Volvo | XC90 | Sensus Navigation | Volvo XC90 2016 Sensus Navigation

Volvo XC90 2016 Sensus Navigation
WEB EDITION
SENSUS NAVIGATION
Destinationer/slutdestination
Delmål
Punkt for vejvisning
Bilen (blå trekant) på planlagt rute
Trafikproblem med information
Minimerer (udvidet visning) eller maksimerer (fuldskærm) kortbilledet
Beregner omvej
Gentager den aktuelle stemmevejledning
Stemmevejledning midlertidigt til/fra
Holder pause i/genoptager vejvisning
Angive destination/delmål
POI (restaurant)
Tekst og symboler på kortet
Bilens aktuelle position + Trykpunkt for at åbne rejseplan
Målestok
Liste med rejseplanens vejvisingspunkter
Kørestrækning til destinationen/ankomsttid til destinationen + Trykpunkt
for at skifte overskrift
Trykpunkt for liste med rejseplanens POI- og Trafikinformation
Trykpunkt, der nulstiller kortet til at følge bilen (blå trekant)
Trykpunkt for at skifte mellem 2D/3D
Kompas + Trykpunkt for nord opad/kørselsretning opad
SENSUS NAVIGATION
Sensus Navigation er et satellitbaseret trafikinformations- og vejvisningssystem.
Der foregår et løbende udviklingsarbejde for at forbedre vores produkt.
Ændringer kan medføre at oplysninger, beskrivelser og illustrationer i
dette tillæg er forskelligt fra udstyret i bilen. Vi forbeholder os ret til at
foretage ændringer uden forudgående varsel.
INDHOLD
INDLEDNING
2
STEMMESTYRING
ANGIV DESTINATION
Kom godt i gang med kortnavigation
6
Stemmestyring
14
Generelt om angivelse af destinationer
20
Nem vejvisning til en destination
6
Bruge stemmestyring
14
Angiv destination direkte på kortet
20
Displays og betjeningsknapper til
kortnavigation
7
Stemmestyring ved kortnavigation
15
Angiv destination med fritekstsøgning
21
Almindelige handlinger ved kortnavigation
9
Indstillinger for stemmestyring
16
Angiv destination med Seneste/
Favoritter/Bibliotek
23
Angiv destination med POI
25
Angiv destination med adresse
26
Gemme en destination "Send to Car"
26
REJSEPLAN OG RUTE
TRAFIKINFORMATION
INDSTILLINGER
Rejseplan og alternativ rute
30
Trafikinformation
38
Kortnavigation på førerdisplay
42
Vejvisingspunkter i rejseplanen
31
Udvidet trafikinformation (RTTI)
38
Indstillinger for Sensus Navigation
42
43
POI langs ruten
32
Indstillinger for kortet
Trafikforstyrrelser langs ruten
33
Indstillinger for ruten
46
Oplysningskort på kortet
33
Indstillinger for trafik
48
Vælg omvej
34
Indstillinger for vejvisning
49
Indstillinger for systemet
49
3
KORT- OG
SYSTEMINFORMATION
4
ALFABETISK
STIKORDSREGISTER
Opdatering af kortdata med MapCare
52
Opdatering af kortdata via fjernopdatering
53
Opdatering af kortdata via PC og USB
54
Fejlfinding for Sensus Navigation
56
Licensaftale for kortnavigation
58
Ophavsret for kortnavigation
60
Alfabetisk stikordsregister
61
INDLEDNING
INDLEDNING
Kom godt i gang med
kortnavigation
ADVARSEL
Husk følgende:
Bilens elsystem aktiveres automatisk, når førerdøren åbnes.
•
Ret al opmærksomhed mod vejen og
koncentrer dig først og fremmest om
kørslen.
•
Følg de gældende færdselsregler og kør
med god dømmekraft.
•
Vejforholdene kan som følge af f.eks.
vejrlig eller årstid gøre nogle anbefalinger
mindre pålidelige.
Navigation til/fra
Til
Fra
Navigationssystemet kan ikke slås fra, det kører
altid i baggrunden. Det slås først fra, når føreren
låser og forlader bilen.
Nem vejvisning til en destination
Indstil vejvisning til den ønskede destination
uden først at skulle læse hele instruktionsvejledningen.
Vælg destination på kortet
Trin
Skærm/
menu
Udformning
1
Hvis skærmen ikke
viser et kortbillede, skal
du gøre følgende:
Tryk på den rektangulære knap under skærmen for at komme til visningen Hjem.
2
Visningen
Hjem vises.
Tryk på skærmens øverste menulinje Navigation.
3
Der vises et
kort.
OBS
Navigationssystemet er også tilgængeligt, når
motoren ikke er i gang. Ved for lav batterispænding slukkes der for systemet.
Knappen "Hjem"
Menulinjen "Navigation"
Hvis navigationssystemet ikke viser et kortbillede
på midterdisplayet, skal du trykke på den øverste
menulinje Navigation (2).
Hvis midterdisplayet ikke viser menulinjen
Navigation, skal du trykke på knappen "Hjem"
(1), og derefter på menulinjen Navigation (2).
Derefter vises kortet over det aktuelle område,
hvor bilen er symboliseret med en blå trekant.
6
Relaterede oplysninger
•
Displays og betjeningsknapper til kortnavigation (s. 7)
•
Nem vejvisning til en destination (s. 6)
Hvis denne knap ses på
skærmen, skal du trykke
på den for at maksimere
kortbilledet.
INDLEDNING
Trin
Skærm/
menu
Udformning
4
Der vises et
kort.
Rul til det ønskede sted
på kortet og foretag et
langt tryk på positionen.
5
Et felt med
teksten
Start navigation vises
på skærmen.
Tryk på Start navigation.
6
Der vises et
kort med
markeret
rute.
Vejvisningen starter. Følg
anvisningerne på førerdisplayet.
Displays og betjeningsknapper til
kortnavigation
Førerdisplayet
Volvo Sensus Navigation præsenteres og betjenes på flere måder, f.eks. via førerdisplayet,
head-up-displayet og med stemmekommandoer.
Midterdisplayets skærm
Kortet vises kun ved 12"-førerdisplay.
Under kørslen vejvises føreren af stemmevejledning og instruktioner på førerdisplayet.
Knapperne til højre på rattet og
førerdisplayet
Midterdisplayets skærm bruges til at foretage
indstillinger, og til at søge efter og bestemme
destinationer.
Med knapperne til højre på rattet kan nogle funktioner i kortnavigation håndteres, f.eks. Kør mig
hjem.
Hvis kortbilledet ikke vises på midterdisplayet:
•
Tryk på visningen Hjems øverste menulinje
Navigation.
}}
7
INDLEDNING
||
HUD – Head-up-display*
"Stemmestyring", "Bruge stemmestyring" og
"Indstillinger for stemmestyring".
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
Åbn/luk
Venstre/højre
Op/ned
Bekræft
Åbne/lukke menuen
– Tryk på åbn/luk (1).
> Menuen med valgmuligheder åbnes/
lukkes. Menuen lukkes automatisk efter
en periode uden aktivitet eller for visse
valg.
Navigere og vælge i menuen
1. Gennemse menuerne med højre/venstre (2).
8
2.
Rul gennem punkterne med op/ned (3).
3.
Bekræft eller marker et valg med (4).
> Funktionen aktiveres, og for nogle valg
lukkes menuen derefter.
Angiv destination med fritekstsøgning
(s. 21)
Stemmestyring ved kortnavigation (s. 15)
Stemmestyring (s. 14)
Bruge stemmestyring (s. 14)
Indstillinger for stemmestyring (s. 16)
Kortnavigation på forruden.
Føreren kan også få vejvisning og information fra
navigationssystemet på forrudens nederste del.
Oplysningspanelets position kan justeres. HUD er
beskrevet i nærmere detaljer i afsnittet "Headup-display".
Stemmestyring
Mange funktioner kan også udføres med stemmekommandoer.
Tryk på ratknappen, afvent et
signal, og sig f.eks.: "Kør
Hjem".
Stemmestyring er beskrevet i nærmere detaljer i
afsnittene "Stemmestyring ved kortnavigation"
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
INDLEDNING
Almindelige handlinger ved
kortnavigation
Finde bilsymbolet på kortet
Kørselsretning eller Nord opad på
kortet
Her beskrives nogle almindelige handlinger ved
kortnavigation.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hvor er jeg?
Finde bilsymbolet på kortet
Kørselsretning eller Nord opad på kortet
2D- eller 3D-visning
Zoome
Rulle
Skifte visning af overskrift
Forlade en menu
Tryk på trådkorset.
Tryk på kompasset for at skifte bilsymbolets bevægelse
på kortet.
Hvilken geografisk placering har bilen lige nu?
Efter at have zoomet ind og ud og rullet rundt på
kortet kan det nogle gange være svært at finde
tilbage til bilens position på kortet. Den findes
lettest som følger:
Føreren kan vælge mellem to måder at vise
bilens bevægelse i forhold til kortet:
•
•
•
Kortet vises altid med nord opad på midterdisplayet. Bilsymbolet bevæger sig/"kører" i
den aktuelle kompasretning på kortet. Bevæger bilsymbolet sig mod venstre på kortet,
kører bilen altså mod vest.
•
Bilsymbolet peger/"kører" altid opad på midterdisplayet. Kortet roterer under bilsymbolet
i forhold til, hvordan bilen svinger. Kompassymbolet viser i hvilken retning nord (N) er på
kortet, og i kompassets centrum vises, i hvilken retning bilens forende peger (i dette tilfælde NE = nordøst).
"Forkert" sprog på illustrationer
Hvor er jeg?
Tryk på kortets bilsymbol (blå trekant). Oplysninger vises direkte på kortet.
Tryk på trådkorset. Kortet justeres og følger
derefter bilsymbolet.
}}
9
INDLEDNING
||
Tegn i kompas
kompasretning
N
(North): Nord
NE
(NorthEast): Nordøst
E
(East): Øst
SE
(SouthEast): Sydøst
S
(South): Syd
SW
(SouthWest): Sydvest
W
(West): Vest
NW
(NorthWest): Nordvest
Målestokken vises ikke i 3D-tilstand.
2D-visning er beskrevet under den foregående
overskrift "Kørselsretning eller Nord opad på kortet".
Tryk hurtigt to gange med en
finger på midterdisplayet.
Rulle
Sæt en finger på kortet, stryg i
den ønskede retning, og slip.
Knib to fingre sammen på midterdisplayet, og spred dem
derefter.
10
Spred to fingre på midterdisplayet, og knib dem derefter
sammen.
Zoome ind
Gør kortet større som følger:
eller
Ved 3D-visning er bilens kørselsretning altid
opad på midterdisplayet. Kortet roterer under bilsymbolet i forhold til, hvordan bilen svinger.
eller
Zoome
2D- eller 3D-visning
Tryk på 2D/3D for at skifte mellem 2D- og 3D-visning.
Tryk en gang med to fingre
spredt på midterdisplayet.
Kompasset viser i hvilken retning nord (N) er på
kortet, og i kompassets centrum vises, i hvilken
retning bilens forende peger.
Zoome ud
Gør kortet mindre som følger:
Rullefunktionen er kun mulig
med kortet i maksimeret tilstand, ikke minimeret.
INDLEDNING
Skifte visning af overskrift
Finde tilbage til kortvisningen
Tryk her for at skifte kortoverskrift.
Knappen "Hjem"
Vælg mellem følgende visninger som overskrift
på kortet:
Menulinjen "Navigation"
•
Betegnelse for destination (Destination) og
ankomsttid (ETA1) eller resterende rejsetid
(RTA1)
Hvis føreren er "langt væk" i en anden del af
systemet, og hurtigt vil gå til kortvisningen, kan
denne metode anvendes:
eller
1.
Tryk på midterdisplayets knap "Hjem" (1).
•
2.
Hvis midterdisplayet derefter viser visningen
Hjem i stedet for kortvisningen, skal du
trykke let på den øverste menulinje
Navigation (2).
Betegnelse for den aktuelle position
(Position) og afstand til destinationen (Dist).
At skifte overskrift er kun muligt med kortet i
maksimeret tilstand, ikke minimeret.
For at gøre det lettere for brugeren at forstå illustrationerne og deres menuvalg og stier i tilknytning til instruktionernes tekster, angives illustrationens engelske ord i parentes umiddelbart
efter den relaterede tekst/sætning på instruktionsvejledningens aktuelle sprog.
"Forkert" sprog på illustrationer
Instruktionernes illustrationer er fælles for de fleste markeder og sprog, hvorfor teksten i dem primært er på engelsk.
1
Valget ETA – Estimated Time of Arrival eller RTA – Remaining Time to Arrival foretages i afsnittet "Indstillinger for ruten".
}}
11
INDLEDNING
||
Eksempel
Sti:
Indstillinger
Navigation
Trafik
(Settings > Navigation > Traffic)
Overskrift: Trafikbegivenheder (Traffic events)
Indstillinger:
• Ingen (None)
• Større (Major)
• Alle (All)
Relaterede oplysninger
•
•
12
Kortnavigation på førerdisplay (s. 42)
Indstillinger for Sensus Navigation (s. 42)
STEMMESTYRING
STEMMESTYRING
Stemmestyring
Stemmestyringssystemet gør det muligt for føreren at styre visse funktioner i medieafspilleren,
en Bluetooth-tilsluttet telefon, klimaanlægget og
Volvos navigationssystem* med stemmen.
Stemmekommandoer er en praktisk hjælp til
føreren, så føreren ikke distraheres og i stedet
kan koncentrere sig om kørslen og fokusere
opmærksomheden på vej- og trafiksituationen.
ADVARSEL
Føreren er altid i sidste ende ansvarlig for, at
køretøjet føres på en sikker måde, og at alle
gældende færdselsregler følges.
samme mikrofon som Bluetooth handsfree-systemet. Stemmestyringssystemets svar kommer fra
bilens højttalere. I nogle tilfælde vises også en
tekstmeddelelse på førerdisplayet. Funktionerne
styres med knapperne til højre på rattet, og indstillinger foretages via midterdisplayet.
Bruge stemmestyring
Grundlæggende vejledning til brug af stemmestyring.
Tryk på ratknappen til stemmefor at aktivere
styring
systemet og indlede en dialog
med stemmekommandoer.
Systemopdatering
Stemmestyringssystemet forbedres løbende.
Hente opdateringer for optimal funktionalitet, se
support.volvocars.com.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Bruge stemmestyring (s. 14)
Stemmestyring ved kortnavigation (s. 15)
Indstillinger for stemmestyring (s. 16)
Overvej følgende, når du kommunikerer:
•
Ved kommandoer - tal efter tonen, med normal stemme i normalt tempo.
•
Undgå at tale, når systemet svarer (systemet
kan ikke høre kommandoerne i dette tidsrum).
•
Undgå baggrundsstøj i kabinen ved at have
døre, ruder og soltag lukket.
Stemmestyring kan afbrydes ved at:
•
•
Stemmestyring sker i form af dialog med talte
kommandoer fra brugeren og verbalt svar fra
systemet. Stemmestyringssystemet bruger den
14
sige "Cancel".
foretage et langt tryk på ratknappen for
.
stemmestyring
For at fremskynde kommunikationen og springe
anmodningerne fra systemet over skal du trykke
på ratknappen for stemmestyring
, når
systemets stemme taler, og sige den næste kommando.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
STEMMESTYRING
Eksempel på stemmestyring
Tryk på
, sig "Call [Fornavn] [Efternavn]
[nummerkategori]": Ringer til den valgte kontakt fra telefonbogen, når kontakten har flere
telefonnumre (f.eks. hjem, mobil, arbejde). F.eks.:
Tryk på
•
, og sig "Call Robyn Smith Mobil".
Kommandoer/sætninger
Det er altid muligt at bruge følgende kommandoer:
•
"Repeat" – gentager den sidste stemmevejledning i den igangværende dialog.
•
•
"Cancel" – Afbryder dialogen.
"Help" – Starter en hjælpedialog. Systemet
svarer med kommandoer, der kan anvendes i
den aktuelle situation, en anmodning eller et
eksempel.
Kommandoer for specifikke funktioner er beskrevet under det respektive afsnit, f.eks. Stemmestyring af telefon.
Tal
Talkommandoer angives forskelligt, afhængigt af
hvilken funktion der skal styres:
•
Telefon- og postnumre skal siges individuelt, tal for tal, f.eks. nul tre en to to fire fire tre
(03122443).
•
Husnumre kan siges individuelt eller i
gruppe, f.eks. to to eller toogtyve (22). For
engelsk og hollandsk kan flere grupper siges
efter hinanden, f.eks. toogtyve toogtyve (22
22). For engelsk kan også "dobbelt" eller
"tredobbelt" bruges, f.eks. dobbelt nul (00).
Numre kan angives inden for intervallet
0-2300.
Stemmestyring ved kortnavigation
Frekvenser kan siges otteoghalvfems
komma otte (98,8), ethundredefire komma to
eller hundredefire komma to (104,2).
Stemmestyring er beskrevet i nærmere detaljer i
afsnittene "Stemmestyring", "Bruge stemmestyring" og "Indstillinger for stemmestyring".
Relaterede oplysninger
•
•
Stemmestyring (s. 14)
Indstillinger for stemmestyring (s. 16)
Med stemmestyring kan mange funktioner i navigationssystemet aktiveres ved at udtale ord.
Stemmekommandoer
Her er nogle eksempler på stemmekommandoer,
der er unikke for kortnavigation.
Tryk på ratknap
mandoer:
, og sig en af følgende kom-
•
"Navigation": Starter en navigationsdialog
og viser eksempler på kommandoer.
•
"Take me home" – Der foregår vejvisning til
Hjem-positionen.
•
"Go to [By]": Angiver en by som destination.
F.eks. "Kør til Göteborg".
•
"Go to [Adresse]": Angiver en adresse som
destination. En adresse skal indeholde byen
og gaden. F.eks. "Kør til Kungsgatan 5, Göteborg".
•
"Angiv [vejkryds]": Angiver et vejkryds som
destination. Søgning efter vejkrydset sker
inden for det søgeområde, der er angivet.
}}
15
STEMMESTYRING
||
•
•
•
Relaterede oplysninger
•
Displays og betjeningsknapper til kortnavigation (s. 7)
"Go to [kontakt]": Angiver en adresse fra
telefonbogen som destination. F.eks. "Kør til
Robyn Smith".
•
•
•
Stemmestyring (s. 14)
"Search [POI-kategori]" – Søger efter en
POI1-kategori (f.eks. restaurant), som altid
sorteres "omkring bilen". For at få listen sorteret langs ruten skal du sige "Langs ruten",
når listen med resultater vises.
•
"Angiv [land]/[stat]2, 3": Ændrer søgeområdet for navigation.
•
"Show favourites" – Viser favoritpositioner
på førerdisplayet.
•
"Clear itinerary": Sletter alle gemte delmål
og endemålet i en rejseplan.
•
"Repeat voice guidance": Gentager den
sidst udtalte vejvisning.
•
"Pause guidance": Holder pause i vejvisning på kortet.
•
"Resume guidance": Genoptager vejvisning på kortet efter pause.
•
"Turn off voice guidance": Slår stemmevejledning fra.
•
"Turn on voice guidance": Starter stemmevejledning, når den er slået fra.
1
2
3
16
"Go to [Postnummer]": Angiver et postnummer som destination. F.eks. "Kør til 123
45".
Brugeren kan vælge at ringe til POI'et eller angive det som destination.
For europæiske lande bruges "Lande" i stedet for "Stat".
For Brasilien og Indien skiftes søgeområde via midterdisplayet.
Bruge stemmestyring (s. 14)
Indstillinger for stemmestyring (s. 16)
Indstillinger for stemmestyring
Der kan foretages flere indstillinger for stemmestyringssystemet.
1.
Tryk på Indstillinger i topvisningen.
2.
Tryk på System
vælg indstillinger.
Stemmestyring, og
• Gentagelse af kommando
• Køn
• Talehastighed
Lydindstillinger
1. Tryk på Indstillinger i topvisningen.
2.
Tryk på Lyd Systemlydstyrker
Stemmestyring , og vælg indstillinger.
Skifte sprog
Stemmestyring er ikke mulig for alle sprog. Tilgængelige sprog for stemmestyring er markeret
med et ikon på listen over sprog .
Ændring af sproget har også indflydelse på
menu-, meddelelses- og hjælpetekster.
1.
Tryk på Indstillinger i topvisningen.
2.
Tryk på System
Sprog, og vælg sprog.
STEMMESTYRING
Relaterede oplysninger
•
•
•
Stemmestyring (s. 14)
Bruge stemmestyring (s. 14)
Stemmestyring ved kortnavigation (s. 15)
17
ANGIV DESTINATION
ANGIV DESTINATION
Generelt om angivelse af
destinationer
En destination kan angives på forskellige måder.
Der er følgende måder til at angive en destination:
•
•
•
•
•
•
•
Tryk på kortet
Fritekstsøgning og kortkoordinater
Senest valgte destinationer
Favoritpositioner fra biblioteket
Rejseplan og alternativ rute (s. 30)
Angiv destination direkte på kortet
Angiv destination direkte på kortet (s. 20)
En destination kan angives på forskellige måder.
At markere med fingeren på kortet er en af dem.
Angiv destination med fritekstsøgning
(s. 21)
I mange tilfælde er det lettere at rulle frem til den
ønskede position og trykke på den med fingeren.
•
Angiv destination med Seneste/Favoritter/
Bibliotek (s. 23)
•
•
Angiv destination med POI (s. 25)
Kontroller først, at kortvisningen er i dens maksimale position: Hvis denne knap ses på
skærmen, skal du trykke på den
for at maksimere kortbilledet.
Angiv destination med adresse (s. 26)
Gemte positioner i biblioteket
Fortsæt derefter som følger:
Adresse
1.
Rul frem til den ønskede position på kortet.
2.
Tryk og hold på positionen. Der oprettes et
ikon, og en menu vises.
Destination og delmål
Den første indstillede position bliver rejseplanens
destination.
Efterfølgende positioner bliver rejseplanens delmål.
En rejseplan med dens destination og delmål kan
efterfølgende nemt redigeres. Se afsnittet "Redigere rejseplan" i afsnittet "Rejseplan og alternativ
rute".
20
•
•
•
POI1
Vælg en af valgmulighederne via henvisninger
under overskriften "Destination og delmål", og
følg instruktionerne.
1
Relaterede oplysninger
POI: Point of interest kaldes også interessepunkt eller facilitet
ANGIV DESTINATION
3. Vælg Kør hertil (Go here) – vejvisning begynder.
Angiv destination med
fritekstsøgning
Slette ikonet
Hvis positionens ikon skal slettes:
En destination kan angives på forskellige måder.
Fritekstsøgning er en af dem.
•
Fritekstsøgning
Vælg Slet (Delete)
Justere ikonets placering
Hvis positionens ikon skal justeres:
1.
Marker ikonet med et kort tryk.
2.
Foretag et langt tryk på ikonet, træk den til
den ønskede position, og slip.
Relaterede oplysninger
•
Generelt om angivelse af destinationer
(s. 20)
Fritekstsøgning kan anvendes til søgning efter
det meste: F.eks. telefonnumre, postnumre,
gader, byer, koordinater og POI.
Med skærmens "tastatur" kan de fleste tegn skrives og anvendes til søgning efter destinationer.
For at få tastaturet frem:
1. Tryk på Skriv dest (Set
dest.) længst nede på skærmen. Kortbilledet skifter til søgning efter adresse.
2. Tryk derefter på dette symbol
øverst på skærmen. Fritekstsøgning med dens tastatur,
søgefelter og filtre åbnes.
2
Se information under overskriften "Oplysningskort på kortet".
1.
Indtast søgeord. Forslag til muligheder for
destinationer opføres i rækkefølge efter
afstand fra kortets bilsymbol.
2.
Vælg/marker de relevante forslag på listen.
Forslagets Infokort2 vises.
3.
Følg midterdisplayets instruktioner, og aktiver
vejvisning til destinationen.
}}
21
ANGIV DESTINATION
||
Tastatur
Tastaturets funktionstaster.
Filter – begrænser/filtrerer resultatlister.
Skjuler tasterne for at vise en større/længere
resultatliste. Tryk i redigeringsfeltet for at få
tastaturet tillbage.
Skifter mellem STORE (store bogstaver) og
SMÅ (små bogstaver) tegn
Skifter mellem bogstaver og tal/specialtegn
Mellemrum
Sletter tegn til venstre for markøren.
Skriveblok: "Skriv" det ønskede tegn med
fingeren på skærmens "skriveblok".
Tastaturet med ekstra funktioner er beskrevet i
nærmere detaljer i afsnittet "Bruge tastaturet på
midterdisplayet".
22
Filter
Nogle filtre bidrager til at forkorte resultatlisterne.
Filtre for resultatlister.
Hvilke filtre, der er tilgængelige, kan variere fra
gang til gang. Følgende filtre er tilgængelige:
• Langs ruten (Along route) – Viser kun resultater langs ruten på resultatlisten.
• Kun veje (Streets) – Viser kun gader/veje
på resultatlisten.
• Byer (Only cities) – Viser kun byer/byområder på resultatlisten.
Filtre for POI
Nederst på skærmen, under de tre filtre, vises
POI-kategorier i det aktuelle område.
POI filtreret fra den markerede kategori (2)
POI-kategorier (der kan være underkategorier i en POI-kategori).
Kun POI fra den markerede POI-kategori vises,
og kun filteret "Langs ruten" (Along route) kan
kombineres med POI.
ANGIV DESTINATION
Koordinater
En destination kan også angives med kortkoordinater.
•
Skriv f.eks. "N 58,1234 E 12,5678", og tryk
på Søg (Search).
Kompasretningen N, E, S og W kan skrives på
forskellige måder, f.eks. som følger:
N 58,1234 E 12,5678 (med mellemrum)
N58,1234 E12,5678 (uden mellemrum)
58,1234N 12,5678E (med kompasretning
efter koordinaterne)
58,1234-12,5678 (med bindestreg uden
kompasretning)
Det er lige korrekt at bruge punktum [.] og
komma [,].
Relaterede oplysninger
•
Generelt om angivelse af destinationer
(s. 20)
•
Displays og betjeningsknapper til kortnavigation (s. 7)
•
Oplysningskort på kortet (s. 33)
Angiv destination med Seneste/
Favoritter/Bibliotek
Seneste
En destination kan angives på forskellige måder.
At vælge fra lister er en af dem.
For at få disse lister frem:
1. Tryk på Skriv dest (Set
dest.) længst nede på skærmen. Kortbilledet skifter til søgning efter adresse.
2. Vælg derefter en af følgende lister øverst på
skærmen:
• Seneste (Recent)
• Favoritter (Favourites)
• Bibliotek (Library)
Efter et punkt på en liste er markeret, tilføjes det
som en destination med en af knapperne Start
navigation (Start navigation) eller Tilføj som
rutepunkt (Add as waypoint).
På denne liste samles udførte søgninger. Rul og
vælg.
Findes også som et menupunkt på førerdisplayet
og hentes med knapperne til højre på rattet, se
overskriften "Displays og betjeningsknapper til
kortnavigation".
}}
23
ANGIV DESTINATION
||
Favoritter
Bibliotek
BLÅ markør, der slukkes, når de er læst. Se mere
information i afsnittet "Gemme destinationer med
Send to car".
Med Redigér (Edit list) kan listens forskellige
positioner redigeres for Navn, Position, Internetadresse og Telefonnummer (maks. tre tlf.nr. pr.
position).
Relaterede oplysninger
I denne liste samles favoritpositioner fra
Bibliotek. Rul og vælg.
Her samles gemte positioner og rejseplaner. Den
senest gemte kommer øverst på listen.
En slettet position i Favoritter er altid tilbage i
Bibliotek, men så med "slukket" stjerne. Ønskes
den lagt tilbage til Favoritter, så gå til Bibliotek
og marker positionens stjerne igen.
Tryk på en positions "stjerne" for at markere/
fravælge den som favorit. En position med markeret/"udfyldt" stjerne vises også under overskriften "Favoritter".
Med Indstil hjemmeadresse (Set home
address) kan en ofte anvendt destination programmeres og anvendes. En indført Hjem-destination findes også som et menupunkt på førerdisplayet og hentes med knapperne til højre på
rattet, se overskriften "Displays og betjeningsknapper til kortnavigation".
En slettet position i Bibliotek bliver samtidig
slettet i Favoritter.
Med Redigér (Edit list) kan listen redigeres.
Biblioteket kan sorteres på forskellige måder:
•
•
•
•
Tilføjet (Added)
Navn (Name)
Afstand (Distance)
Modtaget (Received) – dette er et filter
Med Modtaget (Received) kan positioner sendt
til bilen med funktionen "Send to Car" filtreres
fra. Nye, ulæste positioner er forsynet med en
24
•
Gemme en destination "Send to Car"
(s. 26)
•
Displays og betjeningsknapper til kortnavigation (s. 7)
•
Generelt om angivelse af destinationer
(s. 20)
ANGIV DESTINATION
Angiv destination med POI
En destination kan angives på forskellige måder.
Angivelse af et POI3 er en af dem.
1. Tryk på Skriv dest (Set
dest.) længst nede på skærmen. Kortbilledet skifter til søgning efter adresse med dets
søgefelt.
2. Vælg derefter POI (POI)
øverst på skærmen.
Eksempler på POI.
Mange POI (f.eks. restauranter) har underkategorier (f.eks. kinesiske restauranter).
Forslag til POI opføres i rækkefølge efter afstand
fra kortets bilsymbol.
3
I afsnittet "Indstillinger for kortet" kan vælges,
hvilke POI der skal vises på kortet. Her vises alle
POI, der er tilgængelige i den aktuelle region.
Denne indstilling påvirker ikke søgning efter POI
som destinationer. Også fravalgte POI vises her
som alternative destinationer.
Relaterede oplysninger
•
Generelt om angivelse af destinationer
(s. 20)
•
Indstillinger for kortet (s. 43)
Nogle POI vises kun på kortet fra og med skala
1 km (1 mi).
OBS
•
Symboler for POI, antallet og varianter af
POI, er forskelligt fra marked til marked.
•
I forbindelse med opdatering af kortdata
kan der komme nye symboler, og andre
kan forsvinde. I menusystemet kan alle
symboler for det aktuelle kortsystem altid
hentes frem.
Filter
Når en rejseplan er aktiveret, og en IP-kategori er
bestemt, tilbydes et filter, der forkorter søgelisten
til kun POI'er langs ruten. Listen kan derefter sorteres.
• Langs ruten (Along route) – Viser kun resultater langs ruten på resultatlisten.
Med aktiveret filter kan listen sorteres efter Navn
(Name) eller Afstand (Distance).
Forslag til POI opføres i rækkefølge efter afstand
fra kortets bilsymbol.
POI = Point of interest – kan også kaldes "facilitet" eller "interessepunkt".
25
ANGIV DESTINATION
Angiv destination med adresse
En destination kan angives på forskellige måder.
Angivelse af adresse er en af dem.
Tryk på Skriv dest Set dest.
længst nede på skærmen.
Kortbilledet skifter til søgning
efter adresse med dets søgefelt.
Vælg et tilgængeligt redigeringsfelt og indtast
med midterdisplayets tastatur:
Gemme en destination "Send to
Car"
•
•
•
•
•
En destination kan gemmes på forskellige
måder. At bruge funktionen "Send to Car" (Send
to Car) er en af dem.
Land (Country)/Stat/Provins
By (City)/Område/Postnr.
Adresse (Address)
Nummer (Number)
Vejkryds (Junction)
Relaterede oplysninger
•
Generelt om angivelse af destinationer
(s. 20)
•
Oplysningskort på kortet (s. 33)
Send to Car (Send til bilen) er en funktion, der
gør det muligt at tilføje en destination/position til
bilens navigationssystem via en computer.
Funktionen Send to Car kan også udføres med
en mobiltelefon via Volvos tjeneste VOC (Volvo
On Call). VOC kan også bruges, hvis der skal
sendes en destination/position til bilen fra VOCcentret.
Eksempler på søgefelter. De kan variere, alt efter marked/region.
Bemærk, at de beskrevne søgemuligheder ikke
er tilgængelige for alle markeder/regioner. Skærmen viser kun søgemuligheder for det aktuelle
søgeområde.
26
Marker den ønskede position, og vælg "Send this
location to car".
ANGIV DESTINATION
Bemærk, at den procedure, der er vist her, kun er
et eksempel fra en af flere leverandører af korttjenester.
Mere information om yderligere leverandører og
andet om funktionen Send to Car kan findes på
Volvo Cars supportside (support.volvocars.com).
Relaterede oplysninger
Indtast VIN-nr. eller Volvo-ID, og vælg "Send".
1.
Opret forbindelse til internettet (here.com).
En korttjeneste åbnes
2.
Opret forbindelse til internettet. En korttjeneste åbnes
3.
Markere den ønskede position
4.
Vælg "Send this location to car"
5.
Indtast bilens VIN-nummer eller Volvo-ID
6.
Vælg "Send". Positionen sendes til bilens
biblioteksliste, hvor den vises med en blå
markør.
•
Angiv destination med Seneste/Favoritter/
Bibliotek (s. 23)
•
Generelt om angivelse af destinationer
(s. 20)
I bilen gøres føreren derefter med et tændt symbol på midterdisplayet opmærksom på, at en
destination/position er blevet sendt til bilen. Tryk
på symbolet, så viser et infokort oplysninger om
indholdet med mulige alternativer.
27
REJSEPLAN OG RUTE
REJSEPLAN OG RUTE
Rejseplan og alternativ rute
eller
Det er muligt under den igangværende vejvisning at se på rejseplanen eller se, om der er
alternative ruter.
•
Vælg Slet tur (Clear itinerary), og bekræft
valget for at slette hele rejseplanen.
Vise alternativ rute
Vise rejseplan
Føreren kan på ethvert tidspunkt under den
igangværende vejvisning se, om der er alternative
ruter. Gør sådan:
For at se/vise rejseplanen:
•
Vælg en af rejseplanens rækker, og følg
anvisningerne.
Slette rejseplan
Hele rejseplanen eller enkelte delmål kan slettes:
•
Tryk på Position: (Position:) eller
Destination: (Destination:) Den aktuelle rejseplan vises.
1.
Rediger rejseplan
Rejseplanen kan justeres:
•
30
Vælg enkelte delmål i rejseplanen, og følg
anvisningerne.
Tryk på Position: (Position:) eller
Destination: (Destination:) Den aktuelle rejseplan vises.
REJSEPLAN OG RUTE
4.
Tryk derefter på kortet. Den opdaterede rute
vises på kortet, og vejvisning genoptages.
Se også "Alternative ruter" i afsnittet "Indstillinger for ruten".
Vejvisingspunkter i rejseplanen
En liste med rejseplanens kommende vejvisingspunkter hjælper føreren med at planlægge/"se"
kommende manøvrer i god tid.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
2.
Vejvisingspunkter i rejseplanen (s. 31)
Vælg omvej (s. 34)
Oplysningskort på kortet (s. 33)
Indstillinger for ruten (s. 46)
Tryk på Alternative
ruter (Summary). Så vises (i givet fald) alternative ruter for den resterende del af rejseplanen.
Rejseplanens vejvisingspunkter
En liste med rejseplanens vejvisingspunkter på
kortet, når en rejseplan aktiveres.
Listen kan udvides med et tryk på "Ned"-pilen
. Et tryk på "Op"-pilen
minimerer
listen.
Det næste vejvisingspunkt ligger altid øverst på
listen.
3.
Vælg en af valgmulighederne:
• Eco (Eco)
• Hurtig (Fast)
• Natur (Scenic)
Med et tryk på en af listens vejvisingspunkter rulles kortet frem til den relaterede position. Et
efterfølgende tryk på kortets "trådkors" (under
2D/3D-knappen) nulstiller kortet til vejvisningsvisning, hvor kortet følger bilen.
}}
31
REJSEPLAN OG RUTE
||
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
Vælg omvej (s. 34)
POI langs ruten
En liste med POI langs ruten kan hentes.
Rejseplan og alternativ rute (s. 30)
En liste viser derefter de aktuelle POI-kategorier,
f.eks. ved en frakørsel eller et serviceområde.
1.
Vælg den ønskede kategori, så åbnes en ny
liste, nogle gange med underkategorier.
2.
Fortsæt med at "zoome ind", indtil der kan
vælges enkelte POI'er.
3.
Marker et POI på listen, så vises dets oplysningskort.
4.
Vælg en af oplysningskortets valgmuligheder,
og følg vejledningen.
Oplysningskort på kortet (s. 33)
Indstillinger for ruten (s. 46)
De opregnede alternativer opføres ud fra afstanden fra kortets bilsymbol – øverst på listen er det
nærmeste.
1. Tryk på "Forude" (Ahead).
2. Tryk derefter her for at få oplysninger om POI langs
ruten.
32
Relaterede oplysninger
•
Angiv destination med POI (s. 25)
REJSEPLAN OG RUTE
Trafikforstyrrelser langs ruten
En liste med trafikforstyrrelser langs ruten kan
hentes.
For at se information om en specifik trafikforstyrrelse:
•
Vælg på listen. Information om forstyrrelsen
specificeres.
Oplysningskort på kortet
Hvert ikon på kortet for destinationer, delmål
eller favoritter har et oplysningskort, som åbnes
ved at trykke på ikonet.
Med valget Undgå (Avoid) gives vejvisning via en
alternativ rute.
Via ikonets Infokort kan føreren se aktuelle
oplysninger for det respektive ikon.
Relaterede oplysninger
Oplysningskortets information og mulige alternativer varierer afhængigt af, hvilken type ikon, det
er.
•
•
Trafikinformation (s. 38)
Indstillinger for trafik (s. 48)
1. Tryk på "Forude" (Ahead).
Eksempel på oplysningskort for et POI.
2. Tryk derefter på "Traffic" for at få oplysninger om trafikforstyrrelser langs ruten.
}}
33
REJSEPLAN OG RUTE
||
I dette eksempel med et markeret POI kan føreren bl.a. vælge:
Vælg omvej
• Start navigation (Go here) – positionen
Hvis føreren ønsker at undgå rutens nærmeste
del, f.eks. fordi vejen er lukket, kan funktionen
Omvej vælges.
• Tilføj som rutepunkt (Add as waypoint) –
Omvej
gemmes som destination
positionen gemmes som delmål
• Gem (Save) – positionen gemmes i biblioteket, se information i afsnittet "Angiv destination med Seneste/Favoritter/Bibliotek".
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
Rejseplan og alternativ rute (s. 30)
Omvej med dens oplysninger vises.
Vejvisingspunkter i rejseplanen (s. 31)
2.
Vælg omvej (s. 34)
Indstillinger for ruten (s. 46)
Angiv destination med Seneste/Favoritter/
Bibliotek (s. 23)
Knap for "Omvej" (Detour).
1.
Hvis forslaget accepteres: Tryk på skiltet
med oplysninger om omvejen.
Hvis forslaget ikke accepteres: Tryk på Xknappen (Cancel), hvorefter vejvisning vil
vende tilbage til den aktuelle rute.
Tryk på knappen for Omvej (Detour). En
alternativ kørestrækning med information om
dens længere/kortere strækning, og beregnet rejsetid, vises på kortet.
Almindeligt foreslås kun en kort omvej med
hurtig tilbagevenden til den oprindelige rejseplans rute.
Omvejen er aktiveret.
34
REJSEPLAN OG RUTE
3.
Efter forslaget er blevet accepteret, genoptages vejvisning, og nu med omvejen valgt som
rute.
Et alternativ til funktionen Omvej Detour er at
vælge en anden vej og afvige fra rejseplanens
rute. Systemet opdaterer så ruten automatisk, og
fortsætter med at vise vej til destinationen ad den
mest egnede rute.
I afsnittet "Rejseplan og alternativ rute" beskrives
en anden måde til at vælge en alternativ rute.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
Indstillinger for ruten (s. 46)
Vælg omvej (s. 34)
Rejseplan og alternativ rute (s. 30)
Oplysningskort på kortet (s. 33)
35
TRAFIKINFORMATION
TRAFIKINFORMATION
Trafikinformation
Navigationssystemet fortsætter med at modtage
udsendelser med informationer om trafikhændelser og trafikstrøm.
OBS
Trafikinformation er ikke tilgængelig i alle
regioner/lande.
Dækningsområderne for trafikinformation
udvides løbende.
I afsnittet "Indstillinger for trafik" kan føreren
vælge nogle indstillinger.
Direkte på kortet
Trafikforstyrrelser af typen tæt og langsom trafik,
vejarbejde, trafikulykker og lign. vises med forskellige symboler på kortet.
Udvidet trafikinformation (RTTI)4
I en forbundet bil kan udvidet trafikinformation
modtages via internettet med RTTI.5.
For større trafikforstyrrelser vises også dens
omfang med en RØD linje ved siden af vejen,
f.eks. ved vejarbejde. Linjen angiver samtidigt, for
hvilken retning forstyrrelsen gælder. Hvis forstyrrelsen vedrører begge kørselsretninger, er vejstrækningen markeret med en linje på begge
sider.
•
Tryk på trafikforstyrrelsens symbol. Et oplysningskort vises.
Disse oplysninger kan f.eks. omfatte trafikforstyrrelsens placering med vejnavn/vejnummer og
forstyrrelsens art/omfang/varighed.
Hvis forstyrrelsen ligger på ruten, kan punktet
Undgå vælges. Systemet beregner så en anden
rute.
Udvidet trafikinformation (RTTI)1
I en forbundet bil kan udvidet trafikinformation
modtages via internettet med RTTI2.
Relaterede oplysninger
Eksempel på trafikinformation.
1 Gælder visse markeder.
2 RTTI = Real Time Traffic
4 Gælder visse markeder.
5 RTTI = Real Time Traffic
38
Information (Real Time Traffic Information)
Information (Real Time Traffic Information)
•
•
•
Indstillinger for trafik (s. 48)
Udvidet trafikinformation (RTTI) (s. 38)
Trafikforstyrrelser langs ruten (s. 33)
Trafikinformation om hændelser og trafikstrøm
indsamles kontinuerligt fra mobilapps, offentlige
myndigheder og GPS-data fra køretøjer. Når en
TRAFIKINFORMATION
bil anmoder om trafikstrømsinformation, efterlades anonyme data om trafikstrømmen ved bilens
position, hvilket bidrager til tjenestens funktion.
De anonyme data sendes kun, når RTTI er aktiveret.
Aktuelle trafikforhold vises for motorveje, større
veje og landeveje, og visse ruter gennem bykerner.
Aktivere/deaktivere
Bilen skal være forbundet til internettet, for at
RTTI kan bruges.
1.
Tryk på Indstillinger i topvisningen.
2.
Tryk på Navigation Trafik, og vælg indstilling for forbundet trafikinformation:
Mængden af trafikinformation, der vises på kortet,
afhænger af afstanden fra bilen, og vises kun
inden for ca. 100 km fra bilens position.
Tekst og symboler på kortet vises som sædvanligt, og trafikstrømmen viser, hvor hurtigt trafikken
bevæger sig på en vej i forhold til vejens hastighedsgrænse. Trafikstrømmen vises på kortet på
hver side af vejen med en farvet linje pr. kørselsretning:
•
•
•
Grøn – ingen forstyrrelser.
Gul – langsom trafik.
Rød – trængsel/overbelastning/ulykke.
•
Afkryds feltet – RTTI aktiveres og erstatter
almindelig trafikinformation.
•
Fjern markeringen i feltet – RTTI deaktiveres, og almindelig trafikinformation aktiveres.
Hvis bilens internetforbindelse afbrydes, når RTTI
er aktiveret, vil almindelig trafikinformation blive
aktiveret automatisk. Hvis internetforbindelse
genetableres, så genaktiveres RTTI.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Trafikinformation (s. 38)
Indstillinger for trafik (s. 48)
Trafikforstyrrelser langs ruten (s. 33)
OBS
Trafikinformation er ikke tilgængelig i alle
regioner/lande.
Dækningsområderne for trafikinformation
udvides løbende.
39
INDSTILLINGER
INDSTILLINGER
Kortnavigation på førerdisplay
Indstillinger for Sensus Navigation
En aktiveret rejseplan vises automatisk på førerdisplayet.
Brugeren kan ved at foretage nogle indstillinger
vælge, hvordan rute og andre oplysninger skal
præsenteres.
Kortnavigation kan præsenteres på forskellige
måder. Brugeren har mulighed for at vælge nogle
indstillinger for at tilpasse kortet på skærmen.
Gør som følger for at komme til indstillingerne:
Her aktiveres/deaktiveres kortvisning på førerdisplayet.
Sti:
Førerdisplay1.
Føreren kan vælge at få navigationsoplysninger
på førerdisplayet, selv om en rejseplan ikke er
aktiveret. Med en aktiveret rejseplan vises kortet
automatisk på førerdisplayet.
(Settings > My car > Displays > Driver display
centre area > Driver display options)
Marker dér punktet Vis navigation (Show
navigation even if no route is set).
Relaterede oplysninger
•
•
1
42
Kortet vises kun med 12"-førerdisplay.
Træk topvisningen ned fra skærmens øverste
del.
2.
Vælg dér følgende sti:
Indstillinger
Indstillinger My Car Displays
Baggrund på førerdisplay Alternativer for
førerdisplay
•
1.
Indstillinger for Sensus Navigation (s. 42)
Displays og betjeningsknapper til kortnavigation (s. 7)
Navigation
Rute
INDSTILLINGER
Der kan udføres indstillinger inden for følgende
områder:
• Kort (Map) – håndterer kortets indhold og
Indstillinger for kortet
Her vælges der indstillinger for, hvordan kortet
skal vises på skærmen.
udseende.
• Rute (Route) – håndterer visning og beregning af rute.
• Trafik (Traffic) – håndterer information om
trafikforstyrrelser.
Der kan udføres indstillinger inden for følgende
områder:
•
•
•
•
•
Format for position (Position format)
Kortdesign (Map design)
POI (POI)
Favoritter (Favorites)
Hastighedskameraer2 (Speed cameras)
• Vejvisning (Guidance) – håndterer vejvisning.
• System (System) – information om software
og kortopdatering.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
•
Indstillinger for kortet (s. 43)
Kortnavigation på førerdisplay (s. 42)
Indstillinger for ruten (s. 46)
Indstillinger for trafik (s. 48)
Indstillinger for vejvisning (s. 49)
Indstillinger for systemet (s. 49)
Indstillinger
Navigation
Kort
(Settings > Navigation > Map)
2
Funktionen er ikke tilgængelig på alle markeder.
}}
43
INDSTILLINGER
||
Følgende illustration viser de to alternativer:
Positionsformat
Positionsformat
Ved Format for position vælges, om den aktuelle position skal betegnes/vises på kortet efter
adresse eller koordinater:
• Adresse (Address)
• Koordinater og højde (Coordinates and
altitude)
Følgende illustration viser de to alternativer:
Ved Format for position vælges, om den aktuelle position skal betegnes/vises på kortet efter
adresse eller koordinater:
• Adresse
• Koordinater og højde
44
INDSTILLINGER
Kortdesign
POI
Med Kortdesign vælges, hvordan kortets farver
skal vises:
Vælg her, hvilke POI der skal vises på kortet. Der
er to muligheder i hver kategori. Enten kan du
vælge, at alle POI'er i en kategori vises, f.eks.
"Transportmidler".
• Dag (Day) – lyse farver.
• Nat (Night) – mørke farver for at bibeholde
nattesyn.
• Auto (Automatic) – Systemet skifter mellem
Eller åbn kategorien med symbolet ">", og vælg
derefter hvilke underkategorier, der skal vises
eller ej.
POI-underkategorier.
•
Vælg hvilke POI-kategorier, der skal vises på
kortet, og forlad menuen med et tryk på
Tilbage (Back) eller Luk (Close).
Se mere information under overskriften "Angiv
destination med POI".
Dag og Nat, alt efter lyset i kabinen.
POI-hovedkategorier.
}}
45
INDSTILLINGER
||
Favoritter
Fartkameraer3
Indstillinger for ruten
Her vælges indstillinger for, hvordan ruten skal
beregnes.
Vælg, om Favoritter skal vises på kortet:
•
Ja/Nej
Se mere information i afsnittet "Angiv destination
med Seneste/Favoritter/Bibliotek".
Vælg, om Hastighedskameraer skal vises på
kortet:
•
Ja/Nej
Relaterede oplysninger
•
•
•
Indstillinger for Sensus Navigation (s. 42)
Angiv destination med Seneste/Favoritter/
Bibliotek (s. 23)
Angiv destination med POI (s. 25)
Sti:
Indstillinger
Navigation
(Settings > Navigation > Route)
3 Funktionen
46
er ikke tilgængelig på alle markeder.
Rute
INDSTILLINGER
Der kan udføres indstillinger inden for følgende
områder:
Standardtype for rute
Vælg den standardtype rute, der foretrækkes:
• Afgift f. stærkt trafikeret område
•
•
•
•
•
•
• Eco (Eco)
• Natur (Scenic)
•
•
•
•
Ruteindlæring (Route learning)
Alternative ruter (Alternative routes)
Standardrutetype (Default route type)
Undgå (Avoid))
Format for ankomsttid (Arrival time format)
Indlæring af rute
Vælg, om dataindsamling for at optimere beregning af en rute skal tillades:
•
Hurtig (Fast)
Det er også muligt at vælge en alternativ rute
under igangværende kørsel, se afsnittet "Rejseplan og alternativ rute".
Undgå
(Congestion charging zone)
Biltog (Car train)
Færge (Ferry)
Vej (Highway)
Betalingsveje (Toll roads)
Tidsformat
Vælg, hvordan ankomsttid skal angives:
• ETA5 – Forventet tidspunkt for ankomst til
destinationen
• RTA6 – Resterende rejsetid til destinationen
Ja/Nej
Tidsangivelsen gælder for destinationens tidszone.
Alternative ruter
Relaterede oplysninger
•
•
Vælg, om tre alternative ruter skal vises, før vejvisning begynder:
•
4
5
6
Ja/Nej
Indstillinger for Sensus Navigation (s. 42)
Rejseplan og alternativ rute (s. 30)
Marker et eller flere alternativer, som automatisk
skal undgås ved beregning af en rute:
• Tunnel (Tunnel)
• Landegrænse4 (Country border)
Ikke for alle markeder/regioner.
ETA – Estimated Time of Arrival
RTA – Remaining Time to Arrival
47
INDSTILLINGER
Indstillinger for trafik
Her vælges indstillinger for, hvordan trafikrelateret information skal vises på kortet.
Trafikhændelser
Bestem, hvilke trafikhændelser der skal vises på
kortet og anvendes ved ruteberegning. Vælg en
af følgende muligheder:
• Ingen (None)
• Større (Major)
• Alle (All)
Trafikstrøm
Bestem, om fri trafikstrøm skal vises på kortet
med grønne linjer. Vælg:
•
Ja/Nej
Orange eller røde linjer bestemmes af den aktuelle trafiksituation og kan ikke fravælges.
Sti:
Indstillinger
Navigation
Trafik
(Settings > Navigation > Traffic)
Der kan udføres indstillinger inden for følgende
områder:
• Trafikbegivenheder (Traffic events)
• Frit flydende trafik (Traffic flow)
• Undgå trafikproblemer (Avoid traffic
events)
• Trafikudbyder: %s (Traffic provider:)
48
Undgå trafikproblemer
Bestem, om systemet automatisk skal undgå trafikproblemer langs ruten. Vælg en af følgende
muligheder:
• Aldrig (Never)
• Spørg (Ask)
• Altid (Always)
Ved beregning af rute tager systemet hensyn til
det valg, føreren har foretaget. Det, føreren kan
"bekræfte", er de valg, der følger i løbet af turen.
Trafikkilde:
Her vises hvilken kilde, der bruges til trafikinformation.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
Indstillinger for Sensus Navigation (s. 42)
Trafikforstyrrelser langs ruten (s. 33)
Trafikinformation (s. 38)
Udvidet trafikinformation (RTTI) (s. 38)
INDSTILLINGER
Indstillinger for vejvisning
Her vælges indstillinger for, hvordan vejvisning
skal præsenteres.
bede om den aktuelle stemmevejledning en
gang.
• Lav (Low) – Kun én meddelelse pr. vejvisingspunkt.
Indstillinger for systemet
Her vises oplysninger om opdatering af software
og kortdata.
• Moderat (Moderate) – Op til tre meddelelser
pr. vejvisingspunkt, med begrænsede oplysninger.
• Fuld (Full) – Op til fire meddelelser pr. vejvisingspunkt og alle tilgængelige oplysninger.
POI langs ruten
Vælg, om POI'er langs rute skal vises på kortet:
•
Ja/Nej
Listen vises automatisk, når du kører på motorvejen. Se mere information i afsnittet "POI langs
ruten".
Sti:
Relaterede oplysninger
Indstillinger
Navigation
Vejvisning
(Settings > Navigation > Guidance)
Der kan udføres indstillinger inden for følgende
områder:
• Stemmevejvisning (Guidance level)
• POI'er langs rute (POI along route)
Niveau for stemmevejledning
Bestem mængden af information i stemmevejledningen, vælg en af følgende muligheder:
• Ingen (None) – Ingen automatisk stemmevejledning, men mulighed for manuelt at
•
•
Indstillinger for Sensus Navigation (s. 42)
POI langs ruten (s. 32)
Sti:
Indstillinger
Navigation
System
(Settings > Navigation > System)
Softwareversion
Her vises oplysninger om navigationssystemets
basiskort.
• Basiskortversion (Base Map Version) –
F.eks. 00.20.00.18
Se mere information under overskriften "Opdatering af navigationssoftware" i afsnittet "Opdatering af kortdata med MapCare".
}}
49
INDSTILLINGER
||
Kortdata
Her vises oplysninger om navigationssystemets
kortdata med genveje til opdateringer.
• Kortinformation (Map information) – Håndter kort, opdateringer, og vælg favoritregion.
Relaterede oplysninger
•
•
50
Indstillinger for Sensus Navigation (s. 42)
Opdatering af kortdata med MapCare
(s. 52)
KORT- OG SYSTEMINFORMATION
KORT- OG SYSTEMINFORMATION
Opdatering af kortdata med
MapCare
Ejere af Volvo Sensus Navigation kan opdatere
navigationsenhedens kortdata via internettet.
Generelt om opdatering
Opdatering kan udføres direkte til bilen med
fjernopdatering via en mobiltelefonforbindelse
eller via en computer med en USB-hukommelse.
Bilens kort er opdelt i en række faste regioner.
Ved opdatering af kortdata er det ikke nødvendigt
at opdatere alle regioner. Føreren kan vælge at
opdatere kun én bestemt region, eller flere regioner.
En eller nogle regioner kan opdateres via bilens
egen internetforbindelse. Hvis derimod et stort
antal regioner eller hele kortet skal opdateres,
kan den samlede mængde kortdata være så stor,
at opdatering via en computer og en USBhukommelse bliver meget lettere.
OBS
Hvis en rejseplan strækker sig over flere
regioner, skal alle disse have det samme versionsnummer. Ellers er der mulighed for, at en
beregnet rute kan blive vejvist via en uventet
strækning.
52
Opdatering af kortstruktur
Nogle gange skal et korts struktur ændres. Det
sker, hvis der skal tilføjes en region, eller når en
stor region opdeles i mindre regioner. Når dette
er sket, vil forsøg på opdatering af en enkelt
region via den normale procedure mislykkes, og
en meddelelse viser årsagen.
I stedet skal hele kortet installeres på ny, hvilket
gøres via en USB-hukommelse. For yderligere
oplysninger, se Volvo Cars supportside
(support.volvocars.com) eller kontakt en Volvoforhandler.
Opdatering af navigationssoftware
Ud over kortdataene er også navigationssystemets egen software under konstant udvikling og
opdateres regelmæssigt. Det kan betyde, at de
hentede kortdata i nogle tilfælde ikke er understøttet af navigationssoftwaren. I så fald vises en
meddelelse om, at også navigationssoftwaren
skal opdateres. Det kan gøres hos en Volvo-forhandler.
Se mere information under overskriften "Softwareversion" i afsnittet "Systemindstillinger".
Opdatering via fjernopdatering eller
USB
For information om, hvordan du opdaterer kortene, se afsnittene "Opdatering af kortdata via
fjernopdatering" og "Opdatering af kortdata via
PC og USB".
Ofte stillede spørgsmål
Spørgsmål
Svar
Er det
muligt at
ændre platform for
kortdata,
f.eks. fra
Europa til
Nordamerika?
Ja, med visse undtagelser. Kontakt en Volvo-forhandler for
aktuelle oplysninger.
Hvor lang
tid tager det
at hente en
kortopdatering?
Det afhænger af kortfilens/filernes størrelse og forbindelsens båndbredde. Oplysninger
om opdateringens størrelse
(MB) vises på skærmen.
Hvor stor er
en opdatering?
Det er markedsafhængigt.
Nærmere oplysninger er angivet på det respektive markeds
kort, se Volvo Cars supportside
(support.volvocars.com).
Intet af
dette med
opdatering
virker. Hvad
skal jeg
gøre?
Prøv på Volvo Cars supportside
(support.volvocars.com) eller
kontakt en Volvo-forhandler.
KORT- OG SYSTEMINFORMATION
Relaterede oplysninger
•
Opdatering af kortdata via fjernopdatering
(s. 53)
•
Opdatering af kortdata via PC og USB
(s. 54)
•
•
•
•
Fejlfinding for Sensus Navigation (s. 56)
Ophavsret for kortnavigation (s. 60)
Opdatering af kortdata via
fjernopdatering
Hentning af kortdata fra internettet
Hentning håndteres via
Fjernopdateringstjeneste på
midterdisplayets applikationsvisning.
Før der udføres fjernopdatering via en mobiltelefonforbindelse, er der nogle detaljer, som skal
ordnes.
Forberedelser
Licensaftale for kortnavigation (s. 58)
1.
Åbn appen Fjernopdateringstjeneste fra
appvisningen.
> Et hentningsprogram startes, og et ikon i
knappen Kort viser, hvor mange opdateringer der er tilgængelige.
2.
Tryk på knappen Kort for at vise en liste over
tilgængelige opdateringer.
3.
Marker den aktuelle region. Tryk på pil ned
for at få oplysninger om den aktuelle version
af kortdata, eller tryk på Installér (Install) for
at se, om der er en nyere version.
Indstillinger for systemet (s. 49)
Principper for fjernopdateringen.
Forbindelse
Bilen forbindes via Bluetooth, Wi-Fi eller kabel,
der er tilsluttet til USB-indgangen, eller med
bilens indbyggede modem. Status for forbindelse
vises med et symbol på midterdisplayets statuslinje.
For yderligere oplysninger, se Volvo Cars supportside (support.volvocars.com), eller kontakt en
Volvo-forhandler.
Se information/beskrivelse i afsnittene "Forbinde
bil" og "Forbundet bil" i instruktionsvejledningen.
}}
53
KORT- OG SYSTEMINFORMATION
||
Hjemmeregion
Føreren kan vælge en hjemmeregion, og at få
den opdateret automatisk. Gør sådan:
1.
Marker den aktuelle region. Tryk på pil ned
for at udvide regionen.
2.
Tryk på knappen Vælg som hjemegn.
3.
Hvis der ønskes automatisk opdatering, skal
du trykke på knappen Auto opdater:.
Opdatering af kortdata via PC og
USB
Før opdatering via en USB-hukommelse er der
nogle detaljer, som skal ordnes.
Forberedelser
Automatisk opdatering kan kun vælges, hvis
funktionen "Søgning i baggrunden efter opdateringer af software" er aktiveret, se afsnittet
"Systemopdateringer".
Relaterede oplysninger
•
Opdatering af kortdata med MapCare (s. 52)
Principper for opdatering via computer og USB-hukommelse.
USB-hukommelse
Der kræves følgende, for at en USB-hukommelse
kan håndtere en opdatering:
54
Parameter
Krav
USB-standard
(1.0/2.0/3.0):
Mindst 2.0
Filsystem
(Ext2/NTFS/
FAT32):
FAT32
Kapacitet
(8/16/32/64
GB):
Kortfilernes størrelse er
markedsrelaterede. Se filstørrelsen under "Nærmere
oplysninger" for det respektive marked på Volvo Cars
supportside
(support.volvocars.com).
KORT- OG SYSTEMINFORMATION
Aktuel kortversion
Eksempler på regioner i kortdata. Tryk på pil ned for at få
flere oplysninger.
Eksempel på region. Et tryk på "Angiv som hjemmeregion" (Set as home region) gør den til hjemmeregion.
Først skal du finde ud af, hvilken version af kortene, der er i bilen, før hentning af kortdata påbegyndes. Det kan gøres på denne måde:
Åbn appen Fjernopdateringstjeneste fra
appvisningen.
> Et hentningsprogram startes, og et ikon i
knappen Kort viser, hvor mange opdateringer der er tilgængelige.
Overførsel af kortdata fra USB til bilen
2.
Tryk på knappen Kort for at vise en liste over
tilgængelige opdateringer.
3.
Marker den aktuelle region. Tryk på pil ned
for at få oplysninger om den aktuelle version
af kortdata, eller tryk på Installér (Install) for
at se, om der er en nyere version.
For ikke at risikere, at startbatteriet tømmes
under opdateringen, bør en batterioplader tilsluttes. En opdatering kan også foretages under
kørslen.
1.
Hentning af kortdata fra internettet til
USB-hukommelse
Fra en computer med internet oprettes forbindelse til Volvo Cars supportside
(support.volvocars.com), og instruktionerne på
computerens skærm følges.
1.
Tryk på "Nærmere oplysninger" for den
region, der skal opdateres.
2.
Der vises et kortbillede med oplysninger om
de nyeste kortdata for regionen. Bekræft, at
de er nyere end dem i bilen.
3.
Forbind en USB-hukommelse til computeren,
og hent opdateringen til USB-hukommelsen.
Generelt
En overførsel kan tage 30-60 minutter, afhængigt af kortdataenes størrelse, og skal udføres
med aktiveret navigations-/infotainmentsystem.
Under en igangværende opdatering af en fuldstændig kortdatabase er følgende funktioner i
infotainmentsystemet ikke tilgængelige eller
begrænsede:
•
•
•
Navigation
Stemmekommando
Information/medier gemt på harddisken
Den nødvendige tid til opdateringen varierer,
afhængigt af kortdataenes størrelse og forbindelsens båndbredde.
}}
55
KORT- OG SYSTEMINFORMATION
||
Opdatere
1. Aktiver navigationssystemet som beskrevet i
det foregående afsnit "Aktuel kortversion".
2.
Forbind USB-hukommelsen til bilens USBstik.
3.
Navigationssystemet registrerer automatisk,
at en opdatering er tilgængelig. Derefter
viser skærmen under opdateringen, hvor
meget af processen der er tilbage regnet i
%.
For at starte opdateringen skal føreren trykke
på Bekræft, eller på Annuller for at afbryde
den.
4.
Tryk på Bekræft - Opdateringen starter og
oplysninger om, hvordan processen skrider
frem, vises på midterdisplayet.
5.
Skærmen viser, når overførslen er udført.
Træk derefter USB-hukommelsen ud.
6.
56
Kontroller, at de rigtige kortdata er blevet
overført til bilen ved at gentage de trin, der er
beskrevet under den forrige overskrift
"Aktuel kortversion".
Fejlfinding for Sensus Navigation
Afbrydelse
Hvad sker der,
hvis...
Svar
...infotainmentsystemet slukkes
under en igangværende opdatering?
Processen holder pause
og fortsætter automatisk
dér, hvor den blev afbrudt,
når systemet aktiveres
igen, f.eks. ved motorstart.
...USB-hukommelsen trækkes ud,
før opdateringen
er klar?
Processen sættes på
pause og genoptages
automatisk, hvor den blev
afbrudt, når USB-hukommelsen forbindes til bilen
igen.
Ved afbrydelse under opdatering vises altid en
forklarende tekstmeddelelse på midterdisplayet.
For yderligere oplysninger, se Volvo Cars supportside (support.volvocars.com), eller kontakt en
Volvo-forhandler.
Relaterede oplysninger
•
Opdatering af kortdata med MapCare (s. 52)
Her følger eksempler på forhold, der kan opfattes, som om navigationssystemet ikke fungerer,
som det skal.
Bilens position på kortet er forkert
Navigationssystemet viser bilens position med en
præcision på ca. 20 meter.
Ved kørsel på veje der løber parallelt med en
anden vej, slangebugtede veje, veje i flere plan,
og efter kørsel over en lang afstand uden særlige
sving er der større sandsynlighed for fejl.
Høje bjerge, bygninger, tunneller, viadukter, veje
med overføring mv. påvirker systemets modtagelse af satellitsignaler negativt, så nøjagtigheden ved beregningen af bilens position kan forringes.
Systemet beregner ikke den hurtigste/
korteste rute
Ved beregning af ruten tages hensyn til flere faktorer for at få den teoretisk bedste rute, herunder
vejstrækning, vejbredde, vejklasse, trafikintensitet
og hastighedsgrænser. En førers erfaring og
lokalkendskab kan dog føre til mere effektive valg
af rute.
KORT- OG SYSTEMINFORMATION
Systemet anvender f.eks. betalingsveje
eller færger, selv om føreren har valgt at
undgå disse
Ved beregning af en rute over længere afstand
kan systemet af tekniske årsager kun bruge
større veje.
Hvis du har valgt at undgå betalingsveje og
motorveje, undgås disse så vidt muligt og anvendes kun, hvis der ikke er noget andet rimeligt
alternativ til rådighed.
Bilens position på kortet er forkert efter
transport
Hvis bilen har været transporteret på f.eks. færge
eller tog, eller på en sådan måde, at modtagelse
af satellitsignaler ikke har været muligt, kan det
tage op til fem minutter, før bilens position beregnes korrekt.
Bilsymbolet opfører sig ulogisk på
skærmen efter dækskift
Ud over satellitmodtageren benyttes også bilens
hastighedsføler og et gyrokompas til at beregne
bilens aktuelle position og kørselsretning. Efter
montering af reservehjul eller skift mellem sommer- og vinterdæk skal systemet "lære" de nye
hjulstørrelser.
For at systemet kan fungere optimalt anbefales
det derfor at køre et stykke tid på veje med god
satellitmodtagelse (frit udsyn).
Kortbilledet stemmer ikke med
virkeligheden
Ny- og ombygning af vejnettet, indførelse af nye
færdselsregler mv. sker løbende, og kortdatabasen er derfor ikke altid fuldstændig i alle situationer.
Af den grund foregår der en uafbrudt udvikling
og opdatering af kortdata. Tjek jævnligt for opdateringer.
Se også Volvo Cars supportside
(support.volvocars.com) for yderligere oplysninger
om kortopdatering. Eller kontakt en Volvo-forhandler.
Relaterede oplysninger
•
•
Kom godt i gang med kortnavigation (s. 6)
Opdatering af kortdata med MapCare (s. 52)
Bilsymbolet på skærmen springer
fremad eller drejer rundt
Systemet har måske brug for et par sekunder til
at registrere bilens position og bevægelse, før du
kører af sted.
Sluk for både systemet og bilen. Start igen, men
hold stille et øjeblik, før du begynder at køre.
Kortdataene er ikke aktuelle
Se svaret under den følgende overskrift.
Hvordan kan føreren nemt kontrollere,
hvilken kortversion der bruges?
1.
Stryg frem til midterdisplayets applikationsvisning.
2.
Vælg applikation
Fjernopdateringstjeneste.
Her er der information om den aktuelle kortversion. I afsnittet "Opdatering af kortdata – MapCare" er der mere information om version og hvilket geografisk område, der dækkes.
57
KORT- OG SYSTEMINFORMATION
Licensaftale for kortnavigation
En licens1 er en aftale om retten til at udøve
visse former for virksomhed eller retten til at
bruge en andens rettighed på de betingelser,
der er angivet i kontrakten.
SLUTBRUGERLICENSAFTALE
LÆS VENLIGST DENNE
SLUTBRUGERLICENSAFTALE OMHYGGELIGT
INDEN DU BEGYNDER AT BRUGE HERE
DATABASE
MEDDELELSE TIL BRUGEREN
DETTE ER EN LICENSAFTALE – OG IKKE EN
SALGSAFTALE – MELLEM DIG OG HERE
EUROPE B.V. (“HERE”) VEDRØRENDE DIN
KOPI AF HERE NAVIGABLE MAP DATABASE,
HERUNDER TILKNYTTET
COMPUTERSOFTWARE, MEDIER OG
FORKLARENDE TRYKT MATERIALE UDGIVET
AF HERE (SAMLET KALDT ”DATABASEN”).
VED AT BRUGE DATABASEN, ACCEPTERER
DU ALLE VILKÅR OG BETINGELSER I DENNE
SLUTBRUGERLICENSAFTALE (”AFTALEN”).
SÅFREMT DU IKKE ACCEPTERER
BETINGELSERNE I NÆRVÆRENDE AFTALE,
SKAL DU STRAKS RETURNERE DATABASEN
SAMMEN MED ALLE TILKNYTTEDE EMNER TIL
FORHANDLEREN MOD REFUNDERING AF
KØBESUMMEN.
1
58
EULA = End User License Agreement
EJENDOMSRET
Databasen samt ophavsrettigheder og
intellektuelle ejendomsrettigheder eller
naborettigheder deri ejes af HERE og dennes
licensgivere. Ejendomsretten til de medier, der
indeholder Databasen, forbliver hos HERE og/
eller leverandøren, indtil du har betalt det hele
beløb, der skal betales til HERE og/eller
leverandøren i henhold til nærværende Aftale
eller lignende aftale(r) om levering af databasen
til dig.
LICENSUDSTEDELSE
HERE udsteder dig en ikke-eksklusiv licens til at
bruge Databasen til personligt brug, eller hvis
relevant, til brug i din virksomheds interne drift.
Denne licens indbefatter ikke retten til at udstede
underlicenser.
BEGRÆNSNINGER I BRUGEN
Databasen er begrænset til brug i det
pågældende system, for hvilket den blev oprettet.
Med undtagelse af det i de præceptive love (dvs.
nationale love baseret på Rådets direktiv 91/250
om retlig beskyttelse af edb-programmer og
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/9
om retlig beskyttelse af databaser) udtrykkeligt
tilladte omfang, må du ikke uddrage eller
genanvende væsentlige dele af Databasens
indhold ej heller duplikere, kopiere, modificere,
justere, oversætte, demontere, dekompilere,
foretage reverse engineering af nogen del af
Databasen. Dersom du ønsker interoperabilitet,
som defineret i (nationale love, der er baseret på)
det europæiske direktiv om retlig beskyttelse af
edb-programmer, skal du give HERE rimelig
lejlighed til at frembringe nævnte informationer
på rimelige betingelser, herunder også
omkostninger, som skal fastsættes af HERE.
Databasen indeholder oplysninger som gives
under licens til HERE fra tredjeparter og er
underlagt de leverandørvilkår og meddelelser om
ophavsret, som er fastlagt i den følgende URL:
here.com/supplierterms
OVERDRAGELSE AF LICENS
Du har ikke ret til at overdrage Databasen til
tredjepart, undtagen hvis den er installeret på det
system, for hvilket den var oprettet, eller hvis du
ikke tilbageholder nogen kopi af Databasen og
forudsat at erhververen accepterer alle vilkår og
betingelser i denne Aftale og skriftligt bekræfter
dette over for HERE. Sæt med flere disketter må
kun overdrages eller sælges som de af HERE
leverede komplette sæt og ikke som undersæt
deraf.
KORT- OG SYSTEMINFORMATION
BEGRÆNSET GARANTI
Med forbehold for nedenstående advarsler
garanterer HERE, for en periode af 12 måneder
efter du har købt en kopi af Databasen, at den i
det væsentlige vil yde i overensstemmelse med
HERE’s kriterier for nøjagtighed og
fuldstændighed, der eksisterede på købsdatoen
for Databasen. Du kan få udleveret disse kriterier
efter anmodning. Dersom Databasen ikke yder i
overensstemmelse med nærværende
begrænsede garanti, vil HERE gøre alle rimelige
bestræbelser for at reparere eller udskifte din
uoverensstemmende kopi af Databasen. Dersom
disse bestræbelser ikke fører til, at Databasen
yder i overensstemmelse med de heri anførte
garantier, har du valget mellem enten at modtage
en rimelig refundering af den pris, du har betalt
for Databasen, eller at ophæve nærværende
Aftale. Dette udgør HERE’s samlede ansvar og
dit eneste retsmiddel mod HERE. Med
undtagelse af hvad der udtrykkeligt er anført i
nærværende afsnit, garanterer eller lover HERE
ikke noget med hensyn til brugen af resultaterne
af brugen af Databasen ud fra dennes rigtighed,
korrekthed, pålidelighed eller på anden vis. HERE
garanterer ikke, at Databasen er eller vil være
fejlfri. Ingen mundtlige eller skriftlige
informationer eller rådgivning givet af HERE,
leverandøren eller nogen anden person skal
anses for nogen garanti eller nogen som helst
udvidelse af rammerne af den ovenfor beskrevne
begrænsede garanti. Den begrænsede garanti,
der er anført i Aftalen, har ingen indflydelse på
eller skader nogen lovfæstede rettigheder, du
måtte have i henhold til den lovfæstede garanti
mod skjulte mangler.
Hvis du ikke købte Databasen direkte fra HERE,
har du måske lovfæstede rettigheder mod den
person, fra hvilken du købte Databasen, udover
de herunder af HERE afgivne rettigheder i
overensstemmelse med bestemmelserne i din
jurisdiktion. HERE’s ovenstående garanti har
ingen indflydelse på sådanne lovfæstede
rettigheder, og sådanne rettigheder kan du gøre
gældende foruden de heri givne
garantirettigheder.
BEGRÆNSNING AF ANSVAR
Databasens pris indbefatter ikke nogen betaling
for accept af risiko for følgeskader, indirekte eller
ubegrænsede indirekte skader, der måtte opstå i
forbindelse med din brug af Databasen. I
overensstemmelse hermed påtager HERE sig
intet ansvar for følgeskader eller indirekte skader,
herunder også og uden begrænsning tab af
indtægt, data eller brug, som du eller nogen
tredjepart måtte lide som følge af din brug af
Databasen, hvad enten det er søgsmål inden for
kontrakt eller uden for kontrakt eller baseret på
en garanti, selv om HERE er blevet oplyst om
muligheden for sådanne erstatningskrav. Under
alle omstændigheder er HERE’s ansvar for
direkte skader begrænset til købsprisen for din
kopi af Databasen.
DEN BEGRÆNSEDE GARANTI OG DET
BEGRÆNSEDE ANSVAR, DER ER BESKREVET
I NÆRVÆRENDE AFTALE PÅVIRKER IKKE OG
ER UDEN PRÆJUDICE FOR DINE
LOVFÆSTEDE RETTIGHEDER, HVIS DU HAR
KØBT DATABASEN PÅ ANDEN MÅDE END
VED EN FORRETNINGSTRANSAKTION.
ADVARSLER
Databasen kan indeholde unøjagtige eller
ufuldstændige informationer på grund af tidens
gang, ændrede forhold, anvendte kilder og
karakteren af indsamlingen af omfattende
geografiske data, der alle kan lede til ukorrekte
resultater. Databasen indeholder eller reflekterer
ikke informationer om bl.a. rejsetid og omfatter
ikke nabolagssikkerhed, retshåndhævelse,
nødhjælp, byggearbejde, gade- eller vejlukninger,
gade-/vejhældning eller -niveau, brohøjde,
vægtbegrænsninger eller andre begrænsninger,
vejforhold, særlige begivenheder afhængigt af
navigationssystemet som du ejer.
}}
59
KORT- OG SYSTEMINFORMATION
||
GÆLDENDE LOV
Denne aftale skal rette sig efter lovene i den
retskreds, du bor i på den dato, Databasen bliver
købt. Hvis du på det tidspunkt opholder dig uden
for Den Europæiske Union eller Schweiz, gælder
loven i den retskreds inden for Den Europæiske
Union eller Schweiz, hvor du købte Databasen. I
alle andre tilfælde, eller hvis retskredsen på det
sted, du købte Databasen, ikke kan defineres,
skal lovene i Holland finde anvendelse. De
kompetente domstole på dit bopælssted på det
tidspunkt, du købte Databasen, skal afgøre
enhver tvist, der måtte opstå som følge af eller
vedrørende nærværende aftale uden præjudice
for HERE’s ret til at rejse krav på dit nuværende
bopælssted.
Relaterede oplysninger
•
•
60
Opdatering af kortdata med MapCare (s. 52)
Ophavsret for kortnavigation (s. 60)
Ophavsret for kortnavigation
For information om ophavsret (© Copyright), se
afsnittet "Licensaftale for kortnavigation".
Relaterede oplysninger
•
•
Opdatering af kortdata med MapCare (s. 52)
Licensaftale for kortnavigation (s. 58)
ALFABETISK STIKORDSREGISTER
A
Aktivering af systemet
Angiv destination
ALFABETISK STIKORDSREGISTER
Symboler
faciliteter
L
6
Licensaftale
25
58
20, 21, 23, 25, 26
T
O
D
Destination
Omvej
20, 25
Opdatering af kortdata
Ophavsret
34
52, 53, 54
58, 60
Trafikforstyrrelser langs ruten
33
Trafikinformation
udsendelse
48
38
Transport af bil
57
F
Faciliteter
Symboler
P
25
I
POI langs ruten
U
32
R
Indstillinger
Kortvalg
43
Informationskort
33
Interessepunkter (POI)
25
Rejseplan og Alternativ rute
Udvidet trafikinformation (RTTI)
V
30
Vejledningsvalg
Vejvisning
lynstartvejledning
S
Send to Car
K
Spørgsmål og svar
Kortvalg
43
Stemmestyring
Indstillinger
Kortvisning
43
38
Vejvisningspunkter i Rejseplanen
42, 46, 49
6
31
26
56
14, 15
16
61
ALFABETISK STIKORDSREGISTER
62
TP 20502 (Danish), AT 1546, MY16, Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising