Volvo | V60 PLUG-IN HYBRID | Instruktionsvejledning | Volvo V60 Plug-in Hybrid 2013 Instruktionsvejledning

Volvo V60 Plug-in Hybrid 2013 Instruktionsvejledning
V60 PLUG-IN
HYBRID
Instruktionsbog
L:7:9>I>DC
KÆRE VOLVO-EJER
5",Ļ'03%*Ļ%6Ļ7"-(5&Ļ70-70
7JĻIòCFS ĻBUĻEVĻWJMĻGòĻHMåEFĻBGĻNBOHFĻòSTĻLĆSTFMĻJ
EJOĻ7PMWPĻ#JMFOĻFSĻLPOTUSVFSFUĻNFEĻEJOĻPHĻEJOF
QBTTBHFSFSTĻTJLLFSIFEĻPHĻLPNGPSUĻGPSĻĆKFĻ7PMWP
FSĻFOĻBGĻWFSEFOTĻTJLSFTUFĻQFSTPOCJMFSĻ%FOĻFSĻLPO
TUSVFSFUĻNFEĻIFOCMJLĻQòĻBUĻPWFSIPMEFĻEFĻHåM
EFOEFĻTJLLFSIFETĻPHĻNJMKĆLSBW
'PSĻBUĻĆHFĻEJOĻLĆSFHMåEFĻBOCFGBMFSĻWJ ĻBUĻEVĻHĆS
EJHĻGPSUSPMJHĻNFEĻVETUZSFU ĻBOWJTOJOHFSOFĻPHĻWFEMJ
HFIPMEFMTFTPQMZTOJOHFSOFĻJĻEFOOFĻJOTUSVLUJPOT
CPH
+PFJQNF
+PFNGFPKPI
5KMMGTJGF
7JHUJHFĻPQMZTOJOHFS 7PMWPĻPHĻNJMKĆFU 7Ļ1-6(*/Ļ):#3*% 4JLLFSIFETTFMFSĻ
"JSCBHT
5JMĻPHĻGSBLPCMJOHĻBGĻBJSCBH 4JEFBJSCBHĻ 4*14CBH Ļ
#FTLZUUFMTFTHBSEJOĻ *$ Ļ
8)*14Ļ
)WPSOòSĻBLUJWFSFTĻTJLLFSIFETTZTUF
NFSOFĻ
4JLLFSIFETGVOLU
#ĆSOFTJLLFSIFE
.ÌUQICNCTO
00 01 02
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
'KFSOCFUKFOJOHOĆHMFCMBE
1SJWBUMòTOJOH #BUUFSJTLJGUĻJĻGKFSOCFUKFOJOH1$$ ,FZMFTTĻESJWF -òTOJOHPQMòTOJOH
#ĆSOFTJLLFSIFETMòT
"MBSN +PFJQNF
&KVH”TGTOKNL”
(”TGTUV”VVG
*OTUSVNFOUFS ĻLPOUBLUFSĻPHĻSFHVMFSJOHT
BOPSEOJOHFS 7PMWPĻ4FOTVTĻ /ĆHMFQPTJUJPOFS 4åEFS 3BU #FMZTOJOH 7JTLFSFĻPHĻTQSJOLMFSF 3VEFSĻPHĻTQFKMF ,PNQBT &MCFUKFOUĻUBHMFN "MLPMòT 4UBSUĻBGĻNPUPS 4UBSUĻBGĻNPUPSĻqĻFLTUFSOUĻCBUUFSJ %SJWTZTUFNĻ (FBSLBTTFS 'JSFIKVMTUSåLĻĻ"8% %SJGUTCSFNTFO 1BSLFSJOHTCSFNTF %45$ĻqĻ4UBCJMJUFUTĻPHĻUSBLUJPOTLPOUSPM
TZTUFN
5SBGJLTLJMUJOGPSNBUJPOĻĻ34* 'BSUCFHSåOTFS
'BSUQJMPU
"EBQUJWĻGBSUQJMPU "GTUBOETLPOUSPM $JUZĻ4BGFUZs
,PMMJTJPOTBEWBSTFMĻNFEĻBVUPNBUJTL
CSFNTOJOHĻPHĻGPEHåOHFSCFTLZUUFMTF %SJWFSĻ"MFSUĻ4ZTUFN %SJWFSĻ"MFSUĻ4ZTUFNĻĻ%"$ %SJWFSĻ"MFSUĻ4ZTUFNĻĻ-%8 1BSLIKåMQTZTUFN
1BSLFSJOHTLBNFSB #-*4 ĻĻ#MJOEĻ4QPUĻ*OGPSNBUJPOĻ4ZTUFN
-QOHQTVQIM”TGIN‘FG
03 04 05
.FOVĻPHĻNFEEFMFMTFTIòOEUFSJOH
.FOVLJMEFĻ.:Ļ$"3
,MJNB
'PSLPOEJUJPOFSJOHĻBGĻCJMFO
7BSNFS
*OGPSNBUJPOTDFOUFS
5JMQBTOJOHĻBGĻLĆSFFHFOTLBCFS
,PNGPSUĻJĻLBCJOFO
)PNF-JOLŸĻ Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
+PFJQNF
+PHQVCKPOGPV
7PFGTM”TUNGP
*LWNQIF‘M
06 07 08
(FOFSFMUĻPNĻJOGPUBJONFOU
3BEJP
.FEJFBGTQJMMFS
&LTUFSOĻMZELJMEFĻWJBĻ"6964# JOEHBOH
.FEJBĻ#MVFUPPUIŸ Ļ #MVFUPPUIŸĻIBOETGSFF 4UFNNFTUZSJOH ĻNPCJMUFMFGPO
57 'KFSOCFUKFOJOH Ļ
(PEFĻSòEĻPNĻLĆSTFM
#SåOETUPGQòGZMEOJOH
#SåOETUPG
0QMBEOJOHĻĻIZCSJECBUUFSJĻ
-BTUOJOH
#BHBHFSVN
,ĆSTFMĻNFEĻBOIåOHFS
#VHTFSJOHĻPHĻCKFSHOJOH
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
(FOFSFMUĻ
4LJGUĻBGĻIKVMĻ
5SZLĻJĻEåLĻ
"EWBSTFMTUSFLBOUĻPHĻGĆSTUFIKåMQTLBTTF .JEMFSUJEJHĻEåLMBQOJOHĻ 5., Ļ
+PFJQNF
8GFNKIGJQNFGNUGQIUGTXKEG
5RGEKHKMCVKQPGT
#NHCDGVKUMUVKMQTFUTGIKUVGT
09 10 11
.PUPSSVN
1åSFS
7JTLFSCMBEFĻPHĻTQSJOLMFSWåTLF
#BUUFSJ
4JLSJOHFS
7FEMJHFIPMEFMTF
5ZQFCFUFHOFMTFS
.òMĻPHĻWåHU
.PUPSTQFDJGJLBUJPOFS
.PUPSPMJF
7åTLFSĻPHĻTNĆSFNJEMFS
#SåOETUPG
)KVMĻPHĻEåL ĻEJNFOTJPOFSĻPHĻUSZLĻ
&MTZTUFNFU
5ZQFHPELFOEFMTF
-JDFOTFS
4ZNCPMFSĻQòĻEJTQMBZ
"MGBCFUJTLĻTUJLPSETSFHJTUFS +PFNGFPKPI
8KIVKIGQRN[UPKPIGT
.‘UPKPICHKPUVTWMVKQPUDQIGP
+PFNGFPKPI
&OĻHPEĻNòEFĻBUĻMåSFĻTJOĻOZFĻCJMĻBUĻLFOEFĻFSĻBU
MåTFĻJOTUSVLUJPOTCPHFO ĻIFMUĻJOEFOĻEFOĻGĆSTUF
UVSĻJĻCJMFOĻ%FSWFEĻGòSĻEVĻNVMJHIFEĻGPSĻBUĻTUJGUF
CFLFOEUTLBCĻNFEĻOZFĻGVOLUJPOFSĻPHĻGòĻSòE
PN ĻIWPSEBOĻEVĻCFETUĻIòOEUFSFSĻCJMFOĻJĻGPS
TLFMMJHFĻTJUVBUJPOFSĻTBNUĻMåSFSĻBUĻHĆSFĻCSVHĻBG
BMMFĻCJMFOTĻGJOFTTFSĻQòĻCFETUĻNVMJHĻNòEFĻ7åS
PQNåSLTPNĻQòĻEFĻTJLLFSIFETBOWJTOJOHFS
EFSĻHJWFTĻJĻCPHFO
%FĻTQFDJGJLBUJPOFS ĻLPOTUSVLUJPOTPQMZTOJOHFS
PHĻJMMVTUSBUJPOFS ĻEFSĻFSĻBOGĆSUĻJĻJOTUSVLUJPOTCP
HFO ĻFSĻJLLFĻCJOEFOEFĻ7JĻGPSCFIPMEFSĻPTĻSFUĻUJM
BUĻGPSFUBHFĻåOESJOHFSĻVEFOĻWBSTFM
‚Ļ7PMWPĻ$BSĻ$PSQPSBUJPO
8+)6+)6
'KFSOĻJLLFĻEFOOFĻCPHĻGSBĻCJMFOĻĻIWJTĻEFS
TLVMMFĻPQTUòĻQSPCMFNFS ĻFSĻEFUĻOĆEWFOEJHU
BUĻLVOOFĻGJOEFĻVE ĻIWPSĻPHĻIWPSEBOĻQSPGFT
TJPOFMĻBTTJTUBODFĻLBOĻTĆHFT
'MUVTCWFUV[T
"MMFĻUZQFSĻFLTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻNBSLFSFTĻNFE
FOĻTUKFSOF 6EĻPWFSĻTUBOEBSEVETUZSFUĻCFTLSJWFTĻPHTò
WBMHGSJUĻVETUZSĻ GBCSJLTNPOUFSFUĻVETUZS ĻPH
BOEFUĻUJMCFIĆSĻ FGUFSNPOUFSFUĻFLTUSBVETUZS %FUĻVETUZS ĻEFSĻFSĻCFTLSFWFUĻJĻJOTUSVLUJPOTCP
HFO ĻFSĻJLLFĻUJMHåOHFMJHUĻJĻBMMFĻCJMFSĻĻEFĻIBS
GPSTLFMMJHUĻVETUZS ĻBGIåOHJHUĻBGĻUJMQBTOJOHFSĻUJM
GPSTLFMMJHFĻNBSLFEFSTĻCFIPWĻPHĻOBUJPOBMFĻFMMFS
MPLBMFĻMPWFĻPHĻCFTUFNNFMTFS
)WJTĻEVĻFSĻJĻUWJWMĻPN ĻIWBEĻEFSĻFSĻTUBOEBSE
FMMFSĻFLTUSBVETUZSUJMCFIĆS ĻLBOĻEVĻLPOUBLUFĻFO
7PMWPGPSIBOEMFS
5‘TNKIGVGMUVGT
#&8#45'.
"EWBSTFMTUFLTUFSĻPQMZTFSĻPNĻSJTJLPĻGPS
QFSTPOTLBEF
8+)6+)6
7JHUJHUUFLTUFSĻPQMZTFSĻPNĻSJTJLPĻGPSĻNBUFSJ
FMMFĻTLBEFS
1$5
0#4UFLTUFSĻHJWFSĻSòEĻFMMFSĻUJQT ĻEFSĻHĆS
EFUĻMFUUFSFĻBUĻCSVHFĻGFLTĻGJOFTTFSĻPHĻGVOL
UJPOFS
(QFPQVG
7JTTFĻPQMZTOJOHFSĻJĻJOTUSVLUJPOTCPHFOĻHJWFTĻJ
FOĻGPEOPUFĻOFEFSTUĻQòĻTJEFOĻ%JTTFĻPQMZTOJO
HFSĻFSĻFUĻUJMMåHĻUJMĻEFOĻUFLTU ĻEFĻIFOWJTFSĻUJMĻWJB
OVNNFSFUĻ)WJTĻGPEOPUFOĻWFESĆSFSĻUFLTUĻJĻFO
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
UBCFM ĻCSVHFTĻCPHTUBWFSĻJĻTUFEFUĻGPSĻUBMĻTPN
IFOWJTOJOH
/GFFGNGNUGUVGMUVGT
*ĻCJMFOĻGJOEFTĻEFSĻEJTQMBZFSĻUJMĻWJTOJOHĻBGĻNFE
EFMFMTFTUFLTUFSĻ%JTTFĻNFEEFMFMTFTUFLTUFS
NBSLFSFTĻJĻJOTUSVLUJPOTCPHFOĻWFE ĻBUĻUFLTUFO
FSĻMJEUĻTUĆSSFĻPHĻGBSWFUĻHSòĻ&LTFNQMFSĻQò
EFUUFĻGJOEFTĻJĻNFOVĻPHĻNFEEFMFMTFTUFLTUFS
QòĻJOGPSNBUJPOTEJTQMBZFUĻ GFLTĻ#WFKQ
KPFUVKNNKPIGT /‘TMCVGT
*ĻCJMFOĻFSĻEFSĻGPSTLFMMJHFĻUZQFSĻNåSLBUFS ĻTPN
TLBMĻGPSNJEMFĻWJHUJHĻJOGPSNBUJPOĻQòĻFOĻFOLFMĻPH
UZEFMJHĻNòEFĻ.åSLBUFSOFĻGJOEFTĻJĻCJMFOĻJĻGĆM
HFOEFĻGBMEFOEFĻHSBEĻBGĻBEWBSTFMJOGPSNBUJPO
+PFNGFPKPI
8KIVKIGQRN[UPKPIGT
G031590
4PSUFĻ*40TZNCPMFSĻQòĻHVMUĻBEWBSTFMTGFMU ĻIWJE
UFLTUCJMMFEFĻQòĻTPSUĻNFEEFMFMTFTGFMUĻ#SVHFT
GPSĻBUĻBOHJWFĻUJMTUFEFWåSFMTFĻBGĻGBSFĻEFS ĻIWJT
BEWBSTMFOĻJHOPSFSFT ĻLBOĻNFEGĆSFĻBMWPSMJHĻQFS
TPOTLBEFĻFMMFSĻEĆETGBME
+PHQTOCVKQP
)WJEFĻ*40TZNCPMFSĻPHĻIWJEĻUFLTUCJMMFEFĻQò
TPSUĻFMMFSĻCMòUĻBEWBSTFMTGFMUĻPHĻNFEEFMFMTFT
GFMUĻ#SVHFTĻGPSĻBUĻBOHJWFĻUJMTUFEFWåSFMTFĻBG
GBSFĻEFS ĻIWJTĻBEWBSTMFOĻJHOPSFSFT ĻLBOĻNFE
GĆSFĻTLBEFSĻQòĻFKFOEPN
G031593
4KUKMQHQTUMCFGRÌGLGPFQO
G031592
#FXCTUGNHQTRGTUQPUMCFG
)WJEFĻ*40TZNCPMFSĻPHĻIWJEĻUFLTUCJMMFEFĻQò
TPSUĻNFEEFMFMTFTGFMU
1$5
%FĻNåSLBUFS ĻEFSĻWJTFTĻJĻJOTUSVLUJPOTCP
HFO ĻFSĻJLLFĻBMUJEĻQSåDJTFĻBGCJMEOJOHFSĻBG
EFN ĻEFSĻGJOEFTĻJĻCJMFOĻ'PSNòMFUĻFSĻBUĻWJTF
PNUSFOUĻIWPSEBOĻEFĻTFSĻVE ĻPHĻPNUSFOU
IWPSĻQòĻCJMFO ĻEFĻTJEEFSĻ%FOĻJOGPSNBUJPO
EFSĻHåMEFSĻGPSĻOFUPQĻEJOĻCJM ĻGJOEFTĻQòĻEFO
SFTQFLUJWFĻNåSLBUĻQòĻEJOĻCJM
+PFNGFPKPI
8KIVKIGQRN[UPKPIGT
2TQEGFWTGNKUVGT
1SPDFEVSFS ĻEFSĻPNGBUUFSĻUJOH ĻEFSĻTLBMĻHĆSFTĻJ
FOĻCFTUFNUĻSåLLFGĆMHF ĻFSĻJĻJOTUSVLUJPOTCPHFO
GPSTZOFUĻNFEĻOVNSF
/òSĻFOĻBOWJTOJOHĻNFEĻGMFSFĻUSJOĻMFETBHFT
BGĻFOĻTFSJFĻJMMVTUSBUJPOFS ĻIBSĻIWFSUĻUSJO
TBNNFĻOVNNFSĻTPNĻEFOĻUJMTWBSFOEFĻJMMV
TUSBUJPO
/VNNFSFSFEFĻMJTUFSĻNFEĻCPHTUBWFSĻGPSF
LPNNFSĻWFEĻTFSJFSĻBGĻJMMVTUSBUJPOFS ĻIWPS
EFOĻJOECZSEFTĻSåLLFGĆMHFĻBGĻBOWJTOJO
HFSOFĻJLLFĻFSĻSFMFWBOU
%FSĻFSĻOVNNFSFSFEFĻPHĻVOVNNFSFSFEF
QJMFĻ%FĻCSVHFTĻUJMĻBUĻJMMVTUSFSFĻFOĻCFWå
HFMTF
1JMFĻNFEĻCPHTUBWFSĻCSVHFTĻUJMĻBUĻJMMVTUSFSF
FOĻCFWåHFMTF ĻIWPSĻSåLLFGĆMHFOĻJLLFĻFS
SFMFWBOU
)WJTĻFOĻBOWJTOJOHĻNFEĻGMFSFĻUSJOĻJLLFĻMFETBHFT
BGĻFOĻTFSJFĻJMMVTUSBUJPOFS ĻFSĻEFĻFOLFMUFĻUSJO
OVNNFSFSFUĻQòĻOPSNBMĻWJT
2QUKVKQPUNKUVGT
1òĻPWFSTJHUTCJMMFEFS ĻIWPSĻGPSTLFMMJHFĻEFMF
VEQFHFT ĻCFOZUUFTĻSĆEFĻDJSLMFSĻNFEĻFUĻUBM
JOEFOJĻ5BMMFUĻHFOUBHFTĻQòĻEFOĻQPTJUJPOTMJ
TUF ĻEFSĻGJOEFTĻJĻUJMTMVUOJOHĻUJMĻJMMVTUSBUJPOFO
EFSĻWJTFSĻHFOTUBOEFO
2WPMVNKUVGT
/òSĻEFSĻGPSFLPNNFSĻFOĻPQSFNTOJOHĻJĻJOTUSVL
UJPOTCPHFO ĻCFOZUUFTĻFOĻQVOLUMJTUF
&LTFNQFM
p ,ĆMFWåTLF
p .PUPSPMJF
(QTVU‘VVGNUGH”NIGT
``%FUUFĻTZNCPMĻFSĻQMBDFSFUĻMåOHTUĻOFEFĻUJM
IĆKSF ĻOòSĻFUĻBGTOJUĻGPSUTåUUFSĻQòĻOåTUF
PQTMBH
+PFN‘UPKPICHFCVC
#JMFOĻJOEFIPMEFSĻFOĻSåLLFĻDPNQVUFSF ĻEFSĻIBS
UJMĻPQHBWFĻMĆCFOEFĻBUĻLPOUSPMMFSFĻPHĻPWFSWòHF
CJMFOTĻESJGUĻPHĻGVOLUJPOBMJUFUĻ/PHMFĻBGĻDPNQV
UFSOFĻLBOĻSFHJTUSFSFĻPQMZTOJOHFSĻVOEFSĻOPSNBM
LĆSTFM ĻIWJTĻEFĻCFNåSLFSĻFOĻGFKMĻ%FTVEFO
SFHJTUSFSFTĻPQMZTOJOHFSĻWFEĻLPMMJTJPOĻFMMFSĻUJMMĆC
UJMĻVMZLLFĻ/PHMFĻBGĻEFĻSFHJTUSFSFEFĻPQMZTOJO
HFSĻFSĻOĆEWFOEJHFĻGPS ĻBUĻUFLOJLFSFĻWFEĻTFS
WJDFĻPHĻWFEMJHFIPMEFMTFĻLBOĻEJBHOPTUJDFSFĻPH
MĆTFĻGFKMĻJĻCJMFO ĻPHĻGPSĻBUĻ7PMWPĻLBOĻPWFSIPMEF
MPWLSBWĻPHĻBOESFĻCFTUFNNFMTFSĻ%FSVEPWFS
CSVHFTĻPQMZTOJOHFSOFĻBGĻ7PMWPĻJĻGPSTLOJOHTĆ
KFNFEĻGPSĻUJMĻTUBEJHIFEĻBUĻVEWJLMFĻLWBMJUFUFOĻPH
TJLLFSIFEFOĻ0QMZTOJOHFSOFĻLBOĻCJESBHFĻUJMĻFO
CFESFĻGPSTUòFMTFĻBGĻEFĻGBLUPSFS ĻTPNĻGPSòSTB
HFS ĻBUĻVMZLLFSĻPHĻQFSTPOTLBEFSĻPQTUòS
0QMZTOJOHFSOFĻPNGBUUFSĻCMBĻTUBUVTĻPHĻGVOLUJ
POBMJUFUĻGPSĻGPSTLFMMJHFĻTZTUFNFSĻPHĻNPEVMFSĻJ
CJMFO ĻGFLTĻNPUPS ĻHBTTQKåME ĻTUZSFĻPH
CSFNTFTZTUFNFSĻ%JTTFĻPQMZTOJOHFSĻLBO
PNGBUUFĻGĆSFSFOTĻNòEFĻBUĻLĆSFĻCJMFO ĻGFLT
CJMFOTĻIBTUJHIFE ĻCSVHĻBGĻCSFNTFĻIIWĻHBT
QFEBM ĻSBUVETMBH ĻPHĻPNĻGĆSFSFOĻPHĻQBTTBHF
SFSOFĻIBSĻCSVHUĻTJLLFSIFETTFMFĻFMMFSĻFKĻ%JTTF
PQMZTOJOHFSĻLBOĻBGĻEFĻBOGĆSUFĻHSVOEFĻCMJWF
MBHSFUĻJĻCJMFOTĻDPNQVUFSFĻJĻFUĻTUZLLFĻUJE ĻNFO
PHTòĻTPNĻGĆMHFĻBGĻFOĻLPMMJTJPOĻFMMFSĻUJMMĆCĻUJM
VMZLLFĻ0QMZTOJOHFSOFĻLBOĻMBHSFTĻBGĻ7PMWP ĻTò
MåOHFĻEFĻLBOĻNFEWJSLFĻUJMĻBUĻWJEFSFVEWJLMFĻPH
ZEFSMJHFSFĻĆHFĻTJLLFSIFEFOĻPHĻLWBMJUFUFO ĻPH
TòĻMåOHFĻEFSĻGJOEFTĻMPWLSBWĻPHĻBOESFĻSFHMFS
TPNĻ7PMWPĻTLBMĻUBHFĻIFOTZOĻUJM
7PMWPĻWJMĻJLLFĻNFEWJSLFĻUJM ĻBUĻEFĻPWFOGPS
CFTLSFWOFĻPQMZTOJOHFSĻWJEFSFHJWFTĻUJMĻUSFEKF
NBOEĻVEFOĻCJMFKFSFOTĻTBNUZLLFĻ%PHĻLBO
7PMWPĻQòĻHSVOEĻBGĻOBUJPOBMFĻMPWFĻPHĻCFTUFN
NFMTFSĻCMJWFĻUWVOHFUĻUJMĻBUĻVEMFWFSFĻTòEBOOF
PQMZTOJOHFSĻUJMĻNZOEJHIFEFSĻTPNĻGFLTĻQPMJUJFU
FMMFSĻBOESF ĻEFSĻLBOĻIBWFĻFOĻMPWGåTUFUĻSFUĻUJMĻBU
GòĻBEHBOHĻUJMĻEJTTF
'PSĻBUĻLVOOFĻMåTFĻPHĻGPSUPMLFĻPQMZTOJOHFSOF
EFSĻFSĻSFHJTUSFSFUĻBGĻCJMFOTĻDPNQVUFSF ĻLSåWFT
TåSMJHUĻUFLOJTLĻVETUZS ĻTPNĻ7PMWP ĻPHĻWåSL
TUFEFSĻEFSĻIBSĻJOEHòFUĻBGUBMFĻNFEĻ7PMWP ĻIBS
BEHBOHĻUJMĻ7PMWPĻFSĻBOTWBSMJHĻGPS ĻBUĻPQMZTOJO
HFS ĻEFSĻPWFSGĆSFTĻUJMĻ7PMWPĻJĻGPSCJOEFMTFĻNFE
TFSWJDFĻPHĻWFEMJHFIPMEFMTF ĻMBHSFTĻPHĻCFIBOE
MFTĻQòĻFOĻTJLLFSĻNòEF ĻPHĻBUĻCFIBOEMJOHFO
+PFNGFPKPI
8KIVKIGQRN[UPKPIGT
PQGZMEFSĻHåMEFOEFĻMPWLSBWĻ'PSĻZEFSMJHFSF
JOGPSNBUJPOĻĻLPOUBLUĻFOĻ7PMWPGPSIBOEMFS
6KNDGJ”TQIGMUVTCWFUV[T
'PSLFSUĻUJMTMVUOJOHĻPHĻNPOUFSJOHĻBGĻFLTUSBVE
TUZSĻLBOĻQòWJSLFĻCJMFOTĻFMFLUSPOJTLFĻTZTUFN
OFHBUJWUĻ/PHFUĻUJMCFIĆSĻGVOHFSFSĻLVO ĻOòSĻEFO
UJMLOZUUFEFĻTPGUXBSFĻFSĻQSPHSBNNFSFUĻJOEĻJ
CJMFOTĻDPNQVUFSTZTUFNĻ7PMWPĻBOCFGBMFSĻEFS
GPS ĻBUĻEVĻBMUJEĻLPOUBLUFSĻFUĻBVUPSJTFSFUĻ7PMWP
WåSLTUFE ĻJOEFOĻFLTUSBVETUZS ĻTPNĻUJMTMVUUFT
FMMFSĻQòWJSLFSĻEFUĻFMFLUSJTLFĻTZTUFN ĻNPOUFSFT
'LGTUMKHVGDKNOGF8QNXQ1P%CNN
7PMWPĻ0OĻ$BMMĻFSĻFOĻFLTUSBĻTFSWJDF ĻEFSĻCFTUòS
BGĻTJLLFSIFET ĻUSZHIFETĻPHĻLPNGPSUUKFOFTUFS
)WJTĻCJMFOĻIBSĻ7PMWPĻ0OĻ$BMMĻPHĻTLJGUFSĻFKFS ĻFS
EFUĻNFHFUĻWJHUJHU ĻBUĻEJTTFĻUKFOFTUFSĻCMJWFS
BGCSVEU ĻTòĻEFOĻUJEMJHFSFĻFKFSĻJLLFĻLBOĻGòĻVEGĆSU
UKFOFTUFSĻJĻCJMFOĻ,POUBLUĻFOĻBVUPSJTFSFUĻ7PMWP
GPSIBOEMFSĻWFEĻFKFSTLJGUF
+PHQTOCVKQPRÌKPVGTPGV
1òĻXXXWPMWPDBSTDPNĻGJOEFTĻZEFSMJHFSF
JOGPSNBUJPOĻWFESĆSFOEFĻEJOĻCJM
'PSĻBUĻLVOOFĻMåTFĻ23LPEFOĻLSåWFTĻFOĻ23
LPEFMåTFS ĻEFSĻGòTĻTPNĻUJMMåHTQSPHSBNĻUJM
NBOHFĻNPCJMUFMFGPOFSĻ23LPEFMåTFSFĻLBO
IFOUFTĻIPTĻ"QQĻ4UPSFĻFMMFSĻ(PPHMFĻ1MBZ
34MQFG
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
+PFNGFPKPI
8QNXQQIOKNL”GV
G000000
8QNXQ%CT%QTRQTCVKQPUOKNL”HKNQUQHK
0NTPSHĻGPSĻNJMKĆFUĻFSĻFOĻBGĻ7PMWPĻ$BSĻ$PSQP
SBUJPOTĻLFSOFWåSEJFS ĻTPNĻTUZSFSĻBMĻBLUJWJUFU
7JĻFSĻPHTòĻPWFSCFWJTUĻPN ĻBUĻWPSFTĻLVOEFS
EFMFSĻWPSFTĻPNUBOLFĻGPSĻNJMKĆFU
&OĻ7PMWPĻPQGZMEFSĻTUSFOHFĻJOUFSOBUJPOBMFĻNJMKĆ
LSBWĻPHĻFSĻEFTVEFOĻGSFNTUJMMFUĻQòĻFOĻBGĻWFS
EFOTĻNFTUĻSFTTPVSDFFGGFLUJWFĻPHĻSFOFTUF
GBCSJLLFSĻ7PMWPĻ$BSĻ$PSQPSBUJPOĻIBSĻFUĻHMP
CBMUĻ*40DFSUJGJLBU ĻEFSĻJOLMVEFSFSĻNJMKĆTUBO
EBSEFOĻ*40Ļ ĻPNGBUUFOEFĻBMMFĻGBCSJLLFS
PHĻGMFSFĻBGĻWPSFĻBOESFĻFOIFEFSĻ7JĻTUJMMFSĻPHTò
LSBWĻUJMĻWPSFTĻTBNBSCFKETQBSUOFSFTĻNòEFĻBU
BSCFKEFĻTZTUFNBUJTLĻNFEĻNJMKĆSFMBUFSFEF
TQĆSHTNòM
$T‘PFUVQHHQTDTWI
7PMWPCJMFSĻIBSĻFUĻLPOLVSSFODFEZHUJHUĻCSåOE
TUPGGPSCSVHĻJĻEFSFTĻSFTQFLUJWFĻLMBTTFSĻ+P
MBWFSFĻCSåOETUPGGPSCSVHFUĻFS ĻEFTĻMBWFSFĻFS
VETMJQQFUĻBGĻESJWIVTHBTTFOĻLVMEJPYJE
4PNĻGĆSFSĻFSĻEFUĻNVMJHUĻBUĻQòWJSLFĻCSåOETUPG
GPSCSVHFUĻ'MFSFĻPQMZTOJOHFSĻLBOĻGJOEFTĻVOEFS
PWFSTLSJGUFOĻ6CIJGPU[PVKNOKNL”GV
'HHGMVKXWFUV”FPKPIUTGPUPKPI
%JOĻ7PMWPĻFSĻGSFNTUJMMFUĻFGUFSĻLPODFQUFUĻ3FO
JOEFGSBĻPHĻVEĻqĻFUĻLPODFQU ĻEFSĻPNGBUUFSĻFU
SFOUĻLBCJOFNJMKĆĻTBNUĻIĆKFGGFLUJWĻSFOTOJOHĻBG
VETUĆEOJOHTHBTTFOĻ*ĻNBOHFĻUJMGåMEFĻMJHHFS
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
VETUĆEOJOHTVETMJQQFUĻMBOHUĻVOEFSĻHåMEFOEF
OPSNFS
4GPNWHVKMCDKPGP
,BCJOFGJMUSFUĻGPSIJOESFS ĻBUĻEFSĻUSåOHFSĻTUĆWĻPH
QPMMFOĻJOEĻJĻLBCJOFOĻHFOOFNĻMVGUJOEUBHFU
&UĻBWBODFSFUĻMVGULWBMJUFUTTZTUFN Ļ*"24 Ļ *OUF
SJPSĻ"JSĻ2VBMJUZĻ4ZTUFN ĻTJLSFS ĻBUĻEFOĻJOE
TUSĆNNFOEFĻMVGUĻFSĻSFOFSFĻFOEĻMVGUFOĻVEFOĻGPS
JĻUSBGJLLFO
4ZTUFNFUĻCFTUòSĻBGĻFOĻFMFLUSPOJTLĻTFOTPSĻPH
FUĻLVMGJMUFSĻ%FOĻJOETUSĆNNFOEFĻMVGUĻPWFSWòHFT
LPOUJOVFSMJHU ĻPHĻIWJTĻJOEIPMEFUĻBGĻWJTTFĻTVOE
IFETTLBEFMJHFĻHBTTFS ĻGFLTĻLVMJMUF ĻCMJWFSĻGPS
+PFNGFPKPI
8QNXQQIOKNL”GV
IĆKU ĻMVLLFTĻMVGUJOEUBHFUĻ&OĻTòEBOĻTJUVBUJPO
LBOĻGFLTĻPQTUòĻJĻUåUĻUSBGJL ĻCJMLĆFSĻFMMFSĻUVO
OFMMFS
,VMGJMUSFUĻGPSIJOESFSĻJOETUSĆNOJOHĻBGĻLWåMTUPG
JMUF ĻUSPQPTGåSJTLĻP[POĻPHĻLVMCSJOUFS
+PVGTK”T
*OUFSJĆSFUĻJĻFOĻ7PMWPĻFSĻVEGPSNFUĻNFEĻIFOCMJL
QòĻBUĻWåSFĻTVOEUĻPHĻCFIBHFMJHU ĻTFMWĻGPSĻLPO
UBLUBMMFSHJLFSFĻPHĻBTUNBUJLFSFĻ%FSĻFSĻMBHU
TåSMJHĻTUPSĻWåHUĻQòĻBUĻWåMHFĻNJMKĆUJMQBTTFEF
NBUFSJBMFS
8QNXQUX‘TMUVGFGTQIOKNL”GV
(FOOFNĻSFHFMNåTTJHĻWFEMJHFIPMEFMTFĻTLBCFS
EVĻGPSVETåUOJOHFSĻGPSĻMBOHĻMFWFUJEĻPHĻMBWU
CSåOETUPGGPSCSVHĻGPSĻCJMFOĻ1òĻEFOĻNòEF
CJESBHFSĻEVĻUJMĻFUĻSFOFSFĻNJMKĆĻ/òSĻ7PMWPT
WåSLTUFEFSĻCMJWFSĻCFUSPFUĻBUĻTFSWJDFSFĻPHĻWFE
MJHFIPMEFĻCJMFO ĻJOEHòSĻEFOĻJĻWPSFTĻTZTUFN
7PMWPĻTUJMMFSĻLSBWĻUJM ĻIWPSEBOĻWPSFTĻWåSL
TUFETMPLBMFSĻTLBMĻVEGPSNFTĻGPSĻBUĻVOEHòĻTQJME
PHĻVETMJQĻUJMĻNJMKĆFUĻ1FSTPOBMFUĻQòĻ7PMWPT
WåSLTUFEFSĻIBSĻEFOĻWJEFOĻPHĻEFĻWåSLUĆKFS
TPNĻFSĻOĆEWFOEJHFĻGPSĻPNTPSHĻGPSĻNJMKĆFU
6CIJGPU[PVKNOKNL”GV
%FUĻFSĻOFNUĻBUĻIKåMQFĻNFEĻBUĻUBHFĻIFOTZOĻUJM
NJMKĆFUĻĻIFSĻFSĻOPHMFĻHPEFĻSòE
p 6OEHòĻUPNHBOHTLĆSTFMĻĻTMVLĻGPSĻNPUPSFO
WFEĻMBOHFĻWFOUFUJEFSĻ0WFSIPMEĻEFĻMPLBMF
CFTUFNNFMTFS
p ,ĆSĻĆLPOPNJTLĻĻWåSĻGPSVETFFOEF
p 'òĻGPSFUBHFUĻTFSWJDFĻPHĻWFEMJHFIPMEFMTFĻJ
IFOIPMEĻUJMĻJOTUSVLUJPOTCPHFOTĻBOWJTOJO
HFSĻĻGĆMHĻ4FSWJDFĻPHĻHBSBOUJCPHFOT
BOCFGBMFEFĻJOUFSWBMMFS
p )WJTĻCJMFOĻFSĻVETUZSFUĻNFEĻNPUPSWBSNFS
CĆSĻEFOĻCSVHFTĻGĆSĻLPMETUBSUĻĻEFUĻGPSCFE
SFSĻTUBSUFWOFOĻPHĻNJOETLFSĻTMJEĻJĻLPMEU
WFKS ĻPHĻNPUPSFOĻOòSĻOPSNBMĻESJGUTUFNQF
SBUVSĻIVSUJHFSF ĻIWJMLFUĻTåOLFSĻCSåOETUPG
GPSCSVHFUĻPHĻSFEVDFSFSĻVETMJQ
)GPXKPFKPI
4PNĻFOĻEFMĻBGĻ7PMWPTĻNJMKĆBLUJWJUFUFSĻFSĻEFU
WJHUJHU ĻBUĻCJMFOĻHFOWJOEFTĻQòĻFOĻNJMKĆNåTTJHU
SJHUJHĻNòEFĻ/åTUFOĻIFMFĻCJMFOĻFSĻHFOWJOEFMJH
#JMFOTĻTJETUFĻFKFSĻBONPEFTĻEFSGPSĻPNĻBUĻLPO
UBLUFĻFOĻGPSIBOEMFSĻGPSĻIFOWJTOJOHĻUJMĻFUĻDFSUJGJ
DFSFUHPELFOEUĻHFOWJOEJOHTBOMåH
+PUVTWMVKQPUDQIGPQIOKNL”GV
'PSFTUĻ4UFXBSETIJQĻ$PVODJMŸTZNCPMFUĻWJTFS
BUĻQBQJSNBTTFOĻJĻEFOOFĻQVCMJLBUJPOĻLPNNFS
GSBĻ'4$ŸDFSUJGJDFSFEFĻTLPWFĻFMMFSĻBOESFĻLPO
USPMMFSFEFĻLJMEFS
p )ĆKĻIBTUJHIFEĻĆHFSĻCSåOETUPGGPSCSVHFU
CFUZEFMJHU ĻGPSEJĻMVGUNPETUBOEFOĻĆHFTĻ
WFEĻFOĻGPSEPCMJOHĻBGĻIBTUJHIFEFOĻĆHFT
MVGUNPETUBOEFOĻGJSFĻHBOHF
p )òOEUÁSĻNJMKĆTLBEFMJHUĻBGGBME ĻGFLTĻCBUUF
SJFSĻPHĻPMJF ĻQòĻFOĻNJMKĆUJMQBTTFUĻNòEF
,POUBLUĻFUĻWåSLTUFE ĻIWJTĻEVĻFSĻJĻUWJWMĻPN
IWPSEBOĻEFOOFĻUZQFĻBGGBMEĻTLBMĻEFQPOF
SFTĻĻFUĻBVUPSJTFSFUĻ7PMWPWåSLTUFEĻBOCF
GBMFT
7FEĻBUĻGĆMHFĻEJTTFĻSòEĻLBOĻEVĻTQBSFĻQFOHF
TQBSFĻQòĻKPSEFOTĻSFTTPVSDFSĻPHĻGPSMåOHF
CJMFOTĻMFWFUJEĻ4FĻNFSFĻJOGPSNBUJPOĻPHĻGMFSF
SòEĻQòĻTJEFĻ ĻĻPHĻ
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
+PFNGFPKPI
82.7)+0*;$4+&
1XGTUKIV
Ļ0QMBEOJOHĻBGĻIZCSJECBUUFSJ
Ļ&MNPUPSĻNFEĻCBHIKVMTUSåL
Ļ)ZCSJECBUUFSJ
Ļ,ĆSFUJMTUBOEF
Ļ,PNCJJOTUSVNFOUĻNFEĻVOJLĻJOGPSNBUJPOĻGPS
7Ļ1-6(*/Ļ):#3*%
+PFNGFPKPI
82.7)+0*;$4+&
8KIVKIVCVXKFG
#&8#45'.
)VTL ĻBUĻCJMFOĻFSĻMZEMĆT ĻOòSĻEFOĻLVOĻESJWFT
BGĻFMNPUPSFOĻ%FUĻLBOĻEFSGPSĻWåSFĻTWåSU
GPSĻCĆSO ĻGPEHåOHFSF ĻDZLMJTUFSĻPHĻEZSĻBU
CFNåSLFĻCJMFO
*”LUR‘PFKPI
&OĻSåLLFĻEFMFĻJĻCJMFOĻBSCFKEFSĻNFEĻGBSMJHĻFMFL
USJTLĻTQåOEJOHĻ3ĆSĻJLLFĻWFEĻOPHFU ĻEFSĻJLLF
FSĻLMBSUĻCFTLSFWFUĻJĻEFOOFĻJOTUSVLUJPOTCPH
-åTĻNFSFĻPNĻNPUPSSVNNFU ĻTFĻTJEFĻ
#&8#45'.
0SBOHFĻLBCMFS ĻEFSĻFSĻGPSTZOFUĻNFE
NåSLBUĻGPSĻTUåSLTUSĆN ĻNòĻLVOĻIòOEUFSFT
BGĻLWBMJGJDFSFUĻQFSTPOBMF
#VM”TGDKNGP
(QTMQPFKVKQPGTKPI
#JMFOĻLĆSFTĻTPNĻFOĻIFMUĻBMNJOEFMJHĻCJMĻ%FUĻFS
QSJNåSUĻFMNPUPSFO ĻEFSĻESJWFSĻCJMFOĻWFEĻMBWF
IBTUJHIFEFS ĻNFOTĻEJFTFMNPUPSFOĻESJWFSĻCJMFO
WFEĻIĆKFSFĻIBTUJHIFEFSĻPHĻNFSFĻBLUJWĻLĆSTFM
-åTĻNFSFĻPNĻHPEFĻSòEĻPNĻLĆSTFM ĻTFĻTJEF
'PSĻBUĻCJMFOĻTLBMĻGVOHFSFĻPQUJNBMU ĻTLBMĻIZCSJE
CBUUFSJFUĻNFEĻEFUĻUJMIĆSFOEFĻFMFLUSJTLFĻESJWTZ
TUFNĻPHĻEJFTFMNPUPSFOĻPHĻEFOTĻESJWTZTUFN
IBWFĻLPSSFLUĻESJGUTUFNQFSBUVSĻ#BUUFSJFUT
LBQBDJUFUĻSFEVDFSFTĻWåTFOUMJHU ĻIWJTĻCBUUFSJFU
FSĻGPSĻLPMEUĻFMMFSĻGPSĻWBSNUĻ.FEĻGPSLPOEJUJPOF
SJOHĻGPSCFSFEFTĻCJMFOTĻESJWTZTUFNĻPHĻLBCJOFO
JOEFOĻNBOĻLĆSFSĻBGĻTUFE ĻTòĻCòEFĻTMJEĻPH
FOFSHJCFIPWĻVOEFSĻLĆSTMFOĻSFEVDFSFTĻ-åT
NFSFĻPNĻGPSLPOEJUJPOFSJOH ĻTFĻTJEFĻ
-”TGVKNUVCPFG
6OEFSĻLĆSTFMĻLBOĻCJMFOĻTåUUFTĻJĻGPSTLFMMJHF
LĆSFUJMTUBOEF ĻGFLTĻLVOĻFMESJGUĻFMMFS ĻIWJTĻEFS
FSĻCFIPWĻGPSĻLSBGU ĻCòEFĻFMĻPHĻEJFTFMNPUPS
#JMFOĻCFSFHOFSĻFOĻPQUJNBMĻLPNCJOBUJPOĻBG
LĆSFFHFOTLBCFS ĻLĆSFPQMFWFMTF ĻNJMKĆQòWJSL
OJOHĻPHĻCSåOETUPGĆLPOPNJĻVEĻGSBĻEFĻLĆSF
WBMH ĻEFSĻUSåGGFTĻ-åTĻNFSFĻPNĻLĆSFUJMTUBOEF
TFĻTJEFĻ
-QODKKPUVTWOGPV
5PĻGFMUFSĻJĻLPNCJJOTUSVNFOUFUĻWJTFSĻVOJLĻJOGPS
NBUJPOĻGPSĻ7Ļ1-6(*/Ļ):#3*%ĻIZCSJECBU
UFSJNòMFS Ļ BLUVFMUĻFOFSHJOJWFBV ĻBLUJWĻLĆSFUJM
TUBOE ĻTZNCPMĻEFSĻUåOEFT ĻOòSĻEJFTFMNPUPSFO
LĆSFS Ļ)ZCSJEĻ(VJEFĻPHĻFOFSHJHFOWJOEJOH
-åTĻNFSFĻPNĻLPNCJJOTUSVNFOUFU ĻTFĻTJEF
1RNCFPKPICHJ[DTKFDCVVGTK
)ZCSJECBUUFSJFUĻFSĻBGĻUZQFOĻMJUJVNJPOĻPHĻLBO
PQMBEFTĻQòĻGPSTLFMMJHFĻNòEFSĻ%FSĻLBOĻUJMTMVU
UFTĻFUĻMBEFLBCFMĻNFEĻLPOUSPMFOIFEĻNFMMFN
CJMFOĻPHĻĻ7LPOUBLUFOĻ0QMBEOJOHTUJEFO
BGIåOHFSĻBGĻMBEFTUSĆNNFO ĻTFĻTJEFĻ
7FEĻFOĻMFUĻPQCSFNTOJOHĻBOWFOEFTĻFMNPUPSFO
TPNĻNPUPSCSFNTF ĻPHĻCJMFOTĻLJOFUJTLFĻFOFSHJ
PNEBOOFTĻUJMĻFMFLUSJTLĻFOFSHJ ĻEFSĻCSVHFTĻUJMĻBU
PQMBEFĻIZCSJECBUUFSJFUĻ-åTĻNFSFĻPNĻHFOWJO
EJOHĻBGĻCSFNTFFOFSHJFO ĻTFĻTJEFĻ
%JFTFMNPUPSFOĻLBOĻEFTVEFOĻPQMBEFĻFMNPUP
SFOTĻIZCSJECBUUFSJĻNFEĻFOĻTåSMJHĻIĆKTQåO
EJOHTHFOFSBUPS ĻOòSĻEFSĻFSĻCFIPW ĻTFĻESJWTZ
TUFNĻPHĻLĆSFUJMTUBOEFĻTJEFĻ
4JLLFSIFETTFMFSĻ
"JSCBHT
5JMĻPHĻGSBLPCMJOHĻBGĻBJSCBH 4JEFBJSCBHĻ 4*14CBH Ļ
#FTLZUUFMTFTHBSEJOĻ *$ Ļ
8)*14Ļ
)WPSOòSĻBLUJWFSFTĻTJLLFSIFETTZTUFNFSOFĻ
4JLLFSIFETGVOLU
#ĆSOFTJLLFSIFE
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
4*,,&3)&%
5KMMGTJGF
5KMMGTJGFUUGNGT
)GPGTGNNGQRN[UPKPIGT
-QTTGMVRNCEGTGVUKMMGTJGFUUGNG
&OĻPQCSFNTOJOHĻLBOĻGòĻBMWPSMJHFĻGĆMHFS ĻIWJT
TJLLFSIFETTFMFOĻJLLFĻFSĻJĻCSVHĻ,POUSPMMÁSĻEFS
GPS ĻBUĻBMMFĻQBTTBHFSFSĻIBSĻTQåOEUĻTJLLFS
IFETTFMFO
1òĻCBHTåEFUĻQBTTFSĻMòTFUVOHFOĻLVOĻJĻEFOĻUJM
TWBSFOEFĻMòT
7FN”UPKPICHUKMMGTJGFUUGNGP
'PSĻBUĻTJLLFSIFETTFMFOĻTLBMĻHJWFĻNBLTJNBM
CFTLZUUFMTFĻFSĻEFUĻWJHUJHUĻBUĻEFOĻMJHHFSĻGPSTWBS
MJHUĻBOĻNPEĻLSPQQFOĻ-åOĻJLLFĻSZHMåOFUĻGPS
MBOHUĻCBHVEĻ4JLLFSIFETTFMFOĻFSĻCFSFHOFUĻUJM
BUĻCFTLZUUFĻJĻOPSNBMĻTJEEFTUJMMJOH
5SZLĻQòĻEFOĻSĆEFĻLOBQĻQòĻTFMFMòTFO ĻPHĻMBE
EFSFGUFSĻSVMMFOĻUSåLLFĻTFMFOĻJOEĻ)WJTĻEFOĻJLLF
SVMMFTĻIFMUĻJOE ĻTLVCCFTĻEFOĻJOEĻNFEĻIòOE
LSBGU ĻTòĻEFOĻJLLFĻIåOHFSĻMĆTU
5ÌFCPUR‘PFGUUKMMGTJGFUUGNGP
5KMMGTJGFUUGNGPNÌUGUHCUVQIMCPKMMG
VT‘MMGUWF
5SåLĻTFMFOĻMBOHTPNUĻVE ĻPHĻTQåOEĻEFOĻWFE
BUĻTLVCCFĻMòTFUVOHFOĻOFEĻJĻTFMFMòTFOĻ&UĻLSBG
UJHUĻLMJLĻBOHJWFS ĻBUĻTFMFOĻFSĻMòTU
*”LFGLWUVGTKPICHUKMMGTJGFUUGNGP6T[MRÍMPCR
RGPQIDGX‘IUGNGPKJ”LFGP#PDTKPIUGNGPUÍ
J”LVUQOOWNKIVWFGPCVFGPIPKFGTOQFJCNUGP
7JTTFĻNBSLFEFS
(QTMGTVRNCEGTGVUKMMGTJGFUUGNG5GNGPUMCNNKIIG
OQFUMWNFGTGP
p IWJTĻEFOĻUSåLLFTĻGPSĻIVSUJHUĻVE
p WFEĻCSFNTOJOHĻPHĻBDDFMFSBUJPO
p IWJTĻCJMFOĻIåMEFSĻLSBGUJHU
5KMMGTJGF
5KMMGTJGFUUGNGT
1RO‘TMUQOJGFGPJGPNGFGURÌ
H”NIGPFG
p #SVHĻJLLFĻLMFNNFSĻFMMFSĻBOEFU ĻEFSĻLBO
GPSIJOESFĻTJLLFSIFETTFMFOĻJĻBUĻMJHHFĻIFMUĻUJM
p 4JLLFSIFETTFMFOĻNòĻJLLFĻWåSFĻTOPFUĻFMMFS
WSFEFU
p IPGUFTFMFOĻTLBMĻTJEEFĻMBWUĻ JLLFĻPWFS
NBWFO
p TUSåLĻIPGUFTFMFOĻPWFSĻIPGUFOĻWFEĻBU
USåLLFĻEJBHPOBMTFMFOĻPQBEĻNPEĻTLVMEF
SFO
#&8#45'.
4JLLFSIFETTFMFOĻPHĻBJSCBHHFOĻGVOHFSFS
TBNNFOĻ)WJTĻTJLLFSIFETTFMFOĻJLLFĻFSĻJ
CSVHĻFMMFSĻCSVHFTĻGPSLFSU ĻLBOĻEFUUFĻIBWF
JOEWJSLOJOHĻQòĻBJSCBHHFOTĻGVOLUJPOĻWFEĻFO
FWFOUVFMĻLPMMJTJPO
#&8#45'.
'PSFUBHĻBMESJHĻOPHFOĻåOESJOHFSĻFMMFSĻSFQB
SBUJPOFSĻBGĻTJLLFSIFETTFMFOĻQòĻFHFOĻIòOE
7PMWPĻBOCFGBMFS ĻBUĻEVĻLPOUBLUFSĻFUĻBVUPSJ
TFSFUĻ7PMWPWåSLTUFE
)WJTĻTJLLFSIFETTFMFOĻIBSĻWåSFUĻVETBUĻGPS
FOĻLSBGUJHĻCFMBTUOJOH ĻGFLTĻJĻGPSCJOEFMTF
NFEĻFOĻLPMMJTJPO ĻTLBMĻIFMFĻTJLLFSIFETTFMFO
VETLJGUFTĻ&OĻEFMĻBGĻTJLLFSIFETTFMFOT
CFTLZUUFOEFĻFHFOTLBCFSĻLBOĻWåSFĻCMFWFU
GPSSJOHFU ĻTFMWPNĻEFOĻWJSLFSĻVCFTLBEJHFU
6ETLJGUĻPHTòĻTJLLFSIFETTFMFO ĻIWJTĻEFOĻFS
TMJEUĻFMMFSĻCFTLBEJHFUĻ%FOĻOZFĻTJLLFSIFET
TFMFĻTLBMĻWåSFĻUZQFHPELFOEUĻPHĻCFSFHOFU
UJMĻEFOĻTBNNFĻQMBETĻTPNĻEFOĻVETLJGUFEF
TJLLFSIFETTFMF
5KMMGTJGFUUGNGQIITCXKFKVGV
6OEFSĻHSBWJEJUFUĻTLBMĻTJLLFSIFETTFMFOĻBMUJE
CSVHFT ĻNFOĻEFUĻFSĻNFHFUĻWJHUJHU ĻBUĻEFOĻCSV
HFTĻQòĻSFUUFĻNòEFĻ%FOĻTLBMĻMJHHFĻUåUĻJOE
NPEĻTLVMEFSFO ĻJEFUĻEFOĻEJBHPOBMFĻEFMĻBGĻTJL
LFSIFETTFMFOĻTLBMĻMJHHFĻNFMMFNĻCSZTUFSOFĻPH
NPEĻTJEFOĻBGĻNBWFO
4JLLFSIFETTFMFOTĻIPGUFEFMĻTLBMĻMJHHFĻGMBEU
NPEĻTJEFOĻBGĻMòSFOFĻPHĻTòĻMBWUĻVOEFSĻNBWFO
TPNĻNVMJHUĻqĻEFOĻNòĻBMESJHĻHMJEFĻPQBEĻ4JL
LFSIFETTFMFOĻTLBMĻMJHHFĻTòĻUåUĻJOEĻUJMĻLSPQQFO
TPNĻNVMJHU ĻVEFOĻVOĆEJHĻTMBQIFEĻ,POUSPMMÁS
PHTò ĻBUĻEFOĻJLLFĻFSĻTOPFU
*ĻUBLUĻNFEĻBUĻHSBWJEJUFUFOĻTLSJEFSĻGSFN ĻTLBMĻFO
HSBWJEĻGĆSFSĻJOETUJMMFĻTåEFUĻPHĻSBUUFUĻTòMFEFT
BUĻIVOĻIBSĻGVMEĻLPOUSPMĻPWFSĻCJMFOĻ IWJMLFUĻJOEF
CåSFS ĻBUĻNBOĻMFUĻTLBMĻLVOOFĻOòĻSBUUFUĻPH
QFEBMFSOF Ļ%FSĻTLBMĻTUSåCFTĻFGUFSĻTUĆSTU
NVMJHĻBGTUBOEĻNFMMFNĻNBWFOĻPHĻSBUUFU
#&8#45'.
G020998
)WFSĻTJLLFSIFETTFMFĻFSĻLVOĻCFSFHOFUĻUJMĻFO
FOLFMUĻQFSTPO
5KMMGTJGF
5KMMGTJGFUUGNGT
2ÌOKPFGNUGQOUKMMGTJGFUUGNG
$CIU‘FG
1òNJOEFMTFOĻPNĻTJLLFSIFETTFMFĻQòĻCBHTå
EFUĻIBSĻUPĻGVOLUJPOFS
G017726
p 0QMZTOJOHĻPN ĻIWJMLFĻTJLLFSIFETTFMFSĻEFS
1BTTBHFSFSĻVEFOĻTFMFĻCMJWFSĻHFOOFNĻIĆSCBS
PHĻMZTQòNJOEFMTFĻQòNJOEFUĻPNĻBUĻUBHFĻTJL
LFSIFETTFMFĻQòĻ%FOĻIĆSCBSFĻQòNJOEFMTFĻFS
IBTUJHIFETBGIåOHJHĻPHĻJĻOPHMFĻUJMGåMEFĻUJETBG
IåOHJHĻ-ZTQòNJOEFMTFĻGJOEFTĻJĻMPGUTLPOTPMMFO
PHĻJĻLPNCJOBUJPOTJOTUSVNFOUFU
#BSOFTUPMFĻPNGBUUFTĻJLLFĻBGĻTFMFQòNJOEFMTFT
TZTUFNFU
CSVHFTĻQòĻCBHTåEFUĻ%FSĻWJTFTĻFOĻNFE
EFMFMTFĻQòĻJOGPSNBUJPOTEJTQMBZFUĻWFEĻCSVH
BGĻTJLLFSIFETTFMFSOF ĻFMMFSĻIWJTĻFOĻBGĻCBH
EĆSFOFĻFSĻCMFWFUĻòCOFUĻ.FEEFMFMTFOĻGKFS
OFTĻBVUPNBUJTLĻFGUFSĻDBĻĻTFLVOEFST
LĆSTFMĻFMMFSĻFGUFSĻUSZLĻQòĻCMJOLMZTBSNFOT
1-LOBQĻ)WJTĻFOĻFMMFSĻGMFSFĻQBTTBHFSFSĻJ
CJMFOĻJLLFĻIBSĻTFMFĻQò ĻLBOĻNFEEFMFMTFO
LVOĻGKFSOFTĻNBOVFMUĻWFEĻBUĻUSZLLFĻQò
CMJOLMZTBSNFOTĻ1-LOBQ
p 1òNJOEFMTFĻPN ĻBUĻFOĻTJLLFSIFETTFMFĻQò
CBHTåEFUĻFSĻUBHFUĻBGĻVOEFSĻLĆSTMFO
1òNJOEFMTFOĻHJWFTĻJĻGPSNĻBGĻFOĻNFEEF
MFMTFĻQòĻJOGPSNBUJPOTEJTQMBZFUĻLPNCJOFSFU
NFEĻMZEĻPHĻMZTTJHOBMFSĻ1òNJOEFMTFO
PQIĆSFS ĻOòSĻTJLLFSIFETTFMFOĻJHFOĻFS
UBHFUĻQò ĻNFOĻLBOĻPHTòĻGKFSOFTĻNBOVFMU
WFEĻBUĻUSZLLFĻQòĻ1-LOBQQFO
1òĻJOGPSNBUJPOTEJTQMBZFU ĻTFĻTJEFĻ ĻWJTFT
IWJMLFĻTFMFSĻEFSĻCSVHFTĻ%FOOFĻJOGPSNBUJPOĻFS
BMUJEĻUJMHåOHFMJH
8KUUGOCTMGFGT
)WJTĻGĆSFSFOĻPHĻGPSTåEFQBTTBHFSFOĻJLLFĻIBS
EFSFTĻTJLLFSIFETTFMFSĻQò ĻCMJWFSĻEFĻNFEĻMZE
PHĻMZTTJHOBMFSĻNJOEFUĻPNĻBUĻUBHFĻTFMFOĻQò
7FEĻMBWĻIBTUJHIFEĻHJWFTĻMZEQòNJOEFMTFOĻEF
GĆSTUFĻĻTFLVOEFS
5GNGUVTCOOGTG
"MMFĻTJLLFSIFETTFMFSĻFSĻGPSTZOFUĻNFEĻTFMF
TUSBNNFSĻ&OĻNFLBOJTNFĻJĻTFMFTUSBNNFSFO
TUSBNNFSĻTJLLFSIFETTFMFOĻJĻUJMGåMEFĻBGĻFOĻUJM
TUSåLLFMJHĻLSBGUJHĻLPMMJTJPOĻ4JLLFSIFETTFMFO
GBTUIPMEFSĻEFSNFEĻQFSTPOFOĻNFSFĻFGGFLUJWU
#&8#45'.
4åUĻBMESJHĻMòTFUVOHFOĻGSBĻQBTTBHFSFOTĻTJL
LFSIFETTFMFĻJĻTFMFMòTFOĻJĻGĆSFSTJEFOĻ4åU
BMUJEĻMòTFUVOHFOĻGSBĻTJLLFSIFETTFMFOĻJĻTFMF
MòTFOĻQòĻEFOĻSJHUJHFĻTJEFĻ4ĆSHĻGPSĻBMESJHĻBU
CFTLBEJHFĻTJLLFSIFETTFMFSOF ĻPHĻTåUĻJLLF
GSFNNFEMFHFNFSĻJOEĻJĻTFMFMòTFOĻ&MMFSTĻGVO
HFSFSĻTJLLFSIFETTFMFSOFĻPHĻTFMFMòTFO
NòTLFĻJLLF ĻTPNĻEFĻTLBM ĻWFEĻFUĻTBNNFO
TUĆEĻ%FSĻFSĻSJTJLPĻGPSĻBMWPSMJHFĻTLBEFS
5KMMGTJGF
#KTDCIU
#FXCTUGNUU[ODQNRÌ
MQODKPCVKQPUKPUVTWOGPVGV
EJTQMBZFUĻ)WJTĻBEWBSTFMTTZNCPMFUĻFSĻEFGFLU
UåOEFTĻBEWBSTFMTUSFLBOUFO ĻPHĻ545CKTDCI
5GTXKEGRÌMT‘XGVĻFMMFSĻ545CKTDCI5GTXKEG
UPCTGUVĻWJTFTĻQòĻEJTQMBZFUĻ7PMWPĻBOCFGBMFS
BUĻEVĻTOBSFTUĻLPOUBLUFSĻFUĻBVUPSJTFSFUĻ7PMWP
WåSLTUFE
G018666
#KTDCIU[UVGOGV
#KTDCIU[UVGOGVJ”LTGUV[TGVDKN
#&8#45'.
)WJTĻBEWBSTFMTTZNCPMFUĻGPSĻBJSCBHTZTUFNFU
GPSUTBUĻFSĻUåOEUĻFMMFSĻUåOEFTĻVOEFSĻLĆST
MFO ĻFSĻEFUĻUFHOĻQò ĻBUĻBJSCBHTZTUFNFUĻJLLF
GVOHFSFSĻGVMEUĻVEĻ4ZNCPMFUĻBOHJWFS ĻBUĻEFS
FSĻFOĻGFKMĻJĻTJLLFSIFETTFMFTZTUFNFU Ļ4*14
*$TZTUFNFUĻFMMFSĻFOĻBOEFOĻGFKMĻJĻTZTUFNFU
7PMWPĻBOCFGBMFS ĻBUĻEVĻIVSUJHTUĻNVMJHUĻLPO
UBLUFSĻFUĻBVUPSJTFSFUĻ7PMWPWåSLTUFE
G018665
"EWBSTFMTTZNCPMFUĻQòĻLPNCJJOTUSVNFOUFU
UåOEFTĻNFEĻGKFSOCFUKFOJOHFOĻJĻOĆHMFQPTJUJPO
++Ļ4ZNCPMFUĻTMVLLFTĻFGUFSĻDBĻĻTFLVOEFS ĻIWJT
BJSCBHTZTUFNFUĻFSĻGFKMGSJU
#KTDCIU[UVGOGVXGPUVTGUV[TGVDKN
4ZTUFNFUĻCFTUòSĻBGĻBJSCBHTĻPHĻTFOTPSFSĻ7FE
FOĻUJMTUSåLLFMJHUĻLSBGUJHĻLPMMJTJPOĻSFBHFSFS
TFOTPSFS ĻPHĻBJSCBHHFO F ĻQVTUFTĻPQĻPHĻCMJWFS
WBSN F Ļ'PSĻBUĻEåNQFĻTUĆEFUĻNPEĻBJSCBHHFO
UĆNNFTĻEFOĻJHFO ĻOòSĻEFOĻQSFTTFTĻTBNNFOĻ*
GPSCJOEFMTFĻIFSNFEĻVEWJLMFTĻEFSĻFOĻEFMĻSĆHĻJ
CJMFO ĻIWJMLFUĻFSĻIFMUĻOPSNBMUĻ)FMFĻGPSMĆCFU
NFEĻPQQVTUOJOHĻPHĻUĆNOJOHĻBGĻBJSCBHHFO
TLFSĻQòĻOPHMFĻGòĻUJFOEFEFMFĻBGĻFUĻTFLVOE
#&8#45'.
7PMWPĻBOCFGBMFS ĻBUĻEVĻLPOUBLUFSĻFUĻBVUPSJ
TFSFUĻ7PMWPWåSLTUFEĻGPSĻSFQBSBUJPOĻ'PS
LFSUĻJOEHSFCĻJĻBJSCBHTZTUFNFUĻLBOĻGPSòS
TBHFĻGVOLUJPOTGFKMĻNFEĻBMWPSMJHFĻQFSTPO
TLBEFSĻUJMĻGĆMHF
4BNNFOĻNFEĻBEWBSTFMTTZNCPMFUĻWJTFT ĻPN
OĆEWFOEJHU ĻFOĻNFEEFMFMTFĻQòĻJOGPSNBUJPOT
5KMMGTJGF
#KTDCIU
#KTDCIKRCUUCIGTUKFGP
4FOTPSFSOFĻSFBHFSFSĻGPSTLFMMJHU ĻBGIåOHJHU
BGĻGPSMĆCFUĻBGĻLPMMJTJPOFO ĻPHĻPNĻEFSĻCSVHFT
TJLLFSIFETTFMFĻFMMFSĻFKĻ(åMEFSĻGPSĻBMMF
TFMFQPTJUJPOFS
4PNĻTVQQMFNFOUĻUJMĻTJLLFSIFETTFMFOĻQòĻQBT
TBHFSTJEFOĻFSĻCJMFOĻGPSTZOFUĻNFEĻFOĻBJSCBH
%FOĻFSĻNPOUFSFUĻTBNNFOGPMEFUĻJĻFUĻSVNĻPWFO
PWFSĻIBOETLFSVNNFUĻ1BOFMFUĻFSĻNåSLFU
#+4$#)
%FSĻLBOĻEFSGPSĻPQTUòĻVMZLLFTTJUVBUJPOFS
OòSĻLVOĻFOĻ FMMFSĻJOHFO ĻBGĻBJSCBHHFOFĻBLUJ
WFSFTĻ4FOTPSFSOFĻSFHJTUSFSFSĻFGGFLUFOĻBG
EFOĻLPMMJTJPO ĻTPNĻCJMFOĻFSĻCMFWFUĻVETBUĻGPS
PHĻBGIKåMQOJOHFOĻUJMQBTTFTĻFGUFSĻEFOOF
TòMFEFTĻBUĻÁOĻFMMFSĻGMFSFĻBJSCBHTĻVEMĆTFT
4JLLFSIFETTFMFOĻPHĻBJSCBHHFOĻBSCFKEFS
TBNNFOĻ)WJTĻTFMFOĻJLLFĻBOWFOEFTĻFMMFS
BOWFOEFTĻGPSLFSU ĻLBOĻEFUĻQòWJSLFĻBJSCBH
HFOTĻFGGFLUĻWFEĻFOĻLPMMJTJPO
1$5
#KTDCIKH”TGTUKFGP
4PNĻTVQQMFNFOUĻUJMĻTJLLFSIFETTFMFOĻQòĻGĆSFS
TJEFOĻFSĻCJMFOĻGPSTZOFUĻNFEĻFOĻBJSCBHĻ%FOĻFS
NPOUFSFUĻTBNNFOGPMEFUĻNJEUĻJĻSBUUFUĻ3BUUFUĻFS
NåSLFUĻ#+4$#)
#&8#45'.
2NCEGTKPICHCKTDCIKRCUUCIGTUKFGPKXGPUVTGUV[
TGVDKN
#&8#45'.
"OCSJOHĻJOHFOĻHFOTUBOEFĻGPSBOĻFMMFSĻPWFO
QòĻJOTUSVNFOUQBOFMFU ĻIWPSĻBJSCBHHFOĻUJM
EFOĻGPSSFTUFĻQBTTBHFSQMBETĻCFGJOEFSĻTJH
#&8#45'.
4JLLFSIFETTFMFOĻPHĻBJSCBHHFOĻGVOHFSFS
TBNNFOĻ)WJTĻTFMFOĻJLLFĻFSĻJĻCSVHĻFMMFS
CSVHFTĻGPSLFSU ĻLBOĻEFUUFĻIBWFĻJOEWJSLOJOH
QòĻBJSCBHHFOTĻGVOLUJPOĻWFEĻFOĻFWFOUVFM
LPMMJTJPO
2NCEGTKPICHCKTDCIKRCUUCIGTUKFGPKJ”LTGUV[TGV
DKN
'PSĻBUĻVOEHòĻTLBEFS ĻIWJTĻBJSCBHHFOĻVEMĆ
TFT ĻTLBMĻQBTTBHFSFOĻTJEEFĻTòĻPQSFKTUĻTPN
NVMJHUĻNFEĻGĆEEFSOFĻQòĻHVMWFUĻPHĻSZHHFO
NPEĻSZHMåOFUĻ4JLLFSIFETTFMFOĻTLBMĻWåSF
TQåOEU
5KMMGTJGF
#KTDCIU
#&8#45'.
)WJTĻBJSCBHHFOĻFSĻUJMLPCMFU ĻNòĻCĆSOĻBMESJH
BOCSJOHFTĻJĻCBSOFTUPMĻFMMFSĻQòĻCBSOFQVEF
QòĻGPSTåEFU
-BEĻBMESJHĻFOĻQFSTPOĻTUòĻFMMFSĻTJEEFĻGPSBO
QBTTBHFSTåEFU
1FSTPOFS ĻEFSĻFSĻNJOESFĻFOEĻĻDN ĻNò
BMESJHĻTJEEFĻQòĻQBTTBHFSQMBETFO ĻIWJTĻBJS
CBHHFOĻFSĻUJMLPCMFU
)WJTĻPWFOTUòFOEFĻJLLFĻGĆMHFT ĻLBOĻEFU
NFEGĆSFĻMJWTGBSF
5KMMGTJGF
6KNQIHTCMQDNKPICHCKTDCI .WMPKPIOGFP”ING2#%15
)GPGTGNNGQRN[UPKPIGT
)WJTĻCJMFOĻFSĻVETUZSFUĻNFEĻBJSCBHĻQòĻGPS
TåEFQBTTBHFSQMBETFO ĻNFOĻJLLFĻIBS
1"$04PNTLJGUFSĻ 1BTTFOHFSĻ"JSCBHĻ$VU
0GGĻ4XJUDI ĻFSĻBJSCBHHFOĻBMUJEĻBLUJWFSFU
.WMPKPIOGFP”INGQOUMKHVGT
)WJTĻBJSCBHHFOĻFSĻUJMLPCMFUĻPHĻTZNCPMFU
ĻJĻMPGUTLPOTPMMFOĻFSĻUåOEU ĻNòĻNBO
BMESJHĻBOCSJOHFĻFUĻCBSOĻJĻCBSOFTUPMĻFMMFSĻQò
CBSOFQVEFĻQòĻGPSTåEFUĻ)WJTĻPWFOTUòFOEF
JLLFĻGĆMHFT ĻLBOĻCBSOFUĻLPNNFĻJĻMJWTGBSF
"JSCBHHFOĻQòĻGPSTåEFQBTTBHFSQMBETFOĻLBO
GSBLPCMFT ĻIWJTĻCJMFOĻIBSĻFOĻPNTLJGUFS Ļ1"$04
1BTTFOHFSĻ"JSCBHĻ$VUĻ0GGĻ4XJUDI Ļ'PSĻJOGPS
NBUJPOĻPN ĻIWPSEBOĻUJMĻPHĻGSBLPCMJOHĻGPSFHòS
TFĻVOEFSĻPWFSTLSJGUFOĻ5JMĻPHĻGSBLPCMJOH
0NTLJGUFSFOĻUJMĻBJSCBHHFOĻQòĻQBTTBHFSQMBETFO
1"$04 ĻCFGJOEFSĻTJHĻQòĻHBWMFOĻBGĻJOTUSV
NFOUQBOFMFUĻJĻQBTTBHFSTJEFOĻPHĻFSĻUJMHåOHF
MJH ĻOòSĻEĆSFOĻòCOFTĻ TFĻVOEFSĻPWFSTLSJGUFOĻ5JM
PHĻGSBLPCMJOHĻOFEFOGPS ,POUSPMMÁS ĻBUĻPNTLJGUFSFOĻTUòSĻJĻEFOĻĆOTLFEF
TUJMMJOHĻ7PMWPĻBOCFGBMFS ĻBUĻGKFSOCFUKFOJOHFOT
OĆHMFCMBEĻCSVHFTĻUJMĻBUĻåOESFĻTUJMMJOH
'PSĻJOGPSNBUJPOĻPNĻOĆHMFCMBEFU ĻTFĻTJEFĻ
#&8#45'.
.FENJOESFĻPWFOTUòFOEFĻOĆKFĻGĆMHFT ĻSJTJ
LFSFSĻNBOĻBUĻCJMFOTĻQBTTBHFSFSĻCSJOHFTĻJ
MJWTGBSF
#&8#45'.
6KNQIHTCMQDNKPI
#&8#45'.
1OUMKHVGTGPURNCEGTKPI
#&8#45'.
%FSĻNòĻJLLFĻTJEEFĻOPHFOĻQBTTBHFSFSĻQò
QBTTBHFSQMBETFO ĻIWJTĻNFEEFMFMTFOĻQò
MPGUTLPOTPMMFOĻ TFĻTJEFĻ ĻWJTFS ĻBUĻBJS
CBHHFOĻFSĻGSBLPCMFU ĻTBNUJEJHĻNFEĻBU
BEWBSTFMTTZNCPMFUĻGPSĻBJSCBHTZTUFNFU
WJTFTĻQòĻLPNCJJOTUSVNFOUFUĻ%FUĻUZEFSĻQò
BUĻEFSĻFSĻPQTUòFUĻFOĻBMWPSMJHĻGFKMĻ0QTĆH
TOBSFTUĻFUĻWåSLTUFEĻ7PMWPĻBOCFGBMFS ĻBUĻEV
LPOUBLUFSĻFUĻBVUPSJTFSFUĻ7PMWPWåSLTUFE
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
"JSCBHHFOĻFSĻUJMLPCMFUĻ.FEĻPNTLJGUFSFOĻJ
EFOOFĻTUJMMJOHĻNòĻFOĻQBTTBHFS ĻEFSĻFSĻPWFS
ĻDNĻIĆK ĻTJEEFĻQòĻEFOĻGPSSFTUFĻQBTTB
HFSQMBET ĻNFOĻBMESJHĻFUĻCBSOĻJĻFOĻCBSOF
TUPMĻFMMFSĻQòĻFOĻCBSOFQVEF
"JSCBHHFOĻFSĻUJMLPCMFUĻ.FEĻPNTLJGUFSFOĻJ
EFOOFĻTUJMMJOHĻNòĻFUĻCBSOĻTJEEFĻQòĻEFO
GPSSFTUFĻQBTTBHFSQMBETĻJĻFOĻCBSOFTUPMĻFMMFS
QòĻFOĻCBSOFQVEF ĻNFOĻJLLFĻQFSTPOFS ĻEFS
FSĻIĆKFSFĻFOEĻĻDN
5KMMGTJGF
6KNQIHTCMQDNKPICHCKTDCI
#&8#45'.
#MVKXGTGVCKTDCI
&GCMVKXGTGVCKTDCI
6KNMQDNGVCKTDCIĻ QBTTBHFSQMBET )WJTĻBJSCBHHFOĻFSĻUJMLPCMFU ĻNòĻCĆSOĻBMESJH
BOCSJOHFTĻJĻCBSOFTUPMĻFMMFSĻQòĻCBSOFQVEF
QòĻQBTTBHFSQMBETFOĻ%FUUFĻHåMEFSĻGPSĻBMMF
QFSTPOFS ĻEFSĻFSĻMBWFSFĻFOEĻĻDN
2
)WJTĻPWFOTUòFOEFĻJLLFĻGĆMHFT ĻLBOĻEFU
NFEGĆSFĻMJWTGBSF
1$5
/òSĻGKFSOCFUKFOJOHFOĻFSĻJĻOĆHMFQPTJUJPOĻ++
WJTFTĻBEWBSTFMTTZNCPMFUĻGPSĻBJSCBHHFOĻQò
LPNCJJOTUSVNFOUFUĻJĻDBĻĻTFLVOEFSĻ TF
TJEFĻ 2
G017724
1FSTPOFS ĻEFSĻFSĻIĆKFSFĻFOEĻĻDN ĻNò
BMESJHĻTJEEFĻQòĻQBTTBHFSQMBETFO ĻIWJTĻBJS
CBHHFOĻFSĻGSBLPCMFU
G017800
(TCMQDNGVCKTDCIĻ QBTTBHFSQMBET +PFKMGTKPIFGTXKUGTCVRCUUCIGTRNCFUGPUCKTDCI
545 GTVKNMQDNGV
+PFKMGTKPIFGTXKUGTCVRCUUCIGTRNCFUGPUCKTDCI
GTHTCMQDNGV
&UĻBEWBSTFMTTZNCPMĻJĻMPGUTLPOTPMMFOĻWJTFS ĻBU
BJSCBHHFOĻUJMĻGPSTåEFQBTTBHFSQMBETFOĻFSĻUJM
LPCMFUĻ TFĻGPSFHòFOEFĻJMMVTUSBUJPO &OĻUFLTUNFEEFMFMTFĻPHĻFUĻTZNCPMĻJĻMPGUTLPO
TPMMFOĻWJTFS ĻBUĻGPSTåEFQBTTBHFSQMBETFOTĻBJS
CBHĻFSĻGSBLPCMFUĻ TFĻGPSFHòFOEFĻJMMVTUSBUJPO %FSFGUFSĻUåOEFTĻJOEJLFSJOHFOĻJĻMPGUTLPOTPM
MFO ĻTPNĻWJTFSĻLPSSFLUĻTUBUVTĻGPSĻQBTTBHFS
QMBETFOTĻBJSCBHĻ'PSĻNFSFĻJOGPSNBUJPOĻPN
GKFSOCFUKFOJOHFOTĻGPSTLFMMJHFĻOĆHMFTUJMMJOHFS
TFĻTJEFĻ
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
5KMMGTJGF
5KFGCKTDCI 5+25DCI 5KFGCKTDCI
2NCEGTKPI
PHĻEĆSQBOFMFUĻPHĻEåNQFSĻEFSNFEĻTUĆEFUĻGPS
EFOĻLĆSFOEFĻJĻLPMMJTJPOTĆKFCMJLLFUĻ/òSĻBJSCBH
HFOĻQSFTTFTĻTBNNFOĻVOEFSĻLPMMJTJPOFO ĻUĆN
NFTĻEFOĻ/PSNBMUĻQVTUFTĻLVOĻTJEFBJSCBHHFOĻJ
BJSCBHTJEFOĻPQ
$CTPGUVQNQIUKFGCKTDCI
#BSOFTUPMFOTĻFMMFSĻCBSOFQVEFOTĻCFTLZUUFMTFT
FHFOTLBCFSĻQòWJSLFTĻJLLFĻOFHBUJWUĻBGĻTJEFBJS
CBHHFO
G032949
#&8#45'.
7FEĻFOĻTJEFLPMMJTJPOĻGPSEFMFTĻFOĻTUPSĻEFMĻBG
LPMMJTJPOTLSBGUFOĻBGĻ4*14Ļ 4JEFĻ*NQBDUĻ1SPUFD
UJPOĻ4ZTUFN ĻUJMĻWBOHFS ĻTUPMQFS ĻHVMW ĻMPGUĻPH
BOESFĻEFMFĻBGĻLBSPTTFSJFUĻ4JEFBJSCBHHFOFĻQò
GĆSFSĻPHĻQBTTBHFSQMBETĻCFTLZUUFSĻCSZTUFUĻPH
CåLLFOFU ĻPHĻVEHĆSĻFOĻWJHUJHĻEFMĻBGĻ4*14
(”TGTRNCFUXGPUVTGUV[TGVDKN
4*14CBHTZTUFNFUĻCFTUòSĻBGĻUPĻIPWFEEFMF
TJEFBJSCBHĻPHĻTFOTPSFSĻ4JEFBJSCBHHFOĻCFGJO
EFSĻTJHĻJĻGPSTåEFUTĻSZHSBNNF
2CUUCIGTRNCFUXGPUVTGUV[TGVDKN
4*14TZTUFNFUĻCFTUòSĻBGĻTJEFBJSCBHTĻPH
TFOTPSFSĻ7FEĻFOĻUJMTUSåLLFMJHUĻLSBGUJHĻLPMMJTJPO
SFBHFSFSĻTFOTPSFS ĻPHĻTJEFBJSCBHHFOĻQVTUFT
PQĻ"JSCBHHFOĻQVTUFTĻPQĻNFMMFNĻEFOĻLĆSFOEF
p
7PMWPĻBOCFGBMFS ĻBUĻSFQBSBUJPOĻLVO
VEGĆSFTĻBGĻFUĻBVUPSJTFSFUĻ7PMWPWåSL
TUFEĻ&UĻGPSLFSUĻJOEHSFCĻJĻ4*14CBH
TZTUFNFUĻLBOĻGPSòSTBHFĻGVOLUJPOTGFKM
PHĻNFEGĆSFĻBMWPSMJHFĻQFSTPOTLBEFS
p
1MBDFSĻJLLFĻHFOTUBOEFĻJĻPNSòEFUĻNFM
MFNĻTåEFUTĻZEFSTJEFĻPHĻEĆSQBOFMFU
EBĻEFUUFĻPNSòEFĻLBOĻCMJWFĻQòWJSLFUĻBG
TJEFBJSCBHHFO
p
7PMWPĻBOCFGBMFS ĻBUĻLVOĻJOEUSåL ĻEFSĻFS
HPELFOEUĻBGĻ7PMWP ĻBOWFOEFTĻ"OESF
JOEUSåLĻLBOĻIJOESFĻTJEFBJSCBHHFOFT
GVOLUJPO
p
4JEFBJSCBHHFOĻFSĻFUĻTVQQMFNFOUĻUJMĻTJL
LFSIFETTFMFOĻ#SVHĻBMUJEĻTJLLFSIFET
TFMF
5KMMGTJGF
$GUM[VVGNUGUICTFKP +%
'IGPUMCDGT
#&8#45'.
)åOHĻFMMFSĻGBTUHĆSĻBMESJHĻUVOHFĻHFOTUBOEF
JĻIòOEHSFCFOFĻJĻMPGUFUĻ,SPHFOĻFSĻLVO
CFSFHOFUĻUJMĻMFUUFSFĻPWFSUĆKĻ JLLFĻUJMĻIòSEF
HFOTUBOEFĻTPNĻGFLTĻQBSBQMZFS %FSĻCĆSĻJLLFĻTLSVFTĻFMMFSĻNPOUFSFTĻOPHFUĻJ
CJMFOTĻMPGU ĻEĆSTUPMQFSĻFMMFSĻTJEFQBOFMFS
&MMFSTĻPQOòTĻEFOĻUJMTJHUFEFĻCFTLZUUFMTF
NVMJHWJTĻJLLFĻ7PMWPĻBOCFGBMFS ĻBUĻEVĻLVO
CSVHFSĻPSJHJOBMFĻ7PMWPEFMF ĻEFSĻFSĻHPE
LFOEUĻUJMĻBOCSJOHFMTFĻEJTTFĻTUFEFS
#&8#45'.
(BSEJOBJSCBHHFOFĻ*$Ļ *OGMBUBCMFĻ$VSUBJO ĻFSĻFO
EFMĻBGĻ4*14ĻPHĻBJSCBHHFOFĻ%FOĻFSĻNPOUFSFU
MBOHTĻCFHHFĻTJEFSĻBGĻMPGUFUĻPHĻCFTLZUUFSĻCJMFOT
LĆSFOEFĻQòĻZEFSQMBETFSOFĻ7FEĻFOĻUJMTUSåLLF
MJHUĻLSBGUJHĻLPMMJTJPOĻSFBHFSFSĻTFOTPSFS ĻPHĻHBS
EJOBJSCBHHFOĻQVTUFTĻPQĻ(BSEJOBJSCBHHFO
CJESBHFSĻUJMĻBUĻCFTLZUUFĻGĆSFSFOTĻPHĻQBTTBHF
SFSOFTĻIPWFEFSĻNPEĻBUĻTMòĻNPEĻCJMFOTĻJOEFS
TJEFĻWFEĻFOĻLPMMJTJPO
#JMFOĻNòĻJLLFĻMBTUFTĻIĆKFSFĻFOEĻĻNN
VOEFSĻPWFSLBOUFOĻBGĻEĆSFOFTĻSVEFSĻ&MMFST
LBOĻCFTLZUUFMTFTWJSLOJOHFOĻBGĻCFTLZUUFM
TFTHBSEJOFU ĻTPNĻFSĻTLKVMUĻJOEFOĻJĻCJMFOT
MPGU ĻVEFCMJWF
#&8#45'.
(BSEJOBJSCBHHFOĻFSĻFUĻTVQQMFNFOUĻUJMĻTJL
LFSIFETTFMFO
#SVHĻBMUJEĻTJLLFSIFETTFMFO
5KMMGTJGF
9*+25
$GUM[VVGNUGOQFRKUMGUO‘NFUUMCFGT
p9*+25
8)*14TZTUFNFUĻ 8IJQMBTIĻ1SPUFDUJPO
4ZTUFN ĻCFTUòSĻBGĻFUĻFOFSHJBCTPSCFSFOEF
SZHMåOĻPHĻFOĻUJMĻTZTUFNFUĻUJMQBTTFUĻOBLLF
TUĆUUFĻQòĻGPSTåEFSOFĻ4ZTUFNFUĻBLUJWFSFTĻJĻUJM
GåMEFĻBGĻQòLĆSTFMĻCBHGSB ĻIWPSĻLPMMJTJPOTWJOL
MFO ĻIBTUJHIFEFOĻPHĻEFUĻQòLĆSFOEFĻLĆSFUĆKT
FHFOTLBCFSĻIBSĻJOEWJSLOJOHĻQòĻFGGFLUFO
#&8#45'.
8)*14TZTUFNFUĻ¼SĻFUUĻLPNQMFNFOUĻUJMM
T¼LFSIFUTC¼MUFUĻ"OW¼OEĻBMMUJEĻT¼LFSIFUT
C¼MUFU
5‘FGVUGIGPUMCDGT
9*+25U[UVGOGVQIDCTPGUVQN
DCTPGRWFG
#BSOFTUPMFOTĻFMMFSĻCBSOFQVEFOTĻCFTLZUUFMTFT
FHFOTLBCFSĻQòWJSLFTĻJLLFĻOFHBUJWUĻBGĻ8)*14
TZTUFNFU
-QTTGMVUKFFGUVKNNKPI
'PSĻBUĻPQOòĻPQUJNBMĻCFTLZUUFMTFĻTLBMĻGĆSFSFO
PHĻGPSTåEFQBTTBHFSFOĻTJEEFĻNJEUĻQòĻTåEFU
NFEĻTòĻMJMMFĻBGTUBOEĻTPNĻNVMJHUĻNFMMFNĻOBL
LFTUĆUUFOĻPHĻIPWFEFU
9*+25U[UVGOGVUHWPMVKQPOÌKMMG
JKPFTGU
/òSĻ8)*14TZTUFNFUĻBLUJWFSFT ĻWJQQFTĻGPSTå
EFSOFTĻSZHMåOĻCBHVE ĻIWPSWFEĻTJEEFTUJMMJOHFO
GPSĻGĆSFSFOĻPHĻGPSTåEFQBTTBHFSFOĻåOESFT
1òĻEFOOFĻNòEFĻNJOETLFTĻSJTJLPFOĻGPSĻQJTLF
TNåMETTLBEFSĻ XIJQMBTI #&8#45'.
'PSFUBHĻBMESJHĻOPHFOĻåOESJOHFSĻFMMFSĻSFQB
SBUJPOFSĻBGĻTåEFUĻFMMFSĻ8)*14TZTUFNFUĻQò
FHFOĻIòOEĻ7PMWPĻBOCFGBMFS ĻBUĻEVĻLPOUBL
UFSĻFUĻBVUPSJTFSFUĻ7PMWPWåSLTUFE
2NCEGTKMMGPQIGPIGPUVCPFGRÍIWNXGVDCIXGF
H”TGTU‘FGRCUUCIGTHQTU‘FGUQOMCPJKPFTG
9*+25U[UVGOGVUHWPMVKQP
5KMMGTJGF
9*+25
#&8#45'.
6OEHòĻBUĻQMBDFSFĻLBTTFMJHOFOEFĻHFO
TUBOEFĻQòĻFOĻTòEBOĻNòEF ĻBUĻEFĻLMFNNFT
GBTUĻNFMMFNĻCBHTåEFUTĻTåEFIZOEFĻPH
GPSTåEFUTĻSZHMåOĻ8)*14TZTUFNFUTĻGVOL
UJPOĻNòĻJLLFĻIJOESFT
#&8#45'.
)WJTĻTåEFUĻIBSĻWåSFUĻVETBUĻGPSĻFOĻLSBGUJH
CFMBTUOJOH ĻGFLTĻJĻGPSCJOEFMTFĻNFEĻFOĻLPM
MJTJPOĻCBHGSB ĻTLBMĻ8)*14TZTUFNFUĻLPO
USPMMFSFTĻ7PMWPĻBOCFGBMFS ĻBUĻEFUĻLPOUSPMMF
SFTĻBGĻFUĻBVUPSJTFSFUĻ7PMWPWåSLTUFE
%FMFĻBGĻ8)*14TZTUFNFUTĻCFTLZUUFOEF
FHFOTLBCFSĻLBOĻWåSFĻCMFWFUĻGPSSJOHFU
TFMWPNĻTåEFUĻWJSLFSĻVCFTLBEJHFU
7PMWPĻBOCFGBMFS ĻBUĻEVĻLPOUBLUFSĻFUĻBVUPSJ
TFSFUĻ7PMWPWåSLTUFEĻGPSĻLPOUSPMĻBGĻTZTUF
NFU ĻTFMWĻFGUFSĻNJOESFĻVMZLLFSĻNFEĻQòLĆS
TFMĻCBHGSB
2NCEGTKMMGPQIGPIGPUVCPFGRÍDCIU‘FGVUQO
MCPJKPFTG9*+25U[UVGOGVUHWPMVKQP
#&8#45'.
)WJTĻFUĻCBHTåEFSZHMåOĻFSĻTMòFUĻOFE ĻTLBM
EFUĻUJMTWBSFOEFĻGPSTåEFĻGMZUUFTĻGSFN ĻTòĻEFU
JLLFĻFSĻJĻCFSĆSJOHĻNFEĻEFUĻOFETMòFEF
SZHMåO
5KMMGTJGF
*XQTPÌTCMVKXGTGUUKMMGTJGFUU[UVGOGTPG
*XQTPÌTCMVKXGTGU
UKMMGTJGFUU[UVGOGTPG
5[UVGO
#MVKXGTGU
4FMFTUSBNNFSF
GPSTåEF
7FEĻGSPOUBMĻPHFMMFS
TJEFĻPHFMMFSĻCBHLPMMJ
TJPOĻPHFMMFSĻWåMUOJOH
4FMFTUSBNNFSF
CBHTåEF
7FEĻGSPOUBMĻPHFMMFS
TJEFLPMMJTJPOĻPHFMMFS
WåMUOJOH
"JSCBHT
7FEĻGSPOUBMLPMMJTJPO"
3BUĻPHĻQBTTB
HFSBJSCBH
"
EFOĻUJMĻFUĻBVUPSJTFSFUĻ7PMWPWåSLTUFEĻ,ĆS
JLLFĻNFEĻVEMĆTUFĻBJSCBHT
p 7PMWPĻBOCFGBMFS ĻBUĻEVĻMBEFSĻFUĻBVUPSJTFSFU
7PMWPWåSLTUFEĻUBHFĻTJHĻBGĻVETLJGUOJOHĻBG
LPNQPOFOUFSĻJĻCJMFOTĻTJLLFSIFETTZTUFN
p 4ĆHĻBMUJEĻMåHF
1$5
"LUJWFSJOHĻBGĻBJSCBHTĻPHĻTJLLFSIFETTFMFTZ
TUFNFUĻTLFSĻLVOĻÁOĻHBOHĻWFEĻFOĻLPMMJTJPO
#&8#45'.
4JEFBJSCBHTĻ4*14
7FEĻTJEFLPMMJTJPO
(BSEJOBJSCBHĻ *$
7FEĻTJEFLPMMJTJPOĻPH
FMMFSĻWåMUOJOHĻPHFMMFS
WFEĻWJTTFĻGSPOUBMLPMMJTJ
POFS
1JTLFTNåMETCF
TLZUUFMTF Ļ8)*14
7FEĻQòLĆSTFMĻCBHGSB
7FEĻFUĻTBNNFOTUĆEĻLBOĻCJMFOĻCMJWFĻLSBGUJHUĻEFGPSNFSFU
VEFOĻBUĻBJSCBHHFOFĻVEMĆTFTĻ&OĻSåLLFĻGBLUPSFS ĻCMBĻLPMMJ
TJPOTHFOTUBOEFOTĻTUJWIFEĻPHĻWåHU ĻLĆSTFMTIBTUJHIFEFO
LPMMJTJPOTWJOLMFOĻNN ĻIBSĻJOEWJSLOJOHĻQò ĻIWPSEBOĻCJMFOT
GPSTLFMMJHFĻTJLLFSIFETTZTUFNFSĻBLUJWFSFT
)WJTĻBJSCBHHFOFĻFSĻVEMĆTU ĻBOCFGBMFTĻGĆM
HFOEF
p #KFSHĻCJMFOĻ7PMWPĻBOCFGBMFS ĻBUĻEVĻCKFSHFS
"JSCBHTZTUFNFUTĻTUZSFFOIFEĻFSĻQMBDFSFUĻJ
NJEUFSLPOTPMMFOĻ)WJTĻNJEUFSLPOTPMMFOĻIBS
WåSFUĻEåLLFUĻNFEĻWBOEĻFMMFSĻBOEFO
WåTLF ĻMĆTOFTĻLBCMFSOFĻUJMĻTUBSUCBUUFSJFU
'PSTĆHĻJLLFĻBUĻTUBSUFĻCJMFO ĻEBĻBJSCBHHFOF
LBOĻVEMĆTFTĻ#KFSHĻCJMFOĻ7PMWPĻBOCFGBMFS
BUĻEVĻCKFSHFSĻEFOĻUJMĻFUĻBVUPSJTFSFUĻ7PMWP
WåSLTUFE
#&8#45'.
,ĆSĻBMESJHĻNFEĻVEMĆTUFĻBJSCBHTĻ%FUĻLBO
WBOTLFMJHHĆSFĻTUZSJOHFOĻBGĻCJMFOĻ0HTò
BOESFĻTJLLFSIFETTZTUFNFSĻLBOĻWåSF
CFTLBEJHFUĻ%FOĻSĆHĻPHĻEFUĻTUĆW ĻTPNĻEBO
OFTĻWFEĻVEMĆTOJOHĻBGĻBJSCBHHFOF ĻLBOĻWFE
JOUFOTJWĻFLTQPOFSJOHĻGPSòSTBHFĻIVEĻPH
ĆKFOJSSJUBUJPOFSĆKFOTLBEFSĻ)WJTĻEFSĻPQTUòS
HFOFS ĻWBTLFTĻNFEĻLPMEUĻWBOEĻ%FOĻIVSUJHF
VEMĆTOJOHĻLBOĻPHTò ĻLPNCJOFSFUĻNFEĻBJS
CBHHFOTĻNBUFSJBMF ĻHJWFĻGSJLUJPOTĻPHĻGPS
CSåOEJOHTTLBEFSĻQòĻIVEFO
5KMMGTJGF
5KMMGTJGFUHWPMV
*ÌPFVGTKPIGHVGTMQNNKUKQP
5BHĻGKFSOCFUKFOJOHFOĻVEĻPHĻòCOĻGĆSFSEĆSFO
)WJTĻEFSĻOVĻWJTFTĻFOĻNFEEFMFMTFĻPN ĻBUĻUåO
EJOHFOĻFSĻTMòFUĻUJM ĻTLBMĻEVĻUSZLLFĻQòĻTUBSU
LOBQQFOĻ-VLĻEFSFGUFSĻEĆSFOĻPHĻTåUĻGKFSOCF
UKFOJOHFOĻQòĻQMBETĻJHFOĻ#JMFOTĻFMFLUSPOJLĻGPS
TĆHFSĻOVĻBUĻGPSFUBHFĻUJMCBHFTUJMMJOHĻUJMĻOPSNBM
TUBUVTĻ'PSTĆHĻEFSFGUFSĻBUĻTUBSUFĻCJMFO
)WJTĻNFEEFMFMTFOĻ5KMMGTJGFUHWPM5G
KPUVTDQIĻTUBEJHĻWJTFTĻQòĻEJTQMBZFU ĻNòĻCJMFO
JLLFĻLĆSFTĻFMMFSĻCVHTFSFT ĻNFOĻTLBMĻCKåSHFT
TFĻTJEFĻĻ4LKVMUFĻTLBEFSĻLBOĻHĆSFĻCJMFO
VNVMJHĻBUĻNBOĆWSFSFĻVOEFSĻLĆSTMFO ĻTFMWPN
EFOĻMBEFSĻUJMĻBUĻLVOOFĻLĆSFT
)WJTĻCJMFOĻIBSĻWåSFUĻVETBUĻGPSĻFOĻLPMMJTJPO
WJTFTĻUFLTUFOĻ5KMMGTJGFUHWPM5GKPUVTDQI
NVMJHWJTĻQòĻJOGPSNBUJPOTEJTQMBZFUĻ%FUĻCFUZ
EFS ĻBUĻCJMFOĻIBSĻOFETBUĻGVOLUJPOĻ4JLLFSIFET
TUBUVTĻFSĻFOĻCFTLZUUFMTF ĻEFSĻUSåEFSĻJĻLSBGU
IWJTĻLPMMJTJPOFOĻLBOĻIBWFĻCFTLBEJHFUĻFOĻWJHUJH
GVOLUJPOĻJĻCJMFO ĻGFLTĻCSåOETUPGMFEOJOHFS
TFOTPSFSĻGPSĻFUĻCFTLZUUFMTFTTZTUFNĻFMMFS
CSFNTFTZTUFNFU
5VCTVHQTU”I
6OEFSTĆHĻGĆSTU ĻBUĻEFSĻJLLFĻFSĻMĆCFUĻCSåOETUPG
VEĻBGĻCJMFOĻ%FSĻNòĻIFMMFSĻJLLFĻMVHUFĻBGĻCSåOE
TUPG
(N[VPKPI
)WJTĻ0QTOCNOQFGĻWJTFT ĻFGUFSĻBU
5KMMGTJGFUHWPM5GKPUVTDQIĻFSĻUJMCBHFTUJM
MFU ĻLBOĻCJMFOĻGPSTJHUJHUĻGMZUUFTĻGSBĻTJOĻUSBGJLGBS
MJHFĻQPTJUJPOĻ#JMFOĻNòĻJLLFĻGMZUUFTĻMåOHFSF
FOEĻOĆEWFOEJHU
#&8#45'.
'PSTĆHĻBMESJHĻTFMWĻBUĻSFQBSFSFĻCJMFOĻFMMFSĻBU
HFOJOETUJMMFĻFMFLUSPOJLLFO ĻFGUFSĻEFOĻIBS
WåSFUĻJĻTJLLFSIFETGVOLUJPOĻ%FUĻLBOĻNFE
GĆSFĻQFSTPOTLBEFS ĻFMMFSĻBUĻCJMFOĻJLLFĻGVO
HFSFSĻTPNĻOPSNBMUĻ7PMWPĻBOCFGBMFS ĻBUĻEV
BMUJEĻMBEFSĻFUĻBVUPSJTFSFUĻ7PMWPWåSLTUFE
UBHFĻTJHĻBGĻLPOUSPMMFOĻPHĻHFOJOETUJMMJOHFOĻBG
CJMFOĻUJMĻOPSNBMĻTUBUVT ĻFGUFS
5KMMGTJGFUHWPM5GKPUVTDQIĻIBSĻWåSFU
WJTU
#&8#45'.
'PSTĆHĻVOEFSĻJOHFOĻPNTUåOEJHIFEFSĻBU
HFOTUBSUFĻCJMFO ĻIWJTĻEFSĻMVHUFSĻBGĻCSåOE
TUPG ĻOòSĻNFEEFMFMTFOĻ5KMMGTJGFUHWPM
5GKPUVTDQIĻWJTFTĻ'PSMBEĻCJMFOĻTòĻIVSUJHU
TPNĻNVMJHU
#&8#45'.
%BĻCJMFOĻTUBEJHĻFSĻJĻTJLLFSIFETGVOLUJPO ĻNò
EFOĻJLLFĻCVHTFSFTĻ%FOĻTLBMĻCKFSHFTĻGSB
TUFEFUĻ7PMWPĻBOCFGBMFS ĻBUĻEFOĻCKFSHFTĻUJM
FUĻBVUPSJTFSFUĻ7PMWPWåSLTUFE
)WJTĻBMUĻTFSĻVEĻUJMĻBUĻWåSFĻOPSNBMU ĻPHĻEFUĻFS
LPOUSPMMFSFU ĻBUĻEFSĻJLLFĻFSĻOPHFOĻCSåOETUPG
MåLBHF ĻLBOĻEFSĻHĆSFTĻTUBSUGPSTĆH
5KMMGTJGF
$”TPGUKMMGTJGF
$”TPUMCNUKFFGIQFVQIUKMMGTV
7PMWPĻBOCFGBMFS ĻBUĻCĆSOĻLĆSFSĻJĻCBHVEWFOEU
CBSOFTUPMĻTòĻMåOHFĻTPNĻNVMJHU ĻNJOETUĻUJM
ĻòSTĻBMEFSFO ĻPHĻEFSFGUFSĻJĻGSFNBEWFOEU
CBSOFQVEFCBSOFTUPMĻPQĻUJMĻĻòSTĻBMEFSFO
#BSOFUTĻQMBDFSJOHĻJĻCJMFOĻPHĻEFUĻVETUZS ĻEFS
TLBMĻCSVHFT ĻTLBMĻWåMHFTĻVOEFSĻIFOTZOUBHFO
UJMĻCBSOFUTĻWåHUĻPHĻIĆKEFĻ'PSĻOåSNFSFĻPQMZT
OJOHFS ĻTFĻTJEFĻ
1$5
#&8#45'.
,POUBLUĻQSPEVDFOUFOĻGPSĻNFSFĻEFUBMKFSFEF
BOWJTOJOHFS ĻIWJTĻEVĻIBSĻTQĆSHTNòMĻWFESĆ
SFOEFĻNPOUFSJOHĻBGĻCĆSOFTJLLFSIFETQSP
EVLUFS
%VĻNòĻJLLFĻGBTUHĆSFĻCBSOFTUPMFOTĻGBTU
TQåOEJOHTCòOEĻJĻTåEFUTĻMåOHEFKVTUF
SJOHTTUBOH ĻGKFESF ĻTLJOOFSĻPHĻCKåMLFS
VOEFSĻTåEFUĻ4LBSQFĻLBOUFSĻLBOĻCFTLBEJHF
GBTUTQåOEJOHTCòOEFOF
$CTPGUVQNG
4FĻOåSNFSFĻJĻNPOUFSJOHTBOWJTOJOHFOĻUJMĻCBS
OFTUPMFOĻPNĻEFOĻSFUUFĻNPOUFSJOH
1$5
2NCEGTKPICHDCTPGUVQNG
%FUĻFSĻUJMMBEUĻBUĻBOCSJOHF
-PWCFTUFNNFMTFSĻPNĻQMBDFSJOHĻBGĻCĆSOĻJ
CJMFOĻWBSJFSFSĻGSBĻMBOEĻUJMĻMBOEĻ%VĻCĆSĻTåUUF
EJHĻJOEĻJĻCFTUFNNFMTFSOF
p FOĻCBSOFTUPMCBSOFQVEFĻQòĻQBTTBHFSTå
EFU ĻTòĻMåOHFĻBJSCBHHFOĻJĻQBTTBHFSTJEFO
JLLFĻFSĻUJMLPCMFU
#ĆSO ĻVBOTFUĻBMEFSĻPHĻTUĆSSFMTF ĻTLBMĻBMUJE
WåSFĻGPSTWBSMJHUĻGBTUTQåOEUĻJĻCJMFOĻ-BEĻBMESJH
FUĻCBSOĻTJEEFĻQòĻTLĆEFUĻBGĻFOĻQBTTBHFS
7PMWPĻIBSĻCĆSOFTJLLFSIFETVETUZSĻ CBSOFTUPMF
CBSOFQVEFSĻPHĻGBTUTQåOEJOHTBOPSEOJOHFS
TPNĻFSĻVEWJLMFUĻUJMĻOFUPQĻEJOĻCJMĻ)WJTĻEVĻCSV
HFSĻ7PMWPTĻCĆSOFTJLLFSIFETVETUZS ĻGòSĻEVĻEF
CFETUFĻGPSVETåUOJOHFSĻGPS ĻBUĻEJOFĻCĆSOĻLĆSFS
TJLLFSUĻJĻCJMFO ĻNFOĻPHTòĻBUĻCĆSOFTJLLFSIFET
VETUZSFUĻQBTTFSĻPHĻFSĻOFNUĻBUĻCSVHF
/åSNFSFĻPQMZTOJOHFSĻPNĻUJMLPCMFUGSBLPCMFUĻBJSCBH ĻTFĻTJEFĻ
G020739
p FOĻFMMFSĻGMFSFĻCBSOFTUPMFCBSOFQVEFSĻQò
'PDCTPGUVQNQIGPCKTDCIJ”TGTKMMGUCOOGP
1$5
7FEĻCSVHĻBGĻCĆSOFTJLLFSIFETQSPEVLUFSĻFS
EFUĻWJHUJHUĻBUĻMåTFĻEFOĻNPOUFSJOHTBOWJT
OJOH ĻEFSĻNFEGĆMHFS
CBHTåEFU
1MBDFSĻBMUJEĻCBSOFTUPMFCBSOFQVEFSĻQòĻCBH
TåEFU ĻIWJTĻQBTTBHFSQMBETFOTĻBJSCBHĻFSĻUJM
LPCMFUĻ)WJTĻBJSCBHHFOĻQVTUFTĻPQ ĻOòSĻCBSOFU
TJEEFSĻQòĻQBTTBHFSQMBETFOĻGPSBOĻJĻCJMFO ĻLBO
CBSOFUĻLPNNFĻBMWPSMJHUĻUJMĻTLBEF
5KMMGTJGF
$”TPGUKMMGTJGF
#&8#45'.
)WJTĻBJSCBHHFOĻ 434 ĻFSĻUJMLPCMFU ĻNòĻCĆSO
BMESJHĻBOCSJOHFTĻJĻCBSOFTUPMĻFMMFSĻQòĻCBSOF
QVEFĻQòĻGPSTåEFU
1FSTPOFS ĻEFSĻFSĻNJOESFĻFOEĻĻDN ĻNò
BMESJHĻTJEEFĻQòĻQBTTBHFSQMBETFO ĻIWJTĻBJS
CBHHFOĻ 434 ĻFSĻUJMLPCMFU
)WJTĻPWFOTUòFOEFĻJLLFĻGĆMHFT ĻLBOĻEFU
NFEGĆSFĻMJWTGBSF
#&8#45'.
#KTDCIO‘TMCV
#BSOFQVEFSCBSOFTUPMFĻNFEĻTUòMCĆKMFSĻFMMFS
BOEFOĻLPOTUSVLUJPO ĻTPNĻLBOĻMJHHFĻNPE
TFMFTQåOEFUTĻVEMĆTOJOHTLOBQ ĻNòĻJLLF
CSVHFT ĻEBĻEFĻVUJMTJHUFUĻLBOĻLPNNFĻUJMĻBU
òCOFĻTFMFTQåOEFU
-BEĻJLLFĻCBSOFTUPMFOTĻĆWFSTUFĻEFMĻMJHHF
NPEĻGPSSVEFO
/‘TMCVGPDNKXGTU[PNKIPÍTRCUUCIGTF”TGP
ÍDPGUUGKNNWUVTCVKQPRÍUKFG
5KMMGTJGF
$”TPGUKMMGTJGF
#PDGHCNGVDCTPGDGUM[VVGNUG
8‘IV
(QTU‘FG OGFFGCMVKXGTGVCKTDCI
(SVQQFĻ
$CIU‘FGVU[FGTRNCFU
7PMWPĻCBCZTUPMĻ 7PMWPĻ*OGBOUĻ4FBU ĻĻCBHVEWFOEU
CBSOFTUPM ĻEFSĻGBTUHĆSFTĻNFEĻ*40'*9GBTUTQåO
EJOHTTZTUFNFU
NBLTĻĻLH
(SVQQFĻ
5ZQFHPELFOEFMTFĻ&Ļ
NBLTĻĻLH
-
(SVQQFĻ
7PMWPĻCBCZTUPMĻ 7PMWPĻ*OGBOUĻ4FBU ĻĻCBHVE
WFOEUĻCBSOFTUPM ĻEFSĻGBTUHĆSFTĻNFEĻCJMFOT
TJLLFSIFETTFMF
7PMWPĻCBCZTUPMĻ 7PMWPĻ*OGBOUĻ4FBU ĻĻCBHVEWFOEU
CBSOFTUPM ĻEFSĻGBTUHĆSFTĻNFEĻCJMFOTĻTJLLFSIFET
TFMF
(SVQQFĻ
5ZQFHPELFOEFMTFĻ&Ļ
5ZQFHPELFOEFMTFĻ&Ļ
NBLTĻĻLH
6
6
NBLTĻĻLH
$CIU‘FGVUOKFVGTRNCFU
7PMWPĻCBCZTUPMĻ 7PMWPĻ*OGBOU
4FBU ĻĻCBHVEWFOEUĻCBSOFTUPM
EFSĻGBTUHĆSFTĻNFEĻCJMFOTĻTJL
LFSIFETTFMF
5ZQFHPELFOEFMTFĻ&
6
(SVQQFĻ
#BSOFTUPMFĻTPNĻFSĻHFOFSFMUĻHPELFOEUF
#BSOFTUPMFĻTPNĻFSĻHFOFSFMUĻHPELFOEUF
NBLTĻĻLH
6
6
(SVQQFĻ
NBLTĻĻLH
)WBEĻBOHòSĻBOEFOĻCBSOFTUPMĻTLBMĻEJOĻCJMĻGJOEFTĻQòĻQSPEVDFOUFOTĻWFEMBHUFĻMJTUFĻPWFSĻLĆSFUĆKFSĻFMMFSĻWåSFĻHFOFSFMUĻHPELFOEUĻJGĆMHFĻOPSNFOĻ&$&Ļ3
#BSOFTUPMFĻTPNĻFSĻHFOFSFMU
HPELFOEUF
6
5KMMGTJGF
$”TPGUKMMGTJGF
8‘IV
(QTU‘FG OGFFGCMVKXGTGVCKTDCI
$CIU‘FGVU[FGTRNCFU
(SVQQFĻ
7PMWPĻCBHVEWFOEUWFOECBSĻCBSOFTUPM
7PMWPĻ$POWFSUJCMFĻ$IJMEĻ4FBU ĻĻCBHVE
WFOEUĻCBSOFTUPM ĻEFSĻGBTUHĆSFTĻNFEĻCJMFOT
TJLLFSIFETTFMFĻPHĻGBTUTQåOEJOHTCòOE
7PMWPĻCBHVEWFOEUWFOECBSĻCBSOFTUPMĻ 7PMWP
$POWFSUJCMFĻ$IJMEĻ4FBU ĻĻCBHVEWFOEUĻCBSOFTUPM
EFSĻGBTUHĆSFTĻNFEĻCJMFOTĻTJLLFSIFETTFMFĻPHĻGBTU
TQåOEJOHTCòOE
5ZQFHPELFOEFMTFĻ&Ļ
5ZQFHPELFOEFMTFĻ&Ļ
-
-
(SVQQFĻ
#BSOFTUPMFĻTPNĻFSĻHFOFSFMUĻHPELFOEUF
#BSOFTUPMFĻTPNĻFSĻHFOFSFMUĻHPELFOEUF
ĻLH
6
6
(SVQQFĻ
7PMWPĻCBHVEWFOEUWFOECBSĻCBSOFTUPM
7PMWPĻ$POWFSUJCMFĻ$IJMEĻ4FBU ĻĻCBHVE
WFOEUĻCBSOFTUPM ĻEFSĻGBTUHĆSFTĻNFEĻCJMFOT
TJLLFSIFETTFMFĻPHĻGBTUTQåOEJOHTCòOE
7PMWPĻCBHVEWFOEUWFOECBSĻCBSOFTUPMĻ 7PMWP
$POWFSUJCMFĻ$IJMEĻ4FBU ĻĻCBHVEWFOEUĻCBSOFTUPM
EFSĻGBTUHĆSFTĻNFEĻCJMFOTĻTJLLFSIFETTFMFĻPHĻGBTU
TQåOEJOHTCòOE
5ZQFHPELFOEFMTFĻ&Ļ
5ZQFHPELFOEFMTFĻ&Ļ
-
-
7PMWPĻCBHVEWFOEUWFOECBSĻCBSOFTUPM
7PMWPĻ$POWFSUJCMFĻ$IJMEĻ4FBU ĻĻGSFNBE
WFOEUĻCBSOFTUPM ĻEFSĻGBTUHĆSFTĻNFEĻCJMFOT
TJLLFSIFETTFMF
7PMWPĻCBHVEWFOEUWFOECBSĻCBSOFTUPMĻ 7PMWP
$POWFSUJCMFĻ$IJMEĻ4FBU ĻĻGSFNBEWFOEUĻCBSOFTUPM
EFSĻGBTUHĆSFTĻNFEĻCJMFOTĻTJLLFSIFETTFMF
ĻLH
ĻLH
(SVQQFĻ
ĻLH
5ZQFHPELFOEFMTFĻ&Ļ
6
5ZQFHPELFOEFMTFĻ&Ļ
6
$CIU‘FGVUOKFVGTRNCFU
#BSOFTUPMFĻTPNĻFSĻHFOFSFMU
HPELFOEUF
6
7PMWPĻCBHVEWFOEUWFOECBS
CBSOFTUPMĻ 7PMWPĻ$POWFSUJCMF
$IJMEĻ4FBU ĻĻGSFNBEWFOEUĻCBS
OFTUPM ĻEFSĻGBTUHĆSFTĻNFE
CJMFOTĻTJLLFSIFETTFMF
5ZQFHPELFOEFMTFĻ&Ļ
6
``
5KMMGTJGF
$”TPGUKMMGTJGF
8‘IV
(QTU‘FG OGFFGCMVKXGTGVCKTDCI
$CIU‘FGVU[FGTRNCFU
$CIU‘FGVUOKFVGTRNCFU
(SVQQFĻ
7PMWPĻTFMFQVEFĻNFEĻSZHMåOĻ 7PMWP
#PPTUFSĻ4FBUĻXJUIĻCBDLSFTU 7PMWPĻTFMFQVEFĻNFEĻSZHMåOĻ 7PMWPĻ#PPTUFSĻ4FBU
XJUIĻCBDLSFTU 5ZQFHPELFOEFMTFĻ&Ļ
5ZQFHPELFOEFMTFĻ&Ļ
7PMWPĻTFMFQVEFĻNFEĻSZHMåO
7PMWPĻ#PPTUFSĻ4FBUĻXJUI
CBDLSFTU 6'
6'
ĻLH
5ZQFHPELFOEFMTFĻ&
6'
(SVQQFĻ
ĻLH
(SVQQFĻ
ĻLH
#BSOFQVEFĻNFEĻPHĻVEFOĻSZHĻ #PPTUFS
$VTIJPOĻXJUIĻBOEĻXJUIPVUĻCBDLSFTU #BSOFQVEFĻNFEĻPHĻVEFOĻSZHĻ #PPTUFSĻ$VTIJPO
XJUIĻBOEĻXJUIPVUĻCBDLSFTU 5ZQFHPELFOEFMTFĻ&Ļ
5ZQFHPELFOEFMTFĻ&Ļ
6'
6'
#BSOFQVEFĻNFEĻPHĻVEFOĻSZH
#PPTUFSĻ$VTIJPOĻXJUIĻBOE
XJUIPVUĻCBDLSFTU 5ZQFHPELFOEFMTFĻ&Ļ
6'
*OUFHSFSFUĻTFMFQVEFĻ *OUFHSBUFEĻ#PPTUFSĻ$VTIJPO Ļ
GJOEFTĻTPNĻGBCSJLTNPOUFSFUĻFLTUSBVETUZS
5ZQFHPELFOEFMTFĻ&Ļ
#
-Ļ(åMEFSĻGPSĻTQFDJGJLLFĻCBSOFTUPMFĻ%JTTFĻCBSOFTUPMFĻLBOĻWåSFĻUJMĻFOĻTåSMJHĻCJMNPEFM ĻCFHSåOTFEFĻFMMFSĻIBMWPGGJDJFMMFĻLBUFHPSJFS
6Ļ(åMEFSĻGPSĻHFOFSFMUĻHPELFOEUFĻCBSOFTUPMFĻJĻEFOOFĻWåHULMBTTF
6'Ļ(åMEFSĻGPSĻGSFNBEWFOEUF ĻHFOFSFMUĻHPELFOEUFĻCBSOFTUPMFĻJĻEFOOFĻWåHULMBTTF
#Ļ*OECZHHFEFĻCBSOFTUPMF ĻEFSĻFSĻHPELFOEUĻUJMĻEFOOFĻWåHULMBTTF
5KMMGTJGF
$”TPGUKMMGTJGF
+PVGITGTGFGVQVTKPUUGNGRWFGT
4FMFQVEFSĻFSĻTQFDJFMUĻLPOTUSVFSFUĻUJMĻBUĻZEF
HPEĻTJLLFSIFEĻ,PNCJOFSFUĻNFEĻTJLLFSIFET
TFMFĻFSĻEFĻHPELFOEUĻUJMĻCĆSO ĻEFSĻWFKFSĻNFMMFN
ĻPHĻĻLHĻPHĻFSĻNJOETUĻĻDNĻIĆKF
6TKP
*OEFOĻLĆSTFMĻCĆSĻNBOĻLPOUSPMMFSFĻGĆMHFOEF
p BUĻEFOĻJOUFHSFSFEFĻUPUSJOTĻTFMFQVEFĻFS
LPSSFLUĻJOETUJMMFUĻ TFĻUBCFMĻTJEFĻ ĻPHĻJ
MòTUĻTUJMMJOH
p BUĻTJLLFSIFETTFMFOĻFSĻJĻLPOUBLUĻNFEĻCBS
OFUTĻLSPQ ĻPHĻBUĻEFOĻJLLFĻFSĻTMBQĻFMMFS
TOPFU
p BUĻTJLLFSIFETTFMFOĻJLLFĻIWJMFSĻNPEĻCBS
-QTTGMVRNCEGTKPI5GNGPUMCNX‘TGRNCEGTGVKPFG
RÍUMWNFGTGP
OFUTĻIBMTĻFMMFSĻVOEFSĻTLVMEFSFOĻ TFĻGPSFHò
FOEFĻJMMVTUSBUJPOFS
p BUĻTJLLFSIFETTFMFOTĻIPGUFEFMĻFSĻMBWUĻQMB
Ļ5SåLĻIòOEUBHFUĻGSFNBEĻPHĻPQBEĻGPSĻBUĻGSJ
HĆSFĻTFMFQVEFO
DFSFUĻPWFSĻCåLLFOFUĻGPSĻBUĻZEFĻEFOĻCFETU
NVMJHFĻCFTLZUUFMTF
.FEĻIFOTZOĻUJMĻJOETUJMMJOHĻBGĻTFMFQVEFOTĻUP
OJWFBVFSĻIFOWJTFTĻUJMĻTJEFĻq
1RUNÌPKPICHVQVTKPUUGNGRWFG
%FOĻJOUFHSFSFEFĻTFMFQVEFĻLBOĻTMòTĻPQĻJĻUPĻUSJO
)WPSĻNBOHFĻUSJOĻQVEFOĻTLBMĻTMòTĻPQ ĻBGIåO
HFSĻBGĻCBSOFUTĻWåHU
(QTMGTVRNCEGTKPI0CMMGUV”VVGPUMCNX‘TGLWUVG
TGVGHVGTJQXGFJ”LFGPQIUGNGPOÍKMMGNKIIG
WPFGTUMWNFGTGP
7åHU
6TKP
6TKP
ĻLH
ĻLH
Ļ1SFTĻTFMFQVEFOĻCBHVEĻGPSĻBUĻGBTUMòTFĻEFO
``
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
5KMMGTJGF
$”TPGUKMMGTJGF
6TKP
Ļ-ĆGUĻTFMFQVEFOĻWFEĻGPSLBOUFO ĻPHĻQSFTĻEFO
CBHVEĻNPEĻSZHMåOFUĻGPSĻBUĻGBTUMòTFĻEFO
IZOEFOĻ%FSJNPEĻLBOĻTFMFQVEFOĻJLLFĻKVTUFSFT
GSBĻEFUĻĆWFSTUFĻUSJOĻUJMĻEFUĻOFEFSTUFĻUSJO
#&8#45'.
Ļ4UBSUĻGSBĻOFEFSTUFĻUSJOĻ5SZLĻQòĻLOBQQFO
7PMWPĻBOCFGBMFS ĻBUĻSFQBSBUJPOĻFMMFSĻVETLJGU
OJOHĻLVOĻVEGĆSFTĻBGĻFUĻBVUPSJTFSFUĻ7PMWP
WåSLTUFEĻ%VĻNòĻJLLFĻTFMWĻGPSFUBHF
åOESJOHFSĻBGĻFMMFSĻUJMGĆKFMTFSĻUJMĻTFMFQVEFO
)WJTĻFOĻJOECZHHFUĻTFMFQVEFĻIBSĻWåSFU
VETBUĻGPSĻFOĻLSBGUJHĻCFMBTUOJOH ĻGFLTĻJĻGPS
CJOEFMTFĻNFEĻFOĻLPMMJTJPO ĻTLBMĻIFMFĻTFMF
QVEFOĻVETLJGUFTĻ4FMWPNĻTFMFQVEFOĻWJSLFS
VCFTLBEJHFU ĻLBOĻFOĻEFMĻBGĻEFOTĻCFTLZU
UFOEFĻFHFOTLBCFSĻWåSFĻCMFWFUĻGPSSJOHFU
4FMFQVEFOĻTLBMĻPHTòĻVETLJGUFT ĻIWJTĻEFOĻFS
NFHFUĻTMJEU
1$5
%FUĻFSĻJLLFĻNVMJHUĻBUĻåOESFĻTFMFQVEFOT
JOETUJMMJOHĻGSBĻUSJOĻĻUJMĻUSJOĻĻ%FOĻTLBMĻGĆSTU
UJMCBHFTUJMMFTĻWFEĻBUĻGĆSFĻEFOĻIFMUĻOFEĻJ
TåEFIZOEFOĻ4FĻOFEFOGPSĻVOEFSĻ/FETMò
OJOHĻBGĻUPUSJOTĻTFMFQVEF
0GFUNÌPKPICHVQVTKPUUGNGRWFG
/FETMòOJOHĻLBOĻGPSFUBHFTĻCòEFĻGSBĻEFUĻĆWFS
TUFĻPHĻOFEFSTUFĻUSJOĻUJMĻIFMUĻOFETMòFUĻTUJMMJOHĻJ
Ļ5SåLĻIòOEUBHFUĻGSFNBEĻGPSĻBUĻGSJHĆSF
QVEFO
5KMMGTJGF
$”TPGUKMMGTJGF
Ļ5SZLĻOFEĻNFEĻIòOEFOĻNJEUĻQòĻQVEFOĻGPS
BUĻGBTUMòTFĻEFO
+51(+:OQPVGTKPIUU[UVGOVKN
DCTPGUVQN
)WJTĻBOWJTOJOHFSOFĻWFESĆSFOEFĻUPUSJOT
TFMFQVEFOĻJLLFĻGĆMHFT ĻSJTJLFSFSĻNBO ĻBU
CBSOFUĻJĻUJMGåMEFĻBGĻFOĻVMZLLFĻGòSĻBMWPSMJHF
TLBEFS
5V”TTGN
UGU
MNCUUG
8+)6+)6
,POUSPMMFS ĻBUĻEFSĻJLLFĻFSĻFGUFSMBEUĻOPHFO
MĆTFĻHFOTUBOEFĻ GFLTĻMFHFUĆK ĻJĻSVNNFU
VOEFSĻQVEFOĻJOEFOĻOFETMòOJOH
)WJTĻSZHMåOFUĻTLBMĻWJQQFTĻCBHVE ĻTLBM
TFMFQVEFOĻGĆSTUĻTMòTĻOFE
$”TPGUKMMGTJGFUNÌUGRÌDCIF”TGPG
#FUKFOJOHTLPOUBLUFSOFĻGPSĻCBHEĆSFOFTĻFM
SVEFSĻPHĻòCOJOHTIòOEUBHĻLBOĻTQåSSFT ĻTòĻEFS
JLLFĻLBOĻòCOFTĻJOEFGSBĻ'PSĻOåSNFSFĻPQMZT
OJOHFS ĻTFĻTJEFĻ
BMMFĻCBSOFTUPMFĻQòĻBMMFĻQMBETFSĻJĻBMMFĻCJMNPEFM
MFS
'PSĻCBSOFTUPMFĻNFEĻ*40'*9ĻNPOUFSJOHTTZ
TUFNĻGJOEFTĻEFSĻEFSGPSĻFOĻTUĆSSFMTFTLMBTTJGJDF
SJOHĻGPSĻBUĻIKåMQFĻCSVHFSFOĻNFEĻBUĻWåMHFĻEFO
SFUUFĻCBSOFTUPMĻ TFĻGĆMHFOEFĻUBCFM #&8#45'.
1$5
'PSBOLSJOHTQVOLUFSOFĻGPSĻ*40'*9TZTUFNFUĻFS
TLKVMUĻCBHĻEFOĻOFEFSTUFĻEFMĻBGĻCBHTåEFSZH
MåOFUĻQòĻEFĻZEFSTUFĻTJEEFQMBETFS
$GUMTKXGNUG
"
'VMEĻTUĆSSFMTF ĻGSFNBEWFOEU
CBSOFTUPM
#
3FEVDFSFUĻTUĆSSFMTFĻ BMUFSOB
UJWĻ ĻGSFNBEWFOEUĻCBSOFTUPM
#
'PSBOLSJOHTQVOLUFSOFTĻQMBDFSJOHĻGSFNHòSĻBG
TZNCPMFSĻJĻSZHMåOFUTĻCFLMåEOJOHĻ TFĻGPSFHò
FOEFĻJMMVTUSBUJPO 3FEVDFSFUĻTUĆSSFMTFĻ BMUFSOB
UJWĻ ĻGSFNBEWFOEUĻCBSOFTUPM
$
'VMEĻTUĆSSFMTF ĻCBHVEWFOEU
CBSOFTUPM
.BOĻGòSĻBEHBOHĻUJMĻGPSBOLSJOHTQVOLUFSOFĻWFE
BUĻUSZLLFĻOFEĻQòĻTJEEFQMBETFOTĻTåEFIZOEF
%
'ĆMHĻBMUJEĻQSPEVDFOUFOTĻNPOUFSJOHTBOWJTOJO
HFS ĻOòSĻFUĻCBSOFCFTLZUUFMTFTQSPEVLUĻTLBM
GBTUHĆSFTĻJĻ*40'*9CFGåTUFMTFTQVOLUFSOF
3FEVDFSFUĻTUĆSSFMTF ĻCBHVE
WFOEUĻCBSOFTUPM
&
#BHVEWFOEUĻCBSOFTUPM
'
5WåSTUJMMFUĻCBSOFTUPM ĻWFOTUSF
5V”TTGNUGUMNCUUGT
(
5WåSTUJMMFUĻCBSOFTUPM ĻIĆKSF
#BSOFTUPMFĻGJOEFTĻJĻGPSTLFMMJHFĻTUĆSSFMTFSĻqĻCJMFS
IBSĻGPSTLFMMJHFĻTUĆSSFMTFSĻ%FSGPSĻQBTTFSĻJLLF
5KMMGTJGF
$”TPGUKMMGTJGF
#&8#45'.
1$5
%FSĻNòĻBMESJHĻBOCSJOHFTĻFUĻCBSOĻQòĻGPSTå
EFQBTTBHFSQMBETFO ĻIWJTĻQMBETFOĻIBSĻFO
UJMLPCMFUĻBJSCBH
1$5
)WJTĻFOĻ*40'*9ĻCBSOFTUPMĻJLLFĻIBSĻFOĻTUĆS
SFMTFTLMBTTJGJDFSJOH ĻTLBMĻCJMNPEFMMFOĻWåSF
PQGĆSUĻQòĻCBSOFTUPMFOTĻMJTUFĻPWFSĻCJMFS
7PMWPĻBOCFGBMFS ĻBUĻEVĻLPOUBLUFSĻFUĻBVUPSJ
TFSFUĻ7PMWPWåSLTUFEĻGPSĻPQMZTOJOHFSĻPN
IWJMLFĻ*40'*9CBSOFTUPMFĻ7PMWPĻBOCFGBMFS
6[RGTCH+51(+:DCTPGUVQNG
$CTPGUVQNUV[RG
#BCZTUPMĻUWåSTUJMMFU
#BCZTUPMĻCBHVEWFOEU
8‘IV
NBLTĻĻLH
NBLTĻĻLH
5V”TTGNUGUMNCUUG
2CUUCIGTRNCFUGTVKN+51(+:OQPVGTKPICHDCTPGUVQN
(QTU‘FG
$CIU‘FGVU[FGTRNCFU
'
9
9
(
9
9
&
9
0,
*-
#BCZTUPMĻCBHVEWFOEU
NBLTĻĻLH
&
9
0,
*-
%
9
0,
*-
$
9
0,
*-
5KMMGTJGF
$”TPGUKMMGTJGF
$CTPGUVQNUV[RG
#BSOFTUPMĻCBHVEWFOEU
8‘IV
ĻLH
5V”TTGNUGUMNCUUG
%
2CUUCIGTRNCFUGTVKN+51(+:OQPVGTKPICHDCTPGUVQN
(QTU‘FG
$CIU‘FGVU[FGTRNCFU
9
0,
*-
$
9
0,
*-
#BSOFTUPMĻGSFNBEWFOEU
ĻLH
#
9
0,"
*6'
#
9
0,"
*6'
"
9
0,"
*6'
9Ļ*40'*9QPTJUJPOFOĻHåMEFSĻJLLFĻGPSĻ*40'*9CBSOFTUPMFĻJĻEFOOFĻWåHULMBTTFĻPHFMMFSĻTUĆSSFMTFTLMBTTF
*-Ļ(åMEFSĻGPSĻTQFDJGJLLFĻ*40'*9CBSOFTUPMFĻ%JTTFĻCBSOFTUPMFĻLBOĻWåSFĻUJMĻFOĻTåSMJHĻCJMNPEFM ĻCFHSåOTFEFĻFMMFSĻIBMWPGGJDJFMMFĻLBUFHPSJFS
*6'Ļ(åMEFSĻGPSĻGSFNBEWFOEUFĻ*40'*9CBSOFTUPMF ĻTPNĻFSĻHFOFSFMUĻHPELFOEUFĻJĻEFOOFĻWåHULMBTTF
"
7PMWPĻBOCFGBMFSĻCBHVEWFOEUĻCBSOFCFTLZUUFMTFĻUJMĻEFOOFĻHSVQQF
``
5KMMGTJGF
$”TPGUKMMGTJGF
ŽXGTUVGDGH‘UVGNUGURWPMVGTHQT
DCTPGUVQNG
1$5
)WJTĻCJMFOĻIBSĻFOĻCBHBHFTLKVMFSĻPWFSĻCBHB
HFSVNNFU ĻTLBMĻEFOĻGKFSOFT ĻJOEFOĻEFSĻLBO
NPOUFSFTĻFOĻCBSOFTUPMĻJĻGPSBOLSJOHTQVOL
UFSOF
/åSNFSFĻPQMZTOJOHFSĻPN ĻIWPSEBOĻCBSOFTUP
MFOĻTLBMĻGBTUTQåOEFTĻJĻEFĻĆWFSTUFĻCFGåTUFM
TFTQVOLUFS ĻGSFNHòSĻBGĻCSVHTBOWJTOJOHFO ĻEFS
GĆMHFSĻNFEĻCBSOFTUPMFO
#&8#45'.
#JMFOĻIBSĻĆWSFĻGPSBOLSJOHTQVOLUFSĻUJMĻWJTTF
GSFNBEWFOEUFĻCBSOFTUPMFĻ%JTTFĻGPSBOLSJOHT
QVOLUFSĻCFGJOEFSĻTJHĻCBHĻQòĻTåEFU
%FĻĆWFSTUFĻCFGåTUFMTFTQVOLUFSĻFSĻIPWFETB
HFMJHUĻCFSFHOFUĻUJMĻCSVHĻNFEĻGSFNBEWFOEUF
CBSOFTUPMFĻ7PMWPĻBOCFGBMFS ĻBUĻTNòCĆSOĻTJE
EFSĻJĻCBHVEWFOEUFĻCBSOFTUPMFĻJOEUJMĻFOĻTòĻIĆK
BMEFSĻTPNĻNVMJHU
1$5
4MòĻOBLLFTUĆUUFSOFĻOFEĻGPSĻBUĻMFUUFĻNPOUF
SJOHFOĻBGĻEFOOFĻUZQFĻCBSOFTUPMĻJĻCJMFS ĻEFS
IBSĻOBLLFTUĆUUFSĻQòĻZEFSQMBETFSOF ĻTPN
LBOĻTMòTĻOFE
#BSOFTUPMFOTĻGBTUTQåOEJOHTCòOEĻTLBMĻBMUJE
USåLLFTĻHFOOFNĻIVMMFUĻJĻOBLLFTUĆUUFOT
CFO ĻJOEFOĻEFĻTQåOEFTĻGBTUĻWFEĻCFGåTUFM
TFTQVOLUFU
5KMMGTJGF
'KFSOCFUKFOJOHOĆHMFCMBE
1SJWBUMòTOJOH #BUUFSJTLJGUĻJĻGKFSOCFUKFOJOH1$$ ,FZMFTTĻESJWF -òTOJOHPQMòTOJOH
#ĆSOFTJLLFSIFETMòT
"MBSN Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
-è4Ļ0(Ļ"-"3.
.ÌUQICNCTO
(LGTPDGVLGPKPIP”INGDNCF
)GPGTGNV
#JMFOĻMFWFSFTĻNFEĻĻGKFSOCFUKFOJOHFSĻFMMFS
1$$FSĻ 1FSTPOBMĻ$BSĻ$PNNVOJDBUPS Ļ%F
CSVHFTĻUJMĻBUĻTUBSUFĻCJMFOĻPHĻUJMĻMòTOJOHĻPH
PQMòTOJOH
%FSĻLBOĻCFTUJMMFTĻGMFSFĻGKFSOCFUKFOJOHFSĻĻPQĻUJM
ĻLBOĻQSPHSBNNFSFTĻPHĻCSVHFTĻUJMĻEFO
TBNNFĻCJM
'KFSOCFUKFOJOHFOĻJOEFIPMEFSĻFUĻBGUBHFMJHUĻOĆH
MFCMBEĻBGĻNFUBMĻ%FOĻTZOMJHFĻEFMĻGJOEFTĻJĻUP
VEGĆSFMTFSĻGPSĻBUĻLVOOFĻTLFMOFĻNFMMFNĻEFĻUP
GKFSOCFUKFOJOHFS
1$$FOĻIBSĻGMFSFĻGVOLUJPOFSĻFOEĻGKFSOCFUKF
OJOHFOĻ3FTUFOĻBGĻEFUUFĻLBQJUFMĻCFTLSJWFSĻGVOL
UJPOFS ĻEFSĻGJOEFTĻJĻCòEFĻ1$$FOĻPHĻGKFSOCF
UKFOJOHFO
#&8#45'.
)WJTĻEFSĻFSĻCĆSOĻJĻCJMFO
)VTLĻBMUJEĻBUĻBGCSZEFĻTUSĆNNFOĻUJMĻSVEFIFK
TFOFĻPHĻTPMUBHFUĻWFEĻBUĻUBHFĻGKFSOCFUKF
OJOHFOĻVE ĻIWJTĻGĆSFSFOĻGPSMBEFSĻCJMFO
*XKUOCPOKUVGTGPHLGTPDGVLGPKPI
)WJTĻFOĻGKFSOCFUKFOJOHĻCMJWFSĻWåL ĻLBOĻFOĻOZ
CFTUJMMFTĻIPTĻFUĻWåSLTUFEĻĻFUĻBVUPSJTFSFU
,VOĻJĻLPNCJOBUJPOĻNFEĻFMCFUKFOUĻGĆSFSTåEFĻPHĻFMTQFKMF
,VOĻCJMFSĻNFEĻTJEFTQFKMF ĻEFSĻLBOĻESFKFTĻJOEĻFMFLUSJTL
7PMWPWåSLTUFEĻBOCFGBMFTĻ%FĻUJMCBHFWå
SFOEFĻGKFSOCFUKFOJOHFSĻTLBMĻNFECSJOHFTĻUJM
WåSLTUFEFUĻ'PSĻBUĻGPSIJOESFĻUZWFSJĻTMFUUFTĻEFO
CPSULPNOFĻGKFSOCFUKFOJOHTĻLPEFĻJĻTZTUFNFU
p -òTOJOHĻĻÁUĻCMJOL ĻPHĻTJEFTQFKMFOFĻESFKFT
%FUĻBLUVFMMFĻBOUBMĻCFUKFOJOHFS ĻTPNĻFSĻSFHJ
TUSFSFUĻGPSĻCJMFO ĻLBOĻLPOUSPMMFSFTĻJĻNFOVTZTUF
NFUĻ/;%#4ĻVOEFSĻ+PHQTOCVKQP #PVCN
P”INGTĻ7FESĻFOĻCFTLSJWFMTFĻBGĻNFOVTZTUF
NFU ĻTFĻTJEFĻ
*ĻUJMGåMEFĻBGĻMòTOJOHĻTLFSĻJOEJLBUJPOFOĻLVO ĻIWJT
BMMFĻMòTFĻFSĻMòTU ĻFGUFSĻBUĻEĆSFOFĻFSĻMVLLFU
0”INGJWMQOOGNUGpUKFGURGLNGQI
H”TGTU‘FG
*OETUJMMJOHFSOFĻLPCMFTĻBVUPNBUJTLĻUJMĻEFO
SFTQFLUJWFĻGKFSOCFUKFOJOH Ļ TFĻTJEFĻĻPH
'VOLUJPOFOĻLBOĻBLUJWFSFTEFBLUJWFSFTĻJ
NFOVFOĻ/;%#4ĻVOEFSĻ+PFUVKNNKPIGT
$KNKPFUVKNNKPIGT 0”INGJWMQOOGNUG
7FESĻFOĻCFTLSJWFMTFĻBGĻNFOVTZTUFNFU ĻTF
TJEFĻ
'PSĻCJMFSĻNFEĻ,FZMFTTĻESJWFTZTUFN ĻTF
TJEFĻ
+PFKMCVKQPXGFNÌUPKPIQRNÌUPKPI
/òSĻCJMFOĻMòTFTĻFMMFSĻMòTFTĻPQĻNFEĻGKFSOCFUKF
OJOHFO ĻBOHJWFSĻCJMFOTĻCMJOLMZT ĻBUĻMòTOJOHFO
PQMòTOJOHFOĻFSĻVEGĆSUĻLPSSFLU
JOE
p 0QMòTOJOHĻĻUPĻCMJOLĻPHĻTJEFTQFKMFOFĻESF
KFTĻVE
8CNICHHWPMVKQP
'PSTLFMMJHFĻNVMJHIFEFSĻGPSĻBOHJWFMTFĻBGĻMòT
OJOHPQMòTOJOHĻNFEĻMZTĻLBOĻJOETUJMMFTĻJĻCJMFOT
NFOVTZTUFN ĻTFĻTJEFĻ
4ĆHĻJĻNFOVFOĻ/;%#4ĻFGUFSĻ+PFUVKNNKPIGT
$KNKPFUVKNNKPIGT .[UKPFUVKNNKPIGT ĻPHĻNBS
LFSĻ.[UUKIPCNF”TNÌUPKPIĻPHFMMFSĻ.[UUKIPCN
HQTF”TÌDPKPI
.ÌUKPFKMCVQT
.ÌUQICNCTO
(LGTPDGVLGPKPIP”INGDNCF
/GFFG
NGNUG
DGUMGF
$GV[FPKPI
+U‘VDKN
P”ING
'FKMĻWFEĻMåTOJOHĻBGĻGKFSOCF
UKFOJOHFOĻVOEFSĻTUBSUĻĻ5BH
OĆHMFOĻVEĻBGĻUåOEJOHTMò
TFO ĻUSZLĻEFOĻJĻJHFOĻPHĻHĆS
FUĻOZUĻTUBSUGPSTĆH
$KNP”ING
KMMGHWPFGV
'FKMĻWFEĻMåTOJOHĻBGĻGKFSOCF
UKFOJOHFOĻVOEFSĻTUBSUĻĻ(ĆS
FUĻOZUĻTUBSUGPSTĆH
5COOGFKQFGUQOCNCTOKPFKMCVQTGPUG
UKFG
1$5
0HTòĻCJMFS ĻTPNĻJLLFĻFSĻVETUZSFUĻNFE
BMBSN ĻIBSĻEFOOFĻJOEJLBUPS
'NGMVTQPKUMUVCTVUR‘TTG
)WFSĻGKFSOCFUKFOJOHĻIBSĻFOĻVOJLĻLPEFĻ#JMFO
LBOĻLVOĻTUBSUFTĻNFEĻEFOĻSFUUFĻGKFSOCFUKFOJOH
NFEĻEFOĻSFUUFĻLPEF
)WJTĻGFKMFOĻWFEWBSFSĻ5SZL
GKFSOCFUKFOJOHFOĻJOEĻJĻUåO
EJOHTMòTFOĻPHĻHĆSĻFUĻOZU
TUBSUGPSTĆH
&OĻCMJOLFOEFĻEJPEFĻWFEĻGPSSVEFOĻCFLSåGUFS
BUĻCJMFOĻFSĻMòTU
5VCTV
UR‘TTG
2T”XKIGP
(WPMVKQPGT
'FKMĻWFEĻTUBSUTQåSSFTZTUF
NFUĻVOEFSĻTUBSUĻ)WJTĻGFKMFO
WFEWBSFSĻ,POUBLUĻFUĻWåSL
TUFEĻĻFUĻBVUPSJTFSFUĻ7PMWP
WåSLTUFEĻBOCFGBMFT
(LGTPDGVLGPKPIUVCPFCTFXGTUKQP
ĻĻ-òTOJOH
ĻĻ0QMòTOJOH
ĻĻ7BSJHIFEĻGPSĻBOLPNTUMZT
ĻĻ#BHLMBQ
ĻĻ1BOJLGVOLUJPO
7FESĻTUBSUĻBGĻCJMFO ĻTFĻTJEFĻ
/FEFOTUòFOEFĻGFKMNFEEFMFMTFSĻQòĻLPNCJJO
TUSVNFOUFUTĻJOGPSNBUJPOTEJTQMBZĻWFESĆSFSĻEFO
FMFLUSPOJTLFĻTUBSUTQåSSF
.ÌUQICNCTO
(LGTPDGVLGPKPIP”INGDNCF
&UĻMBOHUĻUSZLĻ NJOETUĻĻTFLVOEFS ĻòCOFSĻBMMF
SVEFSĻTBNUJEJHU
'VOLUJPOFOĻLBOĻåOESFTĻGSBĻBUĻMòTFĻBMMFĻEĆSFOF
PQĻTBNUJEJHU ĻUJMĻNFEĻFUĻUSZLĻQòĻLOBQQFOĻGĆSTU
BUĻMòTFĻLVOĻGĆSFSEĆSFOĻPQ ĻPHĻFGUFSĻZEFSMJHFSF
FUĻUSZLĻQòĻLOBQQFOĻ JOEFOĻĻTFLVOEFS ĻUJMĻBU
MòTFĻSFTUFOĻBGĻEĆSFOFĻPQ
(LGTPDGVLGPKPIOGF2%% 2GTUQPCN%CT
%QOOWPKECVQT
ĻĻ*OGPSNBUJPO
(WPMVKQPUMPCRRGT
Ļ.ÌUPKPIĻĻ-òTFSĻEĆSFOFĻPHĻCBHLMBQQFO
TBNUJEJHĻNFEĻBUĻBMBSNFOĻBLUJWFSFT
&UĻMBOHUĻUSZLĻ NJOETUĻĻTFLVOEFS ĻMVLLFSĻBMMF
SVEFSĻPHĻTPMUBHFU ĻTBNUJEJHU
#&8#45'.
1BTĻQò ĻBUĻJOHFOĻGòSĻIåOEFSOFĻJĻLMFNNF
IWJTĻTPMUBHĻPHĻSVEFSĻMVLLFTĻNFEĻGKFSOCFUKF
OJOHFO
Ļ1RNÌUPKPIĻĻ-òTFSĻEĆSFOFĻPHĻCBHLMBQ
QFOĻPQ ĻTBNUJEJHĻNFEĻBUĻBMBSNFOĻEFBLUJWFSFT
'VOLUJPOFOĻLBOĻåOESFTĻJĻNFOVTZTUFNFUĻ/;
%#4ĻVOEFSĻ+PFUVKNNKPIGT $KNKPFUVKNNKPIGT
+PFUVKNNKPIGTHQTNÌU &”TGÌDPGUĻNFE
EFĻUPĻQVOLUFSĻ#NNGF”TGĻPHĻ*XKUH”TGTF”TUÌ
CNNGĻ7FESĻFOĻCFTLSJWFMTFĻBGĻNFOVTZTUFNFU
TFĻTJEFĻ
Ļ8CTKIJGFHQTCPMQOUVN[UĻĻ#FOZUUFTĻUJM
BUĻUåOEFĻCJMFOTĻMZTĻQòĻBGTUBOEĻ'PSĻOåSNFSF
PQMZTOJOHFS ĻTFĻTJEFĻ
,OBQQFOĻLBOĻPHTòĻCSVHFTĻUJMĻBLUJWFSJOHĻBGĻGPS
LPOEJUJPOFSJOH ĻTFĻTJEFĻ
'VOLUJPOFOĻLBOĻTMòTĻGSBĻWFEĻIKåMQĻBGĻEFO
TBNNFĻLOBQ ĻOòSĻEFOĻIBSĻWåSFUĻBLUJWĻJĻNJOETU
ĻTFLVOEFSĻ&MMFSTĻTMòTĻEFOĻGSBĻFGUFSĻĻNJOVUUFS
PHĻĻTFLVOEFS
4‘MMGXKFFG
'KFSOCFUKFOJOHFOTĻGVOLUJPOFSĻIBSĻFOĻSåLLF
WJEEFĻQòĻDBĻĻNĻGSBĻCJMFO
)WJTĻCJMFOĻJLLFĻCFLSåGUFSĻFUĻUSZLĻQòĻFOĻLOBQĻ
HòĻUåUUFSFĻQòĻPHĻQSĆWĻJHFO
1$5
'KFSOCFUKFOJOHTGVOLUJPOFSOFĻLBOĻGPSTUZSSFT
BGĻSBEJPCĆMHFSĻJĻPNHJWFMTFSOF ĻCZHOJOHFS
UPQPHSBGJTLFĻGPSIPMEĻPHĻMJHOĻ#JMFOĻLBOĻBMUJE
MòTFTMòTFTĻPQĻNFEĻOĆHMFCMBEFU ĻTF
TJEFĻ
Ļ$CIMNCRĻĻ-òTFSĻLVOĻCBHLMBQQFOĻPQĻPH
EFBLUJWFSFSĻEFOTĻBMBSNĻ'PSĻOåSNFSFĻPQMZT
OJOHFS ĻTFĻTJEFĻ
)WJTĻGKFSOCFUKFOJOHFOĻGKFSOFTĻGSBĻCJMFO ĻOòS
NPUPSFOĻLĆSFS ĻFMMFSĻOĆHMFQPTJUJPOĻ+ĻFMMFSĻ++ĻFS
BLUJWFSFUĻ TFĻTJEFĻ ĻPHĻIWJTĻBMMFĻEĆSFĻMVL
LFT ĻWJTFTĻFOĻBEWBSTFMĻQòĻJOGPSNBUJPOTEJT
QMBZFU ĻTBNUJEJHĻNFEĻBUĻEFSĻMZEFSĻFOĻIĆSCBS
QòNJOEFMTF
Ļ2CPKMHWPMVKQPĻĻ#FOZUUFTĻUJMĻBUĻUJMUSåLLF
PNHJWFMTFSOFTĻPQNåSLTPNIFEĻJĻFOĻOĆETJUVB
UJPO
/òSĻGKFSOCFUKFOJOHFOĻFSĻCSBHUĻUJMCBHFĻUJMĻCJMFO
TMVLLFSĻBEWBSTFMTNFEEFMFMTFOĻPHĻMZEQòNJO
EFMTFOĻPQIĆSFS ĻOòSĻFUĻBGĻGĆMHFOEFĻFSĻTLFU
)WJTĻLOBQQFOĻIPMEFTĻJOEFĻJĻNJOETUĻĻTFLVO
EFSĻFMMFSĻUSZLLFTĻJOEĻUPĻHBOHFĻJĻMĆCFUĻBGĻ
TFLVOEFS ĻBLUJWFSFTĻCMJOLMZTFOFĻPHĻIPSOFU
p 'KFSOCFUKFOJOHFOĻFSĻTBUĻJĻUåOEJOHTMòTFO
p )BTUJHIFEFOĻPWFSTUJHFSĻĻLNU
p 1-LOBQQFOĻFSĻCMFWFUĻUSZLLFUĻJOE
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
.ÌUQICNCTO
(LGTPDGVLGPKPIP”INGDNCF
7PKMMG2%%HWPMVKQPGT
)WJTĻEFSĻUSZLLFTĻQòĻFOĻBGĻEFĻBOESF
LOBQQFSĻJĻEFUUFĻUJETSVN ĻBGCSZEFT
BGMåTOJOHFO
1$5
Ļ)WJTĻJOHFOĻJOEJLFSJOHTMBNQFĻMZTFS ĻOòS
JOGPSNBUJPOTLOBQQFOĻCSVHFTĻHFOUBHOF
HBOHFĻPHĻQòĻGPSTLFMMJHFĻTUFEFSĻ TBNUĻFGUFS
ĻTFLVOEFS ĻPHĻFGUFSĻMZTFUĻFSĻHòFUĻPNLSJOH
QòĻ1$$FO ĻLPOUBLUFTĻFUĻWåSLTUFEĻĻFU
BVUPSJTFSFUĻ7PMWPWåSLTUFEĻBOCFGBMFT
*OEJLFSJOHTMBNQFSOFĻHJWFSĻJOGPSNBUJPOFSĻTPN
WJTUĻQòĻGĆMHFOEFĻJMMVTUSBUJPO
(LGTPDGVLGPKPIOGF2%% 2GTUQPCN%CT
%QOOWPKECVQT
*OEJLFSJOHTMBNQFS
.FEĻJOGPSNBUJPOTLOBQQFOĻLBOĻGPSTLFMMJHF
JOGPSNBUJPOFSĻGSBĻCJMFOĻGòTĻWFEĻIKåMQĻBGĻJOEJLF
SJOHTMBNQFSOF
4‘MMGXKFFG2%%
1$$FOTĻSåLLFWJEEFĻGPSĻMòTOJOH ĻPQMòTOJOH
PHĻCBHLMBQĻFSĻDBĻĻNĻGSBĻCJMFOĻĻEFĻĆWSJHF
GVOLUJPOFSĻPQĻUJMĻDBĻĻN
)WJTĻCJMFOĻJLLFĻCFLSåGUFSĻFUĻUSZLĻQòĻFOĻLOBQĻ
HòĻUåUUFSFĻQòĻPHĻQSĆWĻJHFO
1$5
7FGPHQT2%%iGPUT‘MMGXKFFG
)WJTĻ1$$FOĻCFGJOEFSĻTJHĻGPSĻMBOHUĻGSBĻCJMFO ĻUJM
BUĻJOGPSNBUJPOFSOFĻLBOĻBGMåTFT ĻWJTFTĻEFO
TFOFTUFĻTUBUVT ĻTPNĻCJMFOĻIBWEF ĻVEFOĻBU
MZTFUĻCFWåHFSĻTJHĻSVOEUĻQòĻ1$$FO
$TWICHKPHQTOCVKQPUMPCRRGP
5SZLĻQòĻJOGPSNBUJPOTLOBQQFOĻ
3ĆEUĻMZTĻCMJOLFSĻTLJGUFWJTĻJĻEFĻUPĻSĆEFĻJOEJ
LFSJOHTMBNQFSĻĻ"MBSNFOĻFSĻVEMĆTUĻGPS
NJOESFĻFOEĻĻNJOVUUFSĻTJEFO
*OGPSNBUJPOTLOBQQFOTĻGVOLUJPOĻLBOĻGPSTUZS
SFTĻBGĻSBEJPCĆMHFSĻJĻPNHJWFMTFSOF ĻCZHOJO
HFS ĻUPQPHSBGJTLFĻGPSIPMEĻPTW
*OGPSNBUJPOTLOBQ
p
3ĆEU ĻLPOTUBOUĻMZTĻqĻBMBSNFOĻFSĻVEMĆTU
FGUFSĻCJMFOĻCMFWĻMòTU
"MMFĻJOEJLFSJOHTMBNQFSĻCMJOLFSĻJĻDB
ĻTFLVOEFS ĻPHĻMZTFUĻWBOESFSĻSVOEUĻQò
1$$FOĻ%FUĻBOHJWFS ĻBUĻJOGPSNBUJP
OFSOFĻGSBĻCJMFOĻBGMåTFT
(SĆOU ĻLPOTUBOUĻMZTĻqĻCJMFOĻFSĻMòTU
)WJTĻGMFSFĻ1$$FSĻCSVHFTĻUJMĻCJMFO ĻFSĻEFUĻLVO
EFOĻ1$$ ĻEFSĻTJETUĻCMFWĻCSVHUĻUJMĻMòTOJOH
PQMòTOJOH ĻTPNĻWJTFSĻLPSSFLUĻTUBUVT
(VMU ĻLPOTUBOUĻMZTĻqĻCJMFOĻFSĻJLLFĻMòTU
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
.ÌUQICNCTO
(LGTPDGVLGPKPIP”INGDNCF
1$5
Ļ)WJTĻEFSĻJLLFĻMZTFSĻOPHFOĻJOEJLFSJOHT
MBNQF ĻOòSĻJOGPSNBUJPOTLOBQQFOĻCSVHFT
JOEFOĻGPSĻSåLLFWJEEFO ĻLBOĻEFUĻTLZMEFT ĻBU
EFOĻTFOFTUFĻLPNNVOJLBUJPOĻNFMMFN
1$$FOĻPHĻCJMFOĻCMFWĻBGCSVEUĻBGĻPNHJ
WFOEFĻSBEJPCĆMHFS ĻCZHOJOHFS ĻUPQPHSBGJTLF
GPSIPMEĻPTW
p BEHBOHFOĻUJMĻIBOETLFSVNĻPHĻCBHBHFSVN
QSJWBUMòTOJOH ĻTQåSSFT ĻTFĻTJEFĻ
p BJSCBHĻUJMĻGPSTåEFQBTTBHFSĻ 1"$04 ĻBLUJ
WFSFTEFBLUJWFSFT ĻTFĻTJEFĻ
7FVCIPKPICHP”INGDNCF
.FEĻGKFSOCFUKFOJOHFOTĻBGUBHFMJHFĻOĆHMFCMBE
LBO
"MBSNFOĻBGCSZEFTĻWFEĻBUĻTåUUFĻGKFSOCFUKF
OJOHFOĻJĻUåOEJOHTMòTFO
5SåLĻEFOĻGKFEFSCFMBTUFEFĻTQåSSFĻUJM
TJEFO
5SåLĻTBNUJEJHUĻOĆHMFCMBEFUĻMJHFĻCBHVE
(CUVI”TKPICHP”INGDNCF
p CBHEĆSFOFTĻNFLBOJTLFĻCĆSOFTJLLFSIFET
)PMEĻGKFSOCFUKFOJOHFOĻNFEĻTQPSFUĻPQBE
PHĻMBEĻOĆHMFCMBEFUĻHMJEFĻOFEĻJĻTQPSFU
MòTĻBLUJWFSFTEFBLUJWFSFT ĻTFĻTJEFĻ
p IĆKSFĻGPSEĆSĻPHĻCBHEĆSFOFĻMòTFTĻNBOVFMU
GFLTĻWFEĻTUSĆNTWJHU ĻTFĻTJEFĻ
/òSĻEĆSFOĻFSĻMòTUĻPQĻNFEĻOĆHMFCMBEFUĻPH
òCOFT ĻVEMĆTFTĻBMBSNFO
p WFOTUSFĻGĆSFSEĆSĻòCOFTĻNBOVFMU ĻIWJTĻDFO
USBMMòTFOĻJLLFĻLBOĻBLUJWFSFTĻNFEĻGKFSOCF
UKFOJOHFO ĻTFĻTJEFĻ
-òTĻWFOTUSFĻGPSEĆSĻPQĻNFEĻOĆHMFCMBEFUĻJ
EĆSIòOEUBHFUTĻMòTFDZMJOEFS
1$5
&OĻGKFSOCFUKFOJOHĻJOEFIPMEFSĻFUĻBGUBHFMJHUĻOĆH
MFCMBEĻBGĻNFUBM ĻTPNĻLBOĻCSVHFTĻUJMĻBUĻBLUJWFSF
CFTUFNUFĻGVOLUJPOFSĻPHĻVEGĆSFĻCFTUFNUF
IBOEMJOHFS
0”INGDNCFGVUHWPMVKQPGT
)WJTĻDFOUSBMMòTFOĻJLLFĻLBOĻBLUJWFSFTĻNFE
GKFSOCFUKFOJOHFOĻĻGFLTĻIWJTĻCBUUFSJFSOFĻFS
CSVHUĻPQĻĻLBOĻWFOTUSFĻGĆSFSEĆSĻòCOFTĻQòĻGĆM
HFOEFĻNòEF
4FĻPHTòĻCJMMFEFĻPHĻNFSFĻJOGPSNBUJPOĻTF
TJEFĻ
#HVCIGNKIVP”INGDNCF
/ĆHMFCMBEFOFTĻVOJLLFĻLPEFĻLBOĻGòTĻIPTĻBVUP
SJTFSFEFĻ7PMWPWåSLTUFEFS ĻIWPSĻEFUĻBOCFGB
MFTĻBUĻCFTUJMMFĻOZFĻOĆHMFCMBEF
1RNÌUPKPICHF”TOGFP”INGDNCF
4åUĻGPSTJHUJHUĻOĆHMFCMBEFUĻUJMCBHFĻQòĻEFUT
QMBETĻJĻGKFSOCFUKFOJOHFO
5SZLĻMFUĻQòĻOĆHMFCMBEFUĻ/òSĻOĆHMFCMBEFU
GBTUMòTFT ĻIĆSFTĻFUĻLMJL
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
'PSĻCJMĻNFEĻ,FZMFTTTZTUFN ĻTFĻTJEFĻ
.ÌUQICNCTO
2TKXCVNÌUPKPI
)GPGTGNVQORTKXCVNÌUPKPI
4òĻFSĻIBOETLFSVNNFUĻMòTU ĻPHĻCBHLMBQQFOT
MòTĻFSĻLPCMFUĻGSBĻDFOUSBMMòTFOĻĻCBHLMBQQFO
LBOĻJLLFĻòCOFT ĻIWFSLFOĻNFEĻDFOUSBMMòTFOT
LOBQĻJĻGPSEĆSFOFĻFMMFSĻGKFSOCFUKFOJOHFO
#MVKXGTGFGCMVKXGTG
%FUĻCFUZEFS ĻBUĻGKFSOCFUKFOJOHFOĻVEFOĻOĆHMF
CMBEĻLVOĻLBOĻCFOZUUFTĻUJMĻUJMĻPHĻGSBLPCMJOHĻBG
BMBSNFO ĻòCOJOHĻBGĻEĆSFOFĻPHĻUJMĻBUĻLĆSFĻCJMFO
G017869
'KFSOCFUKFOJOHFOĻVEFOĻOĆHMFCMBEĻLBOĻEFSFGUFS
BGMFWFSFTĻUJMĻTFSWJDFĻFMMFSĻIPUFMQFSTPOBMFĻĻCJM
FKFSFOĻCFIPMEFSĻEFUĻMĆTFĻOĆHMFCMBE
.ÍUGRWPMVGTHQTHLGTPDGVLGPKPIOGFP”INGDNCF
1$5
(MFNĻJLLFĻBUĻUSåLLFĻCBHBHFTLKVMFSFOĻVE
PWFSĻCBHBHFSVNNFU ĻGĆSĻCBHLMBQQFOĻMVL
LFT ĻTFĻTJEFĻ
#MVKXGTKPICHRTKXCVNÍUPKPI
'PSĻBUĻBLUJWFSFĻQSJWBUMòTOJOHFO
4LZEĻOĆHMFCMBEFUĻJOEĻJĻIBOETLFSVNNFUT
MòTFDZMJOEFS
%SFKĻOĆHMFCMBEFUĻĻHSBEFSĻIĆKSFĻPNĻ*
MòTUĻTUJMMJOHĻTUòSĻOĆHMFIVMMFUĻMPESFU
G017870
5SåLĻOĆHMFCMBEFUĻVEĻ4BNUJEJHĻWJTFS
JOGPSNBUJPOTEJTQMBZFUĻFOĻNFEEFMFMTF
.ÍUGRWPMVGTHQTHLGTPDGVLGPKPIWFGPP”INGDNCF
QICMVKXGTGVRTKXCVNÍUPKPI
'VOLUJPOFOĻ1SJWBUMòTOJOHĻFSĻCFSFHOFUĻUJMĻCSVH
OòSĻCJMFOĻBGMFWFSFTĻUJMĻTFSWJDF ĻFUĻIPUFMĻFMMJHO
%FSFGUFSĻFSĻIBOETLFSVNNFUĻMòTU ĻPHĻCBHLMBQ
QFOĻLBOĻJLLFĻMåOHFSFĻMòTFTĻPQĻNFEĻGKFSOCF
UKFOJOHFOĻFMMFSĻDFOUSBMMòTLOBQQFO
1$5
4åUĻJLLFĻOĆHMFCMBEFUĻUJMCBHFĻJĻGKFSOCFUKF
OJOHFO ĻNFOĻPQCFWBSĻEFUĻFUĻTJLLFSUĻTUFE
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
.ÌUQICNCTO
2TKXCVNÌUPKPI p %FBLUJWFSJOHĻGPSFUBHFTĻJĻNPETBUĻSåLLF
GĆMHF
'PSĻOåSNFSFĻPQMZTOJOHFSĻPNĻMòTOJOHĻBGĻIBOE
TLFSVNNFUĻBMFOF ĻTFĻTJEFĻ
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
.ÌUQICNCTO
$CVVGTKUMKHVKHLGTPDGVLGPKPI2%%
7FUMKHVPKPICHDCVVGTK
$CVVGTKWFUMKHVPKPI
6OEFSTĆHĻOĆKF ĻIWPSEBOĻCBUUFSJFUCBUUFSJ
FSOFĻFSĻQMBDFSFUĻQòĻEåLTMFUTĻJOEFSTJEF
NFEĻIFOTZOĻUJMĻEFSFTĻ ĻPHĻ p TJEF
#BUUFSJFSOFĻCĆSĻVETLJGUFT ĻIWJT
p JOGPSNBUJPOTTZNCPMFUĻUåOEFT ĻPHĻEJT
QMBZFUĻWJTFSĻ5XCIVDCVVGTKK
HLGTPDGVLGPKPI7FUMKHVDCVVGTK
(LGTPDGVLGPKPI DCVVGTK
'SJHĆSĻGPSTJHUJHUĻCBUUFSJFU
PHFMMFS
*TåUĻFUĻOZUĻNFEĻ
p IWJTĻMòTFOĻHFOUBHOFĻHBOHFĻJLLFĻSFBHFSFS
QòĻTJHOBMFSĻGSBĻGKFSOCFUKFOJOHFOĻJOEFOĻGPS
ĻNFUFSĻGSBĻCJMFO
TJEFOĻOFEBE
2%% DCVVGTKGT
'SJHĆSĻGPSTJHUJHUĻCBUUFSJFSOF
¯DPKPI
Ļ5SåLĻEFOĻGKFEFSCFMBTUFEFĻTQåSSFĻUJM
TJEFO
Ļ5SåLĻTBNUJEJHUĻOĆHMFCMBEFUĻMJHF
CBHVE
*TåUĻGĆSTUĻFUĻOZUĻNFEĻ
TJEFOĻPQBE
-åHĻEFUĻIWJEFĻQMBTUJDTUZLLFĻJNFMMFN ĻPH
JTåUĻUJMĻTJETUĻZEFSMJHFSFĻFUĻOZUĻCBUUFSJĻNFE
TJEFOĻOFEBE
$CVVGTKV[RG
Ļ'ĆSĻFOĻĻNNĻTLSVFUSåLLFSĻJOEĻJĻIVMMFU
CBHĻWFEĻEFOĻGKFEFSCFMBTUFEFĻTQåSSFĻPH
UWJOHĻGPSTJHUJHUĻGKFSOCFUKFOJOHFOĻPQ
#SVHĻCBUUFSJĻNFEĻCFUFHOFMTFOĻ$3 ĻĻ7Ļ
FUĻJĻGKFSOCFUKFOJOHFOĻPHĻUPĻJĻ1$$FO
5CONKPI
5SZLĻGKFSOCFUKFOJOHFOĻTBNNFO
1$5
7FOEĻGKFSOCFUKFOJOHFOĻNFEĻLOBQQFSOF
PQBEĻGPSĻBUĻVOEHò ĻBUĻCBUUFSJFSOFĻGBMEFSĻVE
OòSĻEFOĻòCOFT
8+)6+)6
6OEHòĻBUĻCFSĆSFĻOZFĻCBUUFSJFSĻPHĻEFSFT
LPOUBLUGMBEFSĻNFEĻGJOHSFOF ĻEBĻEFUUFĻLBO
GPSSJOHFĻEFSFTĻGVOLUJPO
)PMEĻGKFSOCFUKFOJOHFOĻNFEĻTQPSFUĻPQBE
PHĻMBEĻOĆHMFCMBEFUĻHMJEFĻOFEĻJĻTQPSFU
5SZLĻMFUĻQòĻOĆHMFCMBEFUĻ/òSĻOĆHMFCMBEFU
GBTUMòTFT ĻIĆSFTĻFUĻLMJL
8+)6+)6
4ĆSHĻGPS ĻBUĻCSVHUFĻCBUUFSJFSĻCPSUTLBGGFTĻQò
FOĻNòEF ĻEFSĻTLòOFSĻNJMKĆFU
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
.ÌUQICNCTO
-G[NGUUFTKXG 0”INGHTKVNÌUGQIUVCTVU[UVGO MWP
2%%
)GPGTGNV
BUĻEFOĻEFSĻTLBMĻMòTFĻFOĻEĆSĻPQĻFMMFSĻJ ĻTLBM
IBWFĻ1$$FOĻNFEĻTJHĻ%FUĻFSĻJLLFĻNVMJHUĻBU
MòTFĻFOĻEĆSĻPQĻFMMFSĻJ ĻIWJTĻ1$$FOĻCFGJOEFS
TJHĻQòĻCJMFOTĻNPETBUUFĻTJEF
%FĻHSòĻSJOHFĻQòĻEFOĻGPSFHòFOEFĻJMMVTUSBUJPO
WJTFSĻEFUĻPNSòEF ĻEFSĻEåLLFTĻBGĻTZTUFNFUT
BOUFOOFS
)WJTĻBMMFĻ1$$FSĻGKFSOFTĻGSBĻCJMFO ĻOòSĻNPUPSFO
HòSĻFMMFSĻOĆHMFQPTJUJPOĻ+ĻFMMFSĻ++ĻFSĻBLUJWFSFUĻ TF
TJEFĻ ĻPHĻIWJTĻBMMFĻEĆSFĻMVLLFT ĻWJTFTĻFO
BEWBSTFMTNFEEFMFMTFĻQòĻJOGPSNBUJPOTEJT
QMBZFU ĻTBNUJEJHĻNFEĻBUĻEFSĻGSFNLPNNFSĻFO
IĆSCBSĻQòNJOEFMTF
.FEĻLFZMFTTĻESJWFGVOLUJPOFOĻJĻ1$$FOĻLBO
CJMFOĻMòTFTĻPQ ĻLĆSFTĻPHĻMòTFTĻVEFOĻOĆHMFĻ%FU
FSĻUJMTUSåLLFMJHU ĻBUĻNBOĻIBSĻ1$$FOĻNFEĻTJH
4ZTUFNFUĻHĆSĻEFUĻOFNNFSFĻBUĻòCOFĻCJMFO
GFLTĻOòSĻNBOĻIBSĻIåOEFSOFĻGVMEF
#FHHFĻCJMFOTĻ1$$FSĻIBSĻLFZMFTTGVOLUJPO
%FUĻFSĻNVMJHUĻBUĻCFTUJMMFĻGMFSFĻ1$$FS ĻTF
TJEFĻ
2%%iGPUT‘MMGXKFFG
'PSĻBUĻLVOOFĻòCOFĻFOĻEĆSĻFMMFSĻCBHLMBQQFO
TLBMĻEFSĻWåSFĻFOĻ1$$ĻIĆKTUĻDBĻ ĻNĻGSB
CJMFOTĻEĆSIòOEUBHĻFMMFSĻCBHLMBQĻ%FUĻWJMĻTJHF
/òSĻ1$$FOĻFSĻCSBHUĻUJMCBHFĻUJMĻCJMFO ĻTMVLLFS
BEWBSTFMTNFEEFMFMTFOĻPHĻMZETJHOBMQòNJOEFM
TFOĻPQIĆSFS ĻOòSĻFUĻBGĻGĆMHFOEFĻFSĻTLFU
p FOĻEĆSĻFSĻCMFWFUĻòCOFUĻPHĻMVLLFU
p 1$$FOĻFSĻTBUĻJĻUåOEJOHTMòTFO
p 1-LOBQQFOĻFSĻCMFWFUĻUSZLLFUĻJOE
5KMMGTJÌPFVGTKPICH2%%
)WJTĻFOĻ1$$ĻNFEĻLFZMFTTGVOLUJPOĻFGUFSMBEFT
JĻCJMFO ĻEFBLUJWFSFTĻEFOĻNJEMFSUJEJHU ĻOòSĻCJMFO
MòTFTĻ%FSFGUFSĻLBOĻJOHFOĻVWFELPNNFOEF
òCOFĻEĆSFOF
)WJTĻEFSĻFSĻOPHFO ĻEFSĻCSZEFSĻJOEĻJĻCJMFO
òCOFSĻEĆSFOĻPHĻGJOEFSĻ1$$FO ĻBLUJWFSFTĻEFO
1FSTPOBMĻ$BSĻ$PNNVOJDBUPS ĻTFĻTJEFĻ
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
JHFOĻ)òOEUFSĻEFSGPSĻBMMFĻ1$$FSĻNFEĻTUPSĻGPS
TJHUJHIFE
8+)6+)6
&GUFSMBEĻBMESJHĻFOĻ1$$ĻJĻCJMFO
(QTUV[TTGNUGTCH2%%iGPUHWPMVKQP
,FZMFTTGVOLUJPOFOĻLBOĻGPSTUZSSFTĻBGĻFMFLUSP
NBHOFUJTLFĻGFMUFSĻPHĻBGTLåSNOJOH
1$5
1MBDFSPQCFWBSĻJLLFĻ1$$FOĻJĻOåSIFEFOĻBG
FOĻNPCJMUFMFGPOĻFMMFSĻNFUBMHFOTUBOEFĻĻJLLF
UåUUFSFĻQòĻFOEĻĻDN
)WJTĻEFSĻBMMJHFWFMĻPQTUòSĻGPSTUZSSFMTFS ĻLBO
1$$FOĻPHĻOĆHMFCMBEFUĻCSVHFTĻTPNĻFOĻGKFSO
CFUKFOJOH ĻTFĻTJEFĻ
.ÌUPKPI
.ÌUQICNCTO
-G[NGUUFTKXG
1RNÌUPKPI
0QMòTOJOHĻTLFS ĻOòSĻFOĻIòOEĻHSJCFSĻPNĻFUĻEĆS
IòOEUBHĻFMMFSĻCBHLMBQQFOTĻHVNNJCFMBHUF
USZLQMBEFĻCFSĆSFTĻĻòCOĻEĆSFOĻFMMFSĻCBHLMBQ
QFOĻTPNĻOPSNBMU
1$5
$KNGTOGF-G[NGUUU[UVGOJCTGVVT[MH”NUQOV
QOTÍFGRÍF”TGPGUWFXGPFKIGJÍPFVCIQIGP
IWOOKDGNCIVMPCRXGFUKFGPCHDCIMNCRRGPU
IWOOKDGNCIVGVT[MRNCFG
%ĆSIòOEUBHFOFĻSFHJTUSFSFSĻOPSNBMUĻFO
IòOE ĻEFSĻUBHFSĻGBUĻJĻIòOEUBHFU ĻNFOĻNFE
UZLLFĻIBOETLFS ĻFMMFSĻFGUFSĻFOĻNFHFUĻIVSUJH
IòOECFWåHFMTF ĻLBOĻEFUĻWåSFĻOĆEWFOEJHU
BUĻQSĆWFĻJHFOĻFMMFSĻBUĻUBHFĻIBOETLFOĻBG
1RNÌUPKPIOGFP”INGDNCF
-òTĻEĆSFOFĻPHĻCBHLMBQQFOĻNFEĻFUĻMBOHUĻUSZL
QòĻFUĻBGĻEĆSIòOEUBHFOFTĻUSZLGĆMTPNNFĻPNSò
EFS ĻFMMFSĻUSZLĻQòĻEFOĻNJOETUFĻBGĻEFĻUPĻHVNNJ
CFMBHUFĻLOBQQFSĻĻMòTJOEJLBUPSFOĻJĻGPSSVEFO
CFLSåGUFS ĻBUĻMòTOJOHĻFSĻVEGĆSUĻWFEĻBUĻCFHZOEF
BUĻCMJOLF ĻTFĻTJEFĻ
)WJTĻDFOUSBMMòTFOĻJLLFĻLBOĻBLUJWFSFTĻNFE
1$$FO ĻGFLTĻIWJTĻCBUUFSJFSOFĻFSĻCSVHUĻPQ
LBOĻWFOTUSFĻGPSEĆSĻòCOFTĻNFEĻ1$$FOTĻBGUB
HFMJHFĻOĆHMFCMBEĻ TFĻTJEFĻ
'PSĻBUĻGòĻBEHBOHĻUJMĻMòTFDZMJOEFSFOĻTLBMĻEĆS
IòOEUBHFUTĻQMBTUEåLTFMĻMĆTOFTĻĻPHTòĻEFU
HĆSFTĻNFEĻOĆHMFCMBEFU
5SZLĻOĆHMFCMBEFUĻDBĻĻDNĻMJHFĻPQĻJĻIVMMFU
QòĻEĆSIòOEUBHFUTEåLTMFUTĻVOEFSTJEFĻ
VOEHòĻBUĻMJSLF
1MBTUEåLTMFUĻMĆTOFTĻBVUPNBUJTLĻJĻEFU
ĆKFCMJL ĻCMBEFUĻUSZLLFTĻMJHFĻPQĻPHĻJOEĻJ
òCOJOHFO
4UJLĻEFSFGUFSĻOĆHMFCMBEFUĻJOEĻJĻMòTFDZMJO
EFSFO ĻPHĻMòTĻEĆSFOĻPQ
4åUĻQMBTUEåLTMFUĻQòĻJHFOĻFGUFSĻPQMòTOJO
HFO
1$5
/òSĻGĆSFSEĆSFOĻMòTFTĻPQĻNFEĻOĆHMFCMBEFU
PHĻòCOFT ĻVEMĆTFTĻBMBSNFOĻ%FOĻBGCSZEFT
WFEĻBUĻTåUUFĻ1$$FOĻJĻUåOEJOHTMòTFO ĻTF
TJEFĻ
"MMFĻEĆSFĻPHĻCBHLMBQQFOĻTLBMĻWåSFĻMVLLFEF
GĆSĻCJMFOĻLBOĻMòTFTĻĻFMMFSTĻMòTFTĻCJMFOĻJLLF
1$5
)WJTĻCJMFOĻIBSĻBVUPNBUHFBS ĻTLBMĻHFBSWåM
HFSFOĻTUJMMFTĻJĻ2QPTJUJPOĻĻFMMFSTĻLBOĻCJMFO
JLLFĻMòTFTĻPHĻBMBSNFOĻJLLFĻBLUJWFSFT
*WNVKNP”INGDNCFGVHQTCVN”UPGF‘MUNGV
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
.ÌUQICNCTO
-G[NGUUFTKXG 0”INGJWMQOOGNUGH”TGTU‘FGQI
UKFGURGLNG
#PVGPPGRNCEGTKPI
*WMQOOGNUGUHWPMVKQPK2%%
)WJTĻGMFSFĻQFSTPOFSĻNFEĻIWFSĻTJOĻ1$$ĻOåSNFS
TJHĻCJMFO ĻGPSFUBHFTĻTåEFĻPHĻTQFKMJOETUJMMJO
HFSOFĻFGUFSĻEFO ĻEFSĻòCOFSĻGĆSFSEĆSFO
&GUFSĻBUĻGĆSFSEĆSFOĻFSĻòCOFUĻBGĻQFSTPOĻ"ĻNFE
11$" ĻNFOĻQFSTPOĻ#ĻNFEĻ11$#ĻTLBMĻLĆSF
LBOĻJOETUJMMJOHFSOFĻåOESFTĻQòĻUSFĻNòEFS
p 4UòFOEFĻWFEĻGĆSFSEĆSFOĻFMMFSĻTJEEFOEF
CBHĻWFEĻSBUUFUĻUSZLLFSĻQFSTPO#ĻQòĻTJO
1$$TĻLOBQĻGPSĻPQMòTOJOH ĻTFĻTJEFĻ
p 7åMHĻFOĻBGĻUSFĻNVMJHFĻIVLPNNFMTFSĻGPS
TåEFJOETUJMMJOHĻNFEĻTåEFLOBQĻ ĻTF
TJEFĻ
,FZMFTTTZTUFNFUĻIBSĻFOĻSåLLFĻJOECZHHFEF
BOUFOOFSĻQMBDFSFUĻSVOEUĻPNLSJOHĻJĻCJMFO
p +VTUFSFĻTåEFĻPHĻTQFKMFĻNBOVFMU ĻTF
,PGBOHFSĻCBH ĻJĻNJEUFO
.ÌUGKPFUVKNNKPIGT
#BHBHFSVN ĻJĻNJEUFOĻIFMUĻJOEFĻVOEFSĻHVM
WFU
TJEFĻĻPHĻ
,FZMFTTGVOLUJPOFOĻLBOĻUJMQBTTFTĻWFEĻJ
NFOVFOĻ/;%#4ĻBUĻBOHJWF ĻIWJMLFĻEĆSFĻEFS
TLBMĻMòTFTĻPQ ĻVOEFSĻ$KNKPFUVKNNKPIGT
+PFUVKNNKPIGTHQTNÌU 0”INGHTKKPFUVKIPKPIĻ
WåMHĻEÁSĻNFMMFNĻ¯DPCNNGF”TG Ļ8KNMÌTNKI
F”T Ļ&”TGRÌUCOOGUKFGĻPHĻ$GIIG
HQTF”TG
%ĆSIòOEUBH ĻWFOTUSF ĻCBH
%ĆSIòOEUBH ĻIĆKSF ĻCBH
.JEUFSLPOTPM ĻVOEFSĻCBHFTUFĻEFM
.JEUFSLPOTPM ĻVOEFSĻGPSSFTUFĻEFM
7FESĻFOĻCFTLSJWFMTFĻBGĻNFOVTZTUFNFU ĻTF
TJEFĻ
#&8#45'.
1FSTPOFSĻNFEĻJOEPQFSFSFUĻQBDFNBLFSĻCĆS
JLLFĻLPNNFĻOåSNFSFĻ,FZMFTTTZTUFNFUT
BOUFOOFSĻFOEĻĻDNĻNFEĻQBDFNBLFSFO
%FUUFĻGPSĻBUĻVEFMVLLFĻGPSTUZSSFMTFSĻNFMMFN
QBDFNBLFSFOĻPHĻ,FZMFTTTZTUFNFU
,VOĻJĻLPNCJOBUJPOĻNFEĻFMCFUKFOUĻGĆSFSTåEFĻPHĻFMTQFKMF
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
.ÌUQICNCTO
.ÌUPKPIQRNÌUPKPI
7FGHTC
'KFSOCFUKFOJOHFOĻLBOĻMòTFPQMòTFĻBMMFĻEĆSFĻPH
CBHLMBQQFOĻTBNUJEJHUĻ%FSĻLBOĻWåMHFTĻGPS
TLFMMJHFĻTFLWFOTFSĻGPSĻPQMòTOJOH ĻTFĻ0QMòT
OJOHĻNFEĻGKFSOCFUKFOJOHFOĻTJEFĻ
'PSĻBUĻMòTOJOHFOĻTLBMĻLVOOFĻBLUJWFSFT ĻTLBM
GĆSFSEĆSFOĻWåSFĻMVLLFUĻĻIWJTĻOPHFOĻBGĻEF
BOESFĻEĆSFĻFMMFSĻCBHLMBQQFOĻFSĻòCFO ĻMòTFT
EFOEF ĻPHĻBMBSNFOĻLPCMFTĻGĆSTUĻUJM ĻOòS
EFOEFĻMVLLFTĻ.FEĻ,FZMFTT TZTUFNFUĻTLBM
BMMFĻEĆSFĻPHĻCBHLMBQQFOĻWåSFĻMVLLFU
1$5
7åSĻPQNåSLTPNĻQòĻSJTJLPFOĻGPSĻBUĻMòTF
GKFSOCFUKFOJOHFOĻJOEFĻJĻCJMFO
)WJTĻMòTOJOHPQMòTOJOHĻNFEĻGKFSOCFUKFOJOHFO
JLLFĻGVOHFSFS ĻLBOĻEFOTĻCBUUFSJĻWåSFĻCSVHUĻPQ
ĻTòĻTLBMĻWFOTUSFĻGPSEĆSĻMòTFTĻFMMFSĻMòTFTĻPQ
NFEĻEFUĻBGUBHFMJHFĻOĆHMFCMBE ĻTFĻTJEFĻ
1$5
)VTL ĻBUĻBMBSNFOĻVEMĆTFT ĻOòSĻEĆSFOĻòCOFT
FGUFSĻBUĻWåSFĻMòTUĻPQĻNFEĻOĆHMFCMBEFUĻ
BMBSNFOĻTMòTĻGSB ĻOòSĻGKFSOCFUKFOJOHFOĻUSZL
LFTĻJOEĻJĻUåOEJOHTMòTFO
#&8#45'.
7åSĻPQNåSLTPNĻQòĻSJTJLPFOĻGPSĻBUĻCMJWF
MòTUĻJOEFĻJĻCJMFO ĻOòSĻEFOĻMòTFTĻVEFGSBĻNFE
GKFSOCFUKFOJOHFOĻĻEFUĻWJMĻJLLFĻWåSFĻNVMJHU
BUĻòCOFĻEĆSFOFĻJOEFGSBĻNFEĻEĆSHSFCFOF
-åTĻNFSFĻPNĻEFUUFĻJĻBGTOJUUFUĻ#MPLFSFU
MòTFTUJMMJOHĻMåOHFSFĻGSFNNF
#WVQOCVKUMIGPNÌUPKPI
)WJTĻJOHFOĻBGĻEĆSFOFĻFMMFSĻCBHLMBQQFOĻòCOFT
JOEFOĻĻNJOVUUFSĻFGUFSĻPQMòTOJOH ĻMòTFTĻEFĻBMMF
BVUPNBUJTLĻJHFOĻ%FOOFĻGVOLUJPOĻNJOETLFS
SJTJLPFOĻGPS ĻBUĻNBOĻLPNNFSĻUJMĻBUĻFGUFSMBEF
CJMFOĻVMòTUĻ 'PSĻCJMFSĻNFEĻBMBSN ĻTFĻTJEFĻ
/CPWGNNÌUPKPI
/CPWGNNÍUPKPICHF”T/ÍKMMGHQTXGMUNGUOGF
$”TPGUKMMGTJGFUNÍUGPUGUKFG
p
#SVHĻGKFSOCFUKFOJOHFOTĻBGUBHFMJHFĻOĆHMF
CMBEĻUJMĻBUĻESFKFĻQòĻLOBQQFO ĻTFĻTJEFĻ
*ĻOPHMFĻTJUVBUJPOFSĻTLBMĻCJMFOĻLVOOFĻMòTFT
NBOVFMU ĻGFLTĻWFEĻTUSĆNTWJHU
%ĆSFOĻFSĻTQåSSFUĻNPEĻòCOJOHĻVEFGSB
7FOTUSFĻGPSEĆSĻLBOĻMòTFTĻNFEĻEFOTĻMòTFDZMJO
EFSĻPHĻGKFSOCFUKFOJOHFOTĻBGUBHFMJHFĻOĆHMFCMBE
TFĻTJEFĻ
%FĻĆWSJHFĻEĆSFĻIBSĻJLLFĻMòTFDZMJOESF ĻNFOĻJ
TUFEFUĻMòTFLOBQQFSĻQòĻIWFSĻEĆSHBWM ĻTPNĻTLBM
ESFKFTĻPNĻĻTòĻFSĻEFĻNFLBOJTLĻMòTUTQåSSFU
NPEĻòCOJOHĻVEFGSBĻ%ĆSFOFĻLBOĻTUBEJHĻòCOFT
JOEFGSB
%ĆSFOĻLBOĻòCOFTĻCòEFĻVEFĻPHĻJOEFGSB
1$5
p
&OĻEĆSTĻESFKFLOBQĻMòTFSĻLVOĻEFOĻBLUV
FMMFĻEĆSĻĻJLLFĻBMMFĻEĆSFĻTBNUJEJHU
p
&OĻNBOVFMUĻMòTUĻCBHEĆSĻNFEĻBLUJWFSFU
NBOVFMĻCĆSOFTJLLFSIFETMòTĻLBOĻJLLF
òCOFTĻIWFSLFOĻVEFĻFMMFSĻJOEFGSBĻ ĻTF
TJEFĻĻ&OĻCBHEĆSĻMòTUĻQòĻEFOOF
NòEFĻLBOĻLVOĻMòTFTĻPQĻNFEĻGKFSOCFUKF
OJOHĻFMMFSĻDFOUSBMòTLOBQ
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
.ÌUQICNCTO
.ÌUPKPIQRNÌUPKPI
+PFGHTC
.CORGKNÌUGMPCR
$FOUSBMMòTĻGJOEFTĻJĻUPĻWBSJBOUFSĻĻMBNQFOĻJ
GĆSFSEĆSFOTĻDFOUSBMMòTLOBQĻIBSĻGPSTLFMMJHF
CFUZEOJOHFS ĻBGIåOHJHUĻBGĻWBSJBOUFO
%GPVTCNNÌU
.ÌUGMPCR DCIF”TG
.FEĻDFOUSBMMòTLOBQĻLVOĻJĻGĆSFSEĆSFO ĻEF
ĆWSJHFĻEĆSFĻIBSĻJOHFOĻLOBQ
p 5åOEUĻMBNQFĻCFUZEFS ĻBUĻBMMFĻEĆSFĻFSĻMòTU
.FEĻDFOUSBMMòTLOBQĻJĻCFHHFĻGPSEĆSFĻPHĻFMFL
USJTLĻMòTFLOBQĻJĻIWFSĻCBHEĆS
p 5åOEUĻMBNQFĻCFUZEFS ĻBUĻLVOĻEFOĻBLUVFMMF
EĆSĻFSĻMòTUĻ/òSĻBMMFĻLOBQQFSĻMZTFS ĻFSĻBMMF
EĆSFĻMòTU
.ÌUPKPI
%GPVTCNNÍU
.FEĻGĆSFSEĆSFOTĻPHĻQBTTBHFSEĆSFOFT ĻLOBQ
UJMĻDFOUSBMMòTOJOHĻLBOĻBMMFĻEĆSFĻPHĻCBHLMBQQFO
MòTFTMòTFTĻPQĻTBNUJEJHU
p 5SZLĻLOBQQFOTĻFOFĻTJEFĻ
MòTFĻĻEFOĻBOEFOĻTJEFĻ
p 5SZLĻQòĻDFOUSBMMòTLOBQQFOĻ
LFEFĻEĆSFĻMòTFT
&UĻMBOHUĻUSZLĻ NJOETUĻĻTFLVOEFS ĻMVLLFSĻPHTò
BMMFĻTJEFSVEFSĻPHĻTPMUBHFU ĻTBNUJEJHU
ĻJOEĻGPSĻBU
ĻMòTFSĻPQ
1RNÌUPKPI
*OEFGSBĻLBOĻFOĻEĆSĻMòTFTĻPQĻQòĻUPĻGPSTLFMMJHF
NòEFS
p 5SZLĻQòĻDFOUSBMMòTLOBQQFOĻ
&UĻMBOHUĻUSZLĻ NJOETUĻĻTFLVOEFS ĻòCOFSĻPHTò
BMMFĻTJEFSVEFS ĻTBNUJEJHU
p 5SåLĻJĻòCOJOHTIòOEUBHFUĻPHĻòCOĻEĆSFOĻ
EĆSFOFĻMòTFTĻPQĻPHĻòCOFTĻJĻFUĻĆKFCMJL
ĻĻBMMFĻMVL
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
-PCRRGPUNCORGN[UGTPÍTF”TGPGTNÍUV
#BHEĆSFOFTĻMòTFLOBQĻMòTFSĻLVOĻEFOĻSFTQFL
UJWFĻCBHEĆS
'PSĻBUĻMòTFĻEĆSFOĻPQ
p 5SåLĻJĻòCOJOHTIòOEUBHFUĻĻEĆSFOĻFSĻMòTU
PQĻPHĻòCOFU
)GPPGONWHVPKPIUHWPMVKQP
&UĻMBOHUĻUSZLĻQòĻDFOUSBMMòTLOBQQFOĻ
NJOETUĻĻTFLVOEFS ĻòCOFSĻBMMFĻSVEFSĻTBNUJEJHU
ĻGFLTĻGPSĻIVSUJHUĻBUĻHFOOFNMVGUFĻLBCJOFOĻWFE
WBSNUĻWFKS
#WVQOCVKUMNÌUPKPI
%ĆSFOFĻPHĻCBHLMBQQFOĻMòTFTĻBVUPNBUJTL ĻOòS
CJMFOĻCFHZOEFSĻBUĻLĆSF
.ÌUQICNCTO
.ÌUPKPIQRNÌUPKPI
'VOLUJPOFOĻLBOĻBLUJWFSFTEFBLUJWFSFTĻJ
NFOVFOĻ/;%#4ĻVOEFSĻ+PFUVKNNKPIGT
$KNKPFUVKNNKPIGT +PFUVKNNKPIGTHQTNÌU
#WVQOCVKUMF”TNÌUPKPIĻ7FESĻFOĻCFTLSJWFMTF
BGĻNFOVTZTUFNFU ĻTFĻTJEFĻ
p 0QMòTOJOHĻTLFSĻJĻPNWFOEUĻSåLLFGĆMHF
'PSĻJOGPSNBUJPOĻPNĻQSJWBUMòTOJOH ĻTFĻTJEFĻ
8+)6+)6
p
,VOĻNFHFUĻMJEUĻLSBGUĻFSĻOĆEWFOEJHĻGPS
BUĻGSJHĆSFĻCBHLMBQQFOTĻMòTĻĻ5SZLĻCBSF
MFUĻQòĻEFOĻHVNNJCFMBHUFĻQMBEF
p
-åHĻJLLFĻMĆGUFLSBGUFOĻQòĻHVNNJQMBEFO
WFEĻòCOJOHĻBGĻCBHLMBQQFOĻĻMĆGUĻJĻIòOE
UBHFUĻ'PSĻTUPSĻLSBGUĻLBOĻCFTLBEJHF
HVNNJQMBEFOTĻFMFLUSJTLFĻLPOUBLU
$CIMNCR
/CPWGNÌDPKPI
*CPFUMGTWO
1RNÌUPKPIOGFHLGTPDGVLGPKPI
)WOOKRNCFGOGFGNGMVTKUMMQPVCMV
)BOETLFSVNNFUĻLBOĻLVOĻMòTFTMòTFTĻPQĻNFE
GKFSOCFUKFOJOHFOTĻBGUBHFMJHFĻOĆHMFCMBEĻ'PS
JOGPSNBUJPOĻPNĻOĆHMFCMBE ĻTFĻTJEFĻ
-òTOJOHTĻBGĻIBOETLFSVNNFU
4LZEĻOĆHMFCMBEFUĻJOEĻJĻIBOETLFSVNNFUT
MòTFDZMJOEFS
%SFKĻOĆHMFCMBEFUĻĻHSBEFSĻIĆKSFĻPN
/ĆHMFIVMMFUĻFSĻWBOESFUĻJĻMòTUĻJOETUJMMJOH
5SåLĻOĆHMFCMBEFUĻVE
#BHLMBQQFOĻIPMEFTĻMVLLFUĻBGĻFOĻFMFLUSJTLĻMòT
'PSĻBUĻòCOF
5SZLĻMFUĻQòĻEFOĻCSFEFĻBGĻEFĻUPĻHVNNJCF
MBHUFĻUSZLQMBEFSĻVOEFSĻEFUĻVEWFOEJHF
IòOEUBHĻĻMòTFOĻVEMĆTFT
-ĆGUĻJĻEFUĻVEWFOEJHFĻIòOEUBHĻGPSĻBUĻòCOF
LMBQQFOĻIFMU
.FEĻGKFSOCFUKFOJOHFOTĻ
LOBQĻLBOĻBMBSNFO
GPSĻCBHLMBQQFOĻBMFOFĻEFBLUJWFSFT ĻPHĻMòTFT
PQ
-òTJOEJLBUPSFOĻQòĻJOTUSVNFOUQBOFMFUĻIPMEFS
PQĻNFEĻBUĻCMJOLFĻGPSĻBUĻWJTF ĻBUĻIFMFĻCJMFOĻJLLF
FSĻMòTU ĻPHĻBMBSNFOT ĻOJWFBVĻPHĻCFWåHFMTFT
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
.ÌUQICNCTO
.ÌUPKPIQRNÌUPKPI
TFOTPSFSĻPHĻTFOTPSFSOFĻGPSĻòCOJOHĻBGĻCBH
LMBQQFOĻTMòTĻGSB
%ĆSFOFĻGPSCMJWFSĻMòTUĻPHĻBMBSNFSFU
p #BHLMBQQFOĻMòTFTĻPQ ĻNFOĻFSĻGPSUTBUĻMVL
LFUĻĻUSZLĻMFUĻQòĻEFOĻHVNNJCFMBHUFĻUSZL
QMBEFĻVOEFSĻEFUĻVEWFOEJHFĻIòOEUBH ĻPH
MĆGUĻLMBQQFO
)WJTĻLMBQQFOĻJLLFĻòCOFTĻJOEFOĻUPĻNJOVUUFS
MòTFTĻEFOĻJHFO ĻPHĻBMBSNFOĻBLUJWFSFTĻJHFO
1RNÌUPKPIKPFGHTC
.ÌUPKPIOGFHLGTPDGVLGPKPI
p
5SZLĻQòĻGKFSOCFUKFOJOHFOTĻMòTFLOBQĻ
TFĻTJEFĻ
-òTJOEJLBUPSFOĻQòĻJOTUSVNFOUQBOFMFU
CFHZOEFSĻBUĻCMJOLF ĻIWJMLFUĻCFUZEFS ĻBU
CJMFOĻFSĻMòTU ĻPHĻBMBSNFO ĻFSĻCMFWFUĻBLUJ
WFSFU
$NQMGTGVNÌUGUVKNNKPI
#&8#45'.
&GUFSMBEĻJOHFOĻQFSTPOFSĻJĻCJMFOĻVEFOĻGĆSTU
BUĻEFBLUJWFSFĻGVOLUJPOFOĻ#MPLFSFUĻMòTFTUJM
MJOHĻGPSĻJLLFĻBUĻSJTJLFSFĻBUĻMòTFĻOPHFOĻQFSTP
OFSĻJOEF
/KFNGTVKFKIFGCMVKXGTKPI
#MPLFSFUĻMòTFTUJMMJOHĻWJMĻTJHF ĻBUĻBMMFĻòCOJOHT
IòOEUBHĻVEMĆTFTĻNFLBOJTL ĻIWJMLFUĻGPSIJOESFS
òCOJOHĻBGĻEĆSFĻJOEFGSB
#MPLFSFUĻMòTFTUJMMJOHĻBLUJWFSFTĻNFEĻGKFSOCFUKF
OJOHFOĻPHĻJOEUSåEFSĻNFEĻDBĻĻTFLVOEFST
GPSTJOLFMTFĻFGUFSĻMòTOJOHĻBGĻEĆSFOF
1$5
)WJTĻFOĻEĆSĻòCOFTĻJĻGPSTJOLFMTFTUJEFO
BGCSZEFTĻTFLWFOTFO ĻPHĻBMBSNFOĻEFBLUJWF
SFT
'PSĻBUĻMòTFĻCBHLMBQQFOĻPQ
p
5SZLĻQòĻCFMZTOJOHTQBOFMFUTĻLOBQĻ ,MBQQFOĻMòTFTĻPQĻPHĻLBOĻòCOFTĻJOEFO
GPSĻĻNJOVUUFSĻ IWJTĻCJMFOĻFSĻMòTUĻJOEF
GSB *ĻCMPLFSFUĻMòTFTUJMMJOHĻLBOĻCJMFOĻLVOĻMòTFTĻPQ
NFEĻGKFSOCFUKFOJOHFOĻ7FOTUSFĻGPSEĆSĻLBO
PHTòĻMòTFTĻPQĻNFEĻEFUĻBGUBHFMJHFĻOĆHMFCMBE
,VOĻJĻLPNCJOBUJPOĻNFEĻBMBSN
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
#MVKXGOGPWXCNICPIKXGUOGFGVMT[FU
/;%#4
1-/'07
670'ESFKFLOBQ
':+6
)WJTĻEFSĻFSĻOPHFO ĻEFSĻĆOTLFSĻBUĻCMJWFĻJĻCJMFO
PHĻEĆSFOFĻTLBMĻMòTFTĻVEFGSB ĻLBOĻGVOLUJPOFO
.ÌUQICNCTO
.ÌUPKPIQRNÌUPKPI
MòTFTUJMMJOHĻTBNUĻBMBSNFOTĻCFWåHFMTFT
PHĻIåMEOJOHTTFOTPSFSĻUJMLPCMFUĻJHFO
#MPLFSFUĻMòTFTUJMMJOHĻNJEMFSUJEJHUĻTMòTĻGSBĻ%FU
HĆSFTĻQòĻGĆMHFOEFĻNòEF
(òĻJOEĻJĻNFOVTZTUFNFUĻ/;%#4ĻVOEFS
+PFUVKNNKPIGT $KNKPFUVKNNKPIGT 0GFUCV
DGUM[VVGNUGĻ GPSĻVEGĆSMJHĻCFTLSJWFMTFĻBG
NFOVTZTUFNFU ĻTFĻTJEFĻ 7åMHĻ'PICPIUCMVKXGTKPI
*OTUSVNFOUQBOFMFUTĻEJTQMBZĻWJTFSĻNFE
EFMFMTFOĻ0GFUCVDGUM[VV5G
KPUVTDQIĻPHĻ#MPLFSFUĻMòTFTUJMMJOHĻTMòT
GSB ĻOòSĻCJMFOĻMòTFT
*XKUNÌUGU[UVGOGVKMMGUMCN‘PFTGU
p
5SZLĻQòĻ':+6ĻPHĻMòTĻCJMFO
1$5
p
)VTL ĻBUĻBMBSNFOĻBLUJWFSFT ĻOòSĻCJMFO
MòTFT
p
)WJTĻFOĻBGĻEĆSFOFĻòCOFTĻJOEFGSB ĻVEMĆ
TFTĻBMBSNFO
FMMFS
p
7åMHĻ(QTGUR”TIXGFWFUVKIPKPI
)WFSĻHBOHĻNPUPSFOĻTMVLLFT ĻWJTFSĻNJE
UFSLPOTPMMFOTĻTLåSNĻNFEEFMFMTFO
5MCN4GFWEGF)WCTFCMVKXGTGUKPFVKN
HQTP[GVQRUVCTVCHOQVQT!ĻFGUFSGVMHU
BGĻQVOLUFSOFĻ$GMT‘HVOGF1-ĻPH
#PPWNNÏTOGF':+6
*XKU$NQMGTGVNÌUGUVKNNKPIUMCNUNÌUHTC
p
5SZLĻQòĻ1-/'07ĻPHĻMòTĻCJMFO
#FNåSL ĻBUĻBMBSNFOTĻCFWåHFMTFTĻPH
IåMEOJOHTTFOTPSFS ĻTMòTĻGSBĻTBNUJEJHU ĻTF
TJEFĻ
/åTUFĻHBOHĻNPUPSFOĻTUBSUFT ĻOVMTUJMMFT
TZTUFNFU ĻPHĻJOTUSVNFOUQBOFMFUTĻEJT
QMBZĻWJTFSĻNFEEFMFMTFOĻ(WNF
DGUM[VVGNUG ĻPHĻEFSNFEĻFSĻ#MPLFSFU
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
.ÌUQICNCTO
$”TPGUKMMGTJGFUNÌU
/CPWGNUR‘TTKPICHDCIF”TG
#ĆSOFTJLLFSIFETMòTFOĻGPSIJOESFS ĻBUĻCĆSO
òCOFSĻFOĻCBHEĆSĻJOEFGSB
#&8#45'.
)WFSĻCBHEĆSĻIBSĻUPĻESFKFLOBQQFSĻĻCĆSOF
TJLLFSIFETMòTFOĻNòĻJLLFĻGPSWFLTMFTĻNFE
EFOĻNFLBOJTLFĻEĆSMòT
1$5
/CPWGND”TPGUKMMGTJGFUNÍU/ÍKMMGHQTXGMUNGU
OGFOCPWGNF”TNÍUUGUKFG
p
&OĻEĆSTĻESFKFLOBQĻTQåSSFSĻLVOĻEFO
BLUVFMMFĻEĆSĻĻJLLFĻCFHHFĻCBHEĆSF
TBNUJEJHU
p
%FSĻFSĻJOHFOĻNBOVFMĻTQåSSJOHĻQòĻCJMFS
VETUZSFUĻNFEĻFMFLUSJTLĻCĆSOFTJLLFS
IFETMòT
'NGMVTKUMUR‘TTKPICHF”TG QITWFGT
DCIK
4LSVFOĻGPSĻCĆSOFTJLLFSIFETMòTFOĻCFGJOEFSĻTJH
JĻCBHEĆSFOFTĻCBHLBOUĻPHĻFSĻLVOĻUJMHåOHFMJH
OòSĻEĆSFOĻFSĻòCFO
4UBSUĻNPUPSFO ĻFMMFSĻWåMHĻFOĻIĆKFSFĻOĆHMF
QPTJUJPOĻFOEĻ
5SZLĻQòĻLOBQQFOĻJĻGĆSFSEĆSFOTĻCFUKFOJOHT
QBOFM
*OGPSNBUJPOTEJTQMBZFUĻWJTFSĻNFEEFMFM
TFOĻ$”TPGUKMTKPI#MVKXGTGV ĻPHĻLOBQ
QFOTĻMBNQFĻMZTFSĻĻMòTFOĻFSĻBLUJWFSFU
/òSĻEFOĻFMFLUSJTLFĻCĆSOFTJLLFSIFETMòTĻFSĻBLUJ
WFSFU ĻLBOĻEFĻCBHFTUF
p SVEFSĻLVOĻòCOFTĻNFEĻGĆSFSEĆSFOTĻCFUKF
OJOHTQBOFM
1òĻTMVLOJOHĻBGĻNPUPSFOĻHFNNFTĻEFOĻBLUVFMMF
JOETUJMMJOHĻĻIWJTĻCĆSOFTJLLFSIFETMòTFOĻFSĻBLUJ
WFSFUĻWFEĻTMVLOJOHĻBGĻNPUPSFO ĻWJMĻGVOLUJPOFO
GPSUTBUĻWåSFĻBLUJWFSFUĻWFEĻEFOĻOåTUFĻNPUPS
TUBSU
#SVHĻGKFSOCFUKFOJOHFOTĻBGUBHFMJHFĻOĆHMF
CMBEĻUJMĻBUĻESFKFĻQòĻLOBQQFOĻĻTFĻTJEFĻ
%ĆSFOĻFSĻTQåSSFUĻNPEĻòCOJOHĻJOEFGSB
%ĆSFOĻLBOĻòCOFTĻCòEFĻVEFĻPHĻJOEFGSB
$GVLGPKPIURCPGNH”TGTF”T
'PSĻBUĻBLUJWFSFĻCĆSOFTJLLFSIFETMòTFO
p EĆSFĻJLLFĻòCOFTĻJOEFGSB
'PSĻBUĻBLUJWFSFEFBLUJWFSFĻCĆSOFTJLLFSIFETMò
TFO
p
#ĆSOFTJLLFSIFETMòTFOĻLBOĻBLUJWFSFTEFBLUJWF
SFTĻGPSĻBMMFĻOĆHMFQPTJUJPOFSĻIĆKFSFĻFOEĻĻĻTF
TJEFĻĻ"LUJWFSJOHEFBLUJWFSJOHĻLBOĻGPSFUB
HFTĻPQĻUJMĻĻNJOVUUFSĻFGUFSĻTMVLOJOHĻBGĻNPUP
SFO ĻGPSVETBUĻBUĻJOHFOĻEĆSĻòCOFT
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
.ÌUQICNCTO
#NCTO
)GPGTGNV
"LUJWFSFUĻBMBSNĻVEMĆTFT ĻIWJT
p FOĻEĆS ĻNPUPSIKFMNFOĻFMMFSĻCBHLMBQQFO
òCOFT
p EFSĻSFHJTUSFSFTĻCFWåHFMTFSĻJĻQBTTBHFSLB
CJOFOĻ IWJTĻEFSĻFSĻNPOUFSFUĻFOĻCFWåHFM
TFTTFOTPS
6KNMQDNKPICHCNCTO
1$5
'PSTĆHĻJLLFĻTFMWĻBUĻSFQBSFSFĻFMMFSĻåOESF
LPNQPOFOUFS ĻEFSĻJOEHòSĻJĻBMBSNTZTUFNFU
"MMFĻTòEBOOFĻGPSTĆHĻLBOĻIBWFĻLPOTFLWFO
TFSĻGPSĻGPSTJLSJOHTWJMLòSFOF
(TCMQDNKPICHCNCTO
p
p
VETUZSFUĻNFEĻIåMEOJOHTTFOTPS
p TUBSUCBUUFSJFUTĻLBCFMĻGSBLPCMFT
p TJSFOFOĻTMòTĻGSB
5SZLĻQòĻGKFSOCFUKFOJOHFOTĻPQMòTFLOBQ
5SZLĻQòĻGKFSOCFUKFOJOHFOTĻPQMòTOJOHT
LOBQ ĻFMMFSĻTåUĻGKFSOCFUKFOJOHFOĻJĻUåO
EJOHTMòTFO
ŽXTKIGCNCTOHWPMVKQPGT
#WVQOCVKUMIGPCMVKXGTKPICHCNCTO
)WJTĻEFSĻPQTUòSĻFOĻGFKMĻJĻBMBSNTZTUFNFU ĻWJTFT
EFSĻFOĻNFEEFMFMTFĻQòĻJOGPSNBUJPOTEJTQMBZFU
,POUBLUĻFUĻWåSLTUFEĻĻFUĻBVUPSJTFSFUĻ7PMWP
WåSLTUFEĻBOCFGBMFT
'VOLUJPOFOĻTJLSFS ĻBUĻNBOĻJLLFĻLPNNFSĻUJMĻBU
FGUFSMBEFĻCJMFOĻNFEĻBMBSNFOĻGSBLPCMFU
1$5
'PSĻBUĻVOEHòĻEFUUFĻ-VLĻWJOEVFSTPMUBH ĻOòS
CJMFOĻGPSMBEFTĻ)WJTĻCJMFOTĻJOECZHHFEF
LBCJOFWBSNFSĻ FMMFSĻFOĻUSBOTQPSUBCFMĻFMFL
USJTL ĻTLBMĻBOWFOEFT ĻTLBMĻWFOUJMBUJPOT
TQKåMEFOFĻKVTUFSFT ĻTòĻEFĻJLLFĻWFOEFS
PQBEĻJĻLBCJOFO
5SZLĻQòĻGKFSOCFUKFOJOHFOTĻMòTFLOBQ
#PPWNNGTKPICHWFN”UVCNCTO
#NCTOKPFKMCVQT
p OòSĻCJMFOĻMĆGUFTĻFMMFSĻCVHTFSFTĻ IWJTĻEFOĻFS
#FWåHFMTFTTFOTPSFSOFĻVEMĆTFSĻBMBSNFO
WFEĻCFWåHFMTFSĻJĻLBCJOFOĻĻPHTòĻMVGU
TUSĆNNFĻSFHJTUSFSFTĻ%FSGPSĻLBOĻBMBSNFO
VEMĆTFT ĻOòSĻCJMFOĻGPSMBEFTĻNFEĻWJOEVFS
FMMFSĻTPMUBHĻòCFOU ĻFMMFSĻIWJTĻEFSĻCSVHFT
LBCJOFWBSNFS
p
5COOGFKQFGUQONÍUKPFKMCVQTGPUGUKFG
&OĻSĆEĻMZTEJPEFĻQòĻJOTUSVNFOUQBOFMFUĻWJTFS
BMBSNTZTUFNFUTĻTUBUVT
p %JPEFOĻTMVLLFUĻqĻBMBSNFOĻFSĻGSBLPCMFU
p %JPEFOĻCMJOLFSĻÁOĻHBOHĻNFEĻUPĻTFLVOEFST
NFMMFNSVNĻqĻBMBSNFOĻFSĻUJMLPCMFU
p %JPEFOĻCMJOLFSĻIVSUJHUĻFGUFSĻGSBLPCMJOHĻBG
BMBSNFOĻ PHĻJOEUJMĻGKFSOCFUKFOJOHFOĻTåUUFT
JĻUåOEJOHTMòTFOĻPHĻOĆHMFQPTJUJPOĻ+ĻOòT Ļq
BMBSNFOĻIBSĻWåSFUĻVEMĆTU
)WJTĻCJMFOĻFSĻMòTUĻPQĻNFEĻGKFSOCFUKFOJOHFOĻ PH
BMBSNFOĻFSĻGSBLPCMFU ĻNFOĻJOHFOĻBGĻEĆSFOF
FMMFSĻCBHLMBQQFOĻòCOFTĻJOEFOĻĻNJOVUUFS
LPCMFTĻBMBSNFOĻBVUPNBUJTLĻUJMĻJHFOĻ4BNUJEJH
MòTFTĻCJMFOĻJHFO
(LGTPDGVLGPKPIGPHWPIGTGTKMMG
)WJTĻBMBSNFOĻJLLFĻLBOĻTMòTĻGSBĻNFEĻGKFSOCFUKF
OJOHFOĻĻGFLTĻIWJTĻGKFSOCFUKFOJOHFOTĻCBUUFSJ
FSĻCSVHUĻPQĻĻLBOĻCJMFOĻMòTFTĻPQ ĻCJMFOTĻBMBSN
EFBLUJWFSFTĻPHĻNPUPSFOĻTUBSUFTĻTPNĻGĆMHFS
èCOĻGĆSFSEĆSFOĻNFEĻEFUĻBGUBHFMJHFĻOĆHMF
CMBEĻĻTFĻTJEFĻ
"MBSNFOĻVEMĆTFT ĻBMBSNJOEJLBUPSFO
CMJOLFSĻIVSUJHU ĻPHĻTJSFOFOĻMZEFS
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
.ÌUQICNCTO
#NCTO 4GFWEGTGVCNCTOPKXGCW
'PSĻBUĻVOEHòĻVUJMTJHUFUĻBLUJWFSJOHĻBGĻBMBSNFOĻ
GFLTĻIWJTĻFOĻIVOEĻFGUFSMBEFTĻJĻFOĻMòTUĻCJMĻFMMFS
WFEĻSFKTFĻNFEĻFUĻCJMUPHĻFMMFSĻFOĻCJMGåSHFĻĻTMò
CFWåHFMTFTĻPHĻIåMEOJOHTTFOTPSFSĻNJEMFSUJ
EJHUĻGSB
'SFNHBOHTNòEFOĻFSĻEFOĻTBNNFĻTPNĻWFE
NJEMFSUJEJHĻBGCSZEFMTFĻBGĻ#MPLFSFUĻMòTFTUJMMJOH
TFĻTJEFĻ
4åUĻGKFSOCFUKFOJOHFOĻJĻUåOEJOHTMòTFO
"MBSNFOĻEFBLUJWFSFT ĻPHĻBMBSNJOEJLBUP
SFOĻTMVLLFS
4UBSUĻNPUPSFO
#NCTOUKIPCNGT
/òSĻBMBSNFOĻVEMĆTFT ĻTLFSĻEFSĻGĆMHFOEF
p &OĻTJSFOFĻMZEFSĻJĻĻTFLVOEFS ĻFMMFSĻJOEUJM
BMBSNFOĻTMòTĻGSBĻ4JSFOFOĻIBSĻTJUĻFHFUĻCBU
UFSJĻPHĻGVOHFSFSĻVBGIåOHJHUĻBGĻCJMFOT
TUBSUCBUUFSJ
p "MMFĻBGWJTFSFĻCMJOLFSĻJĻĻNJOVUUFS ĻFMMFSĻJOEUJM
BMBSNFOĻTMòTĻGSB
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
.ÌUQICNCTO
*OTUSVNFOUFS ĻLPOUBLUFSĻPHĻSFHVMFSJOHTBOPSEOJOHFS 7PMWPĻ4FOTVTĻ /ĆHMFQPTJUJPOFS 4åEFS 3BU #FMZTOJOH 7JTLFSFĻPHĻTQSJOLMFSF 3VEFSĻPHĻTQFKMF ,PNQBT &MCFUKFOUĻUBHMFN "MLPMòT 4UBSUĻBGĻNPUPS 4UBSUĻBGĻNPUPSĻqĻFLTUFSOUĻCBUUFSJ %SJWTZTUFNĻ (FBSLBTTFS 'JSFIKVMTUSåLĻĻ"8% %SJGUTCSFNTFO 1BSLFSJOHTCSFNTF )PNF-JOLŸĻ Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
%*5Ļ'Ħ3&3.*-+Ħ
&KVH”TGTOKNL”
+PUVTWOGPVGTMQPVCMVGTQITGIWNGTKPIUCPQTFPKPIGT
+PUVTWOGPVQXGTUKIV
8GPUVTGUV[TGVDKN
&KVH”TGTOKNL”
+PUVTWOGPVGTMQPVCMVGTQITGIWNGTKPIUCPQTFPKPIGT
(WPMVKQP
5KFG
(WPMVKQP
5KFG
)òOEUFSJOHĻBGĻNFOVĻPH
NFEEFMFMTFS ĻBGWJTFSF
OåSĻPHĻGKFSOMZT ĻJOGPSNB
UJPOTDFOUFS
Ļ
,POUSPMQBOFMĻGPSĻJOGPUBJO
NFOUĻPHĻNFOVIòOEUFSJOH
Ļ
'BSUQJMPU
,POUSPMQBOFMĻGPSĻLMJNBBO
MåH
(FBSWåMHFS
)PSO ĻBJSCBH
Ļ
,OBQQFSĻGPSĻLĆSFUJMTUBOEF
,PNCJOBUJPOTJOTUSVNFOU
7JTLFSFĻPHĻTQSJOLMFSF
.FOV ĻMZEĻPHĻUFMFGPO
TUZSJOH
Ļ
*OETUJMMJOHĻBGĻSBU
.PUPSIKFMNTòCOFS
45"354501Ļ&/(*/&
LOBQ
1BSLFSJOHTCSFNTF
5åOEJOHTMòT
*OETUJMMJOHĻBGĻTåEF
%JTQMBZĻGPSĻJOGPUBJONFOU
PHĻNFOVIòOEUFSJOH
Ļ
-ZTLPOUBLU ĻòCOFSĻUJM
UBOLEåLTFMĻPHĻCBHLMBQ
Ļ
%ĆSòCOJOHTIòOEUBH
q
#FUKFOJOHTQBOFM
Ļ
Ļ
"EWBSTFMTCMJOLMZT
``
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
&KVH”TGTOKNL”
+PUVTWOGPVGTMQPVCMVGTQITGIWNGTKPIUCPQTFPKPIGT
*”LTGUV[TGVDKN
&KVH”TGTOKNL”
+PUVTWOGPVGTMQPVCMVGTQITGIWNGTKPIUCPQTFPKPIGT
(WPMVKQP
5KFG
(WPMVKQP
5KFG
%JTQMBZĻGPSĻJOGPUBJONFOU
PHĻNFOVIòOEUFSJOH
Ļ
1BSLFSJOHTCSFNTF
5åOEJOHTMòT
*OETUJMMJOHĻBGĻSBU
45"354501Ļ&/(*/&
LOBQ
Ļ
'BSUQJMPU
)òOEUFSJOHĻBGĻNFOVĻPH
NFEEFMFMTFS ĻBGWJTFSF
OåSĻPHĻGKFSOMZT ĻJOGPSNB
UJPOTDFOUFS
(FBSWåMHFS
,PNCJOBUJPOTJOTUSVNFOU
,OBQQFSĻGPSĻLĆSFUJMTUBOEF
)PSO ĻBJSCBH
Ļ
,POUSPMQBOFMĻGPSĻLMJNBBO
MåH
.FOV ĻMZEĻPHĻUFMFGPO
TUZSJOH
Ļ
,POUSPMQBOFMĻGPSĻJOGPUBJO
NFOUĻPHĻNFOVIòOEUFSJOH
Ļ
7JTLFSFĻPHĻTQSJOLMFSF
"EWBSTFMTCMJOLMZT
.PUPSIKFMNTòCOFS
%ĆSòCOJOHTIòOEUBH
q
#FUKFOJOHTQBOFM
Ļ
Ļ
-ZTLPOUBLU ĻòCOFSĻUJM
UBOLEåLTFMĻPHĻCBHLMBQ
Ļ
*OETUJMMJOHĻBGĻTåEF
``
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
&KVH”TGTOKNL”
+PUVTWOGPVGTMQPVCMVGTQITGIWNGTKPIUCPQTFPKPIGT
-QODKPCVKQPUKPUVTWOGPV
+PUVTWOGPVGVXKUGTQRN[UPKPIGTWFHTCFGXCNIFGTVT‘HHGUUGCHUPKVVGV*ÍPFVGTKPICHOGPWQIOGFFGNGNUGTRÍUKFG
NòMFSFOĻĻTFĻNFSFĻPNĻEFUĻQòĻTJEFĻĻ
NPUPSCSFNTOJOHĻNFEĻFMNPUPS
)ZCSJECBUUFSJNòMFS
"LUVFMUĻFOFSHJOJWFBV
"LUJWĻLĆSFUJMTUBOE
4ZNCPMFUĻUåOEFT ĻOòSĻEJFTFMNPUPSFO
LĆSFS
)ZCSJEĻ(VJEFĻ %SJWFSĻ4VQQPSUĻ1PXFS
.FUFS Ļ7JTFSĻEFOĻBLUVFMMFĻGĆSFSWBMHUF
GSFNESJGUĻ TUPSĻOòM ĻPHĻUJMHåOHFMJHFĻFMNP
UPSFGGFLUĻ MJMMFĻOòM ĻEWTĻHSåOTFOĻGPSĻIWPS
OòSĻEJFTFMNPUPSFOĻTUBSUFSTUPQQFS
'PGTIKIGPXKPFKPI
/òSĻFMNPUPSFOĻHFOFSFSFSĻFGGFLUĻUJMĻIZCSJE
CBUUFSJFU ĻWJTFTĻEFSĻCPCMFSĻJĻIZCSJECBUUFSJ
&KVH”TGTOKNL”
+PUVTWOGPVGTMQPVCMVGTQITGIWNGTKPIUCPQTFPKPIGT
+PHQTOCVKQPUFKURNC[
/ÌNGTGQIKPFKMCVQTGT
*OHFOĻGVOLUJPO
5JMĻLPNCJJOTUSVNFOUFUĻLBOĻGPSTLFMMJHFĻUFNBFS
WåMHFTĻ.VMJHFĻUFNBFSĻFSĻ&MFHBODF Ļ&DP
1FSGPSNBODFĻPHĻ)ZCSJE
(FBSQPTJUJPOJOEJLBUPSĻ4FĻPHTòĻTJEF
'PSĻBUĻTLJGUFĻUFNBĻĻUSZLĻQòĻWFOTUSFĻLPOUBLU
BSNTĻ1-LOBQ ĻPHĻWåMHĻEFSFGUFSĻNFOV
QVOLUFUĻ6GOCGTĻWFEĻBUĻESFKFĻBSNFOTĻGJOHFS
IKVMĻ#FLSåGUĻWBMHFUĻWFEĻBUĻUSZLLFĻQòĻ1-
LOBQQFOĻ'PSĻNFSFĻJOGPSNBUJPOĻPNĻNFOVCF
UKFOJOH ĻTFĻTJEFĻ
1òĻLPNCJJOTUSVNFOUFUTĻJOGPSNBUJPOTEJTQMBZ
WJTFTĻJOGPSNBUJPOĻPNĻOPHMFĻBGĻCJMFOTĻGVOLUJP
OFS ĻGFLTĻGBSUQJMPU ĻLĆSFDPNQVUFSĻPHĻNFEEF
MFMTFSĻ*OGPSNBUJPOFSOFĻWJTFTĻJĻGPSNĻBGĻUFLTUĻPH
TZNCPMFS
/ÍNGTGQIKPFKMCVQTGTVGOC'EQ
#SåOETUPGNòMFSĻ4FĻPHTòĻ*OGPSNBUJPOT
DFOUFS ĻTJEFĻ ĻPHĻ#SåOETUPGQòGZME
OJOH ĻTJEFĻ
&OĻOåSNFSFĻCFTLSJWFMTFĻGJOEFTĻVOEFSĻEF
GVOLUJPOFS ĻEFSĻPNGBUUFTĻBGĻJOGPSNBUJPOTEJT
QMBZFOF
&DPĻ(VJEF
/ÍNGTGQIKPFKMCVQTGTVGOC'NGICPEG
#SåOETUPGNòMFSĻ4FĻPHTòĻ*OGPSNBUJPOT
DFOUFS ĻTJEFĻ ĻPHĻ#SåOETUPGQòGZME
OJOH ĻTJEFĻ
4QFFEPNFUFS
)ZCSJEĻ(VJEF
(FBSQPTJUJPOJOEJLBUPSĻ4FĻPHTòĻTJEF
*OHFOĻGVOLUJPO
4QFFEPNFUFS
``
&KVH”TGTOKNL”
+PUVTWOGPVGTMQPVCMVGTQITGIWNGTKPIUCPQTFPKPIGT
-QPVTQNQICFXCTUGNUU[ODQNGT
/ÍNGTGQIKPFKMCVQTGTVGOC2GTHQTOCPEG
/ÍNGTGQIKPFKMCVQTGTVGOC*[DTKF
#SåOETUPGNòMFSĻ4FĻPHTòĻ*OGPSNBUJPOT
DFOUFS ĻTJEFĻ ĻPHĻ#SåOETUPGQòGZME
OJOH ĻTJEFĻ
#SåOETUPGNòMFSĻ4FĻPHTòĻ*OGPSNBUJPOT
DFOUFS ĻTJEFĻ ĻPHĻ#SåOETUPGQòGZME
OJOH ĻTJEFĻ
&CPPTUNòMFSĻ*MMVTUSFSFSĻFMNPUPSFOT
CSVH ĻEFOTĻTUĆUUFĻUJMĻEJFTFMNPUPSFOĻPH
NPUPSCSFNTOJOHĻNFEĻFMNPUPSFO
)ZCSJECBUUFSJNòMFS
,POUSPMĻPHĻBEWBSTFMTTZNCPMFS
4QFFEPNFUFS
"EWBSTFMTTZNCPMFS
4QFFEPNFUFS
)ZCSJEĻ(VJEF
0NESFKOJOHTUåMMFSĻ7JTFSĻNPUPSFOT
PNESFKOJOHTUBMĻJĻĻPNESNJOVU
(FBSQPTJUJPOJOEJLBUPSĻ4FĻPHTòĻTJEF
)ZCSJEĻ(VJEF
(FBSQPTJUJPOJOEJLBUPSĻ4FĻPHTòĻTJEF
7FEĻNPUPSCSFNTOJOHĻNFEĻFMNPUPSFOĻPQMBEFTĻIZCSJECBUUFSJFU ĻTFĻTJEFĻ
-QPVTQNQICFXCTUGNUU[ODQNGT
,POUSPMTZNCPMFS
(WPMVKQPUMQPVTQN
"MMFĻLPOUSPMĻPHĻBEWBSTFMTTZNCPMFSĻUåOEFTĻJ
OĆHMFQPTJUJPOĻ++ĻFMMFSĻWFEĻTUBSUĻBGĻNPUPSFOĻ/òS
NPUPSFOĻFSĻTUBSUFU ĻTLBMĻBMMFĻTZNCPMFSĻTMVLLFT
VOEUBHFOĻQBSLFSJOHTCSFNTFTZNCPMFU ĻTPN
GĆSTUĻTMVLLFT ĻOòSĻQBSLFSJOHTCSFNTFOĻVEMĆ
TFT
)WJTĻNPUPSFOĻJLLFĻTUBSUFS ĻFMMFSĻIWJTĻGVOLUJPOT
LPOUSPMMFOĻVEGĆSFTĻJĻOĆHMFQPTJUJPOĻ++ ĻTMVLLFT
&KVH”TGTOKNL”
+PUVTWOGPVGTMQPVCMVGTQITGIWNGTKPIUCPQTFPKPIGT
BMMFĻTZNCPMFSĻJOEFOĻGPSĻĻTFLVOEFS ĻVOEUBHFO
TZNCPMFUĻGPSĻGFKMĻJĻVETUĆEOJOHTSFOTFTZTUFNFU
-QPVTQNU[ODQNGT
5[ODQN
$GV[FPKPI
5[ODQN
$GV[FPKPI
7FOTUSFĻCMJOLMZT
)ĆKSFĻCMJOLMZT
'FKMĻJĻ"#-TZTUFNFU
6ETUĆEOJOHTSFOTOJOHTTZTUFN
'FKMĻJĻ"#4TZTUFNFU
5òHFCBHMZTĻUåOEU
4UBCJMJUFUTTZTUFN
4UBCJMJUFUTTZTUFN ĻTQPSUQPTJ
UJPO
(GLNK#$.U[UVGOGV
4ZNCPMFUĻMZTFS ĻIWJTĻEFSĻFSĻPQTUòFUĻFOĻGFKMĻJ
"#-GVOLUJPOFOĻ "DUJWFĻ#FOEJOHĻ-JHIUT 7FUV”FPKPIUTGPUPKPIUU[UVGO
)WJTĻTZNCPMFUĻUåOEFT ĻLBOĻEFUĻTLZMEFTĻGFKMĻJ
CJMFOTĻVETUĆEOJOHTSFOTOJOHTTZTUFNĻ,ĆSĻUJMĻFU
WåSLTUFEĻGPSĻLPOUSPMĻ7PMWPĻBOCFGBMFS ĻBUĻEV
IFOWFOEFSĻEJHĻUJMĻFUĻBVUPSJTFSFUĻ7PMWPWåSL
TUFE
(GLNK#$5U[UVGOGV
.PUPSGPSWBSNFS
)WJTĻTZNCPMFUĻUåOEFT ĻGVOHFSFSĻTZTUFNFU
JLLFĻ%FUĻOPSNBMFĻCSFNTFTZTUFNĻGVOHFSFS
GPSUTBU ĻNFOĻVEFOĻ"#4
-BWĻTUBOEĻJĻCSåOETUPGUBOLFO
4UBOETĻCJMFOĻQòĻFUĻTJLLFSUĻTUFE ĻPHĻTMVL
GPSĻNPUPSFO
*OGPSNBUJPOĻĻMåTĻEJTQMBZUFL
TUFO
'KFSOMZTĻUåOEU
4UBSUĻNPUPSFOĻJHFO
,ĆSĻUJMĻFUĻBVUPSJTFSFUĻ7PMWPWåSLTUFEĻGPSĻBU
GòĻ"#4TZTUFNFUĻLPOUSPMMFSFU ĻIWJTĻTZN
CPMFUĻCMJWFSĻWFEĻNFEĻBUĻMZTFĻ7PMWPĻBOCF
GBMFS ĻBUĻEVĻIFOWFOEFSĻEJHĻUJMĻFUĻBVUPSJTFSFU
7PMWPWåSLTUFE
6ÌIGDCIN[UV‘PFV
4ZNCPMFUĻMZTFS ĻOòSĻUòHFMZTFUĻFSĻUåOEUĻ%FSĻFS
LVOĻÁUĻUòHFMZTĻĻEFUĻFSĻQMBDFSFUĻQòĻGĆSFSTJEFO
5VCDKNKVGVUU[UVGO
&UĻCMJOLFOEFĻTZNCPMĻBOHJWFS ĻBUĻTUBCJMJUFUTTZ
TUFNFUĻFSĻJĻGVOLUJPOĻ)WJTĻTZNCPMFUĻMZTFSĻLPO
TUBOU ĻFSĻEFSĻPQTUòFUĻFOĻGFKMĻJĻTZTUFNFU
5VCDKNKVGVUU[UVGO5RQTVHWPMVKQP
5RQTVGVOLUJPOFOĻHJWFSĻNVMJHIFEĻGPSĻFOĻNFSF
BLUJWĻLĆSFPQMFWFMTFĻ4ZTUFNFUĻSFHJTUSFSFS ĻPN
CSVHĻBGĻTQFFEFS ĻSBUCFWåHFMTFSĻPHĻLĆSTFMĻJ
TWJOHĻFSĻNFSFĻBLUJWĻFOEĻWFEĻOPSNBMĻLĆSTFM ĻPH
HJWFSĻNVMJHIFEĻGPSĻLPOUSPMMFSFUĻVETLSJEOJOH
NFEĻCBHFOEFOĻPQĻUJMĻFUĻWJTUĻOJWFBV ĻGĆSĻEFU
HSJCFSĻJOEĻPHĻTUBCJMJTFSFSĻCJMFO
/QVQTHQTXCTOGT
4ZNCPMFUĻUåOEFT ĻOòSĻNPUPSFOĻGPSWBSNFT
'PSWBSNOJOHĻTLFSĻGPSĻEFUĻNFTUFĻQòĻHSVOEĻBG
MBWĻUFNQFSBUVS
.CXUVCPFKDT‘PFUVQHVCPMGP
/òSĻTZNCPMFUĻUåOEFT ĻFSĻOJWFBVFUĻJĻCSåOE
TUPGUBOLFOĻMBWUĻ'ZMEĻCSåOETUPGĻQòĻTOBSFTU
+PHQTOCVKQPN‘UFKURNC[VGMUVGP
*OGPSNBUJPOTTZNCPMFUĻUåOEFTĻJĻLPNCJOBUJPO
NFEĻUFLTUĻQòĻJOGPSNBUJPOTEJTQMBZFU ĻOòSĻEFS
GPSFLPNNFSĻFOĻBGWJHFMTFĻJĻÁUĻBGĻCJMFOTĻTZTUF
NFSĻ.FEEFMFMTFOĻTMVLLFTĻWFEĻBUĻUSZLLFĻQò
1-LOBQQFO ĻTFĻTJEFĻ ĻFMMFSĻGPSTWJOEFS
BVUPNBUJTLĻFGUFSĻFUĻTUZLLFĻUJEĻ UJETSVNNFU
``
&KVH”TGTOKNL”
+PUVTWOGPVGTMQPVCMVGTQITGIWNGTKPIUCPQTFPKPIGT
WBSJFSFSĻFGUFS ĻIWJMLFOĻGVOLUJPOĻEFSĻBOHJWFT *OGPSNBUJPOTTZNCPMFUĻLBOĻPHTòĻUåOEFTĻJ
LPNCJOBUJPOĻNFEĻBOESFĻTZNCPMFS
1$5
(LGTPN[UV‘PFV
4ZNCPMFUĻMZTFS ĻOòSĻGKFSOMZTFUĻFSĻUåOEU ĻTBNU
WFEĻCSVHĻBGĻPWFSIBMJOHTMZT
8GPUVTGJ”LTGDNKPMN[U
#FHHFĻCMJOLFSTTZNCPMFSĻCMJOLFS ĻOòSĻEFSĻCSV
HFTĻBEWBSTFMTCMJOLMZT
#FXCTUGNUU[ODQNGT
$GV[FPKPI
1BSLFSJOHTCSFNTFĻUSVLLFU
"JSCBHTĻ 434
1òNJOEFMTFĻPNĻTJLLFSIFETTFMF
4UBSUCBUUFSJFUĻPQMBEFTĻJLLF
$GV[FPKPI
'FKMĻJĻCSFNTFTZTUFNFU
"EWBSTFM
/òSĻFOĻTFSWJDFNFEEFMFMTFĻWJTFT ĻTMVLLFT
TZNCPMFUĻPHĻNFEEFMFMTFOĻWFEĻIKåMQĻBG
1-LOBQQFO ĻFMMFSĻTMVLLFSĻBVUPNBUJTLĻFGUFS
FUĻTUZLLFĻUJE
5[ODQN
5[ODQN
2CTMGTKPIUDTGOUGVTWMMGV
4ZNCPMFUĻMZTFSĻLPOTUBOU ĻOòSĻQBSLFSJOHTCSFN
TFOĻFSĻUSVLLFUĻ4ZNCPMFUĻUåOEFT ĻOòSĻEFSĻFS
USVLLFUĻ'PSĻOåSNFSFĻPQMZTOJOHFS ĻTF
TJEFĻ
#KTDCIU 545
)WJTĻTZNCPMFUĻGPSCMJWFSĻUåOEUĻFMMFSĻUåOEFT
VOEFSĻLĆSTFM ĻFSĻEFSĻPQTUòFUĻFOĻGFKMĻJĻTFMFMòTFO
434 Ļ4*14ĻFMMFSĻ*$TZTUFNFUĻ,ĆSĻTOBSFTU
NVMJHUĻUJMĻFUĻWåSLTUFEĻGPSĻBUĻGòĻLPOUSPMMFSFU
CJMFOĻ7PMWPĻBOCFGBMFS ĻBUĻEVĻIFOWFOEFSĻEJHĻUJM
FUĻBVUPSJTFSFUĻ7PMWPWåSLTUFE
2ÌOKPFGNUGQOUKMMGTJGFUUGNG
4ZNCPMFUĻMZTFS ĻIWJTĻFOĻQFSTPOĻQòĻGPSTåEFU
JLLFĻIBSĻTQåOEUĻTJOĻTJLLFSIFETTFMF ĻFMMFSĻIWJT
FOĻQFSTPOĻQòĻCBHTåEFUĻIBSĻUBHFUĻTJOĻTFMFĻBG
5VCTVDCVVGTKGVQRNCFGUKMMG
4ZNCPMFUĻUåOEFTĻVOEFSĻLĆSTFM ĻIWJTĻEFS
PQTUòSĻFOĻGFKMĻJĻEFUĻFMFLUSJTLFĻBOMåHĻ)FOWFOE
EJHĻUJMĻFUĻWåSLTUFEĻ7PMWPĻBOCFGBMFS ĻBUĻEV
IFOWFOEFSĻEJHĻUJMĻFUĻBVUPSJTFSFUĻ7PMWPWåSL
TUFE
(GLNKDTGOUGU[UVGOGV
)WJTĻTZNCPMFUĻUåOEFT ĻLBOĻCSFNTFWåTLFOJ
WFBVFUĻWåSFĻGPSĻMBWUĻ4UBOETĻCJMFOĻFUĻTJLLFSU
TUFE ĻPHĻLPOUSPMMÁSĻTUBOEFOĻJĻCSFNTFWåTLF
CFIPMEFSFOĻ TFĻTJEFĻ )WJTĻCSFNTFĻPHĻ"#4TZNCPMFSOFĻMZTFSĻTBN
UJEJHU ĻLBOĻEFSĻWåSFĻPQTUòFUĻFOĻGFKMĻJĻCSFNTF
LSBGUGPSEFMJOHFO
4UBOETĻCJMFOĻQòĻFUĻTJLLFSUĻTUFE ĻPHĻTMVL
GPSĻNPUPSFO
4UBSUĻNPUPSFOĻJHFO
p )WJTĻCFHHFĻTZNCPMFSĻTMVLLFT ĻLBOĻNBO
LĆSFĻWJEFSF
p )WJTĻTZNCPMFSOFĻGPSCMJWFSĻUåOEU ĻTLBM
OJWFBVFUĻJĻCSFNTFWåTLFCFIPMEFSFO
LPOUSPMMFSFT ĻTFĻTJEFĻĻ)WJT
OJWFBVFUĻFSĻOPSNBMU ĻPHĻTZNCPMFSOF
TUBEJHĻMZTFS ĻLBOĻCJMFOĻNFEĻTUPSĻGPSTJH
UJHIFEĻLĆSFTĻUJMĻFUĻWåSLTUFEĻGPSĻBUĻGò
CSFNTFTZTUFNFUĻFGUFSTFUĻ7PMWPĻBOCF
GBMFS ĻBUĻEVĻIFOWFOEFSĻEJHĻUJMĻFUĻBVUPSJ
TFSFUĻ7PMWPWåSLTUFE
&KVH”TGTOKNL”
+PUVTWOGPVGTMQPVCMVGTQITGIWNGTKPIUCPQTFPKPIGT
#&8#45'.
)WJTĻCSFNTFWåTLFOĻFSĻVOEFSĻ/+0
OJWFBVFUĻJĻCSFNTFWåTLFCFIPMEFSFO ĻCĆS
CJMFOĻJLLFĻLĆSFĻWJEFSF ĻGĆSĻEFSĻFSĻQòGZMEU
CSFNTFWåTLF
5BCFUĻBGĻCSFNTFWåTLFĻTLBMĻLPOUSPMMFSFTĻBG
FUĻWåSLTUFEĻ7PMWPĻBOCFGBMFS ĻBUĻEVĻLPO
UBLUFSĻFUĻBVUPSJTFSFUĻ7PMWPWåSLTUFE
#&8#45'.
)WJTĻCSFNTFĻPHĻ"#4TZNCPMFSOFĻMZTFS
TBNUJEJHU ĻFSĻEFSĻSJTJLPĻGPS ĻBUĻCBHWPHOFO
TLSJEFSĻVEĻWFEĻFOĻIòSEĻPQCSFNTOJOH
#FXCTUGN
%FUĻSĆEFĻBEWBSTFMTTZNCPMĻUåOEFT ĻOòSĻEFSĻFS
BOHJWFUĻFOĻGFKM ĻTPNĻLBOĻJOEWJSLFĻQòĻTJLLFSIF
EFOĻPHFMMFSĻCJMFOTĻLĆSCBSIFEĻ4BNUJEJHĻWJTFT
FOĻGPSLMBSFOEFĻUFLTUĻQòĻJOGPSNBUJPOTEJTQMBZFU
4ZNCPMFUĻCMJWFSĻTUòFOEF ĻJOEUJMĻGFKMFOĻFS
VECFESFU ĻNFOĻUFLTUNFEEFMFMTFOĻLBOĻUSZLLFT
WåLĻNFEĻ1-LOBQQFO ĻTFĻTJEFĻĻ"EWBS
TFMTTZNCPMFUĻLBOĻPHTòĻUåOEFTĻJĻLPNCJOBUJPO
NFEĻBOESFĻTZNCPMFS
(òĻGSFNĻTPNĻGĆMHFS
4UBOETĻQòĻFUĻTJLLFSUĻTUFEĻ#JMFOĻNòĻJLLF
LĆSFĻWJEFSF
-åTĻUFLTUFOĻQòĻJOGPSNBUJPOTEJTQMBZFU
'PSFUBHĻEFUĻGPSOĆEOFĻJIUĻUJMĻUFLTUFOĻQò
EJTQMBZFUĻ4MFUĻNFEEFMFMTFOĻNFEĻ1-
LOBQQFO
6TKRV‘NNGTG
2ÌOKPFGNUGpF”TGPGKMMGNWMMGV
)WJTĻFOĻBGĻEĆSFOFĻJLLFĻFSĻGVMETUåOEJHĻMVLLFU
UåOEFTĻJOGPSNBUJPOTĻFMMFSĻBEWBSTFMTTZNCPMFU
TBNNFOĻNFEĻFOĻGPSLMBSFOEFĻJMMVTUSBUJPOĻQò
LPNCJJOTUSVNFOUFUĻ4UBOETĻTOBSFTUĻNVMJHU
CJMFOĻQòĻFUĻTJLLFSUĻTUFE ĻPHĻMVLĻEFOĻEĆS ĻEFSĻFS
òCFO
)WJTĻCJMFOĻLĆSFSĻNFEĻFOĻMBWFSFĻIBTUJH
IFEĻFOEĻDBĻĻLNU ĻUåOEFTĻJOGPSNBUJ
POTTZNCPMFU
)WJTĻCJMFOĻLĆSFSĻNFEĻFOĻIĆKFSFĻIBTUJH
IFEĻFOEĻDBĻĻLNU ĻUåOEFTĻBEWBS
TFMTTZNCPMFU
)WJTĻNPUPSIKFMNFOĻJLLFĻFSĻGVMETUåOEJHĻMVL
LFU ĻUåOEFTĻBEWBSTFMTTZNCPMFUĻTBNNFOĻNFE
FOĻGPSLMBSFOEFĻJMMVTUSBUJPOĻQòĻLPNCJJOTUSVNFO
UFUĻ4UBOETĻTOBSFTUĻNVMJHUĻCJMFOĻQòĻFUĻTJLLFSU
TUFE ĻPHĻMVLĻNPUPSIKFMNFO
)WJTĻCBHLMBQQFOĻJLLFĻFSĻGVMETUåOEJHĻMVLLFU
UåOEFTĻJOGPSNBUJPOTTZNCPMFUĻTBNNFOĻNFE
FOĻGPSLMBSFOEFĻJMMVTUSBUJPOĻQòĻLPNCJJOTUSVNFO
UFUĻ4UBOETĻTOBSFTUĻNVMJHUĻCJMFOĻQòĻFUĻTJLLFSU
TUFE ĻPHĻMVLĻCBHLMBQQFO
6TKRV‘NNGTG
%JTQMBZĻGPSĻUSJQUåMMFSF
%FĻUPĻUSJQUåMMFSFĻ6ĻPHĻ6ĻCFOZUUFTĻUJMĻNòMJOH
BGĻLPSUFĻTUSåLOJOHFSĻ4USåLOJOHFOTĻMåOHEF
WJTFTĻQòĻEJTQMBZFU
%SFKĻWFOTUSFĻLPOUBLUBSNTĻGJOHFSIKVMĻGPSĻBUĻWJTF
EFOĻĆOTLFEFĻNòMFS
&UĻMBOHUĻUSZLĻ NFSFĻFOEĻĻTFLVOE ĻQòĻWFOTUSF
LPOUBLUBSNTĻ4'5'6LOBQĻOVMTUJMMFSĻEFOĻBLUV
FMUĻWJTUFĻUSJQUåMMFSĻ&UĻMåOHFSFĻUSZLĻ ĻTFLVO
EFS ĻOVMTUJMMFSĻLĆSFDPNQVUFSFOĻ'PSĻOåSNFSF
PQMZTOJOHFS ĻTFĻTJEFĻ
,VOĻCJMFSĻNFEĻBMBSN Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
&KVH”TGTOKNL”
+PUVTWOGPVGTMQPVCMVGTQITGIWNGTKPIUCPQTFPKPIGT
7T
7T
%JTQMBZĻUJMĻWJTOJOHĻBGĻLMPLLFTMåU
+PFUVKNNKPICHWTGV
6SFUĻLBOĻJOETUJMMFTĻJĻNFOVHSVQQFOĻ/;%#4
GPSĻNFSFĻJOGPSNBUJPOĻTFĻTJEFĻ
&KVH”TGTOKNL”
8QNXQ5GPUWU
)GPGTGNV
TUJMMJOHFSĻLBOĻGPSFUBHFTĻJĻ#JMJOETUJMMJOHFS Ļ*OGP
UBJONFOU Ļ,MJNBBOMåHĻPTW
.FEĻNJEUFSLPOTPMMFOTĻLOBQQFSĻPHĻCFUKFOJOHT
QBOFMĻFMMFSĻSBUUFUTĻIĆKSFĻUBTUBUVS ĻLBOĻGVOLUJP
OFSĻBLUJWFSFTĻFMMFSĻEFBLUJWFSFT ĻPHĻEFSĻLBO
GPSFUBHFTĻNBOHFĻGPSTLFMMJHFĻJOETUJMMJOHFS
.FEĻFUĻUSZLĻQòĻ/;%#4ĻQSåTFOUFSFTĻBMMFĻJOE
TUJMMJOHFSĻSFMBUFSFUĻUJMĻLĆSTFMĻPHĻLPOUSPMĻBGĻCJMFO
GFLTĻ$JUZĻ4BGFUZ Ļ-òTĻPHĻBMBSN ĻJOETUJMMJOHĻBG
VSFUĻPTW
-QPVTQNRCPGNKOKFVGTMQPUQN
/BWJHBUJPO ĻĻ0#8 ĻTFĻTFQBSBUĻJOTUSVLUJ
POTCPHĻ 3PBEĻBOEĻ5SBGGJDĻ*OGPSNBUJPO
4ZTUFNĻĻ35* *OGPUBJONFOUĻ 4#&+1 Ļ/'&+# Ļ6'. ĻTF
TJEFĻ
.FEĻFUĻUSZLĻQòĻIFOIPMETWJTĻ4#&+1 Ļ/'&+#
6'. Ļ0#8 ĻPHĻ%#/ ĻLBOĻBOESFĻLJMEFS ĻTZTUF
NFSĻPHĻGVOLUJPOFSĻBLUJWFSFT ĻGFLTĻ". Ļ'.
$% Ļ%7% Ļ57 Ļ#MVFUPPUI ĻOBWJHBUJPO ĻPH
QBSLFSJOHTLBNFSB 'PSĻNFSFĻJOGPSNBUJPOĻPNĻBMMFĻGVOLUJPOFS
TZTUFNFS ĻTFĻEFĻQòHåMEFOEFĻBGTOJUĻJĻJOTUSVLUJ
POCPHFO
#JMJOETUJMMJOHFSĻĻ/;%#4 ĻTFĻTJEFĻ
1BSLFSJOHTLBNFSBĻĻ%#/ ĻTFĻTJEFĻ
,MJNBBOMåH ĻTFĻTJEFĻ
7PMWPĻ4FOTVTĻFSĻCJMFOTĻTUZSFTZTUFN ĻIKFSUFUĻJ
EJOĻ7PMWPPQMFWFMTFĻ7PMWPĻ4FOTVTĻTBNMFSĻPH
QSåTFOUFSFSĻNBOHFĻGVOLUJPOFSĻJĻGMFSFĻBGĻCJMFOT
TZTUFNFSĻQòĻNJEUFSLPOTPMMFOTĻTLåSNĻ.FE
7PMWPĻ4FOTVTĻLBOĻCJMFOĻHĆSFTĻQFSTPOMJHĻWFE
IKåMQĻBGĻFOĻQSBLUJTLĻCSVHFSHSåOTFGMBEFĻ*OE
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
&KVH”TGTOKNL”
0”INGRQUKVKQPGT
+U‘VPKPIQIWFVCIPKPICH
HLGTPDGVLGPKPI
5‘VHLGTPDGVLGPKPIGPK
)PMEĻJĻGKFSOCFUKFOJOHFOTĻFOEFĻNFEĻEFU
BGUBHFMJHFĻOĆHMFCMBEĻPHĻTåUĻGKFSOCFUKF
OJOHFOĻJĻTUBSUMòTFO
6‘PFKPIUNÍUOGFHLGTPDGVLGPKPIVTWMMGVWFVT[M
MGVKPF
1$5
'PSĻCJMFSĻNFEĻ,FZMFTT GVOLUJPOĻCFIĆWFS
OĆHMFOĻJLLFĻTåUUFTĻJĻUåOEJOHTMòTFO ĻNFO
LBOĻPQCFWBSFTĻJĻGFLTĻFOĻMPNNFĻ'PSĻNFSF
JOGPSNBUJPOĻPNĻ,FZMFTTGVOLUJPOFSĻĻTF
TJEFĻ
5SZLĻJLLFĻGKFSOCFUKFOJOHFOĻJOEĻWFOEUĻEFO
GPSLFSUFĻWFKĻĻ)PMEĻJĻFOEFOĻNFEĻEFUĻBGUBHF
MJHFĻOĆHMFCMBE ĻTFĻTJEFĻ
6CIHLGTPDGVLGPKPIGPWF
p 5BHĻGBUĻJĻGKFSOCFUKFOJOHFOĻPHĻUSåLĻEFOĻVE
BGĻUåOEJOHTMòTFO
p ,JMPNFUFSUåMMFS ĻVSĻPHĻUFN
QFSBUVSNòMFSĻUåOEFT
KVTUFSFT
p -ZEBOMåHHFUĻLBOĻCSVHFTĻJ
8+)6+)6
'SFNNFEMFHFNFSĻJĻUåOEJOHTMòTFOĻLBO
CSJOHFĻGVOLUJPOFOĻJĻGBSFĻFMMFSĻĆEFMåHHF
MòTFO
(WPMVKQPGT
p &MFLUSJTLĻCFUKFOUFĻTåEFSĻLBO
5SZLĻEFSFGUFSĻGKFSOCFUKFOJOHFOĻJOEĻJĻMòTFO
UJMĻEFOTĻFOEFTUJMMJOH
CFHSåOTFUĻUJEĻĻTF
TJEFĻ
+
p 4PMUBH ĻSVEFIFKT ĻĻ7ĻLPO
++
p 'PSMZHUFSOFĻUåOEFT
p "EWBSTFMTĻPHĻLPOUSPMMBN
UBLUĻJĻLBCJOF Ļ35* ĻUFMFGPO
LBCJOFCMåTFSĻPHĻGPSSVEFWJ
TLFSFĻLBOĻCSVHFT
QFSOFĻMZTFSĻJĻĻTFLVOEFS
p 'MFSFĻBOESFĻTZTUFNFSĻBLUJWF
SFTĻ&MPQWBSNOJOHĻJĻTåEF
IZOEFSĻPHĻCBHSVEFĻLBOĻGĆSTU
BLUJWFSFTĻFGUFSĻNPUPSTUBSU
(WPMVKQPGTRÌHQTUMGNNKIGPKXGCWGT
'PSĻBUĻNVMJHHĆSFĻCSVHĻBGĻFUĻCFHSåOTFUĻBOUBM
GVOLUJPOFSĻNFEĻNPUPSFOĻTMVLLFU ĻLBOĻCJMFOT
FMTZTUFNĻGPSTåUUFĻJĻUSFĻGPSTLFMMJHFĻOJWFBVFS
OĆHMFQPTJUJPOFS ĻĻ Ļ+ĻPHĻ++ĻĻNFEĻGKFSOCFUKF
OJOHFOĻ*ĻEFOOFĻJOTUSVLUJPOTCPHĻLBMEFTĻEJTTF
OJWFBVFSĻGPSĻOĆHMFQPTJUJPOFS
%FOĻGĆMHFOEFĻUBCFMMĻWJTFS ĻIWJMLFĻGVOLUJPOFS
EFSĻFSĻUJMHåOHFMJHFĻJĻEFOĻSFTQFLUJWFĻOĆHMFQP
TJUJPOOJWFBV
0KXGCW
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
&GPPGP”INGRQUKVKQPDTWIGT
OGIGVUVT”OHTCUVCTVDCVVGTKGV
QID”TWPFIÌU
#VX‘NIGP”INGRQUKVKQPPKXGCW
0”INGRQUKVKQP
p -òTĻCJMFOĻPQĻĻEFSNFEĻFSĻCJMFOTĻFMTZTUFN
QòĻOJWFBVĻ
&KVH”TGTOKNL”
0”INGRQUKVKQPGT
0”INGRQUKVKQP+
p .FEĻGKFSOCFUKFOJOHFOĻUSZLLFUĻIFMUĻJOEĻJ
TUBSUMòTFOĻĻ5SZLĻLPSUĻQòĻ56#465612
'0)+0'
1$5
'PSĻBUĻOòĻOJWFBVĻ+ĻFMMFSĻ++ĻWFGPĻNPUPSTUBSUĻ
USZLĻKMMGĻCSFNTFLPCMJOHTQFEBMFOĻOFE
OòSĻEJTTFĻOĆHMFQPTJUJPOFSĻTLBMĻWåMHFT
0”INGRQUKVKQP++
p .FEĻGKFSOCFUKFOJOHFOĻUSZLLFUĻIFMUĻJOEĻJ
TUBSUMòTFOĻĻ'PSFUBHĻFUĻMBOHUĻUSZLĻQò
56#465612'0)+0'
6KNDCIGVKNP”INGRQUKVKQP
p 'PSĻBUĻHòĻUJMCBHFĻUJMĻOĆHMFQPTJUJPOĻĻGSB
QPTJUJPOĻ++ĻFMMFSĻ+ĻĻ5SZLĻLPSUĻQòĻ56#46
5612'0)+0'
.[FCPN‘I
'PSĻJOGPSNBUJPOĻPNĻMZEBOMåHHFUTĻGVOLUJPO
OòSĻGKFSOCFUKFOJOHFOĻFSĻUBHFUĻVEĻĻTF
TJEFĻ
5VCTVQIUVQRCHOQVQT
'PSĻJOGPSNBUJPOĻPNĻBUĻTUBSUFTMVLLFĻGPSĻNPUP
SFOĻĻTFĻTJEFĻ
*LLFĻOĆEWFOEJHUĻGPSĻFOĻCJMĻNFEĻ,FZMFTT GVOLUJPO
$BĻĻTFLVOEFS
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
&KVH”TGTOKNL”
5‘FGT
(QTU‘FGT
#&8#45'.
*OETUJMĻEFOĻLPSSFLUFĻLĆSFTUJMMJOHĻQòĻGĆSFSTå
EFU ĻGĆSĻLĆSTFMĻQòCFHZOEFT ĻJLLFĻVOEFS
LĆSTMFOĻ4ĆSHĻGPS ĻBUĻTåEFUĻFSĻJĻMòTUĻQPTJUJPO
GPSĻBUĻGPSIJOESFĻQFSTPOTLBEFĻWFEĻFOĻFWFO
UVFMĻIòSEĻPQCSFNTOJOHĻFMMFSĻFOĻVMZLLF
0GFH‘NFPKPICHHQTU‘FGT[IN‘P
+VTUFSJOHĻBGĻMåOEFTUĆUUFO ĻESFKĻIKVMFU
'SFNBECBHVEĻ-ĆGUĻIòOEUBHFUĻGPSĻBUĻJOE
TUJMMFĻEFOĻSFUUFĻBGTUBOEĻUJMĻSBUĻPHĻQFEBMFS
,POUSPMMÁS ĻBUĻTåEFUĻFSĻGBTUMòTU ĻOòSĻJOETUJM
MJOHFOĻFSĻGPSFUBHFU
)åWTåOL ĻTåEFIZOEFOTĻGPSLBOU ĻQVNQ
PQOFE
'PSFUBHĻåOESJOHĻBGĻSZHMåOFUTĻIåMEOJOH
ESFKĻQòĻIKVMFU
1BTTBHFSTåEFUTĻSZHMåOĻLBOĻWJQQFTĻGSFNBE
GPSĻBUĻHJWFĻQMBETĻUJMĻMBOHFĻHFOTUBOEF
)åWTåOLĻTåEFU ĻQVNQĻPQOFE
4LVCĻTUPMFOĻTòĻMBOHUĻCBHVEOFEBEĻTPN
NVMJHU
#FUKFOJOHTQBOFMĻGPSĻFMCFUKFOUĻTåEF *OETUJMĻSZHMåOFUĻJĻPQSFKTUĻTUJMMJOH
(åMEFSĻPHTòĻFMCFUKFOUĻTåEF
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
-ĆGUĻTQåSSFSOFĻCBHĻQòĻSZHMåOFU ĻPHĻTMò
EFUĻGSFN
4LZEĻTUPMFOĻGSFN ĻTòĻOBLLFTUĆUUFOĻGBTUMò
TFTĻVOEFSĻIBOETLFSVNNFU
0QTMòOJOHĻGPSFHòSĻQòĻEFOĻNPETBUUFĻNòEF
#&8#45'.
5BHĻGBUĻJĻSZHMåOFUĻPHĻTĆSHĻGPS ĻBUĻEFUĻFS
PSEFOUMJHUĻMòTUĻFGUFSĻPQTMòOJOHĻGPSĻBUĻVOEHò
QFSTPOTLBEFĻWFEĻFOĻFWFOUVFMĻIòSE
PQCSFNTOJOHĻFMMFSĻFOĻVMZLLF
&KVH”TGTOKNL”
5‘FGT
'NDGVLGPVU‘FG
OĆHMFĻJĻUåOEJOHTMòTFOĻ*OETUJMMJOHĻBGĻTåEFU
GPSFUBHFTĻOPSNBMUĻJĻOĆHMFQPTJUJPOĻ+ ĻPHĻLBO
BMUJEĻGPSFUBHFT ĻOòSĻNPUPSFOĻFSĻJĻHBOH
5VQNOGFJWMQOOGNUGUHWPMVKQP
$TWIGIGOVKPFUVKNNKPI
)PMEĻFOĻBGĻIVLPNNFMTFTLOBQQFSOFĻJOEF ĻJOE
UJMĻTUPMFOĻPHĻTJEFTQFKMFOFĻTUBOETFSĻ)WJTĻLOBQ
QFOĻTMJQQFT ĻTUBOETFSĻTUPMFOĻTJOĻCFWåHFMTF
0”INGJWMQOOGNUG KHLGTPDGVLGPKPI
4åEFIZOEFOTĻGPSLBOUĻPQOFE
4åEFUĻGSFNBECBHVEĻPHĻPQOFE
3ZHMåOFUTĻIåMEOJOH
%FĻFMCFUKFOUFĻGPSTåEFSĻIBSĻFOĻPWFSCFMBTU
OJOHTCFTLZUUFMTF ĻTPNĻVEMĆTFT ĻIWJTĻFUĻTåEF
CMPLFSFTĻBGĻFOĻHFOTUBOEĻ)WJTĻEFUĻTLFS ĻTLBM
EVĻHòĻUJMĻOĆHMFQPTJUJPOĻ+ĻFMMFSĻĻPHĻWFOUFĻFU
LPSUĻTUZLLFĻUJE ĻJOEFOĻTåEFUĻGMZUUFTĻJHFO
%FSĻLBOĻLVOĻGPSFUBHFTĻFOĻCFWåHFMTFĻ GSFN
UJMCBHFPQOFE ĻBEĻHBOHFO
(QTDGTGFGNUGT
4åEFUĻLBOĻJOETUJMMFTĻJĻFUĻWJTUĻTUZLLFĻUJE ĻFGUFS
BUĻEĆSFOĻFSĻMòTUĻPQĻNFEĻGKFSOCFUKFOJOHFOĻVEFO
)GOOGKPFUVKNNKPI
)VLPNNFMTFTLOBQ
"MMFĻGKFSOCFUKFOJOHFSĻLBOĻCSVHFTĻBGĻGPSTLFMMJHF
GĆSFSFĻUJMĻBUĻHFNNFĻGĆSFSTåEFUTĻPHĻTJEFTQFK
MFOFTĻJOETUJMMJOHFSĻĻ(ĆSĻTPNĻGĆMHFS
)VLPNNFMTFTLOBQ
)VLPNNFMTFTLOBQ
p *OETUJMĻTåEFU ĻTPNĻEVĻĆOTLFSĻEFU
p -òTĻCJMFOĻWFEĻBUĻUSZLLFĻQòĻMòTFLOBQQFO
,OBQĻUJMĻMBHSJOHĻBGĻJOETUJMMJOH
QòĻEFOĻGKFSOCFUKFOJOH ĻEVĻOPSNBMUĻCSVHFS
%FUUFĻHFNNFSĻTåEFUTĻPHĻTJEFTQFKMFOFT
*OETUJMĻTUPMFOĻPHĻTJEFTQFKMFOF
)PMEĻLOBQQFOĻUJMĻMBHSJOHĻBGĻJOETUJMMJOHĻJOEF
TBNUJEJHĻNFEĻBUĻFOĻBGĻIVLPNNFMTFTLOBQ
QFSOFĻUSZLLFTĻJOE
'PSĻOĆHMFIVLPNNFMTFĻWFEĻ,FZMFTTGVOLUJPO ĻTFĻTJEFĻ
,VOĻIWJTĻCJMFOĻFSĻVETUZSFUĻNFEĻFMCFUKFOUĻTåEFĻNFEĻIVLPNNFMTFĻPHĻTJEFTQFKMF ĻEFSĻLBOĻESFKFTĻJOEĻFMFLUSJTL
``
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
&KVH”TGTOKNL”
5‘FGT
QPTJUJPOFSĻJĻGKFSOCFUKFOJOHFOTĻIVLPN
NFMTF
p -òTĻCJMFOĻPQĻ WFEĻBUĻUSZLLFĻQòĻPQMòTOJOHT
LOBQQFOĻQòĻFGPUCOOGĻGKFSOCFUKFOJOH
PHĻòCOFĻGĆSFSEĆSFOĻ'ĆSFSTåEFUĻPHĻTJEF
TQFKMFOFĻWJMĻBVUPNBUJTLĻJOEUBHFĻEFĻQPTJUJ
POFS ĻEFSĻFSĻHFNUĻJĻGKFSOCFUKFOJOHFOT
IVLPNNFMTFĻ IWJTĻTåEFUĻIBSĻWåSFUĻSĆSU
TJEFOĻEVĻMòTUFĻCJMFO #&8#45'.
,MFNNFSJTJLPĻ#ĆSOĻNòĻJLLFĻMFHFĻNFE
CFUKFOJOHTLOBQQFSOFĻ,POUSPMMÁS ĻBUĻEFS
JLLFĻCFGJOEFSĻTJHĻOPHFOĻHFOTUBOEFĻGPSBO
CBHĻWFEĻFMMFSĻVOEFSĻTUPMFO ĻNFOTĻEFOĻJOE
TUJMMFTĻ,POUSPMMÁSĻPHTò ĻBUĻJOHFOĻBGĻCBHTå
EFQBTTBHFSFSOFĻSJTJLFSFSĻBUĻLPNNFĻJ
LMFNNF
/ĆHMFIVLPNNFMTFOĻLBOĻBLUJWFSFTEFBLUJWFSFT
JĻNFOVFOĻ/;%#4ĻVOEFSĻ+PFUVKNNKPIGT
$KNKPFUVKNNKPIGT 0”INGJWMQOOGNUGĻ7FES
FOĻCFTLSJWFMTFĻBGĻNFOVTZTUFNFU ĻTFĻTJEFĻ
'NQRXCTOGFGU‘FGT
0”FUVQR
0CMMGUV”VVGRÌDCIU‘FGVUOKFVGTRNCFU
)WJTĻTåEFUĻVUJMTJHUFUĻLPNNFSĻJĻCFWåHFMTF
TLBMĻEFSĻUSZLLFTĻQòĻÁOĻBGĻTåEFUTĻJOETUJMMJOHT
LOBQQFSĻFMMFSĻIVLPNNFMTFTLOBQQFSOF ĻTò
TåEFUĻTUBOETFS
+VTUFSĻTUĆUUFOĻFGUFSĻQBTTBHFSFOTĻIĆKEF ĻTò
EFOĻPNĻNVMJHUĻEåLLFSĻIFMFĻCBHIPWFEFU
4LZEĻEFOĻPQBEĻFGUFSĻCFIPW
'PSĻBUĻGòĻOBLLFTUĆUUFOĻOFEĻJHFOĻTLBMĻLOBQQFO
NJEUĻNFMMFNĻSZHMåOFUĻPHĻOBLLFTUĆUUFOĻĻTF
JMMVTUSBUJPOFO ĻUSZLLFTĻJOE ĻTBNUJEJHĻNFEĻBU
OBLLFTUĆUUFOĻUSZLLFTĻGPSTJHUJHUĻOFE
/CPWGNPGFUNÌPKPICHFG[FGTUVG
PCMMGUV”VVGTRÌDCIU‘FGV
&MPQWBSNFEFĻTåEFS ĻTFĻTJEFĻ
$CIU‘FGT
&OĻOZĻTUBSUĻGPSĻBUĻHJWFĻTUPMFOĻEFOĻJOETUJMMJOH
EFSĻFSĻMBHSFUĻJĻOĆHMFIVLPNNFMTFO ĻPQOòTĻWFE
BUĻUSZLLFĻQòĻGKFSOCFUKFOJOHFOTĻPQMòTOJOHT
LOBQĻ4òĻTLBMĻGĆSFSEĆSFOĻWåSFĻòCFO
5SåLĻJĻMòTFIòOEUBHFUĻOåSNFTUĻOBLLFTUĆUUFO
GPSĻBUĻTMòĻOBLLFTUĆUUFOĻGSFNBE
/BLLFTUĆUUFOĻGĆSFTĻCBHVEĻNBOVFMU ĻJOEUJMĻEFS
MZEFSĻFUĻLMJL
%FOOFĻJOETUJMMJOHĻQòWJSLFSĻJLLFĻJOETUJMMJOHFS ĻEFSĻFSĻHFNUĻNFEĻEFUĻFMCFUKFOUFĻTåEFTĻIVLPNNFMTFTGVOLUJPO
&KVH”TGTOKNL”
5‘FGT
#&8#45'.
1$5
/BLLFTUĆUUFSOFĻTLBMĻFGUFSĻPQTMòOJOHĻWåSFĻJ
MòTUĻTUJMMJOH
/òSĻSZHMåOFUĻFSĻTMòFUĻOFE ĻTLBMĻOBLLFTUĆU
UFSOFĻGĆSFTĻMJEUĻGSFNĻGPSĻJLLFĻBUĻCFSĆSF
TåEFIZOEFO
0GFUNÌPKPICHDCIU‘FGT[IN‘P
0QTMòOJOHĻGPSFHòSĻQòĻEFOĻNPETBUUFĻNòEF
8+)6+)6
1$5
/òSĻSZHMåOFUĻTLBMĻTMòTĻOFE ĻNòĻEFSĻJLLF
WåSFĻOPHFOĻHFOTUBOEFĻQòĻCBHTåEFUĻ4JL
LFSIFETTFMFSOFĻNòĻIFMMFSĻJLLFĻWåSFĻTBUĻJ
&MMFSTĻLBOĻEFSĻPQTUòSĻTLBEFĻQòĻCBHTåEFUT
JOEUSåL
/òSĻSZHMåOFUĻFSĻTMòFUĻUJMCBHF ĻTLBMĻEFOĻSĆEF
NBSLFSJOHĻJLLFĻMåOHFSFĻLVOOFĻTFTĻ)WJT
EFOĻTUBEJHĻLBOĻTFT ĻFSĻSZHMåOFUĻJLLFĻMòTU
#&8#45'.
%FUĻUSFEFMUFĻSZHMåOĻLBOĻGPMEFTĻQòĻGPSTLFMMJHF
NòEFS
,POUSPMMÁS ĻBUĻCBHTåEFUTĻSZHMåOĻPHĻOBLLF
TUĆUUFSĻFSĻGPSTWBSMJHUĻGBTUMòTU ĻFGUFSĻBUĻEFĻFS
WJQQFUĻUJMCBHF
1$5
'PSTåEFSOFĻTLBMĻNVMJHWJTĻTLZEFTĻGSFNĻFMMFS
SZHMåOFOFĻJOETUJMMFTĻIĆKFSF ĻGPSĻBUĻEFĻCBHF
TUFĻSZHMåOĻTLBMĻLVOOFĻWJQQFTĻIFMUĻGSFN
p %FOĻWFOTUSFĻEFMĻLBOĻGPMEFTĻTFQBSBU
p %FOĻNJEUFSTUFĻEFMĻLBOĻGPMEFTĻTFQBSBU
p %FOĻIĆKSFĻEFMĻLBOĻLVOĻGPMEFTĻTBNNFO
NFEĻEFOĻNJEUFSTUFĻEFM
p )WJTĻIFMFĻSZHMåOFUĻTLBMĻGPMEFT ĻTLBMĻEF
GPSTLFMMJHFĻEFMFĻGPMEFTĻIWFSĻGPSĻTJH
)WJTĻNJEUFSSZHMåOFUĻTLBMĻTMòTĻOFEĻGSJHĆS
OBLLFTUĆUUFOĻPHĻKVTUFSĻEFOĻOFEĻGĆSĻNJE
UFSSZHMåOFU ĻTFĻTJEFĻ
%FĻZESFĻOBLLFTUĆUUFSĻTMòTĻBVUPNBUJTL
OFE ĻOòSĻEFĻZESFĻSZHMåOĻTMòTĻOFEĻ5SåL
SZHMåOFUTĻTQåSSFIòOEUBHĻ ĻPQ ĻPHĻWJQ
TBNUJEJHĻSZHMåOFUĻGSFNĻ&UĻSĆEUĻNåSLF
WFEĻTQåSSFNFLBOJTNFOĻ ĻWJTFS ĻBU
SZHMåOFUĻJLLFĻMåOHFSFĻFSĻMòTU
&KVH”TGTOKNL”
5‘FGT
'NGMVTKUMHQNFPKPICHDCIU‘FGVU[FTG
PCMMGUV”VVGT
#&8#45'.
/BLLFTUĆUUFSOFĻTLBMĻFGUFSĻPQTMòOJOHĻWåSFĻJ
MòTUĻTUJMMJOH
'KFSOCFUKFOJOHFOĻTLBMĻTUòĻJĻQPTJUJPOĻ+ĻFMMFS
++
5SZLĻLOBQQFOĻJOEĻGPSĻBUĻTMòĻCBHTåEFUT
ZEFSTUFĻOBLLFTUĆUUFSĻOFEĻGPSĻBUĻGPSCFESF
VETZOFUĻCBHVE
#&8#45'.
4MòĻJLLFĻEFĻZEFSTUFĻOBLLFTUĆUUFSĻOFE ĻIWJT
EFSĻTJEEFSĻFOĻQBTTBHFSĻQòĻFOĻBGĻZEFSQMBE
TFSOF
'ĆSĻOBLLFTUĆUUFOĻNBOVFMUĻUJMCBHF ĻJOEUJMĻEFS
IĆSFTĻFUĻLMJL
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
&KVH”TGTOKNL”
4CV
+PFUVKNNKPI
*QTP
#&8#45'.
3BUUFUĻTLBMĻJOETUJMMFTĻPHĻGBTUMòTFT ĻJOEFO
NBOĻLĆSFS
7FEĻIBTUJHIFETBGIåOHJHĻTFSWPTUZSJOH ĻLBO
OJWFBVFUĻGPSĻTUZSFTUZSLFĻKVTUFSFT ĻTFĻTJEFĻ
G021138
6CUVCVWTGT
+PFUVKNNKPICHTCV
*QTP
"SNĻĻGSJHĆSJOHĻBGĻSBUUFU
5SZLĻNJEUĻQòĻSBUUFUĻGPSĻBUĻTJHOBMFSF
.VMJHFĻSBUJOETUJMMJOHFS
3BUUFUĻLBOĻJOETUJMMFTĻCòEFĻJĻIĆKEFOĻPHĻMåOH
EFSFUOJOHFO
5SåLĻBSNFOĻJOEĻNPEĻEJHĻTFMWĻGPSĻBUĻMĆTOF
SBUUFU
*OETUJMĻSBUUFUĻJĻEFOĻTUJMMJOH ĻEFSĻQBTTFSĻEJH
CFETU
5SZLĻBSNFOĻUJMCBHFĻGPSĻBUĻGBTUMòTFĻSBUUFU
)WJTĻEFUĻHòSĻUSåHU ĻTLBMĻEFSĻUSZLLFTĻMJEUĻQò
SBUUFU ĻTBNUJEJHĻNFEĻBUĻBSNFOĻGĆSFTĻUJM
CBHF
-PCRRGTRÍTCVVGV
'BSUQJMPU ĻTFĻTJEFĻ
"EBQUJWĻGBSUQJMPU ĻTFĻTJEFĻ
-ZEĻPHĻUFMFGPOTUZSJOH ĻTFĻTJEFĻ
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
&KVH”TGTOKNL”
$GN[UPKPI
.[URCPGN
.[UMQPVCMVOGF#761UVKNNKPI
*OTUSVNFOUCFMZTOJOHFOTĻTUZSLFĻSFHVMFSFTĻNFE
GJOHFSIKVMFU
+PFUVKNNKPICHHQTN[IVGTPGUN[UJ”LFG
#JMFOTĻCFMBTUOJOHĻåOESFSĻGPSMZHUFSOFTĻMPESFUUF
SFUOJOH ĻIWJMLFUĻLBOĻGĆSFĻUJMĻCMåOEJOHĻBGĻNPE
LĆSFOEFĻUSBGJLĻ%FUUFĻVOEHòTĻWFEĻBUĻKVTUFSF
MZTIĆKEFOĻ)WJTĻCJMFOĻFSĻUVOHUMBTUFU ĻCĆSĻMZT
IĆKEFOĻTåOLFT
-BEĻNPUPSFOĻLĆSFĻFMMFSĻIPMEĻCJMFOTĻFMTZ
TUFNĻJĻOĆHMFQPTJUJPOĻ+
1XGTUKIVQXGTN[URCPGN
1XGTUKIVQXGTN[URCPGN
'JOHFSIKVMĻUJMĻKVTUFSJOHĻBGĻEJTQMBZĻPH
JOTUSVNFOUCFMZTOJOH
'JOHFSIKVMĻUJMĻKVTUFSJOHĻBGĻEJTQMBZĻPH
JOTUSVNFOUCFMZTOJOH
5òHFCBHMZHUFS
5òHFCBHMZHUFS
-ZTQBOFM
-ZTQBOFM
'JOHFSIKVMĻGPSĻMZTIĆKEFSFHVMFSJOH
'JOHFSIKVMĻGPSĻMZTIĆKEFSFHVMFSJOH
+PUVTWOGPVDGN[UPKPI
'PSTLFMMJHFĻEJTQMBZĻPHĻJOTUSVNFOUMBNQFS
UåOEFT ĻBGIåOHJHUĻBGĻOĆHMFQPTJUJPOFO ĻTF
TJEFĻ
%JTQMBZCFMZTOJOHFOĻEåNQFTĻBVUPNBUJTLĻJ
NĆSLFĻĻGĆMTPNIFEFOĻJOETUJMMFTĻNFEĻGJOHFSIKV
MFU
'JOEFTĻJLLFĻQòĻCJMFSĻVETUZSFUĻNFEĻBLUJWFĻ9FOPOGPSMZHUFS Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
3VMĻGJOHFSIKVMFUĻPQĻFMMFSĻOFEĻGPSĻBUĻIåWF
TåOLFĻMZTIĆKEFO
&KVH”TGTOKNL”
$GN[UPKPI
0‘THLGTPN[U
2QUKVKQP
$GV[FPKPI
/åSMZT"4MVLLFUĻOåSMZT
'KFSOMZTĻLBOĻBLUJWFSFT"
0WFSIBMJOHTMZTĻGVOHFSFSĻJ
EFOOFĻJOETUJMMJOH
1PTJUJPOTQBSLFSJOHTMZT
/åSMZT
'KFSOMZTĻLBOĻBLUJWFSFT
+PFUVKNNKPIGTRÍHKPIGTJLWNGVXGFHQTUMGNNKINCUV
,VOĻGĆSFS
'ĆSFSĻPHĻQBTTBHFSĻJĻGPSSFTUFĻQBTTB
HFSTåEF
1FSTPOFSĻJĻBMMFĻTåEFS
0WFSIBMJOHTMZTĻGVOHFSFSĻJ
EFOOFĻJOETUJMMJOH
.[UMPCRQIMQPVCMVCTO
*OETUJMMJOHĻGPSĻPWFSIBMJOHTMZT
*OETUJMMJOHĻGPSĻGKFSOMZT
"
(åMEFSĻWJTTFĻNBSLFEFS
1FSTPOFSĻJĻBMMFĻTåEFSĻPHĻNBLTJNBMĻMBTUĻJ
CBHBHFSVNNFU
'ĆSFSĻPHĻNBLTJNBMĻMBTUĻJĻCBHBHFSVNNFU
#JMFSĻNFEĻBLUJWFĻ9FOPOGPSMZHUFS ĻIBSĻBVUPNB
UJTLĻMZTIĆKEFSFHVMFSJOHĻPHĻFSĻEFSGPSĻJLLF
VETUZSFUĻNFEĻGJOHFSIKVM
``
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
&KVH”TGTOKNL”
$GN[UPKPI
.[UMQPVCMVOGF#761UVKNNKPI
2QUKVKQP
$GV[FPKPI
/åSMZT"4MVLLFUĻOåSMZTĻWFE
HPEFĻMZTGPSIPMEĻ'VOLUJPOFO
5VOOFMEFUFLUFSJOH ĻBLUJWFSFS
OåSMZTĻWFEĻEòSMJHFĻMZTGPSIPME
'VOLUJPOFOĻ'KFSOMZTĻNFE
BVUPNBUJTLĻBLUJWFSJOH ĻLBO
BOWFOEFT
0WFSIBMJOHTMZTĻGVOHFSFSĻJ
EFOOFĻJOETUJMMJOH
/åSMZT
.[UMPCRQIMQPVCMVCTO
*OETUJMMJOHĻGPSĻPWFSIBMJOHTMZT
'KFSOMZTĻLBOĻBLUJWFSFT
*OETUJMMJOHĻGPSĻGKFSOMZT
0WFSIBMJOHTMZTĻGVOHFSFSĻJ
EFOOFĻJOETUJMMJOH
2QUKVKQP
$GV[FPKPI
"
(åMEFSĻWJTTFĻNBSLFEFS
Ļ0NĻOĆEWFOEJHUĻLBOĻOåSMZTBVUPNBUJL
LFOĻGPSĻEFOOFĻTUJMMJOHĻEFBLUJWFSFTĻBGĻFUĻWåSL
TUFEĻ7PMWPĻBOCFGBMFS ĻBUĻEVĻLPOUBLUFSĻFUĻBVUP
SJTFSFUĻ7PMWPWåSLTUFE
ĻMZTFSĻOåSMZTFUĻBMUJEĻBVUP
*ĻJOETUJMMJOHFOĻ
NBUJTL ĻOòSĻNPUPSFOĻFSĻJĻHBOH ĻFMMFSĻOòSĻOĆHMF
QPTJUJPOĻ++ĻFSĻBLUJWFSFU
(LGTPN[U
'KFSOMZTFUĻLBOĻBLUJWFSFT ĻOòSĻMZTLPOUBLUFOĻFSĻJ
ĻFMMFSĻ
Ļ"LUJWFSEFBLUJWFS
QPTJUJPOĻ
GKFSOMZTFUĻWFEĻBUĻGĆSFĻLPOUBLUBSNFOĻJOEĻNPE
SBUUFUĻUJMĻFOEFTUJMMJOHFOĻPHĻTMJQQFĻEFOĻ"MUFSOB
UJWUĻLBOĻGKFSOMZTFUĻEFBLUJWFSFTĻWFEĻUSZLLFĻLPO
UBLUBSNFOĻMFUĻNPEĻSBUUFU
0WFSIBMJOHTMZTĻGVOHFSFSĻJ
EFOOFĻJOETUJMMJOH
/òSĻGKFSOMZTFUĻFSĻUåOEU ĻMZTFSĻTZNCPMFUĻ
QòĻLPNCJOBUJPOTJOTUSVNFOUFU
1PTJUJPOTQBSLFSJOHTMZT
1XGTJCNKPIUN[U
'KFSOMZTĻNFEĻBVUPNBUJTLĻBLUJWFSJOHĻ "DUJWF
)JHIĻ#FBNĻĻ")# ĻFSĻFOĻGVOLUJPO ĻTPNĻNFE
FOĻLBNFSBTFOTPSĻJĻGPSSVEFOTĻPWFSLBOUĻSFHJ
TUSFSFSĻNPELĆSFOEFĻUSBGJLTĻGPSMZHUFSĻFMMFSĻGPS
BOLĆSFOEFĻLĆSFUĆKFSTĻCBHMZHUFS ĻPHĻTLJGUFSĻGSB
'ĆSĻLPOUBLUBSNFOĻMFUĻJOEĻNPEĻSBUUFUĻUJMĻQPTJUJP
OFOĻGPSĻPWFSIBMJOHTMZTĻ'KFSOMZTFUĻMZTFS ĻJOEUJM
BSNFOĻTMJQQFT
/òSĻNPUPSFOĻTUBSUFT ĻBLUJWFSFTĻOåSMZTFUĻBVUP
NBUJTL ĻIWJTĻMZTLPOUBLUFOĻTUòSĻJĻTUJMMJOH
7PMWPĻBOCFGBMFS ĻBUĻTUJMMJOHFOĻ
ĻCSVHFT ĻTò
MåOHFĻUSBGJLTJUVBUJPOFSĻFMMFSĻWFKSGPSIPMEFOF
JLLFĻFSĻVHVOTUJHFĻGPSĻGVOLUJPOFOĻ'KFSOMZTĻNFE
BVUPNBUJTLĻBLUJWFSJOH 4MVLLFUĻOåSMZT
0‘TN[U
(åMEFSĻWJTTFĻNBSLFEFS ĻGPSĻMZTLPOUBLUĻVEFOĻTUJMMJOHFOĻ#761
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
(LGTPN[UOGFCWVQOCVKUMCMVKXGTKPI
#*$
&KVH”TGTOKNL”
$GN[UPKPI
GKFSOMZTĻUJMĻOåSMZTĻ-ZTFUĻWFOEFSĻUJMCBHFĻUJM
GKFSOMZTĻFUĻQBSĻTFLVOEFSĻFGUFS ĻBUĻLBNFSB
TFOTPSFOĻJLLFĻMåOHFSFĻSFHJTUSFSFSĻFUĻJOEGBM
EFOEFĻMZT
QMBZ ĻTLBMĻTLJGUĻNFMMFNĻGKFSOĻPHĻOåSMZTĻGPSFUB
HFTĻNBOVFMUĻ-ZTLPOUBLUFOĻLBOĻEPHĻTUBEJH
WåSFĻJĻQPTJUJPOĻ
Ļ%FUĻTBNNFĻHåMEFS
IWJTĻNFEEFMFMTFOĻ(QTTWFGUGPUQTGTDNQMGTGV
*ĻCJMFSĻNFEĻEFOOFĻGVOLUJPOĻIBSĻMZTLPOUBLUFO
FOĻBOEFOĻVEGPSNOJOH ĻTFĻTJEFĻ
PHĻTZNCPMFUĻ
ĻWJTFTĻ4ZNCPMFUĻ
TMVLLFT ĻOòSĻEJTTFĻNFEEFMFMTFSĻWJTFT
'VOLUJPOFOĻLBOĻBLUJWFSFT ĻOòSĻMZTLPOUBLUFOĻFS
Ļ'PSĻBUĻBLUJWFSJOHĻLBOĻTLF
JĻQPTJUJPOĻ
TLBMĻNPUPSFOĻIBWFĻLĆSUĻJĻNJOETUĻĻTFLVOEFS
PHĻCJMFOTĻIBTUJHIFEĻTLBMĻWåSFĻĻLNUĻFMMFS
IĆKFSF
NFEEFMFMTFO ĻPHĻTZNCPMFUĻ
.[UMPCRQIMQPVCMVCTO
/òSĻ")#ĻFSĻBLUJWFSFU ĻMZTFSĻTZNCPMFUĻ
QòĻLPNCJJOTUSVNFOUFUTĻEJTQMBZĻ/òSĻGKFSOMZTFU
FSĻUåOEU ĻMZTFSĻTZNCPMFUĻ
CJJOTUSVNFOUFU
ĻPHTòĻQòĻLPN
1$5
'PSSVEFOTĻGMBEFĻGPSBOĻLBNFSBTFOTPSFOĻCĆS
IPMEFTĻGSJĻGPSĻJT ĻTOF ĻEVHĻPHĻTOBWT
.[UMQPVCMVKRQUKVKQP#761
"LUJWFSEFBLUJWFSĻ")#ĻWFEĻBUĻGĆSFĻWFOTUSF
LPOUBLUBSNĻJOEĻNPEĻSBUUFUĻUJMĻFOEFTUJMMJOHFOĻPH
TMJQQFĻEFOĻ%FBLUJWFSJOHĻWFEĻGKFSOMZTĻNFEGĆ
SFS ĻBUĻMZTFUĻHòSĻEJSFLUFĻPWFSĻUJMĻOåSMZT
")#ĻLBOĻWåSFĻNJEMFSUJEJHUĻVUJMHåOHFMJH ĻGFLT
JĻTJUVBUJPOFSĻNFEĻUåUĻUòHFĻFMMFSĻLSBGUJHĻSFHO
/òSĻ")#ĻJHFOĻCMJWFSĻUJMHåOHFMJH ĻFMMFSĻGPSSVEF
TFOTPSFSOFĻJLLFĻMåOHFSFĻFSĻEåLLFU ĻTMVLLFT
ĻUåOEFT
#&8#45'.
")#ĻFSĻFUĻIKåMQFNJEEFMĻUJMĻBUĻBOWFOEFĻEFO
CFETUĻNVMJHFĻCFMZTOJOHĻVOEFSĻHVOTUJHFĻWJM
LòS
'ĆSFSFOĻFSĻBMUJEĻBOTWBSMJHĻGPSĻNBOVFMUĻBU
TLJGUFĻNFMMFNĻGKFSOĻPHĻOåSMZT ĻOòSĻUSBGJLTJ
UVBUJPOFOĻFMMFSĻWFKSGPSIPMEFOFĻLSåWFSĻEFU
%FSĻCĆSĻJLLFĻLMåCFTĻFMMFSĻNPOUFSFTĻOPHFU
QòĻGPSSVEFOĻGPSBOĻLBNFSBTFOTPSFO ĻEBĻEFU
LBOĻSFEVDFSFĻFMMFSĻIFMUĻGPSIJOESFĻGVOLUJPOFO
BGĻFUĻFMMFSĻGMFSFĻBGĻEFĻTZTUFNFS ĻEFSĻBGIåO
HFSĻBGĻLBNFSBTFOTPSFO
)WJTĻNFEEFMFMTFOĻ#*$OKFNGTVKFKIVKMMGV
TÌFKIJGFĻWJTFTĻQòĻLPNCJJOTUSVNFOUFUTĻEJT
&KVH”TGTOKNL”
$GN[UPKPI
8+)6+)6
&LTFNQMFSĻQò ĻIWPSOòSĻNBOVFMUĻTLJGUFĻNFM
MFNĻGKFSOĻPHĻOåSMZTĻLBOĻWåSFĻQòLSåWFU
p
p
p
p
p
p
7FEĻLSBGUJHĻSFHOĻFMMFSĻUåUĻUòHF
7FEĻJTTMBH
7FEĻTOFGZHOJOHĻFMMFSĻTOFTKBQ
7FEĻNòOFTLJO
7FEĻLĆSTFMĻJĻEòSMJHUĻPQMZTUFĻPNSòEFS
/òSĻGPSBOLĆSFOEFĻUSBGJLĻIBSĻTWBHĻCFMZT
OJOH
p
)WJTĻEFSĻFSĻGPEHåOHFSFĻQòĻFMMFSĻWFE
WFKFO
p
)WJTĻEFSĻFSĻTUåSLUĻSFGMFLUFSFOEFĻHFO
TUBOEF ĻGFLTĻTLJMUF ĻJĻOåSIFEFOĻBG
WFKFO
p
/òSĻNPELĆSFOEFĻUSBGJLTĻCFMZTOJOH
TMĆSFTĻBGĻGFLTĻBVUPWåSO
p
p
p
/òSĻEFSĻFSĻUSBGJLĻQòĻUJMTMVUUFOEFĻWFKF
*ĻCJMFSĻNFEĻSFHOTFOTPS ĻSFHJTUSFSFSĻSFHOTFOTP
SFOĻEFĻåOESFEFĻMZTGPSIPME ĻOòSĻCJMFOĻGFLT
LĆSFTĻJOEĻJĻFOĻUVOOFM ĻPHĻQòĻNBSLFEFSĻVEFO
LĆSFMZTĻBLUJWFSFTĻOåSMZTFUĻJOEFOĻGPSĻFU
TFLVOEĻ$BĻĻTFLVOEFSĻFGUFSĻBUĻCJMFOĻFSĻLĆSU
VEĻBGĻUVOOFMFO ĻEFBLUJWFSFTĻOåSMZTFU
#FNåSLĻ-ZTLPOUBLUFOĻTLBMĻWåSFĻJĻTUJMMJOH
ĻGPSĻBUĻUVOOFMEFUFLUFSJOHFOĻTLBMĻGVOHFSF
#MVKXG:GPQPHQTN[IVGT#$.
7FEĻCBLLFLBNNFĻPHĻTåOLOJOHFS
*ĻTUFKMFĻLVSWFS
'PSĻNFSFĻJOGPSNBUJPOĻPNĻLBNFSBTFOTPSFOT
CFHSåOTOJOHFS ĻTFĻTJEFĻ
6WPPGNFGVGMVGTKPI
.[UMGINGOGFHWPMVKQPGPUNÍGVHTC XGPUVTG JGP
JQNFUXKUUNÍGVVKN J”LTG )WJTĻCJMFOĻIBSĻBLUJWFĻ9FOPOGPSMZHUFSĻ "DUJWF
#FOEJOHĻ-JHIUTĻĻ"#- ĻGĆMHFSĻMZTFUĻGSBĻGPSMZH
UFSOFĻSBUUFUTĻCFWåHFMTFSĻGPSĻBUĻHJWFĻNBLTJNBM
"LUJWFSFUĻWFEĻMFWFSJOHĻGSBĻGBCSJL
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
CFMZTOJOHĻJĻTWJOHĻPHĻWFKLSZETĻPHĻEFSNFEĻĆHFU
TJLLFSIFE
'VOLUJPOFOĻBLUJWFSFTĻBVUPNBUJTL ĻOòSĻCJMFO
TUBSUFTĻ7FEĻGFKMĻJĻGVOLUJPOFOĻMZTFSĻTZNCPMFU
ĻQòĻLPNCJOBUJPOTJOTUSVNFOUFU ĻPHĻEFS
WJTFTĻTBNUJEJHĻFOĻGPSLMBSFOEFĻUFLTUĻTBNUĻFU
UåOEUTZNCPMĻQòĻJOGPSNBUJPOTEJTQMBZFU
5[ODQN
&KURNC[
$GV[FPKPI
(GLNKHQT
N[IVG5GT
XKEG
RÌMT‘XGV
4ZTUFNFUĻGVOHF
SFSĻJLLFĻ)FOWFOE
EJHĻUJMĻFUĻWåSL
TUFE ĻIWJTĻNFEEF
MFMTFOĻJLLFĻGPSTW
JOEFSĻ7PMWP
BOCFGBMFS ĻBUĻEV
LPOUBLUFSĻFUĻBVUP
SJTFSFUĻ7PMWP
WåSLTUFE
'VOLUJPOFOĻFSĻLVOĻBLUJWĻJĻTLVNSJOHĻFMMFS
NĆSLF ĻPHĻLVOĻOòSĻCJMFOĻFSĻJĻCFWåHFMTF
'VOLUJPOFOĻLBOĻBLUJWFSFTEFBLUJWFSFTĻJ
NFOVTZTUFNFUĻ/;%#4ĻVOEFSĻ/KP8
#MVKXVMWTXGN[UĻFMMFSĻVOEFSĻ+PFUVKNNKPIGT
$KNKPFUVKNNKPIGT .[UKPFUVKNNKPIGT #MVKXV
&KVH”TGTOKNL”
$GN[UPKPI
MWTXGN[UĻ7FESĻFOĻCFTLSJWFMTFĻBGĻNFOVTZTUF
NFU ĻTFĻTJEFĻ
7FESĆSFOEFĻUJMQBTOJOHĻBGĻMZTLFHMF ĻTF
TJEFĻ
'MUVTCN[U
)WJTĻCJMFOĻIBSĻFLTUSBMZT ĻLBOĻGĆSFSFOĻJĻNFOV
TZTUFNFUĻ/;%#4ĻWåMHF ĻPNĻEFĻTLBMĻWåSF
EFBLUJWFSFEFĻFMMFSĻUåOEFTTMVLLFTĻTBNUJEJH
NFEĻGKFSOMZTFU ĻTFĻTJEFĻ
2QUKVKQPURCTMGTKPIUN[U
/òSĻEFUĻFSĻNĆSLUĻVEFOGPS ĻPHĻCBHLMBQQFO
òCOFT ĻUåOEFTĻEFĻCBHFTUFĻQPTJUJPOTMZTĻGPSĻBU
IFOMFEFĻCBHWFELĆSFOEFTĻPQNåSLTPNIFE
%FUUFĻTLFSĻVBOTFU ĻIWJMLFOĻQPTJUJPOĻMZTLPOUBL
UFOĻTUòSĻJ ĻFMMFSĻIWJMLFOĻOĆHMFQPTJUJPOĻCJMFOT
FMTZTUFNĻFSĻJ
5òHFCBHMZTFUĻCFTUòSĻBGĻÁOĻMZHUFĻPHĻLBOĻLVO
UåOEFTĻJĻLPNCJOBUJPOĻNFEĻGKFSOOåSMZTFU
$TGOUGN[IVG
5òHFCBHMZHUFOĻTMVLLFTĻBVUPNBUJTL ĻOòSĻNPUP
SFOĻTUBOETFS
#SFNTFMZHUFSOFĻUåOEFTĻBVUPNBUJTLĻWFE
CSFNTOJOHĻ'PSĻJOGPSNBUJPOĻPNĻOĆECSFNTFMZT
PHĻBVUPNBUJTLFĻBEWBSTFMTCMJOLMZT ĻTF
TJEFĻ
5SZLĻQòĻUåOETMVLLOBQQFOĻ5òHFCBHMZTFUT
ĻJĻLPNCJOBUJPOTJOTUSV
LPOUSPMTZNCPMĻ
NFOUFUĻPHĻMBNQFOĻJĻLOBQQFOĻMZTFS ĻOòSĻUòHF
CBHMZTFUĻFSĻUåOEU
1$5
#FTUFNNFMTFSOFĻGPSĻCSVHĻBGĻUòHFCBHMZT
WBSJFSFSĻGSBĻMBOEĻUJMĻMBOE
6ÌIGDCIN[IVGT
#FXCTUGNUDNKPMN[U
.[UMPCRKPFUVKNNGVVKNRQUKVKQPURCTMGTKPIUN[U
%SFKĻMZTLPOUBLUFOĻUJMĻQPTJUJPOFOĻGPSĻQPTJUJPOT
QBSLFSJOHTMZTĻ OVNNFSQMBEFMZTFUĻUåOEFT
TBNUJEJHU -PCRHQTVÍIGDCIN[U
-PCRHQTCFXCTUGNUDNKPMN[U
&LTUSBMZTĻTLBMĻUJMTMVUUFTĻUJMĻEFUĻFMFLUSJTLFĻTZTUFNĻBGĻFUĻWåSLTUFEĻ7PMWPĻBOCFGBMFS ĻBUĻEVĻLPOUBLUFSĻFUĻBVUPSJTFSFUĻ7PMWPWåSLTUFE
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
&KVH”TGTOKNL”
$GN[UPKPI
"EWBSTFMTCMJOLMZTFOFĻUåOEFTĻBVUPNBUJTL ĻOòS
CJMFOĻFSĻCSFNTFUĻTòĻLSBGUJHU ĻBUĻOĆECSFNTFMZ
TFOFĻFSĻBLUJWFSFU ĻPHĻIBTUJHIFEFOĻMJHHFSĻVOEFS
ĻLNUĻ"EWBSTFMTCMJOLMZTFOFĻGPSCMJWFSĻUåOEU
OòSĻNBOĻFSĻTUBOETFU ĻPHĻTMVLLFTĻBVUPNBUJTL
OòSĻNBOĻCFHZOEFSĻBUĻLĆSFĻJHFO ĻFMMFSĻIWJTĻEFS
USZLLFTĻQòĻLOBQQFOĻ'PSĻNFSFĻJOGPSNBUJPOĻPN
OĆECSFNTFMZTĻPHĻBVUPNBUJTLFĻBEWBSTFMTCMJOL
MZT ĻTFĻTJEFĻ
#HXKUGTGDNKPMN[U
-QTVDNKPMUGMXGPU
'ĆSĻLPOUBLUBSNFOĻPQBEĻFMMFSĻOFEBEĻUJMĻGĆS
TUFĻQPTJUJPO ĻPHĻTMJQĻEFOĻ"GWJTFSOFĻCMJOLFS
USFĻHBOHFĻ'VOLUJPOFOĻLBOĻBLUJWFSFT
EFBLUJWFSFTĻJĻNFOVFOĻ/;%#4ĻVOEFS
+PFUVKNNKPIGT $KNKPFUVKNNKPIGT
.[UKPFUVKNNKPIGT 6TKRNG6WTP
UKIPCNĻ7FESĻFOĻCFTLSJWFMTFĻBGĻNFOVTZ
TUFNFU ĻTFĻTJEFĻ
$GN[UPKPIKMCDKPG
-QPVKPWGTNKIDNKPMUGMXGPU
G021149
"EWBSTFMTCMJOLMZTFOFĻBLUJWFSFTĻWFEĻBUĻUSZLLF
LOBQQFOĻJOEĻ#FHHFĻCMJOLMZTTZNCPMFSĻQò
LPNCJOBUJPOTJOTUSVNFOUFUĻCMJOLFS ĻOòSĻBEWBS
TFMTCMJOLMZTFOFĻFSĻJĻCSVH
'ĆSĻLPOUBLUBSNFOĻPQBEĻFMMFSĻOFEBEĻUJM
ZEFSTUJMMJOHFO
"SNFOĻCMJWFSĻTUòFOEFĻJĻEFOOFĻTUJMMJOHĻPHĻGĆSFT
UJMCBHFĻNBOVFMUĻFMMFSĻBVUPNBUJTLĻBGĻSBUUFUT
CFWåHFMTF
$NKPMN[UU[ODQNGT
'PSĻCMJOLMZTTZNCPMFS ĻTFĻTJEFĻ
-PCRRGTKNQHVUMQPUQNNGPVKNN‘UGNCORGTPGHQTCP
QIMCDKPGDGN[UPKPI
-åTFMBNQFĻJĻWFOTUSFĻTJEF
-åTFMBNQFĻJĻIĆKSFĻTJEF
,BCJOFCFMZTOJOH
"MĻCFMZTOJOHĻJĻLBCJOFOĻLBOĻUåOEFTĻPHĻTMVLLFT
NBOVFMUĻJOEFOĻĻNJOVUUFSĻFGUFSĻBU
p NPUPSFOĻFSĻTMVLLFU ĻPHĻCJMFOTĻFMTZTUFNĻFS
JĻOĆHMFQPTJUJPOĻ
p CJMFOĻFSĻMòTUĻPQ ĻNFOĻNPUPSFOĻJLLFĻFSĻTUBS
UFU
#HXKUGTGDNKPMN[U
.QHVUDGN[UPKPIHQTCP
-åTFMBNQFSOFĻGPSBOĻUåOEFTĻPHĻTMVLLFTĻNFE
FUĻUSZLĻQòĻEFOĻUJMTWBSFOEFĻLOBQĻJĻMPGUTLPOTPM
MFO
&KVH”TGTOKNL”
$GN[UPKPI
.QHVUDGN[UPKPIDCIK
$CICIGTWOUN[U
-ZTFUĻJĻCBHBHFSVNNFUĻUåOEFTTMVLLFT ĻOòS
CBHLMBQQFOĻòCOFTMVLLFT
$GN[UPKPIUCWVQOCVKM
,BCJOFMZTLOBQQFOĻIBSĻGĆMHFOEFĻUSFĻJOETUJMMJO
HFSĻGPSĻMZTFUĻJĻLBCJOFO
p 5NWMMGVĻĻIĆKSFĻTJEFĻUSZLLFUĻJOE ĻCFMZT
OJOHTBVUPNBUJLLFOĻFSĻEFBLUJWFSFU
G021150
p 0GWVTCNRQUKVKQPĻĻCFMZTOJOHTBVUPNBUJL
.QHVUDGN[UPKPIDCIK
-BNQFSOFĻUåOEFTTMVLLFTĻNFEĻFUĻUSZLĻQòĻEFO
SFMFWBOUFĻLOBQ
+PFUVKIPKPIUN[U
*OETUJHOJOHTMZTFUĻ PHĻLBCJOFCFMZTOJOHFO ĻIFO
IPMETWJTĻUåOEFTĻPHĻTMVLLFT ĻOòSĻFOĻTJEFEĆS
òCOFTĻFMMFSĻMVLLFT
*CPFUMGTWOUN[U
)BOETLFSVNTMZTFUĻIFOIPMETWJTĻUåOEFTĻPH
TMVLLFT ĻOòSĻLMBQQFOĻòCOFTĻFMMFSĻMVLLFT
/CMGWRURGLN
.BLFVQTQFKMFUTĻMZTĻ TFĻTJEFĻ ĻUåOEFT
TMVLLFT ĻOòSĻMòHFUĻIFOIPMETWJTĻòCOFTĻFMMFSĻMVL
LFT
LFOĻFSĻBLUJWFSFU
)WJTĻFUĻMZTĻUåOEFTĻNBOVFMU ĻPHĻCJMFOĻMòTFT
TMVLLFTĻMZTFUĻBVUPNBUJTLĻFGUFSĻUPĻNJOVUUFS
5VGOPKPIUDGN[UPKPI
/òSĻEFOĻBMNJOEFMJHFĻLBCJOFCFMZTOJOHĻFSĻTMVL
LFUĻPHĻNPUPSFOĻFSĻJĻHBOH ĻMZTFSĻOPHMFĻMZTEJP
EFS ĻCMBĻFOĻJĻMPGUTCFMZTOJOHFO ĻGPSĻBUĻHJWFĻFU
TWBHUĻMZTĻPHĻFOĻNFSFĻCFIBHFMJHĻTUFNOJOH
VOEFSĻLĆSTMFOĻ%FOOFĻCFMZTOJOHĻTMVLLFSĻMJEU
FGUFSĻEFOĻBMNJOEFMJHFĻLBCJOFCFMZTOJOH ĻOòS
CJMFOĻMòTFT
p 6‘PFVĻĻWFOTUSFĻTJEFĻUSZLLFUĻJOE ĻLBCJOF
8CTKIJHQTN[UXCPM
0GWVTCNUVKNNKPI
/PHFUĻBGĻEFOĻVEWFOEJHFĻCFMZTOJOHĻLBOĻIPMEFT
UåOEUĻPHĻGVOHFSFĻTPNĻPSJFOUFSJOHTMZT ĻFGUFSĻBU
CJMFOĻFSĻMòTU
CFMZTOJOHFOĻFSĻUåOEU
/òSĻLOBQQFOĻFSĻJĻOFVUSBMĻTUJMMJOH ĻUåOEFTTMVL
LFTĻLBCJOFMZTFUĻBVUPNBUJTLĻTPNĻOFEFOGPS
CFTLSFWFU
,BCJOFCFMZTOJOHFOĻUåOEFTĻPHĻGPSCMJWFSĻUåOEU
JĻĻTFLVOEFS
p CJMFOĻMòTFTĻPQĻNFEĻGKFSOCFUKFOJOHĻFMMFS
OĆHMFCMBE ĻTFĻTJEFĻĻFMMFSĻ
p NPUPSFOĻFSĻTMVLLFU ĻPHĻCJMFOTĻFMTZTUFNĻFS
JĻOĆHMFQPTJUJPOĻ
,BCJOFCFMZTOJOHFOĻTMVLLFT ĻOòS
p NPUPSFOĻTUBSUFT
p CJMFOĻMòTFT
,BCJOFCFMZTOJOHFOĻUåOEFTĻPHĻGPSCMJWFSĻUåOEU
JĻUPĻNJOVUUFS ĻIWJTĻFOĻBGĻEĆSFOFĻFSĻòCFO
5BHĻGKFSOCFUKFOJOHFOĻVEĻBGĻUåOEJOHTMòTFO
'ĆSĻWFOTUSFĻLPOUBLUBSNĻJOEĻNPEĻSBUUFUĻUJM
FOEFTUJMMJOHFO ĻPHĻTMJQĻEFOĻ'VOLUJPOFO
BLUJWFSFTĻQòĻTBNNFĻNòEFĻTPNĻPWFSIB
MJOHTMZTFUĻ TFĻTJEFĻ 4UJHĻVEĻBGĻCJMFO ĻPHĻMòTĻEĆSFO
/òSĻGVOLUJPOFOĻFSĻBLUJWFSFU ĻUåOEFTĻOåSMZTFU
QBSLFSJOHTMZTFU ĻMZTFUĻJĻTJEFTQFKMFOF ĻOVNNFS
QMBEFMZTFU ĻMPGUTMZTFUĻJĻLBCJOFOĻPHĻJOETUJH
OJOHTMZTFU
5JETSVNNFU ĻTPNĻPSJFOUFSJOHTMZTFUĻTLBMĻWåSF
UåOEU ĻLBOĻJOETUJMMFTĻJĻNFOVFOĻ/;%#4ĻVOEFS
+PFUVKNNKPIGT $KNKPFUVKNNKPIGT
``
&KVH”TGTOKNL”
$GN[UPKPI
.[UKPFUVKNNKPIGT *QOG5CHGN[U VKF 7FESĻFOĻCFTLSJWFMTFĻBGĻNFOVTZTUFNFU ĻTF
TJEFĻ
6KNRCUPKPICHN[UMGING
WFOTUSFLĆSTFMĻ%FOĻSFUUFĻMZTLFHMFĻHJWFSĻPHTò
FUĻNFSFĻFGGFLUJWUĻMZTĻVEĻJĻWFKLBOUFO
#MVKXG:GPQPHQTN[IVGT
#JMFOĻTLBMĻTUòĻTUJMMF ĻPHĻNPUPSFOĻTLBMĻWåSFĻJ
HBOH ĻOòSĻMZTLFHMFOĻTLJGUFTĻNFMMFNĻIĆKSFĻPH
WFOTUSFLĆSTFM
8CTKIJGFHQTCPMQOUVN[U
5SZHIFETCFMZTOJOHFOĻUåOEFTĻNFEĻGKFSOCFUKF
OJOHFOĻ TFĻTJEFĻ ĻPHĻCFOZUUFTĻGPSĻBUĻUåOEF
CJMFOTĻMZTĻQòĻBGTUBOE
(òĻJOEĻJĻNFOVTZTUFNFUĻ/;%#4ĻVOEFS
+PFUVKNNKPIGT $KNKPFUVKNNKPIGT
.[UKPFUVKNNKPIGT
5JETSVNNFU ĻTPNĻUSZHIFETCFMZTOJOHFOĻTLBM
WåSFĻUåOEU ĻLBOĻJOETUJMMFTĻJĻNFOVFOĻ/;%#4
VOEFSĻ+PFUVKNNKPIGT $KNKPFUVKNNKPIGT
.[UKPFUVKNNKPIGT #WVQDGN[UPKPI VKF 7FESĻFOĻCFTLSJWFMTFĻBGĻNFOVTZTUFNFU ĻTF
TJEFĻ
G021151
/òSĻGVOLUJPOFOĻFSĻBLUJWFSFUĻNFEĻGKFSOCFUKF
OJOHFO ĻUåOEFTĻQBSLFSJOHTMZTFU ĻMZTFUĻJĻTJEF
TQFKMFOF ĻOVNNFSQMBEFMZTFU ĻMPGUTMZTFUĻJĻLBCJ
OFOĻPHĻJOETUJHOJOHTMZTFU
7åMHĻNFMMFNĻ/KFNGTVKFKIJ”LTGVTCHKMĻPH
/KFNGTVKFKIXGPUVTGVTCHKM
7FESĻFOĻCFTLSJWFMTFĻBGĻNFOVTZTUFNFU ĻTF
TJEFĻ
.[UMGINGHQTXGPUVTGM”TUGN
*CNQIGPN[IVGT
)BMPHFOMZHUFSTĻMZTLFHMFĻåOESFTĻWFEĻBGEåL
OJOHĻBGĻMZHUFHMBTTFUĻ-ZTLFHMFOĻGPSSJOHFTĻMJEU
#HF‘MPKPICHN[IVGT
G021152
5FHOĻTLBCFMPOFSOFĻ"ĻPHĻ#ĻGPSĻWFOTUSFTUZ
SFUĻCJM ĻFMMFSĻ$ĻPHĻ%ĻGPSĻIĆKSFTUZSFUĻCJMĻJ
TLBMBĻ ĻTFĻTJEFĻ
.[UMGINGHQTJ”LTGM”TUGN
'PSĻJLLFĻBUĻCMåOEFĻNPELĆSFOEFĻUSBGJLĻTLBM
GPSMZHUFSOFTĻMZTLFHMFĻPNTUJMMFTĻUJMĻIĆKSFĻFMMFS
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
p "ĻĻ-)%Ļ3JHIUĻ WFOTUSFTUZSFU ĻIĆKSF
HMBT
p #ĻĻ-)%Ļ-FGUĻ WFOTUSFTUZSFU ĻWFOTUSF
HMBT
p $ĻĻ3)%Ļ3JHIUĻ IĆKSFTUZSFU ĻIĆKSFĻHMBT
p %ĻĻ3)%Ļ-FGUĻ IĆKSFTUZSFU ĻWFOTUSFĻHMBT
&KVH”TGTOKNL”
$GN[UPKPI
0WFSGĆSĻTLBCFMPOFOĻUJMĻFUĻTFMWLMåCFOEF
WBOECFTUBOEJHUĻNBUFSJBMFĻPHĻLMJQĻEFOĻVE
1MBDFSĻEFĻTFMWLMåCFOEFĻTLBCFMPOFSĻJĻEFO
SFUUFĻBGTUBOEĻGSBĻMZHUFHMBTTFUTĻLBOUĻWIB
CJMMFEFU ĻTFĻTJEFĻ ĻPHĻNòMFOFĻQò
OFEFOTUòFOEFĻMJTUF
p 4LBCFMPOĻ"ĻWBOESFUĻMJOKFĻDBĻĻNN
MPESFUĻMJOKFĻDBĻĻNN
p 4LBCFMPOĻ#ĻWBOESFUĻMJOKFĻDBĻĻNN
MPESFUĻMJOKFĻDBĻĻNN
p 4LBCFMPOĻ$ĻWBOESFUĻMJOKFĻDBĻĻNN
MPESFUĻMJOKFĻDBĻĻNN
p 4LBCFMPOĻ%ĻWBOESFUĻMJOKFĻDBĻĻNN
MPESFUĻMJOKFĻDBĻĻNN
``
&KVH”TGTOKNL”
$GN[UPKPI
2NCEGTKPICHUMCDGNQPGT
ŽXTGT‘MMGXGPUVTGUV[TGVDKNUMCDGNQPGT#QI$0GFTGT‘MMGJ”LTGUV[TGVDKNUMCDGNQPGT%QI&
&KVH”TGTOKNL”
$GN[UPKPI
5MCDGNQPGTVKNJCNQIGPN[IVGT
&KVH”TGTOKNL”
8KUMGTGQIURTKPMNGTG
(QTTWFGXKUMGTG
+PVGTXCNXKUMPKPI
"OUBMMFUĻBGĻTMBHĻQSĻUJETFOIFEĻJOETUJM
MFTĻNFEĻGJOHFSIKVMFU ĻOòSĻEFSĻFSĻWBMHU
JOUFSWBMWJTLOJOH
-QPVKPWGTNKIXKUMPKPI
7JTLFSOFĻBSCFKEFSĻNFEĻOPSNBM
IBTUJHIFE
7JTLFSOFĻBSCFKEFSĻNFEĻIĆKĻIBTUJH
IFE
8+)6+)6
(QTTWFGXKUMGTGQIURTKPMNGTG
3FHOTFOTPSĻUåOETMVL
'JOHFSIKVMĻUJMĻJOETUJMMJOHĻBGĻGĆMTPNIFE
GSFLWFOT
(QTTWFGXKUMGTGHTC
'ĆSĻBSNFOĻUJMĻĻGPSĻBUĻTMòĻGPSSVEFWJ
TLFSOFĻGSB
'PMGNVXKUMGTUNCI
'ĆSĻBSNFOĻPQBE ĻPHĻTMJQĻEFOĻGPSĻBU
GPSFUBHFĻFUĻWJTLFSTMBH
*OEFOĻBLUJWFSJOHĻBGĻWJTLFSFĻPNĻWJOUFSFOĻTLBM
EFUĻTJLSFT ĻBUĻWJTLFSCMBEFOFĻJLLFĻFSĻGSPTTFU
GBTU ĻPHĻBUĻFWFOUVFMĻTOFĻFMMFSĻJTĻQòĻGPSSVEFO
PHĻCBHSVEFO ĻFSĻTLSBCFUĻBG
4GIPUGPUQT
3FHOTFOTPSFOĻSFHJTUSFSFSĻNåOHEFOĻBGĻWBOE
QòĻGPSSVEFOĻPHĻBLUJWFSFSĻBVUPNBUJTLĻGPSSVEFWJ
TLFSOFĻ3FHOTFOTPSFOTĻGĆMTPNIFEĻKVTUFSFT
NFEĻGJOHFSIKVMFU
/òSĻSFHOTFOTPSFOĻFSĻBLUJWFSFU ĻUåOEFTĻFO
ĻWJTFT
MBNQF ĻPHĻSFHOTFOTPSTZNCPMFUĻ
QòĻIĆKSFĻEJTQMBZĻQòĻLPNCJOBUJPOTJOTUSVNFO
UFU
#MVKXGTKPIQIKPFUVKNNKPICHH”NUQOJGF
/òSĻSFHOTFOTPSFOĻTLBMĻBLUJWFSFT ĻTLBMĻCJMFO
WåSFĻJĻHBOHĻFMMFSĻGKFSOCFUKFOJOHFOĻJĻQPTJUJPOĻ+
FMMFSĻ++ ĻTBNUJEJHĻNFEĻBUĻWJTLFSCFUKFOJOHTBS
NFOĻTLBMĻWåSFĻJĻQPTJUJPOĻĻFMMFSĻFOLFMUTMBHT
QPTJUJPO
3FHOTFOTPSFOĻBLUJWFSFTĻWFEĻBUĻUSZLLFĻQò
8+)6+)6
#SVHĻSJHFMJHUĻNFEĻTQSJOLMFSWåTLF ĻOòS
WJTLFSOFĻSFOHĆSĻGPSSVEFOĻ'PSSVEFOĻTLBM
WåSFĻWòE ĻOòSĻWJTLFSOFĻBSCFKEFS
5GTXKEGUVKNNKPIXKUMGTDNCFG
7FEĻSFOHĆSJOHĻBGĻGPSSVEFWJOEVFTWJTLFSFĻPH
VETLJGUOJOHĻBGĻWJOEVFTWJTLFSFĻTFĻTJEFĻĻPH
4LJGUĻBGĻWJTLFSCMBEFĻTFĻTJEFĻ ĻTFSWJDFTUJMMJOHĻWJTLFSCMBEFĻTFĻTJEFĻĻPHĻQòGZMEOJOHĻBGĻTQSJOLMFSWåTLFĻTFĻTJEFĻ
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
LOBQQFOĻ
TMBH
Ļ7JTLFSOFĻGPSFUBHFSĻOVĻÁU
)WJTĻBSNFOĻGĆSFTĻPQBE ĻHJWFSĻWJTLFSOFĻFUĻFLT
USBĻTMBH
%SFKĻGJOHFSIKVMFUĻPQBEĻGPSĻTUĆSSFĻGĆMTPNIFEĻPH
OFEBEĻGPSĻNJOESFĻGĆMTPNIFEĻ %FSĻGPSFUBHFT
FUĻFLTUSBĻTMBH ĻOòSĻGJOHFSIKVMFUĻESFKFTĻPQBE
&KVH”TGTOKNL”
8KUMGTGQIURTKPMNGTG
&GCMVKXGTG
3FHOTFOTPSFOĻEFBLUJWFSFTĻWFEĻBUĻUSZLLFĻQò
5RTKPMNKPICHN[IVGTQITWFGT
4GFWEGTGVXCUM
/òSĻEFSĻFSĻDBĻĻMJUFSĻTQSJOLMFSWåTLFĻUJMCBHFĻJ
CFIPMEFSFO ĻPHĻNFEEFMFMTFOĻPN ĻBUĻEFSĻTLBM
GZMEFTĻTQSJOLMFSWåTLFĻQò ĻWJTFTĻQòĻLPNCJJO
TUSVNFOUFUTĻEJTQMBZ ĻMVLLFTĻUJMGĆSTMFOĻBG
TQSJOLMFSWåTLFĻUJMĻGPSMZHUFSOFĻ)FSWFEĻQSJPSJUF
SFTĻSFOHĆSJOHĻBGĻGPSSVEFOĻPHĻVETZOFUĻHFOOFN
EFO
ĻFMMFSĻGĆSFĻBSNFOĻOFEBEĻUJMĻFU
LOBQQFOĻ
BOEFUĻWJTLFSQSPHSBN
3FHOTFOTPSFOĻEFBLUJWFSFTĻBVUPNBUJTL ĻOòS
GKFSOCFUKFOJOHFOĻUBHFTĻVEĻBGĻUåOEJOHTMòTFO
FMMFSĻGFNĻNJOVUUFS ĻFGUFSĻBUĻNPUPSFOĻFSĻTMVLLFU
6”TTKPIQIURTKPMNKPICHDCITWFGP
8+)6+)6
*ĻFOĻWBTLFBVUPNBUĻLBOĻGPSSVEFWJTLFSOF
TUBSUFĻPHĻCMJWFĻTLBEJHFUĻ4MòĻSFHOTFOTPSFO
GSB ĻNFOTĻCJMFOĻFSĻJĻHBOH ĻFMMFSĻGKFSOCFUKF
OJOHFOĻFSĻJĻQPTJUJPOĻ+ĻFMMFSĻ++Ļ4ZNCPMFUĻQò
LPNCJOBUJPOTJOTUSVNFOUFUĻPHĻMBNQFOĻJ
LOBQQFOĻTMVLLFT
5RTKPMNGTHWPMVKQP
5RTKPMNKPICHHQTTWFG
'PSSVEFĻPHĻGPSMZHUFTQSJOLMJOHĻTUBSUFTĻWFEĻBU
GĆSFĻBSNFOĻJOEĻNPEĻSBUUFU
&GUFSĻBUĻBSNFOĻFSĻTMVQQFU ĻGPSFUBHFSĻGPSSVEFWJ
TLFSOFĻOPHMFĻFLTUSBĻTMBH ĻPHĻGPSMZHUFSOF
TQSJOLMFT
1RXCTOGFGURTKPMNGTF[UGT
4QSJOLMFSEZTFSOFĻPQWBSNFTĻBVUPNBUJTLĻJ
LVMEFĻGPSĻBUĻGPSIJOESF ĻBUĻTQSJOLMFSWåTLFOĻGSZ
TFSĻGBTU
*”LVT[MUURTKPMNKPICHHQTN[IVGT
)ĆKUSZLTTQSJOLMJOHĻBGĻGPSMZHUFSOFĻCSVHFSĻTUPSF
NåOHEFSĻTQSJOLMFSWåTLFĻ'PSĻBUĻTQBSFĻQò
WåTLFOĻTQSJOLMFTĻGPSMZHUFSOFĻBVUPNBUJTLĻWFE
IWFSĻĻTQSJOLMJOHĻBGĻGPSSVEFO
#BHSVEFWJTLFSĻqĻJOUFSWBMWJTLOJOH
#BHSVEFWJTLFSĻqĻLPOUJOVFSMJHĻWJTLOJOH
7FEĻBUĻGĆSFĻBSNFOĻGSFNBEĻ TFĻQJMFOĻQòĻJMMVTUSB
UJPOFOĻPWFOGPS ĻTUBSUFTĻTQSJOLMJOHĻPHĻWJTLOJOH
BGĻCBHSVEFO
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
&KVH”TGTOKNL”
8KUMGTGQIURTKPMNGTG
1$5
#BHSVEFWJTLFSFOĻFSĻVETUZSFUĻNFEĻFO
CFTLZUUFMTFĻNPEĻPWFSPQIFEOJOH ĻTPNĻHĆS
BUĻNPUPSFOĻTMVLLFT ĻIWJTĻEFOĻPWFSPQIFEFT
#BHSVEFWJTLFSFOĻGVOHFSFSĻJHFOĻFGUFSĻFO
BGLĆMJOHTQFSJPEFĻ ĻTFLVOEFSĻFMMFSĻMåO
HFSF ĻBGIåOHJHUĻBGĻWBSNFOĻJĻNPUPSFOĻPH
VEFUFNQFSBUVSFO 8KUMGTGpDCMPKPI
)WJTĻEFSĻWåMHFTĻCBLHFBS ĻNFOTĻGPSSVEFWJ
TLFSOFĻFSĻBLUJWFSFU ĻWJMĻCBHSVEFWJTLFSFOĻTUBSUF
JOUFSWBMWJTLOJOHĻ'VOLUJPOFOĻPQIĆSFS ĻOòSĻEFS
TLJGUFTĻVEĻBGĻCBLHFBS
)WJTĻCBHSVEFWJTLFSFOĻBMMFSFEFĻBSCFKEFSĻLPOUJ
OVFSMJHU ĻTLFSĻEFSĻJOHFOĻåOESJOH
1$5
)WJTĻCJMFOĻIBSĻSFHOTFOTPS ĻBLUJWFSFTĻCBHSV
EFWJTLFSFOĻWFEĻCBLOJOH ĻIWJTĻTFOTPSFOĻFS
BLUJWFSFU ĻPHĻEFUĻSFHOFS
%FOOFĻGVOLUJPOĻ JOUFSWBMWJTLOJOHĻWFEĻCBLOJOH ĻLBOĻTMòTĻGSBĻ)FOWFOEĻEJHĻUJMĻFUĻWåSLTUFEĻ7PMWPĻBOCFGBMFS ĻBUĻEVĻLPOUBLUFSĻFUĻBVUPSJTFSFUĻ7PMWPWåSLTUFE
&KVH”TGTOKNL”
4WFGTQIURGLNG
)GPGTGNV
TFĻEFUĻNBSLFSFEFĻGFMUĻQòĻPWFOTUòFOEFĻJMMV
TUSBUJPO 8CTOGTGHNGMVGTGPFGHQTTWFG
.COKPGTGVINCU
SFUĻHMBT
(MBTTFUĻFSĻGPSTUåSLFU ĻIWJMLFUĻHJWFS
CFESFĻJOECSVETCFTLZUUFMTFĻPHĻGPS
CFESFSĻLBCJOFOTĻMZEJTPMFSJOHĻ'PSSV
EFOĻPHĻEFĻĆWSJHFĻSVEFS ĻIBSĻMBNJOF
4WFGJGLU
8CPFQIUOWFUCHXKUGPFG[FGTNCI
3VEFSOFĻFSĻCFIBOEMFUĻNFEĻFO
CFMåHOJOH ĻEFSĻGPSCFESFSĻVETZOFU
WFEĻTWåSFĻWFKSGPSIPMEĻ7FESĻWFEMJ
HFIPMEFMTF ĻTFĻTJEFĻ
(GNVWFGPRÍUCVXCTOGTGHNGMVGTGPFGHKNO
8+)6+)6
#SVHĻJLLFĻFOĻJTTLSBCFSĻBGĻNFUBMĻUJMĻBUĻGKFSOF
JTĻGSBĻWJOEVFSOFĻ#SVHĻFMPQWBSNOJOHFOĻUJMĻBU
GKFSOFĻJTĻGSBĻTQFKMFOF ĻTFĻTJEFĻ
/ÌVVG
"
ĻNN
#
ĻNN
$GVLGPKPIURCPGNRÍH”TGTF”TGP
&MFLUSJTLĻMòTOJOHĻBGĻEĆSF ĻPHĻSVEFSĻCBHJ
TFĻTJEFĻ
'PSSVEFOĻFSĻGPSTZOFUĻNFEĻFOĻWBSNFSFGMFLUF
SFOEFĻGJMN ĻEFSĻNJOETLFSĻTPMFOTĻWBSNFTUSòM
OJOHĻJĻLBCJOFO
1MBDFSJOHĻBGĻFMFLUSPOJTLĻVETUZS ĻGFLTĻFO
USBOTQPOEFS ĻCBHĻWFEĻFOĻHMBTGMBEFĻNFEĻWBS
NFSFGMFLUFSFOEFĻGJMNĻLBOĻQòWJSLFĻEFOTĻGVOL
UJPOĻPHĻZEFMTFĻOFHBUJWU
#FUKFOJOHĻBGĻCBHFTUFĻTJEFSVEFS
#FUKFOJOHĻBGĻGPSSFTUFĻTJEFSVEFS
#&8#45'.
,POUSPMMFS ĻBUĻJOHFOĻCBHTåEFQBTTBHFSFS
LPNNFSĻJĻLMFNNF ĻOòSĻSVEFSOFĻMVLLFTĻGSB
GĆSFSEĆSFO
)WJTĻGVOLUJPOFOĻGPSĻFMFLUSPOJTLĻVETUZSĻTLBM
CMJWFĻPQUJNBM ĻCĆSĻEFUĻQMBDFSFTĻQòĻEFOĻEFMĻBG
GPSSVEFO ĻEFSĻJLLFĻIBSĻWBSNFSFGMFLUFSFOEFĻGJMN
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
&KVH”TGTOKNL”
4WFGTQIURGLNG
#&8#45'.
,POUSPMMFS ĻBUĻCĆSOĻFMMFSĻBOESFĻQBTTBHFSFS
JLLFĻLPNNFSĻJĻLMFNNF ĻIWJTĻSVEFSOFĻMVL
LFT ĻPHTòĻOòSĻGKFSOCFUKFOJOHFOĻCSVHFT
#&8#45'.
)WJTĻEFSĻFSĻCĆSOĻJĻCJMFOĻĻIVTLĻBMUJEĻBU
BGCSZEFĻTUSĆNNFOĻUJMĻSVEFIFKTĻWFEĻBU
WåMHFĻOĆHMFQPTJUJPOĻ ĻPHĻUBHĻEFSFGUFS
GKFSOCFUKFOJOHFOĻNFE ĻOòSĻCJMFOĻGPSMBEFT
'PSĻJOGPSNBUJPOĻPNĻOĆHMFQPTJUJPOFSĻĻTF
TJEFĻ
$GVLGPKPI
.FEĻGĆSFSEĆSFOTĻCFUKFOJOHTQBOFMĻLBOĻBMMF
SVEFIFKTĻCFUKFOFTĻĻEFĻBOESFĻEĆSFTĻCFUKF
OJOHTQBOFMFSĻLBOĻLVOĻCFUKFOFĻEFUĻSFTQFLUJWF
SVEFIFKTĻ,VOĻÁUĻCFUKFOJOHTQBOFMĻLBOĻCFUKF
OFTĻBEĻHBOHFO
'PSĻBUĻSVEFIFKTFOFĻTLBMĻLVOOFĻCSVHFT ĻTLBM
OĆHMFQPTJUJPOFOĻWåSFĻEFOĻMBWFTUFĻ+ĻĻTF
TJEFĻĻ&GUFSĻTMVLOJOHĻBGĻNPUPSFOĻLBOĻSVEF
IFKTFOFĻCFUKFOFTĻJĻFUĻQBSĻNJOVUUFS ĻFGUFSĻGKFSO
CFUKFOJOHFOĻFSĻCMFWFUĻUBHFUĻVEĻĻNFOĻJLLF
FGUFSĻBUĻFOĻEĆSĻFSĻCMFWFUĻòCOFU
-VLOJOHĻBGĻSVEFSOFĻBGCSZEFT ĻPHĻSVEFOĻòCOFT
IWJTĻEFSĻFSĻOPHFU ĻEFSĻIJOESFSĻEFOTĻCFWå
HFMTFĻ%FUĻFSĻNVMJHUĻBUĻGPSDFSFĻLMFNNFTJLSJO
HFO ĻOòSĻMVLOJOHĻFSĻBGCSVEU ĻGFLTĻWFEĻJTEBO
OFMTFĻ&GUFSĻUPĻQòĻIJOBOEFOĻGĆMHFOEFĻBGCSVEUF
MVLOJOHFSĻCMJWFSĻLMFNNFTJLSJOHFOĻGPSDFSFU ĻPH
BVUPNBUJTLĻGVOLUJPOĻCMJWFSĻEFBLUJWFSFUĻJĻFUĻLPSU
TUZLLFĻUJEĻ/VĻFSĻEFUĻNVMJHUĻBUĻMVLLFĻWFEĻIFMF
UJEFOĻBUĻIPMEFĻLOBQQFOĻUSVLLFUĻPQ
1$5
&OĻNòEFĻBUĻNJOETLFĻWJOETUĆKFOĻQò ĻOòSĻEF
CBHFTUFĻTJEFSVEFSĻFSĻòCOF ĻFSĻBUĻòCOFĻPHTò
EFĻGPSSFTUFĻTJEFSVEFSĻMJEU
$GVLGPKPICHTWFGJGLU
#FUKFOJOHĻVEFOĻBVUPNBUJL
#FUKFOJOHĻNFEĻBVUPNBUJL
$GVLGPKPIWFGPCWVQOCVKM
'ĆSĻFOĻBGĻLOBQQFSOFĻMFUĻPQBEOFEBEĻ3VEF
IFKTFOFĻIåWFTTåOLFT ĻTòĻMåOHFĻLOBQQFO
IPMEFTĻJĻTUJMMJOHFO
$GVLGPKPIOGFCWVQOCVKM
'ĆSĻFOĻBGĻLOBQQFSOFĻPQBEOFEBEĻUJMĻFOEFTUJM
MJOHFO ĻPHĻTMJQĻEFOĻEFSFGUFSĻ3VEFOĻCFWåHFS
TJHĻBVUPNBUJTLĻUJMĻTJOĻFOEFTUJMMJOH
$GVLGPKPIOGFHLGTPDGVLGPKPIQI
EGPVTCNNÌU
'PSĻBUĻGKFSOCFUKFOFĻEFĻFMFLUSJTLFĻSVEFIFKTĻVEF
GSBĻNFEĻGKFSOCFUKFOJOHFOĻFMMFSĻJOEFGSBĻNFE
DFOUSBMMòTFO ĻTFĻTJEFĻĻPHĻ
)GPKPFUVKNNKPI
)WJTĻCBUUFSJFUĻIBSĻWåSFUĻGSBLPCMFU ĻTLBMĻGVOLUJ
POFOĻGPSĻBVUPNBUJTLĻòCOJOHĻHFOJOETUJMMFTĻGPS
BUĻGVOHFSFĻSJHUJHU
5SåLĻEFOĻGPSSFTUFĻEFMĻBGĻLOBQQFOĻPQĻGPS
BUĻIåWFĻSVEFOĻUJMĻĆWFSTUFĻTUJMMJOH ĻPHĻIPME
EFOĻEÁSĻJĻĻTFLVOE
4MJQĻLPSUĻLOBQQFO
5SåLĻLOBQQFOTĻGPSSFTUFĻEFMĻPQĻJHFOĻJ
ĻTFLVOE
#&8#45'.
'PSĻBUĻLMFNNFTJLSJOHFOĻTLBMĻGVOHFSF ĻTLBM
EFSĻGPSFUBHFTĻHFOJOETUJMMJOH
&KVH”TGTOKNL”
4WFGTQIURGLNG
5KFGURGLNG
.CITKPICHKPFUVKNNKPI
4JEFTQFKMFOFTĻJOETUJMMJOHFSĻHFNNFTĻJĻOĆHMFIV
LPNNFMTFO ĻOòSĻCJMFOĻMòTFTĻNFEĻGKFSOCFUKF
OJOHĻ/òSĻCJMFOĻMòTFTĻPQĻNFEĻEFOĻTBNNF
GKFSOCFUKFOJOH ĻTåUUFTĻTJEFTQFKMFOFĻPHĻGĆSFS
TUPMFOĻJĻEFĻMBHSFEFĻQPTJUJPOFS ĻOòSĻGĆSFSEĆSFO
òCOFT
$GVLGPKPICHUKFGURGLNG
+PFUVKNNKPI
5SZLĻQòĻ.LOBQQFOĻGPSĻWFOTUSFĻTQFKM ĻIFO
IPMETWJTĻ4LOBQQFOĻGPSĻIĆKSFĻTQFKMĻ-BN
QFOĻJĻLOBQQFOĻMZTFS
+VTUÁSĻJOETUJMMJOHFOĻNFEĻLOBQQFOĻJĻNJE
UFO
5SZLĻÁOĻHBOHĻUJMĻQòĻ.ĻFMMFSĻ4Ļ-BNQFOĻTLBM
OVĻTMVLLFT
#&8#45'.
4QFKMFUĻQòĻGĆSFSTJEFOĻFSĻBGĻFOĻWJEWJOLFMUZQF
EFSĻHJWFSĻFUĻHPEUĻPWFSCMJLĻ(FOTUBOEFĻLBO
WJSLF ĻTPNĻPNĻEFĻFSĻMåOHFSFĻWåL ĻFOEĻEF
GBLUJTLĻFS
'VOLUJPOFOĻLBOĻBLUJWFSFTEFBLUJWFSFTĻJ
NFOVFOĻ/;%#4ĻVOEFSĻ+PFUVKNNKPIGT
$KNKPFUVKNNKPIGT 0”INGJWMQOOGNUG
2GTUQPNKIGKPFUVKNNKPIGTKP”INGOGOQT[
7FESĻFOĻCFTLSJWFMTFĻBGĻNFOVTZTUFNFU ĻTF
TJEFĻ
0GFFTGLPKPICHUKFGURGLNGXGF
RCTMGTKPI
4JEFTQFKMFOFĻLBOĻWJQQFTĻOFEBE ĻGFLTĻGPSĻBU
HJWFĻGĆSFSFOĻNVMJHIFEĻGPSĻBUĻTFĻWFKLBOUFOĻWFE
QBSLFSJOH
p
4åUĻJĻCBLHFBS ĻPHĻUSZLĻQòĻLOBQQFOĻ.ĻFMMFS
4
/òSĻEFSĻTLJGUFTĻVEĻBGĻCBLHFBS ĻTUJMMFTĻTJEFTQFK
MFOFĻBVUPNBUJTLĻUJMCBHFĻUJMĻEFSFTĻPQSJOEFMJHF
TUJMMJOHĻFGUFSĻDBĻĻTFLVOEFS ĻFMMFSĻUJEMJHFSF
WFEĻBUĻUSZLLFĻQòĻIFOIPMETWJTĻLOBQQFOĻ.ĻFMMFS
4
#WVQOCVKUMPGFFTGLPKPICHUKFGURGLNG
XGFRCTMGTKPI
/òSĻCBLHFBSFUĻWåMHFT ĻWJQQFTĻTJEFTQFKMFOF
BVUPNBUJTLĻOFEBE ĻGFLTĻGPSĻBUĻHJWFĻGĆSFSFO
NVMJHIFEĻGPSĻBUĻTFĻWFKLBOUFOĻWFEĻQBSLFSJOH
/òSĻEFSĻTLJGUFTĻVEĻBGĻCBLHFBS ĻTUJMMFTĻTJEFTQFK
MFOFĻBVUPNBUJTLĻUJMCBHFĻUJMĻEFSFTĻPQSJOEFMJHF
TUJMMJOHĻFGUFSĻFUĻTUZLLFĻUJE
'VOLUJPOFOĻLBOĻBLUJWFSFTEFBLUJWFSFTĻJ
NFOVFOĻ/;%#4ĻVOEFSĻ+PFUVKNNKPIGT
$KNKPFUVKNNKPIGT +PFUVKNNKPIHQTWFXGPFKIV
URGLN 8KRXGPUVTGURGLNĻIFOIPMETWJTĻ8KR
J”LTGURGLNĻ7FESĻFOĻCFTLSJWFMTFĻBGĻNFOVTZ
TUFNFU ĻTFĻTJEFĻ
#WVQOCVKUMKPFFTGLPKPIXGFNÌUPKPI
/òSĻCJMFOĻMòTFTĻFMMFSĻMòTFTĻPQĻNFEĻGKFSOCFUKF
OJOHFO ĻESFKFTĻTJEFTQFKMFOFĻBVUPNBUJTLĻJOE
IFOIPMETWJTĻVE
'VOLUJPOFOĻLBOĻBLUJWFSFTEFBLUJWFSFTĻJ
NFOVFOĻ/;%#4ĻVOEFSĻ+PFUVKNNKPIGT
$KNKPFUVKNNKPIGT +PFUVKNNKPIHQTWFXGPFKIV
URGLN -NCRURGLNKPFĻ7FESĻFOĻCFTLSJWFMTF
BGĻNFOVTZTUFNFU ĻTFĻTJEFĻ
0WNUVKNNKPIVKNPGWVTCNUVKNNKPI
&UĻTQFKMĻEFSĻFSĻCMFWFUĻTMòFUĻVEĻBGĻTUJMMJOHĻQHB
ZESFĻQòWJSLOJOH ĻTLBMĻTUJMMFTĻFMFLUSJTLĻUJMCBHFĻUJM
,VOĻJĻLPNCJOBUJPOĻNFEĻFMCFUKFOUĻTåEFĻNFEĻIVLPNNFMTF ĻTFĻTJEFĻ
&KVH”TGTOKNL”
4WFGTQIURGLNG
OFVUSBMĻTUJMMJOHĻGPSĻBUĻEFOĻFMFLUSJTLFĻJOEĻPH
VEGPMEOJOHĻTLBMĻLVOOFĻGVOHFSFĻLPSSFLU
'NQRXCTOGVDCITWFGQIGNQRXCTOGFG
UKFGURGLNG
+PFXGPFKIVDCMURGLN
%SFKĻTQFKMFOFĻJOEĻWFEĻCSVHĻBGĻ.ĻPHĻ4
%SFKĻEFNĻVEĻJHFOĻWFEĻCSVHĻBGĻ.ĻPHĻ4
(FOUBHĻPWFOTUòFOEFĻQSPDFEVSFĻFGUFS
CFIPW
4QFKMFOFĻFSĻOVĻUJMCBHFĻJĻOFVUSBMĻTUJMMJOH
5KFGURGLNGFGTMCPFTGLGUKPFGNGMVTKUM
7FEĻQBSLFSJOHĻFMMFSĻLĆSTFMĻIWPSĻQMBETFOĻFS
USBOH ĻLBOĻTQFKMFOFĻESFKFTĻJOE
5SZLĻTBNUJEJHUĻQòĻLOBQQFSOFĻ.ĻPHĻ4Ļ OĆH
MFQPTJUJPOFOĻTLBMĻWåSFĻEFOĻMBWFTUFĻ+ 4MJQĻEFNĻFGUFSĻDBĻĻTFLVOEĻ4QFKMFOF
TUBOETFSĻBVUPNBUJTL ĻOòSĻEFĻFSĻESFKFUĻIFMU
JOE
4QFKMFOFĻESFKFTĻVEĻWFEĻBUĻUSZLLFĻQòĻ.ĻPHĻ4
TBNUJEJHUĻ4QFKMFOFĻTUBOETFSĻBVUPNBUJTL ĻOòS
EFĻFSĻESFKFUĻIFMUĻVE
8CTKIJGFHQTCPMQOUVN[UQI8CTKIJGF
HQTIÌJLGON[U
-BNQFOĻQòĻTJEFTQFKMFOFĻUåOEFT ĻOòSĻEFSĻWåM
HFTĻUSZHIFETCFMZTOJOHĻFMMFSĻPSJFOUFSJOHTMZTĻ TF
TJEFĻ /FECMåOEJOHTLPOUBLU
#SVHĻFMPQWBSNOJOHFOĻUJMĻBUĻGKFSOFĻJTĻPHĻEVHĻGSB
CBHSVEFOĻPHĻTJEFTQFKMFOF
/CPWGNPGFDN‘PFKPI
&UĻUSZLĻQòĻLOBQQFOĻTUBSUFSĻPQWBSNOJOHFOĻ/òS
GVOLUJPOFOĻFSĻBLUJWFSFU ĻMZTFSĻMBNQFOĻJĻLOBQ
QFOĻ4MòĻPQWBSNOJOHFOĻGSB ĻTòĻTOBSUĻJTFO
EVHHFOĻFSĻWåLĻGPSĻJLLFĻBUĻCFMBTUFĻCBUUFSJFU
VOĆEJHUĻ0QWBSNOJOHFOĻTMVLLFTĻEPHĻBVUPNB
UJTLĻFGUFSĻFUĻTUZLLFĻUJE
#MåOEĻOFEĻWFEĻBUĻGĆSFĻLPOUBLUFOĻJOEĻNPE
LBCJOFO
4JEFTQFKMFOFĻPHĻCBHSVEFOĻBGEVHHFTBGJTFT
BVUPNBUJTL ĻIWJTĻCJMFOĻTUBSUFTĻWFEĻFOĻMBWFSF
VEFUFNQFSBUVSĻFOEĻ Ļˆ$Ļ"VUPNBUJTLĻSVEF
WBSNFSĻLBOĻWåMHFTĻJĻNFOVFOĻ/;%#4ĻVOEFS
+PFUVKNNKPIGT -NKOCKPFUVKNNKPIGT
#WVQOCVKUMCHTKOPKPICHDCITWFGĻ7åMH
NFMMFNĻ1PĻFMMFSĻ1HHĻ7FESĻFOĻCFTLSJWFMTFĻBG
NFOVTZTUFNFU ĻTFĻTJEFĻ
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
)WJTĻEFSĻLPNNFSĻLSBGUJHUĻMZTĻCBHGSB ĻLBOĻEFU
SFGMFLUFSFTĻJĻCBLTQFKMFUĻPHĻCMåOEFĻGĆSFSFO
#MåOEĻOFEĻNFEĻOFECMåOEJOHTLPOUBLUFO ĻOòS
CBHGSBLPNNFOEFĻMZTĻGPSTUZSSFS
.BOĻLPNNFSĻUJMCBHFĻUJMĻOPSNBMĻJOETUJMMJOH
WFEĻBUĻGĆSFĻSFHVMBUPSFOĻNPEĻGPSSVEFO
#WVQOCVKUMPGFDN‘PFKPI
)WJTĻEFSĻLPNNFSĻTUåSLUĻMZTĻCBHGSB ĻCMåOEFS
CBLTQFKMFUĻBVUPNBUJTLĻOFEĻ#FUKFOJOHTPSHBOFU
GJOEFTĻJLLFĻQòĻTQFKMFĻNFEĻBVUPNBUJTLĻOFE
CMåOEJOH
&KVH”TGTOKNL”
4WFGTQIURGLNG
,PNQBT ĻLBOĻVEFMVLLFOEFĻWåMHFTĻUJMĻTJEF
TQFKMFĻNFEĻBVUPNBUJTLĻOFECMåOEJOH ĻTF
TJEFĻ
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
&KVH”TGTOKNL”
-QORCU $GVLGPKPI
PNSòEF ĻTPNĻCJMFOĻCFGBOEUĻTJHĻJĻWFEĻMFWFSJO
HFOĻ,PNQBTTFUĻCĆSĻLBMJCSFSFT ĻIWJTĻCJMFOĻGMZU
UFTĻNFMMFNĻGMFSFĻNBHOFUJTLFĻ[POFSĻ(ĆS
TòEBO
4UBOETĻCJMFOĻJĻFUĻTUPSU ĻòCFOUĻPNSòEF
VEFOĻTUòMLPOTUSVLUJPOFSĻPHĻIĆKTQåO
EJOHTMFEOJOHFS
4UBSUĻCJMFO
$CMURGLNOGFMQORCU
#BLTQFKMFUTĻĆWFSTUFĻIĆKSFĻIKĆSOFĻIBSĻFUĻJOE
CZHHFUĻEJTQMBZ ĻTPNĻWJTFS ĻJĻIWJMLFOĻLPNQBT
SFUOJOHĻCJMFOTĻGSPOUĻQFHFSĻ%FSĻWJTFTĻĻGPSTLFM
MJHFĻSFUOJOHFSĻNFEĻFOĻFOHFMTLĻGPSLPSUFMTFĻ0
OPSE Ļ0'Ļ OPSEĆTU Ļ'Ļ ĆTU Ļ5'Ļ TZEĆTU Ļ5
TZE Ļ59Ļ TZEWFTU Ļ9Ļ WFTU ĻPHĻ09Ļ OPSE
WFTU 'PSĻEFOĻCFETUFĻLBMJCSFSJOHĻĻTMòĻBMUĻFMFL
USJTLĻVETUZSĻGSBĻ LMJNBBOMåH ĻWJTLFSFĻPTW
PHĻTĆSHĻGPSĻBUĻBMMFĻEĆSFĻFSĻMVLLFEF
)PMEĻLOBQQFOĻQòĻCBLTQFKMFUTĻVOEFSTJEF
USZLLFUĻJOEĻJĻDBĻĻTFLVOEFSĻ CSVHĻGFLTĻFO
DMJQT ĻJOEUJMĻUFHOFUĻ%ĻWJTFT
,PNQBTTFUĻBLUJWFSFTĻBVUPNBUJTL ĻOòSĻCJMFO
TUBSUFTĻFMMFSĻOòSĻOĆHMFQPTJUJPOĻ++ĻFSĻBLUJWFSFU
TFĻTJEFĻĻ,PNQBTTFUĻEFBLUJWFSFTBLUJWFSFT
WFEĻGFLTĻBUĻUSZLLFĻLOBQQFOĻQòĻCBLTQFKMFUT
VOEFSTJEFĻJOEĻNFEĻFOĻDMJQT
-CNKDTGTKPI
+PSELMPEFOĻFSĻJOEEFMUĻJĻĻNBHOFUJTLFĻ[POFS
,PNQBTTFUĻFSĻJOETUJMMFUĻGPSĻEFUĻHFPHSBGJTLF
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
G030295
1$5
/CIPGVKUMG\QPGT
)PMEĻLOBQQFOĻQòĻCBLTQFKMFUTĻVOEFSTJEF
USZLLFUĻJOEĻJĻDBĻĻTFLVOEFSĻ/VNNFSFU
GPSĻEFOĻBLUVFMMFĻNBHOFUJTLĻ[POFĻWJTFT
5SZLĻGMFSFĻHBOHFĻQòĻLOBQQFO ĻJOEUJMĻEFO
ĆOTLFEFĻNBHOFUJTLFĻ[POFĻ p ĻWJTFT
TFĻLPSUFUĻPWFSĻNBHOFUJTLFĻ[POFSĻGPSĻLPN
QBT
7FOU ĻJOEUJMĻEJTQMBZFUĻJHFOĻWJTFSĻUFHOFUĻ%
,ĆSĻMBOHTPNUĻJĻDJSLFMĻNFEĻFOĻIBTUJHIFE
QòĻIĆKTUĻĻLNU ĻJOEUJMĻFOĻLPNQBTSFUOJOH
WJTFTĻQòĻEJTQMBZFUĻ%FUUFĻWJTFS ĻBUĻLBMJCSF
SJOHFOĻFSĻLMBSĻ,ĆSĻEFSFGUFSĻZEFSMJHFSFĻ
PNESFKOJOHFSĻGPSĻBUĻGJOKVTUFSFĻLBMJCSFSJO
HFO
(FOUBHĻPWFOTUòFOEFĻQSPDFEVSFĻFGUFS
CFIPW
&KVH”TGTOKNL”
'NDGVLGPVVCINGO
)GPGTGNV
4PMUBHFUTĻCFUKFOJOHTQBOFMĻCFGJOEFSĻTJHĻJĻMPGUFU
4PMUBHFUĻLBOĻòCOFTĻMPESFUĻJĻCBHLBOUFOĻFMMFS
WBOESFUĻ/ĆHMFQPTJUJPOĻ+ĻFMMFSĻ++ĻFSĻOĆEWFOEJH
GPSĻBUĻTPMUBHFUĻTLBMĻLVOOFĻòCOFT
8CPFTGVÌDPKPI
.BOVFMĻòCOJOHĻGPSFUBHFTĻWFEĻBUĻUSåLLFĻCFUKF
OJOHTLOBQQFOĻCBHVEĻUJMĻUSZLQVOLUFUĻGPS
NBOVFMĻòCOJOHĻ4PMUBHFUĻCFWåHFSĻTJHĻNPE
NBLTJNBMUĻòCFOĻTUJMMJOH ĻTòĻMåOHFĻLOBQQFO
IPMEFTĻJOEF
.WMPKPI
.BOVFMĻMVLOJOHĻGPSFUBHFTĻWFEĻBUĻUSZLLFĻCFUKF
OJOHTLOBQQFOĻGSFNBEĻUJMĻUSZLQVOLUFUĻGPS
NBOVFMĻMVLOJOHĻ4PMUBHFUĻCFWåHFSĻTJHĻNPE
NBLTJNBMUĻMVLLFUĻTUJMMJOH ĻTòĻMåOHFĻLOBQQFO
IPMEFTĻJOEF
#&8#45'.
)WJTĻEFSĻFSĻCĆSOĻJĻCJMFO
)VTLĻBMUJEĻBUĻBGCSZEFĻTUSĆNNFOĻUJMĻTPMUBHFU
WFEĻBUĻWåMHFĻOĆHMFQPTJUJPOĻ ĻPHĻUBHĻEFSFG
UFSĻGKFSOCFUKFOJOHFOĻNFE ĻOòSĻCJMFOĻGPSMB
EFTĻ'PSĻJOGPSNBUJPOĻPNĻOĆHMFQPTJUJPOFSĻ
TFĻTJEFĻ
.QFTGVÌDPKPI
8CPFTGVÍDPKPIDCIWFHTGOCF
èCOJOH ĻBVUPNBUJTL
èCOJOH ĻNBOVFM
-VLOJOH ĻNBOVFM
-VLOJOH ĻBVUPNBUJTL
¯DPKPI
7åSĻPQNåSLTPNĻQòĻLMFNNFSJTJLPFOĻWFE
MVLOJOHĻBGĻTPMUBHFUĻ4PMUBHFUTĻLMFNNFTJL
SJOHĻGVOHFSFSĻLVOĻWFEĻBVUPNBUJTLĻMVLOJOH
JLLFĻWFEĻNBOVFMĻMVLOJOH
4PMUBHFUĻMVLLFTĻBVUPNBUJTLĻWFEĻBUĻUSZLLF
CFUKFOJOHTLOBQQFOĻUJMĻTUJMMJOHFOĻGPSĻBVUPNBUJTL
MVLOJOHĻPHĻTMJQQFĻEFO
4USĆNNFOĻUJMĻTPMUBHFUĻBGCSZEFTĻWFEĻBUĻWåMHF
OĆHMFQPTJUJPOĻĻPHĻUBHFĻGKFSOCFUKFOJOHFOĻVEĻBG
UåOEJOHTMòTFO
G028900
G017823
#&8#45'.
.QFTGVÍDPKPIDCIMCPVGPQRCF
èCOJOHĻUSZLĻLOBQQFOTĻCBHLBOUĻPQBE
-VLĻWFEĻBUĻUSåLLFĻLOBQQFOTĻCBHLBOU
OFEBE
4PMUBHFUĻòCOFTĻNBLTJNBMUĻWFEĻBUĻUSåLLF
LOBQQFOĻCBHVEĻUJMĻTUJMMJOHFOĻGPSĻBVUPNBUJTL
òCOJOHĻPHĻTMJQQFĻEFO
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
&KVH”TGTOKNL”
'NDGVLGPVVCINGO MVLLFTĻWFEĻBUĻUBHFĻGBUĻJĻIòOEUBHFUĻPHĻTLZEF
TLåSNFOĻGSFN
.WMPKPIOGFHLGTPDGVLGPKPIGNNGT
EGPVTCNNÌUMPCR
-NGOOGDGUM[VVGNUG
4PMUBHFUĻIBSĻFOĻLMFNNFTJLSJOH ĻEFSĻVEMĆTFT
WFEĻBVUPNBUJTLĻMVLOJOH ĻIWJTĻTPMUBHFUĻCMPLF
SFTĻBGĻFOĻHFOTUBOEĻ*ĻUJMGåMEFĻBGĻCMPLFSJOH
TUBOETFSĻTPMUBHFUĻPHĻòCOFTĻEFSFGUFSĻBVUPNB
UJTLĻUJMĻEFOĻTFOFTUFĻòCOFEFĻTUJMMJOH
G021345
8KPFCHXKUGT
.FEĻFUĻMBOHUĻUSZLĻQòĻMòTFLOBQQFOĻMVLLFTĻTPM
UBHFUĻPHĻBMMFĻSVEFSOF ĻTFĻTJEFĻĻPHĻ
%ĆSFOFĻPHĻCBHLMBQQFOĻMòTFTĻ)WJTĻòCOJOHFO
TLBMĻBGCSZEFT ĻTLBMĻEFSĻUSZLLFTĻQòĻMòTFLOBQ
QFOĻJHFO
#&8#45'.
)WJTĻTPMUBHFUĻMVLLFTĻNFEĻGKFSOCFUKFOJOHFO
NòĻNBOĻTĆSHFĻGPS ĻBUĻJOHFOĻLPNNFSĻJ
LMFNNF
5JMĻTPMUBHFUĻIĆSFSĻFOĻWJOEBGWJTFS ĻEFSĻTMòTĻPQ
OòSĻTPMUBHFUĻFSĻJĻòCFOĻTUJMMJOH
5QNUM‘TO
5JMĻTPMUBHFUĻIĆSFSĻFOĻJOEWFOEJH ĻNBOVFMUĻGPS
TLZEFMJHĻTPMTLåSNĻ/òSĻTPMUBHFUĻòCOFT ĻGĆSFT
TPMTLåSNFOĻBVUPNBUJTLĻCBHVEĻ4PMTLåSNFO
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
&KVH”TGTOKNL”
#NMQNÌU
)GPGTGNVQOCNMQNÌUGP
.VOETUZLLFĻUJMĻVEòOEJOHTQSĆWF
"MLPMòTFOTĻGVOLUJPOĻFSĻBUĻGPSIJOESF ĻBUĻCJMFO
LĆSFTĻBGĻFOĻCFSVTFUĻGĆSFSĻ'ĆSĻTUBSUĻBGĻNPUPSFO
FSĻNVMJH ĻTLBMĻGĆSFSFOĻGPSFUBHFĻFOĻVEòOEJOHT
QSĆWF ĻTPNĻCFLSåGUFS ĻBUĻIBOĻJLLFĻFSĻQòWJSLFU
BGĻBMLPIPMĻ"MLPMòTFOĻLBMJCSFSFTĻUJMĻEFUĻQòHåM
EFOEFĻNBSLFETĻHåMEFOEFĻHSåOTFWåSEJĻGPS
MPWMJHĻCJMLĆSTFM
4USĆNBGCSZEFS
#&8#45'.
"MLPMòTFOĻFSĻFUĻIKåMQFNJEEFMĻPHĻGSJUBHFS
JLLFĻGĆSFSFOĻGPSĻBOTWBSĻ%FUĻFSĻBMUJEĻGĆSF
SFOTĻBOTWBSĻBUĻWåSFĻåESVĻPHĻBUĻGĆSFĻCJMFO
QòĻFOĻTJLLFSĻNòEF
(WPMVKQPGT
1$5
4FOEFLOBQ
-BNQFĻGPSĻCBUUFSJTUBUVT
-BNQFĻGPSĻSFTVMUBUĻBGĻVEòOEJOHTQSĆWF
-BNQFĻBOHJWFSĻLMBSĻGPSĻVEòOEJOHTQSĆWF
0QCFWBSĻBMLPMòTFOĻJĻEFOTĻIPMEFSĻ4òĻIPM
EFTĻEFUĻJOECZHHFEFĻCBUUFSJĻGVMEUĻPQMBEFU
PHĻBMLPMòTFOĻBLUJWFSFTĻBVUPNBUJTL ĻOòS
CJMFOĻòCOFT
1RDGXCTKPI
$GVLGPKPI
$CVVGTK
"MLPMòTFOTĻLPOUSPMMBNQFĻ ĻWJTFSĻCBUUFSJFUT
TUBUVT
-QPVTQN
NCORG $CVVGTKUVCVWU
#MJOLFSĻHSĆOU
0QMBEOJOHĻJĻHBOH
(SĆO
'VMEUĻPQMBEFU
(VM
)BMWUĻPQMBEFU
3ĆE
"GMBEFUĻĻQMBDFSĻPQMBEFSFOĻJ
IPMEFSFOĻFMMFSĻUJMTMVUĻTUSĆN
LBCMFUĻGSBĻIBOETLFSVNNFU
*ÍPFU‘VVGVUQRDGXCTKPIQINCFGUVCVKQP
p "MLPMòTFOTĻIòOETåUĻGSJHĆSFTĻWFEĻBUĻUSZLLF
EFOĻMFUĻJOEĻJĻEFUTĻIPMEFSĻPHĻTMJQQFĻĻEFU
,BMEFTĻPHTòĻ"MDPHVBSE
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
&KVH”TGTOKNL”
#NMQNÌU TQSJOHFSĻVEĻPHĻLBOĻEFSFGUFSĻGKFSOFTĻGSB
IPMEFSFO
p 4åUĻIòOETåUUFUĻQòĻQMBETĻJĻIPMEFSFOĻJHFO
4UBSUĻNPUPSFOĻFGUFSĻHPELFOEUĻVEòOEJOHT
QSĆWFĻJOEFOĻGPSĻĻNJOVUUFSĻĻFMMFSTĻTLBM
EFOĻVEGĆSFTĻFOĻHBOHĻUJM
p 0QCFWBSĻIòOETåUUFUĻJĻIPMEFSFOĻĻIFSĻFS
4GUWNVCVGHVGTWFH”TVWFÌPFKPIURT”XG
WFEĻBUĻTLVCCFĻEFUĻJOE ĻJOEUJMĻEFUĻLMJLLFS
QòĻQMBET
4MòĻNVOETUZLLFUĻOFE ĻPHĻTåUĻBMLPMòTFO
GBTUĻJĻEFOTĻIPMEFS
EFUĻCFETUĻCFTLZUUFUĻPHĻEFUTĻCBUUFSJFSĻIPM
EFTĻGVMEUĻPQMBEFU
(”TUVCTVCHOQVQTGP
"MLPMòTFOĻBLUJWFSFTĻBVUPNBUJTL ĻPHĻHĆSFTĻLMBS
UJMĻCSVH ĻOòSĻCJMFOĻòCOFT
/òSĻLPOUSPMMBNQFOĻ ĻMZTFSĻHSĆOU ĻFSĻBMLP
MòTFOĻLMBSĻUJMĻCSVH
-ĆTOĻBMLPMòTFOĻGSBĻEFOTĻIPMEFSĻ)WJTĻBMLP
MòTFOĻCFGJOEFSĻTJHĻVEFOĻGPSĻCJMFOĻWFE
PQMòTOJOH ĻTLBMĻEFOĻGĆSTUĻBLUJWFSFTĻNFE
TUSĆNBGCSZEFSFOĻ 4MòĻNVOETUZLLFUĻ ĻVE ĻUBHĻFOĻEZCĻJOEòO
EJOH ĻPHĻCMåTĻNFEĻFUĻKåWOUĻUSZL ĻJOEUJMĻEFS
IĆSFTĻFOĻLMJLMZEĻFGUFSĻDBĻĻTFLVOEFS
3FTVMUBUFUĻCMJWFSĻFOĻBGĻNVMJHIFEFSOFĻJĻEFO
GĆMHFOEFĻUBCFMĻ4GUWNVCVGHVGTWFH”TV
WFÌPFKPIURT”XG
7JTFTĻJOHFOĻNFEEFMFMTF ĻLBOĻPWFSGĆSTMFO
UJMĻCJMFOĻWåSFĻNJTMZLLFUĻ5SZLĻJĻTòĻGBMEĻQò
LOBQQFOĻ ĻGPSĻBUĻTFOEFĻSFTVMUBUFUĻNBOV
FMUĻUJMĻCJMFO
-QPVTQN
NCORG &KURNC[VGMUV
$GV[FPKPI
(SĆOĻMBNQFĻ
#NEQIWCTF
)QFMGPFVVGUV
4UBSUĻNPUPSFOĻĻJOHFO
BMLPIPMQSPDFOUĻNòMU
(VMĻMBNQFĻ
#NEQIWCTF
)QFMGPFVVGUV
.PUPSTUBSUĻNVMJHĻĻNòMU
BMLPIPMQSPDFOUĻFSĻPWFS
ĻQSPNJMMF ĻNFOĻVOEFS
EFOĻHåMEFOEFĻHSåOTF
WåSEJ"
3ĆEĻMBNQFĻ
+MMGIQFMGPFV
8GPVOKPWV
"
.PUPSTUBSUĻJLLFĻNVMJHĻ
NòMUĻBMLPIPMQSPDFOUĻFS
PWFSĻEFOĻHåMEFOEF
HSåOTFWåSEJ"
(SåOTFWåSEJFOĻWBSJFSFSĻGSBĻMBOEĻUJMĻMBOEĻĻGJOEĻVEĻBG ĻIWBE
EFSĻHåMEFSĻ4FĻPHTòĻBGTOJUUFUĻ(FOFSFMUĻPNĻBMLPMòTFOĻQò
TJEFĻ
&UĻBVUPSJTFSFUĻ7PMWPWåSLTUFEĻBOCFGBMFT
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
1$5
&GUFSĻBGTMVUUFUĻLĆSTFMĻLBOĻNPUPSFOĻHFOTUBS
UFTĻJOEFOĻGPSĻĻNJOVUUFS ĻVEFOĻBUĻEFSĻTLBM
GPSFUBHFTĻFOĻOZĻNòMJOHĻBGĻVEòOEJOHTMVGUFO
*WUMRÌ
(”TWFÌPFKPIURT”XG
'PSĻBUĻGòĻLPSSFLUĻGVOLUJPOĻPHĻFUĻTòĻSFUWJTFOEF
NòMFSFTVMUBUĻTPNĻNVMJHU
p 6OEHòĻBUĻTQJTFĻFMMFSĻESJLLFĻJĻDB
ĻNJOVUUFSĻJOEFOĻVEòOEJOHTQSĆWFO
p 6OEHòĻLSBGUJHĻGPSSVEFTQSJOLMJOHĻĻBMLPIP
MFOĻJĻTQSJOLMFSWåTLFOĻLBOĻNFEGĆSFĻGPSLFSU
NòMFSFTVMUBU
(”TGTUMKHV
'PSĻBUĻTJLSF ĻBUĻEFSĻGPSFUBHFTĻFOĻOZĻVEòO
EJOHTQSĆWFĻWFEĻGĆSFSTLJGUĻIPMEĻBGCSZEFSLOBQ
QFOĻ ĻPHĻTFOEFLOBQQFOĻ ĻJOEFĻTBNUJEJHĻJ
DBĻĻTFLVOEFSĻ4òĻFSĻCJMFOĻJHFOĻJOETUJMMFUĻQò
TUBSUCMPLFSJOH ĻPHĻEFSĻLSåWFTĻFOĻOZĻHPELFOEU
VEòOEJOHTQSĆWFĻJOEFOĻNPUPSTUBSU
-CNKDTGTKPIQIUGTXKEG
"MLPMòTFOĻTLBMĻLPOUSPMMFSFTĻPHĻLBMJCSFSFTĻQòĻFU
WåSLTUFEĻIWFSĻĻNòOFE
&KVH”TGTOKNL”
#NMQNÌU
ĻEBHFĻGĆSĻOĆEWFOEJHĻSFLBMJCSFSJOHĻWJTFSĻEJT
QMBZFUĻ#NEQIWCTF-CNKDTRÌMT‘XGVĻ)WJT
LBMJCSFSJOHĻJLLFĻVEGĆSFTĻJOEFOĻGPSĻĻEBHF ĻCMJ
WFSĻOPSNBMĻNPUPSTUBSUĻCMPLFSFUĻ)FSFGUFSĻFS
LVOĻTUBSUĻNFEĻ#ZQBTTGVOLUJPOĻNVMJH ĻTF
TJEFĻĻBGTOJUUFUĻ/ĆETJUVBUJPO
.FEEFMFMTFOĻLBOĻTMVLLFTĻNFEĻFUĻUSZLĻQòĻTFO
EFLOBQQFOĻ Ļ&MMFSTĻTMVLLFTĻEFOĻBGĻTJHĻTFMW
FGUFSĻDBĻĻNJOVUUFS ĻNFOĻLPNNFSĻUJMCBHFĻWFE
IWFSĻNPUPSTUBSUĻĻLVOĻFOĻSFLBMJCSFSJOHĻQòĻFU
WåSLTUFEĻLBOĻTMVLLFĻNFEEFMFMTFOĻQFSNB
OFOU
-QNFVGNNGTXCTOVXGLT
+PĻLPMEFSFĻWFKS ĻEFTUPĻMåOHFSFĻUJEĻUBHFSĻEFU
GĆSĻBMLPMòTFOĻFSĻLMBSĻUJMĻCSVH
6GORGTCVWT %
/CMUKOCN
QRXCTOPKPIUVKF
UGMWPFGT
ĻUJMĻ ĻUJMĻ ĻUJMĻ
7FEĻUFNQFSBUVSFSĻVOEFSĻĻĘ$ĻFMMFSĻPWFS
ĻĘ$ĻTLBMĻBMLPMòTFOĻIBWFĻFLTUSBĻTUSĆNĻ%JT
QMBZFUĻWJTFSĻ#NEQIWCTF+U‘VGNNGFPKPIĻ5JM
TMVUĻTòĻTUSĆNLBCMFUĻGSBĻIBOETLFSVNNFUĻUJM
BMLPMòTFO ĻPHĻWFOUĻQòĻBUĻLPOUSPMMBNQFOĻ MZTFSĻHSĆOU
*ĻNFHFUĻLPMEUĻWFKSĻLBOĻPQWBSNOJOHTUJEFO
SFEVDFSFTĻWFEĻBUĻUBHFĻBMLPMòTFOĻNFEĻJOEFO
EĆST
0”FUKVWCVKQP
*ĻUJMGåMEFĻBGĻFOĻOĆETJUVBUJPO ĻFMMFSĻIWJTĻBMLPMò
TFOĻFSĻVEFĻBGĻESJGU ĻFSĻEFUĻNVMJHUĻBUĻPNHòĻBMLP
MòTFO ĻTòĻCJMFOĻLBOĻLĆSFT
1$5
"MĻBLUJWFSJOHĻNFEĻPNMĆCĻ #ZQBTT ĻMPHHFT
PHĻMBHSFTĻJĻFOĻIVLPNNFMTF ĻTFĻTJEFĻĻJ
BGTOJUUFUĻ3FHJTUSFSJOHĻBGĻEBUB
&GUFSĻBLUJWFSFUĻCZQBTTGVOLUJPOĻWJTFSĻEJTQMBZFU
IFMFĻUJEFOĻ#NEQIWCTF$[RCUUCMVKXGTGV
VOEFSĻLĆSTFM ĻPHĻEFSĻLBOĻLVOĻOVMTUJMMFTĻQòĻFU
WåSLTUFE
#ZQBTTGVOLUJPOFOĻLBOĻUFTUFT ĻVEFOĻBUĻGFKM
NFEEFMFMTFĻMPHHFTĻĻVEGĆSĻBMMFĻUSJOĻVEFOĻBU
TUBSUFĻCJMFOĻ'FKMNFEEFMFMTFOĻTMFUUFT ĻOòSĻCJMFO
MòTFT
UJPOĻ%FOOFĻJOETUJMMJOHĻLBOĻFGUFSGĆMHFOEF
åOESFTĻQòĻFUĻWåSLTUFE
#MVKXGTGD[RCUUHWPMVKQP
p 5SZLĻTBNUJEJHUĻQòĻWFOTUSFĻLPOUBLUBSNT
1-LOBQĻPHĻLOBQQFOĻGPSĻBEWBSTFMTCMJOL
MZTĻPHĻIPMEĻJĻDBĻĻTFLVOEFSĻ%JTQMBZFU
WJTFSĻGĆSTUĻ1ONGFPCMVKXGTGV8GPV
OKPWV ĻPHĻEFSFGUFSĻ#NEQIWCTF$[RCUU
CMVKXGTGVĻĻIFSFGUFSĻLBOĻNPUPSFOĻTUBSUFT
%FOOFĻGVOLUJPOĻLBOĻBLUJWFSFTĻGMFSFĻHBOHF
'FKMNFEEFMFMTFO ĻTPNĻWJTFTĻVOEFSĻLĆSTFM ĻLBO
LVOĻTMVLLFTĻQòĻFUĻWåSLTUFE
#MVKXGTGP”FHWPMVKQP
p 5SZLĻTBNUJEJHUĻQòĻWFOTUSFĻLPOUBLUBSNT
1-LOBQĻPHĻLOBQQFOĻGPSĻBEWBSTFMTCMJOL
MZTĻPHĻIPMEĻJĻDBĻĻTFLVOEFSĻ%JTQMBZFU
WJTFSĻ#NEQIWCTF$[RCUUCMVKXGTGV ĻPH
NPUPSFOĻLBOĻTUBSUFT
%FOOFĻGVOLUJPOĻLBOĻLVOĻCSVHFTĻÁOĻHBOH
EFSFGUFSĻTLBMĻOVMTUJMMJOHĻGPSFUBHFTĻQòĻFUĻWåSL
TUFE
7JEĻJOTUBMMBUJPOFOĻBGĻBMLPMòTFOĻWåMHFT ĻPN
PNHòFMTFOĻTLBMĻWåSFĻCZQBTTĻFMMFSĻOĆEGVOL
&UĻBVUPSJTFSFUĻ7PMWPWåSLTUFEĻBOCFGBMFT
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
&KVH”TGTOKNL”
#NMQNÌU 5[ODQNGTQIFKURNC[OGFFGNGNUGT
6EĻPWFSĻEFĻBMMFSFEFĻCFTLSFWOFĻNFEEFMFMTFS
LBOĻLPNCJOBUJPOTJOTUSVNFOUFUTĻEJTQMBZĻPHTò
WJTFĻGĆMHFOEF
&KURNC[
VGMUV
$GV[FPKPI#HJL‘NR
PKPI
#NEQIWCTF
0[UVCTV
OWNKI
.PUPSFOĻIBSĻWåSFUĻTMVLLFU
JĻLPSUFSFĻUJEĻFOEĻNJOVUUFS
ĻNPUPSTUBSUĻFSĻNVMJHĻVEFO
FOĻOZĻQSĆWF
#NEQIWCTF
5GTXKEG
RÌMT‘XGV
,POUBLUĻFUĻWåSLTUFE
#NEQIWCTF
+PVGVUKIPCN
4FOEJOHĻNJTMZLLFEFTĻ
TFOEĻNBOVFMUĻNFEĻLOBQĻ FMMFSĻMBWĻFOĻOZĻVEòOEJOHT
QSĆWF
#NEQIWCTF
7I[NFKIVGUV
5FTUFOĻNJTMZLLFEFTĻĻMBW
FOĻOZĻVEòOEJOHTQSĆWF
#NEQIWCTF
$N‘UN‘P
IGTG
#MåTOJOHFOĻGPSĻLPSUĻĻCMåT
MåOHFSF
&KURNC[
VGMUV
$GV[FPKPI#HJL‘NR
PKPI
#NEQIWCTF
$N‘UDN”
FGTG
#MåTOJOHFOĻGPSĻIòSEĻ
CMåTĻTWBHFSF
#NEQIWCTF
$N‘UMTCHVK
IGTG
#MåTOJOHFOĻGPSĻTWBHĻ
CMåTĻIòSEFSF
#NEQIWCTF
XGPV(QTXCT
OGT
0QWBSNOJOHĻJLLFĻLMBSĻ
WFOUĻQòĻUFLTUFOĻ#NEQ
IWCTF$N‘UKUGM
&UĻBVUPSJTFSFUĻ7PMWPWåSLTUFEĻBOCFGBMFT
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
&KVH”TGTOKNL”
5VCTVCHOQVQT
&KGUGNOQVQT
5SåEĻCSFNTFQFEBMFOĻIFMUĻOFE
#&8#45'.
5SZLĻQòĻ56#465612'0)+0' ĻPHĻTMJQ
EFOĻEFSFGUFS
7FEĻNPUPSTUBSUĻVOEFSĻOPSNBMFĻGPSIPMEĻQSJPSJ
UFSFTĻCJMFOTĻFMFLUSJTLFĻESJWNPUPSĻqĻEJFTFMNP
UPSFOĻGPSCMJWFSĻTMVLLFUĻ%FUUFĻCFUZEFS ĻBUĻFGUFS
USZLĻQòĻ56#465612'0)+0'LOBQQFOĻFS
EFOĻFMFLUSJTLFĻNPUPSĻTUBSUFU ĻPHĻCJMFOĻFS
LĆSFLMBSĻ4UBSUFUĻNPUPSĻBOHJWFTĻBG ĻBUĻJOTUSV
NFOUQBOFMFUTĻLPOUSPMMBNQFSĻTMVLLFTĻPHĻQBOF
MFUTĻGPSVEJOETUJMMFEFĻGBSWFUFNBĻUåOEFTĻ TF
TJEFĻ 6‘PFKPIUNÍUOGFHLGTPDGVLGPKPIVTWMMGVWFVT[M
MGVKPFQI56#465612'0)+0'MPCR
8+)6+)6
5SZLĻJLLFĻGKFSOCFUKFOJOHFOĻJOEĻWFOEUĻEFO
GPSLFSUFĻWFKĻĻ)PMEĻJĻFOEFOĻNFEĻEFUĻBGUBHF
MJHFĻOĆHMFCMBE ĻTFĻTJEFĻ
4åUĻGKFSOCFUKFOJOHFOĻJĻUåOEJOHTMòTFO ĻPH
USZLĻEFOĻJOEĻUJMĻEFOTĻFOEFTUJMMJOHĻ#FNåSL
BUĻIWJTĻCJMFOĻFSĻVETUZSFUĻNFEĻ"MLPMòT ĻTLBM
FOĻVEòOEJOHTQSĆWFĻGĆSTUĻHPELFOEFT
JOEFOĻNPUPSFOĻLBOĻTUBSUFTĻĻTFĻTJEFĻ
%FSĻFSĻJNJEMFSUJEĻTJUVBUJPOFS ĻIWPSĻEJFTFMNPUP
SFOĻTUBSUFSĻJĻTUFEFUĻqĻGFLTĻWFEĻFOĻGPSĻMBWĻUFN
QFSBUVS ĻFMMFSĻIWJTĻIZCSJECBUUFSJFUĻTLBMĻPQMB
EFT
8+)6+)6
)WJTĻNPUPSFOĻJLLFĻFSĻTUBSUFUĻFGUFSĻUSFĻGPSTĆH
ĻWFOUĻUSFĻNJOVUUFSĻGĆSĻFUĻOZUĻGPSTĆHĻ4UBSU
FWOFOĻGPSCFESFT ĻIWJTĻTUBSUCBUUFSJFUĻLBO
HFOPQSFUUFĻTJH
5BHĻBMESJHĻGKFSOCFUKFOJOHFOĻVEĻBGĻUåO
EJOHTMòTFOĻFGUFSĻNPUPSTUBSU ĻFMMFSĻOòSĻCJMFO
CVHTFSFT
#&8#45'.
5BHĻBMUJEĻGKFSOCFUKFOJOHFOĻVEĻBGĻUåOEJOHT
MòTFO ĻOòSĻEVĻGPSMBEFSĻCJMFO ĻPHĻTĆSHĻGPS ĻBU
OĆHMFQPTJUJPOFOĻFSĻĻĻJTåSĻIWJTĻEFSĻFSĻCĆSO
JĻCJMFOĻ'PSĻJOGPSNBUJPOĻPN ĻIWPSEBOĻEFU
HĆSFTĻĻTFĻTJEFĻ
1$5
7FEĻLPMETUBSUĻLBOĻPNESFKOJOHTUBMMFUĻWåSF
NåSLCBSUĻIĆKFSFĻFOEĻOPSNBMUĻGPSĻWJTTF
NPUPSUZQFSĻ%FUUFĻIBSĻUJMĻGPSNòMĻTòĻIVSUJHU
TPNĻNVMJHUĻBUĻGòĻVETUĆEOJOHTSFOTFTZTUF
NFUĻPQĻQòĻOPSNBMĻESJGUTUFNQFSBUVS ĻIWJMLFU
NJOJNFSFSĻVETUĆEOJOHTGPSVSFOJOHĻPHĻTLò
OFSĻNJMKĆFU
-G[NGUUFTKXG
'ĆMHĻUSJOĻĻGPSĻTUBSUĻBGĻNPUPSĻ'PSĻNFSFĻJOGPS
NBUJPOĻPNĻ,FZMFTTĻESJWFĻĻTFĻTJEFĻ
)WJTĻCJMFOĻFSĻJĻCFWåHFMTF ĻFSĻEFUĻUJMTUSåLLFMJHUĻBUĻUSZLLFĻQòĻ56#465612'0)+0'LOBQQFOĻGPSĻBUĻTUBSUFĻNPUPSFO
7FEĻEJFTFMNPUPSTUBSUĻBSCFKEFSĻTUBSUFSNPUPSFO ĻJOEUJMĻNPUPSFOĻTUBSUFSĻFMMFSĻJOEUJMĻEFOTĻPWFSPQIFEOJOHTBGCSZEFSĻSFBHFSFS
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
&KVH”TGTOKNL”
5VCTVCHOQVQT
1$5
'PSĻBUĻCJMFOĻLBOĻTUBSUF ĻTLBMĻFOĻBGĻCJMFOT
GKFSOCFUKFOJOHFSĻNFEĻ,FZMFTTĻESJWF GVOL
UJPOĻGJOEFTĻJĻLBCJOFOĻFMMFSĻCBHBHFSVNNFU
#&8#45'.
5BHĻCNFTKIĻGKFSOCFUKFOJOHFOĻVEĻBGĻCJMFO
VOEFSĻLĆSTFMĻFMMFSĻWFEĻCVHTFSJOH
5VCPFUOQVQTGP
'PSĻBUĻTMòĻNPUPSFOĻGSB
p 5SZLĻQòĻ56#465612'0)+0'ĻĻNPUPSFO
TUBOETFS
)WJTĻHFBSWåMHFSFOĻJLLFĻFSĻJĻQPTJUJPOĻ2 ĻFMMFS
IWJTĻCJMFOĻSVMMFS
p 5SZLĻUPĻHBOHFĻQòĻ56#465612'0)+0'
FMMFSĻIPMEĻLOBQQFOĻUSZLLFUĻJOE ĻJOEUJM
NPUPSFOĻTUBOETFS
4CVNÌUFGHGMV
%FSĻLBOĻIĆSFTĻFOĻNFLBOJTLĻMZE ĻOòSĻSBUMòTFO
MòTFSĻPQĻFMMFSĻMòTFS
p 3BUMòTFOĻMòTFSĻPQ ĻOòSĻGKFSOCFUKFOJOHFO
TJEEFSĻJĻUåOEJOHTMòTFO ĻPHĻEFSĻUSZLLFT
QòĻ56#465612'0)+0'LOBQQFO
p 3BUMòTFOĻMòTFS ĻOòSĻGĆSFSEĆSFOĻòCOFT
FGUFSĻBUĻNPUPSFOĻFSĻTMVLLFU
#JMĻNFEĻ,FZMFTTĻTLBMĻIBWFĻFOĻGKFSOCFUKFOJOHĻJOEFĻJĻCJMFO
0”INGRQUKVKQPGT
'PSĻJOGPSNBUJPOĻPNĻGKFSOCFUKFOJOHFOTĻGPSTLFM
MJHFĻOĆHMFQPTJUJPOFSĻĻTFĻTJEFĻ
&KVH”TGTOKNL”
5VCTVCHOQVQTpGMUVGTPVDCVVGTK
5VCTVJL‘NR
4åUĻEFUĻSĆEFĻTUBSULBCFMTĻFOFĻLMFNNFĻGBTU
QòĻIKåMQFCBUUFSJFUTĻQMVTQPMĻ 8+)6+)6
'PSĻBUĻVOEHòĻLPSUTMVUOJOHĻNFEĻBOESFĻEFMFĻJ
NPUPSSVNNFUĻTLBMĻTUBSULBCMFSOFĻUJMTMVUUFT
NFEĻGPSTJHUJHIFE
,POUSPMMÁS ĻBUĻTUBSULBCMFSOFTĻLMFNNFSĻTJE
EFSĻHPEUĻGBTU ĻTòĻEFSĻJLLFĻPQTUòSĻHOJTUFS
VOEFSĻTUBSUGPSTĆHFU
4UBSUĻNPUPSFOĻQòĻIKåMQFCJMFO ĻPHĻMBE
EFOĻBSCFKEFĻJĻOPHMFĻNJOVUUFSĻJĻIĆKFSFĻUPN
HBOHĻFOEĻOPSNBMU ĻDBĻĻPNESNJO
4UBSUĻNPUPSFOĻJĻCJMFOĻNFEĻEFUĻBGMBEFEF
CBUUFSJĻNFEĻGKFSOCFUKFOJOHFOĻUSZLLFUĻJOE
PHĻFUĻUSZLĻQòĻ56#465612
'0)+0'LOBQQFO ĻTFĻTJEFĻ
1$5
)WJTĻTUBSUCBUUFSJFUĻFSĻBGMBEFU ĻLBOĻCJMFOĻTUBSUFT
NFEĻTUSĆNĻGSBĻFUĻBOEFUĻCBUUFSJ
7FEĻTUBSUIKåMQĻNFEĻFUĻBOEFUĻCBUUFSJĻBOCFGBMFT
EFUĻBUĻUBHFĻGĆMHFOEFĻGPSIPMETSFHMFSĻGPSĻBU
VOEHòĻLPSUTMVUOJOHFSĻFMMFSĻBOESFĻTLBEFS
4åUĻGKFSOCFUKFOJOHFOĻJĻOĆHMFQPTJUJPOĻ ĻTF
TJEFĻ
,POUSPMMFS ĻBUĻIKåMQFCBUUFSJFUĻIBSĻFO
TQåOEJOHĻQòĻĻ7
)WJTĻIKåMQFCBUUFSJFUĻFSĻJOTUBMMFSFUĻJĻFO
BOEFOĻCJMĻĻTMVLĻGPSĻEFOĻIKåMQFOEFĻCJMT
NPUPS ĻPHĻTĆSHĻGPS ĻBUĻEFĻUPĻCJMFSĻJLLFĻFSĻJ
CFSĆSJOHĻNFEĻIJOBOEFO
5BHĻEFUĻBGMBEFEFĻCBUUFSJTĻGPSSFTUFĻEåLTFM
ĻBGĻWFEĻBUĻòCOFĻLMFNNFSOF
4åUĻEFUĻSĆEFĻTUBSULBCFMTĻBOEFOĻLMFNNF
QòĻCJMFOTĻQMVTQPMĻ 4åUĻEFUĻTPSUFĻTUBSULBCFMTĻFOFĻLMFNNF
GBTUĻQòĻIKåMQFCBUUFSJFUTĻNJOVTQPMĻ "OCSJOHĻEFOĻBOEFOĻLMFNNFĻQòĻFOĻTUFMUJM
TMVUOJOH ĻGFLTĻĆWFSTUĻQòĻIĆKSFĻNPUPSPQ
IåOH ĻZEFSTUFĻTLSVFIPWFEĻ 7FEĻNPUPSTUBSUĻVOEFSĻOPSNBMFĻGPSIPMEĻQSJP
SJUFSFTĻCJMFOTĻFMFLUSJTLFĻESJWNPUPSĻqĻEJFTFM
NPUPSFOĻGPSCMJWFSĻTMVLLFUĻ%FUUFĻCFUZEFS ĻBU
FGUFSĻUSZLĻQòĻ56#465612'0)+0'LOBQ
QFOĻFSĻEFOĻFMFLUSJTLFĻNPUPSĻTUBSUFU ĻPH
CJMFOĻFSĻLĆSFLMBSĻ4UBSUFUĻNPUPSĻBOHJWFTĻBG
BUĻJOTUSVNFOUQBOFMFUTĻLPOUSPMMBNQFSĻTMVL
LFTĻPHĻQBOFMFUTĻGPSVEJOETUJMMFEFĻGBSWFUFNB
UåOEFT
8+)6+)6
3ĆSĻJLLFĻWFEĻUJMTMVUOJOHFSOFĻVOEFSĻTUBSUGPS
TĆHFUĻ.BOĻSJTJLFSFS ĻBUĻEFSĻPQTUòSĻHOJTUFS
5BHĻTUBSULBCMFSOFĻBGĻJĻPNWFOEUĻSåLLF
GĆMHFĻĻGĆSTUĻEFUĻTPSUFĻPHĻEFSFGUFSĻEFU
SĆEF
&KVH”TGTOKNL”
5VCTVCHOQVQTpGMUVGTPVDCVVGTK
4ĆSHĻGPS ĻBUĻJOHFOĻBGĻLMFNNFSOFĻQòĻEFU
TPSUFĻTUBSULBCFMĻLPNNFSĻJĻLPOUBLUĻNFE
CBUUFSJFUTĻQMVTQPMĻFMMFSĻFOĻUJMTMVUUFU
LMFNNFĻQòĻEFUĻSĆEFĻTUBSULBCFM
4åUĻEFUĻBGMBEFEFĻCBUUFSJTĻGPSSFTUFĻEåLTFM
QòĻJHFO
#&8#45'.
p
4UBSUCBUUFSJFUĻLBOĻEBOOFĻPYZIZESPHFO
LOBMEHBT ĻTPNĻFSĻNFHFUĻFLTQMPTJWĻ&O
HOJTUĻGSBĻFUĻGPSLFSUĻUJMTMVUUFUĻTUBSULBCFM
LBOĻWåSFĻUJMTUSåLLFMJHUĻUJM ĻBUĻCBUUFSJFU
FLTQMPEFSFS
p
4UBSUCBUUFSJFUĻJOEFIPMEFSĻTWPWMTZSF
TPNĻLBOĻGPSòSTBHFĻBMWPSMJHFĻåUTOJOHFS
p
4LZMĻNFEĻSJHFMJHUĻWBOE ĻIWJTĻTWPWMTZSF
LPNNFSĻJĻLPOUBLUĻNFEĻĆKOF ĻIVEĻFMMFS
UĆKĻ7FEĻLPOUBLUĻNFEĻĆKOF ĻTĆHĻTUSBLT
MåHFIKåMQ
'PSĻNFSFĻJOGPSNBUJPOĻPNĻCJMFOTĻTUBSUCBUUFSJĻ
TFĻTJEFĻ
&KVH”TGTOKNL”
&TKXU[UVGO
)GPGTGNV
%FOOFĻ7Ļ1MVHJOĻ)ZCSJEĻFSĻFOĻTòLBMEUĻQBSBM
MFMIZCSJE ĻIWJMLFUĻCFUZEFS ĻBUĻEFOĻIBSĻUPĻTFQB
SBUFĻESJWTZTUFNFSĻFOĻFMNPUPSĻPHĻFOĻEJFTFM
NPUPSĻ"GIåOHJHUĻBGĻGĆSFSFOTĻWBMHUFĻLĆSFUJM
TUBOEĻPHĻEFOĻUJMHåOHFMJHFĻFMFLUSJTLFĻFOFSHJ
LBOĻCFHHFĻESJWTZTUFNFSĻBOWFOEFT ĻFOUFO
JOEJWJEVFMUĻFMMFSĻQBSBMMFMU
6QFTKXU[UVGOGT
&UĻBWBODFSFUĻTUZSFTZTUFNĻLPPSEJOFSFSĻEFĻUP
ESJWTZTUFNFSTĻFHFOTLBCFSĻGPSĻBUĻHJWFĻPQUJNBM
LĆSTFMTĆLPOPNJ
%JFTFMNPUPS
&MNPUPS
%FUĻFSĻQSJNåSUĻFMNPUPSFO ĻEFSĻESJWFSĻCJMFOĻWFE
MBWFĻIBTUJHIFEFS ĻNFOTĻEJFTFMNPUPSFOĻESJWFS
CJMFOĻWFEĻIĆKFSFĻIBTUJHIFEFSĻPHĻNFSFĻBLUJW
LĆSTFM
1$5
'ĆSFSFOĻLBOĻJLLFĻJOETUJMMFĻFOĻGPSLFSUĻLĆSF
UJMTUBOEĻĻIWJTĻFOĻQBSBNFUFSĻJĻFOĻCFTUFNU
TJUVBUJPOĻJLLFĻFSĻPQGZMEU ĻWåMHFSĻTZTUFNFU
BVUPNBUJTLĻFOĻBOEFOĻNFSFĻQBTTFOEFĻLĆSF
UJMTUBOE
#òEFĻEJFTFMNPUPSFOĻPHĻFMNPUPSFOĻLBOĻHFOF
SFSFĻESJWLSBGUĻEJSFLUFĻUJMĻIKVMFOFĻ%JFTFMNPUPSFO
LBOĻEFTVEFOĻPQMBEFĻFMNPUPSFOTĻIZCSJECBUUFSJ
NFEĻFOĻTåSMJHĻIĆKTQåOEJOHTHFOFSBUPS
-”TGVKNUVCPFG
6OEFSĻLĆSTMFOĻLBOĻGĆSFSFOĻWåMHFĻGPSTLFMMJHF
LĆSFUJMTUBOEFĻ6BOTFUĻEFOĻWBMHUFĻLĆSFUJMTUBOE
LPOUSPMMFSFSĻTUZSFTZTUFNFU ĻBUĻLPNCJOBUJPOFO
BGĻLĆSFFHFOTLBCFS ĻLĆSFPQMFWFMTF ĻNJMKĆQò
WJSLOJOHĻPHĻCSåOETUPGĆLPOPNJĻBMUJEĻFSĻPQUJ
NBMĻJĻGPSIPMEĻUJMĻEFOĻWBMHUFĻLĆSFUJMTUBOE
)WJTĻFOĻLĆSFUJMTUBOEĻJLLFĻLBOĻBLUJWFSFT ĻGPSLMB
SFTĻòSTBHFOĻNFEĻFOĻUFLTUNFEEFMFMTFĻQò
JOTUSVNFOUQBOFMFUTĻEJTQMBZ
-PCRRGTHQTM”TGVKNUVCPFG
)ZCSJECBUUFSJ
)ĆKTQåOEJOHTHFOFSBUPS
,PNCJOFSFUĻIĆKTQåOEJOHTHFOFSBUPSĻPHĻTUBSUNPUPSĻĻ*4(Ļ *OUFHSBUFEĻ4UBSUFSĻ(FOFSBUPS &KVH”TGTOKNL”
&TKXU[UVGO
#&8#45'.
p
-BEĻJLLFĻCJMFOĻTUòĻJĻFUĻVWFOUJMFSFUĻSVN
NFEĻBLUJWFSFUĻLĆSFUJMTUBOEĻPHĻTMVLLFU
EJFTFMNPUPSĻĻEFSĻTLFSĻBVUPNBUJTL
NPUPSTUBSUĻWFEĻMBWUĻFOFSHJOJWFBVĻJ
IZCSJECBUUFSJFU ĻPHĻVETUĆEOJOHTHBT
TFSOFĻLBOĻJĻTòĻGBMEĻTLBEFĻNFOOFTLFS
PHĻEZSĻBMWPSMJHU
p274'
%FUUFĻQVOLUĻGPLVTFSFSĻQò
LĆSTFMĻQòĻFMĻPHĻMBWUĻFOFSHJGPS
CSVHĻPHĻIKåMQFSĻGĆSFSFOĻNFE
BUĻNBLTJNFSFĻLĆSTFMĻQò
IZCSJECBUUFSJFU
%BĻLĆSFTUSåLOJOHFOĻQòĻFM
BGIåOHFSĻBGĻCJMFOTĻTBNMFEFĻFOFSHJGPSCSVH
HJWFTĻEFSĻBGLBMEĻQòĻGVOLUJPOFSĻEFSĻCFHSåOTFS
LĆSFTUSåLOJOHFO ĻGFLTĻLMJNBĻPHĻEZOBNJTL
ZEFFWOFĻ'PSĻBUĻGòĻEFOĻMåOHTUĻNVMJHFĻLĆSF
TUSåLOJOHĻFSĻBJSDPOEJUJPOĻEFSGPSĻTMòFUĻGSBĻĻEFO
LBOĻBLUJWFSFTĻNFEĻ#%LOBQQFO ĻIWJTĻEFUĻĆOT
LFT ĻTFĻTJEFĻ
1$5
7FEĻEVHEBOOFMTF ĻUSZLĻQòĻ#% Ļ#761
FMMFSĻEFGSPTUFSLOBQQFO
$GO‘TMH”NIGPFG
%FOOFĻLĆSFUJMTUBOEĻLBOĻLVOĻWåMHFT ĻOòS
IZCSJECBUUFSJFUĻIBSĻFUĻUJMTUSåLLFMJHUĻIĆKUĻFOFS
HJOJWFBV
%JFTFMNPUPSFOĻLBOĻJĻOPHMFĻUJMGåMEFĻTUBSUF
BVUPNBUJTL ĻTFMWĻPNĻLĆSFUJMTUBOEĻ163&ĻFS
WBMHU ĻGFLT
p IWJTĻIBTUJHIFEFOĻPWFSTUJHFSĻĻLNU
p IWJTĻGĆSFSFOĻCFEFSĻPNĻNFSFĻESJWLSBGU ĻFOE
FMESJGUFOĻLBOĻHJWF
p IWJTĻIZCSJECBUUFSJFUĻIBSĻGPSĻMBWUĻFOFSHJOJ
WFBVĻPHĻTLBMĻPQMBEFT
p WFEĻTZTUFNLPNQPOFOUCFHSåOTOJOHFS
GFLTĻMBWĻVEFUFNQFSBUVS ĻTFĻTJEFĻ
p*;$4+&
%FUUFĻQVOLUĻFSĻCJMFOTĻGPSVE
JOETUJMMFEFĻTUBSUUJMTUBOEĻ4UZ
SFTZTUFNFUĻCSVHFSĻCòEFĻEFO
FMFLUSJTLFĻPHĻEFOĻEJFTFM
ESFWOFĻNPUPSĻqĻFOLFMUWJTĻFMMFS
QBSBMMFMUĻqĻPHĻCFSFHOFSĻEFO
PQUJNBMFĻVEOZUUFMTF ĻIWBE
BOHòSĻZEFFWOF ĻCSåOETUPGGPSCSVHĻPHĻLPNGPSU
&WOFOĻUJMĻBUĻLĆSFĻNFEĻLVOĻFMNPUPSĻJĻLĆSFUJM
TUBOEFOĻ):#3*%ĻBGIåOHFSĻBGĻIZCSJECBUUFSJFUT
FOFSHJOJWFBVĻPHĻGFLTĻCFIPWFUĻGPSĻPQWBSN
OJOHBGLĆMJOHĻJĻLBCJOFOĻ7FEĻIĆKUĻOJWFBVĻFS
FWOFOĻUJMĻLVOĻFMESJGUĻEFOĻTBNNFĻTPNĻJĻ163&
UJMTUBOEĻĻEWTĻCJMFOĻFSĻOFNĻBUĻLĆSFĻTPNĻFO
FMCJMĻ IĆKĻTUSĆNĻUJMĻSòEJHIFE 7FEĻMBWUĻFOFSHJOJWFBVĻ IZCSJECBUUFSJFUĻOåTUFO
UPNU ĻTLBMĻPHTòĻCBUUFSJFUTĻFOFSHJOJWFBVĻPQSFU
IPMEFTĻQòĻTBNNFĻUJE ĻIWJMLFUĻGĆSFSĻUJM ĻBUĻEJF
TFMNPUPSFOĻTUBSUFSĻPGUFSF
'PSĻBUĻHFOTLBCFĻFWOFOĻUJMĻBUĻLĆSFĻQòĻLVOĻFMĻJ
):#3*%UJMTUBOE
p 0QMBEĻIZCSJECBUUFSJFUĻGSBĻFOĻĻ7LPO
UBLUĻNFEĻMBEFLBCMFUĻ TFĻTJEFĻ ĻFMMFS
CSVHĻ4"7&GVOLUJPOFO
$GO‘TMH”NIGPFG
p 0HTòĻWFEĻIĆKUĻFOFSHJOJWFBVĻJĻIZCSJECBUUF
SJFUĻLBOĻEJFTFMNPUPSFOĻTUBSUF ĻGFLTĻGPSĻBU
IåWFTåOLFĻUFNQFSBUVSFOĻJĻLBCJOFO
p219'4
HJWOJOH
%FUUFĻWBMHĻTåUUFSĻCJMFOĻJĻCFE
TUFĻSFBLUJPOĻPHĻZEFFWOFUJM
TUBOEĻWFEĻBUĻCòEFĻEFOĻFMFL
USJTLFĻPHĻEJFTFMNPUPSFOĻFS
BLUJWFSFUĻIFMFĻUJEFOĻ#JMFOĻGòS
TQPSUZĻFHFOTLBCFSĻPHĻFO
IVSUJHFSFĻSFBLUJPOĻWFEĻHBT
7FEĻBLUJWĻLĆSTFMĻQSJPSJUFSFTĻLĆSTFMĻJĻMBWFSF
HFBS ĻIWJMLFUĻHJWFSĻTFOFSFĻPQHFBSJOH
&KVH”TGTOKNL”
&TKXU[UVGO
$GO‘TMH”NIGPFG
p %JFTFMNPUPSFOĻLĆSFSĻLPOUJOVFSMJHU
p #JMFOĻESJWFTĻBGĻCòEFĻGPSĻPHĻCBHIKVM
p %FOOFĻLĆSFUJMTUBOEĻNFEGĆSFSĻFUĻĆHFU
CSåOETUPGGPSCSVH
p#9&
5JMTUBOEFOĻBLUJWFSFSĻGJSFIKVMT
USåL ĻIWJMLFUĻGPSCFESFSĻCJMFOT
WFKHSFCĻPHĻUSåLLSBGUĻ5JMTUBO
EFOĻFSĻQSJNåSUĻCFSFHOFUĻUJM
MBWFĻIBTUJHIFEFSĻQòĻHMBUUF
WFKF
$GO‘TMH”NIGPFG
p %JFTFMNPUPSFOĻLĆSFSĻLPOUJOVFSMJHU
p %FOOFĻLĆSFUJMTUBOEĻNFEGĆSFSĻFUĻĆHFU
CSåOETUPGGPSCSVH
p5#8'
%FOOFĻGVOLUJPOĻTUBSUFSĻPQMBE
OJOHĻBGĻIZCSJECBUUFSJFUĻPHĻTJL
SFS ĻBUĻEFUTĻFOFSHJOJWFBVĻJLLF
CMJWFSĻNJOESFĻFOEĻFOĻLBQBDJ
UFUĻTWBSFOEFĻUJMĻDBĻĻLN
LĆSTFMĻNFEĻFMESJGUĻ*EFFOĻFSĻBU
HFNNFĻEFOOFĻFOFSHJĻUJMĻFU
TFOFSFĻUJETQVOLU ĻIWPSĻLĆSTFMĻQòĻFMĻFSĻNFSF
IFOTJHUTNåTTJHU ĻGFLTĻWFEĻCZLĆSTFM
)WJTĻIZCSJECBUUFSJFUTĻFOFSHJOJWFBVĻFSĻMBWUĻWFE
USZLĻQòĻ5#8'LOBQQFOĻWJMĻEJFTFMNPUPSFOĻGĆSTU
MBEFĻEFUĻPQĻUJMĻFOĻLBQBDJUFUĻTWBSFOEFĻUJM
DBĻĻLNĻLĆSTFMĻNFEĻFMESJGU
-”TGVKNUVCPFGK/;%#4
,ĆSTFMĻNFEĻFMNPUPSFOĻTQBSFSĻNFSFĻCSåOETUPG
WFEĻMBWFĻIBTUJHIFEFSĻFOEĻWFEĻIĆKFSFĻ7åMH
EFSGPSĻQSJNåSUĻ4"7& ĻOòSĻIZCSJECBUUFSJFUT
FOFSHJOJWFBVĻFSĻIĆKU ĻPHĻFOĻQMBOMBHUĻLĆSTFM
TLBMĻCFHZOEFĻNFEĻFOĻMåOHFSFĻTUSåLOJOHĻWFE
IĆKFSFĻIBTUJHIFEFSĻ GFLTĻQòĻNPUPSWFK ĻPH
TMVUUFĻNFEĻFOĻTUSåLOJOHĻWFEĻMBWFĻIBTUJHIF
EFS ĻGFLTĻCZLĆSTFM
(òĻUJMĻ/;%#4
)WJTĻEFSĻUSZLLFTĻQòĻ5#8'LOBQQFO ĻPH
IZCSJECBUUFSJFUTĻFOFSHJOJWFBVĻTWBSFSĻUJMĻNFSF
FOEĻDBĻĻLNĻLĆSTFMĻNFEĻFMESJGU ĻCJCFIPMEFT
IZCSJECBUUFSJFUTĻBLUVFMMFĻFOFSHJOJWFBV
6BOTFUĻEFOĻWBMHUFĻLĆSFUJMTUBOEĻBLUJWFSFTĻNJE
MFSUJEJHUĻFOĻPQMBEOJOHĻBGĻIZCSJECBUUFSJFUĻJĻCBH
HSVOEFOĻĻTWBSFOEFĻUJMĻ4"7&GVOLUJPOFOĻ
IWPSĻFOĻBVUPNBUJTLĻ%1'SFHFOFSFSJOHĻVEGĆ
SFT ĻTFĻTJEFĻ
$GO‘TMH”NIGPFG
p %FOOFĻLĆSFUJMTUBOEĻNFEGĆSFSĻFUĻĆHFU
CSåOETUPGGPSCSVH
*ĻCJMFOTĻNFOVTZTUFNĻFSĻEFSĻLPSUFĻCFTLSJWFMTFS
BGĻCJMFOTĻGPSTLFMMJHFĻLĆSFUJMTUBOEF ĻTF
TJEFĻ
*;$4+&
-”TGOQFK
7åMHĻEFSĻNFMMFNĻ274' Ļ*;$4+&
219'4 Ļ#9&ĻPHĻ5#8' ĻPHĻCFLSåGU
NFEĻ1-
5VCTV5VQRHWPMVKQP
4UZSFTZTUFNFUĻCFTUFNNFS ĻIWPSOòSĻEJFTFMNP
UPSFOĻLBOĻTUPQQFTĻPHĻWåSFĻTMVLLFU ĻPHĻIWPS
MåOHFĻ%FUĻTWBSFSĻUJMĻ4UBSU4UPQGVOLUJPOFOĻJ
LPOWFOUJPOFMMFĻCJMFSĻNFEĻCSåOETUPGESFWOF
NPUPSFS
4UBSU4UPQGVOLUJPOFOĻJĻFO
7Ļ1MVHJOĻ)ZCSJEĻWBSJFSFSĻBGIåOHJHUĻBGĻEFO
WBMHUFĻLĆSFUJMTUBOE ĻNFOĻTUZSFTĻQSJNåSUĻBG
IWPSEBOĻGĆSFSFOĻCSVHFSĻTQFFEFSĻPHĻCSFNTF
QFEBM ĻPHĻBGĻIZCSJECBUUFSJFUTĻCFIPWĻGPSĻPQMBE
OJOHĻ6OEUBHFMTFOĻFSĻLĆSFUJMTUBOEĻ"8%ĻPH
108&3ĻĻIFSĻLĆSFSĻEJFTFMNPUPSFOĻLPOUJOVFS
MJHU
p &GUFSĻBUĻEJFTFMNPUPSFOĻIBSĻPQMBEFUĻIZCSJE
CBUUFSJFUĻUJMĻEFUTĻ4"7&OJWFBV ĻWJMĻTUZSFTZ
TUFNFUĻTUPQQFTUBSUFĻEJFTFMNPUPSFOĻQò
TBNNFĻNòEFĻTPNĻWFEĻMBWUĻFOFSHJOJWFBVĻJ
):#3*%UJMTUBOE
``
&KVH”TGTOKNL”
&TKXU[UVGO
-”TUGNUUVCVKUVKM
#JMFOĻHFNNFSĻTUBUJTUJLĻPWFSĻGPSCSVHUĻFMEJFTFMĻJ
GPSIPMEĻUJMĻEFOĻLĆSUFĻTUSåLOJOH ĻTFĻTJEFĻ
'PSVEFOĻWJBĻLĆSFDPNQVUFSFOĻFSĻEFSĻBEHBOHĻUJM
LĆSTFMTTUBUJTUJLLFOĻWJBĻNFOVTZTUFNFUĻ/;
%#4
p (òĻUJMĻ/;%#4
CFLSåGUĻNFEĻ1-
6WTUVCVKUVKM ĻPH
'PGTIKHNQY
.JEUFSLPOTPMMFOTĻTLåSNĻLBOĻHSBGJTLĻWJTF
IWJMLFOĻNPUPSĻEFSĻESJWFSĻCJMFO ĻPHĻIWPSEBO
EFOĻFMFLUSJTLFĻFOFSHJĻGPSMĆCFSĻĻPNĻIZCSJECBU
UFSJFUĻPQMBEFTĻFMMFSĻGPSTZOFSĻFMNPUPSFOĻNFE
TUSĆN
'VOLUJPOFOĻBLUJWFSFTĻJĻNFOVTZTUFNFU
p (òĻUJMĻ/;%#4
*;$4+&
HNQY ĻPHĻCFLSåGUĻNFEĻ1-
2QYGT
$GIT‘PUPKPIRÌITWPFCHNCX
WFGVGORGTCVWT
'PSĻBUĻVOEHòĻSJTJLPFOĻGPSĻQBSBGGJOVEGåMEOJOH
TFĻTJEFĻ ĻJĻEJFTFMCSåOETUPGGFUĻQHBĻMBW
LVMEFSFTJTUFOTĻIBSĻCJMFOĻFOĻNBSLFETBGIåOHJH
GVOLUJPO ĻTPNĻBVUPNBUJTLĻCFHSåOTFSĻNVMJH
IFEFOĻGPSĻBUĻBOWFOEFĻFMESJGUĻNFEĻLĆSFUJMTUBOE
163&ĻFMMFSĻ):#3*%ĻWFEĻMBWFĻUFNQFSBUVSFS
)WJTĻFOĻTòEBOĻTJUVBUJPOĻPQTUòS ĻWJMĻEJFTFMNP
UPSFOĻLĆSFĻIFMFĻUJEFO
%JFTFMCSåOETUPGGFUTĻLVMEFSFTJTUFOTĻFSĻFUĻNòM
GPSĻCSåOETUPGGFUTĻCSVHCBSIFEĻWFEĻMBWFĻUFN
QFSBUVSFSĻ/PSNBMUĻFSĻEJFTFMCSåOETUPGGFUTĻLVM
EFFHFOTLBCFSĻUJMQBTTFUĻUJMĻEFOĻLMJNB[POFĻPH
òSTUJE ĻIWPSĻEFUĻEJTUSJCVFSFTĻPHĻTåMHFTĻ4F
PHTòĻJOGPSNBUJPOĻPNĻEJFTFMCSåOETUPGĻQòĻTJEF
%FOĻBVUPNBUJTLFĻCFHSåOTOJOHĻWFEĻMBWFĻUFN
QFSBUVSFSĻĆHFTĻHSBEWJTU ĻBGIåOHJHUĻBGĻCSåOE
TUPGGFUTĻBMEFSĻJĻUBOLFOĻ)WJTĻCJMFOĻFSĻOZPQUBO
LFU ĻFSĻEFSĻJOHFOĻCFHSåOTOJOH ĻNFOĻEFOĻWPL
TFS ĻKPĻåMESFĻCSåOETUPGGFUĻJĻUBOLFOĻCMJWFS ĻSFH
OFUĻJĻNòOFEFS
'VOLUJPOFOTĻPQHBWFĻFS ĻBUĻWFEĻMBWFĻVEFUFN
QFSBUVSFSĻMBEFĻCJMFOĻGPSCSVHFĻCSåOETUPGĻNFE
FOĻTòEBOĻIBTUJHIFE ĻBUĻGSJTLĻCSåOETUPGĻĻNFE
EFOĻSFUUFĻLVMEFSFTJTUFOTĻĻLBOTLBMĻGZMEFTĻQò
GĆSĻEFOĻLSJUJTLFĻUFNQFSBUVSĻGPSĻEFUĻOVWåSFOEF
CSåOETUPGĻFSĻOòFU
$T‘PFUVQHHGVUCNFGT
(BNNFMUĻEJFTFMCSåOETUPGĻ GSBĻDBĻĻNòOFEFS
PHĻåMESF ĻJĻLPNCJOBUJPOĻNFEĻLPOEFOTWBOE
LBOĻVOEFSĻWJTTFĻPNTUåOEJHIFEFSĻGĆSFĻUJMĻBMHF
PHĻCBLUFSJFWåLTUĻJĻCSåOETUPGTZTUFNFUĻPH
FMMFSĻPYJEFSJOHĻBGĻCSåOETUPGGFUĻNFEĻSJTJLPĻGPS
ESJGUTGPSTUZSSFMTFSĻUJMĻGĆMHF
'PSĻBUĻVOEHòĻTòEBOOFĻQSPCMFNFSĻIBSĻCJMFOĻFO
JOECZHHFUĻGVOLUJPO ĻEFSĻLPOUSPMMFSFSĻCSåOE
TUPGGFUTĻBMEFSĻ*ĻGPSCJOEFMTFĻNFEĻEFUUFĻLBOĻEFS
LPNNFĻFOĻTFMWGPSLMBSFOEFĻNFEEFMFMTF ĻGFLT
p .CITGVDT‘PFUVQH5VCTVFKGUGNOQVQT
HQTCVHQTDTWIGDT‘PFUVQH
p .CITGVDT‘PFUVQH/QVQTXKNM”TGHQTCV
HQTDTWIGDT‘PFUVQH
p .CITGVDT‘PFUVQH([NFDT‘PFUVQHVCPM
QR
'ĆMHĻJĻTòĻGBMEĻEFOĻBOCFGBMFEFĻIBOEMJOH
5[ODQNGTQIOGFFGNGNUGTRÌFKURNC[GV
)FSĻFSĻOPHMFĻFLTFNQMFSĻQòĻNFEEFMFMTFS
EFSFTĻCFUZEOJOHĻPHĻGPSTMBHĻUJMĻBGIKåMQOJOH
&KVH”TGTOKNL”
&TKXU[UVGO
/GFFGNGNUGDGUMGF
$GV[FPKPI
#HJL‘NRPKPI
274'KMMGVKNTÌFKIJGFRICNCXJ[DTKFU[
UVGOVGORGTCVWT
&OĻFMMFSĻGMFSFĻEFMFĻJĻESJWTZTUFNFUĻIBSĻJLLFĻOòFU
EFOĻSFUUFĻESJGUTUFNQFSBUVS
,ĆSĻJĻ):#3*%UJMTUBOE ĻJOEUJMĻEJTQMBZFUĻWJTFS
274'VKNTÌFKIJGFĻĻUSZLĻEFSFGUFSĻQòĻ274'
LOBQQFO
274'KMMGVKNTÌFKIJGFRICOKFNGTVKFKIG
J[DTKFU[UVGODGIT‘PUPKPIGT
.JEMFSUJEJHĻTZTUFNCFHSåOTOJOH ĻGFLTĻJLLFĻLPS
SFLUĻESJGUTUFNQFSBUVS
,ĆSĻJĻ):#3*%UJMTUBOE ĻJOEUJMĻEJTQMBZFUĻWJTFS
274'VKNTÌFKIJGFĻĻUSZLĻEFSFGUFSĻQòĻ274'
LOBQQFO
274'KMMGVKNTÌFKIJGFRICNCXDCVVGTKQ
RNCFPKPI
)ZCSJECBUUFSJFUĻIBSĻGPSĻMBWUĻFOFSHJOJWFBV
,ĆSĻJĻ4"7&UJMTUBOE ĻJOEUJMĻEJTQMBZFUĻWJTFS
274'VKNTÌFKIJGFĻFMMFSĻPQMBEĻCBUUFSJFUĻNFE
Ļ7ĻĻUSZLĻEFSFGUFSĻQòĻ274'LOBQQFO
274'MCPKMMGX‘NIGUOGFIGCTUVCPIK
OCPWGNRQUKVKQP
(FBSWåMHFSFOĻFSĻJĻNBOVFMĻ QPTJUJPO
'MZUĻHFBSWåMHFSFOĻUJMĻTJEFO ĻUJMĻBVUPNBUJTL
QPTJUJPO ĻPHĻUSZLĻEFSFGUFSĻQòĻ274'LOBQQFO
274'VKNTÌFKIJGF
163&UJMTUBOEFOĻFSĻUJMHåOHFMJHĻJHFOĻEFOĻFGUFS
GPSVEHòFOEFĻCFHSåOTOJOH
q
219'4KMMGVKNTÌFKIJRICOKFNGTVKFKIG
J[DTKFU[UVGODGIT‘PUPKPIGT
.JEMFSUJEJHĻTZTUFNCFHSåOTOJOH ĻGFLTĻJLLFĻLPS
SFLUĻESJGUTUFNQFSBUVS
q
5#8'KMMGVKNTÌFKIJGFRICOKFNGTVKFKIG
J[DTKFU[UVGODGIT‘PUPKPIGT
.JEMFSUJEJHĻTZTUFNCFHSåOTOJOH ĻGFLTĻJLLFĻLPS
SFLUĻESJGUTUFNQFSBUVS
q
#9&KMMGVKNTÌFKIJGFRICOKFNGTVKFKIG
J[DTKFU[UVGODGIT‘PUPKPIGT
.JEMFSUJEJHĻTZTUFNCFHSåOTOJOH ĻGFLTĻJLLFĻLPS
SFLUĻESJGUTUFNQFSBUVS
q
&KVH”TGTOKNL”
)GCTMCUUGT
)GPGTGNV
&OĻ7Ļ1MVHJOĻ)ZCSJEĻLĆSFTĻPHĻTUZSFTĻQò
TBNNFĻNòEFĻTPNĻFOĻCJMĻNFEĻFOĻLPOWFOUJPOFM
GPSCSåOEJOHTNPUPSĻPHĻBVUPNBUJTLĻHFBSLBTTF
%FOĻFOFTUFĻVOEUBHFMTFĻFS ĻBUĻNFEĻHFBSWåMHF
SFOĻJĻNBOVFMĻHFBSQPTJUJPOĻ ĻWJMĻEJFTFMNPUP
SFOĻBMUJEĻLĆSFĻ'ĆSFSFOĻTLBMĻEFSFGUFSĻTLJGUF
NBOVFMU ĻPHĻCJMFOĻNPUPSCSFNTFS ĻOòSĻTQFFEF
SFOĻTMJQQFTĻĻTFĻBGTOJUUFUĻ(FBSUSPOJDĻĻ.BOV
FMMFĻHFBSQPTJUJPOFSĻ ĻQòĻTJEFĻ
5VCTVJL‘NR*5#
%SJGUTCSFNTFOĻLBOĻTMJQQFTĻGĆSĻJHBOHLĆSTFM
FMMFSĻCBLOJOHĻQòĻFOĻCBLLFĻĻGVOLUJPOFOĻ)4"
)JMMĻ4UBSUĻ"TTJTU ĻHĆS ĻBUĻCJMFOĻJLLFĻSVMMFSĻBG
TUFE
8+)6+)6
'PSĻBUĻGPSIJOESFĻTLBEFĻQòĻOPHFOĻBGĻESJWTZ
TUFNFUTĻLPNQPOFOUFSĻLPOUSPMMFSFTĻHFBS
LBTTFOTĻESJGUTUFNQFSBUVSĻ7FEĻSJTJLPĻGPS
PWFSPQIFEOJOHĻUåOEFTĻFUĻBEWBSTFMTTZN
CPMĻQòĻJOTUSVNFOUQBOFMFUĻLPNCJOFSFUĻNFE
FOĻUFLTUNFEEFMFMTFĻĻGĆMHĻEFOĻBOCFGBMJOH
EFSĻHJWFT
#WVQOCVIGCT)GCTVTQPKE
)GCTKPFKMCVQT
&OĻWåTFOUMJHĻEFUBMKFĻJĻGPSCJOEFMTFĻNFEĻNJMKĆUJM
QBTTFUĻLĆSTFMĻFSĻBUĻLĆSFĻJĻEFUĻSJHUJHFĻHFBSĻPH
TLJGUFĻHFBSĻJĻHPEĻUJE
'VOLUJPOFOĻCFUZEFS ĻBUĻQFEBMUSZLLFUĻJĻCSFNTF
TZTUFNFUĻTUBEJHĻFSĻUJMĻTUFEFĻJĻOPHMFĻTFLVOEFS
NFOTĻGPEFOĻGMZUUFTĻGSBĻCSFNTFQFEBMFOĻUJM
TQFFEFSFO
&#WVQOCVKUMGIGCTRQUKVKQPGT p/CPWGNNG
IGCTRQUKVKQPGT
%FOĻNJEMFSUJEJHFĻCSFNTFWJSLOJOHĻTMJQQFSĻFGUFS
OPHMFĻTFLVOEFS ĻFMMFSĻOòSĻGĆSFSFOĻHJWFSĻHBT
1òĻJOGPSNBUJPOTEJTQMBZFUĻWJTFTĻHFBSWåMHFSFOT
QPTJUJPOĻNFEĻGĆMHFOEFĻUFHOĻ2 Ļ4 Ļ0 Ļ& Ļ Ļ
Ļ ĻĻFMMFSĻ ĻTFĻTJEFĻ
+PUVTWOGPVRCPGNOGFIGCTKPFKMCVQT
4PNĻFUĻIKåMQFNJEEFMĻFSĻEFSĻQòĻOPHMFĻWBSJBO
UFSĻFOĻJOEJLBUPSĻĻ(4*Ļ (FBSĻ4IJGUĻ*OEJDBUPS Ļ
TPNĻNFEEFMFSĻGĆSFSFO ĻOòSĻEFUĻFSĻQBTTFOEFĻBU
WåMHFĻEFUĻOåTUFĻIĆKFSFĻFMMFSĻMBWFSFĻHFBSĻGPSĻBU
PQOòĻEFUĻMBWFTUĻNVMJHFĻCSåOETUPGGPSCSVHĻ/òS
EFSĻUBHFTĻIFOTZOĻUJMĻFHFOTLBCFSĻTòTPNĻZEF
FWOFĻPHĻWJCSBUJPOTGSJĻHBOH ĻLBOĻEFUĻWåSFĻQBT
TFOEFĻBUĻTLJGUFĻWFEĻIĆKFSFĻPNESFKOJOHTUBMĻ%FU
JOESBNNFEFĻUBMĻBOHJWFSĻEFUĻBLUVFMMFĻHFBS
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
)GCTRQUKVKQPGT
2CTMGTKPIURQUKVKQP2
7åMHĻQPTJUJPOĻ2 ĻOòSĻNPUPSFOĻTLBMĻTUBSUFT
FMMFSĻOòSĻCJMFOĻQBSLFSFT
&KVH”TGTOKNL”
)GCTMCUUGT
p 'PSĻBUĻLVOOFĻGMZUUFĻHFBSWåMHFSFOĻVEĻBGĻ2
QPTJUJPO ĻTLBMĻCSFNTFQFEBMFOĻGĆSTUĻUSå
EFTĻHPEUĻOFE
1$5
7FEĻNPUPSTUBSUĻVEGĆSFTĻFOĻBVUPNBUJTL
GVOLUJPOTLPOUSPMĻBGĻCSFNTFTZTUFNFU ĻOòS
GĆSFSFOĻUSZLLFSĻQòĻCSFNTFQFEBMFOĻGPSĻBU
GĆSFĻHFBSWåMHFSFOĻVEĻBGĻ1QPTJUJPOĻ7FE
GVOLUJPOTLPOUSPMMFOĻFSĻQFEBMWBOESJOHFO
MåOHFSFĻFOEĻWFEĻOPSNBMĻCSFNTOJOH
*Ļ2TUJMMJOHĻFSĻHFBSLBTTFOĻNFLBOJTLĻTQåSSFU
5SåLĻPHTòĻQBSLFSJOHTCSFNTFOĻGPSĻFOĻTJLLFS
IFETĻTLZMEĻĻTFĻTJEFĻ
1$5
(FBSWåMHFSFOĻTLBMĻTUòĻJĻ2QPTJUJPO ĻGPSĻBU
EFUĻTLBMĻWåSFĻNVMJHUĻBUĻMòTFĻCJMFOĻPHĻBLUJ
WFSFĻEFOTĻBMBSNFS
8+)6+)6
#JMFOĻTLBMĻIPMEFĻTUJMMF ĻNFOTĻQPTJUJPOĻ2
WåMHFT
#&8#45'.
#SVHĻBMUJEĻQBSLFSJOHTCSFNTFOĻWFEĻQBSLF
SJOHĻQòĻFUĻIåMEFOEFĻVOEFSMBHĻĻBVUPNBU
HFBSLBTTFOTĻ2QPTJUJPOĻFSĻJLLFĻUJMTUSåLLF
MJHUĻUJMĻBUĻIPMEFĻCJMFOĻJĻBMMFĻTJUVBUJPOFS
$CMRQUKVKQP4
#JMFOĻTLBMĻIPMEFĻTUJMMF ĻOòSĻ4QPTJUJPOĻWåMHFT
p 5SZLĻTUBOHFOĻGSFNBEĻNPEĻ Ļ QMVT ĻGPSĻBU
TLJGUFĻFUĻUSJOĻPQ ĻPHĻTMJQĻEFOĻĻTUBOHFO
WFOEFSĻUJMCBHFĻUJMĻTJOĻIWJMFTUJMMJOHĻNFMMFNĻ
PHĻp
FMMFS
p 5SåLĻTUBOHFOĻCBHVEĻNPEĻpĻ NJOVT ĻGPSĻBU
TLJGUFĻFUĻUSJOĻOFE ĻPHĻTMJQĻEFO
0GWVTCNRQUKVKQP0
.BOVFMUĻHFBSĻ p ĻLBOĻWåMHFT ĻOòSĻTPNĻIFMTU
VOEFSĻLĆSTMFO
-”TGRQUKVKQP&
'PSĻBUĻVOEHòĻSZLĻPHĻNPUPSTUPQĻTLJGUFS
(FBSUSPOJDĻBVUPNBUJTLĻOFE ĻIWJTĻGĆSFSFOĻTåU
UFSĻGBSUFOĻNFSFĻOFE ĻFOEĻIWBEĻEFSĻFSĻQBT
TFOEFĻGPSĻEFUĻWBMHUFĻHFBS
%FSĻFSĻJLLFĻWBMHUĻOPHFUĻHFBS ĻPHĻNPUPSFOĻLBO
TUBSUFTĻ5SåLĻQBSLFSJOHTCSFNTFO ĻIWJTĻCJMFO
IPMEFSĻTUJMMFĻNFEĻHFBSWåMHFSFOĻJĻ0QPTJUJPO
&ĻFSĻOPSNBMĻLĆSTFMTQPTJUJPOĻ0QĻPHĻOFEHFB
SJOHĻTLFSĻBVUPNBUJTLĻBMUĻFGUFSĻHBTHJWOJOHĻPH
IBTUJHIFEĻ#JMFOĻTLBMĻIPMEFĻTUJMMF ĻOòSĻ&QPTJ
UJPOĻWåMHFTĻGSBĻ4QPTJUJPO
)GCTVTQPKE/CPWGNNGIGCTRQUKVKQPGT
.FEĻHFBSWåMHFSFOĻJĻNBOVFMĻHFBSQPTJUJPOĻ FSĻEJFTFMNPUPSFOĻQFSNBOFOUĻJĻESJGUĻ'ĆSFSFO
TLBMĻEFSFGUFSĻTLJGUFĻNBOVFMU ĻPHĻCJMFOĻNPUPS
CSFNTFS ĻOòSĻTQFFEFSFOĻTMJQQFT
.BOVFMUĻHFBSĻOòTĻWFEĻBUĻGĆSFĻTUBOHFOĻUJMĻTJEFO
GSBĻ&QPTJUJPOĻUJMĻFOEFTUJMMJOHFOĻWFEĻ pĻ*OGPS
NBUJPOTEJTQMBZFUĻTLJGUFSĻUFHOĻGSBĻ&ĻUJMĻFUĻBGĻUBM
MFOFĻ ĻIWJMLFUĻTWBSFSĻUJMĻEFUĻHFBS ĻEFSĻOFUPQ
FSĻWBMHU ĻTFĻTJEFĻ
'PSĻBUĻWFOEFĻUJMCBHFĻUJMĻBVUPNBUJTLĻLĆSFTUJMMJOH
p 'ĆSĻTUBOHFOĻUJMĻTJEFOĻUJMĻFOEFTUJMMJOHFOĻWFE
&
)GCTVTQPKE8KPVGTKPFUVKNNKPI
%FUĻLBOĻWåSFĻMFUUFSFĻBUĻLPNNFĻBGĻTUFEĻJĻHMBU
GĆSF ĻIWJTĻĻHFBSĻWåMHFTĻNBOVFMU
5SZLĻCSFNTFQFEBMFOĻOFE ĻPHĻGĆSĻHFBS
TUBOHFOĻGSBĻ&QPTJUJPOĻUJMĻFOEFTUJMMJOHĻWFE
pĻĻJOTUSVNFOUQBOFMFUTĻEJTQMBZĻTLJGUFS
UFHOĻGSBĻ&ĻUJMĻUBMMFUĻ
(òĻPQĻJĻĻHFBSĻWFEĻBUĻUSZLLFĻTUBOHFO
GSFNĻNPEĻ Ļ QMVT ĻUPĻHBOHFĻqĻEJTQMBZFU
TLJGUFSĻUFHOĻGSBĻĻUJMĻ
4MJQĻCSFNTFOĻPHĻHJWĻGPSTJHUJHUĻHBT
&KVH”TGTOKNL”
)GCTMCUUGT
(FBSLBTTFOTĻWJOUFSJOETUJMMJOHĻHĆS ĻBUĻCJMFO
LĆSFSĻNFEĻFUĻMBWFSFĻPNESFKOJOHTUBMĻPHĻSFEV
DFSFUĻNPUPSTUZSLFĻQòĻESJWIKVMFOF
/GMCPKUMIGCTX‘NIGTUR‘TTKPI
'NGMVTKUMIGCTUR‘TTKPI5JKHVNQEM
RCTMGTKPIURQUKVKQP 2
'PSĻBUĻLVOOFĻGĆSFĻHFBSWåMHFSFOĻGSBĻQPTJUJPOĻ2
UJMĻEFĻĆWSJHFĻHFBSQPTJUJPOFSĻTLBMĻCSFNTFQFEB
MFOĻWåSFĻUSòEUĻOFEĻPHĻGKFSOCFUKFOJOHFOĻWåSFĻJ
QPTJUJPOĻ++ ĻTFĻTJEFĻ
-KEMFQYP
/òSĻTQFFEFSFOĻUSåEFTĻIFMUĻJĻCVOEĻ GPSCJĻEFU
OPSNBMFĻGVMEHBTQVOLU ĻTLJGUFTĻEFSĻTUSBLT
BVUPNBUJTLĻOFEĻJĻHFBS ĻIWJMLFUĻLBMEFTĻLJDL
EPXO
)GCTUR‘TTKPIp0GWVTCN 0
G021351
)WJTĻTQFFEFSFOĻCSJOHFTĻVEĻBGĻLJDLEPXOTUJM
MJOHFO ĻHFBSFTĻEFSĻBVUPNBUJTLĻPQ
,JDLEPXOĻCSVHFT ĻOòSĻEFSĻLSåWFTĻNBLTJNBM
BDDFMFSBUJPO ĻGFLTĻWFEĻPWFSIBMJOH
5KMMGTJGFUHWPMVKQP
'PSĻBUĻGPSIJOESFĻPWFSESFKOJOHĻBGĻNPUPSFOĻIBS
HFBSLBTTFOTĻTUZSFQSPHSBNĻFOĻOFEHFBSJOHT
CFTLZUUFMTF ĻEFSĻGPSIJOESFSĻLJDLEPXOGVOLUJ
POFO
(FBSUSPOJDĻUJMMBEFSĻJLLFĻOFEHFBSJOHLJDLEPXO
EFSĻNFEGĆSFSĻFUĻTòĻIĆKUĻPNESFKOJOHTUBM ĻBU
NPUPSFOĻLBOĻUBHFĻTLBEFĻ)WJTĻGĆSFSFOĻBMMJHF
WFMĻGPSTĆHFSĻBUĻTLJGUFĻOFEĻWFEĻIĆKUĻPNESFK
OJOHTUBM ĻTLFSĻEFSĻJLLFĻOPHFUĻqĻNBOĻCMJWFSĻJĻEFU
BLUVFMMFĻHFBS
7FEĻLJDLEPXOĻLBOĻCJMFOĻTLJGUFĻFUĻFMMFSĻGMFSFĻUSJO
BEĻHBOHFOĻBMUĻFGUFSĻNPUPSFOTĻPNESFKOJOHTUBM
#JMFOĻTLJGUFSĻPQ ĻOòSĻNPUPSFOĻOòSĻTJUĻNBY
PNESFKOJOHTUBMĻ%FUĻTLFSĻGPSĻBUĻGPSIJOESF
NPUPSTLBEFS
(FBSWåMHFSFOĻLBOĻGĆSFTĻGSJUĻGSFNĻFMMFSĻUJMCBHF
NFMMFNĻ0ĻPHĻ&Ļ%FĻĆWSJHFĻQPTJUJPOFSĻIBSĻFO
TQåSSF ĻTPNĻCFUKFOFTĻNFEĻTQåSSFLOBQQFO
QòĻHFBSWåMHFSFO
.FEĻTQåSSFLOBQQFOĻUSZLLFUĻJOEĻLBOĻTUBOHFO
GĆSFTĻGSFNĻFMMFSĻUJMCBHFĻNFMMFNĻ2 Ļ4 Ļ0ĻPHĻ&
#WVQOCVKUMIGCTX‘NIGTUR‘TTKPI
"VUPNBUHFBSLBTTFOĻIBSĻTåSMJHFĻTJLLFSIFET
TZTUFNFS
2CTMGTKPIURQUKVKQP 2
4UJMMFTUòFOEFĻCJMĻNFEĻNPUPSFOĻJĻHBOH
)PMEĻGPEFOĻQòĻCSFNTFQFEBMFO ĻNFOTĻHFBS
WåMHFSFOĻGĆSFTĻUJMĻFOĻBOEFOĻQPTJUJPO
)WJTĻHFBSWåMHFSFOĻTUòSĻJĻ0QPTJUJPO ĻPHĻCJMFO
IBSĻIPMEUĻTUJMMFĻJĻNJOETUĻĻTFLVOEFSĻ VBOTFU
PNĻNPUPSFOĻFSĻJĻHBOHĻFMMFSĻFK ĻFSĻHFBSWåMHF
SFOĻTQåSSFU
'PSĻBUĻLVOOFĻGĆSFĻHFBSWåMHFSFOĻGSBĻ0ĻUJMĻFO
BOEFOĻHFBSQPTJUJPOĻTLBMĻCSFNTFQFEBMFOĻWåSF
USòEUĻOFEĻPHĻGKFSOCFUKFOJOHFOĻJĻQPTJUJPOĻ++ ĻTF
TJEFĻ
&GCMVKXGTGCWVQOCVKUM
IGCTX‘NIGTUR‘TTKPI
&KVH”TGTOKNL”
)GCTMCUUGT
)WJTĻCJMFOĻJLLFĻLBOĻLĆSFT ĻGFLTĻIWJTĻTUBSUCBU
UFSJFUĻFSĻBGMBEFU ĻTLBMĻHFBSWåMHFSFOĻGĆSFTĻGSB
QPTJUJPOĻ2ĻGPSĻBUĻCJMFOĻTLBMĻLVOOFĻGMZUUFT
-ĆGUĻHVNNJNòUUFOĻJĻSVNNFUĻCBHĻNJEUFS
LPOTPMMFO ĻPHĻGJOEĻFUĻIVMĻUJMĻOĆHMFCMBEFU
'ĆSĻOĆHMFCMBEFUĻIFMUĻJĻCVOEĻ5SZLĻOĆHMF
CMBEFUĻOFE ĻPHĻIPMEĻEFUĻOFEFĻ 'PSĻJOGPS
NBUJPOĻPNĻOĆHMFCMBEFU ĻTFĻTJEFĻ
'ĆSĻHFBSWåMHFSFOĻVEĻBGĻQPTJUJPOĻ2
&KVH”TGTOKNL”
(KTGJLWNUVT‘M#9& .FEĻEFOOFĻLOBQĻQòĻNJEUFS
LPOTPMMFOĻBLUJWFSFTĻGJSFIKVMT
USåLĻ"8%Ļ "MMĻ8IFFMĻ%SJWF
TFĻTJEFĻĻ1PTJUJPOĻFSĻQSJ
NåSUĻCFSFHOFUĻUJMĻCSVHĻWFE
MBWFĻIBTUJHIFEFSĻQòĻHMBUUF
WFKF
'PSĻBUĻPQOòĻEFUĻCFETUĻNVMJHFĻWFKHSFCĻPH
VOEHòĻIKVMTQJOĻGPSEFMFTĻESJWLSBGUFOĻBVUPNB
UJTLĻUJMĻEFĻIKVM ĻEFSĻIBSĻEFUĻCFETUFĻWFKHSFC
6OEFSĻOPSNBMĻLĆSTFMĻGPSEFMFTĻFOĻTUĆSSFĻEFMĻBG
LSBGUFOĻUJMĻGPSIKVMFOF
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
&KVH”TGTOKNL”
&TKHVUDTGOUGP
)GPGTGNV
#JMFOĻIBSĻUPĻCSFNTFLSFETFĻ)WJTĻFOĻCSFNTF
LSFETĻCFTLBEJHFT ĻWJMĻEFUĻNFEGĆSF ĻBUĻEFS
LSåWFTĻFUĻLSBGUJHFSFĻQFEBMUSZLĻGPSĻBUĻPQOò
OPSNBMĻCSFNTFFGGFLUĻ'ĆSFSFOTĻUSZLĻQòĻCSFN
TFQFEBMFOĻGPSTUåSLFTĻBGĻFOĻCSFNTFTFSWP
#&8#45'.
#SFNTFTFSWPFOĻGVOHFSFSĻLVO ĻOòSĻNPUPSFO
FSĻJĻHBOH
)WJTĻCSFNTFSOFĻCSVHFT ĻOòSĻNPUPSFOĻTMVLLFU
FSĻQFEBMWBOESJOHFOĻMåOHFSFĻPHĻEFSĻTLBMĻCSV
HFTĻNFSFĻLSBGUĻUJMĻBUĻCSFNTFĻCJMFO
*ĻNFHFUĻCBLLFUĻUFSSåOĻPHĻVOEFSĻLĆSTFMĻNFE
UVOHĻMBTUĻLBOĻCSFNTFSOFĻBGMBTUFTĻWFEĻNPUPS
CSFNTOJOHĻ.PUPSCSFNTFOĻVEOZUUFTĻNFTU
FGGFLUJWU ĻIWJTĻNBOĻCSVHFSĻTBNNFĻHFBSĻOFEĻBE
CBLLFĻTPNĻPQĻBEĻCBLLF
'PSĻNFSFĻHFOFSFMMFĻPQMZTOJOHFSĻPNĻIòSE
CFMBTUOJOHĻBGĻCJMFO ĻTFĻTJEFĻ
(WPMVKQPUMQPVTQNXGFOQVQTUVCTV
&OĻ7Ļ1MVHJOĻ)ZCSJEĻFSĻVETUZSFUĻNFEĻFU
TòLBMEUĻCSBLFĻCZĻXJSFĻCSFNTFTZTUFNĻ&GUFS
IWFSĻNPUPSTUBSUĻVEGĆSFTĻFOĻBVUPNBUJTLĻGVOLUJ
POTLPOUSPMĻBGĻCSFNTFTZTUFNFU ĻOòSĻGĆSFSFO
USZLLFSĻQòĻCSFNTFQFEBMFOĻGPSĻBUĻGĆSFĻHFBSWåM
HFSFOĻVEĻBGĻ2QPTJUJPO ĻTFĻTJEFĻĻ*ĻGPSCJO
EFMTFĻNFEĻGVOLUJPOTLPOUSPMMFOĻLBOĻJOGPSNBUJ
POTEJTQMBZFUĻJĻOPHMFĻUJMGåMEFĻWJTFĻFOĻNFEEF
MFMTFĻPHĻFUĻTZNCPM ĻTFĻFLTFNQMFSĻJĻUBCFMMFOĻJ
TMVUOJOHFOĻBGĻEFUUFĻBGTOJU
1$5
7FEĻGVOLUJPOTLPOUSPMMFOĻFSĻQFEBMWBOESJO
HFOĻMåOHFSFĻFOEĻWFEĻOPSNBMĻCSFNTOJOH
.GVQRDTGOUPKPIQRNCFPKPICH
J[DTKFDCVVGTK
7FEĻMFUĻPQCSFNTOJOHĻCSVHFTĻFMNPUPSFOT
NPUPSCSFNTFĻ#JMFOTĻLJOFUJTLFĻFOFSHJĻPNEBO
OFTĻUJMĻFMFLUSJTLĻFOFSHJ ĻEFSĻCSVHFTĻUJMĻBUĻPQMBEF
IZCSJECBUUFSJFUĻ#BUUFSJPQMBEOJOHĻNFEĻNPUPS
CSFNTFĻBOHJWFTĻQòĻJOTUSVNFOUQBOFMFUTĻEJT
QMBZĻNFEĻFOĻBOJNBUJPO ĻTFĻTJEFĻ
%FOOFĻGVOLUJPOĻFSĻBLUJWFSFUĻJĻIBTUJHIFETJOUFS
WBMMFUĻĻLNUĻĻWFEĻIòSEFSFĻPQCSFNTOJOH
PHĻVEFOĻGPSĻIBTUJHIFETJOUFSWBMMFUĻTVQQMFSFT
PQCSFNTOJOHFOĻBGĻEFUĻIZESBVMJTLFĻCSFNTFTZ
TUFN
$NQMGTKPIUHTKDTGOUGT
#JMFOĻIBSĻ"#4Ļ "OUJMPDLĻ#SBLJOHĻ4ZTUFN
TPNĻGPSIJOESFSĻIKVMFOFĻJĻBUĻCMPLFSFTĻVOEFS
CSFNTOJOHĻ1òĻEFOOFĻNòEFĻCFWBSFTĻTUZSFFW
OFO ĻPHĻEFUĻCMJWFSĻMFUUFSFĻGFLTĻBUĻVOEWJHFĻFO
GPSIJOESJOHĻ/òSĻTZTUFNFUĻUSåEFSĻJĻGVOLUJPO
LBOĻNBOĻNåSLFĻWJCSBUJPOĻJĻCSFNTFQFEBMFO
IWJMLFUĻFSĻOPSNBMU
&GUFSĻBUĻNPUPSFOĻFSĻTUBSUFUĻGPSFUBHFTĻBVUPNB
UJTLĻFOĻLPSUĻUFTUĻBGĻ"#4TZTUFNFU ĻOòSĻGĆSFSFO
TMJQQFSĻCSFNTFQFEBMFOĻ%FSĻLBOĻGPSFUBHFTĻFO
ZEFSMJHFSFĻBVUPNBUJTLĻUFTUĻBGĻ"#4TZTUFNFU
OòSĻCJMFOĻOòSĻPQĻQòĻĻLNUĻ5FTUFOĻNåSLFTĻJ
GPSNĻBGĻQVMTFSJOHFSĻJĻCSFNTFQFEBMFO
0”FDTGOUGN[UQICWVQOCVKUMG
CFXCTUGNUDNKPMN[U
/ĆECSFNTFMZTĻBLUJWFSFTĻGPSĻBUĻHĆSFĻCBHWFE
LĆSFOEFĻPQNåSLTPNNFĻQòĻFOĻLSBGUJH
PQCSFNTOJOHĻ%FOOFĻGVOLUJPOĻCFUZEFS ĻBU
CSFNTFMZTFUĻCMJOLFSĻJĻTUFEFUĻGPSĻĻTPNĻWFE
OPSNBMĻCSFNTOJOHĻĻBUĻMZTFĻLPOTUBOU
/ĆECSFNTFMZTĻBLUJWFSFTĻWFEĻIBTUJHIFEFSĻPWFS
ĻLNU ĻIWJTĻ"#4TZTUFNFUĻFSĻJĻGVOLUJPOĻPH
FMMFSĻWFEĻQMVETFMJHĻPQCSFNTOJOHĻ/òSĻCJMFOT
IBTUJHIFEĻFSĻBGUBHFUĻUJMĻVOEFSĻĻLNU ĻIPMEFS
CSFNTFMZTFUĻPQĻNFEĻBUĻCMJOLFĻPHĻMZTFSĻLPO
TUBOUĻ4BNUJEJHĻBLUJWFSFTĻBEWBSTFMTCMJOLMZT
TPNĻCMJOLFS ĻJOEUJMĻGĆSFSFOĻQòWJSLFSĻNPUPSFOT
PNESFKOJOHĻNFEĻTQFFEFSFO ĻFMMFSĻEFĻTMVLLFT
NFEĻEFSFTĻLOBQ ĻTFĻTJEFĻ
4GPI”TKPICHDTGOUGUMKXGT
4OBWTĻPHĻWBOEĻQòĻCSFNTFTLJWFSOFĻLBOĻNFE
GĆSF ĻBUĻCSFNTFWJSLOJOHFOĻGPSTJOLFTĻ7FEĻSFO
HĆSJOHĻBGĻCSFNTFCFMåHOJOHFSOFĻNJOJNFSFT
EFOOFĻGPSTJOLFMTF
&KVH”TGTOKNL”
&TKHVUDTGOUGP
*ĻGPSCJOEFMTFĻNFEĻWòEUĻGĆSF ĻJOEFOĻMBOHUJET
QBSLFSJOHĻPHĻFGUFSĻWBTLĻBGĻCJMFOĻUJMSòEFTĻEFUĻBU
GPSFUBHFĻSFOHĆSJOHFOĻNBOVFMUĻ%FUUFĻHĆSFT
WFEĻVOEFSĻLĆSTMFOĻBUĻCSFNTFĻMFUĻFUĻLPSUĻTUZLLF
UJE
0”FDTGOUGHQTUV‘TMPKPI
/ĆECSFNTFGPSTUåSLOJOHFOĻ&#"Ļ &NFSHFODZ
#SBLFĻ"TTJTU ĻCJESBHFSĻUJMĻBUĻĆHFĻCSFNTFLSBG
UFOĻPHĻEFSNFEĻSFEVDFSFĻCSFNTFMåOHEFO
&#"ĻNåSLFSĻGĆSFSFOTĻNòEFĻBUĻCSFNTFĻQòĻPH
ĆHFSĻCSFNTFLSBGUFO ĻOòSĻEFUĻCFIĆWFTĻ#SFN
TFLSBGUFOĻLBOĻGPSTUåSLFTĻPQĻUJMĻOJWFBVFU ĻOòS
"#4TZTUFNFUĻUSåEFSĻJĻGVOLUJPOĻ&#"ĻGVOLUJ
POFOĻBGCSZEFT ĻOòSĻUSZLLFUĻQòĻCSFNTFQFEBMFO
NJOETLFT
8GFNKIGJQNFGNUG
'PSĻBUĻIPMEFĻCJMFOĻQòĻFUĻIĆKUĻOJWFBV ĻIWBE
BOHòSĻUSBGJLTJLLFSIFE ĻESJGUTTJLLFSIFEĻPHĻQòMJ
EFMJHIFEĻCĆSĻ7PMWPTĻTFSWJDFJOUFSWBMMFSĻGĆMHFT
%FĻFSĻTQFDJGJDFSFUĻJĻ4FSWJDFĻPHĻ(BSBOUJCPHFO
TFĻTJEFĻ
8+)6+)6
,POUSPMĻBGĻTMJUBHFĻQòĻCSFNTFTZTUFNFUT
LPNQPOFOUFSĻCĆSĻGPSFUBHFTĻSFHFMNåTTJHU
,POUBLUĻFUĻWåSLTUFEĻGPSĻBUĻGòĻPQMZTOJOHFS
PNĻGSFNHBOHTNòEF ĻFMMFSĻMBEĻFUĻWåSLTUFE
VEGĆSFĻJOTQFLUJPOFOĻĻFUĻBVUPSJTFSFUĻ7PMWP
WåSLTUFEĻBOCFGBMFT
#&8#45'.
)WJTĻ
ĻPHĻ
ĻFSĻUåOEUĻTBNUJEJHU
LBOĻEFSĻWåSFĻPQTUòFUĻGFKMĻJĻCSFNTFTZTUF
NFU
)WJTĻOJWFBVFUĻJĻCSFNTFWåTLFCFIPMEFSFOĻJ
EFUUFĻUJMGåMEFĻFSĻOPSNBMU ĻLBOĻCJMFOĻGPSTJH
UJHUĻLĆSFTĻUJMĻEFUĻOåSNFTUFĻWåSLTUFEĻGPS
LPOUSPMĻBGĻCSFNTFTZTUFNFUĻĻFUĻBVUPSJTFSFU
7PMWPWåSLTUFEĻBOCFGBMFT
)WJTĻCSFNTFWåTLFOĻFSĻVOEFSĻ/+0
OJWFBVFUĻJĻCSFNTFWåTLFCFIPMEFSFO ĻCĆS
CJMFOĻJLLFĻLĆSFĻWJEFSF ĻGĆSĻEFSĻFSĻQòGZMEU
CSFNTFWåTLF
èSTBHFOĻUJMĻUBCFUĻBGĻCSFNTFWåTLFĻTLBM
VOEFSTĆHFT
1$5
/òSĻ&#"ĻBLUJWFSFT ĻTZOLFSĻCSFNTFQFEBMFO
MJEUĻMåOHFSFĻOFEĻFOEĻOPSNBMUĻ)PMEĻCSFN
TFQFEBMFOĻOFEF ĻTòĻMåOHFĻEFUĻFSĻOĆEWFO
EJHUĻ/òSĻCSFNTFQFEBMFOĻTMJQQFT ĻPQIĆSFS
BMĻCSFNTOJOH
5[ODQNGTQIOGFFGNGNUGTRÌFKURNC[GV
5[ODQN
/GFFGNGNUGDGUMGF
$GV[FPKPI#HJL‘NRPKPI
,POTUBOUĻqĻLPOUSPMMFSĻCSFNTFWåTLFOJWFBVFUĻ)WJTĻOJWFBVFUĻFSĻMBWU ĻTLBMĻEFSĻQòGZMEFTĻCSFNTFWåTLF
6OEFSTĆHĻPHTòĻòSTBHFOĻUJMĻUBCFUĻBGĻCSFNTFWåTLF
,POTUBOUĻMZTĻJĻUPĻTFLVOEFSĻWFEĻNPUPSTUBSUĻĻBVUPNBUJTLĻGVOLUJPOTLPOUSPM
&KVH”TGTOKNL”
&TKHVUDTGOUGP
5[ODQN
/GFFGNGNUGDGUMGF
$GV[FPKPI#HJL‘NRPKPI
6T‘FDTGOUGRGFCNGP
JGNVPGFHQTCVMQOOGWF
CH2RQUKVKQP
5SZLLFUĻNFEĻGPEFOĻQòĻCSFNTFQFEBMFOĻFSĻGPSĻMBWU
$TGOUGRGFCNGIGPUMC
DGT‘PFTGV5GTXKEG
RÌMT‘XGV
,BOĻWJTFTĻJĻNFHFUĻLPMEUĻWFKS ĻFMMFSĻIWJTĻHFBSWåMHFSFOĻFSĻGĆSUĻVEĻBGĻ2QPTJUJPO ĻPHĻCSFNTFQFEBMFOĻJLLFĻFS
USòEUĻUJMTUSåLLFMJHUĻMBOHUĻOFE
p 5SZLĻQFEBMFOĻMåOHFSFĻOFE
p 4MVLĻNPUPSFOĻNFEĻFUĻUSZLĻQòĻ56#465612'0)+0'LOBQQFOĻĻGPSFUBHĻFOĻOZĻNPUPSTUBSU ĻPHĻUSåE
CSFNTFQFEBMFOĻOFE
)WJTĻGFKMNFEEFMFMTFOĻJLLFĻGPSTWJOEFSĻ,POUBLUĻFUĻWåSLTUFEĻĻFUĻBVUPSJTFSFUĻ7PMWPWåSLTUFEĻBOCFGBMFT
&KVH”TGTOKNL”
2CTMGTKPIUDTGOUG
)GPGTGNV
#MVKXGTKPICHRCTMGTKPIUDTGOUGP
(WPMVKQP
/òSĻEFOĻFMFLUSJTLFĻQBSLFSJOHTCSFNTFĻFSĻJ
HBOH ĻIĆSFTĻFOĻTWBHĻFMNPUPSMZEĻ-ZEFOĻGPSF
LPNNFSĻPHTòĻWFEĻBVUPNBUJTLFĻGVOLUJPOTLPO
USPMMFSĻBGĻQBSLFSJOHTCSFNTFO
1$5
7FEĻOĆECSFNTOJOHĻWFEĻIBTUJHIFEFSĻQò
PWFSĻĻLNUĻMZEFSĻEFSĻFUĻTJHOBMĻVOEFS
CSFNTOJOHFO
)WJTĻCJMFOĻTUòSĻTUJMMF ĻOòSĻQBSLFSJOHTCSFNTFO
USåLLFT ĻWJSLFSĻEFOĻLVOĻQòĻCBHIKVMFOFĻ)WJT
EFOĻBLUJWFSFT ĻNFOTĻCJMFOĻFSĻJĻCFWåHFMTF
BOWFOEFTĻEFOĻOPSNBMFĻESJGUTCSFNTF ĻEWT
CSFNTFOĻWJSLFSĻQòĻBMMFĻGJSFĻIKVMĻ#SFNTFFGGFL
UFOĻPWFSGĆSFTĻUJMĻCBHIKVMFOF ĻOòSĻCJMFOĻIPMEFS
OåTUFOĻTUJMMF
2CTMGTKPIUDTGOUGMPCRVT‘M
.CXDCVVGTKUR‘PFKPI
5SZLĻESJGUTCSFNTFQFEBMFOĻHPEUĻOFE
)WJTĻCBUUFSJTQåOEJOHFOĻFSĻGPSĻMBW ĻLBOĻQBSLF
SJOHTCSFNTFOĻIWFSLFOĻVEMĆTFTĻFMMFSĻBLUJWFSFT
)WJTĻCBUUFSJTQåOEJOHFOĻFSĻGPSĻMBW ĻTLBMĻEFSĻUJM
TMVUUFTĻFUĻIKåMQFCBUUFSJĻ TFĻTJEFĻ 2CTMGTKPIRÌUMTÌPKPIGT
)WJTĻCJMFOĻQBSLFSFTĻPQĻBEĻCBLLF
p %SFKĻIKVMFOFĻJĻSFUOJOHĻHTCĻLBOUTUFOFO
5SZLĻQòĻLOBQQFO
,PNCJJOTUSVNFOUFUTĻTZNCPMĻ
CFHZOEFSĻBUĻCMJOLFĻĻOòSĻEFUĻMZTFSĻLPO
TUBOU ĻFSĻEFOĻUSVLLFU
4MJQĻESJGUTCSFNTFQFEBMFO ĻPHĻTĆSHĻGPSĻBU
CJMFOĻIPMEFSĻTUJMMF
p /òSĻCJMFOĻQBSLFSFT ĻTLBMĻHFBSWåMHFSFO
TåUUFTĻJĻĻHFBSĻ NBOVFMUĻHFBS ĻIFOIPMET
WJTĻ2Ļ BVUPNBUHFBS *ĻFOĻOĆETJUVBUJPOĻLBOĻQBSLFSJOHTCSFNTFOĻBLUJ
WFSFT ĻOòSĻCJMFOĻFSĻJĻCFWåHFMTF ĻWFEĻBUĻUSZLLF
LOBQQFOĻJOEĻ/òSĻLOBQQFOĻTMJQQFTĻFMMFSĻTQFF
EFSFOĻUSZLLFTĻOFE ĻBGCSZEFTĻCSFNTFGPSMĆCFU
)WJTĻCJMFOĻQBSLFSFTĻOFEĻBEĻCBLLF
p %SFKĻIKVMFOFĻJĻSFUOJOHĻOQFĻLBOUTUFOFO
#&8#45'.
#SVHĻBMUJEĻQBSLFSJOHTCSFNTFOĻWFEĻQBSLF
SJOHĻQòĻFUĻIåMEFOEFĻVOEFSMBHĻĻFUĻWBMHU
HFBSĻFMMFSĻBVUPNBUHFBSFUTĻ2QPTJUJPOĻFS
JLLFĻUJMTUSåLLFMJHUĻUJMĻBUĻIPMEFĻCJMFOĻJĻBMMF
TJUVBUJPOFS
&KVH”TGTOKNL”
2CTMGTKPIUDTGOUG
7FN”UGRCTMGTKPIUDTGOUGP
7FN”UGCWVQOCVKUM
1$5
4UBSUĻNPUPSFO
7åMHĻĻHFBSĻFMMFSĻCBLHFBS
4MJQĻLPCMJOHFO ĻPHĻHJWĻHBT
1BSLFSJOHTCSFNTFOĻTMJQQFS ĻPHĻLPN
CJJOTUSVNFOUFUTĻTZNCPMĻ
ĻTMVLLFT
$KNOGFCWVQOCVIGCT
4åUĻGKFSOCFUKFOJOHFOĻJĻUåOEJOHTMòTFO
5SZLĻESJGUTCSFNTFQFEBMFOĻHPEUĻOFE
5SåLĻJĻLOBQQFO
1BSLFSJOHTCSFNTFOĻTMJQQFS ĻPHĻLPN
$KNOGFOCPWGNVIGCT
CJJOTUSVNFOUFUTĻTZNCPMĻ
7FN”UGOCPWGNV
4åUĻGKFSOCFUKFOJOHFOĻJĻUåOEJOHTMòTFO
4QåOEĻTJLLFSIFETTFMFO
5SåLĻJĻLOBQQFO
1BSLFSJOHTCSFNTFOĻTMJQQFS ĻPHĻLPN
4UBSUĻNPUPSFO
CJJOTUSVNFOUFUTĻTZNCPMĻ
ĻTMVLLFT
1$5
1BSLFSJOHTCSFNTFOĻLBOĻPHTòĻVEMĆTFT
NBOVFMUĻWFEĻUSåEFĻLPCMJOHTQFEBMFOĻOFEĻJ
TUFEFUĻGPSĻCSFNTFQFEBMFOĻ7PMWPĻBOCFGBMFS
BUĻNBOĻCSVHFSĻCSFNTFQFEBMFO
ĻTMVLLFT
7FN”UGCWVQOCVKUM
5SZLĻESJGUTCSFNTFQFEBMFOĻHPEUĻOFE
6WPINCUVQRCFDCMMG
7FN”UGOCPWGNV
2CTMGTKPIUDTGOUGMPCRUNKR
"GĻTJLLFSIFETIFOTZOĻVEMĆTFTĻQBSLFSJOHT
CSFNTFOĻLVOĻBVUPNBUJTL ĻIWJTĻNPUPSFOĻFSĻJ
HBOH ĻPHĻGĆSFSFOĻIBSĻTQåOEUĻTJOĻTJLLFS
IFETTFMFĻ1òĻCJMFSĻNFEĻBVUPNBUHFBSĻVEMĆ
TFTĻQBSLFSJOHTCSFNTFOĻTUSBLT ĻOòSĻTQFF
EFSFOĻUSåEFTĻOFE ĻNFOTĻHFBSWåMHFSFO
TUòSĻJĻ&ĻFMMFSĻ4
5SZLĻESJGUTCSFNTFQFEBMFOĻHPEUĻOFE
5VOHĻMBTU ĻGFLTĻFOĻBOIåOHFS ĻLBOĻCFWJSLF ĻBU
CJMFOĻSVMMFSĻCBHMåOT ĻOòSĻQBSLFSJOHTCSFNTFO
VEMĆTFTĻBVUPNBUJTLĻQòĻFOĻLSBGUJHĻTUJHOJOH
%FUUFĻVOEHòTĻWFEĻBUĻUSZLLFĻLOBQQFOĻJOE
TBNUJEJHĻNFEĻBUĻNBOĻCFHZOEFSĻBUĻLĆSFĻ4MJQ
LOBQQFO ĻOòSĻNPUPSFOĻCFHZOEFSĻBUĻUSåLLF
7FUMKHVPKPICHDTGOUGDGN‘IPKPIGT
#SFNTFCFMåHOJOHFSOFĻCBHUJMĻTLBMĻVETLJGUFT
QòĻWåSLTUFEĻQHBĻEFOĻFMFLUSJTLFĻQBSLFSJOHT
CSFNTFTĻLPOTUSVLUJPOĻĻFUĻBVUPSJTFSFUĻ7PMWP
WåSLTUFEĻBOCFGBMFT
'ĆSĻHFBSWåMHFSFOĻUJMĻQPTJUJPOĻ&ĻFMMFSĻ4 ĻPH
HJWĻHBT
1BSLFSJOHTCSFNTFOĻTMJQQFS ĻPHĻLPN
CJJOTUSVNFOUFUTĻTZNCPMĻ
ĻTMVLLFT
'PSĻCJMĻNFEĻ,FZMFTTTZTUFNĻ5SZLĻQòĻ56#465612'0)+0'
&KVH”TGTOKNL”
2CTMGTKPIUDTGOUG
5[ODQNGTQIOGFFGNGNUGTRÌFKURNC[GV
5[ODQN
/GFFGNGNUG
DGUMGF
$GV[FPKPI#HJL‘NRPKPI
/GFFGNGNUG
DGUMGF
-åTĻNFEEFMFMTFOĻQòĻJOGPSNBUJPOTEJTQMBZFU
&UĻCMJOLFOEFĻTZNCPMĻWJTFS ĻBUĻQBSLFSJOHTCSFNTFOĻFSĻBLUJWFSFU
)WJTĻTZNCPMFUĻCMJOLFSĻJĻBOESFĻTJUVBUJPOFS ĻCFUZEFSĻEFU ĻBUĻEFSĻFSĻPQTUòFUĻFOĻGFKMĻ-åTĻNFEEFMFMTFOĻQòĻJOGPS
NBUJPOTEJTQMBZFU
2CTMGTKPIUDTGOUG
KMMGJGNVWFN”UV
&OĻGFKMĻCFUZEFS ĻBUĻQBSLFSJOHTCSFNTFOĻJLLFĻLBOĻVEMĆTFTĻĻ1SĆWĻBUĻUSåLLFĻPHĻVEMĆTFĻCSFNTFO
)WJTĻGFKMFOĻGPSUTåUUFSĻFGUFSĻOPHMFĻGPSTĆHĻ)FOWFOEĻEJHĻUJMĻFUĻWåSLTUFEĻĻFUĻBVUPSJTFSFUĻ7PMWPWåSLTUFEĻBOCFGB
MFT
#FNåSLĻ%FSĻMZEFSĻFUĻBEWBSTFMTTJHOBMĻWFEĻGPSUTBUĻLĆSTFMĻNFEĻEFOOFĻGFKMNFEEFMFMTF
2CTMGTKPIUDTGOUG
KMMGCMVKXGTGV
&OĻGFKMĻCFUZEFS ĻBUĻQBSLFSJOHTCSFNTFOĻJLLFĻLBOĻUSåLLFTĻĻ1SĆWĻBUĻVEMĆTFĻPHĻUSåLLFĻCSFNTFO
)WJTĻGFKMFOĻGPSUTåUUFSĻFGUFSĻOPHMFĻGPSTĆHĻ)FOWFOEĻEJHĻUJMĻFUĻWåSLTUFEĻĻFUĻBVUPSJTFSFUĻ7PMWPWåSLTUFEĻBOCFGB
MFT
.FEEFMFMTFOĻWJTFTĻPHTòĻQòĻFOĻCJMĻNFEĻNBOVFMUĻHFBS ĻOòSĻNBOĻLĆSFSĻNFEĻMBWĻIBTUJHIFEĻNFEĻEĆSFOĻòCFO ĻGPS
BUĻHĆSFĻGĆSFSFOĻPQNåSLTPNĻQò ĻBUĻQBSLFSJOHTCSFNTFOĻLBOĻWåSFĻVEMĆTUĻBGĻTJHĻTFMW
2CTMGTKPIUDTGOUG
5GTXKEGRÌMT‘XGV
%FSĻFSĻPQTUòFUĻFOĻGFKMĻĻ1SĆWĻBUĻUSåLLFĻPHĻVEMĆTFĻCSFNTFO
)WJTĻGFKMFOĻGPSUTåUUFSĻFGUFSĻOPHMFĻGPSTĆHĻ)FOWFOEĻEJHĻUJMĻFUĻWåSLTUFEĻĻFUĻBVUPSJTFSFUĻ7PMWPWåSLTUFEĻBOCFGB
MFT
p )WJTĻCJMFOĻTLBMĻQBSLFSFT ĻJOEFOĻGFKMFOĻFS
BGIKVMQFU ĻTLBMĻIKVMFOFĻESFKFTĻTPNĻWFE
QBSLFSJOHĻQòĻFOĻTLSòOJOHĻPHĻHFBSWåMHF
SFOĻTUòĻJĻĻHFBSĻ NBOVFMUĻHFBS ĻIFOIPMET
WJTĻ2Ļ BVUPNBUHFBS &KVH”TGTOKNL”
*QOG.KPMŸ
)GPGTGNV
p
)PNF-JOLŸĻFSĻFOĻQSPHSBNNFSCBSĻGKFSOCFUKF
OJOH ĻTPNĻLBOĻCFUKFOFĻPQĻUJMĻUSFĻGPSTLFMMJHF
BOPSEOJOHFSĻ GFLTĻHBSBHFQPSUòCOFS ĻBMBSNTZ
TUFN ĻVEFOĻPHĻJOEFOEĆSTCFMZTOJOHĻNN ĻQò
BGTUBOEĻPHĻEFSNFEĻFSTUBUUFĻGKFSOCFUKFOJOHFSOF
UJMĻEJTTFĻ'PSĻNFSFĻJOGPSNBUJPOĻPN
)PNF-JOLŸ ĻCFTĆHĻXXXIPNFMJOLDPNĻFMMFS
SJOHĻQòĻĻĻĻĻĻ FMMFSĻEFUĻTåSMJHF
OVNNFSĻ ĻĻĻ 2TQITCOOGTG*QOG.KPMŸ
#&8#45'.
)WJTĻ)PNF-JOLŸĻCSVHFTĻUJMĻBUĻCFUKFOF
FOĻHBSBHFQPSUĻFMMFSĻMòHF ĻTLBMĻEFUĻTJL
SFT ĻBUĻEFĻJLLFĻFSĻOPHFOĻQFSTPOFSĻJ
OåSIFEFOĻBGĻQPSUFOĻFMMFSĻMòHFO ĻNFOT
EFOĻFSĻJĻCFWåHFMTF
p
#JMFOĻTLBMĻTUòĻVEFOĻGPSĻHBSBHFO ĻNFOT
FOĻHBSBHFQPSUòCOFSĻQSPHSBNNFSFT
p
#SVHĻJLLFĻ)PNF-JOLŸGKFSOCFUKFOJOHFO
UJMĻFOĻHBSBHFQPSU ĻEFSĻJLLFĻIBSĻTJLLFS
IFETTUPQĻPHĻTJLLFSIFETCBL
(FNĻEFĻPSJHJOBMFĻGKFSOCFUKFOJOHFSĻUJMĻGSFNUJEJH
QSPHSBNNFSJOHĻ GFLTĻWFEĻTLJGUĻUJMĻFOĻBOEFO
CJMĻFMMFSĻUJMĻCSVHĻJĻFUĻBOEFUĻLĆSFUĆK Ļ%FUĻBOCFGB
MFTĻPHTò ĻBUĻLOBQQFSOFTĻQSPHSBNNFSJOHĻTMFU
UFT ĻOòSĻCJMFOĻTLBMĻTåMHFTĻ4FĻBGTOJUUFUĻ/VM
TUJMMFĻ)PNF-JOL†LOBQQFSOFĻQòĻTJEFĻ
1$5
*ĻOPHMFĻCJMFSĻTLBMĻUåOEJOHFOĻWåSFĻTMòFUĻUJM
FMMFSĻJĻ"$$QPTJUJPO ĻGĆSĻ)PNF-JOLŸĻLBO
QSPHSBNNFSFTĻFMMFSĻCSVHFTĻ4åUĻIFMTUĻOZF
CBUUFSJFSĻJĻEFOĻGKFSOCFUKFOJOHFO ĻEFSĻTLBM
FSTUBUUFTĻBGĻ)PNF-JOLŸ ĻGPSĻIVSUJHFSFĻQSP
HSBNNFSJOHĻPHĻCFESFĻUSBOTNJTTJPOĻBG
SBEJPTJHOBMFSĻ)PNF-JOLŸLOBQQFSOFĻTLBM
OVMTUJMMFTĻGĆSĻQSPHSBNNFSJOHĻ/òSĻEFUUFĻFS
HKPSU ĻFSĻ)PNF-JOLŸĻTBUĻJĻMFBSOJOHĻNPEF
PHĻFSĻLMBSĻUJMĻQSPHSBNNFSJOH
3FUĻEFOĻPSJHJOBMFĻGKFSOCFUKFOJOHĻNPEĻEFO
)PNF-JOLŸLOBQ ĻEFSĻTLBMĻQSPHSBNNF
SFT ĻPHĻIPMEĻEFOĻĻDNĻGSBĻLOBQQFO
4LZHĻJLLFĻGPSĻJOEJLFSJOHTMBNQFOĻQò
)PNF-JOLŸ
5SZLĻTBNUJEJHUĻLOBQQFOĻQòĻEFOĻPSJHJOBMF
GKFSOCFUKFOJOHĻPHĻLOBQQFO ĻEFSĻTLBMĻQSP
HSBNNFSFT ĻJOEĻQòĻ)PNF-JOLŸĻ4MJQĻJLLF
LOBQQFSOF ĻGĆSĻJOEJLBUPSMBNQFOĻFSĻHòFU
GSBĻFOĻMBOHTPNĻUJMĻFOĻIVSUJHĻCMJOLFOĻ/òS
JOEJLFSJOHTMBNQFOĻCMJOLFSĻIVSUJHU ĻLBO
CFHHFĻLOBQQFSĻTMJQQFT
)PNF-JOLĻPHĻTZNCPMFUĻ)PNF-JOLIVTFUĻFSĻSFHJTUSFSFEFĻWBSFNåSLFSĻUJMIĆSFOEFĻ+PIOTPOĻ$POUSPMT Ļ*OD
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
&KVH”TGTOKNL”
*QOG.KPMŸ 6T[MPGFRÌFGP*QOG.KPMŸMPCRFGT
RTQITCOOGTGUJQNFFGPVT[MMGVKPFK
UGMWPFGTQIUNKRFGTGHVGTĻ(FOUBHĻPN
OĆEWFOEJHU ĻJOEUJMĻHBSBHFQPSUFOĻBLUJWFSFT
)WJTĻQPSUFOĻJLLFĻBLUJWFSFT ĻTLBMĻEVĻUSZLLF
QòĻEFOĻQSPHSBNNFSFEFĻ)PNF-JOLŸLOBQ
PHĻIPMEFĻEFOĻOFEF ĻPHĻLPOUSPMMFSFĻJOEJLF
SJOHTMBNQFO
-QPUVCPVN[UĻ*OEJLBUPSMBNQFOĻMZTFS
LPOTUBOU ĻOòSĻLOBQQFOĻIPMEFTĻJOEF
%FUĻWJTFS ĻBUĻRTQITCOOGTKPIGPGT
MNCTĻ(BSBHFQPSU ĻMòHFĻFMMFSĻMJHOFOEF
TLBMĻOVĻBLUJWFSFT ĻOòSĻEFOĻQSPHSBNNF
SFEFĻ)PNF-JOLŸLOBQĻUSZLLFTĻJOE
+MMGMQPUVCPVN[UĻ*OEJLBUPSMBNQFO
CMJOLFSĻIVSUJHUĻJĻDBĻĻTFLVOEFSĻPHĻMZTFS
EFSFGUFSĻLPOTUBOUĻ'PSUTåUĻJĻTòĻGBME
NFEĻQVOLUĻĻGPSĻBUĻBGTMVUUFĻQSPHSBN
NFSJOHFOĻBGĻFOĻFOIFEĻNFEĻSVMMFOEF
LPEFĻ PGUFTUĻFOĻHBSBHFQPSUòCOFS $GVLGPKPI
/òSĻ)PNF-JOLŸĻFSĻQSPHSBNNFSFU ĻLBOĻEFU
CSVHFTĻJĻTUFEFUĻGPSĻEFĻMĆTF ĻPSJHJOBMFĻGKFSOCF
UKFOJOHFS
5SZLĻEFOĻQSPHSBNNFSFEFĻLOBQĻJOEĻPHĻIPME
JOEUJMĻHBSBHFQPSUFO ĻBMBSNTZTUFNFUĻPTWĻBLUJ
WFSFTĻ EFUĻLBOĻUBHFĻOPHMFĻTFLVOEFS Ļ%FĻPSJHJ
OBMFĻGKFSOCFUKFOJOHFSĻLBOĻTFMWGĆMHFMJHĻTUBEJH
CSVHFTĻQBSBMMFMUĻNFEĻ)PNF-JOLŸ ĻIWJTĻEFU
ĆOTLFT
1$5
'JOEĻJOEMåSJOHTLOBQQFOĻQòĻNPEUBHF
SFOĻUJMĻGFLTĻHBSBHFQPSUFOĻ%FOĻFSĻTPN
SFHFMĻQMBDFSFUĻOåSĻBOUFOOFOTĻGPEĻQò
NPEUBHFSFO
)WJTĻUåOEJOHFOĻFSĻTMòFUĻGSB ĻWJSLFS
)PNF-JOLŸĻJĻĻNJOVUUFS ĻFGUFSĻBUĻGĆSFSEĆ
SFOĻFSĻòCOFU
5SZLĻNPEUBHFSFOTĻJOEMåSJOHTLOBQĻJOE
PHĻTMJQĻ,OBQQFOĻCMJOLFSĻJ
DBĻĻTFLVOEFS ĻPHĻOåTUFĻQVOLUĻTLBM
VEGĆSFTĻJOEFOĻGPSĻEFUUFĻUJETSVN
)WJTĻEFSĻTUBEJHĻFSĻQSPCMFNFSĻNFEĻQSPHSBN
NFSJOHFO ĻLBOĻEVĻLPOUBLUFĻ)PNF-JOLŸ
XXXIPNFMJOLDPNĻFMMFSĻSJOHFĻQò
.FOTĻNPEUBHFSFOTĻJOEMåSJOHTLOBQĻTUB
EJHĻCMJOLFS ĻTLBMĻEVĻUSZLLFĻQòĻEFOĻLOBQĻQò
)PNF-JOLŸ ĻEFSĻQSPHSBNNFSFT ĻIPMEF
EFOĻUSZLLFUĻJOEĻJĻDBĻĻTFLVOEFS ĻPHĻEFSFG
UFSĻTMJQQFĻ(FOUBHĻUSZLIPMETMJQTFLWFO
TFOĻPQĻUJMĻĻHBOHFĻGPSĻBUĻBGTMVUUFĻQSPHSBN
NFSJOHFO
,OBQQFOTĻCFUFHOFMTFĻPHĻGBSWFĻWBSJFSFSĻBMUĻFGUFSĻQSPEVDFOU
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
ĻĻĻĻĻ FMMFSĻEFUĻTåSMJHFĻOVNNFS
ĻĻĻ 0WNUVKNNG*QOG.KPMŸMPCRRGTPG
%VĻLBOĻLVOĻOVMTUJMMFĻBMMFĻ)PNF-JOLŸLOBQQFS
QòĻTBNNFĻUJE ĻJLLFĻFOLFMUFĻLOBQQFSĻIWFSĻGPS
TJHĻ&OLFMUFĻLOBQQFSĻLBOĻPNQSPHSBNNFSFT
TFĻGĆMHFOEFĻBGTOJUĻ1SPHSBNNFSFĻFOLFMUF
LOBQQFS
5SZLĻEFĻUPĻZESFĻLOBQQFSĻQòĻ)PNF-JOLŸ
JOEĻPHĻTMJQĻJLLF ĻGĆSĻJOEJLBUPSMBNQFO
CFHZOEFSĻBUĻCMJOLF
4MJQĻLOBQQFSOF
)PNF-JOLŸĻFSĻOVĻTBUĻJĻTòLBMEUĻJOEMå
SJOHTUJMTUBOEĻPHĻLMBSĻUJMĻBUĻCMJWFĻQSP
HSBNNFSFUĻJHFO ĻTFĻBGTOJUUFUĻ1SPHSBN
NFSFĻ)PNF-JOL†ĻQòĻTJEFĻ
2TQITCOOGTGGPMGNVGMPCRRGT
'PSĻBUĻPNQSPHSBNNFSFĻFOLFMUFĻ)PNF-JOLŸ
LOBQQFSĻHĆSFTĻTPNĻGĆMHFS
5SZLĻEFOĻĆOTLFEFĻLOBQĻJOE ĻPHĻUNKRKMMG
/òSĻJOEJLFSJOHTMBNQFOĻQòĻ)PNF-JOLŸ
CFHZOEFSĻBUĻCMJOLFĻFGUFSĻDBĻĻTFLVOEFS
TLBMĻEVĻTUBSUFĻNFEĻUSJOĻĻJĻBGTOJUUFUĻ1SP
HSBNNFSFĻ)PNF-JOL†ĻQòĻTJEFĻ
&KVH”TGTOKNL”
*QOG.KPMŸ
'PSĻNFSFĻJOGPSNBUJPOĻFMMFSĻGPSĻBUĻLPNNFĻNFE
LPNNFOUBSFSĻPNĻ)PNF-JOLŸ ĻLBOĻEVĻCFTĆHF
XXXIPNFMJOLDPNĻFMMFSĻSJOHFĻUJM
ĻĻĻĻĻ FMMFSĻEFUĻTåSMJHFĻOVNNFS
ĻĻĻ Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
G000000
%45$ĻqĻ4UBCJMJUFUTĻPHĻUSBLUJPOTLPOUSPMTZTUFN
5SBGJLTLJMUJOGPSNBUJPOĻĻ34* 'BSUCFHSåOTFS
'BSUQJMPU
"EBQUJWĻGBSUQJMPU "GTUBOETLPOUSPM $JUZĻ4BGFUZs
,PMMJTJPOTBEWBSTFMĻNFEĻBVUPNB
UJTLĻCSFNTOJOHĻPHĻGPEHåOHFSCFTLZUUFMTF %SJWFSĻ"MFSUĻ4ZTUFN %SJWFSĻ"MFSUĻ4ZTUFNĻĻ%"$ %SJWFSĻ"MFSUĻ4ZTUFNĻĻ-%8 1BSLIKåMQTZTUFN
1BSLFSJOHTLBNFSB #-*4 ĻĻ#MJOEĻ4QPUĻ*OGPSNBUJPOĻ4ZTUFN
'Ħ3&345Ħ55&
(”TGTUV”VVG
&56%p5VCDKNKVGVUQIVTCMVKQPUMQPVTQNU[UVGO
)GPGTGNVQO&56%
4UBCJMJUFUTĻPHĻUSBLUJPOTLPOUSPMTZTUFNFUĻ%45$
%ZOBNJDĻ4UBCJMJUZĻĻ5SBDUJPOĻ$POUSPM ĻIKåMQFS
GĆSFSFOĻNFEĻBUĻVOEHòĻVETLSJEOJOHĻPHĻGPSCFE
SFSĻCJMFOTĻGSFNLPNNFMJHIFE
7FEĻCSFNTOJOHĻLBOĻTZTUFNFUTĻJOEHSJCFO
NåSLFTĻJĻGPSNĻBGĻFOĻQVMTFSFOEFĻMZEĻ7FEĻHBT
HJWOJOHĻWJMĻCJMFOĻNVMJHWJTĻBDDFMFSFSFĻMBOHTPN
NFSFĻFOEĻGPSWFOUFU
#PVKWFUMTKFPKPIUHWPMVKQP
'VOLUJPOFOĻCFHSåOTFSĻIKVMFOFTĻESJWĻPHĻCSF
NFTLSBGUĻJOEJWJEVFMUĻGPSĻBUĻTUBCJMJTFSFĻCJMFO
#PVKURKPHWPMVKQP
'VOLUJPOFOĻGPSIJOESFS ĻBUĻESJWIKVMFOFĻTQJOOFS
NPEĻWFKCBOFOĻVOEFSĻBDDFMFSBUJPO
6TCMVKQPUUKMTKPI
$5$ĻLPNQFOTFSFSĻGPSĻVOEFSTUZSJOHĻPHĻHJWFS
IĆKFSFĻBDDFMFSBUJPOĻJĻFOĻLVSWFĻFOEĻOPSNBMU
VEFOĻIKVMTQJOĻQòĻEFUĻJOEFSTUFĻIKVM ĻGFLTĻWFE
FUĻTWJOHĻJĻFOĻNPUPSWFKTUJMLĆSTFM ĻGPSĻIVSUJHUĻBU
LPNNFĻPQĻQòĻEFOĻIBTUJHIFE ĻEFSĻLĆSFTĻNFE
#PJ‘PIGTUVCDKNKUCVQT 65#
'VOLUJPOFOTĻPQHBWFĻFSĻBUĻTUBCJMJTFSFĻFOĻCJM
NFEĻUJMLPCMFUĻBOIåOHFSĻJĻTJUVBUJPOFS ĻIWPS
WPHOFOĻFSĻLPNNFUĻJĻTMJOHFS ĻTFĻTJEFĻ
1$5
'VOLUJPOFOĻEFBLUJWFSFT ĻIWJTĻGĆSFSFOĻWåM
HFSĻ5RQTVGVOLUJPO
$GVLGPKPI
'VOLUJPOFOĻFSĻBLUJWĻWFEĻMBWĻGBSUĻPHĻPWFSGĆSFS
LSBGUĻGSBĻEFUĻESJWIKVM ĻEFSĻTQJOOFSĻUJMĻEFUĻESJW
IKVM ĻEFSĻJLLFĻTQJOOFS
8CNICHPKXGCW5RQTVHWPMVKQP
/QVQTDTGOUGMQPVTQN'&%
'ĆSFSFOĻLBOĻEPHĻWåMHFĻ5RQTVGVOLUJPO ĻIWJM
LFUĻHJWFSĻNVMJHIFEĻGPSĻFOĻNFSFĻBLUJWĻLĆSFPQMF
WFMTFĻ7FEĻ5RQTVGVOLUJPOĻSFHJTUSFSFSĻTZTUF
NFU ĻPNĻTQFFEFS ĻSBUCFWåHFMTFSĻPHĻLĆSTFMĻJ
TWJOHĻFSĻNFSFĻBLUJWFĻFOEĻWFEĻOPSNBMĻLĆSTFM
PHĻHJWFSĻEBĻNVMJHIFEĻGPSĻLPOUSPMMFSFUĻVETLSJE
OJOHĻNFEĻCBHFOEFOĻPQĻUJMĻFUĻWJTUĻOJWFBV ĻGĆS
EFUĻHSJCFSĻJOEĻPHĻTUBCJMJTFSFSĻCJMFO
&%$Ļ &OHJOFĻ%SBHĻ$POUSPM ĻGPSIJOESFSĻVGSJWJMMJH
CMPLFSJOHĻBGĻIKVMFOF ĻGFLTĻFGUFSĻOFEHFBSJOH
FMMFSĻNPUPSCSFNTOJOHĻWFEĻLĆSTFMĻJĻMBWFĻHFBS
QòĻHMBUĻVOEFSMBH
6GSJWJMMJHĻCMPLFSJOHĻBGĻIKVMFOFĻVOEFSĻLĆSTMFO
LBOĻCMBĻWBOTLFMJHHĆSFĻGĆSFSFOTĻNVMJHIFEĻGPS
BUĻTUZSFĻCJMFO
%QTPGT6TCEVKQP%QPVTQNp%6%
%45$TZTUFNFUĻFSĻBMUJEĻBLUJWFSFUĻĻEFUĻLBO
JLLFĻTMòTĻGSB
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
)WJTĻGĆSFSFOĻBGCSZEFSĻFOĻLPOUSPMMFSFUĻVETLSJE
OJOHĻWFEĻBUĻTMJQQFĻTQFFEFSFO ĻHSJCFSĻ%45$
TZTUFNFUĻJOEĻPHĻTUBCJMJTFSFSĻCJMFO
.FEĻ5RQTVGVOLUJPOĻPQOòTĻNBLTJNBMĻUSåL
LSBGU ĻIWJTĻCJMFOĻFSĻLĆSUĻGBTUĻFMMFSĻWFEĻLĆSTFMĻQò
MĆTUĻVOEFSMBH ĻGFLTĻTBOEĻFMMFSĻEZCĻTOF
(ĆSĻTòEBOĻGPSĻBUĻWåMHFĻ5RQTVGVOLUJPO
5SZLĻQòĻNJEUFSLPOTPMMFOTĻNFOVGVOLUJPOT
LOBQĻ/;%#4 ĻPHĻTĆHĻQòĻTLåSNFOT
NFOVTZTUFNĻGSFNĻUJMĻ/[8 &56%
'PSĻJOGPSNBUJPOĻPNĻNFOVTZTUFNFU ĻTF
TJEFĻ 'KFSOĻNBSLFSJOHFOĻBGĻGFMUFUĻPHĻHòĻUJMCBHF
VEĻBGĻNFOVTZTUFNFUĻNFEĻ':+6
4ZTUFNFUĻUJMMBEFSĻEFSFGUFSĻFOĻNFSF
TQPSUTMJHĻLĆSFTUJM
5RQTVGVOLUJPOFOĻFSĻBLUJWFSFU ĻJOEUJMĻGĆSFSFO
WåMHFSĻEFOĻGSB ĻFMMFSĻJOEUJMĻNPUPSFOĻTMVLLFTĻ
FGUFSĻOåTUFĻNPUPSTUBSUĻFSĻ%45$TZTUFNFUĻUJM
CBHFĻJĻTJOĻOPSNBMFĻTUJMMJOHĻJHFO
(”TGTUV”VVG
&56%p5VCDKNKVGVUQIVTCMVKQPUMQPVTQNU[UVGO
5[ODQNGTQIOGFFGNGNUGTRÌFKURNC[GV
5[ODQN#
/GFFGNGNUGDGUMGF
$GV[FPKPI
&65%/KFNGTVKFKIV(4#
%45$TZTUFNFUĻFSĻNJEMFSUJEJHUĻCMFWFUĻSFEVDFSFUĻQHBĻGPSĻIĆKĻUFNQFSBUVSĻQòĻCSFNFTLJWFSOFĻĻ'VOLUJPOFO
HFOBLUJWFSFTĻBVUPNBUJTL ĻOòSĻCSFNTFSOFĻFSĻBGLĆMFU
&56%5GTXKEGRÌMT‘XGV
%45$TZTUFNFUĻGVOHFSFSĻJLLF
p 4UBOETĻCJMFOĻQòĻFUĻTJLLFSUĻTUFE ĻTMVLĻNPUPSFO ĻPHĻTUBSUĻEFOĻJHFO
p )FOWFOEĻEJHĻUJMĻFUĻWåSLTUFE ĻIWJTĻNFEEFMFMTFOĻJLLFĻGPSTWJOEFSĻĻFUĻBVUPSJTFSFUĻ7PMWPWåSLTUFE
BOCFGBMFT
/GFFGNGNUGDGUMGF
%FSĻTUòSĻFOĻNFEEFMFMTFĻQòĻTQFFEPNFUFSFUTĻEJTQMBZĻĻ-åTĻEFO
,POTUBOUĻMZTĻJĻĻTFL
4ZTUFNLPOUSPMĻWFEĻNPUPSTUBSU
#MJOLFOEF
%45$TZTUFNFUĻHSJCFSĻJOE
PH
5RQTVGVOLUJPOĻFSĻBLUJWFSFU
"
4ZNCPMFSOFĻFSĻTLFNBUJTLFĻĻEFĻLBOĻWBSJFSFĻBMUĻFGUFSĻNBSLFEĻPHĻCJMNPEFM
(”TGTUV”VVG
6TCHKMUMKNVKPHQTOCVKQP45+ )GPGTGNVQO45+
#&8#45'.
34*ĻGVOHFSFSĻJLLFĻJĻBMMFĻTJUVBUJPOFS ĻEFOĻFS
LVOĻCFSFHOFUĻTPNĻFUĻTVQQMFSFOEFĻIKåMQF
NJEEFM
'ĆSFSFOĻFSĻBMUJEĻJĻTJETUFĻFOEFĻBOTWBSMJHĻGPS
BUĻLĆSFUĆKFUĻLĆSFTĻQòĻFOĻTJLLFSĻNòEFĻPHĻJ
PWFSFOTTUFNNFMTFĻNFEĻHåMEFOEFĻGåSE
TFMTSFHMFSĻPHĻCFTUFNNFMTFS
$GVLGPKPI
'MUGORNGTRÍN‘UDCTGJCUVKIJGFUTGNCVGTGFG
UMKNVG
$GIT‘PUPKPIGNNGTOQVQTXGLQRJ”TGT
*ĻTJUVBUJPOFS ĻIWPSĻ34*ĻSFHJTUSFSFSĻFUĻTLJMU ĻTPN
CFUZEFS ĻBUĻIBTUJHIFETHSåOTFOĻPQIĆSFSĻĻFMMFS
BUĻBOEFOĻIBTUJHIFETSFMBUFSFUĻJOGPSNBUJPO
GFLTĻFOĻNPUPSWFK ĻPQIĆSFSĻĻWJTFTĻEFUĻUJMTWB
SFOEFĻUSBGJLTLJMUĻQòĻJOTUSVNFOUQBOFMFUĻJ
DBĻĻTFLVOEFS
&LTFNQMFSĻQòĻEJTTFĻTLJMUFĻFS
'VOLUJPOFOĻUSBGJLTLJMUJOGPSNBUJPOĻ 34*ĻqĻ3PBE
4JHOĻ*OGPSNBUJPO ĻIKåMQFSĻGĆSFSFOĻNFEĻBU
IVTLFĻWFKTLJMUF ĻTPNĻCJMFOĻIBSĻQBTTFSFU ĻHFO
OFNĻPQMZTOJOHFSĻPNĻCMBĻBLUVFMĻIBTUJHIFE ĻBU
FOĻNPUPSWFKĻFMMFSĻNPUPSUSBGJLWFKĻCFHZOEFS
PQIĆSFS ĻPHĻOòSĻEFSĻFSĻPWFSIBMJOHTGPSCVE
*ĻUJMGåMEFĻBG ĻBUĻCòEFĻTLJMUĻGPSĻNPUPSWFKNPUPS
USBGJLWFKĻPHĻTLJMUĻNFEĻIĆKFTUĻUJMMBEUĻIBTUJHIFE
QBTTFSFT ĻWåMHFSĻ34*ĻBUĻWJTFĻTLJMUTZNCPMFU
GPSĻIĆKFTUĻUJMMBEUĻIBTUJHIFE
4BNNFOĻNFEĻTZNCPMFUĻGPS
EFOĻHåMEFOEFĻIBTUJHIFET
HSåOTFĻLBOĻFUĻTLJMUĻNFE
PWFSIBMJOHTGPSCVEĻFWFOUVFMU
PHTòĻCMJWFĻWJTU
"MMFĻCFHSåOTOJOHFSĻPQIĆSFS
.PUPSWFKĻPQIĆSFS
4GIKUVTGTGFGJCUVKIJGFUQRN[UPKPIGT
/òSĻ34*ĻIBSĻSFHJTUSFSFUĻFUĻUSBGJLTLJMUĻNFE
QòCVEUĻIBTUJHIFE ĻWJTFTĻEFUUFĻTLJMUĻTPNĻFU
TZNCPMĻQòĻJOTUSVNFOUQBOFMFU
)WJMLFĻUSBGJLTLJMUF ĻEFSĻWJTFTĻQòĻJOTUSVNFOUQBOFMFU ĻBGIåOHFSĻBGĻNBSLFEFUĻĻCPHFOTĻJMMVTUSBUJPOFSĻWJTFSĻLVOĻOPHMFĻFLTFNQMFS
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
(”TGTUV”VVG
6TCHKMUMKNVKPHQTOCVKQP45+
)BTUJHIFETTLJMUF ĻEFSĻFSĻGPSCVOEFUĻNFEĻEFOOF
GPSNĻGPSĻFLTUSBĻTLJMU ĻWJTFTĻLVO ĻIWJTĻGĆSFSFO
CSVHFSĻBGWJTFSOF
'MUVTCUMKNVG
6TCHKMUMKNVKPHQTOCVKQP6KN(TC
/PHMFĻIBTUJHIFEFSĻHåMEFS
GĆSTUĻFGUFSĻFOĻWJTĻTUSåLOJOH
FMMFSĻQòĻFUĻCFTUFNUĻUJETQVOLU
BGĻEĆHOFUĻ'ĆSFSFOĻHĆSFT
PQNåSLTPNĻQòĻEFUUFĻNFE
FOĻUPNĻSBNNFĻVOEFSĻTZN
CPMFUĻNFEĻIBTUJHIFEFO
8KUPKPICH[FGTNKIGTGKPHQTOCVKQP
'MUGORNGTRÍGMUVTCUMKNVG
/PHMFĻHBOHFĻFSĻEFSĻTLJMUFĻNFEĻGPSTLFMMJHF
IBTUJHIFETHSåOTFSĻGPSĻEFOĻTBNNFĻWFKĻĻFU
FLTUSBĻTLJMUĻBOHJWFS ĻVOEFSĻIWJMLFĻPNTUåOEJH
IFEFSĻIBTUJHIFEFSOFĻHåMEFSĻ%FUĻLBOĻGFLT
WåSFĻWFKBGTOJU ĻIWPSĻEFSĻTLFSĻNBOHFĻVMZLLFSĻJ
SFHOWFKSĻPHFMMFSĻUòHF
&UĻFLTUSBĻTLJMUĻSFMBUFSFUĻUJMĻSFHOĻWJTFTĻLVO ĻIWJT
WJOEVFTWJTLFSOFĻBOWFOEFT
)BTUJHIFE ĻEFSĻHåMEFSĻGPSĻFO
GSBLĆSTFM ĻBOHJWFTĻNFEĻFU
FLTUSBĻTLJMUĻJOEFIPMEFOEFĻFO
QJM
&OĻUPNĻSBNNFĻVOEFS
IBTUJHIFETTZNCPMFUĻQò
JOTUSVNFOUQBOFMFUĻCFUZEFS ĻBU
34*ĻIBSĻSFHJTUSFSFUĻFUĻFLTUSB
TLJMUĻNFEĻTVQQMFSFOEFĻJOGPS
NBUJPOĻPNĻEFOĻBLUVFMMF
IBTUJHIFETHSåOTF
+PFUVKNNKPIK/;%#4
*OTUSVNFOUQBOFMFUTĻWJTOJOHĻBGĻIBTUJHIFETTZN
CPMFSĻLBOĻTMòTĻGSBĻ'PSĻBUĻEFBLUJWFSFĻ34*GVOL
UJPOFO
p "GLSZETĻQVOLUFUĻ+PHQTOCVKQPQO
XGLUMKNVGĻ 3PBEĻ4JHOĻ*OGPSNBUJPOĻ0O ĻWFE
+PFUVKNNKPIGT $KNKPFUVKNNKPIGT
+PHQTOCVKQPQOXGLUMKNVG ĻPHĻHòĻVEĻNFE
':+6
%FSĻFSĻWBMHNVMJHIFEFSĻGPSĻ34*ĻJĻNFOVTZTUFNFU
/;%#4 ĻTFĻTJEFĻ
)WJMLFĻUSBGJLTLJMUF ĻEFSĻWJTFTĻQòĻJOTUSVNFOUQBOFMFU ĻBGIåOHFSĻBGĻNBSLFEFUĻĻCPHFOTĻJMMVTUSBUJPOFSĻWJTFSĻLVOĻOPHMFĻFLTFNQMFS
``
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
(”TGTUV”VVG
6TCHKMUMKNVKPHQTOCVKQP45+ *CUVKIJGFUCFXCTUGN
$GIT‘PUPKPIGT
34*GVOLUJPOFOTĻLBNFSBTFOTPSĻIBSĻCFHSåOT
OJOHFS ĻEFSĻTWBSFSĻUJMĻEFUĻNFOOFTLFMJHFĻĆKFTĻ
MåTĻNFSFĻPNĻEFUĻQòĻTJEFĻ
4LJMUF ĻEFSĻJOEJSFLUFĻJOGPSNFSFSĻPN ĻBUĻEFS
HåMEFSĻFOĻIBTUJHIFETHSåOTF ĻGFLTĻTLJMUĻGPS
CZCZPNSòEF ĻSFHJTUSFSFTĻJLLFĻBGĻ34*GVOLUJ
POFO
)FSĻGĆMHFSĻOPHMFĻFLTFNQMFSĻQò ĻIWBEĻEFSĻLBO
GPSTUZSSFĻGVOLUJPOFO
'ĆSFSFOĻLBOĻWåMHFĻBUĻGòĻFOĻBEWBSTFM ĻOòSĻHåM
EFOEFĻIBTUJHIFETHSåOTFSĻPWFSTLSJEFTĻNFE
ĻLNUĻFMMFSĻNFSFĻ"EWBSTMFOĻHJWFTĻJĻGPSNĻBG ĻBU
TZNCPMFUĻNFEĻEFOĻHåMEFOEFĻNBLTJNBMF
IBTUJHIFEĻNJEMFSUJEJHUĻCMJOLFS ĻOòSĻIBTUJH
IFEFOĻPWFSTLSJEFT
'PSĻBUĻBLUJWFSFĻIBTUJHIFETBEWBSTFM
p
p
p
p
p
#MFHFEFĻTLJMUF
4LJMUFĻQMBDFSFUĻJĻFOĻLVSWF
'PSWSFEOFĻFMMFSĻCFTLBEJHFEFĻTLJMUF
5JMEåLLFEFĻFMMFSĻEòSMJHUĻQMBDFSFUĻTLJMUF
4LJMUF ĻEFSĻFSĻIFMUĻFMMFSĻEFMWJTUĻEåLLFUĻNFE
GSPTU ĻTOFĻPHFMMFSĻTOBWT
p "GLSZETĻQVOLUFUĻ*CUVKIJGFUCFXCTUGN
4QFFEĻ"MFSU ĻWFEĻ+PFUVKNNKPIGT
$KNKPFUVKNNKPIGT *CUVKIJGFUCFXCTUGN
PHĻHòĻVEĻNFEĻ':+6
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
(”TGTUV”VVG
(CTVDGIT‘PUGT
)GPGTGNVQO(CTVDGIT‘PUGT
&OĻ'BSUCFHSåOTFSĻ 4QFFEĻ-JNJUFS ĻLBOĻCFUSBH
UFTĻTPNĻFOĻPNWFOEUĻGBSUQJMPUĻĻGĆSFSFOĻSFHVMF
SFSĻIBTUJHIFEFOĻNFEĻTQFFEFSFO ĻNFOĻGPSIJO
ESFTĻBGĻ'BSUCFHSåOTFSFOĻJĻBUĻLPNNFĻUJMĻBU
PWFSUSåEFĻFOĻGPSVEWBMHUJOETUJMMFUĻIBTUJHIFE
$GVLGPKPI
7BMHUĻIBTUJHIFE
'BSUCFHSåOTFSĻBLUJW
5NÌVKNQICMVKXGTG
/òSĻ'BSUCFHSåOTFSFOĻFSĻBLUJWFSFU ĻWJTFSĻEJT
QMBZFUĻEFOTĻTZNCPMĻ ĻJĻLPNCJOBUJPOĻNFEĻFO
NBSLFSJOHĻ ĻWFEĻEFOĻJOETUJMMFEFĻNBLTJNBMF
IBTUJHIFE
'BSUCFHSåOTFSĻĻ5JM'SB
4UBOECZĻPQIĆSFS ĻPHĻHFNUĻIBTUJHIFE
HFOPQUBHFT
4UBOECZ
"LUJWFSĻPHĻKVTUFSĻEFOĻNBLTJNBMFĻIBTUJH
IFE
‹PFTGJCUVKIJGF
'PSĻBUĻåOESFĻEFOĻMBHSFEFĻIBTUJHIFE
7BMHĻPHĻMBHSJOHĻBGĻEFOĻIĆKFTUĻNVMJHFĻIBTUJH
IFEĻJĻIVLPNNFMTFOĻLBOĻGPSFUBHFTĻCòEFĻVOEFS
LĆSTFM ĻPHĻOòSĻCJMFOĻIPMEFSĻTUJMMF
p +VTUFSĻNFEĻLPSUFĻUSZLĻQòĻ ĻFMMFSĻ Ļ
7PFGTM”TUGN
'PSĻBUĻKVTUFSFĻ ĻĻLNU
5SZLĻQòĻSBULOBQĻ ĻGPSĻBUĻTMòĻ'BSUCFHSåO
TFSFOĻUJM
4ZNCPMFUĻ ĻGPSĻ'BSUCFHSåOTFSFOĻUåO
EFTĻQòĻJOTUSVNFOUQBOFMFUTĻEJTQMBZ
6CUVCVWTGVRÍTCVVGVQIRÍKPUVTWOGPVRCPGNGVU
FKURNC[
#SVHĻ LOBQQFO ĻJOEUJMĻJOTUSVNFOUQBOF
MFUTĻEJTQMBZĻWJTFSĻNBSLFSJOHĻ ĻWFEĻEFO
ĆOTLFEFĻNBLTJNBMFĻIBTUJHIFE
'BSUCFHSåOTFSFOĻFSĻEFSFGUFSĻBLUJWFSFU
PHĻEFOĻWBMHUFĻNBLTJNBMFĻIBTUJHIFEĻFS
HFNUĻJĻIVLPNNFMTFO
/òSĻCJMFOĻLĆSFSĻWFEĻEFOĻĆOTLFEFĻNBLTJ
NBMFĻIBTUJHIFEĻ5SZLĻQòĻFOĻBGĻSBULOBQ
ĻJOEUJMĻJOTUSVNFOUQBOF
QFSOFĻ ĻFMMFSĻ
MFUTĻEJTQMBZĻWJTFSĻNBSLFSJOHĻ ĻWFEĻEFO
ĆOTLFEFĻNBLTJNBMFĻIBTUJHIFE
'BSUCFHSåOTFSFOĻFSĻEFSFGUFSĻBLUJWFSFU
PHĻEFOĻWBMHUFĻNBLTJNBMFĻIBTUJHIFEĻFS
HFNUĻJĻIVLPNNFMTFO
0ÌTDKNGPJQNFGTUVKNNG
5SZLĻQòĻSBULOBQĻ
TFSFOĻUJM
ĻGPSĻBUĻTMòĻ'BSUCFHSåO
IWFSUĻUSZLĻHJWFSĻ ĻĻLNUĻ%FĻTFOFTU
VEGĆSUFĻUSZLĻHFNNFTĻJĻIVLPNNFMTFO
p )PMEĻLOBQQFOĻUSZLLFUĻJOEĻPHĻTMJQ ĻOòS
JOTUSVNFOUQBOFMFUTĻEJTQMBZĻWJTFSĻFU
QVOLUĻ ĻWFEĻEFOĻĆOTLFEFĻNBLTJNBMF
IBTUJHIFE
/KFNGTVKFKIFGCMVKXGTKPIUVCPFD[
'PSĻNJEMFSUJEJHUĻBUĻEFBLUJWFSFĻ'BSUCFHSåOTF
SFOĻPHĻTåUUFĻEFOĻJĻTUBOECZ
p
5SZLĻQòĻ
%JTQMBZFUTĻNBSLFSJOHĻ ĻTLJGUFSĻGBSWF
GSBĻ(3Ħ/ĻUJMĻ)7*% ĻPHĻGĆSFSFOĻLBOĻNJE
MFSUJEJHUĻPWFSTLSJEFĻEFOĻJOETUJMMFEF
NBLTJNBMFĻIBTUJHIFE
'BSUCFHSåOTFSFOĻBLUJWFSFTĻJHFOĻNFEĻFU
ĻIWPSWFEĻEJTQMBZFUT
USZLĻQòĻ
NBSLFSJOHĻ ĻTLJGUFSĻGBSWFĻGSBĻ)7*%ĻUJM
``
(”TGTUV”VVG
(CTVDGIT‘PUGT
(3Ħ/ ĻPHĻCJMFOTĻNBLTJNBMFĻIBTUJHIFE
FSĻJHFOĻCFHSåOTFU
1$5
"MBSNFOĻBLUJWFSFTĻGĆSTUĻFGUFSĻĻTFLVOEFS
IWJTĻIBTUJHIFEFOĻPWFSTLSJEFTĻNFEĻNJOETU
ĻLNU ĻGPSVETBUĻEFSĻJLLFĻFSĻUSZLLFUĻQò
OPHFOĻBGĻLOBQQFSOFĻ ĻFMMFSĻ ĻJĻEFUĻTJE
TUFĻIBMWFĻNJOVU
/KFNGTVKFKIFGCMVKXGTKPIOGFURGGFGT
'BSUCFHSåOTFSFOĻLBOĻPHTòĻTåUUFTĻJĻTUBOECZ
NFEĻTQFFEFSFO ĻGFLTĻGPSĻIVSUJHUĻBUĻLVOOF
BDDFMFSFSFĻCJMFOĻVEĻBGĻFOĻTJUVBUJPO
p
5SåEĻTQFFEFSFOĻIFMUĻJĻCVOE
%JTQMBZFUĻWJTFSĻEFOĻMBHSFEFĻNBLTJNBMF
IBTUJHIFEĻNFEĻFOĻGBSWFUĻNBSLFSJOHĻ PHĻGĆSFSFOĻLBOĻNJEMFSUJEJHUĻPWFSTLSJEF
EFOĻJOETUJMMFEFĻNBLTJNBMFĻIBTUJHIFEĻ
EJTQMBZFUTĻNBSLFSJOHĻ ĻTLJGUFSĻTBNUJ
EJHĻGBSWFĻGSBĻ(3Ħ/ĻUJMĻ)7*%
'BSUCFHSåOTFSFOĻHFOBLUJWFSFTĻBVUP
NBUJTL ĻFGUFSĻBUĻTQFFEFSFOĻFSĻTMVQQFU
PHĻCJMFOTĻIBTUJHIFEĻFSĻBGUBHFUĻWFEĻEFO
WBMHUFHFNUFĻNBLTJNBMFĻIBTUJHIFEĻ
EJTQMBZFUTĻNBSLFSJOHĻ ĻTLJGUFSĻGBSWFĻGSB
)7*%ĻUJMĻ(3Ħ/ ĻPHĻCJMFOTĻNBLTJNBMF
IBTUJHIFEĻFSĻJHFOĻCFHSåOTFU
#NCTOXGFQXGTUMTKFGNUGCHJCUVKIJGF
7FEĻLĆSTFMĻTUFKMUĻOFEBEĻLBOĻCSFNTFFGGFLUFO
WåSFĻVUJMTUSåLLFMJH ĻPHĻEFOĻWBMHUFĻNBLTJNBMF
IBTUJHIFEĻPWFSTLSJEFTĻ'ĆSFSFOĻHĆSFT
PQNåSLTPNĻQòĻEFUUFĻNFEĻFUĻBLVTUJTLĻTJHOBM
4JHOBMFUĻIĆSFT ĻJOEUJMĻGĆSFSFOĻIBSĻCSFNTFUĻGBS
UFOĻOFEĻVOEFSĻEFOĻWBMHUFĻNBLTJNBMFĻIBTUJH
IFE
(TCMQDNGCPPWNNGTG
'PSĻBUĻTMòĻ'BSUCFHSåOTFSFOĻGSB
p
5SZLĻQòĻSBULOBQĻ
%JTQMBZFUTĻTZNCPMĻGPSĻ'BSUCFHSåOTFS
ĻPHĻNBSLFSJOHĻGPSĻJOETUJMMFUĻIBTUJHIFE
ĻTMVLLFTĻ%FOĻWBMHUFĻPHĻHFNUF
IBTUJHIFEĻFSĻEFSNFEĻTMFUUFUĻGSBĻIVLPN
NFMTFOĻPHĻLBOĻJLLFĻHFOPQUBHFTĻNFE
LOBQQFO
'ĆSFSFOĻLBOĻEFSFGUFSĻNFEĻTQFFEFSFO
JHFOĻWåMHFĻIBTUJHIFEĻVEFOĻCFHSåOT
OJOH
(”TGTUV”VVG
(CTVRKNQV
)GPGTGNVQO%%
$GVLGPKPI
'BSUQJMPUFOĻ $$ĻqĻ$SVJTFĻ$POUSPM ĻIKåMQFSĻGĆSF
SFOĻNFEĻBUĻPQSFUIPMEFĻFOĻLPOTUBOUĻIBTUJHIFE
IWJMLFUĻHJWFSĻFOĻNFSFĻBGTMBQQFUĻLĆSFPQMFWFMTF
QòĻNPUPSWFKFĻPHĻMBOHFĻMJHFĻWFKFĻJĻKåWOĻUSBGJL
TUSĆN
#&8#45'.
'ĆSFSFOĻTLBMĻBMUJEĻWåSFĻPQNåSLTPNĻQò
USBGJLGPSIPMEĻPHĻHSJCFĻJOE ĻOòSĻGBSUQJMPUFO
JLLFĻIPMEFSĻFOĻQBTTFOEFĻIBTUJHIFEĻPHFMMFS
QBTTFOEFĻBGTUBOE
'ĆSFSFOĻFSĻBMUJEĻJĻTJETUFĻFOEFĻBOTWBSMJHĻGPS
BUĻLĆSFUĆKFUĻLĆSFTĻQòĻFOĻTJLLFSĻNòEF
6CUVCVWTGVRÍTCVVGVQIFKURNC[KDKNWFGP(CTVDG
IT‘PUGT
6CUVCVWTGVRÍTCVVGVQIFKURNC[KDKNOGF(CTVDG
IT‘PUGT
'BSUQJMPUĻĻ5JM'SB
4UBOECZĻPQIĆSFS ĻPHĻHFNUĻIBTUJHIFE
HFOPQUBHFT
4UBOECZ
"LUJWFSĻPHĻKVTUFSĻIBTUJHIFE
7BMHUĻIBTUJHIFEĻ (3èĻĻ4UBOECZ 'BSUQJMPUĻBLUJWFSFUĻĻ)7*%5ĻTZNCPMĻ (3èĻ
4UBOECZ 6KNMQDNKPIQIKPFUVKNNKPICHJCUVKIJGF
'PSĻBUĻTMòĻGBSUQJMPUFOĻUJM
p 5SZLĻQòĻSBULOBQĻ
&OĻ7PMWPGPSIBOEMFSĻIBSĻPQEBUFSFUĻJOGPSNBUJPOĻPN ĻIWBEĻEFSĻHåMEFSĻGPSĻEFUĻSFTQFLUJWFĻNBSLFE
(”TGTUV”VVG
(CTVRKNQV
4ZNCPMĻ ĻQòĻEJTQMBZFUĻTLJGUFSĻGSBĻ(3èĻUJM
)7*%ĻPHĻWJTFS ĻBUĻGBSUQJMPUFOĻFSĻJĻTUBOECZ
1$5
)WJTĻFOĻBGĻGBSUQJMPUFOTĻLOBQQFSĻIPMEFT
OFEFĻJĻOPHMFĻNJOVUUFS ĻCMPLFSFTĻEFOĻPHĻMVL
LFTĻOFEĻ'PSĻBUĻLVOOFĻHFOBLUJWFSFĻGBSUQJMP
UFO ĻTLBMĻCJMFOĻTUBOETFTĻPHĻNPUPSFOĻTUBSUFT
JHFO
'PSĻBUĻBLUJWFSFĻGBSUQJMPUFO
p 7FEĻEFOĻĆOTLFEFĻIBTUJHIFEĻĻUSZLĻQòĻSBU
LOBQĻ
ĻFMMFSĻ
%FOĻBLUVFMMFĻIBTUJHIFEĻHFNNFTĻJĻIVLPN
NFMTFO ĻPHĻEJTQMBZFUTĻQVOLUĻ ĻUåOEFT
WFEĻEFOĻWBMHUFĻIBTUJHIFE
1$5
'BSUQJMPUFOĻLBOĻJLLFĻTMòTĻUJMĻWFEĻIBTUJHIF
EFSĻVOEFSĻĻLNU
‹PFTGJCUVKIJGF
'PSĻBUĻåOESFĻEFOĻMBHSFEFĻIBTUJHIFE
p +VTUFSĻNFEĻLPSUFĻUSZLĻQòĻ ĻFMMFSĻ Ļ
IWFSUĻUSZLĻHJWFSĻ ĻĻLNUĻ%FĻTFOFTU
VEGĆSUFĻUSZLĻHFNNFTĻJĻIVLPNNFMTFO
'PSĻBUĻKVTUFSFĻ ĻĻLNU
p )PMEĻLOBQQFOĻUSZLLFUĻJOE ĻPHĻTMJQĻWFEĻEFO
ĆOTLFEFĻIBTUJHIFE
&OĻNJEMFSUJEJHĻBDDFMFSBUJPOĻBGĻTQFFEFS ĻTòTPN
VOEFSĻPWFSIBMJOH ĻVEFOĻBUĻEFUĻCFSĆSFSĻGBSUQJMP
UFOĻJOETUJMMJOHĻĻCJMFOĻWJMĻWFOEFĻUJMCBHFĻUJMĻEFO
JOETUJMMFEFĻIBTUJHIFE ĻOòSĻTQFFEFSFOĻTMJQQFT
/KFNGTVKFKIFGCMVKXGTKPIUVCPFD[
'PSĻNJEMFSUJEJHUĻBUĻTMòĻGBSUQJMPUFOĻGSBĻPHĻTåUUF
EFOĻJĻTUBOECZ
p 5SZLĻQòĻSBULOBQĻ %JTQMBZFUTĻQVOLUĻ ĻPHĻTZNCPMFUĻ ĻTLJG
UFSĻGBSWFĻGSBĻ)7*%ĻUJMĻ(3è
#WVQOCVKUMUVCPFD[
'BSUQJMPUFOĻTMòTĻNJEMFSUJEJHUĻGSBĻPHĻTåUUFTĻJ
TUBOECZ ĻIWJT
p
p
p
p
p
IKVMFOFĻIBSĻNJTUFUĻWFKHSFCFU
ESJGUTCSFNTFOĻCSVHFT
IBTUJHIFEFOĻFSĻGBMEFUĻUJMĻVOEFSĻDBĻĻLNU
LPCMJOHTQFEBMFOĻUSZLLFTĻOFE
HFBSWåMHFSFOĻGĆSFTĻUJMĻOFVUSBMĻTUJMMJOH
BVUPNBUHFBS
p GĆSFSFOĻIPMEFSĻFOĻIĆKFSFĻIBTUJHIFEĻFOE
EFOĻJOETUJMMFEFĻJĻMåOHFSFĻUJEĻFOEĻĻNJOVU
'ĆSFSFOĻTLBMĻEFSFGUFSĻTFMWĻBGQBTTFĻIBTUJH
IFEFO
)GPQRVCIGNUGCHKPFUVKNNGVJCUVKIJGF
'PSĻBUĻHFOBLUJWFSFĻGBSUQJMPUFOĻGSBĻTUBOECZ
p 5SZLĻQòĻSBULOBQĻ %JTQMBZFUTĻQVOLUĻ ĻPHĻTZNCPMFUĻ ĻTLJG
UFSĻGBSWFĻGSBĻ(3èĻUJMĻ)7*% ĻPHĻIBTUJHIFEFO
TåUUFTĻEFSFGUFSĻUJMĻEFOĻTJETUĻHFNUF
1$5
%FSĻLBOĻLPNNFĻFOĻNåSLCBSĻIBTUJHIFET
GPSĆHFMTF ĻFGUFSĻBUĻIBTUJHIFEFOĻFSĻHFOPQUB
HFUĻNFEĻ Ļ
(TCMQDNGCPPWNNGTG
'BSUQJMPUFOĻTMòTĻGSBĻNFEĻSBULOBQĻ ĻFMMFSĻWFE
BUĻTMVLLFĻGPSĻNPUPSFOĻĻEFOĻJOETUJMMFEFĻIBTUJH
IFEĻTMFUUFTĻGSBĻIVLPNNFMTFOĻPHĻLBOĻJLLF
HFOPQUBHFTĻNFEĻ LOBQQFO
(”TGTUV”VVG
#FCRVKXHCTVRKNQV
)GPGTGNVQO#%%
%FOĻBEBQUJWFĻGBSUQJMPUĻ "$$ĻqĻ"EBQUJWFĻ$SVJTF
$POUSPM ĻIKåMQFSĻGĆSFSFOĻNFEĻBUĻIPMEFĻFOĻTJL
LFSĻBGTUBOEĻUJMĻGPSBOLĆSFOEFĻLĆSFUĆKFSĻ&O
BEBQUJWĻGBSUQJMPUĻHJWFSĻFOĻNFSFĻBGTMBQQFOEF
LĆSFPQMFWFMTFĻQòĻMBOHFĻUVSFĻQòĻNPUPSWFKFĻPH
MBOHFĻMJHFĻMBOEFWFKFĻJĻFOĻKåWOĻUSBGJLTUSĆN
'ĆSFSFOĻJOETUJMMFSĻEFOĻĆOTLFEFĻIBTUJHIFEĻPH
UJETJOUFSWBMĻUJMĻCJMFOĻGPSBOĻ/òSĻSBEBSEFUFLUPSFO
SFHJTUSFSFSĻFUĻMBOHTPNNFSFĻLĆSFUĆKĻGPSBO
CJMFO ĻUJMQBTTFTĻIBTUJHIFEFOĻBVUPNBUJTLĻUJM
EFUUFĻ/òSĻWFKFOĻFSĻGSJ ĻCFHZOEFSĻCJMFOĻJHFOĻBU
LĆSFĻNFEĻEFOĻWBMHUFĻIBTUJHIFE
)WJTĻEFOĻ"EBQUJWFĻGBSUQJMPUĻFSĻTMVLLFUĻFMMFSĻTUJM
MFUĻJĻTUBOECZ ĻPHĻCJMFOĻLPNNFSĻGPSĻUåUĻQòĻFU
GPSBOLĆSFOEFĻLĆSFUĆK ĻBEWBSFTĻGĆSFSFOĻBG
"GTUBOETLPOUSPMMFOĻ TFĻTJEFĻ ĻPNĻEFO
LPSUFĻBGTUBOE
(WPMVKQP
#&8#45'.
'ĆSFSFOĻTLBMĻBMUJEĻWåSFĻPQNåSLTPNĻQò
USBGJLGPSIPMEĻPHĻHSJCFĻJOE ĻOòSĻEFOĻBEBQUJWF
GBSUQJMPUĻJLLFĻIPMEFSĻFOĻQBTTFOEFĻIBTUJHIFE
FMMFSĻQBTTFOEFĻBGTUBOE
%FOĻBEBQUJWFĻGBSUQJMPUĻLBOĻJLLFĻIòOEUFSF
BMMFĻUSBGJL ĻWFKSĻPHĻWFKGPSIPME
-åTĻIFMFĻEFUUFĻBGTOJUĻGPSĻBUĻGòĻLFOETLBCĻUJM
EFOĻBEBQUJWFĻGBSUQJMPUTĻCFHSåOTOJOHFS ĻGĆS
EFOĻBEBQUJWFĻGBSUQJMPUĻBOWFOEFT
'ĆSFSFOĻFSĻBMUJEĻBOTWBSMJHĻGPS ĻBUĻLPSSFLU
BGTUBOEĻPHĻIBTUJHIFEĻIPMEFT ĻTFMWĻOòSĻEFO
BEBQUJWFĻGBSUQJMPUĻCSVHFT
7FEMJHFIPMEFMTFĻBGĻEFOĻBEBQUJWFĻGBSUQJMPUT
EFMFĻNòĻLVOĻVEGĆSFTĻQòĻWåSLTUFEĻĻFU
BVUPSJTFSFUĻ7PMWPWåSLTUFEĻBOCFGBMFT
#JMFSĻNFEĻBVUPNBUHFBSĻIBSĻĆHFUĻGVOLUJPOBMJUFU
NFEĻEFOĻBEBQUJWFĻGBSUQJMPUTĻ,ĆBTTJTUFOU ĻTF
TJEFĻ
1XGTUKIVQXGTHWPMVKQPGT
"EWBSTFMTMBNQFĻĻGĆSFSFOĻTLBMĻTFMW
CSFNTF
8+)6+)6
#WVQOCVIGCT
5BTUBUVSFUĻQòĻSBUUFU
3BEBSTFOTPS
%FOĻBEBQUJWFĻGBSUQJMPUĻCFTUòSĻEFMTĻBGĻFOĻGBSU
IPMEFSĻPHĻEFMTĻFOĻIFSNFEĻTBNBSCFKEFOEF
BGTUBOETIPMEFS
#FNåSLĻ#JMMFEFUĻFSĻTLFNBUJTLĻĻEFUBMKFSĻLBOĻBGWJHFĻBGIåOHJHUĻBGĻCJMNPEFM
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
(”TGTUV”VVG
#FCRVKXHCTVRKNQV #&8#45'.
%FOĻBEBQUJWFĻGBSUQJMPUĻFSĻJLLFĻFUĻLPMMJTJPOT
GPSFCZHHFOEFĻTZTUFNĻ'ĆSFSFOĻTLBMĻHSJCF
JOE ĻIWJTĻTZTUFNFUĻJLLFĻSFHJTUSFSFSĻFUĻGPSBO
LĆSFOEFĻLĆSFUĆK
%FOĻBEBQUJWFĻGBSUQJMPUĻCSFNTFSĻJLLFĻGPS
NFOOFTLFSĻFMMFSĻEZS ĻPHĻJLLFĻGPSĻTNòĻLĆSF
UĆKFS ĻGFLTĻDZLMFSĻPHĻNPUPSDZLMFSĻ)FMMFS
JLLFĻGPSĻNPELĆSFOEF ĻMBOHTPNNFĻFMMFSĻTUB
UJPOåSFĻLĆSFUĆKFSĻPHĻHFOTUBOEF
#SVHĻJLLFĻEFOĻBEBQUJWFĻGBSUQJMPUĻWFEĻGFLT
CZUSBGJL ĻUåUĻUSBGJL ĻWFKLSZET ĻJTHMBUUFĻWFKF
NFHFUĻWBOEĻFMMFSĻTKBQĻQòĻWFKCBOFO ĻLSBGUJH
SFHOTOFGBME ĻEòSMJHĻTJHUCBSIFE ĻTOPFEF
WFKFĻFMMFSĻGSBĻPHĻUJMLĆSTMFS
"GTUBOEFOĻUJMĻGPSBOLĆSFOEFĻLĆSFUĆKFSĻNòMFT
IPWFETBHFMJHĻNFEĻFOĻSBEBSTFOTPSĻ'BSUQJMPU
SFHVMFSFSĻIBTUJHIFEFOĻNFEĻHBTHJWOJOHĻPH
PQCSFNTOJOHFSĻ%FUĻFSĻOPSNBMU ĻBUĻCSFNTFSOF
BGHJWFSĻTWBHFĻMZEF ĻOòSĻEFĻCSVHFTĻBGĻEFO
BEBQUJWFĻGBSUQJMPU
%FOĻBEBQUJWFĻGBSUQJMPUĻIBSĻUJMĻPQHBWFĻBUĻGĆMHF
GPSBOLĆSFOEFĻLĆSFUĆKFSĻJĻTBNNFĻWFKCBOFĻNFE
FOĻBGĻGĆSFSFOĻJOETUJMMFUĻUJETBGTUBOEĻ)WJTĻSBEBS
TFOTPSFOĻJLLFĻLBOĻTFĻFUĻGPSBOLĆSFOEFĻLĆSFUĆK
WJMĻCJMFOĻJĻTUFEFUĻIPMEFĻGBSUQJMPUFOTĻJOETUJMMFEF
IBTUJHIFEĻ%FUUFĻTLFS ĻTFMWPNĻEFUĻGPSBOLĆ
SFOEFĻLĆSFUĆKTĻIBTUJHIFEĻPWFSTUJHFSĻGBSUQJMP
UFOTĻJOETUJMMFEFĻIBTUJHIFE
%FOĻBEBQUJWFĻGBSUQJMPUĻIBSĻUJMĻPQHBWFĻBUĻSFHV
MFSFĻIBTUJHIFEFOĻCMĆEUĻ*ĻTJUVBUJPOFS ĻEFSĻLSå
WFSĻIVSUJHĻPQCSFNTOJOH ĻTLBMĻGĆSFSFOĻTFMW
CSFNTFĻ%FUUFĻHåMEFSĻWFEĻTUPSFĻIBTUJHIFET
GPSTLFMMF ĻFMMFSĻIWJTĻFOĻGPSBOLĆSFOEFĻCJMĻCSFN
TFSĻLSBGUJHUĻ1òĻHSVOEĻBGĻSBEBSTFOTPSFOT
CFHSåOTOJOHFSĻLBOĻFOĻPQCSFNTOJOHĻLPNNF
VWFOUFUĻFMMFSĻIFMUĻVEFCMJWFĻ TFĻTJEFĻ %FOĻBEBQUJWFĻGBSUQJMPUĻLBOĻBLUJWFSFTĻUJMĻBUĻGĆMHF
FUĻBOEFUĻLĆSFUĆKĻWFEĻIBTUJHIFEFSĻGSBĻĻLNU
UJMĻĻLNUĻ)WJTĻIBTUJHIFEFOĻGBMEFSĻUJMĻVOEFS
ĻLNU ĻFMMFSĻIWJTĻNPUPSFOTĻPNESFKOJOHTUBM
CMJWFSĻGPSĻMBWU ĻJOETUJMMFTĻGBSUQJMPUFOĻQòĻTUBOECZ
IWPSWFEĻBVUPNBUJTLĻCSFNTOJOHĻPQIĆSFSĻ'ĆSF
SFOĻTLBMĻEFSFGUFSĻTFMWĻUBHFĻPWFSĻGPSĻBUĻIPMEFĻFO
TJLLFSĻBGTUBOEĻUJMĻGPSBOLĆSFOEFĻLĆSFUĆKFS
#FXCTUGNUNCORGH”TGTGPUMCNUGNX
DTGOUG
%FOĻBEBQUJWFĻGBSUQJMPUĻIBSĻFOĻCSFNTFFWOF
TWBSFOEFĻUJMĻNFSFĻFOEĻĻĻBGĻCJMFOTĻCSFNTF
LBQBDJUFU
)WJTĻCJMFOĻTLBMĻCSFNTFTĻLSBGUJHFSF ĻFOEĻGBSUQJ
MPUFOĻIBSĻNVMJHIFEĻGPS ĻPHĻGĆSFSFOĻJLLFĻCSFN
TFS ĻCSVHFSĻGBSUQJMPUFOĻ,PMMJTJPOTBEWBSTMFOT
,ĆBTTJTUFOUFOĻ JĻCJMFSĻNFEĻBVUPNBUHFBS ĻLBOĻIòOEUFSFĻJOUFSWBMMFUĻĻLNU ĻTFĻTJEFĻ
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
BEWBSTFMTMBNQFĻPHĻBEWBSTFMTMZEĻ TFĻJMMVTUSB
UJPOĻTJEFĻ ĻUJMĻBUĻHĆSFĻGĆSFSFOĻPQNåSLTPN
Qò ĻBUĻPNHòFOEFĻJOEHSJCFOĻFSĻQòLSåWFU
1$5
"EWBSTFMTMBNQFOĻLBOĻWåSFĻWBOTLFMJHĻBUĻTF
JĻLSBGUJHUĻTPMMZT ĻFMMFSĻOòSĻNBOĻIBSĻTPMCSJMMFS
Qò
#&8#45'.
'BSUQJMPUFOĻBEWBSFSĻLVOĻPNĻLĆSFUĆKFS ĻTPN
SBEBSTFOTPSFOĻIBSĻSFHJTUSFSFUĻ%FSGPSĻLBO
BEWBSTMFOĻVEFCMJWFĻFMMFSĻCMJWFĻGPSTJOLFU
7FOUĻJLLFĻQòĻBEWBSTFM ĻNFOĻCSFNT ĻOòSĻEFU
FSĻOĆEWFOEJHU
5VGLNGXGLGQIGNNGTVWPINCUV
#FNåSL ĻBUĻEFOĻBEBQUJWFĻGBSUQJMPUĻQSJNåSUĻFS
CFSFHOFUĻUJMĻCSVHĻWFEĻLĆSTFMĻQòĻQMBOFĻWFKCB
OFSĻ%FOĻLBOĻIBWFĻTWåSUĻWFEĻBUĻIPMEFĻLPSSFLU
BGTUBOEĻUJMĻGPSBOLĆSFOEFĻLĆSFUĆKFSĻWFEĻLĆSTFM
QòĻTUFKMFĻOFEBEHòFOEFĻCBLLFS ĻNFEĻUVOHĻMBTU
FMMFSĻNFEĻBOIåOHFSĻĻWåSĻFLTUSBĻPQNåSLTPN
PHĻLMBSĻUJMĻBUĻCSFNTF
(”TGTUV”VVG
#FCRVKXHCTVRKNQV
$GVLGPKPI
5JETBGTUBOE
5JETBGTUBOE
5BTUBUVSFUĻQòĻSBUUFUĻFSĻGPSTLFMMJHU ĻBGIåOHJHUĻBG
PNĻCJMFOĻFSĻVETUZSFUĻNFEĻ'BSUCFHSåOTFS
FMMFSĻFK
"$$ĻFSĻBLUJWFSFUĻWFEĻ(3Ħ/5ĻTZNCPM
)7*%ĻĻTUBOECZ "$$ĻFSĻBLUJWFSFUĻWFEĻ(3Ħ/5ĻTZNCPM
)7*%ĻĻTUBOECZ /'&(CTVDGIT‘PUGT
7&'0(CTVDGIT‘PUGT
6KNMQDNKPIQIKPFUVKNNKPICHJCUVKIJGF
'PSĻBUĻTMòĻGBSUQJMPUFOĻUJM
p 5SZLĻQòĻSBULOBQĻ ĻĻFUĻMJHOFOEFĻ)7*%5
TZNCPMĻUåOEFTĻQòĻEJTQMBZFUĻ ĻIWJMLFU
WJTFS ĻBUĻGBSUQJMPUFOĻFSĻJĻTUBOECZ
'PSĻBUĻBLUJWFSFĻGBSUQJMPUFO
p 7FEĻEFOĻĆOTLFEFĻIBTUJHIFEĻĻUSZLĻQòĻSBU
LOBQĻ
'BSUQJMPUĻĻ5JM'SB
4UBOECZĻPQIĆSFS ĻPHĻHFNUĻIBTUJHIFE
HFOPQUBHFT
4UBOECZ
5JETBGTUBOEĻĻĦHFNJOETLF
"LUJWFSĻPHĻKVTUFSĻIBTUJHIFE
(SĆOĻNBSLFSJOHĻWFEĻHFNUĻIBTUJHIFE
)7*%ĻĻTUBOECZ 4UBOECZĻPQIĆSFS ĻPHĻHFNUĻIBTUJHIFE
HFOPQUBHFT
'BSUQJMPUĻĻ5JM'SBĻFMMFSĻ4UBOECZ
5JETBGTUBOEĻĻĦHFNJOETLF
"LUJWFSĻPHĻKVTUFSĻIBTUJHIFE
"OWFOEFTĻJLLF
(SĆOĻNBSLFSJOHĻWFEĻHFNUĻIBTUJHIFE
)7*%ĻĻTUBOECZ ĻFMMFSĻ
%FOĻBLUVFMMFĻIBTUJHIFEĻHFNNFTĻJĻIVLPN
NFMTFO ĻEJTQMBZFUĻWJTFSĻFUĻGPSTUĆSSFMTFT
HMBTĻPNLSJOHĻEFOĻWBMHUFĻIBTUJHIFEĻJĻFU
QBSĻTFLVOEFS ĻPHĻEFOTĻNBSLFSJOHĻ ĻTLJG
UFSĻGSBĻ)7*%ĻUJMĻ(3Ħ/
/òSĻEFUUFĻEJTQMBZTZNCPMĻTLJGUFS
GBSWFĻGSBĻ)7*%ĻUJMĻ(3Ħ/ ĻFSĻGBSUQJMP
UFOĻBLUJWFSFU ĻPHĻCJMFOĻIPMEFSĻEFO
HFNUFĻIBTUJHIFE
,VOĻOòSĻEJTQMBZFUĻWJTFSĻFUĻCJM
MFEFĻBGĻFUĻBOEFUĻLĆSFUĆK
SFHVMFSFTĻCHUVCPFGPĻUJMĻGPS
BOLĆSFOEFĻLĆSFUĆKFSĻBGĻGBSUQJ
MPUFO
&OĻ7PMWPGPSIBOEMFSĻIBSĻPQEBUFSFUĻJOGPSNBUJPOĻPN ĻIWBEĻEFSĻHåMEFSĻGPSĻEFUĻSFTQFLUJWFĻNBSLFE
``
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
(”TGTUV”VVG
#FCRVKXHCTVRKNQV 4BNUJEJHĻNBSLFSFTĻFUĻIBTUJH
IFETJOUFSWBM
pĻEFOĻIĆKFSFĻIBTUJHIFEĻNFE
(3Ħ/ĻNBSLFSJOHĻ ĻFSĻEFO
GPSQSPHSBNNFSFEFĻIBTUJHIFE
pĻEFOĻMBWFSFĻIBTUJHIFEĻFS
EFOĻGPSBOLĆSFOEFĻCJMTĻIBTUJHIFE
‹PFTGJCUVKIJGF
1$5
)WJTĻFOĻBGĻGBSUQJMPUFOTĻLOBQQFSĻIPMEFT
OFEFĻJĻOPHMFĻNJOVUUFS ĻCMPLFSFTĻEFOĻPHĻMVL
LFTĻOFEĻ'PSĻBUĻLVOOFĻHFOBLUJWFSFĻGBSUQJMP
UFO ĻTLBMĻCJMFOĻTUBOETFTĻPHĻNPUPSFOĻTUBSUFT
JHFO
*ĻOPHMFĻTJUVBUJPOFSĻLBOĻGBSUQJMPUFOĻJLLFĻBLUJ
WFSFTĻ4òĻWJTFSĻEJTQMBZFUĻ(CTVRKNQVKMMGV
TÌFKIJGF ĻTFĻTJEFĻ
'PSĻBUĻåOESFĻEFOĻMBHSFEFĻIBTUJHIFE
p +VTUFSĻNFEĻLPSUFĻUSZLĻQòĻ ĻFMMFSĻ Ļ
IWFSUĻUSZLĻHJWFSĻ ĻĻLNUĻ%FĻTFOFTU
VEGĆSUFĻUSZLĻHFNNFTĻJĻIVLPNNFMTFO
)WJTĻIBTUJHIFEFOĻĆHFTĻNFEĻTQFFEFSFO
JOEFOĻUSZLĻQòĻ LOBQQFO ĻFSĻEFU
CJMFOTĻBLUVFMMFĻIBTUJHIFEĻWFEĻUSZLĻQò
LOBQQFO ĻEFSĻHFNNFTĻJĻGBSUQJMPUFO
'PSĻBUĻKVTUFSFĻ ĻĻLNU
p )PMEĻLOBQQFOĻUSZLLFUĻJOE ĻPHĻTMJQĻWFEĻEFO
ĆOTLFEFĻIBTUJHIFE
+PFUVKNNKPICHVKFUCHUVCPF
'PSTLFMMJHFĻUJETBGTUBOEFĻUJM
GPSBOLĆSFOEFĻLĆSFUĆKFSĻLBO
WåMHFTĻPHĻWJTFTĻQòĻEJTQMBZFU
TPNĻĻWBOESFUUFĻTUSFHFSĻ
KPĻGMFSFĻTUSFHFS ĻEFTUPĻMåO
HFSFĻUJETBGTUBOEĻ&OĻTUSFH
TWBSFSĻUJMĻDBĻDBĻĻTFLVOE ĻUJM
GPSBOLĆSFOEFĻLĆSFUĆKFS ĻĻTUSFHFS
DBĻĻTFLVOEFS
'PSĻBUĻJOETUJMMFåOESFĻUJETBGTUBOEFO
p %SFKĻGJOHFSIKVMFUĻQòĻSBUUFUĻ FMMFSĻCSVHĻLOBQ
QFSOFĻ
TFS ĻGPSĻFOĻCJMĻVEFOĻ'BSUCFHSåO
/òSĻBGTUBOEFOĻCMJWFSĻLPSUĻWFEĻMBWĻIBTUJHIFE
ĆHFSĻEFOĻBEBQUJWFĻGBSUQJMPUĻUJETBGTUBOEFO
'PSĻBUĻLVOOFĻGĆMHFĻEFOĻGPSBOLĆSFOEFĻCJMĻCMĆEU
PHĻLPNGPSUBCFMU ĻUJMMBEFSĻEFOĻBEBQUJWFĻGBSUQJMPU
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
UJETBGTUBOEFOĻBUĻWBSJFSFĻUZEFMJHUĻJĻWJTTFĻUJM
GåMEF
)VTL ĻBUĻTNòĻUJETBGTUBOEFĻLVOĻHJWFSĻGĆSFSFO
FOĻLPSUĻUJEĻUJMĻBUĻSFBHFSFĻPHĻIBOEMF ĻIWJTĻOPHFU
VGPSVETFUĻTLVMMFĻTLFĻJĻUSBGJLLFO
4BNNFĻTZNCPMĻWJTFTĻPHTò ĻOòSĻ"GTUBOETLPO
USPMĻFSĻBLUJWFSFU ĻTFĻTJEFĻ
1$5
#SVHĻLVOĻFOĻUJETBGTUBOE ĻTPNĻFSĻUJMMBEU
JGĆMHFĻMPLBMFĻGåSETFMTSFHMFS
)WJTĻGBSUQJMPUFOĻJLLFĻTZOFTĻBUĻSFBHFSFĻWFE
BLUJWFSJOH ĻLBOĻòSTBHFOĻWåSF ĻBUĻUJETBG
TUBOEFOĻUJMĻEFOĻGPSBOLĆSFOEFĻCJMĻGPSIJOESFS
FOĻGPSĆHFMTFĻBGĻIBTUJHIFEFO
+PĻIĆKFSFĻIBTUJHIFEĻEFTUPĻMåOHFSFĻCMJWFS
BGTUBOEFOĻJĻNFUFSĻGPSĻFUĻHJWFUĻUJETJOUFSWBM
/KFNGTVKFKIFGCMVKXGTKPIUVCPFD[
'PSĻNJEMFSUJEJHUĻBUĻTMòĻGBSUQJMPUFOĻGSBĻPHĻTåUUF
EFOĻJĻTUBOECZ
p 5SZLĻQòĻSBULOBQĻ %FUUFĻEJTQMBZTZNCPMĻPHĻEFOĻHFNUF
IBTUJHIFETĻNBSLFSJOHĻTLJGUFSĻEFSFGUFS
GBSWFĻGSBĻ(3Ħ/ĻUJMĻ)7*%
6CUVCVWTWFGP(CTVDGIT‘PUGT
'PSĻNJEMFSUJEJHUĻBUĻTMòĻGBSUQJMPUFOĻGSBĻPHĻTåUUF
EFOĻJĻTUBOECZ
(”TGTUV”VVG
#FCRVKXHCTVRKNQV
p 5SZLĻQòĻSBULOBQĻ 5VCPFD[RICH”TGTGPUKPFITKDGP
'BSUQJMPUFOĻTMòTĻNJEMFSUJEJHUĻGSBĻPHĻTåUUFTĻJ
TUBOECZ ĻIWJT
p ESJGUTCSFNTFOĻCSVHFT
p HFBSWåMHFSFOĻGĆSFTĻUJMĻ0TUJMMJOHĻ BVUPNBU
HFBS
p
GĆSFSFOĻIPMEFSĻFOĻIĆKFSFĻIBTUJHIFEĻFOE
EFOĻJOETUJMMFEFĻJĻMåOHFSFĻUJEĻFOEĻĻNJOVU
'ĆSFSFOĻTLBMĻEFSFGUFSĻTFMWĻBGQBTTFĻIBTUJH
IFEFO
&OĻNJEMFSUJEJHĻBDDFMFSBUJPOĻNFEĻTQFFEFSFO
GFLTĻWFEĻPWFSIBMJOH ĻQòWJSLFSĻJLLFĻGBSUQJMP
UFOTĻJOETUJMMJOHĻĻCJMFOĻWFOEFSĻUJMCBHFĻUJMĻEFO
TJETUĻHFNUFĻIBTUJHIFE ĻOòSĻTQFFEFSFOĻTMJQ
QFT
#WVQOCVKUMUVCPFD[
%FOĻBEBQUJWFĻGBSUQJMPUĻFSĻBGIåOHJHĻBGĻBOESF
TZTUFNFS ĻGFLT%45$Ļ TFĻTJEFĻ Ļ)WJTĻFUĻBG
EJTTFĻTZTUFNFSĻPQIĆSFSĻNFEĻBUĻGVOHFSF ĻGSB
LPCMFTĻGBSUQJMPUFOĻBVUPNBUJTL
*ĻUJMGåMEFĻBGĻBVUPNBUJTLĻEFBLUJWFSJOHĻMZEFSĻEFS
FUĻTJHOBM ĻPHĻNFEEFMFMTFOĻ(CTVRKNQVKMMG
CMVKXĻWJTFTĻQòĻEJTQMBZFUĻ'ĆSFSFOĻTLBMĻEFSFGUFS
TFMWĻHSJCFĻJOEĻPHĻUJMQBTTFĻIBTUJHIFEĻPH
BGTUBOEĻUJMĻGPSBOLĆSFOEFĻLĆSFUĆKFS
1XGTJCNGCPFTGM”TGV”LGT
"VUPNBUJTLĻGSBLPCMJOHĻLBOĻIBWFĻGĆMHFOEF
òSTBHFS
p
p
p
p
p
p
p
GĆSFSFOĻòCOFSĻEĆSFO
GĆSFSFOĻUBHFSĻTFMFOĻBG
NPUPSFOTĻPNESFKOJOHTUBMĻFSĻGPSĻMBWUIĆKU
)BTUJHIFEFOĻFSĻGBMEFUĻUJMĻVOEFSĻĻLNU
IKVMFOFĻIBSĻNJTUFUĻWFKHSFCFU
CSFNTFSOFTĻUFNQFSBUVSĻFSĻIĆK
SBEBSTFOTPSFOĻFSĻUJMEåLLFU ĻGFLTĻBGĻCMĆE
TOFĻFMMFSĻLSBGUJHĻSFHOĻ SBEBSCĆMHFSOFĻCMP
LFSFT )GPQRVCIGNUGCHKPFUVKNNGVJCUVKIJGF
'BSUQJMPUFOĻJĻTUBOECZĻHFOBLUJWFSFTĻNFEĻFUĻUSZL
QòĻSBULOBQĻ ĻĻIBTUJHIFEFOĻTåUUFTĻTòĻUJMĻEFO
TFOFTUĻHFNUF
1$5
%FSĻLBOĻLPNNFĻFOĻNåSLCBSĻIBTUJHIFET
GPSĆHFMTF ĻFGUFSĻBUĻIBTUJHIFEFOĻFSĻHFOPQUB
HFUĻNFEĻ Ļ
/òSĻCJMFOĻGĆMHFSĻFUĻBOEFUĻLĆSFUĆK ĻPHĻGĆSFSFO
NBSLFSFSĻFOĻGPSFTUòFOEFĻPWFSIBMJOHĻNFEĻBGWJ
TFSFO ĻIKåMQFSĻGBSUQJMPUFOĻWFEĻLPSUĻBUĻBDDFMF
SFSFĻCJMFOĻNPEĻGPSBOLĆSFOEFĻLĆSFUĆKFS
'VOLUJPOFOĻFSĻBLUJWĻWFEĻIBTUJHIFEFS
PWFSĻĻLNU
#&8#45'.
#FNåSL ĻBUĻEFOOFĻGVOLUJPOĻLBOĻBLUJWFSFT
WFEĻGMFSFĻTJUVBUJPOFS ĻVEĻPWFSĻBGĻWFEĻPWFS
IBMJOH ĻGFLTĻOòSĻBGWJTFSOFĻCSVHFTĻUJMĻBU
NBSLFSFĻTLJGUĻBGĻLĆSFCBOFĻFMMFSĻGSBLĆSTFMĻUJM
FOĻBOEFOĻWFKĻĻCJMFOĻWJMĻEFSFGUFSĻLPSUWBSJHU
BDDFMFSFSF
(TCMQDNGCPPWNNGTG
6CUVCVWTOGF*CUVKIJGFUDGIT‘PUGT
%FOĻ"EBQUJWFĻGBSUQJMPUĻTMòTĻGSBĻNFEĻSBULOBQ
Ļ%FOĻJOETUJMMFEFĻIBTUJHIFEĻTMFUUFTĻPHĻLBO
JLLFĻHFOPQUBHFTĻNFEĻ LOBQQFO
6CUVCVWTWFGP(CTVDGIT‘PUGT
.FEĻFUĻLPSUĻUSZLĻQòĻSBULOBQĻ ĻTåUUFTĻGBSUQJ
MPUFOĻJĻTUBOECZĻ.FEĻZEFSMJHFSFĻFUĻLPSUĻUSZL
TMòTĻGBSUQJMPUFOĻGSBĻ%FOĻJOETUJMMFEFĻIBTUJHIFE
(åMEFSĻJLLFĻGPSĻFOĻCJMĻNFEĻ,ĆBTTJTUFOUĻĻEFOĻLMBSFSĻIFMUĻOFEĻUJMĻTUJMMFTUòFOEF
,VOĻWFEĻWFOTUSFCMJOLĻJĻWFOTUSFTUZSFUĻCJMĻIFOIPMETWJTĻCMJOLĻNPEĻIĆKSFĻJĻIĆKSFTUZSFUĻCJM
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
(”TGTUV”VVG
#FCRVKXHCTVRKNQV TMFUUFTĻPHĻLBOĻJLLFĻHFOPQUBHFTĻNFEĻ
LOBQQFO
.FEĻBVUPNBUHFBSĻLBOĻGBSUQJMPUFOĻGĆMHFĻFU
BOEFUĻLĆSFUĆKĻJĻJOUFSWBMMFUĻĻLNU
1$5
-”CUUKUVGPV
'PSĻBUĻLVOOFĻBLUJWFSFĻGBSUQJMPUFOĻVOEFS
ĻLNUĻLSåWFTĻFUĻGPSBOLĆSFOEFĻLĆSFUĆK
JOEFOĻGPSĻFOĻSJNFMJHĻBGTUBOE
*ĻFOĻCJMĻNFEĻBVUPNBUHFBSĻFSĻEFOĻBEBQUJWFĻGBSU
QJMPUĻTVQQMFSFUĻNFEĻGVOLUJPOFOĻLĆBTTJTUFOU
PHTòĻLBMEFUĻ2VFVFĻ"TTJTU ,ĆBTTJTUFOUFOĻIBSĻGĆMHFOEFĻGVOLUJPOFS
p 6EWJEFUĻIBTUJHIFETJOUFSWBMĻĻPHTòĻVOEFS
ĻLNUĻPHĻTUJMMFTUòFOEF
p 4LJGUĻBGĻNòM
p "VUPNBUJTLĻCSFNTOJOHĻPQIĆSFS ĻOòSĻCJMFO
IPMEFSĻTUJMMF
p "VUPNBUJTLĻBLUJWFSJOHĻBGĻQBSLFSJOHT
CSFNTF
#FNåSL ĻBUĻEFOĻNJOETUFĻQSPHSBNNFSCBSF
IBTUJHIFEĻGPSĻGBSUQJMPUFOĻFSĻĻLNUĻĻTFMWĻPN
GBSUQJMPUFOĻFSĻJĻTUBOEĻUJMĻBUĻGĆMHFĻFUĻBOEFUĻLĆSF
UĆKĻOFEĻUJMĻTUJMMFTUòFOEF ĻLBOĻFOĻMBWFSFĻIBTUJH
IFEĻKMMGĻWåMHFT
7FEĻLPSUFĻTUPQĻJĻGPSCJOEFMTFĻNFEĻLSZCFLĆSTFMĻJ
MBOHTPNĻUSBGJLĻFMMFSĻWFEĻUSBGJLMZTĻHFOPQUBHFT
LĆSTMFOĻBVUPNBUJTL ĻIWJTĻEFĻLPSUFĻTUPQĻJLLF
PWFSTUJHFSĻDBĻĻTFLVOEFSĻĻUBHFSĻEFUĻMåOHFSF
UJE ĻGĆSĻEFOĻGPSBOLĆSFOEFĻCJMĻCFHZOEFSĻBUĻLĆSF
JHFO ĻTåUUFTĻGBSUQJMPUFOĻJĻTUBOECZĻNFEĻBVUP
NBUJTLĻCSFNTOJOHĻ'ĆSFSFOĻTLBMĻEFSFGUFSĻHFO
BLUJWFSFĻGBSUQJMPUFOĻQòĻFOĻBGĻGĆMHFOEFĻNòEFS
'PSĻBUĻLVOOFĻBLUJWFSFĻGBSUQJMPUFOĻTLBMĻGĆSFS
EĆSFOĻWåSFĻMVLLFU ĻPHĻGĆSFSFOĻTLBMĻIBWF
UBHFUĻTJLLFSIFETTFMFOĻQò
*XKUFGVHQTCPM”TGPFGOÍNM”TGV”LFTGLGTCHMCP
FGTX‘TGUVKNNGUVÍGPFGVTCHKMN‘PIGTGHTGOOG
/òSĻGBSUQJMPUFOĻGĆMHFSĻFUĻBOEFUĻLĆSFUĆKĻWFE
IBTUJHIFEFSĻWPFGTĻĻLNUĻPHĻTLJGUFSĻNòMĻUJMĻFU
TUJMMFTUòFOEFĻLĆSFUĆK ĻWJMĻGBSUQJMPUFOĻCSFNTFĻGPS
EFUĻTUJMMFTUòFOEFĻLĆSFUĆK
p 5SZLĻQòĻSBULOBQĻ FMMFS
p 5SåEĻOFEĻQòĻTQFFEFSFO
%FSFGUFSĻWJMĻ'BSUQJMPUFOĻJHFOĻGĆMHFĻGPSBOLĆ
SFOEFĻLĆSFUĆKFS
(QT”IGVJCUVKIJGFUKPVGTXCN
1$5
5MKHVCHOÌN
1$5
,ĆBTTJTUFOUFOĻLBOĻIPMEFĻCJMFOĻTUJMMFĻJĻIĆKTU
ĻNJOVUUFSĻĻEFSFGUFSĻBLUJWFSFTĻQBSLFSJOHT
CSFNTFOĻPHĻGBSUQJMPUFOĻLPCMFTĻGSB
p
'ĆSĻGBSUQJMPUFOĻLBOĻHFOBLUJWFSFT ĻTLBM
GĆSFSFOĻTMJQQFĻQBSLFSJOHTCSFNTFO
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
#&8#45'.
/òSĻGBSUQJMPUFOĻGĆMHFSĻFUĻBOEFUĻLĆSFUĆKĻWFE
IBTUJHIFEFSĻQXGTĻĻLNUĻPHĻTLJGUFSĻNòMĻGSB
FUĻCFWåHFMJHUĻUJMĻFUĻTUJMMFTUòFOEFĻLĆSFUĆK ĻWJM
GBSUQJMPUFOĻJHOPSFSFĻEFUĻTUJMMFTUòFOEFĻLĆSF
UĆKĻPHĻJĻTUFEFUĻWåMHFĻEFOĻMBHSFEFĻIBTUJH
IFE
p
'ĆSFSFOĻTLBMĻTFMWĻHSJCFĻJOEĻPHĻCSFNTF
#WVQOCVKUMUVCPFD[XGFUMKHVCHOÌN
'BSUQJMPUFOĻTMòTĻGSBĻPHĻTåUUFTĻJĻTUBOECZ
p OòSĻIBTUJHIFEFOĻLPNNFSĻVOEFSĻĻLNU
PHĻGBSUQJMPUFOĻJLLFĻFSĻTJLLFSĻQò ĻPNĻNòM
(”TGTUV”VVG
#FCRVKXHCTVRKNQV
PCKFLUFUĻFSĻFUĻTUJMMFTUòFOEFĻLĆSFUĆKĻFMMFSĻFU
BOEFUĻPCKFLU ĻGFLTĻFUĻWFKCVNQ
p OòSĻIBTUJHIFEFOĻLPNNFSĻVOEFSĻĻLNUĻPH
GPSBOLĆSFOEFĻLĆSFUĆKFSĻESFKFSĻBG ĻTòĻGBSUQJ
MPUFOĻJLLFĻMåOHFSFĻIBSĻFUĻLĆSFUĆKĻBUĻGĆMHF
1RJ”TCHCWVQOCVKUMDTGOUPKPIXGF
UVKNNGUVÌGPFG
*ĻOPHMFĻTJUVBUJPOFSĻBGCSZEFSĻLĆBTTJTUFOUFO
BVUPNBUJTLĻCSFNTOJOHĻWFEĻTUJMMFTUòFOEFĻ%FU
CFUZEFS ĻBUĻCSFNTFSOFĻTMJQQFS ĻPHĻCJMFOĻLBO
CFHZOEFĻBUĻSVMMFĻĻGĆSFSFOĻTLBMĻEFSGPSĻHSJCFĻJOE
PHĻTFMWĻCSFNTFĻGPSĻBUĻIPMEFĻCJMFO
,ĆBTTJTUFOUFOĻTMJQQFSĻPHTòĻJĻGĆMHFOEFĻTJUVBUJ
POFSĻESJGUTCSFNTFOĻPHĻHòSĻJĻTUBOECZ
p GĆSFSFOĻTåUUFSĻGPEFOĻQòĻCSFNTFQFEBMFO
p QBSLFSJOHTCSFNTFOĻUSåLLFT
p HFBSWåMHFSFOĻGĆSFTĻUJMĻ2 Ļ0ĻFMMFSĻ4TUJM
MJOH
p GĆSFSFOĻTUJMMFSĻGBSUQJMPUFOĻJĻTUBOECZ
#WVQOCVKUMCMVKXGTKPICH
RCTMGTKPIUDTGOUG
*ĻOPHMFĻTJUVBUJPOFSĻUSåLLFSĻ,ĆBTTJTUFOUFOĻQBS
LFSJOHTCSFNTFOĻGPSĻGPSUTBUĻBUĻIPMEFĻCJMFO
TUJMMF
p GĆSFSFOĻòCOFSĻEĆSFOĻFMMFSĻUBHFSĻTJLLFS
IFETTFMFOĻBG
p %45$ĻåOESFTĻGSBĻ0QTOCNĻUJMĻ5RQTVTUJM
MJOH
p ,ĆBTTJTUFOUFOĻIBSĻIPMEUĻCJMFOĻTUJMMFĻJĻNFSF
FOEĻĻNJOVUUFS
p NPUPSFOĻTMVLLFT
p CSFNTFSOFĻPWFSPQIFEFT
4CFCTUGPUQTGPQIFGPU
DGIT‘PUPKPIGT
3BEBSTFOTPSFOĻCSVHFTĻĻVEĻPWFSĻBGĻBEBQUJW
GBSUQJMPUĻĻPHTòĻBGĻGVOLUJPOFSOF
p ,PMMJTJPOTBEWBSTFMĻNFEĻBVUPNBUJTL
CSFNTOJOH ĻTFĻTJEFĻ
p "GTUBOETLPOUSPM ĻTFĻTJEFĻ
3BEBSTFOTPSFOTĻPQHBWFĻFSĻBUĻSFHJTUSFSFĻCJMFS
FMMFSĻTUĆSSFĻLĆSFUĆKFS ĻEFSĻLĆSFSĻJĻTBNNFĻSFU
OJOH ĻJĻTBNNFĻLĆSFCBOF
)WJTĻEFSĻGPSFUBHFTĻåOESJOHFSĻBGĻSBEBSTFOTP
SFO ĻLBOĻEFOĻCMJWFĻVMPWMJHĻBUĻCSVHF
8+)6+)6
7FEĻTZOMJHĻTLBEFĻQòĻCJMFOTĻLĆMFSHJUUFS ĻFMMFS
IWJTĻEVĻIBSĻNJTUBOLFĻPN ĻBUĻSBEBSTFOTPSFO
LBOĻWåSFĻEFGFLU
p
,POUBLUĻFUĻWåSLTUFEĻĻFUĻBVUPSJTFSFU
7PMWPWåSLTUFEĻBOCFGBMFT
'VOLUJPOFOĻLBOĻIFMUĻFMMFSĻEFMWJTUĻVEFCMJWFĻ
FMMFSĻGVOHFSFĻGPSLFSUĻĻIWJTĻLĆMFSHJUUFSFU
SBEBSTFOTPSFOĻFMMFSĻEFOTĻLPOTPMĻFSĻCFTLB
EJHFUĻFMMFSĻIBSĻMĆTOFUĻTJH
#&8#45'.
'ĆSFSFOĻTLBMĻBMUJEĻWåSFĻPQNåSLTPNĻQò
USBGJLGPSIPMEĻPHĻHSJCFĻJOE ĻOòSĻEFOĻBEBQUJWF
GBSUQJMPUĻJLLFĻIPMEFSĻFOĻQBTTFOEFĻIBTUJHIFE
FMMFSĻQBTTFOEFĻBGTUBOE
%FOĻBEBQUJWFĻGBSUQJMPUĻLBOĻJLLFĻIòOEUFSF
BMMFĻUSBGJL ĻWFKSĻPHĻWFKGPSIPME
-åTĻIFMFĻEFUUFĻBGTOJUĻGPSĻBUĻGòĻLFOETLBCĻUJM
EFOĻBEBQUJWFĻGBSUQJMPUTĻCFHSåOTOJOHFS ĻGĆS
EFOĻBEBQUJWFĻGBSUQJMPUĻBOWFOEFT
'ĆSFSFOĻFSĻBMUJEĻBOTWBSMJHĻGPS ĻBUĻLPSSFLU
BGTUBOEĻPHĻIBTUJHIFEĻIPMEFT ĻTFMWĻOòSĻEFO
BEBQUJWFĻGBSUQJMPUĻCSVHFT
%FUĻTLFS ĻIWJT
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
(”TGTUV”VVG
#FCRVKXHCTVRKNQV #&8#45'.
%FSĻNòĻJLLFĻNPOUFSFTĻUJMCFIĆSĻFMMFSĻBOESF
HFOTUBOEF ĻGFLTĻFLTUSBMZT ĻGPSBOĻLĆMFSHJU
UFSFU
#&8#45'.
%FOĻBEBQUJWFĻGBSUQJMPUĻFSĻJLLFĻFUĻLPMMJTJPOT
GPSFCZHHFOEFĻTZTUFNĻ'ĆSFSFOĻTLBMĻHSJCF
JOE ĻIWJTĻTZTUFNFUĻJLLFĻSFHJTUSFSFSĻFUĻGPSBO
LĆSFOEFĻLĆSFUĆK
%FOĻBEBQUJWFĻGBSUQJMPUĻCSFNTFSĻJLLFĻGPS
NFOOFTLFSĻFMMFSĻEZS ĻPHĻJLLFĻGPSĻTNòĻLĆSF
UĆKFS ĻGFLTĻDZLMFSĻPHĻNPUPSDZLMFSĻ)FMMFS
JLLFĻGPSĻNPELĆSFOEF ĻMBOHTPNNFĻFMMFSĻTUB
UJPOåSFĻLĆSFUĆKFSĻPHĻHFOTUBOEF
1$5
)PMEĻPWFSGMBEFOĻGPSBOĻSBEBSTFOTPSFOĻSFOĻ
TFĻTJEFĻ Ļ7FEMJHFIPMEFMTF
p IWJTĻGPSBOLĆSFOEFĻLĆSFUĆKFSTĻIBTUJHIFE
BETLJMMFSĻTJHĻNFHFUĻGSBĻFOTĻFHFOĻLĆSTFMT
IBTUJHIFE
'MUGORNGTJXQTHCTVRKNQVGPKMMG
HWPIGTGTQRVKOCNV
3BEBSTFOTPSFOTĻTZOTGFMUĻFSĻCFHSåOTFUĻ*
OPHMFĻTJUVBUJPOFSĻSFHJTUSFSFTĻFUĻBOEFUĻLĆSFUĆK
JLLF ĻFMMFSĻEFUĻSFHJTUSFSFTĻTFOFSFĻFOEĻGPSWFO
UFU
#SVHĻJLLFĻEFOĻBEBQUJWFĻGBSUQJMPUĻWFEĻGFLT
CZUSBGJL ĻUåUĻUSBGJL ĻWFKLSZET ĻJTHMBUUFĻWFKF
NFHFUĻWBOEĻFMMFSĻTKBQĻQòĻWFKCBOFO ĻLSBGUJH
SFHOTOFGBME ĻEòSMJHĻTJHUCBSIFE ĻTOPFEF
WFKFĻFMMFSĻGSBĻPHĻUJMLĆSTMFS
#%%iGPUU[PUHGNV
3BEBSTFOTPSFOTĻFWOFĻUJMĻBUĻSFHJTUSFSFĻFUĻGPSBO
LĆSFOEFĻLĆSFUĆKĻNJOETLFTĻLSBGUJHU
p IWJTĻSBEBSTFOTPSFOĻCMPLFSFTĻPHĻJLLFĻLBO
TFĻBOESFĻLĆSFUĆKFS ĻGFLTĻJĻLSBGUJHĻSFHO
FMMFSĻIWJTĻEFSĻIBSĻTBNMFUĻTJHĻTOFTKBQĻFMMFS
BOESFĻHFOTUBOEFĻGPSBOĻSBEBSTFOTPSFO
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
(”TGTUV”VVG
#FCRVKXHCTVRKNQV
"GĻPHĻUJMĻLBOĻSBEBSTFOTPSFOĻSFHJTUSFSF
LĆSFUĆKFSĻQòĻLPSUĻBGTUBOEĻTFOU ĻGFLTĻFU
LĆSFUĆKĻNFMMFNĻFOTĻFHFUĻPHĻGPSBOLĆSFOEF
LĆSFUĆKFS
4NòĻLĆSFUĆKFS ĻGFLTĻNPUPSDZLMFS ĻFMMFS
LĆSFUĆKFSĻEFSĻJLLFĻLĆSFSĻNJEUĻJĻWFKCBOFO
SFHJTUSFSFTĻNVMJHWJTĻJLLF
*ĻTWJOHĻLBOĻSBEBSTFOTPSFOĻSFHJTUSFSFĻGPS
LFSUFĻLĆSFUĆKFSĻFMMFSĻUBCFĻFUĻSFHJTUSFSFU
LĆSFUĆKĻBGĻTJHUF
(GLNU”IPKPIQICHJL‘NRPKPICHHGLN
)WJTĻNFEEFMFMTFOĻ4CFCTDNQMGTGV5G
KPUVTDQIĻWJTFTĻQòĻEJTQMBZFU ĻCFUZEFSĻEFU ĻBU
SBEBSTFOTPSFOTĻTJHOBMFSĻCMPLFSFT ĻPHĻBUĻFWFO
UVFMMFĻLĆSFUĆKFSĻGPSBOĻCJMFOĻJLLFĻLBOĻSFHJTUSF
SFT
%FUĻWJMĻTJHF ĻBUĻĻGPSVEFOĻBEBQUJWĻGBSUQJMPUĻ
BGTUBOETLPOUSPMĻPHĻLPMMJTJPOTBEWBSTFMĻNFE
BVUPNBUJTLĻCSFNTOJOHĻIFMMFSĻJLLFĻGVOHFSFS
.VMJHFĻòSTBHFSĻUJMĻWJTOJOHĻBGĻNFEEFMFMTFOĻPH
GPSTMBHĻUJMĻBGIKåMQOJOHĻGSFNHòSĻBGĻGĆMHFOEF
UBCFM
¯TUCI
#HJL‘NRPKPI
3BEBSGMBEFOĻJĻHJUUFSFUĻFSĻTOBWTFUĻFMMFSĻCFMBHUĻNFEĻJTĻFMMFSĻTOF
'KFSOĻTOBWT ĻJTĻPHĻTOFĻGSBĻSBEBSGMBEFOĻJĻHJUUFSFU
,SBGUJHĻSFHOĻFMMFSĻTOFĻCMPLFSFSĻGPSĻSBEBSTJHOBMFSOF
*OHFOUJOHĻ&OĻHBOHĻJNFMMFNĻGVOHFSFSĻSBEBSFOĻJLLFĻJĻLSBGUJHĻOFECĆS
7BOEĻFMMFSĻTOFĻGSBĻWFKCBOFOĻIWJSWMFSĻPQĻPHĻCMPLFSFSĻGPSĻSBEBSTJH
OBMFSOF
*OHFOUJOHĻ&OĻHBOHĻJNFMMFNĻGVOHFSFSĻSBEBSFOĻJLLF ĻIWJTĻWFKCBOFOĻFSĻNFHFUĻWòE
FMMFSĻUJMTOFFU
3BEBSGMBEFOĻFSĻSFOHKPSU ĻNFOĻNFEEFMFMTFOĻGPSTWJOEFSĻJLLF
7FOUĻ%FUĻLBOĻWBSFĻOPHMFĻNJOVUUFS ĻGĆSĻSBEBSFOĻSFHJTUSFSFS ĻBUĻEFOĻJLLFĻMåOHFSF
FSĻCMPLFSFU
``
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
(”TGTUV”VVG
#FCRVKXHCTVRKNQV 5[ODQNGTQIOGFFGNGNUGTRÌFKURNC[GV
5[ODQN#
/GFFGNGNUGDGUMGF
$GV[FPKPI
4UBOEBSEGBSUQJMPUFOĻFSĻWBMHUĻNBOVFMU
4ZNCPMFUĻFSĻ)7*%5
%FOĻBEBQUJWFĻGBSUQJMPUĻFSĻTBUĻJĻTUBOECZ
4ZNCPMFUĻFSĻ(3Ħ/5
#JMFOĻIPMEFSĻEFOĻHFNUFĻIBTUJHIFE
&56%0QTOCNCMVKX(CTVRK
NQV
%FOĻBEBQUJWFĻGBSUQJMPUĻLBOĻJLLFĻBLUJWFSFT ĻGĆSĻ4UBCJMJUFUTĻPHĻUSBLUJPOTLPOUSPMGVOLUJPOFOĻ %45$ ĻFS
CMFWFUĻTBUĻJĻOPSNBMĻTUJMMJOHĻĻTFĻTJEFĻ
(CTVRKNQVKMMGCMVKX
%FOĻBEBQUJWFĻGBSUQJMPUĻFSĻTMòFUĻGSBĻĻGĆSFSFOĻTLBMĻTFMWĻSFHVMFSFĻIBTUJHIFEFO
(CTVRKNQVKMMGVTÌFKIJGF
%FOĻBEBQUJWFĻGBSUQJMPUĻLBOĻJLLFĻBLUJWFSFT
%FUUFĻLBOĻCMBĻIBWFĻGĆMHFOEFĻòSTBHFS
p CSFNTFSOFTĻUFNQFSBUVSĻFSĻIĆK
p SBEBSTFOTPSFOĻFSĻCMPLFSFUĻBGĻGFLTĻGVHUJHĻTOFĻFMMFSĻSFHO
4CFCTDNQMGTGV5G
KPUVTDQI
%FOĻBEBQUJWFĻGBSUQJMPUĻFSĻNJEMFSUJEJHUĻGSBLPCMFU
p 3BEBSTFOTPSFOĻFSĻCMPLFSFUĻPHĻLBOĻJLLFĻSFHJTUSFSFĻBOESFĻLĆSFUĆKFS ĻGFLTĻJĻLSBGUJHĻSFHO ĻFMMFSĻIWJT
EFSĻIBSĻTBNMFUĻTJHĻTOFTKBQĻGPSBOĻEFO
-åTĻPNĻSBEBSTFOTPSFOTĻCFHSåOTOJOHFS ĻTFĻTJEFĻ
(CTVRKNQV5GTXKEGRÌMT‘XGV
%FOĻBEBQUJWFĻGBSUQJMPUĻFSĻGSBLPCMFU
p ,POUBLUĻFUĻWåSLTUFEĻĻFUĻBVUPSJTFSFUĻ7PMWPWåSLTUFEĻBOCFGBMFT
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
(”TGTUV”VVG
#FCRVKXHCTVRKNQV
5[ODQN#
/GFFGNGNUGDGUMGF
$GV[FPKPI
6T‘FRÌDTGOUGPHQTCV
JQNFGĻ ĻBLVTUJTLĻBMBSN
#JMFOĻIPMEFSĻTUJMMF ĻPHĻGBSUQJMPUFOĻWJMĻTMJQQFĻESJGUTCSFNTFOĻGPSĻBUĻMBEFĻQBSLFSJOHTCSFNTFOĻUBHFĻPWFSĻPH
IPMEFĻCJMFO ĻNFOĻFOĻGFKMĻQòĻQBSLFSJOHTCSFNTFOĻHĆS ĻBUĻCJMFOĻTOBSUĻWJMĻCFHZOEFĻBUĻLĆSF
,VOĻNFEĻ,ĆBTTJTUFOU
p 'ĆSFSFOĻTLBMĻTFMWĻCSFNTFĻ.FEEFMFMTFOĻGPSTWJOEFSĻJLLF ĻPHĻBMBSNFOĻMZEFS ĻJOEUJMĻGĆSFSFOĻUSåEFS
7PFGTMOV+PIGPDKN
HQTCP
7JTFT ĻOòSĻEVĻGPSTĆHFSĻBUĻBLUJWFSFĻGBSUQJMPUFOĻWFEĻIBTUJHIFEFSĻVOEFSĻĻLNUĻVEFOĻFUĻGPSBOLĆSFOEF
LĆSFUĆKĻJOEFOĻGPSĻBLUJWFSJOHTBGTUBOEĻ DBĻĻNFUFS QòĻCSFNTFQFEBMFOĻFMMFSĻCSVHFSĻTQFFEFSFO
,VOĻNFEĻ,ĆBTTJTUFOU
"
4ZNCPMFSOFĻFSĻTLFNBUJTLFĻĻEFĻLBOĻWBSJFSFĻBMUĻFGUFSĻNBSLFEĻPHĻCJMNPEFM
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
(”TGTUV”VVG
#HUVCPFUMQPVTQN )GPGTGNV
"GTUBOETLPOUSPMĻ %JTUBODFĻ"MFSU ĻFSĻFOĻGVOL
UJPO ĻEFSĻJOGPSNFSFSĻGĆSFSFOĻPNĻUJETBGTUBOEFO
UJMĻGPSBOLĆSFOEFĻLĆSFUĆKFS
"GTUBOETLPOUSPMMFOĻFSĻBLUJWĻWFEĻIBTUJHIFEFS
PWFSĻĻLNUĻPHĻSFBHFSFSĻLVOĻQòĻLĆSFUĆKFS
EFSĻLĆSFSĻGPSBOĻFOTĻFHFUĻLĆSFUĆK ĻJĻTBNNFĻSFU
OJOHĻ'PSĻNPELĆSFOEF ĻMBOHTPNULĆSFOEFĻFMMFS
TUJMMFTUòFOEFĻLĆSFUĆKFSĻHJWFTĻJOHFOĻBGTUBOETJO
GPSNBUJPO
1$5
"GTUBOETLPOUSPMMFOĻFSĻEFBLUJWFSFU ĻOòSĻEFO
BEBQUJWFĻGBSUQJMPUĻFSĻBLUJWFSFU
#&8#45'.
"GTUBOETLPOUSPMMFOĻSFBHFSFSĻLVO ĻIWJT
BGTUBOEFOĻUJMĻGPSBOLĆSFOEFĻLĆSFUĆKFSĻFSĻLPS
UFSFĻFOEĻEFOĻGPSVEJOETUJMMFEFĻWåSEJĻĻFOT
FHFUĻLĆSFUĆKTĻIBTUJHIFEĻQòWJSLFTĻJLLF
/PHMFĻLPNCJOBUJPOFSĻBGĻWBMHUĻVETUZSĻHJWFSĻJLLF
QMBETĻUJMĻFOĻLOBQĻJĻNJEUFSLPOTPMMFOĻĻTòĻCFUKF
OFTĻGVOLUJPOFOĻJĻCJMFOTĻNFOVTZTUFNĻ/;%#4
VOEFSĻ+PFUVKNNKPIGT $KNKPFUVKNNKPIGT
#FXCTUGNUCHUVCPFĻ'PSĻCFTLSJWFMTFĻBGĻNFOV
TZTUFNFUĻĻTFĻTJEFĻ
+PFUVKNNKPICHVKFUCHUVCPF
$GVLGPKPI
-PCRRGTQIFKURNC[HQTVKFUCHUVCPF
5JETBGTUBOEĻĻĦHFNJOETLF
5JETBGTUBOEĻĻ5JMĻ VOEFSĻKVTUFSJOH 1TCPIGCFXCTUGNUN[U
&OĻPSBOHFĻBEWBSTFMTMBNQFĻJĻGPSSVEFOĻMZTFS
LPOTUBOU ĻIWJTĻBGTUBOEFOĻUJMĻGPSBOLĆSFOEF
LĆSFUĆKFSĻFSĻLPSUFSFĻFOEĻEFOĻJOETUJMMFEFĻUJETBG
TUBOE
'VOLUJPOFOĻTMòTĻUJMĻPHĻGSBĻWFEĻBUĻUSZLLFĻQò
LOBQQFOĻJĻNJEUFSLPOTPMMFOĻ&OĻMZTFOEFĻMBNQF
JĻLOBQQFOĻWJTFS ĻBUĻGVOLUJPOFOĻFSĻTMòFUĻUJM
#FNåSLĻ#JMMFEFUĻFSĻTLFNBUJTLĻĻEFUBMKFSĻLBOĻWBSJFSFĻBGIåOHJHUĻBGĻCJMNPEFM
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
(”TGTUV”VVG
#HUVCPFUMQPVTQN
'PSTLFMMJHFĻUJETBGTUBOEFĻUJM
GPSBOLĆSFOEFĻLĆSFUĆKFSĻLBO
WåMHFTĻPHĻWJTFTĻQòĻEJTQMBZFU
TPNĻĻWBOESFUUFĻTUSFHFSĻ
KPĻGMFSFĻTUSFHFS ĻEFTUPĻMåO
HFSFĻUJETBGTUBOEĻ&OĻTUSFH
TWBSFSĻUJMĻDBĻDBĻĻTFLVOE ĻUJM
GPSBOLĆSFOEFĻLĆSFUĆKFS ĻĻTUSFHFS
DBĻĻTFLVOEFS
4BNNFĻTZNCPMĻWJTFTĻPHTò ĻOòSĻ"EBQUJWĻGBSU
QJMPUĻFSĻBLUJWFSFU
1$5
+PĻIĆKFSFĻIBTUJHIFEĻEFTUPĻMåOHFSFĻCMJWFS
BGTUBOEFOĻJĻNFUFSĻGPSĻFUĻHJWFUĻUJETJOUFSWBM
%FUĻJOETUJMMFEFĻUJETJOUFSWBMĻCSVHFTĻPHTòĻBG
GVOLUJPOFOĻBEBQUJWĻGBSUQJMPU ĻTFĻTJEFĻ
$GIT‘PUPKPIGT
'VOLUJPOFOĻCSVHFSĻBGĻEFOĻTBNNFĻSBEBSTFOTPS
TPNĻEFOĻBEBQUJWFĻGBSUQJMPUĻPHĻLPMMJTJPOTBEWBS
TFMTTZTUFNFUĻ/åSNFSFĻFOLFMUIFEFSĻPN
SBEBSTFOTPSFOĻPHĻEFOTĻCFHSåOTOJOHFSĻGSFN
HòSĻBGĻTFĻTJEFĻ
1$5
4UåSLUĻTPMMZT ĻSFGMFLTFSĻFMMFSĻLSBGUJHFĻWBSJBUJ
POFSĻJĻMZTĻPHĻCSVHĻBGĻTPMCSJMMFSĻLBOĻHĆSF ĻBU
BEWBSTFMTMZTFUĻJĻGPSSVEFOĻJLLFĻFSĻTZOMJHU
%òSMJHUĻWFKSĻFMMFSĻTOPFEFĻWFKFĻLBOĻJOEWJSLF
QòĻSBEBSTFOTPSFOTĻFWOFĻUJMĻBUĻPQEBHFĻFU
GPSBOLĆSFOEFĻLĆSFUĆK
0HTòĻLĆSFUĆKFUTĻTUĆSSFMTFĻLBOĻIBWFĻCFUZE
OJOHĻGPSĻTFOTPSFOTĻFWOFĻUJMĻBUĻPQEBHFĻEFU
GFLTĻFOĻNPUPSDZLFMĻ%FUUFĻLBOĻGĆSFĻUJM ĻBU
BEWBSTFMTMBNQFOĻUåOEFTĻQòĻLPSUFSF
BGTUBOEĻFOEĻEFOĻJOETUJMMFEF ĻFMMFSĻBU
BEWBSTMFOĻNJEMFSUJEJHUĻVEFCMJWFS
.FHFUĻIĆKFĻIBTUJHIFEFSĻLBOĻPHTòĻGPSòS
TBHF ĻBUĻMBNQFOĻUåOEFTĻQòĻLPSUFSFĻBGTUBOE
FOEĻEFOĻJOETUJMMFEF ĻQHBĻCFHSåOTOJOHFSĻJ
TFOTPSFOTĻSåLLFWJEEF
#SVHĻLVOĻFUĻUJETJOUFSWBM ĻTPNĻFSĻUJMMBEU
JGĆMHFĻEFĻMPLBMFĻGåSETFMTSFHMFS
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
(”TGTUV”VVG
#HUVCPFUMQPVTQN 5[ODQNGTQIOGFFGNGNUGTRÌFKURNC[GV
5[ODQN#
/GFFGNGNUGDGUMGF
$GV[FPKPI
4CFCTDNQMGTGV5G
KPUVTDQI
"GTUBOETLPOUSPMĻFSĻNJEMFSUJEJHUĻVEFĻBGĻGVOLUJPO
3BEBSTFOTPSFOĻFSĻCMPLFSFUĻPHĻLBOĻJLLFĻSFHJTUSFSFĻBOESFĻLĆSFUĆKFS ĻGFLTĻJĻLSBGUJHĻSFHO ĻFMMFSĻIWJTĻEFSĻIBS
TBNMFUĻTJHĻTOFTKBQĻGPSBOĻEFO
4FĻWFESĆSFOEFĻSBEBSTFOTPSFOTĻCFHSåOTOJOHFSĻTFĻTJEFĻ
-QNNKUKQPUCFXCT5GT
XKEGRÌMT‘XGV
"
"GTUBOETLPOUSPMĻPHĻ,PMMJTJPOTBEWBSTFMĻNFEĻBVUPNBUJTLĻCSFNTOJOHĻFSĻIFMUĻFMMFSĻEFMWJTUĻVEFĻBGĻGVOLUJPO
)FOWFOEĻEJHĻUJMĻFUĻWåSLTUFE ĻIWJTĻNFEEFMFMTFOĻJLLFĻGPSTWJOEFSĻĻFUĻBVUPSJTFSFUĻ7PMWPWåSLTUFEĻBOCFGBMFT
4ZNCPMFSOFĻFSĻTLFNBUJTLFĻĻEFĻLBOĻWBSJFSFĻBMUĻFGUFSĻNBSLFEĻPHĻCJMNPEFM
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
(”TGTUV”VVG
%KV[5CHGV[™
)GPGTGNV
$JUZĻ4BGFUZsĻFSĻFOĻGVOLUJPOĻUJMĻBUĻTUĆUUFĻGĆSF
SFOĻJĻBUĻVOEHòĻFOĻLPMMJTJPOĻWFEĻCMBĻLĆSTFMĻJ
LĆFS ĻIWPSĻåOESJOHFSĻJĻEFOĻGPSBOLĆSFOEFĻUSBGJL
TBNNFOĻNFEĻVPQNåSLTPNIFEĻLBOĻGĆSFĻUJM
FOĻFQJTPEF
)WJTĻCJMFOĻPHTòĻFSĻVETUZSFUĻNFEĻ,PMMJTJPOTBE
WBSTFMĻNFEĻBVUPNBUJTLĻCSFNTOJOH ĻTVQQMFSFS
EJTTFĻUPĻTZTUFNFSĻIJOBOEFOĻ'PSĻNFSFĻJOGPS
NBUJPOĻPNĻ,PMMJTJPOTBEWBSTFMĻNFEĻBVUPNBUJTL
CSFNTOJOH ĻTFĻTJEFĻ
8+)6+)6
'VOLUJPOFOĻFSĻBLUJWĻWFEĻIBTUJHIFEFSĻVOEFS
ĻLNUĻ%FOĻIKåMQFSĻGĆSFSFOĻWFEĻBUĻCSFNTF
CJMFOĻBVUPNBUJTLĻWFEĻPWFSIåOHFOEFĻSJTJLPĻGPS
LPMMJTJPOĻNFEĻGPSBOLĆSFOEFĻLĆSFUĆKFS ĻIWJT
GĆSFSFOĻJLLFĻTFMWĻSFBHFSFSĻJĻUJEFĻWFEĻBUĻCSFNTF
PHFMMFSĻTUZSFĻVEFOPN
7FEMJHFIPMEFMTFĻPHĻVETLJGUOJOHĻBGĻLPNQP
OFOUFSĻJĻ$JUZĻ4BGFUZsĻNòĻLVOĻVEGĆSFTĻQò
WåSLTUFEĻĻFUĻBVUPSJTFSFUĻ7PMWPWåSLTUFE
BOCFGBMFT
$JUZĻ4BGFUZsĻBLUJWFSFTĻJĻTJUVBUJPOFS ĻIWPSĻGĆSF
SFOĻFHFOUMJHĻCVSEFĻWåSFĻCFHZOEUĻBUĻCSFNTF
CFUZEFMJHUĻUJEMJHFSF ĻIWPSGPSĻGVOLUJPOFOĻJLLFĻWJM
LVOOFĻIKåMQFĻGĆSFSFOĻJĻBMMFĻTJUVBUJPOFS
$JUZĻ4BGFUZsĻGVOHFSFSĻJLLFĻJĻBMMFĻLĆSTFMTTJ
UVBUJPOFS ĻUSBGJL ĻWFKSĻPHĻWFKGPSIPME
$JUZĻ4BGFUZsĻFSĻJOESFUUFUĻUJMĻBUĻBLUJWFSFTĻTò
TFOUĻTPNĻNVMJHUĻGPSĻBUĻVOEHòĻVOĆEJHĻJOEHSJ
CFO
$JUZĻ4BGFUZsĻNòĻJLLFĻCSVHFTĻUJMĻBUĻåOESF
GĆSFSFOTĻNòEFĻBUĻLĆSFĻCJMFOĻĻIWJTĻGĆSFSFO
VEFMVLLFOEFĻTUPMFSĻQòĻPHĻMBEFSĻ$JUZĻ4BGFUZs
CSFNTF ĻWJMĻEFSĻTLFĻFOĻLPMMJTJPOĻGĆSĻFMMFSĻTJEFO
'ĆSFSFĻFMMFSĻQBTTBHFSFSĻNåSLFSĻOPSNBMUĻLVO
OPHFUĻUJMĻ$JUZĻ4BGFUZs ĻIWJTĻEFSĻPQTUòSĻFO
TJUVBUJPO ĻTPNĻFSĻNFHFUĻOåSĻFOĻLPMMJTJPO
(WPMVKQP
#&8#45'.
$JUZĻ4BGFUZsĻSFBHFSFSĻJLLFĻQòĻLĆSFUĆKFS
EFSĻLĆSFSĻJĻFOĻBOEFOĻSFUOJOHĻFOEĻFOTĻFHFU
LĆSFUĆK ĻQòĻTNòĻLĆSFUĆKFS ĻNPUPSDZLMFS
DZLMFSĻFMMFSĻQòĻNFOOFTLFSĻPHĻEZS
$JUZĻ4BGFUZsĻLBOĻGPSIJOESFĻLPMMJTJPOĻWFEĻFO
IBTUJHIFETGPSTLFMĻQòĻVOEFSĻĻLNUĻĻWFE
FOĻIĆKFSFĻIBTUJHIFETGPSTLFMĻLBOĻLPMMJTJPOT
IBTUJHIFEFOĻLVOĻTåOLFTĻ'PSĻBUĻGòĻGVME
CSFNTFWJSLOJOHĻTLBMĻGĆSFSFOĻUSåEFĻQò
CSFNTFQFEBMFO
7FOUĻBMESJHĻQò ĻBUĻ$JUZĻ4BGFUZsĻTLBMĻHSJCF
JOEĻ'ĆSFSFOĻFSĻBMUJEĻBOTWBSMJHĻGPSĻBUĻIPMEF
EFOĻSFUUFĻBGTUBOEĻPHĻIBTUJHIFE
.CUGTUGPUQTGPUUGPFGTQIOQFVCIGTXKPFWG
$JUZĻ4BGFUZsĻBGMåTFSĻUSBGJLLFOĻGPSBOĻCJMFO
NFEĻFOĻMBTFSTFOTPSĻNPOUFSFUĻJĻGPSSVEFOT
PWFSLBOUĻ7FEĻPWFSIåOHFOEFĻGBSFĻGPSĻLPMMJTJPO
WJMĻ$JUZĻ4BGFUZĻBVUPNBUJTLĻCSFNTFĻCJMFO ĻIWJM
LFUĻLBOĻPQMFWFTĻTPNĻFOĻCSBUĻPQCSFNTOJOH
)WJTĻIBTUJHIFETGPSTLFMMFOĻFSĻĻLNUĻFMMFS
MBWFSFĻJĻGPSIPMEĻUJMĻEFOĻGPSBOLĆSFOEFĻCJM ĻLBO
$JUZĻ4BGFUZĻIFMUĻVOEHòĻFOĻLPMMJTJPO
$JUZĻ4BGFUZsĻBLUJWFSFSĻFOĻLPSU ĻLSBGUJHĻCSFNT
OJOHĻPHĻTUBOETFSĻJĻOPSNBMFĻUJMGåMEFĻMJHFĻCBH
WFEĻGPSBOLĆSFOEFĻLĆSFUĆKFSĻ'PSĻEFĻGMFTUF
GĆSFSFĻFSĻEFUUFĻNFHFUĻMBOHUĻGSBĻOPSNBMĻLĆSF
NòEFĻPHĻLBOĻPQMFWFTĻTPNĻVCFIBHFMJHU
#FNåSLĻ#JMMFEFUĻFSĻTLFNBUJTLĻĻEFUBMKFSĻLBOĻWBSJFSFĻBGIåOHJHUĻBGĻCJMNPEFM
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
(”TGTUV”VVG
%KV[5CHGV[™
&SĻIBTUJHIFETGPSTLFMMFOĻNFMMFNĻLĆSFUĆKFSOF
NFSFĻFOEĻĻLNU ĻLBOĻ$JUZĻ4BGFUZĻJLLFĻQò
FHFOĻIòOEĻVOEHòĻLPMMJTJPOFOĻĻGPSĻBUĻGòĻGVME
CSFNTFWJSLOJOHĻTLBMĻGĆSFSFOĻUSåEFĻQòĻCSFN
TFQFEBMFO ĻPHĻTòĻLBOĻEFUĻWåSFĻNVMJHUĻBU
VOEHòĻFOĻLPMMJTJPOĻPHTòĻWFEĻIBTUJHIFETGPSTL
FMMFĻPWFSĻĻLNU
/òSĻGVOLUJPOFOĻBLUJWFSFTĻPHĻCSFNTFS ĻWJTFS
JOTUSVNFOUQBOFMFUTĻEJTQMBZĻFOĻNFEEFMFMTF
PN ĻBUĻGVOLUJPOFOĻFSIBSĻWåSFUĻBLUJWFSFU
1$5
/òSĻ$JUZĻ4BGFUZsĻCSFNTFS ĻUåOEFTĻCSFN
TFMZHUFSOF
p #SVHĻ/;%#4ĻQòĻNJEUFSLPOTPMMFOT
TLåSNĻPHĻEFUTĻNFOVTZTUFNĻUJMĻBUĻGJOEF
+PFUVKNNKPIGT $KNKPFUVKNNKPIGT &TKXKPI
5WRRQTVU[UVGOGT %KV[5CHGV[Ļ7åMH
QVOLUĻ(TCĻ'PSĻNFSFĻJOGPSNBUJPOĻPN
NFOVTZTUFNFUĻ/;%#4 ĻTFĻTJEFĻ
7FEĻOåTUFĻNPUPSTUBSUĻWJMĻGVOLUJPOFOĻWåSF
TMòFUĻUJMĻJHFO ĻTFMWĻPNĻTZTUFNFUĻWBSĻTMòFU
GSB ĻEBĻNPUPSFOĻCMFWĻTUBOETFU
#&8#45'.
-BTFSTFOTPSFOĻVETFOEFSĻMBTFSMZT ĻPHTòĻOòS
$JUZĻ4BGFUZsĻFSĻTMòFUĻNBOVFMUĻGSB
'PSĻBUĻTMòĻ$JUZĻ4BGFUZsĻUJMĻJHFO
$GVLGPKPI
1$5
'VOLUJPOFOĻ$JUZĻ4BGFUZsĻFSĻBMUJEĻTMòFUĻUJM
FGUFSĻNPUPSFOĻFSĻTUBSUFUĻWJBĻOĆHMFTUJMMJOHĻ+
PHĻ++Ļ TFĻTJEFĻĻPNĻOĆHMFTUJMMJOHFS TMòTĻGSB ĻNFOĻWåMHĻQVOLUFUĻ6KN
$GIT‘PUPKPIGT
#MVKXGTKPIQIFGCMVKXGTKPI
4FOTPSFOĻJĻ$JUZĻ4BGFUZsĻFSĻLPOTUSVFSFUĻUJMĻBU
SFHJTUSFSFĻCJMFSĻPHĻBOESFĻTUĆSSFĻNPUPSLĆSFUĆKFS
GPSBOĻCJMFO ĻPHĻFSĻVBGIåOHJHĻBG ĻPNĻEFUĻFSĻEBH
FMMFSĻOBU
&GUFSĻNPUPSTUBSUĻLBOĻ$JUZĻ4BGFUZĻTMòTĻGSBĻQò
GĆMHFOEFĻNòEF
4FOTPSFOĻIBSĻJNJEMFSUJEĻCFHSåOTOJOHFSĻPH
GVOHFSFSĻEòSMJHFSFĻĻFMMFSĻTMFUĻJLLFĻĻJĻGFLT
LSBGUJHUĻTOFGBMEĻFMMFSĻSFHO ĻJĻUåUĻUòHFĻFMMFSĻJ
LSBGUJHFĻTUĆWTLZFSĻFMMFSĻTOFGZHOJOHĻ%VH
TNVET ĻJTĻFMMFSĻTOFĻQòĻGPSSVEFOĻLBOĻGPSTUZSSF
GVOLUJPOFO
*ĻWJTTFĻTJUVBUJPOFSĻLBOĻEFUĻWåSFĻFOĻHPEĻJEÁĻBU
TMòĻ$JUZĻ4BGFUZĻGSB ĻGFLTĻIWPSĻHSFOFĻNFE
CMBEFĻLBOĻTUSZHFĻIFOĻPWFSĻNPUPSIKFMNĻPHFMMFS
GPSSVEF
p 'ĆMHĻEFOĻTBNNFĻQSPDFEVSFĻTPNĻOòSĻEFS
/FEIåOHFOEFĻHFOTUBOEF ĻGFLTĻGMBHWJNQFM
GPSĻMBTUĻEFSĻSBHFSĻVEĻFMMFSĻUJMCFIĆSĻTPNĻGFLT
FLTUSBĻMZHUFSĻPHĻGSPOUCĆKMFS ĻTPNĻPWFSTUJHFS
NPUPSIKFMNFOTĻIĆKEF ĻCFHSåOTFSĻGVOLUJPOFO
-BTFSMZTFUĻGSBĻTFOTPSFOĻJĻ$JUZĻ4BGFUZsĻNòMFS
IWPSEBOĻMZTFUĻSFGMFLUFSFTĻ4FOTPSFOĻLBOĻJLLF
TFĻHFOTUBOEFĻNFEĻMBWĻSFGMFLUJPOTFWOFĻ,ĆSF
UĆKFSTĻCBHFTUFĻEFMFĻSFGMFLUFSFSĻHFOFSFMUĻMZTFU
UJMTUSåLLFMJHUĻUBLLFUĻWåSFĻOVNNFSQMBEFSĻPH
CBHMZHUFSFGMFLUPSFS
7FEĻHMBUĻGĆSFĻGPSMåOHFTĻCSFNTFMåOHEFO ĻIWJM
LFUĻLBOĻNJOETLFĻFWOFOĻGPSĻ$JUZĻ4BGFUZsĻUJMĻBU
VOEHòĻLPMMJTJPOĻ*ĻTòEBOOFĻTJUVBUJPOFSĻWJMĻ"#4
PHĻ%45$TZTUFNFSOFĻHJWFĻEFOĻCFETUĻNVMJHF
CSFNTFLSBGUĻNFEĻCJCFIPMEUĻTUBCJMJUFU
/òSĻCJMFOĻCBLLFS ĻFSĻ$JUZĻ4BGFUZsĻNJEMFSUJEJHU
EFBLUJWFSFU
$JUZĻ4BGFUZsĻBLUJWFSFTĻJLLFĻWFEĻMBWĻGBSUĻ
VOEFSĻĻLNUĻ4ZTUFNFUĻHSJCFSĻEFSGPSĻJLLFĻJOEĻJ
TJUVBUJPOFS ĻIWPSĻNBOĻOåSNFSĻTJHĻEFOĻGPSBO
LĆSFOEFĻCJMĻNFHFUĻMBOHTPNU ĻGFLTĻWFEĻQBSLF
SJOH
'ĆSFSFOTĻLPNNBOEPFSĻQSJPSJUFSFTĻBMUJE ĻPH
EFSGPSĻHSJCFSĻ$JUZĻ4BGFUZsĻJLLFĻJOEĻJĻTJUVBUJP
OFS ĻIWPSĻGĆSFSFOĻQòĻFOĻLMBSĻNòEFĻTUZSFSĻFMMFS
TQFFEFSĻPQ ĻTFMWĻPNĻFOĻLPMMJTJPOĻFSĻVVOEHòF
MJH
/òSĻ$JUZĻ4BGFUZsĻIBSĻGPSIJOESFUĻFOĻLPMMJTJPO
NFEĻFUĻTUBUJPOåSUĻPCKFLU ĻCMJWFSĻCJMFOĻTUòFOEF
(”TGTUV”VVG
%KV[5CHGV[™
TUJMMFĻJĻIĆKTUĻ ĻTFLVOEĻ)WJTĻCJMFOĻCSFNTFSĻPQ
GPSĻFUĻGPSBOLĆSFOEFĻLĆSFUĆKĻ JĻLĆSTFM ĻTåOLFT
GBSUFOĻUJMĻEFOĻTBNNFĻIBTUJHIFE ĻTPNĻEFUĻGPS
BOLĆSFOEFĻLĆSFUĆKĻIPMEFS
1òĻCJMFSĻNFEĻNBOVFMĻHFBSLBTTFĻTUBOETFS
NPUPSFO ĻOòSĻ$JUZĻ4BGFUZsĻIBSĻTUPQQFUĻCJMFO
IWJTĻGĆSFSFOĻJLLFĻGPSJOEFOĻOòSĻBUĻUSZLLFĻLPC
MJOHTQFEBMFOĻOFE
1$5
p
)PMEĻGPSSVEFOTĻPWFSGMBEFĻGPSBOĻMBTFS
TFOTPSFOĻSFOĻGPSĻJT ĻTOFĻPHĻTOBWTĻ TF
JMMVTUSBUJPOĻBGĻTFOTPSFOTĻQMBDFSJOHĻQò
TJEFĻ p
6OEHòĻBUĻLMJTUSFĻFMMFSĻNPOUFSFĻOPHFUĻQò
GPSSVEFOĻGPSBOĻMBTFSTFOTPSFO
p
'KFSOĻJTĻPHĻTOFĻGSBĻNPUPSIKFMNFOĻĻTOF
PHĻJTEåLLFĻNòĻJLLFĻPWFSTUJHFĻĻDN
(GLNU”IPKPIQICHJL‘NRPKPICHHGLN
)WJTĻJOTUSVNFOUQBOFMFUTĻEJTQMBZĻWJTFSĻNFEEF
MFMTFOĻ(QTTWFGUGPUQTGTDNQMGTGVĻCFUZEFS
EFU ĻBUĻMBTFSTFOTPSFOĻFSĻCMPLFSFUĻPHĻJLLFĻLBO
SFHJTUSFSFĻLĆSFUĆKFSĻGPSBOĻCJMFO ĻIWJMLFUĻJHFO
NFEGĆSFS ĻBUĻ$JUZĻ4BGFUZsĻJLLFĻGVOHFSFS
WåSFĻQòQBTTFMJHĻNFEĻBUĻIPMEFĻGPSSVEFOĻPH
PNSòEFUĻGPSBOĻMBTFSTFOTPSFOĻSFOU
*ĻGĆMHFOEFĻUBCFMĻGSFNHòSĻNVMJHFĻòSTBHFSĻUJM ĻBU
NFEEFMFMTFOĻWJTFT ĻPHĻGPSTMBHĻUJMĻBGIKåMQOJOH
¯TUCI
#HJL‘NRPKPI
'PSSVEFOTĻGMBEF
GPSBOĻMBTFSTFOTP
SFOĻFSĻTOBWTFUĻFMMFS
CFMBHUĻNFEĻJTĻFMMFS
TOF
3FOHĆSĻGPSSVEFOT
GMBEFĻGPSBOĻTFOTPSFO
GPSĻTNVET ĻJTĻPHĻTOF
-BTFSTFOTPSFOT
TZOTGFMUĻFSĻCMPLF
SFU
'KFSOĻEFOĻHFOTUBOE
EFSĻCMPLFSFS
8+)6+)6
)WJTĻEFSĻPQTUòSĻSFWOFS ĻSJETFSĻFMMFSĻTUFOTMBH
QòĻGPSSVEFOĻGPSBOĻFOĻBGĻMBTFSTFOTPSFOTĻUP
SVEFS ĻTPNĻEåLLFSĻFOĻGMBEFĻQòĻDBĻ ĻY
ĻNNĻ FMMFSĻTUĆSSF ĻTLBMĻFUĻWåSLTUFEĻLPO
UBLUFTĻGPSĻSFQBSBUJPOĻFMMFSĻVETLJGUOJOHĻBG
GPSSVEFOĻ TFĻJMMVTUSBUJPOĻBGĻTFOTPSFOTĻQMB
DFSJOHĻQòĻTJEFĻ ĻĻFUĻBVUPSJTFSFUĻ7PMWP
WåSLTUFEĻBOCFGBMFT
.BOHMFOEFĻBGIKåMQOJOHĻLBOĻNFEGĆSFĻNJOE
TLFUĻGVOLUJPOĻGPSĻ$JUZĻ4BGFUZs
'PSĻJLLFĻBUĻSJTJLFSFĻGPSNJOETLFMTFĻBGĻ$JUZ
4BGFUZsĻGVOLUJPOĻHåMEFSĻFOEWJEFSFĻGĆM
HFOEF
p
'ĆSĻVETLJGUOJOHĻBGĻGPSSVEFOĻCĆSĻEVĻLPO
UBLUFĻFUĻBVUPSJTFSFUĻ7PMWPWåSLTUFEĻGPS
BUĻLPOUSPMMFSF ĻBUĻEFOĻLPSSFLUFĻGPSSVEF
CFTUJMMFTĻPHĻNPOUFSFTĻ#SVHĻBGĻGPSLFSU
GPSSVEFĻLBOĻGPSòSTBHFĻNBOHMFOEFĻFMMFS
GPSLFSUĻ$JUZĻ4BGFUZGVOLUJPO
p
7FEĻVETLJGUOJOHĻTLBMĻEFSĻNPOUFSFTĻGPS
SVEFWJTLFSFĻBGĻEFOĻTBNNFĻUZQFĻFMMFS
HPELFOEUĻBGĻ7PMWP
%PHĻCMJWFSĻNFEEFMFMTFOĻ(QTTWFGUGPUQTGT
DNQMGTGVĻJLLFĻWJTUĻJĻBMMFĻTJUVBUJPOFS ĻIWPSĻMBTFS
TFOTPSFOĻFSĻCMPLFSFUĻĻGĆSFSFOĻTLBMĻEFSGPS
(”TGTUV”VVG
%KV[5CHGV[™
.CUGTUGPUQTGP
'VOLUJPOFOĻ$JUZĻ4BGFUZsĻJOEFIPMEFSĻFOĻTFO
TPS ĻTPNĻVETFOEFSĻMBTFSTUSòMJOHĻ*MMVTUSBUJPOFO
QòĻTJEFĻĻWJTFSĻTFOTPSFOTĻQMBDFSJOH
,POUBLUĻFUĻLWBMJGJDFSFUĻWåSLTUFEĻWFEĻGFKMĻFMMFS
CFIPWĻGPSĻTFSWJDFĻBGĻMBTFSTFOTPSFOĻĻFUĻBVUPSJ
TFSFUĻ7PMWPWåSLTUFEĻBOCFGBMFTĻ*OTUSVLUJP
OFSOFĻGPSĻIòOEUFSJOHĻBGĻMBTFSTFOTPSFOĻTLBMĻGĆM
HFTĻOĆKF
'ĆMHFOEFĻUPĻFUJLFUUFSĻQòĻFOHFMTLĻTJEEFSĻQò
MBTFSTFOTPSFOTĻFOIFE
%FOĻOFEFSTUFĻFUJLFUĻQòĻJMMVTUSBUJPOFOĻCFTLSJWFS
MBTFSTUSòMFOTĻGZTJTLFĻEBUB
p *&$ĻĻ Ļ"Ļ0WFSIPMEFS
'%"TĻ EFOĻBNFSJLBOTLFĻGĆEFSBMFĻGĆEF
WBSFĻPHĻMåHFNJEEFMNZOEJHIFE ĻTUBOEBS
EFSĻGPSĻMBTFSQSPEVLUFSĻVOEUBHFOĻGPSĻBGWJ
HFMTFSĻJĻPWFSFOTTUFNNFMTFĻNFEĻ-BTFS
/PUJDFĻ/PĻĻBGĻEFOĻĻKVMJĻ
5VTÌNKPIUFCVCHQTNCUGTUGPUQT
'ĆMHFOEFĻUBCFMĻQSåDJTFSFSĻMBTFSTFOTPSFOT
GZTJTLFĻEBUB
.BLTJNBMĻJNQVMTFOFSHJ
Ļ¦+
.BLTJNBMĻHFOOFNTOJUMJH
VEHBOHTFGGFLU
ĻN8
*NQVMTMåOHEF
%JWFSHFOTĻ IPSJTPOUBMĻ¯ĻWFSUJLBM
#&8#45'.
)WJTĻOPHFOĻBGĻJOTUSVLUJPOFSOFĻIFSJĻJLLFĻGĆM
HFT ĻFSĻEFSĻSJTJLPĻGPSĻĆKFOTLBEFS
p
4FĻBMESJHĻJOEĻJĻMBTFSTFOTPSFOĻ TPN
VETFOEFSĻVTZOMJHĻMBTFSTUSòMJOH ĻJĻFO
BGTUBOEĻQòĻĻNNĻFMMFSĻOåSNFSFĻNFE
GPSTUĆSSFOEFĻPQUJLĻBGĻUZQFOĻGPSTUĆSSFM
TFTHMBT ĻNJLSPTLPQFS ĻMJOTFSĻPHĻMJH
OFOEFĻPQUJTLFĻJOTUSVNFOUFS
p
5FTU ĻSFQBSBUJPO ĻEFNPOUFSJOHĻKVTUFSJOH
PHFMMFSĻVETLJGUOJOHĻBGĻSFTFSWFEFMFĻQò
MBTFSTFOTPSFOĻNòĻLVOĻVEGĆSFTĻBGĻFU
LWBMJGJDFSFUĻWåSLTUFEĻĻFUĻBVUPSJTFSFU
7PMWPWåSLTUFEĻBOCFGBMFT
p
'PSĻBUĻVOEHòĻVETåUUFMTFĻGPSĻTLBEFMJH
TUSòMJOHĻNòĻEFSĻJLLFĻVEGĆSFTĻBOEFO
PNKVTUFSJOHĻFMMFSĻWFEMJHFIPMEFMTF ĻFOE
IWBEĻEFSĻFSĻTQFDJGJDFSFUĻIFSJ
p
3FQBSBUĆSFOĻTLBMĻGĆMHFĻEFĻTåSMJHF
PQMZTOJOHFSĻUJMĻWåSLTUFEFSĻPNĻMBTFS
TFOTPSFO
p
-BTFSTFOTPSFOĻNòĻJLLFĻTLJMMFTĻBEĻ IFS
VOEFSĻGKFSOFMTFĻBGĻMJOTFS Ļ&OĻEFNPOUF
SFUĻMBTFSTFOTPSĻPQGZMEFSĻMBTFSLMBTTFĻ#
JĻIFOIPMEĻUJMĻTUBOEBSEĻ*&$Ļ
-BTFSLMBTTFĻ#ĻFSĻJLLFĻTJLLFSĻGPS
ĆKOFOFĻPHĻVEHĆSĻEFSGPSĻFOĻSJTJLPĻGPS
TLBEF
p
-BTFSTFOTPSFOTĻLPOUBLUĻTLBMĻBGCSZEFT
JOEFOĻEFNPOUFSJOHĻGSBĻGPSSVEFO
ĻOT
ˆĻ¯Ļˆ
%FOĻĆWFSTUFĻFUJLFUĻQòĻJMMVTUSBUJPOFOĻCFTLSJWFS
MBTFSTUSòMFOTĻLMBTTJGJLBUJPO
p -BTFSTUSòMJOHĻĻ4FĻJLLFĻJOEĻJĻMBTFSTUSòMFO
NFEĻPQUJTLFĻJOTUSVNFOUFSĻĻ,MBTTFĻ.
MBTFSQSPEVLU
(”TGTUV”VVG
%KV[5CHGV[™
p
p
-BTFSTFOTPSFOĻTLBMĻWåSFUĻNPOUFSFUĻQò
GPSSVEFO ĻJOEFOĻTFOTPSFOTĻLPOUBLUĻUJM
TMVUUFT
-BTFSTFOTPSFOĻVETFOEFSĻMBTFSMZT ĻOòS
GKFSOCFUKFOJOHFOĻFSĻJĻTUJMMJOHĻ++ ĻTFMWĻPN
NPUPSFOĻTMVLLFUĻ TFĻTJEFĻĻPNĻOĆHMF
TUJMMJOHFS 5[ODQN
5[ODQNGTQIOGFFGNGNUGTRÌFKURNC[GV
*ĻGPSCJOEFMTFĻNFE ĻBUĻ$JUZĻ4BGFUZsĻBVUPNBUJTL
CSFNTFS ĻLBOĻFUĻFMMFSĻGMFSFĻBGĻJOTUSVNFOUQBOF
MFUTĻTZNCPMFSĻUåOEFT ĻTBNUJEJHĻNFEĻBUĻEFUT
EJTQMBZĻWJTFSĻFOĻNFEEFMFMTF
&OĻUFLTUNFEEFMFMTFĻLBOĻTMVLLFTĻNFEĻFUĻLPSU
USZLĻQòĻCMJOLMZTBSNFOTĻ1-LOBQ
/GFFGNGNUGDGUMGF
$GV[FPKPI#HJL‘NRPKPI
#WVDTGOUPKPICH%KV[
5CHGV[
$JUZĻ4BGFUZsĻCSFNTFSĻFMMFSĻIBSĻGPSFUBHFUĻFOĻBVUPNBUJTLĻPQCSFNTOJOH
(QTTWFGUGPUQTGTDNQMGTGV
-BTFSTFOTPSFOĻFSĻNJEMFSUJEJHUĻVEFĻBGĻGVOLUJPO ĻQHBĻBUĻOPHFUĻCMPLFSFSĻEFO
p 'KFSOĻEFOĻHFOTUBOE ĻEFSĻCMPLFSFSĻTFOTPSFOĻPHFMMFSĻSFOHĆSĻGPSSVEFOĻGPSBOĻEFO
4FĻWFESĆSFOEFĻMBTFSTFOTPSFOTĻCFHSåOTOJOHFSĻTFĻTJEFĻ
%KV[5CHGV[5GTXKEGRÌMT‘
XGV
$JUZĻ4BGFUZsĻFSĻVEFĻBGĻGVOLUJPO
p )FOWFOEĻEJHĻUJMĻFUĻWåSLTUFE ĻIWJTĻNFEEFMFMTFOĻJLLFĻGPSTWJOEFSĻĻFUĻBVUPSJTFSFUĻ7PMWPWåSLTUFE
BOCFGBMFT
(”TGTUV”VVG
-QNNKUKQPUCFXCTUGNOGFCWVQOCVKUMDTGOUPKPIQIHQFI‘PIGTDGUM[VVGNUG )GPGTGNV
6QU[UVGOPKXGCWGT
,PMMJTJPOTBEWBSTFMĻNFEĻBVUPNBUJTLĻCSFNT
OJOHĻPHĻGPEHåOHFSCFTLZUUFMTFĻFSĻFUĻIKåMQF
NJEEFM ĻEFSĻBEWBSFSĻGĆSFSFOĻJĻUJMGåMEFĻBGĻGBSF
GPSĻLPMMJTJPOĻNFEĻFOĻGPEHåOHFSĻFMMFSĻGPSBOLĆ
SFOEFĻLĆSFUĆKFS ĻEFSĻIPMEFSĻTUJMMFĻFMMFSĻLĆSFSĻJ
TBNNFĻSFUOJOH
0KXGCW
,PMMJTJPOTBEWBSTFMĻNFEĻBVUPNBUJTLĻCSFNTOJOH
PHĻGPEHåOHFSCFTLZUUFMTFĻBLUJWFSFTĻJĻTJUVBUJP
OFS ĻIWPSĻGĆSFSFOĻFHFOUMJHĻCVSEFĻWåSF
CFHZOEUĻBUĻCSFNTFĻCFUZEFMJHUĻUJEMJHFSF ĻIWPS
GPSĻGVOLUJPOFOĻJLLFĻWJMĻLVOOFĻIKåMQFĻGĆSFSFOĻJ
BMMFĻTJUVBUJPOFS
,PMMJTJPOTBEWBSTFMĻNFEĻBVUPNBUJTLĻCSFNTOJOH
PHĻGPEHåOHFSCFTLZUUFMTFĻFSĻEFTJHOFUĻUJMĻBU
BLUJWFSFTĻTòĻTFOUĻTPNĻNVMJHUĻGPSĻBUĻVOEHò
VOĆEJHĻJOEHSJCFO
,PMMJTJPOTBEWBSTFMĻNFEĻBVUPNBUJTLĻCSFNTOJOH
PHĻGPEHåOHFSCFTLZUUFMTFĻLBOĻGPSIJOESFĻFO
LPMMJTJPOĻFMMFSĻSFEVDFSFĻLPMMJTJPOTIBTUJHIFEFO
,PMMJTJPOTBEWBSTFMĻNFEĻBVUPNBUJTLĻCSFNTOJOH
PHĻGPEHåOHFSCFTLZUUFMTFĻNòĻJLLFĻCSVHFTĻUJM
BUĻåOESFĻGĆSFSFOTĻNòEFĻBUĻLĆSFĻCJMFOĻĻIWJT
GĆSFSFOĻVEFMVLLFOEFĻTUPMFSĻQòĻLPMMJTJPOTBE
WBSTFMĻNFEĻBVUPNBUJTLĻCSFNTOJOHĻPHĻMBEFS
EFOĻCSFNTF ĻWJMĻEFSĻTLFĻFOĻLPMMJTJPOĻGĆSĻFMMFS
TJEFO
"GIåOHJHUĻBG ĻIWPSEBOĻCJMFOĻFSĻVETUZSFU ĻLBO
GVOLUJPOFOĻ,PMMJTJPOTBEWBSTFMĻNFEĻBVUPNB
UJTLĻCSFNTOJOHĻPHĻGPEHåOHFSCFTLZUUFMTF
GPSFLPNNFĻJĻUPĻWBSJBOUFSĻ0KXGCWĻPH
0KXGCW
(WPMVKQP
'ĆSFSFOĻBEWBSFTĻLVOĻPNĻPQEVLLFOEFĻGPSIJO
ESJOHFSĻNFEĻWJTVFMMFĻPHĻBLVTUJTLFĻTJHOBMFSĻ
JOHFOĻBVUPNBUJTLĻCSFNTOJOHĻHSJCFSĻJOE ĻGĆSF
SFOĻTLBMĻTFMWĻCSFNTF
0KXGCW
'ĆSFSFOĻBEWBSFTĻPNĻPQEVLLFOEFĻGPSIJOESJO
HFSĻNFEĻWJTVFMMFĻPHĻBLVTUJTLFĻTJHOBMFSĻĻCJMFO
CSFNTFSĻBVUPNBUJTL ĻIWJTĻGĆSFSFOĻJLLFĻIBOEMFS
JOEFOĻGPSĻFOĻSJNFMJHĻUJE
8+)6+)6
7FEMJHFIPMEFMTFĻBGĻLPNQPOFOUFS ĻEFSĻJOE
HòSĻJĻLPMMJTJPOTBEWBSTFMĻNFEĻBVUPNBUJTL
CSFNTOJOHĻPHĻGPEHåOHFSCFTLZUUFMTFĻNò
LVOĻVEGĆSFTĻQòĻWåSLTUFEĻĻFUĻBVUPSJTFSFU
7PMWPWåSLTUFEĻBOCFGBMFT
#FNåSLĻ#JMMFEFUĻFSĻTLFNBUJTLĻĻEFUBMKFSĻLBOĻWBSJFSFĻBGIåOHJHUĻBGĻCJMNPEFM
,VOĻNFEĻTZTUFNOJWFBVĻ
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
1XGTUKIVQXGTHWPMVKQPGT
"VEJPWJTVFMUĻBEWBSTFMTTJHOBMĻPNĻLPMMJTJ
POTSJTJLP
3BEBSTFOTPS
,BNFSBTFOTPS
,PMMJTJPOTBEWBSTMFOĻNFEĻBVUPNBUJTLĻCSFNT
OJOHĻVEGĆSFSĻUSFĻUSJOĻJĻEFOOFĻSåLLFGĆMHF
-QNNKUKQPUCFXCTUGN
$TGOUGUV”VVG
#WVQOCVKUMDTGOUPKPI
(”TGTUV”VVG
-QNNKUKQPUCFXCTUGNOGFCWVQOCVKUMDTGOUPKPIQIHQFI‘PIGTDGUM[VVGNUG
,PMMJTJPOTBEWBSTFMĻPHĻ$JUZĻ4BGFUZsĻTVQQMFSFS
IJOBOEFOĻ'PSĻNFSFĻJOGPSNBUJPOĻPNĻ$JUZ
4BGFUZs ĻTFĻTJEFĻ
-QNNKUKQPUCFXCTUGN
'ĆSTUĻBEWBSFTĻGĆSFSFOĻPNĻFOĻOåSUĻGPSFTUò
FOEFĻLPMMJTJPO
,PMMJTJPOTBEWBSTMFOĻSFHJTUSFSFSĻGPEHåOHFSF
TUJMMFTUòFOEFĻLĆSFUĆKFSĻPHĻLĆSFUĆKFS ĻEFSĻLĆSFS
GPSBOĻFOTĻFHFUĻLĆSFUĆK ĻJĻTBNNFĻSFUOJOH
7FEĻSJTJLPĻGPSĻQòLĆSTFMĻBGĻFOĻGPEHåOHFSĻFMMFS
FUĻLĆSFUĆKĻQòLBMEFTĻGĆSFSFOTĻPQNåSLTPNIFE
NFEĻFUĻSĆEUĻCMJOLFOEFĻBEWBSTFMTTJHOBMĻ OSĻ<>
QòĻJMMVTUSBUJPOFOĻQòĻTJEFĻ ĻPHĻFUĻBLVTUJTL
TJHOBM
$TGOUGCUUKUVCPEG
)WJTĻLPMMJTJPOTSJTJLPFOĻFSĻĆHFUĻZEFSMJHFSFĻFGUFS
LPMMJTJPOTBEWBSTMFO ĻBLUJWFSFTĻCSFNTFBTTJ
TUBODFO
%FUĻCFUZEFS ĻBUĻCSFNTFTZTUFNFUĻGPSCFSFEFTĻUJM
FOĻIVSUJHĻPQCSFNTOJOH ĻWFEĻBUĻCSFNTFSOF
BOWFOEFTĻTWBHU ĻIWJMLFUĻLBOĻNåSLFTĻTPNĻFU
MFUĻSZL
)WJTĻCSFNTFQFEBMFOĻUSåEFTĻUJMTUSåLLFMJHĻIVS
UJHUĻOFE ĻGPSFHòSĻCSFNTOJOHFOĻNFEĻGVMEĻCSFN
TFWJSLOJOH
#SFNTFBTTJTUBODFOĻTUZSLFSĻPHTòĻGĆSFSFOT
PQCSFNTOJOH ĻIWJTĻTZTUFNFUĻCFEĆNNFS ĻBU
CSFNTOJOHFOĻJLLFĻFSĻUJMTUSåLLFMJHĻUJMĻBUĻVOEHò
FOĻLPMMJTJPO
#WVQOCVKUMDTGOUPKPI
*ĻEFUĻTJETUFĻUSJOĻBLUJWFSFTĻEFOĻBVUPNBUJTLF
CSFNTFGVOLUJPO
)WJTĻGĆSFSFOĻJĻEFOOFĻTJUVBUJPOĻFOEOVĻJLLFĻIBS
CFHZOEUĻFOĻVOEWJHFNBOĆWSF ĻPHĻEFSĻFSĻPWFS
IåOHFOEFĻLPMMJTJPOTSJTJLP ĻUSåEFSĻEFOĻBVUP
NBUJTLFĻCSFNTFGVOLUJPOĻUJMĻĻEFUĻTLFS ĻVBOTFU
PNĻGĆSFSFOĻCSFNTFSĻFMMFSĻFKĻ#SFNTOJOHĻTLFS
TòĻNFEĻGVMEĻCSFNTFLSBGUĻGPSĻBUĻSFEVDFSFĻLPMMJ
TJPOTIBTUJHIFEFOĻFMMFSĻNFEĻCFHSåOTFUĻCSFN
TFLSBGU ĻIWJTĻEFUĻFSĻUJMTUSåLLFMJHUĻUJMĻBUĻVOEHò
FOĻLPMMJTJPO
#&8#45'.
,PMMJTJPOTBEWBSTMFOĻGVOHFSFSĻJLLFĻJĻBMMFĻLĆS
TFMTTJUVBUJPOFS ĻUSBGJL ĻWFKSĻPHĻWFKGPSIPME
,PMMJTJPOTBEWBSTMFOĻSFBHFSFSĻJLLFĻQòĻLĆSF
UĆKFS ĻEFSĻLĆSFSĻJĻFOĻBOEFOĻSFUOJOHĻFOEĻFOT
FHFUĻLĆSFUĆK ĻFMMFSĻQòĻEZS
"EWBSTFMĻBLUJWFSFTĻLVOĻWFEĻIĆKĻSJTJLPĻGPS
LPMMJTJPOĻ%FUUFĻBGTOJUĻ'VOLUJPO ĻPHĻBGTOJU
UFUĻ#FHSåOTOJOHFS ĻJOGPSNFSFSĻPNĻEF
CFHSåOTOJOHFS ĻTPNĻGĆSFSFOĻTLBMĻWåSF
PQNåSLTPNĻQò ĻGĆSĻ,PMMJTJPOTBEWBSTFM
NFEĻBVUPNBUJTLĻCSFNTOJOHĻCSVHFT
"EWBSTFMĻPHĻCSFNTFJOEHSFCĻGPSĻGPEHåO
HFSFĻFSĻTMòFUĻGSB ĻOòSĻLĆSFUĆKFUTĻIBTUJHIFE
FSĻPWFSĻĻLNU
"EWBSTFMĻPHĻCSFNTFJOEHSFCĻGPSĻGPEHåO
HFSFĻGVOHFSFSĻJLLFĻJĻNĆSLFĻPHĻUVOOFMFSĻ
IFMMFSĻJLLFĻOòSĻHBEFCFMZTOJOHFOĻFSĻUåOEU
'VOLUJPOFOĻBVUPNBUJTLĻCSFNTOJOHĻLBOĻGPS
IJOESFĻFOĻLPMMJTJPOĻFMMFSĻSFEVDFSFĻLPMMJTJPOT
IBTUJHIFEFOĻ'PSĻBUĻTJLSFĻGVMEĻCSFNTFWJSL
OJOHĻCĆSĻGĆSFSFOĻBMUJEĻBUĻUSåEFĻQòĻCSFNTFO
ĻTFMWĻOòSĻCJMFOĻCSFNTFSĻBVUPNBUJTL
7FOUĻBMESJHĻQòĻFOĻLPMMJTJPOTBEWBSTFMĻ'ĆSF
SFOĻFSĻBMUJEĻBOTWBSMJHĻGPSĻBUĻIPMEFĻEFOĻLPS
SFLUFĻBGTUBOEĻPHĻIBTUJHIFEĻĻPHTòĻOòSĻ,PM
MJTJPOTBEWBSTFMĻNFEĻBVUPNBUJTLĻCSFNTOJOH
CSVHFT
,VOĻNFEĻTZTUFNOJWFBVĻ
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
(”TGTUV”VVG
-QNNKUKQPUCFXCTUGNOGFCWVQOCVKUMDTGOUPKPIQIHQFI‘PIGTDGUM[VVGNUG &GVGMVGTKPICHHQFI‘PIGTG
p ,BNFSBTFOTPSFOTĻFWOFĻUJMĻBUĻTFĻGPEHåO
$GVLGPKPI
p ,BNFSBTFOTPSFOTĻFWOFĻUJMĻBUĻSFHJTUSFSF
*OETUJMMJOHFSĻGPSFUBHFTĻGSBĻ/;%#4ĻWJBĻNJEUFS
LPOTPMMFOTĻTLåSNĻPHĻNFOVTZTUFNĻ/åSNFSF
FOLFMUIFEFSĻPNĻCSVHĻBGĻNFOVTZTUFNFUĻGSFN
HòSĻBGĻTFĻTJEFĻ
HFSFĻJĻTLVNSJOHĻPHĻWFEĻEBHHSZĻFS
CFHSåOTFUĻĻMJHFTPNĻGPSĻEFUĻNFOOFTLF
MJHFĻĆKF
GPEHåOHFSFĻFSĻTMòFUĻGSBĻWFEĻLĆSTFMĻJ
NĆSLFĻPHĻJĻUVOOFMFSĻĻTFMWĻOòSĻHBEFCFMZT
OJOHFOĻFSĻUåOEU
#&8#45'.
,PMMJTJPOTBEWBSTFMĻNFEĻBVUPNBUJTLĻCSFNT
OJOHĻPHĻGPEHåOHFSCFTLZUUFMTFĻFSĻFUĻIKåM
QFNJEEFM
1RVKOCNGGMUGORNGTRÍJXCFU[UVGOGVCPUGTHQT
HQFI‘PIGTGOGFGPV[FGNKIMTQRUMQPVWT
'PSĻBUĻTZTUFNFUĻTLBMĻGVOHFSFĻPQUJNBMU ĻTLBM
EFOĻTZTUFNGVOLUJPO ĻEFSĻJEFOUJGJDFSFSĻGPEHåO
HFSF ĻIBWFĻTòĻFOUZEJHĻJOGPSNBUJPOĻPNĻLSPQT
LPOUVSĻTPNĻNVMJHUĻ%FUĻGPSVETåUUFSĻNVMJHIFE
GPSĻBUĻJEFOUJGJDFSFĻIPWFE ĻBSNF ĻTLVMESF ĻCFO
PWFSĻPHĻVOEFSLSPQĻJĻLPNCJOBUJPOĻNFEĻFUĻOPS
NBMUĻNFOOFTLFMJHUĻCFWåHFMTFTNĆOTUFS
'VOLUJPOFOĻLBOĻJLLFĻSFHJTUSFSFĻBMMFĻGPE
HåOHFSFĻJĻBMMFĻTJUVBUJPOFS ĻPHĻTFSĻGFLT
JLLFĻEFMWJTUĻTLKVMUFĻGPEHåOHFSF ĻQFSTPOFSĻJ
UĆKĻEFSĻTLKVMFSĻLSPQTLPOUVSFO ĻFMMFSĻGPE
HåOHFSFĻEFSĻFSĻMBWFSFĻFOEĻĻDN
p
'ĆSFSFOĻFSĻBMUJEĻBOTWBSMJHĻGPS ĻBUĻLĆSFUĆ
KFUĻLĆSFTĻLPSSFLUĻPHĻNFEĻTJLLFSIFETBG
TUBOEĻUJMQBTTFUĻUJMĻIBTUJHIFEFO
)WJTĻTUPSFĻEFMFĻBGĻLSPQQFOĻJLLFĻFSĻTZOMJHFĻGPS
LBNFSBFU ĻLBOĻTZTUFNFUĻJLLFĻSFHJTUSFSFĻFO
GPEHåOHFS
p 'PSĻBUĻFOĻGPEHåOHFSĻTLBMĻLVOOFĻSFHJTUSF
SFT ĻTLBMĻIBOIVOĻTFTĻJĻGVMEĻMåOHEFĻPH
IBWFĻFOĻIĆKEFĻQòĻNJOETUĻĻDN
p 4ZTUFNFUĻLBOĻJLLFĻSFHJTUSFSFĻFOĻGPEHåO
HFS ĻEFSĻCåSFSĻQòĻTUPSFĻHFOTUBOEF
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
1$5
'VOLUJPOFSOFĻ#SFNTFBTTJTUBODFĻPHĻ"VUP
NBUJTLĻCSFNTOJOHĻFSĻBMUJEĻTMòFUĻUJMĻĻEFĻLBO
JLLFĻTMòTĻGSB
#MVKXGTKPIQIFGCMVKXGTKPI
4òEBOĻWåMHFSĻNBO ĻPNĻ,PMMJTJPOTBEWBSTMFO
TLBMĻWåSFĻTMòFUĻUJMĻFMMFSĻGSB
p 4ĆHĻNFEĻNFOVTZTUFNFUĻ/;%#4ĻWJB
NJEUFSLPOTPMMFOTĻTLåSNĻGSFNĻUJM
+PFUVKNNKPIGT $KNKPFUVKNNKPIGT &TKXKPI
5WRRQTVU[UVGOGT
-QNNKUKQPUCFXCTUGNĻĻWåMHĻEFSĻ1PĻFMMFS
1HH
&OĻBLUJWFSFUĻGVOLUJPOĻUFTUFTĻWFEĻIWFSĻNPUPS
TUBSUĻWFEĻLPSUĻBUĻUåOEFĻBEWBSTFMTMBNQFOTĻ OS
<>ĻQòĻJMMVTUSBUJPOFOĻQòĻTJEFĻ ĻTFQBSBUFĻMZT
QVOLUFS
7FEĻNPUPSTUBSUĻGòTĻBVUPNBUJTLĻEFOĻJOETUJMMJOH
EFSĻWBSĻWBMHU ĻEBĻNPUPSFOĻCMFWĻTMVLLFU
(”TGTUV”VVG
-QNNKUKQPUCFXCTUGNOGFCWVQOCVKUMDTGOUPKPIQIHQFI‘PIGTDGUM[VVGNUG
#MVKXGTKPIQIFGCMVKXGTKPICH
CFXCTUGNUUKIPCNGT
"EWBSTFMTMBNQFOĻ OSĻ<>ĻQòĻJMMVTUSBUJPOFOĻQò
TJEFĻ ĻBLUJWFSFTĻBVUPNBUJTLĻWFEĻNPUPS
TUBSU ĻIWJTĻ,PMMJTJPOTBEWBSTFMĻFSĻTMòFUĻUJM
"EWBSTFMTMZEFOĻLBOĻBLUJWFSFTEFBLUJWFSFT
TFQBSBU
p 7åMHĻ1PĻFMMFSĻ1HHĻJĻNFOVTZTUFNFUĻ/;
%#4ĻVOEFSĻ+PFUVKNNKPIGT
$KNKPFUVKNNKPIGT &TKXKPI5WRRQTV
U[UVGOGT -QNNKUKQPUCFXCTUGN
#FXCTUGNUVQPG
+PFUVKNNKPICHCFXCTUGNUCHUVCPF
"EWBSTFMTBGTUBOEFOĻFSĻBGHĆSFOEFĻGPS ĻQòĻIWJM
LFOĻBGTUBOEĻEFOĻWJTVFMMFĻPHĻBLVTUJTLFĻBEWBS
TFMĻVEMĆTFT
p 7åMHĻFUĻBGĻQVOLUFSOFĻ.CPI Ļ0QTOCNĻFMMFS
-QTVĻJĻNFOVTZTUFNFUĻ/;%#4ĻVOEFS
+PFUVKNNKPIGT $KNKPFUVKNNKPIGT &TKXKPI
5WRRQTVU[UVGOGT
-QNNKUKQPUCFXCTUGN #FXCTUGNUCHUVCPF
"EWBSTFMTBGTUBOEFOĻBGHĆSĻTZTUFNFUTĻGĆMTPN
IFEĻ"EWBSTFMTBGTUBOEFOĻ.CPIĻHJWFSĻUJEMJHFSF
BEWBSTFMĻ1SĆWĻGĆSTUĻNFEĻ.CPIĻ)WJTĻEFOOF
JOETUJMMJOHĻHJWFSĻGPSĻNBOHFĻBEWBSTMFS ĻIWJMLFUĻJ
WJTTFĻTJUVBUJPOFSĻLBOĻWåSFĻJSSJUFSFOEF ĻLBOĻEV
TLJGUFĻUJMĻBEWBSTFMTBGTUBOEFOĻ0QTOCN
#SVHĻLVOĻVOEUBHFMTFTWJTĻBEWBSTFMTBGTUBOEFO
-QTV ĻGFLTĻUJMĻEZOBNJTLĻLĆSTFM
1$5
/òSĻEFOĻBEBQUJWFĻGBSUQJMPUĻCSVHFT ĻCMJWFS
BEWBSTFMTCMJOLĻPHĻBEWBSTFMTMZEFOĻBOWFOEU
BGĻGBSUQJMPUFO ĻTFMWĻPNĻLPMMJTJPOTBEWBSTMFO
FSĻTMòFUĻGSB
,PMMJTJPOTBEWBSTMFOĻBEWBSFSĻGĆSFSFO ĻOòS
EFSĻFSĻGBSFĻGPSĻTBNNFOTUĆE ĻNFOĻGVOLUJ
POFOĻLBOĻJLLFĻGPSLPSUFĻGĆSFSFOTĻSFBLUJPOT
UJE
'PSĻBUĻLPMMJTJPOTBEWBSTMFOĻTLBMĻWåSFĻFGGFL
UJW ĻTLBMĻEFSĻBMUJEĻLĆSFTĻNFEĻ"GTUBOETLPO
USPMMFOĻJOETUJMMFUĻQòĻUJETJOUFSWBMĻ ĻTF
TJEFĻ
#&8#45'.
*OUFUĻBVUPNBUJTLĻTZTUFNĻLBOĻHBSBOUFSF
ĻĻLPSSFLUĻGVOLUJPOĻJĻBMMFĻTJUVBUJPOFS
1SĆWĻBMESJHĻLPMMJTJPOTBEWBSTFMĻNFEĻBVUP
NBUJTLĻCSFNTOJOHĻNPEĻNFOOFTLFSĻFMMFS
LĆSFUĆKFSĻĻEFUĻLBOĻGPSòSTBHFĻBMWPSMJHFĻTLB
EFSĻPHĻMJWTGBSF
-QPVTQNCHKPFUVKNNKPIGT
%FĻBLUVFMMFĻJOETUJMMJOHFSĻLBOĻLPOUSPMMFSFTĻQò
NJEUFSLPOTPMMFOTĻTLåSNĻ4ĆHĻNFEĻNFOVTZ
TUFNFUĻ/;%#4ĻVOEFSĻ+PFUVKNNKPIGT
$KNKPFUVKNNKPIGT &TKXKPI5WRRQTVU[UVGOGT
-QNNKUKQPUCFXCTUGN ĻTFĻTJEFĻ
8GFNKIGJQNFGNUG
1$5
4FMWĻPNĻBEWBSTFMTBGTUBOEFOĻFSĻJOETUJMMFUĻUJM
.CPI ĻLBOĻBEWBSTMFSĻJĻOPHMFĻTJUVBUJPOFS
PQGBUUFTĻTPNĻTFOFĻ'FLTĻWFEĻTUPSF
IBTUJHIFETGPSTLFMMF ĻFMMFSĻIWJTĻFOĻGPSBOLĆ
SFOEFĻCJMĻCSFNTFSĻLSBGUJHU
-COGTCQITCFCTUGPUQT
#FNåSLĻ#JMMFEFUĻFSĻTLFNBUJTLĻĻEFUBMKFSĻLBOĻWBSJFSFĻBGIåOHJHUĻBGĻCJMNPEFM
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
(”TGTUV”VVG
-QNNKUKQPUCFXCTUGNOGFCWVQOCVKUMDTGOUPKPIQIHQFI‘PIGTDGUM[VVGNUG 'PSĻBUĻTFOTPSFSOFĻTLBMĻGVOHFSFĻLPSSFLU ĻTLBM
EFĻIPMEFTĻSFOFĻGPSĻTOBWT ĻJTĻPHĻTOF ĻPHĻSFHFM
NåTTJHUĻSFOHĆSFTĻNFEĻWBOEĻPHĻCJMTIBNQPP
1$5
4OBWT ĻJTĻPHĻTOF ĻEFSĻEåLLFSĻTFOTPSFSOF
SFEVDFSFSĻGVOLUJPOFOĻPHĻLBOĻGPSIJOESFĻNòM
JOH
$GIT‘PUPKPIGT
1$5
%FUĻWJTVFMMFĻBEWBSTFMTTJHOBMĻLBOĻNJEMFSUJ
EJHUĻTåUUFTĻVEĻBGĻESJGUĻWFEĻIĆKĻUFNQFSBUVSĻJ
LBCJOFO ĻGFLTĻGPSòSTBHFUĻBGĻTUåSLUĻTPMMZT
)WJTĻEFUĻTLFS ĻBLUJWFSFTĻBEWBSTFMTMZEFO
TFMWPNĻEFOĻFSĻEFBLUJWFSFUĻJĻNFOVTZTUFNFU
p
"EWBSTMFSĻLBOĻVEFCMJWF ĻIWJTĻBGTUBOEFO
UJMĻGPSBOLĆSFOEFĻFSĻLPSU ĻFMMFSĻWFEĻLSBG
UJHFĻSBUĻPHĻQFEBMCFWåHFMTFS ĻGFLTĻJ
GPSCJOEFMTFĻNFEĻFOĻBLUJWĻLĆSFTUJM
,PMMJTJPOTBEWBSTFMĻNFEĻBVUPNBUJTLĻCSFNTOJOH
PHĻGPEHåOHFSCFTLZUUFMTFĻFSĻBLUJWĻGSB
DBĻĻLNU
%FUĻWJTVFMMFĻBEWBSTFMTTJHOBMĻ OSĻ<>ĻQòĻJMMVTUSB
UJPOFOĻQòĻTJEFĻ ĻLBOĻWåSFĻWBOTLFMJHUĻBUĻTF
JĻUJMGåMEFĻBGĻTUåSLUĻTPMMZT ĻSFGMFLTFS ĻCSVHĻBG
TPMCSJMMFS ĻFMMFSĻIWJTĻGĆSFSFOĻJLLFĻIBSĻCMJLLFUĻSFU
UFUĻMJHFĻGSFNĻ"EWBSTFMTMZEFOĻCĆSĻEFSGPSĻBMUJE
WåSFĻBLUJWFSFU
7FEĻHMBUĻGĆSFĻGPSMåOHFTĻCSFNTFMåOHEFO ĻIWJM
LFUĻLBOĻNJOETLFĻFWOFOĻUJMĻBUĻVOEHòĻLPMMJTJPOĻ*
TòEBOOFĻTJUVBUJPOFSĻWJMĻ"#4ĻPHĻ%45$TZTUF
NFSOFĻHJWFĻEFOĻCFETUĻNVMJHFĻCSFNTFLSBGU
NFEĻCJCFIPMEUĻTUBCJMJUFU
#&8#45'.
"EWBSTMFSĻPHĻCSFNTFJOEHSFCĻLBOĻCMJWF
VEMĆTUĻGPSĻTFOUĻFMMFSĻVEFCMJWF ĻIWJTĻUSBGJLTJ
UVBUJPOFOĻFMMFSĻZESFĻQòWJSLOJOHFSĻHĆS ĻBU
SBEBSĻFMMFSĻLBNFSBTFOTPSFOĻJLLFĻLBOĻSFHJ
TUSFSFĻFOĻGPEHåOHFSĻFMMFSĻFUĻGPSBOLĆSFOEF
LĆSFUĆKĻLPSSFLU
4FOTPSTZTUFNFUĻIBSĻFOĻCFHSåOTFUĻSåLLF
WJEEFĻGPSĻGPEHåOHFSF ĻPHĻTZTUFNFUĻHJWFS
EFSGPSĻFGGFLUJWFSĻBEWBSTMFSĻPHĻCSFNTFJOE
HSFC ĻOòSĻLĆSFUĆKFUTĻIBTUJHIFEĻFSĻPQĻUJM
ĻLNUĻ'PSĻTUJMMFTUòFOEFĻFMMFSĻMBOHTPNU
LĆSFOEFĻLĆSFUĆKFSĻFSĻBEWBSTMFSĻPHĻCSFNTF
JOEHSFCĻFGGFLUJWF ĻOòSĻLĆSFUĆKFUTĻIBTUJHIFE
FSĻPQĻUJMĻĻLNU
"EWBSTMFSĻGPSĻTUJMMFTUòFOEFĻFMMFSĻMBOHTPNU
LĆSFOEFĻLĆSFUĆKFSĻLBOĻTåUUFTĻVEĻBGĻGVOL
UJPOĻQHBĻNĆSLFĻFMMFSĻEòSMJHĻTJHUCBSIFE
"EWBSTFMĻPHĻCSFNTFJOEHSFCĻGPSĻGPEHåO
HFSFĻFSĻTMòFUĻGSB ĻOòSĻLĆSFUĆKFUTĻIBTUJHIFE
FSĻPWFSĻĻLNU
,PMMJTJPOTBEWBSTFMTTZTUFNFUĻBOWFOEFSĻEFO
TBNNFĻSBEBSTFOTPSĻTPNĻEFOĻBEBQUJWFĻGBSUQJ
MPUĻ/åSNFSFĻFOLFMUIFEFSĻPNĻSBEBSTFOTPSFO
PHĻEFOTĻCFHSåOTOJOHFSĻGSFNHòSĻBGĻTF
TJEFĻ
)WJTĻBEWBSTMFSOFĻGPSFLPNNFSĻBUĻWåSFĻGPSĻIZQ
QJHFĻFMMFSĻGPSTUZSSFOEF ĻLBOĻBEWBSTFMTBGTUBO
EFOĻSFEVDFSFTĻ%FUUFĻGĆSFSĻUJM ĻBUĻTZTUFNFU
BEWBSFSĻQòĻFUĻTFOFSFĻUJETQVOLU ĻIWJMLFUĻSFEV
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
(”TGTUV”VVG
-QNNKUKQPUCFXCTUGNOGFCWVQOCVKUMDTGOUPKPIQIHQFI‘PIGTDGUM[VVGNUG
DFSFSĻEFUĻTBNMFEFĻBOUBMĻBEWBSTMFS ĻTFĻBGTOJUUFU
*OETUJMMJOHĻBGĻBEWBSTFMTBGTUBOEĻQòĻTJEFĻ
.FEĻFOHBHFSFUĻCBLHFBSĻFSĻLPMMJTJPOTBEWBSTFM
NFEĻBVUPNBUJTLĻCSFNTOJOHĻNJEMFSUJEJHUĻEFBL
UJWFSFU
,PMMJTJPOTBEWBSTFMĻNFEĻBVUPNBUJTLĻCSFNTOJOH
BLUJWFSFTĻJLLFĻWFEĻMBWĻGBSUĻĻVOEFSĻĻLNU
4ZTUFNFUĻHSJCFSĻEFSGPSĻJLLFĻJOEĻJĻTJUVBUJPOFS
IWPSĻFOTĻFHFUĻLĆSFUĆKĻOåSNFSĻTJHĻEFOĻGPSBO
LĆSFOEFĻCJMĻNFHFUĻMBOHTPNU ĻGFLTĻWFEĻQBSLF
SJOH
*ĻTJUVBUJPOFS ĻIWPSĻGĆSFSFOĻVEWJTFSĻFOĻBLUJWĻPH
CFWJETUĻBEGåSEĻJĻUSBGJLLFO ĻLBOĻFOĻLPMMJTJPOT
BEWBSTFMĻGPSTJOLFTĻMJEUĻGPSĻBUĻNJOJNFSFĻVOĆE
WFOEJHFĻBEWBSTMFS
/òSĻ"VUPNBUJTLĻCSFNTOJOHĻIBSĻGPSIJOESFUĻFO
LPMMJTJPOĻNFEĻFOĻTUJMMFTUòFOEFĻHFOTUBOE ĻCMJWFS
CJMFOĻTUòFOEFĻTUJMMFĻJĻIĆKTUĻ ĻTFLVOEĻ)WJT
CJMFOĻCSFNTFSĻPQĻGPSĻFUĻGPSBOLĆSFOEFĻLĆSFUĆKĻ J
LĆSTFM ĻTåOLFTĻGBSUFOĻUJMĻEFOĻTBNNFĻIBTUJH
IFE ĻTPNĻEFUĻGPSBOLĆSFOEFĻLĆSFUĆKĻIPMEFS
1òĻCJMFSĻNFEĻNBOVFMĻHFBSLBTTFĻTUBOETFS
NPUPSFO ĻOòSĻ"VUPNBUJTLĻCSFNTOJOHĻIBSĻTUPQ
QFUĻCJMFO ĻIWJTĻGĆSFSFOĻJLLFĻGPSJOEFOĻOòSĻBU
USZLLFĻLPCMJOHTQFEBMFOĻOFE
-COGTCUGPUQTGPUDGIT‘PUPKPIGT
#JMFOTĻLBNFSBTFOTPSĻCSVHFTĻĻGPSVEFOĻBGĻLPM
MJTJPOTBEWBSTFMĻNFEĻBVUPNBUJTLĻCSFNTOJOHĻ
PHTòĻBGĻGVOLUJPOFSOF
p "VUPNBUJTLĻOFECMåOEJOHĻBGĻGKFSOOåSMZT
ĻTFĻTJEFĻ
p 5SBGJLTLJMUJOGPSNBUJPOĻĻTFĻTJEFĻ
p %SJWFSĻ"MFSUĻ$POUSPMĻqĻTFĻTJEFĻ
p -BOFĻ%FQBSUVSFĻ8BSOJOHĻqĻTFĻTJEFĻ
JLLFĻLBOĻSFHJTUSFSFTĻFMMFSĻGĆSTUĻSFHJTUSFSFT
TFOFSFĻFOEĻGPSWFOUFU
7FEĻNFHFUĻIĆKFĻUFNQFSBUVSFSĻTMòTĻLBNFSBFU
NJEMFSUJEJHUĻGSBĻJĻDBĻĻNJOVUUFSĻFGUFSĻNPUPS
TUBSUĻGPSĻBUĻCFTLZUUFĻLBNFSBGVOLUJPOFO
(GLNU”IPKPIQICHJL‘NRPKPICHHGLN
1$5
'PSSVEFOTĻGMBEFĻGPSBOĻLBNFSBTFOTPSFOĻCĆS
IPMEFTĻGSJĻGPSĻJT ĻTOF ĻEVHĻPHĻTOBWT
%FSĻCĆSĻJLLFĻLMåCFTĻFMMFSĻNPOUFSFTĻOPHFU
QòĻGPSSVEFOĻGPSBOĻLBNFSBTFOTPSFO ĻEBĻEFU
LBOĻSFEVDFSFĻFMMFSĻIFMUĻGPSIJOESFĻGVOLUJPOFO
BGĻFUĻFMMFSĻGMFSFĻBGĻEFĻTZTUFNFS ĻEFSĻBGIåO
HFSĻBGĻLBNFSBTFOTPSFO
,BNFSBTFOTPSFOĻIBSĻCFHSåOTOJOHFSĻJĻMJHIFE
NFEĻEFUĻNFOOFTLFMJHFĻĆKF ĻEWTĻEFOĻTFS
EòSMJHFSFĻJĻNĆSLF ĻLSBGUJHĻTOFĻFMMFSĻSFHOĻTBNUĻJ
UåUĻUòHFĻ6OEFSĻTòEBOOFĻGPSIPMEĻLBOĻLBNF
SBBGIåOHJHFĻGVOLUJPOFSĻSFEVDFSFTĻLSBGUJHU
FMMFSĻNJEMFSUJEJHUĻPQIĆSF
)WJTĻEJTQMBZFUĻWJTFSĻNFEEFMFMTFO
(QTTWFGUGPUQTGTDNQMGTGV ĻCFUZEFSĻEFU ĻBU
SBEBSTFOTPSFOTĻTJHOBMFSĻCMPLFSFT ĻPHĻJLLFĻLBO
SFHJTUSFSFĻGPEHåOHFSF ĻLĆSFUĆKFSĻFMMFSĻWFKTUSJ
CFSĻGPSBOĻCJMFO
%FUĻCFUZEFSĻPHTò ĻBUĻĻCPSUTFUĻGSBĻLPMMJTJPOT
BEWBSTFMĻNFEĻBVUPNBUJTLĻCSFNTOJOHĻĻIFMMFS
JLLFĻGVOLUJPOFSOFĻBVUPNBUJTLĻOFECMåOEJOHĻBG
GKFSOOåSMZT ĻUSBGJLTLJMUJOGPSNBUJPO Ļ%SJWFS
"MFSUĻ$POUSPMĻPHĻ-BOFĻ%FQBSUVSFĻ8BSOJOHĻWJM
IBWFĻGVMEĻGVOLUJPO
.VMJHFĻòSTBHFSĻUJMĻWJTOJOHĻBGĻNFEEFMFMTFOĻPH
GPSTMBHĻUJMĻBGIKåMQOJOHĻGSFNHòSĻBGĻGĆMHFOEF
UBCFM
0HTòĻLSBGUJHUĻNPEMZT ĻSFGMFLTFSĻGSBĻLĆSFCBOFO
TOFĻFMMFSĻJTCFMBHUĻWFKCBOF ĻTOBWTFUĻWFKCBOF
FMMFSĻVUZEFMJHĻTJEFNBSLFSJOHFSĻBGĻLĆSTFMTGFMUFU
LBOĻLSBGUJHUĻSFEVDFSFĻGVOLUJPOFO ĻOòSĻLBNFSB
TFOTPSFOĻCSVHFTĻUJMĻBUĻBGMåTFĻLĆSFCBOFOĻPH
SFHJTUSFSFĻGPEHåOHFSFĻPHĻBOESFĻLĆSFUĆKFS
,BNFSBTFOTPSFOTĻTZOTGFMUĻFSĻCFHSåOTFU ĻTò
GPEHåOHFSFĻPHĻLĆSFUĆKFSĻJĻOPHMFĻTJUVBUJPOFS
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
(”TGTUV”VVG
-QNNKUKQPUCFXCTUGNOGFCWVQOCVKUMDTGOUPKPIQIHQFI‘PIGTDGUM[VVGNUG ¯TUCI
#HJL‘NRPKPI
¯TUCI
#HJL‘NRPKPI
¯TUCI
#HJL‘NRPKPI
'PSSVEFOTĻGMBEF
GPSBOĻLBNFSBFUĻFS
TOBWTFUĻFMMFS
CFMBHUĻNFEĻJT
FMMFSĻTOF
3FOHĆSĻGPSSVEFOT
GMBEFĻGPSBOĻLBNFSBFU
GPSĻTOBWT ĻJTĻPHĻTOF
'PSSVEFOTĻGMBEF
GPSBOĻLBNFSBFUĻFS
SFOHKPSU ĻNFO
NFEEFMFMTFO
GPSTWJOEFSĻJLLF
7FOUĻ%FUĻLBOĻUBHF
LBNFSBFUĻOPHMFĻNJOVU
UFSĻBUĻNòMFĻTJHUCBSIF
EFO
%FSĻFSĻLPNNFU
TOBWTĻNFMMFN
GPSSVEFOTĻJOEFS
TJEFĻPHĻLBNF
SBFU
5åUĻUòHF ĻLSBGUJH
SFHOĻFMMFSĻTOF
CFWJSLFS ĻBU
LBNFSBFUĻJLLFĻTFS
HPEUĻOPL
*OHFOUJOHĻ&OĻHBOH
JNFMMFNĻGVOHFSFS
LBNFSBFUĻJLLFĻJĻLSBGUJH
OFECĆS
'òĻFUĻBVUPSJTFSFU
7PMWPWåSLTUFEĻUJMĻBU
SFOHĆSFĻGPSSVEFOĻJOEFO
JĻLBNFSBIVTFUĻĻFU
BVUPSJTFSFUĻ7PMWP
WåSLTUFEĻBOCFGBMFT
5[ODQNGTQIOGFFGNGNUGTRÌFKURNC[GV
5[ODQN#
/GFFGNGNUGDGUMGF
$GV[FPKPI
-QNNKUKQPUCFXCTUNÌGV
(4#
,PMMJTJPOTBEWBSTFMĻFSĻTMòFUĻGSB
7JTFTĻWFEĻTUBSUĻBGĻNPUPSFO
.FEEFMFMTFOĻGPSTWJOEFSĻFGUFSĻDBĻĻTFLVOEFSĻFMMFSĻFGUFSĻFUĻUSZLĻQòĻ1-LOBQQFO
-QNNKUKQPUCFXCT(GLNK
U[UVGO
,PMMJTJPOTBEWBSTFMĻLBOĻJLLFĻBLUJWFSFT
7JTFT ĻOòSĻGĆSFSFOĻGPSTĆHFSĻBUĻBLUJWFSFĻGVOLUJPOFO
.FEEFMFMTFOĻGPSTWJOEFSĻFGUFSĻDBĻĻTFLVOEFSĻFMMFSĻFGUFSĻFUĻUSZLĻQòĻ1-LOBQQFO
#WVDTGOUPKPICMVKXG
TGV
"VUPNBUJTLĻCSFNTOJOHĻIBSĻWåSFUĻJĻGVOLUJPO
.FEEFMFMTFOĻGPSTWJOEFSĻFGUFSĻFUĻUSZLĻQòĻ1-LOBQQFO
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
(”TGTUV”VVG
-QNNKUKQPUCFXCTUGNOGFCWVQOCVKUMDTGOUPKPIQIHQFI‘PIGTDGUM[VVGNUG
5[ODQN#
/GFFGNGNUGDGUMGF
$GV[FPKPI
(QTTWFGUGPUQTGTDNQ
MGTGV
,BNFSBTFOTPSFOĻFSĻNJEMFSUJEJHUĻVEFĻBGĻGVOLUJPO
7JTFTĻGFLT ĻOòSĻEFSĻFSĻTOF ĻJTĻFMMFSĻTOBWTĻQòĻGPSSVEFO
p 3FOHĆSĻGPSSVEFOTĻGMBEFĻGPSBOĻLBNFSBTFOTPSFO
-åTĻPNĻLBNFSBTFOTPSFOTĻCFHSåOTOJOHFSĻĻTFĻTJEFĻ
4CFCTDNQMGTGV5G
KPUVTDQI
,PMMJTJPOTBEWBSTFMĻNFEĻBVUPNBUJTLĻCSFNTOJOHĻFSĻNJEMFSUJEJHUĻVEFĻBGĻGVOLUJPO
3BEBSTFOTPSFOĻFSĻCMPLFSFUĻPHĻLBOĻJLLFĻSFHJTUSFSFĻBOESFĻLĆSFUĆKFS ĻGFLTĻJĻLSBGUJHĻSFHO ĻFMMFSĻIWJTĻEFSĻIBS
TBNMFUĻTJHĻTOFTKBQĻGPSBOĻEFO
4FĻWFESĆSFOEFĻSBEBSTFOTPSFOTĻCFHSåOTOJOHFSĻTFĻTJEFĻ
-QNNKUKQPUCFXCT5GT
XKEGRÌMT‘XGV
,PMMJTJPOTBEWBSTFMĻNFEĻBVUPNBUJTLĻCSFNTOJOHĻFSĻIFMUĻFMMFSĻEFMWJTUĻVEFĻBGĻGVOLUJPO
p )FOWFOEĻEJHĻUJMĻFUĻWåSLTUFE ĻIWJTĻNFEEFMFMTFOĻJLLFĻGPSTWJOEFSĻĻFUĻBVUPSJTFSFUĻ7PMWPWåSLTUFEĻBOCF
GBMFT
"
4ZNCPMFSOFĻFSĻTLFNBUJTLFĻĻEFĻLBOĻWBSJFSFĻBMUĻFGUFSĻNBSLFEĻPHĻCJMNPEFM
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
(”TGTUV”VVG
&TKXGT#NGTV5[UVGO )GPGTGNVQO&TKXGT#NGTV5[UVGO
%SJWFSĻ"MFSUĻ4ZTUFNĻIBSĻUJMĻGPSNòMĻBUĻIKåMQFĻFO
GĆSFS ĻIWJTĻLĆSTFMĻFSĻWFEĻBUĻCMJWFĻEòSMJHFSF ĻFMMFS
TPNĻFSĻWFEĻGPSMBEFĻTJOĻLĆSFCBOFĻVEFOĻBUĻWJEF
BGĻEFU
%SJWFSĻ"MFSUĻ4ZTUFNĻCFTUòSĻBGĻGPSTLFMMJHFĻGVOL
UJPOFS ĻTPNĻLBOĻWåSFĻBLUJWFSFUĻTBNUJEJHUĻFMMFS
IWFSĻGPSĻTJH
p %SJWFSĻ"MFSUĻ$POUSPMĻqĻ%"$ ĻTFĻTJEFĻ
p -BOFĻ%FQBSUVSFĻ8BSOJOHĻqĻ-%8 ĻTF
TJEFĻ
&OĻGVOLUJPOĻEFSĻFSĻTMòFUĻUJM ĻFSĻJĻTUBOECZĻPH
BLUJWFSFTĻBVUPNBUJTL ĻOòSĻIBTUJHIFEFOĻLPN
NFSĻPWFSĻĻLNU
'VOLUJPOFOĻEFBLUJWFSFTĻJHFO ĻOòSĻIBTUJHIFEFO
GBMEFSĻVOEFSĻĻLNU
#FHHFĻGVOLUJPOFSĻBOWFOEFSĻFUĻLBNFSB ĻEFS
LSåWFS ĻBUĻLĆSFCBOFOĻIBSĻNBMFEFĻTJEFNBSLF
SJOHFSĻQòĻIWFSĻTJEF
#&8#45'.
%SJWFSĻ"MFSUĻ4ZTUFNĻGVOHFSFSĻJLLFĻJĻBMMF
TJUVBUJPOFS ĻNFOĻFSĻLVOĻCFSFHOFUĻTPNĻFU
LPNQMFUUFSFOEFĻIKåMQFNJEEFM
'ĆSFSFOĻIBSĻBMUJEĻBOTWBSFUĻGPS ĻBUĻCJMFO
LĆSFSĻTJLLFSU
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
(”TGTUV”VVG
&TKXGT#NGTV5[UVGO&#%
)GPGTGNVQO&#%
%"$ĻIBSĻUJMĻGPSNòMĻBUĻSFHJTUSFSFĻFOĻLĆSFNòEF
EFSĻMBOHTPNUĻCMJWFSĻEòSMJHFSF ĻPHĻFSĻGĆSTUĻPH
GSFNNFTUĻCFSFHOFUĻUJMĻCSVHĻQòĻTUĆSSFĻWFKF
'VOLUJPOFOĻFSĻJLLFĻCFSFHOFUĻUJMĻCZUSBGJL
$GVLGPKPI
*ĻWJTTFĻUJMGåMEFĻLBOĻEFUĻWåSF ĻBUĻGĆSFSFOTĻLĆSF
NòEFĻJLLFĻQòWJSLFTĻUJMĻUSPETĻGPSĻUSåUIFEĻ*ĻTò
GBMEĻFSĻEFUĻNVMJHU ĻBUĻGĆSFSFOĻJLLFĻGòSĻOPHFO
BEWBSTFMĻ%FSGPSĻFSĻEFUĻBMUJEĻWJHUJHUĻBUĻTUBOETF
PHĻUBHFĻFOĻQBVTF ĻOòSĻNBOĻGĆMFSĻTJHĻUSåU ĻVBO
TFUĻPNĻ%"$ĻIBSĻBGHJWFUĻFOĻBEWBSTFMĻFMMFSĻFK
1$5
'VOLUJPOFOĻ%"$Ļ %SJWFSĻ"MFSUĻ$POUSPM ĻIBSĻUJM
GPSNòMĻBUĻGBOHFĻGĆSFSFOTĻPQNåSLTPNIFE
IWJTĻGĆSFSFOĻCFHZOEFSĻBUĻLĆSFĻTMJOHSFOEF
GFLTĻIWJTĻGĆSFSFOĻEJTUSBIFSFTĻFMMFSĻFSĻWFEĻBU
GBMEFĻJĻTĆWO
,BNFSBFUĻBGMåTFSĻLĆSFCBOFOTĻNBMFEFĻTJEF
NBSLFSJOHFSĻPHĻTBNNFOIPMEFSĻWFKTUSåLOJO
HFOĻNFEĻSBUCFWåHFMTFSOFĻ'ĆSFSFOĻBEWBSFT
OòSĻCJMFOĻJLLFĻGĆMHFSĻLĆSFCBOFOĻQòĻFOĻKåWO
NòEF
1$5
,BNFSBTFOTPSFOĻIBSĻWJTTFĻCFHSåOTOJOHFS
TFĻTJEFĻ
'VOLUJPOFOĻNòĻJLLFĻCFOZUUFTĻUJMĻBUĻGPSMåOHF
LĆSFUJEFOĻ.BOĻCĆSĻBMUJEĻIPMEFĻQBVTFSĻNFE
KåWOFĻNFMMFNSVNĻPHĻTĆSHFĻGPSĻBUĻWåSF
VEIWJMFU
$GIT‘PUPKPI
%FUĻLBOĻTLF ĻBUĻTZTUFNFUĻBGHJWFSĻFOĻBEWBSTFM
VEFOĻBUĻGĆSFSFOTĻLĆSFNòEFĻFSĻCMFWFUĻGPSSJOHFU
GFLTĻJĻGĆMHFOEFĻUJMGåMEF
p *ĻLSBGUJHĻTJEFWJOE
p 1òĻWFKCFMåHOJOHĻNFEĻIKVMTQPS
*OETUJMMJOHFSĻGPSFUBHFTĻNFEĻNJEUFSLPOTPMMFOT
TLåSNĻPHĻEFUTĻNFOVTZTUFNĻ/åSNFSF
FOLFMUIFEFSĻPNĻCSVHĻBGĻNFOVTZTUFNFUĻGSFN
HòSĻBGĻTFĻTJEFĻ
6KN(TC
'PSĻBUĻTåUUFĻ%SJWFSĻ"MFSUĻJĻTUBOECZ
p 4ĆHĻJĻ/;%#4ĻGSFNĻUJMĻ$KNKPFUVKNNKPIGT
&TKXKPI5WRRQTVU[UVGOGT &TKXGT
#NGTVĻPHĻBGLSZETĻGFMUFUĻĻ*OUFUĻLSZETĻJĻGFMUFU
'VOLUJPOFOĻTMòFUĻGSB
(WPMVKQP
%SJWFSĻ"MFSUĻBLUJWFSFT ĻOòSĻIBTUJHIFEFOĻPWFS
TUJHFSĻĻLNU ĻPHĻFSĻTUBEJHĻBLUJW ĻTòĻMåOHF
IBTUJHIFEFOĻFSĻPWFSĻĻLNU
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
(”TGTUV”VVG
&TKXGT#NGTV5[UVGO&#% ,ĆSFTĻCJMFOĻTMJOHSFOEF ĻBEWBSFT
GĆSFSFOĻNFEĻFUĻMZETJHOBMĻPHĻUFLTU
NFEEFMFMTFOĻ&TKXGT#NGTV6KFVKNGP
RCWUGĻĻTZNCPMFUĻUJMĻWFOTUSFĻUåOEFT
TBNUJEJHUĻQòĻJOTUSVNFOUQBOFMFUĻ"EWBSTMFO
HFOUBHFTĻFGUFSĻFUĻTUZLLFĻUJE ĻIWJTĻJLLFĻLĆSTMFO
GPSCFESFT
"EWBSTFMTTZNCPMFUĻLBOĻTMVLLFT
p 5SZLĻQòĻWFOTUSFĻLPOUBLUBSNTĻ1-LOBQ
7FEĻBMBSNĻFMMFSĻGĆMFMTFĻBGĻUSåUIFEĻTLBMĻEV
TòĻIVSUJHUĻTPNĻNVMJHUĻTUBOETFĻCJMFOĻQòĻFO
TJLLFSĻNòEFĻPHĻIWJMF
6OEFSTĆHFMTFSĻIBSĻWJTU ĻBUĻEFUĻFSĻMJHFĻTò
GBSMJHUĻBUĻLĆSFĻCJMĻWFEĻUSåUIFEĻTPNĻVOEFS
JOEGMZEFMTFĻBGĻBMLPIPM
#&8#45'.
&OĻBMBSNĻTLBMĻUBHFTĻNFEĻTUPSĻBMWPS ĻEBĻFO
TĆWOJHĻGĆSFSĻPGUFĻJLLFĻTFMWĻCFNåSLFSĻTJOĻUJM
TUBOE
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
(”TGTUV”VVG
&TKXGT#NGTV5[UVGO&#%
5[ODQNGTQIOGFFGNGNUGT
+PUVTWOGPVRCPGN
5[ODQN#
/GFFGNGNUGDGUMGF
$GV[FPKPI
&TKXGT#NGTV6KFVKNGPRCWUG
#JMFOĻFSĻLĆSUĻQòĻFOĻTMJOHSFOEFĻNòEFĻ'ĆSFSFOĻGòSĻFOĻBMBSNĻJĻGPSNĻBGĻFUĻMZETJHOBMĻPHĻFOĻUFLTUNFEEF
MFMTF
(QTTWFGUGPUQTGTDNQMGTGV
,BNFSBTFOTPSFOĻFSĻNJEMFSUJEJHUĻVEFĻBGĻGVOLUJPO
7JTFTĻGFLT ĻOòSĻEFSĻFSĻTOF ĻJTĻFMMFSĻTOBWTĻQòĻGPSSVEFO
p 3FOHĆSĻGPSSVEFOTĻGMBEFĻGPSBOĻLBNFSBTFOTPSFO
-åTĻPNĻLBNFSBTFOTPSFOTĻCFHSåOTOJOHFS ĻTFĻTJEFĻ
&TKXGT#NGTV5[U5GTXKEG
RÌMT‘XGV
4ZTUFNFUĻGVOHFSFSĻJLLF
p )FOWFOEĻEJHĻUJMĻFUĻWåSLTUFE ĻIWJTĻNFEEFMFMTFOĻJLLFĻGPSTWJOEFSĻĻFUĻBVUPSJTFSFUĻ7PMWPWåSLTUFE
BOCFGBMFT
"
4ZNCPMFSOFĻFSĻTLFNBUJTLFĻĻEFĻLBOĻWBSJFSFĻBMUĻFGUFSĻNBSLFEĻPHĻCJMNPEFM
5M‘TO
5[O
DQN#
/GFFGNGNUGDGUMGF
$GV[FPKPI
&TKXGT#NGTV5NÌGV(4#
'VOLUJPOFOĻFSĻTMòFUĻGSB
&TKXGT#NGTVĻ6KNI‘PIGNKI
'VOLUJPOFOĻFSĻBLUJWFSFU
``
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
(”TGTUV”VVG
&TKXGT#NGTV5[UVGO&#% 5[O
DQN#
"
/GFFGNGNUGDGUMGF
$GV[FPKPI
&TKXGT#NGTV5VCPFD[MOJ
'VOLUJPOFOĻFSĻTBUĻJĻTUBOECZ ĻGPSEJĻIBTUJHIFEFOĻFSĻMBWFSFĻFOEĻĻLNU
&TKXGT#NGTV+MMGVTÌFKIJGF
,ĆSFCBOFOĻNBOHMFSĻUZEFMJHFĻTJEFNBSLFSJOHFS ĻFMMFSĻLBNFSBTFOTPSFOĻFSĻNJEMFSUJEJHUĻVEFĻBGĻGVOL
UJPOĻ-åTĻPNĻLBNFSBTFOTPSFOTĻCFHSåOTOJOHFS ĻTFĻTJEFĻ
4ZNCPMFSOFĻFSĻTLFNBUJTLFĻĻEFĻLBOĻWBSJFSFĻBMUĻFGUFSĻNBSLFEĻPHĻCJMNPEFM
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
(”TGTUV”VVG
&TKXGT#NGTV5[UVGO.&9
)GPGTGNVQO.&9
$GVLGPKPIQIHWPMVKQP
'VOLUJPOFOĻ-%8Ļ -BOFĻ%FQBSUVSFĻ8BSOJOH
IBSĻUJMĻGPSNòMĻBUĻSFEVDFSFĻSJTJLPFOĻGPSĻTòLBMEUF
TJOHMFVMZLLFS ĻIWPSĻCJMFOĻJĻWJTTFĻTJUVBUJPOFS
GPSMBEFSĻLĆSFCBOFOĻPHĻSJTJLFSFSĻBUĻIBWOF
FOUFOĻJĻHSĆGUFOĻFMMFSĻJĻEFOĻNPETBUUFĻLĆSFCBOF
-%8ĻCFTUòSĻBGĻFUĻLBNFSB ĻEFSĻBGMåTFSĻLĆSFCB
OFOTĻNBMFEFĻTJEFNBSLFSJOHFS
)WJTĻCJMFOĻVEFOĻHSVOEĻLSZETFSĻLĆSFCBOFOT
WFOTUSFĻFMMFSĻIĆKSFĻTJEFNBSLFSJOH ĻGòSĻGĆSFSFO
FOĻBMBSNĻJĻGPSNĻBGĻFUĻMZETJHOBM
1$5
'ĆSFSFOĻGòSĻLVOĻÁOĻBEWBSTFM ĻIWFSĻHBOHĻIKV
MFOFĻLSZETFSĻFOĻMJOKFĻ%FSĻIĆSFTĻBMUTòĻJOHFO
BMBSN ĻOòSĻCJMFOĻIBSĻFOĻMJOKFĻNFMMFNĻIKVMFOF
'VOLUJPOFOĻTMòTĻUJMĻFMMFSĻGSBĻNFEĻFOĻLOBQĻQò
NJEUFSLPOTPMMFOĻ/òSĻGVOLUJPOFOĻFSĻTMòFUĻUJM
MZTFSĻMBNQFOĻJĻLOBQQFO
%FOOFĻGVOLUJPOĻFSĻTVQQMFSFUĻQòĻJOTUSVNFOUQB
OFMFUĻNFEĻTFMWGPSLMBSFOEFĻHSBGJLĻJĻGPSTLFMMJHF
TJUVBUJPOFSĻ)FSĻFSĻOPHMFĻFLTFNQMFS
.&9HWPMVKQPGPUUKFGOCTMGTKPIGT OCTMGTGVOGF
T”FVRÍDKNNGFGV p -%8TZNCPMFUĻIBSĻ)7*%&ĻTJEFNBSLFSJO
HFSĻĻGVOLUJPOFOĻFSĻBLUJWFSFUĻPHĻSFHJTUSF
SFSTFSĻEFOĻFOFĻTJEFNBSLFSJOH ĻFMMFS
CFHHF
p -%8TZNCPMFUĻIBSĻ(3èĻTJEFNBSLFSJOHFS
ĻGVOLUJPOFOĻFSĻBLUJWFSFU ĻNFOĻTFSĻIWFSLFO
WFOTUSFĻFMMFSĻIĆKSFĻTJEFNBSLFSJOH
FMMFS
p -%8TZNCPMFUĻIBSĻ(3èĻTJEFNBSLFSJOHFS
ĻGVOLUJPOFOĻFSĻJĻTUBOECZ ĻGPSEJĻIBTUJH
IFEFOĻFSĻVOEFSĻĻLNU
p -%8TZNCPMFUĻIBSĻJOHFOĻTJEFNBSLFSJOHFS
ĻGVOLUJPOFOĻFSĻEFBLUJWFSFU
``
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
(”TGTUV”VVG
&TKXGT#NGTV5[UVGO.&9 $GIT‘PUPKPIGT
2GTUQPNKIGKPFUVKNNKPIGT
5[ODQNGTQIOGFFGNGNUGTRÌFKURNC[GV
-%8GVOLUJPOFOTĻLBNFSBTFOTPSĻIBS
CFHSåOTOJOHFS ĻEFSĻMJHOFSĻEFUĻNFOOFTLFMJHF
ĆKFTĻ'PSĻOåSNFSFĻPQMZTOJOHFS ĻTFĻTJEFĻ
*OETUJMMJOHFSĻGPSFUBHFTĻGSBĻNJEUFSLPOTPMMFOT
TLåSNĻWJBĻNFOVTZTUFNFUĻJĻ/;%#4Ļ4ĆH
GSFNĻUJMĻ+PFUVKNNKPIGT $KNKPFUVKNNKPIGT
&TKXKPI5WRRQTVU[UVGOGT .CPG
&GRCTVWTG9CTPKPIĻ'PSĻJOGPSNBUJPOĻPNĻCSVH
BGĻNFOVTZTUFNFUĻĻTFĻTJEFĻ
*ĻTJUVBUJPOFS ĻIWPSĻ-%8GVOLUJPOFOĻVEFCMJWFS
WJTFTĻFUĻJLPOĻQòĻJOTUSVNFOUQBOFMFUĻJĻLPNCJOB
UJPOĻNFEĻFOĻGPSLMBSFOEFĻNFEEFMFMTFĻQòĻEJT
QMBZFUĻFMMFSĻTLåSNFOĻĻGĆMHĻJĻTòĻGBMEĻEFOĻBOCF
GBMJOH ĻEFSĻHJWFT
1$5
*ĻWJTTFĻTJUVBUJPOFSĻHJWFSĻ-%8ĻJLLFĻFO
BEWBSTFM ĻGFLT
p
p
p
p
p
"GWJTFSOFĻFSĻTMòFUĻUJM
'ĆSFSFOĻIBSĻGPEFOĻQòĻCSFNTFQFEBMFO
7FEĻIVSUJHĻOFEUSZLOJOHĻBGĻTQFFEFSFO
7FEĻIVSUJHFĻSBUCFWåHFMTFS
7FEĻTòĻLSBGUJHUĻFUĻTWJOH ĻBUĻCJMFOĻTMJOH
SFS
5[ODQN#
&LTFNQMFSĻQòĻNFEEFMFMTFS
7åMHĻNFMMFNĻQVOLUFSOF
p 1PXGFUVCTVĻĻ'VOLUJPOFOĻTåUUFTĻJ
TUBOECZ ĻIWFSĻHBOHĻNPUPSFOĻTUBSUFTĻ*
NPETBUĻGBMEĻGòTĻTBNNFĻWåSEJ ĻTPNĻEB
NPUPSFOĻCMFWĻTUBOETFU
p *”LGTGH”NUQOJGFĻĻ'ĆMTPNIFEFOĻĆHFS
FOĻBMBSNĻBGHJWFTĻUJEMJHFSF ĻPHĻEFSĻFSĻGåSSF
CFHSåOTOJOHFS
/GFFGNGNUGDGUMGF
$GV[FPKPI
.CPG&GRCTVWTG9CTPKPI6+.
.CPG&GRCTVWTG9CTPKPI(4#
'VOLUJPOFOĻFSĻTMòFUĻUJMGSB
7JTFTĻWFEĻBLUJWFSJOHTMVLOJOH
5FLTUFOĻGPSTWJOEFSĻFGUFSĻĻTFLVOEFS
.CPG&GRCTV9CTP5VCPFD[
MOJ
'VOLUJPOFOĻFSĻTBUĻJĻTUBOECZ ĻGPSEJĻIBTUJHIFEFOĻFSĻMBWFSFĻFOEĻĻLNU
.CPG&GRCTV9CTP+MMGVTÌFKI
JGF
,ĆSFCBOFOĻNBOHMFSĻUZEFMJHFĻTJEFNBSLFSJOHFS ĻFMMFSĻLBNFSBTFOTPSFOĻFSĻNJEMFSUJEJHUĻVEFĻBG
GVOLUJPOĻ-åTĻPNĻLBNFSBTFOTPSFOTĻCFHSåOTOJOHFS ĻTFĻTJEFĻ
/òSĻ)ĆKFSFĻGĆMTPNIFEĻFSĻWBMHUĻHJWFTĻBMMJHFWFMĻFOĻBEWBSTFM ĻTFĻTJEFĻ
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
(”TGTUV”VVG
&TKXGT#NGTV5[UVGO.&9
5[ODQN#
/GFFGNGNUGDGUMGF
$GV[FPKPI
.CPG&GRCTV9CTP6KNTÌFKIJGF
'VOLUJPOFOĻMåTFSĻLĆSFCBOFOTĻTJEFNBSLFSJOHFS
(QTTWFGUGPUQTGTDNQMGTGV
,BNFSBTFOTPSFOĻFSĻNJEMFSUJEJHUĻVEFĻBGĻGVOLUJPO
7JTFTĻGFLT ĻOòSĻEFSĻFSĻTOF ĻJTĻFMMFSĻTOBWTĻQòĻGPSSVEFO
p 3FOHĆSĻGPSSVEFOTĻGMBEFĻGPSBOĻLBNFSBTFOTPSFO
-åTĻPNĻLBNFSBTFOTPSFOTĻCFHSåOTOJOHFS ĻTFĻTJEFĻ
&TKXGT#NGTV5[U5GTXKEGRÌMT‘
XGV
4ZTUFNFUĻGVOHFSFSĻJLLF
p )FOWFOEĻEJHĻUJMĻFUĻWåSLTUFE ĻIWJTĻNFEEFMFMTFOĻJLLFĻGPSTWJOEFSĻĻFUĻBVUPSJTFSFUĻ7PMWP
WåSLTUFEĻBOCFGBMFT
"
4ZNCPMFSOFĻFSĻTLFNBUJTLFĻĻEFĻLBOĻWBSJFSFĻBMUĻFGUFSĻNBSLFEĻPHĻCJMNPEFM
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
(”TGTUV”VVG
2CTMJL‘NRU[UVGO
)GPGTGNV
(WPMVKQP
1BSLFSJOHTIKåMQFOĻBOWFOEFTĻTPNĻFOĻIKåMQ
WFEĻQBSLFSJOHĻ&UĻMZETJHOBMĻPHĻTZNCPMFSĻQò
NJEUFSLPOTPMMFOTĻTLåSNĻBOHJWFSĻBGTUBOEFOĻUJM
EFOĻSFHJTUSFSFEFĻGPSIJOESJOH
1BSLFSJOHTIKåMQFOTĻLBOĻKVTUFSFTĻVOEFSĻJHBOH
WåSFOEFĻMZETJHOBMĻNFEĻNJEUFSLPOTPMMFOT
81.LOBQĻFMMFSĻJĻCJMFOTĻNFOVTZTUFNĻ/;%#4
ĻTFĻTJEFĻ
1BSLFSJOHTIKåMQĻGòTĻJĻUPĻWBSJBOUFS
p ,VOĻCBHWFE
p #òEFĻGPSBOĻPHĻCBHWFE
#&8#45'.
p
1BSLFSJOHTIKåMQFOĻLBOĻBMESJHĻFSTUBUUF
EFUĻBOTWBS ĻGĆSFSFOĻTFMWĻIBSĻWFEĻQBSLF
SJOH
p
4FOTPSFSOFĻIBSĻCMJOEFĻWJOLMFS ĻIWPSĻGPS
IJOESJOHFSĻJLLFĻLBOĻSFHJTUSFSFT
p
7åSĻPQNåSLTPNĻQòĻGFLTĻNFOOFTLFS
FMMFSĻEZS ĻEFSĻCFGJOEFSĻTJHĻJĻOåSIFEFO
BGĻCJMFO
4ZTUFNFUĻBLUJWFSFTĻBVUPNBUJTLĻWFEĻNPUPSTUBSU
ĻBGCSZEFSLPOUBLUFOTĻMBNQFĻGPSĻUJMGSBĻMZTFS
)WJTĻQBSLFSJOHTIKåMQFOĻTMòTĻGSBĻNFEĻLOBQ
QFO ĻTMVLLFSĻMBNQFO
5M‘TOXKUPKPIXKUGTHQTJKPFTKPIGTHQTCPVKNXGP
UVTGQIDCIXGFVKNJ”LTG
.JEUFSLPOTPMMFOTĻTLåSNĻWJTFSĻFUĻPWFSTJHUTCJM
MFEFĻNFEĻGPSIPMEFUĻNFMMFNĻCJMFOĻPHĻFOĻSFHJ
TUSFSFUĻGPSIJOESJOH
%FOĻNBSLFSFEFĻTFLUPSĻWJTFS ĻIWJMLFOIWJMLFĻBG
EFĻGJSFĻTFOTPSFS ĻEFSĻIBSĻSFHJTUSFSFUĻGPSIJOESJO
HFOĻ+PĻOåSNFSFĻCJMTZNCPMFUĻFSĻQòĻFOĻNBSLF
SFUĻTFLUPSSVEF ĻEFTUPĻLPSUFSFĻFSĻBGTUBOEFO
NFMMFNĻCJMFOĻPHĻFOĻSFHJTUSFSFUĻGPSIJOESJOH
%FTUPĻLPSUFSFĻBGTUBOEĻUJMĻGPSIJOESJOHFOĻGPSBO
CBHUJM ĻEFTUPĻUåUUFSFĻCMJWFSĻMZETJHOBMFSOFĻ"M
BOEFOĻMZEĻGSBĻMZEBOMåHHFUĻEåNQFTĻBVUPNB
UJTL
7FEĻFOĻBGTUBOEĻQòĻPQĻUJMĻĻDNĻFSĻUPOFOĻLPO
TUBOU ĻPHĻEFOĻBLUJWFĻTFOTPSTĻGFMUĻOåSNFTU
CJMFOĻFSĻVEGZMEUĻ)WJTĻEFSĻFSĻFOĻGPSIJOESJOH
(”TGTUV”VVG
2CTMJL‘NRU[UVGO
JOEFOĻGPSĻLPOTUBOUUPOFBGTUBOEFOĻCòEFĻGPSBO
PHĻCBHĻCJMFO ĻMZEFSĻUPOFOĻGSBĻIĆKUUBMFSOFĻQò
TLJGU
2CTMGTKPIUJL‘NRDCIWF
2CTMGTKPIUJL‘NRHQTCP
8+)6+)6
%FSĻLBOĻWåSFĻQSPCMFNFSĻNFEĻBUĻPQGBOHF
TJHOBMFSOFĻGSBĻWJTTFĻHFOTUBOEF ĻGFLT
LåEFS ĻUZOEFĻQåMFĻFMMFSĻMBWFĻGPSIJOESJOHFS
TPNĻEFSGPSĻNJEMFSUJEJHUĻJLLFĻSFHJTUSFSFTĻBG
TFOTPSFSOFĻĻEFOĻQVMTFSFOEFĻUPOFĻLBO
VWFOUFUĻTUBOETFĻJĻTUFEFUĻGPSĻBUĻTLJGUFĻUJMĻEFO
GPSWFOUFEFĻLPOTUBOUFĻUPOF
p
7åSĻTåSMJHUĻPQNåSLTPNIFE ĻPHĻTUZS
GMZUĻCJMFOĻNFHFUĻMBOHTPNU ĻFMMFSĻBGCSZE
EFOĻOVWåSFOEFĻQBSLFSJOHTNBOĆWSFĻ
EFSĻLBOĻWåSFĻIĆKĻSJTJLPĻGPSĻTLBEFSĻQò
LĆSFUĆKFSĻFMMFSĻBOESFĻHFOTUBOEF ĻEB
TFOTPSFSOFĻJLLFĻWJSLFSĻPQUJNBMUĻJĻĆKF
CMJLLFU
.òMFPNSòEFUĻMJHFĻCBHĻCJMFOĻFSĻDBĻ ĻNĻ-ZE
TJHOBMFUĻGPSĻGPSIJOESJOHFSĻCBHWFEĻLPNNFSĻGSB
FOĻBGĻEFĻCBHFTUFĻIĆKUUBMFSF
.òMFPNSòEFUĻMJHFĻGPSBOĻCJMFOĻFSĻDBĻ ĻN
-ZETJHOBMFUĻGPSĻGPSIJOESJOHFSĻGSFNBEĻLPNNFS
GSBĻFOĻBGĻEFĻGPSSFTUFĻIĆKUUBMFSF
1BSLFSJOHTIKåMQFOĻCBHVEĻBLUJWFSFT ĻOòSĻEFS
TUJMMFTĻJĻCBLHFBS
1BSLFSJOHTIKåMQFOĻGPSBOĻFSĻBLUJWĻWFEĻFO
IBTUJHIFEĻQòĻPQĻUJMĻĻLNUĻ-BNQFOĻJĻLOBQ
QFOĻFSĻUåOEUĻGPSĻBUĻWJTF ĻBUĻTZTUFNFUĻFSĻTMòFU
UJMĻ/òSĻIBTUJHIFEFOĻLPNNFSĻVOEFSĻĻLNU
BLUJWFSFTĻTZTUFNFUĻJHFO
7FEĻCBLOJOHĻNFEĻGFLTĻBOIåOHFSĻFMMFSĻDZLFM
IPMEFSĻQòĻBOIåOHFSUSåLLFUĻTLBMĻTZTUFNFU
GSBLPCMFTĻĻFMMFSTĻSFBHFSFSĻTFOTPSFSOFĻQò
EFN
1$5
1BSLFSJOHTIKåMQFOĻCBHWFEĻTMòTĻBVUPNBUJTL
GSBĻWFEĻLĆSTFMĻNFEĻBOIåOHFS ĻIWJTĻEFS
CSVHFTĻPSJHJOBMFĻ7PMWPBOIåOHFSLBCMFS
1$5
1BSLFSJOHTIKåMQFOĻGPSBOĻEFBLUJWFSFT ĻOòS
QBSLFSJOHTCSFNTFOĻFSĻUSVLLFU ĻFMMFSĻ2TUJM
MJOHĻWåMHFTĻJĻFOĻCJMĻNFEĻBVUPNBUHFBS
(”TGTUV”VVG
2CTMJL‘NRU[UVGO
8+)6+)6
4GPI”TKPICHUGPUQTGT
7FEĻNPOUFSJOHĻBGĻFLTUSBMZTĻ)VTL ĻBUĻEF
JLLFĻNòĻWåSFĻJĻWFKFOĻGPSĻTFOTPSFSOFĻqĻJ
HJWFUĻGBMEĻLBOĻFLTUSBMZTFOFĻCMJWFĻPQGBUUFU
TPNĻGPSIJOESJOHFS
8KUPKPICHHGLNKU[UVGOGV
)WJTĻJOGPSNBUJPOTTZNCPMFUĻMZTFS
LPOTUBOU ĻPHĻJOGPSNBUJPOTEJTQMBZFU
WJTFSĻ2CTMJL‘NRU[UVGO5GTXKEG
RÌMT‘XGV ĻFSĻQBSLFSJOHTIKåMQFOĻVEFĻBGĻGVOL
UJPO
5GPUQTGTPGURNCEGTKPIHQTCP
8+)6+)6
6OEFSĻCFTUFNUFĻPNTUåOEJHIFEFSĻLBOĻQBS
LFSJOHTIKåMQFTZTUFNFUĻBGHJWFĻGBMTLF
BEWBSTFMTTJHOBMFS ĻEFSĻGPSòSTBHFTĻBGĻFLT
UFSOFĻMZELJMEFS ĻTPNĻBGHJWFSĻEFĻTBNNF
VMUSBMZEGSFLWFOTFS ĻTPNĻTZTUFNFUĻBSCFKEFS
NFE
&LTFNQMFSĻIFSQòĻFSĻCMBĻIPSO ĻWòEFĻEåL
QòĻBTGBMU ĻUSZLMVGUCSFNTFS ĻVETUĆEOJOHTTUĆK
GSBĻNPUPSDZLMFSĻNW
5GPUQTGTPGURNCEGTKPIDCIRÍ
'PSĻBUĻTFOTPSFSOFĻTLBMĻGVOHFSFĻLPSSFLU ĻTLBM
EFĻSFOHĆSFTĻSFHFMNåTTJHUĻNFEĻWBOEĻPHĻCJM
TIBNQPP
1$5
4OBWT ĻJTĻPHĻTOFĻQòĻTFOTPSFSOFĻLBOĻHJWF
BOMFEOJOHĻUJMĻGBMTLFĻBEWBSTFMTTJHOBMFS
(”TGTUV”VVG
2CTMGTKPIUMCOGTC
)GPGTGNV
(WPMVKQPQIDGVLGPKPI
)WJTĻFOĻBOEFOĻWJTOJOHĻFSĻBLUJW ĻPWFSUBHFSĻQBS
LFSJOHTLBNFSBTZTUFNFUĻBVUPNBUJTL ĻPH
LBNFSBCJMMFEFUĻWJTFTĻQòĻTLåSNFO
1BSLFSJOHTLBNFSBFUĻFSĻFUĻIKåMQFTZTUFN ĻEFS
BLUJWFSFT ĻOòSĻEFSĻTUJMMFTĻJĻCBLHFBSĻ LBO
åOESFTĻJĻJOETUJMMJOHTNFOVFO ĻTFĻTJEFĻ /òSĻEFSĻTUJMMFTĻJĻCBLHFBS ĻWJTFTĻUPĻGVMEU
PQUSVLOFĻMJOKFS ĻTPNĻJMMVTUSFSFS ĻIWPSĻCJMFOT
CBHIKVMĻLPNNFSĻUJMĻBUĻLĆSFĻNFEĻEFUĻOVWå
SFOEFĻSBUVETMBHĻ%FUĻFSĻFOĻIKåMQĻWFEĻQBSLF
SJOHĻNFMMFNĻCJMFSĻMBOHTĻFOĻWFK ĻWFEĻCBLOJOH
IWPSĻQMBETFOĻFSĻUSBOHĻPHĻWFEĻUJMLPCMJOHĻBG
BOIåOHFSĻ#JMFOTĻPNUSFOUMJHFĻZEFSNòMĻJMMVTUSF
SFTĻNFEĻUPĻTUJQMFEFĻMJOKFSĻ)KåMQFMJOKFSOFĻLBO
TMòTĻGSBĻJĻPQTåUOJOHTNFOVFO
,BNFSBCJMMFEFUĻWJTFTĻQòĻNJEUFSLPOTPMMFOT
TLåSN
#&8#45'.
p
1BSLFSJOHTLBNFSBFUĻFSĻFUĻIKåMQFNJE
EFMĻPHĻLBOĻBMESJHĻFSTUBUUFĻGĆSFSFOT
BOTWBSĻWFEĻCBLOJOH
p
,BNFSBFUĻIBSĻEĆEFĻWJOLMFS ĻIWPSĻGPS
IJOESJOHFSĻJLLFĻLBOĻSFHJTUSFSFT
p
7åSĻPQNåSLTPNĻQòĻNFOOFTLFSĻPH
EZS ĻEFSĻCFGJOEFSĻTJHĻOåSĻCJMFO
,BNFSBFUĻWJTFS ĻIWBEĻEFSĻFSĻCBHĻWFEĻCJMFO ĻPH
PNĻOPHFUĻEVLLFSĻPQĻGSBĻTJEFSOF
)WJTĻCJMFOĻFSĻPHTòĻVETUZSFUĻNFEĻQBSLFSJOHT
TFOTPSFS ĻWJTFTĻEFOTĻJOGPSNBUJPOĻHSBGJTLĻTPN
GBSWFEFĻGFMUFSĻGPSĻBUĻJMMVTUSFSFĻBGTUBOEFOĻUJMĻEF
SFHJTUSFSFEFĻGPSIJOESJOHFS ĻTFĻTJEFĻ
,BNFSBFUĻWJTFSĻFUĻCSFEUĻPNSòEFĻCBHĻWFEĻCJMFO
TBNUĻFOĻEFMĻBGĻLPGBOHFSFOĻPHĻFWFOUVFMU
BOIåOHFSUSåL
,BNFSBFUĻFSĻBLUJWUĻJĻDBĻĻTFLVOEFS ĻFGUFSĻBU
CBLHFBSFUĻFSĻEFBLUJWFSFU ĻFMMFSĻJOEUJMĻCJMFOT
IBTUJHIFEĻPWFSTUJHFSĻĻLNU
%#/MPCRRGPURNCEGTKPI
(FOTUBOEFĻQòĻTLåSNFOĻLBOĻTFĻVE ĻTPNĻPN
EFĻIåMEFS ĻNFOĻEFUĻFSĻOPSNBMU
1$5
(FOTUBOEFĻQòĻCJMMFETLåSNFOĻLBOĻWåSF
OåSNFSFĻQòĻCJMFO ĻFOEĻEFĻTFSĻVEĻUJMĻBUĻWåSF
QòĻTLåSNFO
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
(”TGTUV”VVG
2CTMGTKPIUMCOGTC *L‘NRGNKPLGT
-COGTCGVURNCEGTKPIXGFUKFGPCHÍDPKPIUJÍPF
VCIGV
.[UHQTJQNF
,BNFSBCJMMFEFUĻKVTUFSFTĻBVUPNBUJTLĻFGUFSĻMZT
GPSIPMEFOFĻ%FUĻHĆS ĻBUĻCJMMFEFUĻLBOĻWBSJFSF
OPHFUĻJĻMZTTUZSLFĻPHĻLWBMJUFUĻ%òSMJHFĻMZTGPSIPME
LBOĻSFTVMUFSFĻJĻFOĻMJEUĻSJOHFSFĻCJMMFELWBMJUFU
'MUGORNGTRÍJXQTFCPJL‘NRGNKPLGTMCPXKUGUHQT
H”TGTGP
-JOKFSOFĻQòĻTLåSNFOĻQSPKJDFSFT ĻTPNĻPNĻEF
CFGBOEUĻTJHĻWFEĻKPSEPWFSGMBEFOĻCBHĻWFEĻCJMFO
PHĻFSĻEJSFLUFĻBGIåOHJHFĻBGĻSBUVETMBH ĻIWJMLFU
HĆS ĻBUĻGĆSFSFOĻTFSĻEFOĻWFKĻCJMFOĻWJMĻLĆSF ĻPHTò
WFEĻTWJOHOJOH
1$5
)PMEĻLBNFSBMJOTFOĻSFOĻGPSĻTOBWT ĻTOFĻPHĻJT
GPSĻCFETUĻNVMJHĻGVOLUJPOĻ%FUUFĻFSĻTQFDJFMU
WJHUJHUĻWFEĻEòSMJHFĻMZTGPSIPME
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
1$5
p
7FEĻCBLOJOHĻNFEĻBOIåOHFS ĻEFSĻJLLF
FSĻFMFLUSJTLĻGPSCVOEFUĻUJMĻCJMFO ĻWJTFS
TLåSNFOTĻMJOKFSĻEFOĻWFK ĻDKNGPĻWJMĻUBHF
JLLFĻBOIåOHFSFOT
p
4LåSNFOĻWJTFSĻJOHFOĻMJOKFS ĻOòSĻFO
BOIåOHFSĻFSĻGPSCVOEFUĻFMFLUSJTLĻUJM
CJMFOTĻFMTZTUFN
p
1BSLFSJOHTLBNFSBFUĻTMVLLFTĻBVUPNB
UJTLĻWFEĻLĆSTFMĻNFEĻBOIåOHFS ĻIWJT
EFSĻCSVHFTĻPSJHJOBMUĻ7PMWPĻBOIåOHFS
LBCFM
8+)6+)6
)VTL ĻBUĻTLåSNCJMMFEFUĻLVOĻWJTFSĻPNSòEFU
CBHĻWFEĻCJMFOĻĻWåSĻPQNåSLTPNĻQòĻCJMFOT
TJEFSĻPHĻGPSWPHO ĻOòSĻSBUUFUĻESFKFTĻWFEĻCBL
OJOH
(”TGTUV”VVG
2CTMGTKPIUMCOGTC
)T‘PUGNKPLGT
SFO ĻIWJTĻEFSĻJLLFĻFSĻOPHFOĻGPSIJOESJOHĻQò
WFKFO
$KNGTOGFDCIUGPUQTGT
(CTXG
#HUVCPF OGVGT
(VM
q
0SBOHF
q 3ĆE
q +PFUVKNNKPIGT
5SZLĻQòĻ1-/'07 ĻOòSĻEFSĻWJTFTĻFOĻOPSNBM
LBNFSBWJTOJOHĻ'PSFUBHĻEFĻJOETUJMMJOHFS ĻEFS
ĆOTLFT
ŽXTKIV
p 4UBOEBSEJOETUJMMJOHFOĻFS ĻBUĻLBNFSBFUĻBLUJ
5[UVGOGVUNKPLGT
WFSFT ĻOòSĻEFSĻTUJMMFTĻJĻCBLHFBS
(SåOTFMJOKFĻĻDN[POFĻCBHVEĻGSBĻCJMFO
(SåOTFMJOKFĻGSJĻCBLOJOHT[POF
(CTXGFGHGNVGT HKTGKCNVÐVRTUGPUQT XKUGTCHUVCP
FGP
)KVMTQPS
)WJTĻCJMFOĻPHTòĻFSĻVETUZSFUĻNFEĻQBSLFSJOHT
TFOTPSFSĻ TFĻTJEFĻ ĻCMJWFSĻWJTOJOHFOĻBG
BGTUBOEFOĻNFSFĻQSåDJT ĻPHĻGBSWFEFĻGFMUFSĻWJTFS
IWJMLFOIWJMLFĻBGĻEFĻGJSFĻTFOTPSFS ĻEFSĻSFHJTUSF
SFSĻFOĻGPSIJOESJOH
%FOĻGVMEUĻPQUSVLOFĻMJOKFĻ ĻJOESBNNFSĻFO
[POF ĻEFSĻFSĻJOEFOĻGPSĻDBĻĻDNĻGSBĻLPGBOHF
SFO
%FOĻQVOLUFSFEFĻMJOKFĻ ĻJOESBNNFSĻFOĻ[POF
QòĻPQĻUJMĻDBĻ ĻNĻCBHVEĻGSBĻLPGBOHFSFOĻ%FU
FSĻTBNUJEJHĻHSåOTFOĻGPSĻEFĻEFUBMKFSĻQòĻCJMFO
EFSĻSBHFSĻMåOHTUĻVE ĻGFLTĻTJEFTQFKMFĻPHĻIKĆS
OFSĻĻPHTòĻOòSĻEFOĻTWJOHFS
p
&UĻUSZLĻQòĻ%#/ĻBLUJWFSFSĻLBNFSBFU ĻTFMW
PNĻEFSĻJLLFĻTUJMMFTĻJĻCBLHFBS
p 4LJGUĻNFMMFNĻOPSNBMUĻPHĻ[PPNFUĻCJMMFEF
WFEĻBUĻESFKFĻ670'ĻFMMFSĻUSZLLFĻQòĻ%#/
p )WJTĻCJMFOĻIBSĻGMFSFĻLBNFSBFS ĻJOTUBMMFSFU
TLJGUFTĻEFSĻLBNFSBĻWFEĻBUĻUSZLLFĻQòĻ%#/
FMMFSĻESFKFĻ670'
'FMUFUTĻGBSWFĻåOESFT ĻOòSĻBGTUBOEFOĻUJMĻGPSIJO
ESJOHFOĻCMJWFSĻNJOESFĻĻGSBĻHVMĻUJMĻPSBOHFĻNPE
SĆE
%FĻCSFEFĻIKVMTQPSĻ ĻNFMMFNĻTJEFNBSLFSJO
HFSOFĻBOHJWFS ĻIWPSĻIKVMFOFĻWJMĻCFWåHFĻTJH ĻPH
LBOĻTUSåLLFĻTJHĻDBĻ ĻNĻCBHVEĻGSBĻLPGBOHF
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
(”TGTUV”VVG
2CTMGTKPIUMCOGTC $GIT‘PUPKPIGT
1$5
$ZLFMIPMEFSĻFMMFSĻBOEFUĻUJMCFIĆSĻNPOUFSFU
CBHĻQòĻCJMFOĻLBOĻEåLLFĻGPSĻLBNFSBFUT
TJHU
7åSĻPQNåSLTPNĻQò ĻBUĻTFMWĻPNĻEFUĻTFSĻVE
TPNĻPNĻFOĻGPSIPMETWJTĻMJMMFĻEFMĻBGĻCJMMFEFUĻFS
TLKVMU ĻLBOĻEFUĻNFEGĆSF ĻBUĻFOĻSFMBUJWUĻTUPSĻTFL
UPSĻFSĻTLKVMU ĻPHĻGPSIJOESJOHFSĻLBOĻEFSJHFOOFN
GPSCMJWFĻVSFHJTUSFSFEF ĻJOEUJMĻEFĻFSĻIFMUĻUåUĻQò
CJMFO
*WUMRÌ
p )PMEĻLBNFSBMJOTFOĻSFOĻGPSĻTOBWT ĻTOFĻPH
JT
p 3FOHĆSĻLBNFSBMJOTFOĻSFHFMNåTTJHUĻNFE
MVOLFOUĻWBOEĻPHĻCJMTIBNQPPĻĻGPSTJHUJHĻTò
MJOTFOĻJLLFĻCMJWFSĻSJETFU
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
(”TGTUV”VVG
$.+5 $NKPF5RQV+PHQTOCVKQP5[UVGO
)GPGTGNVQO$.+5
$NKPFGXKPMNGT
#&8#45'.
4ZTUFNFUĻFSĻFUĻTVQQMFNFOUĻUJM ĻJLLFĻFO
FSTUBUOJOHĻGPSĻFOĻTJLLFSĻLĆSFNòEFĻPHĻCSVH
BGĻTQFKMFOFĻ%FUĻNòĻBMESJHĻFSTUBUUFĻGĆSFSFOT
PQNåSLTPNIFEĻPHĻBOTWBSĻ"OTWBSFUĻGPSĻBU
TLJGUFĻCBOFĻQòĻFOĻUSBGJLTJLLFSĻNòEFĻMJHHFS
BMUJEĻIPTĻGĆSFSFO
G021426
4ZTUFNFUĻFSĻJOESFUUFUĻUJMĻBUĻGVOHFSFĻPQUJNBMU
VOEFSĻLĆSTFMĻJĻUåUĻUSBGJLĻQòĻGMFSTQPSFEFĻWFKF
5KFGURGLNOGF$.+5HWPMVKQP
#-*4LBNFSB
*OEJLFSJOHTMBNQF
#-*4TZNCPM
#-*4ĻFSĻFUĻJOGPSNBUJPOTTZTUFNĻCBTFSFUĻQò
LBNFSBUFLOJL ĻTPNĻVOEFSĻWJTTFĻGPSVETåUOJO
HFSĻIKåMQFSĻGĆSFSFOĻNFEĻBUĻCMJWFĻPQNåSLTPN
QòĻLĆSFUĆKFS ĻEFSĻCFWåHFSĻTJHĻJĻTBNNFĻSFU
OJOHĻTPNĻFOTĻFHFUĻLĆSFUĆKĻJĻEFOĻTòLBMEUF
CMJOEFĻWJOLFM
/òSĻFUĻLBNFSBĻ ĻIBSĻSFHJTUSFSFUĻFUĻLĆSFUĆKĻJ
[POFOĻGPSĻEFOĻCMJOEFĻWJOLFM ĻMZTFSĻJOEJLFSJOHT
MBNQFOĻ ĻLPOTUBOU
1$5
-BNQFOĻUåOEFTĻQòĻEFOĻTJEFĻBGĻCJMFO ĻIWPS
TZTUFNFUĻIBSĻPQEBHFUĻLĆSFUĆKFUĻ)WJTĻCJMFO
PWFSIBMFTĻQòĻCFHHFĻTJEFSĻTBNUJEJHU ĻUåO
EFTĻCFHHFĻMBNQFS
#ECOQI$ECO
#MVKXGTGFGCMVKXGTG
#-*4ĻHJWFSĻGĆSFSFOĻCFTLFE ĻIWJTĻEFSĻTLVMMF
PQTUòĻFOĻGFKMĻJĻTZTUFNFUĻ)WJTĻTZTUFNFUT
LBNFSBFSĻGFLTĻFSĻCMPLFSFU ĻCMJOLFSĻ#-*4JOEJ
LFSJOHTMBNQFO ĻPHĻEFSĻWJTFTĻFOĻNFEEFMFMTF
QòĻJOGPSNBUJPOTEJTQMBZFUĻ,POUSPMMÁSĻPHĻSFOHĆS
MJOTFSOFĻJĻTòEBOOFĻUJMGåMEF
0NĻOĆEWFOEJHUĻLBOĻTZTUFNFUĻTMòTĻNJEMFSUJEJHU
GSB ĻTFĻBGTOJUUFUĻ"LUJWFSFEFBLUJWFSF
-PCRVKNCMVKXGTKPIFGCMVKXGTKPI
#FNåSLĻ#JMMFEFUĻFSĻTLFNBUJTLĻĻEFUBMKFSĻLBOĻWBSJFSFĻBGIåOHJHUĻBGĻCJMNPEFM
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
(”TGTUV”VVG
$.+5 $NKPF5RQV+PHQTOCVKQP5[UVGO
#-*4ĻTMòTĻUJMĻWFEĻTUBSUĻBGĻNPUPSFOĻ*OEJLFSJOHT
MBNQFSOFĻJĻEĆSQBOFMFSOFĻCMJOLFSĻUSFĻHBOHF
OòSĻ#-*4ĻBLUJWFSFT
4ZTUFNFUĻLBOĻEFBLUJWFSFTBLUJWFSFTĻFGUFS
NPUPSTUBSUĻNFEĻFUĻUSZLĻQòĻ$.+5LOBQQFO
/PHMFĻLPNCJOBUJPOFSĻBGĻWBMHUĻVETUZSĻHJWFSĻJLLF
QMBETĻUJMĻFOĻLOBQĻJĻNJEUFSLPOTPMMFOĻĻTòĻCFUKF
OFTĻGVOLUJPOFOĻJĻCJMFOTĻNFOVTZTUFNĻ/;%#4
VOEFSĻ+PFUVKNNKPIGT $KNKPFUVKNNKPIGT
$.+5Ļ 7FESĻFOĻCFTLSJWFMTFĻBGĻNFOVTZTUFNFU
ĻTFĻTJEFĻ /òSĻ#-*4ĻTMòTĻGSB ĻTMVLLFTĻMBNQFOĻJĻLOBQQFO
PHĻEFSĻWJTFTĻFOĻNFEEFMFMTFĻQòĻJOTUSVNFOUQB
OFMFUTĻEJTQMBZ
/òSĻ#-*4ĻTMòTĻUJM ĻUåOEFTĻMBNQFOĻJĻLOBQQFO
EFSĻWJTFTĻFOĻOZĻUFLTUNFEEFMFMTFĻQòĻEJTQMBZFU
PHĻJOEJLFSJOHTMBNQFSOFĻJĻEĆSQBOFMFSOFĻCMJOLFS
USFĻHBOHFĻ5SZLĻQòĻ1-LOBQQFOĻGPSĻBUĻGKFSOF
UFLTUNFEEFMFMTFOĻ 'PSĻFOĻCFTLSJWFMTFĻBG
NFEEFMFMTFTIòOEUFSJOHĻĻTFĻTJEFĻ *XQTPÌTHWPIGTGT$.+5
4ZTUFNFUĻGVOHFSFS ĻOòSĻFOTĻFHFUĻLĆSFUĆK
CFWåHFSĻTJHĻNFEĻFOĻIBTUJHIFEĻQòĻPWFS
ĻLNU
1XGTJCNKPI
4ZTUFNFUĻFSĻLPOTUSVFSFUĻUJMĻBUĻSFBHFSF ĻIWJT
p EVĻPWFSIBMFSĻNFEĻFOĻIBTUJHIFEĻQòĻPQĻUJM
ĻLNUĻIVSUJHFSFĻFOEĻEFUĻPWFSIBMFEF
LĆSFUĆK
p EVĻCMJWFSĻPWFSIBMFUĻBGĻFUĻLĆSFUĆK ĻEFSĻIPM
EFSĻPQĻUJMĻĻLNUĻIĆKFSFĻIBTUJHIFEĻFOEĻEJU
FHFU
#&8#45'.
#-*4ĻGVOHFSFSĻJLLFĻJĻTLBSQFĻTWJOH
#-*4ĻGVOHFSFSĻJLLFĻVOEFSĻCBLOJOH
&OĻCSFEĻBOIåOHFSĻUJMLPCMFUĻCJMFOĻLBOĻTLKVMF
LĆSFUĆKFSĻJĻUJMTUĆEFOEFĻWFKCBOFSĻ%FUĻLBO
NFEGĆSF ĻBUĻTZTUFNFUĻJLLFĻLBOĻTFĻLĆSFUĆKFS
JĻEFUUFĻTLKVMUFĻPNSòEF
&CIUN[UQIO”TMG
*ĻEBHTMZTĻSFBHFSFSĻTZTUFNFUĻQòĻPNHJWFOEF
CJMFSTĻGPSNĻ4ZTUFNFUĻFSĻJOESFUUFUĻUJMĻBUĻSFHJ
TUSFSFĻNPUPSLĆSFUĆKFS ĻIFSVOEFSĻCJMFS ĻMBTUCJMFS
CVTTFSĻPHĻNPUPSDZLMFS
*ĻNĆSLFĻSFBHFSFSĻTZTUFNFUĻQòĻPNHJWFOEF
CJMFSTĻMZHUFSĻ)WJTĻPNHJWFOEFĻCJMFSTĻMZHUFSĻJLLF
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
FSĻUåOEU ĻSFHJTUSFSFSĻTZTUFNFUĻJLLFĻLĆSFUĆ
KFSOFĻ%FUUFĻCFUZEFSĻGFLT ĻBUĻTZTUFNFUĻJLLF
SFBHFSFSĻQòĻFOĻBOIåOHFSĻVEFOĻGPSMZHUFS ĻEFS
USåLLFTĻBGĻFOĻQFSTPOĻFMMFSĻMBTUCJM
#&8#45'.
4ZTUFNFUĻSFBHFSFSĻJLLFĻQòĻDZLMJTUFSĻPH
LOBMMFSULĆSFSF
#-*4LBNFSBFSOFĻIBSĻCFHSåOTOJOHFSĻTPN
EFUĻNFOOFTLFMJHFĻĆKF ĻEWTĻEFĻTFSĻEòSMJ
HFSFĻJĻGFLTĻLSBGUJHUĻTOFWFKS ĻTUåSLUĻNPEMZT
FMMFSĻUåUĻUòHF
4GPI”TKPI
'PSĻBUĻGVOHFSFĻPQUJNBMUĻTLBMĻ#-*4LBNFSBMJO
TFSOFĻWåSFĻSFOFĻ-JOTFSOFĻLBOĻSFOHĆSFTĻNFE
FOĻCMĆEĻLMVEĻFMMFSĻGVHUJHĻTWBNQĻ3FOHĆSĻMJO
TFSOFĻGPSTJHUJHU ĻGPSĻBUĻEFĻJLLFĻTLBMĻCMJWFĻSJETFU
8+)6+)6
-JOTFSOFĻFSĻFMFLUSJTLĻPQWBSNFEFĻGPSĻBU
TNFMUFĻJTĻPHĻTOFĻ0NĻOĆEWFOEJHU ĻTLBMĻTOF
CĆSTUFTĻBGĻMJOTFSOF
(”TGTUV”VVG
$.+5 $NKPF5RQV+PHQTOCVKQP5[UVGO
/GFFGNGNUGTRÌFKURNC[GV
/GFFGNGNUG
DGUMGF
$GV[FPKPI
$NKPFXKPMGN
U[UV6+.
#-*4TZTUFNFUĻFSĻBLUJ
WFSFU
$NKPFXKPMGN
U[UV5GTXKEG
RÌMT‘XGV
#-*4ĻGVOHFSFSĻJLLFĻ
LPOUBLUĻFUĻWåSLTUFE
$NKPFXKPMGN
U[UV-COGTC
DNQM
#-*4LBNFSBĻEåLLFUĻBG
TOBWT ĻTOFĻFMMFSĻJTĻĻSFO
HĆSĻMJOTFSOF
$NKPFXKPMGN
U[UV0GFUCV
HWPMVKQP
/FETBUĻGVOLUJPOĻJĻEBUB
PWFSGĆSTMFOĻNFMMFN
#-*4TZTUFNFUTĻLBNFSB
PHĻCJMFOTĻFMTZTUFN
,BNFSBFUĻOVMTUJMMFSĻTJH
TFMW ĻOòSĻEBUBPWFSGĆST
MFOĻNFMMFNĻ#-*4
TZTUFNFUTĻLBNFSBĻPH
CJMFOTĻFMTZTUFNĻWFOEFS
UJMCBHFĻUJMĻEFUĻOPSNBMF
$NKPFXKPMGN
U[UV(4#
#-*4TZTUFNFUĻFSĻTMòFU
GSB
8+)6+)6
3FQBSBUJPOĻBGĻ#-*4TZTUFNFUTĻLPNQPOFO
UFSĻNòĻLVOĻVEGĆSFTĻQòĻWåSLTUFEĻĻFUĻBVUP
SJTFSFUĻ7PMWPWåSLTUFEĻBOCFGBMFT
$GIT‘PUPKPIGT
*ĻWJTTFĻTJUVBUJPOFSĻLBOĻ#-*4JOEJLFSJOHTMBN
QFOĻMZTF ĻUJMĻUSPETĻGPSĻBUĻEFSĻJLLFĻFSĻOPHFU
LĆSFUĆKĻJĻEFOĻCMJOEFĻWJOLFM
4GHNGMUHTCDNCPMXÍFXGLDCPG
1$5
)WJTĻ#-*4JOEJLFSJOHTMBNQFOĻWFEĻFOLFMUF
MFKMJHIFEFSĻMZTFS ĻTFMWĻPNĻEFSĻJLLFĻFSĻOPHFO
BOESFĻLĆSFUĆKFSĻJĻEFOĻCMJOEFĻWJOLFM ĻCFUZEFS
EFUĻJLLF ĻBUĻEFSĻFSĻPQTUòFUĻFOĻGFKMĻJĻTZTUF
NFU
7FEĻGFKMĻQòĻ#-*4TZTUFNFUĻWJTFSĻEJTQMBZFU
UFLTUFOĻ$NKPFXKPMGNU[UV5GTXKEG
RÌMT‘XGV
'IGPUM[IIGRÍUVQTN[UL‘XPHNCFGHGMUGP
N[FDCTTKGTGGNNGTXGLDGN‘IPKPICHDGVQP
'ĆMHFOEFĻCJMMFEFSĻWJTFSĻOPHMFĻFLTFNQMFSĻQò
TJUVBUJPOFS ĻIWPSĻ#-*4JOEJLFSJOHTMBNQFOĻLBO
MZTF ĻTFMWPNĻEFSĻJLLFĻFSĻOPHFUĻLĆSFUĆKĻJĻEFO
CMJOEFĻWJOLFM
.CXVUVÍGPFGUQNKMCOGTCGV
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
.FOVĻPHĻNFEEFMFMTFTIòOEUFSJOH
.FOVLJMEFĻ.:Ļ$"3
,MJNB
'PSLPOEJUJPOFSJOHĻBGĻCJMFO
7BSNFS
*OGPSNBUJPOTDFOUFS
5JMQBTOJOHĻBGĻLĆSFFHFOTLBCFS
,PNGPSUĻJĻLBCJOFO
,0.'035Ļ0(Ļ,Ħ3&(-Đ%&
-QOHQTVQIM”TGIN‘FG
/GPWQIOGFFGNGNUGUJÌPFVGTKPI
-QODKPCVKQPUKPUVTWOGPV
/GPWQXGTUKIV
/PHMFĻBGĻEFĻGĆMHFOEFĻNFOVQVOLUFSĻGPSVETåU
UFS ĻBUĻGVOLUJPOĻPHĻIBSEXBSFĻFSĻJOTUBMMFSFUĻJ
CJMFO
+PFUVKNNKPIGT
6GOCGT
-QPVTCUVHWPMVKQP(CTXGHWPMVKQP
5GTXKEGUVCVWU
/GFFGNGNUGT
1$5
)WJTĻEFSĻWJTFTĻFOĻBEWBSTFMTNFEEFMFMTF ĻOòS
LĆSFDPNQVUFSFOĻCSVHFT ĻTLBMĻNFEEFMFMTFO
MåTFTĻ USZLĻQòĻ1- ĻGĆSĻEFOĻUJEMJHFSFĻBLUJWJ
UFUĻLBOĻHFOPQUBHFT
/GFFGNGNUG
DGUMGF
$GV[FPKPI
5VCPFUUVTCMU"
4UBOETĻCJMFOĻPHĻTMVL
GPSĻNPUPSFOĻ"MWPSMJH
SJTJLPĻGPSĻTLBEFĻĻLPO
UBLUĻFUĻWåSLTUFE#
5NWMOQVQT"
4UBOETĻCJMFOĻPHĻTMVL
GPSĻNPUPSFOĻ"MWPSMJH
SJTJLPĻGPSĻTLBEFĻĻLPO
UBLUĻFUĻWåSLTUFE#
5GTXKEGUPC
TGUV"
,POUBLUĻFUĻWåSLTUFE#
GPSĻPNHòFOEFĻLPOUSPM
BGĻCJMFO
5GTXKEGRÌMT‘
XGV"
,POUBLUĻFUĻWåSLTUFE#
GPSĻLPOUSPMĻBGĻCJMFOĻTò
TOBSUĻTPNĻNVMJHU
5GKPUVTDQI"
-åTĻJOTUSVLUJPOTCP
HFO
1NKGUVCPF
+PHQTOCVKQPUFKURNC[QIOGPWJÍPFVGTKPIUMPCR
RGT
1-ĻqĻBEHBOHĻUJMĻMJTUFĻPWFSĻNFEEFMFMTFSĻPH
CFLSåGUFMTFĻBGĻNFEEFMFMTFS
'JOHFSIKVMĻqĻCMBESFSĻNFMMFNĻNFOVQVOLUFS
4'5'6ĻqĻOVMTUJMMJOHĻBGĻBLUJWĻGVOLUJPO
#FOZUUFTĻJĻWJTTFĻUJMGåMEFĻUJMĻWBMHBLUJWFSJOH
BGĻFOĻGVOLUJPOĻ4FĻGPSLMBSJOHĻVOEFSĻEF
SFMFWBOUFĻGVOLUJPOFS
.FEĻWFOTUSFĻSBUBSNĻCFUKFOFTĻEFĻNFOVFS ĻEFS
WJTFTĻQòĻLPNCJOBUJPOTJOTUSVNFOUFUTĻJOGPSNB
UJPOTEJTQMBZĻ)WJMLFĻNFOVFSĻEFSĻWJTFT ĻBGIåO
HFSĻBGĻOĆHMFQPTJUJPOFO ĻTFĻTJEFĻĻ)WJTĻEFSĻFS
FOĻNFEEFMFMTF ĻTLBMĻEFOĻCFLSåGUFTĻNFEĻ1GPSĻBUĻNFOVFSOFĻTLBMĻWJTFT
(QTKPFUVCHVGOR
6TKREQORWVGTPWNUVKNNGV
/GFFGNGNUGDGUMGF
4BNUJEJHĻNFEĻBUĻFUĻBEWBSTFMT ĻJOGPSNBUJPOT
FMMFSĻLPOUSPMTZNCPMĻUåOEFT ĻWJTFTĻEFSĻFOĻTVQ
QMFSFOEFĻNFEEFMFMTFĻQòĻJOGPSNBUJPOTEJT
QMBZFUĻ'FKMNFEEFMFMTFOĻMBHSFTĻQòĻFOĻDIFDLMJ
TUF ĻJOEUJMĻGFKMFOĻFSĻVECFESFU
5SZLĻOFEĻQòĻ1-Ļ TFĻJMMVTUSBUJPOĻJĻBGTOJUUFU
,PNCJOBUJPOTJOTUSVNFOUĻQòĻTJEFĻ ĻGPSĻBU
CFLSåGUFĻPHĻCMBESFĻCMBOEUĻNFEEFMFMTFSOF
7JTTFĻNPUPSFS
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
-QOHQTVQIM”TGIN‘FG
/GPWQIOGFFGNGNUGUJÌPFVGTKPI
/GFFGNGNUG
DGUMGF
$GV[FPKPI
/GFFGNGNUG
DGUMGF
$GV[FPKPI
/GFFGNGNUG
DGUMGF
$GV[FPKPI
#HVCNVKFHQTXGF
NKIGJQNFGNUG
5JEĻUJMĻBUĻCFTUJMMFĻTFS
WJDFĻĻLPOUBLUĻFUĻWåSL
TUFE#
6TCPUOKUUKQP
0GFUCVHWPMVKQP
/KFNGTVKFKIV
UNÌGVHTC"
6KFVKNTGIGNO
XGFNKIGJQNFGNUG
5JEĻUJMĻTFSWJDFĻĻLPOUBLU
FUĻWåSLTUFE#Ļ5JET
QVOLUFUĻBGIåOHFSĻBG
BOUBMĻUJMCBHFMBHUFĻLJMP
NFUFS ĻIWPSĻNBOHF
NòOFEFS ĻEFSĻFSĻHòFU
TJEFOĻTJETUFĻTFSWJDF
IWPSĻMåOHFĻNPUPSFO
IBSĻWåSFUĻJĻHBOH ĻPH
PMJFLWBMJUFUFO
(FBSLBTTFOĻLBOĻJLLF
IòOEUFSFĻGVMEĻLBQBDJ
UFUĻ,ĆSĻGPSTJHUJHU ĻJOEUJM
NFEEFMFMTFOĻGPSTWJO
EFS$
&OĻGVOLUJPOĻFSĻNJEMFSUJ
EJHUĻTMòFUĻGSBĻPHĻHFO
JOETUJMMFTĻBVUPNBUJTL
VOEFSĻLĆSTFMĻFMMFSĻFGUFS
FOĻOZĻTUBSU
7FEĻHFOUBHFOĻWJTOJOH
ĻLPOUBLUĻFUĻWåSL
TUFE#
.CXDCVVGTKU
R‘P0GFUCV
UVT”OHQTD
"VEJPTZTUFNFUĻFSĻMVL
LFUĻOFEĻGPSĻBUĻTQBSF
FOFSHJĻ0QMBEĻTUBSUCBU
UFSJ
8GFNKIGJQNFGNUG
WQRU‘VVGNKI
6TCPUOKUUKQP
5MKHVQNKG
)WJTĻTFSWJDFJOUFSWBMMFU
JLLFĻPWFSIPMEFT ĻEåL
LFSĻHBSBOUJFOĻJLLF
FWFOUVFMMFĻCFTLBEJ
HFEFĻEFMFĻĻLPOUBLUĻFU
WåSLTUFE#
6TCPUOQNKG
VGOR0GFU‘V
JCUVKIJGF
,ĆSĻSPMJHFSFĻFMMFS
TUBOETĻCJMFOĻQòĻFOĻTJL
LFSĻNòEFĻ4åUĻCJMFOĻJ
GSJHFBSĻPHĻMBEĻNPUPSFO
HòĻJĻUPNHBOH ĻJOEUJM
NFEEFMFMTFOĻGPSTWJO
EFS$
6TCPUOQNKG
VGOR5VCPFU
UKMMGTV8GPVRÌ
M”NKPI
,SJUJTLĻGFKMĻ4UBOET
TUSBLTĻCJMFOĻQòĻFOĻTJL
LFSĻNòEF ĻPHĻLPOUBLU
FUĻWåSLTUFE#
"
#
$
%FMĻBGĻNFEEFMFMTF ĻWJTFTĻTBNNFOĻNFEĻPQMZTOJOHĻPN ĻIWPS
EFSĻFSĻPQTUòFUĻQSPCMFNFS
&UĻBVUPSJTFSFUĻ7PMWPWåSLTUFEĻBOCFGBMFT
'PSĻNFSFĻJOGPSNBUJPOĻPNĻBVUPNBUJTLĻHFBSLBTTF ĻTF
TJEFĻ
,POUBLUĻFUĻWåSLTUFE#
GPSĻLPOUSPMĻBGĻCJMFOĻTò
TOBSUĻTPNĻNVMJHU
-QOHQTVQIM”TGIN‘FG
/GPWMKNFG/;%#4
)GPGTGNVQOOGPWU[UVGOGV/;%#4
*ĻEFOOFĻNFOVLJMEFĻIòOEUFSFTĻNBOHFĻBG
CJMFOTĻGVOLUJPOFS ĻGFLTĻJOETUJMMJOHĻBG
VSFU ĻTJEFTQFKMFĻPHĻMòTF
$GVLGPKPI
$GVLGPKPIUMPCRRGTKOKFVGTMQPUQNNGP
/BWJHFSJOHĻJĻNFOVFSOFĻTLFSĻNFEĻLOBQQFSĻQò
NJEUFSLPOTPMMFOĻFMMFSĻNFEĻSBUUFUTĻIĆKSFĻUBTUB
UVS
JOEUBTUFEFĻUFHOĻTMFUUFT
TFOFTUFĻWBMHĻGPSUSZEFT
GĆSFSĻPQBEĻJĻNFOVTZTUFNFU
&UĻMBOHUĻUSZLĻGĆSFSĻUJMĻEFUĻIĆKFTUFĻOJWFBVĻJ
NFOVFOĻ IPWFELJMEFWJTOJOHFO ĻIWPSGSBĻBMMF
CJMFOTĻGVOLUJPOFSNFOVLJMEFSĻLBOĻOòTĻĻTF
PHTòĻTJEFĻ
/KFVGTMQPUQNNGPUOGPWJÍPFVGTKPIUMPCRRGT
5SZLĻQòĻ/;%#4ĻGPSĻBUĻòCOFĻNFOVFSOF
VOEFSĻ/;%#4
5SZLĻQòĻ1-/'07ĻGPSĻBUĻWåMHFBGLSZETF
EFUĻGSFNIåWFEFĻNFOVQVOLUĻFMMFSĻHFNNF
EFOĻWBMHUFĻGVOLUJPOĻJĻIVLPNNFMTFO
%SFKĻ670'LOBQQFOĻGPSĻBUĻGMZUUFĻPQOFE
HFOOFNĻNFOVQVOLUFS
':+6
':+6HWPMVKQPGT
"GIåOHJHUĻBG ĻJĻIWJMLFOĻGVOLUJPOĻNBSLĆSFO
CFGJOEFSĻTJHĻWFEĻUSZLĻQòĻ':+6 ĻPHĻQòĻIWJMLFU
NFOVOJWFBV ĻLBOĻFOĻBGĻGĆMHFOEFĻTJUVBUJPOFS
PQTUò
UFMFGPOPQLBMEĻBGWJTFT
EFOĻBLUVFMMFĻGVOLUJPOĻBGCSZEFT
0HTòĻLPSUFĻIFOIPMETWJTĻMBOHFĻUSZLĻLBOĻHJWF
WBSJFSFOEFĻSFTVMUBUFS
/PHMFĻGVOLUJPOFSĻFSĻTUBOEBSE ĻBOESFĻFSĻWBMHGSJ
ĻVECVEEFUĻWBSJFSFSĻPHTòĻBGIåOHJHUĻBGĻNBSLF
EFU
p
p
p
p
p
-QOHQTVQIM”TGIN‘FG
/GPWMKNFG/;%#4
)FSĻFSĻFUĻFLTFNQFMĻQò ĻIWPSEBOĻFOĻGVOLUJPO
LBOĻBOWFOEFTĻQòĻPHĻKVTUFSFTĻNFEĻUBTUBUVSFU
QòĻSBUUFU
-PCRRGT RÌTCV
/;%#4
6OEFSĻNFOVLJMEFĻ/;%#4ĻFSĻEFSĻGĆMHFOEF
QVOLUFS
5SZLĻQòĻNJEUFSLPOTPMMFOTĻLOBQĻ/;%#4
(òĻUJMĻEFOĻĆOTLFEFĻNFOV ĻGFLT
+PFUVKNNKPIGT ĻNFEĻGJOHFSIKVMFUĻ ĻPHĻVT[M
EFSFGUFSĻQòĻGJOHFSIKVMFUĻĻFOĻVOEFSNFOV
òCOFT
(òĻUJMĻEFOĻĆOTLFEFĻNFOV ĻGFLT
$KNKPFUVKNNKPIGT ĻPHĻUSZLĻQòĻGJOHFSIKVMFUĻ
FOĻVOEFSNFOVĻòCOFT
6CUVCVWTGVMCPXCTKGTGCHJ‘PIKIVCHOCTMGFGV
&TGLĻGJOHFSIKVMFUĻGPSĻBUĻHòĻPQOFEĻJĻNFOV
QVOLUFS
6T[MĻQòĻGJOHFSIKVMFUĻGPSĻBUĻWåMHFBGLSZETF
EFUĻGSFNIåWFEFĻNFOVQVOLUĻFMMFSĻHFNNF
EFOĻWBMHUFĻGVOLUJPOĻJĻIVLPNNFMTFO
':+6Ļ TFĻPWFSTLSJGUFOĻ&9*5GVOLUJPOFSĻQò
TJEFĻ 5VKGT
%FUĻBLUVFMMFĻNFOVOJWFBVĻWJTFTĻJĻĆWFSTUFĻIĆKSF
IKĆSOFĻBGĻNJEUFSLPOTPMMFOTĻEJTQMBZĻ4UJFSOFĻUJM
NFOVTZTUFNFUTĻGVOLUJPOFSĻBOHJWFTĻJĻEFOOF
CPHĻNFEĻGPSNFO
+PFUVKNNKPIGT $KNKPFUVKNNKPIGT
+PFUVKNNKPIGTHQTNÌU &”TGÌDPGU
H”TGTF”TUÌCNNG
*XKU
(òĻUJMĻ+PFUVKNNKPIGTHQTNÌU ĻPHĻUSZLĻQòĻGJO
HFSIKVMFUĻĻFOĻOZĻVOEFSNFOVĻòCOFT
(òĻUJMĻ&”TGÌDPGU ĻPHĻUSZLĻQòĻGJOHFSIKVMFU
ĻEFSĻòCOFTĻFOĻVOEFSNFOVĻNFEĻGVOLUJP
OFS ĻTPNĻLBOĻWåMHFT
7åMHĻNFMMFNĻQVOLUFSOFĻ#NNGF”TGĻPH
*XKUH”TGTF”TUÌCNNG ĻPHĻUSZLĻQòĻGJOHFS
IKVMFUĻĻEFSĻTåUUFTĻFUĻLSZETĻJĻQVOLUFUT
UPNNFĻGFMU
p
p
p
p
p
/KP8Ļ .:Ļ7
6WTUVCVKUVKMĻ 5SJQĻTUBUJTUJDT
*[DTKF
*L‘NRGU[UVGOGTĻ 4VQQPSUĻTZTUFNT
+PFUVKNNKPIGTĻ 4FUUJOHT
"GTMVUĻQSPHSBNNFSJOHFOĻWFEĻBUĻHòĻUJMCBHF
GSBĻNFOVFSOFĻUSJOĻGPSĻUSJOĻNFEĻLPSUFĻUSZL
QòĻ':+6Ļ ĻFMMFSĻNFEĻFUĻFOLFMUĻMBOHUĻUSZL
1SPDFEVSFOĻFSĻEFOĻTBNNFĻTPNĻNFEĻNJEUFS
LPOTPMMFOTĻLOBQQFSĻĻTFĻTJEFĻĻ1-/'07
Ļ':+6Ļ ĻPHĻ670'LOBQQFOĻ ``
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
-QOHQTVQIM”TGIN‘FG
/GPWMKNFG/;%#4
p 2QYGTHNQY
/KP8
1PĻ.BSLFSFUĻGFMU
4LåSNFOĻWJTFS ĻIWJMLFOĻNPUPSĻEFSĻLĆSFS
CJMFO ĻPHĻIWPSEBOĻESJWLSBGUFOĻGPSMĆCFS ĻTF
TJEFĻ
p -”TGOQFK
#JMFOTĻGPSTLFMMJHFĻLĆSFUJMTUBOEFĻGPSLMBSFT
TFĻTJEFĻ
p /KNL”IWKFG
)FSĻFSĻEFSĻUJQT ĻSòEĻPHĻCFTLSJWFMTFĻBG
CFUZEOJOHFOĻBGĻĆLPOPNJTLĻLĆSTFM
+PFUVKNNKPIGTOGPWGT
/;%#4
/KP8
4LåSNFOĻWJTFSĻBMMFĻCJMFOTĻGĆSFSTUĆUUFTZTUF
NFSĻTBNMFUĻĻEFĻLBOĻBLUJWFSFTĻFMMFSĻEFBLUJWF
SFTĻIFS
-”TUGNUUVCVKUVKM
/;%#4
6WTUVCVKUVKM
4LåSNFOĻWJTFSĻIJTUPSJLĻTPNĻFUĻTĆKMFEJBHSBN
PWFSĻHFOOFNTOJUMJHUĻGPSCSVHĻBGĻFMĻPHĻCSåOE
TUPG ĻTFĻTJEFĻ
*[DTKF
/;%#4
*[DTKF
)FSĻFSĻEFSĻPQMZTOJOHFSĻPNĻCJMFOTĻESJWTZTUFN
7åMHĻNFMMFNĻGĆMHFOEFĻQVOLUFS
4òEBOĻFSĻNFOVFSOFĻPQCZHHFU
/GPWPKXGCW
/GPWPKXGCW
TĻY
.FOVOJWFBVĻ
.FOVOJWFBVĻ
)FSĻWJTFTĻEFĻGJSFĻGĆSTUFĻNFOVOJWFBVFSĻVOEFS
/;%#4 +PFUVKNNKPIGTĻ/PHMFĻNFOVFSĻIBS
ZEFSMJHFSFĻVOEFSNFOVFSĻĻEFĻFSĻCFTLSFWFU
OåSNFSFĻJĻEFĻSFTQFLUJWFĻBGTOJU
7FEĻWBMH ĻPNĻFOĻGVOLUJPOĻĆOTLFTĻBLUJWFSFU1P
FMMFSĻEFBLUJWFSFU1HH ĻWJTFTĻFUĻGFMU
#&.Đ3,Ļ*MMVTUSBUJPOFOĻFSĻTLFNBUJTLĻĻBOUBMMFUĻBGĻGVOLUJPOFSĻWBSJFSFS ĻBGIåOHJHUĻBGĻEFUĻWBMHUFĻVETUZSĻPHĻNBSLFEFU
1HHĻ5PNUĻGFMU
p 7åMHĻ1P1HHĻNFEĻ1-ĻĻHòĻEFSFGUFSĻUJM
CBHFĻVEĻBGĻNFOVFOĻNFEĻ':+6
$KNKPFUVKNNKPIGT
0”INGJWMQOOGNUG
0O
0GG
TĻ
PH
-QOHQTVQIM”TGIN‘FG
/GPWMKNFG/;%#4
+PFUVKNNKPIGTHQTNÌU
"VUPNBUJTLĻEĆSMòTOJOH
0O
0GG
T
PH
%ĆSFĻòCOFT
.[UKPFUVKNNKPIGT
)WJTĻGĆSFSEĆS ĻTò
BMMF
0GG
"VUPĻCFMZTOJOHĻ UJE
"MMFĻEĆSF
0GG
7JMLòSMJHĻEĆS
ĻTFL
%ĆSFĻQòĻTBNNF
TJEF
ĻTFL
'PSFTQĆSHĻWFEĻVETUJHOJOH
+PFUVKNNKPIHQTWFXGPFKIVURGLN
,MBQĻTQFKMĻJOE
FMMFS
.JEMFSUJEJHĻIĆKSFUSBGJL
0O
0GG
TĻ
PH
TĻ
PH
T
)PNFĻ4BGFMZTĻ UJE
"LUJWUĻLVSWFMZT
0O
&LTUSBĻMZHUFS
5GTXQMTCHV
ĻTFL
-BW
0O
7JQĻIĆKSFĻTQFKM
0GG
TĻ
0GG
ĻTFL
7JQĻWFOTUSFĻTQFKM
0O
TĻ
ĻTFL
5SJQMFĻ5VSOTJHOBM
TĻ
0GG
ĻTFL
#FHHFĻGPSEĆSF
&OHBOHTBLUJWFSJOH
0GG
0GG
0O
TĻ
0O
-ZTTJHOBMĻGPSĻEĆSòCOJOH
/ĆHMFGSJĻJOETUJHOJOH
.JEMFSUJEJHĻWFOTUSFUSBGJL
0O
"MMFĻEĆSF
0GFUCVDGUM[VVGNUG
TĻ
-ZTTJHOBMĻEĆSMòTOJOH
TĻ
T
.JEEFM
)ĆK
``
-QOHQTVQIM”TGIN‘FG
/GPWMKNFG/;%#4
4GUGVDKNKPFUVKNNKPIGT
.CPG&GRCTVWTG9CTPKPI
"MMFĻNFOVFSĻJĻ$KNKPFUVKNNKPIGTĻTUJMMFT
UJMCBHFĻUJMĻEFĻPQSJOEFMJHFĻGBCSJLTJOE
TUJMMJOHFS
0O
0O
/PSNBM
0O
0O
0GG
T
0O
#HUVCPFUCFXCTUGN
0GG
0O
+PHQTOCVKQPQOXGLUMKNVG
0O
T
&TKXGT#NGTV
0O
0GG
0GG
T
6KF
TĻ
)FSĻJOETUJMMFTĻJOTUSVNFOUQBOFMFUT
VS
6KFUHQTOCV
I
I
T
5[UVGOQRVKQPGT
0GG
0O
T
0GG
0O
&56%
T
0GG
*CUVKIJGFUCFXCTUGN
0GG
T
0GG
)ĆKFSFĻGĆMTPNIFE
,PSU
"EWBSTFMTUPOF
$.+5
0O
"EWBSTFMTBGTUBOE
0O
0GG
0OĻWFEĻTUBSU
0GG
-BOH
%KV[5CHGV[
0GG
&TKXKPI5WRRQTVU[UVGOGT
-QNNKUKQPUCFXCTUGN
T
TĻ
-QOHQTVQIM”TGIN‘FG
/GPWMKNFG/;%#4
2CWUGUM‘TO
0O
T
0GG
7åMHFSĻFOIFEFOĻUJMĻBUĻWJTFĻVEFUFN
QFSBUVSFOĻPHĻJOETUJMMJOHĻBGĻLMJNBBO
MåH
-ZETUZSLFĻGPSĻTUFNNF
GFFECBDL
-ZETUZSLFĻGPSĻQIKåMQ
GSPOU
5RTQI
7åMHĻTQSPHĻGPSĻNFOVUFLTUFS
-ZETUZSLFĻGPSĻQIKåMQĻ CBH
8KUJL‘NRGVGMUV
.[FUV[TMGHQTUVGOOGHGGF
DCEMĻ,VOĻNFEĻ7PMWPTĻ(14OBWJ
HBUPSĻ35*ĻJOTUBMMFSFUĻĻTFĻ35*
CPHFO
0GG
'PSLMBSFOEFĻUFLTUĻUJMĻTLåSNFOT
BLUVFMMFĻJOEIPMEĻWJTFT ĻIWJTĻEFUUF
QVOLUĻFSĻNBSLFSFU
LNM
-ZETUZSLFĻGPSĻSJOHFUPOF
0O
.1(Ļ 64
8QKEGVWVQTKCN
%FUUFĻNFOVQVOLUĻ Ļ1-ĻHJWFSĻUBMFJO
GPSNBUJPOĻPN ĻIWPSEBOĻTZTUFNFU
GVOHFSFS
.[FUV[TMGPKXGCWGT
%FUĻBLUVFMMFĻTLåSNJOEIPMEĻWFOEFS
UJMCBHF ĻIWJTĻEFSĻSĆSFTĻWFEĻFOĻBG
TLåSNFOTĻLOBQQFS
.1(Ļ 6,
$FMTJVT
'BISFOIFJU
4LåSNFOTĻBLUVFMMFĻJOEIPMEĻTMVLLFT
FGUFSĻFOĻQFSJPEFĻVEFOĻBLUJWJUFUĻPH
FSTUBUUFTĻBGĻFOĻUPNĻTLåSN ĻIWJT
EFUUFĻQVOLUĻNBSLFSFT
#HUVQDT‘PFUVQHGPJGF
6GORGTCVWTGPJGF
4GUGVU[UVGOQRVKQPGT
T
"MMFĻNFOVFSĻJĻ5[UVGOQRVKQPGTĻTUJM
MFTĻUJMCBHFĻUJMĻEFĻPQSJOEFMJHFĻGBCSJLT
JOETUJMMJOHFS
+PFUVKNNKPICHUVGOOGUV[TKPI
MLN
``
-QOHQTVQIM”TGIN‘FG
/GPWMKNFG/;%#4
8QKEG%QOOCPFNKUVG
5FMFGPOLPNNBOEPFS
1IPOF
LPNNBOEPFSĻĻLVOĻNFEĻ7PMWPT
OBWJHBUJPOTTZTUFNĻ35* ĻJOTUBMMFSFU
8QKEGWUGTUGVVKPI
4UBOEBSEJOETUJMMJOHFS
1IPOFĻDBMMĻDPOUBDU
6TFSĻ
1IPOFĻEJBMĻOVNCFS
/BWJHBUJPOTLPNNBOEPFS
/BWJHBUJPO
/BWJHBUJPOĻSFQFBU
JOTUSVDUJPO
/BWJHBUJPOĻHPĻUP
BEESFTT
(FOFSFMMFĻLPNNBOEPFS
)FSĻFSĻEFSĻNVMJHIFEĻGPSĻBUĻPQSFUUF
FOĻBOEFOĻCSVHFSQSPGJMĻĻFOĻGPSEFM
IWJTĻNFSFĻFOEĻÁOĻQFSTPOĻTLBM
CSVHFĻCJMFOTZTUFNFUĻSFHFMNåT
TJHUĻ5VCPFCTFKPFUVKNNKPIGTĻHJWFS
GBCSJLTJOETUJMMJOH
8QKEGVTCKPKPI
)FMQ
#SVHFSĻ
$BODFM
#SVHFSĻ
7PJDFĻUVUPSJBM
.FOVQVOLUFSOFĻVOEFSĻ6GNGHQP
MQOOCPFQGTĻWJTFSĻOPHMFĻFLTFNQ
MFSĻQòĻUJMHåOHFMJHFĻUBMFLPNNBOE
PFSĻĻLVOĻNFEĻFOĻ#MVFUPPUIŸUJM
TMVUUFUĻNPCJMUFMFGPOĻJOTUBMMFSFUĻ'PS
NFSFĻPHĻVEGĆSMJHĻJOGPSNBUJPOĻĻTF
TJEFĻ
.FOVQVOLUFSOFĻVOEFSĻ0CXKICVK
QPUMQOOCPFQGTĻWJTFSĻOPHMF
FLTFNQMFSĻQòĻUJMHåOHFMJHFĻUBMF
6TFSĻ
.FEĻ8QKEGVTCKPKPIĻMåSFSĻTUFNNF
TUZSJOHTTZTUFNFUĻBUĻHFOLFOEFĻGĆSF
SFOTĻTUFNNFĻPHĻVEUBMFĻ%FSĻQSå
TFOUFSFTĻFOĻSåLLFĻTåUOJOHFSĻQò
TLåSNFO ĻTPNĻGĆSFSFOĻTLBMĻMåTF
IĆKUĻ/òSĻTZTUFNFUĻIBSĻMåSU ĻIWPS
EBOĻGĆSFSFOĻUBMFS ĻTUBOETFSĻQSåTFO
UBUJPOFOĻBGĻTåUOJOHFSĻ%FSFGUFSĻLBO
GFLTĻ7UGTĻWåMHFTĻJĻ8QKEGWUGT
UGVVKPIĻGPSĻBUĻTZTUFNFUĻTLBMĻMZUUFĻUJM
EFOĻSJHUJHFĻCSVHFS
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
.[FUV[TMGHQTUVGOOGHGGFDCEM
%FSĻWJTFTĻFOĻMZETUZSLFLPOUSPMĻQò
TLåSNFOĻĻHĆSĻGĆMHFOEF
+VTUFSĻMZETUZSLFOĻNFEĻGJOHFS
IKVMFU
1SĆWFMZUĻNFEĻ1-
.FEĻ':+6ĻHFNNFTĻJOETUJMMJO
HFO ĻPHĻNFOVFOĻTMVLLFT
8QKEG21+NKUV
&EJUĻMJTU
"OUBMMFUĻBGĻFOIFEFSĻFSĻPNGBUUFOEF
PHĻWBSJFSFSĻBGIåOHJHUĻBGĻNBSLFEFU
%FSĻLBOĻNBLTJNBMUĻHFNNFTĻ
GBWPSJUFOIFEFSĻQòĻEFOOFĻMJTUF
.FOVQVOLUFUĻ8QKEG21+NKUVĻWJTFT
LVO ĻIWJTĻ7PMWPTĻOBWJHBUJPOTTZTUFN
35* ĻFSĻJOTUBMMFSFUĻ'PSĻNFSFĻJOGPS
NBUJPOĻPNĻFOIFEFSĻPHĻTUFNNFTUZ
SJOHĻĻTFĻJOTUSVLUJPOTCPHFOĻUJMĻOBWJ
HBUJPOTTZTUFNFU
#WFKQKPFUVKNNKPIGT
-NKOCKPFUVKNNKPIGT
T
-QOHQTVQIM”TGIN‘FG
/GPWMKNFG/;%#4
#WVQLWUVGTKPICHDN‘UGT
/PSNBM
T
)ĆK
-BW
6KOGTVKNTGEKTMWNGTGVNWHV
0O
#PVCNP”INGT
TĻ
8+0PWOOGT
T
&KX:¥81&MQFG
T
$NWGVQQVJXGTUKQPKDKNGP
T
0GG
#WVQOCVKUMCHTKOPKPICHDCITWFG
-QTVQIUQHVYCTGXGTUKQP
0O
,VOĻJĻCJMĻNFEĻ7PMWPTĻ(14OBWJHB
UPSĻĻTFĻTåSTLJMUĻCPH
0GG
-XCNKVGVUU[UVGOHQTKPFGNWHVGP
0O
0GG
4GUGVMNKOCKPFUVKNNKPIGT
"MMFĻNFOVFSĻJĻ-NKOCKPFUVKNNKPIGT
TUJMMFTĻUJMCBHFĻUJMĻEFĻPQSJOEFMJHF
GBCSJLTJOETUJMMJOHFS
(CXQTKVVGT (#8
T
8QNXQ1P%CNN
#FTLSJWFTĻJĻFOĻTFQBSBUĻCPH
+PHQTOCVKQP
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
-QOHQTVQIM”TGIN‘FG
-NKOC
)GPGTGNV
-NKOCCPN‘I
7Ļ1MVHJOĻ)ZCSJEĻIBSĻFMFLUSPOJTLĻLMJNBSFHV
MFSJOH ĻTFĻTJEFĻĻ,MJNBBOMåHHFUĻBGLĆMFS
PQWBSNFSĻPHĻBGGVHUFSĻMVGUFOĻJĻLBCJOFO
7FEĻBLUJWFSJOHĻBGĻLMJNBBOMåHHFUĻBOCFGBMFT
EFU ĻBUĻQBOFMFUTĻMVGUTQKåMEĻFSĻIFMUĻòCOFĻGPSĻBU
PQOòĻEFOĻNFTUĻFGGFLUJWFĻLMJNBUJTFSJOH
)WJTĻWBSNFĻGSBĻNPUPSFOTĻLĆMFWBOEĻNBOHMFS
CSVHFTĻQSJNåSUĻEFOĻFMESFWOFĻWBSNFSĻ*ĻLPME
FSFĻWFKSĻLBOĻPHTòĻCJMFOTĻCSåOETUPGESFWOFĻWBS
NFSĻCMJWFĻTUBSUFU
.PUPS ĻCSåOETUPGĻPHĻFMESFWFUĻWBSNFSĻCSVHFT
TPNĻWBSNFLJMEFSĻVOEFSĻLĆSTMFOĻ)WJMLFOIWJMLF
WBSNFLJMEFS ĻEFSĻCSVHFT ĻBGIåOHFSĻBGĻEFĻHåM
EFOEFĻCFUJOHFMTFS ĻGFLTĻUFNQFSBUVSFOĻJ
PNHJWFMTFSOF
7FEĻLĆSTFMĻTUBSUFSĻCJMFOĻBVUPNBUJTLĻEFĻTZTUF
NFS ĻEFSĻFSĻOĆEWFOEJHFĻGPSĻBUĻPQSFUIPMEF
LPNGPSUĻJĻLBCJOFOĻĻVOEUBHFOĻWFEĻLĆSFUJMTUBOE
163& ĻIWPSĻLMJNBLPNGPSUĻFSĻOFEQSJPSJUFSFU
PHĻGFLTĻ#%ĻPHĻWJTTFĻFMESFWOFĻLJMEFSĻTMVLLFT
1$5
"JSDPOEJUJPOBOMåHHFUĻ "$ ĻLBOĻTMòTĻGSB ĻTF
TJEFĻ ĻNFOĻGPSĻPQUJNBMĻLMJNBLPNGPSUĻJ
LBCJOFO ĻPHĻGPSĻBUĻVOEHòĻEVHĻQòĻSVEFSOF
TLBMĻEFUĻBMUJEĻWåSFĻTMòFUĻUJM
(QTMQPFKVKQPGTKPICHMCDKPG
#JMFOTĻLBCJOFĻLBOĻGPSLPOEJUJPOFSFTĻ LMJNBUJTF
SFT ĻGĆSĻLĆSTFM ĻCòEFĻJĻWBSNUĻPHĻJĻLPMEUĻWFKS
1$5
7FEĻGPSLPOEJUJPOFSJOHĻBGĻCJMFOĻBSCFKEFS
CJMFOĻGPSĻBUĻOòĻĻˆ$ ĻJLLFĻEFOĻJOETUJMMFEF
UFNQFSBUVSĻJĻLMJNBBOMåHHFU
7FEĻPQWBSNOJOHĻJOLMVEFSFTĻLBCJOF ĻSVEFSĻPH
GPSTåEFS ĻIWJTĻEFUĻĆOTLFT
7FEĻBGLĆMJOHĻBGĻLBCJOFOĻ OòSĻCJMFOĻJLLFĻFSĻUJM
TMVUUFUĻUJMĻFMOFUUFU ĻIFOUFTĻEFSĻFOFSHJĻGSB
IZCSJECBUUFSJFU ĻIWJMLFUĻGPSLPSUFSĻLĆSFTUSåLOJO
HFOĻNFEĻFM
1$5
#JMFOTĻEĆSFĻPHĻSVEFSĻTLBMĻWåSFĻMVLLFEF
VOEFSĻGPSLPOEJUJPOFSJOHFOĻBGĻLBCJOFO
'PSĻNFSFĻJOGPSNBUJPOĻPNĻGPSLPOEJUJPOFSJOH ĻTF
TJEFĻ
'PSĻJOGPSNBUJPOĻPNĻLĆSFUJMTUBOEF ĻTFĻTJEFĻ
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
(CMVKUMVGORGTCVWT
%FOĻUFNQFSBUVSĻEFSĻWåMHFT ĻTWBSFSĻUJMĻEFO
GZTJTLFĻPQMFWFMTFĻNFEĻIFOTZOĻUJMĻMVGUIBTUJH
IFE ĻMVGUGVHUJHIFE ĻTPMTUSòMJOHĻNW ĻEFSĻBLUVFMU
IFSTLFSĻJĻPHĻPNLSJOHĻCJMFO
*ĻTZTUFNFUĻJOEHòSĻFOĻTPMTFOTPS ĻEFSĻSFHJTUSF
SFS ĻJĻIWJMLFOĻTJEFĻTPMFOĻMZTFSĻJOEĻJĻLBCJOFO
%FUUFĻCFWJSLFS ĻBUĻUFNQFSBUVSFOĻLBOĻTLFMOF
NFMMFNĻIĆKSFĻPHĻWFOTUSFĻMVGUTQKåME ĻUJMĻUSPET
GPSĻBUĻEFSĻFSĻWBMHUĻTBNNFĻUFNQFSBUVSĻJĻCFHHF
TJEFS
5GPUQTGTPGURNCEGTKPI
p 4PMTFOTPSFOĻCFGJOEFSĻTJHĻQòĻPWFSTJEFOĻBG
JOTUSVNFOUQBOFMFU
p 5FNQFSBUVSTFOTPSFOĻGPSĻLBCJOFOĻCFGJOEFS
TJHĻVOEFSĻLMJNBQBOFMFU
p 6EFUFNQFSBUVSTFOTPSFOĻCFGJOEFSĻTJHĻQò
FUĻTJEFTQFKM
p 'VHUTFOTPSFO ĻTJEEFSĻWFEĻCBLTQFKMFU
1$5
4FOTPSFSOFĻNòĻJLLFĻUJMEåLLFTĻFMMFSĻCMPLF
SFTĻNFEĻLMåEOJOHTTUZLLFSĻFMMFSĻBOESFĻHFO
TUBOEF
-QOHQTVQIM”TGIN‘FG
-NKOC
5KFGTWFGTQIUQNVCI
7FNWHVPKPIUHWPMVKQP
&WIRÌKPFGTUKFGPCHTWFGTPG
-CDKPGHKNVGT
'PSĻBUĻBJSDPOEJUJPOBOMåHHFUĻTLBMĻGVOHFSF
PQUJNBMU ĻCĆSĻTJEFSVEFSOFĻPHĻEFUĻFWFOUVFMMF
TPMUBH ĻWåSFĻMVLLFEF
5JMĻGKFSOFMTFĻBGĻEVHĻQòĻSVEFSOFTĻJOEFSTJEFĻCĆS
EFGSPTUFSGVOLUJPOFOĻGĆSTUĻPHĻGSFNNFTUĻBOWFO
EFT
'PSĻBUĻSFEVDFSFĻSJTJLPFOĻGPSĻEVHEBOOFMTFĻCĆS
SVEFSOFĻIPMEFTĻSFOFĻPHĻQVETFTĻNFEĻFUĻBMNJO
EFMJHUĻWJOEVFTQVETFNJEEFM
/KFNGTVKFKICHDT[FGNUGCHCKTEQPFKVKQP
/òSĻNPUPSFOĻIBSĻCSVHĻGPSĻNBLTJNBMĻLSBGU
GFLTĻWFEĻBDDFMFSBUJPOĻNFEĻGVMEĻHBTĻFMMFSĻLĆS
TFMĻPQĻBEĻCBLLFĻNFEĻBOIåOHFS ĻLBOĻBJSDPO
EJUJPOĻNJEMFSUJEJHUĻTMòTĻGSBĻ4òĻLBOĻEFSĻPQTUò
FOĻNJEMFSUJEJHĻUFNQFSBUVSTUJHOJOHĻJĻLBCJOFO
-QPFGPUXCPF
7FEĻUPNHBOHTLĆSTFM ĻGPSLPOEJUJPOFSJOHĻFMMFS
PQMBEOJOHĻBGĻIZCSJECBUUFSJFUĻJĻWBSNUĻWFKSĻLBO
LPOEFOTWBOEĻGSBĻBJSDPOEJUJPOĻESZQQFĻVOEFS
CJMFOĻ%FUUFĻFSĻOPSNBMU
+UQIUPG
'KFSOĻJTĻPHĻTOFĻGSBĻMVGUJOEUBHFUĻUJMĻLMJNBBOMåH
HFUĻ TQBMUFOĻNFMMFNĻNPUPSIKFMNĻPHĻGPSSVEF %FOOFĻGVOLUJPOĻòCOFSMVLLFSĻBMMFĻTJEFSVEFS
TBNUJEJHUĻPHĻLBOĻGFLTĻCFOZUUFTĻUJMĻIVSUJHUĻBU
VEMVGUFĻCJMFOĻJĻWBSNUĻWFKSĻ TFĻTJEFĻ "MĻMVGU ĻEFSĻLPNNFSĻJOEĻJĻLBCJOFO ĻSFOTFTĻBGĻFU
GJMUFSĻ%FUĻTLBMĻTLJGUFTĻNFEĻKåWOFĻNFMMFNSVN
4FĻ7PMWPTĻTFSWJDFQSPHSBNĻNFEĻIFOTZOĻUJMĻEFU
BOCFGBMFEFĻTLJGUFJOUFSWBMĻ7FEĻLĆSTFMĻJĻFU
TUåSLUĻGPSVSFOFUĻNJMKĆĻTLBMĻGJMUFSFUĻNVMJHWJT
TLJGUFTĻIZQQJHFSF
1$5
%FSĻFSĻGPSTLFMMJHFĻUZQFSĻLBCJOFGJMUSFĻ,PO
USPMMÁS ĻBUĻEFSĻNPOUFSFTĻEFUĻSFUUFĻGJMUFS
%NGCP<QPG+PVGTKQT2CEMCIG %<+2
%FUUFĻFLTUSBVETUZSĻIPMEFSĻLBCJOFOĻFOEOV
NFSFĻGSJĻGPSĻBMMFSHJĻPHĻBTUNBGSFNLBMEFOEF
TUPGGFSĻ/åSNFSFĻPQMZTOJOHFSĻPNĻ$;*1ĻGSFN
HòSĻBGĻEFOĻCSPDIVSF ĻEFSĻGĆMHFSĻNFEĻCJMFOĻWFE
LĆCFU
4ZTUFNFUĻPNGBUUFSĻGĆMHFOEF
p &OĻVEWJEFUĻWFOUJMBUPSGVOLUJPO ĻTPNĻCFWJS
LFS ĻBUĻWFOUJMBUPSFOĻTUBSUFS ĻOòSĻCJMFO
òCOFTĻNFEĻGKFSOCFUKFOJOHFOĻ7FOUJMBUPSFO
GZMEFSĻLBCJOFOĻNFEĻGSJTLĻMVGUĻ'VOLUJPOFO
TåUUFTĻJĻHBOHĻFGUFSĻCFIPWĻPHĻTMòTĻBVUP
NBUJTLĻGSBĻFGUFSĻFUĻTUZLLFĻUJE ĻIFOIPMETWJT
OòSĻFOĻBGĻEĆSFOFĻòCOFTĻ%FOĻUJEĻWFOUJMBUP
SFOĻFSĻJĻHBOH ĻNJOETLFTĻHSBEWJTUĻQòĻHSVOE
BGĻNJOETLFUĻCFIPW ĻJOEUJMĻCJMFOĻFSĻĻòS
p -VGULWBMJUFUTTZTUFNFUĻ *"24 ĻFSĻFUĻGVME
BVUPNBUJTLĻTZTUFN ĻEFSĻSFOTFSĻMVGUFOĻJ
LBCJOFOĻGPSĻGPSVSFOJOH ĻTòTPNĻQBSUJLMFS
LVMCSJOUFS ĻLWåMTUPGPYJEFSĻPHĻUSPQPTGåSJTL
P[PO
1$5
'PSĻBUĻPQSFUIPMEFĻ$;*1TUBOEBSEĻJĻCJMFS
NFEĻ$;*1ĻTLBMĻ*"24GJMUSFUĻVETLJGUFTĻFGUFS
ĻLNĻFMMFSĻFOĻHBOHĻPNĻòSFU ĻBMUĻFGUFS
IWBEĻEFSĻJOEUSåGGFSĻGĆSTUĻ%PHĻNBLT
ĻLNĻPWFSĻĻòSĻ*ĻCJMFSĻVEFOĻ$;*1 ĻPH
OòSĻLVOEFOĻJLLFĻĆOTLFSĻBUĻPQSFUIPMEF
$;*1TUBOEBSE ĻTLBMĻ*"24GJMUSFUĻVETLJGUFT
WFEĻEFUĻBMNJOEFMJHFĻTFSWJDFFGUFSTZO
$TWICHIGPPGORT”XGFGOCVGTKCNGTK
MCDKPGP
.BUFSJBMFSOFĻFSĻVEWJLMFUĻNFEĻIFOCMJLĻQòĻBU
NJOETLFĻTUĆWNåOHEFOĻJĻLBCJOFOĻPHĻCJESBHFS
UJMĻBUĻHĆSFĻEFUĻMFUUFSFĻBUĻIPMEFĻLBCJOFOĻSFO
.òUUFSOFĻJĻLBCJOFOĻPHĻCBHBHFSVNNFUĻLBO
MĆTOFTĻPHĻFSĻMFUUFĻBUĻUBHFĻVEĻPHĻSFOHĆSFĻ#SVH
EFĻSFOHĆSJOHTNJEMFSĻPHĻCJMQMFKFQSPEVLUFS ĻEFS
BOCFGBMFTĻBGĻ7PMWPĻ TFĻTJEFĻ 4FĻPHTòĻTJEFĻ
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
-QOHQTVQIM”TGIN‘FG
-NKOC
/GPWKPFUVKNNKPIGT
%FUĻFSĻNVMJHUĻBUĻBLUJWFSFEFBLUJWFSFĻFMMFS
åOESFĻHSVOEJOETUJMMJOHFOĻGPSĻGJSFĻBGĻLMJNBBO
MåHHFUTĻGVOLUJPOFSĻWJBĻNJEUFSLPOTPMMFOĻ'PS
HFOFSFMĻJOGPSNBUJPOĻPNĻNFOVIòOEUFSJOH ĻTF
TJEFĻ
.WHVHQTFGNKPI
8GPVKNCVKQPUURL‘NFKKPUVTWOGPVRCPGNGV
p #MåTFSIBTUJHIFEFOĻJĻBVUPNBUJTLĻJOETUJM
MJOH ĻTFĻTJEFĻ
p 5JNFSTUZSFUĻSFDJSLVMBUJPOĻBGĻLBCJOFMVGUFO
TFĻTJEFĻ
p
"VUPNBUJTLĻPQWBSNOJOHĻBGĻCBHSVEFO ĻTF
TJEFĻ
p -VGULWBMJUFUTTZTUFNĻ*"24 ĻTFĻTJEFĻ
,MJNBBOMåHHFUTĻGVOLUJPOFSĻLBOĻWJBĻNFOVTZ
TUFNFUĻJĻ/;%#4ĻOVMTUJMMFTĻUJMĻHSVOEJOETUJMMJO
HFO ĻEFUUFĻHĆSFTĻVOEFSĻ+PFUVKNNKPIGT
-NKOCKPFUVKNNKPIGT 4GUGV
MNKOCKPFUVKNNKPIGT
%FOĻJOETUSĆNNFOEFĻMVGUĻGPSEFMFTĻHFOOFNĻFO
SåLLFĻGPSTLFMMJHFĻòCOJOHFSĻJĻLBCJOFO
*Ļ#761JOETUJMMJOH ĻGPSFHòSĻMVGUGPSEFMJOHFOĻIFMU
BVUPNBUJTL
0NĻOĆEWFOEJHUĻLBOĻEFOĻCFUKFOFTĻNBOVFMUĻTF
TJEFĻ
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
èCFO
-VLLFU
-VGUTUSĆNNFOTĻWBOESFUUFĻSFUOJOH
-VGUTUSĆNNFOTĻMPESFUUFĻSFUOJOH
)WJTĻEFĻZEFSTUFĻTQKåMEĻSFUUFTĻNPEĻTJEFSV
EFSOF ĻLBOĻFWFOUVFMĻEVHĻGKFSOFT
-QOHQTVQIM”TGIN‘FG
-NKOC
8GPVKNCVKQPUURL‘NFKF”TUVQNRGT
-VLLFU
èCFO
-VGUTUSĆNNFOTĻWBOESFUUFĻSFUOJOH
-VGUTUSĆNNFOTĻMPESFUUFĻSFUOJOH
)WJTĻTQKåMEFOFĻSFUUFTĻNPEĻSVEFSOF ĻLBOĻEVH
GKFSOFTĻJĻLPMEUĻWFKS
)WJTĻTQKåMEFOFĻSFUUFTĻJOEĻNPEĻLBCJOFOĻGòTĻJ
WBSNUĻWFKSĻFUĻCFIBHFMJHUĻLMJNBĻQòĻCBHTåEFU
1$5
)VTL ĻBUĻTNòĻCĆSOĻLBOĻWåSFĻGĆMTPNNF
PWFSĻGPSĻMVGUTUSĆNOJOHFSĻPHĻUSåL
-QOHQTVQIM”TGIN‘FG
-NKOC
'NGMVTQPKUMMNKOCCPN‘I'%%
5FNQFSBUVSSFHVMFSJOH ĻWFOTUSFĻTJEF
&MPQWBSNFUĻGPSTåEF ĻIĆKSFĻTJEF
&MPQWBSNFUĻGPSTåEF ĻWFOTUSFĻTJEF
5FNQFSBUVSSFHVMFSJOH ĻIĆKSFĻTJEF
.BLTĻEFGSPTUFS
3FDJSLVMBUJPO
#MåTFS
#761
-VGUGPSEFMJOHĻĻWFOUJMBUJPOĻHVMW
#%ĻĻ"JSDPOEJUJPOĻUJMGSB
-VGUGPSEFMJOHĻĻWFOUJMBUJPOTTQKåMEĻJOTUSV
NFOUQBOFM
-VGUGPSEFMJOHĻĻEFGSPTUFSĻGPSSVEF
&MPQWBSNFUĻCBHSVEFĻPHĻFMPQWBSNFEF
TJEFTQFKMF ĻTFĻTJEFĻ
-QOHQTVQIM”TGIN‘FG
-NKOC
*ÌPFVGTKPICHMPCRRGT
'NQRXCTOGFGU‘FGT
.FEĻGJSFĻUSZLĻQòĻLOBQQFOĻTMVLLFTĻEFSĻGPSĻWBS
NFOĻqĻJOHFOĻMBNQFSĻMZTFS
5SFĻUSZLĻQòĻLOBQQFOĻHJWFSĻEFUĻMBWFTUFĻWBSNF
OJWFBVĻqĻĻMBNQFĻMZTFS
#&8#45'.
(QTU‘FGT
&MPQWBSNFUĻTåEFĻNòĻJLLFĻCFOZUUFTĻBGĻQFS
TPOFS ĻEFSĻIBSĻTWåSUĻWFEĻBUĻNåSLFĻUFNQF
SBUVSTUJHOJOHĻQòĻHSVOEĻBGĻGĆMFMTFTMĆTIFE
FMMFSĻBGĻFOĻFMMFSĻBOEFOĻòSTBHĻIBSĻTWåSUĻWFE
BUĻCFUKFOFĻLOBQQFOĻUJMĻEFUĻFMPQWBSNFEF
TåEFĻ*ĻNPETBUĻGBMEĻLBOĻEFSĻPQTUòĻGPS
CSåOEJOHFS
&UĻUSZLĻQòĻLOBQQFOĻHJWFSĻEFU
IĆKFTUFĻWBSNFOJWFBVĻĻUSF
PSBOHFĻMBNQFSĻMZTFSĻQòĻNJE
UFSLPOTPMMFOTĻTLåSNĻ TFĻCJM
MFEFUĻPWFOGPS $N‘UGT
1$5
$N‘UGTMPCR
&GVCMVWGNNGXCTOGPKXGCWXKUGURÍOKFVGTMQPUQN
NGPUUM‘TO
5SFĻUSZLĻQòĻLOBQQFOĻHJWFSĻEFUĻMBWFTUFĻWBSNF
OJWFBVĻĻFOĻPSBOHFĻMBNQFĻMZTFSĻQòĻTLåSNFO
.FEĻGJSFĻUSZLĻQòĻLOBQQFOĻTMVLLFTĻEFSĻGPSĻWBS
NFOĻqĻJOHFOĻMBNQFSĻMZTFS
)WJTĻCMåTFSFOĻFSĻIFMUĻTMVLLFU ĻLPCMFTĻBJS
DPOEJUJPOĻJLLFĻUJMĻĻEFUĻLBOĻHJWFĻSJTJLPĻGPS
EVHĻQòĻSVEFSOF
$CIU‘FG
5PĻUSZLĻQòĻLOBQQFOĻHJWFSĻFU
MBWFSFĻWBSNFOJWFBVĻĻUPĻPSBOHFĻMBNQFSĻMZTFS
QòĻTLåSNFO
5PĻUSZLĻQòĻLOBQQFOĻHJWFSĻFUĻMBWFSFĻWBSNFOJ
WFBVĻqĻĻMBNQFSĻMZTFS
%SFKĻLOBQQFOĻGPSĻBUĻĆHF
NJOETLFĻWFOUJMBUPSIBTUJHIF
EFOĻ)WJTĻEFSĻWåMHFTĻ#761
SFHVMFSFTĻCMåTFSIBTUJHIFEFO
BVUPNBUJTLĻ%FOĻUJEMJHFSF
JOETUJMMFEFĻWFOUJMBUPSIBTUJH
IFEĻBOOVMMFSFT
¡UĻUSZLĻQòĻLOBQQFOĻHJWFSĻEFUĻIĆKFTUFĻWBSNFOJ
WFBVĻqĻĻMBNQFSĻMZTFS
6EHòS ĻIWJTĻNBOĻUJMWåMHFSĻUSJOTĻCBSOFQVEF
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
-QOHQTVQIM”TGIN‘FG
-NKOC
#WVQLWUVGTKPICHDN‘UGTĻ7åMHĻNFMMFNĻ.CX
0QTOCNĻFMMFSĻ*”L
.WHVHQTFGNKPI
p .CXĻĻ"VUPNBUJTLĻSFHVMFSJOHĻBGĻCMåTFS
-BWĻMVGUTUSĆNOJOHĻQSJPSJUFSFT
p
0QTOCNĻĻ"VUPNBUJTLĻSFHVMFSJOHĻBGĻCMå
TFS
p *”LĻĻ"VUPNBUJTLĻSFHVMFSJOHĻBGĻCMåTFS
.FSFĻJOUFOTJWĻMVGUTUSĆNOJOHĻQSJPSJUFSFT
7FESĻFOĻCFTLSJWFMTFĻBGĻNFOVTZTUFNFU ĻTF
TJEFĻ
-VGUGPSEFMJOHĻĻEFGSPTUFSĻGPSSVEF
-VGUGPSEFMJOHĻĻWFOUJMBUJPOTTQKåMEĻJOTUSV
NFOUQBOFM
-VGUGPSEFMJOHĻĻWFOUJMBUJPOĻHVMW
'JHVSFOĻPNGBUUFTĻBGĻUSFĻLOBQQFSĻ7FEĻUSZLĻQò
LOBQQFSOFĻUåOEFTĻEFOĻUJMTWBSFOEFĻGJHVSĻQò
TLåSNFOĻ TFĻGĆMHFOEFĻJMMVTUSBUJPO ĻPHĻFOĻQJM
GPSBOĻEFOĻSFTQFLUJWFĻEFMĻBGĻGJHVSFOĻWJTFS ĻIWJM
LFOĻMVGUGPSEFMJOHĻEFSĻFSĻWBMHUĻ'PSĻNFSFĻJOGPS
NBUJPOĻPNĻMVGUGPSEFMJOH ĻTFĻTJEFĻ
&GPXCNIVGNWHVHQTFGNKPIXKUGURÍOKFVGTMQPUQN
NGPUUM‘TO
#761
"VUPGVOLUJPOFOĻSFHVMFSFS
BVUPNBUJTLĻUFNQFSBUVS ĻBJS
DPOEJUJPO ĻWFOUJMBUPSIBTUJH
IFE ĻSFDJSLVMBUJPOĻPHĻMVGUGPS
EFMJOH
7FEĻWBMHĻBGĻFOĻFMMFSĻGMFSFĻNBOVFMMFĻGVOLUJPOFS
TUZSFTĻEFĻĆWSJHFĻGVOLUJPOFSĻGPSUTBUĻBVUPNBUJTL
.FEĻFUĻUSZLĻQòĻ#761ĻTMòTĻBMMFĻNBOVFMMFĻJOE
TUJMMJOHFSĻGSBĻ4LåSNFOĻWJTFSĻ#761-.+/#
*ĻBVUPNBUJTLĻJOETUJMMJOHĻLBOĻCMåTFSIBTUJHIF
EFOĻJOETUJMMFTĻJĻNFOVTZTUFNFUĻ/;%#4
VOEFSĻ+PFUVKNNKPIGT -NKOCKPFUVKNNKPIGT
6GORGTCVWTTGIWNGTKPI
&GPCMVWGNNGVGORGTCVWTHQTJXGTUKFGXKUGURÍ
OKFVGTMQPUQNNGPUFKURNC[
-QOHQTVQIM”TGIN‘FG
-NKOC
.FEĻLOBQQFOĻLBOĻUFNQFSB
UVSFOĻJOETUJMMFTĻJOEJWJEVFMUĻGPS
GĆSFSTJEFOĻPHĻQBTTBHFSTJEFO
/CMUFGHTQUVGT
"OWFOEFTĻUJMĻIVSUJHUĻBUĻGKFSOF
EVHĻPHĻJTĻGSBĻGPSĻPHĻTJEFSV
EFSĻ%FSĻTUSĆNNFSĻMVGUĻUJM
SVEFSOFĻ/òSĻGVOLUJPOFOĻFS
BLUJWFSFU ĻMZTFSĻMBNQFOĻJ
EFGSPTUFSLOBQQFO
/òSĻCJMFOĻTUBSUFT ĻFSĻEFO
TFOFTUĻGPSFUBHOFĻJOETUJMMJOH
CJCFIPMEU
1$5
%FUĻFSĻJLLFĻNVMJHUĻBUĻGSFNTLZOEFĻPQWBSN
OJOHBGLĆMJOHĻWFEĻBUĻWåMHFĻIĆKFSFMBWFSF
UFNQFSBUVSĻFOEĻEFOĻĆOTLFEF
#%p#KTEQPFKVKQPV‘PFUNWM
7FEĻLĆSFUJMTUBOEĻ163&ĻFS
#%ĻGPSVEJOETUJMMFUĻUJMĻJLLF
TUBSUF
/òSĻMBNQFOĻJĻ#%LOBQQFO
MZTFS ĻTUZSFTĻBJSDPOEJUJPO
BOMåHHFUĻBGĻTZTUFNFUTĻBVUP
NBUJLĻ1òĻEFOOFĻNòEFĻBGLĆMFTĻPHĻBGGVHUFT
EFOĻJOELPNNFOEFĻMVGU
/òSĻMBNQFOĻJĻ#%LOBQQFOĻFSĻTMVLLFU ĻFSĻBJS
DPOEJUJPOBOMåHHFUĻTMVLLFUĻ%FĻĆWSJHFĻGVOLUJ
POFSĻTUZSFTĻTUBEJHĻBVUPNBUJTLĻ/òSĻNBLT
EFGSPTUFSGVOLUJPOFOĻBLUJWFSFT ĻTMòTĻBJSDPOEJ
UJPOBOMåHHFUĻBVUPNBUJTLĻUJM ĻTòĻMVGUFOĻBGGVH
UFTĻNBLTJNBMU
/òSĻGVOLUJPOFOĻFSĻWBMHU ĻTLFSĻEFSĻEFTVEFOĻGĆM
HFOEFĻNFEĻIFOCMJLĻQòĻBUĻHJWFĻNBLTJNBM
BGGVHUOJOHĻBGĻMVGUFOĻJĻLBCJOFO
p EFSĻUåOEFTĻBVUPNBUJTLĻGPSĻBJSDPOEJUJPO
p SFDJSLVMBUJPOFOĻPHĻMVGULWBMJUFUTTZTUFNFU
TMòTĻBVUPNBUJTLĻGSB
1$5
-ZEOJWFBVFUĻTUJHFS ĻEBĻWFOUJMBUPSFOĻFSĻQò
NBLT
/òSĻEFGSPTUFSGVOLUJPOFOĻTMòTĻGSB ĻWFOEFSĻLMJ
NBBOMåHHFUĻUJMĻEFĻGPSFHòFOEFĻJOETUJMMJOHFS
7FEĻLĆSFUJMTUBOEĻ163&ĻLBOĻBLUJWFSJOHĻBG
EFGSPTUFSGVOLUJPOFOĻGPSòSTBHFĻTUBSUĻBGĻGPS
CSåOEJOHTNPUPSĻPHĻTLJGUĻUJMĻLĆSFUJMTUBOE
):#3*%
4GEKTMWNCVKQP
/òSĻSFDJSLVMBUJPOĻFSĻTMòFUĻUJM
MZTFSĻEFOĻPSBOHFĻMBNQFĻJ
LOBQQFOĻ'VOLUJPOFOĻWåMHFT
GPSĻBUĻIPMEFĻEòSMJHĻMVGU
VETUĆEOJOHTHBTĻPTWĻVEFĻGSB
LBCJOFOĻ,BCJOFMVGUFOĻSFDJS
LVMFSFT ĻIWJMLFUĻWJMĻTJHF ĻBUĻEFS
JLLFĻTVHFTĻMVGUĻVEFGSBĻJOEĻJĻCJMFO ĻNFOTĻGVOLUJ
POFOĻFSĻBLUJWFSFU
8+)6+)6
)WJTĻMVGUFOĻJĻCJMFOĻSFDJSLVMFSFTĻGPSĻMåOHF
SJTJLFSFSĻNBO ĻBUĻEFSĻEBOOFTĻEVHĻQòĻJOEFS
TJEFOĻBGĻSVEFSOF
6KOGT
.FEĻUJNFSGVOLUJPOFOĻBLUJWFSFUĻGPSMBEFSĻBOMåH
HFUĻNBOVFMUĻBLUJWFSFUĻSFDJSLVMBUJPOTTUJMMJOH
FGUFSĻFUĻUJETSVN ĻEFSĻBGIåOHFSĻBGĻVEFUFNQFSB
UVSFOĻ%FUĻNJOETLFSĻSJTJLPFOĻGPSĻJT ĻEVHĻPH
EòSMJHĻMVGUĻ"LUJWFSEFBLUJWFSĻGVOLUJPOFOĻJ
NFOVTZTUFNFUĻ/;%#4ĻVOEFSĻ+PFUVKNNKPIGT
-NKOCKPFUVKNNKPIGT 6KOGTVKN
TGEKTMWNGTGVNWHVĻ7FESĻFOĻCFTLSJWFMTFĻBG
NFOVTZTUFNFU ĻTFĻTJEFĻ
'PSĻJOGPSNBUJPOĻPNĻLĆSFUJMTUBOEF ĻTFĻTJEFĻ
-QOHQTVQIM”TGIN‘FG
-NKOC
1$5
7FEĻWBMHĻBGĻNBLTĻEFGSPTUFSĻGSBLPCMFTĻSFDJS
LVMBUJPOFOĻBMUJE
.WHVMXCNKVGVUU[UVGO+#35
-VGULWBMJUFUTTZTUFNFUĻVETLJMMFSĻHBTTFSĻPHĻQBS
UJLMFS ĻTòMFEFTĻBUĻMVHUFOĻPHĻGPSVSFOJOHFOĻJ
LBCJOFOĻSFEVDFSFTĻ)WJTĻVEFOEĆSTMVGUFOĻFS
GPSVSFOFU ĻMVLLFTĻMVGUJOEUBHFU ĻPHĻMVGUFOĻSFDJS
LVMFSFT
"LUJWFSEFBLUJWFSĻGVOLUJPOFOĻJĻNFOVTZTUFNFU
/;%#4ĻVOEFSĻ+PFUVKNNKPIGT
-NKOCKPFUVKNNKPIGT -XCNKVGVUU[UVGOHQT
KPFGNWHVGPĻ7FESĻFOĻCFTLSJWFMTFĻBGĻNFOVTZ
TUFNFU ĻTFĻTJEFĻ
1$5
'PSĻBUĻGòĻEFOĻCFETUFĻMVGUĻJĻLBCJOFOĻCĆSĻMVGU
LWBMJUFUTTFOTPSFOĻBMUJEĻWåSFĻUJMTMVUUFU
*ĻLPMEFĻLMJNBFSĻFSĻSFDJSLVMBUJPOFOĻCFHSåO
TFUĻGPSĻBUĻVOEHòĻEVHEBOOFMTF
*ĻUJMGåMEFĻBGĻEVHEBOOFMTFĻLBOĻMVGULWBMJUFUT
TFOTPSFOĻBGCSZEFT ĻPHĻEFGSPTUFSGVOLUJP
OFSOFĻGPSĻGPSSVEFO ĻTJEFSVEFSOFĻPHĻCBHSV
EFOĻCSVHFT
.WHVHQTFGNKPIUVCDGN
.WHVHQTFGNKPI
(QTOÌN
.WHVHQTFGNKPI
(QTOÌN
-VGUĻUJMĻSVEFSOFĻ&OĻWJTĻMVGU
TUSĆNOJOHĻGSBĻWFOUJMBUJPOT
TQKåMEFOFĻ-VGUFOĻSFDJSLVMF
SFTĻJLLFĻ"JSDPOEJUJPOĻFSĻBMUJE
BLUJWFSFU
UJMĻIVSUJHUĻBUĻGKFSOF
JTĻPHĻEVH
-VGUĻUJMĻHVMWĻPHĻSVEFSĻ&OĻWJT
MVGUTUSĆNOJOHĻGSBĻWFOUJMBUJ
POTTQKåMEFOFĻJĻJOTUSVNFOU
QBOFMFU
UJMĻBUĻPQOòĻCFIBHFMJH
LPNGPSUĻPHĻHPE
BGEVHOJOHĻJĻLPMEU
FMMFSĻGVHUJHUĻWFKS
-VGUĻUJMĻGPSSVEF ĻHFOOFN
EFGSPTUFSEZTF ĻPHĻTJEFSVEFS
&OĻWJTĻMVGUTUSĆNOJOHĻGSBĻWFOUJ
MBUJPOTTQKåMEFOF
UJMĻBUĻVOEHòĻEVH
PHĻJTEBOOFMTFĻJ
LPMEUĻPHĻGVHUJHUĻWFKS
LSåWFS ĻBUĻCMåTFS
IBTUJHIFEFOĻJLLFĻFS
GPSĻMBW -VGUĻUJMĻHVMWFUĻPHĻGSBĻWFOUJMB
UJPOTTQKåMEFOFĻJĻJOTUSV
NFOUQBOFMFU
UJMĻTPMSJHUĻWFKSĻNFEĻMBW
VEFUFNQFSBUVS
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
-QOHQTVQIM”TGIN‘FG
-NKOC
.WHVHQTFGNKPI
(QTOÌN
.WHVHQTFGNKPI
(QTOÌN
-VGUTUSĆNĻUJMĻSVEFSOFĻPHĻGSB
WFOUJMBUJPOTTQKåMEFOFĻJ
JOTUSVNFOUQBOFMFU
UJMĻBUĻPQOòĻHPE
LPNGPSUĻJĻWBSNUĻPH
UĆSUĻWFKS
-VGUĻUJMĻHVMWFUĻ&OĻWJTĻMVGU
TUSĆNOJOHĻGSBĻWFOUJMBUJPOT
TQKåMEFOFĻJĻJOTUSVNFOUQB
OFMFUĻPHĻUJMĻSVEFSOF
UJMĻBUĻGòĻWBSNFĻFMMFS
LVMEFĻUJMĻHVMWFU
-VGUTUSĆNOJOHĻJĻIPWFEĻPH
CSZTUIĆKEFĻGSBĻWFOUJMBUJPOT
TQKåMEFOFĻJĻJOTUSVNFOUQBOF
MFU
UJMĻHPEĻBGLĆMJOHĻJ
WBSNUĻWFKS
-VGUTUSĆNĻUJMĻSVEFSOF ĻGSB
WFOUJMBUJPOTTQKåMEFOFĻJ
JOTUSVNFOUQBOFMFUĻPHĻUJMĻHVM
WFU
UJMĻBUĻHĆSFĻEFUĻLĆMJ
HFSFĻMBOHTĻHVMWFU
FMMFSĻWBSNFSFĻGPSPWFO
JĻLPMEUĻWFKSĻFMMFSĻJ
WBSNUĻPHĻUĆSUĻWFKS
-QOHQTVQIM”TGIN‘FG
(QTMQPFKVKQPGTKPICHDKNGP
)GPGTGNV
7FEĻGPSLPOEJUJPOFSJOHĻBGĻ7Ļ1MVHJOĻ)ZCSJE
SFEVDFSFTĻFOFSHJCFIPWFUĻVOEFSĻLĆSTMFOĻ
LĆSFTUSåLOJOHFOĻNFEĻFMĻGPSMåOHFTĻ#SVHĻEFS
GPSĻGPSLPOEJUJPOFSJOHĻGPSĻBUĻLVOOFĻVEOZUUFĻCBU
UFSJLSBGUFOĻUJMĻBUĻLĆSF
'PSLPOEJUJPOFSJOHĻBGĻCJMFOĻFSĻNVMJH ĻOòSĻEFOĻFS
UJMTMVUUFUĻUJMĻFMOFUUFU ĻTFĻTJEFĻ
p *ĻLPMEUĻWFKSĻPQWBSNFSĻEFOĻCSåOETUPG
ESFWOFĻWBSNFSĻCòEFĻNPUPSĻPHĻLBCJOFĻ
EFOĻFMESFWOFĻWBSNFSĻPQWBSNFSĻLVOĻLBCJ
OFOĻGĆSĻBGHBOH
p *ĻWBSNUĻWFKSĻLĆMFSĻ"$TZTUFNFUĻLBCJOFO
'PSLPOEJUJPOFSJOHĻBGĻCJMFOĻNJOETLFSĻTMJE
%FSĻLBOĻEBOOFTĻLPOEFOTWBOEĻWFEĻGPSLPOEJUJ
POFSJOH ĻTFĻTJEFĻ
1$5
7FEĻGPSLPOEJUJPOFSJOHĻBGĻCJMFOĻBSCFKEFS
CJMFOĻGPSĻBUĻOòĻĻˆ$ ĻJLLFĻEFOĻJOETUJMMFEF
UFNQFSBUVSĻJĻLMJNBBOMåHHFU
1$5
,PNQSFTTPSFOĻLBOĻWåSFĻJĻHBOHĻPHĻLĆMF
IZCSJECBUUFSJFU ĻTFMWĻOòSĻLĆMJOHĻBGĻLBCJOFO
FSĻJLLFĻWBMHUĻFMMFSĻOĆEWFOEJHĻ,PNQSFTTP
SFOĻBGHJWFSĻMZE
'PSLPOEJUJPOFSJOHĻLBOĻBLUJWFSFT
p EJSFLUFĻWJBĻJOGPSNBUJPOTEJTQMBZ ĻGKFSOCFUKF
OJOH ĻFMMFSĻNPCJM ĻTFĻTJEFĻ
p NFEĻUJNFS ĻTFĻTJEFĻ
1$5
'PSLPOEJUJPOFSJOHĻFSĻNVMJH ĻTFMWĻOòSĻCJMFO
JLLFĻFSĻUJMTMVUUFUĻUJMĻFMOFUUFU
1$5
7FEĻCFHSåOTFUĻUJEĻUJMĻPQMBEOJOHĻLBOĻGPS
LPOEJUJPOFSJOHĻGSBWåMHFT
$GVLGPKPI
4FĻPHTòĻTJEFĻ
)WJTĻCJMFOĻBGLĆMFT ĻOòSĻEFOĻJLLFĻFSĻUJMTMVUUFUĻUJMĻFMOFUUFU ĻUBHFSĻGPSLPOEJUJPOFSJOHFOĻFOFSHJĻGSBĻIZCSJECBUUFSJFU
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
1-LOBQ
'JOHFSIKVM
4'5'6ĻĻOVMTUJMMFSWåMHFS
'PSĻTZNCPMFSĻPHĻEJTQMBZNFEEFMFMTFSĻJĻGPSCJO
EFMTFĻNFEĻGPSLPOEJUJPOFSJOH ĻTFĻTJEFĻ
'PSĻNFSFĻJOGPSNBUJPOĻPNĻNFOVFS ĻEFSĻWJTFT
QòĻJOGPSNBUJPOTEJTQMBZFU ĻPHĻLOBQQFSĻQòĻWFO
TUSFĻLPOUBLUBSN ĻTFĻTJEFĻ
-QOHQTVQIM”TGIN‘FG
(QTMQPFKVKQPGTKPICHDKNGP
+PFUVKNNKPICHHQTMQPFKVKQPGTKPI
%FSĻLBOĻWåMHFTĻNFMMFN
p 1BSLFSJOHĻJOEFOEĆST
p 1BSLFSJOHĻVEFOEĆST
(QTMQPFKVKQPGTKPIPÌTDKNGPGTVKNUNWVVGV
VKNGNPGVVGV
p 0QWBSNOJOHBGLĆMJOHĻLBOĻWBSFĻPQĻUJM
ĻNJOVUUFS
4åEFWBSNFĻGPSĻCFHHFĻGPSTåEFSĻLBOĻBLUJWFSFT
VOEFSĻGPSLPOEJUJPOFSJOHFOĻ%FOOFĻJOETUJMMJOH
TLBMĻVEGĆSFTĻGĆSĻIWFSĻGPSLPOEJUJPOFSJOH
(QTMQPFKVKQPGTKPIPÌTDKNGPKMMGGT
VKNUNWVVGVVKNGNPGVVGV
p 0QWBSNOJOHĻLBOĻWBSFĻPQĻUJMĻĻNJOVUUFS
p "GLĆMJOHĻTLFSĻJĻMĆCFUĻBGĻĻNJOVUUFS
2CTMGTKPIKPFGPF”TU
.FEĻWBMHFUĻ+PFGPF”TURCTMĻBLUJWFSFTĻEFO
FMESFWOFĻWBSNFS
)WJTĻNBOĻWåMHFSĻJOETUJMMJOHFO
+PFGPF”TURCTM ĻEFBLUJWFSFTĻEFOĻCSåOETUPG
ESFWOFĻWBSNFSĻVOEFSĻGPSLPOEJUJPOFSJOHFO
%FOOFĻPQWBSNOJOHĻWJMĻIBWFĻFOĻMJEUĻMBWFSF
ZEFMTFĻFOEĻJOETUJMMJOHFOĻ7FGPF”TURCTMGT
WFEĻVEFUFNQFSBUVSFSĻQòĻVOEFSĻĻˆ$
1$5
1$5
#JMFOĻTLBMĻWåSFĻUJMTMVUUFUĻUJMĻFMOFUUFU ĻGĆSĻEFO
FMESFWOFĻWBSNFSĻLBOĻBLUJWFSFT
#JMFOĻLBOĻTUBSUFTĻPHĻLĆSFT ĻTFMWĻOòSĻEFO
CSåOETUPGESFWOFĻWBSNFSĻFSĻJĻHBOH
5SZLĻQòĻ1-ĻGPSĻBUĻLPNNFĻUJMĻNFOVFO
5SZLĻQòĻ1-ĻGPSĻBUĻLPNNFĻUJMĻNFOVFO
(òĻNFEĻGJOHFSIKVMFUĻUJMĻ(QTKPFUVCH
VGOR ĻPHĻWåMHĻNFEĻ1-
(òĻNFEĻGJOHFSIKVMFUĻUJMĻ(QTKPFUVCH
VGOR ĻPHĻWåMHĻNFEĻ1-
(òĻWJEFSFĻJĻOåTUFĻNFOVĻUJM
+PFGPF”TURCTM ĻPHĻWåMHĻNFEĻ1-
(òĻWJEFSFĻJĻOåTUFĻNFOVĻUJMĻ7FGPF”TU
RCTMGT ĻPHĻWåMHĻNFEĻ1-
7åMH ĻPNĻPQWBSNOJOHĻBGĻTåEFĻTLBMĻBLUJ
WFSFTĻFMMFSĻFK
0QWBSNOJOHĻBGĻTåEFĻTLBMĻBMUJEĻHFOBLUJ
WFSFTĻĻBOESFĻVEGĆSUFĻJOETUJMMJOHFSĻHFN
NFT
7åMH ĻPNĻPQWBSNOJOHĻBGĻTåEFĻTLBMĻBLUJ
WFSFTĻFMMFSĻFK
0QWBSNOJOHĻBGĻTåEFĻTLBMĻBMUJEĻHFOBLUJ
WFSFTĻĻBOESFĻVEGĆSUFĻJOETUJMMJOHFSĻHFN
NFT
'PSMBEĻNFOVFOĻNFEĻ4'5'6
'PSMBEĻNFOVFOĻNFEĻ4'5'6
2CTMGTKPIWFGPF”TU
.FEĻWBMHFUĻ7FGPF”TURCTMGTĻUJMMBEFTĻPHTò
&KTGMVGUVCTVQIFKTGMVGUNWMPKPI
CSVHĻBGĻEFOĻCSåOETUPGESFWOFĻWBSNFSĻVOEFS
GPSLPOEJUJPOFSJOHFO
#MVKXGTGFGCMVKXGTGXKC
KPHQTOCVKQPUFKURNC[GV
5SZLĻQòĻ1-ĻGPSĻBUĻLPNNFĻUJMĻNFOVFO
#&8#45'.
#SVHĻJLLFĻEFOĻCSåOETUPGESFWOFĻWBSNFS
JOEFOEĆSTĻJĻVWFOUJMFSFEFĻSVNĻ%FSĻLPNNFS
VETUĆEOJOHTHBT
(òĻNFEĻGJOHFSIKVMFUĻUJMĻ(QTKPFUVCH
VGOR ĻPHĻWåMHĻNFEĻ1-
0QWBSNOJOHĻBGĻTåEFĻLBOĻLVOĻBLUJWFSFT ĻOòSĻCJMFOĻFSĻUJMTMVUUFUĻUJMĻFMOFUUFU
%FOĻCSåOETUPGESFWOFĻWBSNFSĻBLUJWFSFTĻJLLF ĻIWJTĻVEFUFNQFSBUVSFOĻPWFSTUJHFSĻĻˆ$
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
-QOHQTVQIM”TGIN‘FG
(QTMQPFKVKQPGTKPICHDKNGP
(òĻWJEFSFĻJĻOåTUFĻNFOVĻUJMĻ&KTGMVGUVCTV
5VQRĻGPSĻBUĻBLUJWFSFEFBLUJWFSFĻGPSLPOEJUJ
POFSJOH ĻPHĻWåMHĻNFEĻ1-
'PSMBEĻNFOVFOĻNFEĻ4'5'6
#MVKXGTGFKTGMVGUVCTVXKCHLGTPDGVLGPKPI
"EWBSTFMTCMJOLMZTĻPHĻJOEJLFSJOHTMBNQF Ļ
HJWFSĻJOGPSNBUJPOĻTPNĻGĆMHFS
p ĻLPSUFĻCMJOLĻĻBONPEOJOHĻPNĻBUĻBLUJ
WFSFĻGPSLPOEJUJPOFSJOHĻFSĻNPEUBHFU
p
,POTUBOUĻMZTĻJĻDBĻĻTFLVOEFSĻĻGPSLPO
EJUJPOFSJOHĻFSĻCFHZOEU
)WJTĻBEWBSTFMTCMJOLMZTĻPHĻJOEJLFSJOHT
MBNQF ĻGPSCMJWFSĻTMVLLFEFĻFGUFSĻUSZLĻQòĻFO
LOBQ ĻFSĻGPSLPOEJUJPOFSJOHĻJLLFĻBLUJWFSFU
+PFKMGTKPIUNCORGRÍHLGTPDGVLGPKPIOGF2%% 'PSLPOEJUJPOFSJOHĻLBOĻBLUJWFSFTĻWJBĻGKFSOCFUKF
OJOHFO
p
)PMEĻLOBQQFOĻGPSĻUSZHIFETCFMZTOJOHĻ
JOEFĻJĻĻTFLVOEFS
6KOGT
%FSĻLBOĻWåMHFTĻUPĻGPSTLFMMJHFĻUJETQVOLUFSĻNFE
UJNFSĻ.FEĻUJETQVOLUĻSFGFSFSFTĻEFSĻUJMĻEFUĻLMPL
LFTMåU ĻIWPSĻCJMFOĻTLBMĻCSVHFTĻPHĻWåSFĻLMJNB
UJTFSFUĻ#JMFOTĻFMFLUSPOJLĻWåMHFS ĻIWPSOòSĻGPS
LPOEJUJPOFSJOHĻTLBMĻBLUJWFSFTĻCBTFSFUĻQòĻEF
HåMEFOEFĻZESFĻLMJNBGPSIPME
+PFUVKNNKPICHVKOGT
5SZLĻQòĻ1-ĻGPSĻBUĻLPNNFĻUJMĻNFOVFO
ĻUSZLLFTĻJOE
)WJTĻLOBQQFOĻGPSĻJOGPSNBUJPOĻ
OòSĻGPSLPOEJUJPOFSJOHĻFSĻBLUJWFSFU ĻWJMĻTUBUVTĻGPS
EFUUFĻCMJWFĻWJTUĻTBNNFOĻNFEĻCJMFOTĻMòTFTUB
UVT ĻTFĻTJEFĻ
(òĻNFEĻGJOHFSIKVMFUĻUJMĻ(QTKPFUVCH
VGOR ĻPHĻWåMHĻNFEĻ1-
4UBUVTĻWJTFTĻPHTòĻJĻLĆSFDPNQVUFSFOĻVOEFS
JHBOHWåSFOEFĻGPSLPOEJUJPOFSJOH
5SZLĻLPSUĻQòĻ1-ĻGPSĻBUĻLPNNFĻUJMĻEFO
PQMZTUFĻUJNFJOETUJMMJOH
#MVKXGTGFKTGMVGUVCTVXKCOQDKN
7åMHĻEFOĻĆOTLFEFĻUJNFĻNFEĻGJOHFSIKVMFU
"LUJWFSJOHĻPHĻJOGPSNBUJPOĻPNĻWBMHUFĻJOETUJMMJO
HFS ĻTPNĻLBOĻPSEOFTĻGSBĻFOĻNPCJMUFMFGPO ĻWJM
WåSFĻUJMHåOHFMJHFĻWJBĻ7PMWPĻ0OĻ$BMM ĻTF
TFQBSBUĻJOTUSVLUJPOTCPHĻGPSĻ7PMWPĻ0OĻ$BMM 7åMHĻFOĻBGĻEFĻUPĻUJNFSFĻNFEĻGJOHFSIKVMFU
PHĻCFLSåGUĻNFEĻ1-
5SZLĻLPSUĻQòĻ1-ĻGPSĻBUĻLPNNFĻUJMĻEFO
PQMZTUFĻNJOVUJOETUJMMJOH
7åMHĻEFUĻĆOTLFEFĻNJOVUĻNFEĻGJOHFSIKVMFU
5SZLĻQòĻ1-ĻGPSĻBUĻCFLSåGUFĻJOETUJMMJOHFO
(òĻUJMCBHFĻJĻNFOVTUSVLUVSFOĻNFE
4'5'6
7åMHĻEFOĻBOEFOĻUJNFSĻ GPSUTåUĻGSB
QVOLUĻ ĻFMMFSĻGPSMBEĻNFOVFOĻNFEĻ4'5'6
(åMEFSĻLVOĻGKFSOCFUKFOJOHĻNFEĻ1$$
&OEOVĻFUĻUSZLĻQòĻ1-ĻBLUJWFSFSĻUJNFSFO
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
-QOHQTVQIM”TGIN‘FG
(QTMQPFKVKQPGTKPICHDKNGP
5VCTVGVKOGT
%JSFLUFĻTUBSUĻPHĻEJSFLUFĻTMVLOJOH ĻTF
TJEFĻ
(òĻNFEĻGJOHFSIKVMFUĻUJMĻ(QTKPFUVCH
VGOR ĻPHĻWåMHĻNFEĻ1-
7TVKOGT
5SZLĻQòĻ1-ĻGPSĻBUĻLPNNFĻUJMĻNFOVFO
7åMHĻFOĻBGĻEFĻUPĻUJNFSFĻNFEĻGJOHFSIKVMFU
PHĻBLUJWFSĻNFEĻ1-
'PSMBEĻNFOVFOĻNFEĻ4'5'6
5NWMPKPICHVKOGT
&OĻBLUJWFSFUĻUJNFS ĻUJMĻGPSLPOEJUJPOFSJOH ĻLBO
TMòTĻGSBĻNBOVFMUĻ(ĆSĻTPNĻGĆMHFS
5SZLĻQòĻ1-ĻGPSĻBUĻLPNNFĻUJMĻNFOVFO
(òĻNFEĻGJOHFSIKVMFUĻUJMĻ(QTKPFUVCH
VGOR ĻPHĻWåMHĻNFEĻ1-
)WJTĻFOĻUJNFSĻFSĻJOETUJMMFU ĻNFOĻJLLFĻFS
BLUJWFSFU ĻTFTĻFUĻTZNCPMĻGPSĻFUĻVSĻWFE
TJEFOĻBGĻEFOĻJOETUJMMFEFĻUJE
7åMHĻFOĻBGĻEFĻUPĻUJNFSFĻNFEĻGJOHFSIKVMFU
PHĻCFLSåGUĻNFEĻ1-
4MVLĻUJNFSFOĻWFEĻBUĻUSZLLF
p MåOHFĻQòĻ1-ĻFMMFS
p LPSUĻQòĻ1-ĻGPSĻBUĻLPNNFĻWJEFSFĻJ
NFOVFOĻ7åMHĻEFSFGUFSĻBUĻTUPQQFĻUJNF
SFO ĻPHĻCFLSåGUĻWBMHFUĻNFEĻ1-
'PSMBEĻNFOVFOĻNFEĻ4'5'6
&OĻUJNFS ĻEFSĻFSĻBLUJWFSFUĻUJMĻGPSLPOEJUJPOFSJOH
LBOĻPHTòĻTMòTĻGSBĻTPNĻCFTLSFWFUĻJĻBGTOJUUFU
7BSNFSFOTĻUJNFSĻFSĻGPSCVOEFUĻUJMĻCJMFOTĻVS
5[O
DQN
&KURNC[
$GV[FPKPI
#WVQXCT
OGT6+.
%FOĻCSåOETUPG
ESFWOFĻWBSNFS
FSĻTMòFUĻUJMĻPHĻJ
HBOH
1$5
)WJTĻCJMFOTĻVSĻTUJMMFTĻJHFO ĻTMFUUFTĻEFOĻQSP
HSBNNFSJOHĻBGĻUJNFSFO ĻEFSĻFWFOUVFMUĻFS
GPSFUBHFU
7BSNFSFOT
UJNFSĻFSĻBLUJWF
SFU ĻFGUFSĻBU
GKFSOCFUKFOJOHFO
FSĻUBHFUĻVEĻBG
UåOEJOHTMòTFO
PHĻCJMFOĻFSĻGPS
MBEUĻĻNPUPSĻPH
LBCJOFĻFS
PQWBSNFUĻWFE
EFOĻJOETUJMMFEF
UJE
5[ODQNGTQIFKURNC[OGFFGNGNUGT
/òSĻEFOĻCSåOETUPGESFWOFĻWBSNFSĻFS
BLUJWFSFU ĻMZTFSĻWBSNFTZNCPMFUĻQò
JOGPSNBUJPOTEJTQMBZFU
/òSĻFOĻBGĻUJNFSOFĻFSĻBLUJWFSFU ĻMZTFSĻTZNCPMFU
GPSĻBLUJWFSFUĻUJNFSĻQòĻJOGPSNBUJPOTEJTQMBZFU
TBNUJEJHĻNFEĻBUĻEFOĻJOETUJMMFEFĻUJEĻWJTFTĻWFE
TJEFOĻBGĻTZNCPMFU
4ZNCPMĻQòĻJOGPSNBUJPOTEJTQMBZFUĻGPS
BLUJWFSFUĻUJNFS
$T‘PFUVQH
FTGXGVXCT
OGTUVQRRGV
DCVVGTKURC
TGVKNUVCPF
%FOĻCSåOETUPG
ESFWOFĻWBSNFS
FSĻTUBOETFUĻBG
CJMFOTĻFMFLUSPOJL
GPSĻBUĻNVMJHHĆSF
NPUPSTUBSU
4UBSUCBUUFSJFUT
MBEFOJWFBVĻFS
GPSĻMBWU
-QOHQTVQIM”TGIN‘FG
(QTMQPFKVKQPGTKPICHDKNGP
5[O
DQN
&KURNC[
$GV[FPKPI
$T‘PFUVQH
FTGXGVXCT
OGTUVQRRGV
.CXDT‘PF
UVQH
%FOĻCSåOETUPG
ESFWOFĻWBSNFS
FSĻTUBOETFU
*OETUJMMJOHĻBG
WBSNFSFOĻJLLF
NVMJHĻQòĻHSVOE
BGĻGPSĻMBWU
CSåOETUPGOJ
WFBVĻĻEFU
NVMJHHĆSĻNPUPS
TUBSUĻPH
DBĻĻLNĻLĆS
TFM
5[O
DQN
&KURNC[
$GV[FPKPI
$T‘PF
UVQHFTXCT
OGT5GTXKEG
RÌMT‘XGV
%FOĻCSåOETUPG
ESFWOFĻWBSNFS
FSĻIFMUĻFMMFSĻEFM
WJTUĻVEFĻBGĻGVOL
UJPO
)FOWFOEĻEJHĻUJM
FUĻWåSLTUFE
IWJTĻNFEEFMFM
TFOĻJLLFĻGPSTW
JOEFSĻ7PMWP
BOCFGBMFS ĻBUĻEV
LPOUBLUFSĻFU
BVUPSJTFSFU
7PMWPWåSL
TUFE
(QTKPFUV
VGO
CHDTWFVCH
‘PFTKPIK
UVT”OHQTU[
PKPI
%FOĻFMESFWOF
WBSNFSĻFMMFS
"$TZTUFNFUĻFS
TUBOETFU
&OFSHJPWFSGĆST
MFOĻFSĻBGCSVEU
5[O
DQN
&KURNC[
$GV[FPKPI
(QTKPFUVKN
VGORUVQR
RGVRICHGLN
%FOĻFMESFWOF
WBSNFSĻFMMFS
"$TZTUFNFUĻFS
TUBOETFU
)FOWFOEĻEJHĻUJM
FUĻWåSLTUFEĻ&U
BVUPSJTFSFU
BOCFGBMFT
(QTKPFUVKN
VGORUVQR
*[DTKFDCV
VGTKVGORG
TCVWTJ”L
%FOĻFMESFWOF
WBSNFSĻFMMFS
"$TZTUFNFUĻFS
TUBOETFU
)ZCSJECBUUFSJFU
FSĻGPSĻWBSNU
7FOU ĻJOEUJMĻUFN
QFSBUVSFOĻFS
CMFWFUĻOPSNBM
&OĻEJTQMBZUFLTUĻTMVLLFTĻBVUPNBUJTLĻFGUFSĻFU
TUZLLFĻUJEĻFMMFSĻFGUFSĻFUĻUSZLĻQòĻCMJOLMZTBSNFOT
1-LOBQ
-QOHQTVQIM”TGIN‘FG
8CTOGT
)GPGTGNV
7Ļ1MVHJOĻ)ZCSJEĻIBSĻFUĻTUPSUĻWBSNFCFIPW
JTåSĻWFEĻFMESJGUĻ4PNĻGĆMHFĻIFSBGĻFSĻCJMFO
VETUZSFUĻNFEĻFMESFWFUĻPHĻCSåOETUPGESFWFU
WBSNFSĻ%JTTFĻWBSNFSFĻFSĻOĆEWFOEJHFĻGPSĻBU
PQOòĻEFOĻSFUUFĻESJGUTUFNQFSBUVSĻJĻNPUPSFOĻPH
GPSĻBUĻGòĻUJMTUSåLLFMJHĻWBSNFĻJĻLBCJOFO
'NFTGXGVXCTOGT
7BSNFSFOĻLBOĻJLLFĻSFHVMFSFTĻNBOVFMUĻ%FO
BLUJWFSFTĻBVUPNBUJTL ĻOòSĻEFUĻFSĻOĆEWFOEJHU
1$5
)WJTĻEFOĻFMESFWOFĻWBSNFSĻBLUJWFSFT ĻWJM
MBEFUJEFOĻGPSĻIZCSJECBUUFSJFUĻGPSMåOHFT
%FOĻUJE ĻEFSĻHòSĻUJMĻPQWBSNOJOHĻBGĻCJMFO
BGIåOHFSĻQSJNåSUĻBGĻVEFUFNQFSBUVSFO
$T‘PFUVQHFTGXGVXCTOGT
*ĻLPMEFSFĻWFKSĻLBOĻCJMFOTĻCSåOETUPGESFWOFĻWBS
NFSĻBLUJWFSFTĻVOEFSĻPQWBSNOJOHFOĻ7BSNFSFO
TUBSUFSĻBVUPNBUJTL ĻOòSĻEFSĻFSĻCSVHĻGPSĻFLTUSB
WBSNF ĻPHĻTMòTĻBVUPNBUJTLĻGSB ĻOòSĻEFSĻJLLFĻFS
CSVHĻGPSĻEFO
1$5
/òSĻEFOĻCSåOETUPGESFWOFĻWBSNFSĻFSĻBLUJW
LBOĻEFSĻLPNNFĻVETUĆEOJOHTHBTĻGSBĻIĆKSF
IKVMLBTTFĻ%FUUFĻFSĻIFMUĻOPSNBMU
#&8#45'.
#SVHĻJLLFĻEFOĻCSåOETUPGESFWOFĻWBSNFS
JOEFOEĆSTĻJĻVWFOUJMFSFEFĻSVNĻ%FSĻLPNNFS
VETUĆEOJOHTHBT
)WJTĻEVĻJLLFĻĆOTLFS ĻBUĻCJMFOTĻCSåOETUPG
ESFWOFĻWBSNFSĻTLBMĻTUBSUFĻWFEĻGPSLPOEJUJPOF
SJOH ĻTLBMĻEVĻBLUJWFSFĻ+PFGPF”TURCTM ĻTF
TJEFĻĻ%FUĻLBOĻJNJEMFSUJEĻGPSMåOHFĻPQWBSN
OJOHTUJEFO
#WVQOCVKUMKPFUVKNNKPIGNNGTFGCMVKXGTKPI
)WJTĻVEFUFNQFSBUVSFOĻFSĻIĆKFSFĻFOEĻĻˆ$
LBOĻEFOĻCSåOETUPGESFWOFĻWBSNFSĻJLLFĻTUBSUFT
WFEĻLĆSTFMĻFMMFSĻGPSLPOEJUJPOFSJOHĻ7FEĻĻˆ$
FMMFSĻEFSVOEFSĻFSĻWBSNFSFOTĻNBLTJNBMFĻESJGUT
UJEĻĻNJOVUUFSĻVOEFSĻGPSLPOEJUJPOFSJOH
)WJTĻEFOĻCSåOETUPGESFWOFĻWBSNFSĻEFBLUJ
WFSFT ĻWJMĻEJFTFMNPUPSFOĻTUBSUFĻPGUFSFĻGPSĻBU
EåLLFĻWBSNFCFIPWFUĻWFEĻLĆSFUJMTUBOE
163&ĻFMMFSĻ):#3*% ĻEWTĻFMESJGUFOĻWJMĻWåSF
CFHSåOTFU
)WJTĻCSåOETUPGOJWFBVFUĻJĻUBOLFOĻFSĻGPSĻMBWU
LBOĻEFOĻCSåOETUPGESFWOFĻWBSNFSĻGPSIJOESFTĻJ
BUĻTUBSUFĻ%FUĻLBOĻNFEGĆSFĻVUJMTUSåLLFMJH
WBSNF
5SZLĻQòĻ1- ĻTFĻTJEFĻ ĻGPSĻBUĻLPNNFĻUJM
NFOVFO
1$5
4ĆSHĻGPS ĻBUĻEFSĻFSĻUJMTUSåLLFMJHUĻNFE
CSåOETUPGĻJĻCJMFOTĻBMNJOEFMJHFĻCSåOETUPG
UBOLĻWFEĻLĆSTFMĻJĻUFNQFSBUVSFSĻVOEFS
Ļˆ$
%FOĻCSåOETUPGESFWOFĻWBSNFSTĻBVUPNBUJTLF
PQTUBSUĻLBOĻEFBLUJWFSFT ĻIWJTĻEFUĻĆOTLFT
1$5
(òĻNFEĻGJOHFSIKVMFUĻUJMĻ+PFUVKNNKPIGT ĻPH
WåMHĻNFEĻ1-
7åMHĻFUĻBGĻQVOLUFSOFĻ#WVQXCTOGT6+.
FMMFSĻ#WVQXCTO(4#ĻNFEĻGJOHFSIKVMFU
PHĻCFLSåGUĻNFEĻ1-
'PSMBEĻNFOVFOĻNFEĻ4'5'6
-QOHQTVQIM”TGIN‘FG
8CTOGT
1$5
.FOVQVOLUFSOFĻFSĻLVOĻTZOMJHFĻJĻOĆHMFQPTJ
UJPOĻ+ĻĻFWFOUVFMĻKVTUFSJOHĻTLBMĻEFSGPSĻGPSF
UBHFT ĻGĆSĻEVĻTUBSUFSĻNPUPSFO
$T‘PFUVQHRÌH[NFPKPI
#FXCTUGNUGVKMGVRÍVCPMF‘MUGNMNCRRGP
#&8#45'.
4QJMEUĻCSåOETUPGĻLBOĻBOUåOEFTĻ4MVLĻGPS
EFOĻCSåOETUPGESFWOFĻWBSNFS ĻGĆSĻUBOLOJOH
QòCFHZOEFT
,POUSPMMFSĻQòĻJOGPSNBUJPOTEJTQMBZFU ĻBUĻWBS
NFSFOĻFSĻTMVLLFUĻ/òSĻEFOĻFSĻJĻGVOLUJPO
WJTFTĻWBSNFTZNCPMFUĻPHĻNFEEFMFMTFO
#WVQXCTOGT6+.ĻQòĻJOGPSNBUJPOTEJT
QMBZFU
2CTMGTKPIRÌUMTÌPKPIGT
)WJTĻCJMFOĻQBSLFSFTĻNFEĻFOĻLSBGUJHĻIåMEOJOH
CĆSĻEFOĻTUòĻNFEĻGPSFOEFOĻOFEBEĻGPSĻBUĻTJLSF
CSåOETUPGUJMGĆSTFMĻUJMĻEFOĻCSåOETUPGESFWOF
WBSNFS
5VCTVDCVVGTKQIDT‘PFUVQH
)WJTĻTUBSUCBUUFSJFUĻJLLFĻFSĻGVMEUĻPQMBEFU ĻFMMFS
IWJTĻOJWFBVFUĻJĻCSåOETUPGUBOLFOĻFSĻGPSĻMBWU
TMVLLFTĻWBSNFSFOĻBVUPNBUJTL ĻPHĻEFSĻWJTFTĻFO
NFEEFMFMTFĻQòĻJOGPSNBUJPOTEJTQMBZFUĻ%FS
LWJUUFSFTĻGPSĻNFEEFMFMTFOĻNFEĻFUĻUSZLĻQò
CMJOLMZTBSNFOTĻ1-LOBQ ĻTFĻTJEFĻ
-QOHQTVQIM”TGIN‘FG
+PHQTOCVKQPUEGPVGT
)GPGTGNV
*OGPSNBUJPOTDFOUFSFUTĻNFOVFSĻMJHHFSĻJĻFO
VCSVEUĻMĆLLFĻ&UĻBGĻQVOLUFSOFĻFS ĻBUĻLĆSFDPN
QVUFSFOTĻUSFĻEJTQMBZĻHòSĻVEĻĻEFUĻNBSLFSFS
PHTòĻTUBSUFOTMVUOJOHFOĻQòĻMĆLLFO
+PUVTWOGPVRCPGN
%FSĻLBOĻSVMMFTĻGSFNĻUJMĻGĆMHFOEFĻLPNCJOBUJPOFS
NFEĻHKPIGTJLWNGV
p #BUUFSJTUBUVTĻĻ5SJQUåMMFSĻ Ļ,JMPNFUFS
UBMĻĻ,ĆSFTUSåLOJOHĻUJMĻUPNUĻCBUUFSJ
p (FOOFNTOJUTGPSCSVHĻĻ5SJQUåMMFSĻ Ļ,JMP
NFUFSUBMĻĻ(FOOFNTOJUTIBTUJHIFE
p /VWåSFOEFĻGPSCSVHĻĻ5SJQUåMMFSĻ Ļ,JMP
NFUFSUBMĻĻ,ĆSFTUSåLOJOHĻUJMĻUPNĻUBOL
p /VWåSFOEFĻGPSCSVHĻĻ,JMPNFUFSUBMĻ
NQILNU
p *OHFOĻJOGPSNBUJPO
1-ĻĻèCOFSĻLĆSFDPNQVUFSFOTĻNFOVFSĻPH
BLUJWFSFSĻEFUĻBLUVFMMFĻQVOLU
(KPIGTJLWNĻqĻ#MBESFSĻNFMMFNĻNFOVQVOL
UFS
4'5'6ĻĻ'PSUSZEFSĻFMMFSĻHòSĻFUĻUSJOĻUJMCBHF
5SFĻBGĻLĆSFDPNQVUFSFOTĻGVOLUJPOFSĻLBOĻWJTFT
TBNUJEJHUĻĻFOĻGVOLUJPOĻJĻIWFSUĻBGĻEFOĻGPSFHò
FOEFĻJMMVTUSBUJPOTĻUSFĻSVEFS
+PHQTOCVKQP
+PFUVKNNKPIGT
7åMHĻ#WVQ6+.ĻFMMFS
(4#
qĻ'MUVTCXCT
OGT
+VTUFSĻJOTUSVNFOUQBOF
MFUTĻVETFFOEF
8CTOGT
7åMHĻGFMUFUĻGPSĻUJNF
FMMFSĻNJOVUĻNFEĻHKP
IGTJLWNGV ĻPHĻBLUJ
WFSĻGFMUFUĻNFEĻ1-
+PHQTOCVKQP
qĻ&KTGMVGUVCTV
6TKREQORWVGT
PWNUVKNNGV
7åMHĻEFUĻĆOTLFEF
QVOLUĻNFEĻHKPIGTJLWNGV
PHĻBLUJWFSĻNFEĻ1-
Ļ5JNFSĻĻĻGĆSFS
UJMĻNFOVFOĻGPS
WBMHĻBGĻLMPLLF
TMåU
ĻLNU
Ļ/VMTUJMĻCFHHF
/GFFGNGNUGT
6GOCGT
'PSĻOåSNFSFĻPQMZTOJO
HFS ĻTFĻTJEFĻ
)FSĻWåMHFTĻJOTUSVNFOU
QBOFMFUTĻVETFFOEF ĻTF
TJEFĻ
'PSĻOåSNFSFĻPQMZTOJO
HFS ĻTFĻTJEFĻ
-QPVTCUVHWPM
VKQP(CTXG
HWPMVKQP
/GPWRWPMVGT
ĻMĻLN
+PHQTOCVKQPUFKURNC[QIMQPVCMVCTOGPUMPCRRGT
/GPWRWPMVGT
Ļ5JNFSĻĻĻGĆSFS
UJMĻNFOVFOĻGPS
WBMHĻBGĻLMPLLF
TMåU
7åMHĻUBMĻNFEĻHKP
IGTJLWNGV ĻPHĻQSP
HSBNNFSĻEFUĻNFE
1-
7åMHĻEFUĻOåTUFĻGFMU
FMMFSĻHòĻVEĻNFE
4'5'6
'PSĻOåSNFSFĻPQMZTOJO
HFS ĻTFĻTJEFĻ
``
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
-QOHQTVQIM”TGIN‘FG
+PHQTOCVKQPUEGPVGT
"
/GPWRWPMVGT
+PHQTOCVKQP
5GTXKEGUVCVWU
7JTFSĻBOUBMĻNòOFEFSĻPH
LĆSFTUSåLOJOHĻUJMĻOåTUF
TFSWJDF
/QVQTQNKG
UVCPF8GPV#
'PSĻOåSNFSFĻPQMZTOJO
HFS ĻTFĻTJEFĻ
7JTTFĻNPUPSFS
(WPMVKQPGT
)FSĻGĆMHFSĻFOĻCFTLSJWFMTFĻGPSĻOPHMFĻBGĻLĆSF
DPNQVUFSFOTĻGVOLUJPOFS
)GPPGOUPKVUHQTDTWI
(FOOFNTOJUMJHUĻCSåOETUPGGPSCSVHĻCFSFHOFT
VEĻGSBĻEFOĻTJETUFĻOVMTUJMMJOH
1$5
%FSĻLBOĻPQTUòĻFOĻWJTĻGFKMWJTOJOH ĻIWJTĻFO
CSåOETUPGESFWFUĻWBSNFS ĻFSĻCMFWFU
BOWFOEU
)GPPGOUPKVUJCUVKIJGF
(FOOFNTOJUTIBTUJHIFEFOĻCFSFHOFTĻVEĻGSB
TJETUFĻOVMTUJMMJOH
0WX‘TGPFGHQTDTWI
TFLVOEĻ/òSĻCJMFOĻLĆSFTĻNFEĻMBWĻIBTUJHIFE
WJTFTĻGPSCSVHFUĻQSĻUJETFOIFEĻĻWFEĻIĆKFSF
IBTUJHIFEĻWJTFTĻEFOĻSFMBUFSFUĻUJMĻLĆSFTUSåL
OJOH
%FSĻLBOĻWåMHFTĻGPSTLFMMJHFĻFOIFEFSĻ LNNJMFT
UJMĻWJTOJOHĻĻTFĻVOEFSĻBGTOJUUFUĻ4LJGUFĻFOIFE
QòĻTJEFĻ
-OVKNVQOVCPM
/òSĻEJTQMBZFUĻWJTFSĻMOVKNVQOVCPM ĻFS
EFSĻJOHFOĻHBSBOUFSFUĻLĆSTFMTTUSåLOJOHĻUJMCBHF
1òĻEJTQMBZFUĻWJTFTĻEFOĻPNUSFOUMJHFĻTUSåLOJOH
EFSĻLBOĻLĆSFTĻNFEĻEFOĻUJMCBHFWåSFOEF
CSåOETUPGNåOHEFĻJĻUBOLFO
p 'ZMEĻCSåOETUPGĻQòĻTOBSFTU
#FSFHOJOHFOĻCBTFSFTĻQòĻHFOOFNTOJUTGPSCSV
HFUĻGPSĻEFĻTJETUFĻĻLNĻPHĻEFOĻUJMCBHFWå
SFOEFĻCSVHCBSFĻCSåOETUPGNåOHEF
1$5
%FSĻLBOĻPQTUòĻFOĻWJTĻGFKMWJTOJOH ĻIWJTĻLĆSF
NòEFOĻåOESFT
&OĻĆLPOPNJTLĻLĆSFNòEFĻHJWFSĻHFOFSFMUĻTFUĻFO
MåOHFSFĻLĆSFTUSåLOJOHĻ'PSĻNFSFĻJOGPSNBUJPO
PN ĻIWPSEBOĻCSåOETUPGGPSCSVHFUĻLBOĻQòWJS
LFT ĻTFĻTJEFĻ
%JTQMBZFUTĻPQMZTOJOHFSĻPNĻEFUĻBLUVFMMF
CSåOETUPGGPSCSVHĻPQEBUFSFTĻPNUSFOUĻIWFSU
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
-OVKNVQOVDCVVGTK
/òSĻEJTQMBZFUĻWJTFSĻMOVKNVQOVDCVVGTK
FSĻEFSĻJOHFOĻHBSBOUFSFUĻLĆSTFMTTUSåLOJOHĻUJM
CBHFĻ1òĻEJTQMBZFUĻWJTFTĻEFOĻPNUSFOUMJHF
TUSåLOJOH ĻEFSĻLBOĻLĆSFTĻNFEĻEFOĻUJMCBHFWå
SFOEFĻFOFSHJNåOHEFĻJĻIZCSJECBUUFSJFU
#FSFHOJOHFOĻFSĻCBTFSFUĻQòĻEFUĻHFOOFNTOJU
MJHFĻGPSCSVHĻNFEĻOPSNBMUĻMBTUFUĻCJM ĻWFEĻOPS
NBMĻLĆSTFM ĻPHĻJLLFĻBMUĻGPSĻNBOHFĻFMGPSCSVHFSF
TUFSFPBOMåH Ļ"$ ĻPQWBSNFEFĻTåEFSĻPTW 1$5
%FSĻLBOĻPQTUòĻFOĻWJTĻGFKMWJTOJOH ĻIWJTĻLĆSF
NòEFOĻåOESFT
&OĻĆLPOPNJTLĻLĆSFNòEFĻHJWFSĻHFOFSFMUĻTFUĻFO
MåOHFSFĻLĆSFTUSåLOJOHĻ'PSĻNFSFĻJOGPSNBUJPO
PN ĻIWPSEBOĻFOFSHJGPSCSVHFUĻLBOĻQòWJSLFT ĻTF
TJEFĻ
-”TGUVT‘MPKPIXGFGNFTKHV
'PSĻBUĻGòĻEFOĻMåOHTUĻNVMJHFĻLĆSFTUSåLOJOH
WFEĻFMESJGUĻTLBMĻNBOĻWFEĻLĆSTFMĻJĻFMCJMĻPHTò
UåOLFĻQòĻBUĻTQBSFĻTUSĆNĻ+PĻGMFSFĻGPSCSVHFSF
TUFSFPBOMåH ĻFMPQWBSNFEFĻSVEFSTQFKMF
TåEFS ĻNFHFUĻLPMEĻMVGUĻGSBĻLMJNBBOMåHHFU
PTW ĻEFSĻFSĻBLUJWFSFU ĻEFTUPĻLPSUFSFĻCMJWFSĻEFO
NVMJHFĻLĆSFTUSåLOJOH
-QOHQTVQIM”TGIN‘FG
+PHQTOCVKQPUEGPVGT
1$5
6EĻPWFSĻIĆKUĻTUSĆNGPSCSVHĻJĻLBCJOFOĻHĆS
PHTòĻLSBGUJHFĻBDDFMFSBUJPOFSĻPHĻPQCSFNT
OJOHFS ĻIĆKFĻIBTUJHIFEFS ĻUVOHĻMBTUĻPHĻLĆS
TFMĻPQĻBEĻCBLLF ĻBUĻEFOĻNVMJHFĻLĆSFTUSåL
OJOHĻSFEVDFSFT
&KIKVCNJCUVKIJGF
)BTUJHIFEFOĻWJTFTĻJĻEFOĻNPETBUUFĻFOIFE
LNUĻĻNQI ĻJĻGPSIPMEĻUJMĻIPWFEJOTUSVNFOUFU
)WJTĻTQFFEPNFUFSFUĻFSĻJOETUJMMFUĻUJMĻWJTOJOHĻJ
NQI ĻTLJGUFTĻUJMĻWJTOJOHĻJĻLNU
0WNUVKNNKPI
1$5
6EPWFSĻJĻLĆSFDPNQVUFSFOĻåOESFTĻEJTTF
FOIFEFSĻPHTòĻTBNUJEJHUĻJĻ7PMWPTĻ(14OBWJ
HBUPSĻ35*
-”TUGNUUVCVKUVKM
#JMFOĻMBHSFSĻJOGPSNBUJPOĻPNĻEFĻVEGĆSUFĻLĆSTMFS
IFSVOEFSĻHFOOFNTOJUMJHUĻCSåOETUPGGPSCSVHĻPH
HFOOFNTOJUTIBTUJHIFEĻ%FUUFĻLBOĻTFTĻQòĻNJE
UFSLPOTPMMFOTĻTLåSNĻTPNĻFUĻTĆKMFEJBHSBN
(WPMVKQP
.FEĻ670'LOBQQFOĻLBOĻTLBMBFOĻGPSĻIWFS
TĆKMFĻTLJGUFTĻNFMMFNĻĻLNĻPHĻĻLNĻĻNBSL
ĆSFOĻMåOHTUĻUJMĻIĆKSFĻTLJGUFSĻQPTJUJPOĻNFMMFN
ĆWSFĻPHĻOFESF ĻSFMBUFSFUĻUJMĻEFOĻWBMHUFĻTLBMB
$GVLGPKPI
/;%#4
/KP8
6WTUVCVKUVKM
p 5VCTVP[VWTĻĻNFEĻ'06'4ĻTMFUUFTĻBMĻUJEMJ
/VMTUJMMJOHĻLBOĻPHTòĻOòTĻNFEĻFUĻMBOHUĻUSZL
GJSFĻTFLVOEFS ĻQòĻ4'5'6Ļ0HTòĻEFOĻWJTUF
USJQUåMMFSĻ 5ĻFMMFSĻ5 ĻCMJWFSĻOVMTUJMMFU
HFSFĻTUBUJTUJL ĻHòĻVEĻBGĻNFOVFOĻNFE
':+6
p 4GUGVHQTJXGTVWTĻĻTåUĻLSZETĻJĻGFMUFU
5MKHVGGPJGF
NFEĻ'06'4 ĻPHĻHòĻVEĻBGĻNFOVFOĻNFE
':+6
-”TUGNUUVCVKUVKM
#SåOETUPGĻPHĻFMGPSCSVHĻWJTFTĻJĻTFQBSBUFĻHSB
GFSĻ%FUĻWJTUFĻFMGPSCSVHĻFSĻOFUUPGPSCSVHFU
)WFSĻTĆKMFĻTZNCPMJTFSFSĻĻLNĻFMMFSĻĻLNĻLĆSU
TUSåLOJOH ĻBGIåOHJHUĻBGĻEFOĻWBMHUFĻTLBMBĻ
TĆKMFOĻMåOHTUĻUJMĻIĆKSFĻWJTFSĻWåSEJFOĻGPSĻEFO
JHBOHWåSFOEFĻLNĻFMMFSĻĻLN
*ĻNFOVTZTUFNFUĻ/;%#4ĻLBOĻEFSĻGPSFUBHFT
FOĻJOETUJMMJOH
4ĆHĻGSFNĻUJMĻ/VMTUJMMJOHĻJĻNFOVTZTUFNFU ĻPH
WåMHĻQVOLUFU
'PSĻBUĻTLJGUFĻFOIFEĻ LNNJMFT ĻGPSĻBGTUBOEĻPH
IBTUJHIFEĻĻHòĻUJMĻ/;%#4 +PFUVKNNKPIGT
5[UVGOQRVKQPGT #HUVQ
DT‘PFUVQHGPJGF ĻTFĻTJEFĻ
EWTĻGPSCSVHUĻFOFSHJĻNJOVTĻSFHFOFSFSFUĻFOFSHJ
EFSĻTLBCFTĻWFEĻCSFNTOJOH
.FEĻQVOLUFUĻ4GUGVHQTJXGTVWTĻBGLSZETFU
TMFUUFTĻBMĻTUBUJTUJLĻBVUPNBUJTLĻFGUFSĻBGTMVUUFU
LĆSTFMĻPHĻĻUJNFSTĻTUJMTUBOEĻ7FEĻEFOĻOåTUF
NPUPSTUBSUĻTUBSUFSĻLĆSTFMTTUBUJTUJLLFOĻGPSGSBĻGSB
OVM
)WJTĻFOĻOZĻLĆSFDZLMVTĻTLBMĻQòCFHZOEFT
JOEFOĻĻUJNFSĻFSĻHòFU ĻTLBMĻEFOĻBLUVFMMFĻQFSJ
*MMVTUSBUJPOFOĻFSĻTLFNBUJTLĻĻMBZPVUFUĻLBOĻWBSJFSFĻBGIåOHJHUĻBGĻCJMNPEFMĻFMMFSĻPQEBUFSFUĻTPGUXBSF
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
-QOHQTVQIM”TGIN‘FG
+PHQTOCVKQPUEGPVGT
PEFĻGĆSTUĻTMFUUFTĻNBOVFMUĻNFEĻQVOLUFUĻ5VCTV
P[VWT
-QOHQTVQIM”TGIN‘FG
6KNRCUPKPICHM”TGGIGPUMCDGT
*CUVKIJGFUCHJ‘PIKIUGTXQUV[TKPI
3BUNPETUBOEFOĻĆHFTĻJĻUBLUĻNFEĻCJMFOT
IBTUJHIFEĻGPSĻBUĻHJWFĻGĆSFSFOĻTUĆSSFĻWFKGĆMTPN
IFEĻ1òĻNPUPSWFKFĻFSĻTUZSJOHFOĻGBTUFSFĻPH
NFSFĻEJSFLUFĻ7FEĻQBSLFSJOHĻPHĻWFEĻMBW
IBTUJHIFEĻFSĻTUZSJOHFOĻMFUĻPHĻLSåWFSĻJOHFO
BOTUSFOHFMTF
'ĆSFSFOĻLBOĻWåMHFĻNFMMFNĻUSFĻGPSTLFMMJHF
OJWFBVFSĻBGĻTUZSFTUZSLFĻGPSĻWFKGĆMTPNIFEĻFMMFS
TUZSFGĆMTPNIFEĻ(òĻUJMĻNFOVTZTUFNFUĻ/;
%#4 ĻTĆHĻGSFNĻUJMĻ+PFUVKNNKPIGT
$KNKPFUVKNNKPIGT 5GTXQMTCHV ĻPHĻWåMHĻ.CX
/KFFGNĻFMMFSĻ*”L
'PSĻCFTLSJWFMTFĻBGĻNFOVTZTUFNFU ĻTF
TJEFĻĻ%FOOFĻNFOVĻFSĻJLLFĻUJMHåOHFMJH ĻOòS
CJMFOĻFSĻJĻCFWåHFMTF
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
-QOHQTVQIM”TGIN‘FG
-QOHQTVKMCDKPGP
1RDGXCTKPIUUVGFGT
-QOHQTVQIM”TGIN‘FG
-QOHQTVKMCDKPGP
0QCFWBSJOHTSVNĻJĻEĆSQBOFM
6WPPGNMQPUQN
*CPFUMGTWO
0QCFWBSJOHTMPNNF ĻJĻGPSLBOUFOĻBGĻGPSTå
EFSOFTĻTåEFIZOEFS
#JMMFULMFNNF
)BOETLFSVN
0QCFWBSJOHTSVN
+BLLFIPMEFS
0QCFWBSJOHTSVN ĻLSVTIPMEFS
,PQIPMEFS ĻJĻBSNMåO ĻCBHTåEF
0QCFWBSJOHTMPNNF
#&8#45'.
0QCFWBSĻMĆTFĻHFOTUBOEF ĻGFLTĻNPCJMUFMF
GPO ĻLBNFSB ĻGKFSOCFUKFOJOHĻUJMĻFLTUSBĻVETUZS
PTW ĻJĻIBOETLFSVNNFUĻFMMFSĻBOESFĻSVN
&MMFSTĻLBOĻEFĻWFEĻIòSEĻPQCSFNTOJOHĻFMMFS
FOĻLPMMJTJPOĻTLBEFĻQFSTPOFSĻJĻCJMFO
,CMMGJQNFGT
+BLLFIPMEFSFOĻFSĻLVOĻCFSFHOFUĻUJMĻMFUUFSF
LMåEOJOHTTUZLLFS
0QCFWBSJOHTSVNĻ GFLTĻUJMĻDEFS ĻPHĻ64# "69JOEHBOHĻVOEFSĻBSNMåOFU
*OEFIPMEFSĻLSVTIPMEFSĻUJMĻGĆSFSĻPHĻQBTTB
HFSĻ )WJTĻBTLFCåHFSĻPHĻDJHBSFUUåOEFSĻFS
WBMHU ĻFSĻEFSĻFOĻDJHBSFUUåOEFSĻJĻĻ7ĻLPO
UBLUFOĻUJMĻGPSTåEFU ĻTFĻTJEFĻ ĻPHĻFU
VEUBHFMJHUĻBTLFCåHFSĻJĻLSVTIPMEFSFO
%KICTGVV‘PFGTQICUMGD‘IGT
"TLFCåHFSFUĻJĻUVOOFMLPOTPMMFOĻMĆTOFTĻWFEĻBU
MĆGUFĻCåHFSFUĻMJHFĻPQ
5åOEFSFOĻBLUJWFSFTĻWFEĻBUĻUSZLLFĻLOBQQFO
JOEĻ/òSĻEFOĻFSĻLMBSĻUJMĻCSVH ĻTQSJOHFSĻLOBQQFO
VEĻJHFOĻ5SåLĻOVĻUåOEFSFOĻVE ĻPHĻCSVHĻHMĆ
EFOĻUJMĻBUĻUåOEFĻNFE
)FSĻLBOĻGFLTĻCJMFOTĻJOTUSVLUJPOTCPHĻPHĻLPSU
PQCFWBSFTĻ&OĻIPMEFSĻUJMĻQFOOFĻGJOEFTĻQòĻLMBQ
QFOTĻJOEFSTJEFĻ)BOETLFSVNNFUĻLBOĻMòTFT
WFEĻIKåMQĻBGĻOĆHMFCMBEFU ĻTFĻTJEFĻĻPHĻ
+PFN‘IUOÌVVGT
7PMWPĻLBOĻMFWFSFĻTQFDJFMUĻGSFNTUJMMFEFĻJOE
MåHTNòUUFS
#&8#45'.
,POUSPMMFSĻJOEFOĻLĆSTFM ĻBUĻJOEMåHTNòUUFO
WFEĻGĆSFSQMBETFOĻFSĻTUVLLFUĻHPEUĻOFEĻPH
GPSBOLSFUĻJĻQJHHFOF ĻTòĻEFOĻJLLFĻLPNNFSĻJ
LMFNNFĻWFEĻPHĻVOEFSĻQFEBMFSOF
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
-QOHQTVQIM”TGIN‘FG
-QOHQTVKMCDKPGP
/CMGWRURGLN
8UVKMMQPVCMV
LVOĻTUSĆN ĻOòSĻGKFSOCFUKFOJOHFOĻFSĻMBWFTUĻJ
OĆHMFQPTJUJPOĻ+ ĻTFĻTJEFĻ
#&8#45'.
-BEĻBMUJEĻQSPQQFOĻTJEEFĻJĻLPOUBLUFO ĻOòS
EFOĻJLLFĻFSĻJĻCSVH
1$5
/CMGWRURGLNOGFN[U
8UVKMMQPVCMVKVWPPGNMQPUQNNGPHQTU‘FGV
-BNQFOĻUåOEFTĻBVUPNBUJTL ĻOòSĻLMBQQFOĻMĆG
UFT
&LTUSBVETUZSĻPHĻUJMCFIĆSĻĻGFLTĻTLåSNF
NVTJLBGTQJMMFSFĻPHĻNPCJMUFMFGPOFSĻĻTPNĻFS
UJMTMVUUFUĻUJMĻFOĻBGĻLBCJOFOTĻĻ7TUJLLPOUBL
UFS ĻLBOĻBLUJWFSFTĻBGĻLMJNBBOMåHHFU
TFMWPNĻGKFSOCFUKFOJOHFOĻFSĻUBHFUĻVE ĻFMMFS
OòSĻCJMFOĻFSĻMòTU ĻGPSĻFLTFNQFMĻOòSĻQBSNF
SJOHTWBSNFSFOĻBLUJWFSFTĻQòĻFUĻGPSVEJOETUJM
MFUĻUJETQVOLU
5BHĻEFSGPSĻBMUJEĻTUJLLFOFĻVEĻBGĻTUJLLPOUBL
UFSOFĻUJMĻFLTUSBVETUZSFUĻFMMFSĻUJMCFIĆSFU ĻOòS
EFUĻJLLFĻFSĻJĻCSVH ĻEBĻTUBSUCBUUFSJFUĻJĻFU
TòEBOUĻUJMGåMEFĻLBOĻCMJWFĻUĆNU
8UVKMMQPVCMVKVWPPGNMQPUQNNGPDCIU‘FGV
4UJLLPOUBLUFOĻLBOĻCSVHFTĻUJMĻGPSTLFMMJHUĻUJMCF
IĆSĻCFSFHOFUĻUJMĻĻ7 ĻGFLTĻTLåSNF ĻNVTJLBG
TQJMMFSFĻPHĻNPCJMUFMFGPOFSĻ,POUBLUFOĻMFWFSFS
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
-QOHQTVQIM”TGIN‘FG
-QOHQTVKMCDKPGP
8+)6+)6
.BLTĻTUSĆNTUZSLFĻFSĻĻ"Ļ Ļ8 ĻIWJT
EFSĻCSVHFTĻFOĻLPOUBLUĻBEĻHBOHFOĻ)WJT
CFHHFĻLPOUBLUFSĻJĻUVOOFMLPOTPMMFOĻCSVHFT
TBNUJEJHU ĻHåMEFSĻ Ļ"Ļ Ļ8 ĻQSĻLPOUBLU
)WJTĻLPNQSFTTPSFOĻUJMĻEåLMBQOJOHĻFSĻGPS
CVOEFUĻUJMĻFOĻBGĻEFĻUPĻLPOUBLUFS ĻNòĻJOHFO
BOEFOĻTUSĆNGPSCSVHFSĻWåSFĻUJMTMVUUFUĻUJMĻEFO
BOEFO
1$5
,PNQSFTTPSFOĻUJMĻNJEMFSUJEJHĻEåLMBQOJOHĻFS
UFTUFUĻPHĻHPELFOEUĻBGĻ7PMWPĻ'PSĻJOGPSNB
UJPOĻPNĻCSVHĻBGĻ7PMWPTĻBOCFGBMFEFĻNJEMFS
UJEJHFĻEåLMBQOJOHĻ 5., ĻTFĻTJEFĻ
5VKMMQPVCMVKDCICIGTWOOGV
'PSĻOåSNFSFĻPQMZTOJOHFS ĻTFĻTJEFĻ
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
(FOFSFMUĻPNĻJOGPUBJONFOU
3BEJP
.FEJFBGTQJMMFS
&LTUFSOĻMZELJMEFĻWJBĻ"6964# JOEHBOH
.FEJBĻ#MVFUPPUIŸ Ļ #MVFUPPUIŸĻIBOETGSFF 4UFNNFTUZSJOH ĻNPCJMUFMFGPO
57 'KFSOCFUKFOJOH Ļ
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
*/'05"*/.&/5
+PHQVCKPOGPV
)GPGTGNVQOKPHQVCKPOGPV
)GPGTGNV
*OGPUBJONFOUTZTUFNFUĻCFTUòSĻBGĻSBEJP ĻNFEJF
BGTQJMMFS ĻUW ĻPHĻNVMJHIFEĻGPSĻBUĻLPNNVOJLFSF
NFEĻNPCJMUFMFGPOFO Ļ0QMZTOJOHFSĻQSåTFOUF
SFTĻQòĻFOĻĻFMMFSĻ ĻGBSWFTLåSNĻQòĻNJEUFS
LPOTPMMFOTĻPWFSEFMĻ'VOLUJPOFSĻLBOĻTUZSFTĻWJB
LOBQQFSĻQòĻSBUUFU ĻJĻNJEUFSLPOTPMMFOĻVOEFS
GBSWFTLåSNFOĻFMMFSĻWJBĻFOĻGKFSOCFUKFOJOH .PCJMUFMFGPOĻLBOĻJĻOPHMFĻUJMGåMEFĻTUZSFTĻNFE
TUFNNFO
)WJTĻ*OGPUBJONFOUTZTUFNFUĻFSĻBLUJWFSFU ĻOòS
NPUPSFOĻTMVLLFT ĻBLUJWFSFTĻEFUĻBVUPNBUJTL
OåTUFĻHBOHĻOĆHMFOĻTåUUFTĻJĻOĆHMFQPTJUJPOĻ+
FMMFSĻIĆKFSF ĻPHĻGPSUTåUUFSĻNFEĻEFOĻTBNNF
LJMEFĻ GFLTĻSBEJP ĻTPNĻJOEFOĻNPUPSFOĻCMFW
TMVLLFUĻ GĆSFSEĆSFOĻTLBMĻWåSFĻMVLLFUĻGPSĻCJMFS
NFEĻ,FZMFTTTZTUFN *OGPUBJONFOUTZTUFNFUĻLBOĻCSVHFTĻJĻĻNJOVU
UFSĻBEĻHBOHFO ĻVEFOĻBUĻGKFSOCFUKFOJOHFOĻTJE
EFSĻJĻUåOEJOHTMòTFO ĻWFEĻBUĻUSZLLFĻQòĻ5JM'SB
LOBQQFO
/òSĻCJMFOĻTUBSUFT ĻTMòTĻ*OGPUBJONFOUTZTUFNFU
NJEMFSUJEJHUĻGSBĻPHĻGPSUTåUUFS ĻOòSĻNPUPSFOĻFS
TUBSUFU
1$5
5BHĻGKFSOCFUKFOJOHFOĻVEĻBGĻTUBSUMòTFO ĻIWJT
*OGPUBJONFOUTZTUFNFUĻCSVHFT ĻOòSĻNPUPSFO
FSĻTMVLLFUĻ%FSWFEĻVOEHòTĻVOĆEJHĻBGMBE
OJOHĻBGĻCBUUFSJFU
&QND[2TQ.QIKE
"VEZTTFZĻ.VMU&2TZTUFNFUĻFSĻBOWFOEUĻJ
VEWJLMJOHFOĻPHĻGPSCFESJOHFOĻBGĻMZEFOĻGPSĻBU
TJLSFĻFOĻMZEPQMFWFMTFĻJĻWFSEFOTLMBTTF
'SFNTUJMMFUĻQòĻMJDFOTĻGSBĻ%PMCZĻ-BCPSBUPSJFT
%PMCZ Ļ1SPĻ-PHJDĻPHĻEPCCFMU%TZNCPMFUĻFS
WBSFNåSLFS ĻEFSĻUJMIĆSFSĻ%PMCZĻ-BCPSBUPSJFT
#WF[UUG[/WNV'3
(åMEFSĻLVOĻ1SFNJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
+PHQVCKPOGPV
)GPGTGNVQOKPHQVCKPOGPV
1XGTUKIV
$GVLGPKPICHCPN‘IIGV
EFSĻLVOĻEWEEJTLF Ļ.FEĻFUĻNCPIVVT[MĻIVSUJH
TQPMFSĻNBOĻEJTLTQPSĻFMMFSĻTĆHFSĻFGUFSĻEFO
OåTUFĻUJMHåOHFMJHFĻSBEJPTUBUJPO
Ļ5170&ĻqĻUSZLĻGPSĻBUĻGòĻBEHBOHĻUJMĻMZEJOE
TUJMMJOHFSĻ CBT ĻEJTLBOUĻPTW Ļ'PSĻOåSNFSF
PQMZTOJOHFS ĻTFĻTJEFĻ
Ļ81.ĻĻIåWĻFMMFSĻTåOLĻMZEOJWFBVFU
Ļ Ļ101((/76'ĻĻMQTVVT[MĻTUBSUFS
BOMåHHFU ĻPHĻNCPIVVT[MĻ JOEUJMĻTLåSNFOĻTMVL
LFT ĻMVLLFSĻBGĻ#FNåSL ĻBUĻ4FOTVTTZTUFNFU
JOLMĻOBWJHBUJPO ĻPHĻUFMFGPOGVOLUJPOFS ĻTUBS
UFSTMòTĻGSBĻTBNUJEJHUĻ5SZLĻLPSUĻGPSĻBUĻTMòĻMZEFO
GSBĻ .65& ĻFMMFSĻGòĻMZEFOĻJHFO ĻIWJTĻEFOĻIBS
WåSFUĻTMòFUĻGSB
"69Ļ HåMEFSĻLVOĻ1FSGPSNBODF ĻPHĻ64#
HåMEFSĻJLLFĻ1FSGPSNBODF ĻJOEHBOHFĻUJM
FLTUFSOFĻMZELJMEFSĻ GFLTĻJ1PEŸ ĻèCOJOHĻUJMĻJOETåUOJOHĻPHĻVELBTUĻBGĻEJTL
,OBQQFSĻQòĻSBUĻ NFE VEFOĻGJOHFSIKVM Ļ*QXGFMKNFGTĻqĻUSZLĻGPSĻBUĻWåMHFĻIPWFE
LJMEFĻ GFLTĻ4#&+1 Ļ/'&+# Ļ%FOĻTFOFTU
BLUJWFĻLJMEFĻWJTFTĻ GFLTĻ(/ Ļ)WJTĻNBOĻFSĻJ
4#&+1ĻFMMFSĻ/'&+#ĻPHĻUSZLLFSĻQòĻIPWFELJM
EFLOBQQFO ĻWJTFTĻFOĻLJMEFWJTOJOHĻ)WJTĻNBO
FSĻJĻ6'. ĻFMMFSĻ0#8 ĻPHĻUSZLLFSĻQòĻIPWFELJMEF
LOBQQFO ĻWJTFTĻFOĻHFOWFKTNFOVĻNFEĻBMNJO
EFMJHUĻBOWFOEUFĻNFOVQVOLUFS
4LåSNĻ4LåSNFOĻGòTĻJĻUPĻTUĆSSFMTFSĻ
PHĻĻ*ĻEFOOFĻCPHĻWJTFTĻTLåSNFO
,POUSPMQBOFMĻJĻNJEUFSLPOTPM
Ļ6ELBTUĻBGĻEJTL
Ļ)ÌURQNGU”IGĻ.FEĻFUĻMQTVVT[MĻTLJGUFS
NBOĻCMBOEUĻEJTLTQPS ĻGPSVEJOETUJMMFEFĻSBEJP
TUBUJPOFSĻ HåMEFSĻJLLFĻ%"# ĻFMMFSĻLBQJUMFSĻ HåM
Ļ1-/'07ĻĻUSZLĻQòĻGJOHFSIKVMFUĻJĻSBUUFU
FMMFSĻLOBQQFOĻJĻNJEUFSLPOTPMMFOĻGPSĻBUĻBDDFQ
UFSFĻWBMHĻJĻNFOVFSĻ)WJTĻNBOĻTUòSĻJĻOPSNBMĻWJT
``
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
+PHQVCKPOGPV
)GPGTGNVQOKPHQVCKPOGPV
OJOHĻPHĻUSZLLFSĻQòĻ1-/'07 ĻWJTFTĻFOĻNFOV
GPSĻEFOĻWBMHUFĻLJMEFĻ GFLTĻ4#&+1ĻFMMFS
/'&+# Ļ%FSĻWJTFTĻFOĻQJMĻUJMĻIĆKSFĻJĻTLåSNFO
OòSĻEFSĻFSĻVOEFSMJHHFOEFĻNFOVFS
Ļ670'ĻĻESFKĻGJOHFSIKVMFUĻJĻSBUUFUĻFMMFSĻLOBQ
QFOĻJĻNJEUFSLPOTPMMFOĻGPSĻBUĻTLJGUFĻCMBOEUĻEJT
LTQPSNBQQFS ĻSBEJPĻPHĻUWTUBUJPOFS ĻUFMF
GPOLPOUBLUFS ĻFMMFSĻOBWJHFSFĻCMBOEUĻWBMHNVMJH
IFEFSOFĻQòĻTLåSNFO
Ļ/76'Ļ CJMFSĻVEFOĻOBWJHBUJPO ĻĻUSZLĻGPSĻBU
TMòĻSBEJPNFEJFMZEFOĻGSBĻFMMFSĻGòĻMZEFOĻJHFO
IWJTĻEFOĻIBSĻWåSFUĻTMòFUĻGSB
Ļ5VGOOGUV[TKPIĻ CJMFSĻNFEĻOBWJHBUJPO Ļ
USZLĻGPSĻBUĻBLUJWFSFĻTUFNNFTUZSJOHĻ GPSĻ#MVF
UPPUIŸUJMTMVUUFUĻNPCJMUFMFGPOĻPHĻOBWJHBUJPOT
TZTUFN Ļ':+6ĻĻMQTVVT[MĻGĆSFSĻPQBEĻJĻNFOVTZTUF
NFU ĻBGCSZEFSĻEFOĻBLUVFMMFĻGVOLUJPO ĻBGCSZEFS
BGWJTFSĻUFMFGPOPQLBMEĻFMMFSĻTMFUUFSĻJOEUBTUFEF
UFHOĻ&UĻNCPIVVT[MĻGĆSFSĻUJMĻOPSNBMĻWJTOJOH
FMMFSĻIWJTĻNBOĻFSĻJĻOPSNBMĻWJTOJOH ĻUJMĻEFUĻIĆKF
TUFĻNFOVOJWFBVĻ IPWFELJMEFWJTOJOH ĻIWPSGSB
NBOĻOòSĻEFĻTBNNFĻIPWFELJMEFLOBQQFS ĻEFS
GJOEFTĻJĻNJEUFSLPOTPMMFOĻ Ļ+0(1ĻĻ)WJTĻEFSĻFSĻNFSFĻJOGPSNBUJPOĻUJM
HåOHFMJH ĻFOEĻIWBEĻEFSĻLBOĻWJTFTĻQòĻTLåS
NFO ĻTLBMĻEVĻUSZLLFĻQòĻ+0(1LOBQQFOĻGPSĻBU
TFĻEFOĻSFTUFSFOEFĻJOGPSNBUJPO
Ļ'PSWBMHTLOBQQFS ĻJOEUBTUOJOHĻBGĻUBMĻPH
CPHTUBWFS
Ļ(#8ĻqĻIVSUJHWBMHĻUJMĻFOĻGBWPSJUJOETUJMMJOH
,OBQQFOĻLBOĻQSPHSBNNFSFTĻUJMĻFOĻBMNJOEFMJHU
BOWFOEUĻGVOLUJPOĻJĻ'.ĻPTWĻ'PSĻOåSNFSF
PQMZTOJOHFS ĻTFĻTJEFĻ
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
+PHQVCKPOGPV
)GPGTGNVQOKPHQVCKPOGPV
/GPWJÌPFVGTKPI
'MUGORNGVXKUGTPCXKICVKQPGPVKNHQTUMGNNKIGHWPMVKQPGTPÍTFGTCHURKNNGUGPFKUM *QXGFMKNFGMPCR 0QTOCNXKUPKPI )GPXGLU-KNFGOGPW *WTVKIOGPW
-KNFGOGPW
``
+PHQVCKPOGPV
)GPGTGNVQOKPHQVCKPOGPV
7åMHĻIPWFELJMEFĻWFEĻBUĻUSZLLFĻQòĻFOĻIPWFE
LJMEFLOBQĻ Ļ 4#&+1/'&+#6'. Ļ'PSĻBU
OBWJHFSFĻJĻLJMEFOTĻNFOVFSĻTLBMĻEVĻCSVHF
LOBQQFSOFĻ670'1-/'07 Ļ':+6ĻFMMFS
IPWFELJMEFLOBQQFOĻ Ļ-KNFGOGPWĻWFEĻNFOVCFUKFOJOHĻ OòTĻWJB
USZLĻQòĻ1-/'07 (#8IGOOGGVJWTVKIXCNI
'PSĻ.FOVPWFSTJHU ĻTFĻTJEFĻ
1$5
)WJTĻCJMFOĻFSĻVETUZSFUĻNFEĻLOBQQFSĻQòĻSBU
UFUĻNFEĻGJOHFSIKVM ĻLBOĻEFĻCSVHFTĻJĻTUFEFU
GPSĻLOBQQFSOFĻJĻNJEUFSLPOTPMMFOĻ 670'
1-/'07':+6 7åMHĻFOĻIPWFELJMEFĻ GFLTĻ4#&+1
/'&+# 7åMHĻFUĻGSFLWFOTCòOEĻFMMFSĻLJMEFĻ (/
&KUMĻPTW 6ETFFOEFUĻBGIåOHFSĻBGĻLJMEFO ĻVETUZSFUĻJ
CJMFO ĻJOETUJMMJOHFSĻPTW
Ļ0QTOCNXKUPKPIĻOPSNBMĻJOETUJMMJOHĻGPSĻLJM
EFO
Ļ)GPXGLU-KNFGOGPWĻWJTFSĻBMNJOEFMJHU
BOWFOEUFĻNFOVQVOLUFSĻJĻIPWFELJMEFSOF ĻGFLT
6'.ĻPHĻ/'&+#Ļ OòTĻWJBĻUSZLĻQòĻEFOĻBLUJWFĻLJM
EFTĻIPWFELJMEFLOBQĻ Ļ*WTVKIOGPWĻIVSUJHĻJOETUJMMJOHĻOòSĻ670'
ESFKFT ĻGFLTĻWFEĻTLJGUĻBGĻTQPS ĻSBEJPTUBUJPO
PTW
%VĻLBOĻPHTòĻWåMHFĻPHĻHFNNFĻFOĻGBWPSJUĻGPS
/;%#4 Ļ%#/ ĻPHĻ0#8 Ļ'BWPSJUUFSĻLBOĻPHTò
WåMHFTĻPHĻHFNNFTĻVOEFSĻ/;%#4Ļ'PSĻNFSF
JOGPSNBUJPOĻPNĻNFOVTZTUFNFUĻ/;%#4 ĻTF
TJEFĻ
'PSĻBUĻHFNNFĻFOĻGVOLUJPOĻQòĻ(#8LOBQQFO
/GPWGTQIXKUPKPIGTRÌUM‘TOGP
Ļ*QXGFMKNFGMPCRĻĻUSZLĻGPSĻBUĻTLJGUFĻIPWFE
LJMEFĻFMMFSĻWJTFĻ(FOWFKT,JMEFNFOVĻGPSĻEFO
BLUJWFĻLJMEF
p #MVFUPPUI
p "69
p 57
(#8LOBQQFOĻLBOĻCSVHFTĻUJMĻBUĻHFNNFĻGVOLUJ
POFS ĻEFSĻCSVHFTĻPGUF ĻTòĻGVOLUJPOFOĻOFNUĻLBO
TUBSUFTĻWFEĻBUĻUSZLLFĻQòĻ(#8Ļ%VĻLBOĻWåMHF
FOĻGBWPSJUĻ GFLTĻ'SWCNK\GT ĻUJMĻIWFSĻGVOLUJPO
TPNĻGĆMHFS
*Ļ4#&+1JOETUJMMJOH
p '.'.
p %"# %"#
*Ļ/'&+#JOETUJMMJOH
p %*4$
p 64#
p J1PE
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
5SZLĻQòĻ(#8LOBQQFOĻPHĻIPME ĻJOEUJM
GBWPSJUNFOVFOĻWJTFT
%SFKĻ670'ĻGPSĻBUĻWåMHFĻFUĻQVOLUĻGSBĻMJTUFO
PHĻUSZLĻQòĻ1-/'07ĻGPSĻBUĻHFNNF
/òSĻIPWFELJMEFOĻ GFLTĻ4#&+1
/'&+# ĻFSĻBLUJWFSFU ĻFSĻEFOĻHFNUF
GVOLUJPOĻUJMHåOHFMJHĻNFEĻFUĻLPSUĻUSZLĻQò
(#8
+PHQVCKPOGPV
)GPGTGNVQOKPHQVCKPOGPV
)GPGTGNNGN[FKPFUVKNNKPIGT
5SZLĻQòĻ5170&ĻGPSĻBUĻLPNNFĻUJMĻNFOVFOĻGPS
MZEJOETUJMMJOHFSĻ $CU Ļ&KUMCPVĻPTW Ļ(òĻWJEFSF
NFEĻ5170&ĻFMMFSĻ1-/'07ĻUJMĻEJUĻWBMH
GFLTĻ&KUMCPV +VTUFSĻJOETUJMMJOHFOĻWFEĻBUĻESFKFĻ670' ĻPH
HFNĻJOETUJMMJOHFOĻNFEĻ1-/'07
'PSUTåUĻNFEĻBUĻUSZLLFĻQòĻ5170&ĻFMMFSĻ1-
/'07ĻGPSĻBUĻLPNNFĻUJMĻEFĻĆWSJHFĻQVOLUFS
p 5WTTQWPFĻĻ,BOĻJOETUJMMFTĻUJMĻ5JM'SBĻ/òS
5JMĻFSĻWBMHU ĻWåMHFSĻTZTUFNFUĻJOETUJMMJOHFO
GPSĻPQUJNBMĻMZEHFOHJWFMTFĻ/PSNBMUĻFS
ĻWJTFTĻTòĻQòĻTLåS
EFUUFĻ%1-** ĻPHĻ
NFOĻ)WJTĻJOETQJMOJOHFOĻFSĻMBWFUĻNFE
%PMCZĻ%JHJUBMUFLOPMPHJĻWJMĻBGTQJMOJOHFO
TLFĻNFEĻEFOOFĻJOETUJMMJOHĻ4òĻWJTFT
ĻQòĻTLåSNFOĻ/òSĻ'SBĻFSĻWBMHU ĻGòT
USFLBOBMTĻTUFSFP
p $CUĻĻ#BTOJWFBVFU
p &KUMCPVĻĻ%JTLBOUOJWFBVFU
p (CFGTĻqĻ#BMBODFĻNFMMFNĻGPSSFTUFĻPH
CBHFTUFĻIĆKUUBMFSF
p $CNCPEGĻqĻ#BMBODFĻNFMMFNĻIĆKSFĻPHĻWFO
TUSFĻIĆKUUBMFS
p 5WDYQQHGT ĻĻ/JWFBVĻGPSĻCBTIĆKUUBMFS
p %GPVGTGHHGMV&2.++MCPCNU
UWTTQWPFĻĻ-ZETUZSLFĻGPSĻDFOUFSIĆKUUBMFS
p &2.++UWTTQWPF ĻĻĻ/JWFBVĻGPSĻTVS
SPVOE
#XCPEGTGFGN[FKPFUVKNNKPIGT
'SWCNK\GT
-ZEOJWFBVFUĻLBOĻKVTUFSFTĻTFQBSBUĻGPSĻGPSTLFM
MJHFĻGSFLWFOTCòOE
5SZLĻQòĻ1-/'07ĻGPSĻBUĻLPNNFĻUJM
#WFKQKPFUVKNNKPIGT ĻPHĻWåMHĻ'SWCNK\GT
7åMHĻGSFLWFOTCòOEFUĻWFEĻBUĻESFKFĻ670'
PHĻCFLSåGUĻNFEĻ1-/'07
+VTUFSĻMZEJOETUJMMJOHFOĻWFEĻBUĻESFKFĻQò
670' ĻPHĻCFLSåGUĻNFEĻ1-/'07Ļ'PSU
TåUĻQòĻTBNNFĻNòEFĻNFEĻEFĻBOESFĻGSF
LWFOTCòOE ĻEVĻĆOTLFSĻBUĻåOESF
/òSĻEVĻFSĻGåSEJHĻNFEĻMZEJOETUJMMJOH ĻTLBM
EVĻUSZLLFĻQòĻ':+6ĻGPSĻBUĻCFLSåGUFĻPH
LPNNFĻUJMCBHFĻUJMĻOPSNBMĻWJTOJOH
'PSĻHFOFSFMĻJOGPSNBUJPOĻPNĻNFOVFS ĻTF
TJEFĻĻPHĻNFOVPWFSTJHU ĻTFĻTJEFĻ
.[FVTKP
-ZEPQMFWFMTFOĻLBOĻPQUJNFSFTĻGPSĻGĆSFSTåEFU
CFHHFĻGPSTåEFSĻFMMFSĻCBHTåEFUĻ)WJTĻEFSĻFS
QBTTBHFSFSĻQòĻCòEFĻGPSĻPHĻCBHTåEFĻBOCFGB
MFTĻWBMHFUĻCFHHFĻGPSTåEFSĻ1VOLUFSOFĻLBO
WåMHFTĻVOEFSĻ#WFKQKPFUVKNNKPIGT
.[FUEGPG
'PSĻHFOFSFMĻJOGPSNBUJPOĻPNĻNFOVFS ĻTF
TJEFĻĻPHĻNFOVPWFSTJHU ĻTFĻTJEFĻ
.[FUV[TMGQIVKNRCUPKPICHN[FVKN
JCUVKIJGF
-ZEBOMåHHFUĻLPNQFOTFSFSĻGPSĻGPSTUZSSFOEF
TUĆKĻJĻLBCJOFO ĻJEFUĻMZETUZSLFOĻĆHFTĻJĻGPSIPMEĻUJM
CJMFOTĻIBTUJHIFEĻ,PNQFOTFSJOHFOTĻOJWFBV
LBOĻJOETUJMMFTĻUJMĻMBW ĻNJEEFM ĻIĆKĻFMMFSĻTMòFUĻGSB
7åMHĻOJWFBVĻVOEFSĻ#WFKQKPFUVKNNKPIGT
.[FUV[TMGWFNKIPKPI
'PSĻHFOFSFMĻJOGPSNBUJPOĻPNĻNFOVFS ĻTF
TJEFĻĻPHĻNFOVPWFSTJHU ĻTFĻTJEFĻ
'MUVGTPN[FMKNFGUN[FUV[TMG
)WJTĻFOĻFLTUFSOĻMZELJMEFĻ GFLTĻFOĻNQBGTQJM
MFSĻFMMFSĻJ1PEŸ ĻFSĻUJMTMVUUFUĻUJMĻ"69JOEHBOHFO
LBOĻMZELJMEFO ĻEFSĻUJMTMVUUFT ĻIBWFĻFOĻBOEFO
MZETUZSLFĻFOEĻMZEBOMåHHFUTĻJOUFSOFĻMZETUZSLF
,VOĻ1SFNJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
,VOĻOòSĻ4VSSPVOEĻFSĻBLUJWFSFU
*LLFĻ1FSGPSNBODF
``
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
+PHQVCKPOGPV
)GPGTGNVQOKPHQVCKPOGPV
GFLTĻSBEJP Ļ,PSSJHFSĻEFUUFĻWFEĻBUĻKVTUFSFĻJOE
HBOHFOTĻMZETUZSLF
MJOH ĻSBEJPNPEUBHFMTFOĻPHĻLĆSTFMTIBTUJHIF
EFO
3&(
5SZLĻQòĻ/'&+#LOBQQFO ĻESFKĻ670'ĻUJM
#7:ĻPHĻWFOUĻFUĻQBSĻTFLVOEFS ĻFMMFSĻUSZL
QòĻ1-/'07
%FĻLPOUSPMMFS ĻEFSĻGPSLMBSFTĻJĻEFOOFĻCSVHTBO
WJTOJOH ĻGFLTĻ$CU Ļ&KUMCPVĻPHĻ'SWCNK\GT ĻFS
LVOĻCFSFHOFUĻUJM ĻBUĻCSVHFSFOĻTLBMĻLVOOFĻUJM
QBTTFĻMZEHFOHJWFMTFOĻUJMĻTJOĻQFSTPOMJHFĻTNBH
"MUFSOBUJWĻGSF
LWFOTĻ "'
5SZLĻQòĻ1-/'07ĻPHĻESFKĻEFSFGUFSĻ670'
UJMĻ#7:UVCTVN[FUV[TMGĻ#FLSåGUĻNFE
1-/'07
%SFKĻ670'ĻGPSĻBUĻKVTUFSFĻMZETUZSLFOĻGPS
"69JOEHBOHFO
1$5
)WJTĻEFOĻFLTUFSOFĻMZELJMEFTĻMZETUZSLFĻFSĻGPS
IĆKĻFMMFSĻGPSĻMBW ĻLBOĻMZELWBMJUFUFOĻGPSSJOHFT
-ZELWBMJUFUFOĻLBOĻPHTòĻGPSWåSSFT ĻIWJT
BGTQJMMFSFOĻPQMBEFT ĻOòSĻ*OGPUBJONFOUTZTUF
NFUĻFSĻJĻ"69JOETUJMMJOHĻ6OEHòĻJĻTòĻGBMEĻBU
PQMBEFĻBGTQJMMFSFOĻWJBĻWPMUĻLPOUBLUFO
1RVKOCNN[FIGPIKXGNUG
"VEJPTZTUFNFUĻFSĻGPSLBMJCSFSFUĻUJMĻPQUJNBMĻMZE
HFOHJWFMTFĻWFEĻIKåMQĻBGĻEJHJUBMĻTJHOBMCFIBOE
MJOH
%FOOFĻLBMJCSFSJOHĻUBHFSĻIFOTZOĻUJMĻIĆKUUBMFSF
GPSTUåSLFS ĻLBCJOFOTĻBLVTUJL ĻMZUUFSFOTĻQMBDF
SJOHĻNNĻGPSĻIWFSĻLPNCJOBUJPOĻBGĻCJMNPEFMĻPH
BVEJPTZTUFN
%FSĻFSĻPHTòĻFOĻEZOBNJTLĻLBMJCSFSJOH ĻEFS
UBHFSĻIFOTZOĻUJMĻMZETUZSLFLPOUSPMMFOTĻJOETUJM
&0/
/GPWQXGTUKIV
*ĻIPWFELJMEFSOFĻ4#&+1/'&+#ĻPHĻ6'.ĻFS
EFSĻGĆMHFOEFĻNFOVFSĻ'PSĻJOGPSNBUJPOĻPN
NFOVCFUKFOJOH ĻTFĻTJEFĻ
/GPWGT4#&+1
*QXGFOGPW(/(/
62
T
8KUTCFKQVGMUV
T
8KUHQTJÌPFUKPFUVKNNGV
UVCVKQP
T
15:JOETUJMMJOHFS
3FTFUĻBMMFĻ'.
JOETUJMMJOHFS
#WFKQKPFUVKNNKPIGT
T
T
T
T
T
T
4FĻGPEOPUFĻ#
-ZETDFOF
4FĻGPEOPUFĻ"
T
4FĻGPEOPUFĻ$
5ECP
T
+PFUVKNNKPIGTHQTP[JG
FGT
T
7FXKFGFGKPFUVKNNKPIGT
*OETUJMĻ51GBWPSJU
T
&RVBMJ[FS
4FĻGPEOPUFĻ%
T
+PHQVCKPOGPV
)GPGTGNVQOKPHQVCKPOGPV
T
-ZETUZSLFVEMJH
OJOH
#
$
%
%"#CòOE
T
3FTFUĻBMMFĻBVEJP
JOETUJMMJOHFS
"
%"#USBDLJOH
4VCLBOBMFS
(åMEFSĻLVOĻ)JHIĻ1FSGPSNBODFĻ.VMUJNFEJBĻPHĻ1SFNJVN
4PVOEĻ.VMUJNFEJB
.FOVWBMHFOFĻGPSĻMZEJOETUJMMJOHFSĻFSĻEFĻTBNNFĻGPSĻBMMFĻMZE
LJMEFS
(åMEFSĻLVOĻ1SFNJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
(åMEFSĻJLLFĻ1FSGPSNBODF
7JTĻ15:UFLTU
3FTFUĻBMMFĻ%"#
JOETUJMMJOHFS
*QXGFOGPW&#$ &#$
T
T
5ECP
T
#WFKQKPFUVKNNKPIGT
T
4FĻGPEOPUFĻ"
T
"
'PSĻVOEFSNFOVFS ĻTFĻ)PWFENFOVĻ'.
*QXGFOGPW%&&8&#&CVCĻ &KUMOGPW
T
#HURKN
T
T
2CWUG
5VQR
T
6KNH‘NFKICHURKNPKPI
T
)GPVCIOCRRG
T
‹PFTGWPFGTVGMUV
T
‹PFTGN[FURQT
T
5ECP
T
4FĻGPEOPUFĻ"
#WFKQKPFUVKNNKPIGT
T
5ECP
T
4FĻGPEOPUFĻ#
7FXKFGFGKPFUVKNNKPIGT
T
'PUGODNGN‘TKPI
T
26;HKNVGT
T
4MVLĻ15:GJMUFS
T
8KUTCFKQVGMUV
T
8KUHQTJÌPFUKPFUVKNNGV
UVCVKQP
T
#WFKQKPFUVKNNKPIGT
T
4FĻGPEOPUFĻ#
"
#
(åMEFSĻLVOĻ)JHIĻ1FSGPSNBODFĻ.VMUJNFEJBĻPHĻ1SFNJVN
4PVOEĻ.VMUJNFEJB
'PSĻVOEFSNFOVFS ĻTFĻ)PWFENFOVĻ'.
/GPWGT/'&+#
*QXGFOGPW%&#WFKQĻ &KUMOGPW
6KNH‘NFKICHURKNPKPI
T
"
#
(åMEFSĻLVOĻ)JHIĻ1FSGPSNBODFĻ.VMUJNFEJBĻPHĻ1SFNJVN
4PVOEĻ.VMUJNFEJB
'PSĻVOEFSNFOVFS ĻTFĻ)PWFENFOVĻ'.
``
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
+PHQVCKPOGPV
)GPGTGNVQOKPHQVCKPOGPV
*QXGFOGPW&8&#8KFGQĻ &KUMOGPW
5ECP
T
5ECP
T
&8&FKUMOGPW
T
#WFKQKPFUVKNNKPIGT
T
#WFKQKPFUVKNNKPIGT
T
2NC[2CWUG(QTVU‘V
T
4FĻGPEOPUFĻ#
5VQR
T
7PVGTVGMUVGT
T
*QXGFOGPW75$#
5RTQIXCNIHQTCWFKQ
T
#HURKN
7FXKFGFGKPFUVKNNKPIGT
T
7JOLFM
%JW9†Ļ70%LPEF
#WFKQKPFUVKNNKPIGT
T
T
T
4FĻGPEOPUFĻ#
"
#
(åMEFSĻLVOĻ)JHIĻ1FSGPSNBODFĻ.VMUJNFEJBĻPHĻ1SFNJVN
4PVOEĻ.VMUJNFEJB
'PSĻVOEFSNFOVFS ĻTFĻ)PWFENFOVĻ'.
*QXGFOGPWK2QF#
6KNH‘NFKICHURKNPKPI
T
"
#
4FĻGPEOPUFĻ#
(åMEFSĻJLLFĻ1FSGPSNBODF
'PSĻVOEFSNFOVFS ĻTFĻ)PWFENFOVĻ'.
"
#
(åMEFSĻJLLFĻ1FSGPSNBODF
'PSĻVOEFSNFOVFS ĻTFĻ)PWFENFOVĻ'.
*QXGFOGPW/GFKC$NWGVQQVJ#
T
2CWUG
5VQR
T
6KNH‘NFKICHURKNPKPI
T
)GPVCIOCRRG
T
8‘NI75$WFUV[T
T
‹PFTGWPFGTVGMUV
T
‹PFTGN[FURQT
T
6KNH‘NFKICHURKNPKPI
T
‹PFTGWFUV[T
T
(LGTP$NWGVQQVJWFUV[T
T
5ECP
T
$NWGVQQVJXGTUKQPKDKNGP
T
#WFKQKPFUVKNNKPIGT
T
4FĻGPEOPUFĻ#
"
#
(åMEFSĻJLLFĻ1FSGPSNBODF
'PSĻVOEFSNFOVFS ĻTFĻ)PWFENFOVĻ'.
+PHQVCKPOGPV
)GPGTGNVQOKPHQVCKPOGPV
*QXGFOGPW#7:
-KNFGPUOGPW
#7:UVCTVN[FUV[TMG
T
4FĻGPEOPUFĻ#
#WFKQKPFUVKNNKPIGT
T
&8&TQFOGPW
&8&VQROGPW%
'PSĻVOEFSNFOVFS ĻTFĻ)PWFENFOVĻ'.
"
#
*QXGFOGPWVX
8‘NINCPF
T
$
5QTVÏTUVCVKQPUNKUVG
T
/GPWGT6'.
#WVQUVQTG
T
5ECP
T
#NNGQRMCNF
#WFKQKPFUVKNNKPIGT
T
'PSĻVOEFSNFOVFS ĻTFĻ)PWFENFOVĻ'.
.JTUFEFĻPQLBME
2QRQROGPW# XKFGQQIVX
#FTWBSFEFĻPQLBME
5SZLĻQòĻ1-/'07 ĻOòSĻFOĻWJEFPĻBGTQJMMFT
FMMFSĻEFSĻWJTFTĻUW ĻGPSĻBUĻLPNNFĻUJMĻQPQPQ
NFOVFO
$KNNGFKPFUVKNNKPIGT
*OEUBTUFEFĻOVNSF
6GNGHQPDQI
T
*QXGFOGPW$NWGVQQVJŸJCPFUHTGG#
6GNGHQPOGPW
"MMFĻPQLBME
0QLBMETUJE
4ĆH
(åMEFSĻLVOĻWFEĻBGTQJMOJOHĻBGĻWJEFPGJMFSĻFMMFSĻWJTOJOHĻBGĻUW
)WBEĻEFSĻWJTFTĻJĻQPQPQNFOVFOĻGPSĻ,JMEFOTĻNFOVĻBGIåO
HFSĻBG ĻIWBEĻEFSĻBGTQJMMFTĻFMMFSĻWJTFTĻ%FUĻLBOĻGFLTĻWåSF
$%%7%ĻEBUBĻNFOVĻFMMFSĻ64#NFOV
(åMEFSĻLVOĻ%7%WJEFPFS
4FĻGPEOPUFĻ"
"
T
4FĻGPEOPUFĻ$
4FĻGPEOPUFĻ"
"
T
T
T
T
T
/ZĻLPOUBLU
/VNSFĻUJMĻLPSUOVN
NFSWBMH
.PEUBHFĻW$BSE
)VLPNNFMTFTTUBUVT
4MFUĻUFMFGPOCPH
T
T
T
T
T
T
T
T
‹PFTGVGNGHQP
T
(LGTP$NWGVQQVJWFUV[T
T
6GNGHQPKPFUVKNNKPIGT
T
(FOLFOEFMJH
T
T
``
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
+PHQVCKPOGPV
)GPGTGNVQOKPHQVCKPOGPV
,MBOHĻPHĻMZETUZSLF
%PXOMPBEĻUFMFGPOCPH
#MVFUPPUIĻTPGUXBSF
WFSTJPOĻJĻCJMFO
T
T
T
1RMCNFQRVKQPGT
"VUPNBUJTLĻCFTWBSJOH
BGĻPQLBME
7PJDFNBJMĻOVNNFS
#HDT[FVGNGHQP
"
(åMEFSĻJLLFĻ1FSGPSNBODF
T
T
T
+PHQVCKPOGPV
4CFKQ
)GPGTGNV
#WVQOCVKUMUVCVKQPUU”IPKPI
1$5
)WJTĻCJMFOĻFSĻVETUZSFUĻNFEĻLOBQQFS ĻQòĻSBU
UFUĻPHFMMFSĻGKFSOCFUKFOJOH ĻLBOĻEFĻJĻGMFSFĻUJM
GåMEFĻCSVHFTĻJĻTUFEFUĻGPSĻLOBQQFSOFĻJĻNJE
UFSLPOTPMMFOĻ'PSĻCFTLSJWFMTFĻBGĻLOBQQFSOF
QòĻSBUUFU ĻTFĻTJEFĻĻ'PSĻCFTLSJWFMTFĻBG
GKFSOCFUKFOJOHFO ĻTFĻTJEFĻ
/GPWJÌPFVGTKPI
/KFVGTMQPUQNDGVLGPKPIURCPGNHQTTCFKQHWPMVKQ
PGT
4#&+1LOBQĻUJMĻWBMHĻBGĻGSFLWFOTCòOE
'. Ļ'. Ļ%"# Ļ%"# 'PSWBMHTLOBQQFSĻ 7åMHĻEFOĻĆOTLFEFĻGSFLWFOTTUBUJPOĻFMMFS
OBWJHFSĻJĻSBEJPNFOVFOĻWFEĻBUĻESFKFĻ670'
#FLSåGUĻEJUĻWBMHĻFMMFSĻHòĻUJMĻSBEJPNFOVFO
WFEĻBUĻUSZLLFĻQòĻ1-/'07
)PMEĻLOBQQFOĻOFEFĻJOEUJMĻEFOĻOåTUFGPSF
HòFOEFĻUJMHåOHFMJHFĻTUBUJPOĻ,PSUĻUSZLĻGPS
GPSVEJOETUJMMFEFĻLBOBMFS
.FOVFSOFĻJĻ4#&+1ĻCFUKFOFTĻGSBĻNJEUFSLPOTPM
MFOĻPHĻLOBQQFSOF ĻQòĻSBUUFUĻ'PSĻHFOFSFMĻJOGPS
NBUJPOĻPNĻNFOVFS ĻTFĻTJEFĻĻPHĻNFOVP
WFSTJHU ĻTFĻTJEFĻ
5SZLĻQòĻ4#&+1 ĻESFKĻ670'ĻJOEUJMĻEFU
ĆOTLFEFĻGSFLWFOTCòOEĻ GFLTĻ(/ ĻWJTFT
USZLĻQòĻ1-/'07
)PMEĻOFEĻQòĻ
ĻĻ
ĻQòĻNJEUFSLPOTPM
MFOĻ FMMFSĻQòĻLOBQQFSOF ĻQòĻSBUUFU 3BEJPFOĻTĆHFSĻFGUFSĻEFOĻOåTUFGPSFHò
FOEFĻUJMHåOHFMJHFĻTUBUJPO
5VCVKQPUNKUVG
4CFKQ(/
3BEJPFOĻMBWFSĻBVUPNBUJTLĻFOĻMJTUFĻPWFSĻEF
TUåSLFTUFĻ'.TUBUJPOFS ĻIWJTĻTJHOBMFSĻEFO
NPEUBHFSĻJĻĆKFCMJLLFUĻ%FUUFĻHJWFSĻEJHĻNVMJH
IFEĻGPSĻBUĻGJOEFĻFOĻTUBUJPO ĻOòSĻEVĻLĆSFSĻJĻFU
PNSòEF ĻIWPSĻEVĻJLLFĻLFOEFSĻSBEJPTUBUJPOFSOF
PHĻEFSFTĻGSFLWFOTFS
5VCVKQPUU”IPKPI
'PSĻBUĻHòĻUJMĻMJTUFOĻPHĻWåMHFĻFOĻTUBUJPO
7åMHĻEFUĻĆOTLFEFĻGSFLWFOTCòOEĻ (/
FMMFSĻ(/ 1$5
.PEUBHFMTFOĻFSĻCòEFĻBGIåOHJHĻBG ĻIWPS
HPEĻTJHOBMTUZSLFOĻPHĻTJHOBMLWBMJUFUFOĻFS
5SBOTNJTTJPOFOĻLBOĻCMJWFĻGPSTUZSSFUĻBGĻGPS
TLFMMJHFĻGBLUPSFS ĻGFLTĻIĆKFĻCZHOJOHFS
FMMFSĻBUĻTFOEFSFOĻFSĻMBOHUĻWåLĻ%åLOJOHFO
LBOĻPHTòĻWBSJFSF ĻBGIåOHJHUĻBGĻIWPSĻJĻMBO
EFUĻEVĻCFGJOEFSĻEJH
%SFKĻ670'ĻFUĻUSJOĻJĻFOĻBGĻSFUOJOHFSOFĻ4ò
WJTFTĻMJTUFOĻPWFSĻBMMFĻTUBUJPOFSĻJĻPNSòEFU
%FOĻOVWåSFOEFĻJOETUJMMFEFĻTUBUJPOĻGSFN
IåWFTĻNFEĻGPSTUĆSSFUĻUFLTUĻQòĻMJTUFO
%SFKĻJHFOĻ670'ĻJĻFOĻBGĻSFUOJOHFSOFĻGPSĻBU
WåMHFĻFOĻTUBUJPOĻQòĻMJTUFO
#FLSåGUĻEJUĻWBMHĻNFEĻ1-/'07
(åMEFSĻJLLFĻ1FSGPSNBODF
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
+PHQVCKPOGPV
4CFKQ
1$5
p
-JTUFOĻWJTFSĻLVOĻGSFLWFOTFSĻGPSĻTUBUJP
OFS ĻEFSĻNPEUBHFTĻJĻĆKFCMJLLFU ĻKMMGĻFO
LPNQMFUĻMJTUFĻPWFSĻBMMFĻSBEJPGSFLWFOTFS
QòĻEFUĻWBMHUFĻGSFLWFOTCòOE
p
)WJTĻTJHOBMFUĻGSBĻEFOĻTUBUJPO ĻEFSĻNPE
UBHFTĻJĻĆKFCMJLLFU ĻFSĻTWBHU ĻLBOĻEFUĻGPS
IJOESFĻSBEJPFOĻJĻBUĻPQEBUFSFĻTUBUJPOTMJ
TUFOĻ)WJTĻEFUĻTLFS ĻTLBMĻEVĻUSZLLFĻQò
Ļ NFOTĻTUBUJPOTMJTUFO
LOBQQFOĻ
WJTFTĻQòĻTLåSNFO ĻGPSĻBUĻTLJGUFĻUJM
NBOVFMĻTUBUJPOTTĆHOJOH ĻPHĻTUJMMFĻJOE
QòĻFOĻGSFLWFOTĻ)WJTĻTUBUJPOTMJTUFOĻJLLF
MåOHFSFĻWJTFT ĻTLBMĻEVĻESFKFĻ670'ĻFU
USJOĻJĻFOĻBGĻSFUOJOHFSOFĻGPSĻBUĻWJTFĻMJTUFO
ĻGPSĻBUĻTLJGUF
JHFO ĻPHĻUSZLLFĻQòĻ
-JTUFOĻGPSTWJOEFSĻGSBĻTLåSNFOĻFGUFSĻFUĻQBS
TFLVOEFS
)WJTĻTUBUJPOTMJTUFOĻJLLFĻMåOHFSFĻWJTFT ĻTLBMĻEV
ESFKFĻ670'ĻFUĻUSJOĻJĻFOĻBGĻSFUOJOHFSOFĻPH
ĻJĻNJEUFSLPOTPMMFOĻGPS
USZLLFĻQòĻLOBQQFOĻ
BUĻTLJGUFĻUJMĻNBOVFMĻTUBUJPOTTĆHOJOHĻ FMMFSĻGPSĻBU
HòĻUJMCBHFĻGSBĻNBOVFMĻTUBUJPOTTĆHOJOHĻUJMĻGVOL
UJPOFOĻGPSĻ4UBUJPOTMJTUF /CPWGNUVCVKQPUU”IPKPI
'SBĻGBCSJLLFOĻFSĻEFUĻGPSVEJOETUJMMFU ĻBUĻSBEJPFO
WJTFSĻTUBUJPOTMJTUFOĻPWFSĻEFĻLSBGUJHTUFĻTUBUJPOFS
JĻPNSòEFU ĻOòSĻEVĻESFKFSĻ670'Ļ TFĻBGTOJUUFU
4UBUJPOTMJTUF ĻTJEFĻ Ļ/òSĻTUBUJPOTMJTUFO
WJTFT ĻTLBMĻEVĻUSZLLFĻQòĻ
ĻJĻNJEUFSLPOTPM
MFOĻGPSĻBUĻTLJGUFĻUJMĻNBOVFMĻTUBUJPOTTĆHOJOH
%FUĻHJWFSĻEJHĻNVMJHIFEĻGPSĻBUĻWåMHFĻFOĻGSF
LWFOTĻGSBĻMJTUFOĻPWFSĻBMMFĻUJMHåOHFMJHFĻSBEJPGSF
LWFOTFSĻQòĻEFUĻWBMHUFĻGSFLWFOTCòOEĻ)WJTĻEV
NFEĻBOESFĻPSEĻJĻNBOVFMĻTĆHOJOHĻESFKFSĻ670'
FUĻUSJO ĻåOESFTĻGSFLWFOTFOĻGSBĻGFLTĻ ĻUJM
Ļ.)[ĻPTW
'PSĻBUĻWåMHFĻFOĻTUBUJPOĻNBOVFMU
5SZLĻQòĻ4#&+1LOBQQFO ĻESFKĻ670'ĻJOE
UJMĻEFUĻĆOTLFEFĻGSFLWFOTCòOEĻ GFLTĻ(/
WJTFT ĻUSZLĻQòĻ1-/'07
%SFKĻ670'ĻGPSĻBUĻWåMHFĻFOĻGSFLWFOT
1$5
'SBĻGBCSJLLFOĻFSĻEFUĻGPSVEJOETUJMMFU ĻBU
SBEJPFOĻBVUPNBUJTLĻTĆHFSĻFGUFSĻTUBUJPOFSĻJ
EFUĻPNSòEF ĻEVĻLĆSFSĻJĻ TFĻEFUĻGPSFHòFOEF
BGTOJUĻ4UBUJPOTMJTUFĻPWFOGPS .FOĻIWJTĻEVĻIBSĻTLJGUFUĻPWFSĻUJMĻNBOVFMĻTUB
UJPOTTĆHOJOHĻ WFEĻBUĻUSZLLFĻQòĻLOBQQFO
ĻJĻNJEUFSLPOTPMMFO ĻEBĻTUBUJPOTMJTUFO
CMFWĻWJTU ĻTòĻFSĻSBEJPFOĻTUBEJHĻJĻGVOLUJPOFO
GPSĻNBOVFMĻTUBUJPOTTĆHOJOH ĻOåTUFĻHBOH
EVĻUåOEFSĻGPSĻSBEJPFOĻ'PSĻBUĻTLJGUFĻUJMCBHF
UJMĻGVOLUJPOFOĻ4UBUJPOTMJTUFĻTLBMĻEVĻESFKF
670'ĻFUĻUSJOĻ GPSĻBUĻWJTFĻEFOĻLPNQMFUUF
MJTUFĻPWFSĻTUBUJPOFS ĻPHĻUSZLLFĻQòĻLOBQQFO
#FNåSL ĻBUĻIWJTĻEVĻUSZLLFSĻQòĻ
ĻOòS
TUBUJPOTMJTUFOĻJLLFĻWJTFT ĻBLUJWFSFTĻ+0(1
'PSĻNFSFĻJOGPSNBUJPOĻPNĻEFOOFĻGVOLUJPO
TFĻTJEFĻ
(QTXCNI
%FSĻLBOĻHFNNFTĻĻGPSWBMHĻQSĻGSFLWFOTCòOE
GFLTĻ(/ %FĻHFNUFĻGPSWBMHĻWåMHFTĻNFEĻGPSWBMHTLOBQ
QFSOF
4UJMĻJOEĻQòĻFOĻTUBUJPOĻ TFĻ4UBUJPOTTĆH
OJOH ĻTJEFĻ +PHQVCKPOGPV
4CFKQ
)PMEĻFOĻBGĻGPSWBMHTLOBQQFSOFĻUSZLLFUĻJOEF
JĻFUĻQBSĻTFLVOEFS ĻMZEFOĻGPSTWJOEFSĻJĻEFUUF
UJETSVNĻPHĻLPNNFSĻJHFO ĻOòSĻTUBUJPOFOĻFS
HFNUĻ'PSWBMHTLOBQQFOĻLBOĻOVĻCSVHFT
&OĻMJTUFĻPWFSĻGPSWBMHUFĻLBOBMFSĻLBOĻWJTFTĻQò
TLåSNFOĻ'VOLUJPOFOĻBLUJWFSFTEFBLUJWFSFTĻJ
'.JOETUJMMJOHĻVOEFSĻ(/OGPW 8KU
HQTJÌPFUKPFUVKNNGVUVCVKQP
BGCSZEFTĻ)WJTĻGFLTĻDEBGTQJMMFSFOĻFSĻBLUJW
TåUUFTĻEFOĻJĻQBVTFTUJMMJOHĻ%FOĻBGCSZEFOEF
VETFOEFMTFĻBGTQJMMFTĻNFEĻFOĻGPSJOETUJMMFUĻMZE
TUZSLF ĻTFĻTJEFĻĻ3BEJPFOĻWFOEFSĻUJMCBHF
UJMĻEFOĻGPSFHòFOEFĻMZELJMEFĻPHĻMZETUZSLF ĻOòS
EFUĻJOETUJMMFEFĻQSPHSBNJOEIPMEĻJLLFĻMåOHFSF
TFOEFT
p 4ĆHOJOHĻFGUFSĻQSPHSBNJOEIPME ĻGFLTĻUSB
1SPHSBNGVOLUJPOFSOFĻBMBSNĻ #.#4/ ĻUSBGJL
JOGPSNBUJPOĻ 62 ĻOZIFEFSĻ 0'95 ĻPHĻQSP
HSBNUZQFSĻ 26; ĻBGCSZEFSĻIJOBOEFOĻJĻQSJPSJ
UFUTSåLLFGĆMHF ĻIWPSĻBMBSNĻIBSĻIĆKFTUFĻQSJPSJ
UFUĻPHĻQSPHSBNUZQFSĻMBWFTUFĻ'PSĻZEFSMJHFSF
JOETUJMMJOHFSĻBGĻQSPHSBNBGCSZEFMTFĻ '10
&KUVCPVĻPHĻ'10Ļ.QECN ĻTFĻBGTOJUUFUĻ&OIBO
DFEĻ0UIFSĻ/FUXPSLTĻqĻ&0/ĻOFEFOGPSĻ5SZL
QòĻ':+6ĻGPSĻBUĻWFOEFĻUJMCBHFĻUJMĻEFOĻBGCSVEUF
MZELJMEF ĻUSZLĻQòĻ1-/'07ĻGPSĻBUĻGKFSOFĻNFE
EFMFMTFO
p .PEUBHFMTFĻBGĻUFLTUJOGPSNBUJPOĻPNĻJHBOH
#NCTO
4&5HWPMVKQPGT
3%4Ļ 3BEJPĻ%BUBĻ4ZTUFN ĻGPSCJOEFSĻ'.TUBUJ
POFSĻJĻFUĻOFUWåSLĻ&OĻ'.TUBUJPOĻJĻFUĻTòEBOU
OFUWåSLĻTFOEFSĻJOGPSNBUJPO ĻTPNĻHJWFSĻFO
3%4SBEJPĻCMBĻGĆMHFOEFĻGVOLUJPOFS
p "VUPNBUJTLĻTLJGUĻUJMĻFOĻTUåSLFSFĻTFOEFS
IWJTĻNPEUBHFMTFOĻJĻPNSòEFUĻFSĻEòSMJH
GJLJOGPSNBUJPOĻFMMFSĻOZIFEFS
WåSFOEFĻSBEJPQSPHSBN
1$5
7JTTFĻSBEJPTUBUJPOFSĻCSVHFSĻJLLFĻ3%4ĻFMMFS
LVOĻVEWBMHUFĻEFMFĻBGĻEFUTĻGVOLUJPOFS
)WJTĻFUĻĆOTLFUĻQSPHSBNJOEIPMEĻGJOEFT ĻLBO
SBEJPFOĻTLJGUFĻTUBUJPO ĻPHĻEFOĻBLUVFMMFĻMZELJMEF
'VOLUJPOFOĻCFOZUUFTĻUJMĻBUĻBEWBSFĻPGGFOUMJHIF
EFOĻPNĻBMWPSMJHFĻVMZLLFSĻPHĻLBUBTUSPGFSĻ"MBS
NFOĻLBOĻJLLFĻBGCSZEFTĻNJEMFSUJEJHUĻFMMFSĻEFBL
UJWFSFTĻ.FEEFMFMTFOĻ#.#4/ĻWJTFTĻQòĻTLåS
NFO ĻOòSĻFOĻBMBSNNFEEFMFMTFĻVETFOEFT
6TCHKMKPHQTOCVKQPp62
%FOOFĻGVOLUJPOĻBGCSZEFSĻGPSĻUSBGJLJOGPSNBUJPO
TPNĻTFOEFTĻJOEFOĻGPSĻFOĻJOETUJMMFUĻTUBUJPOT
3%4OFUWåSLĻ4ZNCPMFUĻ62ĻWJTFS ĻBUĻGVOLUJ
POFOĻFSĻBLUJWFSFUĻ)WJTĻEFOĻJOETUJMMFEFĻTUBUJPO
LBOĻTFOEFĻUSBGJLJOGPSNBUJPO ĻWJTFTĻEFUUFĻWFE
BUĻ62ĻMZTFSĻTUåSLUĻQòĻTLåSNFO ĻFMMFSTĻWJMĻ62
WåSFĻHSò
p
"LUJWFSJOHEFBLUJWFSJOHĻJĻ'.JOETUJMMJOH
GPSFUBHFTĻVOEFSĻ(/OGPW 62
'PJCPEGF1VJGT0GVYQTMUp'10
'VOLUJPOFOĻLBOĻCFOZUUFTĻJĻTUPSCZPNSòEFS
NFEĻNBOHFĻSFHJPOBMFĻSBEJPTUBUJPOFSĻ%FO
MBEFSĻBGTUBOEFOĻNFMMFNĻCJMFOĻPHĻSBEJPTUBUJPO
FOTĻTFOEFSFĻBGHĆSF ĻIWPSOòSĻQSPHSBNGVOLUJP
OFSOFĻTLBMĻBGCSZEFĻEFOĻBLUVFMMFĻMZELJMEF
p
"LUJWFSEFBLUJWFSĻWFEĻJĻ'.JOETUJMMJOHĻBU
WåMHFĻFUĻBGĻQVOLUFSOFĻVOEFSĻ(/OGPW
7FXKFGFGKPFUVKNNKPIGT '10
p .QECNĻĻBGCSZEFSĻLVO ĻIWJTĻSBEJPTUBUJPOFOT
TFOEFSFĻFSĻUåUĻQò
p &KUVCPVĻĻBGCSZEFS ĻIWJTĻTUBUJPOFOTĻTFO
EFSFĻFSĻMBOHUĻCPSUF ĻTFMWPNĻEFSĻFSĻTUĆKĻQò
TJHOBMFU
62HTCFGPXCNIVGUVCVKQPCNNGUVCVKQPGT
3BEJPFOĻLBOĻBGCSZEFĻGPSĻUSBGJLJOGPSNBUJPOĻGSB
LVOĻEFOĻWBMHUFĻTUBUJPOĻFMMFSĻBMMFĻTUBUJPOFSĻJ
3%4OFUWåSLFU
(åMEFSĻLVOĻ)JHIĻ1FSGPSNBODFĻ.VMUJNFEJBĻPHĻ1SFNJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
4UBOEBSEPQTåUOJOH
+PHQVCKPOGPV
4CFKQ
p
(òĻJĻ'.JOETUJMMJOHĻUJMĻ(/OGPW
7FXKFGFGKPFUVKNNKPIGT +PFUVKN62
HCXQTKVĻGPSĻBUĻåOESF
0[JGFGT
"LUJWFSĻWFEĻJĻ'.JOETUJMMJOHĻGĆSTUĻBUĻWåMHF
QSPHSBNUZQFSĻVOEFSĻ(/OGPW
7FXKFGFGKPFUVKNNKPIGT 26;
KPFUVKNNKPIGT 8‘NI26;
p
%FSFGUFSĻTLBMĻ15:GVOLUJPOFOĻBLUJWFSFT
VOEFSĻ(/OGPW 7FXKFGFG
KPFUVKNNKPIGT 26;KPFUVKNNKPIGT
/QFVCIGTVTCHKMOGNFKPIGTHTCCPFTG
PGVX‘TM
'VOLUJPOFOĻBGCSZEFTĻGPSĻOZIFETVETFOEFMTFS
TPNĻTFOEFTĻJOEFOĻGPSĻFOĻJOETUJMMFUĻTUBUJPOT
3%4OFUWåSLĻ4ZNCPMFUĻ0'95ĻWJTFS ĻBU
GVOLUJPOFOĻFSĻBLUJWFSFU
"LUJWFSJOHEFBLUJWFSJOHĻJĻ'.JOETUJMMJOH
GPSFUBHFTĻVOEFSĻ(/OGPW
+PFUVKNNKPIGTHQTP[JGFGT 0[JGFGT
0[JGFGTHTCFGPXCNIVGUVCVKQPCNNG
UVCVKQPGT
3BEJPFOĻLBOĻBGCSZEFĻGPSĻOZIFEFSĻGSBĻLVOĻEFO
WBMHUFĻTUBUJPOĻFMMFSĻBMMFĻTUBUJPOFSĻJĻ3%4OFU
WåSLFU
p
(òĻJĻ'.JOETUJMMJOHĻUJMĻ(/OGPW
+PFUVKNNKPIGTHQTP[JGFGT +PFUVKN
P[JGFUHCXQTKVVGTĻGPSĻBUĻåOESF
2TQITCOV[RGTp26;
.FEĻ15:GVOLUJPOFOĻLBOĻFOĻFMMFSĻGMFSFĻQSP
HSBNUZQFS ĻGFLTĻQPQĻFMMFSĻLMBTTJTLĻNVTJL
WåMHFTĻ15:TZNCPMFUĻWJTFS ĻBUĻGVOLUJPOFOĻFS
BLUJWĻ'VOLUJPOFOĻBGCSZEFTĻGPSĻQSPHSBNUZQFS
TPNĻTFOEFTĻJOEFOĻGPSĻFOĻJOETUJMMFUĻTUBUJPOT
3%4OFUWåSL
,VOĻCJMFSĻNFEĻTLåSN
&OĻJOEJLFSJOHĻWJTFTĻQòĻTLåSNFO ĻOòSĻ15:ĻFS
BLUJWFSFU
%FBLUJWFSJOHĻBGĻ15:GVOLUJPOFOĻGPSFUBHFTĻJ
'.JOETUJMMJOHĻVOEFSĻ(/OGPW 7FXKFGFG
KPFUVKNNKPIGT 26;KPFUVKNNKPIGT
/QFVCIGTVTCHKMOGNFKPIGTHTCCPFTG
PGVX‘TMĻ7BMHUFĻQSPHSBNUZQFSĻ 15: ĻOVMTUJMMFT
JLLF
/VMTUJMMJOHĻPHĻGKFSOFMTFĻBGĻ15:ĻGPSFUBHFTĻVOEFS
(/OGPW 7FXKFGFGKPFUVKNNKPIGT 26;
KPFUVKNNKPIGT 8‘NI26; 5NGVCNNG
26;U”IPKPI
'VOLUJPOFOĻHFOOFNTĆHFSĻIFMFĻGSFLWFOTCòO
EFUĻFGUFSĻEFOĻWBMHUFĻQSPHSBNUZQF
7åMHĻJĻ'.JOETUJMMJOHĻFOĻFMMFSĻGMFSFĻ15:
VOEFSĻ(/OGPW 7FXKFGFG
KPFUVKNNKPIGT 26;KPFUVKNNKPIGT
8‘NI26;
(òĻUJMĻ(/OGPW 7FXKFGFG
KPFUVKNNKPIGT 26;KPFUVKNNKPIGT
26;
5”I
'PSĻBUĻBGTMVUUFĻTĆHOJOHĻTLBMĻEVĻUSZLLFĻQò
':+6
p
'PSĻBUĻTĆHFĻWJEFSFĻFGUFSĻFOĻBOEFOĻVETFO
EFMTFĻBGĻEFĻWBMHUFĻQSPHSBNUZQFSĻTLBMĻEV
ĻFMMFSĻ
USZLLFĻQòĻ
8KUPKPICHRTQITCOV[RG
%FOĻOVWåSFOEFĻTUBUJPOTĻQSPHSBNUZQFĻLBO
WJTFTĻQòĻTLåSNFO
p
"LUJWFSJOHEFBLUJWFSJOHĻJĻ'.JOETUJMMJOH
GPSFUBHFTĻVOEFSĻ(/OGPW 7FXKFGFG
KPFUVKNNKPIGT 26;KPFUVKNNKPIGT 8KU
26;VGMUV
4CFKQVGMUV
7JTTFĻ3%4TUBUJPOFSĻTFOEFSĻPQMZTOJOHFSĻPN
QSPHSBNNFUTĻJOEIPME ĻLVOTUOFSFĻPTWĻ0QMZT
OJOHFSOFĻLBOĻWJTFTĻQòĻTLåSNFO
+PHQVCKPOGPV
4CFKQ
p
"LUJWFSJOHEFBLUJWFSJOHĻJĻ'.JOETUJMMJOH
GPSFUBHFTĻVOEFSĻ(/OGPW 8KU
TCFKQVGMUV
#WVQOCVKUMHTGMXGPUQRFCVGTKPIp#(
'VOLUJPOĻWåMHFSĻEFOĻTUåSLFTUFĻTFOEFSĻGPS
EFOĻJOETUJMMFEFĻTUBUJPOĻ'PSĻBUĻGJOEFĻFOĻTUåSL
TFOEFSĻFSĻEFUĻVOEFSĻTåSMJHFĻPNTUåOEJHIFEFS
OĆEWFOEJHUĻGPSĻGVOLUJPOFOĻBUĻTĆHFĻJHFOOFN
IFMFĻ'.CòOEFU
p
"LUJWFSJOHEFBLUJWFSJOHĻJĻ'.JOETUJMMJOH
GPSFUBHFTĻVOEFSĻ(/OGPW 7FXKFGFG
KPFUVKNNKPIGT #NVGTPCVKXHTGMXGPU #( 4GIKQPCNGTCFKQRTQITCOOGTp4')
'VOLUJPOFOĻCFWJSLFS ĻBUĻSBEJPFOĻGPSUTBUĻFSĻJOE
TUJMMFUĻQòĻFOĻSFHJPOBMĻTFOEFS ĻTFMWPNĻEFOOFT
TJHOBMTUZSLFĻFSĻMBWĻ4ZNCPMFUĻ4')ĻWJTFS ĻBU
GVOLUJPOFOĻFSĻBLUJW
p
"LUJWFSJOHEFBLUJWFSJOHĻJĻ'.JOETUJMMJOH
GPSFUBHFTĻVOEFSĻ(/OGPW 7FXKFGFG
KPFUVKNNKPIGT 4')
0WNUVKNNKPICH4&5HWPMVKQPGT
"MMFĻSBEJPJOETUJMMJOHFSĻLBOĻTUJMMFTĻUJMCBHFĻUJMĻEF
PQSJOEFMJHFĻGBCSJLTJOETUJMMJOHFS
p
5JMCBHFTUJMMJOHFOĻGPSFUBHFTĻJĻ'.ĻVOEFS
(/OGPW 7FXKFGFGKPFUVKNNKPIGT
4GUGVCNNG(/KPFUVKNNKPIGT
.[FUV[TMGMQPVTQNRTQITCOV[RGT
%FUĻBGCSZEFOEFĻQSPHSBN ĻGFLTĻ0'95ĻFMMFS
62 ĻIĆSFTĻNFEĻEFOĻMZETUZSLF ĻTPNĻFSĻWBMHUĻGPS
EFUĻQòHåMEFOEFĻQSPHSBNĻ)WJTĻMZEOJWFBVFU
KVTUFSFTĻVOEFSĻQSPHSBNBGCSZEFMTFO ĻHFNNFT
EFUĻOZFĻOJWFBVĻUJMĻOåTUFĻQSPHSBNBGCSZEFMTF
5MCPPKPICHHTGMXGPUDÌPF
'VOLUJPOFOĻTĆHFSĻBVUPNBUJTLĻJHFOOFNĻEFĻUJM
HåOHFMJHFĻLBOBMFS ĻPHĻUBHFSĻIFOTZOĻUJMĻFWFO
UVFMĻGJMUSFSJOHĻBGĻQSPHSBNUZQFSĻ/òSĻFOĻTUBUJPO
FSĻGVOEFU ĻBGTQJMMFTĻEFOĻJĻDBĻĻTFLVOEFS ĻPH
EFSFGUFSĻGPSUTåUUFSĻTĆHOJOHFOĻ/òSĻFOĻTUBUJPO
BGTQJMMFT ĻLBOĻEFOĻHFNNFTĻTPNĻGPSWBMHĻQò
EFOĻTåEWBOMJHFĻNòEF ĻTFĻBGTOJUUFUĻ'PSWBMH
TJEFĻ
p
'PSĻBUĻTUBSUFĻTLBOOJOHFOĻTLBMĻEVĻJĻ'.JOE
TUJMMJOHĻHòĻUJMĻ(/OGPW 5ECP
1$5
4LBOOJOHFOĻBGCSZEFT ĻIWJTĻFOĻTUBUJPOĻHFN
NFT
4CFKQU[UVGO&#$
)GPGTGNV
%"#Ļ %JHJUBMĻ"VEJPĻ#SPBEDBTUJOH ĻFSĻFUĻEJHJUBMU
TFOEFTZTUFNĻUJMĻSBEJPĻ%FUUFĻTZTUFNĻVOEFS
TUĆUUFSĻ%"# Ļ%"# ĻPHĻ%.#
1$5
%"#ĻLBOĻJLLFĻNPEUBHFTĻBMMFĻTUFEFSĻ)WJT
EFSĻJLLFĻFSĻEåLOJOH ĻWJTFTĻNFEEFMFMTFO
+PIGPOQFVCIGNUGĻQòĻTLåSNFO
5GTXKEGQI'PUGODNG
p 5GTXKEGĻĻ,BOBM ĻSBEJPLBOBMĻ LVOĻMZEUKFOF
TUFSĻVOEFSTUĆUUFTĻBGĻTZTUFNFU p 'PUGODNGĻĻ&OĻTBNMJOHĻSBEJPLBOBMFS ĻEFS
TFOEFTĻQòĻEFOĻTBNNFĻGSFLWFOT
.CITKPICHMCPCNITWRRGT
'PUGODNGKPFN‘TKPI
/òSĻLĆSFUĆKFUĻGMZUUFTĻUJMĻFUĻOZUĻTFOEFPNSòEF
LBOĻEFUĻWåSFĻOĆEWFOEJHUĻBUĻGPSFUBHFĻFOĻJOE
MåSJOHĻBGĻFLTJTUFSFOEFĻLBOBMHSVQQFSĻJĻPNSò
EFU
&OĻJOEMåSJOHĻBGĻLBOBMHSVQQFSĻTLBCFSĻFOĻPQEB
UFSFUĻMJTUFĻQòĻBMMFĻUJMHåOHFMJHFĻLBOBMHSVQQFS
-JTUFOĻPQEBUFSFTĻJLLFĻBVUPNBUJTL
*OEMåSJOHFOĻGPSFUBHFTĻJĻNFOVTZTUFNFUĻJĻ%"#
JOETUJMMJOHĻVOEFSĻ&#$OGPW 'PUGODNG
N‘TKPIĻ*OEMåSJOHĻLBOĻPHTòĻGPSFUBHFTĻTòEBO
IFS
%SFKĻ670'ĻFUĻUSJOĻJĻEFOĻFOFĻSFUOJOH
'PUGODNGN‘TKPIĻWJTFTĻĆWFSTUĻQò
MJTUFOĻPWFSĻUJMHåOHFMJHFĻLBOBMHSVQQFS
5SZLĻQòĻ1-/'07
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
+PHQVCKPOGPV
4CFKQ
&OĻOZĻJOEMåSJOHĻTUBSUFT
1$5
*OEMåSJOHFOĻLBOĻBGCSZEFTĻNFEĻ':+6
0CXKIGTKPIKMCPCNITWRRGNKUVG
'PUGODNG
%FSĻLBOĻOBWJHFSFTĻJĻPHĻPQOòTĻBEHBOHĻUJM
LBOBMHSVQQFMJTUFOĻWFEĻBUĻESFKFĻ670'Ļ1ò
TLåSNFOTĻĆWFSTUFĻEFMĻTUòSĻOBWOFUĻQòĻ&OTFN
CMFĻ/òSĻEVĻTLJGUFSĻUJMĻFUĻOZUĻ&OTFNCMF ĻåOESFT
OBWOFUĻUJMĻEFUĻOZF
p 5GTXKEGĻĻ7JTFSĻLBOBMFSĻVBOTFU ĻIWJMLFO
LBOBMHSVQQFĻEFĻMJHHFSĻJOEFOGPSĻ-JTUFO
LBOĻPHTòĻGJMUSFSFTĻWFEĻIKåMQĻBGĻWBMHĻBG
QSPHSBNUZQFĻ 26;HKNVGT ĻTFĻOFEFOGPS
5ECPPKPI
'VOLUJPOFOĻTĆHFSĻBVUPNBUJTLĻFGUFSĻLSBGUJHF
TUBUJPOFSĻQòĻEFUĻBLUVFMMFĻGSFLWFOTCòOEĻ/òS
FOĻTUBUJPOĻFSĻGVOEFU ĻBGTQJMMFTĻEFOĻJĻDBĻ
TFLVOEFS ĻPHĻEFSFGUFSĻGPSUTåUUFSĻTĆHOJOHFO
/òSĻFOĻTUBUJPOĻBGTQJMMFT ĻLBOĻEFOĻHFNNFT
TPNĻGPSWBMHĻQòĻEFOĻTåEWBOMJHFĻNòEFĻ'PS
NFSFĻJOGPSNBUJPOĻPNĻGPSWBMH ĻTFĻ'PSWBMH
OFEFOGPS
p
(òĻJĻ%"#JOETUJMMJOHĻUJMĻ&#$OGPW
5ECPĻGPSĻBUĻTUBSUFĻTLBOOJOHFO
4LBOOJOHFOĻBGCSZEFT ĻIWJTĻFOĻTUBUJPOĻHFN
NFT
4DBOOJOHĻLBOĻPHTòĻWåMHFTĻJĻ%"#15:JOETUJM
MJOHĻ4òĻBGTQJMMFTĻLVOĻLBOBMFSĻBGĻGPSWBMHUĻQSP
HSBNUZQF
2TQITCOV[RG 26;
.FEĻQSPHSBNUZQFGVOLUJPOFOĻLBOĻGPSTLFMMJHF
UZQFSĻSBEJPQSPHSBNNFSĻWåMHFTĻ%FSĻGJOEFTĻFO
SåLLFĻGPSTLFMMJHFĻQSPHSBNUZQFS ĻTPNĻPHTò
PNGBUUFSĻGPSTLFMMJHFĻQSPHSBNLBUFHPSJFSĻ&GUFS
WBMHĻBGĻFOĻQSPHSBNUZQFĻTLFSĻOBWJHFSJOHĻLVO
JOEFOĻGPSĻEFĻLBOBMFS ĻTPNĻTFOEFSĻEFOĻUZQF
1SPHSBNUZQFĻWåMHFTĻJĻ%"#JOETUJMMJOHĻVOEFS
&#$OGPW 26;HKNVGTĻ'PSMBEĻEFOOFĻJOE
TUJMMJOHĻWFEĻBU
p
5SZLLFĻQòĻ':+6
&OĻJOEJLFSJOHĻWJTFTĻQòĻTLåSNFO ĻOòS
15:ĻFSĻBLUJWFSFU
*ĻOPHMFĻUJMGåMEFĻGPSMBEFSĻ%"#SBEJPĻ15:JOE
TUJMMJOH ĻOòSĻEFSĻVEGĆSFTĻ%"#%"#MJOLJOHĻ TF
OFEFOGPS (QTXCNI
%FSĻLBOĻHFNNFTĻĻGPSWBMHĻQSĻCòOEĻ%"#
IBSĻĻMBHSFĻUJMĻGPSWBMHĻ&#$ĻPHĻ&#$Ļ-BH
(åMEFSĻLVOĻ)JHIĻ1FSGPSNBODFĻ.VMUJNFEJBĻPHĻ1SFNJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
SJOHĻBGĻGPSWBMHĻGPSFUBHFTĻNFEĻFUĻMBOHUĻUSZLĻQò
EFOĻĆOTLFEFĻGPSWBMHTLOBQ ĻGPSĻNFSFĻJOGPSNB
UJPOĻTFĻTJEFĻĻ%FĻHFNUFĻGPSWBMHĻWåMHFT
NFEĻGPSWBMHTLOBQQFSOF
&UĻGPSWBMHĻJOEFIPMEFSĻFOĻLBOBM ĻNFOĻJOHFO
VOEFSLBOBMĻ)WJTĻFOĻVOEFSLBOBMĻBGTQJMMFTĻPHĻFU
GPSWBMHĻHFNNFT ĻSFHJTUSFSFTĻLVOĻIPWFELBOB
MFOĻ%FUĻTLZMEFT ĻBUĻVOEFSLBOBMFSĻFSĻGPSCJHò
FOEFĻ7FEĻEFUĻOåTUFĻGPSTĆHĻQòĻBUĻHFOLBMEF
GPSWBMHFUĻCMJWFSĻEFOĻLBOBM ĻEFSĻJOEFIPMEU
VOEFSLBOBMFO ĻBGTQJMMFUĻ'PSWBMHFUĻFSĻJLLF
BGIåOHJHUĻBGĻLBOBMMJTUFO
&OĻMJTUFĻPWFSĻGPSWBMHUFĻLBOBMFSĻLBOĻWJTFTĻQò
TLåSNFOĻ'VOLUJPOFOĻBLUJWFSFTEFBLUJWFSFTĻJ
%"#JOETUJMMJOHĻVOEFSĻ&#$OGPW 8KU
HQTJÌPFUKPFUVKNNGVUVCVKQP
1$5
-ZEBOMåHHFUTĻ%"#TZTUFNĻVOEFSTUĆUUFS
JLLFĻBMMFĻGVOLUJPOFS ĻEFSĻGJOEFTĻJĻ%"#TUBO
EBSEFO
4CFKQVGMUV
7JTTFĻSBEJPTUBUJPOFSĻTFOEFSĻPQMZTOJOHFSĻPN
QSPHSBNNFUTĻJOEIPME ĻLVOTUOFSFĻPTWĻ*OGPS
NBUJPOFOĻWJTFTĻQòĻTLåSNFO
+PHQVCKPOGPV
4CFKQ
'VOLUJPOFOĻBLUJWFSFTEFBLUJWFSFTĻJĻ%"#JOE
TUJMMJOHĻVOEFSĻ&#$OGPW 8KUTCFKQVGMUV
1$5
,VOĻFOĻBGĻGVOLUJPOFSOFĻ8KUTCFKQVGMUV
PHĻ8KUHQTJÌPFUKPFUVKNNGVUVCVKQPĻLBO
WåSFĻBLUJWFSFUĻBEĻHBOHFOĻ"LUJWFSFTĻFOĻBG
EFN ĻOòSĻEFOĻBOEFOĻBMMFSFEFĻFSĻCMFWFUĻBLUJ
WFSFU ĻEFBLUJWFSFTĻEFOĻUJEMJHFSFĻBLUJWFSFEF
GVOLUJPOĻBVUPNBUJTLĻ#FHHFĻGVOLUJPOFSĻLBO
WåSFĻEFBLUJWFSFU
p $CPF+++ĻĻEåLLFSĻEFĻGMFTUFĻPNSòEFS
p .$CPFĻĻLVOĻUJMHåOHFMJHĻJĻOPHMFĻGòĻPNSò
7JTOJOHĻBGĻVOEFSLBOBMFSĻLBOĻJĻ%"#JOETUJMMJOH
EFBLUJWFSFTBLUJWFSFTĻVOEFSĻ&#$OGPW
7FXKFGFGKPFUVKNNKPIGT 5WDMCPCNGT
7FEĻBUĻWåMHFĻGFLTĻLVOĻ$CPF+++ĻHòSĻJOEMå
SJOHĻBGĻLBOBMFSĻIVSUJHFSF ĻFOEĻIWJTĻNBOĻCòEF
$CPF+++ĻPHĻ.$CPFĻFSĻWBMHUĻ%FUĻFSĻJLLFĻTJL
LFSU ĻBUĻBMMFĻLBOBMHSVQQFSĻGJOEFTĻ7BMHFUĻBGĻGSF
LWFOTCòOEĻQòWJSLFSĻJLLFĻMBHSFEFĻIVLPNNFM
TFS
2TQITCOV[RGVGMUV
EFS
#XCPEGTGFGKPFUVKNNKPIGT
'SFLWFOTCòOEĻLBOĻJĻ%"#JOETUJMMJOHĻBLUJWFSFT
EFBLUJWFSFTĻVOEFSĻ&#$OGPW 7FXKFGFG
KPFUVKNNKPIGT &#$DÌPF
&#$VKN&#$NKPM
7PFGTMCPCN
%"#ĻUJMĻ%"#MJOLJOHĻCFUZEFS ĻBUĻ%"#SBEJPFO
LBOĻHòĻGSBĻFOĻLBOBMĻNFEĻEòSMJHĻFMMFSĻJOHFO
NPEUBHFMTFĻUJMĻEFOĻTBNNFĻLBOBMĻJĻFOĻBOEFO
LBOBMHSVQQFĻNFEĻCFESFĻNPEUBHFMTFĻ%FSĻLBO
PQTUòĻOPHFOĻGPSTJOLFMTFĻWFEĻTLJGUĻBGĻLBOBM
HSVQQFĻ%FSĻLBOĻCMJWFĻTUJMMFĻJĻEFUĻUJETSVN ĻIWPS
EFOĻBLUVFMMFĻLBOBMĻJLLFĻMåOHFSFĻFSĻUJMHåOHFMJH
PHĻJOEUJMĻEFOĻOZFĻLBOBMĻCMJWFSĻUJMHåOHFMJH
'VOLUJPOFOĻLBOĻBLUJWFSFTEFBLUJWFSFTĻJĻ%"#
JOETUJMMJOHĻVOEFSĻ&#$OGPW 7FXKFGFG
KPFUVKNNKPIGT &#$VTCEMKPI
(TGMXGPUDÌPF
%"#ĻLBOĻTFOEFTĻQòĻUPĻGSFLWFOTCòOE
4FLVOEåSFĻLPNQPOFOUFSĻLBMEFTĻPGUFTU
VOEFSLBOBMFSĻ%FĻFSĻNJEMFSUJEJHFĻPHĻLBOĻGFLT
JOEFIPMEFĻPWFSTåUOJOHFSĻBGĻIPWFEQSPHSBN
NFUĻUJMĻBOESFĻTQSPH
)WJTĻFOĻFMMFSĻGMFSFĻVOEFSLBOBMFSĻTFOEFT ĻWJTFT
TZNCPMFUĻ ĻUJMĻWFOTUSFĻGPSĻLBOBMOBWOFUĻQò
TLåSNFOĻ&OĻVOEFSLBOBMĻBOHJWFTĻWFEĻBUĻTZN
CPMFUĻĻTFTĻUJMĻWFOTUSFĻGPSĻLBOBMOBWOFUĻQò
TLåSNFO
5SZLĻQòĻ
/PHMFĻSBEJPTUBUJPOFSĻTFOEFSĻPQMZTOJOHFSĻPN
QSPHSBNUZQFĻPHĻQSPHSBNLBUFHPSJ ĻGPSĻJOGPS
NBUJPOĻPNĻ1SPHSBNUZQFSĻqĻ15: ĻTFĻTJEFĻ
*OGPSNBUJPOFOĻWJTFTĻQòĻTLåSNFO
'VOLUJPOFOĻBLUJWFSFTEFBLUJWFSFTĻJĻ%"#JOE
TUJMMJOHĻVOEFSĻ&#$OGPW 7FXKFGFG
KPFUVKNNKPIGT 8KU26;VGMUV
0WNUVKNNKPICH&#$KPFUVKNNKPIGT
"MMFĻ%"#JOETUJMMJOHFSĻLBOĻTUJMMFTĻUJMCBHFĻUJMĻEF
PQSJOEFMJHFĻGBCSJLTJOETUJMMJOHFS
p
5JMCBHFTUJMMJOHFOĻGPSFUBHFTĻJĻ%"#JOETUJM
MJOHĻVOEFSĻ&#$OGPW 7FXKFGFG
KPFUVKNNKPIGT 4GUGVCNNG&#$
KPFUVKNNKPIGT
ĻGPSĻBUĻLPNNFĻUJMĻVOEFSLBOBMFS
.BOĻLBOĻLVOĻGòĻBEHBOHĻUJMĻVOEFSLBOBMFSĻQò
EFOĻWBMHUFĻIPWFELBOBM ĻJLLFĻQòĻFOĻBOEFO
LBOBMĻVEFOĻBUĻWåMHFĻEFOOF
*LLFĻBMMFĻPNSòEFSMBOEFĻCSVHFSĻCFHHFĻCòOE
+PHQVCKPOGPV
/GFKGCHURKNNGT
)GPGTGNV
.FEJFBGTQJMMFSFOĻLBOĻBGTQJMMFĻMZEĻPHĻGJMNĻGSB
$%%7% EJTLFĻPHĻFLTUFSOUĻUJMTMVUUFEFĻMZELJM
EFSĻWJBĻ"6964# JOEHBOHĻFMMFSĻTUSFBNFĻMZE
GJMFSĻUSòEMĆTUĻGSBĻFLTUFSOFĻFOIFEFSĻNFE
#MVFUPPUIŸĻ/PHMFĻNFEJFBGTQJMMFSFĻLBOĻWJTFĻUW
PHĻIBSĻNVMJHIFEĻGPSĻBUĻLPNNVOJLFSFĻNFE
NPCJMUFMFGPOĻ TFĻTJEFĻ ĻWJBĻ#MVFUPPUIŸ
%&&8&HWPMVKQPGT
WJTFTĻFOĻHFOWFKTNFOVĻNFEĻBMNJOEFMJHU
BOWFOEUFĻNFOVQVOLUFS
6ELBTUĻBGĻEJTL
*OEUBTUOJOHĻBGĻUBMĻPHĻCPHTUBWFS
7åMHĻTQPSNBQQFSĻFMMFSĻOBWJHFSĻCMBOEU
NFOVQVOLUFSĻWFEĻBUĻESFKFĻ670'
#FLSåGUĻEJUĻWBMHĻFMMFSĻHòĻUJMĻNFOVFOĻGPS
EFOĻWBMHUFĻNFEJFLJMEFĻWFEĻBUĻUSZLLFĻQò
1-/'07
4QPMĻGSFNBECBHVEĻPHĻTLJGUĻTQPSĻFMMFS
LBQJUFM
.FEJFBGTQJMMFSFOĻVOEFSTUĆUUFSĻPHĻLBOĻBGTQJMMF
GĆMHFOEFĻIPWFEUZQFSĻBGĻEJTLFĻPHĻGJMFS
p 'PSJOETQJMMFEFĻDEFSĻ $%Ļ"VEJP p #SåOEUFĻDEFSĻNFEĻMZEĻPHFMMFSĻWJEFPGJ
MFS
p 'PSJOETQJMMFEFĻ%7%7JEFPFS
p #SåOEUFĻ%7%FSĻNFEĻMZEĻPHFMMFSĻWJEFP
GJMFS
-QPVTQNRCPGNKOKFVGTMQPUQN
èCOJOHĻUJMĻJOETåUOJOHĻPHĻVELBTUĻBGĻEJTL
'PSĻNFSFĻJOGPSNBUJPOĻPNĻVOEFSTUĆUUFEFĻGPS
NBUFS ĻTFĻTJEFĻ
/'&+#LOBQ ĻBLUJWFSFSĻEFOĻTFOFTUĻBLUJWF
NFEJFLJMEFĻ&SĻNBOĻBMMFSFEFĻJĻFOĻNFEJF
LJMEF ĻPHĻEFSĻUSZLLFTĻQòĻ/'&+#LOBQQFO
(åMEFSĻLVOĻ)JHIĻ1FSGPSNBODFĻ.VMUJNFEJBĻPHĻ1SFNJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
(åMEFSĻLVOĻ%7%FS
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
1$5
)WJTĻCJMFOĻFSĻVETUZSFUĻNFEĻLOBQQFS ĻQòĻSBU
UFUĻPHFMMFSĻGKFSOCFUKFOJOH ĻLBOĻEFĻJĻGMFSFĻUJM
GåMEFĻCSVHFTĻJĻTUFEFUĻGPSĻLOBQQFSOFĻJĻNJE
UFSLPOTPMMFOĻ'PSĻCFTLSJWFMTFĻBGĻLOBQQFSOF
QòĻSBUUFU ĻTFĻTJEFĻĻ'PSĻCFTLSJWFMTFĻBG
GKFSOCFUKFOJOHFO ĻTFĻTJEFĻ
/GPWJÌPFVGTKPI
.FOVFSOFĻJĻ/'&+#ĻCFUKFOFTĻGSBĻNJEUFSLPOTPM
MFOĻPHĻLOBQQFSOF ĻQòĻSBUUFUĻ'PSĻHFOFSFMĻJOGPS
NBUJPOĻPNĻNFOVFS ĻTFĻTJEFĻĻPHĻNFOVP
WFSTJHU ĻTFĻTJEFĻ
5VCTVGCHURKNPKPICHFKUM
5SZLĻQò Ļ/'&+#LOBQQFO ĻESFKĻ670' ĻJOEUJM
&KUMĻWJTFT ĻUSZLĻQòĻ1-/'07Ļ)WJTĻEFSĻFSĻFO
EJTLĻJĻNFEJFBGTQJMMFSFO ĻCFHZOEFSĻEJTLFOĻBVUP
NBUJTLĻBUĻBGTQJMMFT ĻFMMFSTĻWJTFTĻ+N‘IFKUMĻQò
TLåSNFOĻ*OETåUĻFOĻEJTL ĻNFEĻUFLTUTJEFO
PQBEĻ%JTLFOĻCFHZOEFSĻBVUPNBUJTLĻBUĻBGTQJMMF
)WJTĻFOĻEJTLĻNFEĻMZEWJEFPGJMFSĻJOETåUUFTĻJ
BGTQJMMFSFO ĻTLBMĻEJTLFOTĻNBQQFTUSVLUVSĻJOEMå
TFTĻ"GIåOHJHUĻBGĻEJTLFOTĻLWBMJUFUĻPHĻJOGPSNB
UJPOTNåOHEFOTĻTUĆSSFMTFĻLBOĻEFSĻWåSFĻFO
MJMMFĻGPSTJOLFMTF ĻJOEFOĻBGTQJMOJOHFOĻTUBSUFS
+PHQVCKPOGPV
/GFKGCHURKNNGT
7FMCUVCHFKUMG
&OĻEJTLĻTUBOETFSĻJĻVELBTUFUĻTUJMMJOHĻJ
DBĻĻTFLVOEFS ĻEFSFGUFSĻJOETåUUFTĻEFOĻBG
TJLLFSIFETIFOTZOĻJHFOĻJĻBGTQJMMFSFO
2CWUG
/òSĻMZETUZSLFOĻFSĻTLSVFUĻIFMUĻOFE ĻFMMFSĻEFS
USZLLFTĻQòĻ.65& ĻJOETUJMMFTĻNFEJFBGTQJMMFSFO
QòĻQBVTFĻ/òSĻEFSĻTLSVFTĻPQĻGPSĻMZETUZSLFO
FMMFSĻEFSĻUSZLLFTĻQòĻ.65&ĻJHFO ĻCFHZOEFS
NFEJFBGTQJMMFSFOĻ%FUĻFSĻPHTòĻNVMJHUĻBUĻIPMEF
QBVTFĻWJBĻNFOVTZTUFNFU ĻUSZLĻQòĻ1-
/'07 ĻWåMHĻ2NC[2CWUG
#HURKNPKPIQIPCXKIGTKPI
%&#WFKQiGT
%SFKĻ670'ĻGPSĻBUĻLPNNFĻUJMĻEJTLFOTĻBGTQJM
OJOHTMJTUFĻPHĻOBWJHFSFĻJĻMJTUFOĻ.FEĻ1-
/'07ĻCFLSåGUFSĻNBOĻWBMHĻBGĻTQPSĻPHĻTUBSUFS
BGTQJMOJOHĻ5SZLĻQòĻ':+6ĻGPSĻBUĻBGCSZEFĻPHĻGPS
MBEFĻBGTQJMOJOHTMJTUFOĻ&UĻMBOHUĻUSZLĻQòĻ':+6
GĆSFSĻUJMĻBGTQJMOJOHTMJTUFOTĻSPEOJWFBV
%VĻLBOĻPHTòĻTLJGUFĻTQPSĻWFEĻBUĻUSZLLFĻQò
ĻĻ
ĻQòĻNJEUFSLPOTPMMFOĻFMMFSĻLOBQ
QFSOF ĻQòĻSBUUFU
$T‘PFVGFKUMGOGFN[FXKFGQHKNGT
%SFKĻ670'ĻGPSĻBUĻLPNNFĻUJMĻEJTLFOTĻBGTQJM
OJOHTMJTUFNBQQFTUSVLUVSĻTBNUĻOBWJHFSFĻJ
MJTUFOTUSVLUVSFOĻ.FEĻ1-/'07ĻCFLSåGUFS
NBOĻFOUFOĻWBMHĻBGĻVOEFSNBQQFĻFMMFSĻTUBSUFS
BGTQJMOJOHĻBGĻEFOĻWBMHUFĻMZEWJEFPGJMĻ5SZLĻQò
':+6ĻGPSĻFOUFOĻBUĻBGCSZEFĻPHĻGPSMBEFĻBGTQJM
OJOHTMJTUFOĻFMMFSĻHòĻPQBEĻ UJMCBHF ĻJĻNBQQFTU
SVLUVSFOĻ&UĻMBOHUĻUSZLĻQòĻ':+6ĻGĆSFSĻUJMĻBGTQJM
OJOHTMJTUFOTĻSPEOJWFBV
%VĻLBOĻPHTòĻTLJGUFĻMZEWJEFPGJMĻWFEĻBUĻUSZLLF
ĻĻ
ĻQòĻNJEUFSLPOTPMMFOĻFMMFSĻLOBQ
QòĻ
QFSOF ĻQòĻSBUUFU
-ZEGJMFSĻIBSĻTZNCPMFUĻ
ĻWJEFPGJMFSĻIBS
TZNCPMFUĻ
ĻPHĻNBQQFSĻIBSĻTZNCPMFU
/òSĻBGTQJMOJOHFOĻBGĻFOĻGJMĻFSĻLMBS ĻGPSUTåUUFS
BGTQJMOJOHFOĻBGĻEFĻBOESFĻGJMFSĻ BGĻTBNNFĻUZQF ĻJ
EFOĻQòHåMEFOEFĻNBQQFĻ4LJGUĻBGĻNBQQF
TLFSĻBVUPNBUJTL ĻOòSĻBMMFĻGJMFSĻJĻEFOĻBLUVFMMF
NBQQFĻFSĻCMFWFUĻBGTQJMMFUĻ4ZTUFNFUĻSFHJTUSF
SFSĻBVUPNBUJTLĻPHĻTLJGUFSĻJOETUJMMJOH ĻOòSĻFO
EJTL ĻEFSĻLVOĻJOEFIPMEFSĻMZEGJMFSĻFMMFSĻLVO
JOEFIPMEFSĻWJEFPGJMFSĻTåUUFTĻJĻNFEJFBGTQJMMF
SFO ĻPHĻBGTQJMMFSĻEFSFGUFSĻEJTTFĻGJMFSĻ4ZTUFNFU
TLJGUFSĻJLLFĻJOETUJMMJOH ĻIWJTĻFOĻEJTL ĻEFSĻJOEF
IPMEFSĻFOĻCMBOEJOHĻBGĻMZEĻPHĻWJEFPGJMFSĻTåUUFT
JĻNFEJFBGTQJMMFSFOĻĻTòĻGPSUTåUUFSĻBGTQJMMFSFO
NFEĻBUĻBGTQJMMFĻEFOĻGPSFHòFOEFĻGJMUZQF
1$5
7JEFPGJMNĻWJTFTĻLVO ĻOòSĻCJMFOĻIPMEFSĻTUJMMF
/òSĻCJMFOĻLĆSFSĻNFEĻFOĻIBTUJHIFEĻQòĻPWFS
DBĻĻLNU ĻWJTFTĻEFSĻJLLFĻOPHFUĻCJMMFEF ĻPH
$KNNGFGTKMMGVKNI‘PIGNKIGWM”TUNGP
WJTFTĻQòĻTLåSNFOĻ-ZEFOĻLBOĻEPHĻTUBEJH
IĆSFTĻ#JMMFEFUĻWJTFTĻJHFO ĻTòĻTOBSUĻCJMFOT
IBTUJHIFEĻGBMEFSĻUJMĻVOEFSĻDBĻĻLNU
1$5
7JTTFĻMZEGJMFS ĻTPNĻFSĻLPQJCFTLZUUFUĻBGĻQMB
EFTFMTLBCFS ĻPHĻQSJWBULPQJFSFEFĻMZEGJMFS
LBOĻJLLFĻMåTFTĻBGĻBGTQJMMFSFO
&8&8KFGQiGT
'PSĻBGTQJMOJOHĻBGĻ%7%7JEFPFS ĻTFĻTJEFĻ
*WTVKIURQNKPI
)PMEĻQòĻLOBQQFSOFĻ
ĻĻ
ĻGPSĻBUĻTQPMF
GSFNUJMCBHFĻ%FSĻLBOĻTQPMFTĻJĻMZEGJMFSĻWFEĻÁO
IBTUJHIFE ĻNFOTĻEFSĻLBOĻTQPMFTĻJĻWJEFPGJMFS
WFEĻGMFSFĻIBTUJHIFEFSĻ5SZLĻHFOUBHOFĻHBOHF
ĻĻ
ĻGPSĻBUĻĆHFĻTQPMFIB
QòĻLOBQQFSOFĻ
(åMEFSĻJLLFĻ$%ĻBVEJP
(åMEFSĻLVOĻ)JHIĻ1FSGPSNBODFĻ.VMUJNFEJBĻPHĻ1SFNJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
)WJTĻ(FOUBHĻNBQQFĻFSĻBLUJWFSFU ĻTLFSĻEFUUFĻJLLF
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
+PHQVCKPOGPV
/GFKGCHURKNNGT
TUJHIFEFOĻGPSĻWJEFPGJMFSĻ4MJQĻLOBQQFOĻGPSĻBU
WFOEFĻUJMCBHFĻUJMĻGJMNWJTOJOHĻWFEĻOPSNBM
IBTUJHIFE
5MCPPG
'VOLUJPOFOĻBGTQJMMFSĻEFĻGĆSTUFĻĻTFLVOEFSĻBG
IWFSUĻTQPSMZEGJMĻ'PSĻBUĻTLBOOF
%SFKĻ670'ĻUJMĻ5ECP
%FĻGĆSTUFĻĻTFLVOEFSĻBGĻIWFSUĻTQPS
FMMFSĻMZEGJMĻBGTQJMMFT
5SZLĻQòĻ1-/'07ĻGPSĻBUĻBLUJWFSFEFBLUJ
WFSFĻGVOLUJPOFO
"GCSZEĻTLBOOJOHFOĻNFEĻ':+6Ļ*HBOHWå
SFOEFĻTQPSĻFMMFSĻMZEGJMFSĻGPSUTåUUFSĻBGTQJM
OJOH
#HURKNPKPI
5SZLĻQòĻ1-/'07
%SFKĻ670'ĻUJMĻ6KNH‘NFKICHURKNPKPI
5SZLĻQòĻ1-/'07ĻGPSĻBUĻBLUJWFSFEFBLUJ
WFSFĻGVOLUJPOFO
%VĻLBOĻTLJGUFĻTQPSMZEGJMĻWFEĻBUĻUSZLLFĻQò
ĻĻ
ĻQòĻNJEUFSLPOTPMMFOĻFMMFSĻLOBQ
QFSOF ĻQòĻSBUUFU
5SZLĻQòĻ1-/'07
%SFKĻ670'ĻUJMĻ)GPVCIOCRRG
'VOLUJPOFOĻBGTQJMMFSĻTQPSFOFĻJĻUJMGåMEJHĻSåLLF
GĆMHFĻ'PSĻBUĻMZUUFĻUJMĻTQPSFOFĻJĻUJMGåMEJHĻSåLLF
GĆMHF
0CXKIGTKPIK&8&8KFGQiGPUOGPW
'VOLUJPOFOĻHĆSĻEFUĻNVMJHUĻBUĻBGTQJMMFĻGJMFSOFĻJ
FOĻNBQQFĻJHFOĻPHĻJHFOĻ/òSĻEFOĻTJETUFĻGJMĻFS
CMFWFUĻBGTQJMMFU ĻCFHZOEFSĻEFOĻGĆSTUFĻGJMĻBU
BGTQJMMFTĻJHFO
5SZLĻQòĻ1-/'07
6KNH‘NFKIT‘MMGH”NIG
)GPVCIGOCRRG
#HURKNPKPICH&8&8KFGQiGT
7FEĻBGTQJMOJOHĻBGĻFOĻ%7%7JEFPĻLBOĻFOĻEJT
LNFOVĻCMJWFĻWJTUĻQòĻTLåSNFOĻ%JTLNFOVFO
HJWFSĻEJHĻBEHBOHĻUJMĻZEFSMJHFSFĻGVOLUJPOFSĻPH
JOETUJMMJOHFS ĻGFLTĻWBMHĻBGĻVOEFSUFLTUFS ĻTQSPH
PHĻTDFOFWBMH
1$5
7JEFPGJMNĻWJTFTĻLVO ĻOòSĻCJMFOĻIPMEFSĻTUJMMF
/òSĻCJMFOĻLĆSFSĻNFEĻFOĻIBTUJHIFEĻQòĻPWFS
DBĻĻLNU ĻWJTFTĻEFSĻJLLFĻOPHFUĻCJMMFEF ĻPH
$KNNGFGTKMMGVKNI‘PIGNKIGWM”TUNGP
WJTFTĻQòĻTLåSNFOĻ-ZEFOĻLBOĻEPHĻTUBEJH
IĆSFTĻ#JMMFEFUĻWJTFTĻJHFO ĻTòĻTOBSUĻCJMFOT
IBTUJHIFEĻGBMEFSĻUJMĻVOEFSĻDBĻĻLNU
(åMEFSĻJLLFĻ%7%7JEFPFS
(åMEFSĻLVOĻMZEWJEFPGJMFSĻQòĻCSåOEUFĻEJTLFĻFMMFSĻ64#
(åMEFSĻLVOĻ)JHIĻ1FSGPSNBODFĻ.VMUJNFEJBĻPHĻ1SFNJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
/BWJHFSJOHĻJĻ%7%7JEFPFOTĻNFOVĻGPSFUBHFT
NFEĻUBMLOBQQFSOFĻQòĻNJEUFSLPOTPMMFOĻTPN
WJTUĻQòĻJMMVTUSBUJPOFOĻPWFOGPS
5MKHVGMCRKVGNGNNGTVKVGN
%SFKĻ670'ĻGPSĻBUĻLPNNFĻUJMĻMJTUFOĻPWFSĻLBQJUMFS
PHĻOBWJHFSFĻCMBOEUĻEFNĻ IWJTĻGJMNFOĻBGTQJMMFT
IPMEFTĻEFSĻQBVTFĻJĻGJMNFO Ļ5SZLĻQòĻ1-/'07
GPSĻBUĻWåMHFĻLBQJUFMĻ%FUĻGĆSFSĻPHTòĻUJMCBHFĻUJM
VEHBOHTQPTJUJPOFOĻ IWJTĻEFSĻCMFWĻBGTQJMMFU
GJMN ĻTUBSUFSĻGJMNFOĻJHFO Ļ5SZLĻQòĻ':+6ĻGPSĻBUĻGò
BEHBOHĻUJMĻNFOVTZTUFNFU
*ĻUJUFMMJTUFOĻWåMHFTĻUJUFMĻWFEĻBUĻESFKFĻ670' ĻPH
WBMHĻCFLSåGUFTĻNFEĻ1-/'07Ļ%FUUFĻGĆSFS
PHTòĻUJMCBHFĻUJMĻLBQJUFMMJTUFOĻ5SZLĻQòĻ1-
+PHQVCKPOGPV
/GFKGCHURKNNGT
/'07ĻGPSĻBUĻBLUJWFSFĻWBMHFUĻPHĻHòĻUJMCBHFĻUJM
VEHBOHTQPTJUJPOFOĻ.FEĻ':+6ĻBGCSZEFSĻNBO
PHĻLPNNFSĻUJMCBHFĻUJMĻVEHBOHTQPTJUJPOFO
VEFOĻBUĻIBWFĻWBMHUĻOPHFU %VĻLBOĻPHTòĻTLJGUFĻLBQJUFMĻWFEĻBUĻUSZLLFĻQò
ĻĻ
ĻQòĻNJEUFSLPOTPMMFOĻFMMFSĻLOBQ
QFSOF ĻQòĻSBUUFU
#XCPEGTGFGKPFUVKNNKPIGT
8KPMGN
)WJTĻ%7%7JEFPFOĻVOEFSTUĆUUFSĻEFUUF ĻLBO
NBOĻNFEĻGVOLUJPOFOĻWåMHF ĻGSBĻIWJMLFOĻLBNF
SBQPTJUJPOĻFOĻCFTUFNUĻTDFOFĻTLBMĻWJTFTĻ(òĻJ
EJTLJOETUJMMJOHĻUJMĻ&KUMOGPW 7FXKFGFG
KPFUVKNNKPIGT 8KPMGN
&KX:Ÿ8KFGQ1P&GOCPF
.FEJFBGTQJMMFSFOĻLBOĻSFHJTUSFSFTĻUJMĻBUĻBGTQJMMF
GJMFSĻBGĻUZQFOĻ%JW9Ļ70%ĻGSBĻCSåOEUFĻEJTLFĻFMMFS
64#Ļ,PEFOĻUJMĻSFHJTUSFSJOHĻLBOĻGJOEFTĻJĻNFOV
TZTUFNFUĻ/;%#4ĻVOEFSĻ+PFUVKNNKPIGT
+PHQTOCVKQP &KX:¥81&MQFGĻ'PSĻHFOF
SFMĻJOGPSNBUJPOĻPNĻNFOVIòOEUFSJOHĻVOEFS
/;%#4 ĻTFĻTJEFĻ
$KNNGFKPFUVKNNKPIGT
1$5
%VĻLBOĻKVTUFSFĻJOETUJMMJOHFSOFĻ OòSĻCJMFOĻIPMEFS
TUJMMF ĻGPSĻMZTTUZSLFĻPHĻLPOUSBTU
%VBMĻGPSNBU ĻEPCCFMUTJEFEFĻEJTLFĻ %7%
1MVT Ļ$%%7%GPSNBU ĻFSĻUZLLFSFĻFOE
BMNJOEFMJHFĻDEFSĻ"GTQJMOJOHĻLBOĻJLLF
HBSBOUFSFT ĻPHĻEFSĻLBOĻGPSFLPNNFĻGFKM
5SZLĻQòĻ1-/'07ĻPHĻWåMH
$KNNGFKPFUVKNNKPIGT ĻCFLSåGUĻNFEĻ1-
/'07
)WJTĻFOĻDEĻJOEFIPMEFSĻFOĻCMBOEJOHĻBGĻNQ
PHĻ$%%"TQPS ĻWJMĻBMMFĻNQTQPSĻCMJWF
JHOPSFSFU
%SFKĻ670'ĻUJMĻEFU ĻTPNĻTLBMĻKVTUFSFT ĻPH
CFLSåGUĻNFEĻ1-/'07
+VTUFSĻJOETUJMMJOHFOĻWFEĻBUĻESFKFĻ670' ĻPH
CFLSåGUĻNFEĻ1-/'07
-ZEGPSNBUFS"
$%"VEJP ĻNQ ĻXNB
'PSĻBUĻWFOEFĻUJMCBHFĻUJMĻJOETUJMMJOHTMJTUFOĻTLBM
EVĻUSZLLFĻQòĻ1-/'07ĻFMMFSĻ':+6
-ZEGPSNBUFS#
$%"VEJP ĻNQ ĻXNB
BBD ĻNB
#JMMFEJOETUJMMJOHFSOFĻLBOĻOVMTUJMMFTĻUJMĻGBCSJLT
JOETUJMMJOHĻNFEĻWBMHFUĻ4GUGV
7JEFPGPSNBUFS$
$%7JEFP Ļ%7%7JEFP
EJWY ĻBWJ ĻBTG
-QORCVKDNGHKNHQTOCVGT
.FEJFBGTQJMMFSĻLBOĻBGTQJMMFĻFOĻMBOHĻSåLLFĻGJMUZ
QFSĻPHĻFSĻLPNQBUJCFMĻNFEĻGPSNBUFSOFĻJĻGĆM
HFOEFĻUBCFM
"
#
$
(åMEFSĻ1FSGPSNBODF
(åMEFSĻJLLFĻ1FSGPSNBODF
(åMEFSĻLVOĻ)JHIĻ1FSGPSNBODFĻ.VMUJNFEJBĻPHĻ1SFNJVN
4PVOEĻ.VMUJNFEJB
.FSFĻJOGPSNBUJPOĻLBOĻGJOEFTĻQò
XXXEJWYDPNWPE
(åMEFSĻ)JHIĻ1FSGPSNBODFĻ.VMUJNFEJBĻPHĻ1SFNJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
+PHQVCKPOGPV
'MUVGTPN[FMKNFGXKC#7:75$ KPFICPI
)GPGTGNV
1$5
)WJTĻCJMFOĻFSĻVETUZSFUĻNFEĻLOBQQFS ĻQòĻSBU
UFUĻPHFMMFSĻGKFSOCFUKFOJOH ĻLBOĻEFĻJĻGMFSFĻUJM
GåMEFĻCSVHFTĻJĻTUFEFUĻGPSĻLOBQQFSOFĻJĻNJE
UFSLPOTPMMFOĻ'PSĻCFTLSJWFMTFĻBGĻLOBQQFSOF
QòĻSBUUFU ĻTFĻTJEFĻĻ'PSĻCFTLSJWFMTFĻBG
GKFSOCFUKFOJOHFO ĻTFĻTJEFĻ
&OĻJ1PEŸĻFMMFSĻNQBGTQJMMFSĻNFEĻHFOPQMBEF
MJHFĻCBUUFSJFSĻHFOPQMBEFTĻ OòSĻUåOEJOHFOĻFS
TMòFUĻUJMĻFMMFSĻNPUPSFOĻFSĻJĻHBOH ĻIWJTĻFOIFEFO
FSĻTMVUUFUĻUJMĻ64#ĻTUJLLFU
6KNUNWVPKPIURWPMVGTHQTGMUVGTPGN[FMKNFGT
&OĻFLTUFSOĻMZELJMEF ĻGFLTĻFOĻJ1PEŸĻFMMFSĻNQ
BGTQJMMFS ĻLBOĻUJMTMVUUFTĻUJMĻMZEBOMåHHFUĻWJBĻFOĻBG
UJMTMVUOJOHFSOFĻJĻNJEUFSLPOTPMMFOĻ4òĻLBOĻFO
MZELJMEF ĻEFSĻFSĻUJMTMVUUFUĻUJMĻ64#JOEHBOHFO
CFUKFOFTĻNFEĻCJMFOTĻMZESFHVMFSJOHĻ&OĻFOIFE
UJMTMVUUFUĻWJBĻ"69JOEHBOHFOĻLBOĻJLLFĻTUZSFT
WJBĻCJMFO
'PSĻBUĻUJMTMVUUFĻMZELJMEF
5SZLĻQòĻ/'&+# ĻESFKĻ670'ĻUJMĻEFO
ĆOTLFEFĻMZELJMEFĻ75$ ĻK2QFĻFMMFSĻ#7:
USZLĻQòĻ1-/'07
)WJTĻ64#ĻWåMHFT ĻWJTFTĻ(QTDKPF75$
QòĻTLåSNFO
5JMTMVUĻEJOĻMZELJMEFĻUJMĻFOĻBGĻUJMTMVUOJOHFSOFĻJ
NJEUFSLPOTPMMFOTĻPQCFWBSJOHTSVNĻ TF
GPSFHòFOEFĻJMMVTUSBUJPO 5FLTUFOĻ75$N‘UGUĻWJTFTĻQòĻTLåSNFO ĻOòS
TZTUFNFUĻJOEMåTFSĻMBHSJOHTNFEJFUTĻGJMTUSVLUVS
"GIåOHJHUĻBGĻGJMTUSVLUVSĻPHĻBOUBMMFUĻBGĻGJMFSĻLBO
EFSĻWåSFĻFOĻWJTĻGPSTJOLFMTF ĻGĆSĻJOEMåTOJOHFO
FSĻLMBS
(åMEFSĻLVOĻNFEJFLJMEFĻUJMTMVUUFUĻWJBĻ64#TUJLLFU
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
1$5
4ZTUFNFUĻVOEFSTUĆUUFSĻEFĻGMFTUFĻJ1PEŸ
NPEFMMFSĻQSPEVDFSFUĻJĻĻFMMFSĻTFOFSF
1$5
'PSĻBUĻVOEHòĻTLBEFSĻQòĻ64#TUJLLFU ĻTMòT
EFUĻGSB ĻIWJTĻ64#TUJLLFUĻLPSUTMVUUFT ĻFMMFS
IWJTĻFOĻUJMTMVUUFUĻ64#FOIFEĻCSVHFSĻGPSĻIĆK
TUSĆNĻ GFLTĻIWJTĻEFOĻUJMTMVUUFEFĻFOIFE
JLLFĻPQGZMEFSĻ64#TUBOEBSEFO Ļ64#TUJL
LFUĻHFOBLUJWFSFTĻBVUPNBUJTL ĻOåTUFĻHBOH
UåOEJOHFOĻTMòTĻUJM ĻIWJTĻGFKMFOĻJLLFĻCMJWFS
TUòFOEF
/GPWJÌPFVGTKPI
.FOVFSOFĻJĻ/'&+#ĻCFUKFOFTĻGSBĻNJEUFSLPOTPM
MFOĻPHĻLOBQQFSOF ĻQòĻSBUUFUĻ'PSĻHFOFSFMĻJOGPS
NBUJPOĻPNĻNFOVFS ĻTFĻTJEFĻĻPHĻNFOVP
WFSTJHU ĻTFĻTJEFĻ
+PHQVCKPOGPV
'MUVGTPN[FMKNFGXKC#7:75$ KPFICPI
#HURKNPKPIQIPCXKIGTKPI
%SFKĻ670'ĻGPSĻBUĻLPNNFĻUJMĻBGTQJMOJOHTMJTUFO
NBQQFTUSVLUVSFOĻPHĻOBWJHFSFĻJĻMJTUFOTUSVLUV
SFOĻ.FEĻ1-/'07ĻCFLSåGUFSĻNBOĻFOUFO
WBMHĻBGĻVOEFSNBQQFĻFMMFSĻTUBSUFSĻBGTQJMOJOHĻBG
EFOĻWBMHUFĻMZEWJEFPGJMĻ.FEĻ':+6ĻLBOĻNBO
FOUFOĻBGCSZEFĻPHĻGPSMBEFĻBGTQJMOJOHTMJTUFOĻFMMFS
HòĻPQBEĻ UJMCBHF ĻJĻNBQQFTUSVLUVSFOĻ&UĻMBOHU
USZLĻQòĻ':+6ĻGĆSFSĻUJMĻBGTQJMOJOHTMJTUFOTĻSPEOJ
WFBV
%VĻLBOĻPHTòĻTLJGUFĻMZEWJEFPGJMĻWFEĻBUĻUSZLLF
ĻĻ
ĻQòĻNJEUFSLPOTPMMFOĻFMMFSĻLOBQ
QòĻ
QFSOF ĻQòĻSBUUFU
ĻWJEFPGJMFSĻIBS
-ZEGJMFSĻIBSĻTZNCPMFUĻ
TZNCPMFUĻ
ĻPHĻNBQQFSĻIBSĻTZNCPMFU
/òSĻBGTQJMOJOHFOĻBGĻFOĻGJMĻFSĻLMBS ĻGPSUTåUUFS
BGTQJMOJOHFOĻBGĻEFĻBOESFĻGJMFSĻ BGĻTBNNFĻUZQF ĻJ
EFOĻQòHåMEFOEFĻNBQQFĻ4LJGUĻBGĻNBQQF
TLFSĻBVUPNBUJTL ĻOòSĻBMMFĻGJMFSĻJĻEFOĻBLUVFMMF
NBQQFĻFSĻCMFWFUĻBGTQJMMFUĻ4ZTUFNFUĻSFHJTUSF
SFSĻBVUPNBUJTLĻPHĻTLJGUFSĻJOETUJMMJOH ĻOòSĻFO
FOIFE ĻEFSĻLVOĻJOEFIPMEFSĻMZEGJMFSĻFMMFSĻLVO
JOEFIPMEFSĻWJEFPGJMFSĻUJMTMVUUFTĻUJMĻ64#JOEHBO
HFO ĻPHĻBGTQJMMFSĻEFSFGUFSĻEJTTFĻGJMFSĻ4ZTUFNFU
TLJGUFSĻJLLFĻJOETUJMMJOH ĻIWJTĻFOĻFOIFE ĻEFS
JOEFIPMEFSĻFOĻCMBOEJOHĻBGĻMZEĻPHĻWJEFPGJMFSĻUJM
TMVUUFTĻUJMĻ64#JOEHBOHFOĻĻTòĻGPSUTåUUFS
BGTQJMMFSFOĻNFEĻBUĻBGTQJMMFĻEFOĻGPSFHòFOEFĻGJM
UZQF
4UBSUĻBGTQJMOJOHĻBGĻFOĻGJMĻNFEĻUSZLĻQòĻ1-
/'07
)GPVCIGOCRRG
4FĻTJEFĻ
2CWUG
6KNH‘NFKIT‘MMGH”NIG
/òSĻMZETUZSLFOĻFSĻTLSVFUĻIFMUĻOFE ĻFMMFSĻEFS
USZLLFTĻQòĻ.65& ĻJOETUJMMFTĻNFEJFBGTQJMMFSFO
QòĻQBVTFĻ/òSĻEFSĻTLSVFTĻPQĻGPSĻMZETUZSLFO
FMMFSĻEFSĻUSZLLFTĻQòĻ.65&ĻJHFO ĻCFHZOEFS
NFEJFBGTQJMMFSFOĻ%FUĻFSĻPHTòĻNVMJHUĻBUĻIPMEF
QBVTFĻWJBĻNFOVTZTUFNFU ĻUSZLĻQòĻ1-
/'07 ĻWåMHĻ2NC[2CWUG
5”IGHWPMVKQP
.[FMKNFGT
*WTVKIURQNKPI
4FĻTJEFĻ
5MCPPG
4FĻTJEFĻ
4FĻTJEFĻ
.FEĻUBTUBUVSFUĻQòĻCFUKFOJOHTQBOFMFUĻJĻNJEUFS
LPOTPMMFOĻFSĻEFUĻNVMJHUĻBUĻTĆHFĻFGUFSĻFUĻGJMOBWO
JĻEFOĻBLUVFMMFĻNBQQF
%VĻLPNNFSĻUJMĻTĆHFGVOLUJPOFO ĻFOUFOĻWFEĻBU
ESFKFĻ670'Ļ GPSĻBUĻLPNNFĻUJMĻNBQQFTUSVLUV
SFO ĻFMMFSĻWFEĻBUĻUSZLLFĻFOĻBGĻCPHTUBWLOBQ
QFSOFĻJOEĻ&GUFSIòOEFOĻTPNĻFUĻCPHTUBWĻFMMFS
UFHOĻJĻFOĻTĆHFTUSFOHĻJOEUBTUFT ĻLPNNFSĻEV
OåSNFSFĻEJUĻTĆHFNòM
75$JWMQOOGNUG
'PSĻBUĻMFUUFĻCSVHFOĻBGĻ64#IVLPNNFMTFĻTLBM
EVĻVOEHòĻBUĻHFNNFĻBOEFUĻFOEĻNVTJLGJMFSĻJ
IVLPNNFMTFOĻ%FUĻUBHFSĻCFUZEFMJHUĻMåOHFSF
UJEĻGPSĻTZTUFNFUĻBUĻJOEMåTFĻMBHSJOHTNFEJFS
EFSĻJOEFIPMEFSĻBOEFUĻFOEĻLPNQBUJCMFĻNVTJLGJ
MFS
(åMEFSĻLVOĻ64#ĻPHĻJ1PEŸ
(åMEFSĻ)JHIĻ1FSGPSNBODFĻ.VMUJNFEJBĻPHĻ1SFNJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
)WJTĻ(FOUBHĻNBQQFĻFSĻBLUJWFSFU ĻTLFSĻEFUUFĻJLLF
(åMEFSĻLVOĻ64#
(åMEFSĻJLLFĻJ1PEŸ
``
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
+PHQVCKPOGPV
'MUVGTPN[FMKNFGXKC#7:75$ KPFICPI
1$5
4ZTUFNFUĻVOEFSTUĆUUFSĻGMZUCBSFĻNFEJFS ĻEFS
GĆMHFSĻ64#ĻĻPHĻGJMTZTUFNFUĻ'"5 ĻPH
LBOĻIòOEUFSFĻĻNBQQFSĻNFEĻNBLTJ
NBMUĻĻVOEFSNBQQFSGJMFSĻJĻIWFSĻNBQQF
&OĻVOEUBHFMTFĻFSĻEFUĻĆWFSTUFĻOJWFBV ĻTPN
LBOĻIòOEUFSFĻPQĻUJMĻĻVOEFSNBQQFS
GJMFS
K2QFŸ
&OĻJ1PEŸĻPQMBEFTĻPHĻTUSĆNGPSTZOFTĻBGĻ64#
TUJLLFU ĻWJBĻBGTQJMMFSFOTĻUJMTMVUOJOHTLBCFM
1$5
4ZTUFNFUĻVOEFSTUĆUUFSĻLVOĻBGTQJMOJOHĻBG
MZEGJMFSĻGSBĻJ1PEŸ
1$5
1$5
/òSĻJ1PEŸĻCSVHFTĻTPNĻMZELJMEF ĻIBSĻCJMFOT
JOGPUBJONFOUTZTUFNĻFOĻNFOVTUSVLUVS ĻEFS
MJHOFSĻJ1PEŸBGTQJMMFSFOTĻFHFOĻNFOVTUSVL
UVS
7FEĻCSVHĻBGĻ64#IVLPNNFMTFĻBGĻMåOHFSF
NPEFMĻBOCFGBMFTĻEFUĻBUĻCSVHFĻFUĻ64#
BEBQUFSLBCFMĻ)FSWFEĻVOEHòTĻNFLBOJTL
TMJEĻQòĻ64#TUJLĻPHĻUJMLPCMFUĻ64#IVLPN
NFMTF
75$JWD
%VĻLBOĻUJMTMVUUFĻFOĻ64#IVCĻUJMĻ64#TUJLLFUĻPH
EFSNFEĻUJMTMVUUFĻGMFSFĻ64#FOIFEFSĻTBNUJEJHU
7BMHĻBGĻ64#FOIFEFOĻGPSFUBHFTĻJĻ75$JOETUJM
MJOHĻVOEFSĻ75$OGPW 8‘NI75$WFUV[T
-QORCVKDNGHKNHQTOCVGTXKC75$
UVKMMGV
-ZEĻPHĻWJEFPGJMFSOFĻJĻOFEFOTUòFOEFĻUBCFMĻFS
VOEFSTUĆUUFUĻBGĻTZTUFNFUĻUJMĻBGTQJMOJOHĻWJB
64#TUJLLFU
/RCHURKNNGT
.BOHFĻNQBGTQJMMFSFĻIBSĻEFSFTĻFHFUĻGJMTZ
TUFN ĻEFSĻJLLFĻVOEFSTUĆUUFTĻBGĻTZTUFNFUĻ'PS
BUĻLVOOFĻCSVHFĻFOĻNQBGTQJMMFSĻJĻTZTUFNFU
TLBMĻEFOĻWåSFĻJOETUJMMFUĻQòĻ75$4GOQXCDNG
FGXKEG/CUU5VQTCIG&GXKEG
"
-ZEGPSNBUFS
NQ ĻXNB ĻBBD ĻNB
7JEFPGPSNBUFS"
EJWY ĻBWJ ĻBTG
(åMEFSĻLVOĻ)JHIĻ1FSGPSNBODFĻ.VMUJNFEJBĻPHĻ1SFNJVN
4PVOEĻ.VMUJNFEJB
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
+PHQVCKPOGPV
/GFKC$NWGVQQVJŸ )GPGTGNV
#JMFOTĻNFEJFBGTQJMMFSĻFSĻVETUZSFUĻNFE
#MVFUPPUIŸĻPHĻLBOĻUSòEMĆTUĻBGTQJMMFĻMZEGJMFSĻGSB
FLTUFSOFĻFOIFEFSĻNFEĻ#MVFUPPUIŸ ĻGFLT
NPCJMUFMFGPOFSĻPHĻIòOEIPMEUFĻDPNQVUFSF
/BWJHFSJOHĻPHĻCFUKFOJOHĻBGĻMZEFOĻLBOĻGPSFUB
HFTĻWJBĻNJEUFSLPOTPMMFOTĻLOBQQFSĻFMMFSĻLOBQ
QFSOF ĻQòĻSBUUFUĻ*ĻOPHMFĻFLTUFSOFĻFOIFEFSĻLBO
NBOĻPHTòĻTLJGUFĻTQPSĻGSBĻFOIFEFO
'PSĻBUĻLVOOFĻBGTQJMMFĻMZEFOĻTLBMĻCJMFOTĻNFEJF
BGTQJMMFSĻGĆSTUĻTåUUFTĻJĻ$NWGVQQVJJOETUJMMJOH
/òSĻFOĻNPCJMUFMFGPOĻFSĻUJMTMVUUFUĻUJMĻCJMFO ĻFSĻEFU
PHTòĻNVMJHUĻBUĻGKFSOCFUKFOFĻFOĻSåLLFĻBGĻNPCJM
UFMFGPOFOTĻGVOLUJPOFS ĻTFĻTJEFĻĻ4LJGUĻNFM
MFNĻIPWFELJMEFSOFĻ6'.ĻPHĻ/'&+#ĻGPSĻBU
CFUKFOFĻEFĻSFTQFLUJWFĻLJMEFSTĻGVOLUJPOFS
1XGTUKIV
1$5
#MVFUPPUIŸNFEJFBGTQJMMFSĻTLBMĻVOEFSTUĆUUF
"VEJP7JEFPĻ3FNPUFĻ$POUSPMĻ1SPGJMF
"73$1 ĻPHĻ"EWBODFEĻ"VEJPĻ%JTUSJCVUJPO
1SPGJMFĻ "%1 Ļ"GTQJMMFSFOĻTLBMĻCSVHF
"73$1ĻWFSTJPOĻĻPHĻ"%1ĻĻ&MMFST
LBOĻOPHMFĻGVOLUJPOFSĻVEFCMJWF
*LLFĻBMMFĻNPCJMUFMFGPOFSĻPHĻFLTUFSOFĻNFEJF
BGTQJMMFSFĻQòĻNBSLFEFUĻFSĻGVMEUĻLPNQBUJCMF
NFEĻ#MVFUPPUIŸGVOLUJPOFOĻJĻCJMFOTĻNFEJF
BGTQJMMFSĻ7PMWPĻBOCFGBMFS ĻBUĻEVĻIFOWFOEFS
EJHĻUJMĻFOĻBVUPSJTFSFUĻ7PMWPGPSIBOEMFSĻFMMFS
HòSĻJOEĻQòĻXXXWPMWPDBSTDPNĻGPSĻBUĻGò
JOGPSNBUJPOĻPNĻLPNQBUJCMFĻUFMFGPOFSĻPH
FLTUFSOFĻNFEJFBGTQJMMFSF
1$5
#JMFOTĻNFEJFBGTQJMMFSĻLBOĻLVOĻBGTQJMMFĻMZEGJ
MFSĻWJBĻ#MVFUPPUIŸGVOLUJPOFO
/GPWJÌPFVGTKPI
.FOVFSOFĻJĻ/'&+#ĻCFUKFOFTĻGSBĻNJEUFSLPOTPM
MFOĻPHĻLOBQQFSOF ĻQòĻSBUUFUĻ'PSĻHFOFSFMĻJOGPS
NBUJPOĻPNĻNFOVFS ĻTFĻTJEFĻĻPHĻNFOVP
WFSTJHU ĻTFĻTJEFĻ
-QPVTQNRCPGNKOKFVGTMQPUQN
81.ĻĻMZETUZSLF
/'&+#LOBQĻ%FOĻTFOFTUĻBLUJWFĻLJMEF
GFLTĻJ1PEŸ ĻBLUJWFSFTĻBVUPNBUJTLĻ)WJT
FOĻLJMEFĻFSĻBLUJWFSFU ĻPHĻEFSĻUSZLLFTĻQò
/'&+# ĻWJTFTĻFOĻHFOWFKTNFOVĻNFE
BMNJOEFMJHUĻBOWFOEUFĻNFOVQVOLUFS
/BWJHFSĻJĻNFOVFOĻWFEĻBUĻESFKFĻ670'
#FLSåGUĻEJUĻWBMHĻFMMFSĻHòĻUJMĻNFOVFOĻWFEĻBU
USZLLFĻQòĻ1-/'07
':+6ĻĻGĆSFSĻPQBEĻJĻNFOVTZTUFNFU ĻBGCSZ
EFSĻEFOĻBLUVFMMFĻGVOLUJPO
-QTVVT[MĻWFLTMFSĻCMBOEUĻMZEGJMFSOFĻ.CPIV
VT[MĻTQPMFSĻJĻMZEGJMFS
(åMEFSĻ)JHIĻ1FSGPSNBODF Ļ)JHIĻ1FSGPSNBODFĻ.VMUJNFEJBĻPHĻ1SFNJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
+PHQVCKPOGPV
/GFKC$NWGVQQVJŸ 1$5
)WJTĻCJMFOĻFSĻVETUZSFUĻNFEĻLOBQQFS ĻQòĻSBU
UFUĻPHFMMFSĻGKFSOCFUKFOJOH ĻLBOĻEFĻJĻGMFSFĻUJM
GåMEFĻCSVHFTĻJĻTUFEFUĻGPSĻLOBQQFSOFĻJĻNJE
UFSLPOTPMMFOĻ'PSĻCFTLSJWFMTFĻBGĻLOBQQFSOF
QòĻSBUUFU ĻTFĻTJEFĻĻ'PSĻCFTLSJWFMTFĻBG
GKFSOCFUKFOJOHFO ĻTFĻTJEFĻ
-QOKICPI
6KNUNWVGMUVGTP$NWGVQQVJŸGPJGF
%FSĻLBOĻNBLTJNBMUĻSFHJTUSFSFTĻUJĻFLTUFSOF
FOIFEFSĻ5JMTMVUOJOHĻTLFSĻQòĻTBNNFĻNòEF
TPNĻGPSĻUFMFGPOFO ĻTFĻ5JMTMVUĻFLTUFSOĻ#MVF
UPPUI†FOIFE ĻTJEFĻ
#WVQOCVKUMVKNUNWVPKPI
/òSĻ#MVFUPPUIŸGVOLUJPOFOĻFSĻBLUJW ĻPHĻEFO
TFOFTUĻUJMTMVUUFEFĻFLTUFSOFĻFOIFEĻFSĻJOEFOGPS
SåLLFWJEEF ĻUJMTMVUUFTĻEFOĻBVUPNBUJTLĻ/òS
*OGPUBJONFOUTZTUFNFUĻTĆHFSĻFGUFSĻEFOĻTFOFTU
UJMTMVUUFEFĻFOIFE ĻWJTFTĻEFOTĻOBWOĻQòĻTLåS
NFOĻ'PSĻBUĻUJMTMVUUFĻUJMĻFOĻBOEFOĻFOIFE ĻTLBM
EVĻUSZLLFĻQòĻ':+6Ļ5JMTMVUĻFOĻOZĻFLTUFSO
FOIFE ĻTFĻ4LJGUFĻUJMĻFOĻBOEFOĻFLTUFSOĻFOIFE
OFEFOGPS
5MKHVGVKNGPCPFGPGMUVGTPGPJGF
&OĻUJMTMVUUFUĻFOIFEĻLBOĻVETLJGUFTĻNFEĻFO
BOEFOĻFOIFE ĻIWJTĻEFSĻFSĻGMFSFĻFOIFEFSĻJĻCJMFO
&OIFEFOĻTLBMĻEPHĻGĆSTUĻWåSFĻQBSSFU ĻTFĻ5JM
TMVUĻFLTUFSOĻ#MVFUPPUI†FOIFEĻPWFOGPSĻ'PS
BUĻTLJGUFĻUJMĻFOĻBOEFOĻFOIFE
5SZLĻQò Ļ/'&+# ĻESFKĻ670' ĻJOEUJM
$NWGVQQVJĻWJTFT ĻUSZLĻQòĻ1-/'07
5SZLĻJĻ#MVFUPPUIJOETUJMMJOHĻQòĻ1-/'07
%SFKĻ670'ĻUJMĻ(LGTP$NWGVQQVJWFUV[T
PHĻCFLSåGUĻNFEĻ1-/'07
7åMHĻEFOĻFOIFE ĻEFSĻTLBMĻGKFSOFT ĻWFEĻBU
ESFKFĻ670' ĻPHĻCFLSåGUĻNFEĻ1-/'07
%FSĻWJTFTĻFUĻTQĆSHTNòMĻQòĻTLåSNFO
PNĻEVĻWJMĻGKFSOFĻUJMTMVUOJOHFO
5SZLĻQòĻ1-/'07
5SZLĻQòĻ1-/'07ĻGPSĻBUĻCFLSåGUF
%SFKĻ670'ĻUJMĻ‹PFTGWFUV[T ĻPHĻCFLSåGU
NFEĻ1-/'07
&GUFSĻFUĻTUZLLFĻUJEĻWJTFTĻEFOĻFLTUFSOF
FOIFETĻOBWOĻQòĻTLåSNFOĻ)WJTĻEFSĻFS
QBSSFUĻGMFSFĻFLTUFSOFĻFOIFEFS ĻWJTFT
EJTTFĻPHTò
':+6ĻBGCSZEFS
7åMHĻEFOĻFOIFE ĻEFSĻTLBMĻUJMTMVUUFT ĻWFEĻBU
ESFKFĻ670' ĻPHĻCFLSåGUĻNFEĻ1-/'07
%FOĻFLTUFSOFĻFOIFEĻUJMTMVUUFT
4LJGUĻMZEGJMĻWFEĻBUĻUSZLLFĻQòĻ
ĻĻ
ĻQòĻNJE
UFSLPOTPMMFOĻFMMFSĻLOBQQFSOF ĻQòĻSBUUFU
(TCMQDNKPICHGPJGF
(LGTPFGPVKNUNWVVGFGGPJGF
,POUSPMMFS ĻBUĻEFOĻFLTUFSOFĻFOIFEĻFSĻTĆH
CBSTZOMJHĻWJBĻ#MVFUPPUIŸ ĻTFĻWFKMFEOJOHFO
UJMĻEFOĻFLTUFSOFĻFOIFE
%FOĻFLTUFSOFĻFOIFEĻGSBLPCMFTĻBVUPNBUJTL
IWJTĻEFOĻLPNNFSĻVEFOĻGPSĻ*OGPUBJONFOUTZTUF
NFUTĻSåLLFWJEEFĻ'PSĻNFSFĻJOGPSNBUJPOĻPN
UJMTMVUOJOH ĻTFĻTJEFĻ
4UĆUUFTĻJLLFĻBGĻBMMFĻNPCJMUFMFGPOFS
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
6KNH‘NFKIT‘MMGH”NIG
'VOLUJPOFOĻBGTQJMMFSĻMZEGJMFSOFĻQòĻEFOĻFLTUFSOF
FOIFEĻJĻUJMGåMEJHĻSåLLFGĆMHFĻ"LUJWFSEFBLUJWFS
UJMGåMEJHĻSåLLFGĆMHFGVOLUJPOFOĻJĻ#MVFUPPUI
JOETUJMMJOHĻVOEFSĻ$NWGVQQVJOGPW
6KNH‘NFKICHURKNPKPI
4LJGUĻMZEGJMĻWFEĻBUĻUSZLLFĻQòĻ
ĻĻ
ĻQòĻNJE
UFSLPOTPMMFOĻFMMFSĻLOBQQFSOF ĻQòĻSBUUFU
+PHQVCKPOGPV
/GFKC$NWGVQQVJŸ 5MCPPKPICHN[FHKNGTKGMUVGTPGPJGF
'VOLUJPOFOĻBGTQJMMFSĻEFĻGĆSTUFĻĻTFLVOEFSĻBG
IWFSĻMZEGJMĻ"LUJWFSEFBLUJWFSĻGVOLUJPOFOĻJĻ#MVF
UPPUIJOETUJMMJOHĻVOEFSĻ$NWGVQQVJOGPW
5ECP
"GCSZEĻTLBOOJOHFOĻNFEĻ':+6
8GTUKQPUKPHQTOCVKQP$NWGVQQVJŸ
#JMFOTĻBLUVFMMFĻ#MVFUPPUIŸWFSTJPOĻLBOĻTFTĻJ
#MVFUPPUIJOETUJMMJOHĻVOEFSĻ$NWGVQQVJOGPW
$NWGVQQVJXGTUKQPKDKNGP
4UĆUUFTĻJLLFĻBGĻBMMFĻNPCJMUFMFGPOFS
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
+PHQVCKPOGPV
$NWGVQQVJŸJCPFUHTGG )GPGTGNV
1XGTUKIV
&OĻNPCJMUFMFGPO ĻTPNĻFSĻVETUZSFUĻNFE
#MVFUPPUIŸ ĻLBOĻUJMTMVUUFTĻUSòEMĆTUĻUJMĻ*OGPUBJO
NFOUTZTUFNFUĻ*ĻTòĻGBMEĻGVOHFSFSĻ*OGPUBJO
NFOUTZTUFNFUĻTPNĻIBOETGSFF ĻNFEĻNVMJHIFE
GPSĻBUĻGKFSOCFUKFOFĻFOĻSåLLFĻBGĻNPCJMUFMFGP
OFOTĻGVOLUJPOFSĻ.JLSPGPOFOĻTJEEFSĻWFEĻGĆSFS
TJEFOTĻTPMTLåSNĻ Ļ.PCJMUFMFGPOFOĻLBO
CFUKFOFTĻGSBĻEFOTĻLOBQQFS ĻVBOTFUĻPNĻEFOĻFS
UJMTMVUUFUĻFMMFSĻFK
6GNGHQPHWPMVKQPGTPGU
DGVLGPKPIUMPCRRGT
1$5
,VOĻFUĻVEWBMHĻBGĻNPCJMUFMFGPOFSĻFSĻIFMU
LPNQBUJCMFĻNFEĻIBOETGSFFGVOLUJPOFO
7PMWPĻBOCFGBMFS ĻBUĻEVĻIFOWFOEFSĻEJHĻUJMĻFO
BVUPSJTFSFUĻ7PMWPGPSIBOEMFSĻFMMFSĻHòSĻJOE
QòĻXXXWPMWPDBSTDPNĻGPSĻBUĻGòĻJOGPSNB
UJPOĻPNĻLPNQBUJCMFĻUFMFGPOFS
/òSĻFOĻNPCJMUFMFGPOĻFSĻUJMTMVUUFUĻUJMĻCJMFO ĻFSĻEFU
PHTòĻNVMJHUĻBUĻTUSFBNFĻMZEGJMFSĻGSBĻUFMFGPOFO
TBNUJEJHU ĻTFĻTJEFĻĻ4LJGUĻNFMMFNĻIPWFELJM
EFSOFĻ6'.ĻPHĻ/'&+#ĻGPSĻBUĻCFUKFOFĻEF
SFTQFLUJWFĻLJMEFSTĻGVOLUJPOFS
5[UVGOQXGTUKIV
.PCJMUFMFGPO
.JLSPGPO
,OBQQFSĻQòĻSBU
,POUSPMQBOFMĻJĻNJEUFSLPOTPM
/GPWJÌPFVGTKPI
.FOVFSOFĻJĻ6'.ĻCFUKFOFTĻGSBĻNJEUFSLPOTPMMFO
PHĻLOBQQFSOF ĻQòĻSBUUFUĻ'PSĻHFOFSFMĻJOGPSNB
UJPOĻPNĻNFOVFS ĻTFĻTJEFĻĻPHĻNFOVPWFS
TJHU ĻTFĻTJEFĻ
(åMEFSĻ)JHIĻ1FSGPSNBODF Ļ)JHIĻ1FSGPSNBODFĻ.VMUJNFEJBĻPHĻ1SFNJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
-QPVTQNRCPGNKOKFVGTMQPUQN
5BMĻPHĻCPHTUBWLOBQQFS
6'.LOBQ ĻBLUJWFSFSTĆHFSĻFGUFSĻEFOĻTJETU
UJMTMVUUFEFĻUFMFGPOĻ)WJTĻFOĻUFMFGPOĻBMMFSFEF
FSĻUJMTMVUUFU ĻPHĻEFSĻUSZLLFTĻQòĻ6'. ĻWJTFT
FOĻHFOWFKTNFOVĻNFEĻBMNJOEFMJHU
BOWFOEUFĻNFOVQVOLUFSĻUJMĻUFMFGPOFO
670'ĻĻ%SFKĻWFEĻOPSNBMĻWJTOJOHĻNPE
IĆKSFĻGPSĻBUĻLPNNFĻUJMĻUFMFGPOCPHFO ĻPH
NPEĻWFOTUSFĻGPSĻPQLBMETMJTUFOĻGPSĻBMMF
PQLBMEĻ#SVHFTĻPHTòĻUJMĻOBWJHBUJPOĻNFMMFN
WBMHNVMJHIFEFSOFĻQòĻTLåSNFO
+PHQVCKPOGPV
$NWGVQQVJŸJCPFUHTGG
"DDFQUFSĻJOELPNNFOEFĻPQLBME ĻCFLSåGU
EJUĻWBMHĻFMMFSĻHòĻUJMĻ5FMFGPONFOVFOĻWFEĻBU
USZLLFĻQòĻ1-/'07
':+6ĻĻ"GCSZEFSBGWJTFSĻUFMFGPOPQLBME
TMFUUFSĻJOEUBTUFEFĻUFHO ĻGĆSFSĻPQBEĻJ
NFOVTZTUFNFUĻPHĻBGCSZEFSĻEFOĻBLUVFMMF
GVOLUJPO
1$5
)WJTĻCJMFOĻFSĻVETUZSFUĻNFEĻLOBQQFS ĻQòĻSBU
UFUĻPHFMMFSĻGKFSOCFUKFOJOH ĻLBOĻEFĻJĻGMFSFĻUJM
GåMEFĻCSVHFTĻJĻTUFEFUĻGPSĻLOBQQFSOFĻJĻNJE
UFSLPOTPMMFOĻ'PSĻCFTLSJWFMTFĻBGĻLOBQQFSOF
QòĻSBUUFU ĻTFĻTJEFĻĻ'PSĻCFTLSJWFMTFĻBG
GKFSOCFUKFOJOHFO ĻTFĻTJEFĻ
6KNUNWVPKPICHVGNGHQPGPH”TUVGICPI
#MVKXGTG
&UĻLPSUĻUSZLĻQòĻ6'.ĻBLUJWFSFSTĆHFSĻFGUFSĻEFO
TJETUĻUJMTMVUUFEFĻUFMFGPOĻ)WJTĻFOĻUFMFGPOĻBMMF
SFEFĻFSĻUJMTMVUUFU ĻPHĻEFSĻUSZLLFTĻQòĻ6'. ĻWJTFT
FOĻHFOWFKTNFOVĻNFEĻBMNJOEFMJHUĻBOWFOEUF
NFOVQVOLUFSĻUJMĻUFMFGPOFOĻ4ZNCPMFUĻ
WJTFS ĻBUĻFOĻUFMFGPOĻFSĻUJMTMVUUFU
6KNUNWVGMUVGTP$NWGVQQVJŸGPJGF
%FSĻLBOĻNBLTJNBMUĻSFHJTUSFSFTĻUJĻFLTUFSOF
FOIFEFSĻ3FHJTUSFSJOHĻTLBMĻGPSFUBHFTĻÁOĻHBOH
GPSĻIWFSĻFOIFEĻ&GUFSĻSFHJTUSFSJOHFOĻCFIĆWFS
UFMFGPOFOĻJLLFĻMåOHFSFĻWåSFĻTZOMJHTĆHCBS
1$5
)WJTĻUFMFGPOFOTĻPQFSBUJWTZTUFNĻPQEBUFSFT
FSĻEFUĻNVMJHU ĻBUĻSFHJTUSFSJOHFOĻBGĻUFMFGPOFO
BGCSZEFTĻ'KFSOĻJĻTòĻGBMEĻUFMFGPOFO ĻTF
TJEFĻ ĻPHĻUJMTMVUĻEFOĻEFSFGUFSĻJHFO ĻTF
TJEFĻ
%FUĻFSĻNVMJHUĻBUĻIBWFĻUPĻ#MVFUPPUIŸFOIFEFS
UJMTMVUUFUĻTBNUJEJHUĻ&OĻUFMFGPOĻPHĻFOĻNFEJFFO
IFE ĻIWPSĻEFUĻFSĻNVMJHUĻBUĻTLJGUFĻNFMMFNĻTF
TJEFĻĻFMMFSĻTFĻTJEFĻĻ%FUĻFSĻPHTòĻNVMJHU
BUĻCSVHFĻUFMFGPOFOĻPHĻTBNUJEJHĻTUSFBNFĻMZEGJ
MFSĻGSBĻFOĻUJMTMVUUFUĻFOIFE
5JMTMVUOJOHĻBGĻFOĻFLTUFSOĻFOIFEĻGPSFUBHFTĻGPS
TLFMMJHU ĻBMUĻFGUFSĻPNĻFOIFEFOĻIBSĻWåSFUĻUJMTMVU
UFUĻUJEMJHFSFĻFMMFSĻFKĻ*ĻUJMTMVUOJOHTNVMJHIFEFSOF
OFEFOGPSĻFSĻEFUĻGPSVETBU ĻBUĻEFUĻFSĻEFOĻGĆSTUF
HBOH ĻFOIFEĻTLBMĻUJMTMVUUFT ĻPHĻBUĻJOHFOĻBOEFO
FOIFEĻFSĻUJMTMVUUFU
%FSĻFSĻUPĻNVMJHIFEFSĻGPSĻBUĻUJMTMVUUFĻFOIFEFS
FOUFOĻBUĻTĆHFĻFGUFSĻEFOĻFLTUFSOFĻFOIFEĻGSB
CJMFOĻFMMFSĻBUĻTĆHFĻFGUFSĻCJMFOĻGSBĻEFOĻFLTUFSOF
FOIFEĻ)WJTĻEFOĻFOFĻNVMJHIFEĻJLLFĻGVOHFSFS
TòĻQSĆWĻEFOĻBOEFO
'MUGORGNRÍPQTOCNXKUPKPIHQTVGNGHQP
)WJTĻEVĻJLLFĻBMMFSFEFĻFSĻJĻOPSNBMĻWJTOJOH ĻTLBM
EVĻUSZLLFĻQòĻ6'.ĻJĻNJEUFSLPOTPMMFO
#NVGTPCVKXĻĻTĆHĻFLTUFSOĻFOIFEĻWJBĻCJMFOT
NFOVTZTUFN
(ĆSĻEFOĻFLTUFSOFĻFOIFEĻTĆHCBSTZOMJHĻWJB
#MVFUPPUIŸ ĻTFĻWFKMFEOJOHFOĻUJMĻEFOĻFLT
UFSOFĻFOIFEĻFMMFSĻXXXWPMWPDBSTDPN
5SZLĻQòĻ1-/'07ĻPHĻGĆMHĻBOWJTOJOHFSOF
QòĻCJMFOTĻTLåSN
%FOĻFLTUFSOFĻFOIFEĻFSĻOVĻUJMTMVUUFUĻPH
LBOĻCFUKFOFTĻGSBĻCJMFO
.JTMZLLFEFTĻUJMTMVUOJOHFO ĻTLBMĻEVĻUSZLLFĻUP
HBOHFĻQòĻ':+6 ĻPHĻUJMTMVUUFĻTPNĻBOHJWFUĻJ
"MUFSOBUJWĻ
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
+PHQVCKPOGPV
$NWGVQQVJŸJCPFUHTGG #NVGTPCVKXĻĻ4ĆHĻFGUFSĻCJMFOĻNFEĻEFOĻFLT
UFSOFĻFOIFETĻ#MVFUPPUIŸGVOLUJPO
(ĆSĻCJMFOĻTĆHCBSTZOMJHĻWJBĻ#MVFUPPUIŸ
%SFKĻ670'ĻUJMĻ6GNGHQPKPFUVKNNKPIGT
CFLSåGUĻNFEĻ1-/'07 ĻWåMH
)GPMGPFGNKIĻPHĻCFLSåGUĻNFEĻ1-
/'07
7åMHĻ/[8QNXQ%CTĻQòĻEFOĻFLTUFSOF
FOIFETĻTLåSN ĻPHĻGĆMHĻBOWJTOJOHFSOF
*OEUBTUĻFOĻWBMHGSJĻQJOLPEFĻJĻEFOĻFLTUFSOF
FOIFE ĻPHĻWåMHĻEFSFGUFSĻBUĻUJMTMVUUF
5SZLĻQòĻ1-/'07ĻPHĻJOEUBTUĻEFSFGUFS
EFOĻTBNNFĻQJOLPEFĻWJBĻCJMFOTĻUBTUBUVSĻJ
NJEUFSLPOTPMMFO
/òSĻEFOĻFLTUFSOFĻFOIFEĻFSĻUJMTMVUUFU ĻWJTFTĻEFO
FLTUFSOFĻFOIFETĻ#MVFUPPUIŸOBWOĻQòĻCJMFOT
TLåSN ĻPHĻFOIFEFOĻLBOĻCFUKFOFTĻGSBĻCJMFO
#WVQOCVKUMVKNUNWVPKPI
/òSĻIBOETGSFFGVOLUJPOFOĻFSĻBLUJW ĻPHĻEFO
TFOFTUĻUJMTMVUUFEFĻUFMFGPOĻFSĻJOEFOGPSĻSåLLF
WJEEF ĻUJMTMVUUFTĻEFOĻBVUPNBUJTLĻ)WJTĻEFO
TJETUĻUJMTMVUUFEFĻNPCJMUFMFGPOĻJLLFĻFSĻUJMHåOHF
MJH ĻGPSTĆHFSĻTZTUFNFUĻBUĻUJMTMVUUFĻFOĻUJEMJHFSF
QBSSFUĻNPCJMUFMFGPOĻ/òSĻMZEBOMåHHFUĻTĆHFS
FGUFSĻEFOĻTFOFTUĻUJMTMVUUFEFĻUFMFGPO ĻWJTFTĻEFOT
OBWOĻQòĻTLåSNFO
/CPWGNVKNUNWVPKPI
)WJTĻEVĻWJMĻTLJGUFĻUJMTMVUUFUĻNPCJMUFMFGPO ĻTLBM
EVĻJĻUFMFGPOJOETUJMMJOHĻHòĻUJMĻ6GNGHQPOGPW
‹PFTGVGNGHQP
5MKHVGVKNGPCPFGPGMUVGTPGPJGF
&OĻUJMTMVUUFUĻFOIFEĻLBOĻVETLJGUFTĻNFEĻFO
BOEFOĻFOIFE ĻIWJTĻEFSĻFSĻGMFSFĻFOIFEFSĻJĻCJMFO
%PHĻTLBMĻFOIFEFOĻGĆSTUĻWåSFĻSFHJTUSFSFUĻUJM
CJMFO ĻTFĻ5JMTMVUĻFLTUFSOĻ#MVFUPPUI†FOIFE
'PSĻBUĻTLJGUFĻUJMĻFOĻBOEFOĻFOIFE
,POUSPMMFS ĻBUĻEFOĻFLTUFSOFĻFOIFEĻFSĻTĆH
CBSTZOMJHĻWJBĻ#MVFUPPUIŸ ĻTFĻWFKMFEOJOHFO
UJMĻEFOĻFLTUFSOFĻFOIFE
5SZLĻQòĻ6'. ĻPHĻWåMHĻEFSFGUFSĻ‹PFTG
VGNGHQP
#JMFOĻTĆHFSĻFGUFSĻUJEMJHFSFĻUJMTMVUUFEF
FOIFEFSĻ%FĻFLTUFSOFĻFOIFEFS ĻEFSĻGJO
EFT ĻBOHJWFTĻNFEĻEFSFTĻSFTQFLUJWF
#MVFUPPUIŸOBWOĻQòĻTLåSNFO
7åMHĻEFOĻFOIFE ĻEFSĻTLBMĻUJMTMVUUFT ĻWFEĻBU
ESFKFĻ670' ĻPHĻCFLSåGUĻNFEĻ1-/'07
%FOĻFLTUFSOFĻFOIFEĻUJMTMVUUFT
,VOĻ,FZMFTTĻ%SJWF
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
1RTKPIPKPI
,POUSPMMFS ĻBUĻTZNCPMFUĻ
ĻWJTFTĻĆWFSTU
QòĻTLåSNFO ĻPHĻBUĻIBOETGSFFGVOLUJPOFO
FSĻJĻUFMFGPOJOETUJMMJOH
7åMHĻFOUFOĻEFUĻĆOTLFEFĻOVNNFSĻFMMFS
LPSUOVNNFS ĻTFĻTJEFĻĻ&MMFSĻESFKĻWFE
OPSNBMĻWJTOJOHĻ670'ĻNPEĻIĆKSFĻGPSĻBU
LPNNFĻUJMĻUFMFGPOCPHFOĻPHĻNPEĻWFOTUSF
GPSĻPQLBMETMJTUFOĻGPSĻBMMFĻPQLBMEĻ'PSĻJOGPS
NBUJPOĻPNĻUFMFGPOCPHFO ĻTFĻTJEFĻ
5SZLĻQòĻ1-/'07
0QLBMEFUĻBGCSZEFTĻNFEĻ':+6
(TCMQDNKPICHOQDKNVGNGHQPGP
.PCJMUFMFGPOFOĻGSBLPCMFTĻBVUPNBUJTL ĻIWJTĻEFO
LPNNFSĻVEFOĻGPSĻMZEBOMåHHFUTĻSåLLFWJEEF
'PSCJOEFMTFOĻUJMĻNPCJMUFMFGPOFOĻLBOĻBGCSZEFT
NBOVFMUĻJĻUFMFGPOJOETUJMMJOHĻVOEFS
6GNGHQPOGPW #HDT[FVGNGHQPĻ'PSĻNFSF
JOGPSNBUJPOĻPNĻUJMTMVUOJOH ĻTFĻTJEFĻ
)BOETGSFFGVOLUJPOFOĻEFBLUJWFSFT ĻOòSĻNPUP
SFOĻTMVLLFTĻPHĻEĆSFOĻòCOFT
/òSĻNPCJMUFMFGPOFOĻFSĻGSBLPCMFU ĻLBOĻFUĻFWFO
UVFMUĻJHBOHWåSFOEFĻPQLBMEĻGPSUTåUUFĻWFE
IKåMQĻBGĻUFMFGPOFOTĻJOECZHHFEFĻNJLSPGPOĻPH
IĆKUUBMFS
+PHQVCKPOGPV
$NWGVQQVJŸJCPFUHTGG
1$5
4FMWĻOòSĻNPCJMUFMFGPOFOĻFSĻBGCSVEUĻNBOV
FMU ĻLBOĻOPHMFĻNPCJMUFMFGPOFSĻBVUPNBUJTL
GPSCJOEFĻEFOĻTJETUĻUJMTMVUUFEFĻIòOEGSJ
FOIFE ĻGFLTĻOòSĻFUĻOZUĻPQLBMEĻQòCFHZO
EFT
(LGTPGGPJGF
&OĻUJMTMVUUFUĻNPCJMUFMFGPOĻLBOĻBGSFHJTUSFSFTĻPH
GKFSOFTĻ%FUUFĻHĆSFTĻJĻUFMFGPOJOETUJMMJOHĻVOEFS
6GNGHQPOGPW (LGTP$NWGVQQVJWFUV[T
2ÌQRMCNFUOGPW
5SZLĻQòĻ1-/'07ĻVOEFSĻFOĻJHBOHWåSFOEF
TBNUBMFĻGPSĻBUĻGòĻBEHBOHĻUJMĻGĆMHFOEFĻGVOLUJP
OFS
p 5NWMHQTN[FĻĻMZEBOMåHHFUTĻNJLSPGPO
EåNQFT
p
p +PFVCUVPTĻĻNVMJHIFEĻGPSĻBUĻSJOHFĻUJMĻFO
USFEKFQBSUĻWFEĻIKåMQĻBGĻUBMLOBQQFSOF
JHBOHWåSFOEFĻPQLBMEĻTåUUFTĻJĻTUBOECZ 1RMCNFUJÌPFVGTKPI
+PFMQOOGPFGQRMCNF
p
5SZLĻQòĻ1-/'07ĻGPSĻBUĻCFTWBSFĻPQLBME
TFMWĻPNĻMZEBOMåHHFUĻFSĻJĻGFLTĻ4#&+1
FMMFSĻ/'&+#JOETUJMMJOH
"GWJTĻFMMFSĻBGTMVUĻNFEĻ':+6
#WVQOCVKUMUXCT
'VOLUJPOFOĻ"VUPNBUJTLĻTWBSĻCFWJSLFS ĻBUĻJOE
LPNNFOEFĻPQLBMEĻNPEUBHFTĻBVUPNBUJTL
p
"LUJWFSEFBLUJWFSĻJĻUFMFGPOJOETUJMMJOHĻVOEFS
6GNGHQPOGPW 1RMCNFQRVKQPGT
#WVQOCVKUMDGUXCTKPICHQRMCNF
/QDKNVGNGHQPĻĻPQLBMEFUĻPWFSGĆSFTĻGSB
IBOETGSFFĻUJMĻNPCJMUFMFGPOFOĻ'PSĻOPHMF
NPCJMUFMFGPOFSĻBGCSZEFTĻUJMTMVUOJOHFOĻ%FU
FSĻOPSNBMUĻ)BOETGSFFGVOLUJPOFOĻTQĆS
HFS ĻPNĻEVĻWJMĻUJMTMVUUFĻJHFO
1RMCNFUNKUVGT
0QLBMETMJTUFSOFĻLPQJFSFTĻUJMĻIBOETGSFFGVOLUJ
POFOĻWFEĻIWFSĻOZĻUJMTMVUOJOHĻPHĻPQEBUFSFT
EFSFGUFSĻVOEFSĻUJMTMVUOJOHFOĻ%SFKĻWFEĻOPSNBM
WJTOJOHĻNPEĻWFOTUSFĻNFEĻ670'ĻGPSĻBUĻTF
PQLBMETMJTUFOĻGPSĻ#NNGQRMCNF
*ĻUFMFGPOJOETUJMMJOHĻLBOĻNBOĻVOEFS
6GNGHQPOGPW #NNGQRMCNFĻTFĻBMMFĻPQLBME
TMJTUFS
p
p
p
p
p
#NNGQRMCNF
/KUVGFGQRMCNF
$GUXCTGFGQRMCNF
+PFVCUVGFGPWOTG
1RMCNFUVKF
1$5
/PHMFĻNPCJMUFMFGPOFSĻWJTFSĻMJTUFOĻPWFSĻEF
TFOFTUĻLBMEUFĻOVNSFĻJĻPNWFOEUĻSåLLF
GĆMHF
8QKEGOCKN
&UĻLPSUOVNNFSĻUJMĻWPJDFNBJMĻLBOĻWFEĻOPSNBM
WJTOJOHĻQSPHSBNNFSFTĻPHĻEFSFGUFSĻOòTĻNFEĻFU
MBOHUĻUSZLĻQòĻ
/VNNFSFUĻUJMĻWPJDFNBJMFOĻåOESFTĻJĻUFMFGPO
JOETUJMMJOHĻVOEFSĻ6GNGHQPOGPW 1RMCNF
QRVKQPGT 8QKEGOCKNPWOOGT ‹PFTG
PWOOGTĻ)WJTĻEFSĻJLLFĻFSĻHFNUĻOPHFUĻOVN
NFS ĻLBOĻEFOOFĻNFOVĻOòTĻNFEĻFUĻMBOHUĻUSZL
QòĻ
.[FKPFUVKNNKPIGT
1RMCNFUN[FUV[TMG
0QLBMETMZETUZSLFOĻLBOĻLVOĻåOESFTĻVOEFS
JHBOHWåSFOEFĻPQLBMEĻ#SVHĻLOBQQFSOF ĻQò
SBUUFU ĻFMMFSĻESFKĻ81.LOBQQFO
.[FCPN‘IIGVUN[FUV[TMG
4òĻMåOHFĻEFSĻJLLFĻFSĻFUĻPQLBMEĻJĻHBOH ĻSFHVMF
SFTĻMZEBOMåHHFUTĻMZETUZSLFĻTPNĻTåEWBOMJHU
WFEĻBUĻESFKFĻ81.
)WJTĻFOĻMZELJMEFĻFSĻBLUJWĻWFEĻJOELPNNFOEF
PQLBME ĻLBOĻEFOĻEåNQFTĻBVUPNBUJTLĻ"LUJ
WFSEFBLUJWFSĻJĻUFMFGPOJOETUJMMJOHĻVOEFS
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
+PHQVCKPOGPV
$NWGVQQVJŸJCPFUHTGG 6GNGHQPOGPW 6GNGHQPKPFUVKNNKPIGT
-NCPIQIN[FUV[TMG 5NWMHQTTCFKQOGFKG
4KPIGXQNWOG
(òĻJĻUFMFGPOJOETUJMMJOHĻUJMĻ6GNGHQPOGPW
6GNGHQPKPFUVKNNKPIGT -NCPIQIN[FUV[TMG
4KPIGVQPGN[FUV[TMGĻPHĻKVTUFSĻWFEĻBU
ESFKFĻ81.Ļ5SZLĻQòĻ1-/'07ĻGPSĻBUĻIĆSFĻMZE
TUZSLFOĻ5SZLĻQòĻ':+6ĻGPSĻBUĻHFNNF
4KPIGUKIPCNGT
)BOETGSFFGVOLUJPOFOTĻJOECZHHFEFĻSJOHFTJH
OBMFSĻLBOĻJĻUFMFGPOJOETUJMMJOHĻWåMHFTĻVOEFS
6GNGHQPOGPW 6GNGHQPKPFUVKNNKPIGT
-NCPIQIN[FUV[TMG 4KPIGVQPGT
4KPIGUKIPCNĻPTW
1$5
6GNGHQPDQI
MFGPOTĻUFMFGPOCPHĻPHĻWJTFSĻLVOĻEFOOF
UFMFGPOCPH ĻOòSĻNPCJMUFMFGPOFO ĻTPN
EFOOFĻUFMFGPOCPHĻFSĻEPXOMPBEFUĻGSB ĻFS
UJMTMVUUFU
p #JMFOĻIBSĻPHTòĻFOĻJOECZHHFUĻUFMFGPOCPHĻ*
EFOOFĻMåHHFTĻBMMFĻLPOUBLUFS ĻTPNĻHFN
NFTĻJĻCJMFO ĻVBOTFUĻIWJMLFOĻUFMFGPOĻEFSĻFS
GPSCVOEFU ĻOòSĻEFSĻHFNNFTĻ%JTTFĻLPO
UBLUFSĻFSĻTZOMJHFĻGPSĻBMMFĻCSVHFSF ĻVBOTFU
IWJMLFOĻNPCJMUFMFGPO ĻEFSĻFSĻTMVUUFUĻUJM
CJMFOĻ)WJTĻFOĻLPOUBLUĻFSĻHFNUĻJĻCJMFO
ĻGPSBOĻLPOUBLUFOĻJ
WJTFTĻTZNCPMFUĻ
UFMFGPOCPHFO
'PSĻBUĻWåMHFĻEFOĻUJMTMVUUFEFĻUFMFGPOTĻSJOHFTJH
OBMĻTLBMĻEVĻJĻUFMFGPOJOETUJMMJOHĻHòĻUJM
6GNGHQPOGPW 6GNGHQPKPFUVKNNKPIGT
-NCPIQIN[FUV[TMG 4KPIGVQPGT
/QDKNVGNGHQPTKPIGVQPG
ĐOESJOHFSĻTPNĻGPSFUBHFTĻGSBĻCJMFOĻBGĻFO
QPTUĻJĻNPCJMUFMFGPOFOTĻUFMFGPOCPH ĻWJMĻSFTVM
UFSFĻJĻFOĻOZĻQPTUĻJĻCJMFOTĻUFMFGPOCPH ĻEWT
åOESJOHFOĻHFNNFTĻJLLFĻJĻNPCJMUFMFGPOFO
'SBĻCJMFOĻWJMĻEFUĻOVĻCMJWFĻWJTUĻTPNĻEPCCFMUF
QPTUFS ĻNFEĻGPSTLFMMJHFĻJLPOFSĻ#FNåSL
PHTò ĻBUĻOòSĻFUĻLPSUOVNNFSĻHFNNFT ĻFMMFS
EFSĻGPSFUBHFTĻFOĻåOESJOHĻBGĻFOĻLPOUBLU ĻWJM
EFUUFĻSFTVMUFSFĻJĻFOĻOZĻQPTUĻJĻCJMFOTĻUFMFGPO
CPH
p #JMFOĻEPXOMPBEFSĻEFOĻUJMTMVUUFEFĻNPCJMUF
'PSĻOPHMFĻNPCJMUFMFGPOFSĻHåMEFS ĻBUĻEFOĻUJM
TMVUUFEFĻNPCJMUFMFGPOTĻSJOHFUPOFĻJLLFĻTMòT
GSB ĻOòSĻFOĻBGĻIòOEGSJTZTUFNFUTĻJOECZH
HFEFĻTJHOBMFSĻCSVHFT
1$5
%FSĻFSĻUPĻUFMFGPOCĆHFSĻ%FĻTMòTĻJĻCJMFOĻTBN
NFOĻUJMĻÁOĻPHĻWJTFTĻTPNĻFOĻGåMMFTĻUFMFGPOCPHĻJ
CJMFO
4UĆUUFTĻJLLFĻBGĻBMMFĻNPCJMUFMFGPOFS
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
"MĻCFUKFOJOHĻBGĻUFMFGPOCPHFOĻGPSVETåUUFS ĻBU
TZNCPMFUĻ
ĻWJTFTĻĆWFSTUĻQòĻTLåSNFO ĻPH
BUĻIBOETGSFFGVOLUJPOFOĻFSĻJĻUFMFGPOJOETUJMMJOH
-ZEBOMåHHFUĻMBHSFSĻFOĻLPQJĻBGĻIWFSĻQBSSFU
NPCJMUFMFGPOTĻUFMFGPOCPHĻ5FMFGPOCPHFOĻLBO
LPQJFSFTĻBVUPNBUJTLĻUJMĻMZEBOMåHHFUĻWFEĻIWFS
UJMTMVUOJOH
p
"LUJWFSEFBLUJWFSĻGVOLUJPOFOĻJĻUFMFGPOJOE
TUJMMJOHĻVOEFSĻ6GNGHQPOGPW
6GNGHQPKPFUVKNNKPIGT &QYPNQCF
VGNGHQPDQI
)WJTĻUFMFGPOCPHFOĻJOEFIPMEFSĻLPOUBLUPQMZT
OJOHFSĻGPSĻFOĻPQLBMEFOEFĻTBNUBMFQBSUOFS
WJTFTĻEJTTFĻQòĻTLåSNFO
+PHQVCKPOGPV
$NWGVQQVJŸJCPFUHTGG
*WTVKIU”IPKPIGHVGTMQPVCMVGT
%SFKĻWFEĻOPSNBMĻWJTOJOHĻ670'ĻNPEĻIĆKSF ĻTò
GòSĻEVĻFOĻMJTUFĻPWFSĻLPOUBLUFSĻ%SFKĻ670'ĻGPS
BUĻWåMHF ĻPHĻUSZLĻQòĻ1-/'07ĻGPSĻBUĻSJOHF
PQ
6OEFSĻOBWOFUĻQòĻLPOUBLUFOĻTUòSĻEFUĻUFMFGPO
OVNNFS ĻEFSĻFSĻWBMHU ĻTPNĻTUBOEBSEĻ)WJT
TZNCPMFUĻ!ĻTUòSĻUJMĻIĆKSFĻGPSĻLPOUBLUFO ĻFSĻEFS
HFNUĻGMFSFĻUFMFGPOOVNSFĻGPSĻLPOUBLUFOĻ5SZL
QòĻ1-/'07ĻGPSĻBUĻWJTFĻOVNSFOFĻ4LJGUĻPH
SJOHĻUJMĻFUĻBOEFUĻOVNNFSĻFOEĻEFU ĻEFSĻFSĻWBMHU
TPNĻTUBOEBSE ĻWFEĻBUĻESFKFĻ670'Ļ5SZLĻQò
1-/'07ĻGPSĻBUĻSJOHFĻPQ
6GIPVCDGNHQTVCUVCVWTGVK
OKFVGTMQPUQNNGP
6CUV
5”IGMQPVCMVGT
(WPMVKQP
.FMMFNSVNĻĻ ĻĻ Ļ!ĻĻĻĻ Ļ Ļ
"Ļ#Ļ$ĻèĻœĻĐĻĴĻŸĻ
%Ļ&Ļ'ĻĜĻ¡Ļ
(Ļ)Ļ*ĻĢĻ
5”IGMQPVCMVGTXGFJL‘NRCHVGMUVJLWNGV
4ĆHĻQòĻMJTUFOĻPWFSĻLPOUBLUFSĻWFEĻWJBĻNJEUFS
LPOTPMMFOTĻUBTUBUVSĻBUĻJOEUBTUFĻCFHZOEFMTFOĻBG
LPOUBLUFOTĻOBWOĻ TFĻ5FHOUBCFMĻGPSĻUBTUBUVSFU
JĻNJEUFSLPOTPMMFOĻGPSĻLOBQQFSOFTĻGVOLUJPO +Ļ,Ļ-Ļ
.Ļ/Ļ0Ļ®ĻĦĻĤĻćĻ
4LJGUĻBGĻJOEUBTUOJOHTUJMTUBOEĻ TFĻOFEFOTUò
FOEFĻUBCFM
'SBĻOPSNBMĻWJTOJOHĻLBOĻEVĻPHTòĻLPNNFĻUJM
MJTUFOĻPWFSĻLPOUBLUFSĻWFEĻBUĻUSZLLFĻPHĻIPMEF
QòĻLOBQQFOĻQòĻNJEUFSLPOTPMMFOTĻUBTUBUVS
IWJTĻCPHTUBWĻLPOUBLUFOĻCFHZOEFSĻNFEĻ'PS
FLTFNQFMĻHJWFSĻFUĻMBOHUĻUSZLĻQòĻLOBQQFOĻ
EJSFLUFĻBEHBOHĻUJMĻEFOĻEFMĻBGĻMJTUFO ĻIWPSĻLPO
UBLUFSĻQòĻCPHTUBWFUĻ/ĻGJOEFT
1Ļ2Ļ3Ļ4Ļ·Ļ
5FMFGPOCPH
-JTUFĻPWFSĻUFHO
'PSĻBUĻTĆHFĻFGUFSĻFMMFSĻSFEJHFSFĻFOĻLPOUBLUĻTLBM
EVĻJĻUFMFGPOJOETUJMMJOHĻHòĻUJMĻ6GNGHQPOGPW
6GNGHQPDQI 5”I
5Ļ6Ļ7Ļ´ĻøĻ
8Ļ9Ļ:Ļ;Ļ
4LJGUĻNFMMFNĻTUPSUĻPHĻMJMMFĻCPH
TUBW
ĻĻQĻX
Ļ
1$5
'PSĻ)JHIĻ1FSGPSNBODFĻFSĻEFSĻJLLFĻOPHFO
UFLTUĻ)FSĻLBO670'ĻJLLFĻCSVHFTĻUJMĻJOEUBTU
OJOHĻBGĻUFHOĻĻLVOĻUBMĻPHĻCPHTUBWLOBQ
QFSOFĻQòĻLPOUSPMQBOFMFUĻJĻNJEUFSLPOTPMMFO
LBOĻCFOZUUFT
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
+PHQVCKPOGPV
$NWGVQQVJŸJCPFUHTGG %SFKĻ670'ĻUJMĻEFUĻĆOTLFEFĻCPHTUBW ĻPH
USZLĻQòĻ1-/'07ĻGPSĻBUĻCFLSåGUFĻ5BM
PHĻCPHTUBWLOBQQFSOFĻQòĻLPOUSPMQBOFMFUĻJ
NJEUFSLPOTPMMFOĻLBOĻPHTòĻCSVHFT
'PSUTåUĻNFEĻEFUĻOåTUFĻCPHTUBWĻPTWĻ*
UFMFGPOCPHFOĻ ĻWJTFTĻSFTVMUBUFUĻBGĻTĆH
OJOHFO
'PSĻBUĻTLJGUFĻJOEUBTUOJOHTUJMTUBOEFOĻUJMĻUBM
FMMFSĻTQFDJBMUFHO ĻFMMFSĻGPSĻBUĻHòĻUJMĻUFMFGPO
CPHFO ĻTLBMĻEVĻESFKFĻ670'ĻUJMĻFUĻBGĻWBMH
FOFĻ TFĻGPSLMBSJOHĻJĻUBCFMMFOĻOFEFOGPS ĻQò
MJTUFOĻGPSĻTLJGUĻBGĻJOEUBTUOJOHTUJMTUBOEĻ PHĻUSZLLFĻQòĻ1-/'07
#$%
4LJGUĻNFMMFNĻCPHTUBWFSĻPHĻUBM
NFEĻ1-/'07
#PFTG
4LJGUĻUJMĻTQFDJBMUFHOĻNFEĻ1-
/'07
'ĆSFSĻUJMĻUFMFGPOCPHFOĻ Ļ%SFK
670'ĻGPSĻBUĻWåMHFĻFOĻLPOUBLU
USZLĻQòĻ1-/'07ĻGPSĻBUĻTFĻEFU
HFNUFĻOVNNFSĻPHĻĆWSJHĻJOGPS
NBUJPO
&UĻJOEUBTUFUĻUFHOĻTMFUUFTĻNFEĻFUĻLPSUĻUSZLĻQò
':+6Ļ.FEĻFUĻMBOHUĻUSZLĻQòĻ':+6ĻTMFUUFTĻBMMF
JOEUBTUFEFĻUFHO
)WJTĻEVĻUSZLLFSĻQòĻFOĻUBMLOBQĻJĻNJEUFSLPOTPM
MFO ĻOòSĻUFLTUIKVMFUĻWJTFTĻ TFĻJMMVTUSBUJPOĻPWFO
GPS ĻWJTFTĻFOĻMJTUFĻPWFSĻUFHOĻ ĻQòĻTLåSNFO
'PSUTåUĻNFEĻBUĻUSZLLFĻHFOUBHOFĻHBOHFĻQò
UBMLOBQQFOĻUJMĻEFUĻĆOTLFEFĻCPHTUBW ĻPHĻTMJQ
'PSUTåUĻNFEĻEFUĻOåTUFĻCPHTUBWĻPTWĻ/òSĻFO
LOBQĻFSĻUSZLLFUĻJOE ĻCFLSåGUFTĻJOEUBTUOJOHĻBG
EFOOFĻNFEĻUSZLĻQòĻFOĻBOEFOĻLOBQ
'PSĻBUĻTLSJWFĻFUĻUBMĻTLBMĻEVĻIPMEFĻEFOĻUJMTWB
SFOEFĻUBMLOBQĻOFEF
0[MQPVCMV
&OĻOZĻLPOUBLUĻLBOĻJĻUFMFGPOJOETUJMMJOHĻUJMGĆKFT
VOEFSĻ6GNGHQPOGPW 6GNGHQPDQI 0[
MQPVCMV
1$5
'PSĻ)JHIĻ1FSGPSNBODFĻFSĻEFSĻJLLFĻOPHFO
UFLTUĻ)FSĻLBO670'ĻJLLFĻCSVHFTĻUJMĻJOEUBTU
OJOHĻBGĻUFHOĻĻLVOĻUBMĻPHĻCPHTUBWLOBQ
QFSOFĻQòĻLPOUSPMQBOFMFUĻJĻNJEUFSLPOTPMMFO
LBOĻCFOZUUFT
/òSĻSåLLFOĻ0CXPĻFSĻNBSLFSFU ĻTLBMĻEV
USZLLFĻQòĻ1-/'07ĻGPSĻBUĻLPNNFĻUJMĻJOE
UBTUOJOHTUJMTUBOEFOĻ JMMVTUSBUJPOĻPWFOGPS %SFKĻ670'ĻUJMĻEFUĻĆOTLFEFĻCPHTUBW ĻPH
USZLĻQòĻ1-/'07ĻGPSĻBUĻCFLSåGUFĻ5BM
PHĻCPHTUBWLOBQQFSOFĻQòĻLPOUSPMQBOFMFUĻJ
NJEUFSLPOTPMMFOĻLBOĻPHTòĻCSVHFT
'PSUTåUĻNFEĻEFUĻOåTUFĻCPHTUBWĻPTWĻ*
JOEUBTUOJOHTGFMUFUĻ ĻQòĻTLåSNFOĻWJTFT
EFUĻJOEUBTUFEFĻOBWO
+PFVCUVPKPICHDQIUVCXGTVKN0[MQPVCMV
4LJGUĻBGĻJOEUBTUOJOHTUJMTUBOEĻ TFĻOFEFOTUò
FOEFĻUBCFM
*OEUBTUOJOHTGFMU
(åMEFSĻLVOĻ)JHIĻ1FSGPSNBODFĻ.VMUJNFEJBĻPHĻ1SFNJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
'PSĻBUĻTLJGUFĻJOEUBTUOJOHTUJMTUBOEFOĻUJMĻUBM
TQFDJBMUFHO ĻTLJGUFĻNFMMFNĻTUPSFTNòĻCPH
TUBWFSĻNNĻTLBMĻEVĻESFKFĻ670'ĻUJMĻFUĻBG
WBMHFOFĻ TFĻGPSLMBSJOHĻJĻUBCFMMFOĻOFEFOGPS
QòĻMJTUFOĻ ĻPHĻEFSFGUFSĻUSZLLFĻQòĻ1-
/'07
+PHQVCKPOGPV
$NWGVQQVJŸJCPFUHTGG
/òSĻOBWOFUĻFSĻTLSFWFUĻGåSEJH ĻTLBMĻEVĻWåMHF
1-ĻJĻMJTUFOĻQòĻTLåSNFOĻ ĻPHĻUSZLLFĻQòĻ1-
/'07Ļ'PSUTåUĻOVĻNFEĻUFMFGPOOVNNFSĻQò
TBNNFĻNòEFĻTPNĻPWFOGPS
/òSĻUFMFGPOOVNNFSFUĻFSĻTLSFWFUĻJOE ĻTLBMĻEV
USZLLFĻQòĻ1-/'07ĻPHĻWåMHFĻFOĻUFMFGPO
OVNNFSUZQFĻ /QDKNVGNGHQP Ļ*QOG Ļ#TDGLFG
FMMFSĻ)GPGTGNV Ļ5SZLĻQòĻ1-/'07ĻGPSĻBU
CFLSåGUF
/òSĻBMMFĻPQMZTOJOHFSĻFSĻVEGZMEU ĻTLBMĻEVĻWåMHF
)GOMQPVCMVĻJĻNFOVFOĻGPSĻBUĻHFNNFĻLPO
UBLUFO
#$
%
4LJGUĻNFMMFNĻCPHTUBWFSĻPHĻUBM
NFEĻ1-/'07
#PFTG
4LJGUĻUJMĻTQFDJBMUFHOĻNFEĻ1-
/'07
1-
(FNĻPHĻHòĻUJMCBHFĻUJMĻ6KNH”L
MQPVCMVĻNFEĻ1-/'07
4LJGUĻNFMMFNĻTUPSFĻPHĻTNò
CPHTUBWFSĻNFEĻ1-/'07
5SZLĻQòĻ1-/'07Ļ.BSLĆSFO
TUJMMFSĻTJHĻWFEĻJOEUBTUOJOHTGFMUFU
ĻĆWFSTUĻQòĻTLåSNFOĻ.BSL
ĆSFOĻLBOĻOVĻGMZUUFTĻNFEĻ670'
UJMĻFUĻQBTTFOEFĻTUFE ĻGFLTĻGPS
BUĻJOEGĆKFĻOZFĻCPHTUBWFSĻFMMFS
TMFUUFĻNFEĻ':+6Ļ'PSĻBUĻLVOOF
JOEGĆKFĻOZFĻCPHTUBWFSĻTLBMĻEV
GĆSTUĻHòĻUJMCBHFĻUJMĻJOEUBTUOJOHT
UJMTUBOEFOĻWFEĻBUĻUSZLLFĻQòĻ1-
/'07
-QTVPWOOGT
,PSUOVNNFSĻLBOĻJĻUFMFGPOJOETUJMMJOHĻMåHHFT
JOEĻVOEFSĻ6GNGHQPOGPW 6GNGHQPDQI
-QTVPWOOGTXCNI
0QLBMEĻNFEĻLPSUOVNNFSĻLBOĻJĻUFMFGPOJOETUJM
MJOHĻGPSFUBHFTĻNFEĻUBMLOBQQFSOFĻQòĻLOBQ
QFSOFĻQòĻNJEUFSLPOTPMMFOĻWFEĻBUĻUSZLLFĻQòĻFO
UBMLOBQĻPHĻEFSFGUFSĻQòĻ1-/'07Ļ)WJTĻEFS
JLLFĻFSĻHFNUĻFOĻLPOUBLUĻQòĻLPSUOVNNFSFU ĻGòS
EVĻNVMJHIFEĻGPSĻBUĻHFNNFĻFOĻLPOUBLUĻQòĻEFU
WBMHUFĻLPSUOVNNFS
HĆSFĻEFUĻTåUUFTĻCJMFOĻJĻTZOMJHĻJOETUJMMJOHĻGPS
#MVFUPPUIŸĻ'VOLUJPOFOĻBLUJWFSFTĻJĻUFMFGPOJOE
TUJMMJOHĻVOEFSĻ6GNGHQPOGPW 6GNGHQPDQI
/QFVCIGX%CTF
*WMQOOGNUG
)VLPNNFMTFTTUBUVTĻQòĻCJMFOTĻUFMFGPOCPH
IFOIPMETWJTĻEFOĻUJMTMVUUFEFĻNPCJMUFMFGPOTĻUFMF
GPOCPHĻLBOĻJĻUFMFGPOJOETUJMMJOHĻTFTĻVOEFS
6GNGHQPOGPW 6GNGHQPDQI
*WMQOOGNUGUUVCVWU
4[FVGNGHQPDQI
#JMFOTĻUFMFGPOCPHĻLBOĻTMFUUFTĻ%FUUFĻHĆSFTĻJ
UFMFGPOJOETUJMMJOHĻVOEFSĻ6GNGHQPOGPW
6GNGHQPDQI 5NGVVGNGHQPDQI
1$5
4MFUOJOHĻBGĻCJMFOTĻUFMFGPOCPHĻGKFSOFSĻLVO
LPOUBLUFSĻJĻCJMFOTĻUFMFGPOCPHĻ,POUBLUFSĻJ
NPCJMUFMFGPOFOTĻUFMFGPOCPHĻTMFUUFTĻJLLF
/QFVCIX%CTF
%FUĻFSĻNVMJHUĻGSBĻBOESFĻNPCJMUFMFGPOFSĻ FOE
EFO ĻEFSĻBLUVFMUĻFSĻUJMTMVUUFUĻUJMĻCJMFO ĻBUĻNPE
UBHFĻW$BSEĻUJMĻCJMFOTĻUFMFGPOCPHĻ'PSĻBUĻNVMJH
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
+PHQVCKPOGPV
$NWGVQQVJŸJCPFUHTGG 8GTUKQPUKPHQTOCVKQP$NWGVQQVJŸ
#JMFOTĻBLUVFMMFĻ#MVFUPPUIŸWFSTJPOĻLBOĻTFTĻJ
UFMFGPOJOETUJMMJOHĻVOEFSĻ6GNGHQPOGPW
6GNGHQPKPFUVKNNKPIGT $NWGVQQVJUQHVYCTG
XGTUKQPKDKNGP
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
+PHQVCKPOGPV
5VGOOGUV[TKPI OQDKNVGNGHQP
)GPGTGNV
*OGPUBJONFOUTZTUFNTĻTUFNNFTUZSJOHĻHJWFS
GĆSFSFOĻNVMJHIFEĻGPSĻBUĻBLUJWFSFĻCFTUFNUF
GVOLUJPOFSĻJĻFOĻ#MVFUPPUIŸUJMTMVUUFUĻNPCJMUFMF
GPOĻFMMFSĻJĻ7PMWPTĻOBWJHBUJPOTTZTUFNĻĻ35*
3PBEĻBOEĻ5SBGGJDĻ*OGPSNBUJPOĻ4ZTUFN ĻNFE
TUFNNFO
1$5
p
p
*OGPSNBUJPOFOĻJĻEFUUFĻBGTOJUĻCFTLSJWFS
CSVHFOĻBGĻTUFNNFLPNNBOEPFSĻUJMĻBU
TUZSFĻFOĻ$NWGVQQVJŸVKNUNWVVGVOQDKN
VGNGHQPĻ'PSĻEFUBMKFSFUĻJOGPSNBUJPOĻPN
CSVHĻBGĻFOĻ#MVFUPPUIŸUJMTMVUUFUĻNPCJM
UFMFGPOĻNFEĻCJMFOTĻ*OGPUBJONFOUTZTUFN
TFĻTJEFĻ
7PMWPTĻOBWJHBUJPOTTZTUFNĻĻ35*Ļ 3PBE
BOEĻ5SBGGJDĻ*OGPSNBUJPOĻ4ZTUFN ĻIBSĻFO
TåSTLJMUĻJOTUSVLUJPOTCPH ĻEFSĻJOEFIPM
EFSĻNFSFĻJOGPSNBUJPOĻPNĻTUFNNFTUZ
SJOHĻPHĻTUFNNFLPNNBOEPFSĻUJMĻBU
TUZSFĻTZTUFNFU
5RTQI
#&8#45'.
'ĆSFSFOĻFSĻBMUJEĻJĻTJETUFĻFOEFĻBOTWBSMJHĻGPS
BUĻLĆSFUĆKFUĻGĆSFTĻQòĻFOĻTJLLFSĻNòEF ĻPHĻBU
BMMFĻHåMEFOEFĻGåSETFMTSFHMFSĻGĆMHFT
4UFNNFTUZSJOHTTZTUFNFUĻHJWFSĻGĆSFSFOĻNVMJH
IFEĻGPSĻBUĻBLUJWFSFĻWJTTFĻGVOLUJPOFSĻJĻFO
#MVFUPPUIŸUJMTMVUUFUĻNPCJMUFMFGPOĻPHĻJĻ7PMWPT
OBWJHBUJPOTTZTUFNĻĻ35*Ļ 3PBEĻBOEĻ5SBGGJD
*OGPSNBUJPOĻ4ZTUFN ĻNFEĻTUFNNFO ĻTBNUJEJH
NFEĻBUĻGĆSFSFOĻLBOĻIPMEFĻIåOEFSOFĻQòĻSBUUFU
*OQVUĻTLFSĻJĻGPSNĻBGĻEJBMPHĻNFEĻUBMUFĻLPNNBO
EPFSĻGSBĻCSVHFSFOĻPHĻWFSCBMFĻTWBSĻGSBĻTZTUF
NFUĻ4UFNNFTUZSJOHTTZTUFNFUĻCSVHFSĻEFO
TBNNFĻNJLSPGPOĻTPNĻ#MVFUPPUIŸĻIBOETGSFF
TZTUFNFUĻ TFĻJMMVTUSBUJPOĻQòĻTJEFĻ Ļ4UFN
NFTUZSJOHTTZTUFNFUTĻTWBSĻLPNNFSĻGSBĻCJMFOT
IĆKUUBMFSF
.KUVGQXGTURTQI
4UFNNFTUZSJOHĻFSĻJLLFĻNVMJHĻGPSĻBMMFĻTQSPH
5JMHåOHFMJHFĻTQSPHĻGPSĻTUFNNFTUZSJOHĻFSĻNBS
LFSFUĻNFEĻFUĻJLPOĻQòĻMJTUFOĻPWFSĻTQSPHĻĻ ĐOESJOHĻBGĻTQSPHĻGPSFUBHFTĻJĻNFOVTZTUFNFU
/;%#4 ĻTFĻTJEFĻ
4UFNNFLPNNBOEPFSĻFSĻFOĻQSBLUJTLĻIKåMQĻUJM
GĆSFSFO ĻTòĻGĆSFSFOĻJLLFĻEJTUSBIFSFTĻPHĻJĻTUFEFU
LBOĻLPODFOUSFSFĻTJHĻPNĻLĆSTMFOĻPHĻGPLVTFSF
PQNåSLTPNIFEFOĻQòĻWFKĻPHĻUSBGJLTJUVBUJP
OFO
(åMEFSĻLVOĻGPSĻCJMFSĻVETUZSFUĻNFEĻ7PMWPTĻOBWJHBUJPOTTZTUFNĻĻ35*Ļ 3PBEĻBOEĻ5SBGGJDĻ*OGPSNBUJPOĻ4ZTUFN Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
+PHQVCKPOGPV
5VGOOGUV[TKPI OQDKNVGNGHQP
6KNUNWVPKPICHVGNGHQPGPH”TUVGICPI
)VTLĻQòĻGĆMHFOEFĻGPSIPME ĻOòSĻEVĻCSVHFS
TUFNNFTUZSJOHTTZTUFNFU
p 7FEĻLPNNBOEPFSĻĻUBMĻFGUFSĻUPOFO ĻNFE
OPSNBMĻTUFNNFĻJĻOPSNBMUĻUFNQP
p 6OEHòĻBUĻUBMF ĻOòSĻTZTUFNFUĻTWBSFSĻ TZTUF
NFUĻLBOĻJLLFĻIĆSFĻLPNNBOEPFSOFĻJĻEFUUF
UJETSVN p #JMFOTĻEĆSF ĻSVEFSĻPHĻTPMUBH ĻTLBMĻWåSF
MVLLFEF
p 6OEHòĻCBHHSVOETTUĆKĻJĻLBCJOFO
1$5
-PCRRGTRÍTCV
,OBQĻUJMĻTUFNNFTUZSJOH
#MVKXGTKPICHU[UVGOGV
'ĆSĻTUFNNFLPNNBOEPFSĻUJMĻNPCJMUFMFGPOFO
LBOĻCSVHFT ĻTLBMĻFOĻNPCJMUFMFGPOĻWåSFĻQBSSFU
PHĻUJMTMVUUFUĻWJBĻ#MVFUPPUIŸĻIBOETGSFFĻ)WJT
EFSĻHJWFTĻFOĻUFMFGPOLPNNBOEP ĻPHĻJOHFO
NPCJMUFMFGPOĻFSĻQBSSFU ĻWJMĻTZTUFNFUĻJOGPSNFSF
PNĻEFUUFĻ'PSĻJOGPSNBUJPOĻPNĻQBSSJOHĻPHĻUJM
TMVUOJOHĻBGĻNPCJMUFMFGPO ĻTFĻTJEFĻ
p 5SZLĻQòĻLOBQQFOĻUJMĻTUFNNFTUZSJOHĻ ĻGPS
BUĻBLUJWFSFĻTZTUFNFUĻPHĻJOEMFEFĻFOĻEJBMPH
NFEĻTUFNNFLPNNBOEPFSĻ4ZTUFNFUĻWJM
EFSFGUFSĻWJTFĻBMNJOEFMJHUĻCSVHUFĻLPNNBO
EPFSĻQòĻTLåSNFOĻJĻNJEUFSLPOTPMMFO
7FEĻUWJWMĻPN ĻIWJMLFOĻLPNNBOEPĻEFSĻTLBM
CSVHFT ĻLBOĻGĆSFSFOĻTJHFĻ)KåMQ ĻIWPSFGUFS
TZTUFNFUĻTWBSFSĻNFEĻFUĻQBSĻGPSTLFMMJHF
LPNNBOEPFS ĻEFSĻLBOĻCSVHFTĻJĻEFOĻBLUV
FMMFĻTJUVBUJPO
4UFNNFLPNNBOEPFSĻLBOĻBGCSZEFTĻWFE
p
p
p
BUĻTJHFĻ"GCSZE
p
BUĻUSZLLFĻQòĻ':+6ĻFMMFSĻFOĻBOEFO
IPWFELJMEFLOBQĻ GFLTĻ/'&+# JLLFĻBUĻUBMF
FUĻMBOHUĻUSZLĻQòĻSBULOBQQFOĻUJMĻTUFNNF
TUZSJOH
*L‘NRGHWPMVKQPGTVKNUVGOOGUV[TKPI
p +PUVTWMVKQPĻ&OĻGVOLUJPO ĻEFSĻIKåMQFSĻEJH
NFEĻBUĻCMJWFĻGPSUSPMJHĻNFEĻTZTUFNFUĻPH
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
GSFNHBOHTNòEFOĻGPSĻBUĻHJWFĻLPNNBO
EPFS
p 5VGOOGVT‘PKPIĻ&OĻGVOLUJPO ĻTPNĻHĆS
EFUĻNVMJHUĻGPSĻTUFNNFTUZSJOHTTZTUFNFUĻBU
MåSFĻEJOĻTUFNNFĻPHĻVEUBMFĻBUĻLFOEF
'VOLUJPOFOĻHJWFSĻNVMJHIFEĻGPSĻBUĻTUFNNF
USåOFĻUPĻCSVHFSQSPGJMFS
)KåMQFGVOLUJPOFSOFĻLBOĻPHTòĻOòTĻWFEĻBU
USZLLFĻQòĻLOBQQFOĻ/;%#4ĻQòĻLPOUSPMQBOF
MFUĻJĻNJEUFSLPOTPMMFO ĻPHĻEFSFGUFSĻESFKFĻ670'
UJMĻEFUĻĆOTLFEFĻNFOVWBMH
+PUVTWMVKQP
*OTUSVLUJPOFOĻLBOĻTUBSUFTĻQòĻUPĻNòEFS
1$5
*OTUSVLUJPOFOĻPHĻTUFNNFUSåOJOHFOĻLBO
LVOĻTUBSUFT ĻOòSĻCJMFOĻFSĻQBSLFSFU
p 5SZLĻQòĻLOBQQFOĻUJMĻTUFNNFTUZSJOHĻPHĻTJH
4UFNNFJOTUSVLUJPOFS
p "LUJWFSĻJOTUSVLUJPOFOĻJĻNFOVTZTUFNFUĻ/;
%#4ĻVOEFSĻ+PFUVKNNKPIGT +PFUVKNNKPICH
UVGOOGUV[TKPI 8QKEGVWVQTKCNĻ'PS
CFTLSJWFMTFĻBGĻNFOVTZTUFNFU ĻTF
TJEFĻ
6OEFSWJTOJOHFOĻFSĻPQEFMUĻJĻUSFĻMFLUJPOFS ĻTPNĻJ
BMUĻUBHFSĻDBĻĻNJOVUUFSĻBUĻHFOOFNGĆSFĻ4ZTUF
NFUĻCFHZOEFSĻNFEĻEFOĻGĆSTUFĻMFLUJPOĻ'PSĻBU
TQSJOHFĻFOĻMFLUJPOĻPWFSĻPHĻHòĻUJMĻEFOĻOåTUF
+PHQVCKPOGPV
5VGOOGUV[TKPI OQDKNVGNGHQP
TLBMĻEVĻUSZLLFĻQòĻLOBQQFOĻUJMĻTUFNNFTUZSJOH
PHĻTJHFĻ/åTUFĻ(òĻUJMCBHFĻUJMĻEFOĻGPSFHò
FOEFĻMFLUJPOĻWFEĻBUĻTJHFĻ'PSFHòFOEF
"GTMVUĻJOTUSVLUJPOFOĻNFEĻFUĻMBOHUĻUSZLĻQò
LOBQQFOĻUJMĻTUFNNFTUZSJOH
5VGOOGVT‘PKPI
4ZTUFNFUĻWJTFSĻPQĻUJMĻĻTåUOJOHFS ĻTPNĻEV
LBOĻTJHFĻ4UFNNFUSåOJOHFOĻLBOĻTUBSUFTĻJ
NFOVTZTUFNFUĻ/;%#4ĻVOEFSĻ+PFUVKNNKPIGT
+PFUVKNNKPICHUVGOOGUV[TKPI 8QKEG
VTCKPKPIĻ7åMHĻNFMMFNĻ$TWIGTĻFMMFSĻ$TWIGT
Ļ'PSĻCFTLSJWFMTFĻBGĻNFOVTZTUFNFU ĻTF
TJEFĻ
&GUFSĻBUĻTUFNNFUSåOJOHFOĻFSĻBGTMVUUFU ĻTLBMĻEV
IVTLFĻBUĻJOETUJMMFĻEJOĻCSVHFSQSPGJMĻVOEFSĻ8QKEG
WUGTUGVVKPI
(NGTGKPFUVKNNKPIGTK/;%#4
p $TWIGTKPFUVKNNKPIĻĻ%FSĻLBOĻJOETUJMMFTĻUP
CSVHFSQSPGJMFS ĻGVOLUJPOFOĻBLUJWFSFTĻJ
NFOVTZTUFNFUĻ/;%#4ĻVOEFS
+PFUVKNNKPIGT +PFUVKNNKPICH
UVGOOGUV[TKPI 8QKEGWUGTUGVVKPI
7åMHĻNFMMFNĻ7UGTĻFMMFSĻ7UGTĻ'PS
CFTLSJWFMTFĻBGĻNFOVTZTUFNFU ĻTF
TJEFĻ
p .[FUV[TMGHQTUVGOOGĻĻ,BOĻåOESFTĻJ
NFOVTZTUFNFUĻ/;%#4ĻVOEFS
+PFUVKNNKPIGT +PFUVKNNKPICH
UVGOOGUV[TKPI .[FUV[TMGHQT
UVGOOGHGGFDCEMĻ'PSĻCFTLSJWFMTFĻBG
NFOVTZTUFNFU ĻTFĻTJEFĻ
$TWIGUVGOOGMQOOCPFQGT
'ĆSFSFOĻJOEMFEFSĻFOĻEJBMPHĻNFEĻTUFNNFLPN
NBOEPFSĻWFEĻBUĻUSZLLFĻQòĻLOBQQFOĻUJMĻTUFN
NFTUZSJOHĻ TFĻJMMVTUSBUJPOĻQòĻTJEFĻ /òSĻFOĻEJBMPHĻFSĻTUBSUFU ĻCMJWFSĻBMNJOEFMJHU
CSVHUFĻLPNNBOEPFSĻWJTUĻQòĻTLåSNFOĻ/FEUP
OFUĻUFLTUĻFMMFSĻUFLTUĻJĻQBSFOUFTĻJOEHòSĻJLLFĻJ
EFOĻUBMUFĻLPNNBOEP
/òSĻGĆSFSFOĻIBSĻMåSUĻTZTUFNFU ĻLBOĻIBOĻGSFN
TLZOEFĻLPNNBOEPEJBMPHFOĻPHĻTQSJOHF
JOTUSVLUJPOFSĻGSBĻTZTUFNFUĻPWFSĻWFEĻLPSUĻBU
USZLLFĻQòĻLOBQQFOĻUJMĻTUFNNFTUZSJOH
-QOOCPFQGTMCPIKXGURÌHNGTGOÌFGT
,PNNBOEPFOĻ5FMFGPOĻSJOHĻLPOUBLUĻLBO
GFLTĻVEUBMFTĻTPN
p 5FMFGPOĻĻ3JOHĻLPOUBLUĻĻ4JHĻ5FMFGPO
WFOUĻQòĻTZTUFNFUTĻTWBS ĻPHĻGPSUTåUĻEFSFG
UFSĻNFEĻBUĻTJHFĻ3JOHĻLPOUBLU
FMMFS
p 5FMFGPOĻSJOHĻLPOUBLUĻĻ4JHĻIFMFĻLPN
NBOEPFOĻJĻÁOĻTFLWFOT
*WTVKIMQOOCPFQGT
)VSUJHLPNNBOEPFSĻUJMĻUFMFGPOFOĻLBOĻGJOEFTĻJ
NFOVTZTUFNFUĻ/;%#4ĻVOEFSĻ+PFUVKNNKPIGT
+PFUVKNNKPICHUVGOOGUV[TKPI 8QKEG
%QOOCPFNKUVG 6GNGHQPMQOOCPFQGT
IFOIPMETWJTĻ)GPGTGNNGMQOOCPFQGTĻ'PS
CFTLSJWFMTFĻBGĻNFOVTZTUFNFU ĻTFĻTJEFĻ
4KPIVKNGVPWOOGT
4ZTUFNFUĻGPSTUòSĻUBMMFOFĻĻ OVM ĻUJMĻĻ OJ Ļ%JTTF
UBMĻLBOĻVEUBMFTĻJOEJWJEVFMU ĻJĻHSVQQFSĻQòĻGMFSF
UBMĻBEĻHBOHFOĻFMMFSĻIFMFĻOVNNFSFUĻQòĻÁO
HBOHĻ5BMĻIĆKFSFĻFOEĻĻ OJ ĻLBOĻTZTUFNFUĻJLLF
IòOEUFSF ĻGFLTĻFSĻĻ UJ ĻFMMFSĻĻ FMMFWF ĻJLLF
NVMJHU
'ĆMHFOEFĻFSĻFUĻFLTFNQFMĻQòĻFOĻEJBMPHĻNFE
TUFNNFLPNNBOEPFSĻ4ZTUFNFUTĻTWBSĻWBSJF
SFS ĻBGIåOHJHUĻBGĻTJUVBUJPOFO
$TWIGTGPUVCTVGTFKCNQIGPXGFCVUKIG
5FMFGPOĻĻSJOHĻOVNNFS
FMMFS
5FMFGPOĻSJOHĻOVNNFS
5[UVGOGVUUXCT
/VNNFS
$TWIGTGPUJCPFNKPI
#FHZOEĻBUĻTJHFĻUBMMFOFĻ TPNĻFOLFMUFĻUBM ĻEWT
TFLTPUUFTZWĻPTW ĻJĻUFMFGPOOVNNFSFUĻ)WJT
EVĻTJHFSĻGMFSFĻUBMĻPHĻIPMEFSĻQBVTF ĻWJMĻTZTUFNFU
HFOUBHFĻEFNĻPHĻEFSFGUFSĻTJHFĻ'PSUTåU
'PSUTåUĻNFEĻBUĻTJHFĻUBMMFOFĻ/òSĻEVĻFSĻGåSEJH
TLBMĻEVĻBGTMVUUFĻLPNNBOEPFOĻWFEĻBUĻTJHF
3JOH
``
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
+PHQVCKPOGPV
5VGOOGUV[TKPI OQDKNVGNGHQP
p %VĻLBOĻPHTòĻåOESFĻOVNNFSFUĻWFEĻBUĻTJHF
LPNNBOEPFSOFĻ,PSSJHFSĻ TPNĻGKFSOFS
EFOĻTJETUĻJOEUBMUFĻHSVQQFĻUBM ĻFMMFSĻ4MFU
TPNĻTMFUUFSĻIFMFĻEFUĻJOEUBMUFĻUFMFGPOOVN
NFS 1RMCNFHTCQRMCNFUNKUVG
.FEĻOFEFOTUòFOEFĻEJBMPHĻLBOĻEVĻGPSFUBHFĻFU
PQLBMEĻGSBĻFOĻBGĻEJOĻNPCJMUFMFGPOTĻPQLBMETMJ
TUFS
$TWIGTGPUVCTVGTFKCNQIGPXGFCVUKIG
5FMFGPOĻĻSJOHĻGSBĻPQLBMETMJTUF
FMMFS
5FMFGPOĻSJOHĻGSBĻPQLBMETMJTUF
'PSUTåUĻNFEĻBUĻTWBSFĻQòĻTZTUFNFUTĻJOTUSVLUJ
POFS
1RMCNFVKNGPMQPVCMV
/FEFOTUòFOEFĻEJBMPHĻHJWFSĻEJHĻNVMJHIFEĻGPS
BUĻSJOHFĻUJMĻEJOFĻGPSVEEFGJOFSFEFĻLPOUBLUFSĻJ
NPCJMUFMFGPOFO
$TWIGTGPUVCTVGTFKCNQIGPXGFCVUKIG
p )WJTĻEFSĻFSĻGMFSFĻLPOUBLUFSĻNFEĻMJHOFOEF
OBWOF ĻCMJWFSĻEFĻQSåTFOUFSFUĻQòĻEJTQMBZFU
JĻOVNNFSFSFEFĻSåLLFS ĻPHĻTZTUFNFU
CFEFSĻEJHĻPNĻBUĻWåMHFĻFUĻSåLLFOVNNFS
p )WJTĻEFSĻFSĻGMFSFĻSåLLFSĻQòĻMJTUFO ĻFOEĻEFS
LBOĻWJTFTĻTBNUJEJHU ĻGòSĻEVĻWFEĻBUĻTJHF
/FEĻNVMJHIFEĻGPSĻBUĻSVMMFĻOFEBEĻQò
MJTUFOĻ7FEĻBUĻTJHFĻ0QĻGòSĻEVĻNVMJHIFE
GPSĻBUĻSVMMFĻPQBEĻQòĻMJTUFO
1RMCNFVKNXQKEGOCKN
/FEFOTUòFOEFĻEJBMPHĻHJWFSĻEJHĻNVMJHIFEĻGPS
BUĻSJOHFĻUJMĻEJOĻWPJDFNBJMĻGPSĻBUĻLPOUSPMMFSF ĻPN
EVĻIBSĻGòFUĻOPHFOĻCFTLFEFSĻ5FMFGPOOVNNF
SFUĻUJMĻEJOĻWPJDFNBJMĻTLBMĻWåSFĻSFHJTUSFSFUĻJ
#MVFUPPUIŸGVOLUJPOFO ĻTFĻTJEFĻ
$TWIGTGPUVCTVGTFKCNQIGPXGFCVUKIG
5FMFGPOĻĻSJOHĻUJMĻWPJDFNBJM
FMMFS
5FMFGPOĻSJOHĻUJMĻWPJDFNBJM
'PSUTåUĻNFEĻBUĻTWBSFĻQòĻTZTUFNFUTĻJOTUSVLUJ
POFS
5FMFGPOĻĻSJOHĻLPOUBLU
FMMFS
5FMFGPOĻSJOHĻLPOUBLU
'PSUTåUĻNFEĻBUĻTWBSFĻQòĻTZTUFNFUTĻJOTUSVLUJ
POFS
)VTLĻQòĻGĆMHFOEF ĻOòSĻEVĻSJOHFSĻUJMĻFOĻLPOUBLU
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
+PHQVCKPOGPV
68
)GPGTGNV
1$5
%FUUFĻTZTUFNĻVOEFSTUĆUUFSĻLVOĻUWVETFO
EFMTFSĻJĻEFĻMBOEF ĻTPNĻTFOEFSĻJĻ.1&(
GPSNBUĻPHĻ%7#5TUBOEBSEFOĻ4ZTUFNFU
VOEFSTUĆUUFSĻJLLFĻUWVETFOEFMTFSĻJĻ.1&(
GPSNBUĻFMMFSĻBOBMPHFĻVETFOEFMTFS
1$5
5WCJMMFEFUĻWJTFTĻLVO ĻOòSĻCJMFOĻIPMEFSĻTUJMMF
/òSĻCJMFOĻLĆSFSĻNFEĻFOĻIBTUJHIFEĻQòĻPWFS
DBĻĻLNU ĻGPSTWJOEFSĻCJMMFEFU ĻPHĻ$KNNGFGT
KMMGVKNI‘PIGNKIGWM”TUNGPĻWJTFTĻQò
TLåSNFOĻ-ZEFOĻLBOĻEPHĻTUBEJHĻIĆSFTĻJ
NFMMFNUJEFOĻ#JMMFEFUĻLPNNFSĻJHFO ĻOòS
CJMFOĻIPMEFSĻTUJMMF
8+)6+)6
*ĻOPHMFĻMBOEFĻLSåWFTĻEFSĻUWMJDFOTĻUJMĻEFUUF
QSPEVLU
/GPWJÌPFVGTKPI
.FOVFSOFĻJĻ/'&+#ĻCFUKFOFTĻGSBĻNJEUFSLPOTPM
MFOĻPHĻLOBQQFSOF ĻQòĻSBUUFUĻ'PSĻHFOFSFMĻJOGPS
NBUJPOĻPNĻNFOVFS ĻTFĻTJEFĻĻPHĻNFOVP
WFSTJHU ĻTFĻTJEFĻ
'PSWBMHTLOBQQFS ĻJOEUBTUOJOHĻBGĻUBM
/BWJHFSĻJĻLBOBMMJTUFSĻFMMFSĻNFOVFSĻWFEĻBU
ESFKFĻ670'
#FLSåGUĻEJUĻWBMHĻFMMFSĻHòĻUJMĻNFOVFOĻWFEĻBU
USZLLFĻQòĻ1-/'07
':+6ĻĻGĆSFSĻPQBEĻJĻNFOVTZTUFNFU ĻBGCSZ
EFSĻEFOĻBLUVFMMFĻGVOLUJPO
%FOĻOåTUFĻUJMHåOHFMJHFĻLBOBMĻWJTFTĻWFE
ĻĻ
BUĻUSZLLFĻQòĻ
1XGTUKIV
1$5
)WJTĻCJMFOĻFSĻVETUZSFUĻNFEĻLOBQQFS ĻQòĻSBU
UFUĻPHFMMFSĻGKFSOCFUKFOJOH ĻLBOĻEFĻJĻGMFSFĻUJM
GåMEFĻCSVHFTĻJĻTUFEFUĻGPSĻLOBQQFSOFĻJĻNJE
UFSLPOTPMMFOĻ'PSĻCFTLSJWFMTFĻBGĻLOBQQFSOF
QòĻSBUUFU ĻTFĻTJEFĻĻ'PSĻCFTLSJWFMTFĻBG
GKFSOCFUKFOJOHFO ĻTFĻTJEFĻ
#JMFSĻNFEĻ34&ĻTMòSĻJLLFĻCBHTLåSNFOFĻGSB
1$5
.PEUBHFMTFOĻFSĻCòEFĻBGIåOHJHĻBG ĻIWPS
HPEĻTJHOBMTUZSLFOĻPHĻTJHOBMLWBMJUFUFOĻFS
5SBOTNJTTJPOFOĻLBOĻCMJWFĻGPSTUZSSFUĻBGĻGPS
TLFMMJHFĻGBLUPSFS ĻGFLTĻIĆKFĻCZHOJOHFS
FMMFSĻBUĻUWTFOEFSFOĻFSĻMBOHUĻWåLĻ%åLOJO
HFOĻLBOĻPHTòĻWBSJFSF ĻBGIåOHJHUĻBGĻIWPSĻJ
MBOEFUĻEVĻCFGJOEFSĻEJH
/'&+# ĻWJTFTĻFOĻHFOWFKTNFOVĻNFE
BMNJOEFMJHUĻBOWFOEUFĻNFOVQVOLUFS
-QPVTQNRCPGNKOKFVGTMQPUQN
/'&+#LOBQĻ%FOĻTFOFTUĻBLUJWFĻLJMEF
GFLTĻJ1PEŸĻFMMFSĻUW ĻBLUJWFSFTĻ)WJTĻFO
LJMEFĻFSĻBLUJWFSFU ĻPHĻEFSĻUSZLLFTĻQò
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
+PHQVCKPOGPV
68 5GVX
p
5SZLĻQò Ļ/'&+# ĻESFKĻ670' ĻJOEUJMĻ68
WJTFTĻQòĻTLåSNFO ĻUSZLĻQòĻ1-/'07
&OĻTĆHOJOHĻTUBSUFS ĻPHĻFGUFSĻFUĻLPSU
TUZLLFĻUJEĻWJTFTĻEFOĻTFOFTUĻBOWFOEUF
LBOBM
5MKHVGMCPCN
%FUĻFSĻNVMJHUĻBUĻTLJGUFĻLBOBMĻTPNĻGĆMHFS
p %SFKĻ670' ĻFOĻMJTUFĻNFEĻBMMFĻUJMHåOHFMJHF
LBOBMFSĻJĻPNSòEFUĻWJTFTĻ)WJTĻFOĻBGĻEJTTF
LBOBMFSĻBMMFSFEFĻIBSĻWåSFUĻHFNUĻTPNĻGPS
WBMH ĻWJTFTĻEFOTĻGPSWBMHTOVNNFSĻUJMĻIĆKSF
GPSĻLBOBMOBWOFUĻ'PSUTåUĻNFEĻBUĻESFKF
670'ĻUJMĻEFOĻĆOTLFEFĻLBOBM ĻPHĻUSZLĻQò
1-/'07
p 7FEĻBUĻUSZLLFĻQòĻGPSWBMHTLOBQQFSOFĻ p 7JBĻLPSUFĻUSZLĻQòĻLOBQQFSOFĻ ĻĻ
WJTFTĻEFOĻOåTUFĻUJMHåOHFMJHFĻLBOBMĻJ
PNSòEFU
1$5
)WJTĻCJMFOĻFSĻGMZUUFUĻJOEFOĻGPSĻMBOEFU ĻGPS
FLTFNQFMĻGSBĻFOĻCZĻUJMĻFOĻBOEFO ĻFSĻEFUĻJLLF
TJLLFSU ĻBUĻEFĻGPSVEJOETUJMMFEFĻLBOBMFSĻFSĻUJM
HåOHFMJHFĻQòĻEFUĻOZFĻTUFE ĻEBĻGSFLWFOT
PNSòEFUĻLBOĻIBWFĻåOESFUĻTJHĻ'PSFUBHĻTò
FOĻOZĻTĆHOJOHĻPHĻHFNĻFOĻOZĻMJTUFĻPWFSĻGPS
VEJOETUJMMFEFĻLBOBMFS ĻTFĻGVOLUJPOFO
(FNNFĻEFĻUJMHåOHFMJHFĻUWLBOBMFSĻTPN
GPSWBMH ĻTJEFĻ
1$5
)WJTĻEFSĻJLLFĻFSĻNPEUBHFMTFĻQòĻGPSWBMHT
LOBQQFSOF ĻLBOĻEFUĻTLZMEFT ĻBUĻCJMFOĻCFGJO
EFSĻTJHĻQòĻFUĻBOEFUĻTUFEĻFOEĻEFS ĻIWPSĻTĆH
OJOHFOĻBGĻUWLBOBMFSĻCMFWĻGPSFUBHFU ĻGFLT
IWJTĻCJMFOĻFSĻLĆSUĻGSBĻ5ZTLMBOEĻUJMĻ'SBOLSJH
4òĻLBOĻEFUĻWåSFĻOĆEWFOEJHUĻBUĻGPSFUBHFĻFU
OZUĻWBMHĻBGĻMBOEĻPHĻFOĻOZĻTĆHOJOH
5”IGGHVGTVXMCPCNGT.KUVGQXGT
HQTWFKPFUVKNNGFGMCPCNGT
5SZLĻJĻ57JOETUJMMJOHĻQòĻ1-/'07
%SFKĻ670'ĻUJMĻ68OGPW ĻPHĻUSZLĻQòĻ1-
/'07
%SFKĻ670'ĻUJMĻ8‘NINCPF ĻPHĻUSZLĻQòĻ1-
/'07
)WJTĻFUĻFMMFSĻGMFSFĻMBOEFĻUJEMJHFSFĻIBS
WåSFUĻWBMHU ĻWJTFTĻEFĻQòĻFOĻMJTUF
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
%SFKĻ670'ĻUJMĻFOUFOĻ#PFTGNCPFGĻFMMFSĻFU
BGĻEFĻUJEMJHFSFĻWBMHUFĻMBOEFĻ5SZLĻQòĻ1-
/'07
&OĻMJTUFĻPWFSĻBMMFĻUJMHåOHFMJHFĻMBOEF
WJTFT
%SFKĻ670'ĻUJMĻEFUĻĆOTLFEFĻMBOEĻ GFLT
%BONBSL ĻPHĻUSZLĻQòĻ1-/'07
&OĻBVUPNBUJTLĻTĆHOJOHĻFGUFSĻUJMHåOHF
MJHFĻUWLBOBMFSĻTUBSUFSĻ%FOOFĻTĆHOJOH
UBHFSĻMJEUĻUJEĻ*ĻNFMMFNUJEFOĻWJTFTĻCJMMF
EFUĻGPSĻIWFSĻLBOBM ĻEFSĻGJOEFT ĻPHĻTåU
UFTĻPQĻTPNĻGPSWBMHĻ/òSĻTĆHOJOHFOĻFS
BGTMVUUFU ĻWJTFTĻFOĻNFEEFMFMTF ĻPHĻCJMMF
EFUĻWJTFTĻ&OĻMJTUFĻPWFSĻGPSVEJOETUJMMFEF
LBOBMFSĻ NBLTĻĻGPSWBMH ĻFSĻOVĻPQSFU
UFUĻPHĻUJMHåOHFMJHĻ'PSĻBUĻTLJGUFĻLBOBM
TFĻTJEFĻ
4ĆHOJOHFOĻPHĻGPSWBMHTMBHSJOHFOĻLBOĻBGCSZEFT
NFEĻ':+6
-CPCNUV[TKPI
-JTUFOĻPWFSĻGPSVEJOETUJMMFEFĻLBOBMFSĻLBOĻSFEJ
HFSFTĻ%VĻLBOĻåOESFĻSåLLFGĆMHFOĻBGĻLBOBMFS
EFSĻWJTFTĻQòĻMJTUFOĻPWFSĻGPSVEJOETUJMMFEFĻLBOB
MFSĻ&OĻUWLBOBMĻLBOĻIBWFĻNFSFĻFOEĻÁOĻQMBET
QòĻMJTUFOĻPWFSĻGPSVEJOETUJMMFEFĻLBOBMFSĻ5W
LBOBMFSOFTĻQPTJUJPOĻLBOĻPHTòĻWBSJFSFĻQòĻMJTUFO
PWFSĻGPSVEJOETUJMMFEFĻLBOBMFS
+PHQVCKPOGPV
68
'PSĻBUĻåOESFĻSåLLFGĆMHFOĻQòĻMJTUFOĻPWFSĻGPS
VEJOETUJMMFEFĻLBOBMFSĻTLBMĻEVĻJĻ57JOETUJMMJOH
HòĻUJMĻ68OGPW 5QTVÏTUVCVKQPUNKUVG
%SFKĻ670'ĻUJMĻEFOĻLBOBM ĻEVĻWJMĻGMZUUFĻQò
MJTUFO ĻPHĻCFLSåGUĻNFEĻ1-/'07
%FOĻWBMHUFĻLBOBMĻGSFNIåWFT
%SFKĻ670'ĻUJMĻEFOĻOZFĻQMBETĻQòĻMJTUFO ĻPH
CFLSåGUĻNFEĻ1-/'07
,BOBMFSOFĻTLJGUFSĻQMBETĻNFEĻIJOBOEFO
&GUFSĻEFĻGPSVEJOETUJMMFEFĻLBOBMFSĻ NBLTĻ
GJOEFTĻBMMFĻEFĻĆWSJHFĻUJMHåOHFMJHFĻLBOBMFSĻJ
PNSòEFUĻ.BOĻLBOĻGMZUUFĻFOĻLBOBMĻPQĻUJMĻFO
QMBETĻQòĻMJTUFOĻPWFSĻGPSVEJOETUJMMFEFĻLBOBMFS
)GOOGFGVKNI‘PIGNKIGVXMCPCNGTUQO
HQTXCNI
)WJTĻCJMFOĻFSĻGMZUUFUĻJOEFOĻGPSĻMBOEFU ĻGPS
FLTFNQFMĻGSBĻFOĻCZĻUJMĻFOĻBOEFO ĻFSĻEFUĻJLLF
TJLLFSU ĻBUĻEFĻGPSVEJOETUJMMFEFĻLBOBMFSĻFSĻUJM
HåOHFMJHFĻQòĻEFUĻOZFĻTUFE ĻEBĻGSFLWFOTPNSò
EFUĻLBOĻIBWFĻåOESFUĻTJHĻ'PSFUBHĻTòĻFOĻOZ
TĆHOJOHĻPHĻHFNĻFOĻOZĻMJTUFĻPWFSĻGPSVEJOETUJM
MFEFĻLBOBMFS
&OĻBVUPNBUJTLĻTĆHOJOHĻFGUFSĻUJMHåOHF
MJHFĻUWLBOBMFSĻTUBSUFSĻ%FOOFĻTĆHOJOH
UBHFSĻMJEUĻUJEĻ*ĻNFMMFNUJEFOĻWJTFTĻCJMMF
EFUĻGPSĻIWFSĻLBOBM ĻEFSĻGJOEFT ĻPHĻTåU
UFTĻPQĻTPNĻGPSWBMHĻ/òSĻTĆHOJOHFOĻFS
BGTMVUUFU ĻWJTFTĻFOĻNFEEFMFMTF ĻPHĻCJMMF
EFUĻWJTFTĻ&OĻMJTUFĻPWFSĻGPSVEJOETUJMMFEF
LBOBMFSĻ NBLTĻĻGPSWBMH ĻFSĻOVĻPQSFU
UFUĻPHĻUJMHåOHFMJHĻ'PSĻBUĻTLJGUFĻLBOBM
TFĻTJEFĻ
5MCPPKPICHVXMCPCNGT
'VOLUJPOFOĻTĆHFSĻBVUPNBUJTLĻJHFOOFNĻGSF
LWFOTPNSòEFUĻFGUFSĻBMMFĻUJMHåOHFMJHFĻLBOBMFSĻJ
EFUĻPNSòEF ĻIWPSĻEVĻCFGJOEFSĻEJHĻ/òSĻFO
LBOBMĻFSĻGVOEFU ĻWJTFTĻEFOĻJĻDBĻĻTFLVOEFS
PHĻEFSFGUFSĻGPSUTåUUFSĻTĆHOJOHFOĻ4ĆHOJOHFO
TUBOETFTĻNFEĻ':+6Ļ%FSFGUFSĻGPSUTåUUFSĻWJT
OJOHĻBGĻEFOĻLBOBM ĻTPNĻEVĻMJHFĻIBSĻTFUĻQò
4ĆHOJOHFOĻQòWJSLFSĻJLLFĻMJTUFOĻPWFSĻGPSVEJOE
TUJMMFEFĻLBOBMFS
6GMUVVX
%FUĻFSĻNVMJHUĻBUĻTFĻUFLTUUWĻ(ĆSĻTPNĻGĆMHFS
5SZLĻQòĻ
OJOHFO
LOBQQFOĻQòĻGKFSOCFUKF
*OEUBTUĻTJEFOVNNFSFUĻ ĻDJGSF ĻNFEĻUBM
LOBQQFSOFĻ ĻGPSĻBUĻWåMHFĻTJEF
4JEFOĻWJTFTĻBVUPNBUJTL
*OEUBTUĻFUĻOZUĻTJEFOVNNFS ĻFMMFSĻUSZLĻQòĻGKFSO
CFUKFOJOHFOTĻLOBQQFSĻ ĻĻ ĻGPSĻBUĻHòĻUJM
OåTUFĻTJEF
(òĻUJMCBHFĻUJMĻUWCJMMFEFUĻNFEĻ':+6ĻFMMFSĻWFEĻBU
LOBQQFOĻQòĻGKFSOCFUKFOJOHFO
USZLLFĻQòĻ
%FUĻFSĻPHTòĻNVMJHUĻBUĻTUZSFĻUFLTUUWĻNFEĻEF
GBSWFEFĻLOBQQFSĻQòĻGKFSOCFUKFOJOHFO
+PHQTOCVKQPQOFGVCMVWGNNGRTQITCO
%SFKĻ670'ĻUJMĻ68OGPW ĻPHĻUSZLĻQòĻ1-
/'07
5SZLĻQòĻ+0(1LOBQQFOĻGPSĻBUĻGòĻJOGPSNBUJPO
PNĻEFUĻBLUVFMMFĻQSPHSBN ĻEFUĻOåTUFĻQSPHSBN
PHĻEFUTĻTUBSUUJETQVOLUĻ5SZLLFSĻNBOĻFOEOVĻFO
HBOHĻQòĻ+0(1LOBQQFOĻLBOĻNBOĻJĻOPHMFĻUJM
GåMEFĻGòĻZEFSMJHFSFĻJOGPSNBUJPOĻPNĻEFUĻBLUV
FMMFĻQSPHSBN ĻGFLTĻTUBSUĻPHĻTMVUUJETQVOLUĻPH
FOĻLPSUĻCFTLSJWFMTFĻBGĻEFUĻBLUVFMMFĻQSPHSBN
'PSĻNFSFĻJOGPSNBUJPOĻPNĻ+0(1LOBQQFO ĻTF
TJEFĻ
%SFKĻ670'ĻUJMĻ#WVQUVQTG ĻPHĻUSZLĻQòĻ1-
/'07
'PSĻBUĻWFOEFĻUJMCBHFĻUJMĻUWCJMMFEFUĻTLBMĻEV
WFOUFĻOPHMFĻTFLVOEFSĻFMMFSĻUSZLLFĻQòĻ':+6
5SZLĻJĻ57JOETUJMMJOHĻQòĻ1-/'07
"LUJWFSĻTLBOOJOHFOĻJĻ57JOETUJMMJOHĻVOEFSĻ68
OGPW 5ECP
``
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
+PHQVCKPOGPV
68 $KNNGFKPFUVKNNKPIGT
%VĻLBOĻKVTUFSFĻJOETUJMMJOHFSOFĻGPSĻMZTTUZSLFĻPH
LPOUSBTUĻ'PSĻOåSNFSFĻPQMZTOJOHFS ĻTF
TJEFĻ
/QFVCIGNUGPOKUVGU
)WJTĻNPEUBHFMTFOĻGPSTWJOEFSĻGPSĻEFOĻUWLBOBM
EFSĻWJTFT ĻGSZTFTĻCJMMFEFUĻ,PSUĻFGUFSĻLPNNFS
EFSĻFOĻNFEEFMFMTF ĻTPNĻJOGPSNFSFSĻPN ĻBU
NPEUBHFMTFOĻFSĻGPSTWVOEFUĻGPSĻEFOĻBLUVFMMF
UWLBOBM ĻPHĻBUĻFOĻOZĻTĆHOJOHĻFGUFSĻLBOBMFOĻFS
JĻHBOHĻ/òSĻNPEUBHFMTFOĻLPNNFSĻJHFO ĻTUBSUFS
WJTOJOHFOĻBGĻUWLBOBMFOĻNFEĻEFUĻTBNNFĻ%FU
FSĻOòSĻTPNĻIFMTUĻNVMJHUĻBUĻTLJGUFĻLBOBM ĻNFOT
NFEEFMFMTFOĻWJTFT
)WJTĻNFEEFMFMTFOĻ+PIGPOQFVCIGNUGU”IGT
WJTFT ĻIBSĻTZTUFNFUĻSFHJTUSFSFU ĻBUĻEFSĻJLLFĻFS
NPEUBHFMTFĻGPSĻOPHFOĻUWLBOBMFSĻ&OĻNVMJH
òSTBHĻLBOĻWåSF ĻBUĻFOĻMBOEFHSåOTFĻFSĻCMFWFU
QBTTFSFU ĻPHĻBUĻTZTUFNFUĻFSĻJOETUJMMFUĻUJMĻEFU
GPSLFSUFĻMBOEĻ4LJGUĻJĻTòĻGBMEĻUJMĻEFUĻLPSSFLUF
MBOEĻTPNĻCFTLSFWFUĻJĻ4ĆHFĻFGUFSĻUWLBOBMFS
-JTUFĻPWFSĻGPSVEJOETUJMMFEFĻLBOBMFS ĻTF
TJEFĻ
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
+PHQVCKPOGPV
(LGTPDGVLGPKPI
)GPGTGNV
'KFSOCFUKFOJOHFOĻLBOĻCSVHFTĻUJMĻBMMFĻGVOLUJPOFS
JĻ*OGPUBJONFOUTZTUFNFUĻ'KFSOCFUKFOJOHFOT
LOBQQFSĻIBSĻGVOLUJPOFSĻTWBSFOEFĻUJMĻLOBQ
QFSOFĻJĻNJEUFSLPOTPMMFOĻFMMFSĻLOBQQFSOF ĻQò
SBUUFU
/òSĻEVĻCSVHFSĻGKFSOCFUKFOJOHFO ĻTLBMĻEVĻGĆSTU
USZLLFĻGKFSOCFUKFOJOHFOTĻLOBQĻ
ĻUJMĻTUJMMJOH
(Ļ3FUĻEFSFGUFSĻGKFSOCFUKFOJOHFOĻNPEĻ*3NPE
UBHFSFO ĻTPNĻFSĻQMBDFSFUĻUJMĻIĆKSFĻGPSĻ+0(1
LOBQQFOĻ TFĻTJEFĻ ĻJĻNJEUFSLPOTPMMFO
#&8#45'.
0QCFWBSĻMĆTFĻHFOTUBOEF ĻGFLTĻNPCJMUFMF
GPO ĻLBNFSB ĻGKFSOCFUKFOJOHĻUJMĻFLTUSBĻVETUZS
PTW ĻJĻIBOETLFSVNNFUĻFMMFSĻBOESFĻSVN
&MMFSTĻLBOĻEFĻWFEĻIòSEĻPQCSFNTOJOHĻFMMFS
FOĻLPMMJTJPOĻTLBEFĻQFSTPOFSĻJĻCJMFO
(WPMVKQPGT
6CUV
(WPMVKQP
(ĻĻ4LåSNĻGPS
4LJGUFĻUJMĻOBWJHBUJPO
4LJGUFĻUJMĻSBEJPLJMEFĻ GFLTĻ(/
4LJGUFĻUJMĻNFEJFLJMEFĻ &KUM Ļ68
PTW
4LJGUFĻUJMĻ#MVFUPPUIŸĻIBOETGSFF
(òTQPMJOHĻUJMCBHF ĻTLJGUFĻTQPS
TBOH
"GTQJMMFIPMEFĻQBVTF
1$5
6ETåUĻJLLFĻGKFSOCFUKFOJOHFOĻGPSĻEJSFLUF
TPMMZTĻ GFLTĻQòĻJOTUSVNFOUCSåUUFU ĻĻEFS
LBOĻPQTUòĻQSPCMFNFSĻNFEĻCBUUFSJFSOF
4UBOETF
(òTQPMJOHĻGSFNBE ĻTLJGUFĻTQPS
TBOH
.FOV
5JMĻGPSFHòFOEF ĻBGCSZEFĻGVOLUJPO
TMFUUFĻJOEUBTUFEFĻUFHO
4WBSFSĻUJMĻ670'ĻJĻNJEUFSLPOTPMMFO
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
+PHQVCKPOGPV
(LGTPDGVLGPKPI 6CUV
(WPMVKQP
/BWJHFSFĻPQOFE
/BWJHFSĻUJMĻWFOTUSFIĆKSF
#FLSåGUFĻWBMHĻFMMFSĻHòĻUJMĻNFOV
TZTUFNFUĻGPSĻEFOĻWBMHUFĻLJMEF
.JOETLFĻMZETUZSLFO
ĦHFĻMZETUZSLFO
7FUMKHVPKPICHDCVVGTKGTK
HLGTPDGVLGPKPIGP
1$5
#BUUFSJFSOFTĻMFWFUJEĻFSĻUZQJTLĻĻòS
BGIåOHJHUĻBGĻIWPSĻNFHFUĻGKFSOCFUKFOJOHFO
CSVHFT
'KFSOCFUKFOJOHFOĻLĆSFSĻQòĻGJSFĻCBUUFSJFSĻBG
UZQFOĻ""-3
5BHĻFLTUSBĻCBUUFSJFSĻNFEĻWFEĻMBOHĻLĆSTFM
'PSWBMHĻBGĻLBOBMFS ĻJOEUBTUOJOHĻBG
UBMĻPHĻCPHTUBWFS
)VSUJHWBMHĻUJMĻGBWPSJUJOETUJMMJOH
*OGPSNBUJPOĻPNĻEFUĻBLUVFMMFĻQSP
HSBN ĻTBOHĻPTWĻ#SVHFTĻPHTò
OòSĻEFSĻFSĻNFSFĻJOGPSNBUJPOĻUJM
HåOHFMJH ĻFOEĻEFSĻLBOĻWJTFTĻQò
TLåSNFO
7BMHĻBGĻTQSPHĻQòĻMZETQPS
6OEFSUFLTUFS ĻWBMHĻBGĻTQSPHĻQò
UFLTU
5FLTUUW ĻUJMGSB
5SZLĻOFEĻQòĻCBUUFSJEåLTMFUĻPHĻTLVCĻEFUĻJ
SFUOJOHĻBGĻEFOĻJOGSBSĆEFĻMJOTF
5BHĻEFĻCSVHUFĻCBUUFSJFSĻVE ĻWFOEĻEFĻOZF
CBUUFSJFSĻFGUFSĻTZNCPMFSOFĻJĻCBUUFSJSVN
NFU ĻPHĻTåUĻEFNĻJOE
4åUĻEåLTMFUĻQòĻJHFO
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
1$5
#SVHUFĻCBUUFSJFSĻTLBMĻIòOEUFSFTĻQòĻFOĻNJM
KĆWFOMJHĻNòEF
+PHQVCKPOGPV
(PEFĻSòEĻPNĻLĆSTFM
#SåOETUPGQòGZMEOJOH
#SåOETUPG
0QMBEOJOHĻĻIZCSJECBUUFSJĻ
-BTUOJOH
#BHBHFSVN
,ĆSTFMĻNFEĻBOIåOHFS
#VHTFSJOHĻPHĻCKFSHOJOH
6/%&3Ļ,Ħ34-&/
7PFGTM”TUNGP
)QFGTÌFQOM”TUGN
)GPGTGNV
2NCPN‘IFKPM”TUGN
#FOZUĻFMESJGUĻTòĻNFHFUĻTPNĻNVMJHU
p )PMEĻJLLFĻCJMFOĻTUJMMFĻQòĻFOĻCBLLFĻNFE
p 'JOEĻVEĻBG ĻIWPSĻEFSĻFSĻMBEFTUBUJPOFS
p 7åMHĻQSJNåSUĻQBSLFSJOHTQMBETFSĻNFE
p #SVHĻNPUPSCSFNTOJOHĻPHĻCSVHĻESJGUT
MBEFTUBUJPO
p "GCBMBODFSĻTUSĆNGPSCSVHFUĻNFEĻTQFFEF
SFOĻPHĻVEOZUĻQòĻEFOOFĻNòEFĻEFOĻFMFLUSJ
TLFĻNPUPSTĻGPSEFMF
#&8#45'.
)VTL ĻBUĻCJMFOĻFSĻMZEMĆT ĻOòSĻEFOĻLVOĻESJWFT
BGĻFMNPUPSFOĻ%FUĻLBOĻEFSGPSĻWåSFĻTWåSU
GPSĻCĆSO ĻGPEHåOHFSF ĻDZLMJTUFSĻPHĻEZSĻBU
CFNåSLFĻCJMFO
1$5
(ĆSĻEFUĻUJMĻFOĻWBOFĻBMUJEĻBUĻQòCFHZOEFĻFO
LĆSTFMĻNFEĻGVMEUĻPQMBEFUĻIZCSJECBUUFSJ
-”TGVGMPQNQIK
&MNPUPSFOĻGVOHFSFSĻCòEFĻTPNĻNPUPSĻPHĻHFOF
SBUPSĻ7FEĻPQCSFNTOJOHĻVEOZUUFTĻCSFNTFLSBG
UFOĻUJMĻBUĻPQMBEFĻIZCSJECBUUFSJFUĻĻFOFSHJ ĻEFS
FMMFSTĻWJMMFĻWåSFĻHòFUĻUBCUĻTPNĻWBSNFFOFSHJ
TFĻTJEFĻ
)FSĻFSĻOPHMFĻSòE ĻEFSĻTåOLFSĻTUSĆNGPSCSVHFU
IWJMLFUĻHJWFSĻMåOHFSFĻNVMJHĻLĆSFTUSåLOJOH
VEFOĻBUĻĆHFĻSFKTFUJEFOĻFMMFSĻNJOETLFĻLĆSFHMå
EFO
TQFFEFSFOĻ#SVHĻESJGUTCSFNTFOĻJĻTUFEFU
CSFNTFOĻGPSTJHUJHUĻWFEĻPQCSFNTOJOHĻĻEFU
HFOPQMBEFSĻIZCSJECBUUFSJFUĻPHĻGPSMåOHFS
EFOĻNVMJHFĻLĆSFTUSåLOJOHĻNFEĻFMNPUPS
TFĻTJEFĻ
p )ĆKĻIBTUJHIFEĻĆHFSĻTUSĆNGPSCSVHFUĻCFUZ
EFMJHUĻQòĻHSVOEĻBGĻGPSĆHFUĻMVGUNPETUBOEĻ
FOĻGPSEPCMFUĻIBTUJHIFEĻGJSFEPCMFSĻMVGUNPE
TUBOEFO
p 7FEMJHFIPMEĻCJMFOĻSFHFMNåTTJHUĻĻGĆMHĻ7PM
WPTĻBOCFGBMFEFĻTFSWJDFJOUFSWBMMFS
p "UĻCVHTFSFĻFOĻBOEFOĻCJMĻCSVHFSĻNFHFUĻFMĻ
CSVHĻ#9&JOETUJMMJOHĻ4òĻPQMBEFTĻIZCSJE
CBUUFSJFUĻLPNCJOFSFUĻNFE ĻBUĻCJMFOTĻLĆSF
PHĻWFKFHFOTLBCFSĻGPSCFESFT ĻTFĻTJEFĻ
'PSĻNFSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFĻVOEFSĻPWFSTLSJGUFO
ĦLPOPNJLĆSTFM
7FGVGORGTCVWT
&MNPUPS ĻFMFLUSPOJLĻPHĻCBUUFSJFSĻGVOHFSFS
CFETUĻWFEĻDBĻĻˆ$Ļ/òSĻCJMFOĻFSĻUJMTMVUUFUĻUJM
FOĻTUJLLPOUBLU ĻLPOEJUJPOFSFTĻEFOĻUJMĻEFUĻPQUJ
NBMFĻUFNQFSBUVSPNSòEFĻ)WJTĻCJMFOĻTUBSUFTĻJ
LPMEUĻWFKS ĻFMMFSĻVOEFSĻLĆSTFMĻLPNNFSĻVEFOĻGPS
EFOTĻUJMMBEUFĻUFNQFSBUVSPNSòEF ĻTUBSUFSĻEFO
CSåOETUPGESFWOFĻWBSNFSĻPHĻFWFOUVFMUĻGPS
CSåOEJOHTNPUPSFOĻBVUPNBUJTL ĻTòĻEFSĻTLFS
PQWBSNOJOHĻ#JMFOĻLBOĻLĆSFTĻFMFLUSJTL ĻNFO
NFEĻOFETBUĻFGGFLU ĻIWJTĻUFNQFSBUVSFOĻCMJWFS
GPSĻMBW
5JMTWBSFOEFĻLBOĻEFUĻWåSFĻOĆEWFOEJHUĻBUĻLĆMF
TZTUFNFUĻOFEĻWFEĻLĆSTFMĻJĻWBSNUĻWFKS
1$5
)WJTĻVEFUFNQFSBUVSFOĻCMJWFSĻFLTUSFNUĻMBW
WJMĻEJFTFMNPUPSFOĻBMUJEĻWåSFĻJĻHBOH
ŽMQPQOKM”TUGN
"UĻLĆSFĻĆLPOPNJTLĻPHĻUBHFĻIFOTZOĻUJMĻNJMKĆFU
FSĻBUĻLĆSFĻGPSVETFFOEFĻPHĻKåWOUĻPHĻBU
BGQBTTFĻLĆSFNòEFOĻPHĻIBTUJHIFEFOĻFGUFSĻEFO
BLUVFMMFĻTJUVBUJPO
p ,ĆSĻJĻEFUĻIĆKFTUĻNVMJHFĻHFBS ĻUJMQBTTFUĻUJM
EFOĻBLUVFMMFĻUSBGJLTJUVBUJPOĻPHĻWFKĻĻMBWFSF
PNESFKOJOHTIBTUJHIFEĻHJWFSĻMBWFSFĻGPS
CSVH
p 6OEHòĻBUĻLĆSFĻNFEĻòCOFĻSVEFS
p 6OEHòĻIVSUJH ĻVOĆEWFOEJHĻBDDFMFSBUJPO
PHĻLSBGUJHĻPQCSFNTOJOH
p ,ĆSĻNFEĻLPSSFLUĻMVGUUSZLĻJĻEåLLFOF ĻTF
TJEFĻ
p 5ĆNĻCJMFOĻGPSĻVOĆEWFOEJHFĻUJOHĻĻKPĻNFSF
MBTU ĻEFTUPĻIĆKFSFĻGPSCSVH
7PFGTM”TUNGP
)QFGTÌFQOM”TUGN
p #SVHĻNPUPSCSFNTOJOHĻWFEĻPQCSFNTOJOH
EFSĻTòĻLBOĻTLFĻVEFOĻGBSFĻGPSĻBOESFĻUSBGJL
BOUFS
p 5BHMBTUĻPHĻTLJCPLTĻHJWFSĻTUĆSSFĻMVGUNPE
TUBOEĻPHĻĆHFSĻGPSCSVHFUĻĻGKFSOĻFOĻUBHCB
HBHFCåSFS ĻEFSĻJLLFĻBOWFOEFT
p
,ĆSĻJLLFĻNPUPSFOĻWBSNĻJĻUPNHBOHĻ,ĆSĻJ
TUFEFUĻNFEĻMFUĻCFMBTUOJOH ĻTòĻTOBSUĻEFUĻFS
NVMJHUĻĻFOĻLPMEĻNPUPSĻCSVHFSĻNFSF
CSåOETUPGĻFOEĻFOĻWBSN
4FĻNFSFĻJOGPSNBUJPOĻPHĻGMFSFĻSòEĻQòĻTJEFSOF
ĻPHĻ
#&8#45'.
4MVLĻBMESJHĻNPUPSFOĻVOEFSĻLĆSTFM ĻGFLT
OFEĻBEĻCBLLFĻ%FUĻEFBLUJWFSFSĻWJHUJHF
TZTUFNFSĻTPNĻGFLTĻTFSWPTUZSJOHĻPHĻCSFN
TFTFSWP
5VT”OHQTDTWIGTG
+PĻGMFSFĻTUSĆNGPSCSVHFSFĻJĻCJMFO ĻEFSĻFSĻTMòFUĻUJM
BUĻ GFLTĻTUFSFPBOMåH ĻFMPQWBSNFEFĻSVEFS
CBLTQFKMF ĻTåEFSĻPTW ĻEFTUPĻIĆKFSFĻFOFSHJ
GPSCSVH
-”TUGNKXCPF
#JMFOĻLBOĻLĆSFTĻHFOOFNĻFOĻWBOEEZCEFĻQòĻPQ
UJMĻĻDNĻNFEĻFOĻIBTUJHIFEĻQòĻIĆKTUĻĻLNU
7åSĻFLTUSBĻGPSTJHUJHĻWFEĻLĆSTFMĻHFOOFN
TUSĆNNFOEFĻWBOE
7FEĻLĆSTFMĻJĻWBOEĻTLBMĻIBTUJHIFEFOĻIPMEFT
MBW ĻPHĻCJMFOĻNòĻJLLFĻTUBOETFĻ/òSĻWBOEFUĻFS
QBTTFSFU ĻTLBMĻEFSĻUSZLLFTĻMFUĻQòĻCSFNTFQFEB
MFOĻGPSĻBUĻLPOUSPMMFSF ĻBUĻEFSĻPQOòTĻGVMEĻCSFN
TFWJSLOJOHĻ7BOEĻPHĻGFLTĻNVEEFSĻLBOĻHĆSF
CSFNTFCFMåHOJOHFSOFĻWòEFĻNFEĻGPSTJOLFU
CSFNTFWJSLOJOHĻUJMĻGĆMHF
p 3FOHĆSĻEFĻFMFLUSJTLFĻLPOUBLUFSĻUJMĻFMFLUSJTL
SJTJLPĻGPS ĻBUĻNPUPSFOĻPHĻLĆMFTZTUFNFUĻPWFS
PQIFEFTĻĻTåSMJHUĻWFEĻUVOHĻMBTU
'PSĻPQMZTOJOHFSĻPNĻPWFSPQIFEOJOHĻWFEĻLĆSTFM
NFEĻBOIåOHFS ĻTFĻTJEFĻ
p 'KFSOĻFLTUSBĻMZHUFS ĻTPNĻFSĻQMBDFSFUĻGPSBO
LĆMFSHJUUFSFUĻWFEĻLĆSTFMĻJĻWBSNUĻWFKS
p )WJTĻUFNQFSBUVSFOĻJĻNPUPSFOTĻLĆMFTZTUFN
CMJWFSĻGPSĻIĆK ĻUåOEFTĻJOGPSNBUJPOTEJT
QMBZFUTĻBEWBSTFMTTZNCPMĻPHĻWJTFSĻUFLTU
NFEEFMFMTFOĻ*”LOQVQTVGOR5VCPFU
UVTCMUĻ4UBOETĻCJMFOĻQòĻFOĻTJLLFSĻNòEF
PHĻMBEĻNPUPSFOĻHòĻJĻUPNHBOHĻJĻOPHMF
NJOVUUFSĻGPSĻBUĻLĆMFĻBG
NPUPSWBSNFSĻPHĻBOIåOHFSLPCMJOHĻFGUFS
LĆSTFMĻJĻWBOEĻPHĻMFS
p -BEĻJLLFĻCJMFOĻTUòĻJĻWBOEĻUJMĻPWFSĻUåSTL
MFSOFĻJĻMåOHFSFĻUJE ĻEBĻEFUĻLBOĻGPSòSTBHF
GFKMĻJĻCJMFOTĻFMFLUSJTLFĻBOMåH
8+)6+)6
p )WJTĻUFLTUNFEEFMFMTFOĻ*”LOQVQTVGOR
%FSĻLBOĻPQTUòĻNPUPSTLBEF ĻIWJTĻEFSĻUSåO
HFSĻWBOEĻJOEĻJĻMVGUGJMUSFU
)WJTĻEZCEFOĻFSĻTUĆSSFĻFOEĻĻDN ĻLBOĻEFS
USåOHFĻWBOEĻJOEĻJĻHFBSLBTTFOĻ%FSWFE
SFEVDFSFTĻPMJFSOFTĻTNĆSFFWOF ĻPHĻEF
QòHåMEFOEFĻTZTUFNFSTĻMFWFUJEĻGPSLPSUFT
7FEĻNPUPSTUPQĻJĻWBOEĻGPSTĆHĻJLLFĻPNTUBSU
ĻCVHTFSĻCJMFOĻVEĻBGĻWBOEFUĻUJMĻFUĻWåSLTUFE
ĻFUĻBVUPSJTFSFUĻ7PMWPWåSLTUFEĻBOCFGBMFT
3JTJLPĻGPSĻNPUPSIBWFSJ
/QVQTIGCTMCUUGQIM”NGU[UVGO
6OEFSĻTåSMJHFĻGPSIPME ĻGFLTĻWFEĻLĆSTFMĻJ
TUåSLUĻCBLLFUĻUFSSåOĻPHĻWBSNUĻWFKS ĻFSĻEFS
p
5NWMOQVQTĻFMMFSĻ.CXM”NGX‘UMG5VCPFU
OQVQTĻWJTFT ĻTLBMĻNPUPSFOĻTUBOETFT ĻFGUFS
BUĻCJMFOĻFSĻTUBOETFU
7FEĻPWFSPQIFEOJOHĻJĻHFBSLBTTFOĻBLUJWF
SFTĻFOĻJOECZHHFUĻCFTLZUUFMTFTGVOLUJPO
TPNĻCMBĻUåOEFSĻJOTUSVNFOUQBOFMFUT
BEWBSTFMTTZNCPMĻPHĻWJTFSĻUFLTUNFEEFMFM
TFOĻ6TCPUOQNKGVGOR0GFU‘V
JCUVKIJGFĻFMMFSĻ6TCPUOQNKGVGOR
5VCPFUUKMMGTVĻĻGĆMHĻEFOĻHJWOFĻBOCFGB
MJOH ĻPHĻTåUĻIBTUJHIFEFOĻOFE ĻFMMFSĻTUBOET
CJMFOĻQòĻFOĻTJLLFSĻNòEFĻ-BEĻEFSFGUFS
NPUPSFOĻHòĻJĻUPNHBOHĻJĻOPHMFĻNJOVUUFSĻGPS
BUĻMBEFĻHFBSLBTTFOĻBGLĆMF
7PFGTM”TUNGP
)QFGTÌFQOM”TUGN
p *ĻUJMGåMEFĻBGĻPWFSPQIFEOJOHĻGSBLPCMFT
CJMFOTĻBJSDPOEJUJPOĻNVMJHWJTĻNJEMFSUJEJHU
p
4UBOETĻJLLFĻNPUPSFOĻTUSBLTĻWFEĻTUPQĻFGUFS
IòSEĻLĆSTFM
1$5
%FUĻFSĻOPSNBMU ĻBUĻNPUPSFOTĻLĆMFWFOUJMBUPS
BSCFKEFSĻFUĻTUZLLFĻUJE ĻFGUFSĻBUĻNPUPSFOĻFS
TUBOETFU
¯DGPDCIMNCR
p
p
p
p
1XGTDGNCUVKMMGUVCTVDCVVGTKGV
%FĻFMFLUSJTLFĻGVOLUJPOFSĻJĻCJMFOĻCFMBTUFSĻTUBSU
CBUUFSJFUĻJĻGPSTLFMMJHĻHSBEĻ#SVHĻJLLFĻOĆHMFQP
TJUJPOĻ++ ĻOòSĻNPUPSFOĻFSĻTUBOETFUĻ#SVHĻJĻTUF
EFUĻJOETUJMMJOHĻ+ĻĻTòĻCSVHFTĻEFSĻNJOESFĻTUSĆN
'PSĻNFSFĻJOGPSNBUJPOĻPNĻOĆHMFQPTJUJPO ĻTF
TJEFĻ
7åSĻPHTòĻPQNåSLTPNĻQò ĻBUĻGPSTLFMMJHUĻUJMCF
IĆSĻCFMBTUFSĻEFUĻFMFLUSJTLFĻBOMåHĻ#SVHĻJLLF
GVOLUJPOFS ĻEFSĻCSVHFSĻNFHFOĻTUSĆN ĻOòS
NPUPSFOĻJLLFĻFSĻJĻHBOHĻ&LTFNQMFSĻQòĻEJTTF
GVOLUJPOFSĻFS
GPSSVEFWJTLFS F
MZEBOMåHĻ IĆKĻMZETUZSLF )WJTĻTUBSUCBUUFSJFUTĻTQåOEJOHĻFSĻMBW ĻWJTFS
JOGPSNBUJPOTEJTQMBZFUĻUFLTUFOĻ.CX
DCVVGTKUR‘P0GFUCVUVT”OHQTDĻ&OFSHJTQB
SFGVOLUJPOFOĻTMòSĻEFSFGUFSĻWJTTFĻGVOLUJPOFSĻGSB
FMMFSĻSFEVDFSFSĻEFN ĻGFLTĻLBCJOFCMåTFSĻPH
FMMFSĻMZEBOMåH
p
#&8#45'.
,ĆSĻJLLFĻNFEĻCBHLMBQQFOĻòCFOĻ(JGUJH
VETUĆEOJOHTHBTĻLBOĻTVHFTĻJOEĻJĻCJMFOĻWJB
CBHBHFSVNNFU
LBCJOFCMåTFS
MZHUFS
0QMBEĻTUBSUCBUUFSJFUĻWFEĻBUĻTUBSUFĻNPUPSFO
PHĻMBEĻEFOĻEFSFGUFSĻGPSUTåUUFĻJĻNJOETUĻ
NJOVUUFSĻĻTUBSUCBUUFSJFUĻPQMBEFTĻCFESF
VOEFSĻLĆSTFMĻFOEĻNFEĻNPUPSFOĻJĻUPN
HBOH ĻOòSĻCJMFOĻIPMEFSĻTUJMMF
+PFGPGPN‘PIGTGTGLUG
p ,POUSPMMÁS ĻBUĻNPUPSFOĻGVOHFSFS ĻTPNĻEFO
TLBM ĻPHĻBUĻCSåOETUPGGPSCSVHFUĻFSĻOPSNBMU
p
,POUSPMMÁS ĻBUĻEFSĻJLLFĻMåLLFSĻCFO[JO ĻPMJF
FMMFSĻBOEFOĻWåTLFĻVE
p ,POUSPMMÁSĻBMMFĻQåSFSĻPHĻEåLLFOFTĻNĆO
TUFSEZCEF
p *ĻWJTTFĻMBOEFĻLSåWFSĻMPWFO ĻBUĻNBOĻNFEGĆ
SFSĻFOĻBEWBSTFMTUSFLBOU
8KPVGTM”TUGN
*OEFOĻEFOĻLPMEFĻòSTUJEĻCĆSĻJTåSĻOFEFOTUò
FOEFĻLPOUSPMMFSFT
p ,ĆMFWåTLFOĻTLBMĻJOEFIPMEFĻNJOETUĻĻ
HMZLPMĻ%FUUFĻCMBOEJOHTGPSIPMEĻCFTLZUUFS
NPUPSFOĻNPEĻGSPTUTQSåOHOJOHĻOFEĻUJM
DBĻĻˆ$Ļ'PSĻBUĻPQOòĻCFETUĻNVMJHĻGSPTU
CFTLZUUFMTFĻCĆSĻGPSTLFMMJHFĻUZQFSĻHMZLPM
JLLFĻCMBOEFT
p #SåOETUPGUBOLFOĻCĆSĻWåSFĻHPEUĻGZMEUĻPQ
GPSĻBUĻGPSIJOESF ĻBUĻEFSĻEBOOFTĻLPOEFOT
WBOE
p .PUPSPMJFOTĻWJTLPTJUFUĻFSĻWJHUJHĻ0MJFĻNFE
MBWFSFĻWJTLPTJUFUĻ UZOEFSFĻPMJF ĻMFUUFSĻTUBS
UFOĻJĻLPMEUĻWFKSĻPHĻSFEVDFSFSĻPHTòĻCSåOE
TUPGGPSCSVHFU ĻNFOTĻNPUPSFOĻFSĻLPMEĻ'PS
NFSFĻJOGPSNBUJPOĻPNĻFHOFEFĻPMJFUZQFS ĻTF
TJEFĻ
8+)6+)6
0MJFĻNFEĻMBWĻWJTLPTJUFUĻNòĻJLLFĻBOWFOEFT
UJMĻIòSEĻLĆSTFMĻFMMFSĻJĻWBSNUĻWFKS
p 4UBSUCBUUFSJFUTĻUJMTUBOEĻPHĻMBEFOJWFBVĻCĆS
VOEFSTĆHFTĻ,PMEUĻWFKSĻTUJMMFSĻTUĆSSFĻLSBWĻUJM
TUBSUCBUUFSJFU ĻTBNUJEJHĻNFEĻBUĻEFUTĻLBQB
DJUFUĻSFEVDFSFT
p #SVHĻTQSJOLMFSWåTLFĻGPSĻBUĻVOEHòĻJTEBO
OFMTFĻJĻTQSJOLMFSWåTLFCFIPMEFSFO
'PSĻBUĻPQOòĻCFETUĻNVMJHUĻWFKHSFCĻBOCFGBMFS
7PMWPĻWJOUFSEåLĻQòĻBMMFĻGJSFĻIKVM ĻIWJTĻEFSĻFS
SJTJLPĻGPSĻTOFĻFMMFSĻJT
7PFGTM”TUNGP
)QFGTÌFQOM”TUGN
1$5
*ĻOPHMFĻMBOEFĻFSĻEFUĻMPWQMJHUJHUĻBUĻBOWFOEF
WJOUFSEåLĻ1JHEåLĻFSĻJLLFĻUJMMBEUĻJĻBMMF
MBOEF
)NCVH”TG
ĦWĻEJHĻJĻHMBUGĆSFLĆSTFMĻVOEFSĻLPOUSPMMFSFEF
GPSIPMEĻGPSĻBUĻMåSF ĻIWPSEBOĻCJMFOĻSFBHFSFS
.‘PIGTGUVKNUVCPF
6OEFSĻOPSNBMĻPQMBEOJOHĻBGĻFUĻIZCSJECBUUFSJ
BOWFOEFTĻFOĻEFMĻBGĻMBEFTUSĆNNFOĻUJMĻBUĻIPMEF
CJMFOTĻESJWTZTUFNĻLĆSFLMBSU ĻJTåSĻUJMĻTUZSJOHĻBG
IZCSJECBUUFSJFUTĻUFNQFSBUVSĻ)WJTĻCJMFOĻJLLF
TLBMĻCSVHFTĻJĻOPHMFĻEBHF ĻLBOĻEFSĻTQBSFT
FOFSHJĻWFEĻJLLFĻBUĻTUBSUFĻGPSLPOEJUJPOFSJOH
)WJTĻCJMFOĻJLLFĻTLBMĻCSVHFTĻJĻMåOHFSFĻUJE ĻIBS
IZCSJECBUUFSJFUĻCFETUĻBG ĻBUĻCJMFOĻQBSLFSFTĻQò
FUĻLĆMJHUĻTUFE
4‘MMGXKFFG
5VT”OHQTDTWIGTG
'PSĻBUĻGòĻEFOĻMåOHTUĻNVMJHFĻLĆSFTUSåLOJOH
WFEĻFMESJGUĻTLBMĻNBOĻWFEĻLĆSTFMĻJĻFMCJMĻPHTò
UåOLFĻQòĻBUĻTQBSFĻTUSĆNĻ+PĻGMFSFĻGPSCSVHFSF
TUFSFPBOMåH ĻFMPQWBSNFEFĻSVEFSTQFKMF
TåEFS ĻNFHFUĻLPMEĻMVGUĻGSBĻLMJNBBOMåHHFU
PTW ĻEFSĻFSĻTMòFUĻUJM ĻEFTUPĻLPSUFSFĻCMJWFSĻEFO
NVMJHFĻLĆSFTUSåLOJOH
'PSĻNFSFĻJOGPSNBUJPOĻPNĻSåLLFWJEEFĻWFE
FMESJGU ĻTFĻTJEFĻ
1$5
6EĻPWFSĻIĆKUĻTUSĆNGPSCSVHĻJĻLBCJOFOĻLBO
PHTòĻIĆKĻIBTUJHIFE ĻLSBGUJHFĻBDDFMFSBUJPOFS
UVOHĻMBTUĻPHĻLĆSTFMĻPQĻBEĻCBLLFĻSFEVDFSF
EFOĻNVMJHFĻLĆSFTUSåLOJOH
7PFGTM”TUNGP
$T‘PFUVQHRÌH[NFPKPI
$T‘PFUVQHRÌH[NFPKPI
¯DPKPIQINWMPKPICHVCPMF‘MUGN
¯DPKPIQINWMPKPICH
VCPMF‘MUGNMNCRRGP
5BOLEåLTFMLMBQQFOĻLBOĻòCOFTĻNBOVFMU ĻOòS
FMFLUSJTLĻòCOJOHĻJOEFĻGSBĻLBCJOFOĻJLLFĻFS
NVMJH
èCOĻUBOLEåLTFMLMBQQFOĻNFEĻLOBQQFOĻQò
CFMZTOJOHTQBOFMFUĻĻLMBQQFOĻòCOFS ĻOòSĻLOBQ
QFOĻTMJQQFT
1JMFOĻQòĻJOGPSNBUJPOTEJTQMBZFUTĻTZN
CPMĻNJOEFSĻPN ĻQòĻIWJMLFOĻTJEFĻBG
CJMFOĻUBOLEåLTMFUĻFSĻQMBDFSFU
p ,MBQQFOĻMVLLFTĻWFEĻBUĻUSZLLFĻEFOĻJOE
JOEUJMĻEFSĻIĆSFTĻFUĻLMJL
/CPWGNÌDPKPICHVCPMF‘MUGNMNCR
èCOGKFSOĻTJEFLMBQQFOĻJĻCBHBHFSVNNFUĻ J
TBNNFĻTJEFĻTPNĻUBOLEåLTFMLMBQQFO 6EWJEòCOĻFOĻQFSGPSFSFUĻEFMĻJĻJTPMFSJOHFO
PHĻGJOEĻFOĻHSĆOGBSWFUĻMJOFĻNFEĻIòOEUBH
GSFN
5SåLĻGPSTJHUJHUĻMJOFOĻMJHFĻCBHVE ĻJOEUJM
UBOLEåLTFMLMBQQFOĻòCOFTĻNFEĻFUĻLMJL
8+)6+)6
5SåLĻGPSTJHUJHUĻJĻMJOFOĻĻLVOĻNJOJNBMĻLSBGUĻFS
OĆEWFOEJHĻGPSĻBUĻVEMĆTFĻLMBQQFOTĻMòT
6CPMF‘MUNGVMCPRCTMGTGURÍMNCRRGP
7FEĻIĆKFĻVEFUFNQFSBUVSFSĻLBOĻEFSĻPQTUòĻFU
WJTUĻPWFSUSZLĻJĻUBOLFOĻ*ĻHJWFUĻGBMEĻCĆSĻEåLTMFU
òCOFTĻMBOHTPNU
p &GUFSĻQòGZMEOJOHĻTLBMĻEåLTMFUĻTåUUFTĻQò
JHFOĻPHĻESFKFT ĻJOEUJMĻEFSĻIĆSFTĻFUĻFMMFS
GMFSFĻLMJL
2ÌH[NFPKPICHDT‘PFUVQH
p 0WFSGZMEĻJLLFĻUBOLFOĻ"GCSZE ĻOòSĻQVN
QFOTĻEZTFĻTMòSĻGSB
1$5
&OĻPWFSGZMEUĻUBOLĻLBOĻMĆCFĻPWFSĻJĻWBSNU
WFKS
7PFGTM”TUNGP
$T‘PFUVQH
)GPGTGNVQODT‘PFUVQH
%FSĻCĆSĻJLLFĻCSVHFTĻCSåOETUPGĻBGĻMBWFSFĻLWBMJ
UFUĻFOEĻTPNĻBOCFGBMFUĻBGĻ7PMWP ĻEBĻNPUPSZEFM
TFOĻPHĻCSåOETUPGGPSCSVHFUĻFMMFSTĻGPSSJOHFT
#&8#45'.
6OEHòĻBMUJEĻJOEòOEJOHĻBGĻCSåOETUPGEBNQF
PHĻBUĻGòĻTUåOLĻBGĻCSåOETUPGĻJĻĆKOFOF
7FEĻCSåOETUPGĻJĻĆKOFOFĻ'KFSOĻFWFOUVFMMF
LPOUBLUMJOTFS ĻTLZMĻĆKOFOFĻNFEĻSJHFMJHU
WBOEĻJĻNJOETUĻĻNJOVUUFSĻPHĻTĆHĻMåHF
IKåMQ
#SåOETUPGĻNòĻBMESJHĻJOEUBHFTĻ#SåOETUPG
GFSĻTPNĻCFO[JO ĻCJPFUIBOPMĻPHĻCMBOEJOHFS
IFSBG ĻPHĻEJFTFMĻFSĻNFHFUĻHJGUJHU ĻPHĻLBO
GPSòSTBHFĻQFSNBOFOUĻTLBEFĻFMMFSĻEĆETGBME
IWJTĻEFĻJOEUBHFTĻ4ĆHĻTUSBLTĻMåHFIKåMQ
IWJTĻCSåOETUPGĻFSĻCMFWFUĻJOEUBHFU
#&8#45'.
#SåOETUPGĻEFSĻTQJMEFTĻQòĻKPSEFO ĻLBO
BOUåOEFT
4MVLĻGPSĻEFOĻCSåOETUPGESFWOFĻWBSNFS
JOEFOĻCSåOETUPGQòGZMEOJOHĻQòCFHZOEFT
#åSĻBMESJHĻFOĻUåOEUĻNPCJMUFMFGPOĻVOEFS
CSåOETUPGQòGZMEOJOHĻ3JOHFTJHOBMFSĻLBO
EBOOFĻHOJTUFSĻPHĻBOUåOEFĻCFO[JOEBN
QFOF ĻIWJMLFUĻLBOĻGĆSFĻUJMĻCSBOEĻPHĻQFSTPO
TLBEFS
8+)6+)6
#MBOEJOHĻBGĻGPSTLFMMJHFĻCSåOETUPGUZQFSĻFMMFS
CSVHĻBGĻCSåOETUPG ĻEFSĻJLLFĻBOCFGBMFT
PQIåWFSĻ7PMWPTĻHBSBOUJFSĻPHĻFWFOUVFMMF
TVQQMFSFOEFĻTFSWJDFBGUBMFSĻĻEFUUFĻHåMEFS
BMMFĻNPUPSFSĻ#FNåSLĻ%FUĻHåMEFSĻJLLF
CJMFSĻNFEĻNPUPSFS ĻEFSĻFSĻUJMQBTTFUĻUJMĻBU
LĆSFĻQòĻFUIBOPMCSåOETUPG & 1$5
&LTUSFNFĻWFKSGPSIPME ĻLĆSTFMĻNFEĻBOIåO
HFSĻFMMFSĻLĆSTFMĻJĻTUPSFĻIĆKEFSĻJĻLPNCJOBUJPO
NFEĻCSåOETUPGLWBMJUFUĻFSĻGBLUPSFS ĻEFSĻLBO
JOEWJSLFĻQòĻCJMFOTĻQSåTUBUJPOTFWOF
-CVCN[UCVQTGT
,BUBMZTBUPSFSOFĻIBSĻUJMĻGPSNòMĻBUĻSFOTFĻVETUĆE
OJOHTHBTTFOĻ%FĻFSĻQMBDFSFUĻUåUĻQòĻNPUPSFO
TòĻEFĻIVSUJHUĻLPNNFSĻPQĻQòĻEFSFTĻESJGUTUFN
QFSBUVS
,BUBMZTBUPSFSOFĻCFTUòSĻBGĻFOĻNPOPMJUĻ LFSB
NJLTUFOĻFMMFSĻNFUBM ĻNFEĻLBOBMFSĻ,BOBMWåH
HFOFĻFSĻCFMBHUĻNFEĻQMBUJOSPEJVNQBMMBEJVN
%JTTFĻNFUBMMFSĻWBSFUBHFSĻLBUBMZTBUPSGVOLUJP
OFO ĻEWTĻEFĻGSFNTLZOEFSĻEFOĻLFNJTLFĻQSP
DFTĻVEFOĻTFMWĻBUĻGPSCSVHFT
.CODFCUQPFG6/KNVH”NGT
-BNCEBTPOEFOĻJOEHòSĻJĻFUĻSFHVMFSJOHTTZ
TUFN ĻTPNĻIBSĻUJMĻPQHBWFĻBUĻSFEVDFSFĻVETMJQ
QFUĻPHĻGPSCFESFĻVEOZUUFMTFOĻBGĻCSåOETUPGGFU
&OĻJMUGĆMFSĻPWFSWòHFSĻJMUJOEIPMEFUĻJĻEFĻVETUĆE
OJOHTHBTTFS ĻEFSĻLPNNFSĻVEĻBGĻNPUPSFO
.òMFWåSEJFOĻGSBĻBOBMZTFOĻBGĻVETUĆEOJOHTHBT
TFOĻTFOEFTĻUJMĻFUĻFMFLUSPOJTLĻTZTUFN ĻTPN
LPOUJOVFSMJHUĻTUZSFSĻJOETQSĆKUOJOHTWFOUJMFSOF
'PSIPMEFUĻNFMMFNĻEFUĻCSåOETUPGĻPHĻEFOĻMVGU
EFSĻUJMGĆSFTĻNPUPSFO ĻSFHVMFSFTĻLPOTUBOU
3FHVMFSJOHFOĻTLBCFSĻPQUJNBMFĻGPSIPMEĻGPSĻFO
FGGFLUJWĻGPSCSåOEJOH ĻPHĻEFSNFEĻSFEVLUJPO ĻBG
EFĻTLBEFMJHFĻTUPGGFSĻ LVMCSJOUFS ĻLVMJMUFĻPH
LWåMTUPGPYJEFS ĻWFEĻIKåMQĻBGĻFOĻUSFWFKTLBUBMZ
TBUPS
&KGUGN
#SVHĻLVOĻEJFTFMCSåOETUPGĻGSBĻWFMLFOEUFĻQSP
EVDFOUFSĻ1òGZMEĻBMESJHĻEJFTFMĻBGĻUWJWMTPNĻLWB
MJUFUĻ%JFTFMCSåOETUPGĻTLBMĻPQGZMEFĻOPSNFO
&/ĻĻFMMFSĻ+*4Ļ,Ļ%JFTFMNPUPSFSĻFSĻGĆM
TPNNFĻPWFSĻGPSĻGPSVFOJOHĻJĻCSåOETUPGGFU
GFLTĻGPSĻNBOHFĻTWPWMQBSUJLMFS
7FEĻMBWFĻUFNQFSBUVSFSĻ Ļˆ$ĻUJMĻĻˆ$ ĻLBO
EJFTFMCSåOETUPGĻHJWFĻFOĻQBSBGGJOVEGåMEOJOH
IWJMLFUĻLBOĻHJWFĻTUBSUWBOTLFMJHIFEFSĻ%FĻTUĆSSF
PMJFTFMTLBCFSĻIBSĻPHTòĻFUĻTåSMJHUĻEJFTFM
CSåOETUPG ĻTPNĻFSĻCFSFHOFUĻUJMĻUFNQFSBUVSFS
7PFGTM”TUNGP
$T‘PFUVQH
PNLSJOHĻGSZTFQVOLUFUĻ%FUUFĻFSĻNFSFĻMFUGMZ
EFOEFĻWFEĻMBWFĻUFNQFSBUVSFSĻPHĻSFEVDFSFS
SJTJLPFOĻGPSĻVETLJMMFMTFĻBGĻQBSBGGJO
3JTJLPFOĻGPSĻLPOEFOTWBOEĻJĻUBOLFOĻSFEVDFSFT
IWJTĻUBOLFOĻIPMEFTĻHPEUĻGZMEUĻPQĻ,POUSPMMÁS
WFEĻUBOLOJOH ĻBUĻEFSĻFSĻSFOUĻPNLSJOHĻQòGZME
OJOHTSĆSFUĻ6OEHòĻBUĻTQJMEFĻQòĻMBLFSFEFĻGMB
EFSĻ&WFOUVFMUĻTQJMEĻCĆSĻWBTLFTĻBGĻNFEĻWBOE
PHĻTåCF
8+)6+)6
,VOĻCSåOETUPG ĻEFSĻPQGZMEFSĻEFOĻFVSPQå
JTLFĻEJFTFMOPSN ĻNòĻCSVHFT
4WPWMJOEIPMEFUĻNòĻIĆKTUĻWåSFĻĻQQN
8+)6+)6
%JFTFMMJHOFOEFĻCSåOETUPGGFS ĻTPNĻJLLFĻNò
BOWFOEFT
p
p
p
p
4QFDJFMMFĻBEEJUJWFS
'".&Ļ 'BUUZĻ"DJEĻ.FUIZMĻ&TUFS ĻPH
WFHFUBCJMTLĻPMJF
%JTTFĻCSåOETUPGGFSĻPQGZMEFSĻJLLFĻLSBWFOFĻJ
7PMWPTĻBOCFGBMJOHĻPHĻHJWFSĻĆHFUĻTMJEĻPH
NPUPSTLBEFS ĻTPNĻJLLFĻEåLLFTĻBGĻ7PMWPT
HBSBOUJFS
$T‘PFUVQHUVQR
&GUFSĻFUĻNPUPSTUPQĻQòĻHSVOEĻBGĻCSåOETUPG
NBOHFMĻTLBMĻCSåOETUPGTZTUFNFUĻIBWFĻFUĻĆKF
CMJLĻUJMĻBUĻVEGĆSFĻFOĻLPOUSPMĻ(ĆSĻEBĻTPNĻGĆM
HFS ĻGĆSĻEVĻTUBSUFSĻNPUPSFO ĻFGUFSĻBUĻCSåOE
TUPGUBOLFOĻFSĻCMFWFUĻGZMEUĻNFEĻEJFTFM
4åUĻGKFSOCFUKFOJOHFOĻJĻUåOEJOHTMòTFO ĻPH
USZLĻEFOĻJOEĻUJMĻFOEFTUJMMJOHFOĻ TFĻTJEFĻ 5SZLĻQòĻ56#46LOBQQFOĻWFGPĻBUĻUSZLLF
OFEĻQòĻCSFNTFĻPHFMMFSĻLPCMJOHTQFEBM
'PSĻBUĻTUBSUFĻNPUPSFOĻ5SZLĻCSFNTFĻPH
FMMFSĻLPCMJOHTQFEBMĻOFE ĻPHĻUSZLĻQò
56#46LOBQQFOĻFOĻHBOHĻUJM
1$5
.BSJOFĻ%JFTFMĻ'VFM
'ZSJOHTPMJF
#SåOETUPGTZTUFNFUTĻLPOTUSVLUJPOĻJĻFOĻEJFTFM
NPUPSĻHĆS ĻBUĻIWJTĻCJMFOĻMĆCFSĻUĆSĻGPSĻCSåOE
TUPG ĻLBOĻVEMVGUOJOHĻQòĻWåSLTUFEĻWåSFĻOĆE
WFOEJHĻGPSĻBUĻHFOTUBSUFĻFGUFSĻPQUBOLOJOH
7FOUĻDBĻĻNJOVU
(BTPMJFĻLBOĻJOEFIPMEFĻFOĻWJTĻNåOHEFĻ'".& ĻEFSĻNòĻJLLFĻUJMTåUUFTĻZEFSMJHFSFĻNåOHEF
'ĆSĻUBOLOJOHĻBGĻCSåOETUPGĻWFEĻCSåOETUPG
NBOHFM
p
4UBOETĻCJMFOĻQòĻTòĻQMBOWBOESFUĻKPSE
TPNĻNVMJHUĻĻIWJTĻCJMFOĻIåMEFS ĻFSĻEFS
SJTJLPĻGPSĻMVGUMPNNFSĻJĻCSåOETUPGUJMGĆST
MFO
#HVCRPKPICHMQPFGPUXCPFK
DT‘PFUVQHHKNVGT
*ĻCSåOETUPGGJMUFSFUĻTFQBSFSFTĻLPOEFOTWBOEĻGSB
CSåOETUPGGFUĻ&MMFSTĻLBOĻLPOEFOTWBOEFUĻGPSòS
TBHFĻGPSTUZSSFMTFSĻJĻNPUPSFO
"GUBQOJOHĻBGĻCSåOETUPGGJMUFSFUĻTLBMĻGPSFUBHFTĻJ
PWFSFOTTUFNNFMTFĻNFEĻTFSWJDFJOUFSWBMMFSOFĻJ
4FSWJDFĻPHĻHBSBOUJCPHFOĻFMMFSĻWFEĻNJTUBOLF
PN ĻBUĻEFSĻFSĻBOWFOEUĻGPSVSFOFUĻCSåOETUPG
8+)6+)6
7JTTFĻTQFDJBMUJMTåUOJOHFSĻGKFSOFSĻWBOETFQB
SFSJOHFOĻJĻCSåOETUPGGJMUSFU
7PFGTM”TUNGP
$T‘PFUVQH
&KGUGNRCTVKMGNHKNVGT &2(
%JFTFMESFWOFĻCJMFSĻFSĻGPSTZOFUĻNFEĻFUĻQBSUJLFM
GJMUFS ĻIWJMLFUĻHJWFSĻNFSFĻFGGFLUJWĻVETUĆEOJOHT
SFOTOJOHĻ1BSUJLMFSOFĻJĻVETUĆEOJOHTHBTTFO
TBNMFTĻJĻGJMUSFUĻVOEFSĻOPSNBMĻLĆSTFMĻ'PSĻBUĻGPS
CSåOEFĻQBSUJLMFSOFĻPHĻUĆNNFĻGJMUSFUĻTUBSUFTĻFO
TòLBMEUĻSFHFOFSFSJOHĻ)FSUJMĻLSåWFT ĻBUĻNPUP
SFOĻFSĻLPNNFUĻPQĻQòĻOPSNBMĻESJGUTUFNQFSBUVS
3FHFOFSFSJOHFOĻBGĻQBSUJLFMGJMUFSFUĻTLFSĻBVUP
NBUJTLĻPHĻUBHFSĻOPSNBMUĻĻNJOVUUFSĻ7FE
MBWĻHFOOFNTOJUTIBTUJHIFEĻLBOĻEFUĻUBHFĻMJEU
MåOHFSFĻUJEĻ6OEFSĻSFHFOFSFSJOHFOĻĆHFT
CSåOETUPGGPSCSVHFUĻMJEU
7FEĻSFHFOFSFSJOHĻBLUJWFSFTĻNJEMFSUJEJHUĻFO
PQMBEOJOHĻBGĻIZCSJECBUUFSJFUĻJĻCBHHSVOEFO
TPNĻMJHOFSĻ4"7&GVOLUJPOFO ĻTFĻTJEFĻ
4GIGPGTGTKPIKMQNFVXGLT
)WJTĻCJMFOĻPGUFĻLĆSFSĻLPSUFĻUVSFĻJĻLPMEUĻWFKS ĻOòS
NPUPSFOĻJLLFĻPQĻQòĻOPSNBMĻESJGUTUFNQFSBUVS
%FUUFĻNFEGĆSFS ĻBUĻSFHFOFSFSJOHĻBGĻEJFTFMQBSUJ
LFMGJMUSFUĻJLLFĻGJOEFSĻTUFE ĻPHĻBUĻGJMUSFUĻJLLFĻUĆN
NFT
/òSĻGJMUSFUĻFSĻDBĻDBĻĻĻGZMEUĻNFEĻQBSUJLMFS
UåOEFTĻFOĻHVMĻBEWBSTFMTUSFLBOUĻQòĻJOTUSV
NFOUQBOFMFU ĻPHĻNFEEFMFMTFOĻ5QFHKNVGTHWNFV
5GKPUVTDQIĻWJTFTĻQòĻJOTUSVNFOUQBOFMFU
$T‘PFUVQHHQTDTWIQIWFUNKRCH
MWNFKQZKF
%FSFGUFSĻCĆSĻCJMFOĻLĆSFTĻJĻZEFSMJHFSF
ĻNJOVUUFS
1$5
6OEFSĻSFHFOFSFSJOHFOĻLBOĻGĆMHFOEFĻTLF
p
FOĻNJOESFĻSFEVLUJPOĻJĻNPUPSFGGFLUĻLBO
NJEMFSUJEJHUĻNåSLFT
p
CSåOETUPGGPSCSVHFUĻLBOĻNJEMFSUJEJHU
ĆHFT
p
EFSĻLBOĻGPSFLPNNFĻFOĻCSåOEUĻMVHU
/òSĻSFHFOFSFSJOHFOĻFSĻHFOOFNGĆSU ĻGPSTWJOEFS
BEWBSTMFOĻBVUPNBUJTL
5BMMFOFĻGPSĻCSåOETUPGGPSCSVHĻLBOĻQòWJSLFT
IWJTĻCJMFOĻVETUZSFTĻNFEĻFLTUSBĻUJMCFIĆS ĻTPN
åOESFSĻCJMFOTĻWåHUĻ4FĻJOGPSNBUJPOĻPNĻWåHUF
QòĻTJEFĻĻPHĻUBCFMĻQòĻTJEFĻ
%FTVEFOĻLBOĻLĆSFNòEFOĻPHĻBOESFĻJLLFUFLOJ
TLFĻGBLUPSFSĻQòWJSLFĻCJMFOTĻCSåOETUPGGPSCSVH
1$5
&LTUSFNFĻWFKSGPSIPME ĻUSåLĻBGĻBOIåOHFS
FMMFSĻLĆSTFMĻJĻTUPSFĻIĆKEFSĻLPNCJOFSFUĻNFE
CSåOETUPGLWBMJUFUFOĻFSĻGBLUPSFS ĻEFSĻLBO
QòWJSLFĻCJMFOTĻQSåTUBUJPOFS
*ĻLPMEUĻWFKSĻCĆSĻQBSLFSJOHTWBSNFSFO ĻCSVHFTĻ
IFSWFEĻLPNNFSĻNPUPSFOĻIVSUJHFSFĻPQĻQòĻOPS
NBMĻESJGUTUFNQFSBUVS
8+)6+)6
)WJTĻGJMUSFUĻCMJWFSĻIFMUĻGZMEUĻNFEĻQBSUJLMFS
LBOĻEFUĻWåSFĻWBOTLFMJHUĻBUĻTUBSUFĻNPUPSFO
PHĻGJMUSFUĻCMJWFSĻVCSVHFMJHUĻ.BOĻSJTJLFSFSĻTò
BUĻGJMUSFUĻTLBMĻVETLJGUFT
4UBSUĻSFHFOFSFSJOHĻBGĻGJMUSFUĻWFEĻBUĻLĆSFĻCJMFO
IFMTUĻQòĻMBOEFWFKĻFMMFSĻNPUPSWFK ĻJOEUJMĻNPUPSFO
LPNNFSĻPQĻQòĻOPSNBMĻESJGUTUFNQFSBUVS
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
7PFGTM”TUNGP
1RNCFPKPIJ[DTKFDCVVGTK
*[DTKFDCVVGTK
6EĻPWFSĻCSåOETUPGUBOLFO ĻMJHFTPNĻJĻFOĻBMNJO
EFMJHĻCJM ĻFSĻCJMFOĻVETUZSFUĻNFEĻFUĻHFOPQMBEF
MJHUĻCBUUFSJĻBGĻUZQFOĻMJUJVNJPOĻ)WJTĻIZCSJECBU
UFSJFUTĻUFNQFSBUVSĻFSĻVOEFSĻ«$ĻFMMFSĻPWFS
«$ ĻLBOĻEFUĻCFUZEF ĻBUĻOPHMFĻBGĻCJMFOTĻGVOL
UJPOFSĻSFEVDFSFTåOESFTĻFMMFSĻVEFCMJWFS ĻGPSEJ
MJUJVNJPOCBUUFSJFSTĻLBQBDJUFUĻFSĻSFEVDFSFU
VEFOGPSĻEFUUFĻUFNQFSBUVSPNSòEF
0QMBEOJOHĻTUBSUFSĻĻTFLVOEFS ĻFGUFSĻBUĻLPOUSPM
FOIFEFOTĻTUSĆNBGCSZEFSĻFSĻTBUĻJĻ6KN 1P JOE
TUJMMJOHĻPHĻWBSFS ĻTòĻMåOHFĻEFUĻFSĻOĆEWFOEJHU
/PHMFĻFLTFNQMFS
5VT”OUV[TMG
#
1RNCFPKPIUVKF
VKOGT
q q q &LTFNQMFSĻQòĻEFUUFĻFS ĻBUĻLĆSFUJMTUBOEĻ163&
TFĻTJEFĻ ĻJLLFĻLBOĻWåMHFT ĻIWJTĻUFNQFSB
UVSFOĻJĻCBUUFSJFUĻFSĻGPSĻMBWĻFMMFSĻIĆK
*WUMRÌ
#&8#45'.
6ETLJGUOJOHĻBGĻIZCSJECBUUFSJĻNòĻLVOĻVEGĆ
SFTĻBGĻFUĻWåSLTUFEĻĻFUĻBVUPSJTFSFUĻ7PMWP
WåSLTUFEĻBOCFGBMFT
.CFGUVT”O
-BEFLBCMFUĻNFMMFNĻCJMFOĻPHĻFOĻĻ7LPOUBLU
LBOĻJOETUJMMFTĻUJMĻCFMBTUOJOHĻWFEĻGPSTLFMMJHF
TUSĆNTUZSLFSĻ Ļ" ĻWJBĻLPOUSPMFOIFEFO
/òSĻMBEFLBCMFUĻBLUJWFSFT ĻWJTFTĻFOĻNFEEFMFMTF
QòĻJOTUSVNFOUQBOFMFUTĻEJTQMBZĻ LĆSFDPNQVUF
SFO ĻPHĻFOĻMZTEJPEFĻUåOEFTĻJĻCJMFOTĻMBEFTUJL
TFĻTJEFĻĻ-BEFTUSĆNNFOĻCSVHFTĻQSJNåSU
UJMĻCBUUFSJPQMBEOJOH ĻNFOĻCFOZUUFTĻPHTòĻUJMĻGPS
LPOEJUJPOFSJOHĻBGĻCJMFO ĻTFĻTJEFĻ
"NQFSFUBMMFUĻLBOĻWBSJFSFĻBGIåOHJHUĻBGĻNBSLFEFU
.CFGMCDGNF‘MUGNQINCFGUVKM
1$5
p
p
*ĻNFHFUĻLPMEUĻFMMFSĻWBSNUĻWFKSĻBOWFOEFT
FOĻEFMĻBGĻMBEFTUSĆNNFOĻUJMĻBUĻPQWBSNF
LĆMFĻIZCSJECBUUFSJFUĻPHĻLBCJOFO ĻIWJMLFU
NFEGĆSFSĻMåOHFSFĻMBEFUJE
)WJTĻGPSLPOEJUJPOFSJOHĻFSĻWBMHU ĻGPSMåO
HFTĻMBEFUJEFOĻ%FOĻOĆEWFOEJHFĻUJEĻUJM
GPSLPOEJUJPOFSJOHĻBGIåOHFSĻIPWFETB
HFMJHUĻBGĻVEFUFNQFSBUVSFOĻ'PSĻNFSF
JOGPSNBUJPOĻPNĻGPSLPOEJUJPOFSJOH ĻTF
TJEFĻ
/PSNBMUĻFSĻGMFSFĻĻ7GPSCSVHFSFĻUJMTMVUUFUĻUJM
EFOĻTBNNFĻTJLSJOH ĻGFLTĻFOĻFLTUSBĻĻ7
LPOUBLUĻPHĻFWFOUVFMĻCFMZTOJOH
'MUGORGN
)WJTĻCJMFOĻUJMTMVUUFTĻUJMĻFOĻĻ7Ļ"LPOUBLU
PHĻLPOUSPMFOIFEFOĻFSĻJOETUJMMFUĻUJMĻĻ" ĻWJM
CJMFOĻGPSTĆHFĻBUĻUSåLLFĻĻ"ĻGSBĻĻ7OFUUFUĻ
FGUFSĻFUĻTUZLLFĻUJEĻWJMĻEFOĻPWFSCFMBTUFEFĻĻ"
TJLSJOHĻGPSĻLPOUBLUFOĻCMJWFĻVEMĆTU ĻPHĻCBUUFSJP
QMBEOJOHFOĻBGCSZEFT
/VMTUJMĻJĻTòĻGBMEĻTJLSJOHFOĻGPSĻLPOUBLUFO ĻPH
WåMHĻFOĻMBWFSFĻMBEFTUSĆNĻQòĻLPOUSPMFOIFEFO
TFĻTJEFĻ
7PFGTM”TUNGP
1RNCFPKPIJ[DTKFDCVVGTK
'MUGORGN
)WJTĻCJMFOĻUJMTMVUUFTĻUJMĻFOĻĻ7Ļ"LPOUBLU
PHĻLPOUSPMFOIFEFOĻFSĻJOETUJMMFUĻUJMĻĻ" ĻWJM
CJMFOĻUSåLLFĻĻ"ĻGSBĻĻ7OFUUFUĻĻIWJTĻZEFS
MJHFSFĻGPSCSVHFSFĻUJMTMVUUFTĻUJMĻEFOĻTBNNFĻLPO
UBLUĻ FMMFSĻTJLSJOHTLSFETMĆC ĻFSĻEFSĻSJTJLPĻGPS
BUĻLPOUBLUFOĻPWFSCFMBTUFTĻPHĻVEMĆTFT ĻIWPS
WFEĻCBUUFSJPQMBEOJOHFOĻBGCSZEFT
.CFGMCDGN
-QPVTQNGPJGFGP
8+)6+)6
,POUSPMMFS ĻBUĻĻ7LPOUBLUFOĻIBSĻUJMTUSåL
LFMJHĻTUSĆNGPSTZOJOHĻUJMĻPQMBEOJOHĻBGĻFMCJMFS
/VMTUJMĻJĻTòĻGBMEĻTJLSJOHFOĻGPSĻLPOUBLUFO ĻPH
WåMHĻFOĻMBWFSFĻMBEFTUSĆNĻQòĻLPOUSPMFOIFEFO
TFĻTJEFĻĻĻFMMFSĻBGCSZEĻBOEFOĻCFMBTUOJOH
GFLTĻFOĻTUĆWTVHFSĻFMMFSĻCPSFNBTLJOF ĻGSB
LPOUBLUFO
'MUGORGN
)WJTĻCJMFOĻUJMTMVUUFTĻUJMĻFOĻĻ7Ļ"LPOUBLU
PHĻLPOUSPMFOIFEFOĻFSĻJOETUJMMFUĻUJMĻĻ" ĻWJMĻCJMFO
LVOĻUSåLLFĻĻ"ĻGSBĻĻ7OFUUFUĻ#BUUFSJPQMBE
OJOHFOĻWJMĻUBHFĻMåOHFSFĻUJE ĻNFOĻBOESFĻGPSCSV
HFSFĻ GFLTĻFOĻTUĆWTVHFSĻFMMFSĻCPSFNBTLJOF
LBOĻTBNUJEJHĻWåSFĻUJMTMVUUFUĻUJMĻEFOĻTBNNF
LPOUBLUĻ FMMFSĻTJLSJOHTLSFETMĆC ĻTòĻMåOHFĻEFO
TBNMFEFĻCFMBTUOJOHĻJLLFĻPWFSTUJHFSĻTJLSJOH
TLSFETMĆCFUTĻLBQBDJUFU
.CFGMCDNGVGTRNCEGTGVKQRDGXCTKPIUTWOOGV
WPFGTIWNXNGOOGPKDCICIGTWOOGV
5RGEKHKMCVKQPGTNCFGMCDGN
,BQTMJOHTLMBTTF
5FNQFSBUVSĻJĻPNHJWFMTFSOF
*1
«$ĻUJM
«$
-QPVTQNGPJGFGPUFKURNC[QIDGVLGPKPIUMPCRRGT
7PFGTM”TUNGP
1RNCFPKPIJ[DTKFDCVVGTK
*OEJLBUPSĻGPSĻMBEFTUSĆN
4USĆNBGCSZEFSĻ,POUSPMFOIFEĻ5JMĻ 1P 'SB
1HH
4ZNCPMĻMZTFSĻ-BEFLBCMFUĻFSĻUJMTMVUUFUĻUJMĻFO
Ļ7LPOUBLU
'PSĆHGPSNJOETLĻMBEFTUSĆN
4ZNCPMĻMZTFSĻ-BEFLBCMFUĻFSĻUJMTMVUUFUĻUJM
CJMFOTĻĻ7TUJL
1RNCFPKPI
#&8#45'.
p
0QMBEĻLVOĻCJMFOĻGSBĻHPELFOEUFĻLPOUBL
UFSĻ,POUSPMFOIFEFOTĻGFKMTUSĆNTBGCSZ
EFSĻCFTLZUUFSĻCJMFO ĻNFOĻEFSĻFSĻSJTJLP
GPSĻPWFSCFMBTUOJOHĻBGĻĻ7OFUUFU
p
#SVHĻBMESJHĻFUĻGPSMåOHFSLBCFM
8+)6+)6
/òSĻCJMFOĻTLBMĻUJMTMVUUFTĻUJMĻFUĻVLFOEUĻFMOFU
TLBMĻEFOĻNBLTJNBMUĻUJMMBEUFĻTUSĆNĻGSBĻFMOFU
UFUĻLPOUSPMMFSFT ĻJOEFOĻEVĻCFHZOEFSĻBU
PQMBEF
1òĻMBEFLBCMFUTĻLPOUSPMFOIFEĻWåMHFTĻEFO
ĆOTLFEFĻMBEFTUSĆNĻĻ"Ļ7FEĻMFWFSJOHFOĻFS
EFOĻMBWFTUĻNVMJHFĻMBEFTUSĆNĻĻ"ĻGPSVEJOETUJM
MFUĻ%FOĻNBLTJNBMFĻMBEFTUSĆNĻLBOĻLVOĻWåM
HFT ĻOòSĻLPOUSPMFOIFEFOĻFSĻBLUJWFSFUĻNFE
5JM 1P LOBQQFO
,POUSPMFOIFEFOĻNòĻJLLFĻVETåUUFTĻGPS
FMMFSĻOFETåOLFTĻJĻWBOE
p
6OEHòĻEJSFLUFĻTPMMZT
"NQFSFUBMMFUĻLBOĻWBSJFSFĻBGIåOHJHUĻBGĻNBSLFEFU
-VLOJOHĻBGĻMBEFTUJLLFUTĻLMBQĻGPSFUBHFTĻJ
PNWFOEUĻSåLLFGĆMHF
5VCTVGQRNCFPKPI
5BHĻMBEFLBCMFUĻVEĻBGĻPQCFWBSJOHTSVNNFU
VOEFSĻMBTUHVMWFU
5JMTMVUĻMBEFLBCMFUĻUJMĻFOĻĻ7LPOUBLU
8+)6+)6
p
5SåLĻMBEFTUJLLFUTĻEåLTFMĻMĆT ĻPHĻGBTUHĆS
EFUĻQòĻLMBQQFOTĻJOEFSTJEF
¯DPKPINWMPKPICHNCFGUVKMMGVUMNCR
(”TQRNCFPKPI
èCOĻLMBQQFO
5SZLĻEFOĻCBHFTUFĻEFMĻBGĻLMBQQFOĻJOE ĻPH
TMJQ
7PFGTM”TUNGP
1RNCFPKPIJ[DTKFDCVVGTK
-BEFLBCMFUTĻEåLTFMĻMòTFTĻGBTU ĻPHĻPQMBE
OJOHĻTUBSUFSĻFGUFSĻDBĻĻTFLVOEFS
#BUUFSJPQMBEOJOHĻLBOĻBGCSZEFTĻNJEMFSUJEJHUĻJ
GĆMHFOEFĻUJMGåMEF
p IWJTĻCJMFOĻMòTFTĻPQĻPHĻEĆSFOĻòCOFT
-&%MZTFOFĻWJTFSĻEFOĻBLUVFMMFĻTUBUVTĻVOEFS
JHBOHWåSFOEFĻPQMBEOJOHĻ%FUĻIWJEF ĻCMò ĻSĆEF
PHĻHVMFĻMZTĻBLUJWFSFT ĻOòSĻLBCJOFCFMZTOJOHFO
UåOEFTĻĻEFĻGPSCMJWFSĻUåOEUĻFUĻTUZLLFĻUJE ĻFGUFS
BUĻLBCJOFCFMZTOJOHFOĻFSĻTMVLLFU
0QMBEOJOHĻTUBSUFSĻJHFOĻFGUFSĻĻNJOVUUFS
p IWJTĻCJMFOĻMòTFTĻPQ ĻVEFOĻBUĻEĆSFOĻòCOFT
"LUJWFSĻLPOUSPMFOIFEFOĻNFEĻEFOTĻTUSĆN
BGCSZEFSĻ5JM 1P *OETUJMĻEFOĻLPSSFLUFĻMBEFTUSĆNĻ GPSĻEFO
BLUVFMMFĻĻ7LPOUBLU ĻQòĻLPOUSPMFOIF
EFO ĻTFĻTJEFĻ
WJMĻCJMFOĻCMJWFĻMòTUĻJHFOĻBVUPNBUJTL ĻTF
TJEFĻĻ0QMBEOJOHĻTUBSUFSĻJHFOĻFGUFS
ĻNJOVU
.'&N[UKNCFGUVKMMGV
"
#
$
.'&N[UGV
N[UGT
$GV[FPKPI
)WJEUĻLPOTUBOU
-&%MZT
(VMUĻLPOTUBOU
7FOUFUJMTUBOE"ĻĻWFOUFS
Qò ĻBUĻPQMBEOJOHĻTLBM
TUBSUF
#MJOLFSĻHSĆOU
0QMBEOJOHĻJĻHBOH#
(SĆOUĻLPOTUBOU
0QMBEOJOHĻLMBS$
#MòUĻLPOTUBOU
5JNFSĻTMòFUĻUJM
3ĆEUĻLPOTUBOU
%FSĻFSĻPQTUòFUĻFOĻGFKM
'FLTĻFGUFSĻBUĻFOĻEĆSĻFSĻCMFWFUĻòCOFU ĻFMMFSĻIWJTĻMBEFLBCMFUT
EåLTFMĻJLLFĻFSĻMòTU
+PĻMBOHTPNNFSFĻCMJOLFS ĻEFTUPĻOåSNFSFĻQòĻGVMEUĻPQMBEFU
4MVLLFTĻFGUFSĻFUĻTUZLLFĻUJE
5JMTMVUĻMBEFLBCMFUĻUJMĻCJMFO
``
7PFGTM”TUNGP
1RNCFPKPIJ[DTKFDCVVGTK
-QPVTQNGPJGFGPUFKURNC[
&KURNC[
5VCVWU
$GV[FPKPI
*OEJLBUPSFOĻGPSĻMBEFTUSĆNNFOĻ ĻFS
TMVLLFUĻ#JMTZNCPMFUĻ ĻMZTFSĻHSĆOU ĻTF
TJEFĻ
4UBOECZ
7FOU ĻJOEUJMĻCBUUFSJFUĻFSĻGVMEUĻPQMBEFU
p #JMFOTĻUJMTMVUOJOHĻFSĻGVOEFU
p 0QMBEOJOHĻFSĻNVMJH ĻNFOĻFSĻFOEOV
-ZTĻGPSĻNBLTJNBMĻMBEFTUSĆNĻMZTFSĻHVMU
%FUĻBLUVFMMFĻTUSĆNGPSCSVHĻWJTFTĻNFEĻFO
HSĆOĻJOEJLBUPSĻ Ļ#JMTZNCPMFUĻ ĻCMJO
LFSĻHSĆOU ĻTFĻTJEFĻ
0QMBEOJOHĻJ
HBOH
*OEJLBUPSFOĻGPSĻMBEFTUSĆNNFOĻ ĻFS
TMVLLFUĻ#JMTZNCPMFUĻ ĻMZTFSĻLPOTUBOU
HSĆOU ĻTFĻTJEFĻ
0QMBEOJOHFOĻFS
BGTMVUUFU
p #BUUFSJFUĻFSĻGVMEUĻPQMBEFU
*OEJLBUPSFOĻGPSĻMBEFTUSĆNNFOĻFSĻTMVL
LFUĻ#JMTZNCPMFUĻ ĻCMJOLFSĻSĆEU ĻTF
TJEFĻ
0QMBEOJOHĻFS
JLLFĻNVMJH
p %FSĻFSĻFOĻLPNNVOJLBUJPOTGFKM
,POUSPMMFSĻBMMFĻGPSCJOEFMTFS ĻFMMFSĻCSVHĻFO
BOEFOĻĻ7LPOUBLU
p #JMFMFLUSPOJLLFOTĻWFOUJMBUJPOĻFS
4UBSUĻCBUUFSJPQMBEOJOHĻPNĻJHFO
p 'FKMTUSĆNTBGCSZEFSFOĻQòĻMBEFLBC
4MòĻTUSĆNBGCSZEFSFOĻQòĻLPOUSPMFOIF
EFOTĻTJEFĻGSBĻPHĻUJMĻ4òĻHFOTUBSUFSĻFOIF
EFO ĻPHĻGFKMTUSĆNTBGCSZEFSFOĻOVMTUJMMFT
JLLFĻCMFWFUĻBLUJWFSFUĻBGĻFMFLUSPOJL
LFOĻJĻCJMFO
p #JMFOTĻFMFLUSPOJLĻIBSĻQòCFHZOEU
PQMBEOJOH
0QMBEOJOHĻFS
JLLFĻNVMJH
7FOU ĻJOEUJMĻCBUUFSJFUĻFSĻGVMEUĻPQMBEFU
p 0QMBEOJOHĻJĻHBOH
"GTMVUUFĻPQMBEOJOH ĻTFĻTJEFĻ
#JMFOĻFSĻLMBSĻUJMĻCSVH
NFMMFNĻLPOUSPMFOIFEFOĻPHĻCJMFO
JLLFĻUJMTUSåLLFMJH ĻJLLFĻBLUJWFSFU
FMMFSĻEFGFLU
#JMTZNCPMFUĻ ĻMZTFSĻLPOTUBOUĻSĆEU ĻTF
TJEFĻ
#PDGHCNGVJCPFNKPI
MFUĻFSĻVEMĆTU
5BHĻMBEFLBCMFUĻVEĻBGĻTUJLLPOUBLUFO
,POUSPMFOIFEFOĻTUBSUFSĻPNĻJHFO ĻPHĻGFKM
TUSĆNTBGCSZEFSFOĻOVMTUJMMFT
7PFGTM”TUNGP
1RNCFPKPIJ[DTKFDCVVGTK
-QPFGPUXCPF
7FEĻPQMBEOJOHĻLBOĻLPOEFOTWBOEĻGSBĻBJSDPOEJ
UJPOĻESZQQFĻVOEFSĻCJMFOĻ%FUĻFSĻOPSNBMUĻPH
TLFSĻQHBĻBGLĆMJOHĻBGĻIZCSJECBUUFSJFU
#HUNWVVGQRNCFPKPI
1$5
'PSĻBUĻLVOOFĻGKFSOFĻMBEFLBCFMEåLTMFUĻGSB
CJMFOTĻĻ7TUJLĻTLBMĻCJMFOĻGĆSTUĻMòTFTĻPQ
NFEĻGKFSOCFUKFOJOHFO1$$FO
4MòĻLPOUSPMFOIFEFOĻGSBĻNFEĻEFOTĻTUSĆN
BGCSZEFSĻ'SB 1HH -ĆTOĻLBCMFUĻGSBĻĻ7LPOUBLUFO
-åHĻMBEFLBCMFUĻUJMCBHFĻJĻCJMFOTĻPQCFWB
SJOHTSVNĻVOEFSĻCBHBHFSVNTHVMWFU
1RNCFPKPIOGFFKGUGNOQVQT
)ZCSJECBUUFSJFUĻLBOĻPHTò
PQMBEFTĻNFEĻCJMFOTĻEJFTFM
NPUPS ĻTFĻTJEFĻ
-òTĻCJMFOĻPQ
-ĆTOĻLBCMFUĻGSBĻCJMFOTĻFMTUJL ĻPHĻMVLĻLMBQ
QFO ĻTFĻTJEFĻ
7PFGTM”TUNGP
1RNCFPKPIJ[DTKFDCVVGTK
(GLNUVT”OUCHDT[FGT
,POUSPMFOIFEFOĻIBSĻFOĻJOECZHHFUĻGFKMTUSĆNT
BGCSZEFS ĻEFSĻCFTLZUUFSĻCòEFĻCJMFOĻPHĻCSVHF
SFOĻNPEĻFMFLUSJTLĻTUĆEĻGPSòSTBHFUĻBGĻTZTUFN
GFKM
8+)6+)6
,POUSPMFOIFEFOTĻGFKMTUSĆNTBGCSZEFS
CFTLZUUFSĻJLLFĻĻ7LPOUBLUFO
6GORGTCVWTQXGTXÌIPKPIXGF
QRNCFPKPI
'PSĻBUĻCJMFOĻTLBMĻPQMBEFTĻTJLLFSUĻIWFSĻHBOH
IBSĻLPOUSPMFOIFEFOĻFOĻJOECZHHFUĻPWFSWòH
OJOHTBOPSEOJOHĻGPSĻMBEFTUSĆNNFO ĻTPNĻTJL
SFS ĻBUĻEFOĻUJMMBEUFĻMBEFTUSĆNĻBVUPNBUJTL
KVTUFSFTĻBGĻIFOTZOĻUJMĻTJLLFSIFEFOĻ%FUUFĻTJLSFS
TJLLFSĻESJGUĻVEFOĻPQTZO ĻPHĻPQUJNFSFUĻPQMBE
OJOHTUJE
6GORGTCVWTUKMTKPI
5FNQFSBUVSPWFSWòHOJOHFOĻBLUJWFSFTĻBVUPNB
UJTL ĻOòSĻCJMFOTĻIZCSJECBUUFSJĻCFHZOEFSĻBU
PQMBEFTĻ)WJTĻFOĻLSJUJTLĻUFNQFSBUVSĻOòT ĻTåO
LFTĻMBEFTUSĆNNFO
8+)6+)6
)WJTĻUFNQFSBUVSPWFSWòHOJOHFOĻHFOUBHOF
HBOHFĻBVUPNBUJTLĻIBSĻTåOLFUĻMBEFTUSĆNOJ
WFBVFU ĻTLBMĻPQMBEOJOHĻBGĻCBUUFSJFUĻBGCSZ
EFTĻPHĻòSTBHFOĻUJMĻPWFSPQIFEOJOHFOĻBOBMZ
TFSFTĻPHĻMĆTFT
7PFGTM”TUNGP
.CUVPKPI
)GPGTGNVQONCUVPKPI
-BTUFFWOFOĻBGIåOHFSĻBGĻCJMFOTĻLĆSFLMBSF
WåHUĻ4VNNFOĻBGĻQBTTBHFSFSOFTĻWåHUĻPHĻBMU
FLTUSBVETUZSĻNJOETLFSĻCJMFOTĻMBTUFFWOFĻNFE
UJMTWBSFOEFĻWåHUĻ'PSĻVEGĆSMJHĻJOGPSNBUJPOĻPN
WåHUF ĻTFĻTJEFĻ
TJEFĻ
#BHLMBQQFOĻòCOFTĻNFEĻFOĻLOBQĻQò
MZTQBOFMFUĻFMMFSĻGKFSOCFUKFOJOHFO ĻTF
#&8#45'.
#JMFOTĻLĆSFFHFOTLBCFSĻåOESFTĻNFE
MBTUFOTĻWåHUĻPHĻQMBDFSJOH
1XGTXGLGNUGTXGFNCUVPKPI
p 1MBDFSĻMBTUFOĻQSFTTFUĻNPEĻCBHTåEFUT
SZHMåO
#FNåSL ĻBUĻJOHFOĻHFOTUBOEFĻNòĻIJOESFĻGVOL
UJPOFOĻBGĻGPSTåEFSOFTĻ8)*14TZTUFN ĻIWJTĻFU
BGĻCBHTåEFUTĻSZHMåOĻFSĻLMBQQFUĻOFE TF
TJEFĻ
p $FOUSFSĻMBTUFO
p 5VOHFĻHFOTUBOEFĻCĆSĻQMBDFSFTĻTòĻMBWU
TPNĻNVMJHUĻ6OEHòĻBUĻBOCSJOHFĻUVOHĻMBTU
QòĻOFETMòFEFĻSZHMåO
p %åLĻTLBSQFĻLBOUFSĻNFEĻOPHFUĻCMĆEUĻGPS
JLLFĻBUĻCFTLBEJHFĻJOEUSåLLFU
p "MĻMBTUĻCĆSĻGBTUTQåOEFTĻNFEĻSFNNFĻFMMFS
TQåOEFCòOEĻJĻGPSBOLSJOHTĆKFSOF
#&8#45'.
&OĻMĆTĻHFOTUBOE ĻEFSĻWFKFSĻĻLH ĻLBOĻWFE
FOĻGSPOUBMĻLPMMJTJPOĻNFEĻFOĻIBTUJHIFEĻQò
ĻLNIĻPQOòĻFOĻCFWåHFMTFTWåHUĻTWB
SFOEFĻUJMĻĻLH
#&8#45'.
%FOĻCFTLZUUFOEFĻFGGFLUĻGSBĻBJSCBHHBSEJ
OFSOFĻJĻUBHFUĻLBOĻVEFCMJWFĻFMMFSĻSFEVDFSFT
IWJTĻMBTUFOĻOòSĻGPSĻIĆKUĻPQ
p
-BTUĻBMESJHĻPWFSĻSZHMåOFOFTĻIĆKEF
#&8#45'.
(QTU‘FG
7FEĻUSBOTQPSUĻBGĻFLTUSBĻMBOHĻMBTUĻLBOĻPHTò
QBTTBHFSTåEFUTĻSZHMåOĻTMòTĻOFEĻ TFĻTJEFĻ 6CINCUV
$TWICHVCIDCICIGD‘TGT
'PSĻBUĻVOEHòĻTLBEFSĻQòĻCJMFOĻPHĻGPSĻBUĻPQOò
TUĆSTUĻNVMJHĻTJLLFSIFEĻVOEFSĻLĆSTMFOĻBOCFGB
MFTĻEFĻMBTUIPMEFSF ĻTPNĻ7PMWPĻIBSĻVEWJLMFU
'ĆMHĻOĆKFĻEFOĻNPOUFSJOHTBOWJTOJOH ĻEFSĻGĆMHFS
NFEĻMBTUIPMEFSFO
p ,POUSPMMÁSĻSFHFMNåTTJHU ĻBUĻMBTUIPMEFSOF
PHĻMBTUFOĻFSĻGPSTWBSMJHUĻGBTUHKPSUĻ-BTUFO
TLBMĻTVSSFTĻGBTU
p 'PSEFMĻMBTUFOĻKåWOUĻPWFSĻMBTUIPMEFSOF
"OCSJOHĻEFOĻUVOHFTUFĻMBTUĻVOEFSTU
-BTUFOĻTLBMĻBMUJEĻGBTUTQåOEFTĻ&MMFSTĻLBO
EFOĻWFEĻFOĻIòSEĻPQCSFNTOJOHĻGPSTLZEFĻTJH
PHĻTLBEFĻQFSTPOFSĻJĻCJMFO
p #JMFOTĻWJOENPETUBOEĻPHĻEFSNFEĻCSåOE
%åLĻTLBSQFĻLBOUFSĻPHĻTQJETFĻIKĆSOFSĻNFE
OPHFUĻCMĆEU
IòSEFĻPQCSFNTOJOHFSĻPHĻIòSEĻLĆSTFMĻJ
TWJOH
4MVLĻGPSĻNPUPSFOĻPHĻUSåLĻQBSLFSJOHTCSFN
TFOĻWFEĻMBTUOJOHMPTOJOHĻBGĻMBOHFĻHFO
TUBOEFĻ&MMFSTĻLBOĻMBTUFOĻFWFOUVFMUĻLPNNF
JĻLPOUBLUĻNFEĻHFBSTUBOHFOĻFMMFSĻHFBSWåM
HFSFO ĻPHĻEFSWFEĻGĆSFĻEFOĻUJMĻFOĻLĆSFTUJM
MJOH ĻTòĻCJMFOĻLĆSFSĻWåL
TUPGGPSCSVHFUĻĆHFTĻNFEĻMBTUFOTĻPNGBOH
p ,ĆSĻKåWOUĻ6OEHòĻLSBGUJHĻBDDFMFSBUJPO
#&8#45'.
#JMFOTĻUZOHEFQVOLUĻPHĻLĆSFHFOTLBCFS
åOESFTĻWFEĻMåTOJOHĻQòĻUBHFUĻ'PSĻJOGPSNB
UJPOĻPNĻNBLTJNBMUĻUJMMBEUĻCFMBTUOJOHĻQò
UBHFU ĻIFSVOEFSĻUBHCBHBHFCåSFSĻPHĻFWFO
UVFMĻUBHCPLT ĻTFĻTJEFĻ
7PFGTM”TUNGP
.CUVPKPI
0GFUNÌPKPICHDCIU‘FGT[IN‘P
8UVKMMQPVCMV
'PSĻBUĻHĆSFĻEFUĻMFUUFSFĻBUĻBOCSJOHFĻMBTUĻJĻCBHB
HFSVNNFUĻLBOĻCBHTåEFUTĻSZHMåOĻTMòTĻOFE
TFĻTJEFĻ
.CUVHQTCPMTKPIU”LGT
'PMEĻEåLTMFUĻOFEĻGPSĻBUĻGòĻBEHBOHĻUJMĻTUJLLPO
UBLUFO
p %FSĻFSĻTQåOEJOHĻQòĻLPOUBLUFO ĻTFMWĻPN
%FĻTBNNFOGPMEFMJHFĻMBTUGPSBOLSJOHTĆKFSĻCSV
HFTĻUJMĻBUĻGåTUOFĻTQåOEFCòOEĻGPSĻBUĻGBTUHĆSF
HFOTUBOEFĻJĻCBHBHFSVNNFU
#&8#45'.
)òSEF ĻTLBSQFĻFMMFSĻUVOHFĻHFOTUBOEF ĻTPN
MJHHFSĻFMMFSĻSBHFSĻVE ĻLBOĻWFEĻFOĻLSBGUJH
PQCSFNTOJOHĻGSFNLBMEFĻQFSTPOTLBEFS
4UPSFĻPHĻUVOHFĻHFOTUBOEFĻTLBMĻBMUJEĻTQåO
EFTĻGBTUĻNFEĻFOĻTJLLFSIFETTFMFĻFMMFSĻMBTU
TJLSJOHTSFNNF
1$5
,PNQSFTTPSFOĻUJMĻNJEMFSUJEJHĻEåLMBQOJOHĻFS
UFTUFUĻPHĻHPELFOEUĻBGĻ7PMWPĻ'PSĻJOGPSNB
UJPOĻPNĻCSVHĻBGĻ7PMWPTĻBOCFGBMFEFĻNJEMFS
UJEJHFĻEåLMBQOJOHĻ 5., ĻTFĻTJEFĻ
GKFSOCFUKFOJOHFOĻJLLFĻTJEEFSĻJĻUåOEJOHTMò
TFO
8+)6+)6
.BLTĻTUSĆNTUZSLFĻFSĻĻ"Ļ Ļ8 1$5
)VTL ĻBUĻCSVHĻBGĻTUJLLPOUBLUFOĻNFEĻNPUP
SFOĻTMVLLFUĻNFEGĆSFSĻSJTJLPĻGPSĻBGMBEOJOHĻBG
CJMFOTĻTUBSUCBUUFSJ
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
7PFGTM”TUNGP
$CICIGTWO
$GUM[VVGNUGUPGV
$TWICHDGUM[VVGNUGUPGVVGV
#HOQPVGTKPICHPGVMCUUGVVGT
&UĻTBNNFOSVMMFMJHUĻCFTLZUUFMTFTOFUĻJĻUPĻLBT
TFUUFSĻIBSĻTJOĻPQCFWBSJOHTQMBETĻVOEFSĻHVMWFUĻJ
CBHBHFSVNNFU
3VMĻCFTLZUUFMTFTOFUUFUĻJOEĻJĻLBTTFUUFSOF
QòĻEFOĻNPETBUUFĻNòEFĻBGĻQSPDFEVSFOĻJ
BGTOJUUFUĻ#SVHĻBGĻCFTLZUUFMTFTOFUUFU
(CUVI”TKPICHPGVMCUUGVVGT
7JQĻIFMFĻSZHMåOFUĻGSFN
4LZEĻLBTTFUUFSOFĻVEBE ĻJOEUJMĻEFĻGSJHĆSFT
GSBĻTLJOOFSOF
0QCFWBSĻLBTTFUUFSOFĻQòĻEFSFTĻPQCFWBSJOHT
QMBETĻVOEFSĻCBHBHFSVNTHVMWFU
#&8#45'.
/FUUFUĻUSåLLFTĻPQĻPHĻVEĻBGĻLBTTFUUFSOFĻ%FU
FSĻTFMWMòTFOEFĻFGUFSĻDBĻĻNJOVU ĻIWJTĻCBHTå
EFUTĻSZHMåOĻFSĻTMòFUĻPQ
%FOĻUPEFMUFĻCFTLZUUFMTFTOFULBTTFUUFĻGBTUHĆ
SFTĻQòĻSZHMåOFUTĻCBHTJEFĻ%FOĻTNBMMFTUFĻLBT
TFUUFĻGBTUHĆSFTĻJĻWFOTUSFĻTJEFĻ TFUĻGSBĻCBHLMBQ
QFO 7JQĻCBHTåEFUTĻSZHMåOĻGSFN ĻTFĻTJEFĻ
*OEQBTĻLBTTFUUFOTĻGBTUHĆSJOHTTLJOOFS
GPSBOĻSZHMåOFUTĻCFGåTUFMTFTLOBTUFSĻ 4LZEĻLBTTFUUFOĻJOEĻQòĻLOBTUFSOFĻ
7JQĻSZHMåOFUĻPQ ĻPHĻMòTĻEFU
p "GNPOUFSJOHĻBGĻLBTTFUUFSOFĻGPSFHòSĻJĻNPE
TBUĻSåLLFGĆMHF
-BTUĻJĻCBHBHFSVNNFUĻTLBMĻGBTUHĆSFTĻGPS
TWBSMJHU ĻPHTòĻNFEĻFUĻLPSSFLUĻNPOUFSFU
CFTLZUUFMTFTOFU
5SåLĻEFOĻIĆKSFĻEFMĻBGĻOFUUFUĻPQĻNFE
TUSPQQFO
4UJLĻTUBOHFOĻJOEĻJĻGåTUFUĻJĻIĆKSFĻTJEF ĻPH
USZLĻEFOĻEFSFGUFSĻGSFNBEĻqĻTUBOHFOĻGBTUMò
TFTĻNFEĻFUĻLMJL
5SåLĻTUBOHFOTĻUFMFTLPQJTLFĻEFMĻVE ĻPH
LMJLĻEFOĻGBTUĻQòĻEFOĻBOEFOĻTJEF
5SåLĻWFOTUSFĻOFUĻPQ ĻPHĻIåHUĻEFUĻGBTUĻQò
TUBOHFO
p 4BNNFOSVMOJOHĻGPSFHòSĻJĻNPETBUĻSåLLF
GĆMHF
/FUUFUĻLBOĻPHTòĻCSVHFT ĻOòSĻCBHTåEFUT
SZHMåOĻFSĻWJQQFUĻGSFN
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
7PFGTM”TUNGP
$CICIGTWO
$GUM[VVGNUGUPGVMQODKPGTGVOGF
DCICIGUMLWNGT
$GUM[VVGNUGUIKVVGT
HFSVNĻ)WJTĻEFUĻĆOTLFT ĻLBOĻCFTLZUUFMTFTHJU
UFSFUĻEPHĻEFNPOUFSFTĻPHĻUBHFTĻVEĻBGĻCJMFO
'PSĻJOGPSNBUJPOĻPNĻOĆEWFOEJHUĻWåSLUĆKĻPH
GSFNHBOHTNòEFĻWFEĻNPOUFSJOHEFNPOUFSJOH
TFĻEFOĻNPOUFSJOHTBOWJTOJOHĻEFSĻGVMHUFĻNFE
WFEĻLĆCFU
"GĻTJLLFSIFETHSVOEFĻTLBMĻCFTLZUUFMTFTHJUUFSFU
WFEĻHFONPOUFSJOHĻBMUJEĻGBTUHĆSFTĻPHĻGBTU
TQåOEFTĻQòĻGPSTWBSMJHĻNòEF
$CICIGUMLWNGT
5VTQRRGTVKNQRVT‘MPKPICHPGV
#FTLZUUFMTFTOFUUFUĻLBOĻPHTòĻTMòTĻPQĻGSBĻCBH
TåEFU ĻOòSĻCBHBHFTLKVMFSFOĻFSĻUSVLLFUĻVE
'ĆMHĻQSPDFEVSFOĻJĻLBQJUMFUĻ#SVHĻBGĻCFTLZUUFM
TFTOFUUFUĻ4USPQQFSOFĻUJMĻPQTMòOJOHĻFSĻQMBDF
SFUĻWFEĻQJMFOF
&UĻCFTLZUUFMTFTHJUUFSĻIJOESFSĻMBTUĻFMMFSĻLåMFEZS
JĻBUĻHMJEFĻGSFNĻJĻLBCJOFOĻWFEĻLSBGUJHFĻPQCSFNT
OJOHFS
1RUNÌPKPI
5BHĻGBUĻMåOHTUĻOFEFĻQòĻCFTLZUUFMTFTHJUUFSFUT
VOEFSLBOU ĻPHĻUSåLĻCBHVEPQBE
8+)6+)6
#FTLZUUFMTFTHJUUFSFUĻLBOĻJLLFĻTMòTĻPQĻFMMFS
OFE ĻEBĻEFSĻFSĻNPOUFSFUĻFOĻCBHBHFTLKVMFS
/QPVGTKPIFGOQPVGTKPI
#FTLZUUFMTFTHJUUFSFUĻTJEEFSĻOPSNBMUĻQFSNB
OFOUĻNPOUFSFUĻJĻCJMFO ĻGPSEJĻEFUĻMFUĻLBOĻLMBQQFT
PQĻJĻUBHFU ĻIWJTĻEFSĻFSĻCSVHĻGPSĻMåOHFSFĻCBHB
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
5SåLĻCBHBHFTLKVMFSFOĻPWFSĻMBTUFO ĻPHĻIåHU
EFOĻGBTUĻJĻJOEIBLLFOFĻWFEĻEFĻCBHFTUFĻTUPMQFS
JĻCBHBHFSVNNFU
7PFGTM”TUNGP
$CICIGTWO
8+)6+)6
#FTLZUUFMTFTHJUUFSFUĻLBOĻJLLFĻTMòTĻPQĻFMMFS
OFE ĻOòSĻCBHBHFTLKVMFSFOĻFSĻNPOUFSFU
(CUVI”TKPICHDCICIGUMLWNGT
'ĆSĻCBHBHFTLKVMFSFOTĻFOFĻFOEFTUZLLFĻJOE
JĻGPSTåOLOJOHFOĻJĻTJEFQBOFMFU
'ĆSĻEFUĻBOEFUĻFOEFTUZLLFĻJOEĻJĻEFOĻUJMTWB
SFOEFĻGPSTåOLOJOH
5SZLĻCFHHFĻTJEFSĻGBTUĻ%FSĻMZEFSĻFUĻLMJL ĻPH
EFOĻSĆEFĻNBSLFSJOHĻTLBMĻGPSTWJOEF
,POUSPMMÁS ĻBUĻCFHHFĻFOEFTUZLLFSĻFS
GBTUMòTU
7FVCIPKPICHDCICIGUMLWNGT
5SZLĻQòĻEFUĻFOFĻFOEFTUZLLFTĻLOBQ ĻPHĻMĆGU
EFUĻVE
#FWåHĻGPSTJHUJHUĻCBHBHFTLKVMFSFOĻPQBE
VEBE ĻIWPSWFEĻEFUĻBOEFUĻFOEFTUZLLF
BVUPNBUJTLĻGSJHĆSFT
0GFUNÌPKPICHDCICIGUMLWNGTGPU
DCIGUVGF‘MRNCFG
#BHBHFTLKVMFSFOTĻCBHFTUFĻEåLQMBEFĻSBHFSĻJ
JOETBUĻTUJMMJOHĻWBOESFUĻVEĻJĻCBHBHFSVNNFU ĻOòS
EFOĻFSĻNPOUFSFU
p
5SåLĻEåLQMBEFOĻMFUĻCBHVE ĻTòĻEFOĻLPN
NFSĻGSJĻBGĻTUĆUUFSOF ĻPHĻTMòĻOFE
7PFGTM”TUNGP
-”TUGNOGFCPJ‘PIGT
)GPGTGNV
-BTUFFWOFOĻBGIåOHFSĻBGĻCJMFOTĻLĆSFLMBSF
WåHUĻ4VNNFOĻBGĻQBTTBHFSFSOFTĻWåHUĻPHĻBMU
FLTUSBVETUZS ĻGFLTĻBOIåOHFSUSåL ĻNJOETLFS
CJMFOTĻMBTUFFWOFĻNFEĻUJMTWBSFOEFĻWåHUĻ'PS
VEGĆSMJHĻJOGPSNBUJPOĻPNĻWåHUF ĻTFĻTJEFĻ
p )PMEĻFOĻMBWĻIBTUJHIFEĻWFEĻLĆSTFMĻNFE
BOIåOHFSĻPQĻBEĻFOĻMBOH ĻTUFKMĻCBLLF
p 6OEHòĻBUĻLĆSFĻNFEĻBOIåOHFSĻQòĻTUJHOJO
p #JMFOTĻUSåLBOPSEOJOHĻTLBMĻWåSFĻBGĻHPE
#PJ‘PIGTMCDGN
p )WJTĻBOIåOHFSUSåLLFUĻFGUFSNPOUFSFT ĻCĆS
NBOĻTBNNFOĻNFEĻTJOĻBVUPSJTFSFEF
7PMWPGPSIBOEMFSĻLPOUSPMMFSF ĻBUĻCJMFOĻIBS
BMUĻVETUZSFUĻUJMĻLĆSTFMĻNFEĻBOIåOHFS
p -åHĻMBTUFOĻJĻBOIåOHFSFO ĻTòĻUSZLLFUĻQò
CJMFOTĻBOIåOHFSUSåLĻGĆMHFSĻEFUĻBOHJWOF
NBLTJNBMFĻLVHMFUSZL
p 4åUĻEåLUSZLLFUĻPQĻUJMĻEFUĻBOCFGBMFEFĻUSZL
GPSĻGVMEĻMBTUĻ%åLUSZLTFUJLFUUFOTĻQMBDFSJOH
GSFNHòSĻBGĻTFĻTJEFĻ
p .PUPSFOĻCFMBTUFTĻIòSEFSFĻFOEĻOPSNBMU
WFEĻLĆSTFMĻNFEĻBOIåOHFS
p ,ĆSĻJLLFĻNFEĻFOĻUVOHĻBOIåOHFS ĻOòSĻCJMFO
FSĻIFMUĻOZĻ7FOU ĻJOEUJMĻEFOĻIBSĻLĆSUĻNJOETU
ĻLN
p 1òĻMBOHFĻPHĻTUFKMFĻOFEBEHòFOEFĻTLSòOJO
HFSĻCFMBTUFTĻCJMFOTĻCSFNTFSĻNFHFUĻIòS
EFSFĻFOEĻOPSNBMUĻ4LJGUĻUJMĻFUĻMBWFSFĻHFBS
PHĻBGQBTĻIBTUJHIFEFO
NBLTJNBMUĻUJMMBEUFĻIBTUJHIFEĻGPSĻFOĻCJMFO
NFEĻUJMLPCMFUĻBOIåOHFSĻJLLFĻPWFSTLSJEFT
'ĆMHĻEFĻHåMEFOEFĻSFHMFSĻGPSĻUJMMBEUF
IBTUJHIFEFSĻPHĻWåHUF
)WJTĻUSåLBOPSEOJOHFOĻFSĻNPOUFSFUĻBGĻ7PMWP
MFWFSFTĻCJMFOĻNFEĻEFUĻOĆEWFOEJHFĻVETUZSĻUJM
LĆSTFMĻNFEĻBOIåOHFS
LFOEUĻUZQF
p "GĻTJLLFSIFETNåTTJHFĻòSTBHFSĻCĆSĻEFO
HFSĻPWFSĻĻ
)WJTĻCJMFOTĻUSåLBOPSEOJOHĻIBSĻFOĻQPMFU
LPOUBLU ĻPHĻBOIåOHFSFOĻIBSĻFOĻQPMFUĻLPO
UBLU ĻTLBMĻEFSĻCSVHFTĻFOĻBEBQUFSĻ#SVHĻFU
BEBQUFSLBCFM ĻEFSĻFSĻHPELFOEUĻBGĻ7PMWPĻ,PO
USPMMFS ĻBUĻLBCMFUĻJLLFĻTMåCFSĻMBOHTĻKPSEFO
$NKPMN[UQIDTGOUGN[IVGTRÌCPJ‘PIGT
)WJTĻFOĻBGĻBOIåOHFSFOTĻQåSFSĻUJMĻBGWJTFSOFĻFS
EFGFLU ĻCMJOLFSĻLPNCJOBUJPOTJOTUSVNFOUFUT
TZNCPMĻGPSĻBGWJTFSOFĻIVSUJHFSFĻFOEĻOPSNBMU
PHĻEJTQMBZFUĻWJTFSĻUFLTUFOĻ&GHGMVR‘TG
#PJ‘PIGTCHXKUGT
)WJTĻFOĻBGĻBOIåOHFSFOTĻQåSFSĻUJMĻCSFNTFMZH
UFSOFĻFSĻEFGFLU ĻWJTFTĻUFLTUFOĻ&GHGMVR‘TG
#PJ‘PIGTUVQRN[U
0KXGCWTGIWNGTKPI
%FĻCBHFTUFĻTUĆEEåNQFSFĻIPMEFSĻFOĻLPOTUBOU
IĆKEF ĻVBOTFUĻCJMFOTĻCFMBTUOJOHĻ PQĻUJMĻEFOĻUJM
MBEUFĻNBLTJNVNTWåHU Ļ/òSĻCJMFOĻIPMEFS
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
TUJMMF ĻTZOLFSĻCBHWPHOFOĻMJEU ĻIWJMLFUĻFSĻOPS
NBMU
#PJ‘PIGTX‘IVG
'PSĻJOGPSNBUJPOĻPNĻ7PMWPTĻUJMMBEUFĻBOIåOHFS
WåHUF ĻTFĻTJEFĻ
1$5
%FĻBOHJWOFĻNBLTJNBMUĻUJMMBEUFĻBOIåOHFS
WåHUFĻFSĻEFN Ļ7PMWPĻUJMMBEFSĻ/BUJPOBMF
SFHMFSĻLBOĻCFHSåOTFĻBOIåOHFSWåHUFOĻPH
IBTUJHIFEFOĻZEFSMJHFSFĻ5SåLLSPHFOFĻLBO
WåSFĻDFSUJGJDFSFUĻUJMĻFOĻIĆKFSFĻUSåLWåHU
FOEĻEFOĻCJMFOĻNòĻUSåLLF
#&8#45'.
'ĆMHĻBOCFGBMJOHFSOFĻGPSĻBOIåOHFSWåHU
,ĆSFUĆKFSOFĻLBOĻFMMFSTĻCMJWFĻWBOTLFMJHFĻBU
IPMEFĻVOEFSĻLPOUSPMĻWFEĻVOEWJHFNBOĆWSFS
PHĻPQCSFNTOJOHFS
#WVQOCVIGCT
1XGTQRJGFPKPI
7FEĻLĆSTFMĻNFEĻBOIåOHFSĻJĻLVQFSFUĻUFSSåOĻJ
WBSNUĻLMJNBĻLBOĻEFSĻWåSFĻSJTJLPĻGPSĻPWFSPQ
IFEOJOH
7PFGTM”TUNGP
-”TUGNOGFCPJ‘PIGT
p "VUPNBUHFBSĻWåMHFSĻEFUĻPQUJNBMFĻHFBSĻJ
GPSIPMEĻUJMĻCFMBTUOJOHĻPHĻNPUPSFOT
PNESFKOJOHTUBM
p 7FEĻPWFSPQIFEOJOHĻUåOEFTĻFUĻBEWBSTFMT
TZNCPMĻQòĻJOTUSVNFOUQBOFMFUĻLPNCJOFSFU
NFEĻFOĻUFLTUNFEEFMFMTFĻĻGĆMHĻEFOĻHJWOF
BOCFGBMJOH
5VGLNGUVKIPKPIGT
6EMĆTĻQBSLFSJOHTCSFNTFO
4MJQĻESJGUTCSFNTFOĻPHĻLĆSĻBGĻTUFE
6T‘MCPQTFPKPI
)WJTĻEFSĻQòNPOUFSFTĻFUĻEFMFMJHUĻBOIåOHFS
USåL ĻTLBMĻNPOUFSJOHTBOWJTOJOHFOĻGPSĻGBTUHĆ
SJOHĻBGĻEFOĻMĆTFĻEFMĻGĆMHFTĻOĆKF ĻTFĻTJEFĻ
p #MPLFSĻJLLFĻBVUPNBUHFBSLBTTFOĻNFEĻFU
IĆKFSFĻHFBS ĻFOEĻIWBEĻNPUPSFOĻLBO
LMBSFĻĻEFUĻFSĻJLLFĻBMUJEĻFOĻGPSEFMĻBUĻLĆSF
JĻIĆKFĻHFBSĻPHĻMBWFĻPNESFKOJOHTUBM
#&8#45'.
)WJTĻCJMFOĻFSĻVETUZSFUĻNFEĻ7PMWPTĻEFMFMJHF
BOIåOHFSUSåL
2CTMGTKPIRÌUMTÌPKPIGT
'ĆMHĻNPOUFSJOHTBOWJTOJOHFOĻOĆKF
5SåEĻESJGUTCSFNTFOĻOFE
p
p
"LUJWÁSĻQBSLFSJOHTCSFNTFO
p
,POUSPMMÁS ĻBUĻJOEJLBUPSFOĻWJTFSĻHSĆOU
4åUĻHFBSWåMHFSFOĻJĻQPTJUJPOĻ2
4MJQĻESJGUTCSFNTFO
p (FBSWåMHFSFOĻTLBMĻWåSFĻJĻQBSLFSJOHTTUJM
MJOHĻ2 ĻOòSĻFOĻCJMĻNFEĻBVUPNBUHFBSĻPHĻUJM
LPCMFUĻBOIåOHFSĻQBSLFSFTĻ#SVHĻBMUJEĻQBS
LFSJOHTCSFNTFO
p #SVHĻTUPQLMPETFSĻUJMĻCMPLFSJOHĻBGĻIKVMFOF
OòSĻFOĻCJMĻNFEĻBOIåOHFSĻQBSLFSFTĻQòĻFO
TLSòOJOH
1RDGXCTKPICHCHVCIGNKIVCPJ‘PIGTVT‘M
%FOĻBGUBHFMJHFĻEFMĻTLBMĻWåSFĻMòTUĻNFE
OĆHMF ĻGĆSĻLĆSTFMĻQòCFHZOEFT
#PJ‘PIGTVT‘MMGVUQRDGXCTKPIURNCFU
8+)6+)6
5BHĻBMUJEĻBOIåOHFSUSåLLFUĻBGĻFGUFSĻCSVH
PHĻPQCFWBSĻEFUĻQòĻEFUTĻGBTUFĻQMBETĻJĻCJMFO
8KIVKIVCVMQPVTQNNGTG
p "OIåOHFSUSåLLFUTĻLVHMFĻTLBMĻNFEĻKåWOF
NFMMFNSVNĻSFOHĆSFTĻPHĻTNĆSFTĻNFEĻGFEU
1$5
/òSĻEFSĻCSVHFTĻLPCMJOHTIPWFEĻNFEĻTWJOH
OJOHTEåNQFS ĻTLBMĻUSåLLVHMFOĻJLLFĻTNĆ
SFT
5VCTVRÌGPUMTÌPKPI
5SåEĻESJGUTCSFNTFOĻOFE
'ĆSĻHFBSWåMHFSFOĻUJMĻLĆSFTUJMMJOHĻ&
7PFGTM”TUNGP
-”TUGNOGFCPJ‘PIGT
(CUVI”TKPICHCPJ‘PIGTVT‘M
/ÌNDGH‘UVGNUGURWPMVGT OO
"
#
$
%
&
'
(
4JEFWBOHF
)
,VHMFOTĻDFOUSVN
'KFSOĻCFTLZUUFMTFTEåLTMFUĻWFEĻGĆSTUĻBU
USZLLFĻTQåSSFOĻJOE Ļ ĻPHĻEFSFGUFSĻUSåLLF
EåLTMFUĻMJHFĻCBHVEĻ G021487
G021485
G018928
5RGEKHKMCVKQPGT
,POUSPMMÁS ĻBUĻNFLBOJTNFOĻFSĻMòTUĻPQĻWFE
BUĻESFKFĻOĆHMFOĻIĆKSFĻPN
7PFGTM”TUNGP
*OEJLBUPSFOĻTLBMĻWJTFĻSĆEU
*OEJLBUPSFOĻTLBMĻWJTFĻHSĆOU
G021494
G021490
G021488
-”TUGNOGFCPJ‘PIGT
,POUSPMMÁS ĻBUĻBOIåOHFSUSåLLFUĻTJEEFS
GBTU ĻWFEĻBUĻSZLLFĻEFUĻPQBE ĻOFEBEĻPH
CBHVE
#&8#45'.
4åUĻBOIåOHFSUSåLLFUĻJ ĻPHĻTLVCĻJOE ĻJOE
UJMĻEFSĻIĆSFTĻFUĻLMJL
G000000
G021489
)WJTĻBOIåOHFSUSåLLFUĻJLLFĻTJEEFSĻLPSSFLU
TLBMĻEFUĻUBHFTĻBGĻPHĻTåUUFTĻGBTUĻJHFOĻTPN
CFTLSFWFUĻUJEMJHFSF
%SFKĻOĆHMFOĻWFOTUSFĻPNĻUJMĻMòTUĻTUJMMJOHĻ5BH
OĆHMFOĻVEĻBGĻMòTFO
8+)6+)6
4NĆSĻLVOĻLVHMFOĻUJMĻUSåLIPWFEFUĻJOE
SFTUFOĻBGĻBOIåOHFSUSåLLFUĻTLBMĻWåSFĻSFOU
PHĻUĆSU
7PFGTM”TUNGP
-”TUGNOGFCPJ‘PIGT
#&8#45'.
4QåOEĻBOIåOHFSUSåLLFUĻGPSTWBSMJHUĻGBTU
IWJTĻEFUĻPQCFWBSFTĻJĻCJMFO ĻTFĻTJEFĻ
G021495
4åUĻOĆHMFOĻJ ĻPHĻESFKĻEFOĻIĆKSFĻPNĻUJM
PQMòTUĻTUJMMJOH
#&8#45'.
7åSĻPNIZHHFMJHĻNFEĻBUĻGBTUHĆSFĻBOIåO
HFSFOTĻTJLLFSIFETXJSFĻQòĻEFUĻEFSUJMĻCFSFH
OFEFĻTUFE
5SZLĻMòTFHSFCFUĻJOEĻ
ĻPHĻESFKĻEFUĻWFO
ĻJOEUJMĻEFSĻMZEFSĻFUĻLMJL
TUSFĻPNĻ
4LZEĻCFTLZUUFMTFTEåLTMFUĻQò ĻJOEUJMĻEFU
LPNNFSĻQòĻQMBETĻNFEĻFUĻLMJL
#PJ‘PIGTUVCDKNKUCVQT65#
#HOQPVGTKPICHCPJ‘PIGTVT‘M
G018929
4JLLFSIFETXJSF
54"TZTUFNFUTĻ 5SBJMFSĻ4UBCJMJUZĻ"TTJTU
PQHBWFĻFSĻBUĻTUBCJMJTFSFĻCJMĻNFEĻUJMLPCMFU
BOIåOHFSĻJĻTJUVBUJPOFS ĻIWPSĻWPHOFOĻFSĻLPN
NFUĻJĻTMJOHFS
%SFKĻMòTFHSFCFUĻIFMUĻOFE ĻJOEUJMĻEFUĻTUBOE
TFSĻ)PMEĻEFUĻOFEF ĻTBNUJEJHĻNFEĻBU
BOIåOHFSUSåLLFUĻUSåLLFTĻCBHVEĻPH
PQBE
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
54"GVOLUJPOFOĻJOEHòSĻJĻ&56%TZTUFNFU
%ZOBNJDĻ4UBCJMJUZĻBOEĻ5SBDUJPOĻ$POUSPM ĻTF
TJEFĻ
(WPMVKQP
"UĻFOĻCJMĻNFEĻBOIåOHFSĻFOEFSĻJĻTMJOHFS ĻLBO
PQTUòĻGPSĻBMMFĻLPNCJOBUJPOFSĻBGĻCJMFSĻPH
BOIåOHFSFĻ/PSNBMUĻLSåWFTĻEFSĻNFHFUĻIĆKF
7PFGTM”TUNGP
-”TUGNOGFCPJ‘PIGT
IBTUJHIFEFS ĻGPSĻBUĻEFUĻTLFSĻ.FOĻIWJTĻBOIåO
HFSFOĻFSĻPWFSMåTTFUĻFMMFSĻIBSĻMBTUFOĻGPSLFSU
GPSEFMU ĻGFLTĻGPSĻMBOHUĻCBHVEF ĻFSĻEFSĻSJTJLP
GPSĻTMJOHFS ĻPHTòĻWFEĻMBWFSFĻIBTUJHIFEFS
ĻLNU
%FSĻLSåWFTĻFOĻVEMĆTFOEFĻGBLUPS ĻGPSĻBUĻTMJOHFS
CFHZOEFS ĻGFLT
p #JMĻNFEĻBOIåOHFSĻVETåUUFTĻGPSĻFOĻQMVE
TFMJHĻLSBGUJHĻTJEFWJOE
p #JMĻNFEĻBOIåOHFSĻLĆSFSĻQòĻVKåWOĻWFK
CBOFĻFMMFSĻJĻFUĻIVM
p ,SBGUJHFĻSBUCFWåHFMTFS
$GVLGPKPI
/òSĻTMJOHFSĻGĆSTUĻFSĻLPNNFUĻJĻHBOH ĻLBOĻEFO
CMJWFĻWBOTLFMJHĻFMMFSĻVNVMJHĻBUĻEåNQF ĻIWJMLFU
HĆSĻWPHOFOĻTWåSĻBUĻLPOUSPMMFSFĻNFEĻSJTJLPĻGPS
BUĻFOEFĻJĻGFLTĻEFOĻGPSLFSUFĻLĆSFCBOFĻFMMFS
VEFOĻGPSĻWFKCBOFO
54"TZTUFNFUĻPWFSWòHFSĻLPOUJOVFSMJHUĻCJMFOT
CFWåHFMTFS ĻTQFDJFMUĻUJMĻTJEFOĻ)WJTĻEFSĻSFHJ
TUSFSFTĻTMJOHFS ĻTLFSĻJOEJWJEVFMĻCSFNTFSFHVMF
SJOHĻQòĻGPSIKVMFOF ĻIWJMLFUĻHJWFSĻFOĻTUBCJMJTF
SFOEFĻFGGFLUĻQòĻWPHOFOĻ0GUFTUĻFSĻEFUUFĻUJM
TUSåLLFMJHUĻUJMĻBUĻGĆSFSFOĻLBOĻGòĻLPOUSPMĻPWFS
CJMFOĻJHFO
MJEUĻFGUFSĻMJEU ĻPHĻWPHOFOĻJHFOĻFSĻTUBCJM ĻBGCSZ
EFSĻ54"TZTUFNFUĻSFHVMFSJOHFO ĻPHĻGĆSFSFOĻGòS
JHFOĻGVMEĻLPOUSPMĻPWFSĻCJMFO
ŽXTKIV
54"TZTUFNFUTĻJOEHSJCFOĻLBOĻTLFĻJĻIBTUJH
IFETJOUFSWBMMFUĻĻLNU
1$5
54"GVOLUJPOFOĻTMòTĻGSB ĻIWJTĻGĆSFSFOĻWåM
HFSĻ5RQTVGVOLUJPO ĻTFĻTJEFĻ
*OEHSJCFOĻGSBĻ54"ĻLBOĻVEFCMJWF ĻIWJTĻGĆSFSFO
NFEĻLSBGUJHFĻSBUCFWåHFMTFSĻGPSTĆHFSĻBU
PQIåWFĻTMJOHFS ĻEBĻ54"TZTUFNFUĻTòĻJLLFĻLBO
BGHĆSF ĻPNĻEFUĻFSĻBOIåOHFSFOĻFMMFSĻGĆSFSFO
EFSĻGPSòSTBHFSĻTMJOHFS
NFOUFU
/òSĻ54"TZTUFNFUĻBSCFKEFS ĻCMJOLFS
&56%TZNCPMFUĻJĻLPNCJOBUJPOTJOTUSV
)WJTĻTMJOHFSĻJLLFĻBGEåNQFTĻQòĻUSPETĻBGĻ54"
TZTUFNFUTĻGĆSTUFĻJOEHSJCFO ĻCSFNTFTĻWPHOFO
NFEĻBMMFĻIKVMĻLPNCJOFSFUĻNFEĻBUĻNPUPSFOT
ESJWLSBGUĻSFEVDFSFTĻ/òSĻTMJOHFSĻFSĻEåNQFU
7PFGTM”TUNGP
$WIUGTKPIQIDLGTIPKPI
$WIUGTKPI
#&8#45'.
#VHTFSJOHĻBGĻ7Ļ1MVHJOĻ)ZCSJEĻFSĻJLLFĻUJM
MBEUĻ7FEĻGMZUOJOHĻTLBMĻCJMFOĻCVHTFSFTĻMĆGUFU
PQĻPHĻTUòĻNFEĻBMMFĻIKVMĻQòĻMBEFUĻBGĻFU
CKåSHOJOHTLĆSFUĆK
$WIUGT”LG
#VHTFSĆKFUĻTLSVFTĻJOEĻJĻFOĻHFWJOETLòSFUĻGPS
EZCOJOHĻCBHĻFUĻEåLTFMĻQòĻLPGBOHFSFOTĻIĆKSF
TJEF ĻCBH
(CUVI”TKPICHDWIUGT”LG
)FOUĻCVHTFSJOHTĆKFUĻGSFNĻ%FUĻCFGJOEFS
TJHĻCBHĻQBOFMFUĻJĻWFOTUSFĻTJEFĻBGĻCBHBHF
SVNNFU
%åLTFMĻUJMĻCVHTFSĆKFUTĻGPSBOLSJOHTQVOLU
GJOEFTĻJĻUPĻWBSJBOUFS ĻEFSĻTLBMĻòCOFTĻQò
GPSTLFMMJHFĻNòEFS
p 7BSJBOUFOĻNFEĻFOĻGPSEZCOJOHĻòCOFT
WFEĻBUĻTUJLLFĻFOĻNĆOUĻFMMFSĻMJHOFOEFĻJOE
JĻGPSEZCOJOHFOĻPHĻMJSLFĻEåLTMFUĻVEBE
'PMEĻEFSFGUFSĻEåLTMFUĻIFMUĻVEĻPHĻMĆTO
EFU
p %FOĻBOEFOĻWBSJBOUĻIBSĻFOĻNBSLFSJOH
MBOHTĻEFOĻFOFĻTJEFĻFMMFSĻJĻFUĻIKĆSOF
5SZLĻQòĻNBSLFSJOHFOĻNFEĻFOĻGJOHFSĻPH
GPMEĻTBNUJEJHĻEFOĻNPETBUUFĻTJEFIKĆSOF
VEĻWFEĻIKåMQĻBGĻFOĻNĆOUĻFMMFSĻMJHOFOEF
ĻEåLTMFUĻWFOEFSĻPNĻTJOĻNJEUFSMJOKFĻPH
LBOĻEFSFGUFSĻMĆTOFT
4LSVĻCVHTFSĆKFUĻIFMUĻJOEĻUJMĻEFOTĻGMBOHF
%SFKĻĆKFUĻHPEUĻGBTU ĻGFLTĻNFEĻIKVMOĆHMFO
5VCTVJL‘NR
.PUPSFOĻNòĻJLLFĻUSåLLFTĻJĻHBOHĻ)WJTĻCBUUF
SJFUĻFSĻBGMBEFU ĻPHĻNPUPSFOĻJLLFĻWJMĻTUBSUF ĻTLBM
EFSĻCSVHFTĻFUĻIKåMQFCBUUFSJ ĻTFĻTJEFĻ
8+)6+)6
%FOĻFMFLUSJTLFĻESJWNPUPSĻPHĻLBUBMZTBUPSFO
LBOĻCMJWFĻCFTLBEJHFUĻWFEĻGPSTĆHĻQòĻBUĻCVH
TFSFĻWPHOFOĻCJMFOĻJĻHBOH
&GUFSĻCSVHĻTLBMĻCVHTFSĆKFUĻTLSVFTĻMĆTĻPH
MåHHFTĻUJMCBHFĻQòĻQMBET
4MVUĻBGĻNFEĻBUĻTåUUFĻEåLTMFUĻQòĻLPGBOHF
SFOĻJHFO
7PFGTM”TUNGP
$WIUGTKPIQIDLGTIPKPI
8+)6+)6
#VHTFSĆKFUĻFSĻLVOĻCFSFHOFUĻUJMĻCVHTFSJOHĻBG
FUĻBOEFUĻLĆSFUĆKĻQòĻWFKĻĻKMMGĻUJMĻCKFSHOJOH
FGUFSĻCJMFOĻFSĻLĆSUĻJĻHSĆGUFOĻFMMFSĻFSĻLĆSUĻGBTU
5JMLBMEĻGBHLZOEJHĻBTTJTUBODFĻUJMĻCKFSHOJOH
$LGTIPKPI
5JMLBMEĻGBHLZOEJHĻBTTJTUBODFĻUJMĻCKFSHOJOH
8+)6+)6
#FNåSL ĻBUĻ7Ļ1MVHJOĻ)ZCSJEĻBMUJEĻTLBM
CVHTFSFTĻMĆGUFUĻPQĻNFEĻBMMFĻIKVMĻQòĻMBEFUĻBG
FUĻCKåSHOJOHTLĆSFUĆK
(FOFSFMUĻ
4LJGUĻBGĻIKVMĻ
5SZLĻJĻEåLĻ
"EWBSTFMTUSFLBOUĻPHĻGĆSTUFIKåMQTLBTTF .JEMFSUJEJHĻEåLMBQOJOHĻ 5., Ļ
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
)+6-Ļ0(Ļ%Đ,
*LWNQIF‘M
)GPGTGNV
-”TGIGPUMCDGT
%åLĻIBSĻTUPSĻCFUZEOJOHĻGPSĻCJMFOTĻLĆSFFHFO
TLBCFSĻ%åLUZQF ĻEJNFOTJPOFS ĻEåLUSZLĻPH
IBTUJHIFETLMBTTFĻFSĻWJHUJHFĻGPSĻCJMFOTĻBEGåSE
1OFTGLPKPIUTGVPKPI
%åLLFOFĻNFEĻEFOĻTUĆSTUFĻNĆOTUFSEZCEF
TLBMĻBMUJEĻNPOUFSFTĻQòĻCBHIKVMFOFĻ GPSĻBU
NJOETLFĻVETLSJEOJOHTSJTJLPFO 0[GF‘M
1$5
4ĆSHĻGPSĻBUĻIBWFĻTBNNFĻUZQF ĻEJNFOTJPOFS
PHĻGBCSJLBUĻQòĻBMMFĻIKVM
'ĆMHĻEFUĻBOCFGBMFEFĻEåLUSZLĻJĻEåLUSZLUBCFM
MFO ĻTFĻTJEFĻ
8GFNKIGJQNFGNUGCHF‘M
G021778
&‘MMGPGUCNFGT
2KNGPXKUGTF‘MMGVUQOFTGLPKPIUTGVPKPI
%åLĻNFEĻNĆOTUFS ĻEFSĻFSĻLPOTUSVFSFUĻUJMĻLVO
BUĻSVMMFĻJĻÁOĻSFUOJOH ĻIBSĻSPUBUJPOTSFUOJOHFO
NBSLFSFUĻNFEĻFOĻQJMĻQòĻEåLLFUĻ%åLLFOF
TLBMĻIBWFĻTBNNFĻSPUBUJPOTSFUOJOHĻJĻIFMFĻMFWF
UJEFOĻ%FĻNòĻLVOĻGMZUUFTĻGSBĻGPSĻUJMĻCBHĻFMMFS
PNWFOEU ĻBMESJHĻGSBĻWFOTUSFĻUJMĻIĆKSFĻTJEFĻFMMFS
PNWFOEUĻ)WJTĻEåLLFOFĻNPOUFSFTĻGPSLFSU
GPSSJOHFTĻCJMFOTĻCSFNTFFHFOTLBCFSĻPHĻFWOF
UJMĻBUĻMFEFĻSFHOĻPHĻTOFTKBQĻWåL
"MMFĻEåL ĻEFSĻFSĻNFSFĻFOEĻĻòSĻHBNMF ĻCĆS
LPOUSPMMFSFTĻBGĻFOĻGBHLZOEJH ĻTFMWPNĻEFĻWJSLFS
VCFTLBEJHFEFĻ%åLĻåMEFTĻPHĻOFECSZEFT
TFMWPNĻEFĻTKåMEFOUĻFMMFSĻBMESJHĻFSĻJĻCSVH
%FSFTĻGVOLUJPOĻLBOĻEFSGPSĻGPSSJOHFTĻ%FUĻHåM
EFSĻGPSĻBMMFĻEåL ĻEFSĻHFNNFTĻUJMĻGSFNUJEJH
CSVHĻ4PNĻFLTFNQMFSĻQòĻZESFĻUFHO ĻEFSĻWJTFS
BUĻEåLLFUĻFSĻVFHOFUĻUJMĻBUĻCSVHFT ĻFSĻSFWOFS
FMMFSĻNJTGBSWOJOH
%åLĻFSĻFUĻGPSHåOHFMJHUĻQSPEVLUĻ&GUFSĻOPHMF
òSĻCFHZOEFSĻEFĻBUĻIåSEF ĻPHĻTBNUJEJHĻGPSSJO
HFTĻGSJLUJPOTFHFOTLBCFSOFĻMJEUĻFGUFSĻMJEUĻ4UJM
EFSGPSĻFGUFSĻBUĻGòĻTòĻGSJTLFĻEåLĻTPNĻNVMJHU
WFEĻVETLJGUOJOHĻ%FUUFĻFSĻTåSMJHĻWJHUJHU ĻOòS
EFUĻHåMEFSĻWJOUFSEåLĻ%FĻTJETUFĻUBMĻJĻUBMSåL
LFOĻBOHJWFSĻQSPEVLUJPOTVHFĻPHĻòSĻ%FUUFĻFS
EåLLFUTĻ%05NåSLOJOHĻ %FQBSUNFOUĻPG
5SBOTQPSUBUJPO ĻPHĻBOHJWFTĻNFEĻGJSFĻDJGSF
GFLTĻĻ%åLLFUĻQòĻJMMVTUSBUJPOFOĻFSĻGSFN
TUJMMFUĻJĻVHFĻĻòSĻ
5QOOGTQIXKPVGTF‘M
/òSĻTPNNFSĻPHĻWJOUFSIKVMFOFĻTLJGUFT ĻTLBMĻEF
NBSLFSFTĻNFE ĻIWJMLFOĻTJEFĻEFĻIBSĻTJEEFUĻQò
GFLTĻ8ĻGPSĻWFOTUSFĻPHĻ*ĻGPSĻIĆKSF
*LWNQIF‘M
)GPGTGNV
,PSSFLUĻEåLUSZLĻHJWFSĻNFSFĻKåWOĻTMJUBHF ĻTF
TJEFĻĻ,ĆSFNòEF ĻEåLUSZL ĻLMJNBĻPHĻWFKF
OFTĻUJMTUBOEĻIBSĻJOEWJSLOJOHĻQò ĻIWPSĻIVSUJHU
EJOFĻEåLĻåMEFTĻPHĻTMJEFTĻ'PSĻBUĻVOEHòĻGPS
TLFMMFĻJĻNĆOTUFSEZCEFĻPHĻGPSĻBUĻGPSIJOESFĻBU
EFSĻPQTUòSĻTMJUBHFNĆOTUFSĻLBOĻGPSĻPHĻCBHIKV
MFOFĻVETLJGUFTĻNFEĻIJOBOEFOĻ1BTTFOEFĻLĆSF
TUSåLOJOHĻWFEĻEFOĻGĆSTUFĻVETLJGUOJOHĻFS
DBĻĻLN ĻPHĻEFSFGUFSĻNFEĻFUĻJOUFSWBMĻQò
ĻLNĻ7PMWPĻBOCFGBMFSĻEJHĻBUĻLPOUBLUFĻFU
BVUPSJTFSFUĻ7PMWPWåSLTUFEĻGPSĻLPOUSPM ĻIWJT
EVĻFSĻJĻUWJWMĻPNĻNĆOTUFSEZCEFOĻ)WJTĻEFSĻBMMF
SFEFĻFSĻPQTUòFUĻCFUZEFMJHĻGPSTLFMĻJĻTMJUBHFĻ NNĻGPSTLFMĻJĻNĆOTUFSEZCEF ĻNFMMFNĻEåL
LFOF ĻTLBMĻEFĻNJOETUĻTMJEUFĻEåLĻBMUJEĻTJEEF
CBHFTUĻ&OĻGPSIKVMTVETLSJEOJOHĻFSĻHFOFSFMUĻMFU
UFSFĻBUĻPQSFUUFĻFOEĻFOĻCBHIKVMTVETLSJEOJOHĻPH
GòSĻCJMFOĻUJMĻBUĻGPSUTåUUFĻMJHFVE ĻJĻTUFEFUĻGPSĻBU
CBHFOEFOĻTLSJEFSĻVEĻUJMĻTJEFO ĻPHĻNBOĻNòTLF
IFMUĻNJTUFSĻIFSSFEĆNNFUĻPWFSĻCJMFOĻ%FUĻFS
EFSGPSĻWJHUJHU ĻBUĻCBHIKVMFOFĻBMESJHĻNJTUFS
GåTUFUĻGĆSĻGPSIKVMFOF
)KVMĻTLBMĻPQCFWBSFTĻMJHHFOEFĻFMMFSĻIåOHFOEF
JLLFĻTUòFOEF
#&8#45'.
&UĻCFTLBEJHFUĻEåLĻLBOĻGĆSFĻUJM ĻBUĻNBO
NJTUFSĻLPOUSPMMFOĻPWFSĻCJMFO
#SVHĻLVOĻGåMHF ĻEFSĻFSĻBGQSĆWFUĻPHĻHPELFOEU
BGĻ7PMWPĻPHĻTPNĻJOEHòSĻJĻ7PMWPTĻPSJHJOBMTPSUJ
NFOUĻ,POUSPMMÁSĻUJMTQåOEJOHTNPNFOUFUĻNFE
FOĻNPNFOUOĆHMF
&‘MOGFUNKFKPFKMCVQTGT
.ÌUDCTJLWNDQNV
-òTCBSFĻIKVMCPMUF ĻLBOĻBOWFOEFTĻCòEFĻUJMĻBMV
NJOJVNĻPHĻTUòMGåMHF
8‘TMV”L
G021829
5NKVCIGQIXGFNKIGJQNFGNUG
5NKFKPFKMCVQTGT
&OĻTMJEJOEJLBUPSĻFSĻFOĻTNBMĻGPSIĆKOJOHĻQò
UWåSTĻBGĻTMJECBOFOĻ1òĻTJEFOĻBGĻEåLLFUĻTFT
CPHTUBWFSOFĻ69+Ļ 5SFBEĻ8FBSĻ*OEJDBUPS Ļ/òS
EåLLFUTĻNĆOTUFSEZCEFĻFSĻSFEVDFSFUĻUJM
ĻNN ĻFSĻNĆOTUSFUĻQòĻIĆKEFĻNFEĻTMJEJOEJLB
UPSFSOFĻ%åLLFUĻTLBMĻOVĻTOBSFTUĻVETLJGUFT
NFEĻFUĻOZUĻ)VTL ĻBUĻEåLĻNFEĻMJMMFĻNĆOTUFS
EZCEFĻIBSĻNFHFUĻEòSMJHUĻWFKHSFCĻJĻSFHOĻFMMFS
TOF
(‘NIGQIJLWNDQNVG
8+)6+)6
)KVMCPMUFOFĻTLBMĻTQåOEFTĻNFEĻĻ/N
7FEĻGPSĻIòSEĻUJMTQåOEJOHĻLBOĻTLSVFTBNMJO
HFOĻUBHFĻTLBEF
#JMFOTĻCVHTFSJOHTĆKFĻPHĻNJEMFSUJEJHUĻEåLMBQ
OJOHTTåUĻCFGJOEFSĻTJHĻCBHĻEåLTMFUĻQòĻWFOTUSF
TJEFĻBGĻCBHBHFSVNNFUĻ)FSĻFSĻEFSĻPHTòĻQMBET
UJMĻLBTTFOĻUJMĻEFĻMòTCBSFĻIKVMCPMUFĻ%POLSBGUFO
PHĻIKVMOĆHMFO ĻMJHHFSĻJĻFOĻQPTFĻQòĻHVMWFUĻJ
CBHBHFSVNNFU
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
*LWNQIF‘M
)GPGTGNV
)WJTĻCJMFOĻJLLFĻFSĻVETUZSFUĻNFEĻFUĻUJMCFIĆSTSF
TFSWFIKVM ĻFSĻEFUĻJLLFĻOĆEWFOEJHUĻBUĻPQCFWBSF
EPOLSBGUFOĻJĻCJMFO
#&8#45'.
/òSĻCVHTFSJOHTĆKFUĻPHĻEFUĻNJEMFSUJEJHF
EåLMBQOJOHTTåUĻPQCFWBSFTĻJĻTLVNCMPL
LFO ĻTLBMĻEFĻBMUJEĻWåSFĻGBTUTQåOEUĻNFE
TQåOEFSFNNFO
&QPMTCHV
%POLSBGUFOĻCĆSĻLVOĻCSVHFTĻJĻGPSCJOEFMTFĻNFE
TLJGUĻBGĻSFTFSWFIKVMĻ%FOTĻTLSVFĻTLBMĻBMUJEĻWåSF
WFMTNVSU
8‘TMV”LVKNDCIGU‘VPKPI
&GUFSĻCSVHĻGPMEFTĻEPOLSBGUFOĻTBNNFO ĻPH
CVHTFSJOHTĆKFĻPHĻIKVMOĆHMFĻTLSVFTĻTBNNFO
-åHĻIKVMOĆHMFOĻPHĻEPOLSBGUFOĻJĻEFSFTĻSFTQFL
UJWFĻSVNĻJĻQPTFOĻ5SåLĻQPTFOTĻNJEUFSSFN
HPEUĻUJM ĻPHĻCSVHĻEFOĻBOEFOĻSFNĻUJMĻBUĻGBTUHĆSF
QPTFOĻJĻEFUĻCBHFSTUFĻMBTUGPSBOLSJOHTĆKFĻJĻWFO
TUSFĻTJEFĻBGĻCBHBHFSVNNFUĻ1MBDFSĻQPTFO ĻTò
EFOĻJLLFĻLPNNFSĻJĻLMFNNF ĻOòSĻCBHLMBQQFO
MVLLFTĻ%FOĻIWJEFĻQJMĻQòĻQPTFOĻTLBMĻQFHF
GSFNBEĻJĻCJMFOĻ-åHĻCVHTFSJOHTĆKFUĻUJMCBHFĻJ
TLVNCMPLLFOĻQòĻWFOTUSFĻTJEFĻBGĻCBHBHFSVN
NFU
#&8#45'.
1PTFOĻTLBMĻGBTUTQåOEFT ĻTòMFEFTĻBUĻEFO
IWJEFĻQJMĻ TFĻEFOĻJOETBUUFĻJMMVTUSBUJPO ĻQFHFS
GSFNBEĻJĻCJMFO
1$5
)WJTĻHVMWMFNNFOĻJĻCBHBHFSVNTHVMWFUĻJLLF
FSĻMVLLFU ĻGVOHFSFSĻQSJWBUMòTOJOHĻJLLF ĻTF
TJEFĻ
1$5
7PMWPĻBOCFGBMFS ĻBUĻEVĻSòEGĆSFSĻEJHĻNFEĻFO
7PMWPGPSIBOEMFSĻPN ĻIWJMLFOĻGåMHĻPHĻEåL
UZQFĻEFSĻQBTTFSĻCFETU
2KIF‘M
1JHEåLĻTLBMĻLĆSFTĻUJMĻWFEĻĻLNTĻCMĆE
PHĻKåWOĻLĆSTFM ĻTòĻQJHHFOFĻTåUUFSĻTJHĻSJHUJHUĻJ
EåLLFOFĻ%FUUFĻHJWFSĻEåLLFOFĻPHĻJTåSĻQJH
HFOFĻMåOHFSFĻMFWFUJE
1$5
#FTUFNNFMTFSOFĻPNĻCSVHĻBGĻQJHEåLĻFS
GPSTLFMMJHFĻGSBĻMBOEĻUJMĻMBOE
/”PUVGTF[DFG
7FKFĻNFEĻJTĻPHĻTOFTKBQĻTBNUĻMBWFĻUFNQFSBUV
SFSĻTUJMMFSĻCFUZEFMJHUĻTUĆSSFĻLSBWĻUJMĻEåLLFOF
FOEĻPNĻTPNNFSFOĻ%FSGPSĻBOCFGBMFSĻ7PMWP ĻBU
NBOĻJLLFĻLĆSFSĻNFEĻWJOUFSEåLĻNFEĻFOĻNĆO
TUFSEZCEFĻVOEFSĻĻNN
$TWICHUPGM‘FGT
8KPVGTF‘M
&GPJXKFGRKNUMCNRGIGHTGOCFKDKNGP
7PMWPĻBOCFGBMFSĻWJOUFSEåLĻNFEĻWJTTFĻEJNFO
TJPOFSĻ%åLEJNFOTJPOFSOFĻBGIåOHFSĻBG
NPUPSWBSJBOUĻ7FEĻLĆSTFMĻNFEĻWJOUFSEåLĻTLBM
EFOĻSFUUFĻUZQFĻEåLĻNPOUFSFTĻQòĻBMMFĻGJSFĻIKVM
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
4OFLåEFSĻNòĻLVOĻNPOUFSFTĻQòĻGPSIKVMFOF
EFUUFĻHåMEFSĻPHTòĻCJMFSĻNFEĻIKVMTUSåL ,ĆSĻBMESJHĻIVSUJHFSFĻFOEĻĻLNUĻNFEĻTOFLå
EFSĻ6OEHòĻBUĻLĆSFĻQòĻVOEFSMBHĻVEFOĻTOF ĻEB
EFUUFĻTMJEFSĻNFHFUĻIòSEUĻQòĻCòEFĻTOFLåEFS
PHĻEåL
*LWNQIF‘M
)GPGTGNV
#&8#45'.
#SVHĻPSJHJOBMFĻTOFLåEFSĻGSBĻ7PMWPĻFMMFSĻUJM
TWBSFOEF ĻEFSĻFSĻUJMQBTTFUĻUJMĻEFOĻLPSSFLUF
CJMNPEFM ĻEåLĻPHĻGåMHEJNFOTJPOFSĻ7PMWP
BOCFGBMFS ĻBUĻEVĻSòEGĆSFSĻEJHĻNFEĻFUĻBVUPSJ
TFSFUĻ7PMWPWåSLTUFE ĻIWJTĻEVĻFSĻJĻUWJWM
'PSLFSUFĻTOFLåEFSĻLBOĻGPSòSTBHFĻBMWPSMJH
TLBEFĻQòĻEJOĻCJMĻPHĻGĆSFĻUJMĻFOĻVMZLLF
5RGEKHKMCVKQPGT
#JMFOĻFSĻUZQFHPELFOEUĻ%FUĻCFUZEFS ĻBUĻWJTTF
LPNCJOBUJPOFSĻBGĻIKVMĻPHĻEåLĻFSĻHPELFOEU
'PSĻUJMMBEUFĻLPNCJOBUJPOFS ĻTFĻTJEFĻ
*LWN H‘NI FKOGPUKQPGT
)KVMĻ GåMHF ĻIBSĻFOĻEJNFOTJPOTCFUFHOFMTF
GFLTĻ+YY
'åMHCSFEEFĻJĻUPNNFS
+
'åMHIPSOFUTĻQSPGJM
'åMHEJBNFUFSĻJĻFOHĻUPNNFS
0GGTFUĻJĻNNĻ BGTUBOEĻGSBĻIKVMFUTĻDFO
USVNĻUJMĻIKVMFUTĻLPOUBLUGMBEFĻNPE
OBWFU
&‘MFKOGPUKQPGT
"MMFĻCJMEåLĻIBSĻFOĻNåSLOJOHĻNFEĻBOHJWFMTF
BGĻEJNFOTJPOFSĻ'MUGORGNRÌO‘TMPKPI
3Ļ8
IBTUJHIFETLMBTTFĻFSĻBOHJWFUĻJĻUBCFMMFO ĻTF
TJEFĻ
%åLLFUTĻCSFEEFĻ NN
'PSIPMEFUĻNFMMFNĻEåLTJEFOTĻIĆKEF
PHĻEåLLFUTĻCSFEEFĻ 3
3BEJBMEåL
'åMHEJBNFUFSĻJĻFOHĻUPNNFSĻ %FOĻFOFTUFĻVOEUBHFMTFĻGSBĻEJTTFĻCFTUFNNFM
TFSĻFSĻWJOUFSEåLĻ EåLĻCòEFĻNFEĻPHĻVEFO
QJHHF ĻIWPSĻEFSĻNòĻBOWFOEFTĻMBWFSFĻIBTUJH
IFETLMBTTFĻ)WJTĻEFSĻWåMHFTĻFUĻTòEBOUĻEåL
NòĻCJMFOĻJLLFĻLĆSFĻIVSUJHFSF ĻFOEĻEåLLFUĻFS
LMBTTJGJDFSFUĻUJMĻ GFLTĻNòĻLMBTTFĻ2ĻIĆKTUĻLĆSF
NFEĻĻLNU ,PEFDJGSFĻGPSĻNBLTJNBMUĻUJMMBEUĻEåL
CFMBTUOJOH ĻCFMBTUOJOHTUBMĻ -*
'ĆSFUĻFSĻBGHĆSFOEFĻGPS ĻIWPSĻIVSUJHUĻCJMFOĻLBO
LĆSF ĻJLLFĻEåLLFOFTĻIBTUJHIFETLMBTTF
8
,PEFCFUFHOFMTFĻGPSĻNBLTĻUJMMBEU
IBTUJHIFE ĻIBTUJHIFETLMBTTFĻ 44 Ļ *
EFUUFĻUJMGåMEFĻĻLNU 1$5
%FUĻFSĻEFOĻNBLTJNBMUĻUJMMBEUFĻIBTUJHIFE
EFSĻBOHJWFTĻJĻUBCFMMFO
$GNCUVPKPIUVCN
)WFSUĻEåLĻIBSĻFOĻCFTUFNUĻFWOFĻUJMĻBUĻCåSF
MBTU ĻFUĻCFMBTUOJOHTUBMĻ -* Ļ#JMFOTĻWåHUĻBGHĆS
IWJMLFOĻMBTUFFWOFĻEFSĻLSåWFTĻBGĻEåLLFOFĻ%FU
MBWFTUĻUJMMBEUFĻUBMĻFSĻBOHJWFUĻJĻUBCFMMFO ĻTF
TJEFĻ
*CUVKIJGFUMNCUUGT
)WFSUĻEåLĻLBOĻNPETUòĻFOĻCFTUFNUĻNBLTJNBM
IBTUJHIFE ĻFOĻIBTUJHIFETLMBTTFĻ 4QFFEĻ4ZN
CPMĻ44 %åLLFOFTĻIBTUJHIFETLMBTTFĻTLBMĻNJOETU
TWBSFĻUJMĻCJMFOTĻUPQGBSUĻ%FOĻMBWFTUĻUJMMBEUF
2
ĻLNUĻ GPSFLPNNFSĻLVOĻQòĻWJOUFS
EåL
5
ĻLNU
)
ĻLNU
7
ĻLNU
8
ĻLNU
:
ĻLNU
*LWNQIF‘M
)GPGTGNV
#&8#45'.
#JMFOĻTLBMĻWåSFĻVETUZSFUĻNFEĻEåL ĻEFSĻIBS
EFOĻTBNNFĻFMMFSĻIĆKFSFĻCFMBTUOJOHTJOEFLT
-* ĻPHĻIBTUJHIFETLMBTTFĻ 44 ĻFOEĻTQFDJGJ
DFSFUĻ)WJTĻEFSĻCSVHFTĻFUĻEåLĻNFEĻGPSĻMBWU
CFMBTUOJOHTJOEFLTĻFMMFSĻIBTUJHIFETLMBTTF
LBOĻEFUĻCMJWFĻPWFSPQIFEFU
*LWNQIF‘M
5MKHVCHJLWN
4GUGTXGJLWN
(”NIGPFGKPUVTWMVKQPGTI‘NFGTMWPJXKU
FGTGTM”DVGVTGUGTXGJLWNUQOVKNDGJ”TVKN
DKNGPĻ)WJTĻCJMFOĻJLLFĻFSĻVETUZSFUĻNFEĻSFTFS
WFIKVM ĻTFĻTJEFĻĻGPSĻJOGPSNBUJPOĻPNĻNJEMFS
UJEJHĻEåLMBQOJOHĻ 5., 3FTFSWFIKVMFUĻ 5FNQPSBSZĻTQBSF ĻFSĻLVO
CFSFHOFUĻUJMĻNJEMFSUJEJHĻCSVHĻPHĻTLBMĻTUSBLT
FSTUBUUFTĻBGĻFUĻOPSNBMUĻIKVMĻ6OEFSĻLĆSTFMĻNFE
SFTFSWFIKVMFUĻLBOĻCJMFOTĻLĆSFFHFOTLBCFS
åOESFTĻ3FTFSWFIKVMFUĻFSĻNJOESFĻFOEĻEFU
BMNJOEFMJHFĻIKVMĻ%FSNFEĻQòWJSLFTĻCJMFOTĻGSJ
IĆKEFĻ1BTĻQòĻIĆKFĻGPSUPWTLBOUFS ĻPHĻWBTL
JLLFĻCJMFOĻJĻWBTLFIBMĻ)WJTĻSFTFSWFIKVMFUĻTJEEFS
QòĻGPSBLTMFO ĻLBOĻEVĻJLLFĻTBNUJEJHĻCSVHFĻTOF
LåEFSĻ1òĻGJSFIKVMTUSVLOFĻCJMFSĻLBOĻUSåLLFUĻQò
CBHBLTMFOĻGSBLPCMFTĻ3FTFSWFIKVMFUĻNòĻJLLF
SFQBSFSFTĻ%FUĻSFUUFĻUSZLĻJĻSFTFSWFIKVMFUĻGSFN
HòSĻBGĻEåLUSZLUBCFMMFO ĻTFĻTJEFĻ
8+)6+)6
,ĆSĻBMESJHĻIVSUJHFSFĻFOEĻĻLNUĻNFEĻFU
SFTFSWFIKVMĻNPOUFSFUĻQòĻCJMFO
8+)6+)6
#JMFOĻNòĻBMESJHĻLĆSFĻNFEĻNFSFĻFOEĻÁU
SFTFSWFIKVMĻBGĻUZQFOĻ5FNQPSBSZĻTQBSFĻBE
HBOHFO
3FTFSWFIKVMFUĻMFWFSFTĻJĻFOĻQPTF ĻEFSĻTLBMĻWåSF
QMBDFSFUĻQòĻCBHBHFSVNTHVMWFUĻPHĻGBTUTQåOEU
NFEĻSFNNF
'PSĻBUĻGòĻBEHBOHĻUJMĻCVHTFSJOHTĆKFU ĻòCOFT
EåLTMFUĻQòĻWFOTUSFĻTJEFĻBGĻCBHBHFSVN
NFU
%SFKĻIòOEUBHFUĻQòĻSFTFSWFIKVMTQPTFOĻVEĻNPE
EJHĻ'BTUHĆSĻEFĻGBTUTZFEFĻTQåOEFSFNNFT
LSPHFĻJĻEFĻGPSSFTUFĻMBTUGPSBOLSJOHTĆKFSĻ'BTU
HĆSĻEFOĻMBOHFĻSFNĻJĻFUĻBGĻEFĻGPSSFTUFĻMBTUGPSBO
LSJOHTĆKFS ĻGĆSĻSFNNFOĻEJBHPOBMUĻPWFSĻSFTFS
WFIKVMFUĻPHĻHFOOFNĻEFUĻĆWSFĻIòOEUBHĻ4QåOE
EFOĻLPSUFĻTQåOEFSFNĻGBTUĻQòĻEFOĻMBOHF
'BTUHĆSĻJĻEFUĻCBHFTUFĻMBTUGPSBOLSJOHTĆKFĻPH
USåLĻUJM
)FOUĻEPOLSBGUFO ĻPHĻIKVMOĆHMFO Ļ TPNĻMJH
HFSĻJĻFOĻQPTFĻQòĻCBHBHFSVNNFUTĻHVMWĻ
TFĻJMMVTUSBUJPOĻQòĻTJEFĻ Ļ)WJTĻEFSĻWåM
HFTĻFOĻBOEFOĻEPOLSBGU ĻTFĻTJEFĻ
#&8#45'.
,POUSPMMFS ĻBUĻEPOLSBGUFOĻJLLFĻFSĻCFTLBEJ
HFU ĻBUĻHFWJOEFOFĻFSĻPSEFOUMJHUĻTNVSU ĻPHĻBU
EFOĻJLLFĻFSĻCFTLJEU
(”TFGTUMKHVGUJLWN
-ĆTOĻTQåOEFCòOEFOF ĻMĆGUĻSFTFSWFIKVMFU
VEĻBGĻCBHBHFSVNNFUĻPHĻUBHĻEFUĻVEĻBG
SFTFSWFIKVMTQPTFO
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
*LWNQIF‘M
5MKHVCHJLWN
1$5
p
)WJTĻCJMFOĻJLLFĻFSĻVETUZSFUĻNFEĻFUĻUJMCF
IĆSTSFTFSWFIKVM ĻFSĻEFUĻJLLFĻOĆEWFOEJHU
BUĻPQCFWBSFĻEPOLSBGUFOĻJĻCJMFO
p
7PMWPĻBOCFGBMFSĻLVOĻBUĻCSVHFĻEFOĻEPO
LSBGU ĻEFSĻIĆSFSĻUJMĻEFOĻSFTQFLUJWFĻCJMNP
EFM ĻIWJMLFUĻGSFNHòSĻNåSLBUFOĻQòĻEPO
LSBGUFO
p
1òĻNåSLBUFOĻBOHJWFTĻPHTòĻEPOLSBGUFOT
NBLTJNBMFĻMĆGUFFWOFĻWFEĻFOĻTQFDJGJDFSFU
MBWFTUFĻMĆGUFIĆKEF
#HOQPVGTKPI
5SåLĻQBSLFSJOHTCSFNTFOĻ TFĻTJEFĻ
PHĻTåUĻJĻCBLHFBSĻFMMFSĻQPTJUJPOĻ2 ĻIWJT
CJMFOĻIBSĻBVUPNBUJTLĻHFBSLBTTF
"OCSJOHĻLMPETFSĻGPSBOĻPHĻCBHĻEFĻIKVM ĻEFS
TLBMĻCMJWFĻQòĻKPSEFOĻ#SVHĻGFLTĻLSBGUJHF
USåLMPETFSĻFMMFSĻIBMWTUPSFĻTUFO
4LSVĻCVHTFSĆKFUĻTBNNFOĻNFEĻIKVMOĆHMFO
JOEUJMĻTUPQ ĻTPNĻWJTUĻQòĻJMMVTUSBUJPOFO
OFEFOGPS
1$5
-ĆTOĻIKVMCPMUFOFĻØĻPNHBOHĻWFOTUSFĻPN
NFEĻIKVMOĆHMFO
#&8#45'.
"OCSJOHĻBMESJHĻOPHFUĻNFMMFNĻKPSEFOĻPH
EPOLSBGUFO ĻFMMFSĻNFMMFNĻEPOLSBGUFOĻPH
CJMFOTĻEPOLSBGUGåTUF
1òĻIWFSĻTJEFĻBGĻCJMFOĻFSĻEFSĻUPĻQVOLUFSĻUJM
QMBDFSJOHĻBGĻEPOLSBGUFOĻ7FEĻIWFSUĻGBTUHĆ
SJOHTQVOLUĻFSĻEFSĻFUĻJOEIBLĻJĻQMBTUEåLOJO
HFOĻ%SFKĻEPOLSBGUFOTĻGPEĻOFE ĻTòĻEFO
QSFTTFTĻQMBOUĻNPEĻKPSEFO
#JMFOTĻBMNJOEFMJHFĻEPOLSBGUĻFSĻLVOĻCFSFH
OFUĻUJMĻMFKMJHIFETWJTĻCSVHĻPHĻJĻLPSUĻUJE ĻGFLT
WFEĻVETLJGUOJOHĻBGĻIKVMĻWFEĻQVOLUFSJOH ĻTLJGU
UJMĻWJOUFSEåLTPNNFSEåLĻNWĻ,VOĻEPO
LSBGUFO ĻEFSĻIĆSFSĻUJMĻEFOĻTQFDJGJLLFĻNPEFM
NòĻBOWFOEFTĻUJMĻBUĻMĆGUFĻCJMFOĻ)WJTĻCJMFO
TLBMĻMĆGUFTĻPGUFSFĻFMMFSĻJĻMåOHFSFĻUJEĻFOEĻWFE
FUĻIKVMTLJGU ĻBOCFGBMFTĻEFUĻBUĻCSVHFĻFOĻHBSB
HFEPOLSBGUĻ*ĻTòĻGBMEĻTLBMĻEVĻGĆMHFĻWFKMFE
OJOHFOĻUJMĻVETUZSFU
)WJTĻEFSĻTLBMĻTLJGUFTĻIKVMĻQòĻFUĻUSBGJLFSFU
TUFE ĻTLBMĻBEWBSTFMTUSFLBOUFO ĻTF
TJEFĻĻPQTUJMMFTĻ#JMFOĻPHĻEPOLSBGUFO
TLBMĻTUòĻQòĻFUĻTUBCJMU ĻWBOESFUĻVOEFSMBH
8+)6+)6
#VHTFSĆKFUĻTLBMĻTLSVFTĻJOEĻNFEĻBMMFĻESFK
OJOHFSĻBGĻHFWJOEFUĻJĻIKVMOĆHMFO
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
8+)6+)6
+PSEFOĻTLBMĻWåSFĻTUBCJM ĻKåWOĻPHĻNòĻJLLF
IåMEF
*LWNQIF‘M
5MKHVCHJLWN
-ĆGUĻCJMFOĻTòĻIĆKU ĻBUĻIKVMFUĻFSĻGSJUĻBGĻKPSEFO
'KFSOĻIKVMCPMUFOF ĻPHĻMĆGUĻIKVMFUĻBG
#&8#45'.
,SZCĻBMESJHĻJOEĻVOEFSĻCJMFO ĻOòSĻEFOĻFS
IFKTUĻPQĻQòĻEPOLSBGU
/QPVGTKPI
-BEĻBMESJHĻQBTTBHFSFSĻPQIPMEFĻTJHĻJĻCJMFO
OòSĻEFOĻMĆGUFTĻPQĻNFEĻEPOLSBGU
3FOHĆSĻBOMåHTGMBEFSOFĻNFMMFNĻIKVMĻPH
OBW
1BSLFSĻCJMFOĻQòĻFOĻTòEBOĻNòEF ĻBUĻQBTTB
HFSFSĻIBSĻCJMFOĻFMMFSĻIFMTUĻFUĻBVUPWåSOĻNFM
MFNĻTJHĻTFMWĻPHĻWFKCBOFO
4åUĻIKVMFUĻQòĻ4LSVĻIKVMCPMUFOFĻHPEUĻUJM
4åOLĻCJMFO ĻTòĻIKVMFUĻJLLFĻLBOĻESFKF
&GPJXKFGRKNUMCNRGIGHTGOCFKDKNGP
4QåOEĻIKVMCPMUFOFĻPWFSĻLPSTĻ%FUĻFSĻWJH
UJHU ĻBUĻIKVMCPMUFOFĻTQåOEFTĻGPSTWBSMJHU
4QåOEĻNFEĻĻ/NĻ,POUSPMMÁSĻUJMTQåO
EJOHTNPNFOUFUĻNFEĻFOĻNPNFOUOĆHMF
4LSVĻCVHTFSJOHTĆKFĻPHĻIKVMOĆHMFĻGSB
IJOBOEFOĻ-åHĻIKVMOĆHMFOĻPHĻEPOLSBGUFOĻJ
EFSFTĻSFTQFLUJWFĻSVNĻJĻQPTFOĻ5SåL
QPTFOTĻNJEUFSSFNĻHPEUĻUJM ĻPHĻCSVHĻEFO
BOEFOĻSFNĻUJMĻBUĻGBTUHĆSFĻQPTFOĻJĻEFU
CBHFSTUFĻMBTUGPSBOLSJOHTĆKFĻJĻWFOTUSFĻTJEF
BGĻCBHBHFSVNNFUĻ1MBDFSĻQPTFO ĻTòĻEFO
JLLFĻLPNNFSĻJĻLMFNNF ĻOòSĻCBHLMBQQFO
MVLLFTĻ%FOĻIWJEFĻQJMĻQòĻQPTFOĻTLBMĻQFHF
GSFNBEĻJĻCJMFO
#&8#45'.
1PTFOĻTLBMĻGBTUTQåOEFT ĻTòMFEFTĻBUĻEFO
IWJEFĻQJMĻ TFĻEFOĻJOETBUUFĻJMMVTUSBUJPO ĻQFHFS
GSFNBEĻJĻCJMFO
*LWNQIF‘M
6T[MKF‘M
5SZLĻEåLTMFUTĻFOFĻLBOUĻ VEFOĻIVMMFU ĻQòĻQMBET
OåSNFTUĻEåLLFUĻĻ# Ļ'PMEĻEFSFGUFSĻEåLTMFU
UJMĻGåMHFOĻĻUSZLĻTBNUJEJHĻMFUĻOFEĻQòĻEFOĻTLSò
ĆWFSTUFĻLBOUĻGPSĻBUĻIKåMQFĻEFOĻJOEĻVOEFSĻGåM
HFOTĻLBOUĻ,POUSPMMFS ĻBUĻEåLTMFUĻGMVHUFSĻNFE
GåMHFOTĻPWFSGMBEFĻĻIWJTĻJLLF ĻTLBMĻEFOĻEFM
EFSĻCVMFSĻVE ĻUSZLLFTĻGPSTJHUJHUĻJOE
&‘MVT[M
1$5
%åLUSZLĻLPOUSPMMFSFTĻNFEĻLPMEFĻEåL
.FEĻLPMEFĻEåLĻNFOFT ĻBUĻEåLLFOF
IBSĻTBNNFĻUFNQFSBUVSĻTPNĻVEFUFN
QFSBUVSFOĻ&GUFSĻOPHMFĻLJMPNFUFSTĻLĆS
TFMĻCMJWFSĻEåLLFOFĻWBSNFĻPHĻUSZLLFU
IĆKFSF
p
'PSĻMBWUĻEåLUSZLĻĆHFSĻCSåOETUPGUJM
HBOHFO ĻGPSLPSUFSĻEåLLFOFTĻMFWFUJEĻPH
GPSSJOHFSĻCJMFOTĻWFKFHFOTLBCFSĻ,ĆSTFM
NFEĻGPSĻMBWUĻEåLUSZLĻNFEGĆSFS ĻBU
EåLLFOFĻLBOĻCMJWFĻGPSĻWBSNFĻPHĻUBHF
TLBEFĻ%åLUSZLLFUĻQòWJSLFSĻSFKTFLPN
GPSU ĻWFKMZEĻPHĻTUZSFFHFOTLBCFS
p
%åLUSZLLFUĻGBMEFSĻPWFSĻUJE ĻEFUĻFSĻFU
OBUVSMJHUĻGåOPNFOĻ%åLUSZLLFUĻWBSJFSFS
PHTò ĻBGIåOHJHUĻBGĻEFOĻPNHJWFOEF
UFNQFSBUVS
G021830
p
%åLUSZLTNåSLBUFOĻQòĻGĆSFSTJEFOTĻEĆSTUPMQF
NFMMFNĻGPSĻPHĻCBHEĆS ĻWJTFSĻEåLUSZLĻGPS
CJMFOTĻBOCFGBMFEFĻEåLEJNFOTJPOĻ%JTTF
PQMZTOJOHFSĻGJOEFTĻPHTòĻJĻEåLUSZLUBCFMMFO ĻTF
TJEFĻ
1$5
5FNQFSBUVSGPSTLFMMFĻåOESFSĻEåLUSZLLFU
-QPVTQNCHF‘MVT[M
%åLUSZLLFOFĻTLBMĻLPOUSPMMFSFTĻFOĻHBOHĻPN
NòOFEFO
%åLWFOUJMFOĻFSĻEåLLFUĻBGĻFUĻQMBTUMòH ĻEFSĻFS
GPSTZOFUĻNFEĻFUĻIVM
6CIGXGPVKNF‘MUNGVCH
5BHĻUPSYOĆHMFOĻVEĻ TJEEFSĻJĻTLVNCMPLLFO
CBHĻQBOFMFUĻJĻWFOTUSFĻTJEFĻBGĻCBHBHFSVNNFU 5SZLĻUPSYOĆHMFOĻJOEĻJĻIVMMFU
-JSLĻEåLTMFUĻMĆTUĻWFEĻIKåMQĻBGĻUPSYOĆHMFOĻ " 'KFSOĻWFOUJMIåUUFO
5‘VVGXGPVKNF‘MUNGVRÌKIGP
4åUĻWFOUJMIåUUFOĻQò
*LWNQIF‘M
#FXCTUGNUVTGMCPVQIH”TUVGJL‘NRUMCUUG
(”TUVGJL‘NRUMCUUG
#FXCTUGNUVTGMCPV
-ĆGUĻHVMWMFNNFO ĻPHĻUBHĻBEWBSTFMTUSFLBO
UFOĻVE
5BHĻBEWBSTFMTUSFLBOUFOĻVEĻBGĻIZMTUSFU ĻGPME
EFOĻVEĻPHĻTåUĻEFĻUPĻMĆTFĻTJEFSĻTBNNFO
'PMEĻBEWBSTFMTUSFLBOUFOTĻTUĆUUFCFOĻVE
&OĻUBTLFĻNFEĻGĆSTUFIKåMQTVETUZSĻGJOEFTĻVOEFS
HVMWFUĻJĻCBHBHFSVNNFU
'ĆMHĻEFĻCFTUFNNFMTFS ĻEFSĻHåMEFSĻGPSĻCSVHĻBG
BEWBSTFMTUSFLBOUĻ"OCSJOHĻBEWBSTFMTUSFLBOUFO
QòĻFUĻQBTTFOEFĻTUFEĻVOEFSĻIFOTZOUBHFOĻUJM
GåSETFMTTJUVBUJPOFO
&GUFSĻCSVHĻLPOUSPMMFSFT ĻBUĻBEWBSTFMTUSFLBOUFO
PHĻIZMTUSFUĻFSĻGPSTWBSMJHUĻGBTUHKPSUĻJĻCBHBHF
SVNNFU
1$5
)WJTĻCJMFOĻFSĻQSJWBUMòTU ĻLBOĻCBHLMBQĻPH
HVMWMFNĻJLLFĻòCOFT ĻTFĻTJEFĻ
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
*LWNQIF‘M
/KFNGTVKFKIF‘MNCRPKPI 6/- )GPGTGNV
1$5
1XGTUKIV
%åLMBQOJOHTTåUUFUĻFSĻLVOĻCFSFHOFUĻUJMĻMBQ
OJOHĻBGĻFUĻEåLĻNFEĻFOĻQVOLUFSJOHĻJĻTMJECB
OFO
%åLMBQOJOHTTåUUFUĻLBOĻLVOĻJĻCFHSåOTFU
PNGBOHĻCSVHFTĻUJMĻMBQOJOHĻBGĻEåLĻNFEĻQVOL
UFSJOHĻJĻEåLTJEFOĻ%åLĻNFEĻTUĆSSFĻSFWOFS
TQSåLLFSĻFMMJHOĻTLBEFSĻNòĻJLLFĻMBQQFTĻNFE
EFUĻQSPWJTPSJTLFĻEåLMBQOJOHTTåU
.JEMFSUJEJHĻEåLMBQOJOHĻ 5.,Ļ5FNQPSBSZ
.PCJMJUZĻ,JU ĻCSVHFTĻUJMĻBUĻMBQQFĻFOĻQVOLUFSJOH
PHĻLPOUSPMMFSFĻPHĻKVTUFSFĻEåLUSZLLFUĻ%FU
CFTUòSĻBGĻFOĻLPNQSFTTPSĻPHĻFOĻCFIPMEFSĻNFE
UåUOJOHTWåTLFĻ.FEĻTåUUFUĻPQOòTĻFOĻNJEMFS
UJEJHĻSFQBSBUJPOĻ'MBTLFOĻNFEĻUåUOJOHTWåTLF
TLBMĻVETLJGUFT ĻJOEFOĻIPMECBSIFETEBUPFOĻFS
PWFSTLSFEFU ĻPHĻFGUFSĻCSVH
%åLMBQOJOHTTåUUFUĻCFGJOEFSĻTJHĻCBHĻEåLTMFU
QòĻWFOTUSFĻTJEFĻBGĻCBHBHFSVNNFU
4åUĻFOĻBEWBSTFMTUSFLBOUĻ TFĻTJEFĻ ĻPQ ĻIWJT
FUĻEåLĻTLBMĻMBQQFTĻWFEĻFUĻUSBGJLFSFUĻTUFE
5åUOJOHTWåTLFOĻUåUOFSĻFGGFLUJWUĻEåL ĻEFSĻFS
QVOLUFSFUĻJĻTMJECBOFO
5JMTMVUĻLPNQSFTTPSFOĻUJMĻFOĻBGĻCJMFOTĻĻWPMU
LPOUBLUFS ĻTFĻTJEFĻĻPHĻĻ7åMHĻEFOĻLPO
UBLU ĻEFSĻCFGJOEFSĻTJHĻOåSNFTUĻEFUĻQVOLUFSFEF
EåL
8+)6+)6
)WJTĻLPNQSFTTPSFOĻUJMĻEåLMBQOJOHĻFSĻGPS
CVOEFUĻUJMĻFOĻBGĻEFĻUPĻLPOUBLUFSĻJĻUVOOFM
LPOTPMMFO ĻTFĻTJEFĻ ĻNòĻFOĻBOEFO
TUSĆNGPSCSVHFSĻJLLFĻWåSFĻUJMTMVUUFUĻUJMĻEFO
BOEFOĻLPOUBLU
&UJLFUĻNFEĻBOHJWFMTFĻBGĻIĆKFTUFĻUJMMBEUF
IBTUJHIFE
"GCSZEFS
-FEOJOH
'MBTLFIPMEFSĻ PSBOHFĻMòH
#FTLZUUFMTFTIåUUF
5SZLSFEVLUJPOTWFOUJM
1$5
,PNQSFTTPSFOĻUJMĻNJEMFSUJEJHĻEåLMBQOJOHĻFS
UFTUFUĻPHĻHPELFOEUĻBGĻ7PMWP
-VGUTMBOHF
'MBTLFĻNFEĻUåUOJOHTWåTLF
5SZLNòMFS
*LWNQIF‘M
/KFNGTVKFKIF‘MNCRPKPI 6/.CRPKPICHGVRWPMVGTGVF‘M
#&8#45'.
)BTUJHIFEFOĻNòĻJLLFĻPWFSTUJHFĻĻLNU
OòSĻEFOĻNJEMFSUJEJHFĻEåLMBQOJOHĻIBSĻWåSFU
CSVHUĻ7PMWPĻBOCFGBMFSĻEJHĻBUĻPQTĆHFĻFU
BVUPSJTFSFUĻ7PMWPWåSLTUFEĻGPSĻJOTQFLUJPO
BGĻEFUĻMBQQFEFĻEåLĻ NBLTJNBMĻLĆSTFMTT
USåLOJOHĻĻLN Ļ1FSTPOBMFUĻLBOĻBGHĆSF
PNĻEåLLFUĻLBOĻSFQBSFSFT ĻFMMFSĻPNĻEFU
TLBMĻVETLJGUFT
#&8#45'.
5åUOJOHTWåTLFOĻLBOĻJSSJUFSFĻIVEFOĻ7FE
LPOUBLUĻNFEĻIVEFOĻTLBMĻWåTLFOĻTUSBLT
WBTLFTĻBGĻNFEĻTåCFWBOE
#&8#45'.
4LSVĻJLLFĻGMBTLFOĻBGĻĻEFOĻFSĻGPSTZOFUĻNFE
UJMCBHFTQåSSJOHĻGPSĻBUĻGPSFCZHHFĻMåLBHF
6CIGXGPVKNF‘MUNGVCH
5BHĻUPSYOĆHMFOĻVEĻ TJEEFSĻJĻTLVNCMPLLFO
CBHĻQBOFMFUĻJĻWFOTUSFĻTJEFĻBGĻCBHBHFSVN
NFU 5SZLĻUPSYOĆHMFOĻJOEĻJĻIVMMFU
-JSLĻEåLTMFUĻMĆTUĻWFEĻIKåMQĻBGĻUPSYOĆHMFO
"
,POUSPMMÁS ĻBUĻBGCSZEFSFOĻTUòSĻQòĻ ĻPHĻGJOE
MFEOJOHFOĻPHĻMVGUTMBOHFOĻGSFN
1$5
(QTKPHQTOCVKQPQOFGNGPGUHWPMVKQPUGFGP
HQTGIÍGPFGKNNWUVTCVKQP
'KFSOĻFUJLFUUFOĻNFEĻBOHJWFMTFĻBGĻEFOĻIĆKF
TUFĻUJMMBEUFĻIBTUJHIFEĻ TJEEFSĻQòĻEFOĻFOF
TJEFĻBGĻLPNQSFTTPSFO ĻPHĻBOCSJOHĻEFOĻQò
SBUUFU
'MBTLFOTĻGPSTFHMJOHĻNòĻJLLFĻCSZEFĻGĆS
CSVHĻ/òSĻGMBTLFOĻTLSVFTĻGBTU ĻCSZEFTĻGPS
TFHMJOHFOĻBVUPNBUJTL
4LSVĻEFUĻPSBOHFĻEåLTFMĻBG ĻPHĻTLSVĻQSPQ
QFOĻBGĻGMBTLFO
4LSVĻGMBTLFOĻGBTUĻJĻGMBTLFIPMEFSFO
5JMTMVUĻTMBOHFOĻGSBĻLPNQSFTTPSFOĻUJMĻWFOUJ
MFO
*LWNQIF‘M
/KFNGTVKFKIF‘MNCRPKPI 6/- 4MVUĻMFEOJOHFOĻUJMĻĻ7TUJLLPOUBLUFO ĻPH
TUBSUĻCJMFO
1$5
)WJTĻLPNQSFTTPSFOĻFSĻGPSCVOEFUĻUJMĻFOĻBG
EFĻUPĻĻ7ĻLPOUBLUFSĻJĻUVOOFMLPOTPMMFO ĻNò
FOĻBOEFOĻTUSĆNGPSCSVHFSĻJLLFĻWåSFĻUJMTMVU
UFUĻUJMĻEFOĻBOEFOĻLPOUBLU
#&8#45'.
-BEĻJLLFĻCĆSOĻWåSFĻVEFOĻPQTZOĻJĻCJMFO
NFOTĻNPUPSFOĻFSĻJĻHBOH
4UJMĻBGCSZEFSFOĻQòĻ+
#&8#45'.
4UòĻBMESJHĻWFEĻTJEFOĻBGĻEåLLFU ĻOòSĻLPN
QSFTTPSFOĻQVNQFSĻ)WJTĻEFSĻPQTUòSĻSFWOF
EBOOFMTFSĻFMMFSĻVKåWOIFEFS ĻTLBMĻEFSĻTUSBLT
TMVLLFTĻGPSĻLPNQSFTTPSFOĻ.BOĻCĆSĻJLLF
LĆSFĻWJEFSFĻ%FUĻBOCFGBMFTĻBUĻLPOUBLUFĻFU
BVUPSJTFSFUĻEåLWåSLTUFE
1$5
/òSĻLPNQSFTTPSFOĻTUBSUFS ĻLBOĻUSZLLFU
ĆHFTĻUJMĻĻCBS ĻNFOĻEFUĻGBMEFSĻJHFOĻFGUFS
DBĻĻTFLVOEFS
'ZMEĻEåLLFUĻJĻĻNJOVUUFS
8+)6+)6
%FSĻFSĻSJTJLPĻGPSĻPWFSIFEOJOHĻ,PNQSFTTP
SFOĻNòĻJLLFĻBSCFKEFĻJĻNFSFĻFOEĻĻNJOVU
UFS
4MVLĻGPSĻLPNQSFTTPSFO ĻPHĻBGMåTĻUSZLLFU
QòĻUSZLNòMFSFOĻ.JOJNBMUĻUSZLĻFSĻ ĻCBS
NBLTJNBMUĻUSZLĻFSĻ ĻCBSĻ 4MJQĻMVGUĻVE
NFEĻUSZLSFEVLUJPOTWFOUJMFO ĻIWJTĻEåLUSZL
LFUĻFSĻGPSĻIĆKU
#&8#45'.
'HVGTMQPVTQNCHTGRCTCVKQPGPQIVT[MMGV
5JMTMVUĻVETUZSFUĻJHFOĻ TFĻBGTOJUUFUĻ5BHF
WFOUJMEåLTMFUĻBGĻQòĻTJEFĻ "GMåTĻEåLUSZLLFUĻQòĻUSZLNòMFSFO
p )WJTĻEFUĻMJHHFSĻVOEFSĻ ĻCBS ĻFSĻEåL
LFUĻJLLFĻCMFWFUĻUJMTUSåLLFMJHĻUåUĻ.BO
CĆSĻJLLFĻLĆSFĻWJEFSFĻ,POUBLUĻJĻTUFEFU
FUĻEåLWåSLTUFE
p )WJTĻEåLUSZLLFUĻFSĻIĆKFSFĻFOEĻ ĻCBS
TLBMĻEåLLFUĻQVNQFTĻPQĻUJMĻEFUĻUSZL ĻEFS
FSĻBOHJWFUĻJĻEåLUSZLUBCFMMFO ĻTF
TJEFĻĻ CBSĻĻĻL1B Ļ)WJTĻUSZLLFU
FSĻGPSĻIĆKU ĻTLBMĻEFSĻMVLLFTĻMVGUĻVEĻWFE
IKåMQĻBGĻUSZLSFEVLUJPOTWFOUJMFO
)WJTĻUSZLLFUĻFSĻVOEFSĻ ĻCBS ĻFSĻIVMMFUĻJ
EåLLFUĻGPSĻTUPSUĻ.BOĻCĆSĻJLLFĻLĆSFĻWJEFSF
%FUĻBOCFGBMFTĻBUĻLPOUBLUFĻFUĻBVUPSJTFSFU
EåLWåSLTUFE
4LSVĻJLLFĻGMBTLFOĻBGĻĻEFOĻFSĻGPSTZOFUĻNFE
UJMCBHFTQåSSJOHĻGPSĻBUĻGPSFCZHHFĻMåLBHF
4MVLĻGPSĻLPNQSFTTPSFO ĻPHĻUBHĻMFEOJOHFO
VEĻBGĻĻ7ĻTUJLLPOUBLUFO
4ĆSHĻGPS ĻBUĻLPNQSFTTPSFOĻFSĻTMVLLFUĻ'SB
LPCMĻMVGUTMBOHFOĻPHĻMFEOJOHFO
'SJHĆSĻTMBOHFOĻGSBĻEåLWFOUJMFO ĻPHĻTåU
WFOUJMIåUUFOĻQòĻJHFOĻ5SZLĻEåLTMFUĻPWFS
EåLWFOUJMFOĻUJMCBHFĻNFEĻIVMMFUĻNPEĻIKVM
OBWFUĻ5PĻLMJLĻCFLSåGUFS ĻBUĻEåLTMFUĻFSĻQò
QMBET
,ĆSĻTOBSFTUĻDBĻĻLNĻNFEĻFOĻIBTUJHIFEĻBG
IĆKTUĻĻLNU ĻGPSĻBUĻUåUOJOHTWåTLFOĻLBO
UåUOFĻEåLLFU
#&8#45'.
*LWNQIF‘M
/KFNGTVKFKIF‘MNCRPKPI 6/#&8#45'.
,POUSPMMÁSĻEåLUSZLLFUĻNFEĻKåWOFĻNFMMFN
SVN
7PMWPĻBOCFGBMFSĻEJHĻBUĻLĆSFĻUJMĻEFUĻOåSNFTUF
BVUPSJTFSFEFĻ7PMWPWåSLTUFEĻGPSĻBUĻGòĻEFU
CFTLBEJHFEFĻEåLĻVETLJGUFUSFQBSFSFUĻ(ĆS
WåSLTUFEFUĻPQNåSLTPNĻQò ĻBUĻEåLLFUĻJOEF
IPMEFSĻUåUOJOHTWåTLF
#&8#45'.
5‘VVGXGPVKNF‘MUNGVRÌKIGP
4åUĻWFOUJMIåUUFOĻQò
5SZLĻEåLTMFUTĻFOFĻLBOUĻ VEFOĻIVMMFU ĻQò
QMBETĻ OåSNFTUĻEåLLFUĻĻ# Ļ'PMEĻEFSFGUFS
EåLTMFUĻUJMĻGåMHFOĻĻUSZLĻTBNUJEJHĻMFUĻOFE
QòĻEFOĻTLSòĻĆWFSTUFĻLBOUĻGPSĻBUĻIKåMQFĻEFO
JOEĻVOEFSĻGåMHFOTĻLBOUĻ,POUSPMMFS ĻBU
EåLTMFUĻGMVHUFSĻNFEĻGåMHFOTĻPWFSGMBEFĻ
IWJTĻJLLF ĻTLBMĻEFOĻEFM ĻEFSĻCVMFSĻVE ĻUSZL
LFTĻGPSTJHUJHUĻJOE
1$5
&GUFSĻCSVHĻTLBMĻGMBTLFOĻNFEĻUåUOJOHTWå
TLFĻPHĻTMBOHFOĻVETLJGUFTĻ7PMWPĻBOCFGBMFS
BUĻEJTTFĻVETLJGUOJOHFSĻVEGĆSFTĻBGĻFUĻBVUPSJ
TFSFUĻ7PMWPWåSLTUFE
)BTUJHIFEFOĻNòĻJLLFĻPWFSTUJHFĻĻLNU
OòSĻEFOĻNJEMFSUJEJHFĻEåLMBQOJOHĻIBSĻWåSFU
CSVHUĻ7PMWPĻBOCFGBMFSĻEJHĻBUĻPQTĆHFĻFU
BVUPSJTFSFUĻ7PMWPWåSLTUFEĻGPSĻJOTQFLUJPO
BGĻEFUĻMBQQFEFĻEåLĻ NBLTJNBMĻLĆSTFMTT
USåLOJOHĻĻLN Ļ1FSTPOBMFUĻLBOĻBGHĆSF
PNĻEåLLFUĻLBOĻSFQBSFSFT ĻFMMFSĻPNĻEFU
TLBMĻVETLJGUFT
PHĻTLSVĻMVGUTMBOHFOTĻWFOUJMUJMTMVUOJOH
OFEFSTUĻQòĻEåLWFOUJMFOTĻHFWJOE
#&8#45'.
*OEòOEJOHĻBGĻVETUĆEOJOHTHBTĻLBOĻWåSF
MJWTGBSMJHĻ-BEĻBMESJHĻNPUPSFOĻBSCFKEFĻJ
JOEFMVLLFEFĻSVNĻFMMFSĻSVNĻVEFOĻUJMTUSåLLF
MJHĻWFOUJMBUJPO
#&8#45'.
-BEĻJLLFĻCĆSOĻWåSFĻVEFOĻPQTZOĻJĻCJMFO
NFOTĻNPUPSFOĻFSĻJĻHBOH
4MVUĻMFEOJOHFOĻUJMĻFOĻBGĻCJMFOTĻĻ7ĻTUJL
LPOUBLUFS ĻPHĻTUBSUĻCJMFO
4UBSUĻLPNQSFTTPSFOĻWFEĻBUĻTUJMMFĻBGCSZEF
SFOĻQòĻ+
8+)6+)6
2WORPKPICHF‘M
#JMFOTĻPSJHJOBMFĻEåLĻLBOĻQVNQFTĻPQĻBGĻLPN
QSFTTPSFO
%FSĻTLBMĻWåSFĻTMVLLFUĻGPSĻLPNQSFTTPSFO
,POUSPMMÁS ĻBUĻBGCSZEFSFOĻTUòSĻQòĻ ĻPHĻGJOE
MFEOJOHFOĻPHĻMVGUTMBOHFOĻGSFN
5BHĻWFOUJMEåLTMFUĻBGĻ TFĻJOTUSVLUJPOFSOF
QòĻTJEFĻ Ļ4LSVĻIKVMFUTĻWFOUJMIåUUFĻBG
%FSĻFSĻSJTJLPĻGPSĻPWFSIFEOJOHĻ,PNQSFTTP
SFOĻNòĻJLLFĻBSCFKEFĻJĻNFSFĻFOEĻĻNJOVU
UFS
1VNQĻEåLLFUĻPQĻUJMĻEFUĻUSZL ĻEFSĻFSĻBOHJ
WFUĻJĻEåLUSZLUBCFMMFO ĻTFĻTJEFĻĻ )WJT
EåLUSZLLFUĻFSĻGPSĻIĆKU ĻTLBMĻEFSĻMVLLFTĻMVGU
VEĻWFEĻIKåMQĻBGĻUSZLSFEVLUJPOTWFOUJMFO
*LWNQIF‘M
/KFNGTVKFKIF‘MNCRPKPI 6/- 4MVLĻGPSĻLPNQSFTTPSFOĻ'SBLPCMĻMVGUTMBO
HFOĻPHĻMFEOJOHFO
4åUĻWFOUJMIåUUFOĻQòĻJHFO
4åUĻWFOUJMEåLTMFUĻQòĻJHFOĻWFEĻBUĻUSZLLF
EåLTMFUTĻFOFĻLBOUĻ VEFOĻIVMMFU ĻQòĻQMBET
OåSNFTUĻEåLLFU ĻTFĻJMMVTUSBUJPOĻQòĻTJEF
Ļ'PMEĻEFSFGUFSĻEåLTMFUĻUJMĻGåMHFOĻĻUSZL
TBNUJEJHĻMFUĻOFEĻQòĻEFOĻTLSòĻĆWFSTUFĻLBOU
GPSĻBUĻIKåMQFĻEFOĻJOEĻVOEFSĻGåMHFOTĻLBOU
,POUSPMMFS ĻBUĻEåLTMFUĻGMVHUFSĻNFEĻGåM
HFOTĻPWFSGMBEFĻĻIWJTĻJLLF ĻTLBMĻEFOĻEFM
EFSĻCVMFSĻVE ĻUSZLLFTĻGPSTJHUJHUĻJOE
7FUMKHVPKPICHDGJQNFGTGPOGF
V‘VPKPIUX‘UMG
/òSĻIPMECBSIFETEBUPFOĻFSĻPWFSTLSFEFU ĻTLBM
GMBTLFOĻVETLJGUFTĻ%FOĻHBNMFĻGMBTLFĻTLBM
CFIBOEMFTĻTPNĻNJMKĆGBSMJHUĻBGGBME
#&8#45'.
'MBTLFOĻJOEFIPMEFSĻ åUBOPMĻPHĻOBUVS
HVNNJMBUFY
'BSMJHUĻWFEĻJOEUBHFMTFĻ,BOĻWFEĻIVELPOUBLU
HJWFĻBMMFSHJ
6OEHòĻLPOUBLUĻNFEĻIVEĻPHĻĆKOF
0QCFWBSFTĻVEFOĻGPSĻCĆSOTĻSåLLFWJEEF
*LWNQIF‘M
.PUPSSVN
1åSFS
7JTLFSCMBEFĻPHĻTQSJOLMFSWåTLF
#BUUFSJ
4JLSJOHFS
7FEMJHFIPMEFMTF
7&%-*(&)0-%&-4&Ļ0(Ļ4&37*$&
8GFNKIGJQNFGNUGQIUGTXKEG
/QVQTTWO
)GPGTGNV
8QNXQUUGTXKEGRTQITCO
'PSĻBUĻIPMEFĻCJMFOĻQòĻFUĻIĆKUĻOJWFBVĻIWBE
BOHòSĻUSBGJLTJLLFSIFE ĻESJGUTTJLLFSIFEĻPHĻQòMJ
EFMJHIFEĻCĆSĻ7PMWPTĻTFSWJDFQSPHSBN ĻTPNĻFS
TQFDJGJDFSFUĻJĻ4FSWJDFĻPHĻHBSBOUJCPHFO ĻGĆM
HFTĻ7PMWPĻBOCFGBMFSĻBUĻMBEFĻFUĻBVUPSJTFSFU
7PMWPWåSLTUFEĻVEGĆSFĻTFSWJDFĻPHĻWFEMJHF
IPMEFMTFTTBSCFKEFSĻ7PMWPTĻWåSLTUFEFSĻIBS
EFUĻQFSTPOBMF ĻEFOĻTFSWJDFMJUUFSBUVSĻPHĻEFU
TQFDJBMWåSLUĆK ĻTPNĻHBSBOUFSFSĻEFOĻIĆKFTUF
TFSWJDFLWBMJUFU
8+)6+)6
'PSĻBUĻ7PMWPTĻHBSBOUJĻTLBMĻHåMEF ĻTLBMĻEV
LPOUSPMMFSFĻPHĻGĆMHFĻ4FSWJDFĻPHĻHBSBOUJCP
HFO
5GTXKEGKPVGTXCNQIFGPP‘UVGUGTXKEG
NCFGMCDGN
5JNFUåMMFSFOĻQòĻMBEFLBCMFUĻCFSFHOFSĻPQMBE
OJOHTUJEFOĻJOEUJMĻOåTUFĻTFSWJDFJOUFSWBMĻ7PMWP
BOCFGBMFS ĻBUĻLPOUSPMFOIFEFOĻLPOUSPMMFSFTĻBG
FOĻFMFLUSJLFSĻFGUFSĻIWFSĻĻESJGUTUJNFS
8+)6+)6
%FSĻNòĻJLLFĻGPSFUBHFTĻåOESJOHFSĻBGĻLPO
USPMFOIFEFOĻ.FSFĻJOGPSNBUJPOĻLBOĻGJOEFT
QòĻXXXLPQQFV
-QPVTQNNÏTTGIGNO‘UUKIV
,POUSPMMFSĻNFEĻKåWOFĻNFMMFNSVNĻGĆMHFOEF
PMJFSĻPHĻWåTLFS ĻGFLTĻWFEĻUBOLOJOH
p
p
p
p
,ĆMFWåTLF
.PUPSPMJF
4FSWPTUZSJOHTPMJF
4QSJOLMFSWåTLF
#&8#45'.
)VTL ĻBUĻLĆMFSCMåTFSFOĻ QMBDFSFUĻGPSBOĻJ
NPUPSSVNNFU ĻCBHĻLĆMFSFO ĻLBOĻTUBSUF
BVUPNBUJTL ĻMJEUĻFGUFSĻBUĻNPUPSFOĻFSĻTMVLLFU
.PUPSWBTLĻTLBMĻBMUJEĻVEGĆSFTĻQòĻWåSLTUFE
)WJTĻNPUPSFOĻFSĻWBSN ĻFSĻEFSĻSJTJLPĻGPS
CSBOE
.”HVPKPICHDKNGP
1$5
7PMWPĻBOCFGBMFSĻLVOĻBUĻCSVHFĻEFOĻEPOLSBGU
EFSĻIĆSFSĻUJMĻEFOĻSFTQFLUJWFĻCJMNPEFMĻ)WJT
EVĻWåMHFSĻFOĻBOEFOĻEPOLSBGUĻFOEĻEFO
TPNĻ7PMWPĻBOCFGBMFS ĻTLBMĻEVĻGĆMHFĻCSVHT
BOWJTOJOHFOĻUJMĻVETUZSFU
)WJTĻCJMFOĻMĆGUFTĻNFEĻWåSLTUFETEPOLSBGU ĻTLBM
EFOĻTåUUFTĻNPEĻGPSLBOUFOĻQòĻNPUPSFOT
CåSFSBNNF
4UåOLQMBEFOĻVOEFSĻNPUPSFOĻNòĻJLLFĻCFTLB
EJHFTĻ7åSĻPNIZHHFMJHĻNFEĻBUĻTåUUFĻWåSL
TUFETEPOLSBGUFO ĻTòĻCJMFOĻJLLFĻLBOĻHMJEFĻBG
EPOLSBGUFOĻ#SVHĻBMUJEĻPQLMPETOJOHTCVLLF
FMMFSĻMJHOFOEF
)WJTĻEVĻMĆGUFSĻCJMFOĻNFEĻFOĻUPTĆKMFUĻWåSL
TUFETMJGU ĻTLBMĻEFĻGPSSFTUFĻPHĻCBHFTUFĻMĆG
UFBSNFĻTåUUFTĻVOEFSĻMĆGUFQVOLUFSOFĻ4FĻGPSF
HòFOEFĻJMMVTUSBUJPO
8GFNKIGJQNFGNUGQIUGTXKEG
/QVQTTWO
5GTXKEGQITGRCTCVKQP
1XGTUKIVQXGTOQVQTTWO
7FEMJHFIPMEĻCJMFOĻSFHFMNåTTJHUĻ'ĆMHĻ7PMWPT
BOCFGBMFEFĻTFSWJDFJOUFSWBMMFS
&OĻEFMĻBGĻCJMFOTĻCBUUFSJFSĻPHĻOPHMFĻBGĻEFĻLPN
QPOFOUFS ĻEFSĻJOEHòSĻJĻCJMFOTĻFMFLUSJTLFĻESJWTZ
TUFN ĻGJOEFTĻVOEFSĻNPUPSIKFMNFOĻ7åSĻGPSTJH
UJHĻJĻEFUUFĻSVNĻ3ĆSĻLVOĻWFEĻEFMF ĻTPNĻIBS
NFEĻOPSNBMĻWFEMJHFIPMEFMTFĻBUĻHĆSF
)WJTĻEFSĻFSĻCFIPWĻGPSĻFGUFSTZOĻPHĻSFQBSBUJPO
NòĻLVOĻFUĻBVUPSJTFSFUĻWåSLTUFEĻVEGĆSFĻBSCFK
EFU
#&8#45'.
#&8#45'.
'PSFUBHĻJLLFĻTFMWĻSFQBSBUJPOFSĻQòĻEFOOF
CJMĻ&MFLUSJTLFĻMFEOJOHFSĻPHFMMFSĻLPNQP
OFOUFS ĻEFSĻIBSĻMĆTOFUĻTJH ĻNòĻLVOĻBGIKåM
QFTĻBGĻFUĻBVUPSJTFSFUĻWåSLTUFEĻĻFUĻBVUPSJ
TFSFUĻ7PMWPWåSLTUFEĻBOCFGBMFT
¯DPKPIQINWMPKPICHOQVQTJLGNOGP
%SFKĻIòOEUBHFUĻPNLSJOHĻĻHSBEFS
NFEĻVSFUĻ%FUĻLBOĻIĆSFT ĻOòSĻTQåSSFO
VEMĆTFT
'ĆSĻTQåSSFOĻNPEĻWFOTUSF ĻPHĻòCOĻNPUPS
IKFMNFOĻ 4QåSSFIBHFOĻTJEEFSĻNFMMFN
GPSMZHUFOĻPHĻLĆMFSHJUUFSFU ĻTFĻJMMVTUSBUJP
OFO
#&8#45'.
,POUSPMMÁS ĻBUĻNPUPSIKFMNFOĻMòTFTĻGPSTWBS
MJHU ĻOòSĻEFOĻMVLLFT
0SBOHFĻLBCMFS ĻEFSĻFSĻGPSTZOFUĻNFE
NåSLBUĻGPSĻTUåSLTUSĆN ĻNòĻLVOĻIòOEUFSFT
BGĻLWBMJGJDFSFUĻQFSTPOBMF
#&8#45'.
&OĻSåLLFĻLPNQPOFOUFSĻJĻCJMFOĻBSCFKEFS
NFEĻGBSMJHĻFMFLUSJTLĻTQåOEJOH
p
3ĆSĻJLLFĻWFEĻOPHFU ĻEFSĻJLLFĻFSĻLMBSU
CFTLSFWFUĻJĻEFOOFĻJOTUSVLUJPOTCPH
p
7åSĻGPSTJHUJHĻWFEĻLPOUSPMQòGZMEOJOHĻBG
WåTLFSĻJĻNPUPSSVNNFU
*ÍPFVCIGVVKNÍDPKPICHOQVQTJLGNOGTCNVKFRÍ
XGPUVTGUKFG
8GFNKIGJQNFGNUGQIUGTXKEG
/QVQTTWO
-QPVTQNCHOQVQTQNKG
8+)6+)6
'PSĻBUĻPQGZMEFĻLSBWFOFĻUJMĻNPUPSFOTĻTFS
WJDFJOUFSWBMĻQòGZMEFSĻGBCSJLLFOĻBMMFĻNPUPSFS
NFEĻFOĻTQFDJFMUĻUJMQBTTFUĻTZOUFUJTLĻNPUPS
PMJFĻ7BMHFUĻBGĻPMJFĻFSĻGPSFUBHFUĻNFEĻTUPS
PNIVĻPHĻNFEĻIFOTZOUBHFOĻUJMĻMFWFUJE
TUBSUFWOF ĻCSåOETUPGGPSCSVHĻPHĻNJMKĆCF
MBTUOJOH
0QTOCNGMQPVTQNRWPMVGTCPFTGFGVCNLGTMT‘XGT
URGEKCNXKFGP
,POUSPMQòGZMEOJOHĻBGĻLĆMFWåTLFĻUJMĻLĆMF
PHĻLMJNBBOMåH
,POUSPMQòGZMEOJOHĻBGĻTFSWPTUZSJOHTPMJF
1òGZMEOJOHĻBGĻNPUPSPMJF
,POUSPMQòGZMEOJOHĻBGĻCSFNTFWåTLF
4UBSUCBUUFSJ
3FMåĻPHĻTJLSJOHTCPLT
1òGZMEOJOHĻBGĻTQSJOLMFSWåTLF
#&8#45'.
#JMFOTĻFMTZTUFNĻTLBMĻBMUJEĻWåSFĻJĻOĆHMFTUJM
MJOHĻ ĻOòSĻEFSĻVEGĆSFTĻBSCFKEFĻJĻNPUPSSVN
NFU ĻTFĻTJEFĻ
7PMWPĻBOCFGBMFSĻPMJFQSPEVLUFSĻGSBĻ$BTUSPM
7FEĻLĆSTFMĻVOEFSĻVHVOTUJHFĻGPSIPME ĻTF
TJEFĻ
'PSĻBUĻEFĻBOCFGBMFEFĻTFSWJDFJOUFSWBMMFSĻTLBM
LVOOFĻBOWFOEFT ĻLSåWFSĻEFU ĻBUĻFOĻHPE
LFOEUĻNPUPSPMJFĻBOWFOEFTĻ#SVHĻLVOĻEFO
GPSFTLSFWOFĻPMJFLWBMJUFU ĻCòEFĻWFEĻQòGZME
OJOHĻPHĻWFEĻPMJFTLJGUĻ&MMFSTĻSJTJLFSFSĻEVĻBU
QòWJSLFĻMFWFUJE ĻTUBSUFWOF ĻCSåOETUPGGPS
CSVHĻPHĻNJMKĆCFMBTUOJOH
7PMWPĻ$BSĻ$PSQPSBUJPOĻGSBTLSJWFSĻTJHĻFOIWFS
HBSBOUJGPSQMJHUFMTF ĻIWJTĻEFSĻJLLFĻCSVHFT
NPUPSFPMJFĻBGĻEFOĻGPSFTLSFWOFĻLWBMJUFUĻPH
WJTLPTJUFU
7PMWPĻBOCFGBMFS ĻBUĻPMJFTLJGUĻGPSFUBHFTĻQòĻFU
BVUPSJTFSFUĻ7PMWPWåSLTUFE
7PMWPĻCFOZUUFSĻGPSTLFMMJHFĻTZTUFNFSĻUJMĻBEWBS
TFMĻPNĻMBWIĆKĻPMJFTUBOEĻPHĻMBWUIĆKUĻPMJFUSZL
7JTTFĻWBSJBOUFSĻIBSĻPMJFTFOTPSFS ĻPHĻJĻHJWFUĻGBME
CFOZUUFTĻFOĻPMJFUSZLTMBNQFĻ"OESFĻWBSJBOUFS
IBSĻPMJFTUBOETGĆMFSF ĻPHĻJĻTòĻGBMEĻJOGPSNFSFT
GĆSFSFOĻWFEĻIKåMQĻBGĻBEWBSTFMTTZNCPMFUĻNJEU
QòĻJOTUSVNFOUFUĻPHĻEJTQMBZUFLTUFSĻ/PHMF
NPEFMMFSĻIBSĻCFHHFĻWBSJBOUFSĻ,POUBLUĻFO
7PMWPGPSIBOEMFSĻGPSĻNFSFĻJOGPSNBUJPO
8GFNKIGJQNFGNUGQIUGTXKEG
/QVQTTWO
.PUPSPMJFĻPHĻPMJFGJMUFSĻTLBMĻTLJGUFTĻNFEĻEF
JOUFSWBMMFS ĻEFSĻGSFNHòSĻBGĻ4FSWJDFĻPHĻHBSBOUJ
CPHFO
8+)6+)6
7FEĻNFEEFMFMTFOĻ.CXQNKGUVCPF'HVGTH[NF
N ĻGZMEĻLVOĻQòĻNFEĻ ĻMJUFS
%FUĻFSĻUJMMBEUĻBUĻCSVHFĻPMJFĻBGĻIĆKFSFĻLWBMJUFU
FOEĻEFOĻBOHJWOFĻ7FEĻLĆSTFMĻVOEFSĻVHVOTUJHF
GPSIPMEĻBOCFGBMFSĻ7PMWPĻFOĻPMJFĻNFEĻIĆKFSF
LWBMJUFU ĻTFĻTJEFĻ
#&8#45'.
'ZMEĻJLLFĻNFSFĻPMJFĻQò ĻIWJTĻOJWFBVĻ ĻFMMFS
ĻGPSĻQòGZMEOJOHĻWJTFTĻTPNĻBOHJWFUĻQòĻJMMV
TUSBUJPOFOĻOFEFOGPSĻ/JWFBVFUĻNòĻBMESJH
MJHHFĻPWFSĻ/#:ĻFMMFSĻVOEFSĻ/+0 ĻEFUĻLBO
GĆSFĻUJMĻTLBEFSĻQòĻNPUPSFO
'PSĻLBQBDJUFU ĻTFĻTJEFĻĻPHĻGSFN
/QVQTOGFGNGMVTQPKUMQNKGUVCPFUH”NGT
/GFFGNGNUGQIITCHRÍFKURNC[
.FEEFMFMTFĻĻCFTLFE
.PUPSPMJFTUBOE
0MJFTUBOEFOĻLPOUSPMMFSFTĻWFEĻIKåMQĻBGĻEFO
FMFLUSPOJTLFĻPMJFTUBOETNòMFSĻNFEĻGJOHFSIKVMFU
OòSĻNPUPSFOĻFSĻTMVLLFU ĻTFĻTJEFĻ
#&8#45'.
2ÍH[NFPKPIUT”T
%VĻCFIĆWFSĻJLLFĻBUĻUSåGGFĻGPSBOTUBMUOJOHFS
NFEĻIFOTZOĻUJMĻPMJFTUBOEFO ĻGĆSĻEFSĻWJTFTĻFO
NFEEFMFMTFĻQòĻEJTQMBZFU ĻTFĻJMMVTUSBUJPOFO
OFEFOGPS
)WJTĻNFEEFMFMTFOĻ1NKGUGTXKEGRÌMT‘XGV
WJTFTĻĻLĆSĻUJMĻWåSLTUFEĻ0MJFTUBOEFOĻLBO
WåSFĻGPSĻIĆK
#&8#45'.
4QJMEĻJLLFĻPMJFĻQòĻEFOĻWBSNFĻVETUĆEOJOHT
NBOJGPME ĻEBĻEFUUFĻNFEGĆSFSĻSJTJLPĻGPS
CSBOE
/ÌNKPICHQNKGUVCPF
)WJTĻEFSĻĆOTLFTĻLPOUSPMĻBGĻPMJFTUBOE ĻHĆSFT
EFUĻJĻSåLLFGĆMHFOĻOFEFOGPS
"LUJWFSĻOĆHMFQPTJUJPOĻ++ ĻTFĻTJEFĻ
%SFKĻGJOHFSIKVMFUĻQòĻWFOTUSFĻLPOUBLUBSNĻUJM
QPTJUJPOĻ1NKGUVCPF
%FSFGUFSĻWJTFTĻJOGPSNBUJPOĻPNĻNPUP
SFOTĻPMJFOJWFBV
(åMEFSĻLVOĻGPSĻDZMĻEJFTFM
.PUPSFSĻNFEĻFMFLUSPOJTLĻPMJFTUBOETGĆMFSĻIBSĻJOHFOĻNòMFQJOEĻ DZMĻEJFTFM 8GFNKIGJQNFGNUGQIUGTXKEG
/QVQTTWO
'PSĻNFSFĻJOGPSNBUJPOĻPNĻNFOVIòOEUF
SJOH ĻTFĻTJEFĻ
-”NGX‘UMG
0KXGCWMQPVTQNQIRÌH[NFPKPI
-QPVTQNNÏTM”NGX‘UMGPTGIGNO‘UUKIV
/JWFBVFUĻTLBMĻWåSFĻNFMMFNĻ/+0ĻPHĻ/#:
NåSLFSOFĻQòĻFLTQBOTJPOTCFIPMEFSFOĻ)WJT
TZTUFNFUĻJLLFĻFSĻHPEUĻGZMEU ĻLBOĻEFSĻPQTUò
IĆKFĻUFNQFSBUVSFSĻNFEĻSJTJLPĻGPSĻNPUPSTLB
EFS
8+)6+)6
6CNNGPGTGRT‘UGPVGTGTRÍH[NFPKPIUPKXGCWGV
([NFKMMGOGTGQNKGRÍJXKURÍH[NFPKPIUPKXGCW GNNGT XKUGU&GVCPDGHCNGFGRÍH[NFPKPIUPKXGCW
GT
'ĆMHĻWFKMFEOJOHFOĻQòĻFNCBMMBHFOĻ%FUĻFSĻWJH
UJHUĻBUĻBGCBMBODFSFĻNåOHEFOĻBGĻLĆMFWåTLFĻPH
WBOEĻFGUFSĻEFĻIFSTLFOEFĻWFKSGPSIPMEĻ&GUFSGZME
BMESJHĻNFEĻSFOUĻWBOEĻBMFOFĻ3JTJLPFOĻGPSĻGSZT
OJOHĻĆHFTĻNFEĻCòEFĻGPSĻMJMMFĻPHĻGPSĻTUPSĻBOEFM
GSPTUWåTLF
p
)ĆKFĻJOEIPMEĻBGĻLMPS ĻLMPSJEFSĻPHĻBOESF
TBMUFĻLBOĻGPSòSTBHFĻLPSSPTJPOĻJĻLĆMFTZ
TUFNFU
p
#SVHĻBMUJEĻLĆMFSWåTLFĻNFEĻLPSSPTJPOT
CFTLZUUFMTFĻJGĆMHFĻ7PMWPTĻBOCFGBMJOH
p
4ĆSHĻGPS ĻBUĻCMBOEJOHFOĻBGĻLĆMFSWåTLF
FSĻĻĻWBOEĻPHĻĻĻLĆMFSWåTLF
p
#MBOEĻLĆMFSWåTLFOĻNFEĻMFEOJOHTWBOE
BGĻHPELFOEUĻLWBMJUFUĻ7FEĻUWJWMĻPN
WBOEFUTĻLWBMJUFUĻCSVHFTĻGåSEJHCMBOEFU
LĆMFSWåTLFĻJGĆMHFĻ7PMWPTĻBOCFGBMJOHFS
p
7FEĻTLJGUĻBGĻLĆMFSWåTLFEFMĻBGĻLĆMFTZ
TUFNĻTLBMĻLĆMFTZTUFNFUĻTLZMMFTĻSFOU
NFEĻMFEOJOHTWBOEĻBGĻHPELFOEUĻLWBMJUFU
FMMFSĻTLZMMFTĻNFEĻGåSEJHCMBOEFUĻLĆMFS
WåTLF
p
.PUPSFOĻNòĻLVOĻLĆSFTĻNFEĻWFMGZMEU
LĆMFTZTUFNĻ&MMFSTĻLBOĻEFSĻPQTUòĻGPS
IĆKFĻUFNQFSBUVSFSĻNFEĻSJTJLPĻGPSĻTLB
EFSĻ SFWOFS ĻJĻUPQTUZLLFU
#&8#45'.
,ĆMFWåTLFOĻLBOĻWåSFĻNFHFUĻWBSNĻ)WJT
EFSĻTLBMĻQòGZMEFTĻLĆMFWåTLF ĻOòSĻNPUPSFO
FSĻWBSN ĻTLBMĻFLTQBOTJPOTCFIPMEFSFOT
EåLTFMĻTLSVFTĻGPSTJHUJHUĻBG ĻTòĻPWFSUSZLLFU
GPSTWJOEFS
'PSĻLBQBDJUFUTPQMZTOJOHFSĻTBNUĻTUBOEBSEĻNFE
IFOTZOĻUJMĻWBOELWBMJUFU ĻTFĻTJEFĻ
8GFNKIGJQNFGNUGQIUGTXKEG
/QVQTTWO
$TGOUGX‘UMG
2ÌH[NFPKPI
5GTXQUV[TKPIUQNKG
0KXGCWMQPVTQN
/JWFBVFUĻTLBMĻMJHHFĻNFMMFNĻ/+0ĻPHĻ/#:
NåSLFSOF ĻEFSĻFSĻTZOMJHFĻJOEFOĻJĻCFIPMEFSFO
,POUSPMMÁSĻOJWFBVFUĻNFEĻSFHFMNåTTJHFĻNFM
MFNSVN
4LJGUĻCSFNTFWåTLFĻNFEĻĻòSTĻJOUFSWBMMFSĻFMMFS
WFEĻIWFSUĻBOEFUĻOPSNBMFĻTFSWJDFFGUFSTZO
,BQBDJUFUTPQMZTOJOHFSĻPHĻBOCFGBMFUĻLWBMJUFU
GPSĻCSFNTFWåTLFĻGSFNHòSĻBGĻTFĻTJEFĻ
)WJTĻCJMFOĻLĆSFTĻQòĻFOĻTòEBOĻNòEF ĻBUĻCSFN
TFSOFĻCSVHFTĻPGUFĻPHĻIòSEU ĻGFLTĻWFEĻLĆSTFMĻJ
CKFSHFĻFMMFSĻJĻUSPQJTLĻLMJNBĻNFEĻIĆKĻMVGUGVHUJH
IFE ĻTLBMĻWåTLFOĻVETLJGUFTĻIWFSUĻòS
#&8#45'.
)WJTĻCSFNTFWåTLFOĻFSĻVOEFSĻ/+0
OJWFBVFUĻJĻCSFNTFWåTLFCFIPMEFSFO ĻCĆS
CJMFOĻJLLFĻLĆSFĻWJEFSF ĻGĆSĻEFSĻFSĻQòGZMEU
CSFNTFWåTLFĻ7PMWPĻBOCFGBMFS ĻBUĻòSTBHFO
UJMĻUBCFUĻBGĻCSFNTFWåTLFĻLPOUSPMMFSFTĻBGĻFU
BVUPSJTFSFUĻ7PMWPWåSLTUFE
$TGOUGX‘UMGDGJQNFGTGPURNCEGTKPI
7åTLFCFIPMEFSFOĻFSĻCFTLZUUFUĻVOEFSĻEåL
TMFU ĻEFSĻEåLLFSĻNPUPSSVNNFUTĻLPME[POF
*OEFOĻCFIPMEFSFOTĻEåLTFMĻLBOĻOòT ĻTLBMĻEFU
SVOEFĻEåLTFMĻGĆSTUĻGKFSOFT
èCOĻEåLTMFU ĻEFSĻCFGJOEFSĻTJHĻQòĻBGEåL
OJOHFO ĻWFEĻBUĻESFKFĻEFU
4LSVĻEåLTMFUĻBGĻCFIPMEFSFO ĻPHĻQòGZME
WåTLFĻ/JWFBVFUĻTLBMĻWåSFĻNFMMFNĻ/+0
PHĻ/#:NåSLFSOFĻJOEFOĻJĻCFIPMEFSFO
8+)6+)6
(MFNĻJLLFĻBUĻTåUUFĻEåLTMFUĻQò
8+)6+)6
)PMEĻSFOUĻPNLSJOHĻTFSWPTUZSJOHTCFIPMEF
SFOĻWFEĻLPOUSPMĻ-òHFUĻNòĻJLLFĻòCOFT
,POUSPMMÁSĻOJWFBVFUĻWFEĻIWFSUĻTFSWJDFFGUFSTZO
0MJFTLJGUĻLSåWFTĻJLLFĻ/JWFBVFUĻTLBMĻMJHHFĻNFM
MFNĻ/+0ĻPHĻ/#:NåSLFSOFĻ,BQBDJUFUFOĻPH
EFOĻBOCFGBMFEFĻPMJFLWBMJUFUĻGSFNHòSĻBGĻTF
TJEFĻ
1$5
)WJTĻEFSĻPQTUòSĻGFKMĻJĻTFSWPTUZSJOHTTZTUF
NFU ĻFMMFSĻIWJTĻNPUPSFOĻJLLFĻFSĻJĻHBOHĻPH
TLBMĻCVHTFSFT ĻLBOĻCJMFOĻTUBEJHĻTUZSFT
8GFNKIGJQNFGNUGQIUGTXKEG
/QVQTTWO
-NKOCCPN‘I
(GLNHKPFKPIQITGRCTCVKQP
"JSDPOEJUJPOBOMåHHFUĻJOEFIPMEFSĻGMVPSFTDF
SFOEFĻTQPSTUPGGFSĻ#SVHĻVMUSBWJPMFUĻMZTĻWFE
MåLBHFTĆHOJOH
7PMWPĻBOCFGBMFS ĻBUĻEVĻLPOUBLUFSĻFUĻBVUPSJTFSFU
7PMWPWåSLTUFE
#&8#45'.
*ĻBJSDPOEJUJPOBOMåHHFUĻFSĻEFSĻLĆMFNJEEFM
3BĻVOEFSĻUSZLĻ4FSWJDFĻPHĻSFQBSBUJPOĻBG
TZTUFNFUĻNòĻLVOĻVEGĆSFTĻBGĻFUĻBVUPSJTFSFU
WåSLTUFE
8GFNKIGJQNFGNUGQIUGTXKEG
2‘TGT
)GPGTGNV
"MMFĻQåSFSĻFSĻTQFDJGJDFSFEF ĻTFĻTJEFĻ
1åSFSĻPHĻBOESFĻMZTLJMEFSĻBGĻFOĻTåSMJHĻUZQF
FMMFSĻTPNĻCĆSĻVETLJGUFTĻBGĻFUĻWåSLTUFE ĻGJOEFT
J
p "LUJWFĻ9FOPOGPSMZHUFSĻĻ"#-Ļ 9FOPOMZH
UFS
p
p
p
p
p
p
p
p
p
#MJOLMZT ĻTJEFTQFKMF
7BSJHIFEĻGPSĻBOLPNTUMZT ĻTJEFTQFKMF
#&8#45'.
#JMFOTĻFMTZTUFNĻTLBMĻWåSFĻJĻOĆHMFQPTJUJPO
ĻOòSĻEFSĻVETLJGUFTĻQåSFS ĻTFĻTJEFĻ
8+)6+)6
3ĆSĻBMESJHĻEJSFLUFĻWFEĻHMBTTFUĻQòĻQåSFSOF
NFEĻGJOHSFOFĻ'FEUĻGSBĻGJOHSFOFĻGPSEBNQFT
BGĻWBSNFOĻPHĻHJWFSĻFOĻCFMåHOJOHĻQòĻSFGMFL
UPSFO ĻTPNĻTòĻLBOĻĆEFMåHHFT
*OETUJHOJOHTMZT
)BOETLFSVNTMZT
"MNFOĻMPGUTCFMZTOJOH
-åTFMBNQFS
4JEPQPTJUJPOT Ļ1PTJUJPOTMZTĻCBH
#SFNTFMZT
-&%MZTĻHFOFSFMU
(QTN[IVGT
"MMFĻGPSMZHUFQåSFSĻVETLJGUFTĻWFEĻWJBĻNPUPS
SVNNFUĻBUĻMĆTOFĻPHĻGKFSOFĻIFMFĻGPSMZHUFO
(LGTPGHQTN[IVG
4åUĻCJMFOTĻFMTZTUFNĻJĻOĆHMFQPTJUJPOĻ ĻTF
TJEFĻ
#&8#45'.
1òĻCJMFSĻVETUZSFUĻNFEĻ9FOPOGPSMZHUFSĻTLBM
VETLJGUOJOHĻBGĻ9FOPOQåSFSĻVEGĆSFTĻBGĻFU
WåSLTUFEĻĻFUĻBVUPSJTFSFUĻ7PMWPWåSLTUFE
BOCFGBMFTĻ"SCFKEFĻNFEĻ9FOPOQåSFSĻLSå
WFSĻTåSMJHĻGPSTJHUJHIFE ĻGPSEJĻGPSMZHUFOĻFS
VETUZSFUĻNFEĻFOĻIĆKTQåOEJOHTTUSĆNGPSTZ
OJOH
'ĆSTUFĻCJMMFEF
Ļ5SåLĻGPSMZHUFOTĻMòTFTUJGUFSĻVE
Ļ'SJHĆSĻGPSMZHUFOĻWFEĻTLJGUFWJTĻBUĻWJQQF
PHĻUSåLLFĻEFOĻVE
8+)6+)6
5SåLĻJLLFĻJĻLBCMFU ĻLVOĻJĻLPOUBLUFO
"OEFUĻCJMMFEF
8GFNKIGJQNFGNUGQIUGTXKEG
2‘TGT
Ļ'SJHĆSĻGPSMZHUFOTĻTUJLĻWFEĻBUĻUSZLLF
LMFNNFOĻOFEĻNFEĻUPNNFMGJOHFSFO
ĻPHĻTBNUJEJHĻGĆSFĻTUJLLFUĻVEĻNFEĻEFO
BOEFOĻIòOE
-ĆGUĻGPSMZHUFOĻVE ĻPHĻMåHĻEFOĻQòĻFUĻCMĆEU
VOEFSMBH ĻTòĻMZHUFHMBTTFUĻJLLFĻCMJWFSĻSJE
TFU
'PSMZHUFOĻTLBMĻWåSFĻNPOUFSFUĻPHĻLPOUBLUFO
TBUĻLPSSFLUĻJ ĻJOEFOĻCFMZTOJOHFOĻUåOEFTĻFMMFS
GKFSOCFUKFOJOHFOĻTåUUFTĻJOEĻJĻUåOEJOHTMòTFO
(LGTPGF‘MUGN
'SJHĆSĻEåLTMFU
4åUĻEåLTMFUTĻQòĻJHFOĻJĻNPETBUĻSåLLFGĆMHF
0‘TN[UJCNQIGP
6ETLJGUĻQåSFO
(CUVI”TKPICHHQTN[IVGP
*OEFOĻNBOĻCFHZOEFSĻBUĻTLJGUFĻFOĻQåSF ĻCĆS
NBOĻHFOOFNMåTFĻTFĻTJEFĻ
5JMTMVUĻTUJLLFUĻ%FSĻTLBMĻMZEFĻFUĻLMJL
4åUĻGPSMZHUFOĻPHĻMòTFTUJGUFSOFĻQòĻQMBET
%FOĻLPSUFĻMòTFTUJGUĻTåUUFTĻUåUUFTUĻQò
LĆMFSHJUUFSFUĻ,POUSPMMÁS ĻBUĻEFĻTJEEFSĻSJH
UJHU
,POUSPMMÁSĻMZTFU
4LSVĻEåLTMFUTĻGJSFĻTLSVFSĻMĆTĻWFEĻIKåMQĻBG
WåSLUĆKFUĻ ĻJĻWåSLUĆKTTåUUFU ĻTF
TJEFĻĻ%FĻNòĻJLLFĻMĆTOFTĻIFMU
ĻĻĻPNHBOHFĻFSĻUJMTUSåLLFMJHU
8+)6+)6
#SVHĻWåSLUĆKFUĻJĻWåSLUĆKTTåUUFUĻUJMĻLPSSFLU
BGUBHOJOHĻPHĻGBTUTåUOJOH
4LVCĻEåLTMFUĻUJMĻTJEF
-ĆTOĻMZHUFO ĻTFĻTJEFĻ
'SJHĆSĻEåLTMFU
'SJHĆSĻLPOUBLUFOĻGSBĻQåSFO
-ĆTOĻQåSFOĻWFEĻBUĻUSåLLFĻEFOĻMJHFĻVE
4UZSFUBQQFOĻQòĻQåSFOĻTLBMĻWFOEFĻMJHF
PQBE ĻOòSĻEFOĻJOETåUUFTĻPHĻEFSĻTLBM
IĆSFTĻFOĻLMJLMZE ĻOòSĻEFOĻLMJLLFSĻQòĻQMBET
.POUÁSĻEFMFOFĻJĻNPETBUĻSåLLFGĆMHF
8GFNKIGJQNFGNUGQIUGTXKEG
2‘TGT
(LGTPN[UJCNQIGP
'MUVTCHLGTPN[U#$.HQTN[IVGT
#HXKUGTGDNKPMN[U
-ĆTOĻMZHUFO
-ĆTOĻMZHUFO
-ĆTOĻMZHUFO
'SJHĆSĻEåLTMFU ĻTFĻTJEFĻ
'SJHĆSĻEåLTMFU ĻTFĻTJEFĻ
-ĆTOĻEåLTMFUĻWFEĻBUĻUSåLLFĻEFUĻMJHFĻVE
-ĆTOĻQåSFOĻWFEĻBUĻESFKFĻEFOĻWFOTUSFĻPN
PHĻEFSFGUFSĻUSåLLFĻEFOĻMJHFĻVE
-ĆTOĻQåSFOĻWFEĻBUĻESFKFĻEFOĻWFOTUSFĻPN
PHĻEFSFGUFSĻUSåLLFĻEFOĻMJHFĻVE
5SåLĻJĻQåSFGBUOJOHFOĻGPSĻBUĻGòĻQåSFOĻVE
'SJHĆSĻLPOUBLUFOĻGSBĻQåSFO
-ĆTOĻLPOUBLUFOĻGSBĻQåSFO
6ETLJGUĻQåSFOĻPHĻQBTĻEFOĻJOEĻJĻTPLMFO
%SFKĻIĆKSFĻPNĻGPSĻBUĻTåUUFĻQåSFOĻGBTU
%FOĻLBOĻLVOĻTJEEFĻQòĻÁOĻNòEF
6ETLJGUĻQåSFOĻPHĻQBTĻEFOĻJOEĻJĻTPLMFO
%SFKĻIĆKSFĻPNĻGPSĻBUĻTåUUFĻQåSFOĻGBTU
%FOĻLBOĻLVOĻTJEEFĻQòĻÁOĻNòEF
.POUÁSĻEFMFOFĻJĻNPETBUĻSåLLFGĆMHF
.POUÁSĻEFMFOFĻJĻNPETBUĻSåLLFGĆMHF
5SZLĻPHĻESFKĻTBNUJEJHĻQåSFOĻGPSĻBUĻGòĻEFO
MĆT
.POUÁSĻEFMFOFĻJĻNPETBUĻSåLLFGĆMHF
``
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
8GFNKIGJQNFGNUGQIUGTXKEG
2‘TGT
$CIN[IVG
1$5
)WJTĻFOĻGFKMNFEEFMFMTFĻCMJWFSĻTUòFOEF ĻFGUFS
EFOĻEFGFLUFĻQåSFĻFSĻVETLJGUFU ĻBOCFGBMFT
IFOWFOEFMTFĻUJMĻFUĻBVUPSJTFSFUĻ7PMWPWåSL
TUFE
$CIN[IVGR‘TGTPGURNCEGTKPI
#BL ĻUòHFĻPHĻCMJOLMZTQåSFOĻJĻCBHMZHUFOĻTLJG
UFTĻJOEFĻGSBĻCBHBHFSVNNFU
&GTGTCFICPIVKNR‘TGTPGPÍTF‘MNCRPKPIUU‘V
VGVN”HVGUWF
èCOĻQBOFMFU
-ĆGUĻEåLMBQOJOHTTåUUFUĻVE
'KFSOĻJTPMFSJOHFO ĻEFSĻTJEEFSĻGPSBOĻQåSF
GBUOJOHFOĻWFEĻBUĻUSåLLFĻEFOĻMJHFĻVE
5SZLĻTQåSSFIBHFOĻOFE ĻPHĻUSåLĻQåSFGBU
OJOHFOĻVE
-ĆTOĻEFOĻEFGFLUFĻQåSFĻWFEĻBUĻUSZLLFĻEFO
JOEĻPHĻESFKFĻWFOTUSFĻPN
4åUĻFOĻOZĻQåSFĻJ ĻQSFTĻOFEBE ĻPHĻESFK
NFEĻVSFU
)PMEĻTQåSSFIBHFOĻOFEF ĻOòSĻQåSFGBUOJO
HFOĻTåUUFTĻQòĻQMBETĻJHFO
4åUĻJTPMFSJOHFO ĻEåLMBQOJOHTTåUUFUĻPH
QBOFMFUĻQòĻQMBET
.[IVGINCUJ”LTGUKFG
#SFNTFMZHUFĻ -&%
#MJOLMZT
#BLMZT
5òHFCBHMZHUFĻ GĆSFSTJEFO
8GFNKIGJQNFGNUGQIUGTXKEG
2‘TGT
0WOOGTRNCFGDGN[UPKPI
$CICIGTWOUN[U
.[UKOCMGWRURGLN
G031942
(LGTPGNCORGNKPUG
-ĆTOĻTLSVFSOFĻNFEĻFOĻTLSVFUSåLLFS
-ĆTOĻGPSTJHUJHUĻIFMFĻQåSFIVTFU ĻPHĻUSåL
EFUĻVE
6ETLJGUĻQåSFO
4åUĻIFMFĻQåSFIVTFUĻQòĻQMBET ĻPHĻTLSV
EFUĻGBTU
4UJLĻFOĻTLSVFUSåLLFSĻJOEĻPHĻCĆKĻGPSTJHUJHU
TòĻMZHUFIVTFUĻMĆTOFT
6ETLJGUĻQåSFO
,POUSPMMÁS ĻBUĻQåSFOĻMZTFS ĻPHĻUSZLĻMZHUF
IVTFUĻJOEĻJHFO
4UJLĻFOĻTLSVFUSåLLFSĻJOEĻVOEFSĻMBNQFMJO
TFO ĻPHĻWJQĻGPSTJHUJHUĻMòTFLOBTUFOĻQòĻLBO
UFOĻPQ
-ĆTOĻMBNQFMJOTFOĻGPSTJHUJHU ĻPHĻMĆGUĻEFOĻBG
5SåLĻNFEĻFOĻTQJETUBOHĻQåSFOĻMJHFĻVEĻUJM
TJEFO ĻPHĻTLJGUĻUJMĻFOĻOZĻ#FNåSLĻ,MFN
JLLFĻIòSEUĻNFEĻUBOHFOĻ1åSFOTĻHMBTĻLBO
LOVTFT
(CUVI”TKPICHNCORGNKPUG
4åUĻMBNQFMJOTFOĻQòĻJHFO
5SZLĻEFOĻGBTU
``
8GFNKIGJQNFGNUGQIUGTXKEG
2‘TGT
5RGEKHKMCVKQPCHR‘TGT
$GN[UPKPI
9#
6[RG
/åSMZT ĻIBMPHFO
)Ļ--
'KFSOMZT ĻIBMPHFO
)
&LTUSBĻGKFSOMZT
"#-
)
#MJOLMZTĻGPS
):8
*OETUJHOJOHTMZT
GPS
5Ļ4PLLFM
8 Y E
)BOETLFSVNTMZT
4PLLFMĻ47
-åOHEFĻĻNN
.BLFVQTQFKMMZT
5Ļ4PLLFM
8Y E
#BHBHFSVNTMZT
4PLLFMĻ47
-åOHEFĻĻNN
/VNNFSQMBEF
CFMZTOJOH
$8Ļ--
#MJOLMZTĻCBHQò
1:8Ļ47
#BLMZT
18Ļ--
5òHFCBHMZHUFS
)8Ļ--
"
8BUU
8GFNKIGJQNFGNUGQIUGTXKEG
8KUMGTDNCFGQIURTKPMNGTX‘UMG
8KUMGTDNCFG
5GTXKEGUVKNNKPI
OĆHMFQPTJUJPOĻ+Ļ 'PSĻOåSNFSFĻPQMZTOJOHFS
PNĻOĆHMFQPTJUJPOFS ĻTFĻTJEFĻ
7FUMKHVPKPICHXKUMGTDNCFG
5SZLĻLPSUWBSJHUĻQòĻ56#465612
'0)+0'LOBQQFOĻJHFOĻGPSĻBUĻTåUUFĻCJMFOT
FMTZTUFNĻJĻOĆHMFQPTJUJPOĻ
'ĆSĻJOEFOĻGPSĻUSFĻTFLVOEFSĻIĆKSFĻLPOUBLU
BSNĻPQBE ĻPHĻIPMEĻEFOĻJĻDBĻĻTFLVOE
7JTLFSOFĻTUJMMFSĻTJHĻEFSFGUFSĻJĻMJHFĻPQSFKTU
TUJMMJOH
7JOEVFTWJTLFSOFĻWFOEFSĻUJMCBHFĻUJMĻVEHBOHT
QPTJUJPOFOĻWFEĻFUĻLPSUĻUSZLĻQòĻ56#465612
'0)+0'LOBQQFO ĻPHĻTåUUFSĻCJMFOTĻFMTZTUFN
JĻOĆHMFQPTJUJPOĻ+Ļ FMMFSĻOòSĻEVĻTUBSUFSĻCJMFO 8KUMGTDNCFGKUGTXKEGUVKNNKPI
'PSĻBUĻEFUĻTLBMĻWåSFĻNVMJHUĻBUĻTLJGUF ĻWBTLF
FMMFSĻMĆGUFĻWJTLFSCMBEFOFĻ GFLTĻWFEĻBGTLSBC
OJOHĻBGĻJTĻGSBĻGPSSVEFO ĻTLBMĻEFĻWåSFĻJĻTFSWJDF
TUJMMJOH
8+)6+)6
8+)6+)6
)WJTĻWJTLFSBSNFOFĻJĻTFSWJDFTUJMMJOHĻFSĻCMFWFU
TMòFUĻPQĻGSBĻGPSSVEFO ĻTLBMĻEFĻTMòTĻOFEĻNPE
GPSSVEFOĻJHFO ĻGĆSĻWJTLFSOFĻGòSĻMPWĻBUĻWFOEF
UJMCBHFĻUJMĻVEHBOHTQPTJUJPOFOĻ%FUUFĻFSĻGPS
BUĻVOEHò ĻBUĻMBLLFOĻQòĻNPUPSIKFMNFOĻSJE
TFT
'ĆSĻWJTLFSCMBEFOFĻTåUUFTĻJĻTFSWJDFTUJMMJOHĻ
TĆSHĻGPS ĻBUĻEFĻJLLFĻFSĻGSPTTFUĻGBTU
4åUĻGKFSOCFUKFOJOHFOĻJĻUåOEJOHTMòTFO ĻPH
USZLĻLPSUĻQòĻ56#465612'0)+0'
LOBQQFOĻGPSĻBUĻTåUUFĻCJMFOTĻFMTZTUFNĻJ
*LLFĻOĆEWFOEJHUĻJĻCJMĻNFEĻ,FZMFTTGVOLUJPO
8GFNKIGJQNFGNUGQIUGTXKEG
8KUMGTDNCFGQIURTKPMNGTX‘UMG
4MòĻWJTLFSBSNFOĻPQ ĻOòSĻEFOĻFSĻJĻTFSWJDF
TUJMMJOHĻ5SZLĻQòĻLOBQQFOĻQòĻWJTLFSCMBE
IPMEFSFO ĻPHĻUSåLĻCMBEFUĻMJHFĻVEĻQBSBMMFMU
NFEĻWJTLFSBSNFO
4LZEĻEFUĻOZFĻWJTLFSCMBEĻJOE ĻJOEUJMĻEFS
IĆSFTĻFUĻLMJL
1$5
7JTLFSCMBEFOFĻIBSĻGPSTLFMMJHĻMåOHEFĻ#MB
EFUĻJĻGĆSFSFOTĻTJEFĻFSĻMåOHFSFĻFOEĻEFUĻJ
QBTTBHFSTJEFO
7FUMKHVPKPICHXKUMGTDNCFDCITWFG
,POUSPMMÁS ĻBUĻCMBEFUĻTJEEFSĻGPSTWBSMJHUĻGBTU
4GPI”TKPI
'PSĻSFOHĆSJOHĻBGĻWJTLFSCMBEFĻPHĻGPSSVEF ĻTF
TJEFĻĻPHĻGSFN
8+)6+)6
#MBEFOFĻCĆSĻLPOUSPMMFSFTĻNFEĻKåWOFĻNFM
MFNSVNĻ'PSTĆNUĻWFEMJHFIPMEFMTFĻGPSLPSUFS
CMBEFOFTĻMFWFUJE
'PMEĻWJTLFSBSNFOĻUJMCBHFĻNPEĻGPSSVEFO
7JOEVFTWJTLFSOFĻWFOEFSĻUJMCBHFĻGSBĻTFSWJDFTUJM
MJOHĻUJMĻVEHBOHTQPTJUJPOFOĻWFEĻFUĻLPSUĻUSZLĻQò
56#465612'0)+0'LOBQQFO ĻPHĻTåUUFS
CJMFOTĻFMTZTUFNĻJĻOĆHMFQPTJUJPOĻ+Ļ FMMFSĻOòSĻEV
TUBSUFSĻCJMFO 2ÌH[NFPKPICHURTKPMNGTX‘UMG
#ĆKĻWJTLFSBSNFOĻVEBE
G021763
5BHĻGBUĻJĻEFOĻJOEFSTUFĻEFMĻBGĻCMBEFUĻ WFE
QJMFO %SFKĻWFOTUSFĻPNĻGPSĻBUĻCFOZUUFĻCMBEFUT
ZEFSTUJMMJOHĻNPEĻWJTLFSBSNFOĻTPNĻMĆGUF
TUBOHĻGPSĻBUĻGSJHĆSFĻCMBEFU
5SZLĻEFUĻOZFĻCMBEĻGBTUĻ,POUSPMMÁS ĻBUĻEFU
TJEEFSĻGPSTWBSMJHUĻGBTU
#ĆKĻWJTLFSBSNFOĻUJMCBHFĻQòĻQMBET
'PSSVEFĻPHĻMZHUFTQSJOLMFSOFĻIBSĻGåMMFT
WåTLFCFIPMEFS
8GFNKIGJQNFGNUGQIUGTXKEG
8KUMGTDNCFGQIURTKPMNGTX‘UMG
8+)6+)6
#SVHĻTQSJOLMFSWåTLFĻNFEĻGSPTUWåTLFĻPN
WJOUFSFO ĻTòĻEFUĻJLLFĻGSZTFSĻJĻQVNQF ĻCFIPM
EFSĻPHĻTMBOHFS
,BQBDJUFUFOĻGSFNHòSĻBGĻTFĻTJEFĻ
8GFNKIGJQNFGNUGQIUGTXKEG
$CVVGTK
$GVLGPKPI
4UBSUCBUUFSJFUTĻMFWFUJEĻPHĻGVOLUJPOĻQòWJSLFT
CMBĻBGĻBOUBMMFUĻBGĻTUBSUFS ĻBGMBEOJOHFS ĻLĆSF
NòEFO ĻLĆSTFMTGPSIPMEFOF ĻLMJNBFUĻPTW
p "GCSZEĻBMESJHĻTUBSUCBUUFSJFU ĻOòSĻNPUPSFO
FSĻJĻHBOH
p ,POUSPMMÁS ĻBUĻLBCMFSOFĻUJMĻTUBSUCBUUFSJFUĻFS
UJMTMVUUFUĻLPSSFLUĻPHĻGPSTWBSMJHUĻTUSBNNF
#&8#45'.
p
4UBSUCBUUFSJFUĻLBOĻEBOOFĻPYZIZESPHFO
LOBMEHBT ĻTPNĻFSĻNFHFUĻFLTQMPTJWĻ&O
HOJTUĻGSBĻFUĻGPSLFSUĻUJMTMVUUFUĻTUBSULBCFM
LBOĻWåSFĻUJMTUSåLLFMJHUĻUJM ĻBUĻCBUUFSJFU
FLTQMPEFSFS
p
4UBSUCBUUFSJFUĻJOEFIPMEFSĻTWPWMTZSF
TPNĻLBOĻGPSòSTBHFĻBMWPSMJHFĻåUTOJOHFS
p
4LZMĻNFEĻSJHFMJHUĻWBOE ĻIWJTĻTWPWMTZSF
LPNNFSĻJĻLPOUBLUĻNFEĻĆKOF ĻIVEĻFMMFS
UĆKĻ7FEĻLPOUBLUĻNFEĻĆKOF ĻTĆHĻTUSBLT
MåHFIKåMQ
1$5
)WJTĻTUBSUCBUUFSJFUĻBGMBEFTĻNBOHFĻHBOHF
CMJWFSĻEFUTĻMFWFUJEĻLPSUFSF
4UBSUCBUUFSJFUTĻMFWFUJEĻQòWJSLFTĻBGĻGMFSFĻGBL
UPSFS ĻCMBĻLĆSTFMTGPSIPMEĻPHĻLMJNBĻ#BUUFSJ
FUTĻTUBSULBQBDJUFUĻGBMEFSĻHSBEWJTUĻNFE
UJEFOĻ%FUĻTLBMĻEFSGPSĻMBEFTĻPQ ĻIWJTĻCJMFO
JLLFĻCSVHFTĻJĻMåOHFSFĻUJE ĻFMMFSĻIWJTĻEFO
LVOĻLĆSFTĻLPSUFĻTUSåLOJOHFSĻ4UåSLĻLVMEF
CFHSåOTFSĻTUBSULBQBDJUFUFOĻZEFSMJHFSF
'PSĻBUĻTUBSUCBUUFSJFUĻTLBMĻIPMEFTĻJĻHPEĻTUBOE
BOCFGBMFTĻNJOETUĻĻNJOVUUFSTĻLĆSTFMĻPN
VHFO ĻFMMFSĻBUĻCBUUFSJFUĻUJMTMVUUFTĻUJMĻFOĻCBUUF
SJPQMBEFSĻNFEĻBVUPNBUJTLĻWFEMJHFIPMEFM
TFTMBEOJOH
&UĻTUBSUCBUUFSJ ĻEFSĻLPOTUBOUĻIPMEFTĻGVMEU
PQMBEFU ĻIBSĻNBLTJNBMĻMFWFUJE
8+)6+)6
%FSĻNòĻBMESJHĻCSVHFTĻIVSUJHMBEFSĻUJMĻPQMBE
OJOHĻBGĻTUBSUCBUUFSJFU
8+)6+)6
)WJTĻEFSĻJLLFĻUBHFTĻIFOTZOĻUJMĻGĆMHFOEF
LBOĻFOFSHJTQBSFGVOLUJPOFOĻGPSĻJOGPUBJONFOU
NJEMFSUJEJHUĻIPMEFĻPQĻNFEĻBUĻGVOHFSFĻPH
FMMFSĻNFEEFMFMTFĻQòĻJOGPSNBUJPOTEJTQMBZFU
PNĻTUBSUCBUUFSJFUTĻPQMBEOJOHTHSBEĻLBO
NJEMFSUJEJHUĻWåSFĻVBLUVFMĻFGUFSĻUJMTMVUOJOHĻBG
FUĻFLTUFSOUĻTUBSUCBUUFSJĻFMMFSĻCBUUFSJPQMBEFS
p
%FOĻOFHBUJWFĻCBUUFSJQPMĻQòĻCJMFOTĻTUBSU
CBUUFSJĻNòĻCNFTKIĻCSVHFTĻUJMĻUJMTMVUOJOH
BGĻFUĻFLTUFSOUĻTUBSUCBUUFSJĻFMMFSĻCBUUFSJP
QMBEFSĻĻLVOĻDKNGPUMCTQUUGTKĻNòĻCSV
HFTĻTPNĻKPSEJOHTQVOLU
4FĻBGTOJUUFUĻ4UBSUIKåMQĻĻIFSĻCFTLSJWFT
IWPSĻPHĻIWPSEBOĻLBCFMLMFNNFSOFĻTLBMĻQMB
DFSFT
8GFNKIGJQNFGNUGQIUGTXKEG
$CVVGTK
5[ODQNGTRÌDCVVGTKGV
6OEHòĻHOJTUFSĻPHĻòCFO
JME
#SVHĻCFTLZUUFMTFTCSJMMFS
*[DTKFDCVVGTK
5JMĻESJGUĻNFEĻFMNPUPSFOĻFSĻCJMFOĻVETUZSFUĻNFE
FUĻWFEMJHFIPMEFMTFTGSJUĻPHĻHFOPQMBEFMJHUĻCBU
UFSJĻBGĻUZQFOĻMJUJVNJPO
#&8#45'.
&LTQMPTJPOTGBSF
%VĻLBOĻGJOEFĻZEFSMJHFSF
JOGPSNBUJPOFSĻJĻCJMFOT
JOTUSVLUJPOTCPH
-”NGX‘UMG
4LBMĻJOEMFWFSFTĻUJMĻHFO
CSVH
0QCFWBSĻCBUUFSJFUĻVUJM
HåOHFMJHUĻGPSĻCĆSO
#BUUFSJFUĻJOEFIPMEFS
åUTFOEFĻTZSF
6ETLJGUOJOHĻBGĻIZCSJECBUUFSJĻNòĻLVOĻVEGĆ
SFTĻBGĻFUĻWåSLTUFEĻĻFUĻBVUPSJTFSFUĻ7PMWP
WåSLTUFEĻBOCFGBMFT
)ZCSJECBUUFSJFUTĻLĆMFTZTUFNĻIBSĻFOĻTFQBSBU
FLTQBOTJPOTCFIPMEFS
1$5
&UĻPQCSVHUĻTUBSUCBUUFSJĻTLBMĻHFOWJOEFTĻQò
FOĻNJMKĆUJMQBTTFUĻNòEF ĻEFUĻJOEFIPMEFSĻCMZ
8GFNKIGJQNFGNUGQIUGTXKEG
$CVVGTK
8+)6+)6
1òGZMEOJOHĻBGĻIZCSJECBUUFSJFUTĻLĆMFWåTLF
NòĻLVOĻVEGĆSFTĻBGĻFUĻWåSLTUFEĻĻFUĻBVUPSJ
TFSFUĻ7PMWPWåSLTUFEĻBOCFGBMFT
7FUMKHVPKPICHUVCTVDCVVGTK
#&8#45'.
6ETLJGUOJOHĻBGĻTUBSUCBUUFSJĻNòĻLVOĻVEGĆSFT
BGĻFUĻWåSLTUFEĻĻFUĻBVUPSJTFSFUĻ7PMWPWåSL
TUFEĻBOCFGBMFT
8GFNKIGJQNFGNUGQIUGTXKEG
5KMTKPIGT
)GPGTGNV
#&8#45'.
0SBOHFĻLBCMFS ĻEFSĻFSĻGPSTZOFUĻNFE
NåSLBUĻGPSĻTUåSLTUSĆN ĻNòĻLVOĻIòOEUFSFT
BGĻLWBMJGJDFSFUĻQFSTPOBMF
#&8#45'.
&OĻSåLLFĻLPNQPOFOUFSĻJĻCJMFOĻBSCFKEFS
NFEĻGBSMJHĻFMFLUSJTLĻTQåOEJOH
3ĆSĻJLLFĻWFEĻOPHFU ĻEFSĻJLLFĻFSĻLMBSU
CFTLSFWFUĻJĻEFOOFĻJOTUSVLUJPOTCPH
'PSĻBUĻGPSIJOESF ĻBUĻCJMFOTĻFMFLUSJTLFĻTZTUFN
CFTLBEJHFTĻQHBĻLPSUTMVUOJOHĻFMMFSĻPWFSCFMBTU
OJOH ĻCFTLZUUFTĻBMMFĻEFĻGPSTLFMMJHFĻFMFLUSJTLF
GVOLUJPOFSĻPHĻLPNQPOFOUFSĻBGĻFOĻSåLLFĻTJL
SJOHFS
7FUMKHVPKPI
4FĻQòĻTJLSJOHTPWFSTJHUFOĻGPSĻBUĻGJOEFĻTJL
SJOHFO
5SåLĻTJLSJOHFOĻVE ĻPHĻTFĻGSBĻTJEFO ĻPN
EFOĻCĆKFEFĻUSòEĻFSĻCSåOEUĻPWFS
*ĻHJWFUĻGBMEĻTLBMĻEFSĻTLJGUFTĻUJMĻFOĻOZĻTJLSJOH
BGĻTBNNFĻGBSWFĻPHĻNFEĻTBNNFĻBNQFSF
UBM
#&8#45'.
1MBDFSJOHĻBGĻFMDFOUSBMFSĻJĻWFOTUSFTUZSFUĻCJM
)WJTĻCJMFOĻFSĻIĆKSFTUZSFU ĻTLJGUFSĻDFOUSBMFSOF
VOEFSĻIBOETLFSVNNFUĻTJEF
.PUPSSVN
6OEFSĻIBOETLFSVNNFU
6OEFSĻIBOETLFSVNNFU
#BHBHFSVN
.PUPSSVNĻLPME[POF
#SVHĻBMESJHĻFUĻGSFNNFEMFHFNFĻFMMFSĻFOĻTJL
SJOHĻNFEĻIĆKFSFĻBNQFSFUBMĻFOEĻTQFDJGJDFSFU
UJMĻBUĻFSTUBUUFĻFOĻTJLSJOHĻ%FUĻLBOĻGPSòSTBHF
CFUZEFMJHFĻTLBEFSĻQòĻFMTZTUFNFUĻPHĻNVMJH
WJTĻGĆSFĻUJMĻCSBOE
2NCEGTKPICHUKMTKPIUDQMUG
)WJTĻFOĻFMFLUSJTLĻLPNQPOFOUĻFMMFSĻGVOLUJPO
JLLFĻGVOHFSFS ĻLBOĻEFUĻTLZMEFT ĻBUĻLPNQPOFO
UFOTĻTJLSJOHĻNJEMFSUJEJHUĻIBSĻWåSFUĻPWFSCFMB
TUFUĻPHĻFSĻCSåOEUĻPWFSĻ)WJTĻEFOĻTBNNFĻTJL
SJOHĻCSåOEFSĻPWFSĻHFOUBHOFĻHBOHF ĻFSĻEFSĻGFKM
JĻLPNQPOFOUFOĻ7PMWPĻBOCFGBMFS ĻBUĻEVĻIFO
WFOEFSĻEJHĻUJMĻFUĻBVUPSJTFSFUĻ7PMWPWåSLTUFE
GPSĻLPOUSPM
8GFNKIGJQNFGNUGQIUGTXKEG
5KMTKPIGT
/QVQTTWO
8GFNKIGJQNFGNUGQIUGTXKEG
5KMTKPIGT
)GPGTGNVQOUKMTKPIGTKOQVQTTWOOGV
1òĻJOEFSTJEFOĻBGĻEåLTMFUĻGJOEFTĻFOĻUBOH ĻEFS
HĆSĻEFUĻMFUUFSF ĻOòSĻFOĻTJLSJOHĻTLBMĻUSåLLFTĻVE
FMMFSĻTåUUFTĻQòĻQMBET
(WPMVKQP
#
(WPMVKQP
#
"#4WFOUJMFS
ĦWFSTUĻJĻNPUPSSVNNFU
1SJNåSTJLSJOHĻGPSĻ$FOUSBMĻFMFL
USPOJTLĻTUZSFFOIFEĻ $&.
VOEFSĻIBOETLFSVN
'PSBOĻJĻNPUPSSVNNFU
/FEFSTUĻJĻNPUPSSVNNFU
1SJNåSTJLSJOHĻUJMĻSFMåĻPHĻTJL
SJOHTCPLTĻVOEFSĻIBOETLFSVN
2QUKVKQPGT UGHQTGIÌGPFGKNNWUVTCVKQP
%JTTFĻTJLSJOHFSĻCFGJOEFSĻTJHĻBMMFĻJĻCPLTFOĻJ
NPUPSSVNNFUĻ4JLSJOHFSOFĻJĻ $ ĻFSĻQMBDFSFU
VOEFSĻ " 1òĻJOEFSTJEFOĻBGĻEåLTMFUĻGJOEFTĻFOĻNåSLBU
EFSĻWJTFSĻQMBDFSJOHFOĻBGĻTJLSJOHFSOF
p 4JLSJOHFSOFĻĻPHĻĻFSĻBGĻUZQFO
.JEJĻ'VTFĻPHĻNòĻLVOĻVETLJGUFTĻBGĻFU
WåSLTUFE
p 4JLSJOHFSOFĻĻPHĻĻFSĻBGĻUZQFO
+$"4& ĻPHĻCĆSĻVETLJGUFTĻBGĻFUĻWåSL
TUFE
p 4JLSJOHFSOFĻĻPHĻĻFSĻBGĻUZQFO
.JOJĻ'VTF
-ZTIĆKEFSFHVMFSJOH Ļ"LUJWF
9FOPOGPSMZHUFSĻĻ"#-
1SJNåSTJLSJOHĻGPSĻ$FOUSBMĻFMFL
USPOJTLĻTUZSFFOIFEĻ $&.
VOEFSĻIBOETLFSVN
"#4
)BTUJHIFETBGIåOHJHĻTFSWPTUZ
SJOH
.PUPSTUZSFFOIFE Ļ5SBOTNJTTJ
POTTUZSFFOIFEĻ"JSCBHT
'PSMZHUFTQSJOLMFSF
'PSSVEFWJTLFSF
&MPQWBSNFEFĻTQSJOLMFSEZTFS
1BSLFSJOHTWBSNFS
-ZTLPOUBLU
"#4QVNQF
&UĻBVUPSJTFSFUĻ7PMWPWåSLTUFEĻBOCFGBMFT
``
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
8GFNKIGJQNFGNUGQIUGTXKEG
5KMTKPIGT
(WPMVKQP
#
(WPMVKQP
#
(WPMVKQP
#
*OUFSOFĻSFMåTQPMFS
%JFTFMGJMUFSWBSNFS
0WFSWòHOJOHĻBGĻWBLVVNQVNQF
GPSĻCSFNTFTZTUFN
&LTUSBMZT
)PSO
7BSNFSĻUJMĻLSVNUBQIVTWFOUJMB
UJPO
3FMåTQPMFĻJĻIPWFESFMåĻGPS
NPUPSTUZSFTZTUFN
(MĆEFSĆS
5SBOTNJTTJPOTTUZSFFOIFE
,ĆMFSWFOUJMBUPS
&MFLUSJTLĻIZESBVMJTLĻTFSWPTUZ
SJOH
3FMåTQPMFĻJĻSFMåĻGPSĻLĆMFSWå
TLFQVNQFĻ3FMåTQPMFSĻJĻFMDFO
USBMĻJĻNPUPSSVNĻLPME[POF
4UBSUSFMå
(MĆEFTUZSFFOIFE
.PUPSTUZSFFOIFE
-VGUNBTTFNòMFSĻ3FHVMFSJOHT
WFOUJMFS
7FOUJMFSĻ0MJFTUBOETGĆMFS
-BNCEBTPOEF
$CIOQVQTGP
#8GPUVTGUV[TGVDKN$*”LTGUV[TGVDKN
4JLSJOH
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
8GFNKIGJQNFGNUGQIUGTXKEG
5KMTKPIGT
7PFGTJCPFUMGTWO4GN‘QIUKMTKPIUDQMU
2QUKVKQPGT
1òĻJOEFSTJEFOĻBGĻEåLTMFUĻGJOEFTĻFOĻNåSLBU
EFSĻWJTFSĻQMBDFSJOHFOĻBGĻTJLSJOHFSOF
(WPMVKQP
#
(WPMVKQP
#
,POUSPMQBOFM ĻQBTTBHFSEĆSĻWFO
TUSFĻCBHTåEF
,FZMFTT
&MCFUKFOUĻTåEF ĻGĆSFSTJEF
&MTUZSFUĻTåEF ĻQBTTBHFSTJEF
(WPMVKQP
#
%ĆSIòOEUBHĻ ,FZMFTT
1SJNåSTJLSJOHĻUJMĻBVEJPTUZSFFO
IFE Ļ1SJNåSTJLSJOHĻUJMĻTJLSJOHFS
Ļ*OGPUBJONFOU
,POUSPMQBOFMĻGĆSFSEĆS
,POUSPMQBOFM ĻQBTTBHFSEĆSĻGPS
TåEF
,POUSPMQBOFM ĻQBTTBHFSEĆSĻIĆKSF
CBHTåEF
*OGPUBJONFOUTUZSFFOIFE
``
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
8GFNKIGJQNFGNUGQIUGTXKEG
5KMTKPIGT
(WPMVKQP
#
(WPMVKQP
#
"VEJPTUZSFFOIFEĻ GPSTUåSLFS %JHJUBMSBEJP Ļ5W
"VEJP
5FMFNBUJL Ļ#MVFUPPUI
4PMUBH Ļ*OUFSJĆSMZTĻMPGUĻ,MJNB
TFOTPS Ļ4QKåMENPUPSFSĻMVGUJOE
UBH
Ļ7ĻLPOUBLUĻUVOOFMLPOTPM
4åEFWBSNFĻCBHĻIĆKSF
4åEFWBSNFĻCBHĻWFOTUSF
4åEFPQWBSNOJOH ĻQBTTBHFS
TJEF
4åEFPQWBSNOJOH ĻGĆSFSTJEF
1BSLFSJOHTIKåMQ Ļ1BSLFSJOHTLB
NFSB Ļ"OIåOHFSUSåLTUZSFFO
IFEĻ
#-*4
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
8GFNKIGJQNFGNUGQIUGTXKEG
5KMTKPIGT
7PFGTJCPFUMGTWO%GPVTCNGNGMVTQPKUMUV[TGGPJGF %'/
2QUKVKQPGT
(WPMVKQP
#
#BHSVEFWJTLFS
*OUFSJĆSMZTĻ'ĆSFSEĆSFOTĻCFUKF
OJOHTQBOFMĻSVEFIFKTĻ&MCFUKFOUF
GPSTåEFS Ļ'KFSOCFUKFOUĻòCOFS
HBSBHFQPSU
*OGPSNBUJPOTEJTQMBZĻ %*.
(WPMVKQP
#
(WPMVKQP
#
"EBQUJWĻGBSUQJMPU Ļ"$$ Ļ,PMMJTJ
POTBEWBSTFM
0QMòTOJOHĻCBHLMBQ
*OUFSJĆSMZTĻ3FHOTFOTPS
/BLLFTUĆUUFĻEFSĻLBOĻTMòTĻOFE
3BUNPEVM
#SåOETUPGQVNQF
$FOUSBMMòTĻUBOLEåLTFMLMBQ
#FWåHFMTFTTFOTPSĻBMBSN Ļ,MJ
NBQBOFM
#BHSVEFTQSJOLMFS
3BUMòT
'PSSVEFTQSJOLMFSF
4JSFOFĻBMBSN Ļ0#%**TUJLĻUJM
EJBHOPTF
``
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
8GFNKIGJQNFGNUGQIUGTXKEG
5KMTKPIGT
(WPMVKQP
#
"JSCBHT
,PMMJTJPOTBEWBSTFM
(BTQFEBMHJWFSĻ&MFLUSJTLĻFLTUSB
WBSNFS Ļ/FECMåOEJOHĻJOEWFO
EJHUĻCBLTQFKM Ļ4åEFWBSNFĻCBH
#SFNTFMZT
4PMUBH
4UBSUTQåSSF
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
8GFNKIGJQNFGNUGQIUGTXKEG
5KMTKPIGT
$CICIGTWO
5KMTKPIUDQMUGPDGHKPFGTUKIDCIDGMN‘FPKPIGPKXGPUVTGUKFG
2QUKVKQPGT
$QMU#
&‘MNCRPKPIUU‘VVGVUMCNN”HVGUWFHQTCVEGPVTC
NGPUMCNX‘TGVKNI‘PIGNKI
(WPMVKQP
#
&MFLUSJTLĻQBSLFSJOHT
CSFNTF ĻWFOTUSFĻTJEF
&MFLUSJTLĻQBSLFSJOHT
CSFNTF ĻIĆKSFĻTJEF
&MPQWBSNFUĻCBHSVEF
"OIåOHFSTUJLĻ
$QMU#
(WPMVKQP
#
Ļ7ĻLPOUBLUĻCBHBHFSVN
``
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
8GFNKIGJQNFGNUGQIUGTXKEG
5KMTKPIGT
$QMU#
(WPMVKQP
#
"OIåOHFSTUJLĻ
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
8GFNKIGJQNFGNUGQIUGTXKEG
5KMTKPIGT
5KMTKPIUDQMUGPDGHKPFGTUKIDCIDGMN‘FPKPIGPKXGPUVTGUKFG
$QMU
$
&‘MNCRPKPIUU‘VVGVUMCNN”HVGUWFHQTCVEGPVTC
NGPUMCNX‘TGVKNI‘PIGNKI
(WPMVKQP
#
,ĆMFSWåTLFQVNQFĻĻGPS
IZCSJECBUUFSJĻ7FOUJMĻGPS
LĆMFSWåTLFQVNQFĻĻPHĻ
$QMU
$
(WPMVKQP
#
,ĆMFSWåTLFQVNQFĻGPS
LĆMFTZTUFNFUTĻMBWUFNQFSB
UVSLSFET
,ĆMFSWåTLFQVNQFĻĻGPS
IZCSJECBUUFSJ
-BEFFOIFEĻ4QåOEJOHT
PNGPSNFSĻĻ7Ļ7Ļ4UZ
SFFOIFEĻGPSĻIZCSJECBUUFSJ
-BEFFOIFEĻ4QåOEJOHT
PNGPSNFSĻĻ7Ļ7Ļ4UZ
SFFOIFEĻGPSĻIZCSJECBUUFSJ
3FMåTQPMFSĻ)ĆKTQåO
EJOHTPNGPSNFSĻGPSĻFMNPUPS
PHĻLPNCJOFSFUĻIĆKTQåO
EJOHTHFOFSBUPSTUBSUNPUPS
``
8GFNKIGJQNFGNUGQIUGTXKEG
5KMTKPIGT
$QMU
$
(WPMVKQP
#
'SBLPCMJOHĻBGĻFMNPUPSĻGSB
CBHBLTMFO
)ĆKTQåOEJOHTPNGPSNFS
GPSĻFMNPUPSĻPHĻLPNCJOFSFU
IĆKTQåOEJOHTHFOFSBUPS
TUBSUNPUPSĻ4UZSFFOIFEĻGPS
IZCSJECBUUFSJ
,ĆMFSWåTLFWFOUJMFSĻGPS
LĆMFTZTUFNFUTĻMBWUFNQFSB
UVSLSFETĻ&MFLUSJTLĻ"$
LPNQSFTTPSĻ7FOUJMĻUJMĻWBS
NFWFLTMFSĻ7FOUJMĻUJMĻLMJ
NBBOMåH
8GFNKIGJQNFGNUGQIUGTXKEG
5KMTKPIGT
/QVQTTWOMQNF\QPG5VCTV5VQR
2NCEGTKPICHUKMTKPIGTVKN5VCTV5VQRHWPMVKQP
p 4JLSJOHFSOFĻ"ĻPHĻ"ĻFSĻBGĻUZQFOĻ.JEJ
'VTFĻPHĻNòĻLVOĻVETLJGUFTĻBGĻFUĻWåSL
TUFE
p 4JLSJOHFSOFĻĻFSĻBGĻUZQFOĻ.JEJĻ'VTF
PHĻNòĻLVOĻVETLJGUFTĻBGĻFUĻWåSLTUFE
p 4JLSJOHĻĻFSĻBGĻUZQFOĻ.JOJĻ'VTF
'PSĻNFSFĻJOGPSNBUJPOĻPNĻ4UBSU4UPQĻĻTF
TJEFĻ
2QUKVKQPGT
(WPMVKQP
#
)PWFETJLSJOHĻGPSĻFMDFOUSBMĻJ
NPUPSSVN
)PWFETJLSJOHĻGPSĻDFOUSBMĻFMFL
USPOJTLĻTUZSFFOIFEĻ $&.
VOEFSĻIBOETLFSVN ĻSFMåĻPH
TJLSJOHTCPLTĻVOEFSĻIBOETLF
SVN ĻFMDFOUSBMFSĻJĻCBHBHFSVN
(WPMVKQP
#
7BLVVNQVNQFĻUJMĻCSFNTFTZ
TUFN
1SJNåSTJLSJOHĻGPSĻ$FOUSBMĻFMFL
USPOJTLĻTUZSFFOIFEĻ $&.
VOEFSĻIBOETLFSVN
1SJNåSTJLSJOHĻUJMĻSFMåĻPHĻTJL
SJOHTCPLTĻVOEFSĻIBOETLFSVN
&UĻBVUPSJTFSFUĻ7PMWPWåSLTUFEĻBOCFGBMFT
``
8GFNKIGJQNFGNUGQIUGTXKEG
5KMTKPIGT
(WPMVKQP
#
1SJNåSTJLSJOHĻUJMĻFMDFOUSBMĻ#ĻJ
CBHBHFSVN
1SJNåSTJLSJOHĻUJMĻFMDFOUSBMĻ"ĻJ
CBHBHFSVN
,BCJOFWFOUJMBUPS
0MJFQVNQFĻBVUPNBUHFBSLBTTF
8GFNKIGJQNFGNUGQIUGTXKEG
8GFNKIGJQNFGNUG
8CUMCHDKNGP
#JMFOĻCĆSĻWBTLFT ĻTòĻTOBSUĻEFOĻCMJWFSĻTOBWTFU
"OCSJOHĻCJMFOĻQòĻFOĻWBTLFQMBETĻNFEĻPMJFVE
TLJMMFSĻ#SVHĻCJMTIBNQPP
p 'KFSOĻGVHMFLMBUUFSĻGSBĻMBLLFOĻTOBSFTU
NVMJHUĻ%FĻJOEFIPMEFSĻLFNJLBMJFS ĻTPN
NFHFUĻIVSUJHUĻQòWJSLFSĻPHĻNJTGBSWFSĻMBL
LFOĻ%FUĻBOCFGBMFT ĻBUĻGòĻFWFOUVFMĻNJT
GBSWOJOHĻGKFSOFUĻBGĻFUĻBVUPSJTFSFUĻ7PMWP
WåSLTUFE
p 4QVMĻVOEFSWPHOFO
p 4QVMĻIFMFĻCJMFO ĻJOEUJMĻEFUĻMĆTFĻTOBWTĻFS
GKFSOFU ĻGPSĻBUĻNJOETLFĻSJTJLPFOĻGPSĻWBTLF
SJETFSĻ4QSĆKUĻJLLFĻEJSFLUFĻQòĻMòTFOF
p #SVHĻFUĻLPMEBGGFEUOJOHTNJEEFMĻQòĻTUåSLU
UJMTNVETFEFĻGMBEFSĻFGUFSĻCFIPWĻ#FNåSL
BUĻPWFSGMBEFSOFĻJLLFĻNòĻWåSFĻPQWBSNFEF
BGĻTPMFO
p 7BTLĻNFEĻFOĻTWBNQĻPHĻCJMTIBNQPPĻPH
SJHFMJHUĻNFEĻMVOLFOUĻWBOE
p 7BTLĻWJTLFSCMBEFOFĻNFEĻFOĻMVOLFOĻTåCF
PQMĆTOJOHĻFMMFSĻCJMTIBNQPP
p 5ĆSĻCJMFOĻNFEĻFUĻSFOU ĻCMĆEUĻWBTLFTLJOE
FMMFSĻFOĻWBOETLSBCFSĻ)WJTĻWBOEESòCFS
JLLFĻGòSĻMPWĻBUĻUĆSSFĻBGĻTJHĻTFMWĻJĻTUåSLUĻTPM
MZT ĻNJOETLFTĻSJTJLPFOĻGPSĻFWFOUVFMMFĻQMFU
UFS ĻTPNĻTLBMĻQPMFSFTĻWåL
#&8#45'.
.PUPSWBTLĻCĆSĻBMUJEĻVEGĆSFTĻBGĻFUĻWåSL
TUFEĻ)WJTĻNPUPSFOĻFSĻWBSN ĻFSĻEFSĻSJTJLP
GPSĻCSBOE
8+)6+)6
#FTLJEUFĻGPSMZHUFSĻIBSĻSFEVDFSFUĻGVOLUJPO
3FOHĆSĻEFNĻKåWOMJHU ĻGFLTĻWFEĻQòGZMEOJOH
BGĻCSåOETUPG
#SVHĻJLLFĻåUTFOEFĻSFOHĆSJOHTNJEMFS ĻCSVH
WBOEĻPHĻFOĻCMĆEĻTWBNQ
1$5
%FSĻLBOĻNJEMFSUJEJHUĻLPNNFĻLPOEFOTĻQò
JOEFSTJEFOĻBGĻHMBTTFUĻQòĻEFOĻVEWFOEJHF
CFMZTOJOHĻTPNĻGFLTĻGPSMZHUFS ĻUòHFMZHUFS
PHĻCBHMZHUFSĻ%FUĻFSĻOPSNBMU ĻBMĻVEWFOEJH
CFMZTOJOHĻFSĻLPOTUSVFSFUĻUJMĻBUĻNPETUò
EFUUFĻ,POEFOTĻWFOUJMFSFTĻOPSNBMUĻVEĻBG
MZHUFIVTFU ĻOòSĻMBNQFOĻIBSĻWåSFUĻUåOEUĻFU
TUZLLFĻUJE
4GPI”TKPICHXKUMGTDNCFG
"TGBMU ĻTUĆWĻPHĻTBMUSFTUFSĻQòĻWJTLFSCMBEFU
TBNUĻJOTFLUFS ĻJTĻNNĻQòĻGPSSVEFOĻGPSSJOHFS
CMBEFUTĻMFWFUJE
7FEĻSFOHĆSJOH
p
4UJMĻWJTLFSCMBEFOFĻJĻTFSWJDFTUJMMJOH ĻTF
TJEFĻ
1$5
7BTLĻKåWOMJHUĻWJTLFSCMBEFOFĻNFEĻFOĻMVOLFO
TåCFPQMĆTOJOHĻFMMFSĻCJMTIBNQPP
#SVHĻJOHFOĻTUåSLFĻPQMĆTOJOHTNJEMFS
8CUMKXCUMGJCN
7BTLĻJĻWBTLFIBMĻFSĻFOĻMFUĻPHĻIVSUJHĻNòEFĻBU
WBTLFĻCJM ĻNFOĻNBTLJOFSJFUĻLBOĻJLLFĻLPNNF
JOEĻBMMFĻTUFEFSĻ'PSĻBUĻGòĻHPEFĻSFTVMUBUFSĻBOCF
GBMFTĻEFUĻBUĻWBTLFĻCJMFOĻNFEĻIòOEFO
1$5
*ĻEFĻGĆSTUFĻNòOFEFSĻCĆSĻCJMFOĻLVOĻIòOE
WBTLFTĻ(SVOEFOĻIFSUJMĻFS ĻBUĻMBLLFOĻFS
NFSFĻTBSU ĻOòSĻEFOĻFSĻOZ
*”LVT[MUXCUM
#SVHĻGFKFOEFĻCFWåHFMTFSĻWFEĻIĆKUSZLTWBTL
PHĻLPOUSPMMÁSĻBUĻNVOETUZLLFUĻJLLFĻLPNNFS
OåSNFSFĻCJMFOTĻGMBEFSĻFOEĻĻDNĻ BGTUBOEFO
HåMEFSĻBMMFĻVEWFOEJHFĻEFUBMKFS Ļ4QSĆKUĻJLLF
EJSFLUFĻQòĻMòTFOF
8GFNKIGJQNFGNUGQIUGTXKEG
8GFNKIGJQNFGNUG
#HRT”XDTGOUGTPG
#&8#45'.
"GQSĆWĻBMUJEĻCSFNTFSOFĻFGUFSĻWBTL ĻPHTò
QBSLFSJOHTCSFNTFO ĻGPSĻBUĻVOEHòĻBUĻGVHUJH
IFEĻPHĻSVTUĻBOHSJCFSĻCSFNTFCFMåHOJO
HFSOFĻPHĻGPSSJOHFSĻCSFNTFFWOFO
5SZLĻMFUĻQòĻCSFNTFQFEBMFOĻBGĻPHĻUJMĻVOEFSĻLĆS
TFMĻBGĻMåOHFSFĻTUSåLOJOHFSĻJĻSFHOĻFMMFSĻTOF
TKBQĻ'SJLUJPOTWBSNFOĻPQWBSNFSĻCSFNTFCF
MåHOJOHFSOF ĻTòĻEFĻUĆSSFSĻ(ĆSĻEFUĻTBNNF
FGUFSĻTUBSUĻJĻNFHFUĻGVHUJHUĻFMMFSĻLPMEUĻWFKS
7FXGPFKIGRNCUVIWOOKQIR[PVGFGNG
5JMĻSFOHĆSJOHĻPHĻQMFKFĻBGĻJOEGBSWFEFĻQMBTUEFMF
HVNNJĻPHĻQZOUFEFMF ĻGFLTĻGPSLSPNFEF
MJTUFS ĻBOCFGBMFTĻFUĻTåSMJHUĻSFOHĆSJOHTNJEEFM
EFSĻGòTĻIPTĻ7PMWPGPSIBOEMFSFĻ7FEĻCSVHĻBGĻFU
TòEBOUĻSFOHĆSJOHTNJEEFMĻTLBMĻBOWJTOJOHFSOF
OĆKFĻGĆMHFT
8+)6+)6
6OEHòĻWPLTOJOHĻPHĻQPMFSJOHĻQòĻQMBTUĻPH
HVNNJ
7FEĻCSVHĻBGĻBGGFEUOJOHTNJEEFMĻQòĻQMBTUĻPH
HVNNJĻHOJEFTĻPNĻOĆEWFOEJHUĻLVOĻNFEĻMFU
USZLĻ#SVHĻFOĻCMĆEĻWBTLFTWBNQ
1PMFSJOHĻBGĻGPSLSPNFEFĻMJTUFSĻLBOĻTMJEFĻEFU
CMBOLFĻZEFSMBHĻBGĻFMMFSĻCFTLBEJHFĻEFU
1PMFSJOHTNJEMFSĻJOEFIPMEFOEFĻTMJCFNJEMFS
NòĻJLLFĻCSVHFT
(‘NIG
#SVHĻLVOĻGåMHSFOHĆSJOHTNJEMFS ĻEFSĻBOCFGBMFT
BGĻ7PMWP
,SBGUJHFĻGåMHSFOTFNJEMFSĻLBOĻCFTLBEJHFĻPWFS
GMBEFOĻPHĻGSFNLBMEFĻQMFUUFSĻQòĻGPSLSPNFEF
BMVNJOJVNGåMHF
2QNGTKPIQIXQMUPKPI
1PMÁSĻPHĻWPLTĻCJMFO ĻOòSĻMBLLFOĻFSĻNBU ĻFMMFS
GPSĻBUĻHJWFĻEFOĻFLTUSBĻCFTLZUUFMTF
%FUĻFSĻJLLFĻOĆEWFOEJHUĻBUĻQPMFSFĻCJMFO ĻGĆSĻEFO
FSĻNJOETUĻFUĻòSĻHBNNFM ĻNFOTĻEFOĻHPEUĻLBO
WPLTFTĻUJEMJHFSFĻ%FOĻCĆSĻJLLFĻQPMFSFTĻPHĻWPL
TFTĻJĻEJSFLUFĻTPMMZT
7BTLĻPHĻUĆSĻCJMFOĻNFHFUĻHSVOEJHU ĻJOEFOĻEFO
QPMFSFTĻFMMFSĻWPLTFTĻ'KFSOĻBTGBMUĻPHĻUKåSF
TUåOLĻNFEĻBTGBMUGKFSOFSĻFMMFSĻUFSQFOUJOĻ7BO
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
TLFMJHFĻQMFUUFSĻLBOĻGKFSOFTĻNFEĻGJOĻTMJCFQBTUB
HOJEOJOH ĻEFSĻFSĻCFSFHOFUĻUJMĻCJMMBL
1PMÁSĻGĆSTUĻNFEĻQPMJTI ĻPHĻWPLTĻEFSFGUFSĻNFE
GMZEFOEFĻFMMFSĻGBTUĻWPLTĻ'ĆMHĻPNIZHHFMJHUĻWFK
MFEOJOHFOĻQòĻFNCBMMBHFOĻ.BOHFĻQSåQBSBUFS
JOEFIPMEFSĻCòEFĻQPMJTIĻPHĻWPLT
8+)6+)6
,VOĻMBLCFIBOEMJOHFSĻBOCFGBMFUĻBGĻ7PMWPĻNò
CSVHFTĻ"OESFĻCFIBOEMJOHFSĻTPNĻGFLTĻMBL
LPOTFSWFSJOH ĻMBLGPSTFHMJOH ĻCFTLZUUFMTF
IĆKHMBOTGPSTFHMJOHĻFMMFSĻMJHOFOEFĻLBO
CFTLBEJHFĻMBLLFOĻ&WFOUVFMMFĻMBLTLBEFS
GSFNLBMEUĻBGĻTòEBOOFĻCFIBOEMJOHFSĻPNGBU
UFTĻJLLFĻBGĻ7PMWPTĻHBSBOUJ
8CPFCHXKUGPFGQXGTHNCFGNCI
#SVHĻBMESJHĻQSPEVLUFSĻTPNĻGFLTĻCJM
WPLT ĻBGGFEUOJOHTNJEMFSĻFMMJHOĻQò
HMBTGMBEFO ĻEBĻEFUUFĻLBOĻĆEFMåHHF
EFĻWBOEBGWJTFOEFĻFHFOTLBCFS
7åSĻGPSTJHUJHĻWFEĻSFOHĆSJOH ĻGPSĻJLLFĻBU
LPNNFĻUJMĻBUĻSJETFĻHMBTGMBEFO
'PSĻBUĻVOEHòĻBUĻCFTLBEJHFĻHMBTGMBEFOĻWFE
JTTLSBCOJOH ĻCĆSĻNBOĻLVOĻCSVHFĻFOĻJTTLSBCFS
BGĻQMBTUJD
%FĻWBOEBGWJTFOEFĻMBHĻVETåUUFTĻGPSĻFUĻOBUVS
MJHUĻTMJE
8GFNKIGJQNFGNUGQIUGTXKEG
8GFNKIGJQNFGNUG
'PSĻBUĻCJCFIPMEFĻEFĻWBOEBGWJTFOEFĻFHFOTLB
CFSĻBOCFGBMFTĻEFUĻBUĻCFIBOEMFĻEFNĻNFEĻFU
TQFDJFMUĻFGUFSCFIBOEMJOHTNJEEFM ĻTPNĻGòTĻIPT
7PMWPGPSIBOEMFSFĻ%FUĻCĆSĻBOWFOEFTĻGĆSTUF
HBOHĻFGUFSĻUSFĻòSĻPHĻEFSFGUFSĻFOĻHBOHĻPNĻòSFU
4WUVDGUM[VVGNUGpMQPVTQNQI
XGFNKIGJQNFGNUG
#JMFOĻIBSĻQòĻGBCSJLLFOĻGòFUĻFOĻNFHFUĻHSVOEJH
PHĻLPNQMFUĻSVTUCFTLZUUFMTFĻ%FMFĻBGĻLBSPTTF
SJFUĻFSĻGSFNTUJMMFUĻBGĻHBMWBOJTFSFUĻQMBEFĻ6OEFS
WPHOFOĻFSĻCFTLZUUFUĻBGĻFUĻTMJETUåSLUĻSVTUCF
TLZUUFMTFTNJEEFMĻ&OĻUZOE ĻQFOFUSFSFOEFĻSVTU
CFTLZUUFMTFTWåTLFĻFSĻTQSĆKUFUĻJOEĻJĻWBOHFS
IVMSVN ĻMVLLFEFĻTFLUJPOFSĻPHĻTJEFEĆSF
/PSNBMUĻLSåWFSĻSVTUCFTLZUUFMTFOĻJOHFOĻFGUFS
CFIBOEMJOH ĻGĆSĻFGUFSĻDBĻĻòSĻ&GUFSĻEFUUF
UJETSVNĻCĆSĻFGUFSCFIBOEMJOHĻGPSFUBHFTĻNFE
ĻòSTĻJOUFSWBMMFSĻ7PMWPĻBOCFGBMFSĻBUĻMBEFĻFU
BVUPSJTFSFUĻ7PMWPWåSLTUFEĻIKåMQFĻNFEĻFGUFS
CFIBOEMJOHĻBGĻCJMFO
4OBWTĻPHĻWFKTBMUĻLBOĻGĆSFĻUJMĻLPSSPTJPO ĻEFSGPS
FSĻEFUĻWJHUJHUĻBUĻIPMEFĻCJMFOĻSFOĻ'PSĻBUĻWFEMJ
HFIPMEFĻCJMFOTĻSVTUCFTLZUUFMTFĻTLBMĻEFOĻLPO
USPMMFSFTĻNFEĻSFHFMNåTTJHFĻNFMMFNSVNĻPH
FWUĻVECFESFT
4GPI”TKPIKPFXGPFKIV
#SVHĻLVOĻEFĻSFOHĆSJOHTNJEMFSĻPHĻCJMQMFKFQSP
EVLUFS ĻTPNĻ7PMWPĻBOCFGBMFSĻ'PSFUBHĻSFOHĆ
SJOHĻNFEĻSFHFMNåTTJHFĻNFMMFNSVN ĻPHĻGĆMH
WFKMFEOJOHFO ĻEFSĻMFWFSFTĻNFEĻCJMQMFKFQSPEVL
UFSOF
%FUĻFSĻWJHUJHUĻNFEĻTUĆWTVHOJOHĻGĆSĻSFOHĆSJOH
NFEĻSFOHĆSJOHTNJEMFS
/ÌVVGTQIDCICIGTWO
5BHĻJOEMåHTNòUUFSOFĻVEĻGPSĻTFQBSBUĻSFOHĆ
SJOHĻBGĻHVMWNòUUFOĻPHĻJOEMåHTNòUUFSOFĻ#SVH
FOĻTUĆWTVHFSĻUJMĻCPSUTVHOJOHĻBGĻTUĆWĻPHĻTOBWT
)WFSĻJOEMåHTNòUUFĻTJEEFSĻGBTUĻNFEĻQJHHF
p
5BHĻGBTUĻJĻJOEMåHTNòUUFOĻWFEĻIWFSĻQJH ĻPH
MĆGUĻNòUUFOĻMJHFĻPQ
4åUĻJOEMåHTNòUUFOĻQòĻQMBETĻWFEĻBUĻUSZLLF
EFOĻGBTUĻWFEĻIWFSĻQJH
#&8#45'.
,POUSPMMFSĻJOEFOĻLĆSTFM ĻBUĻJOEMåHTNòUUFO
WFEĻGĆSFSQMBETFOĻFSĻTUVLLFUĻHPEUĻOFEĻPH
GPSBOLSFUĻJĻQJHHFOF ĻTòĻEFOĻJLLFĻLPNNFSĻJ
LMFNNFĻWFEĻPHĻVOEFSĻQFEBMFSOF
5JMĻQMFUUFSĻQòĻHVMWNòUUFOĻBOCFGBMFTĻEFUĻBU
CSVHFĻFUĻTQFDJFMUĻUFLTUJMSFOHĆSJOHTNJEEFMĻFGUFS
TUĆWTVHOJOHĻ(VMWNòUUFSĻTLBMĻSFOHĆSFTĻNFE
NJEMFS ĻTPNĻBOCFGBMFTĻBGĻEJOĻ7PMWPGPSIBOEMFS
2NGVVGTRÌVGMUVVKNDGVT‘MQINQHVUDGVT‘M
'PSĻJLLFĻBUĻGPSSJOHFĻCFUSåLLFUTĻCSBOEIåN
NFOEFĻFHFOTLBCFSĻBOCFGBMFTĻFUĻTQFDJFMU
UFLTUJMSFOHĆSJOHTNJEEFM ĻTPNĻGòTĻIPTĻ7PMWP
GPSIBOEMFSF
8+)6+)6
4LBSQFĻHFOTUBOEFĻPHĻWFMDSPCòOEĻLBO
CFTLBEJHFĻCJMFOTĻTUPGJOEUSåL
$GJCPFNKPICHRNGVVGTRÌN‘FGTKPFVT‘M
7PMWPTĻMåEFSJOEUSåLĻFSĻLSPNGSJUĻPHĻFS
CFIBOEMFUĻGPSĻBUĻCFWBSFĻTJUĻPQSJOEFMJHFĻVETF
FOEF
-åEFSJOEUSåLĻåMEFTĻPHĻGòSĻFOĻTNVLĻQBUJOB
NFEĻUJEFOĻ-åEFSĻGPSåEMFTĻPHĻCFBSCFKEFT
NFEĻIFOCMJLĻQòĻBUĻCFWBSFĻEFUTĻOBUVSMJHFĻFHFO
TLBCFSĻ%FUĻFSĻGPSTZOFUĻNFEĻFOĻCFTLZUUFOEF
CFMåHOJOH ĻNFOĻGPSĻBUĻCJCFIPMEFĻEFUTĻFHFO
TLBCFSĻPHĻVETFFOEFĻFSĻEFUĻWJHUJHU ĻBUĻEFUĻSFO
HĆSFTĻNFEĻKåWOFĻNFMMFNSVNĻ7PMWPĻLBO
MFWFSFĻFUĻIFMEåLLFOEFĻQSPEVLUĻUJMĻSFOHĆSJOH
PHĻFGUFSCFIBOEMJOHĻBGĻMåEFSJOEUSåL ĻTPN
CFWBSFSĻEFUTĻCFTLZUUFOEFĻZESFĻMBH ĻIWJTĻEFU
CSVHFTĻFGUFSĻBOWJTOJOHFSOFĻ&GUFSĻOPHFOĻUJET
CSVHĻWJMĻMåEFSFUTĻOBUVSMJHFĻVETFFOEFĻBMMJHFWFM
CMJWFĻNFSFĻFMMFSĻNJOESFĻGSFNUSåEFOEF ĻBMU
FGUFSĻMåEFSFUTĻPWFSGMBEFTUSVLUVSĻ%FUUFĻFSĻFO
OBUVSMJHĻNPEOJOHĻBGĻMåEFSFUĻPHĻWJTFS ĻBUĻEFUĻFS
FUĻOBUVSQSPEVLU
8GFNKIGJQNFGNUGQIUGTXKEG
8GFNKIGJQNFGNUG
'PSĻEFĻCFETUFĻSFTVMUBUFSĻBOCFGBMFSĻ7PMWPĻBU
SFOHĆSFĻPHĻQòGĆSFĻCFTLZUUFMTFTDSFNFĻÁOĻUJM
GJSFĻHBOHFĻPNĻòSFUĻ FMMFSĻNFSFĻPNĻOĆEWFO
EJHU Ļ7PMWPĻ-FBUIFSĻ$BSFLJUĻLBOĻLĆCFTĻIPT
EJOĻ7PMWPGPSIBOEMFS
8+)6+)6
p
p
7JTTFĻGBSWFEFĻCFLMåEOJOHTHFOTUBOEF
GFLTĻKFBOTĻPHĻSVTLJOETUĆK ĻLBOĻNJT
GBSWFĻJOEUSåLLFU
#SVHĻBMESJHĻTUåSLFĻPQMĆTOJOHTNJEMFS
%FUĻLBOĻCFTLBEJHFĻCòEFĻUFLTUJM ĻWJOZM
PHĻMåEFSJOEUSåL
8CUMGTÌFHQTN‘FGTKPFVT‘M
$GUM[VVGNUGUDGJCPFNKPICH
N‘FGTKPFVT‘M
)åMEĻMJEUĻBGĻCFTLZUUFMTFTDSFNFOĻQòĻGJMU
LMåEFUĻPHĻNBTTFSĻFUĻUZOEUĻMBHĻDSFNFĻJOE
NFEĻMFUUFĻDJSLVMFSFOEFĻCFWåHFMTFSĻQò
MåEFSFU
-BEĻMåEFSFUĻUĆSSFĻJĻĻNJOVUUFSĻJOEFO
CSVH
-åEFSFUĻIBSĻOVĻGòFUĻFOĻGPSCFESFUĻQMFUCFTLZU
UFMTFĻPHĻ67CFTLZUUFMTF
8CUMGTÌFHQTN‘FGTTCV
p 'KFSOĻTOBWTĻPHĻTUĆWĻNFEĻFOĻCMĆE ĻGVHUJH
TWBNQĻPHĻOFVUSBMĻTåCF
p -åEFSĻTLBMĻLVOOFĻòOEFĻ0WFSEåLĻBMESJH
FUĻMåEFSSBUĻNFEĻCFTLZUUFOEFĻQMBTU
)åMEĻMåEFSSFOHĆSJOHĻQòĻEFOĻGVHUFEF
TWBNQĻPHĻWSJEĻFUĻLSBGUJHUĻTLVNĻPQ
p #SVHĻOBUVSMJHFĻPMJFSĻ'PSĻEFUĻCFETUFĻSFTVM
"SCFKEĻTNVETFUĻWåLĻNFEĻMFUUFĻDJSLVMF
SFOEFĻCFWåHFMTFS
*XKUFGTMQOOGTRNGVVGTRÌTCVVGV
7åEĻHSVOEJHUĻNFEĻTWBNQFOĻQòĻQMFUUFSOF
-BEĻTWBNQFOĻTVHFĻQMFUUFOĻPQĻ(OJEĻJLLF
5ĆSĻBGĻNFEĻCMĆEUĻQBQJSĻFMMFSĻFOĻLMVE ĻPH
MBEĻMåEFSFUĻUĆSSFĻIFMU
UBUĻBOCFGBMFTĻ7PMWPTĻMåEFSQMFKFNJEEFM
)TWRRG CMåL ĻWJO ĻLBGGF ĻNåML ĻTWFEĻPH
CMPE
p
#SVHĻFOĻCMĆEĻLMVEĻFMMFSĻTWBNQĻ#MBOEĻFO
BNNPOJBLPQMĆTOJOHĻĻĻ 5JMĻCMPEQMFUUFS
CSVHFTĻFOĻPQMĆTOJOHĻBGĻĻEMĻWBOEĻPHĻĻH
TBMU
)TWRRG GFEUTUPG ĻPMJF ĻTPWTĻPHĻDIPLPMBEF
4BNNFĻQSPDFEVSFĻTPNĻHSVQQFĻ
1PMFSĻNFEĻBCTPSCFSFOEFĻQBQJSĻFMMFSĻLMVE
)TWRRGĻ UĆSUĻTOBWT ĻTUĆW
#SVHĻFOĻCMĆEĻCĆSTUFĻUJMĻBUĻGKFSOFĻTOBWT
4BNNFĻQSPDFEVSFĻTPNĻHSVQQFĻ
$GJCPFNKPICHRNGVVGTRÌKPFXGPFKIG
RNCUVKEOGVCNQIVT‘FGNG
5JMĻSFOHĆSJOHĻBGĻEFMFĻPHĻGMBEFSĻJOEFĻJĻCJMFO
BOCFGBMFTĻFOĻMFU ĻWBOEGVHUFUĻTQMJUGJCFSLMVEĻFMMFS
FOĻNJLSPGJCFSLMVE ĻEFSĻGòTĻIPTĻ7PMWPGPSIBOE
MFSF
4LSBCĻFMMFSĻHOJEĻBMESJHĻQòĻFOĻQMFUĻ#SVHĻBMESJH
LSBGUJHFĻQMFUGKFSOJOHTNJEMFSĻ*ĻWBOTLFMJHFSFĻUJM
GåMEFĻLBOĻNBOĻCSVHFĻTQFDJFMMFĻSFOTFNJEMFS
EFSĻGòTĻIPTĻ7PMWPGPSIBOEMFSF
4GPI”TKPICHUKMMGTJGFUUGNGT
#SVHĻWBOEĻPHĻFUĻTZOUFUJTLĻWBTLFNJEEFMĻ&U
TQFDJFMUĻUFLTUJMSFOHĆSJOHTNJEEFMĻGòTĻIPT
7PMWPGPSIBOEMFSFĻ,POUSPMMÁS ĻBUĻTFMFOĻFSĻUĆS
JOEFOĻEFOĻSVMMFTĻPQĻJHFO
7FDGFTKPICHOKPFTGNCMUMCFGT
-BLLFOĻVEHĆSĻFOĻWJHUJHĻEFMĻBGĻCJMFOTĻSVTUCF
TLZUUFMTFĻPHĻTLBMĻEFSGPSĻLPOUSPMMFSFTĻSFHFM
NåTTJHUĻ'PSĻBUĻVOEHòĻSVTUBOHSFCĻCĆSĻMBLTLB
EFSĻVECFESFTĻPNHòFOEFĻ%FĻNFTUĻBMNJOEF
MJHFĻMBLTLBEFSĻFSĻNJOESFĻTUFOTMBH ĻSJETFSĻPH
TLBEFSĻQòĻGFLTĻTLåSNLBOUFS ĻEĆSFĻPHĻLPGBO
HFSF
8GFNKIGJQNFGNUGQIUGTXKEG
8GFNKIGJQNFGNUG
/CVGTKCNGT
p HSVOEGBSWFĻ QSJNFS ĻĻUJMĻGFLTĻQMBTUCF
MBHUFĻLPGBOHFSFĻGJOEFTĻEFSĻTQFDJFMĻQSJNFS
QòĻTQSBZEòTF
)WJTĻEFUĻFSĻOĆEWFOEJHU ĻLBOĻEFSĻGPSVEĻGPS
NBMFSBSBCFKEFUĻGPSFUBHFTĻFOĻMFUĻTMJCOJOHĻBG
EFUĻCFSĆSUFĻPNSòEFĻNFEĻFUĻNFHFUĻGJOUĻTMJ
CFNBUFSJBMFĻ GFLTĻIWJTĻEFSĻFSĻVKåWOF
LBOUFS Ļ0WFSGMBEFOĻSFOHĆSFTĻPNIZHHFMJHU
PHĻGòSĻMPWĻUJMĻBUĻUĆSSF
4GRCTGTOKPFTGNCMUMCFGTUQOHGMU
UVGPUNCIQITKFUGT
p VOEFSMBLĻPHĻLMBSMBLĻĻGòTĻQòĻTQSBZEòTF
FMMFSĻTPNĻGBSWFCMZBOUFSTUJGUFS
3ĆSĻHPEUĻJĻHSVOEGBSWFOĻ QSJNFS ĻPHĻQòGĆS
WFEĻIKåMQĻBGĻFOĻUZOEĻQFOTFM ĻFOĻUåOETUJL
FMĻMJHOĻ"GTMVUĻNFEĻVOEFSMBLĻPHĻLMBSMBL
OòSĻHSVOEGBSWFOĻFSĻUĆS
p BGEåLOJOHTUBQF
p GJOUĻTBOEQBQJS
G021832
(CTXGMQFG
*OEFOĻBSCFKEFUĻQòCFHZOEFT ĻTLBMĻCJMFOĻWåSF
SFOWBTLFUĻPHĻUĆS ĻPHĻEFOĻTLBMĻIBWFĻFOĻUFNQF
SBUVSĻQòĻPWFSĻĻˆ$
4åUĻFUĻTUZLLFĻUBQFĻPWFSĻEFUĻCFTLBEJHFEF
TUFEĻ5SåLĻEFSFGUFSĻUBQFOĻBG ĻTòĻFWFOUV
FMMFĻMBLSFTUFSĻGĆMHFSĻNFE
,PEFĻGPSĻCJMFOTĻGBSWF
%FUĻFSĻWJHUJHUĻBUĻCSVHFĻEFOĻSFUUFĻGBSWFĻ7FESĆ
SFOEFĻQSPEVLUFUJLFUUFOTĻQMBDFSJOH ĻTF
TJEFĻ
3JETFSĻVECFESFTĻTPNĻPWFOGPSĻCFTLSFWFU
NFOĻEFSĻTLBMĻBGEåLLFTĻSVOEUĻPNĻTLBEFO
GPSĻBUĻCFTLZUUFĻEFOĻVCFTLBEJHFEFĻMBL
1$5
)WJTĻTUFOTMBHFUĻJLLFĻFSĻOòFUĻOFEĻUJMĻNFUBM
GMBEFOĻ QMBEFO ĻPHĻEFSĻTUBEJHĻFSĻFUĻVCFTLB
EJHFUĻGBSWFMBHĻĻGZMEĻVOEFSMBLĻPHĻLMBSMBLĻJ
VNJEEFMCBSUĻFGUFS ĻBUĻPWFSGMBEFOĻFSĻCMFWFU
HKPSUĻSFO
)WJTĻTLBEFOĻFSĻOòFUĻOFEĻUJMĻFOĻNFUBMGMBEF
QMBEF ĻFSĻEFUĻUJMSòEFMJHUĻBUĻCSVHFĻFO
HSVOEGBSWFĻ QSJNFS Ļ7FEĻTLBEFSĻQòĻFO
QMBTUPWFSGMBEFĻCĆSĻFOĻQSJNFSĻBOWFOEFTĻGPS
CFESFĻSFTVMUBUFSĻĻTQSBZĻJĻTQSBZEòTFOTĻMòH
PHĻQFOTMĻUZOEU
&WFOUVFMU
'ĆMHĻWFKMFEOJOHFOĻQòĻFNCBMMBHFOĻUJMĻGBSWFQFOOFOTUJGUFO
5ZQFCFUFHOFMTFS
.òMĻPHĻWåHU
.PUPSTQFDJGJLBUJPOFS
.PUPSPMJF
7åTLFSĻPHĻTNĆSFNJEMFS
#SåOETUPG
)KVMĻPHĻEåL ĻEJNFOTJPOFSĻPHĻUSZLĻ
&MTZTUFNFU
5ZQFHPELFOEFMTF
-JDFOTFS
4ZNCPMFSĻQòĻEJTQMBZ
41&$*'*,"5*0/&3
5RGEKHKMCVKQPGT
6[RGDGVGIPGNUGT
'VKMGVVGTPGURNCEGTKPI
5RGEKHKMCVKQPGT
6[RGDGVGIPGNUGT
7FEĻBMĻLPOUBLUĻNFEĻ7PMWPGPSIBOEMFSFO
WFESĆSFOEFĻCJMFOĻPHĻWFEĻCFTUJMMJOHĻBGĻSFTFSWF
EFMFĻPHĻUJMCFIĆSĻLBOĻEFUĻWåSFĻFOĻGPSEFMĻBU
LFOEFĻCJMFOTĻUZQFCFUFHOFMTFĻTBNUĻDIBTTJT
PHĻNPUPSOVNNFS
5ZQFCFUFHOFMTF ĻDIBTTJTOVNNFS ĻUJMMBEUF
NBLTJNVNTWåHUF ĻLPEFOVNSFĻGPSĻGBSWF
PHĻJOEUSåLĻTBNUĻUZQFHPELFOEFMTFTOVN
NFSĻ.åSLBUFOĻCMJWFSĻTZOMJH ĻOòSĻIĆKSF
CBHEĆSĻòCOFT
1BSLFSJOHTWBSNFSTLJMU
.PUPSLPEFĻPHĻNPUPSFOTĻGBCSJLBUJPOTOVN
NFS
.PUPSPMJFTLJMU
(FBSLBTTFOTĻUZQFCFUFHOFMTFĻPHĻMĆCF
OVNNFS
#JMFOTĻTUFMOVNNFSĻ 7*/Ļ7FIJDMFĻ*EFOUJGJDB
UJPOĻ/VNCFS
#JMFOTĻSFHJTUSFSJOHTBUUFTUĻJOEFIPMEFSĻZEFSMJ
HFSFĻPQMZTOJOHFSĻPNĻCJMFO
1$5
%FĻNåSLBUFS ĻEFSĻWJTFTĻJĻJOTUSVLUJPOTCP
HFO ĻFSĻJLLFĻBMUJEĻQSåDJTFĻBGCJMEOJOHFSĻBG
EFN ĻEFSĻGJOEFTĻJĻCJMFOĻ'PSNòMFUĻFSĻBUĻWJTF
PNUSFOUĻIWPSEBOĻEFĻTFSĻVE ĻPHĻPNUSFOU
IWPSĻQòĻCJMFO ĻEFĻTJEEFSĻ%FOĻJOGPSNBUJPO
EFSĻHåMEFSĻGPSĻOFUPQĻEJOĻCJM ĻGJOEFTĻQòĻEFO
SFTQFLUJWFĻNåSLBUĻQòĻEJOĻCJM
5RGEKHKMCVKQPGT
/ÌNQIX‘IV
/ÌN
/ÌN
OO
"
"LTFMBGTUBOE
#
-åOHEF
$
-BTUMåOHEF ĻHVMW ĻCBHTåEF
TMòFUĻOFE
%
-BTUMåOHEF ĻHVMW
&
)ĆKEF
'
-BTUIĆKEF
(
4QPSWJEEF ĻGPS
/ÌN
OO
)
4QPSWJEEF ĻCBH
*
-BTUCSFEEF ĻHVMW
+
#SFEEF
,
#SFEEFĻJOLMĻTJEFTQFKMF
-
#SFEEFĻJOLMĻJOELMBQQFEFĻTJEF
TQFKMF
8‘IV
,ĆSFLMBSĻWåHUĻPNGBUUFSĻGĆSFSFO ĻFOĻĻĻGZMEU
CSåOETUPGUBOLĻTBNUĻBMMFĻPMJFSĻPHĻWåTLFS
7åHUFOĻBGĻQBTTBHFSFSĻPHĻEFUĻNPOUFSFEFĻFLT
USBVETUZSĻTBNUĻLVHMFUSZLĻ JĻUJMGåMEFĻBGĻUJMLPCMFU
BOIåOHFS ĻTFĻUBCFMMFOĻTJEFĻ ĻIBSĻCFUZE
OJOHĻGPSĻMBTUFFWOFOĻPHĻJOEHòSĻJLLFĻJĻLĆSFLMBS
WåHU
5JMMBEUĻNBLTJNVNTCFMBTUOJOHĻĻ5PUBMWåHUĻ
,ĆSFLMBSĻWåHU
5RGEKHKMCVKQPGT
/ÌNQIX‘IV
1$5
%PLVNFOUFSFUĻLĆSFLMBSĻWåHUĻHåMEFSĻCJMĻJ
CBTJTVEGĆSFMTFĻĻBMUTòĻFOĻCJMĻVEFOĻFLTUSB
VETUZSĻ%FUĻCFUZEFS ĻBUĻGPSĻIWFSUĻFLTUSBVE
TUZS ĻEFSĻUJMGĆKFT ĻNJOETLFTĻCJMFOTĻMBTUFFWOF
NFEĻFOĻWåHUĻTWBSFOEFĻUJMĻFLTUSBVETUZSFUT
#&8#45'.
#JMFOTĻLĆSFFHFOTLBCFSĻåOESFT ĻBMUĻFGUFS
IWPSĻUVOHUĻMBTUFUĻEFOĻFS ĻPHĻIWPSĻMBTUFOĻFS
QMBDFSFU
.BLTJNVNTCFMBTUOJOHĻ4FĻSFHJTUSFSJOHTBU
UFTUFO
.BLTJNBMĻUBHMBTUĻĻLH
&LTFNQMFSĻQòĻFLTUSBVETUZS ĻTPNĻNJOETLFS
MBTUFFWOFOĻFSĻVETUZSTOJWFBVFSOFĻ,JOFUJD
.PNFOUVN4VNNVNĻTBNUĻBOEFUĻFLTUSB
VETUZSĻTPNĻGFLTĻUSåLLSPH ĻUBHCBHBHFCå
SFS ĻUBHCPLT ĻMZEBOMåH ĻFLTUSBMZT Ļ(14
CSåOETUPGESFWFUĻWBSNFS ĻCFTLZUUFMTFTHJU
UFS ĻNòUUFS ĻCBHBHFHBSEJO ĻFMCFUKFOUF
TåEFSĻPHĻMJHO
"UĻWFKFĻCJMFOĻFSĻFOĻTJLLFSĻNòEFĻBUĻGJOEF
GSFNĻUJMĻEFOTĻLĆSFLMBSFĻWåHU
5MKNVGVURNCEGTKPIHTGOIÍTCHUGUKFG
.BLTĻUPUBMWåHU
.BLTĻWPHOUPHTWåHUĻ CJM BOIåOHFS
.BLTĻBLTFMUSZL ĻGPS
.BLTĻBLTFMUSZL ĻCBH
6ETUZSTOJWFBV
5RGEKHKMCVKQPGT
/ÌNQIX‘IV
6T‘MX‘IVQIMWINGVT[M
"
/QVQT
/QVQTMQFG#
)GCTMCUUG
%Ļ"8%
%1)&7
"VUPNBUJTL Ļ5'4%
/CMUMWINGVT[M MI
.PUPSLPEF ĻBSUJLFMĻPHĻGBCSJLBUJPOTOVNNFSĻLBOĻBGMåTFTĻQòĻNPUPSFO ĻTFĻTJEFĻ
/CMUKOWOUX‘IVWDTGOUGVCPJ‘PIGT MI
/CMUKOWOUX‘IVDTGOUGVCPJ‘PIGT MI
/CMUMWINGVT[M MI
5RGEKHKMCVKQPGT
/QVQTURGEKHKMCVKQPGT
&KGUGNOQVQT
"
/QVQT
/QVQT
MQFG#
'HHGMV
M9
QOFT
OKP
'HHGMV JM
QOFT
OKP
&TGLPKPIUOQ
OGPV 0O
QOFTOKP
%[NKP
FGTCP
VCN
%[NKPFGT
FKCOGVGT
OO
5NCI
N‘PIFG
OO
5NCIXQ
NWOGP
NKVGT
-QO
RTGUUK
QPUHQT
JQNF
%Ļ"8%
%1)&7
.PUPSLPEF ĻBSUJLFMĻPHĻGBCSJLBUJPOTOVNNFSĻLBOĻBGMåTFTĻQòĻNPUPSFO ĻTFĻTJEFĻ
'NGMVTKUMFTKXOQVQT '4#&'NGEVTKE
4GCT#ZNG&TKXG
/CMUWFICPIUGHHGMVĻĻL8Ļ ĻIL &TGLPKPIUOQOGPVĻĻ/N
5RGEKHKMCVKQPGT
/QVQTQNKG
7IWPUVKIGM”TUGNUHQTJQNF
6HVOTUJHFĻLĆSTFMTGPSIPMEĻLBOĻHJWFĻVOPSNBMU
IĆKĻPMJFUFNQFSBUVSĻFMMFSĻTUPSUĻPMJFGPSCSVH
/FEFOGPSĻGĆMHFSĻOPHMFĻFLTFNQMFSĻQòĻVHVO
TUJHFĻLĆSTFMTGPSIPME
,POUSPMMÁSĻPMJFTUBOEFOĻPGUFSFĻWFEĻMBOHĻUJET
LĆSTFMĻVOEFSĻGĆMHFOEFĻGPSIPME
p
p
p
p
NFEĻDBNQJOHWPHOĻFMMFSĻBOIåOHFS
JĻCKFSHF
NFEĻIĆKĻIBTUJHIFE
JĻUFNQFSBUVSFSĻVOEFSĻĻˆ$ĻFMMFSĻPWFS
Ļˆ$
0WFOTUòFOEFĻHåMEFSĻPHTòĻWFEĻLPSUFSFĻLĆSF
TUSåLOJOHFSĻWFEĻMBWFĻUFNQFSBUVSFS
7åMHĻFOĻIFMTZOUFUJTLĻNPUPSPMJFĻUJMĻCSVHĻVOEFS
VHVOTUJHFĻLĆSTFMTGPSIPMEĻ%FUĻHJWFSĻNPUPSFO
FLTUSBĻCFTLZUUFMTF
7PMWPĻBOCFGBMFSĻPMJFQSPEVLUFSĻGSBĻ$BTUSPM
8+)6+)6
'PSĻBUĻPQGZMEFĻLSBWFOFĻUJMĻNPUPSFOTĻTFS
WJDFJOUFSWBMĻQòGZMEFSĻGBCSJLLFOĻBMMFĻNPUPSFS
NFEĻFOĻTQFDJFMUĻUJMQBTTFUĻTZOUFUJTLĻNPUPS
PMJFĻ7BMHFUĻBGĻPMJFĻFSĻGPSFUBHFUĻNFEĻTUPS
PNIVĻPHĻNFEĻIFOTZOUBHFOĻUJMĻMFWFUJE
TUBSUFWOF ĻCSåOETUPGGPSCSVHĻPHĻNJMKĆCF
MBTUOJOH
'PSĻBUĻEFĻBOCFGBMFEFĻTFSWJDFJOUFSWBMMFSĻTLBM
LVOOFĻBOWFOEFT ĻLSåWFSĻEFU ĻBUĻFOĻHPE
LFOEUĻNPUPSPMJFĻBOWFOEFTĻ#SVHĻLVOĻEFO
GPSFTLSFWOFĻPMJFLWBMJUFU ĻCòEFĻWFEĻQòGZME
OJOHĻPHĻWFEĻPMJFTLJGUĻ&MMFSTĻSJTJLFSFSĻEVĻBU
QòWJSLFĻMFWFUJE ĻTUBSUFWOF ĻCSåOETUPGGPS
CSVHĻPHĻNJMKĆCFMBTUOJOH
7PMWPĻ$BSĻ$PSQPSBUJPOĻGSBTLSJWFSĻTJHĻFOIWFS
HBSBOUJGPSQMJHUFMTF ĻIWJTĻEFSĻJLLFĻCSVHFT
NPUPSFPMJFĻBGĻEFOĻGPSFTLSFWOFĻLWBMJUFUĻPH
WJTLPTJUFU
7PMWPĻBOCFGBMFS ĻBUĻPMJFTLJGUĻGPSFUBHFTĻQòĻFU
BVUPSJTFSFUĻ7PMWPWåSLTUFE
5RGEKHKMCVKQPGT
/QVQTQNKG
/QVQTQNKGMXCNKVGV
/QVQT
/QVQTMQFG#
#PDGHCNGVQNKGMXCNKVGV
-CRCEKVGVKPMNQNKGHKNVGT
NKVGT
%Ļ"8%
%1)&7
1NKGMXCNKVGV#%'##$
DBĻ 8KUMQUKVGV5#'9
"
.PUPSLPEF ĻBSUJLFMĻPHĻGBCSJLBUJPOTOVNNFSĻLBOĻBGMåTFTĻQòĻNPUPSFO ĻTFĻTJEFĻ
'PSĻQòGZMEOJOHĻBGĻNPUPSPMJF ĻTFĻTJEFĻ
5RGEKHKMCVKQPGT
8‘UMGTQIUO”TGOKFNGT
-”NGX‘UMG
(QTGUMTGXGPMXCNKVGVĻ%FOĻBGĻ7PMWPĻBOCFGB
MFEFĻLĆMFWåTLFĻCMBOEFUĻNFEĻĻĻWBOE ĻTF
FNCBMMBHFO
/QVQT
-CRCEKVGV
NKVGT
%Ļ"8%
ŽXTKIGX‘UMGTQIUO”TGOKFNGT
#WVQOCVKUMIGCTMCUUG
-CRCEKVGV NKVGT
5'4%
(QTGUMTGXGPVTCPUOKUUKQPUQNKG
"8
1$5
6OEFSĻOPSNBMFĻLĆSTFMTGPSIPMEĻFSĻEFUĻJLLF
OĆEWFOEJHUĻBUĻTLJGUFĻHFBSLBTTFPMJFOĻJĻMĆCFU
BGĻEFOTĻMFWFUJEĻ6OEFSĻVHVOTUJHFĻLĆSTFMT
GPSIPMEĻLBOĻEFUĻEPHĻCMJWFĻOĆEWFOEJHU ĻTF
TJEFĻ
8‘UMG
5[UVGO
#SFNTFWåTLF
#SFNTFTZTUFN
4FSWPTUZSJOHTPMJF
4FSWPTUZSJOH
7BOELWBMJUFUFOĻTLBMĻPQGZMEFĻTUBOEBSEĻ45%Ļ -CRCEKVGV
NKVGT
(QTGUMTGXGPMXCNKVGV
%05Ļ
844Ļ.$"ĻFMMFSĻUJMTWBSFOEFĻQSPEVLU
5RGEKHKMCVKQPGT
8‘UMGTQIUO”TGOKFNGT
8‘UMG
4QSJOLMFSWåTLF
#SåOETUPG
5[UVGO
-CRCEKVGV
NKVGT
#JMFSĻNFEĻGPSMZHUFSFOHĆSJOH
#JMFSĻVEFOĻGPSMZHUFSFOHĆSJOH
%JFTFMNPUPS
DBĻ
(QTGUMTGXGPMXCNKVGV
%FOĻBGĻ7PMWPĻBOCFGBMFEFĻTQSJOLMFSWåTLFĻĻNFEĻGSPTUWåTLFĻJĻLPMEUĻWFKSĻPH
VOEFSĻGSZTFQVOLUFU
%JFTFMĻTFĻTJEFĻ
5RGEKHKMCVKQPGT
$T‘PFUVQH
%1WFUNKRQIDT‘PFUVQHHQTDTWI
CJMFOĻMBTUFT ĻĆHFSĻCSåOETUPGGPSCSVHFUĻPHĻ$0
FNJTTJPOFSOF
%FSĻFSĻGMFSFĻòSTBHFSĻUJMĻĆHFUĻCSåOETUPGGPSCSVH
TBNNFOMJHOFUĻNFEĻUBCFMMFOTĻWåSEJFS
&LTFNQMFSĻQòĻEFUUFĻFS
%Ļ"8%
%1)&7
TUBOEBSENPOUFSFEFĻQòĻNPEFMMFOTĻHSVOE
WFSTJPO ĻĆHFTĻNPETUBOEFO
(QTMNCTKPI
HSBNLN
MJUFSĻLN
CMBOEFUĻLĆSTFM
$T‘PFUVQHHQTDTWIQIWFUNKRCHMWNFKQZKF
#SåOETUPGGPSCSVHTWåSEJFSOFĻPHĻFNJTTJPOT
WåSEJFSOFĻJĻPWFOTUòFOEFĻUBCFMĻFSĻCBTFSFUĻQò
TQFDJGJLLFĻ&6LĆSFDZLMVTTFS ĻEFSĻHåMEFSĻGPS
CJMFSĻNFEĻLĆSFLMBSĻWåHUĻJĻCBTJTVEGĆSFMTFĻPH
VEFOĻFLTUSBVETUZSĻ"GIåOHJHUĻBGĻVETUZSĻLBO
CJMFOTĻWåHUĻĆHFTĻ%FUUF ĻTBNUĻIWPSĻUVOHU
p 'ĆSFSFOTĻLĆSFNòEF
p )WJTĻLVOEFOĻIBSĻWBMHUĻTUĆSSFĻIKVMĻFOEĻEF
p )ĆKĻIBTUJHIFEĻHJWFSĻĆHFUĻMVGUNPETUBOE
p #SåOETUPGLWBMJUFU ĻWFKĻPHĻUSBGJLGPSIPME
WFKSĻPHĻCJMFOTĻUJMTUBOE
"MMFSFEFĻFOĻLPNCJOBUJPOĻBGĻEFĻIFSĻOåWOUF
FLTFNQMFSĻLBOĻHJWFĻCFUZEFMJHUĻIĆKFSFĻGPSCSVH
'PSĻZEFSMJHFSFĻPQMZTOJOHFSĻIFOWJTFTĻUJMĻEFĻSFH
MFS ĻTPNĻFSĻSFGFSFSFU
p ,ĆSĻCMĆEUĻPHĻVOEHòĻVOĆEJHFĻBDDFMFSBUJP
OFSĻPHĻIòSEFĻPQCSFNTOJOHFS
p ,ĆSĻNFEĻEFUĻSJHUJHFĻMVGUUSZLĻJĻEåLLFOFĻPH
LPOUSPMMFSĻEFUUFĻSFHFMNåTTJHUĻ7åMHĻ&$0
EåLUSZLĻGPSĻEFUĻCFETUFĻSFTVMUBU ĻTFĻEåL
USZLUBCFMMFOĻQòĻTJEFĻ
p 7BMHĻBGĻEåLĻLBOĻQòWJSLFĻCSåOETUPGGPSCSV
HFUĻĻSòEGĆSĻEJHĻNFEĻFOĻGPSIBOEMFS ĻPN
EFSĻGJOEFTĻQBTTFOEFĻEåL
4FĻNFSFĻJOGPSNBUJPOĻPHĻGMFSFĻSòEĻQòĻTJEFSOF
ĻPHĻ
4FĻTJEFĻĻGPSĻHFOFSFMĻJOGPSNBUJPOĻPN
CSåOETUPG
%FSĻLBOĻGPSFLPNNFĻTUPSFĻBGWJHFMTFSĻJĻCSåOE
TUPGGPSCSVHFUĻJĻTBNNFOMJHOJOHĻNFEĻ&6LĆSF
DZLMVTTFSOF ĻTPNĻBOWFOEFTĻWFEĻDFSUJGJDFSJOH
BGĻCJMFO ĻPHĻTPNĻUBMMFOFĻGPSĻGPSCSVHĻJĻUBCFMMFO
FSĻCBTFSFUĻQò
*WUMRÌ
5JQĻTPNĻCJMCSVHFSFOĻLBOĻCFOZUUFĻTJHĻBGĻGPSĻBU
NJOETLFĻGPSCSVHFU
%FĻPGGJDJFMMFĻUBMĻGPSĻCSåOETUPGGPSCSVHĻFSĻCBTFSFUĻQòĻUPĻTUBOEBSEJTFSFEFĻLĆSFDZLMVTTFSĻJĻMBCPSBUPSJVNĻ &6LĆSFDZLMVTTFS ĻJĻIFOIPMEĻUJMĻ3òEFUTĻEJSFLUJWĻ&&$Ļ &VSPĻ Ļ&6Ļ3FHVMBUJPOĻOP
ĻPHĻĻ &VSPĻ ĻPHĻ6/Ļ&$&Ļ3FHVMBUJPOĻOPĻĻ3FHMFSOFĻPNGBUUFSĻLĆSFDZLMVTTFSOFĻCZLĆSTFMĻPHĻMBOEFWFKTLĆSTFMĻĻ#ZLĆSTFMĻĻNòMJOHFOĻTUBSUFSĻNFEĻLPMETUBSUĻBGĻNPUPSFOĻ,ĆSTMFOĻFS
TJNVMFSFUĻĻ-BOEFWFKTLĆSTFMĻĻCJMFOĻBDDFMFSFSFTĻPHĻCSFNTFTĻWFEĻIBTUJHIFEFSĻNFMMFNĻĻLNUĻ,ĆSTMFOĻFSĻTJNVMFSFUĻ7åSEJFOĻGPSĻCMBOEFUĻLĆSTFM ĻTPNĻWJTFTĻJĻUBCFMMFO ĻFSĻJĻIFOIPMEĻUJMĻEFĻMPWHJW
OJOHTNåTTJHFĻLSBWĻFOĻLPNCJOBUJPOĻBGĻCZLĆSTFMĻPHĻMBOEFWFKTLĆSTFMĻ$0VETMJQĻĻGPSĻBUĻCFSFHOFĻ$0FNJTTJPOFSOFĻVOEFSĻEFĻUPĻLĆSFDZLMVTTFSĻPQTBNMFTĻVETUĆEOJOHTHBTTFSOFĻ%FĻBOBMZTFSFTĻEFSFG
UFSĻPHĻHJWFSĻWåSEJFOĻGPSĻ$0VETMJQ
5RGEKHKMCVKQPGT
*LWNQIF‘MFKOGPUKQPGTQIVT[M
)QFMGPFVGF‘MVT[M
/QVQT
&‘MUV”TTGNUG
*CUVKIJGF
MOV
%Ļ"8%Ļ %1)&7
"
#
Ļ3Ļ
$GNCUVPKPIRGTUQPGT
/CMUKOWOUDGNCUVPKPI
'%1VT[M#
(QT
$CI
(QT
$CI
(QTDCI
M2C $
M2C
M2C
M2C
M2C
ĻĻ
Ļ
#SåOETUPGĆLPOPNJTLĻLĆSTFM
*ĻWJTTFĻMBOEFĻCSVHFTĻFOIFEFOĻCBSĻTBNNFOĻNFEĻ4*FOIFEFOĻ1BTDBMĻĻCBSĻĻĻL1B
5RGEKHKMCVKQPGT
'NU[UVGOGV
'NU[UVGO
*[DTKFDCVVGTK DCVVGTKVKNFTKXOQVQT
#JMFOĻIBSĻFOĻTQåOEJOHTSFHVMFSFUĻWFLTFM
TUSĆNTHFOFSBUPSĻ&MTZTUFNFUĻFSĻQPMFUĻPH
BOWFOEFSĻDIBTTJTĻPHĻNPUPSCMPLĻTPNĻMFEFSF
6[RGĻ-JUJVNJPO
4UBSUCBUUFSJFUTĻLBQBDJUFUĻBGIåOHFSĻBGĻCJMFOT
VETUZS
8+)6+)6
)WJTĻTUBSUCBUUFSJFUĻVETLJGUFT ĻTLBMĻEVĻTĆSHF
GPSĻBUĻTLJGUFĻUJMĻFUĻCBUUFSJĻNFEĻTBNNFĻLPME
TUBSUTFWOFĻPHĻSFTFSWFLBQBDJUFUĻTPNĻEFU
PSJHJOBMFĻCBUUFSJĻ TFĻNåSLBUFOĻQòĻCBUUFSJFU 5VCTVDCVVGTK
1$5
p
4UBSUCBUUFSJFUTĻTUĆSSFMTFĻTLBMĻWåSFĻJ
PWFSFOTTUFNNFMTFĻNFEĻEFUĻPSJHJOBMF
CBUUFSJTĻEJNFOTJPOFS
p
4UBSUCBUUFSJFUTĻIĆKEFĻFSĻGPSTLFMMJH
BGIåOHJHUĻBGĻTUĆSSFMTFO
5R‘PFKPIĻĻ7
-QNFUVCTVUMCRCEKVGV Ļ$$"ĻĻ$PMEĻ$SBOLJOH
"NQFSFTĻĻ"
4GUGTXGMCRCEKVGVĻĻNJOVUUFS
'PGTIKO‘PIFGĻ ĻL8I
.GXGVKFĻ.FSFĻFOEĻĻòS
$KNGPUT‘MMGXKFFG
#JMFOTĻSåLLFWJEEFĻWFEĻFMESJGUĻ LĆSFUJMTUBOE
163& ĻPQĻUJMĻĻLN
5RGEKHKMCVKQPGT
6[RGIQFMGPFGNUG
(LGTPDGVLGPKPIUU[UVGO
.ÌUGU[UVGOUVCPFCTF
.CPF
&6
0”INGHTKVNÌUGU[UVGO -G[NGUUFTKXG
4CFCTU[UVGO
.CPF
.CPF
&6
&VSPQB
Ļ)FSWFEĻFSLMåSFSĻ%FMQIJ
&MFDUSPOJDTĻĻ4BGFUZ ĻBU
-$53ĻPHĻ-$53ĻPWFS
IPMEFSĻEFĻWåTFOUMJHTUFĻLSBWĻPH
ĆWSJHFĻSFMFWBOUFĻCFTUFNNFMTFSĻJ
EJSFLUJWĻ&'Ļ%FOOFĻPWFS
FOTTUFNNFMTFTFSLMåSJOHĻLBO
LPOTVMUFSFTĻNFEĻ%FMQIJĻ&MFDUSPO
JDTĻĻ4BGFUZĻĻ0OFĻ$PSQPSBUF
$FOUFSĻĻ,PLPNP Ļ*OEJBOB
Ļ64"
``
5RGEKHKMCVKQPGT
6[RGIQFMGPFGNUG
$NWGVQQVJŸ
1XGTGPUUVGOOGNUGUGTMN‘TKPI &GENCTCVKQPQH%QPHQTOKV[
.CPF
-BOEFĻJ
&6
&LTQPSUMBOEĻ+BQBO
1SPEVDFOUĻ"MQJOFĻ&MFDUSPOJDTĻ*OD
5ZQFĻBGĻVETUZSĻ$NWGVQQVJŸFOIFE
'PSĻZEFSMJHFSFĻJOGPSNBUJPOĻCFTĆHĻIUUQFDFVSPQBFVFOUFSQSJTFSUUFGBRIUNJOGPSNJOH
5RGEKHKMCVKQPGT
6[RGIQFMGPFGNUG
.CPF
5KFLLJFU
"MQJOFĻ&MFDUSPOJDT Ļ*ODĻUÅNUPĻQSPIMBtVKF ĻxFĻUFOUPĻ$NWGVQQVJŸĻ.PEVMFĻKFĻWFĻTIPEÄĻTFĻ[¹LMBEOÅNJĻQPxBEBWLZĻBĻEBMtÅNJĻQÐÅTMVtOÕNJ
VTUBOPWFOÅNJĻTNÄSOJDFĻ&4
%BONBSL
6OEFSUFHOFEFĻ"MQJOFĻ&MFDUSPOJDT Ļ*ODĻFSLMåSFSĻIFSWFE ĻBUĻGĆMHFOEFĻVETUZSĻ$NWGVQQVJŸĻ.PEVMFĻPWFSIPMEFSĻEFĻWåTFOUMJHFĻLSBWĻPH
ĆWSJHFĻSFMFWBOUFĻLSBWĻJĻEJSFLUJWĻ&'
5ZTLMBOE
)JFSNJUĻFSLM¼SUĻ"MQJOFĻ&MFDUSPOJDT Ļ*OD ĻEBTTĻTJDIĻEBTĻ(FS¼UĻ$NWGVQQVJŸĻ.PEVMFĻJOĻ´CFSFJOTUJNNVOHĻNJUĻEFOĻHSVOEMFHFOEFO
"OGPSEFSVOHFOĻVOEĻEFOĻÔCSJHFOĻFJOTDIM¼HJHFOĻ#FTUJNNVOHFOĻEFSĻ3JDIUMJOJFĻ&(ĻCFGJOEFU
``
5RGEKHKMCVKQPGT
6[RGIQFMGPFGNUG
.CPF
&TUMBOE
,¼FTPMFWBHBĻLJOOJUBCĻ"MQJOFĻ&MFDUSPOJDT Ļ*ODĻTFBENFĻ$NWGVQQVJŸĻ.PEVMFĻWBTUBWVTUĻEJSFLUJJWJĻ&´ĻQĹIJOĹVFUFMFĻKBĻOJNFUBUVE
EJSFLUJJWJTUĻUVMFOFWBUFMFĻUFJTUFMFĻBTKBLPIBTUFMFĻT¼UFUFMF
4UPSCSJUBO
OJFO
)FSFCZ Ļ"MQJOFĻ&MFDUSPOJDT Ļ*OD ĻEFDMBSFTĻUIBUĻUIJTĻ$NWGVQQVJŸĻ.PEVMFĻJTĻJOĻDPNQMJBODFĻXJUIĻUIFĻFTTFOUJBMĻSFRVJSFNFOUTĻBOEĻPUIFS
SFMFWBOUĻQSPWJTJPOTĻPGĻ%JSFDUJWFĻ&$
4QBOJFO
1PSĻNFEJPĻEFĻMBĻQSFTFOUFĻ"MQJOFĻ&MFDUSPOJDT Ļ*ODĻEFDMBSBĻRVFĻFMĻ$NWGVQQVJŸĻ.PEVMFĻDVNQMFĻDPOĻMPTĻSFRVJTJUPTĻFTFODJBMFTĻZ
DVBMFTRVJFSBĻPUSBTĻEJTQPTJDJPOFTĻBQMJDBCMFTĻPĻFYJHJCMFTĻEFĻMBĻ%JSFDUJWBĻ$&
(SåLFO
MBOE
ƯƪĻƷƬƴĻƥƨƶƵƸƦƨĻ"MQJOFĻ&MFDUSPOJDT Ļ*ODĻơƬƣŀƴƪƭĻƵƷƭĻ$NWGVQQVJŸĻ.PEVMFĻƦƸƯƯƵƶưŀƴƪƷƨƭĻƥƶƵƦĻƷƭƦĻƵƸƦƭŀơƪƭƦ
ƨƥƨƭƷƬƦƪƭƦĻƮƨƭĻƷƭƦĻƣƵƭƥƪƦĻƦƹƪƷƭƮƪƦĻơƭƨƷƨƤƪƭƦĻƷƬƦĻƵơƬƠƭƨƦĻƪƮ
'SBOLSJH
1BSĻMBĻQSÁTFOUFĻ"MQJOFĻ&MFDUSPOJDT Ļ*ODĻEÁDMBSFĻRVFĻMBQQBSFJMĻ$NWGVQQVJŸĻ.PEVMFĻFTUĻDPOGPSNFĻBVYĻFYJHFODFTĻFTTFOUJFMMFTĻFUĻBVY
BVUSFTĻEJTQPTJUJPOTĻQFSUJOFOUFTĻEFĻMBĻEJSFDUJWFĻ$&
*UBMJFO
$POĻMBĻQSFTFOUFĻ"MQJOFĻ&MFDUSPOJDT Ļ*ODĻEJDIJBSBĻDIFĻRVFTUPĻ$NWGVQQVJŸĻ.PEVMFĻġĻDPOGPSNFĻBJĻSFRVJTJUJĻFTTFO[JBMJĻFEĻBMMFĻBMUSF
EJTQPTJ[JPOJĻQFSUJOFOUJĻTUBCJMJUFĻEBMMBĻEJSFUUJWBĻ$&
-FUMBOE
"SĻtPĻ"MQJOFĻ&MFDUSPOJDT Ļ*ODĻEFLMBSù ĻLBĻ$NWGVQQVJŸĻ.PEVMFĻBUCJMTUĻ%JSFLUăWBTĻ&,ĻCÜUJTLBKâNĻQSBTăCâNĻVOĻDJUJFNĻBSĻUP
TBJTUăUBKJFNĻOPUFJLVNJFN
-JUBVFO
fJVPĻ"MQJOFĻ&MFDUSPOJDT Ļ*ODĻEFLMBSVPKB ĻLBEĻtJTĻ$NWGVQQVJŸĻ.PEVMFĻBUJUJOLBĻFTNJOJVTĻSFJLBMBWJNVTĻJSĻLJUBTĻ&#Ļ%JSFLUZWPT
OVPTUBUBT
)PMMBOE
)JFSCJKĻWFSLMBBSUĻ"MQJOFĻ&MFDUSPOJDT Ļ*ODĻEBUĻIFUĻUPFTUFMĻ$NWGVQQVJŸĻ.PEVMFĻJOĻPWFSFFOTUFNNJOHĻJTĻNFUĻEFĻFTTFOUJÃMFĻFJTFOĻFOĻEF
BOEFSFĻSFMFWBOUFĻCFQBMJOHFOĻWBOĻSJDIUMJKOĻ&(
.BMUB
)BXOIFLL Ļ"MQJOFĻ&MFDUSPOJDT Ļ*OD ĻKJEEJLKBSBĻMJĻEBOĻ$NWGVQQVJŸĻ.PEVMFĻKJLLPOGPSNBĻNBMĘUJĒJKJFUĻFTTFO[KBMJĻVĻNBĻQSPWWFEJNFOUJ
PĘSBKOĻSFMFWBOUJĻMJĻIFNNĻGJE%JSSFUUJWBĻ&$
6OHBSO
"MVMÅSPUU Ļ"MQJOFĻ&MFDUSPOJDT Ļ*ODĻOZJMBULP[PN ĻIPHZĻBĻ$NWGVQQVJŸĻ.PEVMFĻNFHGFMFMĻBĻWPOBULP[ËĻBMBQWFUĹĻLÎWFUFMNÁOZFLOFLĻÁTĻB[
&$ĻJS¹OZFMWĻFHZÁCĻFMĹÅS¹TBJOBL
5RGEKHKMCVKQPGT
6[RGIQFMGPFGNUG
.CPF
1PMFO
/JOJFKT[ZNĻ"MQJOFĻ&MFDUSPOJDT Ļ*ODĻPvXJBED[B Ļ—FĻ$NWGVQQVJŸĻ.PEVMFĻKFTUĻ[HPEOZĻ[Ļ[BTBEOJD[ZNJĻXZNPHBNJĻPSB[ĻQP[PTUB‹ZNJ
TUPTPXOZNJĻQPTUBOPXJFOJBNJĻ%ZSFLUZXZĻ&$
1PSUVHBM
"MQJOFĻ&MFDUSPOJDT Ļ*ODĻEFDMBSBĻRVFĻFTUFĻ$NWGVQQVJŸĻ.PEVMFĻFTU¹ĻDPOGPSNFĻDPNĻPTĻSFRVJTJUPTĻFTTFODJBJTĻFĻPVUSBTĻEJTQPTJ¿ĹFTĻEB
%JSFDUJWBĻ$&
4MPWFOJFO
"MQJOFĻ&MFDUSPOJDT Ļ*ODĻJ[KBWMKB ĻEBĻKFĻUBĻ$NWGVQQVJŸĻ.PEVMFĻWĻTLMBEVĻ[ĻCJTUWFOJNJĻ[BIUFWBNJĻJOĻPTUBMJNJĻSFMFWBOUOJNJĻEPMPÀJMJĻEJSFL
UJWFĻ&4
4MPWBLJFU
"MQJOFĻ&MFDUSPOJDT Ļ*ODĻUÕNUPĻWZIMBTVKF ĻxFĻ$NWGVQQVJŸĻ.PEVMFĻTQ½ÊBĻ[¹LMBEOÁĻQPxJBEBWLZĻBĻWtFULZĻQSÅTMVtOÁĻVTUBOPWFOJBĻ4NFS
OJDFĻ&4
'JOMBOE
"MQJOFĻ&MFDUSPOJDT Ļ*ODĻWBLVVUUBBĻU¼UFOĻFUU¼Ļ$NWGVQQVJŸĻ.PEVMFĻUZZQQJOFOĻMBJUFĻPOĻEJSFLUJJWJOĻ&:ĻPMFFMMJTUFOĻWBBUJNVTUFOĻKB
TJU¼ĻLPTLFWJFOĻEJSFLUJJWJOĻNVJEFOĻFIUPKFOĻNVLBJOFO
4WFSJHF
)¼SNFEĻJOUZHBSĻ"MQJOFĻ&MFDUSPOJDT Ļ*ODĻBUUĻEFOOBĻ$NWGVQQVJŸĻ.PEVMFĻTUòSĻ*ĻÎWFSFOTTU¼NNFMTFĻNFEĻEFĻW¼TFOUMJHBĻFHFOTLBQTLSBW
PDIĻÎWSJHBĻSFMFWBOUBĻCFTU¼NNFMTFSĻTPNĻGSBNHòSĻBWĻEJSFLUJWĻ&(
*TMBOE
)¼SNFEĻJOUZHBSĻ"MQJOFĻ&MFDUSPOJDT Ļ*ODĻBUUĻEFOOBĻ$NWGVQQVJŸĻ.PEVMFĻTUòSĻ*ĻÎWFSFOTTU¼NNFMTFĻNFEĻEFĻW¼TFOUMJHBĻFHFOTLBQTLSBW
PDIĻÎWSJHBĻSFMFWBOUBĻCFTU¼NNFMTFSĻTPNĻGSBNHòSĻBWĻEJSFLUJWĻ&(
/PSHF
"MQJOFĻ&MFDUSPOJDT Ļ*ODĻFSLMåSFSĻIFSWFEĻBUĻVUTUZSFUĻ$NWGVQQVJŸĻ.PEVMFĻFSĻJĻTBNTWBSĻNFEĻEFĻHSVOOMFHHFOEFĻLSBWĻPHĻĆWSJHF
SFMFWBOUFĻLSBWĻJĻEJSFLUJWĻ&'
5RGEKHKMCVKQPGT
.KEGPUGT
5GPUWUUQHVYCTG
5IJTĻTPGUXBSFĻVTFTĻQBSUTĻPGĻTPVSDFTĻGSPN
DMJCĻBOEĻ1SFYĻ&NCFEEFEĻ3FBMUJNFĻ04Ļ
4PVSDFĻ $PQZSJHIUĻ D Ļ Ļ Ļ
Ļ ĻBOEĻ2VFSDVTĻ3PCVTUBĻ $PQZSJHIU
D Ļ Ļ Ļ5IFĻ3FHFOUTĻPGĻUIFĻ6OJWFSTJUZ
PGĻ$BMJGPSOJBĻ"MMĻPSĻTPNFĻQPSUJPOTĻBSFĻEFSJWFE
GSPNĻNBUFSJBMĻMJDFOTFEĻUPĻUIFĻ6OJWFSTJUZĻPG
$BMJGPSOJBĻCZĻ"NFSJDBOĻ5FMFQIPOFĻBOE
5FMFHSBQIĻ$PĻPSĻ6OJYĻ4ZTUFNĻ-BCPSBUPSJFT
*ODĻBOEĻBSFĻSFQSPEVDFEĻIFSFJOĻXJUIĻUIF
QFSNJTTJPOĻPGĻ6/*9Ļ4ZTUFNĻ-BCPSBUPSJFT Ļ*OD
3FEJTUSJCVUJPOĻBOEĻVTFĻJOĻTPVSDFĻBOEĻCJOBSZ
GPSNT ĻXJUIĻPSĻXJUIPVUĻNPEJGJDBUJPO ĻBSF
QFSNJUUFEĻQSPWJEFEĻUIBUĻUIFĻGPMMPXJOH
DPOEJUJPOTĻBSFĻNFUĻ3FEJTUSJCVUJPOTĻPGĻTPVSDF
DPEFĻNVTUĻSFUBJOĻUIFĻBCPWFĻDPQZSJHIUĻOPUJDF
UIJTĻMJTUĻPGĻDPOEJUJPOTĻBOEĻUIFĻGPMMPXJOH
EJTDMBJNFSĻ3FEJTUSJCVUJPOTĻJOĻCJOBSZĻGPSN
NVTUĻSFQSPEVDFĻUIFĻBCPWFĻDPQZSJHIUĻOPUJDF
UIJTĻMJTUĻPGĻDPOEJUJPOTĻBOEĻUIFĻGPMMPXJOH
EJTDMBJNFSĻJOĻUIFĻEPDVNFOUBUJPOĻBOEPSĻPUIFS
NBUFSJBMTĻQSPWJEFEĻXJUIĻUIFĻEJTUSJCVUJPO
/FJUIFSĻUIFĻOBNFĻPGĻUIFĻ03("/*;"5*0/
OPSĻUIFĻOBNFTĻPGĻJUTĻDPOUSJCVUPSTĻNBZĻCF
VTFEĻUPĻFOEPSTFĻPSĻQSPNPUFĻQSPEVDUTĻEFSJWFE
GSPNĻUIJTĻTPGUXBSFĻXJUIPVUĻTQFDJGJDĻQSJPS
XSJUUFOĻQFSNJTTJPOĻ5)*4Ļ40'58"3&Ļ*4
1307*%&%Ļ#:Ļ5)&Ļ$01:3*()5Ļ)0-%&34
"/%Ļ$0/53*#65034Ļ"4Ļ*4Ļ"/%Ļ"/:
&913&44Ļ03Ļ*.1-*&%Ļ8"33"/5*&4
*/$-6%*/( Ļ#65Ļ/05Ļ-*.*5&%Ļ50 Ļ5)&
*.1-*&%Ļ8"33"/5*&4Ļ0'
.&3$)"/5"#*-*5:Ļ"/%Ļ'*5/&44Ļ'03Ļ"
1"35*$6-"3Ļ163104&Ļ"3&Ļ%*4$-"*.&%
*/Ļ/0Ļ&7&/5Ļ4)"--Ļ5)&Ļ$01:3*()5
08/&3Ļ03Ļ$0/53*#65034Ļ#&Ļ-*"#-&
'03Ļ"/:Ļ%*3&$5 Ļ*/%*3&$5 Ļ*/$*%&/5"41&$*"- Ļ&9&.1-"3: Ļ03
$0/4&26&/5*"-Ļ%"."(&4Ļ */$-6%*/(
#65Ļ/05Ļ-*.*5&%Ļ50 Ļ130$63&.&/5Ļ0'
46#45*565&Ļ(00%4Ļ03Ļ4&37*$&4Ļ-044
0'Ļ64& Ļ%"5" Ļ03Ļ130'*54Ļ03Ļ#64*/&44
*/5&33615*0/ Ļ)08&7&3Ļ$"64&%Ļ"/%
0/Ļ"/:Ļ5)&03:Ļ0'Ļ-*"#*-*5: Ļ8)&5)&3
*/Ļ$0/53"$5 Ļ453*$5Ļ-*"#*-*5: Ļ03Ļ5035
*/$-6%*/(Ļ/&(-*(&/$&Ļ03Ļ05)&38*4&
"3*4*/(Ļ*/Ļ"/:Ļ8":Ļ065Ļ0'Ļ5)&Ļ64&Ļ0'
5)*4Ļ40'58"3& Ļ&7&/Ļ*'Ļ"%7*4&%Ļ0'Ļ5)&
1044*#*-*5:Ļ0'Ļ46$)Ļ%"."(&
5IJTĻTPGUXBSFĻJTĻCBTFEĻJOĻQBSUĻPOĻUIFĻXPSLĻPG
UIFĻ*OEFQFOEFOUĻ+1&(Ļ(SPVQ
5IJTĻTPGUXBSFĻVTFTĻQBSUTĻPGĻTPVSDFTĻGSPN
MJCUFTTĻ5IFĻ0SJHJOBMĻ$PEFĻJTĻ0QFO(4BNQMFĻ*NQMFNFOUBUJPO Ļ7FSTJPOĻ
SFMFBTFEĻ+BOVBSZĻ Ļ ĻEFWFMPQFEĻCZ
4JMJDPOĻ(SBQIJDT Ļ*ODĻ5IFĻ0SJHJOBMĻ$PEFĻJT
$PQZSJHIUĻ D ĻĻ4JMJDPOĻ(SBQIJDT
*ODĻ$PQZSJHIUĻJOĻBOZĻQPSUJPOTĻDSFBUFEĻCZĻUIJSE
QBSUJFTĻJTĻBTĻJOEJDBUFEĻFMTFXIFSFĻIFSFJOĻ"MM
3JHIUTĻ3FTFSWFEĻ$PQZSJHIUĻ $ Ļ<>
4JMJDPOĻ(SBQIJDT Ļ*ODĻ"MMĻ3JHIUTĻ3FTFSWFE
1FSNJTTJPOĻJTĻIFSFCZĻHSBOUFE ĻGSFFĻPGĻDIBSHF
UPĻBOZĻQFSTPOĻPCUBJOJOHĻBĻDPQZĻPGĻUIJT
TPGUXBSFĻBOEĻBTTPDJBUFEĻEPDVNFOUBUJPOĻGJMFT
UIFĻ4PGUXBSF ĻUPĻEFBMĻJOĻUIFĻ4PGUXBSF
XJUIPVUĻSFTUSJDUJPO ĻJODMVEJOHĻXJUIPVUĻMJNJUBUJPO
UIFĻSJHIUTĻUPĻVTF ĻDPQZ ĻNPEJGZ ĻNFSHF
QVCMJTI ĻEJTUSJCVUF ĻTVCMJDFOTF ĻBOEPSĻTFMM
DPQJFTĻPGĻUIFĻ4PGUXBSF ĻBOEĻUPĻQFSNJUĻQFSTPOT
UPĻXIPNĻUIFĻ4PGUXBSFĻJTĻGVSOJTIFEĻUPĻEPĻTP
TVCKFDUĻUPĻUIFĻGPMMPXJOHĻDPOEJUJPOTĻ5IF
BCPWFĻDPQZSJHIUĻOPUJDFĻJODMVEJOHĻUIFĻEBUFTĻPG
GJSTUĻQVCMJDBUJPOĻBOEĻFJUIFSĻUIJTĻQFSNJTTJPO
OPUJDFĻPSĻBĻSFGFSFODFĻUPĻIUUQPTTTHJDPN
QSPKFDUT'SFF#ĻTIBMMĻCFĻJODMVEFEĻJOĻBMMĻDPQJFT
PSĻTVCTUBOUJBMĻQPSUJPOTĻPGĻUIFĻ4PGUXBSFĻ5)&
40'58"3&Ļ*4Ļ1307*%&%Ļ"4Ļ*4
8*5)065Ļ8"33"/5:Ļ0'Ļ"/:Ļ,*/%
&913&44Ļ03Ļ*.1-*&% Ļ*/$-6%*/(Ļ#65
/05Ļ-*.*5&%Ļ50Ļ5)&Ļ8"33"/5*&4Ļ0'
.&3$)"/5"#*-*5: Ļ'*5/&44Ļ'03Ļ"
1"35*$6-"3Ļ163104&Ļ"/%
/0/*/'3*/(&.&/5Ļ*/Ļ/0Ļ&7&/5Ļ4)"-4*-*$0/Ļ(3"1)*$4 Ļ*/$Ļ#&Ļ-*"#-&Ļ'03
"/:Ļ$-"*. Ļ%"."(&4Ļ03Ļ05)&3
-*"#*-*5: Ļ8)&5)&3Ļ*/Ļ"/Ļ"$5*0/Ļ0'
$0/53"$5 Ļ5035Ļ03Ļ05)&38*4&
"3*4*/(Ļ'30. Ļ065Ļ0'Ļ03Ļ*/
$0//&$5*0/Ļ8*5)Ļ5)&Ļ40'58"3&Ļ03
5)&Ļ64&Ļ03Ļ05)&3Ļ%&"-*/(4Ļ*/Ļ5)&
40'58"3&Ļ&YDFQUĻBTĻDPOUBJOFEĻJOĻUIJT
OPUJDF ĻUIFĻOBNFĻPGĻ4JMJDPOĻ(SBQIJDT Ļ*OD
TIBMMĻOPUĻCFĻVTFEĻJOĻBEWFSUJTJOHĻPSĻPUIFSXJTF
5RGEKHKMCVKQPGT
.KEGPUGT
UPĻQSPNPUFĻUIFĻTBMF ĻVTFĻPSĻPUIFSĻEFBMJOHTĻJO
UIJTĻ4PGUXBSFĻXJUIPVUĻQSJPSĻXSJUUFO
BVUIPSJ[BUJPOĻGSPNĻ4JMJDPOĻ(SBQIJDT Ļ*OD
5IJTĻTPGUXBSFĻJTĻCBTFEĻJOĻQBSUTĻPOĻUIFĻXPSLĻPG
UIFĻ'SFF5ZQFĻ5FBN
5IJTĻTPGUXBSFĻVTFTĻQBSUTĻPGĻ44-FBZĻ-JCSBSZ
$PQZSJHIUĻ $ ĻĻ&SJDĻ:PVOH
FBZ!DSZQUTPGUDPN Ļ"MMĻSJHIUTĻSFTFSWFE
%QODKPGF+PUVTWOGPV2CPGN5QHVYCTG
$PNCJOFEĻ*OTUSVNFOUĻ1BOFMĻ4PGUXBSF
1PSUJPOTĻPGĻUIJTĻTPGUXBSFĻBSFĻDPQZSJHIUĻš
Ļ5IFĻ'SFF5ZQF1SPKFDU
XXXGSFFUZQFPSH Ļ"MMĻSJHIUTĻSFTFSWFE
&KX:Ÿ
VTFEĻVOEFSĻMJDFOTFĻ"#065Ļ%*79Ļ7*%&0
%JW9ŸĻJTĻBĻEJHJUBMĻWJEFPĻGPSNBUĻDSFBUFEĻCZ
%JW9 Ļ*ODĻ5IJTĻJTĻBOĻPGGJDJBMĻ%JW9Ļ$FSUJGJFE
EFWJDFĻUIBUĻQMBZTĻ%JW9ĻWJEFPĻ7JTJU
YYYFKXZEQOĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPOĻBOE
TPGUXBSFĻUPPMTĻUPĻDPOWFSUĻZPVSĻGJMFTĻJOUPĻ%JW9
WJEFP
"#065Ļ%*79Ļ7*%&00/%&."/%Ļ5IJTĻ%JW9
$FSUJGJFEŸĻEFWJDFĻNVTUĻCFĻSFHJTUFSFEĻJOĻPSEFS
UPĻQMBZĻ%JW9Ļ7JEFPPO%FNBOEĻ 70%
DPOUFOUĻ5PĻHFOFSBUFĻUIFĻSFHJTUSBUJPOĻDPEF
MPDBUFĻUIFĻ%JW9Ļ70%ĻTFDUJPOĻJOĻUIFĻEFWJDF
TFUVQĻNFOVĻ(PĻUPĻJVVRXQFFKXZEQOĻXJUI
UIJTĻDPEFĻUPĻDPNQMFUFĻUIFĻSFHJTUSBUJPO
QSPDFTTĻBOEĻMFBSOĻNPSFĻBCPVUĻ%JW9Ļ70%
$PWFSFEĻCZĻPOFĻPSĻNPSFĻPGĻUIFĻGPMMPXJOHĻ64
1BUFOUTĻ Ļ Ļ %JW9Ļ$FSUJGJFEŸĻUPĻQMBZĻ%JW9ŸĻWJEFPĻ%JW9Ÿ
%JW9Ļ$FSUJGJFEŸĻBOEĻBTTPDJBUFEĻMPHPTĻBSF
SFHJTUFSFEĻUSBEFNBSLTĻPGĻ%JW9 Ļ*ODĻBOEĻBSF
5RGEKHKMCVKQPGT
5[ODQNGTRÌFKURNC[
)GPGTGNV
%FSĻFSĻFOĻSåLLFĻGPSTLFMMJHFĻTZNCPMFSĻQòĻEJT
QMBZFOFĻJĻCJMFOĻ4ZNCPMFSOFĻFSĻJOEEFMUĻJĻBEWBS
TFMT ĻLPOUSPMĻPHĻJOGPSNBUJPOTTZNCPMFS
/FEFOGPSĻWJTFTĻEFĻNFTUĻBMNJOEFMJHFĻTZNCPMFS
NFEĻEFSFTĻCFUZEOJOHĻPHĻFOĻIFOWJTOJOHĻUJM
IWPSĻJĻCPHFOĻNBOĻLBOĻGJOEFĻNFSFĻJOGPSNBUJPO
'PSĻNFSFĻJOGPSNBUJPOĻPNĻTZNCPMFSĻPHĻUFLTU
NFEEFMFMTFS ĻTFĻTJEFĻĻPHĻĻPHĻ
5[ODQNGTRÌFKURNC[
5[ODQN
#FXCTUGNUU[ODQNGTRÌ
MQODKKPUVTWOGPVGV
5[ODQN
ĻĻ3ĆEUĻBEWBSTFMTTZNCPMĻ5åOEFT ĻOòS
EFSĻFSĻBOHJWFUĻFOĻGFKM ĻTPNĻLBOĻQòWJSLFĻTJLLFS
IFEFOĻPHFMMFSĻCJMFOTĻLĆSCBSIFEĻ4BNUJEJH
WJTFTĻFOĻGPSLMBSFOEFĻUFLTUNFEEFMFMTFĻQò
JOGPSNBUJPOTEJTQMBZFU
ĻĻ(VMUĻJOGPSNBUJPOTTZNCPMĻ5åOEFTĻJ
LPNCJOBUJPOĻNFEĻUFLTUĻQòĻJOGPSNBUJPOTEJT
QMBZFU ĻOòSĻEFSĻFSĻTLFUĻFOĻBGWJHFMTFĻJĻFUĻBG
CJMFOTĻTZTUFNFSĻ%FUĻHVMFĻJOGPSNBUJPOTTZNCPM
LBOĻPHTòĻUåOEFTĻJĻLPNCJOBUJPOĻNFEĻBOESF
TZNCPMFS
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
5KFG
'FKMĻJĻ"#4TZTUFNFU
Ļ
5òHFCBHMZTĻUåOEU
Ļ
4UBCJMJUFUTTZTUFN
%45$ Ļ"OIåOHFS
TUBCJMJTBUPS
Ļ
$GV[FPKPI
5KFG
1BSLFSJOHTCSFNTF
USVLLFU
Ļ
"JSCBHTĻĻ434
Ļ
1òNJOEFMTFĻPNĻTJL
LFSIFETTFMF
Ļ
4UBCJMJUFUTTZTUFN
TQPSUQPTJUJPO
Ļ
4UBSUCBUUFSJĻPQMBEFT
JLLF
.PUPSGPSWBSNFS
EJFTFM
'FKMĻJĻCSFNTFTZTUF
NFU
Ļ
-BWĻTUBOEĻJĻCSåOE
TUPGUBOLFO
Ļ
"EWBSTFM ĻTJLLFS
IFETTUBUVT
Ļ
Ļ
*OGPSNBUJPOĻĻMåT
EJTQMBZUFLTUFO
'KFSOMZTĻUåOEU
Ļ
7FOTUSFĻCMJOLMZT
)ĆKSFĻCMJOLMZT
-QPVTQNU[ODQNGTRÌMQODKKPUVTWOGPVGV
5[ODQN
$GV[FPKPI
$GV[FPKPI
5KFG
'FKMĻJĻ"#-TZTUF
NFU
Ļ
6ETUĆEOJOHTSFOT
OJOHTTZTUFN
5RGEKHKMCVKQPGT
5[ODQNGTRÌFKURNC[
+PHQTOCVKQPUU[ODQNGTRÌ
MQODKKPUVTWOGPVGV
5[ODQN
5[ODQN
$GV[FPKPI
5KFG
5[ODQN
$GV[FPKPI
5KFG
$GV[FPKPI
5KFG
'BSUCFHSåOTFS
1BSLFSJOHTCSFNTF
'KFSOMZTĻNFEĻBVUP
NBUJTLĻOFECMåOEJOH
Ļ")#
,BNFSBTFOTPS
-BTFSTFOTPS
3FHOTFOTPS
,BNFSBTFOTPS
%SJWFSĻ"MFSUĻ4ZTUFN
-BOFĻ%FQBSUVSFĻ8BS
OJOH
"EBQUJWĻGBSUQJMPU
"EBQUJWĻGBSUQJMPU
%SJWFSĻ"MFSUĻ4ZTUFN
-BOFĻ%FQBSUVSFĻ8BS
OJOH
"EBQUJWĻGBSUQJMPU
"GTUBOETLPOUSPM
%JTUBODFĻ"MFSU
"EBQUJWĻGBSUQJMPU
"EBQUJWĻGBSUQJMPU
'BSUQJMPU
3BEBSTFOTPS
%SJGUTCSFNTF
"VUPNBUJTLĻCSFNT
OJOH Ļ"GTUBOETLPO
USPM Ļ %JTUBODFĻ"MFSU
$JUZĻ4BGFUZ5. Ļ,PMMJTJ
POTBEWBSTFM
.PUPSĻPHĻLBCJOFWBS
NFS
%SJWFSĻ"MFSUĻ4ZTUFN
5JEĻUJMĻQBVTF
"LUJWFSFUĻUJNFS
3FHJTUSFSFEFĻIBTUJH
IFETPQMZTOJOHFS
"#-TZTUFNFU
5BOLEåLTFMLMBQ
IĆKSFĻTJEF
-BWĻCBUUFSJTQåO
``
Ļ&LTUSBVETUZSUJMCFIĆSĻ4FĻ*OEMFEOJOHĻGPSĻOåSNFSFĻFOLFMUIFEFS
5RGEKHKMCVKQPGT
5[ODQNGTRÌFKURNC[
+PHQTOCVKQPUU[ODQNGTRÌ
NQHVUMQPUQNNGPUFKURNC[
5[ODQN
$GV[FPKPI
5KFG
1òNJOEFMTFĻPNĻTJLLFS
IFETTFMF
"JSCBHĻQBTTBHFSQMBET
BLUJWFSFU
Ļ
"JSCBHĻQBTTBHFSQMBET
EFBLUJWFSFU
5RGEKHKMCVKQPGT
#NHCDGVKUMUVKMQTFUTGIKUVGT
A
"GTUBOETLPOUSPM "$$ĻqĻ"EBQUJWĻGBSUQJMPU "DUJWFĻ#FOEJOHĻ-JHIUTĻ "#- "*3#"(Ļ "EBQUJWĻGBSUQJMPU GFKMTĆHOJOH SBEBSTFOTPS "JSCBH
BLUJWFSJOHEFBLUJWFSJOH Ļ1"$04 GĆSFSĻPHĻQBTTBHFSTJEFO MVLOJOHĻNFEĻOĆHMF "EWBSTFMTCMJOLMZT "JSCBHTZTUFNĻ "EWBSTFMTMBNQF
BEBQUJWĻGBSUQJMPU LPMMJTJPOTBEWBSTFM TUBCJMJUFUTĻPH
USBLUJPOTTJLSJOHTTZTUFN "JSDPOEJUJPO HFOFSFMU "EWBSTFMTMBNQFS
BEWBSTFM
BJSCBHTĻ 434 GFKMĻJĻCSFNTFTZTUFNFU
MBWUĻPMJFUSZL
QBSLFSJOHTCSFNTFĻUSVLLFU
QòNJOEFMTFĻPNĻTJLLFSIFETTFMF
TUBSUCBUUFSJFUĻPQMBEFTĻJLLF
"MBSN
BMBSNJOEJLBUPS
BMBSNTJHOBMFS
BOOVMMFSJOHĻBGĻVEMĆTUĻBMBSN
EFBLUJWFSF
LPOUSPMĻBGĻBMBSN
SFEVDFSFUĻBMBSNOJWFBV
UJMLPCMJOH
"OIåOHFSTUBCJMJTBUPSĻ Ļ
"OIåOHFSUSåLĻ
BGUBHFMJHU ĻBGNPOUFSJOHĻ BGUBHFMJHU ĻGBTUHĆSJOHĻ "OLPNTUMZT ĻWBSJHIFE Ļ
"OUJTQJOĻ "JSDPOEJUJPO Ļ"$ "OUJVETLSJEOJOHTGVOLUJPO "LUJWFĻ9FOPOGPSMZHUFS "VEJP
JOETUJMMJOHFS TVSSPVOE "VUP
LMJNBJOETUJMMJOH "VUPNBUHFBSLBTTF BOIåOHFS NBOVFMMFĻHFBSTUJMMJOHFSĻ (FBSUSPOJD "VUPNBUJTLĻHFOMòTOJOH "EWBSTFMTMZE
LPMMJTJPOTBEWBSTFM "MLPMòT "VUPNBUJTLĻMòTOJOH "MMFSHJĻPHĻBTUNBGSFNLBMEFOEFĻTUPGGFS "EWBSTFMTTZNCPM ĻBJSCBHTZTUFN "69JOEHBOH Ļ
"MMĻ8IFFMĻ%SJWFĻ GJSIKVMTUSåL "EWBSTFMTTZNCPMFS "8% ĻGJSFIKVMTUSåL "OCFGBMFEFĻCBSOFTUPMF ĻUBCFM "EWBSTFMTUSFLBOU "GWJTFSF "OIåOHFS
LBCFM
LĆSTFMĻNFEĻBOIåOHFS
TMJOHFS
#NHCDGVKUMUVKMQTFUTGIKUVGT
B
#BHBHFSVN
GBTUHĆSJOHTQVOLUFS MBTUOJOH CBHBHFSVN
,ĆMFWåTLF #BHLMBQ
MòTOJOHPQMòTOJOH #BHMZHUFQåSFS
QMBDFSJOH #BHSVEF ĻFMPQWBSNOJOH #BHTåEFSZHMåO ĻOFETMòOJOH #BSO
CBSOFTUPMĻPHĻTJEFBJSCBH
CĆSOFTJLLFSIFETMòT
QMBDFSJOHĻJĻCJMFO
TJLLFSIFE
#BSOFTUPM
BOCFGBMFU
*OUFHSFSFUĻUPUSJOTĻTFMFQVEF
*40'*9ĻNPOUFSJOHTTZTUFNĻUJMĻCBSOF
TUPMF
TUĆSSFMTFTLMBTTFSĻGPSĻCBSOFCFTLZUUFMTF
NFEĻ*40'*9ĻNPOUFSJOHTTZTUFN ĆWFSTUFĻCFGåTUFMTFTQVOLUFSĻGPSĻCBSOF
TUPMF #BUUFSJ
BEWBSTFMTTZNCPMFS
GKFSOCFUKFOJOHĻ
GKFSOCFUKFOJOH1$$
TUBSUIKåMQ
TZNCPMFSĻQòĻCBUUFSJFU
WFEMJHFIPMEFMTF
#FMZTOJOH BLUJWFĻ9FOPOGPSMZHUFS BOLPNTUMZT ĻWBSJHIFE Ļ
CFMZTOJOHTBVUPNBUJL ĻLBCJOF CFUKFOJOHTLOBQQFS EJTQMBZCFMZTOJOH GKFSOOåSMZT JĻLBCJOF JOTUSVNFOUCFMZTOJOH MZTIĆKEFSFHVMFSJOH PSJFOUFSJOHTMZT QPTJUJPOTQBSLFSJOHTMZT QåSFS ĻTQFDJGJLBUJPOFS UVOOFMEFUFLUFSJOH UòHFCBHMZT #FMZTOJOH ĻTLJGUĻBGĻQåSFS
CBHBHFSVN
CMJOLMZT
GKFSOMZT ĻIBMPHFO
GKFSOMZT Ļ9FOPOQåSF
NBLFVQTQFKM
OVNNFSQMBEFMZHUF
OåSMZT ĻIBMPHFO
#FMZTOJOH ĻVETLJGUOJOHĻBGĻQåSF
QåSFGBUOJOHĻCBH ĻCMJOLMZT #FTLZUUFMTFTHJUUFS #FTLZUUFMTFTOFU #FUKFOJOHTLOBQQFS
NJEUFSLPOTPM Ļ
#JMQMFKF ĻMåEFSJOEUSåL #JMWBTL #KFSHOJOH #MJOEĻWJOLFMĻ #-*4 #MJOLMZT #-*4 #MPLFSFUĻMòTFTUJMMJOH EFBLUJWFSJOH NJEMFSUJEJHĻEFBLUJWFSJOH #NHCDGVKUMUVKMQTFUTGIKUVGT
#MVFUPPUIŸĻ
GPSCJOEĻPQLBMEĻUJMĻNPCJMĻ
IBOETGSFFĻ
NFEJBĻ
NJLSPGPOĻGSBĻ
TUSFBNJOHĻBGĻMZEĻ
#SåOETUPGQòGZMEOJOH %PMCZĻ4VSSPVOEĻ1SPĻ-PHJDĻ** #VHTFSJOH CVHTFSJOHTĆKF %SJGUTCSFNTFO %SJWFSĻ"MFSUĻ4ZTUFN #ĆSOFTJLLFSIFETMòT %SJWTZTUFN %45$ ĻTFĻPHTòĻ4UBCJMJUFUTTZTUFN #MåTFS #SFNTFMZT #SFNTFS
CMPLFSJOHTGSJĻCSFNTFS Ļ"#4
CSFNTFMZT
CSFNTFTZTUFN
FMFLUSJTLĻQBSLFSJOHTCSFNTF
IòOECSFNTF
OĆECSFNTFGPSTUåSLOJOH Ļ&#"Ļ
OĆECSFNTFMZT
QòGZMEOJOHĻBGĻCSFNTFWåTLF
TZNCPMFSĻJĻLPNCJOBUJPOTJOTUSVNFOUFU
C
$%Ļ $JHBSFUUåOEFSLPOUBLU $JUZĻ4BGFUZs $MFBOĻ;POFĻ*OUFSJPSĻ1BDLBHFĻ $;*1 $0VETMJQĻ $PSOFSĻ5SBDUJPOĻ$POUSPMĻ $;*1Ļ $MFBSĻ;POFĻ*OUFSJPSĻ1BDLBHF #SFNTFWåTLF #SåOETUPG
CSåOETUPGGJMUFS
CSåOETUPGGPSCSVH
CSåOETUPGĆLPOPNJ
#SåOETUPGESFWFUĻWBSNFS QBSLFSJOHĻQòĻTLSòOJOHFS TUBSUCBUUFSJĻPHĻCSåOETUPG D
%"#SBEJP %FGSPTUFS %JFTFM %JFTFMQBSUJLFMGJMUFS %JTQMBZCFMZTOJOH %SJWFSĻ"MFSUĻDPOUSPM #VHTFSJOHTĆKFS %VH
CFIBOEMJOHĻBGĻSVEFSOF
GKFSOĻNFEĻWFOUJMBUJPOTTQKåMEFOF
LPOEFOTĻJĻGPSMZHUFS
UJNFSGVOLUJPO
%7%Ļ %åL
EåLMBQOJOH IBTUJHIFETLMBTTFS LĆSFFHFOTLBCFS PNESFKOJOHTSFUOJOH TMJEJOEJLBUPSFS TQFDJGJLBUJPOFS Ļ
USZL Ļ
WFEMJHFIPMEFMTF WJOUFSEåL #NHCDGVKUMUVKMQTFUTGIKUVGT
E
F
'KFSOCFUKFOJOHTTZTUFN
UZQFHPELFOEFMTF &$$ ĻFMFLUSPOJTLĻLMJNBBOMåH 'BSUQJMPU 'KFSOMZT ĻBVUPNBUJTLĻBLUJWFSJOH &$0USZDL 'BSWFLPEF ĻMBL 'PEHåOHFSCFTLZUUFMTF &$0USZL 'PSBOLSJOHĻBGĻMBTUĻ -BTUOJOH &MCFUKFOUĻTåEF 'FKMGJOEJOH
"EBQUJWĻGBSUQJMPU &MCFUKFOUĻUBHMFN 'FKMGJOEJOHĻGPSĻLBNFSBTFOTPS Ļ
&MESFWFUĻWBSNFS 'FKMNFEEFMFMTFS
"EBQUJWĻGBSUQJMPU %SJWFSĻ"MFSUĻDPOUSPM -BOFĻ%FQBSUVSFĻ8BSOJOH TFĻ.FEEFMFMTFSĻPHĻTZNCPMFS Ļ
&MFLUSJTLĻESJWNPUPS
4QFDJGJLBUJPOFS FMFLUSJTLĻQBSLFSJOHTCSFNTF
MBWĻCBUUFSJTQåOEJOH
VEMĆTFĻBVUPNBUJTL
VEMĆTFĻNBOVFMU
'FKMNFEEFMFMTFSĻJĻBGTUBOETLPOUSPM 'PSLPOEJUJPOFSJOH
EJSFLUFĻTUBSUĻPHĻEJSFLUFĻTMVLOJOH
JOETUJMMJOH
TZNCPMFSĻPHĻEJTQMBZNFEEFMFMTFS
UJNFS
'PSMZHUFS 'PSSVEFTQSJOLMJOH 'FKMNFEEFMFMTFSĻJĻ#-*4 'PSSVEFWJTLFSF SFHOTFOTPS &MFLUSPOJTLĻTUBSUTQåSSF 'FKMTUSĆNTBGCSZEFS 'SBLPCMJOHĻBGĻHFBSWåMHFSTQåSSJOH &MPQWBSNOJOH
CBHSVEF TJEFTQFKMF TåEFS 'JSFIKVMTUSåL Ļ"8% '4$ ĻNJMKĆNåSLOJOH 'KFSOOåSMZT ĻTFĻ#FMZTOJOH 'åMHF
SFOHĆSJOH &UJLFUUFS 'KFSOCFUKFOJOH Ļ
BGUBHFMJHUĻOĆHMFCMBE CBUUFSJVETLJGUOJOH Ļ
GVOLUJPOFS SåLLFWJEEF 'ĆSTUFIKåMQTLBTTFĻ 'ĆSTUFIKåMQTVETUZS 'KFSOCFUKFOJOHĻ)PNF-JOLŸĻ
QSPHSBNNFSCBSĻ #NHCDGVKUMUVKMQTFUTGIKUVGT
G
SFTFSWFIKVM TOFLåEFS VETLJGUOJOH (BSEJOBJSCBH *OEUSåL (FBSLBTTF
BVUPNBUJTL )KVMĻPHĻEåL *OEWFOEJHUĻCBLTQFKM BVUPNBUJTLĻOFECMåOEJOH (FBSUSPOJD )PNF-JOLŸĻ *OGPSNBUJPOTDFOUFS )PSO *OGPSNBUJPOTEJTQMBZFS )VLPNNFMTFTGVOLUJPOĻJĻTUPM *OGPSNBUJPOTLOBQ Ļ1$$ )ZCSJECBUUFSJ
PQMBEOJOH 4QFDJGJLBUJPOFS *OGPUBJONFOUĻ
,JMEFLOBQQFSĻ
NFOVIòOEUFSJOHĻ
PWFSTJHUĻ
TUFNNFTUZSJOH
(FBSWåMHFSTQåSSJOH (FBSWåMHFSTQåSSJOH ĻNFLBOJTLĻGSBLPC
MJOH (FOJOETUJMMJOHĻBGĻSVEFIFKT (MBT
MBNJOFSFUGPSTUåSLFU )ĆKĻNPUPSUFNQFSBUVS (MPCBMĻPQFOJOH )òOECSFNTF *OTUSVLUJPOTCPH ĻNJMKĆNåSLOJOH I
*OTUSVNFOUFS ĻLPOUBLUFSĻPHĻSFHVMFSJOHTBO
PSEOJOHFS (PEFĻSòEĻPNĻLĆSTFM (SBWJEFĻLWJOEFS ĻTJLLFSIFETTFMF (4*ĻĻ(FBSWåMHFSIKåMQ )ĆKUSZLTTQSJOLMJOHĻBGĻGPSMZHUFS H
)BOETLFSVN MòTOJOH )KVM
GåMHF NPOUFSJOH *OTUSVNFOUCFMZTOJOH ĻTFĻ#FMZTOJOH *$ĻqĻ*OGMBUBCMFĻ$VSUBJO *OTUSVNFOUPWFSTJHU
IĆKSFTUZSFUĻCJM WFOTUSFTUZSFUĻCJM *OEJLFSJOHTMBNQFS Ļ1$$ *OUFSWBMWJTLOJOH *OEJLFSJOHĻWFEĻMòTOJOHĻ J1PEŸ ĻUJMTMVUOJOH *"24ĻqĻ*OUFSJPSĻ"JSĻ2VBMJUZĻ4ZTUFN *OETUJMMJOHĻBGĻUJETBGTUBOE *OEMåHTNòUUFS *OETUJMMJOHĻBGĻGPSMZHUFSOFTĻMZTIĆKEF *OETUJMMJOHĻBGĻSBU #NHCDGVKUMUVKMQTFUTGIKUVGT
K
,BCJOF ,PNCJOBUJPOTJOTUSVNFOU Ļ
,PNGPSUĻJĻLBCJOFO L
-BEFLBCFM LPOUSPMFOIFE ,BCJOFCFMZTOJOH ĻTFĻ#FMZTOJOH ,PNQBT LBMJCSFSJOH ,BCJOFGJMUFS ,POEFOTĻJĻGPSMZHUFS ,BCJOFWBSNFS
CSåOETUPGESFWFU FMFLUSJTL ,POUSPMĻBGĻPMJFTUBOE -BL
GBSWFLPEF TLBEFSĻPHĻVECFESJOH ,POUSPMTZNCPMFS -BNJOFSFUĻHMBT ,ĆBTTJTUFOU -BOFĻ%FQBSUVSFĻ$POUSPM ,ĆMFNJEEFM -BTFSTFOTPS ,ĆMFTZTUFN -BTUOJOH
CBHBHFSVN
GBTUHĆSJOHTQVOLUFS
HFOFSFMU
UBHMBTU
-BTUSVN
CFMZTOJOH
CFTLZUUFMTFTHJUUFS
CFTLZUUFMTFTOFU
MBTUTLKVMFS
,BNFSBTFOTPS Ļ
,BUBMZTBUPS CKFSHOJOH ,FZMFTTĻESJWF Ļ
,MFNNFTJLSJOH ĻTPMUBH ,MJNB HFOFSFMU TFOTPSFS ,MJNBBOMåH
SFQBSBUJPO ,OBQQFS ĻMZT ,OBQQFSĻQòĻSBUUFU Ļ Ļ Ļ
,PMMJTJPO ,PMMJTJPOTBEWBSTFM Ļ
SBEBSTFOTPS Ļ Ļ
,ĆMFWåTLF ĻLPOUSPMĻPHĻQòGZMEOJOH
NPUPSSVN ,ĆSFLMBSĻWåHU ,ĆSFUJMTUBOEF ,ĆSTFM
LĆMFTZTUFN
NFEĻBOIåOHFS
NFEĻòCFOĻCBHLMBQ
,ĆSTFMĻNFEĻBOIåOHFS
LVHMFUSZL USåLWåHU ,ĆSTFMTTUBUJTUJL Ļ
-BTUTLKVMFS -BWĻPMJFTUBOE -VGUGPSEFMJOH Ļ
-VGULWBMJUFUTTZTUFNĻ*"24Ļ ,PMMJTJPOTBEWBSTFMĻNFEĻBVUPNBUJTL
CSFNTOJOH #NHCDGVKUMUVKMQTFUTGIKUVGT
-ZEĻ
TVSSPVOEĻ NBOVFMĻHFBSLBTTF
(4*ĻĻ(FBSWåMHFSIKåMQ -ZEBOMåH Ļ
GVOLUJPOFS PWFSTJHU .BOVFMMFĻHFBSTUJMMJOHFSĻ (FBSUSPOJD .FEEFMFMTFSĻJĻ#-*4 -ZTLFHMF ĻUJMQBTOJOH .FEEFMFMTFSĻPHĻTZNCPMFS
"EBQUJWĻGBSUQJMPU BGTUBOETLPOUSPM %SJWFSĻ"MFSUĻDPOUSPM LPMMJTJPOTBEWBSTFMĻNFEĻBVUPNBUJTL
CSFNTOJOH Ļ
-BOFĻ%FQBSUVSFĻ8BSOJOH -ZTQBOFM .FEEFMFMTFSĻQòĻJOGPSNBUJPOTEJTQMBZ -åEFSJOEUSåL ĻWBTLFSòE .FEEFMFMTFSĻQòĻLPNCJOBUJPOTJOTUSVNFO
UFU -ZETUZSLFĻ
LPNQFOTFSJOHĻGPSĻIBTUJHIFETUĆK
SJOHFTJHOBM ĻUFMFGPO
UFMFGPO
UFMFGPONFEJFBGTQJMMFS
-òT
BVUPNBUJTLĻMòTOJOH MòTOJOH PQMòTOJOH -òTOJOHPQMòTOJOH
CBHLMBQ JOEFGSB .FEJBĻ#MVFUPPUIŸĻ .FEJFBGTQJMMFSĻ .FOVFSGVOLUJPOFS .FOVIòOEUFSJOHĻ*OGPUBJONFOUĻ .FOVĻPHĻNFEEFMFMTFTIòOEUFSJOH .FOVTZTUFNĻ.:Ļ$"3 M
.JEMFSUJEJHĻEåLMBQOJOH .JEUFSLPOTPM .BLFVQTQFKM Ļ
.JLSPGPO .BLTĻUBHMBTUĻ .JMKĆNåSLOJOH Ļ'4$ ĻJOTUSVLUJPOTCPH .PCJMUFMFGPO
IBOETGSFF
SFHJTUSFSJOHĻBGĻUFMFGPO
TUFNNFTUZSJOH
UJMTMVUOJOH
.PUPS
PWFSIFEOJOH TUBSU .PUPSCSFNTFLPOUSPMĻ .PUPSIKFMN ĻòCOJOH .PUPSPMJF Ļ
GJMUFS LBQBDJUFUTPQMZTOJOHFS PMJFLWBMJUFU VHVOTUJHFĻLĆSTFMTGPSIPME .PUPSSVN
LĆMFWåTLF
PMJF
PWFSTJHU
TFSWPTUZSJOHTPMJF
.PUPSTQFDJGJLBUJPOFS .PUPSWBSNFS
CSåOETUPGESFWFU .:Ļ$"3 .òMFQJOE ĻFMFLUSPOJTL #NHCDGVKUMUVKMQTFUTGIKUVGT
N
/BLLFTUĆUUF
CBHTåEFUTĻNJEUFSQMBET OFETMòOJOH Ļ
/ĆEVETUZS
BEWBSTFMTUSFLBOU /ĆHMF 0QMòTOJOH
JOEFGSB VEFGSB 0QSJOHOJOH 0QWBSNFEFĻTQSJOLMFSEZTFS 0SJFOUFSJOHTMZT 0WFSIFEOJOH /ĆHMFCMBE /ĆHMFGSJĻTUBSUĻ ,FZMFTTĻESJWF Ļ
/ĆHMFQPTJUJPOFS 1"$04 1PMFSJOH 1PTJUJPOTQBSLFSJOHTMZT 1SJWBUMòTOJOH 1åSFS ĻTFĻ#FMZTOJOH 1òGZMEOJOH
QòGZMEOJOH
UBOLEåLTFM
UBOLEåLTFM ĻFMFLUSJTLĻòCOJOH
UBOLEåLTFM ĻNBOVFMĻòCOJOH
1òNJOEFMTFĻPNĻTJLLFSIFETTFMF 1"$04 ĻPNTLJGUFS O
1BOFMCFMZTOJOH 0MJF ĻTFĻPHTòĻ.PUPSPMJF 0QCFWBSJOHTTUFEFSĻJĻLBCJOFO 0QLBME
CFUKFOJOH JOEHòFOEF 0QMBEOJOH
BGTMVUUFĻPQMBEOJOH
TUBSUFĻPQMBEOJOH
UFNQFSBUVSPWFSWòHOJOH
P
1MFUUFS 1BOJLGVOLUJPO 1BSLFSJOHTCSFNTF 1BSLFSJOHTIKåMQ TFOTPSFSĻGPSĻQBSLFSJOHTIKåMQ 1BSLFSJOHTLBNFSB Q
2VFVFĻ"TTJTU R
1BSLFSJOHTWBSNFS
UJETJOETUJMMJOH 3BEBSTFOTPS CFHSåOTOJOHFS 1$$ĻĻ 1FSTPOBMĻ$BSĻ$PNNVOJDBUPS
GVOLUJPOFS SåLLFWJEEF Ļ
3BEJPĻ %"#Ļ '. 1JTLFTNåMETTLBEFS Ļ8)*14 #NHCDGVKUMUVKMQTFUTGIKUVGT
3BU JOETUJMMJOHĻBGĻSBU UBTUBUVS Ļ Ļ Ļ
UBTUBUVSĻBEBQUJWĻGBSUQJMPU 4UBSU4UPQ VETLJGUOJOH 4FOTVT 4FSWJDFQSPHSBN 3BUMòT 4FSWJDFTUJMMJOH 3BUNPETUBOE ĻIBTUJHIFETBGIåOHJH 4JEFBJSCBHT 3FDJSLVMBUJPO 4JEFTQFKMF
EFSĻLBOĻESFKFTĻJOEĻFMFLUSJTL
FMPQWBSNOJOH
JOEWFOEJHF
LPNQBT
3FHOTFOTPS 3FMåTJLSJOHTCPLT ĻTFĻ4JLSJOHFS 3FOHĆSJOH
CJMWBTL
GåMHF
JOEUSåL
TJLLFSIFETTFMFS
WBTLĻJĻWBTLFIBM
3FTFSWFIKVM 4JEFTQFKMFĻEFSĻLBOĻESFKFTĻJOEĻFMFLUSJTL 4JHOBMFSJOH 4JHOBMJOEHBOH ĻFLTUFSO Ļ
4JLLFSIFETGVOLUJPO 4JLSJOHTCPLT IBOETLFSVN Ļ
4JLSJOHTUBCFM
TJLSJOHFSĻJĻNPUPSSVN 4*14CBH 4NĆSFNJEEFM 4NĆSFNJEEFM ĻLBQBDJUFUTPQMZTOJOHFS 4PEGJMUFS 4PEGJMUFSĻGVMEU 4PMTLåSN ĻTPMUBH 4PMUBH
LMFNNFTJLSJOH
TPMTLåSN
WFOUJMBUJPOTTUJMMJOH
òCOJOHĻPHĻMVLOJOH
3VEFSĻPHĻTQFKMF 4JLLFSIFETTFMF
CBHTåEF TFMFTUSBNNFSF 3VTUCFTLZUUFMTF 4JLLFSIFETTFMFS 4QSJOLMFSEZTFS ĻPQWBSNFEF 3ZHMåO GPSTåEF ĻOFEGåMEOJOH 4JLSJOHFS
CBHĻNPUPSFO
CPLTĻJĻCBHBHFSVN
HFOFSFMU
LPMEĻ[POF
SFMåTJLSJOHTCPLTĻJĻNPUPSSVN
4QSJOLMFSF
CBHSVEF GPSSVEF TQSJOLMFSWåTLF ĻQòGZMEOJOH 3VEFIFKT 3åLLFWJEEF
WFEĻFMESJGU S
4QJOĻDPOUSPM 4QSJOLMFSWåTLF ĻQòGZMEOJOH 4UBCJMJUFUTĻPHĻUSBLUJPOTTJLSJOHTTZTUFN #NHCDGVKUMUVKMQTFUTGIKUVGT
4UBCJMJUFUTTZTUFN LPMMJTJPOTBEWBSTFMĻNFEĻBVUPNBUJTL
CSFNTOJOH Ļ
-BOFĻ%FQBSUVSFĻ8BSOJOH 4UBSU4UPQGVOLUJPO 4UBSUCBUUFSJ 4UBSUIKåMQ 4UBSUOĆHMFS 4UBSUTQåSSF 4UFNNFTUZSJOHĻNPCJMUFMFGPO 4UFNOJOHTCFMZTOJOH 4åEFS FMCFUKFOUF FMPQWBSNOJOH OBLLFTUĆUUFĻQòĻCBHTåEFU OFEGåMEOJOHĻBGĻCBHTåEFSZHMåO OFEGåMEOJOHĻBGĻGPSTåEFSZHMåO 4UJLLPOUBLU CBHBHFSVN GPSTåEF T
4UPM ĻTFĻ4åEFS 5FMFGPO
IBOETGSFF
JOEHòFOEFĻPQLBME
NPEUBHFMTFĻBGĻPQLBME
PQSJOHOJOH
SFHJTUSFSJOHĻBGĻUFMFGPO
TUFNNFTUZSJOH
UFMFGPOCPH
UFMFGPOCPH ĻHFOWFK
UJMTMVUOJOH
4VSSPVOE Ļ
4WJOHOJOHTEåNQFS 4ZNCPMFS BEWBSTFMTTZNCPMFS LPOUSPMTZNCPMFS 4ZNCPMFSĻPHĻNFEEFMFMTFS
"EBQUJWĻGBSUQJMPU BGTUBOETLPOUSPM %SJWFSĻ"MFSUĻDPOUSPM 5JMQBTOJOHĻBGĻMZTLFHMF "DUJWFĻ#FOEJOHĻ-JHIUTĻ IBMPHFOGPSMZHUFS 5JNFS 5PUBMWåHU 5SBDUJPOĻDPOUSPM 5SBGJLTLJMUJOGPSNBUJPO 5SBOTQPOEFS 4UFOTMBHĻPHĻSJETFS 4UZSFLSBGU ĻTFĻ3BUNPETUBOE 5JMCBHFTUJMMJOHĻBGĻTJEFTQFKMF 5SJQUåMMFSF 5BHMBTU ĻNBLTĻWåHUĻ 5SåLBOPSEOJOH TQFDJGJLBUJPOFS 5SåLLSPH ĻTFĻ5SåLBOPSEOJOH 5FNQFSBUVS
GBLUJTLĻUFNQFSBUVS 5SåLWåHU 54"ĻĻBOIåOHFSTUBCJMJTBUPSĻ Ļ
5VOOFMEFUFLUFSJOH 5W 5ZQFCFUFHOFMTF 5ZQFHPELFOEFMTF
GKFSOCFUKFOJOHTTZTUFN 5òHFMZT
CBH 5FNQFSBUVSSFHVMFSJOH #NHCDGVKUMUVKMQTFUTGIKUVGT
U
6EMVGUOJOHTGVOLUJPO Ļ
6ETMJQĻBGĻLVMEJPYJE 6EWFOEJHFĻNòM 6S ĻJOETUJMMJOH 64# ĻUJMTMVUOJOH V
7BEOJOH 7BOEBGWJTFOEFĻCFMåHOJOH ĻSFOHĆSJOH 7BOEĻPHĻTNVETBGWJTFOEFĻZEFSMBH 7BSNF 7BSNFSFGMFLUFSFOEFĻGPSSVEF 7BTLĻJĻWBTLFIBM 7FEMJHFIPMEFMTF SVTUCFTLZUUFMTF 7FOUJMBUJPO 7JTLFSFĻPHĻTQSJOLMFSF 7PLTOJOH 7PMWPĻ4FOTVT 7åHU
LĆSFLMBSĻWåHU 7åTLFS ĻLBQBDJUFUTPQMZTOJOHFS 7åTLFSĻPHĻPMJFS W
8)*14
CBSOFTUPMCBSOFQVEF QJTLFTNåMETTLBEFS 7FOUJMBUJPOTTQKåME Ø
7JOUFSEåL ĦLPOPNJLĆSTFM 7JOUFSLĆSTFM 7JTLFSCMBEF
CBHSVEF ĻTLJGU
SFOHĆSJOH
TFSWJDFTUJMMJOH
VETLJGUOJOH
Kdakd8Vg8dgedgVi^dc51 %BOJTI "5 1SJOUFEJO4XFEFO (zUFCPSH $PQZSJHIU‚7PMWP$BS$PSQPSBUJPO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising