Volvo S90 2018 Sensus Navigation

Volvo S90 2018 Sensus Navigation
SEN SUS N A V IG A TIO N
SENSUS NAVIGATION
Sensus Navigation er et satellitbaseret trafikinformations- og vejvisningssystem.
Der foregår et løbende udviklingsarbejde for at forbedre vores produkt.
Ændringer kan medføre at oplysninger, beskrivelser og illustrationer i
dette tillæg er forskelligt fra udstyret i bilen. Vi forbeholder os ret til at
foretage ændringer uden forudgående varsel.
INDHOLD
NAVIGATION
2
Aktivere og deaktivere kortnavigation*
4
Udvidet trafikinformation
19
ALFABETISK
STIKORDSREGISTER
Symboler og knapper på kort*
5
20
Alfabetisk stikordsregister
Informationsbillede på kortet*
6
Aktivere og deaktivere udvidet trafikinformation
Kortnavigation* på midterdisplayet
6
Indstillinger for Sensus Navigation*
20
Kortnavigation* på førerdisplayet
8
Indstillinger for kortet
21
Aktivere og deaktivere kortvisning*
på førerdisplayet
9
Indstillinger for rute og vejvisning*
21
Indstillinger for trafik
22
23
Kortnavigation* på head-up-display*
9
Opdatering af kort
Stemmestyre kortnavigation*
9
Opdatere kort* via computer og USB
24
Angiv destination direkte på kort*
10
26
Angiv destination med adresse
11
Opdatere kort* fra en internetforbundet bil
Angiv destination med fritekstsøgning
11
Hyppige spørgsmål om kortnavigation*
27
Angive destination med interessepunkt
12
Licensaftale for kortnavigation*
28
Angive destination med seneste
favoritter/bibliotek
13
Ophavsret til kortnavigation*
31
Angive destination med Send to Car
14
Rejseplan
15
Vise rejseplan
15
Redigere eller slette rejseplan
16
Vise alternativ rute
16
Vise interessepunkter langs ruten
17
Vise vejvisningspunkter i rejseplan
17
Trafikforstyrrelser på kortet*
17
Vise trafikforstyrrelser langs ruten
18
Vælge omvej ved kortnavigation*
19
33
NAVIGATION
NAVIGATION
Aktivere og deaktivere
kortnavigation*
Vis kortbilledet på midterdisplayet ved at trykke
på den øverste delvisning (1) på hjemvisningen.
Navigationssystemet aktiveres automatisk, når
førerdøren åbnes, og deaktiveres først, når føreren låser og forlader bilen.
Hvis midterdisplayet ikke viser delvisningen for
navigation - tryk kort to gange på hjemknappen
(2) og derefter på delvisningen for navigation (1).
Aktivere navigation
Derefter vises kortet over det aktuelle område,
hvor bilen er symboliseret med en blå trekant.
Tryk på dette symbol for at vise
kortbilledet på hele midterdisplayet.
OBS
Navigationssystemet er også tilgængeligt, når
motoren ikke er i gang. Ved for lav batterispænding slukkes der for systemet.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
Kortnavigation* på midterdisplayet (s. 6)
Kortnavigation* på førerdisplayet (s. 8)
Kortnavigation* på head-up-display* (s. 9)
Stemmestyre kortnavigation* (s. 9)
Symboler og knapper på kort* (s. 5)
ADVARSEL
Husk følgende:
Delvisning for navigation
Knappen Hjem
4
•
Ret al opmærksomhed mod vejen og
koncentrer dig først og fremmest om
kørslen.
•
Følg de gældende færdselsregler og kør
med god dømmekraft.
•
Vejforholdene kan som følge af f.eks.
vejrlig eller årstid gøre nogle anbefalinger
mindre pålidelige.
Deaktivere navigation
Navigationssystemet kan ikke slås fra, det kører
altid i baggrunden. Det slås først fra, når føreren
låser og forlader bilen.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
NAVIGATION
Symboler og knapper på kort*
Afstand til destination
Afbryder vejvisning
På kortet på midterdisplayet vises symboler og
farver, der giver oplysninger om forskellige veje
samt området uden om bilen og langs ruten. Til
venstre vises et værktøjsfelt med forskellige
knapper til forskellige indstillinger.
Kompas/skifter mellem nord og kørselsretning opad
Viser liste med rejseplanens interessepunkter (POI1) og trafikinformation
Start
Næste manøvre
Destination/slutdestination
Rejseplan og alternativ rute
Skifter kortvisning mellem 2D og 3D
Destination/slutdestination
Nulstiller kortet til at følge bilen
Interessepunkt (POI1)
Trafikinformation
Minimerer (udvidet visning) eller maksimerer
kortbilledet (fuldskærm)
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
Informationsbillede på kortet* (s. 6)
Trafikforstyrrelser på kortet* (s. 17)
Udvidet trafikinformation (s. 19)
Vise trafikforstyrrelser langs ruten (s. 18)
Bilen på planlagt rute
Minimerer værktøjsfeltet
Gentager den aktuelle stemmevejledning
Minimerer værktøjsfeltet
Beregner omvej
Stemmevejledning midlertidigt til/fra
Symboler og knapper på kort
ankomsttidspunkt/resterende rejsetid
1
Viser liste med rejseplanens vejvisningspunkter
Angiv destination/delmål
Point of Interest
* Ekstraudstyr/tilbehør.
5
NAVIGATION
Informationsbillede på kortet*
Alle ikoner på kortet, som destination, delmål og
favoritter, har et informationskort, som åbnes
med et tryk på ikonet. Med ét tryk vises et lille
kort, og med endnu et tryk vises et større kort
med flere oplysninger.
•
Vise interessepunkter langs ruten (s. 17)
Kortnavigation* på midterdisplayet
Sensus Navigation præsenteres og betjenes på
flere måder, f.eks. på midterdisplayet.
Via ikonets Infokort kan føreren se aktuelle
oplysninger for det respektive ikon.
Informationsbilledets indhold og alternativer
varierer med ikontypen.
Med eksempelvis et markeret interessepunkt
(POI2) kan føreren bl.a. vælge:
• Start navigation – positionen gemmes som
destination
• Tilføj som rutepunkt - positionen gemmes
som deldestination (vises kun, hvis der er
valgt en destination)
• Gem - positionen gemmes i biblioteket
• Fjern fra rejseplan - positionen fjernes, hvis
den indgår i rejseplanen
• POI i nærheden - interessepunkter i nærheden af bilens position vises
Relaterede oplysninger
•
•
2
6
Rejseplan (s. 15)
Angive destination med interessepunkt
(s. 12)
Alle indstillinger for navigationssystemet foretages via midterdisplayet. Her indstiller føreren,
hvordan kortet skal vises, eller angiver en destination.
Point of Interest
* Ekstraudstyr/tilbehør.
NAVIGATION
Hvis kortbilledet ikke vises på midterdisplayet tryk på visningen Hjems øverste delvisning for
navigation.
Hvor er jeg?
Hvilken geografisk placering har bilen lige nu?
•
Tryk på kortets bilsymbol (blå trekant). Oplysninger vises direkte på kortet.
Finde bilsymbolet på kortet
Efter at have zoomet ud og ind og flyttet på kortet kan det nogle gange være
svært at finde tilbage til bilens position.
Med et tryk på trådkorset tilbagestilles
kortet, så det følger bilsymbolet.
Nord eller kørselsretning opad på
kortet
Der er to måder at vise bilens bevægelse i forhold til kortet. Tryk på symbolerne for at skifte mellem at have
nord eller kørselsretningen opad på
kortet.
Når kortet vises med nord opad, flytter
bilsymbolet sig i den aktuelle kompasretning på kortet. Hvis bilsymbolet bevæger sig
mod venstre på kortet, kører bilen mod vest.
Hvis bilsymbolet peger opad, drejer kortet under
bilsymbolet, afhængig af hvordan bilen svinger.
Kompassymbolet viser, i hvilken retning nord (N)
er på kortet, og i kompassets centrum vises, i
hvilken retning bilens forende peger:
Tegn i kompas
kompasretning
N
Nord
NE
Nordøst
E
Øst
SE
Sydøst
S
Syd
SW
Sydvest
W
Vest
NW
Nordvest
2D- eller 3D-visning
cere to fingre sammen på midterdisplayet og
trække dem fra hinanden.
Zoome ud
Gør kortet mindre ved at trykke en gang med to
fingre på midterdisplayet eller træk to fingre sammen på midterdisplayet.
Rulle
Sæt en finger på kortet, stryg i den ønskede retning, og slip. Rullefunktionen er kun mulig, når
kortet er maksimeret, ikke minimeret.
Skifte visning af overskrift
Maksimér kortet og tryk på kortoverskriften øverst
på midterdisplayet. Vælg mellem følgende visninger som overskrift på kortet:
Tryk på symbolerne for at skifte mellem
2D- og 3D-visning.
1.
Med 3D-visning vises kørselsretningen
altid opad. Kortet drejer under bilsymbolet, afhængig af hvordan bilen svinger. Kompasset viser i hvilken retning
nord (N) er på kortet, og i kompassets
centrum vises, i hvilken retning bilens forende
peger. Kortets skala vises ikke i 3D-indstilling.
Destination (Destination), ankomsttid (ETA)
eller resterende rejsetid (RTA) og afstand til
destinationen (Distance). Med hensyn til valg
af ETA eller RTA, se afsnittet "Indstillinger
for rute og vejvisning".
2.
Aktuel position, såsom adresse (Address)
eller som koordinater (Coordinates). Ved visning af koordinater vises også altid højde
(Altitude). Vedrørende valg mellem adresser
og koordinater, se afsnittet "Indstillinger for
kortet"
Med 2D-visning vises kortet med nord opad, og
bilsymbolet bevæger sig i den aktuelle kompasretning på kortet.
Zoome ind
Kortet forstørres ved enten at trykke hurtigt to
gange med en finger på midterdisplayet eller pla-
Relaterede oplysninger
•
•
Indstillinger for Sensus Navigation* (s. 20)
Kortnavigation* på førerdisplayet (s. 8)
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør.
7
NAVIGATION
•
•
•
Kortnavigation* på head-up-display* (s. 9)
Kortnavigation* på førerdisplayet
Indstillinger for rute og vejvisning* (s. 21)
Sensus Navigation præsenteres og betjenes på
flere måder, f.eks. på førerdisplayet.
Indstillinger for kortet (s. 21)
Åbne/lukke menuen. Menuen lukkes automatisk efter en tids inaktivitet eller for visse
valg.
Kortet vises kun ved 12"-førerdisplay.
Bladre mellem menuer.
Under kørslen vejvises føreren af stemmevejledning og instruktioner på førerdisplayet. Kortvisning på førerdisplayet kan også aktiveres uden
en angivet destination.
Knapperne til højre på rattet og
førerdisplayet
Med knapperne til højre på rattet kan nogle funktioner i kortnavigation betjenes, f.eks. Kør hjem
og Afbryd vejledning. Hvis der vises en meddelelse på førerdisplayet, skal den først accepteres
eller afvises, inden menuen vises.
8
Bladre mellem menupunkter.
Bekræfte eller markere et valg.
Relaterede oplysninger
•
Aktivere og deaktivere kortvisning* på førerdisplayet (s. 9)
•
•
Kortnavigation* på midterdisplayet (s. 6)
Kortnavigation* på head-up-display* (s. 9)
* Ekstraudstyr/tilbehør.
NAVIGATION
Aktivere og deaktivere kortvisning*
på førerdisplayet
Kortet vises automatisk på førerdisplayet, når der
er indstillet en destination. Det kan også vises
uden angivet destination.
Stemmestyre3 kortnavigation*
Flere af navigationssystemets funktioner kan aktiveres med stemmekommandoer.
Tryk på
, og sig en af følgende kommandoer:
•
"Navigation": Starter en navigationsdialog
og viser eksempler på kommandoer.
•
Information
"Take me home" – Der foregår vejvisning til
Hjem-positionen.
•
Tryk på radioknappen Vis kort for at aktivere
kortvisning på førerdisplayet, selvom ingen
rejseplan er aktiveret.
"Go to [By]": Angiver en by som destination.
Eksempel: "Kør til Århus".
•
"Go to [Adresse]": Angiver en adresse som
destination. En adresse skal indeholde by og
gade. Eksempel: "Kør til Ryesgade 27,
Århus".
•
"Add intersection" - Starter en dialog, når
to gader skal angives. Destinationen bliver
derefter krydset af de angivne gader.
•
"Go to [Postnummer]": Angiver et postnummer som destination. Eksempel: "Kør til
8000".
•
"Go to [kontakt]" - Angiver en adresse fra
telefonbogen som rejsemål. Eksempel: "Kør
til Jens Nielsen".
•
"Search [POI-kategori]" - Søger interessepunkter (POI) i nærheden i en bestemt
kategori (fx restauranter)4. For at få listen
1.
Træk førerdisplayets topmenu ned.
2.
Tryk på Indstillinger.
3.
Tryk på My Car Displays
på førerdisplay.
4.
Relaterede oplysninger
•
Kortnavigation* på head-up-display*
Sensus Navigation præsenteres og betjenes på
flere måder, fx. via head-up-displayet.
Kortnavigation* på førerdisplayet (s. 8)
Kortnavigation på forruden.
Føreren kan få vejvisning og information fra navigationssystemet på head-up-displayet forneden
på forruden.
Det er muligt at indstille, om navigationsinformation skal vises på head-up-displayet, også informationsfeltets position.
Relaterede oplysninger
•
•
3
4
Kortnavigation* på midterdisplayet (s. 6)
Kortnavigation* på førerdisplayet (s. 8)
Gælder visse markeder.
Brugeren kan vælge at ringe til POI'et eller angive det som destination.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør.
9
NAVIGATION
sorteret langs ruten - sig "Langs ruten", når
resultatlisten vises.
•
"Search [POI-kategori] i [By]" - Søger
interessepunkter (POI) i en bestemt kategori
og by. Resultatlisten sorteres efter byens
midtpunkt. Eksempel: "Søg restaurant i
Århus".
•
"Search [POI-navn]". Eksempel: "Søg
Tivoli".
•
"Change country/Change state5, 6" Ændrer søgeområdet for navigation.
•
"Show favourites" – Viser favoritpositioner
på førerdisplayet.
•
"Clear itinerary": Sletter alle gemte delmål
og endemålet i en rejseplan.
•
"Repeat voice guidance": Gentager den
sidst udtalte vejvisning.
•
"Turn off voice guidance": Slår stemmevejledning fra.
•
"Turn on voice guidance": Starter stemmevejledning, når den er slået fra.
Angiv destination direkte på kort*
En destination kan angives på forskellige måder.
Markering med en finger på kortet er en af dem
og i mange tilfælde det enkleste.
I mange tilfælde er det lettere at rulle frem til den
ønskede position og trykke på den med fingeren.
1.
Kontrollér, at kortvisningen er i maksimal
størrelse.
2.
Rul frem til den ønskede position på kortet.
3.
Tryk og hold på positionen. Der oprettes et
ikon, og en menu vises.
4.
Vælg Kør hertil – vejvisning begynder.
10
Angive destination med interessepunkt
(s. 12)
•
Angive destination med seneste favoritter/
bibliotek (s. 13)
•
•
Angive destination med Send to Car (s. 14)
Indstillinger for rute og vejvisning* (s. 21)
Slette ikonet
Hvis positionens ikon skal slettes:
•
Vælg Slet
Justere ikonets placering
Hvis positionens ikon skal justeres:
•
Foretag et langt tryk på ikonet, træk den til
den ønskede position, og slip.
Relaterede oplysninger
•
•
•
5
6
•
Rejseplan (s. 15)
Angiv destination med adresse (s. 11)
Angiv destination med fritekstsøgning
(s. 11)
For europæiske lande bruges "Lande" i stedet for "Stat".
For Brasilien og Indien skiftes søgeområde via midterdisplayet.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
NAVIGATION
Angiv destination med adresse
En destination kan angives på forskellige måder i
navigationssystemet*. At angive en adresse er en
af dem.
1. Når kortet vises, ekspander værktøjsfeltet
med nedpilen i venstre side, og tryk på Sæt
dest..
•
Angiv destination med fritekstsøgning
(s. 11)
Angiv destination med
fritekstsøgning
•
Angive destination med interessepunkt
(s. 12)
•
Angive destination med seneste favoritter/
bibliotek (s. 13)
•
•
•
Angive destination med Send to Car (s. 14)
En destination kan angives på forskellige måder i
navigationssystemet* - med fritekstsøgning er
det f.eks. muligt at søge på telefonnumre, postnumre, gader, byer, koordinater og interessepunkter (POI7).
Indstillinger for rute og vejvisning* (s. 21)
Informationsbillede på kortet* (s. 6)
Med skærmens tastatur kan de fleste tegn skrives og anvendes til søgning efter destinationer.
2.
Tryk på Adresse.
Når kortet vises, ekspander værktøjsfeltet
med nedpilen i venstre side, og tryk på Sæt
dest..
3.
Ikke alle felter behøver at udfyldes. Hvis man
f.eks. ønsker en tur til en by, er det tilstrækkeligt at udfylde land og by. I så fald er vejvisningen til byens centrum.
> Kortbilledet skifter til fritekstsøgning.
4.
Vælg et tilgængeligt redigeringsfelt og indtast med midterdisplayets tastatur:
> Kortbilledet skifter til fritekstsøgning.
•
•
•
•
•
Land/Stat/Provins
By/Område/Postnr.
1.
2.
Skriv søgeordet i søgefeltet, eller begræns
først søgeresultaterne ved at vælge et filter.
> Søgetræffene vises løbende under skrivning.
Adresse
Nummer
Vejkryds
Relaterede oplysninger
•
•
7
Rejseplan (s. 15)
Angiv destination direkte på kort* (s. 10)
Point of Interest
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør.
11
NAVIGATION
||
3.
Hvis søgningen giver det ønskede resultat - tryk på et søgetræf for at vise dets
informationskort, og vælg fortsat brug af søgetræffet.
Hvis søgningen giver for mange resultater - tryk på Avanceret filtrering, vælg positionen, der skal søges omkring, og vælg
derefter fortsat brug af søgetræffet:
• Nær bilen
• Nær dest- inationen - vises kun, hvis
der er angivet en destination.
• Langs ruten - vises kun, hvis der er angivet en destination.
• Nær punkt på kortet
Koordinater
En destination kan også angives med kortkoordinater.
•
Skriv f.eks. "N 58,1234 E 12,5678", og tryk
på Søg.
58,1234N 12,5678E (med kompasretning
efter koordinaterne)
58,1234-12,5678 (med bindestreg uden
kompasretning)
Det er lige korrekt at bruge punktum [.] og
komma [,].
Angive destination med
interessepunkt
En destination kan angives på forskellige måder i
navigationssystemet* - at angive et interessepunkt (POI8) er en af dem.
1. Når kortet vises, ekspander værktøjsfeltet
med nedpilen i venstre side, og tryk på Sæt
dest..
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
Rejseplan (s. 15)
Angiv destination direkte på kort* (s. 10)
> Kortbilledet skifter til fritekstsøgning.
Angiv destination med adresse (s. 11)
Angive destination med interessepunkt
(s. 12)
•
Angive destination med seneste favoritter/
bibliotek (s. 13)
•
•
Angive destination med Send to Car (s. 14)
2.
Tryk på POI.
3.
Tryk på det ønskede filter (visse alternativer
kun ved angivet mål eller delmål):
•
•
•
•
•
Indstillinger for rute og vejvisning* (s. 21)
Kompasretningen N, E, S og W kan skrives på
forskellige måder, f.eks. som følger:
N 58,1234 E 12,5678 (med mellemrum)
N58,1234 E12,5678 (uden mellemrum)
Nær bilen
Nær destination
I nærheden af delmål
Langs ruten
Omkring punkt på kortet
4.
Find og vælg det ønskede interessepunkt.
5.
Vælg Start navigation eller Tilføj som
rutepunkt.
Mange POI (f.eks. restauranter) har underkategorier (f.eks. fastfood).
8
12
Point of Interest
* Ekstraudstyr/tilbehør.
NAVIGATION
I kortindstillingerne er det muligt at ændre, hvilke
POI, der skal vises på kortet. Denne indstilling
påvirker ikke søgning efter POI som destinationer. Også fravalgte POI vises her som alternative
destinationer.
Nogle POI vises kun på kortet fra og med skala
1 km (1 mile).
Angive destination med seneste
favoritter/bibliotek
En destination kan angives på forskellige måder i
navigationssystemet*. At vælge fra lister er en af
dem.
1. Når kortet vises, ekspander værktøjsfeltet
med nedpilen i venstre side, og tryk på Sæt
dest..
OBS
•
Symboler for POI, antallet og varianter af
POI, er forskelligt fra marked til marked.
•
I forbindelse med opdatering af kortdata
kan der komme nye symboler, og andre
kan forsvinde. I menusystemet kan alle
symboler for det aktuelle kortsystem altid
hentes frem.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
•
•
Rejseplan (s. 15)
Angiv destination direkte på kort* (s. 10)
Angiv destination med adresse (s. 11)
Angiv destination med fritekstsøgning (s. 11)
Angive destination med seneste favoritter/
bibliotek (s. 13)
> Kortbilledet skifter til fritekstsøgning.
2.
Vælg derefter en af følgende lister øverst på
skærmen:
Favoritter
I denne liste samles favoritpositioner fra
Bibliotek. Rul og vælg.
En slettet position i Favoritter er altid tilbage i
Bibliotek, men så med "slukket" stjerne. For at
fjerne en position i Favoritter, gå til Bibliotek og
marker positionens stjerne igen.
Med Indstil hjemmeadresse kan en ofte
anvendt destination programmeres og anvendes.
En indlagt Hjem-destination findes også som
menuvalg på førerdisplayet og hentes frem ved
hjælp af højre rattastatur.
Med Redigér kan listen redigeres.
• Seneste
• Favoritter
• Bibliotek
Efter et punkt på en liste er markeret, tilføjes det
som en destination med en af knapperne Start
navigation eller Tilføj som rutepunkt.
Seneste
På denne liste samles tidligere søgninger. Rul og
vælg.
Angive destination med Send to Car (s. 14)
Findes også som menuvalg på førerdisplayet og
hentes frem ved hjælp af højre rattastatur.
Indstillinger for kortet (s. 21)
Med Redigér kan listen redigeres.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør.
13
NAVIGATION
||
Bibliotek
Her samles gemte positioner og rejseplaner. Den
senest gemte kommer øverst på listen.
Tryk på en positionsstjerne for at markere/afmarkere den som favorit. En position med markeret/
udfyldt stjerne vises også under overskriften
Favoritter.
Slettes en position i Bibliotek slettes den også i
Favoritter.
Biblioteket kan sorteres på forskellige måder:
• Tilføjet - sorterer i tidsorden.
• Navn - sorterer i alfabetisk orden.
• Afstand - sorterer på afstand af den nuværende position.
•
•
Angive destination med Send to Car (s. 14)
Angive destination med Send to Car
Indstillinger for rute og vejvisning* (s. 21)
En destination kan angives på forskellige måder
- brug af funktionen Send to Car er en af dem.
Sende position til bilen
Send to Car er en funktion, som gør det muligt at
tilføje en destination/position til bilens navigationssystem* via en computer.
Send to Car kan også bruges fra Volvo On Callappen. Volvo On Call* kan også bruges, hvis der
skal sendes en destination/position til bilen fra
Volvo On Call servicecenter.
Bemærk, at denne proces kun er et eksempel fra
en af flere leverandører af korttjenester.
1.
Gå til wego.here.com på computeren.
> En korttjeneste åbnes.
2.
Søg den ønskede position.
3.
Højreklik på positionen, og klik derefter på
adressen.
> En sidemenu/et informationsbillede
åbnes.
4.
Klik på Del på sidemenuen.
• Modtaget - positioner sendt til bilen med
funktionen "Send to Car" filtreres fra. Nye,
ulæste positioner er forsynet med en BLÅ
markør, som slukkes, når positionerne er
læst.
Med Redigér kan én eller flere poster på listen
slettes.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
14
Rejseplan (s. 15)
5.
Klik på Send til bilen på sidemenuen.
Angiv destination direkte på kort* (s. 10)
6.
Vælg bil, og skriv bilens VIN eller e-mailadressen registreret til dit Volvo-ID. Klik
derefter på Send.
7.
Klik på Klar.
> Positionen sendes til bilen.
Angiv destination med adresse (s. 11)
Angiv destination med fritekstsøgning (s. 11)
Angive destination med interessepunkt
(s. 12)
* Ekstraudstyr/tilbehør.
NAVIGATION
Mere information om yderligere leverandører og
funktionen Send to Car kan findes på Volvo Cars
supportside (support.volvocars.com).
Modtage og bruge position i bilen
For at bilen kan modtage data, skal den have
internetforbindelse. Se anvisninger herom i
instruktionsvejledningen. Hvis positionen sendes
til bilen med Volvo On Call*, benyttes bilens indbyggede modem til at modtage data, dvs. der
kræves ingen separat internetforbindelse.
1.
2.
Når bilen modtager en position, vises en
meddelelse herom på midterdisplayet. Tryk
på meddelelsen/symbolet.
> Et informationsbillede åbnes.
Vælg den ønskede brug af positionen.
Bruge lagret position
Modtagne positioner gemmes i navigationssystemets bibliotek og kan bruges senere.
Rejseplan
Vise rejseplan
Rejseplanen er den vej, som foreslås i navigationssystemet*, når brugeren har angivet en destination.
Den første indstillede position bliver rejseplanens
destination.
Der er mulighed for at vise rejseplanen i navigationssystemet* under en igangværende vejvisning.
Efterfølgende positioner bliver rejseplanens delmål.
En rejseplan med destination og delmål kan nemt
redigeres senere.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
Vise rejseplan (s. 15)
Redigere eller slette rejseplan (s. 16)
Vise alternativ rute (s. 16)
Vise vejvisningspunkter i rejseplan (s. 17)
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
Rejseplan (s. 15)
Angiv destination direkte på kort* (s. 10)
Angiv destination med adresse (s. 11)
Angiv destination med fritekstsøgning (s. 11)
Angive destination med interessepunkt
(s. 12)
•
Angive destination med seneste favoritter/
bibliotek (s. 13)
•
Indstillinger for rute og vejvisning* (s. 21)
1.
Under igangværende vejvisning, udvid værktøjsfeltet med nedpilen og derefter de tre
punkter.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør.
15
NAVIGATION
||
2.
Tryk på symbolet for Rejseplan for at åbne
rejseplanen.
Redigere eller slette rejseplan
Vise alternativ rute
Det er muligt at fjerne delmål eller hele rejseplanen i navigationssystemet* under den igangværende vejvisning.
1. Udvid værktøjsfeltet med nedpilen og derefter de tre punkter.
Det er muligt at søge efter alternative ruter i navigationssystemet* under en igangværende vejvisning.
1. Udvid værktøjsfeltet med nedpilen og derefter de tre punkter.
2.
2.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Redigere eller slette rejseplan (s. 16)
Vise alternativ rute (s. 16)
Vise vejvisningspunkter i rejseplan (s. 17)
Tryk på symbolet for Rejseplan for at åbne
rejseplanen.
3.
Tryk på papirkurven for at slette en destination i rejseplanen, henholdsvis tryk på Slet
rejseplan for at slette hele rejseplanen.
Tryk på symbolet for Rejseplan for at åbne
rejseplanen.
3.
Tryk på Alternative ruter.
4.
Vælg en alternativ rute:
• Eco
• Hurtig
• Natur
Relaterede oplysninger
•
•
•
Vise alternativ rute (s. 16)
Vise interessepunkter langs ruten (s. 17)
Vise vejvisningspunkter i rejseplan (s. 17)
5.
Tryk på kortet.
> Den opdaterede rute vises på kortet, og
vejvisning genoptages.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
16
Redigere eller slette rejseplan (s. 16)
Vise trafikforstyrrelser langs ruten (s. 18)
Vælge omvej ved kortnavigation* (s. 19)
Indstillinger for rute og vejvisning* (s. 21)
* Ekstraudstyr/tilbehør.
NAVIGATION
Vise interessepunkter langs ruten
Vise vejvisningspunkter i rejseplan
Trafikforstyrrelser på kortet*
En liste over interessepunkter (POI9) langs ruten
kan hentes i navigationssystemet*.
En liste med rejseplanens kommende vejvisningspunkter hjælper føreren med at planlægge
kommende manøvrer i god tid.
En liste over kommende sving i rejseplanen i
navigationssystemet* vises ved at:
Navigationssystemet får information om trafikhændelser trafikforstyrrelser og viser dem på
kortet.
1.
Tryk på Forude.
2.
Tryk på POI.
> POI langs ruten vises på basis af afstand.
3.
Når der er flere POI på samme sted, vises de
som en gruppe. Tryk på gruppen for at få en
liste over POI.
4.
Vælg et POI.
5.
Vælg en af informationsbilledets valgmuligheder, og følg vejledningen.
Relaterede oplysninger
•
•
Informationsbillede på kortet* (s. 6)
Indstillinger for kortet (s. 21)
Udvide værktøjsfeltet med nedpilen i venstre
side.
Trafikinformation er ikke tilgængelig i alle
regioner/lande.
2.
Udvide værktøjsfeltet yderligere med de tre
punkter.
Dækningsområderne for trafikinformation
udvides løbende.
3.
Trykke på symbolet for Rutevejledning (se
billedet).
En liste over rejseplanens vejvisningspunkter
vises i stedet for værktøjsfeltet (det er muligt at
navigere i listen). Med et tryk på venstrepilen
minimeres listen.
Det næste vejvisingspunkt ligger altid øverst på
listen.
Med et tryk på et af listens vejvisningspunkter vises positionen på kortet. Et
efterfølgende tryk på trådkorset (se billedet) tilbagestiller kortet til vejvisningsbillede, hvor kortet følger bilen.
9
OBS
1.
Den trafikrelaterede information der vises på kortet, kan indstilles.
Trafikforstyrrelser, herunder tæt og langsom trafik, vejarbejder og trafikulykker, vises med forskellige symboler, hvis kortet er tilstrækkeligt zoomet
ind.
Sådan vises fx vejarbejder. For større
trafikforstyrrelser vises også deres
omfang med en rød linje ved siden af
vejen. Linjen angiver samtidigt, for hvilken retning forstyrrelsen gælder. Hvis forstyrrelsen vedrører begge kørselsretninger, er vejstrækningen markeret med en linje på begge sider.
Point of Interest
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør.
17
NAVIGATION
||
Information om trafikforstyrrelse
– Tryk på symbolet for trafikforstyrrelsen.
> Der vises et informationskort. Disse oplysninger kan f.eks. omfatte trafikforstyrrelsens placering med vejnavn/vejnummer
og forstyrrelsens art/omfang/varighed.
Undgå trafikforstyrrelser
Hvis der er trafikforstyrrelser langs ruten, kan
alternativet Undgå vælges. Systemet beregner
så en anden rute.
Vise trafikforstyrrelser langs ruten
En liste med trafikforstyrrelser langs rejseruten
kan fremstilles, når et rejsemål er angivet i navigationssystemet*.
1.
•
•
•
•
•
10
18
Indstillinger for trafik (s. 22)
Trafikforstyrrelser på kortet* (s. 17)
Indstillinger for trafik (s. 22)
Informationsbillede på kortet* (s. 6)
Udvidet trafikinformation (s. 19)
Tryk på Forude.
3.
Tryk på Trafik. Trafik-knappen er grå, hvis
der ikke er nogen trafikhændelse på ruten.
> Eventuelle trafikhændelser langs ruten
vises på basis af afstand.
4.
Hvis der ønskes flere oplysninger om trafikforstyrrelser, skal der trykkes på linjen, hvorefter et informationskort åbnes. Vælg en af
informationsbilledets valgmuligheder, og følg
vejledningen.
5.
Tryk på Undgå for at undgå trafikforstyrrelsen.
> Ruten beregnes på ny, og vejvisningen
foregår via en alternativ rute.
Indstillinger for kortet (s. 21)
Vise trafikforstyrrelser langs ruten (s. 18)
Udvidet trafikinformation (s. 19)
•
•
•
•
2.
Udvidet trafikinformation (RTTI)10
Hvis bilen er forbundet med internettet, kan udvidet trafikinformation også modtages med RTTI.
Relaterede oplysninger
Når kortet vises, ekspander værktøjsfeltet i
venstre side med nedpilen og derefter med
de tre punkter.
Relaterede oplysninger
Informationsbillede på kortet* (s. 6)
Gælder visse markeder.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
NAVIGATION
Vælge omvej ved kortnavigation*
Hvis føreren ønsker at undgå rutens nærmeste
del, f.eks. fordi vejen er lukket, kan der vælges
en omvej..
1. Udvid værktøjsfeltet i venstre side med nedpilen og derefter med de tre punkter.
2.
Tryk på symbolet Omvej for at vise en alternativ kørestrækning med information om
dens længere/kortere strækning samt
beregnet rejsetid. Normalt foreslås kun en
kort omvej med hurtig tilbagevenden til den
oprindelige rejseplan.
3.
Hvis forslaget accepteres: Tryk på skiltet
med information om omvejen. Ruten accepteres, selv om man kører ind på den foreslåede vej. Efter forslaget er blevet accepteret,
genoptages vejvisning, og nu med omvejen
valgt som rute. Hvis forslaget ikke accepteres, fortsæt med at køre på den oprindelige
rute.
Et alternativ til funktionen Omvej er at afvige fra
rejseplanens rute. Systemet opdaterer så ruten
automatisk, og fortsætter med at vise vej til destinationen ad den mest egnede rute.
Relaterede oplysninger
•
Vise alternativ rute (s. 16)
Udvidet trafikinformation11
Når bilen er forbundet med internettet, kan føreren få adgang til øget trafikinformation (RTTI12).
Information om trafikhændelser og trafikstrøm
indsamles løbende fra mobilapps, offentlige myndigheder og GPS-data fra køretøjer. Når en bil
anmoder om trafikstrømsinformation, efterlades
samtidigt anonyme data om trafikstrømmen ved
bilens position, hvilket bidrager til tjenestens
funktion. Anonyme data sendes kun, når RTTI er
aktiveret.
Aktuelle trafikforhold vises i kortnavigationssystemet* for motorveje, større veje og landeveje, og
visse ruter gennem bykerner.
Mængden af trafikinformation, der vises på kortet,
afhænger af afstanden til bilen og vises kun
inden for ca. 120 km (75 miles) fra bilens position.
Tekst og symboler på kortet vises som sædvanligt, og trafikstrømmen viser, hvor hurtigt trafikken
bevæger sig på en vej i forhold til vejens hastighedsbegrænsning. Trafikstrømmen vises på kortet på hver side af vejen med en farvet linje pr.
kørselsretning:
•
•
•
Grøn – ingen forstyrrelser.
Rød – trængsel/overbelastning/ulykke.
Sort - lukket vej.
Det er også muligt at vise en alternativ rute under
den igangværende tur.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør.
19
NAVIGATION
||
OBS
Trafikinformation er ikke tilgængelig i alle
regioner/lande.
Dækningsområderne for trafikinformation
udvides løbende.
Relaterede oplysninger
•
Aktivere og deaktivere udvidet trafikinformation (s. 20)
Aktivere og deaktivere udvidet
trafikinformation13
Når bilen er forbundet med internettet, kan føreren få adgang til øget trafikinformation (RTTI14) i
navigationssystemet*.
Sådan aktiveres og deaktiveres RTTI.
1.
Tryk på Indstillinger i midterdisplayets topvisning.
2.
Tryk på Navigation
3.
Vælg Trafikinformation i realtid for at aktivere (erstatte generel trafikinformation med
RTTI) eller deaktivere RTTI.
4.
Trafik.
Et pop-op-vindue med overskriften Vilkår og
betingelser og et med overskriften
Datadeling hvis det er første gang, RTTI
anvendes.
Hvis bilens internetforbindelse afbrydes, når RTTI
er aktiveret, vil almindelig trafikinformation blive
aktiveret automatisk. Hvis internetforbindelse
genetableres, så genaktiveres RTTI.
Indstillinger for Sensus Navigation*
Her vælges indstillinger for, hvordan ruten og
andre informationer skal præsenteres.
Indstillinger
Navigation
Der kan udføres indstillinger inden for følgende
områder:
• Kort – håndterer kortets indhold og udseende.
• Rute og vejvisning – Håndterer vejvisning
samt visning og beregning af rute.
• Trafik – håndterer information om trafikforstyrrelser.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Indstillinger for kortet (s. 21)
Indstillinger for rute og vejvisning* (s. 21)
Indstillinger for trafik (s. 22)
Relaterede oplysninger
•
•
11
12
13
14
20
Udvidet trafikinformation (s. 19)
Indstillinger for trafik (s. 22)
Gælder visse markeder.
Real Time Traffic Information
Gælder visse markeder.
Real Time Traffic Information
* Ekstraudstyr/tilbehør.
NAVIGATION
Indstillinger for kortet
Fartkameraer15
Indstillinger for rute og vejvisning*
Her vælges der indstillinger for, hvordan kortet
skal vises på skærmen.
Under Vis hastighedskameraer angives, om
fartkameraer skal vises på kortet.
Her vælges indstillinger for, hvordan ruten skal
beregnes og vejvisningen præsenteres.
Indstillinger
Navigation
Kort
Der kan udføres indstillinger inden for følgende
områder:
•
•
•
•
•
Format for position
Kortvisningsformat
Vis hastighedskameraer
Vis Favoritter
Seværdighed (POI)
Positionsformat
Ved Format for position vælges, om den aktuelle position skal betegnes/vises på kortet efter
adresse eller koordinater:
• Adresse
• Koordinater og højde
Kortdesign
Med Kortvisningsformat vælges, hvordan kortets farver skal vises:
Favoritter
Vælg, om Favoritter skal vises på kortet.
Interessepunkt (POI16)
Under Seværdighed (POI) angives, hvilke POI
der skal vises på kortet. Tryk på den ønskede
kategori, f.eks. "Transportmiddel", og vælg derefter at vise alle eller bestemte underkategorier.
Forlad menuen med et tryk på Tilbage eller Luk.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
•
Indstillinger for Sensus Navigation* (s. 20)
Indstillinger for rute og vejvisning* (s. 21)
Indstillinger
vejvisning
Navigation
Rute og
Der kan udføres indstillinger inden for følgende
områder:
•
•
•
•
•
•
Format for ankomsttid
Niveau for stemmevejvisning
Vælg standardrutetype
Ruteindlæring
Indstillinger for undgåelse
Foreslå tankstation
Indstillinger for trafik (s. 22)
Vise interessepunkter langs ruten (s. 17)
Angive destination med interessepunkt
(s. 12)
Angive destination med seneste favoritter/
bibliotek (s. 13)
• Dag – lyse farver.
• Nat – mørke farver for at bibeholde nattesyn.
• Auto – systemet skifter mellem Dag og Nat,
afhængig af lyset i kabinen.
15
16
Funktionen er ikke tilgængelig på alle markeder.
Point of Interest
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør.
21
NAVIGATION
||
Tidsformat
Standardtype for rute
Indstillinger for trafik
Vælg, hvordan ankomsttid skal angives:
Vælg den standardtype rute, der foretrækkes:
Her vælges indstillinger for, hvordan trafikinformation vises på kortet*.
•
•
ETA17
(beregnet ankomsttid til destinatio-
nen)
RTA18 (resterende rejsetid til destinationen)
Tidsangivelsen gælder for destinationens tidszone.
Niveau for stemmevejledning
for rejsetiden kan blive lang)
Det er også muligt at vise en alternativ rute under
den igangværende tur.
1.
Tryk på Niveau for stemmevejvisning.
Indlæring af rute
2.
Tryk på den ønskede rutevejvisning:
Markér Ruteindlæring, hvis dataindsamling for
at optimere beregning af rute skal tillades.
• Ingen (ingen automatisk stemmevejledning, men mulighed for manuelt at bede
om den aktuelle stemmevejledning en
gang)
• Lav (kun én meddelelse pr. vejvisningspunkt)
• Middel (op til tre meddelelser pr. vejvisningspunkt, med begrænsede oplysninger)
• Fuld (op til fire meddelelser pr. vejvis-
ningspunkt og alle tilgængelige oplysninger)
17
18
22
•
• Eco
• Natur (motorveje undgås så vidt muligt, hvorHurtig
Undgå
Tryk på Indstillinger for undgåelse for at åbne
en menu med forskellige alternativer, som kan
undgås automatisk - hvis det er muligt - ved
beregning af rute. Vælg eksempelvis tunneller,
områder med trængselsafgift og færger.
Forslag til tankstation
Tryk på Foreslå tankstation for at aktivere eller
deaktivere visning af tankstationer i nærheden.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
Indstillinger for Sensus Navigation* (s. 20)
Indstillinger for kortet (s. 21)
Indstillinger for trafik (s. 22)
Vise alternativ rute (s. 16)
Indstillinger
Navigation
Trafik
Der kan udføres indstillinger inden for følgende
områder:
•
•
•
•
Vis og håndtér trafikhændelser
Undgå trafikproblemer
Vis trafik der flyder
Trafikinformation i realtid
Vise trafikhændelser
Hvilke trafikhændelser skal vises på kortet og
anvendes ved ruteberegning:
• Ingen
• Større
• Alle
Undgå trafikproblemer
Vælg, om trafikproblemer skal undgås ved beregning af rute:
• Aldrig
• Spørg (eventuelle forslag til ruteændringer
gives under rejsen)
• Altid
Estimated Time of Arrival
Remaining Time to Arrival
* Ekstraudstyr/tilbehør.
NAVIGATION
Vise frit flydende trafik
Opdatering af kort
Opdatering af kortstruktur
Markér Vis trafik der flyder for at vise dette på
kortet.
MapCare er en kortopdateringstjeneste for
Volvo-biler udstyret med Sensus Navigation*.
Bruge udvidet trafikinformation19
Generelt om opdatering
Marker Trafikinformation i realtid for at bruge
udvidet trafikinformation via internettet (RTTI).
Kort kan opdateres på to måder. Enten via en
computer og en USB-hukommelse eller direkte
fra bilen20 (hvis den har internetforbindelse).
Nogle gange skal et korts struktur ændres. Det
sker, hvis der skal tilføjes en region, eller når en
stor region opdeles i mindre regioner. Når dette
er sket, vil forsøg på opdatering af en enkelt
region via den normale procedure mislykkes, og
en meddelelse viser årsagen.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
Indstillinger for Sensus Navigation* (s. 20)
Indstillinger for kortet (s. 21)
Indstillinger for rute og vejvisning* (s. 21)
Udvidet trafikinformation (s. 19)
Bilens kort er opdelt i en række faste regioner.
Ved opdatering af kortdata er det ikke nødvendigt
at opdatere alle regioner. Føreren kan vælge at
opdatere kun én bestemt region, eller flere regioner.
En eller flere regioner kan opdateres, når bilen
har internetforbindelse. Hvis derimod et stort
antal regioner eller hele kortet skal opdateres,
kan den samlede mængde kortdata være så stor,
at opdatering via en computer og en USBhukommelse bliver meget lettere.
OBS
I stedet skal hele kortet installeres på ny, hvilket
gøres via en USB-hukommelse. For yderligere
oplysninger, se Volvo Cars supportside
(support.volvocars.com) eller kontakt en Volvoforhandler.
Opdatering af navigationssoftware
Ud over kortdataene er også navigationssystemets egen software under konstant udvikling og
opdateres regelmæssigt. Dette kan bevirke, at
downloadede kort i visse tilfælde ikke understøttes af navigationssoftwaren. I givet fald vises en
meddelelse om, at også navigationssoftwaren
skal opdateres. Det kan gøres hos en Volvo-forhandler.
Hvis en rejseplan strækker sig over flere
regioner, skal alle disse have det samme versionsnummer. I modsat fald er der mulighed
for, at en beregnet rute kan få en uventet
strækning.
19
20
Gælder visse markeder.
Gælder kun visse lande.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør.
23
NAVIGATION
||
Ofte stillede spørgsmål
Spørgsmål
24
Svar
Er det
muligt at
ændre platform for
kortdata,
f.eks. fra
Europa til
Nordamerika?
Ja, med visse undtagelser. Kontakt en Volvo-forhandler for
aktuelle oplysninger.
Hvor lang
tid tager det
at hente en
kortopdatering?
Det afhænger af kortfilens/filernes størrelse og forbindelsens båndbredde. Oplysninger
om opdateringens størrelse
(MB) vises på skærmen.
Hvor stor er
en opdatering?
Det er markedsafhængigt.
Nærmere oplysninger er angivet på det respektive markeds
kort, se Volvo Cars supportside
(support.volvocars.com).
Intet af
dette med
opdatering
virker. Hvad
skal jeg
gøre?
Prøv på Volvo Cars supportside
(support.volvocars.com) eller
kontakt en Volvo-forhandler.
Relaterede oplysninger
•
Opdatere kort* via computer og USB
(s. 24)
•
Opdatere kort* fra en internetforbundet bil
(s. 26)
•
Hyppige spørgsmål om kortnavigation*
(s. 27)
•
•
Licensaftale for kortnavigation* (s. 28)
Opdatere kort* via computer og
USB
Det er muligt at downloade nye kort fra en internetforbundet computer til en USB-hukommelse
og derefter overføre kortene fra USB-hukommelsen til bilen.
Forberedelser
Ophavsret til kortnavigation* (s. 31)
Opdatering via computer og USB-hukommelse
* Ekstraudstyr/tilbehør.
NAVIGATION
Opdateringen kan udføres under kørsel. Hvis indlæsningen ikke er færdig, når bilen slukkes, fortsætter opdateringen, næste gang den kører.
USB-hukommelse
Der kræves følgende, for at en USB-hukommelse
kan håndtere en opdatering:
Parameter
Krav
2.
USB-standard
(1.0/2.0/3.0):
Tryk på pilen for at udvide regionen.
> Der vises detaljerede kortoplysninger.
Mindst 2.0
3.
Notér kortoplysningerne under kortbilledet.
Filsystem
(Ext2/NTFS/
FAT32):
FAT32
Hentning af kortdata fra internettet til
USB-hukommelse
Kapacitet
(8/16/32/64
GB):
Kortfilernes størrelse er
markedsrelaterede. Se filstørrelsen under "Nærmere
oplysninger" for det respektive marked på Volvo Cars
supportside
(support.volvocars.com).
Hav en USB-hukommelse og noteret kortinformation ved hånden.
1.
Gå til Volvo Cars supportside
(support.volvocars.com) på en pc med internetforbindelse.
2.
Vælg kort, bilmodel og modelår.
3.
Tryk på regionen, der skal opdateres.
> Et kortbillede med information om de
seneste kortdata for regionen vises.
4.
Kontrollér, at kortversionen er nyere end den
i bilen.
5.
Forbind en USB-hukommelse til computeren,
og hent opdateringen til USB-hukommelsen.
Notere aktuel kortversion
1.
Tryk på Downloadcenter i applikationsvisningen.
Tiden det tager at downloade varierer alt efter
kortdataenes størrelse og opkoblingens båndbredde.
Overførsel af kortdata fra USB til bilen
Overførslen fra USB-hukommelsen til bilen tager
forskellig tid, alt efter kortdataenes omfang.
}}
25
NAVIGATION
||
Opdatere
1. Aktivere navigationssystemet
2.
3.
Tilslut USB-hukommelsen til bilens USBkontakt. Hvis der er to USB-indgange, må
den anden ikke anvendes samtidigt.
Navigationssystemet registrerer automatisk,
at en opdatering er tilgængelig, hvorefter
skærmen under opdatering af hele kortdatabasen viser, hvor meget af processen der er
gennemført, udtrykt i %.
> Ved opdatering af en enkelt region starter
opdateringen med det samme.
For at starte opdatering af hele kortdatabasen skal brugeren trykke på Bekræft,
henholdsvis på Annuller for at afbryde
installeringen.
4.
5.
Midterdisplayet viser, når overførslen er
udført. Tag derefter USB-hukommelsen ud.
6.
Start infotainment-systemet igen.
7.
Kontrollér, at de rigtige kortdata er blevet
overført til bilen, ved at gentage de trin, der
er beskrevet ovenfor under "Notere aktuel
kortversion".
21
26
Tryk på Bekræft. Opdatering af hele kortdatabasen begynder, og information om, hvordan processen skrider frem, vises på midterdisplayet.
Afbrydelse
Ved afbrydelse under opdatering vises altid en
forklarende tekstmeddelelse på midterdisplayet.
Hvad sker der,
hvis...
Opdatere kort* fra en
internetforbundet bil
Når bilen er forbundet med internettet, kan navigationssystemets kort opdateres21.
Svar
infotainmentsystemet slukkes under
en igangværende
opdatering?
Processen holder pause
og fortsætter automatisk
dér, hvor den blev afbrudt,
når systemet aktiveres
igen, f.eks. ved motorstart.
USB-hukommelsen trækkes ud,
før opdateringen
er klar?
Processen sættes på
pause og genoptages
automatisk, hvor den blev
afbrudt, når USB-hukommelsen forbindes til bilen
igen.
Principper for fjernopdateringen.
For yderligere oplysninger, se Volvo Cars supportside (support.volvocars.com), eller kontakt en
Volvo-forhandler.
Relaterede oplysninger
•
Opdatere kort* fra en internetforbundet bil
(s. 26)
•
Opdatering af kort (s. 23)
Gælder kun visse lande.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
NAVIGATION
Bilen skal være forbundet med internettet. Se
anvisningerne herom i instruktionsvejledningen.
1.
Tryk på Downloadcenter i appvisningen.
> Appen startes, og ved Kort vises et tal,
der angiver, hvor mange kortopdateringer
der findes for den angivne hjemmeregion.
Tallet forbliver synligt, indtil der er foretaget en ny søgning efter opdateringer, eller
indtil der er installeret opdateringer.
2.
Tryk på Kort.
3.
Tryk på Installér, og derefter Bekræft.
> Installering af valgt kort/kortopdatering
begynder.
For yderligere oplysninger, se Volvo Cars supportside (support.volvocars.com), eller kontakt en
Volvo-forhandler.
Automatisk opdatering af kortdata
Automatisk opdatering kan kun vælges, hvis
funktionen Tillad softwareopdateringer i
baggrunden er aktiveret under Indstillinger
System Downloadcenter.
Hyppige spørgsmål om
kortnavigation*
1.
Automatisk opdatering af kortdata kan kun
vælges for hjemmeregionen. Hvis hjemmeregionen ikke allerede er valgt - tryk på nedpilen for at udvide regionen.
> Der vises detaljerede kortoplysninger.
Her følger svar på nogle almindelige spørgsmål
om navigationssystemet.
2.
Tryk på Vælg som hjemegn.
3.
Afkryds feltet for Auto opdater:.
> Da bilen er forbundet med internettet, og
der er tilgængelig kortopdatering, downloades den automatisk til bilen.
Ved kørsel på veje der løber parallelt med en
anden vej, slangebugtede veje, veje i flere plan,
og efter kørsel på en lang strækning uden særlige sving er der større sandsynlighed for fejl.
Relaterede oplysninger
•
•
Opdatere kort* via computer og USB (s. 24)
Opdatering af kort (s. 23)
Bilens position på kortet er forkert
Navigationssystemet viser bilens position med en
præcision på ca. 20 meter (65 ft).
Høje bjerge, bygninger, tunneller, viadukter, veje
med overføring mv. påvirker systemets modtagelse af satellitsignaler negativt, så nøjagtigheden ved beregningen af bilens position kan forringes.
Systemet beregner ikke den hurtigste/
korteste rute
Ved beregning af ruten tages hensyn til flere faktorer for at få den teoretisk bedste rute, herunder
vejstrækning, vejbredde, vejklasse, trafikintensitet
og hastighedsgrænser. En førers erfaring og
lokalkendskab kan dog føre til mere effektive valg
af rute.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør.
27
NAVIGATION
||
Systemet anvender f.eks. betalingsveje
eller færger, selv om føreren har valgt at
undgå disse
Ved beregning af en rute over længere afstand
kan systemet af tekniske årsager kun bruge
større veje.
Hvis du har valgt at undgå betalingsveje og
motorveje, undgås disse så vidt muligt og anvendes kun, hvis der ikke er noget andet rimeligt
alternativ til rådighed.
Bilens position på kortet er forkert efter
transport
Hvis bilen har været transporteret på f.eks. færge
eller tog, eller på en sådan måde, at modtagelse
af satellitsignaler ikke har været muligt, kan det
tage op til fem minutter, før bilens position beregnes korrekt.
Bilsymbolet opfører sig ulogisk på
skærmen efter dækskift
Ud over satellitmodtageren benyttes også bilens
hastighedsføler og et gyrokompas til at beregne
bilens aktuelle position, hastighed og kørselsretning. Efter montering af reservehjul eller skift
mellem sommer- og vinterdæk skal systemet
"lære" de nye hjulstørrelser.
For at systemet kan fungere optimalt anbefales
det derfor at køre et stykke tid på veje med god
satellitmodtagelse (frit udsyn).
Kortbilledet stemmer ikke med
virkeligheden
Ny- og ombygning af vejnettet, indførelse af nye
færdselsregler mv. sker løbende, og kortdatabasen er derfor ikke altid fuldstændig i alle situationer.
Af den grund foregår der en uafbrudt udvikling
og opdatering af kortdata. Tjek jævnligt for opdateringer.
Bilsymbolet på skærmen springer
fremad eller drejer rundt
Systemet har måske brug for et par sekunder til
at registrere bilens position og bevægelse, før du
kører af sted.
Sluk for både systemet og bilen. Start igen, men
hold stille et øjeblik, før du begynder at køre.
Kortdataene er ikke aktuelle
Se svaret under den følgende overskrift.
Er de seneste kortinformationer
installeret?
Kortdataene opdateres og forbedres løbende. I
forbindelse med opdatering af kort via computer
og USB kan bilens aktuelle kortversion vises.
Kortversionen i bilen sammenholdt med den tilgængelige kortversion kan kontrolleres på Volvo
Cars supportside support.volvocars.com.
SLUTBRUGERLICENSAFTALE
LÆS VENLIGST DENNE
SLUTBRUGERLICENSAFTALE OMHYGGELIGT
INDEN DU BEGYNDER AT BRUGE HERE
DATABASE
MEDDELELSE TIL BRUGEREN
DETTE ER EN LICENSAFTALE – OG IKKE EN
SALGSAFTALE – MELLEM DIG OG HERE
EUROPE B.V. (“HERE”) VEDRØRENDE DIN
KOPI AF HERE NAVIGABLE MAP DATABASE,
HERUNDER TILKNYTTET
COMPUTERSOFTWARE, MEDIER OG
FORKLARENDE TRYKT MATERIALE UDGIVET
AF HERE (SAMLET KALDT ”DATABASEN”).
VED AT BRUGE DATABASEN, ACCEPTERER
DU ALLE VILKÅR OG BETINGELSER I DENNE
SLUTBRUGERLICENSAFTALE (”AFTALEN”).
SÅFREMT DU IKKE ACCEPTERER
BETINGELSERNE I NÆRVÆRENDE AFTALE,
SKAL DU STRAKS RETURNERE DATABASEN
SAMMEN MED ALLE TILKNYTTEDE EMNER TIL
FORHANDLEREN MOD REFUNDERING AF
KØBESUMMEN.
Relaterede oplysninger
•
28
Licensaftale for kortnavigation*
En licens22 er en aftale om retten til at udøve
visse former for virksomhed eller retten til at
bruge en andens rettighed på de betingelser,
der er angivet i kontrakten.
Opdatering af kort (s. 23)
* Ekstraudstyr/tilbehør.
NAVIGATION
EJENDOMSRET
Databasen samt ophavsrettigheder og
intellektuelle ejendomsrettigheder eller
naborettigheder deri ejes af HERE og dennes
licensgivere. Ejendomsretten til de medier, der
indeholder Databasen, forbliver hos HERE og/
eller leverandøren, indtil du har betalt det hele
beløb, der skal betales til HERE og/eller
leverandøren i henhold til nærværende Aftale
eller lignende aftale(r) om levering af databasen
til dig.
Databasen. Dersom du ønsker interoperabilitet,
som defineret i (nationale love, der er baseret på)
det europæiske direktiv om retlig beskyttelse af
edb-programmer, skal du give HERE rimelig
lejlighed til at frembringe nævnte informationer
på rimelige betingelser, herunder også
omkostninger, som skal fastsættes af HERE.
LICENSUDSTEDELSE
HERE udsteder dig en ikke-eksklusiv licens til at
bruge Databasen til personligt brug, eller hvis
relevant, til brug i din virksomheds interne drift.
Denne licens indbefatter ikke retten til at udstede
underlicenser.
here.com/supplierterms
BEGRÆNSNINGER I BRUGEN
Databasen er begrænset til brug i det
pågældende system, for hvilket den blev oprettet.
Med undtagelse af det i de præceptive love (dvs.
nationale love baseret på Rådets direktiv 91/250
om retlig beskyttelse af edb-programmer og
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/9
om retlig beskyttelse af databaser) udtrykkeligt
tilladte omfang, må du ikke uddrage eller
genanvende væsentlige dele af Databasens
indhold ej heller duplikere, kopiere, modificere,
justere, oversætte, demontere, dekompilere,
foretage reverse engineering af nogen del af
22
EULA = End User License Agreement
Databasen indeholder oplysninger som gives
under licens til HERE fra tredjeparter og er
underlagt de leverandørvilkår og meddelelser om
ophavsret, som er fastlagt i den følgende URL:
OVERDRAGELSE AF LICENS
Du har ikke ret til at overdrage Databasen til
tredjepart, undtagen hvis den er installeret på det
system, for hvilket den var oprettet, eller hvis du
ikke tilbageholder nogen kopi af Databasen og
forudsat at erhververen accepterer alle vilkår og
betingelser i denne Aftale og skriftligt bekræfter
dette over for HERE. Sæt med flere disketter må
kun overdrages eller sælges som de af HERE
leverede komplette sæt og ikke som undersæt
deraf.
BEGRÆNSET GARANTI
Med forbehold for nedenstående advarsler
garanterer HERE, for en periode af 12 måneder
efter du har købt en kopi af Databasen, at den i
det væsentlige vil yde i overensstemmelse med
HERE’s kriterier for nøjagtighed og
fuldstændighed, der eksisterede på købsdatoen
for Databasen. Du kan få udleveret disse kriterier
efter anmodning. Dersom Databasen ikke yder i
overensstemmelse med nærværende
begrænsede garanti, vil HERE gøre alle rimelige
bestræbelser for at reparere eller udskifte din
uoverensstemmende kopi af Databasen. Dersom
disse bestræbelser ikke fører til, at Databasen
yder i overensstemmelse med de heri anførte
garantier, har du valget mellem enten at modtage
en rimelig refundering af den pris, du har betalt
for Databasen, eller at ophæve nærværende
Aftale. Dette udgør HERE’s samlede ansvar og
dit eneste retsmiddel mod HERE. Med
undtagelse af hvad der udtrykkeligt er anført i
nærværende afsnit, garanterer eller lover HERE
ikke noget med hensyn til brugen af resultaterne
af brugen af Databasen ud fra dennes rigtighed,
korrekthed, pålidelighed eller på anden vis. HERE
garanterer ikke, at Databasen er eller vil være
fejlfri. Ingen mundtlige eller skriftlige
informationer eller rådgivning givet af HERE,
leverandøren eller nogen anden person skal
anses for nogen garanti eller nogen som helst
udvidelse af rammerne af den ovenfor beskrevne
begrænsede garanti. Den begrænsede garanti,
der er anført i Aftalen, har ingen indflydelse på
eller skader nogen lovfæstede rettigheder, du
måtte have i henhold til den lovfæstede garanti
mod skjulte mangler.
}}
29
NAVIGATION
||
Hvis du ikke købte Databasen direkte fra HERE,
har du måske lovfæstede rettigheder mod den
person, fra hvilken du købte Databasen, udover
de herunder af HERE afgivne rettigheder i
overensstemmelse med bestemmelserne i din
jurisdiktion. HERE’s ovenstående garanti har
ingen indflydelse på sådanne lovfæstede
rettigheder, og sådanne rettigheder kan du gøre
gældende foruden de heri givne
garantirettigheder.
BEGRÆNSNING AF ANSVAR
Databasens pris indbefatter ikke nogen betaling
for accept af risiko for følgeskader, indirekte eller
ubegrænsede indirekte skader, der måtte opstå i
forbindelse med din brug af Databasen. I
overensstemmelse hermed påtager HERE sig
intet ansvar for følgeskader eller indirekte skader,
herunder også og uden begrænsning tab af
indtægt, data eller brug, som du eller nogen
tredjepart måtte lide som følge af din brug af
Databasen, hvad enten det er søgsmål inden for
kontrakt eller uden for kontrakt eller baseret på
en garanti, selv om HERE er blevet oplyst om
muligheden for sådanne erstatningskrav. Under
alle omstændigheder er HERE’s ansvar for
direkte skader begrænset til købsprisen for din
kopi af Databasen.
DEN BEGRÆNSEDE GARANTI OG DET
BEGRÆNSEDE ANSVAR, DER ER BESKREVET
I NÆRVÆRENDE AFTALE PÅVIRKER IKKE OG
ER UDEN PRÆJUDICE FOR DINE
LOVFÆSTEDE RETTIGHEDER, HVIS DU HAR
30
KØBT DATABASEN PÅ ANDEN MÅDE END
VED EN FORRETNINGSTRANSAKTION.
ADVARSLER
Databasen kan indeholde unøjagtige eller
ufuldstændige informationer på grund af tidens
gang, ændrede forhold, anvendte kilder og
karakteren af indsamlingen af omfattende
geografiske data, der alle kan lede til ukorrekte
resultater. Databasen indeholder eller reflekterer
ikke informationer om bl.a. rejsetid og omfatter
ikke nabolagssikkerhed, retshåndhævelse,
nødhjælp, byggearbejde, gade- eller vejlukninger,
gade-/vejhældning eller -niveau, brohøjde,
vægtbegrænsninger eller andre begrænsninger,
vejforhold, særlige begivenheder afhængigt af
navigationssystemet som du ejer.
Relaterede oplysninger
•
•
Opdatering af kort (s. 23)
Ophavsret til kortnavigation* (s. 31)
GÆLDENDE LOV
Denne aftale skal rette sig efter lovene i den
retskreds, du bor i på den dato, Databasen bliver
købt. Hvis du på det tidspunkt opholder dig uden
for Den Europæiske Union eller Schweiz, gælder
loven i den retskreds inden for Den Europæiske
Union eller Schweiz, hvor du købte Databasen. I
alle andre tilfælde, eller hvis retskredsen på det
sted, du købte Databasen, ikke kan defineres,
skal lovene i Holland finde anvendelse. De
kompetente domstole på dit bopælssted på det
tidspunkt, du købte Databasen, skal afgøre
enhver tvist, der måtte opstå som følge af eller
vedrørende nærværende aftale uden præjudice
for HERE’s ret til at rejse krav på dit nuværende
bopælssted.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
NAVIGATION
Ophavsret til kortnavigation*
For information om ophavsret (© Copyright), se
afsnittet "Licensaftale for kortnavigation".
Relaterede oplysninger
•
•
Opdatering af kort (s. 23)
Licensaftale for kortnavigation* (s. 28)
* Ekstraudstyr/tilbehør.
31
ALFABETISK STIKORDSREGISTER
ALFABETISK STIKORDSREGISTER
A
L
Aktivering af systemet
4
Alternativ rute
Offentligt, Eco, Anbefal., Hurtig, Betal.,
Natur
Angiv destination
16
10, 11, 12, 13, 14
Licensaftale
Indstillinger
Kortvalg
rute og vejvisning
Trafikinformation
Interessepunkter
28
O
Omvej
Opdatering af kortdata
Ophavsret
I
T
18
Trafikinformation
udsendelse
22
17
Transport af bil
28
19
23, 24, 26
28, 31
U
Udvidet trafikinformation (RTTI)
20
21
21
22
POI
12, 17
R
9
8
6
Kortvalg
21
Kortvisning
21
19, 20
P
12, 17
K
kortnavigation
i head-up-display
på førerdisplay
på midterdisplay
Trafikforstyrrelser langs ruten
Rejseplan
redigere og slette
vise
V
Vejledningsvalg
20
Vejvisningspunkter i Rejseplanen
17
Vejvisningsvalg
21
15
16
15
S
Send to Car
14
Spørgsmål og svar
27
Stemmestyring
9
33
ALFABETISK STIKORDSREGISTER
34
TP 25372 (Danish), AT 1746, MY18, Copyright © 2000-2017 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement