forsæderne. Systemet aktiveres i tilfælde af
påkørsel bagfra, hvor kollisionsvinklen, hastigheden og det påkørende køretøjs egenskaber
har indvirkning på effekten.
ADVARSEL
WHIPS-systemet är ett komplement till
säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
01
WHIPS-systemet og barnestol/
barnepude
Barnestolens eller barnepudens beskyttelsesegenskaber påvirkes ikke negativt af WHIPSsystemet.
Korrekt siddestilling
For at opnå optimal beskyttelse skal føreren og
forsædepassageren sidde midt på sædet med
så lille afstand som muligt mellem nakkestøtten
og hovedet.
WHIPS-systemets funktion må ikke
hindres
Sædets egenskaber
Når WHIPS-systemet aktiveres, vippes forsædernes ryglæn bagud, hvorved siddestillingen
for føreren og forsædepassageren ændres. På
denne måde mindskes risikoen for piskesmældsskader (whiplash).
ADVARSEL
Foretag aldrig nogen ændringer eller reparationer af sædet eller WHIPS-systemet på
egen hånd. Volvo anbefaler, at du kontakter
et autoriseret Volvo-værksted.
Placer ikke nogen genstande på gulvet bag ved
førersæde/passagerforsæde.
``
25
01 Sikkerhed
01
WHIPS
ADVARSEL
Undgå at placere kasselignende genstande
på en sådan måde, at de klemmes fast mellem bagsædets sædehynde og forsædets
ryglæn. WHIPS-systemets funktion må ikke
hindres.
ADVARSEL
Hvis sædet har været udsat for en kraftig
belastning, f.eks. i forbindelse med en kollision bagfra, skal WHIPS-systemet kontrolleres. Volvo anbefaler, at det kontrolleres af
et autoriseret Volvo-værksted.
Dele af WHIPS-systemets beskyttende
egenskaber kan være blevet forringet,
selvom sædet virker ubeskadiget.
Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted for kontrol af systemet, selv efter mindre ulykker med påkørsel
bagfra.
Placer ikke nogen genstande på bagsædet.
ADVARSEL
Hvis et bagsæderyglæn er slået ned, skal
det tilsvarende forsæde flyttes frem, så det
ikke er i berøring med det nedslåede ryglæn.
26
01 Sikkerhed
Hvornår aktiveres sikkerhedssystemerne?
Hvornår aktiveres
sikkerhedssystemerne?
System
Aktiveres
Selestrammere forsæde
Ved frontal- og/eller
sidekollision og/eller
kollision bagfra
Selestrammere bagsæde
Ved frontalkollision
Airbags (SRS)
Ved frontalkollisionA
Sideairbags SIPS
Ved sidekollisionA
Gardinairbag (IC)
Ved sidekollisionA
Piskesmældsbeskyttelse, WHIPS
A
Ved påkørsel bagfra
Ved et sammenstød kan bilen blive kraftigt deformeret, uden
at airbaggene udløses. En række faktorer, bl.a. kollisionsgenstandens stivhed og vægt, kørselshastigheden, kollisionsvinklen m.m., har indvirkning på, hvordan bilens forskellige sikkerhedssystemer aktiveres.
Hvis airbaggene er udløst, anbefales følgende:
•
Bjerg bilen. Volvo anbefaler, at du bjerger
den til et autoriseret Volvo-værksted. Kør
ikke med udløste airbags.
•
Volvo anbefaler, at du lader et autoriseret
Volvo-værksted tage sig af udskiftning af
komponenter i bilens sikkerhedssystem.
•
Søg altid læge.
01
OBS
SRS-, SIPS-, IC-, og selesystemet udløses
kun én gang ved en kollision.
ADVARSEL
Airbagsystemets styreenhed er placeret i
midterkonsollen. Hvis midterkonsollen har
været dækket med vand eller anden væske,
løsnes batterikablerne. Forsøg ikke at starte
bilen, da airbaggene kan udløses. Bjerg
bilen. Volvo anbefaler, at du bjerger den til
et autoriseret Volvo-værksted.
ADVARSEL
Kør aldrig med udløste airbags. Det kan
vanskeliggøre styringen af bilen. Også
andre sikkerhedssystemer kan være beskadiget. Den røg og det støv, som dannes ved
udløsning af airbaggene, kan ved intensiv
eksponering forårsage hud- og øjenirritationer/øjenskader. Hvis der opstår gener,
vaskes med koldt vand. Den hurtige udløsning kan også, kombineret med airbaggens
materiale, give friktions- og forbrændingsskader på huden.
27
01 Sikkerhed
01
Sikkerhedsfunkt.
Nedsat funktion
G021062
Tag først fjernbetjeningen ud, og sæt den i
igen. Bilens elektronik forsøger nu at foretage
tilbagestilling til normal status. Forsøg derefter
at starte bilen. Hvis meddelelsen
Sikkerhedsfunkt. Se instr.bog stadig vises
på displayet, må bilen ikke køres eller bugseres, men skal bjærges. Skjulte skader kan gøre
bilen umulig at manøvrere under kørslen,
selvom den lader til at kunne køres.
Hvis bilen har været udsat for en kollision, vises
teksten Sikkerhedsfunkt. Se instr.bog
muligvis på informationsdisplayet. Det betyder, at bilen har nedsat funktion. Sikkerhedsstatus er en beskyttelse, der træder i kraft, hvis
kollisionen kan have beskadiget en vigtig funktion i bilen, f.eks. brændstofledninger, sensorer
for et beskyttelsessystem eller bremsesystemet.
Startforsøg
Undersøg først, at der ikke er løbet brændstof
ud af bilen. Der må heller ikke lugte af brændstof.
Hvis alt ser ud til at være normalt, og det er
kontrolleret, at der ikke er nogen brændstoflækage, kan der gøres startforsøg.
28
Flytning
Hvis Normal mode vises, efter at
Sikkerhedsfunkt. Se instr.bog er tilbagestillet, kan bilen forsigtigt flyttes fra sin trafikfarlige
position. Bilen må ikke flyttes længere end
nødvendigt.
ADVARSEL
Forsøg aldrig selv at reparere bilen eller at
genindstille elektronikken, efter den har
været i sikkerhedsfunktion. Det kan medføre
personskader, eller at bilen ikke fungerer
som normalt. Volvo anbefaler, at du altid
lader et autoriseret Volvo-værksted tage sig
af kontrollen og genindstillingen af bilen til
normal status, efter Sikkerhedsfunkt. Se
instr.bog har været vist.
ADVARSEL
Forsøg under ingen omstændigheder at
starte bilen igen, hvis der lugter af brændstof, når meddelelsen
SIKKERHEDSFUNKT. vises. Forlad straks
bilen.
ADVARSEL
Da bilen stadig er i sikkerhedsfunktion, må
den ikke bugseres. Den skal bjerges fra stedet. Volvo anbefaler, at den bjerges til et
autoriseret Volvo-værksted.
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
Børn skal sidde godt og sikkert
Barnestole
Placering af barnestole
Barnets placering i bilen og det udstyr, der skal
bruges, skal vælges under hensyntagen til barnets vægt og højde. For nærmere oplysninger,
se side 31.
Det er tilladt at anbringe:
OBS
Volvos eget børnesikkerhedsudstyr er konstrueret til netop din bil. Volvo anbefaler, at du bruger Volvos originaludstyr for at sikre, at befæstelsespunkter og befæstelsesanordninger har
den rette placering og tilstrækkelig styrke.
OBS
Kontakt producenten for mere detaljerede
anvisninger, hvis du har spørgsmål vedrørende montering af børnesikkerhedsprodukter.
G020739
Lovbestemmelser om placering af børn i
bilen varierer fra land til land. Du bør sætte
dig ind i bestemmelserne.
Børn, uanset alder og størrelse, skal altid være
forsvarligt fastspændt i bilen. Lad aldrig et barn
sidde på skødet af en passager.
01
En barnestol og en airbag hører ikke sammen!
Volvo tilbyder børnesikkerhedsprodukter, som
er beregnet til og testet af Volvo.
OBS
Ved brug af børnesikkerhedsprodukter er
det vigtigt at læse den monteringsanvisning,
der medfølger.
•
en barnestol/barnepude på passagersædet, så længe1 airbaggen i passagersiden
ikke er tilkoblet.
•
en bagudvendt barnestol på bagsædet.
Et barn skal altid anbringes på bagsædet, hvis
airbaggen på passagerpladsen foran er tilkoblet. Hvis airbaggen pustes op, når barnet sidder
på passagerpladsen foran i bilen, kan barnet
komme alvorligt til skade.
ADVARSEL
Hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet, må man
aldrig anbringe et barn i barnestol eller på
barnepude på forsædet.
Personer der er mindre end 140 cm, må
aldrig sidde på passagerpladsen foran, hvis
airbaggen (SRS) er tilkoblet.
Medmindre ovenstående nøje følges, risikerer man at barnet bringes i livsfare.
Fastgør ikke barnestolens fastgøringsbånd til
sædets længdejusteringsstang, fjedre eller
skinner og bøjler under sædet. Skarpe kanter
kan beskadige fastgøringsbåndene.
Se nærmere i monteringsanvisningen til barnestolen om den rette montering.
1
Nærmere oplysninger om tilkoblet/frakoblet airbag (SRS), se side 20.
``
29
01 Sikkerhed
01
Børnesikkerhed
ADVARSEL
Airbag-mærkat
Barnepuder/barnestole med stålbøjler eller
anden konstruktion, som kan ligge mod
selespændets udløsningsknap, må ikke
bruges, da de utilsigtet kan komme til at
åbne selespændet.
Lad ikke barnestolens øverste del ligge mod
forruden.
30
Mærkat på instrumentpanelets gavl i passagersiden.
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
01
Anbefalet barnebeskyttelse2
Vægt/alder
Forsæde
Bagsædets yderplads
Bagsædets midterplads
Gruppe 0
Volvo barnestol – bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres med bilens
sikkerhedssele og fæstebånd.
Volvo barnestol – bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres med bilens
sikkerhedssele, fæstebånd og støtteben.
Volvo barnestol – bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres med bilens
sikkerhedssele, fæstebånd og støtteben.
Typegodkendelse: E5 03135
Typegodkendelse: E5 03135
Volvo barnestol – bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres med fastspændingssystemet ISOFIX.
Volvo barnestol – bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres med fastspændingssystemet ISOFIX.
Volvo babystol – bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres med bilens
sikkerhedssele.
Typegodkendelse: E1 03301146
Typegodkendelse: E1 03301146
Typegodkendelse: E1 03301146
Volvo babystol – bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres med bilens
sikkerhedssele
Volvo babystol – bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres med bilens
sikkerhedssele
Typegodkendelse: E1 03301146
Typegodkendelse: E1 03301146
maks. 10 kg
(0-9 måneder)
Gruppe 0+
Typegodkendelse: E5 03135
maks. 13 kg
2
Hvad angår anden barnestol skal din bil findes på producentens vedlagte liste over køretøjer eller være generelt godkendt ifølge normen ECE R44.
``
31
01 Sikkerhed
01
Børnesikkerhed
Vægt/alder
Forsæde
Bagsædets yderplads
Bagsædets midterplads
Gruppe 1
Volvo barnestol – bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres med bilens
sikkerhedssele og fæstebånd.
Volvo barnestol – bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres med bilens
sikkerhedssele, fæstebånd og støtteben.
Volvo barnestol – bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres med bilens
sikkerhedssele, fæstebånd og støtteben.
Typegodkendelse: E5 03135
Typegodkendelse: E5 03135
9-18 kg
(9-36 måneder)
Gruppe 2, 15-25 kg,
3-6 år
32
Typegodkendelse: E5 03135
Volvo vendbar barnestol – bagudvendt
barnebeskyttelse, der fastgøres med
bilens sele og fæstebånd.
Volvo vendbar barnestol – bagudvendt
barnebeskyttelse, der fastgøres med
bilens sele og fæstebånd.
Typegodkendelse: E5 04192
Typegodkendelse: E5 04192
Britax Fixway – bagudvendt barnebeskyttelse der fastgøres med fastspændingssystemet ISOFIX og fæstebånd.
Britax Fixway – bagudvendt barnebeskyttelse der fastgøres med fastspændingssystemet ISOFIX og fæstebånd.
Typegodkendelse: E5 03171
Typegodkendelse: E5 03171
Volvo vendbar barnestol - fremadvendt barnebeskyttelse, der fastgøres
med bilens sele
Volvo vendbar barnestol - fremadvendt barnebeskyttelse, der fastgøres
med bilens sele
Volvo vendbar barnestol - fremadvendt barnebeskyttelse, der fastgøres
med bilens sele
Typegodkendelse: E5 04191
Typegodkendelse: E5 04191
Typegodkendelse: E5 04191
Volvo vendbar barnestol – bagudvendt
barnebeskyttelse, der fastgøres med
bilens sikkerhedssele og fæstebånd.
Volvo vendbar barnestol – bagudvendt
barnebeskyttelse, der fastgøres med
bilens sikkerhedssele og fæstebånd.
Typegodkendelse: E5 04192
Typegodkendelse: E5 04192
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
Vægt/alder
Forsæde
Bagsædets yderplads
Bagsædets midterplads
Gruppe 2/3
Volvo barnepude – med eller uden
ryglæn.
Volvo barnepude – med eller uden
ryglæn.
Volvo barnepude – med eller uden
ryglæn.
Typegodkendelse: E5 03139
Typegodkendelse: E5 03139
Typegodkendelse: E5 03139
Volvo barnepude med ryg
Volvo barnepude med ryg
Volvo barnepude med ryg
Typegodkendelse: E1 04301198
Typegodkendelse: E1 04301198
Typegodkendelse: E1 04301198
15-36 kg
(3–12 år)
01
Volvos integrerede selepude - fås som
fabriksmonteret ekstraudstyr.
Typegodkendelse: E5 03140
Indbygget selepude*
med den normale sikkerhedssele er den godkendt til børn, der vejer 15-36 kg.
Nedslåning af selepude
•
at sikkerhedsselen er i kontakt med barnets krop, og at den ikke er slap eller snoet
•
at sikkerhedsselen ikke hviler mod barnets
hals eller under skulderen (se foregående
illustration)
•
at sikkerhedsselens hoftedel er lavt placeret over bækkenet for at yde den bedst
mulige beskyttelse
•
Volvos indbyggede selepude på bagsædets
midterplads er specielt konstrueret med henblik på god sikkerhed for børn. Kombineret
G021070
Inden kørsel bør man kontrollere følgende:
Slå selepuden ned.
at nakkestøtten er indstillet efter barnets
hoved.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
33
01 Sikkerhed
01
Børnesikkerhed
Løft den øverste del.
Løsn velcrobåndet.
Hvis en indbygget selepude har været udsat
for en kraftig belastning, f.eks. i forbindelse
med en kollision, skal hele selepuden
udskiftes. Selvom selepuden virker ubeskadiget, kan en del af dens beskyttende egenskaber være blevet forringet. Selepuden
skal også udskiftes, hvis den er meget slidt.
G021075
G021071
ADVARSEL
Volvo anbefaler, at reparation eller udskiftning kun udføres af et autoriseret Volvoværksted. Du må ikke selv foretage ændringer af eller tilføjelser til selepuden.
Fastgør velcrobåndet.
G021076
G021072
Opslåning af selepude
G021074
Vip selepuden ind i sædehynden.
Slå den øverste del ned.
34
OBS
Inden selepuden slås op, bør man kontrollere, at begge dele af selepuden er fastspændt med velcrobåndet. Ellers kan den
øverste del sætte sig fast i bagsæderyggen,
når selepuden slås ned igen.
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
Børnesikkerhedslåse på bagdørene
De øverste befæstelsespunkter er hovedsageligt beregnet til brug med fremadvendte barnestole. Volvo anbefaler, at småbørn sidder i
bagudvendte barnestole så længe som muligt.
OBS
Betjeningskontakterne for bagdørenes elruder og åbningshåndtag kan spærres, så der
ikke kan åbnes indefra. For nærmere oplysninger, se side 51.
ISOFIX fastspændingssystem til
barnestol
01
ISOFIX er et tilbehør til passagersædet.
Følg altid producentens monteringsanvisninger, når et barnebeskyttelsesprodukt skal fastgøres i ISOFIX-befæstelsespunkterne.
Øverste befæstelsespunkter for
barnestole
Nærmere oplysninger om, hvordan barnestolen skal fastspændes i de øverste befæstelsespunkter, fremgår af brugsanvisningen, der
følger med barnestolen.
ADVARSEL
Forankringspunkterne for fastspændingssystemet ISOFIX er skjult bag den nederste del af
bagsæderyglænet på de yderste siddepladser.
Forankringspunkternes placering fremgår af
symboler i ryglænets beklædning (se foregående illustration).
Man får adgang til forankringspunkterne ved at
trykke ned på siddepladsens sædehynde.
G021068
G021064
Barnestolens fæstebånd skal altid trækkes
under den bageste nakkebeskyttelse, inden
de fastspændes i befæstelsespunkterne.
Bilen har øverste befæstelsespunkter til barnestole. Disse befæstelsespunkter er placeret på
hattehylden og skjules af et plastdæksel. Plastdækslet skal fjernes for at få adgang til befæstelsespunktet.
For biler med nakkestøtter, der kan slås ned,
på yderpladserne bør nakkestøtterne slås ned
for at lette montering.
35
Fjernbetjening/nøgleblad........................................................................
Privatlåsning*..........................................................................................
Batteriskift i fjernbetjening/PCC*............................................................
Keyless drive*..........................................................................................
Låsning/oplåsning...................................................................................
Børnesikkerhedslås.................................................................................
Alarm*......................................................................................................
36
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
38
43
44
45
47
51
52
LÅS OG ALARM
02
02 Lås og alarm
Fjernbetjening/nøgleblad
Generelt
02
Bilen leveres med to stk. fjernbetjeninger eller
to PCC'er (Personal Car Communicator). De
bruges til at starte bilen og til låsning og oplåsning.
Der kan bestilles flere fjernbetjeninger – op til 6
til samme bil kan programmeres og benyttes.
PCC’en har flere funktioner end fjernbetjeningen. Resten af dette kapitel beskriver funktioner, der findes i både PCC’en og fjernbetjeningen.
ADVARSEL
Hvis der er børn i bilen:
Husk altid at afbryde strømmen til elruder og
soltag ved at tage fjernbetjeningen ud, når
føreren forlader bilen.
Aftageligt nøgleblad
En fjernbetjening indeholder et aftageligt nøgleblad af metal til mekanisk låsning/oplåsning
af førerdør, handskerum og bagagerumsklap
(privatlåsning).
Nøglebladenes unikke kode kan fås hos autoriserede Volvo-værksteder, hvor det anbefales
at bestille nye nøgleblade.
Hvis man mister en fjernbetjening
Hvis en fjernbetjening bliver væk, kan en ny
bestilles hos et værksted - et autoriseret Volvoværksted anbefales. De tilbageværende fjernbetjeninger skal medbringes til værkstedet. For
at forhindre tyveri slettes den bortkomne fjernbetjenings kode i systemet.
Det aktuelle antal betjeninger, som er registreret for bilen, kan kontrolleres under
Bilindstillinger Bilnøglehukommelse
Antal nøgler. Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se side 116.
Nøglehukommelse – sidespejle og
førersæde
Indstillingerne kobles automatisk til den
respektive fjernbetjening, (se side 70 og
89).
Vedr. privatlåsning, se side 43.
Funktionen kan aktiveres/deaktiveres under
Bilindstillinger Bilnøglehukommelse
Sæde- og spejlpositioner. Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se side 116.
Nøglebladet bruges også til at deaktivere/aktivere PACOS*, se side 20.
Vedr. biler med Keyless drive-funktion, se
side 45.
Vedr. nøglebladets funktioner, se side 41.
38
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Indikation ved låsning/oplåsning
Når bilen låses eller låses op med fjernbetjeningen, viser bilens blinklys, at låsningen/
oplåsningen er udført korrekt.
•
•
Låsning: ét blink
Oplåsning: to blink.
I tilfælde af låsning sker indikationen kun, hvis
alle låse er låst, efter at dørene er lukket.
Funktionen kan aktiveres/deaktiveres under
Bilindstillinger Lysindstillinger Lys ved
låsning henholdsvis Bilindstillinger
Lysindstillinger Lys ved oplåsning.
Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se
side 116.
Elektronisk startspærre
Hver fjernbetjening har en unik kode. Bilen kan
kun startes med den rette fjernbetjening med
den rette kode.
Nedenstående fejlmeddelelser på kombinationsinstrumentets informationsdisplay vedrører
den elektroniske startspærre:
02 Lås og alarm
Fjernbetjening/nøgleblad
Meddelelse /
besked
Betydning
Nøglefejl Isæt
nøgle igen
Fejl ved læsning af
fjernbetjeningen
under start. Forsøg
at starte bilen igen.
Bilnøgle ikke fundet
Gælder kun
PCC'ens keyless
drive-funktion. Fejl
ved læsning af
PCC'en under start.
Forsøg at starte
bilen igen.
Startspærre Prøv
igen
Funktioner
Fejl ved fjernbetjeningsfunktionen
under start. Hvis fejlen vedvarer, anbefales det at kontakte
et autoriseret Volvoværksted.
Vedr. start af bilen, se side 95.
Fjernbetjening.
Låsning
Oplåsning
Varighed for ankomstlys
Bagagerumsklap
G021079
G021078
02
PCC* (Personal Car Communicator).
Information
Funktionsknapper
Låsning – Låser dørene og bagagerumsklappen, samtidig med at alarmen aktiveres.
Et langt tryk (mindst 4 sekunder) lukker alle
ruder og soltaget* samtidigt.
Panikfunktion
ADVARSEL
Pas på, at ingen får hænderne i klemme,
hvis soltag og ruder lukkes med fjernbetjeningen.
Oplåsning – Låser dørene og bagagerumsklappen op, samtidig med at alarmen
deaktiveres.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
39
02 Lås og alarm
Fjernbetjening/nøgleblad
02
Funktionen kan ændres fra at låse alle dørene
op samtidigt, til efter et tryk på knappen at
åbne førerdøren og efter yderligere et tryk på
knappen (inden 10 sekunder) at åbne de øvrige
døre.
Funktionen ændres under Bilindstillinger
Låseindstillinger Oplåsning af døre. Vedr.
en beskrivelse af menusystemet, se side 116.
> Alle indikeringslamper blinker i ca. 7
sekunder, og lyset vandrer rundt på
PCC'en. Det angiver, at informationerne
fra bilen aflæses.
OBS
Fjernbetjeningsfunktionerne kan forstyrres
af radiobølger i omgivelserne, bygninger,
topografiske forhold osv. Bilen kan altid
låses/låses op med nøglebladet (se
side 42).
Hvis der trykkes på en af de andre knapper i dette tidsrum, afbrydes aflæsningen.
Unikke funktioner PCC*
OBS
Varighed for ankomstlys – Benyttes til at
tænde bilens lys på afstand. For nærmere
oplysninger, se side 81.
Hvis ingen indikeringslampe lyser, når informationsknappen bruges gentagne gange
og på forskellige steder (samt efter 7 sekunder, og efter lyset er gået omkring på
PCC'en), kontaktes et værksted - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Bagerumsklap - Kun bagagerumsklappen låses op og afalarmeres. For nærmere
oplysninger, se side 48.
Panikfunktion – Benyttes til at tiltrække
omgivelsernes opmærksomhed i en nødsituation.
G021080
Indikeringslamperne giver informationer som
vist på følgende illustration:
Hvis den røde knap holdes inde i mindst
3 sekunder eller trykkes ind 2 gange i løbet af
3 sekunder, aktiveres blinklysene og hornet.
40
Informationsknap
Indikeringslamper
Funktionen kan slås fra ved hjælp af den
samme knap, når den har været aktiv i mindst
5 sekunder. Ellers slås den fra efter 2 minutter
og 45 sekunder.
Med informationsknappen kan forskellige
informationer fra bilen fås ved hjælp af indikeringslamperne.
Rækkevidde
Brug af informationsknappen
Fjernbetjeningen har en rækkevidde på op til
20 m fra bilen.
±
Tryk på informationsknappen
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
.
02 Lås og alarm
Fjernbetjening/nøgleblad
OBS
Informationsknappens funktion kan forstyrres af radiobølger i omgivelserne, bygninger, topografiske forhold osv.
G030262
Gult, konstant lys – bilen er ikke låst.
Rødt lys, der blinker i de to indikeringslamper på skift, angiver ved hjælp af HBS
(Heart Beat Sensor), at der muligvis befinder sig nogen i bilen. Vises kun, hvis alarmen er udløst.
Rødt, konstant lys - alarmen er udløst.
Rækkevidde
PCC'ens låsefunktioner har en rækkevidde på
op til 20 m fra bilen.
Tryghedsbelysningen, panikfunktionen og de
funktioner, der styres af informationsknappen,
har en rækkevidde på op til 100 m fra bilen.
02
Aftageligt nøgleblad
Med fjernbetjeningens aftagelige nøgleblad
kan:
Udenfor PCC'ens rækkevidde
Grønt, konstant lys – bilen er låst.
eller vibration i omgivelserne føre til, at
HBS'ens funktion forstyrres.
Hvis PCC'en befinder sig for langt fra bilen, til
at informationerne kan aflæses, vises den
seneste status, som bilen havde, uden at lyset
bevæger sig rundt på PCC'en.
Hvis flere PCC'er bruges til bilen, er det kun
den PCC, der sidst blev brugt til låsning/oplåsning, som viser korrekt status.
OBS
•
førerdøren åbnes manuelt, hvis centrallåsen ikke kan aktiveres med fjernbetjeningen
•
adgang til handskerummet og bagagerum
(privatlåsning*) spærres, se side 43
•
bagagerumsklappen åbnes manuelt, hvis
centrallåsen ikke aktiveres med fjernbetjeningen, se side 49
•
PACOS* aktiveres/deaktiveres, se side 20.
Hvis ingen indikeringslampe lyser ved brug
af informationsknappen, kan det skyldes, at
den sidste kommunikation mellem PCC'en
og bilen er forstyrret af radiobølger i omgivelserne, bygninger, topografiske forhold
osv.
Heart Beat Sensor
Funktionen
fungerer ved hjælp af en HBS
(Heart Beat Sensor). HBS er et supplement til
bilens alarmsystem, som på afstand angiver, at
der muligvis befinder sig nogen i bilen. Vises
kun, hvis alarmen er udløst.
HBS'en føler personens hjerteslag, der forplanter sig i bilens karosseri. Derfor kan meget støj
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
41
02 Lås og alarm
Fjernbetjening/nøgleblad
Oplåsning af dør med nøgleblad
Udtagning af nøgleblad
Hvis centrallåsen ikke kan aktiveres med fjernbetjeningen, f.eks. hvis batterierne er brugt op,
kan førerdøren åbnes på følgende måde:
02
OBS
G021082
Når førerdøren låses op med nøglebladet og
åbnes, udløses alarmen.
Træk den fjederbelastede spærre til siden.
Træk samtidigt nøglebladet lige bagud.
Isætning af nøgleblad
Sæt forsigtigt nøglebladet tilbage på plads i
fjernbetjeningen for ikke at beskadige den.
1. Hold fjernbetjeningen med sporet opad, og
lad nøglebladet glide ned i sporet.
2. Tryk let på nøglebladet. Når nøglebladet
fastlåses, høres et klik.
42
1. Lås førerdøren op med nøglebladet i dørhåndtagets nøglehul.
2. Alarmen afbrydes ved at sætte fjernbetjeningen i startlåsen.
02 Lås og alarm
Privatlåsning*
Privatlåsning
Handskerummet låses, og bagagerumsklappens lås er frakoblet centrallåssystemet. Bagagerumsklappen kan ikke åbnes, hverken med
centrallåsens knap i fordørene eller fjernbetjeningen.
Drej nøglebladet 180 grader højre om.
Træk nøglebladet ud. Samtidig viser informationsdisplayet en meddelelse.
OBS
Det betyder, at fjernbetjeningen uden nøgleblad kun kan benyttes til til- og frakobling af
alarmen, åbning af dørene og at køre bilen.
G021083
Fjernbetjeningen afleveres uden det løse nøgleblad, som ejeren beholder.
Til- og frakobling
02
Sæt ikke nøglebladet tilbage i fjernbetjeningen, men opbevar det et sikkert sted.
•
Deaktivering foretages i modsat rækkefølge.
For nærmere oplysninger om låsning af handskerummet alene, se side 48.
G021084
G020508
Låsepunkter for fjernbetjening med nøgleblad og
ikke aktiveret privatlåsning.
Låsepunkter for fjernbetjening uden nøgleblad og
aktiveret privatlåsning.
Aktivering af privatlåsning.
For at aktivere privatlåsningen:
Skyd nøglebladet ind i handskerummets
lås.
Funktionen Privatlåsning er beregnet til brug,
når bilen afleveres til service, et hotel el.lign.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
43
02 Lås og alarm
Batteriskift i fjernbetjening/PCC*
Udskiftning af batteri
02
Batteriudskiftning
Undersøg nøje, hvordan batteriet/batterierne er placeret på dækslets inderside med
hensyn til deres (+)- og (–)-side.
Batterierne bør udskiftes, hvis:
•
informationssymbolet tændes, og displayet viser Udskift bilnøglebatteri
og/eller
Fjernbetjening (1 batteri)
•
2. Isæt et nyt med (+)-siden nedad.
1. Frigør forsigtigt batteriet.
hvis låsen gentagne gange ikke reagerer
på signaler fra fjernbetjeningen inden for
20 meter fra bilen.
PCC* (2 batterier)
Åbning
Træk den fjederbelastede spærre til
siden.
Træk samtidigt nøglebladet lige bagud.
Før en 3 mm skruetrækker ind i hullet
bag ved den fjederbelastede spærre og
tving forsigtigt fjernbetjeningen op.
OBS
Vend fjernbetjeningen med knapperne opad
for at undgå, at batterierne falder ud, når
den åbnes.
VIGTIGT
Undgå at berøre nye batterier og deres kontaktflader med fingrene, da dette kan forringe deres funktion.
44
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
1. Frigør forsigtigt batterierne.
2. Isæt først et nyt med (+)-siden opad.
3. Læg det hvide plasticstykke imellem, og
isæt til sidst yderligere et nyt batteri med
(+)-siden nedad.
Batteritype
Brug batteri med betegnelsen CR2430, 3 V - et
i fjernbetjeningen og to i PCC'en.
Samling
1. Tryk fjernbetjeningen sammen.
2. Hold fjernbetjeningen med sporet opad, og
lad nøglebladet glide ned i sporet.
3. Tryk let på nøglebladet. Når nøglebladet
fastlåses, høres et klik.
VIGTIGT
Sørg for, at brugte batterier bortskaffes på
en måde, der skåner miljøet.
02 Lås og alarm
Keyless drive*
Keyless drive (kun PCC)
De grå ringe på den foregående illustration
viser det område, der dækkes af systemets
antenner.
Nøglefrit låse- og startsystem
G020577
Hvis alle PCC'er fjernes fra bilen, når motoren
går eller nøgleposition II er aktiveret (se
side 67), og hvis alle døre lukkes, vises en
advarselsmeddelelse på informationsdisplayet, samtidig med at der fremkommer en
hørbar påmindelse.
Med keyless drive-funktionen i PCC'en kan
bilen låses op, køres og låses uden nøgle. Det
er tilstrækkeligt, at man har PCC'en med sig.
Systemet gør det nemmere at åbne bilen, f.eks.
når man har hænderne fulde.
Bilens to PCC’er har Keyless drive-funktion.
Det er muligt at bestille flere PCC’er.
PCC'ens rækkevidde
For at kunne åbne en dør eller bagagerumsklappen skal der være en PCC højst ca. 1,5 m
fra bilens dørhåndtag eller bagagerumsklap.
Det vil sige, at den der skal låse en dør op eller
i, skal have PCC'en med sig. Det er ikke muligt
at låse en dør op eller i, hvis PCC'en befinder
sig på bilens modsatte side.
Når PCC'en er bragt tilbage til bilen, slukker
advarselsmeddelelsen og lydsignalpåmindelsen ophører, når et af følgende er sket:
•
•
•
en dør er blevet åbnet og lukket
READ-knappen er blevet trykket ind.
Sikker håndtering af PCC
Hvis en PCC med Keyless drive efterlades i
bilen, deaktiveres den midlertidigt, når bilen
låses. Derefter kan ingen uvedkommende åbne
dørene.
Hvis der er nogen, der bryder ind i bilen, åbner
døren og finder PCC'en, aktiveres den igen.
Håndter derfor alle PCC'er med stor forsigtighed.
Efterlad aldrig en PCC i bilen.
Den nøglefri funktion kan forstyrres af elektromagnetiske felter og afskærmning. Anbring
derfor ikke PCC'en i nærheden af en mobiltelefon eller metalgenstand.
02
Hvis der alligevel opstår forstyrrelser, kan
PCC'en og nøglebladet benyttes på normal
måde (se side 39).
Oplåsning
Åbn dørene med dørhåndtagene, eller åbn
bagagerumsklappen med håndtaget på klappen.
Oplåsning med nøgleblad
PCC'en er sat i startlåsen
VIGTIGT
Forstyrrelser af PCC'ens funktion
Hvis PCC’ens Keyless drive-funktion ikke virker, kan førerdøren låses op med nøglebladet.
I givet fald aktiveres centrallåsen ikke.
OBS
Ved oplåsning med nøgleblad udløses alarmen. Vedr. annullering, se side 53.
Nøglehukommelse – førersæde og
sidespejle
Hukommelsesfunktion i PCC
Hvis flere personer med hver sin PCC nærmer
sig bilen, foretages sæde- og spejlindstillingerne efter den, der åbner førerdøren.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
45
02 Lås og alarm
Keyless drive*
02
Efter at førerdøren er åbnet af person-A med
PPC-A, men person-B med PPC-B skal køre,
kan indstillingerne ændres på tre måder:
Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se
side 116.
•
Stående ved førerdøren eller siddende bag
ved rattet trykker person-B på sin PCC's
knap for oplåsning, se side 39.
Antenneplacering
•
Vælg en af tre mulige hukommelser for
sædeindstilling med sædeknap 1-3, se
side 70.
•
Justere sæde og spejle manuelt, se
side 69 og 89.
ADVARSEL
Personer med indopereret pacemaker bør
ikke komme nærmere Keyless-systemets
antenner end 22 cm med pacemakeren.
Dette for at udelukke forstyrrelser mellem
pacemakeren og Keyless-systemet.
Låsning
Alle døre og bagagerumsklappen skal være
lukket, inden bilen kan låses. Ellers låses bilen
ikke.
OBS
Hvis bilen har automatgear, skal gearvælgeren stilles i P-position - ellers kan bilen
ikke låses og alarmen ikke aktiveres.
Låseindstillinger
Keyless-funktionen kan tilpasses mht. hvilke
døre, der skal låses op, under Bilindstillinger
Låseindstillinger Åbning uden nøgle.
46
G020479
Dørene og bagagerumsklappen låses ved at
trykke på låseknappen på et af de udvendige
dørhåndtag.
Keyless-systemet har en række indbyggede
antenner placeret rundt omkring i bilen:
Kofanger bag, i midten, indenfor
Dørhåndtag, venstre, bag
Hattehylde, undersiden, i midten
Loft, over midten af bagsædet
Dørhåndtag, højre, bag
Midterkonsol, under bageste del
Midterkonsol, under forreste del.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
02 Lås og alarm
Låsning/oplåsning
Udefra
Indefra
Låsning
Tryk på centrallåsknappen
, når fordørene
er lukket. Et langt tryk (mindst 4 sekunder) lukker også alle sideruder og soltaget* samtidigt.
Fjernbetjeningen låser samtlige døre og bagagerumsklappen op og i samtidigt. Ved låsning
frakobles dørenes låseknapper og åbningshåndtag, hvilket også gør det umuligt at åbne
indefra, såkaldt Blokeret låsestilling*, se
side 49.
Samtlige døre kan låses manuelt med dens
låseknap, efter den pågældende dør først er
lukket.
Hvis låsning/oplåsning med fjernbetjeningen
ikke fungerer, kan dens batteri være brugt op så skal døren låses eller låses op med det aftagelige nøgleblad, se side 42.
Gennemluftningsfunktion
Et langt tryk på centrallåsknappen
(mindst
4 sekunder) åbner alle ruder samtidigt - f.eks.
for hurtigt at gennemlufte kabinen ved varmt
vejr.
ADVARSEL
Vær opmærksom på, at der er risiko for at
blive låst inde i bilen, hvis den låses udefra.
Automatisk genlåsning
Hvis ingen af dørene eller bagagerumsklappen
åbnes inden 2 minutter efter oplåsning, låses
de automatisk alle igen. Denne funktion mindsker risikoen for, at man kommer til at efterlade
bilen ulåst. (For biler med alarm, se side 52.)
02
Ved hjælp af fordørenes knap til centrallåsning
på dørpanelet kan samtlige døre og bagagerumsklappen låses/låses op samtidigt. Tryk
ind for at låse - den
knappens ene side
anden side
låser op.
Oplåsning
Indefra kan en dør låses op på to forskellige
måder:
•
Tryk på centrallåsknappen
Automatisk låsning
Dørene og bagagerumsklappen låses automatisk, når bilen begynder at køre.
Funktionen kan aktiveres/deaktiveres under
Bilindstillinger Låseindstillinger
Automatisk dørlås. (For beskrivelse af menusystemet, se side 116.)
.
Et langt tryk (mindst 4 sekunder) åbner også
alle sideruder* samtidigt.
•
Træk i åbningshåndtaget en gang og slip døren er låst op. Ved at trække endnu en
gang i åbningshåndtaget åbnes døren.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
47
02 Lås og alarm
Låsning/oplåsning
Handskerum
Bagagerumsklap
02
Klappen kan åbnes på to forskellige
måder
Et tryk – Bagagerumsklappen låses op, men
forbliver lukket. Tryk let på den gummierede
trykplade under det udvendige håndtag og
hæv klappen.
Hvis klappen ikke åbnes inden to minutter,
låses den igen, og alarmen aktiveres igen.
G020548
To tryk – Bagagerumsklappen låses op og
åbnes nogle centimeter. Regn, kulde, frost eller
sne kan forhindre klappen i at løfte sig.
Handskerummet kan kun låses/låses op med
fjernbetjeningens aftagelige nøgleblad. (For
information om nøgleblad, se side 42).
OBS
Oplåsning med fjernbetjening
Med fjernbetjeningen kan bagagerumsklappen
alene afalarmeres* og låses op.
Låsnings af handskerummet:
Skyd nøglebladet ind i handskerummets
lås.
Drej nøglebladet 90 grader højre om. Nøglehullet er vandret i låst indstilling.
Træk nøglebladet ud.
Oplåsning sker i omvendt rækkefølge.
Vedrørende privatlåsning, se side 43.
OBS
Funktionen åbner ikke bagagerumsklappen
– den låses kun op.
Hvis bilen har alarm*, slukkes alarmindikatoren
på instrumentpanelet for at vise, at ikke hele
bilen er alarmeret. Niveau- og bevægelsessensorerne samt sensorerne for åbning af
bagagerumsklappen frakobles automatisk.
Dørene forbliver låst og alarmeret.
48
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Når klappen lukkes, forbliver den ulåst, indtil
bilen igen låses med fjernbetjeningens låseknap.
02 Lås og alarm
Låsning/oplåsning
Blokeret låsestilling*
Oplåsning indefra
Blokeret låsestilling vil sige, at dørene ikke kan
åbnes indefra, hvis de er låst.
02
Blokeret låsestilling aktiveres med fjernbetjeningen og indtræder med 10 sekunders forsinkelse efter låsning af dørene.
Hvis fjernbetjeningsknappen for åbning af
bagagerumsklappen ikke fungerer, kan bagagerumsklappen låses op med nøglebladet.
Tryk på lyspanelets knap
gerumsklappen op.
for at låse baga-
Oplåsning med nøgleblad
I blokeret låsestilling kan bilen kun låses op
med fjernbetjeningen. Førerdøren kan også
låses op med det aftagelige nøgleblad.
Midlertidig deaktivering
Fjern proppen, der dækker nøglehullet.
Lås bagagerumsklappen op ved at dreje
nøglebladet en halv omgang venstre om,
som vist på illustrationen.
Låsning med fjernbetjening
Tryk på fjernbetjeningens låseknap (se
side 39).
Hvis bilen har alarm* begynder alarmindikatoren på instrumentpanelet at blinke, hvilket
betyder at alarmen er aktiveret.
Aktive menuvalg angives med et kryds.
Navigering
ENTER
MENU
EXIT
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
49
02 Lås og alarm
Låsning/oplåsning
02
Hvis der er nogen, der ønsker at blive i bilen,
og dørene skal låses udefra, kan funktionen
Blokeret låsestilling midlertidigt slås fra. Det
gøres på følgende måde:
1. Gå ind i menusystemet under
Bilindstillinger (for udførlig beskrivelse af
menusystemet, se side 116).
2. Vælg Nedsat beskyttelse.
3. Vælg Aktiver én gang.
> Instrumentpanelets display viser meddelelsen Nedsat beskytt. Se
instr.bog og Blokeret låsestilling slås
fra, når bilen låses.
play viser meddelelsen Fuld
beskyttelse, og dermed er Blokeret
låsestilling samt alarmens bevægelsesog hældningssensorer tilkoblet igen.
Hvis låsesystemet ikke skal ændres
±
Foretag slet intet valg og lås bilen.
eller
±
Tryk på EXIT og lås bilen.
OBS
Hvis bilen er udstyret med alarm:
•
Husk, at bilens alarm aktiveres, når den
låses.
•
Hvis en af dørene åbnes indefra, går
alarmen i gang.
eller
±
Vælg Spørg ved exit.
> Hver gang motoren slås fra, viser lydanlæggets display meddelelsen ENTER
mindsker beskyttelsen, indtil
motoren startes igen. Tryk EXIT for
slut - vælg så et af punkterne.
Hvis Blokeret låsestilling skal slås fra
±
50
ADVARSEL
Efterlad ikke nogen i bilen, før funktionen
blokeret låsestilling er frakoblet, for ikke at
risikere at låse nogen inde.
Tryk på ENTER og lås bilen. (Hvis bilen er
udstyret med alarm med bevægelses- og
hældningssensorer* slås de fra samtidigt,
se side 52.)
> Næste gang motoren startes, nulstilles
systemet, og instrumentpanelets dis-
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
02 Lås og alarm
Børnesikkerhedslås
Elektrisk spærring af døre og ruder
bagi*
02
G019300
G021077
Manuel spærring af bagdøre
Skruen for børnesikkerhedslåsen befinder sig i
bagdørenes bagkant og er kun tilgængelig, når
døren er åben.
Når den elektriske børnesikkerhedslås er aktiveret, kan:
±
Brug nøglebladet til at dreje skruen og derved aktivere/deaktivere børnesikkerhedslåsen.
•
de bageste ruder kun åbnes med førerdørens betjeningspanel
•
de bageste døre ikke åbnes indefra.
Døren kan ikke åbnes indefra.
1. Børnesikkerhedslåsen aktiveres/deaktiveres i nøgleposition I eller II, se side 67.
Døren kan åbnes indefra.
OBS
Der er ingen manuel spærring på biler med
elektrisk børnesikkerhedslås.
2. Tryk på knappen i førerdørens betjeningspanel.
> På informationsdisplayet vises en meddelelse.
Når låsen er aktiveret, lyser lampen i
knappen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
51
02 Lås og alarm
Alarm*
Generelt
02
OBS
Alarmen udløses i følgende tilfælde:
•
dør, motorhjelm eller bagagerumsklap
åbnes
•
når der bruges en ikke-godkendt fjernbetjening, eller hvis startlåsen udsættes for
påvirkning
•
når der registreres bevægelser i passagerkabinen (hvis der er monteret en bevægelsessensor*)
•
når bilen løftes eller bugseres (hvis den er
udstyret med hældningssensor*)
•
•
startbatteriets kabel frakobles
Forsøg ikke selv at reparere eller ændre
komponenter, der indgår i alarmsystemet.
Alle sådanne forsøg kan have konsekvenser
for forsikringsvilkårene.
For at undgå dette: Luk ruderne, når bilen
forlades, og ret luften fra kabinevarmeren,
så den ikke peger opad i kabinen.
52
Tryk på fjernbetjeningens låseknap.
Frakobling af alarm
±
Tryk på fjernbetjeningens oplåseknap.
±
Tryk på fjernbetjeningens oplåsningsknap,
eller sæt fjernbetjeningen i startlåsen.
Øvrige alarmfunktioner
Automatisk genaktivering af alarm
Funktionen sikrer, at man ikke kommer til at
efterlade bilen med alarmen frakoblet.
hvis nogen forsøger at slå sirenen fra.
Bevægelsessensorerne udløser alarmen
ved bevægelser i kabinen. Derfor kan den
udløses, hvis bilen forlades med en rude
åben, eller hvis der bruges en elektrisk kabinevarmer.
±
Annullering af udløst alarm
Alarmindikator
Hvis bilen er låst op med fjernbetjeningen (og
alarmen er frakoblet), og ingen af dørene eller
bagagerumsklappen åbnes inden to minutter,
aktiveres alarmen automatisk igen. Samtidig
låses bilen igen.
Hvis der opstår en fejl i alarmsystemet, vises
der en meddelelse på informationsdisplayet.
Kontakt et værksted - et autoriseret Volvoværksted anbefales.
OBS
Tilkobling af alarm
En rød lysdiode på instrumentpanelet viser
alarmsystemets status:
Alarmsignaler
•
•
Dioden slukket – alarmen er frakoblet
•
Der lyder en sirene i 30 sekunder. Sirenen
har sit eget batteri, der fungerer uafhængigt af bilens startbatteri.
•
Dioden blinker hurtigt efter frakobling af
alarmen (og indtil fjernbetjeningen sættes i
startlåsen og nøgleposition I nås) – alarmen har været udløst.
•
Samtlige afvisere blinker i 5 minutter, eller
indtil alarmen annulleres.
Dioden blinker én gang med to sekunders
mellemrum – alarmen er tilkoblet
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Når alarmen udløses, sker der følgende:
02 Lås og alarm
Alarm*
Fjernbetjeningen fungerer ikke
MENU
Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer, kan alarmen slås fra og bilen startes på følgende måde:
EXIT
1. Åbn førerdøren med nøglebladet.
> Alarmen udløses, og sirenen lyder.
2. Sæt fjernbetjeningen i startlåsen.
> Alarmen frakobles. Alarmindikatoren
blinker hurtigt, indtil fjernbetjeningen
sættes ind.
Reduceret alarmniveau
Hvis bevægelses- og hældningssensorer
skal slås fra:
For at undgå utilsigtet aktivering af alarmen,
hvis man f.eks. efterlader en hund i bilen eller
rejser med færge, kan bevægelses- og hældningssensorerne slås fra midlertidigt. Det gøres
på følgende måde:
±
1. Gå ind i menusystemet under
Bilindstillinger (for udførlig beskrivelse af
menusystemet, se side 116).
Tryk på ENTER og lås bilen. (Hvis bilen er
udstyret med Blokeret låsestilling* slås den
fra samtidigt, se side 49.)
> Næste gang motoren startes, nulstilles
systemet, og instrumentpanelets display viser meddelelsen Fuld
beskyttelse. Dermed er bevægelsesog hældningssensorer samt Blokeret
låsestilling tilkoblet igen.
2. Vælg Nedsat beskyttelse.
Hvis sensorerne ikke skal slås fra:
3. Vælg Aktiver én gang.
> Instrumentpanelens display viser meddelelsen Nedsat beskytt. Se
instr.bog og bevægelses- og hældningssensorerne slås fra, når bilen
låses.
±
02
Foretag slet intet valg og lås bilen.
eller
±
Tryk på EXIT og lås bilen.
Afprøvning af alarmsystemet
eller
±
Aktive menuvalg angives med et kryds.
Navigering
ENTER
Vælg Spørg ved exit.
> Hver gang motoren slås fra, viser lydanlæggets display meddelelsen Tryk
ENTER for at reduc. be. indtil bilen er
startet. Tryk EXIT for at afslutte. vælg så et af punkterne.
Afprøvning af kabinens
bevægelsessensor
1. Luk alle ruder. Bliv siddende i bilen.
2. Aktivér alarmen, se side 52.
3. Vent i 15 sekunder.
4. Start alarmen ved at bevæge armene frem
og tilbage i højde med stoleryggen.
> Der lyder en sirene, og samtlige afvisere
blinker.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
53
02 Lås og alarm
Alarm*
02
5. Slå alarmen fra ved at låse op med fjernbetjeningen.
Afprøvning af alarmsensorer i dørene
1. Aktivér alarmen, se side 52.
2. Vent i 15 sekunder.
3. Lås førerdøren op med nøglebladet.
4. Luk førerdøren op.
> Der lyder en sirene, og samtlige afvisere
blinker.
5. Slå alarmen fra ved at låse op med fjernbetjeningen.
Afprøvning af alarmsensorer i
motorhjelmen
1. Sæt dig i bilen, og deaktivér alarmen (se
side 52).
2. Aktivér alarmen (se side 52). Bliv siddende
i bilen, og lås dørene med knappen på
fjernbetjeningen.
3. Vent i 15 sekunder.
4. Åbn motorhjelmen med håndtaget under
instrumentpanelet.
> Der lyder en sirene, og samtlige afvisere
blinker.
5. Slå alarmen fra ved at låse op med fjernbetjeningen.
54
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
02 Lås og alarm
02
55
HomeLinkŸ *.......................................................................................... 111
56
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G020912
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger................................ 58
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger - Executive ............ 66
Nøglepositioner....................................................................................... 67
Sæder..................................................................................................... 69
Sæder - Executive.................................................................................. 73
Rat........................................................................................................... 75
Belysning................................................................................................. 76
Viskere og sprinklere............................................................................... 85
Ruder og spejle....................................................................................... 87
Kompas*.................................................................................................. 92
Elbetjent taglem*..................................................................................... 93
Start af motor.......................................................................................... 95
Start af motor – Flexifuel......................................................................... 97
Start af motor – eksternt batteri.............................................................. 99
Gearkasser............................................................................................ 100
Firehjulstræk – AWD (All Wheel Drive)*................................................. 105
Driftsbremsen........................................................................................ 106
Parkeringsbremse................................................................................. 108
DIT FØRERMILJØ
03
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Instrumentoversigt
03
Venstrestyret bil.
58
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Funktion
Side
Funktion
Side
Håndtering af menu og
meddelelser, afvisere,
nær- og fjernlys, informationscenter
76,
79, 119,
151
Betjeningsknapper for
aktivt chassis (Four-C)*
155
Viskere og sprinklere
85, 86
Fartpilot
156, 157
Indstilling af rat
75
Horn, airbag
18, 75
Parkeringsbremse*
108
Kombinationsinstrument
61, 65
Motorhjelmsåbner
220
Menu-, lyd- og telefonstyring
116,
134, 188
Sædeindstilling*
69
Startlås
67
Lyskontakt, åbner til
tankdæksel- og bagagerumsklap
48, 76,
202
Start- og stopknap
95
Advarselsblinklys
79
Døråbningshåndtag
-
Betjeningspanel
47, 51,
87, 89
Menustyring og lydanlæg
116, 135
Klimaanlæg, ECC
124
Gearvælger
100
03
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
59
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
03
Højrestyret bil.
60
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Funktion
Side
Funktion
Side
Advarselsblinklys
79
Parkeringsbremse
108
Startlås
67
Indstilling af rat
75
Start- og stopknap
95
Fartpilot
156, 157
76,
79, 119,
151
Kombinationsinstrument
61, 65
Håndtering af menu og
meddelelser, afvisere,
nær- og fjernlys, informationscenter
18, 75
Betjeningsknapper for
aktivt chassis (Four-C)*
155
Horn, airbag
Menu-, lyd- og telefonstyring
116,
134, 188
Gearvælger
100
Klimaanlæg, ECC
124
Viskere og sprinklere
85, 86
Menustyring og lydanlæg
116, 135
Lyskontakt, åbner til
tankdæksel- og bagklap
48, 76,
202
Lyskontakt, åbner til
tankdæksel- og bagagerumsklap
Døråbningshåndtag
-
Betjeningspanel
47, 51,
87, 89
Sædeindstilling*
69
Motorhjelmsåbner
220
Informationsdisplayer
03
Informationsdisplayer.
På informationsdisplayerne vises information
om visse af bilens funktioner, f.eks. fartpilot,
informationscenter og meddelelser. Informationerne vises i form af tekst og symboler.
En nærmere beskrivelse findes under de funktioner, der omfattes af informationsdisplayerne.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
61
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Målere
Kontrol-, informations- og
advarselssymboler
samtlige symboler efter 5 sekunder, undtagen
symbolerne for fejl i udstødningsrensesystemet og lavt olietryk.
Kontrol- og informationssymboler
Symbol
03
Betydning
Fejl i ABL-systemet
Udstødningsrensningssystem
Fejl i ABS-systemet
Målere i kombinationsinstrumentet.
Speedometer
Brændstofmåler, se også Informationscenter, side 151, og Brændstofpåfyldning,
side 202.
Omdrejningstæller. Måleren viser motorens omdrejningstal i 1000 omdr./minut.
Kontrol- og advarselssymboler.
Fjernlys- og blinklyssymboler
Tågebaglys tændt
Stabilitetssystem
Kontrol- og informationssymboler
Kontrol- og advarselssymboler1
Funktionskontrol
Alle kontrol- og advarselssymboler tændes i
nøgleposition II eller ved start af motoren. Når
motoren er startet, skal samtlige symboler
slukkes, undtagen parkeringsbremsesymbolet, som først slukkes, når parkeringsbremsen
udløses.
Motorforvarmer (diesel)
Lav stand i brændstoftanken
Information - læs displayteksten
Fjernlys tændt
Hvis motoren ikke starter, eller hvis funktionskontrollen udføres i nøgleposition II, slukkes
1
62
For visse motorvarianter anvendes symbolet for lavt olietryk ikke. Advarslen gives vha. displaytekst. For information om kontrol af oliestand, se side 221.
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Symbol
Betydning
Tågebaglys
Fjernlys tændt
Symbolet lyser, når tågelyset er tændt.
Venstre blinklys
Stabilitetssystem
Symbolet lyser, når fjernlyset er tændt, samt
ved brug af overhalingslys
Et blinkende symbol angiver, at stabilitetssystemet er i funktion. Hvis symbolet lyser konstant, er der opstået en fejl i systemet.
Venstre/højre blinklys
Højre blinklys
Motorforvarmer (diesel)
Kontrol- og advarselssymboler
Fejl i ABL-systemet
Symbolet lyser, hvis der er opstået en fejl i
ABL-funktionen (Active Bending Lights).
Udstødningsrensningssystem
Hvis symbolet tændes, kan det skyldes fejl i
bilens udstødningsrensningssystem. Kør til et
værksted for kontrol. Volvo anbefaler, at du
henvender dig til et autoriseret Volvo-værksted.
Fejl i ABS-systemet
Hvis symbolet tændes, fungerer systemet ikke.
Det normale bremsesystem fungerer fortsat,
men uden ABS.
1. Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.
2. Start motoren igen.
3. Kør til et autoriseret Volvo-værksted for at
få ABS-systemet kontrolleret, hvis symbolet bliver ved med at lyse. Volvo anbefaler,
at du henvender dig til et autoriseret Volvoværksted.
Symbolet tændes, når motoren forvarmes.
Forvarmning foretages, når temperaturen er
under 2 °C. Når symbolet slukkes, kan bilen
startes.
Begge blinkerssymboler blinker, når der bruges advarselsblinklys.
Symbol
Parkeringsbremse trukket
Når symbolet tændes, er niveauet i brændstoftanken lavt. Fyld brændstof på snarest.
Airbags (SRS)
Information - læs displayteksten
Informationssymbolet tændes i kombination
med tekst på informationsdisplayet, når der
forekommer en afvigelse i ét af bilens systemer. Meddelelsen slukkes ved at trykke på
READ-knappen, se side 119, eller forsvinder
automatisk efter et stykke tid (tidsrummet
varierer efter, hvilken funktion der angives).
Informationssymbolet kan også tændes i kombination med andre symboler.
Når servicemeddelelsen vises, slukkes
symbolet og meddelelsen ved hjælp af
READ-knappen, eller slukker automatisk
efter nogen tid.
Betydning
Lavt olietrykA
Lav stand i brændstoftanken
OBS
03
Påmindelse om sikkerhedssele
Generatoren lader ikke
Fejl i bremsesystemet
Advarsel
A
For visse motorvarianter anvendes symbolet for lavt olietryk
ikke. Advarslen gives vha. displaytekst, se side 221 og
222.
``
63
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
03
Lavt olietryk
Påmindelse om sikkerhedssele
Hvis symbolet tændes under kørsel, er motorens olietryk for lavt. Stands straks motoren, og
kontrollér oliestanden. Påfyld olie efter behov.
Hvis symbolet tændes, og oliestanden er normal, bør du kontakte et værksted. Volvo anbefaler, at du henvender dig til et autoriseret
Volvo-værksted.
Symbolet lyser, hvis en person på forsædet
ikke har spændt sin sikkerhedssele, eller hvis
en person på bagsædet har taget sin sele af.
Parkeringsbremse trukket
Symbolet lyser konstant, når parkeringsbremsen er trukket. I tilfælde af elektrisk parkeringsbremse blinker symbolet, når bremsen aktiveres, og lyser derefter konstant.
Hvis symbolet blinker, er der opstået en fejl.
Læs meddelelsen på informationsdisplayet.
OBS
Symbolet lyser også, hvis den mekaniske
parkeringsbremse kun er trukket en smule.
Airbags (SRS)
Hvis symbolet forbliver tændt eller tændes
under kørsel, er der opstået en fejl i selelåsen,
SRS-, SIPS- eller IC-systemet. Kør snarest
muligt til et værksted for at få kontrolleret bilen.
Volvo anbefaler, at du henvender dig til et autoriseret Volvo-værksted.
64
Generatoren lader ikke
Symbolet tændes under kørsel, hvis der opstår
en fejl i det elektriske anlæg. Henvend dig til et
værksted. Volvo anbefaler, at du henvender dig
til et autoriseret Volvo-værksted.
Fejl i bremsesystemet
Hvis symbolet tændes, kan bremsevæskeniveauet være for lavt. Stands bilen et sikkert
sted, og kontrollér standen i bremsevæskebeholderen (se side 224).
Hvis bremse- og ABS-symbolerne lyser samtidigt, kan der være opstået en fejl i bremsekraftfordelingen.
1. Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.
2. Start motoren igen.
•
Hvis begge symboler slukkes, kan man
køre videre.
•
Hvis symbolerne forbliver tændt, skal
niveauet i bremsevæskebeholderen
kontrolleres, se side 224. Hvis niveauet
er normalt, og symbolerne stadig lyser,
kan bilen med stor forsigtighed køres til
et værksted for at få bremsesystemet
efterset. Volvo anbefaler, at du henvender dig til et autoriseret Volvo-værksted.
ADVARSEL
Hvis bremsevæsken er under MIN-niveauet
i bremsevæskebeholderen, bør bilen ikke
køre videre, før der er påfyldt bremsevæske.
Tabet af bremsevæske skal kontrolleres af
et værksted. Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted.
ADVARSEL
Hvis bremse- og ABS-symbolerne lyser
samtidigt, er der risiko for, at bagvognen
skrider ud ved en hård opbremsning.
Advarsel
Det røde advarselssymbol tændes, når der er
angivet en fejl, som kan indvirke på sikkerheden og/eller bilens kørbarhed. Samtidig vises
en forklarende tekst på informationsdisplayet.
Symbolet bliver stående, indtil fejlen er udbedret, men tekstmeddelelsen kan trykkes væk
med READ-knappen, se side 119. Advarselssymbolet kan også tændes i kombination med
andre symboler.
Gå frem som følger:
1. Stands på et sikkert sted. Bilen må ikke
køre videre.
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
2. Læs teksten på informationsdisplayet.
Foretag det fornødne iht. til teksten på displayet. Slet meddelelsen med READknappen.
Triptællere
Ur
Påmindelse – dørene ikke lukket
Hvis en af dørene, motorhjelmen2 eller bagagerumsklappen ikke er fuldstændig lukket,
tændes informations- eller advarselssymbolet
sammen med en forklarende meddelelse på
kombinationsinstrumentet. Stands snarest
muligt bilen på et sikkert sted, og luk den dør/
klap, der er åben.
Hvis bilen kører med en lavere hastighed end ca. 7 km/t, tændes informationssymbolet.
Hvis bilen kører med en højere hastighed end ca. 7 km/t, tændes advarselssymbolet.
03
Triptællere og knap.
Ur og indstillingsknap.
Knap til indstilling af ur.
Display for triptællere
Knap for skift mellem triptællerne T1 og
T2 og nulstilling af triptællerne.
Tællerne benyttes til måling af korte strækninger.
Et kort tryk på knappen skifter mellem triptællerne T1 og T2. Med et langt tryk (over 2 sekunder) nulstilles den aktiverede triptæller. Strækningens længde vises på displayet.
2
Informationsdisplay til visning af klokkeslæt.
Drej knappen højre/venstre om for at indstille
klokkeslættet. Det indstillede klokkeslæt vises
på informationsdisplayet.
Uret kan midlertidigt erstattes af et symbol i
forbindelse med en meddelelse (se side 119).
Kun biler med alarm*.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
65
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger - Executive
Analogt ur
G029076
03
Analogt ur.
Knap til at stille visere bagud.
Knap til at stille visere fremad.
Det analoge ur er placeret i instrumentpanelet
over handskerummet.
For at indstille tiden:
±
66
Brug den passende knap til at flytte viserne
enten fremad eller bagud i tiden. Indstillingen kan ske på to måder:
•
Hold knappen ind - viseren flyttes først
langsomt i tid, svarende til ca. 5 minutter, og derefter hurtigere. Slip knappen,
når uret viser den korrekte tid.
•
Tryk en gang på knappen - viseren flyttes med ca. 10 sekunder.
03 Dit førermiljø
Nøglepositioner
Isætning og udtagning af
fjernbetjening
Tage fjernbetjeningen ud
Tilbage til nøgleposition 0
Fjernbetjeningen kastes ud efter et let tryk på
den. (Automatgearkassen* skal stå i stilling P.)
For at gå tilbage til nøgleposition 0 fra position
I eller II - Tryk kort på START/STOP ENGINE.
Funktioner
Fjernbetjeningens 3 forskellige nøglepositioner
kan nås, uden at det er nødvendigt at starte
motoren. Tabellen viser, hvilke funktioner der
er tilgængelige i den respektive nøgleposition.
Position
G021126
Startlås med fjernbetjening trukket ind.
OBS
For biler med keyless-funktion*, se side 45.
Nøgleposition 0
Sæt fjernbetjeningen i startlåsen og tryk let på
den - fjernbetjeningen trækkes ind i låsen.
Sætte fjernbetjeningen i
Nøgleposition I
Fjernbetjeningen sættes i startlåsen med dens
symboler vendt rigtigt. Efter et let tryk på fjernbetjeningen trækkes den ind i låsen.
Med fjernbetjeningen trukket ind i startlåsen Tryk kort på START/STOP ENGINE.
VIGTIGT
Fremmedlegemer i startlåsen kan skade
funktionen eller ødelægge låsen.
Tryk ikke fjernbetjeningen ind vendt den forkerte vej - Hold i enden med det aftagelige
nøgleblad, se side 42.
Nøgleposition II
Med fjernbetjeningen trukket ind i startlåsen Tryk på START/STOP ENGINE i ca. 2 sekunder.
03
0
Kilometertæller, ur og temperaturmåler tændes. Ratlåsen er frakoblet. Audio-anlægget kan bruges.
I
Soltag*, rudehejs, 12 V-kontakt i
kabine, RTI*, telefon*, kabineblæser, ECC og forrudeviskere kan
bruges.
II
Forlygterne tændes. Advarselsog kontrollamperne lyser i
5 sekunder. Alt udstyr fungerer
med undtagelse af elopvarmede
sæder og elopvarmet bagrude,
der først fungerer, når motoren er
i gang.
OBS
For at nå nøgleposition I eller II uden motorstart - tryk ikke bremse-/koblingspedalen
ned, når følgende trin udføres.
Funktion
For information om lydanlæggets funktion med
fjernbetjeningen taget ud, se side 134.
Start og stop af motor
For information om at starte/slukke motoren,
se side 95.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
67
03 Dit førermiljø
Nøglepositioner
Bugsering
For vigtig information om fjernbetjeningen ved
bugsering, se side 215.
03
68
03 Dit førermiljø
Sæder
Forsæder
ADVARSEL
Førersædets indstilling skal foretages,
inden man begynder at køre, aldrig under
kørsel. Kontrollér at sædet er i låst stilling.
4. Skyd stolen frem, så nakkestøtten "fastlåses" under handskerummet.
Opslåning foregår på den modsatte måde.
ADVARSEL
Nedfældning af forsæderyglæn*
Kontrollér, at forsædets ryglæn er låst
ordentligt efter opslåning.
03
Elbetjent sæde*
Justering af lændestøtten, drej hjulet1.
Fremad/bagud: Løft håndtaget for at indstille den rette afstand til rat og pedaler.
Kontrollér, at sædet er fastlåst, når indstillingen er foretaget.
Hæv/sænk* sædehyndens forkant, pump
op/ned.
Foretag ændring af ryglænets hældning,
drej på hjulet.
Passagersædets ryglæn kan foldes ned i fremadgående retning for at give plads til lange
genstande.
Hæv/sænk sædet, pump op/ned.
Skub stolen så langt bagud/nedad som
muligt.
Betjeningspanel for elbetjent sæde*.
Indstil ryglænet i oprejst stilling.
Sædet fremad/bagud og op/ned
Ryglænets hældning
Løft spærrerne bag på ryglænet, og slå det
frem.
1
Sædehyndens forkant op/ned
De elektrisk styrede forsæder har en overbelastningsbeskyttelse, som udløses, hvis et
Gælder også elbetjent sæde.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
69
03 Dit førermiljø
Sæder
sæde blokeres af en genstand. Hvis det sker,
skal du gå til nøgleposition I eller 0 og vente et
kort stykke tid, inden sædet flyttes igen.
Der kan kun foretages en bevægelse (frem/tilbage/op/ned) ad gangen.
03
Forberedelser
Gemme indstilling
Hukommelsesknap
Hukommelsesknap
Hukommelsesknap
Knap til lagring af indstilling
Sædet kan indstilles i et vist stykke tid, efter at
døren er låst op med fjernbetjeningen uden
nøgle i startlåsen. Indstilling af sædet foretages
normalt i nøgleposition I, og kan altid foretages, når motoren er i gang.
1. Indstil stolen og sidespejlene.
Stol med hukommelsesfunktion*
Bruge gemt indstilling
2. Hold knappen til lagring af indstilling inde,
samtidig med at en af hukommelsesknapperne trykkes ind.
Hold en af hukommelsesknapperne inde, indtil
stolen og sidespejlene standser. Hvis knappen
slippes, standser stolen sin bevægelse.
Nøglehukommelse* i fjernbetjening2
Førersædets og sidespejlenes indstillinger lagres i nøglehukommelsen, når bilen låses med
fjernbetjeningen.
Når bilen låses op med den samme fjernbetjening, og førerdøren åbnes, indtager sidespejlene og førerstolen automatisk de indstillinger,
der er lagret i nøglehukommelsen.
OBS
Stolen og sidespejlene bevæger sig ikke,
hvis de allerede står i den rette stilling.
Det er også muligt at bruge nøglehukommelsen ved at trykke på oplåsningsknappen på
fjernbetjeningen, når førerdøren er åben.
Nøglehukommelsen kan aktiveres/deaktiveres
under Bilnøglehukommelse Sæde- og
2
70
For nøglehukommelse ved keyless drive, se side 45.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
03 Dit førermiljø
Sæder
spejlpositioner. Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se side 116.
Bagsæder
Nakkestøtte på bagsædets midterplads
Nedslåning af bagsæderyglæn
OBS
Nøglehukommelsen i de to fjernbetjeninger
og stolens tre hukommelser er helt uafhængige af hinanden.
03
Nødstop
En ny start for at give stolen den indstilling, der
er lagret i nøglehukommelsen, opnås ved at
trykke på fjernbetjeningens oplåsningsknap.
Så skal førerdøren være åben.
ADVARSEL
Klemmerisiko! Børn må ikke lege med betjeningsknapperne. Kontrollér, at der ikke
befinder sig nogen genstande foran, bag
ved eller under stolen, mens den indstilles.
Kontrollér også, at ingen af bagsædepassagererne risikerer at komme i klemme.
Elopvarmede/ventilerede sæder*
G021136
Hvis sædet utilsigtet kommer i bevægelse, skal
der trykkes på én af knapperne, hvorved sædet
standser.
Bagsæderyglænene kan slås frem, enten sammen eller hver for sig, for at gøre det lettere at
transportere lange genstande.
1. Træk i håndtaget/ene. Hvis nakkestøtterne
er slået ned, skal de først slås op.
Indstil nakkestøttens højde efter passagerens
højde. Nakkestøttens øverste kant indstilles til
midten af baghovedet. Skyd den opad efter
behov.
For at få nakkenstøtten ned igen skal knappen
ved venstre rør trykkes ind, samtidig med at
nakkestøtten trykkes ned.
2. Slå ryglænet frem. Indstil evt. den midterste nakkestøtte.
ADVARSEL
Kontrollér, at bagsædets ryglæn er forsvarligt fastlåst efter opslåning.
Elopvarmede/ventilerede sæder, se side 125.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
71
03 Dit førermiljø
Sæder
Nedslåning af de yderste nakkestøtter på
bagsædet*
ADVARSEL
Nakkestøtterne skal efter opslåning være i
låst stilling.
03
1. Fjernbetjeningen skal stå i position I eller
II.
2. Tryk knappen ind for at slå bagsædets
yderste nakkestøtter ned for at forbedre
udsynet.
ADVARSEL
Slå ikke de yderste nakkestøtter ned, hvis
der sidder en passager på en af yderpladserne.
Nakkestøtten føres bagud manuelt, indtil der
lyder et klik.
72
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
03 Dit førermiljø
Sæder - Executive
Komfortsæder for
Massage
Indstilling af lænd
Justering af sæde i længden.
Betjeningspanel til massage og lænd.
Knap til aktivering af massage.
Hård massage
Blid massage
Hvert forsæde har massage i ryglænet. Massagen udføres af luftpuder, som kan massere
med enten hård eller med blid indstilling. Når
en af indstillingerne er valgt, udføres massagen
som følger: massage 6 minutter - pause 4
minutter - massage 6 minutter osv.
Når knappen står i midterpositionen, eller når
fjernbetjeningen er i position 0, er massagen
ikke aktiveret.
G030227
G030131
G030132
03
Knap til indstilling af lænd.
Lændestøtten indstilles med de samme luftpuder, der bruges til massagen. Justeringen kan
foretages trinløst i både dybden og højden ved
hjælp af betjeningsknappen, se illustrationen
ovenfor.
Lændestøtten kan indstilles, når massagen
ikke er aktiveret.
En hukommelse husker lændestøttens indstilling, når massagen afbrydes eller når trykket i
luftpuderne er aftaget, f.eks. efter længere tids
parkering.
``
73
03 Dit førermiljø
Sæder - Executive
Justering af sæde i længden
G030137
03
Passagersædet kan justeres i længden. Sædet
flyttes frem henholdsvis tilbage, så længe den
forreste henholdsvis bageste del af knappen,
se illustrationen ovenfor, holdes trykket ind.
Ryglænets hældning ændres ikke.
74
03 Dit førermiljø
Rat
Indstilling
Horn
ADVARSEL
Rattet skal indstilles og fastlåses, inden man
kører.
Til hastighedsafhængig servostyring* kan styrekraftniveauet justeres, se side 155.
03
G021138
Tastaturer*
Indstilling af rat.
Horn.
Arm - frigøring af rattet
Tryk midt på rattet for at signalere.
Mulige ratindstillinger
Rattet kan indstilles både i højden og længderetningen.
1. Træk armen ind mod dig selv for at løsne
rattet.
2. Indstil rattet i den stilling, der passer dig
bedst.
3. Tryk armen tilbage for at fastlåse rattet.
Hvis det går trægt, skal der trykkes lidt på
rattet, samtidig med at armen føres tilbage.
Knapper på rattet.
Fartpilot, se side 156
Adaptiv fartpilot, se side 157
Lyd- og telefonstyring, se side 134
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
75
03 Dit førermiljø
Belysning
Lyspanel
Displaybelysningen dæmpes automatisk i
mørke - følsomheden indstilles med fingerhjulet.
Nær-/fjernlys
Instrumentbelysningens styrke reguleres med
fingerhjulet.
Indstilling af forlygternes lyshøjde
Oversigt over lyspanel.
Fingerhjul1 til justering af display- og
instrumentbelysning
Tågebaglygter
Tågeforlygter*
Lyspanel
Bilens belastning ændrer forlygternes lodrette
retning, hvilket kan føre til blænding af modkørende trafik. Dette undgås ved at justere lyshøjden. Hvis bilen er tungtlastet, bør lyshøjden
sænkes.
1. Lad motoren være i gang eller hav fjernbetjeningen i position I.
2. Rul fingerhjulet op eller ned for at hæve/
sænke lyshøjden.
G021142
G021141
03
Lysknap og kontaktarm.
Indstilling for overhalingslys
Indstilling for fjernlys
Biler med Dual Xenon-forlygter* har automatisk
lyshøjderegulering og er derfor ikke udstyret
med fingerhjul.
Fingerhjul2 for lyshøjderegulering
Instrumentbelysning
Forskellige display- og instrumentlamper tændes, afhængigt af nøglepositionen, se side 67.
1
2
76
På biler, der er udstyret med Executive, justerer fingerhjulet også lysstyrke for ekstra belysning i håndtag, opbevaringsrum i dør, analogt ur, krusholdere i tunnelkonsol og gulvbelysning foran.
Findes ikke på biler udstyret med Dual Xenon-forlygter*.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
03 Dit førermiljø
Belysning
Position
Betydning
Automatisk*/slukket nærlys.
Kun overhalingslys.
Positions-/parkeringslys
Automatisk nærlys. Fjernlys og
overhalingslys fungerer i denne
indstilling.
OBS
I indstillingen
aktiveres nærlyset altid
automatisk, når motoren er i gang, når eller
fjernbetjeningen er i position II.
Fjernlys
Fjernlyset kan kun aktiveres, når lyskontakten
er i position
. Aktiver/deaktiver fjernlyset
ved at føre kontaktarmen ind mod rattet til
endestillingen og slippe den.
Når fjernlyset er tændt, lyser symbolet
på kombinationsinstrumentet.
Active Bending Lights (ABL)*
Fjernlyset kan kun aktiveres i indstillingen
.
Overhalingslys
Før kontaktarmen let ind mod rattet til positionen for overhalingslys. Fjernlyset lyser, indtil
armen slippes.
Nærlys
Når motoren startes, aktiveres nærlyset auto3
.
matisk*, hvis lyskontakten står i stilling
Om nødvendigt kan nærlysautomatikken for
denne stilling deaktiveres af et værksted Volvo
anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvoværksted.
3
Lyskegle med funktionen slået fra (venstre), henholdsvis slået til (højre).
bevægelser for at give maksimal belysning i
sving og vejkryds og dermed øget sikkerhed.
Funktionen aktiveres automatisk, når bilen
startes. Ved fejl i funktionen lyser symbolet
på kombinationsinstrumentet, og der
vises samtidig en forklarende tekst samt et
tændt-symbol på informationsdisplayet.
Symbol
Display
Betydning
Fejl i forlygte Service
påkrævet
Systemet
fungerer
ikke. Henvend dig til
et værksted,
hvis meddelelsen ikke
forsvinder.
Volvo anbefaler, at du
kontakter et
autoriseret
Volvo-værksted.
03
Funktionen er kun aktiv i skumring eller mørke,
og kun når bilen er i bevægelse.
Hvis bilen har aktive forlygter (Active Bending
Lights, ABL), følger lyset fra lygterne rattets
For visse markeder er nærlyset deaktiveret i denne stilling.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
77
03 Dit førermiljø
Belysning
Funktionen4 kan deaktiveres/aktiveres under
Bilindstillinger Lysindstillinger Aktive
drejelygter. Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se side 116.
Nødbremselys og automatiske
advarselsblinklys
Nødbremselys (Adaptive Brake Lights) aktiveres ved hård opbremsning, eller hvis
ABS-bremserne aktiveres. Funktionen bevirker, at bremselyset blinker for straks at gøre
bagvedkørende særlig opmærksomme.
G021144
Positions-/parkeringslys
Systemet aktiveres, hvis ABS har været i brug
i mere end 0,5 sekund, eller ved en kraftig
opbremsning, dog kun når opbremsningen
sker fra en hastighed over 50 km/t. Når bilens
hastighed er under 30 km/t, lyser bremselygterne igen normalt, og advarselsblinklys tændes automatisk. Advarselsblinklysene er i funktion, indtil der accelereres igen, men kan slukkes med advarselsblinklysknappen.
Lysknap indstillet til positions-/parkeringslys.
Drej lyskontakten til midterpositionen (samtidig
tændes nummerpladebelysningen).
Det bageste positionslys tændes også, når
bagagerumsklappen åbnes, for at henlede
bagvedkørendes opmærksomhed.
4
78
Tågeforlygter*
Bremselygterne tændes automatisk ved
bremsning.
Aktiveret ved levering fra fabrik.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G021145
03
Vedrørende tilpasning af lyskegle, se
side 81.
Bremselygte
Knap for tågeforlygter.
Tågeforlygterne kan tændes sammen med
fjern-/ nærlyset eller
positions-/parkeringslyset.
Tryk på tænd/sluk-knappen. Når tågeforlygterne er tændt, lyser lampen i knappen.
OBS
Bestemmelser for brug af tågeforlygter
varierer fra land til land.
03 Dit førermiljø
Belysning
Advarselsblinklys
Tågebaglys
Afvisere/blinklys
G021148
G021146
03
Knap for tågebaglys.
Knap for advarselsblinklys.
Afvisere/blinklys.
Tågebaglyset består af én lygte og kan kun
tændes i kombination med fjern-/nærlyset eller
tågeforlygterne.
Advarselsblinklysene aktiveres ved at trykke
knappen ind. Begge blinklyssymboler på kombinationsinstrumentet blinker, når advarselsblinklysene er i brug.
Kort blinksekvens
Tryk på tænd/sluk-knappen. Tågebaglysets
kontrolsymbol
i kombinationsinstrumentet og lampen i knappen lyser, når tågebaglyset
er tændt.
Tågebaglygten slukkes automatisk, når motoren standser.
OBS
Bestemmelserne for brug af tågebaglys
varierer fra land til land.
Advarselsblinklysene tændes automatisk, når
der bremses så kraftigt, at nødbremselysene
aktiveres, og hastigheden ligger under
30 km/t. De forbliver tændt, når man er standset, og slukkes automatisk, når man begynder
at køre igen, eller hvis der trykkes på knappen.
Før kontaktarmen opad eller nedad til første position, og slip den. Afviserne blinker
tre gange. Funktionen kan aktiveres/deaktiveres under Bilindstillinger
Lysindstillinger Retningsvisere, 3blink. Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se side 116.
Kontinuerlig blinksekvens
Før kontaktarmen opad eller nedad til yderstillingen.
Armen bliver stående i denne stilling og føres
tilbage manuelt eller automatisk af rattets
bevægelse.
``
79
03 Dit førermiljø
Belysning
Blinklyssymboler
Loftsbelysning foran
Makeup-spejl
For blinklyssymboler, se side 62.
Læselamperne foran tændes og slukkes med
et tryk på den tilsvarende knap i loftskonsollen.
Belysning i kabine
Loftsbelysning bagi
Makeup-spejlets lys (se side 186) tændes/
slukkes, når låget henholdsvis åbnes eller lukkes.
Belysningsautomatik
Kabinelysknappen har følgende tre indstillinger
for lyset i kabinen:
Knapper i loftskonsollen til læselamperne foran og
kabinebelysning.
Læselampe i venstre side
Læselampe i højre side
Kabinebelysning
Al belysning i kabinen kan tændes og slukkes
manuelt inden 30 minutter efter at:
80
•
motoren er slået fra, og fjernbetjeningen er
i position 0
•
bilen er låst op, men motoren ikke er startet.
G021150
G021149
03
Loftsbelysning bagi.
Lamperne tændes/slukkes med et tryk på den
relevante knap.
Indstigningslys
Indstigningslyset (og kabinebelysningen) henholdsvis tændes og slukkes, når en sidedør
åbnes eller lukkes.
Handskerumslys
Handskerumslyset henholdsvis tændes og
slukkes, når klappen åbnes eller lukkes.
•
Slukket - højre side trykket ind, belysningsautomatikken er deaktiveret.
•
Neutral position - belysningsautomatikken er aktiveret.
•
Tændt - venstre side trykket ind, kabinebelysningen er tændt.
Neutral stilling
Når knappen er i neutral stilling, tændes/slukkes kabinelyset automatisk som nedenfor
beskrevet.
Kabinebelysningen tændes og forbliver tændt
i 30 sekunder:
•
bilen låses op med fjernbetjening eller nøgleblad, se side 39 eller 42
•
motoren er slået fra, og fjernbetjeningen er
i position 0.
Kabinebelysningen slukkes, når:
•
•
motoren startes
bilen låses.
03 Dit førermiljø
Belysning
Hvis et lys tændes manuelt, og bilen låses,
slukkes lyset automatisk efter to minutter.
Varigh. for lys v. ank.
Noget af den udvendige belysning kan holdes
tændt og fungere som orienteringslys, efter at
bilen er låst.
1. Tag fjernbetjeningen ud af startlåsen.
2. Før venstre kontaktarm ind mod rattet til
endestillingen, og slip den. Funktionen
aktiveres på samme måde som overhalingslyset (se side 76).
3. Stig ud af bilen, og lås døren.
Varighed for ankomstlys*
Tryghedsbelysningen tændes med fjernbetjeningen (se side 39) og benyttes for at tænde
bilens lys på afstand.
Når funktionen er aktiveret med fjernbetjeningen, tændes parkeringslyset, lyset i sidespejlene, nummerpladelyset, loftslyset i kabinen og
indstigningslyset.
Tidsrummet, som tryghedsbelysningen skal
være tændt, kan indstilles i Bilindstillinger
Lysindstillinger Varighed for ankomstlys.
Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se
side 116.
Tilpasning af lyskegle
03
G021152
Kabinebelysningen tændes og forbliver tændt
i to minutter, hvis en af dørene er åben.
Lyskegle for højrekørsel.
For ikke at blænde modkørende trafik skal forlygternes lyskegle omstilles til højre- eller venstrekørsel. Den rette lyskegle giver også et
mere effektivt lys ud i vejkanten.
Når funktionen er aktiveret, tændes nærlyset,
parkeringslyset, lyset i sidespejlene, nummerpladelyset, loftslyset i kabinen og indstigningslyset.
G021151
Tidsrummet, som orienteringslyset skal være
tændt, kan indstilles i Bilindstillinger
Lysindstillinger Varigh. for lys v. ank..
Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se
side 116.
Lyskegle for venstrekørsel.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
81
03 Dit førermiljø
Belysning
Eksempel 1
Dual Xenon- og aktive Dual Xenonforlygter*
Hvis en bil, der er leveret i Danmark, skal køre
i England, skal lygterne omstilles til tilpasset
indstilling, se den foregående illustration.
Eksempel 2
En bil, som er leveret i England, er beregnet til
venstrekørsel og køres dér med forlygterne i
normal indstilling, se foregående illustration.
03
G019442
Halogenlygter
Tilpasning af lyskegle.
Normal stilling - lyskeglen er rigtig for det
land, hvor bilen leveres.
Tilpasset stilling - beregnet til modsat lyskegle.
ADVARSEL
Forlygten kræver særlig forsigtighed, da
Xenon-lygten får strøm fra et højspændingsaggregat.
Landet hvor bilen er leveret, er afgørende for,
om normal stilling er beregnet til højre- eller
venstrekørsel.
82
Halogenlygters lyskegle ændres ved afdækning af lygteglasset. Lyskeglen forringes lidt.
Afdækning af lygter
1. Brug skabelonerne A og B til en venstrestyret bil, henholdsvis C og D til en højrestyretbil, i forholdet 1:2. se side 84. Brug
f.eks. en kopieringsmaskine med forstørrelsesfunktion:
•
•
A = LHD Right (venstrestyret, højre glas)
•
•
C = RHD Right (højrestyret, højre glas)
B = LHD Left (venstrestyret, venstre
glas)
D = RHD Left (højrestyret, venstre glas)
2. Overfør skabelonen til et selvklæbende,
vandbestandigt materiale og klip den ud.
3. Start fra mønsterlinjen på lygteglassene, se
punkteret linje på side 83. Placer de selvklæbende skabeloner i den rette afstand
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
fra den respektive mønsterlinje vha. billedet og målene på nedenstående liste:
•
•
•
•
A = LHD Right - ca. 86 mm
B = LHD Left - ca. 40 mm
C = RHD Right - 0 mm
D = RHD Left - ca. 96 mm
03 Dit førermiljø
Belysning
Placering af skabeloner
G033954
03
Øvre række: afdækning venstrestyret bil, skabeloner A og B. Nedre række: maskering højrestyret bil, skabeloner C og D.
``
83
03 Dit førermiljø
Belysning
Skabeloner til halogenlygter
G021155
03
84
03 Dit førermiljø
Viskere og sprinklere
Forrudeviskere1
Aktivering og indstilling af følsomhed
Kontinuerlig viskning
Viskerne arbejder med normal
hastighed.
Viskerne arbejder med høj hastighed.
Regnsensoren aktiveres ved at trykke på knappen
. Viskerne foretager nu ét slag.
VIGTIGT
Inden viskerne sættes i gang om vinteren,
må man sikre sig, at viskerbladene ikke er
fastfrosset, og sørge for, at eventuel sne
eller is på ruden er skrabet af.
Forrudeviskere og -sprinklere.
Regnsensor tænd/sluk
Fingerhjul til indstilling af følsomhed/frekvens
Forrudeviskere fra
Før armen til 0 for at slå forrudeviskerne fra.
Enkelt viskerslag
Før armen opad, og slip den for at
foretage et viskerslag.
Intervalviskning
Antallet af slag pr. tidsenhed indstilles med fingerhjulet, når der er valgt
intervalviskning.
1
Når regnsensoren skal aktiveres, skal bilen
være i gang eller fjernbetjeningen i position I
eller II, samtidig med at viskerbetjeningsarmen
skal være i position 0 eller enkeltslagsposition.
VIGTIGT
Brug rigeligt med sprinklervæske, når
viskerne rengør forruden. Forruden skal
være våd, når viskerne arbejder.
Regnsensor*
Regnsensoren registrerer mængden af vand
på forruden og aktiverer automatisk forrudeviskerne. Regnsensorens følsomhed justeres
med fingerhjulet.
Når regnsensoren er aktiveret, tændes en
lampe, og regnsensorsymbolet
vises på
højre display på kombinationsinstrumentet.
03
Hvis armen føres opad, giver viskerne et ekstra
slag.
Drej fingerhjulet opad for større følsomhed og
nedad for mindre følsomhed. (Der foretages et
ekstra slag, når fingerhjulet drejes opad.)
Deaktivering
Regnsensoren slås fra ved at trykke på knapeller føre armen nedad til et andet
pen
viskerprogram.
Regnsensoren slukkes automatisk, når nøglen
tages ud af startlåsen eller fem minutter efter,
at tændingen er slået fra.
VIGTIGT
I en vaskeautomat kan forrudeviskerne
starte og blive skadiget. Slå regnsensoren
fra, mens bilen er i gang, eller fjernbetjeningen er i position I eller II. Symbolet på kombinationsinstrumentet og lampen i knappen
slukkes.
Udskiftning af viskerblad (se side233) og påfyldning af sprinklervæske (se side 234).
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
85
03 Dit førermiljø
Viskere og sprinklere
Sprinkling af lygter og ruder
Højtrykssprinkling af forlygter*
Højtrykssprinkling af forlygterne bruger store
mængder sprinklervæske. For at spare på
væsken sprinkles forlygterne automatisk ved
hver 5. sprinkling af forruden.
G025416
03
Sprinklerfunktion.
Sprinkling af forrude
Forrude- og forlygtesprinkling startes ved at
føre armen ind mod rattet.
Efter at armen er sluppet, foretager forrudeviskerne nogle ekstra slag. Lygterne sprinkles
skiftevis for at forhindre reduktion af lysstyrken.
OBS
Lygterne sprinkles én ad gangen.
Opvarmede sprinklerdyser*
Sprinklerdyserne opvarmes automatisk i kulde
for at forhindre, at sprinklervæsken fryser fast.
86
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
03 Dit førermiljø
Ruder og spejle
Generelt
Rudehejs
Varmereflekterende forrude*
Lamineret glas
Glasset er forstærket, hvilket giver
bedre indbrudsbeskyttelse og forbedrer kabinens lydisolering. Forruden og sideruderne* har lamineret
03
glas.
De forreste sideruder har fået en
belægning, der forbedrer udsynet
under ugunstige vejrforhold. Vedr. vedligeholdelse, se side 262.
VIGTIGT
Brug ikke en isskraber af metal til at fjerne is
fra ruderne. Brug elopvarmningen til at
fjerne is fra spejlene.
G018516
Vand- og smudsafvisende yderlag*
Felt uden påsat varmereflekterende film.
Betjeningspanel på førerdøren.
Forruden er forsynet med en varmereflekterende film, der mindsker solens varmestrålning
i kabinen.
Placering af elektronisk udstyr, f.eks. en transponder, bag ved en glasflade med varmereflekterende film kan påvirke dens funktion og
ydelse negativt.
Hvis funktionen for elektronisk udstyr skal blive
optimal, bør det placeres på den del af forruden, der ikke har varmereflekterende film (se
det markerede felt på den foregående illustration).
Elektrisk låsning af døre* og ruder bagi, se
side 51.
Betjening af bageste sideruder
Betjening af forreste sideruder
ADVARSEL
Kontroller, at ingen bagsædepassagerer
kommer i klemme, når ruderne lukkes fra
førerdøren.
ADVARSEL
Kontroller, at børn eller andre passagerer
ikke kommer i klemme, hvis ruderne lukkes,
også når fjernbetjeningen bruges.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
87
03 Dit førermiljø
Ruder og spejle
ADVARSEL
Hvis føreren forlader bilen, og der er børn i
bilen, skal strømmen til rudehejsene altid
afbrydes ved at fjernbetjeningen tages ud.
03
Betjening
at bilen har været i gang, kan rudehejsene
betjenes i nogle minutter, selvom fjernbetjeningen er taget ud, dog ikke efter at dørene er
åbnet.
Fjernbetjening og centrallåsknapper
Lukning af ruderne afbrydes, og ruden åbnes,
hvis der er noget, der hindrer dens bevægelse.
Det er muligt at forcere klemmesikringen, når
lukning er afbrudt, f.eks. ved isdannelse, ved at
holde knappen trukket op, indtil ruden er lukket. Klemmesikringen aktiveres igen efter et
kort stykke tid.
±
OBS
G018517
En måde at mindske vindstøjen på, når de
bageste sideruder er åbne, er at åbne også
de forreste sideruder lidt.
Betjening uden automatik
Betjening med automatik
Alle rudehejs kan betjenes ved brug af betjeningspanelet på førerdøren. Med betjeningspanelerne i de andre døre kan kun den pågældende dørs rudehejs betjenes. Rudehejsene
kan kun styres med ét betjeningspanel ad gangen.
For at rudehejsene skal kunne bruges, skal
fjernbetjeningen være i position I eller II. Efter
88
Hold låseknappen trykket ind, indtil
ruderne begynder at åbnes/lukkes. Hvis
åbning/lukning skal standses, skal der
trykkes på låseknappen igen.
Genindstilling
Hvis batteriet har været frakoblet, skal funktionen for automatisk åbning genindstilles for at
fungere rigtigt.
1. Træk den forreste del af knappen op for at
hæve ruden til øverste stilling, og hold den
dér i 1 sekund.
2. Slip kort knappen.
Betjening uden automatik
Betjening af rudehejs.
Samtlige sideruder kan åbnes/lukkes automatisk ved hjælp af fjernbetjeningen eller centrallåsknapperne:
Før en af knapperne let opad/nedad. Rudehejsene hæves/sænkes, så længe knappen holdes i stillingen.
Betjening med automatik
Før en af knapperne opad/nedad til endestillingen, og slip den derefter. Ruden bevæger sig
automatisk til sin endestilling.
3. Træk knappens forreste del op igen i
1 sekund.
ADVARSEL
For at klemmesikringen skal fungere, skal
der foretages genindstilling.
03 Dit førermiljø
Ruder og spejle
Solgardin*
Sidespejle
Sidespejle der kan drejes ind elektrisk*
Ved parkering eller kørsel hvor pladsen er
trang, kan spejlene drejes ind.
1. Tryk knapperne L og R ned samtidigt.
G018518
2. Slip dem efter ca. 1 sekund. Spejlene
standser automatisk, når de er drejet helt
ind.
Krog med tilhørende spærre
Der er indbygget solgardiner i panelet på hver
bagdør.
1. Træk solgardinerne og hag den fast i krogen i dørens øvre karm.
2. Lås solgardinerne ved at føre spærren
opad.
Vinduet kan også åbnes og lukkes, når solgardinerne er trukket op.
Betjening af sidespejle.
Indstilling
1. Tryk på L-knappen for venstre spejl, henholdsvis R-knappen for højre spejl. Lampen i knappen lyser.
2. Justér indstillingen med knappen i midten.
3. Tryk én gang til på L eller R. Lampen skal
nu slukkes.
Spejlene drejes ud igen ved at trykke på L og
R samtidigt. Spejlene standser automatisk, når
de er drejet helt ud.
Lagring af indstilling*
Sidespejlenes indstillinger gemmes i nøglehukommelsen, når bilen låses med fjernbetjening.
Når bilen låses op med den samme fjernbetjening, sættes sidespejlene og førerstolen i de
lagrede positioner, når førerdøren åbnes.
Funktionen kan aktiveres/deaktiveres under
Bilnøglehukommelse Sæde- og
spejlpositioner. Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se side 116.
Neddrejning af sidespejle ved parkering1
ADVARSEL
Spejlene er af vidvinkeltypen for at give godt
overblik. Genstande kan forekomme at
være længere væk, end de er i virkeligheden.
1
03
Sidespejlene kan drejes nedad, f.eks. for at
give føreren mulighed for at se vejkanten ved
parkering.
±
Vælg bakgear, og tryk på L eller R.
Kun i kombination med elbetjent sæde med hukommelse, se side 69.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
89
03 Dit førermiljø
Ruder og spejle
Når bakgearet forlades, stilles spejlene automatisk tilbage efter ca. 10 sekunder, eller tidligere ved at trykke på L henholdsvis R.
Elopvarmet bagrude og elopvarmede
sidespejle
Indvendigt bakspejl
Automatisk inddrejning ved låsning
03
Når bilen låses eller låses op med fjernbetjeningen, drejes sidespejlene automatisk ind
henholdsvis ud.
G021342
Funktionen kan aktiveres/deaktiveres under
Bilindstillinger Indstill. for sidespejle
Fold spejle ved låsning. Vedr. en beskrivelse
af menusystemet, se side 116.
Nulstilling til neutral stilling
Et spejl der er blevet slået ud af stilling pga.
ydre påvirkning, skal stilles elektrisk tilbage til
neutral stilling for at den elektriske ind- og
udfoldning skal kunne fungere korrekt:
1. Drej spejlene ind ved brug af L og R.
2. Drej dem ud igen ved brug af L og R.
3. Gentag ovenstående procedure efter
behov.
Spejlene er nu tilbage i neutral stilling.
Varighed for ankomstlys og Varighed for
gå-hjem-lys
Lampen på sidespejlene tændes, når der vælges tryghedsbelysning eller orienteringslys (se
side 81).
90
Nedblændingskontakt
Brug elopvarmningen til at fjerne is og dug fra
bagruden og sidespejlene.
Med et tryk på knappen startes opvarmningen
af bagruden og sidespejlene samtidigt. Når
funktionen er aktiveret, lyser lampen i knappen.
Opvarmningen slås automatisk fra, idet tidsrummet afhænger af udetemperaturen.
Bagruden afdugges/afises automatisk, hvis
biles startes ved en udetemperatur på under
+9 °C.
Automatisk bagrudevarmning kan vælges
under Klimaindstillinger Auto.
bagrudevarmer. Vælg mellem Til eller Fra.
Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se
side 116.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Manuel nedblænding
Hvis der kommer kraftigt lys bagfra, kan det
reflekteres i bakspejlet og blænde føreren.
Blænd ned med nedblændingskontakten, når
bagfrakommende lys forstyrrer:
1. Blænd ned ved at føre kontakten ind mod
kabinen.
2. Man kommer tilbage til normal indstilling
ved at føre regulatoren mod forruden.
Automatisk nedblænding*
Hvis der kommer stærkt lys bagfra, blænder
bakspejlet automatisk ned. Betjeningsorganet
findes ikke på spejle med automatisk nedblænding.
03 Dit førermiljø
Ruder og spejle
Kompas* kan udelukkende vælges til sidespejle med automatisk nedblænding, se
side 92.
03
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
91
03 Dit førermiljø
Kompas*
Betjening
brering er nødvendig, vises C på spejlets display.
Valg af zone
1. Stands bilen i et stort, åbent område uden
stålkonstruktioner og højspændingsledninger.
2. Start bilen.
03
Bakspejl med kompas.
I midten af bakspejlets nedre kant er der et display, som viser i hvilken kompasretning bilens
front peger. Der vises 8 forskellige retninger
med en engelsk forkortelse: N (nord), NE (nordøst), E (øst), SE (sydøst), S (syd), SW (sydvest),
W (vest) og NW (nordvest).
Kompasset aktiveres automatisk, når bilen
startes eller når nøgleposition II er aktiveret, se
side 67. Kompasset deaktiveres/aktiveres ved
f.eks. at trykke knappen bag på bakspejlet ind
med en clips.
3. Hold knappen bag på spejlet inde (brug
f.eks. en clips), indtil C kommer til syne
igen (efter ca. 6 sekunder).
4. Begynd at køre som sædvanligt. C forsvinder fra displayet, når kalibreringen er færdig.
Alternativt kalibreringstrin: Kør langsomt i
en cirkel med højst 8 km/t, indtil C forsvinder fra displayet, når kalibreringen er færdig.
Kalibrering
Det kan blive nødvendigt at kalibrere kompasset, for at det skal være retvisende. Hvis kali-
92
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G030295
G029737
OBS
For den bedste kalibrering - slå alt elektrisk
udstyr fra (klimaanlæg, viskere osv.), og
sørg for at alle døre er lukkede.
Magnetiske zoner.
Jordkloden er inddelt i 15 magnetiske zoner.
For at kompasset skal fungere korrekt, skal den
rette zone være valgt.
1. Fjernbetjeningen skal stå i position II, se
side 67.
2. Hold knappen bag på bakspejlet inde i
mindst 3 sekunder (brug f.eks. en clips).
Nummeret for det aktuelle område vises.
3. Tryk flere gange på knappen, indtil nummeret for det ønskede geografiske område
vises (1–15).
4. Efter nogle sekunder viser displayet igen
kompasretningen.
03 Dit førermiljø
Elbetjent taglem*
Generelt
Soltagets betjeningspanel befinder sig i loftet.
Soltaget kan åbnes lodret i bagkanten eller
vandret. Nøgleposition I eller II er nødvendig
for at soltaget skal kunne åbnes.
Manuel åbning foretages ved at trække betjeningsknappen bagud til trykpunktet for manuel
åbning. Soltaget bevæger sig mod maksimalt
åben stilling, så længe knappen holdes inde.
Lodret åbning
Lukning
Manuel lukning foretages ved at trykke betjeningsknappen fremad til trykpunktet for
manuel lukning. Soltaget bevæger sig mod
maksimalt lukket stilling, så længe knappen
holdes inde.
03
G028899
Vandret åbning
ADVARSEL
G021343
Vær opmærksom på klemmerisikoen ved
lukning af soltaget. Soltagets klemmesikring fungerer kun ved automatisk lukning,
ikke ved manuel lukning.
Vandret åbning, bagud/fremad.
Åbning, automatisk
Åbning, manuel
Lodret åbning, bagkanten opad.
Åbning: tryk knappens bagkant opad.
Luk ved at trække knappens bagkant
nedad.
Soltaget lukkes automatisk ved at trykke betjeningsknappen til stillingen for automatisk lukning og slippe den.
Strømmen til soltaget afbrydes ved at tage
fjernbetjeningen ud af startlåsen.
Lukning, manuel
Lukning, automatisk
Åbning
Soltaget åbnes maksimalt ved at trække knappen bagud til stillingen for automatisk åbning
og slippe den.
ADVARSEL
Hvis der er børn i bilen:
Husk altid at afbryde strømmen til soltaget
ved at tage fjernbetjeningen ud, når føreren
forlader bilen.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
93
03 Dit førermiljø
Elbetjent taglem*
lukkes ved at tage fat i håndtaget og skyde
skærmen frem.
Lukning med fjernbetjening eller
centrallåsknap
Klemmebeskyttelse
Soltaget har en klemmesikring, der udløses
ved automatisk lukning, hvis soltaget blokeres
af en genstand. I tilfælde af blokering standser
soltaget og åbnes derefter automatisk til den
seneste åbnede stilling.
G021345
03
Med et langt tryk på låseknappen lukkes soltaget og alle ruderne, se side 39 og 47. Dørene
og bagagerumsklappen låses. Hvis åbningen
skal afbrydes, skal der trykkes på låseknappen
igen.
ADVARSEL
Hvis soltaget lukkes med fjernbetjeningen,
må man sørge for, at ingen kommer i
klemme.
Solskærm
Til soltaget hører en indvendig, manuelt forskydelig solskærm. Når soltaget åbnes, føres
solskærmen automatisk bagud. Solskærmen
94
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
03 Dit førermiljø
Start af motor
Benzin- og dieselmotorer
OBS
Hvis bilen har dieselmotor 2.0D, kan der
forekomme en vis forsinkelse, inden motorstarten begynder – i mellemtiden vises
Motor forvarmning på displayet.
G021126
Startmotoren arbejder, indtil motoren starter,
men højst i 10 sekunder (for diesel op til
60 sekunder).
Startlås med indført fjernbetjening og START/
STOP ENGINE-knap.
VIGTIGT
Tryk ikke fjernbetjeningen ind vendt den forkerte vej - Hold i enden med det aftagelige
nøgleblad, se side 42.
1. Sæt fjernbetjeningen i startlåsen - tryk let
på den, så den trækkes ind i låsen.
2. Hold koblingspedalen helt nedtrådt1. (Hvis
bilen har automatgear - træd på bremsepedalen.)
Hvis motoren ikke starter efter 10 sekunder,
gør da et nyt forsøg ved at holde START/STOP
ENGINE-knappen inde, indtil motoren starter.
ADVARSEL
Tag altid fjernbetjeningen ud af startlåsen,
når bilens forlades, især hvis der er børn i
bilen.
ADVARSEL
Fjernbetjeningen må aldrig tages ud af
startlåsen under kørsel eller bugsering af
bilen. Man risikerer, at ratlåsen aktiveres,
hvilket bevirker, at bilen ikke kan styres.
Tag aldrig en fjernbetjening med Keyless
drive*-funktion ud af bilen under kørsel eller
bugsering.
OBS
Ved koldstart kan omdrejningstallet være
mærkbart højere end normalt for visse
motortyper. Dette har til formål så hurtigt
som muligt at få udstødningsrensesystemet
op på normal driftstemperatur, hvilket minimerer udstødningsforurening og skåner miljøet.
03
Keyless drive
Følg pkt. 2-3 for start af benzinmotor. For mere
information om Keyless drive, se side 45.
OBS
En forudsætning for at bilen skal starte, er
at en af bilens fjernbetjeninger med Keyless
drive*-funktion findes i kabinen eller bagagerummet.
Stands motoren.
For at slukke for motoren - Tryk på START/
STOP ENGINE.
Hvis bilen har automatisk gearkasse og gearvælgeren ikke er i position P, eller hvis bilen
kører - Tryk 2 gange eller hold knappen trykket
ind, indtil motoren standser.
3. Tryk på START/STOP ENGINE, og slip
den derefter.
1
Hvis bilen er i bevægelse, er det tilstrækkeligt at trykke på START/STOP ENGINE-knappen for at starte bilen.
``
95
03 Dit førermiljø
Start af motor
Ratlås2
Ratlåsen frakobles, når fjernbetjeningen trykkes ind i startlåsen, og tilkobles, når fjernbetjeningen tages ud af låsen.
03
Ratlåsen bør tilkobles, når bilen forlades, hvilket mindsker risikoen for tyveri af bilen.
Nøglepositioner
For information om fjernbetjeningens forskellige nøglepositioner, se side 67
2
96
På biler med Keyless drive* deaktiveres ratlåsen, når START/STOP ENGINE-knappen trykkes ind første gang. Ratlåsen aktiveres, når motoren standses, og førerdøren åbnes.
03 Dit førermiljø
Start af motor – Flexifuel
Generelt om start med Flexifuel
Motorvarmer*
ADVARSEL
Motoren startes på samme måde som i en benzindrevet bil.
Motorvarmeren drives med højspænding.
Fejlsøgning på eller reparation af en elektrisk motorvarmer og dets elektriske tilslutninger må kun udføres af et værksted - et
autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Ved startvanskeligheder
Hvis motoren ikke starter ved første forsøg:
•
03
Gør yderligere nogle startforsøg med
START/STOP ENGINE-knappen.
OBS
Den, der vil have reservebrændstof med sig,
skal huske på:
Hvis motoren stadig ikke starter
Er udetemperaturen lavere end +5 °C:
Ved motorstop på grund af tom brændstoftank kan bioætanol E85 fra en reservedunk
ved ekstrem kulde gøre, at motoren bliver
svær at starte. Det undgås ved at have
reservedunken fyldt med 95-oktan benzin.
1. Slut den elektriske motorvarmer til i mindst
1 time.
2. Gør yderligere nogle startforsøg med
START/STOP ENGINE-knappen.
VIGTIGT
Hvis motoren ikke starter, selv efter gentagne startforsøg, anbefales det at kontakte
et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Eltilslutning for motorvarmer.
Når temperaturen forventes at blive lavere end
-10 °C, og bilen er tanket med bioætanol E85,
bør der bruges motorvarmer i ca. 2 timer for at
gøre det lettere at starte motoren hurtigt.
Jo lavere temperatur desto længere tid med
motorvarmer er nødvendig. Ved -20 °C bør varmeren bruges i ca. 3 timer.
Biler beregnet til bioætanol E85 har en elektrisk
motorvarmer*. At starte og køre med en forvarmet motor medfører betydeligt lavere udslip
og mindsket brændstofforbrug. Tilstræb derfor
at bruge motorvarmer i hele vinterhalvåret.
Læs mere om Flexifuel-brændstoffet bioætanol E 85 på se side 204 og 281.
Brændstoftilpasning
Hvis brændstoftanken tankes med benzin,
efter bilen har kørt på bioætanol E85 (eller
omvendt) kan motoren gå lidt ujævnt i et stykke
tid. Derfor er det vigtigt at lade motoren vænne
sig til (tilpasse sig) den nye brændstofblanding.
Tilpasningen sker automatisk, når bilen køres i
en kort periode med jævn hastighed.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
97
03 Dit førermiljø
Start af motor – Flexifuel
VIGTIGT
Efter ændring af brændstofblanding i tanken
skal der udføres en tilpasning ved at køre
med en jævn hastighed i ca. 15 minutter.
03
98
Hvis startbatteriet har været afladet eller frakoblet, kræves en noget længere køreperiode
til tilpasning, da elektronikkens hukommelse er
tømt.
03 Dit førermiljø
Start af motor – eksternt batteri
Starthjælp
5. Tag det afladede batteries forreste dæksel
af ved at åbne klemmerne (se side 236).
6. Slut startkablet til det afladede batteris plu.
spol
7. Anbring det sorte startkabels ene klemme
.
på hjælpebatteriets minuspol
VIGTIGT
For at undgå kortslutning med andre dele i
motorrummet skal startkablerne tilsluttes
med forsigtighed.
Hvis startbatteriet er afladet, kan bilen startes
med strøm fra et andet batteri.
I forbindelse med starthjælp anbefales følgende fremgangsmåde for at undgå eksplosionsrisiko:
1. Sæt fjernbetjeningen i nøgleposition 0, se
side 67.
2. Kontrollér, at hjælpebatteriet har 12 V
spænding.
8. Anbring den anden klemme på en steltilslutning (øverst på højre motorophæng,
. Kontrollér, at
yderste skruehoved)
klemmerne på startkablerne sidder godt
fast, så der ikke opstår gnister under startforsøget.
Sørg for, at ingen af klemmerne på det
sorte startkabel kommer i kontakt med batteriets pluspol eller en tilsluttet klemme på
det røde startkabel.
ADVARSEL
Batteriet kan danne knaldgas, som er meget
eksplosiv. En gnist, som kan dannes, hvis
startkablerne påsættes forkert, er tilstrækkelig til at få batteriet til at eksplodere. Batteriet indeholder svovlsyre, som kan fremkalde alvorlige ætseskader. Skyl med store
mængder vand, hvis svovlsyren kommer i
kontakt med øjne, hud eller tøj. Hvis der
kommer stænk i øjnene, skal der omgående
søges lægehjælp.
03
9. Start motoren på "hjælpebilen". Lad motoren arbejde i nogle minutter i højere tomgang end normalt, 1500 omdr./min.
3. Hvis hjælpebatteriet befinder sig i en anden
bil, skal hjælpebilens motor standses. Kontrollér, at bilerne ikke rører ved hinanden.
10. Start motoren på bilen med det afladede
batteri. Rør ikke ved tilslutningerne under
startforsøget. Man risikerer, at der opstår
gnister.
4. Slut det røde startkabel til hjælpebatteriets
.
pluspol
11. Tag startkablerne af, først det sorte og
derefter det røde.
99
03 Dit førermiljø
Gearkasser
Manuel - 5 gear
Manuel - 6 gear
Bakgearsspærring, 5 gear
•
Træd koblingspedalen helt ned ved hvert
gearskift.
•
Fjern foden fra koblingspedalen mellem
hvert gearskift.
•
Følg det viste skiftemønster.
For at få den bedst mulige brændstoføkonomi
skal du bruge så høje gear som muligt, så ofte
som muligt.
100
Med bakgearsspærringen er det vanskeligt ved
en fejltagelse at vælge bakgear ved normal
kørsel fremad.
G021348
G021348
G021349
03
•
Træd koblingspedalen helt ned ved hvert
gearskift.
•
Fjern foden fra koblingspedalen mellem
hvert gearskift.
•
Følg det viste skiftemønster.
Vælg kun bakgear, når bilen holder stille.
•
For at kunne vælge bakgear skal gearstangen først sættes i stilling N. Det er altså ikke
muligt at vælge bakgear direkte fra 5. gear
på grund af bakgearsspærringen.
For at få den bedst mulige brændstoføkonomi
skal du bruge så høje gear som muligt, så ofte
som muligt.
03 Dit førermiljø
Gearkasser
Geartronic automatgear
Bakgearsspærring, 6 gear
Bakgear (R)
Bilen skal holde stille, mens position R vælges.
Neutral stilling (N)
Der er ikke valgt noget gear, og motoren kan
startes. Når bilen holder stille med gearvælgeren i N, bør parkeringsbremsen trækkes an.
G021350
G021349
Kørsel (D)
03
D er normal kørselsposition. Op- og nedgearing sker automatisk alt efter gasgivning og
hastighed. Bilen skal holde stille, når D vælges
fra position R.
Geartronic – manuelle gear (M)
Med bakgearsspærringen er det vanskeligt ved
en fejltagelse at vælge bakgear ved normal
kørsel fremad.
Vælg kun bakgear, når bilen holder stille.
På informationsdisplayet vises gearvælgerens
position med følgende tegn: P, R, N, D, S, 1,
2, 3, 4, 5 eller 6, se side 61.
Gearpositioner
Parkering (P)
Vælg P, når motoren skal startes, eller når bilen
er parkeret. Bremsepedalen skal trykkes ned,
for at gearvælgeren skal kunne føres ud af P.
I P er gearkassen mekanisk spærret. Den elektriske parkeringsbremse aktiveres med et tryk
på knappen (se side 108).
VIGTIGT
Bilen skal holde stille, mens position P vælges.
Med Geartronics automatgear kan føreren
også skifte gear manuelt. Bilen motorbremser,
når speederen slippes.
Manuel gearstilling nås ved at føre stangen fra
stilling D til højere endestilling ved M. Informationsdisplayet skifter tegn fra D til et af tallene "1-6", afhængigt af hvilket gear der aktuelt
er valgt, se side 61.
Tryk stangen frem mod + (plus) for at skifte et
trin op, og slip stangen, som vender tilbage til
sin hvilestilling ved M.
Træk stangen tilbage mod – (minus) for at skifte
et trin ned, og slip stangen.
Manuelt gear M kan vælges når som helst
under kørslen.
``
101
03 Dit førermiljø
Gearkasser
03
For at gå tilbage til automatisk kørestilling: før
stangen til venstre endestilling ved D.
OBS
Hvis gearkassen har et Sport-program, bliver den først manuel, efter at stangen er ført
fremad eller bagud i M-positionen. Informationsdisplayet går derefter over fra at vise
S til at vise hvilket gear, der er valgt, 1-6.
Geartronic - Sport-position (S)1
Det kan være lettere at komme af sted i glat
føre, hvis 3. gear vælges manuelt.
1. Tryk bremsepedalen ned, og før gearstangen fra stilling D til endestilling ved M instrumentpanelets display skifter tegn fra
D til tallet 1.
2. Gå op i 3. gear ved at trykke stangen to
gange frem mod + (plus) – displayet skifter
tegn fra 1 til 3.
3. Slip bremsen og giv forsigtigt gas.
Gearkassens "vinterindstilling" gør, at bilen
kører med et lavere omdrejningstal og reduceret motorstyrke på drivhjulene.
Sport-programmet giver en mere sportslig
funktion, ligesom det tillader højere omdrejningstal i gearene. Samtidig opnås hurtigere
reaktion ved gasgivning. Ved aktiv kørsel prioriteres også kørsel i lavere gear, hvilket giver
senere opgearing.
Kickdown
Sport-positionen nås ved at føre gearvælgeren
fra D til endestilling ved M. Informationsdisplayet skifter tegn fra D til S.
Kickdown bruges, når der kræves maksimal
acceleration, f.eks. ved overhaling.
Sport-position kan vælges når som helst under
kørsel.
For at forhindre overdrejning af motoren har
gearkassens styreprogram en nedgearingsbeskyttelse, der forhindrer kickdown.
1
102
Geartronic - Vinterindstilling
Kun på model T6.
Geartronic tillader ikke nedgearing/kickdown,
der medfører et så højt omdrejningstal, at
motoren kan tage skade. Hvis føreren alligevel
forsøger at skifte ned ved højt omdrejningstal,
sker der ikke noget – man bliver i det aktuelle
gear.
Ved kickdown kan bilen skifte et eller flere trin
ad gangen alt efter motorens omdrejningstal.
Bilen skifter op, når motoren når sit max.
omdrejningstal. Det sker for at forhindre motorskader.
Mekanisk gearvælgerspærring
Når speederen trædes helt i bund (forbi det
normale fuldgaspunkt), skiftes der straks automatisk ned i gear, hvilket kaldes kickdown.
Hvis speederen bringes ud af kickdown-stillingen, geares der automatisk op.
Sikkerhedsfunktion
G021351
For at undgå ryk og motorstop skifter Geartronic automatisk ned, hvis føreren lader farten
falde mere, end hvad der er passende for det
valgte gear.
Gearvælgeren kan føres frit frem eller tilbage
mellem N og D. De øvrige positioner har en
spærre, som betjenes med spærreknappen på
gearvælgeren.
03 Dit førermiljø
Gearkasser
Med spærreknappen trykket ind kan stangen
føres frem eller tilbage mellem P, R, N og D.
Automatisk gearvælgerspærring
Automatgearkassen har særlige sikkerhedssystemer:
Nøglespærring – Keylock
For at fjernbetjeningen skal kunne tages ud af
startlåsen, skal gearvælgeren stå i P. I alle
andre positioner er fjernbetjeningen spærret.
Gearspærring – Neutral (N)
Hvis gearvælgeren står i N, og bilen har holdt
stille i mindst 3 sekunder (uanset om motoren
er i gang eller ej), er gearvælgeren spærret.
For at kunne føre gearvælgeren fra N til en
anden gearposition skal bremsepedalen være
trådt ned og fjernbetjeningen i position II, se
side 67.
Frakobling af automatisk gearspærring
Hvis bilen ikke kan køres, f.eks. hvis startbatteriet er afladet, skal gearvælgeren føres fra
position P for at bilen skal kunne flyttes.
Løft gummimåtten i rummet bag midterkonsollen, og luk klappen op.
Før nøglebladet helt i bund. Tryk nøglebladet ned, og hold det nede. (For information
om nøglebladet, se side 42.)
03
Før gearvælgeren ud af position P.
Parkeringsposition (P)
Stillestående bil med motoren i gang:
Tekstmeddelelse og afhjælpning
Hold foden på bremsepedalen, mens gearvælgeren føres til en anden position.
I nogle situationer kan displayet vise en meddelelse, samtidig med at et symbol tændes.
Elektrisk gearspærring - Shiftlock
parkeringsposition (P)
For at kunne føre gearvælgeren fra position P
til de øvrige gearpositioner skal bremsepedalen være trådt ned og fjernbetjeningen i position II være aktiveret, se side 67.
``
103
03 Dit førermiljø
Gearkasser
Symbol
Display
Køreegenskaber
Afhjælpning
Transm. for varm Brems f.at holde
Vanskeligt at holde jævn hastighed med
konstant omdrejningstal.
Gearkassen overophedet. Hold bilen stille
med fodbremsen.A
Transm. for varm parkér sikkert
Kraftigt stampende fremdrift af bilen.
Gearkassen overophedet. Parker straks
bilen på en sikker måde.A
Transm. køling Hold motor igang
Ingen drift på grund af overophedet gearkasse.
Gearkassen overophedet. For hurtigst
mulig afkøling: Lad motoren gå i tomgang
med gearstangen i N- eller P-stilling, indtil
meddelelsen slukkes.
03
A
For hurtigst mulig afkøling: Lad motoren gå i tomgang med gearstangen i N- eller P-stilling, indtil meddelelsen slukkes.
Tabellen viser tre trin med øget alvorlighedsgrad, hvis gearkassen skulle blive for varm.
Parallelt med displayteksten gøres føreren
også opmærksom ved at bilens elektronik midlertidigt ændrer køregenskaberne. Følg i givet
fald anvisningerne på informationsdisplayet.
OBS
Tabellens eksempler er ikke en indikation af,
at bilen er defekt. De viser, at en sikkerhedsfunktion er blevet aktiveret for at hindre
skade på bilens dele.
For flere mulige displaymeddelelser med deres
respektive forslag til løsning vedrørende automatisk gearkasse, se side 119.
104
En displaytekst slukkes automatisk efter udført
afhjælpning eller efter et tryk på blinklysarmens
READ-knap.
03 Dit førermiljø
Firehjulstræk – AWD (All Wheel Drive)*
Firhjulstrækket er altid tilkoblet
03
Firhjulstræk vil sige, at bilen trækker på alle fire
hjul samtidigt.
Kraften fordeles automatisk mellem for- og
baghjul. Et elektronisk styret koblingssystem
fordeler kraften til de hjul, der under de aktuelle
forhold har det bedste vejgreb. Derved opnås
det bedst mulige vejgreb, og man undgår hjulspin. Under normal kørsel fordeles en større del
af kraften til forhjulene.
Firehjulstræk øger kørselssikkerheden i regn,
sne og på isglatte veje.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
105
03 Dit førermiljø
Driftsbremsen
Generelt
Bilen har to bremsekredse. Hvis en bremsekreds beskadiges, vil det medføre, at der kræves et kraftigere pedaltryk for at opnå normal
bremseeffekt.
03
Førerens tryk på bremsepedalen forstærkes af
en bremseservo.
ADVARSEL
Bremseservoen fungerer kun, når motoren
er i gang.
Hvis bremserne bruges, når motoren ikke er i
gang, føles pedalen død, og der skal anvendes
større kraft for at bremse bilen.
I meget bakket terræn og under kørsel med
tung last kan bremserne aflastes ved motorbremsning. Motorbremsen udnyttes mest
effektivt, hvis man bruger samme gear ned ad
bakke som op ad bakke.
For mere generelle oplysninger om hård
belastning af bilen, se side 275.
Blokeringsfri bremser
Bilen har ABS (Anti-lock Braking System), som
forhindrer hjulene i at blokeres under bremsning. På denne måde bevares styreevnen, og
det bliver lettere f.eks. at undvige en forhindring. Når systemet træder i funktion, kan man
106
mærke vibration i bremsepedalen, hvilket er
normalt.
Efter at motoren er startet foretages automatisk en kort test af ABS-systemet, når føreren
slipper bremsepedalen. Der kan foretages en
yderligere automatisk test af ABS-systemet,
når bilen når op på 40 km/t. Testen mærkes i
form af pulseringer i bremsepedalen.
Rengøring af bremseskiver
Snavs og vand på bremseskiverne kan medføre, at bremsevirkningen forsinkes. Ved rengøring af bremsebelægningerne minimeres
denne forsinkelse.
I forbindelse med vådt føre, inden langtidsparkering og efter vask af bilen tilrådes det at foretage rengøringen manuelt. Dette gøres ved
under kørslen at bremse let et kort stykke tid.
Nødbremseforstærkning
Nødbremseforstærkningen EBA (Emergency
Brake Assistance) bidrager til at øge bremsekraften og dermed reducere bremselængden.
EBA-systemet mærker førerens måde at
bremse på og øger bremsekraften, når det
behøves. Bremsekraften kan forstærkes op til
niveauet, når ABS-systemet træder i funktion.
EBA- funktionen afbrydes, når trykket på
bremsepedalen mindskes.
OBS
Når EBA aktiveres, synker bremsepedalen
lidt længere ned end normalt. Hold bremsepedalen nede, så længe det er nødvendigt.
Når bremsepedalen slippes, ophører al
bremsning.
Symboler i kombinationsinstrumentet
Symbol
Betydning
Konstant – kontroller bremsevæskeniveauet. Hvis niveauet
er lavt, skal der påfyldes bremsevæske. Undersøg også årsagen til tabet af bremsevæske.
Konstant i 2 sekunder ved start
af motoren – der er opstået en
fejl i bremsesystemets ABSfunktion, da motoren sidst var i
gang.
03 Dit førermiljø
Driftsbremsen
ADVARSEL
Hvis
og
er tændt samtidigt,
kan der være opstået fejl i bremsesystemet.
Hvis niveauet i bremsevæskebeholderen i
dette tilfælde er normalt, kan bilen forsigtigt
køres til det nærmeste værksted for kontrol
af bremsesystemet - et autoriseret Volvoværksted anbefales.
03
Hvis bremsevæsken er under MIN-niveauet
i bremsevæskebeholderen, bør bilen ikke
køre videre, før der er påfyldt bremsevæske.
Årsagen til tabet af bremsevæske skal
undersøges.
107
03 Dit førermiljø
Parkeringsbremse
Parkeringsbremse, elektrisk
knappen ind. Når knappen slippes eller speederen trykkes ned, afbrydes bremseforløbet.
Sådan trækkes parkeringsbremsen
En elektrisk parkeringsbremse har samme
anvendelsesområder som en manuel parkeringsbremse, f.eks. ved start på en skråning.
OBS
Ved nødbremsning ved hastigheder på over
10 km/t lyder der et signal under bremsningen.
Funktion
Når parkeringsbremsen arbejder, høres en
svag elmotorlyd. Lyden forekommer også ved
automatiske funktionskontroller af parkeringsbremsen.
Parkering på skråninger
Hvis bilen står stille, når parkeringsbremsen
trækkes, virker den kun på baghjulene. Hvis
den aktiveres, mens bilen er i bevægelse,
anvendes den normale driftsbremse, dvs.
bremsen virker på alle fire hjul. Bremseeffekten
overføres til baghjulene, når bilen holder
næsten stille.
Parkeringsbremseknap.
Lav batterispænding
3. Slip fodbremsepedalen, og sørg for at bilen
er i stillestående position.
Hvis batterispændingen er for lav, kan parkeringsbremsen hverken udløses eller aktiveres.
Hvis batterispændingen er for lav, skal der tilsluttes et hjælpebatteri (se side 99).
G021354
03
1. Tryk fodbremsepedalen godt ned.
Parkeres bilen vendende op ad bakke: Drej
hjulene i retning væk fra fortovskanten.
Parkeres bilen vendende ned ad bakke: Drej
hjulene i retning mod fortovskanten.
Sådan udløses parkeringsbremsen
2. Tryk på knappen.
•
Når bilen parkeres, skal gearvælgeren sættes i 1. gear (manuel gearkasse), henholdsvis P (automatgear).
I en nødsituation kan parkeringsbremsen aktiveres, når bilen er i bevægelse, ved at trykke
108
G021359
i kombinationsinstrumentet
Symbolet
blinker, indtil parkeringsbremsen er helt trukket. Når symbolet lyser, er parkeringsbremsen
trukket.
Parkeringsbremseknap.
03 Dit førermiljø
Parkeringsbremse
Bil med manuel gearkasse
Udløse automatisk
Udløse manuelt
1. Spænd sikkerhedsselen.
1. Sæt fjernbetjeningen i startlåsen.
2. Start motoren.
2. Træd bremsepedalen forsvarligt ned.
3. Før gearvælgeren til position D eller R, og
giv gas.
3. Træk i knappen.
OBS
Parkeringsbremsen kan også udløses
manuelt ved træde koblingspedalen ned i
stedet for bremsepedalen. Volvo anbefaler,
at man bruger bremsepedalen.
Udløse automatisk
OBS
Af sikkerhedshensyn udløses parkeringsbremsen kun automatisk, hvis motoren er i
gang, og føreren har spændt sin sikkerhedssele. På biler med automatgear udløses parkeringsbremsen straks, når speederen trædes ned, mens gearvælgeren står i D eller
R.
Symboler
Symbol
Betydning
Læs meddelelsen på informationsdisplayet
Et blinkende symbol viser, at
parkeringsbremsen er aktiveret.
Hvis symbolet blinker i andre
situationer, betyder det, at der
er opstået en fejl. Læs meddelelsen på informationsdisplayet.
03
Meddelelser
1. Start motoren.
VIGTIGT
Det er muligt at udløse parkeringsbremsen
automatisk, selv når gearstangen står i frigear, hvis motoren er i gang.
Bil med automatgear
Udløse manuelt
1. Spænd sikkerhedsselen.
2. Sæt fjernbetjeningen i startlåsen.
3. Træd bremsepedalen forsvarligt ned.
Tung last op ad bakke
Tung last, f.eks. en anhænger, kan bevirke, at
bilen ruller baglæns, når parkeringsbremsen
udløses automatisk på en kraftig stigning.
Dette undgås ved at trykke knappen ind, samtidig med at man begynder at køre. Slip knappen, når motoren begynder at trække.
Bil med Keyless drive funktion
Udløs manuelt ved at trykke på
START/STOP ENGINE-knappen, trykke
bremse- eller koblingspedalen ned og trække i
håndtaget.
G016166
2. Slip koblingen, og giv gas.
Parkeringsbremse ikke helt udløst - Parkeringsbremsen kan ikke udløses på grund af en
fejl. Henvend dig til et værksted - et autoriseret
Volvo-værksted anbefales. Hvis man kører
4. Træk i knappen.
``
109
03 Dit førermiljø
Parkeringsbremse
med denne fejlmeddelelse, lyder der et advarselssignal.
03
Parkeringsbremse ikke aktiveret - Parkeringsbremsen kan ikke aktiveres på grund af en
fejl. Forsøg at aktivere og udløse bremsen.
Henvend dig til et værksted, hvis meddelelsen
ikke forsvinder - et Volvo-værksted anbefales.
Meddelelsen vises også på en bil med manuel
gearkasse, når man kører med lav hastighed
med døren åben, for at gøre føreren opmærksom på, at parkeringsbremsen kan være udløst
af sig selv.
Parkeringsbremse Service påkrævet - Der
er opstået en fejl. Henvend dig til et værksted,
hvis fejlen vedvarer - et Volvo-værksted anbefales.
Hvis bilen skal parkeres, inden fejlen er afhjulpet, skal hjulene drejes som ved parkering på
en skråning og gearvælgeren stå i 1. gear
(manuel gearkasse), henholdsvis P (automatgear).
Udskiftning af bremsebelægninger
Bremsebelægningerne bagtil skal udskiftes på
værksted pga. den elektriske parkeringsbremses konstruktion - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
110
03 Dit førermiljø
HomeLinkŸ *
Generelt
OBS
ADVARSEL
HomeLink er konstrueret til ikke at fungere,
hvis bilen er låst udefra.
Gem originalfjernbetjeningerne til fremtidig
programmering (f.eks. ved skift til en anden
bil).
Slet knappernes programmering, når bilen
skal sælges.
Metalliske solskærme bør ikke bruges i
biler, som er udstyret med HomeLink. De
kan have negativ indvirkning på HomeLinks
funktion.
HomeLinkŸ er en programmerbar fjernbetjening, som kan styre op til tre forskellige anordninger (f.eks. garageport, alarmsystem, udenog indendørsbelysning m.m.) og dermed
erstatte fjernbetjeningerne til disse. HomeLink
leveres indbygget i venstre solskærm.
HomeLinkŸ-panelet består af tre programmerbare knapper og en indikatorlampe.
Betjening
Når HomeLinkŸ er programmeret, kan det bruges i stedet for de løse, originale fjernbetjeninger.
Tryk den programmerede knap ind for at aktivere garageport, alarmsystem osv. Indikatorknappen lyser, mens knappen holdes inde.
OBS
Hvis tændingen ikke aktiveres, fungerer
Homelink i 30 minutter, efter førerdøren er
åbnet.
De originale fjernbetjeninger kan naturligvis
bruges parallelt med HomeLinkŸ.
Hvis HomeLinkŸ bruges til at betjene en
garageport eller låge, skal det sikres, at der
ikke er nogen i nærheden af porten eller
lågen, mens den er i bevægelse.
Brug ikke HomeLinkŸ fjernbetjeningen til en
garageport, som ikke har sikkerhedsstop og
sikkerhedsbakning. Garageporten skal reagere, så snart den mærker, at der er noget,
som hindrer bevægelsen, standse med det
samme og bakke tilbage. En garageport
uden disse egenskaber kan forårsage personskade. For yderligere oplysninger kan
leverandøren kontaktes via internet:
www.homelink.com.
03
Programmere første gang
Det første punkt sletter hukommelsen i
HomeLinkŸ og må ikke udføres, når kun en
enkelt knap skal omprogrammeres.
1. Tryk de to ydre knapper ind og slip ikke, før
indikatorlampen begynder at blinke efter
ca. 20 sekunder. At indikatorlampen blinker, viser at HomeLinkŸ er sat i "indlæringsmodus" og er klar til at programmeres.
2. Placer den originale fjernbetjening
5-30 cm fra HomeLinkŸ. Hold indikatorlampen under opsyn.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
111
03 Dit førermiljø
HomeLinkŸ *
Hvilken afstand, der kræves mellem den
originale fjernbetjening og HomeLinkŸ,
afhænger af programmeringen af anordningen. Det kan være nødvendigt at forsøge flere gange i forskellige afstande.
Behold hver position i ca. 15 sekunder,
inden en ny prøves.
03
3. Tryk samtidigt knappen til den originale
fjernbetjening og knappen, der skal programmeres, ind på HomeLinkŸ. Slip ikke
knapperne, før indikatorlampen er gået fra
en langsom til en hurtig blinken. Den hurtige blinken, viser at programmeringen er
velgennemført.
4. Test programmeringen ved at trykke den
programmerede knap ind på HomeLinkŸ
og se på indikatorlampen:
•
•
1
112
Konstant lys: Indikatorlampen lyser
konstant, når knappen holdes inde. Det
viser, at programmeringen er klar. Garageport, låge eller lignende skal nu aktiveres, når den programmerede
HomeLinkŸ-knap trykkes ind.
Ikke konstant lys: Indikatorlampen
blinker hurtigt i ca. 2 sekunder og lyser
derefter konstant i ca. 3 sekunder. Dette
forløb gentages i ca. 20 sekunder. Det
viser, at anordningen har en "rullende
kode". Garageport, låge eller lignende
aktiveres ikke, når den programmerede
HomeLinkŸ-knap trykkes ind. Fortsæt
programmeringen ifølge nedenstående.
5. Find "indlæringsknappen1" på modtageren til f.eks. garageporten. Den er som
regel placeret nær antennens fod på modtageren. Hvis det er svært at finde knappen
- se i leverandørens manual eller kontakt
leverandøren via internet:
www.homelink.com.
6. Tryk "indlæringsknappen" ind og slip.
Knappen blinker i ca. 30 sekunder, og
næste punkt skal udføres inden for dette
tidsrum.
7. Tryk den programmerede knap på
HomeLinkŸ ind, mens "indlæringsknappen" stadig blinker, hold den inde i ca. 3
sekunder og slip derefter. Gentag tryk/
hold/slip-sekvensen op til 3 gange for at
afslutte programmeringen.
Programmere enkelte knapper
For at omprogrammere enkelte knapper gøres
som beskrevet nedenfor:
1. Tryk den ønskede knap på HomeLinkŸ ind
og slip ikke, før punkt 3 er udført.
Knappens betegnelse og farve varierer alt efter producent.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
2. Når indikatorlampen på HomeLinkŸ
begynder at blinke, skal den originale fjernbetjening efter ca. 20 sekunder placeres
5-30 cm fra HomeLinkŸ. Hold indikatorlampen under opsyn.
Hvilken afstand, der kræves mellem den
originale fjernbetjening og HomeLink,
afhænger af programmeringen af anordningen. Det kan være nødvendigt at forsøge flere gange i forskellige afstande.
Behold hver position i ca. 15 sekunder,
inden en ny prøves.
3. Tryk knappen på den originale fjernbetjening ind. Indikatorlampen begynder at
blinke. Når indikatorlampen er gået fra at
blinke langsomt til at blinke hurtigt, slippes
begge knapper. Den hurtige blinken, viser
at programmeringen er velgennemført.
4. Test programmeringen ved at trykke den
programmerede knap ind på HomeLink og
se på indikatorlampen:
•
Konstant lys: Indikatorlampen lyser
konstant, når knappen holdes inde. Det
viser, at programmeringen er klar. Garageport, låge eller lignende skal nu aktiveres, når den programmerede
HomeLinkŸ-knap trykkes ind.
03 Dit førermiljø
HomeLinkŸ *
•
Ikke konstant lys: Indikatorlampen
blinker hurtigt i ca. 2 sekunder og lyser
derefter konstant i ca. 3 sekunder. Dette
forløb gentages i ca. 20 sekunder. Det
viser, at anordningen har en "rullende
kode". Garageport, låge eller lignende
aktiveres ikke, når den programmerede
HomeLinkŸ-knap trykkes ind. Fortsæt
programmeringen ifølge nedenstående.
5. Find "indlæringsknappen2" på modtageren til f.eks. garageporten. Den er som
regel placeret nær antennens fod på modtageren. Hvis det er svært at finde knappen
- se i leverandørens manual eller kontakt
leverandøren via internet:
www.homelink.com.
Slette programmering
Programmeringen kan kun slettes for alle
knapperne på HomeLink, ikke for enkelte
knapper.
±
Tryk de to ydre knapper ind og slip ikke, før
indikatorlampen begynder at blinke efter
ca. 20 sekunder.
> HomeLinkŸ er nu sat i såkaldt "indlæringsmodus" og er klar til at programmeres på ny, se side 111.
03
6. Tryk "indlæringsknappen" ind og slip.
Knappen blinker i ca. 30 sekunder, og
næste punkt skal udføres inden for dette
tidsrum.
7. Tryk den programmerede knap på
HomeLinkŸ ind, mens "indlæringsknappen" stadig blinker, hold den inde i ca. 3
sekunder og slip derefter. Gentag tryk/
hold/slip-sekvensen op til 3 gange for at
afslutte programmeringen.
2
Knappens betegnelse og farve varierer alt efter producent.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
113
114
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
116
122
130
133
134
147
151
153
155
156
157
164
167
172
175
178
181
184
187
188
193
G020908
Menu- og meddelelseshåndtering........................................................
Klima.....................................................................................................
Brændstofdrevet motor- og kabinevarmer*..........................................
Brændstofdrevet ekstravarmer*............................................................
Lydanlæg..............................................................................................
RSE - Rear Seat Entertainment system - Dual Screen* .......................
Informationscenter................................................................................
DSTC – Stabilitets- og traktionskontrolsystem.....................................
Tilpasning af køreegenskaber...............................................................
Fartpilot*................................................................................................
Adaptiv fartpilot*...................................................................................
Afstandskontrol.....................................................................................
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning*...................................
Driver Alert System – DAC*...................................................................
Driver Alert System - LDW*...................................................................
Park.hjælpsystem*................................................................................
BLIS* - Blind Spot Information System.................................................
Komfort i kabinen..................................................................................
Komfort i kabinen – Executive..............................................................
Bluetooth handsfree*............................................................................
Indbygget telefon*.................................................................................
KOMFORT OG KØREGLÆDE
04
04 Komfort og køreglæde
Menu- og meddelelseshåndtering
Midterkonsol
Nogle funktioner styres fra midterkonsollen via
menusystemet eller via knapperne på rattet.
Funktionerne beskrives i de respektive afsnit.
Det aktuelle menuniveau vises i øverste højre
hjørne af midterkonsollens display.
EXIT – ét trin tilbage i menusystemet. Med
et langt tryk kommer man ud af menusystemet.
ENTER – til valg af menupunkt
Knapper på rat*
Betjeningsknapper i midterkonsollen
Søgevejene til menusystemets funktioner angives således: Bilindstillinger
Låseindstillinger, hvilket forudsætter, at følgende først gøres:
1. Tryk på MENU.
2. Gå til den ønskede menu, f.eks.
Bilindstillinger, vha. navigeringsknapperne, og tryk på ENTER.
3. Gå til den ønskede undermenu, f.eks.
Låseindstillinger, og tryk på ENTER.
04
Navigeringsknapperne kan bruges i stedet for
ENTER og EXIT ved navigering i menuhierarkiet. I givet fald svarer højrepilen til ENTER og
venstrepilen til EXIT.
Menupunkterne er nummererede og kan også
vælges direkte med taltasterne (kun 1–9).
ENTER
Midterkonsol med informationsdisplay og tastatur
til menuhåndtering.
Talknapper 1–9
Navigeringsknap – til bevægelse mellem
og valg af menupunkter
MENU – fører til menusystemet
EXIT
Navigeringsknapper – op/ned.
Hvis tastaturet på rattet har ENTER og EXIT,
har disse knapper og navigeringslnapperne
samme funktioner som i midterkonsollen.
Søgeveje
Adgangen til visse funktioner opnås direkte via
funktionsknapperne, mens andre nås via
menusystemet.
116
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Menuoversigt
Der er separate hovedmenuer til telefonen og
lydkilderne. En lydkildes hovedmenu (f.eks.
CD) kan kun nås, når netop denne lydkilde er
aktiveret, se side 135.
Følgende menupunkter indgår i Hovedmenu:
Bilnøglehukommelse
Sæde- og spejlpositioner*
Bilindstillinger
Information
04 Komfort og køreglæde
Menu- og meddelelseshåndtering
Equalizer for
Låseindstillinger
Equalizer bag
Nedsat beskyttelse1
Tilpasning af lyd til hast.
Info om musiknummer*
Nulstil alle lydindstillinger
Nyheder
Dæktryk*
Indstill. for sidespejle*
Indst. for kollisionsadv.*
CD-indstillinger
Hovedmenu FM
TP (trafikinformation)
FM-indstillinger
Lydindstillinger2
Indst. for park. kamera*
Nyheder
Lane departure warning*
TP (trafikinformation)
AUX-inputstyrke
Niveau for styrestyrke*
Radiotekst
Lydindstillinger2
Enhedsindstillinger
PTY (programtype)
Driver Alert aktiv
Avanc. radioindstillinger
Klimaindstillinger
Lydindstillinger2
Auto. just. af blæser
Hovedmenu DAB*3
Timer for recirkulation
Hovedmenu CD
Auto. bagrudevarmer
Vilkårlig
Nulstil klimaindstillinger
Hovedmenu AM
Lydindstillinger
Lydtrin
1
2
3
4
5
Alle disce5
Lysindstillinger
Hovedmenu AUX
04
Hovedmenu USB
USB-indstillinger
Nyheder
TP (trafikinformation)
Lydindstillinger2
Info om musiknummer
Fra
Folder4
Hovedmenu iPod
iPod-indstillinger
Disc4
Nyheder
Enkelt disc5
TP (trafikinformation)
Findes i visse modeller.
For undermenuer, se "Hovedmenu AM/Lydindstillinger".
Se side 143.
Kun hvis systemet gør det muligt at afspille lydfiler i formaterne mp3 og wma.
Kun hvis der indgår en cd-skifter i systemet.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
117
04 Komfort og køreglæde
Menu- og meddelelseshåndtering
Lydindstillinger2
Sidste 10 indg. opkald
Auto-genkald
Info om musiknummer
Sidste 10 opkald
Voice mail-nummer
Slet liste
Afledninger
Hovedmenu Bluetooth
Sidste 10 mistede opkald
Sidste 10 indg. opkald
04
Valg af netværk
Sidste 10 opkald
SIM-sikkerhed
Telefonbog
Søg efter
Redigér PIN-kode
Søg efter
Kopiér alle
Lyd og lydstyrke
Kopiér fra mobiltelefon
Slet SIM
IDIS
Slet telefon
Nulstil telefonindst.
Tilslut telefon
Hukommelsesstatus
Skift telefon
Hurtigopkald
Fjern telefon
Car Blutooth-info
Telefonindstillinger
Opkaldsindstillinger
Lyd og lydstyrke
Synkronisér telefonbog
Hovedmenu indbygget telefon
Opkaldsregister
Sidste 10 mistede opkald
118
Telefonindstillinger
Ny kontakt
Bluetooth*
2
Opkaldsvarighed
Telefonbog
For undermenuer, se "Hovedmenu AM/Lydindstillinger".
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Meddelelser
Læser
Skriv ny
Meddelelsesindstillinger
Slet meddelelse
Opkaldsindstillinger
Send mit nummer
Opkald venter
Automatisk svar
04 Komfort og køreglæde
Menu- og meddelelseshåndtering
Menuoversigt6
Kombinationsinstrument
Meddelelse / besked
Til tom tank
Gennemsn.forbrug
Aktuelt forbrug
Gennemsn. hast.
Lane departure warning
Dæktryk Kalibrering*
G021364
Aktuel hastighed
Informationsdisplay og menuhåndteringsknapper.
6
7
Park.vent.timer 1/2
READ – adgang til liste over meddelelser
og bekræftelse af meddelelser.
Parktimer funkt.
Fingerhjul – bladrer mellem menupunkter.
Direkte start Park.elvarm.
RESET – nulstilling af aktiv funktion.
Benyttes i visse tilfælde til valg/aktivering
af en funktion. Se forklaring under de relevante funktioner.
Med venstre ratarm styres de menuer, der
vises på kombinationsinstrumentets informationsdisplayer. Hvilke menuer der vises, afhænger af nøglepositionen, se side 67. Hvis der er
en meddelelse, skal den bekræftes med
READ for at menuerne skal vises.
04
Park.varm timer 1/27
Direkte start Park.varmer
Direkte start Park.vent.
Ekstravarme aut.
Restvarme start
DTSC
Tekstmeddelelse på informationsdisplay
Samtidig med at et advarsels-, informationseller kontrolsymbol tændes, vises der en supplerende meddelelse på informationsdisplayet.
Fejlmeddelelsen opbevares på en liste i
hukommelsen, indtil fejlen er udbedret.
Tryk på READ for at bekræfte og bladre mellem
meddelelserne.
OBS
Hvis der vises en advarselsmeddelelse
under brug af informationscentret, skal
meddelelsen læses (tryk på READ), inden
den tidligere aktivitet kan genoptages.
Visse menupunkter*.
Kan kun indstilles, når motoren er slukket.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
119
04 Komfort og køreglæde
Menu- og meddelelseshåndtering
Meddelelse /
besked
Betydning
Meddelelse /
besked
Betydning
Meddelelse /
besked
Betydning
Stands straks
Stands bilen og sluk for
motoren. Risiko for
alvorlige skader. Volvo
anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvoværksted.
Aftal tid for vedligeholdelse
Der er blevet tid til at
booke service. Volvo
anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvoværksted.
Transmission
Skift olie
Volvo anbefaler, at du
lader et autoriseret
Volvo-værksted kontrollere bilen så snart
som muligt.
Sluk motor
Stands bilen og sluk for
motoren. Risiko for
alvorlige skader. Volvo
anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvoværksted.
Tid til regelm.
vedligeholdelse
Der er blevet tid til service. Volvo anbefaler, at
du kontakter et autoriseret Volvo-værksted.
Tidspunktet afhænger
af antal tilbagelagte
kilometer, hvor mange
måneder, der er gået
siden sidste service,
hvor længe motoren har
været i gang, og oliekvaliteten.
Transmission
Nedsat funktion
Gearkassen kan ikke
klare fuld kapacitet. Kør
forsigtigt, indtil meddelelsen slukkesA.
04
Service snarest
Service påkrævet
Se instr.bog
120
Volvo anbefaler, at du
omgående lader et
autoriseret Volvo-værksted kontrollere bilen.
Volvo anbefaler, at du
lader et autoriseret
Volvo-værksted kontrollere bilen så snart
som muligt.
Læs instruktionsbogen.
Vedligeholdelse uopsættelig
Hvis serviceintervallet
ikke overholdes, dækker garantien ikke eventuelle beskadigede
dele. Volvo anbefaler, at
du kontakter et autoriseret Volvo-værksted
for service.
Ved gentagen visning:
Volvo anbefaler, at du
kontakter et autoriseret
Volvo-værksted.
Transm.olietemp. Nedsæt
hastighed
Kør roligere eller stands
bilen på en sikker måde.
Sæt bilen i frigear og lad
motoren gå i tomgang,
indtil meddelelsen slukkesA.
Transm.olietemp. Stands
sikkert
Kritisk fejl. Stands
straks bilen på en sikker
måde. Volvo anbefaler,
at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted.A.
04 Komfort og køreglæde
Menu- og meddelelseshåndtering
A
Meddelelse /
besked
Betydning
Midlertidigt
FRA
En funktion er midlertidigt slået fra og genindstilles automatisk under
kørsel eller efter en ny
start.
Nedsat strømforb
Audiosystemet er lukket ned for at spare
energi. Oplad batteriet.
04
For flere meddelelser vedrørende automatisk gearkasse, se
side 103.
121
04 Komfort og køreglæde
Klima
Generelt
Aircondition
Bilen har elektronisk klimaregulering (ECC). Klimaanlægget afkøler/opvarmer og affugter luften i kabinen.
OBS
Der kan lukkes for aircondition-anlægget,
men for at få den bedst mulige klimakomfort
i kabinen og undgå dug på ruderne, bør det
altid være slået til.
04
Faktisk temperatur
Den temperatur der vælges, svarer til den fysiske oplevelse med hensyn til den aktuelle lufthastighed, luftfugtighed, solstråling mv. i og
omkring bilen.
I systemet indgår en solsensor, der registrerer,
i hvilken side solen lyser ind i kabinen. Dette
bevirker, at temperaturen kan skelne mellem
højre og venstre luftspjæld, til trods for at der
er valgt samme temperatur i begge sider.
Sensorernes placering
122
•
Solsensoren befinder sig på oversiden af
instrumentpanelet.
•
Temperatursensoren for kabinen befinder
sig under klimapanelet.
•
Udetemperatursensoren befinder sig på et
sidespejl.
•
Fugtsensoren* sidder i bakspejlet.
OBS
Sensorerne må ikke tildækkes eller blokeres
med klædningsstykker eller andre genstande.
Sideruder og soltag
ad bakke med anhænger, kan aircondition
midlertidigt slås fra. Så kan der opstå en midlertidig temperaturstigning i kabinen.
Kondensvand
I varmt vejr kan der dryppe kondensvand fra
aircondition-anlægget under bilen. Dette er
normalt.
For at aircondition-anlægget skal fungere optimalt, bør sideruderne og det eventuelle soltag
være lukkede.
Is og sne
Dug på indersiden af ruderne
Fejlsøgning og reparation
Til fjernelse af dug på rudernes inderside bør
defrosterfunktionen først og fremmest anvendes.
Lad kun et autoriseret værksted udføre fejlsøgning på og reparation af klimaanlægget. Volvo
anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvoværksted.
For at reducere risikoen for dugdannelse bør
ruderne holdes rene og pudses med et almindeligt vinduespudsemiddel.
Ventilationshul i hattehylden
OBS
For at undgå dugdannelse bør ventilationshullerne bagest på hattehylden ikke tildækkes med klædningsstykker eller andre genstande.
Midlertidig afbrydelse af aircondition
Når motoren har brug for maksimal kraft, f.eks.
ved acceleration med fuld gas eller kørsel op
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Fjern is og sne fra luftindtaget til klimaanlægget
(spalten mellem motorhjelm og forrude).
Kølemiddel
Aircondition-anlægget indeholder kølemidlet
R134a, se side 278. Dette er klorfrit og udgør
derfor ingen fare for ozonlaget. Lad et autoriseret værksted foretage påfyldning og skift af
kølemiddel. Volvo anbefaler, at du kontakter et
autoriseret Volvo-værksted.
Udluftningsfunktion
Denne funktion åbner/lukker alle sideruder
samtidigt og kan f.eks. benyttes til hurtigt at
udlufte bilen i varmt vejr (se side 47).
04 Komfort og køreglæde
Klima
for forurening, såsom partikler, kulbrinter,
kvælstofoxider og troposfærisk ozon.
Kabinefilter
Al luft, der kommer ind i kabinen, renses af et
filter. Det skal skiftes med jævne mellemrum.
Se Volvos serviceprogram med hensyn til det
anbefalede skifteinterval. Ved kørsel i et stærkt
forurenet miljø skal filteret muligvis skiftes hyppigere.
OBS
I biler med CZIP skal IAQS-filtret skiftes
efter 15.000 km eller en gang om året, alt
efter på hvad der sker først. Dog maks.
75.000 km over 5 år. I biler uden CZIP skal
IAQS-filtret udskiftes ved normal service.
OBS
Brug af gennemprøvede materialer i
kabinen
Systemet omfatter følgende:
Materialerne er udviklet med henblik på at
mindske støvmængden i kabinen og bidrager
til at gøre det lettere at holde kabinen ren. Måtterne i kabinen og bagagerummet kan løsnes
og er lette at tage ud og rengøre. Brug de rengøringsmidler og bilplejeprodukter, der anbefales af Volvo (se side 262).
•
Menuindstillinger
Clean Zone Interior Package (CZIP)*
Dette ekstraudstyr holder kabinen endnu mere
fri for allergi- og astmafremkaldende stoffer.
Nærmere oplysninger om CZIP fremgår af den
brochure, der følger med bilen ved købet.
•
En udvidet ventilatorfunktion, som bevirker, at ventilatoren starter, når bilen åbnes
med fjernbetjeningen. Ventilatoren fylder
kabinen med frisk luft. Funktionen sættes i
gang efter behov og slås automatisk fra
efter et stykke tid, henholdsvis når en af
dørene åbnes. Den tid ventilatoren er i
gang, mindskes gradvist på grund af mindsket behov, indtil bilen er 4 år.
Luftkvalitetssystemet (IAQS) er et fuldautomatisk system, der renser luften i kabinen
Luftfordeling
Det er muligt at ændre grundindstillingen for tre
af klimaanlæggets funktioner via midterkonsollen (se side 116):
•
Blæserhastigheden i automatisk indstilling, se side 126.
•
Timerstyret recirkulation af kabineluft, se
side 127.
•
Automatisk opvarmning af bagruden, se
side 90.
04
G021366
Der er forskellige typer kabinefiltre. Kontrollér, at der monteres det rette filter.
Ved RESET via displayet stilles alle klimaanlæggets funktioner tilbage til udgangsindstillingerne.
Den indstrømmende luft fordeles gennem
20 forskelligeåbninger i kabinen.
I AUTO-indstilling foregår luftfordelingen helt
automatisk.
Om nødvendigt kan den styres manuelt (se
side 128).
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
123
04 Komfort og køreglæde
Klima
Ventilationsspjæld i instrumentpanelet
Klimaanlæg
Ventilationsspjæld i dørstolper
G021367
04
G021368
Elektronisk klimaanlæg, ECC
Åben
Lukket
Lukket
Åben
Ventilerede forsæder*, venstre side
Luftstrømmens vandrette retning
Luftstrømmens vandrette retning
Blæser
Luftstrømmens lodrette retning
Luftstrømmens lodrette retning
Elopvarmede forsæder, venstre side
Hvis de yderste spjæld rettes mod sideruderne, kan eventuel dug fjernes.
Hvis spjældene rettes mod ruderne, kan eventuel dug fjernes.
For at opretholde et godt klima i kabinen er der
altid en vis luftstrømning ud af spjældene.
Hvis spjældene rettes ind mod kabinen, opnår
man et behageligt klima på bagsædet.
OBS
Husk, at små børn kan være følsomme over
for luftstrømninger og træk.
Luftfordeling
Elopvarmede forsæder, højre side
AUTO
Ventilerede forsæder*, højre side
Temperaturregulering, højre side
AC ON/OFF – Aircondition Til/Fra
Elopvarmet bagrude og elopvarmede sidespejle, se side 90
124
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
04 Komfort og køreglæde
Klima
Maksimal defroster
Recirkulation/luftkvalitetssystem
•
Komfortniveau III: ét tryk på knappen giver
den største effekt – tre lamper lyser.
•
Komfortniveau II: to tryk på knappen giver
mindre effekt – to lamper lyser.
•
Komfortniveau I: tre tryk på knappen giver
den mindste effekt – én lampe lyser.
Temperaturregulering, venstre side
Betjening
Ventilerede forsæder*
Ventilerede forsæder kan kun
vælges, når bilen har ECC.
Ventilationssystemet består
af ventilatorer i sædet og
ryglænet, der suger luft gennem sædets betræk. Kølevirkningen øges, jo koldere
luften i kabinen er.
Ventilationen reguleres fra klimaanlægget og
tager hensyn til sædets temperatur, solstrålingen og udetemperaturen.
Ventilationen kan bruges samtidig med elopvarmningen af sæderne. Funktionen kan f.eks.
anvendes til at fjerne fugtighed fra tøjet.
Ventilationssystemet kan aktiveres, når motoren er i gang. Der er tre komfortniveauer, der
giver forskellige afkølings- og affugtningsvirkninger:
Blæser
Drej knappen for at øge/mindske ventilatorhastigheden.
Hvis der vælges AUTO, reguleres blæserhastigheden
automatisk. Den tidligere indstillede ventilatorhastighed
annulleres.
Med fire tryk på knappen slukkes der for funktionen – ingen lamper lyser.
OBS
OBS
Sædeventilationen bør anvendes med forsigtighed af personer, der er følsomme over
for træk. Til længere tids brug anbefales
komfortniveau 1.
Hvis ventilatoren er fuldstændig slukket,
slås aircondition ikke til, hvilket kan give
risiko for dug på ruderne.
04
Elopvarmede sæder
Forsæder
VIGTIGT
Sædeventilationen kan ikke startes, når
kabinetemperaturen kommer under 5 °C.
Derved undgås nedkøling af den, som sidder i sædet.
Ét tryk på knappen giver det
højeste varmeniveau – 3 lamper lyser.
To tryk på knappen giver et
lavere varmeniveau – 2 lamper lyser.
Tre tryk på knappen giver det laveste varmeniveau – 1 lampe lyser.
Med fire tryk på knappen slukkes der for varmen – ingen lamper lyser.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
125
04 Komfort og køreglæde
Klima
• Høj - Automatisk regulering af blæser.
Luftfordeling
ADVARSEL
Figuren omfattes af tre knapper. Ved at trykke på knapperne tændes en lampe foran
den tilsvarende del af figuren,
hvilket viser den luftfordeling,
der er valgt (se side 128).
Elopvarmet sæde må ikke benyttes af personer, der har svært ved at mærke temperaturstigning på grund af følelsesløshed
eller af en eller anden årsag har svært ved
at betjene knappen til det elopvarmede
sæde. I modsat fald kan der opstå forbrændinger.
Mere intensiv luftstrømning prioriteres.
Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se
side 116.
Temperaturregulering
Temperaturen for førersiden
og passagersiden kan indstilles separat.
Auto
Funktionen regulerer automatisk temperatur, aircondition,
ventilatorhastighed, recirkulation og luftfordeling.
Bagsæder1
04
Når bilen startes, er den
senest foretagne indstilling
bibeholdt.
G021376
OBS
Varmereguleringen foregår på samme måde
som for forsæderne.
Ved valg af en eller flere manuelle funktioner
styres de øvrige funktioner fortsat automatisk.
Ved at trykke på AUTO aktiveres luftkvalitetssensoren, og alle manuelle indstillinger deaktiveres. Displayet viser AUT. KLIMA.
I automatisk indstilling kan blæserhastigheden
vælges under Klimaindstillinger Auto.
just. af blæser. Vælg mellem Lav, Normal
eller Høj:
• Lav - Automatisk regulering af blæser. Lav
luftstrømning prioriteres.
• Normal - Automatisk regulering af blæser.
1
126
Udgår, hvis man tilvælger 2-trins barnepude.
Det er ikke muligt at fremskynde opvarmning/afkøling ved at vælge højere/lavere
temperatur end den ønskede.
AC – Aircondition tænd/sluk
Når ON-lampen lyser, styres
aircondition-anlægget af
systemets automatik. På
denne måde afkøles den indkommende luft, ligesom den
affugtes tilstrækkeligt.
04 Komfort og køreglæde
Klima
Når OFF-lampen lyser, er aircondition-anlægget altid slukket. De øvrige funktioner styres
stadig automatisk. Ved valg af defroster styres
aircondition-anlægget således, at luften affugtes maksimalt.
Defroster
Anvendes til hurtigt at fjerne
dug og is fra for- og sideruder.
Der strømmer luft til ruderne.
Når funktionen er aktiveret,
lyser lampen i defrosterknappen.
Når funktionen er valgt, sker der desuden følgende med henblik på at give maksimal affugtning af luften i kabinen:
•
•
Recirkulation/luftkvalitetssystem
Luftkvalitetssystem*
Recirkulation
Luftkvalitetssystemet udskiller gasser og partikler, således at lugten og forureningen
i kabinen reduceres. Hvis
udendørsluften er forurenet,
lukkes luftindtaget, og luften
recirkuleres. Når AUTOknappen er trykket ind, er luftkvalitetssensoren
altid aktiveret.
Når recirkulation er slået til,
lyser den orange lampe til
højre i knappen. Funktionen
vælges for at holde dårlig luft,
udstødningsgas osv. ude fra
kabinen. Kabineluften recirkuleres, hvilket vil sige, at der
ikke suges luft udefra ind i bilen, mens funktionen er aktiveret.
Aktivering af recirkulation/
luftkvalitetssensor
OBS
04
Man skifter mellem de tre
funktioner ved at trykke flere
gange på knappen.
Hvis luften i bilen recirkuleres for længe, risikerer man, at der dannes dug på indersiden
af ruderne.
der tændes automatisk for aircondition
recirkulationen og luftkvalitetssystemet
slås automatisk fra.
Aircondition-systemet kan slås fra manuelt
med AC-knappen. Når defrosterfunktionen
slås fra, vender klimaanlægget tilbage til de
foregående indstillinger.
Timer
Med timerfunktionen aktiveret forlader anlægget manuelt aktiveret recirkulationsstilling efter
et tidsrum, der afhænger af udetemperaturen.
Det mindsker risikoen for is, dug og dårlig luft.
Funktionen aktiveres og deaktiveres under
Klimaindstillinger Timer for recirkulation.
Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se
side 116.
•
Den orange lampe til venstre lyser – luftkvalitetssensoren er deaktiveret. Ingen
recirkulation, kun frisk luft.
•
Den grønne lampe i midten lyser – ingen
recirkulation aktiveret, hvis det ikke behøves til nedkøling i varmt vejr.
•
Den orange lampe til højre lyser – recirkulation er aktiveret.
OBS
Når der vælges defroster, slås recirkulation
altid fra.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
127
04 Komfort og køreglæde
Klima
OBS
Den bedste luft i kabinen fås ved at altid at
have luftkvalitetssensoren aktiveret.
I koldt vejr begrænses recirkulationen for at
undgå, at der dannes dug på ruderne.
I tilfælde af dugdannelse bør luftkvalitetssensoren frakobles og defrosterfunktionerne for forrude, sideruder og bagrude
anvendes.
04
Luftfordelingstabel
128
Luftfordeling
Formål
Luftfordeling
Formål
Luft til ruderne. En vis luftstrømning fra ventilationsspjældene. Luften
recirkuleres ikke. Aircondition er altid aktiveret.
til hurtigt at fjerne is og
dug.
Luft til gulv og ruder. En
vis luftstrømning fra ventilationsspjældene i
instrumentpanelet.
til at opnå behagelig komfort og god afdugning i
koldt eller fugtigt vejr.
Luft til for- og sideruder.
En vis luftstrømning fra
ventilationsspjældene.
til at undgå dug- og isdannelse i koldt og fugtigt vejr
(kræver, at blæserhastigheden ikke er for lav).
Luft til gulvet og fra ventilationsspjældene i instrumentpanelet.
til solrigt vejr med lav udetemperatur.
04 Komfort og køreglæde
Klima
Luftfordeling
Formål
Luftfordeling
Formål
Luftstrøm til ruderne og
fra ventilationsspjældene
i instrumentpanelet.
til at opnå god komfort i
varmt og tørt vejr.
Luft til gulvet. En vis luftstrømning fra ventilationsspjældene i instrumentpanelet og til
ruderne.
til at få varme eller kulde til
gulvet
Luftstrømning i hoved- og
brysthøjde fra ventilationsspjældene i instrumentpanelet.
til god afkøling i varmt
vejr.
Luftstrøm til ruderne, fra
ventilationsspjældene i
instrumentpanelet og til
gulvet.
til at gøre det køligere
langs gulvet eller varmere
foroven i koldt vejr eller i
varmt og tørt vejr.
04
129
04 Komfort og køreglæde
Brændstofdrevet motor- og kabinevarmer*
Brændstofdrevet varmer
Generelt om parkeringsvarmer
Parkeringsvarmeren varmer motor og kabineplads, og kan startes direkte eller med timer.
ADVARSEL
Bilens skal befinde sig udendørs, når parkeringsvarmeren anvendes.
OBS
Når parkeringsvarmeren er aktiv, kan der
komme røg fra højre hjulkasse, hvilket er helt
normalt.
Hvis batteriet ikke er fuldt opladet, eller hvis
niveauet i brændstoftanken er for lavt, slukkes
parkeringsvarmeren automatisk, og der vises
en meddelelse på informationsdisplayet. Der
kvitteres for meddelelsen med et tryk på
READ på blinklysarmen (se side 131).
WARNING! ACHTUNG!
AVERTISSEMENT!
Der kan vælges to forskellige tidspunkter med
timer. Med tidspunkt menes her det klokkeslæt, hvor opvarmningen af bilen er klar. Bilens
elektronik vælger det tidspunkt, hvor opvarmningen skal begynde, baseret på den aktuelle
udetemperatur.
Hvis udetemperaturen er højere end 15 °C, kan
varmeren ikke startes. Ved -10 °C eller derunder er parkeringsvarmerens maksimale driftstid 50 minutter.
Batteri og brændstof
VIGTIGT
G021395
04
Brændstofpåfyldning
Advarselsetiket på tankdækselklappen.
ADVARSEL
Brændstof der spildes, kan antændes. Sluk
for den brændstofdrevne varmer, inden
brændstofpåfyldning påbegyndes.
Kontrollér på informationsdisplayet, at der
er slukket for parkeringsvarmeren. Når den
arbejder, viser informationsdisplayet
PARKVARMER TIL.
Parkering på skråninger
Hvis bilen parkeres med en kraftig hældning,
bør den vende fronten nedad for at sikre
brændstoftilførsel til parkeringsvarmeren.
130
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Gentagen brug af parkeringsvarmeren kombineret med korte kørselsstrækninger vil
medføre, at batteriet aflades med deraf følgende startproblemer.
For at sikre, at bilbatteriet genoplades med
lige så meget energi, som varmeren forbruger, bør man ved regelmæssig brug af varmeren køre i bilen i lige så lang tid, som varmeren er i brug.
04 Komfort og køreglæde
Brændstofdrevet motor- og kabinevarmer*
G021364
G025102
Display
Betydning
Brændstofvarmer Slået
TIL
Varmeren er slået
til og arbejder.
Timer
indst. for
brændstofvarmer
Varmeren vil starte
på det indstillede
tidspunkt, efter at
bilen er forladt, når
fjernbetjeningen
tages ud af startlåsen.
Opvarmn.
afbrudt
Lav batterispæn.
Varmeren standset
af bilens elektronik
for at gøre motorstart mulig.
READ-knap
RESET-knap
Nærmere oplysninger om informationsdisplayet og READ se side 119.
G025102
Fingerhjul
Symbol
G025102
G025102
Symbol
G025102
Betjening
Display
Betydning
Opvarmn.
afbrudt
Lavt
brændstof
Indstilling af varmeren ikke mulig
på grund af for lavt
brændstofniveau
(ca. 7 liter).
Parkeringsvarmer Service
påkrævet
Varmeren fungerer
ikke. Kontakt et
værksted for reparation. Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret
Volvo-værksted.
04
En displaytekst slukkes automatisk efter et
stykke tid eller efter et tryk på blinklysarmens
READ-knap.
Symboler og displaymeddelelser
Direkte start og direkte slukning
Når en af timernes indstillinger eller
Direkte start aktiveres, lyser informationssymbolet på kombinationsinstrumentet, og der vises en forklarende tekst samt et
tændt-symbol på informationsdisplayet. I
tabellen vises de symboler og displaytekster,
der kan forekomme.
1. Gå med fingerhjulet til Direkte start
Park.varmer.
2. Tryk på RESET for at vælge mellem TIL og
FRA.
TIL: Parkeringsvarmeren slået til manuelt eller
med programmeret timer.
FRA: Parkeringsvarmeren slået fra.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
131
04 Komfort og køreglæde
Brændstofdrevet motor- og kabinevarmer*
Ved direkte start af varmeren vil den være aktiveret i 50 minutter.
Opvarmningen af kabinen starter, så snart
motorens kølevæske har opnået den rette temperatur.
OBS
Bilen kan startes og køres, mens parkeringsvarmeren er i gang.
6. Tryk kort på RESET for at bekræfte indstillingen.
7. Tryk på RESET for at starte timeren.
Efter indstilling af Park.varm timer 1 kan der
programmeres en anden starttid i Park.varm
timer 2 ved at gå frem til indstillingen ved hjælp
af fingerhjulet.
Indstilling af den alternative tid foretages på
samme måde som for Park.varm timer 1.
04
Indstilling af timer
Med timeren angives det tidspunkt, hvor bilen
skal bruges og være opvarmet.
Vælg mellem TIMER 1 og TIMER 2.
OBS
Slå timerstartet varmer fra
En timerstartet varmer kan slås fra manuelt,
inden timeren gør det. Sådan gør du:
1. Tryk på READ.
Timeren kan kun programmeres, når fjernbetjeningen er i nøgleposition I, se side 67.
2. Gå til tekst Park.varm timer 1 eller 2 med
fingerhjulet.
> Teksten TIL blinker på displayet.
1. Gå med fingerhjulet til Park.varm timer
1.
3. Tryk på RESET.
> Teksten FRA vises konstant, og varmeren slås fra.
2. Tryk kort på RESET for at komme til den
blinkende timeindstilling.
3. Vælg den ønskede time med fingerhjulet.
4. Tryk kort på RESET for at komme til minutindstillingen.
132
5. Vælg det ønskede minut med fingerhjulet.
En timerstartet varmer kan også slås fra ifølge
instruktionen i afsnittet "Direkte start og direkte
slukning", se side 131.
Ur/timer
Varmerens timer er forbundet til bilens ur.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
OBS
Hvis bilens ur stilles igen, slettes den programmering af timeren, der eventuelt er
foretaget.
04 Komfort og køreglæde
Brændstofdrevet ekstravarmer*
Ekstravarmer (diesel)
OBS
Når ekstravarmeren er aktiv, kan der komme
røg fra højre hjulkasse, hvilket er helt normalt.
Automatisk indstilling eller slukning
G021364
Der kan slukkes for ekstravarmeren på korte
køreture, om det ønskes.
READ-knap
Fingerhjul
RESET-knap
I dieseldrevne biler kan der være brug for ekstravarmeren til at opnå den rette temperatur i
motor og kabine i koldt vejr.
1. Gå med fingerhjulet til Ekstravarmer
aut..
04
2. Tryk på RESET for at vælge mellem TIL og
FRA.
Kabinevarmer*
Hvis ekstravarmeren suppleres med timerfunktion, bliver den en brændstofdrevet kabinevarmer, se side 130.
Varmeren starter automatisk, når der behøves
ekstra varme, mens motoren er i gang.
Varmeren slås automatisk fra, når den rette
temperatur er nået, eller når motoren slukkes.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
133
04 Komfort og køreglæde
Lydanlæg
Generelt
Lydanlægget kan udstyres med forskelligt ekstraudstyr og har et af følgende tre grundniveauer:
•
•
•
Performance
Hvis lydanlægget er aktivt, når motoren standses, aktiveres det automatisk, næste gang
motoren startes.
Knapper på rat*
Oversigt
High Performance
Premium Sound
Niveauet vises på displayet, når lydanlægget
startes.
04
Dolby Surround Pro Logic II og symbolerne
er varemærker tilhørende Dolby
Laboratories Licensing Corporation. Dolby
Surround Pro Logic II System fremstilles på
licens fra Dolby Laboratories Licensing
Corporation.
Fjernbetjening og nøglepositioner
Lydanlægget kan bruges, uden at fjernbetjeningen sidder i startlåsen i 15 minutter ad gangen.
Bekræftelse af valg i menustystemet.
Accept af telefonsamtale.
Indgang for ekstern lydkilde; AUX og
USB* (f.eks. iPodŸ1)
Knapper på rat
Kontrolpanel i midterkonsol
OBS
Kontrolpanel med hovedtelefontilslutning*
Tag fjernbetjeningen ud af startlåsen, hvis
lydanlægget bruges, når motoren er slukket.
Herved undgås unødig afladning af batteriet.
1
134
Varemærket iPod tilhører Apple Computer Inc.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Fører opad i menusystemet. Afbrydelse af
aktuel funktion. Afbrydelse/afvisning af
samtale. Sletning af indtastede tegn.
Lydstyrke
Med et kort tryk vælges cd-spor eller forudprogrammerede radiostationer. Med et
langt tryk hurtigspoler man cd-spor eller
søger efter den næste tilgængelige radiostation.
04 Komfort og køreglæde
Lydanlæg
Bageste kontrolpanel med
hovedtelefontilslutning
Den bedste lydgengivelse opnås med hovedtelefon med impedansen 16-32 ohm og følsomheden 102 dB eller højere.
Bevægelse/søgning fremad og bagud
Med korte tryk på (2) bevæger man sig mellem
cd-spor eller forvalgslagrede radiostationer.
Med et langt tryk spoler man frem i cd-spor
eller søger efter den næste tilgængelige radiostation.
Begrænsninger
•
Den lydkilde (FM, AM, cd osv.), der afspilles i højttalerne, kan ikke styres fra det
bageste kontrolpanel.
Lydfunktioner
SOUND - Tryk- og drejeknap til justering af
lydbillede
Navigeringsknap
VOLUME - Lydstyrke og til/fra
Lydstyrke og tilpasning af lyd til
hastighed
Lydanlægget kompenserer for forstyrrende
støj i kabinen, idet lydstyrken øges i takt med
bilens hastighed. Kompenseringens niveau
kan indstilles til lav, middel eller høj. Vælg
niveau under Lydindstillinger Tilpasning
af lyd til hast..
04
Ekstern lydkildes lydstyrke
Til AUX-indgangen kan der f.eks. tilsluttes en
mp3-afspiller, som ikke har USB-tilslutning, se
side 137.
VOLUME – Lydstyrke, venstre hhv. højre.
Bevægelse/søgning fremad og bagud.
OBS
MODE - Vælg mellem AM, FM, CD, AUX,
USB*(f.eks. iPodŸ), DAB1/DAB2* og slået
til/fra. For tilslutning via AUX eller USB, se
side 137.
Hovedtelefontilslutning (3,5 mm).
Lydkvaliteten kan forringes, hvis afspilleren
oplades, når lydanlægget er i AUX-indstilling. Undgå i så fald at oplade afspilleren via
12 V kontakten.
Midterkonsol, betjeningspanel for lydfunktioner.
AM, FM og CD, Interne lydkilder
Aktivere/deaktivere
Kontrolpanelet aktiveres med MODE. Deaktivering kan ske med et langt tryk på MODE eller
ved at bilen standses.
MODE - Vælger mellem eksterne lydkilder
(AUX, USB* og DAB1/DAB2*). For tilslutning via AUX eller USB, se side 137
Lydkilden, som er tilsluttet til AUX-indgangen,
kan have en anden lydstyrke end lydanlæggets
interne lydstyrke. Korriger dette ved at justere
AUX-indgangens lydstyrke:
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
135
04 Komfort og køreglæde
Lydanlæg
1. Sæt lydanlægget i AUX-indstilling med
MODE-knappen, tryk på MENU og brug
(4) for at komme tilAUX-inputstyrke, se
side 134.
Under Surround kan 3-kanalsstereo eller
Dolby Surround Pro Logic II aktiveres ved at
vælge 3-ch henholdsvis Dpl2. Når dette er
gjort, fremkommer følgende valgmuligheder:
Denne kalibrering tager hensyn til højttalere,
forstærkere, kabinens akustik, lytterens placering mm. for hver kombination af bilmodel og
audiosystem.
2. Drej knappen SOUND, eller tryk på
/
på navigeringsknappen, se side 134.
• Centerniveau* - Niveau for centerhøjtta-
Der er også en dynamisk kalibrering, der tager
hensyn til lydstyrkekontrollens indstilling,
radiomodtagelsen og kørselshastigheden.
Lydregulering
Ved at trykke flere gange på knappen
SOUND vælges nedenstående alternativer.
04
Justering foretages ved at dreje på knappen.
OBS
Tryk på MENU for at komme til lydindstillingerne. Nærmere oplysninger fremgår af se
side 116.
• Bas - Basniveauet.
• Diskant - Diskantniveauet.
• Fader – Balance mellem forreste og bageste højttalere.
• Balance – Balance mellem højre og venstre højttaler.
• Subwoofer* - Niveau for bashøjttaler. Ved
at dreje knappen
venstre om til MIN.
deaktiveres subwooferen.
• Surround* - Surroundindstillinger.
2
136
ler.
• SurroundniveauSurroundniveau* Niveau for surroundlyd.
Equalizer
Med equalizeren2 kan lydniveauet for forskellige frekvensbånd justeres separat.
1. Gå til Lydindstillinger, og vælg Equalizer
for eller Equalizer bag.
Lydniveauet for frekvensbåndet justeres
/
på navigeringsknappen. Et
med
andet frekvensbånd vælges ved at trykke
/
.
på
2. Gem med ENTER, eller afslut med EXIT.
Lydtrin
Lydoplevelsen kan optimeres for førersæde*t,
begge forsæder eller bagsædet. Vælg et af
alternativerne under Lydindstillinger
Lydtrin.
Optimal lydgengivelse
Audiosystemet er kalibreret for optimal lydgengivelse ved hjælp af digital signalbehandling.
Visse audioniveauer.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
De kontroller, der forklares i denne brugsanvisning, f.eks. Bas, Diskant og Equalizer, er
kun beregnet til, at brugeren skal kunne tilpasse lydgengivelsen til sin personlige smag.
04 Komfort og køreglæde
Lydanlæg
AUX, USB og iPod
Generelt
sollens opbevaringsrum (se den foregående illustration).
USB-stik* og RSE*
Teksten Indlæser vises på displayet, når
systemet indlæser lagringsmediets filstruktur.
Det kan tage et stykke tid.
Når indlæsningen er klar, vises sporinformation
på displayet, og det er muligt at vælge det
ønskede spor.
Valg af spor kan ske på tre måder:
En iPodŸ eller mp3-afspiller kan tilsluttes til bilens
Infotainmentsystem via USB-stikket*eller AUXindgangen i midterkonsollen.
AUX-indgangen giver mulighed for at tilslutte
en ekstern lydkilde, f.eks. en iPodŸ eller mp3afspiller. Læs mere på side 135
Hvis du vælger at forbinde en iPodŸ, mp3afspiller eller en USB-hukommelse til USBstikket*, kan du håndtere lydkilden med bilens
lydregulering.
Vælg tilslutning med MODE-knappen:
1. Hvis USB vælges, vises Forbind apparat
på displayet.
•
•
Med knappen TUNING, , se side 134.
•
knappanelet på rattet (se side 134).
navigationsbetjeningens (4) højre- eller
venstre knap alternativt, , se side 134.
I USB- eller iPodŸ-stilling fungerer lydanlægget på tilsvarende måde som for cd-afspilleren
ved afspilning af musikfiler. Nærmere oplysninger fremgår af se side 139.
OBS
Systemet understøtter afspilning af musikfiler i filformaterne mp3, wma og wav. Der
findes dog varianter af disse filformater,
som systemet ikke understøtter. Systemet
understøtter endvidere de fleste iPodŸmodeller fremstillet i 2005 eller senere.
iPodŸ Shuffle understøttes ikke.
04
Hvis bilen er udstyret med RSE*, er USB-stikket* placeret som vist på ovenstående illustration.
Lydkilder
USB-hukommelse
For at lette brugen af USB-hukommelse skal
du undgå at lagre andet end musikfiler på
hukommelsen. Det tager betydeligt længere tid
for systemet at indlæse lagringsmedier, der
indeholder andet end kompatible musikfiler.
2. Tilslut din iPodŸ, mp3-afspiller eller USBhukommelse til USB-stikket* i midterkon``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
137
04 Komfort og køreglæde
Lydanlæg
OBS
Systemet understøtter flytbare medier, der
følger USB 2.0 og filsystemet FAT32. Det
kan maksimalt håndtere 500 foldere og
64.000 filer. Hukommelsen skal have en
størrelse på mindst 256 MB.
OBS
04
Ved brug af USB-hukommelse af længere
model anbefales det at bruge det medfølgende USB-adapterkabel. Herved undgås
mekanisk slid på USB-stik og tilkoblet USBhukommelse.
OBS
Når iPodŸ bruges som lydkilde, har bilens
infotainmentsystem en menustruktur, der
ligner iPodŸ-afspillerens egen menustruktur.
For information om USB og iPodŸ i kombination med Performance audio, se brugervejledningen til USB ogiPodŸ Music Interface.
Cd-funktioner
Mp3-afspiller
Start af afspilning (cd-afspiller)
Hvis der er en musik-cd i afspilleren, når der
trykkes på CD, begynder afspilningen automatisk. Ellers skal der isættes en cd, hvorefter
man trykker på CD.
Start af afspilning (cd-skifter)
Cd-afspilleren startes med et tryk på knappen
CD. Hvis der sidder en musik-cd i afspilleren,
når dette sker, starter afspilning automatisk.
Ellers skal der isættes en cd, hvorefter man
trykker på CD.
1. Vælg en tom plads vha. taltasterne 1–6
/
på navigeringsknappen (4).
eller
På displayet angives nu, at pladsen er tom.
Teksten Indsæt disc viser, at der kan
isættes en ny disk. CD-skifteren kan indeholde op til 6 CD'er.
iPodŸ
Midterkonsol, betjeningspanel for cd-funktioner.
2. Sæt en cd i cd-skifterens isætningsåbning.
Udkast af cd
Udkast af diske
Åbning til isætning og udtagning af cd
En cd befinder sig i udstødt stilling i ca.
12 sekunder. Derefter føres den atter ind i
apparatet, som fortsætter afspilningen.
Navigeringsknap til skift af cd-spor
Hurtigspoling og skift af cd-spor
138
Gennemsøgning af cd
Isætning af en cd (cd-skifter)
Mange mp3-afspillere har deres eget filsystem,
der ikke understøttes af systemet. For at kunne
bruge en mp3-afspiller i systemet skal den
være indstillet på USB Removable device/
Mass Storage Device.
En iPodŸ oplades og strømforsynes af USBstikket* via afspillerens tilslutningskabel. Hvis
afspillerens batteri er helt afladet, skal det
lades op, inden den tilsluttes.
Valg af plads nr. i cd-skifter*
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
04 Komfort og køreglæde
Lydanlæg
En enkelt cd tages ud ved at trykke én gang på
udkastknappen.
Alle cd'er tages ud med langt tryk på udkastknappen. Hele magasinet tømmes med én cd
ad gangen.
Pause
Når lydstyrken sænkes helt ned, standser cdafspilleren. Når lydstyrken hæves, starter den
igen.
Lydfiler3
Cd-afspilleren støtter også lydfiler af formaterne mp3 og wma.
OBS
Visse kopieringsbeskyttede lydfiler kan ikke
læses af afspilleren.
Når en cd med lydfiler læses ind i afspilleren,
indlæses diskens filstruktur. Afhængigt af diskens kvalitet og informationsmængdens størrelse kan det vare et øjeblik, inden afspilningen
starter.
Navigering og afspilning
Hvis der sidder en cd med lydfiler i apparatet,
kommer man med et tryk på ENTER til cd'ens
katalogstruktur. Navigering i katalogstrukturen
3
foregår på samme måde som i lydanlæggets
,
menustruktur. Lydfiler har symbolet
. Afspilning
mens kataloger har symbolet
af lydfiler startes med ENTER.
OBS
Skift mellem cd-spor i tilfældig rækkefølge
fungerer kun på den aktuelle cd.
Når afspilningen af en fil er klar, fortsætter
afspilningen af de andre filer i det pågældende
katalog. Der skiftes automatisk katalog, når alle
filer i det aktuelle katalog er afspillet.
Der vises forskellige meddelelser, alt efter hvilken tilfældig rækkefølge-funktion, der er valgt:
Hurtigspoling/skift af cd-spor og lydfiler
• RND ALL betyder, at alle spor på samtlige
Man skifter cd-spor/lydfiler vha. korte tryk
/
på navigeringsknappen. Med lange
tryk hurtigspoles cd-spor/lydfiler. Knapperne
på rattet kan også benyttes til dette formål. Det
er også muligt at skifte spor ved at dreje på
TUNING.
Gennemsøgning af cd
Funktionen afspiller de første 10 sekunder af
hvert cd-spor/lydfil. Tryk på SCAN for at aktivere funktionen. Afbryd med EXIT eller SCAN
for at fortsætte afspilningen af det aktuelle cdspor/lydfil.
Tilfældig rækkefølge
Funktionen afspiller sporene i tilfældig rækkefølge. Det er muligt at bevæge sig mellem de
tilfældigt valgte cd-spor/lydfiler på normal vis.
• VILKÅRLIG betyder, at sporene fra kun én
musik-cd afspilles
musik-cd'er i cd-skifteren afspilles.
04
• RANDOM FOLDER betyder, at lydfilerne
i et katalog på den aktuelle cd afspilles.
Cd-afspiller
Hvis der afspilles en normal musik-cd, aktiveres/deaktiveres funktionen under Vilkårlig.
Hvis der afspilles en cd med lydfiler, aktiveres/
deaktiveres funktionen under Vilkårlig
Folder.
Cd-skifter
Hvis der afspilles en almindelig musik-cd under
Vilkårlig Enkelt disc eller Vilkårlig Alle
disce. Valget Alle disce gælder kun for de
musik-cd'er, der er i skifteren.
Hvis der afspilles en cd med lydfiler, aktiveres/
deaktives funktionen under Vilkårlig
High Performance og Premium Sound.
``
139
04 Komfort og køreglæde
Lydanlæg
Folder. Hvis der vælges en anden cd, deaktiveres funktionen.
Info om musiknummer
Hvis der er Info om musiknummer på en musikcd, kan den vises på displayet. For Premium
Sound og High Performance gælder dette
også mp3- og wma-filer. Aktivering/deaktivering foretages i cd-tilstand under CDindstillinger Info om musiknummer.
04
Radiofunktioner
Skanning af frekvensbånd
Automatisk forvalgslagring
Forvalgsknapper og manuel forvalgslagring
Valg af frekvensbånd AM og FM (FM1 og
FM2)
Automatisk stationssøgning
1. Vælg frekvensbånd med FM eller AM.
2. Tryk på
/
på navigeringsknappen.
Manuel stationssøgning
1. Vælg frekvensbånd med FM eller AM.
2. Drej på TUNING.
Forvalg
Der kan gemmes 10 forvalg pr. frekvensbånd.
FM har 2 lagre til forvalg: FM1 og FM2. De
gemte forvalg vælges med forvalgsknapperne.
Midterkonsol, betjeningspanel for radiofunktioner.
Navigeringsknap for automatisk stationssøgning
Afbrydelse af den aktuelle funktion
Manuel stationssøgning
140
Automatisk forvalgslagring
Funktionen er særlig brugbar i områder, hvor
man ikke kender radiostationerne eller deres
frekvenser. De 10 kraftigste radiostationer
gemmes automatisk i et separat lager.
1. Vælg frekvensbånd med FM eller AM.
2. Hold AUTO inde, indtil Lagrer
automatisk vises på displayet.
Når Lagrer automatisk ikke længere vises på
displayet, er lagringen foretaget. Radioen sættes i autostilling, og Auto vises på displayet. De
automatisk gemte forvalg kan nu vælges
direkte med forvalgsknapperne. Automatisk
forvalgslagring kan afbrydes med EXIT.
Automatisk funktion afbrydes ved at trykke på
f.eks. AUTO eller FM.
Ved at gå tilbage til automatisk funktion kan de
automatisk gemte forvalg anvendes:
Forvalgslagringen kan foretages manuelt eller
automatisk.
1. Tryk på AUTO.
> Auto vises på displayet.
Manuel forvalgslagring
2. Tryk på en forvalgsknap.
1. Indstil en station.
Skanning af frekvensbånd
2. Hold en af forvalgsknapperne trykket inde,
indtil meddelelsen Kanal gemt vises på
displayet.
Funktionen søger automatisk efter kraftige stationer på det aktuelle frekvensbånd. Når en
station er fundet, afspilles den i ca. 8 sekunder,
og derefter fortsætter søgningen.
04 Komfort og køreglæde
Lydanlæg
1. Vælg frekvensbånd med AM eller FM.
2. Tryk på SCAN.
SCAN vises på displayet. Afslut med SCAN
eller EXIT.
RDS-funktioner
RDS (Radio Data System) forbinder FM-stationer i et netværk. En FM-station i et sådant
netværk sender information, som giver en
RDS-radio bl.a. følgende funktioner:
•
Automatisk skift til en stærkere sender,
hvis modtagelsen i området er dårlig.
•
Søgning efter programindhold, f.eks. trafikinformation eller nyheder.
•
Modtagelse af tekstinformation om igangværende radioprogram.
OBS
Visse radiostationer bruger ikke RDS eller
kun udvalgte dele af dets funktioner.
Hvis et ønsket programindhold findes, kan
radioen skifte station, og den aktuelle lydkilde
afbrydes. Hvis f.eks. cd-afspilleren er aktiv,
sættes den i pausestilling. Den afbrydende
udsendelse afspilles med en forindstillet lydstyrke, se side 143. Radioen vender tilbage til
den foregående lydkilde og lydstyrke, når det
indstillede programindhold ikke længere sendes.
Programfunktionerne alarm (ALARM!), trafikinformation (TP (trafikinformation)), nyheder
(Nyheder) og programtyper (PTY
(programtype)) afbryder hinanden i prioritetsrækkefølge, hvor alarm har højeste prioritet og
programtyper laveste. For yderligere indstillinger af programafbrydelse (EON og Regional),
se side 142. Tryk på EXIT for at vende tilbage
til den afbrudte lydkilde.
Alarm
Funktionen benyttes til at advare offentligheden om alvorlige ulykker og katastrofer. Alarmen kan ikke afbrydes midlertidigt eller deaktiveres. Meddelelsen ALARM! vises på displayet, når en alarmmeddelelse udsendes.
Trafikinformation – TP
Denne funktion afbryder for trafikinformation,
som sendes inden for en indstillet stations
RDS-netværk. Symbolet TP
(trafikinformation) viser, at funktionen er aktiveret. Hvis den indstillede station kan sende
trafikinformation, vises
på displayet.
±
Aktiver/deaktiver under FM-indstillinger
TP (trafikinformation).
TP fra aktuelle station/alle stationer
Radioen kan afbryde for trafikinformation fra
kun den indstillede (nuværende) station eller
alle stationer.
±
Gå til FM-indstillinger Avanc.
radioindstillinger TP Station... for at
ændre.
Nyheder
Funktionen afbrydes for nyhedsudsendelser,
som sendes inden for en indstillet stations
RDS-netværk. Symbolet NEWS viser, at funktionen er aktiveret.
±
04
Aktiver/deaktiver under FM-indstillinger
Nyheder.
Nyheder fra aktuelle station/alle
stationer
Radioen kan afbryde for nyheder fra kun den
indstillede (nuværende) station eller alle stationer.
±
Gå til FM-indstillinger Avanc.
radioindstillinger Nyhedsstation... for
at ændre.
Programtyper – PTY
Med PTY-funktionen kan forskellige programtyper, f.eks. pop og klassiskmusik vælges.
PTY-symbolet viser, at funktionen er aktiv.
Funktionen afbrydes for programtyper, som
``
141
04 Komfort og køreglæde
Lydanlæg
sendes inden for en indstillet stations RDSnetværk.
±
04
PTY-søgning
Funktionen gennemsøger hele frekvensbåndet
efter den valgte programtype.
1. Vælg en PTY under FM-indstillinger
PTY Vælg PTY.
2. Gå til FM-indstillinger PTY
(programtype) Søg efter PTY.
Hvis radioen finder en af de valgte programtyper, vises >| For at søge på displayet.
±
For at søge videre efter en anden udsendelse af de valgte programtyper skal man
på navigeringsknappen.
trykke på
Visning af programtype
Den nuværende stations programtype kan
vises på displayet.
4
142
Standardopsætning.
signalstyrke er lav. Symbolet REG viser, at
funktionen er aktiv.
±
1. Aktivering i FM foretages ved at vælge en
programtype under FM-indstillinger
PTY Vælg PTY.
2. Deaktivering foretages ved at nulstille
PTY under FM-indstillinger Nulstil alle
PTY'er.
Aktivering/deaktivering i FM foretages
under FM-indstillinger PTY Vis PTY
OBS
Ikke alle radiostationer giver mulighed for at
vise programtype.
Aktivering/deaktivering i FM foretages
under FM-indstillinger Avanc.
radioindstillinger Regional.
Enhanced Other Networks – EON
Radiotekst
Visse RDS-stationer sender oplysninger om
programmets indhold, kunstnere osv. Oplysningerne kan vises på displayet.
±
Aktivering/deaktivering i FM foretages
under Radiotekst.
Automatisk frekvensopdatering – AF
Funktionen vælger en af de kraftigste sendere
for en indstillet station. For at finde en kraftig
sender kan det være nødvendigt at gennemsøge hele FM-båndet. Imens er radioen stille,
og PI-søgning Tryk EXIT for slut vises på
displayet.
±
Aktivering/deaktivering i FM foretages
under FM-indstillinger Avanc.
radioindstillinger AF.
Regionale radioprogrammer – REG
Funktionen bevirker, at radioen fortsat er indstillet på en regional sender, selvom dennes
Funktionen kan benyttes i storbyområder med
mange regionale radiostationer. Den lader
afstanden mellem bilen og radiostationens
sendere afgøre, hvornår programfunktionerne
skal afbryde den aktuelle lydkilde.
±
Aktivering/deaktivering i FM foretages ved
at vælge et af alternativerne under FMindstillinger Avanc. radioindstillinger
EON:
• Lokal - afbryder kun, hvis radiostationens
sendere er tæt på.
• Fjern4 - afbryder, hvis stationens sendere
er langt borte, selvom der er støj på signalet.
• Fra - afbryder ikke for programindhold fra
andre sendere.
Nulstilling af RDS-funktioner
Samtlige radioindstillinger kan stilles tilbage til
de oprindelige fabriksindstillinger.
04 Komfort og køreglæde
Lydanlæg
±
Tilbagestillingen foretages i FM under FMindstillinger Avanc. radioindstillinger
Nulstil alt.
Kultur
Dokumentar
Videnskab
1.4.2
Søg efter PTY
Underholdning
1.4.3
Vis PTY-tekst
Lydstyrkekontrol programtyper
Det afbrydende program, f.eks. NEWS eller
TP, høres med den lydstyrke, som er valgt for
Popmusik
Rockmusik
1.5.1
TP-station
det pågældende program. Hvis lydstyrken
justeres under programafbrydelsen, gemmes
det nye niveau til næste programafbrydelse.
Let musik
1.5.2
Nyhedsstation
Let klassisk
1.5.3
AF
Klassisk
1.5.4
EON
1.5.
Avanc. radioindstillinger
Menustruktur FM
Anden musik
Fra
Hovedmenu FM
Vejr
Lokal
FM-indstillinger
Finans
04
Fjern
1.1
Nyheder
Børneudsendelser
1.5.5
Regional
1.2
TP (trafikinformation)
Sociale emner
1.5.6
Nulstil FM-indstillinger
1.3
Radiotekst
Religion
1.4
PTY (programtype)
Ring ind
Radiosystem - DAB*
1.4.1
Vælg PTY
Rejser & ferier
Generelt
Nulstil alle PTY'er
Fritid og hobby
Aktuelt
Jazzmusik
DAB (Digital Audio Broadcasting) er et digitalt
sendesystem til radio.
Information
Countrymusik
Sport
National musik
Undervisning
Gamle kendinge
Radioteater
Folkemusik
OBS
Dette system understøtter ikke DAB+.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
143
04 Komfort og køreglæde
Lydanlæg
Service og Ensemble
• Vedligeholdelse - Kanal, radiokanal (kun
lydtjenester understøttes af systemet).
• Ensemble - En samling radiokanaler, der
sendes på den samme frekvens.
04
Navigering via lister
Der findes tre typer grundlister, der kan bruges
til navigation:
Lagring af kanalgrupper
(Ensembleindlæring)
• Ensemble - Viser kanalgrupper, som
Når køretøjet flyttes til et nyt sendeområde, kan
der foretages en indlæring af kanalgrupper, der
eksisterer i området.
• Vedligeholdelse - Viser kanaler uanset,
En indlæring af kanalgrupper skaber en opdateret liste på alle tilgængelige kanalgrupper.
Listen opdateres ikke automatisk. Indlæringen
foretages via menuen Ensembleindlæring
eller direkte med et langt tryk på AUTO. Det
kan tage op til et minut at indlære en kanalgruppe, hvis både Band III og LBand er valgt.
Frekvensbånd
DAB sendes på to frekvensbånd5: Band III og
LBand.
• Band III - over hele landet6
• LBand - mest i storbyer
Ved at vælge f.eks. kun Band III går indlæring
af kanaler hurtigere, end hvis man har valgt
både Band III og LBand. Det er ikke sikkert, at
5
6
144
alle kanalgrupper findes. Valget af frekvensbånd påvirker ikke lagrede hukommelser.
modtageren har fået via indlæring af kanalgruppe.
hvilken kanalgruppe de ligger indenfor.
Listen kan også filtreres ved hjælp af DAB
PTY (se nedenfor).
• Underkanal - Underkanaler til en valgt
kanal.
Underkanal
Sekundære komponenter kaldes oftest underkanaler. De er midlertidige og kan f.eks. indeholde oversætninger af hovedprogrammet til
andre sprog.
Hvis en eller flere underkanaler sendes, vises
symbolet > til højre for kanalnavnet på displayet. En underkanal angives ved at symbolet
> ses til venstre for kanalnavnet på displayet.
For at få adgang til en underkanal:
±
Tryk på
For at navigere mellem underkanaler:
±
Tryk på
eller
Man kan komme til listerne via menuen. Kanalgrupperne kan også nås ved at trykke på
ENTER.
Man kan kun få adgang til underkanaler på den
valgte hovedkanal, ikke på nogen anden uden
at vælge denne.
Scanning
DAB PTY (programtype)
DAB PTY udvælger en type radioprogram. Der
Scanning betyder, at alle kanaler på listen
afspilles i 10 sekunder hver.
±
Tryk på SCAN for at aktivere
Scanning kan også vælges i DAB-PTY-indstilling. Så afspilles kun kanaler af forvalgt programtype.
±
Afslut scanning ved at trykke en gang til på
SCAN, eller tryk på EXIT.
Ikke alle områder/lande bruger begge bånd.
I en opbygningsperiode vil DAB ikke dække hele landet, den vil udelukkende fungere i storbyområder.
er 29 forskellige programtyper, som også
omfatter forskellige programkategorier. Efter
valg af en programtype sker navigering kun
inden for de kanaler, som sender den type.
Forlad denne indstilling ved at:
±
Trykke på EXIT
04 Komfort og køreglæde
Lydanlæg
Man kan også vælge en forindstillet kanal eller
afslutte DAB PTY via menuen. I nogle tilfælde
forlader DAB-radio PTY-indstilling, når der
udføres DAB-DAB-linking (se nedenfor).
DAB til DAB link
Det er muligt at gå fra en kanal med dårlig eller
ingen modtagelse til den samme kanal i en
anden kanalgruppe med bedre modtagelse.
Der kan opstå nogen forsinkelse ved skift af
kanalgruppe. Der kan blive stille i det tidsrum,
hvor den aktuelle kanal ikke længere er tilgængelig og indtil den nye kanal bliver tilgængelig.
DAB-displayindstillinger
1. Basis - Kun kanalnavnet vises, hvis det er
en primær komponent, der afspilles. Et
underkanalnavn vises, hvis det er en
underkanal, som afspilles
Det skyldes, at underkanaler er forbigående.
Ved det næste forsøg på at genkalde forvalget
bliver den kanal, der indeholdt underkanalen,
afspillet. Forvalget er ikke afhængigt af kanallisten.
4.4.
Information
4.5.
Sport
4.6.
Undervisning
4.7.
Drama
En gemt kanal behøver ikke at findes på kanallisten for at kunne afspilles. Hvis kanalen indlæses, uden at den er tilgængelig, vises et forvalgsnummer, og der bliver stille, indtil man
vælger at indlæse et tilgængeligt forvalg. Alternativt en anden kanal.
4.8.
Kultur
4.9.
Videnskab
4.10.
Underholdning
4.11.
Popmusik
4.12
Rockmusik
4.13.
Rolig musik
4.14.
Let klassisk
4.15.
Klassisk musik
OBS
Lydanlæggets DAB-system understøtter
ikke alle funktioner, der findes i DAB-standarden.
4.16.
Anden musik
Menustruktur DAB
4.17.
Vejr
Hovedmenu DAB
4.18.
Finans
3. Ensemble +PTY - Tilføjer programtypenavnet under kanalnavnet
1.
Vælg ensemble
4.19
Børn
2.
Vælg service
4.20.
Faktisk
Forvalg
3.
Vælg underkanal
Der kan gemmes 10 forvalg pr. frekvensbånd.
DAB har 2 lagre til forvalg: DAB1 og DAB2. De
gemte forvalg vælges med forvalgsknapperne.
4.21.
Religion
4.
DAB PTY
4.22.
Ring ind
4.1.
DAB PTY fra
4.23.
Rejser & ferier
4.2.
Nyheder
4.24.
Fritid og hobby
4.3.
Aktuelt
4.25.
Jazz og blues
2. Ensemble - Tilføjer kanalgruppens navn til
kanalnavnet
Et forvalg indeholder en kanal, men ingen
underkanal. Hvis en underkanal afspilles og et
forvalg gemmes, registreres kun kanalens id.
04
``
145
04 Komfort og køreglæde
Lydanlæg
04
4.26.
Countrymusik
4.27.
National musik
4.28.
Gamle kendinge
4.29.
Folkemusik
4.30.
Dokumentar
5.
Ensembleindlæring
6.
DAB-indstillinger
6.1.
6.1.1.
Ensemblenavn
6.1.2.
Ensemblenavn og
PTY
6.1.3.
Basis
6.2.
DAB til DAB link
6.3.
FM-trafik
6.4.
Vælg DAB-bånd
6.5.
146
DAB-displayindstillinger
6.4.1.
Band III
6.4.2.
LBand
6.4.3.
LBand & Band III
Nulstil DAB
04 Komfort og køreglæde
RSE - Rear Seat Entertainment system - Dual Screen*
Generelt
RSE-systemet kan bruges samtidig med bilens
infotainmentsystem.
Når bagsædepassagerer bruger DVD,
RSE-AUX eller ser tv1 og samtidig lytter i
hovedtelefoner, kan fører og forsædepassager
stadig bruge bilens radio eller CD-afspiller.
Tv-oversigt
Tryk på
, og vælg TV I DVD I AUX
TV MEDIA MENU.
Systemindstillinger
Når systemet har været brugt en gang, uden at
tændingen er i stilling I, bliver det blokeret. For
at starte på ny skal tændingsstilling I aktiveres.
OBS
Lydtilstand
Fabriksindstillinger
Liste over låste
kanal.
Tidszoneindst.
CI-modul
Strømforbrug, tændingsstillinger
Systemet kan aktiveres i tændingsstilling I eller
II, og når motoren er i gang. Når bilen startes,
standser filmen midlertidigt og fortsætter, når
motoren er startet.
TV
Intet CAM isat
CI-modul-information
Kanalstyring
04
Signalstyrke
Kanalsøgning
Bærebølgestyring
Tilføj udbyder
Systemindstilling-tv
Information om
frekvens
Ved længere tids brug (mere end 10 minutter) med slukket motor - kan kapaciteten i
bilens startbatteri dale til et så lavt niveau,
at det ikke er muligt at starte motoren.
Fjern en frekvens
I så fald bliver der vist en meddelelse på
skærmen.
Autoscan
Fjern alle frekvenser
Tryk på MEDIA MENU
Systemindstillinger TV.
Sprog
F.eks. Engelsk
Tv-menuernes
sprog
Billedformat
16:9
4:3
Automatisk
1
Tv er ekstraudstyr til RSE-systemet.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
147
04 Komfort og køreglæde
RSE - Rear Seat Entertainment system - Dual Screen*
Tilstand (skærmindstilling)
Basis
Systemindstilling-Fabriksindstilling
Zoom
Tryk på MEDIA MENU
Systemindstillinger Fabriksindstillinger.
Fuld skærm
Lydtilstand
Centreret
Her genindstilles systemets fabriksindstillinger.
Højre
Systemindstilling-Tidszoneindstilling
Venstre
Tryk på MEDIA MENU
Systemindstillinger Tidszoneindst..
Banner-timeout
04
3. Stik betalingskortet ind i adapteren. Sørg
for, at det stikkes ind korrekt.
Systemindstilling-Lydindstilling
Betalingskanaler
Tryk på MEDIA MENU
Systemindstillinger Lydtilstand.
For at kunne se betalingskanaler skal et betalingskort placeres i en adapter, der sættes ind
i digital-tv-boksen.
Originaltalen i et tv-program kan udskiftes med
tale på et andet sprog, hvis programmet sendes med flere lydspor.
Lyd
5. Søg for at se de nye kanaler, som er blevet
tilgængelige, se kapitlet "Betalingskortets
tv-kanaler" nedenfor.
Betalingskortets TV-kanaler
1. Tryk på MEDIA MENU på fjernbetjeningen.
Lyd - 1, f.eks. ENG.
2. Vælg Kanalsøgning
3.
Højre
Vælg land, og tryk på
Autoscan.
.
Format som støttes af digital-tv-boksen
Stereoanlæg
Tv-systemet støtter MPEG-2-sending. Der er
mulighed for at modtage MPEG-4-sending,
hvis der anskaffes en adapter. Denne adapter
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G031509
Venstre
AC3
148
4. Stik adapteren ind i digital-tv-boksen. Sørg
for, at den stikkes ind korrekt.
> Systemet vil registrere, at det har fået ny
information.
Søg, så systemet kan finde betalingskortets
kanaler.
Lyd - 2, f.eks. GER.
Lydtilstand
1. Åbn dækslet i bagagerummet, det sidder
fast med velcrobånd.
> Digital-tv-boksen bliver synlig.
2. Åbn gummilåget på boksen.
For at få vist lokale programtider korrekt skal
tidszonen indstilles. GUIDE og INFO-knappernes menuer og uret påvirkes af lokale tidszoner.
Menuerne kan vises
mellem
8-40 sekunder.
Boksen er placeret bag ved venstre dæksel i
bagagerummet
04 Komfort og køreglæde
RSE - Rear Seat Entertainment system - Dual Screen*
sættes ind i digital-tv-boksen og placeres på
samme måde som adapteren for betalingskort.
Se kapitlet "Betalingskanaler" ovenfor.
Forskellige afspilningsvarianter
AUX-indgang, Stikkontakt 12 V
Disken kan afspilles på forskellige måder, brug
navigationsknapperne til at vælge afspilningsalternativ.
Musik
Når dialogboksen er oppe:
Afspille en CD
1. Tryk på højre navigationsknap for at
komma over i højremenuen.
Indgangen er beregnet til tilslutning af andet
udstyr. Følg altid det eksterne udstyrs, producentens eller sælgerens instruktioner for tilkobling. Udstyr tilsluttet via RSE-AUX-indgangen
kan bruge skærme, trådløse hovedtelefoner,
hovedtelefonkontakt og bilens højttalere.
2. Slå de trådløse hovedtelefoner til, vælg CH
A for venstre skærm eller CH B for højre
skærm.
> Lyden ledes til hovedtelefonerne.
3. Juster lydstyrken i hovedtelefonerne ved
hjælp af lydstyrke-kontrolknappen/hjulet
på hovedtelefonerne.
Alternativt kan du aktivere bilens lydanlæg
A B på
i MODE-AUX og trykke på
fjernbetjeningen for at lytte til højttalerne.
2. Brug navigationsknapperne til at vælge
afspilningsalternativ.
3.
2.
Tryk på
±
3. Brug navigationsknapperne til at vælge fil.
4.
Tryk på
for at vælge underkatalog.
.
eller
Skift CD-spor med
spol frem ved at holde knapperne trykket
ind.
Pause
1. Hold pause og start disken igen med
.
2.
3.
.
04
Bekræft med
Skift CD-spor
Vælge i diskens katalog
1. Sæt disken i.
Tilkobling af RSE-AUX-indgang
G030382
1. Sæt CD'en i med etiketsiden vendt bort fra
knapperne.
> Disken begynder automatisk at afspille.
Stop disken med
Tryk på
RSE-AUX-indgangen er placeret under forreste
armlæn.
.
1. Tilslut videokablet til den gule kontakt.
igen for at udkaste disken.
En hjemmebrændt disk kan bruges.
Om den kan afspilles, og om kvaliteten bliver
god, kan dog afhænge af kildefilens kvalitet,
formatet og diskens kvalitet.
2. Tilslut venstre lydkabel til den hvide kontakt, og højre lydkabel til den røde kontakt.
3. Tilslut spændingskablet til strømkontakten, hvis dit udstyr er beregnet til 12 V.
For stikkontaktens placering, se side 186
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
149
04 Komfort og køreglæde
RSE - Rear Seat Entertainment system - Dual Screen*
System
Formater som systemet støtter.
04
Lydformater
CD-DA, DVD-Audio Playback,
MP3, WMA
Videoformater
DVD-video, VCD, SVCD, Divx/
MPEG-4, WMA video, Photo cd
Kodak, Photo CD JPG
Diskformater
DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW,
DVD+RW, DVD-R, DVD+R, CD-R,
CD-ROM, CD-RW, CD-3, HDCD
Skift af batterier i fjernbetjening og
trådløse hovedtelefoner
Fjernbetjeningen og hovedtelefonerne drives
med 2 AAA-batterier.
Tag ekstra batterier med ved lang kørsel.
Trådløse hovedtelefoner
Avancerede systemindstillinger
1. Skru skruen løs, og løsn batteridækslet.
Disse indstillinger kan kun nås, når DVD-afspilleren er tom.
2. Tag begge brugte batterier ud, vend de nye
batterier efter symbolerne i batterirummet,
og sæt dem i.
±
Tryk på MEDIA MENU.
GENERAL SETUP
AUDIO SETUP
ANGLE MARK
1. Skru skruen løs, og løsn batteridækslet.
CAPTION
2. Tag begge brugte batterier ud, vend de nye
batterier efter symbolerne i batterirummet,
og sæt dem i.
COMPRESSION
3. Sæt dækslet på og skru skruen fast.
DVX(R)
REGISTRATION
PREFERENCES
TV TYPE
AUDIO
SUBTITLE
DEFAULTS
150
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
3. Sæt dækslet på og skru skruen fast.
OBS
Hvis systemet er for varmt til at bruges, eller
batterispændingen er for lav, kommer der
en informationsmeddelelse på skærmen.
Miljøhensyn
Brugte batterier skal håndteres på en miljøvenlig måde.
04 Komfort og køreglæde
Informationscenter
Funktioner
Generelt
OBS
OBS
G021364
Hvis der fremkommer en advarselsmeddelelse, mens man bruger informationscentret, skal der kvitteres for meddelelsen, for
at man kan komme tilbage til informationscentret. Kvittér ved at trykke på READ.
For at skifte enhedsangivelse for strækning og
hastighed skal man kontakte et værksted.
Volvo anbefaler, at du henvender dig til et autoriseret Volvo-værksted.
Informationsdisplay og betjeningspanel.
READ - bekræftelse
Fingerhjul – Bladring i menuer og valg på
informationscenterlisten
RESET - nulstilling
For at få adgang til informationscentret skal
fingerhjulet drejes trinvist opad/nedad. Ved
endnu en drejning kommer udgangspositionen
tilbage igen.
Gennemsnitshastighed
Bilen beregner gennemsnitshastigheden siden
sidste nulstilling. Nulstilling foretages med
RESET.
Aktuelt forbrug
Beregningen af det aktuelle brændstofforbrug
foretages hvert sekund. Oplysningen på displayet opdateres med et par sekunders mellemrum. Når bilen holder stille, vises "----" på
displayet.
Der kan opstå en vis fejlvisning, hvis der er
brugt en brændstofdrevet tilskudsvarmer-1
og/eller parkeringsvarmer*.
Km til tom tank
Beregningen foretages på grundlag af gennemsnitsforbruget for de sidste 30 km og den
tilbageværende brugbare brændstofmængde.
På displayet vises den omtrentlige strækning,
der kan køres med den tilbageværende brændstofmængde i tanken.
04
En økonomisk køremåde giver generelt set en
længere kørestrækning. For mere information
om, hvordan du kan påvirke brændstofforbruget, se side 10
Når displayet viser "--- km til tom tank", er der
ingen garanteret kørselsstrækning tilbage. Fyld
brændstof på snarest.
OBS
Der kan opstå en vis fejlvisning, hvis køremåden ændres.
Gennemsnitsforbrug
Gennemsnitligt brændstofforbrug siden sidste
nulstilling. Nulstilling foretages med RESET.
1
Nulstilling
1. Vælg Gennemsn. hast. eller
Gennemsn.forbrug.
Kun dieseldrevne biler.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
151
04 Komfort og køreglæde
Informationscenter
2. Hold RESET inde i ca. 1 sekund for at nulstille den valgte funktion. Hvis RESET holdes inde i mindst 3 sekunder, nulstilles
gennemsnitshastighed og gennemsnitligt
forbrug samtidigt.
Aktuel hastighed*
Instrumentpanelets display viser den aktuelle
hastighed i mph, hvis speedometret er gradueret i km/t. Hvis speedometret er gradueret i
mph, vises aktuel hastighed i km/t.
04
152
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
04 Komfort og køreglæde
DSTC – Stabilitets- og traktionskontrolsystem
Generelt om DSTC
Stabilitets- og traktionskontrolsystemet, DSTC
(Dynamic Stability and Traction Control), hjælper føreren med at undgå udskridning og forbedrer bilens fremkommelighed.
Ved bremsning kan systemets indgriben mærkes i form af en pulserende lyd. Ved gasgivning
vil bilen muligvis accelerere langsommere end
forventet.
Betjening
Systemet forbliver reduceret, indtil næste gang
motoren startes.
Reduceret funktion
Systemets funktion ved udskridning og gasgivning kan reduceres. Systemets indgriben
ved udskridning forsinkes og tillader dermed
mere udskridning, hvilket giver større frihed til
dynamisk kørsel. Fremkommeligheden i dyb
sne eller sand forbedres, da traktionen ikke
længere begrænses.
ADVARSEL
Hvis systemets funktion reduceres, kan
bilens køreegenskaber ændres.
Meddelelser på informationsdisplayet
DSTC midlertidigt FRA
Systemet er midlertidigt blevet reduceret pga.
for høj temperatur på bremeskiverne. Funktionen genaktiveres automatisk, når bremserne
er afkølet.
Antiudskridningsfunktion
Funktionen begrænser hjulenes driv- og bremeskraft individuelt for at stabilisere bilen.
Antispinfunktion
04
DSTC service påkrævet
Funktionen forhindrer, at drivhjulene spinner
mod vejbanen under acceleration.
Systemet er blevet lukket ned pga. fejl.
Traktionssikring
G021409
Funktionen er aktiv ved lav fart og overfører
kraft fra det drivhjul, der spinner til det drivhjul,
der ikke spinner.
Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren. Hvis meddelelsen stadig vises, når
motoren startes igen, bør man køre til et værksted - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Symboler i kombinationsinstrumentet
1. Drej fingerhjulet
, indtil DTSC-menuen
vises. DSTC slået TIL betyder, at systemets funktion er uforandret.
DSTC spinkontrol FRA betyder, at
systemets indgreb reduceres.
2. Hold RESET
ændres.
Hvis symbolerne
og
vises samtidigt, skal meddelelsen på informationsdisplayet læses.
optræder alene, er der
Hvis symbolet
følgende alternativer:
inde, indtil DTSC-menuen
``
153
04 Komfort og køreglæde
DSTC – Stabilitets- og traktionskontrolsystem
04
154
•
Blinkende lys betyder, at systemet griber
ind netop da.
•
Hvis det lyser konstant i 2 sekunder, betyder det systemkontrol ved start af motoren.
•
Konstant lys efter motorstart eller under
kørsel betyder fejl i systemet.
04 Komfort og køreglæde
Tilpasning af køreegenskaber
Aktivt chassis (Four-C)*
For beskrivelse af menusystemet, se side 116.
Denne menu er ikke tilgængelig, når bilen er i
bevægelse.
Betjening
Aktivt chassis, Four-C (Continously Controlled
Chassis Concept), regulerer støddæmpernes
egenskaber, så bilens køreegenskaber kan
justeres. Der er tre indstillinger: Comfort, Sport
og Advanced.
Comfort
Denne indstilling bevirker, at bilen føles mere
bekvem, og anbefales til lange ture. Støddæmpningen er blød, og karosseriets bevægelser er smidige og behagelige.
Sport
Denne indstilling bevirker, at bilen føles mere
sporty, og anbefales til mere aktiv kørsel. Styreresponsen er hurtigere end i stilling
Comfort. Dæmpningen er hårdere, og karosseriet følger vejen for at mindske krængningen
i skarpe sving.
Advanced
Denne indstilling anbefales kun til meget jævn
og plan vejbelægning.
Støddæmperne er optimeret til maksimalt vejgreb, og krængning i sving er yderligere formindsket.
04
Chassisindstillinger.
Brug knapperne på midterkonsollen til valg af
indstilling. Den indstilling, der er i brug, når
motoren standses, aktiveres, når motoren startes næste gang.
Hastighedsafhængig servostyring*
Ratmodstanden øges i takt med bilens hastighed for at give føreren større vejfølsomhed. På
motorveje er styringen fastere og mere direkte.
Ved parkering og ved lav hastighed er styringen let og kræver ingen anstrengelse.
Ratmodstanden kan indstilles i tre niveauer, så
du kan vælge det niveau for vejfølsomhed eller
styrefølsomhed, der passer dig. Gå til
Bilindstillinger Niveau for styrestyrke i
menusystemet.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
155
04 Komfort og køreglæde
Fartpilot*
Betjening
anvendes som indstillet hastighed. Displayets
tekst (---) km/t skifter til at vise den indstillede
hastighed, f.eks. 100 km/t.
OBS
Fartpiloten kan ikke slås til ved hastigheder
under 30 km/t.
Justering af indstillet hastighed
G021411
04
Display og betjeningsknapper.
Standby
Genoptagelse af indstillet hastighed
I aktiv indstilling justeres hastigheden med
korte eller lange tryk på
eller
.
En midlertidig hastighedsforøgelse med speederen, f.eks. ved overhaling, har ingen indvirkning på fartpilotens indstilling. Bilen vender tilbage til den indstillede hastighed, når speederen slippes.
Deaktivering
Aktivering/indstilling af hastighed
Indstillet hastighed (i parentes = standby)
Tilkobling og indstilling af hastighed
For at kunne aktivere fartpiloten skal den først
.
sættes i standby vha. CRUISE-knappen
Symbolet
tændes, og teksten (---) km/t
viser, at fartpiloten er i standby.
OBS
Hvis en af farpilotknapperne holdes trykket
ind i mere end ca. et minut, frakobles fartpiloten. I givet fald skal motoren standses,
inden fartpiloten kan indstilles igen.
Deaktivering
Fartpiloten slås fra ved at trykke på CRUISE
eller ved at standse motoren. Den indstillede
hastighed slettes.
Fartpiloten tilkobles derefter med
eller
,
hvorefter den aktuelle hastighed gemmes og
156
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Midlertidig deaktivering
Tryk på
for midlertidigt at slå fartpiloten fra.
Den lagrede hastighed vises i parentes på
informationsdisplayet, f.eks. (100) km/t.
Automatisk midlertidig deaktivering
Fartpiloten frakobles spontant, når de trækkende hjul spinner kraftigt, eller hvis hastigheden falder til under ca. 30 km/h.
Fartpiloten frakobles også, når bremserne bruges, gearvælgeren føres til neutral position,
eller hvis føreren i længere end 1 minut holder
en højere hastighed end den indstillede.
Efter frakobling sættes fartpiloten i standby, og
den senest indstillede hastighed gemmes.
Genoptagelse af indstillet hastighed
Hvis fartpiloten er midlertidigt slået fra, kan den
. Hastigheden
slås til igen ved at trykke på
sættes nu til den tidligere indstillede hastighed.
OBS
Der kan komme en mærkbar hastighedsforøgelse, efter at hastigheden er genoptaget
med
.
04 Komfort og køreglæde
Adaptiv fartpilot*
Generelt
Funktion
ADVARSEL
Den adaptive fartpilot (Adaptive Cruise Control
- ACC) er et hjælpemiddel til aflastning af føreren på lange lige vejstrækninger i jævne trafikstrømme, f.eks. motor- og landeveje.
Den adaptive fartpilot er ikke et kollisionsforebyggende system. Hvis systemet ikke
registrerer et forankørende køretøj, skal
føreren gribe ind.
Den adaptive fartpilot bremser ikke for mennesker eller dyr. Heller ikke for modkørende,
langsomtkørende eller stillestående køretøjer eller genstande.
ADVARSEL
Den adaptive fartpilot kan ikke håndtere
alle, trafik-, vejr- og vejforhold.
Afsnittet Funktion og fremefter indeholder
oplysninger om begrænsninger, som føreren bør være opmærksom på, inden den
adaptive fartpilot tages i brug.
Det påhviler føreren at sørge for den rette
afstand og hastighed, selv når den adaptive
fartpilot er i brug.
VIGTIGT
Vedligeholdelse af den adaptive fartpilots
komponenter må kun udføres på værksted
- et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
G021412
Du må altid have opmærksomheden henvendt på trafikken og gribe ind, når den
adaptive fartpilot ikke holder en passende
hastighed eller afstand.
Oversigt over funktioner.
Advarselslampe - bremsning af føreren
nødvendig
Betjeningsknapper
Radarsensor
Den adaptive fartpilot består dels af en fartholder og dels en hermed samarbejdende
afstandsholder.
Den adaptive fartpilot bør ikke bruges, f.eks.
i bytrafik, tæt trafik, vejkryds, glat føre, hvor
der er meget vand eller søle på vejen, i kraftig regn eller sne, dårlig sigtbarhed, på snoede veje eller fra- og tilkørsler.
04
Afstanden til forankørende køretøjer måles
med en radarsensor. Hastigheden reguleres
ved hjælp af gasgivning og opbremsninger.
Det er normalt, at bremserne afgiver svage
lyde, når de bruges af fartpiloten.
ADVARSEL
Når fartpiloten bremser, bevæger bremsepedalen sig. Foden bør ikke hvile under
bremsepedalen, da man ellers risikerer, at
den kommer i klemme.
Fartpiloten tilstræber at følge forankørende
køretøjer i samme vejbane med en indstillet
tidsafstand. Hvis radarsensoren ikke har regi``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
157
04 Komfort og køreglæde
Adaptiv fartpilot*
streret noget forankørende køretøj, stræber
den kun efter at holde den indstillede hastighed. Dette sker også, hvis forankørendes
hastighed overstiger fartpilotens indstillede
hastighed.
04
Den adaptive fartpilot har til opgave at regulere
hastigheden blødt. I situationer, der kræver
hurtig opbremsning, skal man selv bremse.
Dette gælder ved store hastighedsforskelle,
eller hvis en forankørende bil bremser kraftigt.
På grund af radarsensorens begrænsninger
kan en opbremsning komme uventet eller helt
udeblive (se side 160).
lyd føreren opmærksom på, at omgående indgriben er påkrævet.
Betjening
OBS
Advarselslampen kan være vanskelig at se i
kraftigt sollys, eller når man har solbriller på.
ADVARSEL
Fartpiloten advarer kun om køretøjer, som
radarsensoren har registreret. Derfor kan
advarslen udeblive eller blive forsinket. Vent
ikke på advarsel, men brems, når det er
nødvendigt.
Den adaptive fartpilot kan kun aktiveres ved en
hastighed over 30 km/t. Hvis hastigheden falder under 30 km/t, eller hvis motorens omdrejningstal bliver for lavt, frakobles den adaptive
fartpilot og ophører med at bremse. I givet fald
må føreren straks overtage kontrollen med at
holde afstanden til forankørende køretøjer.
Højeste hastighedsindstilling er 200 km/t.
Display og betjeningsknapper.
Aktivering og genoptagelse af indstillinger;
forøgelse af hastighed
Standby, tænd/sluk
Indstilling af tidsafstand
Tilkobling og indstilling af hastighed
Indstillet hastighed (i parentes = standby)
158
Advarselslampe - bremsning af føreren
nødvendig
Indstillet tidsafstand under justering
Den adaptive fartpilot har en bremseevne svarende til ca. 30 % af bilens bremseevne.
Indstillet tidsafstand efter justering
Hvis ens egen bil skal bremse kraftigere, end
fartpiloten har mulighed for, og føreren ikke
bremser, gør en advarselslampe og advarsels-
Tilkobling og indstilling af hastighed
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
For at kunne aktivere fartpiloten skal den først
sættes i standby vha. knappen
. Symbolet
04 Komfort og køreglæde
Adaptiv fartpilot*
tændes på displayet, og tegnene (---) viser,
at fartpiloten er i standby.
eller
,
Fartpiloten tilkobles derefter med
hvorefter den aktuelle hastighed gemmes og
anvendes som indstillet hastighed. Displayets
tegn (---) skifter til at vise den indstillede
hastighed, f.eks. 100.
Når radarsensoren opdager
et andet køretøj, tændes et
bilsymbol i venstre side af displayet. Kun når symbolet er
tændt, reguleres afstanden til
det foreankørende køretøj.
OBS
Fartpiloten kan ikke slås til ved hastigheder
under 30 km/t.
Justering af indstillet hastighed
I aktiv indstilling justeres hastigheden med
korte eller lange tryk på ,
eller . Knaphar i aktiv indstilling samme funktion
pen
som
, men giver mindre hastighedsforøgelse.
OBS
Hvis en af farpilotknapperne holdes trykket
ind i mere end ca. et minut, frakobles fartpiloten. I givet fald skal motoren standses,
inden fartpiloten kan indstilles igen.
I visse situationer er det ikke muligt at tilkoble fartpiloten. I givet fald vises Fartpilot
ikke t. rådighed på displayet (se
side 162).
Antallet af streger for den
valgte tidsafstand vises under
selve indstillingen og nogle
sekunder derefter. Påfølgende vises en formindsket
version af symbolet i højre
side af displayet. Samme
symbol vises også, når afstandskontrol er aktiveret (se side 164).
OBS
Indstilling af tidsafstand
Den indstillede tidsafstand til forankørende
køretøjer øges med
og mindskes med
.
Der kan vælges mellem 5 forskellige tidsafstande. De
vises på displayet som 1-5
vandrette streger - jo flere
streger, des længere tidsafstand (se tabellen se
side 164).
Når afstanden bliver kort ved lav hastighed,
øger den adaptive fartpilot tidsafstanden.
For at kunne følge den forankørende bil blødt
og komfortabelt, tillader den adaptive fartpilot
tidsafstanden at variere tydeligt i visse tilfælde.
Husk, at en kort tidsafstand kun giver føreren
en kort reaktionstid, hvis noget uforudset
skulle ske i trafikken.
04
Brug kun den tidsafstand, der er tilladt i henhold til de lokale færdselsregler.
Hvis fartpiloten ikke synes at reagere, når
den tilkobles, kan årsagen være, at tidsafstanden til den nærmeste bil gør en hastighedsforøgelse umulig.
Jo højere hastigheden er, des længere bliver
den fysiske afstand for en given tidsafstand.
Frakobling og genoptagelse af
indstillinger
Fartpiloten deaktiveres enten med et kort tryk
på
eller ved førerindgreb, f.eks. en
opbremsning. Den indstillede hastighed vises
nu i parentes, f.eks. (100). Hastighed og tidsafstand genoptages med et tryk på
.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
159
04 Komfort og køreglæde
Adaptiv fartpilot*
For hvert yderligere tryk på
, når fartpiloten
er aktiveret, øges den indstillede hastighed i
trin på 1 km/t.
OBS
Der kan komme en mærkbar hastighedsforøgelse, efter at hastigheden er genoptaget
med .
04
Et kort tryk på
i standby eller et langt tryk i
aktiv indstilling bevirker, at fartpiloten frakobles. Den indstillede hastighed slettes og kan
ikke genoptages.
Frakobling på grund af førerens
indgriben
Fartpiloten slås fra, når bremserne bruges,
gearvælgeren føres til neutral position, eller
speederen trædes ned i længere tid. I givet fald
går fartpiloten over til standby, og føreren skal
selv regulere kørselshastigheden.
Hvis speederen trædes ned et kort stykke tid,
f.eks. ved overhaling, frakobles fartpiloten midlertidigt og tilkobles igen, når speederen slippes.
Automatisk frakobling
Den adaptive fartpilot er afhængig af andre
systemer, herunder stabilitets- og traktionskontrolfunktionen (DSTC). Hvis et af disse
160
systemer ophører med at fungere, frakobles
fartpiloten automatisk.
I tilfælde af automatisk deaktivering lyder der
et signal, og meddelelsen Fartpilot ikke
aktiv vises på displayet. Føreren skal nu selv
gribe ind og afpasse hastigheden efter eventuelle forankørende køretøjer.
Automatisk frakobling kan have følgende årsager:
•
•
•
•
•
ADVARSEL
Der må ikke monteres tilbehør eller andre
genstande, f.eks. ekstralys, foran kølergitteret.
Radarsensorens evne til at registrere et forankørende køretøj mindskes kraftigt:
•
Hastigheden er faldet til under 30 km/t
hjulene har mistet vejgrebet
bremsernes temperatur er høj
OBS
motorens omdrejningstal er for lavt
radarsensoren er tildækket, f.eks. af blød
sne eller kraftig regn (radarbølgerne blokeres).
Radarsensoren og dens
begrænsninger
Foruden af den adaptive fartpilot anvendes
radarsensoren også af funktionerne Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning (se
side 167) og Afstandskontrol (se side 164).
Den har til formål at opdage biller og større
køretøjer, der kører i samme retning som en
selv.
Hvis der foretages ændringer af radarsensoren, kan den blive ulovlig at bruge.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
hvis radarsensoren blokeres og ikke kan se
andre køretøjer, f.eks. i kraftig regn, eller
hvis der har samlet sig snesjap eller andre
genstande foran radarsensoren.
Hold fladen foran radarsensoren ren.
•
hvis forankørende køretøjers hastighed
adskiller sig meget fra ens egen kørselshastighed.
Radarsensorens synsfelt er begrænset. I visse
situationer opdager den enten et andet køretøj
senere end forventet eller slet ikke.
04 Komfort og køreglæde
Adaptiv fartpilot*
Små køretøjer, f.eks. motorcykler, eller
køretøjer der ikke kører midt i vejbanen,
registreres muligvis ikke.
I sving kan radarsensoren registrere forkerte køretøjer eller tabe et registreret
køretøj af sigte.
Fejlsøgning og afhjælpning af fejl
Hvis teksten Radar blokeret Se instr.bog
vises på displayet, betyder det, at radarsensorens signaler blokeres, og at eventuelle køretøjer foran bilen ikke opdages.
04
G021414
Det vil også sige, at funktionerne Adaptiv fartpilot, Afstandskontrol og Kollisionsadvarsel
med automatisk bremsning heller ikke fungerer.
Mulige årsager til visning af meddelelsen og
forslag til afhjælpning fremgår af nedenstående
tabel.
Radarsensorens synsfelt (gråt).
Af og til kan radarsensoren ikke registrere
køretøjer på nær afstand, f.eks. et køretøj
mellem en selv og et køretøj, der befinder
sig foran.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
161
04 Komfort og køreglæde
Adaptiv fartpilot*
Årsag
Afhjælpning
Radarfladen i gitteret er snavset eller belagt med is eller sne.
Fjern snavs, is og sne fra radarfladen i gitteret.
Kraftig regn eller sne blokerer for radarsignalerne.
Ingenting. En gang imellem fungerer radaren ikke i kraftig nedbør.
Vand eller sne fra vejbanen hvirvler op og blokerer for radarsignalerne.
Ingenting. En gang imellem fungerer radaren ikke, hvis vejbanen er
meget våd eller tilsneet.
Radarfladen er rengjort, men meddelelsen forsvinder ikke.
Vent. Det kan vare nogle minutter, inden radaren opdager, at den ikke
længere er blokeret.
04
Symboler og meddelelser på displayet
Symbol
Meddelelse / besked
Betydning
Standby eller aktiv tilstand uden noget køretøj registreret.
Aktiv tilstand med køretøj registreret, som fartpiloten afpasser hastigheden efter.
Indstillet tidsafstand under justering.
Indstillet tidsafstand efter justering.
Slå DSTC til for
Fartpiloten kan ikke aktiveres, før traktionskontrol- og stabilitetsfunktionen (DSTC) er aktiveret.
at aktivere ACC
162
Fartpilot
Fartpiloten er slået fra.
Ikke aktiv
Føreren skal selv afpasse hastigheden.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
04 Komfort og køreglæde
Adaptiv fartpilot*
Symbol
Meddelelse / besked
Betydning
Fartpilot
Fartpiloten kan ikke aktiveres.
Ikke t. rådighed
Dette kan bl.a. have følgende årsager:
•
•
bremsernes temperatur er høj
radarsensoren er blokeret, f.eks. af fugtig sne eller regn.
Radar blokeret
Fartpiloten er midlertidigt frakoblet.
Se instr.bog
Radarsensoren er blokeret og kan ikke opdage andre køretøjer, f.eks. i kraftig regn, eller hvis der har
samlet sig snesjap foran den.
04
Se vedrørende radarsensorens begrænsninger se side 160.
Fartpilot
Fartpiloten fungerer ikke.
Service påkrævet
Kontakt med et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
163
04 Komfort og køreglæde
Afstandskontrol
Generelt
Afstandskontrol (Distance Alert) er en funktion,
der viser tidsafstanden til det forankørende
køretøj.
Afstandsinformation gives kun for køretøjer,
der kører foran ens eget køretøj i samme retning. For modkørende, langsomtkørende eller
stillestående køretøjer gives ingen afstandsinformation.
Afstandskontrollen er aktiv ved hastigheder
over 30 km/t.
Afstandskontrollen viser kun afstanden til et
forankørende køretøj – ens egen kørselshastighed påvirkes ikke.
Betjening
G017362
OBS
Afstandskontrol er deaktiveret, mens den
adaptive fartpilot er aktiv.
164
og
Der kan vælges 5 forskellige
tidsafstande, som vises på
displayet i form af 1-5 vandrette streger - jo flere streger,
des længere tidsafstand.
ADVARSEL
04
En mindre del af den røde advarselslampe i
forruden lyser konstant, hvis man kører tættere
på det forankørende køretøj end den indstillede tidsafstand.
af rattet. Tidsafstanden øges med
.
mindskes med
Funktionen slås til og fra ved at trykke på knappen i midterkonsollen. En lysende lampe i
knappen viser, at funktionen er slået til.
Indstilling af tidsafstand
Knapperne til indstilling af tidsafstand til det
forankørende køretøj befinder sig i venstre side
Antal streger
Tidsafstand
(sekunder)
1
1,0
2
1,4
3
1,8
4
2,2
5
2,6
Antallet af streger for den
valgte tidsafstand vises under
selve indstillingen og nogle
sekunder derefter. Påfølgende vises en formindsket
version af symbolet i højre
side af displayet. Samme
symbol vises også, når Adaptiv fartpilot er aktiveret.
04 Komfort og køreglæde
Afstandskontrol
OBS
Jo højere hastigheden er, des længere bliver
den fysiske afstand for en given tidsafstand.
Den indstillede tidsafstand anvendes også
af funktionen Adaptiv fartpilot (se side 158).
Brug kun den tidsafstand, der er tilladt i henhold til de lokale færdselsregler.
Begrænsninger
Funktionen bruger af den samme radarsensor
som den adaptive fartpilot og kollisionsadvar-
selssystemet. Nærmere enkeltheder om radarsensoren og dens begrænsninger fremgår af
se side 160.
Meget høje hastigheder kan også forårsage, at
lampen tændes på kortere afstand end den
indstillede, pga. begrænsninger i sensorens
rækkevidde.
OBS
Stærkt sollys, reflekser, kraftige lysvariationer og brug af solbriller kan bevirke, at
advarselslyset i forruden ikke kan ses.
Dårligt vejr eller snoede veje kan indvirke på
radarsensorens evne til at opdage et forankørende køretøj. Også køretøjets størrelse kan
have betydning for sensorens evne til at
opdage det, f.eks. en motorcykel. Dette kan
føre til, at advarselslampen tændes på kortere
afstand end den indstillede, eller at advarslen
midlertidigt udebliver.
04
Symboler og meddelelser på displayet
Symbol
Meddelelse / besked
Betydning
Indstillet tidsafstand under justering.
Indstillet tidsafstand efter justering.
``
165
04 Komfort og køreglæde
Afstandskontrol
Symbol
Meddelelse / besked
Betydning
Radar blokeret.
Afstandskontrol er midlertidigt frakoblet.
Se instr.bog
Radarsensoren er blokeret og kan ikke opdage andre køretøjer, f.eks. i kraftig regn, eller hvis der har
samlet sig snesjap foran den.
Se vedrørende radarsensorens begrænsninger se side 160
Kollisionsadvar. Service
påkrævet
04
166
Afstandskontrol og Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning er helt eller delvist ude af funktion.
Henvend dig til et værksted, hvis meddelelsen ikke forsvinder - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
04 Komfort og køreglæde
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning*
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning
(Collision Warning with Auto Brake) er et hjælpemiddel, der advarer føreren i tilfælde af fare
for kollision med et køretøj foran, der holder
stille eller kører i samme retning.
Kollisionsadvarslen har følgende tre funktioner:
•
Kollisionsadvarsel advarer føreren om en
nært forestående kollision.
•
Bremseassistance hjælper føreren med
at bremse effektivt i en kritisk situation.
•
Automatisk bremsning bremser bilen
automatisk, når en kollision er uundgåelig.
Den automatiske bremsefunktion kan ikke
forhindre en kollision, men har til formål at
sænke kollisionshastigheden.
VIGTIGT
Vedligeholdelse af kollisionsadvarslens
komponenter må kun udføres på værksted
- et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Funktion
ADVARSEL
Kollisionsadvarslen fungerer ikke i alle kørselssituationer eller under alle trafik-, vejreller vejforhold. Kollisionsadvarslen reagerer ikke på køretøjer, der kører i en anden
retning end ens egen, eller på mennesker og
dyr.
Advarslen afgives kun, når der er stor risiko
for kollision. Afsnittet Funktion og efterfølgende afsnit indeholder oplysninger om
begrænsninger, som føreren bør være
opmærksom på, inden Kollisionsadvarsel
med automatisk bremsning tages i brug.
Den automatiske bremsefunktion kan kun
reducere kollisionshastigheden. Fuld bremsevirkning opnås ved at træde på bremsepedalen.
Vent aldrig på en kollisionsadvarsel. Det
påhviler føreren at sørge for den rette
afstand og hastighed, selv når kollisionsadvarselssystemet er i brug.
G017382
Generelt
04
Oversigt over funktioner.
Visuelt advarselssignal om kollisionsrisiko
Radarsensor
Kamerasensor
Kollisionsadvarsel
Radarsensoren registrerer sammen med en
kamerasensor et stillestående køretøj eller et
køretøj, der kører i samme retning som ens
eget. Hvis der er risiko for kollision med et
sådant køretøj, påkaldes ens opmærksomhed
af en rød, blinkende advarselslampe og et hørbart advarselssignal.
Kollisionsadvarslen er aktiv ved en hastighed
på 7 km/t og derover.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
167
04 Komfort og køreglæde
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning*
Bremsestøtte
Hvis kollisionsrisikoen øges yderligere efter
kollisionsadvarslen, aktiveres bremsestøtten.
Bremseassistancen forbereder bremsesystemet for hurtig opbremsning, ligesom bremserne aktiveres let, hvilket mærkes i form af et
svagt ryk.
Hvis bremsepedalen trædes tilstrækkelig hurtigt ned, foregår bremsningen med fuld bremsevirkning, selv med et let tryk på pedalen.
04
Automatisk bremsning
Hvis føreren i denne situation endnu ikke har
påbegyndt en undvigemanøvre, og kollisionsrisikoen er overhængende, træder den automatiske bremsning i funktion, uden at føreren
behøver røre bremsepedalen. Bremsningen
foregår med begrænset kraft for at sænke kollisionshastigheden. Fuld bremsekraft opnås
ved, at føreren selv bremser.
Betjening
Indstillinger foretages fra midterkonsollens display via et menusystem. Nærmere enkeltheder
om brug af menusystemet fremgår af se
side 116.
168
OBS
Den automatiske bremsefunktion er altid
aktiv og kan ikke slås fra.
Aktivering og deaktivering
Sådan vælger man, om Kollisionsadvarslen
skal være slået til eller fra: Under menuen
Bilindstillinger Indst. for kollisionsadv.
vælger man mellem Til eller Fra Ved start af
motoren får man automatisk den indstilling, der
var valgt, da motoren blev standset.
Advarselsafstanden afgør systemets følsomhed. Advarselsafstanden Lang giver tidligere
advarsel. Prøv først med Lang. Hvis denne
indstilling giver for mange advarsler, hvilket i
visse situationer kan være irriterende, kan du
skifte til advarselsafstanden Normal.
Brug kun undtagelsesvis advarselsafstanden
Kort, f.eks. til dynamisk kørsel.
OBS
Aktivering og deaktivering af
advarselssignaler
Når den adaptive fartpilot er i brug, anvendes advarselslampen og advarselslyden af
fartpiloten, selv hvis kollisionsadvarslen er
slået fra.
Advarselslyden og advarselslampen aktiveres
automatisk ved start af motoren, hvis systemet
er slået til.
Kollisionsadvarslen advarer føreren i tilfælde af en kollisionsrisiko, men funktionen
kan ikke reducere førerens reaktionstid.
Advarselslyden kan aktiveres/deaktiveres
separat med Til eller Fra under Bilindstillinger
Indst. for kollisionsadv. Advarselslyd.
For at kollisionsadvarslen skal være effektiv,
bør man altid have Afstandkontrol indstillet
til en tidsafstand på 4 - 5 (se side 164).
Indstilling af advarselsafstand
Advarselsafstandern er afgørende for, på hvilken afstand den visuelle og akustiske advarsel
skal udløses. Vælg et af alternativerne Lang,
Normal eller Kort under Bilindstillinger
Indst. for kollisionsadv.
Advarselsafstand.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
OBS
Selvom advarselsafstanden er indstillet til
Lang, kan advarsler i visse situationer
opfattes som sene, f.eks. i tilfælde af store
hastighedsforskelle, eller hvis en forankørende bil bremser kraftigt.
04 Komfort og køreglæde
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning*
Kontrol af indstillinger
De aktuelle indstillinger kan kontrolleres på
midterkonsollens display. Gå via menu
Bilindstillinger Indst. for kollisionsadv.,
se side 116.
Begrænsninger
Det visuelle advarselssignal kan være vanskeligt at se i tilfælde af stærkt sollys, reflekser,
brug af solbriller, eller hvis føreren ikke har blikket rettet lige frem. Advarselslyden bør derfor
altid være aktiveret.
OBS
Det visuelle advarselssignal kan midlertidigt
sættes ud af funktion af høj temperatur i
kabinen, f.eks. på grund af stærkt sollys. I
givet fald aktiveres den hørbare advarsel,
selvom den er deaktiveret i menusystemet.
•
Advarsler kan udeblive, hvis afstanden
til den forankørende bil er kort, eller ratog pedalbevægelserne er store, f.eks.
ved brug af en aktiv kørestil.
Kamerasensorens begrænsninger
ADVARSEL
Advarsler og bremseindgreb kan udløses
sent eller helt udeblive, hvis trafiksituationen
eller ydre påvirkninger gør, at radar- eller
kamerasensoren ikke registrerer et forankørende køretøj på rette måde.
Sensorsystemet har begrænset rækkevidde
for stillestående og langsomtkørende køretøjer, og systemet afgiver derfor mindre
effektive eller slet ingen advarsler i tilfælde
af højere kørselshastighed (over 70 km/t) for
sådanne køretøjer.
Advarsler for stillestående eller langsomtkørende køretøjer kan endvidere sættes ud af
funktion på grund af mørke.
Kollisionsadvarselssystemet anvender den
samme radarsensor som den adaptive fartpilot. Nærmere enkeltheder om radarsensoren
og dens begrænsninger fremgår af se
side 160.
En udeblevet eller forsinket advarsel kan medføre, at bremsestøtten udebliver eller forsinkes.
Hvis advarslerne forekommer at være for hyppige eller forstyrrende, kan advarselsafstanden
reduceres. Dette medfører, at systemet advarer på et senere stadium, hvilket reducerer det
samlede antale advarsler.
Bilens kamerasensor anvendes af de tre funktioner Kollisionsadvarsel med automatisk
bremsning, Driver Alert Control (se side 172)
og Lane departure Warning (se side 175).
OBS
Forrudens flade foran kamerasensoren bør
holdes fri for is, sne, dug og snavs.
Der bør ikke klæbes eller monteres noget på
forruden foran kamerasensoren, da det kan
reducere eller helt forhindre funktionen af et
eller flere af de systemer, der afhænger af
kamerasensoren.
04
Kamerasensoren har begrænsninger i lighed
med det menneskelige øje, dvs. den "ser" dårligere i mørke, kraftig sne eller regn samt i tæt
tåge. Under sådanne forhold kan kameraafhængige funktioner reduceres kraftigt eller
midlertidigt ophøre.
Også kraftigt modlys, reflekser fra kørebanen,
sne- eller isbelagt vejbane, snavset vejbane
eller utydelig sidemarkeringer af kørselsfeltet
kan kraftigt reducere funktionen, når kamerasensoren bruges til f.eks. at aflæse kørebanen
og registrere andre køretøjer.
Ved meget høje temperaturer slås kameraet
midlertidigt fra i ca. 15 minutter efter motorstart
for at beskytte kamerafunktionen.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
169
04 Komfort og køreglæde
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning*
Fejlsøgning og afhjælpning af fejl
Hvis displayet viser meddelelsen
Forrudesensorer blokeret, betyder det, at
radarsensorens signaler blokeres, og ikke kan
registrere køretøjer eller vejlinjer foran bilen.
Det betyder atter, at Kollisionsadvarsel med
automatisk bremsning, Lane Departure Warning og Driver Alert Control ikke fungerer fuldt
ud.
04
Mulige årsager til visning af meddelelsen og
forslag til afhjælpning fremgår af nedenstående
tabel.
Årsag
Afhjælpning
Årsag
Afhjælpning
Forrudens flade
foran kameraet er
snavset eller belagt
med is eller sne.
Rengør forrudens
flade foran kameraet
for snavs, is og sne.
Vent. Det kan tage
kameraet nogle
minutter at måle
sigtbarheden.
Tæt tåge, kraftig
regn eller sne bevirker, at kameraet ikke
ser godt nok.
Ingenting. En gang
imellem fungerer
kameraet ikke i kraftig nedbør.
Forrudens flade
foran kameraet er
rengjort, men meddelelsen forsvinder
ikke.
Der er kommet
snavs mellem forrudens inderside og
kameraet.
Få et autoriseret
Volvo-værksted til at
rengøre forruden
inden i kamerahuset
- et autoriseret
Volvo-værksted
anbefales.
Symboler og meddelelser på displayet
Symbol
Meddelelse / besked
Betydning
Kollisionsadvar. slået FRA
Kollisionsadvarsel er slået fra.
Vises ved start af motoren.
Meddelelsen forsvinder efter ca. 5 sekunder eller efter et tryk på READ-knappen.
Kollisionsadvar. Fejl i
system
Kollisionsadvarsel kan ikke aktiveres.
Vises, når føreren forsøger at aktivere funktionen.
Meddelelsen forsvinder efter ca. 5 sekunder eller efter et tryk på READ-knappen.
170
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
04 Komfort og køreglæde
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning*
Symbol
Meddelelse / besked
Betydning
Aut. bremsning aktiveret
Automatisk bremsning har været i funktion.
Forrudesensorer blokeret
Kamerasensoren er midlertidigt ude af funktion.
Vises f.eks., når der er sne, is eller snavs på forruden.
Rengør forrudens flade foran kamerasensoren.
Se se side 169 vedrørende kamerasensorens begrænsninger.
Radar blokeret. Se
instr.bog
04
Kollisionsadvarsel og Automatisk bremsning er midlertidigt ude af funktion.
Radarsensoren er blokeret og kan ikke opdage andre køretøjer, f.eks. i kraftig regn, eller hvis der har
samlet sig snesjap foran den.
Se vedrørende radarsensorens begrænsninger se side 160.
Kollisionsadvar. Service
påkrævet
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning er helt eller delvist ude af funktion.
Henvend dig til et værksted, hvis meddelelsen ikke forsvinder - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
171
04 Komfort og køreglæde
Driver Alert System – DAC*
Indledning
Generelt om Driver Alert Control - DAC
Driver Alert System har til formål at hjælpe en
fører, hvis kørsel er ved at blive dårligere, eller
som er ved forlade sin kørebane uden at vide
af det.
I visse tilfælde kan det være, at førerens køremåde ikke påvirkes til trods for træthed. I så
fald er det muligt, at føreren ikke får nogen
advarsel. Derfor er det altid vigtigt at standse
og tage en pause, når man føler sig træt, uanset
om DAC har afgivet en advarsel eller ej.
Driver Alert System består af to forskellige
funktioner, som kan være aktiveret samtidigt
eller hver for sig:
Driver Alert Control (DAC)
En funktion der er slået til, er i standby og aktiveres automatisk, når hastigheden kommer
over 65 km/t.
Funktionen deaktiveres igen, når hastigheden
falder under 60 km/t.
Begge funktioner anvender et kamera, der
kræver, at kørebanen har malede sidemarkeringer på hver side.
ADVARSEL
Driver Alert System fungerer ikke i alle situationer, men er kun beregnet som et kompletterende hjælpemiddel.
Føreren har altid ansvaret for, at bilen kører
sikkert.
172
OBS
Lane Departure Warning (LDW), se
side 175.
G017332
04
•
•
fremmest beregnet til brug på større veje.
Funktionen er ikke beregnet til bytrafik.
Funktionen har til formål at fange førerens
opmærksomhed, når dennebegynder at få en
ujævn køremåde, f.eks. hvis han distraheres
eller er ved at falde i søvn.
Kameraet aflæser kørebanens malede sidemarkeringer og sammenholder vejstrækningen
med ratbevægelserne. Føreren advares, når
bilen ikke følger kørebanen på en jævn måde.
OBS
Kamerasensoren har visse begrænsninger
(se side 169).
DAC har til formål at registrere en køremåde,
der langsomt bliver dårligere, og er først og
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Funktionen må ikke benyttes til at forlænge
køretiden. Man bør altid holde pauser med
jævne mellemrum og sørge for at være
udhvilet.
Begrænsning
Det kan ske, at systemet afgiver en advarsel,
uden at førerens køremåde er blevet forringet,
f.eks. i følgende tilfælde:
•
•
•
Hvis føreren afprøver LDW-funktionen.
I kraftig sidevind.
På vejbelægning med hjulspor.
04 Komfort og køreglæde
Driver Alert System – DAC*
Betjening
Visse indstillinger foretages med midterkonsollens display og dets menusystem. Nærmere
enkeltheder om brug af menusystemet fremgår
af se side 116.
Den aktuelle status kan kontrolleres på informationscentrets display med brug af venstre
kontaktarm.
Fingerhjul. Drej hjulet, indtil displayet viser
Driver Alert .
På anden række vises Fra, ikke t.
rådighed eller Niveaumarkering.
READ-knap. Bekræfter og sletter en
advarsel i hukommelsen.
Aktivere Driver Alert Control
Brug midterkonsollens display og dets menusystem til at finde Bilindstillinger Driver
Alert. Vælg Til.
Funktionen aktiveres, når hastigheden overstiger 65 km/t, og forbliver
aktiv, så længe hastigheden er over
60 km/t. På displayet vises en niveaumarkering med 1-5 søjler, hvor et lille antal søjler angiver ujævn kørsel. Et stort antal søjler
angiver stabil kørsel.
Hvis bilen køres ujævnt, får føreren en advarsel
i form af et lydsignal og tekstmeddelelsen
Driver Alert Tid til en pause. Advarslen gentages efter et stykke tid, hvis ikke kørslen forbedres.
ADVARSEL
En alarm bør tages meget alvorligt, da en
søvnig fører ofte ikke selv er klar over sin tilstand.
I tilfælde af en alarm eller træthedsfølelse
bør man snarest muligt standse bilen på et
sikkert sted og tage sig et hvil.
04
Undersøgelser har vist, at det er lige så farligt at køre, når man er træt, som under
påvirkning af alkohol.
Symboler og meddelelser på displayet
Symbol
Meddelelse / besked
Betydning
Driver Alert Slået FRA
Funktionen er ikke slået til.
Driver Alert Ikke t. rådighed
Hastigheden er under 60 km/t, kørebanen mangler tydelige sidemarkeringer, eller kamerasensoren er
midlertidigt ude af funktion. Vedrørende kamerasensorens begrænsninger, se side 169.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
173
04 Komfort og køreglæde
Driver Alert System – DAC*
Symbol
Meddelelse / besked
Betydning
Driver Alert
Funktionen analyserer førerens køremåde.
Antallet af søjler kan variere fra 1 til 5, hvor et lille antal søjler angiver ujævn kørsel. Et stort antal søjler
angiver stabil kørsel.
04
Driver Alert Tid til en pause
Bilen køres på en ujævn måde. Føreren får en alarm i form af et lydsignal og en tekstmeddelelse.
Forrudesensorer blokeret
Kamerasensoren er midlertidigt ude af funktion.
Vises f.eks., når der er sne, is eller snavs på forruden.
Rengør forrudens flade foran kamerasensoren.
Vedrørende kamerasensorens begrænsninger, se side 169.
Driver Alert Sys Service
påkrævet
174
Systemet fungerer ikke.
Henvend dig til et værksted, hvis meddelelsen ikke forsvinder - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
04 Komfort og køreglæde
Driver Alert System - LDW*
Generelt om Lane Departure Warning LDW
Betjening og funktion
stiger 65 km/t. På informationscentrets display
vises nu Lane Depart Warn Til rådighed.
Hvis kameraet ikke længere kan se kørebanens
sidemarkeringer, eller hastigheden falder
under 60 km/t, vender funktionen tilbage til
standby, og displayet viser Lane Depart Warn
Ikke t. rådighed.
Hvis bilen uden grund krydser kørebanens venstre eller højre sidemarkering, får føreren en
alarm i form af et lydsignal.
04
I følgende situationer afgives ingen advarsel:
Funktionen har til formål at reducere risikoen
for såkaldte singleulykker – hvor bilen i visse
situationer forlader kørebanen og risikerer
enten at havne i grøften eller i den modsatte
kørebane.
LDW består af et kamera, der aflæser kørebanens malede sidemarkeringer. Føreren får en
advarsel i form af et lydsignal, hvis bilen krydser en sidemarkering.
1
Funktionen slås til og fra med en knap på midterkonsollen. Når funktionen er slået til, lyser
lampen i knappen.
Informationscentrets display viser Lane
Depart Warn Ikke t. rådighed, når funktionen
er i standby.
Når LDW er i standby, aktiveres funktionen
automatisk, efter at kameraet har indlæst kørebanens sidemarkeringer, og hastigheden over-
•
•
•
•
•
Når afviserne er i brug
Når føreren har foden på bremsepedalen1
Ved hurtig nedtrædning af speederen1
Når der foretages hurtige ratbevægelser1
Når bilen krænger i et skarpt sving.
Også kamerasensoren har visse begrænsninger. For nærmere oplysninger, se side 169.
OBS
Føreren får kun én advarsel, hver gang hjulene krydser en linje. Der høres altså ingen
alarm, når bilen har en linje mellem hjulene.
Når Øget sensitivitet er valgt, gives alligevel en advarsel, se side 177.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
175
04 Komfort og køreglæde
Driver Alert System - LDW*
Symboler og meddelelser på displayet
Symbol
Meddelelse / besked
Betydning
Lane departure warning
Til/Fra
Funktionen er slået til/fra.
Vises, når funktionen slås til/fra.
Teksten forsvinder efter 5 sekunder.
04
Lane Depart Warn Til
rådighed
Funktionen læser kørebanens sidemarkeringer.
Lane Depart Warn Ikke t.
rådighed
Hastigheden er under 60 km/t, kørebanen mangler tydelige sidemarkeringer, eller kamerasensoren er
midlertidigt ude af funktion. Vedrørende kamerasensorens begrænsninger, se side 169.
Forrudesensorer blokeret
Kamerasensoren er midlertidigt ude af funktion.
Vises f.eks., når der er sne, is eller snavs på forruden.
Rengør forrudens flade foran kamerasensoren.
Vedrørende kamerasensorens begrænsninger, se side 169.
Driver Alert Sys Service
påkrævet
176
Systemet fungerer ikke.
Henvend dig til et værksted, hvis meddelelsen ikke forsvinder - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
04 Komfort og køreglæde
Driver Alert System - LDW*
Personlige indstillinger
Se midterkonsollens display med dets menusystem og søg frem til Bilindstillinger Lane
departure warning, se side 116. Vælg det
ønskede punkt:
Til ved opstart: Sætter funktionen i standby,
hver gang bilen startes. I modsat fald fås
samme værdi, som da motoren blev standset.
Øget sensitivitet: Øger følsomheden. Alarmen afgives tidligere, og der er færre begrænsninger.
04
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
177
04 Komfort og køreglæde
Park.hjælpsystem*
Generelt
Parkeringshjælpen anvendes som en hjælp
ved parkering. Et lydsignal og symboler på
lydanlæggets display angiver afstanden til den
registrerede forhindring.
Parkeringshjælp fås i to varianter:
•
•
04
Kun bagved
Både foran og bagved.
ADVARSEL
Parkeringshjælpen kan aldrig erstatte det
ansvar, som føreren selv har ved parkering.
Sensorerne har døde vinkler, hvor de ikke
kan registrere forhindringer. Vær opmærksom på børn eller dyr i bilens nærhed.
Systemet aktiveres automatisk, når bilen startes, og kontaktens lampe for Til/Fra lyser. Hvis
parkeringshjælpen slås fra med knappen, slukker lampen.
På midterkonsollens display vises et oversigtsbillede med forholdet mellem bilen og den registrerede forhindring.
Det markerede felt viser, hvilken af de fire
sensorer, der har opdaget forhindringen. Jo
flere markerede felter i samme søjle, des kortere er afstanden mellem bilen og forhindringen.
Desto kortere afstand til forhindringen foran/
bagtil, desto tættere bliver lydsignalerne. Al
anden lyd fra lydanlægget dæmpes automatisk.
Funktion
1
Active
2
Active
3
Active
Displaybilleder i forskellige situationer.
Display i bil kun med sensorer bagpå. Forhindring opdaget af de to sensorer i højre
side.
Display i bil med sensorer både foran og
bagpå. Højre sensor foran er 30 cm eller
nærmere en forhindring.
Display i bil med sensorer både foran og
bagpå. Bakgear valgt, ingen forhindringer
registreret foran eller bagved.
Ved en afstand på op til 30 cm er tonen konstant, og den markerede sensors søjle er helt
udfyldt (se fig. 2). Hvis der er en forhindring
inden for konstanttoneafstanden både foran og
bag bilen, lyder tonen fra højttalerne på skift.
178
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
04 Komfort og køreglæde
Park.hjælpsystem*
Parkeringshjælp bagud
Parkeringshjælp foran
VIGTIGT
Ved montering af ekstralys: Husk, at de ikke
må være i vejen for sensorerne – i givet fald
kan ekstralysene blive opfattet som forhindringer.
G021424
G021423
Visning af fejl i systemet
Måleområdet lige bag bilen er ca. 1,5 m. Lydsignalet for forhindringer bagved kommer fra
de bageste højttalere.
Måleområdet lige foran bilen er ca. 0,8 m. Lydsignalet for forhindringer foran kommer fra den
forreste højttaler.
Parkeringshjælpen bagud aktiveres, når der
stilles i bakgear.
Parkeringshjælpen foran er aktiv ved en hastighed på op til 15 km/t, også ved bakning. Ved
en højere hastighed deaktiveres systemet.
Lampen i knappen forbliver dog tændt for at
vise, at systemet er slået til, næste gang bilen
skal parkeres. Når hastigheden kommer under
10 km/t, aktiveres systemet igen.
Ved bakning med f.eks. anhænger eller cykelholder på trækkrogen skal systemet frakobles
- ellers reagerer sensorerne på dem.
OBS
Parkeringshjælpen bagved slås automatisk
fra ved kørsel med anhænger, hvis der bruges originale Volvo-anhængerkabler.
Hvis informationssymbolet lyser konstant, og informationsdisplayet viser
Park.hjælpsystem Service påkrævet, er
parkeringshjælpen ude af funktion.
04
VIGTIGT
Under bestemte omstændigheder kan parkeringshjælpesystemet afgive falske advarselssignaler, der forårsages af eksterne lydkilder, som afgiver de samme ultralydfrekvenser, som systemet arbejder med.
Eksempler herpå er bl.a. horn, våde dæk på
asfalt, trykluftbremser, udstødningsstøj fra
motorcykler mv.
OBS
Parkeringshjælp foran slås fra, når parkeringsbremsen aktiveres.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
179
04 Komfort og køreglæde
Park.hjælpsystem*
Rengøring af sensorer
OBS
Snavs, is og sne på sensorerne kan give
anledning til falske advarselssignaler.
04
G021425
Sensorernes placering foran.
Sensorernes placering bagpå.
For at sensorerne skal fungere korrekt, skal de
rengøres regelmæssigt med vand og bilshampoo.
180
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
04 Komfort og køreglæde
BLIS* - Blind Spot Information System
Generelt om BLIS
Blinde vinkler
ADVARSEL
Systemet er et supplement til, ikke en
erstatning for en sikker køremåde og brug
af spejlene. Det må aldrig erstatte førerens
opmærksomhed og ansvar. Ansvaret for at
skifte bane på en trafiksikker måde ligger
altid hos føreren.
BLIS-kamera
Indikeringslampe
BLIS-symbol
BLIS er et informationssystem baseret på
kamerateknik, som under visse forudsætninger
hjælper føreren med at blive opmærksom på
køretøjer, der bevæger sig i samme retning
som ens eget køretøj i den såkaldte blinde vinkel.
VIGTIGT
Reparation af BLIS-systemets komponenter må kun udføres på værksted - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Når et kamera
har registreret et køretøj i
zonen for den blinde vinkel, lyser indikeringslampen
konstant.
OBS
G021427
G021426
Systemet er indrettet til at fungere optimalt
under kørsel i tæt trafik på flersporede veje.
04
A = ca. 9,5 m og B = ca. 3 m
Aktivere/deaktivere
Lampen tændes på den side af bilen, hvor
systemet har opdaget køretøjet. Hvis bilen
overhales på begge sider samtidigt, tændes
begge lamper.
BLIS giver føreren besked, hvis der skulle
opstå en fejl i systemet. Hvis systemets kameraer f.eks. er blokeret, blinker BLIS-indikeringslampen, og der vises en meddelelse på
informationsdisplayet. Kontroller og rengør i så
fald skal linserne.
Om nødvendigt, kan systemet midlertidigt slås
fra med et tryk på BLIS-knappen, se
side 181.
Knap til aktivering/deaktivering.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
181
04 Komfort og køreglæde
BLIS* - Blind Spot Information System
BLIS slås til ved start af motoren. Indikeringslamperne i dørpanelerne blinker tre gange, når
BLIS aktiveres.
Systemet kan deaktiveres/aktiveres, når motoren er startet, ved at trykke på BLIS-knappen.
Når BLIS slås fra, slukkes lampen i knappen,
og der vises en tekstmeddelelse på instrumentpanelet.
04
Når BLIS slås til, tændes lampen i knappen, der
vises en ny tekstmeddelelse på displayet, og
indikeringslamperne i dørpanelerne blinker tre
gange. Tekstmeddelelsen fjernes ved at trykke
på READ-knappen. Nærmere oplysninger om
meddelelseshåndtering fremgår af se
side 119.
Hvornår fungerer BLIS?
Systemet fungerer, når ens eget køretøj bevæger sig med en hastighed på over 10 km/t.
ADVARSEL
BLIS fungerer ikke i skarpe sving.
BLIS fungerer ikke under bakning.
En bred anhænger tilkoblet bilen kan skjule
køretøjer i tilstødende vejbaner. Det kan
medføre, at systemet ikke kan se køretøjer i
dette skjulte område.
Dagslys og mørke
I dagslys reagerer systemet på omgivende
bilers form. Systemet er indrettet til at registrere motorkøretøjer, herunder biler, lastbiler,
busser og motorcykler.
I mørke reagerer systemet på omgivende bilers
lygter. Hvis omgivende bilers lygter ikke er
tændt, registrerer systemet ikke køretøjerne.
Dette betyder f.eks., at systemet ikke reagerer
på en anhænger uden forlygter, der trækkes af
en person- eller lastbil.
ADVARSEL
Systemet reagerer ikke på cykler eller knallerter.
BLIS-kameraerne kan forstyrres af kraftigt
lys eller under kørsel i mørke, når der ikke er
nogen lyskilder (f.eks. vejbelysning eller
andre køretøjer). I givet fald kan systemet
fortolke manglen på lys, som om kameraerne er blokeret.
I begge tilfælde vises en meddelelse på
informationsdisplayet.
Ved kørsel under sådanne forhold kan
systemets funktion midlertidigt forringes, og
der vises en tekstmeddelelse (se side 182).
Hvis meddelelsen forsvinder af sig selv, fungerer BLIS normalt igen.
BLIS-kameraerne har begrænsninger som
det menneskelige øje, dvs. de "ser" dårligere i f.eks. kraftigt snevejr eller tæt tåge.
Overhaling
Rengøring
Systemet er konstrueret til at reagere, hvis:
For at fungere optimalt skal BLIS-kameralinserne være rene. Linserne kan rengøres med
en blød klud eller fugtig svamp. Rengør linserne forsigtigt, for at de ikke skal blive ridset.
•
du overhaler med en hastighed på op til
10 km/t hurtigere end det overhalede køretøj
•
du bliver overhalet af et køretøj, der holder
op til 70 km/t højere hastighed end dit eget.
VIGTIGT
Linserne er elektrisk opvarmede for at
smelte is og sne. Om nødvendigt, skal sne
børstes af linserne.
182
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
04 Komfort og køreglæde
BLIS* - Blind Spot Information System
Meddelelser på displayet
Meddelelse /
besked
Betydning
Blindvinkelsyst.
TIL
Systemet er slået til
Blindvinkelsyst.
Service påkrævet
BLIS ude af funktion.
Begrænsninger
I visse situationer kan BLIS-indikeringslampen
lyse, til trods for at der ikke er noget køretøj i
den blinde vinkel.
OBS
Kontakt et værksted
- et autoriseret
Volvo-værksted
anbefales.
Blindvinkelsyst.
Kamera blok.
BLIS-kamera dækket af snavs, sne
eller is. Rens linserne.
Blindvinkelsyst.
Nedsat funktion
BLIS-kameraerne
forstyrres f.eks. af
tåge eller stærkt sollys lige ind i kameraerne.
Hvis BLIS-indikeringslampen i enkelte tilfælde lyser, til trods for at der ikke er noget
køretøj i den blinde vinkel, betyder det ikke,
at der er en fejl i systemet.
Egen skygge på stor, lys, jævn flade, f.eks. en lydbarriere eller vejbelægning af beton.
I tilfælde af fejl i BLIS-systemet vises teksten
BLINDVINKELSYST. SERVICE
PÅKRÆVET på displayet.
04
Her vises nogle eksempler på situationer, hvor
BLIS-indikeringslampen kan lyse, selvom der
ikke er noget køretøj i den blinde vinkel.
Lavtstående sol i kameraet.
Kameraerne genindstiller sig selv, når
omgivelserne igen er
normale.
Blindvinkelsyst.
FRA
Systemet er slået fra
Refleks fra blank, våd vejbane.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
183
04 Komfort og køreglæde
Komfort i kabinen
Opbevaringssteder
04
184
04 Komfort og køreglæde
Komfort i kabinen
Opbevaringsrum i dørpanel
Tunnelkonsol
igen. Træk nu tænderen ud, og brug gløden til
at tænde med.
Opbevaringslomme* i forkanten af forsædernes sædehynder
Handskerum
Billetklemme
Handskerum
Opbevaringsrum, krusholder
Jakkeholder
Kopholdere* i bagsædets armlæn
04
Opbevaringslomme
Opbevaringsrum (f.eks. til cd'er), indgang
for AUX og USB*1 (f.eks. iPodŸ) under armlænet (og afsætningspladsen*).
Jakkeholder
Jakkeholderen er kun beregnet til lettere klædningsstykker.
Indeholder krusholdere til fører og passagerer samt 12 V kontakt og rum til gadgets.
(Hvis der er valgt askebæger og cigarettænder, er der en cigarettænder i 12 V kontakten og et aftageligt askebæger i rummet
til gadgets.)
Her kan f.eks. bilens instruktionsbog og kort
opbevares. En holder til penne findes på klappens inderside. Handskerummet låses med
nøglebladet (se side 41).
Cigarettænder og askebæger*
Askebægeret i tunnelkonsollen løsnes ved at
løfte bægeret lige op.
Tænderen aktiveres ved at trykke knappen ind.
Når den er klar til brug, springer knappen ud
1
Når der er RSE*, har USB-indgangen en anden placering, se side 134.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
185
04 Komfort og køreglæde
Komfort i kabinen
Gulvmåtter*
12 V stikkontakt
kun strøm, når fjernbetjeningen er lavest i nøgleposition I, se side 67.
Volvo kan levere specielt fremstillede gulvmåtter.
ADVARSEL
ADVARSEL
Lad altid proppen sidde i kontakten, når den
ikke er i brug.
Gulvmåtten ved førerpladsen skal være forsvarligt placeret og fastgjort i fastholdningsklemmen for ikke at komme i klemme ved
og under pedalerne.
G021439
04
Stikkontakt i bagagerum*
Makeup-spejl
G021442
12 V stikkontakt i tunnelkonsollen, forsædet.
G021440
G021438
Vip dækslet ned for at få adgang til stikkontakten. Det virker også, selv om fjernbetjeningen
ikke er i startlåsen.
Makeupspejl med lys.
Lampen tændes automatisk, når klappen løftes.
12 V stikkontakt i tunnelkonsollen, bagsædet.
Elkontakten kan bruges til forskelligt 12 -volts
tilbehør, f.eks. mobiltelefon eller køleboks.
Maks. strømstyrke er 10 A. Kontakten leverer
186
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
OBS
Husk ikke at bruge stikkontakten med
motoren slået fra, da der er risiko for afladning af bilens startbatteri.
04 Komfort og køreglæde
Komfort i kabinen – Executive
ADVARSEL
Opbevar flaskerne sluttet godt til i køleboksen, og sørg for, at klappen er lukket under
kørslen.
OBS
Hvis bilen har køleskab, skal bagsædet slås
lidt frem, inden måtten i bagagerummet kan
tages ud. Slå ryglænene frem ved at trække
i håndtagene (se side 71).
G021859
G021857
Der er en køleboks bag ved armlænet på bagsædet. Boksen virker, når motoren er i gang
eller fjernbetjeningen er i position II.
Glas
G021858
Måtte i bagagerummet
Køleboks
04
Der er et opbevaringsrum til to glas og en kapselåbner under låget i armlænet.
ADVARSEL
Glas skal opbevares i opbevaringsrummet
eller i krusholderne, ligesom armlænslåget
skal være lukket under kørsel.
OBS
Der skal være fri luftcirkulation omkring
køleboksen for at få bedst mulig funktion.
Derfor skal der være et mellemrum på
mindst 5 cm ved boksens luftindtag i bagagerummet.
187
04 Komfort og køreglæde
Bluetooth handsfree*
Generelt
OBS
Kun et udvalg af mobiltelefoner er helt kompatible med handsfree-funktionen. Volvo
anbefaler, at du henvender dig til en autoriseret Volvo-forhandler eller på
www.volvocars.com for at få information
om kompatible telefoner.
Telefonfunktionernes
betjeningsknapper
04
Mobiltelefon
Tilslutning af telefonen første gang
Aktivere/deaktivere
Mikrofon
Handsfree-funktionen aktiveres med et kort
tryk på PHONE. Teksten TELEFON øverst på
displayet viser, at den er i telefonindstilling.
viser, at handsfree funktion er
Symbolet
aktiv.
Knapper på rat
Midterkonsol
BluetoothTM
Kontrolpanel i midterkonsol.
VOLUME – Samme funktion findes blandt
ratknapperne.
Tal- og bogstavknapper
PHONE – Til/fra og standby
Navigeringsknap
188
ENTER – Accept af opkald. Et knaptryk
viser det senest opringede nummer.
Samme funktion findes blandt ratknapperne.
Menuerne betjenes fra midterkonsollen og
knapperne på rattet. Flere generelle oplysninger om menuhåndtering fremgår af se
side 116.
Systemoversigt.
En mobiltelefon udstyret med BluetoothTM kan
tilsluttes trådløst til lydanlægget. I så fald fungerer lydanlægget som handsfree, med mulighed for at fjernstyre en række af mobiltelefonens funktioner. Mobiltelefonen kan betjenes
med sine knapper, uanset om den er tilsluttet
eller ej.
EXIT - Afbrydelse/afvisning af samtale.
Sletning af indtastede tegn. Afbrydelse af
aktuel funktion. Samme funktion findes
blandt ratknapperne.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Med et langt tryk på PHONE slås handsfreefunktion fra, og den tilsluttede telefon frakobles.
Tilslutning af mobiltelefon
Tilslutning af en mobiltelefon foretages forskelligt, alt efter om den har været tilsluttet tidligere
eller ej. Hvis det er første gang, den tilsluttes,
skal nedenstående fremgangsmåde følges:
04 Komfort og køreglæde
Bluetooth handsfree*
Alternativ 1 - via bilens menusystem
1. Gør telefonen søgbar/synlig via
BluetoothTM. Se mobiltelefonens håndbog
eller www.volvocars.com.
2. Aktivér handsfree-funktionen med
PHONE.
> Menuvalget Tilslut telefon vises på displayet. Hvis der allerede er registreret én
eller flere mobiltelefoner, vises de også.
3. Vælg Tilslut telefon.
> Lydanlægget søger nu efter mobiltelefoner i nærheden. Søgningen tager ca.
30 sekunder. De mobiltelefoner der findes, angives med deres respektive
BluetoothTM-navn på displayet. Handsfree-funktionens BluetoothTM-navn
vises i mobiltelefonen som My Car.
2. Søg med mobiltelefonens BluetoothTM. Se
mobiltelefonens håndbog.
3. Vælg My Car på listen over fundne enheder i din mobiltelefon.
4. Indtast PIN-koden '1234' i mobiltelefonen,
når du bliver bedt om at angive PIN-kode.
5. Vælg at tilslutte til My Car fra mobiltelefonen.
Mobiltelefonen registreres og tilsluttes automatisk til lydanlægget, samtidig med at teksten
Synkroniserer vises på displayet. Nærmere
oplysninger om registrering af mobiltelefoner
fremgår af se side 191.
Når tilslutningen er foretaget, vises symbolet
og mobiltelefonens BluetoothTM-navn på
displayet. Nu kan mobiltelefonen betjenes fra
lydanlægget.
4. Vælg en af mobiltelefonerne på lydanlæggets display.
Opringning
5. Indtast talsekvensen, der vises på lydanlæggets display, ved brug af telefonens
knapper.
1. Kontrollér, at teksten TELEFON vises
er
øverst på displayet, og at symbolet
synligt.
Alternativ 2 - via telefonens menusystem
1. Aktivér handsfree-funktionen med
PHONE. Hvis der er tilsluttet en telefon,
frakobles den allerede tilsluttede telefonen.
1
Frakobling af mobiltelefonen
Mobiltelefonen frakobles automatisk, hvis den
kommer uden for lydanlæggets rækkevidde.
For mere information om tilslutning, se
side 191.
Telefonen frakobles manuelt ved at deaktivere
handsfree-funktionen med et langt tryk på
PHONE. Handsfree-funktionen deaktiveres
også, når motoren slukkes, eller når døren
åbnes1.
Når mobiltelefonen er frakoblet, kan en eventuel igangværende samtale fortsætte med telefonens indbyggede mikrofon og højttaler.
04
OBS
Visse mobiltelefoner kræver, at overgangen
fra handsfree bekræftes med brug af mobiltelefonens tastatur.
2. Indtast det ønskede nummer, eller brug
telefonbogen (se side 191).
3. Tryk på ENTER.
Samtalen afbrydes med EXIT.
Kun Keyless Drive.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
189
04 Komfort og køreglæde
Bluetooth handsfree*
Opkaldshåndtering
Indgående opkald
Opkald modtages ved at trykke på ENTER,
også selvom lydanlægget f.eks. er i cd- eller
FM-indstilling. Afvis eller afslut en samtale med
EXIT.
Automatisk svar
Funktionen Automatisk svar bevirker, at indgående opkald modtages automatisk.
04
±
Aktiver/deaktiver under
Telefonindstillinger
Opkaldsindstillinger Automatisk
svar.
På opkaldsmenu
Under en igangværende samtale er nedenstående funktioner tilgængelige ved at trykke på
MENU eller ENTER:
• Mikrofon tavs - lydanlæggets mikrofon
dæmpes.
• Overfør opkald til mobil - samtalen flyttes til mobiltelefonen.
OBS
For visse mobiltelefoner afbrydes tilslutningen, når privat-funktionen benyttes. Dette er
normalt. Håndfri-funktionen spørger, om du
ønsker at tilslutte igen.
• Telefonbog - søgning i telefonbog.
OBS
En ny samtale kan ikke påbegyndes under
en igangværende samtale.
Lydindstillinger
Opkaldslydstyrke
Opkaldslydstyrken kan reguleres, når handsfree-funktionen er i telefonindstilling. Brug
knapperne på rattet eller VOLUME.
Lydanlæggets lydstyrke
Så længe der ikke er nogen samtale i gang,
reguleres lydanlæggets lydstyrke med
VOLUMEpå normal vis. For at justere lydanlæggets lydstyrke under en igangværende
samtale skal man skifte til en af lydkilderne.
Lydkilden kan dæmpes automatisk ved indkommende telefonsamtaler under
2
190
Støttes ikke af alle mobiltelefoner.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Telefonindstillinger
Radio slået fra.
Lyd og lydstyrke
Ringevolume
Gå til Telefonindstillinger Lyd og
lydstyrke Ringevolume og juster med
på navigeringsknappen.
Ringesignaler
Handsfree-funktionens indbyggede ringesignaler kan vælges under Telefonindstillinger
Lyd og lydstyrke Ringesignaler
Ringesignal 1, 2, 3 osv.
OBS
Den tilsluttede mobiltelefons ringesignal
slås ikke fra, når et af handsfree-systemets
indbyggede signaler anvendes.
For at vælge den tilsluttede telefons ringesignal2, gå til Telefonindstillinger Lyd og
lydstyrke Ringesignaler Brug
mobiltelefonsignal.
/
04 Komfort og køreglæde
Bluetooth handsfree*
Mere om registrering og tilslutning
Telefonbog
Der kan registreres op til 5 mobiltelefoner.
Registreringen skal foretages én gang for hver
telefon. Efter registreringen behøver telefonen
ikke længere være synlig/søgbar. Der kan kun
være tilsluttet én telefon ad gangen. Telefoner
kan afregistreres under Bluetooth Fjern
telefon.
Al håndtering af telefonbogen forudsætter, at
teksten TELEFON vises øverst på displayet,
er synligt.
og at symbolet
Automatisk tilslutning
Når handsfree-funktionen er aktiv, og den
senest tilsluttede telefon er indenfor rækkevidde, tilsluttes den automatisk. Mens lydanlægget søger efter den senest tilsluttede telefon, vises dennes navn på displayet. For at
skifte over til manuel tilslutning af en anden
telefon skal der trykkes på EXIT.
Manuel tilslutning
Tilslutning af en anden telefon end den senest
tilsluttede eller skift til en anden tilsluttet telefon
gøres som følger:
1. Sæt lydanlægget i telefonindstilling.
2. Tryk på PHONE, og vælg en af telefonerne
på listen.
Tilslutningen kan også foretages via menusystemet under Bluetooth Tilslut telefon eller
Skift telefon.
Lydanlægget lagrer en kopi af hver registreret
mobiltelefons telefonbog. Telefonbogen
kopieres automatisk til lydanlægget ved hver
tilslutning.
±
Deaktiver funktionen under
Telefonindstillinger Synkronisér
telefonbog. Søgning af kontakter foregår
kun i den tilsluttede mobiltelefons telefonbog.
OBS
Hvis mobiltelefonen ikke understøtter
kopiering af telefonbog, vises Listen er
tom, når kopieringen er færdig.
Man kan også komme til telefonbogen med
/
på navigeringsknappen eller med
/
på tastaturet på rattet. Søgningen kan også
foretages fra telefonbogens søgemenu under
Telefonbog Søg efter:
1. Skriv de første bogstaver i den kontakt, der
søges efter, og tryk på ENTER, eller tryk
blot på ENTER.
2. Gå til en kontakt, og tryk på ENTER for at
ringe op.
04
Talestyring
Mobiltelefonens talestyringsfunktion for
opringning kan anvendes ved at holde
ENTER inde.
Nummer til telefonsvarer
Hvis telefonbogen indeholder kontaktoplysninger for en opkaldende samtalepartner, vises
disse på displayet.
Nummeret til telefonsvareren ændres under
Telefonindstillinger Opkaldsindstillinger
Voice mail-nummer. Hvis der ikke er gemt
noget nummer, kan denne menu nås med et
langt tryk på 1. Tryk længe på 1 for at bruge det
gemte nummer.
Søge kontakter
Opkaldslister
Den letteste måde at søge i telefonbogen er
med et langt tryk på knapperne 2–9. Derved
startes en søgning i telefonbogen, baseret på
knappens første bogstav.
Opkaldslisterne kopieres til handsfree-funktionen ved hver ny tilslutning og opdateres
derefter under tilslutningen. Tryk på ENTER for
at vise de seneste opkald. De øvrige opkaldslister findes under Opkaldsregister.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
191
04 Komfort og køreglæde
Bluetooth handsfree*
OBS
Tast
Visse mobiltelefoner viser listen over de
sidst kaldte i omvendt rækkefølge.
Indtastning af tekst
Tekstindtastning foretages med knapperne på
midterkonsollen. Tryk én gang for knappens
første tegn, to gange for det andet osv. Fortsæt
med at trykke for flere tegn, se følgende tabel.
04
Et indtastet tegn slettes med et kort tryk på
EXIT. Alle indtastede tegn slettes med et langt
tryk på EXIT.
/
på navigeringsknappen
benyttes til at komme fra tegn til tegn.
Tast
Funktion
Mellemrum . 1 - ? ! , : " ' ( )
ABC2ÄÅÀÆÇ
DEF3ÈÉ
GHI4Ì
JKL5
MNO6ÑÖÒØ
192
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Funktion
PQRS7ß
TUV8ÜÙ
WXYZ9
Tryk kort, hvis to tegn skal skrives efter hinanden med samme
knap.
[email protected]*#&$£/%
Skift mellem stort og lille bogstav
04 Komfort og køreglæde
Indbygget telefon*
Generelt
Tilslutning af telefonen første gang
Opkaldshåndtering
SIM-kort
Opringning
Telefonen kan kun bruges sammen med et gyldigt SIM-kort (Subscriber Identity Module). For
isætning, se side 196. Nødopkald til alarmnummer kan foretages uden SIM-kort.
1. Slå telefonen til.
3. Indtast det ønskede nummer, eller brug
telefonbogen (se side 194).
OBS
Den indbyggede telefon kan ikke læse SIMkort af typen 3G. Kombinerede 3G/GSMkort fungerer. Kontakt netoperatøren, hvis
SIM-kortet skal udskiftes.
SIM-kortlæser
Tastatur, se side 134.
Kontrolpanel
Privat håndsæt
Sikkerhed
Lad et værksted udføre service på telefonen.
Volvo anbefaler, at du henvender dig til et autoriseret Volvo-værksted. Den indbyggede telefon skal slukkes ved brændstofpåfyldning eller
i nærheden af sprængningsarbejde. IDIS
begrænser menusystemet i henhold til bilens
hastighed (se side 195).
4. Tryk på ENTER for handsfree-opkald, eller
løft privatrøret. Røret frigøres ved at trække
det nedad.
04
Afslutte opkald
Systemoversigt.
Mikrofon
2. Hvis TELEFON ikke vises på displayet,
trykkes kortvarigt på PHONE.
Menuer og betjeningsknap
Menuerne styres fra kontrolpanelet
og
knapper
på rattet. For generel information
om menuhåndtering, se side 116. For information om telefonens betjeningsknapper, se
side 188.
Til/fra
Slå telefonen til med et kort tryk på PHONE.
Angiv om nødvendigt PIN-kode. Symbolet
viser, at telefonen er slået til. Når dette
symbol vises, kan der modtages opkald,
selvom f.eks. cd-menuen vises på displayet.
For at bruge telefonmenuerne og kunne ringe
ud trykkes kortvarigt på PHONE. Teksten
TELEFON viser, at telefonmenuen er aktiv.
Afslut opkaldet med EXIT eller ved at lægge
privatrøret på.
Indgående opkald
Tryk på ENTER for handsfree-opkald, eller løft
privatrøret. Hvis privatrøret er udløst, når telefonen ringer, skal opkald modtages med
ENTER.
Afslut opkaldet med EXIT eller ved at lægge
privatrøret på. Opkald afvises med EXIT.
Automatisk svar
Se side 190.
Opkald venter
Funktionen gør, at et nyt opkald kan besvares
under igangværende opkald. Det nye opkald
Slå telefonen fra med et langt tryk på PHONE.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
193
04 Komfort og køreglæde
Indbygget telefon*
besvares som sædvanligt, og det foregående
parkeres.
Alle igangværende opkald afsluttes, hvis telefonmødet afsluttes.
±
Skift mellem privatrør og handsfree
Aktiver/deaktiver under
Telefonindstillinger
Opkaldsindstillinger Opkald venter.
Automatisk omstilling
Indgående opkald kan omstilles automatisk alt
efter opkaldstype og situation.
04
±
Aktiver/deaktiver under
Opkaldsindstillinger Afledninger.
Skift fra handsfree til Privat håndsæt ved at
løfte privatrøret eller vælge i menuen.
Skift fra privatrør til handsfree med menupunktet Håndfri.
Privatfunktion
Privatfunktion medfører deaktivering af mikrofonen, se side 193.
±
Under igangværende opkald
Tryk på MENU eller ENTER under et igangværende opkald for at komme til samtalemenuen.
Lydindstillinger
Opringning
Opkaldslydstyrke
1. Parker opkaldet under Vent.
Telefonen bruger de forreste dørhøjttalere.
Opkaldslydstyrken kan reguleres, når teksten
TELEFON vises højst oppe på displayet.
2. Indtast nummeret til den næste samtalepartner eller brug menupunktet
Telefonbog.
±
Brug knapperne på rattet eller VOLUME.
Ringelydstyrken reguleres under
Telefonindstillinger Lyd og lydstyrke
Ringevolume. Juster med
/
på navigeringsknappen.
Telefonbog
Kontaktoplysninger kan gemmes på SIM-kortet eller i telefonen.
Gemme kontakter i telefonbogen
1. Tryk på MENU og gå til Telefonbog
kontakt.
3. Skriv et nummer, og tryk på ENTER.
4. Gå til SIM-kort eller
Telefonhukommelse og tryk på ENTER.
Lydanlæggets lydstyrke
Indtastning af tekst
Se side 135.
Se side 192.
Telefonmøde
Signaler og lydstyrke
Søge kontakter
Ringesignalet ændres under
Telefonindstillinger Lyd og lydstyrke
Ringesignaler.
Se side 191.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Ny
2. Skriv et navn og tryk på ENTER. For information om tekstindtastning, se nedenfor.
Skift mellem samtalepartnerne med menupunktet Byt om.
Et telefonmøde består af flere samtalepartnerne. Det kan påbegyndes, når et opkald er i
gang, og et andet opkald er parkeret. Menupunktet Med starter telefonmødet.
194
Aktiver/deaktiver mikrofonen med menupunktet Mikrofon til/fra.
Meddelelsesbippet aktiveres/deaktiveres
under Telefonindstillinger Lyd og
lydstyrke Meddelelsesbip.
04 Komfort og køreglæde
Indbygget telefon*
Slette kontakter
Slet en kontakt i telefonbogen ved at markere
den, og tryk på ENTER. Gå derefter til Slet og
tryk på ENTER.
Slet samtlige kontakter under Telefonbog
Slet SIM eller Slet telefon.
Kopiere mellem SIM-kort og telefonbog
Gå til Telefonbog Kopiér alle SIM til
telefon eller Ring til SIM, og tryk på ENTER.
Nummer til telefonsvarer
Se side 191.
IDIS
IDIS (Intelligent Driver Information System) kan
i aktive kørselssituationer forsinke eller afvise
ringesignaler fra indgående opkald. På denne
måde bortledes ens opmærksomhed mindre
fra kørslen.
IDIS slås fra under Telefonindstillinger
IDIS.
Læse meddelelser
1. Gå til Meddelelser
ENTER.
ENTER. Telefonnumrene i listerne kan lagres i
telefonbogen.
Skrive og sende meddelelser
Opkaldsvarighed
1. Gå til Meddelelser
ENTER.
Opkaldsvarigheden gemmes under
Opkaldsregister Opkaldsvarighed.
Skriv ny og tryk på
2. Skriv teksten, og tryk på ENTER. For information om tekstindtastning, se side 192.
3. Gå til Send og tryk på ENTER.
Læs og tryk på
2. Gå til en besked, og tryk på ENTER.
±
Nulstil værdierne under Opkaldsregister
Opkaldsvarighed Nulstil timere.
Vise/skjule nummer for samtalepartner
4. Angiv et telefonnummer, og tryk på
ENTER.
Telefonens nummer kan skjules midlertidigt
under Opkaldsindstillinger Send mit
nummer.
Meddelelsesindstillinger
Øvrige funktioner og indstillinger
±
3. Meddelelsens tekst ses på displayet. Yderligere valg fås ved at trykke på ENTER.
Meddelelsesindstillingerne ændres normalt
ikke. Netoperatøren har yderligere information
om disse indstillinger. Der er tre menupunkter
under Meddelelser
Meddelelsesindstillinger:
• SMSC-nummer - Angiver den meddelelsescentral, som skal overføre meddelelserne.
• Gyldighed - Angiver, hvor længe meddelelsen skal gemmes i meddelelsescentralen.
04
IMEI-nummer
For at spærre telefonen skal netoperatøren
underrettes om telefonens IMEI-nummer.
±
Tast *#06# for at vise nummeret på displayet. Skriv det op, og gem det på et sikkert sted.
Valg af netværk
Operatøren kan vælges automatisk eller manuelt under Telefonindstillinger Valg af
netværk.
• Meddelelsestype.
SIM-kode og -sikkerhed
Opkaldslister
Under Opkaldsregister gemmes lister over
Ved hjælp af PIN-koden kan SIM-kortet
beskyttes mod brug af uvedkommende.
indkomne, udgående og mistede opkald.
Udgående opkald vises også med et tryk på
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
195
04 Komfort og køreglæde
Indbygget telefon*
Koden ændres under Telefonindstillinger
Redigér PIN-kode.
Isætning af SIM-kort
Anbring SIM-kortet med metalfladen synlig
, og sæt hylstret på SIM-kortholderen
. Sæt SIM-kortholderen tilbage.
Sikkerhedsniveauet ændres under
Telefonindstillinger SIM-sikkerhed.
Højeste sikkerhed fås med menupunktet Til.
Koden skal så angives, hver gang telefonen
slås til.
G021450
04
Næsthøjeste sikkerhed fås med menupunktet
Automatisk. Telefonen gemmer så koden og
angiver den automatisk, når telefonen slås til.
Når SIM-kortet bruges med en anden telefon,
skal koden angives manuelt.
Laveste sikkerhed fås med menupunktet Fra.
Derefter kan SIM-kortet bruges helt uden kode.
Nulstil til fabriksindstilninger
G021451
En total nulstilling af telefonens indstillinger
foretages under Telefonindstillinger
Nulstil telefonindst.
Kontrollér, at der er slukket for telefonen.
Træk SIM-kortholderen i handskerummet
ud.
196
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
04 Komfort og køreglæde
04
197
Gode råd om kørsel..............................................................................
Brændstofpåfyldning............................................................................
Brændstof.............................................................................................
Lastning................................................................................................
Bagagerum ...........................................................................................
Advarselstrekant*..................................................................................
Kørsel med anhænger...........................................................................
Bugsering og bjergning.........................................................................
198
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
200
202
203
206
207
209
210
215
UNDER KØRSLEN
05
05 Under kørslen
Gode råd om kørsel
Generelt
Økonomikørsel
At køre økonomisk og på en miljøvenlig måde
er at køre forudseende, jævnt og at afpasse
køremåden og hastigheden efter den aktuelle
situation (der er flere råd om, hvordan man
tager hensyn til miljøet, se side 9).
05
•
Lad ikke motoren gå i tomgang, men kør
med let belastning, så snart det er muligt.
•
En kold motor bruger mere brændstof end
en varm.
•
•
•
Kør ikke med unødvendig last i bilen.
•
I koldt vejr bør parkeringsvarmeren*
anvendes for hurtigere at få motoren op på
normal driftstemperatur.
Brug ikke vinterdæk, når vejene er tørre.
Afmontér tagbagagebæreren, når den ikke
bruges.
belægningerne våde med forsinket bremsevirkning til følge.
•
Hold en lav hastighed ved kørsel med
anhænger op ad en lang, stejl bakke.
Rengør de elektriske kontakter til elektrisk
motorvarmer og anhængerkobling efter kørsel
i vand og ler.
•
Stands ikke motoren straks ved stop efter
hård kørsel.
Ved kørsel i vand skal hastigheden holdes lav,
og bilen må ikke standse. Når vandet er passeret, skal der trykkes let på bremsepedalen for
at kontrollere, at der opnås fuld bremsevirkning. Vand og f.eks. mudder kan gøre bremse-
200
Det er normalt, at motorens køleventilator
arbejder et stykke tid, efter at motoren er
standset.
VIGTIGT
Der kan opstå motorskade, hvis der trænger
vand ind i luftfiltret.
Hvis dybden er større end 25 cm, kan der
trænge vand ind i gearkassen. Derved reduceres oliernes smøreevne, og de pågældende systemers levetid forkortes.
Ved motorstop i vand: forsøg ikke omstart bugser bilen ud af vandet til et værksted - et
autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Risiko for motorhaveri.
Kørsel i vand
Bilen kan køres gennem en vanddybde på op
til 25 cm med en hastighed på højst 10 km/t.
Vær ekstra forsigtig ved kørsel gennem strømmende vand.
OBS
Lad ikke bilen stå i vand til over tærsklerne i
længere tid, da dette kan give anledning til fejl
i bilens elektriske anlæg.
Motoren og kølesystemet
Under særlige forhold, f.eks. ved kørsel i stærkt
bakket terræn, ekstrem varme eller med tung
last, er der risiko for, at motoren og kølesystemet overophedes. Sådan undgås overophedning af motoren:
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
•
Fjern ekstra lygter, som er placeret foran
kølergitteret, under kørsel i ekstremt varmt
vejr.
•
Lad ikke motoren arbejde med mere end
4500 omdr./min. (3500 omdr./min. for dieselmotorer) under kørsel med anhænger
eller campingvogn i bakket terræn. I givet
fald kan olietemperaturen blive for høj.
Åben bagagerumsklap
Undgå at køre med åben bagagerumsklap.
Hvis det alligevel er nødvendigt, bør der kun
køres en kort strækning. Luk alle ruder, ret luften mod ruder og gulv, og lad blæseren arbejde
med højeste hastighed.
ADVARSEL
Kør ikke med bagagerumsklappen åben.
Giftig udstødningsgas kan suges ind i bilen
via bagagerummet.
05 Under kørslen
Gode råd om kørsel
Undgå at overbelaste batteriet
Vinterkørsel
De elektriske funktioner i bilen belaster batteriet i forskellig grad. Lad ikke tændingsnøglen
stå i position II, når motoren er standset. Brug
i stedet tændingsposition I, hvorved der bruges
mindre strøm.
Inden den kolde årstid bør især nedenstående
kontrolleres
Vær også opmærksom på, at forskelligt tilbehør belaster det elektriske anlæg. Brug ikke
funktioner, der bruger megen strøm, når motoren ikke er i gang. Eksempler på funktioner, der
bruger meget strøm:
•
•
•
•
kabineventilator
•
•
•
forrudevisker(e)
lydanlæg (høj lydstyrke)
parkeringslys
Hvis batteriets spænding er lav, vises en tekst
på informationsdisplayet. Energisparefunktionen slår visse funktioner fra eller reducerer
dem, f.eks. kabineblæseren eller lydanlægget.
Oplad batteriet ved at starte motoren.
Inden en længere rejse
•
Kontrollér, at motoren fungerer, som den
skal, og at brændstofforbruget er normalt.
•
Kontrollér, at der ikke lækker benzin, olie
eller anden væske ud.
•
Kontrollér alle pærer og dækkenes mønsterdybde.
•
I visse lande kræver loven, at man medfører en advarselstrekant.
Kølevæsken skal indeholde mindst 50 %
glykol. Dette blandingsforhold beskytter
motoren ned til ca. -35 °C. For at opnå
bedst mulig frostbeskyttelse bør forskellige typer glykol ikke blandes.
Brændstoftanken bør være godt fyldt op
for at forhindre, at der dannes kondensvand.
Motoroliens viskositet er vigtig. Olie med
lavere viskositet (tyndere olie) letter starten
i koldt vejr og reducerer også brændstofforbruget, mens motoren er kold. For mere
information om egnede olietyper, se
side 275.
For at opnå bedst muligt vejgreb anbefaler
Volvo vinterdæk på alle fire hjul, hvis der er
risiko for sne eller is.
OBS
I visse lande er det ved lov påbudt at bruge
vinterdæk. Pigdæk er ikke tilladt i visse
lande.
Glat føre
Øv dig i glatførekørsel under kontrollerede forhold for at lære, hvordan den nye bil reagerer.
05
VIGTIGT
Der bør ikke bruges olie med lav viskositet
ved hård kørsel eller i varmt vejr.
•
Batteriets tilstand og opladning bør undersøges. Koldt vejr stiller større krav til batteriet, samtidig med at dets kapacitet reduceres.
•
Brug sprinklervæske for at undgå isdannelse i sprinklervæskebeholderen.
201
05 Under kørslen
Brændstofpåfyldning
Brændstofpåfyldning
Manuel åbning af tankdækselklap
WARNING! ACHTUNG!
AVERTISSEMENT!
05
Åbn tankdækselklappen knappen på belysningspanelet. Klappen er placeret på højre
bagskærm, hvilket symbolets
pil på
informationsdisplayet minder om.
Klappen lukkes ved at trykke den ind, indtil der
høres et klik.
Ved høje udetemperaturer kan der opstå et vist
overtryk i tanken. I givet fald bør dækslet åbnes
langsomt.
Efter påfyldning skal dækslet sættes på igen og
drejes, indtil der høres et eller flere klik.
Påfyldning af brændstof
Overfyld ikke tanken. Afbryd, når pumpens
dyse slår fra.
OBS
En overfyldt tank kan løbe over i varmt vejr.
202
G024631
G021395
Åbning og lukning af tankdækselklappen
Åbning og lukning af tankdæksel
Tankdækselklappen kan åbnes manuelt, når
elektrisk åbning inde fra kabinen ikke er mulig.
1. Åbn sideklappen i bagagerummet (i
samme side som tankdækselklappen).
2. Find den grønne line med håndtag.
3. Træk lige bagud, indtil tankdækselklappen
åbnes med et klik.
05 Under kørslen
Brændstof
Generelt om brændstof
VIGTIGT
Der bør ikke bruges brændstof af lavere kvalitet
end som anbefalet af Volvo, da motorydelsen
og brændstofforbruget ellers forringes.
Blanding af forskellige brændstoftyper eller
brug af brændstof, der ikke anbefales,
ophæver Volvos garantier og eventuelle
supplerende serviceaftaler - dette gælder
alle motorer. Bemærk: Det gælder ikke biler
med motorer, der er tilpasset til at køre på
ethanolbrændstof(E85).
ADVARSEL
Undgå altid at indånde brændstofdampe og
at få brændstofstænk i øjnene.
Hvis du får brændstof i øjnene, skal du tage
eventuelle kontaktlinser ud og skylle med
rigeligt vand i mindst 15 minutter. Søg
derefter læge.
Brændstof må aldrig sluges. Brændstoffer
som benzin, bioætanol og blandinger af
disse og diesel er meget giftige og kan forårsage permanente skader eller dødsfald,
hvis de sluges. Søg straks læge, hvis der er
blevet slugt brændstof.
ADVARSEL
Brændstof der spildes på jorden, kan
antændes.
Sluk for den brændstofdrevne varmer, inden
brændstofpåfyldning påbegyndes.
Bær aldrig en tændt mobiltelefon under
brændstofpåfyldning. Ringesignaler kan
danne gnister og antænde benzindampene,
hvilket kan føre til brand og personskader.
OBS
Ekstreme vejrforhold, kørsel med anhænger
eller kørsel i store højder i kombination med
brændstofkvalitet er faktorer, der kan indvirke på bilens præstationsevne.
Benzin
Benzin skal opfylde normen EN 228. De fleste
motorer kan køre på oktantal 95 og 98 RON. 91
RON bør kun bruges i undtagelsestilfælde.
•
•
95 RON kan bruges til normal kørsel.
98 RON anbefales for at få maksimal effekt
og det laveste brændstofforbrug.
Ved kørsel i varmere klima end +38 °C anbefales det højest mulige oktantal for at opnå
optimal ydelse og brændstofforbrug.
VIGTIGT
•
Brug kun blyfri benzin for ikke at beskadige katalysatoren.
•
Brug kun tilsætninger, der er anbefalet
af Volvo.
Katalysatorer
Katalysatorerne har til formål at rense udstødningsgassen. De er placeret tæt på motoren,
så de hurtigt kommer op på deres driftstemperatur.
Katalysatorerne består af en monolit (keramiksten eller metal) med kanaler. Kanalvæggene
er belagt med platin/rodium/palladium. Disse
metaller varetager katalysatorfunktionen, dvs.
de fremskynder den kemiske proces uden selv
at forbruges.
05
Lambda-sondeTM iltføler
Lambda-sonden indgår i et reguleringssystem,
som har til opgave at reducere udslippet og
forbedre udnyttelsen af brændstoffet.
En iltføler overvåger iltindholdet i de udstødningsgasser, der kommer ud af motoren. Måleværdien fra analysen af udstødningsgassen
sendes til et elektronisk system, som kontinuerligt styrer indsprøjtningsventilerne. Forholdet
mellem det brændstof og den luft, der tilføres
motoren, reguleres konstant. Reguleringen
skaber optimale forhold for en effektiv forbræn``
203
05 Under kørslen
Brændstof
ding, og dermed reduktion, af de skadelige
stoffer (kulbrinter, kulilte og kvælstofoxider)
ved hjælp af en trevejskatalysator.
Bioætanol E85
Der må ikke foretages ændringer af brændstofsystemet eller dettes komponenter, ligesom ingen af komponenterne må udskiftes
med dele, der ikke er specielt konstrueret til
brug med bioætanol.
ADVARSEL
Metanol må ikke bruges. Et skilt på tankdækselklappens inderside viser korrekt
alternativt brændstof.
05
Brug af komponenter, der ikke er beregnet
til bioætanolmotorer, kan give anledning til
brand, person- eller motorskader.
Reservedunk
Reservedunken i bilen bør fyldes med benzin
(se side 97).
ADVARSEL
Ætanol er følsomt over for gnistdannelse, og
der kan dannes eksplosive gasser i reservedunken, hvis den fyldes med ætanol.
1
204
Diesel
Dieselbrændstof skal opfylde normen EN 590
eller JIS K2204. Dieselmotorer er følsomme
over for foruening, f.eks. for mange svovlpartikler. Brug kun dieselbrændstof fra velkendte
producenter. Påfyld aldrig diesel af tvivlsom
kvalitet.
Ved lave temperaturer (-6 °C til -40 °C) kan dieselbrændstof give en paraffinudfældning, hvilket kan give startvanskeligheder. De større
olieselskaber har også et særligt dieselbrændstof, som er beregnet til temperaturer omkring
frysepunktet. Dette er mere letflydende ved
lave temperaturer og reducerer risikoen for
udskillelse af paraffin.
Risikoen for kondensvand i tanken reduceres,
hvis tanken holdes godt fyldt op. Kontrollér ved
tankning, at der er rent omkring påfyldningsrøret. Undgå at spilde på lakerede flader. Eventuelt spild bør vaskes af med vand og sæbe.
VIGTIGT
Kun brændstof, der opfylder den europæiske dieselnorm, må bruges.
Svovlindholdet må højst være 50 ppm.
Dieselbrændstof kan indeholde en vis mængde RME, og der må ikke tilsættes mere.
VIGTIGT
Diesellignende brændstoffer, som ikke må
bruges:
•
•
•
•
Specialadditiver
Marine Diesel Fuel
Fyringsolie
RME 1 (vegetabilsk oliemetylester) og
vegetabilsk olie.
Disse brændstoffer opfylder ikke kravene
ifølge Volvos anbefaling og giver øget slid
og motorskader, der ikke dækkes af Volvos
garantier.
Brændstofstop
Efter et motorstop på grund af brændstofmangel skal brændstofsystemet have et øjeblik til
at udføre en kontrol. Gør som følger, inden
motoren startes:
1. Fyld mindst 5 liter diesel i brændstoftanken.
2. Sæt fjernbetjeningen i startlåsen, og tryk
let på den, så den trækkes ind (se
side 67).
3. Tryk på START-knappen uden at trykke
ned på bremse- og/eller koblingspedal.
05 Under kørslen
Brændstof
4. Vent ca. 1 minut.
5. For at starte motoren: Tryk bremse- og/
eller koblingspedal ned, og tryk på
START-knappen en gang til.
Aftapning af kondensvand i
brændstoffilter
I brændstoffilteret separeres kondensvand fra
brændstoffet. Ellers kan kondensvandet forårsage forstyrrelser i motoren.
Aftapning af brændstoffilteret skal foretages i
overensstemmelse med serviceintervallerne i
Service- og garantibogen eller ved mistanke
om, at der er anvendt forurenet brændstof.
VIGTIGT
Visse specialtilsætninger fjerner vandsepareringen i brændstoffiltret.
Dieselpartikelfilter (DPF)
Dieseldrevne biler er forsynet med et partikelfilter, hvilket giver mere effektiv udstødningsrensning. Partiklerne i udstødningsgassen
samles i filtret under normal kørsel. For at forbrænde partiklerne og tømme filtret startes en
såkaldt regenerering. Hertil kræves, at motoren
er kommet op på normal driftstemperatur.
Regenereringen af filteret sker automatisk med
et interval på 300-900 km, alt efter kørselsforhold. Regenereringen tager normalt
10-20 minutter. Ved lav gennemsnitshastighed
kan det tage lidt længere tid. Under regenereringen øges brændstofforbruget lidt.
Regenerering i koldt vejr
Hvis bilen ofte kører korte ture i koldt vejr, når
motoren ikke op på normal driftstemperatur.
Dette medfører, at regenerering af dieselpartikelfiltret ikke finder sted, og at filtret ikke tømmes.
Når filtret er ca. 80 % fyldt med partikler, tændes en gul advarselstrekant på instrumentpanelet, og meddelelsen Sodfilter fuldt. Se
instr.bog vises på instrumentpanelet.
Start regenerering af filtret ved at køre bilen,
helst på landevej eller motorvej, indtil motoren
kommer op på normal driftstemperatur. Derefter bør bilen køres i yderligere ca. 20 minutter.
Brændstofforbrug og udslip af
kuldioxid
Tallene for brændstofforbrug kan påvirkes,
hvis bilen udstyres med ekstra tilbehør, som
ændrer bilens vægt. Se information om vægte
på side 270 og tabel på side 281.
Desuden kan køremåden og andre ikke-tekniske faktorer påvirke bilens brændstofforbrug.
Ved brug af brændstof med oktantal 91 RON
bliver forbruget højere og ydelsen lavere.
OBS
Ekstreme vejrforhold, trækning af en
anhænger og kørsel i stor højde kombineret
med brændstofkvaliteten er faktorer, der
kan indvirke på bilens præstationsevne.
05
Når regenereringen er gennemført, forsvinder
advarslen automatisk.
I koldt vejr bør parkeringsvarmeren* anvendes
for hurtigere at få motoren op på normal driftstemperatur.
VIGTIGT
Hvis filtret bliver helt fyldt med partikler, kan
det være vanskeligt at starte motoren, og
filtret bliver ubrugeligt. Man risikerer så, at
filtret skal udskiftes.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
205
05 Under kørslen
Lastning
Generelt
Lasteevnen afhænger af bilens køreklare vægt.
Summen af passagerernes vægt og alt ekstraudstyr mindsker bilens lasteevne med tilsvarende vægt. For udførlig information om vægte,
se side 270.
ADVARSEL
Bilens køreegenskaber ændres med lastens
vægt og placering.
Lastning i bagagerummet
05
Stands motoren, og træk parkeringsbremsen
inden lastning eller udtagning af lange genstande. Lang last kan skubbe gearstangen/
gearvælgeren ud af stilling, så bilen begynder
at rulle.
Bagagerumsklappen kan åbnes med
en knap på lyspanelet eller fjernbetjeningen (se side 48).
206
•
•
•
Placer lasten trykket mod ryglænet foran.
•
Dæk skarpe kanter med noget blødt for
ikke at beskadige indtrækket.
•
Al last bør fastspændes med remme eller
spændebånd i forankringsøjerne.
Bred last bør placeres i midten.
Tunge genstande bør placeres så lavt som
muligt. Undgå at anbringe tung last på det
nedslåede ryglæn.
ADVARSEL
Lastforankringsøjer
En løs genstand, der vejer 20 kg, kan ved en
frontal kollision med en hastighed på
50 km/t opnå en bevægelsesvægt svarende
til 1000 kg.
Lasten bør altid fastgøres.
ADVARSEL
Hvis lasten anbringes for højt, risikerer man,
at beskyttelsesvirkningen af beskyttelsesgardinet i loftet udebliver eller reduceres.
Anbring aldrig last højere end ryglænet.
Ellers kan lasten ved en hård opbremsning
forskydes og skade personer i bilen.
De nedfældbare lastforankringsøjer bruges til
at fæstne spændebånd, der skal fastgøre genstande i bagagerummet
Nedslåning af bagsæderyglæn
Hvis bagsædet skal slås ned, se side 71.
ADVARSEL
Hårde, skarpe eller tunge genstande, som
ligger eller rager ud, kan ved en kraftig
opbremsning fremkalde personskader.
Store og tunge genstande skal altid spændes fast med en sikkerhedssele eller lastsikringsremme.
05 Under kørslen
Bagagerum
Skiluge
Indkøbsposeholder
Lugen i ryglænet kan åbnes for transport af
lange, smalle genstande.
G021463
Slå højre ryglæn frem.
Indkøbsposeholderen holder poser på plads
og forhindrer, at de vælter og spreder deres
indhold i bagagerummet.
1. Åbn klappen, der er en del af gulvet i bagagerummet.
2. Fastspænd poserne ved hjælp af fastspændingsbåndet.
Frigør lugen i bagsæderyggen ved at skyde
lugens rigel opad og samtidig trykke lugen
nedad og fremad.
Slå ryglænet tilbage med lugen åben.
05
OBS
Hvis bilen er udstyret med integreret selepude*, skal den først foldes ud.
Brug sikkerhedsselen for at forhindre lasten i at
bevæge sig.
ADVARSEL
Stands motoren, og træk parkeringsbremsen inden ind- eller udtagning af last. Ellers
kan man være uheldig og komme til at støde
til gearstangen/gearvælgeren og sætte den
i en kørselsposition.
``
207
05 Under kørslen
Bagagerum
Luge bagved integreret selepude
•
Lugen sidder ikke fast i ryglænet med hængsler, den kan løsnes.
Bilens vindmodstand og dermed brændstofforbruget øges med lastens omfang.
•
Kør jævnt. Undgå kraftig acceleration,
hårde opbremsninger og hård kørsel i
sving.
Afmontering af luge
Efter at lugen er frigjort og ryglænet slået op
igen, skal lugen åbnes ca. 30 grader og trækkes lige op.
Montering af luge
Sæt lugen tilbage i sporene bag beklædningen,
og luk lugen.
Forsæde
05
Ved transport af ekstra lang last kan også passagersædets ryglæn slås ned (se side 69).
Taglast
Brug af tagbagagebærer
For at undgå skader på bilen og for at opnå
størst mulig sikkerhed under kørslen anbefales
de lastholdere, som Volvo har udviklet.
Følg nøje den monteringsanvisning, der følger
med lastholderen.
208
•
Kontrollér regelmæssigt, at lastholderne
og lasten er forsvarligt fastgjort. Lasten
skal surres fast.
•
Fordel lasten jævnt over lastholderne.
Anbring den tungeste last underst.
ADVARSEL
Med last på taget ændres bilens tyngdepunkt og køreegenskaber. Nærmere oplysninger om maksimal tilladt last på taget,
inklusive tagbagagebærer og eventuel tagboks, se side 270.
05 Under kørslen
Advarselstrekant*
Advarselstrekanten er fastgjort på bagagerumsklappens inderside med to klemmer.
Frigør advarselstrekantens hylster ved at
trække de to snaplåse udad.
Tag advarselstrekanten ud af hylstret, fold
den ud og sæt de to løse sider sammen.
Fold advarselstrekantens støtteben ud.
Følg de bestemmelser, der gælder for brug af
advarselstrekant. Anbring advarselstrekanten
på et passende sted under hensyntagen til
færdselssituationen.
Efter brug kontrolleres, at advarselstrekanten
og hylstret er forsvarligt fastgjort i bagagerummet.
05
Førstehjælp*
En taske med førstehjælpsudstyr findes i bagagerummet.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
209
05 Under kørslen
Kørsel med anhænger
end normalt. Skift til et lavere gear, og
afpas hastigheden.
Generelt
Lasteevnen afhænger af bilens køreklare vægt.
Summen af passagerernes vægt og alt ekstraudstyr, f.eks. trækkrog, mindsker bilens lasteevne med tilsvarende vægt. For udførlig information om vægte, se side 270.
•
Motoren belastes hårdere end normalt ved
kørsel med anhænger.
•
Hvis bilen kører med hård belastning i
varmt vejr, kan motoren løbe varm. Hvis
temperaturen i motorens kølesystemet bliver for høj, tændes advarselssymbolet, og
på informationsdisplayet vises Høj
motortemperatur Stands sikkert.
Stands bilen på et sikkert sted, og lad
motoren gå i tomgang i nogle minutter for
at køle af. Vises Høj motortemp. Sluk
motor eller Lav kølevæske Stands
motor, skal motoren standses, efter at
bilen er standset.
Hvis trækanordningen er monteret af Volvo,
leveres bilen med det nødvendige udstyr til
kørsel med anhænger.
•
Bilens trækanordning skal være af godkendt type.
•
Hvis trækkrogen er eftermonteret, bør man
sammen med sin autoriserede Volvo-forhandler kontrollere, at bilen har alt udstyret
til kørsel med anhænger.
•
Læg lasten i anhængeren, så trykket på
bilens anhængertræk følger det angivne
maksimale kugletryk.
05
210
•
Sæt dæktrykket op til det anbefalede tryk
for fuld last. Dæktryksetikettens placering
fremgår af se side 256.
•
Trækanordningen skal rengøres med
jævne mellemrum, og trækkuglen smøres
ind med fedt.
•
Kør ikke med en tung anhænger, når bilen
er helt ny. Vent, indtil den har kørt mindst
1000 km.
•
På lange og stejle nedadgående skråninger belastes bilens bremser meget hårdere
•
Automatgearkassen har en indbygget
beskyttelsesfunktion, der træder i funktion
ved overhedning. Hvis temperaturen i
gearkassen bliver for høj, tændes advarselssymbolet, og på informationsdisplayet
viser Transm.olietemp. Nedsæt
hastighed eller Transm.olietemp.
Stands sikkert. Følg anvisningen, og sæt
hastigheden ned, eller stands bilen på et
sikkert sted. Lad derefter motoren gå i
tomgang i nogle minutter for at lade gearkassen afkøle. I tilfælde af overhedning
slås bilens aircondition muligvis fra midlertidigt.
•
Af sikkerhedshensyn bør man ikke køre
hurtigere end 80 km/t, selv om visse landes
love tillader højere hastigheder.
•
Gearvælgeren skal være i parkeringsposition P, når en bil med automatgear og tilkoblet anhænger parkeres. Brug altid parkeringsbremsen. Brug stopklodser til blokering af hjulene, når en bil med anhænger
parkeres på en skråning.
Anhængerkabel
Hvis bilens trækanordning har en 13-polet kontakt, og anhængeren har en 7-polet kontakt,
skal der bruges en adapter. Brug et adapterkabel, der er godkendt af Volvo. Kontroller, at
kablet ikke slæber langs jorden.
Blinklys og bremselygter på anhænger
Hvis en af anhængerens pærer til afviserne er
defekt, blinker kombinationsinstrumentets
symbol for afviserne hurtigere end normalt, og
displayet viser teksten Defekt pære
Anhængerafviser.
Hvis en af anhængerens pærer til bremselygterne er defekt, vises teksten Defekt pære
Anhængerstoplys.
Automatgearkasse
Parkering på skråninger
1. Aktivér parkeringsbremsen.
2. Sæt gearvælgeren i position P.
05 Under kørslen
Kørsel med anhænger
Start på en skråning
Trækanordning
1. Sæt gearvælgeren i position D.
Hvis der påmonteres en delelig trækkrog, skal
monteringsanvisningen for montering af kugledelen følges nøje, se side 212.
2. Udløs parkeringsbremsen.
Stejle stigninger
•
Brug ikke et højere gear, end motoren kan
klare. Det er ikke altid økonomisk at køre i
høje gear.
•
Undgå at køre med anhænger på stigninger over 12 %.
ADVARSEL
Hvis bilen er udstyret med Volvos delelige
trækkrog:
Niveauregulering
De bageste støddæmpere holder en konstant
højde, uanset bilens belastning (op til den tilladte maksimumsvægt). Når bilen holder stille,
synker bagvognen lidt, hvilket er normalt.
Anhængervægte
Nationale regler kan sætte grænser for anhængervægten og hastigheden. Trækkrogen kan
være certificeret til en højere trækvægt, end
den bilen må trække. Volvos tilladte anhængervægte fremgår af se side 272.
ADVARSEL
Opbevaring af kugledel
•
Følg nøje monteringsanvisningen for
kugledelen.
•
Kugledelen skal være låst med nøgle,
inden man begynder at køre.
•
Kontrollér, at indikatoren viser grønt.
Vigtigt at kontrollere
•
Kugledelens trækkugle skal med jævne
mellemrum rengøres og smøres med fedt.
Kugledelens opbevaringsplads.
VIGTIGT
05
Afmontér altid kugledelen efter brug, og
opbevar den på dens plads i bilen spændt
ordentlig fast med remmen.
OBS
Når der bruges koblingshoved med svingningsdæmper, skal trækkuglen ikke smøres.
Følg anbefalingerne for anhængervægt.
Køretøjerne kan ellers blive vanskelige at
holde under kontrol ved undvigemanøvrer
og opbremsninger.
``
211
05 Under kørslen
Kørsel med anhænger
Montering af kugledel
Mål, befæstelsespunkter (mm)
G021483
05
212
1
1127
2
93
3
855
4
428
5
112
6
360
7
Sidevange
8
Kuglens centrum
Fjern beskyttelsesdækslet ved først at
og derefter trække
trykke spærren ind,
.
dækslet lige bagud
G021487
G021485
G021484
G018928
Specifikationer
Kontrollér, at mekanismen er låst op ved at
dreje nøglen højre om.
05 Under kørslen
Indikatoren skal vise rødt.
Indikatoren skal vise grønt.
G021494
G021490
G021488
Kørsel med anhænger
Kontrollér, at kugledelen sidder fast, ved at
rykke den opad, nedad og bagud.
ADVARSEL
05
VIGTIGT
Smør kun kuglen ind til koblingshovedet,
resten af kugledelen skal være ren og tør.
Drej nøglen venstre om til låst stilling. Tag
nøglen ud af låsen.
G021495
Sæt kugledelen i, og skub den ind, indtil
der høres et klik.
G000000
G021489
Hvis den ikke sidder rigtigt, skal den tages
af og påsættes igen som tidligere beskrevet.
``
213
05 Under kørslen
Kørsel med anhænger
Sikkerhedswire.
Tryk låsegrebet ind , og drej det venstre
, indtil der lyder et klik.
om
ADVARSEL
Vær omhyggelig med at fastgøre anhængerens sikkerhedswire på det dertil beregnede
sted.
Afmontering af kugledel
Drej låsegrebet helt ned, indtil det standser. Hold det nede, samtidig med at kugledelen trækkes bagud og opad.
05
ADVARSEL
G018929
Sæt nøglen i, og drej den højre om til oplåst
stilling.
Trækkrogens løse kugledel skal forankres
godt, hvis den opbevares i bilen, se
side 211.
214
Skyd beskyttelsesdækslet på, indtil det
kommer på plads med et klik.
05 Under kørslen
Bugsering og bjergning
Bugsering
ADVARSEL
Inden bugsering af bilen bør man undersøge,
hvad den tilladte maksimumshastighed for
bugsering er ifølge loven.
1. Tryk fjernbetjeningen ind i startlåsen for at
låse ratlåsen op, så bilen kan styres, se
side 67.
Når motoren ikke er i gang, fungerer hverken
bremse- eller styreservoen. Der skal trædes
ca. 5 gange hårdere på bremsepedalen, og
styringen er væsentlig tungere end normalt.
Manuel gearkasse
2. Fjernbetjeningen skal blive siddende i
startlåsen under hele bugseringen.
±
3. Sørg for, at bugserlinen hele tiden er strakt
ved at holde foden let på bremsepedalen,
så undgås pludselige ryk.
Automatisk gearkasse
Før gearstangen til frigear og udløs parkeringsbremsen.
±
Før gearstangen til stilling N, og udløs parkeringsbremsen.
4. Vær klar til at bremse for at standse.
ADVARSEL
Inden bugsering skal fjernbetjeningen sættes i startlåsen for at udløse ratlåsen og gøre
det muligt at styre bilen.
VIGTIGT
Bemærk, at bilen altid skal bugseres sådan,
at hjulene ruller fremad.
•
ADVARSEL
Ratlåsen bliver i den samme position, som
da spændingen blev afbrudt. Ratlåsen skal
udløses inden bugsering. Fjernbetjeningen
skal stå i stilling II. Tag aldrig nøglen ud af
startlåsen under kørsel, eller når bilen bugseres.
En bil med automatgearkasse må ikke
bugseres med en højere hastighed end
80 km/t og højst over en afstand på
80 km.
2.0
For at flytte bilen fra et trafikfarligt sted kan den
dog bugseres væk en kort strækning ved lav
hastighed - ikke længere end 30 km og ikke
ved højere hastighed end 30 km/t.
VIGTIGT
Bugsering ved temperaturer under frysepunktet frarådes.
Starthjælp
Bilen må ikke bugseres i gang. Hvis batteriet er
afladet, og motoren ikke vil starte, skal der bruges et hjælpebatteri, se side 99.
VIGTIGT
05
Katalysatoren kan beskadiges, hvis bilen
bugseres i gang.
Bugseringsøje
Ved bugsering på vejen bør bugseringsøjet
bruges. Øjet fastgøres i hullet i højre side af
kofangeren foran eller bagpå.
2.0 med automatisk gearkasse bør ikke bugseres. Da gearkasseolien ikke kan holdes på
korrekt driftstemperatur af den motordrevne
cirkulationspumpe, er risikoen for skader på
gearkassen meget stor.
``
215
05 Under kørslen
Bugsering og bjergning
Montering af bugseringsøje
OBS
På visse biler med monteret trækkrog kan
bugseringsøjet ikke fastgøres i fastgøringsstedet bagpå. I givet fald skal bugserlinen
fastgøres til trækkrogen.
G021500
Af den årsag er det praktisk at opbevare en
delelig trækkrogs kugledel i bilen.
Bjergning
Hent bugseringsøjet frem. Det befinder sig
under gulvlemmen i bagagerummet.
VIGTIGT
Bemærk, at bilen altid skal bjærges sådan,
at hjulene ruller fremad.
05
En firhjulstrukken bil (AWD) med løftet
forvogn må ikke bjærges med en
hastighed over 70 km/t. Den bør ikke
bjærges over en afstand af mere end 50
km.
G021501
•
ADVARSEL
Løsn underkanten af dækslet i kofangeren
med en flad skruetrækker eller en mønt.
Skru bugseringsøjet godt fast, helt ind til
flangen. Drej øjet fast ved hjælp af hjulnøglen.
216
Bugseringsøjet er kun beregnet til bugsering på vej - ikke til bjergning. Tilkald fagkyndig assistance til bjergning.
05 Under kørslen
05
217
218
220
226
233
235
238
247
261
G020922
Motorrum..............................................................................................
Pærer....................................................................................................
Viskerblade og sprinklervæske.............................................................
Batteri....................................................................................................
Sikringer................................................................................................
Hjul og dæk...........................................................................................
Vedligeholdelse.....................................................................................
VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE
06
06 Vedligeholdelse og service
Motorrum
Generelt
Volvos serviceprogram
For at holde bilen på et højt niveau hvad angår
trafiksikkerhed, driftssikkerhed og pålidelighed
bør Volvos serviceprogram, som er specificeret i Service- og garantibogen, følges. Volvo
anbefaler at lade et autoriseret Volvo-værksted
udføre service- og vedligeholdelsessarbejder.
Volvos værksteder har det personale, den servicelitteratur og det specialværktøj, som
garanterer den højeste servicekvalitet.
VIGTIGT
For at Volvos garanti skal gælde, skal du
kontrollere og følge Service- og garantibogen.
Kontrollér regelmæssigt
06
Kontroller med jævne mellemrum følgende
olier og væsker, f.eks. ved tankning:
•
•
•
•
220
Kølevæske
Motorolie
Servostyringsolie
Sprinklervæske
ADVARSEL
Husk, at køleventilatoren kan starte automatisk et stykke tid efter, at motoren er
standset.
Motorvask bør altid udføres af et værksted.
Hvis motoren er varm, er der risiko for
brand.
Løftning af bilen
OBS
Volvo anbefaler kun at bruge den donkraft,
der hører til den respektive bilmodel. Hvis
der vælges en anden donkraft end den, som
Volvo anbefaler, skal du følge de instruktionsanvisninger, der leveres med udstyret.
Hvis bilen løftes med værkstedsdonkraft, skal
den sættes mod forkanten på motorens bæreramme.
Stænkpladen under motoren må ikke beskadiges. Vær omhyggelig med at sætte værkstedsdonkraften, så bilen ikke kan glide af donkraften. Brug altid opklodsningsbukke eller lignende.
Hvis du løfter bilen med en tosøjlet værkstedslift, skal de forreste og bageste løftearme sættes under løftepunkterne. Se foregående illustration.
Åbning og lukning af motorhjelmen
06 Vedligeholdelse og service
Motorrum
Oversigt over motorrum
ADVARSEL
Tændingssystemet har meget høj spænding. Der er livsfarlig spænding i tændingssystemet. Under arbejde i motorrummet
skal fjernbetjeningen altid befinde sig i position 0, se side 67.
G010951
Rør aldrig ved tændrør eller tændspoler, når
fjernbetjeningen står i position II, eller når
motoren er varm.
Før spærren mod venstre, og åbn motorhjelmen. (Spærrehagen sidder mellem forlygten og kølergitteret, se illustrationen.)
G018945
Træk i håndtaget ved pedalerne. Det kan
høres, når spærren udløses.
Kontrol af motorolie
Motorrummets udseende kan variere, alt efter
motorvariant.
Kølesystemets ekspansionsbeholder
Kontrollér, at motorhjelmen låses forsvarligt, når den lukkes.
Beholder til servostyringsolie
Målepind for motorolie
06
Køler
Påfyldning af motorolie
G021733
ADVARSEL
Beholder til bremse- og koblingsvæske
(venstrestyret)
Etiket for oliekvalitet.
Batteri
Volvo anbefaler olieprodukter fra Castrol.
Relæ- og sikringsboks, motorrum
Ved kørsel under ugunstige forhold, se
side 278
Påfyldning af sprinklervæske
Luftfilter
``
221
06 Vedligeholdelse og service
Motorrum
Volvo benytter forskellige systemer til advarsel
om lav oliestand og lavt olietryk. Visse varianter
har oliesensorer, og i givet fald benyttes en
olietrykslampe. Andre varianter har oliestandsfølere, og i så fald informeres føreren ved hjælp
af advarselssymbolet midt på instrumentet og
displaytekster. Nogle modeller har begge varianter. Kontakt en Volvo-forhandler for mere
information.
Det er vigtigt, at oliestanden kontrolleres allerede inden det første normale olieskift på den
nye bil.
Målepind, benzinmotor.
Målepind, dieselmotorer. (D5, Euro5 har en elektronisk målepind.)
Skift olie med de intervaller, der angives i Service- og garantibogen.
222
Den mest sikre måleværdi fås med kold motor
inden start. Målingen er fejlvisende umiddelbart efter, at motoren er standset. Målepinden
viser for lavt et niveau, da ikke al olien har nået
at løbe ned i bundkarret.
G021737
06
VIGTIGT
Ved påfyldning af olie skal den anvendte olie
være af samme kvalitet (se side 278).
G021734
For at opfylde kravene til motorens serviceinterval fyldes alle motorer på fabrikken med
en specielt tilpasset, syntetisk motorolie.
Valget af olie er foretaget med stor omhu og
under hensyntagen til levetid, mulighed for
at starte, brændstofforbrug og miljøbelastning. For at det anbefalede serviceinterval
kan anvendes, kræves det, at der anvendes
en godkendt motorolie. Brug kun den foreskrevne oliekvalitet (se etiketten i motorrummet), både ved efterfyldning og olieskift,
ellers risikerer man at øve indvirkning på
motorens levetid, startegenskaber, brændstofforbrug og miljøbelastning. Volvo Car
Corporation frasiger sig alt ansvar efter
garantien, medmindre der bruges motorolie
af den foreskrevne kvalitet og viskositet.
Påfyldning og målepind
G021736
VIGTIGT
Olieniveauet skal ligge i det markerede område på
målepinden.
Stil bilen plant, og vent 10-15 minutter, efter at
motoren er standset, så olien kan nå at løbe
06 Vedligeholdelse og service
Motorrum
tilbage i bundkarret. For kapacitet, se
side 278 og frem.
Kontrol af kold bil
1. Tør målepinden af.
2. Kontrollér standen med målepinden. Den
skal være mellem MIN- og MAX-mærkerne.
3. Hvis niveauet er i nærheden af MIN, kan
der til at begynde med påfyldes 0,5 liter.
Fyld op, indtil standen er nærmere MAX
end MIN på målepinden.
VIGTIGT
Fyld aldrig til over MAX-mærket. Olieforbruget kan stige, hvis motoren påfyldes for
meget olie.
ADVARSEL
Spild ikke olie på den varme udstødningsmanifold, da dette medfører risiko for brand.
Fyld op, indtil standen er nærmere MAX
end MIN på målepinden.
For motorer med elektronisk målepind1
Oliestanden kontrolleres ved hjælp af den elektroniske oliestandsmåler med fingerhjulet, når
motoren er slukket, se side 119.
Meddelelse /
besked
OK
Alt normalt
VENT
Systemet initieres,
vises i
ca. 2 sekunder
Lav oliestand. Fyld
1 l olie på
Fyld motorolie på, se
side 221, kapitel
"Motorrum - oversigt".
SERVICE PÅKRÆVET
Vises, når systemet
har opdaget noget,
der skal afhjælpes
for at kunne give
korrekt information
med hensyn til oliekapacitet
Kontrol af oliestand:
1. Slå tændingen til nøglestilling II, se
side 67.
2. Drej fingerhjulet til position "MOTOROLIESTAND ".
> Så vises den oliestand, der er i motoren.
OBS
Oliestanden opdateres kun af systemet
under kørsel. Systemet kan ikke mærke forandringer, når der fyldes olie på eller tappes
olie af.
06
Hvis der er fyldt motorolie på eller tappet
motorolie af, skal bilen køres ca. 30 km,
inden den målte oliestand bliver korrekt.
Kontrol af varmkørt bil
1. Tør målepinden af.
2. Kontrollér oliestanden med målepinden.
3. Hvis niveauet er i nærheden af MIN, kan
der til at begynde med påfyldes 0,5 liter.
1
Gælder kun for diesel (D5) med emissonsklasse Euro5.
``
223
06 Vedligeholdelse og service
Motorrum
Kølevæske
Kølevæske, niveaukontrol og påfyldning
06
Følg vejledningen på emballagen. Det er vigtigt
at afbalancere mængden af kølevæske og
vand efter de herskende vejrforhold. Efterfyld
aldrig med rent vand alene. Risikoen for frysning øges med både for lille og for stor andel
frostvæske. Kapaciteten fremgår af se
side 278.
VIGTIGT
•
Høje indhold af klor, klorider og andre
salte kan forårsage korrosion i kølesystemet.
ADVARSEL
Kølevæsken kan være meget varm. Hvis der
skal påfyldes kølevæske, når motoren er
varm, skal ekspansionsbeholderens dæksel
skrues forsigtigt af, så overtrykket forsvinder.
•
Brug altid kølevæske med korrosionsbeskyttelse ifølge Volvos anbefaling.
•
Sørg for, at blandingen af kølevæske er
50 % vand og 50 % kølevæske.
•
Bland kølevæsken med ledningsvand af
godkendt kvalitet. Ved tvivl angående
vandets kvalitet bruges færdigblandet
kølevæske ifølge Volvos anbefalinger.
Bremse- og koblingsvæske
•
Ved skift af kølevæske/kølesystemkomponent skal kølesystemet skylles
rent med ledningsvand af godkendt
kvalitet. Ellers skylles med færdigblandet kølevæske.
Bremse- og koblingsvæsken har fælles beholder. Niveauet skal ligge mellem MIN- og MAXmærkerne, der er synlige inden i beholderen.
Kontrollér niveauet med regelmæssige mellemrum.
•
Motoren må kun køre med et godt fyldt
kølesystem. Ellers kan der opstå høje
temperaturer med risiko for skader (revner) i topstykket til følge.
For kapacitetsoplysninger samt standard med
hensyn til vandkvalitet, se side 278.
Kontrollér kølevæsken regelmæssigt!
Niveauet skal være mellem MIN- og MAXmærkerne på ekspansionsbeholderen. Hvis
224
systemet ikke er godt fyldt, kan der opstå høje
temperaturer med risiko for motorskader.
Niveaukontrol
Skift bremsevæske med 2 års intervaller eller
ved hvert andet normale serviceeftersyn.
Kapacitetsoplysninger og anbefalet kvalitet for
bremsevæske fremgår af se side 278. Hvis
bilen køres på en sådan måde, at bremserne
bruges ofte og hårdt, f.eks. ved kørsel i bjerge
eller i tropisk klima med høj luftfugtighed, skal
væsken udskiftes hvert år.
06 Vedligeholdelse og service
Motorrum
ADVARSEL
Hvis bremsevæsken er under MIN-niveauet
i bremsevæskebeholderen, bør bilen ikke
køre videre, før der er påfyldt bremsevæske.
Volvo anbefaler, at årsagen til tabet af bremsevæske kontrolleres af et autoriseret
Volvo-værksted.
Påfyldning
2. Skru dækslet af beholderen, og påfyld
væske. Niveauet skal være mellem MINog MAX-mærkerne inden i beholderen.
den anbefalede oliekvalitet fremgår af se
side 278.
OBS
VIGTIGT
Glem ikke at sætte dækslet på.
Hvis der opstår fejl i servostyringssystemet,
eller hvis motoren ikke er i gang og skal
bugseres, kan bilen stadig styres.
Servostyringsolie
06
Væskebeholderen befinder sig i førerens side
Beholderen er beskyttet under dækslet, der
dækker motorrummets koldzone. Inden beholderens dæksel kan nås, skal det runde dæksel
først fjernes.
1. Åbn dækslet, der befinder sig på afdækningen, ved at dreje det.
VIGTIGT
Under kontrollen skal området uden om servostyringsoliebeholderen holdes rent.
Kontrollér niveauet ved hvert serviceeftersyn.
Olieskift kræves ikke. Niveauet skal ligge mellem MIN- og MAX-mærkerne. Kapaciteten og
225
06 Vedligeholdelse og service
Pærer
Generelt
Forlygtehus
Afmontering af forlygte
1. Tryk hurtigt på START-/STOP ENGINEknappen, og tag fjernbetjeningen ud.
Der er specifikationer til alle pærer, se
side 232. Pærer og punktlys, der er af en særlig type, eller som ikke egner sig til at udskiftes
af andre end et værksted, er følgende:
•
•
•
•
•
•
•
2. (Øverste illustration)
Træk lygtehusets låsestifter op.
Almen loftsbelysning
Træk lygtehuset lige frem.
Læselamper
Handskerumslys
VIGTIGT
Blinklys, sidespejl
Træk ikke i ledningen, kun i stikket.
Varighed for ankomstlys, sidespejl
Bremselygte
3. (Nederste illustration)
Xenon-, Aktive Xenon- og LED-pærer
Frigør lygtehusets stik ved at trykke
klemmen ned med tommelfingeren
06
På biler udstyret med Dual Xenon-forlygter
skal udskiftning af Dual Xenonpæren udføres af et værksted - et autoriseret Volvoværksted anbefales. Forlygten kræver særlig forsigtighed, da Dual Xenonpæren er
udstyret med en højspændingsenhed.
VIGTIGT
Rør aldrig direkte ved glasset på pærerne
med fingrene. Fedt fra fingrene fordampes
af varmen og giver en belægning på reflektoren, som så kan ødelægges.
226
G010325
ADVARSEL
Samtlige pærer i forlygterne (undtagen tågelys)
udskiftes ved at løsne og fjerne hele lygtehuset
gennem motorrummet.
og samtidig føre stikket ud med den
anden hånd.
4. Løft lygtehuset ud, og læg det på et blødt
underlag, så lygteglasset ikke bliver ridset.
5. Udskift pæren (se side 232).
Montering af forlygten
ADVARSEL
Slå altid tændingen fra, og tag fjernbetjeningen ud, inden skift af pære påbegyndes.
1. Tilslut stikket. Der skal lyde et klik.
2. Sæt lygtehuset og låsestifterne på plads.
Kontrollér, at de sidder rigtigt.
3. Kontrollér lyset.
06 Vedligeholdelse og service
Pærer
Lygtehuset skal være slået til og sat i, inden
belysningen tændes eller fjernbetjeningen sættes ind i startlåsen.
Nærlys, halogen
Fjernlys, halogen
G021745
Inden man begynder at skifte en pære, bør man
gennemlæse se side 226.
1. Åbn låseriglen ved at trykke opad/udad.
2. Tryk dækslets klemmer ned, og frigør dækslet.
Sæt dækslets på igen i modsat rækkefølge.
G021747
G021746
Aftagning af dæksel
1. Løsn lygten.
1. Løsn lygten.
2. Frigør dækslet.
2. Frigør dækslet.
3. Løsn pæren ved at trykke fatningen nedad.
3. Løsn pæren ved at dreje den venstre om
og derefter trække den lige ud
4. Frigør kontakten fra pæren.
5. Før den nye pære ind i soklen, og tryk den
fast. Den kan kun sidde på én måde.
Montér delene i modsat rækkefølge.
4. Frigør kontakten fra pæren.
06
5. Udskift pæren og pas den ind i soklen. Drej
højre om for at sætte pæren fast. Den kan
kun sidde på én måde.
Montér delene i modsat rækkefølge.
``
227
06 Vedligeholdelse og service
Pærer
1. Løsn lygten.
1. Løsn lygten.
2. Tag dækslet af (se side 227).
2. Tag dækslet af (se side 227).
2. Løsn det lille runde dæksel.
3. Løsn pæren ved at trykke fatningen nedad.
3. For at opnå bedre adgang kan fjernlyspæren først løsnes.
3. Træk i pærefatningen for at få pæren ud.
5. Før den nye pære ind i soklen, og tryk den
fast. Den kan kun sidde på én måde.
Montér delene i modsat rækkefølge.
4. Træk i ledningen for at få pærefatningen
ud.
5. Tag den defekte pære ud, og sæt en ny i.
Den kan kun sidde på én måde.
6. Før pærefatningen ind i soklen, og tryk,
indtil der høres et klik.
Montér delene i modsat rækkefølge.
228
G021750
1. Løsn lygten.
4. Frigør kontakten fra pæren.
06
Afvisere/blinklys
G021749
Positions-/parkeringslys
G021748
Ekstra fjernlys, Xenon*
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
4. Tag den defekte pære ud, og sæt en ny i.
Den kan kun sidde på én måde.
5. Før pærefatningen ind i soklen, og tryk,
indtil der høres et klik.
6. Sæt dækslet på igen. Det skal passes ind
og trykkes fast, indtil der høres et klik.
Montér delene i modsat rækkefølge.
06 Vedligeholdelse og service
Pærer
G021754
G021751
Pærefatning i baglygter, blinklys
G021753
Tågeforlygter
Sidemarkeringslys
Inden man begynder at skifte en pære, bør man
gennemlæse se side 226.
1. Fjern dækslet ved at trykke de 4 klemmer
ind med et tyndt blad og trække det lige ud.
Pærerne i baglygten skiftes inde fra bagagerummet (ikke LED- pærer).
1. Løsn lygten.
2. Skru pæreholderens skrue løs, og tag den
ud.
1. Fjern klappen i venstre eller højre sidepanel
for at få adgang til pærerne. Pærerne befinder sig i separate fatninger.
2. Løsn det lille runde dæksel.
3. Træk i ledningen for at få pærefatningen
ud.
4. Tag den defekte pære ud, og sæt en ny i.
Den kan kun sidde på én måde.
5. Før pærefatningen ind i soklen, og tryk,
indtil der høres et klik.
6. Sæt dækslet på igen. Det skal passes ind
og trykkes fast, indtil der høres et klik.
3. Drej pæren venstre om, og frigør den.
4. Sæt en ny pære i ved at dreje den højre om.
5. Montér pæren. (Profilen på fatningen er
sammenfaldende med profilen på pærens
fod).
6. Sæt fatningen på plads igen. Markeringen
TOP på pærefatningen skal være opad.
2. Tryk spærrehagerne sammen, og træk fatningen ud.
06
3. Udskift pæren.
4. Tilslut kontakten.
5. Tryk fatningen på plads, og sæt klappen på
igen.
Montér delene i modsat rækkefølge.
Montér delene i modsat rækkefølge.
``
229
06 Vedligeholdelse og service
Pærer
Nummerpladelygte
OBS
Hvis en fejlmeddelelse bliver stående, efter
en defekt pære er udskiftet, anbefales henvendelse til et autoriseret Volvo-værksted.
G021756
G015418
Baglygtepærernes placering
Baglygtens pærefatninger
Blinklys
G021755
Bremselygte
06
Lygteglas, højre side
Positions-/parkeringslys (LED)
Blinklys
Sidepositionslys, SML (LED)
Bremselygte
Tågebaglygte (én side)
Baklys
230
Tågebaglygte (én side)
Baklys
1. Løsn skruerne med en skruetrækker.
2. Frigør forsigtigt hele lygtehuset, og træk
det ud.
3. Udskift pæren.
4. Sæt hele lygtehuset på plads, og skru det
fast.
06 Vedligeholdelse og service
Pærer
Bagagerumslys
Indstigningslys
Lys i makeup-spejl
G021759
G021758
G021757
Afmontering af spejlglasset
Inden man begynder at skifte en pære, bør man
gennemlæse se side 226.
1. Stik en skruetrækker ind og bøj forsigtigt,
så lygtehuset løsnes.
1. Stik en skruetrækker ind ved lampeglassets korte side nærmest tunnelkonsollen,
og drej let, så glasset løsnes. (Gælder
begge lamper).
2. Udskift pæren.
2. Drej forsigtigt, indtil linsen løsnes.
3. Udskift pæren.
4. Sæt glasset på igen.
3. Kontrollér, at pæren lyser, og tryk lygtehuset ind igen.
1. Stik en skruetrækker ind under den nederste kant i midten, og vip forsigtigt låseknasten på kanten op.
2. Før skruetrækkeren ind under kanten i
både venstre og højre side (ved de sorte
gummipunkter), og bøj forsigtigt, så glassets underkant løsnes.
06
3. Løsn forsigtigt spejlglasset, og løft det og
låsen ud.
4. Udskift pæren.
Montering af spejlglasset
1. Tryk spejlglassets tre låseknaster i den
øverste kant ind.
2. Tryk derefter de tre nederste knaster fast.
``
231
06 Vedligeholdelse og service
Pærer
Specifikation af pærer
06
Belysning
W
Type
Ekstra fjernlys,
Xenon, ABL
55
H7
Nærlys, halogen
55
H7
Fjernlys, halogen
65
H9
Bremselygte
21
P21W
Baklys
21
P21W
Tågebaglygter
21
P21W
Blinklys for
21
H21W
Blinklys bagpå/
21
PY21W
Tågeforlygter
35
H8
Indstignings-,
bagagerums- og
nummerpladelys
5
Spiralpære
SV8,5
1,2
Spiralpære
SV5,5
5
W5W
Makeup-spejl
Forreste positions- og parkeringslys
232
Belysning
W
Type
Forreste sidemarkeringslys
5
W5W
Handskerumslys
5
Spiralpære
SV8,5
06 Vedligeholdelse og service
Viskerblade og sprinklervæske
Viskerblade
Servicestilling
For at kunne skifte, vaske eller løfte viskerbladene (ved afskrabning af is fra forruden) skal de
være i servicestilling.
1. Sæt fjernbetjeningen i position 0, se
side 67, og lad fjernbetjeningen blive siddende i startlåsen.
G021763
2. Før højre ratarm opad i ca. 1 sekund.
Viskerne stiller sig derefter i lige oprejst stilling.
De vender tilbage til udgangsstillingen, når
bilen startes.
OBS
Viskerbladene har forskellig længde. Bladet
i førerens side er længere end det i passagersiden.
Udskiftning af viskerblade
Slå viskerarmen op. Tryk på knappen på
viskerbladholderen, og træk bladet lige ud
parallelt med viskerarmen.
Skyd det nye viskerblad ind, indtil der
høres et klik.
Kontrollér, at bladet sidder forsvarligt fast.
Rengøring
For rengøring af viskerblade og forrude, se
side 261.
06
VIGTIGT
Bladene bør kontrolleres med jævne mellemrum. Forsømt vedligeholdelse forkorter
bladenes levetid.
``
233
06 Vedligeholdelse og service
Viskerblade og sprinklervæske
Påfyldning af sprinklervæske
Forrude- og lygtesprinklerne har fælles væskebeholder.
VIGTIGT
06
Brug frostvæske om vinteren, så væsken
ikke fryser i pumpen, beholderen og slangerne.
Kapaciteten fremgår af se side 278.
234
06 Vedligeholdelse og service
Batteri
Advarselssymboler på startbatteri
Undgå gnister og åben
ild.
Brug beskyttelsesbriller.
VIGTIGT
Der må aldrig bruges hurtiglader til opladning af startbatteriet.
ADVARSEL
Eksplosionsfare.
Du kan finde yderligere
informationer i bilens
instruktionsbog.
OBS
Opbevar batteriet utilgængeligt for børn.
Et opbrugt startbatteri skal genvindes på en
miljøtilpasset måde, det indeholder bly.
Betjening
Batteriet indeholder
ætsende syre.
Batterier kan danne knaldgas, som er meget
eksplosiv. En gnist, som kan dannes, hvis
startkablerne påsættes forkert, er tilstrækkelig til at få batteriet til at eksplodere. Batteriet indeholder svovlsyre, som kan fremkalde alvorlige ætseskader. Skyl med store
mængder vand, hvis svovlsyren kommer i
kontakt med øjne, hud eller tøj. Hvis der
kommer stænk i øjnene, skal der omgående
søges lægehjælp.
•
Kontrollér, at ledningerne til startbatteriet
er tilsluttet korrekt og forsvarligt stramme.
•
Afbryd aldrig startbatteriet, når motoren er
i gang.
06
Startbatteriets levetid og funktion påvirkes
bl.a. af antallet af starter, afladninger, køremåden, kørselsforholdene, klimaet osv.
``
235
06 Vedligeholdelse og service
Batteri
OBS
Hvis startbatteriet aflades mange gange,
bliver dets levetid kortere.
Startbatteriets levetid påvirkes af flere faktorer, bl.a. kørselsforhold og klima. Batteriets startkapacitet falder gradvist med tiden.
Det skal derfor lades op, hvis bilen ikke bruges i længere tid, eller hvis den kun køres
korte strækninger. Stærk kulde begrænser
startkapaciteten yderligere.
For at startbatteriet skal holdes i god stand
anbefales mindst 15 minutters kørsel om
ugen, eller at batteriet tilsluttes til en batterioplader med automatisk vedligeholdelsesladning.
Et startbatteri, der konstant holdes fuldt
opladet, har maksimal levetid.
06
Udskiftning
Afmontering
Afbryd tændingen, og vent i 5 minutter.
Løsn det forreste dæksel ved at åbne klemmerne.
Løsn gummilisten for at frigøre det bageste
dæksel.
Frigør det bageste dæksel ved at dreje det
en kvart omgang og løfte det af.
ADVARSEL
Plus- og minuskablerne skal tages af og
sættes på i den rette rækkefølge.
Frigør den sorte minusledning
Frigør den røde plusledning
Frigør udluftningsslangen fra batteriet
236
06 Vedligeholdelse og service
Batteri
Skru den skrue løs, der holder batteriklemmen.
Før batteriet til siden, og løft det op.
Montering
1. Anbring batteriet i batterikassen.
2. Før batteriet indad og til siden, indtil det når
kassens bagkant.
3. Skru batteriet fast med skruen i klemmen.
06
4. Tilslut udluftningsslangen.
5. Tilslut den røde plusledning.
6. Tilslut den sorte minusledning.
7. Tryk det bageste dæksel fast. (Se afmontering).
8. Sæt gummilisten på igen. (Se afmontering).
9. Sæt det forreste dæksel på igen, og fastgør
det med klemmen. (Se afmontering).
237
06 Vedligeholdelse og service
Sikringer
Generelt
Placering af sikringsbokse
For at forhindre, at bilens elektriske system
beskadiges pga. kortslutning eller overbelastning, beskyttes alle de forskellige elektriske
funktioner og komponenter af en række sikringer.
Udskiftning
1. Se på sikringsoversigten for at finde sikringen.
06
2. Træk sikringen ud, og se fra siden, om den
bøjede tråd er brændt over.
3. I givet fald skal der skiftes til en ny sikring
af samme farve og med samme amperetal.
G021772
Hvis en elektrisk komponent eller funktion ikke
fungerer, kan det skyldes, at komponentens
sikring midlertidigt har været overbelastet og er
brændt over. Hvis den samme sikring brænder
over gentagne gange, er der fejl i komponenten. Volvo anbefaler, at du henvender dig til et
autoriseret Volvo-værksted for kontrol.
Hvis bilen er højrestyret, skifter sikringsboksene under handskerummet og midterkonsollen side.
Under handskerummet
Motorrum
Bagagerum
Ved midterkonsol*
ADVARSEL
Brug aldrig et fremmedlegeme eller en sikring med højere amperetal end specificeret
til at erstatte en sikring. Det kan forårsage
betydelige skader på elsystemet og muligvis føre til brand.
238
06 Vedligeholdelse og service
Sikringer
Motorrum
06
``
239
06 Vedligeholdelse og service
Sikringer
Generelt om sikringer i motorrummet
På indersiden af dækslet findes en tang, der
gør det lettere at trække sikringer ud og sætte
dem i.
Funktion
A
Funktion
A
Primærsikring RJBB KL30
60
Hastighedsafhængig servostyring*
5
Primærsikring RJBD KL30
50
Styreenhed for motor og
transmission, SRS
10
Elopvarmede sprinklerdyser*
10
Vakuumpumpe I5T
20
Belysningspanel
5
Forlygtesprinklere*
15
15
-
12 volts stikkontakt, forog bagsæde
Rear Seat Entertainment
(RSE)*
Positioner (se foregående illustration)
Øverst i motorrummet
-
Foran i motorrummet
PTC Luftforvarmer*
Nederst i motorrummet
-
Disse sikringer befinder sig alle i boksen i
befinder sig
motorrummet. Sikringerne i
under
.
•
•
06
•
100
-
Forrudeviskere
30
Parkeringsvarmer*
25
1-7 og 42-44 er af typen "Midi Fuse" og må
kun udskiftes af et værksted. Volvo anbefaler et autoriseret Volvo-værksted.
Kabineventilator
40
8-15 og 34 er af typen "JCASE". Du anbefales at henvende dig til et autoriseret
Volvo-værksted i forbindelse med udskiftning.
ABS-pumpe
40
ABS-ventiler
20
-
16 - 33 og 35 - 41 er af typen "MiniFuse".
Funktion
240
-
A
Primærsikring CEM
KL30A
50
Primærsikring CEM
KL30B
50
Primærsikring RJBA KL30
60
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
-
-
Taglem*, loftskonsol/
ECC*
5
Relæ, motorrumsboks
5
Ekstralys*
20
Lyshøjdejustering*
(Xenon, Dual Xenon)
10
Primærsikring CEM
20
Horn
15
Radar, ACC styrenhed*
5
Motorstyreenhed
10
06 Vedligeholdelse og service
Sikringer
Funktion
A
Funktion
A
Styreenhed for automatgearkasse*
15
EVAP, Lambdasonde, indsprøjtning (benzin)
15
A/C-kompressor
15
Lambdasonde (4-cyl. benzin, 5-cyl. diesel)
Relæspoler
5
Startmotorrelæ
30
Tændspoler
20
EGR, VTC, Glødesystem
(5-cyl. diesel), Bypass
motorkølesystem (4-cyl.
diesel)
10
Motorstyreenhed, Gasspjæld benzin
10
15
Motorstyreenhed, Gasspjæld diesel
Indsprøjtningssystem,
Luftmassemåler
Luftmassemåler (4-cyl.
diesel)
10
Motorventiler
10
Vandpumpe (V8)
10
10
Krumtaphus-ventilationsvarmer (5-cyl. benzin)
Dieselfiltervarmer, krumtaphus-ventilationsvarmer
(4-cyl. diesel)
15
Dieselfiltervarmer, krumtaphus-ventilationsvarmer
(5-cyl. diesel)
20
-
-
Gløderør (4-cyl. diesel)
60
Gløderør (5-cyl. diesel)
70
-
06
-
Køleventilator (4-5-cyl.
benzin), (4-cyl. diesel)
60
Køleventilator (V8, 6-cyl.
benzin, 5-cyl diesel)
80
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
241
06 Vedligeholdelse og service
Sikringer
Under handskerummet
06
242
1. Fjern den indvendige beklædning, der
dækker sikringsboksen.
Funktion
2. Tryk på dækslets lås, og slå det op.
3. Nu kan sikringerne nås.
Speeder, luftvarmer
(PTC)*, elopvarmede
sæder*
Positioner
-
Funktion
A
Regnsensor*
5
ICM-display, CD &
RSE-system*
SRS-system
10
Ratmodul
ABS-bremser, elektrisk
parkeringsbremse
5
-
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
A
7,5
radioA,
15
7,5
-
Funktion
A
Fjernlys
15
Soltag*
20
Baklygter
7,5
-
-
Tågelys foran*
15
Forrudesprinklere
15
Adaptiv fartpilot, ACC*
10
06 Vedligeholdelse og service
Sikringer
Funktion
A
-
-
Loftsbelysning, kontrolpanel i førerdør/elbetjent passagersæde*
7,5
Informationsdisplay
5
Elstyret førersæde*
5
Fjernbetjeningsmodtager,
alarmsensorer*
5
Brændstofpumpe
20
Elektrisk ratlås
20
-
A
06
-
Lås for tankdækselklap/
bagagerumsklap
10
Alarmsirene*, ECC
5
Start-/stopknap
5
Bremselysomskifter
5
Inte Premium eller High Performance.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
243
06 Vedligeholdelse og service
Sikringer
I midterkonsol - Executive*
Sikringsboksen er placeret bag ved dækpanelet på passagersiden.
06
OBS
Ved eventuel udskiftning af sikringen anbefales det at indlevere bilen til et autoriseret
Volvo-værksted.
244
Funktion
A
Analogt ur
5
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
06 Vedligeholdelse og service
Sikringer
G032920
Bagagerum
Sikringsboksen befinder sig bag beklædningen i venstre side.
(sort)
Betjeningspanel på højre
bagdør
Positioner
(sort)
Kontrolpanel førerdør
A
-
A
25
(sort)
A
Anhængerstik 2*
15
Elstyret sæde, førerside*
25
Anhængerstik 1*
40
06
-
25
Kontrolpanel passagerdør
25
12 V kontakt bagagerum,
køleskab*
15
Betjeningspanel på venstre
bagdør
25
Elopvarmet bagrude
30
Nedslåelige nakkestøtter*
15
-
-
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
245
06 Vedligeholdelse og service
Sikringer
(hvid)
A
(blå)
Massagesæde for*, Armlænsbelysning*, Køleskab*
7,5
Display RTI*, parkeringskamera*
Styreenhed Four-C*
15
-
-
Sædevarme, førerside for*
15
-
-
Sædevarme, passagerside
for*
15
-
-
Sædeopvarmning, th. bagi*
15
AWD styreenhed
10
Sædeopvarmning tv. bagi*
15
-
25
AudiosystemA
15
Telefon, Bluetooth*
5
-
-
-
246
Elstyret sæde, passagerside*
25
Keyless drive*
20
Elektrisk parkeringsbremse,
venstre side
30
Elektrisk parkeringsbremse,
højre side
30
A
High Performance og Premium.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
10
Audioforstærker*
06
A
06 Vedligeholdelse og service
Hjul og dæk
Generelt
OBS
Dæk har stor betydning for bilens køreegenskaber. Dæktype, dimensioner, dæktryk og
hastighedsklasse er vigtige for bilens adfærd.
Nye dæk
Sørg for at have samme type, dimensioner
og fabrikat på alle hjul.
Følg det anbefalede dæktryk i dæktryktabellen,
se side 257.
Omdrejningsretning
Vedligeholdelse af dæk
G021778
Pilen viser dækkets omdrejningsretning.
Dæk med mønster, der er konstrueret til kun at
rulle i én retning, har rotationsretningen markeret med en pil på dækket. Dækkene skal
have samme rotationsretning i hele levetiden.
De må kun flyttes fra for til bag eller omvendt,
aldrig fra venstre til højre side eller omvendt.
Hvis dækkene monteres forkert, forringes
bilens bremseegenskaber og evne til at lede
regn og snesjap væk.
Alle dæk, der er mere end 6 år gamle, bør kontrolleres af en fagkyndig, selvom de virker ubeskadigede. Dæk ældes og nedbrydes, selvom
de sjældent eller aldrig er i brug. Deres funktion
kan derfor forringes. Dette gælder også reservedæk, vinterdæk og dæk, der gemmes til
fremtidig brug. Som eksempler på ydre tegn,
der viser, at dækket er uegnet til at bruges, er
revner eller misfarvning.
G021823
Dækkenes alder
Dæk er et forgængeligt produkt. Efter nogle år
begynder de at hærde, og samtidig forringes
friktionsegenskaberne lidt efter lidt. Stil derfor
efter at få så friske dæk som muligt ved udskiftning. Dette er særlig vigtigt, når det gælder vinterdæk. De sidste tal i talrækken angiver produktionsuge og -år. Dette er dækkets
DOT-mærkning (Department of Transportation) og angives med fire cifre, f.eks. 1502.
Dækket på illustrationen er produceret i uge 15
år 2002.
06
Sommer- og vinterdæk
Når sommer- og vinterhjulene skiftes, se
side 250, skal de markeres med, hvilken side
de har siddet på, f.eks. V for venstre og H for
højre.
``
247
06 Vedligeholdelse og service
Hjul og dæk
Slitage og vedligeholdelse
Hjul skal opbevares liggende eller hængende,
ikke stående.
ADVARSEL
06
Et beskadiget dæk kan føre til, at man mister
kontrollen over bilen.
Brug kun fælge, der er afprøvet og godkendt af
Volvo og som indgår i Volvos originalsortiment.
Kontrollér tilspændingsmomentet med en
momentnøgle.
Dæk med slidindikatorer
Korrekt dæktryk giver mere jævn slitage, se
side 256. Køremåde, dæktryk, klima og vejenes beskaffenhed har indvirkning på, hvor hurtigt dine dæk ældes og slides. For at undgå
forskelle i mønsterdybde og for at forhindre at
der opstår slitagemønster kan for- og baghjulene udskiftes med hinanden. Passende kørestrækning ved den første udskiftning er ca.
5.000 km, og derefter med et interval på
10.000 km. Volvo anbefaler dig at kontakte et
autoriseret Volvo-værksted for kontrol, hvis du
er i tvivl om mønsterdybden.
Låsbar hjulbolt
Låsbare hjulbolte kan anvendes både til aluminium- og stålfælge.
G021829
Vinterdæk
En slidindikator er en smal forhøjning på tværs
af slidbanen. På siden af dækket ses bogstaverne TWI (Tread Wear Indicator). Når dækkets
mønsterdybde er reduceret til 1,6 mm, er
mønstret på højde med slidindikatorerne.
Dækket skal nu snarest udskiftes med et nyt.
Husk, at dæk med lille mønsterdybde har
meget dårligt vejgreb i regn eller sne.
Fælge og hjulbolte
VIGTIGT
Hjulboltene skal spændes med 140 Nm.
Ved for hård tilspænding kan skruesamlingen tage skade.
Volvo anbefaler vinterdæk med visse bestemte
dimensioner. Dækdimensionerne afhænger af
motorvariant. Ved kørsel med vinterdæk skal
der være monteret det rette dæk på alle fire
hjul.
OBS
Volvo anbefaler, at du rådfører dig med en
Volvo-forhandler om, hvilken fælg og dæktype der passer bedst.
Pigdæk
Pigdæk skal køres til ved 500-1000 kms blød
og jævn kørsel, så piggene sætter sig rigtigt i
dækkene. Dette giver dækkene og især piggene længere levetid.
OBS
Bestemmelserne om brug af pigdæk er forskellige fra land til land.
248
06 Vedligeholdelse og service
Hjul og dæk
Mønsterdybde
Værktøj
Reservehjul*
Veje med is og snesjap samt lave temperaturer
stiller betydeligt større krav til dækkene end om
sommeren. Derfor anbefaler Volvo, at man ikke
kører med vinterdæk med en mønsterdybde
under 4 mm.
Reservehjulet (Temporary spare) er kun beregnet til midlertidig brug. Det skal hurtigst muligt
erstattes med et normalt hjul. Under kørsel
med reservehjulet kan bilens køreegenskaber
ændres. Det rette tryk i reservehjulet fremgår af
dæktryktabellen, se side 257.
Brug af snekæder
VIGTIGT
Kør aldrig hurtigere end 50 km/t med snekæder. Undgå at køre på underlag uden sne, da
dette slider meget hårdt på både snekæder og
dæk. Brug aldrig såkaldte Quick-kæder, da
afstanden mellem skivebremserne og hjulene
er for lille.
VIGTIGT
Brug Volvos originale snekæder eller tilsvarende, der er tilpasset den rette bilmodel
samt dækkenes og fælgenes mål. Hvis du
er i tvivl, anbefaler Volvo, at du rådfører dig
med et autoriseret Volvo-værksted.
G014341
Snekæder må kun monteres på forhjulene
(dette gælder også biler med 4-hjulstræk).
En skumblok indeholder alt værktøj. Værktøjet
består af bugseringsøje, donkraft* og hjulnøgle*. Skumblokken er skruet fast i en konsol
i bunden af reservehjulsrummet.
Donkraft*
Donkraften bør kun bruges i forbindelse med
hjulskift. Dens skrue skal altid være velsmurt.
Kør aldrig hurtigere end 80 km/t med et
reservehjul monteret på bilen.
VIGTIGT
Bilen må aldrig køre med mere end ét reservehjul af typen "Temporary spare" ad gangen.
Reservehjulet befinder sig i reservehjulsrummet med ydersiden nedad. To skumblokke, én
under reservehjulet og én ovenover/indeni, holder reservehjulet på plads. Den øverste indeholder alt værktøj.
06
Reservehjulet og skumblokkene fastholdes af
samme gennemgående skrue.
Udtagning af reservehjul
1. Fold lastgulvet op, bagfra og fremad.
2. Skru befæstelsesskruen op.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
249
06 Vedligeholdelse og service
Hjul og dæk
3. Løft skumblokken ud sammen med værktøjet.
4. Løft reservehjulet ud.
Det er ikke nødvendigt at løfte den nederste
skumblok ud.
VIGTIGT
ADVARSEL
Værktøj og donkraft* skal opbevares på
deres plads i bilens bagagerum, når de ikke
bruges.
OBS
Skift af hjul
Værktøj - tilbagesætning
Kontroller, at donkraften ikke er beskadiget,
at gevindene er ordentligt smurt, og at den
ikke er beskidt.
Volvo anbefaler kun at bruge den donkraft*, der hører til den respektive bilmodel.
Afmontering
2. Hent reservehjulet*, donkraften* og hjulnøglen* frem. De befinder sig under lastgulvet i bagagerummet. Hvis der vælges en
anden donkraft, se side 220.
06
Efter brug af værktøj og donkraft* skal det lægges korrekt tilbage. Donkraften skal drejes
sammen til den rette stilling for at få plads.
Skumblokken og reservehjulet skal anbringes i
modsat rækkefølge af den, hvori de blev taget
ud.
Læg mærke til pilen på den øverste skumblok.
Den skal pege fremad i bilen.
250
G017465
G029336
3. Anbring klodser foran og bag de hjul, der
skal blive på jorden. Brug kraftige træklodser eller halvstore sten.
Hvis der skal skiftes hjul på et trafikeret sted,
skal advarselstrekanten, se side 209 opstilles.
Bilen og donkraften* skal stå på et stabilt, vandret underlag.
1. Træk parkeringsbremsen an, og vælg 1.
gear, henholdsvis stilling P, hvis bilen har
automatgearkasse.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
06 Vedligeholdelse og service
Hjul og dæk
4. (For biler med stålfælge) Løsn hjulkapslen
med hjulskruenøglens ende eller ryk den
løs med hånden.
ADVARSEL
Kryb aldrig ind under bilen, når den er hejst
op på donkraft.
5. Løsn hjulboltene ½-1 omgang venstre om
med hjulnøglen.
Lad aldrig passagerer opholde sig i bilen,
når den løftes op med donkraft.
Parker bilen på en sådan måde, at passagerer har bilen eller helst et autoværn mellem sig selv og vejbanen.
ADVARSEL
6. På hver side af bilen er der to punkter til
placering af donkraften. Ved hvert fastgøringspunkt er der et indhak i plastdækningen. Drej donkraftens fod ned, så den
presses plant mod jorden.
7. Løft bilen så højt, at hjulet er frit af jorden.
Fjern hjulboltene, og løft hjulet af.
G022916
Placer aldrig noget mellem jorden og donkraften, og heller ikke mellem donkraftens
fastgøringspunkt og donkraften.
Midlertidig dæklapning*
4. Spænd hjulboltene over kors. Det er vigtigt, at hjulboltene spændes forsvarligt.
Spænd med et moment på 140 Nm. Kontrollér tilspændingsmomentet med en
momentnøgle.
5. Montér hjulkapslen (på biler med stålfælge).
06
Montering
2. Sæt hjulet på. Skru hjulboltene i.
3. Sænk bilen, så hjulet ikke kan dreje.
OBS
G014340
1. Rengør anlægsfladerne på hjul, nav og
bremsskive.
Ved montering skal hjulkapslens ventilhul
befinde sig ud for ventilen på fælgen.
Generelt
Dæklapningssættet bruges til at lappe en
punktering og kontrollere og justere dæktrykket. Det består af en kompressor og en beholder med tætningsvæske. Med sættet opnås en
midlertidig reparation. Flasken med tætnings``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
251
06 Vedligeholdelse og service
Hjul og dæk
væske skal udskiftes, inden holdbarhedsdatoen er overskredet, og efter brug.
Tætningsvæsken tætner effektivt dæk, der er
punkteret i slidbanen.
OBS
Dæklapningssættet er kun beregnet til lapning af et dæk med en punktering i slidbanen.
Dæklapningssættet kan kun i begrænset
omfang bruges til lapning af dæk med punktering i dæksiden. Dæk med større revner,
sprækker el.lign. skader må ikke lappes med
det provisoriske dæklapningssæt.
06
4. Løft dæklapningssættet op.
Falskeholder (orange dæksel)
Læg delene tilbage efter brug.
Beskyttelseshætte
ADVARSEL
Hastigheden må ikke overstige 80 km/t,
efter den midlertidige dæklapning er foretaget. Volvo anbefaler henvendelse til et autoriseret Volvo-værksted for inspektion af det
lappede dæk (efter maksimalt 200 km). Personalet kan afgøre, om dækket kan repareres eller skal udskiftes.
Oversigt
12 V kontakter for tilslutning af kompressoren
findes foran ved midterkonsollen, ved bagsædet og i bagagerummet. Vælg den kontakt, der
befinder sig nærmest det punkterede dæk.
Udtagning af dæklapningssæt
Hvis stedet er trafikeret, skal advarselstrekanten opstilles. Dæklapningssættet befinder sig
under gulvet i bagagerummet.
1. Fold gulvlemmen i lastgulvet op.
2. Skru befæstelsesskruen ud.
Etiket med angivelse af højeste tilladte
hastighed
3. Fjern skumblokken, der holder donkraften* og hjulnøglen*.
Afbryder
Ledning
252
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Trykreduktionsventil
Luftslange
Flaske med tætningsvæske
Trykmåler
06 Vedligeholdelse og service
Hjul og dæk
Lapning af et punkteret dæk
ADVARSEL
Tætningsvæsken kan irritere huden. Ved
kontakt med huden skal væsken straks vaskes af med sæbevand.
3. Kontrollér, at afbryderen står på 0, og find
ledningen og luftslangen frem.
OBS
Bryd ikke flaskens plombering. Plomberingen brydes, når flasken skrues fast.
4. Skru det orange dæksel af, og skru proppen af flasken.
G014338
ADVARSEL
For information om delenes funktion, se den foregående illustration.
1. Åbn låget på dæklapningssættet.
2. Fjern etiketten med angivelse af den højeste tilladte hastighed, og anbring den på
rattet.
Skru ikke flasken af - den er forsynet med
tilbagespærring for at forebygge lækage.
5. Skru flasken fast i flaskeholderen.
6. Skru hjulets ventilhætte af, og skru luftslangens ventiltilslutning fast nederst på
dækventilens gevind.
7. Slut ledningen til 12 V-stikkontakten, og
start bilen.
ADVARSEL
Stå aldrig ved siden af dækket, når kompressoren pumper. Hvis der opstår revnedannelser eller ujævnheder, skal der straks
slukkes for kompressoren. Man bør ikke
køre videre. Det anbefales at kontakte et
autoriseret dækværksted.
OBS
Når kompressoren starter, kan trykket øges
til 6 bar, men det falder igen efter
ca. 30sekunder.
8. Stil afbryderen på I.
VIGTIGT
06
Der er risiko for overhedning. Kompressoren må ikke arbejde i mere end 10 minutter.
9. Fyld dækket i 7 minutter.
ADVARSEL
Lad ikke børn være uden opsyn i bilen, mens
motoren er i gang.
``
253
06 Vedligeholdelse og service
Hjul og dæk
ADVARSEL
Hvis trykket er under 1,8 bar, er hullet i dækket for stort. Man bør ikke køre videre. Det
anbefales at kontakte et autoriseret
dækværksted.
10. Sluk for kompressoren, og aflæs trykket på
trykmåleren. Minimumstrykket er 1,8 bar,
maksimumstrykket 3,5 bar.
11. Sluk for kompressoren, og tag ledningen
ud af 12 V stikkontakten.
12. Frigør slangen fra dækventilen, og sæt
ventilhætten på igen.
13. Kør snarest ca. 3 km med en hastighed af
højst 80 km/t, for at tætningsvæsken kan
tætne dækket.
06
Pumpning af dæk
Bilens originale dæk kan pumpes op af kompressoren.
1. Der skal være slukket for kompressoren.
Kontrollér, at afbryderen står på 0, og find
ledningen og luftslangen frem.
2. Skru hjulets ventilhætte af, og skru luftslangens ventiltilslutning nederst på
dækventilens gevind.
ADVARSEL
Indånding af udstødningsgas kan være livsfarlig. Lad aldrig motoren arbejde i indelukkede rum eller rum uden tilstrækkelig ventilation.
1. Tilslut udstyret igen.
2. Aflæs dæktrykket på trykmåleren.
•
Hvis det ligger under 1,3 bar, er dækket
ikke blevet tilstrækkelig tæt. Man bør
ikke køre videre. Kontakt i stedet et
dækværksted.
•
Hvis dæktrykket er højere end 1,3 bar,
skal dækket pumpes op til det tryk, der
er angivet på dæktryketiketten, se
side 257. Hvis trykket er for højt, skal
der lukkes luft ud ved hjælp af trykreduktionsventilen.
ADVARSEL
Lad ikke børn være uden opsyn i bilen, mens
motoren er i gang.
3. Slut ledningen til en af bilens 12 V stikkontakter, og start bilen.
4. Start kompressoren ved at stille afbryderen
på I.
VIGTIGT
Der er risiko for overhedning. Kompressoren må ikke arbejde i mere end 10 minutter.
5. Pump dækket op til det tryk, der er angivet
på dæktryketiketten/tabellen, se
side 257. (Hvis dæktrykket er for højt, skal
der lukkes luft ud ved hjælp af trykreduktionsventilen.)
6. Sluk for kompressoren. Frakobl luftslangen
og ledningen.
7. Sæt ventilhætten på igen.
254
Efterkontrol af reparationen og trykket
ADVARSEL
Skru ikke flasken af - den er forsynet med
tilbagespærring for at forebygge lækage.
3. Sluk for kompressoren. Frakobl luftslangen
og ledningen. Sæt ventilhætten på igen.
4. Læg dæklapningssættet tilbage i bagagerummet.
OBS
Efter brug skal flasken med tætningsvæske
og slangen udskiftes. Volvo anbefaler dig at
kontakte et autoriseret Volvo-værksted for
kontrol, hvis du er i tvivl om mønsterdybden.
06 Vedligeholdelse og service
Hjul og dæk
ADVARSEL
Kontrollér dæktrykket med jævne mellemrum.
Volvo anbefaler dig at køre til det nærmeste
autoriserede Volvo-værksted for at få det
beskadigede dæk udskiftet/repareret. Gør
værkstedet opmærksom på, at dækket indeholder tætningsvæske.
ADVARSEL
Flasken indeholder 1,2-ætanol og naturgummi-latex.
Hastigheden må ikke overstige 80 km/t,
efter den midlertidige dæklapning er foretaget. Volvo anbefaler henvendelse til et autoriseret Volvo-værksted for inspektion af det
lappede dæk (efter maksimalt 200 km). Personalet kan afgøre, om dækket kan repareres eller skal udskiftes.
Udskiftning af beholderen med
tætningsvæske
Når holdbarhedsdatoen er overskredet, skal
flasken udskiftes. Den gamle flaske skal
behandles som miljøfarligt affald.
Kodecifre for maksimalt tilladt dækbelastning
W
Kodebetegnelse for maks. tilladt
hastighed (i dette tilfælde 270 km/t).
Farligt ved indtagelse. Kan ved hudkontakt
give allergi.
Undgå kontakt med hud og øjne.
Hastighedsklasser
Opbevares uden for børns rækkevidde.
Bilen er typegodkendt, hvilket vil sige, at dækkenes dimensioner og hastighedsklasser ikke
må afvige fra dem, der angives på bilens
typeattest.
OBS
ADVARSEL
98
Aflever beholderen til et indsamlingssted til
opbevaring af farligt affald.
Specifikationer
Dimensionsmærkning
225/50R17 98W.
Alle bildæk har en mærkning med angivelse af
dimensioner. Eksempel på mærkning:
Den eneste undtagelse herfra er vinterdæk
(både med og uden pigge). Hvis der vælges et
sådant dæk, må bilen ikke køre hurtigere, end
dækket er klassificeret til (f.eks. må klasse Q
højst køre med 160 km/t).
Føret er afgørende for, hvor hurtigt bilen kan
køre, ikke dækkenes hastighedsklasse.
06
Q
160 km/t (forekommer kun på vinterdæk)
225
Sektionsbredde (mm)
T
190 km/t
50
Forholdet mellem sektionshøjde og
bredde (%)
H
210 km/t
R
Radialdæk
V
240 km/t
17
Fælgdiameter i eng. tommer (")
W
270 km/t
Y
300 km/t
``
255
06 Vedligeholdelse og service
Hjul og dæk
OBS
Det er den maksimalt tilladte hastighed, der
angives i tabellen.
Dæktryk
Dæktryksetiketten på førersidens dørstolpe
(mellem for- og bagdør) viser, hvilke tryk dækkene skal have under forskellige belastningsog hastighedsforhold. Disse oplysninger findes
også i dæktryktabellen, se nedenfor.
•
Dæktryk for bilens anbefalede dækdimension
•
•
ECO-tryk
Reservedækkets tryk (Temporary Spare)
OBS
G021830
Temperaturforskelle ændrer dæktrykket.
06
256
06 Vedligeholdelse og service
Hjul og dæk
Anbefalet dæktryk
Variant
Dækstørrelse
Hastighed
Belastning, 1 - 3 personer
(km/t)
uden TPMS
Belastning, 1 - 3
personer
Maksimumsbelastning
ECO-trykA
med
TPMS
8-cyl.
For (kPa)B
Bag (kPa)
For/bag
(kPa)
For (kPa)
Bag
(kPa)
For/bag
(kPa)
0-160
240
220
240
260
260
260
160 +
300
300
300
310
310
-
0-160
220
210
220
260
260
260
160 +
280
280
280
300
300
-
0-160
240
220
240
260
260
260
160 +
270
270
270
290
290
-
225/55 R 16
0-160
230
210
230
260
260
260
225/50 R 17
160 +
280
280
280
290
290
-
0-160
230
210
230
260
260
260
160 +
270
270
270
290
290
-
225/50 R 17
245/45 R 17
245/40 R 18
6-cyl.
06
245/45 R 17
245/40 R 18
``
257
06 Vedligeholdelse og service
Hjul og dæk
Variant
Dækstørrelse
Hastighed
Belastning, 1 - 3 personer
(km/t)
uden TPMS
Belastning, 1 - 3
personer
Maksimumsbelastning
ECO-trykA
med
TPMS
For (kPa)B
Bag (kPa)
For/bag
(kPa)
For (kPa)
Bag
(kPa)
For/bag
(kPa)
5-cyl. diesel
225/55 R 16
0-160
220
210
220
260
260
260
205 HK
225/50 R 17
160 +
260
260
260
270
270
-
0-160
230
210
230
260
260
260
160 +
260
260
260
270
270
-
245/45 R 17
245/40 R 18
06
258
06 Vedligeholdelse og service
Hjul og dæk
Variant
Dækstørrelse
Hastighed
Belastning, 1 - 3 personer
(km/t)
uden TPMS
Belastning, 1 - 3
personer
Maksimumsbelastning
ECO-trykA
med
TPMS
For (kPa)B
Bag (kPa)
For/bag
(kPa)
For (kPa)
Bag
(kPa)
For/bag
(kPa)
4-cyl. diesel
225/55 R 16
0-160
220
210
220
260
260
260
5- cyl. diesel,
225/50 R 17
160 +
260
260
260
270
270
-
175/163 HK
245/45 R 17
4-cyl./5-cyl.
205/60 R 16
0-160
230
210
230
260
260
260
benzin
245/40 R 18
160 +
260
260
260
270
270
-
T 125/80 R 17
maks. 80
420
420
-
420
420
-
4-cyl./5-cyl.
Flexifuel
ReservehjulC
A
B
C
06
Brændstoføkonomisk kørsel.
I visse lande bruges enheden bar sammen med SI-enheden pascal: 1 bar = 100 kPa.
Temporary Spare.
Brændstoføkonomi, ECO-tryk
Kontrol af dæktryk
For hastigheder under 160 km/t anbefales det
generelle dæktryk (gælder for fuld og let last)
for at få den bedste brændstoføkonomi.
Dæktrykkene skal kontrolleres en gang om
måneden. Dette gælder også reservehjulet.
Efter nogle kilometers kørsel bliver dækkene
varme og trykket højere. Dæktryk kontrolleres
med kolde dæk. Med kolde dæk menes, at
dækkene har samme temperatur som udetemperaturen.
For lavt dæktryk øger brændstoftilgangen, forkorter dækkenes levetid og forringer bilens
vejegenskaber. Kørsel med for lavt dæktryk
medfører, at dækkene kan blive for varme og
``
259
06 Vedligeholdelse og service
Hjul og dæk
tage skade. Dæktrykket påvirker rejsekomfort,
vejlyd og styreegenskaber.
OBS
Dæktrykket falder med tiden, hvilket er et
naturligt fænomen. Dæktrykket varierer
også alt efter omgivelsernes temperatur.
06
260
06 Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse
Vask af bilen
VIGTIGT
Bilen bør vaskes, så snart den bliver snavset.
Anbring bilen på en vaskeplads med olieudskiller. Brug bilshampoo.
•
Beskidte forlygter har nedsat funktion. Rengør dem med jævne mellemrum, f.eks. ved
brændstofpåfyldning.
Fjern fugleklatter fra lakken snarest muligt.
De indeholder kemikalier, som meget hurtigt påvirker og misfarver lakken. Det anbefales, at få eventuel misfarvning fjernet af
et autoriseret Volvo-værksted.
•
•
Spul undervognen.
•
Vask med en svamp og bilshampoo og
rigeligt med lunkent vand.
•
Vask viskerbladene med en lunken sæbeopløsning eller bilshampoo.
•
Brug et koldaffedtningsmiddel på stærkt
tilsmudsede flader.
•
Tør bilen med et rent, blødt vaskeskind
eller en vandskraber.
OBS
Ydre belysning som f.eks. forlygter, tågelys
og baglygter kan midlertidigt få kondens på
indersiden af glasset. Det er et naturligt
fænomen, al ydre belysning er konstrueret
til at modstå dette. Kondens ventileres normalt ud af lygtehuset, når lygten har været
tændt et stykke tid.
Skyl hele bilen, indtil det løse snavs er fjernet. Sprøjt ikke direkte på låsene.
Rengøring af viskerblade
Asfalt-, støv- og saltrester på viskerbladet samt
insekter, is m.m. på forruden forringer bladets
levetid.
Vask i vaskehal er en let og hurtig måde at
vaske bil, men maskineriet kan ikke komme ind
alle steder. For at få gode resultater anbefales
det at vaske bilen med hånden.
OBS
I de første måneder bør bilen kun håndvaskes. Grunden hertil er, at lakken er mere
sart, når den er ny.
Højtryksvask
Brug fejende bevægelser ved højtryksvask, og
kontrollér at mundstykket ikke kommer nærmere bilens flader end 30 cm (afstanden gælder alle udvendige detaljer). Sprøjt ikke direkte
på låsene.
Afprøv bremserne
06
Ved rengøring:
±
Stil viskerbladene i servicestilling, se
side 233.
ADVARSEL
Motorvask bør altid udføres af et værksted.
Hvis motoren er varm, er der risiko for
brand.
Vask i vaskehal
OBS
Vask jævnligt bladene og forruden med en
lunken sæbeopløsning eller bilshampoo.
Brug ikke kraftige opløsningsmidler.
ADVARSEL
Afprøv altid bremserne efter vask, også parkeringsbremsen, for at undgå at fugtighed
og rust angriber bremsebelægningerne og
forringer bremseevnen.
Tryk let på bremsepedalen af og til under kørsel
af længere strækninger i regn eller snesjap.
Friktionsvarmen opvarmer bremsebelægningerne, så de tørrer. Gør det samme efter start
i meget fugtigt eller koldt vejr.
``
261
06 Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse
Udvendige plastic-, gummi- og
pyntedele
Til rengøring af indfarvede plasticdele, gummi
og pyntedele, f.eks. forkromede lister, anbefales et særligt rengøringsmiddel, der fås hos
Volvo-forhandlere. Ved brug af et sådant rengøringsmiddel skal anvisningerne nøje følges.
VIGTIGT
Undgå voksning og polering på plast og
gummi.
Ved brug af affedtningsmiddel på plast og
gummi gnides om nødvendigt kun med let
tryk. Brug en blød vaskesvamp.
Polering af forkromede lister kan slide det
blanke yderlag af eller beskadige det.
Poleringsmidler indeholdende slibemidler
må ikke bruges.
06
Fælge
Brug kun fælgrengøringsmidler, der anbefales
af Volvo.
Kraftige fælgrensemidler kan beskadige overfladen og fremkalde pletter på forkromede aluminiumfælge.
262
Polering og voksning
Vandafvisende overfladelag*
Polér og voks bilen, når lakken er mat, eller for
at give den ekstra beskyttelse.
Brug aldrig produkter som f.eks. bilvoks, affedtningsmidler el.lign. på
glasfladen, da dette kan ødelægge de vandafvisende egenskaber.
Det er ikke nødvendigt at polere bilen, før den
er mindst et år gammel, mens den godt kan
vokses tidligere. Den bør ikke poleres og vokses i direkte sollys.
Vask og tør bilen meget grundigt, inden den
poleres eller vokses. Fjern asfalt- og tjærestænk med Volvos asfaltfjerner eller terpentin.
Vanskelige pletter kan fjernes med fin slibepasta (gnidning), der er beregnet til billak.
Polér først med polish, og voks derefter med
flydende eller fast voks. Følg omhyggeligt vejledningen på emballagen. Mange præparater
indeholder både polish og voks.
VIGTIGT
Lakbehandling, herunder konservering, forsegling, beskyttelse, glansforsegling og
lign., kan beskadige lakken. Eventuelle lakskader fremkaldt af sådanne behandlinger
omfattes ikke af Volvos garanti.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Vær forsigtig ved rengøring, for ikke at komme
til at ridse glasfladen.
For at undgå at beskadige glasfladen ved
isskrabning, bør man kun bruge en isskraber af
plastic.
De vandafvisende lag udsættes for et naturligt
slid.
For at bibeholde de vandafvisende egenskaber
anbefales det at behandle dem med et specielt
efterbehandlingsmiddel, som fås hos Volvoforhandlere. Det bør anvendes første gang
efter tre år og derefter en gang om året.
Rustbeskyttelse – kontrol og
vedligeholdelse
Bilen har på fabrikken fået en meget grundig og
komplet rustbeskyttelse. Dele af karosseriet er
fremstillet af galvaniseret plade. Undervognen
er beskyttet af et slidstærkt rustbeskyttelsesmiddel. En tynd, penetrerende rustbeskyttelsesvæske er sprøjtet ind i vanger, hulrum, lukkede sektioner og sidedøre.
06 Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse
Normalt kræver rustbeskyttelsen ingen efterbehandling, før efter ca. 12 år. Efter dette tidsrum bør efterbehandling foretages med 3 års
intervaller. Volvo anbefaler at lade et autoriseret Volvo-værksted hjælpe med efterbehandling af bilen.
Snavs og vejsalt kan føre til korrosion, derfor er
det vigtigt at holde bilen ren. For at vedligeholde bilens rustbeskyttelse skal den kontrolleres med regelmæssige mellemrum og evt.
udbedres.
Rengøring indvendigt
Brug kun de rengøringsmidler og bilplejeprodukter, som Volvo anbefaler. Foretag rengøring med regelmæssige mellemrum, og følg
vejledningen, der leveres med bilplejeprodukterne.
Pletter på teksttilbetræk og loftsbetræk
For ikke at forringe betrækkets brandhæmmende egenskaber anbefales et specielt tekstilrengøringsmiddel, som fås hos Volvo-forhandlere. Til rengøring af sikkerhedsseler bør
bruges vand og et syntetisk vaskemiddel. Kontrollér, at sikkerhedsselen er tør, inden den rulles ind igen.
VIGTIGT
Skarpe genstande og velcrobånd kan
beskadige bilens stofindtræk.
VIGTIGT
Brug aldrig kraftige opløsningsmidler. De
kan skade både tekstil-, vinyl- og læderindtræk.
Behandling af pletter på læderindtræk
Volvos læderbetræk er kromfrit og godkendt
efter normen Øko-Tex 100.
Læder forædles og bearbejdes med henblik på
at bevare dets naturlige egenskaber. Det er
forsynet med en beskyttende belægning, men
for at bibeholde dets egenskaber og udseende
er det vigtigt, at det rengøres med jævne mellemrum. Volvo kan levere et heldækkende produkt til rengøring og efterbehandling af læderindtræk, som bevarer dets beskyttende ydre
lag, hvis det bruges efter anvisningerne.Efter
nogen tids brug vil læderets naturlige udseende alligevel blive mere eller mindre fremtrædende, alt efter læderets overfladestruktur.
Dette er en naturlig modning af læderet og
viser, at det er et naturprodukt.
For at opnå det bedste resultat anbefaler
Volvo, at man rengør læderet og påfører
beskyttelsescreme 1-4 gange om året (eller
endnu flere gange efter behov). Spørg efter
Volvos læderplejeprodukt hos en Volvoforhandler.
VIGTIGT
Bemærk, at materialer, der smitter af (nye
jeans, ruskindstøj osv.), kan misfarve indtrækmaterialer.
Vaskeråd for læderbetræk
1. Hæld læderrengøring på den fugtede
svamp og vrid et kraftigt skum op.
2. Arbejd smudset væk med lette cirkulerende bevægelser.
3. Væd grundigt med svampen på pletterne.
Lad svampen suge pletten op. Gnid ikke.
4. Tør af med blødt papir eller en klud, og lad
læderet tørre helt.
06
Beskyttelsesbehandling af læderindtræk
1. Hæld lidt af beskyttelsescremen på filtklædet og masser et tyndt lag creme ind med
lette cirkulerende bevægelser på læderet.
2. Lad læderet tørre i 20 minutter inden brug.
Læderet har nu fået en forbedret pletbeskyttelse og UV-beskyttelse.
``
263
06 Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse
Behandling af pletter på indvendige
plastic-, metal- og trædele
Inden arbejdet påbegyndes, skal bilen være
renvasket og tør og skal have en temperatur på
over 15 °C.
Farvekode
Til rengøring af dele og flader inde i bilen anbefales en let, vandfugtet splitfiberklud eller en
mikrofiberklud, der fås hos Volvo-forhandlere.
1. Sæt et stykke tape over det beskadigede
sted. Træk derefter tapen af, så lakresterne
følger med.
Skrab eller gnid aldrig på en plet. Brug aldrig
kraftige pletfjerningsmidler. I vanskeligere tilfælde kan man bruge specielle rensemidler,
der fås hos Volvo-forhandlere.
2. Rør godt i grundmalingen (primer), og påfør
malingen ved hjælp af en tynd pensel eller
en tændstik. Påfør lakken med pensel, når
grundmalingen er tør.
Måtter og bagagerum
Tag alle løse måtter ud til separat rengøring.
Brug en støvsuger til bortsugning af støv og
snavs.
Udbedring af lakskader
06
Lakken udgør en vigtig del af bilens rustbeskyttelse og skal derfor kontrolleres regelmæssigt. For at undgå rustangreb bør lakskader
udbedres med det samme. De mest almindelige lakskader er mindre stenslag, ridser og
skader på f.eks. skærmkanter og døre.
3. Ridser udbedres som ovenfor beskrevet,
men der skal afdækkes rundt om skaden
for at beskytte den ubeskadigede lak.
Kode for bilens farve
Det er vigtigt at bruge den rette farve. Vedrørende produktetikettens placering, se
side 268.
Reparation af stenslag
OBS
Hvis stenslaget ikke er gået igennem til pladen, og der stadig findes et ubeskadiget
farvelag, kan farven påføres direkte, efter at
fladen er renset.
Materialer
Grundfarve (primer) på dåse
Lak på dåse eller farvepen
pensel
afdækningstape
G021832
•
•
•
•
264
4. Vent en dags tid, og polér derefter reparationsstederne. Brug en blød klud og en
smule slibepasta.
06 Vedligeholdelse og service
06
265
266
268
270
274
275
278
281
283
284
G000000
Typebetegnelser...................................................................................
Mål og vægt..........................................................................................
Motorspecifikationer.............................................................................
Motorolie...............................................................................................
Væsker og smøremidler........................................................................
Brændstof.............................................................................................
Elsystemet.............................................................................................
Typegodkendelse..................................................................................
SPECIFIKATIONER
07
07 Specifikationer
Typebetegnelser
Etiketternes placering
07
268
07 Specifikationer
Typebetegnelser
Ved al kontakt med Volvo-forhandleren vedrørende bilen og ved bestilling af reservedele og
tilbehør kan det være en fordel at kende bilens
typebetegnelse samt chassis- og motornummer.
Typebetegnelse, chassisnummer, tilladte
maksimumsvægte, kodenumre for farve
og indtræk samt typegodkendelsesnummer.
OBS
De mærkater, der vises i instruktionsbogen,
er ikke altid præcise afbildninger af dem, der
findes i bilen. Formålet er at vise, omtrent
hvordan de ser ud, og omtrent hvor på bilen,
de sidder. Den information, der gælder for
netop din bil, findes på den respektive
mærkat på din bil.
Parkeringsvarmer-skilt.
På motorolieskiltet angives oliens kvalitet
og viskositet.
Motorens typebetegnelse, artikel- og fabrikationsnummer.
Gearkassens typebetegnelse og løbenummer.
Manuel gearkasse
Automatgearkasse
Bilens stelnummer (VIN Vehicle Identification Number)
Bilens registreringsattest indeholder yderligere
oplysninger om bilen.
07
269
07 Specifikationer
Mål og vægt
Mål
Mål
Mål
mm
A
Akselafstand
2835
H
Sporvidde, bag
1585
B
Længde
4851
I
Lastbredde, gulv
1130
C
Lastlængde, gulv, nedslået sæde
1927
J
Bredde
1861
K
Bredde inkl. sidespejle
2106
D
Lastlængde, gulv
1094
E
Højde
1493
F
Lasthøjde
G
Sporvidde, for
07
270
mm
368
1588
Vægt
Køreklar vægt omfatter føreren, en 90 % fyldt
brændstoftank samt alle olier og væsker.
Vægten af passagerer og det monterede ekstraudstyr samt kugletryk (i tilfælde af tilkoblet
anhænger, se tabellen) har betydning for lasteevnen og indgår ikke i køreklar vægt.
Tilladt maksimumsbelastning = Totalvægt Køreklar vægt.
07 Specifikationer
Mål og vægt
OBS
Dokumenteret køreklar vægt gælder bil i
basisudførelse - altså en bil uden ekstraudstyr. Det betyder, at for hvert ekstraudstyr,
der tilføjes, mindskes bilens lasteevne med
en vægt svarende til ekstraudstyrets.
ADVARSEL
Bilens køreegenskaber ændres, alt efter
hvor tungt lastet den er, og hvor lasten er
placeret.
Maksimumsbelastning: Se registreringsattesten.
Maksimal tagbelastning: 100 kg.
Eksempler på ekstraudstyr, som mindsker
lasteevnen er udstyrsniveauerne Kinetic/
Momentum/Summum samt andet ekstraudstyr som f.eks. trækkrog, tagbagagebærer, tagboks, lydanlæg, ekstralys, GPS,
brændstofdrevet varmer, beskyttelsesgitter, måtter, bagagegardin, elbetjente sæder
og lign.
At veje bilen er en sikker måde at finde frem
til dens køreklare vægt.
Skiltets placering fremgår af se side 268.
Maks. totalvægt
Maks. vogntogsvægt (bil+anhænger)
Maks. akseltryk, for
Maks. akseltryk, bag
07
Udstyrsniveau
``
271
07 Specifikationer
Mål og vægt
Trækvægt og kugletryk
Motor
Gearkasse
Maksimumsvægt bremset
anhænger (kg)
Maks. kugletryk (kg)
2.0F
Automatisk, MPS6
1000
50
Alle
Alle (undtagen 2.0F med Automatisk,
MPS6)
1200
50
2.0
Manuel, MTX75
1320
75
2.0F
Manuel, MTX75
1320
75
2.5FT
Manuel, M66
1600
75
2.5FT
Automatisk, TF–80SC
1800
90
2.5T
Manuel, M66
1600
75
2.5T
Automatisk, TF–80SC
1800
90
3.2 AWD
Automatisk, TF–80SC
1800
90
Automatisk, TF–80SC
07
272
T6 AWD
Automatisk, TF–80SC
2000
90
V8
Automatisk, TF–80SC
2000
90
2.0D
Manuel, MMT6
1600
75
2.4D
Manuel, M66
1600
75
2.4D
Automatisk, TF–80SC
1800
90
07 Specifikationer
Mål og vægt
Motor
Gearkasse
Maksimumsvægt bremset
anhænger (kg)
Maks. kugletryk (kg)
D5
Manuel, M66
1600
75
2000
90
Manuel, M66 AWD
D5
Automatisk, TF–80SC
Automatisk, TF-80SC AWD
Maksimumsvægt ubremset anhænger (kg)
750
Maks. kugletryk (kg)
50
OBS
Brug af stabiliseringsanordning anbefales til
anhænger, der er tungere end 1800 kg.
07
273
07 Specifikationer
Motorspecifikationer
Motorspecifikationer
Model
07
A
274
Motor
Effekt
(kW/
omdr./
min.)
Effekt
(hk/
omdr./
min.)
Drejningsmoment (Nm/
omdr./min.)
Cylin
derantal
Cylinderdiameter
(mm)
Slaglængde
(mm)
Slagvolumen (liter)
Kompressionsforhold
2.0
B4204S3
107/6000
145/6000
190/4500
4
87
83,0
1,999
10,8:1
2.0F
B4204S4
107/6000
145/6000
190/4500
4
87
83,0
1,999
10,8:1
2.5FT
B5254T8A
147/4800
200/4800
300/1500–4500
5
83
93,2
2,521
9,0:1
2.5FT
B5254T11
170/4800
231/4800
340/1700–4800
5
83
93,2
2,521
9,0:1
2.5T
B5254T10
170/4800
231/4800
340/1700–4800
5
83
93,2
2,521
9,0:1
3.2
B6324S
175/6200
238/6200
320/3200
6
84
96,0
3,192
10,8:1
T6
B6304T2
210/5600
285/5600
400/1500–4800
6
82
93,2
2,953
9,3:1
V8
B8444S
232/5950
315/5950
440/3950
8
94
79,5
4,414
10,4:1
2.0D
D4204T
100/4000
136/4000
320/2000
4
85
88,0
1,997
18,5:1
2.4D
D5244T14
129/3000–
4000
175/3000–
4000
420/1500–2750
5
81
93,2
2,400
16,5:1
D5
D5244T10
151/4000
205/4000
420/1500–3250
5
81
93,2
2,400
16,5:1
Kun Thailand
07 Specifikationer
Motorolie
Ugunstige kørselsforhold
Ugunstige kørselsforhold kan give unormalt høj
olietemperatur eller stort olieforbrug.
Kontrollér oliestanden oftere ved lang tids kørsel under følgende forhold:
•
•
•
•
med campingvogn eller anhænger
•
kortere kørselsstrækninger (under 10 km)
ved lave temperaturer (under 5 °C).
i bjerge
med høj hastighed
i temperaturer under -30 °C eller over
+40 °C
Dette kan give unormalt høj olietemperatur eller
olieforbrug.
Vælg en helsyntetisk motorolie til brug under
ugunstige kørselsforhold. Det giver motoren
ekstra beskyttelse.
Volvo anbefaler olieprodukter fra Castrol.
VIGTIGT
For at opfylde kravene til motorens serviceinterval fyldes alle motorer på fabrikken med
en specielt tilpasset syntetisk motorolie.
Valget af olie er foretaget med stor omhu og
under hensyntagen til levetid, startegenskaber, brændstofforbrug og miljøbelastning.
For at det anbefalede serviceinterval kan
anvendes, kræves det, at der anvendes en
godkendt motorolie. Brug kun den foreskrevne oliekvalitet (se etiketten i motorrummet), både ved efterfyldning og olieskift,
ellers risikerer man at øve indvirkning på
motorens levetid, startegenskaber, brændstofforbrug og miljøbelastning. Volvo Car
Corporation frasiger sig alt ansvar efter
garantien, medmindre der bruges motorolie
af den foreskrevne kvalitet og viskositet.
G021834
Motorolie
Viskositetsdiagram.
07
``
275
07 Specifikationer
Motorolie
Olieskilt
G032078
Motorvariant
Når mærkaten, der vises her, findes i bilens
motorrum, gælder følgende. Skiltets placering
fremgår af se side 222.
Oliekvalitet: ACEA A5/B5
Viskositet: SAE 0W–30
07
276
Kapacitet mellem MIN - MAX
(liter)
Kapacitet
(liter)A
2.0
B4204S3
0,8
4,3
2.5FT
B5254T8
1,3
5,5
2.5T
B5254T6
1,3
5,5
3.2
B6324S
1,2
7,4
T6
B6304T2
1,2
7,4
V8
B8444S
1,1
7,0
2.4D
D5244T14
1,5
6,0
D5
D5244T10
1,5
6,0
07 Specifikationer
Motorolie
Motorvariant
Kapacitet mellem MIN - MAX
(liter)
Kapacitet
(liter)A
B4204S4
0,8
4,3
2.0D
D4204T
1,8
5,0
G032079
2.0F
Når olieskiltet, der vises her, findes i bilens
motorrum, gælder følgende. For placering se
side 222.
Oliekvalitet: WSS-M2C913-B
Viskositet: SAE 5W–30
Til brug under ugunstige kørselsforhold bør
ACEA A5/B5 SAE 0W-30 bruges.
A
Inkluderer filterskift
07
277
07 Specifikationer
Væsker og smøremidler
Øvrige væsker og smøremidler
07
278
Motor
Gearkasse
Kapacitet (liter)
Foreskreven transmissionsolie
2.0 benzin
Manuel, MTX75
1,9
BOT 350M3
2.0 benzin
Automatisk, MPS6
5,5
BOT 341
2.0F flexifuel
Manuel, MTX75
1,9
BOT 350M3
2.0F flexifuel
Automatisk, MPS6
5,5
BOT 341
2.5T benzin
Manuel, M66
1,9
BOT 350M3
2.5T benzin
Automatisk, TF-80SC
5,5
BOT 341
2.5FT flexifuel
Manuel, M66
1,9
BOT 350M3
2.5FT flexifuel
Automatisk, TF-80SC
5,5
BOT 341
V8
Automatisk, TF-80SC
5,5
BOT 341
3.2 benzin
Automatisk, TF-80SC
5,5
BOT 341
T6 benzin
Automatisk, TF-80SC
5,5
BOT 341
2.0D diesel
Manuel, MMT6
1,7
BOT 350M3
2.4D diesel
Manuel, M66
1,9
BOT 350M3
2.4D diesel
Automatisk, TF-80SC
5,5
BOT 341
D5 diesel
Manuel, M66
1,9
BOT 350M3
D5 diesel
Automatisk, TF-80SC
5,5
BOT 341
07 Specifikationer
Væsker og smøremidler
Væske
System
Kølevæske
Benzinmotor 2.0
7,5
Benzinmotor 2.0F
7,5
Benzinmotor 2.5FT
9,0
Benzinmotor 2.5T
9,0
Benzinmotor T6
8,9
Benzinmotor 3.2
8,9
Benzinmotor V8
10,2
Dieselmotor 2.0D
9,1
Dieselmotor D5/2.4D
12,6
Kølemiddel
Aircondition
Kapacitet (liter)
B
Foreskreven kvalitet
Kølevæske med korrosionsbeskyttelse
blandet med vandA, se emballagen.
R134a (HFC134a)
Olie: PAG
A
B
Bremsevæske
Bremsesystem
0,6
DOT 4+
Servostyringsolie
Servostyring
1,2
WSS M2C204-A2 eller tilsvarende produkt.
Sprinklervæske
Biler med forlygterengøring
6,5
Biler uden forlygterengøring
4,5
07
Det af Volvo anbefalede frostsikringsmiddel, blandet med vand.
Vandkvaliteten skal opfylde standard STD 1285,1.
Mængden af kølemiddel varierer alt efter motorvariant. Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted for den rette information.
``
279
07 Specifikationer
Væsker og smøremidler
OBS
Under normale kørselsforhold er det ikke
nødvendigt at skifte gearkasseolien i løbet
af dens levetid. Under ugunstige kørselsforhold kan det dog være nødvendigt, se
side 278.
07
280
07 Specifikationer
Brændstof
CO2-udslip, brændstofforbrug og tankkapacitet
Model
Motor
Gearkasse
Udslip af kuldioxid
(CO2, g/km)
Forbrug
(liter/100 km)
Tankkapacitet liter
2.0
B4204S3
Manuel 5-trins (MTX75)
199
8,3
ca. 70
2.0FA
B4204S4
Manuel (MTX75)
199
8,3
ca. 70
2.0FA
B4204S4
Automatisk (MPS6)
203
8,5
ca. 70
2.5T
B5254T10
Manuel (M66)
206
8,6
ca. 70
2.5T
B5254T10
Automatisk (TF–80SC)
229
9,6
ca. 70
2.5FTA
B5254T11
Manuel (M66)
206
8,6
ca. 70
2.5FTA
B5254T11
Automatisk (TF–80SC)
229
9,6
ca. 70
3.2
B6324S
Automatisk (TF–80SC)
237
9,9
ca. 70
3.2
B6324S
Automatisk (TF–80SC) AWD
255
10,7
ca. 70
(Exec.) 259
(Exec.) 10,9
T6
B6304T2
Automatisk (TF–80SC) AWD
264
11,3
ca. 70
V8
B8444S
Automatisk (TF–80SC) AWD
284
12,1
ca. 70
2.0D
D4204T
Manuel (MMT6)
151
5,7
ca. 70
D5
D5244T10
Manuel (M66)
164
6,2
ca. 70
D5
D5244T10
Automatisk (TF–80SC)
178
6,7
ca. 70
D5
D5244T10
Automatisk (TF–80SC) AWD
194
7,3
ca. 70
07
``
281
07 Specifikationer
Brændstof
Model
A
Motor
Gearkasse
Udslip af kuldioxid
(CO2, g/km)
Forbrug
(liter/100 km)
Tankkapacitet liter
2.4D
D5244T14
Manuel (M66)
155
5,9
ca. 70
2.4D
D5244T14
Automatisk (TF–80SC)
174
6,6
ca. 70
Flexifuel kan køres på valgfri 95-oktan blyfri benzin eller bioethanol E 85 samt enhver blanding af disse to brændstoffer. Bilen forbruger 30-40 % mere af E85, som har et lavere energiindhold. Den
præcise forskel afhænger bl.a. af køremåde, temperaturen i omgivelserne og variationer i brændstofspecifikationer.
Brændstofforbrug og udslip af kuldioxid
De officielt deklarerede tal for brændstofforbrug er baseret på en standardiseret kørselscyklus iht. 80/1268/EØF comb. og 92/21/EØF.
Køremåden og andre ikke-tekniske faktorer
påvirker bilens brændstofforbrug. For nærmere oplysninger, se side 9.
Se side 203 for mere information om brændstof.
07
282
07 Specifikationer
Elsystemet
Elsystem
VIGTIGT
12 V-system med spændingsreguleret vekselstrømsgenerator. 1-polet system med chassis
og motorblok som ledere. Minuspolen er tilsluttet chassiset.
Hvis startbatteriet udskiftes, skal du sørge
for at skifte til et batteri med samme koldstartsevne og reservekapacitet som det originale batteri (se mærkaten på batteriet).
Startbatteri
Motor
Spænding (V)
Kapacitet ved koldstart,
Reservekapacitet
CCA - Cold Cranking Amperes (A)
(minutter)
2.5T, 2.5FT
12
520–800
100–160
2.0, 2.0F, T6, 3.2
12
520-700
100-135
V8
12
600-800
120–160
2.0D
12
700
135
D5, 2.4D
12
700-800
135-160
07
283
07 Specifikationer
Typegodkendelse
Fjernbetjeningssystem
Land
A, B, CY, CZ, D, DK,
E, EST, F, FIN, GB,
GR, H, I, IRL, L, LT,
LV, M, NL, P, PL, S,
SK, SLO
IS, LI, N, CH
HR
ROK
Hermed
bekræfter Delphi, at
dette fjernbetjeningssystem er i
overensstemmelse
med de væsentlige
egenskabskrav og
øvrige relevante
bestemmelser, som
fremgår af direktiv
1999/5/EF.
Delphi 2003-07-15,
Germany RLPD1-03-0151
BR
07
RC
CCAB06LP1940T4
284
07 Specifikationer
07
285
08 Alfabetisk stikordsregister
A
Afstandskontrol........................................ 164
Afvisere...................................................... 79
ACC – Adaptiv fartpilot............................ 157
Active Bending Lights (ABL)...................... 77
Adaptiv fartpilot....................................... 157
fejlsøgning.......................................... 161
radarsensor......................................... 160
Aircondition, AC....................................... 126
Advarselslampe
adaptiv fartpilot................................... 157
kollisionsadvarsel............................... 167
stabilitets- og traktionssikringssystem.................................................... 153
Aktive Dual Xenon-lys................................ 77
63
63
63
63
63
63
63
Advarselslyd
kollisionsadvarsel............................... 167
Advarselssymbol, AIRBAG-system........... 17
Advarselstrekant...................................... 209
Afprøvning af alarmsystemet..................... 53
286
Aircondition.............................................. 126
generelt............................................... 122
Advarselsblinklys....................................... 79
Advarselslamper
advarsel................................................
airbags (SRS)........................................
fejl i bremsesystemet............................
generatoren lader ikke..........................
lavt olietryk............................................
parkeringsbremse trukket.....................
påmindelse om sikkerhedssele............
08
Airbag
aktivering/deaktivering, PACOS........... 20
fører- og passagersiden....................... 18
Aktivt chassis - FOUR-C.......................... 155
Alarm..........................................................
afprøvning af alarmsystemet................
alarmindikator.......................................
alarmsignaler........................................
annullering af udløst alarm...................
deaktivering..........................................
kontrol af alarm.....................................
midlertidig frakobling............................
reduceret alarmniveau..........................
tilkobling...............................................
52
53
52
52
52
52
40
53
53
52
Anhænger................................................ 210
kabel................................................... 210
kørsel med anhænger......................... 210
Ankomstlys, varighed................................ 81
Antiudskridningsfunktion......................... 153
Audio
bageste kontrolpanel..........................
hovedtelefontilslutning........................
indstillinger..........................................
surround.............................................
135
135
135
134
Auto
klimaindstilling.................................... 126
Automatgearkasse................................... 101
bugsering og bjergning....................... 215
manuelle gearstillinger (Geartronic).... 101
Automatisk genlåsning.............................. 47
Automatisk låsning.................................... 47
AUX.......................................................... 134
AWD, firehjulstræk................................... 105
Allergi- og astmafremkaldende stoffer.... 123
All Wheel Drive (firhjulstræk).................... 105
Anbefalede barnestole, tabel..................... 31
B
Bagagerum
indkøbsposeholder............................. 207
lastning............................................... 206
08 Alfabetisk stikordsregister
lastsikringsøjer.................................... 206
måtte................................................... 187
Bagagerumsklap
låsning/oplåsning.................................. 48
Bageste kontrolpanel
lydanlæg............................................. 135
Bagklap
låsning/oplåsning.................................. 39
Baglygtepærer
placering............................................. 230
Bagrude, elopvarmning............................. 90
Bagsæderyglæn, nedslåning..................... 71
Bakgearsspærring................................... 101
5 gear.................................................. 100
Barn...........................................................
barnestol og sideairbag........................
børnesikkerhedslås...............................
placering i bilen.....................................
sikkerhed..............................................
29
22
35
29
29
Barnestol....................................................
anbefalet...............................................
ISOFIX monteringssystem til barnestole......................................................
øverste befæstelsespunkter for barnestole......................................................
29
31
35
35
Batteri...................................................... 235
advarselssymboler.............................. 235
fjernbetjening/PCC............................... 44
starthjælp.............................................. 99
symboler på batteriet.......................... 235
vedligeholdelse................................... 235
Belysning................................................. 226
Aktive Dual Xenon-lys........................... 77
ankomstlys, varighed............................ 81
belysningsautomatik, kabine................ 80
betjeningsknapper................................ 80
displaybelysning................................... 76
fjern-/nærlys......................................... 76
fortågelygter......................................... 78
i kabine................................................. 80
instrumentbelysning............................. 76
lyshøjderegulering................................ 76
orienteringslys...................................... 81
positions-/parkeringslys....................... 78
pærer, specifikationer......................... 232
tågebaglys............................................ 79
Belysning, skift af pærer..........................
bagagerum.........................................
baglygte..............................................
blinklys................................................
fjernlys, halogen..................................
fjernlys, Xenon-pære..........................
indstigningslys....................................
226
231
229
228
227
228
231
makeup-spejl......................................
nummerpladelygte..............................
nærlys, halogen..................................
parkeringslys......................................
pærefatning i baglygter, blinklys.........
sidemarkeringslys...............................
tågelys................................................
231
230
227
228
229
229
229
Benzinkvalitet........................................... 203
Betjeningsknapper
midterkonsol....................................... 116
Bilpleje, læderindtræk.............................. 263
Bilvask..................................................... 261
Bioætanol E85......................................... 204
Bjergning.................................................. 216
Blind Spot Information System, BLIS...... 181
Blind vinkel (BLIS).................................... 181
Blinklys....................................................... 79
Blokeret låsestilling.................................... 49
deaktivering.......................................... 49
midlertidig deaktivering........................ 49
Bluetooth
handsfree............................................ 188
mikrofon tavs...................................... 190
overfør opkald til mobil....................... 190
08
Blæser...................................................... 125
287
08 Alfabetisk stikordsregister
Bremselys.................................................. 78
Clean Zone Interior Package (CZIP)........ 123
Bremse- og koblingsvæske..................... 224
CZIP (Clear Zone Interior Package)......... 123
Bremser................................................... 106
blokeringsfri bremser, ABS................. 106
bremselys............................................. 78
bremsesystem.................................... 106
elektrisk parkeringsbremse................ 108
nødbremseforstærkning, EBA............ 106
nødbremselys....................................... 78
påfyldning af bremsevæske............... 225
symboler i kombinationsinstrumentet 106
Brændstof................................................ 203
brændstoffilter.................................... 205
brændstofforbrug............................... 281
brændstoføkonomi..................... 256, 259
Brændstofpåfyldning............................... 202
Bugsering................................................. 215
bugseringsøje..................................... 215
Bugseringsøjer......................................... 215
Børnesikkerhedslås................................... 51
08
C
Chassisindstillinger.................................. 155
Cigarettænderkontakt.............................. 185
288
D
DAB, menustruktur.................................. 145
DAB-radio................................................ 143
Defroster.................................................. 127
Dæk
dæklapning.........................................
hastighedsklasser...............................
køreegenskaber..................................
omdrejningsretning.............................
slidindikatorer.....................................
specifikationer....................................
tryk......................................................
vedligeholdelse...................................
vinterdæk............................................
251
255
247
247
248
255
256
247
248
Diesel....................................................... 204
Dieselpartikelfilter.................................... 205
Displaybelysning........................................ 76
E
Dolby Surround Pro Logic II.................... 134
ECC, elektronisk klimaanlæg................... 124
Donkraft................................................... 249
ECO-tryk.................................................. 256
Driftsbremsen.......................................... 106
Ekstravarmer............................................ 133
Driver Alert control................................... 172
Ekstravarmer (diesel)............................... 133
Driver Alert System.................................. 172
Elbetjent sæde........................................... 69
DSTC, se også Stabilitetssystem............ 153
Elbetjent taglem......................................... 93
Dug..........................................................
behandling af ruderne.........................
fjern med ventilationsspjældene.........
kondens i forlygter..............................
timerfunktion.......................................
elektrisk parkeringsbremse......................
lav batterispænding............................
udløse automatisk..............................
udløse manuelt...................................
127
122
128
261
127
108
108
109
109
Elektronisk startspærre.............................. 38
08 Alfabetisk stikordsregister
Elopvarmning
bagrude................................................ 90
sidespejle.............................................. 90
sæder.................................................. 125
Etiketter.................................................... 268
funktioner.............................................. 39
programmerbar................................... 111
rækkevidde........................................... 40
Fjernbetjeningssystem, typegodkendelse........................................................ 284
Fjernkontrol, se Fjernbetjening.................. 38
G
Gardinairbag.............................................. 24
Gearkasse................................................ 100
automatisk.......................................... 101
manuel................................................ 100
F
Flexifuel...................................................... 97
tilpasning.............................................. 97
Geartronic................................................ 101
Fartpilot.................................................... 156
FM, menustruktur.................................... 143
Farvekode, lak......................................... 264
Forlygter................................................... 226
Gearvælgerspærring, mekanisk frakobling........................................................... 103
Fejlfinding for kamerasensor................... 170
Forrude...................................................... 87
Genindstilling af rudehejs.......................... 88
Fejlmeddelelser
Driver Alert control.............................. 173
Lane Departure Warning..................... 176
se Meddelelser og symboler.............. 162
Forrudesprinkling....................................... 86
Glas.......................................................... 187
lamineret/forstærket............................. 87
Fejlmeddelelser i Adaptiv fartpilot........... 162
Fejlmeddelelser i afstandskontrol............ 165
Fejlmeddelelser i BLIS............................. 183
Fejlsøgning for adaptiv fartpilot............... 161
Firehjulstræk, AWD.................................. 105
Fjern-/nærlys, se Belysning....................... 76
Fjernbetjening............................................ 38
aftageligt nøgleblad.............................. 38
batteriudskiftning.................................. 44
Forrudeviskere........................................... 85
regnsensor............................................ 85
Forsæde
justering i længden.............................. 74
lænd...................................................... 73
massage............................................... 73
FOUR-C – Aktivt chassis......................... 155
Frakobling af gearvælgerspærring........... 103
FSC, miljømærkning.................................. 10
Fælge
rengøring............................................ 262
Førstehjælpsudstyr.................................. 209
Gearvælgerspærring................................ 102
Global opening........................................ 122
Gode råd om kørsel................................. 200
Gravide kvinder, sikkerhedssele................ 15
Gulvmåtter............................................... 186
H
Handskerum............................................ 185
låsning.................................................. 48
08
HBS - Heart Beat Sensor........................... 41
289
08 Alfabetisk stikordsregister
Indstilling af rat.......................................... 75
Kabinefilter............................................... 123
248
251
249
249
250
Indstilling af tidsafstand........................... 164
Kabinevarmer
brændstofdrevet................................. 130
Hjul og dæk............................................. 247
Informationscenter................................... 151
Katalysator............................................... 203
bjergning............................................. 215
HomeLinkŸ EU........................................ 111
Informationsdisplayer................................ 61
Keyless drive........................................ 45, 95
Horn........................................................... 75
Informationsknap, PCC............................. 40
Klemmesikring, soltag............................... 94
Hovedtelefontilslutning............................ 135
Informations- og advarselssymboler......... 62
Hukommelsesfunktion i stol...................... 70
Instruktionsbog, miljømærkning................ 10
Klima........................................................ 122
generelt............................................... 122
sensorer.............................................. 122
Høj motortemperatur............................... 210
Instrumentbelysning, se Belysning............ 76
Højtrykssprinkling af forlygter.................... 86
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger................................................... 58
I
Instrumentoversigt
højrestyret bil........................................ 60
venstrestyret bil.................................... 58
IAQS – Interior Air Quality System........... 123
Intervalviskning.......................................... 85
IC – Inflatable Curtain................................ 24
iPodŸ, tilslutning...................................... 137
Hjul
fælge...................................................
montering............................................
reservehjul..........................................
snekæder............................................
udskiftning..........................................
IDIS - Intelligent Driver Information
System..................................................... 195
IMEI-nummer........................................... 195
08
Indbygget telefon..................................... 193
Indikeringslamper, PCC............................. 40
Indstilling af forlygternes lyshøjde............. 76
290
Indtræk.................................................... 263
Indvendigt bakspejl.................................... 90
automatisk nedblænding...................... 90
Kamerasensor.......................................... 169
Knapper på rattet............... 75, 116, 156, 193
Kollision..................................................... 28
Kollisionsadvarsel.................................... 167
radarsensor................................. 160, 167
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning*......................................................... 167
Kombinationsinstrument.......................... 119
Komfort i kabinen.................................... 184
K
Kompas..................................................... 92
indstilling af zone.................................. 92
kalibrering............................................. 92
Kabine...................................................... 184
Kondens i forlygter.................................. 261
Kabinebelysning, se Belysning.................. 80
08 Alfabetisk stikordsregister
M
Køleboks.................................................. 187
Lastning
generelt............................................... 206
lastsikringsøjer.................................... 206
taglast................................................. 208
Kølemiddel............................................... 122
Lav oliestand............................................ 222
Manuel gearkasse.................................... 100
bugsering og bjergning....................... 215
Kølevæske, kontrol og påfyldning........... 224
Luftfordeling..................................... 123, 128
Manuelle gearstillinger (Geartronic)......... 101
Køreklar vægt.......................................... 270
Lydanlæg................................................. 134
funktioner............................................ 135
oversigt............................................... 134
Massage
forsæde................................................ 73
Lydstyrke
ringesignal, telefon............................. 190
telefon................................................. 190
telefon/medieafspiller......................... 190
Meddelelser og symboler
afstandskontrol...................................
Driver Alert control..............................
kollisionsadvarsel med automatisk
bremsning...........................................
Lane Departure Warning.....................
Kugledel
afmontering......................................... 214
montering............................................ 212
Kørsel.......................................................
kølesystem..........................................
med anhænger...................................
med åben bagagerumsklap................
200
200
210
200
Kørsel med anhænger
kugletryk............................................. 270
trækvægt............................................ 270
Lyskegle, tilpasning................................... 81
Lyspanel.................................................... 76
L
Lak
farvekode............................................ 264
skader og udbedring.......................... 264
Lamineret glas........................................... 87
Lane Departure Control........................... 175
Læderindtræk, vaskeråd.......................... 263
Lås
automatisk låsning................................
bagagerumsklap...................................
låsning..................................................
oplåsning..............................................
Makeup-spejl..................................... 80, 186
Meddelelser i BLIS................................... 183
165
173
170
176
Meddelelser og symboler i Adaptiv fartpilot............................................................. 162
47
48
47
47
Meddelelser på informationsdisplay........ 153
Låsning/oplåsning
bagklap................................................. 39
indefra................................................... 47
Menustruktur
DAB.................................................... 145
FM....................................................... 143
Meddelelser på kombinationsinstrumentet............................................................. 119
Menu- og meddelelseshåndtering........... 116
08
Midlertidig dæklapning............................ 251
291
08 Alfabetisk stikordsregister
Midterkonsol............................................ 116
Miljømærkning, FSC, instruktionsbog....... 10
Mobiltelefon
handsfree............................................ 188
registrering af telefon.......................... 188
tilslutning............................................ 191
Motor
overhedning........................................ 210
start....................................................... 95
Motorhjelm, åbning.................................. 220
Motorolie.......................................... 221, 275
filter..................................................... 222
kapacitetsoplysninger......................... 275
oliekvalitet........................................... 275
ugunstige kørselsforhold.................... 275
Motorrum
kølevæske...........................................
olie......................................................
oversigt...............................................
servostyringsolie.................................
Målere i kombinationsinstrumentet
brændstofmåler.................................... 62
omdrejningstæller................................. 62
speedometer......................................... 62
N
Nakkestøtte
bagsædets midterplads........................ 71
nedslåning............................................ 72
Nødopkald............................................... 193
Nødudstyr
advarselstrekant................................. 209
Nøgle......................................................... 38
224
222
221
225
Motorvarmer.............................................. 97
brændstofdrevet................................. 130
Nøglefri start (Keyless drive)................ 45, 95
Nøglepositioner......................................... 67
Nøglespærring......................................... 103
Opringning....................................... 189, 193
Opvarmede sprinklerdyser........................ 86
Orienteringslys........................................... 81
Overhedning............................................ 210
P
PACOS....................................................... 20
PACOS, omskifter...................................... 20
O
Mærkat - SIPS-bag.................................... 23
Olie, se også Motorolie............................ 275
Målepind, elektronisk............................... 223
Opbevaringsrum...................................... 187
Opbevaringssteder i kabinen................... 184
292
Oplåsning
indefra................................................... 47
udefra.................................................... 47
Nøgleblad.................................................. 41
Motorspecifikationer................................ 274
08
Opkald
betjening..................................... 189, 193
funktioner under igangværende
opkald......................................... 193, 194
indgående................................... 189, 193
lydstyrke i telefon................................ 194
ventende............................................. 193
Panelbelysning........................................... 76
Panikfunktion............................................. 39
Parkeringsbremse.................................... 108
Parkeringshjælp....................................... 178
sensorer for parkeringshjælp.............. 180
08 Alfabetisk stikordsregister
Parkeringsvarmer.....................................
batteri og brændstof...........................
parkering på skråninger......................
tidsindstilling.......................................
130
130
130
132
Parkér opkald.......................................... 194
Partikelfilter.............................................. 205
PCC - (Personal Car Communicator)
funktioner.............................................. 39
rækkevidde..................................... 40, 41
R
Ryglæn....................................................... 69
forsæde, nedfældning.......................... 69
Radarsensor............................................ 157
begrænsninger.................................... 160
Rat............................................................. 75
indstilling af rat..................................... 75
tastatur.................. 75, 116, 134, 156, 193
tastatur adaptiv fartpilot..................... 158
Ratlås......................................................... 96
Piskesmældsskader, WHIPS..................... 25
Ratmodstand, hastighedsafhængig........ 155
Pletter...................................................... 263
Recirkulation............................................ 127
Polering.................................................... 262
Regnsensor................................................ 85
Positions-/parkeringslys............................ 78
Relæ/sikringsboks, se Sikringer.............. 238
Privatlåsning.............................................. 43
Rengøring
bilvask.................................................
fælge...................................................
indtræk................................................
sikkerhedsseler...................................
vask i vaskehal....................................
Punktering, se Dæk................................. 249
Pærer, se Belysning................................. 226
Påfyldning
påfyldning...........................................
tankdæksel.........................................
tankdæksel, elektrisk åbning..............
tankdæksel, manuel åbning................
202
202
202
202
Påmindelse om sikkerhedssele................. 15
261
262
263
263
261
S
Selepude
nedslåning............................................ 33
opslåning.............................................. 34
Selepude, integreret.................................. 33
Serviceprogram....................................... 220
Sideairbags................................................ 22
Sidespejle..................................................
der kan drejes ind elektrisk...................
elopvarmning........................................
indvendige............................................
kompas.................................................
89
89
90
90
92
Sidespejle der kan drejes ind elektrisk...... 89
Signalering................................................. 75
Reservehjul.............................................. 249
Temporary Spare................................ 249
Signalindgang, ekstern............................ 134
Rudehejs.................................................... 87
Sikkerhedssele
bagsæde............................................... 15
selestrammere...................................... 16
Ruder og spejle.......................................... 87
Rustbeskyttelse....................................... 262
Sikkerhedsfunktion.................................... 28
08
Sikkerhedsseler......................................... 14
293
08 Alfabetisk stikordsregister
Sikringer...................................................
boks i bagagerum...............................
generelt...............................................
relæ-/sikringsboks i motorrum...........
udskiftning..........................................
238
245
238
239
238
Sikringsboks............................................ 238
handskerum........................................ 242
Sikringstabel
sikringer i bagagerum......................... 245
sikringer i motorrum............................ 240
Sprinklervæske, påfyldning..................... 234
SRS-Airbag................................................ 18
SRS-system............................................... 17
omskifter............................................... 20
Stabilitets- og traktionssikringssystem.... 153
Symboler og meddelelser
afstandskontrol...................................
Driver Alert control..............................
kollisionsadvarsel med automatisk
bremsning...........................................
Lane Departure Warning.....................
165
173
170
176
Symboler og meddelelser i Adaptiv fartpilot............................................................. 162
Stabilitetssystem..................................... 153
SIPS-bag................................................... 22
Startbatteri............................................... 283
Skiluge..................................................... 207
Starthjælp.................................................. 99
Smøremiddel........................................... 278
Startnøgler................................................. 67
Smøremiddel, kapacitetsoplysninger...... 278
Startspærre................................................ 38
Sodfilter................................................... 205
Stenslag og ridser.................................... 264
Sæder........................................................ 69
elbetjente.............................................. 69
elopvarmning...................................... 125
nakkestøtte på bagsædet..................... 71
nedfældning af bagsæderyglæn........... 71
nedfældning af forsæderyglæn............ 69
ventilerede forsæder........................... 125
Sodfilter fuldt........................................... 205
Stikkontakt............................................... 186
bagagerum......................................... 186
forsæde.............................................. 186
T
Solskærm, soltag....................................... 94
Soltag
klemmesikring.......................................
solskærm..............................................
ventilationsstilling.................................
åbning og lukning.................................
94
94
93
93
Spin control............................................. 153
294
Sprinklere
forrude.................................................. 86
sprinklervæske, påfyldning................. 234
SIM-kort................................................... 196
Solgardin.................................................... 89
08
informationssymboler........................... 62
kontrolsymboler.................................... 62
Sprinklerdyser, opvarmede........................ 86
Stol, se Sæder........................................... 69
Styrekraft, se Ratmodstand..................... 155
Surround.................................................. 134
Svingningsdæmper.................................. 211
Symboler.................................................. 153
advarselssymboler................................ 62
Telefon
handsfree............................................
indbygget, oversigt.............................
indgående opkald...............................
meddelelser........................................
modtagelse af opkald.........................
188
193
189
195
190
08 Alfabetisk stikordsregister
189
188
194
196
191
191
193
191
Trækanordning........................................ 211
specifikationer.................................... 212
Telefonbog............................................... 194
opringning...........................................
registrering af telefon..........................
ringesignal..........................................
SIM-kort..............................................
telefonbog...........................................
telefonbog, genvej..............................
til/fra....................................................
tilslutning............................................
V
Trækkrog, se Trækanordning.................. 211
Vadning.................................................... 200
Trækvægt................................................ 270
Vandafvisende belægning, rengøring...... 262
Typebetegnelse....................................... 268
Vand- og smudsafvisende yderlag............ 87
Typegodkendelse, fjernbetjeningssystem......................................................... 284
Varme....................................................... 126
Tågelys
bag........................................................ 79
for......................................................... 78
Varmereflekterende forrude....................... 87
Temperatur
faktisk temperatur............................... 122
Temperaturregulering.............................. 126
Tågelys, til/fra............................................ 78
Tilbagestilling af sidespejle........................ 90
varmereflekterende (Forrude).................... 87
Vask i vaskehal........................................ 261
Vedligeholdelse........................................ 261
rustbeskyttelse................................... 262
Ventende opkald...................................... 193
U
Ventilation................................................ 123
81
82
82
82
Udluftningsfunktion............................ 47, 122
Vinterdæk................................................ 248
Udslip af kuldioxid................................... 205
Vinterkørsel.............................................. 201
Udvendige mål......................................... 270
Timer........................................................ 127
analogt.................................................. 66
Tilpasning.................................................. 97
Tilpasning af køreegenskaber.................. 155
Tilpasning af lyskegle.................................
Aktive Dual Xenon-forlygter..................
Dual Xenon-forlygter.............................
halogen-forlygter..................................
Ventilationsspjæld................................... 124
Totalvægt................................................. 270
Ur, indstilling.............................................. 65
Viskerblade..............................................
rengøring............................................
servicestilling......................................
udskiftning..........................................
Traction control........................................ 153
USB, tilslutning........................................ 137
Viskere og sprinklere................................. 85
Ur
233
233
233
233
Transmission............................................ 100
Voksning.................................................. 262
Transponder.............................................. 87
Vægt
køreklar vægt...................................... 270
Triptællere.................................................. 65
08
295
08 Alfabetisk stikordsregister
Værktøj.................................................... 249
Væsker, kapacitetsoplysninger................ 278
Væsker og olier........................................ 278
W
WHIPS
barnestol/barnepude............................ 25
piskesmældsskader.............................. 25
Ø
Økonomikørsel......................................... 200
08
296
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&%.))9Vc^h]!6I%.'%!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%%.!8deng^\]i'%%%"'%%.Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement