Volvo V50 2010 Instruktionsvejledning

Volvo V50 2010 Instruktionsvejledning
VOLVO V50
Instruktionsbog
WEB EDITION
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&%-*%9Vc^h]!6I%.'%!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%%.!8deng^\]i'%%%"'%%.Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
KÆRE VOLVO-EJER
TAK FORDI DU VALGTE VOLVO!
Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i din Volvo. Bilen
er konstrueret med din og dine passagerers sikkerhed og komfort for øje. Volvo er en af verdens sikreste personbiler. Den er
konstrueret med henblik på at overholde de gældende sikkerheds- og miljøkrav.
For at øge din køreglæde anbefaler vi, at du gør dig fortrolig
med udstyret, anvisningerne og vedligeholdelsesoplysningerne
i denne instruktionsbog.
Indhold
00 01 02
00 Indledning
01 Sikkerhed
Vigtige oplysninger...................................... 8
Volvo og miljøet........................................ 11
Sikkerhedsseler.........................................
Airbag-systemet........................................
Airbags (SRS)............................................
Til- og frakobling af airbag (SRS)*.............
Sideairbag (SIPS-bag)...............................
Beskyttelsesgardin (IC).............................
WHIPS.......................................................
Hvornår udløses systemet........................
Kollisionsstatus.........................................
Børnesikkerhed.........................................
16
19
20
23
25
27
28
30
31
32
02 Instrumenter, kontakter og
reguleringsanordninger
Oversigt over venstrestyret bil..................
Oversigt over højrestyret bil......................
Betjeningspanel på førerens dør...............
Kombinationsinstrument...........................
Kontrol- og advarselssymboler.................
Informationsdisplay...................................
Stikkontakt................................................
Belysningspanel........................................
Venstre kontaktarm...................................
Højre kontaktarm......................................
Fartpilot*....................................................
Knapper på rattet*.....................................
Ratindstilling, advarselsblinklys................
Parkeringsbremse.....................................
Elektriske rudetræk...................................
Ruder og spejle.........................................
Elbetjent taglem*.......................................
Personlige indstillinger..............................
42
44
46
47
48
52
54
55
58
61
64
66
67
68
69
71
75
77
HomeLinkŸ *.............................................. 79
2
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Indhold
03 04 05
03 Klima
Generelt om klimaet..................................
Manuelt klimaanlæg, AC...........................
Elektronisk klimaanlæg, ECC*..................
Luftfordeling..............................................
Brændstofdrevet motor- og kabinevarmer*...........................................................
Brændstofdrevet ekstravarmer* (diesel). . .
84
86
88
91
92
95
04 Interiør
05 Lås og alarm
Forsæder................................................... 98
Kabinebelysning...................................... 100
Opbevaringssteder i kabinen.................. 102
Bagsæde................................................. 106
Lastrum................................................... 108
Fjernbetjening med nøgleblad................
Låsepunkter............................................
Keyless drive*..........................................
Batteri i fjernbetjeningen.........................
Låsning og oplåsning..............................
Børnesikkerhedslås.................................
Alarm*.....................................................
114
117
118
121
122
125
126
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
3
Indhold
06 07 08
4
06 Start og kørsel
07 Hjul og dæk
Generelt.................................................. 132
Brændstofpåfyldning.............................. 134
Start af motor.......................................... 135
Start af motor – Flexifuel......................... 137
Keyless drive*.......................................... 139
Manuel gearkasse................................... 140
Automatgearkasse.................................. 142
Firehjulstræk........................................... 146
Bremsesystemet..................................... 147
DSTC - Stabilitets- og traktionssikringssystem*....................................................... 149
Parkeringshjælp*..................................... 151
BLIS* - Blind Spot Information System... 153
Bugsering og bjergning........................... 157
Starthjælp................................................ 159
Kørsel med anhænger............................. 160
Trækanordning*...................................... 162
Delelig trækkrog*.................................... 164
Lastning.................................................. 168
Tilpasning af lyskegle.............................. 169
Generelt..................................................
Tryk i dæk...............................................
Advarselstrekant* og reservehjul* ..........
Skift af hjul..............................................
Midlertidig dæklapning*..........................
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
08 Vedligeholdelse
172
176
179
181
183
Rengøring................................................ 190
Udbedring af lakskader........................... 193
Rustbeskyttelse...................................... 194
Indhold
09 10 11
09 Vedligeholdelse og service
Volvo-service..........................................
Egen vedligeholdelse..............................
Motorhjelm og motorrum........................
Olier og væsker.......................................
Viskerblade.............................................
Batteri......................................................
Udskiftning af pærer...............................
Sikringer..................................................
10 Infotainment
198
199
201
202
207
208
210
216
11 Specifikationer
Generelt..................................................
Audiofunktioner.......................................
Radiofunktioner.......................................
Cd-funktioner..........................................
Menustruktur – lydanlægget...................
Telefonfunktioner*...................................
Menustruktur – telefon*...........................
Bluetooth handsfree*..............................
226
227
231
236
238
239
246
249
Typebetegnelse.......................................
Mål og vægt............................................
Motorspecifikationer...............................
Motorolie.................................................
Væsker og smøremidler..........................
Brændstof...............................................
Katalysator..............................................
Elektrisk anlæg........................................
Typegodkendelse....................................
256
259
262
264
268
271
276
277
279
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
5
Indhold
12
12 Alfabetisk stikordsregister
Alfabetisk stikordsregister...................... 280
6
Indhold
7
Indledning
Vigtige oplysninger
Læsning af instruktionsbogen
Ekstraudstyr
Indledning
Alle typer ekstraudstyr/tilbehør markeres med
en asterisk .
En god måde at lære sin nye bil at kende er at
læse instruktionsbogen, helt inden den første
tur i bilen. Derved får du mulighed for at stifte
bekendtskab med nye funktioner, får råd om,
hvordan du bedst håndterer bilen i forskellige
situationer, og lærer at gøre brug af alle bilens
finesser på bedst mulig måde. Vær opmærksom på de sikkerhedsanvisninger, der gives i
bogen.
Det udstyr, der beskrives i instruktionsbogen,
findes ikke i alle biler. Ud over standardudstyret
beskrives også valgfrit udstyr (fabriksmonteret
udstyr) og andet tilbehør (eftermonteret ekstraudstyr). Hvis du er i tvivl om, hvad der er
standardudstyr eller ekstraudstyr/tilbehør,
anbefaler vi, at du kontakter din Volvo-forhandler.
Volvos biler er forskelligt udstyrede på grund af
tilpasninger til forskellige markeders behov og
nationale/lokale love og bestemmelser.
De specifikationer, konstruktionsoplysninger
og illustrationer, der er anført i instruktionsbogen, er ikke bindende. Vi forbeholder os ret til
at foretage ændringer uden varsel.
© Volvo Car Corporation
Udbuddet af ekstraudstyr/tilbehør til de forskellige bilmodeller varierer alt efter marked.
Størsteparten af ekstraudstyr er fabriksmonteret og kan ikke eftermonteres, tilbehør monteres bagefter.
Vi anbefaler, at du kontakter din autoriserede
Volvo-forhandler for mere information.
Særlige tekster
ADVARSEL
Advarselstekster oplyser om risiko for personskade.
Meddelelsestekster
I bilen findes der displayer til visning af meddelelsestekster. Disse meddelelsestekster
markeres i instruktionsbogen ved, at teksten er
lidt større og farvet grå. Eksempler på dette
findes i menu- og meddelelsestekster på informationsdisplayet (f.eks. Lydindstillinger).
Mærkater
I bilen er der forskellige typer mærkater, som
skal formidle vigtig information på en enkel og
tydelig måde. Mærkaterne findes i bilen i følgende faldende grad af advarsel/information.
Advarsel for personskade
VIGTIGT
Vigtigt-tekster oplyser om risiko for materielle skader.
OBS
OBS-tekster giver råd eller tips, der gør det
lettere at bruge f.eks. finesser og funktioner.
Fodnote
Visse oplysninger i instruktionsbogen gives i en
fodnote nederst på siden. Disse oplysninger er
8
et tillæg til den tekst, de henviser til via nummeret. Hvis fodnoten vedrører tekst i en tabel,
bruges bogstaver i stedet for tal som henvisning.
Indledning
Vigtige oplysninger
Sorte ISO-symboler på gult advarselsfelt, hvid
tekst/billede på sort meddelelsesfelt. Bruges
for at angive tilstedeværelse af fare der, hvis
advarslen ignoreres, kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald.
Når en anvisning med flere trin ledsages af
en serie illustrationer, har hvert trin samme
nummer som den tilsvarende illustration.
Information
Nummererede lister med bogstaver forekommer ved serier af illustrationer, hvor
den indbyrdes rækkefølge af anvisningerne ikke er relevant.
Risiko for skade på ejendom
Der er nummererede og unummererede
pile. De bruges til at illustrere en bevægelse.
Hvide ISO-symboler og hvid tekst/billede på
sort meddelelsesfelt.
Hvis en anvisning med flere trin ikke ledsages
af en serie illustrationer, er de enkelte trin nummereret på normal vis.
Positionslister
På oversigtsbilleder, hvor forskellige dele
udpeges, benyttes røde cirkler med et tal
indeni. Tallet gentages på den positionsliste, der findes i tilslutning til illustrationen,
der viser genstanden.
OBS
Hvide ISO-symboler og hvid tekst/billede på
sort eller blåt advarselsfelt og meddelelsesfelt.
Bruges for at angive tilstedeværelse af fare der,
hvis advarslen ignoreres, kan medføre skader
på ejendom.
De mærkater, der vises i instruktionsbogen,
er ikke altid præcise afbildninger af dem, der
findes i bilen. Formålet er at vise, omtrent
hvordan de ser ud, og omtrent hvor på bilen,
de sidder. Den information, der gælder for
netop din bil, findes på den respektive
mærkat på din bil.
Punktlister
Når der forekommer en opremsning i instruktionsbogen, benyttes en punktliste.
Eksempel:
Procedurelister
Procedurer, der omfatter ting, der skal gøres i
en bestemt rækkefølge, er i instruktionsbogen
forsynet med numre.
•
•
Kølevæske
Motorolie
Fortsættelse følger
`` Dette symbol er placeret længst nede til
højre, når et afsnit fortsætter på næste opslag.
9
Indledning
Vigtige oplysninger
Indlæsning af data
Information på internet
Køre- og sikkerhedssystemerne i bilen gør
brug af computere, der kontrollerer og udveksler information med hinanden om bilens funktion. En eller flere af disse computere kan eventuelt lagre oplysninger om systemerne, de kontrollerer ved normal kørsel, under forløbet af en
kollision eller ved tilløb til ulykke. De lagrede
oplysninger kan blive brugt af:
På www.volvocars.com findes yderligere information vedrørende din bil.
•
•
•
•
Volvo Car Corporation
Service- eller reparationsværksteder
Politi eller anden myndighed
Andre parter, der ifølge lovgivningen har ret
til at få kendskab til oplysningerne, eller
nogen der har ejerens tilladelse til at få
kendskab til oplysningerne.
Tilbehør og ekstraudstyr
Forkert tilslutning og montering af ekstraudstyr
kan påvirke bilens elektroniske system negativt. Noget tilbehør fungerer kun, når den tilknyttede software er programmeret ind i bilens
computersystem. Vi anbefaler derfor, at du
altid kontakter et autoriseret Volvo-værksted,
inden ekstraudstyr, som tilsluttes eller påvirker
det elektriske system, monteres.
10
Indledning
Volvo og miljøet
G000000
Volvo Car Corporations miljøfilosofi
Omsorg for miljøet er en af Volvo Car Corporations kerneværdier, som styrer al aktivitet. Vi
er også overbevist om, at vores kunder deler
vores omtanke for miljøet.
En Volvo opfylder strenge internationale miljøkrav og er desuden fremstillet på en af verdens
mest ressourceeffektive og reneste fabrikker.
Volvo Car Corporation har et globalt ISO-certifikat, der inkluderer miljøstandarden ISO
14001, omfattende alle fabrikker og flere af
vore andre enheder. Vi stiller også krav til vores
samarbejdspartneres måde at arbejde systematisk med miljørelaterede spørgsmål.
Brændstofforbrug
Volvo-biler har et konkurrencedygtigt brændstofforbrug i deres respektive klasser. Jo lavere
brændstofforbruget er, des lavere er udslippet
af drivhusgassen kuldioxid.
Som fører er det muligt at påvirke brændstofforbruget. Flere oplysninger kan findes under
overskriften Tag hensyn til miljøet.
udstødningsudslippet langt under gældende
normer.
Ren luft i kabinen
Kabinefiltret forhindrer, at der trænger støv og
pollen ind i kabinen gennem luftindtaget.
Effektiv udstødningsrensning
Et avanceret luftkvalitetssystem, IAQS* (Interior Air Quality System), sikrer, at den indstrømmende luft er renere end luften uden for i trafikken.
Din Volvo er fremstillet efter konceptet "Ren
indefra og ud" – et koncept, der omfatter et rent
kabinemiljø samt højeffektiv rensning af
udstødningsgassen. I mange tilfælde ligger
Systemet består af en elektronisk sensor og et
kulfilter. Den indstrømmende luft overvåges
kontinuerligt, og hvis indholdet af visse sundhedsskadelige gasser, f.eks. kulilte, bliver for
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
11
Indledning
Volvo og miljøet
højt, lukkes luftindtaget. En sådan situation kan
f.eks. opstå i tæt trafik, bilkøer eller tunneller.
Kulfiltret forhindrer indstrømning af kvælstofilte, troposfærisk ozon og kulbrinter.
Tekstilstandard
Interiøret i en Volvo er udformet med henblik på
at være sundt og behageligt, selv for kontaktallergikere og astmatikere. Der er lagt særlig
stor vægt på at vælge miljøtilpassede materialer. Dermed opfylder de også kravene i standarden Øko-Tex 1001, et stort fremskridt hen
imod et sundere kabinemiljø.
Øko-Tex-certificeringen omfatter for eksempel
sikkerhedsseler, måtter og stoffer. Læderet i
indtrækket er kromfrit garvet med vækststoffer
og opfylder certificeringskravene.
Tag hensyn til miljøet
Nedenfor følger nogle råd om, hvordan man
tager hensyn til miljøet (flere råd om miljøet og
økonomisk kørsel kan findes på se side 132).
•
Reducér brændstofforbruget ved at vælge
ECO-dæktryk, se side 176.
•
Taglast og skiboks giver større luftmodstand og øger brændstofforbruget. Fjern
dem umiddelbart efter brug.
•
Tøm bilen for unødvendige ting. Jo større
belastning, des højere brændstofforbrug.
•
Hvis bilen har motorvarmer, bør den altid
bruges inden koldstart. Det reducerer
brændstofforbruget og mindsker udslippet.
Volvos værksteder og miljøet
Gennem regelmæssig vedligeholdelse skaber
du forudsætninger for lang levetid og lavt
brændstofforbrug for bilen. På den måde
bidrager du til et renere miljø. Når Volvos værksteder bliver betroet at servicere og vedligeholde bilen, indgår den i vores system. Vi stiller
krav til, hvordan vores værkstedslokaler skal
udformes for at undgå spild og udslip til miljøet.
Personalet på Volvos værksteder har den viden
og de værktøjer, som er nødvendige for
omsorg for miljøet.
1
12
Mere information kan findes på www.oekotex.com
•
Håndtér miljøskadeligt affald, f.eks. batterier og olie, på en miljøtilpasset måde. Hvis
du er i tvivl om, hvordan denne type affald
skal deponeres, anbefaler vi derfor, at du
rådfører dig med et autoriseret Volvoværksted.
•
Sørg for regelmæssig vedligeholdelse af
bilen.
•
Høj hastighed øger brændstofforbruget
væsentligt på grund af større luftmodstand. Ved en fordobling af hastigheden
øges luftmodstanden 4-foldigt.
Du kan let selv bidrage til at skåne miljøet ved
f.eks. at køre økonomisk og ved at udføre service og vedligeholde bilen efter anvisningerne
i instruktionsbogen.
•
Kør blødt og undgå kraftige opbremsninger.
•
Kør i det højest mulige gear. Lavere
omdrejningshastighed giver lavere brændstofforbrug.
•
•
Brug motorbremsning ved opbremsning.
Undgå at køre i tomgang. Overhold de
lokale bestemmelser. Sluk for motoren ved
længere ventetid.
Ved at følge disse råd kan brændstofforbruget
sænkes, uden at hverken køretiden forlænges,
eller køreglæden mindskes. Du skåner bilen,
sparer penge og mindsker ressourceforbruget.
Instruktionsbogen og miljøet
FSC-symbolet viser, at papirmassen i denne
publikation kommer fra FSC-certificerede
skove eller andre kontrollerede kilder.
Indledning
13
14
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
16
19
20
23
25
27
28
30
31
32
G020871
Sikkerhedsseler.......................................................................................
Airbag-systemet......................................................................................
Airbags (SRS)..........................................................................................
Til- og frakobling af airbag (SRS)*...........................................................
Sideairbag (SIPS-bag).............................................................................
Beskyttelsesgardin (IC)...........................................................................
WHIPS.....................................................................................................
Hvornår udløses systemet......................................................................
Kollisionsstatus.......................................................................................
Børnesikkerhed.......................................................................................
SIKKERHED
01
01 Sikkerhed
Sikkerhedsseler
01
Generelle oplysninger
Sådan udløses sikkerhedsselen
±
Tryk på den røde knap i spændet, og lad
derefter rullen trække sikkerhedsselen ind.
Hvis den ikke rulles helt ind, bør sikkerhedsselen føres ind med hånden, så den
ikke hænger løs.
Sikkerhedsselen spærres og kan ikke trækkes
ud:
G020104
•
•
•
Strækning af hoftesele. Selen skal være lavt placeret.
En opbremsning kan få alvorlige følger, hvis
sikkerhedsselen ikke er i brug. Kontrollér derfor, at alle passagerer har spændt sikkerhedsselen. For at sikkerhedsselen kan yde maksimal beskyttelse, er det vigtigt, at den ligger
godt an mod kroppen. Hæld ikke ryglænet for
langt bagud. Sikkerhedsselen er beregnet til
brug i normal siddestilling.
Sådan spændes sikkerhedsselen
±
16
Træk langsomt sikkerhedsselen ud, og
spænd den ved at skyde låsetungen ned i
spændet. Et højt klik angiver, at sikkerhedsselen er spændt.
hvis den trækkes for hurtigt ud
ved bremsning og acceleration
hvis bilen hælder kraftigt.
Tænk på at
•
undlad at bruge clips eller andet, der forhindrer sikkerhedsselen i at sidde rigtigt
•
sikkerhedsselen må ikke være snoet eller
vredet
•
•
hofteselen skal sidde lavt (ikke over maven)
stræk hofteselen over hoften ved at trække
i diagonalselen, som vist på illustrationen.
ADVARSEL
Sikkerhedsselen og airbaggen fungerer
sammen. Hvis sikkerhedsselen ikke er i brug
eller bruges forkert, kan dette påvirke airbaggens effekt i tilfælde af en kollision.
ADVARSEL
Hver sikkerhedssele er kun beregnet til én
person.
ADVARSEL
Foretag aldrig nogen ændringer eller reparationer af sikkerhedsselen på egen hånd.
Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted. Hvis sikkerhedsselen
har været udsat for en kraftig belastning,
f.eks. i forbindelse med en kollision, skal
hele sikkerhedsselen udskiftes. En del af
sikkerhedsselens beskyttende egenskaber
kan være blevet forringet, selvom den virker
ubeskadiget. Udskift også sikkerhedsselen,
hvis den er slidt eller beskadiget. Den nye
sikkerhedssele skal være typegodkendt og
beregnet til den samme plads som den
udskiftede sikkerhedssele.
01 Sikkerhed
Sikkerhedsseler
Sikkerhedssele og graviditet
dalerne). Tilstræb størst mulig afstand mellem
maven og rattet.
•
Oplysning om, hvilke sikkerhedsseler der
bruges på bagsædet. Der vises en meddelelse på informationsdisplayet ved brug
af sikkerhedsselerne eller åbning af bagdørene. Meddelelsen slettes automatisk
efter ca. 30 sekunder, men kan også fjernes manuelt ved at trykke på READ-knappen.
•
Påmindelse om, at en sikkerhedssele på
bagsædet er taget af under kørslen.
Påmindelsen gives i form af en meddelelse
på informationsdisplayet kombineret med
lyd- og lyssignaler. Påmindelsen ophører,
når sikkerhedsselen er taget på igen, men
kan også bekræftes manuelt med et tryk på
READ-knappen.
Sikkerhedsselen skal altid anvendes under
graviditet. Men det er vigtigt, at den anvendes
på rette måde. Sikkerhedsselen skal ligge tæt
mod skulderen, med den diagonale del mellem
brysterne og mod siden af maven. Hoftedelen
af sikkerhedsselen skal ligge plant mod siden
af lårene og så lavt under maven som muligt –
den må aldrig kunne glide op. Sikkerhedsselen
skal befinde sig så tæt mod kroppen som
muligt uden unødvendigt spillerum. Kontrollér
også, at den ikke er snoet.
I takt med at graviditeten skrider frem, skal en
gravid fører indstille sædet og rattet således, at
hun har fuld kontrol over bilen (hvilket indebærer, at man let skal kunne nå rattet og fodpe-
G018084
G020105
Påmindelse om sikkerhedssele
Passagerer uden sele bliver gennem hørbar og
lyspåmindelse påmindet om at tage sikkerhedssele på. Den hørbare påmindelse er
hastighedsafhængig og i nogle tilfælde tidsafhængig. Lyspåmindelse findes i loftskonsollen
og i kombinationsinstrumentet.
01
Meddelelsen på informationsdisplayet, som
viser hvilke sikkerhedsseler, der bruges, er altid
tilgængelig. Man får lagrede meddelelser at se
ved at trykke på READ-knappen.
Visse markeder
Hvis føreren ikke har sin sikkerhedssele på, bliver han med lyd- og lyssignaler mindet om at
tage selen på. Ved lav hastighed gives lydpåmindelsen de første seks sekunder.
Barnestole omfattes ikke af systemet til påmindelse om sikkerhedssele.
Bagsæde
Påmindelse om sikkerhedssele i bagsædet har
to delfunktioner:
``
17
01 Sikkerhed
01
Sikkerhedsseler
Selestrammere
Sikkerhedsselerne foran og de to på bagsædets yderpladser er forsynet med selestrammere. En mekanisme i selestrammeren strækker sikkerhedsselen i tilfælde af en tilstrækkelig
kraftig kollision. Sikkerhedsselen fastholder
dermed personen mere effektivt.
18
01 Sikkerhed
Airbag-systemet
Advarselssymbol på
kombinationsinstrumentet
01
Sammen med advarselssymbolet
vises, om nødvendigt, en meddelelse på displayet. Hvis advarselssymbolet er defekt, tændes advarselstrekanten, og meddelelsen
SRS-AIRBAG SERVICE
PÅKRÆVET eller SRS-AIRBAG
SERVICE STRAKS vises på displayet. Volvo anbefaler, at du hurtigst muligt kontakter et autoriseret Volvoværksted.
ADVARSEL
Airbag-systemet1 overvåges konstant af
systemets styreenhed. Når fjernbetjeningen
drejes til I, II eller III, tændes advarselssymbolet i kombinationsinstrumentet. Symbolet slukkes efter ca. 6 sekunder, hvis der ikke er nogen
fejl i Airbag-systemet1.
1
Hvis advarselssymbolet for airbagsystemet
fortsat er tændt eller tændes under kørslen,
er det tegn på, at airbagsystemet ikke fungerer fuldt ud. Symbolet angiver, at der er
en fejl i sikkerhedsselesystemet, SIPS,
SRS-systemet eller IC-systemet. Volvo
anbefaler, at du hurtigst muligt kontakter et
autoriseret Volvo-værksted.
Inkluderer SRS og selestrammere, SIPS og IC.
19
01 Sikkerhed
01
Airbags (SRS)
Airbag-systemet
ADVARSEL
OBS
Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted for reparation. Forkert
indgreb i airbagsystemet kan forårsage
funktionsfejl med alvorlige personskader til
følge.
Sensorerne reagerer forskelligt, alt efter kollisionsforløbet samt om sikkerhedsselen på
førersædet eller passagersædet foran er i
brug eller ej.
Der kan derfor opstå ulykkessituationer,
hvor kun én (eller ingen) af airbaggene udløses. Airbag-systemet beregner den kollisionskraft, som bilen udsættes for, og tilpasses herefter, således at én eller flere airbags
udløses.
G020111
Også airbaggenes kapacitet tilpasses efter
den kollisionskraft, som bilen udsættes for.
SRS-systemet, højrestyret bil
G020113
Systemet består af airbags og sensorer. Ved en
tilstrækkelig kraftig kollision reagerer sensorer,
og airbaggen(e) pustes op, samtidig med at
de(n) bliver varm(e). For at dæmpe stødet mod
airbaggen tømmes den igen, når den presses
sammen. I forbindelse hermed udvikles der en
del røg i bilen, hvilket er helt normalt. Hele forløbet med oppustning og tømning af airbaggen
sker på nogle få tiendedele af et sekund.
G020110
SRS-systemet, venstrestyret bil
Placering af airbag i passagersiden, venstrestyret
hhv. højrestyret bil.
20
01 Sikkerhed
Airbags (SRS)
ADVARSEL
ADVARSEL
Der må ikke anbringes genstande foran eller
oven på instrumentpanelet, hvor passagerpladsens airbag befinder sig.
Airbag (SRS) i førersiden
01
ADVARSEL
Sikkerhedsselen og airbaggen fungerer
sammen. Hvis sikkerhedsselen ikke er i brug
eller bruges forkert, kan dette påvirke airbaggens effekt i tilfælde af en kollision.
Airbag (SRS) i passagersiden
For ikke at komme til skade, hvis airbaggen
udløses, skal passageren sidde så oprejst
som muligt, med fødderne på gulvet og ryggen mod ryglænet. Sikkerhedsselen skal
være spændt.
ADVARSEL
Hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet, må børn
aldrig anbringes i barnestol eller på barnepude på forsædet.2
Lad aldrig børn stå eller sidde foran passagersædet. Børn, der er mindre end 140 cm,
må aldrig sidde på passagerpladsen, hvis
airbaggen (SRS) er tilkoblet.
Som supplement til sikkerhedsselen i førersiden er bilen forsynet med en airbag, SRS (Supplemental Restraint System). Airbaggen er
monteret sammenfoldet i midten af rattet. Rattet er mærket SRS AIRBAG.
1
2
G020109
G020108
Medmindre ovenstående nøje følges, risikerer man at barnet bringes i livsfare.
Som supplement til sikkerhedsselen i førersiden er bilen forsynet med en airbag1, som ligger sammenfoldet i et rum over handskerummet. Panelet er mærket SRS AIRBAG.
Ikke alle biler har airbag (SRS) på passagersiden. Den kan være fravalgt, da bilen blev købt.
Nærmere oplysninger om tilkoblet/frakoblet airbag (SRS) se side 23.
``
21
01 Sikkerhed
01
Airbags (SRS)
G032243
Airbag-etiket
Placering af airbag-skilt på passagersiden foran.
22
01 Sikkerhed
Til- og frakobling af airbag (SRS)*
Generelle oplysninger
Airbaggen (SRS) på passagerpladsen i forsædet kan frakobles, hvis bilen er udstyret med en
omskifter for PACOS. For information om,
hvordan tilkobling/frakobling sker, se under
overskriften Til- og frakobling.
Lukning med nøgle/omskifter
Omskifteren til airbaggen på passagerpladsen
(PACOS) befinder sig på gavlen af instrumentpanelet i passagersiden og er tilgængelig, når
døren åbnes (se under overskriften Omskifter
for – PACOS nedenfor). Kontrollér, at afbryderen står i den ønskede stilling. Volvo anbefaler,
at nøglebladet bruges til at ændre stilling.
For information om nøglebladet, se side 115.
ADVARSEL
Medmindre ovenstående nøje følges, kan
det medføre livsfare.
ADVARSEL
Hvis bilen er forsynet med airbag (SRS) på
passagerpladsen foran, men ikke har
omskifter (PACOS), er airbaggen altid tilkoblet.
Til- og frakobling
ADVARSEL
Hvis airbaggen er tilkoblet og symbolet
i loftskonsollen er tændt, må man
aldrig anbringe et barn i barnestol eller på
barnepude på forsædet. Hvis ovenstående
ikke følges, kan barnet komme i livsfare.
ADVARSEL
Der må ikke sidde nogen passagerer på
passagerpladsen, hvis tekstmeddelelsen på
loftspanelet viser, at airbaggen (SRS) er frakoblet, samtidig med at advarselssymbolet
for airbagsystemet vises på kombinationsinstrumentet. Det tyder på, at der er opstået
en alvorlig fejl. Volvo anbefaler, at du hurtigst muligt henvender dig til et autoriseret
Volvo-værksted.
G019800
Lukning med nøgle - PACOS
01
Omskifterens placering.
Airbaggen er tilkoblet. Med omskifteren i
denne stilling må børn, der er over 140 cm,
sidde på den forreste passagerplads, men
aldrig børn i en barnestol eller på en barnepude.
Airbaggen er frakoblet. Med omskifteren i
denne stilling må et barn sidde på den forreste passagerplads i en barnestol eller på
en barnepude, men ikke personer, der er
højere end 140 cm.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
23
01 Sikkerhed
01
Til- og frakobling af airbag (SRS)*
En tekstmeddelelse og et symbol på loftspanelet viser, at passagerpladsens airbag (SRS)
er frakoblet (se foregående illustration).
ADVARSEL
Tilkoblet airbag (passagerplads):
Hvis airbaggen er tilkoblet, må børn, der er
mindre end 140 cm, aldrig anbringes i barnestol eller på barnepude på passagerpladsen.
Derefter tændes indikeringen i loftskonsollen, som viser korrekt status for passagerpladsens airbag. For mere information om
de forskellige tændingspositioner, se
side 135.
Frakoblet airbag airbag (passagerplads):
Børn, der er højere end 140 cm, må aldrig
sidde på passagerpladsen, hvis airbaggen
er frakoblet.
Hvis ovenstående ikke følges, kan det medføre livsfare.
G018083
Besked
Indikering der viser, at passagerpladsens airbag
(SRS) er tilkoblet.
2
G018082
Et advarselssymbol i loftspanelet indikerer, at
airbaggen (SRS) på forsædepassagerpladsen
er tilkoblet (se foregående illustration).
Indikering der viser, at passagerpladsens airbag
(SRS) er frakoblet.
24
OBS
Når fjernbetjeningen sættes i tændingsposition II eller III, vises advarselssymbolet for
airbaggen på kombinationsinstrumentet i
ca. 6 sekunder, se side 19.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
01 Sikkerhed
Sideairbag (SIPS-bag)
ADVARSEL
Volvo anbefaler, at reparation kun udføres af et autoriseret Volvo-værksted.
Forkert indgreb i SIPS-bagsystemetet
kan forårsage funktionsfejl med alvorlige personskader til følge.
•
Placer ikke nogen genstande i området
mellem sædets yderside og dørpanelet,
da dette område kan påvirkes af sideairbaggen.
•
Volvo anbefaler, at der kun bruges
sædeovertræk, som er godkendt af
Volvo. Andre overtræk kan hindre sideairbaggenes funktion.
•
Sideairbaggen er et supplement til sikkerhedsselen. Brug altid sikkerhedsselen.
G020118
•
Sideairbaggenes placering.
Ved en sidekollision fordeles en stor del af kollisionskraften af SIPS (Side Impact Protection
System) til vanger, stolper, gulv, loft og andre
dele af karosseriet. Sideairbaggene på forsæderne beskytter brystkassen og udgør en vigtig
del af SIPS. Sideairbaggen befinder sig i forsædets rygramme.
Placering
G025315
Sideairbag
01
Førerplads, venstrestyret bil.
Barnestol og sideairbag
Barnestolens eller barnepudens beskyttelsesegenskaber påvirkes ikke negativt af sideairbaggen.
Der kan anbringes en barnestol/barnepude på
forsædet, forudsat at bilen ikke har en tilkoblet1 airbag i passagersiden.
1
Nærmere oplysninger om tilkoblet/frakoblet airbag (SRS), se side 23.
``
25
01 Sikkerhed
01
Sideairbag (SIPS-bag)
G032246
G025316
Sideairbag-mærkat
Passagerplads, venstrestyret bil.
SIPS-bag-systemet består af sideairbags og
sensorer. Ved en tilstrækkeligt kraftig kollision
reagerer sensorer, og sideairbaggen pustes
op. Airbaggen pustes op mellem den kørende
og dørpanelet og dæmper dermed stødet for
den kørende i kollisionsøjeblikket. Når airbaggen presses sammen under kollisionen, tømmes den. Normalt pustes kun sideairbaggen i
airbagsiden op.
26
Placering af airbag-skilt på førersiden foran, venstrestyret bil.
01 Sikkerhed
Beskyttelsesgardin (IC)
Egenskaber
01
ADVARSEL
Hæng eller fastgør aldrig tunge genstande i
håndgrebene i loftet. Krogen er kun beregnet til lettere overtøj (ikke til hårde genstande som f.eks. paraplyer).
G019985
Der bør ikke skrues eller monteres noget i
bilens loft, dørstolper eller sidepaneler.
Ellers opnås den tilsigtede beskyttelse
muligvis ikke. Volvo anbefaler, at du kun
bruger originale Volvo-dele, der er godkendt
til anbringelse disse steder.
Gardinairbaggene IC (Inflatable Curtain) er et
supplement til SIPS og airbaggene. Den er
monteret langs begge sider af loftet og beskytter bilens kørende på yderpladserne. Ved en
tilstrækkeligt kraftig kollision reagerer sensorer, og gardinairbaggen pustes op. Gardinairbaggen bidrager til at beskytte førerens og
passagerernes hoveder mod at slå mod bilens
inderside ved en kollision.
ADVARSEL
Bilen må ikke lastes højere end 50 mm
under overkanten af sideruderne. I modsat
fald kan beskyttelsesvirkningen af gardinairbaggene, der er skjult i loftet, gå tabt.
ADVARSEL
Beskyttelsesgardinet er et supplement til
sikkerhedsselen.
Brug altid sikkerhedsselen.
27
01 Sikkerhed
01
WHIPS
G020347
Beskyttelse mod piskesmældsskader – WHIPS
WHIPS-systemet (Whiplash Protection
System) består af et energiabsorberende
ryglæn og en til systemet tilpasset nakkestøtte
i forsæderne. Systemet aktiveres i tilfælde af
påkørsel bagfra, hvor kollisionsvinklen, hastigheden og det påkørende køretøjs egenskaber
har indvirkning på effekten.
Sædets egenskaber
Når WHIPS-systemet aktiveres, vippes forsædernes ryglæn bagud, hvorved siddestillingen
for føreren og forsædepassageren ændres. På
denne måde mindskes risikoen for piskesmældsskader (whiplash).
WHIPS-systemet er et supplement til sikkerhedsselen. Brug altid sikkerhedsselen.
28
Barnestolens eller barnepudens beskyttelsesegenskaber påvirkes ikke negativt af WHIPSsystemet.
Korrekt siddestilling
ADVARSEL
ADVARSEL
WHIPS-systemet og barnestol/
barnepude
Foretag aldrig selv nogen ændringer eller
reparationer af sædet eller WHIPS-systemet. Volvo anbefaler, at du kontakter et
autoriseret Volvo-værksted.
For at opnå optimal beskyttelse skal føreren og
forsædepassageren sidde midt på sædet med
så lille afstand som muligt mellem nakkestøtten
og hovedet.
01 Sikkerhed
WHIPS
WHIPS-systemets funktion må ikke
hindres
01
ADVARSEL
Hvis sædet har været udsat for en kraftig
belastning, f.eks. i forbindelse med en kollision bagfra, skal WHIPS-systemet kontrolleres. Volvo anbefaler, at det kontrolleres af
et autoriseret Volvo-værksted.
G020125
G020126
Dele af WHIPS-systemets beskyttende
egenskaber kan være blevet forringet,
selvom sædet virker ubeskadiget.
Placer ikke nogen genstande på gulvet bag ved
førersæde/passagerforsæde.
ADVARSEL
Undgå at placere kasselignende genstande
på en sådan måde, at de klemmes fast mellem bagsædets sædehynde og forsædets
ryglæn. WHIPS-systemets funktion må ikke
hindres.
Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted for kontrol af systemet, selv efter mindre ulykker med påkørsel
bagfra.
Placer ikke nogen genstande på bagsædet.
ADVARSEL
Hvis et bagsæderyglæn er slået ned, skal
det tilsvarende forsæde flyttes frem, så det
ikke har kontakt med det nedfoldede
ryglæn.
29
01 Sikkerhed
Hvornår udløses systemet
01
Aktivering af systemet
System
Aktiveres
Selestrammere forsæde
Ved frontal- og/eller sidekollision og/eller kollision bagfra
Selestrammere bagsæde yderplads
Ved frontalkollision
Airbags (SRS)
Ved frontalkollisionA
Sideairbags SIPS
Ved sidekollisionA
Beskyttelsesgardin IC
Ved sidekollisionA
Piskesmældsbeskyttelse, WHIPS
Ved påkørsel bagfra
A
Ved et sammenstød kan bilen blive kraftigt deformeret, uden at airbaggene udløses. En række faktorer, bl.a. kollisionsgenstandens stivhed og vægt, kørselshastigheden, kollisionsvinklen m.m., har
indvirkning på, hvordan bilens forskellige sikkerhedssystemer aktiveres.
Hvis airbaggene er udløst, anbefales følgende
fremgangsmåde:
•
Bjerg bilen. Volvo anbefaler, at du bjerger
den til et autoriseret Volvo-værksted. Kør
ikke med udløste airbags.
•
Volvo anbefaler, at du lader et autoriseret
Volvo-værksted tage sig af udskiftning af
komponenter i bilens sikkerhedssystem.
•
Søg altid læge.
OBS
SRS-, SIPS-, IC-, og selesystemet udløses
kun én gang ved en kollision.
30
ADVARSEL
Airbagsystemets styreenhed er placeret i
midterkonsollen. Hvis midterkonsollen har
været dækket med vand eller anden væske,
løsnes batterikablerne. Forsøg ikke at starte
bilen, da airbaggene kan udløses. Bjerg
bilen. Volvo anbefaler, at du bjerger den til
et autoriseret Volvo-værksted.
ADVARSEL
Kør aldrig med udløste airbags. Det kan
vanskeliggøre styringen af bilen. Også
andre sikkerhedssystemer kan være beskadiget. Den røg og det støv, som dannes ved
udløsning af airbaggene, kan ved intensiv
eksponering forårsage hud- og øjenirritationer/øjenskader. Hvis der opstår gener,
vaskes med koldt vand. Det hurtige udløsningsforløb kan også, kombineret med airbaggens materiale, give friktions- og brandskader på huden.
01 Sikkerhed
Kollisionsstatus
Håndtering efter kollision
Hvis alt ser ud til at være normalt, og det er
kontrolleret, at der ikke er nogen brændstoflækage, kan der gøres startforsøg.
G029042
Tag først fjernbetjeningen ud, og sæt den i
igen. Bilens elektronik forsøger nu at foretage
tilbagestilling til normal status. Forsøg derefter
at starte bilen. Hvis KOLLISIONSFUNKT. SE
INSTRUKT.BOG stadig vises på displayet, må
bilen ikke køres eller bugseres. Skjulte skader
kan gøre bilen umulig at manøvrere under kørslen, selvom den lader til at kunne køres.
Hvis bilen har været udsat for en kollision, vises
teksten KOLLISIONSFUNKT. SE
INSTRUKT.BOG muligvis på informationsdisplayet. Det betyder, at bilen har nedsat funktion. Kollisionsfunktion er en beskyttelse, der
træder i kraft, hvis kollisionen kan have beskadiget en vigtig funktion i bilen, f.eks. brændstofledninger, sensorer for et beskyttelsessystem eller bremsesystemet.
Startforsøg
Undersøg først, at der ikke er løbet brændstof
ud af bilen. Der må heller ikke lugte af brændstof.
01
ADVARSEL
Forsøg under ingen omstændigheder at
starte bilen igen, hvis der lugter af brændstof, når KOLLISIONSFUNKT. SE
INSTRUKT.BOG vises. Forlad straks bilen.
ADVARSEL
Da bilen stadig er i kollisionsfunktion, må
den ikke bugseres. Den skal bjerges fra stedet. Volvo anbefaler, at du bjerger den til et
autoriseret Volvo-værksted.
Flytning
Hvis NORMAL MODE vises, efter at
KOLLISIONSFUNKT. SE INSTRUKT.BOG
er tilbagestillet, kan bilen forsigtigt flyttes fra sin
trafikfarlige position. Bilen må ikke flyttes længere end nødvendigt.
ADVARSEL
Forsøg aldrig selv at reparere bilen eller genindstille elektronikken, efter den har været i
kollisionsfunktion. Det kan medføre personskader, eller at bilen ikke fungerer som normalt. Volvo anbefaler, at du altid lader et
autoriseret Volvo-værksted tage sig af kontrollen og genindstillingen af bilen til
NORMAL MODE, efter
KOLLISIONSFUNKT. SE
INSTRUKT.BOG har været vist.
31
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
01
Børn skal sidde godt og sikkert
Barnestole
skinner og bøjler under sædet. Skarpe kanter
kan beskadige fastgøringsbåndene.
Hvordan barnet placeres i bilen, og hvilket
udstyr, der skal bruges, skal afgøres under
hensyntagen til barnets vægt og størrelse. For
nærmere oplysninger, se side 34.
Se i monteringsanvisningen til barnestolen for
korrekt montering.
Placering af barnestole
Det er tilladt at anbringe:
OBS
Lovbestemmelser om placering af børn i
bilen varierer fra land til land. Find ud af,
hvad bestemmelserne går ud på.
Volvos eget børnesikkerhedsudstyr er konstrueret til netop din bil. Volvo anbefaler, at du bruger Volvos originaludstyr for at sikre, at befæstelsespunkter og befæstelsesanordninger har
den rette placering og tilstrækkelig styrke.
OBS
Kontakt producenten for mere detaljerede
anvisninger, hvis du har spørgsmål vedrørende montering af børnesikkerhedsprodukterne.
1
2
32
G020128
Børn, uanset alder og størrelse, skal altid være
forsvarligt fastspændt i bilen. Lad aldrig et barn
sidde på skødet af en passager.
En barnestol og en airbag hører ikke sammen!
Volvo tilbyder børnesikkerhedsprodukter, som
er beregnet til og testet af Volvo.
OBS
Ved brug af børnesikkerhedsprodukter er
det vigtigt at læse den monteringsanvisning,
der følger med produkterne.
Fastgør ikke barnestolens fastgøringsbånd til
sædets længdejusteringsstang, fjedre eller
Nærmere oplysninger om tilkoblet/frakoblet airbag (SRS), se side 23.
Nærmere oplysninger om tilkobling/frakobling af airbaggen, se side 23.
•
en barnestol/barnepude på passagerforsædet, så længe1 airbaggen i passagersiden ikke er tilkoblet.
•
en bagudvendt barnestol på bagsædet.
Børn skal altid placeres på bagsædet, hvis
passagerpladsens airbag er tilkoblet. Barnet
kan komme alvorligt til skade, hvis airbaggen
pustes op, når barnet sidder på passagerpladsen.
ADVARSEL
Hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet, må man
aldrig anbringe et barn i barnestol eller på
barnepude på forsædet2.
Børn, der er mindre end 140 cm, må aldrig
sidde på passagerpladsen, hvis airbaggen
(SRS) er tilkoblet.
Medmindre ovenstående nøje følges, risikerer man at barnet bringes i livsfare.
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
ADVARSEL
01
Airbag-mærkat
Barnepuder/barnestole med stålbøjler eller
anden konstruktion, som kan ligge imod
selelåsens åbningsknap må ikke bruges, da
de utilsigtet kan forårsage åbning af selelåsen.
Lad ikke barnestolens overdel ligge imod
forruden.
Mærkat placeret på instrumentpanelets gavl.
``
33
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
01
Anbefalet barnebeskyttelse3
Vægt/alder
ForsædeA
Bagsædets yderplads
Bagsædets midterplads
Gruppe 0
Volvo barnestol – bagudvendt barnebeskyttelse der fastgøres med bilens
sikkerhedssele, fæstebånd og støtteben.
Volvo barnestol – bagudvendt barnebeskyttelse der fastgøres med
bilens sikkerhedssele, fæstebånd
og støtteben.
Gruppe 0+
Volvo barnestol – bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres med bilens
sikkerhedssele og fæstebånd. Brug
beskyttelsespude mellem barnestolen
og instrumentpanelet.
Typegodkendelse: E5 03135
Typegodkendelse: E5 03135
max. 13 kg
Typegodkendelse: E5 03135
Volvo babystol – bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres med fastspændingssystemet ISOFIX.
Volvo babystol – bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres med fastspændingssystemet ISOFIX.
Volvo babystol – bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres med
bilens sikkerhedssele.
Typegodkendelse: E1 03301146
Typegodkendelse: E1 03301146
Typegodkendelse: E1 03301146
Volvo babystol – bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres med bilens
sikkerhedssele
Volvo babystol – bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres med bilens
sikkerhedssele
Typegodkendelse: E1 03301146
Typegodkendelse: E1 03301146
max. 10 kg
(0 – 9 måneder)
3
34
Hvad angår anden barnebeskyttelse skal din bil findes på producentens vedlagte liste over køretøjer eller være alment godkendt ifølge normen ECE R44.
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
Vægt/alder
ForsædeA
Bagsædets yderplads
Bagsædets midterplads
Gruppe 1
Volvo barnestol – bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres med bilens
sikkerhedssele og fæstebånd. Brug
beskyttelsespude mellem barnestolen
og instrumentpanelet.
Volvo barnestol – bagudvendt barnebeskyttelse der fastgøres med bilens
sikkerhedssele, fæstebånd og støtteben.
Volvo barnestol – bagudvendt barnebeskyttelse der fastgøres med
bilens sikkerhedssele, fæstebånd
og støtteben.
Typegodkendelse: E5 03135
Typegodkendelse: E5 03135
9 – 18 kg
(9 – 36 måneder)
01
Typegodkendelse: E5 03135
Volvo vendbar barnestol – bagudvendt
barnebeskyttelse, der fastgøres med
bilens sele og fæstebånd.
Volvo vendbar barnestol – bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres med bilens sele og fæstebånd.
Typegodkendelse: E5 04192
Typegodkendelse: E5 04192
Britax Fixway – bagudvendt barnebeskyttelse der fastgøres med fastspændingssystemet ISOFIX og fæstebånd.
Britax Fixway – bagudvendt barnebeskyttelse der fastgøres med fastspændingssystemet ISOFIX og
fæstebånd.
Typegodkendelse: E5 03171
Typegodkendelse: E5 03171
Gruppe 2 15-25 kg, 3-6 år
Volvo vendbar barnestol - fremadvendt barnebeskyttelse, der fastgøres
med bilens sele.
Volvo vendbar barnestol - fremadvendt barnebeskyttelse, der fastgøres med bilens sele.
Volvo vendbar barnestol - fremadvendt barnebeskyttelse, der fastgøres med bilens sele.
Typegodkendelse: E5 04191
Typegodkendelse: E5 04191
Typegodkendelse: E5 04191
Volvo vendbar barnestol – bagudvendt
barnebeskyttelse, der fastgøres med
bilens sikkerhedssele og fæstebånd
Volvo vendbar barnestol – bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres med bilens sikkerhedssele og
fæstebånd
Typegodkendelse: E5 04192
Typegodkendelse: E5 04192
``
35
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
01
Vægt/alder
ForsædeA
Bagsædets yderplads
Bagsædets midterplads
Gruppe 2/3
Volvo barnepude – med eller uden
ryglæn.
Volvo barnepude – med eller uden
ryglæn.
Volvo barnepude – med eller uden
ryglæn.
Typegodkendelse: E5 03139
Typegodkendelse: E5 03139
Typegodkendelse: E5 03139
Volvo barnepude med ryg.
Volvo barnepude med ryg.
Volvo barnepude med ryg.
Typegodkendelse: E1 04301198
Typegodkendelse: E1 04301198
Typegodkendelse: E1 04301198
15 – 36 kg
(3 – 12 år)
Volvo integreret selepude – findes
som fabriksmonteret ekstraudstyr.
Typegodkendelse: E5 03168
A
Nærmere oplysninger om tilkoblet/frakoblet airbag (SRS), se side 23.
ADVARSEL
Hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet, må man
aldrig anbringe et barn i barnestol eller på
barnepude på forsædet4.
Børn, der er mindre end 140 cm, må aldrig
sidde på passagerpladsen, hvis airbaggen
(SRS) er tilkoblet.
Medmindre ovenstående nøje følges, risikerer man at barnet bringes i livsfare.
4
36
Nærmere oplysninger om tilkobling/frakobling af airbaggen, se side 23.
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
Integrerede selepuder*
01
sikkerhedsselen ligger rigtigt over skulderpartiet
Opslåning af selepude
•
hofteselen sidder lavt over bækkenet, for
at give den bedste beskyttelse
•
sikkerhedsselen ikke ligger over barnets
hals eller ligger under skulderen
•
Justér nakkestøttens stilling i forhold til
barnets hoved.
G015013
G020808
ADVARSEL
Træk i håndtaget, så selepuden løftes op.
Volvos integrerede selepuder til bagsædets
yderpladser er specielt konstrueret til at yde
børn god sikkerhed. Selepuderne - i kombination med normale sikkerhedsseler - er godkendt til børn, der vejer 15 -36 kg.
Tag fat i puden med begge hænder, og før
den bagud.
Tryk, indtil den låses fast.
Reparation eller udskiftning bør kun udføres
af et værksted. Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted. Du må
ikke selv foretage ændringer af eller tilføjelser til selepuden.
Hvis en indbygget selepude har været udsat
for en kraftig belastning, f.eks. i forbindelse
med en kollision, skal hele selepuden
udskiftes. Selvom selepuden virker ubeskadiget, kan en del af dens beskyttende egenskaber være blevet forringet. Selepuden
skal også udskiftes, hvis den er meget slidt.
ADVARSEL
Selepuden skal være fastlåst, inden barnet
anbringes på den.
Kontrollér at:
•
•
selepuden er i låst stilling
sikkerhedsselen er i kontakt med barnets
krop, at den ikke er slap eller snoet, og at
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
37
01 Sikkerhed
01
Børnesikkerhed
ISOFIX fastspændingssystem til
barnestole*
G015268
G014507
Nedslåning af selepude
Træk i håndtaget.
Før sædet nedad, og tryk, indtil det låses
fast.
OBS
Husk at slå selepuden ned først, hvis
sædets ryglæn skal slås frem.
ISOFIX-befæstelsespunkterne er skjult bag
den nederste del af bagsædets ryglæn, på de
yderste siddepladser.
Befæstelsespunkternes placering angives af
symboler i ryglænets beklædning (se illustrationen ovenfor).
Befæstelsespunkterne er tilgængelige ved at
trykke sædehynden ned.
Følg altid producentens monteringsanvisninger, når et barnebeskyttelsesprodukt skal fastgøres i ISOFIX-befæstelsespunkterne.
38
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
01 Sikkerhed
01
39
42
44
46
47
48
52
54
55
58
61
64
66
67
68
69
71
75
77
HomeLinkŸ *............................................................................................ 79
40
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G020901
Oversigt over venstrestyret bil................................................................
Oversigt over højrestyret bil....................................................................
Betjeningspanel på førerens dør.............................................................
Kombinationsinstrument.........................................................................
Kontrol- og advarselssymboler...............................................................
Informationsdisplay.................................................................................
Stikkontakt..............................................................................................
Belysningspanel......................................................................................
Venstre kontaktarm.................................................................................
Højre kontaktarm....................................................................................
Fartpilot*..................................................................................................
Knapper på rattet*...................................................................................
Ratindstilling, advarselsblinklys..............................................................
Parkeringsbremse...................................................................................
Elektriske rudetræk.................................................................................
Ruder og spejle.......................................................................................
Elbetjent taglem*.....................................................................................
Personlige indstillinger............................................................................
I N S T R U M E N T E R , K O N T A K T E R O G R E G U L E R I N G S A N O R DNINGER
02
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Oversigt over venstrestyret bil
G019488
02
42
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Oversigt over venstrestyret bil
Indstilling af rat
Læselampe, højre side
Motorhjelmåbner
Påmindelse om sikkerhedssele og indikering af airbag for passagerplads
Betjeningspanel
Afvisere, fjernlys, kørselscomputer
Belysning, åbner for tankdækselklap
Døråbningshåndtag, låseknap.
Bakspejl
Display til klimaanlæg og infotainment
Infotainment
Ventilationsspjæld på instrumentpanel
Indstillinger for klimaanlæg, infotainment
og personlige indstillinger
Ventilationsspjæld ved siderude
Klimaanlæg
Fartpilot
Gearstang
Horn, airbag
Advarselsblinklys
Kombinationsinstrument
Døråbningshåndtag
Knapper til infotainment
Handskerum
Forrudeviskere, sprinklere og forlygtesprinklere
Parkeringsbremse
Tændingslås
Betjening af soltag
02
Stikkontakt/cigarettænder
Blind Spot Information System, BLIS
Kontakt, ekstraudstyr
Ingen funktion
Ingen funktion
Interiørbelysning-kontakt
Læselampe, venstre side
43
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Oversigt over højrestyret bil
G028204
02
44
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Oversigt over højrestyret bil
Stikkontakt, cigarettænder
Ingen funktion
Blind Spot Information System, BLIS
Ingen funktion
Kontakt, ekstraudstyr
Betjening af soltag
Parkeringsbremse
Tændingslås
Betjeningspanel
Forrudeviskere og -sprinklere, forlygtesprinklere
Handskerum
Døråbningshåndtag
Ventilationsspjæld ved siderude
Ventilationsspjæld på instrumentpanel
Gearstang
Klimaanlæg
02
Fartpilot
Kombinationsinstrumentet
Horn, airbag
Knapper til infotainment
Advarselsblinklys
Døråbningshåndtag, låseknap
Indstillinger for klimaanlæg, infotainment
og personlige indstillinger
Belysning, åbner for tankdækselklap
Infotainment
Afvisere, fjernlys, kørselscomputer
Display til klimaanlæg og infotainment
Motorhjelmåbner
Bakspejl
Indstilling af rat
Påmindelse om sikkerhedssele og indikering af airbag for passagerplads
Interiørbelysning-kontakt
Læselampe, venstre side
Læselampe, højre side
45
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Betjeningspanel på førerens dør
Betjeningspanel på førerens dør
G017435
02
Frakobling af rudetræk bagi. Elektrisk børnesikkerhedslås*
Rudetræk
Venstre sidespejl
Indstilling af sidespejle
Højre sidespejl
46
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kombinationsinstrument
G029046
02
Speedometer.
Afvisere, venstre.
Omdrejningstæller – Viser motorens
omdrejningshastighed i
1000 omdrejninger/minut.
Advarselssymboler.
Kontrol- og informationssymboler.
Informationsdisplay – Viser informationsog advarselsmeddelelser, udetemperatur
og ur. Når udetemperaturen ligger fra +2 °C
til -5 °C, lyser et snefnug på displayet. Det
advarer om skridningsrisiko. Når bilen har
holdt stille, viser udendørstermometeret
muligvis en for høj værdi.
Brændstofmåler, se også kørselscomputer
s. 59.
Informationssymbol.
Viser også gearskifteindikator (GSI) og
gearstillingerne i model 1.6D DRIVe, se
side 140.
Højre afvisere.
Fjernlysindikator.
Display – Viser det valgte gear i automatgearkassen, regnsensor, kilometertæller,
triptæller og fartpilot.
Knap til triptællere – Benyttes ved måling
af korte strækninger. Ved korte tryk på
knappen skiftes der mellem triptællerne
T1 og T2. Med et langt tryk (over 2 sekunder) nulstilles den aktiverede triptæller.
Temperaturmåler - Bruges til motorens
kølesystem. Hvis temperaturen bliver
unormalt høj, og viseren bevæger sig ind i
det røde felt, vises en meddelelse på displayet. Husk, at f.eks. en ekstra forlygte
foran luftindtaget forringer kølingen under
høje udetemperaturer og stor belastning
på motoren.
Kontrol- og advarselssymboler.
47
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kontrol- og advarselssymboler
Symboler for funktionskontrol
02
Symboler midt på instrumentet
Når symbolet lyser:
Alle kontrol- og advarselssymboler1 tændes,
når fjernbetjeningen drejes til stilling II inden
start. Dette viser, at symbolerne fungerer. Når
motoren er startet, skal samtlige symboler
slukkes, undtagen håndbremsesymbolet, som
først slukkes, når bremsen udløses.
1. Stands på en sikker måde. Bilen må ikke
køre videre.
2. Læs teksten på informationsdisplayet.
Afhjælp ifølge meddelelsen på displayet.
Slet meddelelsen med READ.
G030755
Hvis motoren ikke starter inden
5 sekunder, slukkes alle symboler,
undtagen symbolerne for fejl i
udstødningsrensesystemet og lavt
olietryk. Visse symboler mangler
muligvis den bagvedliggende
funktion, alt efter bilens udstyr.
Det røde advarselssymbol tændes, når der er angivet en fejl, som
kan indvirke på sikkerheden og/
eller bilens kørbarhed. Samtidig
vises en forklarende tekst på informationsdisplayet. Symbolet bliver stående,
indtil fejlen er udbedret, men tekstmeddelelsen
kan trykkes væk med READ-knappen, se
side 52. Advarselssymbolet kan også tændes i kombination med andre symboler.
1
48
For visse motorvarianter anvendes symbolet for lavt olietryk ikke. Advarsel gives via tekst på displayet, se side 52.
Det gule informationssymbol tændes i kombination med tekst på
informationsdisplayet. Meddelelseteksten slukkes ved at trykke på
READ-knappen, se side 52, eller
forsvinder automatisk efter nogen tid (tiden
varierer, afhængigt af hvilken funktion der indikeres).
Det gule informationssymbol kan også tændes
i kombination med andre symboler.
OBS
Når servicemeddelelsen vises, slukkes
symbolet og meddelelsen ved hjælp af
READ-knappen, eller forsvinder automatisk
efter nogen tid.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kontrol- og advarselssymboler
Kontrolsymboler – venstre side
Udstødningsrensningssystem
Stabilitetssystem, STC eller DSTC*
Hvis symbolet tændes, kan det
skyldes fejl i bilens udstødningsrensningssystem. Volvo anbefaler,
at du henvender dig til et autoriseret Volvo-værksted for kontrol.
G029048
Hvis symbolet tændes, fungerer
systemet ikke. Det normale bremsesystem fungerer fortsat, men
uden ABS.
1. Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.
2. Start motoren igen.
Fejl i ABS-systemet
Tågebaglys
Stabilitetssystem, STC eller DSTC
Ingen funktion
Motorforvarmer (diesel)
02
Motorforvarmer (diesel)
Fejl i ABS-systemet
Fejl i bilens udstødningsrensningssystem
For nærmere oplysninger om
systemets funktioner og symboler,
se side 149.
3. Kør til et værksted for at få ABS-systemet
kontrolleret, hvis symbolet bliver ved med
at lyse. Volvo anbefaler, at du henvender
dig til et autoriseret Volvo-værksted.
Symbolet tændes, når motoren
forvarmes. Forvarmning foretages,
når temperaturen er under -2 °C.
Når symbolet slukkes, kan bilen
startes.
Lav stand i brændstoftanken
Når symbolet tændes, er niveauet
i brændstoftanken lavt. Fyld
brændstof på snarest.
Tågebaglys
Symbolet lyser, når tågelyset er
tændt.
Lav stand i brændstoftanken
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
49
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kontrol- og advarselssymboler
Kontrolsymboler – højre side
Kontrolsymbol for påhængsvogn
Symbolet blinker, når afviserne er i
funktion og der er tilkoblet en
påhængsvogn. Hvis symbolet ikke
blinker, er en af lamperne på
påhængsvognen eller bilen defekt.
02
Parkeringsbremse trukket
G029049
Symbolet lyser, når parkeringsbremsen er trukket. Træk altid parkeringsbremsen til endestillingen.
Kontrolsymbol for påhængsvogn
Parkeringsbremse trukket
Airbags – SRS
For lavt olietryk
Påmindelse om sikkerhedssele
Generatoren lader ikke
For lavt olietryk2
Hvis symbolet tændes under kørsel, er motorens olietryk for lavt.
Stands straks motoren, og kontrollér oliestanden. Påfyld olie efter
behov. Hvis symbolet tændes, og
oliestanden er normal, anbefaler Volvo at du
kontakter et autoriseret Volvo-værksted.
Påmindelse om sikkerhedssele
Symbolet lyser, hvis en person på
forsæderne ikke har spændt sin
sikkerhedssele, eller hvis en person på bagsædet har taget sin sele
af.
OBS
Symbolet lyser, uanset hvor hårdt parkeringsbremsen er trukket.
Generatoren lader ikke
Hvis symbolet tændes under kørsel, er der en fejl i det elektriske
system. Volvo anbefaler, at du
henvender dig til et autoriseret
Volvo-værksted.
Airbags – SRS
Hvis symbolet forbliver tændt eller
tændes under kørsel, er der
opstået en fejl i selelåsen, SRSSIPS- eller IC-systemet. Volvo
anbefaler, at du snarest kører til et
autoriseret Volvo-værksted for kontrol.
Fejl i bremsesystemet
Hvis symbolet tændes, kan
niveauet i bremsevæsken være for
lavt.
Fejl i bremsesystemet
±
2
50
For visse motorvarianter anvendes symbolet for lavt olietryk ikke. Advarsel gives via tekst på displayet, se side 52.
Stands bilen et sikkert sted, og kontrollér
niveauet i bremsevæskebeholderen, se
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kontrol- og advarselssymboler
side 206. Hvis niveauet er under MIN i
beholderen, bør bilen ikke køres videre.
Volvo anbefaler, at bilen bjerges til et autoriseret Volvo-værksted for kontrol af bremsesystemet.
Hvis BREMSE- og ABS-symbolerne lyser samtidigt, kan der være
opstået en fejl i bremsekraftfordel
ingen.
Volvo anbefaler, at du henvender dig til et
autoriseret Volvo-værksted.
6. Hvis niveauet er under MIN i bremsevæskebeholderen, bør bilen ikke køres videre.
Få den bjerget til et værksted for kontrol af
bremsesystemet. Volvo anbefaler, at du
henvender dig til et autoriseret Volvoværksted.
ADVARSEL
Hvis BREMSE- og ABS-symbolerne lyser
samtidigt, er der risiko for, at bagvognen
skrider ud ved en hård opbremsning.
1. Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.
2. Start motoren igen.
3. Hvis begge symboler slukkes, kan man
køre videre.
4. Hvis symbolerne forbliver tændt, skal
niveauet i bremsevæskebeholderen kontrolleres, se side 206.
Påmindelse – dørene ikke lukket
Hvis én af dørene, motorhjelmen3 eller bagklappen ikke er helt lukket, bliver føreren gjort
opmærksom på det.
Lav hastighed
Hvis bilen bevæger sig ved lavere
hastighed end 5 km/t, lyser informationssymbolet samtidig med at
FØRERDØR ÅBEN,
PASSAGERDØR
ÅBEN,VENSTRE BAGDØR ÅBEN,
MOTORHJELM ÅBEN eller HØJRE
BAGDØR ÅBEN vises på displayet. Stands
bilen på det første sikre sted, og luk den dør/
klap, der er åben.
02
Høj hastighed
Hvis bilen køres ved højere hastighed end 10 km/t, lyser symbolet,
når en af meddelelserne i foregående stykke vises på displayet.
Påmindelse om bagklap
Hvis bagklappen er åben, tændes
informationssymbolet, og
BAGKLAP ÅBEN vises på displayet.
5. Hvis niveauet i bremsevæskebeholderen
er normalt, og symbolerne stadig lyser, kan
bilen med stor forsigtighed køres til et
værksted for kontrol af bremsesystemet.
3
Kun biler med alarm.
51
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Informationsdisplay
Besked
OBS
G029050
02
Samtidig med at der tændes et advarsels- eller
kontrolsymbol, viser informationsdisplayet en
supplerende meddelelse.
±
Tryk på READ-knappen (1).
Gennemse meddelelserne ved hjælp af READknappen. Fejlmeddelelser gemmes på en
hukommelsesliste, indtil fejlen er afhjulpet.
52
Meddelelse
Betydning
Hvis der vises en advarselsmeddelelse
under brug af informationscentret, skal
meddelelsen læses (tryk på READ-knappen), inden den tidligere aktivitet kan genoptages.
BESTIL TID TIL
SERVICE
Der er blevet tid til at
booke service. Volvo
anbefaler, at et autoriseret Volvo-værksted udfører service.
Meddelelse
Betydning
TID TIL REGELMÆSSIG SERV
STANDS STRAKSA
Stands bilen på sikker vis, og sluk for
motoren. Risiko for
alvorlige skader.
SERVICE
STRAKSA
Volvo anbefaler, at
et autoriseret Volvoværksted kontrollerer bilen omgående.
SE
INSTRUKT.BOGA
Læs instruktionsbogen.
Der er blevet tid til
service. Volvo anbefaler, at et autoriseret Volvo-værksted
udfører service.
Tidspunktet afhænger af antal tilbagelagte kilometer, hvor
mange måneder der
er gået siden sidste
service, hvor længe
motoren har været i
drift og oliekvalitet.
SERVICE PÅKRÆVETA
Volvo anbefaler, at
et autoriseret Volvoværksted kontrollerer bilen så snart
som muligt.
SERVICE OVERSKREDET
MOTORTEMP.
HØJ STANDS
MOTOREN
Stands bilen på sikker vis, og sluk for
motoren. Risiko for
alvorlige skader.
Hvis serviceintervallet ikke følges, dækker garantien ikke
dele, der eventuelt
beskadiges. Volvo
anbefaler, at et autoriseret Volvo-værksted udfører service.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Informationsdisplay
Meddelelse
Betydning
Meddelelse
Betydning
GEARKASSEOLIE
SKIFT OLIE
Volvo anbefaler, at
et autoriseret Volvoværksted kontrollerer bilen så snart
som muligt.
GEARKASSE LAV
YDELSE
Gearkassen kan ikke
klare fuld kapacitet.
Kør forsigtigt, indtil
meddelelsen slukkes, se side 144.
PÅMINDELSE
KONTROL
OLIEST.
Kontrollér oliestanden. Meddelelsen
vises for hver 10.000
km (visse motorvarianter). For information om kontrol af
oliestand, se
side 203.
SODFILTER
FULDT SE
INSTRUKT.BOG
Dieselpartikelfilteret
skal regenereres, se
side 274.
STC/DSTC SPINKONTROL FRA
Stabilitets- og traktionssikringsystemets indgreb er
reduceret, se
side 150 for flere
varianter.
02
Ved gentagen visning anbefaler Volvo
at kontakte et autoriseret Volvo-værksted.
A
B
GEARKASSE
OLIETEMP. HØJ
Kør mere roligt, eller
stands bilen på en
sikker måde. Sæt
bilen i frigear og lad
motoren gå i tomgang, indtil meddelelsen slukkes. For
nærmere oplysninger, se side 144.
OLIETEMP.
GEARK. STANDS
SIKKERT
Kritisk fejl. Stands
straks bilen på en
sikker måde. Volvo
anbefaler, at et autoriseret Volvo-værksted kontaktes.B
Del af meddelelse, vises sammen med oplysning om, hvor
der er opstået problemer.
For flere meddelelser vedrørende automatisk gearkasse, se
side 144.
53
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Stikkontakt
12 V-stikkontakt
Stikkontakt i bagsædet
ADVARSEL
Lad altid proppen sidde i stikkontakten, når
den ikke er i brug.
G019621
G029082
02
Stikkontakten kan bruges til forskelligt 12 V tilbehør, f.eks. mobiltelefon eller køleboks. Den
maksimale strømstyrke er 10 A. Der forsynes
kun strøm fra kontakten, hvis fjernbetjeningen
mindst står i stilling I.
ADVARSEL
Lad altid proppen sidde i stikkontakten, når
den ikke er i brug.
Cigarettænder*
Stikkontakten kan bruges til forskelligt tilbehør,
f.eks. mobiltelefon eller køleboks.
OBS
Cigarettænderen virker ikke i denne kontakt.
Den er beregnet til 12 V. Den maksimale
strømstyrke er 10 A. Der forsynes kun strøm fra
kontakten, hvis fjernbetjeningen mindst står i
stilling I.
Tænderen aktiveres ved at trykke knappen ind.
Når den er klar til brug, springer knappen ud
igen. Træk nu tænderen ud, og brug gløden til
at tænde med.
54
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Belysningspanel
Generelt
Stilling
Positions-/parkeringslys
Betydning
Automatisk/slukket nærlys. Kun
overhalingslys.
Positions-/parkeringslys
Automatisk nærlys. Fjernlys og
overhalingslys fungerer i denne
stilling.
Lyskontakt
1. Drej fjernbetjeningen til stilling II.
G020139
Fingerhjul for lyshøjderegulering
Bilens belastning ændrer forlygternes lodrette
retning, hvilket kan føre til blænding af modkørende trafik. Dette undgås ved at justere lyshøjden.
Tågeforlygter*
Åbn tankdækselklappen
Tågebaglygter
±
02
Drej lyskontakten (2) til midterstillingen.
Når fjernbetjeningen er i stilling II, er positions-/
parkeringslyset og nummerpladelyset altid
tændt.
Forlygter
Automatisk nærlys*
Lyshøjderegulering
Fingerhjul til justering af display- og instrumentbelysning
Positions-/parkeringslyset kan tændes uanset
fjernbetjeningens stilling.
2. Drej lyskontakten (2) til én af endestillingerne.
3. Rul hjulet (1) opad eller nedad for henholdsvis at hæve eller sænke lyshøjden.
Biler med Dual Xenon-forlygter* har automatisk
lyshøjderegulering og derfor ikke noget hjul (1).
Nærlyset tændes automatisk, når fjernbetjeningen drejes til stilling II, undtagen når lyskontakten (2) står i midterstilling. Om nødvendigt kan nærlysautomatikken deaktiveres.
Volvo anbefaler, at dette udføres af et autoriseret Volvo-værksted.
Automatisk nærlys, fjernlys
1. Drej fjernbetjeningen til stilling II.
2. Nærlyset aktiveres ved at lyskontakten (2)
drejes højre om til endestillingen.
3. Fjernlyset aktiveres ved at venstre kontaktarm føres mod rattet til endestillingen, og
slippes, se side 58.
Lyset slukkes automatisk, når fjernbetjeningen
drejes til stilling I eller 0.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
55
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Belysningspanel
02
Instrumentbelysningen er tændt, når fjernbetjeningen er i stilling II, og lyskontakten (2) står
i en af endestillingerne. Belysningen dæmpes
automatisk i dagslys og kan reguleres manuelt
i mørke.
±
Rul hjulet (3) opad eller nedad for henholdsvis kraftigere eller svagere belysning.
Udvidet displaybelysning
For at lette aflæsning af kilometertæller, triptæller, ur og udendørstermometer lyser de, når
bilen låses op, og når fjernbetjeningen er taget
ud af startlåsen. Displayene slukker, når bilen
låses.
Når tågeforlygterne er tændt, lyser lampen i
knap (4).
Tågebaglygter
Bagtågelyset kan kun tændes sammen med
enten forlygterne eller fortågelygterne.
±
Tryk på knap (6).
Når tågebaglyset er tændt, lyser kontrolsymbolet for tågebaglys i kombinationsinstrumentet og lampen i knappen (6).
Tankdækselklap
Tankdækselklappen åbnes, når bilen ikke er
låst, ved at trykke på knap (5), se side 122.
Tågelys
OBS
Bestemmelserne for brug af tågelys varierer
fra land til land.
Tågeforlygter*
Fortågelygterne kan tændes sammen med
enten forlygterne eller positions-/parkeringslyset.
±
56
Active Bending Lights (ABL)*
Tryk på knap (4).
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G026507
Instrumentbelysning
Belysningspanel, for Active Bending Lights (ABL).
Hvis bilen er udstyret med aktive forlygter
(Active Bending Lights, ABL) følger lyset fra
forlygterne ratbevægelsen for at give maksimal
belysning i kurver og kryds og dermed øget
sikkerhed.
lyser, når funktionen er aktiv.
Dioden
Ved fejl blinker dioden, og der vises en fejlmeddelelse på informationsdisplayet. Funktionen er kun aktiv i skumring eller mørke, og kun
når bilen er i bevægelse.
Funktionen kan deaktiveres/aktiveres med lyskontakten.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Belysningspanel
02
G020789
fra hastigheder over 50 km/t. Når bilens hastighed er lavere end 30 km/t lyser bremselyset
igen normalt, og advarselsblinklysene slås
automatisk til. Advarselsblinklysene er slået til,
indtil der accelereres igen, men kan deaktiveres med knappen til advarselsblinklys, se
side 67.
Lyskegle med funktionen deaktiveret (venstre)
henholdsvis aktiveret (højre).
Bremselys
Bremselyset tændes automatisk ved opbremsning.
Nødbremselys og automatiske
advarselsblinklys*
Nødbremselys (Adaptive Brake Lights) aktiveres ved hård opbremsning, eller hvis ABSbremserne aktiveres. Funktionen medfører, at
bremselyset blinker, så bagfra kommende
køretøjer straks bliver ekstra opmærksomme.
Systemet aktiveres, hvis ABS har været i gang
i mere end 0,5 sekund eller ved kraftig
opbremsning, men kun når opbremsning sker
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
57
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Venstre kontaktarm
Kontaktarmens stillinger
Afvisere
Kontinuerlig blinksekvens
02
±
2
Før kontaktarmen opad eller nedad til
endestillingen (2).
Armen bliver stående i endestillingen og føres
tilbage manuelt eller automatisk af rattets
bevægelse.
1
4
3
2
G026380
1
Kort blinksekvens for afvisere
Kontinuerlig blinksekvens for afvisere
Overhalingslys og skift fra fjern- til nærlys
Orienteringslys og skift fra nær- til fjernlys
Skift mellem fjern- og nærlys
Fjernbetjeningen skal stå i stilling II og lyskontakten i endestilling, se side 55, for at fjernlyset
skal kunne tændes.
Aktiver fjernlyset:
±
Før kontaktarmen ind mod rattet til endestillingen (4), og slip den.
Kort blinksekvens
Deaktiver fjernlyset:
±
±
Før kontaktarmen opad eller nedad til
stilling (1), og slip den.
Afviserne blinker tre gange, og kontaktarmen
vender tilbage til sin udgangsstilling.
Overhalingslys
±
Før armen let ind mod rattet til endestillingen (3).
Fjernlyset er tændt, indtil armen slippes. Overhalingslys fungerer kun, når fjernbetjeningen er
sat i tændingslåsen.
Før kontaktarmen ind mod rattet til stilling
(3), og slip den.
Orienteringslys
Noget af den udvendige belysning kan holdes
tændt og fungere som orienteringslys, efter at
bilen er låst. Det varer 301 sekunder, men det
kan ændres til 60 eller 90 sekunder, se
side 78.
1. Tag fjernbetjeningen ud af tændingslåsen.
2. Før kontaktarmen ind mod rattet til endestillingen (4), og slip den.
3. Stig ud af bilen, og lås døren.
1
58
Fabriksindstilling.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Venstre kontaktarm
Informationscenter*
OBS
Hvis der fremkommer en advarselsmeddelelse, mens informationscentret er i brug,
skal der kvitteres for meddelelsen. Tryk på
READ-knappen for at komme tilbage til
informationscenterfunktionen.
Funktioner
G029052
Kørselscomputeren viser følgende information:
READ - bekræftelse
Fingerhjulsbetjening2 - bladring mellem
menuer og valg på informationscenterlisten
RESET2 - nulstilling
Regulering
For at få adgang til informationscentrets oplysninger skal fingerhjulet drejes trinvist op eller
ned. Ved endnu en drejning kommer udgangsstillingen tilbage igen.
2
3
•
•
•
•
•
•
playet opdateres med et par sekunders mellemrum. Når bilen holder stille, vises "--.-" på
displayet. Når der foregår regenerering3, kan
brændstofforbruget øges (se side 274).
02
GENNEMSNITSFORBRUG
Når tændingen slås fra, gemmes gennemsnitsforbruget og huskes, indtil funktionen nulstilles.
Nulstilling foretages med RESET-knappen.
OBS
Der kan opstå en vis fejlvisning, hvis der har
været brugt en brændstofdrevet varmer.
GENNEMSNITSHASTIGHED
FAKT. HASTIGHED MPH*
AKTUELT FORBRUG
KILOMETER TIL TOM TANK
GENNEMSNITSFORBRUG
KILOMETER TIL TOM TANK
STC/DSTC, se side 149
GENNEMSNITSHASTIGHED
Når tændingen afbrydes, gemmes gennemsnitshastigheden, som derefter ligger til grund
for den nye værdi, når man kører videre. Nulstilling foretages med RESET-knappen.
FAKT. HASTIGHED MPH
Aktuel hastighed vises i mph.
Beregningen af kørselsstrækningen til tom tank
er baseret på gennemsnitsforbruget de senest
kørte 30 km. Når displayet viser "--- km til tom
tank", er der ingen garanteret kørselsstrækning tilbage. Fyld brændstof på snarest.
OBS
Der kan opstå nogen fejlvisning ved ændret
brændstofforbrug forårsaget af f.eks. ændret kørestil eller brug af brændstofdrevet
varmer.
AKTUELT FORBRUG
Beregningen af det aktuelle brændstofforbrug
foretages hvert sekund. Oplysningen på dis-
Virker ikke i biler, der ikke har informationscenter, brændstofdrevet parkeringsvarmer samt stabilitets- og traktionssikringsystem.
Gælder kun dieselbiler med partikelfilter.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
59
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Venstre kontaktarm
02
Nulstilling
1. Vælg GENNEMSNITSHASTIGHED eller
GENNEMSNITSFORBRUG
2. Nulstil med et tryk på RESET-knappen.
Hold RESET-knappen inde i mindst fem
sekunder for at nulstille gennemsnitshastighed og gennemsnitsforbrug på samme
tid.
60
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Højre kontaktarm
Forrudeviskere
Forrude-/forlygtesprinklere
Enkelt viskerslag
Før armen opad for at foretage et
enkelt viskerslag.
B
D
C
02
Højtrykssprinkling af forlygter*
0
Intervalviskning
A
Du kan selv indstille passende
hastighed for intervalviskning. Drej
fingerhjulet (C) opad for at få kortere tid mellem slagene. Drej hjulet
nedad for at øge tiden.
G025411
0
Forrude- og forlygtesprinkling startes ved at
føre armen ind mod rattet. Når armen slippes,
foretager viskerne nogle ekstra slag.
Forrude- og forlygtesprinklere
Regnsensor – til/fra
Fingerhjul
Bagrudevisker og -sprinkler
Forrudeviskere fra
Forrudeviskerne er slået fra, når
armen står i stilling 0.
Kontinuerlig visning
Viskerne arbejder med normal
hastighed.
Viskerne arbejder med høj hastighed.
VIGTIGT
Inden aktivering af viskere om vinteren: Det
skal sikres, at viskerbladene ikke er frosset
fast, og at eventuel sne eller is på forruden
(og bagruden) er skrabet væk.
VIGTIGT
Brug rigeligt med sprinklervæske, når
viskerne rengør forruden. Forruden skal
være våd, når viskerne arbejder.
Højtrykssprinkling af forlygterne bruger store
mængder sprinklervæske. For at spare på
væsken sprinkles forlygterne som følger:
Nærlys valgt med knappen på belysningspanelet:
Forlygterne sprinkles, første gang forruden
sprinkles. Derefter ved hver 5. forrudesprinkling, når dette sker inden for et interval på
10 minutter. Hvis intervallet er længere, sprinkles forlygterne hver gang.
Parkerings-/positionslys valgt med knappen
på belysningspanelet:
•
Dual Xenon-forlygter sprinkles kun ved
hver 5. forrudesprinkling, uanset hvor lang
tid der er gået.
•
Halogen-forlygter sprinkles ikke.
Knappen i belysningspanelet i stilling 0:
•
Dual Xenon-forlygter sprinkles kun ved
hver 5. forrudesprinkling, uanset hvor lang
tid der er gået.
•
Halogen-forlygter sprinkles ikke.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
61
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Højre kontaktarm
begynde intervalviskning. Hvis bagrudeviskeren allerede arbejder med normal hastighed,
sker der ingen ændring.
Bagrudevisker og -sprinkler
02
Funktionen intervalviskning ved bakning kan
slås fra. Volvo anbefaler, at du kontakter et
autoriseret Volvo-værksted.
0
Til/Fra
Når regnsensoren skal aktiveres, skal fjernbetjeningen være i stilling I eller II og kontaktarmen for forrudeviskerne i stilling 0 (ikke aktiveret).
Aktivere regnsensoren:
±
Regnsensor*
Tryk på knappen (B), se side 61. Et displaysymbol viser, at regnsensoren er aktiv.
Regnsensoren slås fra ved at vælge et af
nedenstående:
G021418
1. Tryk på knappen (B)
2. Før armen nedad til et andet viskerprogram. Hvis armen føres opad, forbliver
regnsensoren aktiv, viskerne foretager et
ekstra slag og vender tilbage til regnsensorstilling, når armen slippes tilbage til stilling 0 (ikke aktiveret), se side 61.
G029053
Ved at føre armen frem startes sprinklingen og
viskningen af bagruden. Viskerbladet foretager
nogle ekstra slag efter afsluttet sprinkling.
Knappen længst ude på armen er en kontakt
med tre indstillinger:
Intervalviskning: Tryk den øverste del af
knappen ind.
Neutral indstilling: Funktionen er slået fra.
Konstant hastighed: Tryk den underste del
af knappen ind.
Viskere – bakning
Hvis der vælges bakgear, mens forrudeviskerne er aktiveret, vil bagrudeviskeren
62
Regnsensoren registrerer mængden af vand
på forruden og aktiverer automatisk forrudeviskerne. Regnsensorens følsomhed justeres
med fingerhjulet (C), se side 61.
Drej fingerhjulet opad for større følsomhed, og
nedad for mindre følsomhed (Der foretages et
ekstra slag, når fingerhjulet drejes opad).
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Regnsensoren slukkes automatisk, når fjernbetjeningen tages ud af tændingslåsen, eller
fem minutter efter tændingen er slået fra.
VIGTIGT
Ved vask i vaskehal: Slå regnsensoren fra
ved at trykke på knap (B), mens fjernbetjeningen er i stilling I eller II. Ellers kan forrudeviskerne starte og beskadiges.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Højre kontaktarm
Fingerhjul
Indstilling viskernes slagfrekvens med fingerhjulet, når intervalviskning er valgt, eller regnfølsomheden, når regnsensoren er valgt.
02
63
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Fartpilot*
Tilkobling
Øgning/mindskning af hastigheden
OBS
En midlertidig hastighedsforøgelse (mindre
end et minut) med speederen, f.eks. ved
overhaling, har ingen indvirkning på fartpilotens indstilling. Når speederen slippes
igen, vender bilen tilbage til den tidligere
indstillede hastighed.
02
Midlertidig frakobling
G020141
G029054
±
Konstantfartholderens omskifter er placeret til
venstre i rattet.
Indstilling af ønsket hastighed:
1. Tryk på CRUISE-knappen. Nu vises
CRUISE i kombinationsinstrumentet.
2. Tryk let på + eller – for at låse bilens hastighed. CRUISE-ON vises i kombinationsinstrumentet.
±
Den låste hastighed øges eller mindskes
ved at trykke på henholdsvis + eller –.
Bilens aktuelle hastighed når knappen slippes, bliver indprogrammeret.
Et kort tryk (mindre end et halvt sekund) på +
eller – svarer til en hastighedsændring på
1 km/t eller 1 mph1.
Fartpiloten kan ikke tilkobles ved hastigheder
under 30 km/t eller over 200 km/t.
1
64
Afhængigt af motortype.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Tryk på 0 for at frakoble fartpiloten midlertidigt. Nu vises CRUISE i kombinationsinstrumentet. Efter midlertidig frakobling
gemmes den indstillede hastighed i
hukommelsen.
Fartpiloten frakobles også midlertidigt, hvis:
•
bremsepedalen eller koblingspedalen trædes ned
•
hastigheden på en stigning falder til under
25-30 km/t1
•
•
•
gearkassen sættes i stilling N
der forekommer hjulspin eller hjulblokering
en midlertidig hastighedsforøgelse har
varet i mere end et minut.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Fartpilot*
Genoptagelse af tidligere hastighed
– Tryk på knappen for at komme
tilbage til den tidligere indstillede
hastighed. CRUISE ON vises i
kombinationsinstrumentet.
02
Frakobling
±
Fartpiloten frakobles ved at trykke på
CRUISE. CRUISE ON i kombinationsinstrumentet slukkes.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
65
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Knapper på rattet*
Knapfunktioner
For at vende tilbage til kun Audio skal du trykke
på EXIT.
G020142
02
De fire nederste knapper på rattets tastatur er
fælles for radio og telefon. Knappernes funktion afhænger af, hvilket system der er aktiveret. Ved brug af dette tastatur kan der skiftes
mellem forudindstillede stationer, skiftes spor
på en cd, og lydstyrken kan reguleres.
±
Hold en af pilknapperne nede for at hurtigspole eller søge efter en station.
For at kunne foretage indstillinger i audiosystemet skal telefonen være slået til. Den skal
være aktiveret med ENTER-knappen for at
kunne styre telefonsystemet med pilknapperne.
66
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Ratindstilling, advarselsblinklys
Advarselsblinklys
Indstilling af rat
Rattet kan indstilles både i højden og længderetningen.
1. Træk armen ind mod dig selv for at løsne
rattet.
2. Indstil ratten i den stilling, der passer
bedst.
3. Tryk armen tilbage for at fastlåse rattet.
Hvis det går trægt, skal der trykkes lidt på
rattet, samtidig med at armen føres tilbage.
ADVARSEL
G020144
G020143
02
Advarselsblinklysene (alle afvisere blinker) skal
benyttes, hvis bilen holder, hvor den kan
udgøre en fare eller trafikhindring. Funktionen
aktiveres ved at trykke knappen ind.
Ved en tilstrækkeligt kraftig kollision eller kraftig opbremsning aktiveres advarselsblinklys
automatisk, se side 57. Funktionen kan deaktiveres med knappen.
OBS
Bestemmelserne om brug af advarselsblinklys varierer fra land til land.
Rattet skal indstilles, inden man begynder at
køre, aldrig under kørsel. Kontrollér inden
kørsel, at ratindstillingen er fastlåst.
67
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Parkeringsbremse
Parkeringsbremse (håndbremse)
Sådan trækkes parkeringsbremsen
1. Tryk fodbremsepedalen helt ned.
02
2. Træk stangen godt opad.
3. Slip fodbremsepedalen, og sørg for at bilen
er i stillestående position.
4. Hvis køretøjet bevæger sig, skal stangen
trækkes yderligere op.
Når et køretøj parkeres skal gearvælgeren altid
sættes i 1 (for manuel gearkasse) eller P (for
automatisk gearkasse)
Parkering på skråninger
Parkeres bilen vendende op ad bakke: Drej
hjulene i retning væk fra fortovskanten.
Parkeringsbremsestangen er placeret mellem
forsæderne.
OBS
Advarselslampesymbolet i det kombinerede instrumentpanel tændes, uanset hvor
hårdt parkeringsbremsen trækkes.
ADVARSEL
Kontroller, at børn, andre passagerer eller
genstande ikke klemmes, når parkeringsbremsen trækkes eller slippes af føreren.
68
Parkeres bilen vendende ned ad bakke: Drej
hjulene i retning mod fortovskanten.
Sådan udløses parkeringsbremsen
1. Tryk fodbremsepedalen godt ned.
2. Træk stangen lidt opad, tryk knappen ind,
slip stangen, og slip knappen.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Elektriske rudetræk
Betjening
De elektriske rudehejs betjenes med knapperne i dørene. Rudetrækkene fungerer i tændingsstilling I og II.
Efter afsluttet kørsel, og efter at fjernbetjeningen er taget ud, kan ruderne stadig åbnes og
lukkes i et begrænset tidsrum, så længe ingen
af dørene åbnes. Ruderne bør betjenes under
opsyn.
ADVARSEL
Kontrollér, at børn eller andre passagerer
ikke kommer i klemme, når ruderne lukkes.
Hold nøje opsigt, hvis bagdørenes ruder
manøvreres fra førerens dør, eller hvis
ruderne lukkes med fjernbetjeningen.
Førerens dør
Åbning af rude:
±
Tryk knappens forreste del ned.
02
Automatisk betjening
Tryk en af knapperne (2) nedad, eller træk den
op, og slip den derefter. Sideruderne åbnes og
lukkes nu automatisk. Hvis ruden blokeres af
en genstand, afbrydes bevægelsen.
Funktionen, der afbryder rudernes bevægelse ved blokering, virker både ved automatisk og manuel lukning, men ikke efter at
klemmebeskyttelsen er udløst.
Træk knappens forreste del op.
OBS
Den susende vindlyd, når bagruderne er
åbne, kan mindskes ved også at åbne forruderne lidt.
ADVARSEL
Hvis der er børn i bilen:
Fjernbetjening og låseknapper
For betjening af de elektriske rudehejs med
låseknapper og fjernbetjening, se s. 114 og
122.
Tryk en af knapperne (1) eller (2) let nedad, eller
træk den let opad. Rudetrækkene bevæger sig
henholdsvis op eller ned, så længe man rører
ved knappen.
ADVARSEL
Lukning af rude:
±
Manuel betjening
Regulering rudetræk.
Regulering rudetræk bag
Husk altid at afbryde strømmen til rudetrækkene ved at tage fjernbetjeningen ud, hvis
føreren forlader bilen.
Kontroller, at børn eller andre passagerer
ikke kommer i klemme, når ruderne lukkes.
Regulering rudetræk for
Føreren kan betjene alle rudetræk fra sin plads.
Ruderne kan åbnes og lukkes på to måder:
``
69
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Elektriske rudetræk
02
Spærring af rudeoptrækket i
bagdørene
Rudetræk i bagdørene
OBS
Hvis bilen har elektriske børnesikkerhedslåse i bagdørene, viser lampen også, at
disse er aktiveret. Dørene kan nu ikke åbnes
indefra. Når den elektriske børnesikkerhedslås er aktiveret, vises en tekstmeddelelse på displayet.
G017440
G028208
Passagerplads, foran
Spærring af ruderne bagi og elektrisk børnesikkerhedslås*.
Lampen i kontakten tændt
G019511
Ruderne i bagdørene kan kun betjenes fra førerens dør.
Lampen i kontakten slukket
Bagdørenes ruder kan betjenes både med
knapperne på de pågældende dør og med
knapperne på førerens dør.
70
Passagerplads, foran.
Knapperne for rudetræk ved passagerpladsen
er kun til betjening af den pågældende rude.
Bagdørenes ruder kan betjenes med knapper
på de pågældende døre eller kontakten på
førerdøren. Hvis lampen i kontakten til spærring af rudetræk i bagdøren (sidder på førerdørens knappanel) er tændt, kan bagdørenes
ruder kun betjenes fra førerdøren. Ruderne i
bagdørene betjenes på samme måde som
ruderne i fordørene.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Ruder og spejle
Bakspejl
Indvendigt bakspejl med kompas*
Kalibrering af kompas
Hvis der kommer kraftigt lys bagfra, kan det
reflekteres i bakspejlet og blænde føreren.
Blænd ned, når bagfrakommende lys forstyrrer.
Nedblænding
Nedblændingskontakt
Normal indstilling
Nedblændet indstilling.
Automatisk nedblænding*
Hvis der kommer stærkt lys bagfra, blænder
bakspejlet automatisk ned. Betjeningspanelet
(1) findes ikke på spejle med automatisk nedblænding.
Bakspejlets øverste højre hjørne har et indbygget display, som viser, i hvilken kompasretning
bilens front peger. Der vises 8 forskellige retninger med en engelsk forkortelse: N (nord),
NE (nordøst), E (øst), SE (sydøst), S (syd), SW
(sydvest), W (vest) og NW (nordvest).
G031045
G031043
02
Jordkloden er inddelt i 15 magnetiske zoner.
Kompasset er indstillet for det geografiske
område, som bilen befandt sig i ved leveringen.
Kompasset bør kalibreres, hvis bilen flyttes
mellem flere magnetiske zoner.
1. Stands bilen i et stort åbent område med
motoren i tomgang.
2. Hold knap (1) inde i mindst 6 sekunder.
Derefter vises tegnet C (knappen er skjult,
brug derfor f.eks. en clips til at trykke på
den).
3. Hold knap (1) inde i mindst 3 sekunder.
Nummeret for den aktuelle magnetisk zone
vises.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
71
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Ruder og spejle
02
4. Tryk flere gange på knap (1), indtil den
ønskede magnetiske zone (1–15) vises, se
kortet over magnetiske zoner for kompas.
5. Vent, indtil displayet igen viser tegnet C.
G020151
7. Kør langsomt i cirkel med en hastighed på
højst 10 km/t, indtil en kompasretning
vises på displayet. Dette viser, at kalibreringen er klar.
Magnetiske zoner, Australien.
G020152
Magnetiske zoner, Europa.
Magnetiske zoner, Sydamerika.
72
G020154
G020150
Magnetiske zoner, Asien.
G020153
6. Hold derefter knappen inde i 9 sekunder,
og vælg L for venstrestyrede biler og R for
højrestyrede.
Magnetiske zoner, Afrika.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Ruder og spejle
Sidespejle
Sidespejle der kan drejes ind elektrisk*
Ved parkering/kørsel på steder, hvor pladsen
er trang, kan spejlene foldes ind. Dette kan
gøres i tændingsstilling I og II.
Fold spejlene ind
1. Tryk knapperne L og R ned samtidigt.
2. Slip knapperne. Spejlene standser automatisk, når de er drejet helt ind.
G018252
ADVARSEL
Indstillingsknapperne for de to sidespejle
befinder sig længst fremme på førerdørens
armlæn. Sidespejlene kan bevæges i tændingsstilling I og II.
1. Tryk på L-knappen for venstre spejl, henholdsvis R-knappen for højre spejl. Lampen på knappen lyser.
2. Justér indstillingen med knappen i midten.
3. Tryk én gang til på L eller R. Lampen slukkes.
Begge sidespejle er af vidvinkeltype for at
give godt overblik. Genstande forekommer
at være længere væk, end de i virkeligheden
er.
Udfoldning af spejlene
1. Tryk knapperne L og R ned samtidigt.
2. Slip knapperne. Spejlene standser automatisk, når de er drejet helt ud.
Automatisk ind-/udfoldning
Når bilen låses/låses op med fjernbetjeningen
eller ved hjælp af Keyless-systemet, se
side 118, slås sidespejlene automatisk ind/ud.
OBS
Sidespejlene slås ikke automatisk ud ved
oplåsning, hvis de er slået ind ved hjælp af
indstillingsknapperne i døren.
02
Hvis bilen er låst med fjernbetjeningen og
derefter startes, bliver sidespejlene alligevel
slået ud.
Funktionen kan aktiveres/deaktiveres under
Bilindstillinger… Fold spejle ved låsning,
se side 78 vedr. en beskrivelse af menusystemet.
Nulstilling til neutral stilling
Et spejl, der er blevet slået ud af stilling pga.
ydre påvirkning, skal stilles tilbage til neutral
stilling for at den elektriske ind-/udfoldning kan
fungere:
1. Fold spejlene ind med L- og R-knapperne.
2. Fold dem ud igen med L- og R-knapperne.
Spejlene er nu tilbage i neutral stilling.
Varighed for ankomstlys og Varighed for
gå-hjem-lys
Lampen* i sidespejlene tændes, når tryghedsbelysning eller orienteringslys aktiveres.
Blind Spot Information System, BLIS*
BLIS er et informationssystem, som under
visse forudsætninger bidrager til at gøre føre``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
73
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Ruder og spejle
02
ren opmærksom på køretøjer, der kører i
samme retning som ens eget køretøj, i den
såkaldte blinde vinkel, se side 153.
Vand- og smudsafvisende
overfladelag*
De forreste sideruder er behandlet
med et overfladelag, der forbedrer
sigtbarheden ved vanskelige vejrforhold, for
information om pleje, se side 191.
VIGTIGT
Brug ikke en isskraber af metal til at fjerne is
fra ruderne. Det vand- og smudsafvisende
lag kan beskadiges.
74
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Elbetjent taglem*
Åbningsstillinger
Fra ventilationsstilling til maksimal åbning:
±
Træk knappen bagud til endestillingen (1),
og slip den.
02
Skydestilling
Automatisk betjening
G007503
G029222
±
Manuel betjening
Åbning:
±
Automatisk åbning
Soltagets betjeningspanel befinder sig i loftet.
Soltaget kan åbnes i to stillinger:
Manuel åbning
Manuel lukning
Ventilationsstilling, med løftet bagkant
Automatisk lukning
Skydestilling, fremad/bagud
Lukning, ventilationsstilling
ADVARSEL
Afbryd strømmen til soltaget ved at tage
fjernbetjeningen ud, hvis føreren forlader
bilen.
Træk knappen bagud til trykpunkt (2). Soltaget bevæger sig mod maksimalt åben
stilling, så længe knappen holdes inde.
Lukning:
±
Tryk knappen fremad til trykpunkt (3). Soltaget bevæger sig mod maksimalt lukket
stilling, så længe knappen holdes inde.
Åbning, ventilationsstilling
Fjernbetjeningen skal stå i stilling I eller II.
Hvis der er børn i bilen:
Træk betjeningsknappen over trykpunkt (2)
til bageste endestilling (1) eller over trykpunkt (3) til forreste endestilling (4), og slip
den. Soltaget åbnes/lukkes fuldstændigt.
Ventilationsstilling
Åbning:
±
ADVARSEL
Soltagets klemmebeskyttelse fungerer kun
ved automatisk lukning, ikke ved manuel
lukning.
Tryk knappens bagkant opad (5).
Lukning:
±
Træk knappens bagkant nedad (6).
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
75
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Elbetjent taglem*
02
Lukning med fjernbetjening eller
låseknap
Solskærm
Til soltaget hører en indvendig, manuelt forskydelig solskærm. Når soltaget åbnes, føres
solskærmen automatisk bagud. Solskærmen
lukkes ved at tage fat i håndtaget og skyde
skærmen frem.
Klemmebeskyttelse
G020157
Soltaget har en klemmesikring, der træder i
funktion, hvis soltaget blokeres af en genstand.
I tilfælde af blokering standser soltaget og
åbnes derefter automatisk til den seneste åbne
stilling.
±
Med et langt tryk på låseknappen lukkes
soltaget og alle ruderne. Dørene og bagklappen låses.
Sådan afbrydes lukningen:
±
ADVARSEL
Soltagets klemmebeskyttelse fungerer kun
ved automatisk lukning, ikke ved manuel
lukning.
Pas på, at ingen kommer i klemme, når soltaget lukkes.
Tryk på låseknappen igen.
ADVARSEL
Pas på, at børn eller andre passagerer ikke
kommer i klemme, hvis soltaget lukkes med
fjernbetjeningen. Soltaget bør kun betjenes
under opsyn.
76
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Personlige indstillinger
Mulige indstillinger
Display
Ur, justering
For visse af bilens funktioner kan der foretages
personlige indstillinger. Det gælder således
låse-, klima- og audiofunktioner. Vedr. audiofunktioner, se side 227.
MENU
Time og minut justeres hver for sig.
EXIT
1. Brug tallene på knapperne eller "pil op"
eller "pil ned" på navigeringsknappen (E).
ENTER
Kontrolpanel
Navigering
02
2. Vælg tal til justering med "højrepil" eller
"vensterpil" på navigeringsknappen.
3. Tryk på ENTER for at sætte uret i gang.
Brug
Indstillingerne vises på displayet (A).
OBS
Åbn menuen for at foretage indstillinger:
A
Hvis bilen har 12-timers ur, vælges AM/
PM med "pil op" eller "pil ned", efter at det
sidste minuttal er justeret.
1. Tryk på MENU (B).
2. Gå frem til f.eks. Bilindstillinger med navigeringsknappen (E).
3. Tryk på ENTER (D).
E
B
D
C
4. Vælg menupunkt vha. navigeringsknappen
(E).
5. Bekræft valget med ENTER.
Luk menuen:
G026307
±
Kontrolpanel.
Hold EXIT (C) inde i ca. et sekund.
Klimaindstillinger
Autom. blæserjustering
Hvis bilen har ECC, kan blæserhastigheden
indstilles i AUTO-funktion:
±
Vælg mellem Lav, Normal og Høj.
Recirkulationstimer
Når timeren er aktiv, recirkuleres luften i
3-12 minutter, alt efter udetemperaturen.
±
Vælg Til/Fra, hvis recirkulationstimeren
skal være aktiv eller ej.
Nulstil alt
Tilbagestilling af de valgbare klimafunktioner til
fabriksindstillingerne.
``
77
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Personlige indstillinger
02
Bilindstillinger
Oplåsning af døre
Fold spejle ind ved låsning*
Der er følgende to valgmuligheder for oplåsning:
Når bilen låses/låses op med fjernbetjeningen,
kan sidespejlene foldes ind/ud automatisk. Der
er punkterne Til/Fra.
Nedsat beskyttelse*
Blokeret låsestilling kan deaktiveres midlertidigt og alarmniveauet kan midlertidigt mindskes, hvis der er nogen, som vil blive i bilen, og
dørene skal låses udefra. Der er punkterne
Aktiver én gang og Spørg ved udstigning,
se side 123 og 127.
Oplåsningsindikator, lys
Man kan vælge, at bilens blinklys skal blinke,
når bilen låses op med fjernbetjeningen. Der er
punkterne Til/Fra.
Låseindikator, lys
Man kan vælge, at bilens blinklys skal blinke,
når bilen låses med fjernbetjeningen. Der er
punkterne Til/Fra.
Automatisk låsning – døre
Når bilens hastighed overstiger 7 km/t, kan
dørene og bagklappen låses automatisk. Der
er punkterne Til/Fra. Dørene kan låses op og
åbnes indefra ved at trække to gange i døråbningshåndtaget.
78
• Alle døre - låser alle dørene og bagklappen op med et tryk på fjernbetjeningen.
• Førerdøren, dernæst alle - låser førerdøren op med et tryk på fjernbetjeningen.
Med endnu et tryk oplåses alle døre og
bagklappen.
Automatisk døroplåsning*
• Alle døre - alle dørene låses op samtidigt.
• Døre på samme side - for- og bagdør på
den samme side låses op samtidigt.
• Begge fordøre - begge fordøre låses op
samtidigt.
• En af fordørene - valgfri dør eller bagklap
kan låses op separat.
Samtidig lukning/åbning af alle ruder
For låseknappen på fjernbetjeningen og fordørenes centrallåseknap samt knappen til det
udvendige dørhåndtag på biler med keylesssystem kan denne funktion vælges:
• Autoluk alle vinduer - alle ruder og soltaget lukkes samtidigt med et langt tryk på
låseknappen.
For oplåsningsknappen på fjernbetjeningen og
fordørenes centrallåseknap kan denne funktion vælges:
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
• Autoåbn alle vinduer - alle ruder åbnes
samtidigt med et langt tryk på oplåsningsknappen.
Ankomstlys, varighed
Vælg, hvor lang tid bilens lys skal være tændt,
ved at trykke på fjernbetjeningens knap for
tryghedslys. Følgende punkter kan vælges:
30/60/90 sekunder.
Orienteringslys
Vælg, hvor længe bilens lys skal være tændt,
når venstre kontaktarm trækkes bagud, efter
fjernbetjeningen er taget ud. Følgende punkter
kan vælges: 30/60/90 sekunder.
Information
• VIN-NUMMER - (Vehicle Identification
Number) er bilens unikke identitetsnummer.
• Antal nøgler - viser, hvor mange nøgler
der er registreret til bilen.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
HomeLinkŸ *
Generelt
OBS
ADVARSEL
HomeLink er konstrueret til ikke at fungere,
hvis bilen er låst udefra.
Gem originalfjernbetjeningerne til fremtidig
programmering (f.eks. ved skift til en anden
bil).
Slet knappernes programmering, når bilen
skal sælges.
G030070
Metalliske solskærme bør ikke bruges i
biler, som er udstyret med HomeLink. De
kan have negativ indvirkning på HomeLinks
funktion.
HomeLinkŸ er en programmerbar fjernbetjening, som kan styre op til tre forskellige anordninger (f.eks. garageport, alarmsystem, udenog indendørsbelysning m.m.) og dermed
erstatte fjernbetjeningerne til disse. HomeLink
leveres indbygget i venstre solskærm.
HomeLinkŸ-panelet består af tre programmerbare knapper og en indikatorlampe.
Betjening
Når HomeLinkŸ er programmeret, kan det bruges i stedet for de løse, originale fjernbetjeninger.
Tryk den programmerede knap ind for at aktivere garageport, alarmsystem osv. Indikatorknappen lyser, mens knappen holdes inde.
OBS
Hvis tændingen ikke aktiveres, fungerer
Homelink i 30 minutter, efter førerdøren er
åbnet.
De originale fjernbetjeninger kan naturligvis
bruges parallelt med HomeLinkŸ.
Hvis HomeLinkŸ bruges til at betjene en
garageport eller låge, skal det sikres, at der
ikke er nogen i nærheden af porten eller
lågen, mens den er i bevægelse.
02
Brug ikke HomeLinkŸ fjernbetjeningen til en
garageport, som ikke har sikkerhedsstop og
sikkerhedsbakning. Garageporten skal reagere, så snart den mærker, at der er noget,
som hindrer bevægelsen, standse med det
samme og bakke tilbage. En garageport
uden disse egenskaber kan forårsage personskade. For yderligere oplysninger kan
leverandøren kontaktes via internet:
www.homelink.com.
Programmere første gang
Det første punkt sletter hukommelsen i
HomeLinkŸ og må ikke udføres, når kun en
enkelt knap skal omprogrammeres.
1. Tryk de to ydre knapper ind og slip ikke, før
indikatorlampen begynder at blinke efter
ca. 20 sekunder. At indikatorlampen blinker, viser at HomeLinkŸ er sat i "indlæringsmodus" og er klar til at programmeres.
2. Placer den originale fjernbetjening
5-30 cm fra HomeLinkŸ. Hold indikatorlampen under opsyn.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
79
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
HomeLinkŸ *
Hvilken afstand, der kræves mellem den
originale fjernbetjening og HomeLinkŸ,
afhænger af programmeringen af anordningen. Det kan være nødvendigt at forsøge flere gange i forskellige afstande.
Behold hver position i ca. 15 sekunder,
inden en ny prøves.
02
3. Tryk samtidigt knappen til den originale
fjernbetjening og knappen, der skal programmeres, ind på HomeLinkŸ. Slip ikke
knapperne, før indikatorlampen er gået fra
en langsom til en hurtig blinken. Den hurtige blinken, viser at programmeringen er
velgennemført.
4. Test programmeringen ved at trykke den
programmerede knap ind på HomeLinkŸ
og se på indikatorlampen:
•
•
1
80
Konstant lys: Indikatorlampen lyser
konstant, når knappen holdes inde. Det
viser, at programmeringen er klar. Garageport, låge eller lignende skal nu aktiveres, når den programmerede
HomeLinkŸ-knap trykkes ind.
Ikke konstant lys: Indikatorlampen
blinker hurtigt i ca. 2 sekunder og lyser
derefter konstant i ca. 3 sekunder. Dette
forløb gentages i ca. 20 sekunder. Det
viser, at anordningen har en "rullende
kode". Garageport, låge eller lignende
aktiveres ikke, når den programmerede
HomeLinkŸ-knap trykkes ind. Fortsæt
programmeringen ifølge nedenstående.
5. Find "indlæringsknappen1" på modtageren til f.eks. garageporten. Den er som
regel placeret nær antennens fod på modtageren. Hvis det er svært at finde knappen
- se i leverandørens manual eller kontakt
leverandøren via internet:
www.homelink.com.
6. Tryk "indlæringsknappen" ind og slip.
Knappen blinker i ca. 30 sekunder, og
næste punkt skal udføres inden for dette
tidsrum.
7. Tryk den programmerede knap på
HomeLinkŸ ind, mens "indlæringsknappen" stadig blinker, hold den inde i ca. 3
sekunder og slip derefter. Gentag tryk/
hold/slip-sekvensen op til 3 gange for at
afslutte programmeringen.
Programmere enkelte knapper
For at omprogrammere enkelte knapper gøres
som beskrevet nedenfor:
1. Tryk den ønskede knap på HomeLinkŸ ind
og slip ikke, før punkt 3 er udført.
Knappens betegnelse og farve varierer alt efter producent.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
2. Når indikatorlampen på HomeLinkŸ
begynder at blinke, skal den originale fjernbetjening efter ca. 20 sekunder placeres
5-30 cm fra HomeLinkŸ. Hold indikatorlampen under opsyn.
Hvilken afstand, der kræves mellem den
originale fjernbetjening og HomeLink,
afhænger af programmeringen af anordningen. Det kan være nødvendigt at forsøge flere gange i forskellige afstande.
Behold hver position i ca. 15 sekunder,
inden en ny prøves.
3. Tryk knappen på den originale fjernbetjening ind. Indikatorlampen begynder at
blinke. Når indikatorlampen er gået fra at
blinke langsomt til at blinke hurtigt, slippes
begge knapper. Den hurtige blinken, viser
at programmeringen er velgennemført.
4. Test programmeringen ved at trykke den
programmerede knap ind på HomeLink og
se på indikatorlampen:
•
Konstant lys: Indikatorlampen lyser
konstant, når knappen holdes inde. Det
viser, at programmeringen er klar. Garageport, låge eller lignende skal nu aktiveres, når den programmerede
HomeLinkŸ-knap trykkes ind.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
HomeLinkŸ *
•
Ikke konstant lys: Indikatorlampen
blinker hurtigt i ca. 2 sekunder og lyser
derefter konstant i ca. 3 sekunder. Dette
forløb gentages i ca. 20 sekunder. Det
viser, at anordningen har en "rullende
kode". Garageport, låge eller lignende
aktiveres ikke, når den programmerede
HomeLinkŸ-knap trykkes ind. Fortsæt
programmeringen ifølge nedenstående.
5. Find "indlæringsknappen2" på modtageren til f.eks. garageporten. Den er som
regel placeret nær antennens fod på modtageren. Hvis det er svært at finde knappen
- se i leverandørens manual eller kontakt
leverandøren via internet:
www.homelink.com.
Slette programmering
Programmeringen kan kun slettes for alle
knapperne på HomeLink, ikke for enkelte
knapper.
±
02
Tryk de to ydre knapper ind og slip ikke, før
indikatorlampen begynder at blinke efter
ca. 20 sekunder.
> HomeLinkŸ er nu sat i såkaldt "indlæringsmodus" og er klar til at programmeres på ny, se side 79.
6. Tryk "indlæringsknappen" ind og slip.
Knappen blinker i ca. 30 sekunder, og
næste punkt skal udføres inden for dette
tidsrum.
7. Tryk den programmerede knap på
HomeLinkŸ ind, mens "indlæringsknappen" stadig blinker, hold den inde i ca. 3
sekunder og slip derefter. Gentag tryk/
hold/slip-sekvensen op til 3 gange for at
afslutte programmeringen.
2
Knappens betegnelse og farve varierer alt efter producent.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
81
82
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
84
86
88
91
92
95
G020906
Generelt om klimaet................................................................................
Manuelt klimaanlæg, AC.........................................................................
Elektronisk klimaanlæg, ECC*................................................................
Luftfordeling............................................................................................
Brændstofdrevet motor- og kabinevarmer*............................................
Brændstofdrevet ekstravarmer* (diesel)..................................................
KLIMA
03
03 Klima
Generelt om klimaet
03
Aircondition
Fejlsøgning og reparation
Display
Klimaanlægget afkøler/opvarmer og affugter
luften i kabinen. Bilen har enten manuel (AC)
eller automatisk (ECC) klimaregulering (ECC,
Electronic Climate Control).
Volvo anbefaler, at kun autoriserede Volvoværksteder bruges til fejlsøgning og reparation
af klimaanlægget.
Over klimapanelet befinder der sig et display.
Der vises de foretagne klimaindstillinger.
OBS
Aircondition-anlægget kan slås fra, men for
at få den bedst mulige luft i kabinen og
undgå dug på ruderne, bør det altid være
slået til.
Personlige indstillinger
Kølemiddel
Aircondition-anlægget indeholder kølemidlet
R134a. Det indeholder ikke klor og skader således ikke ozonlaget. Ved påfyldning/udskiftning
af kølemiddel må der kun bruges R134a, se
også side 268. Volvo anbefaler, at et autoriseret Volvo-værksted udfører dette arbejde.
Dug på indersiden af ruderne
For at fjerne dug på rudernes inderside skal
defrosterfunktionen bruges i første række.
For at mindske risikoen for forekomsten af dug
skal ruderne pudses med et almindeligt vinduespudsemiddel.
Kabinefilter
Al luft, der kommer ind i kabinen, renses først
af et filter. Det skal skiftes med jævne mellemrum. Se Volvos serviceprogram med hensyn til
det anbefalede skifteinterval. Ved kørsel i et
stærkt forurenet miljø skal filteret muligvis skiftes hyppigere.
Is og sne
Fjern is og sne fra luftindtaget til klimasystemet
(spalten mellem motorhjelm og forrude).
84
OBS
Der er forskellige typer kabinefiltre. Kontrollér, at der monteres det rette filter.
Der kan indstilles følgende to funktioner i klimaanlægget:
•
Blæserhastighed i AUTO-funktion (kun i
biler med ECC).
•
Timerstyret recirkulation af kabineluften.
For nærmere oplysninger om hvordan indstillingerne foretages, se side 77.
03 Klima
Generelt om klimaet
Ventilationsspjæld i instrumentpanelet
ECC*
Sideruder og soltag
Faktisk temperatur
For at aircondition-anlægget skal fungere tilfredsstillende, bør sideruder og eventuelt soltag være lukket.
G019942
Den temperatur der vælges, svarer til den fysiske oplevelse med hensyn til lufthastighed,
luftfugtighed, solstråling mv., der aktuelt hersker i og omkring bilen.
I systemet er der en solsensor, som registrerer,
fra hvilken side solen skinner ind i kabinen. Det
betyder, at der kan være en temperaturforskel
mellem højre og venstre luftspjæld, selvom
reguleringen er indstillet på den samme temperatur på begge sider.
Sensorernes placering
•
Solsensoren befinder sig over instrumentpanelet.
Lukket
•
Temperatursensoren for kabinen befinder
sig bag klimapanelet.
Luftstrømmens vandrette retning
•
Udetemperatursensoren sidder på sidespejlene.
•
Fugtsensoren sidder i bakspejlet.
Åbent
Luftstrømmens lodrette retning
Ret de yderste dyser imod sideruderne for at
fjerne dug fra de forreste sideruder.
Ved koldt vejr - Luk de midterste spjæld for at
få den største klimakomfort og afdugning.
Acceleration
Ved acceleration, hvor der gives fuld gas, frakobles aircondition-anlægget midlertidigt. En
kortvarig, midlertidig temperaturstigning kan
da mærkes.
03
Kondensvand
I varmt vejr kan der dryppe kondensvand fra
aircondition-anlægget under bilen. Dette er
normalt.
OBS
Sensorerne må ikke tildækkes eller blokeres
med klædningsstykker eller andre genstande.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
85
03 Klima
Manuelt klimaanlæg, AC
Kontrolpanel
2
8
3
4
1
9
03
4
7
6
Blæser
Funktioner
2. Recirkulation
Recirkulation
1. Blæser
Recirkulation forhindrer dårlig
luft, udstødningsgas osv. i at
trænge ind i kabinen. Kabineluften recirkuleres. Der suges
ingen luft ind i bilen udefra.
Med recirkulation (sammen
med aircondition-anlægget)
afkøles kabinen hurtigere i varmt vejr. Hvis luften i bilen recirkuleres for længe, risikerer man,
at der dannes dug på indersiden af ruderne.
Defroster
Luftfordeling
AC ON/OFF – Aircondition Til/Fra
Elopvarmet venstre forsæde
Elopvarmet højre forsæde
Elopvarmet bagrude og elopvarmede sidespejle
Temperatur
86
G026308
5
Blæserhastigheden øges/
mindskes ved at dreje på
knappen.
Hvis knappen drejes venstre
om, og blæserindikeringen på
displayet slukkes, er blæseren og aircondition-anlægget slukket. På displayet vises symbolet for blæser og OFF.
Timer
Når timerfunktionen er aktiveret (og der er valgt
recirkulation), mindskes risikoen for is, dug og
dårlig luft. Se side 77, for at aktivere/deaktivere
03 Klima
Manuelt klimaanlæg, AC
funktionen. Når der vælges defroster (3), frakobles recirkulationen.
5. AC – Til/Fra (ON/OFF)
ON: Aircondition-anlægget er
slået til. Det styres af systemets automatik. På den måde
afkøles og affugtes den indkommende luft.
3. Defroster
For hurtigt at fjerne dug og is
fra forruden og sideruderne.
Der strømmer luft til ruderne
med stor blæserhastighed.
Lampen i defrosterknappen
lyser, når denne funktion er
aktiveret.
OFF: Aircondition-anlægget
er slået fra.
Når defrosterfunktionen aktiveres, sker der
desuden følgende for at give maksimal affugtning af luften i kabinen:
Når defrosterfunktionen aktiveres, slås aircondition-anlægget automatisk til (kan slås fra
med AC-knappen). En tændt lampe oven over
ON hhv. OFF i knappen viser, hvilken funktion
der er valgt.
•
aircondition-anlægget (AC) slås automatisk til (kan slås fra med AC-knappen (5))
6 og 7. Elopvarmede forsæder*
•
recirkulationen slås automatisk fra.
4. Luftfordeling
Et symbol på displayet over
klimapanelet og en tændt
lampe i den relevante knap viser, hvilken funktion der er valgt.
Brug elopvarmningen til at
fjerne is og dug fra bagruden
og sidespejlene. Med et tryk
på knappen starter opvarmningen af bagruden og sidespejlene samtidigt. En tændt
lampe i knappen viser, at
funktionen er aktiv.
03
Frakobling kan ske manuelt eller automatisk.
Manuelt sker det med et tryk på knappen. Ved
automatik kobles bagruden og sidespejlene fra
efter 12 – 20 minutter, alt efter udetemperaturen.
Ved koldt vejr fortsætter opvarmningen* også
efter 20 minutter for at holde bagrude og sidespejle fri for is og dug. Hvor kraftig opvarmningen bliver, tilpasses efter udetemperaturen.
Funktionen skal slås fra manuelt.
Når defrosterfunktionen slås fra, vender klimaanlægget til de foregående indstillinger.
Ved at trykke på luftfordelingsknapperne fordeles luftstrømmen efter ønske til
ruder, kabine og gulv.
8. Elopvarmet bagrude og elopvarmede
sidespejle
9. Temperatur
Højere varme:
±
Ét tryk på knappen – begge lamper lyser.
Lavere varme:
±
Vælg afkølning eller opvarmning for både fører- og passagersiden.
To tryk på knappen – en lampe lyser.
Varmen slået fra:
±
Tre tryk på knappen – ingen lampe lyser.
Se tabellen på side 91.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
87
03 Klima
Elektronisk klimaanlæg, ECC*
Kontrolpanel
2
3
9
4
5
1
10
03
5
8
7
AUTO
Blæser
G026309
6
Elopvarmet bagrude og elopvarmede sidespejle
Temperaturvælger
Recirkulation/luftkvalitetssystem
Defroster
Luftfordeling
Funktioner
Elopvarmet venstre forsæde
Elopvarmet højre forsæde
88
2. Blæser
1. AUTO
AC ON/OFF – Aircondition Til/Fra
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Ved valg af en eller flere manuelle funktioner
styres de øvrige funktioner fortsat automatisk.
Med et tryk på AUTO slås alle manuelle indstillinger fra. Displayet viser AUTO-KLIMA.
AUTO-funktionen regulerer
automatisk klimaanlægget
med henblik på at nå den
valgte temperatur. Automatikken styrer varme, aircondition, blæserhastighed, recirkulation og luftfordeling.
Drej på knappen for at øge/
mindske blæserhastigheden.
Hvis der vælges AUTO, reguleres blæserhastigheden
automatisk. Den tidligere indstillede ventilatorhastighed
annulleres.
03 Klima
Elektronisk klimaanlæg, ECC*
Hvis knappen drejes venstre om, og blæserindikeringen på displayet slukkes, er
blæseren og aircondition-anlægget slukket.
På displayet vises symbolet for blæser og
OFF.
3. Recirkulation
Funktionen vælges for at
holde dårlig luft, udstødningsgas osv. ude fra kabinen.
Kabineluften recirkuleres,
hvilket vil sige, at der ikke
suges luft udefra ind i bilen,
mens funktionen er aktiveret.
Hvis luften i bilen recirkuleres for længe, risikerer man, at der dannes dug på indersiden af
ruderne.
Timer
Når timerfunktionen er aktiveret (og der er valgt
recirkulation), mindskes risikoen for is, dug og
dårlig luft. Mht. til aktivering/deaktivering af
funktionen, se side 77.
Samme knap som til recirkulation.
Luftkvalitetssystemet består
af et multifilter og en sensor.
Filteret udskiller gasser og
partikler, således at indholdet
af lugt og forurening i kabinen reduceres. Når
sensoren registrerer forurenet udeluft, lukkes
luftindtaget, og luften i kabinen recirkuleres.
Når luftkvalitetssensoren er aktiveret, lyser den
grønne lampe (A) i knappen.
•
Normalt bør luftkvalitetssensoren altid
være aktiveret.
•
I koldt vejr begrænses recirkulationen for
at undgå, at der dannes dug på ruderne.
•
I tilfælde af dugdannelse kan defrosterfunktionerne for forruden, sideruderne og
bagruden med fordel bruges.
±
For hurtigt at fjerne dug og is
fra forruden og sideruderne.
Der strømmer luft til ruderne
med stor blæserhastighed.
Lampen i defrosterknappen
lyser, når denne funktion er
aktiveret.
Tryk på AUTO (1) for at aktivere luftkvalitetssensoren (normal indstilling).
Eller:
±
Skift mellem tre funktioner ved at trykke
flere gange på recirkulationsknappen.
Når defrosterfunktionen aktiveres, sker der
desuden følgende for at give maksimal affugtning af luften i kabinen:
•
Luftkvalitetssensoren er aktiveret – Lampen (A) lyser.
•
aircondition-anlægget (AC) slås automatisk til (kan slås fra med AC-knappen (6))
•
Recirkulation ikke valgt, hvis det ikke behøves til afkøling i varmt vejr – Ingen lampe
lyser.
•
recirkulationen slås automatisk fra.
•
Recirkulation er valgt – Lampen (M) lyser.
03
4. Defroster
Aktivering af luftkvalitetssensoren:
OBS
Når der vælges Defroster (4), slås recirkulation altid fra.
Husk:
3. Luftkvalitetssystem*
G000000
OBS
Når defrosterfunktionen slås fra, vender klimaanlægget til de foregående indstillinger.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
89
03 Klima
Elektronisk klimaanlæg, ECC*
5. Luftfordeling
7 og 8. Elopvarmede forsæder*
Ved at trykke på luftfordelingsknapperne fordeles luftstrømmen efter ønske til
ruder, kabine og gulv.
03
Et symbol på displayet over
klimapanelet og en tændt
lampe i den relevante knap viser, hvilken funktion der er valgt.
Se tabellen på side 91.
6. AC – Til/Fra (ON/OFF)
ON: Aircondition-anlægget er
slået til. Det styres af systemets automatik. På den måde
afkøles og affugtes den indkommende luft.
OFF: Slukket
Når defrosterfunktionen aktiveres, slås aircondition-anlægget automatisk til (kan slås fra
med AC-knappen).
OBS
Klimaanlæggets afdugningsfunktion med
fugtsensor er betydeligt mindsket med aircondition-anlægget i lukket stilling (OFF), og
ved manuelt valgt luftfordeling og blæserhastighed.
90
Betjening af forsædeopvarmning:
Ved koldt vejr fortsætter opvarmningen* også
efter 20 minutter for at holde bagrude og sidespejle fri for is og dug. Hvor kraftig opvarmningen bliver, tilpasses efter udetemperaturen.
Funktionen skal slås fra manuelt.
10. Temperaturvælger
Temperaturen for førersiden
og passagersiden kan indstilles separat.
Højere varme:
±
Ét tryk på knappen – begge lamper lyser.
Lavere varme:
±
To tryk på knappen – en lampe lyser.
Varmen slået fra:
Med ét tryk på knappen aktiveres kun den ene side. Med
to tryk aktiveres den anden
side. Med tre tryk aktiveres begge sider.
Tre tryk på knappen – ingen lampe lyser.
Den aktive side angives af knappens lampe og
på displayet over klimapanelet.
9. Elopvarmet bagrude og elopvarmede
sidespejle
Når bilen startes, er den senest foretagne indstilling bibeholdt.
±
Brug elopvarmningen til at
fjerne is og dug fra bagruden
og sidespejlene. Med et tryk
på knappen starter opvarmningen af bagruden og sidespejlene samtidigt. En tændt
lampe i knappen viser, at
funktionen er aktiv.
Frakobling kan ske manuelt eller automatisk.
Manuelt sker det med et tryk på knappen. Ved
automatik kobles bagruden og sidespejlene fra
efter 12 – 20 minutter, alt efter udetemperaturen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
OBS
Det er ikke muligt at fremskynde opvarmning/afkøling ved at vælge højere/lavere
temperatur end den ønskede.
03 Klima
Luftfordeling
Luftfordeling
Formål:
Luftfordeling
Formål:
Luft til ruderne. En vis luftstrømning fra ventilationsspjældene. Luften recirkuleres ikke. Aircondition er altid
aktiveret.
til hurtigt at fjerne is
og dug.
Luft til gulv og ruder. En vis
luftstrømning fra ventilationsspjældene i instrumentpanelet.
til at opnå behagelig
komfort og god afdugning i koldt eller fugtigt
vejr.
Luft til for- og sideruder. En
vis luftstrømning fra ventilationsspjældene.
til at undgå dug- og
isdannelse i koldt og
fugtigt vejr. (Ikke for
lav blæserhastighed.)
Luft til gulvet og fra ventilationsspjældene i instrumentpanelet.
til solrigt vejr med lav
udetemperatur.
Luftstrøm til ruderne og fra
ventilationsspjældene i
instrumentpanelet.
til at opnå god komfort i varmt og tørt
vejr.
Luft til gulvet. En vis luftstrømning fra ventilationsspjældene i instrumentpanelet og til ruderne.
til at varme fødderne.
Luftstrømning i hoved- og
brysthøjde fra ventilationsspjældene i instrumentpanelet.
til god afkøling i varmt
vejr.
Luftstrøm til ruderne, fra ventilationsspjældene i instrumentpanelet og til gulvet.
til at gøre det køligere
om fødderne eller varmere foroven i koldt
vejr eller i varmt og tørt
vejr.
03
91
03 Klima
Brændstofdrevet motor- og kabinevarmer*
Generelt om varmere
Påfyldning
Batteri og brændstof
Hvis batteriet ikke er ladet helt op, eller hvis
niveauet i brændstoftanken er for lavt, slukkes
parkeringsvarmeren automatisk, og der vises
en meddelelse på informationsdisplayet.
Parkeringsvarmeren varmer motor og kabineplads, og kan startes direkte eller med timer.
03
Der kan vælges to forskellige tidspunkter med
timer. Med tidspunkt menes her det klokkeslæt, hvor opvarmningen af bilen er klar. Bilens
elektronik vælger det tidspunkt, hvor opvarmningen skal begynde, baseret på den aktuelle
udetemperatur.
±
VIGTIGT
Bilen skal stå udendørs, når der bruges benzin- og dieselvarmere.
OBS
Når parkeringsvarmeren er aktiveret, kan
der komme røg fra bilens underside, hvilket
er helt normalt.
G007632
Hvis udetemperaturen er højere end 15 °C, kan
varmeren ikke startes. Ved -10 °C eller derunder er parkeringsvarmerens maksimale driftstid 50 minutter.
ADVARSEL
Advarselsetiket på tankdækselklappen.
ADVARSEL
Brændstof der spildes, kan antændes. Sluk
for den brændstofdrevne varmer, inden
brændstofpåfyldning påbegyndes.
Kontroller på informationsdisplayet, at parkeringsvarmeren er slået fra. Når den arbejder, viser informationsdisplayet
PARKVARMER TIL.
Parkering på skråninger
Hvis bilen parkeres med en kraftig hældning,
bør den vende fronten nedad for at sikre
brændstoftilførsel til parkeringsvarmeren.
92
Der kvitteres for meddelelsen med et tryk
på READ på blinklysarmen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Gentagen brug af parkeringsvarmeren kombineret med korte kørselsstrækninger vil
medføre, at batteriet aflades med deraf følgende startproblemer.
For at sikre, at bilbatteriet genoplades med
lige så meget energi, som varmeren forbruger, bør man ved regelmæssig brug af varmeren køre i bilen i lige så lang tid, som varmeren er i brug.
03 Klima
Brændstofdrevet motor- og kabinevarmer*
Symboler og displaymeddelelser
Aktivering af varmer
Når en af timerens indstillinger eller
DIREKTE START aktiveres, lyser
informationssymbolet på kombinationsinstrumentet, og informationsdisplayet viser en forklarende
G029052
tekst.
READ-knap
Fingerhjul1
RESET-knap1
Display
Betydning
BRÆNDSTOFVARMER TIL
Varmeren er slået til
og arbejder.
BRÆNDSTOFVARMER TIMER
TIL
Påmindelse om, at
varmeren vil starte
på det indstillede
tidsrum, efter at
bilen er forladt, når
fjernbetjeningen
tages ud af startlåsen.
Display
Betydning
VARMER STOPPET - LAV BATTERISTAND
Varmeren standset
af bilens elektronik
for at gøre motorstart mulig.
VARMER STOPPET BRÆNDSTOF
LAV
Varmeren standset
af bilens elektronik
for at gøre motorstart og 50 km kørsel
mulig.
03
Direkte start og direkte slukning
1. Gå med fingerhjulet til DIREKTE START.
2. Tryk på RESET-knappen for at vælge mellem TÆNDT og FRA.
TÆNDT: Parkeringsvarmeren slået til manuelt
eller med programmeret timer.
FRA: Parkeringsvarmeren slået fra.
Ved direkte start af varmeren vil den være aktiveret i 50 minutter.
Opvarmningen af kabinen starter, så snart
motorens kølevæske har opnået den rette temperatur.
1
Virker ikke i biler, der ikke har informationscenter, brændstofdrevet parkeringsvarmer samt stabilitets- og traktionssikringsystem.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
93
03 Klima
Brændstofdrevet motor- og kabinevarmer*
OBS
Bilen kan startes og køres, mens parkeringsvarmeren er i gang.
Slå timerstartet varmer fra
En timerstartet varmer kan slås fra manuelt,
inden timeren gør det. Sådan gør du:
1. Tryk på READ-knappen.
03
Indstilling af timer
Med timeren angives det tidspunkt, hvor bilen
skal bruges og være opvarmet.
Vælg mellem TIMER 1 og TIMER 2.
2. Gå til tekst PARKVARM TIMER 1 eller
PARKVARM TIMER 2 med fingerhjulet.
Teksten TÆNDT blinker på displayet.
3. Tryk på RESET.
1. Gå med fingerhjulet til PARKVARM
TIMER 1.
Teksten FRA vises konstant, og varmeren
slås fra.
2. Tryk kort på RESET-knappen for at
komme til det blinkende timetal.
En timerstartet varmer kan også slås fra ifølge
instruktionen i afsnittet "Direkte start og direkte
slukning".
3. Vælg den ønskede time med fingerhjulet.
4. Tryk kort på RESET for at komme til minutindstillingen.
5. Vælg det ønskede minut med fingerhjulet.
6. Tryk kort på RESET for at bekræfte indstillingen.
7. Tryk på RESET for at aktivere timeren.
Ur/timer
Varmerens timer er forbundet til bilens ur.
OBS
Hvis bilens ur stilles igen, slettes den programmering af timeren, der eventuelt er
foretaget.
Efter indstilling af TIMER 1 kan der programmeres en anden tid i TIMER 2 ved at gå frem
til indstillingen ved hjælp af fingerhjulet.
Indstilling af den alternative tid foretages på
samme måde som for TIMER 1.
94
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
03 Klima
Brændstofdrevet ekstravarmer* (diesel)
Ekstravarmer (diesel)
I dieseldrevne biler kan der være behov for
ekstravarmeren for at opnå den rette temperatur i motor og kabine ved koldt vejr.
Varmeren starter automatisk, når der behøves
ekstra varme, mens motoren er i gang.
03
Varmeren slås automatisk fra, når den rette
temperatur er nået, eller når motoren slukkes.
OBS
Ekstravarmeren kan ikke slås til eller slås fra
manuelt, den kontrolleres udelukkende af
bilens elektronik.
Når ekstravarmeren er aktiveret, kan der
komme røg fra bilens underside, hvilket er
helt normalt.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
95
96
G020908
Forsæder................................................................................................. 98
Kabinebelysning.................................................................................... 100
Opbevaringssteder i kabinen................................................................ 102
Bagsæde............................................................................................... 106
Lastrum................................................................................................. 108
INTERIØR
04
04 Interiør
Forsæder
Siddestilling
Justér ryglænets hældning, drej hjulet.
Betjeningspanel for elbetjent sæde*.
ADVARSEL
Indstil den rette kørestilling for førersædet
og juster sikkerhedsselen, se side 16, inden
kørsel påbegyndes, aldrig under kørsel.
Kontrollér, at sædet er i låst stilling.
04
Nedfoldning af forsædets ryglæn*
Passagersædets ryglæn kan foldes ned i fremadgående retning for at give plads til lange
genstande.
1. Skyd sædet så langt tilbage som muligt.
2. Anbring ryglænet i oprejst stilling - 90 grader.
3. Løft låsemekanismerne på ryglænets bagside, og vip det samtidig fremad.
4. Skyd sædet frem, så nakkestøtten "låses"
fast under handskerummet.
Gulvmåtter*
Volvo kan levere gulvmåtter, som er specielt
fremstillet til din bil.
Fører- og passagersæderne kan indstilles til
optimal sidde- og kørestilling.
Fremad/bagud: Løft håndtaget for at indstille den rette afstand til rat og pedaler.
Kontrollér, at sædet er spærret, efter indstillingen er ændret.
Hæv/sænk sædehyndens forkant (førersædet og passagersædet*), pump op/ned.
Hæv/sænk sædet (førersiden og passagersiden*), pump op/ned.
Justering af lændestøtten1 (førersædet og
passagersædet*), drej hjulet.
1
98
Gælder også elbetjent sæde.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
ADVARSEL
Gulvmåtten ved førerpladsen skal være forsvarligt placeret og fastgjort i fastholdningsklemmen for ikke at komme i klemme ved
og under pedalerne.
04 Interiør
Forsæder
Elbetjent sæde*
Hukommelsesfunktion
ADVARSEL
Klemmerisiko. Sørg for at børn ikke leger
med kontakterne.
Kontroller, at der ikke er nogen genstande
foran, bagved eller under sædet ved indstilling.
Sørg for, at ingen af passagererne på bagsædet kan komme i klemme.
G020199
G020200
Hukommelse i fjernbetjening
Sædet kan indstilles i et vist stykke tid, efter at
døren er låst op med fjernbetjeningen, uden at
nøglen er sat i startlåsen. Sædet kan altid indstilles i tændingsstilling I eller II.
Knapper for hukommelsesfunktion.
Gemme indstilling
Sædehyndens forkant op/ned
Sæde fremad/bagud
Bruge gemt indstilling
Ryglænets hældning
Hvis et sæde blokeres, udløses en overbelastningsbeskyttelse. Hvis det sker, skal tændingen afbrydes, hvorefter man skal vente et kort
stykke tid, inden sædet flyttes igen. Kun én af
sædets indstillinger kan justeres ad gangen.
04
OBS
1. Indstil sædet.
2. Hold knap M inde, samtidig med at knap
1, 2 eller 3 trykkes ind.
Sæde op/ned
Førersædets indstillinger gemmes i hukommelsen til den fjernbetjening, som bilen låses
med. Når bilen låses op med den samme fjernbetjening, indtager førersædet de gemte indstillinger, når førerdøren åbnes.
Fjernbetjeningens hukommelse er uafhængig af sædets hukommelse.
Tryk på en af hukommelsesknapperne 1–3,
indtil sædet standser. Hvis knappen slippes,
standser sædet sin bevægelse.
Nødstop
Hvis sædet ved en fejl kommer i bevægelse,
skal der trykkes på en vilkårlig knap for at
afbryde bevægelsen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
99
04 Interiør
Kabinebelysning
Læselamper og kabinebelysning
Makeup-spejl*
Loftsbelysning foran
Læselamperne foran tændes og slukkes med
et tryk på den respektive knap i loftskonsollen.
Loftsbelysning bag
G020210
G020201
04
G030855
Knapper i loftskonsollen til læselamper foran og
kabinebelysning.
Venstre læselampe, tænd/sluk
Kabinebelysning
Højre læselampe, tænd/sluk
100
Læselamper bag.
Læselampe venstre bag, tændt/slukket
Læselampe højre bag, tændt/slukket
Al belysning i kabinen tændes i tændingsstilling I og II, og når motoren er i gang. Belysningen kan også aktiveres inden for 30 minutter,
efter at:
Lamperne tændes og slukkes med et tryk på
den respektive knap.
•
motoren er standset og tændingen er i stilling 0
Indstigningslys
•
bilen er låst op, men motoren ikke er startet.
Indstigningslyset (og kabinebelysningen) henholdsvis tændes og slukkes, når en sidedør
åbnes eller lukkes.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Lampen henholdsvis tændes og slukkes automatisk, når låget åbnes eller lukkes.
Handskerumslys
Handskerumslyset henholdsvis tændes og
slukkes, når klappen åbnes eller lukkes.
04 Interiør
Kabinebelysning
Belysning lastrum
Belysningen i lastrummet henholdsvis tændes
og slukkes, når bagklappen åbnes eller lukkes.
Belysningsautomatik
Kabinebelysningen tændes og forbliver tændt
i 5 minutter, hvis en af dørene er åben.
Hvis en belysning tændes manuelt, og bilen
låses, bliver den slukket automatisk efter
5 minutter.
Med knap (2), se side 100, kan der vælges tre
stillinger til belysningen i kabinen:
•
Fra – højre side (mærket med 0) trykket ind,
belysningsautomatikken er slået fra.
•
Neutral stilling – belysningsautomatikken
er aktiveret. Dæmperfunktionen er aktiv.
•
Tændt – venstre side trykket ind, kabinebelysningen er tændt.
04
Neutral stilling
Når knap (2) er i neutral stilling, tændes og
slukkes kabinebelysningen automatisk ifølge
nedenstående.
Kabinebelysningen tændes og forbliver tændt
i 30 sekunder:
•
bilen låses op med fjernbetjening eller nøgleblad.
•
motoren standses, og fjernbetjeningen er
drejet til stilling 0.
Kabinebelysningen slukkes, når:
•
•
motoren startes
bilen låses med nøgle eller fjernbetjening.
101
04 Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
Opbevaringspladser
04
102
04 Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
Opbevaringslomme på forsædernes bagside.
Handskerum
Jakkeholder
Opbevaringsrum i dørpanel med krusholdere.
Billetklemme
Opbevaringslomme foran i forsædernes
sædehynder.
Handskerum
Flaskeholder*
Jakkeholder, kun til lettere klædningsstykker.
Opbevaringsrum og krusholdere.
Opbevaringslomme* foran på midterbagsædets sædehynde.
ADVARSEL
04
G024208
Opbevaringsrum (f.eks. til cd'er) og krusholdere*) og opbevaringsrum bag ved midterkonsollen.
Her kan f.eks. bilens instruktionsbog og kort
opbevares. Der er også holdere til mønter, blyanter og benzinkort.
Jakkeholderen findes på passagersædets nakkestøtte. Hæng kun lettere klædningsstykker
på holderen.
Handskerummet kan låses med fjernbetjeningens aftagelige nøgleblad. Der findes flere
oplysninger på side 115.
Sørg for, at der ikke er nogen hårde, skarpe
eller tunge genstande, der ligger eller stikker
ud på en sådan måde, at de kan forårsage
personskader i tilfælde af en hård opbremsning.
Store og tunge genstande skal altid spændes fast med en sikkerhedssele eller lastsikringsremme.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
103
04 Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
Opbevaring under forreste armlæn
Krusholder i midterkonsollen
Der er en opbevaringsplads under armlænet.
Der er også en mindre opbevaringsplads i det
delelige armlæn. Tryk på den mindre knap, og
løft armlænet for at åbne det flade rum. Tryk på
den større knap, og løft armlænet for at åbne
det dybere rum.
I det dybere rum er der plads til 10 almindelige
cd-etuier. Etuierne skal stå oprejst for at få
plads til alle 10.
G018372
G026704
G018371
04
Under jalousiet er der plads til en dobbelt krusholder. Pladsen kan bruges til opbevaring, hvis
krusholderen løftes ud. Løft i krusholderens
bagkant, hvor der er et indhak.
Hvis krusholderen skal monteres: Pas først
krusholderens to fremspring ind i de to hak
foran i pladsen, og tryk derefter krusholderens
bagkant ned.
Luk jalousiet ved at tage fat nedfra i dets forkant og trække fremad.
104
04 Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
Opbevaringsrum bag ved gearstangen
Flaskeholder*
Askebæger*
Når der ikke er knapper til parkeringshjælp og
BLIS, se s. 151 og s. 153, kan pladsen bruges
som opbevaringsrum.
En flaskeholder til større flasker er placeret bag
på tunnelkonsollen.
G019622
G017441
04
Der sidder et askebæger bag på tunnelkonsollen.
Åbn askebægeret ved at trække klappens
overkant ud.
For at tømme askebægeret:
1. Tryk spærren ned, se den foregående illustrationen, og vip klappen udad.
2. Løft derefter askebægeret ud.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
105
04 Interiør
Bagsæde
Nakkestøtte bag
Nedfoldning af bagsædets ryglæn
Højden på alle nakkestøtter skal justeres efter
passagerens højde. Nakkestøttens overkant
skal befinde sig ud for midten af baghovedet.
Skub nakkestøtten opad efter behov. For at
sænke nakkestøtten igen skal knappen ved det
højre rør trykkes ind, samtidig med at nakkestøtten trykkes ned. For at løsne nakkestøtten
helt skal knappen ved det højre rør trykkes ind,
samtidig med at nakkestøtten trækkes løs.
Nedfoldning af ryglæn
Bagsæderyglænene kan slås frem, enten sammen eller hver for sig, for at gøre det lettere at
transportere lange genstande. For at undgå at
selerne bliver beskadiget eller klemt fast, når
ryglænene vippes op eller ned, bør de hænges
op i krogen på indstigningshåndtaget.
Placering af nakkestøtte under sædehynden
1. Hæng selen op, inden ryglænet vippes op
eller ned.
Nedfoldning af ryglæn.
Sædehyndens bagkant
Låseanordning
VIGTIGT
Nakkestøtterne kan beskadiges, hvis de
ikke fjernes helt inden lastning. Også den
midterste nakkestøtte skal fjernes ved
transport af tung last.
106
G020790
G014845
G020765
04
2. Løft i sædehyndens bagkant (1) for at vippe
sædehynderne frem.
3. Træk låseanordningen (2) op og fremad for
at frigøre ryglænet. Et rødt mærke ved
spærremekanismen viser, at ryglænet ikke
længere er låst.
04 Interiør
Bagsæde
4. Vip ryglænene (3) halvvejs frem, og fjern
nakkestøtterne på yderpladserne. Midterpladsens nakkestøtte fjernes for at få et
helt plant gulv.
5. Anbring nakkestøtterne i plastichylstrene
på undersiden af de opslåede sædehynder
(4).
OBS
Når ryglænet er slået tilbage, skal den røde
markering ikke længere kunne ses. Hvis den
stadig kan ses, er ryglænet ikke låst.
04
ADVARSEL
Glem ikke at tage selen ned, når ryglænet er
slået op igen.
107
04 Interiør
Lastrum
Beskyttelsesnet*
over mod venstre holder for at få det på
plads.
Beskyttelsesgitter*
3. Kontrollér, at beskyttelsesnettets holdere
er forsvarligt fastgjort i loftspanelets holdere.
Brug med nedslået ryglæn
Beskyttelsesnettet kan også bruges med nedslået ryglæn. I givet fald skal loftspanelets forreste holdere benyttes.
04
Opbevaringskassen til det udtrækkelige
beskyttelsesnet monteres bag på ryglænet.
Brug af beskyttelsesnet med opslåede
ryglæn.
1. Træk beskyttelsesnettet lige bagud. Træk
højre holder ud, hold den udtrukket, og før
den ind i det bageste store hul i loftspanelets bageste holder. Før derefter holderen
frem til det forreste hul. Holderen skal trykkes ind i hullet, således at "hælen" kommer
over indsnævringen mellem de to huller.
1. Træk nettets ene holder tilbage til det største hul, og træk den ud.
2. Frigør den anden holder på samme måde.
Fjernelse af bagagenettets
opbevaringskasse.
1. Slå hele ryglænet ned.
2. Skub kassen udad, indtil den er frigjort fra
befæstelseskonsollerne.
Beskyttelsesgitteret forhindrer last eller husdyr
i at blive slynget frem i kabinen under kraftig
opbremsning. Af sikkerhedsgrunde skal gitteret altid være fastgjort og forankret på rette
måde.
Løftning
ADVARSEL
Last i lastrummet skal forankres godt, selv
om beskyttelsesnettet er korrekt monteret.
2. Gør tilsvarende i den anden side. Nettets
holdere fjedrer ind, så nettet skal trækkes
108
G014730
G020768
Afmontering af beskyttelsesnet
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Når beskyttelsesgitteret er i vejen, kan det slås
op mod loftet:
1. Tag fat længst nede på gitteret.
2. Træk lige bagud og opad. Slip derefter.
Gasdæmperne gør, at gitteret ikke falder
ned.
Sænkning foregår modsat.
04 Interiør
Lastrum
Afmontering
Lastskjuler*
4. Knappen fjedrer tilbage, når lastskjuleren
er korrekt placeret.
Beskyttelsesgitteret afmonteres som følger:
5. Gentag proceduren på den modsatte side.
1. Slå bagsædets ryglæn lidt frem (for at aflaste gasdæmperne).
2. Fjern beskyttelseshætterne over møtrikkerne, der fastholder beskyttelsesgitteret i
begge sider.
3. Skru møtrikkerne ud, indtil gevindene
flugter med møtrikkens kant.
04
Montering
Sådan monteres beskyttelsesgitteret:
1. Følg ovenstående fremgangsmåde i
omvendt orden.
G020767
5. Gør det samme med den anden befæstelse, og løft derefter forsigtigt gitteret ud.
G020766
4. Drej gitteret en smule bagud i bilen, så det
kommer fri af betrækket. Pas på, at det
ikke bliver for skævt, da det ellers kiler sig
fast og kan blive vanskeligt at trække ud.
Lastskjuler.
Montering af lastskjuler.
Sådan monteres lastskjuleren:
1. Før lastskjulerens forreste del bagud/over
kassen.
2. Møtrikkerne skal spændes med et moment
på 24 Nm.
2. Placer derefter lastskjuleren i dens spor
langs med sidepanelerne, længst inde i
lastrummet.
Hvis man er tvivl om noget i forbindelse med
afmontering eller montering af beskyttelsesgitteret, bedes man indhente råd hos et autoriseret Volvo-værksted.
3. Skyd knappen fremad, så låshagerne
trækkes ind. Tryk derefter lastskjuleren
nedad i sporet.
6. Kontroller, at lastskjuleren sidder fast i lastrummet.
7. Placer lastskjulerens forreste del i de kilformede spor på sidepanelerne, mod bagsædet.
8. Lastskjuleren er nu klar til brug.
ADVARSEL
Sæt ikke nogen genstande på lastskjuleren
eller på dens forreste del.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
109
04 Interiør
Lastrum
Brug
Træk lastskjuleren over bagagen og hægt
hagerne fast i sporene i de bageste stolper i
lastrummet.
Afmontering af lastskjuler.
2. Skyd knappen fremad, løft lastskjulerens
ene ende op. Gentag på den modsatte
side. Tag derefter lastskjuleren ud.
Brug af beskyttelsesnet sammen med
lastskjuler
Lastsikringsøjerne bruges til fastgøring af
spændebånd eller net til forankring af last i
lastrummet.
2. Træk beskyttelsesnettet skråt bagud.
Stikkontakt i bagagerummet*
3. Slå ryglænet tilbage.
1. Løft lastskjulerens forreste del op, før det
bagud, lad den derefter hænge frit.
04
1. Vip ryglænet en smule frem for at få
adgang til beskyttelsesnetkassen. Begynd
med 40 %-delen.
4. Hægt nettet i loftspanelets holdere på
samme måde som med opslået ryglæn.
OBS
Når ryglænet er slået tilbage, skal den røde
markering ikke længere kunne ses. Hvis den
stadig kan ses, er ryglænet ikke låst.
G014731
Lastsikringsøjer*
Vip dækslet ned for at få adgang til stikkontakten. Den fungerer, uanset om tændingen er
slået til eller ej.
G014757
G020769
OBS
110
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Husk ikke at bruge stikkontakten med
motoren slået fra, da der er risiko for afladning af bilens startbatteri.
04 Interiør
Lastrum
Indkøbsposeholder*
G014756
04
Indkøbsposeholderen holder poser på plads
og forhindrer, at de vælter og spreder deres
indhold rundt i lastrummet.
1. Slå klappen i lastrummet op.
2. Fastgør indkøbsposerne ved hjælp af
spændebåndet.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
111
Fjernbetjening med nøgleblad..............................................................
Låsepunkter..........................................................................................
Keyless drive*........................................................................................
Batteri i fjernbetjeningen.......................................................................
Låsning og oplåsning............................................................................
Børnesikkerhedslås...............................................................................
Alarm*....................................................................................................
112
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
114
117
118
121
122
125
126
LÅS OG ALARM
05
05 Lås og alarm
Fjernbetjening med nøgleblad
Fjernbetjening
Hvis man mister en fjernbetjening
Bilen leveres med to fjernbetjeninger.
Hvis du mister nogen af fjernbetjeningerne,
skal bilens resterende fjernbetjeninger tages
med til et Volvo-værksted - et autoriseret
Volvo-værksted anbefales. For at forebygge
tyveri skal koden for den mistede fjernbetjening
slettes i systemet.
Nøglebladenes unikke kode kan fås hos autoriserede Volvo-værksteder, som anbefales ved
bestilling af nye nøgleblade.
Der kan højst programmeres og bruges 6 fjernbetjeninger/nøgleblade til hver bil.
Indikering med blink ved låsning/
oplåsning
05
Når bilen låses op med fjernbetjeningen eller
Keyless drive-systemet, indikerer bilens afvisere med to korte blink, at oplåsningen er
udført korrekt.
Ved låsning sker indikeringen med et langt
blink, og kun, hvis alle låse er låst, efter at døre
og bagklap er lukket.
I Menusystemet under personlige indstillinger
er det muligt at fravælge blinkindikeringen. I
givet fald er det ikke længere muligt at se, om
låsningen er korrekt foretaget, se side 78.
114
Elektronisk startspærre
Fjernbetjeningerne har kodede chips. Koden
skal stemme overens med læseren (modtageren) i startlåsen. Bilen kan kun startes, hvis den
rette fjernbetjening med den rette kode bruges.
G019402
Fjernbetjeningerne indeholder et udtageligt
nøgleblad af metal til mekanisk låsning og
oplåsning af førerens dør og handskerummet.
Fjernbetjeningsfunktioner
Låsning - Låser alle døre og bagklappen.
Med et langt tryk lukkes også sideruderne
og soltaget.
Oplåsning - Låser dørene og bagklappen
op.
Tryghedslys - Tænder belysningen på
afstand – lyser området omkring en bil parkeret på et mørkt sted op. Et tryk på knappen tænder interiørbelysning, positions-/
parkeringslys, nummerpladebelysning og
lamper i sidespejlene (ekstraudstyr). Belysningen slukkes automatisk efter 30, 60 eller
05 Lås og alarm
Fjernbetjening med nøgleblad
90 sekunder. For tidsindstilling, se
side 78.
Aftageligt nøgleblad
Træk samtidig nøglebladet ud.
Isætning af nøgleblad
Bagklap – Med ét tryk på denne knap låses
kun bagklappen op.1
Vær forsigtig, når nøglebladet sættes tilbage
på plads i fjernbetjeningen.
Panikfunktion – Benyttes til at tiltrække
omgivelsernes opmærksomhed i en nødsituation. Hvis den røde knap holdes inde i
mindst tre sekunder eller der trykkes på
den to gange i løbet af tre sekunder, aktiveres blinklysene og hornet. Funktionen
kan slås fra ved hjælp af den samme knap,
når den har været aktiv i mindst 5 sekunder. Ellers slås den fra efter 30 sekunder.
1. Hold fjernbetjeningen med den spidse
ende nedad, og lad nøglebladet glide ind i
sporet.
2. Tryk let på nøglebladet for at fastlåse det i
spærret tilstand. Der høres et klik.
G019403
Oplåsning af dør med nøgleblad
VIGTIGT
Fjernbetjeningens smalle del er særligt følsom, da chippen sidder der. Bilen kan ikke
startes, hvis chippen ødelægges.
Med fjernbetjeningens aftagelige nøgleblad
kan:
•
førerdøren åbnes manuelt, hvis centrallåsen ikke aktiveres med fjernbetjeningen, se
side 119.
•
adgang til handskerummet spærres, se
side 116.
Udtagning af nøgleblad
Sådan tages nøglebladet ud af fjernbetjeningen:
Hvis centrallåsen ikke kan aktiveres med fjernbetjeningen, f.eks. hvis batterierne er brugt op,
kan førerdøren låses op og åbnes på følgende
måde:
05
1. Stik nøglebladet ind i førerdørens nøglehul.
2. Drej bladet 45 grader højre om, og åbn
døren.
OBS
Når førerdøren låses op med nøglebladet og
åbnes, udløses alarmen. Den afbrydes ved
at sætte fjernbetjeningen i startlåsen, se
side 127.
Skyd den fjederbelastede spærre til siden.
1
Funktionen låser klappen op - den åbnes ikke.
``
115
05 Lås og alarm
Fjernbetjening med nøgleblad
Låsning af handskerum
OBS
Fjernbetjening uden nøgleblad kan ikke låse
handskerummet op.
G020034
Funktionen kan med fordel bruges, når bilen
afleveres til service, et hotel el.lign.
05
Handskerummet kan kun låses/låses op med
fjernbetjeningens aftagelige nøgleblad. (For
information om nøgleblad, se side 115.)
Skyd nøglebladet ind i handskerummets
lås.
Drej nøglebladet 90 grader højre om. Nøglehullet er vandret i låst indstilling.
Træk nøglebladet ud.
±
116
Oplåsning sker i omvendt orden.
05 Lås og alarm
G019450
Låsepunkter
Låsepunkter for fjernbetjening med nøgleblad.
05
Låsepunkter for fjernbetjening uden nøgleblad.
117
05 Lås og alarm
Keyless drive*
Nøglefrit låse- og startsystem
G019451
Fjernbetjeningen skal befinde sig højst
1,5 m fra bilen
05
Dækningsområde for keyless-funktion
Med Keyless drive-systemet kan bilen låses
op, køres og låses uden nøgle. Det er tilstrækkeligt at medbringe fjernbetjeningen i lommen
eller en taske.
Systemet gør det lettere at åbne bilen, f.eks.
med indkøbsposer i den ene hånd og et barn i
den anden. Man undgår at skulle hente fjernbetjeningen frem eller lede efter den.
Bilens to fjernbetjeninger har keyless-funktion.
Der kan bestilles flere. Systemet kan håndtere
op til seks fjernbetjeninger med keyless-funktion.
118
Efterlad aldrig en fjernbetjening i bilen
For at man kan åbne en dør eller bagklappen,
skal der være en fjernbetjening højst ca. 1,5 m
fra bilens dørhåndtag eller bagklap.
Hvis en fjernbetjening med keyless-funktion
efterlades i bilen, gøres den passiv, når bilen
låses. Derefter kan ingen uvedkommende åbne
døren.
Det vil sige, at den der skal åbne en dør, skal
have fjernbetjeningen med sig. Det er ikke
muligt at åbne en dør, hvis fjernbetjeningen
befinder sig på den anden side af bilen.
Hvis der sker indbrud i bilen, og tyven finder
fjernbetjeningen, kan den aktiveres og bruges
igen. Alle fjernbetjeninger bør derfor behandles
med samme forsigtighed.
Det grå felt på illustrationen viser det område,
der dækkes af systemets antenner.
Forstyrrelser i fjernbetjeningens funktion
Hvis en person fjerner sig fra bilen medbringende en fjernbetjening med keyless-funktion,
vises en advarsel på informationsdisplayet,
samtidig med at der lyder en hørbar påmindelse. Advarselsmeddelelsen forsvinder, når
fjernbetjeningen er bragt tilbage til bilen, eller
når startknappen er drejet til stilling 0. Advarslen kommer kun, hvis startknappen står i stilling I eller II, efter at en dør er blevet åbnet og
lukket.
Når fjernbetjeningen er bragt tilbage til bilen,
forsvinder advarselsmeddelelsen og den hørbare påmindelse forsvinder, når et af følgende
er sket:
•
•
•
en dør er blevet åbnet og lukket
startknappen er drejet til stilling 0
READ-knappen er blevet trykket ind.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Den nøglefri funktion kan forstyrres af elektromagnetiske afskærmninger og felter. Dette
undgås ved ikke at placere fjernbetjeningen
tæt ved en mobiltelefon, en metalgenstand
eller f.eks. i en mappe af metal.
Hvis der alligevel opstår forstyrrelser, kan fjernbetjeningen og nøglebladet bruges på normal
måde, se side 114.
05 Lås og alarm
Keyless drive*
Låsning
Oplåsning af dør med nøgleblad
OBS
På bil med Keyless drive-system og automatisk gearkasse skal gearvælgeren føres
til P-stillingen og startknappen drejes til 0stillingen. Ellers kan bilen ikke låses, og alarmen kan ikke aktiveres.
Oplåsning
Biler med Keyless-system har en knap på dørenes
udvendige håndtag.
Når fjernbetjeningen er inden for det område,
der dækkes af systemets antenner, låses
dørene og bagklappen på følgende måde:
±
1. Åbnes dørene ved at trække i det pågældende dørhåndtag.
2. Åbnes bagklappen ved at trykke nedefra
på dens åbningsknap og løfte bagklappen.
Hvis keyless-funktionen i fjernbetjeningen af en
eller anden grund ikke fungerer, kan bilen låses
op ved hjælp af fjernbetjeningsfunktionerne, se
side 114.
Tryk låseknappen på et af dørhåndtagene
ind.
Elbetjent sæde - hukommelsesfunktion i
fjernbetjeningen
Alle døre skal være lukket, inden låseknappen
trykkes ind. Ellers låses de ikke.
Hvis flere personer med fjernbetjening der har
keyless-funktion, stiger ind i bilen, får den der
først åbner døren, sin indstilling af førersædet.
Når bilen låses, sænkes låseknapperne på
dørenes inderside.
G020225
G020033
Når fjernbetjeningen befinder sig i det område,
der dækkes af systemets antenner:
05
Hvis centrallåsen ikke kan aktiveres med fjernbetjeningen, f.eks. hvis batterierne er brugt op,
kan førerdøren åbnes på følgende måde:
1. For at få adgang til nøglehullet: Frigør forsigtigt plastdækslet på håndtaget ved at
føre nøglebladet ind i hullet på plastdækslets underside.
2. Lås døren op med nøglebladet.
OBS
Når førerdøren låses op med nøglebladet og
åbnes, udløses alarmen. Den afbrydes ved
at sætte fjernbetjeningen i startlåsen, se
side 127.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
119
05 Lås og alarm
Keyless drive*
Antenneplacering
ADVARSEL
Personer med indopereret pacemaker bør
ikke komme nærmere Keyless-systemets
antenner end 22 cm med pacemakeren.
Dette for at udelukke forstyrrelser mellem
pacemakeren og Keyless-systemet.
Personlige indstillinger
G020074
Der kan foretages personlige indstillinger for de
nøglefri funktioner, se side 78.
05
Keyless-systemet har en række indbyggede
antenner placeret rundt omkring i bilen:
Kofanger bag, inderside midten
Dørhåndtag, venstre bag
Lastrum, midten længst inde under gulv
Dørhåndtag, højre bag
Midterkonsol, under bageste del
Midterkonsol, under forreste del
120
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
05 Lås og alarm
Batteri i fjernbetjeningen
Svagt batteri i fjernbetjeningen
2. Løft dækslet af.
Når batteriet nærmer sig det tidspunkt, hvor
optimal funktion ikke kan garanteres, tændes
, og displayet viser
informationssymbolet
NØGLEBATTERI LAV SPÆNDING eller
BILNØGLE - SKIFT BATTERI.
3. Se nøje efter, hvor batteriets (+) og (–) side
befinder sig (der er et diagram under dækslet).
Skift af batteri i fjernbetjening
4. Fjern bort og udskift batteriet. Undgå at
berøre batteriet og dets kontaktflader med
fingrene.
5. Sæt dækslet på igen, og tryk det fast.
Sørg for at bortskaffe det brugte batteri på en
miljøvenlig måde.
G019406
05
Hvis låsen gentagne gange ikke reagerer på
signal fra fjernbetjeningen fra normal afstand,
bør batteriet udskiftes (type CR 2450, 3 V).
1. Læg fjernbetjeningen med knapperne
nedad, og vip låget op med en lille skruetrækker.
121
05 Lås og alarm
Låsning og oplåsning
Låsning og oplåsning udefra
Hurtiglukning
For biler med Keyless-system, se side 118.
Et langt tryk (mindst 4 sekunder) på fjernbetjeningens låseknap lukker alle ruder og soltaget* samtidigt.
Med fjernbetjeningens oplåsningsknap kan
bilen låses op på to forskellige måder (vælg i
personlige indstillinger, se side 78):
Der kan foretages forskellige personlige indstillinger, se side 78.
•
•
Bagklap
med et tryk låse dørene og bagklappen op.
oplås førerdøren med ét tryk, og oplås de
andre døre og bagklappen med et yderligere tryk.
Låsning
05
Fjernbetjeningens låseknap låser dørene og
bagklappen samtidigt - dørenes låseknapper
og dørhåndtagene på indersiden udløses*.
OBS
Bilen kan låses, selvom bagklappen er åben
- når klappen derefter lukkes, er der risiko
for, at nøglerne bliver låst inde*.
Oplåsning
Oplåsning af bagklappen alene:
±
Tryk på fjernbetjeningens knap for oplåsning af bagklappen.
Låsning
Hvis dørene er låst, når bagklappen lukkes,
låses den ikke. Lås med fjernbetjeningens låseknap eller indefra for at både dørene og bagklappen skal låses.
Vær opmærksom på, at det er muligt at låse
nogen inde i bilen, hvis den låses udefra
med fjernbetjeningen. Så er det ikke muligt
at komme ud ved betjening af knapper i
bilen.
122
Med fordørenes knap til centrallåsning kan
dørene og bagklappen låses/låses op samtidigt.
Oplåsning
Automatisk genlåsning
ADVARSEL
G007451
Oplåsning
Låsning og oplåsning indefra
Hvis ingen af dørene eller bagklappen åbnes
inden 2 minutter efter oplåsning, låses alle låse
automatisk igen (gælder ikke ved låsning indefra). Denne funktion mindsker risikoen for, at
man kommer til at efterlade bilen ulåst. (For
biler med alarm, se side 127.)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
±
Tryk ind på centrallåseknappens øvre del
.
Et langt tryk (mindst 4 sekunder) åbner
også alle sideruder samtidigt - f.eks. for
hurtigt at gennemlufte kabinen ved varmt
vejr.
Det er ikke muligt at låse en dør op ved at
trække dens låseknap op.
05 Lås og alarm
Låsning og oplåsning
Låsning
Blokeret låsestilling*
±
Blokeret låsestilling betyder, at dørene ikke kan
åbnes indefra, hvis de er låst med fjernbetjeningen.
Tryk ind på centrallåseknappens nedre del
.
Et langt tryk (mindst 4 sekunder) lukker
også alle ruder og soltaget* samtidigt.
Alle døre kan låses med den respektive dørs
låseknap.
Åbning af døre
Når dørene er låst indefra:
±
Træk to gange i håndtaget, dørene låses
op og åbnes.
Automatisk låsning
Midlertidig deaktivering
Blokeret låsestilling aktiveres med fjernbetjeningen og indtræder med 25 sekunders forsinkelse efter låsning af dørene.
A
I blokeret låsestilling kan bilen kun låses op
med fjernbetjeningen. Førerdøren kan også
låses op med det aftagelige nøgleblad.
E
B
D
C
05
Når bilens hastighed overstiger 7 km/t, låses
døre og bagklap automatisk.
•
Ved at trække to gange i et af dørhåndtagene.
•
Tryk på centrallåseknappens øvre del
og træk i dørhåndtaget.
Funktionen kan aktiveres/deaktiveres ved personlige indstillinger, se side 78.
G026307
Når denne funktion er aktiveret, og dørene er
låst, kan de åbnes på følgende to måder:
Aktive menuvalg angives med et kryds.
Display
MENU
EXIT
ENTER
Navigering
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
123
05 Lås og alarm
Låsning og oplåsning
Hvis der er nogen, der ønsker at blive i bilen,
og dørene skal låses udefra, kan funktionen
Blokeret låsestilling midlertidigt slås fra.
og Alarmens bevægelses- og hældningssensorer* igen aktiveret.
Det gøres på følgende måde:
•
eller
Hvis låsesystemet ikke skal ændres: Foretag slet intet valg og lås bilen. Eller tryk på
EXIT og lås bilen.
1. Gå ind i menusystemet under
Bilindstillinger (for udførlig beskrivelse af
menusystemet, se side 78).
2. Vælg Nedsat beskyttelse.
3. Vælg Aktiver én gang. Instrumentpanelets display viser meddelelsen Nedsat
beskyttelse - Se instrukt.bog og Blokeret låsestilling slås fra, når bilen låses.
OBS
Hvis bilen er udstyret med alarm:
•
Husk, at bilens alarm aktiveres, når den
låses.
•
Hvis en af dørene åbnes indefra, går
alarmen i gang.
eller
05
Vælg Spørg ved udstigning. Hver gang
nøglen drejes til stilling 0, viser lydanlæggets display meddelelsen Tryk ENTER for
at neds. besk. indtil motoren er startet.
EXIT for at slutte - vælg et af punkterne:
•
ADVARSEL
Efterlad ikke nogen i bilen, før funktionen
blokeret låsestilling er frakoblet, for ikke at
risikere at låse nogen inde.
Hvis Blokeret låsestilling skal slås fra: Tryk
på ENTER og lås bilen.
Hvis bilen er udstyret med alarm med bevægelses- og hældningssensorer*, slås disse fra
samtidigt, se side 127.
Næste gang fjernbetjeningen drejes til nøglestilling II, nulstilles systemet, og instrumentpanelets display viser meddelelsen Fuld
beskyttelse. Dermed er Blokeret låsestilling
124
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
05 Lås og alarm
Børnesikkerhedslås
Elektrisk spærring af døre og ruder
bagi*
OBS
Der er ingen manuel spærring på biler med
elektrisk børnesikring.
G017440
G014697
Manuel låsning af bagdøre
Manuel spærring i venstre bagdør.
Døren kan ikke åbnes indefra.
Førerdørens knappanel.
Døren kan åbnes indefra.
Når den elektriske børnesikkerhedslås er aktiveret, kan de bageste:
Knappen til manuel børnesikkerhedslås sidder
i bagkanten af bagdørene og er kun tilgængelig, når døren er åben.
For at aktivere eller deaktivere børnesikkerhedslåsen:
1. Løsn fjernbetjeningens nøgleblad.
2. Drej knappen med nøglebladet.
•
ruder kun åbnes med førerdørens knappanel
•
dørene ikke åbnes indefra.
05
1. Børnesikkerhedslåsen aktiveres i nøglestilling I eller II.
2. Tryk på knappen i førerdøren.
Instrumentpanelets display viser en meddelelse.
Lampen i knappen lyser, når låsen er aktiv.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
125
05 Lås og alarm
Alarm*
Alarmsystem
Alarmindikator
OBS
Når alarmsystemet er aktiveret, overvåger det
konstant alle alarmindgange.
Forsøg ikke selv at reparere eller ændre
komponenter, der indgår i alarmsystemet.
Alle sådanne forsøg kan have konsekvenser
for forsikringsvilkårene.
Alarmen udløses i følgende tilfælde:
når en dør, motorhjelmen eller bagklappen
åbnes
•
når en ikke-godkendt nøgle sættes i startlåsen, eller hvis låsen udsættes for påvirkning
•
når der registreres bevægelser i passagerkabinen (hvis der er monteret en bevægelsessensor)
•
når bilen løftes eller bugseres (hvis den er
udstyret med hældningssensor)
05
•
•
startbatteriets kabel frakobles
hvis nogen forsøger at slå sirenen fra.
Tilkobling af alarmfunktion
±
G020227
•
Dioden slukket – Alarmen er frakoblet.
•
Dioden blinker hurtigt efter frakobling af
alarmen, og indtil nøglestilling II aktiveres Alarmen har været udløst.
Dioden blinker én gang med to sekunders
mellemrum – Alarmen er tilkoblet.
Hvis der opstår en fejl i alarmsystemet, vises
der en meddelelse på displayet. Kontakt et
værksted - et autoriseret Volvo-værksted
anbefales.
126
VIGTIGT
Alarmen er helt tilkoblet, når afviserne har
foretaget et langt blink, og dioden på instrumentpanelet blinker én gang hvert andet
sekund.
En rød lysdiode på instrumentpanelet viser
alarmsystemets status:
•
•
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Tryk på fjernbetjeningens låseknap. Et
langt blink fra bilens afvisere bekræfter, at
alarmen er tilkoblet, og at alle dørene er
låst.
Frakobling af alarmfunktion
±
Tryk på fjernbetjeningens oplåseknap. To
korte blink fra afviserne bekræfter, at alarmen er frakoblet, og at alle dørene er låst
op.
05 Lås og alarm
Alarm*
Automatisk genaktivering af alarm
Fjernbetjeningen fungerer ikke
Reduceret alarmniveau
Funktionen sikrer, at man ikke kommer til at
efterlade bilen med alarmen frakoblet.
Hvis ingen af dørene eller bagklappen åbnes
inden to minutter efter frakobling af alarmen (og
bilen er låst op med fjernbetjeningen), tilkobles
alarmen automatisk igen. Samtidig låses bilen.
A
Annullering af udløst alarm
Tryk på fjernbetjeningens oplåsningsknap,
eller sæt nøglen i startlåsen.
Der gives et bekræftende signal i form af to
korte blink med afviserne.
G019420
±
E
B
D
C
05
Når alarmen udløses, sker der følgende:
•
Der lyder en sirene i 25 sekunder. Den har
sit eget batteri, som træder til, hvis bilens
startbatteri ikke har tilstrækkelig ladning
eller frakobles.
•
Samtlige afvisere blinker i 5 minutter, eller
indtil alarmen frakobles.
Hvis fjernbetjeningen af en eller anden grund
ikke fungerer, kan alarmen alligevel annulleres
og bilen startes på følgende måde:
1. Åbn førerdøren med nøglebladet. Alarmen
udløses, og sirenen lyder.
2. På biler med Keyless drive-system: Fjern
først knappen ved at trykke spærren (1)
ind, og træk ud (2).
3. Sæt fjernbetjeningen i startlåsen (3). Alarmen frakobles. Alarmlampen blinker hurtigt, indtil fjernbetjeningen drejes til nøglestilling II.
G026307
Alarmsignaler
Aktive menuvalg angives med et kryds.
Display
MENU
EXIT
ENTER
Navigering
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
127
05 Lås og alarm
Alarm*
For at undgå utilsigtet aktivering af alarmen,
hvis man f.eks. efterlader en hund i bilen eller
rejser med færge, kan bevægelses- og hældningssensorerne slås fra midlertidigt.
beskyttelse. Dermed er bevægelses- og
hældningssensorer og Blokeret låsestilling
igen aktiveret.
eller
5. Slå alarmen fra ved at låse op med fjernbetjeningen.
Det gøres på følgende måde:
•
Afprøvning af alarm for motorhjelmen
1. Gå ind i menusystemet under
Bilindstillinger (for udførlig beskrivelse af
menusystemet, se side 78).
05
1. Sid i bilen, og kobl bevægelsessensoren
fra.
2. Vælg Nedsat beskyttelse.
Afprøvning af alarm systemet
2. Slå alarmen til. Bliv siddende i bilen, og lås
dørene med knappen på fjernbetjeningen.
3. Vælg Aktiver én gang. Instrumentpanelens display viser meddelelsen Nedsat
beskyttelse - Se instrukt.bog og bevægelses- og hældningssensorerne slås fra,
når bilen låses.
Afprøvning af kabinens
bevægelsessensor
3. Vent i 30 sekunder.
eller
Vælg Spørg ved udstigning. Hver gang
nøglen drejes til stilling 0, viser lydanlæggets display meddelelsen Tryk ENTER for
at neds. besk. indtil motoren er startet.
EXIT for at slutte - vælg et af punkterne:
•
128
Hvis sensorerne ikke skal slås fra: Foretag
slet intet valg og lås bilen. Eller tryk på
EXIT og lås bilen.
4. Åbn en af dørene. Der skal nu lyde en
sirene, og alle afvisere skal blinke.
Hvis bevægelses- og hældningssensorerne skal slås fra: Tryk på ENTER og lås
bilen.
1. Åbn alle ruder.
2. Slå alarmen til. Aktivering af alarmen
bekræftes ved, at lampen blinker langsomt.
3. Vent i 30 sekunder.
4. Afprøv kabinens bevægelsesensor ved
f.eks. at løfte en taske fra sædet. Der skal
nu lyde en sirene, og alle afvisere skal
blinke.
5. Slå alarmen fra ved at låse op med fjernbetjeningen.
Hvis bilen er udstyret med Blokeret låsestilling,
slås den fra samtidigt, se side 123.
Afprøvning af alarm for døre
Næste gang fjernbetjeningen drejes til nøglestilling II, nulstilles systemet, og instrumentpanelets display viser meddelelsen Fuld
2. Vent i 30 sekunder.
1. Slå alarmen til.
3. Lås op med nøglen i førerens side.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
4. Åbn motorhjelmen med håndtaget under
instrumentpanelet. Der skal nu lyde en
sirene, og alle afvisere skal blinke.
5. Slå alarmen fra ved at låse op med fjernbetjeningen.
05 Lås og alarm
05
129
130
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
132
134
135
137
139
140
142
146
147
149
151
153
157
159
160
162
164
168
169
G020912
Generelt.................................................................................................
Brændstofpåfyldning............................................................................
Start af motor........................................................................................
Start af motor – Flexifuel.......................................................................
Keyless drive*........................................................................................
Manuel gearkasse.................................................................................
Automatgearkasse................................................................................
Firehjulstræk.........................................................................................
Bremsesystemet...................................................................................
DSTC - Stabilitets- og traktionssikringssystem*...................................
Parkeringshjælp*...................................................................................
BLIS* - Blind Spot Information System.................................................
Bugsering og bjergning.........................................................................
Starthjælp..............................................................................................
Kørsel med anhænger...........................................................................
Trækanordning*....................................................................................
Delelig trækkrog*...................................................................................
Lastning................................................................................................
Tilpasning af lyskegle............................................................................
START OG KØRSEL
06
06 Start og kørsel
Generelt
Økonomikørsel
Motoren og kølesystemet
At køre økonomisk og tage hensyn til miljøet er
at køre forudseende og jævnt og at afpasse
køremåden og hastigheden efter den aktuelle
situation. For flere råd om at tage hensyn til
miljøet, se side 12.
Under særlige forhold, f.eks. ved kørsel i stærkt
bakket terræn, ekstrem varme eller med tung
last, er der risiko for, at motoren og kølesystemet overophedes.
•
•
Kør motoren varm så hurtigt som muligt.
•
Hold en lav hastighed ved kørsel med
anhænger op ad en lang, stejl bakke.
•
•
En kold motor bruger mere brændstof end
en varm.
Stands ikke motoren straks ved stop efter
hård kørsel.
•
•
•
•
•
Undgå kraftige opbremsninger.
Fjern ekstra lygter, som er placeret foran
kølergrillen, når du kører ved ekstremt høje
temperaturer.
•
Undgå at køre med åbne ruder.
Lad ikke motoren gå i tomgang, men kør
med let belastning, så snart det er muligt.
Kør ikke med unødvendig last i bilen.
Undgå overophedning af kølesystemet
Brug ikke vinterdæk, når vejene er tørre.
Undgå overophedning af motoren
Tag tagbagagebæreren af, når den ikke er
i brug.
Lad ikke motoren arbejde med mere end
4500 omdr./min. (3500 omdr./min. for dieselmotorer) under kørsel med anhænger eller
campingvogn i bakket terræn. I givet fald kan
olietemperaturen blive for høj.
06
Glat føre
Øv dig i glatførekørsel under kontrollerede forhold for at lære, hvordan den nye bil reagerer.
Åben bagklap
Undgå at køre med åben bagklap. Hvis det alligevel bliver nødvendigt at køre med åben bagklap i kort tid, bør man gøre følgende:
1. Luk alle ruder.
2. Ret luften mod ruder og gulv, og lad blæseren arbejde med højeste hastighed.
132
ADVARSEL
Kør ikke med bagklappen åben. Giftig
udstødningsgas kan suges ind i bilen gennem lastrummet.
Vadning
Bilen kan køres gennem en vanddybde på højst
25 cm med en hastighed på højst 10 km/t. Der
skal udvises ekstra forsigtighed ved passage
af strømmende vand.
VIGTIGT
Der kan opstå motorskade, hvis der trænger
vand ind i luftfilteret.
På større dybde kan der komme vand ind i
transmissionen. Derved reduceres oliernes
smøreevne, og de pågældende systemers
levetid forkortes.
Ved kørsel i vand skal hastigheden holdes lav,
og bilen må ikke standse. Når vandet er passeret, skal der trykkes let på bremsepedalen for
at kontrollere, at der opnås fuld bremsevirkning. Vand og f.eks. mudder kan gøre bremsebelægningerne våde med forsinket bremsevirkning til følge.
06 Start og kørsel
Generelt
Rengør de elektriske kontakter til elektrisk
motorvarmer og anhængerkobling efter kørsel
i vand og ler.
VIGTIGT
Lad ikke bilen stå med vand over tærsklerne
i længere tid, det kan forårsage el-fejl i bilen.
Ved motorstop i vand, må omstart ikke prøves. Bilen skal bugseres ud af vandet.
funktioner, der bruger megen strøm, når motoren ikke er i gang.
Hvis batteriets spænding er lav, vises en tekst
på displayet. Energisparefunktionen slår visse
funktioner fra eller reducerer belastningen på
batteriet, f.eks. ved at reducere kabineblæserens funktion eller slukke for lydanlægget.
Oplad batteriet ved at starte motoren.
Undgå at overbelaste batteriet
De elektriske funktioner i bilen belaster batteriet i forskellig grad. Fjernbetjeningen må ikke
stå i stilling II, når motoren er slukket. Brug i
stedet nøgleposition I, hvor der bruges mindre
strøm.
Bemærk, at 12 V-kontakten i lastrummet afgiver strøm, selv når fjernbetjeningen er taget ud
af startlåsen.
06
Eksempler på funktioner, der bruger megen
strøm:
•
•
•
•
kabineventilator
forrudeviskere
lydanlæg (høj lydstyrke)
parkeringslys.
Vær også opmærksom på, at forskelligt tilbehør belaster det elektriske anlæg. Brug ikke
133
06 Start og kørsel
Brændstofpåfyldning
Åbning af tankdækselklappen
3. Tag dækslet ud.
4. Hæng dækslet op på indersiden af klappen.
OBS
Sæt tankdækslet på igen efter påfyldning.
Drej det, indtil der lyder ét eller flere klik.
ADVARSEL
Brændstof der spildes på jorden, kan
antændes af udstødningsgassen.
Sluk for den brændstofdrevne varmer, inden
brændstofpåfyldning påbegyndes.
Bær aldrig en tændt mobiltelefon under
brændstofpåfyldning. Ringesignaler kan
danne gnister og antænde benzindampene,
hvilket kan føre til brand og personskader.
Påfyldning af brændstof
G015313
Overfyld ikke tanken. Afbryd, når pumpen slår
fra.
06
Glem ikke at slukke for den brændstofdrevne varmer, inden brændstofpåfyldning påbegyndes!
En overfyldt tank kan løbe over i varmt vejr.
Åbn tankdækselklappen ved hjælp af knappen
på lyspanelet, se side 56. Inden klappen kan
åbnes, skal motoren være standset. Tankdækselklappen befinder sig på højre bagskærm.
Der må ikke bruges brændstof af lavere kvalitet
end angivet, da dette kan have negativ indvirkning på motoreffekten og brændstofforbruget,
se side 272.
Lukning
Tryk klappen ind, indtil der høres en klikkende
lyd.
Tankdæksel
1. Drej tankdækslet, indtil der mærkes tydelig
modstand.
2. Drej forbi modstanden til stop.
134
OBS
Benzin
VIGTIGT
Benzinen må ikke tilsættes rensende additiver, medmindre det anbefales af Volvo.
For mere information om benzin, se side 273.
Diesel
Dieselolie kan ved lave temperaturer (-5 °C til
-40 °C) udfælde paraffin, hvilket kan give startvanskeligheder. For nærmere oplysninger, se
side 273.
VIGTIGT
Brug særligt vinterbrændstof på den kolde
tid af året.
06 Start og kørsel
Start af motor
Inden motoren startes
±
Træk parkeringsbremsen an.
Automatgearkasse
±
Sæt gearvælgeren i stilling P eller N.
Manuel gearkasse
Stil gearstangen i frigear, og hold koblingspedalen helt nedtrådt. Dette er særlig vigtigt i
streng kulde.
ADVARSEL
Tag aldrig fjernbetjeningen ud af startlåsen
under under kørsel, eller når bilen bugseres.
Ratlåsen kan aktiveres, hvilket gør bilen
umulig at styre.
Fjernbetjeningen skal være i nøglestilling II
ved bugsering.
OBS
Ved koldstart kan omdrejningstallet være
mærkbart højere end normalt for visse
motortyper. Dette er for så hurtigt som
muligt at få udstødningsrensesystemet op
på normal driftstemperatur, hvilket minimerer udstødningsforureningen og skåner miljøet.
Start af motor
Nøglestillinger
Benzin
0 – Låsestilling
±
Drej fjernbetjeningen til nøglestilling III.
Hvis motoren ikke starter i løbet af
5-10 sekunder, skal nøglen slippes, og et
nyt startforsøg gøres.
Ratlåsen låser rattet, når fjernbetjeningen tages ud af startlåsen.
Diesel
1. Drej fjernbetjeningen til nøglestilling II.
> Et kontrolsymbol i kombinationsinstrumentet viser, at forvarmning af motoren
er i gang, se side 49.
2. Drej nøglen til stilling III, når kontrolsymbolet slukkes.
I – Radiostilling
Visse elektriske komponenter
kan benyttes. Det elektriske
system er ikke tændt.
Autostart (5-cylindret)
Med autostartfunktionen behøver fjernbetjeningen (eller startknappen, hvis bilen har Keyless drive, se side 118) ikke holdes i nøglestilling III, indtil motoren er startet.
II – Kørestilling
Fjernbetjeningens stilling
under kørsel. Det elektriske
system er tændt.
06
Drej nøglen til startstilling III og slip den så startmotoren arbejder derefter automatisk,
indtil motoren er startet.
OBS
Ved start af en dieselmotor i ekstrem kulde
uden at afvente forvarmning af motoren kan
den automatiske startsekvens tage nogle
sekunder mere.
``
135
06 Start og kørsel
Start af motor
III – Startstilling
Startmotoren aktiveres. Når
motoren er startet, slippes
fjernbetjeningen, som automatisk fjedrer tilbage til kørselsstilling.
Hvis nøglen står i en mellemstilling, høres en tikkende lyd. Lyden fjernes
ved at dreje nøglen til stilling II og tilbage.
Når ratlåsen er tilkoblet
Hvis forhjulene står på en sådan måde, at der
opstår spændinger i ratlåsen, vises der muligvis en advarselsmeddelelse på informationsdisplayet, og bilen kan ikke startes.
1. Tag fjernbetjeningen ud af startlåsen og
drej rattet, så spændingen udløses.
06
2. Hold rattet i samme stilling, mens nøglen
stilles tilbage, og et nyt startforsøg gøres.
ADVARSEL
Tag aldrig fjernbetjeningen ud af startlåsen
under kørsel, eller når bilen bugseres. Ratlåsen aktiveres, og bilen kan ikke styres.
136
ADVARSEL
Tag altid fjernbetjeningen ud af startlåsen
når bilens forlades, især hvis der er børn i
bilen.
Kontrollér, at ratlåsen er tilkoblet, når bilen forlades - derved mindskes risikoen for, at den
bliver stjålet.
Fjernbetjeninger og elektronisk
startspærre
Fjernbetjeningen må ikke hænge sammen med
andre nøgler eller metalgenstande på det
samme nøgleknippe. I givet fald kan den elektroniske startspærre aktiveres ved en fejltagelse.
06 Start og kørsel
Start af motor – Flexifuel
Generelt om start med Flexifuel
Motoren startes på samme måde som i en benzindriven bil, se side 135.
VIGTIGT
Hvis motoren ikke starter, selv efter gentagne startforsøg, kontaktes et værksted et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
OBS
Startspærren aktiveres ved gentagne startforsøg. Inden der kan foretages et nyt startforsøg, skal startnøglen/-knappen først drejes tilbage til stilling I eller 0.
ADVARSEL
Motorvarmer*
Motorvarmeren drives med højspænding.
Fejlsøgning på eller reparation af en elektrisk motorvarmer og dets elektriske tilslutninger må kun udføres af et værksted - et
autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Ved startvanskeligheder
Gør følgende, hvis motoren ikke starter ved
første forsøg:
OBS
Den, der vil have reservebrændstof med sig,
skal huske på:
1. Træd speederen 1/3 til 1/2 ned.
2. Drej fjernbetjeningen/startknappen til nøglestilling III.
Ved motorstop på grund af tom brændstoftank kan bioætanol E85 fra en reservedunk
ved ekstrem kulde gøre, at motoren bliver
svær at starte. Det undgås ved at have
reservedunken fyldt med 95-oktan benzin.
3. Når motoren er startet: let på speederen,
efterhånden som motorens omdrejningstal
øges.
Hvis motoren ikke starter efter
10 sekunder, andet forsøg
±
Drej fjernbetjeningen/startknappen til nøglestilling III, indtil motoren starter, dog ikke
længere end 60 sekunder.
Hvis motoren stadig ikke starter
±
Vent et minut, tryk speederen helt ned, og
gentag det foregående punkt.
Biler beregnet til bioætanol E85 har en elektrisk
motorvarmer*. At starte og køre med en forvarmet motor medfører betydeligt lavere udslip
og mindsket brændstofforbrug. Tilstræb derfor
at bruge motorvarmer i hele vinterhalvåret.
06
Eltilslutning for motorvarmer.
Når temperaturen forventes at blive lavere end
-10 °C, og bilen er tanket med bioætanol E85,
bør der bruges motorvarmer i ca. 2 timer for at
gøre det lettere at starte motoren hurtigt.
For mere information om Flexifuels brændstof
bioætanol E85, se side 273.
Jo lavere temperatur, desto længere tid skal
der bruges motorvarmer. Ved -20 °C bør varmeren bruges i ca. 3 timer.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
137
06 Start og kørsel
Start af motor – Flexifuel
Brændstoftilpasning
Hvis brændstoftanken tankes med benzin,
efter bilen har kørt med bioætanol E85 (eller
omvendt), kan motoren gå lidt ujævnt i et
stykke tid. Derfor er det vigtigt at lade motoren
vænne sig til (tilpasse sig) den nye brændstofblanding.
Tilpasningen sker automatisk, når bilen køres i
en kort periode med jævn hastighed.
VIGTIGT
Efter ændring af brændstofblanding i tanken
skal der udføres en tilpasning ved at køre
med en jævn hastighed i ca. 15 minutter.
06
138
Hvis startbatteriet har været afladet eller frakoblet, kræves en noget længere køreperiode
til tilpasning, da elektronikkens hukommelse er
tømt.
06 Start og kørsel
Keyless drive*
Start af bilen
Generelt
±
Træd koblingspedalen (manuelt gear) eller
bremsepedalen (automatgear) ned.
Benzinmotor
±
Tryk ind og drej startknappen til nøglestilling III.
Dieselmotor
G019410
1. Drej først startknappen til nøglestilling II,
og vent indtil dieselkontrolsymbolet i kombinationsinstrumentet er slukket, se
side 49.
Med Keyless drive-systemet kan bilen låses
op, køres og låses uden nøgle, se side 118.
Hvis fjernbetjeningens batteri er brugt op, fungerer keyless drive-funktionen ikke. Så kan
bilen startes ved at bruge fjernbetjeningen som
startknap.
1. Tryk spærren i startknappen ind.
2. Træk startknappen ud af startlåsen.
3. Stik fjernbetjeningen ind i startlåsen, og
start på samme måde som med startknappen.
2. Drej derefter startknappen til stilling III.
Start med fjernbetjening
Startknappen i startlåsen bruges på samme
måde som en fjernbetjening. En forudsætning
for at bilen starter, er at bilens fjernbetjening er
i kabinen eller i lastrummet.
G019420
06
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
139
06 Start og kørsel
Manuel gearkasse
Gearstillinger - 5 gear
•
Gearskifteindikator - GSI*
GSI - Gear Shift Indicator meddeler føreren, hvornår det
er mest hensigtsmæssigt at
skifte gear. Indikationen sker
med en pil for skift op henholdsvis ned på kombinationsinstrumentets nederste
informationsdisplay, se side 47.
For at kunne vælge bakgear skal gearstangen først sættes i stilling N. Det er altså ikke
muligt at vælge bakgear direkte fra 5. gear
på grund af bakgearsspærringen.
Gearstillinger - 6 gear (benzin)
G018256
Bakgearsspærring - 5 gear
140
•
Træd koblingspedalen helt ned ved hvert
gearskift.
•
Fjern foden fra koblingspedalen mellem
hvert gearskift.
•
Følg det viste skiftemønster.
G018257
06
G018258
For at få den bedst mulige brændstoføkonomi
skal du bruge så høje gear som muligt, så ofte
som muligt.
For at få den bedst mulige brændstoføkonomi
skal du bruge så høje gear som muligt, så ofte
som muligt.
•
Bakgearspærren gør det mere vanskeligt ved
en fejltagelse at sætte bilen i bakgear ved normal kørsel fremad.
Træd koblingspedalen helt ned ved hvert
gearskift.
•
Fjern foden fra koblingspedalen mellem
hvert gearskift.
Vælg kun bakgear, når bilen holder stille.
•
Følg det viste skiftemønster.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
06 Start og kørsel
Manuel gearkasse
Det kan være vanskeligt at finde 5. og 6. gear,
når bilen holder stille, da bakgearsspærren (der
forhindrer sidebevægelsen) så ikke er aktiveret.
Gearstillinger - 6 gear (diesel)
Bakgearsspærring - 6 gear (diesel)
G018259
G018261
G018262
Bakgearsspærring - 6 gear (benzin)
For at få den bedst mulige brændstoføkonomi
skal du bruge så høje gear som muligt, så ofte
som muligt.
Bakgearspærren gør det mere vanskeligt ved
en fejltagelse at sætte bilen i bakgear ved normal kørsel fremad.
•
Vælg kun bakgear, når bilen holder stille.
Træd koblingspedalen helt ned ved hvert
gearskift.
Bakgearspærren gør det mere vanskeligt ved
en fejltagelse at sætte bilen i bakgear ved normal kørsel fremad.
•
Fjern foden fra koblingspedalen mellem
hvert gearskift.
Vælg kun bakgear, når bilen holder stille.
•
Følg det viste skiftemønster.
•
06
For at kunne vælge bakgear, skal gearstangen trykkes ned og føres til venstre.
OBS
Bakgearet er elektronisk blokeret, hvis bilen
bevæger sig hurtigere end ca. 20 km/t.
141
06 Start og kørsel
Automatgearkasse
Geartronics automatiske gearstillinger
OBS
Bremsepedalen skal trædes ned for at
kunne føre gearstangen ud af stilling P.
I stilling P er gearvælgeren mekanisk spærret.
Når bilen parkeres, bør parkeringsbremsen
altid trækkes an.
R – Bakstilling
Bilen skal holde stille, mens stilling R vælges.
Geartronics manuelle gearstillinger
Med Geartronics automatiske gearkasse kan
føreren også skifte manuelt. Bilen motorbremser, når speederen slippes.
Manuel gearstilling nås ved at føre stangen fra
stilling D til højere endestilling ved M. Informationsdisplayet skifter tegn fra D til et af tallene "1–6", afhængigt af hvilket gear, der er
valgt lige nu, se side 47.
•
Tryk stangen frem mod + (plus) for at skifte
et trin op, og slip stangen, som vender tilbage til sin hvilestilling ved M.
•
Træk stangen tilbage mod – (minus) for at
skifte et trin ned, og slip stangen.
G018264
N – Neutral stilling
D
- venstre stilling: Automatisk gearskift.
M - højre stilling: Manuelt gearskift.
06
P – Parkeringsstilling
Stilling P vælges, når motoren startes, eller når
bilen holder parkeret.
Der er ikke valgt noget gear, og motoren kan
startes. Træk parkeringsbremsen an, når bilen
holder stille med gearvælgeren i stilling N.
OBS
Bremsepedalen skal trykkes ned for at føre
gearstangen ud af stilling N, hvis bilen har
stået stille i længere end 3 sekunder.
D – Kørestilling
VIGTIGT
Bilen skal holde stille, mens stilling P vælges.
D er normal kørselsposition. Op- og nedskifte
sker automatisk, afhængigt af gasgivning og
hastighed. Bilen skal holde stille, når D vælges
fra stilling R.
Manuelt gear M kan vælges når som helst
under kørslen.
For at gå tilbage til automatisk kørestilling: før
stangen til venstre endestilling ved D.
For at undgå ryk og motorstop skifter Geartronic automatisk ned, hvis føreren lader farten
falde mere, end hvad der er passende for det
valgte gear.
Kickdown
Når speederen trædes helt i bund (forbi det
normale fuldgaspunkt), skiftes der straks automatisk ned i gear, hvilket kaldes kickdown.
Hvis speederen bringes ud af kickdown-stillingen, geares der automatisk op.
142
06 Start og kørsel
Automatgearkasse
Kickdown bruges, når der kræves maksimal
acceleration, f.eks. ved overhaling.
Mekanisk gearvælgerspærring
Automatisk gearvælgerspærring
Biler med automatgearkasse er udstyret med
et specielt sikkerhedssystem:
Sikkerhedsfunktion
For at forhindre overdrejning af motoren har
gearkassens styreprogram en nedgearingsbeskyttelse, der forhindrer kickdown-funktionen.
Nøglespærring – Keylock
For at fjernbetjeningen skal kunne tages ud,
skal gearvælgeren stå i stillingen P. I alle andre
stillinger er nøglen spærret.
Geartronic tillader ikke nedgearing/kickdown,
der medfører et så højt omdrejningstal, at
motoren kan tage skade. Hvis føreren alligevel
forsøger at skifte ned, sker der ikke noget –
man bliver i det aktuelle gear.
Stillestående bil med motoren i gang:
±
G020237
Ved kickdown kan bilen skifte et eller flere trin
ned ad gangen, afhængigt af motorens
omdrejningstal. Bilen skifter til et højere gear,
når motoren når sit maksimale omdrejningstal
- herved forhindres motorskader.
Parkeringsstilling (P)
Hold foden på bremsepedalen, når gearvælgeren føres til en anden stilling.
Elektrisk gearspærring – Shiftlock
Parkeringsstilling (P-stilling)
Gearvælgeren kan føres frit frem eller tilbage
mellem N og D. De øvrige stillinger har en
spærre, som betjenes med spærreknappen på
gearvælgeren.
For at kunne føre gearvælgeren fra stilling P til
de øvrige gearstillinger skal startnøglen stå i
stilling II og bremsepedalen være trådt ned.
Med spærreknappen trykket ind kan stangen
føres frem eller tilbage mellem P, R, N og D.
Hvis gearvælgeren står i N-stilling, og bilen har
holdt stille i mindst 3 sekunder (uanset om
motoren er i gang eller ej), er gearvælgeren
spærret i N-stilling.
Gearspærring – Neutral (N-stilling)
06
For at kunne føre gearvælgeren fra N-stilling til
en anden gearstilling skal startnøglen stå i stilling II og bremsepedalen være trådt ned.
``
143
06 Start og kørsel
Automatgearkasse
Frakobling af gearvælgerspærring
I visse tilfælde skal det være muligt at flytte
bilen, selvom den ikke kan køres, f.eks. hvis
batteriet er afladet. Sådan gøres det muligt at
flytte bilen:
1. Under teksten P-R-N-D på gearvælgerens
panel sidder en lille lem. Åbn den bagtil.
2. Stik nøglebladet fra fjernbetjeningen ned til
bunden.
kasseoliens træghed i lave temperaturer. For at
mindske afgivelsen af udstødningsgas skifter
gearkassen op senere end normalt, hvis motoren startes i lave temperaturer.
OBS
Alt efter motorens temperatur ved start er
omdrejningstallet i tomgang ved koldstart
for visse motortyper højere end normalt.
3. Hold nøglebladet trykket ned, og før samtidigt gearstangen ud af P-stillingen.
G018263
Tekstmeddelelse og afhjælpning
06
144
Koldstart
Ved start i lave temperaturer kan gearskiftene
af og til forekomme hårde. Dette skyldes gear-
I nogle situationer kan displayet vise en meddelelse, samtidig med at et symbol tændes.
06 Start og kørsel
Automatgearkasse
Symbol
A
Display
Køreegenskaber
Afhjælpning
GEARKA. OVEROPH. BREMS OG
STOP
Vanskeligt at holde jævn hastighed med
konstant omdrejningstal.
Gearkassen overophedet. Hold bilen stille
med fodbremsenA.
GEARKA. OVEROPH. IKKE I BRUG
Kraftigt stampende fremdrift af bilen.
Gearkassen overophedet. Parker straks
bilen på en sikker måde.
TRANSM. KØLING HOLD MOTOR
IGANG
Ingen drift på grund af overophedet gearkasse.
Gearkassen overophedet. For hurtigst
mulig afkøling: Lad motoren gå i tomgang
med gearstangen i N- eller P-stilling, indtil
meddelelsen slukkes.
For hurtigst mulig afkøling: Lad motoren gå i tomgang med gearstangen i N- eller P-stilling, indtil meddelelsen slukkes.
Tabellen viser tre trin med øget alvorlighedsgrad, hvis gearkassen skulle blive for varm.
Parallelt med displayteksten gøres føreren
også opmærksom ved at bilens elektronik midlertidigt ændrer køregenskaberne. Følg i givet
fald anvisningerne på informationsdisplayet.
For flere mulige displaymeddelelser med deres
respektive forslag til løsning vedrørende automatisk gearkasse, se side 52.
06
En displaytekst slukkes automatisk efter udført
afhjælpning eller efter et tryk på blinklysarmens
READ-knap.
OBS
Tabellens eksempler er ikke en indikation af,
at bilen er defekt. De viser, at en sikkerhedsfunktion er blevet aktiveret for at hindre
skade på bilens dele.
145
06 Start og kørsel
Firehjulstræk
Firehjulstræk - AWD* (All Wheel Drive)
Firehjulstrækket er altid tilkoblet.
06
Firehjulstræk betyder, at alle fire hjul på bilen
trækker samtidig. Trækkraften fordeles automatisk mellem for- og baghjulene. Et elektronisk styret koblingssystem fordeler trækkraften
til det hjulpar, som under de aktuelle vejforhold
har det bedste greb. Dette gøres for at opnå
det bedst mulige vejgreb og undgå hjulspin.
Ved normal kørsel fordeles en større del af
trækkraften til forhjulene.
Firehjulstræk øger kørselssikkerheden i regn,
sne og isglat føre.
146
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
06 Start og kørsel
Bremsesystemet
Bremseservo
Hvis bilen kører eller bugseres, uden at motoren er i gang, skal der trædes ca. 5 gange hårdere på bremsepedalen i forhold til, når motoren er i gang. Hvis bremsepedalen holdes nede
ved start af motoren, kan man opleve, at pedalen synker. Dette er normalt, da bremseservoen bliver aktiv. Hvis bilen har EBA (Emergency Brake Assistance), kan dette være
endnu mere udtalt.
ADVARSEL
Bremseservoen fungerer kun, når motoren
er i gang.
Bremseegenskaberne kan påvirkes af
fugtighed
effektivt, og fodbremsen skal kun bruges i
korte perioder.
Bremsedelene bliver fugtige, hvis man kører i
kraftig regn, gennem vandsamlinger eller
vasker bilen. I givet fald kan bremsebelægningens friktionsegenskaber ændres, således at
bremsevirkningen forsinkes.
Husk på, at kørsel med anhænger belaster
bilens bremser yderligere.
Træd let på bremsepedalen en gang imellem
under kørsel af lange strækninger i regn eller
snesjap og efter start i meget fugtigt eller koldt
vejr. Derved opvarmes bremsebelægningen,
og vandet tørrer. Dette er også en god ide,
inden bilen langtidsparkeres under sådanne
vejrforhold.
Hvis bremserne belastes hårdt
OBS
Ved bremsning med motoren standset skal
der kun trædes én gang hårdt og bestemt,
ikke flere gange.
Bremsekredse
Dette symbol lyser, hvis der er fejl
i en bremsekreds.
Hvis der skulle opstå en fejl i en af
kredsene, er det stadig muligt at
bremse. Bremsepedalen "tager" længere nede
og kan føles blødere end normalt. Der kræves
et hårdere pedaltryk for at opnå normal bremsevirkning.
Ved kørsel i alperne eller på andre veje med tilsvarende niveauforskelle belastes bilens bremser meget kraftigt, selv om man ikke træder
særligt hårdt på bremsepedalen.
Hvis hastigheden desuden ofte er lav, afkøles
bremserne ikke så effektivt som ved kørsel på
lige vej med høj hastighed.
For ikke at belaste bremserne mere end nødvendigt, bør man geare ned ved kørsel ned ad
bakke i stedet for at bruge fodbremsen. Brug
samme gear ned ad bakke som op ad bakke.
På denne måde udnyttes motorbremsen mere
Blokeringsfri bremser (ABS)
ABS-systemet (Anti-lock Braking
System) forhindrer, at hjulene blokerer under opbremsning.
På denne måde bevares styreevnen, og det bliver lettere f.eks. at undvige en
forhindring.
Efter at motoren er startet, udføres der ved en
hastighed på ca. 20 km/t en kort selvtest af
ABS-systemet, hvilket kan mærkes og høres
som pulseringer i bremsepedalen.
Sådan udnyttes ABS-systemet maksimalt:
1. Træd bremsepedalen ned med fuld kraft.
Der mærkes pulseringer.
06
2. Styr bilen i kørselsretningen. Let ikke på
trykket på pedalen.
Øv dig i at bremse med ABS-systemet på et
sted uden trafik og under forskellige vejrforhold.
ABS-symbolet lyser i to sekunder hvis der
opstod en fejl i ABS-systemet, da motoren
sidst var i gang.
``
147
06 Start og kørsel
Bremsesystemet
Bremsekraftforstærkning - EBA
(Emergency Brake Assistance) Hvis der er
behov for en hurtig opbremsning, opnås den
fulde bremsevirkning med det samme. Funktionen mærker, når der foretages kraftig
opbremsning, ved at registrere hvor hurtigt der
trædes på bremsepedalen. Fuldfør opbremsningen uden at lette på bremsepedalen. Funktionen afbrydes, når trykket på bremsepedalen
lettes. Funktionen er altid aktiv. Den kan ikke
frakobles.
ADVARSEL
06
Hvis BREMSE- og ABS-advarselssymbolerne lyser samtidigt, kan der være opstået
en fejl i bremsesystemet. Hvis niveauet i
bremsevæskebeholderen i dette tilfælde er
normalt, kan bilen forsigtigt køres til det
nærmeste værksted for kontrol af bremsesystemet - et autoriseret Volvo-værksted
anbefales.
Hvis bremsevæsken er under MIN-niveauet
i bremsevæskebeholderen, bør bilen ikke
køre videre, før der er påfyldt bremsevæske.
Årsagen til tabet af bremsevæske skal
undersøges.
148
OBS
Når EBA aktiveres, synker bremsepedalen
lidt længere ned end normalt. Hold bremsepedalen nede, så længe det er nødvendigt.
Når bremsepedalen slippes, ophører al
bremsning.
06 Start og kørsel
DSTC - Stabilitets- og traktionssikringssystem*
Generelt
Traktionssikring
Stabilitets- og traktionskontrolsystemet STC/
DSTC (Dynamic Stability and Traction Control),
hjælper føreren med at undgå udskridning og
forbedre bilens fremkommelighed.
Funktionen er aktiv ved lav fart og overfører
kraft fra det drivhjul, der spinner til det drivhjul,
der ikke spinner.
Når systemet er i funktion, høres en pulserende
lyd ved bremsning og gasgivning. Ved gasgivning vil bilen muligvis accelerere langsommere
end forventet.
Reduceret indgreb
Betjening
±
Antiudskridningsfunktion
±
DSTC
Hold RESET-knappen inde, indtil STC/
DSTC-menuen ændres.
X
Samtidig lyser symbolet
som en
påmindelse om, at systemet er reduceret.
Systemet forbliver reduceret, indtil næste
gang motoren startes.
Antispinfunktion
X
X
Traktionssikring
X
X
Antiudskridningsfunktion
Funktionen begrænser hjulenes driv- og bremeskraft individuelt for at stabilisere bilen.
Antispinfunktion
Funktionen forhindrer, at drivhjulene spinner
mod vejbanen under acceleration.
1
DSTC SPINKONTROL FRA betyder, at
systemets indgreb reduceres.
G029057
STC
Drej fingerhjulet, indtil STC/DSTC-menuen
vises.
DSTC TIL betyder, at systemets funktion
er uændret.
Afhængigt af markedet er bilen udstyret med
enten STC eller DSTC. Tabellen viser det
respektive systems indgående funktioner.
Funktion/system
udskridning, hvilket giver større frihed ved
dynamisk kørsel. Samtidig forbedres fremkommeligheden i dyb sne eller sand, da gasgivningen ikke længere begrænses.
06
ADVARSEL
Fingerhjul1
Bilens køreegenskaber ændres, hvis
systemets funktion reduceres.
RESET-knap1
Hver gang bilen startes, aktiveres stabilitetssystemet automatisk.
Systemets indgreb ved udskridning og gasgivning kan slås delvist fra. Derved forsinkes indgrebet ved udskridning og tillader mere
Virker ikke i biler, der ikke har informationscenter, brændstofdrevet parkeringsvarmer samt stabilitets- og traktionssikringsystem.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
149
06 Start og kørsel
DSTC - Stabilitets- og traktionssikringssystem*
OBS
Symboler i kombinationsinstrumentet
DSTC-system
DSTC TIL vises i nogle sekunder på displayet, og symbolet
lyser, hver gang
motoren startes.
Information
Meddelelser på informationsdisplay
TRAKTIONSSIKRING MIDLERTIDIG FRA
betyder, at systemet midlertidigt er reduceret
pga. for høj bremsetemperatur. Funktionen
genaktiveres automatisk, når bremserne er
afkølet.
ANTISKRIDSIKRING SERVICE
PÅKRÆVET betyder, at systemet er blevet
lukket ned pga. fejl.
±
06
150
Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.
Hvis meddelelsen stadig vises, når motoren
startes igen, skal du køre til et værksted - et
autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Hvis symbolerne
og
vises samtidigt:
Læs meddelelsen på informationsdisplayet.
Hvis symbolet
følgende måder:
vises alene, kan det ske på
•
Blinkende lys betyder, at STC/DSTCsystemet griber ind netop da.
•
Vedvarende lys i to sekunder betyder
systemkontrol ved start af motor.
•
Vedvarende lys efter motorstart eller under
kørsel betyder fejl i STC/DSTC-systemet.
•
Konstant lys efter deaktivering er en
påmindelse om, at STC/DSTC-systemet er
reduceret.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
06 Start og kørsel
Parkeringshjælp*
Generelt om parkeringshjælp
•
•
Kun bagud.
Begrænsninger
Både fremad og bagud.
Ved bakning med f.eks. anhænger eller cykelholder på trækkrogen skal systemet frakobles.
Ellers vil sensorerne reagere på anhængeren
eller cykelholderen.
Funktion
Desto kortere afstand til forhindringen foran/
bagtil, desto tættere bliver lydsignalerne. Eventuel anden lyd fra lydanlægget dæmpes automatisk, hvis lydstyrken er høj.
Ved en afstand på ca. 30 cm er tonen konstant.
Hvis der er en forhindring tættere på, både
bagtil og foran bilen, skifter tonen mellem venstre og højre højttaler.
Parkeringshjælpen anvendes som en hjælp
ved parkering. Et signal angiver afstanden til
den registrerede forhindring.
ADVARSEL
Parkeringshjælpen kan aldrig erstatte det
ansvar, som føreren selv har ved parkering.
Sensorerne har døde vinkler, hvor de ikke
kan registrere forhindringer. Vær opmærksom på børn eller dyr, der befinder sig i nærheden af bilen.
Varianter
Parkeringshjælp fås i to varianter:
Parkeringshjælpen bagud slukkes automatisk ved kørsel med anhænger, hvis der bruges originalt Volvo-anhængerkabel.
Parkeringshjælp både fremad og
bagud
Parkeringshjælp kun bagud
Parkeringshjælp fremad og bagud.
OBS
Systemet stilles til automatisk, når bilen startes.
Parkeringshjælpen bagud aktiveres, når der
stilles i bakgear, og meddelelsen
Parkeringshjælp aktiv Exit deaktiverer
vises på lydanlæggets display.
06
Hvis systemet er slået fra, vises
Parkeringshjælp deaktiveret Enter
aktiverer på displayet, når der stilles i bakgear.
For at ændre indstillingen, se side 78.
Måleområdet lige bag ved bilen er ca. 1,5 m.
Lydsignalerne kommer fra den bageste højttaler.
Knap for Til/Fra (placering af knappen afhænger af
der øvrige valgte udstyr).
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
151
06 Start og kørsel
Parkeringshjælp*
Fremad
Parkeringshjælpen fremad er aktiv ved en
hastighed under 15 km/t. Ved højere hastighed
deaktiveres systemet. Når hastigheden kommer under 10 km/t, aktiveres systemet igen.
Måleområdet lige foran bilen er ca. 0,8 m. Lydsignalet for forhindringer fremad kommer fra de
forreste højttalere.
Begrænsninger
Parkeringshjælp foran kan ikke kombineres
med ekstra lys, da sensorerne vil reagere på
ekstralyset.
Visning af fejl i systemet
VIGTIGT
Under visse omstændigheder kan parkeringshjælpsystemet give falske advarselssignaler på grund af eksterne lydkilder, der
afgiver de samme ultralydfrekvenser som
systemet.
Eksempler herpå er bl.a. horn, våde dæk på
asfalt, trykluftbremser, udstødningsstøj fra
motorcykler, mv.
Bagud
06
Parkeringshjælpen bagud aktiveres, når der
stilles i bakgear.
Måleområdet lige bag ved bilen er ca. 1,5 m.
Lydsignalet for forhindringer bagud kommer
från de bageste højttalere.
Begrænsninger
Se det foregående afsnit Parkeringshjælp kun
bagud.
152
Rengøring af sensorer
Hvis informationssymbolet lyser
konstant, og displayet viser
PARK.ASSIST. SERVICE
PÅKRÆVET, er parkeringshjælpen ude af funktion. For afhjælpning kontaktes et værksted - et autoriseret
Volvo-værksted anbefales.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G020770
Systemet stilles til automatisk, når bilen startes, og kontaktens lampe for Til/Fra lyser. Hvis
parkeringshjælpen slås fra med knappen, slukker lampen.
Parkeringshjælp-sensorer.
For at sensorerne skal fungere korrekt, skal de
rengøres regelmæssigt med vand og bilshampoo.
OBS
Snavs, is og sne på sensorerne kan give
anledning til falske advarselssignaler.
06 Start og kørsel
BLIS* - Blind Spot Information System
Generelt
BLIS er et informationssystem, der under
bestemte forudsætninger hjælper med at gøre
føreren opmærksom på køretøjer, der bevæger
sig i den samme retning som ens eget køretøj
i den såkaldte blinde vinkel.
Blinde vinkler
B
A
Systemet er konstrueret til at fungere optimalt
ved kørsel i tæt trafik på flersporede veje.
Sidespejl med BLIS-system.
BLIS-kamera
Indikeringslampe
BLIS-symbol
ADVARSEL
Systemet er et supplement til, ikke en
erstatning for en sikker køremåde og brug
af spejlene. Det må aldrig erstatte førerens
opmærksomhed og ansvar. Ansvaret for at
skifte bane på en trafiksikker måde ligger
altid hos føreren.
Når et kamera har opdaget et køretøj inden for
zonen for den blinde vinkel, lyser indikeringslampen (2) vedvarende.
G020296
G020295
BLIS er baseret på kamerateknik. Kameraerne (1) er placeret under sidespejlene.
OBS
Lampen tændes på den side af bilen, hvor
systemet har opdaget køretøjet. Hvis bilen
overhales på begge sider samtidigt, tændes
begge lamper.
BLIS giver føreren besked, hvis der skulle
opstå en fejl i systemet. Hvis systemets kameraer f.eks. er blokerede, blinker BLIS-indikeringslampen, og der vises en meddelelse på
displayet på instrumentpanelet. Kontroller og
rengør i så fald linserne. Om nødvendigt kan
systemet midlertidigt slås fra ved at trykke på
BLIS-knappen, se side 154.
A = ca. 3,0 m, B = ca. 9,5 m.
Hvornår fungerer BLIS
Systemet er aktivt, når ens eget køretøj køres
ved hastigheder på over 10 km/t.
06
Overhalinger
Systemet er konstrueret til at reagere, hvis du
overhaler ved en hastighed på op til 10 km/t
hurtigere end det overhalede køretøj.
Systemet er også konstrueret til at reagere, når
man bliver overhalet af et køretøj, der kører op
til 70 km/t hurtigere end en selv.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
153
06 Start og kørsel
BLIS* - Blind Spot Information System
ADVARSEL
BLIS fungerer ikke i skarpe sving.
BLIS fungerer ikke, når bilen bakker.
En bred anhænger tilkoblet bilen kan skjule
køretøjer i tilstødende vejbaner. Det kan
medføre, at systemet ikke kan se køretøjer i
dette skjulte område.
Dagslys og mørke
I dagslys reagerer systemet på omgivende
bilers form. Systemet er indrettet til at registrere motorkøretøjer, herunder biler, lastbiler,
busser og motorcykler.
06
I mørke reagerer systemet på omgivende bilers
forlygter. Køretøjer med slukkede forlygter
registreres ikke af systemet. Dette betyder
f.eks., at systemet ikke reagerer på en anhænger uden forlygter, der trækkes af en personeller lastbil.
ADVARSEL
Aktivere/deaktivere
Systemet reagerer ikke på cyklister og knallertkørere.
BLIS-kameraerne kan forstyrres af kraftigt
lys eller under kørsel i mørke, når der ikke er
nogen lyskilder (f.eks. vejbelysning eller
andre køretøjer). I givet fald kan systemet
fortolke manglen på lys, som om kameraerne er blokerede.
I begge tilfælde vises en meddelelse på
informationsdisplayet.
Ved kørsel under sådanne forhold kan
systemets ydelse forringes midlertidigt, og
en tekstmeddelelse vises, se side 155.
Hvis meddelelsen forsvinder af sig selv, fungerer BLIS normalt igen.
BLIS-kameraerne har begrænsninger i lighed med det menneskelige øje, dvs. de
"ser" dårligere i f.eks. kraftigt snevejr eller
tæt tåge.
Knap for Til/Fra (placering af knappen afhænger af
der øvrige valgte udstyr).
BLIS slås til ved start af motoren. Indikeringslamperne i dørpanelerne blinker tre gange, når
BLIS aktiveres.
Systemet deaktiveres og aktiveres ved at
trykke på BLIS-knappen.
Når BLIS deaktiveres, slukker lampen i knappen, og en tekstmeddelelse vises på displayet
på instrumentpanelet.
Når BLIS slås til, tændes lampen i knappen, der
vises en ny tekstmeddelelse på displayet, og
indikeringslamperne i dørpanelerne blinker tre
gange. Tekstmeddelelsen fjernes ved at trykke
154
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
06 Start og kørsel
BLIS* - Blind Spot Information System
BLIS systemmeddelelse
Tekst på display
Betydning
BLIS TIL
BLIS-systemet slået
til.
BLIS-FUNKTION
REDUCERET
BLIS-kameraet forstyrres af f.eks. tåge
eller stærk sol lige
ind i kameraet.
Kameraet stiller sig
selv tilbage, når miljøet igen er normalt.
BLIS- KAMERA
BLOKERET
Et eller begge kameraer dækket.
Rengør linserne.
BLIS-SERVICE
NØDVENDIG
BLIS fungerer ikke.
BLIS FRA
BLIS-systemet slået
fra.
Kontakt med et
autoriseret Volvoværksted anbefales.
VIGTIGT
OBS
Reparation af BLIS-systemets komponenter må kun udføres af et værksted - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Hvis BLIS-indikeringslampen i enkelte tilfælde lyser, til trods for at der ikke er noget
køretøj i den blinde vinkel, betyder det ikke,
at der er en fejl i systemet.
Ved fejl på BLIS-systemet viser displayet
teksten BLIS- SERVICE NØDVENDIG.
Rengøring
For at fungere optimalt skal BLIS-kameralinserne være rene. Linserne kan rengøres med
en blød klud eller fugtig svamp. Rengør linserne forsigtigt, for at de ikke skal blive ridset.
Her er nogle eksempler på situationer, hvor
BLIS-indikeringslampen muligvis lyser, selvom
der ikke er noget køretøj i den blinde vinkel.
VIGTIGT
Linserne er elektrisk opvarmede for at
smelte is og sne. Om nødvendigt, skal sne
børstes af linserne.
Begrænsninger
I visse situationer kan BLIS-indikeringslampen
lyse, til trods for at der ikke er noget køretøj i
den blinde vinkel.
06
Refleksion fra blank, våd vejbane.
G018177
på READ-knappen. Nærmere oplysninger om
meddelelseshåndtering, se side 52.
Egen skygge på stor, lys flade, f.eks. en lydbarriere
eller vejbelægning af beton.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
155
06 Start og kørsel
BLIS* - Blind Spot Information System
Lav sol i kameraet.
06
156
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
06 Start og kørsel
Bugsering og bjergning
Starthjælp
ADVARSEL
Hvis batteriet er afladet, og motoren ikke vil
starte, skal der bruges et hjælpebatteri. Bilen
må ikke bugseres i gang, se side 159.
Ratlåsen bliver i den samme position, som
da spændingen blev afbrudt. Ratlåsen skal
udløses inden bugsering.
Fjernbetjeningen skal stå i stilling II. Tag
aldrig nøglen ud af startlåsen under kørsel,
eller når bilen bugseres.
VIGTIGT
Katalysatoren kan beskadiges, hvis bilen
bugseres i gang.
OBS
Bugsering
Hvis bilen er uden strøm, skal ratlåsen låses
op med et hjælpebatteri, inden bugsering
kan påbegyndes.
Inden bugsering af bilen bør man undersøge,
hvad den tilladte maksimumshastighed for
bugsering er ifølge loven.
ADVARSEL
1. Drej fjernbetjeningen til stilling II og udløs
ratlåsen, så bilen kan styres, se side 136.
Når motoren ikke er i gang, fungerer hverken
bremse- eller styreservoen. Der skal trædes
ca. 5 gange hårdere på bremsepedalen, og
styringen er væsentlig tungere end normalt.
2. Startnøglen skal blive siddende i stilling II
under hele bugseringen.
3. Sørg for, at bugserlinen hele tiden er strakt
ved at holde foden let på bremsepedalen,
så undgås pludselige ryk.
Manuel gearkasse
±
Før gearstangen til frigear og udløs parkeringsbremsen.
VIGTIGT
Bemærk, at bilen altid skal bugseres sådan,
at hjulene ruller fremad.
•
En bil med automatgearkasse må ikke
bugseres med en højere hastighed end
80 km/t og højst over en afstand på
80 km.
Model 2.0 Auto
2.0 med automatgearkasse bør ikke bugseres.
Da gearkasseolien ikke kan holdes på korrekt
driftstemperatur af den motordrevne cirkulationspumpe, er risikoen for skader på gearkassen meget stor.
For at flytte bilen fra et trafikfarligt sted kan den
dog bugseres over en kort afstand ved lav
hastighed - ikke længere end 30 km og ikke
ved højere hastighed end 30 km/t.
06
VIGTIGT
Bugsering ved temperaturer under frysepunktet frarådes.
Automatisk gearkasse
±
Før gearstangen til stilling N, og udløs parkeringsbremsen.
``
157
06 Start og kørsel
Bugsering og bjergning
Bugseringsøjer
VIGTIGT
Bugserøjet er kun beregnet til bugsering på
en vej, ikke til bjergning efter at være kørt i
en grøft eller fastkørsel. Tilkald fagkyndig
assistance til bjergning.
OBS
På nogle biler med monteret trækkrog kan
bugseringsøjet ikke fastgøres i den bageste
befæstelse. Så skal bugsertovet fastgøres i
trækkrogen.
Af den årsag er det praktisk at opbevare
trækkrogens kugledel i bilen, se side 162.
Ved bugsering på vejen bør bugseringsøjet
bruges. Øjet fastgøres i hullet i højre side af
kofangeren foran eller bagpå.
06
Montering af bugseringsøjet
Hent bugseringsøjet (1) frem. Det befinder
sig under gulvlemmen i lastrummet.
Løsn dækslet i kofangeren ved at trykke på
markeringen på dækslets underkant.
Skru bugserøjet godt fast, helt ind til flangen. Brug hjulnøglen til at skrue øjet fast.
158
•
Efter brug skal bugserøjet skrues løs og
lægges tilbage på plads.
•
Sæt dækslet på stødfangeren igen.
Bjergning
Tilkald fagkyndig assistance til bjergning.
Bilen skal altid bjerges, så hjulene bevæger sig
fremad.
VIGTIGT
Biler med automatisk gearkasse må kun
bjerges med drivhjulene løftet fra vejbanen.
06 Start og kørsel
Starthjælp
Start ved hjælp af et andet batteri
3. Hvis hjælpebatteriet befinder sig i en anden
bil, skal denne bils motor standses. Kontrollér, at bilerne ikke rører ved hinanden.
G020298
4. Anbring det røde startkabel mellem hjælpebatteriets pluspol (1+) og det afladede
batteris pluspol (2+).
Hvis bilens startbatteri er afladet, kan man
"låne" strøm enten fra et løst batteri eller fra en
anden bil. Kontrollér altid, at klemmerne på
startkablerne er forsvarligt fastgjort, således at
der ikke dannes gnister under startforsøget.
I forbindelse med starthjælp med et andet batteri anbefales følgende fremgangsmåde for
ikke at risikere, at der opstår eksplosion:
ADVARSEL
Batteriet kan danne knaldgas, som er meget
eksplosiv. En gnist, som kan dannes, hvis
startkablerne påsættes forkert, er tilstrækkelig til at få batteriet til at eksplodere.
5. Anbring det sorte startkabels ene klemme
på hjælpebatteriets minuspol (3–).
Batteriet indeholder svovlsyre, som kan
fremkalde alvorlige ætseskader. Skyl med
store mængder vand, hvis svovlsyren kommer i kontakt med øjne, hud eller tøj.
6. Anbring den anden klemme på steltilslutningen (4–) der befinder sig ved venstre fjederben.
Hvis der kommer stænk i øjnene, skal der
omgående søges lægehjælp.
7. Start motoren på "hjælpebilen". Lad motoren arbejde i nogle minutter i højere tomgang end normalt, 1500 omdr./min.
8. Start motoren på bilen med det afladede
batteri.
9. Tag startkablerne af, først det sorte og
derefter det røde.
06
Sørg for, at ingen af klemmerne på det
sorte startkabel kommer i kontakt med batteriets pluspol eller en tilsluttet klemme på
det røde startkabel.
1. Drej fjernbetjeningen til nøglestilling 0.
2. Kontrollér, at hjælpebatteriet har en spænding på 12 V.
VIGTIGT
Rør ikke ved tilslutningerne under startforsøget. Man risikerer, at der opstår gnister.
159
06 Start og kørsel
Kørsel med anhænger
Generelt
Lasteevnen afhænger af bilens køreklare vægt.
Summen af passagerernes vægt og alt ekstraudstyr, f.eks. trækkrog, mindsker bilens lasteevne med tilsvarende vægt. For udførlig information om vægte, se side 259.
Hvis trækanordningen monteres af et autoriseret Volvo-værksted, leveres bilen med det nødvendige udstyr til kørsel med anhænger.
06
•
•
•
På lange og stejle nedadgående bakker
belastes bilens bremser meget hårdere
end normalt. Skift til et lavere gear, og tilpas hastigheden.
Motoren belastes hårdere end normalt ved
kørsel med anhænger.
Hvis bilen køres med hård belastning i
varmt vejr, kan motoren og gearkassen
blive overophedet. Hvis temperaturviseren
for motorens kølesystem bevæger sig ind i
det røde felt, skal bilen standses og motoren arbejde i tomgang i nogle minutter.
Automatgearkassen reagerer via en indbygget beskyttelsesfunktion. Læs meddelelsen på informationsdisplayet. I tilfælde
af overophedning frakobles bilens aircondition muligvis midlertidigt.
•
Bilens trækanordning skal være af godkendt type.
•
Hvis trækkrogen er eftermonteret, bør man
sammen med sin Volvo-forhandler kontrollere, at bilen har alt udstyret til kørsel med
anhænger.
•
Læg lasten i anhængeren, så trykket på
bilens anhængertræk følger det angivne
maksimale kugletryk.
•
•
Sæt dæktrykket op til det anbefalede tryk
for fuld last. Dæktryksetikettens placering,
se side 176.
Af sikkerhedshensyn bør man ikke køre
hurtigere end 80 km/t, selv om visse landes
love tillader højere hastigheder.
•
•
Trækanordningen skal rengøres med
jævne mellemrum, og trækkuglen1 smøres
ind med fedt.
Gearvælgeren skal være i parkeringsstilling P, når en bil med automatgear og tilkoblet anhænger parkeres. Brug altid parkeringsbremsen. Brug stopklodser til blokering af hjulene, når en bil med anhænger
parkeres på en skråning.
•
Kør ikke med en tung anhænger, mens
bilen er helt ny. Vent, indtil den har kørt
mindst 1000 km.
Anhængervægte
For information om tilladte anhængervægte, se
side 259.
ADVARSEL
Følg anbefalingerne for anhængervægt.
Køretøjerne kan ellers blive vanskelige at
holde under kontrol ved undvigemanøvrer
og opbremsninger.
OBS
De angivne maksimalt tilladte anhængervægte er dem, Volvo tillader. Nationale regler kan begrænse anhængervægten og
hastigheden yderligere. Trækkrogene kan
være certificeret til en højere trækvægt, end
den bilen må trække.
Automatgearkasse, kørsel med
anhænger
Parkering på skråninger
1. Træk parkeringsbremsen (håndbremsen)
an.
2. Før gearvælgeren til parkeringsstilling P.
Start på en skråning
1. Før gearvælgeren til kørselsstilling D.
1
160
Gælder ikke trækkuglen ved brug af koblingshoved med svingningsdæmper.
06 Start og kørsel
Kørsel med anhænger
2. Udløs parkeringsbremsen (håndbremsen).
Stejle stigninger
•
Vælg et passende lavt, manuelt gear ved
kørsel på kraftige stigninger eller med lav
hastighed. Derved forhindres gearkassen i
at skifte op, og gearkasseolien holdes køligere.
•
Kør ikke i et højere manuelt gear, end
motoren kan klare. Det er ikke altid økonomisk at køre i høje gear.
•
Undgå at køre med anhænger på stigninger over 12 %.
Dieselmotor 1.6D med manuel
gearkasse, kørsel med anhænger
Hvis bilen køres med hård belastning i varmt
vejr, kan motorens køleventilator udskiftes
med en med større kapacitet end den fabriksmonterede. Den nærmeste Volvo-forhandler
oplyser gerne, hvad der gælder for netop din
bil.
06
161
06 Start og kørsel
Trækanordning*
Trækkrog
Anhængerkabel
Opbevaring af kugledel
Hvis der påmonteres en delelig trækkrog, skal
monteringsanvisningen for montering af kugledelen følges nøje, se side 164.
ADVARSEL
Følg nøje monteringsanvisningen for
kugledelen.
•
Kugledelen skal være låst med nøgle,
inden man begynder at køre.
•
Kontrollér, at indikatoren viser grønt.
Vigtigt at kontrollere
•
06
Kugledelen trækkugle skal med jævne
mellemrum rengøres og smøres med fedt.
OBS
Når der bruges koblingshoved med svingningsdæmper, skal trækkuglen ikke smøres.
162
Kugledelens opbevaringsplads.
VIGTIGT
Afmontér altid kugledelen efter brug, og
opbevar den på dens plads i bilen spændt
ordentlig fast med remmen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G014589
•
G031118
Hvis bilen er udstyret med Volvos delelige
trækkrog:
Hvis bilens trækanordning har en 13-polet kontakt, og anhængeren har en 7-polet kontakt,
skal der bruges en adapter. Brug et adapterkabel, der er godkendt af Volvo. Kontroller, at
kablet ikke slæber langs jorden.
06 Start og kørsel
Trækanordning*
G010393
G010387
G010388
Specifikationer
Mål for befæstelsespunkter (mm)
Fast træk standard
A
B
1115
81
C
D
E
F
G
H
I
J
K
06
113
Fast træk med Nivomat
1111
76
Deleligt træk standard
1115
81
Deleligt træk med Nivomat
1111
77
1
Sidevange
2
Kuglens midte
964
482
40
141
542
150
100
140
63
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
163
06 Start og kørsel
Delelig trækkrog*
1. Fjern beskyttelsesdækslet ved først at
og derefter trække
trykke spærren ind,
.
dækslet lige bagud
2. Kontrollér, at mekanismen er låst op ved at
dreje nøglen højre om.
06
164
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G020302
G017317
G020301
Montering af kugledel
3. Kontrollér, at indikatoren (3) viser rødt. Hvis
indikatoren ikke viser rødt, skal du trykke
ind og dreje låsegrebet venstre om
,
indtil der høres et klik.
06 Start og kørsel
Delelig trækkrog*
G020309
5. Kontrollér, at indikatoren viser grønt.
7. Kontrollér, at kugledelen sidder fast, ved at
rykke den opad, nedad og bagud.
06
ADVARSEL
Hvis den ikke sidder rigtigt, skal den tages
af og påsættes igen som tidligere beskrevet.
VIGTIGT
G020307
4. Sæt kugledelen i, og skub den ind, indtil
der høres et klik.
G020306
G020304
6. Drej nøglen venstre om til låst stilling. Tag
nøglen ud af låsen.
Smør kun kuglen ind til koblingshovedet,
resten af kugledelen skal være ren og tør.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
165
06 Start og kørsel
Delelig trækkrog*
8. Sikkerhedswire.
ADVARSEL
06
166
1. Sæt nøglen i, og drej den højre om til oplåst
stilling.
Vær omhyggelig med at fastgøre anhængerens sikkerhedswire på det dertil beregnede
sted.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G020312
G020301
G020310
Afmontering af kugledel
2. Tryk låsegrebet
ind, og drej det venstre
, indtil der høres et klik.
om
06 Start og kørsel
3. Drej låsegrebet helt ned, indtil det standser. Hold det nede, samtidig med at kugledelen trækkes bagud og opad.
G017318
G020314
Delelig trækkrog*
4. Skyd sikkerhedsskærmen på.
ADVARSEL
06
Trækkrogens løse kugledel skal forankres
godt, hvis den opbevares i bilen, se
side 162.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
167
06 Start og kørsel
Lastning
Generelt
Lasteevnen afhænger af bilens køreklare vægt.
Summen af passagerernes vægt og alt ekstraudstyr mindsker bilens lasteevne med tilsvarende vægt. For udførlig information om vægte,
se side 259.
•
•
Dæk skarpe kanter med noget blødt for
ikke at beskadige betrækket eller bagklappens glasflade.
Al last bør fastspændes med remme eller
spændebånd i forankringsøjerne.
ADVARSEL
ADVARSEL
Bilens køreegenskaber ændres, alt efter
hvor tungt lastet den er, og hvor lasten er
placeret.
Lastning i lastrummet
Stands motoren, og træk parkeringsbremsen
inden lastning eller udtagning af lange genstande. Lang last kan skubbe gearstangen/
gearvælgeren ud af stilling, så bilen begynder
at rulle.
06
For at gøre lastrummet længere kan nakkestøtterne fjernes og sæderne slås ned, se
side 106.
En løs genstand, der vejer 20 kg, kan ved en
frontal kollision med en hastighed på
50 km/h opnå en bevægelsesvægt svarende til 1000 kg.
ADVARSEL
Anbring aldrig last højere end ryglænet.
Hvis lasten anbringes for højt, risikerer man,
at beskyttelsesvirkningen af beskyttelsesgardinet i loftet udebliver eller reduceres.
Lasten bør altid fastgøres. Ellers kan den
blive forskubbet ved hård opbremsning og
anrette personskader i bilen.
Anbring lasten tæt mod ryglænet foran.
168
•
Nakkestøtten kan fjernes for ikke at blive
beskadiget.
•
•
Bred last bør placeres i midten.
Tunge genstande bør placeres så lavt som
muligt. Undgå at anbringe tung last på det
nedslåede ryglæn.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Brug af tagbagagebærer*
For at undgå skader på bilen og for at opnå den
størst mulige sikkerhed under kørslen anbefales de tagbagagebærere, som Volvo har udviklet til netop denne bil.
Følg nøje den monteringsanvisning, der leveres med tagbagagebæreren.
•
Kontrollér regelmæssigt, at lastholderne
og lasten er forsvarligt fastgjort. Lasten
skal surres fast.
•
Fordel lasten jævnt over lastholderne.
Anbring den tungeste last underst.
•
Bilens vindmodstand og dermed brændstofforbruget øges i takt med lastens størrelse.
•
Kør jævnt. Undgå kraftig acceleration,
hårde opbremsninger og hård kørsel i
sving.
ADVARSEL
Last på taget ændrer bilens tyngdepunkt og
køreegenskaber.
06 Start og kørsel
Tilpasning af lyskegle
G020317
Lyskegle for venstrekørsel.
Forlygter med Xenon-lys
G021421
Forlyger med halogenlys
G021422
Den rette lyskegle for højre- eller
venstrekørsel
Venstrekørsel.
Venstrekørsel.
Højrekørsel.
Højrekørsel.
Lyskegle for højrekørsel.
For at undgå at blænde modkørende trafikanter kan forlygternes lyskegle ændres med en
indstillingsanordning i hvert lygtehus.
Den rette lyskegle giver også et mere effektivt
lys ud i vejkanten.
ADVARSEL
06
På biler udstyret med Dual Xenon-forlygter
skal udskiftning af Dual Xenonpæren udføres af et værksted - et autoriseret Volvoværksted anbefales. Forlygten kræver særlig forsigtighed, da Dual Xenonpæren er
udstyret med en højspændingsenhed.
169
170
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
172
176
179
181
183
G020918
Generelt.................................................................................................
Tryk i dæk.............................................................................................
Advarselstrekant* og reservehjul* ........................................................
Skift af hjul............................................................................................
Midlertidig dæklapning*........................................................................
HJUL OG DÆK
07
07 Hjul og dæk
Generelt
Køreegenskaber og dæk
Hastighedsklasser
Nye dæk
Dækkene har stor betydning for bilens køreegenskaber. Dæktype, dimensioner, dæktryk
og hastighedsklasse er vigtige for bilens
adfærd.
Bilen er typegodkendt, hvilket vil sige, at dækkenes dimensioner og hastighedsklasser ikke
må afvige fra dem, der angives på bilens registreringsattest. Den eneste undtagelse herfra
er vinterdæk (både med og uden pigge). Hvis
der vælges et sådant dæk, må bilen ikke køre
hurtigere, end dækket er klassificeret til (f.eks.
må klasse Q højst køre med 160 km/t).
Dæk er et forgængeligt produkt. Efter nogle år begynder
de at hærde, og samtidig forringes friktionsegenskaberne
lidt efter lidt. Stil derfor efter at
få så friske dæk som muligt
ved udskiftning. Dette er særlig vigtigt, når det gælder vinterdæk. De sidste
tal i talrækken angiver produktionsuge og -år.
Dette er dækkets DOT-mærkning (Department
of Transportation) og angives med fire cifre,
f.eks. 1502. Dækket på illustrationen er produceret i uge 15 år 2002.
Ved dækskifte må man kontrollere, at det nye
dæk er af samme type, har samme dimensioner og helst er af samme fabrikat på alle fire
hjul. Følg det anbefalede dæktryk på dæktrykmærkaten, se side 176.
Dimensionsmærkning
Alle bildæk har en mærkning med angivelse af
dimensioner. Eksempel på mærkning:
205/55R16 91 W.
07
172
205
Sektionsbredde (mm)
55
Forholdet mellem sektionshøjde og
bredde (%)
R
Radialdæk
16
Fælgdiameter i eng. tommer (")
91
Kodecifre for maks. tilladt dækbelastning (i dette tilfælde 615 kg)
W
Kodebetegnelse for maks. tilladt
hastighed (i dette tilfælde 270 km/t).
Husk, at det er underlagets beskaffenhed, der
er afgørende for, hvor hurtigt bilen kan køres,
ikke dækkenes hastighedsklasse.
Bemærk, at det er den maksimalt tilladte
hastighed, der angives.
Dækkenes alder
Q
160 km/t (forekommer kun på vinterdæk)
T
190 km/t
H
210 km/t
V
240 km/t
W
270 km/t
Y
300 km/t
Alle dæk, der er mere end 6 år gamle, bør kontrolleres af en fagkyndig, selvom de virker ubeskadigede. Årsagen hertil er, at dæk ældes og
nedbrydes, selv hvis de sjældent eller aldrig
bruges. Deres funktion kan derfor forringes,
fordi de materialer, som dækket består af, er
blevet nedbrudt. I givet fald bør dækket ikke
bruges. Dette gælder også reservedæk, vinterdæk og dæk, der gemmes til fremtidig brug.
Som eksempler på ydre tegn, der viser, at dækket er uegnet til at bruges, er revner eller misfarvning.
Et dæks alder kan konstateres ved hjælp af
DOT-mærkningen, se den foregående illustration.
07 Hjul og dæk
Generelt
Mere jævn slitage og vedligeholdelse
Dæk med slidindikatorer
En slidindikator er en smal forhøjning på tværs
af slidbanen. På siden af dækket ses bogstaverne TWI (Tread Wear Indicator). Når dækkets
mønsterdybde er reduceret til 1,6 mm, er
mønstret på højde med slidindikatorerne.
Dækket skal nu snarest udskiftes med et nyt.
Husk, at dæk med lille mønsterdybde har
meget dårligt vejgreb i regn eller sne.
G020323
Vinterdæk
Slidindikatorer.
Korrekt dæktryk giver mere jævn slitage, se
side 176. Køremåde, dæktryk, klima og vejenes beskaffenhed har indvirkning på, hvor hurtigt dine dæk ældes og slides. For at undgå
forskelle i mønsterdybde og for at forhindre at
der opstår slitagemønster kan for- og baghjulene udskiftes med hinanden. Passende kørestrækning ved den første udskiftning er ca.
5 000 km, og derefter med et interval på
10 000 km. Volvo anbefaler dig at kontakte et
autoriseret Volvo-værksted for kontrol, hvis du
er i tvivl om mønsterdybden.
Volvo anbefaler vinterdæk med visse bestemte
vinterdæksdimensioner. Dækdimensionerne
afhænger af motorvariant. Ved kørsel med vinterdæk skal disse dæk være monteret på alle
fire hjul.
OBS
Volvo anbefaler, at du rådfører dig med en
Volvo-forhandler om, hvilken fælg og dæktype der passer bedst.
OBS
Bestemmelserne om brug af pigdæk er forskellige fra land til land.
Mønsterdybde
Veje med is og snesjap samt lave temperaturer
stiller betydeligt større krav til dækkene end om
sommeren. Derfor anbefales det, at man ikke
kører med vinterdæk med en mønsterdybde
under 4 mm.
Snekæder
Snekæder må kun monteres på forhjulene dette gælder også firehjulstrukne biler.
Kør aldrig hurtigere end 50 km/t med snekæder. Undgå at køre på underlag uden sne, da
dette slider meget hårdt på både snekæder og
dæk. Brug aldrig såkaldte Quick-kæder, da
afstanden mellem skivebremserne og hjulene
er for lille.
VIGTIGT
Pigdæk
Pigdæk skal køres til ved 500-1000 kms blød
og jævn kørsel, så piggene sætter sig rigtigt i
dækkene. Dette giver dækkene og især piggene længere levetid.
Brug Volvos originale snekæder eller tilsvarende, der er tilpasset den rette bilmodel
samt dækkenes og fælgenes mål. Hvis du
er i tvivl, anbefaler Volvo, at du rådfører dig
med et autoriseret Volvo-værksted.
07
Hjul skal opbevares liggende eller hængende,
ikke stående.
``
173
07 Hjul og dæk
Generelt
Fælge og hjulmøtrikker
VIGTIGT
Hjulmøtrikkerne skal spændes med
110 Nm. Ved for hård tilspænding kan
skruesamlingen tage skade.
sel, skal den låsbare hjulmøtrik monteres på
pindbolten nærmest luftventilen. Ellers kan
hjulkapslen ikke monteres på fælgen.
Reservehjulet Temporary Spare*
Stålfælg – lav hjulmøtrik (1)
Normalt er stålfælge monteret med den lave
møtriktype, men den høje type kan også bruges til stålfælge.
G020324
ADVARSEL
Lav hjulmøtrik.
Høj hjulmøtrik.
Brug kun fælge, der er afprøvet og godkendt af
Volvo og som indgår i Volvos sortiment af originaltilbehør.
07
Der findes to forskellige modeller af hjulmøtrikker, alt efter om fælgene er fremstillet af stål
eller aluminium.
Brug aldrig møtrikker af den lave type til aluminiumfælge. Man risikerer, at hjulet arbejder sig løs.
174
Kør aldrig hurtigere end 80 km/t med et reservehjul monteret på bilen.
VIGTIGT
Aluminiumfælg – høj hjulmøtrik (2)
Brug kun hjulmøtrikker af den høje type til aluminiumfælge. Denne type adskiller sig markant
fra de øvrige møtriktyper, da den har en roterende, konisk trykskive.
OBS
Denne møtriktype må kun bruges til stålfølge.
1. Spænd hjulmøtrikkerne med 110 Nm.
2. Kontrollér tilspændingsmomentet med en
momentnøgle.
Reservehjulet er kun beregnet til brug i den
korte tid, det tager at få det normale hjul udskiftet eller repareret. Det skal hurtigst muligt
erstattes med et normalt hjul. Under kørsel
med reservehjulet kan bilens køreegenskaber
ændres.
Låsbar hjulmøtrik
Låsbare hjumøtrikker kan anvendes til både
aluminium- og stålfælge. Hvis der bruges en
stålfælg med låsbare hjulmøtrikker og hjulkap-
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Bilen må aldrig køre med mere end ét reservehjul af typen "Temporary spare" ad gangen.
07 Hjul og dæk
Generelt
Sommer- og vinterhjul
Dækkene med den største mønsterdybde skal
altid monteres på baghjulene (for at mindske
udskridningsrisikoen).
G020325
Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret
Volvo-værksted for kontrol, hvis du er i tvivl om
mønsterdybden.
Pilen viser dækkets omdrejningsretning.
Når sommer- og vinterhjulene skiftes, se
side 181, skal de mærkes med, hvilken side de
har siddet på, f.eks. V for venstre og H for højre.
Dæk med mønster, der er konstrueret til kun at
rulle i én retning, har rotationsretningen markeret med en pil på dækket.
Dækkene skal have samme rotationsretning i
hele levetiden. De må kun flyttes fra for til bag
eller omvendt, aldrig fra venstre til højre side
eller omvendt.
07
Hvis dækkene monteres forkert, forringes
bilens bremseegenskaber og evne til at lede
regn, sne og sjap væk.
175
07 Hjul og dæk
Tryk i dæk
Anbefalet dæktryk
På mærkaten angives:
•
Dæktryk for bilens anbefalede dækdimension
•
•
ECO-tryk
Reservedækkets tryk (Temporary Spare).
Kontrol af dæktryk
Dæktrykkene bør kontrolleres med regelmæssige mellemrum.
G020791
OBS
Dæktryksmærkaten på dørstolpen i førersiden
viser, hvilke tryk dækkene skal have under forskellige belastnings- og hastighedsforhold.
OBS
Fuld last i bilen svarer til antallet af pladser
med sikkerhedsseler.
07
176
Dæktrykket falder med tiden, hvilket er et
naturligt fænomen. Dæktrykket varierer
også alt efter omgivelsernes temperatur.
Allerede efter nogle kilometers kørsel bliver
dækkene varme og trykket højere. Derfor må
der ikke lukkes luft ud, hvis trykket kontrolleres,
når dækkene er varme. Derimod skal trykket
øges, hvis det er for lavt.
For lavt pumpede dæk øger brændstoftilgangen, forkorter dækkenes levetid og forrin-
ger bilens vejegenskaber. Kørsel med for lavt
dæktryk medfører, at dækkene kan blive overophedede og gå itu.
For information om de rette dæktryk, se dæktryktabellen. De angivne tryk gælder for kolde
dæk. (Med kolde dæk menes dæk med samme
temperatur som udetemperaturen.)
Brændstoføkonomi, ECO-tryk
For hastigheder under 160 km/t anbefales det
generelle dæktryk for maksimal last for at få
den bedste brændstoføkonomi.
Dæktrykket påvirker rejsekomfort, vejlyd og
styreegenskaber.
07 Hjul og dæk
Tryk i dæk
Dæktryktabel
Variant
Dækstørrelse
Hastighed
(km/t)
1.6
195/65 R15
0-160
1.8
205/55 R16
1.8F
2.0
For
(kPa)
Bag (kPa)
ECO-trykB
210
210
250
250
250
160+
250
210
280
260
-
205/50 R17
0-160
220
220
250
250
250
215/45 R18C
160+
260
220
280
260
-
205/55 R16
0-160
210
210
250
250
250
160+
250
210
280
260
-
205/50 R17
0-160
220
220
250
250
250
215/45 R18
160+
260
220
280
260
-
205/55 R16
0-160
210
210
250
250
250
160+
260
210
280
260
-
205/50 R17
0-160
220
220
250
250
250
215/45 R18
160+
270
220
290
270
-
2.4i
2.0D
T5
T5 AWD
For (kPa)
A
Maks. last
Bag
(kPa)
1.6D
2.4
Last, 1 – 3 personer
07
``
177
07 Hjul og dæk
Tryk i dæk
Variant
D5
Dækstørrelse
Hastighed
(km/t)
Last, 1 – 3 personer
Maks. last
For (kPa) A
Bag
(kPa)
For
(kPa)
Bag (kPa)
ECO-trykB
205/55 R16
0-160
230
220
250
250
250
205/50 R17
160+
270
220
290
270
-
0-80
420
420
420
420
-
215/45 R18
ReservehjulD
A
B
C
D
07
178
T125/85 R16
I visse lande bruges enheden bar sammen med SI-enheden pascal: 1 bar = 100 kPa.
Brændstoføkonomisk kørsel.se side 176
1.6 kan ikke vælge dette dæk.
Temporary Spare.
07 Hjul og dæk
Advarselstrekant* og reservehjul*
Advarselstrekant
Følg de bestemmelser, der gælder for brug af
advarselstrekant*. Anbring advarselstrekanten
på et passende sted under hensyntagen til
færdselssituationen.
1. Frigør hylstret med advarselstrekanten.
Det er fastgjort med velcrobånd. Tag
advarselstrekanten ud af hylstret.
2. Fold advarselstrekantens støtteben ud.
Efter brug kontrolleres, at hylstret med advarselstrekanten sidder forsvarligt fast i lastrummet.
Reservehjul* og donkraft*
Udtagning af reservehjulet
1. Fold gulvmåtten op bagfra og fremefter.
Bilens originale donkraft*
Den originale donkraft bør kun bruges i forbindelse med hjulskift. Donkraftens skrue skal
altid være velsmurt. Reservehjul* med donkraft* og hjulnøgle* ligger under gulvet i lastrummet.
OBS
Volvo anbefaler kun at bruge den donkraft*, der hører til den respektive bilmodel.
2. Løsn reservehjulet, og løft det ud.
3. Tag donkraften* ud sammen med svinget
og hjulnøglen*.
Reservehjulets* og donkraftens*
placering i lastrummet
07
1. Fold donkraften (3) sammen til halvdelen,
så donkraften passer liggende i fastgøringspunktet.
2. Fold svinget (6) ind, og anbring hjulnøglen
(2) på donkraften.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
179
07 Hjul og dæk
Advarselstrekant* og reservehjul*
3. Sæt donkraften (3) tilbage i højre hul (4).
Fastgør reservehjulet (1) i venstre hul (5).
Værktøj - tilbagesætning
Værktøj og donkraft* skal sættes korrekt tilbage efter brug.
•
For biler udstyret med reservehjul skal
donkraften foldes, så den passer ind i
reservehjulet.
•
For biler udstyret med midlertidigt dæklapningssæt skal donkraften drejes maksimalt
sammen og lægges tilbage i skumunderlaget.
VIGTIGT
Værktøj og donkraft* skal opbevares på
deres plads i bilens lastrum, når de ikke bruges.
Førstehjælp*
07
180
Der er placeret en taske med førstehjælpsudstyr i bagagerummet.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
07 Hjul og dæk
Skift af hjul
Afmontering af hjul
5. Skru hjulmøtrikkerne ½–1 omgang venstre
om med hjulnøglen.
Hvis der skal skiftes hjul på et trafikeret sted,
skal advarselstrekanten opstilles. Kontrollér, at
bilen og donkraften står på et fast, vandret
underlag.
ADVARSEL
Kontroller, at donkraften ikke er beskadiget,
at gevindene er ordentligt smurt, og at den
ikke er beskidt.
OBS
Volvo anbefaler kun at bruge den donkraft*, der hører til den respektive bilmodel.
G020332
G020331
1. Hent reservehjulet*, donkraften* og hjulnøglen frem*; de ligger under måtten i lastrummet. Hvis der vælges en anden donkraft, se side 199.
ADVARSEL
2. Træk parkeringsbremsen an, og vælg 1.
gear, henholdsvis stilling P, hvis bilen har
automatgearkasse.
3. Anbring klodser foran og bag de hjul, der
skal blive på jorden. Brug kraftige træklodser eller halvstore sten.
4. Biler med stålfælge har aftagelige hjulkapsler. Frigør hjulkapslen med enden af hjulnøglen, eller ryk den af med håndkraft.
Placer aldrig noget mellem jorden og donkraften, og heller ikke mellem donkraftens
fastgøringspunkt og donkraften.
6. På hver side af bilen er der to fastgøringspunkter til donkraften. Ved hvert fastgøringspunkt er der et indhak i plastdækningen. Drej donkraftens fod ned, så den
presses plant mod underlaget. Kontrollér,
at donkraften sidder i fastgøringspunktet,
som vist på illustrationen, og at foden
07
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
181
07 Hjul og dæk
Skift af hjul
befinder sig lodret under fastgøringspunktet.
7. Løft bilen så højt, at hjulet er frit af jorden.
Fjern hjulmøtrikkerne, og tag hjulet af.
Påsætning af hjul
1. Rengør anlægsfladerne på hjul og nav.
2. Sæt hjulet på. Skru hjulmøtrikkerne fast.
3. Sænk bilen, så hjulene ikke kan dreje.
4. Spænd hjulmøtrikkerne over kors. Det er
vigtigt, at hjulmøtrikkerne spændes forsvarligt. Spænd med et moment på
110 Nm. Kontrollér tilspændingsmomentet
med en momentnøgle.
5. Montér hjulkapslen (stålfælg).
ADVARSEL
Kryb aldrig ind under bilen, mens den er løftet med donkraft.
07
Lad aldrig passagerer opholde sig i bilen,
når den løftes med donkraft.
Kontrollér, at passagererne befinder sig
med bilen eller helst et autoværn mellem sig
og vejbanen.
182
07 Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning*
Dæklapningssættet bruges til at lappe en
punktering og kontrollere og justere dæktrykket. Det består af en kompressor og en beholder med tætningsvæske. Sættet fungerer som
en midlertidig reparation. Flasken med tætningsvæske skal udskiftes, inden holdbarhedsdatoen overskrides, og efter brug.
Tætningsvæsken tætner effektivt dæk, der er
punkteret i slidbanen.
OBS
Dæklapningssættet er kun beregnet til lapning af et dæk med en punktering i slidbanen.
Dæklapningssættet kan kun i begrænset
omfang bruges til lapning af dæk med punktering i dæksiden. Dæk med større revner,
sprækker, el.lign. skader må ikke lappes med
den midlertidige dæklapning.
12 V kontakter for tilslutning af kompressoren
findes foran ved midterkonsollen, ved bagsædet og i lastrummet*. Vælg den kontakt, der er
tættest på det punkterede dæk.
Oversigt
ADVARSEL
Hastigheden må ikke overstige 80 km/t,
efter den midlertidige dæklapning er foretaget. Volvo anbefaler henvendelse til et autoriseret Volvo-værksted for inspektion af det
lappede dæk (efter maksimalt 200 km). Personalet kan afgøre, om dækket kan repareres eller skal udskiftes.
Udtagning af dæklapningssæt
Dæklapningssættet med kompressor og værktøj befinder sig under gulvet i lastrummet.
G020400
Midlertidig dæklapning, generelt
1. Fold lastrumsgulvet op.
2. Løft dæklapningssættet op.
Etiket med angivelse af højeste tilladte
hastighed
Afbryder
Ledning
Falskeholder (orange dæksel)
Beskyttelseshætte
07
Trykreduktionsventil
Luftslange
Flaske med tætningsvæske
Trykmåler
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
183
07 Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning*
Lapning af et punkteret dæk
3. Kontrollér, at afbryderen står på 0, og find
ledningen og luftslangen frem.
OBS
Bryd ikke flaskens plombering. Plomberingen brydes, når flasken skrues fast.
4. Skru det orange dæksel af, og skru proppen af flasken.
G019723
ADVARSEL
For information om delenes funktion, se den foregående illustration.
1. Åbn låget på dæklapningssættet.
2. Fjern etiketten med angivelse af den højeste tilladte hastighed, og anbring den på
rattet.
07
ADVARSEL
Tætningsvæsken kan fremkalde hudirritation. Ved kontakt med huden skal væsken
straks vaskes af med sæbevand.
184
Skru ikke flasken af - den er forsynet med
tilbagespærring for at forebygge lækage.
ADVARSEL
Stå aldrig ved siden af dækket, når kompressoren pumper. Hvis der opstår revnedannelser eller ujævnheder, skal der straks
slukkes for kompressoren. Man bør ikke
køre videre. Det anbefales at kontakte et
autoriseret dækværksted.
OBS
Når kompressoren starter, kan trykket øges
til 6 bar, men det falder igen efter ca.
30 sekunder.
8. Stil afbryderen på I.
5. Skru flasken fast i flaskeholderen.
6. Skru hjulets ventilhætte af, og skru luftslangens ventiltilslutning fast nederst på
dækventilens gevind.
ADVARSEL
Lad ikke børn være uden opsyn i bilen, mens
motoren er i gang.
7. Slut ledningen til 12 V stikkontakten, og
start bilen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
VIGTIGT
Der er risiko for overophedning. Kompressoren må ikke arbejde i mere end 10 minutter.
9. Fyld dækket i 7 minutter.
ADVARSEL
Hvis trykket er under 1,8 bar, er hullet i dækket for stort. Man bør ikke køre videre. Det
anbefales at kontakte et autoriseret
dækværksted.
07 Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning*
10. Stands kompressoren, og kontrollér trykket på trykmåleren. Minimumstrykket er
1,8 bar, maksimumstrykket 3,5 bar.
11. Sluk for kompressoren, og tag ledningen
ud af 12 V stikkontakten.
12. Frigør slangen fra dækventilen, og sæt
ventilhætten på igen.
13. Kør snarest ca. 3 km med en hastighed af
højst 80 km/t, for at tætningsvæsken kan
tætne dækket.
Efterkontrol af reparationen og trykket
5. Sluk for kompressoren. Frakobl luftslangen
og ledningen. Sæt ventilhætten på igen.
OBS
Efter brug skal flasken med tætningsvæske
og slangen udskiftes. Volvo anbefaler dig at
kontakte et autoriseret Volvo-værksted for
kontrol, hvis du er i tvivl om mønsterdybden.
ADVARSEL
Kontrollér dæktrykket med jævne mellemrum.
1. Tilslut udstyret igen.
2. Aflæs dæktrykket på trykmåleren.
3. Hvis det ligger under 1,3 bar, er dækket
ikke blevet tilstrækkelig tæt. Bilen må ikke
køre videre. Kontakt i stedet et dækværksted.
4. Hvis dæktrykket er højere end 1,3 bar, skal
dækket pumpes op til det på dæktryketiketten angivne tryk. Hvis trykket er for højt,
skal der lukkes luft ud ved hjælp af trykreduktionsventilen.
ADVARSEL
Skru ikke flasken af - den er forsynet med
tilbagespærring for at forebygge lækage.
6. Læg dæklapningssættet tilbage i lastrummet.
7. Volvo anbefaler, at du kører til det nærmeste autoriserede Volvo-værksted for at få
det beskadigede dæk udskiftet/repareret.
Underret værkstedet om, at dækket indeholder dæktætningsvæske.
Pumpning af dæk
Bilens originale dæk kan pumpes op af kompressoren.
1. Der skal være slukket for kompressoren.
Kontrollér, at afbryderen står på 0, og find
ledningen og luftslangen frem.
2. Skru hjulets ventilhætte af, og skru luftslangens ventiltilslutning nederst på
dækventilens gevind.
ADVARSEL
Det er livsfarligt at indånde udstødningsgas.
Lad aldrig motoren køre i tillukkede rum eller
rum uden tilstrækkelig ventilation.
ADVARSEL
Lad ikke børn være uden opsyn i bilen, mens
motoren er i gang.
3. Slut ledningen til en af bilens
12 V stikkontakter, og start bilen.
ADVARSEL
Hastigheden må ikke overstige 80 km/t,
efter den midlertidige dæklapning er foretaget. Volvo anbefaler henvendelse til et autoriseret Volvo-værksted for inspektion af det
lappede dæk (efter maksimalt 200 km). Personalet kan afgøre, om dækket kan repareres eller skal udskiftes.
4. Start kompressoren ved at stille afbryderen
på I.
07
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
185
07 Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning*
VIGTIGT
Der er risiko for overophedning. Kompressoren må ikke arbejde i mere end 10 minutter.
OBS
Aflever beholderen til et indsamlingssted til
opbevaring af farligt affald.
5. Pump dækket op til det på dæktryketiketten angivne tryk. (Hvis dæktrykket er for
højt, skal der lukkes luft ud ved hjælp af
trykreduktionsventilen.)
6. Sluk for kompressoren. Frakobl luftslangen
og ledningen.
7. Sæt ventilhætten på igen.
Udskiftning af beholderen med
tætningsvæske
Flasken skal udskiftes, inden holdbarhedsdatoen er overskredet. Den gamle flaske bør
behandles som miljøfarligt affald.
ADVARSEL
07
Flasken indeholder 1,2-ætanol og naturgummi-latex.
Farligt ved indtagelse. Kan give allergi ved
hudkontakt.
Undgå kontakt med huden og øjnene.
Opbevares uden for børns rækkevidde.
186
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
07 Hjul og dæk
07
187
188
G020920
Rengøring.............................................................................................. 190
Udbedring af lakskader......................................................................... 193
Rustbeskyttelse..................................................................................... 194
VEDLIGEHOLDELSE
08
08 Vedligeholdelse
Rengøring
Vask af bilen
Bilen bør vaskes, så snart den bliver snavset.
Brug bilshampoo. Snavs og vejsalt kan let føre
til korrosion.
•
Stå ikke i direkte sollys, hvor lakken kan
blive varm, da det kan give varige lakskader. Anbring bilen på en vaskeplads med
afløbsseparator.
•
•
Spol understellet grundigt af.
•
Hvis snavset sidder godt fast, skal bilen
vaskes med kold affedtningsmiddel.
•
Tør bilen med et rent, blødt vaskeskind
eller en vandskraber.
Vask med en svamp og bilshampoo og
rigeligt med lunkent vand.
ADVARSEL
Motorvask bør altid udføres af et værksted.
Hvis motoren er varm, er der risiko for
brand.
VIGTIGT
Beskidte forlygter har nedsat funktion. Rengør dem med jævne mellemrum, f.eks. ved
brændstofpåfyldning.
08
190
OBS
Ydre belysning som f.eks. forlygter, tågelys
og baglygter kan midlertidigt få kondens på
indersiden af glasset. Det er et naturligt
fænomen, al ydre belysning er konstrueret
til at modstå dette. Kondens ventileres normalt ud af lygten, når den har været tændt
et stykke tid.
Forkromede hjul
VIGTIGT
Fælgrengøringsmidler kan plette overfladen
på forkromede hjul. Vask med en svamp og
bilshampoo og rigeligt med lunkent vand.
Vask i vaskehal
Rengøring af viskerblade
Asfalt-, støv- og saltrester på viskerbladet samt
insekter, is m.m. på forruden forringer bladets
levetid.
OBS
Vask med jævne mellemrum viskerblade og
forrude med lunkent sæbevand eller bilshampoo.
Vask i vaskehal er en let og hurtig måde at rengøre bilen på, men kan aldrig erstatte en rigtig
håndvask. Automatens børster kan ikke
komme ind alle steder.
VIGTIGT
Håndvask er mere skånsom mod lakken
end vask i vaskehal. Lakken er også mere
sart, når den er ny. Derfor anbefales det at
håndvaske bilen de første måneder.
Brug ikke stærke opløsningsmidler.
Højtryksvask
Fjernelse af fugleklatter
Vask fugleklatter af lakken snarest muligt. De
indeholder kemikalier, som meget hurtigt
påvirker og misfarver lakken. Misfarvningen
kan kun fjernes af en fagkyndig.
Ved højtryksvask bruges fejende bevægelser.
Sørg for at mundstykket ikke kommer nærmere
bilens overflader end 30 cm (afstanden gælder
alle udvendige detaljer).
VIGTIGT
Skyl hele bilen, indtil det løse snavs er fjernet. Brug af højtryksvask: Højtrykssprøjtens
dyse må ikke komme tættere på karosseriet
end 30 cm. Sprøjt ikke direkte på låsene.
08 Vedligeholdelse
Rengøring
Afprøv bremserne
ADVARSEL
Afprøv altid bremserne efter vask, også parkeringsbremsen, for at undgå at fugtighed
og rust angriber bremsebelægningerne og
forringer bremseevnen.
VIGTIGT
VIGTIGT
Undgå voksning og polering af plastic og
gummi.
Ved brug af affedtningsmiddel på plast og
gummi gnides om nødvendigt kun med let
tryk. Brug blød vaskesvamp.
Lakbehandlinger som f.eks. lakkonservering, lakforsegling, beskyttelse, højglansforsegling eller lignende kan beskadige lakken.
Eventuelle lakskader fremkaldt af sådanne
behandlinger omfattes ikke af Volvos
garanti.
Polering af forkromede lister kan gnide den
blanke belægning af eller beskadige den.
Tryk let på bremsepedalen af og til under kørsel
af længere strækninger i regn eller snesjap.
Derved opvarmes og tørres bremsebelægningen. Gør det samme efter start i meget fugtigt
eller koldt vejr.
Polering og voksning
Udvendige plastic-, gummi- og
pyntedele
Polér og voks bilen, når lakken er mat, eller for
at give den ekstra beskyttelse.
Til rengøring af indfarvede plasticdele, gummi
og pyntedele (f.eks. forkromning) anbefales
specialrengøringsmidler, der fås hos Volvo-forhandlere. Ved brug af sådanne rengøringsmidler skal anvisningerne nøje følges.
Det er ikke nødvendigt at polere bilen, før den
er mindst et år gammel, mens den godt kan
vokses tidligere. Den bør ikke poleres og vokses i direkte sollys.
Polermidler indeholdende slibemiddel må
ikke bruges.
Vask og tør bilen meget grundigt, inden den
poleres eller vokses. Fjern asfalt- og tjærestænk med Volvos asfaltfjerner eller terpentin.
Vanskelige pletter kan fjernes med fin slibepasta (gnidning), der er beregnet til billak.
Polér først med polish, og voks derefter med
flydende eller fast voks. Følg omhyggeligt vejledningen på emballagen. Mange præparater
indeholder både polish og voks.
Vandafvisende overfladelag*
Brug aldrig produkter som f.eks. bilvoks, affedtningsmidler el.lign. på
glasfladen, da dette kan ødelægge de vandafvisende egenskaber.
Vær forsigtig ved rengøring, så glasoverfladen
ikke ridses.
For at undgå skader på glasoverfladen ved
isafskrabning – brug kun en isskraber af plast.
Der sker en naturlig slitage på de vandafvisende overfladelag.
OBS
For at bibeholde de vandafvisende egenskaber anbefales det at behandle dem med
et specielt efterbehandlingsmiddel, som fås
hos Volvo-forhandlere. Det bør anvendes
første gang efter tre år og derefter en gang
om året.
08
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
191
08 Vedligeholdelse
Rengøring
Rengøring indvendigt
Behandling af pletter på tekstilbetræk
Til snavset stofindtræk anbefales specialrengøringsmidler, der fås hos Volvo-forhandlere.
Andre kemikalier kan forringe betrækkets
brandhæmmende egenskaber.
VIGTIGT
Skarpe genstande og velcrobånd kan
beskadige bilens stofbetræk.
Behandling af pletter på læderbetræk
Volvos læderbetræk er kromfrit og godkendt
efter normen Øko-Tex 100.
Læder forædles og bearbejdes for at bevare
dets naturlige egenskaber. Det forsynes med
et beskyttende ydre lag, men for at det skal
beholde sine egenskaber og sit udseende, skal
det jævnligt rengøres. Volvo kan levere et heldækkende produkt til rengøring og efterbehandling af læderindtræk, som bevarer dets
beskyttende ydre lag, hvis det bruges efter
anvisningerne.
08
192
Efter nogen tids brug vil læderets naturlige
udseende alligevel blive mere eller mindre
fremtrædende, alt efter læderets overfladestruktur. Dette er en naturlig modning af læderet og viser, at det er et naturprodukt.
For at opnå det bedste resultat anbefaler
Volvo, at man rengør læderet og påfører
beskyttelsescreme 1-4 gange om året (eller
endnu flere gange efter behov). Spørg efter
Volvos læderplejeprodukt hos en Volvo-forhandler.
VIGTIGT
Brug aldrig kraftige opløsningsmidler. De
kan skade både tekstil-, vinyl- og læderbetræk.
VIGTIGT
Bemærk, at materialer, der smitter af (nye
jeans, ruskindstøj osv.), kan misfarve
betrækmaterialer.
Vaskeråd for læderbetræk
1. Hæld læderrengøring på den fugtede
svamp og vrid et kraftigt skum op.
2. Arbejd smudset væk med lette cirkulerende bevægelser.
3. Væd grundigt med svampen på pletterne.
Lad svampen suge pletten op. Gnid ikke.
4. Tør af med blødt papir eller en klud, og lad
læderet tørre helt.
Beskyttelsesbehandling af læderbetræk
1. Hæld lidt af beskyttelsescremen på filtklædet og masser et tyndt lag creme ind med
lette cirkulerende bevægelser på læderet.
2. Lad læderet tørre i 20 minutter inden brug.
Læderet har nu fået en forbedret pletbeskyttelse og uv-beskyttelse.
Behandling af pletter på indvendige
plastic-, metal- og trædele
Til rengøring af dele og overflader inde i bilen
anbefales et særligt rengøringsmiddel, der fås
hos Volvo-forhandlere. Skrab eller gnid aldrig
på en plet. Brug aldrig kraftige pletfjerningsmidler.
Rengøring af sikkerhedsseler
Brug vand og et syntetisk vaskemiddel. Et specielt tekstilrengøringsmiddel fås hos Volvo-forhandlere. Kontrollér, at selen er tør, inden den
rulles op igen.
08 Vedligeholdelse
Udbedring af lakskader
Lak
Stenslag og ridser
Hvis stenslaget er trængt igennem til
pladen
Lakken udgør en vigtig del af bilens rustbeskyttelse og skal derfor kontrolleres regelmæssigt. For at undgå rustangreb bør lakskader
udbedres med det samme. De mest almindelige lakskader er mindre stenslag, ridser og
skader på f.eks. skærmkanter og døre.
1. Sæt et stykke tape over det beskadigede
sted. Træk derefter tapen af, så lakresterne
følger med.
2. Rør godt i grundmalingen (primer), og påfør
malingen ved hjælp af en tynd pensel eller
en tændstik. Påfør lakken med pensel, når
grundmalingen er tør.
Farvekode
G020345
3. Ridser udbedres som ovenfor beskrevet,
men der skal afdækkes rundt om skaden
for at beskytte den ubeskadigede lak.
Inden arbejdet med udbedring af lakken påbegyndes, skal bilen være renvasket og tør og
skal have en temperatur på over 15 °C.
4. Vent en dags tid, og polér derefter reparationsstederne. Brug en blød klud og en
smule slibepasta.
Materialer
Produktskilt.
Kode for bilens farve
Det er vigtigt at bruge den rette farve. Vedrørende produktmærkatens placering, se
side 256.
•
•
•
•
Grundfarve (primer) på dåse
Lak på dåse eller farvepen
Pensel
Afdækningstape.
Mindre stenslag og ridser
Hvis stenslaget ikke er gået igennem til pladen,
og der stadig findes et ubeskadiget farvelag,
kan farven påføres direkte efter fjernelse af
snavset.
08
193
08 Vedligeholdelse
Rustbeskyttelse
Kontrol og vedligeholdelse
Bilen har på fabrikken fået en meget grundig og
komplet rustbeskyttelse. Dele af karosseriet er
fremstillet af galvaniseret plade. Undervognen
er beskyttet af et slidstærkt rustbeskyttelsesmiddel. En tynd, indtrængende rustbeskyttelsesvæske er sprøjtet ind i vanger, hulrum og
lukkede sektioner.
Bilens rustbeskyttelse skal vedligeholdes.
•
Hold bilen ren. Spul undervognen. Ved højtryksvask skal spuleren holdes mindst
30 cm fra de lakerede flader.
•
Kontrollér og vedligehold rustbeskyttelsen
regelmæssigt.
Bilen er fremstillet med en rustbeskyttelse, der
under normale forhold ikke kræver efterbehandling før efter ca. 12 år. Efter dette tidsrum
bør efterbehandling foretages med 3 års intervaller. Hvis bilen skal efterbehandles, anbefaler
Volvo at søge hjælp hos et autoriseret Volvoværksted.
08
194
08 Vedligeholdelse
08
195
196
198
199
201
202
207
208
210
216
G020922
Volvo-service........................................................................................
Egen vedligeholdelse............................................................................
Motorhjelm og motorrum......................................................................
Olier og væsker.....................................................................................
Viskerblade...........................................................................................
Batteri....................................................................................................
Udskiftning af pærer.............................................................................
Sikringer................................................................................................
VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE
09
09 Vedligeholdelse og service
09
Volvo-service
Volvos serviceprogram
Inden bilen forlod fabrikken, blev den omhyggeligt prøvekørt. Endnu et eftersyn i henhold til
Volvo Car Corporations forskrifter er foretaget,
umiddelbart inden du overtog bilen.
For også i fremtiden at holde din Volvo på et
højt niveau med hensyn til trafiksikkerhed,
driftssikkerhed og pålidelighed bør Volvos serviceprogram følges, som specificeret i Serviceog garantibogen. Volvo anbefaler dig også at
lade et autoriseret Volvo-værksted udføre service- og vedligeholdelsesarbejdet. Volvos
værksteder har det personale, den servicelitteratur og det specialværktøj, som garanterer
den højeste servicekvalitet.
VIGTIGT
For at Volvos garanti skal gælde, skal du
kontrollere og følge Service- og garantibogen.
Særlige servicearbejder
Nogle servicearbejder, der vedrører bilens
elektriske system, kan kun udføres ved hjælp
af elektronisk udstyr, som er udviklet specielt
til bilen. Derfor anbefaler Volvo dig altid at kontakte et autoriseret Volvo-værksted, inden servicearbejde, der påvirker det elektriske system,
påbegyndes eller udføres.
198
09 Vedligeholdelse og service
Egen vedligeholdelse
Inden arbejdet på bilen påbegyndes
Løftning af bilen
Batteriet
ten. Brug altid opklodsningsbukke eller lignende.
Hvis du løfter bilen med en tosøjlet værkstedslift, skal de forreste og bageste løftearme sættes under løftepunkterne. Se den foregående
illustration.
Kontrollér, at batteriledningerne er tilsluttet
korrekt og forsvarligt stramme.
Batteriet må aldrig frakobles, mens motoren er
i gang (f.eks. i forbindelse med batteriskift).
Der må aldrig bruges hurtiglader til opladning
af batteriet. Batteriledningerne skal være frakoblet under opladning af batteriet.
Kontrollér regelmæssigt
Batteriet indeholder syre, som er ætsende og
giftig. Det er derfor vigtigt, at batteriet håndteres på en miljørigtig måde. Lad din Volvo-forhandler hjælpe dig.
•
Kølevæske – Niveauet skal være mellem
MIN- og MAX-mærkerne på ekspansionsbeholderen.
•
Motorolie – Niveauet skal være mellem
MIN- og MAX-mærkerne.
•
Servostyringsolie – Niveauet skal være
mellem MIN- og MAX-mærkerne.
•
Sprinklervæske – Beholderen skal være
godt fyldt. Ved temperaturer omkring frysepunktet skal der påfyldes frostvæske.
•
Bremse- og koblingsvæske – Niveauet skal
være mellem MIN- og MAX-mærkerne.
ADVARSEL
Tændingssystemet har meget høj effekt.
Der er livsfarlig spænding i tændingssystemet. Derfor skal tændingen altid være
afbrudt under arbejde i motorrummet.
Rør aldrig ved tændrør eller tændspoler, når
tændingen er slået til, eller motoren er varm.
09
Følgende bør kontrolleres med jævne mellemrum, f.eks. ved brændstofpåfyldning:
OBS
Volvo anbefaler kun at bruge den donkraft,
der hører til den respektive bilmodel. Hvis
der vælges en anden donkraft end den, som
Volvo anbefaler, skal du følge de instruktionsanvisninger, der leveres med udstyret.
Hvis bilen løftes med værkstedsdonkraft, skal
den sættes mod forkanten på motorens bæreramme.
Stænkpladen under motoren må ikke beskadiges. Vær omhyggelig med at sætte værkstedsdonkraften, så bilen ikke kan glide af donkraf-
``
199
09 Vedligeholdelse og service
09
Egen vedligeholdelse
ADVARSEL
Husk, at køleventilatoren kan starte automatisk et stykke tid efter, at motoren er
standset.
Motorvask bør altid udføres af et værksted.
Hvis motoren er varm, er der risiko for
brand.
200
09 Vedligeholdelse og service
Motorhjelm og motorrum
09
G020793
Åbning af motorhjelm
Illustrationen viser en venstrestyret bil.
1. Træk i låsehåndtaget længst til venstre
under instrumentpanelet. (I højrestyrede
biler er håndtaget placeret længst til højre.)
Det høres, når spærren slipper.
Motorrum
Beholder til sprinklervæske (4-cyl.)
Kølesystemets ekspansionsbeholder
2. Før hånden ind midt under motorhjelmens
forkant, og tryk spærren op mod højre.
Beholder til servostyringsolie (skjult bag
ved forlygten)
3. Åbn motorhjelmen.
Målepind for motorolie1
ADVARSEL
Kontrollér, at motorhjelmen låses forsvarligt, når den lukkes.
1
Køler
Køleventilator
Beholder til bremse- og koblingsvæske
(højrestyret)
Påfyldning af motorolie1
Beholder til bremse- og koblingsvæske
(venstrestyret)
Batteri
Relæ- og sikringsboks, motorrum
Luftfilter1
Beholder til sprinklervæske (5-cyl.)
Placeringen varierer alt efter motorvariant
201
09 Vedligeholdelse og service
Olier og væsker
Målepind, benzinmotorer.
VIGTIGT
Brug altid olie af den foreskrevne kvalitet se etiketten i motorrummet. Kontrollér hyppigt oliestanden, og skift olie med regelmæssige mellemrum. Brug af olie af lavere
kvalitet end den angivne samt kørsel med
for lav oliestand skader motoren.
Det er tilladt at bruge olie af højere kvalitet end
den angivne. Ved kørsel under ugunstige forhold anbefaler Volvo en olie af højere kvalitet,
end den der angives på skiltet, se side 265.
202
G020340
Kontrol af motorolie og oliefilter
G020341
Oliekvalitetsskilt i motorrummet
G020338
09
Målepind, dieselmotorer. (D5, Euro5 har en elektronisk målepind.)
Volvo anbefaler olieprodukter fra Castrol.
Olien og oliefilteret skal skiftes med de intervaller, der fremgår af Service og garantibogen.
09 Vedligeholdelse og service
Olier og væsker
VIGTIGT
For at opfylde kravene til motorens serviceinterval fyldes alle motorer på fabrikken med
en specielt tilpasset syntetisk motorolie.
Valget af olie er foretaget med stor omhu og
under hensyntagen til levetid, mulighed for
at starte, brændstofforbrug og miljøbelastning.
Brug af godkendt motorolie er påkrævet for
at de anbefalede serviceintervaller skal
kunne tillempes. Brug kun den foreskrevne
oliekvalitet (se etiketten i motorrummet),
både ved påfyldning og ved olieskift, ellers
risikerer du at påvirke levetid, mulighed for
at starte, brændstofforbrug og miljøbelastning.
Det er vigtigt, at oliestanden kontrolleres allerede inden det første normale olieskift på den
nye bil. I Service- og garantibogen angives, ved
hvilket kilometertal det skal ske.
Volvo anbefaler, at oliestanden kontrolleres
med 2 500 km's intervaller. Den mest pålidelige
måleværdi fås med kold motor inden start. Målingen er fejlvisende umiddelbart efter, at motoren er standset. Målepinden viser for lavt et
niveau, da ikke al olien har nået at løbe ned i
bundkarret.
Oliestandskontrol på en kold bil
1. Aftør målepinden inden kontrollen.
2. Kontrollér oliestanden med målepinden.
Niveauet skal ligge mellem MIN- og MAXmærkerne.
3. Hvis niveauet er i nærheden af MIN, kan
der til at begynde med påfyldes 0,5 liter.
Påfyld olie, indtil niveauet er tættere på
MAX end MIN på målepinden, se
side 265 for kapaciteten.
Oliestandskontrol på en varm bil
1. Stil bilen plant, og vent 10-15 minutter,
efter motoren er standset, så olien når at
løbe tilbage til bundkarret.
Oliekontrol
Volvo Car Corporation fraskriver sig alt
garantiansvar, hvis der ikke bruges motorolie med den foreskrevne kvalitet og viskositet.
2. Aftør målepinden inden kontrollen.
3. Kontrollér oliestanden med målepinden.
Niveauet skal ligge mellem MIN- og MAXmærkerne.
Hvis niveauet er i nærheden af MIN, kan der til
at begynde med påfyldes 0,5 liter. Påfyld olie,
indtil niveauet er tættere på MAX end MIN på
målepinden, se side 265 for kapaciteten.
G020336
Volvo bruger forskellige systemer til advarsel
om for lavt olieniveau eller lavt olietryk. Nogle
varianter har olietrykføler, og her bruges lampen for olietryk. Andre varianter har olieniveauføler, og her informeres føreren via advarselssymbolet midt på instrumentet samt displaytekster. Nogle modeller har begge varianter.
For mere information anbefaler Volvo at kontakte en autoriseret Volvo-forhandler.
09
Oliestanden skal være mellem mærkerne på
målepinden.
ADVARSEL
Spild ikke olie på den varme udstødningsmanifold, da dette medfører risiko for brand.
``
203
09 Vedligeholdelse og service
Olier og væsker
VIGTIGT
Fyld aldrig til over MAX-mærket, da olieforbruget kan stige, hvis motoren påfyldes for
megen olie.
OK
Alt normalt
VENT VENLIGST
Systemet initieres,
vises i
ca. 2 sekunder
OLIESTAND LAV.
PÅFYLD 1 L OLIE
Fyld motorolie på, se
side 201, kapitel
"Motorrum".
SERVICE PÅKRÆVET
Vises, når systemet
har opdaget noget,
der skal afhjælpes
for at kunne give
korrekt information
med hensyn til oliekapacitet
For motorer med elektronisk målepind1
Oliestanden kontrolleres ved hjælp af den elektroniske oliestandsmåler med fingerhjulet, når
motoren er slukket, se side 59.
Kontrol af oliestand:
1. Slå tændingen til nøglestilling II, se
side 135.
2. Drej fingerhjulet til position "OLIESTAND
MOTOR".
> Så vises den oliestand, der er i motoren.
OBS
Oliestanden opdateres kun af systemet
under kørsel. Systemet kan ikke mærke forandringer, når der fyldes olie på eller tappes
olie af.
Hvis der er fyldt motorolie på eller tappet
motorolie af, skal bilen køres ca. 30 km,
inden den målte oliestand bliver korrekt.
1
2
204
Gælder kun for diesel (D5) med emissionsklasse Euro5.
Afhængigt af motorvariant.
Sprinklervæske, påfyldning
Meddelelse
G020335
09
Sprinklervæskebeholderens placering2.
Forrude- og lygtesprinklerne har fælles væskebeholder.
For kapacitetsoplysninger, se tabellen Væsker
på side 269.
Påfyldning på 4-cylindrede modeller og
diesel.
Påfyldning på 5-cylindrede modeller.
Brug frostvæske om vinteren, så væsken ikke
fryser i pumpen, beholderen og slangerne.
09 Vedligeholdelse og service
Olier og væsker
OBS
VIGTIGT
Bland frostvæsken med vandet inden
påfyldning.
TIPS! Rengør samtidigt viskerbladene ved
påfyldning af sprinklervæske.
G020334
Kølevæske, niveaukontrol og
påfyldning
Følg vejledningen på emballagen. Det er vigtigt
at afbalancere mængden af kølevæske og
vand efter de herskende vejrforhold. Efterfyld
aldrig med rent vand alene. Risikoen for frysning øges med både for lille og for stor andel
frostvæske.
•
Høje indhold af klor, klorider og andre
salte kan forårsage korrosion i kølesystemet.
•
Brug altid kølevæske med korrosionsbeskyttelse ifølge Volvos anbefaling.
•
Sørg for, at blandingen af kølevæske er
50 % vand og 50 % kølevæske.
•
Bland kølevæsken med ledningsvand af
godkendt kvalitet, se side 269. Ved tvivl
om vandets kvalitet bruges færdigblandet kølevæske ifølge Volvos anbefalinger.
•
Ved skift af kølevæske/kølesystemkomponent skal kølesystemet skylles
rent med ledningsvand af godkendt
kvalitet, ellers skylles med færdigblandet kølevæskese side 269.
•
Motoren må kun køre med et godt fyldt
kølesystem. Ellers kan der opstå høje
temperaturer med risiko for skader (revner) i topstykket til følge.
09
systemet ikke er godt fyldt, kan der opstå høje
temperaturer med risiko for skader (revner) i
topstykket. Påfyld væske, når niveauet er faldet til MIN-mærket.
ADVARSEL
Kølevæsken kan være meget varm. Hvis der
skal påfyldes kølevæske, når motoren er
varm, skal ekspansionsbeholderens dæksel
skrues langsomt af, så overtrykket forsvinder.
OBS
Motoren må kun køre med et godt fyldt kølesystem. Ellers kan der opstå høje temperaturer med risiko for skader (revner) i topstykket til følge.
For kapacitetsoplysninger samt standard med
hensyn til vandkvalitet, se side 269.
Kontrollér kølevæsken regelmæssigt!
Niveauet skal være mellem MIN- og MAXmærkerne på ekspansionsbeholderen. Hvis
``
205
09 Vedligeholdelse og service
Olier og væsker
09
Bremse- og koblingsvæske,
niveaukontrol og påfyldning
eller i tropisk klima med høj luftfugtighed, skal
væsken udskiftes hvert år.
ADVARSEL
Hvis bremsevæsken står under MIN-mærket i bremsevæskebeholderen, bør bilen
ikke køre videre, før der er påfyldt bremsevæske.
G020333
Årsagen til tabet af bremsevæske skal
undersøges.
Bremse- og koblingsvæsken har fælles beholder3. Niveauet skal være mellem MIN- og
MAX-mærkerne. Kontrollér niveauet med
regelmæssige mellemrum. Skift bremsevæske
med 2 års intervaller eller ved hvert andet normale serviceeftersyn.
For kapacitetsoplysninger og anbefalet kvalitet
for bremsevæske, se tabellen Væsker på side
269.
Servostyringsolie, niveaukontrol og
påfyldning
OBS
Olieniveauet kontrolleres ved hver service.
Olieskift kræves ikke. For kapacitet og anbefalet oliekvalitet, se side 265.
Hvis der opstår fejl i servostyringssystemet,
eller hvis bilen ikke har strømforsyning og skal
bugseres, kan bilen stadig styres. Styringen vil
være meget tungere end normalt, og der kræves større kraft til at dreje rattet.
På biler, som køres på en måde, så bremserne
bruges ofte og hårdt, f.eks. ved kørsel i bjerge
3
206
Placering afhængig af, om der er tale om venstre- eller højrestyret variant.
09 Vedligeholdelse og service
Viskerblade
Viskerblade
09
1. Fold viskerarmen op.
Udskiftning af viskerblade, forrude
2. Tryk på knappen, som sidder på viskerbladsfæstet, og træk lige ud (1), parallelt
med viskerarmen.
3. Skyd (2) det nye viskerblad ind, indtil der
høres et klik.
> Kontroller (3), at bladet sidder forsvarligt
fast og fold viskerarmen ned.
G020330
Udskiftning af bagrudeviskerblad
OBS
Viskerbladene har forskellig længde. Bladet
i førerens side er længere end det andet.
G014732
Rengøring
For rengøring af viskerblade og forrude, se
side 190.
VIGTIGT
2. Træk viskerbladet ind mod bagklappen.
G020329
Kontroller viskerbladene med regelmæssige mellemrum. Forsømt vedligeholdelse
forkorter bladenes levetid.
1. Drej viskerarmen ud.
3. Tryk det nye blad fast.
> Kontroller, at det sidder forsvarligt fast
og fold viskerarmen tilbage.
207
09 Vedligeholdelse og service
09
Batteri
Vedligeholdelse af batteri
Batteriets levetid og funktion påvirkes bl.a. af
antallet af starter, afladninger, køremåden, kørselsforholdene og klimaet.
OBS
Et opbrugt batteri skal genvindes på en miljørigtig måde, det indeholder bly.
ADVARSEL
Batterier kan danne knaldgas, som er meget
eksplosiv. En gnist, som kan dannes, hvis
startkablerne påsættes forkert, er tilstrækkelig til at få batteriet til at eksplodere. Batteriet indeholder svovlsyre, som kan fremkalde alvorlige ætseskader. Skyl med store
mængder vand, hvis svovlsyren kommer i
kontakt med øjne, hud eller tøj. Hvis der
kommer stænk i øjnene, skal der omgående
søges lægehjælp.
OBS
Hvis startbatteriet aflades mange gange,
bliver dets levetid kortere.
Startbatteriets levetid påvirkes af flere faktorer, bl.a. kørselsforhold og klima. Batteriets startkapacitet falder gradvist med tiden.
Det skal derfor lades op, hvis bilen ikke bruges i længere tid, eller hvis den kun køres
korte strækninger. Stærk kulde begrænser
startkapaciteten yderligere.
For at startbatteriet skal holdes i god stand
anbefales mindst 15 minutters kørsel om
ugen, eller at batteriet tilsluttes til en batterioplader med automatisk vedligeholdelsesladning.
Et startbatteri, der konstant holdes fuldt
opladet, har maksimal levetid.
Symboler på batteriet
Brug beskyttelsesbriller.
Du kan finde yderligere
informationer i bilens
instruktionsbog.
Opbevar batteriet utilgængeligt for børn.
Batteriet indeholder
ætsende syre.
208
09 Vedligeholdelse og service
Batteri
Undgå gnister og åben
ild.
09
8. Løft batteriet ud.
Sådan monteres batteriet
1. Sæt batteriet på plads.
2. Påsæt klemmen, der fastholder batteriet.
3. Sæt batterikassens forside på plads igen.
Eksplosionsfare.
4. Tilslut plusledningen.
5. Tilslut minusledningen.
6. Montér batteridækslet.
Udskiftning af batteri
Sådan afmonteres batteriet
1. Afbryd tændingen, og tag fjernbetjeningen
ud.
2. Vent i mindst 5 minutter, inden nogen af de
elektriske tilslutninger røres. Bilens elektriske system skal lagre data til styreenhederne.
3. Skru dækslet af.
4. Frigør minusledningen.
5. Frigør plusledningen.
6. Skru batterikassens forside løs med en
skruetrækker.
7. Frigør klemmen, der fastholder batteriet.
209
09 Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
09
Generelt
Udskiftning af pærer i forlygterne
4. Frigør stikket ved at presse klemmen ned
med en tommelfinger og samtidig føre stikket ud med den anden hånd.
Specifikationerne for samtlige pærer fremgår
af side 277.
Pærer og punktlys, der er af en særlig type,
eller som ikke egner sig til at udskiftes af andre
end et værksted, er følgende:
Generel loftsbelysning
Læselamper og handskerumslys
Blinklys, sidespejle og tryghedslys
Bremselys
Dual Xenon-forlygter
ADVARSEL
På biler udstyret med Dual Xenon-forlygter
skal udskiftning af Dual Xenonpæren udføres af et værksted - et autoriseret Volvoværksted anbefales. Forlygten kræver særlig forsigtighed, da Dual Xenonpæren er
udstyret med en højspændingsenhed.
VIGTIGT
Rør aldrig direkte ved glasset på pærerne
med fingrene. Fedt og olie fra fingrene fordampes af varmen og giver en belægning på
reflektoren, som derved kan blive ødelagt.
Samtlige pærer i forlygterne (undtagen tågelys)
udskiftes ved at løsne og fjerne hele lygtehuset
gennem motorrummet.
Afmontering af lygtehus
1. Tag fjernbetjeningen ud, og drej lyskontakten til stilling 0.
2. Træk lygtehusets låsestift op.
VIGTIGT
Træk ikke i ledningen, kun i stikket.
3. Træk lygtehuset til siden og derefter
fremad.
210
G019600
G019599
•
•
•
•
•
5. Løft lygtehuset ud, og læg det på et blødt
underlag, så glasset ikke bliver ridset.
Montering af lygtehus
1. Tilslut stikket, og sæt lygtehuset og låsestiften på plads. Kontrollér, at stiften sidder
rigtigt.
2. Kontroller belysningen.
Lygtehuset skal være tilsluttet og være på
plads, inden der tændes for lyset, eller fjernbetjeningen sættes i startlåsen.
09 Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
Fjernlys, halogen
Isætning af ny pære
Afmontering af dæksel og pære
1. Løsn hele lygtehuset, se side 210.
2. Bøj låsebøjlerne til siden, og tag dækslet
af.
3. Frigør kontakten fra pæren.
4. Løsn klemmefjederen, der holder pæren.
Tryk den indad/nedad.
1. Sæt den nye pære i. Den kan kun sidde på
én måde.
2. Tryk klemmefjederen indad/opad, og en
smule mod højre for at fastgøre den på sin
plads.
G019136
G019131
G019133
Nærlys
5. Træk pæren ud.
09
Illustrationen viser en halogenlampe.
1. Løsn hele lygtehuset, se side 210.
2. Løsn dækslet, placeret oven på lygtehuset,
ved at dreje det venstre om.
3. Venstre lygte:
3. Tryk kontakten tilbage.
Drej pærefatningen venstre om.
4. Sæt plasticdækslet på igen.
Højre lygte:
5. Sæt lygtehuset på plads igen, se
side 210.
Drej pærefatningen højre om.
4. Træk fatningen ud, og udskift pæren.
5. Sæt pærefatningen på plads igen. Den kan
kun isættes på én måde.
``
211
09 Vedligeholdelse og service
09
Udskiftning af pærer
6. Sæt dækslet på igen, placeret oven på lygtehuset, ved at dreje det højre om.
5. Sæt dækslet på igen, placeret oven på lygtehuset, ved at dreje det højre om.
3. Tag pæren ud af fatningen ved at trykke
den ind og dreje venstre om.
7. Sæt lygtehuset på plads igen, se
side 210.
6. Sæt lygtehuset på plads igen, se
side 210.
4. Sæt en ny pære i, og sæt fatningen tilbage
i lygtehuset.
5. Sæt lygtehuset på plads igen, se
side 210.
OBS
Positions-/parkeringslys
Lygter med "Active Bending Lights* har et
positionslys (LED), der ikke kan udskiftes.
Sidemarkeringslys
G018050
G019145
Blinklygter
1. Løsn lygtehuset, se side 210.
G019150
2. Løsn dækslet, placeret oven på lygtehuset,
ved at dreje det venstre om.
4. Tryk pærefatningen tilbage. Der høres et
klik, når pærefatningen sættes korrekt i.
212
1. Løsn lygtehuset, se side 210.
1. Løsn lygtehuset, se side 210.
2. Drej pærefatningen venstre om, træk den
ud og udskift pæren.
2. Drej pærefatningen venstre om, og tag den
ud.
3. Sæt pærefatningen på plads igen. Den kan
kun sidde på én måde.
3. Træk fatningen ud, og udskift pæren.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
09 Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
4. Sæt lygtehuset på plads igen, se
side 210.
6. Sæt en ny pære på ved at dreje højre om.
(Profilen på pærefatningen falder sammen
med profilen på pærens fod.)
Fortågelygter
7. Sæt pærefatningen på plads igen. Markeringen TOP på pærefatningen skal være
opad.
09
3. Pærerne sidder i separate fatninger.
4. Afbryd kontakten fra pærefatningen.
5. Tryk spærrehagerne sammen, og træk
pærefatningen ud.
6. Udskift pæren.
7. Tilslut kontakten.
Afmontering af pærefatning
8. Tryk pærefatningen på plads, og sæt klappen (A eller B) på igen.
OBS
G019605
Hvis en fejlmeddelelse bliver stående, efter
en defekt pære er udskiftet, anbefales henvendelse til et autoriseret Volvo-værksted.
G019166
1. Sluk lyset, og drej fjernbetjeningen til stilling 0.
2. Løsn dækslet ved at stikke en skruetrækker ind som vist på illustrationen, (lodret),
og pres fortsat lodret, så klemmen løsnes
inden for dækslet.
Alle pærer i baglygten udskiftes indefra lastrummet.
3. Tag fat tag i kanten af dækslet, og træk lige
ud.
1. Sluk lyset, og drej fjernbetjeningen til stilling 0.
4. Skru lygtehusets skrue løs, og tag det ud.
2. Fjern klappen (A eller B) i venstre/højre
panel for at komme til pærerne.
5. Drej pæren venstre om, og tag den af.
``
213
09 Vedligeholdelse og service
09
Udskiftning af pærer
Placeringen af pærer i baglygten
Bremselys (LED)
4. Udskift pæren.
Positionslys
5. Sæt glasset på igen, og skru det fast.
Positions-/parkeringslys
Indstigningslys
Blinklygter
Baklys
Tågebaglygte (én side)
G018058
G020795
Nummerpladebelysning
Indstigningslyset sidder under instrumentpanelet i fører- og passagersiden.
G014849
Pærefatning.
VIGTIGT
Kablet til bremselysets LED-pærer sidder
faststøbt i den øvre pærefatning. Det må
ikke fjernes.
1. Sluk lyset, og drej fjernbetjeningen til stilling 0.
2. Løsn skruerne med en skruetrækker.
3. Løsn forsigtigt glasset.
214
1. Stik en skruetrækker ind, og drej den let,
så glasset løsnes.
2. Fjern den defekte pære.
3. Sæt en ny pære i.
4. Sæt glasset på igen.
09 Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
Lys i makeup-spejl*
Lastrum
09
Montering af spejlglasset
1. Tryk først spejlglassets tre låseknaster ind
i den øverste kant.
1. Stik en skruetrækker ind og drej let, så lygtehuset løsnes.
2. Fjern den defekte pære.
3. Sæt en ny pære i.
G020253
G014852
2. Tryk derefter de tre nederste fast.
Afmontering af spejlglasset
1. Stik en skruetrækker ind under den nederste kant i midten, og drej og vip forsigtigt
låseknasten på kanten op.
2. Før skruetrækkeren under kanten til både
venstre og højre side (ved de sorte gummipunkter), og vip forsigtigt, så glassets
underkant løsnes.
3. Løsn forsigtigt spejlglasset, og løft det og
låsen ud.
4. Tag den defekte pære ud, og udskift den
med en ny.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
215
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
09
Generelt
For at forhindre, at bilens elektriske system
skades pga. kortslutning eller overbelastning,
beskyttes alle de forskellige elektriske funktioner og komponenter beskyttet af en række sikringer.
Sikringerne befinder sig på to forskellige steder
i bilen:
•
•
Relæ-/sikringsboks i motorrummet.
Relæ-/sikringsboks i kabinen.
Udskiftning
Hvis en elektrisk komponent eller funktion ikke
fungerer, kan det skyldes, at komponentens
sikring midlertidigt har været overbelastet og er
brændt over.
1. Se på sikringsoversigten for at finde sikringen.
2. Træk sikringen ud, og se fra siden, om den
bøjede tråd er brændt over.
3. I givet fald skal der skiftes til en ny sikring
af samme farve og med samme amperetal.
I hver sikringsboks er der plads til et antal
reservesikringer. Hvis den samme sikring
brænder over gentagne gange, er der fejl i
komponenten. Volvo anbefaler henvendelse til
et autoriseret Volvo-værksted for kontrol.
216
ADVARSEL
Brug aldrig et fremmedlegeme eller en sikring med højere amperetal end specificeret
til at erstatte en sikring. Det kan forårsage
betydelige skader på elsystemet og muligvis føre til brand.
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
09
G007446
Relæ-/sikringsboks i motorrummet
Der er 36 sikringspladser. Vær omhyggelig
med at udskifte en overbrændt sikring med en
ny af samme farve og med samme amperetal.
•
•
19 – 36 er af typen "MiniFuse".
•
1-6 er af typen "Midi Fuse" og må kun
udskiftes af et værksted. Volvo anbefaler et
autoriseret Volvo-værksted.
7-18 er af typen "JCASE", og for at udskifte
anbefales henvendelse til et autoriseret
Volvo-værksted.
På indersiden af dækslet findes en tang, der
gør det lettere at trække sikringer ud og sætte
dem i.
``
217
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
G020250
09
1.
Køleventilator
50 A
8.
ABS-ventiler
20 A
2.
Styreservo (ikke 1,6 l motor)
80 A
9.
Motorfunktioner
30 A
3.
Strømforsyning til sikringsboks i kabinen
10.
Blæser, klimaanlæg
40 A
11.
Forlygtesprinkler
20 A
Strømforsyning til elopvarmet
bagrude
30 A
4.
5.
6.
7.
218
60 A
Strømforsyning til sikringsboks i kabinen
60 A
12.
Element klimaenhed, ekstravarmer (PTC)*
80 A
13.
Startmotorrelæ
30 A
Gløderør (4-cyl. diesel)
60 A
14.
Anhængertilslutning*
40 A
Gløderør (5-cyl. diesel)
70 A
15.
Reserve
ABS-pumpe
30 A
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
-
16.
Strømforsyning til infotainment
30 A
17.
Forrudeviskere
30 A
18.
Strømforsyning til sikringsboks i kabinen
40 A
19.
Reserve
20.
Horn
15 A
21.
Brændstofdrevet ekstravarmer, kabinevarmer*
20 A
22.
Reserve
-
-
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
23.
24.
Motorstyreenhed ECM (5-cyl.
benzin), Transmission (TCM)
(5-cyl auto)
33.
10 A
Transmission (TCM) (4-cyl.
aut.)
15 A
Elopvarmet brændstoffilter,
PTC-element olieudskiller (5cyl. diesel)
20 A
25.
Reserve
-
26.
Startlås
15 A
27.
Aircondition-kompressor
10 A
28.
Reserve
29.
Tågelys foran
15 A
30.
Motorstyreenhed (ECM) (1.6 l
benzin, 2.0 l diesel)
3A
Spændingsregulator generator 4-cyl.
10 A
31.
32.
Indsprøjtningsventiler (5 cyl.
benzin), lambdasonde (4 cyl.
benzin), ladeluftkøler (4 cyl.
diesel), luftmassemåler og
turbokontrol (5 cyl. diesel)
34.
35.
-
36.
10 A
Lambdasonde og vakuumpumpe (5-cyl. benzin), motorstyreenhed (5 cyl. diesel), dieselfiltervarmer (4-cyl. diesel)
20 A
Tændspoler (benzin), indsprøjtningsventiler (1.6 l benzin), brændstofpumpe (4 cyl.
diesel), trykkontakt, klimaanlæg (5 cyl.), gløderør og EGRudstødningsrensning (5 cyl.
diesel)
10 A
Motorføler til ventiler, relæspole aircondition PTC-element olieudskiller (5 cyl. benzin), motorstyreenhed ECM
(5 cyl. diesel), kanister (benzin), indsprøjtningsventiler
(1.8/2.0 l benzin), MAF luftmassemåler (5 cyl. benzin,
4 cyl. diesel), turbokontrol
(4 cyl. diesel), trykføler servostyring (1.6 l benzin), EGRudstødningsrensning (4 cyl.
diesel)
15 A
Motorstyreenhed ECM (ikke 5
cyl. diesel, speederføler,
lambdasonde (5 cyl. diesel))
10 A
09
``
219
09 Vedligeholdelse og service
09
Sikringer
G020601
Relæ-/sikringsboks i kabinen
Der er 50 sikringspladser. Sikringerne er placeret under handskerummet. Der er også plads
til et antal reservesikringer. Værktøj til skift af
sikringer befinder sig i relæ-/sikringsboksen i
motorrummet, se side 217.
Udskiftning af sikringer
1. Fjern beklædningen, som dækker sikringsboksen, ved først at trykke midterstiften i
fastgøringsklemmen (1) ca. en cm ind og
derefter trække dem ud.
2. Drej de to vingeskruer (der holder sikringsboksen på plads) (2) venstre om, indtil de
løsnes.
3. Vip sikringsboksen (3) halvvejs ned. Træk
den ned mod sædet, til stoppet. Før den
helt ned. Boksen kan nu hægtes helt af.
4. Sikringsboksen lukkes på modsat måde.
220
5. Træk midterstiften helt ud af fastgøringsclipsene. Fastgør beklædningen med clipsene, og tryk den løse stift i clipsene ind
igen. Nu udvider clipsene sig og holder
beklædningen på plads.
09 Vedligeholdelse og service
09
G020246
Sikringer
43.
44.
45.
46.
Telefon, lydanlæg, RTI*,
Bluetooth*
51.
Ekstravarmer til kabine,
AWD, brændstoffilter
relæ elopvarmning
10 A
Transmissionsmodul
(TCM), ABS-system
5A
53.
Servostyring
10 A
15 A
SRS-system, motorstyreenhed ECM (5-cyl.)
10 A
Stikkontakt kabine
15 A
52.
58.
Belysning i kabine, handskerum og indstigning
5A
54.
Parkeringshjælp, Xenon*
10 A
47.
Interiørbelysning
5A
55.
Keyless styreenhed
20 A
48.
Sprinkler, bagrudevisker
15 A
56.
Fjernbetjening styreenhed, Styreenhed sirene
10 A
Diagnosekontakt, bremselygtekontakt
15 A
49.
SRS-system
50.
Reserve
10 A
-
57.
Højre fjernlys, ekstralysrelæspole
7,5 A
59.
Fjernlys (venstre)
7,5 A
60.
Sædeopvarmning, førerside
15 A
Sædeopvarmning, passagerside
15 A
62.
Soltag
20 A
63.
Strømforsyning til højre
bagdør
20 A
61.
64.
Reserve
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
221
09 Vedligeholdelse og service
09
222
Sikringer
65.
Infotainment
5A
66.
Styreenhed til infotainment (ICM), klimaanlæg
10 A
67.
Reserve
-
68.
Fartpilot
5A
69.
Klimaanlæg, regnsensor,
BLIS-knap
80.
Reserve
81.
Strømforsyning til venstre bagdør
20 A
Strømforsyning til højre
fordør
25 A
Strømforsyning til venstre fordør
25 A
Elbetjent passagerforsæde
25 A
82.
83.
5A
84.
-
70.
Reserve
-
71.
Reserve
-
85.
Elbetjent førersæde
25 A
72.
Reserve
-
86.
73.
Soltag, konsol til interiørbelysning (OHC) påmindelse om sikkerhedsseler, bagsæde auto-tågespejl
Interiørbelysning, lastrumsbelysning, elbetjente sæder, brændstofniveauvisning (1.8F)
5A
5A
74.
Brændstofpumperelæ
15 A
75.
Reserve
-
76.
Reserve
-
77.
Stikkontakt lastrum, styreenhed til tilbehør (AEM)
78.
Reserve
79.
Baklys
15 A
5A
09 Vedligeholdelse og service
09
223
224
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
226
227
231
236
238
239
246
249
G020924
Generelt.................................................................................................
Audiofunktioner.....................................................................................
Radiofunktioner.....................................................................................
Cd-funktioner........................................................................................
Menustruktur – lydanlægget.................................................................
Telefonfunktioner*.................................................................................
Menustruktur – telefon*.........................................................................
Bluetooth handsfree*............................................................................
INFOTAINMENT
10
10 Infotainment
Generelt
Infotainment
G020245
10
POWER - Trykknap
Display
Knapper
MENU - Menusystemet
Navigeringsknapper
EXIT - Går ud af menusystmet
knapperne* på rattet, se side 66. På displayet
(2) vises meddelelsen og information om den
aktuelle funktion.
Hurtigvalg
Lydanlægget
Udstyr
Til/fra
Lydanlægget kan udstyres med forskelligt ekstraudstyr og audiosystemniveauer. Der er tre
audiosystemniveauer:
POWER (1) starter/lukker lydanlægget. Hvis
lydanlægget er i gang, når fjernbetjeningen
drejes til stilling 0, vil det stadig være i gang,
indtil fjernbetjeningen tages ud af tændingslåsen. Så tændes lydanlægget automatisk,
næste gang fjernbetjeningen drejes til stilling
I.
Menuhåndtering
Nogle af infotainmentfunktionerne betjenes
vha. et menusystem. Det aktuelle menuniveau
vises i øverste højre hjørne af displayet. Menupunkterne vises i midten af displayet.
•
•
MENU (4) fører til menusystemet.
•
ENTER (7) vælger/aktiverer/deaktiverer et
af menupunkterne.
•
EXIT (6) fører ét trin tilbage i menusystemet. Et langt tryk på EXIT fører ud af menusystemet.
ENTER - Vælger/aktiverer/deaktiverer
Infotainment er et system, hvor lydanlægget og
telefonen* er integreret. Infotainmentsystemet
er enkelt at bruge med kontrolpanelet og med
1
226
Opad/nedad med navigeringsknappen (5)
skifter mellem menupunkterne.
Premium Sound.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Menupunkterne er nummererede og kan også
vælges direkte med knapperne (3).
•
•
•
Performance,
High Performance* eller
Premuim Sound*
FM- og AM-radio med RDS samt cd-afspiller
indgår i alle lydanlæg.
Dolby Surround Pro Logic IIŸ1
Dolby Surround Pro Logic IIŸ fordeler stereolydens to kanaler til venstre, center-, højre og
baghøjttalerne. Lydgengivelsen bliver derfor
mere virkelighedstro end normal 2-kanalsstereo.
Dolby Surround Pro Logic IIŸ og
Dolby-ikonet er varemærker, der tilhører Dolby Laboratories Licensing
Corporation.
Dolby Surround Pro Logic II SystemŸ er fremstillet på licens fra Dolby Laboratories
Licensing Corporation.
10 Infotainment
Audiofunktioner
Audiofunktionernes betjening
justeres automatisk afhængigt af bilens hastighed, se side 230.
Valg af lydkilde
Med gentagne tryk på AM/FM skiftes der mellem FM1, FM2 og AM.
Med gentagne tryk på MODE skiftes der mellem CD, USB og AUX.
Eksterne lydkilder
G019805
Generelt
10
Hvis du vælger at tilslutte en iPodŸ, mp3afspiller eller en USB-hukommelse til USBstikket kan du betjene mediet via bilens lydknapper.
Med MODE-knappen vælger du, hvilken ekstern lydkilde du vil bruge.
1. Hvis USB vælges, vises Tilslut enhed på
displayet.
2. Tilslut din iPodŸ, mp3-afspiller eller USBhukommelse til USB-stikket i midterkonsollens opbevaringsrum (se den foregående illustration).
> Teksten Indlæser vises på displayet,
når systemet indlæser lagringsmediets
filstruktur. Det tager et stykke tid.
VOLUME – Drejeknap
AM/FM – Valg af lydkilde
MODE - Valg af lydkilde, CD, AUX og USB
(f.eks. iPodŸ)1
TUNING – Drejeknap
Når indlæsningen er klar, vises sporinformation
på displayet, og der kan vælges et ønsket spor.
SOUND – Trykknap
Valg af spor kan ske på to måder:
Navigeringsknap - Stationssøgning og
menuhåndtering
1. Drej TUNING (3) venstre eller højre om
Lydstyrke
AUX-indgang
Brug VOLUME (1) eller knapperne på rattet til
at regulere lydstyrken, se side 66. Lydstyrken
USB-indgang*
1
AUX- og USB-indgangene giver mulighed for
at tilslutte en ekstern lydkilde, f.eks. en
iPodŸ1 eller mp3-afspiller.
2. eller brug navigationsbetjeningens (4)
højre- eller venstre knap til at gå til det
ønskede spor.
USB gælder kun High Performance og Premium Sound. Varemærket iPod tilhører Apple Computer Inc.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
227
10 Infotainment
Audiofunktioner
10
Der kan også skiftes spor med knapperne på
rattet.
I USB- eller iPodŸ-stilling fungerer Infotainmentsystemet på tilsvarende måde som for
cd-afspilleren ved afspilning af musikfiler. For
nærmere oplysninger, se side 236.
OBS
Systemet understøtter afspilning af musikfiler i filformaterne mp3, wma og wav. Der
findes dog varianter af disse filformater,
som systemet ikke understøtter. Systemet
understøtter endvidere de fleste iPodŸmodeller fremstillet i 2005 eller senere.
iPodŸ Shuffle understøttes ikke.
USB-hukommelse
For at gøre det lettere at bruge
USB-hukommelse bør det undgås at lagre
andet end musikfiler i hukommelsen. Det tager
betydeligt længere tid for systemet at indlæse
lagringsmedier, der indeholder andet end kompatible musikfiler.
OBS
Systemet understøtter flytbare medier, der
følger USB 2.0 og filsystemet FAT32. Det
kan maksimalt håndtere 500 foldere og
64.000 filer. Hukommelsen skal have en
størrelse på mindst 256 MB.
AUX
Nogle gange kan den eksterne lydkilde AUX
høres med en anden lydstyrke end de interne
lydkilder, f.eks. cd-afspilleren. Hvis den eksterne lydkildens lydstyrke er for høj, kan lydkvaliteten forringes. Dette kan undgås ved at
justere AUX-indgangens lydstyrke.
Mp3-afspiller
OBS
Mange mp3-afspillere har deres eget filsystem,
der ikke understøttes af systemet. For at kunne
bruge en mp3-afspiller i systemet skal den
være indstillet på USB Removable device/
Mass Storage Device.
iPodŸ
En iPodŸ oplades og strømforsynes af
USB-stikket via afspillerens tilslutningskabel.
Hvis afspillerens batteri er helt afladet, skal det
dog oplades, inden den tilsluttes.
OBS
Når iPodŸ bruges som lydkilde, har bilens
infotainmentsystem en menustruktur, der
ligner iPodŸ-afspillerens egen menustruktur.
Lydkvaliteten kan forringes, hvis afspilleren
oplades, når lydanlægget er i AUX-stilling.
Undgå i så fald at oplade afspilleren.
Lydindstillinger
Justere lydindstillinger
Med gentagne tryk på SOUND bladres der
blandt nedenstående punkter. Justeringen
foretages ved at dreje på TUNING.
• BAS - Basniveauet.
• DISKANT - Diskantniveauet.
• FADER – Balance mellem forreste og
bageste højttalere.
• BALANCE – Balance mellem højre og venFor information om USB og iPodŸ i kombination med Performance audio, se brugervejledningen til USB og iPodŸ Music Interface.
228
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
stre højttaler.
•
SUBWOOFER* - Niveau for bashøjttaler.
Subwooferen skal aktiveres, inden juste-
10 Infotainment
Audiofunktioner
ring kan foretages. Se under overskriften
Aktivere/deaktivere subwoofer nedenfor.
Surround2
kanalsstereo eller Pro Logic IIŸ skal aktiveres, inden justering kan foretages. Se
under overskriften Aktivere/deaktivere surround-lyd nedenfor.
• SURROUND2 - Niveau for surroundlyd.
Pro Logic IIŸ skal aktiveres, inden justering
kan foretages. Se under overskriften
Lydindstillinger nedenfor.
Aktivere/deaktivere subwoofer
•
•
•
Tryk på MENU og derefter ENTER.
Gå til Lydindstillinger… og tryk på
ENTER.
Gå til Subwoofer og tryk på ENTER.
G021216
• CENTER2 - Niveau for centerhøjttaler. 3-
Surround-indstillingerne styrer den
rumlige oplevelse af lyden. Indstillinger og aktivering/deaktivering foretages separat for hver lydkilde.
DolbyŸ-ikonet på displayet viser, at Dolby Pro
Logic IIŸ er aktivt. Der er tre forskellige indstillinger for surround-lyden:
• Dolby Pro Logic II
• 3-kanals
• Fra - 2-kanalsstereo.
Aktivere/deaktivere surround-lyd
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
2. Gå til Lydindstillinger… og tryk på
ENTER.
3. Gå til Surround FM…, Surround AM…,
Surround CD…eller Surround AUX… og
tryk på ENTER.
Equalizer for/bag4
Med equalizeren kan lydniveauet for forskellige
frekvensbånd justeres separat.
10
Justere equalizer
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
2. Gå til Lydindstillinger… og tryk på
ENTER.
3. Gå til Equalizer for… eller Equalizer
bag… og tryk på ENTER.
4. Kolonnen på displayet viser lydniveauet for
det aktuelle frekvensbånd.
5. Justér niveauet med TUNING (4) eller op/
ned med navigeringsknappen. Yderligere
frekvenser kan vælges med venstre/højre
på navigeringsknappen.
6. Gem med ENTER, eller afslut med EXIT.
4. Gå til Dolby Pro Logic II3, 3-kanals eller
Fra og tryk på ENTER.
2
3
4
Premium Sound.
Findes ikke i AM- og FM-stilling.
Visse lydniveauer.
``
229
10 Infotainment
Audiofunktioner
Tilpasning af lyd til hastighed5
10
Automatisk lydstyrkekontrol vil sige, at lydstyrken øges i takt med bilens hastighed. Der kan
vælges tre niveauer: Lav, Medium og Høj.
Justering af automatisk lydstyrkekontrol
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
2. Gå til Lydindstillinger… og tryk på
ENTER.
3. Gå til Tilpasning af lyd til hast… og tryk
på ENTER.
4. Gå til Lav, Medium eller Høj og tryk på
ENTER.
Optimal lydgengivelse
Audiosystemet er kalibreret til optimal lydgengivelse ved hjælp af digital signalbehandling.
Denne kalibrering tager hensyn til højttalere,
forstærkere, kabineakustik, lytterposition m.m.
for hver kombination af bilmodel og audiosystem.
Der er også en dynamisk kalibrering, som tager
hensyn til lydstyrkekontrollens indstilling,
radiomodtagelse og bilens hastighed.
De kontroller, der forklares i denne brugsanvisning, f.eks. bas, diskant og equalizer*, er kun
beregnet til, at brugeren skal kunne tilpasse
lydgengivelsen til sin personlige smag.
5
230
Ikke Performance Sound.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
10 Infotainment
Radiofunktioner
Stationssøgning
Radiofunktionernes betjening
Automatisk stationssøgning
1. Vælg frekvensbånd med AM/FM (1).
2. Tryk kortvarigt på
eller
.
Manuel stationssøgning
1. Vælg frekvensbånd med AM/FM (1).
G019806
2. Juster frekvensen ved at dreje TUNING (3).
2. Hold en af forvalgsknapperne trykket ned,
indtil meddelelsen Station gemt vises på
displayet.
Automatisk forvalgslagring
AUTO (7) søger de 10 kraftigste radiostationer
og forvalgslagrer dem automatisk i en separat
lagerbank. Funktionen er særlig brugbar i
områder, hvor man ikke kender radiostationerne eller deres frekvenser.
En station kan også stilles ind med et langt tryk
på
eller
. Eller med knapperne på rattet:
Starte automatisk forvalgslagring
±
2. Håll AUTO (7) trykket ned, indtil
Autolagring vises på displayet.
eller
på navigeringsknappen
Hold
ind, indtil den ønskede frekvens vises på
displayet.
1. Vælg frekvensbånd med AM/FM (1).
Mens frekvenafspilleren stadig ses på displayet, kan søgningen foretages med korte tryk
eller
.
på
Når Autolagring ikke længere vises på displayet, er lagringen foretaget. Radioen sættes
i autostilling, og Fra vises på displayet. De
automatisk gemte forvalg kan nu vælges
direkte med forvalgsknapperne (2).
SCAN – Scanning
Forvalgslagring
Afbryde automatisk forvalgslagring
Navigeringsknap - Stationssøgning og
menuhåndtering
Der kan gemmes 10 forvalg pr. frekvensbånd.
FM har to lagerbanker til forvalg: FM1 og
FM2. Forvalgene vælges med forvalgsknapperne (2) eller med knapperne på rattet.
FM/AM – Valg af frekvensbånd
Forvalgsknapper
TUNING – Drejeknap til stationssøgning
EXIT - Afbryd igangværende funktion
AUTO – Automatisk forvalgslagring
Manuel forvalgslagring
1. Indstil en station.
10
±
Tryk på EXIT (6).
Vælge automatisk gemt forvalg
Ved at sætte radioen i autostilling kan de automatisk gemte forvalg bruges.
1. Tryk kort på AUTO (7).
> Auto vises på displayet.
2. Tryk på en forvalgsknap (2).
``
231
10 Infotainment
Radiofunktioner
10
> Radioen forbliver i autostilling, indtil et
kort tryk på AUTO (7), EXIT (6) eller AM/
FM (1) afbryder.
Gemme automatisk gemte forvalg i en
anden lagerbank
Et automatisk gemt forvalg kan overføres til
lagerbankerne for FM eller AM.
> SCAN vises på displayet. Afslut med
SCAN eller EXIT.
Forvalgsgemme en funden station
Mens SCAN er aktiv, kan en ønsket station forvalgslagres.
±
1. Tryk kort på AUTO (7).
> Auto vises på displayet.
2. Tryk på en forvalgsknap.
3. Tryk på den forvalgsknap, hvor forvalget
skal gemmes, og hold den trykket ned, indtil meddelelsen Station gemt vises på displayet.
> Radioen går ud af autopositionen, og
den gemte station kan vælges som et
forvalg.
Scanning
Funktionen SCAN (4) gennemsøger automatisk et frekvensbånd efter kraftige stationer.
Når en station er fundet, afspilles den i
ca. 8 sekunder, og derefter fortsætter søgningen.
Aktivere/deaktivere Scan
1. Vælg frekvensbånd med AM/FM.
2. Tryk på SCAN for at aktivere.
232
Tryk på en forvalgsknap og hold den trykket ned, indtil meddelelsen Station gemt
vises på displayet.
> Scanningen afbrydes, og den lagrede
station kan nu vælges som et forvalg.
RDS-funktioner
Radio Data System - RDS forbinder FM-stationer i et netværk. En FM-station i et sådant
netværk sender information, som giver en
RDS-radio bl.a. følgende funktioner:
Programfunktioner
I FM-stilling kan radioen søge efter radiostationer med visse programindhold. Hvis et ønsket
programindhold findes, kan radioen skifte station, og den aktuelle lydkilde afbrydes. Hvis
f.eks. cd-afspilleren er aktiv, sættes den i pausestilling. Den afbrydende udsendelse afspilles
med en forindstillet lydstyrke, se side 235.
Radioen vender tilbage til den foregående lydkilde og lydstyrke, når det indstillede programindhold ikke længere sendes.
Programfunktionerne alarm (ALARM!), trafikinformation (TP), nyheder (Nyheder) og programtyper (PTY) afbryder hinanden i prioritetsrækkefølge, hvor alarm har højeste prioritet og
programtyper laveste.
For yderligere indstillinger af programafbrydelser, se EON og REG se side 234. Programfunktionerne ændres ved hjælp af menusystemet, se side 226.
•
Automatisk skift til en stærkere sender,
hvis modtagelsen i området er dårlig.
•
Søgning efter programindhold, f.eks. trafikinformation eller nyheder.
Gå tilbage til den afbrudte lydkilde
•
Modtagelse af tekstinformation om igangværende radioprogram.
Tryk på EXIT for at gå tilbage til den afbrudte
lydkilde.
Visse radiostationer bruger ikke RDS eller kun
udvalgte dele af dets funktioner.
Alarm
Funktionen benyttes til at advare offentligheden om alvorlige ulykker og katastrofer. Alarmen kan ikke afbrydes midlertidigt eller deaktiveres. Meddelelsen ALARM! vises på displayet, når en alarmmeddelelse udsendes.
10 Infotainment
Radiofunktioner
G021220
Funktionen afbrydes for trafikinformation, som sendes inden for en indstillet stations RDS-netværk. TP
viser, at funktionen er aktiveret. Hvis
den indstillede station kan sende trafikinformapå displayet.
tion, vises
Aktivere/deaktivere TP
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
2. Gå til TP og tryk på ENTER.
onen søger automatisk efter trafikinformation
på forskellige RDS-net.
2. Gå til Avancerede radioindstill… og tryk
på ENTER.
4. Gå til Nyhedsstation… og tryk på
ENTER.
> Enten vises Tryk ENTER for kun at
modt. nyheder fra denne station. eller
Nyheder fra alle stationer på displayet.
3. Gå til TP og tryk på ENTER.
5. Tryk på ENTER.
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
4. Gå til TP-søgning og tryk på ENTER.
Nyheder
G021221
TP fra aktuelle station/alle stationer
Funktionen afbrydes for nyhedsudsendelser, som sker inden for en indstillet stations RDS-netværk. Meddelelsen Nyheder viser, at funktionen
Radioen kan afbryde for trafikinformation fra
kun den indstillede (nuværende) station eller
alle stationer.
er aktiv.
1. Vælg en FM-station.
Aktivere/deaktivere nyheder
2. Tryk på MENU og derefter ENTER.
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
3. Gå til Avancerede radioindstill… og tryk
på ENTER.
2. Gå til Nyheder og tryk på ENTER.
4. Gå til TP og tryk på ENTER.
5. Gå til TP-station… og tryk på ENTER.
> Enten vises TP fra aktuelle station
eller TP fra alle stationer på displayet.
Med PTY-funktionen kan forskellige
programtyper, f.eks. Popmusik og
Klassisk musik vælges.
PTY-symbolet viser, at funktionen er
aktiv. Funktionen afbrydes for programtyper,
som sendes inden for en indstillet stations
RDS-netværk.
Aktivere/deaktivere PTY
1. Vælg FM1 eller FM2 med FM/AM.
2. Tryk på MENU og derefter ENTER.
Radioen kan afbryde for nyheder fra kun den
indstillede (nuværende) station eller alle stationer.
4. Gå til Vælg PTY… og tryk på ENTER.
> Der vises en liste over programtyper:
Aktuelt, Information osv. Funktionen
PTY aktiveres ved at vælge programtyper og deaktiveres ved at nulstille alle
PTY'er.
1. Vælg en FM-station.
2. Tryk på MENU og derefter ENTER.
Aktivere/deaktivere TP-søgning
3. Gå til Avancerede radioindstill… og tryk
på ENTER.
TP-søgning kan benyttes på længere ture, når
en anden lydkilde end radioen spiller. Funkti-
Programtyper – PTY
Nyheder fra nuværende station/alle
stationer
6. Tryk på ENTER.
10
G021222
Trafikinformation – TP
3. Gå til PTY og tryk på ENTER.
5. Vælg ønskede programtyper eller Nulstil
alle PTY'er…
``
233
10 Infotainment
Radiofunktioner
Radiotekst
Regionale radioprogrammer – REG
Denne funktion søger igennem hele frekvensbåndet efter valgt programtype.
1. Aktiver PTY.
Visse RDS-stationer sender oplysninger om
programmets indhold, kunstnere osv. Oplysningerne kan vises på displayet.
2. Tryk på MENU og derefter ENTER.
Aktivere/deaktivere radiotekst
Funktionen bevirker, at radioen fortsat er indstillet på en regional sender,
selvom dens signal er svagt.
Regional viser, at funktionen er
aktiv. Regionalfunktionen er normalt slået fra.
3. Gå til PTY og tryk på ENTER.
4. Gå til Søg efter PTY og tryk på ENTER.
Hvis radioen finder en af de valgte programtyper, vises > på displayet. Med et tryk med navigeringsknappen
søges der videre efter en
anden udsendelse af de valgte programtyper.
Visning af programtype
Den nuværende stations programtype kan
vises på displayet.
OBS
Ikke alle radiostationer understøtter denne
funktion.
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
2. Gå til Radiotekst og tryk på ENTER.
Automatisk frekvensopdatering – AF
AF-funktionen vælger en af de kraftigste sendere for en indstillet station. Af og til er det
nødvendigt at gennemsøge hele FM-båndet
for at finde en kraftig sender. Imens er radioen
tavs, og PI-søgning Tryk EXIT for at slutte
vises på displayet.
Aktivere/deaktivere AF
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
2. Gå til Avancerede radioindstill… og tryk
på ENTER.
3. Gå til AF og tryk på ENTER.
Aktivere/deaktivere visning
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
2. Gå til PTY og tryk på ENTER.
3. Gå til Vis PTY og tryk på ENTER.
1
234
Fabriksindstillinger
G021223
10
Søg efter PTY
Aktivere/deaktivere REG
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
2. Gå til Avancerede radioindstill… og tryk
på ENTER.
3. Gå til Regional og tryk på ENTER.
Enhanced Other Networks – EON
EON-funktionen er særlig nyttig i storbyområder med mange regionale radiostationer. Den
lader afstanden mellem bilen og radiostationens sendere afgøre, hvornår programfunktionerne skal afbryde den aktuelle lydkilde.
• Lokal - afbryder kun, hvis radiostationens
sendere er tæt på.
• Fjern1 - afbryder, hvis stationens sendere
er langt borte, selvom der er støj på signalet.
• Fra - afbryder ikke for programindhold fra
andre sendere.
10 Infotainment
Radiofunktioner
Aktivering/deaktivering af EON
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
10
2. Gå til Avancerede radioindstill… og tryk
på ENTER.
3. Gå til EON… og tryk på ENTER.
4. Gå til Lokal, Fjern eller Fra og tryk på
ENTER.
Nulstilling af RDS-funktioner
Sådan nulstilles alle radioindstillinger til den
oprindelige fabrikdsindstilling.
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
2. Gå til Avancerede radioindstill… og tryk
på ENTER.
3. Gå til Nulstil alt… og tryk på ENTER.
Lydstyrkekontrol programtyper
Det afbrydende program har den lydstyrke,
som er valgt for det pågældende program. Hvis
lydstyrken justeres under programafbrydelsen,
gemmes det nye niveau til næste programafbrydelse.
235
10 Infotainment
Cd-funktioner
Cd-funktionernes betjening
10
Starte afspilning (cd-skifter*)
Pause
Hvis der allerede er valgt en cd-position med
en musik-cd, når der tændes for lydanlægget,
begynder afspilningen automatisk. Skift ellers
til cd-skifter-stilling med MODE, og vælg en
disk med talknapperne 1–6 eller op/ned på
navigeringsknappen.
Når lydstyrken sænkes helt, standser
cd-afspilleren. Når lydstyrken hæves, starter
den igen.
G019807
Isæt en cd
Navigeringsknap – Hurtigspoling, valg af
spor og menuhåndtering
Valg af plads nr. i cd-skifter*
Isætning og udkast af cd
Isætnings- og udkastsåbning til cd
MODE - Valg af lydkilderne cd eller AUX*
TUNING – Drejeknap til valg af spor
Starte afspilning (cd-afspiller)
1. Vælg en tom plads med talknapperne 1–6
eller op/ned på navigeringsknappen.
> På displayet angives nu, at pladsen er
tom. Teksten Indsæt disc viser, at der
kan isættes en ny disk. Cd-skifteren kan
indeholde op til 6 cd'er.
2. Sæt en cd i cd-skifteren.
Udkast af cd
En cd befinder sig i udkastet stilling i
ca. 12 sekunder. Derefter føres den atter ind i
apparatet, som fortsætter afspilningen.
Udkast enkelte diske med et tryk på udkast.
knappen
Alle cd'er tages ud med langt tryk på udkastknappen. Hele magasinet tømmes med én cd
ad gangen. Meddelelsen Udkast alle vises på
displayet.
Hvis der er en musik-cd i afspilleren, når lydanlægget er i cd-funktion, begynder afspilningen
automatisk. Sæt en cd i, og skift til
cd-funktion ved at trykke på MODE.
236
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Lydfiler*
Cd-afspilleren støtter også lydfiler af formaterne mp3 og wma.
OBS
Visse kopieringsbeskyttede lydfiler kan ikke
læses af afspilleren.
Når en cd med lydfiler sættes i afspilleren, indlæses cd'ens katalogstruktur. Alt efter cd'ens
kvalitet kan det dog tage et stykke tid, inden
afspilningen begynder.
Navigering og afspilning
Hvis der sidder en cd med lydfiler i
cd-afspilleren, vises cd'ens katalogstruktur
med ENTER. Navigering i katalogstrukturen
foregår på samme måde som i lydanlæggets
menustruktur. Lydfiler har symbolet,
kataloger har symbolet
. Afspilning af lydfiler
startes med ENTER.
Når afspilningen af en fil er klar, fortsættes
afspilningen af de andre filer i det pågældende
katalog. Der skiftes automatisk katalog, når alle
filer i det aktuelle katalog er afspillet.
10 Infotainment
Cd-funktioner
Tryk venstre/højre på navigeringsknappen,
hvis displayets bredde ikke rækker til at vise
hele lydfilens navn.
Hurtigspoling/skift af cd-spor og lydfiler
• RANDOM betyder, at sporene fra kun én
musik-cd afspilles
• RND ALLE betyder, at alle spor på samtlige musik-cd'er i cd-skifteren afspilles.
Korte tryk højre/venstre på navigeringsknappen veksler blandt cd-spor/lydfiler. Lange tryk
spoler cd-spor/lydfiler. TUNING (eller knapperne på rattet) kan også bruges til dette formål.
• RANDOM FOLDER betyder, at lydfilerne
Skanne cd
2. Gå til Random og tryk på ENTER.
Funktionen afspiller de første 10 sekunder af
hvert cd-spor/lydfil. Tryk på SCAN for at aktivere. Afbryd med EXIT eller SCAN for at fortsætte afspilningen af det aktuelle cd-spor/lydfil.
Tilfældig rækkefølge
Funktionen afspiller sporene i tilfældig rækkefølge. Det er muligt at bevæge sig mellem de
tilfældigt valgte cd-spor/lydfiler på normal vis.
i et katalog på den aktuelle cd afspilles.
Aktivere/deaktivere (cd-spiller)
Vekslen mellem tilfældigt valgte cd-spor
fungerer kun på den aktuelle disk.
Displayet viser forskellige meddelelser afhængigt af, hvilken tilfældig rækkefølge-funktion
der er valgt:
1
2. Gå til Random og tryk på ENTER.
Når en anden cd vælges, deaktiveres funktionen.
Disctekst
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
Hvis der er titelinformation på en musik-cd, kan
den vises på displayet1.
Hvis der afspilles en disk med lydfiler:
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
2. Gå til Random og tryk på ENTER.
Aktivere/deaktivere
1. Start afspilning af en cd.
2. Tryk på MENU og derefter ENTER.
3. Gå til Disctekst og tryk på ENTER.
3. Gå til Mappe eller Disc og tryk på
ENTER.
Cd'er
Aktivere/deaktivere (cd-skifter)
Brug af cd'er med dårlig kvalitet kan medføre
dårlig lyd eller lydbortfald.
Hvis der afspilles en almindelig musik-cd:
2. Gå til Random og tryk på ENTER.
3. Gå til Enkelt disc eller Alle discs og tryk
på ENTER.
Valget Alle discs gælder kun for de musikcd'er, der er i skifteren.
10
3. Gå til Enkelt disc eller Mappe og tryk på
ENTER.
Hvis der afspilles en almindelig musik-cd:
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
OBS
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
VIGTIGT
Brug kun standarddiske (12 cm i diameter).
Brug ikke cd'er med påklistrede disketiketter. Varmen i cd-afspilleren kan gøre, at etiketten løsnes, og at cd-afspilleren beskadiges.
Hvis der afspilles en cd med lydfiler:
Gælder cd-skifteren.
237
10 Infotainment
Menustruktur – lydanlægget
Oversigt
10
AUX-menu
FM-menu
2. Nyheder
2. TP
3. TP
3. PTY
4. Lydindstillinger*
4. Radiotekst
5. Avancerede radioindstillinger
6. Lydindstillinger*
AM-menu
1. Lydindstillinger*
Cd-menu
1. Tilfældig rækkefølge
2. Nyheder
3. TP
4. Disctekst
5. Lydindstillinger*
Cd-skiftermenu
1. Tilfældig rækkefølge
2. Nyheder
3. TP
4. Disctekst
5. Lydindstillinger*
238
1. AUX-lydstyrke
1. Nyheder
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
Oversigt - Telefonsystemets dele
10
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
239
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
Telefonsystemets dele
10
1. Antenne
2. Knappanel på rattet
Med knapperne kan de fleste af telefonsystemets funktioner bruges, se side 241.
•
Volvo anbefaler, at et autoriseret Volvoværksted udfører service på telefonsystemet.
SIM kort
Nødopkald
3. Mikrofon
Nødopkald til alarmnumre kan også gennemføres uden SIM-kort, forudsat at der er dækning hos en GSM-operatør.
Mikrofonen til håndfri brug er indbygget i loftskonsollen ved bakspejlet.
Sådan foretages et nødopkald
1. Aktiver telefonen.
Samtlige telefonfunktioner (undtagen opkaldslydstyrken) kan styres fra kontrolpanelet.
5. Privat håndsæt
6. SIM-kortlæser
Generelt
240
•
Trafiksikkerheden skal altid have højeste
prioritet.
•
Hvis bilens fører er nødt til at bruge privatrøret, skal bilen først parkeres på et sikkert
sted.
•
Under brændstofpåfyldning skal telefonsystemet være slukket.
•
Sluk for telefonsystemet i nærheden af
sprængningsarbejder.
2. Tast det alarmnummer, der gælder i det
aktuelle område (inden for EU: 112).
G020244
4. Kontrolpanel i midterkonsol
3. Tryk på ENTER.
IDIS
Med IDIS-systemet (Intelligent Driver
Information System) kan indgående opkald og
SMS udskydes, så føreren kan koncentrere sig
om kørslen. Indgående opkald og SMS'er kan
forsinkes med 5 sekunder, inden de forbindes.
Ubesvarede opkald vises på displayet. IDIS
kan slås fra i menupunkt 5.5, se side 246.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Telefonen kan kun bruges sammen med et gyldigt SIM-kort (Subscriber Identity Module).
Kort leveres af forskellige netoperatører. I tilfælde af et problem med kortet, bedes henvendelse rettet til netoperatøren.
OBS
Den indbyggede telefon kan ikke læse SIMkort af typen 3G. Kombinerede 3G/GSMkort virker. Kontakt din netværksoperatør,
hvis du er nødt til at skifte SIM-kort.
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
SIM-kortdubletter
Telefonens betjening
Knapper på rattet
Mange netoperatører tilbyder et ekstra SIMkort for samme telefonnummer. Det ekstra
SIM-kort kan benyttes i bilen.
10
Isætning af SIM-kort
1. Sluk for telefonen, og åbn handskerummet.
G019809
3. Anbring SIM-kortet i holderen med metalfladen synlig. Det afskårne hjørne på kortet
skal passe til kortholderens fasning.
4. Tryk SIM-kortholderen forsigtigt ind.
Kontrolpanel i midterkonsol.
Menuhåndtering
Hvordan telefonfunktionerne kontrolleres med
menusystemet, beskrives på 246.
VOLUME – Regulering af baggrundslydstyrke fra radio osv. under opkald
Tal- og bogstavknapper
G020243
2. Træk SIM-kortholderen ud af SIM-kortlæseren., se billede på side 240.
Når telefonen er aktiveret, kan ratknapperne
kun benyttes til telefonfunktioner. For at kunne
betjene lydanlægget skal telefonen være i
standby (standby).
ENTER – Fungerer på samme måde som
på kontrolpanelet
Trafiksikkerhed
MENU – Åbner hovedmenuen
Dele af menusystemet for telefonen er af sikkerhedshensyn ikke tilgængelige ved hastigheder over 8 km/t.
EXIT – Afbryder/afviser opkald, sletter indtastede tegn
Navigeringsknap – Skifter i menuer og
tegnrækker
ENTER – Accept af opkald. Et knaptryk
viser det senest opringede nummer
EXIT – Fungerer på samme måde som på
kontrolpanelet
Opkaldslydstyrke – Hæve/sænke
Navigeringsknapper – Skifter i menuer
PHONE – Til/fra og standby
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
241
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
10
Til/fra
Aktivere fra standby
Når telefonsystemet er aktiveret eller i standby
(standby), vises et telefonrør på displayet. Hvis
fjernbetjeningen drejes til stilling 0, når telefonen er i en af disse stillinger, sættes telefonen
automatisk i samme stilling, næste gang fjernbetjeningen drejes til stilling I eller II.
±
Aktivering af telefonsystemet
Telefonsystemets funktioner kan kun bruges,
når telefonen er i aktiv stilling.
1. Tryk på PHONE.
2. Angiv PIN-kode (om nødvendigt), og tryk
på ENTER.
Deaktivere telefonsystemet
Når telefonsystemet er deaktiveret, kan der
ikke tages imod opkald.
±
Hold PHONE trykket ned, indtil telefonen
deaktiveres.
Standby (standby)
I standby kan lydanlægget være i gang, samtidig med at der tages imod opkald. I standby
kan der derimod ikke ringes ud.
Parkere/genoptage opkald
Hvis privatrøret er løftet, når man indleder en
telefonsamtale, kommer lyden ud i handsfreesystemet. Vedr. skift mellem privatrør og
handsfree under en samtale, se side 244.
1. Tryk på MENU eller ENTER.
Opringning
1. Aktiver telefonsystemet (om nødvendigt).
2. Indtast det ønskede nummer, eller brug
telefonbogen, se side 244.
2. Gå til Hold til eller Hold fra og tryk på
ENTER.
Ringe under igangværende opkald
1. Parker opkaldet.
2. Indtast nummeret til næste opkaldspartner.
3. Tryk på ENTER, eller løft røret. Røret frigøres ved at trykke det hårdt ned.
Skifte mellem opkaldspartnere
Modtagelse af et opkald
2. Gå til Skift mellem og tryk på ENTER.
For autosvar, se menupunkt 4.3, se side 246.
Starte konferenceopkald
±
Et konferenceopkald består af mindst tre samtaleparter, der kan tale med hinanden. Når et
konferenceopkald er påbegyndt, kan der ikke
tilsluttes flere parter. Alle igangværende samtaler afsluttes, hvis konferenceopkaldet afsluttes.
Tryk på ENTER, eller løft røret. Røret frigøres ved at trykke det hårdt ned.
Afslutte opkald
±
Tryk på EXIT, eller læg røret på.
Afvise opkald
±
Telefonen skal være i aktiv stilling, før den kan
sættes i standby.
Ventende opkald
Tryk på PHONE.
Opkaldet kan afvises eller modtages på sædvanlig vis. Hvis det indkommende opkald modtages, parkeres den igangværende samtale.
Opkaldshåndtering
Sæt telefonen i standby
±
242
Tryk på PHONE.
Tryk på EXIT.
Hvis der kommer et yderligere telefonopkald
ind under det igangværende telefonopkald,
høres der to toner. På displayet vises Svar?.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
1. Tryk på MENU eller ENTER.
1. Start to telefonsamtaler.
2. Tryk på MENU eller ENTER.
3. Gå til Sammenkobling og tryk på
ENTER.
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
Lydstyrke
Telefonen bruger højttaleren i førerdøren.
Opkaldslydstyrke
Opkaldslydstyrken reguleres
med rattets knapper.
Hvis privatrøret bruges, reguleres lydstyrken med et rat på
siden af røret.
Lydanlæggets lydstyrke
Under en telefonsamtale sænkes lydstyrken
midlertidigt. Når samtalen er afsluttet, kommer
den oprindelige lydstyrke tilbage. Hvis lydstyrken justeres under samtalen, bibeholdes den
nye lydstyrke, når samtalen er slut. Lyden kan
også afbrydes automatisk for en telefonsamtale, se menupunkt 5.4.3 på side 248. Denne
funktion gælder kun Volvos integrerede telefonsystem.
2. Tryk på 1 for et mellemrum. Hvis der skal
skrives to tegn lige efter hinanden med
samme knap, skal du trykke på * eller vente
nogle sekunder.
Knap
Funktion
Tryk kort, hvis to tegn skal
skrives efter hinanden med
samme knap.
Et indtastet tegn slettes med et kort tryk på
EXIT. Med et langt tryk på EXIT slettes alle
indtastede tegn.
10
[email protected]*#&$£/%
Skift mellem store og små
bogstaver.
Funktion
space 1 - ? ! , . : " ' ( )
Nummerhåndtering
abc2äåàæç
Ringe til det senest opkaldte nummer
def3èé
Telefonen gemmer automatisk de senest
opkaldte telefonnumre.
ghi4ì
1. Tryk på ENTER.
2. Gå til et nummer, og tryk på ENTER.
jkl5
Tekstindtastning
mno6ñöòØ
Tekstindtastningen foretages med telefonens
knapper.
pqrs7ß
1. Tryk på den knap, som er mærket med det
ønskede tegn, én gang for knappens første
tegn, to gange for det andet osv., se tabellen.
Knap
Telefonbog
Hvis telefonbogen indeholder kontaktoplysninger for en opkaldende samtalepartner, vises
disse på displayet. Kontaktoplysninger kan
gemmes på SIM-kortet og i telefonen.
Gemme kontakter i telefonbogen
tuv8üù
1. Tryk på MENU.
2. Gå til Telefonbog og tryk på ENTER.
wxyz9
3. Gå til Nyt register og tryk på ENTER.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
243
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
4. Indtast et navn, og tryk på ENTER.
10
5. Indtast et nummer, og tryk på ENTER.
6. Gå til SIM kort eller Telefon og tryk på
ENTER.
Søge efter kontakter i telefonbogen
Nedpilen på navigeringsknappen i stedet for
MENU fører direkte til menuen Søg.
1. Tryk på MENU.
2. Gå til Telefonbog og tryk på ENTER.
5. Gå til den post, som skal slettes, og tryk på
ENTER.
6. Gå til Slet og tryk på ENTER.
Slet alle kontakter
1. Tryk på MENU.
2. Gå til Telefonbog og tryk på ENTER.
3. Gå til Søg og tryk på ENTER.
3. Gå til Tøm SIM kort eller Tøm
telefonbog og tryk på ENTER.
4. Skriv det første bogstav i den post, der
søges efter, og tryk på ENTER, eller tryk
blot på ENTER.
Om nødvendigt, skal telefonkoden opgives.
Den fabriksindstillede kode er 1234.
5. Gå til en post, og tryk på ENTER.
Enkelttast opkald
Kopiering mellem SIM-kort og
telefonbog
Et tal på knapperne (1–9) kan bruges som kortnummer for en kontakt i telefonbogen.
1. Tryk på MENU.
1. Tryk på MENU.
2. Gå til Telefonbog og tryk på ENTER.
2. Gå til Telefonbog og tryk på ENTER.
3. Gå til Kopier alle og tryk på ENTER.
3. Gå til Hurtigopkald og tryk på ENTER.
4. Gå til SIM til telefon eller Telefon til SIM
og tryk på ENTER.
4. Gå til Vælg nummer og tryk på ENTER.
Slette kontakter i telefonbogen
1. Tryk på MENU.
2. Gå til Telefonbog og tryk på ENTER.
3. Gå til Søg og tryk på ENTER.
244
4. Skriv det første bogstav i den post, der
søges efter, og tryk på ENTER, eller tryk
blot på ENTER.
5. Gå til det tal, hvor kortnummeret skal gemmes, og tryk på ENTER.
6. Skriv det første bogstav i den post, der
søges efter, og tryk på ENTER, eller tryk
blot på ENTER.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
7. Gå til en post, og tryk på ENTER.
8. Hold EXIT nede for at gå ud af menusystemet.
Ringe med hurtigopkald
±
Tryk kort på den ønskede knap på tastaturet efterfulgt af ENTER.
OBS
Når der tændes for telefonen, varer det et
stykke tid, inden der kan foretages hurtigopkald.
For at kunne indtaste et kortnummer skal 1knap opkald være aktiveret i menuen
Telefonbog, se side 247.
Opringning fra telefonbog
1. Tryk på MENU.
2. Gå til Telefonbog og tryk på ENTER.
> Alle kontakter i telefonbogens hukommelse vises. Antallet af kontakter der
vises, kan reduceres ved at indtaste en
del af det søgte kontaktnavn.
3. Gå til en kontakt, og tryk på ENTER.
OBS
Tryk på ENTER for at ringe op.
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
OBS
Hold det ønskede bogstav/knap på tastaturet inde i ca. 2 sekunder for at nå det tilsvarende bogstav i telefonbogen.
Funktioner under et igangværende
opkald
Under en igangværende samtale er flere funktioner tilgængelige. Nogle funktioner kan kun
benyttes, hvis der er parkeret en samtale.
SMS – Short message service
1. Tryk på MENU.
2. Gå til Besked og tryk på ENTER.
3. Gå til Læs og tryk på ENTER.
4. Gå til en besked, og tryk på ENTER.
> Meddelelsens tekst ses på displayet.
Yderligere valg fås ved at trykke på
ENTER. Hold EXIT nede for at komme
ud af menusystemet.
Skrive og sende
1. Mute til/Mute fra – Privatfunktion.
1. Tryk på MENU.
2. Hold til/Hold fra - Genoptag eller parkér
igangværende samtale.
2. Gå til Besked og tryk på ENTER.
3. Håndfri/Håndbetjent - Brug handsfree
eller privatrør.
4. Skriv teksten, og tryk på ENTER.
5. Sammenkobling - Telefonmøde (tilgængelig, hvis der er tilsluttet mere end tre parter)
For at kunne spærre telefonen skal netoperatøren underrettes om telefonens IMEI-nummer,
et 15-cifret serienummer, som er indprogrammeret i telefonen. Tast *#06# for at få nummeret frem på displayet. Skriv det op, og gem det
på et sikkert sted.
Læse SMS
Tryk på MENU eller ENTER for at komme til
Opk. Menuen, og gå til et af følgende valg:
4. Telefonbog – Vis telefonbogen.
IMEI-nummer
Specifikationer
3. Gå til Skriv og tryk på ENTER.
5. Gå til Send og tryk på ENTER.
6. Angiv et telefonnummer, og tryk på
ENTER.
10
A
Udgangseffekt
2W
SIM kort
Lille
Hukommelsespladser
250A
SMS (Short Message Service)
Ja
Data/Fax
Nej
Dualband (900/1800 MHz)
Ja
Antallet af hukommelsespladser på SIM-kortet afhænger af
typen af SIM-kort.
6. Skift mellem - Skift mellem to opkald (tilgængelig, hvis der er tilsluttet højst tre parter).
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
245
10 Infotainment
Menustruktur – telefon*
Hovedmenu
10
1.
Hurtigopkald
4.6.3.
Ikke besvaret
Funktioner
2.4.1.
Aktiv
4.6.4.
Ingen forb.
1.1.
Ubesv. opkald
2.4.2.
Vælg nummer
4.6.5.
Fax opkald
1.2.
Indgående opkald
2.5.
Tøm SIM kort
4.6.6.
Data opkald
1.3.
Opkald
2.6.
Tøm telefonbog
4.6.7.
Slet alle
1.4.
Slettet
2.7.
Hukommelse
1.5.
2.
246
2.4.
1.4.1.
Alle opkald
1.4.2.
Ubesv. opkald
3.1.
Læs
1.4.3.
Modtaget opk.
3.2.
Skriv
1.4.4.
Opkald
3.3.
Beskedopsæt.
3.
1.5.1.
Seneste opkald
1.5.2.
Total opkald
1.5.3.
Total taletid
1.5.4.
Nulstil tæller
4.
Tlf.indstill.
5.1.
Besked
Taletid
5.
5.2.
Netværk
5.1.1.
Auto
5.1.2.
Manuel valg
SIM sikkerhed
3.3.1.
SMSC nummer
5.2.1.
Til
3.3.2.
Gyldig til
5.2.2.
Fra
3.3.3.
Meddelel.type
5.2.3.
Auto
5.3.
Opkaldsfunk.
Skift kode
4.1.
Send nummer
5.3.1.
PIN kode
Telefonbog
4.2.
Opkald venter
5.3.2.
Tlf. kode
2.1.
Nyt register
4.3.
Automatisk svar
2.2.
Søg
4.4.
Autom. genopringning
5.4.1.
Ringevolume
2.3.
Kopier alle
4.5.
Telefonsvarernummer
5.4.2.
Ringesignal
2.3.1.
SIM til telefon
4.6.
Viderestilling
5.4.3.
Dæmp radio
2.3.2.
Telefon til SIM
4.6.1.
Alle opkald
5.4.4.
Besked bip
4.6.2.
Ved optaget
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
5.4.
5.5.
Lyd
IDIS
10 Infotainment
Menustruktur – telefon*
5.6
Fabriksindst.
Beskrivelse af menupunkt
1. Funktioner
1.1. Ubesvarede opkald
Liste over ubesvarede opkald. Vælg mellem at
ringe op, slette eller gemme i telefonbogen.
1.2. Modtaget opkald
Liste over modtagne opkald. Vælg mellem at
ringe op, slette eller gemme i telefonbogen.
1.3. Opkald
Liste over kaldte numre. Vælg mellem at ringe
op, slette eller gemme i telefonbogen.
1.5.2.
Total opkald
3. Meddelelser
1.5.3.
Total taletid
3.1. Læs
1.5.4.
Nulstil tæller
Indgåede tekstmeddelelser. Vælg mellem at
slette læst meddelelse, videresende, ændre,
gemme hele eller dele af meddelelsen.
2. Telefonbog
3.2. Skriv
2.1. Nyt register
Gemme navn og telefonnummer i telefonbogen, se side 243.
2.2. Søg
Søgning efter navn i telefonbogen.
2.3. Kopier alle
Kopiér SIM-kortets telefonnumre og navne til
telefonens hukommelse.
1.4. Slettet
2.3.1.
Fra SIM- til telefonhukommelse
Sletning af de lister, der findes i menupunkterne 1.1, 1.2 og 1.3, i henhold til nedenstående.
2.3.2.
Fra telefon- til SIM-hukommelse.
2.4. Hurtigopkald
1.4.1.
Alle opkald
1.4.2.
Ubesvarede opkald fjernet
Numre, som er gemt i telefonbogen, kan gemmes som kortnumre.
1.4.3.
Modtagne opkald fjernet
2.5. Tøm SIM kort
1.4.4.
Kaldte opkald fjernet
Slet hele hukommelsen i telefonen.
2.7. Hukommelse
1.5.1.
Seneste opkald
3.3. Beskedopsætning
Angiv nummeret (SMSC-nummer) for den
meddelelsescentral, der skal overføre meddelelserne, og hvor længe de skal gemmes i meddelelsescentralen. Oplysninger om meddelelsesindstillinger fås hos netoperatøren. Indstillingerne bør normalt ikke ændres.
3.3.1.
SMSC nummer
3.3.2.
Gyldig til
3.3.3.
Meddelelsestype
4. Opkaldsvalg
Vis eller skjul dit eget telefonnummer for den
anden samtalepart. Oplysninger om permanent skjult nummer fås hos netoperatøren.
2.6. Tøm telefonbog
Taletid for samtlige opkald eller for det seneste
opkald. For nulstilling af samtaletidmåleren, se
menupunkt 1.5.4.
Skriv meddelelse ved brug af tastaturet. Vælg
enten at gemme eller sende den.
4.1. Send nummer
Slette hele hukommelsen i SIM-kortet.
1.5. Taletid
10
Vis, hvor mange hukommelsespladser, der er
optaget i SIM-kortet henholdsvis telefonen. I
tabellen vises, hvor mange af det samlede antal
pladser, der er optaget, f.eks. 100 (250).
4.2. Opkald venter
Modtag en meddelelse om, at der venter et
opkald under et igangværende opkald.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
247
10 Infotainment
Menustruktur – telefon*
10
4.3. Aut. svar
5.1.1.
Auto
5.5. IDIS
Automatisk besvarelse af indgående opkald.
5.1.2.
Manuel valg
Hvis IDIS-funktionen kobles fra, forsinkes indkommende opkald ikke, uanset kørselssituationen.
4.4. Autom. genopringning
Ringer automatisk til et tidligere optaget nummer.
4.5. Telefonsvarernummer
Lagrer nummer til telefonsvarer.
5.2. SIM-sikkerhed
Vælg, om PIN-koden skal være slået til, slået
fra, eller om telefonen automatisk skal angive
PIN-koden.
5.2.1.
Til
Her kan du vælge, hvornår og hvilke typer
opkald der skal viderestilles til et bestemt telefonnummer.
5.2.2.
Fra
5.2.3.
Auto
4.6.1.
5.3. Rediger koder
4.6. Viderestilling
Alle opkald
Indstillingen gælder kun under det aktuelle
opkald
Redigér PIN- eller telefonkoden. Notér koden,
og gem den på et sikkert sted.
5.3.1.
PIN kode
5.3.2.
Tlf. kode.
4.6.2.
Ved optaget
4.6.3.
Ikke besvaret
4.6.4.
Ingen forb.
Den fabriksindstillede telefonkode, 1234,
benyttes ved første ændring.
4.6.5.
Fax opkald
5.4. Lyde
4.6.6.
Data opkald
5.4.1.
4.6.7.
Slet alle
Justering af ringesignalets lydstyrke.
5.4.2.
5. Telefonindstillinger
5.1. Netværk
Vælg netværk automatisk eller manuelt. Det
valgte netværk vises på displayet i telefonens
grundbillede.
248
Lydstyrke.
Ringesignal.
Der er 7 forskellige ringesignaler.
5.4.3.
Dæmp radio. On/off
5.4.4.
Besked bip
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
5.5. Fabriksindst.
Tilbagestilling til systemets fabriksindstillinger.
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
Generelt
Tilslutning af mobiltelefon
OBS
Kun et udvalg af mobiltelefoner er helt kompatible med handsfree-funktionen. Volvo
anbefaler, at du henvender dig til en autoriseret Volvo-forhandler eller på
www.volvocars.com for at få information
om kompatible telefoner.
Menuer og betjeningsknap
Menuerne styres fra kontrolpanelet i midterkonsollen (3), se side 241.
Tilslutning af telefonen første gang
Mobiltelefon
Menuerne betjenes fra midterkonsollen og
knapperne på rattet. Flere generelle oplysninger om menuhåndtering fremgår af se
side 246.
Mikrofon
Aktivere/deaktivere
Midterkonsol
Handsfree-funktionen aktiveres med et kort
tryk på PHONE. Teksten TELEFON øverst på
displayet viser, at den er i telefonindstilling.
Symbolet
viser, at handsfree funktion er
aktiv.
Systemoversigt.
BluetoothTM
En mobiltelefon, som er udstyret med
BluetoothTM, kan tilsluttes trådløst til lydanlægget. I så fald fungerer lydanlægget som handsfree, med mulighed for at fjernstyre en række
af mobiltelefonens funktioner. Der er mikrofon
i loftskonsollen (2). Mobiltelefonen kan betjenes med sine knapper, uanset om den er tilsluttet eller ej.
Med et langt tryk på PHONE slås handsfreefunktion fra, og den tilsluttede telefon frakobles.
Tilslutning af en mobiltelefon foretages forskelligt, alt efter om den har været tilsluttet tidligere
eller ej. Hvis det er første gang, den tilsluttes,
skal nedenstående fremgangsmåde følges:
10
Alternativ 1 - via bilens menusystem
1. Gør telefonen søgbar/synlig via
BluetoothTM. Se vejledningen til mobiltelefonen eller www.volvocars.com.
2. Aktivér handsfree-funktionen med
PHONE.
> Menuvalget Tilføj telefon vises på displayet. Hvis der allerede er registreret én
eller flere mobiltelefoner, vises de også.
3. Vælg Tilføj telefon.
> Lydanlægget søger nu efter mobiltelefoner i nærheden. Søgningen tager ca.
30 sekunder. De mobiltelefoner der findes, angives med deres respektive
BluetoothTM-navn på displayet. Handsfree-funktionens BluetoothTM-navn
vises i mobiltelefonen som My Car.
4. Vælg en af mobiltelefonerne på lydanlæggets display.
5. Indtast talsekvensen, der vises på lydanlæggets display, ved brug af telefonens
knapper.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
249
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
Alternativ 2 - via telefonens menusystem
10
1. Aktivér handsfree-funktionen med
PHONE. Hvis der er tilsluttet en telefon,
frakobles den allerede tilsluttede telefonen.
2. Søg med mobiltelefonens BluetoothTM. Se
vejledningen til mobiltelefonen.
3. Vælg My Car på listen over fundne enheder i din mobiltelefon.
4. Indtast PIN-koden '1234' i mobiltelefonen,
når du bliver bedt om at angive PIN-kode.
5. Vælg at tilslutte til My Car fra mobiltelefonen.
Mobiltelefonen registreres og tilsluttes automatisk til lydanlægget, samtidig med at teksten
Synkroniserer vises på displayet. Nærmere
oplysninger om registrering af mobiltelefoner
fremgår af se side 251.
Når tilslutningen er foretaget, vises symbolet
og mobiltelefonens BluetoothTM-navn på
displayet. Nu kan mobiltelefonen betjenes fra
lydanlægget.
2. Indtast det ønskede nummer, eller brug
telefonbogen, se side 252.
Opkaldshåndtering
3. Tryk på ENTER.
Opkald modtages ved at trykke på ENTER,
også selvom lydanlægget f.eks. er i cd- eller
FM-indstilling. Afvis eller afslut en samtale med
EXIT.
Samtalen afbrydes med EXIT.
Frakobling af mobiltelefonen
Mobiltelefonen frakobles automatisk, hvis den
kommer uden for lydanlæggets rækkevidde.
For mere information om tilslutning, se
side 251.
Telefonen frakobles manuelt ved at deaktivere
handsfree-funktionen med et langt tryk på
PHONE. Handsfree-funktionen deaktiveres
også, når motoren slukkes, eller når døren
åbnes1.
Når mobiltelefonen er frakoblet, kan en eventuel igangværende samtale fortsætte med telefonens indbyggede mikrofon og højttaler.
OBS
Visse mobiltelefoner kræver, at overgangen
fra handsfree bekræftes med brug af mobiltelefonens tastatur.
Opringning
1. Kontrollér, at teksten TELEFON vises
er
øverst på displayet, og at symbolet
synligt.
1
250
Gælder Keyless Drive.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Indgående opkald
Automatisk svar
Funktionen Automatisk svar bevirker, at indgående opkald modtages automatisk. Aktiver/
deaktiver under Hovedmenu
Telefonindstillinger Opkaldsvalg
Automatisk svar.
Opkaldsmenu
Under en igangværende samtale er nedenstående funktioner tilgængelige ved at trykke på
MENU eller ENTER:
• Mikrofon fra - lydanlæggets mikrofon
dæmpes.
• Overfør opkald til mobil - samtalen flyttes til mobiltelefonen.
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
OBS
For visse mobiltelefoner afbrydes tilslutningen, når privat-funktionen benyttes. Dette er
normalt. Håndfri-funktionen spørger, om du
ønsker at tilslutte igen.
• Telefonbog - søgning i telefonbog.
OBS
En ny samtale kan ikke påbegyndes under
en igangværende samtale.
Hovedmenu
og lydsyrke
Telefonindstillinger
Dæmp radio.
Lyde
Ringevolume
Gå til Hovedmenu Telefonindstillinger
Lyde og lydsyrke Ringevolume og juster
/
på navigeringsknappen.
med
Opkaldslydstyrken kan reguleres, når handsfree-funktionen er i telefonindstilling. Brug
knapperne på rattet eller VOLUME.
Lydanlæggets lydstyrke
Så længe der ikke er nogen samtale i gang,
reguleres lydanlæggets lydstyrke med
VOLUME på normal vis. For at justere lydanlæggets lydstyrke under en igangværende
samtale skal man skifte til en af lydkilderne.
Lydkilden kan dæmpes automatisk ved indkommende telefonsamtaler under
2
Der kan registreres op til 5 mobiltelefoner.
Registreringen skal foretages én gang for hver
telefon. Efter registreringen behøver telefonen
ikke længere være synlig/søgbar. Der kan kun
være tilsluttet én telefon ad gangen. Telefoner
kan afregistreres under Bluetooth-menu
Bluetooth Fjern telefon.
10
Ringesignaler
Handsfree-funktionens indbyggede ringesignaler kan vælges under Hovedmenu
Telefonindstillinger Lyde og lydsyrke
Ringesignaler... Ringesignal 1, 2, 3 osv.
Lydindstillinger
Opkaldslydstyrke
Mere om registrering og tilslutning
OBS
Den tilsluttede mobiltelefons ringesignal
slås ikke fra, når et af handsfree-systemets
indbyggede signaler anvendes.
For at vælge den tilsluttede telefons ringesignal2, gå til Hovedmenu
Telefonindstillinger Lyde og lydsyrke
Ringesignaler... Anv. mobiltelefons
signal.
Automatisk tilslutning
Når handsfree-funktionen er aktiv, og den
senest tilsluttede telefon er indenfor rækkevidde, tilsluttes den automatisk. Mens lydanlægget søger efter den senest tilsluttede telefon, vises dennes navn på displayet. For at
skifte over til manuel tilslutning af en anden
telefon skal der trykkes på EXIT.
Manuel tilslutning
Tilslutning af en anden telefon end den senest
tilsluttede eller skift til en anden tilsluttet telefon
gøres som følger:
1. Sæt lydanlægget i telefonindstilling.
2. Tryk på PHONE, og vælg en af telefonerne
på listen.
Tilslutningen kan også foretages via menusystemet under Bluetooth-menu Bluetooth
Forbind telefon eller Skift telefon.
Støttes ikke af alle mobiltelefoner.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
251
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
Telefonbog
10
Al håndtering af telefonbogen forudsætter, at
teksten TELEFON vises øverst på displayet,
er synligt.
og at symbolet
Lydanlægget lagrer en kopi af hver registreret
mobiltelefons telefonbog. Telefonbogen
kopieres automatisk til lydanlægget ved hver
tilslutning. Deaktiver funktionen under
Telefonindstillinger Synkroniser
telefonbog. Søgning af kontakter foregår kun
i den tilsluttede mobiltelefons telefonbog.
OBS
Hvis mobiltelefonen ikke understøtter
kopiering af telefonbog, vises Listen er
tom, når kopieringen er færdig.
Hvis telefonbogen indeholder kontaktoplysninger for en opkaldende samtalepartner, vises
disse på displayet.
Søge kontakter
Den enkleste måde at søge i telefonbogen er at
trykke længe på knapperne 2–9. Det starter en
søgning i telefonbogen baseret på knappens
første bogstav.
foretages fra telefonbogens søgemenu under
Telefonbog Søg:
1. Skriv de første bogstaver i den kontakt, der
søges efter, og tryk på ENTER. Eller tryk
blot på ENTER.
2. Gå til en kontakt, og tryk på ENTER for at
ringe op.
Talestyring
Mobiltelefonens talestyringsfunktion for
opringning kan anvendes ved at holde
ENTER inde.
Nummer til telefonsvarer
Nummeret til telefonsvareren ændres under
Telefonindstillinger Opkaldsvalg
Voicemail-nummer. Hvis der ikke er gemt
noget nummer, kan denne menu nås med et
langt tryk på 1. Tryk længe på 1 for at bruge det
gemte nummer.
Opkaldslister
Opkaldslisterne kopieres til handsfree-funktionen ved hver ny tilslutning og opdateres
derefter under tilslutningen. Tryk på ENTER for
at vise de seneste opkald. De øvrige opkaldslister findes under Opkaldsregister….
Man kan også komme til telefonbogen med
/
på navigeringsknappen eller med
/
på tastaturet på rattet. Søgningen kan også
252
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
OBS
Visse mobiltelefoner viser listen over de
sidst kaldte i omvendt rækkefølge.
Indtastning af tekst
Tekstindtastning foretages med knapperne på
midterkonsollen. Tryk én gang for knappens
første tegn, to gange for det andet osv. Fortsæt
med at trykke for flere tegn, se tabel på side
243.
Et indtastet tegn slettes med et kort tryk på
EXIT. Alle indtastede tegn slettes med et langt
tryk på EXIT.
/
på navigeringsknappen
benyttes til at komme fra tegn til tegn.
Menustruktur - Bluetooth
1.
Ubesv. opkald
2.
Indgående opkald
3
Kaldte opkald
4.
Telefonbog
5.
4.1.
Søg
4.2.
Kopier fra telefon
Bluetooth...
5.1.
Skift telefon
5.2.
Forbind telefon
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
6.
5.3.
Frakobl telefon
5.4.
Tilslut fra mobiltelefon
10
Telefonindstillinger
6.1.
Opkaldsvalg
6.1.1.
Automatisk svar
6.1.2.
Telefonsvarernummer
6.2.
Lyde og lydsyrke
6.3.
Synkroniser telefonbog
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
253
254
256
259
262
264
268
271
276
277
279
G000000
Typebetegnelse.....................................................................................
Mål og vægt..........................................................................................
Motorspecifikationer.............................................................................
Motorolie...............................................................................................
Væsker og smøremidler........................................................................
Brændstof.............................................................................................
Katalysator............................................................................................
Elektrisk anlæg......................................................................................
Typegodkendelse..................................................................................
SPECIFIKATIONER
11
11 Specifikationer
Typebetegnelse
G032083
11
256
11 Specifikationer
Typebetegnelse
Ved al kontakt med Volvo-forhandleren vedrørende bilen og ved bestilling af reservedele og
tilbehør kan det være en fordel at kende bilens
typebetegnelse samt chassis- og motornummer.
Typebetegnelse, chassisnummer, tilladte
maksimumsvægte, kodenumre for farve
og betræk samt typegodkendelsesnummer.
11
Parkeringsvarmer-skilt.
Motorens typebetegnelse, artikel- og fabrikationsnummer.
Motorolie-skilt.
Gearkassens typebetegnelse og fremstillingsnummer:
manuel gearkasse
,
automatgearkasse
VIN-nummer (type- og modelårsbetegnelse samt chassinummer).
Bilens registreringsattest indeholder yderligere
oplysninger om bilen.
``
257
11 Specifikationer
Typebetegnelse
OBS
11
258
De mærkater, der vises i instruktionsbogen,
er ikke altid præcise afbildninger af dem, der
findes i bilen. Formålet er at vise, omtrent
hvordan de ser ud, og omtrent hvor på bilen,
de sidder. Den information, der gælder for
netop din bil, findes på den respektive
mærkat på din bil.
11 Specifikationer
Mål og vægt
Mål
11
Mål
mm
A
Akselafstand
2640
B
Længde
4522
C
Lastlængde, gulv, nedfoldet sæde
1766
D
Lastlængde, gulv
989
E
Lasthøjde
685
F
Højde
1457
G
Sporvidde, for
1535
Mål
mm
Vægt
H
Sporvidde, bag
1531
Køreklar vægt omfatter føreren, en 90 % fyldt
brændstoftank samt alle olier og væsker.
I
Lastbredde, gulv
1002
J
Bredde
1770
K
Bredde inkl. sidespejle
2022
Vægten af passagerer og det monterede ekstraudstyr samt kugletryk (i tilfælde af tilkoblet
anhænger, se tabellen) har betydning for lasteevnen og indgår ikke i køreklar vægt.
Tilladt maksimumsbelastning = Totalvægt Køreklar vægt.
``
259
11 Specifikationer
Mål og vægt
OBS
ADVARSEL
Dokumenteret køreklar vægt gælder bil i
basisudførelse - altså en bil uden ekstraudstyr. Det betyder, at for hvert ekstraudstyr,
der tilføjes, mindskes bilens lasteevne med
en vægt svarende til ekstraudstyrets.
11
Bilens køreegenskaber ændres, alt efter
hvor tungt lastet den er, og hvor lasten er
placeret.
Maks. totalvægt
Maks. køretøjsvægt (bil+anhænger)
Maks. akseltryk, for
Maks. akseltryk, bag
Udstyrsniveau
Eksempler på ekstraudstyr, som mindsker
lasteevnen er udstyrsniveauerne Kinetic/
Momentum/Summum samt andet ekstraudstyr som f.eks. trækkrog, tagbagagebærer, tagboks, lydanlæg, ekstralys, GPS,
brændstofdrevet varmer, beskyttelsesgitter, måtter, bagagegardin, elbetjente sæder
og lign.
Maksimumsbelastning: Se registreringsattesten.
Maksimal tagbelastning: 75 kg.
At veje bilen er en sikker måde at finde frem
til dens køreklare vægt.
Vedr. skiltets placering, se side 256.
Trækvægt og kugletryk
260
Motor
Maksimumsvægt, påhængsvogn med bremser (kg)
Maks. kugletryk (kg)
1.6
1200
50
1.6D
1300
75
11 Specifikationer
Mål og vægt
Motor
Maksimumsvægt, påhængsvogn med bremser (kg)
Maks. kugletryk (kg)
1.8
1300
75
1.8F
1300
2.0
1350
øvrige
1500
11
Maksimumsvægt påhængsvogn uden bremser (kg)
Maks. kugletryk (kg)
700
50
261
11 Specifikationer
Motorspecifikationer
Oversigt
Motor
Effekt
(kW/
omdr./
min.)
Effekt
(hk/
omdr./
min.)
Drejningsmoment
(Nm/
omdr./
min.)
Cylinderantal
Cylinderdiameter
(mm)
Slaglængde
(mm)
Slagvolumen (liter)
Kompressionsforhold
11
262
1.6
B4164S3
74/6000
100/6000
150/4000
4
79
81,4
1,596
11,0:1
1.8
B4184S11
92/6000
125/6000
165/4000
4
83
83,1
1,798
10,8:1
1.8F
B4184S8
92/6000
125/6000
165/4000
4
83
83,1
1,798
10,8:1
2.0
B4204S3
107/6000
145/6000
185/4500
4
87,5
83,1
1,999
10,8:1
2.4
B5244S5
103/5000
140/5000
220/4000
5
83
90,0
2,435
10,3:1
2.4i
B5244S4
125/6000
170/6000
230/4400
5
83
90,0
2,435
10,3:1
T5
B5254T7
169/5000
230/5000
320/1500 –
5000
5
83
93,2
2,521
9,0:1
1.6D
D4164T
80/4000
109/4000
240/1750
4
75
88,3
1,560
18,3:1
2.0D
D4204T
100/4000
136/4000
320/2000
4
85
88,0
1,997
18,5:1
D5
D5244T8
132/4000
180/4000
350/1750 –
3250
5
81
93,2
2,401
17,3:1
11 Specifikationer
Motorspecifikationer
Motor
A
Effekt
(kW/
omdr./
min.)
Effekt
(hk/
omdr./
min.)
Drejningsmoment
(Nm/
omdr./
min.)
Cylinderantal
Cylinderdiameter
(mm)
Slaglængde
(mm)
Slagvolumen (liter)
Kompressionsforhold
11
D5
D5244T13
132/4000
180/4000
400/2000–
2750
5
81
93,2
2,401
17,3:1
D5
D5244T9A
120/4000
163/4000
340/1750 –
3000
5
81
93,2
2,401
17,3:1
Belgien
Motorens typebetegnelse, artikel- og fabrikationsnummer kan aflæses på motoren, se
side 256.
263
11 Specifikationer
Motorolie
Kontrollér oliestanden oftere ved lang tids kørsel under følgende forhold:
11
•
•
•
•
med camping- eller påhængsvogn
i bjerge
med høj hastighed
i temperaturer under -30 °C eller over
+40 °C.
Dette kan give unormalt høj olietemperatur eller
olieforbrug.
Kontroller også olieniveauet oftere i tilfælde af
mange korte ture (under 10 km) ved lave temperaturer (under +5 °C).
Vælg en helt syntetisk motorolie ved ugunstige
kørselsforhold. Det giver en ekstra beskyttelse
for motoren.
264
Volvo anbefaler olieprodukter fra Castrol.
Viskositetsdiagram
VIGTIGT
For at opfylde kravene til motorens serviceinterval fyldes alle motorer på fabrikken med
en specielt tilpasset syntetisk motorolie.
Valget af olie er foretaget med stor omhu og
under hensyntagen til levetid, mulighed for
at starte, brændstofforbrug og miljøbelastning.
Brug af godkendt motorolie er påkrævet for
at de anbefalede serviceintervaller skal
kunne tillempes. Brug kun den foreskrevne
oliekvalitet (se etiketten i motorrummet),
både ved påfyldning og ved olieskift, ellers
risikerer du at påvirke levetid, mulighed for
at starte, brændstofforbrug og miljøbelastning.
Volvo Car Corporation fraskriver sig alt
garantiansvar, hvis der ikke bruges motorolie med den foreskrevne kvalitet og viskositet.
G020236
Ugunstige kørselsforhold
11 Specifikationer
Motorolie
Olieskilt
Motoroliekvalitet
Motorvariant
Påfyldningsbar
kapacitet mellem
KapacitetA
(liter)
MIN-MAX (liter)
11
B5244S5
1,3
5,8
2.4iB
B5244S4
1,3
5,8
T5B
B5254T7
1,3
5,8
1.6D
D4164T
1,0
3,8
G032080
2.4B
Olieskiltets placering i motorrummet, se
side 202.
Oliekvalitet: ACEA A3/B3/B4
Viskositet: SAE 0W–30
Til brug under ugunstige kørselsforhold bør
ACEA A5/B5 SAE 0W-30 bruges.
A
B
Inkluderer filterskift
Gælder ikke Europa, for Europa se olie ACEA A5/B5
``
265
11 Specifikationer
Motorolie
Motoroliekvalitet
Motorvariant
Påfyldningsbar
kapacitet mellem
KapacitetA
(liter)
MIN-MAX (liter)
G032079
11
Olieskiltets placering i motorrummet, se
side 202.
Oliekvalitet: WSS-M2C913-B
Viskositet: SAE 5W–30
Til brug under ugunstige kørselsforhold bør
ACEA A5/B5 SAE 0W-30 bruges.
A
266
Inkluderer filterskift
1.6
B4164S3
0,75
4,0
1.8
B4184S11
0,75
4,3
1.8F
B4184S8
0,75
4,3
2.0
B4204S3
0,75
4,3
D4204T
1,8
5,0
2.0D
11 Specifikationer
Motorolie
Motoroliekvalitet
Motorvariant
Påfyldningsbar
kapacitet mellem
KapacitetA
(liter)
G032078
MIN-MAX (liter)
2.4
B5244S5B
1,3
5,5
2.4i
B5244S4 B
1,3
5,5
T5
B5254T7 B
1,3
5,5
D5
D5244T8
1,5
6,0
11
D5244T9
(Kun Belgien)
Olieskiltets placering i motorrummet, se
side 202.
D5244T13
Oliekvalitet: ACEA A5/B5
Viskositet: SAE 0W–30
A
B
Inkluderer filterskift
Kun Europa, for øvrige markeder se olie ACEA A3/B3/B4
267
11 Specifikationer
Væsker og smøremidler
Oversigt
VIGTIGT
11
Den anbefalede transmissionsolie skal bruges, for at gearkassen ikke beskadiges, og
må ikke blandes med nogen anden transmissionsolie. Hvis der er påfyldt anden olie,
bør man kontakte det nærmeste værksted
for service. Volvo anbefaler, at du kontakter
et autoriseret Volvo-værksted.
Gearkasseolie
268
Motor
Gearkasse
Kapacitet (liter)
Foreskreven transmissionsolie
1.6 benzin
Manuel 5-trins, IB5
2,1
BOT 130 M
1.8 benzin
Manuel 5-trins, MTX75
1,8
BOT 350M3
1.8F flexifuel
Manuel 5-trins, MTX75
1,8
BOT 350M3
2.0 benzin
Manuel 5-trins, MTX75
1,8
BOT 350M3
2.0 benzin
Automatisk, MPS6
5,5
BOT 341
2.4 benzin
Automatisk, AW55-51
7,7
JWS 3309
2.4i benzin
Manuel 5-trins, M56
2,1
BOT 350M3
2.4i benzin
Automatisk, AW55-51
7,7
JWS 3309
T5 benzin
Manuel 6-trins, M66
1,9
BOT 350M3
T5 benzin
Automatisk, AW55-51
7,7
JWS 3309
11 Specifikationer
Væsker og smøremidler
Motor
Gearkasse
Kapacitet (liter)
Foreskreven transmissionsolie
1.6D diesel
Manuel 5-trins, MTX75
1,8
BOT 350M3
2.0D diesel
Manuel 6-trins, MMT6
1,7
BOT 350M3
2.0D diesel
Automatisk, MPS6
5,5
BOT 341
D5 diesel
Manuel 6-trins, M66
1,9
BOT 350M3
D5 diesel
Automatisk, AW55-51
7,7
JWS 3309
11
Væsker
Væske
System
Kølevæske
1.6 benzin
6,2
1.8, 1.8F og 2.0 benzin
7,5
Kølevæske med korrosionsbeskyttelse
blandet med vandA, se emballagen.
Termostaten åbner ved:
5-cyl. manuel gearkasse
9,5
benzinmotor (1.6) 82 °C
5-cyl. automatgearkasse
10,0
benzinmotorer 90 °C,
1.6D diesel
7,2
dieselmotorer 82 °C
2.0D diesel
9,5
Aircondition
B
Kølemiddel
Kapacitet (liter)
Anbefalet kvalitet:
dieselmotor (1.6D) 83 °C
R134a (HFC134a)
Olie: PAG
Bremsevæske
Bremsesystem
Servostyringsolie
Servostyring
0,6
1,0 – 1,2
DOT 4+
WSS M2C204-A eller tilsvarende produkt med den samme specifikation.
``
269
11 Specifikationer
Væsker og smøremidler
11
270
A
B
Væske
System
Kapacitet (liter)
Sprinklervæske
4-cyl. Benzin/Diesel
4,0
5-cyl. Benzin/Diesel
6,5
Vandkvaliteten skal opfylde standard STD 1285,1.
Mængden af kølemiddel varierer alt efter motorvariant. Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted for korrekt information.
Anbefalet kvalitet:
Ved minusgrader anbefales det at
bruge det af Volvo anbefalede frostbeskyttelsesmiddel blandet med vand.
11 Specifikationer
Brændstof
CO2-udslip, brændstofforbrug og tankkapacitet
Motor
Gearkasse
Udslip af kuldioxid
CO2 (g/km)
Forbrug
(liter/100 km)
Tankkapacitet
(liter)
1.6
B4164S3
Manuel 5-trins (IB5)
169
7,1
ca. 53
1.8
B4184S11
Manuel 5-trins (MTX75)
174
7,3
ca. 53
1.8FA
B4184S8
Manuel 5-trins (MTX75)
177
7,4
ca. 53
2.0
B4204S3
Manuel 5-trins (MTX75)
176
7,4
ca. 53
2.4
B5244S5
Automatgearkasse (AW55-51)
217
9,1
ca. 62
2.4i
B5244S4
Manuel 5-trins (M56H)
203
8,5
ca. 62
2.4i
B5244S4
Automatgearkasse (AW55-51)
217
9,1
ca. 62
T5
B5254T7
Manuel 6-trins (M66)
203
8,7
ca. 62
T5
B5254T7
Automatgearkasse (AW55-51)
211
9,0
ca. 62
T5 AWD
B5254T7
Manuel 6-trins (M66) AWD
224
9,6
ca. 57
T5 AWD
B5254T7
Automatgearkasse (AW55-51)
AWD
229
9,8
ca. 57
1.6D
D4164T
Manuel 5-trins (MTX75)
119
4,5
ca. 52
153
5,7
ca. 52
148
5,6
ca. 52
2.0D
2.0D
D4204T
Manuel valg
(EURO4)
6-trins (MMT6)
D4204T
Manuel 5-trins (M56)
11
``
271
11 Specifikationer
Brændstof
Motor
11
Gearkasse
Udslip af kuldioxid
CO2 (g/km)
Forbrug
(liter/100 km)
Tankkapacitet
(liter)
Automatgearkasse (MPS6)
159
6,0
ca. 52
2.0D
D4204T
D5
D5244T13
Manuel 6-trins (M66)
166
6,3
ca. 60
D5
D5244T8
Automatgearkasse (AW55-51)
184
7,0
ca. 60
D5
D5244T9
Automatgearkasse (AW55-51)
184
7,0
ca. 60
(Kun Belgien)
A
Flexifuel kan køres på valgfri 95-oktan blyfri benzin eller bioætanol E 85 samt enhver blanding af disse to brændstoffer. Bilen forbruger 30-40 % mere af E85, som har et lavere energiindhold. Den
præcise forskel afhænger bl.a. af køremåde, temperaturen i omgivelserne og variationer i brændstofspecifikationer.
Brændstofforbrug og udslip af kuldioxid
De officielt deklarerede tal for brændstofforbrug er baseret på en standardiseret kørselscyklus iht. EU-direktiv 80/1268/EEC comb. og
92/21/EEC.
Tallene for brændstofforbrug kan påvirkes,
hvis bilen udstyres med ekstra tilbehør, som
ændrer bilens vægt. Desuden kan køremåden
og andre ikke-tekniske faktorer påvirke bilens
brændstofforbrug.
Ved brug af brændstof med oktantal 91 RON
bliver forbruget højere og ydelsen lavere.
272
OBS
Ekstreme vejrforhold, trækning af en
anhænger og kørsel i stor højde kombineret
med brændstofkvaliteten er faktorer, der
kan indvirke på bilens præstationsevne.
Generelt om brændstof
ADVARSEL
Undgå altid at indånde brændstofdampe og
at få brændstofstænk i øjnene.
Hvis du får brændstof i øjnene, skal du tage
eventuelle kontaktlinser ud og skylle med
rigeligt vand i mindst 15 minutter. Søg
derefter læge.
Brændstof må aldrig sluges. Brændstoffer
som benzin, bioætanol og blandinger af
disse og diesel er meget giftige og kan forårsage permanente skader eller dødsfald,
hvis de sluges. Søg straks læge, hvis der er
blevet slugt brændstof.
11 Specifikationer
Brændstof
VIGTIGT
Blanding af forskellige brændstoftyper eller
brug af brændstof, der ikke anbefales,
ophæver Volvos garantier og eventuelle
supplerende serviceaftaler - dette gælder
alle motorer. Bemærk: Det gælder ikke biler
med motorer, der er tilpasset til at køre på
ethanolbrændstof(E85).
Benzin
Benzin skal opfylde normen EN 228. De fleste
motorer kan køres på oktantal 91, 95 og 98
RON.
•
•
•
91 RON må ikke bruges til 4-cylindrede
motorer og bør kun bruges til de øvrige
motorer i undtagelsestilfælde.
95 RON kan bruges ved normal kørsel.
98 RON anbefales for at få maksimal
ydelse og det laveste brændstofforbrug.
Ved kørsel i varmere klima end +38 °C anbefales det højest mulige oktantal for at opnå
optimal ydelse og lavest muligt brændstofforbrug.
VIGTIGT
•
Brug kun blyfri benzin for ikke at beskadige katalysatoren.
•
Brug kun tilsætninger, der er anbefalet
af Volvo.
ADVARSEL
Ætanol er følsomt over for gnistdannelse, og
der kan dannes eksplosive gasser i reservedunken, hvis den fyldes med ætanol.
Diesel
Bioætanol E85
Brændstofsystemet eller dets komponenter
må ikke modificeres, og komponenter må ikke
erstattes med dele, som ikke er specielt beregnet til brug med bioætanol.
ADVARSEL
Metanol må ikke bruges. Et skilt på tankdækselklappens inderside viser korrekt
alternativt brændstof.
Brug af komponenter, der ikke er beregnet
til bioætanolmotorer, kan give anledning til
brand, person- eller motorskader.
Reservedunk
Reservedunk i bilen bør fyldes med benzin, se
side 137.
11
Diesel skal opfylde normen EN 590 eller JIS
K2204.
Dieselmotorer er følsomme over for forurening,
f.eks. for høj mængde svovlpartikler. Brug kun
dieselbrændstof fra anerkendte producenter.
Fyld aldrig på med diesel af tvivlsom kvalitet.
Dieselbrændstof kan ved lave temperaturer
(-40 °C til -6 °C) udfælde paraffin, hvilket kan
give startvanskeligheder. De store olieselskaber har et særligt dieselbrændstof, som er
beregnet til udetemperaturer omkring frysepunktet. Dette brændstof er mere letflydende
ved lave temperaturer og mindsker risikoen for
paraffinudfældning.
Risikoen for kondensvand i tanken reduceres,
hvis tanken holdes godt fyldt op. Kontrollér ved
tankning, at der er rent omkring påfyldningsrøret. Undgå at spilde på lakerede flader. Eventuelt spild bør vaskes af med vand og sæbe.
``
273
11 Specifikationer
Brændstof
VIGTIGT
Der må kun bruges brændstof, der opfylder
den europæiske dieselnorm.
VIGTIGT
11
Diesellignende brændstoffer, som ikke må
bruges: specialtilsætninger, Marine Diesel
Fuel, fyringsolie, RME1 (vegetabilsk oliemetyl) og vegetabilsk olie. Disse brændstoffer
opfylder ikke kravene ifølge Volvos anbefaling og giver øget slid og motorskader, der
ikke dækkes af Volvos garantier.
VIGTIGT
Svovlindholdet må maksimalt være 50 ppm.
Brændstofstop
Efter et motorstop på grund af mangel på
brændstof, skal brændstofsystemet have et
kort øjeblik til at udføre en kontrol. Gør sådan,
inden motoren startes:
1. Fyld mindst 5 liter diesel på i brændstoftanken.
2. Sæt fjernbetjeningen i startlåsen og drej til
nøglestilling II (se side 135).
4. For at starte motoren: Tryk bremse- og/
eller koblingspedalen ned, og drej fjernbetjeningen til startstilling III.
Aftapning af kondensvand i
brændstoffilter
I brændstoffilteret separeres kondensvand fra
brændstoffet. Ellers kan kondensvandet forårsage forstyrrelser i motoren.
Aftapning af brændstoffilteret skal foretages i
overensstemmelse med serviceintervallerne i
Service- og garantibogen eller ved mistanke
om, at der er brugt forurenet brændstof.
VIGTIGT
Visse specialtilsætninger fjerner vandsepareringen i brændstoffilteret.
Dieselpartikelfilter (DPF)
Dieseldrevne biler kan være forsynet med et
partikelfilter, hvilket giver mere effektiv udstødningsrensning. Partiklerne i udstødningsgassen samles i filteret under normal kørsel. For at
forbrænde partiklerne og tømme filteret startes
en såkaldt regenerering. Hertil kræves, at
motoren er kommet op på normal driftstemperatur.
3. Vent ca. 1 minut.
1
274
Dieselbrændstof kan indeholde en vis mængde RME og må ikke tilsættes mere.
Regenereringen af filteret sker automatisk med
et interval på 300-900 km, alt efter kørselsforhold. Regenereringen tager normalt 10 - 20
minutter. Ved lav gennemsnitshastighed kan
det tage lidt længere tid. Under regenereringen
øger brændstofforbruget noget.
Bagrudevarmeren kan aktiveres automatisk for
at øge belastningen på motoren ved regenerering uden indikering.
Regenerering ved koldt vejr
Hvis bilen ofte kører korte ture i koldt vejr, når
motoren ikke op på normal driftstemperatur.
Dette medfører, at regenerering af dieselpartikelfilteret ikke finder sted, og at filtret ikke tømmes.
Når filtret er ca. 80 % fyldt med partikler, tændes det gule informationssymbol på instrumentpanelet, og meddelelsen SODFILTER
FULDT - SE INSTRUKT.BOG vises på instrumentpanelets display.
Start regenerering af filteret ved at køre bilen,
helst på landevej eller motorvej, indtil motoren
kommer op på normal driftstemperatur. Derefter bør bilen køres i yderligere ca. 20 minutter.
Efter afsluttet regenerering slettes meddelelsen automatisk.
11 Specifikationer
Brændstof
VIGTIGT
Hvis filteret er helt fyldt, vil det muligvis ikke
længere fungere. I givet fald er det vanskeligt at starte motoren, ligesom man risikerer,
at filteret skal udskiftes.
11
Brug parkeringsvarmeren* i koldt vejr, hvorved
motoren hurtigere kommer op på normal
arbejdstemperatur.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
275
11 Specifikationer
Katalysator
Generelt
11
Katalysatoren har til formål at rense udstødningsgassen. Den befinder sig i strømmen af
udstødningsgas tæt ved motoren, hvor den
hurtigt når op på sin driftstemperatur. Katalysatoren består af en monolit (keramiksten eller
metal) med kanaler. Kanalvæggene er belagt
med platin/rodium/palladium. Disse metaller
står for katalysatorfunktionen, dvs. de fremskynder den kemiske proces uden selv at forbruges.
Lambda-sondeTM iltføler
Lambda-sonden indgår i et reguleringssystem,
som har til opgave at reducere udslip og forbedre udnyttelsen af brændstoffet.
En iltføler overvåger iltindholdet i de udstødningsgasser, der kommer ud af motoren. Måleværdien fra analysen af udstødningsgassen
sendes til et elektronisk system, som kontinuerligt styrer indsprøjtningsventilerne. Forholdet
mellem det brændstof og den luft, der tilføres
motoren, reguleres konstant. Reguleringen
skaber optimale forhold for en effektiv forbrænding af de skadelige stoffer (kulbrinter, kulilte
og kvælstofoxider) ved hjælp af en trevejskatalysator.
276
11 Specifikationer
Elektrisk anlæg
Generelt
12 V-systemmed spændingsreguleret vekselstrømsgenerator. 1-polet system med chassis
og motorblok som ledere.
Hvis startbatteriet udskiftes, skal du sørge for
at skifte til et batteri med samme koldstartsevne og reservekapacitet som det originale
batteri (se mærkaten på batteriet).
11
Startbatteri
Motor
Spænding, V
Koldstartsevne
Reservekapacitet,
(CCA, Cold Cranking Amperes), A
minutter
590
100
60
600 A
120
70
700 B
135
80
Effekt (W)
Type
Nærlys
55
H7
Fjernlys (særligt for halogen)
55
H9
Ekstra fjernlys (særligt for Dual Xenon og ABL, Active Bending Lights)
55
H7
Bremselygte, baklys, tågebaglys
21
P21W
Blinklys for (særligt for Dual Xenon og halogen), blinklys bag
21
PY21W
4- og 5 cyl. benzin
4- og 5 cyl. diesel
A
B
12
12
Kapacitet, Ah
Biler med audioniveauet High Performance.
Biler med diesel, keyless drive, audioniveauet Premium Sound, brændstofdrevet varmer eller RTI.
Pærer
Belysning
``
277
11 Specifikationer
Elektrisk anlæg
Belysning
11
Effekt (W)
Type
Blinklys for (særligt for ABL, Active Bending Lights)
24
PY24W
Bageste positions-/parkerings- og sidemarkeringslys (øvre kontakt)
5
P21/5W
Bageste positions-/parkeringslys (nedre kontakt)
5
R5W
Indstigningslys, lastrumsbelysning, nummerpladebelysning
5
C5W
1,2
Spolepære
Positions-/parkeringslys for, sidemarkeringslys for
5
W5W
Fortågelygter
35
H8
Handskerumslys
3
Spolepære
Makeup-spejl*
278
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
11 Specifikationer
Typegodkendelse
Fjernbetjeningssystem
Land og område
A, B, CY, CZ, D, DK,
E, EST, F, FIN, GB,
GR, H, I, IRL, L, LT,
LV, M, NL, P, PL, S,
SK, SLO
IS, LI, N, CH
HR
ROK
Hermed
bekræfter Delphi, at
dette fjernbetjeningssystem er i
overensstemmelse
med de væsentlige
egenskabskrav og
øvrige relevante
bestemmelser, som
fremgår af direktiv
1999/5/EF.
Certificering af keyless drive-systemet
Hermed bekræfter Siemens VDO Automotive
A.G., at denne udstyrstype, 5WK4 8952,
5WK48956, 5WK48812, er i overensstemmelse med de væsentlige egenskabskrav og
øvrige relevante bestemmelser i henhold til
direktiv 1999/5/EF.
11
Delphi 2003-07-15,
Germany RLPD1-03-0151
BR
TW
ETC093LPD0155
279
12 Alfabetisk stikordsregister
A
A/C
elektronisk klimaanlæg......................... 90
manuelt klimaanlæg........................ 86, 87
ABS, fejl i ABS-systemet................... 49, 147
Active Bending Lights (ABL)...................... 56
Advarselsblinklys....................................... 67
12
Advarselslampe
stabilitets- og traktionssikringssystem.................................................... 149
Advarselssymbol, AIRBAG-system........... 19
Automatisk genlåsning............................ 122
Alarm........................................................
afprøvning af alarmsystemet..............
alarmindikator.....................................
annullering af udløst alarm.................
automatisk nulstilling af alarm............
frakobling............................................
RDS-trafikadvarsel..............................
reduceret alarmniveau........................
tilkobling.............................................
Automatisk låsning.................................. 123
126
128
126
127
127
126
232
127
126
Anhænger................................................ 160
kabel................................................... 162
Advarselstrekant...................................... 179
Ankomstlys, varighed................................ 73
indstilling............................................... 78
AF – automatisk frekvensopdatering....... 234
Antenneplacering, Keyless drive............. 120
Afprøvning af alarmsystemet................... 128
Audio, se også Lyd.................................. 227
Afvise opkald........................................... 242
AUTO
forvalgslagring.................................... 231
Afvisere...................................................... 58
Airbag........................................................
aktivering/deaktivering, PACOS...........
frakobling/tilkobling..............................
fører- og passagersiden.......................
280
Aktive forlygter........................................... 56
20
23
23
21
Auto
klimaindstilling...................................... 88
Auto-klima................................................. 88
Aircondition................................................ 86
ECC...................................................... 88
generelt................................................. 84
Automatgearkasse
anhænger............................................ 160
bugsering og bjergning....................... 157
manuelle gearstillinger (Geartronic).... 142
Aktive Dual Xenon-lys................................ 56
Automatisk døroplåsning........................... 78
Autostart.................................................. 135
AWD, firehjulstræk................................... 146
B
Bagagerumslys
lastning............................................... 168
Bagklap
kørsel med bagklappen åben............. 132
låsning/oplåsning........................ 114, 122
Bagsæderyglæn, nedslåning................... 106
Bakgearsspærring
5 gear.................................................. 140
6 gear, benzin..................................... 140
Barn........................................................... 32
barnestol og sideairbag........................ 25
børnesikkerhedslås............................. 125
placering i bilen..................................... 32
sikkerhed.............................................. 32
Barnestol.................................................... 32
ISOFIX monteringssystem til barnestole...................................................... 38
Bashøjttaler.............................................. 228
12 Alfabetisk stikordsregister
Batteri...................................................... 208
batteriskift i fjernbetjening.................. 121
overbelastning.................................... 133
specifikationer.................................... 277
starthjælp............................................ 159
symboler på batteriet.......................... 208
vedligeholdelse........................... 199, 208
Belysning
Aktive Dual Xenon-lys........................... 56
ankomstlys, varighed............................ 73
belysningsautomatik........................... 101
belysningsautomatik, nærlys................ 55
belysningspanel, kabine....................... 55
displaybelysning................................... 56
fjern-/nærlys................................... 55, 58
fortågelygter......................................... 56
i kabine............................................... 100
lastrum................................................ 101
lyshøjderegulering................................ 55
læselamper......................................... 100
nærlys................................................... 55
orienteringslys................................ 58, 73
positions-/parkeringslys....................... 55
pærer, specifikationer......................... 277
tågebaglys............................................ 56
Belysning, skift af pære
baglygte.............................................. 214
for....................................................... 210
nærlys................................................. 211
positionslys......................................... 212
Belysning, skift af pærer..........................
bagagerum.........................................
blinklys................................................
fjernlys, halogen..................................
indstigningslys....................................
makeup-spejl......................................
nummerpladelygte..............................
parkeringslys......................................
sidemarkeringslys...............................
tågelys................................................
210
215
212
211
214
215
214
212
212
213
Benzinkvalitet........................................... 273
Beskyttelsesgardin.................................... 27
Beskyttelsesgitter.................................... 108
Beskyttelsesnet............................... 108, 110
Betjeningspanel på førerens dør.......... 46, 69
Bilindstillinger............................................. 78
Bilpleje, læderindtræk.............................. 192
Bilvask..................................................... 190
Bioætanol E85......................................... 271
Blind Spot Information System, BLIS 73, 153
Blind vinkel (BLIS).................................... 153
Blinklys....................................................... 58
Blokeret låsestilling.................................. 123
deaktivering........................................ 123
midlertidig deaktivering...................... 123
Bluetooth
handsfree............................................ 249
mikrofon tavs...................................... 250
overfør opkald til mobil....................... 250
Blæser
AC......................................................... 86
ECC...................................................... 88
12
Bremselys.................................................. 57
Bremse- og koblingsvæske..................... 206
Bremser
blokeringsfri bremser, ABS................. 147
bremselys............................................. 57
håndbremse.......................................... 68
nødbremseforstærkning, EBA............ 148
nødbremselys....................................... 57
Bremsesystem......................................... 147
Brændstof
brændstofforbrug, visning.................... 59
brændstoføkonomi............................. 176
CO2-udslip.......................................... 271
forbrug................................................ 271
niveauindikering.................................... 49
281
12 Alfabetisk stikordsregister
parkeringsvarmer.................................. 92
påfyldning........................................... 134
Dieselpartikelfilter.................................... 274
Bugsering................................................. 157
bugseringsøje..................................... 158
Display, meddelelser................................. 52
Bugseringsøjer......................................... 158
Disktekst.................................................. 237
Displaybelysning........................................ 56
Dolby Surround Pro Logic II............ 226, 229
Børn
placering i bilen, tabel........................... 33
Donkraft................................................... 179
Børnesikkerhedslås................................. 125
DSTC, se også Stabilitetssystem............ 149
symbol.................................................. 49
12
C
Cd'er
opbevaringsrum.................................. 104
Cd-funktioner........................................... 236
Cigarettænderkontakt
forsæde................................................ 54
Cruise control............................................ 64
D
Defroster.................................................... 87
Diesel....................................................... 273
Diesel, motorforvarmer.............................. 49
Dug
bagrude................................................ 87
behandling af ruderne........................... 84
fjern med defrosterfunktionen........ 87, 89
kondens i forlygter.............................. 190
timerfunktion................................... 86, 89
Dæk
dæklapning......................................... 183
generelt............................................... 172
hastighedsklasser............................... 172
køreegenskaber.................................. 172
lufttryk......................................... 176, 177
omdrejningsretning............................. 175
slidindikatorer..................................... 173
specifikationer.................................... 172
vedligeholdelse................................... 172
vinterdæk............................................ 175
E
ECC, elektronisk klimaanlæg..................... 85
ECO-tryk.................................................. 176
tabel.................................................... 176
Ekstravarmer.............................................. 95
Ekstravarmer (diesel)................................. 95
Elbetjent sæde........................................... 99
Elbetjent taglem......................................... 75
Elektrisk anlæg........................................ 277
Elektronisk startspærre............................ 114
Elopvarmning
bagrude.......................................... 87, 90
forsæder......................................... 87, 90
sidespejle........................................ 87, 90
EON – Enhanced Other Networks........... 234
Equalizer.................................................. 229
F
Fartpilot...................................................... 64
Farvekode, lak......................................... 193
Fejlmeddelelser i BLIS............................. 155
Firehjulstræk, AWD.................................. 146
282
12 Alfabetisk stikordsregister
Fjern-/nærlys, se Belysning....................... 55
Fjernbetjening.................................. 114, 136
aftageligt nøgleblad............................ 115
batteriskift........................................... 121
batteriudskiftning................................ 121
funktioner............................................ 114
programmerbar..................................... 79
G
HomeLinkŸ EU.......................................... 79
Gearkasse
manuel................................................ 140
Hurtig opkald........................................... 244
Hukommelsesfunktion i stol...................... 99
Gearskifteindikator (GSI - Gearshift indicator)............................................................ 140
Geartronic................................................ 142
Fjernbetjeningssystem, typegodkendelse........................................................ 279
Gearvælgerspærring................................ 143
Fjernlys
blinkning............................................... 58
Gennemsnitligt brændstofforbrug............. 59
Flexifuel.................................................... 137
tilpasning............................................ 138
Forlygteblinklys.......................................... 58
Generelt om brændstof........................... 271
Gravide kvinder, sikkerhedssele................ 17
GSI - Gearshift indicator.......................... 140
Gulvmåtter................................................. 98
H
Forsæder, elopvarmede............................ 87
Handskerum............................................ 103
låsning................................................ 116
Frekvensopdatering, automatisk............. 234
FSC, miljømærkning.................................. 12
Fælge
rengøring............................................ 190
Førstehjælpsudstyr.................................. 180
Håndbremse.............................................. 68
I
12
IDIS - Intelligent Driver Information
System..................................................... 240
Igangværende opkald, funktioner............ 245
Indkøbsposeholder.................................. 111
Forrudeviskere........................................... 61
regnsensor............................................ 62
Frakobling af gearvælgerspærring........... 144
Højtrykssprinkling af forlygter.................... 61
IMEI-nummer........................................... 245
Forlygter..................................................... 55
Forvalgslagring, manuel og automatisk... 231
Hurtigspole.............................................. 237
Hjul
afmontering.........................................
fælge...................................................
montering............................................
reservehjul..........................................
snekæder............................................
udskiftning..........................................
Indtræk.................................................... 192
Indvendigt bakspejl.................................... 71
automatisk nedblænding...................... 71
Informationscenter..................................... 59
181
174
182
179
173
181
Informationsdisplay................................... 52
Infotainment
menuhåndtering.................................. 226
Instruktionsbog, miljømærkning................ 12
Instrumentbelysning.................................. 56
283
12 Alfabetisk stikordsregister
Instrumentoversigt
højrestyret bil........................................ 44
venstrestyret bil.................................... 42
Klima
generelt................................................. 84
personlige indstillinger.......................... 77
Integreret selepude.................................... 37
Intervalviskning.......................................... 61
Klimaindstilling
auto....................................................... 88
iPodŸ, tilslutning...................................... 227
Knaldgas.................................................. 159
Knapper på rattet......................... 64, 66, 241
12
J
Jakkeholder............................................. 103
K
Kabinebelysning, se Belysning................ 100
Kabinefilter................................................. 84
Koldstart.................................................. 144
automatgearkasse.............................. 144
Kollision
beskyttelsesgardin, (IC)........................ 27
kollisionsstatus..................................... 31
Kombinationsinstrument............................ 47
Kompas..................................................... 71
indstilling af zone.................................. 71
kalibrering............................................. 71
Kabinevarmer
brændstofdrevet................................... 92
Kondens i forlygter.................................. 190
Katalysator............................................... 276
bjergning............................................. 157
Kontroller
væsker og olier................................... 203
Keyless drive............................ 118, 139, 279
start af bilen........................................ 139
Kølemiddel................................................. 84
Kick-down
automatgearkasse.............................. 142
Kølevæske............................................... 205
Klemmesikring, soltag............................... 76
284
Koblingsvæske, kontrol og påfyldning.... 206
Kølesystem.............................................. 132
Kølevæske, kontrol og påfyldning........... 205
Køreklar vægt.......................................... 259
Kørsel
glat føre...............................................
i vand..................................................
kølesystem..........................................
med anhænger...................................
økonomi..............................................
132
132
132
160
132
Kørsel med anhænger
kugletryk............................................. 259
trækvægt............................................ 259
L
Lak
farvekode............................................ 193
skader og udbedring.......................... 193
Lambdasonde.......................................... 276
Lastning
generelt............................................... 168
lastkapacitet....................................... 168
lastsikringsøjer.................................... 110
Lastrum.................................................... 108
belysning............................................ 101
beskyttelsesgitter............................... 108
beskyttelsesnet........................... 108, 110
lastskjuler.................................... 109, 110
12 Alfabetisk stikordsregister
Lastsikringsøjer........................................ 110
Lastskjuler........................................ 109, 110
Luftfordeling............................................... 91
ECC...................................................... 90
Luftfordeling, A/C...................................... 87
Luftkvalitetssystem, ECC........................... 89
Låsning/oplåsning................................... 122
indefra................................................. 122
udefra.................................................. 122
M
Motorolie.......................................... 203, 264
filter..................................................... 202
kapacitetsoplysninger......................... 264
oliekvalitet........................................... 264
olietryk.................................................. 50
ugunstige kørselsforhold.................... 264
Motorrum................................................. 201
kølevæske........................................... 205
servostyringsolie................................. 206
Lyde
lydindstillinger............................. 227, 228
lydkilde................................................ 227
lydstyrke............................................. 227
Manuel gearkasse.................................... 140
bugsering og bjergning....................... 157
GSI - Gearshift indicator..................... 140
Lydstyrke
lydanlæg............................................. 227
medieafspiller..................................... 227
programtyper...................................... 235
ringesignal, telefon............................. 251
telefon......................................... 243, 251
telefon/medieafspiller......................... 251
tilpasning af lyd til hastighed.............. 230
Meddelelser i BLIS................................... 155
Motorvarmer............................................ 137
brændstofdrevet................................... 92
Meddelelser på informationsdisplay.......... 52
Målepind, elektronisk............................... 203
Menuhåndtering
lydanlæg............................................. 226
Målere i kombinationsinstrumentet
brændstofmåler.................................... 47
omdrejningstæller................................. 47
speedometer......................................... 47
Læderindtræk, vaskeråd.......................... 192
Læselamper, se Belysning....................... 100
Lås
låsning................................................ 122
Låsning.................................................... 119
oplåsning............................................ 122
Manuelle gearstillinger (Geartronic)......... 142
Menustruktur............................................. 77
medieafspiller..................................... 238
telefon, menupunkt............................. 247
telefon, oversigt.................................. 246
Midlertidig dæklapning............................ 183
Motorspecifikationer................................ 262
12
Måler i kombinationsinstrumentet
triptællere.............................................. 47
udendørstermometer............................ 47
Miljømærkning, FSC, instruktionsbog....... 12
Mobiltelefon
handsfree............................................ 249
registrering af telefon.......................... 249
tilslutning............................................ 251
Motorhjelm, åbning.................................. 201
285
12 Alfabetisk stikordsregister
N
Nakkestøtte............................................. 106
Nedsat beskyttelse
indstillinger............................................ 78
NEWS...................................................... 233
12
Opkald
betjening..................................... 242, 250
funktioner under igangværende
opkald......................................... 242, 245
indgående........................................... 250
lydstyrke i telefon................................ 243
Nødopkald............................................... 240
Oplåsning......................................... 119, 122
indstillinger............................................ 78
Nødudstyr
advarselstrekant................................. 179
Opringning....................................... 242, 250
Nøgle
fjernnøgle............................................ 114
nøglefrit låse- og startsystem............. 118
Orienteringslys..................................... 58, 73
indstilling............................................... 78
P
Nøglefri start (Keyless drive).................... 118
PACOS....................................................... 23
Nøglepositioner....................................... 135
PACOS, omskifter...................................... 23
286
Personlige indstillinger...............................
ankomstlys, varighed............................
autom. blæserjustering.........................
automatisk døroplåsning......................
automatisk låsning................................
låseindikator, lys...................................
oplåseindikator, lys...............................
oplåsning, døre.....................................
orienteringslys......................................
recirkulationstimer................................
77
78
77
78
78
78
78
78
78
77
Pletter...................................................... 192
Parkeringsbremse................................ 50, 68
O
Parkeringshjælp....................................... 151
sensorer for parkeringshjælp.............. 152
Olie, se også Motorolie.................... 203, 264
Parkeringsvarmer
batteri og brændstof.............................
generelt.................................................
parkering på skråninger........................
symboler og displaymeddelelser..........
tidsindstilling.........................................
Opbevaringssteder i kabinen................... 102
Partikelfilter.............................................. 274
Piskesmældsskader................................... 28
Nøgleblad........................................ 115, 119
låsepunkter......................................... 117
Opbevaringsrum...................................... 102
Cd'er................................................... 104
Parkér opkald.......................................... 242
92
92
92
93
94
Polering.................................................... 191
Programtype............................................ 234
PTY – Programtype................................. 233
Punktering, se Dæk......................... 179, 181
Pærefatning
afmontering......................................... 213
Pærer
udskiftning.......................................... 210
Pærer, se Belysning......................... 210, 277
12 Alfabetisk stikordsregister
Påfyldning
påfyldning........................................... 134
tankdæksel......................................... 134
tankdæksel, elektrisk åbning.............. 134
Recirkulation
A/C........................................................ 86
ECC...................................................... 89
Påmindelse om sikkerhedssele................. 17
REG – Regionale radioprogrammer......... 234
Regnsensor................................................ 62
Relæ/sikringsboks, se Sikringer.............. 216
R
Radio
EON....................................................
frekvensopdatering.............................
NEWS.................................................
programtyper......................................
radioindstillinger.................................
radiostationer......................................
REG....................................................
234
234
233
232
231
231
234
Radiotekst................................................ 234
Rat
cruise control........................................ 64
indstilling af rat..................................... 67
tastatur.................................... 64, 66, 241
Ratlås....................................................... 135
RDS-funktioner........................................ 232
nulstilling............................................. 235
Rengøring
bilvask.................................................
fælge...................................................
indtræk................................................
sikkerhedsseler...................................
vask i vaskehal....................................
190
190
192
192
190
Reservehjul.............................................. 179
Temporary Spare........................ 174, 179
Rudehejs.................................................... 69
Rudetræk
bagsæde............................................... 70
fastlåst.................................................. 70
passagerplads...................................... 70
Rustbeskyttelse....................................... 194
Ryglæn
forsæde, nedfældning.......................... 98
S
Scan
cd og lydfiler....................................... 237
radiostationer...................................... 232
Selepude
nedslåning............................................ 38
opslåning.............................................. 37
Selepude, integreret.................................. 37
Serviceprogram....................................... 198
12
Servostyringsolie, kontrol og påfyldning. 206
Sideairbag, SIPS........................................ 25
Sideairbags................................................ 25
Sidespejle.................................................. 73
automatisk ind-/udslåning.............. 73, 78
der kan drejes ind elektrisk................... 73
indvendige............................................ 71
kompas................................................. 71
Sikkerhed
sikkerhedssystem, tabel....................... 30
Sikkerhedssele
graviditet............................................... 17
selestrammere...................................... 18
Sikkerhedsseler......................................... 16
287
12 Alfabetisk stikordsregister
216
217
216
220
216
Sprinklere
bagrude................................................ 62
forrude.................................................. 61
sprinklervæske, påfyldning................. 204
Svingningsdæmper.................................. 162
Sprinklervæske, påfyldning..................... 204
SIM-kort................................................... 240
SRS-Airbag................................................ 20
Symboler og displaymeddelelser
parkeringsvarmer.................................. 93
SIPS-bag................................................... 25
SRS-systemet............................................ 20
generelt................................................. 20
Sikringer...................................................
boks i motorrum.................................
generelt...............................................
relæ-/sikringsboks i kabinen..............
udskiftning..........................................
12
SMS......................................................... 245
læse.................................................... 245
skrive.................................................. 245
Smøremiddel........................................... 268
Stabilitets- og traktionssikringssystem.... 149
Standby, telefon...................................... 242
Smøremiddel, kapacitetsoplysninger...... 268
Start af motor........................................... 135
keyless drive............................... 118, 139
Sodfilter............................................. 52, 274
Startbatteri............................................... 277
Sodfilter fuldt........................................... 274
Starthjælp................................................ 159
SOFIX monteringssystem til barnestole.... 38
Startnøgler............................................... 136
Solskærm, soltag....................................... 76
Startspærre...................................... 114, 136
Soltag......................................................... 75
klemmesikring....................................... 76
solskærm.............................................. 76
ventilationsstilling................................. 75
åbning og lukning........................... 75, 76
Stationssøgning Radio............................. 231
Sprinkler
forlygter................................................. 61
Stenslag og ridser.................................... 193
Stikkontakt
bagagerum......................................... 110
bagsæde............................................... 54
midterkonsol......................................... 54
Subwoofer............................................... 228
Surround.......................................... 226, 229
288
Symboler.................................................. 150
advarselssymboler................................ 48
kontrolsymboler.............................. 49, 50
Sæde
elbetjent................................................ 99
manuel indstilling.................................. 98
Sæder
nakkestøtte på bagsædet................... 106
nedfældning af bagsæderyglæn......... 106
nedfældning af forsæderyglæn............ 98
T
Tankkapacitet.......................................... 271
Tekniske data, motor............................... 262
Telefon
betjening.............................................
handsfree............................................
hurtig opkald.......................................
indgående opkald...............................
modtagelse af opkald.........................
opringning...........................................
opringning fra telefonbog...................
241
249
244
250
250
250
244
12 Alfabetisk stikordsregister
V
249
242
243
252
252
242
251
241
TP – trafikinformation............................... 233
Telefonbog
nummerhåndtering............................. 243
Trækkrog, se Trækanordning.................. 162
Trækvægt................................................ 259
Vedligeholdelse................................ 190, 199
egen vedligeholdelse.......................... 199
rustbeskyttelse................................... 194
Telefonsystem......................................... 240
Typebetegnelse....................................... 256
Ventilation.................................................. 85
Temperatur
faktisk temperatur................................. 85
kabine, elektronisk klimaanlæg............ 90
kabine, manuelt klimaanlæg................. 87
Typegodkendelse, fjernbetjeningssystem......................................................... 279
Ventilationsspjæld..................................... 85
Tågelys
bag........................................................ 56
Visker,
bagrude................................................ 62
Tilbagestilling af sidespejle........................ 73
Tågelys, til/fra............................................ 56
Viskerblade..............................................
bagrude, skift......................................
rengøring............................................
skift forrude.........................................
registrering af telefon..........................
standby, standby-indstilling...............
tekstindtastning..................................
telefonbog...........................................
telefonbog, genvej..............................
til/fra....................................................
tilslutning............................................
trafiksikkerhed....................................
Traction control........................................ 149
Trafikinformation...................................... 233
Trækanordning........................................
afmontering.........................................
montering............................................
specifikationer....................................
162
166
164
163
Tilfældig rækkefølge, cd og lydfiler.......... 237
Tilpasning................................................ 138
Tilpasning af lyd til hastighed.................. 230
Tilpasning af lyskegle............................... 169
Dual Xenon-forlygter........................... 169
halogen-forlygter................................ 169
Timer
A/C........................................................ 86
ECC...................................................... 89
Totalvægt................................................. 259
U
Udluftningsfunktion.................................. 122
Udstødningsrensning
fejlindikering.......................................... 49
Udvendige mål......................................... 259
Ur, justering............................................... 77
Vadning.................................................... 132
Vandafvisende belægning, rengøring...... 191
Vand- og smudsafvisende yderlag............ 74
Vask i vaskehal........................................ 190
12
Vinterdæk................................................ 175
207
207
207
207
Voksning.................................................. 191
Vægt
køreklar vægt...................................... 259
Værktøj.................................................... 179
Væsker, kapacitetsoplysninger................ 268
Væsker og olier................................ 202, 268
USB, tilslutning........................................ 227
289
12 Alfabetisk stikordsregister
Væsker og olier, generelt......................... 202
Væsker og olier, kontroller motorrum...... 202
W
WHIPS
barnestol/barnepude............................ 28
piskesmældsskader.............................. 28
12
Ø
Økonomikørsel......................................... 132
Å
Åbning af døre, nøglefri............................. 78
290
Notater
291
Notater
292
Notater
293
Notater
294
Notater
295
Notater
296
VOLVO V50
Instruktionsbog
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&%-*%9Vc^h]!6I%.'%!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%%.!8deng^\]i'%%%"'%%.Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement