Volvo S80 2009 Road and Traffic Information

Volvo S80 2009 Road and Traffic Information
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-20T11:08:46+01:00; Page 1
VOLVO XC60, V70, XC70 & S80
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI)
INSTRUKTIONSBOG
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&%%.*9Vc^h]6I%-'%Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%%-!8deng^\]i'%%%"'%%-Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-20T11:08:46+01:00; Page 3
Tekst og symboler på skærmen
Afstand til næste vejvisningspunkt
Problem ved næste vejvisningspunkt
Navn på næste vej/gade
Vejskiltinformation til næste vej/gade
Planlagt rutes startpunkt
Planlagt rutes mellempunkt
Beregnet rejsetid og afstand til destinationen
Målestok
Nuværende vejs/gades navn
Trafikinformation
G032523
Gemt sted
Symbol for facilitet
Bilens position
Vejtype
Farve
Planlagt rute
Motorvej
Grøn
Næste vejvisningspunkt
Hovedvej
Rød
Planlagt rutes destination
Mindre hovedvej
Brun
Kompas
Almindelig vej
Mørkegrå
Pil på ydre kompasring angiver retning mod destinationen
Lokalvej
Mørkegrøn
P3; 4; 3
siggejohansson
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION - RTI
Volvos navigationssystem er et trafikinformations- og vejvisningssystem udviklet af Volvo. Systemet viser vej til en destination og giver oplysninger langs ruten. Det informerer om
situationer, som kan gøre din kørsel mere vanskelig, f.eks. ulyker og vejarbejder, og viser så alternative ruter.
Det er muligt at lægge en rejseplan, søge efter faciliteter langs
ruten, lagre specielle steder m.m. Systemet viser bilens nøjagtige position og kan ved eventuel fejlkørsel altid føre frem til
destinationen.
Du vil opdage, hvor intuitivt systemet er at anvende. Prøv dig
frem. For at du skal føle dig hjemme i systemet, anbefaler vi, at
du også sætter dig ind i oplysningerne i denne håndbog.
Volvos navigationssystem letter fremkommeligheden og giver
forkortede afstande. Herved bidrager systemet til et bedre
miljø.
Licensaftale NAVTEQ DATABASE
For information til slutbrugeren, se side 66.
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 1
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 2
Indhold
01 02 03
01 Lynvejledning
Kom hurtigt i gang...................................... 8
02 Lær navigationssystemet at
kende
Bogen........................................................
Før du begynder.......................................
Oversigt XC60 ..........................................
Oversigt V70/XC70...................................
Oversigt over S80.....................................
Betjeningsknapper....................................
Tastaturet..................................................
Dvd, billedskærm......................................
Kort, vejtyper og kompas..........................
Menutræ i tre niveauer..............................
Hurtigmenu...............................................
Hovedmenu...............................................
Rullemenu.................................................
2
03 Planlæg din rejse
12
13
14
16
18
20
21
22
24
26
28
30
31
Indstil destination......................................
Rejseplan..................................................
Gem sted..................................................
Næste destination.....................................
Aktuel position..........................................
Indstillinger................................................
Undgå område..........................................
Alternativ...................................................
Simulering.................................................
34
39
41
42
43
44
45
47
49
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 3
Indhold
04 05 06
04 Trafikinformation
Generelt....................................................
Undgå trafikproblemer..............................
Valg af information....................................
Læs informationen....................................
Sender/Målestok.......................................
52
53
54
55
56
05 Symboler på kortet
06 Spørgsmål og svar
Faciliteter.................................................. 60
Hyppige spørgsmål................................... 64
EULA - Licensaftale.................................. 66
Ophavsret................................................. 68
3
P3; 4; 3
siggejohansson
Indhold
07
07 Alfabetisk stikordsregister
Alfabetisk stikordsregister........................ 69
4
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 4
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 5
Indhold
5
Kom hurtigt i gang..................................................................................... 8
6
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 6
G028767
P3; 4; 3
siggejohansson
P3; 4; 3
siggejohansson
LYNVEJLEDNING
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 7
01
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 8
01 Lynvejledning
Kom hurtigt i gang
01
Knappanel/fjernbetjening
•
•
•
Brug navigeringsknappen - knappanelets
styrepind eller fjernbetjeningens Pilknapper - til at navigere op, ned, til højre eller
venstre mellem forskellige menupunkter
og valg samt til at flytte markøren på kortet.
ENTER – Bekræfter eller aktiverer valg.
næst vises Korttilstand, hvor bilens position er
markeret med en blå trekant.
Systemet beregner nu ruten og afstanden til
den indtastede destination. Du får vejvisning
og oplysninger om vejkryds m.m.
Vejvisning til gadeadresse
Hvis den planlagte rute forlades under rejsen,
udregner systemet automatisk en ny rute.
Indstil
destination
BACK - Tilbage i menustrukturen eller for
at fortryde et valg.
Knappanelet befinder sig til højre bag rattet, se
side 20.
Adresse
Knapperne på fjernbetjeningen har de samme
funktioner som rattets knappanel.
Gå til Adresse, og tryk på
ENTER.
Land/By
Gå til Land henholdsvis
By, og tryk på ENTER.
Vælg de ønskede bogstaver
for at angive, i hvilket land
og hvilken by gadeadressen
findes. Tryk på ENTER.
Aktivering af systemet
Fjernbetjeningsnøglen skal være skudt ind i
startlåsen (se bilens instruktionsbog).
1. Tryk kort på START/STOP ENGINE-knappen.
2. Hvis skærmen ikke aktiveres: Tryk på
BACK eller ENTER.
Start systemet
Systemet begynder med at vise et skærmbillede, hvis tekstindhold skal bekræftes med
ENTER.
Derefter har systemet måske brug for nogle
sekunder til at registrere bilens position. Der-
8
Tryk på BACK for at komme
til Hovedmenuen. Gå med
navigeringsknappen til Indstil destination, og tryk på
ENTER.
Gade
Gå til Gade, og tryk på
ENTER.
Gadenummer
Gå til Nr, og tryk på
ENTER.
Indstil
Gå til Indstil, og tryk på
ENTER.
Start vejledning
Gå til Start vejledning, og
tryk på ENTER.
Vejvisning til facilitet
Indstil
destination
Tryk på BACK for at komme
til Hovedmenuen. Gå med
navigeringsknappen til Indstil destination, og tryk på
ENTER.
Facilitet
Gå til Facilitet, og tryk på
ENTER.
Facilitet
efter navn
Vælg Facilitet efter navn,
og tryk på ENTER.
Land/By
Gå til Land henholdsvis
By, og tryk på ENTER. Gå
til de ønskede bogstaver for
at angive, i hvilket Land
eller By faciliteten befinder
sig. Tryk på ENTER.
Type
Gå til Type. Vælg facilitetstypen, f.eks. benzintank,
restaurant eller Volvo-forhandler. Tryk på ENTER.
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 9
01 Lynvejledning
Kom hurtigt i gang
Navn
Gå til Navn. Vælg facilitet,
og tryk på ENTER.
Indstil
Gå til Indstil, og tryk på
ENTER.
Start vejledning
Gå til Start vejledning, og
tryk på ENTER.
01
Systemet beregner nu ruten og afstanden til
den indtastede facilitet. Du får vejvisning og
oplysninger om vejkryds m.m.
Hvis den planlagte rute forlades under rejsen,
udregner systemet automatisk en ny rute.
9
Bogen......................................................................................................
Før du begynder......................................................................................
Oversigt XC60 ........................................................................................
Oversigt V70/XC70..................................................................................
Oversigt over S80...................................................................................
Betjeningsknapper..................................................................................
Tastaturet................................................................................................
Dvd, billedskærm....................................................................................
Kort, vejtyper og kompas........................................................................
Menutræ i tre niveauer............................................................................
Hurtigmenu.............................................................................................
Hovedmenu.............................................................................................
Rullemenu...............................................................................................
10
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 10
12
13
14
16
18
20
21
22
24
26
28
30
31
G028780
P3; 4; 3
siggejohansson
P3; 4; 3
siggejohansson
LÆR NAVIGATIONSSYSTEMET AT KENDE
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 11
02
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 12
02 Lær navigationssystemet at kende
Bogen
02
Generelt om bogen
Ændringer i bogen
Der findes en hurtigguide, så du kan komme i
gang med det samme, se side 8.
Specifikationer, konstruktionsoplysninger og
illustrationer i instruktionsbogen er ikke bindende.
For en nærmere beskrivelse og valg af indstillinger til destinationen henvises til kapitlet
Planlæg din rejse, se side 34.
Menuvalg/søgeveje
Alle valg, der kan foretages på displayet, markeres i bogen med lidt større, grå tekst, f.eks.
Indstil destination.
Søgeveje i menutræer angives f.eks. som:
Indstil destination Adresse Gade.
Særskilt tekst
OBS
Tekster, der er markeret med OBS, giver råd
eller tips, som gør brug af f.eks. finesser og
funktioner lettere.
Fodnote
I bogen gives der information i fodnoter længst
nede på siden eller i direkte tilslutning til en
tabel. Denne information er et tillæg til den
tekst, som den gennem tallet henviser til.
12
Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer
uden forudgående varsel.
© Volvo Car Corporation
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 13
02 Lær navigationssystemet at kende
Før du begynder
Generelt
Indstillinger
Du kan bruge navigationssystemet uden at
have valgt en destination. Kort med bilens
position vises på skærmen, hvor bilen er markeret med en blå trekant.
Systemet leveres med grundindstillinger, men
starter med de indstillinger, der er foretaget
senest
Systemet opdateres løbende og kan derfor
indeholde funktioner, der ikke beskrives i
denne bog.
Hvis en indstilling er ændret, og man ønsker at
vende tilbage til fabriksindstillingen, påvirker
det kun for den aktuelle funktion.
Der er ingen funktion, der tilbagestiller alle indstillinger samtidigt.
Korttilstand
Ved opstart begynder systemet med at vise et
skærmbillede, hvis tekstindhold skal bekræftes
med ENTER.
Derefter går skærmen over til Korttilstand,
hvorved kortbilledet dækker hele skærmen.
Tænd/sluk
Til
1. Fjernbetjeningsnøglen skal være skudt ind
i startlåsen (se bilens instruktionsbog).
2. Tryk på ENTER eller BACK.
•
Tryk på BACK for at nå Hovedmenuen, se
side 30.
3. Skærmen aktiveres automatisk.
•
Tryk på ENTER for at komme til Hurtigmenuen, se side 28.
Systemet har måske brug for et par sekunder
til at registrere bilens position og bevægelse.
1. Tryk på navigeringsknappen for at aktivere Bladring, f.eks. for at se dele af kortet,
der ligger uden for skærmen.
2. ENTER i denne tilstand aktiverer Rullemenuen, se side 31.
2. Gå til Luk ned med navigeringsknappen.
3. Tryk på ENTER.
02
4. Skærmen slukkes.
OBS
Systemet er også tilgængeligt med motoren
slukket. Ved for lav batterispænding slukkes
systemet.
Demo (simuleret vejvisning)
For at få et billede af, hvordan en vejvisning
fungerer, kan man angive en destination. Når
bilen holder stille, kan vejvisningen til den
angivne destination simuleres, se Start demo
se side 49.
Fra
Skærmen slukkes automatisk, når fjernbetjeningsnøglen tages ud af startlåsen.
Systemet kan også slukkes manuelt, så det
ikke starter automatisk, næste gang fjernbetjeningsnøglen skydes ind i startlåsen:
1. Tryk på BACK for at nå Hovedmenuen.
13
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 14
02 Lær navigationssystemet at kende
Oversigt XC60
G031099
02
14
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 15
02 Lær navigationssystemet at kende
Oversigt XC60
Hovedenhed
Hovedenheden sidder monteret i bagagerummet og har bl.a. følgende funktioner:
•
•
•
•
•
Beregning af bilens position
Trafikinformation
TMC (Traffic Message Channel) er et standardiseret kodesystem for trafikinformation. Modtageren søger automatisk den rette frekvens.
Modtagelse sker via FM-antennen.
Beregning af rute til angivet destination
Behandling af trafikinformation
Talevejvisning
Dvd-afspiller
OBS
Dvd-afspillerens EJECT-knap befinder sig
til venstre og låseknappen til højre på enheden.
•
Hovedenhedens dvd-afspiller er kun
beregnet til Volvos kort-dvd'er.
OBS
TMC er ikke tilgængelig i alle områder/
lande. Systemets dækningsområde er
under stadig udbygning, hvorfor opdatering
nogle gange kan være nødvendig, se
side 22.
Antenne til GPS
Knappanel
Knappanelet befinder sig til højre bag rattet.
Det bruges til at bevæge sig mellem forskellige
menualternativer, bekræfte valg og gå tilbage i
menuer. Se side 20.
02
Lydstyrkekontrol og IR-modtager
Brug lydanlæggets lydstyrkekontrol til at
ændre lydstyrken for en igangværende talemeddelelse. Lydstyrken kan også ændres i
menusystemet.
IR-modtageren til fjernbetjeningen sidder oven
over midterkonsollens tal-knappanel.
Antennen er indbygget i tagantennen.
Højttalere
GPS-modtager og modtager til trafikinformation (TMC) er indbygget i hovedenheden.
Positionering
Ved hjælp af signaler fra satellitsystemet GPS,
bilens hastighedsføler og et gyro beregnes
bilens aktuelle position og kørselsretning.
Fordelen ved dette koncept er, at navigationssystemet registrerer og beregner ruten, selv
om GPS-signalet midlertidigt forsvinder, f. eks.
ved kørsel i en tunnel.
Lyden fra navigationssystemet kommer ud af
de forreste højttalere.
Billedskærm
På billedskærmen vises kort og gives detaljerede oplysninger om vejvalg, afstand, menuer
m.m. Vedr. pleje af skærmen, se side 23.
15
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 16
02 Lær navigationssystemet at kende
Oversigt V70/XC70
2
02
3
4
5
6
G019625
1
16
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 17
02 Lær navigationssystemet at kende
Oversigt V70/XC70
Hovedenhed
Hovedenheden sidder monteret i bagagerummet og har bl.a. følgende funktioner:
•
•
•
•
•
Beregning af bilens position
Trafikinformation
TMC (Traffic Message Channel) er et standardiseret kodesystem for trafikinformation. Modtageren søger automatisk den rette frekvens.
Modtagelse sker via FM-antennen.
Beregning af rute til angivet destination
Behandling af trafikinformation
Talevejvisning
Dvd-afspiller
OBS
Dvd-afspillerens EJECT-knap befinder sig
til venstre og låseknappen til højre på enheden.
•
Hovedenhedens dvd-afspiller er kun
beregnet til Volvos kort-dvd'er.
OBS
TMC er ikke tilgængelig i alle områder/
lande. Systemets dækningsområde er
under stadig udbygning, hvorfor opdatering
nogle gange kan være nødvendig, se
side 22.
Antenne til GPS
Knappanel
Knappanelet befinder sig til højre bag rattet.
Det bruges til at bevæge sig mellem forskellige
menualternativer, bekræfte valg og gå tilbage i
menuer. Se side 20.
02
Lydstyrkekontrol og IR-modtager
Brug lydanlæggets lydstyrkekontrol til at
ændre lydstyrken for en igangværende talemeddelelse. Lydstyrken kan også ændres i
menusystemet.
IR-modtageren for fjernbetjeningen sidder i
lydanlæggets display.
Antennen er indbygget i tagantennen.
Højttalere
GPS-modtager og modtager til trafikinformation (TMC) er indbygget i hovedenheden.
Positionering
Ved hjælp af signaler fra satellitsystemet GPS,
bilens hastighedsføler og et gyro beregnes
bilens aktuelle position og kørselsretning.
Fordelen ved dette koncept er, at navigationssystemet registrerer og beregner ruten, selv
om GPS-signalet midlertidigt forsvinder, f. eks.
ved kørsel i en tunnel.
Lyden fra navigationssystemet kommer ud af
de forreste højttalere.
Billedskærm
På billedskærmen vises kort og gives detaljerede oplysninger om vejvalg, afstand, menuer
m.m. Vedr. pleje af skærmen, se side 23.
17
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 18
02 Lær navigationssystemet at kende
Oversigt over S80
02
2
3
4
5
6
G021310
1
18
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 19
02 Lær navigationssystemet at kende
Oversigt over S80
Hovedenhed
Hovedenheden sidder monteret i bagagerummet og har bl.a. følgende funktioner:
•
•
•
•
•
Beregning af bilens position
Trafikinformation
TMC (Traffic Message Channel) er et standardiseret kodesystem for trafikinformation. Modtageren søger automatisk den rette frekvens.
Modtagelse sker via FM-antennen.
Beregning af rute til angivet destination
Behandling af trafikinformation
Talevejvisning
Dvd-afspiller
OBS
Dvd-afspillerens EJECT-knap befinder sig
til venstre og låseknappen til højre på enheden.
•
Hovedenhedens dvd-afspiller er kun
beregnet til Volvos kort-dvd'er.
OBS
TMC er ikke tilgængelig i alle områder/
lande. Systemets dækningsområde er
under stadig udbygning, hvorfor opdatering
nogle gange kan være nødvendig, se
side 22.
Antenne til GPS
Knappanel
Knappanelet befinder sig til højre bag rattet.
Det bruges til at bevæge sig mellem forskellige
menualternativer, bekræfte valg og gå tilbage i
menuer. Se side 20.
02
Lydstyrkekontrol og IR-modtager
Brug lydanlæggets lydstyrkekontrol til at
ændre lydstyrken for en igangværende talemeddelelse. Lydstyrken kan også ændres i
menusystemet.
IR-modtageren for fjernbetjeningen sidder i
lydanlæggets display.
Antennen er indbygget i tagantennen.
Højttalere
GPS-modtager og modtager til trafikinformation (TMC) er indbygget i hovedenheden.
Positionering
Ved hjælp af signaler fra satellitsystemet GPS,
bilens hastighedsføler og et gyro beregnes
bilens aktuelle position og kørselsretning.
Fordelen ved dette koncept er, at navigationssystemet registrerer og beregner ruten, selv
om GPS-signalet midlertidigt forsvinder, f. eks.
ved kørsel i en tunnel.
Lyden fra navigationssystemet kommer ud af
de forreste højttalere.
Billedskærm
På billedskærmen vises kort og gives detaljerede oplysninger om vejvalg, afstand, menuer
m.m. Vedr. pleje af skærmen, se side 23.
19
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 20
02 Lær navigationssystemet at kende
Betjeningsknapper
02
Placering af knappanel og IRmodtager
Knappanel rat/fjernbetjening
1
2
TILBAGE
Fortryder det seneste valg eller går tilbage i
menustrukturen.
3
1
"Forstyr ikke"
2
Navigationssystemet betjenes med rattets
knappanel eller fjernbetjeningen.
Knappanelet befinder sig til højre bag rattet.
Fjernbetjeningen rettes mod IR-modtageren,
der befinder sig på lydanlæggets display.
OBS
Fjernbetjeningen indeholder AAA- eller R03batterier. Prøv først at skifte til nye batterier,
hvis fjernbetjeningen ikke fungerer.
Knappanelet på rattet og knappanelet på fjernbetjeningen har de samme funktioner. Det bruges til at bevæge sig mellem forskellige
menualternativer, bekræfte valg og gå tilbage i
menuer.
Udformningen kan variere på de forskellige
modeller.
Navigeringsknap
Navigeringsknappen - knappanelets styrepind eller fjernbetjeningens Pilknapper , ,
og
- bruges til at bevæge sig mellem
forskellige menupunkter. Navigeringsknappen
flytter også markøren (korsmarkøren) på kortet.
ENTER
Bekræfter eller aktiverer valg.
20
G031712
G028733
G028732
3
I visse situationer har systemet brug for nogle
sekunders ekstra tid til at foretage en beregning. Så vises et symbol på skærmen.
OBS
Når symbolet for beregning ses, kan systemet ikke modtage nogen kommandoer fra
navigerings-, ENTER- eller BACK-knappen.
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 21
02 Lær navigationssystemet at kende
Tastaturet
Skriv og vælg alternativ
Rullelisten yderst til højre på skærmen viser, at
der er flere alternativer på listen end dem, som
ses på listen. Tallet (14) viser hvor mange.
•
Gå tilbage fra alternativlisten til tastaturet
med BACK.
•
Slet de indtastede bogstaver ét ad gangen
med BACK.
02
Generel søgning
G022240
Tastaturet bruges mange steder blandt menuerne til at angive specifikke oplysninger, f.eks.
type facilitet, land, by, gadeadresse, gadeeller postnummer.
1. Vælg bogstaver med navigeringsknappen, og tryk på ENTER.
> Hvis der ikke er yderligere alternativer,
udfylder systemet med resterende bogstaver.
Listen nederst på skærmen viser de tre
første mulige alternativer, der kan vælges med de indtastede bogstaver.
2. Ved brug af
kan man komme direkte
ned til listen over alternative navne.
3. Vælg med
eller
Søgefunktionen er altid til rådighed og fungerer
altid på samme måde, uanset hvor man befinder sig i menuerne, hvor der skal angives et
sted.
Ved at trykke på ENTER under en indtastning
vises alle svarkombinationer for det pågældende alternativ: by, gade, facilitet m.m.
Hvis man f.eks. søger på London Airport, fremkommer samtlige kombinationer med London
efter indtastning af LO. Jo mere specifik søgningen er, des færre svar får man, og det bliver
lettere at vælge.
En søgning med LO giver også svar som f.eks.
Restaurant Lou Trivalou, da også alternativer
indeholdende flere ord adskilt med mellemrum
medtages i søgningen.
, og tryk på ENTER.
21
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 22
02 Lær navigationssystemet at kende
Dvd, billedskærm
02
Indhold på dvd'er
Europa
Skift af dvd
Der udgives løbende kort-dvd'er med flere og
opdaterede data. Kontakt en Volvo-forhandler
for oplysninger om den seneste udgave.
Road & Traffic Information - RTI
Tændingen skal være sat til under hele proceduren (se bilens instruktionsbog).
OBS
Kort-dvd'erne har ikke fuld dækning i alle
områder/lande.
Systemets dækningsområde er under stadig udbygning, hvorfor opdatering nogle
gange kan være nødvendig.
Se også www.volvocars.com/navi for yderligere information om kort m.m.
Hvert dvd-sæt indeholder mindst tre dvd'er.
Alle dvd'er indeholder størstedelen af det europæiske vejnet. Det, der adskiller dvd'erne, er
den detaljerede information som adresser,
faciliteter m.m. Disse informationer er opdelt
på den respektive dvd efter geografisk
område.
Mellemøsten
Volvo Navigation System - VNS
Størstedelen af Mellemøstens vejnet findes på
en enkelt dvd.
Rusland
OBS
For kortinformation lagt på flere dvd'er gælder:
Når det bliver aktuelt at skifte dvd, fremkommer en meddelelse herom på skærmen.
Hvis dvd'en ikke udskiftes, vil vejnetsoplysningerne fortsat være tilgængelige, men
ikke de detaljerede oplysninger.
Australien
Road & Traffic Information - RTI
Størstedelen af Australiens vejnet findes på en
enkelt dvd.
22
Road & Traffic Information - RTI
En udvalgt del af Ruslands vejnet findes på en
enkelt dvd.
Sydafrika
Volvo Navigation System - VNS
Størstedelen af Sydafrikas vejnet findes på en
enkelt dvd.
1. Start systemet. For instruktion, se side 13.
2. Lås spærren på hovedenheden op. (Se
oversigtsbilledet for dvd-afspillerens placering, se side 16.)
3. Tryk på EJECT-knappen, og tag dvd'en
ud.
4. Sæt den nye kort-dvd i.
5. Lås hovedenheden.
Skift af kort-dvd kan i nogle tilfælde også give
systemet nye funktioner. Hvis dvd'en også
indeholder ny software, bliver der spurgt, om
opdateringen accepteres.
Efter at have bekræftet med alternativ JA, vises
teksten Preparing to load System Software.
Please wait.
Opdateringen tager ca. 15 minutter. Når den er
afsluttet, vises startbilledet på skærmen, og
navigationssystemet er klar til brug.
OBS
Skærmen kan gå ned eller slukkes, mens
opdateringen er i gang.
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 23
02 Lær navigationssystemet at kende
Dvd, billedskærm
Pleje af dvd'er
Dvd'erne skal håndteres med forsigtighed.
02
Når de ikke er i brug, bør de opbevares i deres
emballager. De bør ikke opbevares, hvor der er
fugtigt eller meget varmt, i direkte sollys eller i
støvede omgivelser.
Pleje af billedskærmen
Billedskærmen bør rengøres med en blød,
fnugfri klud, der er let fugtet med et mildt vinduespudsemiddel.
23
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 24
02 Lær navigationssystemet at kende
Kort, vejtyper og kompas
Kortbillede
1
2
3
4
G031657
02
24
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 25
02 Lær navigationssystemet at kende
Kort, vejtyper og kompas
Kortbillede til den aktuelle position
Talemeddelelser
Skærmbilledets udseende afhænger af geografisk position og de indstillinger, der er foretaget, f.eks. målestok, hvilke symboler man har
valgt at vise m.m.
Når man har valgt en destination og nærmer sig
et vejkryds eller en frakørsel, får man en talemeddelelse om afstand og manøvretype. Samtidig vises et detaljeret kort over vejkrydset.
Forklaring til tekst, skilte og symboler, der kan
forekomme på skærmen, findes på omslagets
inderside.
Talemeddelelsen gentages tættere på vejkrydset. Juster lydstyrken med lydanlæggets lydstyrkeknap (under den igangværende talemeddelelse).
Navnet på den aktuelle rute vises nederst på
skærmen - en rejseplan er ikke nødvendig til
dette.
Faciliteter langs motorvej, se side 30.
Detaljeret vejkrydskort. Skærmens venstre
del forstørrer kørsel i næste vejkryds.
Situationen suppleres altid med en talemeddelelse.
Der er valgt to kort som visningsmåde. Billedet viser samme kortbillede, men med
forskellige skalaer. Valget foretages i Hurtigmenuen, se side 28.
Bladring, se side 31.
Kompasnålens røde spids peger i nordlig retning på kortet, den hvide spids peger i sydlig
retning.
02
Den grå destinationspil i kompassets ydre ring
peger mod den valgte destination.
Gå til Indstillinger Kortvalg Kortets
retning for at vælge, hvordan kortets retning
skal vises, og til Kompas for hvordan kompasset skal vises, se side 47.
For at vælge blandt mandlig eller kvindelig
stemme: Gå til Indstillinger
Vejledningsvalg Vejledningsstemme, se
side 47.
OBS
I nogle tilfælde (f.eks. hvis man bruger biltelefonen) erstattes talemeddelelsen af et
"pling".
Kompas
Kortbilledet kan vise kompasset på to forskellige måder:
- Med kompasretning nord
altid opad.
- Med kørselsretningen altid
opad.
25
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 26
02 Lær navigationssystemet at kende
Menutræ i tre niveauer
02
Her vises tre af menutræets niveauer. Flere af
menuerne på niveau tre har yderligere undermenyer - de beskrives udførligt i deres respektive afsnit.
Indstil destination
s. 34
Gemte steder
s. 36
Tilføj til rejseplan
Sted på kort
Information
Breddegr/længdegr
Rediger
Rejseplan
Sortér
Adresse
s. 34
Land
Slet sted
Seneste ti
Gade
s. 36
Tilføj til rejseplan
Nummer
Information
Facilitet efter navn
s. 35
Omkring sted på kort
Langs en gade
s. 39
Start vejledning
s. 39
Tilføj til rejseplan
s. 39
s. 44
Rute
Slet alt
Returrejse
se Indstil destination/
Adresse
Vejvisningsindstilling
Slet sted
Omkring bilen
Ad ruten
s. 37
Slet alt
By
Faciliteter
Kortsøgning
s. 37
se Rejseplan
Undgå motorveje/vejafgifter/færger/trafikproblemer/tidsbegr. veje/biltog/angivne områder
Nulstil til standard
Vejkryds
Land
Gade
s. 37
Slet rejseplan
s. 39
Næste destination
s. 42
Aktuel position
s. 43
Kryds
By
26
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 27
02 Lær navigationssystemet at kende
Menutræ i tre niveauer
Indstillinger
Trafikinformation A
s. 44
Vejledningsvalg
02
Vejledende stemme
s. 52
Vejledningens lydstyrke
Auto. meddelelse
Kontrol af vejl. lydstyrke
Trafikinfoudvalg
Resterande tid/distance
Søge station
Klokkeslætsformat
Nulstil til standard
Vejvisningsindstilling
s. 47
Nulstil til standard
s. 45
Systemvalg
se Rejseplan/Vejvisningsindstilling
s. 47
Sprog
Farver
Kortvalg
s. 47
Pauseskærm
Facilitetsudvalg
Hjælp
Kort
Distanceenhed
Kortets retning
GPS-information
Kompas
Om
Aktuelt sted
Nulstil til standard
Nulstil til standard
Start demo
Luk ned
A
s. 49
s. 13
Findes ikke i alle områder/lande.
27
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 28
02 Lær navigationssystemet at kende
Hurtigmenu
Enklere betjening under kørsel
02
- Rute/Kort/Overvågning
I Hurtigmenuen er der nogle funktioner, som
letter betjeningen under kørsel.
•
Ruteskitse
Liste over kommende vejvisningspunkter. Ud
over vejnavnet vises afstanden mellem vejvisningspunkterne samt en pil, som viser manøvretypen.
Tryk på ENTER i korttilstand, og vælg
eller
.
undermenu med
G029221
Et kort/To kort
– Målestok/Aktuel rute
Kortbilledets størrelse kan ændres for at få et
større perspektiv eller for at se flere detaljer.
G022369
De fleste systemindstillinger kan foretages
under Indstillinger i Hovedmenuen, mens
andre kun kan nås gennem Hurtigmenuen.
Visning af resten af vejen fra den nuværende
position til ruten, eller hele ruten frem til destinationen, kan vælges øverst i menuen (se
omslagets inderside punkt 7).
Hvis visning af to kort er valgt, ses et symbol
for målestok i hver ende af hurtigmenuen. Herved kan den respektive skala justeres individuelt. Der kan vælges målestok fra 50 meter op
til 100 km.
– Vejledning
Tryk på ENTER for aktuel vejvisning eller for at
gentage en talemeddelelse.
Vælg at vise et eller to kortbilleder over det
aktuelle område.
Overvågning 1
Vælg Overvågn.1, 2 eller 3 for at se tidligere
valgte overvågninger. se side 31.
– Omkørsel
Undgå gader/veje
Denne funktion fravælger gader eller veje fra en
oprettet rute for f.eks. ikke at skulle køre gennem f.eks. et vejarbejdsområde, som du kender til.
1. Vælg Ej gade i Omkørselsmenuen, og tryk
på ENTER. Der vises en liste over gader/
veje, som indgår i ruten.
2. Gå til den gade/vej, der skal undgås, og
tryk på ENTER.
3. Hvis flere gader/veje skal undgås, skal du
begynde med bruge
til at gå til den før-
1
28
Kun i områder med modtagelse af trafikinformation.
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 29
02 Lær navigationssystemet at kende
Hurtigmenu
ste gade/vej i den gruppe, som skal undgås, og trykke på ENTER. Gå derefter til
den sidste gade/vej i gruppen, som skal
undgås, og tryk på ENTER.
Systemet beregner derefter en ny rute, som
først fører tilbage til den oprindelige rute, efter
de angivne strækninger er undgået og passeret.
Undgå strækning inden for 1-80 km
Denne funktion fravælger et helt område i den
oprindelige rute, for f.eks. ikke at skulle køre
gennem et tæt bebygget område med myldretidstrafik.
±
Vælg et punkt i Omkørselsmenuen 1- 80
km, og tryk på ENTER.
Systemet beregner derefter en ny rute, som
først fører tilbage til den oprindelige rute, efter
det angivne område er undgået og passeret.
G028880
Vis alle
Vis alle meddelelser.
Skjul alle
02
Vis ingen meddelelser.
– Faciliteter
Langs motorvej
Vælg at søge efter f.eks. rastepladser og benzintanke, der er lettilgængelige fra motorvejen.
Hvis en beregnet rute strækker sig over mere
end en motorvej, søger systemet kun langs den
motorvej, man kører på.
Omkring bilen
Se side 35.
Ad ruten
Se side 35.
– Trafikinformation 2
Vælg at læse information om trafikproblemer,
der vises på skærmen.
Læs medd.
Gå fra trafikmeddelelse til trafikmeddelelse.
Vis valgte
Vælg den type trafikmeddelelse, der skal vises
på kortet.
2
Findes ikke i alle områder/lande.
29
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 30
02 Lær navigationssystemet at kende
Hovedmenu
Hovedmenu
G031502
02
Hovedmenuen ligger øverst i menutræet og er
den første menu, som brugeren møder efter
opstartens kortbillede.
Uanset hvor blandt alle menuer brugeren befinder sig, nås Hovedmenuen altid med et eller
flere tryk på BACK-knappen.
30
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 31
02 Lær navigationssystemet at kende
Rullemenu
Bladring
Læs trafikmedd. (Read traffic msg.)
Viser aktuelle trafikmeddelelser på skærmbilledets kortområde.
02
Indstil overvågn. (Set for surveill.) 1
Vælg mellem Overvågning 1, 2 eller 3, og tryk
G031569
på ENTER for at gemme et kortbillede som
overvågningsområde, f.eks. stærkt trafikerede
veje, hvor der ofte er trafikproblemer.
I Bladring betjenes en korsmarkør over kortbilledet med navigeringsknappen.
1. Aktiver Bladring ved at bevæge med navigeringsknappen.
Aktivering af kortet: Vælg punktet Kort/Rute i
Hurtigmenuen, og bestem den ønskede overvågning.
Gem sted (Store location)
Gem stedet, som senere kan genfindes under
Indstil destination Gemte steder.
2. Tryk på ENTER i Bladring for at aktivere
Rullemenuen.
Målestok (Scale)
Ændring af målestok for det aktuelle område.
Indstil som dest. (Set as destination)
Læg stedet markeret af korsmarkøren som en
destination i rejseplanen.
Faciliteter omkring (Facilities around)
Søg efter faciliteter, der findes i det nærmeste
område.
1
Kun i områder med modtagelse af trafikinformation.
31
Indstil destination....................................................................................
Rejseplan................................................................................................
Gem sted.................................................................................................
Næste destination...................................................................................
Aktuel position........................................................................................
Indstillinger..............................................................................................
Undgå område........................................................................................
Alternativ.................................................................................................
Simulering...............................................................................................
32
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 32
34
39
41
42
43
44
45
47
49
G028782
P3; 4; 3
siggejohansson
P3; 4; 3
siggejohansson
PLANLÆG DIN REJSE
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 33
03
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 34
03 Planlæg din rejse
Indstil destination
Adresse
Land kan være forvalgt, og svarer så til positionen for den senest indtastede rute. For information om hvordan tastaturet fungerer, se
side 21.
•
G031603
03
Gå til Land eller By, og tryk på ENTER for
for at
at foretage et nyt valg, eller med
vælge blandt de senest valgte.
Definitionen af by eller område kan variere
fra land til land og endog inden for samme
land. I visse tilfælde menes der en kommune, i andre tilfælde en enkelt bydel.
G031503
Listerne med de fem senest indtastede lande,
byer og gadenavne slettes, når destinationerne
i Seneste ti slettes. Læs mere om de seneste
ti destinationer på side 36.
Angiv Land (Country)/By (City), eller vælg
på liste
Indstil destination
(Set destination
City )
Adresse
Address
Land/By
Country/
Angiv gadenummer (Number)
Adresse
Gadenummer kan angives for at få en mere
præcis vejvisning.
1. Gå til linjen for Nummer (Number), efter at
gadeadressen (Street) er angivet, og tryk
på ENTER (eller gå direkte til Indstil). De
eksisterende gadenumre vises.
2. Gå til Indstil, efter at gadenummeret er
angivet. Hvis gadenummer ikke angives,
34
Indstil
Bekræfter det indtastede nummer.
Annuller
Tilbage til det foregående billede.
Angiv gadeadresse (Street), eller vælg på
liste
OBS
Indstil destination
viser systemet vej til midten af den valgte
gade.
Indstil destination
Adresse
Gade
Gaden kan også vælges, selvom der ikke på
forhånd er valgt nogen by.
For mindre steder er der ikke indlagt nogen
gadeadresser i systemet - vælg stedets centrum som destination.
Påbegynd vejvisning
Indstil destination
Adresse
1. Gå til Indstil for at lægge den valgte
adresse i rejseplanen.
2. Gå derefter til Start vejledning for at
begynde vejvisningen.
Information
Giver oplysninger om destinationen.
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 35
03 Planlæg din rejse
Indstil destination
•
Faciliteter
Angiv en facilitet som destination
Tryk på ENTER for at komme til en undermenu med forskellige søgemuligheder.
Facilitetstyper/forskellige kategorier
Det er også muligt at søge efter faciliteter
omkring bilen, langs ruten og langs motorvejen
via Hurtigmenuen.
G031604
Facilitet efter navn (Facility by name)
Indstil destination
(Set destination
Faciliteter
Facilities
)
03
G031504
Indtast navnet på en facilitet, eller vælg blandt
faciliteterne fra listen i menuen. Listen viser kun
de faciliteter, der findes i den valgte by/det
valgte område.
Omkring bilen (Around the car)
Systemet søger efter faciliteter omkring bilen
(radius på max. 160 km). Søgningen afbrydes,
når der er fundet 100 faciliteter.
Indstil destination
efter navn
Ad ruten (Along the route)
(Set destination
name )
Når der er angivet en destination, kan systemet
søge efter faciliteter i et område langs ruten (op
til 1 km fra ruten).
Facilitet
Facilities
Facilitet
Facility by
Omkring sted på kort (Around point on
map)
Langs en gade (Along a street)
Systemet søger langs en angivet gade.
G031812
G031504
Systemet søger på samme måde som
Omkring bilen, men omkring et valgt punkt på
kortet.
Faciliteter er en fælles betegnelse for benzintanke, hoteller, restauranter, Volvo-forhandlere, hospitaler, parkeringspladser m.m.
``
35
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 36
03 Planlæg din rejse
Indstil destination
1. Gå til Navn (Name), og tryk på ENTER for
at angive et facilitetsnavn uden at angive
en by.
03
2. Gå til Type (Type), og tryk på ENTER for
at angive en facilitetstype, eller tryk på
for at vælge blandt de senest valgte.
3. Gå til Indstil, og tryk på ENTER.
4. Gå derefter til Start vejledning, og tryk på
ENTER for at få vejvisning til destinationen.
Søgningen præciseres ved først at vælge: By,
og derefter gå til Navn.
2.
3. Rul mellem meddelelserne med
.
Der er underkategorier af restauranter (for at
lette søgningen).
5. Vælg Facilitetsinfo, og tryk på ENTER.
Under Information vises adresse, koordinater
og telefonnummer til faciliteten. Der er flere
måder at søge information om en facilitet. Det
er enklest og hurtigst at gøre følgende:
1. Med et kortbillede på skærmen skal du
trykke på ENTER for at få Hurtigmenuen
frem:
Marker Kort, og tryk på ENTER for at se
faciliteten placeret på kortet.
Hvis bilen har indbygget telefon, er også funktionen Opkald aktiveret.
•
Oplysninger om facilitet
eller
4. Vælg derefter en facilitet blandt de kategorier, der kan forekomme, og tryk på
ENTER.
•
OBS
med
eller
, og tryk på
Gå til
ENTER.
> Vælg mellem Omkring bilen, Ad
ruten eller M.vej facilit., og tryk på
ENTER.
Marker knappen Opkald, og tryk på
ENTER for omgående opringning.
Søgning på postnummer
Indstil destination
Adresse
2. Gå derefter til By, og tryk på ENTER.
3. Vælg Postnummer dér, og tryk på
ENTER.
4. Vælg tal, og tryk på ENTER, eller bevæg
med
, og vælg direkte fra listen, når der
er alternativer til rådighed.
> Rullelisten yderst til højre viser, at der er
flere alternativer på listen end dem, som
ses på skærmen.
5. Gå til Gade for at vælge blandt adresserne
med det valgte postnummer.
6. Gå til Indstil og derefter til Start
vejledning for at få vejvisning til destinationen.
Tidligere gemte steder
Indstil destination
Gemte steder
Et gemt sted er en tidligere gemt destination
(hjemmeadresse, yndlingsrestaurant, lufthavn,
Volvo-forhandler osv.). Se side 41 for at
gemme et sted.
Destinationer kan afgrænses ved at vælge et
postnummerområde, hvorefter en gade eller
facilitet, der findes der, kan vælges.
•
1. Først skal der vælges et Land. Gå dertil,
vælg, og tryk på ENTER.
Tilføj til rejseplan
Vælg mellem de gemte steder, og tryk på
eller ENTER for at komme til undermenuen.
G029221
36
Lægger det lagrede sted i rejseplanen.
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 37
03 Planlæg din rejse
Indstil destination
Information
Slet sted
Giver oplysninger om gemt sted.
Sletter stedet fra Seneste ti-listen.
Rediger
Slet alt
Ændring af navn m.m. for et gemt sted.
Sletter alle adresser fra Seneste ti-listen.
Sortér
Sortering af gemte steder efter afstand, ikon
eller navn.
Slet sted
Sletning af et gemt sted.
Slet alt
Sletning af alle gemte steder.
Tilbage til startpunktet
Indstil destination
•
Returrejse
Vælg Start vejledning, og tryk på
ENTER.
Systemet begynder at vise vej tilbage til stedet,
hvor Start vejledning sidst blev valgt.
Tidligere indtastede destinationer
Indstil destination
Seneste ti
Indstil destination via vejkryds
Indstil destination
En liste med de seneste 10 destinationer vises.
Rullelisten yderst til højre viser, at der er flere
alternativer på listen end dem, som ses på
skærmen.
•
Gå til den ønskede destination, og tryk på
eller ENTER for at komme til undermenuen.
Tilføj til rejseplan
Læg destinationen i rejseplanen.
Information
Giver oplysninger om destinationen.
Vejkryds
1. Angiv Gade, og tryk på ENTER.
> De eksisterende vejkryds vises under
Kryds, hvis der er gader, som forbinder/
krydser langs ruten.
2. Gå til de vejkryds, du vil vælge som destination.
3. Gå til Indstil, og tryk på ENTER.
4. Gå derefter til Start vejledning, og tryk på
ENTER for at få vejvisning til destinationen.
OBS
Hvis vejkrydskombinationer findes i mere
end én by, skal der også angives en by.
OBS
Det er kun muligt at søge på vejkryds mellem større veje.
03
Søgning via sted på kort
Indstil destination
Faciliteter
Kortsøgning
1. Flyt korsmarkøren med navigeringsknappen til den ønskede destination, og tryk på
ENTER for at komme til Rullemenuen.
2. Gå til Indstil som dest., og tryk på
ENTER.
Målestok
Midlertidig ændring af målestok under søgning
med korsmarkøren.
Indstil som dest.
Vælg sted på kortet som destination eller mellempunkt.
Faciliteter omkring
Systemet søger efter faciliteter omkring et valgt
punkt på kortet (radius på max. 160 km). Søg``
37
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 38
03 Planlæg din rejse
Indstil destination
ningen afbrydes, hvis der er fundet 100 faciliteter.
Læs trafikmedd.
Brug navigeringsknappen til at vælge blandt de
trafikmeddelelser, der vises på skærmen.
03
Indstil overvågn.
Angiv et område på kortet, som derefter er
nemt at overvåge.
Gem sted
Gem et sted på kortet
OBS
Det er muligt at søge direkte med korsmarkøren ved at bruge navigeringsknappen i
Korttilstand.
3. Gå til linje 2, og angiv koordinater for længdegrad. Vælg E for østlig eller W for vestlig
position.
> OK
Viser stedet for de angivne koordinater
på kortet.
4. Tryk på ENTER for at komme til Rullemenuen.
5. Gå til Indstil som dest., og tryk på
ENTER for at vælge stedet som destination.
6. Tryk på BACK for at komme tilbage til indtastning af koordinater.
> Annuller
Tilbage til det foregående billede.
Søgning via breddegrad/længdegrad
Indstil som dest. Kortsøgning
Breddegr/længdegr
1. Vælg en destination ved at angive destinationens koordinater.
2. Angiv koordinater for breddegrad ved
hjælp af navigeringsknappen, vælg N for
nordlig eller S for sydlig position.
38
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 39
03 Planlæg din rejse
Rejseplan
Læg en rejseplan
Start vejledning (Start guidance)
Destination/mellempunkt
Tilføj til rejseplan (Add to itinerary)
Rejseplan
(Itinerary
Begynder at vise vej til destinationen.
)
OBS
Menupunktet Rejseplan (Itinerary) bliver
først tilgængeligt, efter der er indtastet en
destination.
Læg en rejseplan med flere stop for at slippe
for at angive den ene destination efter den
anden under rejsen.
G031718
G031505
G031506
03
•
Vælg en indtastet destination, og tryk på
ENTER eller
for at komme til undermenuen.
Tilføj yderligere destinationer.
Information (Information)
Vejvisningsindstilling (Route options)
Giver oplysninger om destinationen.
Indstillinger til prioritering af vejvalg.
Slet (Delete)
Slet, rejseplan (Clear ininerary)
Sletter destinationen fra rejseplanen.
Sletter hele rejseplanen.
Flyt (Move)
Bring orden i rejseplanen
Rejseplan
Ændrer destinationens placering i rejseplanen.
Juster sted (Adjust)
Ændrer destinationens position på kortet.
Gem (Store)
(Itinerary
)
Gemmer destinationen, der derefter bliver tilgængelig under Gemte steder.
Der kan angives op til seks mellempunkter og
en endelig destination.
``
39
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 40
03 Planlæg din rejse
Rejseplan
Start vejledning
Rejseplan
(Itinerary
Slet i rejseplan
Start vejledning
Start guidance
Rejseplan
)
(Itinerary
03
)
Sletning af mellempunkt i rejseplanen
1. Vælg et af de indtastede mellempunkter,
og tryk på ENTER eller
for at komme til
undermenuen.
G031506
2. Gå til Slet, og tryk på ENTER.
Når du har valgt en destination, og Start
vejledning (Start guidance) er valgt, begynder systemet at udregne ruten og afstanden til
destinationen (imens vises Vent venligst på
skærmen).
Hvis den planlagte rute forlades under rejsen,
udregner systemet automatisk en ny rute.
40
Sletter hele rejseplanen.
• Gå direkte til Slet, rejseplan, og tryk på
ENTER.
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 41
03 Planlæg din rejse
Gem sted
Gem til genanvendelse
3. Gå med navigeringsknappen til symbolerne for at vælge det symbol, der skal vises
på kortet. Tryk på ENTER.
4. Skriv derefter det ønskede navn med
.
Der kan gemmes op til 250 destinationer til
genanvendelse.
G031720
Gem et sted, der findes i rejseplanen
Tilføj information om gemt sted
Indstil destination
Gemte steder
1. Vælg Rediger, og tryk på ENTER.
2. Gå med
til Tilføj info., og tryk på
ENTER for at indtaste yderligere information om det gemte sted.
03
Rejseplan
1. Tryk på ENTER.
2. Gå til den destination i planen, du vil
gemme, og tryk på
.
3. Gå til Gem sted, og tryk på ENTER.
Flyt position for gemt sted
G031719
Indstil destination
Gem et sted på kortet
1. Gå med navigeringsknappen i Korttilstand
til det område, du vil gemme som destination, og tryk på ENTER.
2. Vælg Gem sted (Store) i undermenuen, og
tryk på ENTER.
Gemte steder
1. Vælg Rediger, og tryk på ENTER.
2. Brug
, vælg Juster sted, og tryk på
ENTER for at angive en ny position for det
gemte sted på kortet.
3. Flyt korsmarkøren med navigeringsknappen til den nye position, og tryk på
ENTER.
4. Vælg derefter Gem sted, og tryk på
ENTER for at gemme stedet.
41
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 42
03 Planlæg din rejse
Næste destination
Næste destination i rejseplanen
ende rejsetid og afstand fra nuværende
position.
3. Tryk på ENTER igen, når der er angivet
flere destinationer, for også at få information og kortbilleder for dem.
4. Gå til Kort (Map) ved hver destination, og
tryk på ENTER for at se rejsemålets kortbillede over hele skærmen.
G031658
G031512
03
Næste destination
For at se kortbilledet af rejseplanens næste
destination:
1. I Hovedmenuen skal du gå ned til Næste
destination (Next destination).
2. Tryk på ENTER eller
for at få information om destinationen, f.eks. navn, rester-
42
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 43
03 Planlæg din rejse
Aktuel position
Position lige nu
Tallet efter GPS angiver antallet af satellitter,
som systemet har kontakt med.
Trafikinformation
Indstillinger
Trafikinformation
03
G031537
Se kapitlet Trafikinformation, side 54.
OBS
G031571
Trafikinformation er ikke tilgængelig i alle
områder/lande.
Aktuel position
For at få et kortbillede med bilens position
oplysninger om stedet, f.eks. navn og koordinater:
•
I Hovedmenuen skal du gå ned til Aktuel
position (Current position) og trykke på
ENTER eller
.
43
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 44
03 Planlæg din rejse
Indstillinger
Rute valg
Indstillinger
03
OBS
Vejvisningsindstilling
1. Gå fra funktion til funktion, vælg den
ønskede indstilling, og tryk på ENTER for
at gemme indstillingerne.
2. Indstillingerne annulleres ved at trykke på
BACK.
Undgå biltog
Vælg, om biltog skal undgås ved beregning af
rute.
Undgå specific. områder
Vælg den hurtigste eller korteste vej ved beregning af rute.
Vælg område, som systemet skal undgå ved
beregning af rute, og tryk på
. Vælg Valgt,
igen for at angive områder.
og tryk på
Undgå motorveje
Nulstil til standard
Vælg, om motorveje skal undgås ved beregning af rute.
Gå tilbage til fabriksindstillingerne for Rute
valg.
Undgå betalingsvej
•
Rute
Vælg, om betalingsveje skal undgås ved
beregning af rute.
Undgå færger
Vælg, om færger skal undgås ved beregning af
rute.
Undgå trafikproblemer
Vælg, om systemet skal tage hensyn til eventuelle trafikproblemer ved beregning af rute.
Undgå tidsbegræns. veje
Vælg, om systemet skal tage hensyn til tidsregulerede veje ved beregning af rute.
44
Den korrekte zonetid skal være indstillet på
bilens ur for at funktionen kan fungere.
Tryk på
, vælg OK, og tryk på ENTER.
OBS
Ved beregning af en rute over længere
afstand kan systemet af tekniske årsager
kun bruge store veje.
Hvis man har valgt Nej til vejafgifter og
motorveje, undgås disse i videst muligt
omfang og bruges kun, hvis intet andet
rimeligt alternativ er tilgængeligt.
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 45
03 Planlæg din rejse
Undgå område
Undgå område
Angiv områder, der skal undgås
Indstillinger Vejvisningsindstilling
Undgå specific. områder
Funktionen er beregnet til at undgå at blive ført
gennem områder, byer eller kvarterer, som
man aldrig vil køre igennem. Systemet udelukker dem altid ved beregning af ruten. Undtagelsen er motorveje, der også bruges til
beregning i et område, man har valgt at undgå.
1. Tryk på
, og vælg Valgt.
2. Tryk på
igen for at angive områderne.
Indstillinger Vejvisningsindstilling
Undgå specific. områder Valgt
•
Vælg punkt i undermenuen, og tryk på
ENTER.
Kort
Brug navigeringsknappen til at angive det
område, der skal undgås, direkte på kortet. Se
endvidere næste kapitel, "Angiv område på
kortet".
Adresse
Angiv adressen på området, der skal undgås.
Adressen bliver områdets centrum.
Målestok
Angiv størrelsen på kortet, der skal vises over
området, som skal undgås.
Sæt omr. at undgå
Gem det angivne område.
Justér område
•
Størrelsen på området ændres med navigeringsknappen.
•
Indstillingerne annulleres ved at trykke på
BACK.
03
Justér area
•
•
Flyt området med navigeringsknappen.
Tryk på BACK for at fortryde flytningen.
Gemte områder der skal undgås
Ingen
Angiv område på kortet
Tryk på ENTER for at deaktivere tidligere aktiverede områder.
Valgt
Tryk på
Undermenu - undgå område
for at angive nye områder.
Indstillinger Vejvisningsindstilling
Undgå specific. områder Valgt Kort
Tryk på ENTER for at aktivere allerede gemte
områder, som er markeret med et kryds.
Brug navigeringsknappen til at anbringe korsmarkørens midtpunkt over midten af det
område, der skal undgås.
Se endvidere næste kapitel, Undermenu undgå område om at foretage indstillinger derfra.
Nederst på kortet vises navnet på det sted,
hvor korsmarkørens midtpunkt befinder sig.
Firkanten viser områdets størrelse.
1. Tryk på ENTER for at komme til undermenuen.
2. Vælg alternativ, og tryk på ENTER.
Indstillinger Vejvisningsindstilling
Undgå specific. områder Valgt Kort
Vælg hvilke af de tidligere gemte områder, der
skal undgås ved beregning af ruten. De markeres med et kryds.
1. Brug
derne.
eller
til at vælge blandt områ-
2. Aktiver/deaktiver med
eller
.
OK
Aktivering af områder markeret med et kryds.
De aktiverede områder vises på kortbilledet.
``
45
P3; 4; 3
siggejohansson
03 Planlæg din rejse
Undgå område
Annuller
Sletter foretagne indstillinger og går tilbage til
Vejvisningsindstilling.
03
46
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 46
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 47
03 Planlæg din rejse
Alternativ
Kortvalg
Indstillinger
Kortets retning
Vælg, om nord eller kørselsretningen skal
vende opad på kortet.
Kortvalg
Resterande tid/distance
Vælg et af alternativerne RTA/ ETA/ Skjul.
• RTA (Remaining Time to Arrival): Rester-
Vælg her, hvilke faciliteter der skal vises på
kortet, og hvordan kortet skal vises på skærmen.
Kompas
Vælg, om kompasset skal vises på skærmen
eller ej.
• ETA (Estimated Time of Arrival): Beregnet
1. Vælg funktion, som skal justeres med navigeringsknappen.
Aktuelt sted
Klokkeslætsformat
2. Tryk på ENTER for at åbne funktionen.
ende rejsetid.
Vælg, om navnet på gaden der køres på, skal
vises nederst på skærmen.
Nulstil til standard
ankomsttid.
03
Vælg 12- eller 24-timers system.
Nulstil til standard
Facilitetsudvalg
Gå tilbage til fabriksindstillingerne for Kortvalg.
Gå tilbage til fabriksindstillingerne for Vejledningsvalg.
±
Tryk på
•
•
•
Vælg Vis alle for at kunne se alle facilitetssymboler på kortbilledet.
•
Vælg Skjul alle, hvis ingen symboler skal
vises.
•
Vælg Vis valgte og tryk på
for at angive,
hvilke symboler der skal vises på kortbilledet. De aktiveres med et kryds.
for at komme til undermenuen.
1. Brug
eller
bolerne.
til at vælge blandt sym-
2. Aktiver/deaktiver med
Tryk på
, vælg OK, og tryk på ENTER.
Vejledningsvalg
Indstillinger
Vejledningsvalg
.
3. Tryk på ENTER for at gemme.
Kort
Hvis kortet er skjult, viser systemet vej med en
pil.
, vælg OK, og tryk på ENTER.
Systemvalg
Indstillinger
Systemvalg
Vejledende stemme
Vælg Kvinde/Mand.
1. Gå fra funktion til funktion med navigeringsknappen.
Vejledningens lydstyrke
Vælg en værdi 1- 35 for lydstyrke, eller Fra hvis
2. Tryk på ENTER for at gemme indstillingerne.
der ikke ønskes nogen vejledende stemme.
eller
Tryk på
Lyden kan også justeres med lydanlæggets
lydstyrkeknap under den igangværende talemeddelelse.
Kontrol af vejl. lydstyrke
Kontrollerer den indstillede lydstyrke med
"pling".
3. Indstillingerne annulleres ved at trykke på
BACK.
Sprog
Vælg det sprog, der skal bruges i systemet.
Kortfarve
Vælg mellem Lys, Kontrast eller Mørk for
optimal farvegengivelse.
``
47
P3; 4; 3
siggejohansson
03 Planlæg din rejse
Alternativ
Pauseskærm
Vælg, om der skal bruges pauseskærm (skærmen slukkes 30 sekunder efter sidste knaptryk).
03
Ved vejvisning, eller når der gives anden information, aktiveres skærmen automatisk.
Hjælp
Vælg, om der skal vises hjælpetekster nederst
på skærmen.
Distanceenhed
Vælg, om afstanden skal vises i km eller miles.
GPS-information
•
Tryk på
for at se koordinater og adresse
for bilens position samt antallet af satellitter, systemet har kontakt med.
Om
Viser information om den aktuelle kort-dvd.
Nulstil til standard
Gå tilbage til fabriksindstillingerne for Systemvalg.
•
48
Tryk på
, vælg OK, og tryk på ENTER.
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 48
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 49
03 Planlæg din rejse
Simulering
Start demo (demonstrere)
Indstillinger
Start demo
Demo demonstrerer systemet, når bilen står
stille ved at simulere en kørsel til den angivne
destination.
03
Stop demo afbryder simuleringen.
OBS
For at demonstrationen skal fungere, skal
der være angivet en destination.
49
Generelt...................................................................................................
Undgå trafikproblemer............................................................................
Valg af information..................................................................................
Læs informationen..................................................................................
Sender/Målestok.....................................................................................
50
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 50
52
53
54
55
56
G029197
P3; 4; 3
siggejohansson
P3; 4; 3
siggejohansson
TRAFIKINFORMATION
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 51
04
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 52
04 Trafikinformation
Generelt
Visning og modtagelse
Udsendt trafikinformation modtages og præsenteres altid. Det virker også, selv om der ikke
er angivet nogen destination.
Hvordan trafikinformationen skal præsenteres,
kan indstilles og ændres i Indstillinger, se
side 26.
Langsomtkørende trafik i begge
kørselsretninger
Udbredelse
Øvrige oplysninger
Visningen af trafikinformation afhænger også
af, hvordan den udsendes.
04
Udbredelse
OBS
Trafikinformation er ikke tilgængelig i alle
områder/lande.
Sendeområderne udvides hele tiden.
Trafiksymboler på kortet
Trafikproblemer markeres med symboler, linjer
og rammer. De er farvet røde eller gule.
Røde - Vigtig information.
Gule - Generel information.
Uheld
Langsomtkørende trafik
52
G028869
Visse trafikmeddelelser indeholder også oplysninger om trafikproblemets omfang.
På alle målestokke op til 5 km vises - foruden
symbolerne - en gul eller rød linje langs den
berørte vej. Længden på linjen svarer til trafikproblemets omfang (vejstrækning).
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 53
04 Trafikinformation
Undgå trafikproblemer
Undgå trafikproblemer
Indstillinger
Rute valg
Vælg, om systemet skal føre forbi trafikproblemer eller ej.
1. Rul fremad Undgå trafikproblemer
Auto. meddelelse
Indstillinger
meddelelse
Trafikinformation
Auto.
Vælg, om udsendt trafikinformation skal vises
eller ej.
2. Vælg Ja eller Nej.
Ja
Ja
Systemet giver mulighed for at vælge en alternativ vej forbi eventuelle trafikproblemer.
Systemet vil undgå veje med trafikproblemer
ved beregning af rute.
Nej
Systemet vil ikke undgå veje med trafikproblemer ved beregning af rute.
OBS
Ved opstart af systemet kan det tage op til
ca. 15 minutter, inden al trafikinformation for
området er indlæst.
Ja (Yes)
Systemet viser vej efter den nye rute, omkring
og forbi problemet.
Nej (No)
Systemet viser vej efter den oprindelige rute,
frem til og gennem problemet.
Vis ny rute (Show new route)
04
Viser detaljeret information om den alternative
rute.
Ny eller oprindelig rute
Hvis systemet beregner en alternativ rute i tilfælde af en færdselshindring, har man mulighed for at vælge, hvilken rute man vil benytte.
G032213
Nej
Systemet giver ingen information om trafikproblemer, men fører rejsen gennem områder med
eventuelle trafikproblemer.
Billedet siger Ændrede trafikforhold.
Anvend ny rute? (Changed traffic situation.
Use new route?), viser det givne alternativ og
at den nye rute bliver 5,4 km længere.
53
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 54
04 Trafikinformation
Valg af information
Trafikinfoudvalg
2. Foretag aktivering/deaktivering med
eller
.
Vejarbejde
3. Indstillingerne bekræftes med ENTER.
Rullelisten yderst til højre viser, at der er flere
alternativer på listen end dem, som ses på
skærmen.
Glat vejbane
Anden fare
G032100
Skilte på kortet
04
Indstillinger Trafikinformation
Trafikinfoudvalg
Vælg, hvilken type trafikinformation, der skal
vises på skærmen.
Vis alle
Al trafikinformation bliver tilgængelig.
Uheld
Modgående trafik
Omkørsel
Information
Skjul alle
Der vises ingen trafikinformation.
Smal vej
Vis valgte
1. Tryk på
for at kunne vælge blandt symboler. Vælg, hvilke trafikinformationssymboler (trafikmeddelelser) systemet skal vise
på kortet og tage hensyn til ved beregning
af ruten.
54
Parkering
Kø
Spærret vej
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 55
04 Trafikinformation
Læs informationen
Læs trafikmeddelelse
4. Tryk på ENTER for detaljeret trafikinformation.
Læs trafikmedd.
5. Tryk på BACK for igen at kunne rulle mellem aktuelle meddelelser.
På skærmen vises de trafikmeddelelser, der er
aktuelle i kortområdet.
Der vises også detaljeret information om trafikproblemet. Øverst angives problemets
omfang.
I det omfang, der er oplysninger til rådighed,
vises også:
G028868
Detaljeret trafikinformation.
En trafikmeddelelse vises med et symbol på
skærmen. For at læse en trafikmeddelelse:
1. Tryk på ENTER for at få Hurtigmenuen
frem:
G029221
2.
Gå til
med
eller
, og tryk på
ENTER.
> En rød eller gul ramme angiver den aktuelle meddelelse.
•
•
varighed
•
•
hvilke veje der er berørt
hastighedsbegrænsninger, køretøjsbredde, køretøjshøjde
osv.
Kort
Målestokken afgør, hvor mange trafikinformationer der kan vises - desto større område
skærmen viser, desto mere information kan der
findes.
04
1. For at ændre målestok eller zoome ind på
en specifik trafikmeddelelse på kortet:
Vælg målestok for området, og tryk på
ENTER.
2. Tryk på BACK for at komme tilbage til det
foregående billede.
Størrelse på område for
trafikinformation
Læs trafikmedd.
G028788
Målestok
G028880
3. Rul mellem meddelelserne med
.
eller
55
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 56
04 Trafikinformation
Sender/Målestok
Søg/vælg station for trafikinformation
Indstillinger
Vælg station
Trafikinformation
Søge/
Søg stationer
•
Tryk på ENTER for at søge efter eksisterende stationer, der sender trafikinformation.
Vælg station
04
1. Tryk på ENTER for at vælge blandt de eksisterende stationer.
2. Vælg station med
ENTER.
eller
, og tryk på
3. Tryk på BACK for at komme tilbage til det
foregående billede.
Aktuel station
Viser den aktuelle station for trafikinformation.
Nulstil til standard
Gå tilbage til fabriksindstillingerne for stationsindstillinger.
•
56
Tryk på
, vælg OK, og tryk på ENTER.
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 57
04 Trafikinformation
04
57
Faciliteter................................................................................................. 60
58
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 58
G028760
P3; 4; 3
siggejohansson
P3; 4; 3
siggejohansson
SYMBOLER PÅ KORTET
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 59
05
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 60
05 Symboler på kortet
Faciliteter
Følgende symboler kan vises på skærmen for
forskellige faciliteter.
OBS
Symbolet for en facilitet kan variere fra land
til land.
Benzinstation
Biludlejning
Biograf
05
Bowlingcenter
Busstation
Centrum
Lufthavn
Færgeterminal
Flaskegas/LPG
Golfbane
60
Historisk monument
Komprimeret naturgas
Hotel
Parkering
Sportscenter
Park & grønne områder
Skov & Ridning
Lokal togstation
Skøjtecenter
Rasteplads
Togstation
Restaurant
Kasino
Rådhus
Kulturcenter
Skistation
Koncertsal
Hospital
Indkøbscenter
Teater/kunst
Landsby
Turistattraktion
Museum
Turistinformation
Lovgivningscenter
Universitet/højere læreanstalt
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 61
05 Symboler på kortet
Faciliteter
Vinlager
Volvo-forhandler
05
61
Hyppige spørgsmål................................................................................. 64
EULA - Licensaftale................................................................................ 66
Ophavsret................................................................................................ 68
62
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 62
G028731
P3; 4; 3
siggejohansson
P3; 4; 3
siggejohansson
SPØRGSMÅL OG SVAR
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 63
06
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 64
06 Spørgsmål og svar
Hyppige spørgsmål
Bilens position på kortet er forkert
GPS-systemet viser bilens position med en
nøjagtighed på ca. 20 meter.
Ved kørsel på en vej, som løber parallelt med
en anden vej, i hårnålesving, på veje i flere plan
og efter kørsel ad en lang strækning uden
markante sving er der større sandsynlighed for
fejl.
Høje bjerge, bygninger, tunneller, viadukter,
veje i flere plan osv. påvirker endvidere systemets modtagelse af GPS-signaler negativt, hvilket medfører, at nøjagtigheden ved beregning
af bilens position kan forringes.
Systemet beregner ikke altid den
hurtigste/korteste vej
06
Ved beregning af rute tages der hensyn til vejstrækning, vejbredde, vejklasse, antal højreog venstresving, rundkørsler osv. for at få den
teoretisk bedste vej frem. Erfaring og lokalkendskab kan dog føre til et mere effektivt vejvalg.
Systemet anvender betalingsveje,
motorveje eller færger, selvom jeg har
valgt at undgå disse
Ved beregning af en rute over længere afstand
kan systemet af tekniske årsager kun bruge
store veje.
Hvis man har valgt at undgå betalingsveje og
motorveje, undgås disse i videst muligt omfang
64
og bruges kun, hvis intet andet rimeligt alternativ er tilgængeligt.
Kortbilledet stemmer ikke overens med
virkeligheden
Bilens position på kortet er forkert efter
transport
Ny- og ombygninger af vejnettet, indførelse af
nye færdselsregler m.m. finder sted løbende,
og den digitale kortdatabase er derfor ikke altid
fuldstændig.
Hvis bilen har været transporteret på f.eks.
færge eller tog eller på en sådan måde, at modtagelse af GPS-signaler ikke har været mulig,
kan det tage op til 5 minutter, inden bilens position beregnes korrekt.
Bilens position på kortet er forkert efter
frakobling af bilens batteri
Der foregår konstant udviklings- og opdateringsarbejde af kortdata. Din Volvo-forhandler
kan give flere oplysninger.
Se også www.volvocars.com/navi for yderligere information om kort m.m.
Hvis GPS-antennen har været uden strøm, kan
det tage mere end 5 minutter, før GPS-signaler
kan modtages korrekt og bilens position
beregnes.
Skalaen på kortet ændres af og til
Bilsymbolet på skærmen ser mærkeligt ud
efter dækskifte
De forventede menupunkter udebliver
Foruden GPS-modtageren medvirker også
bilens hastighedsføler og et gyroskop til at
beregne bilens aktuelle position og kørselsretning. Efter montering af reservehjul eller skift
fra sommer- til vinterdæk skal systemet "lære"
de nye hjuls mål.
For at systemet skal fungere optimalt, kan det
være nødvendigt at køre 20-30 km og foretage
nogle sving.
I visse områder er der ingen detaljerede kortoplysninger til rådighed. I givet fald vil systemet
automatisk ændre forstørrelsesgraden.
Kontrollér de indstillinger, der er foretaget.
Vælg Nulstil til standard for at vende tilbage
til de indstillinger, som var foretaget fra begyndelsen.
Bilsymbolet på skærmen hopper fremad
eller snurrer rundt
Systemet har måske brug for nogle sekunder
til at registrere bilens position og bevægelse,
inden du kører.
Sluk både systemet og motoren. Start igen,
men hold stille lidt, før du begynder at køre.
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 65
06 Spørgsmål og svar
Hyppige spørgsmål
Jeg skal på en lang rejse, men ønsker
ikke at angive en særskilt destination for
de steder, som jeg har til hensigt at
gennemrejse. Hvordan laver jeg en
rejseplan på den enkleste måde?
Angiv destinationen direkte på kortet ved hjælp
af korsmarkøren. Systemet vil automatisk lede
dig til den endelige destination, selvom du
kører forbi mellempunkterne.
Forsvinder min rejseplan, når jeg skifter
til en anden kort-dvd?
Nej, rejseplanen bliver liggende, indtil du sletter
den.
Mine kort-dvd'er er ikke aktuelle
Forhør dig hos din Volvo-forhandler vedrørende opdatering af kortdata.
Se også www.volvocars.com/navi
Hvad skal jeg gøre for at vælge en
destination/mellempunkter, der ikke
findes på den aktuelle dvd?
Hvorfor er gadeadresser ikke
tilgængelige til destinationer i et andet
land?
Angiv destinationen som sædvanligt. Hvis den
ønskede information ikke vises, skal du skifte
til den dvd, som har det ønskede kortområde.
Hver kort-dvd indeholder det samme vejnet,
mens detaljer som adresser, faciliteter osv. er
fordelt på dvd'erne for de respektive geografiske områder. Ellers er dvd'erne identiske. Kontrollér, at den rette dvd er isat.
(Hele vejnettet findes på alle dvd'er, men den
detaljerede information er delt op på den
respektive dvd.)
Der er flere kort-dvd'er til systemet.
Hvordan ved jeg, hvilken jeg skal
anvende?
Brug først og fremmest den dvd, der indeholder detaljerede oplysninger om dit hjemmeområde. Hvilken dvd det drejer sig om, fremgår af
hylstret og den påtrykte tekst.
Hvordan kan jeg nemt kontrollere,
hvilken dvd der bruges?
06
Se Indstillinger Systemvalg Om for at få
oplysninger om dvd'ens version og dækningsområde.
Hvis der planlægges rejst i udlandet, bør alle
dvd'er være tilgængelige i bilen.
65
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 66
06 Spørgsmål og svar
EULA - Licensaftale
Meddelelse til brugeren
LÆS VENLIGST DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE OMHYG-GELIGT INDEN DU
BEGYNDER AT BRUGE NAVTEQ DATABASE.
06
DETTE ER EN LICENSAFTALE - OG IKKE EN
SALGSAFTALE- MELLEM DIG OG NAVTEQ
EUROPE B.V. VEDRØRENDE DIN KOPI AF
NAVTEQ NAVIGABLE MAP DATABASE HERUNDER TILKNYTTET COMPUTERSOFTWARE, MEDIER OG SUPPLERENDE TRYKT
MATERIALE UDGIVET AF NAVTEQ (”DATABASEN”). VED AT BRUGE DATABASEN,
ACCEPTERER DU ALLE VILKÅR OG BETINGELSER I DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE (”SLUT-BRUGERLICENSAFTALEN”).
SÅFREMT DU IKKE KAN ACCEPTERE BETINGELSERNE I NÆRVÆRENDE SLUTBRUGERLICENSAFTALE, SKAL DU STRAKS RETURNERE DATA-BASEN SAMMEN MED ALLE
TILKNYTTEDE EMNER TIL FORHANDLEREN
MOD REFUNDERING AF KØBESUMMEN.
EJENDOMSRET
Databasen samt ophavsrettigheder og intellektuelle ejendomsrettigheder eller naborettigheder deri ejes af NAVTEQ eller dennes licensgivere. Ejendomsretten til de medier, der
indeholder Databasen, bibeholdes af NAVTEQ og/eller leverandøren, indtil du har betalt
alle i henhold til nærværende slutbrugerlicensaftale eller lignende aftale(r), og efter hvilke
66
varerne er leveret til dig, de fulde beløb der skal
betales til NAVTEQ og/eller leverandøren.
LICENSUDSTEDELSE
NAVTEQ udsteder dig en ikke-eksklusiv licens
til at bruge Databasen til personligt brug, eller
hvis relevant, til brug i din virksomheds interne
drift. Denne licens indbefatter ikke retten til at
udstede underlicenser.
BEGRÆNSNINGER I BRUGEN
Databasen er begrænset til brug i det pågældende system, for hvilket den blev oprettet.
Med undtagelse af det i de præceptive love
(dvs. nationale love baseret på Rådets direktiv
91/250 om retlig beskyttelse af edb programmer og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/9 om retlig beskyttelse af databaser)
udtrykkeligt tilladte omfang, må du ikke
uddrage eller genanvende væsentlige dele af
Databasen indhold ej heller duplikere, kopiere,
modificere, justere, oversætte, demontere,
dekompilere, foretage reverse engineering af
nogen del af Databasen. Dersom du ønsker
interoperabilitet, som defineret i (nationale love
der er baseret på) direktivet om retlig beskyttelse af edb programmer, skal du give NAVTEQ rimelig lejlighed til at frembringe nævnte
informationer på rimelige betingelser herunder
også omkostninger, som skal fastsættes af
NAVTEQ.
OVERDRAGELSE AF LICENS
Du har ikke ret til at overdrage Databasen til
tredjepersoner, undtagen hvis den er installeret
på det system, for hvilket den var oprettet, eller
hvis du ikke tilbageholder nogen kopi af Databasen og forudsat at erhververen accepterer
alle vilkår og betingelser i denne slutbrugerlicensaftale og skriftligt bekræfter dette over for
NAVTEQ. Multi-disk sæt kan kun overdrages
eller sælges som de af NAVTEQ leverede komplette sæt og ikke som undersæt deraf.
BEGRÆNSET GARANTI
Med forbehold for nedenstående advarsler
garanterer NAVTEQ, for en periode af 12 måneder efter du har købt en kopi af Databasen, at
den i det væsentlige vil yde i overensstemmelse med NAVTEQ’s kriterier for nøjagtighed
og fuldstændighed, der eksisterede på købsdatoen for Databasen. Du kan få udleveret
disse kriterier efter anmodning. Dersom Databasen ikke yder i overensstemmelse med nærværende begrænsede garanti, vil NAVTEQ
gøre alle rimelige bestræbelser for at reparere
eller udskifte din uoverensstemmende kopi af
Databasen. Dersom disse bestræbelser ikke
fører til, at Databasen yder i overensstemmelse
med de heri anførte garantier, har du valget
mellem enten at modtage en rimelig refundering af den af dig betalte pris for Databasen
eller at ophæve nærværende slutbrugerlicensaftale. Dette udgør NAVTEQ’s samlede ansvar
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 67
06 Spørgsmål og svar
EULA - Licensaftale
og dit eneste retsmiddel mod NAVTEQ. Med
undtagelse af hvad der udtrykkeligt er anført i
nærværende afsnit, garanterer NAVTEQ ikke
eller fremsætter nogen anbringender med hensyn til brugen af resultaterne af brugen af Databasen ud fra dennes rigtighed, korrekthed,
pålidelighed eller på anden vis. NAVTEQ
garanterer ikke, at Databasen er eller vil være
fejlfri. Ingen mundtlige eller skriftlige informationer eller henstillinger givet af NAVTEQ, leverandøren eller nogen anden person danner
nogen garanti eller på nogen måde udvider
rammerne af den herover beskrevne begrænsede garanti. Den i slutbrugerlicens-aftalens
anførte begrænsede garanti har ingen indflydelse på eller skader nogen lovfæstede rettigheder, du måtte have i henhold til den lovfæstede garanti mod skjulte mangler.
Hvis du ikke købte Databasen direkte fra NAVTEQ, har du måske lovfæstede rettigheder
mod den person, fra hvilken du købte Databasen, udover de herunder af NAVTEQ afgivne
rettigheder i overensstemmelse med bestemmelserne i din jurisdiktion. NAVTEQ’s ovenstående garanti har ingen indflydelse på
sådanne lovfæstede rettigheder, og sådanne
rettig-heder kan du gøre gældende foruden de
heri givne garantirettigheder.
BEGRÆNSNING AF ANSVAR
Databasens pris indbefatter ikke nogen betaling for accept af risiko for sekundære, indirekte eller ubegrænsede indirekte skader, der
måtte opstå i forbindelse med din brug af Databasen. I overensstemmelse hermed påtager
NAVTEQ sig intet ansvar for sekundære eller
indirekte skader herunder også og uden
begrænsning tab af indtægt, data eller brug du
eller nogen tredjemand måtte lide, som følge af
din brug af Databasen, enten det er søgsmål
inden for kontrakt eller uden for kontrakt baseret på en garanti, selv om NAVTEQ er blevet
oplyst om muligheden for sådanne erstatningskrav. Under alle omstændigheder er
NAVTEQ’s ansvar for direkte skader begrænset til købsprisen for din kopi af Databasen.
DEN BEGRÆNSEDE GARANTI OG DET
BEGRÆNSEDE ANSVAR ANFØRT I NÆRVÆRENDE SLUTBRUGERLICENSAFTALE
HAR INGEN INDFLYDELSE PÅ ELLER ER TIL
SKADE FOR DINE LOVFÆSTEDE RETTIGHEDER, HVIS DU HAR KØBT DATABASEN PÅ
ANDEN VIS END I ET FORRETNINGSFORLØB.
resultater. Databasen indeholder ikke eller
reflekterer informationer om bl.a. nabolagssikkerhed, retshåndhævelse, nødhjælp, byggearbejde, gade- eller vejlukninger, køretøjs eller
hastig-hedsrestriktioner, gade-/vejhældning
eller niveau, brohøjde, vægt eller andre
begrænsninger, vej- eller trafikforhold, særlige
begivenheder, trafikpropper eller rejsetid.
GÆLDENDE LOV
Lovene i den jurisdiktion, hvori du bor på købstidspunktet af database, gælder for nærværende aftale. Hvis du på det tidspunkt opholder
dig uden for Den Europæiske Union eller
Schweiz, er det loven i den jurisdiktion inden
for Den Europæiske Union eller Schweiz, hvor
du købte Databasen, der gælder. I alle andre
tilfælde, eller hvis jurisdiktionen på det sted, du
købte Databasen, ikke kan defineres, er det
lovene i Holland der gælder. De kompetente
retter på dit bopælssted på det tidspunkt, du
købte Databasen, har jurisdiktion over enhver
tvist, der måtte opstå som følge af eller vedrørende nærværende aftale uden skade for NAVTEQ’s ret til at rejse krav på dit nuværende
bopælssted.
06
ADVARSLER
Databasen kan indeholde fejlagtige eller ufuldstændige informationer på grund af tidens
gang, ændrede forhold, anvendte kilder og
karakteren af indsamlingen af omfattende geografiske data, der alle kan lede til ukorrekte
67
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 68
06 Spørgsmål og svar
Ophavsret
Austria
Portugal
© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen.
Source: IgeoE - Portugal.
France
Información geográfica propiedad del CNIG.
Source Géoroute® IGN France & BD Carto®
IGN France.
Sweden
Spain
Germany
Based upon electronic data © National Land
Survey Sweden.
Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen.
Switzerland
Great Britain
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
© Based upon Crown Copyright material.
Greece
Copyright Geomatics Ltd.
OBS
Australien omfattes ikke af denne aftale. Se
særskilte oplysninger.
Hungary
06
Copyright © 2003; Top-Map Ltd.
© 2005 - 2009 NAVTEQ All rights reserved.
Italy
Denso
La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando
quale riferimento anche cartografia numerica
ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione
Toscana.
Norway
Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority.
Poland
© EuroGeographics.
68
Undertegnede DENSO CORPORATION erklærer herved, at følgende
udstyr DN-NS-020 overholder de
væsentlige krav og øvrige relevante krav i
direktiv 1999/5/EF.
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 69
07 Alfabetisk stikordsregister
A
D
Adresse
indtast................................................... 34
Demo......................................................... 49
Afstandsenhed..................................... 47, 48
Aktivering af systemet................................. 8
Aktuel position på kortet............................ 43
Aktuel station for trafikinformation............. 56
Antenne
placering................................... 15, 17, 19
Auto. meddelelse....................................... 53
B
BACKSPACE......................................... 8, 20
Batteri
fjernbetjening........................................ 20
Begynd vejvisning................................ 34, 40
Billedskærm
pleje...................................................... 23
Bladring...................................................... 31
trafikproblemer..................................... 44
valgt område......................................... 45
Destination
indstil.................................................... 34
Dvd
indhold Australien.................................
indhold Europa.....................................
indhold Mellemøsten............................
indhold Rusland....................................
indhold Sydafrika..................................
pleje......................................................
skift.......................................................
22
22
22
22
22
23
22
F
Fabriksindstillinger..................................... 13
Faciliteter
Hurtigmenuen................................. 28, 29
Symboler.............................................. 60
Faciliteter som destination......................... 35
Fjernbetjening og IR-modtager.................. 20
Funktioner
knappanel og fjernbetjening................. 20
E
Ej gade
betalingsveje.........................................
biltog.....................................................
færger...................................................
motorveje..............................................
område.................................................
specific. områder..................................
tidsbegrænsende veje..........................
ENTER................................................... 8, 20
44
44
44
44
45
44
44
G
Gem et sted............................................... 41
Gemte destinationer.................................. 36
07
Gemte steder............................................. 36
GPS-information........................................ 48
GPS-modtager........................................... 17
Grundfunktioner........................................... 8
69
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 70
07 Alfabetisk stikordsregister
Grundindstillinger....................................... 13
H
Hovedenhed
placering................................... 15, 17, 19
Højttalere
placering................................... 15, 17, 19
I
Indstil destination....................................... 34
Indstil overvågn.............................. 28, 31, 38
IR-modtager og fjernbetjening................... 20
J
K
L
Knappanel.................................................. 20
placering................................... 15, 17, 19
Lagret sted
tilføj information.................................... 41
Kompas................................................ 25, 47
Lydstyrkekontrol for talemeddelelser.................................................. 15, 17, 19
Kort
sted på.................................................. 37
Kortbillede.................................................. 24
Kort-dvd
indhold Australien.................................
indhold Europa.....................................
indhold Mellemøsten............................
indhold Rusland....................................
indhold Sydafrika..................................
22
22
22
22
22
Kortets retning........................................... 47
Læs trafikmeddelelse................................. 55
M
Mellempunkt.............................................. 39
Menuer/funktioner..................................... 26
Kortfarve.................................................... 47
Målestok
ændring.......................................... 37, 55
Kortmenu................................................... 13
Målestok/Aktuel rute på hurtigmenuen...... 28
Kortvalg...................................................... 47
Kvikmenu................................................... 28
07
Læg en rejseplan....................................... 39
Justér område............................................ 45
N
Justér størrelse på område, der skal undgås............................................................. 45
Navigeringsknap........................................ 20
Nulstil til standard...................................... 44
Næste destination i rejseplanen................ 42
70
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 71
07 Alfabetisk stikordsregister
O
S
T
Om
information om kort-dvd'en.................. 48
Screen saver.............................................. 48
Talemeddelelser......................................... 25
Seneste ti destinationer............................. 37
Omkørsel
Hurtigmenuen....................................... 28
Simulering.................................................. 49
Talevejvisning
Hurtigmenuen....................................... 28
Slet rejseplan............................................. 40
Tilbage til startpunktet............................... 37
Sprog......................................................... 47
TMC-modtager.............................. 15, 17, 19
Start vejledning.......................................... 40
Trafikinformation............................ 15, 17, 19
Hurtigmenuen................................. 28, 29
sending................................................. 55
Oversigt over S80...................................... 18
Oversigt V70/XC70.................................... 16
Oversigt XC60............................................ 14
Stationer for trafikinformation
søg/vælg............................................... 56
P
Symbolet "Forstyr ikke"............................. 20
Pilknapper.............................................. 8, 20
Systemvalg................................................ 47
Postnummer
søgning................................................. 36
Søgeveje beskrevet i håndbogen.............. 12
Systemindstillinger..................................... 13
R
Søgning
generelt................................................. 21
postnummer......................................... 36
via sted på kort..................................... 37
Returrejse................................................... 37
Søg stationer for trafikinformation............. 56
Trafikinfoudvalg......................................... 54
Trafiksymboler på kortet............................ 52
Transport af bil........................................... 64
Tænd/sluk.................................................. 13
U
Udbredelse................................................ 52
07
Rutevalgsindstillinger................................. 44
71
P3; 4; 3
siggejohansson
07 Alfabetisk stikordsregister
V
Vejkryds..................................................... 37
Vejledning.................................................. 40
lynvejledning........................................... 8
påbegynd.............................................. 34
Vejledningsvalg.......................................... 47
Vælg station for trafikinformation.............. 56
Vælg trafikinformationssymboler............... 54
Æ
Ændring af målestok for trafikinformation. 55
Ændringer i bogen..................................... 12
07
72
2008-03-20T11:08:06+01:00; Page 72
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-20T11:08:46+01:00; Page 1
VOLVO XC60, V70, XC70 & S80
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI)
INSTRUKTIONSBOG
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&%%.*9Vc^h]6I%-'%Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%%-!8deng^\]i'%%%"'%%-Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement