Volvo | S90 | Sensus Navigation | Volvo S90 2017 Sensus Navigation

Volvo S90 2017 Sensus Navigation
SENSUS NAVIGATION
Destinationer/slutdestination
Delmål
Vejvisningspunkt
Bilen på planlagt rute
Trafikinformation
Minimerer (udvidet visning) eller maksimerer (fuldskærm) kortbilledet
Beregner omvej
Gentager den aktuelle stemmevejledning
Stemmevejledning midlertidigt til/fra
Afbryder vejvisning
Angive destination/delmål
Interessepunkt (Point of Interest - POI)
Nulstiller kortet til at følge bilen
Tekst og symboler på kortet
Bilens aktuelle position
Målestok
Liste med rejseplanens vejvisingspunkter
Destination og ankomsttid/resterende rejsetid, alternativt aktuel position
og afstand til destinationen.
Liste med rejseplanens interessepunkter (Point of Interest - POI) og trafikinformation
Skifter kortvisning mellem 2D og 3D
Kompas + skifter mellem nord og kørselsretning opad
Rejseplan og alternativ rute
SENSUS NAVIGATION
Sensus Navigation er et satellitbaseret trafikinformations- og vejvisningssystem.
Der foregår et løbende udviklingsarbejde for at forbedre vores produkt.
Ændringer kan medføre at oplysninger, beskrivelser og illustrationer i
dette tillæg er forskelligt fra udstyret i bilen. Vi forbeholder os ret til at
foretage ændringer uden forudgående varsel.
INDHOLD
INDLEDNING
2
STEMMESTYRING
ANGIV DESTINATION
Kom godt i gang med kortnavigation
6
Stemmestyring
14
Generelt om angivelse af destinationer
20
Nem vejvisning til en destination
6
Bruge stemmestyring
14
Angiv destination direkte på kortet
20
Displays og betjeningsknapper til
kortnavigation
7
Stemmestyring ved kortnavigation
15
Angiv destination med fritekstsøgning
21
Almindelige handlinger ved kortnavigation
8
Indstillinger for stemmestyring
16
Angiv destination med Seneste/
Favoritter/Bibliotek
22
Angive destination med interessepunkt (Point of Interest - POI)
24
Angiv destination med adresse
25
Gemme en destination "Send to Car"
26
REJSEPLAN OG RUTE
TRAFIKINFORMATION
INDSTILLINGER
Rejseplan og alternativ rute
30
Trafikinformation
36
Vejvisingspunkter i rejseplanen
31
Udvidet trafikinformation (RTTI)
37
Aktivere/deaktivere kortvisning på
førerdisplayet
40
Interessepunkter (Point of Interest POI) langs ruten
31
Indstillinger for Sensus Navigation
40
Indstillinger for kortet
Trafikforstyrrelser langs ruten
41
32
Indstillinger for ruten
43
Informationsbillede på kortet
32
Indstillinger for trafik
44
Vælg omvej
33
Aktivere/deaktivere udvidet trafikinformation (RTTI),
45
Indstillinger for vejvisning
45
Kortdata
46
3
KORT- OG
SYSTEMINFORMATION
4
ALFABETISK
STIKORDSREGISTER
Opdatering af kortdata med MapCare
48
Opdatering af kortdata med forbundet bil
49
Opdatering af kortdata via PC og USB
50
Fejlfinding for Sensus Navigation
52
Licensaftale for kortnavigation
54
Ophavsret for kortnavigation
56
Alfabetisk stikordsregister
57
INDLEDNING
INDLEDNING
Kom godt i gang med
kortnavigation
ADVARSEL
Husk følgende:
Bilens elsystem aktiveres automatisk, når førerdøren åbnes.
•
Ret al opmærksomhed mod vejen og
koncentrer dig først og fremmest om
kørslen.
•
Følg de gældende færdselsregler og kør
med god dømmekraft.
•
Vejforholdene kan som følge af f.eks.
vejrlig eller årstid gøre nogle anbefalinger
mindre pålidelige.
Aktivere navigation
Nem vejvisning til en destination
Indstil vejvisning til den ønskede destination
uden først at skulle læse hele instruktionsvejledningen.
Vælg destination på kortet
1.
Tryk på delvisningen Navigation.
2.
Tryk for at maksimere kortbilledet.
3.
Find den ønskede position på kortet.
4.
Tryk og hold på positionen.
> Der fremkommer et ikon og en menu.
5.
Tryk på Kør hertil.
> Vejvisning starter.
Deaktivere navigation
Navigationssystemet kan ikke slås fra, det kører
altid i baggrunden. Det slås først fra, når føreren
låser og forlader bilen.
OBS
Knappen Hjem
Navigationssystemet er også tilgængeligt, når
motoren ikke er i gang. Ved for lav batterispænding slukkes der for systemet.
Menulinjen Navigation
Hvis navigationssystemet ikke viser et kortbillede
på midterdisplayet, skal du trykke på den øverste
menulinje Navigation (2).
Hvis midterdisplayet ikke viser menulinjen
Navigation, skal der trykkes på knappen Hjem
(1), og derefter på menulinjen Navigation (2).
Derefter vises kortet over det aktuelle område,
hvor bilen er symboliseret med en blå trekant.
6
Relaterede oplysninger
•
Displays og betjeningsknapper til kortnavigation (s. 7)
•
Nem vejvisning til en destination (s. 6)
INDLEDNING
Displays og betjeningsknapper til
kortnavigation
Førerdisplayet
Sensus Navigation præsenteres og betjenes på
flere måder, f.eks. via førerdisplayet, head-updisplayet og med stemmekommandoer.
Midterdisplayet
Kortet vises kun ved 12"-førerdisplay.
Under kørslen vejvises føreren af stemmevejledning og instruktioner på førerdisplayet. Kortvisning på førerdisplayet kan også være aktiv uden
en angivet destination.
På midterdisplayet kan al betjening af navigationssystemet foretages, f.eks. kortindstillinger og
angivelse af destinationer.
Hvis kortbilledet ikke vises på midterdisplayet tryk på øverste menulinje Navigation på visningen Hjem.
Knapperne til højre på rattet og
førerdisplayet
Åbne/lukke menuen. Menuen lukkes automatisk efter en tids inaktivitet eller for visse
valg.
Bladre mellem menuer.
Bladre mellem menupunkter.
Bekræfte eller markere et valg.
Med knapperne til højre på rattet kan nogle funktioner i kortnavigation betjenes, f.eks. Kør mig
hjem og Afbryd vejledning. Hvis der vises en
meddelelse på førerdisplayet, skal den først kvitteres, inden menuen vises.
}}
7
INDLEDNING
||
Head-up-display*
Kortnavigation på forruden.
Føreren kan også få vejvisning og information fra
navigationssystemet i head-up-displayet på forrudens nederste del.
Visning af navigationsinformation kan slås fra, og
informationsfeltets placering kan justeres.
Relaterede oplysninger
•
Angiv destination med fritekstsøgning
(s. 21)
•
•
•
•
•
Stemmestyring ved kortnavigation (s. 15)
Stemmestyring (s. 14)
Bruge stemmestyring (s. 14)
Indstillinger for stemmestyring (s. 16)
Aktivere/deaktivere kortvisning på førerdisplayet (s. 40)
Almindelige handlinger ved
kortnavigation
Her beskrives nogle almindelige handlinger ved
kortnavigation.
•
•
•
•
•
•
•
•
Hvor er jeg?
Finde bilsymbolet på kortet
Kørselsretning eller Nord opad på kortet
2D- eller 3D-visning
Zoome
Rulle
Skifte visning af overskrift
Forlade en menu
Hvor er jeg?
Hvilken geografisk placering har bilen lige nu?
•
Tryk på kortets bilsymbol (blå trekant). Oplysninger vises direkte på kortet.
Stemmestyring
Mange funktioner kan også styres med stemmekommandoer.
Tryk på ratknappen, afvent et
signal, og sig f.eks.: "Kør
Hjem".
8
* Ekstraudstyr/tilbehør.
INDLEDNING
Finde bilsymbolet på kortet
Kørselsretning eller Nord opad på
kortet
Tryk på trådkorset.
Tryk på kompasset for at skifte bilsymbolets bevægelse
på kortet.
Efter at have zoomet ind og ud og rullet rundt på
kortet kan det nogle gange være svært at finde
tilbage til bilens position på kortet. Den findes
lettest som følger:
Føreren kan vælge mellem to måder at vise
bilens bevægelse i forbindelse med kortet:
•
•
Kortet vises altid med nord opad på midterdisplayet. Bilsymbolet bevæger sig i den
aktuelle kompasretning på kortet. Bevæger
bilsymbolet sig mod venstre på kortet, kører
bilen altså mod vest.
•
Bilsymbolet peger altid opad på midterdisplayet. Kortet drejer under bilsymbolet,
afhængig af hvordan bilen svinger. Kompassymbolet viser i hvilken retning nord (N) er på
kortet, og i kompassets centrum vises, i hvilken retning bilens forende peger (i dette tilfælde NE = nordøst).
Tryk på trådkorset. Kortet justeres og følger
derefter bilsymbolet.
Tegn i kompas
kompasretning
N
(North): Nord
NE
(NorthEast): Nordøst
E
(East): Øst
SE
(SouthEast): Sydøst
S
(South): Syd
SW
(SouthWest): Sydvest
W
(West): Vest
NW
(NorthWest): Nordvest
2D- eller 3D-visning
Tryk på 2D/3D for at skifte mellem 2D- og 3D-visning.
Ved 3D-visning er bilens kørselsretning altid
opad på midterdisplayet. Kortet roterer under bilsymbolet, afhængig af hvordan bilen svinger.
}}
9
INDLEDNING
||
Tryk en gang med to fingre
spredt på midterdisplayet.
Kompasset viser i hvilken retning nord (N) er på
kortet, og i kompassets centrum vises, i hvilken
retning bilens forende peger.
Skifte visning af overskrift
Målestokken vises ikke i 3D-tilstand.
2D-visning er beskrevet under den foregående
overskrift "Kørselsretning eller Nord opad på kortet".
eller
Spred to fingre på midterdisplayet, og knib dem derefter
sammen.
Zoome
Zoome ind
Gør kortet større som følger:
Tryk hurtigt to gange med en
finger på midterdisplayet.
Tryk her for at skifte kortoverskrift.
Rulle
Sæt en finger på kortet, stryg i
den ønskede retning, og slip.
eller
Knib to fingre sammen på midterdisplayet, og spred dem
derefter.
Rullefunktionen er kun mulig
med kortet i maksimeret tilstand, ikke minimeret.
Vælg mellem følgende visninger som overskrift
på kortet:
•
Betegnelse for destination (Destination) og
ankomsttid (ETA) eller resterende rejsetid
(RTA). Med hensyn til valg af ETA eller RTA,
se afsnittet "Indstillinger for ruten".
eller
•
Betegnelse for den aktuelle position
(Position) og afstand til destinationen (Dist).
At skifte overskrift er kun muligt med kortet i
maksimeret tilstand, ikke minimeret.
Zoome ud
Gør kortet mindre som følger:
10
INDLEDNING
Finde tilbage til kortvisningen
Knappen Hjem
Menulinjen Navigation
Hvis føreren er "langt væk" i en anden del af
systemet, og hurtigt vil gå til kortvisningen, kan
denne metode anvendes:
1.
Tryk på midterdisplayets knap "Hjem" (1).
2.
Hvis midterdisplayet derefter viser visningen
Hjem i stedet for kortvisningen, skal du
trykke let på den øverste menulinje
Navigation (2).
Relaterede oplysninger
•
Aktivere/deaktivere kortvisning på førerdisplayet (s. 40)
•
•
Indstillinger for Sensus Navigation (s. 40)
Indstillinger for ruten (s. 43)
11
STEMMESTYRING
STEMMESTYRING
Stemmestyring1
Stemmestyringssystemet gør det muligt for føreren at styre visse funktioner i medieafspilleren,
en Bluetooth-tilsluttet telefon, klimaanlægget og
Volvos navigationssystem* med stemmen.
Stemmekommandoer er en praktisk hjælp til
føreren, så føreren ikke distraheres og i stedet
kan koncentrere sig om kørslen og fokusere
opmærksomheden på vej- og trafiksituationen.
ADVARSEL
Føreren er altid i sidste ende ansvarlig for, at
køretøjet føres på en sikker måde, og at alle
gældende færdselsregler følges.
Stemmestyring sker i form af dialog med talte
kommandoer fra brugeren og verbalt svar fra
systemet. Stemmestyringssystemet bruger den
samme mikrofon som Bluetooth handsfree-systemet. Stemmestyringssystemets svar kommer fra
bilens højttalere. I nogle tilfælde vises også en
tekstmeddelelse på førerdisplayet. Funktionerne
styres med knapperne til højre på rattet, og indstillinger foretages via midterdisplayet.
Bruge stemmestyring2
Grundlæggende vejledning til brug af stemmestyring.
Tryk på ratknappen til stemmestyring
for at aktivere
systemet og indlede en dialog
med stemmekommandoer.
Systemopdatering
Stemmestyringssystemet forbedres løbende.
Hente opdateringer for optimal funktionalitet, se
support.volvocars.com.
Overvej følgende, når du kommunikerer:
•
Ved kommandoer - tal efter tonen, med normal stemme i normalt tempo.
Relaterede oplysninger
•
Undgå at tale, når systemet svarer (systemet
kan ikke høre kommandoerne i dette tidsrum).
•
Undgå baggrundsstøj i kabinen ved at have
døre, ruder og soltag lukket.
•
•
•
Bruge stemmestyring (s. 14)
Stemmestyring ved kortnavigation (s. 15)
Indstillinger for stemmestyring (s. 16)
Stemmestyring kan afbrydes ved at:
•
•
Stemmestyringssystemets mikrofon
1
2
14
sige "Cancel".
foretage et langt tryk på ratknappen for
.
stemmestyring
For at fremskynde kommunikationen og springe
anmodningerne fra systemet over skal du trykke
på ratknappen for stemmestyring
, når
systemets stemme taler, og sige den næste kommando.
Gælder visse markeder.
Gælder visse markeder.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
STEMMESTYRING
22). For engelsk kan også "dobbelt" eller
"tredobbelt" bruges, f.eks. dobbelt nul (00).
Numre kan angives inden for intervallet
0-2300.
Eksempel på stemmestyring
Tryk på
, sig "Call [Fornavn] [Efternavn]
[nummerkategori]": Ringer til den valgte kontakt fra telefonbogen, når kontakten har flere
telefonnumre (f.eks. hjem, mobil, arbejde). F.eks.:
Tryk på
•
, og sig "Call Robyn Smith Mobil".
Kommandoer/sætninger
Det er altid muligt at bruge følgende kommandoer:
Frekvenser kan siges otteoghalvfems
komma otte (98,8), ethundredefire komma to
eller hundredefire komma to (104,2).
Relaterede oplysninger
•
•
Stemmestyring (s. 14)
Indstillinger for stemmestyring (s. 16)
Stemmestyring ved kortnavigation3
Kommando for stemmestyring af navigationssystemet, f.eks. angiv rejsemål eller hold pause i
vejvisning.
Tryk på
, og sig en af følgende kommandoer:
•
"Navigation": Starter en navigationsdialog
og viser eksempler på kommandoer.
•
"Take me home" – Der foregår vejvisning til
Hjem-positionen.
•
"Go to [By]": Angiver en by som destination.
Eksempel: "Kør til Århus".
•
"Repeat" – gentager den sidste stemmevejledning i den igangværende dialog.
•
•
"Cancel" – Afbryder dialogen.
•
"Help" – Starter en hjælpedialog. Systemet
svarer med kommandoer, der kan anvendes i
den aktuelle situation, en anmodning eller et
eksempel.
"Go to [Adresse]": Angiver en adresse som
destination. En adresse skal indeholde by og
gade. Eksempel: "Kør til Vestergade 85,
Århus".
•
Kommandoer for specifikke funktioner er beskrevet under det respektive afsnit, f.eks. Stemmestyring af telefon.
"Add intersection" - Starter en dialog, når
to gader skal angives. Destinationen bliver
derefter krydset af de angivne gader.
•
Tal
Talkommandoer angives forskelligt, afhængigt af
hvilken funktion der skal styres:
"Go to [Postnummer]": Angiver et postnummer som destination. Eksempel: "Kør til
8000".
•
"Go to [kontakt]" - Angiver en adresse fra
telefonbogen som rejsemål. Eksempel: "Kør
til Jens Nielsen".
•
"Search [POI-kategori]" - Søger interessepunkter (POI) i nærheden i en bestemt
kategori (f.eks. restauranter).4 For at få listen
sorteret langs ruten - sig "Langs ruten", når
resultatlisten vises.
•
Telefon- og postnumre skal siges individuelt, tal for tal, f.eks. nul tre en to to fire fire tre
(03122443).
•
Husnumre kan siges individuelt eller i
gruppe, f.eks. to to eller toogtyve (22). For
engelsk og hollandsk kan flere grupper siges
efter hinanden, f.eks. toogtyve toogtyve (22
}}
15
STEMMESTYRING
||
•
"Search [POI-kategori] i [By]" - Søger
interessepunkter (POI) i en bestemt kategori
og by. Resultatlisten sorteres efter byens
midtpunkt. Eksempel: "Søg restaurant i
Århus".
Der kan foretages flere indstillinger for stemmestyringssystemet.
1.
Tryk på Indstillinger i topvisningen.
•
"Search [POI-navn]". Eksempel: "Søg
Tivoli".
2.
•
Tryk på System
vælg indstillinger.
"Change country/Change state5, 6" Ændrer søgeområdet for navigation.
•
"Show favourites" – Viser favoritpositioner
på førerdisplayet.
• Gentagelse af kommando
• Køn
• Talehastighed
•
"Clear itinerary": Sletter alle gemte delmål
og endemålet i en rejseplan.
Lydindstillinger
1. Tryk på Indstillinger i topvisningen.
•
"Repeat voice guidance": Gentager den
sidst udtalte vejvisning.
2.
•
"Turn off voice guidance": Slår stemmevejledning fra.
•
"Turn on voice guidance": Starter stemmevejledning, når den er slået fra.
Relaterede oplysninger
•
Displays og betjeningsknapper til kortnavigation (s. 7)
•
•
•
Stemmestyring (s. 14)
3
4
5
6
16
Bruge stemmestyring (s. 14)
Indstillinger for stemmestyring (s. 16)
Gælder visse markeder.
Brugeren kan vælge at ringe til POI'et eller angive det som destination.
For europæiske lande bruges "Lande" i stedet for "Stat".
For Brasilien og Indien skiftes søgeområde via midterdisplayet.
Indstillinger for stemmestyring7
Stemmestyring, og
Tryk på Lyd Systemlydstyrker
Stemmestyring , og vælg indstillinger.
Skifte sprog
Stemmestyring er ikke mulig for alle sprog. Tilgængelige sprog for stemmestyring er markeret
med et ikon på listen over sprog .
Ændring af sproget har også indflydelse på
menu-, meddelelses- og hjælpetekster.
1.
Tryk på Indstillinger i topvisningen.
2.
Tryk på System
Sprog, og vælg sprog.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Stemmestyring (s. 14)
Bruge stemmestyring (s. 14)
Stemmestyring ved kortnavigation (s. 15)
STEMMESTYRING
7
Gælder visse markeder.
17
ANGIV DESTINATION
ANGIV DESTINATION
Generelt om angivelse af
destinationer
•
En destination kan angives på forskellige måder.
•
Der er følgende måder til at angive en destination:
Angiv destination med Seneste/Favoritter/
Bibliotek (s. 22)
•
Angive destination med interessepunkt
(Point of Interest - POI) (s. 24)
•
Angiv destination med adresse (s. 25)
•
•
•
•
•
•
•
Tryk på kortet
Fritekstsøgning og kortkoordinater
Angiv destination med fritekstsøgning
(s. 21)
Angiv destination direkte på kortet
En destination kan angives på forskellige måder.
At markere med fingeren på kortet er en af dem.
I mange tilfælde er det lettere at rulle frem til den
ønskede position og trykke på den med fingeren.
Kontroller først, at kortvisningen er i dens maksimale position: Hvis denne knap ses på
skærmen, skal du trykke på den
for at maksimere kortbilledet.
Senest valgte destinationer
Favoritpositioner fra biblioteket
Gemte positioner i biblioteket
Interessepunkt (Point of Interest - POI)
Fortsæt derefter som følger:
Adresse
1.
Rul frem til den ønskede position på kortet.
2.
Tryk og hold på positionen. Der oprettes et
ikon, og en menu vises.
Vælg en af valgmulighederne via henvisninger
under overskriften "Destination og delmål", og
følg instruktionerne.
Destination og delmål
Den første indstillede position bliver rejseplanens
destination.
Efterfølgende positioner bliver rejseplanens delmål.
En rejseplan med dens destination og delmål kan
efterfølgende nemt redigeres. Se afsnittet "Redigere rejseplan" i afsnittet "Rejseplan og alternativ
rute".
Relaterede oplysninger
•
•
20
Rejseplan og alternativ rute (s. 30)
Angiv destination direkte på kortet (s. 20)
3. Vælg Kør hertil – vejvisning begynder.
ANGIV DESTINATION
Slette ikonet
Hvis positionens ikon skal slettes:
Angiv destination med
fritekstsøgning
•
En destination kan angives på forskellige måder
- med fritekstsøgning er det f.eks. muligt at søge
på telefonnumre, postnumre, gader, byer, koordinater og interessepunkter (Point of Interest POI).
Vælg Slet
Justere ikonets placering
Hvis positionens ikon skal justeres:
1.
Foretag et langt tryk på ikonet, træk den til
den ønskede position, og slip.
Relaterede oplysninger
•
Generelt om angivelse af destinationer
(s. 20)
Med skærmens tastatur kan de fleste tegn skrives og anvendes til søgning efter destinationer.
For en beskrivelse, se afsnittet "Bruge tastaturet
på midterdisplayet".
1.
Tryk på Skriv dest nederst på skærmen.
> Kortbilledet skifter til søgning med
adresse
2.
Tryk på
.
3.
Skriv søgeord.
> Søgetræffene vises løbende under skrivning.
}}
21
ANGIV DESTINATION
||
4.
Hvis søgningen giver det ønskede resultat - tryk på et søgetræf for at vise dets
informationskort, og vælg fortsat brug af søgetræffet.
Hvis søgningen giver for mange resultater - tryk på Filtrer søgning, vælg positionen, der skal søges omkring, og vælg derefter fortsat brug af søgetræffet:
•
•
•
•
I nærhed af køretøj
Relaterede oplysninger
En destination kan angives på forskellige måder.
At vælge fra lister er en af dem.
•
Generelt om angivelse af destinationer
(s. 20)
•
Displays og betjeningsknapper til kortnavigation (s. 7)
•
Informationsbillede på kortet (s. 32)
For at få disse lister frem:
1. Tryk på Skriv dest længst
nede på skærmen. Kortbilledet
skifter til søgning efter adresse.
På ruten
Nær punkt på kort
Skriv f.eks. "N 58,1234 E 12,5678", og tryk
på Søg.
Kompasretningen N, E, S og W kan skrives på
forskellige måder, f.eks. som følger:
N 58,1234 E 12,5678 (med mellemrum)
N58,1234 E12,5678 (uden mellemrum)
58,1234N 12,5678E (med kompasretning
efter koordinaterne)
58,1234-12,5678 (med bindestreg uden
kompasretning)
22
Angiv destination med Seneste/
Favoritter/Bibliotek
I nærhed af destination
Koordinater
En destination kan også angives med kortkoordinater.
•
Det er lige korrekt at bruge punktum [.] og
komma [,].
2. Vælg derefter en af følgende lister øverst på
skærmen:
• Seneste
• Favoritter
• Bibliotek
Efter et punkt på en liste er markeret, tilføjes det
som en destination med en af knapperne Start
navigation eller Tilføj som rutepunkt.
ANGIV DESTINATION
Seneste
Favoritter
Bibliotek
På denne liste samles udførte søgninger. Rul og
vælg.
I denne liste samles favoritpositioner fra
Bibliotek. Rul og vælg.
Her samles gemte positioner og rejseplaner. Den
senest gemte kommer øverst på listen.
Findes også som et menupunkt på førerdisplayet
og hentes med knapperne til højre på rattet, se
overskriften "Displays og betjeningsknapper til
kortnavigation".
En slettet position i Favoritter er altid tilbage i
Bibliotek, men så med "slukket" stjerne. Ønskes
den lagt tilbage til Favoritter, så gå til Bibliotek
og marker positionens stjerne igen.
Tryk på en positionsstjerne for at markere/afmarkere den som favorit. En position med markeret/
udfyldt stjerne vises også under overskriften
Favoritter.
Med Redigér kan listen redigeres.
Med Indstil hjemmeadresse kan en ofte
anvendt destination programmeres og anvendes.
En indført Hjem-destination findes også som et
menupunkt på førerdisplayet og hentes med
knapperne til højre på rattet, se overskriften "Displays og betjeningsknapper til kortnavigation".
En slettet position i Bibliotek bliver samtidig
slettet i Favoritter.
Med Redigér kan listen redigeres.
Biblioteket kan sorteres på forskellige måder:
• Tilføjet - sorterer i tidsorden.
• Navn - sorterer i alfabetisk orden.
• Afstand - sorterer på afstand af den nuværende position.
•
Modtaget - positioner sendt til bilen med
funktionen "Send to Car" filtreres fra. Nye,
ulæste positioner er forsynet med en BLÅ
}}
23
ANGIV DESTINATION
||
markør, der slukkes, når de er læst. Se mere
information i afsnittet "Gemme destinationer
med Send to car".
Med Redigér kan én eller flere poster på listen
slettes.
Angive destination med
interessepunkt (Point of Interest POI)
En destination kan angives på forskellige måder;
angivelse af et POI er en af dem.
Relaterede oplysninger
•
Gemme en destination "Send to Car"
(s. 26)
•
Displays og betjeningsknapper til kortnavigation (s. 7)
•
Generelt om angivelse af destinationer
(s. 20)
1.
Tryk på Skriv dest længst nede på skærmen. Kortbilledet skifter til søgning efter
adresse med dets søgefelt.
2.
Tryk på POI.
3.
Tryk på det ønskede filter:
•
•
•
•
•
24
I nærheden af køretøjet
I nærheden af destinationen
I nærheden af delmål
Langs ruten
Omkring punkt på kortet
4.
Find og vælg det ønskede POI.
5.
Vælg Start navigation eller Tilføj som
rutepunkt.
Eksempler på POI.
Mange POI (f.eks. restauranter) har underkategorier (f.eks. fastfood).
I afsnittet "Indstillinger for kortet" kan vælges,
hvilke POI der skal vises på kortet. Her vises alle
POI, der er tilgængelige i den aktuelle region.
Denne indstilling påvirker ikke søgning efter POI
som destinationer. Også fravalgte POI vises her
som alternative destinationer.
Nogle POI vises kun på kortet fra og med skala
1 km (1 mi).
ANGIV DESTINATION
OBS
Angiv destination med adresse
•
Symboler for POI, antallet og varianter af
POI, er forskelligt fra marked til marked.
En destination kan angives på forskellige måder.
Angivelse af adresse er en af dem.
•
I forbindelse med opdatering af kortdata
kan der komme nye symboler, og andre
kan forsvinde. I menusystemet kan alle
symboler for det aktuelle kortsystem altid
hentes frem.
Tryk på Skriv dest længst
nede på skærmen. Kortbilledet
skifter til søgning efter adresse
med dets søgefelt.
Relaterede oplysninger
•
Generelt om angivelse af destinationer
(s. 20)
•
Indstillinger for kortet (s. 41)
at udfylde land og by. I så fald er vejvisningen til
byens centrum.
Vælg et tilgængeligt redigeringsfelt og indtast
med midterdisplayets tastatur:
•
•
•
•
•
Land/Stat/Provins
By/Område/Postnr.
Adresse
Nummer
Vejkryds
Relaterede oplysninger
•
Generelt om angivelse af destinationer
(s. 20)
•
Informationsbillede på kortet (s. 32)
Eksempler på søgefelt. Det kan variere, alt efter marked/
region.
Bemærk, at de beskrevne søgemuligheder ikke
er tilgængelige for alle markeder/regioner. Skærmen viser kun søgemuligheder for det aktuelle
søgeområde.
Ikke alle felter behøver at udfyldes. Hvis man
f.eks. ønsker en tur til en by, er det tilstrækkeligt
25
ANGIV DESTINATION
Gemme en destination "Send to
Car"
En destination kan gemmes på forskellige
måder. At bruge funktionen "Send to Car" (Send
to Car) er en af dem.
Sende position til bilen
Send to Car (Send til bilen) er en funktion, der
gør det muligt at tilføje en destination/position til
bilens navigationssystem via en computer.
Funktionen Send to Car kan også bruges fra
Volvo On Call-appen. Volvo On Call kan også bruges, hvis der skal sendes en destination/position
til bilen fra Volvo On Call servicecenter.
3.
Bemærk, at den procedure, der er vist her, kun er
et eksempel fra en af flere leverandører af korttjenester.
1.
Tilslut med computeren til here.com.
> En korttjeneste åbnes.
2.
Søg den ønskede position.
5.
Klik på Send til bilen på sidemenuen.
6.
Vælg bil, og skriv bilens VIN eller e-mailadressen registreret til dit Volvo-ID. Klik
derefter på Send.
7.
Klik på Klar.
> Positionen sendes til bilen.
Højreklik på positionen, og klik derefter på
adressen.
> En sidemenu/et informationsbillede
åbnes.
Mere information om yderligere leverandører og
andet om funktionen Send to Car kan findes på
Volvo Cars supportside (support.volvocars.com).
4.
26
Klik på Del på sidemenuen.
ANGIV DESTINATION
Modtage og bruge position i bilen
For at bilen kan modtage data, skal den være forbundet med internettet. Se beskrivelsen i afsnittet "Forbinde bil" i instruktionsvejledningen. Hvis
der sendes en position til bilen med Volvo On
Call, benyttes bilens indbyggede modem til at
sende dataene, dvs. der kræves ingen separat
internetforbindelse.
1.
Når bilen modtager en position, vises en
meddelelse herom på midterdisplayet. Tryk
på meddelelsen/symbolet.
> Et informationsbillede åbnes.
2.
Vælg den ønskede brug af positionen.
Bruge lagret position
Modtagne positioner gemmes i navigationssystemets bibliotek og kan bruges senere - se "Angiv
destination med Seneste/Favoritter/Bibliotek".
Relaterede oplysninger
•
Angiv destination med Seneste/Favoritter/
Bibliotek (s. 22)
•
Generelt om angivelse af destinationer
(s. 20)
27
REJSEPLAN OG RUTE
REJSEPLAN OG RUTE
Rejseplan og alternativ rute
2.
Det er muligt under den igangværende vejvisning at se på rejseplanen eller se, om der er
alternative ruter.
Vise rejseplan
Tryk på symbolet for at åbne rejseplanen.
Redigere eller slette rejseplan
3.
Vælg en alternativ rute:
• Eco
• Hurtig
• Natur
4.
Tryk på kortet.
> Den opdaterede rute vises på kortet, og
vejvisning genoptages.
Relaterede oplysninger
1.
2.
1.
30
Under igangværende vejvisning, tryk på
Maksimer for at maksimere kortbilledet og
komme til rejseplanen.
Vis rejseplanen.
Tryk på papirkurven for at slette en destination i rejseplanen, henholdsvis tryk på Slet
tur for at slette hele rejseplanen.
Vise alternativ rute
Under igangværende vejvisning er det muligt at
søge efter alternative ruter.
1.
Vis rejseplanen.
2.
Tryk på Alternative ruter.
•
•
•
•
Vejvisingspunkter i rejseplanen (s. 31)
Vælg omvej (s. 33)
Informationsbillede på kortet (s. 32)
Indstillinger for ruten (s. 43)
REJSEPLAN OG RUTE
Vejvisingspunkter i rejseplanen
En liste med rejseplanens kommende vejvisingspunkter hjælper føreren med at planlægge/"se"
kommende manøvrer i god tid.
Vælg omvej (s. 33)
Interessepunkter (Point of Interest POI) langs ruten
Rejseplan og alternativ rute (s. 30)
En liste med (POI) langs ruten kan hentes frem.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
Informationsbillede på kortet (s. 32)
Indstillinger for ruten (s. 43)
1.
Tryk på Forude.
En liste med rejseplanens vejvisingspunkter på
kortet, når en rejseplan aktiveres.
2.
Tryk på POI.
> POI langs ruten vises på basis af afstand.
Listen kan udvides med et tryk på "Ned"-pilen
. Et tryk på "Op"-pilen
minimerer
listen.
3.
Når der er flere POI på samme sted, vises de
som en gruppe. Tryk på gruppen for at få en
liste over POI.
Det næste vejvisingspunkt ligger altid øverst på
listen.
4.
Vælg et POI.
5.
Vælg en af informationsbilledets valgmuligheder, og følg vejledningen.
Rejseplanens vejvisingspunkter
Med et tryk på en af listens vejvisingspunkter rulles kortet frem til den relaterede position. Et
efterfølgende tryk på kortets "trådkors" (under
2D/3D-knappen) nulstiller kortet til vejvisningsvisning, hvor kortet følger bilen.
Relaterede oplysninger
•
Angive destination med interessepunkt
(Point of Interest - POI) (s. 24)
31
REJSEPLAN OG RUTE
Trafikforstyrrelser langs ruten
Informationsbillede på kortet
En liste med trafikforstyrrelser langs ruten kan
hentes.
Hvert ikon på kortet for destinationer, delmål
eller favoritter har et informationsbillede, som
åbnes ved at trykke på ikonet.
Via ikonets Infokort kan føreren se aktuelle
oplysninger for det respektive ikon.
Informationsbilledets information og mulige alternativer varierer afhængigt af, hvilken type ikon,
det er.
1.
Tryk på Forude.
2.
Tryk på Trafik. Trafik-knappen er grå, hvis
der ikke er nogen trafikhændelse på ruten.
> Trafikhændelser langs ruten vises på
basis af afstand.
3.
Hvis der ønskes flere oplysninger om trafikforstyrrelser, skal der trykkes på linjen, hvorefter et informationskort åbnes. Vælg en af
informationsbilledets valgmuligheder, og følg
vejledningen.
4.
Tryk på Undgå for at undgå trafikforstyrrelsen.
> Ruten beregnes på ny, og vejvisningen
foregår via en alternativ rute.
Relaterede oplysninger
•
•
32
Trafikinformation (s. 36)
Indstillinger for trafik (s. 44)
Eksempel på informationskort for et interessepunkt
(Point of Interest - POI).
REJSEPLAN OG RUTE
I dette eksempel med et markeret interessepunkt
(Point of Interest - POI) kan føreren bl.a. vælge:
Vælg omvej
• Start navigation – positionen gemmes som
Hvis føreren ønsker at undgå rutens nærmeste
del, f.eks. fordi vejen er lukket, kan funktionen
Omvej vælges.
• Tilføj som rutepunkt – positionen gemmes
Omvej
destination
som delmål
• Gem – positionen gemmes i biblioteket, se
information i afsnittet "Angiv destination med
Seneste/Favoritter/Bibliotek".
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
Rejseplan og alternativ rute (s. 30)
Omvej med dens oplysninger vises.
Vejvisingspunkter i rejseplanen (s. 31)
2.
Vælg omvej (s. 33)
Indstillinger for ruten (s. 43)
Angiv destination med Seneste/Favoritter/
Bibliotek (s. 22)
1.
Tryk på knappen for Omvej. En alternativ
kørestrækning med information om dens
længere/kortere strækning, og beregnet rejsetid, vises på kortet.
Hvis forslaget accepteres: Tryk på skiltet
med oplysninger om omvejen. Ruten accepteres også, hvis man kører ind på den foreslåede vej.
Hvis forslaget ikke accepteres: Tryk på
Annuller, hvorefter vejvisning vender tilbage
til den aktuelle rute.
Almindeligt foreslås kun en kort omvej med
hurtig tilbagevenden til den oprindelige rejseplans rute.
}}
33
REJSEPLAN OG RUTE
||
Omvejen er aktiveret.
Efter forslaget er blevet accepteret, genoptages
vejvisning, og nu med omvejen valgt som rute.
Et alternativ til funktionen Omvej er at afvige fra
rejseplanens rute. Systemet opdaterer så ruten
automatisk, og fortsætter med at vise vej til destinationen ad den mest egnede rute.
I afsnittet "Rejseplan og alternativ rute" beskrives
en anden måde til at vælge en alternativ rute.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
34
Indstillinger for ruten (s. 43)
Vælg omvej (s. 33)
Rejseplan og alternativ rute (s. 30)
Informationsbillede på kortet (s. 32)
TRAFIKINFORMATION
TRAFIKINFORMATION
Trafikinformation
Navigationssystemet fortsætter med at modtage
udsendelser med informationer om trafikhændelser og trafikstrøm.
OBS
Trafikinformation er ikke tilgængelig i alle
regioner/lande.
Dækningsområderne for trafikinformation
udvides løbende.
I afsnittet "Indstillinger for trafik" beskrives de tilpasninger, der kan foretages for visning af trafikrelateret information på kortet.
Trafikforstyrrelser af typen tæt og langsom trafik,
vejarbejde, trafikulykker og lign. vises med forskellige symboler på kortet.
For større trafikforstyrrelser vises også dens
omfang med en RØD linje ved siden af vejen,
f.eks. ved vejarbejde. Linjen angiver samtidigt, for
hvilken retning forstyrrelsen gælder. Hvis forstyrrelsen vedrører begge kørselsretninger, er vejstrækningen markeret med en linje på begge
sider.
Information om trafikforstyrrelse
– Tryk på symbolet for trafikforstyrrelsen.
> Der vises et informationskort. Disse oplysninger kan f.eks. omfatte trafikforstyrrelsens placering med vejnavn/vejnummer
og forstyrrelsens art/omfang/varighed.
Undgå trafikforstyrrelser
Hvis forstyrrelsen ligger på ruten, kan punktet
Undgå vælges. Systemet beregner så en anden
rute.
Se "Trafikforstyrrelser langs ruten" for en beskrivelse.
Udvidet trafikinformation (RTTI)1
I en forbundet bil kan udvidet trafikinformation
modtages via internettet med RTTI.
Eksempel på trafikinformation.
1 Gælder
36
visse markeder.
Relaterede oplysninger
•
•
Indstillinger for trafik (s. 44)
Udvidet trafikinformation (RTTI) (s. 37)
•
Trafikforstyrrelser langs ruten (s. 32)
TRAFIKINFORMATION
Udvidet trafikinformation (RTTI)23
I en forbundet bil kan udvidet trafikinformation
modtages via internettet med RTTI.
position, hvilket bidrager til tjenestens funktion.
De anonyme data sendes kun, når RTTI er aktiveret.
OBS
Trafikinformation er ikke tilgængelig i alle
regioner/lande.
Aktuelle trafikforhold vises for motorveje, større
veje og landeveje, og visse ruter gennem bykerner.
Mængden af trafikinformation der vises på kortet,
afhænger af afstanden fra bilen og vises kun
inden for ca. 120 km fra bilens position.
Tekst og symboler på kortet vises som sædvanligt, og trafikstrømmen viser, hvor hurtigt trafikken
bevæger sig på en vej i forhold til vejens hastighedsbegrænsning. Trafikstrømmen vises på kortet på hver side af vejen med en farvet linje pr.
kørselsretning:
•
•
•
•
•
Dækningsområderne for trafikinformation
udvides løbende.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
Aktivere/deaktivere udvidet trafikinformation
(RTTI), (s. 45)
Trafikinformation (s. 36)
Indstillinger for trafik (s. 44)
Trafikforstyrrelser langs ruten (s. 32)
Grøn – ingen forstyrrelser.
Gul - viser trafikhændelsens udstrækning,
men afspejler ikke den faktiske trafikstrøm,
f.eks. ved vejarbejde.
Orange - langsom trafik.
Rød – trængsel/overbelastning/ulykke.
Sort - lukket vej.
Trafikinformation om hændelser og trafikstrøm
indsamles kontinuerligt fra mobilapps, offentlige
myndigheder og GPS-data fra køretøjer. Når en
bil anmoder om trafikstrømsinformation, efterlades anonyme data om trafikstrømmen ved bilens
2
3
Gælder visse markeder.
Real Time Traffic Information
37
INDSTILLINGER
INDSTILLINGER
Aktivere/deaktivere kortvisning på
førerdisplayet
Kortet vises automatisk på førerdisplayet, når der
er indstillet en destination. Kortvisning kan også
vælges aktiv uden angiven destination.
Indstillinger for Sensus Navigation
Brugeren kan ved at foretage nogle indstillinger
vælge, hvordan rute og andre oplysninger skal
præsenteres.
Kortnavigation kan præsenteres på forskellige
måder. Brugeren har mulighed for at vælge nogle
indstillinger for at tilpasse kortet på skærmen.
Gør som følger for at komme til indstillingerne:
1.
Træk topvisningen ned fra skærmens øverste
del.
2.
Vælg dér følgende sti:
Indstillinger
Førerdisplay1.
1.
Tryk på Indstillinger i topvisningen.
2.
Tryk på My Car Displays
på førerdisplay.
3.
Baggrund
Tryk på radioknappen Vis navigation for at
aktivere kortvisning på førerdisplayet, selvom
ingen rejseplan er aktiveret.
Relaterede oplysninger
•
•
1
40
Indstillinger for Sensus Navigation (s. 40)
Displays og betjeningsknapper til kortnavigation (s. 7)
Kortet vises kun med 12"-førerdisplay.
Navigation
Der kan udføres indstillinger inden for følgende
områder:
• Kort – håndterer kortets indhold og udseende.
• Rute – håndterer visning og beregning af
rute.
•
Trafik – håndterer information om trafikforstyrrelser.
• Vejvisning – håndterer vejvisning.
• System – information om software og kortopdatering.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
•
Indstillinger for kortet (s. 41)
Aktivere/deaktivere kortvisning på førerdisplayet (s. 40)
Indstillinger for ruten (s. 43)
Indstillinger for trafik (s. 44)
Indstillinger for vejvisning (s. 45)
Kortdata (s. 46)
INDSTILLINGER
Indstillinger for kortet
Her vælges der indstillinger for, hvordan kortet
skal vises på skærmen.
Der kan udføres indstillinger inden for følgende
områder:
•
•
•
•
•
Kortdesign
Format for position
Kortdesign
POI
Favoritter
Hastighedskameraer2
Positionsformat
Med Kortdesign vælges, hvordan kortets farver
skal vises:
• Dag – lyse farver.
• Nat – mørke farver for at bibeholde nattesyn.
• Auto – systemet skifter mellem Dag og Nat,
afhængig af lyset i kabinen.
Ved Format for position vælges, om den aktuelle position skal betegnes/vises på kortet efter
adresse eller koordinater:
Indstillinger
2
Navigation
Kort
Funktionen er ikke tilgængelig på alle markeder.
• Adresse
• Koordinater og højde
}}
41
INDSTILLINGER
||
Interessepunkt (Point of Interest - POI)
Vælg her, hvilke POI der skal vises på kortet. Der
er to muligheder i hver kategori. Enten kan du
vælge, at alle POI'er i en kategori vises, f.eks.
"Transportmidler".
Eller åbn kategorien med symbolet ">", og vælg
derefter hvilke underkategorier, der skal vises
eller ej.
Vælg, om Favoritter skal vises på kortet:
POI-underkategorier.
•
•
Se mere information i afsnittet "Angiv destination
med Seneste/Favoritter/Bibliotek".
Markér de POI-kategorier, der skal vises på
kortet, og forlad menuen med et tryk på
Tilbage eller Luk.
Se mere information i afsnittet "Angiv destination
med interessepunkt (Point of Interest - POI)".
POI-hovedkategorier.
42
Favoritter
Ja/Nej
INDSTILLINGER
Fartkameraer3
Indstillinger for ruten
Her vælges indstillinger for, hvordan ruten skal
beregnes.
Sti:
Indstillinger
Navigation
Rute
Der kan udføres indstillinger inden for følgende
områder:
Vælg, om Hastighedskameraer skal vises på
kortet:
•
Ja/Nej
Relaterede oplysninger
•
•
•
Indstillinger for Sensus Navigation (s. 40)
Angiv destination med Seneste/Favoritter/
Bibliotek (s. 22)
Angive destination med interessepunkt
(Point of Interest - POI) (s. 24)
•
•
•
•
•
er ikke tilgængelig på alle markeder.
• Hurtig
• Eco
• Natur - motorveje undgås så vidt muligt,
hvorfor rejsetiden kan blive lang.
Det er også muligt at vælge en alternativ rute
under igangværende kørsel, se afsnittet "Rejseplan og alternativ rute".
Trafikhistorikmønster
Standardrutetype
Undgå
Format for ankomsttid
Indlæring af rute
Vælg, om dataindsamling for at optimere beregning af en rute skal tillades:
•
Ja/Nej
Trafikmønsterhistorik
Vælg, om der skal bruges trafikhistorik til beregning af rute:
•
3 Funktionen
Ruteindlæring
Standardtype for rute
Vælg den standardtype rute, der foretrækkes:
Ja/Nej
}}
43
INDSTILLINGER
||
Undgå
Tidsformat
Vælg, hvordan ankomsttid skal angives:
•
ETA5
– Forventet tidspunkt for ankomst til
destinationen
Indstillinger for trafik
Her vælges indstillinger for, hvordan trafikrelateret information skal vises på kortet.
• RTA6 – Resterende rejsetid til destinationen
Tidsangivelsen gælder for destinationens tidszone.
Relaterede oplysninger
•
•
Indstillinger for Sensus Navigation (s. 40)
Rejseplan og alternativ rute (s. 30)
Markér et eller flere alternativer, som automatisk
skal undgås, hvis det er muligt, ved beregning af
rute:
•
•
•
•
•
•
•
4
5
6
44
Tunnel
Landegrænse4
Afgift f. stærkt trafikeret område
Biltog
Færge
Vej
Betalingsveje
Ikke for alle markeder/regioner.
ETA – Estimated Time of Arrival
RTA – Remaining Time to Arrival
1.
Tryk på Indstillinger i topvisningen.
2.
Tryk på Navigation
stillinger:
Trafik, og vælg ind-
INDSTILLINGER
• Trafikbegivenheder - der skal vises på kortet og anvendes ved ruteberegning.
Ingen
Større
Alle
• Frit flydende trafik - sæt kryds i feltet for at
vise på kortet.
• Undgå trafikproblemer - langs ruten. Ved
beregning af ruten tages hensyn til dette
valg.
Aktivere/deaktivere udvidet
trafikinformation (RTTI)8, 9
I en forbundet bil kan udvidet trafikinformation
modtages via internettet med RTTI.
Bilen skal være forbundet til internettet, for at
RTTI kan bruges.
1.
Tryk på Indstillinger i topvisningen.
2.
Tryk på Navigation
3.
Afkryds feltet Brug online
trafikinformation for at erstatte normal trafikinformation med RTTI.
Aldrig
Spørg - eventuelle forslag til ruteændringer
gives under rejsen.
Altid
• Brug RTTI, når der er internetforbindelse
- sæt kryds i feltet for at bruge udvidet trafikinformation via internettet7
• Trafikinformationskilde - viser hvilken
kilde, der bruges til trafikinformation.
Trafik.
Hvis bilens internetforbindelse afbrydes, når RTTI
er aktiveret, vil almindelig trafikinformation blive
aktiveret automatisk. Hvis internetforbindelse
genetableres, så genaktiveres RTTI.
Relaterede oplysninger
•
•
Udvidet trafikinformation (RTTI) (s. 37)
Indstillinger for vejvisning
Her vælges indstillinger for, hvordan vejvisning
skal præsenteres.
Niveau for stemmevejledning
1. Tryk på Indstillinger i topvisningen.
2.
Tryk på Navigation
3.
Tryk på den ønskede rutevejvisning:
Vejvisning.
• Ingen – Ingen automatisk stemmevejledning, men mulighed for manuelt at bede
om den aktuelle stemmevejledning en
gang.
• Lav – Kun én meddelelse pr. vejvisingspunkt.
• Moderat – Op til tre meddelelser pr. vejvi-
singspunkt, med begrænsede oplysninger.
• Fuld – Op til fire meddelelser pr. vejvisingspunkt og alle tilgængelige oplysninger.
Trafikinformation (s. 36)
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
7
8
9
Indstillinger for Sensus Navigation (s. 40)
Trafikforstyrrelser langs ruten (s. 32)
Trafikinformation (s. 36)
Udvidet trafikinformation (RTTI) (s. 37)
Gælder visse markeder.
Gælder visse markeder.
Real Time Traffic Information
}}
45
INDSTILLINGER
||
Interessepunkter (Point of Interest - POI)
langs ruten
1. Tryk på Indstillinger i topvisningen.
2.
Tryk på Navigation
3.
Sæt kryds ved POI'er langs rute for at aktivere visning på kortet.
Vejvisning.
Relaterede oplysninger
•
•
Indstillinger for Sensus Navigation (s. 40)
Interessepunkter (Point of Interest - POI)
langs ruten (s. 31)
Kortdata
Her vises oplysninger om opdatering af software
og kortdata.
Listen vises automatisk, når du kører på motorvejen.
Vejvisning over jernbaneoverskæringer
1. Tryk på Indstillinger i topvisningen.
2.
Tryk på Navigation
3.
Sæt kryds ved Vejvisning for
jernbaneoverskæring for at aktivere visning på kortet.
Vejvisning.
Vejvisning for sammenlægning af kørebaner
1. Tryk på Indstillinger i topvisningen.
2.
Tryk på Navigation
3.
Sæt kryds ved Vejvisning fletningspunkt
for at aktivere visning på kortet.
Vejvisning.
Advarsel om sving
1. Tryk på Indstillinger i topvisningen.
46
2.
Tryk på Navigation
3.
Sæt kryds ved Advarsel om sving for at
aktivere visning på kortet.
Vejvisning.
Sti:
Indstillinger
Navigation
System
Kortdata
Genvej til indstillinger af kortregion og opdateringer.
• Kortinformation – Håndter kort, opdateringer, og vælg favoritregion.
Relaterede oplysninger
•
•
Indstillinger for Sensus Navigation (s. 40)
Opdatering af kortdata med MapCare
(s. 48)
KORT- OG SYSTEMINFORMATION
KORT- OG SYSTEMINFORMATION
Opdatering af kortdata med
MapCare
MapCare er en kortopdateringstjeneste for
Volvo-biler udstyret med Sensus Navigation.
Kortdataene kan opdateres via internettet.
Generelt om opdatering
Opdatering kan foretages direkte til bilen via en
mobiltelefonforbindelse eller en computer med
en USB-hukommelse.
Bilens kort er opdelt i en række faste regioner.
Ved opdatering af kortdata er det ikke nødvendigt
at opdatere alle regioner. Føreren kan vælge at
opdatere kun én bestemt region, eller flere regioner.
En eller nogle regioner kan opdateres via bilens
egen internetforbindelse. Hvis derimod et stort
antal regioner eller hele kortet skal opdateres,
kan den samlede mængde kortdata være så stor,
at opdatering via en computer og en USBhukommelse bliver meget lettere.
OBS
Hvis en rejseplan strækker sig over flere
regioner, skal alle disse have det samme versionsnummer. I modsat fald er der mulighed
for, at en beregnet rute kan få en uventet
strækning.
48
Opdatering af kortstruktur
Nogle gange skal et korts struktur ændres. Det
sker, hvis der skal tilføjes en region, eller når en
stor region opdeles i mindre regioner. Når dette
er sket, vil forsøg på opdatering af en enkelt
region via den normale procedure mislykkes, og
en meddelelse viser årsagen.
I stedet skal hele kortet installeres på ny, hvilket
gøres via en USB-hukommelse. For yderligere
oplysninger, se Volvo Cars supportside
(support.volvocars.com) eller kontakt en Volvoforhandler.
Opdatering af navigationssoftware
Ud over kortdataene er også navigationssystemets egen software under konstant udvikling og
opdateres regelmæssigt. Det kan betyde, at de
hentede kortdata i nogle tilfælde ikke er understøttet af navigationssoftwaren. I så fald vises en
meddelelse om, at også navigationssoftwaren
skal opdateres. Det kan gøres hos en Volvo-forhandler.
Se mere information under overskriften "Softwareversion" i afsnittet "Systemindstillinger".
Opdatering med forbundet bil eller USB
For oplysninger om, hvordan kort opdateres, se
afsnittene "Opdatering af kortdata med forbundet
bil" og "Opdatering af kortdata via PC og USB".
Ofte stillede spørgsmål
Spørgsmål
Svar
Er det
muligt at
ændre platform for
kortdata,
f.eks. fra
Europa til
Nordamerika?
Ja, med visse undtagelser. Kontakt en Volvo-forhandler for
aktuelle oplysninger.
Hvor lang
tid tager det
at hente en
kortopdatering?
Det afhænger af kortfilens/filernes størrelse og forbindelsens båndbredde. Oplysninger
om opdateringens størrelse
(MB) vises på skærmen.
Hvor stor er
en opdatering?
Det er markedsafhængigt.
Nærmere oplysninger er angivet på det respektive markeds
kort, se Volvo Cars supportside
(support.volvocars.com).
Intet af
dette med
opdatering
virker. Hvad
skal jeg
gøre?
Prøv på Volvo Cars supportside
(support.volvocars.com) eller
kontakt en Volvo-forhandler.
KORT- OG SYSTEMINFORMATION
Relaterede oplysninger
•
Opdatering af kortdata med forbundet bil
(s. 49)
•
Opdatering af kortdata via PC og USB
(s. 50)
•
•
•
•
Opdatering af kortdata med
forbundet bil
Når bilen har internetforbindelse, kan kortdataene opdateres via forbindelsen.
Bilen skal have internetforbindelse - se beskrivelsen i afsnittet "Forbinde bil" i instruktionsvejledningen.
Fejlfinding for Sensus Navigation (s. 52)
Ophavsret for kortnavigation (s. 56)
Licensaftale for kortnavigation (s. 54)
Kortdata (s. 46)
1.
Tryk på Downloadcenter i applikationsvisningen.
> Appen startes, og ved Kort vises et tal,
der angiver, hvor mange kortopdateringer
der findes for den angivne hjemmeregion.
Tallet forbliver synligt, indtil der er foretaget en ny søgning efter opdateringer, eller
indtil der er installeret opdateringer.
2.
Tryk på Kort.
Principper for fjernopdateringen.
}}
49
KORT- OG SYSTEMINFORMATION
||
softwareopd. er aktiveret. Se afsnittet "Systemopdateringer".
Opdatering af kortdata via PC og
USB
1.
Hentning af kortdata fra internettet til USBhukommelse og derefter fra USB-hukommelsen
til bilen.
Automatisk opdatering af kortdata kan kun
vælges for hjemmeregionen. Hvis hjemmeregionen ikke allerede er valgt - tryk på NEDpilen for at udvide regionen.
> Der vises detaljerede kortoplysninger.
2.
Tryk på Vælg som hjemegn.
3.
Afkryds feltet for Auto opdater:.
> Da bilen er forbundet med internettet, og
der er tilgængelig kortopdatering, downloades den automatisk til bilen.
Forberedelser
Relaterede oplysninger
•
•
Opdatering af kortdata med MapCare (s. 48)
Opdatering af kortdata via PC og USB
(s. 50)
Principper for opdatering via computer og USB-hukommelse.
3.
Tryk på Installér, og derefter Bekræft.
> Installering af valgt kort/kortopdatering
begynder.
For yderligere oplysninger, se Volvo Cars supportside (support.volvocars.com), eller kontakt en
Volvo-forhandler.
Automatisk opdatering af kortdata
Automatisk opdatering kan kun vælges, hvis
funktionen Tillad baggrundskontrol f.
50
KORT- OG SYSTEMINFORMATION
Hentning af kortdata fra internettet til
USB-hukommelse
USB-hukommelse
Der kræves følgende, for at en USB-hukommelse
kan håndtere en opdatering:
Parameter
Krav
USB-standard
(1.0/2.0/3.0):
Mindst 2.0
Filsystem
(Ext2/NTFS/
FAT32):
FAT32
Kapacitet
(8/16/32/64
GB):
Kortfilernes størrelse er
markedsrelaterede. Se filstørrelsen under "Nærmere
oplysninger" for det respektive marked på Volvo Cars
supportside
(support.volvocars.com).
Hav USB-hukommelse og noteret kortinformation ved hånden.
2.
Tryk på pilen for at udvide regionen.
> Der vises detaljerede kortoplysninger.
1.
Fra en computer med internet - foretag tilslutning til supportsiden for Volvo Cars
(support.volvocars.com).
2.
Vælg kort, bilmodel og modelår.
3.
Tryk på regionen, der skal opdateres.
> Kortbillede med information om de seneste kortdata for regionen vises.
4.
Kontrollér, at kortversionen er nyere end den
i bilen.
5.
Forbind en USB-hukommelse til computeren,
og hent opdateringen til USB-hukommelsen.
Den nødvendige tid til opdateringen varierer,
afhængigt af kortdataenes størrelse og forbindelsens båndbredde.
Notere aktuel kortversion
Overførsel af kortdata fra USB til bilen
1.
Tryk på Downloadcenter i applikationsvisningen.
En overførsel kan tage op til 40 minutter, afhængig af kortdataenes omfang. Opdateringen foregår under kørsel. Hvis indlæsningen ikke er færdig, når bilen slukkes, fortsætter opdateringen,
næste gang den kører.
3.
Notér kortinformation.
}}
51
KORT- OG SYSTEMINFORMATION
||
Opdatere
1. Aktivere navigationssystemet
2.
3.
Tilslut USB-hukommelsen til bilens USBkontakt. Hvis der er to USB-indgange, må
den anden ikke være i brug.
Navigationssystemet registrerer automatisk,
at en opdatering er tilgængelig, hvorefter
skærmen under opdatering af hele kortdatabasen viser, hvor meget af processen der
resterer, udtrykt i %.
> Ved opdatering af en enkelt region starter
opdateringen med det samme.
For at starte opdatering af hele kortdatabasen skal brugeren trykke på Bekræft,
henholdsvis på Annuller for at afbryde
installeringen.
4.
52
Tryk på Bekræft. Opdatering af hele kortdatabasen begynder, og information om, hvordan processen skrider frem, vises på midterdisplayet.
5.
Skærmen viser, når overførslen er udført.
Træk derefter USB-hukommelsen ud.
6.
Start infotainment-systemet igen.
7.
Kontrollér, at de rigtige kortdata er blevet
overført til bilen, ved at gentage de trin, der
er beskrevet ovenfor under "Notere aktuel
kortversion".
Afbrydelse
Ved afbrydelse under opdatering vises altid en
forklarende tekstmeddelelse på midterdisplayet.
Hvad sker der,
hvis...
Svar
...infotainmentsystemet slukkes
under en igangværende opdatering?
Processen holder pause
og fortsætter automatisk
dér, hvor den blev afbrudt,
når systemet aktiveres
igen, f.eks. ved motorstart.
...USB-hukommelsen trækkes ud,
før opdateringen
er klar?
Processen sættes på
pause og genoptages
automatisk, hvor den blev
afbrudt, når USB-hukommelsen forbindes til bilen
igen.
For yderligere oplysninger, se Volvo Cars supportside (support.volvocars.com), eller kontakt en
Volvo-forhandler.
Relaterede oplysninger
•
•
Opdatering af kortdata med MapCare (s. 48)
Opdatering af kortdata med forbundet bil
(s. 49)
Fejlfinding for Sensus Navigation
Her følger eksempler på forhold, der kan opfattes, som om navigationssystemet ikke fungerer,
som det skal.
Bilens position på kortet er forkert
Navigationssystemet viser bilens position med en
præcision på ca. 20 meter.
Ved kørsel på veje der løber parallelt med en
anden vej, slangebugtede veje, veje i flere plan,
og efter kørsel over en lang afstand uden særlige
sving er der større sandsynlighed for fejl.
Høje bjerge, bygninger, tunneller, viadukter, veje
med overføring mv. påvirker systemets modtagelse af satellitsignaler negativt, så nøjagtigheden ved beregningen af bilens position kan forringes.
Systemet beregner ikke den hurtigste/
korteste rute
Ved beregning af ruten tages hensyn til flere faktorer for at få den teoretisk bedste rute, herunder
vejstrækning, vejbredde, vejklasse, trafikintensitet
og hastighedsgrænser. En førers erfaring og
lokalkendskab kan dog føre til mere effektive valg
af rute.
KORT- OG SYSTEMINFORMATION
Systemet anvender f.eks. betalingsveje
eller færger, selv om føreren har valgt at
undgå disse
Ved beregning af en rute over længere afstand
kan systemet af tekniske årsager kun bruge
større veje.
Hvis du har valgt at undgå betalingsveje og
motorveje, undgås disse så vidt muligt og anvendes kun, hvis der ikke er noget andet rimeligt
alternativ til rådighed.
Bilens position på kortet er forkert efter
transport
Hvis bilen har været transporteret på f.eks. færge
eller tog, eller på en sådan måde, at modtagelse
af satellitsignaler ikke har været muligt, kan det
tage op til fem minutter, før bilens position beregnes korrekt.
Bilsymbolet opfører sig ulogisk på
skærmen efter dækskift
Ud over satellitmodtageren benyttes også bilens
hastighedsføler og et gyrokompas til at beregne
bilens aktuelle position og kørselsretning. Efter
montering af reservehjul eller skift mellem sommer- og vinterdæk skal systemet "lære" de nye
hjulstørrelser.
For at systemet kan fungere optimalt anbefales
det derfor at køre et stykke tid på veje med god
satellitmodtagelse (frit udsyn).
Kortbilledet stemmer ikke med
virkeligheden
Ny- og ombygning af vejnettet, indførelse af nye
færdselsregler mv. sker løbende, og kortdatabasen er derfor ikke altid fuldstændig i alle situationer.
Af den grund foregår der en uafbrudt udvikling
og opdatering af kortdata. Tjek jævnligt for opdateringer.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
Kom godt i gang med kortnavigation (s. 6)
Opdatering af kortdata med MapCare (s. 48)
Opdatering af kortdata med forbundet bil
(s. 49)
Opdatering af kortdata via PC og USB (s. 50)
Bilsymbolet på skærmen springer
fremad eller drejer rundt
Systemet har måske brug for et par sekunder til
at registrere bilens position og bevægelse, før du
kører af sted.
Sluk for både systemet og bilen. Start igen, men
hold stille et øjeblik, før du begynder at køre.
Kortdataene er ikke aktuelle
Se svaret under den følgende overskrift.
Er de seneste kortinformationer
installeret?
Kortdataene opdateres og forbedres løbende.
Kontrollér, om kortversionen er aktuel, og om der
er opdateringer:
•
Kontrol med forbundet bil - se afsnittet
"Opdatering af kortdata med forbundet bil".
•
Kontrollér bilens kortversion og sammenlign
med den tilgængelige kortversion på Volvo
Cars supportside - se afsnittet "Opdatering
af kortdata via PC og USB".
53
KORT- OG SYSTEMINFORMATION
Licensaftale for kortnavigation
En licens1 er en aftale om retten til at udøve
visse former for virksomhed eller retten til at
bruge en andens rettighed på de betingelser,
der er angivet i kontrakten.
SLUTBRUGERLICENSAFTALE
LÆS VENLIGST DENNE
SLUTBRUGERLICENSAFTALE OMHYGGELIGT
INDEN DU BEGYNDER AT BRUGE HERE
DATABASE
MEDDELELSE TIL BRUGEREN
DETTE ER EN LICENSAFTALE – OG IKKE EN
SALGSAFTALE – MELLEM DIG OG HERE
EUROPE B.V. (“HERE”) VEDRØRENDE DIN
KOPI AF HERE NAVIGABLE MAP DATABASE,
HERUNDER TILKNYTTET
COMPUTERSOFTWARE, MEDIER OG
FORKLARENDE TRYKT MATERIALE UDGIVET
AF HERE (SAMLET KALDT ”DATABASEN”).
VED AT BRUGE DATABASEN, ACCEPTERER
DU ALLE VILKÅR OG BETINGELSER I DENNE
SLUTBRUGERLICENSAFTALE (”AFTALEN”).
SÅFREMT DU IKKE ACCEPTERER
BETINGELSERNE I NÆRVÆRENDE AFTALE,
SKAL DU STRAKS RETURNERE DATABASEN
SAMMEN MED ALLE TILKNYTTEDE EMNER TIL
FORHANDLEREN MOD REFUNDERING AF
KØBESUMMEN.
1
54
EULA = End User License Agreement
EJENDOMSRET
Databasen samt ophavsrettigheder og
intellektuelle ejendomsrettigheder eller
naborettigheder deri ejes af HERE og dennes
licensgivere. Ejendomsretten til de medier, der
indeholder Databasen, forbliver hos HERE og/
eller leverandøren, indtil du har betalt det hele
beløb, der skal betales til HERE og/eller
leverandøren i henhold til nærværende Aftale
eller lignende aftale(r) om levering af databasen
til dig.
Databasen. Dersom du ønsker interoperabilitet,
som defineret i (nationale love, der er baseret på)
det europæiske direktiv om retlig beskyttelse af
edb-programmer, skal du give HERE rimelig
lejlighed til at frembringe nævnte informationer
på rimelige betingelser, herunder også
omkostninger, som skal fastsættes af HERE.
LICENSUDSTEDELSE
HERE udsteder dig en ikke-eksklusiv licens til at
bruge Databasen til personligt brug, eller hvis
relevant, til brug i din virksomheds interne drift.
Denne licens indbefatter ikke retten til at udstede
underlicenser.
here.com/supplierterms
BEGRÆNSNINGER I BRUGEN
Databasen er begrænset til brug i det
pågældende system, for hvilket den blev oprettet.
Med undtagelse af det i de præceptive love (dvs.
nationale love baseret på Rådets direktiv 91/250
om retlig beskyttelse af edb-programmer og
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/9
om retlig beskyttelse af databaser) udtrykkeligt
tilladte omfang, må du ikke uddrage eller
genanvende væsentlige dele af Databasens
indhold ej heller duplikere, kopiere, modificere,
justere, oversætte, demontere, dekompilere,
foretage reverse engineering af nogen del af
Databasen indeholder oplysninger som gives
under licens til HERE fra tredjeparter og er
underlagt de leverandørvilkår og meddelelser om
ophavsret, som er fastlagt i den følgende URL:
OVERDRAGELSE AF LICENS
Du har ikke ret til at overdrage Databasen til
tredjepart, undtagen hvis den er installeret på det
system, for hvilket den var oprettet, eller hvis du
ikke tilbageholder nogen kopi af Databasen og
forudsat at erhververen accepterer alle vilkår og
betingelser i denne Aftale og skriftligt bekræfter
dette over for HERE. Sæt med flere disketter må
kun overdrages eller sælges som de af HERE
leverede komplette sæt og ikke som undersæt
deraf.
KORT- OG SYSTEMINFORMATION
BEGRÆNSET GARANTI
Med forbehold for nedenstående advarsler
garanterer HERE, for en periode af 12 måneder
efter du har købt en kopi af Databasen, at den i
det væsentlige vil yde i overensstemmelse med
HERE’s kriterier for nøjagtighed og
fuldstændighed, der eksisterede på købsdatoen
for Databasen. Du kan få udleveret disse kriterier
efter anmodning. Dersom Databasen ikke yder i
overensstemmelse med nærværende
begrænsede garanti, vil HERE gøre alle rimelige
bestræbelser for at reparere eller udskifte din
uoverensstemmende kopi af Databasen. Dersom
disse bestræbelser ikke fører til, at Databasen
yder i overensstemmelse med de heri anførte
garantier, har du valget mellem enten at modtage
en rimelig refundering af den pris, du har betalt
for Databasen, eller at ophæve nærværende
Aftale. Dette udgør HERE’s samlede ansvar og
dit eneste retsmiddel mod HERE. Med
undtagelse af hvad der udtrykkeligt er anført i
nærværende afsnit, garanterer eller lover HERE
ikke noget med hensyn til brugen af resultaterne
af brugen af Databasen ud fra dennes rigtighed,
korrekthed, pålidelighed eller på anden vis. HERE
garanterer ikke, at Databasen er eller vil være
fejlfri. Ingen mundtlige eller skriftlige
informationer eller rådgivning givet af HERE,
leverandøren eller nogen anden person skal
anses for nogen garanti eller nogen som helst
udvidelse af rammerne af den ovenfor beskrevne
begrænsede garanti. Den begrænsede garanti,
der er anført i Aftalen, har ingen indflydelse på
eller skader nogen lovfæstede rettigheder, du
måtte have i henhold til den lovfæstede garanti
mod skjulte mangler.
Hvis du ikke købte Databasen direkte fra HERE,
har du måske lovfæstede rettigheder mod den
person, fra hvilken du købte Databasen, udover
de herunder af HERE afgivne rettigheder i
overensstemmelse med bestemmelserne i din
jurisdiktion. HERE’s ovenstående garanti har
ingen indflydelse på sådanne lovfæstede
rettigheder, og sådanne rettigheder kan du gøre
gældende foruden de heri givne
garantirettigheder.
BEGRÆNSNING AF ANSVAR
Databasens pris indbefatter ikke nogen betaling
for accept af risiko for følgeskader, indirekte eller
ubegrænsede indirekte skader, der måtte opstå i
forbindelse med din brug af Databasen. I
overensstemmelse hermed påtager HERE sig
intet ansvar for følgeskader eller indirekte skader,
herunder også og uden begrænsning tab af
indtægt, data eller brug, som du eller nogen
tredjepart måtte lide som følge af din brug af
Databasen, hvad enten det er søgsmål inden for
kontrakt eller uden for kontrakt eller baseret på
en garanti, selv om HERE er blevet oplyst om
muligheden for sådanne erstatningskrav. Under
alle omstændigheder er HERE’s ansvar for
direkte skader begrænset til købsprisen for din
kopi af Databasen.
DEN BEGRÆNSEDE GARANTI OG DET
BEGRÆNSEDE ANSVAR, DER ER BESKREVET
I NÆRVÆRENDE AFTALE PÅVIRKER IKKE OG
ER UDEN PRÆJUDICE FOR DINE
LOVFÆSTEDE RETTIGHEDER, HVIS DU HAR
KØBT DATABASEN PÅ ANDEN MÅDE END
VED EN FORRETNINGSTRANSAKTION.
ADVARSLER
Databasen kan indeholde unøjagtige eller
ufuldstændige informationer på grund af tidens
gang, ændrede forhold, anvendte kilder og
karakteren af indsamlingen af omfattende
geografiske data, der alle kan lede til ukorrekte
resultater. Databasen indeholder eller reflekterer
ikke informationer om bl.a. rejsetid og omfatter
ikke nabolagssikkerhed, retshåndhævelse,
nødhjælp, byggearbejde, gade- eller vejlukninger,
gade-/vejhældning eller -niveau, brohøjde,
vægtbegrænsninger eller andre begrænsninger,
vejforhold, særlige begivenheder afhængigt af
navigationssystemet som du ejer.
}}
55
KORT- OG SYSTEMINFORMATION
||
GÆLDENDE LOV
Denne aftale skal rette sig efter lovene i den
retskreds, du bor i på den dato, Databasen bliver
købt. Hvis du på det tidspunkt opholder dig uden
for Den Europæiske Union eller Schweiz, gælder
loven i den retskreds inden for Den Europæiske
Union eller Schweiz, hvor du købte Databasen. I
alle andre tilfælde, eller hvis retskredsen på det
sted, du købte Databasen, ikke kan defineres,
skal lovene i Holland finde anvendelse. De
kompetente domstole på dit bopælssted på det
tidspunkt, du købte Databasen, skal afgøre
enhver tvist, der måtte opstå som følge af eller
vedrørende nærværende aftale uden præjudice
for HERE’s ret til at rejse krav på dit nuværende
bopælssted.
Relaterede oplysninger
•
•
56
Opdatering af kortdata med MapCare (s. 48)
Ophavsret for kortnavigation (s. 56)
Ophavsret for kortnavigation
For information om ophavsret (© Copyright), se
afsnittet "Licensaftale for kortnavigation".
Relaterede oplysninger
•
•
Opdatering af kortdata med MapCare (s. 48)
Licensaftale for kortnavigation (s. 54)
ALFABETISK STIKORDSREGISTER
ALFABETISK STIKORDSREGISTER
A
Aktivering af systemet
Angiv destination
Symboler
faciliteter
L
6
Licensaftale
24
54
20, 21, 22, 24, 25
T
O
D
Destination
Omvej
20, 24
Opdatering af kortdata
Ophavsret
33
48, 49, 50
54, 56
Trafikforstyrrelser langs ruten
32
Trafikinformation
udsendelse
44
36
Transport af bil
53
F
Faciliteter
Symboler
P
24
I
POI langs ruten
U
31
R
Indstillinger
Kortvalg
41
Informationskort
32
Interessepunkter (POI)
24
Rejseplan og Alternativ rute
Udvidet trafikinformation (RTTI)
V
30
Vejledningsvalg
Vejvisning
lynstartvejledning
S
Send to Car
K
Spørgsmål og svar
Kortvalg
41
Stemmestyring
Indstillinger
Kortvisning
41
37, 45
26
40, 43, 46
6
Vejvisningspunkter i Rejseplanen
31
Vejvisningsvalg
45
52
14, 15
16
57
ALFABETISK STIKORDSREGISTER
58
TP 22766 (Danish), AT 1646, MY17, Printed in Sweden, Göteborg 2016, Copyright © 2000-2016 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising