Volvo | S80 | Road and Traffic Information | Volvo S80 2010 Road and Traffic Information

Volvo S80 2010 Road and Traffic Information
VOLVO XC60, V70, XC70 & S80
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI)
INSTRUKTIONSBOG
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&&&.%9Vc^h]6I%.'%Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%%.!8deng^\]i'%%%"'%%.Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Tekst og symboler på skærmen
Afstand til næste vejvisningspunkt
Problem ved næste vejvisningspunkt
Planlagt rutes destination
Navn på næste vej/gade
Plads til information fra vejskilt for næste vej/gade
Næste vejvisningspunkt
Planlagt rute
Planlagt rutes mellempunkt
Tilbagelagt planlagt rute
Beregnet rejsetid og afstand til destinationen
G040918
Målestok
Nuværende vejs/gades navn
Trafikinformation
Vejtype
Farve
Vejstrækning berørt af trafikinformation
Motorvej
Grøn
Gemt sted
Hovedvej
Rød
Symbol for facilitet (restaurant)
Mindre hovedvej
Brun
Bilens position
Almindelig vej
Mørkegrå
Udelukket område for rute
Lokalvej
Mørkegrøn
Planlagt rutes startpunkt
Pil på ydre kompasring angiver retning mod destinationen
Kompas
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION - RTI
Volvos navigationssystem er et trafikinformations- og vejvisningssystem udviklet af Volvo. Systemet viser vej til en destination og giver oplysninger langs ruten. Det informerer om
situationer, som kan gøre din kørsel mere vanskelig, f.eks. ulyker og vejarbejder, og viser så alternative ruter.
Det er muligt at lægge en rejseplan, søge efter faciliteter langs
ruten, lagre specielle steder m.m. Systemet viser bilens nøjagtige position og kan ved eventuel fejlkørsel altid føre frem til
destinationen.
Du vil opdage, hvor intuitivt systemet er at anvende. Prøv dig
frem. For at du skal føle dig hjemme i systemet, anbefaler vi, at
du også sætter dig ind i oplysningerne i denne håndbog.
Volvos navigationssystem letter fremkommeligheden og giver
forkortede afstande. Herved bidrager systemet til et bedre
miljø.
Licensaftale NAVTEQ DATABASE
For information til slutbrugeren, se side 68.
Indhold
01 02 03
01 Lynvejledning
Kom hurtigt i gang...................................... 8
02 Lær navigationssystemet at
kende
Bogen........................................................
Før du begynder.......................................
Oversigt XC60 ..........................................
Oversigt V70/XC70...................................
Oversigt over S80.....................................
Betjeningsknapper....................................
Tastaturet..................................................
Dvd, billedskærm......................................
Kort, vejtyper og kompas..........................
Menutræ i tre niveauer..............................
Hurtigmenu...............................................
Hovedmenu...............................................
Rullemenu.................................................
2
03 Planlæg din rejse
12
13
14
16
18
20
21
22
24
26
28
30
31
Indstil destination......................................
Rejseplan..................................................
Gem sted..................................................
Næste destination.....................................
Aktuel position..........................................
Indstillinger................................................
Undgå område..........................................
Alternativ...................................................
Simulering.................................................
34
39
41
43
44
45
46
48
51
Indhold
04 05 06
04 Trafikinformation
Generelt....................................................
Undgå trafikproblemer..............................
Valg af information....................................
Læs informationen....................................
Sender/Målestok.......................................
54
55
56
57
58
05 Symboler på kortet
06 Spørgsmål og svar
Faciliteter.................................................. 62
Hyppige spørgsmål................................... 66
EULA - Licensaftale.................................. 68
Ophavsret................................................. 70
3
Indhold
07
07 Alfabetisk stikordsregister
Alfabetisk stikordsregister........................ 72
4
Indhold
5
6
G028767
Kom hurtigt i gang..................................................................................... 8
LYNVEJLEDNING
01
01 Lynvejledning
Kom hurtigt i gang
Knappanel/fjernbetjening
•
Brug navigeringsknappen - knappanelets
styrepind (på rattets højre bagside, se
side 20) eller fjernbetjeningens Pilknapper - til at navigere op, ned, til højre eller
venstre mellem forskellige menupunkter
og valg samt til at flytte markøren på kortet.
•
•
ENTER – Bekræfter eller aktiverer valg.
BACK - Tilbage i menustrukturen eller for
at fortryde et valg.
Knapperne på fjernbetjeningen har de samme
funktioner som rattets knappanel.
Aktivering af systemet
Fjernbetjeningsnøglen skal være trukket ind i
startlåsen (se bilens instruktionsbog).
1. Tryk kort på START/STOP ENGINE-knappen.
2. Hvis skærmen ikke aktiveres: Tryk på
BACK eller ENTER.
8
Start systemet
G040697
01
Systemet begynder med at vise et skærmbillede, hvis tekstindhold skal bekræftes med
ENTER.
Derefter har systemet måske brug for nogle
sekunder til at registrere bilens position. Dernæst vises Korttilstand, hvor bilens position er
markeret med en blå trekant.
Vejvisning til gadeadresse
Indstil
destination
Tryk på BACK for at komme
til Hovedmenuen. Gå med
navigeringsknappen til Indstil destination, og tryk på
ENTER.
Adresse
Gå til Adresse, og tryk på
ENTER.
Land/By
Gå til Land henholdsvis
By, og tryk på ENTER.
Vælg de ønskede bogstaver
for at angive, i hvilket land
og hvilken by gadeadressen
findes. Tryk på ENTER.
Gade
Gå til Gade, og tryk på
ENTER.
Gadenummer
Gå til Nr, og tryk på
ENTER.
Indstil
Gå til Indstil, og tryk på
ENTER.
Start vejledning
Gå til Start vejledning, og
tryk på ENTER.
Systemet beregner nu ruten og afstanden til
den indtastede destination. Du får vejvisning
og oplysninger om vejkryds m.m.
Hvis den planlagte rute forlades under rejsen,
udregner systemet automatisk en ny rute.
01 Lynvejledning
Kom hurtigt i gang
Vejvisning til facilitet
Indstil
Gå til Indstil, og tryk på
ENTER.
Start vejledning
Gå til Start vejledning, og
tryk på ENTER.
Indstil
destination
Tryk på BACK for at komme
til Hovedmenuen. Gå med
navigeringsknappen til Indstil destination, og tryk på
ENTER.
FACILITET
Gå til FACILITET, og tryk
på ENTER.
Systemet beregner nu ruten og afstanden til
den indtastede facilitet. Du får vejvisning og
oplysninger om vejkryds m.m.
Facilitet
efter navn
Vælg Facilitet efter navn,
og tryk på ENTER.
Hvis den planlagte rute forlades under rejsen,
udregner systemet automatisk en ny rute.
Land/By
Gå til Land henholdsvis
By, og tryk på ENTER. Gå
til de ønskede bogstaver for
at angive, i hvilket Land
eller By faciliteten befinder
sig. Tryk på ENTER.
Type
Gå til Type. Vælg facilitetstypen, f.eks. benzintank,
restaurant eller Volvo-forhandler. Tryk på ENTER.
Navn
Gå til Navn. Vælg facilitet,
og tryk på ENTER.
01
9
10
12
13
14
16
18
20
21
22
24
26
28
30
31
G028780
Bogen......................................................................................................
Før du begynder......................................................................................
Oversigt XC60 ........................................................................................
Oversigt V70/XC70..................................................................................
Oversigt over S80...................................................................................
Betjeningsknapper..................................................................................
Tastaturet................................................................................................
Dvd, billedskærm....................................................................................
Kort, vejtyper og kompas........................................................................
Menutræ i tre niveauer............................................................................
Hurtigmenu.............................................................................................
Hovedmenu.............................................................................................
Rullemenu...............................................................................................
LÆR NAVIGATIONSSYSTEMET AT KENDE
02
02 Lær navigationssystemet at kende
Bogen
02
Generelt om bogen
Ændringer i bogen
Der er en lynvejledning, så du kan komme i
gang med det samme, se side 8.
Specifikationer, konstruktionsoplysninger og
illustrationer i instruktionsbogen er ikke bindende.
For mere detaljeret beskrivelse og valg af indstillinger til destinationer anbefales du at se
nærmere i kapitlet Planlæg din rejse, se
side 34.
Menuvalg/søgeveje
Alle valg, der kan foretages på displayet, markeres i bogen med lidt større, grå tekst, f.eks.
Indstil destination.
Søgeveje i menutræ angives som f.eks.:
Indstil destination
Adresse
By
Særskilt tekst
OBS
Tekster, der er markeret med OBS, giver råd
eller tips, som gør brug af f.eks. finesser og
funktioner lettere.
Fodnote
I bogen gives der information i fodnoter længst
nede på siden eller i direkte tilslutning til en
tabel. Denne information er et tillæg til den
tekst, som den gennem tallet henviser til.
12
Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer
uden forudgående varsel.
© Volvo Car Corporation
02 Lær navigationssystemet at kende
Før du begynder
Generelt
Indstillinger
Du kan bruge navigationssystemet uden at
have valgt en destination. Kort med bilens
position vises på skærmen, hvor bilen er markeret med en blå trekant.
Systemet leveres med grundindstillinger, men
starter med de indstillinger, der er foretaget
senest.
Systemet opdateres løbende og kan derfor
indeholde funktioner, der ikke beskrives i
denne bog.
Hvis en indstilling er ændret, og man ønsker at
vende tilbage til fabriksindstillingen, påvirker
det kun for den aktuelle funktion.
Der er ingen funktion, der tilbagestiller alle indstillinger samtidigt.
Korttilstand
Ved opstart begynder systemet med at vise et
skærmbillede, hvis tekstindhold skal bekræftes
med ENTER, se side 8.
Derefter går skærmen over til Korttilstand,
hvorved kortbilledet dækker hele skærmen.
Tænd/sluk
Til
1. Fjernbetjeningsnøglen skal være skudt ind
i startlåsen (se bilens instruktionsbog).
2. Tryk på ENTER eller BACK.
•
Tryk på BACK for at nå Hovedmenuen, se
side 30.
3. Skærmen aktiveres automatisk.
•
Tryk på ENTER for at komme til Hurtigmenuen, se side 28.
Systemet har måske brug for et par sekunder
til at registrere bilens position og bevægelse.
1. Tryk på navigeringsknappen for at aktivere Bladring, f.eks. for at se dele af kortet,
der ligger uden for skærmen.
2. ENTER i denne tilstand aktiverer Rullemenuen, se side 31.
2. Gå til Luk ned med navigeringsknappen.
3. Tryk på ENTER.
02
4. Skærmen slukkes.
OBS
Systemet er også tilgængeligt med motoren
slukket. Ved for lav batterispænding slukkes
systemet.
Demo (simuleret vejvisning)
For at få et billede af, hvordan en vejvisning
fungerer, kan man angive en destination. Når
bilen holder stille, kan vejvisningen til den
angivne destination simuleres, se Start demo
se side 51.
Fra
Skærmen slukkes automatisk, når fjernbetjeningsnøglen tages ud af startlåsen.
Systemet kan også slukkes manuelt, så det
ikke starter automatisk, næste gang fjernbetjeningsnøglen skydes ind i startlåsen:
1. Tryk på BACK for at nå Hovedmenuen.
13
02 Lær navigationssystemet at kende
Oversigt XC60
G031099
02
14
02 Lær navigationssystemet at kende
Oversigt XC60
Hovedenhed
Hovedenheden sidder monteret i bagagerummet og har bl.a. følgende funktioner:
•
•
•
•
•
Beregning af bilens position
Trafikinformation
TMC (Traffic Message Channel) er et standardiseret kodesystem for trafikinformation. Modtageren søger automatisk den rette frekvens.
Modtagelse sker via FM-antennen.
Beregning af rute til angivet destination
Behandling af trafikinformation
Talevejvisning
Dvd-afspiller
OBS
Dvd-afspillerens EJECT-knap befinder sig
til venstre og låseknappen til højre på enheden.
•
Hovedenhedens dvd-afspiller er kun
beregnet til Volvos kort-dvd'er.
Positionering
Ved hjælp af signaler fra satellitsystemet GPS,
bilens hastighedsføler og et gyro beregnes
bilens aktuelle position og kørselsretning.
Fordelen ved dette koncept er, at navigationssystemet registrerer og beregner ruten, selv
om GPS-signalet midlertidigt forsvinder,
f. eks. ved kørsel i en tunnel.
02
OBS
TMC er ikke tilgængelig i alle områder/
lande. Systemets dækningsområde er
under stadig udbygning, hvorfor opdatering
nogle gange kan være nødvendig, se
side 22.
Antenne til GPS
Antennen er indbygget i tagantennen.
Højttalere
GPS-modtager og modtager til trafikinformation (TMC) er indbygget i hovedenheden.
VIGTIGT
Placer ingen genstande foran GPS-navigatorens billedskærm - overfladen kan blive
ridset. Mobiltelefoner kan desuden forstyrre
billedskærmens funktion.
Lyden fra navigationssystemet kommer ud af
de forreste højttalere.
Knappanel
Knappanelet befinder sig til højre bag rattet.
Det bruges til at bevæge sig mellem forskellige
menualternativer, bekræfte valg og gå tilbage i
menuer. se side 20.
Lydstyrkekontrol og IR-modtager
Brug lydanlæggets lydstyrkekontrol til at
ændre lydstyrken for en igangværende talemeddelelse. Lydstyrken kan også ændres i
menusystemet.
IR-modtageren til fjernbetjeningen sidder oven
over midterkonsollens tal-knappanel.
Billedskærm
På billedskærmen vises kort og gives detaljerede oplysninger om vejvalg, afstand, menuer
m.m. Vedr. pleje af skærmen, se side 23.
15
02 Lær navigationssystemet at kende
Oversigt V70/XC70
02
16
02 Lær navigationssystemet at kende
Oversigt V70/XC70
Hovedenhed
Hovedenheden sidder monteret i bagagerummet og har bl.a. følgende funktioner:
•
•
•
•
•
Beregning af bilens position
Trafikinformation
TMC (Traffic Message Channel) er et standardiseret kodesystem for trafikinformation. Modtageren søger automatisk den rette frekvens.
Modtagelse sker via FM-antennen.
Beregning af rute til angivet destination
Behandling af trafikinformation
Talevejvisning
Dvd-afspiller
OBS
Dvd-afspillerens EJECT-knap befinder sig
til venstre og låseknappen til højre på enheden.
•
Hovedenhedens dvd-afspiller er kun
beregnet til Volvos kort-dvd'er.
OBS
TMC er ikke tilgængelig i alle områder/
lande. Systemets dækningsområde er
under stadig udbygning, hvorfor opdatering
nogle gange kan være nødvendig, se
side 22.
Antenne til GPS
Knappanel
Knappanelet befinder sig til højre bag rattet.
Det bruges til at bevæge sig mellem forskellige
menualternativer, bekræfte valg og gå tilbage i
menuer. se side 20.
02
Lydstyrkekontrol og IR-modtager
Brug lydanlæggets lydstyrkekontrol til at
ændre lydstyrken for en igangværende talemeddelelse. Lydstyrken kan også ændres i
menusystemet.
IR-modtageren for fjernbetjeningen sidder i
lydanlæggets display.
Antennen er indbygget i tagantennen.
Højttalere
GPS-modtager og modtager til trafikinformation (TMC) er indbygget i hovedenheden.
Positionering
Ved hjælp af signaler fra satellitsystemet GPS,
bilens hastighedsføler og et gyro beregnes
bilens aktuelle position og kørselsretning.
Fordelen ved dette koncept er, at navigationssystemet registrerer og beregner ruten, selv
om GPS-signalet midlertidigt forsvinder,
f. eks. ved kørsel i en tunnel.
Lyden fra navigationssystemet kommer ud af
de forreste højttalere.
Billedskærm
På billedskærmen vises kort og gives detaljerede oplysninger om vejvalg, afstand, menuer
m.m. Vedr. pleje af skærmen, se side 23.
17
02 Lær navigationssystemet at kende
Oversigt over S80
02
2
3
4
5
6
G021310
1
18
02 Lær navigationssystemet at kende
Oversigt over S80
Hovedenhed
Hovedenheden sidder monteret i bagagerummet og har bl.a. følgende funktioner:
•
•
•
•
•
Beregning af bilens position
Trafikinformation
TMC (Traffic Message Channel) er et standardiseret kodesystem for trafikinformation. Modtageren søger automatisk den rette frekvens.
Modtagelse sker via FM-antennen.
Beregning af rute til angivet destination
Behandling af trafikinformation
Talevejvisning
Dvd-afspiller
OBS
Dvd-afspillerens EJECT-knap befinder sig
til venstre og låseknappen til højre på enheden.
•
Hovedenhedens dvd-afspiller er kun
beregnet til Volvos kort-dvd'er.
OBS
TMC er ikke tilgængelig i alle områder/
lande. Systemets dækningsområde er
under stadig udbygning, hvorfor opdatering
nogle gange kan være nødvendig, se
side 22.
Antenne til GPS
Knappanel
Knappanelet befinder sig til højre bag rattet.
Det bruges til at bevæge sig mellem forskellige
menualternativer, bekræfte valg og gå tilbage i
menuer. se side 20.
02
Lydstyrkekontrol og IR-modtager
Brug lydanlæggets lydstyrkekontrol til at
ændre lydstyrken for en igangværende talemeddelelse. Lydstyrken kan også ændres i
menusystemet.
IR-modtageren for fjernbetjeningen sidder i
lydanlæggets display.
Antennen er indbygget i tagantennen.
Højttalere
GPS-modtager og modtager til trafikinformation (TMC) er indbygget i hovedenheden.
Positionering
Ved hjælp af signaler fra satellitsystemet GPS,
bilens hastighedsføler og et gyro beregnes
bilens aktuelle position og kørselsretning.
Fordelen ved dette koncept er, at navigationssystemet registrerer og beregner ruten, selv
om GPS-signalet midlertidigt forsvinder,
f. eks. ved kørsel i en tunnel.
Lyden fra navigationssystemet kommer ud af
de forreste højttalere.
Billedskærm
På billedskærmen vises kort og gives detaljerede oplysninger om vejvalg, afstand, menuer
m.m. Vedr. pleje af skærmen, se side 23.
19
02 Lær navigationssystemet at kende
Betjeningsknapper
02
Placering af knappanel og IRmodtager
Knappanel rat/fjernbetjening
TILBAGE
Fortryder det seneste valg eller går tilbage i
menustrukturen.
"Forstyr ikke"
Navigationssystemet betjenes med rattets
knappanel eller fjernbetjeningen.
Knappanelet befinder sig til højre bag rattet.
Fjernbetjeningen rettes mod IR-modtageren,
der befinder sig på lydanlæggets display.
OBS
Fjernbetjeningen indeholder AAA- eller R03batterier. Prøv først at skifte til nye batterier,
hvis fjernbetjeningen ikke fungerer.
Knappanelet på rattet og knappanelet på fjernbetjeningen har de samme funktioner. Det bruges til at bevæge sig mellem forskellige menualternativer, bekræfte valg og gå tilbage i
menuer.
Udformningen kan variere på de forskellige
modeller.
Navigeringsknap
Navigeringsknappen - knappanelets styrepind eller fjernbetjeningens Pilknapper , ,
og
- bruges til at bevæge sig mellem
forskellige menupunkter. Navigeringsknappen
flytter også markøren (korsmarkøren) på kortet.
ENTER
Bekræfter eller aktiverer valg.
20
I visse situationer har systemet brug for nogle
sekunders ekstra tid til at foretage en beregning. Så vises et symbol på skærmen.
OBS
Når symbolet for beregning ses, kan systemet ikke modtage nogen kommandoer fra
navigerings-, ENTER- eller BACK-knappen.
02 Lær navigationssystemet at kende
Tastaturet
Skriv og vælg alternativ
Rullelisten yderst til højre på skærmen viser, at
der er flere alternativer på listen end dem, som
ses på listen. Tallet (110) viser hvor mange.
•
Gå tilbage fra alternativlisten til tastaturet
med BACK.
•
Slet de indtastede bogstaver ét ad gangen
med BACK.
02
Generel søgning
Tastaturet bruges mange steder blandt menuerne til at angive specifikke oplysninger, f.eks.
type facilitet, land, by, gadeadresse, gadeeller postnummer.
1. Vælg bogstaver med navigeringsknappen, og tryk på ENTER.
> Hvis der ikke er yderligere alternativer,
udfylder systemet med resterende bogstaver.
Listen nederst på skærmen viser de tre
første mulige alternativer, der kan vælges med de indtastede bogstaver.
2. Ved brug af
kan man komme direkte
ned til listen over alternative navne.
3. Vælg med
eller
Søgefunktionen er altid til rådighed og fungerer
altid på samme måde, uanset hvor man befinder sig i menuerne, hvor der skal angives et
sted.
Ved at trykke på ENTER under en indtastning
vises alle svarkombinationer for det pågældende alternativ: by, gade, facilitet m.m.
Hvis man f.eks. søger på London Airport, fremkommer samtlige kombinationer med London
efter indtastning af LO. Jo mere specifik søgningen er, des færre svar får man, og det bliver
lettere at vælge.
En søgning med LO giver også svar som f.eks.
Restaurant Lou Trivalou, da også alternativer
indeholdende flere ord adskilt med mellemrum
medtages i søgningen.
, og tryk på ENTER.
21
02 Lær navigationssystemet at kende
Dvd, billedskærm
02
Indhold på dvd'er
Europa
Skift af dvd
Der udgives løbende kort-dvd'er med flere og
opdaterede data. Kontakt en Volvo-forhandler
for oplysninger om den seneste udgave.
Road & Traffic Information - RTI
Tændingen skal være sat til under hele proceduren (se bilens instruktionsbog).
OBS
Kort-dvd'erne har ikke fuld dækning i alle
områder/lande.
Systemets dækningsområde er under stadig udbygning, hvorfor opdatering nogle
gange kan være nødvendig.
Se også www.volvocars.com/navi for yderligere information om kort m.m.
OBS
For kortoplysninger, der er lagt på flere
dvd'er, gælder:
Når det bliver aktuelt at skifte dvd, fremkommer en meddelelse herom på skærmen.
Hvis dvd'en ikke udskiftes, vil vejnetsoplysningerne fortsat være tilgængelige, men
ikke de detaljerede oplysninger.
Australien
Road & Traffic Information - RTI
Størstedelen af Australiens vejnet findes på en
enkelt dvd.
22
Hvert dvd-sæt indeholder mindst tre dvd'er.
Alle dvd'er indeholder størstedelen af det europæiske vejnet. Det, der adskiller dvd'erne, er
den detaljerede information som adresser,
faciliteter m.m. Disse informationer er opdelt
på den respektive dvd efter geografisk
område.
Mellemøsten
Volvo Navigation System - VNS
Størstedelen af Mellemøstens vejnet findes på
en enkelt dvd.
Rusland
Road & Traffic Information - RTI
En udvalgt del af Ruslands vejnet findes på en
enkelt dvd.
Sydafrika
Volvo Navigation System - VNS
Størstedelen af Sydafrikas vejnet findes på en
enkelt dvd.
1. Start systemet. For instruktion, se side 13.
2. Lås spærren på hovedenheden op. (Se
oversigtsbilledet for dvd-afspillerens placering, se side 16.)
3. Tryk på EJECT-knappen, og tag dvd'en
ud.
4. Sæt den nye kort-dvd i.
5. Lås hovedenheden.
Skift af kort-dvd kan i nogle tilfælde også give
systemet nye funktioner. Hvis dvd'en også
indeholder ny software, bliver der spurgt, om
opdateringen accepteres.
Efter at have bekræftet med alternativ JA, vises
teksten Preparing to load System Software.
Please wait.
Opdateringen tager ca. 15 minutter. Når den er
afsluttet, vises startbilledet på skærmen, og
navigationssystemet er klar til brug.
OBS
Skærmen kan gå ned eller slukkes, mens
opdateringen er i gang.
02 Lær navigationssystemet at kende
Dvd, billedskærm
Pleje af dvd'er
Dvd'erne skal håndteres med forsigtighed.
02
Når de ikke er i brug, bør de opbevares i deres
emballager. De bør ikke opbevares, hvor der er
fugtigt eller meget varmt, i direkte sollys eller i
støvede omgivelser.
Pleje af billedskærmen
Billedskærmen bør rengøres med en blød,
fnugfri klud, der er let fugtet med et mildt vinduespudsemiddel.
VIGTIGT
Placer ingen genstande foran GPS-navigatorens billedskærm - overfladen kan blive
ridset. Mobiltelefoner kan desuden forstyrre
billedskærmens funktion.
23
02 Lær navigationssystemet at kende
Kort, vejtyper og kompas
Kortbillede
02
24
02 Lær navigationssystemet at kende
Kort, vejtyper og kompas
Kortbillede til den aktuelle position
Talemeddelelser
Skærmbilledets udseende afhænger af geografisk position og de indstillinger, der er foretaget, f.eks. målestok, hvilke symboler man har
valgt at vise m.m.
Når man har valgt en destination og nærmer sig
et vejkryds eller en frakørsel, får man en talemeddelelse om afstand og manøvretype. Samtidig vises et detaljeret kort over vejkrydset.
Forklaring til tekst, skilte og symboler, der kan
forekomme på skærmen, findes på omslagets
inderside.
Talemeddelelsen gentages tættere på vejkrydset. Juster lydstyrken med lydanlæggets lydstyrkeknap (under den igangværende talemeddelelse).
Navnet på den aktuelle rute vises nederst på
skærmen - en rejseplan er ikke nødvendig til
dette.
Faciliteter langs motorvej, se side 30.
Detaljeret vejkrydskort. Skærmens venstre
del forstørrer kørsel i næste vejkryds.
(Alternative kørebaner vises kun for større
veje.) Situationen suppleres altid med en
talemeddelelse.
Der er valgt to kort som visningsmåde. Billedet viser samme kortbillede, men med
forskellige skalaer. Valget foretages i Hurtigmenuen, se side 28.
Bladring, se side 31.
Kompasnålens røde spids peger i nordlig retning på kortet, den hvide spids peger i sydlig
retning.
02
Den grå destinationspil i kompassets ydre ring
peger mod den valgte destination.
Gå til Indstillinger Kortvalg Kortets
retning for at vælge, hvordan kortets retning
skal vises, og til Kompas for hvordan kompasset skal vises, se side 48.
For at vælge blandt mandlig eller kvindelig
stemme: Gå til Indstillinger
Vejledningsvalg Vejledningsstemme, se
side 48.
OBS
I nogle tilfælde (f.eks. hvis man bruger biltelefonen) erstattes talemeddelelsen af et
"pling".
Kompas
Kortbilledet kan vise kompasset på to forskellige måder:
- Med kompasretning nord
altid opad.
- Med kørselsretningen altid
opad.
25
02 Lær navigationssystemet at kende
Menutræ i tre niveauer
02
Her vises tre af menutræets niveauer. Flere af
menuerne på niveau tre har yderligere undermenyer - de beskrives udførligt i deres respektive afsnit.
Indstil destination
s. 34
Gemte steder
s. 36
Tilføj til rejseplan
Sted på kort
Information
Breddegr/længdegr
Rediger
Rejseplan
Sortér
Adresse
s. 34
Land
Slet sted
Seneste ti
Gade
s. 37
Tilføj til rejseplan
Nummer
Information
Facilitet efter navn
s. 35
Omkring sted på kort
Langs en gade
s. 39
Start vejledning
s. 40
Tilføj til rejseplan
s. 39
s. 45
Rute
Slet alt
Returrejse
se Indstil destination/
Adresse
Rutevalg
Slet sted
Omkring bilen
Ad ruten
s. 37
Slet alt
By
Faciliteter
Kortsøgning
s. 37
se Rejseplan
Undgå motorveje/vejafgifter/færger/trafikproblemer/tidsbegr. veje/biltog/angivne områder
Nulstil til standard
Vejkryds
Land
Gade
s. 37
Slet rejseplan
s. 39
Næste destination
s. 43
Aktuel position
s. 44
Kryds
By
26
02 Lær navigationssystemet at kende
Menutræ i tre niveauer
Indstillinger
TrafikinformationA
s. 45
s. 54
s. 48
Start demo
Luk ned
A
Kontrol af vejl. lydstyrke
Trafikinfoudvalg
s. 51
02
Vejledende stemme
Vejledningens lydstyrke
Auto. meddelelse
s. 13
Findes ikke i alle områder/lande.
Resterande tid/distance
Søge station
Klokkeslætsformat
Nulstil til standard
Rutevalg
Vejledningsvalg
Alarm ved hændelse
s. 45
se Rejseplan/Vejvisningsindstilling
Nulstil til standard
Systemvalg
s. 50
Sprog
Kortvalg
s. 48
Farver
Facilitetsudvalg
Pauseskærm
Kort
Time out for disclaimer
Vis kort
Hjælp
2D-kort
Distanceenhed
Kort over vejkryds
GPS-information
Rullefunktion til kort
Om
Kompas
Nulstil til standard
Aktuelt sted
Nulstil til standard
27
02 Lær navigationssystemet at kende
Hurtigmenu
Enklere betjening under kørsel
02
G028755
I Hurtigmenuen er der nogle funktioner, som
letter betjeningen under kørsel.
•
- Rute/Kort/Overvågning
Ruteskitse
Liste over kommende vejvisningspunkter. Ud
over vejnavnet vises afstanden mellem vejvisningspunkterne samt en pil, som viser manøvretypen.
Tryk på ENTER i korttilstand, og vælg
eller
.
undermenu med
G029190
Et kort/To kort
De fleste systemindstillinger kan foretages
under Indstillinger i Hovedmenuen, mens
andre kun kan nås gennem Hurtigmenuen.
G028755
– Målestok/Aktuel rute
Kortbilledets størrelse kan ændres for at få et
større perspektiv eller for at se flere detaljer.
Vælg at vise et eller to kortbilleder over det
aktuelle område.
Visning af resten af vejen fra den nuværende
position til ruten, eller hele ruten frem til destinationen, kan vælges øverst i menuen (se
omslagets inderside punkt 7).
Hvis visning af to kort er valgt, ses et symbol
for målestok i hver ende af hurtigmenuen. Herved kan den respektive skala justeres individuelt. Der kan vælges målestok fra 50 meter op
til 100 km.
G028755
– Vejledning
Tryk på ENTER for aktuel vejvisning eller for at
gentage en talemeddelelse.
Overvågning1
Vælg Overvågn.1, 2 eller 3 for at se tidligere
valgte overvågninger. se side 31.
G028755
– Omkørsel
Undgå gader/veje
Denne funktion fravælger gader eller veje fra en
oprettet rute for f.eks. ikke at skulle køre gennem f.eks. et vejarbejdsområde, som du kender til.
1. Vælg Ej gade i Omkørselsmenuen, og tryk
på ENTER. Der vises en liste over gader/
veje, som indgår i ruten.
2. Gå til den gade/vej, der skal undgås, og
tryk på ENTER.
3. Hvis flere gader/veje skal undgås, skal du
begynde med bruge
til at gå til den før-
1
28
Kun i områder med modtagelse af trafikinformation.
02 Lær navigationssystemet at kende
Hurtigmenu
ste gade/vej i den gruppe, som skal undgås, og trykke på ENTER. Gå derefter til
den sidste gade/vej i gruppen, som skal
undgås, og tryk på ENTER.
Systemet beregner derefter en ny rute, som
først fører tilbage til den oprindelige rute, efter
de angivne strækninger er undgået og passeret.
OBS
Større sammenhængende område, som
skal undgås, skal forvælges i Rute valg, se
side 46.
Undgå strækning inden for 1-80 km
Denne funktion fravælger et helt område i den
oprindelige rute, for f.eks. ikke at skulle køre
gennem et tæt bebygget område med myldretidstrafik.
±
Vælg et af alternativerne inden for 1-80 km
i omkørselsmenuen, og tryk på ENTER.
Systemet beregner derefter en ny rute, som
først fører tilbage til den oprindelige rute, efter
det angivne område er undgået og passeret.
G028755
– Trafikinformation2
Vælg at læse information om trafikproblemer,
der vises på skærmen. For flere oplysninger om
Trafikinformation, se side 54.
Læs medd.
Gå fra trafikmeddelelse til trafikmeddelelse.
Medd. på rute
Her gemmes de meddelelser langs ruten, som
ikke har medført valg af alternativ rute, eller
hvor der ikke har været bedre alternativer.
Ad ruten.
se side 35.
M.vej facilit.
02
Vælg at søge efter f.eks. rastepladser og benzintanke, der er lettilgængelige fra motorvejen.
Hvis en beregnet rute strækker sig over mere
end en motorvej, søger systemet kun langs den
motorvej, man kører på.
Undgåede medd.
Her gemmes de meddelelser langs ruten, som
har medført, at der har måttet vælges alternative veje.
Vis alle
Vis alle meddelelser.
Skjul alle
Vis ingen meddelelser.
Vis valgte
Vælg den type trafikmeddelelse, der skal vises
på kortet, se side 56.
G028755
– Faciliteter
Omkring bilen
se side 35.
2
Findes ikke i alle områder/lande.
29
02 Lær navigationssystemet at kende
Hovedmenu
Hovedmenu
G040698
02
Hovedmenuen ligger øverst i menutræet og er
den første menu, som brugeren møder efter
opstartens kortbillede.
Uanset hvor blandt alle menuer brugeren befinder sig, nås Hovedmenuen altid med et eller
flere tryk på BACK-knappen.
30
02 Lær navigationssystemet at kende
Rullemenu
Bladring
Læs trafikmedd. (Read traffic msg.)
Viser aktuelle trafikmeddelelser på skærmbilledets kortområde.
02
Indstil overvågn. (Set for surveill.)1
Vælg mellem Overvågning 1, 2 eller 3, og tryk
på ENTER for at gemme et kortbillede som
overvågningsområde, f.eks. stærkt trafikerede
veje, hvor der ofte er trafikproblemer.
I Bladring betjenes en korsmarkør over kortbilledet med navigeringsknappen.
1. Aktiver Bladring ved at bevæge med navigeringsknappen.
2. Tryk på ENTER i Bladring for at aktivere
Rullemenuen.
Målestok (Scale)
Ændring af målestok for det aktuelle område.
Indstil som dest. (Set as destination)
Læg stedet markeret af korsmarkøren som en
destination i rejseplanen.
Faciliteter omkring (Facilities around)
Søg efter faciliteter, der findes i det nærmeste
område.
1
Aktivering af kortet: Vælg punktet Kort/Rute i
Hurtigmenuen, og bestem den ønskede overvågning.
Med knap
eller
følges ruten automatisk.
Med knap
eller
følges ruten automatisk.
Gem sted (Store location)
Gem stedet, som senere kan genfindes under
Indstil destination Gemte steder.
Følge vej på rute
Med den indbyggede "magnetfunktion" er det
nemt at følge en lagt rute. Hvis du holder en
enkelt knap inde, følger korsmarkøren automatisk ruten, uanset hvordan ruten svinger og
ændrer kompasretning.
Den ene af korsmarkørens linjer viser, hvilken
knap der skal vælges, ved at være federe end
den anden.
Hvis der ikke ønskes nogen "magnetfunktion",
slås korsmarkørens fede linje fra ved at scrolle
hårkorset nogle millimeter væk fra den markerede rute - derefter er scrollfunktionen igen
normal.
Kun i områder med modtagelse af trafikinformation.
31
32
34
39
41
43
44
45
46
48
51
G028782
Indstil destination....................................................................................
Rejseplan................................................................................................
Gem sted.................................................................................................
Næste destination...................................................................................
Aktuel position........................................................................................
Indstillinger..............................................................................................
Undgå område........................................................................................
Alternativ.................................................................................................
Simulering...............................................................................................
PLANLÆG DIN REJSE
03
03 Planlæg din rejse
Indstil destination
Adresse
Angiv Land (Country)/By (City), eller vælg
på liste
03
Land kan være forvalgt, og svarer så til positionen for den senest indtastede rute. For information om hvordan tastaturet fungerer, se
side 21.
2. Gå til Indstil, efter at gadenummeret er
angivet. Hvis gadenummer ikke angives,
viser systemet vej til midten af den valgte
gade.
•
Indstil
Gå til Land eller By, og tryk på ENTER for
for at
at foretage et nyt valg, eller med
vælge blandt de senest valgte.
G040699
Definitionen af by eller område kan variere
fra land til land og endog inden for samme
land. I visse tilfælde menes der en kommune, i andre tilfælde en enkelt bydel.
Listerne med de fem senest indtastede lande,
byer og gadenavne slettes, når destinationerne
i Seneste ti slettes. Læs mere om de seneste
ti destinationer på se side 37.
G040700
Angiv gadenummer (Number)
Adresse
Gadenummer kan angives for at få en mere
præcis vejvisning.
Indstil destination
(Set destination
City )
Adresse
Address
Land/By
Country/
Annuller
Tilbage til det foregående billede.
OBS
Indstil destination
Bekræfter det indtastede nummer.
1. Gå til linjen for Nummer (Number), efter at
gadeadressen (Street) er angivet, og tryk
på ENTER (eller gå direkte til Indstil). De
eksisterende gadenumre vises.
Angiv gadeadresse (Street), eller vælg på
liste
Indstil destination
Adresse
Gade
Gaden kan også vælges, selvom der ikke på
forhånd er valgt nogen by.
For mindre steder er der ikke indlagt nogen
gadeadresser i systemet - vælg stedets centrum som destination.
Påbegynd vejvisning
Indstil destination
Adresse
1. Gå til Indstil for at lægge den valgte
adresse i rejseplanen.
2. Gå derefter til Start vejledning for at
begynde vejvisningen.
Information
Giver oplysninger om destinationen.
34
03 Planlæg din rejse
Indstil destination
•
Faciliteter
Angiv en facilitet som destination
Tryk på ENTER for at komme til en undermenu med forskellige søgemuligheder.
Facilitetstyper/forskellige kategorier
Det er også muligt at søge efter faciliteter
omkring bilen, langs ruten og langs motorvejen
via Hurtigmenuen.
G040701
Facilitet efter navn (Facility by name)
03
Indtast navnet på en facilitet, eller vælg blandt
faciliteterne fra listen i menuen. Listen viser kun
de faciliteter, der findes i den valgte by/det
valgte område.
Omkring bilen (Around the car)
Systemet søger efter faciliteter omkring bilen
(radius på max. 160 km). Søgningen afbrydes,
når der er fundet 100 faciliteter.
Ad ruten (Along the route)
G040702
Når der er angivet en destination, kan systemet
søge efter faciliteter i et område langs ruten (op
til 1 km fra ruten).
Omkring sted på kort (Around point on
map)
Indstil destination
Faciliteter
Systemet søger på samme måde som
Omkring bilen, men omkring et valgt punkt på
kortet.
Indstil destination
efter navn
Facilitet
Facilitet
Langs en gade (Along a street)
(Set destination
Facilities
)
Systemet søger langs en angivet gade.
(Set destination
name )
Facilities
Facility by
Faciliteter er en fælles betegnelse for benzintanke, hoteller, restauranter, Volvo-forhandlere, hospitaler, parkeringspladser m.m.
``
35
03 Planlæg din rejse
Indstil destination
1. Gå til Navn (Name), og tryk på ENTER for
at angive et facilitetsnavn uden at angive
en by.
03
2. Gå til Type (Type), og tryk på ENTER for
at angive en facilitetstype, eller tryk på
for at vælge blandt de senest valgte.
3. Gå til Indstil, og tryk på ENTER.
4. Gå derefter til Start vejledning, og tryk på
ENTER for at få vejvisning til destinationen.
Søgningen præciseres ved først at vælge: By,
og derefter gå til Navn.
2.
Der er underkategorier af restauranter (for at
lette søgningen).
3. Rul mellem meddelelserne med
.
Under Information vises adresse, koordinater
og telefonnummer til faciliteten. Der er flere
måder at søge information om en facilitet. Det
er enklest og hurtigst at gøre følgende:
1. Med et kortbillede på skærmen skal du
trykke på ENTER for at få Hurtigmenuen
frem:
eller
4. Vælg derefter en facilitet blandt de kategorier, der kan forekomme, og tryk på
ENTER.
5. Vælg Facilitetsinfo, og tryk på ENTER.
Marker Kort, og tryk på ENTER for at se
faciliteten placeret på kortet.
Hvis bilen har indbygget telefon, er også funktionen Opkald aktiveret.
•
Oplysninger om facilitet
2. Gå derefter til By, og tryk på ENTER.
G028755
•
OBS
med
eller
, og tryk på
Gå til
ENTER.
> Vælg mellem Omkring bilen, Ad
ruten eller M.vej facilit., og tryk på
ENTER.
Marker knappen Opkald, og tryk på
ENTER for omgående opringning.
Søgning på postnummer
Indstil destination
Adresse
3. Vælg Postnummer dér, og tryk på
ENTER.
4. Vælg tal, og tryk på ENTER, eller bevæg
med
, og vælg direkte fra listen, når der
er alternativer til rådighed.
> Rullelisten yderst til højre viser, at der er
flere alternativer på listen end dem, som
ses på skærmen.
5. Gå til Gade for at vælge blandt adresserne
med det valgte postnummer.
6. Gå til Indstil og derefter til Start
vejledning for at få vejvisning til destinationen.
Tidligere gemte steder
Indstil destination
Gemte steder
Et gemt sted er en tidligere gemt destination
(hjemmeadresse, yndlingsrestaurant, lufthavn,
Volvo-forhandler osv.). se side 41 for at
gemme et sted.
Destinationer kan afgrænses ved at vælge et
postnummerområde, hvorefter en gade eller
facilitet, der findes der, kan vælges.
•
1. Først skal der vælges et Land. Gå dertil,
vælg, og tryk på ENTER.
Tilføj til rejseplan
Vælg mellem de gemte steder, og tryk på
eller ENTER for at komme til undermenuen.
G029190
36
Lægger det lagrede sted i rejseplanen.
03 Planlæg din rejse
Indstil destination
Information
Slet sted
Giver oplysninger om gemt sted.
Sletter stedet fra Seneste ti-listen.
Rediger
Slet alt
Ændring af navn m.m. for et gemt sted.
Sletter alle adresser fra Seneste ti-listen.
Sortér
Sortering af gemte steder efter afstand, ikon
eller navn.
Slet sted
Sletning af et gemt sted.
Slet alt
Sletning af alle gemte steder.
Tilbage til startpunktet
Indstil destination
•
Returrejse
Vælg Start vejledning, og tryk på
ENTER.
Systemet begynder at vise vej tilbage til stedet,
hvor Start vejledning sidst blev valgt.
Tidligere indtastede destinationer
Indstil destination
Seneste ti
Indstil destination via vejkryds
Indstil destination
En liste med de seneste 10 destinationer vises.
Rullelisten yderst til højre viser, at der er flere
alternativer på listen end dem, som ses på
skærmen.
•
Gå til den ønskede destination, og tryk på
eller ENTER for at komme til undermenuen.
Tilføj til rejseplan
Læg destinationen i rejseplanen.
Information
Giver oplysninger om destinationen.
Vejkryds
1. Angiv Gade, og tryk på ENTER.
> De eksisterende vejkryds vises under
Kryds, hvis der er gader, som forbinder/
krydser langs ruten.
2. Gå til de vejkryds, du vil vælge som destination.
3. Gå til Indstil, og tryk på ENTER.
4. Gå derefter til Start vejledning, og tryk på
ENTER for at få vejvisning til destinationen.
OBS
Hvis vejkrydskombinationer findes i mere
end én by, skal der også angives en by.
OBS
Det er kun muligt at søge på vejkryds mellem større veje.
03
Søgning via sted på kort
Indstil destination
Faciliteter
Kortsøgning
1. Flyt korsmarkøren med navigeringsknappen til den ønskede destination, og tryk på
ENTER for at komme til Rullemenuen.
2. Gå til Indstil som dest., og tryk på
ENTER.
Målestok
Midlertidig ændring af målestok under søgning
med korsmarkøren.
Indstil som dest.
Vælg sted på kortet som destination eller mellempunkt.
Faciliteter omkring
Systemet søger efter faciliteter omkring et valgt
punkt på kortet (radius på max. 160 km). Søg``
37
03 Planlæg din rejse
Indstil destination
ningen afbrydes, hvis der er fundet 100 faciliteter.
Læs trafikmedd.
Brug navigeringsknappen til at vælge blandt de
trafikmeddelelser, der vises på skærmen.
03
Indstil overvågn.
Angiv et område på kortet, som derefter er
nemt at overvåge.
Gem sted
Gem et sted på kortet
OBS
Det er muligt at søge direkte med korsmarkøren ved at bruge navigeringsknappen i
Korttilstand.
3. Gå til linje 2, og angiv koordinater for længdegrad. Vælg E for østlig eller W for vestlig
position.
> OK
Viser stedet for de angivne koordinater
på kortet.
4. Tryk på ENTER for at komme til Rullemenuen.
5. Gå til Indstil som dest., og tryk på
ENTER for at vælge stedet som destination.
6. Tryk på BACK for at komme tilbage til indtastning af koordinater.
> Annuller
Tilbage til det foregående billede.
Søgning via breddegrad/længdegrad
Indstil som dest. Kortsøgning
Breddegr/længdegr
1. Vælg en destination ved at angive destinationens koordinater.
2. Angiv koordinater for breddegrad ved
hjælp af navigeringsknappen, vælg N for
nordlig eller S for sydlig position.
38
03 Planlæg din rejse
Rejseplan
Læg en rejseplan
Bring orden i rejseplanen
Destination/mellempunkt
03
Start vejledning (Start guidance)
Begynder at vise vej til destinationen.
Rejseplan
Tilføj yderligere destinationer.
Vejvisningsindstilling (Route options)
(Itinerary
Rejseplan
Tilføj til rejseplan (Add to itinerary)
)
OBS
Menupunktet Rejseplan (Itinerary) bliver
først tilgængeligt, efter der er indtastet en
destination.
Læg en rejseplan med flere stop for at slippe
for at angive den ene destination efter den
anden under rejsen.
Der kan angives op til seks mellempunkter og
en endelig destination.
Indstillinger til prioritering af vejvalg.
•
Vælg en indtastet destination, og tryk på
ENTER eller
for at komme til undermenuen.
Slet, rejseplan (Clear ininerary)
Information (Information)
Sletter hele rejseplanen.
Giver oplysninger om destinationen.
Slet (Delete)
Sletter destinationen fra rejseplanen.
Flyt (Move)
Ændrer destinationens placering i rejseplanen.
Juster sted (Adjust)
Ændrer destinationens position på kortet.
Gem (Store)
Gemmer destinationen, der derefter bliver tilgængelig under Gemte steder.
``
39
03 Planlæg din rejse
Rejseplan
Start vejvisning
Slet i rejseplan
Rejseplan
Sletning af mellempunkt i rejseplanen
1. Vælg et af de indtastede mellempunkter,
og tryk på ENTER eller
for at komme til
undermenuen.
03
2. Gå til Slet, og tryk på ENTER.
Rejseplan
(Itinerary
Sletter hele rejseplanen.
• Gå direkte til Slet, rejseplan, og tryk på
Start vejvisning
Start guidance
ENTER.
)
Når du har valgt en destination, og Start
vejledning (Start guidance) er valgt, begynder systemet at udregne ruten og afstanden til
destinationen (imens vises Vent venligst på
skærmen).
Hvis den planlagte rute forlades under rejsen,
udregner systemet automatisk en ny rute.
40
03 Planlæg din rejse
Gem sted
Gem til genanvendelse
Der kan gemmes op til 250 destinationer til
genanvendelse i andre rejseplaner.
Gem et sted på kortet
2. Marker Gem sted (Store location) i
menuen, og tryk på ENTER - en ny menu
åbnes.
3. Marker det symbol, der skal vises på kortet, og tryk på ENTER.
4. Skriv derefter det ønskede navn på stedet,
og afslut ved at markere Gem sted
(Store) og trykke på ENTER - derefter er
man tilbage i rejseplanen.
Flyt position for gemt sted
4. Skriv derefter det ønskede navn på stedet,
og afslut ved at markere Gem sted
(Store) og trykke på ENTER.
03
G040778
Gem et sted, der findes i rejseplanen
G040777
Indstil destination
Rejseplan
1. Placer korsmarkøren på det punkt, der skal
gemmes som destination, og tryk på
ENTER.
Gemte steder
1. Marker et gemt sted, og tryk på
menu åbnes.
- en
2. Vælg Rediger (Edit), og tryk på ENTER en ny menu åbnes.
1. Marker det mål i rejseplanen, der skal gem- en menu åbnes.
mes, og tryk på
3. Marker Juster sted (Adjust), og tryk på
ENTER - kortet kommer frem.
2. Marker Gem sted (Store), og tryk på
ENTER - en ny menu åbnes.
4. Placer hårkorset på det ønskede sted, og
tryk på ENTER for at angive den nye position - kortet lukkes, og en menu åbnes.
3. Marker det symbol, der skal vises på kortet, og tryk på ENTER.
``
41
03 Planlæg din rejse
Gem sted
5. Marker Gem sted (Store location) i
menuen, og tryk på ENTER - en ny menu
åbnes.
6. Marker Gem sted (Store), og tryk på
ENTER for at gemme stedet.
7. Afslut med at gå tilbage i menuerne til kortet med BACK.
G040779
03
Tilføje/ændre information for gemt sted
Information for hvert gemt sted kan suppleres
eller ændres.
Indstil destination
Gemte steder
1. Marker et gemt sted, og tryk på
menu åbnes.
- en
Vælg at tilføje/ændre blandt følgende alternativer:
• Ikon (Icon)
• Alarm: Fra/Lyd 1/-2/-3 (Alert: Off/
Sound 1/-2/-3) Akustisk signal, som
gør føreren opmærksom, hvis han nærmer sig et gemt sted - aktiveres inden for
en radius på ca. 700 m fra stedet.
2. Vælg Rediger (Edit), og tryk på ENTER en ny menu åbnes.
3. Marker Tilføj info. (Add info.), og tryk på
ENTER - en ny menu åbnes.
•
•
•
•
•
Navn (Name)
Adresse (Address)
By (City)
Land (Country)
Tlf. (Phone)
4. Efter at have foretaget justeringerne skal
du gå ud af menuen med BACK, markere
Gem sted (Store), og trykke på ENTER derefter er du tilbage på listen Gemte
steder.
42
03 Planlæg din rejse
Næste destination
Næste destination i rejseplanen
ende rejsetid og afstand fra nuværende
position.
3. Tryk på ENTER igen, når der er angivet
flere destinationer, for også at få information og kortbilleder for dem.
4. Gå til Kort (Map) ved hver destination, og
tryk på ENTER for at se destinationens
kortbillede over hele skærmen.
03
Næste destination (Next destination)
For at se kortbilledet af rejseplanens næste
destination:
1. I Hovedmenuen skal du gå ned til Næste
destination (Next destination).
2. Tryk på ENTER eller
for at få information om destinationen, f.eks. navn, rester-
43
03 Planlæg din rejse
Aktuel position
Position lige nu
Tallet efter GPS angiver antallet af satellitter,
som systemet har kontakt med.
Trafikinformation
Indstillinger
Trafikinformation
03
Se kapitlet Trafikinformation, side 56.
OBS
Trafikinformation er ikke tilgængelig i alle
områder/lande.
Aktuel position (Current position)
For at få et kortbillede med bilens position
oplysninger om stedet, f.eks. navn og koordinater:
•
44
I Hovedmenuen skal du gå ned til Aktuel
position (Current position) og trykke på
ENTER eller
.
03 Planlæg din rejse
Indstillinger
G040995
Rute valg
Rute (Route)
Undgå specific. områder
Vælg den hurtigste eller korteste vej ved beregning af rute.
For at vælge område, som systemet skal
undgå, ved beregning af rute, se næste side.
Undgå motorveje (Avoid highways)
Nulstil til standard
Vælg, om motorveje skal undgås ved beregning af rute.
Gå tilbage til fabriksindstillingerne for Rute
valg.
Undgå betalingsvej (Avoid toll roads)
•
Vælg, om betalingsveje skal undgås ved
beregning af rute.
Undgå færger (Avoid ferries)
Indstillinger (Settings)
options)
Rutevalg (Route
1. Gå fra funktion til funktion, vælg den
ønskede indstilling, og tryk på ENTER for
at gemme indstillingerne.
2. Indstillingerne annulleres ved at trykke på
BACK.
Vælg, om færger skal undgås ved beregning af
rute.
Undgå trafikproblemer (Avoid traffic
problems)
Vælg, om systemet skal tage hensyn til eventuelle trafikproblemer ved beregning af rute.
Tryk på
03
, vælg OK, og tryk på ENTER.
OBS
Ved beregning af en rute over længere
afstand kan systemet af tekniske årsager
kun bruge store veje.
Hvis man har valgt Nej til vejafgifter og
motorveje, undgås disse i videst muligt
omfang og bruges kun, hvis intet andet
rimeligt alternativ er tilgængeligt.
Undgå tidsbegræns. veje (Avoid timerestr. roads)
Vælg, om systemet skal tage hensyn til tidsregulerede veje ved beregning af rute.
OBS
Den korrekte zonetid skal være indstillet på
bilens ur for at funktionen kan fungere.
G040998
Undgå biltog
Vælg, om biltog skal undgås ved beregning af
rute.
45
03 Planlæg din rejse
Undgå område
Funktionen er beregnet til at undgå at blive ført
gennem særlige områder, byer eller kvarterer.
Systemet udelukker valgte områder ved beregning af ruten. Undtagelsen er motorveje, der
også bruges til beregning i et område, man har
valgt at undgå.
G040995
03
1. Tryk på
, og vælg Valgt.
2. Tryk på
igen for at angive områderne.
Ingen
Tryk på ENTER for at deaktivere tidligere aktiverede områder.
Angiv områder, der skal undgås
Valgt
Tryk på
G040996
Indstillinger Rute valg Undgå
specific. områder Valgt (Selected)
46
Indstillinger Vejvisningsindstilling
Undgå specific. områder Valgt
for at angive nye områder.
Tryk på ENTER for at aktivere allerede gemte
områder, som er markeret med et kryds.
Vælg det område, som ruten skal undgå, ved
at markere området med et firkantet felt direkte
på kortet.
Undermenu - undgå område
G040997
Undgå område
Se endvidere næste kapitel, "Undermenu undgå område" om at foretage indstillinger
derfra.
•
Vælg punkt i undermenuen, og tryk på
ENTER.
Kort (Map)
Brug navigeringsknappen til at angive det
område, der skal undgås, direkte på kortet. Se
endvidere næste kapitel, "Angiv område på
kortet".
Adresse (Address)
Angiv adressen på området, der skal undgås.
Adressen bliver områdets centrum.
03 Planlæg din rejse
Undgå område
Angiv område på kortet
Justér område (Adjust size)
•
Størrelsen på området ændres med navigeringsknappen.
•
Indstillingerne annulleres ved at trykke på
BACK.
Justér area (Adjust area)
•
•
Flyt området med navigeringsknappen.
03
Tryk på BACK for at fortryde flytningen.
Gemte områder der skal undgås
Indstillinger Vejvisningsindstilling
Undgå specific. områder Valgt Kort
Brug navigeringsknappen til at anbringe korsmarkørens midtpunkt over midten af det
område, der skal undgås.
Nederst på kortet vises navnet på det sted,
hvor korsmarkørens midtpunkt befinder sig.
Firkanten viser områdets størrelse.
1. Tryk på ENTER for at komme til undermenuen.
2. Vælg alternativ, og tryk på ENTER.
Målestok (Scale)
Angiv størrelsen på kortet, der skal vises over
området, som skal undgås.
Indstillinger Vejvisningsindstilling
Undgå specific. områder Valgt Kort
Vælg hvilke af de tidligere gemte områder, der
skal undgås ved beregning af ruten. De markeres med et kryds.
1. Brug
derne.
eller
til at vælge blandt områ-
2. Aktiver/deaktiver med
eller
.
OK
Aktivering af områder markeret med et kryds.
De aktiverede områder vises på kortbilledet.
Annuller
Sletter foretagne indstillinger og går tilbage til
Rutevalg.
Sæt omr. at undgå (Set area to avoid)
Gem det angivne område.
47
03 Planlæg din rejse
Alternativ
•
Kortvalg
Vælg Vis valgte og tryk på
for at angive,
hvilke symboler der skal vises på kortbilledet. De aktiveres med et kryds.
G041007
G040746
03
(Settings
Kortvalg
Map options)
1. Brug
eller
bolerne.
til at vælge blandt sym-
Vælg her, hvilke faciliteter der skal vises på
kortet, og hvordan kortet skal vises på skærmen.
2. Aktiver/deaktiver med
1. Vælg funktion, som skal justeres med navigeringsknappen.
Hvis kortet er skjult, viser systemet vej med en
pil.
eller
.
Vælg Vis alle for at kunne se alle facilitetssymboler på kortbilledet.
•
Vælg Skjul alle, hvis ingen symboler skal
vises.
3D
Efter valg af 3D med
eller
og ENTER
vises betjeningsknapperne for højdevinklen.
eller
efterVælg den ønskede vinkel med
fulgt af ENTER og BACK.
Vælg, om nord eller kørselsretningen skal
vende opad på kortet.
Vælg, om kortet skal vises i 2D eller 3D.
•
Vis kort
2D-kort
Facilitetsudvalg
for at komme til undermenuen.
Kortvalg
3. Tryk på ENTER for at gemme.
Vis kort
Tryk på
Indstillinger
Kort
2. Tryk på ENTER for at åbne funktionen.
±
48
G041009
Indstillinger
Valg af højdevinkel.
Kort over vejkryds
Vælg, om detaljeret vejkrydskort skal vises i 2D
eller 3D.
Rullefunktion til kort
Vælg, om kortet skal vises i 2D eller 3D ved
rulning/kortrulning.
Kompas
Vælg, om kompasset skal vises på skærmen
eller ej.
03 Planlæg din rejse
Alternativ
• RTA (Remaining Time to Arrival): Rester-
Aktuelt sted
Vælg, om navnet på gaden der køres på, skal
vises nederst på skærmen.
Nulstil til standard
ankomsttid.
Klokkeslætsformat
•
Vælg 12- eller 24-timers system.
, vælg OK, og tryk på ENTER.
Vælg Til for at få et akustisk advarselssignal eller Fra, hvis der ikke ønskes noget
signal.
• ETA (Estimated Time of Arrival): Beregnet
Gå tilbage til fabriksindstillingerne for Kortvalg.
Tryk på
•
ende rejsetid.
Hvilke områder, der har fartkameraer angivet
på kortet, reguleres af de respektive landes
lovgivning. For aktuel information, se www.volvocars.com/navi.
Alarm ved hændelse1
OBS
Vejledningsvalg
Indstillinger
Vejledningsvalg
Vejledende stemme
Vælg Kvinde/Mand.
G040912
Vejledningens lydstyrke
Vælg en værdi 1-35 for lydstyrke, eller Fra hvis
der ikke ønskes nogen vejledende stemme.
Lyden kan også justeres med lydanlæggets
lydstyrkeknap under den igangværende talemeddelelse.
Kontrol af vejl. lydstyrke
Kontrollerer den indstillede lydstyrke med
"pling".
Resterande tid/distance
Vælg et af alternativerne RTA/ETA/Skjul.
1
03
Fartkamera.
Indstillinger Vejledningsvalg
ved hændelse
•
Vær opmærksom på, at den højest tilladte hastighed, der vises på skilte,
nogle gange kan ændres og dermed
afvige fra navigatorens database.
•
Føreren er altid ansvarlig for, at de gældende trafik- og hastighedsbestemmelser overholdes.
Nulstil til standard
Alarm
Gå tilbage til fabriksindstillingerne for Vejledningsvalg.
•
Tryk på
, vælg OK, og tryk på ENTER.
Føreren gøres opmærksom med et akustisk
signal og et symbol, når han nærmer sig et fartkamera. Symbolet er orange, hvis bilens
hastighed overstiger den tilladte - ellers er det
hvidt.
Denne funktion er kun til rådighed, hvis kortdata-dvd'en indeholder fartkameraer.
``
49
03 Planlæg din rejse
Alternativ
Systemvalg
Indstillinger
03
Tidsbegrænset disclaimer
Om
Viser information om den aktuelle kort-dvd.
Systemvalg
Nulstil til standard
1. Gå fra funktion til funktion med navigeringsknappen.
Gå tilbage til fabriksindstillingerne for Systemvalg.
2. Tryk på ENTER for at gemme indstillingerne.
•
Sprog
Vælg det sprog, der skal bruges i systemet.
Farver
Vælg mellem alternativerne Krom, Blå eller
Sort.
Screen saver
Vælg, om der skal bruges pauseskærm - skærmen slukkes ca. 30 sekunder efter sidste knaptryk.
Ved vejvisning, eller når der gives anden information, aktiveres skærmen automatisk.
G040742
3. Indstillingerne annulleres ved at trykke på
BACK.
Indstillinger Systemvalg
for disclaimer
Time out
Vælg Nej, hvis systemets startbillede skal
bekræftes med ENTER ved hver opstart.
Alternativet Ja betyder, at startbilledet går over
i det aktuelle kortbillede efter ca. 10 sekunder
uden at skulle bekræftes.
Hjælp
Vælg, om der skal vises hjælpetekster nederst
på skærmen.
Afstandsenhed
Vælg, om afstanden skal vises i km eller miles.
GPS-information
•
50
Tryk på
for at se koordinater og adresse
for bilens position samt antallet af satellitter, systemet har kontakt med.
Tryk på
, vælg OK, og tryk på ENTER.
03 Planlæg din rejse
Simulering
Start demo
OBS
For at demonstrationen skal fungere, skal
der være angivet en destination.
G040920
G040919
03
Indstillinger
(Settings
Start demo
Start demo)
Her simuleres den kørsel, der er angivet i rejseplanen.
Stop demo afbryder simuleringen.
51
52
54
55
56
57
58
G029197
Generelt...................................................................................................
Undgå trafikproblemer............................................................................
Valg af information..................................................................................
Læs informationen..................................................................................
Sender/Målestok.....................................................................................
TRAFIKINFORMATION
04
04 Trafikinformation
Generelt
Visning og modtagelse
Udsendt trafikinformation modtages og præsenteres altid. Det virker også, selv om der ikke
er angivet nogen destination.
Hvordan trafikinformationen skal præsenteres,
kan indstilles og ændres i Indstillinger, se
side 56.
Visningen af trafikinformation afhænger også
af, hvordan den udsendes.
04
Når der er mindst en trafikmeddelelse langs
rutens vej, vises et symbol i kortets øverste
venstre hjørne. Med navigeringsknappen kan
trafikproblemet scrolles frem, så dets position
og art kan ses.
Trafikproblemer markeres med symboler, linjer
og rammer. De er farvet røde eller gule.
Røde - Vigtig information.
Gule - Generel information.
OBS
Uheld
Trafikinformation er ikke tilgængelig i alle
områder/lande.
Sendeområderne udvides hele tiden.
Langsomtkørende trafik
Langsomtkørende trafik i begge
kørselsretninger
Trafiksymboler på kortet
Udbredelse
G040896
Øvrige oplysninger
Symbol for trafikmeddelelse.
54
Udbredelse
Visse trafikmeddelelser indeholder også oplysninger om trafikproblemets omfang.
På alle målestokke op til 5 km vises - foruden
symbolerne - en gul eller rød linje langs den
berørte vej. Længden på linjen svarer til trafikproblemets omfang (vejstrækning).
04 Trafikinformation
Undgå trafikproblemer
Undgå trafikproblemer
Indstillinger
Rute valg
Vælg, om systemet skal føre forbi trafikproblemer eller ej.
1. Rul fremad Undgå trafikproblemer
Auto. meddelelse
Indstillinger
meddelelse
Trafikinformation
Auto.
Vælg, om udsendt trafikinformation skal vises
eller ej.
2. Vælg Ja eller Nej.
Ja
Ja
Systemet giver mulighed for at vælge en alternativ vej forbi eventuelle trafikproblemer.
Systemet vil undgå veje med trafikproblemer
ved beregning af rute.
Nej
Nej
Systemet vil ikke undgå veje med trafikproblemer ved beregning af rute.
OBS
Ved opstart af systemet kan det tage op til
ca. 15 minutter, inden al trafikinformation for
området er indlæst.
Systemet giver ingen information om trafikproblemer, men fører rejsen gennem områder med
eventuelle trafikproblemer.
Billedet siger Ændrede trafikforhold.
Anvend ny rute? (Changed traffic situation.
Use new route?), viser det givne alternativ og
at den nye rute bliver 5,4 km længere.
Ja (Yes)
Systemet viser vej efter den nye rute, omkring
og forbi problemet.
Nej (No)
Systemet viser vej efter den oprindelige rute,
frem til og gennem problemet.
Vis ny rute (Show new route)
04
Viser detaljeret information om den alternative
rute.
Ny eller oprindelig rute
Hvis systemet beregner en alternativ rute i tilfælde af en færdselshindring, har man mulighed for at vælge, hvilken rute man vil benytte.
55
04 Trafikinformation
Valg af information
Trafikinfoudvalg
2. Foretag aktivering/deaktivering med
eller
.
Vejarbejde
3. Indstillingerne bekræftes med ENTER.
Rullelisten yderst til højre viser, at der er flere
alternativer på listen end dem, som ses på
skærmen.
Glat vejbane
Anden fare
Skilte på kortet
Uheld
04
Indstillinger Trafikinformation
Trafikinfoudvalg
Vælg, hvilken type trafikinformation, der skal
vises på skærmen.
Vis alle
Al trafikinformation bliver tilgængelig.
Modgående trafik
Omkørsel
Information
Skjul alle
Der vises ingen trafikinformation.
Smal vej
Vis valgte
1. Tryk på
for at kunne vælge blandt symboler. Vælg, hvilke trafikinformationssymboler (trafikmeddelelser) systemet skal vise
på kortet og tage hensyn til ved beregning
af ruten.
56
Parkeringsinformation
Kø
Spærret vej
04 Trafikinformation
Læs informationen
Læs trafikmeddelelse
4. Tryk på ENTER for detaljeret trafikinformation.
5. Tryk på BACK for igen at kunne rulle mellem aktuelle meddelelser.
På skærmen vises de trafikmeddelelser, der er
aktuelle i kortområdet.
Der vises også detaljeret information om trafikproblemet. Øverst angives problemets
omfang.
G028868
I det omfang, der er oplysninger til rådighed,
vises også:
Detaljeret trafikinformation.
Læs trafikmedd.
En trafikmeddelelse vises med et symbol på
skærmen. For at læse en trafikmeddelelse:
1. Tryk på ENTER for at få Hurtigmenuen
frem:
•
•
varighed
•
hvilke veje der er berørt.
Læs trafikmedd.
Kort
Målestok
Målestokken afgør, hvor mange trafikinformationer der kan vises - desto større område
skærmen viser, desto mere information kan der
findes.
1. For at ændre målestok eller zoome ind på
en specifik trafikmeddelelse på kortet:
Vælg målestok for området, og tryk på
ENTER.
2. Tryk på BACK for at komme tilbage til det
foregående billede.
04
hastighedsbegrænsninger, køretøjsbredde, køretøjshøjde
Størrelse på område for
trafikinformation
G029190
2.
Gå til
med
eller
, og tryk på
ENTER. Vælg derefter Læs medd. fra
menuen.
> En rød eller gul ramme angiver den aktuelle meddelelse.
G028755
3. Rul mellem meddelelserne med
.
eller
G028788
57
04 Trafikinformation
Sender/Målestok
Søg/vælg station for trafikinformation
Indstillinger
station
Trafikinformation
Søg
Søg stationer
•
Tryk på ENTER for at søge efter eksisterende stationer, der sender trafikinformation.
Vælg station
04
1. Tryk på ENTER for at vælge blandt de eksisterende stationer.
2. Vælg station med
ENTER.
eller
, og tryk på
3. Tryk på BACK for at komme tilbage til det
foregående billede.
Aktuel station
Viser den aktuelle station for trafikinformation.
Nulstil til standard
Gå tilbage til fabriksindstillingerne for stationsindstillinger.
•
58
Tryk på
, vælg OK, og tryk på ENTER.
04 Trafikinformation
04
59
60
G028760
Faciliteter................................................................................................. 62
SYMBOLER PÅ KORTET
05
05 Symboler på kortet
Faciliteter
Vælg, om alle eller ingen faciliteter skal vises
på kortet, eller præciser hvilke der skal vises.
1. Med Facilitetsudvalg (Facility
selection) markeret skal du trykke på
en menu åbnes.
-
2. Marker Vis valgte (Show selected), og
- en ny menu åbnes.
tryk på
G040819
3. Faciliteter markeret med et kryds vises på
kortet - gå gennem listen og fjern med
afkrydsning af de symboler, der ikke skal
vises.
4. Afslut med ENTER. når alle valg er foretaget - gå tilbage i menuerne med BACK.
Busstation
Centrum
Lufthavn
Færgeterminal
Flaskegas/LPG
Golfbane
OBS
Symbolet for en facilitet kan variere fra land
til land.
05
Historisk monument
Hotel
G040820
Du kan vælges at vise følgende symboler på
skærmen for forskellige faciliteter.
(Settings
selection)
Map options
Indstillinger Kortvalg
Facilitetsudvalg
62
Facility
Sportscenter
Benzinstation
Skov & Ridning
Biludlejning
Skøjtecenter
Biograf
Togstation
Bowlingcenter
Kasino
05 Symboler på kortet
Faciliteter
Kulturcenter
Skistation
Koncertsal
Hospital
Indkøbscenter
Sikkerhedskamera
Landsby
Teater/kunst
Museum
Turistattraktion
Lovgivningscenter
Turistinformation
Komprimeret naturgas
Universitet/højere læreanstalt
Parkering
Vinlager
Park & grønne områder
Volvo-forhandler
05
Lokal togstation
Rasteplads
Restaurant
Rådhus
63
64
G028731
Hyppige spørgsmål................................................................................. 66
EULA - Licensaftale................................................................................ 68
Ophavsret................................................................................................ 70
SPØRGSMÅL OG SVAR
06
06 Spørgsmål og svar
Hyppige spørgsmål
Bilens position på kortet er forkert
GPS-systemet viser bilens position med en
nøjagtighed på ca. 20 meter.
Ved kørsel på en vej, som løber parallelt med
en anden vej, i hårnålesving, på veje i flere plan
og efter kørsel ad en lang strækning uden
markante sving er der større sandsynlighed for
fejl.
Høje bjerge, bygninger, tunneller, viadukter,
veje i flere plan osv. påvirker endvidere systemets modtagelse af GPS-signaler negativt, hvilket medfører, at nøjagtigheden ved beregning
af bilens position kan forringes.
Systemet beregner ikke altid den
hurtigste/korteste vej
06
Ved beregning af rute tages der hensyn til vejstrækning, vejbredde, vejklasse, antal højreog venstresving, rundkørsler osv. for at få den
teoretisk bedste vej frem. Erfaring og lokalkendskab kan dog føre til et mere effektivt vejvalg.
Systemet anvender betalingsveje,
motorveje eller færger, selvom jeg har
valgt at undgå disse
Ved beregning af en rute over længere afstand
kan systemet af tekniske årsager kun bruge
store veje.
Hvis man har valgt at undgå betalingsveje og
motorveje, undgås disse i videst muligt omfang
66
og bruges kun, hvis intet andet rimeligt alternativ er tilgængeligt.
Kortbilledet stemmer ikke overens med
virkeligheden
Bilens position på kortet er forkert efter
transport
Ny- og ombygninger af vejnettet, indførelse af
nye færdselsregler m.m. finder sted løbende,
og den digitale kortdatabase er derfor ikke altid
fuldstændig.
Hvis bilen har været transporteret på f.eks.
færge eller tog eller på en sådan måde, at modtagelse af GPS-signaler ikke har været mulig,
kan det tage op til 5 minutter, inden bilens position beregnes korrekt.
Bilens position på kortet er forkert efter
frakobling af bilens batteri
Der foregår konstant udviklings- og opdateringsarbejde af kortdata. Din Volvo-forhandler
kan give flere oplysninger.
Se også www.volvocars.com/navi for yderligere information om kort m.m.
Hvis GPS-antennen har været uden strøm, kan
det tage mere end 5 minutter, før GPS-signaler
kan modtages korrekt og bilens position
beregnes.
Skalaen på kortet ændres af og til
Bilsymbolet på skærmen ser mærkeligt ud
efter dækskifte
De forventede menupunkter udebliver
Foruden GPS-modtageren medvirker også
bilens hastighedsføler og et gyroskop til at
beregne bilens aktuelle position og kørselsretning. Efter montering af reservehjul eller skift
fra sommer- til vinterdæk skal systemet "lære"
de nye hjuls mål.
For at systemet skal fungere optimalt, kan det
være nødvendigt at køre 20-30 km og foretage
nogle sving.
I visse områder er der ingen detaljerede kortoplysninger til rådighed. I givet fald vil systemet
automatisk ændre forstørrelsesgraden.
Kontrollér de indstillinger, der er foretaget.
Vælg Nulstil til standard for at vende tilbage
til de indstillinger, som var foretaget fra begyndelsen.
Bilsymbolet på skærmen hopper fremad
eller snurrer rundt
Systemet har måske brug for nogle sekunder
til at registrere bilens position og bevægelse,
inden du kører.
Sluk både systemet og motoren. Start igen,
men hold stille lidt, før du begynder at køre.
06 Spørgsmål og svar
Hyppige spørgsmål
Jeg skal på en lang rejse, men vil ikke
angive en særlig rute for de byer, jeg har
tænkt mig at rejse igennem. Hvordan kan
jeg nemmest lave en rejseplan?
Angiv destinationen direkte på kortet ved hjælp
af korsmarkøren. Systemet vil automatisk lede
dig til den endelige destination, selvom du
kører forbi mellempunkterne.
Hvad skal jeg gøre for at vælge en
destination/mellempunkter, der ikke
findes på den aktuelle dvd?
Rul først til den ønskede destination for at se,
om vejsystemer og detaljerede oplysninger
vises normalt på skærmen. Planlæg i så fald en
almindelig rute.
I modsat tilfælde betyder det, at systemet ikke
kan "se" destinationen uden for den aktuelle
kort-dvd's område. Planlæg så en rute med en
destination, der ligger praktisk ved grænsen til
det næste kortområde.
Fremme ved kort-dvd'ens grænse skiftes til det
næste kortområdes dvd, og en ny rute planlægges.
OBS
•
•
Hvis vejsystemer og detaljerede oplysninger ikke længere vises normalt, er
bilen kommet ind i et område, der findes
på en anden kort-dvd - skift til den korrekte dvd.
De forskellige dvd'er strækker sig ikke
lige langt ind i de tilgrænsende dvdområder - prøv med en anden dvd.
Der er flere kort-dvd'er til systemet hvordan ved jeg, hvilken dvd der skal
bruges?
Hvorfor er gadeadresser ikke
tilgængelige til destinationer i et andet
land?
Hver kort-dvd indeholder det samme vejnet,
mens detaljer som adresser, faciliteter osv. er
fordelt på dvd'erne for de respektive geografiske områder. Ellers er dvd'erne identiske. Kontrollér, at den rette dvd er isat.
Hvordan kan jeg nemt kontrollere,
hvilken dvd der bruges?
Se Indstillinger Systemvalg Om for at få
oplysninger om dvd'ens version og dækningsområde.
Brug først og fremmest den dvd, der indeholder detaljerede oplysninger om dit hjemmeområde. Hvilken dvd det drejer sig om, fremgår af
hylstret og den påtrykte tekst.
Hvis der planlægges rejst i udlandet, bør alle
dvd'er være tilgængelige i bilen.
06
Forsvinder min rejseplan, når jeg skifter
til en anden kort-dvd?
Nej, rejseplanen bliver liggende, indtil du sletter
den.
Mine kort-dvd'er er ikke aktuelle
Forhør dig hos din Volvo-forhandler vedrørende opdatering af kortdata.
Se også www.volvocars.com/navi
67
06 Spørgsmål og svar
EULA - Licensaftale
Meddelelse til brugeren
LÆS VENLIGST DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE OMHYG-GELIGT INDEN DU
BEGYNDER AT BRUGE NAVTEQ DATABASE.
06
DETTE ER EN LICENSAFTALE - OG IKKE EN
SALGSAFTALE- MELLEM DIG OG NAVTEQ
EUROPE B.V. VEDRØRENDE DIN KOPI AF
NAVTEQ NAVIGABLE MAP DATABASE HERUNDER TILKNYTTET COMPUTERSOFTWARE, MEDIER OG SUPPLERENDE TRYKT
MATERIALE UDGIVET AF NAVTEQ (”DATABASEN”). VED AT BRUGE DATABASEN,
ACCEPTERER DU ALLE VILKÅR OG BETINGELSER I DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE (”SLUT-BRUGERLICENSAFTALEN”).
SÅFREMT DU IKKE KAN ACCEPTERE BETINGELSERNE I NÆRVÆRENDE SLUTBRUGERLICENSAFTALE, SKAL DU STRAKS RETURNERE DATA-BASEN SAMMEN MED ALLE TILKNYTTEDE EMNER TIL FORHANDLEREN
MOD REFUNDERING AF KØBESUMMEN.
EJENDOMSRET
Databasen samt ophavsrettigheder og intellektuelle ejendomsrettigheder eller naborettigheder deri ejes af NAVTEQ eller dennes licensgivere. Ejendomsretten til de medier, der indeholder Databasen, bibeholdes af NAVTEQ og/
eller leverandøren, indtil du har betalt alle i henhold til nærværende slutbrugerlicensaftale eller
lignende aftale(r), og efter hvilke varerne er
68
leveret til dig, de fulde beløb der skal betales til
NAVTEQ og/eller leverandøren.
LICENSUDSTEDELSE
NAVTEQ udsteder dig en ikke-eksklusiv licens
til at bruge Databasen til personligt brug, eller
hvis relevant, til brug i din virksomheds interne
drift. Denne licens indbefatter ikke retten til at
udstede underlicenser.
BEGRÆNSNINGER I BRUGEN
Databasen er begrænset til brug i det pågældende system, for hvilket den blev oprettet.
Med undtagelse af det i de præceptive love
(dvs. nationale love baseret på Rådets direktiv
91/250 om retlig beskyttelse af edb programmer og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/9 om retlig beskyttelse af databaser)
udtrykkeligt tilladte omfang, må du ikke
uddrage eller genanvende væsentlige dele af
Databasen indhold ej heller duplikere, kopiere,
modificere, justere, oversætte, demontere,
dekompilere, foretage reverse engineering af
nogen del af Databasen. Dersom du ønsker
interoperabilitet, som defineret i (nationale love
der er baseret på) direktivet om retlig beskyttelse af edb programmer, skal du give NAVTEQ rimelig lejlighed til at frembringe nævnte
informationer på rimelige betingelser herunder
også omkostninger, som skal fastsættes af
NAVTEQ.
OVERDRAGELSE AF LICENS
Du har ikke ret til at overdrage Databasen til
tredjepersoner, undtagen hvis den er installeret
på det system, for hvilket den var oprettet, eller
hvis du ikke tilbageholder nogen kopi af Databasen og forudsat at erhververen accepterer
alle vilkår og betingelser i denne slutbrugerlicensaftale og skriftligt bekræfter dette over for
NAVTEQ. Multi-disk sæt kan kun overdrages
eller sælges som de af NAVTEQ leverede komplette sæt og ikke som undersæt deraf.
BEGRÆNSET GARANTI
Med forbehold for nedenstående advarsler
garanterer NAVTEQ, for en periode af 12 måneder efter du har købt en kopi af Databasen, at
den i det væsentlige vil yde i overensstemmelse med NAVTEQ’s kriterier for nøjagtighed
og fuldstændighed, der eksisterede på købsdatoen for Databasen. Du kan få udleveret
disse kriterier efter anmodning. Dersom Databasen ikke yder i overensstemmelse med nærværende begrænsede garanti, vil NAVTEQ
gøre alle rimelige bestræbelser for at reparere
eller udskifte din uoverensstemmende kopi af
Databasen. Dersom disse bestræbelser ikke
fører til, at Databasen yder i overensstemmelse
med de heri anførte garantier, har du valget
mellem enten at modtage en rimelig refundering af den af dig betalte pris for Databasen
eller at ophæve nærværende slutbrugerlicensaftale. Dette udgør NAVTEQ’s samlede ansvar
06 Spørgsmål og svar
EULA - Licensaftale
og dit eneste retsmiddel mod NAVTEQ. Med
undtagelse af hvad der udtrykkeligt er anført i
nærværende afsnit, garanterer NAVTEQ ikke
eller fremsætter nogen anbringender med hensyn til brugen af resultaterne af brugen af Databasen ud fra dennes rigtighed, korrekthed,
pålidelighed eller på anden vis. NAVTEQ
garanterer ikke, at Databasen er eller vil være
fejlfri. Ingen mundtlige eller skriftlige informationer eller henstillinger givet af NAVTEQ, leverandøren eller nogen anden person danner
nogen garanti eller på nogen måde udvider
rammerne af den herover beskrevne begrænsede garanti. Den i slutbrugerlicens-aftalens
anførte begrænsede garanti har ingen indflydelse på eller skader nogen lovfæstede rettigheder, du måtte have i henhold til den lovfæstede garanti mod skjulte mangler.
Hvis du ikke købte Databasen direkte fra NAVTEQ, har du måske lovfæstede rettigheder
mod den person, fra hvilken du købte Databasen, udover de herunder af NAVTEQ afgivne
rettigheder i overensstemmelse med bestemmelserne i din jurisdiktion. NAVTEQ’s ovenstående garanti har ingen indflydelse på
sådanne lovfæstede rettigheder, og sådanne
rettig-heder kan du gøre gældende foruden de
heri givne garantirettigheder.
BEGRÆNSNING AF ANSVAR
Databasens pris indbefatter ikke nogen betaling for accept af risiko for sekundære, indirekte eller ubegrænsede indirekte skader, der
måtte opstå i forbindelse med din brug af Databasen. I overensstemmelse hermed påtager
NAVTEQ sig intet ansvar for sekundære eller
indirekte skader herunder også og uden
begrænsning tab af indtægt, data eller brug du
eller nogen tredjemand måtte lide, som følge af
din brug af Databasen, enten det er søgsmål
inden for kontrakt eller uden for kontrakt baseret på en garanti, selv om NAVTEQ er blevet
oplyst om muligheden for sådanne erstatningskrav. Under alle omstændigheder er
NAVTEQ’s ansvar for direkte skader begrænset til købsprisen for din kopi af Databasen.
DEN BEGRÆNSEDE GARANTI OG DET
BEGRÆNSEDE ANSVAR ANFØRT I NÆRVÆRENDE SLUTBRUGERLICENSAFTALE
HAR INGEN INDFLYDELSE PÅ ELLER ER TIL
SKADE FOR DINE LOVFÆSTEDE RETTIGHEDER, HVIS DU HAR KØBT DATABASEN PÅ
ANDEN VIS END I ET FORRETNINGSFORLØB.
resultater. Databasen indeholder ikke eller
reflekterer informationer om bl.a. nabolagssikkerhed, retshåndhævelse, nødhjælp, byggearbejde, gade- eller vejlukninger, køretøjs eller
hastig-hedsrestriktioner, gade-/vejhældning
eller niveau, brohøjde, vægt eller andre
begrænsninger, vej- eller trafikforhold, særlige
begivenheder, trafikpropper eller rejsetid.
GÆLDENDE LOV
Lovene i den jurisdiktion, hvori du bor på købstidspunktet af database, gælder for nærværende aftale. Hvis du på det tidspunkt opholder
dig uden for Den Europæiske Union eller
Schweiz, er det loven i den jurisdiktion inden
for Den Europæiske Union eller Schweiz, hvor
du købte Databasen, der gælder. I alle andre
tilfælde, eller hvis jurisdiktionen på det sted, du
købte Databasen, ikke kan defineres, er det
lovene i Holland der gælder. De kompetente
retter på dit bopælssted på det tidspunkt, du
købte Databasen, har jurisdiktion over enhver
tvist, der måtte opstå som følge af eller vedrørende nærværende aftale uden skade for NAVTEQ’s ret til at rejse krav på dit nuværende
bopælssted.
06
ADVARSLER
Databasen kan indeholde fejlagtige eller ufuldstændige informationer på grund af tidens
gang, ændrede forhold, anvendte kilder og
karakteren af indsamlingen af omfattende geografiske data, der alle kan lede til ukorrekte
69
06 Spørgsmål og svar
Ophavsret
Austria
Portugal
© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen.
Source: IgeoE - Portugal.
France
Información geográfica propiedad del CNIG.
Source Géoroute® IGN France & BD Carto®
IGN France.
Sweden
Spain
Germany
Based upon electronic data © National Land
Survey Sweden.
Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen.
Switzerland
Great Britain
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
© Based upon Crown Copyright material.
Greece
Copyright Geomatics Ltd.
OBS
Australien omfattes ikke af denne aftale. Se
særskilte oplysninger.
Hungary
06
Copyright © 2003; Top-Map Ltd.
© 2005 - 2009 NAVTEQ All rights reserved.
Italy
Denso
La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando
quale riferimento anche cartografia numerica
ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione
Toscana.
Norway
Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority.
Poland
© EuroGeographics.
70
Undertegnede DENSO CORPORATION erklærer herved, at følgende
udstyr DN-NS-020 overholder de
væsentlige krav og øvrige relevante krav i
direktiv 1999/5/EF.
06 Spørgsmål og svar
06
71
07 Alfabetisk stikordsregister
A
D
Adresse
indtast................................................... 34
Demo......................................................... 51
Afstandsenhed..................................... 49, 50
Aktivering af systemet................................. 8
Aktuel position på kortet............................ 44
Aktuel station for trafikinformation............. 58
Akustisk signal
gemt sted............................................. 42
kamera.................................................. 49
Antenne
placering................................... 15, 17, 19
Auto. meddelelse....................................... 55
B
BACKSPACE......................................... 8, 20
07
Batteri
fjernbetjening........................................ 20
Begynd vejvisning................................ 34, 40
Billedskærm
pleje...................................................... 23
Bladring................................................ 31, 48
72
trafikproblemer..................................... 45
valgt område......................................... 47
Destination
indstil.................................................... 34
Dvd
indhold Australien.................................
indhold Europa.....................................
indhold Mellemøsten............................
indhold Rusland....................................
indhold Sydafrika..................................
pleje......................................................
skift.......................................................
22
22
22
22
22
23
22
ENTER................................................... 8, 20
F
Fabriksindstillinger..................................... 13
Faciliteter
hurtigmenuen.................................. 28, 29
symboler.............................................. 62
Faciliteter som destination......................... 35
Fartkamera................................................. 49
Fjernbetjening og IR-modtager.................. 20
E
Ej gade
betalingsveje.........................................
biltog.....................................................
færger...................................................
motorveje..............................................
område.................................................
specific. områder..................................
tidsbegrænsende veje..........................
Funktioner
knappanel og fjernbetjening................. 20
45
45
45
45
46
45
45
G
Gem et sted............................................... 41
Gemte destinationer.................................. 36
Gemte steder............................................. 36
Gemt sted
akustisk signal...................................... 42
07 Alfabetisk stikordsregister
GPS-information........................................ 50
GPS-modtager........................................... 17
Grundfunktioner........................................... 8
Grundindstillinger....................................... 13
H
K
L
Kamera
akustisk signal...................................... 49
Lagret sted
tilføj information.................................... 42
kamera (Lydsignal)..................................... 49
Lydsignal
gemt sted.............................................. 42
vejkamera............................................. 49
Knappanel.................................................. 20
placering................................... 15, 17, 19
Kompas................................................ 25, 48
Hovedenhed
placering................................... 15, 17, 19
Kort
sted på.................................................. 37
Højttalere
placering................................... 15, 17, 19
Kortbillede.................................................. 24
Indstil destination....................................... 34
Kort-dvd
indhold Australien.................................
indhold Europa.....................................
indhold Mellemøsten............................
indhold Rusland....................................
indhold Sydafrika..................................
Indstil overvågn.............................. 28, 31, 38
Kortets retning........................................... 48
IR-modtager og fjernbetjening................... 20
Kortfarve.................................................... 50
I
22
22
22
22
22
Kortmenu................................................... 13
J
Justér område...................................... 46, 47
Justér størrelse på område, der skal undgås............................................................. 47
Lydstyrkekontrol for talemeddelelser.................................................. 15, 17, 19
Læg en rejseplan....................................... 39
Læs trafikmeddelelse................................. 57
M
Mellempunkt.............................................. 39
Menuer/funktioner..................................... 26
Målestok
ændring.......................................... 37, 57
Målestok/Aktuel rute på hurtigmenuen...... 28
07
Kortvalg...................................................... 48
Kvikmenu................................................... 28
N
Navigeringsknap........................................ 20
Nulstil til standard...................................... 45
73
07 Alfabetisk stikordsregister
S
T
Screen saver.............................................. 50
Talemeddelelser......................................... 25
Seneste ti destinationer............................. 37
Simulering.................................................. 51
Talevejvisning
hurtigmenuen........................................ 28
Slet rejseplan............................................. 40
Tidsbegrænset disclaimer......................... 50
Omkørsel
hurtigmenuen........................................ 28
Sprog......................................................... 50
Tilbage til startpunktet............................... 37
Start vejledning.......................................... 40
TMC-modtager.............................. 15, 17, 19
Oversigt over S80...................................... 18
Stationer for trafikinformation
søg/vælg............................................... 58
Trafikinformation............................ 15, 17, 19
hurtigmenuen.................................. 28, 29
sending................................................. 57
Næste destination i rejseplanen................ 43
O
Om
information om kort-dvd'en.................. 50
Oversigt V70/XC70.................................... 16
Oversigt XC60............................................ 14
P
Pilknapper.............................................. 8, 20
Postnummer
søgning................................................. 36
07
R
Returrejse................................................... 37
Rulning....................................................... 48
Rutevalgsindstillinger................................. 45
74
Symboler
faciliteter............................................... 62
Trafikinfoudvalg......................................... 56
Symbolet "Forstyr ikke"............................. 20
Trafiksymboler på kortet............................ 54
Systemindstillinger..................................... 13
Transport af bil........................................... 66
Systemvalg................................................ 50
Tænd/sluk.................................................. 13
Søgeveje beskrevet i håndbogen.............. 12
Søgning
generelt................................................. 21
postnummer......................................... 36
via sted på kort..................................... 37
Søg stationer for trafikinformation............. 58
U
Udbredelse................................................ 54
07 Alfabetisk stikordsregister
V
Vejkryds..................................................... 37
Vejkrydskort............................................... 48
Vejledning.................................................. 40
lynvejledning........................................... 8
påbegynd.............................................. 34
Vejledningsvalg.......................................... 49
Vis kort....................................................... 48
Vælg station for trafikinformation.............. 58
Vælg trafikinformationssymboler............... 56
Æ
Ændring af målestok for trafikinformation. 57
Ændringer i bogen..................................... 12
07
75
07 Alfabetisk stikordsregister
07
76
Notater
77
Notater
78
Notater
79
Notater
80
VOLVO XC60, V70, XC70 & S80
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI)
INSTRUKTIONSBOG
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&&&.%9Vc^h]6I%.'%Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%%.!8deng^\]i'%%%"'%%.Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising