Volvo | V40 | Sensus Navigation | Volvo V40 2019 Sensus Navigation

Volvo V40 2019 Sensus Navigation
SEN SUS N A V IG A TIO N
Tekst og symboler på skærmen
Problem ved næste vejvisningspunkt
Afstand til næste vejvisningspunkt
Navn på næste vej/gade
Facilitet/interessepunkt (POI)
Planlagt rutes slutdestination
Planlagt rutes delmål
Symbol for destination/slutdestination
Forventet ankomsttidspunkt til slutdestination
Anslået resterende strækning til destinationen
Kompas
Trafikinformation
Vejstrækning berørt af trafikinformation
Vejtype
Aktuelt vej-/gadenavn – ved bilens aktuelle position (15)
Farve
Planlagt rute
Motorvej
Orange
Hovedvej
Mørkegrå
Gemt sted
Mindre hovedvej
Grå
Målestok
Almindelig vej
Lysegrå
Lokalvej
Hvid
Bilens aktuelle position
SENSUS NAVIGATION
Sensus Navigation er et satellitbaseret trafikinformations- og vejvisningssystem.
Der foregår et løbende udviklingsarbejde for at forbedre vores produkt.
Ændringer kan medføre at oplysninger, beskrivelser og illustrationer i
dette tillæg er forskelligt fra udstyret i bilen. Vi forbeholder os ret til at
foretage ændringer uden forudgående varsel.
INDHOLD
INDLEDNING
2
6
ANGIV DESTINATION, REJSEPLAN
OG RUTE
TRAFIKINFORMATION
Indledning
Navigation – trafikinformation
34
Sensus Navigation
7
Navigation – angiv destination
16
36
Navigation – interessepunkter (POI)
symboler
20
Navigation – udvidet trafikinformation
(RTTI)
Navigation – rejseplan
21
Navigation – rute
22
Navigation – rutealternativer
24
Navigation – kortvalg
27
Navigation – vejvisningsalternativer
29
Navigation – importere/eksportere
gemte steder
31
Navigation – betjening
10
Navigation – skrivehjul og tastatur
12
Navigation – stemmestyring
13
KORT- OG
SYSTEMINFORMATION
ALFABETISK
STIKORDSREGISTER
Navigation – kort- og systeminformation
40
Navigation – menuoversigt
41
Navigation – fejlfinding
44
Navigation – licensaftale og ophavsret
45
Alfabetisk stikordsregister
49
3
INDLEDNING
INDLEDNING
Indledning
Instruktionsvejledning i mobile enheder
Dette tillæg er et supplement til den almindelige
instruktionsvejledning.
Hvis du er i tvivl om nogen af bilens funktioner, se
først instruktionsvejledningen. For svar på yderligere spørgsmål anbefales det at kontakte en forhandler eller repræsentant for Volvo Car Corporation.
De specifikationer, konstruktionsoplysninger og
illustrationer, der er anført i dette tillæg, er ikke
bindende. Vi forbeholder os ret til at foretage
ændringer uden varsel.
© Volvo Car Corporation
Ekstraudstyr/tilbehør
OBS
Alle typer ekstraudstyr/tilbehør markeres med en
stjerne: *.
Instruktionsvejledningen kan hentes som en
mobilapplikation (gælder for visse bilmodeller
og mobile enheder), se www.volvocars.com.
I tillægget beskrives ud over standardudstyret
også valgfrit udstyr (fabriksmonteret udstyr) og
andet tilbehør (eftermonteret ekstraudstyr).
Mobilapplikationen indeholder også video
samt søgbart indhold og nem navigation mellem de forskellige afsnit.
Det udstyr, der er beskrevet i tillægget, er ikke tilgængeligt i alle biler. De har forskelligt udstyr,
afhængigt af tilpasninger til forskellige markeders
behov og nationale eller lokale love og bestemmelser.
Hvis du er i tvivl om, hvad der er standard eller
ekstraudstyr/tilbehør, kan du kontakte en Volvoforhandler.
6
* Ekstraudstyr/tilbehør.
INDLEDNING
Sensus Navigation
Grundlæggende beskrivelse og oversigt over
Sensus Navigation.
Navigationssystemet beregner rute, rejsetid og
afstand til den valgte destination. Systemet giver
vejvisning og instruktioner om vejkryds mv. Hvis
den planlagte rute forlades under kørslens gang,
beregner systemet automatisk en ny rute.
Navigationssystemet kan bruges, uden at der er
valgt en destination.
Systemet leveres med grundindstillinger, men
starter med de senest anvendte indstillinger.
Volvo Sensus Navigation benytter sig af referencesystemet WGS84, som giver position med
længdegrad og breddegrad.
Husk på følgende
Navigationssystemet giver vejoplysninger, som
fører frem til en forudindstillet destination. Al den
anbefalede vejvisning er ikke altid pålidelig, fordi
der kan opstå situationer, som ligger uden for
navigationssystemets kapacitet og dømmekraft,
f.eks. pludselige omslag i vejret.
ADVARSEL
Systemoversigt
Husk følgende:
•
Ret al opmærksomhed mod vejen og
koncentrer dig først og fremmest om
kørslen.
•
Følg de gældende færdselsregler og kør
med god dømmekraft.
•
Vejforholdene kan som følge af f.eks.
vejrlig eller årstid gøre nogle anbefalinger
mindre pålidelige.
Knapper på rat til menubetjening, lydstyrke
og stemmestyring.
På skærmen vises kort, og der gives detaljeret information om valg af rute, afstand, menuer m.m.
Kontrolpanel på midterkonsollen til aktivering
af navigationssystemet, menubetjening og
lydstyrke.
USB-stik.
Mikrofon til stemmestyring.
Lyden fra navigationssystemet kommer ud af de
forreste højttalere.
Fjernbetjeningen* kan bruges til alle funktioner i
navigationssystemet. Fjernbetjeningens knapper
har funktioner svarende til knapperne i midterkonsollen eller knapperne på rattet.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør.
7
INDLEDNING
||
Kortoversigt
Eksempler på kortbilleder over den aktuelle position. Rejseplan, kort over vejkryds og rulleindstilling er nogle af de visninger, skærmen kan vise. Bemærk! Illustrationerne er skematiske. Detaljerne kan variere, afhængigt af softwareversion og marked.
8
INDLEDNING
Skærmens udseende afhænger af geografisk
position og de indstillinger, der er foretaget, f.eks.
målestok og hvilke POI'er der er valgt til visning.
Forklaring til tekst, skilte og symboler, der kan
forekomme på skærmen, findes på omslagets
forreste inderside.
Ved fastlæggelse af en rejseplan kan tre
alternativer for ruten beregnes, se (s. 24).
Detaljeret kort med kryds - skærmens venstre del viser en detaljeret forstørrelse af det
næste vejkryds. Situationen suppleres altid
med en talemeddelelse, se (s. 24).
Undgå et bestemt område, se (s. 24).
Rulleindstilling, se (s. 10).
Relaterede oplysninger
•
•
Navigation – betjening (s. 10)
Navigation – stemmestyring (s. 13)
9
INDLEDNING
Navigation – betjening
Grundlæggende betjening af Sensus Navigation
og eksempler på brug.
Navigationssystemet kan betjenes fra midterkonsollen, ratknapperne, fjernbetjeningen* og delvis
med stemmestyring. For grundlæggende betjening af systemet, se afsnittet "Lyd og medier –
betjene systemet" i instruktionsvejledningen.
Aktivere Sensus Navigation
Tryk på NAV-knappen på midterkonsollen.
> Efter et kort stykke tid vises kortet over
det aktuelle geografiske område, hvor
bilen er symboliseret ved en blå trekant.
–
ADVARSEL
Navigationssystemet kan ikke slukkes, men
arbejder i baggrunden. Det slukkes først, når
fjernbetjeningen tages ud af tændingslåsen.
OBS
Navigationssystemet er også tilgængeligt, når
motoren ikke er i gang. Ved for lav batterispænding slukkes der for systemet.
Menuer
Ud over systemets almindelige kildemenu og
genvejsmenu (se instruktionsvejledningens afsnit
Menuhåndtering i Lyd og medier – betjene systemet) er der til navigationssystemet en rullemenu.
I rulleindstilling flyttes et trådkors over kortbilledet
med midterkonsollens talknapper.
Husk følgende:
•
Ret al opmærksomhed mod vejen og
koncentrer dig først og fremmest om
kørslen.
•
Følg de gældende færdselsregler og kør
med god dømmekraft.
•
Vejforholdene kan som følge af f.eks.
vejrlig eller årstid gøre nogle anbefalinger
mindre pålidelige.
Aktivere/deaktivere rulleindstilling
– Aktivere – tryk på en af talknapperne 0-9.
–
Deaktivere – tryk på EXIT eller NAV.
Rulle
– Tryk på en af talknapperne 1-2-3-4-6-7-8-9
- i margenerne vises en retningspil kombineret med det tal, der skal bruges til at rulle
kortet i den ønskede retning.
Zoome
– Drej på TUNE-drejeknappen.
Centrering af kortet
Når du trykker på tallet 5 i rulleindstilling, centreres kortet omkring bilens
position.
Hvis en rejseplan med delmål er aktiveret, centreres kortet omkring det respektive delmål for hvert
yderligere tryk.
Rulleindstilling med trådkors1.
1
10
Vælg, om trådkorsets/markørens position skal vises med navn eller GPS-koordinater, se (s. 27).
* Ekstraudstyr/tilbehør.
INDLEDNING
Rullemenu
2.
Vælg funktion:
3.
Marker Indstil interessepunkt, og bekræft
med OK/MENU.
4.
Marker f.eks. I nærheden af bilen, og
bekræft med OK/MENU.
> Der vises en liste med resultater.
5.
Marker f.eks. Nearest tourist attraction, og
bekræft med OK/MENU.
> Der vises en liste med resultater.
6.
Marker den ønskede mulighed på listen, og
bekræft med OK/MENU.
> Der vises en pop op-menu.
7.
Marker Indstil enkeltdestination, og
bekræft med OK/MENU.
> Vejvisningen starter - følg anvisningerne.
• Indstil enkeltdestination - Sletter alle
tidligere mål i rejseplanen og starter vejvisning på kortet.
• Tilføj som delmål - Tilføjer det markerede sted til rejseplanen.
• IP-oplysninger – viser navn og adresse
på skærmen for det POI, der ligger nærmest trådkorset. For mere information om
POI, se (s. 16).
1.
• Trafikinformation på kort - Giver mulig-
I rulleindstilling, tryk på OK/MENU.
> Der åbnes en menu for det sted på kortet,
som trådkorsets midte peger på.
hed for at se, hvor trafikmeldinger2 findes
omkring et markeret sted.
• Information - Viser information, der findes om et markeret sted.
• Gem - giver mulighed for at gemme det
markerede sted i hukommelsen, for derefter at kunne angives som destination
(s. 16).
Eksempel
Vejvisning til det ønskede interessepunkt (POI):
1.
2.
2
Hvis kortbilledet ikke vises, tryk på NAV.
> Kortbilledet vises.
Tryk på NAV.
> Genvejsmenuen åbnes.
Se også eksempler på stemmestyring (s. 13) af
navigationssystemet.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
Sensus Navigation (s. 7)
Navigation – skrivehjul og tastatur (s. 12)
Navigation – menuoversigt (s. 41)
Navigation – fejlfinding (s. 44)
Navigation – kort- og systeminformation
(s. 40)
Tjenesten er ikke tilgængelig for alle områder/markeder.
11
INDLEDNING
Navigation – skrivehjul og tastatur
Skrivning med skrivehjulet
Indføre med talknapperne
Brug skrivehjulet eller midterkonsollens knapper
til at indføre og vælge valgmuligheder. Angiv
f.eks. oplysninger om en adresse eller et interessepunkt.
Skrivehjulet.
Skærmvisning med tekstfelter til valgfri tekst.
1.
Marker et tekstfelt.
2.
Tryk på OK/MENU for at få skrivehjulet frem.
3.
Vælg tegn med TUNE-drejeknappen, og indfør dem med et tryk på OK/MENU.
Aktivere et valg
Efter at den ønskede funktion/menulinje er markeret med TUNE-drejeknappen, tryk på OK/
MENU for at se det næste niveau af funktioner/
valgmuligheder.
3
4
12
BEMÆRK! Illustrationen er skematisk - detaljer kan variere, afhængigt af bilmodel og marked.
Skrifttegn for den respektive knap kan variere, afhængigt af marked.
Numerisk tastatur3.
En anden måde at indtaste/indføre tegn er med
midterkonsollens knapper 0-9, * og #.
Ved tryk på f.eks. 9 vises en række
med alle tegn4 under denne knap,
f.eks. w, x, y, z og 9. Hurtige tryk på
knappen flytter markøren gennem disse tegn.
•
Stands med markøren på det ønskede tegn
for at vælge - tegnet vises på skriftlinjen.
•
Slet/fortryd med EXIT.
INDLEDNING
Flere muligheder
Liste med valgmuligheder
Eksempel på stemmestyring af navigationssystemet.
OBS
Nedtonede tegn kan ikke vælges i kombination med de aktuelt indtastede.
For grundlæggende beskrivelse af stemmestyring, se afsnittet "Lyd og medier – stemmestyring" i instruktionsvejledningen.
I skrivehjulets menu er der flere valgmuligheder,
som bl.a. giver flere skrifttegn samt tal:
De følgende dialoger er kun eksempler. Systemets svar kan variere afhængigt af situationen.
• 123/ABC + OK/MENU – skrivehjulet skifter
mellem tal og skrifttegn.
• MERE + OK/MENU – alternative tegn vises
i hjulet.
• => + OK/MENU - markøren flyttes til listen
på skærmens højre side, hvor der kan foretages valg med OK/MENU.
• Postnummer + OK/MENU – markøren flyttes til listen på skærmens højre side, hvor der
kan foretages valg med OK/MENU, se Angiv
destination med postnummer (s. 16).
Navigation – stemmestyring
Start vejvisning
Liste, der matcher de indtastede tegn.
Ved søgning vises valgmulighederne ud fra den
indtastede information.
Tallene "149" i skærmens øverste højre hjørne
betyder, at listen indeholder 149 valgmuligheder,
der kan matche de indtastede bogstaver "LON".
Ingen liste
En tom liste og tegnene "***" i det øverste højre
hjørne af skærmen betyder, at antallet af tilgængelige alternativer med de aktuelt indtastede
tegn er mere end 1000 - når antallet er mindre,
vises de relevante valgmuligheder automatisk.
Skriv flere tegn på tekstlinjen for at reducere
antallet af alternativer på listen.
Relaterede oplysninger
•
Navigation – betjening (s. 10)
Følgende dialog med stemmekommandoer starter vejvisning ifølge den angivne rejseplan.
–
Sig: "Start route guidance".
> Systemet svarer: "Starter vejvisning".
Afbryde vejvisning
Den følgende dialog med stemmekommandoer
afbryder vejvisning.
1.
Sig: "Cancel route guidance".
> Systemet svarer: "Er du sikker på, at du
vil afbryde vejvisningen".
2.
Sig: "Ja".
> Systemet svarer: "Afbryder vejvisning".
Angive destination med interessepunkt
(POI)
Følgende dialog med stemmekommandoer starter vejvisning til den nærmeste tankstation. Sce-
}}
13
INDLEDNING
||
nariet virker også for andre interessepunkter,
f.eks. hotel og restaurant.
1.
Sig: "Nærmeste tankstation.".
> Systemet svarer: "Vælg et linjenummer
eller sig næste side.".
2.
Sig linjenummeret, hvor den ønskede tankstation står angivet (f.eks. linje 5): "5".
> Systemet svarer: "Nummer 5
accepteret. Ønsker du at angive den
viste destination som et delmål?".
3.
Sig: "Ja".
> Systemet svarer: "Delmål 5 er angivet.
Vil du starte vejvisning?".
4.
Sig: "Ja".
> Ruten beregnes, og vejvisning starter.
Flere kommandoer
Flere kommandoer til stemmestyring af navigationssystemet kan findes ved i normal visning for
MY CAR at trykke på OK/MENU, og vælge
Indstillinger Indstillinger til stemmestyring
Voice Command-liste
Navigationskommandoer.
Relaterede oplysninger
•
14
Navigation – betjening (s. 10)
ANGIV DESTINATION, REJSEPLAN OG RUTE
ANGIV DESTINATION, REJSEPLAN OG RUTE
Navigation – angiv destination
Angive destination med hjem
Angive destination i navigationssystemet.
Bemærk, at destinationen skal være gemt tidligere for at kunne angives.
Hver gang en destination angives, er det muligt
at gemme den som "gemt sted" eller "hjem",
som derefter er nemt tilgængelige, når en destination skal angives. Navigationssystemet giver
vejvisning til en destination, og det er muligt at tilføje fire delmål i rejseplanen. For mange destinationer kan navigationssystemet også give yderligere oplysninger med menupunktet Information.
Med bilen forbundet til internettet er det via
appen "Send to Car" muligt at sende kortdestinationer fra en browser og via appen Volvo On Call*
til navigationssystemet. Se instruktionsvejledningen og support.volvocars.com.
For at nå til følgende alternative måde at angive
destinationer skal du i navigationskildens normale
visning trykke på OK/MENU og vælge Sæt
destination.
2.
•
•
•
•
•
I navigationskildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, og vælge Sæt
destination Hjem.
> Vejvisning starter.
–
Angive destination med adresse
Det er tilstrækkeligt at indtaste en lokalitet/by for
at få en rute med vejvisning - det fører til lokalitetens/byens centrum.
Udfyld en eller flere af følgende søgemuligheder:
3.
Land:
By:
Gade:
Nummer:
Kryds:
Hvis der ønskes mere information om destinationen, skal du vælge Information og
derefter den ønskede information:
• Kort - Viser, hvor på kortet stedet er nogle gange med supplerende information.
OBS
Definitionen af by eller område kan variere fra
land til land og også inden for det samme
land. I nogle tilfælde henvises til en kommune,
i andre tilfælde til en bydel.
• Call number1 - Ringer op til interessepunktet, hvis et telefonnummer er angivet.
• Onlineinfo.1 – Supplerende information
hentes fra internettet.
1.
I navigationskildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, og vælge Sæt
destination Adresse.
4.
For at gemme adressen i hukommelsen skal
du vælge Gem og derefter som Gemt
position eller som Hjem.
5.
Angiv som delmål eller eneste destination:
• Tilføj som delmål – tilføjer adressen til
rejseplanen.
• Indstil enkeltdestination - Sletter alle
tidligere mål i rejseplanen og starter vejvisning til det aktuelle mål.
1
16
Kræver en tilsluttet mobiltelefon, se instruktionsvejledningen.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
ANGIV DESTINATION, REJSEPLAN OG RUTE
Angive destination med interessepunkt
(POI)
POI (Point of Interest) kaldes også interessepunkt og facilitet.
Kortdatabasen indeholder et stort antal søgbare
POI2, der kan angives som destination.
1.
I navigationskildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, og vælge Sæt
destination Interessepunkt (POI).
2.
Find interessepunkt ved hjælp af følgende:
3.
For at gemme adressen i hukommelsen skal
du vælge Gem og derefter som Gemt
position eller som Hjem.
4.
Angiv som delmål eller eneste destination:
• Efter navn – fører direkte til skrivehjulet
og er beregnet til søgning efter POI med
dets egennavn, f.eks. "Peppes Bodega".
Søgeområdet er hele det aktuelle kortområde, f.eks. EUROPA, se Kort – indhold
(s. 40).
• Tilføj som delmål – tilføjer adressen til
rejseplanen.
• Indstil enkeltdestination - Sletter alle
• Efter kategori – giver mulighed for
begrænset søgning efter POI. Vælg at
angive dets kategori (f.eks. bank/hotel/
museum), egennavn, land og/eller lokalitet/by.
• I nærheden af bilen – er beregnet til
søgning efter POI omkring bilens aktuelle
position.
• Langs ruten – er beregnet til søgning
efter POI langs den fastlagte rejseplan.
tidligere mål i rejseplanen og starter vejvisning til det aktuelle mål.
Angive destination med tidligere
destination
1.
2.
beregnet til søgning efter POI i nærheden
af destinationen.
Her er det også muligt at slette en destination, vælg Slet eller Slet alle.
• Omkring punkt på kortet – er beregnet
Hvis der ønskes mere information om destinationen, skal du vælge Information og
derefter den ønskede information.
Vælg en destination på listen.
Hvis der ønskes mere information om destinationen, skal du vælge Information og
derefter den ønskede information.
• I nærheden af destinationen – er
til søgning efter POI med rullefunktionens
trådkors, se (s. 10).
I navigationskildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, og vælge Sæt
destination Tidligere destination.
3.
Angiv som delmål eller eneste destination:
• Tilføj som delmål – tilføjer adressen til
rejseplanen.
• Indstil enkeltdestination - Sletter alle
tidligere mål i rejseplanen og starter vejvisning til det aktuelle mål.
2
For at vælge, hvilke POI der skal vises på kortet, se afsnittet Interessepunkter (POI) på kortet (s. 27).
}}
17
ANGIV DESTINATION, REJSEPLAN OG RUTE
||
Angive destination med et tidligere
gemt sted
Her samles destinationer, der er gemt med
menupunktet Gem Gemt position.
Angive destination med internetsøgning
Kræver internetforbindelse, se instruktionsvejledningen.
1.
I navigationskildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, og vælge Sæt
destination Internet søgning.
2.
Følg instruktionerne på skærmen.
Bemærk, at destinationen skal være gemt forinden.
1.
2.
I navigationskildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, og vælge Sæt
destination Gemt position.
Åbne gemt destination:
• Ruter – f.eks. optagede vejafsnit.
• Andet – f.eks. gemte steder.
Angive destination med postnummer
1.
I navigationskildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, og vælge Sæt
destination Postnummer.
2.
Indtast postnummer, og land, hvis det er nødvendigt.
Hvis der ønskes mere information om destinationen, skal du vælge Information og
derefter den ønskede information.
Her er det også muligt at redigere eller slette
en gemt destination, vælg Redigér, Slet
eller Slet alle.
3.
rejseplanen.
• Indstil enkeltdestination - Sletter alle
tidligere mål i rejseplanen og starter vejvisning til det aktuelle mål.
18
Hvis der ønskes mere information om destinationen, skal du vælge Information og
derefter den ønskede information.
3.
Angiv som delmål eller eneste destination:
• Tilføj som delmål – tilføjer adressen til
Angive destination med bredde- og
længdegrader
4.
1.
I navigationskildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, og vælge Sæt
destination Bredde- og længdegrad.
2.
Bestem først, hvilken metode GPS-koordinater skal angives med, vælg Format::
• DD°MM'SS'' - position med grader,
For at gemme destinationen i hukommelsen
skal du vælge Gem og derefter som Gemt
position eller som Hjem.
Angiv som delmål eller eneste destination:
minutter og sekunder.
•
3.
rejseplanen.
tidligere mål i rejseplanen og starter vejvisning til det aktuelle mål.
Indtast positionen.
Hvis der ønskes mere information om destinationen, skal du vælge Information og
derefter den ønskede information.
• Tilføj som delmål – tilføjer adressen til
• Indstil enkeltdestination - Sletter alle
Decimal - position med decimaler.
4.
For at gemme adressen i hukommelsen skal
du vælge Gem og derefter som Gemt
position eller som Hjem.
ANGIV DESTINATION, REJSEPLAN OG RUTE
5.
Angiv som delmål eller eneste destination:
3.
• Tilføj som delmål – tilføjer adressen til
rejseplanen.
•
Indstil enkeltdestination - Sletter alle
tidligere mål i rejseplanen og starter vejvisning til det aktuelle mål.
Angive destination med sted på kortet
4.
For at gemme adressen i hukommelsen skal
du trykke på OK/MENU og vælge Gem, og
derefter som Gemt position eller som
Hjem.
> Destinationen gemmes som et symbol/
ikon på kortet, hvis funktionen Gemt
position på kort er valgt, se afsnittet
Kortvalg (s. 27).
Angiv som delmål eller eneste destination:
2.
•
•
•
•
•
3.
• Tilføj som delmål – tilføjer adressen til
rejseplanen.
• Indstil enkeltdestination - Sletter alle
Markørens position angivet med GPS-koordinater. For at
skifte til at vise navn, vælg Indstillinger
Kortoptioner
Positionsoplysninger.
1.
I navigationskildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, og vælge Sæt
destination Punkt på kortet.
2.
Find og angiv det ønskede sted på kortet
med trådkorset, se afsnittet Menuer (s. 10).
Søgning med rejseguide (Travel guide) betyder,
at der kan vælges færdige forslag med varierende temaer, f.eks. restauranter, smukke veje
eller seværdigheder.
En rejseguide gemmes i en USB-hukommelse,
der skal sidde i bilens USB-stik i midterkonsollens bageste opbevaringsrum.
1.
Restauranter
Turistattraktioner
Hoteller
Turistruter
Andet
Hvis det er tilgængeligt i rejseguiden, er det
muligt at se detaljer, billeder og afspille lyd,
vælg:
• Detaljer
• Fotos
• Afspil audio
tidligere mål i rejseplanen og starter vejvisning til det aktuelle mål.
Angive destination med rejseguiden
Vælg rejseguide gennem en af følgende
kategorier:
4.
Vælg Start vejledning.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Navigation – skrivehjul og tastatur (s. 12)
Navigation – betjening (s. 10)
Navigation – rejseplan (s. 21)
I navigationskildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, og vælge Sæt
destination Travel guide.
Hvis menupunktet ikke ses på skærmen, er
der ingen forslag i det område, hvor bilen
befinder sig, eller en USB-enhed er ikke tilsluttet.
19
ANGIV DESTINATION, REJSEPLAN OG RUTE
Navigation – interessepunkter (POI)
symboler
Turistattraktion
Offentlig eller kollektiv
facilitet
Her vises eksempler på, hvordan symboler for
forskellige interessepunkter (POI) kan se ud.
Golf
Offentligt kontor
Biograf
Politi/beredskab
Forlystelsespark
Bibliotek
Fritid
Hospital eller sundhedsfacilitet
For at indstille, hvilke POI-symboler der skal vises
på kortet, se afsnittet Interessepunkter (POI) på
kortet (s. 27).
OBS
•
Symboler for POI, antallet og varianter af
POI, er forskelligt fra marked til marked.
Restaurant
•
I forbindelse med opdatering af kortdata
kan der komme nye symboler, og andre
kan forsvinde. I menusystemet under
Indstillinger Kortoptioner IPsymboler Udvalgt kan alle symboler
for det aktuelle kortsystem altid hentes
frem.
Bar eller café
Apotek
Pengeautomat
Butikscenter
Pengeautomat
Hotel
Posthus
Togtransport
Uddannelsesinstitution
Jernbanestation
Eksempler på POI-symboler grupperet efter
funktion i samfundet:
Bilforhandler/værksted
Tankstation
Bilværksted
Parkering
20
Jernbaneadgang
Lufthavn
Busstation
Færgeterminal
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
Navigation – angiv destination (s. 16)
Navigation – kortvalg (s. 27)
Navigation – vejvisningsalternativer (s. 29)
Navigation – kort- og systeminformation
(s. 40)
Navigation – importere/eksportere gemte
steder (s. 31)
ANGIV DESTINATION, REJSEPLAN OG RUTE
Navigation – rejseplan
4.
Indlæg en rejseplan, og start vejvisning for at
navigere til den ønskede destination.
Når en destination gemmes, oprettes en rejseplan. Systemet håndterer én rute ad gangen med
højst fire delmål.
5.
Vælg Start vejledning.
> Den aktuelle rejseplan aktiveres, og vejvisning påbegyndes, medmindre funktionen
Ruteforslag(s. 22) er aktiveret.
1.
I navigationskildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, og vælge Rejseplan.
2.
Hvis der ønskes delmål i rejseplanen, vælg
Tilføj ekstra delmål.
Der kan maksimalt føjes fire delmål til rejseplanen. Rækkefølgen kan justeres, se
"Justering af rejseplan" nedenfor.
3.
Hvis oplysninger om et delmål ønskes, skal
du markere delmålet, trykke på OK/MENU
og vælge Information.
Marker delmålet, og bekræft med OK/
MENU.
2.
Vælg det, der skal justeres, og foretag
ændringer:
Hvis funktionen Ruteforslag er aktiveret,
vælg rute.
> Den aktuelle rejseplan aktiveres, og vejvisning påbegyndes.
Afbryd vejvisning
– I navigationskildens normale visning skal du
trykke på NAV, og vælge Afbryd vejledning.
> Vejvisningen afbrydes.
En destination skal være angivet, for at rejseplanen skal aktiveres.
1.
Genoptage vejvisning
– I navigationskildens normale visning skal du
trykke på NAV, og vælge Fortsæt
vejledning.
> Vejvisningen fortsætter, hvor den blev
afbrudt.
Justere rejseplanen
• Slet – sletter delmålet.
• Flyt – ændrer rækkefølge i rejseplanen
(se næste overskrift).
• Gem – gemmer delmålet.
Skifte rækkefølge for delmålene
1. Marker delmålet, der skal flyttes, og bekræft
med OK/MENU.
2.
Marker Flyt, og bekræft med OK/MENU.
3.
Drej TUNE for at flytte delmålet op/ned på
listen. Når den ønskede position er nået, skal
du bekræfte med OK/MENU.
Slette rejseplan
– I navigationskildens normale visning skal du
trykke på NAV, og vælge Rejseplan Slet
rejseplan.
> Den aktuelle rejseplan med alle delmål
slettes.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Navigation – angiv destination (s. 16)
Navigation – rute (s. 22)
Navigation – importere/eksportere gemte
steder (s. 31)
21
ANGIV DESTINATION, REJSEPLAN OG RUTE
Navigation – rute
2.
Vælg den ønskede handling:
2.
Vælg en foreslået rute, alternativt Rutetype:
Ruten kan vises i detaljer eller som oversigt, og
der kan vælges alternative ruter. Det er muligt at
optage ruten, så den kan gemmes i systemets
hukommelse.
Markeret delstrækning.
• Omlæg rute - systemet beregner en
anden rute, som tager højde for den
strækning, der skal undgås.
Rute – undgå
• Længere - delstrækningen, der skal und-
Med denne funktion kan føreren vælge at undgå
den næste strækning på en rute. Funktionen virker kun, hvis der er alternative gader/veje. Ellers
ignoreres markeringen eller dele af den.
• Kortere - delstrækningen, der skal und-
1.
I navigationskildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, og vælge Rute
Undgå.
gås, forlænges.
gås, forkortes.
• Slet - markerede delstrækninger slettes,
og ruten nulstilles til den oprindelige version.
Alternative ruter
1.
3
22
Koordineres med oplysninger fra trafikradioen.
I navigationskildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, og vælge Rute
Andre ruter til destination.
• ECO med trafiktilpasning - lavt brændstofforbrug3 prioriteres.
• Hurtig - kort rejsetid prioriteres.
• Hurtig med trafiktilpasning - kort rejsetid med minimal kødannelse3.
• Kort - kort vejstrækning prioriteres. Ruten
kan også føres via mindre veje.
ANGIV DESTINATION, REJSEPLAN OG RUTE
Ruteoversigt
–
1.
I navigationskildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, og vælge Rute
Detaljeret ruteinformation.
> Oplysninger om rutens delmål og slutdestination vises.
I navigationskildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, og vælge Rute
Ruteoversigt.
> Oplysninger om rutens delmål og slutdestination vises.
–
I navigationskildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, og vælge Rute Kort
med resterende rute.
> Et kortbillede med rejseplanens resterende strækning fra bilens aktuelle position
vises.
Detaljeret delstrækning på en rute.
Detaljerede oplysninger om ruten
Her vises de elementer, som en strækning mellem to delmål indeholder, f.eks. frakørsler og vejkryds.
2.
Zoom ind/ud på kortet og gå trinvist gennem
ruten:
• Næste - går til den næste delstrækning.
• Forrige - går til den forrige delstrækning.
• Zoom ind/Zoom ud - forstørrer/
formindsker kortbilledet med den aktuelle
delstrækning.
Kort over den resterende strækning
Denne funktion viser rutens resterende strækning.
For funktionalitet og tilgængelige funktioner, se
afsnittet Menuer(s. 10) .
Optag en rute
Optag og gem ruten i navigationssystemets
hukommelse.
1.
I navigationskildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, og vælge Rute
Optag rute.
> Optagelse begynder. Under igangværende optagelse vises symbolet "REC" på
skærmen.
}}
23
ANGIV DESTINATION, REJSEPLAN OG RUTE
||
2.
For at afslutte optagelsen skal du trykke på
OK/MENU, og vælge Rute Stop
optagelse.
> Den optagede rute gemmes.
Navigation – rutealternativer
Ny rute efter anmodning
Indstillinger for rutealternativer omfatter bl.a. rutetype og antal ruteforslag.
Valg for genberegning af rute i forbindelse med
trafikinformation.
1.
I navigationskildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, og vælge Indstillinger
Ruteoptioner Omlæg rute på
anmodning.
2.
Vælg funktionalitet:
Optagede ruter kan åbnes i menuen Sæt
destination Gemt position Ruter.
Rutetype
Optagede filer kan eksporteres/overføres til en
USB-hukommelse4, f.eks. for at kopieres til et
andet køretøjs GPS-navigationsenhed. For mere
information, se (s. 31).
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
4
5
24
Navigation – rejseplan (s. 21)
Navigation – betjening (s. 10)
Navigation – trafikinformation (s. 34)
Navigation – fejlfinding (s. 44)
Tilsluttes i midterkonsollens bageste opbevaringsrum.
Koordineres med oplysninger fra trafikradioen.
1.
I navigationskildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, og vælge Indstillinger
Ruteoptioner.
2.
Vælg type rute:
• Hurtig med trafiktilpasning - kort rejsetid med minimal kødannelse5.
• Hurtig - kort rejsetid prioriteres.
• Kort - kort vejstrækning prioriteres. Ruten
kan også føres via mindre veje.
• ECO med trafiktilpasning - lavt brændstofforbrug5 prioriteres.
•
Markeret felt – genberegning af rute
bekræftes med OK/MENU, eller ignoreres med EXIT.
•
Tomt felt – automatisk genberegning af
rute.
Ruteforslag
1.
I navigationskildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, og vælge Indstillinger
Ruteoptioner Ruteforslag.
ANGIV DESTINATION, REJSEPLAN OG RUTE
2.
aktiveret inkluderes også vognbaner af denne art
i beregningen af en passende rute.
1.
2.
I navigationskildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, og vælge Indstillinger
Ruteoptioner Brug HOV-vognbane.
Vælg indstilling for brug af ruteforslag:
• 1 – starter vejvisning direkte ifølge den
angivne rejseplan.
•
3 – systemet foreslår tre alternative ruter,
hvoraf et alternativ skal vælges, inden vejvisning starter. Bemærk, at det tager lidt
længere, inden vejvisningen starter, fordi
systemet skal beregne tre egnede ruter.
6 Funktionen
1.
I navigationskildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, og vælge Indstillinger
Ruteoptioner Undgå område.
2.
Vælg område, der skal undgås langs ruten
(hvis området allerede er på listen som tidligere angivet område skal du gå videre til
næste trin):
Brug ekspresfil6
• Vælg område på kortet – vælg det
Undertiden tillades private personbiler at bruge
vognbaner, som egentlig kun er beregnet for
lokalbusser, erhvervs- og taxikøretøjer. Dette
under forudsætning af, at personbilen er klassificeret som "miljøbil" eller lignende. Med denne
funktion aktiveret inkluderes også vognbaner af
denne art i beregningen af en passende rute.
• Fra gemt position – vælg baseret på
1.
Brug samkørselsfil6
Undertiden tillades private personbiler at bruge
vognbaner, som egentlig kun er beregnet for
lokalbusser, erhvervs- og taxikøretøjer. Dette
under forudsætning af, at personbilen medbringer én eller flere passagerer. Med denne funktion
Motorveje kan ikke fravælges. Ved beregning af
ruten bruges motorvej altid som en alternativ rute.
Vælg indstilling for brug af samkørselsfil:
• Aldrig
• For 2 personer
• Mere end 2 personer
Ruteforslag.
Undgå område6
2.
ønskede område på kortet, for mere information se "Oprette område, der skal undgås" nedenfor.
gemte steder.
> Valget føjes til listen over områder, der
skal undgås.
I navigationskildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, og vælge Indstillinger
Ruteoptioner Brug
ekspresvognbane.
Vælg indstilling for brug af ekspresfil:
•
Markeret felt – ekspresfil bruges i beregninger af rute.
•
Tomt felt – ekspresfil bruges ikke.
er kun tilgængelig, hvis disse oplysninger er indeholdt i kortdataene.
}}
25
ANGIV DESTINATION, REJSEPLAN OG RUTE
||
3.
Undgå visse trafikale elementer 6
I navigationskildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, og vælge Indstillinger
Ruteoptioner:
–
1.
Marker området på listen, der ønskes undgået, tryk på OK/MENU, og vælg Aktivér.
Her er det også muligt at Redigér,
Deaktivér og Slet områder.
> Området undgås ved beregning af ruten.
Oprette område, der skal undgås
Et område, der skal undgås, vælges ved at markere direkte på kortet med et firkantet felt.
I navigationskildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, og vælge Indstillinger
Ruteoptioner Undgå område
Vælg område på kortet.
2.
Rul kortet, indtil markøren er i det ønskede
område.
3.
Tryk på OK/MENU.
> Der oprettes en rødt felt.
4.
Drej TUNE for at justere feltets størrelse.
5.
Tryk på OK/MENU, når feltet dækker det
ønskede område.
> Området gemmes på listen over områder,
der skal undgås.
For at dette område ikke skal medregnes ved
beregning af en rute, skal området aktiveres, se
"Undgå område" ovenfor.
6 Funktionen
26
•
•
•
•
•
•
er kun tilgængelig, hvis disse oplysninger er indeholdt i kortdataene.
Undgå motorveje
Undgå veje med vejskat
Undgå tunneler
Undgå færger
Undgå biltog
Undgå afgiftsforpligtelse
OBS
•
Hvis der er lagt en rejseplan, når disse
valg foretages, kan der opstå en vis forsinkelse, efter et punkt er afkrydset/
fravalgt, da rejseplanen skal omberegnes.
•
Hvis tunneller, betalingsveje og motorveje
er fravalgt, undgås disse, hvor det er
muligt og anvendes kun, hvis der ikke findes et rimeligt alternativ.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
Navigation – trafikinformation (s. 34)
Navigation – rejseplan (s. 21)
Navigation – angiv destination (s. 16)
Navigation – betjening (s. 10)
ANGIV DESTINATION, REJSEPLAN OG RUTE
Navigation – kortvalg
2.
Her kan der foretages indstillinger for, hvordan
kortet skal vises, og hvad der skal vises.
Vælg, hvordan kortet skal vises på skærmen:
Oplysninger om den aktuelle position
• Nord op - kortet vises, så nord altid er
1.
opad på skærmen. Bilsymbolet bevæger
sig i det aktuelle verdenshjørne på skærmen.
• Map heading up - bilsymbolet er i centrum og peger altid opad på skærmen.
Kortbilledet roterer under bilsymbolet i
forhold til, hvordan vejen svinger.
• 3D-kort basis - kortet ses skråt oppefra
med bilsymbolet i midten og kørselsretning opad på skærmen.
• 3D-kort forbedret - den samme som
den forrige valgmulighed, men med forskellige genstande, bygninger og lign. lagt
ind på kortbilledet.
Kort på fuld skærm
1.
2.
I navigationskildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, og vælge Indstillinger
Kortoptioner Vis kort i fuld skærm.
Information langs motorvej
Vælg kortets størrelse:
1.
I navigationskildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, og vælge Indstillinger
Kortoptioner Motorvejsoplysninger.
2.
Vælg funktion:
•
Markeret felt – viser kortet over hele
skærmen.
•
Tomt felt – bilrelaterede oplysninger som
f.eks. kabinetemperatur og afspillende
medier vises nederst og øverst på skærmen.
•
Markeret felt – når bilen befinder sig på
en motorvej, vises de tre (3) næstfølgende
frakørsler, som har f.eks. en rasteplads
eller benzinstation. Listen er sorteret med
den nærmeste frakørsel nederst på listen.
•
Tomt felt – funktion slået fra.
Kortindstilling
1.
I navigationskildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, og vælge Indstillinger
Kortoptioner Map type.
2.
I navigationskildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, og vælge Indstillinger
Kortoptioner Positionsoplysninger.
Vælg placeringsoplysninger:
• Aktuel vej – skærmen viser navnet på
den gade/vej, hvor bilen/rullemarkøren
befinder sig.
• Bredde/længdegrad – skærmen viser
koordinaterne for stedet, hvor bilen/rullemarkøren befinder sig.
• Ingen - skærmen viser ingen information
for stedet, hvor bilen/rullemarkøren befinder sig.
Kompas
På skærmens kortbillede er der et kompas, som
viser, i hvilken retning bilens front peger.
Kompasnålens røde spids
peger i nordlig retning, den
hvide peger mod syd. Som
alternativ til grafisk kompas kan
også tekstbaseret kompasretning vælges.
}}
27
ANGIV DESTINATION, REJSEPLAN OG RUTE
||
1.
2.
2.
I navigationskildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, og vælge Indstillinger
Kortoptioner Kompas.
Vælg indstilling for kortfarver:
• Automatisk - en lyssensor registrerer,
om det er dag eller nat, og justerer skærmen automatisk.
Vælg om kompasretningen skal vises med
en kompasnål eller med bogstaver:
• Dag - skærmens farver bliver klare, og
kontrasten bliver skarp.
• Grafik – en kompasnål angiver kompasretningen.
•
• Tekst – bogstaverne N for nord, W for
vest, S for syd og E for øst, angiver kompasretningen.
Også kortbilledets kompasretning – nord eller
kørselsretningen opad på skærmen – kan justeres, se afsnittet "Kortindstilling kompasretning"
ovenfor.
Markerede POI vises på kortet.
2.
–
onen Udvalgt vises.
• Udvalgt - vælg med TUNE-drejeknappen
+ OK for hver POI, der ønskes på skærmen.
I navigationskildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, og vælge Indstillinger
Kortoptioner IP-symboler.
• Ingen - ingen POI vises.
For ikke at gøre kortbilledet uoverskueligt, kan
kun et begrænset antal POI ses på skærmen på
samme tid. Ved at zoome ind på et område får
man mulighed for at se flere POI.
Kortfarver
1.
28
Gemt sted på kortet
• Standard - POI specificeret med funkti-
Interessepunkter (POI) på kortet
1.
Vælg, hvilke POI-symboler der skal vises på
kortet.
I navigationskildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, og vælge Indstillinger
Kortoptioner Kortfarver.
Nat - skærmens farver og kontrast justeres for at give føreren et optimalt nattesyn.
I navigationskildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, og vælge Indstillinger
Kortoptioner Gemt position på kort.
> Alle gemte positioner vises.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
Navigation – rutealternativer (s. 24)
Navigation – vejvisningsalternativer (s. 29)
Navigation – kortvalg (s. 27)
Navigation – interessepunkter (POI) symboler (s. 20)
Navigation – importere/eksportere gemte
steder (s. 31)
ANGIV DESTINATION, REJSEPLAN OG RUTE
Navigation – vejvisningsalternativer
2.
Her kan der foretages indstillinger for, hvordan
vejvisning skal præsenteres.
Vælg, hvad stemmevejledningen skal indeholde:
•
Markeret felt – afstand og retning, samt
navne på gader og veje.
•
Tomt felt – afstand og retning.
Navigering med Turn-by-turn7
Automatisk oplæsning af trafik
1.
I navigationskildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, og vælge Indstillinger
Indstillinger for vejledning
Automatisk oplæsning af trafik.
2.
Vælg indstilling for oplæsning af trafikinformation:
•
Markeret felt – større trafikforstyrrelser på
ruten bliver læst op.
•
Tomt felt – ingen oplæsning.
Automatisk lydjustering
1.
I navigationskildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, og vælge Indstillinger
Indstillinger for vejledning Udtoning
af lyd.
2.
Vælg indstilling for lydtilpasning:
Ankomsttidspunkt eller resterende
rejsetid
1.
2.
I navigationskildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, og vælge Indstillinger
Indstillinger for vejledning Format
for ankomsttid.
1.
Vælg indstilling for visning af tid:
• ETA - viser forventet ankomsttidspunkt
• RTA - viser resterende rejsetid.
Vejnavn i stemmevejledning
Vælg indstilling for visning på kombiinstrumentet:
1.
•
Markeret felt – viser den næste manøvre i
rejseplanen og afstanden dertil.
•
Tomt felt – ingen visning.
I navigationskildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, og vælge Indstillinger
Indstillinger for vejledning
Gadenavne i stemmevejledning.
7 Gælder
kun for visse modelvarianter.
2.
I navigationskildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, og vælge Indstillinger
Indstillinger for vejledning Trinvis
navigation.
•
Markeret felt – Lyd- og mediesystemet,
f.eks. radioen dæmpes, når stemmevejledningen oplæser information.
•
Tomt felt – ingen lydtilpasning.
Stemmevejledning
Under vejvisning, når bilen nærmer sig et vejkryds
eller en frakørsel, modtages en talebesked om
afstanden og typen af kommende manøvrer.
Samtidig vises et detaljeret kort over vejkrydset.
Stemmevejledningen gentages tættere på vej-
}}
29
ANGIV DESTINATION, REJSEPLAN OG RUTE
||
krydset. For at gentage en meddelelse, tryk
to gange på OK/MENU-knappen.
Lydstyrken kan justeres med lydsystemets lydstyrkeknap (under igangværende talemeddelelse).
1.
2.
OBS
Stemmevejledning udebliver ved igangværende opkald med en Bluetooth-tilsluttet
mobiltelefon.
I navigationskildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, og vælge Indstillinger
Indstillinger for vejledning
Stemmevejledning.
2.
Vælg indstilling for stemmevejledning:
•
Markeret felt – afstand og type af kommende manøvre læses op.
•
Tomt felt – ingen stemmevejledning.
Enkel stemmevejledning
Med stemmevejledning gives der
tre (3) instruktioner for hvert vejvisningspunkt: En
indledende, én lige før, og den sidste når manøvren skal udføres. Med enkel stemmevejledning
aktiveret gives kun én (1) instruktion for hvert vejvisningspunkt.
30
Vælg indstilling for stemmevejledning:
•
Markeret felt – en (1) stemmevejledningsinstruktion for hvert vejvisningspunkt.
•
Tomt felt – ingen stemmevejledning.
Fartkamera
1.
1.
I navigationskildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, og vælge Indstillinger
Indstillinger for vejledning Brug
enkel stemmestyring.
2.
I navigationskildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, og vælge Indstillinger
Indstillinger for vejledning Advarsel
om hastighedskamera.
OBS
Føreren er altid ansvarlig for, at de gældende
trafik- og hastighedsbestemmelser følges.
Signal for gemt sted
1.
I navigationskildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, og vælge Indstillinger
Indstillinger for vejledning Gemt
meddelelse om sted.
2.
Vælg blandt de gemte positioner:
Vælg funktion:
•
•
Markeret felt – advarsel med akustisk signal og symbol, når bilen nærmer sig et
fartkamera.
OBS
Markeret felt – et akustisk signal, når bilen
nærmer sig en brugerdefineret, gemt
position.
•
Tomt felt – intet lydsignal.
Signal for POI i en vejvist rundtur
1.
Tomt felt – ingen advarsel.
Hvilken type information, det er tilladt at vise
på kortet, er reguleret ved national lovgivning.
For aktuel information, se
www.volvocars.com/navi.
•
2.
I navigationskildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, og vælge Indstillinger
Indstillinger for vejledning Rejse-IPmeddelelse.
Vælg funktion:
•
Markeret felt – et akustisk signal, når bilen
nærmer sig et POI, der indgår i en Rejseguide (s. 16).
•
Tomt felt – intet lydsignal.
ANGIV DESTINATION, REJSEPLAN OG RUTE
Signal for vejvist rundtur
1.
2.
I navigationskildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, og vælge Indstillinger
Indstillinger for vejledning
Meddelelse om rundvisning.
Vælg funktion:
•
Markeret felt – et akustisk signal, når bilen
nærmer sig en Rejseguide (s. 16).
•
Tomt felt – intet lydsignal.
Navigation – importere/eksportere
gemte steder
OBS
Importer og/eller eksporter gemte ruter og steder.
•
At supplere kortdatabasen med POI-filer
kræver en vis erfaring med computere!
•
Filformater for POI-filer, og hvordan
filerne hentes fra internettet, fastlægges
af den respektive producent/distributør.
Der er således ingen standardiseret proces for at downloade POI-filer fra internettet, og derfor kan der ikke gives en
præcis trin-for-trin beskrivelse i denne
instruktionsvejledning.
•
Kontakt en Volvo-forhandler, hvis du har
spørgsmål.
Ved import af POI skal filformatet være .gpx.
1.
Tilslut USB-hukommelse i midterkonsollens
opbevaringsrum.
Relaterede oplysninger
•
Navigation – trafikinformation (s. 34)
Relaterede oplysninger
2.
3.
I navigationskildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, og vælge Indstillinger
Importér/eksportér gemte pos..
•
•
•
•
Navigation – angiv destination (s. 16)
Navigation – rejseplan (s. 21)
Navigation – rute (s. 22)
Navigation – interessepunkter (POI) symboler (s. 20)
Vælg, hvad der skal importeres eller eksporteres.
31
TRAFIKINFORMATION
TRAFIKINFORMATION
Navigation – trafikinformation
Navigationssystemet modtager løbende trafikinformation, der udsendes via Traffic Message
Channel (TMC), som anvendes til dynamisk vejvisning. Når der opstår situationer, som kan
besværliggøre kørslen (f.eks. ulykker og vejarbejde), vises dette på skærmen, og når en destination er angivet, sker der en genberegning af
ruten. Genberegning kan ske automatisk eller
kræve bekræftelse, se Ny rute efter anmodning
(s. 24).
TMC er et standardiseret kodesystem for trafikinformation. Modtageren søger automatisk den
rette frekvens.
OBS
TMC er ikke tilgængeligt i alle lande/områder.
Systemets dækningsområde er under stadig
udvikling, så opdatering kan nogle gange
være nødvendig.
Trafikinformation præsenteres forskelligt, afhængigt af om destinationen er angivet eller ikke er
angivet.
Dette symbol på skærmen
angiver, at trafikinformation er
til rådighed inden for det aktuelle modtageområde. Farven på
symbolet angiver, hvor vigtig
informationen er:
34
•
RØD – informationen læses op, og positionen vises på kortet.
•
GUL – ingen oplæsning, positionen vises på
kortet.
Dette symbol markerer positionen for et trafikproblem. For
mere information se afsnittet
Trafikinformation – med angivet
destination > Trafikinformation
på kort.
OBS
Trafikinformation er ikke tilgængelig i alle
regioner/lande.
Sendeområderne for trafikinformation udvides
løbende.
Åbner rullefunktionen på kortet.
Trafikinformation på kort
1. I navigationskildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, og vælge
Trafikinformation Trafik på kort.
2.
Aktivere/deaktivere
1.
I navigationskildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, og vælge
Trafikinformation.
2.
Marker feltet for at aktivere trafikinformation,
eller fjern markeringen i feltet for at deaktivere.
Trafikinformation – uden angivet
destination
Funktionen giver mulighed for at vise trafikproblemer, uden at en destination er valgt.
Søg efter trafikproblemer med rullefunktionen, se beskrivelsen nedenfor i afsnittet Trafik – med angivet destination > Trafikinformation på kort.
Al trafik
1. I navigationskildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, og vælge
Trafikinformation Trafik på kort.
> Der vises en liste over alle trafikmeldinger
inden for modtageområdet.
2.
Vælg, hvad der skal vises. Se beskrivelsen
nedenfor i afsnittet Trafikinformation – med
angivet destination > Al trafik.
TRAFIKINFORMATION
Trafikinformation – med angivet
destination
2.
Funktionen viser trafikproblemer, når destinationen er angivet.
3.
Vælg et trafikproblem (vej/gade), og bekræft
med OK/MENU.
> Trafikproblemer vises, med den mest
alvorlige forstyrrelse øverst, f.eks. trafikkaos i en kø.
Vælg et trafikproblem, og bekræft med
OK/MENU.
> Yderligere oplysninger om trafikproblemet
vises, og positionen på kortet. Kortbilledet
centreres omkring trafikproblemets position.
Bekræft valget med tryk på OK/MENU
> Tilgængelige oplysninger vises, f.eks.:
•
•
•
•
•
vejnavn/vejnummer
land
problemets art
problemets omfang
problemets varighed.
Hvis der er flere trafikproblemer inden for
trådkorsets ramme, vises først det, der er
tættest på trådkorsets midte.
Tal som f.eks. "2/5" på skærmens øverste del betyder, at den aktuelle information er nummer to af i alt fem meddelelser
inden for trådkorset - der rulles frem til
resterende meddelelser med gentagne
korte tryk på OK/MENU.
Lytte til trafikinformation langs ruten
– I navigationskildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, og vælge
Trafikinformation Lyt til trafik på ruten.
> Aktuelle trafikmeldinger langs rejseplanen
vil blive læst op.
Al trafik
1. I navigationskildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, og vælge
Trafikinformation Al trafik.
> Der vises en liste over alle trafikmeldinger
inden for modtageområdet. Trafikinformationen grupperes først efter land (i grænseområder), så vejnummer, og derefter
vejnavn.
3.
Direkte vist information
Trafikproblem på kortet.
Trafikinformation på kort
1.
I navigationskildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, og vælge
Trafikinformation Trafik på kort.
2.
Rul kortet, indtil den trafikhændelse/symbol,
der ønskes detaljerede oplysninger om,
befinder sig i trådkorset.
> En gul ramme tændes omkring symbolet.
}}
35
TRAFIKINFORMATION
||
1.
2.
I navigationskildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, og vælge
Trafikinformation Trafik på kort.
> Direkte viste trafikproblemer (to i den
foregående illustration) angiver, at informationen vedrører den aktuelle ruteplan.
•
Markeringens længde svarer til trafikproblemets omfang (vejstrækning).
Navigation – udvidet
trafikinformation (RTTI)1, 2
•
Køreretningen indikeres af, på hvilken side af
vejen markeringen er.
I en forbundet bil kan udvidet trafikinformation
modtages via internettet med RTTI.
Vælg et trafikproblem, og bekræft med
OK/MENU.
> Yderligere oplysninger om trafikproblemet
vises, og positionen på kortet. Kortbilledet
centreres omkring trafikproblemets position.
Trafikproblem med dets omfang.
Størrelse på område for trafikinformation
Målestokken afgør, hvor stor mængde trafikinformation der kan vises. Jo større kortområde skærmen viser, desto flere trafikforstyrrelser kan der
vises.
Relaterede oplysninger
Trafikproblem på kortet.
Trafikproblemets omfang
Nogle trafikproblemer er ikke kun forbundet til en
enkelt position, men kan omfatte en længere
strækning.
Udover symbolet for trafikproblemets position, er
også den aktuelle vejstrækning markeret med en
række røde kryds "xxxxx".
36
•
•
•
•
Navigation – udvidet trafikinformation (RTTI)
(s. 36)
Navigation – vejvisningsalternativer (s. 29)
Navigation – angiv destination (s. 16)
Navigation – rejseplan (s. 21)
Information om trafikhændelser og trafikmængde
hentes kontinuerligt fra en internettjeneste. Når
en bil anmoder om trafikstrømsinformation, efterlades anonyme data om trafikstrømmen ved
bilens position, hvilket bidrager til tjenestens
funktion. De anonyme data sendes kun, når RTTI
er aktiveret.
Aktuelle trafikforhold vises for motorveje, større
veje og landeveje, og visse ruter gennem bykerner.
Mængden af trafikinformation der vises på kortet,
afhænger af afstanden fra bilen og vises kun
inden for ca. 120 km fra bilens position.
TRAFIKINFORMATION
Tekst og symboler på kortet vises som sædvanligt, og trafikstrømmen viser, hvor hurtigt trafikken
bevæger sig på en vej i forhold til vejens hastighedsbegrænsning. Trafikstrømmen vises på kortet på hver side af vejen med en farvet linje pr.
kørselsretning:
•
•
Navigation – kortvalg (s. 27)
Navigation – vejvisningsalternativer (s. 29)
Grøn – ingen forstyrrelser.
•
•
•
Orange - langsom trafik.
Rød – trængsel/overbelastning/ulykke.
Aktivere/deaktivere
1. I navigationskildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, og vælge Indstillinger
Brug udvidet trafikinformation.
2.
Markér feltet for at aktivere udvidet trafikinformation, henholdsvis fjern markeringen i
feltet for at deaktivere.
OBS
Trafikinformation er ikke tilgængelig i alle
regioner/lande.
Dækningsområderne for trafikinformation
udvides løbende.
Relaterede oplysninger
•
•
1
2
Navigation – trafikinformation (s. 34)
Navigation – rutealternativer (s. 24)
Gælder visse markeder.
Real Time Traffic Information
37
KORT- OG SYSTEMINFORMATION
KORT- OG SYSTEMINFORMATION
Navigation – kort- og
systeminformation
Volvo tilbyder en række kort, der dækker forskellige dele af verden. Et kort består af kort- og vejdata med relaterede oplysninger.
Ved opdatering overføres nye oplysninger til
navigationssystemet og gamle, forældede oplysninger slettes.
Systeminformation
Kort – indhold
Kortdata udvikles med ekstra information og
opdateres løbende.
•
OBS
Kortdataene giver ikke 100 procent dækning
i alle områder/lande.
Systemets dækningsområde er under stadig
udvikling, så opdatering kan nogle gange
være nødvendig.
Se support.volvocars.com for oplysninger om kort
og andet relateret til Sensus Navigation.
Kortområder
Bilens navigationssystem varierer afhængigt af
markedet. Hvis der er behov for at ændre kortområdet: Kontakt en Volvo-forhandler for oplysninger om fremgangsmåde.
–
1
2
40
I navigationskildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, og vælge Indstillinger
Systeminformation.
> Et uddrag af den aktuelle status for navigationssystemet vises, f.eks. den aktuelle
station med trafikinformation og operationelle kortdata, og kortversion.
Se information på support.volvocars.com.
USB-hukommelsen skal have mindst 20 GB fri plads.
OBS
Før opdatering af bilens kortdata startes:
Opdatering af kort
Opdaterede kortdata downloades fra internettet1
på en USB-hukommelse2. Overførsel af den
downloadede opdatering til bilens navigationssystem foretages derefter via bilens USB-stik, der
er placeret i midterkonsollens bageste opbevaringsrum.
Læs først oplysninger og instruktioner fra
internettet relateret til downloading og
opdatering af kortdata.
For spørgsmål om opdatering, kontakt en Volvoforhandler eller se support.volvocars.com.
KORT- OG SYSTEMINFORMATION
Opdatering
Følg anvisningerne på skærmen for at opdatere
navigationssystemet. Dér vises, hvor i processen
opdateringen befinder sig samt den omtrentlige
resterende tid.
er tilsluttet, skal du starte motoren og derefter tilslutte USB-hukommelsen.
Skærmen viser Kortopdatering færdig, når
opdateringen er gennemført.
Relaterede oplysninger
OBS
Under opdatering er flere af Infotainmentfunktionerne slået fra eller begrænsede.
1.
Start motoren.
2.
Tilslut USB-hukommelsen med opdateringen
til bilens USB-stik, og følg anvisningerne på
skærmen.
> Skærmen viser Kortopdatering færdig.
Nu kan alle navigationssystemets funktioner bruges igen.
OBS
Opdatering af kortdata kan i nogle tilfælde
også tilføje nye funktioner, som ikke er
beskrevet i denne vejledning.
•
Navigation – licensaftale og ophavsret
(s. 45)
•
•
Navigation – fejlfinding (s. 44)
Sensus Navigation (s. 7)
Navigation – menuoversigt
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger i
navigationssystemets menuer.
Tre af menuniveauerne vises. Der kan være yderligere undermenuer, som er beskrevet i de
respektive afsnit.
–
Åbn menusystemet ved i navigationskildens
normale visning at trykke på OK/MENU.
Gentag stemmevejledning
(s. 29)
Sæt destination
(s. 16)
Hjem
(s. 16)
Adresse
(s. 16)
Land:
By:
Gade:
Nummer:
Kryds:
Indstil enkeltdestination
Fortsætte afbrudt opdatering
Hvis opdateringen ikke er klar ved standsning af
motoren, fortsætter processen, hvor den slap, ved
næste motorstart, forudsat at USB-hukommelsen
stadig er tilsluttet. Hvis USB-hukommelsen ikke
Tilføj som delmål
Information
Gem
}}
41
KORT- OG SYSTEMINFORMATION
||
Interessepunkt (POI)
(s. 16)
(s. 16)
Travel guide
Efter navn
Land:
Start vejledning
Efter kategori
Postnummer
Detaljer
I nærheden af bilen
Gade:
Fotos
Langs ruten
Nummer:
Afspil audio
I nærheden af destinationen
Kryds:
Hold pause i audio
Indstil enkeltdestination
Omkring punkt på kortet
Gemt position
(s. 16)
Bredde- og længdegrad
Slet
(s. 16)
Tilføj ekstra delmål
(s. 16)
Slet rejseplan
Indstil enkeltdestination
Rute
Tilføj som delmål
Undgå
(s. 22)
Indstil enkeltdestination
Information
Omlæg rute
Tilføj som delmål
Gem
Længere
Information
Punkt på kortet
Gem
Indstil enkeltdestination
Slet
Tilføj som delmål
Slet alle
Internet søgning
Gem
(s. 16)
(s. 21)
Start vejledning
Format:
Slet alle
Tidligere destination
Rejseplan
Information
Gem
Redigér
(s. 16)
Rejseplan
Tilføj som delmål
Indstil enkeltdestination
42
Postnummer
(s. 16)
Kortere
Slet
Andre ruter til destination
(s. 22)
Detaljeret ruteinformation
(s. 22)
KORT- OG SYSTEMINFORMATION
Ruteoversigt
(s. 22)
Ruteoptioner
(s. 24)
Kortoptioner
Næste
Rutetype
Vis kort i fuld skærm
Forrige
Omlæg rute på anmodning
Map type
Zoom ind
Ruteforslag
Motorvejsoplysninger
Zoom ud
Brug HOV-vognbane
Positionsoplysninger
Brug ekspresvognbane
Kompas
Undgå område
IP-symboler
Kort med resterende rute
(s. 22)
Optag rute
(s. 22)
Undgå motorveje
Kortfarver
eller
Undgå veje med vejskat
Gemt position på kort
Stop optagelse
Undgå tunneler
Trafikinformation
(s. 34)
Al trafik
(s. 34)
Trafik på kort
Afbryd vejledning
(s. 27)
Undgå færger
Undgå biltog
Undgå afgiftsforpligtelse
(s. 21)
eller
Fortsæt vejledning
Indstillinger
}}
43
KORT- OG SYSTEMINFORMATION
||
Indstillinger for vejledning
(s. 29)
Her er eksempler på forhold, der kan opfattes
som om, at navigationssystemet ikke fungerer,
som det skal.
Format for ankomsttid
Gadenavne i stemmevejledning
Bilens position på kortet er forkert
Trinvis navigation
Navigationssystemet viser bilens position med en
præcision på ca. 20 meter.
Automatisk oplæsning af
trafik
Ved kørsel på veje der løber parallelt med en
anden vej, slangebugtede veje, veje i flere plan,
og efter kørsel over en lang afstand uden særlige
sving er der større sandsynlighed for fejl.
Udtoning af lyd
Stemmevejledning
Brug enkel stemmestyring
Høje bjerge, bygninger, tunneller, viadukter, veje
med overføring mv. påvirker systemets modtagelse af GPS-signaler negativt, så nøjagtigheden
ved beregningen af bilens position kan forringes.
Advarsel om hastighedskamera
Gemt meddelelse om sted
Systemet beregner ikke den hurtigste/
korteste rute
Rejse-IP-meddelelse
Meddelelse om rundvisning
Systeminformation
(s. 40)
Valg for FAV-tast
FavoritterA
Importér/eksportér gemte pos.
(s. 31)
A
Se afsnittet Favoritter i instruktionsvejledningen.
Relaterede oplysninger
•
•
44
Navigation – betjening (s. 10)
Sensus Navigation (s. 7)
Navigation – fejlfinding
Ved beregning af ruten tages der hensyn til vejstrækning, vejbredde, vejklasse, antallet af højreeller venstresving, rundkørsler osv. for at opnå
den teoretisk bedste rute. Erfaring og lokalkendskab kan dog føre til mere effektive valg af rute.
Systemet bruger betalingsveje,
motorveje eller færger, selvom jeg har
valgt at undgå disse
Ved beregning af rute over lange afstande kan
systemet af tekniske årsager kun anvende store
veje.
Hvis du har valgt at undgå betalingsveje og
motorveje, undgås disse så vidt muligt og anvendes kun, hvis der ikke er noget andet rimeligt
alternativ til rådighed.
Bilens position på kortet er forkert efter
transport
Hvis bilen har været transporteret på f.eks. færge
eller tog, eller på en sådan måde, at modtagelse
af GPS-signaler ikke har været muligt, kan det
tage op til 5 minutter, før bilens position beregnes korrekt.
Bilens position på kortet er forkert efter
frakobling af bilens batteri
Hvis GPS-antennen har været uden strøm, kan
det tage mere end 5 minutter, før GPS-signaler
kan modtages korrekt og bilens position beregnes.
Bilsymbolet på skærmen ser mærkeligt
ud efter udskiftning af dæk
Ud over GPS-modtageren benyttes også bilens
hastighedsføler og et gyrokompas til at beregne
bilens aktuelle position og kørselsretning. Efter
montering af reservehjul eller skift mellem sommer- og vinterdæk skal systemet "lære" de nye
hjulstørrelser.
For at systemet skal fungere optimalt anbefales
det derfor at foretage nogle fulde ratudslag
under langsom kørsel på et hensigtsmæssigt
sted.
KORT- OG SYSTEMINFORMATION
Kortbilledet stemmer ikke med
virkeligheden
Ny- og ombygning af vejnettet, indførelse af nye
færdselsregler mv. sker løbende, og kortdatabasen er derfor ikke altid fuldstændig.
Der foregår løbende udviklings- og opdateringsarbejde af kortdata. For at hente de nyeste kortdata, se Opdatering af kort (s. 40). Se også
support.volvocars.com for yderligere information
om kort m.m.
Målestokken på kortet ændres nogle
gange
I nogle områder er der ingen detaljerede kortdata.
Så skifter systemet automatisk forstørrelsesgrad.
Bilsymbolet på skærmen springer
fremad eller drejer rundt
Systemet har måske brug for et par sekunder til
at registrere bilens position og bevægelse, før du
kører af sted.
Sluk for både systemet og bilen. Start igen, men
hold stille et øjeblik, før du begynder at køre.
Jeg skal på en lang tur, men jeg vil ikke
angive en bestemt rute til de byer, som
jeg planlægger at rejse igennem.
Hvordan laver jeg mest enkelt en
rejseplan?
Angiv destinationen direkte på kortet ved hjælp
af trådkorset. Systemet fører dig automatisk til
den endelige destination, selvom du kører ved
siden af delmålene.
Navigation – licensaftale og
ophavsret
Mine kortdata er ikke aktuelle
Den følgende tekst er Volvos aftale med producenten/udvikleren.
Der foregår løbende udviklings- og opdateringsarbejde af kortdata. For at hente de nyeste kortdata, se Opdatering af kort (s. 40). Se også
support.volvocars.com for yderligere information
om kort m.m.
Hvordan kan jeg nemt kontrollere,
hvilken kortversion der bruges?
Søg i menusystemet frem til Indstillinger
Systeminformation for at få information om version og hvilket geografisk område, der dækkes,
se (s. 40).
Relaterede oplysninger
•
Navigation – kort- og systeminformation
(s. 40)
•
•
Navigation – rute (s. 22)
Navigation – rutealternativer (s. 24)
Ophavsret
Europe
Austria
© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen.
Contains content of Stadt Wien – data.wien.gv.at,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Contains content of Statdt Linz – data.linz.gv.at,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses /by/3.0/
legalcode .
Contains content of LINZ AG – data.linz.gv.at,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Belgium
Realized by means of Brussels UrbIS®© –
Distribution & Copyright CIRB, available at http://
www.cirb.irisnet.be/catalogue-de-services/urbis/
telechargement .
Includes content made available by AGIV.
Croatia
© EuroGeographics.
}}
45
KORT- OG SYSTEMINFORMATION
||
Cyprus
© EuroGeographics.
Estonia
© EuroGeographics.
Finland
Contains data from the National Land Survey of
Finland Topographic Database 06/2012. (Terms
of Use available at http://
www.maanmittauslaitos.fi/en/
NLS_open_data_licence_version1_20120501).
Contains data that is made available by Itella in
accordance with the terms available at: http://
www.itella.fi/liitteet/palvelutjatuotteet/
yhteystietopalvelut/uusi_postal_
code_services_service_description_and_terms_of
-user.pdf. Retrieved by HERE 09/2013”.
France
Source: © IGN France 2009 – BD TOPO ®.
Germany
Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung
der zuständigen Behörden entnommen.
Contains content of „Bayrische
Vermessungsverwaltung –
www.geodaten.bayern.de“, licensed in accordance
with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
Contains content of “LGL, www.lgl-bw.de”,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode
.
46
Contains Content of “Stadt Köln – offenedatenkoeln.de”, licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Great Britain
Contains Ordnance Survey data © Crown
copyright and database right 2010.
Contains Royal Mail data © Royal Mail copyright
and database right 2010.
Greece
Copyright Geomatics Ltd.
Guernsey
©The States of Guernsey
©Teh States of Alderney
©The Chief Pleas of Sark
©The Royal Court of Guernsey
Hungary
Copyright © 2003; Top-Map Ltd.
Ireland
Contains data made available by the Dublin City
Council Multi Story Car Parking Space Availability
as of 2013-11-02, licensed in accordance with
http://psi.gov.ie/files/2010/03/PSILicence.pdf .
Italy
La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando
quale riferimento anche cartografia numerica ed
al tratto prodotta e fornita dalla Regione Toscana.
Contains data from Trasporto Passeggeri EmiliaRomagna- S.p.A.
Includes content of Comune di Bolgona licensed
under http://creativecommons.org/
lice3nses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee July 1, 2013.
Includes content of Comune di Cesena licensed
under http://creativecommons.org/
lice3nses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee July 1, 2013.
Includes contents of Ministero della Salute, and
Regione Sicilia, licensed under http://
www.formez.it/iodl/ and updated by licensee
September 1, 2013.
Includes contents of Provincia di Enna, Comune
di Torino, Comune di Pisa, Comune di Trapani,
Comune di Vicenza, Regione Lombardia, Regione
Umbria, licensed under http://www.dati.gov.it/
iodl/2.0/ and updated by licensee September 1,
2013.
Includes content of GeoforUs, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
Includes content of Comune di Milano, licensed
under http://creativecommons.org/
licenses/by/2.5/it/legalcode and updated by
licensee November 1, 2013.
Includes content of the “Comunità Montana della
Carnia”, licensed under http://www.dati.gov.it/
KORT- OG SYSTEMINFORMATION
iodl/2.0/ and updated by licensee December 1,
2013.
Slovenia
© EuroGeographics.
Includes content of “Agenzia per la mobilità”
licensed under http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee January 1, 2014.
Spain
Información geográfica propiedad del CNIG.
Includes content of Regione Sardegna, licensed
under http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/ and
updated by licensee May 1, 2014
Latvia
© EuroGeographics.
Lithuania
© EuroGeographics.
Moldova
© EuroGeographics.
Norway
Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority
Includes data under the Norwegian licence for
Open Government data (NLOD), available at
http://data.norge.no/nlod/en/1.0 .
Contains information copyrighted by ©
Kartverket, made available in accordance with
http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/no/ .
Contains data that is made available by the
Generalitat de Catalunya Government in
accordance with the terms available at http://
www.gencat.cat/web/eng/avis_legal.htm .
Retrieved by HERE 05/2013.
Contains content of Centro Municipal de
Informatica – Malaga, licensed in accordance with
http://creativecommons.org/licenses/by /3.0/
legalcode .
United Kingdom
Contains public sector information licensed under
the Open Government License v.1.0 (see the
license http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/
open-government-licence/).
Adapted from data from the Office for National
Statistics licensed under the Open Government
Licence v.1.0.
Relaterede oplysninger
•
Navigation – kort- og systeminformation
(s. 40)
•
Sensus Navigation (s. 7)
Contains content of Administración General de la
Comunidad Autónoma de Euskadi, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
Sweden
Based upon electronic data © National Land
Survey Sweden.
Contains public data, licensed under Go Open
v1.0, available at http://data.goteborg.se/
goopen .
Poland
© EuroGeographics.
Switzerland
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
Portugal
Source: IgeoE – Portugal.
Ukraine
© EuroGeographics.
47
ALFABETISK STIKORDSREGISTER
ALFABETISK STIKORDSREGISTER
A
I
Afbryde vejvisning
21
ankomsttidspunkt
29
Interessepunkter, se også POI
P
20
K
D
Destination
16
F
Fartkamera
29
Fejlfinding
sensus navigation
44
Kompas
27
kortdata
40
Kortområder
40
Kortvalg
27
M
Menuer
menuoversigt navigation
Rullemenu
41
10
G
Genoptage vejvisning
21
H
Hastighedskamera
O
Opdatering af kort
40
Ophavsret
45
POI
angiv destination
Symboler
16
20
Påbegynd vejvisning
21
R
Rejseplan
21
rejsetid
29
Rute
alternative ruter og ruteoversigt
22
22
S
Skala
ændre
34
Skrivehjul
12
Slet rejseplan
21
Start vejvisning
21
Stemmestyring
13
29
49
ALFABETISK STIKORDSREGISTER
T
Talevejvisning
29
Tastatur
12
Trafikinformation
34
Transport af bil
44
U
Udvidet trafikinformation (RTTI)
USB-stik
36
7
V
Vejvisningsvalg
50
29
TP 26670 (Danish), AT 1817, MY19, Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising