Volvo 2016 Early, 2015 Late, S80 Quick start guide

Volvo 2016 Early, 2015 Late, S80 Quick start guide
WEB EDITION
QUICK GUIDE
VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO!
Denne folder indeholder et udvalg af de mest almindelige funktioner i din bil. Instruktionsvejledningen og de
øvrige vejledninger indeholder sikkerhedsanvisninger og alle advarsels-, vigtigt- og bemærk-tekster.
Følgende symboler betyder:
Forskellige dele fremhæves i oversigtsbilleder.
Trinvise anvisninger.
Det er især vigtigt at læse instruktionsvejledningen.
Advarsels-, vigtigt- og bemærk-tekster, der skal læses, kan findes på sidste side.
Ekstraudstyr angives med en stjerne *.
Instruktionsvejledningen kan findes som trykt bog og digitalt på bilens skærm, på internettet og som mobilapplikation. Mobilapplikationen indeholder hele instruktionsvejledningen og instruktionsvideoer og den har flere stier
med tekst og billede. Mobilapplikationen hentes til mobile enheder fra App Store eller Google Play.
Du kan også finde flere oplysninger om din bil på www.volvocars.com.
01 Start og kør
04 Funktioner i din bil
Fjernbetjening
Klimaknapper
Keyless* låsesystem
Lyspanel
Start og stop af motor
Kombiinstrument
Parkeringsbremse
Infotainmentsystem
Viskere
Telefon*
Internet*
Ekstern lydenhed
Knapper i midterkonsollen
02 Førerstøtte i din bil
Start/Stop-funktion*
Fodgængerbeskyttelse*
Indstillinger i menusystem
Værksted/bestille service*
ECO*
05 Tips
03 Dit førermiljø
Tanke
Indstille rat
Pleje af bilen
Indstille sæde
Opbevaringspladser
Slå bagsæde ned
AUX-/USB*- og 12 V-kontakter
Hvordan fungerer fjernbetjeningen?
01
Låser døre og bagagerumsklap op og deaktiverer
alarmen. Funktionen kan indstilles i MY CAR.
Låser døre og bagagerumsklap og aktiverer alarmen.
Ankomstlys.
Et tryk låser bagagerumsklappen op, to åbner på
klem.
Information*.
Panikfunktion.
Fjernbetjeningen kan gemme indstillinger for
bl.a. sidespejle og elbetjent førersæde* – se
instruktionsvejledningen.
Hvad viser fjernbetjeningens
indikeringslamper*?
01
Grønt konstant lys: Bilen er låst.
Gult konstant lys: Bilen er ulåst.
Rødt konstant lys: Alarmen har været udløst, efter
bilen er blevet låst.
Rødt lys blinker skiftevis i begge indikerings-lamper:
Alarmen har været udløst for mindre end fem minutter siden.
Hvordan fungerer Keyless* låsesystem?
Fjernbetjeningen kan ligge i f.eks. lommen hele tiden.
Låse og aktivere alarm
–– Tryk på den sorte knap på håndtagets bageste del.
Låse op og deaktivere alarm
–– Grib et dørhåndtag og åbn døren på den sædvanlige
måde, eller tryk let på bagagerumsklappens gummibelagte trykplade.
01
Hvordan starter eller slukker jeg for motoren? 01
Starte
Sæt fjernbetjeningen i tændingslåsen (gælder ikke
Keyless drive*).
Tryk koblings- eller bremsepedalen ned.
Tryk kort på START/STOP ENGINE-knappen.
Slukke
Tryk kort på START/STOP ENGINE-knappen.
Tag fjernbetjeningen ud af tændingslåsen.
Hvordan bruger jeg parkeringsbremsen?
01
Tilkoble
–– Tryk på knappen PUSH LOCK/PULL RELEASE –
symbole t begynder at blinke. Når det lyser konstant, er
parkeringsbremsen aktiveret.
Frakoble
Træd driftsbremsepedalen ned.
Træk i knappen PUSH LOCK/PULL RELEASE.
Frakoble automatisk
–– Kør af sted (for biler med automatgearkasse kræves, at
føreren har sikkerhedsselen på).
Hvordan starter jeg rudeviskere og regnsensor*? 01
Træk armen nedad for at starte rudeviskerne, og opad for
et enkelt viskerslag.
Regnsensor Til/Fra.
Regulerer sensorens følsomhed eller intervaltid.
For at løfte viskerbladene skal de være i servicestilling
– se instruktionsvejledningen.
Hvordan bruger jeg Start/Stop-funktionen*?
02
Manuel gearkasse
Standse motoren: Udkobl, sæt gearstangen i neutral
stilling og slip koblingspedalen.
Starte motoren: Træd koblingspedalen ned.
Automatisk gearkasse
Standse motoren: Stands bilen med driftsbremsen, og
hold derefter bremsetrykket.
Starte motoren: Slip trykket med foden på driftsbremsen.
Tændt knaplys angiver, at funktionen er aktiveret.
Hvordan fungerer Fodgængerbeskyttelse*?
02
Bilen har en Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og detektering af cyklister og fodgængere, der kan
advare, bremse og/eller standse for køretøjer, cyklister og
fodgængere.
Funktionen er kun et hjælpemiddel og fungerer ikke i alle
situationer – den ser f.eks. ikke cyklister fra siden, og fodgængere, der er lavere end 80 cm, eller er delvist skjulte.
Det er vigtigt at forstå denne funktion – se instruktionsvejledningen.
Hvordan indstiller jeg rattet?
Frigør låsningen.
Juster rattet fremad/bagud og opad/nedad.
Aktiver låsningen.
03
Hvordan indstiller jeg sædet?
03
Hæve/sænke sædehyndens forkant.
Hæve/sænke sædet.
Flytte sædet fremad/bagud.
Vippe ryglænet.
Ændre lændestøtten*.
Gemme indstillinger for elbetjent sæde*.
Hukommelsesknapper for elbetjent sæde*.
Gemme indstilling:
Hold knappen til lagring af indstilling inde, samtidig med at
en af hukommelsesknapperne trykkes ind. Hold knapperne nede, indtil signalet høres, og der vises tekst på kombiinstrumentet. Både sædets og sidespejlenes positioner
gemmes. Lændestøttens position gemmes ikke.
Sidespejlenes positioner og
hukommelsesindstillingerne (ikke lændestøtte)
for elbetjent sæde kan også gemmes i
fjernbetjeningen* – se instruktionsvejledningen.
Hvordan kan jeg slå bagsædets ryglæn ned?
03
Det todelte ryglæn kan slås fremad, samlet eller hver for sig.
Træk i håndtaget/håndtagene.
Slå ryglænet fremad. Sænk den midterste nakkestøtte
helt, hvis ryglænets brede del skal slås ned.
Hvordan regulerer jeg temperaturen?
04
Drej for individuel temperatur i venstre eller højre del
af kabinen. Skærmen viser den valgte temperatur.
Tryk på AUTO for automatisk regulering af luftfordeling og øvrige funktioner. Skærmen viser AUTO
KLIMA.
Hvordan afrimer jeg forruden?
04
Tryk for at aktivere forrudens elvarme* – symbolet (1)
på skærmen lyser.
Næste tryk aktiverer den maksimale luftstrøm mod
forruden og sideruderne – symbol (1) og (2) lyser.
Det næste tryk slår begge funktioner fra – intet
symbol lyser.
Uden elvarme: Tryk for at aktivere/deaktivere
luftstrømmen.
Hvordan fungerer lyspanelets auto-indstilling? 04
AUTO-indstilling giver følgende muligheder:
• Kørelyset skifter automatisk mellem kørelys og nærlys.
• Fjernlyset kan aktiveres, når nærlyset er tændt.
• Aktivt fjernlys (AHB)* – som blænder ned og aktiverer
fjernlys automatisk – kan anvendes.
• Tunneldetektering* er aktiveret.
Hvordan betjenes kørecomputeren?
04
OK åbner kørecomputerens menuer, aktiverer de
valgte punkter og slukker for meddelelser.
Fingerhjul bladrer mellem kørecomputerens punkter.
RESET nulstiller dataene i de valgte kørecomputer-trin, og går bagud i menustrukturen.
Hvordan nulstiller jeg triptælleren?
04
Drej venstre kontaktarms fingerhjul for at vise triptæller T1 eller T2.
Foretag et langt tryk på RESET -knappen for at
nulstille den viste triptæller.
Hvordan ændrer jeg udseendet af bilens
displays*?
04
Med digitalt* kombiinstrument kan forskellige temaer
vælges, f.eks. Performance eller Eco.
For at skifte tema:
Tryk på venstre kontaktarms OK -knap efter motorstart.
Drej armens fingerhjul for at vælge menupunktet
Temaer, og tryk på OK.
Drej fingerhjulet for at vælge tema, og tryk på på OK
for at bekræfte.
Temaet gemmes i fjernbetjeningens hukommelse* –
se instruktionsvejledningen.
Hvordan kan jeg tænde og slukke for
Infotainmentsystemet?
04
Et kort tryk aktiverer anlægget.
Et langt tryk (indtil skærmen slukker) slår fra.
For at slå lyden fra: Tryk kort, det næste tryk genaktiverer
lyden.
Bemærk, at hele Sensussystemet (inkl. navigations-* og
telefonfunktioner*) startes/slås fra samtidig.
Hvordan navigerer jeg i Infotainmentsystemet? 04
Tryk på RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV*, TEL* eller
* for at vælge hovedkilde. I denne indstilling vises
den sidste aktive kildes normale visning.
Tryk på OK/MENU eller på fingerhjulet* på rattet for
at gå ind i den valgte kildes hovedmenu.
Drej på TUNE eller på fingerhjulet for at navigere i
menuerne.
Tryk på OK/MENU eller på fingerhjulet at foretage
et valg i menuerne.
Tryk kort på EXIT for at gå tilbage i menusystemet,
afbryde en funktion eller slette indtastede tegn.
Foretag et langt tryk på EXIT for at vende tilbage til
normal visning eller gå fra normal visning til hovedkildevisning.
Tips:
For at gå til genvejsmenuen fra den normale visning skal
du trykke en gang på hovedkildeknappen. Tryk igen for at
gå tilbage til normal visning.
For mere information om betjening af systemet – se
instruktionsvejledningen.
Hvordan tilslutter jeg en Bluetooth®-telefon*? 04
I telefonkildens normale visning skal du trykke på
OK/MENU.
Vælg Gør bilen synlig, og bekræft med OK/MENU.
Aktiver Bluetooth® i mobiltelefonen. Find og forbind
bilen til telefonen.
Følg instruktionerne i telefonen og på skærmen.
Telefonen er nu tilsluttet og kan styres fra bilen.
Hvis registreringen af telefonen mislykkes – se
instruktionsvejledningen.
Hvordan kan jeg forbinde til internettet*?
04
Forbind mobiltelefonen til bilen (se "Hvordan kan jeg
tilslutte en Bluetooth®-telefon?"), og aktiver tethering
i telefonen.
I MY CAR-kildens normale visning skal du trykke
på OK/MENU, vælge Indstillinger > Internetindstillinger > Tilslut gennem. Vælg et af punkterne
Bilmodem, Wi-Fi eller Bluetooth.
Fremover vil bilen automatisk etablere forbindelse gennem den valgte internetforbindelse.
For mere information om forbindelse – se instruktionsvejledningen.
Hvilke tjenester får jeg med Volvo ID*?
04
Volvo ID er dit personlige id, der er registreret til bilen.
Det giver dig adgang til forskellige tjenester som f.eks. My
Volvo og mulighed for at sende en adresse fra korttjenesten på internettet direkte til bilen.
Registrer eller håndter dit Volvo-id som følger:
Tryk på tilslutningsknappen .
Vælg Apps > Indstillinger, og følg vejledningen på
skærmen.
For mere information om Volvo ID – se instruktionsvejledningen.
Hvordan bruger jeg apps, når bilen er
forbundet til internettet*?
04
Når bilen er tilsluttet til internettet, kan apps til bl.a. musiktjenester, internetradio, navigationstjenester og en enkel
webbrowser anvendes.
Tryk på tilslutningsknappen .
Vælg Apps, og tryk på OK/MENU for at vise tilgængelige apps.
Vælg app, og bekræft med OK/MENU.
Nogle apps kræver indlogning med en separat konto fra
app-/tjenesteleverandøren. Brug en eksisterende konto
eller registrer en ny. Følg vejledningen på skærmen.
Hvordan ringer jeg op*?
04
I telefonkildens normale visning skal du indtaste det
ønskede nummer eller dreje fingerhjulet på rattet
nedad for at få adgang til telefonbogen og opad for
opkaldslisten.
Tryk på fingerhjulet for at ringe op.
Opkaldet afsluttes med et tryk på EXIT.
For flere måder at ringe op med telefonen – se
instruktionsvejledningen.
Hvordan svarer jeg i telefonen*?
04
–– Tryk på fingerhjulet for at acceptere indgående opkald.
Opkaldet afvises/afsluttes med et tryk på EXIT.
For flere måder at besvare telefonen – se instruktionsvejledningen.
Hvordan tilslutter jeg en ekstern lydenhed?
04
Tilslut en ekstern enhed via AUX- eller USB*-indgangene i midterkonsollens opbevaringsrum.
I mediekildens normale visning skal du trykke på
MEDIA på midterkonsollen.
Drej TUNE til den ønskede lydkilde, og tryk på OK/
MENU.
For andre tilslutninger af ekstern enhed – se
instruktionsvejledningen.
Hvordan angiver jeg en GPS*-destination?
04
Tryk på NAV for at starte navigationssystemet – et
kort vises.
Tryk en gang til på NAV, og vælg Angiv adresse
med OK/MENU.
Indtast et/nogle af søgekriterierne med skrivehjulet
eller midterkonsollens numeriske tastatur.
Vælg derefter Indstil enkeltdestination eller Tilføj
som delmål, og tryk på OK/MENU.
For mere information og markedsafvigelser vedrørende
navigation* – se separat tillæg.
Hvilke indstillinger kan foretages i
menusystemet?
I MY CAR betjenes mange af bilens funktioner, f.eks.
indstillinger af ur, sidespejle og låse.
Se det tidligere afsnit "Hvordan navigerer jeg i
Infotainmentsystemet?" vedrørende hvilke knapper, der
skal bruges.
04
Hvordan indstiller jeg uret?
04
I MY CAR-kildens normale visning skal du trykke på
OK/MENU.
Vælg Indstillinger > Systemoptioner >
Tidsindstillinger.
Drej TUNE til Auto.tid, og tryk på OK/MENU for at
aktivere automatisk indstilling af uret.
Sørg for at vælge den aktuelle placering for at få den
korrekte tid i bilen.
Hvordan ringer jeg op til mit værksted eller
bestiller service*?
04
–– I MY CAR-kildens normale visning skal du trykke på
OK/MENU og vælge Service og reparation.
Under Service og reparation er der oplysninger om dit
valgte værksted, du har registreret i webportalen My Volvo.
I Forhandlerinformation er der mulighed for at ringe og
sende anmodninger om bookning til værkstedet (også
tilgængeligt via My Volvo-web). Der er også mulighed for
at opdatere værkstedsoplysninger og angive værkstedet
som destination.
Gælder kun for visse markeder.
Hvad gør ECO*?
04
Et tryk på ECO aktiverer et optimalt brændstofbesparende
køreprogram med bl.a. følgende ændringer:
• Start/Stop – motoren kan standse automatisk, før bilen
holder stille.
• Eco Coast – motorbremsning ophører, og bilen ruller frit.
• Deaktivering eller reduktion af visse klimafunktioner.
Hvordan tanker jeg?
05
–– Tryk på knappen på belysningspanelet for at åbne tankdækselklappen – klappen åbnes, når knappen slippes.
Pilen på symbolet på kombiinstrumentet viser, hvilken side
af bilen tankdækslet er placeret på.
Hvordan skal jeg vaske bilen?
05
Håndvask er mere skånsom for lakken end vask i vaskehal.
Lakken er også mere sart, når den er ny. Derfor anbefales
håndvask i bilens første måneder.
Brug rent vand og vaskesvamp. Husk, at smuds og grus
kan ridse lakken.
Hvordan skal læderindtræk rengøres*?
05
Læder kræver regelmæssig pleje for at bevare udseendet.
Derfor skal læderindtræk behandles med Volvo Leather
Care-kit én til fire gange om året. Volvo Leather Care-kit
kan købes hos en Volvo-forhandler.
Hvor findes opbevaringspladserne?
05
Her vises nogle af bilens opbevaringsrum.
Instruktionsvejledningen viser flere
opbevaringspladser.
Hvor sidder AUX-/USB*- og 12V-kontakterne? 05
For at 12V-kontakterne i kabinen skal fungere, skal fjernbetjeningen være mindst i nøgleposition I. Bagagerummets
12V-kontakt* er altid strømførende.
Hvordan fungerer Keyless* låsesystem?
Keyless-funktionen kan forstyrres af elektromagnetiske felter og afskærmning. Placer/opbevar ikke fjernbetjeningen i nærheden af en
mobiltelefon eller metalgenstande.
Hvordan starter eller slukker jeg for motoren?
Efter koldstart er tomgangen høj, uanset udetemperaturen. Det er en del af Volvos effektive udstødningsrensningssystem. Ved koldstart
kan nogle dieselmotorer have en forsinket start på grund af forvarmningen.
Hvordan fungerer Fodgængerbeskyttelse*?
Funktionen kan ikke registrere alle fodgængere i alle situationer og ser f.eks. ikke delvist skjulte fodgængere, personer i tøj der skjuler
kroppens konturer, eller fodgængere med en højde på under 80 cm. Funktionen registrerer ikke alle cyklister og ser f.eks. ikke delvist
skjulte cyklister, cyklister der skjuler kroppens konturer, eller som kommer fra siden. Føreren er altid ansvarlig for, at bilen køres korrekt og
med sikkerhedsafstand tilpasset til hastigheden.
Hvordan indstiller jeg rattet?
Indstil rattet (efter udført indstilling af sædet), inden kørslen påbegyndes, aldrig under kørslen.
Hvordan kan jeg slå bagsædets ryglæn ned?
Kontroller, at ryglænet er låst korrekt på plads, efter det er slået op, for at undgå personskader ved en eventuel hård opbremsning eller
en ulykke. Når ryglænet skal slås ned, må der ikke være nogen genstande på bagsædet. Ingen af bagsædets sikkerhedsseler må være
spændt. Ellers er der risiko for beskadigelse af bagsædets indtræk. Når ryglænet er slået ned, skal nakkestøtten føres lidt fremad for at
ikke tage fat i sædehynden.
Hvordan kan jeg forbinde til internettet*?
Ved brug af internet overføres data (datatrafik), hvilket medfører en udgift til din netværksudbyder. Kontakt din netværksudbyder
vedrørende omkostninger for datatrafik. For at forbinde via bilmodem skal du placere dit personlige SIM-kort i holderen i handskerummet
før punktet Tilslut gennem Bilmodem i MY CAR vælges. For at oprette forbindelse til internettet skal du derefter indtaste SIM-kortets
PIN-kode. For at undgå at skulle indtaste PIN-koden, hver gang bilen startes, kan PIN-kodelåsen slås fra under punktet Bilmodem ved at
fravælge Lås SIM-kort.
Hvordan skal læderindtræk rengøres*?
En del farvede beklædningsgenstande (f.eks. jeans og ruskindstøj) kan misfarve indtrækket. Brug aldrig stærke opløsningsmidler, da de
kan beskadige indtrækket.
Hvor sidder AUX-/USB*- og 12 V-kontakterne?
Den maksimale strømstyrke er 10 A (120 W) i hver kontakt.
Du kan finde flere oplysninger om din bil på www.volvocars.com.
TP 17851 (Danish) AT 1420. Printed in Sweden, Göteborg 2014, Copyright © 2000-2014 Volvo Car Corporation
Hvordan indstiller jeg sædet?
Indstil den rette kørestilling for førersædet inden kørsel påbegyndes, aldrig under kørslen. Kontroller, at sædet er låst i position for at
undgå personskader ved en eventuel hård opbremsning eller en ulykke.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement