Volvo | V50 | Instruktionsvejledning | Volvo V50 2004 Instruktionsvejledning

Volvo V50 2004 Instruktionsvejledning
2004
VOLVO
V5 0
TP 7023 (German). AT 0347. Printed in Sweden, Elanders Infologistics Väst AB, Mölnlycke 2004
BETRIEBSANLEITUNG V50
TP 7023
WEB EDITION
2004
,QGOHGQLQJ
.pUH9ROYRHMHU
9LK·EHUGXI·UJOpGHDIGLQ9ROYRLPDQJH·U%LOHQHUNRQVWUXHUHWWLODWVLNUHGLQRJGLQHSDVVDJHUHUVVLNNHUKHGRJNRPIRUW9ROYRHUHQDI
YHUGHQVPHVWVLNUHSHUVRQELOHU'LQ9ROYRHURJV·NRQVWUXHUHWWLODWRYHUKROGHDOOHJpOGHQGHNUDYWLOVLNNHUKHGRJPLOMq)RUDWGXNDQI·GHW
RSWLPDOHXGDIGLQELODQEHIDOHUYLDWGXVpWWHUGLJLQGLXGVW\UHWYHMOHGQLQJHUQHRJYHGOLJHKROGHOVHVRSO\VQLQJHUQHLGHQQHLQVWUXNWLRQVERJ
7DNIRUGLGXYDOJWH9ROYR
,QGOHGQLQJ
,QVWUXNWLRQVERJHQ
'HWHUHQJRGLG´DWOpVHLQVWUXNWLRQVERJHQ
WLOGLQQ\HELOKHOVWLQGHQGHQIqUVWHNqUHWXU
6·I·UGXPXOLJKHGIRUDWVpWWHGLJLQGLQ\H
IXQNWLRQHURJGXI·UU·GRPKYRUGDQELOHQ
VNDOK·QGWHUHVLIRUVNHOOLJHVLWXDWLRQHURJGX
OpUHUDWXGQ\WWHDOOHELOHQVILQHVVHURSWLPDOW
9pURSPpUNVRPS·
VLNNHUKHGVDQYLVQLQJHUQHLERJHQ
$'9$56(/
$GYDUVOHUQHEHW\GHUDWGHUNDQVNH
SHUVRQVNDGHKYLVLQVWUXNWLRQHUQHLNNH
IqOJHV
9LJWLJW
9LJWLJWEHW\GHUDWGHUHUULVLNRIRUVNDGHU
S·ELOHQKYLVLQVWUXNWLRQHUQHLNNHIqOJHV
'HWXGVW\UGHUEHVNULYHVLLQVWUXNWLRQVERJHQ
ILQGHVLNNHLDOOHELOPRGHOOHU%RJHQEHVNULYHU
XGRYHUVWDQGDUGXGVW\UHWRJV·RSWLRQHU
IDEULNVPRQWHUHWXGVW\U RJQRJOHW\SHU
WLOEHKqU HNVWUDXGVW\U 2%69ROYRVELOHUHUXGVW\UHWIRUVNHOOLJW
DIKpQJLJWDIEHKRYHQHS·IRUVNHOOLJH
PDUNHGHUVDPWORNDOHORYHRJEHVWHPPHOVHU
'HVSHFLILNDWLRQHUNRQVWUXNWLRQVRSO\VQLQJHU
RJLOOXVWUDWLRQHUGHUILQGHVL
LQVWUXNWLRQVERJHQHULNNHELQGHQGH9L
IRUEHKROGHURVUHWWLODWIRUHWDJHpQGULQJHU
XGHQIRUXGJ·HQGHPHGGHOHOVH
ß9ROYR&DU&RUSRUDWLRQ
,QGOHGQLQJ
9ROYRVPLOMqILORVRIL
5HQVQLQJDIXGVWqGQLQJ
9ROYRVYpUNVWHGHURJPLOMqHW
0LOMqVLNNHUKHGRJNYDOLWHWHU9ROYR&DU
&RUSRUDWLRQVWUHNHUQHYpUGLHUVRPYHMOHGHU
RVLDOYRUHVYLUNVRPKHG(Q9ROYRRSI\OGHU
VWUHQJHLQWHUQDWLRQDOHPLOMqNUDYRJHU
GHVXGHQIUHPVWLOOHWS·UHVVRXUFHHIIHNWLYH
IDEULNNHUPHGHWODYWHPLVVLRQVQLYHDX'H
IOHVWHHQKHGHUL9ROYR&DU&RUSRUDWLRQHU
FHUWLILFHUHWLKWPLOMqVWDQGDUGHQ,62
HOOHU(0$6KYLONHWIqUHUWLOOqEHQGH
IRUEHGULQJHUS·PLOMqRPU·GHW9ROYRKDUVRP
GHWIqUVWHELOPpUNHHQFHUWLILFHUHW
PLOMqGHNODUDWLRQXGIpUGLJHWDIWUHGMHPDQG
KYRUNXQGHQNDQVDPPHQOLJQH
PLOMqS·YLUNQLQJHQIUDIRUVNHOOLJHPRGHOOHURJ
PRWRUHU/pVPHUHS·
'LQ9ROYRHUIUHPVWLOOHWHIWHUNRQFHSWHW5HQ
LQGHIUDRJXGzHWNRQFHSWVRPRPIDWWHU
UHQWNDELQHPLOMqRJKqMHIIHNWLYUHQVQLQJDI
XGVWqGQLQJVJDVVHQ'LQELOVSDUHUEUpQGVWRI
RJVOLSSHUPLQLPDOHPpQJGHUDIVNDGHOLJH
VWRIIHUXG'HQVqUJHURJV·IRUDWGXRJGLQH
SDVVDJHUHULNNHEHKqYHULQG·QGHXGVWqGQLQJ
IUDDQGUHELOHUGDGHQUHQVHUGHQOXIWGHU
NRPPHULQGLNDELQHQ(WDYDQFHUHW
OXIWUHQVQLQJVV\VWHPVLNUHUDWOXIWHQLNDELQHQ
HUUHQHUHHQGOXIWHQXGHQIRU,QWHULqUHWHUIUL
IRUDOOHUJLIUHPNDOGHQGHVWRIIHURJNqOHUHQKDU
HQVpUOLJEHOpJQLQJ3UHPDLUÝVRP
RPGDQQHUVNDGHOLJMRUGQpUR]RQWLOUHQLOW
9HGDWXGIqUHUHJHOPpVVLJYHGOLJHKROGHOVH
S·ELOHQS·HW9ROYRYpUNVWHGNDQGXVNDEH
JUXQGODJIRUHWODYWEUpQGVWRIIRUEUXJRJS·
GHQQHP·GHELGUDJHWLOHWUHQHUHPLOMq
3HUVRQDOHWKDUGHQYLGHQRJGHWYpUNWqMVRP
VLNUHUGHQEHGVWPXOLJHRPVRUJIRUPLOMqHW
ZZZHSGYROYRFDUVVH
.XQELOHUGHUKDUIHPF\OLQGUHGHPRWRUHU
,QGOHGQLQJ
6N·QPLOMqHW
9LWURUDWYRUHVNXQGHUGHOHUYRUHVRPWDQNH
IRUPLOMqHW'XNDQVHOYELGUDJHWLODWVN·QH
PLOMqHWYHGDWNqEHPLOMqPpUNHGH
ELOSOHMHSURGXNWHURJI·XGIqUWVHUYLFHRJ
YHGOLJHKROGHOVHDIELOHQLKHQKROGWLO
YHMOHGQLQJHQLLQVWUXNWLRQVERJHQ
+HUHUDQJLYHWQRJOHU·GRPKYRUGDQGXNDQ
VN·QHPLOMqHW
f
.qUDOWLGPHGNRUUHNWGpNWU\N)RUODYW
GpNWU\NJLYHUKqMHUHEUpQGVWRIIRUEUXJ
f
7DJEDJDJHEpUHUHRJWDJERNVHJLYHU
KqMHUHOXIWPRGVWDQGRJqJHU
EUpQGVWRIIRUEUXJHWEHW\GHOLJW'HVNDO
DIPRQWHUHVHIWHUEUXJ
f
7qPELOHQIRUXQqGYHQGLJHWLQJ-R
VWqUUHODVWMRKqMHUHEUpQGVWRIIRUEUXJ
f
+YLVELOHQHUXGVW\UHWPHGPRWRUYDUPHU
VNDOGXDOWLGEUXJHGHQIqUNROGVWDUW'HW
QHGVpWWHUIRUEUXJHWRJUHGXFHUHU
XGVOLS
f
.qUMpYQWXQGJ·KXUWLJHRJXQqGLJH
DFFHOHUDWLRQHURJNUDIWLJH
RSEUHPVQLQJHU
f
.qULGHWKqMHVWPXOLJHJHDU/DYHUH
RPGUHMQLQJVWDOJLYHUHWODYHUHIRUEUXJ
f
/HWS·VSHHGHUHQYHGKpOGQLQJHU
QHGDG
f
%UXJPRWRUEUHPVHVOLSVSHHGHUHQRJ
JHDUQHG
f
8QGJ·WRPJDQJVNqUVHO6OXNPRWRUHQ
Q·UGHUHUYHQWHWLGLWUDILNNHQ
f
+XVNDWK·QGWHUHPLOMqIDUOLJWDIIDOGVRP
EDWWHULHURJROLHS·HQPLOMqYHQOLJP·GH
6SqUJS·GLW9ROYRYpUNVWHGKYLVGXHU
XVLNNHUS·KYRUGDQGHWVNDOERUWVNDIIHV
f
9HGOLJHKROGWpQGLQJVRJ
EUpQGVWRIV\VWHPKYLONHWUHGXFHUHU
XGVWqGQLQJVPpQJGHQGLUHNWH
+YLVGXIqOJHUGLVVHU·GNDQGXVpQNH
EUpQGVWRIIRUEUXJHWXGHQDWqJHUHMVHWLGHQ
HOOHUUHGXFHUHJOpGHQYHGELONqUVOHQ'X
VN·QHUE·GHELOHQWHJQHERJHQRJMRUGHQV
UHVVRXUFHU
,QGKROGVIRUWHJQHOVH
,QVWUXPHQWRYHUVLJW
6LNNHUKHG
,QVWUXPHQWHURJEHWMHQLQJVNQDSSHU
.OLPD
,QWHULqU
/·VRJDODUP
6WDUWRJNqUVHO
+MXORJGpN
%LOSOHMH
9HGOLJHKROGHOVHRJVHUYLFH
,QIRWDLQPHQW
7HNQLVNHGDWD
,QGKROGVIRUWHJQHOVH
Instrumentoversigt
Instrumentoversigt
Oversigt over venstrestyret bil
Oversigt over højrestyret bil
Dørkonsol i førerdør
8
10
12
7
,QVWUXPHQWRYHUVLJW
2YHUVLJWRYHUYHQVWUHVW\UHWELO
9HQVWUHVW\UHWELO
,QVWUXPHQWRYHUVLJW
'LVSOD\WLONOLPDDQOpJRJ
LQIRWDLQPHQW
'qUNRQVRO
,QIRWDLQPHQW
%OLQNO\VIMHUQO\VFRPSXWHU
%HO\VQLQJ·EQLQJVPHNDQLVPHWLO
WDQNGpNVHO
,QGVWLOOLQJHUIRUNOLPDDQOpJ
LQIRWDLQPHQWRJSHUVRQOLJH
LQGVWLOOLQJHU
'qUK·QGWDJFHQWUDOO·V
.OLPDDQOpJ
9HQWLODWLRQVPXQGVW\NNHU
LQVWUXPHQWEUpW
*HDUVWDQJ
9HQWLODWLRQVPXQGVW\NNHVLGHUXGH
'qUK·QGWDJ
5DWMXVWHULQJ
ÔEQLQJVPHNDQLVPHWLOPRWRUKMHOP
9HQWLODWLRQVPXQGVW\NNHVLGHUXGH
)DUWSLORW
+DQGVNHUXP
+RUQDLUEDJ
'qUNRQVRO
.RPELQDWLRQVLQVWUXPHQW
3DUNHULQJVEUHPVH
,QIRWDLQPHQWNQDSSHU
6WLNFLJDUHWWpQGHU
9LQGXHVYLVNHURJYDVNHU
IRUO\JWHYDVNHU
67&HOOHU'67&VWDELOLWHWVV\VWHP
.RQWDNWHURSWLRQ
7pQGLQJVO·V
%DNVSHMONRPSDV
$GYDUVHOVODPSHIRUVLNNHUKHGVVHOH
.DELQHEHO\VQLQJYHQVWUHVLGH
%HYpJHOVHVGHWHNWRUDODUP
.DELQHEHO\VQLQJIXQNWLRQVNRQWDNW
3ODGVWLONRQWDNWWLOEHKqU
.DELQHEHO\VQLQJKqMUHVLGH
%HWMHQLQJVROWDJ
,QVWUXPHQWRYHUVLJW
2YHUVLJWRYHUKqMUHVW\UHWELO
+qMUHVW\UHWELO
,QVWUXPHQWRYHUVLJW
.RQWDNWHIWHUPRQWHUHWWLOEHKqU
%OLQNO\VIMHUQO\VFRPSXWHU
67&HOOHU'67&VWDELOLWHWVV\VWHP
)DUWSLORW
6WLN
.RPELQDWLRQVLQVWUXPHQWHW
3DUNHULQJVEUHPVH
+RUQDLUEDJ
'qUNRQVRO
,QIRWDLQPHQW
+DQGVNHUXP
9HQWLODWLRQVPXQGVW\NNHVLGHUXGH
&HQWUDOO·V
&HQWUDOO·V
9HQWLODWLRQVPXQGVW\NNHVLGHUXGH
9HQWLODWLRQVPXQGVW\NNHU
LQVWUXPHQWEUpW
%HO\VQLQJ·EQLQJVPHNDQLVPHWLO
WDQNGpNVHO
*HDUVWDQJ
9LQGXHVYLVNHURJYDVNHU
IRUO\JWHYDVNHU
.OLPDDQOpJ
'qUNRQVRO
,QGVWLOOLQJHUNOLPDDQOpJRJ
LQIRWDLQPHQW
ÔEQLQJVPHNDQLVPHWLOPRWRUKMHOP
5DWMXVWHULQJ
,QIRWDLQPHQW
'LVSOD\NOLPDDQOpJRJLQIRWDLQPHQW
%HWMHQLQJVROWDJ
.DELQHEHO\VQLQJYHQVWUHVLGH
&HQWUDOO·V
.DELQHEHO\VQLQJNRQWDNW
.RQWDNWHIWHUPRQWHUHWWLOEHKqU
.DELQHEHO\VQLQJKqMUHVLGH
$GYDUVHOVODPSHIRUVLNNHUKHGVVHOH
%DNVSHMONRPSDV
7pQGLQJVO·V
,QVWUXPHQWRYHUVLJW
'qUNRQVROLIqUHUGqU
(OHNWULVNEqUQHVLNULQJ RSWLRQ 5XGHWUpN
6LGHVSHMOYHQVWUHVLGH
6LGHVSHMOHLQGVWLOOLQJ
6LGHVSHMOKqMUHVLGH
Sikkerhed
Sikkerhed
Sikkerhedsseler
Airbags
Sideairbags
Gardinairbag
WHIPS
Sådan aktiveres sikkerhedssystemerne
Kollisionsfunktion
Inspektion af airbags og gardinairbags
Børns sikkerhed
14
17
20
22
23
25
26
27
28
13
6LNNHUKHG
6LNNHUKHGVVHOHU
6·GDQVSpQGHVVHOHQRS
f 7U\NS·GHQUqGHNQDSLO·VHQRJODG
GHUHIWHUUXOOHQWUpNNHVHOHQLQG+YLV
GHQLNNHUXOOHVKHOWLQGVNXEEHVGHQLQG
PHGK·QGNUDIWV·GHQLNNHKpQJHUOqVW
6HOHQVSpUUHVRJNDQLNNHWUpNNHVXG
f +YLVGHQWUpNNHVIRUKXUWLJWXG
6WUpNQLQJDIKRIWHVHOH6HOHQVNDOVLGGHODYW
%UXJDOWLGVLNNHUKHGVVHOHQ
(QRSEUHPVQLQJNDQI·DOYRUOLJHIqOJHUKYLV
VLNNHUKHGVVHOHQLNNHDQYHQGHV6qUJGHUIRU
IRUDWDOOHSDVVDJHUHUKDUVSpQGW
VLNNHUKHGVVHOHQ+YLVGHWWHLNNHHUWLOIpOGHW
NDQSDVVDJHUHUQHS·EDJVpGHWEOLYHVO\QJHW
IUHPPRGIRUVpGHUQHVU\JOpQ
6·GDQVSpQGHVVLNNHUKHGVVHOHQ
f 7UpNODQJVRPWVHOHQXGRJVSpQGGHQ
YHGDWVNXEEHO·VHWXQJHQQHGLO·VHQ(W
NUDIWLJWNOLNDQJLYHUDWVHOHQHUO·VW
f
9HGRSEUHPVQLQJRJDFFHOHUDWLRQ
f
+YLVELOHQKpOGHUNUDIWLJW
)RUDWVHOHQNDQJLYHRSWLPDOEHVN\WWHOVHHU
GHWYLJWLJWDWGHQVLGGHUWpWWLONURSSHQ
5\JOpQHWP·LNNHOpJJHVIRUPHJHWQHG
6HOHQHUEHUHJQHWWLODW\GHEHVN\WWHOVHYHG
QRUPDOVLGGHVWLOOLQJ
+XVN
f %UXJLNNHHQNOHPPHHOOHUDQGHWVRP
KLQGUHUVHOHQLDWVLGGHKHOWWLO
f
6HOHQP·LNNHYpUHVQRHWHOOHUYUHGHW
f
+RIWHVHOHQVNDOVLGGHODYW LNNHRYHU
PDYHQ
f
+RIWHVHOHQVNDOVWUpNNHVRYHUKRIWHQ
YHGDWWUpNNHLGHQGLDJRQDOHVHOHVRP
YLVWS·ELOOHGHW
$'9$56(/
6LNNHUKHGVVHOHQRJDLUEDJJHQ
VDPDUEHMGHU+YLVVHOHQLNNHEUXJHV
HOOHUEUXJHVIRUNHUWNDQGHWWHS·YLUNH
DLUEDJJHQVYLUNQLQJXQGHUHQNROOLVLRQ
$'9$56(/
+YHUVHOHHUNXQEHUHJQHWWLO´QSHUVRQ
$'9$56(/
f +YLVVHOHQKDUYpUHWXGVDWIRUHQNUDIWLJ
EHODVWQLQJIHNVLIRUELQGHOVHPHGHQ
NROOLVLRQVNDOKHOHVHOHQXGVNLIWHV'HWWH
JpOGHURJV·UXOOHEHVODJVNUXHURJO·V
(QGHODIVHOHQVEHVN\WWHQGH
HJHQVNDEHUNDQYpUHJ·HWWDEWRJV·
VHOYRPGHQWLOV\QHODGHQGHLNNHHU
EHVNDGLJHW6HOHQVNDORJV·XGVNLIWHV
KYLVGHQHUVOLGWHOOHUEHVNDGLJHW'HQ
Q\HVHOHVNDOYpUHW\SHJRGNHQGWRJ
EHUHJQHWWLOGHQVDPPHSODGVVRPGHQ
JDPOHVHOH
f 'XP·DOGULJVHOYIRUHWDJHpQGULQJHU
HOOHUUHSDUDWLRQHUDIVHOHQ.RQWDNWHW
9ROYRYpUNVWHG
6LNNHUKHG
EDUQHVWROS·IRUVpGHWYLVHVGHULQWHWVLJQDO 8GRYHUEHJJHGHWpQGWHV\PEROHUKqUHVGHU
HWO\GVLJQDOVRPpQGUHUIUHNYHQVDIKpQJLJW
DIELOHQVKDVWLJKHG
$GYDUVHOVODPSHIRU
VLNNHUKHGVVHOH
,WDJNRQVROOHQ RYHUEDNVSHMOHW O\VHUGHUHW
V\PEROVRPS·PLQGHOVHRPDW
VLNNHUKHGVVHOHQLNNHHUVSpQGW'HUYLVHV
RJV·HWO\VHQGHV\PEROS·
LQVWUXPHQWEUpWWHW+YLVELOHQVW·UVWLOOH
IRUVYLQGHUS·PLQGHOVHQHIWHUFDVHNXQGHU
%DJVpGH
$GYDUVHOVODPSHQIRUVLNNHUKHGVVHOHQ
DNWLYHUHVKYLVHQSDVVDJHUS·EDJVpGHW
WDJHUVLNNHUKHGVVHOHQDIXQGHUNqUVHO+YLV
´QDIEDJGqUHQH·EQHVRJOXNNHVUHJLVWUHUHU
V\VWHPHWLWLVHNXQGHUKYRUPDQJHVHOHUGHU
EUXJHVRJYLVHUDQWDOOHWL
LQIRUPDWLRQVGLVSOD\HWPHGIHNV
%$*6k'(6(/(5,%58*'HUJLYHVLQJHQ
O\VHOOHUO\GS·PLQGHOVH'HWVNHUIqUVWQ·UHQ
VHOHWDJHVDI
'XNDQGHDNWLYHUHDGYDUVHOVODPSHQIRU
VLNNHUKHGVVHOHQ
f +ROGNQDSSHQ5($'S·YHQVWUH
UDWVWDPPHLQGLQGWLOGHUYLVHVHQ
PHGGHOHOVHVRPEHNUpIWHUDW
IXQNWLRQHQHUGHDNWLYHUHW
*UDYLGHNYLQGHU
*UDYLGHNYLQGHUVNDOYpUHVpUOLJWIRUVLJWLJH
PHGKYRUGDQVLNNHUKHGVVHOHQVpWWHVIDVW
/pJVHOHQV·GHULNNHRSVW·UHWXQqGYHQGLJW
WU\NS·OLYPRGHUHQ7UHSXQNWVVHOHQV
KRIWHVHOHVNDOVLGGHODYW
)RUVpGH
6\PEROHUQHO\VHUV·OpQJHIqUHUHQHOOHU
SDVVDJHUHQS·IRUVpGHWLNNHKDUVSpQGW
VLNNHUKHGVVHOHQ +YLVGHUHUPRQWHUHWHQ
)XQNWLRQHUQHNDQYDULHUHOLGWDIKpQJLJWDI
PDUNHGHW
6LNNHUKHG
6HOHVWUDPPHU
$OOHVLNNHUKHGVVHOHU PHGXQGWDJHOVHDI
PLGWHUSODGVHQS·EDJVpGHW HUXGVW\UHWPHG
VHOHVWUDPPHU(QPHNDQLVPHL
VHOHVWUDPPHUHQVWUDPPHUVHOHQUXQGWRP
NURSSHQLNROOLVLRQVqMHEOLNNHW6HOHQ
IDVWKROGHUGHUPHGKXUWLJHUHSHUVRQHQ
0pUNQLQJS·VLNNHUKHGVVHOHUPHG
VHOHVWUDPPHU
6LNNHUKHG
$LUEDJV
$'9$56(/
f 'HUP·LNNHSODFHUHVHOOHUNOLVWUHV
JHQVWDQGHHOOHUWLOEHKqUS·HOOHUL
QpUKHGHQDI656$,5%$*SDQHOHW
RYHQRYHUKDQGVNHUXPPHW VDPWLGHW
RPU·GHVRPS·YLUNHVDIDLUEDJJHQ
f 'HUP·DOGULJIRUHWDJHVLQGJUHEL
656GHOHQHLUDWWHWHOOHUS·SDQHOHW
RYHUKDQGVNHUXPPHW
$'9$56(/
$LUEDJLIqUHUVLGHQ
6RPVXSSOHPHQWWLOVLNNHUKHGVVHOHQHUELOHQ
XGVW\UHWPHGHQ656DLUEDJ 6XSSOHPHQWDO
5HVWUDLQW6\VWHP LUDWWHW$LUEDJJHQHU
PRQWHUHWVDPPHQIROGHWPLGWLUDWWHW5DWWHWHU
PpUNHW656$,5%$*
$LUEDJLSDVVDJHUVLGHQ
$LUEDJJHQLSDVVDJHUVLGHQOLJJHU
VDPPHQIROGHWLHWUXPRYHU
KDQGVNHUXPPHW3DQHOHWHUPpUNHW
656$,5%$*
$'9$56(/
$'9$56(/
f 3ODFHUDOGULJEqUQLEDUQHVWROHOOHUS·
HQVLGGHSXGHKYLVELOHQKDUDLUEDJL
SDVVDJHUVLGHQ
f /DGDOGULJEqUQVW·HOOHUVLGGHIRUDQ
SDVVDJHUVpGHW
f 3HUVRQHUVRPHUXQGHUFPP·
DOGULJVLGGHS·SDVVDJHUVpGHW
IRUDQ
)RULNNHDWNRPPHWLOVNDGHKYLV
DLUEDJJHQXGOqVHVVNDOSDVVDJHUHQ
VLGGHV·RSUHWVRPPXOLJWPHGIqGGHUQH
S·JXOYHWRJU\JJHQPRGU\JOpQHW
6LNNHUKHGVVHOHQVNDOYpUHVSpQGW
6LNNHUKHGVVHOHQRJDLUEDJJHQ
VDPDUEHMGHU+YLVVHOHQLNNHEUXJHV
HOOHUEUXJHVIRUNHUWNDQGHWWHS·YLUNH
DLUEDJJHQVYLUNQLQJXQGHUHQNROOLVLRQ
,NNHDOOHELOHUKDUDLUEDJLSDVVDJHUVLGHQ'HQ
NDQYpUHIUDYDOJWGDELOHQEOHYNqEW
6LNNHUKHG
$'9$56(/
+YLVDGYDUVHOVV\PEROHWIRU656
IRUEOLYHUWpQGWHOOHUWpQGHVXQGHU
NqUVOHQHUGHWHWWHJQS·DW656
V\VWHPHWLNNHIXQJHUHUVRPGHWVNDO
6\PEROHWNDQRJV·LQGLNHUHIHMOL
VHOHO·VHQ6,36HOOHU,&V\VWHPHW
.RQWDNWKXUWLJVWPXOLJWHW9ROYR
YpUNVWHG
3ODFHULQJDIDLUEDJLSDVVDJHUVLGHQ
YHQVWUHVW\UHWHOOHUKqMUHVW\UHWELO
$GYDUVHOVV\PEROS·
NRPELQDWLRQVLQVWUXPHQWHW
656V\VWHPHWRYHUY·JHVNRQWLQXHUOLJWDI
ELOHQVHOHNWURQLVNHV\VWHP
$GYDUVHOVV\PEROHWL
NRPELQDWLRQVLQVWUXPHQWHWO\VHUQ·U
VWDUWQqJOHQGUHMHVWLOSRVLWLRQ,,,HOOHU,,,
6\PEROHWVOXNNHVHIWHUFDVHNXQGHUKYLV
656V\VWHPHWHUIHMOIULW
6DPPHQPHG
DGYDUVHOVV\PEROHWYLVHVGHU
HQPHGGHOHOVHL
LQIRUPDWLRQVGLVSOD\HW+YLV
DGYDUVHOVV\PEROHWHUGHIHNW
WpQGHVDGYDUVHOVWUHNDQWHQ
RJPHGGHOHOVHQ656
$,5%$*6(59,&(675$.6
YLVHVLLQIRUPDWLRQVGLVSOD\HW
6LNNHUKHG
,QRJOHNROOLVLRQVVLWXDWLRQHUXGOqVHV
GHUNXQ´Q HOOHULQJHQ DLUEDJ
$'9$56(/
,QGJUHEL656V\VWHPHWNDQIRU·UVDJH
IRUNHUWIXQNWLRQRJUHVXOWHUHLDOYRUOLJH
SHUVRQVNDGH
5HSDUDWLRQP·NXQXGIqUHVDIHW9ROYR
YpUNVWHG
656V\VWHPHWYHQVWUHVW\UHWELO
656V\VWHPHWKqMUHVW\UHWELO
656V\VWHPHW
6HQVRUHUQH UHDJHUHUIRUVNHOOLJW
DIKpQJLJWDINROOLVLRQHQVIRUOqEVDPWRP
VLNNHUKHGVVHOHQLIqUHUVLGHQRJ
SDVVDJHUVLGHQLIRUVpGHWDQYHQGHVHOOHUHM
'HUNDQGHUIRUYpUHXO\NNHVVLWXDWLRQHUKYRU
NXQ´QDIDLUEDJJHQHXGOqVHV656
V\VWHPHWVVHQVRUHUP·OHUNUDIWHQLNROOLVLRQHQ
RJGHQKDVWLJKHGVUHGXNWLRQVRPIRU·UVDJHV
DINROOLVLRQHQ6\VWHPHWEHUHJQHURP
NROOLVLRQHQHUDIHQV·GDQNDUDNWHUDWGHWHU
QqGYHQGLJWDWXGOqVH´QHOOHUIOHUHDLUEDJVIRU
DWEHVN\WWHSHUVRQHUQHLELOHQ
6\VWHPHWEHVW·UDIHQJDVJHQHUDWRU RPJLYHWDIGHQRSSXVWHOLJHDLUEDJ 9HG
HQWLOVWUpNNHOLJNUDIWLJNROOLVLRQUHDJHUHU
QRJOHVHQVRUHU VRPDNWLYHUHU
JDVJHQHUDWRUHQVWpQGHURJDLUEDJJHQ
EOpVHVRSVDPWLGLJPHGDWGHQEOLYHUYDUP
)RUDWGpPSHVWqGHWPRGDLUEDJJHQWqPPHV
GHQLJHQQ·UGHQSUHVVHVVDPPHQ,GHQQH
IRUELQGHOVHGDQQHVGHUHQGHOUqJLELOHQ
KYLONHWHUKHOWQRUPDOW+HOHIRUOqEHWPHG
RSEOpVQLQJRJWqPQLQJDIDLUEDJJHQVNHUS·
QRJOHWLHQGHGHOHVHNXQGHU
7RWULQVDLUEDJV
9ROYR'XDO6WDJH$LUEDJ
+YLVHQNROOLVLRQHUPLQGUHYROGVRPPHQ
DOOLJHYHOYROGVRPQRNWLODWGHUHUULVLNRIRU
SHUVRQVNDGHXGOqVHVDLUEDJJHQHPHG
UHGXFHUHWNUDIW+YLVNROOLVLRQHQHUDIVWqUUH
RPIDQJXGOqVHVDLUEDJJHQHPHGIXOGNUDIW
6LNNHUKHG
6LGHDLUEDJV
$'9$56(/
%UXJNXQ9ROYRVpGHRYHUWUpNHOOHU
VpGHRYHUWUpNGHUHUJRGNHQGWDI9ROYR
$QGUHRYHUWUpNNDQKLQGUH
VLGHDLUEDJJHQHVIXQNWLRQ
%DUQHVWRORJVLGHDLUEDJ
'HUNDQDQEULQJHVHQEDUQHVWROVLGGHSXGH
S·IRUVpGHWKYLVELOHQLNNHKDUDLUEDJL
SDVVDJHUVLGHQ
6LGHDLUEDJVz6,36EDJ
(QVWRUGHODINROOLVLRQVNUDIWHQIRUGHOHVDI
6,36WLOYDQJHUVWROSHUJXOYWDJRJDQGUH
NDURVVHULGHOH6LGHDLUEDJJHQHEHVN\WWHU
EU\VWHWRJHUHQYLJWLJGHODI6,36V\VWHPHW
6,36EDJV\VWHPHWEHVW·UDIWRKRYHGGHOH
6LGHDLUEDJRJVHQVRUHU6LGHDLUEDJJHQHU
SODFHUHWLIRUVpGHWVU\JUDPPHRJ
VHQVRUHUQHS·GHQLQGYHQGLJHVLGHDIGHQ
PLGWHUVWHRJGHQEDJHVWHVWROSH
$'9$56(/
6LGHDLUEDJJHQHHUHWVXSSOHPHQWWLO
6,36V\VWHPHW%UXJDOWLG
VLNNHUKHGVVHOHQ
$'9$56(/
f ,QGJUHEL6,36EDJV\VWHPHWNDQ
IRU·UVDJHIRUNHUWIXQNWLRQRJUHVXOWHUH
LDOYRUOLJSHUVRQVNDGH.RQWDNWLVWHGHW
HW9ROYRYpUNVWHG
f 'HUP·LNNHSODFHUHVJHQVWDQGHL
RPU·GHWPHOOHPVWROHQV\GHUVLGHRJ
GqUSDQHOHWGDGHWWHRPU·GHNDQ
S·YLUNHVDIVLGHDLUEDJJHQ
6LNNHUKHG
9HQVWUHVW\UHWELO
+qMUHVW\UHWELO
6,36EDJV\VWHPHW
6,36EDJV\VWHPHWEHVW·UDIJDVJHQHUDWRU
VLGHDLUEDJ RJVHQVRUHU 9HGHQ
WLOVWUpNNHOLJWNUDIWLJNROOLVLRQUHDJHUHU
VHQVRUHUQHVRPLJHQDNWLYHUHU
JDVJHQHUDWRUHQV·VLGHDLUEDJJHQSXVWHVRS
$LUEDJJHQSXVWHVRSPHOOHPVWROHQRJ
GqUSDQHOHWRJGpPSHUS·GHQQHP·GH
VWqGHWLNROOLVLRQVqMHEOLNNHWVDPWLGLJPHGDW
DLUEDJJHQWqPPHV6LGHDLUEDJJHQSXVWHV
QRUPDOWNXQRSLNROOLVLRQVVLGHQ
6LNNHUKHG
*DUGLQDLUEDJ
(JHQVNDEHU
*DUGLQDLUEDJJHQHUHWVXSSOHPHQWWLO6,36
V\VWHPHW'HQHUPRQWHUHWXV\QOLJWODQJV
EHJJHVLGHUS·LQGHUWDJHW'HQEHVN\WWHU
SDVVDJHUHUS·E·GHIRURJEDJVpGHW+YLV
ELOHQEOLYHUS·NqUWIUDVLGHQEOpVHV
JDUGLQDLUEDJJHQRSLOqEHWDIQRJOH
WXVLQGGHOHDIHWVHNXQG'HQHUGHUHIWHU
EOpVWRSLFDWUHVHNXQGHUIRUDWJLYH
PDNVLPDOEHVN\WWHOVHYHGNUDIWLJHNROOLVLRQHU
*DUGLQDLUEDJJHQDNWLYHUHVDI6,36
V\VWHPHWVNROOLVLRQVVHQVRUHUKYLVELOHQ
S·NqUHVIUDVLGHQ9HGDNWLYHULQJI\OGHV
JDUGLQDLUEDJJHQPHGJDV*DUGLQDLUEDJJHQ
KMpOSHUPHGDWEHVN\WWHIqUHUHQVRJ
SDVVDJHUHUQHVKRYHGPRGDWVO·PRGELOHQV
LQGHUVLGHXQGHUHQNROOLVLRQ
$'9$56(/
f 'HUP·DOGULJKpQJHVHOOHUIDVWJqUHV
JHQVWDQGHLWDJK·QGWDJHQH.URJHQ
P·NXQEUXJHVWLOOHWRYHUWqM LNNHWLO
K·UGHJHQVWDQGHVRPIHNV
SDUDSO\HU f 'HUP·LNNHIDVWVNUXHVHOOHU
PRQWHUHVJHQVWDQGHLELOHQVWDJ
GqUVWROSHUHOOHUVLGHSDQHOHU+YLVGHW
VNHUNDQGHQWLOVLJWHGHEHVN\WWHQGH
YLUNQLQJXGHEOLYH'HUP·NXQ
DQYHQGHVRULJLQDOGHOHIUD9ROYRGHU
HUJRGNHQGWWLOSODFHULQJLGLVVH
RPU·GHU
$'9$56(/
*DUGLQDLUEDJJHQHUHWVXSSOHPHQWWLO
VLNNHUKHGVVHOHQ
%UXJDOWLGVLNNHUKHGVVHOHQ
6LNNHUKHG
:+,36
$'9$56(/
f +YLVVpGHWEOLYHUXGVDWIRUHQNUDIWLJ
EHODVWQLQJIHNVLIRUELQGHOVHPHGHQ
NROOLVLRQEDJIUDVNDO:+,36V\VWHPHW
HIWHUVHVS·HW9ROYRYpUNVWHG
f 'HOHDI:+,36V\VWHPHWV
EHVN\WWHQGHHJHQVNDEHUNDQYpUH
J·HWWDEWRJV·VHOYRPVpGHW
WLOV\QHODGHQGHHUXEHVNDGLJHW
.RQWDNWHW9ROYRYpUNVWHGIRUDWI·
NRQWUROOHUHWV\VWHPHWRJV·HIWHU
PLQGUHS·NqUVHOVXO\NNHUEDJIUD
%HVN\WWHOVHPRG
SLVNHVPpOGVVNDGHUz:+,36
:+,36V\VWHPHW :KLSODVK3URWHFWLRQ
6\VWHP EHVW·UDIHWHQHUJLDEVRUEHUHQGH
U\JOpQRJHQWLOV\VWHPHWWLOSDVVHW
QDNNHVWqWWHLIRUVpGHUQH6\VWHPHWDNWLYHUHV
YHGHQNROOLVLRQEDJIUDKYRUNROOLVLRQVYLQNHO
KDVWLJKHGRJGHWNROOLGHUHQGHNqUHWqMV
HJHQVNDEHULQGYLUNHUS·HIIHNWHQ
$'9$56(/
:+,36V\VWHPHWHUHWVXSSOHPHQWWLO
VLNNHUKHGVVHOHQ%UXJDOWLG
VLNNHUKHGVVHOHQ
6pGHWVHJHQVNDEHU
1·U:+,36V\VWHPHWEOLYHUDNWLYHUHWYLSSHV
U\JOpQHWS·IRUVpGHUQHEDJXGV·IqUHUHQV
RJIRUVpGHSDVDJHUHQVVLGGHVWLOOLQJ
IRUDQGUHV3·GHQQHP·GHUHGXFHUHVULVLNRHQ
IRUSLVNHVPpOGVVNDGHU :KLSODVKVNDGHU $'9$56(/
'XP·DOGULJVHOYIRUHWDJHpQGULQJHU
HOOHUUHSDUDWLRQHUDIVpGHWHOOHU:+,36
V\VWHPHW.RQWDNWHW9ROYRYpUNVWHG
.RUUHNWVLGGHVWLOOLQJ
)RUDWRSQ·RSWLPDOEHVN\WWHOVHVNDOIqUHUHQ
RJSDVVDJHUHUQHS·IRUVpGHWVLGGHPLGWS·
VpGHWPHGV·OLOOHDIVWDQGVRPPXOLJWPHOOHP
QDNNHVWqWWHRJKRYHG
:+,36V\VWHPHWRJEDUQHVWRO
:+,36V\VWHPHWS·YLUNHULNNHELOHQV
VLNNHUKHGVHJHQVNDEHUQHJDWLYWLIRUELQGHOVH
PHGEUXJDIEDUQHVWRO
6LNNHUKHG
'HWHUPXOLJWDWSODFHUH
f (QEDUQHVWROS·IRUVpGHWQ·UGHULNNH
HUHQDNWLYHUHWDLUEDJLSDVVDJHUVLGHQ
f
(QEDJXGYHQGWEDUQHVWROS·EDJVpGHW
GHUVWqWWHUPRGIRUVpGHWVU\JOpQ
:+,36V\VWHPHWVIXQNWLRQ
P·LNNHKLQGUHV
$'9$56(/
+YLVHWU\JOpQS·EDJVpGHWHUNODSSHW
QHGVNDOGHWWLOVYDUHQGHIRUVpGHIO\WWHV
IUHPDGV·GHWLNNHKDUNRQWDNWPHGGHW
QHGNODSSHGHU\JOpQ
$'9$56(/
'HUP·LNNHSODFHUHVNDVVHOLJQHQGHODVW
IDVWNOHPWPHOOHPEDJVpGHWVVLGGHIODGH
RJIRUVpGHWVU\JOpQ9pURSPpUNVRP
S·LNNHDWKLQGUH:+,36V\VWHPHWV
IXQNWLRQ
6LNNHUKHG
6·GDQDNWLYHUHVVLNNHUKHGVV\VWHPHUQH"
6\VWHP
$NWLYHUHV
6HOHVWUDPPHU
9HGIURQWDONROOLVLRQ6LNNHUKHGVVHOHQVWUpNNHVUXQGWRPNURSSHQV·GHQKXUWLJHUHIDVWKROGHUSHUVRQHQ
656DLUEDJV
9HGNROOLVLRQKYRUGHUHUULVLNRIRUDWSHUVRQHUQHS·IRUVpGHUQHNRPPHUWLOVNDGHS·JUXQGDI
VDPPHQVWqGPHGELOHQVLQVWUXPHQWEUpWHOOHUUDW
6,36VLGHDLUEDJV
9HGVLGHNROOLVLRQQ·UELOHQUDPPHVPHGWLOVWUpNNHOLJVWRUNUDIW
,&JDUGLQDLUEDJ
9HGVLGHNROOLVLRQHU*DUGLQHWUHGXFHUHUULVLNRHQIRUKRYHGVNDGHU
:+,36
SLVNHVPpOGVEHVN\WWHOVH
9HGS·NqUVHOEDJIUD5HGXFHUHUULVLNRHQIRUDWGHUVNHUSLVNHVPpOGVVNDGHU ZKLSODVK +YLVDLUEDJJHQHHUXGOqVWDQEHIDOHV
IqOJHQGH
f
)·ELOHQEMHUJHWWLOHW9ROYRYpUNVWHG
.qULNNHPHGXGOqVWHDLUEDJV
f
/DGHW9ROYRYpUNVWHGVqUJHIRUVNLIWDI
NRPSRQHQWHULELOHQVVLNNHUKHGVV\VWHP
f
$LUEDJJHQHXGOqVHVLNNHDOWLGYHGHQ
NROOLVLRQ'HWVN\OGHVDWIXQNWLRQHQLNNH
YDUQqGYHQGLJLQHWRSGHWWLOIpOGHRJDW
SDVVDJHUHUQHYDUEHVN\WWHWDIELOHQV
qYULJHVLNNHUKHGVV\VWHP
2%6$NWLYHULQJDI6566,36RJ,&
V\VWHPHWVNHUNXQ´QJDQJYHGHQNROOLVLRQ
$'9$56(/
656V\VWHPHWVVHQVRUHUSODFHUHWL
PLGWHUNRQVROOHQ+YLVNDELQHQVJXOY
EOLYHURYHUVYqPPHWDIYDQGHOOHUDQGHQ
YpVNHVNDOEDWWHULNDEOHUQHNREOHVIUD
)RUVqJLNNHDWVWDUWHELOHQGD
DLUEDJJHQHNDQXGOqVHV)·ELOHQEMHUJHW
WLOHW9ROYRYpUNVWHG
$'9$56(/
.qUDOGULJPHGXGOqVWHDLUEDJV
'HWNDQYDQVNHOLJJqUHVW\ULQJHQDIELOHQ
2JV·DQGUHVLNNHUKHGVV\VWHPHUNDQ
YpUHEHVNDGLJHW'HQUqJRJGHWVWqY
VRPGDQQHVYHGXGOqVQLQJDISXGHUQH
NDQYHGLQWHQVLYHNVSRQHULQJIRU·UVDJH
KXGRJqMHQLUULWDWLRQHUqMHQVNDGHU+YLV
GHURSVW·UJHQHUYDVNHVPHGNROGW
YDQG6qJOpJH'HWKXUWLJH
XGOqVQLQJVIRUOqENDQRJV·NRPELQHUHW
PHGDLUEDJJHQVPDWHULDOHJLYHIULNWLRQV
RJEUDQGVNDGHUS·KXGHQ
6LNNHUKHG
.ROOLVLRQVIXQNWLRQ
$'9$56(/
)RUVqJDOGULJVHOYDWUHSDUHUHELOHQHOOHU
QXOVWLOOHHOHNWURQLNNHQQ·UGHQKDUYpUHW
L.2//,6,216)81.7'HWWHNDQ
PHGIqUHSHUVRQVNDGHHOOHUDWELOHQLNNH
IXQJHUHUVRPQRUPDOW/DGDOWLGHW9ROYR
YpUNVWHGVqUJHIRUNRQWURORJQXOVWLOOLQJ
DIELOHQWLOQRUPDOVWDWXVHIWHUYLVQLQJDI
.2//,6,216)81.7
.qUVHOHIWHUNROOLVLRQ
+YLVELOHQKDUYpUHWXGVDWIRUHQNROOLVLRQ
YLVHVWHNVWHQ.2//,6,216)81.7z6(
,16758.7%2*LLQIRUPDWLRQVGLVSOD\HW'HW
EHW\GHUDWELOHQVIXQNWLRQHUHUQHGVDW
.2//,6,216)81.7HUHQEHVN\WWHOVHGHU
WUpGHULNUDIWKYLVNROOLVLRQHQNDQKDYH
EHVNDGLJHWHQYLJWLJIXQNWLRQLELOHQIHNV
EUpQGVWRIOHGQLQJHUVHQVRUHUIRUHW
EHVN\WWHOVHVV\VWHPHOOHUEUHPVHV\VWHPHW
6WDUWIRUVqJ
8QGHUVqJIqUVWDWGHULNNHHUOqEHWEUpQGVWRI
IUDELOHQ'HUP·KHOOHULNNHOXJWHDI
EUpQGVWRI
$'9$56(/
)RUVqJXQGHULQJHQRPVWpQGLJKHGHUDW
VWDUWHELOHQLJHQKYLVGHUOXJWHUDI
EUpQGVWRIQ·UPHGGHOHOVHQ
.2//,6,216)81.7YLVHV)RUODG
VWUDNVELOHQ
+YLVDOWYLUNHUQRUPDOWRJGHUHUNRQWUROOHUHW
IRUEUpQGVWRIOpNDJHNDQVWDUWIRUVqJ
IRUHWDJHV
f
7DJIqUVWVWDUWQqJOHQXGRJVpWGHQL
LJHQ%LOHQVHOHNWURQLNIRUVqJHUDWYHQGH
WLOEDJHWLOQRUPDOVWDWXV)RUVqJGHUHIWHU
DWVWDUWHELOHQ
)O\WQLQJ
+YLVQRUPDOVWDWXVYLVHVQ·U
.2//,6,216)81.7HUQXOVWLOOHWNDQELOHQ
IRUVLJWLJWIO\WWHVYpNIUDHQWUDILNIDUOLJ
SRVLWLRQ%LOHQP·LNNHIO\WWHVOpQJHUHHQG
QqGYHQGLJW
%MHUJQLQJ
6HOYRPELOHQWLOV\QHODGHQGHNDQNqUHHIWHUDW
KDYHYpUHWL.2//,6,216)81.7P·GHQ
LNNHNqUHVHOOHUEXJVHUHV6NMXOWHVNDGHUNDQ
JqUHELOHQXPXOLJDWVW\UHXQGHUNqUVHO
$'9$56(/
+YLVELOHQVWDGLJHUL
.2//,6,216)81.7P·GHQLNNH
EXJVHUHV'HQVNDOEMHUJHVIUD
NROOLVLRQVVWHGHWWLOHW9ROYRYpUNVWHG
6LNNHUKHG
,QVSHNWLRQDIDLUEDJVRJJDUGLQDLUEDJV
7LGVSXQNWIRULQVSHNWLRQ
$LUEDJLIqUHUVLGHQ
'HW·UVWDORJGHQP·QHGGHUHUDQJLYHWS·
PpUNDWHQS·GqUVWROSHQVWROSHUQHHUGHW
WLGVSXQNWKYRUGXVNDONRQWDNWHHW
9ROYRYpUNVWHGIRUHQVpUOLJLQVSHNWLRQRJ
HYWXGVNLIWQLQJDIDLUEDJVVHOHVWUDPPHUHRJ
JDUGLQDLUEDJV(YHQWXHOOHVSqUJVP·ORP
V\VWHPHWUHWWHVWLOHW9ROYRYpUNVWHG
$LUEDJLSDVVDJHUVLGHQ
6LGHDLUEDJLIqUHUVLGHQ
6LGHDLUEDJLSDVVDJHUVLGHQ
*DUGLQDLUEDJLIqUHUVLGHQ
*DUGLQDLUEDJLSDVVDJHUVLGHQ
'HQQHPpUNDWVLGGHULEDJHVWHYHQVWUH
GqU·EQLQJ
6LNNHUKHG
%qUQVVLNNHUKHG
/RYEHVWHPPHOVHURPSODFHULQJDIEqUQ
LELOHQYDULHUHUIUDODQGWLOODQG)LQGXGDI
KYLONHUHJOHUGHUJpOGHULGLWODQG
%DUQHVWRORJDLUEDJKqUHULNNHVDPPHQ
%qUQVNDOVLGGHJRGWRJVLNNHUW
%DUQHVWRORJDLUEDJ
3ODFHULQJHQDIEDUQHWLELOHQRJGHWXGVW\U
GHUVNDODQYHQGHVYpOJHVXGIUDEDUQHWV
YpJWRJKqMGH,WDEHOOHQ3ODFHULQJDIEqUQL
ELOHQVLGHILQGHUGXGHQqGYHQGLJH
RSO\VQLQJHU
3ODFHUDOWLGEqUQS·EDJVpGHWKYLV
DLUEDJJHQLSDVVDJHUVLGHQHUDNWLYHUHW
%DUQHWNDQNRPPHDOYRUOLJWWLOVNDGHKYLV
DLUEDJJHQSXVWHVRSQ·UGHUHUPRQWHUHWHQ
EDUQHVWROLSDVVDJHUVLGHQ
f
%qUQVNDOXDQVHWDOGHURJVWqUUHOVH
DOWLGYpUHIDVWVSpQGWLELOHQ/DGDOGULJ
EqUQVLGGHS·VNqGHWDIHQSDVVDJHU
9ROYRVHJHWEqUQHVLNNHUKHGVXGVW\UHU
NRQVWUXHUHWWLOQHWRSGLQELO$QYHQG9ROYRV
RULJLQDOXGVW\UV·GXNDQYpUHVLNNHUS·DW
IDVWJqULQJVSXQNWHURJEHVODJVLGGHUNRUUHNW
RJHUVWpUNHQRN
$'9$56(/
3HUVRQHUXQGHUFPP·DOGULJVLGGH
S·SDVVDJHUVpGHWIRUDQ
6LNNHUKHG
0pUNDWHUS·LQVWUXPHQWSDQHOHWVVLGH
$'9$56(/
3ODFHUDOGULJHQEDUQHVWROVLGGHSXGHS·
IRUVpGHWKYLVELOHQKDUDLUEDJL
SDVVDJHUVLGHQ
6LNNHUKHG
3ODFHULQJDIEqUQLELOHQ
9pJWDOGHU
)RUVpGH
%DJVpGHWV\GHUSODGVHU
%DJVpGHWVPLGWHUSODGV
NJ
%DJXGYHQGWEDUQHVWROIDVWJqUHV
PHGVLNNHUKHGVVHOHRJ
IDVWJqULQJVE·QG
/7\SHJRGNHQGHOVHQU(
%DJXGYHQGWEDUQHVWROIDVWJqUHV
PHGVLNNHUKHGVVHOHVWqWWHEHQRJ
IDVWJqULQJVE·QG
/7\SHJRGNHQGHOVHQU(
%DJXGYHQGWEDUQHVWROIDVWJqUHV
PHGVLNNHUKHGVVHOHVWqWWHEHQRJ
IDVWJqULQJVE·QG
/7\SHJRGNHQGHOVHQU(
%DJXGYHQGWEDUQHVWROIDVWJqUHV
PHGVLNNHUKHGVVHOHRJ
IDVWJqULQJVE·QG
/7\SHJRGNHQGHOVHQU(
%DJXGYHQGWEDUQHVWROIDVWJqUHV
PHGVLNNHUKHGVVHOHVWqWWHEHQRJ
IDVWJqULQJVE·QG
/7\SHJRGNHQGHOVHQU(
%DJXGYHQGWEDUQHVWROIDVWJqUHV
PHGVLNNHUKHGVVHOHVWqWWHEHQRJ
IDVWJqULQJVE·QG
/7\SHJRGNHQGHOVHQU(
6HOHSXGHPHGHOOHUXGHQU\JOpQ
/7\SHJRGNHQGHOVHQU(
$OWHUQDWLY
6HOHSXGHPHGHOOHUXGHQU\JOpQ
/7\SHJRGNHQGHOVHQU(
,QGE\JJHWVHOHSXGH
/7\SHJRGNHQGHOVHQU(
6HOHSXGHPHGHOOHUXGHQU\JOpQ
/7\SHJRGNHQGHOVHQU(
zP·QHGHU
NJ
zP·QHGHU
NJ
z·U
/3DVVHUWLOVHSDUDWEDUQHVWROLKWOLVWHLGHQ
QpYQWHW\SHJRGNHQGHOVH%DUQHVWROHQHNDQ
YpUHDIW\SHQNqUHWqMVVSHFLILNEHJUpQVHW
KDOYXQLYHUVHOHOOHUXQLYHUVHO
$'9$56(/
f 3ODFHUDOGULJHWEDUQLEDUQHVWROHOOHU
S·HQVLGGHSXGHS·IRUVpGHWKYLV
SDVVDJHUVpGHWKDUHQDNWLYHUHW
DLUEDJ
f (IWHUODGDOGULJEqUQLELOHQXGHQ
RSV\Q
6LNNHUKHG
,62),;PRQWHULQJVV\VWHPWLO
EDUQHVWROH RSWLRQ
'HUHUIRUEHUHGWIRU,62),;
PRQWHULQJVV\VWHPWLOEDUQHVWROHS·
EDJVpGHWV\GHUSODGVHU.RQWDNWHQ9ROYR
IRUKDQGOHUIRU\GHUOLJHUHRSO\VQLQJHURP
EqUQHVLNNHUKHGVXGVW\U
,QGE\JJHGHVHOHSXGHU RSWLRQ
9ROYRVLQGE\JJHGHVHOHSXGHUWLO
\GHUSODGVHUQHS·EDJVpGHWHUVSHFLHOW
NRQVWUXHUHWWLODW\GHJRGVLNNHUKHGWLOEqUQ
6HOHSXGHUQHHUJRGNHQGWWLOEqUQVRPYHMHU
NJLNRPELQDWLRQPHGDOPLQGHOLJH
VLNNHUKHGVVHOHU
%UXJDIVHOHSXGHU
7UpNLK·QGWDJHWV·VHOHSXGHQKpYHV
RS
7DJIDWLSXGHQPHGEHJJHKpQGHURJ
IqUGHQEDJXG
7U\NLQGWLOGHQO·VHVIDVW
$'9$56(/
6HOHSXGHQVNDOYpUHIDVWO·VWLQGHQGHU
EOLYHUDQEUDJWHWEDUQGHUS·
.RQWUROOHUDW
f 6LNNHUKHGVVHOHQOLJJHUPRGEDUQHWV
NURSRJLNNHHUOqVHOOHUVQRHW6HOHQ
OLJJHUOLJHRYHUVNXOGHUSDUWLHW
6LNNHUKHG
$'9$56(/
+YLVHQLQGE\JJHWVHOHSXGHKDUYpUHW
XGVDWIRUHQNUDIWLJEHODVWQLQJIHNVL
IRUELQGHOVHPHGHQNROOLVLRQVNDOKHOH
VHOHSXGHQXGVNLIWHV'HWWHRPIDWWHUKHOH
VLNNHUKHGVVHOHQLQNOXVLYHVNUXHU6HOYRP
VHOHSXGHQYLUNHUXEHVNDGLJHWNDQHQGHO
DIGHQVEHVN\WWHQGHHJHQVNDEHUYpUH
WDEW6HOHSXGHQVNDOXGVNLIWHVKYLVGHQ
HUPHJHWVOLGW
f
+RIWHVHOHQVLGGHUODYWRYHUEpNNHQHW
V·GHQ\GHURSWLPDOEHVN\WWHOVH
f
6HOHQLNNHUqUHUYHGEDUQHWVKDOVHOOHU
VLGGHUQHGHQIRUVNXOGHUHQ
-XVWHUQDNNHVWqWWHQVSRVLWLRQRPK\JJHOLJW
V·GHQSDVVHUWLOEDUQHWVKRYHG
6HRJV·VLGH
'HDNWLYHULQJ
7UpNLK·QGWDJHW
)qUVpGHWQHGDGRJWU\NWLOGHWO·VHVIDVW
+XVNDWGHDNWLYHUHVHOHSXGHQKYLV
VpGHWVU\JVWqWWHVNDOYLSSHVIUHPDG
8GVNLIWQLQJDIVHOHSXGH
'HWHUYLJWLJWDWGHQLQGE\JJHGHVHOHSXGH
VLGGHUJRGWIDVW8GVNLIWQLQJRJHYHQWXHO
UHSDUDWLRQDISXGHQVNDOGHUIRUIRUHWDJHVDI
HW9ROYRYpUNVWHG'HUP·LNNHIRUHWDJHV
pQGULQJHUHOOHUWLOIqMHOVHUWLOVHOHSXGHQ
0RQWHULQJDIEDUQHVWRO
9ROYRKDUEqUQHVLNNHUKHGVSURGXNWHUGHUHU
NRQVWUXHUHWIRURJWHVWHWDI9ROYR
9HGEUXJDIDQGUHSURGXNWHUS·PDUNHGHWHU
GHWYLJWLJWDWGXOpVHUGHQ
PRQWHULQJVDQYLVQLQJVRPIqOJHUPHG
SURGXNWHW
f
6pWLNNHEDUQHVWROHQVIDVWJqULQJVE·QG
IDVWLVWROHQVOpQJGHMXVWHULQJVVWDQJ
IMHGUHHOOHUVNLQQHURJEqMOHUXQGHU
VWROHQ6NDUSHNDQWHUNDQEHVNDGLJH
IDVWJqULQJVE·QGHQH
f
/DGEDUQHVWROHQVU\JKYLOHPRG
LQVWUXPHQWEUpWWHW'HWWHJpOGHUIRU
ELOHUVRPLNNHKDUDLUEDJL
SDVVDJHUVLGHQHOOHUKYLVDLUEDJJHQHU
GHDNWLYHUHW
f
3ODFHUDOGULJEDUQHVWROHQS·IRUVpGHW
KYLVELOHQKDUDLUEDJLSDVVDJHUVLGHQ
VRPLNNHHUGHDNWLYHUHW+YLVGHURSVW·U
SUREOHPHUPHGPRQWHULQJHQDI
EqUQHVLNNHUKHGVSURGXNWHUVNDOGX
NRQWDNWHSURGXFHQWHQIRUPHUHW\GHOLJH
DQYLVQLQJHU
Instrumenter og betjeningsknapper
Instrumenter og betjeningsknapper
Kombinationsinstrumentet
Kontrol- og advarselssymboler
Informationsdisplay
Stik og kontakter i midterkonsollen
Belysningspanel
Venstre ratstamme
Fartpilot (option)
Højre ratstamme
Ratindstilling, advarselsblinklys
Parkeringsbremse, stik
Elektrisk rudetræk
Bakspejle
Elbetjent soltag (option)
Personlige indstillinger
34
35
39
40
41
43
45
46
48
49
50
52
55
57
33
,QVWUXPHQWHURJEHWMHQLQJVNQDSSHU
.RPELQDWLRQVLQVWUXPHQWHW
HQGVHNXQGHU QXOVWLOOHUHQDNWLYHUHW
WULSWpOOHU
'LVSOD\
9LVHUJHDUVWLOOLQJIRUDXWRPDWJHDUNDVVH
UHJQVHQVRUNLORPHWHUWpOOHUWULSWpOOHURJ
IDUWSLORW
)MHUQO\VLQGLNDWRU
.QDSWLOXU
'UHMS·NQDSSHQIRUDWLQGVWLOOHXUHW
6SHHGRPHWHU
,QIRUPDWLRQVV\PERO
%OLQNO\VYHQVWUH
%OLQNO\VKqMUH
$GYDUVHOVV\PERO
2PGUHMQLQJVWpOOHU
$QJLYHUPRWRUHQVRPGUHMQLQJVWDOL
WXVLQGHURPGUHMQLQJHUSUPLQXW1·OHQL
RPGUHMQLQJVWpOOHUHQP·LNNHJ·LQGLGHW
UqGHIHOW
,QIRUPDWLRQVGLVSOD\
'LVSOD\HWYLVHULQIRUPDWLRQVHOOHU
DGYDUVHOVPHGGHOHOVHUXGYHQGLJ
WHPSHUDWXURJXU1·UGHQXGYHQGLJH
WHPSHUDWXUOLJJHULQGHQIRURPU·GHWÜ
&WLOzÜ&O\VHUGHUHWV\PEROPHGHW
VQHIQXJLGLVSOD\HW'HWHUHQDGYDUVHO
VRPDQJLYHUULVLNRIRUJODWIqUH1·UELOHQ
KDUVW·HWVWLOOHNDQWHPSHUDWXUP·OHUHQWLO
XGYHQGLJWHPSHUDWXUYLVHHQIRUKqM
YpUGL
.RQWURORJDGYDUVHOVV\PEROHU
%UpQGVWRIP·OHU
7ULSWpOOHUNQDS
%UXJHVWLODWP·OHNRUWHVWUpNQLQJHU9HG
NRUWHWU\NS·NQDSSHQVNLIWHVGHUPHOOHP
WULSWpOOHUQH7RJ7(WODQJWWU\N PHUH
7HPSHUDWXUP·OHU
7HPSHUDWXUP·OHUIRUPRWRUHQV
NqOHV\VWHP+YLVWHPSHUDWXUHQEOLYHU
XQRUPDOWKqMRJYLVHUHQJ·ULQGLGHWUqGH
IHOWYLVHVGHUHQPHGGHOHOVHLGLVSOD\HW
+XVNS·DWIHNVHQHNVWUDIRUO\JWHIRUDQ
OXIWLQGWDJHWQHGVpWWHUNqOLQJHQYHGKqMH
XGYHQGLJHWHPSHUDWXUHURJK·UG
PRWRUEHODVWQLQJ
.RQWURORJDGYDUVHOVV\PEROHU
,QVWUXPHQWHURJEHWMHQLQJVNQDSSHU
.RQWURORJDGYDUVHOVV\PEROHU
)XQNWLRQVNRQWUROV\PEROHU
$IKMpOSIHMOHQVRPDQJLYHWL
LQVWUXNWLRQHUQHHOOHUNRQWDNWHW9ROYR
YpUNVWHG
$OOHNRQWURORJDGYDUVHOVV\PEROHUO\VHUQ·U
VWDUWQqJOHQGUHMHVWLOSRVLWLRQ,,IqUVWDUW3·
GHQP·GHEHNUpIWHVGHWDWV\PEROHUQH
IXQJHUHU1·UPRWRUHQVWDUWHVVNDOVDPWOLJH
V\PEROHUVOXNNHVPHGXQGWDJHOVHDI
V\PEROHWIRUK·QGEUHPVHQVRPIqUVW
VOXNNHVQ·UK·QGEUHPVHQIULJqUHV
+YLVPRWRUHQLNNHVWDUWHVLQGHQIRUIHP
VHNXQGHUVOXNNHVVDPWOLJHV\PEROHU
'HWJXOHLQIRUPDWLRQVV\PERO
O\VHULNRPELQDWLRQPHGWHNVWL
LQIRUPDWLRQVGLVSOD\HWQ·UGHU
IRUHNRPPHUHQDIYLJHOVHL´WDI
ELOHQVV\VWHPHU'HWNDQRJV·
O\VHLNRPELQDWLRQPHGDQGUH
V\PEROHU
XQGWDJHQ
RJ
1RJOHV\PEROHUNDQ
DIKpQJLJWDIELOHQVXGVW\UVQLYHDXPDQJOH
GHQEDJYHGOLJJHQGHIXQNWLRQ
2%6(IWHUHQVHUYLFHUHODWHUHWPHGGHOHOVH
NDQELOHQNqUHVL\GHUOLJHUHHWVW\NNHWLG
6SqUJS·GLW9ROYRYpUNVWHG
6\PEROHUPLGWLLQVWUXPHQWHW
'HQUqGHDGYDUVHOVWUHNDQW
O\VHUQ·UGHUHUDQJLYHWHQIHMO
VRPNDQS·YLUNHVLNNHUKHGHQ
RJHOOHUELOHQVNqUHHJHQVNDEHU
6DPWLGLJYLVHVHQIRUNODUHQGH
WHNVWLLQIRUPDWLRQVGLVSOD\HW
$GYDUVHOVV\PEROHWNDQRJV·
O\VHLNRPELQDWLRQPHGDQGUH
V\PEROHU
6WDQGVS·HWVLNNHUWVWHG%LOHQP·LNNH
NqUHYLGHUH
/pVRSO\VQLQJHUQHL
LQIRUPDWLRQVGLVSOD\HW
,QVWUXPHQWHURJEHWMHQLQJVNQDSSHU
.qUWLOHW9ROYRYpUNVWHGRJI·
XGIqUWNRQWURODI$%6V\VWHPHW
KYLVV\PEROHWEOLYHUYHGPHGDW
O\VH
7·JHO\VEDJ
6\PEROHWO\VHUQ·UW·JHO\VHWHU
WLONREOHW
67&HOOHU'67&VWDELOLWHWVV\VWHP
(WEOLQNHQGHV\PERODQJLYHUDW
VWDELOLWHWVV\VWHPHWDUEHMGHU+YLV
V\PEROHWO\VHUNRQVWDQWHUGHWHQ
DGYDUVHORPODYYHMIULNWLRQ
.RQWUROV\PEROHUzYHQVWUHVLGH
,QJHQIXQNWLRQ
.RQWUROV\PEROHUzKqMUHVLGH
0RWRUIRUYDUPHU GLHVHO
)HMOLELOHQVUHQVHV\VWHPIRU
XGVWqGQLQJVJDV
6\PEROHWO\VHUQ·UIRUYDUPQLQJDI
PRWRUHQHULJDQJ'HUIRUHWDJHV
IRUYDUPQLQJQ·UWHPSHUDWXUHQHU
XQGHUÜ&1·UV\PEROHWKROGHU
RSPHGDWO\VHNDQGXVWDUWHELOHQ
.qUWLOHW9ROYRYpUNVWHGRJI·
IRUHWDJHWNRQWURO
)HMOL$%6V\VWHPHW
+YLVV\PEROHWO\VHUYLUNHU
V\VWHPHWLNNH%LOHQVDOPLQGHOLJH
EUHPVHV\VWHPIXQJHUHUVWDGLJ
PHQXGHQ$%6IXQNWLRQHQ
6WDQGVELOHQS·HWVLNNHUWVWHGRJ
VOXNPRWRUHQ
6WDUWPRWRUHQLJHQ
/DYWQLYHDXLEUpQGVWRIWDQN
1·UV\PEROHWO\VHUHUGHUFD
8OLWHUWLOEDJH
.RQWUROV\PEROIRUDQKpQJHU
6\PEROHWEOLQNHUQ·UELOHQVRJ
DQKpQJHUHQVEOLQNO\VEUXJHV
+YLVV\PEROHWLNNHEOLQNHUHUHQDI
DQKpQJHUHQVHOOHUELOHQVO\JWHU
GHIHNW
7UXNNHWK·QGEUHPVH
6\PEROHWO\VHUVHOYRP
K·QGEUHPVHQNXQHUWUXNNHWPHG
´WKDN.RQWUROOHUDWEUHPVHQHU
WUXNNHWKHOW
,QVWUXPHQWHURJEHWMHQLQJVNQDSSHU
$LUEDJVz656
+YLVV\PEROHWEOLYHUYHGPHGDW
O\VHHOOHUEHJ\QGHUDWO\VHXQGHU
NqUVOHQHUGHUIXQGHWHQIHMOL
6566,36HOOHU,&V\VWHPHW
.qUVQDUHVWWLOHW9ROYRYpUNVWHG
RJI·XGIqUWNRQWURO
)RUODYWROLHWU\N
+YLVV\PEROHWEHJ\QGHUDWO\VH
XQGHUNqUVOHQHUPRWRUHQV
ROLHWU\NIRUODYW6WDQGVVWUDNV
PRWRUHQRJNRQWUROOHU
ROLHQLYHDXHWLPRWRUHQ3·I\OGROLH
HIWHUEHKRY+YLVV\PEROHW
EHJ\QGHUDWO\VHRJROLHQLYHDXHW
HUQRUPDOWVNDOGXNRQWDNWHHW9ROYR
YpUNVWHG
$GYDUVHOVODPSHIRUVLNNHUKHGVVHOH
6\PEROHWO\VHUV·OpQJHIqUHUHQ
HOOHUSDVVDJHUHQS·IRUVpGHWLNNH
KDUVSpQGWVLNNHUKHGVVHOHQ
*HQHUDWRUHQODGHULNNHRS
+YLVV\PEROHWEHJ\QGHUDWO\VH
XQGHUNqUVHOHUGHUHQIHMOLGHW
HOHNWULVNHV\VWHP.RQWDNWHW
9ROYRYpUNVWHG
)HMOLEUHPVHV\VWHPHW
+YLVV\PEROHWEHJ\QGHUDWO\VH
NDQEUHPVHYpVNHQLYHDXHWYpUH
IRUODYW
6WDQGVELOHQS·HWVLNNHUWVWHGRJ
NRQWUROOHUQLYHDXHWL
EUHPVHYpVNHEHKROGHUHQ
+YLVQLYHDXHWHUXQGHU0,1L
EUHPVHYpVNHEHKROGHUHQP·GX
LNNHNqUHYLGHUHLELOHQPHQODGH
GHQEXJVHUHWLOHW9ROYRYpUNVWHG
IRUNRQWURODIEUHPVHV\VWHPHW
+YLVV\PEROHUQH%5(06(RJ
$%6O\VHUVDPWLGLJWNDQGHUYpUH
RSVW·HWHQIHMOL
EUHPVHNUDIWIRUGHOLQJHQ
6WDQGVELOHQS·HWVLNNHUWVWHGRJVOXN
PRWRUHQ
6WDUWPRWRUHQLJHQ
f +YLVEHJJHV\PEROHUVOXNNHVNDQGX
NqUHYLGHUH
f +YLVV\PEROHUQHEOLYHUYHGPHGDWO\VH
VNDOGXNRQWUROOHUHQLYHDXHWL
EUHPVHYpVNHEHKROGHUHQ
f +YLVQLYHDXHWLEUHPVHYpVNHEHKROGHUHQ
HUQRUPDOWRJV\PEROHUQHVWDGLJO\VHU
NDQELOHQPHGVWRUIRUVLJWLJKHGNqUHV
YLGHUHWLOHW9ROYRYpUNVWHGIRUNRQWURODI
EUHPVHV\VWHPHW
f +YLVQLYHDXHWHUXQGHU0,1L
EUHPVHYpVNHEHKROGHUHQP·GXLNNH
NqUHYLGHUHLELOHQPHQODGHGHQ
EXJVHUHWLOHW9ROYRYpUNVWHGIRUNRQWURO
DIEUHPVHV\VWHPHW
$'9$56(/
+YLVV\PEROHUQH%5(06(RJ$%6O\VHU
VDPWLGLJWHUGHUULVLNRIRUDWEDJYRJQHQ
VNULGHUXGYHGHQK·UGRSEUHPVQLQJ
3·PLQGHOVHzGqUHQHHULNNH
OXNNHW
+YLVHQDIGqUHQHPRWRUKMHOPHQHOOHU
EDJNODSSHQLNNHHUKHOWOXNNHWI·UIqUHUHQHQ
PHGGHOHOVHRPGHWWH
/DYKDVWLJKHG
1·UELOHQUXOOHUPHGKqMVWNPW
O\VHUV\PEROHWVDPWLGLJPHGDW
)l5(5'l5Ô%(1
3$66$*(5'l5Ô%(1
9(1675(%$*'l5Ô%(1HOOHU+l-5(
%$*'l5Ô%(1YLVHVLGLVSOD\HW6WRSELOHQ
S·GHWQpUPHVWHVLNUHVWHGRJOXNGHQGqU
HOOHUNODSGHUHU·EHQ
+qMKDVWLJKHG
1·UELOHQNqUHUPLQGVWNPW
WpQGHVV\PEROHWVDPWLGLJPHGDW
GLVSOD\HWYLVHUHQDIRYHQVW·HQGH
WHNVWHU
,QVWUXPHQWHURJEHWMHQLQJVNQDSSHU
0RWRUKMHOPRJEDJNODS
8DQVHWKDVWLJKHGO\VHUV\PEROHW
RJ02725+-(/0Ô%(1HOOHU
%$*./$3Ô%(1YLVHVL
GLVSOD\HW
.XQELOHUPHGDODUP
,QVWUXPHQWHURJEHWMHQLQJVNQDSSHU
,QIRUPDWLRQVGLVSOD\
%HVNHG
6DPWLGLJPHGDWHWDGYDUVHOVHOOHU
NRQWUROV\PEROEHJ\QGHUDWO\VHYLVHVGHUHQ
VXSSOHUHQGHPHGGHOHOVHL
LQIRUPDWLRQVGLVSOD\HW
f
7U\NNQDSSHQ5($' $ LQG
*HQQHPVHPHGGHOHOVHUQHPHGNQDSSHQ
5($')HMOPHGGHOHOVHUJHPPHVS·HQ
KXNRPPHOVHVOLVWHLQGWLOIHMOHQHUDIKMXOSHW
+YLVGHUYLVHVHQDGYDUVHOVPHGGHOHOVH
YHGEUXJDIELOFRPSXWHUHQVNDOPHGGHOHOVHQ
OpVHV WU\NS·NQDSSHQ5($' LQGHQGHQ
WLGOLJHUHDNWLYLWHWNDQJHQRSWDJHV
0HGGHOHOVH
)RUNODULQJ
67$1'6675$.6
6WDQGVELOHQRJVOXNPRWRUHQ6WRUULVLNRIRUVNDGH
67$1'602725(1
6WDQGVELOHQRJVOXNPRWRUHQ6WRUULVLNRIRUVNDGH
6(59,&(675$.6
,QGOHYHUVWUDNVGLQELOWLOHIWHUV\Q
6(,16758.7%2*
/pVLQVWUXNWLRQVERJHQ
6(59,&(3Ô.5k9(7
'LQELOVNDOWLOHIWHUV\QKXUWLJVWPXOLJW
7,'7,/5(*(/0k66,*6(59
7LGWLOUHJHOPpVVLJVHUYLFH7LGVSXQNWHWDIKpQJHUDIDQWDONqUWHNLORPHWHU
DQWDOP·QHGHUVLGHQVLGVWHVHUYLFHVDPWPRWRUHQVNqUHWLG
,QVWUXPHQWHURJEHWMHQLQJVNQDSSHU
6WLNRJNRQWDNWHULPLGWHUNRQVROOHQ
&LJDUHWWpQGHU RSWLRQ
&LJDUHWWpQGHUHQDNWLYHUHVYHGDWWU\NNH
NQDSSHQLQG1·UWpQGIXQNWLRQHQHUNODU
VSULQJHUNQDSSHQXGLJHQ7UpNWpQGHUHQ
XGRJEUXJJOqGHQWLODWWpQGHPHG
67&HOOHU'67&
VWDELOLWHWVV\VWHP
6WDELOLWHWVV\VWHPHWDNWLYHUHVDXWRPDWLVNQ·U
ELOHQVWDUWHV
6WLN'67&V\VWHPHNVWUDXGVW\U
9VWLN
6·GDQUHGXFHUHVVWDELOLWHWVV\VWHPHWV
IXQNWLRQ
f +ROGNQDSSHQLQGHLPLQGVWHWKDOYW
VHNXQG
6HVLGHIRUDWI·\GHUOLJHUHRSO\VQLQJHU
6WLNNHWNDQEUXJHVWLOIRUVNHOOLJWWLOEHKqUWLO
9IHNVPRELOWHOHIRQHOOHUNqOHERNV'HW
PDNVLPDOHVWUqPXGWDJHU$)RUDWVWLNNHW
NDQOHYHUHVWUqPVNDOVWDUWQqJOHQVW·L
SRVLWLRQ,
$'9$56(/
3URSSHQVNDODOWLGVLGGHLVWLNNHWQ·UGHW
LNNHHULEUXJ
$'9$56(/
%LOHQVNqUHHJHQVNDEHUpQGUHVKYLVGX
UHGXFHUHUVWDELOLWHWVV\VWHPHWVIXQNWLRQ
(NVWUDXGVW\U
3ODGVWLOHNVWUDVWUqPDIEU\GHUWLO
HIWHUPRQWHUHWXGVW\U
2SWLRQS·QRJOHPDUNHGHU
,QVWUXPHQWHURJEHWMHQLQJVNQDSSHU
%HO\VQLQJVSDQHO
)RUO\JWHURJSRVLWLRQV
SDUNHULQJVO\V
$OEHO\VQLQJVOXNNHW
%LOHUPHGDXWRPDWLVNQpUO\V
QRJOHODQGH
1pUO\VHWWpQGHVDXWRPDWLVNQ·U
VWDUWQqJOHQGUHMHVWLONqUHVWLOOLQJ ,, RJGHW
NDQLNNHVOXNNHV'HWDXWRPDWLVNHQpUO\VNDQ
NREOHVIUDYHGUHMVHUWLOODQGHKYRUDXWRPDWLVN
QpUO\VLNNHP·EUXJHV.RQWDNWHW9ROYR
YpUNVWHG6DPWLGLJPHGDWQpUO\VHWWpQGHV
WpQGHVSRVLWLRQVSDUNHULQJVO\VHW IRURJ
EDJ QXPPHUSODGHO\VHWVDPW
LQVWUXPHQWEHO\VQLQJHQ
5HJXOHULQJDIO\VNHJOHQV
KqMGH
+qMGHQS·O\VNHJOHQMXVWHUHVPHGGHQQH
NQDS'HQQHIXQNWLRQDQYHQGHVIHNVQ·U
ELOHQHUV·WXQJWODVWHWDWO\VKqMGHQS·YLUNHV
f
1RUPDOO\VKqMGHzIqUNQDSSHQRSDG f
6pQNHWO\VKqMGHzIqUNQDSSHQQHGDG
%LOHUPHG%L;HQRQO\JWHU RSWLRQ KDU
DXWRPDWLVNUHJXOHULQJDIO\VNHJOHQVKqMGH
3RVLWLRQVSDUNHULQJVO\V
3RVLWLRQVSDUNHULQJVO\VIRURJ
EDJVDPWQXPPHUSODGHO\VRJ
LQVWUXPHQWEHO\VQLQJ
)MHUQRJQpUO\V
6WDUWQqJOHQLSRVLWLRQ,,
)RUO\JWHUQH VDPWSRVLWLRQV
SDUNHULQJVO\VIRURJEDJ
QXPPHUSODGHO\VRJ
LQVWUXPHQWEHO\VQLQJ HUWpQGW
,QVWUXPHQWEHO\VQLQJ
0DQXHOLQGVWLOOLQJ
f .UDIWLJHUHEHO\VQLQJzIqUNQDSSHQ
RSDG
f
6YDJHUHEHO\VQLQJzIqUNQDSSHQQHGDG
$XWRPDWLVNLQGVWLOOLQJ
(QVNXPULQJVVHQVRULQGVWLOOHUDO
LQVWUXPHQWEHO\VQLQJDXWRPDWLVN
7·JHO\JWHU RSWLRQ
6WDUWQqJOHQLSRVLWLRQ,,
f 7U\NS·NQDSSHQ
7·JHO\JWHQO\VHUVDPPHQPHG
SRVLWLRQVSDUNHULQJVO\VRJQpU
IMHUQO\V'LRGHQLNQDSSHQO\VHUQ·U
W·JHIRUO\JWHQO\VHU
,QRJOHODQGHP·QpUO\VHOOHUIMHUQO\V
LNNHDQYHQGHVLNRPELQDWLRQPHGW·JHO\V
7DQNGpNVHO
f
7U\NS·NQDSSHQIRUDW·EQHNODSSHQ
VRPGpNNHUWDQNGpNVOHW
)RUDWIMHUQO\VHWVNDONXQQHWpQGHVVNDO
O\VNRQWDNWHQGUHMHVWLOGHQQHSRVLWLRQ'HWHU
PXOLJWDWEOLQNHPHGIMHUQO\VHWLDOOH
SRVLWLRQHURJV·VHOYRPQqJOHQLNNHVLGGHUL
WpQGLQJVO·VHQ6HRJV·VLGH
,QVWUXPHQWHURJEHWMHQLQJVNQDSSHU
7·JHEDJO\V
6WDUWQqJOHQLSRVLWLRQ,,
f 7U\NS·NQDSSHQIRUDWWpQGH
W·JHEDJO\JWHQ7·JHEDJO\JWHQO\VHU
VDPPHQPHGQpUIMHUQO\VHW'LRGHQL
NQDSSHQRJV\PEROHWL
NRPELQDWLRQVLQVWUXPHQWHWWpQGHV+YLV
W·JHIRUO\JWHQRJIMHUQHOOHUQpUO\VHW
VOXNNHVRJWpQGHVLJHQVOXNNHV
W·JHEDJO\JWHQ7U\NS·NQDSSHQIRUDW
WpQGHGHQLJHQ
%OpQGLQJ
+XVNDWVOXNNHW·JHEDJO\JWHQQ·UGXVHUHQ
ELOLEDNVSHMOHW'HWHUNXQGHQVLGVWHELOLHQ
NqVRPVNDONqUHPHGW·JHEDJO\JWHQWpQGW
2%65HJOHUQHYHGUqUHQGHEUXJDI
W·JHEDJO\JWHRJW·JHIRUO\JWHUYDULHUHUIUD
ODQGWLOODQG
,QVWUXPHQWHURJEHWMHQLQJVNQDSSHU
9HQVWUHUDWVWDPPH
)MHUQO\VEOLQN )qUNRQWDNWHQPRGGLJVHOY WLOGXPpUNHUHQ
OHWPRGVWDQG )MHUQO\VHWO\VHULQGWLOGX
VOLSSHUDUPHQLJHQ
2PVNLIWQLQJIMHUQRJQpUO\V )qUNRQWDNWHQPRGGLJVHOYIRUEL
EOLQNSRVLWLRQHQRJVOLSGHQIRUDWLQGVWLOOH
O\JWHUQHS·IMHUQHOOHUQpUO\V
2ULHQWHULQJVO\V 6·GDQJqUGXKYLVGXIRUODGHUELOHQLPqUNH
HOOHULRPJLYHOVHUPHGVYDJEHO\VQLQJ
7DJQqJOHQXGDIWpQGLQJVO·VHQ
)qUUDWVWDPPHQPRGGLJVHOY
%OLQNO\VO\VRPVNLIWHURJ
IMHUQO\VEOLQN
7U\NSXQNWVSRVLWLRQ 9HGEDQHVNLIWHOOHURYHUKDOLQJIqUHV
NRQWDNWHQLQGWLOGHUIqOHVPRGVWDQG'HQ
YHQGHUWLOEDJHQ·UGHQVOLSSHV'HWWHJLYHU
WUHEOLQN
$OPLQGHOLJWVYLQJ %OLQNO\VHWWpQGHVQ·UNRQWDNWHQIqUHVL
UDWWHWVUHWQLQJ1·UUDWWHWGUHMHVWLOEDJHHIWHU
VYLQJVO·VEOLQNO\VHWDXWRPDWLVNIUD
6WLJXGDIELOHQ
&RPSXWHU
/·VGqUHQ
1XWpQGHVQpUO\VSRVLWLRQVSDUNHULQJVO\V
QXPPHUSODGHO\VRJO\VHWLVLGHVSHMOHQH
RSWLRQ 'HWWHO\VIRUEOLYHUWpQGWL
HOOHUVHNXQGHU'HQqQVNHGH
WLGVLQGVWLOOLQJNDQDQJLYHVLPHQXHQ&DU
VHWWLQJVLGLVSOD\HWLPLGWHUNRQVROOHQ6H
RJV·DIVQLWWHW3HUVRQOLJHLQGVWLOOLQJHU
,QGVWLOOLQJ
)RUDWI·DGJDQJWLOGDWDHQHLFRPSXWHUHQVNDO
WRPPHOKMXOHW,1)2 % GUHMHVWULQYLVRSDG
HOOHUQHGDG1·UGHWGUHMHVHQGQXHQJDQJ
NRPPHUGXWLOEDJHWLOXGJDQJVSRVLWLRQHQ
+YLVGHUYLVHVHQ
DGYDUVHOVPHGGHOHOVHQ·UFRPSXWHUHQ
DQYHQGHVVNDODGYDUVHOVPHGGHOHOVHQ
EHNUpIWHV%HNUpIWYHGDWWU\NNHS·NQDSSHQ
5($' $ RJIRUDWYHQGHWLOEDJHWLO
FRPSXWHUIXQNWLRQHQ
,QVWUXPHQWHURJEHWMHQLQJVNQDSSHU
)XQNWLRQHU
&RPSXWHUHQPRGWDJHUHQVWRUPpQJGHGDWD
VRPNRQWLQXHUOLJWYXUGHUHVYHGKMpOSDIHQ
PLNURSURFHVVRU
6\VWHPHWKDUILUHIXQNWLRQHUGHUYLVHVL
GLVSOD\HW
f 0LGGHOKDVWLJKHG
f
$NWXHOWEUpQGVWRIIRUEUXJ
f
*HQQHPVQLWVIRUEUXJ
f
.qUWVWUpNQLQJWLOWRPWDQN
0LGGHOKDVWLJKHG
1·UWpQGLQJHQVO·VIUDJHPPHV
PLGGHOKDVWLJKHGHQRJDQYHQGHVVRP
JUXQGODJIRUGHQQ\HYpUGLQ·UGXNqUHU
YLGHUH'XNDQQXOVWLOOHPHGNQDSSHQ5(6(7
&
$NWXHOWEUpQGVWRIIRUEUXJ
'HUIRUHWDJHVHQEHUHJQLQJDIGHWDNWXHOOH
EUpQGVWRIIRUEUXJKYHUWVHNXQG
2SO\VQLQJHUQHLGLVSOD\HWRSGDWHUHVPHGHW
SDUVHNXQGHUVPHOOHPUXP1·UELOHQVW·U
VWLOOHVW·UGHULGLVSOD\HW
*HQQHPVQLWVIRUEUXJ
*HQQHPVQLWOLJEUpQGVWRIIRUEUXJVLGHQ
VLGVWHQXOVWLOOLQJ 5(6(7 1·UWpQGLQJHQ
VO·VIUDJHPPHVJHQQHPVQLWVIRUEUXJHWRJ
KXVNHVLQGWLOIXQNWLRQHQQXOVWLOOHV'XNDQ
QXOVWLOOHPHGNQDSSHQ5(6(7 & .qUWVWUpNQLQJWLOWRPWDQN
%HUHJQLQJHQEDVHUHVS·PLGGHOIRUEUXJHWIRU
GHVLGVWHNqUWHNPRJGHQUHVWHUHQGH
EUpQGVWRIYROXPHQ'HQYLVHUGHQ
RPWUHQWOLJHVWUpNQLQJGHUNDQNqUHVPHG
GHQPpQJGHEUpQGVWRIGHUHUWLOEDJHL
WDQNHQ1·UNqUVHOVVWUpNQLQJHQWLOWRPWDQNHU
XQGHUNPYLVHVLGLVSOD\HW
2%6'HUNDQRSVW·HQYLVIHMOYLVQLQJKYLV
GHUEUXJHVEUpQGVWRIGUHYHWYDUPHDSSDUDW
1XOVWLOOLQJ
+ROGNQDSSHQ5(6(7 & WU\NNHWLQGLPLQGVW
IHPVHNXQGHUIRUDWQXOVWLOOHPLGGHOKDVWLJKHG
RJJHQQHPVQLWVIRUEUXJHWVDPWLGLJW
,QVWUXPHQWHURJEHWMHQLQJVNQDSSHU
)DUWSLORW RSWLRQ
1·UIDUWSLORWHQHUNREOHWWLOYLVHUGLVSOD\HW
&58,6(21
0LGOHUWLGLJIUDNREOLQJ
f 7U\NS·IRUDWGHDNWLYHUHIDUWSLORWHQ
PLGOHUWLGLJW
)DUWSLORWHQNREOHVDXWRPDWLVNIUDPLGOHUWLGLJW
f +YLVKDVWLJKHGHQIDOGHUWLOXQGHU
WLOVOXWQLQJVJUpQVHQ
%HWMHQLQJ
7LOVOXWQLQJ
.RQVROOHQWLOIDUWSLORWHQVLGGHUS·UDWWHWV
YHQVWUHVLGH
,QGVWLOOLQJDIGHQqQVNHGHKDVWLJKHG
f 7U\NS·NQDSSHQ&58,6(,GLVSOD\HW
VW·UGHU&58,6(
f
)RUqJHOOHUUHGXFHUKDVWLJKHGHQYHGDW
WU\NNHS·HOOHUz
2%6)DUWSLORWHQNDQLNNHWLOVOXWWHVYHG
KDVWLJKHGHUXQGHUNPW
f
7U\NOHWS·HOOHUzIRUDWO·VH
KDVWLJKHGHQ
f
+YLVEUHPVHQHOOHUNREOLQJHQWU\NNHV
QHG
f
+YLVJHDUYpOJHUHQVpWWHVLSRVLWLRQ1
(WNRUWWU\NVYDUHUWLOFDNPW'HQ
KDVWLJKHGELOHQNqUHUPHGQ·UNQDSSHQ
VOLSSHVLJHQEOLYHULQGSURJUDPPHUHWLVWHGHW
)UDNREOLQJ
f 7U\NS·&58,6(IRUDWVOXNNHIDUWSLORWHQ
&58,6(21VOXNNHVLGLVSOD\HW
)DUWSLORWHQNREOHVDXWRPDWLVNIUDQ·U
WpQGLQJHQVO·VIUD
f 9HGKMXOVSLQHOOHUKMXOEORNHULQJ
'HQQ\HVWHLQGVWLOOHGHKDVWLJKHGJHPPHVL
KXNRPPHOVHQ
9HQGWLOEDJHWLOKDVWLJKHG
7U\NS·NQDSSHQIRUDWYHQGH
WLOEDJHWLOGHQWLGOLJHUHLQGVWLOOHGH
KDVWLJKHG
$FFHOHUDWLRQ
(QPLGOHUWLGLJIDUWIRUqJHOVHIHNVL
IRUELQGHOVHPHGRYHUKDOLQJS·YLUNHULNNH
IDUWSLORWHQVLQGVWLOOLQJ%LOHQYHQGHUWLOEDJHWLO
GHQLQGVWLOOHGHKDVWLJKHGEDJHIWHU+YLV
IDUWSLORWHQDOOHUHGHHUWLONREOHWNDQ
KDVWLJKHGHQqJHVHOOHUUHGXFHUHVYHGDW
KROGHNQDSSHQWU\NNHWLQGS·HOOHUz
,QVWUXPHQWHURJEHWMHQLQJVNQDSSHU
+qMUHUDWVWDPPH
,QWHUYDOYLVNQLQJ
$QWDOOHWDIYLVNSUWLGVLQWHUYDONDQ
MXVWHUHV'UHMWRPPHOKMXOHW & RSDGIRUDWI·NRUWHUHWLGPHOOHP
YLVNHQH1·UKMXOHWGUHMHVQHGDG
qJHVWLGVUXPPHW
.RQWLQXHUOLJYLVNQLQJ
9LVNHUQHJ·UPHGQRUPDO
KDVWLJKHG
9LVNHUQHJ·UPHGKqMKDVWLJKHG
$z)RUUXGHIRUO\JWHYDVNHU
)RUUXGHYLVNHUH
$ )RUUXGHRJIRUO\JWHYDVNHU
% 5HJQVHQVRUzWLOIUD
& 7RPPHOKMXO
' ,QJHQIXQNWLRQ
9LQGXHVYLVNHUIUD
9LQGXHVYLVNHUQHHUVOXNNHWQ·U
DUPHQVW·ULVWLOOLQJ
(QNHOYLVN
)qUDUPHQRSDGIRUDWYLVNHUXGHQ
´QJDQJ
)qUNRQWDNWHQLUHWQLQJPRGUDWWHWIRUDWVWDUWH
IRUUXGHYDVNHUQHRJIRUO\JWHYDVNHUQH1·UGX
VOLSSHUDUPHQIRUHWDJHUYLVNHUQHWUHHNVWUD
YLVN
)RUO\JWHYDVN
RSWLRQS·QRJOHPDUNHGHU
+qMWU\NVYDVNDIIRUO\JWHUQHEUXJHUVWRUH
PpQJGHUVSULQNOHUYpVNH)RUDWVSDUHS·
VSULQNOHUYpVNHQYDVNHVIRUO\JWHUQHNXQIRU
KYHUIHPWHYDVN LQGHQIRUHQSHULRGHS·WL
PLQXWWHU 1·UGHUHUJ·HWWLPLQXWWHUHIWHUGHQ
VLGVWHIRUUXGHYDVNKqMWU\NVYDVNHV
IRUO\JWHUQHLJHQYHGGHQIqUVWHYDVNDI
IRUUXGHQ
%z5HJQVHQVRU RSWLRQ
5HJQVHQVRUHQUHJLVWUHUHUPpQJGHQDIYDQG
S·IRUUXGHQRJVqUJHUIRUDWYLQGXHVYLVNHUQH
DXWRPDWLVNqJHUHOOHUUHGXFHUHUKDVWLJKHGHQ
5HJQVHQVRUHQVIqOVRPKHGMXVWHUHVYHG
KMpOSDIWRPPHOKMXOHW & 7LOIUD
+YLVUHJQVHQVRUHQVNDODNWLYHUHVVNDODUPHQ
WLOYLQGXHVYLVNHUQHYpUHLSRVLWLRQ
5HJQVHQVRUHUQHDNWLYHUHVYHGDWJqUH
IqOJHQGH
f 7U\NS·NQDSSHQ % ,GHWQHGHUVWH
GLVSOD\YLVHVUHJQVHQVRUV\PEROHW
,QVWUXPHQWHURJEHWMHQLQJVNQDSSHU
'HDNWLYHUUHJQVHQVRUHQYHGDWYpOJHHWDI
IqOJHQGH
f 7U\NS·NQDSSHQ % f 6NLIWYLVNHSURJUDPYHGDWIO\WWHDUPHQWLO
HQDQGHQSRVLWLRQ
5HJQVHQVRUHQGHDNWLYHUHVDXWRPDWLVNQ·U
WpQGLQJHQVO·VIUD
1RUPDOKDVWLJKHG
f 7U\NGHQQHGHUVWHGHODINRQWDNWHQLQG
1HXWUDOSRVLWLRQ
f )XQNWLRQHQHUGHDNWLYHUHW
9LJWLJW
.REOUHJQVHQVRUHQIUDYHGYDVNLYDVNHKDO
HOOHUVOXNWpQGLQJHQ9LQGXHVYLVNHUQH
VWDUWHURJNDQEOLYHEHVNDGLJHW
&z7RPPHOKMXO
$QJLYDQWDOOHWDIYLVNSUWLGVLQWHUYDOQ·UGX
KDUYDOJWLQWHUYDOYLVNQLQJHOOHUIqOVRPKHGHQ
RYHUIRUUHJQPpQJGHQQ·UUHJQVHQVRUHQHU
EOHYHWDNWLYHUHW
'z9LVNHURJYDVNHUEDJUXGH
9HGDWIqUHDUPHQIUHPDGVWDUWHVYDVNRJ
WqUULQJDIEDJNODSSHQVUXGH9LVNHUEODGHW
NqUHUHWSDUHNVWUDJDQJHQ·UYDVNHQHU
DIVOXWWHW
.QDSSHQOpQJVWXGHS·DUPHQHUHQNRQWDNW
PHGWUHLQGVWLOOLQJHU
,QWHUYDOYLVNQLQJ
f 7U\NGHQqYHUVWHGHODINRQWDNWHQLQG
,QVWUXPHQWHURJEHWMHQLQJVNQDSSHU
5DWLQGVWLOOLQJDGYDUVHOVEOLQNO\V
$'9$56(/
,QGVWLOUDWWHWLQGHQGXEHJ\QGHUDWNqUH
zDOGULJXQGHUNqUVOHQ.RQWUROOHULQGHQ
GXNqUHUDWUDWWHWHUIDVWO·VWLGHQ
qQVNHGHVWLOOLQJ
5DWMXVWHULQJ
$GYDUVHOVEOLQNO\V
5DWWHWNDQLQGVWLOOHVLKqMGHQRJOpQJGHQ
9LSNRQWDNWHQYHGUDWVWDPPHQQHGIRUDW
OqVQHUDWWHW
,QGVWLOUDWWHWLGHQVWLOOLQJGHUSDVVHU
EHGVW
6pWNRQWDNWHQWLOEDJHIRUDWIDVWO·VH
UDWWHWLGHQqQVNHGHSRVLWLRQ+YLVGHQ
J·UWUpJWNDQGXWU\NNHOLGWS·UDWWHW
VDPWLGLJPHGDWNRQWDNWHQWU\NNHV
WLOEDJH
$GYDUVHOVEOLQNO\VzDOOHEOLQNO\VEOLQNHUz
EUXJHVLVLWXDWLRQHUKYRUELOHQVW·US·HWVWHG
KYRUGHQNDQYpUHWLOIDUHHOOHUXGJqUHHQ
KLQGULQJIRUWUDILNNHQ7U\NNQDSSHQLQGIRUDW
DNWLYHUHIXQNWLRQHQ
/RYHQRPEUXJDIDGYDUVHOVEOLQNO\VYDULHUHU
IUDODQGWLOODQG
,QVWUXPHQWHURJEHWMHQLQJVNQDSSHU
3DUNHULQJVEUHPVHVWLN
&LJDUHWWpQGHU RSWLRQ
7U\NFLJDUHWWpQGHUHQLQGIRUDWDNWLYHUH
IXQNWLRQHQ1·UFLJDUHWWpQGHUHQHUNODU
VSULQJHUNQDSSHQXGLJHQ7UpNGHQXGRJ
EUXJJOqGHQWLODWWpQGHPHG
3DUNHULQJVEUHPVH
K·QGEUHPVH
%UHPVHQVLGGHUPHOOHPIRUVpGHUQH
3DUNHULQJVEUHPVHQYLUNHUS·EDJKMXOHQH1·U
EUHPVHQHUWUXNNHWO\VHUDGYDUVHOVV\PEROHWL
NRPELQDWLRQVLQVWUXPHQWHW
$GYDUVHOVV\PEROHWO\VHUVHOYRP
SDUNHULQJVEUHPVHQNXQHUWUXNNHWPHG´W
KDN.RQWUROOHUDWEUHPVHQHUWUXNNHWKHOW
6·GDQOqVQHVSDUNHULQJVEUHPVHQ
f
6WLNYHGEDJVpGHW
6WLNNHWNDQEUXJHVWLOIRUVNHOOLJHW\SHU
WLOEHKqUIHNVPRELOWHOHIRQHOOHUNqOHERNV
'HWHUWLO9LQVWUXPHQWHU'HWPDNVLPDOH
VWUqPXGWDJHU$6WDUWQqJOHQVNDOVW·L
SRVLWLRQ,IqUVWLNNHWNDQOHYHUHVWUqP
$'9$56(/
3URSSHQVNDODOWLGVLGGHLVWLNNHWQ·UGHW
LNNHHULEUXJ
7UpNOLGWRSLEUHPVHQRJWU\NNQDSSHQ
LQG)qUEUHPVHQQHGRJVOLSNQDSSHQ
,QVWUXPHQWHURJEHWMHQLQJVNQDSSHU
(OHNWULVNUXGHWUpN
%HWMHQLQJ
'HWHOHNWULVNHUXGHWUpNEHWMHQHVYHGKMpOSDI
NQDSSHUQHLGqUHQHVDUPOpQ)RUDW
UXGHWUpNNHQHNDQIXQJHUHVNDOVWDUWQqJOHQ
GUHMHVWLOSRVLWLRQ,HOOHU,,(IWHUDIVOXWWHW
NqUVHORJHIWHUDWVWDUWQqJOHQHUWDJHWXGNDQ
UXGHUQHVWDGLJ·EQHVRJOXNNHVV·OpQJH
LQJHQDIIRUGqUHQHHU·EQHW
6·GDQ·EQHVUXGHQ
f7U\NNQDSSHQVIRUUHVWHGHOQHG
6·GDQOXNNHVYLQGXHW
f7UpNRSLNQDSSHQVIRUUHVWHGHO
$'9$56(/
.RQWUROOHUDWEqUQHOOHUDQGUH
SDVVDJHUHULNNHI·UKpQGHUQHLNOHPPH
Q·UYLQGXHUQHOXNNHV
)MHUQEHWMHQLQJRJFHQWUDOO·VNQDSSHU
$OOHVLGHUXGHUNDQ·EQHVOXNNHVDXWRPDWLVN
PHGIMHUQEHWMHQLQJHQHOOHU
FHQWUDOO·VNQDSSHUQH
f +ROGO·VHNQDSSHQWU\NNHWLQGLWR
VHNXQGHUzYLQGXHW·EQHVHOOHUOXNNHV
6·GDQDIEU\GHV·EQLQJHQOXNQLQJHQ
f 7U\NS·O·VHNQDSSHQLJHQ
$)RUGqUHQHVYLQGXHU%%DJGqUHQHV
YLQGXHU
)qUHUGqU
)qUHUHQNDQEHWMHQHVDPWOLJHUXGHWUpNIUDVLQ
SODGV
9LQGXHUQHLIRUGqUHQHNDQ·EQHVRJOXNNHVS·
WRP·GHU
7U\N´QDINQDSSHUQH $ HOOHU % QHGDG
HOOHUWUpNGHQRSDG5XGHWUpNNHWNqUHU
RSHOOHUQHGV·OpQJHGXUqUHUYHG
NQDSSHQ
7U\N´QDINQDSSHUQH $ HOOHU % KHOW
QHGHOOHUWUpNGHQKHOWRSRJVOLS
GHUHIWHU6LGHUXGHUQH·EQHVRJOXNNHV
DXWRPDWLVN+YLVUXGHQEORNHUHVDIHQ
JHQVWDQGDIEU\GHVEHYpJHOVHQ
$'9$56(/
+YLVEDJGqUHQHVUXGHUEHWMHQHVIUD
IqUHUGqUHQVNDOGHWNRQWUROOHUHVDW
LQJHQEDJVpGHSDVVDJHUHUI·U
KpQGHUQHLNOHPPHQ·UYLQGXHUQH
OXNNHV
6SpUULQJDIUXGHWUpNLEDJGqUHQH
'LRGHQLVWUqPDIEU\GHUHQHUVOXNNHW
%DJGqUHQHVYLQGXHUNDQEHWMHQHVYHGKMpOS
DIE·GHNQDSSHQS·GHUHOHYDQWHGqUHRJ
NQDSSHQS·IqUHUGqUHQ
'LRGHQLVWUqPDIEU\GHUHQO\VHU
%DJGqUHQHVUXGHUNDQNXQEHWMHQHVIUD
IqUHUGqUHQ
,QVWUXPHQWHURJEHWMHQLQJVNQDSSHU
2%6+YLVELOHQHUXGVW\UHWPHGHOHNWULVN
EqUQHVLNULQJDQJLYHUGLRGHQDWVLNULQJHQHU
DNWLYHUHW'qUHQHNDQV·LNNH·EQHVLQGHIUD
$'9$56(/
+XVNDOWLGDWDIEU\GHVWUqPPHQWLO
UXGHWUpNNHW GYVWDJQqJOHQXG KYLV
EqUQHIWHUODGHVDOHQHLELOHQ
3DVVDJHUVpGHIRUDQ
5XGHWUpNLEDJGqUHQH
.QDSSHQWLOUXGHWUpNYHGSDVVDJHUVpGHWNDQ
NXQDQYHQGHVLYLQGXHWYHGSDVVDJHUVpGHW
%DJGqUHQHVYLQGXHUNDQEHWMHQHVYHGKMpOS
DINQDSSHQS·GHUHOHYDQWHGqUHHOOHU
NRQWDNWHQS·IqUHUGqUHQ
+YLVGLRGHQLNRQWDNWHQWLOVSpUULQJDI
UXGHWUpNLEDJGqUHQ VLGGHUS·IqUHUGqUHQV
NQDSSDQHO HUWpQGWNDQEDJGqUHQHVYLQGXHU
NXQEHWMHQHVIUDIqUHUGqUHQ
9LQGXHUQHLEDJGqUHQHEHWMHQHVS·VDPPH
P·GHVRPYLQGXHUQHLIRUGqUHQH
2SWLRQ
,QVWUXPHQWHURJEHWMHQLQJVNQDSSHU
%DNVSHMOH
%DNVSHMO
%DNVSHMOPHGNRPSDV RSWLRQ
.DOLEUHULQJDINRPSDV
%OpQGIULLQGVWLOOLQJ
%OpQGIULLQGVWLOOLQJIRUHWDJHVPHGJUHEHW 1RUPDOSRVLWLRQ
%DNVSHMOHWVqYHUVWHKqMUHKMqUQHKDUHW
LQGE\JJHWGLVSOD\VRPYLVHULKYLONHQ
NRPSDVUHWQLQJELOHQVIURQWSHJHU'HWYLVHV
RWWHIRUVNHOOLJHUHWQLQJHUPHGHQHQJHOVN
IRUNRUWHOVH1 QRUG 1( QRUGqVW ( qVW 6( V\GqVW 6 V\G 6: V\GYHVW : YHVW RJ1: QRUGYHVW ,VpUOLJHWLOIpOGHNDQGHWYpUHQqGYHQGLJWDW
NDOLEUHUHNRPSDVVHW DQJLYHOVHDI
YHUGHQVKMqUQHU +YLVNDOLEUHULQJHU
QqGYHQGLJYLVHVWHJQHW&LVSHMOHWVGLVSOD\
%OpQGIULSRVLWLRQ%UXJHVQ·UO\VHWIUD
GHQEDJYHGNqUHQGHELOJHQHUHU
%OpQGIULLQGVWLOOLQJDXWRPDWLVN
W·JHIXQNWLRQ RSWLRQ
(QVHQVRU LVSHMOHWVXQGHUNDQWDIOpVHUO\V
VRPNRPPHUEDJIUDRJEOpQGHUDIYHG
VWpUNWO\V)qOVRPKHGHQNDQMXVWHUHVS·HW
9ROYRYpUNVWHG
%LOOHGHWHUHQPRQWDJH6SHMOHWKDU
HQWHQPDQXHOHOOHUDXWRPDWLVNEOpQGIUL
LQGVWLOOLQJDOGULJEHJJHGHOHVDPWLGLJW
6WDQGVELOHQS·HWVWRUW·EHQWRPU·GH
6WDUWELOHQ
+ROGNQDSSHQ WU\NNHWLQG EUXJIHNV
HQSHQ LPLQGVWVHNVVHNXQGHU'HUHIWHU
YLVHVWHJQHW&LJHQ
.qUODQJVRPWLHQFLUNHOPHGHQ
KDVWLJKHGS·KqMVWNPWLQGWLOGHU
YLVHVHQNRPSDVUHWQLQJLGLVSOD\HW
.DOLEUHULQJHQHUIpUGLJ
,QVWUXPHQWHURJEHWMHQLQJVNQDSSHU
9LJWLJW
%UXJLNNHHQLVVNUDEHUPHGVW·OEODGQ·U
GXIMHUQHULVIUDVSHMOHQHGDJODVVHWNDQ
EOLYHULGVHW%UXJLVWHGHW
GHIURVWHUIXQNWLRQHQ/pVPHUHLDIVQLWWHW
.OLPD
$'9$56(/
6SHMOHWLIqUHUVLGHQKDUYLGYLQNHOV·GX
KDUHWJRGWRYHUEOLN*HQVWDQGHNDQ
GHUIRUYLUNHVRPRPGHHUOpQJHUHYpN
HQGGHUHHOWHU
0DJQHWLVNH]RQHU
-XVWHULQJDI]RQH
-RUGHQHULQGGHOWLPDJQHWLVNH]RQHU
.RPSDVVHWHULQGVWLOOHWWLOGHWJHRJUDILVNH
RPU·GHELOHQEHIDQGWVLJLGDGHQEOHY
OHYHUHW
6·GDQYpOJHVHWDQGHWNRPSDVRPU·GH
6O·WpQGLQJHQWLO
+ROGNQDSSHQ WU\NNHWLQGLPLQGVW
VHNXQGHU EUXJIHNVHQSHQ 1XPPHUHWIRUGHWDNWXHOOHRPU·GHYLVHV
7U\NJHQWDJQHJDQJHS·NQDSSHQLQGWLO
QXPPHUHWIRUGHWqQVNHGHJHRJUDILVNH
RPU·GH YLVHV
1RJOHVHNXQGHUHIWHUDWOLVWHQHULEXQG
YHQGHUGLVSOD\HWWLOEDJHWLODWYLVH
NRPSDVUHWQLQJHQ
6LGHVSHMOH
.QDSSHQWLOLQGVWLOOLQJDIGHWRVLGHVSHMOH
VLGGHUOpQJVWIUHPPHS·IqUHUGqUHQV
DUPOpQ
7U\NS·NQDSSHQ/IRUYHQVWUHVLGHVSHMO
HOOHU5IRUKqMUHVLGHVSHMO'LRGHQS·
NQDSSHQO\VHU
-XVWHUVWLOOLQJHQYHGKMpOSDI
LQGVWLOOLQJVNQDSSHQLPLGWHQ
7U\NLJHQS·NQDSSHQ/HOOHU5'LRGHQ
VNDOLNNHOpQJHUHO\VH
(OHNWULVNHVLGHVSHMOHGHUNDQVO·VLQG
RSWLRQ
9HGSDUNHULQJNqUVHOS·VWHGHUPHGOLGWSODGV
NDQVSHMOHQHVO·VLQG
f
7U\NNQDSSHUQH/RJ5QHGVDPWLGLJW
6OLSGHPHIWHUFDHWVHNXQG6SHMOHQH
VWRSSHUDXWRPDWLVNLPDNVLPDOWLQGVO·HW
VWLOOLQJ
6·GDQVO·VVSHMOHQHXG
f 7U\NNQDSSHUQH/RJ5QHGVDPWLGLJW
6SHMOHQHVWRSSHUDXWRPDWLVNLPDNVLPDOW
XGVO·HWVWLOOLQJ
,QVWUXPHQWHURJEHWMHQLQJVNQDSSHU
1XOVWLOOLQJWLOQHXWUDOVWLOOLQJ
6SHMOHVRPSJDHQ\GUHNUDIWVNLIWHUVWLOOLQJ
VNDOVWLOOHVWLOEDJHWLOQHXWUDOVWLOOLQJIRUDWGHQ
HOHNWULVNHLQGRJXGIROGQLQJNDQIXQJHUH
6·GDQJqUGX
f 6O·VSHMOHQHLQGYHGKMpOSDINQDSSHUQH
/RJ5
f
6O·GHPXGLJHQYHGKMpOSDINQDSSHUQH
/RJ56SHMOHQHHUQXWLOEDJHL
QHXWUDOSRVLWLRQ
7U\JKHGVEHO\VQLQJ
/\JWHUQHS·VLGHVSHMOHQHO\VHUQ·UGXYpOJHU
WU\JKHGVEHO\VQLQJHOOHURULHQWHULQJVO\V
,QVWUXPHQWHURJEHWMHQLQJVNQDSSHU
(OEHWMHQWVROWDJ RSWLRQ
)UDYHQWLODWLRQVSRVLWLRQWLOPDNVLPDOW·EHQW
VROWDJ
f
'UHMNQDSSHQEDJXGV·ODQJWGHQNDQ
NRPPH RJVOLS
6N\GHSRVLWLRQ
$XWRPDWLVNEHWMHQLQJ
7UpNNQDSSHQ WLOGHQEDJHVWHVWLOOLQJ HOOHURYHUWU\NSXQNWVVWLOOLQJ WLOGHQIRUUHVWH
VWLOOLQJ RJVOLS6ROWDJHW·EQHVOXNNHV
KHOW
0DQXHOEHWMHQLQJ
ÔEQLQJVSRVLWLRQHU
ÔEQLQJDXWRPDWLVN
6ROWDJHWVEHWMHQLQJVNQDSVLGGHULWDJHW
6ROWDJHWNDQ·EQHVLWRSRVLWLRQHU
f 9HQWLODWLRQVSRVLWLRQEDJNDQWHQRSDG
$
ÔEQLQJPDQXHO
f 6N\GHSRVLWLRQEDJXGIUHPDG %
6WDUWQqJOHQVNDOVW·LSRVLWLRQ,HOOHU,,
/XNQLQJPDQXHO
/XNQLQJDXWRPDWLVN
ÔEQLQJYHQWLODWLRQVSRVLWLRQ
/XNQLQJYHQWLODWLRQVSRVLWLRQ
9HQWLODWLRQVSRVLWLRQ
$'9$56(/
+XVNDWDIEU\GHVWUqPPHQWLOVROWDJHW
GYVWDJQqJOHQXG KYLVEqUQHIWHUODGHV
DOHQHLELOHQ
ÔEQ
f 7U\NNQDSSHQVEDJHVWHNDQW RSDG
/XN
f 7UpNNQDSSHQVEDJHVWHNDQW QHGDG
ÔEQ
f 7UpNNQDSSHQEDJXGWLOWU\NSXQNWHW 6ROWDJHWNqUHUPRGPDNVLPDO·EHQ
SRVLWLRQV·OpQJHNQDSSHQKROGHVL
GHQQHSRVLWLRQ
/XN
f 7U\NNQDSSHQIUHPDGWLOWU\NSXQNWHW 6ROWDJHWNqUHUPRGOXNNHWSRVLWLRQV·
OpQJHNQDSSHQKROGHVLGHQQHSRVLWLRQ
$'9$56(/
6ROWDJHWVNOHPEHVN\WWHOVHYLUNHUNXQYHG
DXWRPDWLVNOXNQLQJLNNHYHGPDQXHO
,QVWUXPHQWHURJEHWMHQLQJVNQDSSHU
.OHPEHVN\WWHOVH
6ROWDJHWKDUHQNOHPEHVN\WWHOVHVRP
XGOqVHVKYLVVROWDJHWEORNHUHVDIHQ
JHQVWDQG9HGEORNHULQJVWRSSHUVROWDJHWRJ
·EQHVGHUHIWHUDXWRPDWLVNWLOGHQVHQHVWH
·EQHSRVLWLRQ
$'9$56(/
6ROWDJHWVNOHPEHVN\WWHOVHYLUNHUNXQYHG
DXWRPDWLVNOXNQLQJLNNHYHGPDQXHO
6qUJIRUDWEqUQHQHLNNHI·UILQJUHQHL
NOHPPHYHGOXNQLQJDIVROWDJHW
/XNQLQJPHGIMHUQEHWMHQLQJ
HOOHUFHQWUDOO·VNQDS
/XNQLQJPHGIMHUQEHWMHQLQJHOOHU
FHQWUDOO·VNQDS
f +ROGO·VHNQDSSHQWU\NNHWLQGLWR
VHNXQGHU6ROWDJRJYLQGXHUOXNNHV
'qUHQHO·VHV
6·GDQDIEU\GHVOXNQLQJHQ
f 7U\NS·O·VHNQDSSHQLJHQ
6ROVNpUP
7LOVROWDJHWHUGHUHQLQGYHQGLJVROVNpUP
VRPNDQWUpNNHVIRU1·UVROWDJHW·EQHV
IqUHVVROVNpUPHQDXWRPDWLVNEDJXG7DJIDW
LK·QGWDJHWRJVN\GVNpUPHQIUHPDGIRUDW
OXNNHGHQ
,QVWUXPHQWHURJEHWMHQLQJVNQDSSHU
3HUVRQOLJHLQGVWLOOLQJHU
*HQHUHOW
1RJOHDIELOHQVIXQNWLRQHUNDQLQGVWLOOHV
SHUVRQOLJW'HWWHJpOGHUIRUO·VHNOLPDRJ
O\GIXQNWLRQHUQH/\GIXQNWLRQHUVHVLGH
0XOLJHLQGVWLOOLQJHU
.RQWUROSDQHO
/·VHIXQNWLRQHU
$ 'LVSOD\
/RFN)HHGEDFN/LJKW %HNUpIWHQGH
EOLQN
1·UELOHQO·VHVO·VHVRSPHG
IMHUQEHWMHQLQJHQNDQEOLQNPHGELOHQVEOLQNO\V
YpOJHV0HQXSXQNWHW7LO)UDILQGHVIRUE·GH
O·VQLQJRJRSO·VQLQJ
'XNDQDQJLYHSHUVRQOLJHLQGVWLOOLQJHUIRU
NOLPDO·VHRJO\GIXQNWLRQHU/\GIXQNWLRQHU
VHVLGH
% 0(18
& (;,7
' (17(5
( 1DYLJHULQJ
$QYHQGHOVH
,QGVWLOOLQJHUQHYLVHVLGLVSOD\HW $ $XWRORFN $XWRPDWLVNO·VQLQJ
1·UELOHQEHJ\QGHUDWUXOOHNDQGqUHRJ
EDJNODSO·VHVVDPWLGLJW0HQXSXQNWHUQH7LO
)UDILQGHV
6·GDQ·EQHUGXPHQXHQIRUDWDQJLYH
LQGVWLOOLQJHU
7U\NS·0(18 % 8QORFN RSO·VQLQJ
*·WLOIHNV&DU6HWWLQJVPHG
QDYLJHULQJVNQDSSHQ ( 'HUILQGHVWRPHQXSXQNWHUIRURSO·VQLQJ
7U\NS·(17(5 ' 9pOJPHQXSXQNWPHG
QDYLJHULQJVNQDSSHQ ( %HNUpIWYDOJHWPHG(17(5
6·GDQOXNNHUGXPHQXHQ
f 7U\NS·(;,7 & .RQWUROSDQHO
*OREDO DOOHGqUH /·VHUDOOHGqUHRS
YHG´WWU\NS·IMHUQEHWMHQLQJHQ
7ZR6WHS WRWULQVRSO·VQLQJ /·VHU
IqUHUGqUHQRSYHGWU\NS·
IMHUQEHWMHQLQJHQ0HGHQGQXHWWU\N
O·VHVDOOHGqUHRS
$SSURDFK/LJKW 7U\JKHGVEHO\VQLQJ
9pOJGHWWLGVUXPELOHQVO\VVNDOYpUHWpQGW
YHGWU\NS·IMHUQEHWMHQLQJHQVNQDSIRU
RULHQWHULQJVO\V'XNDQYpOJHIqOJHQGH
VHNXQGHU
,QVWUXPHQWHURJEHWMHQLQJVNQDSSHU
+RPH6DIH/LJKW 2ULHQWHULQJVO\V
9pOJGHQWLGELOHQVO\VVNDOYpUHWpQGWQ·U
YHQVWUHUDWVWDPPHWUpNNHVEDJXGHIWHUDW
VWDUWQqJOHQHUWDJHWXG
'XNDQYpOJHIqOJHQGHVHNXQGHU
,QIRUPDWLRQ
f
9,1QXPEHU %LOHQVLGHQWLWHWVQXPPHU 9,1 9HKLFOH,GHQWLILFDWLRQ1XPEHU HU
ELOHQVXQLNNHLGHQWLWHWVQXPPHU
f
1XPEHURI.H\V $QWDOQqJOHU +HU
YLVHVGHUKYRUPDQJHQqJOHUGHUHU
UHJLVWUHUHWWLOELOHQ
.OLPDIXQNWLRQHU
$XWREORZHUDGMXVW $XWRPDWLVN
MXVWHULQJDIEOpVHU
,ELOHUGHUHUXGVW\UHWPHG(&&NDQGX
LQGVWLOOHEOpVHUHQVKDVWLJKHGLSRVLWLRQHQ
$872
f
9pOJPHOOHP/RZ /DY 1RUPDO
1RUPDO RJ+LJK +qM 5HFLUFXODWLRQWLPHU
5HFLUNXODWLRQVWLPHU
1·UWLPHUHQHUDNWLYHUHWUHFLUNXOHUHVOXIWHQL
PLQXWWHUDIKpQJLJWDIXGHWHPSHUDWXUHQ
f
9pOJ2Q2II 7LO)UD KYLVWLPHUHQWLO
UHFLUNXOHULQJHQVNDOYpUHDNWLYHUHW
GHDNWLYHUHW
5HVHWWRIDFWRU\VHWWLQJV 1XOVWLOWLO
IDEULNVLQGVWLOOLQJ
1XOVWLOOHUGHYDOJEDUHNOLPDDQOpJVIXQNWLRQHU
WLOIDEULNVLQGVWLOOLQJHUQH
Klima
Klima
Generelt om klima
Manuelt klimaanlæg, AC
Elektronisk klimaanlæg, ECC (option)
Luftdistribution
Brændstofdrevet varmer (option)
Ekstra varmer (diesel)
60
62
64
67
68
70
59
.OLPD
*HQHUHOWRPNOLPD
$LUFRQGLWLRQLQJz$&
.qOHPHGLXP
.OLPDDQOpJJHWNqOHUHOOHUYDUPHURJDIIXJWHU
OXIWHQLNDELQHQ%LOHQHUXGVW\UHWPHG
PDQXHOWHOOHUDXWRPDWLVNNOLPDDQOpJ (&& $LUFRQGLWLRQDQOpJJHWLQGHKROGHUNqOHPHGLHW
5D'HWLQGHKROGHULNNHNORURJVNDGHU
V·OHGHVLNNHR]RQODJHW9HGS·I\OGQLQJ
XGVNLIWQLQJDINqOHPHGLXPP·GHUNXQEUXJHV
5D'HWWHDUEHMGHVNDOXGIqUHVS·HW
9ROYRYpUNVWHG
$LUFRQGLWLRQDQOpJJHWNDQVO·VIUDPHQ
IRUDWRSQ·GHQEHGVWPXOLJHOXIWLNDELQHQRJ
XQGJ·GXJS·UXGHUQHVNDOGHQDOWLGYpUH
WpQGW RJV·YHGWHPSHUDWXUHUQHGWLOÜ
&
'XJS·UXGHUQHVLQGYHQGLJH
VLGH
0LQGVNSUREOHPHWPHGGXJS·LQGHUVLGHQDI
UXGHUQHYHGDWSXGVHGHP%UXJHW
DOPLQGHOLJWYLQGXHVSXGVHPLGGHO
,VRJVQH
)MHUQVQHRJLVIUDOXIWLQGWDJHWWLO
NOLPDV\VWHPHW ULOOHQPHOOHPPRWRUKMHOPRJ
IRUUXGH )HMOVqJQLQJ
'LW9ROYRYpUNVWHGKDUGHLQVWUXPHQWHURJ
GHWYpUNWqMGHUNUpYHVIRUDWIRUHWDJHHQ
HYHQWXHOIHMOVqJQLQJHOOHUUHSDUDWLRQDIGLW
NOLPDDQOpJ%UXJNXQIDJXGGDQQHWSHUVRQDOH
WLONRQWURORJUHSDUDWLRQ
.DELQHILOWHU
$OOXIWVRPNRPPHULQGLELOHQVNDELQH
UHQVHVIqUVWYHGKMpOSDIHWILOWHU'HWVNDO
XGVNLIWHVPHGMpYQHPHOOHPUXP)qOJ9ROYRV
VHUYLFHSURJUDPIRUDQEHIDOHWLQWHUYDOIRU
XGVNLIWQLQJ9HGNqUVHOLVWpUNWIRUXUHQHWPLOMq
NDQGHWYpUHQqGYHQGLJWDWVNLIWHILOWHUHW
RIWHUH
'HUILQGHVIRUVNHOOLJHW\SHUNDELQHILOWUH
.RQWUROOHUDWGHWULJWLJHILOWHUEOLYHUPRQWHUHW
9HQWLODWLRQVPXQGVW\NNHUS·
LQVWUXPHQWEUpWWHW
$ ÔEHQ
'LVSOD\
% /XNNHW
2YHUNOLPDSDQHOHWHUGHUHWGLVSOD\+HU
YLVXDOLVHUHVGHNOLPDLQGVWLOOLQJHUGHUHU
IRUHWDJHW
& 5HWQLQJDIOXIWVWUqPPHQLVLGHUQH
3HUVRQOLJHLQGVWLOOLQJHU
.OLPDDQOpJJHWNDQLQGVWLOOHVYHGKMpOSDIWR
IXQNWLRQHU
f
%OpVHUKDVWLJKHGHQLSRVLWLRQHQ$872
JpOGHUNXQELOHUPHG(&& f 7LPHUVW\UHWUHFLUNXODWLRQDINDELQHOXIW
+YLVGXYLOKDYHRSO\VQLQJHURPKYRUGDQGX
DQJLYHULQGVWLOOLQJHUVNDOGXVHVLGH
' 5HWQLQJDIOXIWVWUqPPHQLKqMGHQ
9HQGGH\GHUVWHPXQGVW\NNHUPRG
VLGHUXGHUQHIRUDWIMHUQHGXJIUDGHIRUUHVWH
VLGHUXGHU
.ROGWNOLPD/XNGHPLGWHUVWHPXQGVW\NNHUIRU
DWRSQ·RSWLPDONOLPDNRPIRUWRJGHQEHGVWH
DIGXJQLQJ
.OLPD
(&& RSWLRQ
)DNWLVNWHPSHUDWXU
'HQWHPSHUDWXUGHUYpOJHVVYDUHUWLOGHQ
I\VLVNHRSOHYHOVHKYDGDQJ·UGHQ
OXIWKDVWLJKHGOXIWIXJWLJKHGVROLQGVWU·OLQJ
RVYGHUIRUqMHEOLNNHWILQGHVLRJRPNULQJ
ELOHQ
.RQGHQVYDQG
,YDUPWYHMUNDQGHUGU\SSHNRQGHQVYDQGIUD
DLUFRQGLWLRQDQOpJJHWXQGHUELOHQ'HWWHHU
QRUPDOW
6HQVRUHUQHVSODFHULQJ
f 6ROVHQVRUHQVLGGHURYHU
LQVWUXPHQWEUpWWHW
f
7HPSHUDWXUVHQVRUHQIRUNDELQHQVLGGHU
EDJNOLPDSDQHOHW
2%66HQVRUHUQHP·LNNHWLOGpNNHVHOOHU
EORNHUHVPHGWqMHOOHUJHQVWDQGH
6LGHUXGHURJVROWDJ
)RUDWDLUFRQGLWLRQDQOpJJHWNDQIXQJHUH
WLOIUHGVVWLOOHQGHVNDOVLGHUXGHURJHYHQWXHOW
VROWDJYpUHOXNNHW
2%69HQWLODWLRQVKXOOHWWLOEDJDJHUXPPHWL
KDWWHK\OGHQP·LNNHEORNHUHVDIWqMHOOHU
JHQVWDQGH
$FFHOHUDWLRQ
9HGIXOGDFFHOHUDWLRQOXNNHVGHUPLGOHUWLGLJW
IRUDLUFRQGLWLRQDQOpJJHW'XNDQGHUIRULHQ
NRUWSHULRGHPpUNHHQPLGOHUWLGLJ
WHPSHUDWXUVWLJQLQJ
.OLPD
0DQXHOWNOLPDDQOpJ$&
UHFLUNXODWLRQ VDPPHQPHG
DLUFRQGLWLRQDQOpJJHW NDQNDELQHQNqOHV
KXUWLJHUHQHGLYDUPWNOLPD+YLVOXIWHQLELOHQ
UHFLUNXOHUHVIRUOpQJHHUGHUULVLNRIRUDWGHU
GDQQHVGXJS·UXGHUQHVLQGYHQGLJHVLGH
7LPHU
1·UWLPHUIXQNWLRQHQDNWLYHUHW Q·UIXQNWLRQHQ
UHFLUNXODWLRQHUYDOJW UHGXFHUHVULVLNRHQIRU
LVGXJRJG·UOLJOXIW6HDIVQLWWHW3HUVRQOLJH
LQGVWLOOLQJHUS·VLGHIRUDWDNWLYHUH
GHDNWLYHUHIXQNWLRQHQ1·USURJUDPPHW
'HIURVWHU YpOJHVIUDNREOHV
UHFLUNXODWLRQHQ
.RQWUROSDQHO
)XQNWLRQHU
%OpVHU
%OpVHU
5HGXFHU
EOpVHUKDVWLJKHGHQYHGDW
GUHMHS·NQDSSHQ
+YLVNQDSSHQGUHMHVPRG
XUHWRJEOpVHULQGLNDWRUHQL
GLVSOD\HWHUVOXNNHWHUEOpVHUHQRJ
DLUFRQGLWLRQDQOpJJHWVOXNNHW'LVSOD\HWYLVHU
V\PEROHWIRUEOpVHURJ2))
5HFLUNXODWLRQ
'HIURVWHU
$&z7LOIUD
/XIWVWUqPWLOJXOY
/XIWVWUqPWLOKRYHGRJNURSVKqMGH
/XIWVWUqPWLOIRUUXGHQ
(ORSYDUPHWYHQVWUHIRUVpGH
(ORSYDUPHWKqMUHIRUVpGH
(ORSYDUPHWEDJUXGHRJVLGHVSHMOH
7HPSHUDWXUYpOJHU
5HFLUNXODWLRQ
5HFLUNXODWLRQKROGHUG·UOLJ
OXIWXGVWqGQLQJVJDVRVY
XGHIUDNDELQHQ/XIWHQL
NDELQHQUHFLUNXOHUHV'HU
VXJHVLQJHQOXIWXGHIUDLQG
LELOHQQ·UGHQQHIXQNWLRQHUDNWLYHUHW0HG
f
'HIURVWHU
'HIURVWHUHQEUXJHVWLO
KXUWLJWDWIMHUQHGXJRJLV
IUDIRUUXGHQRJ
VLGHUXGHUQH
/XIWVWUqPPHUWLOUXGHUQHPHGKqM
KDVWLJKHG
f
'LRGHQLGHIURVWHUNQDSSHQO\VHUQ·U
IXQNWLRQHQHUDNWLYHUHW
$LUFRQGLWLRQDQOpJJHWVW\UHVS·HQ
P·GHV·OXIWHQDIIXJWHVPDNVLPDOW
f
/XIWHQUHFLUNXOHUHVLNNH
.OLPD
$&z7LOIUD
21$LUFRQGLWLRQLQJ
DNWLYHUHW
2))$LUFRQGLWLRQLQJ
GHDNWLYHUHW+YLV'HIURVWHU
HUDNWLYHUHWHU
DLUFRQGLWLRQDOWLGWLONREOHW
0DQXHOWYDOJWOXIWVWUqP
7U\NS·´QDIGHWUHNQDSSHU HOOHU 'HU·EQHVKHOWIRUGHQYDOJWHOXIWVWUqP(W
V\PEROLGLVSOD\HWRYHUNOLPDSDQHOHWRJHQ
WpQGWGLRGHLGHQUHOHYDQWHNQDSLQGLNHUHUDW
GHQPDQXHOOHIXQNWLRQHUYDOJW
/XIWVWUqPWLOJXOY
/XIWPRGEHQRJIqGGHU
/XIWVWUqPLKRYHGRJ
EU\VWKqMGH
/XIWVWUqPWLOIRUUXGH
RJVLGHUXGH
RJ(ORSYDUPHGH
IRUVpGHU
RSWLRQS·QRJOHPDUNHGHU
+qMHUH
YDUPHQLYHDX
/DYHUH
YDUPHQLYHDX
9DUPHQ
VOXNNHW
(WWU\NS·NQDSSHQ
EHJJHGLRGHUO\VHU
7RWU\NS·NQDSSHQ´Q
GLRGHO\VHU
7UHWU\NS·NQDSSHQ
LQJHQGLRGHO\VHU
(ORSYDUPHW
EDJUXGHRJVLGHVSHMOH
2SYDUPQLQJHQEUXJHVWLODW
IMHUQHGXJHOOHULVIUD
EDJUXGHQRJVLGHVSHMOHQH
7HPSHUDWXUYpOJHU
9pOJNXOGHHOOHUYDUPHIRU
E·GHIqUHURJ
SDVVDJHUVLGHQ
.OLPD
(OHNWURQLVNNOLPDDQOpJ(&& RSWLRQ
qYULJHIXQNWLRQHUIRUWVDWDXWRPDWLVN9HGWU\N
S·$872VO·VDOOHPDQXHOOHLQGVWLOOLQJHUIUD
'LVSOD\HWYLVHU$872&/,0$7(
%OpVHU
'UHMS·NQDSSHQIRUDWqJH
HOOHUUHGXFHUH
EOpVHUKDVWLJKHGHQ+YLV
GXYpOJHU$872
UHJXOHUHV
EOpVHUKDVWLJKHGHQ
DXWRPDWLVN'HQWLGOLJHUH
LQGVWLOOHGHEOpVHUKDVWLJKHGGHDNWLYHUHV
+YLVNQDSSHQGUHMHVPRGXUHWRJ
EOpVHULQGLNDWRUHQS·GLVSOD\HWHUVOXNNHWHU
EOpVHURJDLUFRQGLWLRQLQJVOXNNHW'LVSOD\HW
YLVHUV\PEROHWIRUEOpVHURJ2))
$XWRz7LOIUD
(ORSYDUPHWEDJUXGHRJVLGHVSHMOH
5HFLUNXODWLRQ
%OpVHU
7HPSHUDWXUYpOJHU
5HFLUNXODWLRQ
)XQNWLRQHU
)XQNWLRQHQYpOJHVIRUDW
KROGHG·UOLJOXIWXGHDI
NDELQHQIHNV
XGVWqGQLQJVJDV
.DELQHOXIWHQUHFLUNXOHUHV
GYVGHUVXJHVLQJHQOXIW
XGHIUDLQGLELOHQQ·UGHQQHIXQNWLRQHU
DNWLYHUHW+YLVOXIWHQLELOHQUHFLUNXOHUHVIRU
OpQJHHUGHUULVLNRIRUDWGHUGDQQHVGXJS·
UXGHUQHVLQGYHQGLJHVLGH
'HIURVWHU
/XIWVWUqPWLOJXOY
/XIWVWUqPWLOKRYHGRJNURSVKqMGH
/XIWVWUqPWLOIRUUXGHQ
(&&z7LOIUD 212))
(ORSYDUPHWIRUVpGHYHQVWUH
(ORSYDUPHWIRUVpGHKqMUH
$XWRz7LOIUD
$872IXQNWLRQHQUHJXOHUHU
NOLPDDQOpJJHWDXWRPDWLVN
V·GHQYDOJWHWHPSHUDWXU
RSQ·V$XWRPDWLNNHQVW\UHU
YDUPHDLUFRQGLWLRQLQJ
EOpVHUKDVWLJKHG
UHFLUNXODWLRQRJOXIWIRUGHOLQJ9HGYDOJDI´Q
HOOHUIOHUHPDQXHOOHIXQNWLRQHUVW\UHVGH
.OLPD
7LPHU
1·UWLPHUIXQNWLRQHQDNWLYHUHW Q·UIXQNWLRQHQ
UHFLUNXODWLRQHUYDOJW UHGXFHUHVULVLNRHQIRU
LVGXJRJG·UOLJOXIW6HPHUHLDIVQLWWHW
3HUVRQOLJHLQGVWLOOLQJHUIRUDWDNWLYHUH
GHDNWLYHUHIXQNWLRQHQ
2%61·UGHIURVWHUHQ YpOJHV
GHDNWLYHUHVUHFLUNXODWLRQHQDOWLG
/XIWNYDOLWHWVV\VWHP RSWLRQ
VDPPHNQDSVRPWLOUHFLUNXODWLRQ
/XIWNYDOLWHWVV\VWHPHW
EHVW·UDIHWPXOWLILOWHURJHQ
VHQVRU)LOWHUHWRSIDQJHU
JDVVHURJSDUWLNOHUV·
LQGKROGHWDIOXJWHRJ
IRUXUHQLQJLNDELQHQ
UHGXFHUHV1·UVHQVRUHQUHJLVWUHUHUIRUXUHQHW
OXIWXGHQIRUNDELQHQOXNNHVOXIWLQGWDJHWRJ
OXIWHQLNDELQHQUHFLUNXOHUHV1·U
OXIWNYDOLWHWVVHQVRUHQHUWLOVOXWWHWO\VHUGHQ
JUqQQHGLRGH $ LNQDSSHQ
6·GDQDNWLYHUHVOXIWNYDOLWHWVVHQVRUHQ
f 7U\NS·NQDSSHQ$872 IRUDW
DNWLYHUHOXIWNYDOLWHWVVHQVRUHQ QRUPDO
LQGVWLOOLQJ (OOHU
6NLIWPHOOHPWUHIXQNWLRQHUYHGDWWU\NNH
JHQWDJQHJDQJHS·UHFLUNXODWLRQVNQDSSHQ
f
/XIWNYDOLWHWVVHQVRUHQHUWLONREOHWz
GLRGHQ $ O\VHU
f
5HFLUNXODWLRQHULNNHWLONREOHWKYLVGHU
LNNHHUEHKRYIRUQHGNqOLQJLYDUPWNOLPD
'HUO\VHULQJHQGLRGH
f
5HFLUNXODWLRQHUWLONREOHW'LRGHQ 0 O\VHU
7LS
f 'HWHUHQJRGLGHDWKDYH
OXIWNYDOLWHWVVHQVRUHQWLOVOXWWHW
f
,NROGWNOLPDEHJUpQVHVUHFLUNXODWLRQHQ
IRUDWXQGJ·GXJGDQQHOVH
f
+YLVGHUVNHUGXJGDQQHOVHVNDO
OXIWNYDOLWHWVVHQVRUHQNREOHVIUD
f
,WLOIpOGHDIGXJGDQQHOVHNDQ
GHIURVWHUIXQNWLRQHUQHIRUIRUVLGHRJ
EDJUXGHPHGIRUGHODQYHQGHV
/XIWVWUqPWLOJXOY
/XIWPRGEHQRJIqGGHU
/XIWVWUqPLKRYHGRJEU\VWKqMGH
/XIWWLOIRUUXGHRJVLGHUXGHU
'HIURVWHU
'HIURVWHUHQEUXJHVWLO
KXUWLJWDWIMHUQHGXJRJLV
IUDIRUUXGHQRJ
VLGHUXGHUQH/XIWVWUqPPHU
WLOUXGHUQHPHGKqM
KDVWLJKHG'LRGHQL
GHIURVWHUNQDSSHQO\VHUQ·UIXQNWLRQHQHU
DNWLYHUHW$LUFRQGLWLRQDQOpJJHWVW\UHVS·HQ
P·GHV·OXIWHQDIIXJWHVPDNVLPDOW/XIWHQ
UHFLUNXOHUHVLNNH
.OLPD
(&&7LOIUD 212))
1·UGLRGHQ21O\VHU
VW\UHVDLUFRQGLWLRQLQJHQDI
V\VWHPHWVDXWRPDWLN3·
GHQQHP·GHQHGNqOHVRJ
DIIXJWHVGHQLQGOHGWHOXIW
WLOVWUpNNHOLJW1·UGLRGHQ
2))O\VHUHUDLUFRQGLWLRQLQJHQDOWLGIUDNREOHW
'HqYULJHIXQNWLRQHUVW\UHVVWDGLJDXWRPDWLVN
9HGYDOJDI'HIURVWHU VW\UHV
DLUFRQGLWLRQLQJHQV·OXIWHQDIIXJWHV
PDNVLPDOW
RJ(ORSYDUPHGHIRUVpGHU
RSWLRQS·QRJOHPDUNHGHU
6·GDQJqUGXIRUDWI·
YDUPHLHWIRUVpGH
+qMHUH
YDUPHQLYHDX
/DYHUH
YDUPHQLYHDX
9DUPHQ
VOXNNHW
(WWU\NS·NQDSSHQz
EHJJHGLRGHUO\VHU
7RWU\NS·NQDSSHQz
HQGLRGHO\VHU
7UHWU\NS·NQDSSHQz
LQJHQGLRGHO\VHU
(ORSYDUPHWEDJUXGHRJVLGHVSHMOH
%UXJHORSYDUPQLQJHQWLODW
IMHUQHLVRJGXJIUD
EDJUXGHRJVLGHVSHMOH
0HGHWWU\NS·VWUqPDIEU\GHUHQVWDUWHU
RSYDUPQLQJHQDIEDJUXGHQRJVLGHVSHMOHQH
VDPWLGLJW(QWpQGWGLRGHLVWUqPDIEU\GHUHQ
YLVHUDWIXQNWLRQHQHUDNWLYHUHW6LGHVSHMOHQH
NREOHVDXWRPDWLVNIUDHIWHUFDPLQXWWHURJ
EDJUXGHQHIWHUFDPLQXWWHU
7HPSHUDWXUYpOJHU
7HPSHUDWXUHQIRU
IqUHUVLGHQRJ
SDVVDJHUVLGHQNDQ
LQGVWLOOHVVHSDUDW
1·UELOHQVWDUWHVHUEHJJHVLGHUDNWLYHUHW
0HG´WWU\NS·NQDSSHQDNWLYHUHVNXQ´QVLGH
0HG\GHUOLJHUHHWWU\NDNWLYHUHVNXQGHQ
DQGHQVLGH0HGHWWUHGMHWU\NDNWLYHUHV
EHJJHVLGHULJHQ'HQDNWLYHVLGHDQJLYHVDI
E·GHHQGLRGHLNQDSSHQRJYLVQLQJL
GLVSOD\HWRYHUNOLPDSDQHOHW
2%6'HWHULNNHPXOLJWDWIUHPVN\QGH
RSYDUPQLQJQHGNqOLQJYHGDWYpOJHKqMHUH
ODYHUHWHPSHUDWXUHQGGHQqQVNHGH
.OLPD
/XIWGLVWULEXWLRQ
/XIWIRUGHOLQJ
/XIWIRUGHOLQJ
/XIWWLOUXGHUQH(QYLV
OXIWVWUqPWLO
YHQWLODWLRQVPXQGVW\NNHU
QH/XIWHQUHFLUNXOHUHV
LNNH$LUFRQGLWLRQLQJHU
DOWLGWLOVOXWWHW
/XIWWLOUXGHUQH
%UXJHV
IRUKXUWLJIMHUQHOVHDI
LVRJGXJ
/XIWIRUGHOLQJ
/XIWWLOJXOYRJUXGHU(Q
YLVOXIWVWUqPWLO
YHQWLODWLRQVPXQGVW\NNHU
QH
%UXJHV
IRUDWI·HQEHKDJHOLJ
NRPIRUWRJJRG
DIGXJQLQJLNROGWHOOHU
IXJWLJWYHMU
IRUDWI·JRG
QHGNqOLQJLYDUPW
NOLPD,NROGWNOLPD
XQGJ·VGXJRJ
LVGDQQHOVH
/XIWWLOJXOYRJ
YHQWLODWLRQVPXQGVW\NNHU
LVROULJWYHMUYHGNROGH
XGHWHPSHUDWXUHU
/XIWWLOUXGHUQHRJ
LQVWUXPHQWEUpWWHWV
YHQWLODWLRQVPXQGVW\NNHU
IRUDWI·JRGNRPIRUWL
YDUPWRJWqUWNOLPD
/XIWWLOJXOYHW(QYLV
IRUDWYDUPH
OXIWVWUqPWLO
IqGGHUQH
YHQWLODWLRQVPXQGVW\NNHU
RJUXGHU
/XIWWLO
LQVWUXPHQWEUpWWHWV
YHQWLODWLRQVPXQGVW\NNHU
IRUDWI·JRG
QHGNqOLQJLYDUPW
NOLPD
.OLPD
%UpQGVWRIGUHYHWYDUPHU RSWLRQ
$NWLYHULQJDIYDUPHU
lMHEOLNNHOLJVWRSDIYDUPHU
$QJLYWLGVSXQNWIRUKYRUQ·UELOHQVNDO
EUXJHV7U\NS·5(6(7 & IRUDWLQGVWLOOH
WLPHURJPLQXWWHUIRUKYRUQ·UELOHQVNDO
EUXJHV
*·IUHPPHGWRPPHOKMXOHW',5(.7(
67$57
7U\NS·5(6(7LJHQ7LPHUHQEOLYHU
DNWLYHUHW
7U\NS·5(6(7IRUDWVOXNNHWLPHUHQ
f 7LPHUHQEOLYHUDNWLYHUHW,QGLNDWRUHQ7,/
O\VHUNRQVWDQW
f
9DUPHUHQHULJDQJ,QGLNDWRUHQ7,/
EOLQNHU
*HQHUHOWRPYDUPHUH
3DUNHULQJS·HQKpOGQLQJ
3DUNHULQJVYDUPHUHQNDQVWDUWHVVWUDNVHOOHU
LQGVWLOOHVWLOWRIRUVNHOOLJHVWDUWWLGHUPHG
7,0(5RJ7,0(56WDUWWLGHQHUKHUGHW
WLGVSXQNWKYRURSYDUPQLQJHQDIELOHQHUNODU
%LOHQVHOHNWURQLNYpOJHUGHWWLGVSXQNWKYRU
RSYDUPQLQJHQVNDOEHJ\QGHXGIUDGHQ
DNWXHOOHWHPSHUDWXUXGHQIRUELOHQ+YLV
WHPSHUDWXUHQXGHQIRUHUKqMHUHHQGÜ&
RSYDUPHVELOHQLNNH9HGWHPSHUDWXUHUIUD
zÜ&RJXQGHUHUSDUNHULQJVYDUPHUHQV
PDNVLPDOHGULIWVWLGPLQXWWHU
,WLOIpOGHKYRUELOHQSDUNHUHVPHGHQNUDIWLJ
KpOGQLQJVNDOGHQVW·PHGIURQWHQQHGDGIRU
DWVLNUH
EUpQGVWRIWLOIqUVOHQWLOSDUNHULQJVYDUPHUHQ
$'9$56(/
%LOHQVNDOVW·XGHQ·UGHUDQYHQGHV
EHQ]LQRJGLHVHOYDUPHU
lMHEOLNNHOLJVWDUWDIYDUPHU
*·IUHPPHGWRPPHOKMXOHW % WLO
',5(.7(67$57
7U\NS·NQDSSHQ5(6(7 & IRUDW
NRPPHIUHPWLO7LOHOOHU)UD
9pOJ7LO
9DUPHUHQHUQXDNWLYHUHWLPLQXWWHU
2SYDUPQLQJDINDELQHQVWDUWHUV·VQDUW
NqOHYDQGHWLPRWRUHQKDURSQ·HWHQ
WHPSHUDWXUS·Ü&
7U\NS·NQDSSHQ5(6(7 & IRUDW
NRPPHIUHPWLO7LOHOOHU)UD
9pOJ)UD
%DWWHULRJEUpQGVWRI
+YLVLNNHEDWWHULHWHUODGHWKHOWRSHOOHUKYLV
QLYHDXHWLEUpQGVWRIWDQNHQHUIRUODYWVOXNNHV
SDUNHULQJVYDUPHUHQDXWRPDWLVN'HUYLVHVHQ
PHGGHOHOVHLLQIRUPDWLRQVGLVSOD\HW%HNUpIW
PHGGHOHOVHQYHGDWWU\NNHS·NQDSSHQ5($'
$
9LJWLJW
*HQWDJHQEUXJDISDUNHULQJVYDUPHUHQ
NRPELQHUHWPHGNRUWHNqUVHOVVWUpNQLQJHU
YLOPHGIqUHDWEDWWHULHWDIODGHVPHGGHUDI
IqOJHQGHVWDUWSUREOHPHU)RUDWVLNUHDW
JHQHUDWRUHQNDQQ·DWSURGXFHUHOLJHV·
PHJHQHQHUJLVRPYDUPHUHQIRUEUXJHUIUD
EDWWHULHWVNDOGXYHGUHJHOPpVVLJEUXJDI
YDUPHUHQNqUHLELOHQLOLJHV·ODQJWLGVRP
YDUPHUHQEUXJHV
.OLPD
,QGVWLOOLQJDI7LPHURJ
0HGGHOHOVHLGLVSOD\HW
$IVLNNHUKHGVPpVVLJH·UVDJHUNDQGXNXQ
LQGSURJUDPPHUHWLGHULQGHQIRUGHW
QpUPHVWHGqJQLNNHIRUIOHUHGDJHLWUpN
1·ULQGVWLOOLQJHUQHL7,0(57,0(5RJ
'LUHNWHVWDUWDNWLYHUHVO\VHU
LQIRUPDWLRQVV\PEROHWL
NRPELQDWLRQVLQVWUXPHQWHWRJHQIRUNODUHQGH
WHNVWYLVHVLLQIRUPDWLRQVGLVSOD\HW,GLVSOD\HW
YLVHVGHURJV·KYLONHQWLPHUGHUHUDNWLYHUHW
Q·UIqUHUHQWDJHUVWDUWQqJOHQXGDIO·VHQRJ
IRUODGHUELOHQ
*·IUHPYHGKMpOSDIWRPPHOKMXOHWWLO
7,0(5
7U\NOHWS·NQDSSHQ5(6(7IRUDW
NRPPHIUHPWLOGHQEOLQNHQGH
WLPHLQGVWLOOLQJ
*·IUHPPHGWRPPHOKMXOHWWLOGHW
qQVNHGHWLPHWDO
7U\NOHWS·NQDSSHQ5(6(7IRUDW
NRPPHIUHPWLOPLQXWLQGVWLOOLQJHQ
*·IUHPPHGWRPPHOKMXOHWIRUDWNRPPH
IUHPWLOGHWqQVNHGHPLQXWWDO
7U\NOHWS·NQDSSHQ5(6(7IRUDW
EHNUpIWHLQGVWLOOLQJHQ
7U\NS·NQDSSHQ5(6(7IRUDWDNWLYHUH
WLPHUHQ
8UWLPHU
+YLVXUHWVWLOOHVLJHQHIWHUDWYDUPHUHQVXUHU
EOHYHWSURJUDPPHUHWEOLYHUGHYDOJWHWLPHU
WLGVSXQNWHUDQQXOOHUHW
(IWHULQGVWLOOLQJDI7,0(5NDQGHU
SURJUDPPHUHVHQDQGHQVWDUWWLGL7,0(5
YHGDWJ·IUHPWLOLQGVWLOOLQJHQYHGKMpOSDI
WRPPHOKMXOHW,QGVWLOOLQJDIGHQDOWHUQDWLYH
VWDUWWLGIRUHWDJHVS·VDPPHP·GHVRPIRU
7,0(5
.OLPD
(NVWUDYDUPHU GLHVHO
$'9$56(/
f6OXNGHQEUpQGVWRIGUHYQHYDUPHU
LQGHQWDQNQLQJS·EHJ\QGHV
f 8GVWqGQLQJVJDVVHUQHNDQDQWpQGHV
DIGHWEUpQGVWRIVRPVSLOGHVS·
MRUGHQ
f .RQWUROOHULLQIRUPDWLRQVGLVSOD\HWDW
YDUPHUHQHUVOXNNHW
(NVWUDYDUPHU
QRJOHPDUNHGHU
,GLHVHOGUHYQHELOHUNUpYHVGHUXQGHUQRJOH
RPVWpQGLJKHGHUHNVWUDRSYDUPQLQJIRUDW
RSQ·WLOVWUpNNHOLJYDUPHLNDELQHQ'HQ
HNVWUDYDUPHUIXQJHUHUKHOWDXWRPDWLVNRJ
VWDUWHUNXQQ·UGHWHUWLOVWUpNNHOLJWNROGW
1·UGHQHNVWUDYDUPHUHULJDQJ
LQGLNHUHVGHWWHYHGDW
LQIRUPDWLRQVV\PEROHWO\VHUL
LQVWUXPHQWEUpWWHWVDPWLGLJPHG
DWWHNVWHQ
%5k1'672)9$50(57,/
EOLQNHULGLVSOD\HWRYHQIRU
0DQXHOVOXNQLQJ
,QRJOHVLWXDWLRQHUHUGHWqQVNHOLJWDWNXQQH
VOXNNHGHQHNVWUDYDUPHUPDQXHOWIHNVYHG
WDQNQLQJ
f 7U\NS·NQDSSHQ5($' $ ´QJDQJ
9DUPHUHQVOXNNHVRJGLVSOD\HWYLVHU
%5k1'672)9$50(5)5$
Interiør
Interiør
Forsæder
Kabinebelysning
Opbevaringsplads i kabinen
Bagsæde
Bagagerum
Advarselstrekant
72
74
76
78
80
81
71
,QWHUL¡U
)RUVpGHU
%HWMHQLQJVNRQVRO RJ ILQGHVLNNHS·
DOOHVpGHPRGHOOHU
$'9$56(/
f,QGVWLOGHQULJWLJHNqUHVWLOOLQJS·
IqUHUVpGHWLQGHQNqUVOHQ
S·EHJ\QGHVDOGULJXQGHUNqUVOHQ
f .RQWUROOHUDWVpGHWHULIDVWO·VW
SRVLWLRQ
6LGGHVWLOOLQJ
)qUHURJSDVVDJHUVpGHWNDQLQGVWLOOHVWLO
RSWLPDOVLGGHRJNqUHVWLOOLQJ
)UHPDGEDJXGOqIWK·QGWDJHWIRUDW
LQGVWLOOHGHQNRUUHNWHDIVWDQGWLOUDWRJ
SHGDOHU.RQWUROOHUDWVpGHWO·VHVQ·U
LQGVWLOOLQJHQpQGUHV
+pYVpQNVpGHWVIRUNDQWSXPSRS
QHG RSWLRQ
+pYVpQNVpGHWSXPSRSQHG
RSWLRQ
-XVWHUOpQGHVWqWWHQGUHMJUHEHW
-XVWHUU\JOpQHWVKpOGQLQJGUHMJUHEHW
%HWMHQLQJVSDQHOWLOHOGUHYHWVpGH
%HWMHQLQJVNRQVRO RJ ILQGHVLNNHS·
DOOHVpGHPRGHOOHU
6DPPHQNODSQLQJDIIRUVpGHWV
U\JOpQ RSWLRQ
3DVVDJHUVpGHWVU\JOpQNDQNODSSHVIUHPIRU
DWJLYHSODGVWLOODQJODVW
6NXEVpGHWV·ODQJWWLOEDJHVRPPXOLJW
,QGVWLOU\JOpQHWWLORSUHWSRVLWLRQÜ
/qIWVSpUUHUQHS·U\JOpQHWVEDJVLGH
VDPWLGLJPHGDWGHWYLSSHVIUHPRYHU
,QWHUL¡U
pQGULQJDIVpGHWVLQGVWLOOLQJHU1pVWHJDQJ
ELOHQO·VHVRSPHGGHQVDPPHIMHUQEHWMHQLQJ
RJIqUHUGqUHQ·EQHVLQGHQIRUWRPLQXWWHU
VpWWHVIqUHUVpGHWLGHQJHPWHSRVLWLRQ
6pGHPHGKXNRPPHOVHVIXQNWLRQ
RSWLRQ
6pGHLQGVWLOOLQJSURJUDP
6pGHLQGVWLOOLQJSURJUDP
6pGHLQGVWLOOLQJSURJUDP
/DJULQJDIVpGHLQGVWLOOLQJ
(OEHWMHQWVpGH RSWLRQ
)RUEHUHGHOVHU
,QGVWLOOLQJDIVpGHWIRUHWDJHVQRUPDOWQ·U
VWDUWQqJOHQHULSRVLWLRQ,HOOHU,,'HWNDQ
RJV·LQGVWLOOHVLQGHQIRUPLQXWWHUHIWHUDW
GqUHQHUO·VWRSPHGQqJOHHOOHU
IMHUQEHWMHQLQJ+YLVGqUHQHUOXNNHWRJ
VWDUWQqJOHQHQGQXLNNHHUVDWLWpQGLQJVO·VHQ
HOOHUVW·ULSRVLWLRQLVWDUWO·VHQNDQGX
LQGVWLOOHGHQLQGHQIRUVHNXQGHUHIWHUDW
GqUHQHUOXNNHW
+XNRPPHOVHVIXQNWLRQL
IMHUQEHWMHQLQJHQ RSWLRQ
+XNRPPHOVHVIXQNWLRQLIMHUQEHWMHQLQJHQ
RSWLRQ 'HQIMHUQEHWMHQLQJGHUEUXJHVWLO
RSO·VQLQJDIELOHQJHPPHURSO\VQLQJHURP
'XNDQJHPPHWUHSRVLWLRQHU1·UGXKDU
LQGVWLOOHWVpGHWVNDOGXKROGHNQDSSHQ0 WU\NNHWLQGVDPWLGLJPHGDWGXWU\NNHU
NQDSSHQ LQG0HG
KXNRPPHOVHVNQDSSHUQH RJ NDQGHU
JHPPHVIOHUHLQGVWLOOLQJHUIRUVpGHWL
KXNRPPHOVHQ
,QGVWLOOLQJDIHQDOOHUHGHJHPWSRVLWLRQ
+ROGHQDIKXNRPPHOVHVNQDSSHUQH HOOHU WU\NNHWLQGLQGWLOVpGHWVWRSSHU+YLV
HQLQGWU\NNHWNQDSVOLSSHVYLOLQGVWLOOLQJHQDI
VLNNHUKHGVPpVVLJH·UVDJHUVWUDNVEOLYH
DIEUXGW
-XVWHULQJDIVpGHW
'HUNDQIRUHWDJHVIqOJHQGHLQGVWLOOLQJHUPHG
NRQWDNWHUQH RJ 6pGHIUHPDGEDJXGRJRSQHG
6pGHWVIRUNDQWRSQHG
.XQ´QDIHOPRWRUHUQHNDQNqUHDGJDQJHQ
'HHOHNWULVNVW\UHGHIRUVpGHUKDUHQ
RYHUEHODVWQLQJVEHVN\WWHOVHVRPXGOqVHV
KYLVHWVpGHEORNHUHVDIHQJHQVWDQG+YLV
GHWWHVNHUVNDOGXVO·WpQGLQJHQIUD SRVLWLRQ
RJYHQWHFDVHNLQGHQGXIO\WWHUVpGHW
LJHQ
1qGVWRS
+YLVVpGHWXWLOVLJWHWNRPPHULEHYpJHOVH
VNDOGXWU\NNHS·HQDINQDSSHUQHIRUDW
VWRSSHVpGHW
$'9$56(/
f.RQWUROOHUDWGHULNNHOLJJHUJHQVWDQGH
IRUDQEDJHOOHUXQGHUVpGHWPHQVGHW
LQGVWLOOHV
f .RQWUROOHURJV·DWLQJHQDI
SDVVDJHUHUQHS·EDJVpGHWNDQ
NRPPHLNOHPPH
f 6qUJIRUDWEqUQLNNHOHJHUPHG
NRQWDNWHUQHGDGHNDQNRPPHL
NOHPPH
5\JOpQHWVKpOGQLQJ
,QWHUL¡U
.DELQHEHO\VQLQJ
%HO\VQLQJVDXWRPDWLN
.DELQHEHO\VQLQJHQWpQGHURJVOXNNHU
DXWRPDWLVNQ·UNRQWDNWHQ % VHELOOHGHHUL
QHXWUDOSRVLWLRQ
%HO\VQLQJHQWpQGHVRJIRUEOLYHUWpQGWL
VHNXQGHUQ·U
f
ELOHQO·VHVRSXGHIUDPHGQqJOHHOOHU
IMHUQEHWMHQLQJ
f
PRWRUHQVWDQGVHVRJVWDUWQqJOHQ
GUHMHVWLOSRVLWLRQ
%HO\VQLQJHQWpQGHVRJIRUEOLYHUWpQGWLIHP
PLQXWWHUQ·U
$%HO\VQLQJLYHQVWUHVLGH%.RQWDNW
&%HO\VQLQJLKqMUHVLGH
%HO\VQLQJYHGIRUVpGH
%HO\VQLQJHQLNDELQHQVIRUUHVWHGHOEHWMHQHV
YHGKMpOSDINQDSSHUQHLWDJNRQVROOHQ
0HGNRQWDNWHQ % NDQGXYpOJHWUH
LQGVWLOOLQJHUIRUEHO\VQLQJHQLKHOHNDELQHQ
)UDzYHQVWUHVLGHWU\NNHWQHG
NDELQHEHO\VQLQJHQHUVOXNNHW
1HXWUDOzNDELQHEHO\VQLQJHQWpQGHU
Q·UGHU·EQHVHQGqURJVOXNNHUQ·U
GqUHQOXNNHV/\VGpPSHUIXQNWLRQHQHU
DNWLYHUHW
7LOzKqMUHVLGHWU\NNHWQHG
NDELQHEHO\VQLQJHQHUWpQGW
f
´QDIGqUHQHHU·EHQ
f
EHO\VQLQJHQLNNHVOXNNHV
.DELQHEHO\VQLQJHQVOXNNHVQ·U
f
PRWRUHQVWDUWHV
f
ELOHQO·VHVXGHIUDPHGQqJOHHOOHU
IMHUQEHWMHQLQJ
.DELQHEHO\VQLQJHQVOXNNHUDXWRPDWLVNIHP
PLQXWWHUHIWHUDWPRWRUHQVWDQGVHU
.DELQHEHO\VQLQJHQNDQWpQGHVHOOHUVOXNNHV
LQGHQIRUPLQXWWHUHIWHUDWQqJOHQHUGUHMHW
WLOSRVLWLRQYHGHWNRUWWU\NS·NQDS%'H
WLGHUGHUHULQGSURJUDPPHUHWNDQpQGUHV
VRPEHVNUHYHWLYHMOHGQLQJHQLDIVQLWWHWRP
3HUVRQOLJHLQGVWLOOLQJHUVHVLGH
%HO\VQLQJYHGEDJVpGH
/DPSHUQHWpQGHUHOOHUVOXNNHUPHGHWWU\NS·
GHUHVSHNWLYHNQDSSHU%HO\VQLQJHQVOXNNHU
DXWRPDWLVNWLPLQXWWHUHIWHUDWPRWRUHQ
VWDQGVHU
,QWHUL¡U
0DNHXSVSHMO
/DPSHQWpQGHUDXWRPDWLVNQ·UNODSSHQ
OqIWHVRS
,QWHUL¡U
2SEHYDULQJVSODGVLNDELQHQ
,QWHUL¡U
2SEHYDULQJVORPPH RJV·LIRUVpGHUQHV
IRUNDQW 5XPLGqUSDQHO
%LOOHWNOHPPH
+DQGVNHUXP
3DSLUNXUY WLOEHKqU 2SEHYDULQJVUXPRJNRSKROGHU
2SEHYDULQJVUXPRJNRSKROGHU
$'9$56(/
3DSLUNXUYHQ P·LNNHPRQWHUHVKYLV
WHOHIRQUqUHWHUPRQWHUHWS·
PLGWHUNRQVROOHQVKqMUHVLGH
$'9$56(/
f +·UGHVNDUSHHOOHUWXQJHJHQVWDQGH
P·LNNHOLJJHHOOHUVWLNNHXGGDGHNDQ
IRU·UVDJHSHUVRQVNDGHLWLOIpOGHDIHQ
K·UGRSEUHPVQLQJ
f 6WRUHRJWXQJHJHQVWDQGHVNDODOWLG
VSpQGHVIDVWPHGVLNNHUKHGVVHOHQ
HOOHUODVWVLNULQJVUHPPH
+DQGVNHUXP
+HUNDQGXRSEHYDUHELOHQVLQVWUXNWLRQVERJ
RJNRUW+HUHURJV·HQKROGHUWLOPqQWHU
SHQQHRJEHQ]LQNRUW+DQGVNHUXPPHWNDQ
O·VHVPDQXHOWPHGGHWDIWDJHOLJHQqJOHEODG
VRPVLGGHULIMHUQEHWMHQLQJHQ'HUILQGHVIOHUH
RSO\VQLQJHURPQqJOHQLDIVQLWWHW/·VRJ
DODUPVHVLGH
*XOYP·WWHU RSWLRQ
9ROYRIRUKDQGOHUJXOYP·WWHUVRPHUVSHFLHOW
IUHPVWLOOHWWLOGLQELO'HVNDOYpUHNRUUHNW
IDVWJMRUWLFOLSVHQS·JXOYHWV·GHLNNHNDQ
JOLGHRJNRPPHLNOHPPHYHGRJXQGHU
SHGDOHUQHS·IqUHUSODGVHQ
,QWHUL¡U
%DJVpGH
9LJWLJW
1DNNHVWqWWHUQHNDQEHVNDGLJHVKYLVGH
LNNHIMHUQHVKHOWXQGHUODVWQLQJ'HQ
PLGWHUVWHQDNNHVWqWWHVNDORJV·IMHUQHV
YHGWUDQVSRUWDIWXQJODVW
-XVWHULQJDIKqMGHQS·QDNNHVWqWWHQ
2SKpQJQLQJDIVHOHU
1DNNHVWqWWHWLOPLGWHUVWH
EDJVpGH
6DPPHQNODSQLQJDIEDJVpGHWV
U\JOpQ
+qMGHQS·DOOHQDNNHVWqWWHUVNDOUHJXOHUHV
HIWHUSDVVDJHUHQVKqMGH1DNNHVWqWWHQV
RYHUNDQWVNDOYpUHXGIRUPLGWHQDI
EDJKRYHGHW6NXEQDNNHVWqWWHQRSDGHIWHU
EHKRY)RUDWIO\WWHQDNNHVWqWWHQQHGDGLJHQ
VNDONQDSSHQYHGGHWKqMUHUqUWU\NNHVLQG
VDPWLGLJPHGDWQDNNHVWqWWHQWU\NNHVQHGDG
)RUDWOqVQHQDNNHVWqWWHQKHOWVNDONQDSSHQ
YHGGHWKqMUHUqUWU\NNHVLQGVDPWLGLJPHGDW
QDNNHVWqWWHQWUpNNHVRS
%DJVpGHWVU\JOpQNDQYLSSHVIUHPRYHU
VDPOHWHOOHUKYHUIRUVLJIRUDWOHWWH
WUDQVSRUWHQDIODQJHJHQVWDQGH)RUDWXQGJ·
DWVHOHUQHEOLYHUEHVNDGLJHWHOOHUNOHPWIDVW
Q·UU\JOpQHWYLSSHVVDPPHQHOOHUQHGVNDO
GHKpQJHVRSLNURJHQS·
LQGVWLJQLQJVK·QGWDJHW
f
+pQJVHOHUQHRSLQGU\JOpQHWYLSSHV
QHGHOOHURS
,QWHUL¡U
1·UU\JOpQHWHUYLSSHWWLOEDJHP·GHW
UqGHPpUNHLNNHOpQJHUHYpUHV\QOLJW+YLV
PpUNHWVWDGLJHUV\QOLJWHUU\JOpQHWLNNH
VSpUUHW
$'9$56(/
*OHPLNNHDWWDJHVHOHUQHQHGLJHQQ·U
U\JOpQHWHUYLSSHWRSLJHQ
6DPPHQNODSQLQJDIU\JOpQ
7UpNLVWURSSHUQHIRUDWYLSSH
VpGHSXGHUQHIUHPDG
7UpNO·VHVSpUUHQRSRJIUHPIRUDW
OqVQHU\JOpQHW(WUqGWPpUNHYHG
O·VHVSpUUHQYLVHUDWU\JOpQHWLNNH
OpQJHUHHUVSpUUHW
9LSU\JOpQHWKDOYYHMVIUHPRJIMHUQ
QDNNHVWqWWHUQHS·\GHUSODGVHUQH
0LGWHUSODGVHQVQDNNHVWqWWHWU\NNHVKHOW
QHGHOOHUIMHUQHV
3ODFHUQDNNHVWqWWHUQHLSODVWK\OVWUHQHS·
XQGHUVLGHQDIGHRSVO·HGHVpGHU
,QWHUL¡U
%DJDJHUXP
$IPRQWHULQJ
6·GDQIMHUQHVEHVN\WWHOVHVJLWWHUHW
9LSEDJVpGHWVU\JOpQOLGWIUHP IRUDW
DIODVWHJDVGpPSHUQH )MHUQEHVN\WWHOVHVKpWWHUQHIUD
PqWULNNHUQHVRPKROGHU
EHVN\WWHOVHVJLWWHUHWIDVWLEHJJHVLGHU
/qVQPqWULNNHUQHLQGWLOJHYLQGHWHUXG
IRUPqWULNNHUQHVNDQW
'UHMJLWWHUHWHQDQHOVHEDJXGLELOHQV·
GHWJ·UIULWIUDEHWUpNNHW*LWWHUHWP·
LNNHYLQNOHVIRUPHJHWGDGHWNDQNLOH
VLJIDVWRJEOLYHYDQVNHOLJWDWWUpNNHXG
*qUGHWVDPPHPHGGHWDQGHWIpVWH
RJOqIWGHUHIWHUIRUVLJWLJWJLWWHUHWXG
%HVN\WWHOVHVJLWWHU RSWLRQ
%HVN\WWHOVHVJLWWHUHWIRUKLQGUHUODVWHOOHU
KXVG\ULDWEOLYHVNXEEHWIUHPDGLNDELQHQYHG
NUDIWLJHRSEUHPVQLQJHU*LWWHUHWVNDODI
VLNNHUKHGVPpVVLJH·UVDJHUDOWLG
IDVWVSpQGHVRJPRQWHUHVNRUUHNW
2SVO·QLQJDIJLWWHU
+YLVEHVN\WWHOVHVJLWWHUHWHULYHMHQNDQGHW
QHPWYLSSHVRSPRGWDJHW
7DJIDWOpQJVWQHGHEHVN\WWHOVHVJLWWHUHW
EXH
7UpNOLJHEDJXGRJRS6OLSGHUHIWHU
*DVGpPSHUQHEHYLUNHUDWJLWWHUHWLNNH
IDOGHUQHG
)qOJGHQRPYHQGWHUpNNHIqOJHIRUDWVO·
JLWWHUHWQHG
0RQWHULQJ
6·GDQPRQWHUHVEHVN\WWHOVHVJLWWHUHW
f)qOJYHMOHGQLQJHQLRPYHQGWUpNNHIqOJH
f7LOVSpQGEHJJHPqWULNNHUPHG1P
6SqUJS·HW9ROYRYpUNVWHGKYLVGXHU
XVLNNHUS·DIPRQWHULQJHOOHUPRQWHULQJ
DIEHVN\WWHOVHVJLWWHUHW
,QGV\QVEHVN\WWHOVH RSWLRQ
7UpNLQGV\QVEHVN\WWHOVHQRYHUEDJDJHQRJ
IDVWJqUGHQLKXOOHWS·GHEDJHVWHVWROSHUL
EDJDJHUXPPHW
0RQWHULQJDILQGV\QVEHVN\WWHOVH
f 7U\NLQGV\QVEHVN\WWHOVHQVHQGHVW\NNHU
QHGLKXOOHUQH
)MHUQHOVHDILQGV\QVEHVN\WWHOVH
f 7U\NLQGV\QVEHVN\WWHOVHQVHQGHVW\NNHU
LQGDGWUpNRSDGRJOqVQ
,QWHUL¡U
/DVWVLNULQJVqMHU
6WLNLEDJDJHUXPPHW
,QGNqEVSRVHKROGHU
/DVWVLNULQJVqMHUQHDQYHQGHVWLODWIDVWJqUH
VSpQGHE·QGHOOHUDQGHWVRPEUXJHVWLODW
VSpQGHODVWLEDJDJHUXPPHWIDVW
9LSGpNVOHWQHGIRUDWI·DGJDQJWLOVWLNNHW
'HWIXQJHUHUXDQVHWRPWpQGLQJHQHUVO·HW
WLOHOOHUHM
+YLVWpQGLQJHQVO·VIUDRJODVWPHGKqMHUH
VWUqPIRUEUXJHQG$HUVOXWWHWWLOVWLNNHW
YLVHVGHUHQDGYDUVHOVPHGGHOHOVHL
LQIRUPDWLRQVGLVSOD\HW0DNVVWUqPVW\UNHIRU
VWLNNHWHU$6WLNNHWP·LNNHEUXJHVQ·U
WpQGLQJHQHUVO·HWIUD'HUHUULVLNRIRUDW
EDWWHULHWDIODGHV
,QGNqEVSRVHKROGHUHQKROGHULQGNqEVSRVHU
S·SODGVRJIRUKLQGUHUDWGHYpOWHURJ
VSUHGHULQGKROGHWLEDJDJHUXPPHW
f
9LSGpNVOHWRSLEDJDJHUXPPHW
f
+pQJHOOHUVSpQGLQGNqEVSRVHUQHIDVW
YHGKMpOSDIVSpQGHE·QGHOOHUKROGHUH
2SWLRQS·QRJOHPDUNHGHU
Skyddsnät V50.fm Page 40 Friday, February 13, 2004 12:55 PM
Lastrum
QHWWHWRYHUPRGGHWYHQVWUHEHVODJIRU
DWI·GHWS·SODGV
f
.RQWUROOHUDWVLNNHUKHGVQHWWHWVEHVODJ
VLGGHURUGHQWOLJWLEHVODJHQHLWDJSD
QHOHW
$QYHQGHOVHPHGQHGIpOGHW
U\JOpQ
f
6LNNHUKHGVQHWWHWNDQRJV·EUXJHVQ·U
U\JOpQHWHUQHGIpOGHW,GHWWLOIpOGH
EUXJHVGHIRUUHVWHEHVODJLWDJSDQHOHW
$IWDJQLQJDIVLNNHUKHGVQHWWHW
6LNNHUKHGVQHW HNVWUDXGVW\U
f
2SEHYDULQJVNDVVHWWHQWLOGHWXGWUpNNHOLJH
VLNNHUKHGVQHWHUPRQWHUHWEDJS·U\JOpQHWV
7UpNHWDIQHWEHVODJHQHWLOEDJHWLOGHW
VWRUHKXORJWUpNGHWXG
f
)ULJqUGHWDQGHWEHVODJS·VDPPH
P·GH
Anvendelse af sikkerhedsnettet
med oprettet ryglæn
f
7UpNVLNNHUKHGVQHWWHWOLJHWLOEDJH
f
7UpNGHWKqMUHEHVODJXGRJKROGGHW
,QGVpWEHVODJHWLGHQEDJHVWHVWRUHGHO
DIKXOOHWLGHWEDJHVWHEHVODJLWDJSD
QHOHW
f
6NXEGHUHIWHUEHVODJHWIUHPWLOKXOOHWV
IRUUHVWHGHO
f
*qUGHWVDPPHS·GHQDQGHQVLGH
1HWEHVODJHQHWUpNNHVLQGDGV·WUpN
Anvendelse af sikkerhedsnettet
sammen med afblænding
f
$IWDJQLQJDIVLNNHUKHGVQHWWHWV
RSEHYDULQJVNDVVHWWH
6pQNU\JOpQHWOLGWIRUDWI·DGJDQJWLO
VLNNHUKHGVQHWWHWVNDVVHWWH6WDUWPHG
GHOHQ
f
7UpNVLNNHUKHGVQHWWHWVNU·WWLOEDJH
f
1HGIpOGKHOHU\JOpQHW
f
5HMVU\JOpQHWRSLJHQ
f
6NXENDVVHWWHQXGDGLQGWLOGHQHU
IULJMRUWIUDKROGHUQH
f
6pWQHWWHWIDVWLEHVODJHQHLWDJSDQHOHW
S·VDPPHP·GHVRPGDU\JOpQHWYDU
RSUHMVW
9$51,1*
/pVLODVWUXPPHWVNDOVLNUHVNRUUHNW
VHOYRPVLNNHUKHGVQHWWHWLNNHHUNRUUHNW
PRQWHUHW
2%61·UU\JOpQHWHURSUHMVWEqUGHQUqGH
LQGLNDWRULNNHOpQJHUHYpUHV\QOLJ+YLVGHQ
HUV\QOLJHUU\JOpQHWLNNHO·VWIDVW
Skyddsnät V50.fm Page 41 Friday, February 13, 2004 12:55 PM
,QWHUL¡U
$GYDUVHOVWUHNDQW
(IWHUEUXJ
/pJDOWWLOEDJHLRPYHQGWUpNNHIqOJH
.RQWUROOHUDWDGYDUVHOVWUHNDQWHQPHG
HWXLVLGGHUJRGWIDVWLEDJDJHUXPPHW
3ODFHULQJDIDGYDUVHOVWUHNDQW
)qOJGHJpOGHQGHEHVWHPPHOVHUIRUEUXJDI
DGYDUVHOVWUHNDQW
/qVQHWXLHWPHGDGYDUVHOVWUHNDQWHQGHU
HUIDVWJMRUWPHGYHOFURE·QG
7DJDGYDUVHOVWUHNDQWHQXGDIHWXLHW $ )ROGDGYDUVHOVWUHNDQWHQVILUHVWqWWHEHQ
XG
)ROGEHJJHGHUqGHVLGHUDIWUHNDQWHQ
XG3ODFHUDGYDUVHOVWUHNDQWHQS·HW
HJQHWVWHGXQGHUKHQV\QWDJHQWLO
WUDILNVLWXDWLRQHQ
1RJOHPDUNHGHU
Lås og alarm
Lås og alarm
Fjernbetjening med nøgleblad
Låsning og oplåsning
Børnesikring
Alarm (option)
84
87
89
90
83
/nVRJDODUP
)MHUQEHWMHQLQJPHGQqJOHEODG
)MHUQEHWMHQLQJ
HOOHUVHNXQGHU6HVLGHIRU
DWVHKYRUGDQGXNDQDQJLYHGHQ
qQVNHGHWLGVLQGVWLOOLQJ
%LOHQOHYHUHVPHGWRIMHUQEHWMHQLQJHU'H
IXQJHUHURJV·VRPVWDUWQqJOHU
)MHUQEHWMHQLQJHUQHLQGHKROGHUDIWDJHOLJH
QqJOHEODGHDIPHWDOWLOPHNDQLVNO·VQLQJ
RSO·VQLQJDIIqUHUGqURJKDQGVNHUXP'HU
PHGIqOJHUHQVHSDUDWHWLNHWPHG
QqJOHEODGHWVNRGH2SEHYDUHWLNHWWHQS·HW
VLNNHUWVWHG0HGEULQJGHQWLOHW9ROYR
YpUNVWHGYHGEHVWLOOLQJDIQ\HQqJOHU'HUNDQ
KqMVWSURJUDPPHUHVRJEUXJHVVHNV
IMHUQEHWMHQLQJHUQqJOHEODGHWLOGHQVDPPH
ELO
%DJNODSz(WWU\NS·NQDSSHQO·VHUNXQ
EDJNODSSHQRS
+YLVGXPLVWHUIMHUQEHWMHQLQJHQ
+YLV´QDIIMHUQEHWMHQLQJHUQHEOLYHUYpNVNDO
GXWDJHGHQDQGHQIMHUQEHWMHQLQJPHGWLOHW
9ROYRYpUNVWHG)RUDWIRUHE\JJHW\YHULVNDO
NRGHQIRUGHQPLVWHGHQqJOHVOHWWHVL
V\VWHPHW
(OHNWURQLVNVWDUWVSpUUH
)MHUQEHWMHQLQJHUQHHUXGVW\UHWPHGNRGHGH
FKLSV.RGHQVNDOVWHPPHRYHUHQVPHG
OpVHUHQ PRGWDJHUHQ LWpQGLQJVO·VHQ
9RJQHQNDQNXQVWDUWHVKYLVGHQULJWLJH
IMHUQEHWMHQLQJPHGGHQNRUUHNWHNRGHEUXJHV
9LJWLJW
)MHUQEHWMHQLQJHQVVPDOOHGHOHUHNVWUD
IqOVRPGDGHWHUG´UFKLSSHQVLGGHU
%LOHQNDQLNNHVWDUWHVKYLVFKLSSHQ
EHVNDGLJHV
)MHUQEHWMHQLQJHQVIXQNWLRQHU
/·VQLQJz/·VHUDOOHGqUHVDPW
EDJNODS(WODQJWWU\NO·VHURJV·
VLGHUXGHURJHWHYHQWXHOWVROWDJ
2SO·VQLQJz/·VHUDOOHGqUHVDPW
EDJNODSSHQRS(WODQJWWU\N·EQHURJV·
VLGHUXGHUQH
7U\JKHGVEHO\VQLQJz*qUIqOJHQGH
Q·UGXQpUPHUGLJELOHQ
7U\NS·GHQJXOHNQDSS·
IMHUQEHWMHQLQJHQIRUDWWpQGH
NDELQHEHO\VQLQJHQSRVLWLRQV
SDUNHULQJVO\VHWQXPPHUSODGHO\VHWRJ
O\JWHUQHLVLGHVSHMOHQH RSWLRQ %HO\VQLQJHQVOXNNHVDXWRPDWLVNHIWHU
3DQLNIXQNWLRQz$QYHQGHVWLODWVqJH
RPJLYHOVHUQHVRSPpUNVRPKHGLHQ
QqGVLWXDWLRQ+YLVGHQUqGHNQDSKROGHV
LQGHLPLQGVWWUHVHNXQGHUHOOHUWU\NNHV
QHGWRJDQJHLQGHQIRUWUHVHNXQGHU
DNWLYHUHVEOLQNO\VRJKRUQ)XQNWLRQHQ
NDQVO·VIUDYHGKMpOSDIGHQVDPPH
NQDSQ·UGHQKDUYpUHWDNWLYLPLQGVW
IHPVHNXQGHU(OOHUVVO·VGHQIUDHIWHU
VHNXQGHU
1qJOHEODG
)XQNWLRQHQHUEHUHJQHWWLOQ·UELOHQDIOHYHUHV
WLOVHUYLFHS·KRWHORVY)MHUQEHWMHQLQJHQ
RYHUJLYHVXGHQGHWOqVHQqJOHEODGVRP
HMHUHQEHKROGHU
/nVRJDODUP
$IWDJQLQJDIQqJOHEODG
7DJQqJOHEODGHWXGDIIMHUQEHWMHQLQJHQ
f
'HQIMHGHUEHODVWHGHVSpUULQJ VNXEEHVWLOVLGHQVDPWLGLJPHGDW
QqJOHEODGHW WUpNNHVEDJXG
0RQWHULQJDIQqJOHEODG
9pUIRUVLJWLJQ·UQqJOHEODGHWVpWWHVWLOEDJH
LIMHUQEHWMHQLQJHQ
f
/·VHSXQNWHUQRUPDOSRVLWLRQ
/·VHSXQNWHUVHUYLFHSRVLWLRQ
f
7U\NOHWS·QqJOHEODGHWIRUDWO·VHGHWL
VSpUUHWSRVLWLRQ'HUKqUHVHWNOLN
/·VQLQJDIKDQGVNHUXP
1qJOHEODGHWEHQ\WWHVWLOO·VQLQJRJRSO·VQLQJ
DIKDQGVNHUXPPHW'HVXGHQNDQIqUHUHQV
GqUO·VHVRJO·VHVRSPHGQqJOHEODGHW
6YDJWEDWWHULLIMHUQEHWMHQLQJ
1·UEDWWHULHWQpUPHUVLJGHWSXQNWKYRU
RSWLPDOIXQNWLRQLNNHNDQJDUDQWHUHVWpQGHV
LQIRUPDWLRQVV\PEROHWRJPHGGHOHOVHQ
)-(51%$77(5,/$963k1',1*YLVHVL
GLVSOD\HW
+ROGIMHUQEHWMHQLQJHQPHGGHQVSLGVH
HQGHQHGDGRJODGQqJOHEODGHWJOLGH
LQGLVSRUHW
85
/nVRJDODUP
9ULG YpNRJXGVNLIWEDWWHULHW5qU
LNNHYHGEDWWHULHWRJNRQWDNWIODGHUQH
PHGILQJUHQH
6pWGpNVOHWS·SODGVRJVNUXGHWIDVW
7U\NQqJOHEODGHWS·SODGVLJHQ
6qUJIRUDWGHWEUXJWHEDWWHULEOLYHU
ERUWVNDIIHWS·HQPLOMqYHQOLJP·GH
8GVNLIWQLQJDIEDWWHULL
IMHUQEHWMHQLQJ
+YLVO·VHQJHQWDJQHJDQJHLNNHUHDJHUHUS·
VLJQDOIUDIMHUQEHWMHQLQJHQYHGQRUPDO
DIVWDQGEqUEDWWHULHWXGVNLIWHV W\SH&5
YROW 7UpNQqJOHEODGHWXG
/pJIMHUQEHWMHQLQJHQPHGNQDSSHUQH
QHGDGRJIMHUQVNUXHQ PHGHQOLOOH
VNUXHWUpNNHU
)MHUQGpNVOHW
/pJPpUNHWLOKYRUGDQEDWWHULHWVRJ
zSROHUHUPRQWHUHWS·LQGHUVLGHQDI
GpNVOHW
/nVRJDODUP
/·VQLQJRJRSO·VQLQJ
'HWHULNNHPXOLJWDWO·VHGqUHQRSYHGDW
WUpNNHO·VHNQDSSHQRS'HVXGHQNDQ
VDPWOLJHGqUHO·VHVPDQXHOWYHGKMpOSDI
O·VHNQDSSHQ'HWWHJpOGHUKYLVELOHQLNNHHU
O·VWXGHIUD'qUHQHNDQRJV·O·VHVRSYHG
KMpOSDIGqUK·QGWDJHW
/·VQLQJRSO·VQLQJXGHIUD
'XNDQO·VHHOOHURSO·VHDOOHELOHQVGqUHRJ
EDJNODSSHQVDPWLGLJWYHGKMpOSDI
IMHUQEHWMHQLQJHQ'qUHQHNDQO·VHVRSPHG
GHWOqVHQqJOHEODG
'HWWHJpOGHUKYLVELOHQLNNHHUO·VWXGHIUD
'qUHQHNDQRJV·O·VHVRS RJGqUHQH·EQHV PHGK·QGWDJHW
$'9$56(/
9pURSPpUNVRPS·DWGXNDQEOLYHO·VW
LQGHLELOHQKYLVGHQO·VHVXGHIUD
$XWRPDWLVNJHQO·VQLQJ
+YLVLQJHQDIGqUHQHHOOHUEDJNODSSHQ·EQHV
LQGHQIRUWRPLQXWWHUHIWHURSO·VQLQJO·VHV
DOOHO·VHLJHQDXWRPDWLVN'HQQHIXQNWLRQ
VLNUHUDWGXLNNHNRPPHUWLODWHIWHUODGHELOHQ
XO·VW
6HDIVQLWWHW$ODUPV\VWHPIRUELOHUPHGDODUP
/·VQLQJRSO·VQLQJLQGHIUD
9HGKMpOSDIVWUqPDIEU\GHUHQYHG
GqUK·QGWDJHWNDQVDPWOLJHVLGHGqUHRJ
EDJNODSSHQO·VHVHOOHUO·VHVRSVDPWLGLJW
f
6·GDQO·VHUGXRS
7U\NGHQqYHUVWHGHODIO·VHNQDSSHQLQG
(WODQJWWU\N·EQHURJV·DOOH
VLGHUXGHUQH
f
6·GDQO·VHUGX
7U\NGHQQHGHUVWHGHODIO·VHNQDSSHQ
LQG(WODQJWWU\NO·VHURJV·DOOH
VLGHUXGHURJHWHYHQWXHOWVROWDJ
ÔEQLQJDIEDJNODS
6·GDQJqUGXIRUNXQDWO·VHEDJNODSSHQRS
f
7U\NS·IMHUQEHWMHQLQJHQVNQDSWLO
EDJNODSSHQ
+YLVDOOHGqUHHUO·VWQ·UGXGHUHIWHUOXNNHU
EDJNODSSHQO·VHVGHQQHDXWRPDWLVN
/nVRJDODUP
+YLVELOHQHUXGVW\UHWPHGDODUPNREOHV
EHYpJHOVHVRJKpOGQLQJVVHQVRUHUQH
VDPWLGLJWIUDVHVLGH
'LRGHQLNQDSSHQO\VHULQGWLOELOHQO·VHVPHG
QqJOHQHOOHUIMHUQEHWMHQLQJHQ,GLVSOD\HWYLVHV
GHUHQPHGGHOHOVHV·OpQJHQqJOHQVLGGHUL
WpQGLQJVO·VHQ1pVWHJDQJELOHQVWpQGLQJ
VO·VWLONREOHVVHQVRUHUQHWLOLJHQ
$'9$56(/
/·VQLQJDIKDQGVNHUXP
+DQGVNHUXPPHWNDQNXQO·VHVO·VHVRSPHG
IMHUQEHWMHQLQJHQVDIWDJHOLJHQqJOHEODG
/·VKDQGVNHUXPPHWRSYHGDWGUHMH
QqJOHQHQNYDUWRPJDQJ Ü PRGXUHW
1qJOHKXOOHWVW·UORGUHWLRSO·VWSRVLWLRQ
/·VKDQGVNHUXPPHWYHGDWGUHMHQqJOHQ
HQNYDUWRPJDQJ Ü PHGXUHW
1qJOHKXOOHWVW·UYDQGUHWLO·VWSRVLWLRQ
%ORNHUHWO·VHSRVLWLRQ
%ORNHUHWO·VHSRVLWLRQEHW\GHUDWGqUHQHLNNH
NDQ·EQHVLQGHIUDQ·UGHHUO·VW
/·VHSRVLWLRQHQDNWLYHUHVPHG
IMHUQEHWMHQLQJHQ%ORNHUHWO·VHSRVLWLRQHQ
WUpGHULNUDIWPHGVHNXQGHUV
)UDNREOLQJDIVHQVRUHU,QJHQIXQNWLRQ
IRUVLQNHOVHHIWHUDWGqUHQHHUO·VW%LOHQNDQ
NXQO·VHVPHGIMHUQEHWMHQLQJHQLEORNHUHW
O·VHSRVLWLRQ
'qUHQHNDQRJV··EQHVXGHIUDPHGQqJOHQ
0LGOHUWLGLJIUDNREOLQJDI
EORNHUHWO·VHSRVLWLRQRJHYW
DODUPVHQVRUHU
+YLVHQSHUVRQqQVNHUDWEOLYHLELOHQRJGX
DOOLJHYHOJHUQHYLOO·VHGqUHQHXGHIUDNDQGX
NREOHEORNHUHWO·VHSRVLWLRQIUD
6pWQqJOHQLWpQGLQJVO·VHQGUHMGHQWLO
SRVLWLRQ,,RJGHUHIWHUWLOEDJHWLOSRVLWLRQ
,HOOHU
7U\NS·NQDS
/DGLNNHHQSHUVRQVLGGHLELOHQXGHQ
IqUVWDWNREOHIXQNWLRQHQEORNHUHW
O·VHSRVLWLRQIUD
/nVRJDODUP
%qUQHVLNULQJ
%qUQHVLNULQJLUXGHEDJ RSWLRQ
1·UGHQHOHNWULVNHEqUQHVLNULQJHUDNWLYHUHW
NDQUXGHWUpNNHWLEDJGqUHQHVUXGHULNNH
EUXJHV
$NWLYHULQJDIEqUQHVLNULQJHQ
'UHMVWDUWQqJOHQWLOSRVLWLRQ,HOOHU,,
7U\NS·NQDSSHQ1·UGLRGHQLNQDSSHQ
O\VHUHUUXGHWUpNNHWLEDJGqUHQH
VSpUUHW
'HUYLVHVHQPHGGHOHOVHL
LQIRUPDWLRQVGLVSOD\HWQ·UEqUQHVLNULQJHQ
DNWLYHUHV
0DQXHOEqUQHVLNULQJLYHQVWUHEDJGqU
%qUQHVLNULQJLGqUHEDJ
6·GDQVSpUUHVGqUHQHPDQXHOW.QDSSHUQH
WLOEqUQHVLNULQJHQVLGGHULEDJGqUHQHVNDQW
RJNDQNXQQ·VQ·UGqUHQHU·EHQ%UXJ
QqJOHEODGHWWLODWGUHMHJUHEHWRJGHUPHG
DNWLYHUHHOOHUGHDNWLYHUHEqUQHVLNULQJHQ
$'qUHQHNDQLNNH·EQHVLQGHIUD
%'qUHQHNDQ·EQHVLQGHIUD
6·GDQVSpUUHVGqUHQHHOHNWULVN7U\NS·
NQDSSHQLIqUHUGqUHQ'HUYLVHVHQ
PHGGHOHOVHLLQIRUPDWLRQVGLVSOD\HW
(OHNWULVNEqUQHVLNULQJWLO·EQLQJDIEDJGqUH
HOOHUEDJUXGHU
$'9$56(/
/·VHNQDSSHUQHVNDODOWLGYpUHWUXNNHW
RSXQGHUNqUVOHQ9HGHQHYHQWXHOXO\NNH
NDQUHGQLQJVSHUVRQDOHV·KXUWLJWNRPPH
LQGLELOHQ3DVVDJHUHUQHS·EDJVpGHW
NDQLNNH·EQHGqUHQHLQGHIUDKYLV
EqUQHVLNULQJHQHUDNWLYHUHW
1·UGHQHOHNWULVNHEqUQHVLNULQJHU
DNWLYHUHWHUVWDWWHVGHLQGVWLOOLQJHUGHUHU
IRUHWDJHWLGHWPDQXHOOHEqUQHVLNULQJVV\VWHP
%qUQHVLNULQJDNWLYHUHW
'XNDQVHDWEqUQHVLNULQJHQHUDNWLYHUHWYHG
DWGLRGHQO\VHUVDPWLGLJPHGDWGHUYLVHVHQ
WHNVWPHGGHOHOVHLGLVSOD\HW'qUHQHNDQLNNH
·EQHVLQGHIUD5XGHWUpNNHQHNDQNXQ
EHWMHQHVYHGKMpOSDINQDSSHQS·IqUHUGqUHQ
/nVRJDODUP
$ODUP RSWLRQ
$ODUPV\VWHPHW
+YLVDODUPV\VWHPHWLNNHIXQJHUHUNRUUHNWVNDO
ELOHQXQGHUVqJHVS·HW9ROYRYpUNVWHG
1·UDODUPHQHUNREOHWWLORYHUY·JHUGHQ
OqEHQGHDOOHDODUPLQGJDQJH
)RUVqJLNNHVHOYDWUHSDUHUHRJ
IRUDQGUHNRPSRQHQWHUQHLDODUPV\VWHPHW
'HWWHNDQS·YLUNHIRUVLNULQJVYLON·UHQH
$ODUPHQXGOqVHVLIqOJHQGHWLOIpOGH
f
·EQLQJDIGqUPRWRUKMHOPHOOHUEDJNODS
f
·EQLQJDIEDJNODSSHQ
f
EUXJDIHQLNNHJRGNHQGWQqJOHL
VWDUWO·VHQHOOHUYHGS·YLUNQLQJDIO·VHQ
f
EHYpJHOVHUHJLVWUHUHVL
SDVVDJHUNDELQHQ KYLVELOHQHUXGVW\UHW
PHGEHYpJHOVHVVHQVRU
f
ELOHQOqIWHVHOOHUEXJVHUHV KYLVELOHQHU
XGVW\UHWPHGKpOGQLQJVVHQVRU
f
IUDNREOLQJDIEDWWHULNDEOHW
f
IRUVqJS·DWIUDNREOHVLUHQHQ
7LOVOXWQLQJDIDODUPIXQNWLRQHQ
f
)UDNREOLQJDIDODUPIXQNWLRQHQ
f
$ODUPGLRGHS·
LQVWUXPHQWEUpWWHW
(QDODUPGLRGHS·LQVWUXPHQWEUpWWHW VH
ELOOHGH YLVHUDODUPV\VWHPHWVVWDWXV
f
'LRGHQHUVOXNNHWzDODUPHQHUIUDNREOHW
f
'LRGHQEOLQNHU´QJDQJSUVHNXQGz
DODUPHQHUWLONREOHW
f
'LRGHQEOLQNHUKXUWLJWHIWHUIUDNREOLQJDI
DODUPHQRJLQGWLOWpQGLQJHQVO·VWLOz
DODUPHQKDUYpUHWXGOqVW
+YLVGHURSVW·UHQIHMOLDODUPV\VWHPHWYLVHV
GHUHQPHGGHOHOVHLLQIRUPDWLRQVGLVSOD\HW
.RQWDNWHW9ROYRYpUNVWHG
7U\NS·NQDSSHQ/2&.S·
IMHUQEHWMHQLQJHQ(WODQJWEOLQNHVLJQDO
IUDELOHQVEOLQNO\VEHNUpIWHUDWDODUPHQ
HUWLONREOHWRJDWDOOHGqUHHUO·VW
7U\NS·NQDSSHQ81/2&.S·
IMHUQEHWMHQLQJHQ7RNRUWHEOLQNHVLJQDOHU
IUDELOHQVEOLQNO\VEHNUpIWHUDWDODUPHQ
HUIUDNREOHWRJDOOHGqUHHUO·VWRS
$XWRPDWLVNQXOVWLOOLQJDIDODUP
)XQNWLRQHQVLNUHUDWGXLNNHNRPPHUWLODW
HIWHUODGHELOHQPHGDODUPHQIUDNREOHW
+YLVLQJHQDIVLGHGqUHQHHOOHUEDJNODSSHQ
·EQHVLQGHQIRUWRPLQXWWHUHIWHUIUDNREOLQJDI
DODUPHQ RJELOHQHUO·VWRSPHG
IMHUQEHWMHQLQJHQ WLONREOHVDODUPHQ
DXWRPDWLVNLJHQ6DPWLGLJO·VHVELOHQ
/nVRJDODUP
'HDNWLYHULQJDIXGOqVWDODUP
f
VHQVRUHUQHWLOLJHQ
+YLVELOHQHUXGVW\UHWPHGEORNHUHW
O·VHSRVLWLRQWLONREOHVGHWWHVDPWLGLJW
7U\NS·NQDSSHQ81/2&.S·
IMHUQEHWMHQLQJHQ
7HVWDIDODUPV\VWHP
'HUJLYHVHWEHNUpIWHQGHVLJQDOPHGWRNRUWH
EOLQNPHGEOLQNO\VHW
7HVWDIEHYpJHOVHVVHQVRULNDELQH
ÔEQDOOHUXGHU
$ODUPVLJQDOHU
)qOJHQGHVNHULWLOIpOGHDIDODUP
f
f
(QVLUHQHO\GHULXQGHUVHNXQGHU
'HQKDUHJHWEDWWHULVRPJ·ULJDQJ
KYLVELOHQVEDWWHULLNNHHUWLOVWUpNNHOLJW
RSODGHWHOOHUNREOHVIUD
6DPWOLJHEOLQNO\VEOLQNHULIHPPLQXWWHU
HOOHULQGWLODODUPHQNREOHVIUD
)MHUQEHWMHQLQJHQIXQJHUHULNNH
+YLVIMHUQEHWMHQLQJHQDIHQHOOHUDQGHQJUXQG
LNNHIXQJHUHUNDQDODUPHQDOOLJHYHOVOXNNHV
RJELOHQVWDUWHVS·IqOJHQGHP·GH
ÔEQGqUHQLIqUHUVLGHQPHGQqJOHEODGHW
$ODUPHQXGOqVHVRJVLUHQHQO\GHU
6pWIMHUQEHWMHQLQJHQLWpQGLQJVO·VHQ
$ODUPHQGHDNWLYHUHV$ODUPGLRGHQ
EOLQNHUKXUWLJWLQGWLOVWDUWQqJOHQGUHMHVWLO
SRVLWLRQ,,
$NWLYHUDODUPHQ$NWLYHULQJDIDODUPHQ
EHNUpIWHVYHGDWGLRGHQEOLQNHU
ODQJVRPW
9HQWVHNXQGHU
7HVWEHYpJHOVHVVHQVRUHQLNDELQHQYHG
IHNVDWOqIWHHQWDVNHRSIUDVpGHW
$ODUPV\VWHPHWVNDOQXJ·LJDQJPHG
O\GRJEOLQN
'HDNWLYHUDODUPHQYHGDWO·VHELOHQRS
PHGIMHUQEHWMHQLQJHQ
)UDNREOLQJDIVHQVRUHU,QJHQIXQNWLRQ
)UDNREOLQJDIDODUPVHQVRUHURJ
EORNHUHWO·VHSRVLWLRQ
)RUDWXQGJ·DWDODUPHQDNWLYHUHVYHGHW
XKHOGIHNVXQGHUIpUJHWUDQVSRUWNDQ
EHYpJHOVHVRJQLYHDXVHQVRUHUQH
PLGOHUWLGLJWNREOHVIUD
7HVWDIGqUH
$NWLYHUDODUPHQ
9HQWVHNXQGHU
'UHMVWDUWQqJOHQWLOSRVLWLRQ,,RJ
GHUHIWHUWLOEDJHWLOSRVLWLRQRJWDJ
QqJOHQXG
/·VRSPHGQqJOHLIqUHUVLGHQ
ÔEQ´QDIGqUHQH$ODUPV\VWHPHWVNDO
QXJ·LJDQJPHGO\GRJEOLQN
7U\NS·NQDSSHQ 'LRGHQLNQDSSHQ
O\VHULQGWLOELOHQO·VHV
'HDNWLYHUDODUPHQYHGDWO·VHELOHQRS
PHGIMHUQEHWMHQLQJHQ
,GLVSOD\HWYLVHVGHUHQPHGGHOHOVHV·OpQJH
QqJOHQVLGGHULWpQGLQJVO·VHQ HOOHUPLQXW
HIWHUDWQqJOHQHUWDJHWXG 1pVWHJDQJWpQGLQJHQVO·VWLONREOHV
/nVRJDODUP
7HVWDIPRWRUKMHOP
6pWGLJLQGLELOHQRJGHDNWLYHU
EHYpJHOVHVVHQVRUHQ
$NWLYHUDODUPHQ%OLYVLGGHQGHLELOHQRJ
O·VGqUHQHPHGNQDSSHQS·
IMHUQEHWMHQLQJHQ
9HQWVHNXQGHU
ÔEQPRWRUKMHOPHQPHGK·QGWDJHWXQGHU
LQVWUXPHQWEUpWWHW$ODUPHQVNDOQXJ·L
JDQJPHGO\GRJEOLQN
'HDNWLYHUDODUPHQYHGDWO·VHELOHQRS
PHGIMHUQEHWMHQLQJHQ
Start og kørsel
Start og kørsel
Generelt
Påfyldning af brændstof
Start af bilen
Manuel gearkasse
Automatisk gearkasse (option)
Bremsesystemet
Stabilitetssystemet
Bugsering og bjergning
Starthjælp
Kørsel med anhænger
Trækanordning
Delelig trækkrog
Lastning
Justering af lyskegle, højre- eller
venstrekørsel
94
95
96
98
100
103
105
107
109
110
112
114
117
118
93
6WDUWRJN¡UVHO
*HQHUHOW
lNRQRPLVNNqUVHO
$WNqUHqNRQRPLVNHUDWNqUHIRUXGVHHQGH
MpYQWRJDWWLOSDVVHNqUVHORJKDVWLJKHGHIWHU
GHQDNWXHOOHVLWXDWLRQ
f
.qUPRWRUHQYDUPV·KXUWLJWVRPPXOLJW
f
/DGLNNHPRWRUHQJ·LWRPJDQJPHQNqU
PHGOHWEHODVWQLQJV·VQDUWGHWHUPXOLJW
f
(QNROGPRWRUEUXJHUPHUHEUpQGVWRI
HQGHQYDUP
f
8QGJ·KXUWLJHXQqGLJHDFFHOHUDWLRQHU
RJNUDIWLJHRSEUHPVQLQJHU
f
.qULNNHPHGXQqGYHQGLJODVWLELOHQ
f
%UXJLNNHYLQWHUGpNQ·UYHMHQHHUWqUUH
f
)MHUQWDJEDJDJHEpUHUHQQ·UGHQLNNHHU
LEUXJ
f
8QGJ·DWNqUHPHG·EQHUXGHU
*ODWWHYHMH
.qUVHOS·JODWWHYHMHNDQRSOHYHVIRUVNHOOLJW
'XVNDOGHUIRUqYHGLJLJODWIqUHNqUVHOXQGHU
NRQWUROOHUHGHIRUKROGIRUDWOpUHGHQQ\HELOV
UHDNWLRQHUDWNHQGH
0RWRURJNqOHV\VWHP
8QGHUVpUOLJHIRUKROGIHNVLVWHMOWWHUUpQ
HNVWUHPKHGHHOOHUPHGWXQJODVWHUGHUULVLNR
IRUDWPRWRUHQRJNqOHV\VWHPHWEOLYHU
RYHURSKHGHW
6·GDQXQGJ·VRYHURSKHGQLQJDI
NqOHV\VWHPHW
f +ROGHQODYKDVWLJKHGYHGNqUVHOPHG
WUDLOHUIqUHQODQJVWHMOVWLJQLQJ
f 6OXNLNNHPRWRUHQVWUDNVYHGVWRSHIWHU
K·UGNqUVHO
f )MHUQHNVWUDO\JWHUGHUHUPRQWHUHWIRUDQ
NqOHUJLWWHUHWYHGNqUVHOLHNVWUHPWYDUPW
YHMU
6·GDQXQGJ·VRYHURSKHGQLQJDI
PRWRUHQ
f .qULNNHPRWRUHQPHGPHUHHQG
RPGUHMQLQJHUSUPLQXWYHGNqUVHOPHG
WUDLOHUHOOHUFDPSLQJYRJQLNXSHUHW
WHUUpQGDROLHWHPSHUDWXUHQNDQEOLYHIRU
KqM
ÔEHQEDJNODS
.qULNNHPHG·EHQEDJNODS+YLVGHWHU
QqGYHQGLJWDWNqUHPHGEDJNODSSHQ·EHQS·
HQNRUWVWUpNQLQJVNDOIqOJHQGHUHWQLQJVOLQMHU
IqOJHV
f
f
/XNDOOHUXGHU
)RUGHOOXIWHQPRGUXGHQRJJXOYHWRJODG
EOpVHUHQNqUHPHGKqMHVWHKDVWLJKHG
$'9$56(/
.qULNNHPHGEDJNODSSHQ·EHQ'HUNDQ
VXJHVJLIWLJHXGVWqGQLQJVJDVVHULQGL
ELOHQYLDEDJDJHUXPPHW
2YHUEHODVWLNNHEDWWHULHW
'HHOHNWULVNHIXQNWLRQHULELOHQEHODVWHU
EDWWHULHWLIRUVNHOOLJJUDG/DGLNNH
WpQGLQJVQqJOHQVW·LSRVLWLRQ,,Q·UPRWRUHQ
HUVOXNNHW$QYHQGLVWHGHWSRVLWLRQ,6·
EUXJHVGHUPLQGUHVWUqP1qJOHQVNDOKHOVW
WDJHVXGKYLVLQJHQDIIXQNWLRQHUQHVNDO
EUXJHV6·EUXJHVGHUPLQGVWVWUqP
2%69VWLNNHWLEDJDJHUXPPHWHUVWDGLJ
VWUqPIqUHQGHQ·UVWDUWQqJOHQHUWDJHWXG
(NVHPSOHUS·IXQNWLRQHUVRPEUXJHUPHJHQ
VWUqP
f
NDELQHQVYHQWLODWLRQVDQOpJ
f
IRUUXGHYLVNHU
f
DXGLRDQOpJ KqMO\GVW\UNH
f
SDUNHULQJVO\V
9pURJV·RSPpUNVRPS·GHWIRUVNHOOLJH
WLOEHKqUGHUEHODVWHUGHWHOHNWULVNHV\VWHP
%UXJLNNHIXQNWLRQHUVRPIRUEUXJHUPHJHQ
VWUqPQ·UPRWRUHQHUVOXNNHW
+YLVEDWWHULVSpQGLQJHQHUODYYLVHVGHUHQ
WHNVWLGLVSOD\HW/DGEDWWHULHWRSYHGDWVWDUWH
PRWRUHQ
6WDUWRJN¡UVHO
3·I\OGQLQJDIEUpQGVWRI
.ODSWLOWDQNGpNVHO
9LJWLJW
'pNVOHWWLOEUpQGVWRIWDQNHQHUSODFHUHW
LQGHQIRUWDQNGpNVOHWS·KqMUHEDJVNpUP
9HGKqMHXGHWHPSHUDWXUHUNDQGHURSVW·HW
RYHUWU\NLWDQNHQ2YHUI\OGLNNHWDQNHQPHG
EUpQGVWRI
6pWGpNVOHWS·HIWHUWDQNQLQJ'UHMLQGWLOGX
KqUHUHWNOLN
7LOVpWLQJHQUHQVHQGHWLOVpWQLQJVVWRIIHU
WLOEHQ]LQHQPHGPLQGUHGHWWHHUDQEHIDOHW
DI9ROYR
%UpQGVWRIGUHYHWYDUPHU
RSWLRQ
6OXNGHQEUpQGVWRIGUHYQHYDUPHULQGHQ
WDQNQLQJ
ÔEQLQJDIWDQNGpNVHO
7DQNGpNVOHWO·VHVRSRJ·EQHVYHGKMpOSDI
GHQPLGWHUVWHNQDSXQGHUO\VRPVNLIWHUHQS·
LQVWUXPHQWEUpWWHW'pNVOHWYLSSHUXG
/XNQLQJ
7U\NGpNVOHWLQGLQGWLOGHUO\GHUHWNOLN
1qG·EQLQJ
+YLVGpNVOHWLNNHYLSSHUXGNDQGHW·EQHV
PDQXHOWIUDEDJDJHUXPPHW1·U
LQGHUEHNOpGQLQJHQEqMHVXGHUGHUHW
K·QGWDJYHGGpNVOHWVO·VHPHNDQLVPH7UpN
GHWOLJHEDJXG
$'9$56(/
6OXNGHQEUpQGVWRIGUHYQHYDUPHULQGHQ
WDQNQLQJS·EHJ\QGHV
8GVWqGQLQJVJDVVHUQHNDQDQWpQGHVDI
GHWEUpQGVWRIVRPVSLOGHVS·MRUGHQ
3·I\OGQLQJDIEHQ]LQ
9LJWLJW
$'9$56(/
%pUDOGULJHQWpQGWPRELOWHOHIRQS·GLJ
PHQVGXWDQNHU5LQJHVLJQDOHWNDQ
IRU·UVDJHJQLVWGDQQHOVHRJDQWpQGH
EHQ]LQGDPSHQHKYLONHWLJHQNDQ
PHGIqUHEUDQGRJSHUVRQVNDGH
3·I\OGQLQJDIGLHVHO
'LHVHOROLHNDQYHGODYHWHPSHUDWXUHU Ü
zÜ& XGIpOGHSDUDIILQKYLONHWIqUHUWLO
VWDUWSUREOHPHU
9LJWLJW
%UXJVpUOLJWYLQWHUEUpQGVWRILGHNROGH
·UVWLGHU
%HQ]LQGUHYQHELOHUVNDODOWLGWDQNHVPHG
EO\IULEHQ]LQV·NDWDO\VDWRUHQLNNH
EHVNDGLJHV
6WDUWRJN¡UVHO
6WDUWDIELOHQ
$IKpQJLJWDIPRWRUHQVWHPSHUDWXUYHGVWDUW
HURPGUHMQLQJVWDOOHWLWRPJDQJYHGNROGVWDUW
KqMHUHHQGQRUPDOWIRUQRJOHPRWRUW\SHU
9ROYRHIWHUVWUpEHUDWPLQLPHUH
XGVWqGQLQJVHPLVVLRQHUYHGV·KXUWLJWVRP
PXOLJWDWI·PRWRUHQVUHQVHV\VWHPWLO
XGVWqGQLQJVJDVVHURSS·GHQNRUUHNWH
GULIWVWHPSHUDWXU
6SHHGDOGULJPRWRUHQRSLKqMH
RPGUHMQLQJHUOLJHHIWHUNROGVWDUW
.RQWDNWHW9ROYRYpUNVWHGKYLVPRWRUHQLNNH
VWDUWHUHOOHUKYLVGHQIHMOWpQGHU
0DQXHOJHDUNDVVH
6pWJHDUVWDQJHQLIULJHDURJKROG
NREOLQJVSHGDOHQWU\NNHWKHOWQHG'HWWHHU
LVpUYLJWLJWLVWUHQJNXOGH
'UHMVWDUWQqJOHQWLOVWDUWSRVLWLRQ+YLV
PRWRUHQLNNHVWDUWHULQGHQIRU
VHNXQGHUVNDOGXVOLSSHQqJOHQRJ
IRUVqJHDWVWDUWHLJHQ
6·GDQVWDUWHVGLHVHOPRWRUHQ
7UpNSDUNHULQJVEUHPVHQ
K·QGEUHPVHQ $XWRPDWLVNJHDUNDVVH
*HDUYpOJHUHQVNDOVW·LSRVLWLRQ3HOOHU
10DQXHOJHDUNDVVH
6pWJHDUVWDQJHQLIULJHDURJKROG
NREOLQJVSHGDOHQWU\NNHWKHOWQHG'HWWH
HULVpUYLJWLJWLVWUHQJNXOGH
$'9$56(/
7DJDOGULJWpQGLQJVQqJOHQXGDI
UDWO·VHQXQGHUNqUVHOHOOHUQ·UELOHQ
EXJVHUHV'XP·DOGULJVOXNNHIRU
WpQGLQJHQHOOHUWDJHVWDUWQqJOHQXG
PHQVELOHQHULEHYpJHOVH5DWO·VHQNDQ
DNWLYHUHVKYLONHWJqUELOHQXPXOLJDW
VW\UH
6·GDQVWDUWHVEHQ]LQPRWRUHQ
7UpNSDUNHULQJVEUHPVHQ K·QGEUHPVHQ $XWRPDWLVNJHDUNDVVH
*HDUYpOJHUHQVNDOVW·LSRVLWLRQ3HOOHU
1
'UHMVWDUWQqJOHQWLONqUHSRVLWLRQ(W
NRQWUROV\PEROL
NRPELQDWLRQVLQVWUXPHQWHWWpQGHVIRUDW
RSO\VHRPDWIRUYDUPQLQJDIPRWRUHQHU
LJDQJ'UHMQqJOHQWLOVWDUWSRVLWLRQQ·U
NRQWUROV\PEROHWVOXNNHV
6WDUWQqJOHURJHOHNWURQLVN
VWDUWVSpUUH
6WDUWQqJOHQP·LNNHKpQJHVDPPHQPHG
DQGUHQqJOHUHOOHUPHWDOJHQVWDQGHS·VDPPH
QqJOHNQLSSH(OOHUVNDQGHQHOHNWURQLVNH
VWDUWVSpUUHDNWLYHUHVYHGHQIHMO
6WDUWRJUDWO·V
z/·VHSRVLWLRQ
5DWO·VHQO·VHUUDWWHWQ·U
QqJOHQWDJHVXGDIO·VHQ
,z5DGLRSRVLWLRQ
'HUNDQWLOVOXWWHVQRJOH
HOHNWULVNHNRPSRQHQWHU
0RWRUHQVHOHNWULVNHV\VWHP
HULNNHWLONREOHW
,,z.qUHSRVLWLRQ
1qJOHQVSRVLWLRQXQGHU
NqUVHO%LOHQVHOHNWULVNH
V\VWHPHUNREOHWWLO
,,,z6WDUWSRVLWLRQ
6WDUWPRWRUHQWLOVOXWWHV
1qJOHQVOLSSHVRJIMHGUHU
DXWRPDWLVNWLOEDJHWLO
NqUHSRVLWLRQHQQ·UPRWRUHQ
EOLYHUVWDUWHW
6WDUWRJN¡UVHO
+YLVIRUKMXOHQHVW·US·HQV·GDQP·GHDWGHU
RSVW·UVSpQGLQJHULUDWO·VHQEOLYHUGHUYLVW
HQDGYDUVHOVPHGGHOHOVHL
LQIRUPDWLRQVGLVSOD\HWRJELOHQNDQLNNH
VWDUWHV7DJQqJOHQXGGUHMUDWWHWV·UDWO·VHQ
VOLSSHU6pWQqJOHQLLJHQRJSUqYDWVWDUWH
LJHQ6qUJIRUDWUDWO·VHQHUVSpUUHWQ·U
ELOHQHIWHUODGHV'HWUHGXFHUHUULVLNRHQIRU
W\YHUL
$'9$56(/
f7DJDOGULJVWDUWQqJOHQXGDI
WpQGLQJVO·VHQXQGHUNqUVHOHOOHUQ·U
ELOHQEXJVHUHV5DWO·VHQDNWLYHUHVRJ
ELOHQNDQLNNHVW\UHV
f 7DJDOWLGVWDUWQqJOHQXGDI
WpQGLQJVO·VHQQ·UELOHQHIWHUODGHV
LVpUKYLVGHUHUEqUQLELOHQ
6WDUWRJN¡UVHO
0DQXHOJHDUNDVVH
*HDUSRVLWLRQHUIHPJHDU
7U\NNREOLQJVSHGDOHQKHOWQHGYHGKYHUW
JHDUVNLIWH)MHUQIRGHQIUDNREOLQJVSHGDOHQ
PHOOHPJHDUVNLIWHQH)qOJGHWDQYLVWH
JHDUVNLIWHPqQVWHU
)RUDWRSQ·GHQEHGVWPXOLJH
EUpQGVWRIqNRQRPLVNDOGHKqMHVWHJHDU
EUXJHVV·RIWHVRPPXOLJW
%DNJHDUVSpUULQJ
6pWNXQELOHQLEDNJHDUQ·UELOHQVW·UVWLOOH
)RUDWNXQQHVpWWHELOHQLEDNJHDUVNDO
JHDUVWDQJHQIqUVWIqUHVWLOSRVLWLRQ1'HWHU
V·OHGHVLNNHPXOLJWDWJ·GLUHNWHLEDNJHDUIUD
JHDUSJDEDNJHDUVSpUUHQ
*HDUSRVLWLRQVHNVJHDU
EHQ]LQ
7U\NNREOLQJVSHGDOHQKHOWQHGYHGKYHUW
JHDUVNLIWH)MHUQIRGHQIUDNREOLQJVSHGDOHQ
PHOOHPJHDUVNLIWHQH)qOJGHWDQYLVWH
JHDUVNLIWHPqQVWHU
)RUDWRSQ·GHQEHGVWPXOLJH
EUpQGVWRIqNRQRPLVNDOGHKqMHVWHJHDU
EUXJHVV·RIWHVRPPXOLJW
6WDUWRJN¡UVHO
%DNJHDUVSpUULQJ
6pWNXQELOHQLEDNJHDUQ·UELOHQVW·UVWLOOH
)RUDWNXQQHVpWWHELOHQLEDNJHDUVNDO
JHDUVWDQJHQIqUVWIqUHVWLOSRVLWLRQ1'HWHU
V·OHGHVLNNHPXOLJWDWJ·GLUHNWHLEDNJHDUIUD
JHDUSJDEDNJHDUVSpUUHQ
*HDUSRVLWLRQHUVHNVJHDU
GLHVHO
7U\NNREOLQJVSHGDOHQKHOWQHGYHGKYHUW
JHDUVNLIWH)MHUQIRGHQIUDNREOLQJVSHGDOHQ
PHOOHPJHDUVNLIWHQH)qOJGHWDQYLVWH
JHDUVNLIWHPqQVWHU
)RUDWRSQ·GHQEHGVWPXOLJH
EUpQGVWRIqNRQRPLVNDOGHKqMHVWHJHDU
EUXJHVV·RIWHVRPPXOLJW
%DNJHDUVSpUULQJ
6pWNXQELOHQLEDNJHDUQ·UELOHQVW·UVWLOOH
)RUDWNXQQHVpWWHELOHQLEDNJHDUVNDO
JHDUVWDQJHQIqUVWIqUHVWLOSRVLWLRQ1'HWHU
V·OHGHVLNNHPXOLJWDWJ·GLUHNWHLEDNJHDUIUD
JHDUSJDEDNJHDUVSpUUHQ
6WDUWRJN¡UVHO
$XWRPDWLVNJHDUNDVVH RSWLRQ
.ROGVWDUW
9HGVWDUWYHGODYHWHPSHUDWXUHUNDQ
JHDUVNLIWHWDIRJWLOIqOHVK·UGW'HWWHVN\OGHV
DWJHDUNDVVHROLHQEOLYHUVHMYHGODYH
WHPSHUDWXUHU)RUDWUHGXFHUHPRWRUHQV
XGVOLSDIXGVWqGQLQJVJDVVHUVNLIWHU
JHDUNDVVHQVHQHUHHQGQRUPDOWKYLVPRWRUHQ
VWDUWHVYHGODYHWHPSHUDWXUHU
$IKpQJLJWDIPRWRUHQVWHPSHUDWXUYHG
VWDUWHURPGUHMQLQJVWDOOHWLWRPJDQJYHG
NROGVWDUWKqMHUHHQGQRUPDOWIRUQRJOH
PRWRUW\SHU
7XUERPRWRU
9HGNqUVHOPHGNROGPRWRUVNLIWHUJHDUNDVVHQ
YHGHWKqMHUHRPGUHMQLQJVWDO'HWWHVNHUIRU
DWNDWDO\VDWRUHQKXUWLJHUHNDQQ·GHQNRUUHNWH
DUEHMGVWHPSHUDWXUKYLONHWJLYHUPLQGUHXGVOLS
DIXGVWqGQLQJVJDVVHU
$GDSWLYWV\VWHP
*HDUNDVVHQVW\UHVYHGKMpOSDIHWV·NDOGW
DGDSWLYWV\VWHP6W\UHHQKHGHQOpUHU
NRQWLQXHUOLJWKYRUGDQJHDUNDVVHQIXQJHUHU
'HQUHJLVWUHUHUKYRUGDQJHDUNDVVHQVNLIWHU
RJVLNUHURSWLPDOHJHDUVNLIWKYHUJDQJ
6W\UHHQKHGHQUHJLVWUHUHURJV·NqUVOHQIHNV
KYRUKXUWLJWIqUHUHQWU\NNHUVSHHGHUHQQHG
RJMXVWHUHUIqOVRPKHGHQLJHDUVNLIWHSODQHQ
HIWHUHQVSHFLILNNqUHVWLO*HDUHQHKDU/RFN
XSIXQNWLRQ O·VWHJHDU KYLONHWJLYHUHQEHGUH
PRWRUEUHPVQLQJRJODYHUH
EUpQGVWRIIRUEUXJ
6LNNHUKHGVV\VWHP
%LOHUPHGDXWRPDWJHDUNDVVHKDUHWVpUOLJW
VLNNHUKHGVV\VWHP
1qJOHVSpUUHz.H\ORFN
)RUDWVWDUWQqJOHQNDQWDJHVXGVNDO
JHDUYpOJHUHQVW·LSRVLWLRQ3,DOOHDQGUH
SRVLWLRQHUHUQqJOHQVSpUUHW
3DUNHULQJVSRVLWLRQ 3SRVLWLRQ
6WLOOHVW·HQGHELOPHGPRWRUHQLJDQJ
f
+ROGIRGHQS·EUHPVHSHGDOHQQ·U
JHDUYpOJHUHQIqUHVWLOHQDQGHQSRVLWLRQ
*HDUVNLIWHVSpUULQJz6KLIWORFN
)RUDWNXQQHIqUHJHDUYpOJHUHQIUDSRVLWLRQ3
WLOGHqYULJHJHDUSRVLWLRQHUVNDOVWDUWQqJOHQ
VW·LSRVLWLRQ,,RJEUHPVHSHGDOHQVNDOYpUH
WU\NNHWQHG
)UDNREOLQJDI6KLIWORFN
,QRJOHWLOIpOGHVNDOELOHQNXQQHIO\WWHV
VHOYRPGHQLNNHNDQIqUHVIHNVQ·U
VWDUWEDWWHULHWHUDIODGHW*qUV·GDQKHUIRUDW
NXQQHIO\WWHELOHQ
8QGHUWHNVWHQ351'S·
JHDUYpOJHUHQVSDQHOHUGHUHQOLOOHOXJH
ÔEQGHQVEDJNDQW
6WLNHQVNUXHWUpNNHUQHGLEXQGHQRJ
WU\NGHQQHGDGVDPWLGLJVRPVWDQJHQ
IqUHVXGDISRVLWLRQHQ3
1HXWUDOSRVLWLRQ 1SRVLWLRQ
)RUDWNXQQHIqUHJHDUYpOJHUHQIUD1WLOGH
qYULJHJHDUSRVLWLRQHUVNDOVWDUWQqJOHQVW·L
SRVLWLRQ,,RJEUHPVHSHGDOHQVNDOYpUH
WU\NNHWQHGKYLVELOHQKDUVW·HWVWLOOHLRYHU
VHNXQGHU
6WDUWRJN¡UVHO
1z1HXWUDOSRVLWLRQ
3RVLWLRQHQ1HUHQQHXWUDOSRVLWLRQ0RWRUHQ
NDQVWDUWHVRJELOHQHULNNHLJHDU7UpN
K·QGEUHPVHQQ·UELOHQVW·UVWLOOHPHG
JHDUVWDQJHQLSRVLWLRQ1
'z.qUHSRVLWLRQ
'HUGHQQRUPDOHNqUHSRVLWLRQ*HDUVNLIWRS
RJQHGPHOOHPDOOHJHDUNDVVHQVJHDUVNHU
DXWRPDWLVNDIKpQJLJWDIJDVWLOIqUVHORJ
KDVWLJKHG%LOHQVNDOVW·VWLOOHQ·USRVLWLRQ'
YpOJHVIUDSRVLWLRQ5
0DQXHOOHSRVLWLRQHU
*HDUYpOJHUVSpUULQJ
$XWRPDWLVNHJHDUSRVLWLRQHU
*HDUVWDQJHQNDQIqUHVIULWIUHPDGHOOHUEDJXG
PHOOHP1RJ''HqYULJHSRVLWLRQHUKDUHQ
VSpUULQJVRPEHWMHQHVPHGVSpUUHWDVWHQ
S·JHDUVWDQJHQ*HDUVWDQJHQNDQEDUH
IO\WWHVQ·UPRWRUHQHULJDQJ
9HGDWWU\NNHS·VSpUUHWDVWHQNDQ
JHDUVWDQJHQIqUHVIUHPDGHOOHUEDJXGPHOOHP
51RJ'
3z3DUNHULQJVSRVLWLRQ
3RVLWLRQHQ3YpOJHVQ·UPRWRUHQVNDO
VWDUWHVHOOHUQ·UELOHQHUSDUNHUHW
9LJWLJW
%LOHQVNDOVW·VWLOOHQ·USRVLWLRQ3YpOJHV
,SRVLWLRQHQ3HUJHDUNDVVHQVSpUUHW
PHNDQLVN7UpNDOWLGSDUNHULQJVEUHPVHQYHG
SDUNHULQJ
5z%DNSRVLWLRQ
%LOHQVNDOVW·VWLOOHQ·USRVLWLRQ5YpOJHV
)RUDWNRPPHIUDDXWRPDWSRVLWLRQ'WLOHQ
PDQXHOSRVLWLRQIqUHVJHDUVWDQJHQWLOKqMUH
)RUDWNRPPHIUDSRVLWLRQ0$1WLO
DXWRPDWSRVLWLRQHQ'IqUHVJHDUVWDQJHQWLO
YHQVWUHzWLO'
8QGHUNqUVOHQ
0DQXHOWJHDUNDQYpOJHVQ·UVRPKHOVWXQGHU
NqUVOHQ'HWYDOJWHJHDUHUO·VWV·OpQJHGHU
LNNHYpOJHVHWDQGHWJHDU.XQKYLVGX
VDJWQHUIDUWHQWLOHQPHJHWODYKDVWLJKHG
VNLIWHUELOHQDXWRPDWLVNQHG
+YLVGXVWLOOHUJHDUVWDQJHQS· PLQXV VNLIWHUELOHQHWJHDUQHGVDPWLGLJPHGDW
PRWRUEUHPVHQDNWLYHUHV+YLVJHDUVWDQJHQ
VWLOOHVL SOXV VNLIWHUELOHQHWJHDURS
6WDUWRJN¡UVHO
:z9LQWHU
0HGGHQQHNQDSNREOHVYLQWHUSURJUDPPHW:
WLORJIUD(QWpQGWGLRGHLNQDSSHQYLVHUDW
SURJUDPPHWHUDNWLYHUHW0HG
YLQWHUSURJUDPPHUHUGHWOHWWHUHDWVWDUWHRJ
NqUHYHGODYKDVWLJKHGS·JODWWHYHMH1·U
SURJUDPPHWHUWLONREOHWI·UGHWUpNNHQGHKMXO
HQODYHUHHIIHNWHQGQRUPDOWRJDOOH
RSJHDULQJHUVNHUYHGHWODYHUH
RPGUHMQLQJVWDO
2%63URJUDPPHW:NDQLNNHDNWLYHUHVKYLV
GHUHUYDOJWHQPDQXHOSRVLWLRQGHUNXQNDQ
YpOJHVLSRVLWLRQ'
.LFNGRZQ
1·UVSHHGHUHQWUpGHVKHOWLEXQG IRUELGHW
QRUPDOHIXOGJDVSXQNW XGIqUHVGHUVWUDNVHW
DXWRPDWLVNVNLIWQHGLJHDUHQV·NDOGWNLFN
GRZQQHGJHDULQJ
1·UPDNVLPXPKDVWLJKHGHQIRUJHDUHWHU
Q·HWHOOHUKYLVVSHHGHUHQVOLSSHVXGHQIRU
NLFNGRZQSRVLWLRQHQJHDUHVGHUDXWRPDWLVN
RS
.LFNGRZQEUXJHVQ·UGHUHUEHKRYIRU
PDNVLPDODFFHOHUDWLRQIHNVYHGRYHUKDOLQJ
)XQNWLRQHQNDQNXQDQYHQGHVQ·U
JHDUYpOJHUHQHULSRVLWLRQ'
6WDUWRJN¡UVHO
%UHPVHV\VWHPHW
+YLVVHUYREUHPVHQLNNH
IXQJHUHU
+YLVELOHQUXOOHUHOOHUEXJVHUHVPHGVOXNNHW
PRWRUVNDOGXWUpGHFDIHPJDQJHK·UGHUH
S·EUHPVHSHGDOHQVRPQ·UPRWRUHQHUL
JDQJ%UHPVHSHGDOHQIqOHVVWLYRJK·UGQ·U
VHUYREUHPVHQLNNHHUDNWLY
$'9$56(/
6HUYREUHPVHQIXQJHUHUNXQQ·U
PRWRUHQHULJDQJ
%UHPVHNUHGVH
6\PEROHWO\VHUKYLVGHUHUHQ
GHIHNWEUHPVHNUHGV
+YLVGHUVNXOOHRSVW·IHMOL´QDINUHGVHQHNDQ
ELOHQIRUWVDWEUHPVH7UpG´QJDQJK·UGWS·
SHGDOHQ%UHPVHSHGDOHQJ·UOpQJHUHQHGRJ
NDQIqOHVEOqGHUHHQGQRUPDOW'HUNUpYHVHW
K·UGHUHSHGDOWU\NIRUDWRSQ·QRUPDO
EUHPVHHIIHNW
2%67UpGNXQ´QJDQJK·UGWRJEHVWHPW
YHGRSEUHPVQLQJPHGVOXNNHWPRWRULNNH
JHQWDJQHJDQJH
)XJWNDQpQGUHEUHPVHHJHQVNDEHUQH
%UHPVHUQHEOLYHUEOqGHKYLVGXNqUHUL
NUDIWLJWUHJQYHMUJHQQHPYDQGS\WWHUHOOHU
Q·UELOHQEOLYHUYDVNHW%UHPVHEHOpJQLQJHQV
IULNWLRQVHJHQVNDEHUNDQGHUPHGpQGUHV
KYLONHWNDQUHGXFHUHEUHPVHHIIHNWHQ
f
7UpGOHWS·EUHPVHSHGDOHQQXRJGD
KYLVGXNqUHUOpQJHUHVWUpNQLQJHULUHJQ
HOOHUVQHVMDSVDPWHIWHUVWDUWLPHJHW
IXJWLJWHOOHUNROGWYHMU
%UHPVHEHOpJQLQJHQYDUPHVRSRJ
YDQGHWWqUUHU'HWWHNDQRJV·PHGIRUGHO
JqUHVLQGHQELOHQODQJWLGVSDUNHUHV
XQGHUGHQpYQWHYHMUIRUKROG
%ORNHULQJVIULEUHPVHU $%6
$%6V\VWHPHW $QWLORFN%UDNLQJ
6\VWHP IRUKLQGUHUDWKMXOHQH
EORNHUHUXQGHURSEUHPVQLQJ3·
GHQQHP·GHEHYDUHV
VW\UHHJHQVNDEHUQHRJGHWEOLYHU
OHWWHUHIHNVDWXQGYLJHHQ
IRUKLQGULQJ
f
+YLVEUHPVHUQHEHODVWHVK·UGW
9HGNqUVHOLEMHUJHHOOHUS·DQGUHYHMHPHG
WLOVYDUHQGHQLYHDXIRUVNHOOHEHODVWHVELOHQV
EUHPVHUPHJHWK·UGWRJV·VHOYRPGHULNNH
WUpGHVVpUOLJK·UGWS·EUHPVHSHGDOHQ
(IWHUVRPKDVWLJKHGHQGHVXGHQRIWHHUODY
DINqOHVEUHPVHUQHLNNHV·HIIHNWLYWVRPYHG
NqUVHOS·MpYQYHM
)RULNNHDWEHODVWHEUHPVHUQHK·UGHUHHQG
QqGYHQGLJWVNDOGXJHDUHQHGYHGNqUVHOQHG
DGEDNNHLVWHGHWIRUDWEUXJHIRGEUHPVHQ
%UXJVDPPHJHDUQHGDGVRPGXEUXJHU
RSDG3·GHQQHP·GHXGQ\WWHV
PRWRUEUHPVHQPHUHHIIHNWLYWRJIRGEUHPVHQ
VNDONXQEUXJHVLNRUWHSHULRGHU+XVNDW
NqUVHOPHGWUDLOHUEHODVWHUELOHQVEUHPVHU
\GHUOLJHUH
(IWHUDWPRWRUHQHUVWDUWHWXGIqUHVGHU
YHGHQKDVWLJKHGS·FDNPWHQNRUW
VHOYWHVWDI$%6V\VWHPHWVRPNDQIqOHV
RJO\GHVRPSXOVHULQJHUL
EUHPVHSHGDOHQ
6·GDQXGQ\WWHV$%6V\VWHPHWPDNVLPDOW
f
7UpGEUHPVHSHGDOHQQHGPHGIXOGNUDIW
3XOVHULQJHUQHIqOHV
f
6W\UELOHQLNqUVHOVUHWQLQJHQ6OLSLNNH
WU\NNHWS·SHGDOHQ
lYGLJLDWEUHPVHPHG$%6V\VWHPHWS·HW
VWHGXGHQWUDILNRJXQGHUIRUVNHOOLJH
YHMUIRUKROG
$%6V\PEROHWWpQGHVRJO\VHUIDVW
f
LFDWRVHNXQGHUQ·UELOHQVWDUWHV
f
KYLV$%6V\VWHPHWHUVOXNNHWSJDIHMO
6WDUWRJN¡UVHO
$'9$56(/
+YLVDGYDUVHOVV\PEROHUQH%5(06(RJ
$%6HUWpQGWVDPWLGLJWNDQGHUYpUH
RSVW·HWIHMOLEUHPVHV\VWHPHW+YLV
QLYHDXHWLEUHPVHYpVNHEHKROGHUHQHU
QRUPDOWNDQGXNqUHIRUVLJWLJWWLOGHW
QpUPHVWH9ROYRYpUNVWHGIRUDWI·XGIqUW
NRQWURODIEUHPVHV\VWHPHW
6WDUWRJN¡UVHO
6WDELOLWHWVV\VWHPHW
1·UVWDELOLWHWVV\VWHPHWHULJDQJNDQGHW
YLUNHVRPRPELOHQLNNHUHDJHUHUQRUPDOWS·
WLOIqUVHODIEUpQGVWRI'HWVN\OGHVDW
V\VWHPHWUHJLVWUHUHUIULNWLRQPRGYHMEDQHQ
RJGHUYHGDNWLYHUHVGHIRUVNHOOLJHIXQNWLRQHUL
VWDELOLWHWVV\VWHPHW
%LOHQHUHQWHQXGVW\UHWPHG67& 6WDELOLW\
DQG7UDFWLRQ&RQWURO z6WDELOLWHWVRJ
WUDNWLRQVVLNULQJHOOHU'67& '\QDPLF
6WDELOLW\DQG7UDFWLRQ&RQWURO z'\QDPLVN
VWDELOLWHWVRJWUDNWLRQVVLNULQJ
)XQNWLRQ
V\VWHP
7&
6&
$<&
(%$
D
67&
'67&
;
;
;
;
;
;
2SWLRQS·QRJOHPDUNHGHU
D
f
7UDNWLRQVVLNULQJz7& 7UDFWLRQ
&RQWURO 7UDNWLRQVVLNULQJHQRYHUIqUHU
NUDIWIUDGHWGULYKMXOGHUJOLGHUPRG
YHMEDQHQWLOGHWGULYKMXOVRPLNNHJOLGHU
)RUDWqJHIUHPGULIWHQVNDOGXHYHQWXHOW
WUpGHK·UGHUHS·VSHHGHUHQHQG
QRUPDOW1·UWUDNWLRQVVLNULQJHQDUEHMGHU
KqUHVGHUHQSXOVHUHQGHO\G'HWHUKHOW
QRUPDOW7UDNWLRQVVLNULQJHQHUPHVWDNWLY
YHGODYHKDVWLJKHGHU6LNULQJHQNDQLNNH
VO·VIUD
f
$QWLVSLQIXQNWLRQz6& 6SLQ&RQWURO 6WDELOLWHWVIXQNWLRQHQIRUKLQGUHUDW
GULYKMXOHQHJOLGHUPRGYHMEDQHQXQGHU
DFFHOHUDWLRQ)XQNWLRQHQIRUEHGUHU
NqUHVLNNHUKHGHQS·JODWWHYHMH9HG
NqUVHOPHGIHNVVQHNpGHULG\EVQH
HOOHULVDQGNDQGHWYpUHHQIRUGHODWVO·
DQWLVSLQIXQNWLRQHQIUDIRUDWqJH
WUDNWLRQHQ'HWJqUHVS·67&'67&
NQDSSHQ
f
$QWLXGVNULGQLQJVIXQNWLRQz
z$<&
$FWLYH<DZ&RQWURO $QWLXGVNULGQLQJVIXQNWLRQHQEUHPVHU
DXWRPDWLVNHWHOOHUIOHUHKMXOIRUDW
VWDELOLVHUHELOHQXQGHUXGVNULGQLQJ
%UHPVHSHGDOHQIqOHVVWLYHUHHQG
QRUPDOWRJGHUKqUHVHQSXOVHUHQGHO\G
VDPWLGLJVRPGXEUHPVHU
$QWLXGVNULGQLQJVIXQNWLRQHQHUDOWLG
DNWLYHUHW'HQNDQLNNHVO·VIUD
f
(%$EUHPVHKMpOSz(%$ (PHUJHQF\
%UDNH$VVLVWDQFH
9HGEHKRYIRUKXUWLJRSEUHPVQLQJJLYHU
(%$EUHPVHKMpOSHQIXOGEUHPVHHIIHNW
XPLGGHOEDUW)XQNWLRQHQUHJLVWUHUHUQ·U
GHUEUHPVHVK·UGWRSYHGDWPpUNH
KYRUKXUWLJWEUHPVHSHGDOHQWUpGHVQHG
%UHPVHSHGDOHQV\QNHUQHGQ·U
V\VWHPHWHULJDQJ)XOGIqU
RSEUHPVQLQJHQXGHQDWOHWWHS·
EUHPVHSHGDOHQ)XQNWLRQHQDIEU\GHV
Q·UWU\NNHWS·EUHPVHSHGDOHQOHWWHV
(%$EUHPVHKMpOSHQHUDOWLGDNWLYHUHW
'HQNDQLNNHVO·VIUD
6WDUWRJN¡UVHO
6\PEROHUPLGWLLQVWUXPHQWHW
f
6\PEROHWWpQGHVRJVOXNNHV
LJHQHIWHUFDVHNXQGHU
6\PEROHWWpQGHVIRU
V\VWHPNRQWUROQ·UELOHQVWDUWHV
%OLQNHQGHDGYDUVHOVV\PERO
6&IXQNWLRQHQDUEHMGHUIRUDW
IRUKLQGUHDWELOHQVGULYKMXOVSLQQHU
7&IXQNWLRQHQDUEHMGHUIRUDW
IRUEHGUHELOHQVWUDNWLRQ$<&
IXQNWLRQHQDUEHMGHUIRUDWIRUKLQGUH
XGVNULGQLQJ
.QDSSHQ67&HOOHU'67&
67&'67&NQDSSHQLPLGWHUNRQVROOHQ
EUXJHVWLODWUHGXFHUHHOOHUJHQDNWLYHUH
V\VWHPHW1·UGLRGHQLNQDSSHQO\VHUHU
V\VWHPHWDNWLYHUHW'LRGHQLNQDSSHQVOXNNHU
Q·UVWDELOLWHWVV\VWHPHWVIXQNWLRQUHGXFHUHV
'HqYULJHIXQNWLRQHUS·YLUNHVLNNH
2%667&HOOHU'67&V\VWHPHWVIXQNWLRQ
UHGXFHUHVYHGDWKROGHNQDSSHQLQGHLPLQGVW
HWKDOYWVHNXQG'LRGHQLNQDSSHQVOXNNHVRJ
67&'67&63,1.21752/)5$YLVHVL
LQIRUPDWLRQVGLVSOD\HW+YHUJDQJPRWRUHQ
VWDUWHVDNWLYHUHVV\VWHPHWDXWRPDWLVN
,QIRUPDWLRQVV\PEROHWO\VHU
IDVW
67&'67&63,1.21752/)5$
YLVHVLLQIRUPDWLRQVGLVSOD\HW
VDPPHQPHGV\PEROHW
f
6&IXQNWLRQHQHUEOHYHWUHGXFHUHWPHG
NQDSSHQ67&'67&
,QIRUPDWLRQVV\PEROHWO\VHU
IDVW
75$.7,2166,.5,1*
0,'/(57,',*)5$YLVHVL
LQIRUPDWLRQVGLVSOD\HWVDPPHQ
PHGV\PEROHW
7&IXQNWLRQHQHUPLGOHUWLGLJWUHGXFHUHW
SJDIRUKqMEUHPVHWHPSHUDWXU
$XWRPDWLVNJHQDNWLYHULQJDIIXQNWLRQHQ
VNHUQ·UEUHPVHWHPSHUDWXUHQLJHQHU
QRUPDO
,QIRUPDWLRQVV\PEROHWO\VHU
IDVW
$17,6.5,'6,.5,1*6(59,&(
3Ô.5k9(7YLVHVLGLVSOD\HW
VDPPHQPHG
LQIRUPDWLRQVV\PEROHW
f
67&HOOHU'67&V\VWHPHWHUVOXNNHW
SJDIHMO
6WDQGVELOHQS·HWVLNNHUWVWHGRJVOXN
PRWRUHQ
6WDUWPRWRUHQLJHQ
+YLVDGYDUVHOVV\PEROHWIRUEOLYHUWpQGW
VNDOGXNqUHWLOHWYpUNVWHGRJI·
NRQWUROOHUHWV\VWHPHW
$'9$56(/
%LOHQVNqUHHJHQVNDEHUNDQEOLYH
IRUDQGUHWKYLV67&HOOHU'67&
V\VWHPHWUHGXFHUHV7UpIDOWLG
DOPLQGHOLJHIRUKROGVUHJOHUIRUVLNNHU
NqUVHOLVYLQJRJNqUVHOS·JODWWHYHMH
6WDUWRJN¡UVHO
%XJVHULQJRJEMHUJQLQJ
%LOHQP·DOGULJWUpNNHVLJDQJ
%UXJHWVWDUWEDWWHULKYLVEDWWHULHWHUDIODGHW
RJPRWRUHQLNNHNDQVWDUWH%LOHQP·DOGULJ
WUpNNHVLJDQJ
9LJWLJW
.DWDO\VDWRUHQNDQEOLYHEHVNDGLJHWKYLV
ELOHQEOLYHUEXJVHUHW
%XJVHULQJ
.RQWUROOHUKYDGGHQKqMHVWHWLOODGWH
KDVWLJKHGIRUEXJVHULQJHULQGHQELOHQ
EXJVHUHV
6pWVWDUWQqJOHQLWpQGLQJVO·VHQL
SRVLWLRQ,RJO·VUDWO·VHQRSV·ELOHQ
NDQVW\UHV6HVLGH
6WDUWQqJOHQVNDOEOLYHVLGGHQGHL
WpQGLQJVO·VHQXQGHUKHOHEXJVHULQJHQ
$XWRPDWLVNJHDUNDVVH6pW
JHDUYpOJHUHQLSRVLWLRQ1
0DQXHOJHDUNDVVH6pWJHDUVWDQJHQ
LIULJHDU
6qUJIRUDWEXJVHULQJVOLQHQKHOHWLGHQ
HUXGVWUDNWV·K·UGHU\NXQGJ·V+ROG
IRGHQS·EUHPVHSHGDOHQ
%LOHUPHGDXWRPDWJHDUP·LNNHEXJVHUHV
PHGKqMHUHKDVWLJKHGHQGNPW'HP·
LNNHEXJVHUHVS·OpQJHUHVWUpNQLQJHUHQG
NP
$'9$56(/
5DWO·VHQLHQVWUqPOqVELOHUDOWLG
DNWLYHUHWRJELOHQNDQGHUIRULNNHVW\UHV
5DWO·VHQVNDOYpUHO·VWRSLQGHQ
EXJVHULQJ
7DJDOGULJVWDUWQqJOHQXGDI
WpQGLQJVO·VHQXQGHUNqUVHOHOOHUQ·U
ELOHQEXJVHUHV
$'9$56(/
6HUYREUHPVHQRJVHUYRVW\ULQJHQ
IXQJHUHULNNHQ·UPRWRUHQHUVOXNNHW
'HUVNDOWUpGHVFDIHPJDQJHK·UGHUH
S·EUHPVHSHGDOHQRJVW\ULQJHQJ·U
YpVHQWOLJWWXQJHUHHQGQRUPDOW
7UpNqMH
%UXJWUpNqMHWKYLVELOHQEOLYHUEXJVHUHWS·
YHMH7UpNqMHWIpVWQHVLXGKpQJHWS·KqMUH
VLGHDIVWqGIDQJHUHQIRUDQHOOHUEDJS·
0RQWHULQJDIWUpNqMH
%LOHUPHGDXWRPDWJHDUNDVVHP·KqMVW
EXJVHUHVNP
7DJWUpNqMHWIUHPVRPOLJJHUXQGHU
P·WWHQLEDJDJHUXPPHW
%MHUJQLQJ
/qVQGpNVOHWVXQGHUNDQWS·
VWqGIDQJHUHQPHGHQVNUXHWUpNNHUHOOHU
HQPqQW
%LOHUPHGDXWRPDWJHDUP·LNNHKYLVGHHU
GHOYLVWOqIWHWEMHUJHVPHGKqMHUHKDVWLJKHG
HQGNPW'HP·LNNHEMHUJHVS·OpQJHUH
VWUpNQLQJHUHQGNP
6NUXWUpNqMHWJRGWIDVWKHOWLQGWLO
IODQJHQ%UXJKMXOQqJOHQWLODWGUHMH
WUpNqMHWIDVWPHG
6WDUWRJN¡UVHO
1·UGXHUIpUGLJPHGDWEUXJHWUpNqMHW
OqVQHVGHWRJSODFHUHVLEDJDJHUXPPHW
6pWGpNVOHWWLOEDJHS·VWqGIDQJHUHQ
9LJWLJW
7UpNqMHWHUNXQEHUHJQHWWLOEXJVHULQJS·
YHMHLNNHWLOEMHUJQLQJHIWHUNqUVHOLJUqIWHQ
HOOHUKYLVELOHQVLGGHUIDVW7LONDOG
SURIHVVLRQHOKMpOSWLOEMHUJQLQJ
6WDUWRJN¡UVHO
6WDUWKMpOS
+YLVKMpOSHEDWWHULHWVLGGHULHQDQGHQ
ELOVNDOGHQQHELOVPRWRUVWDQGVHV
.RQWUROOHUDWELOHUQHLNNHEHUqUHU
KLQDQGHQ
6pWGHWUqGHVWDUWNDEHOPHOOHP
KMpOSHEDWWHULHWVSOXVSRO RJGHW
IODGHEDWWHULVSOXVSRO 6pWGHWVRUWHVWDUWNDEHOVHQHNOHPPHS·
KMpOSHEDWWHULHWVPLQXVSRO 6pWGHQDQGHQNOHPPHS·
VWHOWLOVOXWQLQJVSXQNWHW VRPVLGGHU
S·YHQVWUHIMHGHUEHQV
LQGIpVWQLQJVSXQNW
6WDUWYHGKMpOSDIHWDQGHW
EDWWHUL
+YLVEDWWHULHWLELOHQHUDIODGHWNDQGHU
O·QHVVWUqPIUDHQWHQHWOqVWEDWWHULHOOHUIUD
EDWWHULHWLHQDQGHQELO.RQWUROOHUDOWLGDW
NDEHONOHPPHUQHS·VWDUWNDEOHUQHVLGGHUJRGW
IDVWV·GHULNNHRSVW·UJQLVWHUXQGHU
VWDUWIRUVqJHW
9HGVWDUWKMpOSPHGHWDQGHWEDWWHUL
DQEHIDOHVGHWDWIqOJHQHGHQVW·HQGHWULQIRU
DWXQGJ·IDUHQIRUHNVSORVLRQ
'UHMVWDUWQqJOHQWLOSRVLWLRQ
.RQWUROOHUDWKMpOSHEDWWHULHWKDUHQ
VSpQGLQJS·9
$'9$56(/
%DWWHULHWNDQGDQQHNQDOGJDVVRPHU
PHJHWHNVSORVLY(QJQLVWVRPNDQ
GDQQHVKYLVGXPRQWHUHUVWDUWNDEOHUQH
IRUNHUWHUWLOVWUpNNHOLJWLODWI·EDWWHULHWWLO
DWHNVSORGHUH
%DWWHULHWLQGHKROGHUVYRYOV\UHVRPNDQ
IRU·UVDJHDOYRUOLJHpWVHVNDGHU6N\O
PHGULJHOLJHPpQJGHUYDQGKYLV
VYRYOV\UHQNRPPHULNRQWDNWPHGqMQH
KXGHOOHUWqM9HGVWpQNLqMQHQHVNDOGX
RPJ·HQGHVqJHOpJHKMpOS
6WDUWPRWRUHQS·KMpOSHYRJQHQ/DG
PRWRUHQJ·FDHWPLQXWPHGKqMHUH
WRPJDQJHQGQRUPDOW FDRPGU
PLQ 6WDUWPRWRUHQS·ELOHQPHGGHWDIODGWH
EDWWHUL
)MHUQVWDUWNDEOHUQH)qUVWGHWVRUWHRJV·
GHWUqGH6qUJIRUDWNOHPPHUQHS·GHW
VRUWHVWDUWNDEHOLNNHUDPPHUEDWWHULHWV
SOXVSROHOOHUGHQWLOVOXWWHGHNOHPPHS·
GHWUqGHVWDUWNDEHO
5qULNNHYHGNDEOHUQHXQGHU
VWDUWIRUVqJHW'HUJLYHUULVLNRIRU
JQLVWGDQQHOVH
6WDUWRJN¡UVHO
.qUVHOPHGDQKpQJHU
*HQHUHOW
f
+YLVWUpNNURJHQHUPRQWHUHWIUDIDEULNNHQDI
9ROYROHYHUHVELOHQPHGGHWQqGYHQGLJH
XGVW\UWLONqUVHOPHGDQKpQJHU
f
%LOHQVWUpNNURJVNDOYpUHDIHQ
JRGNHQGWW\SH
f
+YLVWUpNNURJHQPRQWHUHVHIWHUIqOJHQGH
VNDOGHWNRQWUROOHUHVKRVGLQ9ROYR
IRUKDQGOHUDWELOHQHUIXOGWXGVW\UHWWLO
NqUVHOPHGDQKpQJHU
f
lJGpNWU\NNHWWLOGHWDQEHIDOHGHOXIWWU\N
IRUIXOGODVW6HGpNWU\NVWDEHOOHQS·
LQGHUVLGHQDIWDQNGpNVOHW
f
f
f
f
f
5HQJqUWUpNNURJHQUHJHOPpVVLJWRJ
VPqUVDPOHVW\NNHWPHGIHGW
$IVLNNHUKHGVPpVVLJH·UVDJHUP·GX
LNNHNqUHKXUWLJHUHHQGNPWVHOYRP
QRJOHODQGHVORYJLYQLQJWLOODGHUKqMHUH
KDVWLJKHGHU
f
.qULNNHPHGHQWXQJDQKpQJHUQ·U
ELOHQHUKHOWQ\9HQWLQGWLOGHQKDUNqUW
PLQGVWNP
'HQKqMHVWHWLOODGWHYpJWIRUHQ
DQKpQJHUXGHQEUHPVHUHUNJ
f
3·ODQJHRJVWHMOHQHGNqUVOHUEHODVWHV
ELOHQVEUHPVHUPHJHWPHUHHQGQRUPDOW
*·QHGLHWODYHUHJHDURJWLOSDV
KDVWLJKHGHQ
*HDUYpOJHUHQVNDOYpUHLSRVLWLRQ3Q·U
GXSDUNHUHUHQELOPHGDXWRPDWJHDURJ
WLONREOHWDQKpQJHU%UXJDOWLG
SDUNHULQJVEUHPVHQ
f
0RWRUHQEHODVWHVK·UGHUHHQGQRUPDOW
YHGNqUVHOPHGDQKpQJHU
+YLVELOHQNqUHVPHGK·UGEHODVWQLQJL
YDUPWNOLPDNDQPRWRUHQRJJHDUNDVVHQ
EOLYHRYHURSKHGHW+YLV
WHPSHUDWXUYLVHUHQIRUPRWRUHQV
NqOHV\VWHPJ·ULQGLGHWUqGHIHOWVNDOGX
VWRSSHRJODGHPRWRUHQJ·LWRPJDQJL
QRJOHPLQXWWHU9HGRYHURSKHGQLQJNDQ
ELOHQVDLUFRQGLWLRQDQOpJVOXNNHV
PLGOHUWLGLJW*HDUNDVVHQUHDJHUHUYLDHQ
LQGE\JJHWEHVN\WWHOVHVIXQNWLRQ6H
PHGGHOHOVHQLLQIRUPDWLRQVGLVSOD\HW
*pOGHULNNHNXJOHQYHGEUXJDI
NXJOHKDQGVNHPHGVYLQJQLQJVGpPSHU
$QYHQGVWRSNORGVHUIRUDWEORNHUH
KMXOHQHQ·UGXSDUNHUHUHQELOPHG
DQKpQJHUS·HQKpOGQLQJ
*HDUYpOJHUHQVNDOYpUHLSRVLWLRQ3Q·U
GXSDUNHUHUHQELOPHGDXWRPDWJHDURJ
WLONREOHWDQKpQJHU%UXJDOWLG
SDUNHULQJVEUHPVHQ
$QKpQJHUYpJW
'HQKqMHVWH
WLOODGWH
DQKpQJHUYpJWIRU
DQKpQJHUHPHG
EUHPVHU
NJ
NJ
0DNVLPDOW
NXJOHWU\N
NJ
NJ
2%6'HDQJLYQHKqMHVWHWLOODGWH
DQKpQJHUYpJWHHUGHPVRP9ROYRWLOODGHU
1DWLRQDOHUHJOHUNDQEHJUpQVH
DQKpQJHUYpJWRJKDVWLJKHG\GHUOLJHUH
7UpNNURJHQHNDQYpUHFHUWLILFHUHWWLOHQ
KqMHUHWUpNYpJWHQGGHQELOHQP·WUpNNH
$'9$56(/
'HDQJLYQHDQEHIDOLQJHUIRU
DQKpQJHUYpJWVNDOIqOJHV(OOHUVNDQ
KHOHHNYLSDJHQEOLYHVYpUDWVW\UHYHG
XQGYLJHPDQqYUHURJRSEUHPVQLQJHU
6WDUWRJN¡UVHO
$XWRPDWLVNJHDUNDVVH
3DUNHULQJS·HQKpOGQLQJ
f 7UpNSDUNHULQJVEUHPVHQ K·QGEUHPVHQ f
6pWJHDUYpOJHUHQLSDUNHULQJVSRVLWLRQ
3
6WDUWS·HQKpOGQLQJ
f 6pWJHDUYpOJHUHQLNqUHSRVLWLRQ'
f
/qVQSDUNHULQJVEUHPVHQ K·QGEUHPVHQ 6WHMOHVWLJQLQJHU
f 9pOJHWHJQHWODYWJHDUYHGNqUVHOS·
VWHMOHVWLJQLQJHUHOOHUPHGODYKDVWLJKHG
6·IRUKLQGUHVJHDUNDVVHQLDWJHDUHRS
RJJHDUNDVVHROLHQIRUEOLYHUDINqOHW
f
%UXJLNNHHWKqMHUHPDQXHOWJHDUHQG
PRWRUHQNDQNODUH'HWHULNNHDOWLG
qNRQRPLVNDWNqUHLGHKqMHJHDU
f
8QGJ·DWNqUHPHGDQKpQJHUS·
VWLJQLQJHURYHU
6WDUWRJN¡UVHO
7UpNDQRUGQLQJ
7UpNNURJH
6DPOHVW\NNHWVNDOUHQJqUHVUHJHOPpVVLJWRJ
VPqUHVPHGIHGW1·UGHUDQYHQGHVHQ
NXJOHKDQGVNHPHGVYLQJQLQJVGpPSHUVNDO
VDPOHVW\NNHWVPqUHVLQG
+YLVELOHQXGVW\UHVPHGGHOHOLJWUpNNURJ
VNDOPRQWHULQJVDQYLVQLQJHQIRUPRQWHULQJDI
VDPOHVW\NNHWIqOJHVQqMH6HVLGH
$'9$56(/
6qUJIRUDWIDVWJqUHDQKpQJHUHQV
VLNNHUKHGVZLUHLGHWGHUWLOEHUHJQHGH
IpVWH
$'9$56(/
+YLVELOHQHUXGVW\UHWPHG9ROYRV
GHOHOLJHWUpNNURJ
f )qOJPRQWHULQJVDQYLVQLQJHQIRU
VDPOHVW\NNHWQqMH
f 6DPOHVW\NNHWVNDOYpUHO·VWPHG
QqJOHLQGHQNqUVOHQS·EHJ\QGHV
f .RQWUROOHUDWLQGLNDWRUHQYLVHUJUqQW
$QKpQJHUNDEHO
+YLVELOHQVWUpNDQRUGQLQJKDUHQSROHW
NRQWDNWRJDQKpQJHUHQKDUHQSROHW
NRQWDNWVNDOGXEUXJHHQDGDSWHU$QYHQGHW
DGDSWHUNDEHOGHUHUJRGNHQGWDI9ROYR
.RQWUROOHUDWNDEOHWLNNHVOpEHUODQJVMRUGHQ
6SHFLILNDWLRQHU
$IVWDQG$
)DVWWUpNNURJ
PP
'HOHOLJWUpNNURJ
PP
0DNVLPDOWNXJOHWU\N
NJ
6WDUWRJN¡UVHO
$IVWDQG%
)DVWWUpNNURJ
PP
'HOHOLJWUpNNURJ
PP
6WDUWRJN¡UVHO
'HOHOLJWUpNNURJ
0RQWHULQJDIVDPOHVW\NNH
)MHUQEHVN\WWHOVHVSURSSHQ
.RQWUROOHUDWPHNDQLVPHQHULRSO·VW
SRVLWLRQYHGDWGUHMHQqJOHQPHGXUHW
.RQWUROOHUDWLQGLNDWRUUXGHQYLVHUUqGW
6WDUWRJN¡UVHO
6pWNXJOHGHOHQLRJVNXEVDPOHVW\NNHW
LQGLQGWLOGHUO\GHUHWNOLN
$QKpQJHUHQVVLNNHUKHGVZLUHVNDO
IDVWJqUHVWLOIDVWJqULQJVSXQNWHWS·
WUpNNURJHQ
.RQWUROOHUDWLQGLNDWRUHQYLVHUJUqQW
'UHMQqJOHQPRGXUHWWLOO·VWSRVLWLRQ
7DJQqJOHQXGDIO·VHQ
6WDUWRJN¡UVHO
$IPRQWHULQJDIVDPOHVW\NNHW
6pWQqJOHQLRJGUHMGHQPRGKqMUHWLO
RSO·VWSRVLWLRQ
6NXEEHVN\WWHOVHVSURSSHQLQG
7U\NO·VHJUHEHWLQGRJGUHMGHWPRG
YHQVWUHLQGWLOGHUO\GHUHWNOLN
'UHMO·VHJUHEHWKHOWLQGWLOGHWVWRSSHU
RJKROGGHWQHGHPHQVVDPOHVW\NNHW
WUpNNHVXG
6WDUWRJN¡UVHO
/DVWQLQJ
/DVWQLQJLEDJDJHUXPPHW
$'9$56(/
6WRSPRWRUHQRJWUpNSDUNHULQJVEUHPVHQ
XQGHUODVWQLQJRJORVQLQJDIODQJHJHQVWDQGH
/DQJODVWNDQVNXEEHJHDUVWDQJHQHOOHU
JHDUYpOJHUHQXGDISRVLWLRQV·ELOHQ
EHJ\QGHUDWUXOOH)RUDWIRUOpQJH
EDJDJHUXPPHWNDQQDNNHVWqWWHQIMHUQHVRJ
VpGHUQHNDQYLSSHVQHG
f3ODFHUDOGULJODVWRYHUU\JOpQHW
f %HVN\WWHOVHVHIIHNWHQIUD
JDUGLQDLUEDJJHQLLQGHUWDJHWNDQ
XGHEOLYHHOOHUEOLYHUHGXFHUHWKYLV
ODVWHQOLJJHUIRUKqMW
f /DVWHQVNDODOWLGIDVWJqUHV(OOHUVNDQ
GHQIRUVN\GHVRJVNDGHSHUVRQHUQHL
ELOHQLWLOIpOGHDIK·UGRSEUHPVQLQJ
3ODFHUDOODVWWpWPRGU\JOpQHWIRUDQ
f
f
f
f
f
8QGJ·DWEHVNDGLJHQDNNHVWqWWHUQHQ·U
EDJVpGHWYLSSHVQHG1DNNHVWqWWHQNDQ
IMHUQHVHIWHUEHKRY
3ODFHUEUHGODVWPLGWLEDJDJHUXPPHW
7XQJHJHQVWDQGHVNDOSODFHUHVV·ODYW
VRPPXOLJW8QGJ·DWSODFHUHWXQJODVW
S·GHWVDPPHQIROGHGHU\JOpQ
6NDUSHNDQWHUVNDOEHVN\WWHVPHGEOqGW
PDWHULDOH
$OODVWVNDOIDVWJqUHVPHGUHPPHHOOHU
VSpQGHE·QGLODVWVLNULQJVqMHUQH
$'9$56(/
(QOqVJHQVWDQGGHUYHMHUNJNDQ
YHGHQIURQWDONROOLVLRQPHGHQKDVWLJKHG
S·NPWRSQ·HQYpJWGHUVYDUHUWLO
NJ
f
'HUP·KqMVWWUDQVSRUWHUHVNJS·
WDJHW LQNOWDJEDJDJHEpUHU f
)RUGHOODVWHQMpYQWRYHU
WDJEDJDJHEpUHUHQ8QGJ·VNpYODVW
/pJGHQWXQJHVWHODVWQHGHUVW
f
%LOHQVW\QJGHSXQNWRJNqUHHJHQVNDEHU
pQGUHVKYLVGXKDUODVWS·WDJHW
f
%LOHQVYLQGPRGVWDQGRJGHUPHG
EUpQGVWRIIRUEUXJHWqJHVPHGODVWHQV
VWqUUHOVH
f
.qUMpYQW8QGJ·NUDIWLJHDFFHOHUDWLRQHU
K·UGHRSEUHPVQLQJHURJK·UGNqUVHOL
VYLQJ
%UXJDIWDJEDJDJHEpUHU
)RUDWXQGJ·VNDGHUS·ELOHQRJIRUDWRSQ·
GHQVWqUVWPXOLJHVLNNHUKHGXQGHUNqUVOHQ
DQEHIDOHVGHWDJEDJDJHEpUHUHVRP9ROYR
KDUXGYLNOHWWLOQHWRSGLQELO
)qOJGHQPRQWHULQJVDQYLVQLQJVRPEOHY
OHYHUHWPHGWDJEDJDJHEpUHUHQQqMH
f
.RQWUROOHUUHJHOPpVVLJWDW
WDJEDJDJHEpUHUQHRJODVWHQVLGGHU
RUGHQWOLJWIDVW6XUODVWHQJRGWIDVWPHG
EDJDJHE·QG
6WDUWRJN¡UVHO
-XVWHULQJDIO\VNHJOHKqMUHHOOHUYHQVWUHNqUVHO
$/\VNHJOHIRUYHQVWUHNqUVHO%+qMUHNqUVHO
+DORJHQO\V
%L;HQRQO\JWHU
.RUUHNWO\VNHJOH
)RUO\JWHUPHGKDORJHQO\V
.QDSSHQS·IRUO\JWHUQHVNDOYpUHLSRVLWLRQ
$ YHGYHQVWUHNqUVHOHOOHUSRVLWLRQ % YHG
KqMUHNqUVHO
)RUO\JWHUPHG%L;HQRQO\JWHU
.QDSSHQS·IRUO\JWHUQHVNDOYpUHLSRVLWLRQ
$ YHGYHQVWUHNqUVHOHOOHUSRVLWLRQ % YHG
KqMUHNqUVHO
)RUDWXQGJ·DWEOpQGHPRGNqUHQGH
WUDILNDQWHUQ·UGHUNqUHVPHGIRUNHUWO\VNHJOH
NDQIRUO\JWHUQHVO\VNHJOHMXVWHUHV(QNRUUHNW
O\VNHJOHJLYHUHWPHUHHIIHNWLYWO\VS·
YHMEDQHQ
$'9$56(/
3·ELOHUGHUHUXGVW\UHWPHG%L;HQRQ
IRUO\JWHUVNDODOWDUEHMGHPHGIRUO\JWHUQH
XGIqUHVDIHW9ROYRYpUNVWHG
%L;HQRQIRUO\JWHUNUpYHUVpUOLJ
IRUVLJWLJKHGGDGHLQGHKROGHUHW
KqMVSpQGLQJVDJJUHJDW
Hjul og dæk
Hjul og dæk
Generelt
Dæktryk
Hjulskift
Midlertidig lapning af dæk (nogle markeder)
120
123
124
128
119
+MXORJG N
*HQHUHOW
.qUHHJHQVNDEHURJGpN
'pNNHQHEHW\GHUPHJHWIRUELOHQV
NqUHHJHQVNDEHU'pNW\SHGLPHQVLRQRJ
GpNWU\NHUYLJWLJHIRUKYRUGDQELOHQRSIqUHU
VLJ
9HGGpNVNLIWHVNDOGXVqUJHIRUDWGXI·U
VDPPHW\SHRJP·ORJKHOVWRJV·VDPPH
IDEULNDWS·DOOHILUHKMXO(OOHUVHUGHUULVLNRIRU
DWELOHQVNqUHHJHQVNDEHUIRUDQGUHV)qOJGHW
DQEHIDOHGHGpNWU\NGHUHUDQJLYHWS·GHQ
PpUNDWVRPVLGGHUS·WDQNGpNVOHW
0·OEHWHJQHOVH
3·DOOHELOGpNHUGHUDQJLYHWHQ
P·OEHWHJQHOVH(NVHPSHOS·EHWHJQHOVH
5:
1\HGpN
'pNHUHQIRUJpQJHOLJ
YDUH(IWHUQRJOH·U
EHJ\QGHUGHDWKpUGH
RJVDPWLGLJUHGXFHUHV
IULNWLRQVHJHQVNDEHUQH
JUDGYLVW)RUVqJGHUIRU
DWI·V·Q\HGpNVRP
PXOLJWYHGVNLIW'HWHU
LVpUYLJWLJWIRU
YLQWHUGpN
3URGXNWLRQVXJHRJ·U
DQJLYHVPHGILUHFLIUH
IHNV'pNNHWS·
ELOOHGHWHUSURGXFHUHWL
XJH·U
6HNWLRQVEUHGGH PP
'pNNHQHVDOGHU
)RUKROGPHOOHPVHNWLRQVKqMGHRJ
EUHGGH 5
5DGLDOGpN
6HOYRPGpNKDUHQWHRUHWLVNOHYHWLGS·RSWLO
WL·UDQEHIDOHVGHWDWGHULNNHNqUHVS·GpN
VRPHUpOGUHHQGVHNV·U
)pOJGLDPHWHULWRPPHU .RGHFLIUHIRUPDNVLPDOWLOODGW
GpNEHODVWQLQJ LGHWWHWLOIpOGH
NJ
:
'pNNHWHUEHUHJQHWWLOKDVWLJKHGHURS
WLOHOOHUNPW
'pNPHGVOLWDJHPpUNH
6OLWDJHPpUNHWHUHQVPDOIRUKqMQLQJS·WYpUV
DIVOLGEDQHQ3·VLGHQDIGpNNHWVHV
ERJVWDYHUQH7:,1·UGpNNHWHUV·VOLGWDW
GHUNXQHUPPWLOEDJHVHVGLVVHE·QG
W\GHOLJW'XVNDOQXKXUWLJVWPXOLJWVNLIWHWLO
Q\HGpN+XVNDWGpNPHGHQOLOOH
PqQVWHUG\EGHKDUPHJHWG·UOLJWYHMJUHEL
UHJQHOOHUVQH
9LQWHUGpN
9ROYRDQEHIDOHUYLQWHUGpNPHGHQEHVWHPW
P·OEHWHJQHOVH'HQHUDQJLYHWS·GHQ
PpUNDWGHUVLGGHUS·LQGHUVLGHQDI
WDQNGpNVOHW'pNGLPHQVLRQHQDIKpQJHUDI
PRWRUW\SHQ'HUVNDODOWLGPRQWHUHV
YLQWHUGpNS·DOOHILUHKMXO
+MXORJG N
5·GIqUGLJPHGHQ9ROYRIRUKDQGOHU
RPKYLONHQIpOJRJGpNW\SHGHUSDVVHU
EHGVW
3LJGpN
3LJGpNVNDONqUHVWLOYHGNPV
UROLJNqUVHOV·SLJJHQHVpWWHUVLJULJWLJWL
GpNNHQH'HWWHJLYHUGpNNHQHRJLVpU
SLJJHQHOpQJHUHOHYHWLG
5HJOHUQHIRUDQYHQGHOVHDISLJGpN
YDULHUHUIUDODQGWLOODQG
0qQVWHUG\EGH
9HMHPHGLVVQHVMDSRJODYHWHPSHUDWXUHU
VWLOOHUEHW\GHOLJWKqMHUHNUDYWLOGpNNHQHHQG
XQGHUVRPPHUIRUKROG'HUIRUDQEHIDOHVGHW
DWGHULNNHNqUHVPHGYLQWHUGpNPHGHQ
PqQVWHUG\EGHXQGHUPP
6QHNpGHU
6QHNpGHUP·NXQPRQWHUHVS·IRUKMXOHQH
.qUDOGULJKXUWLJHUHHQGNPWPHG
VQHNpGHU8QGJ·DWNqUHS·EDUHYHMHGD
GHWWHVOLGHUPHJHWK·UGWS·E·GHVQHNpGHU
RJGpN%UXJDOGULJ4XLFNNpGHUGD
DIVWDQGHQPHOOHPVNLYHEUHPVHUQHRJKMXOHQH
HUIRUOLOOH
9LJWLJW
%UXJRULJLQDOH9ROYRVQHNpGHUHOOHU
OLJQHQGHGHUHUEHUHJQHWWLOGHQULJWLJH
ELOPRGHOVDPWGpNNHQHVRJIpOJHQHV
P·O6SqUJS·GLW9ROYRYpUNVWHG%UXJ
DOGULJ4XLFNNpGHUGDDIVWDQGHQPHOOHP
VNLYHEUHPVHUQHRJKMXOHQHHUIRUOLOOH
/DYRJKqMKMXOPqWULN
)pOJHRJKMXOPqWULNNHU
.XQGHIpOJHGHUHUWHVWHWRJJRGNHQGWDI
9ROYRRJVRPLQGJ·UL9ROYRV
RULJLQDOWLOEHKqUVVRUWLPHQWP·DQYHQGHVS·
ELOHQ'HUILQGHVWRIRUVNHOOLJHVODJV
KMXOPqWULNNHUDIKpQJLJWDIRPIpOJHQHHU
IUHPVWLOOHWDIVW·OHOOHUDOXPLQLXP
6W·OIpOJzODYPqWULN
1RUPDOWHUVW·OIpOJHPRQWHUHWPHGGHQODYH
PqWULNW\SHPHQGHQKqMHW\SHNDQRJV·
EUXJHVWLOVW·OIpOJH7LOVSpQGPHG1P
.RQWUROOHUWLOVSpQGLQJVPRPHQWHWPHGHQ
PRPHQWQqJOH
$'9$56(/
%UXJDOGULJGHQODYHPqWULNW\SHWLO
DOXPLQLXPVIpOJH+MXOHWNDQOqVQHVLJ
+MXORJG N
$OXPLQLXPVIpOJzKqMPqWULN
.XQGHQKqMHPqWULNPRGHOP·EUXJHVWLO
DOXPLQLXPVIpOJH'HQDGVNLOOHUVLJPDUNDQW
IUDGHqYULJHPqWULNW\SHUGDGHQKDUHQ
URWHUHQGHNRQLVNWU\NVNLYH
7LOVSpQGPHG1P.RQWUROOHU
WLOVSpQGLQJVPRPHQWHWPHGHQ
PRPHQWQqJOH
$'9$56(/
'HKqMHKMXOPqWULNNHUVNDOWLOVSpQGHVPHG
PDNV1P+YLVGXWLOVSpQGHU
PqWULNNHUQHPHUHNDQGXEHVNDGLJH
VNLYHQ
2%6'HQQHPqWULNP·RJV·EUXJHVWLO
VW·OIpOJH
/·VEDUKMXOPqWULN
+YLVVW·OIpOJHPHGO·VEDUKMXOPqWULNEUXJHVL
NRPELQDWLRQPHGKMXONDSVHOVNDOGHQO·VEDUH
KMXOPqWULNPRQWHUHVS·EROWHQQpUPHVW
OXIWYHQWLOHQ(OOHUVNDQKMXOVLGHQLNNHVpWWHV
IDVWS·IpOJHQ
5HVHUYHKMXOHW7HPSRUDU\VSDUH
5HVHUYHKMXOHW7HPSRUDU\VSDUHHUNXQ
EHUHJQHWWLODWEOLYHEUXJWLGHQNRUWHWLGGHW
1RJOHPDUNHGHU
WDJHUDWI·VNLIWHWHOOHUUHSDUHUHWGHW
DOPLQGHOLJHKMXO5HVHUYHKMXOHWVNDOKXUWLJVW
PXOLJWHUVWDWWHVDIHWDOPLQGHOLJWKMXO8QGHU
NqUVHOPHGUHVHUYHKMXOHW7HPSRUDU\VSDUH
NDQELOHQVNqUHHJHQVNDEHUpQGUHV
.qUDOGULJKXUWLJHUHHQGNPWPHGHW
7HPSRUDU\VSDUHUHVHUYHKMXOS·ELOHQ
9LJWLJW
%LOHQP·DOGULJNqUHPHGPHUHHQG´W
UHVHUYHKMXODGJDQJHQ
+MXORJG N
'pNWU\N
.RQWURODIGpNWU\N
.RQWUROOHUOXIWWU\NNHWLGpNNHQH
UHJHOPpVVLJW'HWNRUUHNWHGpNWU\NHU
DQJLYHWLGpNWU\NVWDEHOOHQ'HDQJLYQH
GpNWU\NJpOGHUIRUNROGHGpN YDULHUHUPHG
GHQDNWXHOOHWHPSHUDWXU .qUVHOPHGIRUNHUW
GpNWU\NIRUULQJHUELOHQVNqUHHJHQVNDEHURJ
qJHUGHVXGHQVOLWDJHQS·GpNNHQH$OOHUHGH
HIWHUQRJOHNLORPHWHUVNqUVHOEOLYHUGpNNHQH
YDUPHRJWU\NNHWKqMHUH'HUP·V·OHGHVLNNH
OXNNHVOXIWXGKYLVWU\NNHWNRQWUROOHUHVQ·U
GpNNHQHHUYDUPH'HULPRGVNDOWU\NNHW
qJHVKYLVGHUHUIRUODYW
$QEHIDOHWGpNWU\N
0pUNDWHQS·LQGHUVLGHQDIWDQNGpNVOHWYLVHU
KYLONHWGpNWU\NGpNNHQHVNDOKDYH%LOHQHU
W\SHJRGNHQGWKYLONHWEHW\GHUDWGLPHQVLRQHU
HOOHUKDVWLJKHGVNODVVHULNNHP·DIYLJHIUD
GHPGHUHUDQJLYHWLYRJQHQV
UHJLVWUHULQJVEHYLV'HQHQHVWHXQGWDJHOVHIUD
GLVVHEHVWHPPHOVHUHUYLQWHUGpNRJSLJGpN
+YLVGXYpOJHUV·GDQQHGpNP·ELOHQLNNH
NqUHKXUWLJHUHHQGGHQKDVWLJKHGVNODVVH
GpNNHWHUNODVVLILFHUHWWLO'HWHUQRUPDOW
NODVVH4GHUPDNVP·NqUHNPW
+MXORJG N
+MXOVNLIW
+MXOVNDORSEHYDUHVOLJJHQGHHOOHU
KpQJHQGHLNNHVW·HQGH
.RQWDNWHW9ROYRYpUNVWHGIRUNRQWUROKYLVGX
HULWYLYORPPqQVWHUG\EGHQ
3LOHQYLVHUGpNNHWVURWDWLRQVUHWQLQJ
6RPPHURJYLQWHUGpN
1·UVRPPHURJYLQWHUGpNNHQHVNLIWHVVNDO
KMXOHQHPDUNHUHVPHGKYLONHQVLGHGHKDU
VLGGHWS·IHNV9IRUYHQVWUHRJ+IRUKqMUH
'pNPHGPqQVWHUGHUHUIUHPVWLOOHWWLONXQDW
UXOOHL´QUHWQLQJKDUURWDWLRQVUHWQLQJHQ
PDUNHUHWPHGHQSLOS·GpNNHW'pNNHWVNDO
KDYHVDPPHURWDWLRQVUHWQLQJLKHOHGHWV
OHYHWLG'HP·NXQIO\WWHVIUDIRUWLOEDJHOOHU
RPYHQGWDOGULJIUDYHQVWUHWLOKqMUHHOOHU
RPYHQGW+YLVGpNNHQHPRQWHUHVIRUNHUW
IRUULQJHVELOHQVEUHPVHHJHQVNDEHURJHYQH
WLODWOHGHUHJQVQHRJVMDSYpN'HGpNPHG
GHQVWqUVWHPqQVWHUG\EGHVNDODOWLG
PRQWHUHVS·EDJKMXOHQH IRUDWUHGXFHUH
ULVLNRHQIRUXGVNULGQLQJ +MXORJG N
$IPRQWHULQJDIKMXO
6WLOPLQGVW´QDGYDUVHOVWUHNDQWXGKYLVGHWHU
QqGYHQGLJWDWVNLIWHKMXOS·HWWUDILNHUHWVWHG
6qUJIRUDWELOHQRJGRQNUDIWHQVW·US·HW
IDVWYDQGUHWXQGHUODJ
)LQGUHVHUYHKMXOGRQNUDIWRJKMXOQqJOH
IUHP'HOLJJHUXQGHUP·WWHQL
EDJDJHUXPPHW
7UpNK·QGEUHPVHQRJVpWELOHQLIqUVWH
JHDUHOOHUSRVLWLRQ3KYLVELOHQKDU
DXWRPDWJHDU
%ORNHUGHKMXOVRPVNDOEOLYHVW·HQGHS·
MRUGHQE·GHIRUDQRJEDJYHG%UXJ
NUDIWLJHWUpNORGVHUHOOHUVWqUUHVWHQ
%LOHUPHGVW·OIpOJHHUXGVW\UHWPHGHQ
DIWDJHOLJKMXONDSVHO)MHUQKMXONDSVOHQ
PHGHQGHQDIKMXOQqJOHQ'HQNDQRJV·
U\NNHVDIPHGK·QGNUDIW1·UKMXONDSVOHQ
VpWWHVS·LJHQVNDOGXYpUH
RPK\JJHOLJPHGDWSODFHUHYHQWLOKXOOHWL
KMXONDSVOHQRYHUKMXOHWVOXIWYHQWLO
/qVQKMXOPqWULNNHUQHæRPJDQJPRG
XUHWPHGKMXOQqJOHQ
3·KYHUVLGHDIELOHQHUGHUWRSXQNWHUWLO
SODFHULQJDIGRQNUDIWHQ7U\NGRQNUDIWHQ
PRGSLQGHQLGRQNUDIWSXQNWHWVRPYLVW
S·ELOOHGHWRJGUHMGRQNUDIWHQVIRGQHG
V·GHQSUHVVHVSODQWPRGMRUGHQ
.RQWUROOHUDWGRQNUDIWHQVLGGHUNRUUHNW
VRPYLVWS·ELOOHGHWRJDWIRGHQHU
SODFHUHWORGUHWXQGHU
IDVWJqULQJVSXQNWHW
/qIWELOHQV·KqMWDWKMXOHWOqIWHVIUD
MRUGHQ)MHUQDOOHPqWULNNHURJWDJKMXOHW
DI
+MXORJG N
$'9$56(/
f .UDYODOGULJLQGXQGHUELOHQQ·UGHQHU
OqIWHWRSS·HQGRQNUDIW
f /DGDOGULJSDVVDJHUHURSKROGHVLJL
ELOHQQ·UGHQOqIWHVPHGGRQNUDIW
f 6qUJIRUDWSDVVDJHUHUQHRSKROGHU
VLJV·GHKDUELOHQHOOHUHWDXWRYpUQ
PHOOHPGHPRJYHMEDQHQ
PHGHQURWHUHQGHNRQLVNWU\NVNLYH
WLOVSpQGHVPHG1P.RQWUROOHU
WLOVSpQGLQJVPRPHQWHWPHGHQ
PRPHQWQqJOH
$'9$56(/
'HKqMHKMXOPqWULNNHUVNDOWLOVSpQGHVPHG
PDNV1P+YLVGXWLOVSpQGHU
PqWULNNHUQHPHUHNDQGXEHVNDGLJH
VNLYHQ
%LOHQVRULJLQDOGRQNUDIW
%UXJNXQGHQRULJLQDOHGRQNUDIWYHGKMXOVNLIW
9HGDOWDQGHWDUEHMGHS·ELOHQVNDOGHU
EUXJHVHQYpUNVWHGVGRQNUDIWRJGHUVNDO
VWLOOHVEXNNHXQGHUGHQGHODIELOHQVRPHU
OqIWHW'RQNUDIWHQVVNUXHVNDODOWLGYpUH
YHOVPXUW
0RQWHULQJDIKMXO
5HQJqUDQOpJVIODGHUQHS·KMXORJQDY
0RQWHUKMXOHW6NUXKMXOPqWULNNHUQHIDVW
6pQNELOHQQHGV·KMXOHQHLNNHNDQ
URWHUH
6SpQGKMXOPqWULNNHUQHNU\GVYLV'HWHU
YLJWLJWDWKMXOPqWULNNHUQHVSpQGHV
JRGW/DYHKMXOPqWULNNHUWLOVSpQGHVPHG
1P
.RQWUROOHUWLOVSpQGLQJVPRPHQWHWPHG
HQPRPHQWQqJOH+qMHKMXOPqWULNNHU
6pWKMXONDSVOHUQHS·
6NUXGRQNUDIWHQKHOWVDPPHQLQGHQGHQ
OpJJHVWLOEDJHLEDJDJHUXPPHW6qUJ
IRUDWGRQNUDIWRJKMXOQqJOHHUVSpQGW
JRGWIDVW
+MXORJG N
5HVHUYHKMXORJYpUNWqM
5HVHUYHKMXOGpNODSQLQJVVpW
GRQNUDIWRJKMXOQqJOH
5HVHUYHKMXOHOOHUODSQLQJVVpWPHG
NRPSUHVVRUGRQNUDIWRJKMXOQqJOHILQGHV
XQGHUP·WWHQLEDJDJHUXPPHW
6·GDQILQGHUGXGpNODSQLQJVVpWWHW
9LSJXOYP·WWHQRSEDJIUDRJIUHPPRG
GLJVHOY
/qIWGpNODSQLQJVVpWWHWRS
6·GDQWDJHUGXUHVHUYHKMXOHWXG
9LSJXOYP·WWHQRSEDJIUDRJIUHPPRG
GLJVHOY
)MHUQGRQNUDIWHQRJKMXOQqJOHQ
6NUXUHVHUYHKMXOHWOqVRJOqIWGHWRS
+MXORJG N
0LGOHUWLGLJODSQLQJDIGpN QRJOHPDUNHGHU
*HQHUHOW
'HELOHUGHULNNHHUXGVW\UHWPHGUHVHUYHKMXO
KDULVWHGHWHWGpNODSQLQJVVpW
'pNODSQLQJVVpWWHWEHVW·UDIHQHOHNWULVN
OXIWNRPSUHVVRURJHQEHKROGHUPHG
ODSQLQJVPDVVH
'pNODSQLQJVVpWWHWKDUNXQWLOIRUP·ODW
IXQJHUHVRPPLGOHUWLGLJQqGUHSDUDWLRQV·
ELOHQNDQNqUHKqMVWNP\GHUOLJHUHHOOHUWLO
GHWQpUPHVWHGpNYpUNVWHG
/DSQLQJVPDVVHQNDQHIIHNWLYWODSSHGpNGHU
HUSXQNWHUHWDIJHQVWDQGHPHGHQGLDPHWHU
S·RSWLOPP'HUHUULVLNRIRUDWGpNGHU
HUSXQNWHUHWPHGVWqUUHVNDGHUWLOIqOJHLNNH
NDQODSSHV
'pNODSQLQJVVpWWHWP·NXQEUXJHVYHG
WHPSHUDWXUHUPHOOHPÜ&RJÜ&
%HKROGHUHQPHGODSQLQJVPDVVHQP·LNNH
EUXJHVKYLVKROGEDUKHGVGDWRHQHU
RYHUVNUHGHW'HQVNDOXGVNLIWHVLQGHQGHQQH
GDWR
2%6
f /pVLQVWUXNWLRQHURJ
DGYDUVHOVLQIRUPDWLRQHUJUXQGLJW
LJHQQHPLQGHQGpNODSQLQJVVpWWHW
WDJHVLEUXJ
f 9HGRSSXVWQLQJDIDQGUHJHQVWDQGH
VNDOGHUEUXJHVHWVpUOLJWPXQGVW\NNH
GHUHUEHUHJQHWWLOIRUP·OHW
f *HQVWDQGHPHGHQYROXPHQRYHU
OLWHU OXIWPDGUDVVHUJXPPLE·GHPP P·LNNHSXVWHVRSPHG
OXIWNRPSUHVVRUHQ
$'9$56(/
f 'pNODSQLQJVVpWWHWHUNXQEHUHJQHWWLO
ODSQLQJDIGpNPHGSXQNWHULQJS·
VOLGIODGHQ
f 'pNODSQLQJVVpWWHWP·LNNHEUXJHV
WLODWODSSHGpNGHUKDUHQ
SXQNWHULQJVVNDGHS·GpNVLGHQ
HOOHUVRPHUVN·UHWKDUVSUpNNHU
XMpYQKHGHUHOOHUOLJQHQGHVNDGHU
)UHPJDQJVP·GH
%LOHQVNDOSDUNHUHVV·GHQLNNHXGJqU
HQULVLNRIRUDQGUHELOHURJV·WUDILNNHQ
LNNHKLQGUHV
6pWHQDGYDUVHOVWUHNDQWRSIRUDWDGYDUH
DQGUHWUDILNDQWHU
/pVEUXJHUYHMOHGQLQJHQRJHYHQWXHOOH
DGYDUVHOVLQIRUPDWLRQHU+YLVV·GDQQH
LNNHILQGHVJpOGHUGHQQHYHMOHGQLQJRJ
PpUNDWHUQHS·OXIWNRPSUHVVRUHQRJ
EHKROGHUHQPHGODSQLQJVPDVVH
)MHUQLNNHJHQVWDQGHVRPVLGGHUL
GpNNHWHIWHUSXQNWHULQJ
.RPSUHVVRUHQP·LNNHDUEHMGHLPHUH
HQGPLQXWWHU+HUHIWHUVNDOGHQNqOH
QHGGDGHUHOOHUVHUULVLNRIRU
RYHURSKHGQLQJ.qUDOGULJPHUHHQG
NPWQ·UGpNODSQLQJVVpWWHWHUEOHYHW
DQYHQGWWLOQqGUHSDUDWLRQ
+MXORJG N
6WDUWNRPSUHVVRUHQYHGDWVWLOOH
NQDSSHQ7LO)UD LSRVLWLRQ,'HUVNHU
HQPLGOHUWLGLJWU\NVWLJQLQJS·EDU
PHQVODSQLQJVPDVVHQSXPSHVL(IWHU
FDVHNXQGHUIDOGHUWU\NNHWRJ
PDQRPHWHUHWYLVHUHWPHUHNRUUHNW
GpNWU\N
$'9$56(/
/qVQVLNNHUKHGVVSpUUHQ RJGUHM
GHQRUDQJHIDUYHGHGHO ÜWLOORGUHW
SRVLWLRQ
+YLVELOHQVW·US·HWYHOYHQWLOHUHWVWHG
NDQPRWRUHQVWDUWHVV·EDWWHULHWLNNH
OqEHUWqUIRUVWUqP
/DSQLQJDIHWSXQNWHUHWGpN
7DJHWLNHWWHQPHGGHQKqMHVWHWLOODGWH
KDVWLJKHG DIGpNODSQLQJVVpWWHWRJ
VpWGHQIDVWS·HWVWHGKYRUGHQHU
W\GHOLJIRUIqUHUHQ
.RQWUROOHUDWGHQRUDQJHIDUYHGH7LO)UD
NQDSHULSRVLWLRQ
7DJOHGQLQJHQRJVODQJHQXGDI
VLGHUXPPHW 6NUXYHQWLOKpWWHQDIGHWSXQNWHUHGH
GpN
6NUXVODQJHQ S·GpNNHWVYHQWLO
7LOVOXWNRQWDNWHQ WLOELOHQV9VWLN
$'9$56(/
'HWHUOLYVIDUOLJWDWLQG·QGH
XGVWqGQLQJVJDV/DGDOGULJPRWRUHQ
NqUHLOXNNHGHUXPHOOHUUXPXGHQ
WLOVWUpNNHOLJYHQWLODWLRQ
6W·DOGULJOLJHYHGVLGHQDIGpNNHWPHQV
NRPSUHVVRUHQSXPSHU9pULVpU
RSPpUNVRPS·GpNNHWVVLGHU+YLVGHU
NRPPHUUHYQHUXMpYQKHGHUHOOHUOLJQHQGH
VNDGHUVNDONRPSUHVVRUHQVWUDNVVOXNNHV
8QGHUGLVVHRPVWpQGLJKHGHUP·NqUVOHQ
LNNHIRUWVpWWHV.RQWDNWHWGpNYpUNVWHG
)\OGGpNNHWWLOHWWU\NS·PLQGVWEDU
7U\NNHWP·LNNHRYHUVWLJHEDU3XPS
LFDPLQXWWHURJVOXNGHUHIWHU
NRPSUHVVRUHQIRUDWNRQWUROOHUHGpNNHWV
HJHQWOLJHWU\N+YLVWU\NNHWHIWHU
PLQXWWHUVSXPSQLQJLNNHHUNRPPHWRS
S·EDUVNDONRPSUHVVRUHQNREOHV
IUD
+MXORJG N
2%6.RPSUHVVRUHQP·LNNHDUEHMGHLPHUH
HQGPLQXWWHU+HUHIWHUVNDOGHQNqOHQHG
GDGHUHOOHUVHUULVLNRIRURYHURSKHGQLQJ
.qUIRUVLJWLJWELOHQPHWHUIUHPRJ
WLOEDJHIRUDWIRUGHOHODSQLQJVPDVVHQL
GpNNHW*HQWDJWULQ
$'9$56(/
+YLVWU\NNHWHIWHUPLQXWWHUVWDGLJLNNH
HUNRPPHWRSS·EDUNDQGpNNHWLNNH
ODSSHV)RUVqJLNNHDWSXPSHGpNNHWRS
LJHQ.RQWDNWHWGpNYpUNVWHG
)MHUQVODQJHQIUDGpNNHWVYHQWLORJVNUX
YHQWLOKpWWHQS·LJHQ7DJNRQWDNWHQXG
DIVWLNNHW9LSGHQRUDQJHIDUYHGHGHO
WLOEDJHWLOXGJDQJVSRVLWLRQHQRJIDVWJqU
VSpUUHQ'pNODSQLQJVVpWWHWVNDO
RSEHYDUHVS·HWVLNNHUWVWHGLELOHQ
)RUDWODSQLQJVPDVVHQNDQODSSH
GpNNHWPHGHWJRGWUHVXOWDWVNDOGX
VQDUHVWNqUHFDNPLELOHQPHGHQ
KDVWLJKHGS·KqMVWNPW
$'9$56(/
+DVWLJKHGHQP·LNNHRYHUVWLJHNPW
HIWHUDWGHQPLGOHUWLGLJHGpNODSQLQJHU
DQYHQGW'HWPLGOHUWLGLJHODSSHGHGpN
VNDOVNLIWHVKXUWLJVWPXOLJW PDNV
DQEHIDOHWNqUVHOVVWUpNQLQJNP 'pNWU\NNHWNRQWUROOHUHVLJHQ
7LOVOXWVODQJHQWLOGpNNHWVYHQWLO
6pWNRQWDNWHQLVWLNNHW
6OXNNRPSUHVVRUHQ.QDSSHQ7LO)UD
VNDOVW·LSRVLWLRQ/qVQVODQJHQIUD
GpNNHWVYHQWLO/pJGpNODSQLQJVVpWWHW
WLOEDJHXQGHUP·WWHQLEDJDJHUXPPHW
2%6(IWHUOpQJHUHWLGVSDXVHVNDO
GpNWU\NNHWLJHQNRQWUROOHUHV
3XPSQLQJDIUHQOXIW
JpOGHUNXQKYLVGXKDUHW
VSHFLDOPXQGVW\NNH
$IOpVWU\NNHWS·
NRPSUHVVRUHQVPDQRPHWHU
2%6*HQVWDQGHPHGHQYROXPHQRYHU
OLWHU OXIWPDGUDVVHUJXPPLE·GHPP P·
LNNHSXVWHVRSPHGOXIWNRPSUHVVRUHQ
$'9$56(/
.RQWUROOHUDWNQDSSHQ7LO)UDHUL
SRVLWLRQ
+YLVGpNWU\NNHWHUXQGHUEDUHU
GpNNHWLNNHODSSHWHIIHNWLYWQRN8QGHU
GLVVHRPVWpQGLJKHGHUP·NqUVOHQLNNH
IRUWVpWWHV.RQWDNWHWGpNYpUNVWHG
+YLVGpNWU\NNHWHURYHUEDUVNDO
GpNNHWSXPSHVRSWLOGHWDQJLYQH
GpNWU\NLGpNWU\NVWDEHOOHQVRPGXNDQ
ILQGHS·WDQNGpNVOHW/XNOXIWXGPHG
UHGXNWLRQVYHQWLOHQ KYLVGpNWU\NNHW
HUIRUKqMW
7DJOHGQLQJHQRJVODQJHQXGDI
VLGHUXPPHW +MXORJG N
6NUXVSHFLDOPXQGVW\NNHWIDVW NDQ
NqEHVKRVIRUKDQGOHUHQ S·VODQJHQ 7LOVOXWVODQJHQPHGPXQGVW\NNHWWLOGHQ
JHQVWDQGGHUVNDOSXVWHVRS
9LJWLJW
6OXNNRPSUHVVRUHQYHGDWVWLOOHNQDSSHQ
7LO)UDLSRVLWLRQQ·UGHWNRUUHNWHWU\N
HUQ·HW
2%6.RPSUHVVRUHQP·LNNHDUEHMGHLPHUH
HQGPLQXWWHU+HUHIWHUVNDOGHQNqOHQHG
GDGHUHOOHUVHUULVLNRIRURYHURSKHGQLQJ
6LNNHUKHGVVSpUUHQ VNDOLNNHIULJqUHV
Q·UGHQRUDQJHIDUYHGHGHOLNNHVNDO
EUXJHV'HQRUDQJHIDUYHGHGHOVNDOVW·L
YDQGUHWSRVLWLRQ
7LOVOXWNRQWDNWHQ WLOELOHQV9VWLN
6WDUWPRWRUHQ%LOHQVNDOVW·S·HW
YHOYHQWLOHUHWVWHG
$'9$56(/
'HWHUOLYVIDUOLJWDWLQG·QGH
XGVWqGQLQJVJDV/DGDOGULJPRWRUHQJ·L
OXNNHGHUXPHOOHUUXPXGHQWLOVWUpNNHOLJ
YHQWLODWLRQ
6WDUWNRPSUHVVRUHQYHGDWVWLOOH
NQDSSHQ7LO)UD LSRVLWLRQ,
3XPSJHQVWDQGHQRSWLOGHWqQVNHGH
WU\N3XPSLNNHJHQVWDQGHRSVRP
NUpYHUHWWU\NRYHUEDU
+MXORJG N
Bilpleje
Bilpleje
Rengøring
Udbedring af lakskader
Rustbeskyttelse
134
136
137
133
%LOSOHMH
5HQJqULQJ
9DVNDIELOHQ
9DVNELOHQV·VQDUWGHQEOLYHUVQDYVHW%UXJ
HQELOVKDPSRR9HMVDOWRJIXJWNDQIqUHWLO
NRUURVLRQ
f
6N\ORPK\JJHOLJWDOWVQDYVDIELOHQV
XQGHUVLGH
f
6N\OKHOHELOHQLQGWLOVQDYVHWHU
RSEOqGW9HGEUXJDIKqMWU\NVYDVN6qUJ
IRUDWKqMWU\NVVSXOHUHQVPXQGVW\NNH
LNNHNRPPHUWpWWHUHHQGFPS·
NDURVVHULHW6SUqMWLNNHGLUHNWHS·
O·VHQ
f
9DVNPHGHQVYDPSRJELOVKDPSRRRJ
ULJHOLJWPHGOXQNHQWYDQG KqMVW
Ü& f
+YLVVQDYVHWVLGGHUJRGWIDVWYDVNHV
ELOHQPHGNROGDIIHGWQLQJVPLGGHO6W·
LNNHLGLUHNWHVROO\VV·ODNNHQHUYDUP
'HWNDQIRU·UVDJHYDULJHODNVNDGHU
+ROGS·HQVN\OOHSODGHPHG
DIOqEVVHSDUDWRU
f
7qUELOHQPHGHWUHQWEOqGWYDVNHVNLQG
f
9DVNYLVNHUEODGHQHPHGOXQNHQW
VpEHYDQG
)MHUQHOVHDIIXJOHNODWWHU
9DVNIXJOHNODWWHUDIODNNHQKXUWLJVWPXOLJW'H
LQGHKROGHUNHPLNDOLHUVRPS·YLUNHURJ
PLVIDUYHUODNNHQPHJHWKXUWLJW0LVIDUYQLQJHQ
NDQLNNHSROHUHVYpN
$'9$56(/
0RWRUYDVNVNDODOWLGXGIqUHVS·HW
YpUNVWHG+YLVPRWRUHQHUYDUPHUGHU
ULVLNRIRUEUDQG
9DVNHKDO
9DVNLYDVNHKDOHUHQOHWRJKXUWLJP·GHDW
YDVNHELOPHQGHWNDQDOGULJHUVWDWWHHQYDVN
PHGK·QGNUDIW$XWRPDWHQVEqUVWHUNDQLNNH
Q·DOOHVWHGHU'HWDQEHIDOHVDWK·QGYDVNH
ELOHQLGHIqUVWHP·QHGHU
$'9$56(/
)RUHWDJDOWLGSUqYHEUHPVQLQJHIWHUYDVN
V·IXJWRJNRUURVLRQLNNHDQJULEHU
EUHPVHEHOpJQLQJHQRJqGHOpJJHU
EUHPVHUQH
7U\NOHWS·EUHPVHSHGDOHQDIRJWLOKYLVGX
NqUHUOpQJHUHVWUpNQLQJHULUHJQHOOHU
VQHVMDS6·RSYDUPHVEUHPVHEHOpJQLQJHQ
V·GHQWqUUHU*qUGHWVDPPHQ·UGXVWDUWHU
ELOHQLPHJHWIXJWLJWHOOHUNROGWYHMU
5HQVQLQJDILQGWUpN
%HKDQGOLQJDISOHWWHUS·WHNVWLOHU
7LOVQDYVHWWHNVWLOLQGWUpNDQEHIDOHVHWVpUOLJW
UHQJqULQJVPLGGHOVRPI·VKRVGLQ9ROYR
IRUKDQGOHU$QGUHNHPLNDOLHUNDQQHGVpWWH
LQGWUpNNHWVEUDQGKpPPHQGHHJHQVNDEHU
9LJWLJW
6NDUSHJHQVWDQGHRJYHOFURE·QGNDQ
EHVNDGLJHELOHQVWHNVWLOLQGWUpN
%HKDQGOLQJDISOHWWHUS·YLQ\O
7qUYLQ\OHQDIPHGHQVYDJVpEHRSOqVQLQJ
RJOXQNHQWYDQG6NUDEHOOHUJQLGDOGULJS·HQ
SOHW%UXJDOGULJVWpUNHSOHWIMHUQHOVHVPLGOHU
%HKDQGOLQJDISOHWWHUS·OpGHU
7LOVQDYVHWOpGHULQGWUpNDQEHIDOHVVpUOLJH
UHQJqULQJVPLGOHUVRPI·VKRVGLQ9ROYR
IRUKDQGOHU%HKDQGOOpGHULQGWUpNNHW´QWLOWR
JDQJHRP·UHWPHG9ROYRVOpGHUSOHMHVpW
%UXJDOGULJVWpUNHSOHWIMHUQHOVHVPLGOHU'HW
NDQVNDGHE·GHWHNVWLOYLQ\ORJ
OpGHULQGWUpN
%LOSOHMH
5HQVQLQJDIVLNNHUKHGVVHOHU
%UXJYDQGRJHWV\QWHWLVNYDVNHPLGGHO
3ROHULQJRJYRNVQLQJ
3ROHURJYRNVELOHQQ·UODNNHQHUPDWHOOHU
KYLVGXqQVNHUDWJLYHELOHQHNVWUD
EHVN\WWHOVH
'HWHULNNHQqGYHQGLJWDWSROHUHELOHQIqUGHQ
HUPLQGVW´W·UJDPPHO'HQNDQJRGWYRNVHV
WLGOLJHUH3ROHURJYRNVLNNHRYHUIODGHUVRP
HUYDUPHUHHQGÜ&
f
9DVNRJWqUELOHQPHJHWJUXQGLJWLQGHQ
GXSROHUHUHOOHUYRNVHUELOHQ)MHUQ
DVIDOWRJWMpUHVWpQNPHGWHUSHQWLQ
9DQVNHOLJHSOHWWHUNDQIMHUQHVPHGILQ
VOLEHSDVWD JQXEQLQJ GHUHUEHUHJQHW
WLOELOODN
f
3ROHUIqUVWPHGSROLVKRJYRNVGHUHIWHU
PHGIO\GHQGHHOOHUIDVWYRNV)qOJ
RPK\JJHOLJWYHMOHGQLQJHQS·
HPEDOODJHQ0DQJHSUpSDUDWHU
LQGHKROGHUE·GHSROLVKRJYRNV
%LOSOHMH
8GEHGULQJDIODNVNDGHU
+YLVVWHQVODJHWHUJ·HWLJHQQHPWLO
SODGHQ
6pWHWVW\NNHDIGpNQLQJVWDSHRYHUGHQ
VNDGHGHIODGH7UpNGHUHIWHUWDSHQDIV·
ODNUHVWHUQHIqOJHUPHG
5qUJRGWLJUXQGPDOLQJHQ SULPHU RJ
S·IqUPDOLQJHQYHGKMpOSDIHQW\QG
SHQVHOHOOHUHQWpQGVWLN3·IqUODNNHQ
PHGSHQVHOQ·UJUXQGPDOLQJHQHUWqU
5LGVHUUHSDUHUHVVRPEHVNUHYHWRYHQIRU
PHQGHUDIGpNNHVUXQGWRPVNDGHQIRU
DWEHVN\WWHGHQXEHVNDGLJHGHODN
/DNNHQ
6WHQVODJRJULGVHU
/DNNHQXGJqUHQYLJWLJGHODIELOHQV
UXVWEHVN\WWHOVHRJVNDOGHUIRUNRQWUROOHUHV
UHJHOPpVVLJW)RUDWXQGJ·UXVWDQJUHEVNDO
ODNVNDGHUVWUDNVXGEHGUHV'HPHVW
DOPLQGHOLJHODNVNDGHUHUPLQGUHVWHQVODJ
ULGVHURJVNDGHUS·IHNVVNpUPNDQWHURJ
GqUH
,QGHQDUEHMGHWPHGXGEHGULQJDIODNNHQ
S·EHJ\QGHVVNDOELOHQYpUHUHQYDVNHWRJWqU
RJKDYHHQWHPSHUDWXURYHUÜ&
f
/DNS·G·VHHOOHUIDUYHSHQ
)DUYHNRGH
'HWHUYLJWLJWDWEUXJHGHQULJWLJHIDUYH3·
SURGXNWSODGHQGHUVLGGHUS·%VWROSHQNDQ
GXVHNRGHQIRUELOHQVIDUYH6HVLGH
f
3HQVHO
f
$IGpNQLQJVWDSH
0DWHULDOHU
f *UXQGPDOLQJ SULPHU S·G·VH
0LQGUHVWHQVODJRJULGVHU
+YLVVWHQVODJHWLNNHHUJ·HWLJHQQHPWLO
SODGHQRJGHUVWDGLJILQGHVHWXEHVNDGLJHW
IDUYHODJNDQIDUYHQS·IqUHVHIWHUIMHUQHOVHDI
VQDYV
9HQWHQGDJRJSROHUGHUHIWHU
UHSDUDWLRQHUQH%UXJHQEOqGNOXGRJNXQ
HQVPXOHVOLEHSDVWD
%LOSOHMH
5XVWEHVN\WWHOVH
.RQWURORJYHGOLJHKROGHOVH
'LQELOHUPHJHWJUXQGLJWRJNRPSOHW
UXVWEHVN\WWHWIUDIDEULNNHQ1RJHWDI
NDURVVHULHWHUIUHPVWLOOHWDIJDOYDQLVHUHW
SODGH8QGHUYRJQHQHUEHVN\WWHWDIHW
VOLGVWpUNWUXVWEHVN\WWHOVHVPLGGHO(QW\QG
SHQHWUHUHQGHUXVWEHVN\WWHOVHVYpVNHHU
VSUqMWHWLQGLYDQJHUKXOUXPRJOXNNHGH
VHNWLRQHU
%HYDUELOHQVUXVWEHVN\WWHOVH
f
+ROGELOHQUHQ6N\OXQGHUYRJQHQ9HG
KqMWU\NVYDVNKROGHVVSXOHUHQPLQGVW
FPIUDODNHUHGHRYHUIODGHU
f
.RQWUROOHUUHJHOPpVVLJWRJVXSSOHU
UXVWEHVN\WWHOVHQHIWHUEHKRY
%LOHQHUE\JJHWPHGHQUXVWEHVN\WWHOVHVRP
XQGHUQRUPDOHIRUKROGLNNHNUpYHU
HIWHUEHKDQGOLQJIqUHIWHUFDRWWH·U(IWHU
GHWWHWLGVUXPVNDOHIWHUEHKDQGOLQJIRUHWDJHV
PHGWUH·UVLQWHUYDOOHU6qJKMpOSKRVHW
9ROYRYpUNVWHGQ·UELOHQVNDO
HIWHUEHKDQGOHV
%LOSOHMH
Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse og service
Volvo-service
Egen vedligeholdelse
Motorhjelm og motorrum
Diesel
Olier og væsker
Viskerblad
Batteri
Pæretyper
Skift af pærer i forlygterne
Skift af pærer i baglygter
Skift af pærer i kabinen
Sikringer
140
141
142
144
145
148
149
151
152
155
156
158
139
9HGOLJHKROGHOVHRJVHUYLFH
9ROYRVHUYLFH
9ROYRVVHUYLFHSURJUDP
,QVWDOODWLRQDIWLOEHKqU
%LOHQHURPK\JJHOLJWSUqYHNqUWLQGHQGHQ
IRUORGIDEULNNHQ8PLGGHOEDUWLQGHQGX
RYHUWRJELOHQHUGHQNRQWUROOHUHWHQGQXHQ
JDQJLKHQKROGWLO9ROYR&DU&RUSRUDWLRQV
IRUVNULIWHU
)RURJV·IUHPRYHUDWKROGHGLQ9ROYRS·HW
KqMWQLYHDXKYDGDQJ·UWUDILNVLNNHUKHG
GULIWVVLNNHUKHGRJS·OLGHOLJKHGVNDOGXIqOJH
9ROYRVVHUYLFHSURJUDPVRPHUVSHFLILFHUHWL
6HUYLFHRJJDUDQWLERJHQ/DGHW
9ROYRYpUNVWHGXGIqUHVHUYLFHRJ
YHGOLJHKROGHOVHVDUEHMGHW9ROYRVYpUNVWHGHU
KDUGHWSHUVRQDOHGHQVHUYLFHOLWWHUDWXURJGHW
VSHFLDOYpUNWqMVRPJDUDQWHUHUGLJGHQ
KqMHVWHVHUYLFHNYDOLWHW
)RUNHUWWLOVOXWQLQJRJLQVWDOODWLRQDIWLOEHKqU
NDQS·YLUNHELOHQVHOHNWURQLVNHV\VWHP
QHJDWLYW1RJOHW\SHUWLOEHKqUIXQJHUHUNXQ
Q·UGHUWLOKqUHQGHVRIWZDUHLQGSURJUDPPHUHV
LELOHQVHOHNWURQLVNHV\VWHP.RQWDNWGHUIRU
DOWLGGLW9ROYRYpUNVWHGLQGHQGXLQVWDOOHUHU
WLOEHKqUVRPWLOVOXWWHVWLOHOOHUS·YLUNHUELOHQV
HOHNWULVNHV\VWHP
9LJWLJW
6HUYLFHRJJDUDQWLERJHQVNDONRQWUROOHUHV
RJIqOJHVIRUDW9ROYRVJDUDQWLVNDOYpUH
JpOGHQGH
6pUOLJHVHUYLFHDUEHMGHU
1RJOHW\SHUVHUYLFHDUEHMGHVRPYHGUqUHU
ELOHQVHOHNWULVNHV\VWHPNDQNXQXGIqUHVYHG
KMpOSDIVSHFLDOXGYLNOHWHOHNWURQLVNXGVW\U
.RQWDNWGHUIRUDOWLGGLW9ROYRYpUNVWHGLQGHQ
GXODGHUVHUYLFHDUEHMGHVRPS·YLUNHUELOHQV
HOHNWULVNHV\VWHPS·EHJ\QGHHOOHUXGIqUH
,QGOpVQLQJDIYRJQGDWD
(QHOOHUIOHUHFRPSXWHUHLGLQ9ROYRNDQ
LQGOpVHGHWDOMHUHGHRSO\VQLQJHU'LVVH
RSO\VQLQJHUGHUHUEHUHJQHWWLODQYHQGHOVHL
IRUVNQLQJVqMHPHGIRUDWYLGHUHXGYLNOH
VLNNHUKHGHQVDPWWLOGLDJQRVWLFHULQJDIIHMOL
QRJOHDIELOHQVV\VWHPHUNDQLQGHKROGH
RSO\VQLQJHUVRPIqUHUHQVRJSDVVDJHUHUQHV
EUXJDIVLNNHUKHGVVHOHRSO\VQLQJHURP
IXQNWLRQHULELOHQVIRUVNHOOLJHV\VWHPHURJ
PRGXOHUVDPWVWDWXVIRUPRWRU
JDVUHJXOHULQJVVSMpOGVW\UHWqMEUHPVHURJ
DQGUHV\VWHPHU'LVVHRSO\VQLQJHUNDQ
RPIDWWHRSO\VQLQJHURPIqUHUHQVP·GHDW
NqUHELOHQS·6·GDQQHRSO\VQLQJHUNDQ
LQGHKROGHGDWDRPPHQLNNHXGHOXNNHQGH
ELOHQVKDVWLJKHGEUXJDIEUHPVHHOOHU
VSHHGHUVDPWUDWXGVODJ6LGVWQpYQWHNDQ
JHPPHVLHWEHJUpQVHWWLGVLQWHUYDOPHQV
ELOHQNqUHVRJGHUHIWHUXQGHUIRUOqEHWDIHQ
NROOLVLRQHOOHULVLWXDWLRQHUKYRUELOHQOLJH
XQGJ·UXKHOG9ROYR&DU&RUSRUDWLRQYLOLNNH
PHGYLUNHWLOXGOHYHULQJDIGHODJUHGH
RSO\VQLQJHUXGHQVDPW\NNH9ROYR&DU
&RUSRUDWLRQNDQGRJWYLQJHVWLODWXGOHYHUH
RSO\VQLQJHUQHVRPIqOJHDIQDWLRQDO
ORYJLYQLQJ,qYULJWNDQ9ROYR&DU&RUSRUDWLRQ
RJGHDXWRULVHUHGHYpUNVWHGHUOpVHRJ
EUXJHRSO\VQLQJHUQH
8JXQVWLJHNqUVHOVIRUKROG
9HGNqUVHOXQGHUXJXQVWLJHIRUKROGDQEHIDOHV
GHWDWVNLIWHPRWRUROLHROLHRJOXIWILOWHURIWHUH
HQGDQEHIDOHWL6HUYLFHRJJDUDQWLERJHQ
7LOXJXQVWLJHIRUKROGUHJQHVODQJYDULJNqUVHO
f
LVWqYHGHHOOHUVDQGHGHRPJLYHOVHU
f
PHGFDPSLQJYRJQHOOHUWUDLOHU
f
LEMHUJH
f
PHGKqMKDVWLJKHG
f
LWRPJDQJHOOHUYHGODYKDVWLJKHG
f
NRUWHVWUpNQLQJHU XQGHUNP YHG
ODYHWHPSHUDWXUHU XQGHUÜ& 9HGOLJHKROGHOVHRJVHUYLFH
(JHQYHGOLJHKROGHOVH
,QGHQGXEHJ\QGHUDWDUEHMGH
PHGELOHQ
%DWWHULHW
f
.RQWUROOHUDWEDWWHULNDEOHUQHHUWLOVOXWWHW
NRUUHNWRJVWUDPPHWJRGWWLO
f
%DWWHULHWP·DOGULJNREOHVIUDPHQV
PRWRUHQHULJDQJ IHNVYHG
EDWWHULVNLIW f
9HGRSODGQLQJDIEDWWHULHWP·GHUDOGULJ
EUXJHVKXUWLJODGHU%DWWHULNDEOHUQHVNDO
YpUHIUDNREOHWYHGRSODGQLQJDI
EDWWHULHW
f
%DWWHULHWLQGHKROGHUV\UHVRPHU
pWVHQGHRJJLIWLJ'HWHUGHUIRUYLJWLJW
DWEDWWHULHWK·QGWHUHVS·HQPLOMqYHQOLJ
P·GH/DG9ROYRIRUKDQGOHUHQKMpOSH
GLJ
$'9$56(/
f 7pQGLQJVV\VWHPHWKDUHQPHJHWKqM
HIIHNW'HUILQGHVOLYVIDUOLJVSpQGLQJL
WpQGLQJVV\VWHPHW7pQGLQJHQVNDO
GHUIRUDOWLGYpUHVO·HWIUDQ·UGHU
XGIqUHVDUEHMGHLPRWRUUXPPHW
f 5qUDOGULJYHGWpQGUqUHOOHU
WpQGVSROHUQ·UWpQGLQJHQHUVO·HW
WLORJHOOHUPRWRUHQHUYDUP
9HGOLJHKROGHOVHRJVHUYLFH
0RWRUKMHOPRJPRWRUUXP
ÔEQLQJDIPRWRUKMHOP
6·GDQ·EQHVPRWRUKMHOPHQ
f
7UpNLO·VHK·QGWDJHWOpQJVWWLOYHQVWUH
XQGHULQVWUXPHQWEUpWWHW0DQNDQKqUH
Q·UVSpUUHQOqVQHV
f
)qUK·QGHQLQGPLGWXQGHU
PRWRUKMHOPHQVIRUNDQWRJWU\N
VLNNHUKHGVVSpUUHQVK·QGWDJRSDG
f
ÔEQPRWRUKMHOPHQ
$'9$56(/
.RQWUROOHUDWPRWRUKMHOPHQO·VHVKHOW
Q·UGHQOXNNHV
0RWRUUXP
%HKROGHUWLOVSULQNOHUYpVNHO F\O
(NVSDQVLRQVEHKROGHUIRUNqOHV\VWHP
%HKROGHUWLOVHUYRVW\ULQJVROLH
0·OHSLQGIRUPRWRUROLH
.qOHU
.qOHYHQWLODWRU
%HKROGHUWLOVSULQNOHUYpVNHO F\O
%HKROGHUWLONREOLQJVRJEUHPVHYpVNH
KqMUHVW\UHW
3·I\OGQLQJPRWRUROLH
%HKROGHUWLONREOLQJVRJEUHPVHYpVNH
YHQVWUHVW\UHW
3ODFHULQJHQNDQYDULHUHDIKpQJLJWDI
PRWRUW\SH
%DWWHUL
5HOpRJVLNULQJVERNV
/XIWILOWHU
9HGOLJHKROGHOVHRJVHUYLFH
5HJHOPpVVLJNRQWURO
.RQWUROOHUIqOJHQGHYHGMpYQHPHOOHPUXP
IHNVYHGWDQNQLQJ
f
.qOHYpVNHz1LYHDXHWVNDOOLJJHPHOOHP
0,1RJ0$;PpUNHUQHS·
HNVSDQVLRQVEHKROGHUHQ
f
0RWRUROLHz1LYHDXHWVNDOOLJJHPHOOHP
0,1RJ0$;PpUNHUQH
f
6HUYRVW\ULQJVROLHz1LYHDXHWVNDOOLJJH
PHOOHP0,1RJ0$;PpUNHUQH
f
6SULQNOHUYpVNHz%HKROGHUHQVNDOYpUH
JRGWI\OGW3·I\OG
IURVWEHVN\WWHOVHVPLGGHOYHG
WHPSHUDWXUHURPNULQJIU\VHSXQNWHW
f
%UHPVHRJNREOLQJVYpVNHz1LYHDXHW
VNDOOLJJHPHOOHP0,1RJ0$;
PpUNHUQH
$'9$56(/
f +XVNS·DWNqOHUYHQWLODWRUHQNDQ
VWDUWHDXWRPDWLVNHWVW\NNHWLGHIWHUDW
PRWRUHQHUVWDQGVHW
f 0RWRUYDVNVNDODOWLGXGIqUHVS·HW
YpUNVWHG+YLVPRWRUHQHUYDUPHU
GHUULVLNRIRUEUDQG
9HGOLJHKROGHOVHRJVHUYLFH
'LHVHO
%UpQGVWRIV\VWHP
'LHVHOPRWRUHUHUIqOVRPPHRYHUIRU
IRUXUHQLQJ%UXJNXQGLHVHOEUpQGVWRIIUD
NHQGWHROLHVHOVNDEHU3·I\OGDOGULJGLHVHODI
WYLYOVRPNYDOLWHW'HVWRUHROLHVHOVNDEHUKDU
RJV·HWVpUOLJWGLHVHOEUpQGVWRIGHUHU
EHUHJQHWWLOWHPSHUDWXUHURPNULQJ
IU\VHSXQNWHW'HWWHHUPHUHOHWIO\GHQGHYHG
ODYHWHPSHUDWXUHURJUHGXFHUHUULVLNRHQIRU
YRNVGDQQHOVHLEUpQGVWRIV\VWHPHW
5LVLNRHQIRUNRQGHQVYDQGLWDQNHQUHGXFHUHV
KYLVWDQNHQKROGHVI\OGW.RQWUROOHUDWGHUHU
UHQWRPNULQJS·I\OGQLQJVUqUHWQ·UGXWDQNHU
8QGJ·VSLOGS·ODNHUHGHIODGHU,WLOIpOGHDI
VSLOGYDVNHVPHGYDQGRJVpEH
%UpQGVWRIVWRS
'HUVNDOLNNHXGIqUHVVpUOLJHKDQGOLQJHUHIWHU
EUpQGVWRIVWRS
50( UDSVPHWK\OHVWHU
'HUP·PDNVLPDOWEODQGHV50(L
GLHVHOEUpQGVWRIIHW
9LJWLJW
9HGKqMHUHNRQFHQWUDWLRQHQG50(HU
GHUULVLNRIRUPRWRUVNDGHU
$IWDSQLQJDINRQGHQVYDQGL
EUpQGVWRIILOWHU
,EUpQGVWRIILOWHUHWVHSDUHUHVNRQGHQVYDQG
IUDEUpQGVWRIIHW(OOHUVNDQNRQGHQVYDQGHW
IRU·UVDJHIRUVW\UUHOVHUDIPRWRUHQ
$IWDSQLQJDIEUpQGVWRIILOWHUHWVNDOIRUHWDJHVL
RYHUHQVVWHPPHOVHPHGVHUYLFHLQWHUYDOOHUQHL
6HUYLFHRJJDUDQWLERJHQHOOHUYHGPLVWDQNH
RPDWGHUHUDQYHQGWIRUXUHQHWEUpQGVWRI
9HGOLJHKROGHOVHRJVHUYLFH
2OLHURJYpVNHU
0·OHSLQGEHQ]LQPRWRUHU
0·OHSLQGGLHVHOPRWRUHU
6NLIWDIROLHRJROLHILOWHU
9ROYRDQEHIDOHUDWROLHQLYHDXHWNRQWUROOHUHV
IRUKYHUNP'HQVLNUHVWHP·OHYpUGL
RSQ·VS·HQNROGPRWRULQGHQVWDUW
0·OHYpUGLHQHUPLVYLVHQGHXPLGGHOEDUW
HIWHUDWPRWRUHQVOXNNHV0·OHSLQGHQYLVHUHW
IRUODYWQLYHDXGDDOROLHQLNNHNDQOqEHQHGL
EXQGNDUUHW
,6HUYLFHRJJDUDQWLERJHQILQGHVDQYLVQLQJHU
WLOHJQHGHLQWHUYDOOHUIRUXGVNLIWQLQJDIROLHRJ
ROLHILOWHU9HGNqUVHOXQGHUXJXQVWLJHIRUKROG
DQEHIDOHVNRUWHUHLQWHUYDOOHU6HVLGH
.RQWURODIROLHQLYHDX
1LYHDXHWIRUPRWRUROLHQVNDONRQWUROOHUHVRJ
ROLHQVNDOVNLIWHVUHJHOPpVVLJW'HWHUYLJWLJW
DWROLHQLYHDXHWNRQWUROOHUHVDOOHUHGHLQGHQ
GHWIqUVWHQRUPDOHROLHVNLIWIRUHWDJHVS·GHQ
Q\HELO6HUYLFHRJJDUDQWLERJHQDQJLYHUYHG
KYLONHQP·OHDQJLYHOVHGHWWHVNDOVNH
2OLHNRQWUROS·HQNROGELO
f
7qUP·OHSLQGHQDIIqUGXNRQWUROOHUHU
ROLHQLYHDXHW
f
2OLHQLYHDXHWVNDOOLJJHLQGHQIRUGHW
PDUNHUHGHRPU·GHS·P·OHSLQGHQ
2OLHNRQWUROS·HQYDUPELO
f
6WLOELOHQSODQWRJYHQWPLQGVW
PLQXWWHUHIWHUDWPRWRUHQHUVWDQGVHW
V·ROLHQQ·UDWOqEHWLOEDJHWLOEXQGNDUUHW
f
7qUP·OHSLQGHQDIIqUGXNRQWUROOHUHU
ROLHQLYHDXHW
f
.RQWUROOHUROLHQLYHDXHWPHGP·OHSLQGHQ
1LYHDXHWVNDOOLJJHPHOOHP0,10$;
PpUNHUQH
.RQWUROOHUROLHQLYHDXHWPHGP·OHSLQGHQ
1LYHDXHWVNDOOLJJHPHOOHP0,1RJ
0$;PpUNHUQH+YLVQLYHDXHWHUWpWS·
0,1PpUNHWVNDOGXI\OGHOLWHUS·
)\OGRSLQGWLOROLHQLYHDXHWHUWpWWHUHS·
0$;HQG0,1
9HGOLJHKROGHOVHRJVHUYLFH
f
3·I\OGYHGEHKRY+YLVQLYHDXHWHUWpW
S·0,1PpUNHWVNDOGXI\OGHOLWHU
S·.qUELOHQYDUPRJVOXNPRWRUHQ
9HQWPLQXWWHURJNRQWUROOHU
QLYHDXHWLJHQ)\OGRSLQGWLOROLHQLYHDXHW
HUWpWWHUHS·0$;HQG0,1
9LJWLJW
)\OGDOGULJS·RYHU0$;PpUNHW'XNDQ
qJHROLHIRUEUXJHWKYLVGXI\OGHUIRUPHJHW
ROLHS·PRWRUHQ
$'9$56(/
6SLOGLNNHROLHS·GHYDUPH
XGVWqGQLQJVJUHQUqUHWGDGHUHUULVLNR
IRUEUDQG
3·I\OGQLQJDIVSULQNOHUYpVNHDIKpQJLJWDI
PRWRUW\SH
6SULQNOHUYpVNHEHKROGHU
9LQGXHVRJO\JWHYDVNHUQHDQYHQGHUVDPPH
YpVNHEHKROGHU
3·I\OGQLQJDIF\OLQGUHGHPRGHOOHU
VDPWGLHVHO%HKROGHUHQUXPPHUFD
OLWHU
3·I\OGQLQJF\OLQGUHGHPRWRUHU
%HKROGHUHQUXPPHUFDOLWHU
%UXJIURVWEHVN\WWHOVHVPLGGHORPYLQWHUHQV·
SXPSHEHKROGHURJVODQJHULNNHIU\VHUWLO
9LJWLJW
%ODQGIURVWEHVN\WWHOVHVPLGOHWPHGYDQG
LQGHQS·I\OGQLQJ
.qOHUYpVNHEHKROGHU
.qOHUYpVNH
%UXJHQEODQGLQJDIKDOYNqOHUYpVNHRJKDOY
YDQG)qOJYHMOHGQLQJHQS·HPEDOODJHQ'HW
HUYLJWLJWDWPpQJGHQDIP·OHV3·I\OGDOGULJ
UHQWYDQGDOHQH5LVLNRHQIRUWLOIU\VQLQJqJHV
PHGE·GHIRUOLOOHRJIRUVWRUDQGHO
NqOHUYpVNH
9LJWLJW
1RJOHDIPRWRUHQVNRPSRQHQWHUHU
IUHPVWLOOHWDIDOXPLQLXPVOHJHULQJ'HWHU
GHUIRUPHJHWYLJWLJWDWGHUDQYHQGHV
NqOHUYpVNHPHGNRUURVLRQVEHVN\WWHOVH
VRP9ROYRDQEHIDOHU1·UELOHQHUQ\HU
GHQI\OGWPHGNqOHUYpVNHVRPNDQNODUH
FDÜ&
9HGOLJHKROGHOVHRJVHUYLFH
.RQWUROOHUNqOHUYpVNHQUHJHOPpVVLJW
1LYHDXHWVNDOOLJJHPHOOHP0,1RJ0$;
PpUNHUQHS·HNVSDQVLRQVEHKROGHUHQ+YLV
GHULNNHHUQRNYpVNHS·V\VWHPHWNDQGHU
RSVW·KqMHWHPSHUDWXUHUORNDOWPHGULVLNRIRU
VNDGHU UHYQHU LWRSVW\NNHW)\OGYpVNHS·
KYLVQLYHDXHWHUIDOGHWWLO0,1PpUNHW
0RWRUHQP·NXQNqUHPHGJRGWI\OGW
NqOHV\VWHP'HUNDQRSVW·KqMHWHPSHUDWXUHU
PHGULVLNRIRUVNDGHU UHYQHU LWRSVW\NNHW
$'9$56(/
.qOHUYpVNHQHUPHJHWPHJHWYDUP+YLV
GXVNDOS·I\OGHNqOHYpVNHQ·UPRWRUHQ
HUYDUPVNDOGXVNUXH
HNVSDQVLRQVEHKROGHUHQVGpNVHO
IRUVLJWLJWDIV·RYHUWU\NNHWIRUVYLQGHU
%HKROGHUWLOEUHPVHRJ
NREOLQJVYpVNH
%UHPVHRJNREOLQJVYpVNHDQYHQGHUVDPPH
EHKROGHU3ODFHULQJHQDIEHKROGHUHQHU
IRUVNHOOLJS·KqMUHRJYHQVWUHVW\UHGHELOHU
1LYHDXHWVNDOOLJJHPHOOHP0,1RJ0$;
PpUNHUQH
$QEHIDOLQJIRUEUHPVHYpVNH'27
.RQWUROOHUQLYHDXHWUHJHOPpVVLJW6NLIW
EUHPVHYpVNHQKYHUWDQGHW·UHOOHUYHGKYHUW
DQGHWDOPLQGHOLJWVHUYLFHHIWHUV\Q
9LJWLJW
%HKROGHUWLOVHUYRVW\ULQJVROLH
1LYHDXHWVNDOOLJJHPHOOHP0,1RJ0$;
PpUNHUQH
2OLHNYDOLWHW9ROYRVHUYRVW\ULQJVROLH
.RQWUROOHUQLYHDXHWYHGKYHUVHUYLFH'HWHU
LNNHQqGYHQGLJWDWVNLIWHROLH
+YLVGHURSVW·UHQIHMOL
VHUYRVW\ULQJVV\VWHPHWHOOHUKYLVELOHQPLVWHU
VWUqPPHQRJVNDOEXJVHUHVNDQELOHQVWDGLJ
VW\UHV6W\ULQJHQEOLYHUV·PHJHWWXQJHUHHQG
QRUPDOWRJGHUVNDOEUXJHVPHUHNUDIWWLODW
GUHMHUDWWHW
3·ELOHUVRPNqUHVS·HQP·GHV·
EUHPVHUQHDQYHQGHVRIWHRJK·UGWIHNV
YHGNqUVHOLEMHUJHHOOHULWURSLVNNOLPDPHG
KqMOXIWIXJWLJKHGVNDOYpVNHQXGVNLIWHV
KYHUW·U
9HGOLJHKROGHOVHRJVHUYLFH
9LVNHUEODG
8GVNLIWQLQJDIYLVNHUEODG
9LSYLVNHUDUPHQXGRJYLSYLVNHUEODGHW
XGWLOÜLIRUKROGWLOYLVNHUDUPHQ
7UpNYLVNHUEODGHWDIDNVOHQOLJHXGWLO
VLGHQ
6N\GGHWQ\HYLVNHUEODGS·oLIRUKROG
WLOYLVNHUDUPHQ
9LSYLVNHUEODGHWLQGXQGHUGHWEqMHGH
PHWDOVW\NNHRJVpQNYLVNHUDUPHQQHG
9LVNHUEODGHQHKDUIRUVNHOOLJOpQJGH
%ODGHWLIqUHUVLGHQHUOpQJHUHHQGGHWDQGHW
9HGOLJHKROGHOVHRJVHUYLFH
%DWWHUL
)\OGDOGULJKqMHUHRSHQG
QLYHDXPDUNHULQJHQ $ 2SEHYDUEDWWHULHW
XWLOJpQJHOLJWIRUEqUQ
9LJWLJW
%UXJDOWLGGHVWLOOHUHWHOOHU
GHPLQHUDOLVHUHWYDQG EDWWHULYDQG f
%DWWHULHWLQGHKROGHU
pWVHQGHV\UH
6pWGpNVOHWRUGHQWOLJWS·
2PEDWWHULHWDIODGHVPDQJHJDQJH
S·YLUNHVEDWWHULHWVOHYHWLGQHJDWLYW
6\PEROHUS·EDWWHULHW
6\PEROHUQHVLGGHUS·EDWWHULHW
8QGJ·JQLVWHURJ·EHQ
LOG
9HGOLJHKROGHOVHDIEDWWHUL
%DWWHULHWVOHYHWLGRJIXQNWLRQS·YLUNHVDIGHW
DQWDOVWDUWDIODGQLQJHUNqUHP·GH
NqUVHOVIRUKROGRJNOLPDIRUKROGRVY
%UXJEHVN\WWHOVHVEULOOHU
(NVSORVLRQVIDUH
+XVNS·IqOJHQGHIRUDWEDWWHULHWNDQIXQJHUH
WLOIUHGVVWLOOHQGH
f
.RQWUROOHUMpYQOLJWDWEDWWHULHWV
YpVNHVWDQGHUNRUUHNW $ f
.RQWUROOHUDOOHFHOOHUQH/qVQGpNVOHW
YHGKMpOSDIHQVNUXHWUpNNHU+YHUFHOOH
KDUVLQHJHQPDNVLPXPQLYHDXPDUNHULQJ
f
)\OGGHVWLOOHUHWYDQGS·WLOEDWWHULHWV
PDNVLPXPPDUNHULQJHIWHUEHKRY
'HUILQGHVIOHUH
RSO\VQLQJHULELOHQV
LQVWUXNWLRQVERJ
9HGOLJHKROGHOVHRJVHUYLFH
8GVNLIWQLQJDIEDWWHUL
6O·WpQGLQJHQIUDRJWDJQqJOHQXG
6NUXGpNVOHWRYHUEDWWHULHWDI
9HQWPLQGVWIHPPLQXWWHULQGHQGXUqUHU
YHGGHHOHNWULVNHIRUELQGHOVHU V·OHGHV
DWDOOHGDWDLELOHQVHOHNWULVNHV\VWHPNDQ
JHPPHVLGHIRUVNHOOLJHVW\UHHQKHGHU )MHUQGpNVOHWRJVNUXEDWWHULNDVVHQV
IRUYpJOqVPHGHQVNUXHWUpNNHU
/qVQPLQXVNDEOHW
/qVQNOHPPHQVRPKROGHUEDWWHULHWIDVW
/qVQSOXVNDEOHW
,QVWDOODWLRQDIEDWWHULIRUHWDJHVLRPYHQGW
UpNNHIqOJH
$'9$56(/
%DWWHULHUNDQGDQQHNQDOGJDVVRPHU
PHJHWHNVSORVLY(QJQLVWVRPNDQ
GDQQHVKYLVGXPRQWHUHUVWDUWNDEOHUQH
IRUNHUWHUWLOVWUpNNHOLJWLODWI·EDWWHULHWWLO
DWHNVSORGHUH%DWWHULHWLQGHKROGHU
VYRYOV\UHVRPNDQIRU·UVDJHDOYRUOLJH
pWVHVNDGHU6N\OPHGULJHOLJHPpQJGHU
YDQGKYLVVYRYOV\UHQNRPPHULNRQWDNW
PHGqMQHKXGHOOHUWqM9HGVWpQNL
qMQHQHVNDOGXRPJ·HQGHVqJH
OpJHKMpOS
9HGOLJHKROGHOVHRJVHUYLFH
3pUHW\SHU
3pUHULELOHQ
1pUO\V
:
+//
%L;HQRQ RSWLRQ JDVDIODGQLQJVSpUH
:'6
)MHUQO\V
:
+%
%UHPVHO\VW·JHO\V
EDJ
3:
%OLQNO\VEDJIRU
JXO
3<:
%DNO\VSRVLWLRQV
SDUNHULQJVO\V
VLGHPDUNHULQJVO\V
:://
,QGVWLJQLQJVEHO\VQLQJ
EDJDJHUXPVEHO\VQLQJ
::
0DNHXSVSHMO
:
1XPPHUSODGHO\V
SRVLWLRQV
SDUNHULQJVO\VL
IRUO\JWHUVLGHEOLQNO\V
JXO
::
7·JHO\JWHU
:+
2%63pUHURJSXQNWO\VVRPLNNHHU
EHVNUHYHWKHUVNDOXGVNLIWHVS·HW9ROYR
YpUNVWHG
0LOMq
%L;HQRQO\JWHULQGHKROGHUHQOLOOHVPXOH
NYLNVqOY8GEUpQGWHSpUHUVNDOGHUIRU
EHKDQGOHVNRUUHNW6SqUJS·HW9ROYR
YpUNVWHG
9LJWLJW
5qUDOGULJYHGJODVVHWS·SpUHUQH
GLUHNWHPHGILQJUHQH)HGWRJROLHIUD
ILQJUHQHIRUGDPSHVDIYDUPHQRJJLYHU
HQEHOpJQLQJS·UHIOHNWRUHQVRPV·NDQ
qGHOpJJHV
9HGOLJHKROGHOVHRJVHUYLFH
6NLIWDISpUHULIRUO\JWHUQH
$IPRQWHULQJDIO\JWHKXV
$OOHSpUHUIRUDQ PHGXQGWDJHOVHDI
W·JHO\JWHQ XGVNLIWHVYHGDWOqVQHRJIMHUQH
KHOHO\JWHKXVHWYLDPRWRUUXPPHW
7DJVWDUWQqJOHQXGRJGUHM
EHO\VQLQJVNRQWDNWHQWLOSRVLWLRQ
7UpNO\JWHKXVHWVO·VHVWLIWRSDG 7UpNO\JWHKXVHWWLOVLGHQRJGHUHIWHU
IUHPDG /qVQNRQWDNWHQ
/qIWO\JWHKXVHWXGRJOpJGHQS·HW
EOqGWXQGHUODJV·OLQVHQLNNHEOLYHU
ULGVHW
0RQWHULQJDIO\JWHKXV
0RQWHUO\JWHKXVHWLRPYHQGW
UpNNHIqOJH.RQWUROOHUDWO·VHVWLIWHQ
SODFHUHVNRUUHNW
.RQWUROOHUEHO\VQLQJHQ
/\JWHKXVHWVNDOYpUHPRQWHUHWRJ
VLGGHS·SODGVLQGHQEHO\VQLQJHQVO·VWLO
HOOHUVWDUWQqJOHQVpWWHVLVWDUWO·VHQ
'pNVHOPHGO·VHEqMOHU
1pUO\V
$'9$56(/
3·ELOHUGHUHUXGVW\UHWPHG%L;HQRQ
IRUO\JWHUVNDODOWDUEHMGHPHGIRUO\JWHUQH
XGIqUHVDIHW9ROYRYpUNVWHG
%L;HQRQIRUO\JWHUNUpYHUVpUOLJ
IRUVLJWLJKHGGDGHLQGHKROGHUHW
KqMVSpQGLQJVDJJUHJDW
7DJKHOHO\JWHKXVHWXG
9LSO·VHEqMOHUQHWLOVLGHRJWDJGpNVOHW
DI
/qVQNOHPIMHGHUHQVRPKROGHUSpUHQ
IDVW7U\NIqUVWWLOKqMUHIRUDWOqVQHGHQ
)qUGHQGHUHIWHUXGDGRJQHGDG
7UpNSpUHQXG
/qVQNRQWDNWVW\NNHWIUDSpUHQ
9HGOLJHKROGHOVHRJVHUYLFH
1pUO\V
0RQWHULQJDISpUH
)MHUQO\V
3RVLWLRQVSDUNHULQJVO\V
0RQWHUGHQQ\HSpUH'HQNDQNXQ
VLGGHS·´QP·GH
7U\NNOHPIMHGHUHQRSDGRJGHUHIWHUHQ
DQHOVHWLOYHQVWUHIRUDWVpWWHGHQIDVW
7U\NNRQWDNWVW\NNHWWLOEDJH
6pWSODVWGpNVOHWS·SODGV
6pWO\JWHKXVHWS·SODGV
7DJKHOHO\JWHKXVHWXG
'UHMIDWQLQJHQPRGXUHWWUpNGHQXGRJ
VNLIWSpUHQ %HPpUNKYRUGDQ
IDWQLQJHQVLGGHU 6pWIDWQLQJHQS·SODGV'HQNDQNXQ
VpWWHVWLOEDJHS·´QP·GH
7UpNIDWQLQJHQXGPHGHQWDQJ7UpN
LNNHIDWQLQJHQXGYHGDWWUpNNHL
OHGQLQJHQ
8GVNLIWSpUHQ
7U\NIDWQLQJHQWLOEDJH'HQNDQNXQ
VpWWHVWLOEDJHS·´QP·GH
9HGOLJHKROGHOVHRJVHUYLFH
%OLQNO\JWHU
6LGHPDUNHULQJVO\V
7·JHO\JWHU
'UHMIDWQLQJHQPRGXUHWRJWDJGHQXG
7DJSpUHQXGDIIDWQLQJHQYHGDWWU\NNH
GHQLQGRJGUHMHGHQPRGXUHW
6pWHQQ\SpUHLRJVpWIDWQLQJHQ
WLOEDJHLO\JWHKXVHW
'UHMIDWQLQJHQPRGXUHWWUpNGHQXGRJ
VNLIWSpUHQ
6pWIDWQLQJHQS·SODGV'HQNDQNXQ
VLGGHS·´QP·GH
6OXNEHO\VQLQJHQRJGUHMVWDUWQqJOHQWLO
SRVLWLRQ
)MHUQSDQHOHWUXQGWRPO\JWHKXVHW
6NUXGHWRWRU[VNUXHULO\JWHKXVHWXGRJ
OqIWGHQIUHP
7DJHONRQWDNWHQDISpUHQ
'UHMSpUHQPRGXUHWRJWDJGHQXG
6pWGHQQ\HSpUHLRJGUHMGHQPHG
XUHW
7LOVOXWHONRQWDNWHQPHGSpUHQ
)DVWJqUO\JWHKXVHWPHGVNUXHUQHRJ
WU\NSDQHOHWWLOEDJH
9HGOLJHKROGHOVHRJVHUYLFH
6NLIWDISpUHULEDJO\JWHU
$IPRQWHULQJDIIDWQLQJ
3ODFHULQJDISpUHULEDJO\JWHQ
$OOHSpUHULEDJO\JWHQVNLIWHVLQGHIUD
EDJDJHUXPPHW
6WRSO\V
3RVLWLRQVSDUNHULQJVO\V
%OLQNO\V
7·JHEDJO\JWH ´QVLGH
%DNO\V
6OXNEHO\VQLQJHQRJGUHMVWDUWQqJOHQWLO
SRVLWLRQ
)MHUQGpNVOHUQHLYHQVWUHKqMUHSDQHOIRU
DWI·DGJDQJWLOSpUHUQH
3pUHUQHVLGGHULHQIpOOHVIDWQLQJ
/qVQNRQWDNWVW\NNHWIUDIDWQLQJHQ
7U\NVSpUUHKDJHUQHVDPPHQRJWDJ
IDWQLQJHQXG
8GVNLIWSpUHQ
7U\NNRQWDNWVW\NNHWWLOEDJH
7U\NIDWQLQJHQS·SODGVRJVpWGpNVOHW
S·LJHQ
3://
%$V
3://
%$<G
3<:
//
3://
%$V
3://
%$V
+qMWSODFHUHWEUHPVHO\V
'HUDQYHQGHVHQVpUOLJW\SHSpUH'HW
DQEHIDOHVDWODGHHW9ROYRYpUNVWHGVNLIWH
GHQ
1XPPHUSODGHO\V
6NLIWDISpUH
6OXNEHO\VQLQJHQRJGUHMVWDUWQqJOHQWLO
SRVLWLRQ
/qVQVNUXHQPHGHQVNUXHWUpNNHU
/qVQKHOHO\JWHKXVHWIRUVLJWLJWRJWUpN
GHQXG'UHMNRQWDNWHQPRGXUHWRJWDJ
SpUHQXG
6NLIWSpUHQ
6pWNRQWDNWHQWLOEDJHRJGUHMGHQPHG
XUHW
6pWKHOHO\JWHKXVHWS·SODGVRJVNUX
GHWIDVW
9HGOLJHKROGHOVHRJVHUYLFH
6NLIWDISpUHULNDELQHQ
%HO\VQLQJLPDNHXSVSHMO
,QGVWLJQLQJVEHO\VQLQJ
%DJDJHUXP
,QGVWLJQLQJVEHO\VQLQJHQVLGGHUXQGHU
LQVWUXPHQWEUpWWHWLIqUHURJSDVVDJHUVLGHQ
6WLNHQVNUXHWUpNNHULQGRJGUHMOHWV·
OLQVHQOqVQHV
7DJGHQGHIHNWHSpUHXG
,VpWHQQ\SpUH
6pWOLQVHQS·SODGV
6WLNHQVNUXHWUpNNHULQGRJGUHMOHWV·
O\JWHKXVHWOqVQHV
7DJGHQGHIHNWHSpUHXG
,VpWHQQ\SpUH
6pWO\JWHKXVHWS·SODGV
$IPRQWHULQJDIVSHMOJODVVHW
6WLNHQVNUXHWUpNNHULQGXQGHUGHQ
QHGHUVWHNDQWLPLGWHQRJGUHMRJYLS
IRUVLJWLJWO·VHNQDVWHQRSS·NDQWHQ
)qUVNUXHWUpNNHUHQXQGHUNDQWHQWLO
E·GHYHQVWUHRJKqMUH YHGGHVRUWH
JXPPLSXQNWHU RJEqMIRUVLJWLJWV·
JODVVHWVXQGHUNDQWOqVQHV
/qVQIRUVLJWLJWRJWDJKHOHVSHMOJODVVHW
PHGO·VHQXG
7DJGHQGHIHNWHSpUHXGRJLVpWHQQ\
9HGOLJHKROGHOVHRJVHUYLFH
*HQPRQWHULQJDIVSHMOJODV
7U\NIqUVWVSHMOJODVVHWVWUHO·VHNQDVWHU
WLOEDJHLGHQqYHUVWHNDQW
7U\NGHUHIWHUGHWUHQHGHUVWHIDVW
9HGOLJHKROGHOVHRJVHUYLFH
6LNULQJHU
)RUDWIRUKLQGUHDWELOHQVHOHNWULVNHV\VWHP
VNDGHVSJDNRUWVOXWQLQJHOOHURYHUEHODVWQLQJ
HUDOOHGHIRUVNHOOLJHHOHNWULVNHIXQNWLRQHURJ
NRPSRQHQWHUEHVN\WWHWPHGHWDQWDO
VLNULQJHU
6LNULQJHUQHHUSODFHUHWWRIRUVNHOOLJHVWHGHUL
ELOHQ
f
5HOpVLNULQJVERNVLPRWRUUXPPHW
f
5HOpVLNULQJVERNVLNDELQHQ
8GVNLIWQLQJ
+YLVHQHOHNWULVNNRPSRQHQWHOOHUIXQNWLRQ
LNNHIXQJHUHUNDQGHWVN\OGHVDW
NRPSRQHQWHQVVLNULQJPLGOHUWLGLJWKDUYpUHW
RYHUEHODVWHWRJHUEUpQGWDI
6HLVLNULQJVRYHUVLJWHQIRUDWILQGH
VLNULQJHQ
7UpNVLNULQJHQXGRJVHIUDVLGHQRP
GHQEqMHGHWU·GHUDIEUpQGW
,V·IDOGXGVNLIWHVVLNULQJHQPHG´QL
VDPPHIDUYHRJPHGVDPPH
DPSHUHEHWHJQHOVH
+YLVGHQVDPPHVLNULQJEUpQGHVDI
JHQWDJQHJDQJHHUGHUIHMOLNRPSRQHQWHQ
.RQWDNWHW9ROYRYpUNVWHGRJI·GHW
NRQWUROOHUHW
5HOpVLNULQJVERNVL
PRWRUUXPPHW
'HUHUVLNULQJVSRVLWLRQHU'HWHUYLJWLJWDW
HQVSUXQJHWVLNULQJXGVNLIWHVPHGHQQ\VRP
KDUVDPPHIDUYHRJDPSHUHEHWHJQHOVH
f
HUDIW\SHQ0LGL)XVHRJP·NXQ
XGVNLIWHVS·HW9ROYRYpUNVWHG
f
RJHUDIW\SHQ-&$6(RJ
VNDOXGVNLIWHVS·HW9ROYRYpUNVWHG
f
HUDIW\SHQ0LGL)XVH
3·LQGHUVLGHQDIGpNVOHWHUGHURJV·
UHVHUYHVLNULQJHURJHQWDQJVRPJqUGHW
OHWWHUHDWWUpNNHHQVLNULQJXGRJVpWWHGHQL
9HGOLJHKROGHOVHRJVHUYLFH
.RPSUHVVRUIRUDLUFRQGLWLRQ$
5HVHUYHSODGV
7·JHO\VIRU$
0RWRUVW\UHHQKHG3$
6SpQGLQJVUHJXODWRUJHQHUDWRU$
,QGVSUqMWQLQJ F\O $
9DUPHHOHPHQWODPEGDVRQGH F\O OXIWIRUYDUPQLQJVYHQWLO GLHVHO $
7pQGVSROHUEUpQGVWRISXPSH GLHVHO $
0RWRUIqOHUYHQWLOHUUHOpWLODLUFRQGLWLRQ
$
0RWRUVW\UHHQKHG (&0 $
6LNULQJVSRVLWLRQHULUHOp
VLNULQJVERNVLPRWRUUXPPHW
.qOHUYHQWLODWRU$
6HUYRVW\ULQJ$
7LOIqUVHOWLOVLNULQJVERNVLNDELQHQ$
7LOIqUVHOWLOVLNULQJVERNVLNDELQHQ$
(OHPHQWLNOLPDHQKHG$
*OqGHVWLIW GLHVHO $
$%6SXPSH$
$%6YHQWLOHU$
0RWRUVW\UHHQKHG$
%OpVHULNOLPDHQKHG$
)RUO\JWHYDVNHU$
(ORSYDUPHWEDJUXGH$
6WDUWPRWRUUHOp$
6WLNWLODQKpQJHUSDUNHULQJVDVVLVWDQFH
WLOEHKqUVPRGXO$
5HVHUYHSODGV
7LOIqUVHOWLOVLNULQJVERNVLNDELQHQ3$
)RUUXGHYLVNHUH$
7LOIqUVHOWLOVLNULQJVERNVLNDELQHQ$
5HVHUYHSODGV
+RUQ$
(NVWUDYDUPHUNDELQHYDUPHU
EUpQGVWRIGUHYHQ $
5HVHUYHSODGV
0RWRUVW\UHHQKHG (&0 VW\UHHQKHGWLO
WUDQVPLVVLRQ 7&0 $
9DUPHUGLHVHOILOWHU$
5HVHUYHSODGV
7pQGLQJVO·V$
9HGOLJHKROGHOVHRJVHUYLFH
5HOpVLNULQJVERNVLNDELQHQ
'HUHUVLNULQJVSRVLWLRQHU6LNULQJHUQHHU
SODFHUHWXQGHUKDQGVNHUXPPHW
5HVHUYHVLNULQJHURJWDQJILQGHVL5HOp
VLNULQJVERNVLPRWRUUXPPHW
8GVNLIWQLQJDIVLNULQJHU
)MHUQEHNOpGQLQJHQVRPGpNNHU
VLNULQJVERNVHQYHGIqUVWDWWU\NNH
PLGWHUVWLIWHQFDFPLQGL
IDVWJqULQJVFOLSVHQ RJGHUHIWHU
WUpNNHGLVVHXG
'UHMGHWRYLQJHVNUXHU VRPKROGHU
VLNULQJVERNVHQS·SODGV PRGXUHW
V·GHOqVQHV
9LSVLNULQJVERNVHQKDOYWQHG 'UHM
GHQPRGVpGHWLQGWLOGHQVWRSSHU/DG
GHQIDOGHKHOWQHG6LNULQJVERNVHQ
WDJHVKHOWDI
/XNVLNULQJVERNVHQLJHQLRPYHQGW
UpNNHIqOJH
7UpNPLGWHUVWLIWHQKHOWXGDI
IDVWJqULQJVFOLSVHQIDVWJqU
EHNOpGQLQJHQPHGFOLSVHQRJWU\NGHQ
OqVHVWLIWLQGLFOLSVHQLJHQ6·XGYLGHV
IDVWJqULQJVFOLSVHQV·EHNOpGQLQJHQ
KROGHVS·SODGV
9HGOLJHKROGHOVHRJVHUYLFH
6LNULQJVSRVLWLRQHULUHOp
VLNULQJVERNVLNDELQHQ
5HVHUYHSODGV
5HVHUYHSODGV
5HVHUYHSODGV
5HVHUYHSODGV
5HVHUYHSODGV
5HVHUYHSODGV
7HOHIRQDXGLR$
656V\VWHP$
6WLNEDJVpGH$
.DELQHEHO\VQLQJKDQGVNHUXPRJ
LQGVWLJQLQJ$
%HO\VQLQJLORIWVLGHVSHMOH$
9LQGXHVYDVNHUYLVNHUS·EDJUXGH$
656V\VWHP$
5HVHUYHSODGV
(NVWUDYDUPHU 37& EHO\VQLQJIRUDQ
$
$%6V\VWHP$
6HUYRVW\ULQJ$
6W\UHHQKHGIRUWUDQVPLVVLRQ 7&0 GLIIHUHQWLDOJHDU$
)MHUQEHWMHQLQJVPRGWDJHU$
%DWWHULODGQLQJ$
&RPSXWHUV\VWHPEUHPVHO\VNRQWDNW
$
)MHUQO\VKqMUHHNVWUDO\V$
)MHUQO\VYHQVWUHHNVWUDO\V$
6pGHYDUPHLIqUHUVLGH$
6pGHYDUPHLSDVVDJHUVLGH$
6ROWDJ$
5XGHWUpNEDJKqMUHVLGH$
$XGLR$
,QIRWDLQPHQW$
6W\UHHQKHGIRUNOLPDDQOpJ &&0 VW\UHHQKHGIRULQIRWDLQPHQW ,&0 $
6XEZRRIHU$
)DUWSLORW$
.OLPDDQOpJUHJQVHQVRU$
5HVHUYHSODGV
5HVHUYHSODGV
5HVHUYHSODGV
6ROWDJNRQVROWLONDELQHEHO\VQLQJ
2+& DGYDUVHOVODPSHIRU
VLNNHUKHGVVHOHEDJ$
5HOpWLOEUpQGVWRISXPSH$
5HVHUYHSODGV
5HVHUYHSODGV
6WLNLEDJDJHUXP$
5HVHUYHSODGV
%DNO\V$
5HVHUYHSODGV
5XGHWUpNEDJYHQVWUHVLGH$
5XGHWUpNIRUDQSDVVDJHUVLGH$
5XGHWUpNIRUDQIqUHUVLGH$
(OEHWMHQWSDVVDJHUVpGH$
(OEHWMHQWIqUHUVpGH$
5HOpWLONDELQHEHO\VQLQJHOEHWMHQWH
VpGHU$
9HGOLJHKROGHOVHRJVHUYLFH
Infotainment
Infotainment
Infotainment
Kontrolpanel
Audiofunktioner
Radiofunktioner
Cd/md (option)
Cd-skifter (option)
Menuindstillinger og menupunkter – Audio
Telefon (option)
Telefonfunktioner
Menuindstillinger og menupunkt – Telefon
164
165
167
169
175
176
178
180
182
188
163
,QIRWDLQPHQW
,QIRWDLQPHQW
$XGLRRJWHOHIRQV\VWHPHW
RSWLRQ
,QIRWDLQPHQWHUHWV\VWHPKYRUDXGLRRJ
WHOHIRQIXQNWLRQHUHULQWHJUHUHW
,QIRWDLQPHQWV\VWHPHWNDQOHWRJSUDNWLVN
EUXJHVPHGHWIpOOHVNRQWUROSDQHORJ
NQDSSHUQHS·UDWWHW.RQWUROSDQHOHWVGLVSOD\
YLVHUGHQDNWXHOOHIXQNWLRQ6\VWHPHWNDQ
XGVW\UHVPHG'ROE\6XUURXQG3UR/RJLF,,
RSWLRQ 'HWWHJLYHUHQPHUHQDWXUOLJ
JHQJLYHOVHDIO\GHQ
'HUHUWUHDXGLRV\VWHPLQGVWLOOLQJHU
f 3HUIRUPDQFH
$0)0UDGLRFGDIVSLOOHU[:ILUH
EUHGE·QGVKqMWWDOHUH HOOHUILUH
EUHGE·QGVKqMWWDOHUHRJWRGLVNDQWHUS·
QRJOHPDUNHGHU f
+LJK3HUIRUPDQFH
$0)0UDGLRFGDIVSLOOHU[:RWWH
KqMWWDOHUH EDVRJGLVNDQWLKYHUGqU f
3UHPLXP6RXQG
$0)0UDGLRFGVNLIWHU VHNVFG HU [::'ROE\3UR/RJLF,,
KqMWWDOHUH EDVPHOOHPUHJLVWHURJ
GLVNDQWLIRUGqUHQEDVRJGLVNDQWL
EDJGqUHQEDVRJGLVNDQWL
LQVWUXPHQWEUpWWHWVFHQWHUKqMWWDOHUH 'HQSUpFLVHVSHFLILNDWLRQIRUGLVVH
LQGVWLOOLQJHUNDQYpUHDQGHUOHGHVS·GH
IRUVNHOOLJHPDUNHGHU1RJOHLQGVWLOOLQJHU
WLOE\GHVLNNHS·DOOHPDUNHGHU/LVWHQPHG
RSWLRQHU VXEZRRIHUFGPGDIVSLOOHUFG
VNLIWHUWHOHIRQQDYLJDWLRQPP HURJV·
DQGHUOHGHVS·GHIRUVNHOOLJHPDUNHGHU$OOH
RSWLRQHUHULNNHWLOJpQJHOLJHIRUDOOH
LQGVWLOOLQJHU
,QIRWDLQPHQW
.RQWUROSDQHO
32:(5z$XGLRWLOIUD
3+21(z7HOHIRQWLOIUDVWDQGE\
92/80(z5HJXOHUHUO\GVW\UNHQ
&'0'z6NLIWHUPHOOHPFGRJPG
$0)0z+XUWLJYDOJPHOOHP)0
)0RJ$0
0(18zÔEQHUKRYHGPHQXHQ
(17(5z9pOJHULPHQXHQ
DNWLYHUHUHWYDOJHOOHUDNWLYHUHU
WHOHIRQLVWDQGE\WLOVWDQG
(;,7z*·UWLOEDJHLPHQXHQ
DIEU\GHUHWYDOJVpWWHUWHOHIRQL
VWDQGE\RJVOHWWHUIRUHJ·HQGHWHJQ
YHGLQGWDVWQLQJDIWHNVWRJWDO
1DYLJHULQJVNQDSz%ODGUHURSQHGL
PHQXHUVqJHUVNLIWHUWUDFNVWDWLRQ
HOOHUJ·UIUHPRJWLOEDJHYHG
LQGWDVWQLQJDIWHNVWRJWDO
781,1*z6qJVNLIWWUDFNVWDWLRQ
6281'z/\GLQGVWLOOLQJ
6&$1z$XWRPDWLVN
VWDWLRQVVqJQLQJ
$872z)LQGHURJJHPPHUGH
VWpUNHVWHVWDWLRQHU
'LVSOD\z9LVHUYDOJPHQXHURJ
LQIRUPDWLRQHU
,QGXGIqULQJVVSUpNNH
8GIqULQJzFGPG
.QDSSHUWLOSURJUDPPHULQJDI
VWDWLRQYDOJDISRVLWLRQLFGVNLIWHU
QXPPHURJWHJQNQDSSHUIRU
WHOHIRQVDPWKXUWLJYDOJLPHQXHU
.RQWUROSDQHOPLGWHUNRQVRO
,QIRWDLQPHQW
'LVSOD\
,GLVSOD\HWYLVHVGHQDNWXHOOHIXQNWLRQIHNV
PHQXSXQNWPHGGHOHOVHUWHOHIRQQXPPHU
HOOHULQGVWLOOLQJHU,GDJVO\VYLVHV
LQIRUPDWLRQHUQHPRGO\VEDJJUXQGRJLPqUNH
PRGPqUNEDJJUXQG'LVSOD\HWUHQJqUHVPHG
HQWqUEOqGNOXG%UXJLNNHUHQJqULQJVPLGOHU
'LVSOD\HWEUXJHVRJV·DINOLPDDQOpJJHW
0HQXK·QGWHULQJ
.QDSSHUS·UDWWHW
.QDSSHUS·UDWWHW RSWLRQ
'HILUHQHGHUVWHNQDSSHUS·UDWWHWEUXJHVWLO
E·GHUDGLRRJWHOHIRQ.QDSIXQNWLRQHQ
DIKpQJHUDIKYLONHWV\VWHPGHUHUDNWLYHUHW
0HGNQDSSHUQHS·UDWWHWNDQGXVNLIWHPHOOHP
SURJUDPPHUHGHVWDWLRQHUUHJXOHUH
O\GVW\UNHQRJVNLIWHQXPPHUS·FGHOOHUPG
7HOHIRQHQVNDOYpUHDNWLYHUHWIqUGXNDQ
EHWMHQHWHOHIRQIXQNWLRQHUQHPHG
SLOHNQDSSHUQH7HOHIRQHQVNDOYpUHLVWDQGE\
IqUGXNDQDQJLYHLQGVWLOOLQJHUIRU
DXGLRV\VWHPHW+ROGHQDISLOHNQDSSHUQHQHG
IRUKXUWLJWDWVSROHHOOHUVqJHHIWHUHQVWDWLRQ
7U\NS·0(18IRUDWNRPPHWLO
KRYHGPHQXHQ,KRYHGPHQXHQYpOJHV
LQGVWLOOLQJHUQHIRUGHQNLOGHLDXGLRV\VWHPHW
IHNVUDGLR VRPHUDNWLYHUHW+YLV
DXGLRV\VWHPHWLNNHHUWpQGWNDQGHULNNH
DQJLYHVLQGVWLOOLQJHU
0HQXK·QGWHULQJ
f *·RSQHGLPHQXHQPHG
QDYLJHULQJVNQDSSHQ
f
7U\NS·(;,7IRUDWIRUWU\GHVLJHQHMWLOHW
PHQXSXQNWHOOHUJ·HWWULQWLOEDJHL
PHQXVWUXNWXUHQ
f
7U\NS·(17(5IRUDWEHNUpIWHYpOJH
HOOHUJ·IUDHQXQGHUPHQXWLOGHQQpVWH
XQGHUPHQX
,QIRWDLQPHQW
$XGLRIXQNWLRQHU
3DXVHVWLOOLQJ
1·UO\GVW\UNHQHULSRVLWLRQQXOVWLOOHVFGPG
DIVSLOOHUHQLSDXVHVWLOOLQJ$IVSLOOHUHQ
DNWLYHUHVLJHQYHGDWVNUXHRSIRUO\GVW\UNHQ
/\GVW\UNHUHJXOHULQJIRU7337<
Q\KHGHURJDODUP
$XGLRWLOIUD
7U\NS·32:(5IRUDWVWDUWHHOOHUVOXNNH
DXGLRV\VWHPHW+YLVELOHQVWDQGVHVPHQV
DXGLRV\VWHPHWHUDNWLYHUHWDNWLYHUHVGHW
DXWRPDWLVNQ·UELOHQVWDUWHVLJHQ
9DOJDIO\GNLOGH
+YLVGHUIHNVDIVSLOOHVHQFGQ·UUDGLRHQ
PRGWDJHUHQWUDILNPHGGHOHOVHVpWWHVFG
DIVSLOOHUHQLSDXVHVWLOOLQJ0HGGHOHOVHQ
DIVSLOOHVPHGGHQO\GVW\UNHGHUHUYDOJWIRU
PHGGHOHOVHQ'HUHIWHUVNLIWHVGHUWLOEDJHWLO
FGDIVSLOOHUHQ+YLVO\GVW\UNHQMXVWHUHVXQGHU
PHGGHOHOVHQJHPPHVGHQQ\HYROXPHQRJ
EUXJHVYHGQpVWHPHGGHOHOVH
/\GLQGVWLOOLQJ
f
7U\NS·6281'
f
7U\NLQGWLOGXNRPPHUWLOGHQIXQNWLRQ
GHUVNDOLQGVWLOOHVYHGKMpOSDI
JHQWDJQHWU\NS·NQDSSHQ6281'
9pOJPHOOHP68%:22)(5 RSWLRQ 75(%/()$'(5%$/$1&(&(17(5
RSWLRQ HOOHU6855281' RSWLRQ f
,QGVWLOO\GVW\UNHQYHGKMpOSDINQDSSHQ
781,1*,GLVSOD\HWYLVHVGHUHQVNDOD
IUDPLQQLYHDXWLOPDNVQLYHDX,PLGWHQ
YLVHVGHWQRUPDOHQLYHDX
9DOJDIO\GNLOGHIRUHWDJHVPHG
KXUWLJYDOJVNQDSSHUQH&'0'RJ$0)0
f
0HGJHQWDJQHWU\NS·NQDSSHQ$0)0
NDQGXVNLIWHPHOOHP)0)0RJ$0
'HQYDOJWHO\GNLOGHYLVHVLGLVSOD\HW
/\GVW\UNHUHJXOHULQJ
'UHMO\GVW\UNHNQDSSHQPHGHOOHUPRGXUHWIRU
DWVNUXHRSHOOHUQHGIRUO\GVW\UNHQ
/\GVW\UNHUHJXOHULQJHQHUWULQOqV'HUNDQ
RJV·VNUXHVRS HOOHUQHG IRUO\GVW\UNHQ
YHGKMpOSDINQDSSHUQHS·UDWWHW
/\GLQGVWLOOLQJ
%DV
'LVNDQW
%DODQFHPHOOHPKqMUH
RJYHQVWUHKqMWWDOHU
%DODQFHPHOOHP
IRUUHVWHRJEDJHVWH
KqMWWDOHUH
1LYHDXIRUEDVKqMWWDOHU
WLOEHKqU
1LYHDXIRU
FHQWHUKqMWWDOHU
WLOEHKqU 1LYHDXIRU
VXUURXQGVRXQG
WLOEHKqU
9LVHVLGLVSOD\
%$66
75(%/(
)$'(5
%$/$1&(
68%:22)(5
&(17(5
6855281'
1LYHDXHWIRUFHQWHUKqMWWDOHUHQNDQNXQ
LQGVWLOOHVKYLV'ROE\3UR/RJLF,, '3/,, HOOHU
FKDQQHOVWHUHR &+ HUYDOJWLPHQXHQ
1LYHDXHWIRUVXEZRRIHUHQNDQNXQLQGVWLOOHV
KYLVGHQHUDNWLYHUHW
'ROE\6XUURXQG3UR/RJLF,,
RSWLRQ
'ROE\6XUURXQG3UR/RJLF,,PHG
FHQWHUKqMWWDOHUPLGWS·LQVWUXPHQWEUpWWHW
JLYHUHQO\GRSOHYHOVHVRPHUWpWS·
YLUNHOLJKHGHQ
,QIRWDLQPHQW
'ROE\6XUURXQG3UR/RJLF,,RJ
'ROE\LNRQHWHUYDUHPpUNHU
WLOKqUHQGH'ROE\/DERUDWRULHV
/LFHQVLQJ&RUSRUDWLRQ'ROE\
3UR/RJLF,,6XUURXQG6\VWHP
HUSURGXFHUHWS·OLFHQVIUD
'ROE\/DERUDWRULHV/LFHQVLQJ
&RUSRUDWLRQ
'HDOPLQGHOLJHVWHUHRNDQDOHU YHQVWUHRJ
KqMUH IRUGHOHVS·YHQVWUHPLGWHQKqMUH
'HVXGHQNRPPHUGHUVXUURXQGVRXQGIUD
ELOHQVEDJHVWHKqMWWDOHUNDQDOHU
'ROE\6XUURXQG3UR/RJLF,,IXQJHUHULFGRJ
PGLQGVWLOOLQJ7LO$0RJ)0
UDGLRPRGWDJHOVHDQEHIDOHVNDQDOVVWHUHR
'ROE\6XUURXQG3UR/RJLF,,ILQGHVNXQS·GHW
KqMHVWHDXGLRQLYHDX3UHPLXP6RXQG
,QGVWLOOLQJDIVXUURXQGVRXQG
7U\NS·0(18
9pOJPHQXHQIRUGHQDNWXHOOHO\GNLOGH
RJWU\NS·(17(5
9pOJ$8',26(77,1*6LPHQXHQRJ
WU\NS·(17(5
9pOJ6XUURXQG$0)0HOOHU6XUURXQG
&'0'RJWU\NS·(17(5
9pOJ3UR/RJLF,,NDQDOVVWHUHRHOOHU
)UDRJWU\NS·(17(5
6\PEROHWIRU'ROE\3UR/RJLF,,YLVHVL
GLVSOD\HWKYLVGHWHUYDOJW
NDQDOVVWHUHRYLVHVLGLVSOD\HWKYLVGHUHU
YDOJWNDQDOVVWHUHR
)UDEHW\GHUDOPLQGHOLJVWHUHRLQGVWLOOLQJ
%DVKqMWWDOHUHz6XEZRRIHU
WLOEHKqU
*LYHUDQOpJJHWHQPHUHI\OGLJO\GRJHQ
G\EHUHEDVO\G
7U\NS·0(18
9pOJPHQXHQIRUGHQDNWXHOOHO\GNLOGH
RJWU\NS·(17(5
9pOJ68%:22)(5RJWU\NS·(17(5
(WNU\GVLIHOWHW LGLVSOD\HW YLVHUDW
LQGVWLOOLQJHQHUDNWLYHUHW
(TXDOL]HU)URQW
QRJOHPRGHOOHU
)LQMXVWHUHUO\GHQLGHIRUUHVWHKqMWWDOHUH
7U\NS·0(18
9pOJPHQXHQIRUGHQDNWXHOOHO\GNLOGH
RJWU\NS·(17(5
9pOJ$8',26(77,1*6LPHQXHQRJ
WU\NS·(17(5
9pOJ(TXDOL]HU)URQWRJWU\NS·(17(5
,QGVWLOQLYHDXHWPHGQDYLJHULQJVNQDSSHQ
HOOHUNQDSSHQ781,1*
%UXJQDYLJHULQJVNQDSSHQWLODWYpOJH
GHQQpVWHIUHNYHQV'XNDQMXVWHUHIHP
IUHNYHQVHU
7U\NS·(17(5IRUDWJHPPH
pQGULQJHUQHRJDIVOXWWH
7U\NS·(;,7IRUDWDIVOXWWHXGHQDW
JHPPHpQGULQJHUQH
(TXDOL]HU5HDU
QRJOHPRGHOOHU
)LQMXVWHUHUO\GHQLGHEDJHVWHKqMWWDOHUH
7U\NS·0(18
9pOJPHQXHQIRUGHQDNWXHOOHO\GNLOGH
RJWU\NS·(17(5
9pOJ$8',26(77,1*6LPHQXHQRJ
WU\NS·(17(5
9pOJ(TXDOL]HU5HDURJWU\NS·(17(5
,QGVWLOQLYHDXHWPHGQDYLJHULQJVNQDSSHQ
HOOHUNQDSSHQ781,1*
%UXJQDYLJHULQJVNQDSSHQWLODWYpOJH
GHQQpVWHIUHNYHQV'XNDQMXVWHUHIHP
IUHNYHQVHU
7U\NS·(17(5IRUDWJHPPH
pQGULQJHUQHRJDIVOXWWH
7U\NS·(;,7IRUDWDIVOXWWHXGHQDW
JHPPHpQGULQJHUQH
,QIRWDLQPHQW
5DGLRIXQNWLRQHU
f
7U\NS·YHQVWUHHOOHUKqMUHSLOHQS·
QDYLJHULQJVNQDSSHQRJKROGGHQLQGH
5DGLRHQJ·UQXODQJVRPWLGHQYDOJWH
UHWQLQJRJqJHUWHPSRHWHIWHUQRJOH
VHNXQGHU6OLSNQDSSHQQ·UGHQ
qQVNHGHIUHNYHQVYLVHVLGLVSOD\HW
+YLVIUHNYHQVHQVNDOMXVWHUHVNDQGXJqUH
GHWWHYHGDWWU\NNHNRUWS·´QDI
SLOHNQDSSHUQH
3URJUDPPHULQJDIVWDWLRQHU
*HPHQVWDWLRQS·HQDI
VWDWLRQVNQDSSHUQH
6WDWLRQVVqJQLQJ
9pOJUDGLRLQGVWLOOLQJ$0)0HOOHU)0
YHGKMpOSDINQDSSHQ$0)0
7U\NNRUWS·YHQVWUHHOOHUKqMUHSLOHQS·
QDYLJHULQJVNQDSSHQIRUDWVqJHHIWHUGHQ
QpVWHVWpUNHVWDWLRQ
7U\NS·´QDISLOHQHLJHQIRUDWVqJHLJHQ
0DQXHOVWDWLRQVVqJQLQJ
'XNDQVqJHHIWHUHQVWDWLRQPDQXHOWS·WR
P·GHU
f
'UHMS·NQDSSHQ781,1*IRUDWNRPPH
WLOGHQqQVNHGHIUHNYHQV
,QGVWLOGHQqQVNHGHVWDWLRQ
7U\NS·GHQVWDWLRQVNQDSKYRUVWDWLRQHQ
VNDOJHPPHVRJKROGGHQLQGH/\GHQ
IRUVYLQGHUHWSDUVHNXQGHURJ67$7,21
6725('YLVHVLGLVSOD\HW
'XNDQSURJUDPPHUHRSWLOVWDWLRQHUS·
$0)0RJ)0GYVLDOWVWDWLRQHU
$XWRPDWLVNSURJUDPPHULQJDI
VWDWLRQHU
$872VqJHURJSURJUDPPHUHUDXWRPDWLVNRS
WLOWLVWpUNH$0HOOHU)0VWDWLRQHULHQ
VHSDUDWKXNRPPHOVH+YLVGHUHUPHUHHQGWL
VWDWLRQHUYpOJHVGHWLVWpUNHVWH)XQNWLRQHQ
HULVpUQ\WWLJLGHRPU·GHUKYRUGXLNNH
NHQGHUUDGLRVWDWLRQHUQHHOOHUGHUHV
IUHNYHQVHU
9pOJUDGLRLQGVWLOOLQJPHGNQDSSHQ$0
)0
(WODQJWWU\N RYHUVHNXQGHU S·$872
VWDUWHUVqJQLQJHQ
$8726725,1*YLVHVLGLVSOD\HWRJHW
DQWDOVLJQDOVWpUNHVWDWLRQHU PDNV IUDGHWLQGVWLOOHGHIUHNYHQVE·QGJHPPHV
QXLGHQDXWRPDWLVNHKXNRPPHOVH+YLV
GHULNNHILQGHVHQVWDWLRQPHG
WLOVWUpNNHOLJVWpUNVLJQDOVW\UNHYLVHV12
$67)281'
'HSURJUDPPHUHGHVWDWLRQHUILQGHVPHG
NQDSSHUQH
1·UUDGLRHQHULLQGVWLOOLQJHQ
$8726725,1*YLVHV$872LGLVSOD\HW
7HNVWHQIRUVYLQGHUQ·UGXJ·UWLOEDJHWLO
DOPLQGHOLJUDGLRLQGVWLOOLQJ
*·WLOEDJHWLODOPLQGHOLJUDGLRLQGVWLOOLQJYHGDW
WU\NNHS·NQDSSHQ$0)0(;,7HOOHUHWNRUW
WU\N XQGHUVHNXQGHU S·$872
*·WLOEDJHWLOLQGVWLOOLQJHQ$8726725,1*
f 7U\NNRUWS·$872RJYpOJGHUHIWHU
NDQDOPHGNQDSSHUQHIRUDWNRPPH
WLOGHVLGVWJHPWHVWDWLRQHU
6FDQQLQJ
6FDQQLQJHIWHUVWDWLRQ
9pOJUDGLRLQGVWLOOLQJPHGNQDSSHQ$0
)0
7U\NS·6&$16&$1YLVHVLGLVSOD\HW
7U\NS·NQDSSHQ6&$1HOOHU(;,7IRUDW
DIVOXWWH
,QIRWDLQPHQW
'HQQHIXQNWLRQVqJHUDXWRPDWLVNHIWHUGHQ
QpVWHVWpUNH$0HOOHU)0VWDWLRQ1·UGHQ
KDUIXQGHWHQVWDWLRQVWDQGVHUGHQGHULFD
VHNXQGHU'HUHIWHUIRUWVpWWHUVqJQLQJHQ
3,VqJQLQJ DXWRPDWLVNVqJQLQJ
HIWHUVHQGHUH
3,VqJQLQJYLVHVLGLVSOD\HWQ·UGHUHUHQ
G·UOLJPRGWDJHOVH5DGLRHQVqJHUDXWRPDWLVN
HIWHUGHQVWpUNHVWHVHQGHUIRUGHQLQGVWLOOHGH
UDGLRNDQDO3,VqJQLQJHQ([LWWRFDQFHOYLVHV
LGLVSOD\HWLQGWLOGHUILQGHVHQVWDWLRQHOOHU3,
VqJQLQJVWDQGVHU
5'6 5DGLR'DWD6\VWHP
5'6HUHWV\VWHPVRPIRUELQGHUVHQGHUHLHW
QHWYpUN'HWDQYHQGHVEODWLODWI·LQGVWLOOHW
GHQNRUUHNWHIUHNYHQVXDQVHWKYLONHQVHQGHU
GXO\WWHUWLOHOOHUKYLONHQO\GNLOGHGHUHUDNWLY
IHNVFG 6\VWHPHWDQYHQGHVRJV·WLO
PRGWDJHOVHDIWUDILNPHGGHOHOVHURJWLODWILQGH
SURJUDPPHUDIHQEHVWHPWW\SHHOOHUPHGHW
EHVWHPWLQGKROG5$',27(;7HURJV·HQGHO
DI5'6(QUDGLRVWDWLRQNDQIHNVVHQGH
RSO\VQLQJHURPHWLJDQJYpUHQGH
UDGLRSURJUDP
2%61RJOHUDGLRVWDWLRQHUEUXJHULNNH5'6
HOOHUNXQXGYDOJWHPXOLJKHGHULV\VWHPHW
1\KHGHU
3URJUDPPHUHGHPHGGHOHOVHU IHNVQ\KHGHU
IUD5'6VWDWLRQHU DIEU\GHUDQGUHO\GNLOGHURJ
VHQGHVPHGGHQO\GVW\UNHGHUHULQGVWLOOHWWLO
GHWWHIRUP·O1·UQ\KHGVXGVHQGHOVHQHUVOXW
YHQGHUUDGLRHQWLOEDJHWLOGHQIRUHJ·HQGH
O\GNLOGHRJYROXPHQ
,QGVWLOOLQJDI1(:6
9pOJUDGLRLQGVWLOOLQJPHGNQDSSHQ$0
)0
7U\NS·0(18
9pOJPHQXIRUDNWXHOO\GNLOGHRJWU\NS·
(17(5
9pOJ1(:6LPHQXHQRJWU\NS·
(17(5
9pOJ1(:667$7,21
9pOJ1(:6)520&855(17
67$7,21
1(:6YLVHVLGLVSOD\HW7U\NS·(;,7IRULNNH
DWO\WWHWLOHWLJDQJYpUHQGHQ\KHGVLQGVODJ
)XQNWLRQHQ1(:6HUGRJVWDGLJDNWLYHUHWRJ
UDGLRHQYHQWHUS·GHQQpVWH
Q\KHGVXGVHQGHOVH'HDNWLYHUIXQNWLRQHQ
9pOJ1(:6LJHQRJWU\NS·(17(5
9pOJ6HOHFWH[LWIRUQHZVIURPSUHVHQW
VWDWLRQ
9pOJUDGLRLQGVWLOOLQJPHGNQDSSHQ$0
)0
$NWLYHUGHQVWDWLRQVRPQ\KHGHUQHVNDO
NRPPHIUD
7U\NS·0(18
9pOJ$'9$1&('5$',26(77,1*6
RJWU\NS·(17(5
9pOJ1(:667$7,21RJWU\NS·
(17(5
9pOJ1(:6)520&855(17
67$7,21RJWU\NS·(17(5
7UDILNPHGGHOHOVHUz73
67$7,21
7UDILNPHGGHOHOVHUIUD5'6VWDWLRQHUDIEU\GHU
DQGUHO\GNLOGHURJKqUHVPHGGHQO\GVW\UNH
GHUHULQGVWLOOHWWLOGHWWHIRUP·O1·U
PHGGHOHOVHQHUVOXWYHQGHUUDGLRHQWLOEDJHWLO
GHQIRUHJ·HQGHO\GNLOGHRJO\GVW\UNH
,QGVWLOOLQJDIWUDILNPHGGHOHOVHU
7U\NS·0(18
9pOJPHQXIRUGHQDNWXHOOHO\GNLOGH
9pOJ73RJWU\NS·(17(5
'HUYLVHV73LGLVSOD\HWQ·UIXQNWLRQHQHU
DNWLYHUHW+YLVGHQLQGVWLOOHGHVWDWLRQNDQ
VHQGHWUDILNPHGGHOHOVHUYLVHVGHU73 L
GLVSOD\HW7U\NS·(;,7IRULNNHDWO\WWHWLOHQ
LJDQJYpUHQGHWUDILNPHGGHOHOVH
)XQNWLRQHQ73HUGRJVWDGLJDNWLYHUHWRJ
UDGLRHQYHQWHUS·GHQQpVWH
WUDILNPHGGHOHOVH
,QIRWDLQPHQW
,QGVWLOWUDILNPHGGHOHOVHUIUDHQEHVWHPWNDQDO
9pOJUDGLRLQGVWLOOLQJPHGNQDSSHQ$0
)0
$NWLYHUGHQVWDWLRQVRP
WUDILNPHGGHOHOVHUQHVNDONRPPHIUD
7U\NS·0(189pOJPHQXHQIRUGHQ
DNWXHOOHO\GNLOGHRJWU\NS·(17(5
9pOJ$'9$1&('5$',26(77,1*6L
PHQXHQRJWU\NS·(17(5
9pOJ73RJWU\NS·(17(5
9pOJ7367$7,21RJWU\NS·(17(5
9pOJ73)520&855(1767$7,21
'HDNWLYHU7367$7,21
7U\NS·0(189pOJPHQXHQIRUGHQ
DNWXHOOHO\GNLOGHRJWU\NS·(17(5
9pOJ$'9$1&('5$',26(77,1*6L
PHQXHQRJWU\NS·(17(5
9pOJ73RJWU\NS·(17(5
9pOJ7367$7,21RJWU\NS·(17(5
9pOJ73)520$//67$7,216RJWU\N
S·(17(5
,QIRWDLQPHQW
73VqJQLQJ
$ODUP
3URJUDPW\SH
9LVHVLGLVSOD\
'XNDQO\WWHWLOWUDILNPHGGHOHOVHUQ·UGXUHMVHU
PHOOHPIRUVNHOOLJHRPU·GHURJODQGHXGHQDW
GXVHOYEHKqYHUDWYpOJHVWDWLRQ
'HUVHQGHVDXWRPDWLVNDODUPHUXG
)XQNWLRQHQNDQLNNHGHDNWLYHUHV'HUVW·U
$/$50LUDGLRHQVGLVSOD\Q·UGHUXGVHQGHV
HQDODUPPHGGHOHOVH)XQNWLRQHQEUXJHVWLODW
DGYDUHELOLVWHURPDOYRUOLJHXO\NNHURJ
NDWDVWURIHU
&855(17$))$,56
$))$,56
&855(17
,1)250$7,21
,1)250$7,21
63257
63257
('8&$7,21
('8&$7,21
3URJUDPW\SHz37<
'5$0$
'5$0$
0HGIXQNWLRQHQ37<NDQGXYpOJHPHOOHP
IRUVNHOOLJHSURJUDPW\SHU
7U\NS·0(189pOJPHQXHQIRUGHQ
DNWXHOOHO\GNLOGHRJWU\NS·(17(5
9pOJ37<LPHQXHQRJWU\NS·(17(5
9pOJ6+2:37<RJWU\NS·(17(5
'HQLQGVWLOOHGHVWDWLRQV37<YLVHVL
GLVSOD\HW
2%6,NNHDOOHUDGLRVWDWLRQHUKDU37<
DQJLYHOVH
&8/785($1'$57
&8/785(6
6&,(1&(
6&,(1&(
7U\NS·0(18
9pOJDNWXHONLOGH
9pOJ$'9$1&('5$',26(77,1*6L
PHQXHQRJWU\NS·(17(5
9pOJ73RJWU\NS·(17(5
9pOJ736($5&+RJWU\NS·(17(5
'HDNWLYHUIXQNWLRQHQ9pOJ736($5&+
LJHQRJWU\NS·(17(5
5DGLRWH[W
1RJOH5'6VWDWLRQHUVHQGHURSO\VQLQJHURP
SURJUDPPHUQHVLQGKROGNXQVWQHUHRVY
9LVRSO\VQLQJHUPHGWHNVWLGLVSOD\HW
7U\NS·0(189pOJPHQXHQIRUGHQ
DNWXHOOHO\GNLOGHRJWU\NS·(17(5 GHQ
DNWXHOOHO\GNLOGHHUDOWLGPDUNHUHWQ·U
PHQXHQ·EQHVKYLVDXGLRV\VWHPHWHU
WpQGW 9pOJ5$',27(;7LPHQXHQRJWU\NS·
(17(5
6·GDQGHDNWLYHUHVIXQNWLRQHQ
9pOJ5$',27(;7LJHQRJWU\NS·(17(5
9$5,('&+$7
9$5,('&+$7
323086,&
323086,&
52&.086,&
52&.086,&
($6</,67(1,1*
($6</,67(1,1*
/,*+7&/$66,&6
&/$66,&6
/,*+7
6(5,286&/$66,&6
&/$66,&6
6(5,286
27+(5086,&
27+(5086,&
:($7+(5
:($7+(5
),1$1&(
),1$1&(
&+,/'5(1 6352*5$0&+,/'5(1 6
352*5$0
62&,$/$))$,56
62&,$/$))$,56
5(/,*,21
5(/,*,2867$/.
,QIRWDLQPHQW
3+21(,1
3+21(,1
75$9(/ 7285,1*
7285,1*
75$9(/ /(,685( +2%%<
+2%%<
/(,685( -$==086,&
-$==086,&
&28175<086,&
086,&
&28175<
1$7,21$/086,&
086,&
1$7,21$/
2/',(6086,&
2/',(6086,&
)2/.086,&
)2/.086,&
'2&80(17$5<
'2&80(17$5<
6qJQLQJHIWHUHQEHVWHPW
SURJUDPW\SH
6qJQLQJDIKHOHIUHNYHQVE·QGHW
9pOJ)0HOOHU)0RJWU\NS·0(18
9pOJPHQXHQIRUGHQDNWXHOOHO\GNLOGH
RJWU\NS·(17(5
9pOJ37<RJWU\NS·(17(5
*·IUHPWLO37<RJWU\NS·(17(5
7U\NS·(17(5IRUHQHOOHUIOHUHDIGH
DQJLYQHSURJUDPW\SHU37<V\PEROHWL
GLVSOD\HWWpQGHVYHGGHWIqUVWHYDOJRJ
UDGLRHQIRUWVpWWHULVWDQGE\IRU37<
7U\NS·(;,7IRUDWJ·WLOEDJH
9pOJ6($5&+37<RJWU\NS·(17(5
+YLVUDGLRHQILQGHUHQVWDWLRQPHGGHQ
YDOJWHSURJUDPW\SHKqUHVGHQQHL
KqMWWDOHUHQ
+YLVUDGLRHQILQGHUHQVWDWLRQVRPLNNH
SDVVHUNDQGXVqJHYLGHUHPHGYHQVWUH
HOOHUKqMUHSLOHQS·QDYLJHULQJVNQDSSHQ
+YLVGHULNNHILQGHVHQVWDWLRQPHGGHQ
YDOJWHSURJUDPW\SHYHQGHUUDGLRHQ
WLOEDJHWLOVLQWLGOLJHUHIUHNYHQV
37<VW·UGHUHIWHULVWDQGE\LQGWLOGHQYDOJWH
SURJUDPW\SHVHQGHV1·UGHWVNHUVNLIWHU
UDGLRHQDXWRPDWLVNWLOGHQVWDWLRQVRP
VHQGHUGHQYDOJWHSURJUDPW\SH
9pOJ&/($5$//37<IRUDWGHDNWLYHUH37<
LVWDQGE\6\PEROHW37<VOXNNHVLGLVSOD\HW
RJUDGLRHQYHQGHUWLOEDJHWLOQRUPDOWLOVWDQG
37<VWDQGE\
*HQWDJWULQIRUDWODGHUDGLRHQIRUWVpWWHL
37<VWDQGE\
$XWRPDWLVNIUHNYHQVRSGDWHULQJ
)XQNWLRQHQ$)HUQRUPDOWDNWLYHUHWRJVqUJHU
IRUDWGHQVWpUNHVWHWLOJpQJHOLJHVHQGHUIRU
HQUDGLRVWDWLRQYpOJHV
7U\NS·0(189pOJPHQXHQIRUGHQ
DNWXHOOHO\GNLOGHRJWU\NS·(17(5
9pOJ$'9$1&('5$',26(77,1*6L
PHQXHQRJWU\NS·(17(5
9pOJ$)RJWU\NS·(17(5
6·GDQDNWLYHUHVGHQLJHQ9pOJ$)RJWU\N
S·(17(5
5HJLRQDOHUDGLRSURJUDPPHU
)XQNWLRQHQ5(*,21$/HUQRUPDOWDNWLYHUHW
1·UIXQNWLRQHQHUDNWLYHUHWNDQGXIRUWVDW
O\WWHWLOHQUHJLRQDOVHQGHUVHOYRPVLJQDOHWHU
VYDJW
6·GDQDNWLYHUHVUHJLRQDOHUDGLRSURJUDPPHU
7U\NS·0(189pOJPHQXHQIRUGHQ
DNWXHOOHO\GNLOGHRJWU\NS·(17(5
9pOJ$'9$1&('5$',26(77,1*6L
PHQXHQRJWU\NS·(17(5
9pOJ5(*,21$/RJWU\NS·(17(5
5(*YLVHVLGLVSOD\HW
6·GDQGHDNWLYHUHVIXQNWLRQHQ
9pOJ5(*LJHQRJWU\NS·(17(5
(21z/2&$/',67$17
(QKDQFHG2WKHU1HWZRUNV
1·U(21HUDNWLYHUHWDIEU\GHVIHNV
UDGLRSURJUDPPHUDIWUDILNPHGGHOHOVHURJ
Q\KHGVXGVHQGHOVHU
(21HUQRUPDOWLLQGVWLOOHWWLO',67$17
)XQNWLRQHQKDUWUHQLYHDXHU
f /2&$/z$IEU\GHUNXQKYLVVLJQDOHWHU
VWpUNW
f ',67$17z$IEU\GHURJV·YHGVYDJHUH
VLJQDOHU
f 2))z)XQNWLRQHQHULNNHDNWLYHUHW
6·GDQDNWLYHUHV(21
7U\NS·0(18
9pOJPHQXHQIRUGHQDNWXHOOHO\GNLOGH
RJWU\NS·(17(5
,QIRWDLQPHQW
9pOJ$'9$1&('5$',26(77,1*6L
PHQXHQRJWU\NS·(17(5
9pOJ(21RJWU\NS·(17(5
9pOJ/2&$/',67$17HOOHU2))RJ
WU\NS·(17(5
1XOVWLOOLQJDI5'6IXQNWLRQHU
1XOVWLODOOHUDGLRLQGVWLOOLQJHUWLOGHRSULQGHOLJH
IDEULNVLQGVWLOOLQJHU
7U\NS·0(189pOJLPHQXHQIRUGHQ
DNWXHOOHO\GNLOGHRJWU\NS·(17(5
9pOJ$'9$1&('5$',26(77,1*6L
PHQXHQRJWU\NS·(17(5
9pOJ5(6(7$//LPHQXHQRJWU\NS·
(17(5
7U\NS·(17(5LJHQIRUDWEHNUpIWH
,QIRWDLQPHQW
&GPG RSWLRQ
6NLIWDIWUDFN
6FDQQLQJ
7U\NS·YHQVWUHHOOHUKqMUHSLOHQS·
QDYLJHULQJVNQDSSHQIRUDWVSULQJHWLOGHW
IRUULJHWUDFNHOOHUGHWQpVWHWUDFN
7UDFNQXPPHUHWYLVHVLGLVSOD\HW.QDSSHQ
781,1* HOOHUNQDSSHUQHS·UDWWHW NDQRJV·
EUXJHV
9HGVFDQQLQJDIVSLOOHVGHIqUVWHWLVHNXQGHU
DIKYHUWWUDFN
+XUWLJVSROLQJ
6WDUWDIFGPGDIVSLOOHU RSWLRQ
6WDUWFGPGDIVSLOOHUHQPHGHWWU\NS·
NQDSSHQ&'0'6pWHQFGPGLDIVSLOOHUHQ
&G HU
+YLVFG HQVNYDOLWHWLNNHRSI\OGHUNUDYHQHL
VWDQGDUGHQ(1HOOHUKYLVGHQHU
LQGVSLOOHWS·G·UOLJWXGVW\UNDQGHWWHPHGIqUH
G·UOLJHOOHUPDQJOHQGHO\G
9LJWLJW
f %UXJNXQVWDQGDUGFG HU FP LNNHPLQGUHFG HU
f %UXJLNNHFG HUPHGS·NOLVWUHW
PpUNDW'HQYDUPHGHURSVW·ULFG
DIVSLOOHUHQNDQI·PpUNDWHQWLODW
OqVQHVLJIUDFG HQ'HUHUULVLNRIRU
DWFGDIVSLOOHUHQNDQEOLYH
EHVNDGLJHW
7U\NS·YHQVWUHHOOHUKqMUHSLOHQS·
QDYLJHULQJVNQDSSHQRJKROGGHQQHGHIRUDW
VqJHLHWWUDFNHOOHUS·KHOHFG HQPG HQ
6qJQLQJHQIRUWVpWWHUV·OpQJHNQDSSHUQH
KROGHVQHGH
$IVSLOQLQJLWLOIpOGLJUpNNHIqOJH
0HGGHQQHIXQNWLRQDIVSLOOHVFG HQVWUDFNL
WLOIpOGLJUpNNHIqOJH
7U\NS·0(189pOJPHQXHQIRUGHQ
DNWXHOOHO\GNLOGHRJWU\NS·(17(5
9pOJ5$1'20LPHQXHQRJWU\NS·
(17(5
51'YLVHVLGLVSOD\HWQ·UIXQNWLRQHQHU
DNWLYHUHW
9pOJ5$1'20LJHQRJWU\NS·(17(5HOOHU
(;,7IRUDWGHDNWLYHUHIXQNWLRQHQ
7U\NS·6&$1
7U\NS·(;,7IRUDWDIVSLOOHGHWDNWXHOOH
WUDFN
',6&7(;7
1RJOHFG HULQGHKROGHURSO\VQLQJHUQHRP
WLWOHUQH2SO\VQLQJHUQHYLVHVVRPWHNVWL
GLVSOD\HW
6·GDQDNWLYHUHV',6&7(;7
7U\NS·0(189pOJPHQXHQIRUGHQ
DNWXHOOHO\GNLOGHRJWU\NS·(17(5
9pOJ',6&7(;7LPHQXHQRJWU\NS·
(17(5
+YLVGHUHURSO\VQLQJHUS·FG HQYLVHV
GHQXLGLVSOD\HW
6·GDQGHDNWLYHUHVIXQNWLRQHQ
f 9pOJ',6&7(;7RJWU\NS·(17(5
&GPGHMHFW
7U\NS·HMHFWNQDSSHQIRUDWI·FG HQXG$I
WUDILNVLNNHUKHGV·UVDJHUEOLYHUHQXGVNXEEHW
FGXGHLVHNXQGHU'HUHIWHUIqUHVGHQLQG
LDIVSLOOHUHQLJHQRJDIVSLOOHUHQJ·UL
SDXVHWLOVWDQG JpOGHULNNHPG 7U\NS·&'
0'IRUDWDNWLYHUHDIVSLOOHUHQLJHQ
,QIRWDLQPHQW
&GVNLIWHU RSWLRQ
&G HU
+XUWLJVSROLQJ
+YLVFG HQVNYDOLWHWLNNHRSI\OGHUNUDYHQHL
VWDQGDUGHQ(1HOOHUKYLVGHQHU
LQGVSLOOHWS·G·UOLJWXGVW\UNDQGHWWHPHGIqUH
G·UOLJHOOHUPDQJOHQGHO\G
7U\NS·YHQVWUHHOOHUKqMUHSLOHQS·
QDYLJHULQJVNQDSSHQRJKROGGHQQHGHIRUDW
VqJHLHWWUDFNHOOHUS·KHOHFG HQPG HQ
6qJQLQJHQIRUWVpWWHUV·OpQJHNQDSSHUQH
KROGHVQHGH
9LJWLJW
6WDUWDIFGVNLIWHU
&GVNLIWHUHQNDQLQGHKROGHRSWLOVHNVFG HU
VDPWLGLJW
6·GDQVWDUWHVFGVNLIWHUHQ
7U\NS·NQDSSHQ&'0'
9pOJHQWRPSRVLWLRQPHGWDONQDSSHUQH
HOOHURSQHGPHG
QDYLJHULQJVNQDSSHQ 'HWRPPH
SRVLWLRQHUYLVHVLGLVSOD\HW
6pWHQFGLFGVNLIWHUHQ
.RQWUROOHUDW,16(57',6&YLVHVLQGHQGX
VpWWHUHQQ\FGL
6FDQQLQJ
f %UXJNXQVWDQGDUGFG HU FP LNNHPLQGUHFG HU
9HGVFDQQLQJDIVSLOOHVGHIqUVWHWLVHNXQGHU
DIKYHUWWUDFN
f %UXJLNNHFG HUPHGS·NOLVWUHW
PpUNDW'HQYDUPHGHURSVW·ULFG
DIVSLOOHUHQNDQI·PpUNDWHQWLODW
OqVQHVLJIUDFG HQ'HUHUULVLNRIRU
DWFGDIVSLOOHUHQNDQEOLYH
EHVNDGLJHW
7U\NS·6&$1
7U\NS·(;,7IRUDWDIVSLOOHGHWDNWXHOOH
WUDFN
9DOJDISRVLWLRQ
'HQFGGHUVNDODIVSLOOHVYpOJHVPHG
WDONQDSSHUQHHOOHUYHGDWWU\NNHS·SLOHQ
RSHOOHUQHGS·QDYLJHULQJVNQDSSHQ&G HQV
RJWUDFNHWVQXPPHUYLVHVLGLVSOD\HW
6NLIWDIWUDFN
7U\NS·YHQVWUHHOOHUKqMUHSLOHQS·
QDYLJHULQJVNQDSSHQIRUDWVSULQJHWLOGHW
IRUULJHWUDFNHOOHUGHWQpVWHWUDFN
7UDFNQXPPHUHWYLVHVLGLVSOD\HW
.QDSSHQ781,1* HOOHUNQDSSHUQHS·UDWWHW NDQRJV·EUXJHV
$IVSLOQLQJLWLOIpOGLJUpNNHIqOJH
$IVSLOOHUFG HQVWUDFNLWLOIpOGLJUpNNHIqOJH
7U\NS·0(189pOJPHQXHQIRUGHQ
DNWXHOOHO\GNLOGHRJWU\NS·(17(5
9pOJ5$1'20LPHQXHQRJWU\NS·
(17(5
9pOJ6,1*/(',6&6HOOHU$//',6&6
IRUDWI·DIVSLOOHUHQWLODWYpOJHWLOIpOGLJW
IUD´QHOOHUDOOHFG HULFGVNLIWHUHQ
51'HOOHU51'$//YLVHVLGLVSOD\HWQ·U
IXQNWLRQHQHUDNWLYHUHW
7U\NS·KqMUHSLOHQS·QDYLJHULQJVNQDSSHQIRU
DWYpOJHQpVWHWLOIpOGLJWYDOJWHWUDFN6·GDQ
GHDNWLYHUHVIXQNWLRQHQ7U\NS·(;,7
2%69DOJDIQpVWHWLOIpOGLJWYDOJWHVSRU
IXQJHUHUNXQIRUGHQDNWXHOOHFG
,QIRWDLQPHQW
',6&7(;7
1RJOHFG HULQGHKROGHURSO\VQLQJHUQHRP
WLWOHUQH2SO\VQLQJHUQHYLVHVVRPWHNVWL
GLVSOD\HW
XGVNXEEHWFGXGHLVHNXQGHU'HQVNDO
IMHUQHVGDIXQNWLRQHQHOOHUVDIEU\GHV
6·GDQDNWLYHUHV',6&7(;7
7U\NS·0(189pOJPHQXHQIRUGHQ
DNWXHOOHO\GNLOGHRJWU\NS·(17(5
9pOJ',6&7(;7LPHQXHQRJWU\NS·
(17(5
+YLVGHUHURSO\VQLQJHUS·FG HQYLVHV
GHQXLGLVSOD\HW
6·GDQGHDNWLYHUHVIXQNWLRQHQ
f 9pOJ',6&7(;7RJWU\NS·(17(5
&GHMHFWFG
7U\NS·HMHFWNQDSSHQIRUDWI·FG HQXG
$IWUDILNVLNNHUKHGV·UVDJHUEOLYHUFG HQXGHL
VHNXQGHU'HUHIWHUIqUHUDIVSLOOHUHQGHQ
LQGLJHQRJJ·ULSDXVHWLOVWDQG7U\NS·&'
0'IRUDWDNWLYHUHDIVSLOOHUHQLJHQ
&GHMHFWDOOHFG HU
$OOHFG HUQHIqUHVXGKYLVGXWU\NNHULODQJWLG
RYHUVHN S·HMHFWNQDSSHQ+HOH
PDJDVLQHWWqPPHVFGIRUFG(-(&7$//
YLVHVLGLVSOD\HW
)XQNWLRQHQNDQNXQDNWLYHUHVQ·UELOHQVW·U
VWLOOHRJDIEU\GHVKYLVELOHQEHJ\QGHUDW
UXOOH$IWUDILNVLNNHUKHGV·UVDJHUEOLYHUHQ
,QIRWDLQPHQW
0HQXLQGVWLOOLQJHURJPHQXSXQNWHUz$XGLR
0HQXHQ)0)0
1(:62))21
732))21
37<
6(/(&737<
&/($5$//37<
&855(17$))$,5621 2))
,1)250$7,21212))
63257212))
('8&$7,21212))
'5$0$212))
'2&80(17$5<212))
6($5&+37<
6+2:37<212))
5$',27(;7212))
$'9$1&('5$',26(77,1*6
73
7367$7,21
736($5&+2))21
1(:667$7,21
$)21 2))
5(*,21$/212))
(21
)UD
/2&$/
',67$17
5(6(7$//
$8',26(77,1*6
6XUURXQG$0)0 WLOEHKqU
'ROE\3UR/RJLF,,
&+$11(/
2))
6XUURXQG&'0' WLOEHKqU
'ROE\3UR/RJLF,,
&+$11(/
)UD
68%:22)(521 2)) WLOEHKqU
(TXDOL]HU)URQW QRJOHPRGHOOHU
(TXDOL]HU5HDU QRJOHPRGHOOHU
$8720$7,&92/80(&21752/
/RZ
0HGLXP
+LJK
5(6(7$//
6WDQGDUG)DEULNVLQGVWLOOLQJHU
0HQXHQ$0
$8',26(77,1*6
6XUURXQG$0)0 WLOEHKqU
'ROE\3UR/RJLF,,
&+$11(/2))
6XUURXQG&'0' WLOEHKqU
'ROE\3UR/RJLF,,
&+$11(/
)UD
68%:22)(521 2)) WLOEHKqU
(TXDOL]HU)URQW QRJOHPRGHOOHU
(TXDOL]HU5HDU QRJOHPRGHOOHU
$8720$7,&92/80(&21752/
/RZ
0HGLXP
+LJK
5(6(7$//
6WDQGDUG)DEULNVLQGVWLOOLQJHU
0HQXHQ&G
5$1'20
1(:6 2))
73 2))
$8',26(77,1*6
6XUURXQG$0)0 WLOEHKqU
'ROE\3UR/RJLF,,
&+$11(/
2))
6XUURXQG&'0' WLOEHKqU
'ROE\3UR/RJLF,,
&+$11(/
)UD
68%:22)(5 21 WLOEHKqU
(TXDOL]HU)URQW QRJOHPRGHOOHU
(TXDOL]HU5HDU QRJOHPRGHOOHU
$8720$7,&92/80(&21752/
/RZ
0HGLXP
+LJK
5(6(7$//
6WDQGDUG)DEULNVLQGVWLOOLQJHU
,QIRWDLQPHQW
0HQXHQ&GVNLIWHU
5$1'20
2))
6,1*/(',6&
$//',6&6
1(:6 2))
73 2))
',6&7(;7 $Y
$8',26(77,1*6
6XUURXQG$0)0 WLOEHKqU
'ROE\3UR/RJLF,,
&+$11(/
2))
6XUURXQG&'0' WLOEHKqU
'ROE\3UR/RJLF,,
&+$11(/
)UD
68%:22)(5 21 WLOEHKqU
(TXDOL]HU)URQW QRJOHPRGHOOHU
(TXDOL]HU5HDU QRJOHPRGHOOHU
$8720$7,&92/80(&21752/
/RZ
0HGLXP
+LJK
5(6(7$//
6WDQGDUG)DEULNVLQGVWLOOLQJHU
',6&7(;7 $Y
$8',26(77,1*6
6XUURXQG$0)0 WLOEHKqU
'ROE\3UR/RJLF,,
&+$11(/
2))
6XUURXQG&'0' WLOEHKqU
'ROE\3UR/RJLF,,
&+$11(/
)UD
68%:22)(5 21 WLOEHKqU
(TXDOL]HU)URQW RSWLRQ
(TXDOL]HU5HDU RSWLRQ
$8720$7,&92/80(&21752/
/RZ
0HGLXP
+LJK
5(6(7$//
6WDQGDUG)DEULNVLQGVWLOOLQJHU
0HQXHQ&GPG
5$1'20
1(:6 2))
73 2))
,QIRWDLQPHQW
7HOHIRQ RSWLRQ
7HOHIRQV\VWHPHWVGHOH
,QIRWDLQPHQW
$QWHQQH
$QWHQQHQHUPRQWHUHWS·WDJHW
.QDSSHUS·UDWWHW
0HGNQDSSHUQHNDQGHIOHVWHDI
WHOHIRQV\VWHPHWVIXQNWLRQHUEUXJHV1·U
WHOHIRQHQHUDNWLYHUHWNDQGHQNXQ
EUXJHVWLOWHOHIRQIXQNWLRQHUQH,DNWLY
WLOVWDQGYLVHVWHOHIRQRSO\VQLQJHUDOWLGL
NRQWUROSDQHOHWVGLVSOD\
0LNURIRQ
0LNURIRQHQWLOK·QGIULHULQGE\JJHWL
WDJNRQVROOHQYHGEDNVSHMOHW
.RQWUROSDQHO
$OOHIXQNWLRQHU XQGWDJHQ
VDPWDOHO\GVW\UNHQ NDQEHWMHQHVPHG
NQDSSHUQHS·NRQWUROSDQHOHW'HUYLVHV
PHQXIXQNWLRQHUPHGGHOHOVHU
WHOHIRQQXPUHRVYLGLVSOD\HW
7HOHIRQUqU RSWLRQ
6,0NRUW
6,0NRUWHWDQEULQJHVLHQKROGHUL
KDQGVNHUXPPHW
f
/DGNXQXGGDQQHWSHUVRQDOHXGIqUH
VHUYLFHS·WHOHIRQV\VWHPHW
1qGRSNDOG
1qGRSNDOGWLODODUPQXPUHNDQJHQQHPIqUHV
XGHQ6,0NRUWIRUXGVDWDWGHUHUGpNQLQJ
KRVHQ*60RSHUDWqU
6·GDQIRUHWDJHVHWQqGRSNDOG
$NWLYHUWHOHIRQHQ
,QGWDVWGHWDODUPQXPPHUVRPJpOGHUIRU
GHQDNWXHOOHUHJLRQ L(8 7U\NS·(17(5
+qMWWDOHU
7HOHIRQHQEUXJHUKqMWWDOHUHQLIqUHUVLGHQ
HOOHUDXGLRV\VWHPHWVFHQWHUKqMWWDOHUKYLVHQ
V·GDQHUPRQWHUHW *HQHUHOW
7UDILNVLNNHUKHGHQVNDODOWLGNRPPHLIqUVWH
UpNNH
f +YLVELOHQVIqUHUHUQqGWWLODWEUXJH
WHOHIRQUqUHWVNDOELOHQIqUVWSDUNHUHVHW
VLNNHUWVWHG
f
6OXNWHOHIRQV\VWHPHWXQGHUWDQNQLQJ
f
6OXNWHOHIRQV\VWHPHWLQpUKHGHQDI
VSUpQJQLQJVDUEHMGH
,QIRWDLQPHQW
7HOHIRQIXQNWLRQHU
'REEHOWH6,0NRUW
0DQJHQHWRSHUDWqUHUWLOE\GHUGREEHOWH6,0
NRUW´WWLOELOHQRJ´WWLOHQDQGHQWHOHIRQ0HG
GREEHOW6,0NRUWKDUGXGHWVDPPHQXPPHU
S·WRIRUVNHOOLJHDSSDUDWHU6SqUJGLQ
QHWRSHUDWqURPGHPXOLJKHGHUGHUILQGHVRJ
RPKYRUGDQGREEHOW6,0NRUWIXQJHUHU
6SHFLILNDWLRQ
6,0NRUW
7HOHIRQHQNDQNXQEUXJHVVDPPHQPHGHW
J\OGLJW6,0NRUW 6XEVFULEHU,GHQWLW\
0RGXOH .RUWIRUKDQGOHVDIIRUVNHOOLJH
QHWRSHUDWqUHU+YLVGHURSVW·USUREOHPHU
PHGNRUWHWVNDOGXNRQWDNWHQHWRSHUDWqUHQ
6pW6,0NRUWHWLQ·UWHOHIRQHQWDJHVLEUXJ
6OXNWHOHIRQHQ
ÔEQKDQGVNHUXPPHWRJGpNVOHWWLO6,0
NRUWKROGHUHQ
7UpN6,0NRUWKROGHUHQXG
3ODFHUNRUWHWV·GXNDQVHPHWDOIODGHQ
.RQWUROOHUDWGHWDIIDVHGHKMqUQHS·6,0
NRUWHWSDVVHUWLOIDVQLQJHQS·KROGHUHQ
7U\NIRUVLJWLJWKROGHUHQLQGLJHQ
8GJ·HQGHHIIHNW
:
6,0NRUW
/LOOH
3ODGVLKXNRPPHOVHQ
606 6KRUW0HVVDJH
6HUYLFH
-D
'DWD)D[
1HM
'XDOEDQG
-D 3ODGVHQL6,0NRUWHWVKXNRPPHOVHYDULHUHU
DIKpQJLJWDIDERQQHPHQWVW\SHQ
,0(,QXPPHU
)RUDWWHOHIRQHQNDQVSpUUHVVNDO
QHWRSHUDWqUHQXQGHUUHWWHVRPWHOHIRQHQV
,0(,QXPPHU'HWHUHWFLIUHW
VHULHQXPPHUVRPHULQGSURJUDPPHUHWL
WHOHIRQHQ7DVW IRUDWI·YLVWQXPPHUHW
LGLVSOD\HW6NULYGHWRSRJRSEHYDUGHWHW
VLNNHUWVWHG
,QIRWDLQPHQW
3+21(z7LOIUDVWDQGE\
0(18zÔEQHUKRYHGPHQXHQ
(17(5z$FFHSWHUHUVDPWDOHYpOJHUL
PHQXHQHOOHUDNWLYHUHUWHOHIRQHQL
VWDQGE\(WNRUWWU\NS·(17(5YLVHU
RJV·GHWVHQHVWLQGWDVWHGHQXPPHU
(;,7z$IEU\GHUDIYLVHUVDPWDOHUJ·U
WLOEDJHLPHQXHQHOOHUDIEU\GHUHWYDOJ
VOHWWHULQGWDVWHGHWDOWHJQ
1DYLJHULQJVNQDSz%ODGUHURSQHGL
PHQXHUJ·UIUHPRJWLOEDJHYHG
LQGWDVWQLQJDIWHNVWRJWDO
'LVSOD\
1XPPHURJWHJQNQDSSHUVDPW
KXUWLJYDOJDIPHQXSXQNWHU
92/80(z5HJXOHUHU
EDJJUXQGVO\GVW\UNHQIUDUDGLRRVY
XQGHUVDPWDOH
.QDSSHUS·UDWWHW
(17(5z$FFHSWHUHUVDPWDOHJ·UIUHP
HOOHUWLOEDJHLPHQXHQHOOHUDNWLYHUHU
WHOHIRQHQLVWDQGE\(WNRUWWU\NS·
(17(5YLVHURJV·GHWVHQHVWLQGWDVWHGH
QXPPHU
(;,7z$IEU\GHUDIYLVHUVDPWDOHUJ·U
WLOEDJHLPHQXHQHOOHUDIEU\GHUHWYDOJ
VOHWWHULQGWDVWHGHWDOWHJQ
92/80(z+pYHUVpQNHU
VDPWDOHO\GVW\UNHQXQGHUVDPWDOH
1DYLJHULQJVNQDSz%ODGUHURSQHGL
PHQXHUJ·UIUHPRJWLOEDJHYHG
LQGWDVWQLQJDIWHNVWRJWDO
.RQWUROSDQHOPLGWHUNRQVRO
,QIRWDLQPHQW
6WUqPDIEU\GHU
1·UWHOHIRQV\VWHPHWHUDNWLYHUHWHOOHUL
VWDQGE\YLVHVGHUHWWHOHIRQUqULGLVSOD\HW
+YLVELOHQVWpQGLQJVO·VIUDPHQV
WHOHIRQV\VWHPHWHUDNWLYHUHWHU
WHOHIRQV\VWHPHWDNWLYHUHWQ·UWpQGLQJHQVO·V
WLOQpVWHJDQJ+YLVWHOHIRQV\VWHPHWHU
VOXNNHWHUGHWLNNHPXOLJWDWPRGWDJH
VDPWDOHU
6·GDQDNWLYHUHVWHOHIRQV\VWHPHW
7U\NS·3+21(IRUDWVWDUWH
WHOHIRQV\VWHPHW
,QGWDVW3,1NRGHQRJWU\NS·(17(5
6·GDQVOXNNHVWHOHIRQV\VWHPHW
f +ROG3+21(LQGHIRUDWVOXNNH
WHOHIRQV\VWHPHW
'pPSQLQJDIO\GVW\UNHQYHG
WHOHIRQVDPWDOH
+YLVWHOHIRQHQULQJHUIHNVPHQVUDGLRHQ
VSLOOHUVpQNHVO\GVW\UNHQQ·UVDPWDOHQ
EHVYDUHV1·UVDPWDOHQDIEU\GHVYHQGHU
O\GVW\UNHQWLOEDJHWLOGHWWLGOLJHUHLQGVWLOOHGH
QLYHDX/\GVW\UNHQNDQRJV·UHJXOHUHVXQGHU
VDPWDOHQRJGHQQ\HO\GVW\UNHEHYDUHVQ·U
VDPWDOHQDIEU\GHV$XGLRO\GVW\UNHQNDQRJV·
VO·VKHOWIUDLIRUELQGHOVHPHG
WHOHIRQVDPWDOHU6HPHQX
)XQNWLRQHQJpOGHUNXQIRU9ROYRV
LQWHJUHUHGHWHOHIRQV\VWHP
6WDQGE\
6WDQGE\
f 7U\NS·3+21(HOOHU(;,7IRUDWVpWWH
WHOHIRQV\VWHPHWLVWDQGE\
'HWHUPXOLJWDWPRGWDJHVDPWDOHUVDPWLGLJ
PHGDWDXGLRV\VWHPHWHUDNWLYWRJGHUYLVHV
RSO\VQLQJHUIUDDXGLRV\VWHPHWVO\GNLOGHUL
GLVSOD\HW)RUDWNXQQHEUXJH
WHOHIRQV\VWHPHWVqYULJHIXQNWLRQHUVNDO
WHOHIRQHQYpUHDNWLYHUHW
f
+XUWLJYDOJLPHQXHQ
6\VWHPHWDNWLYHUHVLJHQPHGHWNRUWWU\N
S·3+21(
2%60HGDXGLRPRGHOOHQ3HUIRUPDQFHHU
GHWLNNHPXOLJWDWKqUHUDGLRFGPGHOOHU
PRGWDJHWUDILNPHGGHOHOVHUVDPWLGLJPHGDW
GHUS·J·UHQWHOHIRQVDPWDOH
,PHQXV\VWHPHWNDQGXEUXJHWDOLVWHGHWIRU
SLOHRJ(17(5IRUDWYpOJHHQPHQXL
KRYHGPHQXHQ$OOHPHQXSXQNWHUKDUHW
QXPPHU7DOOHQHYLVHVLGLVSOD\HWVDPPHQ
PHGPHQXSXQNWHW
7UDILNVLNNHUKHG
'HOHDIPHQXV\VWHPHWIRUWHOHIRQHQHUDI
VLNNHUKHGVPpVVLJH·UVDJHULNNH
WLOJpQJHOLJHYHGKDVWLJKHGHURYHUNPW'X
NDQNXQDIVOXWWHHQS·EHJ\QGWDNWLYLWHWL
PHQXV\VWHPHW+DVWLJKHGVEHJUpQVQLQJHQ
NDQIUDNREOHVLPHQX0HQXO·V
,',6
,QWHOOLJHQW'ULYHU,QIRUPDWLRQ6\VWHP 0HG
,',6V\VWHPHWNDQLQGNRPPHQGH
WHOHIRQVDPWDOHURJ606XGVN\GHVV·
IqUHUHQNDQNRQFHQWUHUHVLJRPNqUVOHQ
,QGNRPPHQGHWHOHIRQVDPWDOHURJ606NDQ
IRUVLQNHVVHNXQGHULQGHQGHNREOHVWLO
8EHVYDUHGHRSNDOGYLVHVLGLVSOD\HW,',6NDQ
IUDNREOHVLPHQX
2SULQJQLQJRJEHVYDUHOVHDI
RSNDOG
6·GDQULQJHVRS
f ,QGWDVWQXPPHUHWRJWU\NS·(17(5S·
NQDSSHUQHS·UDWWHWHOOHUNRQWUROSDQHOHW
HOOHUOqIWUqUHW
6·GDQEHVYDUHVHWRSNDOG
f 7U\NS·(17(5HOOHUOqIWUqUHW$XWVYDU
NDQRJV·EUXJHVVHPHQXSXQNW
/\GHQIUDDXGLRDQOpJJHWNDQNREOHVIUD
DXWRPDWLVNQ·UHWWHOHIRQRSNDOGPRGWDJHV
VHPHQXSXQNW
$IVOXWQLQJDIHQVDPWDOH
7U\NS·(;,7S·NQDSSHUQHS·UDWWHWHOOHU
NRQWUROSDQHOHWHOOHUOpJUqUHWS·
$XGLRDQOpJJHWYHQGHUWLOEDJHWLOGHQ
IRUHJ·HQGHDNWLYLWHW,QGNRPPHQGHVDPWDOHU
NDQDIYLVHVYHGDWWU\NNHS·(;,7
,QIRWDLQPHQW
6NLIWWLOK·QGIULXGHQDWDIVOXWWHVDPWDOHQ
f 7U\NS·KqMUHSLOHQS·UDWWHW HOOHU
PHQXNQDSSHQS·NRQWUROSDQHOHW RJ
YpOJ+·QGIUL7U\N(17(5RJOpJUqUHW
S·+YLVUqUHWDOOHUHGHHUOqIWHWQ·UHQ
WHOHIRQVDPWDOHS·EHJ\QGHVNRPPHU
O\GHQXGLGHWK·QGIULV\VWHP7U\NS·
NQDSSHQ0(18J·WLO+·QGEHWMHQWRJ
WU\NS·(17(5IRUDWRYHUIqUHO\GHQWLO
UqUHW
6qJHIWHUGHWqQVNHGHQDYQHOOHUQXPPHU
LWHOHIRQERJHQ7U\NS·(17(5IRUDW
YpOJH
+ROGGHQqQVNHGHJHQYHMVWDVWLQGHLFDWR
VHNXQGHUIRUDWULQJHRSHOOHUWU\NNRUWS·
NQDSSHQHIWHUIXOJWDI(17(5
6LGVWNDOGWHQXPPHU
%HVYDUHOVHDIHQQ\VDPWDOH
XQGHUHQLJDQJYpUHQGHVDPWDOH
7HOHIRQHQJHPPHUDXWRPDWLVNGHVLGVW
RSNDOGWHQXPUHQDYQH
7HOHIRQUqU RSWLRQ
6·GDQULQJHVRSYLDWHOHIRQUqUHW
,QGWDVWGHWqQVNHGHQXPPHUS·
NQDSSHUQHLPLGWHUNRQVROOHQRJOqIWUqUHW
IRUDWULQJHRS7U\NUqUHWQHGLQGHQGX
OqIWHUGHW
6DPWDOHQDIEU\GHVQ·UUqUHWOpJJHV
WLOEDJHLKROGHUHQ
/\GVW\UNHQUHJXOHUHVPHGNQDSSHQS·VLGHQ
DIUqUHW
6·GDQULQJHUGXRSWLOGHWVLGVWHNDOGWH
QXPPHU
7U\NS·(17(5S·NQDSSHUQHS·UDWWHW
HOOHUNRQWUROSDQHOHW LDNWLYWLOVWDQG *·IUHPHOOHUWLOEDJHPHG
QDYLJHULQJVNQDSSHQLGHVLGVWNDOGWH
QXPUH'HYLVHVLGLVSOD\HW
7U\NS·(17(5
+XUWLJRSNDOG
(WQXPPHUVRPHUJHPWLWHOHIRQERJHQNDQ
NREOHVWLOHQJHQYHMVWDVW
9pOJ7HOHIRQERJLPHQXHQRJWU\NS·
(17(5
*·WLOJHQYHMVWDVWHUQHPHQXRJWU\N
S·(17(5
9pOJGHWWDOGHUVNDOXGJqUH
NRUWQXPPHUHW7U\NS·(17(5IRUDW
EHNUpIWH
2%61·UWHOHIRQHQHUWpQGWYDUHUGHWOLGW
LQGHQGHUNDQIRUHWDJHVRSNDOGPHG
JHQYHMVWDVW)RUDWNXQQHULQJHRSPHGHQ
JHQYHMVWDVWVNDOPHQXYpUHDNWLYHUHW
+YLVGXKqUHUWRWRQHUXQGHUHQ
LJDQJYpUHQGHVDPWDOHKDUGXHQGQXHW
RSNDOG,GLVSOD\HWVW·UGHU6YDU"
6·GDQEHVYDUHVHWRSNDOG
7U\NS·(17(5'HQLJDQJYpUHQGH
VDPWDOHEOLYHUV·SDUNHUHW
9pOJ+ROGWLO+ROGIUDIRUDWDIVOXWWH
VDPWDOHQRJYHQGHWLOEDJHWLOGHQ
SDUNHUHGHVDPWDOH
6·GDQDIYLVHVGHQQ\HVDPWDOH7U\NS·(;,7
6·GDQDIVOXWWHVHQLJDQJYpUHQGHVDPWDOH
7U\NS·(;,7)XQNWLRQHQNDQIUDYpOJHVL
PHQXHQ
)XQNWLRQHUXQGHULJDQJYpUHQGH
VDPWDOHU
8QGHUHQVDPWDOHHUGHUIOHUHWLOJpQJHOLJH
IXQNWLRQHU
,QIRWDLQPHQW
*·IUHPPHGQDYLJHULQJVNQDSSHQRJWU\NS·
(17(5IRUDWYpOJH
0XWHWLO0XWH
IUD
,QGVWLOOLQJHQ0XWHWLO
+ROGWLO+ROG
IUD
9pOJRPGHQ
LJDQJYpUHQGH
VDPWDOHVNDOSDUNHUHV
HOOHUJHQRSWDJHV
+·QGIUL
+·QGEHWMHQW
$QYHQGK·QGIULHOOHU
K·QGEHWMHQW
7HOHIRQERJ
9LVHUWHOHIRQERJHQ
8QGHUHQLJDQJYpUHQGHVDPWDOHHUGHUIOHUH
WLOJpQJHOLJHIXQNWLRQHULIRUELQGHOVHPHGHQ
SDUNHUHWVDPWDOH
*·IUHPPHGQDYLJHULQJVNQDSSHQRJWU\NS·
(17(5IRUDWYpOJH
0XWHWLO0XWH
IUD
,QGVWLOOLQJHQ0XWHWLO
+·QGIUL
+·QGEHWMHQW
$QYHQGK·QGIULHOOHU
K·QGEHWMHQW
6DPPHQNREOLQ
J
.RQIHUHQFHRSNDOG
JLYHU\GHUOLJHUH
YDOJPXOLJKHGHU
6NLIWPHOOHP
6NLIWPHOOHPWR
VDPWDOHU
6DPWDOHO\GVW\UNH
6DPWDOHO\GVW\UNHQNDQUHJXOHUHVXQGHU
VDPWDOHQYHGDWWU\NNHS·NQDSSHUQHPHG
VWRURJOLOOHKqMWWDOHUS·NQDSSHUQHS·UDWWHW
.RSLHULQJPHOOHP6,0NRUWRJ
WHOHIRQERJ
6·GDQNRSLHUHVIUD6,0NRUWWLOWHOHIRQHQV
KXNRPPHOVHVNRUW
1·UWHOHIRQHQHUDNWLYHUHWVW\UHUNQDSSHUQH
S·UDWWHWNXQWHOHIRQIXQNWLRQHUQH
f
9pOJ0(18
f
9pOJ7HOHIRQERJ
)RUDWVW\UHDXGLRV\VWHPHWYHGKMpOSDI
NQDSSHUQHS·UDWWHWVNDOWHOHIRQHQYpUHL
VWDQGE\WLOVWDQG
f
9pOJ.RSLHUDOOH
f
9pOJ6,0WLOWOIRJWU\NS·(17(5
7HOHIRQERJHQ
'XNDQRJV·NRSLHUHIUDWHOHIRQHQV
KXNRPPHOVHVNRUWWLO6,0NRUWHW
7HOHIRQQXPPHURJQDYQNDQJHPPHVL
WHOHIRQHQVHJHQKXNRPPHOVHHOOHUL6,0
NRUWHWVKXNRPPHOVH
6OHWQLQJDIQDYQ
6·GDQVOHWWHVQDYQHIUDWHOHIRQERJHQ
f 9pOJ0(18
1·UGXEHVYDUHUHWRSNDOGRJQXPPHUHW
ILQGHVLWHOHIRQERJHQYLVHVSHUVRQHQVQDYQL
GLVSOD\HW
f
9pOJ7HOHIRQERJ
f
9pOJ6qJ
f
$QJLYGHWIqUVWHERJVWDYLQDYQHW HOOHU
KHOHQDYQHW RJWU\NS·(17(5
f
*·WLOGHWQDYQGHUVNDOVOHWWHVRJWU\N
S·(17(5
f
9pOJ6OHWIRUDWIMHUQHQDYQHW
'HUNDQJHPPHVRSWLOQDYQHL
WHOHIRQHQVKXNRPPHOVH
6·GDQJHPPHVHWWHOHIRQQXPPHUPHGQDYQ
7U\NS·0(18
9pOJ7HOHIRQERJRJWU\NS·(17(5
*·WLO1\WUHJLVWHURJWU\NS·(17(5
,QGWDVWHWQDYQRJWU\NS·(17(5
,QGWDVWHWQXPPHURJWU\NS·(17(5
9pOJLKYLONHQKXNRPPHOVHGHWVNDO
JHPPHVRJWU\NS·(17(5
,QIRWDLQPHQW
,QGWDVWQLQJDIQDYQPHGGHOHOVH
2SNDOGIUDKXNRPPHOVHQ
7U\NS·GHQNQDSGHUHUPpUNHWPHGGHW
qQVNHGHWHJQ´QJDQJIRUNQDSSHQVIqUVWH
WHJQWRJDQJHIRUGHWDQGHWRVY7U\NIRU
PHOOHPUXP
7U\NS·0(18
*·QHGDGPHGQDYLJHULQJVNQDSSHQ
HOOHUYHQVWUHSLOHQS·UDWWHWIRUDWVqJHL
WHOHIRQERJHQ 7U\NS·(17(5RJJ·IUHPPHG
QDYLJHULQJVNQDSSHQWLOGHWqQVNHGH
QDYQHOOHUWU\NS·WDVWHQIRUGHWIqUVWH
ERJVWDYLQDYQHW HOOHULQGWDVWKHOH
QDYQHW RJWU\NS·(17(5
7U\NS·(17(5IRUDWULQJHRSWLOGHW
YDOJWHQXPPHU
(;,7
VSDFH" DEF¸·¼p¶
GHIµ´
JKL±
MNO
PQR¬§«l
STUVh
WXY¢¥
Z[\]
KYLVGXVNULYHUWRERJVWDYHUHIWHU
KLQDQGHQIUDVDPPHNQDSVNDO
GXWU\NNH PHOOHPKYHUWERJVWDY
HOOHUYHQWHQRJOHI·VHNXQGHU
# d
VNLIWPHOOHPVWRUHRJVP·
ERJVWDYHU
VOHWWHUGHWVLGVWLQGWDVWHGHWHJQ
0HGHWODQJWWU\NVOHWWHVKHOH
QXPPHUHWHOOHUKHOHWHNVWHQ
6·GDQDIEU\GHVLQGWDVWQLQJDIWHNVW
6OHWDOOHLQGWDVWHGHWHJQPHGHWODQJW
WU\NS·(;,7
*·WLOEDJHWLOPHQXHQPHGHQGQXHW
ODQJWWU\NS·(;,7
,QIRWDLQPHQW
0HQXLQGVWLOOLQJHURJPHQXSXQNWz7HOHIRQ
+RYHGPHQX
)XQNWLRQHU&$//
8EHVYRSNDOG
0RGWDJHWRSNDOG
2SNDOG
6OHWWHW
$OOHRSNDOG
8EHVYRSNDOG
0RGWDJHWRSN
2SNDOG
7DOHWLG
6HQHVWHRSNDOG
7RWDORSNDOG
7RWDOWDOHWLG
1XOVWLOWpOOHU
%HVNHG
/pV
6NULY
%HVNHGRSVpW
606&QXPPHU
*\OGLJWLO
%HVNHGW\SH
7HOHIRQERJ
1\WUHJLVWHU
6qJ
.RSLHUDOOH
6,0WLOWOI
7OIWLO6,0
+XUWLJRSNDOG
$NWLY
9pOJQXPPHU
7qP6,0NRUW
7qPWHOHIRQERJ
+XNRPPHOVH
2SNDOGVIXQN
6HQGQXPPHU
2SNDOGYHQWHU
$XWVYDU
$XWRJHQNDOG
9LGVWLOOLQJ
$OOHRSNDOG
9HGRSWDJHW
,NNHEHVYDUHW
,QJHQIRUE
)D[RSNDOG
'DWDRSNDOG
6OHWDOOH
,QGVWLOOLQJHU
1HWYpUN
$XWRPDWLVN
0DQXHOWYDOJ
6SURJ
(QJOLVK8.
(QJOLVK86
(VSD¬RO
)UDQ¶DLV&$1
)UDQ¶DLV)5
,WDOLDQR
1HGHUODQGV
3RUWXJX²V%5
3RUWXJX²V3
6XRPL
6YHQVND
'DQVN
'HXWVFK
6,0VLNNHUKHG
7LO
)UD
$XWRPDWLVN
5HGLJHUNRGHU
3,1NRGH
7OINRGH
/\G
5LQJHYROXPH
5LQJHVLJQDO
5DGLRPXWH
%HVNHGELS
7UDIVLNNUK
0HQXO·V
,',6
)DEULNVLQGVW
0HQXSXQNWEHVNULYHOVH
0HQX)XQNWLRQHU
8EHVY
RSNDOG
/LVWHRYHUXEHVYDUHGH
RSNDOG9pOJDWULQJHRS
VOHWWHHOOHUJHPPHL
WHOHIRQERJHQ
,QIRWDLQPHQW
0RGWDJHW
RSNDOG
/LVWHRYHUPRGWDJQH
RSNDOG9pOJDWULQJHRS
VOHWWHHOOHUJHPPHL
WHOHIRQERJHQ
2SNDOG
/LVWHRYHUWLGOLJHUHNDOGWH
QXPUH9pOJDWULQJHRS
VOHWWHHOOHUJHPPHL
WHOHIRQERJHQ
6OHWWHW
7DOHWLG
6OHWWHUGHOLVWHUGHUILQGHVL
PHQXHUQHRJL
KHQKROGWLOQHGHQVW·HQGH
$OOH
,NNHEHVYDUHGH
0RGWDJQH
8GJ·HQGH
7DOHWLGIRUDOOHRSNDOGHOOHU
IRUGHWVHQHVWHRSNDOG
6HQHVWHRSNDOG
7RWDORSNDOG
7RWDOWDOHWLG
1XOVWLOWpOOHU
'XVNDOEUXJHWHOHIRQNRGHQ
IRUDWQXOVWLOOH
RSNDOGVWpOOHUH
VHPHQX
0HQX%HVNHG
/pV
,QGNRPPHQGH
WHNVWEHVNHGHU9pOJDW
VOHWWHHQOpVWEHVNHG
YLGHUHVHQGHGHQpQGUH
GHQHOOHUJHPPHKHOHHOOHU
GHOHDIEHVNHGHQ
6NULY
6NULYHQEHVNHGYHGKMpOS
DINQDSSHUQH9pOJRP
GHQVNDOJHPPHVHOOHU
VHQGHV
,QGWDVWQXPPHUHW 606&
QXPPHU WLOGHQ
%HVNHGLQG
EHVNHGFHQWUDOGHUVNDO
VWLOOLQJHU
RYHUIqUHGLQHEHVNHGHU
VDPWKYRUOpQJHGHVNDO
JHPPHVL
EHVNHGFHQWUDOHQ
606&QXPPHU
*\OGLJWLO
%HVNHGW\SH
.RQWDNWQHWRSHUDWqUHQIRU
DWI·RSO\VQLQJHURPGLVVH
LQGVWLOOLQJHURJIRUDWI·
606&QXPPHUHW'LVVH
LQGVWLOOLQJHUVNDOQRUPDOW
LNNHpQGUHV
0HQX7HOHIRQERJ
1\W
UHJLVWHU
*HPPHUQDYQRJ
WHOHIRQQXPPHUL
WHOHIRQERJHQ'XNDQ
ILQGHIOHUHRSO\VQLQJHUL
DIVQLWWHWRPIXQNWLRQHUL
WHOHIRQERJHQ
6qJ
6qJHUHIWHUQDYQL
WHOHIRQERJHQ
.RSLHU
DOOH
.RSLHUHU6,0NRUWHWV
WHOHIRQQXPPHURJQDYQWLO
WHOHIRQHQVKXNRPPHOVH
)UD6,0WLOWOI
)UDWOIWLO6,0NRUW
+XUWLJRSND
OG
(WQXPPHUGHUHUJHPWL
WHOHIRQERJHQNDQ
JHPPHVVRPHW
KXUWLJQXPPHU
7qP
6,0NRUW
9pOJDWVOHWWHKHOH
KXNRPPHOVHQS·6,0
NRUWHW
7qP
KXNRPPHOV
H
6OHWWHUKHOHWHOHIRQHQV
KXNRPPHOVH
+XNRPPHO
VH
9LVHUKYRUPHJHQSODGV
GHUHURSWDJHWPHGQDYQ
RJQXPPHUL6,0NRUWHWRJ
WHOHIRQHQ,WDEHOOHQYLVHV
GHUKYRUPDQJHGHUHU
RSWDJHGHXGDIGHW
VDPOHGHDQWDOIHNV
,QIRWDLQPHQW
0HQX2SNDOGVIXQNWLRQHU
0HQX7HOHIRQLQGVWLOOLQJHU
6HQG
QXPPHU
9pOJRPGLWHJHWQXPPHU
VNDOYLVHVKRVGHQGX
ULQJHURSWLO.RQWDNWGLQ
QHWRSHUDWqUKYLVGX
qQVNHUSHUPDQHQWVNMXOW
QXPPHU
1HWYpUN
2SNDOG
YHQWHU
9pOJDWPRGWDJHHQ
EHVNHGRPDWGHUYHQWHU
HWRSNDOGXQGHUHW
LJDQJYpUHQGHRSNDOG
9pOJHUQHWYpUN
DXWRPDWLVNHOOHUPDQXHOW
'HWYDOJWHQHWYpUNYLVHVL
GLVSOD\HWLWHOHIRQHQV
VWDQGDUGRSVpWQLQJ
$XWR
0DQXHOWYDOJ
6SURJ
9pOJHUVSURJIRU
WHOHIRQHQ
(QJOLVK8.
(QJOLVK86
(VSD¬RO
)UDQ¶DLV&$1
)UDQ¶DLV)5
,WDOLDQR
1HGHUODQGV
3RUWXJX²V%5
3RUWXJX²V3
6XRPL
6YHQVND
'DQVN
'HXWVFK
$XW
VYDU
%HVYDUHULQGNRPPHQGH
RSNDOGDXWRPDWLVN
$XWRPDWLVN
JHQRSNDOG
5LQJHURSWLOHWWLGOLJHUH
RSWDJHWQXPPHU
9LGVWLOOLQJ
9pOJKYRUQ·URJKYLONH
W\SHUVDPWDOHUGHUVNDO
YLGHUHVWLOOHVWLOHWDQJLYHW
WHOHIRQQXPPHU
$OOHRSNDOG
LQGVWLOOLQJHQJpOGHUNXQ
XQGHUHWDNWXHOWRSNDOG
9HGRSWDJHW
,NNHEHVYDUHW
,QJHQIRUE
)D[RSNDOG
'DWDRSNDOG
6OHWDOOH
6,0
VLNNHUKHG
9pOJRP3,1NRGHQVNDO
YpUHDNWLYHUHW
GHDNWLYHUHWHOOHURP
WHOHIRQHQVNDODQJLYH3,1
NRGHQDXWRPDWLVN
7LO
)UD
$XWRPDWLVN
5HGLJHU
NRGHU
kQGUHU3,1NRGHQHOOHU
WHOHIRQNRGHQ3,1
NRGH7OINRGH EUXJ
LQGWLOGXVNLIWHUWLO
GLQHJHQNRGH 7HOHIRQNRGHQEUXJHVWLODW
QXOVWLOOHRSNDOGVWpOOHUHQ
6NULYNRGHQRSRJ
RSEHYDUGHQHWVLNNHUW
VWHG
/\G
5LQJHYROXPH
-XVWHUHUO\GVW\UNHQS·
ULQJHVLJQDOHW
5LQJHVLJQDO'HUHU
V\YIRUVNHOOLJH
ULQJHVLJQDOHU
5DGLRPXWH7LOIUD
%HVNHGELS
7UDILNVLNNHU
KHG
'HDNWLYHULQJDI
KDVWLJKHGVIXQNWLRQHQ
GYVDWKDYHDGJDQJWLO
KHOHPHQXV\VWHPHWRJV·
XQGHUNqUVHO
0HQXO·V
,',6
,',6IXQNWLRQHQNDQ
NREOHVIUD,QGNRPPHQGH
VDPWDOHUIRUVLQNHVLNNH
XDQVHWNqUVHOVVLWXDWLRQHQ
6WDQGDUGRS
VpWQLQJ
1XOVWLOOHUWLOV\VWHPHWV
VWDQGDUGRSVpWQLQJ
Tekniske data
Tekniske data
Typebetegnelser
Mål, vægt, volumen
Smøremiddel
Katalysator
Brændstof
Elsystem
Motorspecifikationer
192
193
195
197
198
199
200
191
7HNQLVNHGDWD
7\SHEHWHJQHOVHU
9HGDONRQWDNWPHG9ROYRIRUKDQGOHUHQ
YHGUqUHQGHELOHQRJYHGEHVWLOOLQJDI
UHVHUYHGHOHRJWLOEHKqUNDQGHWYpUHHQ
IRUGHODWNHQGHELOHQVW\SHEHWHJQHOVHVDPW
FKDVVLVRJPRWRUQXPPHU
9,1QXPPHUHW W\SHRJ
PRGHO·UVEHWHJQHOVHVDPW
FKDVVLVQXPPHU HUVWDQVHWL
PRWRUUXPPHWXQGHUIRUUXGHQ
7\SHEHWHJQHOVHFKDVVLVQXPPHUWLOODGW
PDNVLPXPYpJWRJNRGHQXPPHUIRU
IDUYHRJLQGWUpNVDPW
W\SHJRGNHQGHOVHVQXPPHU S·KqMUH%
VWROSH
0RWRUHQVW\SHEHWHJQHOVHGHWDLORJ
SURGXNWLRQVQXPPHU S·PRWRUHQVKqMUH
VLGH
*HDUNDVVHQVW\SHEHWHJQHOVHRJ
SURGXNWLRQVQXPPHU
D PDQXHOJHDUNDVVH S·IRUVLGHQ
E DXWRPDWJHDUNDVVH S·RYHUVLGHQ 7HNQLVNHGDWD
0·OYpJWYROXPHQ
0·O
/pQJGH
9ROXPHQRSO\VQLQJHU
FP
%UpQGVWRIWDQN
OLWHU
%UHGGH
FP
%HQ]LQ
$NVHODIVWDQG
FP
'LHVHO
52
6SRUYLGGH
IRUDQ
FP
6SRUYLGGHEDJ
FP
0RWRUROLH PHG
ILOWHUVNLIW
OLWHU
L
FD
7
FD
'
FD
*HDUNDVVHROLH
OLWHU
9pJW
0DNVWRWDOYpJW
0DNVYRJQWRJVYpJW ELODQKpQJHU
0DQXHOWJHDUJHDU
FD
0DNVIRUDNVHOWU\N
0DQXHOWJHDUJHDU
FD
0DNVEDJDNVHOWU\N
0DQXHOWJHDUVGLHVHO
FD
$XWRPDWJHDU
FD
7LOODGWEHODVWQLQJ XGRYHUIqUHU 7RWDOYpJWHJHQYpJW
9pJWDQJLYHOVHUQHILQGHVS·KqMUH%VWROSH
0DNVODVWVHUHJLVWUHULQJVEHYLV
0DNVWDJODVW
NJ
0DNVDQKpQJHUYpJW
NJ
7HNQLVNHGDWD
lYULJW
OLWHU
6SULQNOHUYpVNH
EHKROGHUF\O
GLHVHOF\O
$LUFRQGLWLRQLQJ
JUDP
.RPSUHVVRUROLH
.qOHPHGLXP
.qOHV\VWHP
0RWRU
OLWHU
F\OPDQXHO
JHDUNDVVH
FD
F\ODXWRPDWLVN
JHDUNDVVH
FD
F\OGLHVHO
$OOHNqOHV\VWHPHUHUOXNNHGH
RYHUWU\NVV\VWHPHU7HUPRVWDWHQEHJ\QGHUDW
·EQHYHGo&IRUEHQ]LQPRWRUHURJYHG
o&IRUGLHVHOPRWRUHU
7HNQLVNHGDWD
6PqUHPLGGHO
2OLHNYDOLWHW
'XNDQRJV·EUXJHPRWRUROLHPHG
NYDOLWHWVEHWHJQHOVHQ$&($$%%2OLHU
PHGYLVNRVLWHWHQ:RJ:VNDO
RSI\OGHGLVVHROLHNYDOLWHWVNUDY
9pOJXQGHUHNVWUHPHNqUVHOVIRUKROGHQ
KHOV\QWHWLVNPRWRUROLHVRP\GHUHNVWUD
EHVN\WWHOVHIRUPRWRUHQ
%HQ]LQPRWRUHU
$QEHIDOHWROLHNYDOLWHW$&($$%'XNDQ
RJV·EUXJHPRWRUROLHPHG
NYDOLWHWVEHWHJQHOVHQ$&($$%%HOOHU
$&($$%
'LHVHOPRWRUHU
$QEHIDOHWROLHNYDOLWHW
:660&%
'LHVHOPRWRUHU
$QEHIDOHWROLHNYDOLWHW:660&%
9LJWLJW
%UXJLNNHHNVWUDROLHWLOVpWQLQJHU'HNDQ
VNDGHPRWRUHQ
9ROYRDQEHIDOHU&DVWUROÝROLHSURGXNWHU
9LVNRVLWHW WDEHOOHQHUEDVHUHWS·HQNRQVWDQW
OXIWWHPSHUDWXU 9LVNRVLWHW
9LVNRVLWHW
0RWRUROLHPHGYLVNRVLWHWHQ:RJ:
VNDORSI\OGHROLHNYDOLWHW$&($$%%
HOOHU$&($$%
(NVWUHPHNqUVHOVIRUKROG
8QGHUHNVWUHPHNqUVHOVIRUKROGVRPJLYHU
XQRUPDOWKqMROLHWHPSHUDWXUHOOHUROLHIRUEUXJ
IHNVYHGNqUVHOLEMHUJHPHGPHJHQ
PRWRUEUHPVQLQJVDPWYHGNqUVHOS·PRWRUYHM
YHGKqMHKDVWLJKHGHU
%HQ]LQPRWRUHU
$QEHIDOHWROLHNYDOLWHW$&($$%
7HNQLVNHGDWD
*HDUNDVVH
0DQXHOJHDUNDVVH EHQ]LQPRWRUHU $QYHQGNXQ9ROYRVV\QWHWLVNHJHDUNDVVHROLH
HOOHUHWOLJQHQGHSURGXNWPHGVDPPH
VSHFLILNDWLRQHU
0DQXHOWJHDUNDVVH GLHVHOPRWRUHU Brug kun transmissionsolie WSD-M2C200-C.
6HUYRVW\ULQJ
2OLHNYDOLWHW
9LJWLJW
9ROXPHQ
&DVWUROVÝJHDUNDVVHROLHP·LNNHEODQGHV
PHGDQGUHW\SHUJHDUNDVVHROLH
V\VWHPHW
EHKROGHUHQ
$XWRPDWLVNJHDUNDVVH
$QYHQGNXQ9ROYRVDQEHIDOHGHJHDUNDVVHROLH
%ODQGLNNHPHGHQDQGHQROLH
9LJWLJW
,WLOIpOGHDIWYLYOYHGUqUHQGHNRUUHNW
ROLHNYDOLWHWVNDOGXNRQWDNWHHW9ROYR
YpUNVWHG
%UHPVHYpVNH
$QYHQGNXQ9ROYRV
VHUYRVW\ULQJVROLH
HOOHUHWOLJQHQGH
SURGXNWPHGVDPPH
VSHFLILNDWLRQHU
FDOLWHU
FDOLWHU
9pVNHW\SH
%UHPVHYpVNH'27
9ROXPHQ
FDOLWHU
$LUFRQGLWLRQLQJ
.qOHPHGLXP
5D
0pQJGH
J
.RPSUHVVRUROLH
3$*
0pQJGH
J
9pJWHQYDULHUHUDIKpQJLJWDIPRWRUW\SHQ
.RQWDNWHW9ROYRYpUNVWHGIRUDWI·GH
NRUUHNWHRSO\VQLQJHU
7HNQLVNHGDWD
.DWDO\VDWRU
/DPEGDVRQGH70 LOWP·OLQJVIqOHU
/DPEGDVRQGHQHUHQGHODIHW
UHJXOHULQJVV\VWHPVRPKDUWLORSJDYHDW
UHGXFHUHXGVOLSRJIRUEHGUHXGQ\WWHOVHQDI
EUpQGVWRIIHW
.DWDO\VDWRU
.DWDO\VDWRUHQHUHWWLOOpJWLO
XGVWqGQLQJVV\VWHPHW'HQKDUWLORSJDYHDW
UHQVHXGVWqGQLQJVJDVVHUQH.DWDO\VDWRUHQ
EHVW·UKRYHGVDJHOLJWDIHWKXVPHGWR
PRQROLWWHUGHUHUXGIRUPHWV·
XGVWqGQLQJVJDVVHUQHOHGHVJHQQHPNDQDOHUL
GLVVH.DQDOYpJJHQHHUEHODJWPHGHWW\QGW
ODJSODWLQURGLXPSDOODGLXP'LVVHPHWDOOHU
VW·UIRUNDWDO\VDWRUIXQNWLRQGYVGHGHOWDJHUL
RJIUHPVN\QGHUHQNHPLVNUHDNWLRQXGHQVHOY
DWIRUEUXJHVLGHQ
(QLOWP·OLQJVIqOHURYHUY·JHULOWLQGKROGHWLGH
XGVWqGQLQJVJDVVHUGHUIRUODGHUPRWRUHQ
0·OHYpUGLHQIUDDQDO\VHQDI
XGVWqGQLQJVJDVVHQP·OHVLHWHOHNWURQLVN
V\VWHPVRPNRQWLQXHUOLJWVW\UHU
LQGVSUqMWQLQJVYHQWLOHUQH)RUKROGHWPHOOHP
GHWEUpQGVWRIRJGHQOXIWGHUIqUHVLQGL
PRWRUHQUHJXOHUHVKHOHWLGHQ5HJXOHULQJHQ
VNDEHURSWLPDOHIRUKROGIRUHQHIIHNWLY
IRUEUpQGLQJDIGHVNDGHOLJHVWRIIHU
NXOEULQWHUNXOLOWHRJNYpOVWRIR[LGHU YHG
KMpOSDIHQWUHYHMVNDWDO\VDWRU
7HNQLVNHGDWD
%UpQGVWRI
%UpQGVWRIIRUEUXJRJXGVOLSDI
NXOGLR[LG
0RWRU
*HDUNDVVH
L
0DQXHO
$XWRPDWJHDU
0DQXHO
$XWRPDWJHDU
7
'
)RUEUXJLOLWHUNP
8GVOLSDINXOGLR[LG &2 JNP
0DQXHO
$XWRPDWJHDU
0DQXHO
'HRIILFLHOWDQJLYQHWDOIRUEUpQGVWRIIRUEUXJ
HUEDVHUHWS·HQVWDQGDUGLVHUHWNqUVHOVF\NOXV
LKW(8GLUHNWLYFRPE7DOOHQHIRU
EUpQGVWRIIRUEUXJNDQS·YLUNHVKYLVELOHQ
XGVW\UHVPHGHNVWUDWLOEHKqUVRPS·YLUNHU
ELOHQVYpJW'HVXGHQNDQNqUHVWLORJDQGUH
LNNHWHNQLVNHIDNWRUHUS·YLUNHELOHQV
EUpQGVWRIIRUEUXJ9HGNqUVHOPHGEUpQGVWRI
PHGRNWDQWDO521EOLYHUIRUEUXJHWKqMHUH
RJ\GHOVHQODYHUH
%HQ]LQ
0RWRUHQNDQNqUHS·RNWDQWDOOHQHRJ
521
f
521DQEHIDOHVIRUPDNVLPDO\GHOVH
RJGHWODYHVWHEUpQGVWRIIRUEUXJ
f
521NDQEUXJHVYHGDOPLQGHOLJ
NqUVHO
f
521P·NXQXQGWDJHOVHVYLVWDQNHV
0RWRUHQWDJHUGRJLNNHVNDGHDIGHQQH
EUpQGVWRINYDOLWHW
',1VWDQGDUG0LQ2NWDQ521
%O\IUL
'LHVHO
66(1VWDQGDUG
7HNQLVNHGDWD
(OV\VWHP
*HQHUHOW
3pUHU
%DJDJHUXP
:
69
+DQGVNHUXPVEHO\
VQLQJ
:
%$
+//
:
+%
0DNHXSVSHMO
:
69
%L;HQRQ RSWLRQ
:
'6
9V\VWHPPHGVSpQGLQJVUHJXOHUHW
YHNVHOVWUqPVJHQHUDWRU(QVSROHWV\VWHP
KYRUFKDVVLVRJPRWRUVWHODQYHQGHVVRP
OHGHU0LQXVSROWLOVOXWWHWWLOFKDVVLVHW
3pUHU
(IIHNW
6RNNHO
1pUO\V
:
)MHUQO\V
%DWWHUL
6SpQGLQJ 9
9
9
7·JHO\JWHU
:
+
.ROGVWDUWV
HYQH
&&$
$
$
3RVLWLRQV
SDUNHULQJVO\VIRU
://
%$<G
6LGHEOLQNO\V
:
:[
G
%OLQNO\VIRU JXO
:
%$8
V
%OLQNO\VEDJ JXO
:
%$8
V
3RVLWLRQV
SDUNHULQJVO\VEDJ
://
%$
6WRSO\V
://
%$
%DNO\V
://
%$V
7·JHEDJO\V
://
%$V
1XPPHUSODGHO\V
:
:[
G
,QGVWLJQLQJVEHO\V
QLQJ
:
69
$
5HVHUYHND SDFLWHW
PLQ
5&
PLQ PLQ
%LOHUPHGDXGLRQLYHDXHW+LJK3HUIRUPDQFH
%LOHUPHGGLHVHODXGLRQLYHDXHW3UHPLXP
6RXQGEUpQGVWRIGUHYHQYDUPHU7HOHPDWLF
57,HOOHU0RELOH2IILFH+YLVVWDUWEDWWHULHW
XGVNLIWHVHUGHWYLJWLJWDWXGVNLIWHWLOHWEDWWHUL
PHGVDPPHNROGVWDUWVHYQHRJ
UHVHUYHNDSDFLWHWVRPRULJLQDOEDWWHULHW VH
PpUNDWS·EDWWHULHW *HQHUDWRUPDNV
VWUqPVW\UNH
$
6WDUWPRWRUHIIHNW
N:
$IKpQJLJWDIPRWRUYHUVLRQ
7HNQLVNHGDWD
0RWRUVSHFLILNDWLRQHU
L
7
'
%6
%6
%7
'7
(IIHNW N:USV
KNRPGUPLQ
2PGUHMQLQJVPRPHQW 1P
USV
$QWDOF\OLQGUH
NSPUSP
&\OLQGHUGLDPHWHU PP
6ODJOpQJGH PP
6ODJYROXPHQ GPHOOHU
OLWHU
.RPSUHVVLRQVIRUKROG
7pQGUqU
(OHNWURGHDIVWDQG PP
7LOVSpQGLQJVPRPHQW 1P
,QGHNV
$
%
$%6NRQWUROV\PERO $%6V\VWHP $GYDUVHOVEOLQNO\V $GYDUVHOVODPSH
IRU
VLNNHUKHGVVHOH
NRQWUROV\PERO
$GYDUVHOVV\PERO $GYDUVHOVV\PERO656 $GYDUVHOVWUHNDQW
$IIHGWQLQJ $LUEDJ $LUEDJLQVSHNWLRQ $LUFRQGLWLRQLQJ(&& $ODUP $ODUPGLRGH $ODUPVLJQDOHU $ODUPWHVW $OXPLQLXPVIpOJ $QKpQJHUYpJW $QWHQQH $QWLVSLQIXQNWLRQ $QWLXGVNULGQLQJVIXQNWLRQ $XGLR $XGLRGLVSOD\ $XGLRNRQWUROSDQHO $XGLRPHQXK·QGWHULQJ $XWRPDWLVNJHQO·VQLQJ $XWRPDWLVN(&& %qUQLELOHQSODFHULQJ %qUQHVLNULQJHOHNWULVN %qUQHVLNULQJPDQXHO %qUQVVLNNHUKHG %DJNODS %DNJHDUVSpUULQJIHPJHDU %DNVSHMO %DUQHVWRO %DUQHVWRORJDLUEDJ %DUQHVWRORJ:+,36V\VWHPHW %DWWHULRYHUEHODVWQLQJ %DWWHULXGVNLIWQLQJ %HYpJHOVHVVHQVRU %LOYDVN %MHUJQLQJ %OpVHU(&& %OLQNO\V %ORNHULQJVIULEUHPVHU %UpQGVWRIVWRS %UpQGVWRIV\VWHP %UpQGVWRIYDUPHU %UHPVHNUHGVH %UHPVHV\VWHPHW %UHPVHYpVNHEHKROGHUH %XJVHULQJ &
&GPGIXQNWLRQHU &GVNLIWHUHQVIXQNWLRQHU
&LJDUHWWpQGHU '
'pNRJNqUHHJHQVNDEHU 'pNQ\H 'pNWU\N 'HIURVWHU$& 'HIURVWHU(&& 'HOHOLJWUpNNURJ 'LHVHOROLH 'ROE\6XUURXQG3UR/RJLF,, '67& (
(NVWUDYDUPHUGLHVHO (OEHWMHQWVpGH (OHNWURQLVNVWDUWVSpUUH (ORSYDUPHGHVSHMOH (ORSYDUPHWEDJUXGH (ORSYDUPHWIRUVpGH (TXDOL]HU )
)DUWSLORW )DUYHNRGH )LOWHUNDELQH
)RUO\JWHU )RUO\JWHYDVNHU )RUUXGHYDVNHU ,QGHNV
)UHNYHQVRSGDWHULQJ )XJOHNODWWHU *
*DUGLQDLUEDJ *DUGLQDLUEDJV *HDUSRVLWLRQHUJHDU *HDUSRVLWLRQHUJHDU *HDUYpOJHUVSpUULQJ *HQHUDWRUNRQWUROV\PERO
*ODWWHYHMH *UDYLGHNYLQGHU *XOYP·WWHU +
+MXOVNLIW +MXOPqWULNNHU +XNRPPHOVHVIXQNWLRQLIMHUQEHWMHQLQJHQ
+·QGEUHPVH ,
,QIRUPDWLRQVGLVSOD\ ,QIRWDLQPHQW ,QVWUXPHQWEHO\VQLQJ ,62),; .
.qOHU .qOHUYpVNHEHKROGHU .qOHV\VWHP .qOHYHQWLODWRU .DELQHILOWHU .DOLEUHULQJDINRPSDV .LFNGRZQ .OHPEHVN\WWHOVH .QDSVpW .REOLQJVYpVNHEHKROGHUH .ROGVWDUW .RQGHQVYDQGLEUpQGVWRIILOWHU /
/DNUXVWDQJUHE /DSQLQJDIGpN /DVWVLNULQJVqMHU /XIWNYDOLWHWVV\VWHP /XIWWU\N /\GLQGVWLOOLQJ /\VRPVNLIWHU /·VQLQJRSO·VQLQJ 0
0DJQHWLVNH]RQHU 0DNHXSVSHMO 0HQXSXQNWDXGLR 0HQXSXQNWWHOHIRQ 0LNURIRQ 0RQWHULQJVYHMOHGQLQJEDUQHVWRO 0RWRUIRUYDUPHUGLHVHO 0·OEHWHJQHOVH
0·OHSLQGIRUPRWRUROLH 1
1qGRSNDOG 1qJOH 1DNNHVWqWWH:+,36 1\KHGHU 2
2OLHRJROLHILOWHU 2OLHNqOLQJ 2OLHNYDOLWHWYLVNRVLWHW 2ULHQWHULQJVO\V 2YHURSKHGQLQJ 3
3pUHUXGVNLIWQLQJIRUUHVWH 3DUNHULQJVEUHPVH 3LJGpN 3,VqJQLQJ 3LVNHVPpOGVVNDGHU ZKLSODVK 3OHWWHU 3ROHULQJRJYRNVQLQJ 3RVLWLRQVSDUNHULQJVO\V 3URJUDPW\SH 3XQNWHULQJ 3·I\OGQLQJDIEHQ]LQ ,QGHNV
5
5DGLRWH[W 5DSVPHWK\OHVWHU 5HFLUNXODWLRQ 5HJQVHQVRU 5HJXOHULQJDIO\VNHJOHQVKqMGH 5HQJqULQJDIELOHQ 5HQVHV\VWHP
IRU
XGVWqGQLQJVJDV
NRQWUROV\PERO
5HQVQLQJDILQGWUpN 5HVHUYHKMXO 50( UDSVPHWK\OHVWHU 5XGHWUpN 5\JOpQMXVWHUH
6
6pGHLQGVWLOOLQJ 6HOHSXGHLQGE\JJHW 6HUYLFHO·VQLQJ 6HUYLFHQqJOH 6HUYLFHSURJUDP 6HUYREUHPVH 6HUYRVW\ULQJVROLH 6LGGHVWLOOLQJ
6LGHDLUEDJV 6LGHVSHMOH Sikkerhedsnet .......................................... 81-82
6LNNHUKHGVVHOHU 6LNULQJHU 6,0NRUW 6,36EDJ 6,36V\VWHPHW 6OLWDJHPpUNH 6QHNpGHU 6ROVNpUP 6ROWDJ 6SULQNOHUYpVNHS·I\OGQLQJ 656V\PERO 656V\VWHPHW 6WDELOLWHWVV\VWHPHW 6WDELOLW\&RQWURO 6WDUWKMpOS 6WDUWQqJOH 6WDUWVSpUUH 6WDWLRQVVqJQLQJ 67& 6WHQVODJRJULGVHU 6WLN 6WUqPIRUEUXJ 6W·OIpOJ 6\PEROHU 7
7DJEDJDJHEpUHU 7DQNGpNVHO 7HOHIRQNRQWUROSDQHO 7HOHIRQV\VWHPHW
7HPSHUDWXU(&& 7HPSRUDU\VSDUH
7HVWDIDODUP 73VqJQLQJ
7UDFWLRQ&RQWURO 7UpNqMH 7UpNDQRUGQLQJ 7UpNNURJ 7UDILNPHGGHOHOVHU 7UDNWLRQVVLNULQJ 7·JHEDJO\V 7·JHO\JWHU 8
8GVWqGQLQJVHPLVVLRQHU 8QGHUKROGQLQJ 9
9DVN 9DVNHKDO 9HGOLJHKROGHOVHDIEDWWHUL 9HGOLJHKROGHOVHUXVWEHVN\WWHOVH 9LQWHUGpN 9LVNHUEODGXGVNLIWQLQJ 9RNVQLQJRJSROHULQJ 9ROYRVVHUYLFHSURJUDP :
:z9LQWHU :+,36:KLSODVK3URWHFWLRQ6\VWHP :+,36VpGHW ,QGHNV
2004
VOLVO
V50
TP 7026 (Danish). AT 0347. Printed in Sweden, Elanders Graphic Systems AB, Göteborg 2003
INSTRUKTIONSBOG V50
TP 7026
2004
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising