Volvo | XC90 | Instruktionsvejledning | Volvo XC90 2010 Instruktionsvejledning

Volvo XC90 2010 Instruktionsvejledning
VOLVO XC90
Instruktionsbog
WEB EDITION
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&%.'%9Vc^h]!6I%.'%Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%%.!8deng^\]i'%%%"'%%.Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
KÆRE VOLVO-EJER
TAK FORDI DU VALGTE VOLVO!
Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i din Volvo. Bilen
er konstrueret med din og dine passagerers sikkerhed og komfort for øje. Volvo er en af verdens sikreste personbiler. Den er
konstrueret med henblik på at overholde de gældende sikkerheds- og miljøkrav.
For at øge din køreglæde anbefaler vi, at du gør dig fortrolig
med udstyret, anvisningerne og vedligeholdelsesoplysningerne
i denne instruktionsbog.
Indhold
00 01 02
00 Indledning
01 Sikkerhed
Vigtige oplysninger...................................... 8
Volvo og miljøet........................................ 11
Sikkerhedsseler.........................................
Airbag-systemet........................................
Airbags (SRS)............................................
Til- og frakobling af airbag (SRS)*.............
Sideairbag (SIPS-bag)...............................
Beskyttelsesgardin (IC).............................
WHIPS.......................................................
Væltningsbeskyttelse - ROPS...................
Hvornår udløses systemet........................
Børnesikkerhed.........................................
16
18
19
22
24
26
27
29
30
31
02 Instrumenter, kontakter og
reguleringsanordninger
Oversigt over venstrestyret bil..................
Oversigt over højrestyret bil......................
Betjeningspanel på førerens dør...............
Kombinationsinstrument...........................
Kontrol- og advarselssymboler.................
Informationsdisplay...................................
Strømafbryder i midterkonsollen...............
Belysningspanel........................................
Venstre rathåndtag...................................
Informationscenter*...................................
Højre rathåndtag.......................................
Fartpilot*....................................................
Parkeringsbremse, elkontakt mm.............
Elektriske rudeoptræk...............................
Ruder og spejle.........................................
Elbetjent taglem*.......................................
42
44
46
47
48
51
53
56
58
59
61
63
65
67
69
74
HomeLinkŸ *.............................................. 76
2
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Indhold
03 04 05
03 Klima
04 Interiør
05 Lås og alarm
Generelt om klimaet.................................. 82
Elektronisk klimaanlæg, ECC.................... 86
Brændstofdrevet parkeringsvarmer*......... 89
Forsæder................................................... 94
Forsæder - Executive ............................... 96
Kabinebelysning........................................ 97
Opbevaringssteder i kabinen.................... 99
Opbevaringssteder i kabinen - Executive ......................................................... 104
Bagsæde................................................. 105
Bagagerumslys....................................... 107
Fjernbetjening - nøgle med fjernbetjening.........................................................
Låsning og oplåsning..............................
Børnesikkerhedslås.................................
Alarm*......................................................
116
118
121
123
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
3
Indhold
06 07 08
06 Start og kørsel
Generelt..................................................
Brændstofpåfyldning..............................
Start af motor..........................................
Manuel gearkasse...................................
Automatgearkasse..................................
Firehjulstræk*..........................................
Bremsesystemet.....................................
Stabilitets- og traktionssikringssystem*..
Parkeringshjælp*.....................................
Blind Spot Information System - BLIS*...
Bugsering og bjergning...........................
Starthjælp................................................
Kørsel med anhænger.............................
Trækanordning*......................................
Delelig trækkrog*....................................
Lastning..................................................
Tilpasning af lyskegle..............................
4
07 Hjul og dæk
128
130
134
136
137
140
141
143
145
147
151
153
154
156
158
162
163
Generelt..................................................
Tryk i dæk...............................................
Advarselstrekant* og reservehjul*...........
Skift af hjul..............................................
Midlertidig dæklapning*..........................
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
08 Vedligeholdelse
170
173
175
178
180
Rengøring................................................ 186
Udbedring af lakskader........................... 189
Rustbeskyttelse...................................... 190
Indhold
09 10 11
09 Vedligeholdelse og service
Volvo-service..........................................
Egen vedligeholdelse..............................
Motorhjelm og motorrum........................
Diesel......................................................
Olier og væsker.......................................
Viskerblade.............................................
Batteri......................................................
Udskiftning af pærer...............................
Sikringer..................................................
10 Infotainment
194
195
197
199
200
204
206
208
215
11 Specifikationer
Generelt..................................................
Kontrolpaneler, audio..............................
Lydanlæggets funktioner........................
Radiofunktioner.......................................
Cd-funktioner..........................................
Menustruktur – lydanlægget...................
Telefonfunktioner*...................................
Menustruktur – telefon............................
RSE - Rear Seat Entertainment system Dual Screen* ..........................................
228
229
233
237
243
245
246
254
Typebetegnelse.......................................
Mål og vægt............................................
Motorspecifikationer...............................
Motorolie.................................................
Væsker og smøremidler..........................
Brændstof...............................................
Katalysator..............................................
Elektrisk anlæg........................................
Typegodkendelse....................................
266
268
270
271
273
275
277
278
280
258
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
5
Indhold
12
12 Alfabetisk stikordsregister
Alfabetisk stikordsregister...................... 282
6
Indhold
7
Indledning
Vigtige oplysninger
Læsning af instruktionsbogen
Ekstraudstyr
Indledning
Alle typer ekstraudstyr/tilbehør markeres med
en asterisk .
En god måde at lære sin nye bil at kende er at
læse instruktionsbogen, helt inden den første
tur i bilen. Derved får du mulighed for at stifte
bekendtskab med nye funktioner, får råd om,
hvordan du bedst håndterer bilen i forskellige
situationer, og lærer at gøre brug af alle bilens
finesser på bedst mulig måde. Vær opmærksom på de sikkerhedsanvisninger, der gives i
bogen.
Det udstyr, der beskrives i instruktionsbogen,
findes ikke i alle biler. Ud over standardudstyret
beskrives også valgfrit udstyr (fabriksmonteret
udstyr) og andet tilbehør (eftermonteret ekstraudstyr). Hvis du er i tvivl om, hvad der er
standardudstyr eller ekstraudstyr/tilbehør,
anbefaler vi, at du kontakter din Volvo-forhandler.
Volvos biler er forskelligt udstyrede på grund af
tilpasninger til forskellige markeders behov og
nationale/lokale love og bestemmelser.
De specifikationer, konstruktionsoplysninger
og illustrationer, der er anført i instruktionsbogen, er ikke bindende. Vi forbeholder os ret til
at foretage ændringer uden varsel.
© Volvo Car Corporation
Udbuddet af ekstraudstyr/tilbehør til de forskellige bilmodeller varierer alt efter marked.
Størsteparten af ekstraudstyr er fabriksmonteret og kan ikke eftermonteres, tilbehør monteres bagefter.
Vi anbefaler, at du kontakter din autoriserede
Volvo-forhandler for mere information.
Særlige tekster
ADVARSEL
Advarselstekster oplyser om risiko for personskade.
Meddelelsestekster
I bilen findes der displayer til visning af meddelelsestekster. Disse meddelelsestekster
markeres i instruktionsbogen ved, at teksten er
lidt større og farvet grå. Eksempler på dette
findes i menu- og meddelelsestekster på informationsdisplayet (f.eks. Lydindstillinger).
Mærkater
I bilen er der forskellige typer mærkater, som
skal formidle vigtig information på en enkel og
tydelig måde. Mærkaterne findes i bilen i følgende faldende grad af advarsel/information.
Advarsel for personskade
VIGTIGT
Vigtigt-tekster oplyser om risiko for materielle skader.
OBS
OBS-tekster giver råd eller tips, der gør det
lettere at bruge f.eks. finesser og funktioner.
Fodnote
Visse oplysninger i instruktionsbogen gives i en
fodnote nederst på siden. Disse oplysninger er
8
et tillæg til den tekst, de henviser til via nummeret. Hvis fodnoten vedrører tekst i en tabel,
bruges bogstaver i stedet for tal som henvisning.
Indledning
Vigtige oplysninger
Sorte ISO-symboler på gult advarselsfelt, hvid
tekst/billede på sort meddelelsesfelt. Bruges
for at angive tilstedeværelse af fare der, hvis
advarslen ignoreres, kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald.
Når en anvisning med flere trin ledsages af
en serie illustrationer, har hvert trin samme
nummer som den tilsvarende illustration.
Information
Nummererede lister med bogstaver forekommer ved serier af illustrationer, hvor
den indbyrdes rækkefølge af anvisningerne ikke er relevant.
Risiko for skade på ejendom
Der er nummererede og unummererede
pile. De bruges til at illustrere en bevægelse.
Hvide ISO-symboler og hvid tekst/billede på
sort meddelelsesfelt.
Hvis en anvisning med flere trin ikke ledsages
af en serie illustrationer, er de enkelte trin nummereret på normal vis.
Positionslister
På oversigtsbilleder, hvor forskellige dele
udpeges, benyttes røde cirkler med et tal
indeni. Tallet gentages på den positionsliste, der findes i tilslutning til illustrationen,
der viser genstanden.
OBS
Hvide ISO-symboler og hvid tekst/billede på
sort eller blåt advarselsfelt og meddelelsesfelt.
Bruges for at angive tilstedeværelse af fare der,
hvis advarslen ignoreres, kan medføre skader
på ejendom.
De mærkater, der vises i instruktionsbogen,
er ikke altid præcise afbildninger af dem, der
findes i bilen. Formålet er at vise, omtrent
hvordan de ser ud, og omtrent hvor på bilen,
de sidder. Den information, der gælder for
netop din bil, findes på den respektive
mærkat på din bil.
Punktlister
Når der forekommer en opremsning i instruktionsbogen, benyttes en punktliste.
Eksempel:
Procedurelister
Procedurer, der omfatter ting, der skal gøres i
en bestemt rækkefølge, er i instruktionsbogen
forsynet med numre.
•
•
Kølevæske
Motorolie
Fortsættelse følger
`` Dette symbol er placeret længst nede til
højre, når et afsnit fortsætter på næste opslag.
9
Indledning
Vigtige oplysninger
Indlæsning af data
Information på internet
Køre- og sikkerhedssystemerne i bilen gør
brug af computere, der kontrollerer og udveksler information med hinanden om bilens funktion. En eller flere af disse computere kan eventuelt lagre oplysninger om systemerne, de kontrollerer ved normal kørsel, under forløbet af en
kollision eller ved tilløb til ulykke. De lagrede
oplysninger kan blive brugt af:
På www.volvocars.com findes yderligere information vedrørende din bil.
•
•
•
•
Volvo Car Corporation
Service- eller reparationsværksteder
Politi eller anden myndighed
Andre parter, der ifølge lovgivningen har ret
til at få kendskab til oplysningerne, eller
nogen der har ejerens tilladelse til at få
kendskab til oplysningerne.
Tilbehør og ekstraudstyr
Forkert tilslutning og montering af ekstraudstyr
kan påvirke bilens elektroniske system negativt. Noget tilbehør fungerer kun, når den tilknyttede software er programmeret ind i bilens
computersystem. Vi anbefaler derfor, at du
altid kontakter et autoriseret Volvo-værksted,
inden ekstraudstyr, som tilsluttes eller påvirker
det elektriske system, monteres.
10
Indledning
Volvo og miljøet
G000000
Volvo Car Corporations miljøfilosofi
Omsorg for miljøet er en af Volvo Car Corporations kerneværdier, som styrer al aktivitet. Vi
er også overbevist om, at vores kunder deler
vores omtanke for miljøet.
En Volvo opfylder strenge internationale miljøkrav og er desuden fremstillet på en af verdens
mest ressourceeffektive og reneste fabrikker.
Volvo Car Corporation har et globalt ISO-certifikat, der inkluderer miljøstandarden ISO
14001, omfattende alle fabrikker og flere af
vore andre enheder. Vi stiller også krav til vores
samarbejdspartneres måde at arbejde systematisk med miljørelaterede spørgsmål.
Brændstofforbrug
Volvo-biler har et konkurrencedygtigt brændstofforbrug i deres respektive klasser. Jo lavere
brændstofforbruget er, des lavere er udslippet
af drivhusgassen kuldioxid.
Som fører er det muligt at påvirke brændstofforbruget. Flere oplysninger kan findes under
overskriften Tag hensyn til miljøet.
udstødningsudslippet langt under gældende
normer.
Ren luft i kabinen
Kabinefiltret forhindrer, at der trænger støv og
pollen ind i kabinen gennem luftindtaget.
Effektiv udstødningsrensning
Et avanceret luftkvalitetssystem, IAQS* (Interior Air Quality System), sikrer, at den indstrømmende luft er renere end luften uden for i trafikken.
Din Volvo er fremstillet efter konceptet "Ren
indefra og ud" – et koncept, der omfatter et rent
kabinemiljø samt højeffektiv rensning af
udstødningsgassen. I mange tilfælde ligger
Systemet består af en elektronisk sensor og et
kulfilter. Den indstrømmende luft overvåges
kontinuerligt, og hvis indholdet af visse sundhedsskadelige gasser, f.eks. kulilte, bliver for
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
11
Indledning
Volvo og miljøet
højt, lukkes luftindtaget. En sådan situation kan
f.eks. opstå i tæt trafik, bilkøer eller tunneller.
Kulfiltret forhindrer indstrømning af kvælstofilte, troposfærisk ozon og kulbrinter.
Tekstilstandard
Interiøret i en Volvo er udformet med henblik på
at være sundt og behageligt, selv for kontaktallergikere og astmatikere. Der er lagt særlig
stor vægt på at vælge miljøtilpassede materialer. Dermed opfylder de også kravene i standarden Øko-Tex 1001, et stort fremskridt hen
imod et sundere kabinemiljø.
Øko-Tex-certificeringen omfatter for eksempel
sikkerhedsseler, måtter og stoffer. Læderet i
indtrækket er kromfrit garvet med vækststoffer
og opfylder certificeringskravene.
•
Nedenfor følger nogle flere råd om, hvordan
man tager hensyn til miljøet:
Håndtér miljøskadeligt affald, f.eks. batterier og olie, på en miljøtilpasset måde. Hvis
du er i tvivl om, hvordan denne type affald
skal deponeres, anbefaler vi derfor, at du
rådfører dig med et autoriseret Volvoværksted.
•
Sørg for regelmæssig vedligeholdelse af
bilen.
•
Reducér brændstofforbruget ved at vælge
ECO-dæktryk, se side 173.
•
•
Taglast og skiboks giver større luftmodstand og øger brændstofforbruget. Fjern
dem umiddelbart efter brug.
Høj hastighed øger brændstofforbruget
væsentligt på grund af større luftmodstand. Ved en fordobling af hastigheden
øges luftmodstanden 4-foldigt.
•
Tøm bilen for unødvendige ting. Jo større
belastning, des højere brændstofforbrug.
•
Hvis bilen har motorvarmer, bør den altid
bruges inden koldstart. Det reducerer
brændstofforbruget og mindsker udslippet.
Tag hensyn til miljøet
Du kan let selv bidrage til at skåne miljøet ved
f.eks. at køre økonomisk og ved at udføre service og vedligeholde bilen efter anvisningerne
i instruktionsbogen.
Volvos værksteder og miljøet
Gennem regelmæssig vedligeholdelse skaber
du forudsætninger for lang levetid og lavt
brændstofforbrug for bilen. På den måde
bidrager du til et renere miljø. Når Volvos værksteder bliver betroet at servicere og vedligeholde bilen, indgår den i vores system. Vi stiller
krav til, hvordan vores værkstedslokaler skal
udformes for at undgå spild og udslip til miljøet.
Personalet på Volvos værksteder har den viden
og de værktøjer, som er nødvendige for
omsorg for miljøet.
1
12
Mere information kan findes på www.oekotex.com
•
Kør blødt og undgå kraftige opbremsninger.
•
Kør i det højest mulige gear. Lavere
omdrejningshastighed giver lavere brændstofforbrug.
•
•
Brug motorbremsning ved opbremsning.
Undgå at køre i tomgang. Overhold de
lokale bestemmelser. Sluk for motoren ved
længere ventetid.
Ved at følge disse råd kan brændstofforbruget
sænkes, uden at hverken køretiden forlænges,
eller køreglæden mindskes. Du skåner bilen,
sparer penge og mindsker ressourceforbruget.
Instruktionsbogen og miljøet
FSC-symbolet viser, at papirmassen i denne
publikation kommer fra FSC-certificerede
skove eller andre kontrollerede kilder.
Indledning
13
14
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
16
18
19
22
24
26
27
29
30
31
G020871
Sikkerhedsseler.......................................................................................
Airbag-systemet......................................................................................
Airbags (SRS)..........................................................................................
Til- og frakobling af airbag (SRS)*...........................................................
Sideairbag (SIPS-bag).............................................................................
Beskyttelsesgardin (IC)...........................................................................
WHIPS.....................................................................................................
Væltningsbeskyttelse - ROPS.................................................................
Hvornår udløses systemet......................................................................
Børnesikkerhed.......................................................................................
SIKKERHED
01
01 Sikkerhed
Sikkerhedsseler
01
Brug altid sikkerhedsselen
i låsen. Et kraftigt "klik" angiver, at sikkerhedsselen er låst.
Sådan udløses sikkerhedsselen
±
Tryk på den røde knap i låsen, og lad derefter rullen trække sikkerhedsselen ind. Hvis
den ikke rulles helt ind, skubbes den ind
med håndkraft, så den ikke hænger løst.
G020104
Sikkerhedsselen spærres og kan ikke
trækkes ud
Strækning af hoftesele. Selen skal være lavt placeret.
En opbremsning kan få alvorlige følger, hvis
sikkerhedsselen ikke er i brug. Kontrollér derfor, at alle passagerer har spændt sikkerhedsselen. For at sikkerhedsselen skal give maksimal beskyttelse, er det vigtigt, at den ligger forsvarligt an mod kroppen. Læn ikke ryglænet for
langt bagud. Sikkerhedsselen er beregnet til at
yde maksimal beskyttelse ved normal siddestilling.
Sådan spændes sikkerhedsselen:
±
16
Træk langsomt sikkerhedsselen ud, og
spænd den ved at skubbe låsetungen ned
•
•
•
hvis den trækkes for hurtigt ud
ADVARSEL
Sikkerhedsselen og airbaggen fungerer
sammen. Hvis sikkerhedsselen ikke er i brug
eller bruges forkert, kan dette have indvirkning på airbaggens funktion ved en eventuel
kollision.
ADVARSEL
Hver sikkerhedssele er kun beregnet til én
person.
ved bremsning og acceleration
hvis bilen hælder kraftigt.
Opmærksomheden henledes på
følgende
•
undlad at bruge clips eller andet, der forhindrer sikkerhedsselen i at sidde rigtigt
•
sikkerhedsselen må ikke være snoet eller
vredet
•
•
hofteselen skal sidde lavt (ikke over maven)
stræk hofteselen over hoften ved at trække
i diagonalselen, som vist på illustrationen.
ADVARSEL
Foretag aldrig nogen ændringer eller reparationer af sikkerhedsselen på egen hånd.
Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted. Hvis sikkerhedsselen
har været udsat for en kraftig belastning,
f.eks. i forbindelse med en kollision, skal
hele sikkerhedsselen udskiftes. En del af
sikkerhedsselens beskyttende egenskaber
kan være blevet forringet, selvom den virker
ubeskadiget. Udskift også sikkerhedsselen,
hvis den er slidt eller beskadiget. Den nye
sikkerhedssele skal være typegodkendt og
beregnet til den samme plads som den
udskiftede sikkerhedssele.
01 Sikkerhed
Sikkerhedsseler
Sikkerhedssele og graviditet
fodpedalerne). I denne sammenhæng bør man
stræbe efter størst mulig afstand mellem
maven og rattet.
Påmindelse om sikkerhedssele
01
OBS
Advarslen om glemt sikkerhedssele er
beregnet til voksne passagerer på forsædet.
Hvis der er placeret en selemonteret barnestol på forsædet, gives der ingen selepåmindelse.
Visse markeder
G020105
Hvis føreren ikke har sin sikkerhedssele på, bliver han med lyd- og lyssignaler mindet om at
tage selen på. Ved lav hastighed gives lydpåmindelsen de første 6 sekunder.
G027049
Sikkerhedsselen skal altid anvendes under
graviditet. Men det er vigtigt, at den anvendes
på rette måde. Den skal ligge tæt ind mod
skulderen, idet den diagonale del af sikkerhedsselen skal ligge mellem brysterne og mod
siden af maven. Sikkerhedsselens hoftedel
skal ligge fladt mod siden af lårene og så lavt
under maven som muligt – den må aldrig glide
opad. Sikkerhedsselen skal ligge så tæt ind til
kroppen som muligt, uden unødig slaphed.
Kontrollér også, at den ikke er snoet.
Selestrammere
Hvis føreren og forsædepassageren ikke har
deres sikkerhedsseler på, bliver de med lyd- og
lyssignaler mindet om at tage selen på. Den
hørbare påmindelse er hastighedsafhængig
(ved lave hastigheder) og tidsafhængig (ved
start af bilen). Lyspåmindelse findes i loftskonsollen og i kombinationsinstrumentet.
Alle sikkerhedsseler (undtagen på midterpladsen bagi) har selestrammere. En mekanisme i
selestrammeren strammer sikkerhedsselen om
kroppen i tilfælde af en tilstrækkelig kraftig kollision. Sikkerhedsselen fastholder dermed personen mere effektivt.
Efterhånden som graviditeten skrider frem,
skal en gravid fører justere sædet og rattet, så
hun har fuldt herredømme over bilen (hvilket
bl.a. vil sige, at man let skal kunne nå rattet og
17
01 Sikkerhed
Airbag-systemet
01
Advarselssymbol på
kombinationsinstrumentet
Sammen med advarselssymbolet
vises, om nødvendigt, en meddelelse på displayet. Hvis advarselssymbolet er defekt, tændes advarselstrekanten, og meddelelsen
SRS/AIRBAG SERVICE.
SNAREST vises på displayet.
Volvo anbefaler, at du snarest kontakter et autoriseret Volvo-værksted.
ADVARSEL
Airbag-systemet1 overvåges konstant af
systemets styreenhed. Når fjernbetjeningen
drejes til I, II eller III, tændes advarselssymbolet i kombinationsinstrumentet. Symbolet slukkes efter ca. 6 sekunder, hvis der ikke er nogen
fejl i airbag-systemet1.
1
18
Inkluderer SRS og selestrammere, SIPS og IC.
Hvis advarselssymbolet for airbagsystemet
fortsat er tændt eller tændes under kørslen,
er det tegn på, at airbagsystemet ikke fungerer fuldt ud. Symbolet angiver, at der er
en fejl i sikkerhedsselesystemet, SIPS,
SRS-systemet eller IC-systemet. Volvo
anbefaler, at du hurtigst muligt kontakter et
autoriseret Volvo-værksted.
01 Sikkerhed
Airbags (SRS)
Airbag (SRS) i passagersiden
Airbag (SRS) i førersiden
01
ADVARSEL
Hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet, må man
aldrig anbringe et barn i barnestol eller på
barnepude på forsædet. 2
Lad aldrig et barn stå eller sidde foran passagersædet. Personer der er mindre end
140 cm, må aldrig sidde på passagerpladsen foran, hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet.
G020108
G020109
Medmindre ovenstående nøje følges, risikerer man at barnet bringes i livsfare.
Som supplement til sikkerhedsselen på førersiden er bilen forsynet med en airbag, SRS
(Supplemental Restraint System). Denne airbag er monteret sammenfoldet midt i rattet.
Rattet er mærket SRS AIRBAG.
SRS-systemet
Som et supplement til sikkerhedsselen har
bilen en airbag i passagersiden1, som er monteret sammenfoldet i et rum over handskerummet. Panelet er mærket SRS AIRBAG.
Sikkerhedsselen og airbaggen fungerer
sammen. Hvis sikkerhedsselen ikke er i brug
eller bruges forkert, kan dette have indvirkning på airbaggens funktion ved en eventuel
kollision.
1
2
For ikke at komme til skade, hvis airbaggen
udløses, skal passageren sidde så oprejst
som muligt, med fødderne på gulvet og ryggen mod ryglænet. Sikkerhedsselen skal
være spændt.
G020111
ADVARSEL
ADVARSEL
SRS-systemet, venstrestyret bil.
Ikke alle biler har airbag (SRS) på passagersiden. Den kan være fravalgt, da bilen blev købt.
Nærmere oplysninger om tilkoblet/frakoblet airbag (SRS), se side 22.
``
19
01 Sikkerhed
Airbags (SRS)
SRS-systemet består af airbags og sensorer.
Ved en tilstrækkelig kraftig kollision reagerer
sensorer, og airbaggen(e)pustes op, samtidig
med at de(n) bliver varm(e). For at dæmpe stødet mod airbaggen tømmes den igen, når den
presses sammen. I forbindelse hermed udvikles der en del røg i bilen, hvilket er helt normalt.
Hele forløbet med oppustning og tømning af
airbaggen sker på nogle få tiendedele af et
sekund.
ADVARSEL
Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted for reparation. Forkert
indgreb i airbagsystemet kan forårsage
funktionsfejl med alvorlige personskader til
følge.
OBS
Sensorerne reagerer forskelligt, alt efter kollisionsforløbet og om sikkerhedsselen i
førersiden eller på forsædepassagerpladsen er i brug.
G020110
Der kan derfor opstå ulykkessituationer,
hvor kun én (eller ingen) af airbaggene udløses. SRS-systemet registrerer den kollisionskraft, som bilen udsættes for, og tilpasses herefter, således at der udløses én eller
flere airbags.
SRS-systemet, højrestyret bil.
20
Airbaggene har en funktion, som bevirker, at
deres kapacitet tilpasses efter den kollisionskraft, bilen udsættes for.
G020113
01
Placering af airbag i passagersiden, venstrestyret
hhv. højrestyret bil.
ADVARSEL
Der må ikke anbringes genstande foran eller
oven på instrumentpanelet, hvor passagerpladsens airbag befinder sig.
01 Sikkerhed
Airbags (SRS)
01
G032243
Airbag-etiket
Placering af etiket for airbag i passagersiden, venstrestyret bil.
21
01 Sikkerhed
Til- og frakobling af airbag (SRS)*
Lukning med nøgle - PACOS
Generelle oplysninger
Airbaggen (SRS) på passagerpladsen i forsædet kan frakobles, hvis bilen er udstyret med en
omskifter for PACOS (Passenger Airbag Cut
Off Switch). For information om, hvordan tilkobling/frakobling sker, se under Til- og frakobling.
Lukning med nøgle/omskifter
Omskifteren for forsædepassagerpladsens airbag, PACOS (Passenger Airbag Cut Off
Switch), befinder sig på gavlen af instrumentpanelet i passagersiden og er tilgængelig, når
døren åbnes (se under se under Til- og frakobling nedenfor).
Kontrollér, at omskifteren har den ønskede indstilling. Volvo anbefaler, at nøglebladet bruges
til at ændre stilling.
ADVARSEL
ADVARSEL
Hvis airbaggen er tilkoblet, må man aldrig
anbringe et barn i barnestol eller på barnepude på forsædet. Hvis ovenstående ikke
følges, kan barnet komme i livsfare.
ADVARSEL
Hvis bilen er forsynet med airbag (SRS) på
passagerpladsen foran, men mangler
PACOS, er airbaggen altid tilkoblet.
ADVARSEL
Der må ikke sidde nogen passagerer på
passagerpladsen, hvis meddelelsen i bakspejlet viser, at airbaggen er frakoblet, samtidig med at advarselssymbolet for airbagsystemet vises på kombinationsinstrumentet. Det tyder på, at der er opstået en alvorlig
fejl. Henvend dig hurtigst muligt til et værksted. Volvo anbefaler, at du kontakter et
autoriseret Volvo-værksted.
Medmindre ovenstående nøje følges, risikerer man, at der opstår livsfare.
22
Til- og frakobling
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G019678
01
Omskifterens placering.
Airbaggen er tilkoblet. Med omskifteren i
denne stilling må en passager, der er over
140 cm høj, sidde på den forreste passagerplads, men aldrig et barn i en barnestol
eller på en barnepude.
Airbaggen er frakoblet. Med omskifteren i
denne stilling må et barn sidde på den forreste passagerplads i en barnestol eller på
en barnepude, men ikke personer, der er
højere end 140 cm.
01 Sikkerhed
Til- og frakobling af airbag (SRS)*
01
En tekstmeddelelse i bakspejlet indikerer, at
airbaggen (SRS) på forsædepassagerpladsen
er frakoblet (se foregående illustration).
ADVARSEL
Tilkoblet airbag (passagerplads):
Hvis airbaggen er tilkoblet, må man aldrig
anbringe et barn i barnestol eller på barnepude på passagerpladsen. Dette gælder
også personer, der er mindre end 140 cm.
Frakoblet airbag (passagerplads):
Børn der er højere end 140 cm, må aldrig
sidde på passagerpladsen, når airbaggen er
frakoblet.
Medmindre ovenstående nøje følges, kan
det medføre livsfare.
G027050
Meddelelse
Indikering der viser, at passagerpladsens airbag
(SRS) er frakoblet.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
23
01 Sikkerhed
Sideairbag (SIPS-bag)
Sideairbag
ADVARSEL
Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted for reparation.
Forkert indgreb i SIPS-bagsystemet kan
forårsage funktionsfejl med alvorlige personskader til følge.
G020118
ADVARSEL
Sideairbaggenes placering.
Ved en sidekollision fordeles en stor del af kollisionskraften af SIPS (Side Impact Protection
System) til vanger, stolper, gulv, loft og andre
dele af karosseriet. Forsædernes sideairbags
beskytter brystet og udgør en vigtig del af
systemet. Sideairbaggen befinder sig i forsædets rygramme.
Barnestol og sideairbag
Barnestolens eller barnepudens beskyttelsesegenskaber påvirkes ikke negativt af sideairbaggen.
Der kan anbringes en barnestol/barnepude på
forsædet, forudsat at bilen ikke har en tilkoblet1 airbag i passagersiden.
Placering
Der må ikke anbringes genstande i området
mellem sædets yderside og dørpanelet, da
dette område kan påvirkes af sideairbaggen.
ADVARSEL
Volvo anbefaler, at du kun bruger sædeovertræk, som er godkendt af Volvo. Andre
overtræk kan hindre sideairbaggenes funktion.
G025315
01
ADVARSEL
Sideairbaggene er et supplement til sikkerhedsselen. Brug altid sikkerhedsselen.
Førerplads, venstrestyret bil.
SIPS-systemet består af sideairbags og sensorer. Ved en tilstrækkeligt kraftig kollision reagerer sensorer, og sideairbaggen pustes op.
1
24
Nærmere oplysninger om tilkoblet/frakoblet airbag (SRS), se side 22.
01 Sikkerhed
Sideairbag (SIPS-bag)
01
G032246
G025316
Sideairbag-mærkat
Passagerplads, venstrestyret bil.
Airbaggen pustes op mellem den kørende og
dørpanelet og dæmper dermed stødet for den
kørende i kollisionsøjeblikket. Når airbaggen
presses sammen under kollisionen, tømmes
den. Normalt pustes kun sideairbaggen i airbagsiden op.
Placering af etiket for sideairbag i førerens side,
venstrestyret bil.
25
01 Sikkerhed
01
Beskyttelsesgardin (IC)
Egenskaber
ADVARSEL
Hæng eller fastgør aldrig noget i håndgrebene i loftet. Krogen er kun beregnet til lettere overtøj (ikke til hårde genstande som
f.eks. paraplyer).
G027047
Der bør ikke skrues eller monteres noget i
bilens loft, dørstolper eller sidepaneler.
Ellers opnås den tilsigtede beskyttelse
muligvis ikke. Volvo anbefaler, at du kun
bruger originale Volvo-dele, der er godkendt
til anbringelse disse steder.
Gardinairbaggene IC (Inflatable Curtain) er et
supplement til SIPS og airbaggene. De er monteret langs begge sider af loftet og beskytter
alle bilens yderpladser. Ved en tilstrækkeligt
kraftig kollision reagerer sensorer, og gardinairbaggen pustes op. Gardinairbaggen bidrager til at beskytte førerens og passagerernes
hoveder mod at slå mod bilens inderside ved
en kollision.
26
ADVARSEL
Bilen må ikke lastes højere end 50 mm
under overkanten af sideruderne. I modsat
fald kan beskyttelsesvirkningen af gardinairbaggene, der er skjult i loftet, gå tabt.
ADVARSEL
Beskyttelsesgardinet er et supplement til
sikkerhedsselen.
Brug altid sikkerhedsselen.
01 Sikkerhed
WHIPS
01
G020347
Beskyttelse mod piskesmældsskader – WHIPS
WHIPS-systemet (Whiplash Protection
System) består af et energiabsorberende
ryglæn og en til systemet tilpasset nakkestøtte
på forsæderne. Systemet aktiveres i tilfælde af
påkørsel bagfra, hvor kollisionsvinklen, hastigheden og det påkørende køretøjs egenskaber
har indvirkning på effekten.
Sædets egenskaber
Når WHIPS-systemet aktiveres, vippes forsædernes ryglæn bagud, hvorved siddestillingen
for føreren og forsædepassageren ændres. På
denne måde mindskes risikoen for piskesmældsskader (whiplash).
WHIPS-systemet er et supplement til sikkerhedsselen. Brug altid sikkerhedsselen.
Barnestolens eller barnepudens beskyttelsesegenskaber påvirkes ikke negativt af WHIPSsystemet.
Korrekt siddestilling
ADVARSEL
ADVARSEL
WHIPS-systemet og barnestol/
barnepude
Foretag aldrig nogen ændringer eller reparationer af sædet eller WHIPS-systemet på
egen hånd. Volvo anbefaler, at du kontakter
et autoriseret Volvo-værksted.
For at opnå optimal beskyttelse skal føreren og
forsædepassageren sidde midt på sædet med
så lille afstand som muligt mellem nakkestøtten
og hovedet.
``
27
01 Sikkerhed
01
WHIPS
WHIPS-systemets funktion må ikke
hindres
ADVARSEL
Hvis sædet har været udsat for en kraftig
belastning, f.eks. i forbindelse med en kollision bagfra, skal WHIPS-systemet kontrolleres. Volvo anbefaler, at du kontakter et
autoriseret Volvo-værksted.
G020125
G020126
Dele af WHIPS-systemets beskyttende
egenskaber kan være blevet forringet,
selvom sædet virker ubeskadiget.
ADVARSEL
ADVARSEL
Undgå at placere kasselignende genstande
på en sådan måde, at de klemmes fast mellem bagsædets sædehynde og forsædets
ryglæn. WHIPS-systemets funktion må ikke
hindres.
28
Hvis et bagsæderyglæn er slået ned, skal
det tilsvarende forsæde flyttes frem, så det
ikke har kontakt med det nedslåede ryglæn.
Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted for kontrol af systemet, selv efter mindre ulykker med påkørsel
bagfra.
01 Sikkerhed
Væltningsbeskyttelse - ROPS
Funktion
Volvos Roll-Over Protection System (ROPS) er
udviklet for at reducere vælterisikoen og for at
yde den størst mulige beskyttelse, hvis der alligevel skulle ske en ulykke.
Systemet består af:
•
Et stabiliseringssystem, RSC (Roll Stability
Control), som gør, at risikoen for at vælte
og rulle rundt minimeres ved f.eks. kraftige
undvigelsesmanøvrer, eller hvis bilen skrider ud.
•
Øget beskyttelse for føreren og passagererne i form af et forstærket karosseri,
beskyttelsesgardiner og selestrammere på
alle pladser. Se også side 17 og 26.
01
ADVARSEL
Ved normal kørsel forbedrer RSC-systemet
bilens vejsikkerhed, hvilket dog ikke bør
opfattes som en anledning til at øge hastigheden. Overhold altid de normale forholdsregler for sikker kørsel.
RSC-systemet anvender en gyrosensor, der
registrerer, hvordan bilens hældning i sideretningen forandres. På basis heraf beregner
systemet derefter risikoen for, at bilen vælter.
Hvis der er en sådan risiko, aktiveres DSTCsystemet, motoromdrejningstallet sænkes, og et
eller flere hjul bremses, indtil bilen igen er stabil.
Se nærmere om DSTC-systemet på side 143.
29
01 Sikkerhed
Hvornår udløses systemet
01
System
Aktiveres
Selestrammere
Ved frontalkollision og/eller rundslagning.
Airbags (SRS)
Ved frontalkollisionA
Sideairbags SIPS
Ved sidekollisionA
Beskyttelsesgardin (IC)
Ved sidekollision og/eller væltningA.
Piskesmældsbeskyttelse, WHIPS
Ved påkørsel bagfra.
RSC
I tilfælde af kraftige undvigemanøvrer, eller hvis bilen skrider ud.
A
Ved et sammenstød kan bilen blive kraftigt deformeret, uden at airbaggene udløses. En række faktorer, bl.a. kollisionsgenstandens stivhed og vægt, kørselshastigheden, kollisionsvinklen m.m., har
indvirkning på, hvordan bilens forskellige sikkerhedssystemer aktiveres.
Hvis airbaggene er udløst, anbefales følgende:
•
Bjerg bilen. Volvo anbefaler, at du bjerger
den til et autoriseret Volvo-værksted for
reparation. Kør ikke med udløste airbags.
•
Volvo anbefaler, at du lader et autoriseret
Volvo-værksted tage sig af udskiftning af
komponenter i bilens sikkerhedssystem.
•
Søg altid lægehjælp.
OBS
SRS-, SIPS-, IC-, og selesystemet udløses
kun én gang ved en kollision.
30
ADVARSEL
Airbagsystemets styreenhed er placeret i
midterkonsollen. Hvis midterkonsollen har
været dækket med vand eller anden væske,
løsnes batterikablerne. Forsøg ikke at starte
bilen, da airbaggene kan udløses. Bjerg
bilen. Volvo anbefaler, at du bjerger den til
et autoriseret Volvo-værksted.
ADVARSEL
Kør aldrig med udløste airbags. Det kan
vanskeliggøre styringen af bilen. Også
andre sikkerhedssystemer kan være beskadiget. Den røg og det støv, som dannes ved
udløsning af airbaggene, kan ved intensiv
eksponering forårsage hud- og øjenirritationer/øjenskader. Hvis der opstår gener,
vaskes med koldt vand. Den hurtige udløsning kan også, kombineret med airbaggens
materiale, give friktions- og forbrændingsskader på huden.
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
Børn skal sidde godt og sikkert
Barnestole
01
skinner og bøjler under sædet. Skarpe kanter
kan beskadige fastgøringsbåndene.
Hvordan barnet placeres i bilen, og hvilket
udstyr, der skal bruges, skal afgøres under
hensyntagen til barnets vægt og størrelse. For
nærmere oplysninger, se side 32.
Se nærmere i monteringsanvisningen til barnestolen om den rette montering.
Placering af barnestole
Det er tilladt at anbringe:
OBS
Lovbestemmelser om placering af børn i
bilen varierer fra land til land. Du bør sætte
dig ind i bestemmelserne.
Volvos eget børnesikkerhedsudstyr er konstrueret til netop din bil. Volvo anbefaler, at du bruger Volvos originaludstyr for at sikre, at befæstelsespunkter og befæstelsesanordninger har
den rette placering og tilstrækkelig styrke.
OBS
Kontakt producenten for mere detaljerede
anvisninger, hvis du har spørgsmål vedrørende montering af børnesikkerhedsprodukterne.
1
2
G020128
Børn, uanset alder og størrelse, skal altid være
forsvarligt fastspændt i bilen. Lad aldrig et barn
sidde på skødet af en passager.
En barnestol og en airbag hører ikke sammen!
Volvo tilbyder børnesikkerhedsprodukter, som
er beregnet til og testet af Volvo.
OBS
Ved brug af andre børnesikkerhedsprodukter er det vigtigt at læse den monteringsanvisning, der følger med produkterne.
Fastgør ikke barnestolens fastgøringsbånd til
sædets længdejusteringsstang, fjedre eller
•
en barnestol/barnepude på passagerforsædet, så længe1 airbaggen på passagerpladsen foran ikke er tilkoblet.
•
en bagudvendt barnestol på bagsædet.
Et barn skal altid anbringes på bagsædet, hvis
airbaggen på passagerpladsen foran er tilkoblet. Barnet kan komme alvorligt til skade, hvis
airbaggen pustes op, når barnet sidder på passagerpladsen.
ADVARSEL
Hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet, må man
aldrig anbringe et barn i barnestol eller på
barnepude på forsædet. 2
Personer der er mindre end 140 cm, må
aldrig sidde på passagerpladsen foran, hvis
airbaggen (SRS) er tilkoblet.
Medmindre ovenstående nøje følges, risikerer man at barnet bringes i livsfare.
Nærmere oplysninger om til- og frakobling af airbaggen (SRS), se side 22.
Nærmere oplysninger om til- og frakobling af airbaggen (SRS), se side 22.
``
31
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
01
Airbag-mærkat
ADVARSEL
Barnepuder/barnestole med stålbøjler eller
andre konstruktionsdele, der kan ligge an
mod selespændets udløsningsknap, må
ikke bruges, da de utilsigtet kan få spændet
til at udløses.
Lad ikke barnestolens øverste del ligge an
mod forruden.
Mærkat på instrumentpanelets gavl.
Anbefalet barnebeskyttelse3
Vægt/alder
Forsæde med tilkoblet airbagA (SRS) i passagersiden
Forsæde uden (eller med frakobletA) airbag
(SRS) i passagersiden*
Gruppe 0
Ikke en egnet placering for denne aldersgruppe.
Volvo barnestol – bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres med bilens sikkerhedssele og fæstebånd.
<10 kg
(0-9 måneder)
Typegodkendelse: E5 03135
Britax Baby Safe Plus – bagudvendt barnebeskyttelse,
der fastgøres med befæstelsessystemet ISOFIX.
Typegodkendelse: E1 03301146
Britax Baby Safe Plus – bagudvendt barnebeskyttelse,
der fastgøres med bilens sikkerhedssele.
Typegodkendelse: E1 03301146
3
32
Med hensyn til andre barnebeskyttelsesprodukter skal bilen stå på producentens medfølgende billiste eller produktet være universelt godkendt efter regulativet ECE R44.
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
Vægt/alder
Forsæde med tilkoblet airbagA (SRS) i passagersiden
Forsæde uden (eller med frakobletA) airbag
(SRS) i passagersiden*
Gruppe 1
Ikke en egnet placering for denne aldersgruppe.
Volvo barnestol – bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres med bilens sikkerhedssele og fæstebånd.
9-18 kg
01
Typegodkendelse: E5 03135
(9-36 måneder)
Britax Fixway – bagudvendt barnebeskyttelse der fastgøres med befæstelsessystemet ISOFIX og fæstebånd.
Typegodkendelse: E5 03171
Britax Multitech - bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres med bilens sikkerhedssele og fæstebånd.
Typegodkendelse: E5 04192
Gruppe 2/3
Ikke en egnet placering for denne aldersgruppe.
Volvo barnepude – med eller uden ryglæn.
15-36 kg
Typegodkendelse: E5 03139
(3–12 år)
Britax KidPlus.
Typegodkendelse: E1 04301198
A
Nærmere oplysninger om tilkoblet/frakoblet airbag (SRS), se side 22.
``
33
01 Sikkerhed
01
Børnesikkerhed
Vægt/alder
Anden sæderække, yderpladserA
Anden sæderække, midterpladsenA
Tredje sæderække i varianten med syv sæder
Gruppe 0
Volvo barnestol – bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres med bilens sikkerhedssele
og fæstebånd.
Volvo barnestol – bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres med
bilens sikkerhedssele, fæstebånd
og støtteben.
Ikke en egnet placering for denne
aldersgruppe.
<10 kg
(0-9 måneder)
Typegodkendelse: E5 03135
Typegodkendelse: E5 03135
Britax Baby Safe Plus – bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres med befæstelsessystemet ISOFIX.
Typegodkendelse: E1 03301146
Britax Baby Safe Plus – bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres med bilens sikkerhedssele.
Typegodkendelse: E1 03301146
34
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
Vægt/alder
Anden sæderække, yderpladserA
Anden sæderække, midterpladsenA
Tredje sæderække i varianten med syv sæder
Gruppe 1
Volvo barnestol – bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres med bilens sikkerhedssele
og fæstebånd.
Volvo barnestol – bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres med
bilens sikkerhedssele, fæstebånd
og støtteben.
Ikke en egnet placering for denne
aldersgruppe.
9-18 kg
(9-36 måneder)
Typegodkendelse: E5 03135
01
Typegodkendelse: E5 03135
Britax Fixway – bagudvendt barnebeskyttelse
der fastgøres med befæstelsessystemet ISOFIX og fæstebånd.
Typegodkendelse: E5 03171
Britax Multitech - bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres med bilens sikkerhedssele
og fæstebånd.
Typegodkendelse: E5 04192
``
35
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
01
Vægt/alder
Anden sæderække, yderpladserA
Anden sæderække, midterpladsenA
Tredje sæderække i varianten med syv sæder
Gruppe 2/3
Volvo barnepude – med eller uden ryglæn.
Typegodkendelse: E5 03139
Volvo barnepude – med eller uden
ryglæn.
Selepude med eller uden ryglæn.
15-36 kg
Typegodkendelse: E5 03139
Typegodkendelse: E5 03139
(3–12 år)
Volvo integreret selepude - fås
som ekstraudstyr.
Typegodkendelse: E5 03167
A
36
Britax KidPlus.
Britax KidPlus.
Britax KidPlus.
Typegodkendelse: E1 04301198
Typegodkendelse: E1 04301198
Typegodkendelse: E1 04301198
På varianten med syv sæder skal sæderækken være i bageste stilling ved anvendelse af barnestol.
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
Integreret selepude*
01
Tag fat i puden med begge hænder, og før
den bagud.
ADVARSEL
Hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet, må man
aldrig anbringe et barn i barnestol eller på
barnepude på forsædet.
Tryk, indtil puden låses fast.
Personer der er mindre end 140 cm, må
aldrig sidde på passagerpladsen foran, hvis
airbaggen (SRS) er tilkoblet. 4
Medmindre ovenstående nøje følges, risikerer man at barnet bringes i livsfare.
G031071
Opslåning af selepude
Kontrollér at:
•
•
selepuden er låst fast.
•
hofteselen sidder lavt over bækkenet, for
at give den bedste beskyttelse.
•
sikkerhedsselen ikke ligger mod barnets
hals eller under skulderen.
•
nakkestøttens position er nøjagtigt indstillet i forhold til barnets hoved.
sikkerhedsselen er i kontakt med barnets
krop, at den ikke er slap eller snoet, og at
sikkerhedsselen ligger rigtigt over skulderpartiet.
G020808
Volvos integrerede selepude til bagsædets
midterplads er specielt konstrueret til at yde et
barn god sikkerhed. Kombineret med den normal sikkerhedssele er den integrerede selepude godkendt til børn, der vejer 15-36 kg.
ADVARSEL
Selepuden skal være fastlåst, inden barnet
anbringes på den.
Træk i håndtaget, så selepuden løftes op.
4
Nærmere oplysninger om tilkoblet/frakoblet airbag (SRS), se side 22.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
37
01 Sikkerhed
01
Børnesikkerhed
ADVARSEL
Volvo anbefaler, at reparation eller udskiftning kun udføres af et autoriseret Volvoværksted. Du må ikke selv foretage ændringer af eller tilføjelser til selepuden.
Hvis en indbygget selepude har været udsat
for en kraftig belastning, f.eks. i forbindelse
med en kollision, skal hele selepuden
udskiftes. Selvom selepuden virker ubeskadiget, kan en del af dens beskyttende egenskaber være blevet forringet. Selepuden
skal også udskiftes, hvis den er meget slidt.
Før puden nedad, og tryk, indtil den låses
fast.
Befæstelsespunkterne er tilgængelige ved at
trykke sædehynden ned.
Følg altid producentens monteringsanvisninger, når et barnebeskyttelsesprodukt skal fastgøres i ISOFIX-befæstelsespunkterne.
OBS
Husk at slå selepuden ned først, hvis
sædets ryglæn skal slås frem.
Fæstepunkter for barnestol
SOFIX monteringssystem til
barnestole*
G014507
G015268
G027032
Nedslåning af selepude
Træk i håndtaget.
38
ISOFIX-befæstelsespunkterne er skjult bag
den nederste del af bagsædets ryglæn, på de
yderste siddepladser.
Befæstelsespunkternes placering angives af
symboler i ryglænets betræk (se foregående
illustration).
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Bilen er udstyret med fæstepunkter for barnestole. Disse fæstepunkter er placeret på bagsiden af sæderne i bagsædet.
OBS
På model med syv sæder findes disse
fæstepunkter kun på anden sæderække.
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
For at få adgang til befæstelsespunkterne skal
ryglænet slås frem. Nærmere oplysninger om,
hvordan barnestolen skal fastspændes i de
øverste befæstelsespunkter, fremgår af brugsanvisningen, der følger med barnestolen.
Ekstra spærrefunktion i sikkerhedssele
(ALR/ELR)5
01
Denne funktion deaktiveres automatisk, når
sikkerhedsselen udløses fra selespændet og
føres tilbage til udgangsstillingen.
Hvis der opstår problemer med montering af
børnesikkerhedsprodukter, skal du kontakte
fabrikanten for at få tydeligere monteringsanvisninger.
Sikkerhedsselen på midterpladsen på 2.
sæderække har en ekstra spærrefunktion
(ALR/ELR). Spærrefunktionen bidrager til at
holde selen spændt, hvilket gør det lettere at
montere en barnestol.
Ved montering af en barnestol ved hjælp af en
sikkerhedssele gælder følgende:
1. Fastgør sikkerhedsselen til barnestolen i
henhold til barnestoleproducentens anvisninger.
2. Træk sikkerhedsselen helt ud.
3. Spænd sikkerhedsselen ved at skyde låsetungen ned i spændet. Et tydeligt "klik"
angiver, at sikkerhedsselen er låst.
4. Lad sikkerhedsselens mekanisme rulle sikkerhedsselen ind, og stræk den rundt om
barnestolen. Der høres nu en mekanisk lyd
fra sikkerhedsselen, hvilket er normalt.
5
Automatic Locking Retractor/Emergency Locking Retractor.
39
42
44
46
47
48
51
53
56
58
59
61
63
65
67
69
74
HomeLinkŸ *............................................................................................ 76
40
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G020901
Oversigt over venstrestyret bil................................................................
Oversigt over højrestyret bil....................................................................
Betjeningspanel på førerens dør.............................................................
Kombinationsinstrument.........................................................................
Kontrol- og advarselssymboler...............................................................
Informationsdisplay.................................................................................
Strømafbryder i midterkonsollen.............................................................
Belysningspanel......................................................................................
Venstre rathåndtag..................................................................................
Informationscenter*.................................................................................
Højre rathåndtag.....................................................................................
Fartpilot*..................................................................................................
Parkeringsbremse, elkontakt mm...........................................................
Elektriske rudeoptræk.............................................................................
Ruder og spejle.......................................................................................
Elbetjent taglem*.....................................................................................
I N S T R U M E N T E R , K O N T A K T E R O G R E G U L E R I N G S A N O R DNINGER
02
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Oversigt over venstrestyret bil
G000000
02
42
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Oversigt over venstrestyret bil
Belysningspanel
Horn
Ventilationsspjæld
Fartpilot
Display
Afvisere/lysomskifter READ-knap
Temperaturmåler
Parkeringsbremse
Kilometertæller/Triptæller/Konstantfartholder
Udløsningshåndtag til parkeringsbremse
Speedometer
Afvisere
Omdrejningstæller
Udetemperaturmåler, ur, gearindikator
Brændstofmåler
02
Kontakt for læselamper
Kabinebelysning
Regulering, soltag
Påmindelse om sikkerhedssele
Bakspejl
Kontrol- og advarselssymboler
Ventilationsspjæld
Handskerum
Advarselsblinklys
Lydanlæg
Klimaanlæg
Forrudeviskere
Tastatur til telefon/audio
Kombinationsinstrument
43
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Oversigt over højrestyret bil
G027038
02
44
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Oversigt over højrestyret bil
Belysningspanel
Horn
Ventilationsspjæld
Kombinationsinstrument
Kontrol- og advarselssymboler
Tastatur til telefon/audio
Brændstofmåler
Forrudeviskere
Udetemperaturmåler, ur, gearindikator
Udløsningshåndtag til parkeringsbremse
Omdrejningstæller
Kontakt for læselamper
Afvisere
Kabinebelysning
Speedometer
Regulering, soltag
Kilometertæller/Triptæller/Konstantfartholder
Påmindelse om sikkerhedssele
Temperaturmåler
02
Bakspejl
Display
Ventilationsspjæld
Handskerum
Advarselsblinklys
Lydanlæg
Klimaanlæg
Afvisere/lysomskifter READ-knap
Parkeringsbremse
Fartpilot
45
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Betjeningspanel på førerens dør
Betjeningspanel
G029570
02
Låseknap for samtlige døre
Spærring af rudeoptræk i bagdørene
Regulering, rudeoptræk
Justering, ydre sidespejle
46
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kombinationsinstrument
G026973
02
Temperaturmåler – Viser temperaturen i
kølesystemet. Hvis viseren bevæger sig
ind i det røde felt, vises en meddelelse på
displayet. Husk, at ekstralygter foran luftindtaget forringer kølingen af systemet.
Display - På displayet vises informationsog advarselsmeddelelser.
Speedometer - Viser kørselshastigheden.
Triptællerne, T1 og T2 – Bruges til måling
af korte strækninger. Tallet længst til højre
angiver hver 100 meter. Tryk knappen ind
i mindst 2 sekunder for at nulstille. Skift
mellem triptællerne med et kort tryk på
knappen.
Indikator for fartpilot.
Kilometertælleren - Viser det totale antal
kilometer, bilen har kørt.
skridningsrisiko. Hvis bilen har holdt stille,
kan måleren vise for høj en værdi.
Fjernlys-kontrollampe.
Knap til ur - Drej på knappen for at indstille
uret.
Advarselssymbol - Hvis der opstår en fejl,
tændes symbolet, og der fremkommer en
meddelelse på displayet.
Omdrejningstæller - Viser motoromdrejningstallet i 1000 omdr./minut. Omdrejningstællerens nål må ikke komme ind i det
røde felt.
Når lampen i instrumentet tændes, er
niveauet i brændstoftanken lavt. Fyld
brændstof på snarest. Se også informationscenter på side 59.
Kontrol- og advarselssymboler.
Afvisere - venstre/højre.
Indikering for automatgear - Viser den
valgte gearstilling.
Udendørstermometer – Når temperaturen
ligger mellem +2 °C og 5 °C, lyser et snefnugsymbol på displayet. Det advarer om
47
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kontrol- og advarselssymboler
Symboler for funktionskontrol
02
Hvis motoren ikke starter inden
5 sekunder, slukkes alle symboler,
undtagen symbolerne for fejl i
udstødningsrensesystemet og lavt
olietryk.
Visse symboler mangler muligvis
den bagvedliggende funktion, alt
efter bilens udstyr.
Symboler midt på instrumentet
Rød lampe
1. Stands bilen på et sikkert sted. Bilen må
ikke køre videre.
2. Læs teksten på displayet.
3. Foretag det fornødne ifølge instruktionerne
på displayet, eller kontakt et værksted.
Volvo anbefaler, at du henvender dig til et
autoriseret Volvo-værksted.
Symbolet og meddelelsesteksten er synlige,
indtil fejlen er udbedret.
Gul lampe
±
Meddelelsesteksten slukkes ved at trykke på
READ-knappen (se side 51), eller forsvinder
automatisk efter 2 minutter.
Alle kontrol- og advarselssymboler1 tændes,
når fjernbetjeningen drejes til position II inden
start. Dette viser, at symbolerne fungerer. Når
motoren er startet, skal samtlige symboler
slukkes, undtagen håndbremsesymbolet, som
først slukkes, når bremsen udløses.
OBS
Når teksten TID TIL REGELMÆSSIG
SERV vises, slukkes symbolet og teksten
ved at trykke på READ eller forsvinder automatisk efter 2 minutter.
Denne lampe lyser rødt eller gult,
alt efter hvor kritisk den konstaterede fejl er.
1
48
Læs meddelelsen på displayet. Foretag
det fornødne.
For visse motorvarianter anvendes symbolet for lavt olietryk ikke. Advarsel gives via tekst på displayet, se side 200.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kontrol- og advarselssymboler
Kontrolsymboler
riseret Volvo-værksted for kontrol af bremsesystemet.
Fejl i ABS-systemet
Hvis BREMSE- og ABS-symbolerne lyser samtidigt, kan der være
opstået en fejl i bremsekraftfordelingen.
Hvis symbolet tændes, fungerer
systemet ikke. Det normale bremsesystem fungerer fortsat, men
uden ABS-funktionen.
2. Start motoren igen.
Fejl i bremsesystemet
Hvis symbolet tændes, kan bremsevæskeniveauet være for lavt.
1. Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.
2. Start motoren igen.
•
Hvis begge symboler slukkes, kan man
køre videre.
•
Hvis symbolerne forbliver tændt, skal
niveauet i bremsevæskebeholderen kontrolleres, se side 203.
•
Hvis niveauet i bremsevæskebeholderen
er normalt, og symbolerne stadig lyser, kan
bilen med stor forsigtighed køres til et
autoriseret værksted, som Volvo har anbefalet, for at få bremsesystemet efterset.
1. Stands bilen et sikkert sted, og kontrollér
standen i bremsevæskebeholderen (se
side 203).
2. Hvis niveauet er under MIN i beholderen,
bør bilen ikke køres videre, men bjerges.
Volvo anbefaler, at bilen bjerges til et auto-
2
02
Påmindelse om sikkerhedssele
Symbolet lyser, hvis en person på
forsædet ikke har spændt sin sikkerhedssele, eller hvis en person
på bagsædet har taget sin sele af.
1. Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.
3. Volvo anbefaler, at du kører til et autoriseret Volvo-værksted for kontrol af ABSsystemet, hvis symbolet bliver ved med at
lyse.
ADVARSEL
Hvis BREMSE- og ABS-symbolerne lyser
samtidigt, er der risiko for, at bagvognen
skrider ud ved en hård opbremsning.
•
Hvis niveauet er under MIN i bremsevæskebeholderen, bør man ikke køre videre
med bilen, men få den bjerget til et autoriseret værksted, som Volvo har anbefalet,
for at få bremsesystemet efterset.
For lavt olietryk2
Hvis symbolet tændes under kørsel, er motorens olietryk for lavt.
Stands straks motoren, og kontrollér oliestanden. Påfyld olie efter
behov. Hvis symbolet tændes og
olieniveauet er normalt, skal du kontakte et
autoriseret værksted, som Volvo har anbefalet.
Udstødningsrensningssystem
Hvis symbolet tændes, kan det
skyldes fejl i bilens udstødningsrensningssystem. Volvo anbefaler,
at du kører til et autoriseret Volvoværksted for kontrol.
For visse motorvarianter anvendes symbolet for lavt olietryk ikke. Advarsel gives via tekst på displayet, se side 200.
``
49
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kontrol- og advarselssymboler
Airbags (SRS)
02
Hvis symbolet bliver ved med at
lyse eller tændes under kørslen, er
der registreret en fejl i selelåsen,
SRS-, SIPS- eller IC-systemet.
Volvo anbefaler, at du snarest
kører til et autoriseret Volvo-værksted for kontrol.
Påmindelse – dørene ikke lukket
OBS
Symbolet lyser, uanset hvor hårdt parkeringsbremsen er trådt ned.
Tågelys, bag
Symbolet lyser, når tågelyset er
tændt.
Generatoren lader ikke
Hvis symbolet tændes under kørsel, er der en fejl i det elektriske
system. Volvo anbefaler, at du
henvender dig til et autoriseret
Volvo-værksted.
Motorforvarmer (diesel)
Symbolet tændes, når motoren
forvarmes. Forvarmning foretages,
når temperaturen kommer under
2 °C. Når symbolet slukkes, kan
bilen startes.
Parkeringsbremse trukket
Dette symbol lyser, når parkeringsbremsen er trådt ned. Træd altid
parkeringsbremsen ned til nederste stilling.
50
Kontrolsymbol for anhænger
Symbolet blinker, når afviserne er i
funktion og der er tilkoblet en
påhængsvogn. Hvis symbolet ikke
blinker, er en af lamperne på
påhængsvognen eller bilen defekt.
Stabilitetssystem, STC eller DSTC
For nærmere oplysninger om
systemets funktioner og symboler,
se side 144.
Hvis en af dørene eller bagklappen ikke er rigtigt lukket, bliver føreren gjort opmærksom på
dette.
Lav hastighed
Hvis bilen bevæger sig med en lavere hastighed end ca. 7 km/t, tændes informationssymbolet, samtidig med at FØRERDØR ÅBEN,
PASSAGERDØR ÅBEN, VENSTRE
BAGDØR ÅBEN eller HØJRE BAGDØR
ÅBEN vises på displayet. Stands bilen på det
første sikre sted, og luk den dør/klap, der er
åben.
Høj hastighed
Hvis bilen kører med højere hastighed end ca. 7 km/t, lyser symbolet,
når der på displayet vises en af
meddelelserne i foregående
stykke.
Påmindelse, bagklap
Hvis bagklappen er åben, vises BAGSMÆK
ÅBEN på displayet.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Informationsdisplay
Meddelelser
G026979
OBS
Meddelelse
Betydning
Hvis der vises en advarselsmeddelelse
under brug af informationscentret, skal
meddelelsen læses (tryk på READ-knappen), inden den tidligere aktivitet kan genoptages.
SERVICE PÅKRÆVET
Volvo anbefaler, at
du lader et autoriseret Volvo-værksted
kontrollere bilen så
snart som muligt.
Meddelelse
Betydning
TID TIL REGELMÆSSIG SERV
STANDS STRAKS
Stands bilen på sikker vis, og sluk for
motoren. Risiko for
alvorlige skader.
STANDS MOTOREN
Stands bilen på sikker vis, og sluk for
motoren. Risiko for
alvorlige skader.
SERVICE SNAREST
Volvo anbefaler, at
du lader et autoriseret Volvo-værksted
kontrollere bilen
omgående.
Tid til regelmæssig
serv. Volvo anbefaler, at du lader et
autoriseret Volvoværksted udføre
servicen. Tidspunktet afhænger af antal
tilbagelagte kilometer, hvor mange
måneder der er gået
siden sidste service,
og hvor længe
motoren har været i
drift.
SE
INSTRUKT.BOG
Læs instruktionsbogen.
Samtidig med at et advarsels- eller kontrolsymbol tændes, vises der en supplerende
meddelelse på displayet.
±
Tryk på READ-knappen (A).
Gennemse meddelelserne ved hjælp af READknappen. Fejlmeddelelser gemmes på en
hukommelsesliste, indtil fejlen er afhjulpet.
02
``
51
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Informationsdisplay
02
52
Meddelelse
Betydning
SODFILTER
FULDT - SE
INSTRUKT.BOG
Dieselpartikelfilteret
skal regenereres, se
side 132.
STC/DSTC SPINKONTROL FRA
Stabilitets- og traktionssikringsystemets indgreb er
reduceret, se
side 143 for flere
varianter.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Strømafbryder i midterkonsollen
Afbryder
G026944
02
Børnesikkerhedslås i de bageste døre*
OBS
Knappernes indbyrdes placering kan variere.
Aircondition i den bageste kabinedel*
Tryk knappen ind for at aktivere
aircondition i den bageste del af
kabinen. Aircondition i den
bageste kabinedel deaktiveres,
når tændingen afbrydes.
Brug denne knap til aktivering
og deaktivering af den elektriske børnesikkerhedslås i bagdørene. Fjernbetjeningen skal
være drejet til I eller II. Når børnesikkerhedslåsen er aktiveret,
lyser lampen i knappen. Der vises en meddelelse på displayet, når børnesikkerhedslåsen
aktiveres eller deaktiveres, se side 121.
Indslåelige sidespejle*
Benyttes til at folde sidespejlene ind og ud.
Hvis et sidespejl utilsigtet er blevet foldet ind
eller ud, skal man gøre som følger:
1. Slå det sidespejl, der er blevet flyttet manuelt, tilbage til normal stilling.
2. Drej fjernbetjeningen til position II.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
53
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Strømafbryder i midterkonsollen
02
3. Fold sidespejlet ind ved brug af knappen
og derefter ud, også ved brug af knappen.
Sidespejlene er nu tilbage i deres oprindelige,
faste stilling.
Park Assist*
Systemet er altid aktiveret, når
bilen startes. Bakadvarselssystemet slås til og fra ved at
trykke knappen ind. Se også
side 145.
Frakobling af blokeret låsestilling* og
alarmsensorer
Brug denne knap, når du af en
eller anden årsag vil slå funktionen blokeret låsestilling fra
(blokeret låsestilling vil sige, at
dørene ikke kan åbnes indefra,
hvis de er låst). Brug også
denne knap, når du vil slå bevægelses- og
hældningsdetektorerne i dit alarmsystem fra*.
Lampen lyser, når funktionerne er slået fra/frakoblet, se side 120 og 124.
Aktive Dual Xenon-lys*
Hvis bilen er udstyret med
aktive forlygter (Active Bending
Lights, ABL) følger lyset fra forlygterne rattets ved kørsel.
Funktionen aktiveres automatisk, når bilen startes, og kan
deaktiveres/aktiveres ved at trykke på knappen. Lampen i knappen lyser, når funktionen er
aktiveret
Skifte lyskegle for højre-/venstretrafik
Hold knappen inde i mindst 5 sekunder. Mens
lyskeglen ændres, skal bilen holde stille. Meddelelsen FORLYGTER INDST. T.
HØJREKØRSEL eller FORLYGTER INDST.
T. VENSTREKØRSEL vises på displayet.
Nærmere oplysninger og tilpasning af lyskegle
for halogen- eller Dual Xenon-lygter, se
side 163.
Stikkontakt/Cigarettænder*
Stikkontakten kan bruges til
forskelligt 12 volts tilbehør,
f.eks. mobiltelefon eller køleboks.
Ekstralys*
Anvend denne knap, hvis du
ønsker, at bilens ekstralys skal
tændes samtidig med fjernlyset, eller hvis du vil afbryde
funktionen.
54
Fjernbetjeningen skal mindst stå i position I for
at kontakten kan levere strøm.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Cigarettænderen aktiveres ved at trykke knappen ind. Når den er klar til brug, springer knappen ud igen. Træk nu tænderen ud, og brug
gløden til at tænde med. Af sikkerhedshensyn
bør man altid lade dækslet sidde i kontakten,
når den ikke er i brug. Maksimal strømstyrke
10 A.
ADVARSEL
Lad altid proppen sidde i kontakten, når den
ikke er i brug.
BLIS - Blind Spot Information System*
Tryk på knappen for at aktivere/
deaktivere funktionen. Nærmere enkeltheder fremgår af se
side 147.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Strømafbryder i midterkonsollen
Advarselsblinklys
Elopvarmet bagrude og elopvarmede
sidespejle
Brug elopvarmningen til at
fjerne is og dug fra bagruden og
sidespejlene. Tryk på kontakten
for at starte opvarmningen af
bagruden og sidespejlene.
Dette vises ved, at lampen i
kontakten tændes. Opvarmningen slås automatisk fra efter ca.
12 minutter.
AM FM
CD
LUM
VO E
POWER
*
3
DEF
5
6
JKL
MNO
8
9
TUV WXYZ
0
#
G027096
2
ABC
1
4
GHI
7
PQRS
02
Advarselsblinklysene (alle afvisere blinker) skal
benyttes, hvis bilen holder, hvor den kan
udgøre en fare eller trafikhindring. Funktionen
aktiveres ved at trykke knappen ind.
Elopvarmede forsæder
Nærmere enkeltheder fremgår
af se side 86 eller 88.
OBS
Bestemmelserne om brug af advarselsblinklys varierer fra land til land.
55
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Belysningspanel
Forlygter
Position
02
Betydning
Positions-/parkeringslyset kan tændes uanset
startnøglens stilling.
Automatisk/slukket nærlys. Kun
overhalingslys.
±
Positions-/parkeringslys.
Når fjernbetjeningen er i position II, er positions-/parkeringslyset og nummerpladelyset
altid tændt.
G027100
Automatisk nærlys. Fjernlys og
overhalingslys fungerer i denne
indstilling.
Lyskontakt
Tågeforlys*
Fingerhjul til lyshøjderegulering
Automatisk nærlys*
Nærlyset tændes automatisk, når fjernbetjeningen drejes til position II, undtagen når lyskontakten (1) står i midterpositionen. Om nødvendigt kan nærlysautomatikken slås fra. Volvo
anbefaler, at du lader et autoriseret Volvoværksted udføre frakoblingen.
Automatisk nærlys, fjernlys
Tågebaglygter
1. Drej fjernbetjeningen til position II.
Fingerhjul til justering af instrumentbelysning
2. Nærlyset tændes ved at dreje lyskontakten
(1) højre om til endestillingen.
3. Fjernlyset aktiveres ved at venstre kontaktarm føres mod rattet til endestillingen, og
slippes, se side 58.
Lyset slukkes automatisk, når fjernbetjeningen
drejes til position I eller 0.
56
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Positions-/parkeringslys
Drej lyskontakten (1) til midterstillingen.
Lyshøjderegulering
Bilens belastning ændrer forlygternes lodrette
retning, hvilket kan føre til blænding af modkørende trafik. Dette undgås ved at justere lyshøjden.
1. Drej fjernbetjeningen til position II.
2. Drej lysknappen (1) til en af endestillingerne.
3. Rul fingerhjulet (3) opad eller nedad for
henholdsvis at hæve eller sænke lyshøjden.
Biler med Dual Xenon-forlygter* har automatisk
lyshøjderegulering, og derfor mangler fingerhjulet (3).
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Belysningspanel
Instrumentbelysning
Instrumentbelysningen er tændt, når fjernbetjeningen er i position II, og lyskontakten (1)
står i en af endestillingerne. Belysningen dæmpes automatisk i dagslys og kan reguleres
manuelt i mørke.
Når tågebaglyset er tændt, lyser kontrolsymbolet for tågebaglys i kombinationsinstrumentet og lampen i knappen.
02
Aktive Dual Xenon-lys*
Rul fingerhjulet (5) opad eller nedad for henholdsvis kraftigere eller svagere belysning.
Tågelys
OBS
Bestemmelserne for brug af tågelys varierer
fra land til land.
G020789
Tågeforlys*
Tågeforlysene kan tændes sammen med enten
forlygterne eller positions-/parkeringslyset.
±
Tryk på knap (2).
Når tågeforlygterne er tændt, lyser lampen i
knappen.
Tågebaglygter
Bagtågelyset kan kun tændes sammen med
enten forlygterne eller tågeforlysene.
±
Lyskegle aktive/ikke aktive forlygter.
Hvis bilen er udstyret med aktive forlygter
(Active Bending Lights, ABL) følger lyset fra
forlygterne rattets ved kørsel. Funktionen aktiveres automatisk, når bilen startes, og kan
deaktiveres/aktiveres med knappen i midterkonsollen, se side 54.
Tryk på knap (4).
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
57
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Venstre rathåndtag
Kontaktarmens stillinger
Afvisere
Kontinuerlig blinksekvens
02
±
Før kontaktarmen opad eller nedad til
endestillingen (2).
Armen bliver stående i endestillingen og føres
tilbage manuelt eller automatisk af rattets
bevægelse.
Kort blinksekvens
G026954
±
Kort blinksekvens for afvisere
Før ratarmen opad eller nedad til position
(1), og slip den. Den vender så tilbage til
udgangsstillingen. Eller før ratarmen til (2)
og direkte tilbage til udgangsstillingen.
Afviserne blinker tre gange. Kort blinksekvens
afbrydes straks, hvis blinkning i modsat retning
påbegyndes.
Kontinuerlig blinksekvens for afvisere
Overhalingslys
Orienteringslys og skift mellem fjern- og
nærlys
Skift mellem fjern- og nærlys
Fjernbetjeningen skal være i stilling II for at
fjernlyset kan tændes.
1. Drej lyskontakten højre om til endestillingen, se side 56.
2. Før kontaktarmen ind mod rattet til endestillingen (4), og slip den.
1
58
Fabriksindstilling.
Overhalingslys
±
Før armen let ind mod rattet til endestillingen (3).
Fjernlyset er tændt, indtil armen slippes.
Orienteringslys
Noget af den udvendige belysning kan holdes
tændt og fungere som orienteringslys, efter at
bilen er låst. Det varer 30 sekunder1, men det
kan ændres til 60 eller 90 sekunder.
1. Tag fjernbetjeningen ud af tændingslåsen.
2. Før kontaktarmen ind mod rattet til endestillingen (4), og slip den.
3. Stig ud af bilen, og lås døren.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Informationscenter*
Generelt
Aktuelt forbrug
OBS
G026956
Hvis der fremkommer en advarselsmeddelelse, mens informationscentret er i brug,
skal der kvitteres for meddelelsen. Tryk på
READ-knappen for at komme tilbage til
informationscenterfunktionen.
READ - bekræftelse
Fingerhjulsbetjening - bladring mellem
menuer og valg på informationscenterlisten
RESET - nulstilling
Betjeningsknapper
For at få adgang til informationscentrets oplysninger skal fingerhjulet (B) drejes trinvist op
eller ned. Ved endnu en drejning kommer
udgangsstillingen tilbage igen.
1
Beregningen af det aktuelle brændstofforbrug
foretages hvert sekund. Oplysningen på displayet opdateres med et par sekunders mellemrum. Når bilen holder stille, vises "----" på
displayet. Når der foregår regenerering1, kan
brændstofforbruget øges (se side 132).
Funktioner
Gennemsn.forbrug
Informationscentret viser følgende information:
Gennemsnitligt brændstofforbrug siden sidste
nulstilling. Nulstilling foretages med RESET.
•
•
•
•
•
•
GNS HASTIGHED
FAKT. HASTIGHED MPH*
02
OBS
AKTUELT FORBRUG
Der kan opstå en vis fejlvisning, hvis der har
været brugt en brændstofdrevet parkeringsvarmer*.
GNS FORBRUG
KILOMETER TIL TOM TANK
DSTC, se side 143
Kilometer til tom tank
Gennemsnitshastighed
Når tændingen afbrydes, gemmes gennemsnitshastigheden, som derefter ligger til grund
for den nye værdi, når man kører videre. Nulstilling foretages med RESET-knappen.
Fakt. hastighed mph*
Den aktuelle hastighed vises i mph, hvis speedometret er gradueret i km/t. Hvis det er gradueret i mph, vises den aktuelle hastighed i
mph.
Beregningen foretages på grundlag af gennemsnitsforbruget for de sidste 30 km og den
tilbageværende brugbare brændstofmængde.
På displayet vises den omtrentlige strækning,
der kan køres med den tilbageværende brændstofmængde i tanken. Når displayet viser "--kilometer til tom tank", er der ingen garanteret kørselsstrækning tilbage. Fyld brændstof
på snarest.
Gælder kun dieselbiler med partikelfilter.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
59
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Informationscenter*
OBS
02
Der kan opstå en vis fejlvisning, hvis der har
været brugt en brændstofdrevet parkeringsvarmer*, eller hvis køremåden ændres.
Nulstilling
1. Vælg GNS HASTIGHED eller GNS
FORBRUG.
2. Hold RESET-knappen (C) inde i mindst 5
sekunder for at nulstille gennemsnitshastighed og gennemsnitligt brændstofforbrug samtidigt.
60
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Højre rathåndtag
Forrudeviskere
Regnsensor*
Intervalviskning
Man kan selv indstille tiden mellem
slagene. Drej fingerhjulet opad for
at få kortere tid mellem slagene.
Drej hjulet nedad for at øge tiden.
Kontinuerlig viskning
Viskerne arbejder med normal
hastighed.
G026953
Viskerne arbejder med høj hastighed.
Visker/sprinklerfunktion - forrude.
Fingerhjul
VIGTIGT
Inden viskerne sættes i gang om vinteren,
må man sikre sig, at viskerbladene ikke er
fastfrosset, og at eventuel sne eller is på forog bagruden er skrabet af.
Regnsensor - til/fra
Forrudeviskerne er slået fra, når
armen står i stilling 0.
Enkelt viskerslag
Før armen opad for at foretage et
enkelt viskerslag.
02
Fingerhjulet drejes opad for større følsomhed
og nedad for mindre følsomhed. (Der foretages
et ekstra slag, når fingerhjulet drejes opad).
Til- og frakobling
Når regnsensoren skal aktiveres, skal fjernbetjeningen stå i position I eller II og kontaktarmen for forrudeviskerne i position 0 (ikke aktiveret).
Regnsensoren aktiveres som følger:
±
Tryk på knappen. En lampe i knappen tændes, hvilket viser, at regnsensoren er aktiv.
Regnsensoren slås fra ved at vælge et af
nedenstående:
VIGTIGT
Forrudeviskere fra
Regnsensoren registrerer mængden af vand
på forruden og aktiverer automatisk forrudeviskerne. Regnsensorens følsomhed justeres
med fingerhjulet.
Brug rigeligt med sprinklervæske, når
viskerne rengør forruden. Forruden skal
være våd, når viskerne arbejder.
•
Tryk på knappen. Lampen i knappen slukkes.
•
Før armen nedad til et andet viskerprogram. Hvis armen føres opad, forbliver
regnsensoren aktiveret, viskerne foretager
et ekstra slag og vender tilbage til regnsensorstilling, når armen slippes og går tilbage til stilling 0.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
61
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Højre rathåndtag
02
Regnsensoren slukkes automatisk, når fjernbetjeningen tages ud af tændingslåsen, eller 5
minutter efter tændingen er slået fra.
væske til forlygterne og bagruden. Dette sker
for at prioritere udsynet gennem forruden.
Bagrudevisker- og sprinkler
Konstant hastighed: Tryk den underste del
af knappen ind.
Viskere – bakning
Hvis bakgearet vælges, når forrudeviskerne er
aktiveret, påbegynder bagrudeviskeren intervalviskning1. Hvis bagrudeviskeren allerede
arbejder med normal hastighed, sker der ingen
ændring.
VIGTIGT
I en bilvaskehal kan forrudeviskerne starte
og blive beskadiget. Slå regnsensoren fra
ved at trykke på knap (2), mens fjernbetjeningen er i position I eller II.
Forrude-/forlygtesprinklere
G027127
Forrude- og forlygtesprinkling startes ved at
føre armen ind mod rattet. Når armen slippes,
foretager viskerne nogle ekstra slag.
Højtrykssprinkling af forlygter*
Højtrykssprinkling af forlygterne bruger store
mængder sprinklervæske. For at spare på
væsken sprinkles forlygterne kun ved hver
femte sprinkling, (inden for et tidsrum på
10 minutter). Når der er forløbet 10 minutter
efter den seneste forrudesprinkling, højtrykssprinkles forlygterne igen ved den første
sprinkling af forruden. Ved kort at føre armen
mod rattet sprinkles kun forruden.
Reduceret vask
Når der er ca. 1 liter sprinklervæske tilbage i
beholderen, lukkes der for tilførsel af sprinkler1
62
Visker/sprinklerfunktion - bagrude.
Ved at føre armen frem startes sprinklingen og
viskningen af bagruden. Viskerbladet foretager
nogle ekstra slag efter afsluttet sprinkling.
Knappen længst ude på armen er en kontakt
med tre indstillinger:
Intervalviskning: Tryk den øverste del af
knappen ind.
Neutral indstilling: Funktionen er slået fra.
Denne funktion (intervalviskning under bakning) kan slås fra. Volvo anbefaler, at du henvender dig til et autoriseret Volvo-værksted for at få funktionen slået fra.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Fartpilot*
Tilkobling
Øgning/mindskning af hastigheden
OBS
En midlertidig hastighedsforøgelse (mindre
end et minut) med speederen, f.eks. ved
overhaling, har ingen indvirkning på fartpilotens indstilling. Når speederen slippes
igen, vender bilen tilbage til den tidligere
indstillede hastighed.
02
Midlertidig frakobling
G027098
G026949
±
Konstantfartholderens omskifter er placeret til
venstre i rattet.
Indstilling af ønsket hastighed:
1. Tryk på CRUISE-knappen. Nu vises
CRUISE i kombinationsinstrumentet.
2. Tryk let på + eller – for at låse bilens hastighed. Nu vises CRUISE-ON.
Fartpiloten kan ikke tilkobles ved hastigheder
under 30 km/t eller over 200 km/t.
1
±
Den låste hastighed øges eller mindskes
ved at trykke på henholdsvis + eller –.
Bilens aktuelle hastighed når knappen slippes, bliver indprogrammeret.
Et kort tryk (mindre end et halvt sekund) på +
eller – svarer til en hastighedsændring på 1 km/
t eller 1,6 km/t1.
Tryk på 0 for at frakoble fartpiloten midlertidigt. Nu vises CRUISE i kombinationsinstrumentet. Efter midlertidig frakobling
gemmes den indstillede hastighed i
hukommelsen.
Fartpiloten frakobles også midlertidigt, hvis:
•
bremsepedalen eller koblingspedalen trædes ned
•
hastigheden på en stigning falder til under
25-30 km/t
•
•
•
gearkassen sættes i stilling N
der forekommer hjulspin eller hjulblokering
en midlertidig hastighedsforøgelse har
varet i mere end 1 minut.
Afhængigt af motortype.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
63
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Fartpilot*
Genoptagelse af tidligere hastighed
Tryk på knappen for at komme tilbage til den tidligere indstillede
hastighed. CRUISE ON vises i
kombinationsinstrumentet.
02
Frakobling
±
64
Fartpiloten frakobles ved at trykke på
CRUISE. CRUISE ON i kombinationsinstrumentet slukkes.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Parkeringsbremse, elkontakt mm.
Parkeringsbremse
2. Træd parkeringsbremsepedalen så langt
ned som muligt.
3. Slip fodbremsen, og kontrollér, at bilen holder stille.
02
4. Hvis bilen ruller, skal parkeringsbremsepedalen trædes længere ned.
5. Når bilen parkeres, vælges 1 (manuel gearkasse) henholdsvis P (automatgear).
Parkeringsbremse i venstrestyret bil.
G026994
G026992
Parkering på skråninger
Parkeringsbremse i højrestyret bil.
Parkeringsbremsepedal
Håndtag til at slippe parkeringsbremsen
Parkeringsbremsen befinder sig i gulvhøjde (se
illustrationen) og virker på baghjulene, når den
er trådt ned.
Parkeres bilen vendende op ad bakke: Drej
hjulene i retning væk fra fortovskanten.
Parkeres bilen vendende ned ad bakke: Drej
hjulene i retning mod fortovskanten.
Sådan udløses parkeringsbremsen
1. Træd fodbremsen forsvarligt ned.
2. Træk i håndtaget.
OBS
Advarselssymbolerne på kombinationsinstrumentet lyser, uanset hvor hårdt parkeringsbremsepedalen trædes ned.
Aktivering af parkeringsbremsen
1. Træd fodbremsen forsvarligt ned.
``
65
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Parkeringsbremse, elkontakt mm.
Stikkontakt i bagsædet
Indstilling af rat
Åbning af bagklap
Stikkontakten kan bruges til forskelligt tilbehør,
f.eks. mobiltelefon eller køleboks. Den er
beregnet til 12 V, maksimal strømstyrke 10 A.
Fjernbetjeningen skal mindst være i position I,
for at kontakten kan levere strøm.
Rattet kan indstilles i højden og længden. Tryk
håndtaget på ratstammens venstre side ned.
Anbring derefter rattet i den stilling, der passer
dig bedst. Tryk håndtaget tilbage for at spærre
rattet. Hvis det er vanskeligt, kan du trykke lidt
på rattet, samtidig med at håndtaget trykkes
tilbage.
ADVARSEL
Rattet skal indstilles, inden man begynder at
køre, aldrig under kørsel. Kontrollér, at
ratindstillingen er fastlåst.
66
G027005
G026999
G028425
02
Åbn bagklappen ved at trække i håndtaget som
vist på billedet. Nedfæld baglemmen ved at
løfte håndtaget opad.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Elektriske rudeoptræk
Betjening
Åbning af rude:
±
Tryk knappens forreste del ned.
Lukning af rude:
±
Træk knappens forreste del op.
ADVARSEL
Førerens dør
Hvis der er børn i bilen:
•
02
Hvis føreren forlader bilen, skal strømmen til rudeoptrækkene altid afbrydes
ved at tage fjernbetjeningen ud.
•
Pas på, at hverken børn eller andre passagerer kommer i klemme, når ruderne
lukkes.
Hvis bagdørenes ruder betjenes fra førerdøren, skal man passe på, at ingen af bagsædepassagererne får hænderne i klemme,
når ruderne lukkes.
G029571
De elektriske rudehejs betjenes med knapperne i dørene. Rudetrækkene fungerer i tændingsstilling I og II. Efter afsluttet kørsel kan
ruderne fortsat åbnes og lukkes, når fjernbetjeningen er taget ud, så længe ingen af dørene
er åbnet. Ruderne bør betjenes under opsyn.
OBS
Den pulserende vindstøj når de bageste
ruder er åbne, kan reduceres ved f.eks. at
åbne de forreste ruder lidt.
Regulering rudetræk.
Regulering rudetræk for
Regulering rudetræk bag
Føreren kan betjene alle ruder fra sin plads.
Ruderne kan åbnes og lukkes på to måder:
•
Tryk en af knapperne (A) eller (B) let ned,
eller træk dem let op. Ruderne går op eller
ned, så længe man rører ved kontakterne.
•
Tryk en af knapperne (A) eller (B) nedad,
eller træk den op, og slip den derefter.
Sideruderne åbnes og lukkes nu automatisk. Hvis ruden blokeres af en genstand,
afbrydes bevægelsen.
``
67
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Elektriske rudeoptræk
02
Rudetræk i bagdørene
Lampen i kontakten tændt
OBS
Ruderne i bagdørene kan kun betjenes fra førerens dør.
Funktionen automatisk op på passagersiden findes kun på visse markeder.
Lampen i kontakten slukket
Bagdørenes ruder kan betjenes både med
knapperne på den pågældende dør og med
knapperne på førerens dør.
Spærring af rudeoptrækket i
bagdørene
68
Spærring af ruderne bagi og elektrisk børnesikkerhedslås*.
G029573
G029572
G029574
Passagerplads, foran
De elektriske rudeoptræk i bagsædet kan
spærres med kontakten i førerdørens knappanel. Husk altid at afbryde strømmen til rudeoptrækkene (dvs. tage fjernbetjeningen ud), hvis
du efterlader børn alene i bilen.
Kontakten for det elektriske rudeoptræk ved
det forreste passagersæde styrer kun denne
rude.
Bagdørenes ruder kan betjenes både med
knapperne på den pågældende dør og med
knapperne på førerens dør. Hvis lampen i kontakten for spærring af rudeoptrækket i bagdørene (på førerdørens knappanel) er tændt, kan
ruderne i bagdørene kun betjenes fra førerdøren.
ADVARSEL
Hvis bagdørenes ruder betjenes fra førerdøren, skal man passe på, at ingen af bagsædepassagererne kommer i klemme, når
de lukkes.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Ruder og spejle
Bakspejl
Indvendigt bakspejl med kompas*
Indstilling af den rette kompaszone
02
Z
O
N
E
C
A
L
Blændfri indstilling
Normal stilling.
Blændfri stilling.
Hvis der kommer kraftigt lys bagfra, kan det
reflekteres i bakspejlet og blænde føreren. Når
bagfrakommende lys generer, bør der blændes
af.
Automatisk nedblænding*
Hvis der kommer stærkt lys ind bagfra, blænder bakspejlet ned automatisk.
G026950
Z
O
N
E
G026965
G026660
C
A
L
Bakspejlets øverste venstre hjørne har et indbygget display, som viser, i hvilken kompasretning bilens front peger. Der vises 8 forskellige retninger med engelsk forkortelse: N
(nord), NE (nordøst), E (øst), SE (sydøst), S
(syd), SW (sydvest), W (vest) og NW (nordvest).
Jordkloden er inddelt i 15 magnetiske zoner.
Kompasset er indstillet til det geografiske
område, bilen befandt sig i ved leveringen. Hvis
bilen køres over flere magnetiske zoner, bør
kompasset kalibreres.
Hvis kompasset er aktiveret, starter det automatisk i tændingsposition II, henholdsvis når
motoren er i gang. Slå kompasset til eller fra
ved at trykke på den indfældede knap på bakspejlets bagside. Brug f.eks. en udrettet clips.
Knappen sidder ca. 2,5 centimeter forsænket i
spejlet.
2. Hold knappen på bakspejlets bagside trykket ind i ca. 3 sekunder, indtil ZONE vises
(brug f.eks. en udrettet clips). Nummeret
for det aktuelle område vises.
1. Tændingsposition II.
3. Tryk flere gange på knappen, indtil nummeret for det ønskede geografiske område
vises (1–15). Displayet viser efter nogle
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
69
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Ruder og spejle
02
70
sekunder igen kompasretningen, hvilket
betyder, at zoneskiftet er gennemført.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Ruder og spejle
G026677
02
Magnetiske zoner for kompas.
``
71
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Ruder og spejle
Kalibrering
ADVARSEL
Sidespejle med hukommelsesfunktion*
1. Stands bilen i et stort åbent område med
motoren i gang.
Hukommelsesfunktion i
fjernbetjeningen*
2. Hold knappen bag på spejlet inde (brug
f.eks. en clips), indtil CAL kommer til syne
(efter ca. 6 sekunder).
Når du låser bilen op med en af fjernbetjeningerne og ændrer sidespejlenes indstilling, lagres
de nye indstillinger i fjernbetjeningen. Næste
gang du låser bilen op med samme fjernbetjening og åbner fordøren inden 5 minutter, justeres spejlene til den lagrede indstilling.
3. Kør langsomt i en cirkel med en hastighed
på højst 8 km/t, indtil CAL forsvinder fra
displayet. Kalibreringen er nu foretaget.
4. Alternativ kalibreringsmetode: Begynd at
køre som sædvanligt. CAL forsvinder fra
displayet, når kalibreringen er færdig.
Indstil spejlene, inden du begynder at køre.
Hvis bilen har sidespejle med hukommelsesfunktion, fungerer disse sammen med hukommelsesindstillingen af sædet, se side 95.
G029575
02
Sidespejle
Det kan blive nødvendigt at kalibrere kompasset, for at det skal være retvisende. Det bedste
resultat opnås ved at slå alle store strømforbrugere, som f.eks. kabinebelysning, kabineventilator, elopvarmet bagrude, fra. Undgå at
have metalgenstande og magnetiske genstande i spejlets nærhed.
Indstillingsknapperne for de to sidespejle
befinder sig længst fremme på førerdørens
armlæn. Sidespejlene kan bevæges i tændingsstilling I og II.
1. Tryk på L-knappen for venstre spejl, henholdsvis R-knappen for højre spejl. Lampen i knappen lyser.
2. Justér indstillingen med knappen i midten.
3. Tryk én gang til på L eller R. Lampen slukkes.
Vedr. indfoldning af sidespejle, se side 53.
72
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Laminerede sideruder*
De laminerede sideruder i for- og bagdørene
forbedrer lydisoleringen i kabinen og giver bilen
bedre tyverisikring.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Ruder og spejle
Vand- og smudsafvisende belægning
på de forreste sideruder*
02
Sideruder med vand- og smudsafvisende belægning er mærket med et lille
symbol. Oplysninger om, hvordan glasset skal
vedligeholdes, fremgår af se side 187.
VIGTIGT
Brug ikke en isskraber af metal til at fjerne is
fra ruderne. Den vandafvisende belægning
kan beskadiges.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
73
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Elbetjent taglem*
Åbningsstillinger
Man kan komme fra ventilationsstilling direkte
til komfortstilling ved at trække knappen helt
bagud (4) og slippe den.
02
Automatisk betjening
Før kontakten over trykpunkt (3) til bageste
endestilling (4) eller over trykpunkt (2) til forreste endestilling (1), og slip den. Soltaget åbnes
derefter til komfortstilling, henholdsvis lukkes
helt.
G007503
G027010
Maksimal åbning af soltaget fra komfortstilling:
Lukning, automatisk
Soltagets betjeningspanel befinder sig i loftet.
Soltaget kan åbnes i to stillinger:
Lukning, manuel
Fjernbetjeningen skal være drejet til I eller II.
Hvis der er børn i bilen:
Afbryd strømmen til soltaget ved at tage
startnøglen ud, når føreren forlader bilen.
±
Lukning:
Lukning, ventilationsstilling
±
Ventilationsstilling
Åbning:
±
±
Træk betjeningsknappen bagud til trykpunktet (3). Soltaget bevæger sig nu mod
helt åben stilling, så længe knappen holdes
inde.
Åbning, ventilationsstilling
Tryk knappens bagkant opad (5).
Lukning:
74
Åbning:
Åbning, automatisk
Skydestilling, fremad/bagud
Træk knappen helt bagud (4) igen, og slip
den.
Manuel betjening
Åbning, manuel
Ventilationsstilling, med løftet bagkant
ADVARSEL
±
Træk knappens bagkant nedad (6).
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Træk betjeningsknappen fremad til trykpunktet (2). Soltaget bevæger sig nu mod
lukket stilling, så længe knappen holdes
inde.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Elbetjent taglem*
Klemmesikring
ADVARSEL
Soltaget har en klemmesikring, der træder i
funktion, hvis soltaget blokeres af en genstand.
I tilfælde af blokering standser soltaget og
åbnes derefter automatisk til den seneste åbne
stilling.
Soltagets klemmesikring fungerer kun ved
automatisk lukning, ikke ved manuel lukning.
02
Solskærm
ADVARSEL
Soltagets klemmebeskyttelse fungerer kun
ved automatisk lukning, ikke ved manuel
lukning.
G020157
Pas på, at ingen kommer i klemme, når soltaget lukkes.
Til soltaget hører en indvendig, manuelt forskydelig solskærm. Når soltaget åbnes, føres
solskærmen automatisk bagud. Solskærmen
lukkes ved at tage fat i håndtaget og skyde
skærmen frem.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
75
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
HomeLinkŸ *
Generelt
OBS
HomeLink er konstrueret til ikke at fungere,
hvis bilen er låst udefra.
02
Gem originalfjernbetjeningerne til fremtidig
programmering (f.eks. ved skift til en anden
bil).
Slet knappernes programmering, når bilen
skal sælges.
G030070
Metalliske solskærme bør ikke bruges i
biler, som er udstyret med HomeLink. De
kan have negativ indvirkning på HomeLinks
funktion.
HomeLinkŸ er en programmerbar fjernbetjening, som kan styre op til tre forskellige anordninger (f.eks. garageport, alarmsystem, udenog indendørsbelysning m.m.) og dermed
erstatte fjernbetjeningerne til disse. HomeLink
leveres indbygget i venstre solskærm.
HomeLinkŸ-panelet består af tre programmerbare knapper og en indikatorlampe.
Betjening
Når HomeLinkŸ er programmeret, kan det bruges i stedet for de løse, originale fjernbetjeninger.
Tryk den programmerede knap ind for at aktivere garageport, alarmsystem osv. Indikatorknappen lyser, mens knappen holdes inde.
OBS
Hvis tændingen ikke aktiveres, fungerer
Homelink i 30 minutter, efter førerdøren er
åbnet.
De originale fjernbetjeninger kan naturligvis
bruges parallelt med HomeLinkŸ.
76
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
ADVARSEL
Hvis HomeLinkŸ bruges til at betjene en
garageport eller låge, skal det sikres, at der
ikke er nogen i nærheden af porten eller
lågen, mens den er i bevægelse.
Brug ikke HomeLinkŸ fjernbetjeningen til en
garageport, som ikke har sikkerhedsstop og
sikkerhedsbakning. Garageporten skal reagere, så snart den mærker, at der er noget,
som hindrer bevægelsen, standse med det
samme og bakke tilbage. En garageport
uden disse egenskaber kan forårsage personskade. For yderligere oplysninger kan
leverandøren kontaktes via internet:
www.homelink.com.
Programmere første gang
Det første punkt sletter hukommelsen i
HomeLinkŸ og må ikke udføres, når kun en
enkelt knap skal omprogrammeres.
1. Tryk de to ydre knapper ind og slip ikke, før
indikatorlampen begynder at blinke efter
ca. 20 sekunder. At indikatorlampen blinker, viser at HomeLinkŸ er sat i "indlæringsmodus" og er klar til at programmeres.
2. Placer den originale fjernbetjening
5-30 cm fra HomeLinkŸ. Hold indikatorlampen under opsyn.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
HomeLinkŸ *
Hvilken afstand, der kræves mellem den
originale fjernbetjening og HomeLinkŸ,
afhænger af programmeringen af anordningen. Det kan være nødvendigt at forsøge flere gange i forskellige afstande.
Behold hver position i ca. 15 sekunder,
inden en ny prøves.
3. Tryk samtidigt knappen til den originale
fjernbetjening og knappen, der skal programmeres, ind på HomeLinkŸ. Slip ikke
knapperne, før indikatorlampen er gået fra
en langsom til en hurtig blinken. Den hurtige blinken, viser at programmeringen er
velgennemført.
4. Test programmeringen ved at trykke den
programmerede knap ind på HomeLinkŸ
og se på indikatorlampen:
•
•
1
Konstant lys: Indikatorlampen lyser
konstant, når knappen holdes inde. Det
viser, at programmeringen er klar. Garageport, låge eller lignende skal nu aktiveres, når den programmerede
HomeLinkŸ-knap trykkes ind.
Ikke konstant lys: Indikatorlampen
blinker hurtigt i ca. 2 sekunder og lyser
derefter konstant i ca. 3 sekunder. Dette
forløb gentages i ca. 20 sekunder. Det
viser, at anordningen har en "rullende
kode". Garageport, låge eller lignende
aktiveres ikke, når den programmerede
HomeLinkŸ-knap trykkes ind. Fortsæt
programmeringen ifølge nedenstående.
5. Find "indlæringsknappen1" på modtageren til f.eks. garageporten. Den er som
regel placeret nær antennens fod på modtageren. Hvis det er svært at finde knappen
- se i leverandørens manual eller kontakt
leverandøren via internet:
www.homelink.com.
6. Tryk "indlæringsknappen" ind og slip.
Knappen blinker i ca. 30 sekunder, og
næste punkt skal udføres inden for dette
tidsrum.
7. Tryk den programmerede knap på
HomeLinkŸ ind, mens "indlæringsknappen" stadig blinker, hold den inde i ca. 3
sekunder og slip derefter. Gentag tryk/
hold/slip-sekvensen op til 3 gange for at
afslutte programmeringen.
2. Når indikatorlampen på HomeLinkŸ
begynder at blinke, skal den originale fjernbetjening efter ca. 20 sekunder placeres
5-30 cm fra HomeLinkŸ. Hold indikatorlampen under opsyn.
Hvilken afstand, der kræves mellem den
originale fjernbetjening og HomeLink,
afhænger af programmeringen af anordningen. Det kan være nødvendigt at forsøge flere gange i forskellige afstande.
Behold hver position i ca. 15 sekunder,
inden en ny prøves.
3. Tryk knappen på den originale fjernbetjening ind. Indikatorlampen begynder at
blinke. Når indikatorlampen er gået fra at
blinke langsomt til at blinke hurtigt, slippes
begge knapper. Den hurtige blinken, viser
at programmeringen er velgennemført.
4. Test programmeringen ved at trykke den
programmerede knap ind på HomeLink og
se på indikatorlampen:
•
Programmere enkelte knapper
For at omprogrammere enkelte knapper gøres
som beskrevet nedenfor:
1. Tryk den ønskede knap på HomeLinkŸ ind
og slip ikke, før punkt 3 er udført.
02
Konstant lys: Indikatorlampen lyser
konstant, når knappen holdes inde. Det
viser, at programmeringen er klar. Garageport, låge eller lignende skal nu aktiveres, når den programmerede
HomeLinkŸ-knap trykkes ind.
Knappens betegnelse og farve varierer alt efter producent.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
77
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
HomeLinkŸ *
•
02
Ikke konstant lys: Indikatorlampen
blinker hurtigt i ca. 2 sekunder og lyser
derefter konstant i ca. 3 sekunder. Dette
forløb gentages i ca. 20 sekunder. Det
viser, at anordningen har en "rullende
kode". Garageport, låge eller lignende
aktiveres ikke, når den programmerede
HomeLinkŸ-knap trykkes ind. Fortsæt
programmeringen ifølge nedenstående.
5. Find "indlæringsknappen2" på modtageren til f.eks. garageporten. Den er som
regel placeret nær antennens fod på modtageren. Hvis det er svært at finde knappen
- se i leverandørens manual eller kontakt
leverandøren via internet:
www.homelink.com.
Slette programmering
Programmeringen kan kun slettes for alle
knapperne på HomeLink, ikke for enkelte
knapper.
±
Tryk de to ydre knapper ind og slip ikke, før
indikatorlampen begynder at blinke efter
ca. 20 sekunder.
> HomeLinkŸ er nu sat i såkaldt "indlæringsmodus" og er klar til at programmeres på ny, se side 76.
6. Tryk "indlæringsknappen" ind og slip.
Knappen blinker i ca. 30 sekunder, og
næste punkt skal udføres inden for dette
tidsrum.
7. Tryk den programmerede knap på
HomeLinkŸ ind, mens "indlæringsknappen" stadig blinker, hold den inde i ca. 3
sekunder og slip derefter. Gentag tryk/
hold/slip-sekvensen op til 3 gange for at
afslutte programmeringen.
2
78
Knappens betegnelse og farve varierer alt efter producent.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
02
79
80
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G020906
Generelt om klimaet................................................................................ 82
Elektronisk klimaanlæg, ECC.................................................................. 86
Brændstofdrevet parkeringsvarmer*....................................................... 89
KLIMA
03
03 Klima
Generelt om klimaet
03
Aircondition
Is og sne
ECC (elektronisk klimaanlæg)
Klimaanlægget afkøler/opvarmer og affugter
luften i kabinen. Bilen har automatisk klimaregulering (ECC).
Fjern is og sne fra luftindtaget til klimaanlægget
(spalten mellem motorhjelm og forrude).
Faktisk temperatur
OBS
Der kan lukkes for aircondition-anlægget,
men for at få den bedst mulige luft i kabinen
og undgå dug på ruderne, bør det altid være
slået til.
Dug på indersiden af ruderne
Problemet med dug på indersiden af ruderne
mindskes ved at pudse dem. Brug et normalt
vinduespudsemiddel.
Partikelfilter
Multifiltret/partikelfiltret bør udskiftes med
jævne mellemrum. Volvo anbefaler, at du rådfører dig med et autoriseret Volvo-værksted.
Fejlsøgning og reparation
Volvo anbefaler, at du kun lader et autoriseret
Volvo-værksted udføre fejlsøgning på og reparation af klimaanlægget.
Kølemiddel
Aircondition-anlægget indeholder kølemidlet
R134a. Dette er klorfrit og udgør derfor ingen
fare for ozonlaget. Ved påfyldning/udskiftning
af kølemiddel må der kun bruges R134a, Se
også side 273. Volvo anbefaler, at du lader et
autoriseret Volvo-værksted udføre dette
arbejde.
Sensorernes placering
•
Solsensoren befinder sig på oversiden af
instrumentpanelet.
•
Temperatursensoren for kabinen befinder
sig bag klimapanelet.
OBS
Sensorerne må ikke tildækkes eller blokeres
med klædningsstykker eller andre genstande.
Kabineventilatorens funktion
Sideruder og soltag
Når motoren standser (selvom fjernbetjeningen
står på I eller II), slukkes der automatisk for
kabineventilatoren. Derved undgår man, at
batteriet aflades.
Acceleration
Kabineventilatoren startes ved at dreje ventilatorknappen og indstille på den ønskede hastighed.
82
Den temperatur der vælges, svarer til den fysiske oplevelse med hensyn til lufthastighed,
luftfugtighed, solstråling mv., der aktuelt hersker i og omkring bilen.
For at aircondition-anlægget skal fungere tilfredsstillende, bør sideruderne og det eventuelle soltag være lukkede.
Ved acceleration, hvor der gives fuld gas, frakobles aircondition-anlægget midlertidigt. En
kortvarig, midlertidig temperaturstigning kan
da mærkes.
03 Klima
Generelt om klimaet
Kondensvand
Luftdistribution
Ventilationsspjæld i instrumentpanelet
I varmt vejr kan der dryppe kondensvand fra
aircondition-anlægget under bilen. Dette er
normalt.
For at ventilere klimaanlæggets kontrolsystem
kan kabineventilatoren startes op til 50 minutter, efter bilens tænding er slået fra. Ventilatoren lukkes senere af automatisk efter ca.
15 minutter.
03
G028577
Med ECC styres også aircondition-anlægget
automatisk og anvendes kun så ofte, det er
nødvendigt for at afkøle kabinen og give tilstrækkelig affugtning af den indkommende
luft. Dette sparer brændstof sammenlignet
med et konventionelt aircondition-anlæg, der
altid køler luften til lige over frysegrænsen.
G027043
Brændstofbesparelse
Den indkommende luft fordeles gennem flere
forskellige ventilationsspjæld, som er placeret
forskellige steder i bilen.
Åben
Lukket
Luftstrømmens vandrette retning
Luftstrømmens lodrette retning.
1. Ret de yderste spjæld imod sideruderne
for at fjerne dug fra de forreste sideruder.
2. I koldt vejr: Luk de midterste dyser for at få
det bedste klima og den bedste afdugning.
``
83
03 Klima
Generelt om klimaet
Ventilationsspjæld i dørstolpe
Ventilerede forsæder (Executive)
For at få maksimal ventilation:
±
Hold
inde i ca. 2 sekunder.
For at sænke ventilationen trinvist:
±
Tryk kort på
.
For at slå ventilationen fra:
03
±
Hold
inde i ca. 2 sekunder.
Åben
Lukket
Luftstrømmens vandrette retning
Luftstrømmens lodrette retning.
G030244
0
G027064
Ventilationen kan bruges samtidig med elopvarmningen af forsæderne. Funktionen kan
f.eks. bruges til at fjerne fugt fra tøjet.
Knapper til ventilation af sædet foran.
Ventilationssystemet består af ventilatorer i
sæde og ryglæn, der suger luft gennem sædets
betræk. Køleeffekten øges, jo koldere kabineluften er.
1. Ret de yderste spjæld imod ruden for at
fjerne dug fra de bageste sideruder.
Ventilationen reguleres fra knapper på betjeningspanelet på siden af forsæderne. Ventilatorhastigheden kan indstilles på tre trin.
2. Ret spjældene indad for at få et behageligt
klima på bagsædet.
For at starte ventilationen af sædet:
Tænk på at børn kan være følsomme overfor
luftstrømme og træk.
For at øge ventilationen trinvist:
±
±
84
Tryk kort på
Tryk kort på
.
.
Ventilationssystemet kan aktiveres, når motoren er i gang.
OBS
Sædeventilationen bør anvendes med forsigtighed af personer, der er følsomme over
for træk. Til længere tids brug anbefales
komfortniveau 1.
VIGTIGT
Sædeventilationen kan ikke startes, når
kabinetemperaturen kommer under 5 °C.
Derved undgås nedkøling af den, som sidder i sædet.
03 Klima
Generelt om klimaet
Sædevarme ydre bagsæder
(Executive)
G030976
03
Knap til bagsædevarme til/fra.
Sædevarmen i bagsæderne betjenes med
knapperne som vist ovenfor. Der er knapper på
hver side af den bageste midterkonsol til det
respektive bagsæde.
For at starte opvarmningen af sædet:
±
Tryk på knappen.
> Symbolet i knappen tændes.
For at afbryde opvarmningen:
±
Tryk på knappen.
> Lampen slukkes.
85
03 Klima
Elektronisk klimaanlæg, ECC
Kontrolpanel
03
AC - Tænd/sluk (ON/OFF)
Temperatur, højre side
Recirkulation/Multifilter med sensor*
Temperatur, venstre side
Recirkulation
Ventilator
AUTO
Blæser bag i kabinen*
Luftfordeling
Funktioner
Kabinetemperatursensor
1. AC - Tænd/Sluk (ON/OFF)
Defroster, forrude og sideruder
ON: Aircondition-anlægget er slået til. Det styres af systemets automatik. På den måde afkøles og affugtes den indkommende luft.
Elopvarmet bagrude og elopvarmede sidespejle
Elopvarmede forsæder
86
OFF: Slukket. Når defrosterfunktionen slås til,
tændes der automatisk for aircondition-anlægget (kan slukkes med AC-knappen).
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
2. Luftkvalitetssystem, recirkulation/
multifilter*
Nogle biler er udstyret med et såkaldt multifilter
og med en luftkvalitetssensor. Multifilteret
opfanger gasser og partikler og reducerer således lugte og forurening i luften. Luftkvalitetssensoren registrerer, hvis forureningsniveauet
i udeluften øges. Hvis dette sker, lukkes luftindtaget, og luften i kabinen recirkuleres. Kabineluften renses også gennem multifilteret ved
recirkulation.
03 Klima
Elektronisk klimaanlæg, ECC
Når luftkvalitetssensoren er
aktiveret, lyser den grønne
lampe ved AUT.
•
•
Betjening:
±
Tryk på AUTO for at aktivere luftkvalitetssensoren (normal indstilling).
Eller:
Skift mellem følgende tre funktioner ved at
:
trykke en eller flere gange på
•
lampen ved MAN lyser. recirkulation er
nu tilkoblet.
•
Ingen lampe lyser. Ingen recirkulation er
tilkoblet, medmindre det behøves til
brug for nedkøling i varmt klima.
•
lampen ved AUT lyser. luftkvalitetssensoren er nu tilkoblet.
Ved dugdannelse kan du med fordel også
anvende defrosterfunktionerne til forruden
og sideruderne samt bagruden.
Følg Volvos serviceprogram for at se de
anbefalede intervaller for udskiftning af
multifiltret. Ved kørsel i stærkt forurenede
omgivelser kan det være nødvendigt at
udskifte kombifiltret oftere.
3. Recirkulation
Recirkulation vælges for at holde dårlig luft,
som f.eks. udstødningsgasser, ude fra kabinen. Kabineluften recirkuleres, hvilket vil sige,
at der ikke suges luft udefra ind i bilen, mens
funktionen er aktiveret.
Hvis luften i bilen recirkulseres, er der, specielt
om vinteren, risiko for is- og dugdannelse.
Med timerfunktionen (biler med multifilter og
luftkvalitetssensor har ingen timerfunktion) er
der mindre risiko for, at der dannes is, fugt eller
dårlig luft.
Husk:
Den bruges på følgende måde:
•
Luftkvalitetssensoren bør som regel være
tilkoblet.
•
I koldt vejr begrænses recirkulationen for
at undgå, at der dannes dug på ruderne.
1. Tryk på
i mere end 3 sekunder.
Lampen blinker i 5 sekunder. Nu recirkuleres luften i bilen i 3-12 minutter, afhængigt
af udetemperaturen.
•
Hvis der dannes dug på ruderne, bør luftkvalitetssensoren kobles fra.
2. Hver gang der trykkes på
timerfunktionen.
, aktiveres
Hvis du vil slå timerfunktionen fra:
±
Tryk på
igen i mere end 3 sekunder.
Lampen lyser i 5 sekunder for at bekræfte
valget.
4. AUTO
AUTO-funktionen regulerer automatisk klimaanlægget med henblik på at nå den valgte
temperatur. Automatikken styrer varme, aircondition, luftkvalitetssensor, ventilatorhastighed, recirkulation og luftfordeling. Ved valg af
en eller flere manuelle funktioner styres de
øvrige funktioner fortsat automatisk. Med et
tryk på AUTO slås alle manuelle indstillinger
fra.
03
5. Luftfordeling
•
Når den øverste knap er trykket ind, rettes
luften mod ruderne
•
Når den midterste knap er trykket ind, rettes luften i hoved- og kropshøjde
•
Når den nederste knap er trykket ind, rettes
luften mod ben og fødder
Tryk på AUTO, når du igen ønsker automatisk
luftfordeling.
6. Kabinetemperatursensor
Kabinetemperatursensoren registrerer temperaturen i kabinen.
``
87
03 Klima
Elektronisk klimaanlæg, ECC
7. Defroster for forrude og sideruder
Anvendes til hurtigt at fjerne dug og is fra forog sideruder. Der strømmer luft til ruderne med
stor blæserhastighed. Lampen i defrosterknappen lyser, når denne funktion er aktiveret.
03
Når funktionen er valgt, sker der desuden følgende for at give maksimal affugtning af kabineluften:
•
aircondition (AC) slås automatisk til (kan
slukkes med AC-knappen).
•
recirkulation slås automatisk fra.
Når defrosterfunktionen
slås fra, vender
klimaanlægget tilbage til de foregående indstillinger.
8. Elopvarmet bagrude og elopvarmede
sidespejle
Tryk på denne knap, når du hurtigt vil fjerne dug
eller is fra bagruden og sidespejlene. Nærnere
enkeltheder om denne funktion fremgår af se
side 55.
Volvo anbefaler, at et autoriseret Volvo-værksted justerer temperaturen.
10 og 11. Temperaturvælgere
Med de to knapper kan temperaturen indstilles
for henholdsvis fører- og passagersiden.
OBS
Det er ikke muligt at fremskynde opvarmning/afkøling ved at vælge højere/lavere
temperatur end den ønskede.
12. Ventilator
Drej på knappen for at øge/mindske blæserhastigheden. Hvis der vælges AUTO, reguleres
blæserhastigheden automatisk. Den tidligere
indstillede ventilatorhastighed annulleres.
OBS
Hvis knappen drejes venstre om, og blæserindikeringen på displayet slukkes, er
blæseren og aircondition-anlægget slukket.
9. Elopvarmede forsæder
Betjening af forsædeopvarmning:
1. Tryk én gang: Høj varme – begge lamper
lyser.
2. Tryk én gang til: Mindre varme – én lampe
lyser.
3. Tryk én gang til: Ingen varme – ingen lampe
lyser.
88
13. Blæser bag i kabinen (ekstraudstyr på
biler med syv sæder)
Ved at dreje på knappen øges eller mindskes
ventilatorhastigheden. Dette gælder kun, hvis
der er valgt AC for både forreste og bageste*
del af kabinen. Knappen for den bageste del
sidder i midterkonsollens kontaktpanel (se
side 53).
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
03 Klima
Brændstofdrevet parkeringsvarmer*
Generelt om varmere
det tidspunkt, hvor opvarmningen af bilen er
færdig. Bilens elektronik vælger det tidspunkt,
hvor opvarmningen skal begynde, baseret på
den aktuelle udetemperatur. Hvis udetemperaturen overstiger 25 °C, sker der ingen
opvarmning. Ved -10 °C og derunder er parkeringsvarmerens driftstid maksimalt 60 minutter.
G027095
Hvis parkeringsvarmeren ikke starter trods
gentagne forsøg, anbefaler Volvo, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted. Der vises
en meddelelse på displayet.
WARNING! ACHTUNG!
AVERTISSEMENT!
Fingerhjul
03
Kontrollér på displayet, at der er slukket for
parkeringsvarmeren. (Når parkeringsvarmeren er i gang, vises PARKVARMER TIL på
displayet).
Meddelelse på displayet
Når indstillingerne i TIMER 1, TIMER 2 og
Direkte start aktiveres aktiveres, lyser det
Når bilen forlades, vises en meddelelse om
systemets status. Meddelelsen slukkes, når
bilen låses udefra med fjernbetjeningen.
RESET-knap
Inden parkeringsvarmeren kan programmeres,
skal elsystemet "vækkes".
Parkering på skråninger
G027102
Dette gøres ved at:
trykke på READ-knappen eller
aktivere fjernlyset eller
drej fjernbetjeningen til nøgleposition I.
Sluk for parkeringsvarmeren, inden brændstofpåfyldning påbegyndes. Brændstof der
spildes på jorden, kan antændes.
gule advarselssymbol i kombinationsinstrumentet, og en forklarende tekst fremkommer
på displayet.
READ-knap
•
•
•
ADVARSEL
Bilen skal stå udendørs, når parkeringsvarmeren bruges.
Hvis bilen parkeres på en stærk hældning, bør
den holde med forenden nedad for at sikre
brændstofforsyningen til parkeringsvarmeren.
Advarselsetiket på tankdækselklappen.
Parkeringsvarmeren kan startes direkte eller
indstilles på to forskellige starttider med
TIMER 1 og TIMER 2. Med starttid menes her
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
89
03 Klima
Brændstofdrevet parkeringsvarmer*
03
Ur/timer
1. Tryk på READ.
Hvis uret stilles igen, efter at varmerens timer
er blevet programmeret, slettes de valgte timerindstillinger.
2. Gå til tekst PARKVARM TIMER 1 eller 2
med fingerhjulet. Teksten TÆNDT blinker
på displayet.
Indstilling af TIMER
3. Tryk på RESET. Teksten SLUKKET vises
konstant, og parkeringsvarmeren slås fra.
Af sikkerhedshensyn kan der kun indprogrammeres tider et døgn frem, ikke for flere dage i
træk.
1. Drej vha. fingerhjulet, indtil TIMER 1 eller
2 vises på displayet.
2. Tryk let på RESET for at komme til det
blinkende timetal.
3. Drej fingerhjulet til det ønskede timetal.
4. Tryk let på RESET for at komme til minutindstillingen.
5. Drej på fingerhjulet for at komme til det
ønskede minuttal.
1. Drej fingerhjulet indtil DIREKTE START
vises på displayet.
2. Tryk på RESET for at komme til TÆNDT
eller SLUKKET.
3. Vælg TÆNDT.
Varmeren vil nu være i gang i 60 minutter.
Opvarmningen af kabinen starter, så snart
kølevæsken i motoren har opnået en temperatur på 30 °C.
6. Tryk let på RESET for at bekræfte indstillingen.
Øjeblikkelig standsning af
kabinevarmer
7. Tryk på RESET for at starte timeren.
1. Drej fingerhjulet indtil DIREKTE START
vises på displayet.
Slukning af timerstartet
parkeringsvarmer
2. Tryk på RESET for at komme til TÆNDT
eller SLUKKET.
For at slukke parkeringsvarmeren manuelt
inden timer-funktionen gør det, skal du gøre
følgende:
90
Direkte start af kabinevarmer
3. Vælg SLUKKET.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
OBS
Bilen kan startes og køres, mens parkeringsvarmeren endnu er i gang.
Batteri og brændstof
Hvis batteriet ikke er fuldt opladet, eller hvis
niveauet i brændstoftanken er for lavt, afbrydes
parkeringsvarmeren automatisk. Der vises en
meddelelse på displayet. Kvittér for meddelelsen ved at trykke på READ.
VIGTIGT
Gentagen brug af parkeringsvarmeren kombineret med korte kørselsstrækninger vil
medføre, at batteriet aflades med deraf følgende startproblemer. For at sikre, at generatoren når at producere lige så megen
energi, som varmeren forbruger fra batteriet, bør man ved regelmæssig brug af varmeren køre bilen i lige så lang tid, som varmeren er i drift.
03 Klima
Brændstofdrevet parkeringsvarmer*
Ekstravarmer (diesel)*
I koldt vejr kan der være behov for ekstra varme
fra ekstravarmeren for at opnå den rette temperatur i kabinen.
Ekstravarmeren starter automatisk, når der er
behov for ekstra varme, mens motoren er i
gang. Den standser automatisk, når den rette
temperatur er opnået, eller når der slukkes for
motoren.
03
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
91
92
G020908
Forsæder................................................................................................. 94
Forsæder - Executive ............................................................................. 96
Kabinebelysning...................................................................................... 97
Opbevaringssteder i kabinen.................................................................. 99
Opbevaringssteder i kabinen - Executive ............................................ 104
Bagsæde............................................................................................... 105
Bagagerumslys..................................................................................... 107
INTERIØR
04
04 Interiør
Forsæder
Siddestilling
Justér ryglænets hældning, drej hjulet.
Passagersædets ryglæn kan foldes ned i fremadgående retning for at give plads til lange
genstande.
Betjeningspanel for elbetjent sæde*.
1. Skyd sædet så langt tilbage som muligt.
ADVARSEL
2. Anbring ryglænet i oprejst stilling - 90 grader.
Førersædets indstilling skal foretages,
inden man begynder at køre, aldrig under
kørsel.
3. Løft låsemekanismerne på ryglænets bagside, og vip det samtidig fremad.
Kontrollér, at sædet er i låst stilling.
4. Skyd sædet frem, så nakkestøtten "låses"
fast under handskerummet.
04
Nedfoldning af forsædets ryglæn
G027960
Opslåning sker i modsat rækkefølge.
ADVARSEL
Kontrollér, at forsædets ryglæn er låst
ordentligt efter opslåning.
Fører- og passagersæderne kan indstilles til
optimal sidde- og kørestilling.
Fremad/bagud: Løft håndtaget for at indstille den rette afstand til rat og pedaler.
Kontrollér, at sædet er fastlåst, når indstillingen er foretaget.
Hæv/sænk sædet, pumpe op/ned (førerog passagersiden*).
Justering af lændestøtten1, drej hjulet.
1
94
Gælder også elbetjent sæde.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Volvo kan levere gulvmåtter, som er specielt
fremstillet til din bil.
G014805
Hæv/sænk sædehyndens forkant, pumpe
op/ned (fører- og passagersiden*).
Gulvmåtter*
ADVARSEL
Gulvmåtten ved førerpladsen skal være forsvarligt placeret og fastgjort i fastholdningsclipsen for ikke at komme i klemme ved og
under pedalerne.
04 Interiør
Forsæder
Elbetjent sæde*
Hukommelsesfunktion*
betjening, indtager førersædet og sidespejlene
de gemte indstillinger, når førerdøren åbnes.
OBS
Nøglehukommelsen er uafhængig af
sædets hukommelse.
Nødstop
Hvis sædet ved en fejl kommer i bevægelse,
skal der trykkes på en vilkårlig knap for at
afbryde bevægelsen.
04
ADVARSEL
Sædet kan indstilles i et vist stykke tid, efter at
døren er låst op med fjernbetjeningen, uden at
nøglen er sat i startlåsen. Sædet kan altid indstilles i tændingsstilling I eller II.
Klemmerisiko. Børn må ikke lege med betjeningsknapperne.
Knapper for hukommelsesfunktion.
1. Indstil sædet.
Kontrollér, at der ikke befinder sig nogen
genstande foran, bag ved eller under stolen,
mens den indstilles.
Sædehyndens forkant op/ned
2. Hold knap MEM inde, samtidig med at
knap 1, 2 eller 3 trykkes ind.
Kontrollér også, at ingen af bagsædepassagererne risikerer at komme i klemme.
Sæde frem/tilbage
Bruge gemt indstilling
Sæde op/ned
Tryk på en af hukommelsesknapperne 1–3,
indtil sædet standser. Hvis knappen slippes,
standser stolen sin bevægelse.
Ryglænets hældning
Hvis et sæde blokeres, udløses en overbelastningsbeskyttelse. Hvis det sker, skal tændingen afbrydes, hvorefter man skal vente et kort
stykke tid, inden sædet flyttes igen. Kun én af
sædets indstillinger kan justeres ad gangen.
Gemme indstilling
Nøglehukommelse i fjernnøgle
Førersædets positioner gemmes i nøglehukommelsen, når bilen låses med fjernbetjeningen. Når bilen låses op med den samme fjern-
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
95
04 Interiør
Forsæder - Executive
Komfortsæder foran
Massage
Indstilling af lænd
Massage
Lænd
Knap til aktivering af massage.
Hård massage
Blid massage
Hvert forsæde har massage i ryglænet. Massagen udføres af luftpuder, som kan massere
med enten hård eller blid indstilling. Når en af
indstillingerne er valgt, udføres massagen i
denne cyklus: massage 6 minutter - pause 4
minutter - massage 6 minutter osv.
Når knappen står i midterstilling, eller når fjernbetjeningen er i stilling 0, er massagen ikke
aktiveret.
96
G030229
G030180
G030183
04
Knap til indstilling af lænd.
Lændestøtten indstilles med de samme luftpuder, som bruges til massagen. Justeringen kan
foretages trinløst i både dybden og højden ved
hjælp af betjeningsknappen, se billedet ovenfor.
Lændestøtten kan indstilles, når massagen
ikke er aktiv.
En hukommelse husker lændestøttens indstilling, når massagen afbrydes, eller når trykket i
luftpuderne er aftaget, f.eks. efter længere tids
parkering.
04 Interiør
Kabinebelysning
Læselamper og kabinebelysning
gen kan også aktiveres inden for 10 minutter,
efter at:
•
motoren er standset og tændingen er i stilling 0.
•
at bilen er låst op, men motoren ikke er
startet.
Loftslys bagi
Derefter slukkes lyset automatisk.
Loftslys foran
Læselamperne foran tændes og slukkes med
et tryk på den respektive knap i loftskonsollen.
G026960
G027153
04
Knapper i loftskonsollen til læselamper foran og
kabinebelysning.
Læselampe venstre for
Kabinebelysning
Læselampe højre for
Kabinebelysningen 1 tændes med et kort tryk
på knap (2). Samtidig aktiveres belysningsautomatikken (se side 98). Kabinebelysningen slukkes med et kort tryk på knap (2).
Al belysning i kabinen tændes i tændingsstilling I og II, og når motoren er i gang. Belysnin-
1
Læselamper bag.
Venstre læselampe bagi, tænd/sluk
Højre læselampe bagi, tænd/sluk
Lamperne tændes/slukkes med et tryk på den
relevante knap.
Hvis bilen har 7 sæder, er der også læselamper
til den tredje sæderække.
Indstigningslys
Indstigningslyset (og kabinelyset) henholdsvis
tændes, når en af dørene åbnes, og slukkes,
når døren lukkes.
Indstigningslyset følger kabinebelysningen.
``
97
04 Interiør
Kabinebelysning
Lys i bagagerummet
Belysningsautomatik
Bagagerummet har en lampe på indersiden af
bagklappen.
Automatikken kan sættes ud af funktion ved at
holde knap (2) (se side 97) inde i mere end
3 sekunder. Automatikken aktiveres igen ved
at trykke kort på knappen.
Den bageste lampe i kabinen og lampen i bagklappen tændes henholdsvis slukkes, når bagklappen åbnes eller lukkes.
Handskerumslys
04
Handskerumslyset tændes, når klappen
åbnes, og slukkes, når klappen lukkes.
Når automatikken er aktiveret, tændes kabinebelysningen automatisk2 og lyser i 30 sekunder:
•
bilen låses op med nøgle eller fjernbetjening
•
motoren er slukket og nøglen drejet til 0stilling.
Makeup-spejl*
Kabinebelysningen tændes og lyser i 10 minutter, hvis en af dørene er åben og kabinebelysningen ikke er slukket.
Kabinebelysningen slukkes, når:
•
•
motoren startes
bilen låses med nøgle eller fjernbetjening.
G027045
De indprogrammerede tider, 30 sekunder henholdsvis 10 minutter, kan ændres af et Volvoværksted.
Lampen tændes automatisk, når klappen løftes.
2
98
Funktionen er lysafhængig og aktiveres kun, når det er mørkt.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
04 Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
Opbevaringssteder
04
ATTENTION
Pakjdskdl ioiuip kjöpp opoodidåuswi
AIRBAG
MY KEY
L E CTOR
SE
SOUND
ENTER
EXIT
MENU
80
G027041
8504251r
``
99
04 Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
Opbevaringsrum i tredje sæderække
Kuglepensholder
Handskerum
Opbevaringsrum og krusholdere
Billetklemme
Handskerum
Frastillingsplads i midterkonsollen
Kopholdere til bagsædepassagererne
04
ATTENTION
Pakjdskdl ioiuip kjöpp opoodidåuswi
Opbevaringslomme (også foran i forsædernes sædehynder)
AIRBAG
MY KEY
L E CTOR
SE
SOUND
ENTER
EXIT
MENU
Sørg for, at der ikke er nogen hårde, skarpe
eller tunge genstande, der ligger eller stikker
ud på en sådan måde, at de kan give anledning til personskader i tilfælde af en hård
opbremsning.
Store og tunge genstande skal altid spændes fast med en sikkerhedssele eller lastsikringsremme.
100
Midterkonsollen indeholder et rum til blyanter.
80
G027025
ADVARSEL
G027030
Indkøbsposeholder
I handskerummet kan du f.eks. opbevare
bilens instruktionsbog, kort, penne og benzinkort.
04 Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
Askebæger til bagsædepassagererne*
Tøjkrog
Kopholdere/flaskeholdere til
bagsædepassagererne
Tøjkrogen er kun beregnet til lettere tøj.
G027063
G027018
G027028
04
Askebægret åbnes ved at trække den øverste
kant udad.
Træk i indsatsens underkant for at åbne den.
Når det skal tømmes:
Kopholderindsatsen kan afmonteres:
1. Luk askebægret op.
±
2. Tryk klappen nedad, og vip bagud.
Ved at løsne de to clips, kan holderen
anvendes som flaskeholder til store flasker.
3. Løft det derefter ud.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
101
04 Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
Opbevaringsrum og kopholdere (bil
med syv sæder)
Frastillingsplads i midterkonsollen
Kopholdere
Opbevaringsrummene kan bruges til f.eks.
cd'er og bøger.
I midterkonsollen er der en frastillingsplads til
f.eks. mad og drikkevarer. Armlænet kan foldes
bagud således, at det bliver til et "bord" for
passagererne på bagsædet.
Under frastillingspladsen findes et opbevaringsrum, f.eks. til cd'er.
102
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G027020
G027040
G027019
04
Kopholdere til personerne på forsæderne.
Askebæger*
±
Træk indsatsen ud for at tømme askebægeret.
04 Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
Opbevaringsrum i tredje sæderække
(bil med syv sæder)
G027026
04
Opbevaringsrummene kan anvendes til kuglepenne og diverse småting.
103
04 Interiør
Opbevaringssteder i kabinen - Executive
Køleboks
G027068
04
Der er en køleboks under forsædets opslåelige
armlæn. Juster køleniveauet med knappen (se
illustration). Boksen virker, når motoren er i
gang eller i nøgleposition II.
ADVARSEL
Opbevar flaskerne sluttet godt til i køleboksen, og sørg for, at klappen er lukket under
kørslen.
104
04 Interiør
Bagsæde
Bagsæder - anden række (bil med syv
sæder)
Skydesæde (bil med syv sæder)
Afmontering af midterkonsollens
bageste del
Fremvipning af ryglæn før indstigning i
bilen
Løft håndtaget (1) opad, og skyd samtidig
sædet frem. Gør det omvendte for at føre stolen tilbage til udgangsstillingen.
Længdejustering af sæde
Løft bøjlen (2) for at føre sædet frem eller tilbage.
Midtersædet i anden sæderække kan skydes
længere frem end de andre sæder. Når sædet
er skudt frem, er der bedre kontakt mellem et
barn på den integrerede selepude og personer
på forsæderne.
Løft bøjlen (A) for at skyde sædet frem eller tilbage.
G028445
G027033
G027027
04
For at kunne skyde midtersædet i anden sæderække fremad, skal midterkonsollen først fjernes.
1. Midterkonsollens bageste del fjernes ved
at trække spærren lige ud, som vist ovenfor.
2. Fjern derefter konsollen.
``
105
04 Interiør
Bagsæde
Nakkestøtte på bagsædet midterpladsen
ADVARSEL
Den laveste stilling må kun benyttes, når
sædets ryglæn skal slås ned, eller når der
ikke sidder nogen på denne plads.
Når sæderne i anden og tredje række er blevet slået op, er det nødvendigt at forvisse
sig om, at ryglænene er blevet fastlåst. Hvis
ikke, risikerer man, at sædernes beskyttelsessystem ikke fungerer.
04
G027015
OBS
Nakkestøtten på midterpladsen kan indstilles i
fire højder. Skub nakkestøtten opad efter
behov.
±
106
Tryk udløsningsknappen ind for at sænke
nakkestøtten (se illustrationen).
Det er ikke muligt at fjerne nakkestøtten
fuldstændigt.
04 Interiør
Bagagerumslys
Forlængelse af bagagerummet - anden
sæderække
Forlængelse af bagagerummet - tredje
sæderække (bil med syv sæder)
2. Grib fat i øjet, og træk sædet ud, til du hører
et smæld.
3. Slå nakkestøtten op.
> Sædet kan nu bruges.
Generelt
Skyd den anden sæderække frem til dens forreste stilling (se side 94).
2. Nedfæld nakkestøtten.
Løft håndtaget opad.
3. Udløs låsen (1), og slå ryglænet ned. Tryk
til for at fastlåse ryglænet i nedslået stilling.
Skyd sædehynden tilbage til den bageste
stilling. Fold lastøjerne på højre og venstre
side ind, så de ikke beskadiges, når ryglænet fældes frem.
ADVARSEL
Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ikke
sidde passagerer i tredje sæderække, hvis
nakkestøtten på yderpladsen i anden sæderække er slået ned.
Slå ryglænet frem. (Nakkestøtten slås
automatisk ind, når ryglænet slås frem.)
Tilbagestilling af tredje sæderække
1. Slå ryglænet op til normal stilling.
G027031
1. Indstil sæderne i den bageste stilling (gælder kun for biler med syv sæder).
G027016
G027022
04
Lasteevnen afhænger af bilens køreklare vægt.
Summen af passagereres vægt og alt ekstraudstyr mindsker bilens lasteevne med tilsvarende vægt. For udførlig information om
vægte, se side 268.
Lastning af bagagerummet
Sikkerhedsseler og airbags yder føreren og
passagererne god beskyttelse, især i tilfælde af
``
107
04 Interiør
Bagagerumslys
04
Husk, at en genstand, som vejer 20 kg, ved et
frontalsammenstød med en hastighed på
50 km/t, svarer til en kollisionskraft på 1000 kg.
Tænk på følgende, når du laster:
108
•
Placer ikke for tung last helt fremme mod
forsæderne. Derved trykkes det nedfældede ryglæn nemlig unødvendigt hårdt
ned.
•
•
•
Placer lasten op ad ryglænet.
•
•
Beskyt skarpe kanter med noget blødt.
•
Placer aldrig last oven for ryglænet uden et
lastforskydningsnet.
Placer tung last så lavt som muligt.
Placer bred last på hver sin side af opdelingen af ryglænet.
Fastspænd lasten med fastgøringsbånd
ved bilens lastøjer.
ADVARSEL
Beskyttelsesnet
Bilens køreegenskaber ændres, alt efter
dens køreklare vægt og hvor tungt lastet
den er.
ADVARSEL
Placer aldrig last, så det når op over ryglænet! Hvis du gør dette, kan lasten blive
kastet fremad ved en kraftig opbremsning
eller kollision, og du eller dine passagerer
kan komme alvorligt til skade Husk også
altid at gøre lasten ordentligt fast (binde den
fast).
Hvis bagsædets ryglæn er slået ned, bør
bilen ikke lastes højere end til 50 mm under
overkanten af de bageste passagerdøres
sideruder. Der bør også være 10 cm fri plads
fra ruden og indad. Ellers kan virkningen af
beskyttelsesgardinet, som er skjult i bilens
loft, udeblive.
Fastgør altid lasten. Ellers kan den blive forskubbet ved hård opbremsning og skade
personer i bilen.
Stands motoren, og træk parkeringsbremsen, når du laster eller losser lange genstande! I uheldige tilfælde kan du ellers med
lasten komme til at skubbe til gearstangen
eller gearvælgeren og derved føre den til
køreindstilling, og så kan bilen rulle væk.
G027058
frontale kollisioner. Man bør dog også huske at
beskytte sig mod skader bagfra. Ved lastning
bør man være opmærksom på, at genstande i
bagagerummet, som ikke er forsvarligt fastgjort eller anbragt på rette måde, ved en kollision eller kraftig opbremsning kan blive kastet
fremad med stor hastighed og kraft og derved
forårsage alvorlige skader.
Beskyttelsesnettet forhindrer bagage og last i
at glide frem i kabinen ved kraftige opbremsninger.
Nettet er lavet af stærkt nylonvæv og kan fastgøres på to forskellige måder:
•
•
Bag bagsædets ryglæn.
Bag forsæderne, hvis bagsædet er slået
ned.
04 Interiør
Bagagerumslys
Opsætning af beskyttelsesnet
Gælder kun for en 7-sæders bil:
ADVARSEL
1. Sørg for, at nettet er placeret foran sidepanelernes armlæn ved fastspænding.
2. Spænd beskyttelsesnettet ud vha. spændebåndene.
Det er nødvendigt at sikre sig, at beskyttelsesnettets øvre holdere er korrekt monteret,
og at trækbåndene er sat sikkert fast.
Beskadigede net må ikke bruges.
Sammenfoldning af sikkerhedsnet
Beskyttelsesgitter af stål*
04
Hvis bilen er forsynet med bagagerumsskjuler,
skal den fjernes, inden beskyttelsesnettet
monteres.
2. Hægt den anden ende af stangen fast i
loftbeslaget på den modsatte side.
3. Fastspænd beskyttelsesnettets spændebånd i øjerne på gulvet, når nettet er fastgjort i de bageste loftbeslag.
4. Brug øjerne i sædets glideskinne, når nettet er fastgjort i de forreste loftbeslag.
G027056
1. Hægt den øverste stang fast i den forreste
eller bageste loftbeslag.
Beskyttelsesnettet kan foldes sammen og placeres under gulvet i bagagerummet (gælder
biler med fem sæder).
±
Tryk på knapperne (1) i lastnettets hængsel
for at frigøre hængslet, og fold nettet sammen.
Beskyttelsesgitteret i bagagerummet forhindrer, at last eller husdyr ryger frem i kabinen
ved kraftige opbremsninger.
Beskyttelsesgitteret skal af sikkerhedshensyn
altid fastgøres på den korrekte måde.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
109
04 Interiør
Bagagerumslys
Gør følgende for at montere beskyttelsesgitteret:
1. Løft beskyttelsesgitteret ind i bilen via bagklappen eller gennem en af bagdørene
(nedfæld i så fald anden sæderække først).
2. Placer beskyttelsesgitterets ene fæste i det
modsvarende fæste over bagdøren bag
anden sæderække.
5. Før fastgørelsesbøjlen ind fra neden gennem det nedre fæste i beskyttelsesgitteret
som vist på billedet.
Stikkontakt i bagagerummet
6. Monter fjederen på fastgøringsbøjlen, og
skru skruen på.
7. Fastgør fastgøringsbøjlens krog i lastforankringsøjet, og spænd hjulet, indtil bøjlen
griber om lastforankringsøjet.
8. Gør det tilsvarende i den modsatte side.
04
G027099
9. Træk skiftevist begge fastgøringsbøjlerne
ud.
10. Sæt beskyttelseshætter på gevindene over
skruerne.
G027057
ADVARSEL
3. Placer beskyttelsesgitterets fæste i forreste position i fæstet.
4. Placer beskyttelsesgitterets andet fæste i
det modsvarende fæste over den anden
bagdør, og placer det i den forreste position.
110
Gælder en 7-sæders bil: Af sikkerhedshensyn må ingen passagerer sidde på tredje
sæderække, hvis lastgitteret er placeret bag
anden sæderække.
Nedfæld låget, når du vil bruge eludtaget. Eludtaget fungerer uafhængigt af, om tændingen er
aktiveret eller ej.
Hvis tændingen afbrydes, og en strømforbruger med et strømforbrug på over 0,1 A er tilsluttet kontakten, vises en advarselsmeddelelse på displayet.
OBS
Husk ikke at bruge stikkontakten med
motoren slået fra, da der er risiko for afladning af bilens batteri.
04 Interiør
Bagagerumslys
Indkøbsposeholder*
Lastskjuler*
Indhold af rummet under
bagagerumsgulvet
Træk bagagedækket ud, træk det over bagagen, og hægt krogen fast i hullet på de bageste
stolper i bagagerummet.
Afmontering af bagagedækket
Tryk bagagedækkets endestykke indad, træk
opad, og løsn det. Ved påsætning skal bagagedækkets endestykke trykkes ned i holderne.
ADVARSEL
Anbring ikke genstande på bagagerumsskjuleren. De kan skade passagererne,
f.eks. ved opbremsninger eller undvigemanøvrer.
G027067
G027066
G027055
04
Slå klappen i lastrummet op. Sur dine indkøbsposer fast eller spænd dem fast med spændebånd eller holdere.
Placering af forbindskasse i bil med 5
sæder.
Placering af forbindskasse i bil med 7
sæder.
Under bagagerumsgulvet findes følgende:
•
•
•
•
Advarselstrekant*
Værktøjspose
Førstehjælpstaske*
Donkraft (alternativ plads)
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
111
04 Interiør
Bagagerumslys
OBS
Visse produkter i førstehjælpstasken har en
"sidste brugsdato" og bør udskiftes, inden
denne dato overskrides.
Åbning af rummet i bagagerumsgulvet
(bil med 5 sæder)
±
04
Løft lemmen i gulvet.
Hvis bilen er udstyret med holder til indkøbsposer:
±
Løft lemmen, og løsn spændebåndet for
indkøbsposeholderen.
Åbning af rummet i bagagerumsgulvet
(bil med 7 sæder)
±
Løft lemmen.
Hvis bilen er udstyret med holder til indkøbsposer:
±
Slå den øverste lem op, løsn spændebåndet for den eventuelle indkøbsposeholder,
og slå den nederste kem op.
VIGTIGT
Undlad at lægge noget i bagagerummet,
hvor hynderne foldes ind. Hynder og sædemekanismer kan beskadiges.
112
04 Interiør
04
113
Fjernbetjening - nøgle med fjernbetjening............................................
Låsning og oplåsning............................................................................
Børnesikkerhedslås...............................................................................
Alarm*....................................................................................................
114
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
116
118
121
123
LÅS OG ALARM
05
05 Lås og alarm
Fjernbetjening - nøgle med fjernbetjening
Nøgler - Elektronisk startspærre
Der kan højst programmeres og bruges 6 fjernbetjeninger til hver enkelt bil.
Fjernbetjeningsfunktioner
Elektronisk startspærre
Nøglerne er udstyret med kodede chips.
Koden skal stemme overens med læseren i
startlåsen. Bilen kan kun startes, hvis den rette
nøgle med den rette kode bruges.
05
Fjernbetjening. Nøgle til alle låse.
Bilen leveres med to fjernbetjeninger - de kan
foldes sammen og er udstyret med indbygget
fjernbetjening.
Tab af nøgler
Hvis du mister en af fjernbetjeningerne anbefales det, at du tager alle de resterende fjernbetjeninger med til et autoriseret Volvo-værksted. For at forebygge tyveri skal koden for den
mistede nøgle slettes i systemet. De andre
nøgler skal samtidig kodes ind i systemet igen.
Nøglebladenes unikke kode kan fås hos autoriserede Volvo-værksteder, hvor det anbefales
at bestille nye nøgleblade.
116
G027013
G030177
OBS
Nøglebladet på fjernbetjeningen skal være
foldet helt ud (som vist på illustrationen) ved
start af bilen. Ellers er der risiko for, at startspærre-funktionen hindrer bilen i at starte.
Startnøgler og elektronisk startspærre
Fjernbetjeningen må ikke hænge sammen med
andre nøgler eller metalgenstande på samme
nøgleknippe. Ellers kan den elektroniske startspærre aktiveres ved en fejl, således at bilen
ikke kan startes.
Oplåsning
±
Med et tryk på knappen låses alle døre,
bagklappen og tankdækselklappen op.
Bagagerumsklap
±
Med et tryk på knappen låses kun bagklappen op.
Panikfunktion
Panikfunktionen kan bruges til at vække omgivelsernes opmærksomhed i en nødsituation.
Hvis den røde knap holdes inde i mindst
3 sekunder eller der trykkes på den 2 gange i
løbet af det samme tidsrum, aktiveres blinklysene og hornet. Panikalarmen slås fra med en
05 Lås og alarm
Fjernbetjening - nøgle med fjernbetjening
vilkårlig knap på fjernbetjeningen eller automatisk efter 25 sekunder.
Batteriskift i fjernbetjeningen
4. Overlad det gamle batteri til et Volvo-værksted, så det kan blive bortskaffet på en miljøvenlig måde.
Tryghedsbelysning
Du skal gøre følgende, når du nærmer dig bilen:
Tryk på den gule knap på fjernbetjeningen.
Nu tændes kabinebelysningen, positions-/parkeringslyset, nummerpladelyset og lamperne*
i sidespejlene. Belysning på eventuel tilkoblet
anhænger tændes også. Disse lamper forbliver
tændt i 30, 60 eller 90 sekunder. Passende
tidsindstilling kan foretages på værksted - et
autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Slukning af tryghedsbelysningen:
±
Tryk på den gule knap en gang til.
Låsning
Med knappen låses alle døre, bagklappen og
tankdækslet. Der er en forsinkelse på ca.
10 minutter for tankdækslet.
Sammenfoldning/åbning af nøgle
Man kan folde fjernbetjeningen sammen ved at
trykke på knappen og samtidig dreje nøglebladdelen ind i knappanelet.
Den sammenfoldede nøgle foldes automatisk
ud ved et tryk på knappen.
G027011
±
05
Hvis låsen i gentagne tilfælde ikke reagerer på
signalet fra fjernbetjeningen ved normal
afstand, skal batteriet udskiftes.
1. Løsn låget ved forsigtigt at lirke bagkanten
op med en lille skruetrækker.
2. Udskift batteriet (type CR 2032, 3 V) –
anbring plussiden opad. Undgå at berøre
batteriet og dets kontaktflader med fingrene.
3. Monter låget igen. Sørg for, at gummipakningen ligger rigtigt og ikke beskadiges, så
der ikke kan trænge vand ind.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
117
05 Lås og alarm
Låsning og oplåsning
Låsning og oplåsning udefra
Automatisk genlåsning
Hvis ingen af dørene eller bagklappen åbnes
inden to minutter efter oplåsning med fjernbetjeningen, låses alle låse automatisk igen.
Denne funktion mindsker risikoen for, at bilen
utilsigtet efterlades ulåst.
Automatisk låsning
G026963
Meddelelsen AUTOLÅS AKTIVERET (bilen
låses også, når den bevæger sig), henholdsvis
AUTOLÅS DEAKTIVERET vises på displayet.
1
118
Gælder visse markeder
G029646
Fjernbetjeningen låser/oplåser samtlige sidedøre og bagklappen samtidigt. Sidedørenes
låseknapper og dørhåndtagene på indersiden
udløses1.
OBS
Fjernbetjeningen skal stå i nøgleposition I eller
II.
Hold centrallåsknappen inde, indtil en ny meddelelse for låsestatus vises på displayet.
05
Bilen kan låses, selvom en dør eller bagklappen er åben. Når døren lukkes, er der
risiko for, at nøglerne bliver låst inde.
Til- og frakobling
Tryk på READ-knappen på venstre kontaktarm
for at kvittere for eventuelle meddelelser på
displayet.
Vedr. biler med alarm, se side 123.
Tankdækslets dækklap kan åbnes, når bilen er
ulåst. Den forbliver ulåst i 10 minutter efter låsning af bilen.
indtil en dør åbnes indefra, eller hvis alle dørene
låses op fra knappanelet.
Automatisk låsning aktiveres og deaktiveres fra
knappanelet i førerdøren. Funktionen medfører, at dørene låses automatisk, når bilens
hastighed overstiger 7 km/t. De forbliver låst,
05 Lås og alarm
Låsning og oplåsning
Låsning af handskerum
Låsning og oplåsning indefra
ATTENTION
Pakjdskdl ioiuip kjöpp opoodidåuswi
Låsning og oplåsning af bagklap
AIRBAG
MY KEY
L E CTOR
SE
SOUND
ENTER
EXIT
G028485
80
G027025
G029646
MENU
05
Fra knappanelet i førerdøren (eller passagerdøren) kan alle døre og bagklappen låses eller
låses op samtidigt.
Alle døre kan låses med låseknappen på knappanelet ved den respektive dør.
Hvis bilen ikke er låst udefra, kan den låses op
ved at døren åbnes med håndtaget.2
Handskerummet kan låses med fjernbetjeningen.
Oplåsning af kun bagklappen:
1. Tryk en gang på fjernbetjeningens knap
som vist på illustrationen.
2. Hvis alle døre er låst, når bagklappen lukkes, forbliver den ulåst med deaktiveret
alarm efter lukning. De øvrige døre har aktiveret alarm og er låst som tidligere.
3. Tryk på LOCK-knappen endnu en gang for
at aktivere alarmen på bagklappen og låse
den.
2
Gælder visse markeder
``
119
05 Lås og alarm
Låsning og oplåsning
OBS
Næste gang motoren startes, nulstilles systemet, og derefter er Blokeret låsestilling og Alarmens bevægelses- og hældningssensorer igen
aktiveret.
Midlertidig deaktivering
Hvis LOCK-knappen bruges til at låse bagklappen op, uden at den åbnes, låses klappen automatisk igen efter ca. 2 minutter.
OBS
05
Blokeret låsestilling*
Hvis bilen er udstyret med alarm:
Bilen er udstyret med funktionen blokeret låsestilling, der gør, at dørene ikke kan låses op
indefra, hvis de er låst.
•
Husk, at bilens alarm aktiveres, når den
låses.
•
Hvis en af dørene åbnes indefra, går
alarmen i gang.
Bilen kan kun låses op udefra manuelt via førerdøren eller med fjernbetjeningen.
Blokeret låsestilling aktiveres 25 sekunder
efter, at dørene er lukket.
G027230
Blokeret låsestilling kan kun aktiveres udefra,
ved at førerdøren låses med fjernbetjeningen.
Alle døre skal være lukkede, før blokeret låsestilling aktiveres. Derefter kan dørene ikke
åbnes indefra.
Hvis der er nogen, der ønsker at blive i bilen,
og dørene skal låses udefra, kan funktionen
Blokeret låsestilling midlertidigt slås fra.
1. Sæt fjernbetjeningen i startlåsen, drej den
til nøgleposition II og derefter tilbage til stilling I eller 0.
2. Tryk på knappen.
Hvis bilen er udstyret med alarm, frakobles
bevægelses- og hældningssensorerne samtidigt, se side 124.
Lampen i knappen lyser, indtil bilen låses med
fjernbetjeningen. Displayet viser en meddelelse, så længe fjernbetjeningen bliver siddende i startlåsen.
120
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
ADVARSEL
Efterlad ikke nogen i bilen, før du har frakoblet funktionen blokeret låsestilling.
05 Lås og alarm
Børnesikkerhedslås
Manuel børnesikring - bageste døre og
bagklap
Elektrisk børnesikkerhedslås bageste sidedøre*
Bagdøre
Knappen til børnesikkerhedslåsen sidder i bagklappens underkant og i bagdørenes bagkant.
Knapperne er kun tilgængelige, når bagklappen henholdsvis bagdørene er åbne.
REAR
AC
G027105
G021513
Bagagerumsklap
G021512
Knap til børnesikkerhedslås - venstre henholdsvis
højre bagdør.
Skydeknap for børnesikkerhedslås - bagklap.
Knappen i bagklappen betjenes ved at skyde
den til siden mellem sine yderstillinger (brug en
flad metalgenstand, f.eks. en skruetrækker):
Ikke-børnesikker indstilling – bagklappen
kan åbnes indefra.
Knappen i bagdøren betjenes ved at dreje den
mellem sine yderstillinger (brug en flad metalgenstand, f.eks. en skruetrækker).
Børnesikker indstilling – bagdørene kan
ikke åbnes indefra: Drej udad.
Ikke-børnesikker indstilling – bagdørene
kan åbnes indefra: Drej indad.
05
Brug knappen i midterkonsollen til aktivering/
deaktivering af børnesikkerhedslåsen i bagdørene.
1. Drej startnøglen til position I eller II, se
side 134.
2. Tryk på knappen.
Når lampen i knappen lyser, er de bageste elruder og bagdørene spærret.
Der vises en meddelelse på displayet, og børnesikkerhedslåsen aktiveres/deaktiveres.
Børnesikker indstilling – bagklappen kan
ikke åbnes indefra.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
121
05 Lås og alarm
Børnesikkerhedslås
OBS
Så længe børnesikkerhedslåsen er aktiveret, kan bagdørene ikke åbnes indefra.
05
122
05 Lås og alarm
Alarm*
Alarmsystem
Alarmindikator
OBS
Når alarmsystemet er aktiveret, overvåger det
konstant alle alarmindgange.
Forsøg ikke selv at reparere eller ændre
komponenter, der indgår i alarmsystemet.
Alle sådanne forsøg kan have konsekvenser
for forsikringsvilkårene.
Alarmen udløses i følgende tilfælde:
når en dør, motorhjelmen eller bagklappen
åbnes
•
når en ikke-godkendt nøgle sættes i startlåsen, eller hvis låsen udsættes for påvirkning
•
når der registreres bevægelser i passagerkabinen (hvis der er monteret en bevægelsessensor)
•
når bilen løftes eller bugseres (hvis den er
udstyret med hældningssensor)
•
•
når batterikablet frakobles
hvis nogen forsøger at slå sirenen fra.
Tilkobling af alarmfunktion
±
Alarmen er helt tilkoblet, når afviserne har
foretaget et langt blink, og dioden på instrumentpanelet blinker én gang hvert andet
sekund.
En rød lysdiode på instrumentpanelet viser
alarmsystemets status:
•
•
Dioden slukket – Alarmen er frakoblet.
•
Dioden blinker hurtigt efter frakobling af
alarmen, og indtil fjernbetjeningen drejes til
nøgleposition II - alarmen har været udløst.
Dioden blinker én gang med to sekunders
mellemrum – Alarmen er tilkoblet.
Hvis der opstår en fejl i alarmsystemet, vises
der en meddelelse på displayet. Kontakt et
værksted - et autoriseret Volvo-værksted
anbefales.
Tryk på LOCK-knappen. Et langt blink fra
afviserne bekræfter, at alarmen er tilkoblet,
og at alle døre er låst.
VIGTIGT
G026963
•
05
Frakobling af alarmfunktion
±
Tryk på fjernbetjeningens UNLOCK-knap.
To korte blink fra afviserne bekræfter, at
alarmen er frakoblet.
Hvis batterierne i fjernbetjeningen er brugt op,
kan alarmen frakobles ved at dreje nøglen til
nøgleposition II.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
123
05 Lås og alarm
Alarm*
Automatisk tilkobling af alarm
Reduceret alarmniveau
Næste gang motoren startes, nulstilles systemet, og derefter er bevægelses- og hældningssensorer samt Blokeret låsestilling igen aktiveret.
Funktionen sikrer, at man ikke kommer til at
efterlade bilen med alarmen frakoblet.
Hvis ingen af dørene eller bagklappen åbnes
inden to minutter efter frakobling af alarmen (og
bilen er låst op med fjernbetjeningen), tilkobles
alarmen automatisk igen. Samtidig låses bilen.
Automatisk tilkobling af alarm
05
Annullering af udløst alarm
±
Tryk på fjernbetjeningens UNLOCK-knap
eller sæt den i startlåsen.
Der gives et bekræftende signal i form af to
korte blink med afviserne.
Alarmsignaler
Når alarmen udløses, sker der følgende:
•
•
124
G027230
I visse lande (Belgien, Israel osv.) tilkobles alarmen automatisk efter en vis tid, efter at førerdøren er blevet åbnet og lukket igen, uden at
bilen er blevet aflåst.
For at undgå utilsigtet aktivering af alarmen,
hvis man f.eks. efterlader en hund i bilen eller
rejser med færge, kan bevægelses- og hældningssensorerne slås fra midlertidigt.
1. Sæt fjernbetjeningen i startlåsen, drej den
til nøgleposition II og derefter tilbage til stilling I eller 0.
Der lyder en sirene i 25 sekunder. Den har
sit eget batteri, som træder til, hvis bilens
batteri ikke har tilstrækkelig ladning eller
frakobles.
2. Tryk på knappen.
Samtlige afvisere blinker i 5 minutter, eller
indtil alarmen frakobles.
Hvis bilen er udstyret med Blokeret låsestilling,
slås den fra samtidigt, se side 120.
Lampen i knappen lyser, indtil du låser bilen.
Displayet viser en meddelelse, så længe fjernbetjeningen bliver siddende i startlåsen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
05 Lås og alarm
05
125
126
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
128
130
134
136
137
140
141
143
145
147
151
153
154
156
158
162
163
G020912
Generelt.................................................................................................
Brændstofpåfyldning.............................................................................
Start af motor........................................................................................
Manuel gearkasse.................................................................................
Automatgearkasse................................................................................
Firehjulstræk*........................................................................................
Bremsesystemet...................................................................................
Stabilitets- og traktionssikringssystem*................................................
Parkeringshjælp*...................................................................................
Blind Spot Information System - BLIS*.................................................
Bugsering og bjergning.........................................................................
Starthjælp..............................................................................................
Kørsel med anhænger...........................................................................
Trækanordning*.....................................................................................
Delelig trækkrog*...................................................................................
Lastning.................................................................................................
Tilpasning af lyskegle............................................................................
START OG KØRSEL
06
06 Start og kørsel
Generelt
06
Økonomikørsel
Motoren og kølesystemet
At køre økonomisk og tage hensyn til miljøet er
at køre forudseende og jævnt og at afpasse
køremåden og hastigheden efter den aktuelle
situation. For flere råd om at tage hensyn til
miljøet, se side 12.
Under særlige forhold, f.eks. ved kørsel i stærkt
bakket terræn, ekstrem varme eller med tung
last, er der risiko for, at motoren og kølesystemet overophedes.
•
•
•
Hold en lav hastighed ved kørsel med
anhænger op ad en lang, stejl bakke.
•
Stands ikke motoren straks ved stop efter
hård kørsel.
•
Fjern ekstra lygter, som er placeret foran
kølergrillen, når du kører ved ekstremt høje
temperaturer.
Kør motoren varm så hurtigt som muligt.
Lad ikke motoren gå i tomgang, men kør
med let belastning, så snart det er muligt.
En kold motor bruger mere brændstof end
en varm.
•
Undgå hurtig, unødvendig acceleration og
kraftig opbremsning.
•
•
•
Kør ikke med unødvendig last i bilen.
•
Undgå at køre med åbne ruder.
Brug ikke vinterdæk, når vejene er tørre.
Afmontér tagbagagebæreren, når den ikke
bruges.
Undgå overophedning af kølesystemet
Undgå overophedning af motoren
Lad ikke motoren arbejde med mere end
4500 omdr./min. (3500 omdr./min. for dieselmotorer) under kørsel med anhænger eller
campingvogn i bakket terræn. I givet fald kan
olietemperaturen blive for høj.
Glat føre
Øv dig i glatførekørsel under kontrollerede forhold for at lære, hvordan den nye bil reagerer.
Åben bagklap
Undgå at køre med åben bagklap. Hvis det alligevel bliver nødvendigt at køre med åben bagklap i kort tid, bør man gøre følgende:
1. Luk alle ruder.
2. Ret luften mod ruder og gulv, og lad blæseren arbejde med højeste hastighed.
128
ADVARSEL
Kør ikke med bagklappen åben. Giftig
udstødningsgas kan suges ind i bilen via
bagagerummet.
Kørsel på ujævn vej
Volvo XC90 er først og fremmest konstrueret til
landevejskørsel, men har også gode køreegenskaber på ujævne og dårlige veje. Tænk på følgende for at undgå, at bilens levetid reduceres:
•
Kør langsomt, hvis vejen er ujævn, så undgår du skader på bilens undervogn.
•
Hvis underlaget er løst eller består af tørt
sand eller sne, er det altid bedst hele tiden
at holde bilen i bevægelse og undgå at
skifte gear. Stands ikke bilen.
•
Hvis vejen er ekstremt stejl, og der er risiko
for at vælte, bør du aldrig forsøge at vende
bilen, bak i stedet tilbage. Undgå at køre
på tværs af hældninger, kør i hældningens
retning.
06 Start og kørsel
Generelt
OBS
Undgå at køre på stejle skråninger, hvis
brændstofniveauet er lavt. Katalysatoren
kan tage skade, hvis motoren ikke får tilstrækkeligt brændstof. Under kørsel på
meget stejle skråninger skal tanken være
mere end halvt fyldt for ikke at risikere at få
motorstop.
belægningerne våde med forsinket bremsevirkning til følge.
OBS
Rengør de elektriske kontakter til elektrisk
motorvarmer og anhængerkobling efter kørsel i vand og ler.
VIGTIGT
Kørsel i vand
Lad ikke bilen stå i vand til over tærsklerne
i længere tid, da dette kan give anledning til
fejl i bilens elektriske anlæg.
Bilen kan køres gennem en vanddybde på højst
40 cm med en hastighed på højst 10 km/t. Der
skal udvises ekstra forsigtighed ved passage
af strømmende vand.
•
•
audioanlæg (høj lydstyrke)
Parkeringslys.
Vær også opmærksom på, at forskelligt tilbehør belaster det elektriske anlæg. Brug ikke
funktioner, der bruger megen strøm, når motoren ikke er i gang.
Hvis batteriets spænding er lav, vises en tekst
på displayet. Energisparefunktionen slår visse
funktioner fra eller reducerer belastningen på
batteriet, f.eks. ved at reducere kabineblæserens funktion eller slukke for lydanlægget.
Oplad batteriet ved at starte motoren.
Hvis man får motorstop i vand, må man ikke
forsøge at starte igen. Bilen skal bugseres
ud af vandet.
VIGTIGT
Der kan opstå motorskade, hvis der trænger
vand ind i luftfiltret.
Ved større dybder kan der komme vand ind
i transmissionen. Derved reduceres oliernes
smøreevne, og de pågældende systemers
levetid forkortes.
Ved kørsel i vand skal hastigheden holdes lav,
og bilen må ikke standse. Når vandet er passeret, skal der trykkes let på bremsepedalen for
at kontrollere, at der opnås fuld bremsevirkning. Vand og f.eks. mudder kan gøre bremse-
Undgå at overbelaste batteriet
De elektriske funktioner i bilen belaster batteriet i forskellig grad. Fjernbetjeningen må ikke
stå i nøgleposition II, når motoren er slukket.
Benyt i stedet stilling I - så bruges der mindre
strøm. 12-volts kontakten i bagagerummet er
stadig strømførende, selv når nøglen er taget
ud.
06
Eksempler på funktioner, der bruger megen
strøm:
•
•
kabineventilator
forrudeviskere
129
06 Start og kørsel
Brændstofpåfyldning
G027073
Åbning af tankdækselklappen
Tankdækslet er placeret bag klappen på højre
bagskærm og kan hænges op på indersiden af
klappen.
06
Tankklappen kan åbnes, når bilen er ulåst.
OBS
Klappen er ulåst i 10 minutter efter, at bilen
er blevet låst. Derefter låses den automatisk.
Nødoplåsning af tankdækselklappen
Hvis det ikke er muligt at åbne tankdækselklappen normalt, kan det blive nødvendigt at
åbne den manuelt.
130
06 Start og kørsel
G027077
Brændstofpåfyldning
Moment 1–3.
Dette gøres som følger:
1. Løft hjørnestykket fra gulvet i bagagerummets bageste højre hjørne.
2. Åbn klappen ved at løfte håndtaget og
trække det udad.
3. Bøj isoleringen af vejen for at få adgang til
klappens elektriske lås.
Efter brændstofpåfyldning kan klappen
låses igen ved at lukke den og trykke låsestemplet fremad.
ADVARSEL
06
Der er skarpe kanter bagved panelerne bevæg hånden langsomt og forsigtigt.
G027034
4. Ræk hånden ind, og find låsen. Den befinder sig omtrent lige bag klappens bagkant.
5. Træk låsestemplet lige bagud. Nu kan
klappen åbnes.
Moment 4–5.
``
131
06 Start og kørsel
Brændstofpåfyldning
Tankdæksel
Ved høje udetemperaturer kan der opstå et vist
overtryk i tanken. I givet fald bør dækslet åbnes
langsomt
OBS
Sæt tankdækslet på igen efter påfyldning.
Drej det, indtil der lyder ét eller flere klik.
Påfyldning af brændstof
Overfyld ikke tanken. Afbryd, når pumpens
dyse slår fra.
OBS
En overfyldt tank kan løbe over i varmt vejr.
06
Der må ikke bruges brændstof af lavere kvalitet
end angivet, da dette kan have negativ indvirkning på motoreffekten og brændstofforbruget,
se side 275.
ADVARSEL
Brændstof der spildes på jorden, kan
antændes af udstødningsgassen.
Sluk for den brændstofdrevne varmer, inden
brændstofpåfyldning påbegyndes.
Bær aldrig en tændt mobiltelefon under
brændstofpåfyldning. Ringesignaler kan
danne gnister og antænde benzindampene,
hvilket kan føre til brand og personskader.
Benzin
VIGTIGT
Benzinen må ikke tilsættes rensende tilsætningsstoffer, medmindre det anbefales af
Volvo.
Dieseldrevne biler kan være forsynet med et
partikelfilter, hvilket giver mere effektiv udstødningsrensning. Partiklerne i udstødningsgassen samles i filtret under normal kørsel. For at
forbrænde partiklerne og tømme filtret startes
en såkaldt regenerering. Hertil kræves, at
motoren er kommet op på normal driftstemperatur.
Regenereringen af filteret sker automatisk med
et interval på 300 – 900 km, alt efter kørselsforhold. Regenereringen tager normalt
10-20 minutter. Ved lav gennemsnitshastighed
kan det tage lidt længere tid. Under regenereringen øger brændstofforbruget noget.
Bagrudevarmeren kan aktiveres automatisk for
at øge belastningen på motoren ved regenerering uden indikering.
Diesel
Dieselolie kan ved lave temperaturer (-5 °C til
-40 °C) udfælde paraffin, hvilket kan give startvanskeligheder.
VIGTIGT
Brug særligt vinterbrændstof på den kolde
tid af året.
132
Dieselpartikelfilter (DPF)*
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Regenerering i koldt vejr
Hvis bilen ofte kører korte ture i koldt vejr, når
motoren ikke op på normal driftstemperatur.
Dette medfører, at regenerering af dieselpartikelfiltret ikke finder sted, og at filtret ikke tømmes.
Når filtret er ca. 80 % fyldt med partikler, tændes det gule informationssymbol på instrumentpanelet, og meddelelsen SODFILTER
FULDT SE INSTRUKT.BOG vises på instrumentpanelets display. Start regenerering af fil-
06 Start og kørsel
Brændstofpåfyldning
tret ved at køre bilen, helst på landevej eller
motorvej, indtil motoren kommer op på normal
driftstemperatur. Derefter bør bilen køres i
yderligere ca. 20 minutter. Efter afsluttet regenerering slettes meddelelsen automatisk.
VIGTIGT
Hvis filteret er helt fyldt, vil det muligvis ikke
længere fungere. I givet fald er det vanskeligt at starte motoren, ligesom man risikerer,
at filteret skal udskiftes.
I koldt vejr bør parkeringsvarmeren* bruges,
hvorved motoren hurtigere kommer op på normal driftstemperatur.
06
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
133
06 Start og kørsel
Start af motor
Inden motoren startes
±
OBS
Træk parkeringsbremsen an.
Ved koldstart kan omdrejningstallet være
mærkbart højere end normalt for visse
motortyper. Dette er for så hurtigt som
muligt at få udstødningsrensesystemet op
på normal driftstemperatur, hvilket minimerer udstødningsforureningen og skåner miljøet.
Automatgearkasse
±
Gearvælgeren i stilling P eller N.
Manuel gearkasse
±
Stil gearstangen i frigear, og hold koblingspedalen helt nedtrådt. Dette er særlig vigtigt i streng kulde.
Start af motor
ADVARSEL
Tag aldrig fjernbetjeningen ud af startlåsen
under kørsel eller bugsering af bilen. Ratlåsen kan aktiveres, hvilket gør det umuligt at
styre bilen.
Fjernbetjeningen skal stå i nøgleposition II
ved bugsering.
Benzin
±
Drej fjernbetjeningen til nøgleposition III.
Hvis motoren ikke starter i løbet af
5-10 sekunder, skal nøglen slippes, og et
nyt startforsøg gøres.
Diesel
1. Drej fjernbetjeningen til nøgleposition II.
06
OBS
Nøglebladet på fjernbetjeningem skal være
foldet helt ud ved start af bilen, se
side 116. Ellers er der risiko for, at startspærre-funktionen hindrer bilen i at starte.
134
Et kontrolsymbol i kombinationsinstrumentet viser, at forvarmning af motoren er
i gang, se side 50.
2. Drej nøglen til stilling III, når kontrolsymbolet slukkes.
Start- og ratlås
0 – Låsestilling
Ratlåsen låser rattet, når fjernbetjeningen tages ud af startlåsen.
I – Radiostilling
Visse elektriske komponenter
kan benyttes. Det elektriske
system er ikke tændt.
II – Kørestilling
Fjernbetjeningens stilling
under kørsel. Det elektriske
system er tændt.
06 Start og kørsel
Start af motor
III – Startstilling
Startmotoren aktiveres. Når
motoren er startet, slippes
fjernbetjeningen, som automatisk fjedrer tilbage til kørselsstilling.
Hvis nøglen er svær at dreje,
er det fordi forhjulene står på en sådan måde,
at der er spændinger i ratlåsen. I givet fald skal
rattet drejes frem og tilbage, mens tændingsnøglen drejes. Det vil gøre det nemmere.
Fjernbetjeninger og elektronisk
startspærre
Fjernbetjeningen må ikke hænge sammen med
andre nøgler eller metalgenstande på samme
nøgleknippe. I givet fald kan den elektroniske
startspærre aktiveres ved en fejltagelse.
Før aldrig motoren op i høje omdrejningstal lige
efter koldstart!
Hvis motoren ikke starter eller fejltænder, skal
du kontakte et værksted - et Volvo-værksted
anbefales.
Autostart (3.2 og V8)
Med autostartfunktionen behøver fjernbetjeningen ikke holdes i startposition (nøgleposition III), indtil motoren er startet. Drej nøglen til
startposition og slip den - startmotoren arbejder derefter automatisk (op til 10 sekunder),
indtil motoren er startet.
OBS
Sørg for, at ratlåsen er aktiveret, når du forlader bilen. Derved mindskes risikoen for
tyveri.
ADVARSEL
Drej aldrig fjernbetjeningen til nøgleposition
I eller 0, og træk aldrig fjernbetjeningen ud
af startlåsen, når bilen er i bevægelse. Så
kan ratlåsen aktiveres, hvilket gør det umuligt at styre bilen.
Tag altid fjernbetjeningen ud af startlåsen,
når bilen forlades - især hvis der efterlades
et barn uden opsyn.
06
135
06 Start og kørsel
Manuel gearkasse
G026988
Gearpositioner
1. Træd koblingspedalen helt ned ved hvert
gearskift.
06
2. Fjern foden fra koblingspedalen mellem
hvert gearskift. Følg det viste skiftemønster.
For at opnå den bedst mulige brændstoføkonomi skal du anvende 6. gear så ofte som
muligt.
Bakgearsspærre
Bakgearspærren gør det mere vanskeligt ved
en fejltagelse at sætte bilen i bakgear ved normal kørsel fremad.
Vælg kun bakgear, når bilen holder stille.
136
06 Start og kørsel
Automatgearkasse
Gearpositioner
VIGTIGT
Gearvælgerspærring
Bilen skal holde stille, mens position P vælges.
OBS
Bremsepedalen skal trædes ned for at
kunne føre gearstangen ud af stilling P.
R – Bakstilling
G020237
G027997
I stilling P er gearvælgeren mekanisk spærret.
Når bilen parkeres, bør parkeringsbremsen
altid trækkes an.
Bilen skal holde stille, mens stilling R vælges.
Gearspærring – Neutral (N-stilling)
N – Neutral stilling
Hvis gearvælgeren står i N-stilling, og bilen har
holdt stille i mindst 3 sekunder (uanset om
motoren er i gang eller ej), er gearvælgeren
spærret i N-stilling.
N er neutral position. Der er ikke valgt noget
gear, og motoren kan startes. Brug parkeringsbremsen, når bilen holder stille med gearvælgeren i N-.
For at kunne føre gearvælgeren fra N-stilling til
en anden gearstilling skal bremsepedalen være
trådt ned og fjernbetjeningen stå i nøgleposition II.
D – Kørestilling
P – Parkeringsstilling
Stilling P vælges, når motoren startes, eller når
bilen holder parkeret.
D er normal kørselsposition. Op- og nedskifte
mellem gearkassens udvekslinger sker automatisk, afhængigt af gasgivning og hastighed.
Bilen skal holde stille, når D vælges fra stilling R.
Man kan altid frit bevæge gearvælgeren frem
og tilbage mellem N og D. De øvrige positioner
har en spærremekanisme, der betjenes med
spærreknappen på gearvælgeren.
06
Med et tryk på spærreknappen kan gearvælgeren føres frem eller tilbage mellem positionerne N, R og P.
``
137
06 Start og kørsel
Automatgearkasse
Manuelle gearpositioner
Under kørsel
Koldstart
Manuel gearposition kan vælges når som helst
under kørsel. Det valgte gear er låst, så længe
der ikke vælges et andet gear.
Ved start i lave temperaturer kan gearskiftene
af og til forekomme hårde. Dette skyldes gearkasseoliens træghed i lave temperaturer. For at
mindske afgivelsen af udstødningsgas skifter
gearkassen op senere end normalt, hvis motoren startes i lave temperaturer.
Hvis gearvælgeren føres til – (minus), skiftes
der et trin ned og motorbremses samtidigt, hvis
man slipper speederen. Hvis gearvælgeren
føres til + (plus), skiftes der et trin op.
G026990
3 gear er det højeste gear, du kan bruge, når
du starter.
06
For at komme fra den automatiske kørselsstilling, D, til en manuel stilling skal stangen føres
mod stilling M. For at komme fra stilling M til
automatisk kørselsstilling, D skal stangen føres
mod stilling D.
På 5-trins automatgearkassen har trinene 3, 4
og 51 lock-up-funktion (låste gear), hvilket giver
bedre motorbremsning og lavere brændstofforbrug.
1
138
På den 6-trins automatgearkasse har 2. og 6. gear også lock-up.
W - Vinter
Tryk på W-knappen for at vælge/
fravælge vinterprogrammet W. Når
vinterprogrammet er valgt, vises
symbolet W i kombinationsinstrumentet.
Vinterprogrammet starter gearkassen i 3. gear,
hvilket gør det lettere at begynde at køre, når
føret er glat. De lavere gear tilkobles kun med
kickdown, når vinterprogrammet er aktiveret.
Programmet W kan vælges uanset gearvælgerens stilling, men fungerer kun, når gearvælgeren står i stilling D.
OBS
Alt efter motorens temperatur ved start er
omdrejningstallet i tomgang ved koldstart
for visse motortyper højere end normalt.
Adaptaptivt system
Gearkassen styres ved hjælp af et såkaldt
adaptivt system, der kontinuerligt registrerer,
hvordan gearkassen fungerer. Systemet mærker hvert gearskifte med henblik på at give
optimal gearskiftekvalitet.
Lock-up-funktion
Gearene har lock-up-funktion (låste gear), hvilket giver bedre motorbremsning og lavere
brændstofforbrug.
06 Start og kørsel
Automatgearkasse
Kick-down
Når speederen trædes helt i bund (forbi det
normale fuldgaspunkt), sker der straks en
automatisk nedgearing, hvilket kaldes kickdown.
Hvis speederen bringes ud af kickdown-stillingen, geares der automatisk op.
Elektrisk gearspærring – Shiftlock
Parkeringsstilling (P-stilling)
For at kunne føre gearvælgeren fra P-stilling til
de øvrige gearstillinger skal fjernbetjeningen
stå i nøgleposition I eller II og bremsepedalen
være trådt ned.
Kickdown anvendes, når der kræves maksimal
acceleration, f.eks. ved overhaling.
For at forhindre overdrejning har gearkassens
styreprogram en nedgearingsbeskyttelse, der
forhindrer kickdown.
Kickdown-funktionen kan ikke benyttes i
manuel gearstilling.
Sikkerhedssystem
Biler med automatgearkasse er udstyret med
et specielt sikkerhedssystem:
06
Nøglespærring – Keylock
For at fjernbetjeningen skal kunne tages ud af
startlåsen, skal gearvælgeren stå i stilling P. I
alle andre stillinger er nøglen spærret.
Parkeringsstilling (P)
Stillestående bil med motoren i gang:
±
Hold foden på bremsepedalen, mens gearvælgeren føres til en anden position.
139
06 Start og kørsel
Firehjulstræk*
Firehjulstræk – AWD (All Wheel Drive)
Firehjulstrækket er altid tilkoblet.
Firehjulstræk betyder, at alle fire hjul på bilen
trækker samtidig. Kraften fordeles automatisk
mellem for- og baghjul. Et elektronisk styret
koblingssystem fordeler trækkraften til det
hjulpar, som under de aktuelle vejforhold har
det bedste greb. Derved opnås det bedst
mulige vejgreb, og man undgår hjulspin.
Ved normal kørsel fordeles en større del af
trækkraften til forhjulene.
Firehjulstræk øger kørselssikkerheden i regn,
sne og isglat føre.
06
140
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
06 Start og kørsel
Bremsesystemet
Bremseservo
Hvis bilen kører eller bugseres, uden at motoren er i gang, skal der trædes ca. 5 gange hårdere på bremsepedalen i forhold til, når motoren er i gang. Hvis bremsepedalen holdes nede
ved start af motoren, kan man opleve, at pedalen synker. Dette er normalt, da bremseservoen bliver aktiv. Hvis bilen har EBA (Emergency Brake Assistance), kan dette være
endnu mere udtalt.
ADVARSEL
Bremseservoen fungerer kun, når motoren
er i gang.
Bremseegenskaberne kan påvirkes af
fugtighed
effektivt, og fodbremsen skal kun bruges i
korte perioder.
Bremsedelene bliver fugtige, hvis man kører i
kraftig regn, gennem vandsamlinger eller
vasker bilen. I givet fald kan bremsebelægningens friktionsegenskaber ændres, således at
bremsevirkningen forsinkes.
Husk på, at kørsel med anhænger belaster
bilens bremser yderligere.
Træd let på bremsepedalen en gang imellem
under kørsel af lange strækninger i regn eller
snesjap og efter start i meget fugtigt eller koldt
vejr. Derved opvarmes bremsebelægningen,
og vandet tørrer. Dette er også en god ide,
inden bilen langtidsparkeres under sådanne
vejrforhold.
Hvis bremserne belastes hårdt
OBS
Ved bremsning med motoren standset skal
der kun trædes én gang hårdt og bestemt,
ikke flere gange.
Bremsekredse
Dette symbol lyser, hvis der er fejl
i en bremsekreds.
Hvis der skulle opstå en fejl i en af
kredsene, er det stadig muligt at
bremse. Bremsepedalen "tager" længere nede
og kan føles blødere end normalt. Der kræves
et hårdere pedaltryk for at opnå normal bremsevirkning.
Ved kørsel i alperne eller på andre veje med tilsvarende niveauforskelle belastes bilens bremser meget kraftigt, selv om man ikke træder
særligt hårdt på bremsepedalen.
Hvis hastigheden desuden ofte er lav, afkøles
bremserne ikke så effektivt som ved kørsel på
lige vej med høj hastighed.
For ikke at belaste bremserne mere end nødvendigt, bør man geare ned ved kørsel ned ad
bakke i stedet for at bruge fodbremsen. Brug
samme gear ned ad bakke som op ad bakke.
På denne måde udnyttes motorbremsen mere
Blokeringsfri bremser (ABS)
ABS-systemet (Anti-lock Braking
System) forhindrer, at hjulene blokerer under opbremsning.
På denne måde bevares styreevnen, og det bliver lettere f.eks. at undvige en
forhindring.
Efter at motoren er startet, udføres der ved en
hastighed på ca. 20 km/t en kort selvtest af
ABS-systemet, hvilket kan mærkes og høres
som pulseringer i bremsepedalen.
Sådan udnyttes ABS-systemet maksimalt:
1. Træd bremsepedalen ned med fuld kraft.
Der mærkes pulseringer.
06
2. Styr bilen i kørselsretningen. Let ikke på
trykket på pedalen.
Øv dig i at bremse med ABS-systemet på et
sted uden trafik og under forskellige vejrforhold.
ABS-symbolet lyser i to sekunder hvis der
opstod en fejl i ABS-systemet, da motoren
sidst var i gang.
``
141
06 Start og kørsel
Bremsesystemet
Elektronisk bremsekraftfordeling EBD
EBD-systemet (Electronic Brakeforce Distribution) er en integreret del af ABS-systemet.
EBD-systemet regulerer bremsekraften til baghjulene, så den bedst mulige bremsekraft altid
er til rådighed. Der høres og føles pulseringer i
bremsepedalen, når systemet regulerer bremsekraften.
ADVARSEL
Hvis BREMSE- og ABS-advarselssymbolerne er tændt samtidigt, kan der være
opstået fejl i bremsesystemet. Hvis niveauet
i bremsevæskebeholderen i dette tilfælde er
normalt, kan bilen forsigtigt køres til det
nærmeste værksted for kontrol af bremsesystemet - et autoriseret Volvo-værksted
anbefales.
06
Hvis bremsevæsken er under MIN-niveauet
i bremsevæskebeholderen, bør bilen ikke
køre videre, før der er påfyldt bremsevæske.
Årsagen til tabet af bremsevæske skal
undersøges.
142
Bremsekraftforstærkning - EBA
(Emergency Brake Assistance) Hvis der er
behov for en hurtig opbremsning, opnås den
fulde bremsevirkning med det samme. Funktionen mærker, når der foretages kraftig
opbremsning, ved at registrere hvor hurtigt der
trædes på bremsepedalen. Fuldfør opbremsningen uden at lette på bremsepedalen. Funktionen afbrydes, når trykket på bremsepedalen
lettes. Funktionen er altid aktiv. Den kan ikke
frakobles.
OBS
Når EBA aktiveres, synker bremsepedalen
lidt længere ned end normalt. Hold bremsepedalen nede, så længe det er nødvendigt.
Når bremsepedalen slippes, ophører al
bremsning.
06 Start og kørsel
Stabilitets- og traktionssikringssystem*
Generelt
Reduceret indgreb
DSTC SPINKONTROL FRA betyder, at
systemets indgreb reduceres.
Stabilitets- og traktionssikringssystemet DSTC
(Dynamic Stability and Traction Control) forbedrer bilens fremkommelighed, og hjælper
føreren med at undgå udskridning.
±
Samtidig lyser symbolet
som en påmindelse om, at systemet er reduceret. Systemet
forbliver reduceret, indtil næste gang motoren
startes.
Når systemet er i funktion, høres en pulserende
lyd ved bremsning og gasgivning. Ved gasgivning vil bilen muligvis accelerere langsommere
end forventet.
Funktionen begrænser hjulenes driv- og bremsekraft individuelt for at stabilisere bilen.
Funktionen er aktiv ved lav fart og overfører
kraft fra det drivhjul, der spinner til det drivhjul,
der ikke spinner.
Bilens køreegenskaber ændres, hvis
systemets funktion reduceres.
Fingerhjul
Antispinfunktion
Traktionssikring
ADVARSEL
G028511
Traktionssikringssystem
Funktionen forhindrer, at drivhjulene spinner
mod vejbanen under acceleration.
Hold RESET (2) inde, indtil DSTC-menuen
ændres.
OBS
RESET-knap
DSTC TIL vises på displayet i nogle sekunder, hver gang motoren startes.
Systemets indgreb ved udskridning og gasgivning kan slås delvist fra.
Derved forsinkes indgrebet ved udskridning og
tillader mere udskridning, hvilket giver større
frihed ved dynamisk kørsel. Samtidig forbedres fremkommeligheden i dyb sne eller sand,
da gasgivningen ikke længere begrænses.
Betjening
±
Drej på fingerhjulet (1), indtil DSTCmenuen vises.
DSTC TIL betyder, at systemets funktion er
uændret.
06
Meddelelser på displayet
TRAKTIONSSIKRING MIDLERTIDIGT FRA
betyder, at systemet midlertidigt er reduceret
pga. for høj bremsetemperatur. Funktionen
genaktiveres automatisk, når bremserne er
afkølet.
DSTC SERVICE PÅKRÆVET betyder, at
systemet er blevet lukket ned pga. fejl.
±
Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
143
06 Start og kørsel
Stabilitets- og traktionssikringssystem*
Hvis meddelelsen stadig vises, når motoren
startes igen, skal du køre til et værksted - et
autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Symbolet lyser konstant
DSTC SPINKONTROL FRA vises samtidigt
Symboler i kombinationsinstrumentet
Dette er en påmindelse om, at DSTC-systemet
er reduceret.
DSTC-system
på displayet.
Symbol for advarsel
Symbolet lyser konstant gult, og
Symbolet tændes og slukkes igen efter
ca. to sekunder
Indikerer systemkontrol ved motorstart.
Symbolet blinker
TRAKTIONSSIKRING MIDLERTIDIGT FRA
vises samtidigt på displayet.
Viser, at systemet arbejder.
Indikerer, at systemet midlertidigt er reduceret
pga. for høj bremsetemperatur.
Symbolet lyser konstant
DSTC SERVICE PÅKRÆVET vises samtidigt
Funktionen genaktiveres automatisk, når
bremsetemperaturen igen er normal.
på displayet.
06
Viser, at der er fejl i DSTC-systemet.
1. Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.
2. Start bilen igen.
144
•
Hvis advarselslampen nu er slukket, var
fejlen forbigående, og du behøver ikke køre
bilen på værksted.
•
Hvis advarselslampen stadig lyser, anbefales du at køre til et autoriseret Volvoværksted for at få systemet kontrolleret.
ADVARSEL
Ved normal køremåde forbedrer DSTCsystemet bilens kørselssikkerhed, hvilket
ikke må opfattes som en mulighed for at øge
hastigheden.
Respekter altid de normale forsigtighedsregler for sikker kurvekørsel og kørsel på
glat underlag.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
06 Start og kørsel
Parkeringshjælp*
Generelt1
vælges. Lydsignalet kommer fra de bageste
højttalere.
Varianter
Parkeringshjælp fås i to varianter:
Funktion
Ved bakning med f.eks. anhænger eller cykelholder på trækkrogen skal systemet frakobles.
Ellers vil sensorerne reagere på anhængeren
eller cykelholderen.
Systemet slås automatisk til, når bilen startes,
hvorved lampen i parkeringshjælpkontakten
på kontaktpanelet tændes.
Parkeringshjælpen bagtil slukkes automatisk
ved kørsel med anhænger, hvis der anvendes
originalt Volvo-anhængerkabel.
På displayet vises teksten PARK. ASSIST
AKTIV, hvis bakgearet vælges, eller hvis
sensorerne foran registrerer en genstand.
Parkeringshjælp foran
Parkeringshjælpen er aktiv ved hastigheder
under 15 km/t. Ved højere hastighed er systemet deaktiveret. Når hastigheden kommer
under 10 km/t, aktiveres systemet igen.
Parkeringshjælp foran kan ikke kombineres
med ekstra lys, da sensorerne vil reagere på
ekstralyset.
•
•
Parkeringshjælp foran og bagved.
Parkeringshjælpen anvendes som en hjælp
ved parkering. Et signal angiver afstanden til
den registrerede genstand.
ADVARSEL
Parkeringshjælpen kan aldrig erstatte det
ansvar, som føreren selv har ved parkering.
Sensorerne har blinde vinkler, hvor genstande ikke kan opdages. Vær opmærksom
på børn eller dyr i bilens nærhed.
Kun bagved
Både for og bag
Desto nærmere bilen kommer til genstanden
foran/bagved, desto tættere bliver lydsignalerne. Eventuel anden lyd fra lydanlægget
dæmpes automatisk, hvis lydstyrken er høj.
Ved en afstand på ca. 30 cm er tonen konstant.
Hvis der er en forhindring tættere på bagved
eller foran bilen, skifter tonen mellem venstre
og højre højttaler.
Måleområdet lige foran bilen er ca. 0,8 m. Lydsignalerne kommer fra den forreste højttaler.
Visning af fejl i systemet
Hvis informationssymbolet lyser
konstant, og displayet viser
PARK. ASSIST SERVICE
PÅKRÆVET, er parkeringshjælpen ude af funktion.
06
Parkeringshjælp bagved
Måleområdet lige bag bilen er ca. 1,5 m. Parkeringshjælpen bagtil aktiveres, når bakgearet
1
Alt efter marked kan parkeringshjælp enten være standard, ekstraudstyr eller tilbehør.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
145
06 Start og kørsel
Parkeringshjælp*
Rengøring af sensorer
VIGTIGT
Under visse omstændigheder kan parkeringshjælpsystemet give falske advarselssignaler på grund af eksterne lydkilder, der
afgiver de samme ultralydfrekvenser som
systemet.
Eksempler herpå er bl.a. horn, våde dæk på
asfalt, trykluftbremser, udstødningsstøj fra
motorcykler, mm.
G026946
Akttivering/deaktivering
Parkeringshjælp-sensorer.
For at sensorerne skal fungere rigtigt, skal de
rengøres jævnligt med vand og bilshampoo.
06
OBS
G027104
Snavs, is og sne på sensorerne kan give
anledning til falske advarselssignaler.
Knappens placering i rækken kan variere.
Parkeringshjælpen kan slås fra med knappen
på kontaktpanelet, hvorefter lampen i kontakten slukkes. Parkeringshjælpen aktiveres igen
med kontakten, hvorefter lampen tændes.
146
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
06 Start og kørsel
Blind Spot Information System - BLIS*
Generelt
BLIS er et informationssystem, der under
bestemte forudsætninger hjælper med at gøre
føreren opmærksom på køretøjer, der bevæger
sig i den samme retning som ens eget køretøj
i den såkaldte blinde vinkel.
Blinde vinkler
B
A
Systemet er indrettet til at fungere optimalt
under kørsel i tæt trafik på flersporede veje.
Sidespejl med BLIS-system.
BLIS-kamera
Indikeringslampe
BLIS-symbol
ADVARSEL
Systemet er et supplement til, ikke en
erstatning for en sikker køremåde og brug
af spejlene. Det må aldrig erstatte førerens
opmærksomhed og ansvar. Ansvaret for at
skifte bane på en trafiksikker måde ligger
altid hos føreren.
Når et kamera har opdaget et køretøj inden for
zonen for den blinde vinkel, lyser indikeringslampen (2) vedvarende.
G020296
G020295
BLIS er baseret på digitalkamerateknik. Kameraerne (1) er placeret under sidespejlene.
OBS
Lampen tændes på den side af bilen, hvor
systemet har opdaget køretøjet. Hvis bilen
overhales på begge sider samtidigt, tændes
begge lamper.
BLIS giver føreren besked, hvis der skulle
opstå en fejl i systemet. Hvis f.eks. kameraerne
er blokeret, blinker BLIS-kontrollampen, og der
vises en meddelelse på instrumentpanelets
display. Kontroller og rengør i så fald skal linserne. Om nødvendigt, kan systemet midlertidigt slås fra ved at trykke på BLIS-knappen, se
side 148.
De blinde vinkler, som BLIS-kameraerne arbejder
med, omfatter:
Afstand A = ca. 3,0 m
Afstand B = ca. 9,5 m
06
Rengøring
For at fungere optimalt skal BLIS-kameralinserne være rene. Linserne kan rengøres med
en blød klud eller fugtig svamp. Rengør linserne forsigtigt, for at de ikke skal blive ridset.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
147
06 Start og kørsel
Blind Spot Information System - BLIS*
Linserne er elektrisk opvarmede for at
smelte is og sne. Om nødvendigt, skal sne
børstes af linserne.
Hvornår fungerer BLIS
Systemet er aktivt, når ens eget køretøj køres
ved hastigheder på over 10 km/t.
Overhaling
Systemet er konstrueret til at reagere, hvis du
overhaler ved en hastighed på op til 10 km/t
hurtigere end det overhalede køretøj.
Systemet er også konstrueret til at reagere, når
man bliver overhalet af et køretøj, der kører op
til 70 km/t hurtigere end en selv.
06
ADVARSEL
BLIS fungerer ikke i skarpe sving.
BLIS fungerer ikke under bakning.
En bred anhænger tilkoblet bilen kan skjule
køretøjer i tilstødende vejbaner. Det kan
medføre, at systemet ikke kan se køretøjer i
dette skjulte område.
Dagslys og mørke
I dagslys reagerer systemet på omgivende
bilers form. Systemet er indrettet til at regi-
148
strere motorkøretøjer, herunder biler, lastbiler,
busser og motorcykler.
Aktivere/deaktivere
I mørke reagerer systemet på omgivende bilers
lygter. Køretøjer med slukkede forlygter registreres ikke af systemet. Dette betyder f.eks.,
at systemet ikke reagerer på en anhænger
uden forlygter, der trækkes af en person- eller
lastbil.
ADVARSEL
Systemet reagerer ikke på cykler og knallerter.
BLIS-kameraerne kan forstyrres af kraftigt
lys eller under kørsel i mørke, når der ikke er
nogen lyskilder (f.eks. vejbelysning eller
andre køretøjer). I givet fald kan systemet
fortolke manglen på lys, som om kameraerne er blokeret.
I begge tilfælde vises en meddelelse på displayet.
Ved kørsel under sådanne forhold kan
systemets ydelse forringes midlertidigt, og
en tekstmeddelelse vises, se side 149.
Hvis meddelelsen forsvinder af sig selv, fungerer BLIS normalt igen.
BLIS-kameraerne har begrænsninger i lighed med det menneskelige øje, dvs. de
"ser" dårligere i f.eks. kraftigt snevejr eller
tæt tåge.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G026955
VIGTIGT
Knap til aktivering/deaktivering.
BLIS slås til ved start af motoren. Indikeringslamperne i dørpanelerne blinker tre gange, når
BLIS aktiveres.
Systemet deaktiveres og aktiveres ved at
trykke på BLIS.
Når BLIS slås fra, slukkes lampen i knappen,
og der vises en tekstmeddelelse på instrumentpanelet.
Når BLIS slås til, tændes lampen i knappen, der
vises en ny tekstmeddelelse på displayet, og
indikeringslamperne i dørpanelerne blinker tre
gange. Tekstmeddelelsen fjernes ved at trykke
på READ-knappen. Nærmere oplysninger om
meddelelseshåndtering fremgår af se side 51.
06 Start og kørsel
Blind Spot Information System - BLIS*
Systemmeddelelser for BLIS
OBS
Tekst på displayetA
Betydning
BLIS-system slået til
BLINDVINKELSYST. KAMERAER
BLOK.
Et eller begge kameraer blokeret
BLINDVINKELSYST. SERVICE
PÅKRÆVET
BLIS ikke i funktion
BLINDVINKELINFO. SYSTEM
FRA
BLIS-system slået
fra
BLINDVINKELSYST. NEDSAT
FUNKTION
BLIS-kameraet forstyrres f.eks. af tåge
eller direkte, stærkt
sollys. Kameraet
genindstilles af sig
selv, når omstændighederne atter er
normale.
Betydning
BLINDVINKELINFO. SYSTEM
TIL
A
BLINDVINKELSYST. R-KAMERA
BLOK.
Højre kamera blokeret
BLINDVINKELSYST. L-KAMERA
BLOK.
Venstre kamera blokeret
Meddelelserne vises kun, hvis fjernbetjeningen står i nøgleposition II (eller hvis motoren er i gang), og BLIS er aktivt
(dvs., hvis føreren ikke har slået systemet fra).
Hvis BLIS-kontrollampen i enkelte tilfælde
lyser, til trods for at der ikke er noget køretøj
i den blinde vinkel, betyder det ikke, at der
er en fejl i systemet.
I tilfælde af fejl i BLIS-systemet vises teksten
BLINDVINKELSYST. SERVICE
PÅKRÆVET på displayet.
Her er nogle eksempler på situationer, hvor
BLIS-lampen muligvis lyser, selvom der ikke er
noget køretøj i den blinde vinkel.
VIGTIGT
Reparation af BLIS-systemets komponenter må kun udføres af et værksted - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
06
Begrænsninger
I visse situationer kan BLIS-lampen lyse, til
trods for at der ikke er noget køretøj i den blinde
vinkel.
Refleksion fra blank, våd vejbane.
G018177
Tekst på displayetA
Egen skygge på stor, lys flade, f.eks. en lydbarriere
eller vejbelægning af beton.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
149
06 Start og kørsel
Blind Spot Information System - BLIS*
Lav sol i kameraet.
06
150
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
06 Start og kørsel
Bugsering og bjergning
Starthjælp
ADVARSEL
Hvis batteriet er afladet, og motoren ikke vil
starte, skal der bruges et hjælpebatteri. Bilen
må ikke bugseres i gang, se side 153.
Ratlåsen bliver i den samme position, som
da spændingen blev afbrudt. Ratlåsen skal
udløses inden bugsering.
seringsøjet er placeret i højre side af hver
kofanger.
Bugseringsøjet finder du i værktøjsposen i
bagagerummet.
Fjernbetjeningen skal stå i nøgleposition II.
Tag aldrig fjernbetjeningen ud af startlåsen
under kørsel eller bugsering af bilen.
VIGTIGT
Katalysatoren kan beskadiges, hvis bilen
bugseres i gang.
ADVARSEL
Bugsering
Når motoren ikke er i gang, fungerer hverken bremse- eller styreservoen. Der skal
trædes ca. 5 gange hårdere på bremsepedalen, og styringen er væsentlig tungere
end normalt.
Inden bugsering af bilen bør man undersøge,
hvad den tilladte maksimumshastighed for
bugsering er ifølge loven.
Bilen skal altid bugseres i fremadgående retning.
Manuel gearkasse
1. Lås ratlåsen op, så bilen kan styres.
±
2. For den der bugserer: Kør jævnt.
06
Automatisk gearkasse
±
Før gearstangen til stilling N, og udløs parkeringsbremsen.
En bil med automatgearkasse må ikke bugseres med en højere hastighed end 80 km/t og
højst over en afstand på 80 km.
Bugseringsøjer
Inden bugsering skal bugseringsøjet skrues
fast på kofangeren. Udtag og dæksel til bug-
G028528
For den der bliver bugseret: Sørg for, at
bugserlinen hele tiden er strakt ved at
holde foden let på bremsepedalen, så undgås pludselige ryk.
Før gearstangen til frigear og udløs parkeringsbremsen.
Gør følgende:
1. Løsn underkanten af dækslet (A) med en
skruetrækker eller en mønt.
2. Skru bugserøjet (B) fast.
``
151
06 Start og kørsel
Bugsering og bjergning
3. Skru øjet helt ind til flangen (C). Hertil kan
hjulnøglen benyttes.
•
Efter brug skal du skrue bugseringsøjet ud
og montere dækslet igen.
VIGTIGT
Hvis bilen har en trækkrog monteret, kan
bugseringsøjet ikke skrues fast bagpå. I
givet fald skal bugserlinen fastgøres til trækkrogen. Det er derfor tilrådeligt altid at have
en delelig trækkrog i bilen.
Bjergning
Bilen skal altid bjerges, så hjulene bevæger sig
fremad.
VIGTIGT
06
•
Firehjulstrukket bil (AWD) med opløftet
forvogn må ikke bjerges med en højere
hastighed end 70 km/t. Den bør ikke
bjerges over længere strækninger end
50 km.
ADVARSEL
Bugseringsøjet er kun beregnet til bugsering på vej - ikke til bjergning. Tilkald fagkyndig assistance til bjergning.
152
06 Start og kørsel
Starthjælp
Start ved hjælp af et andet batteri
3. Hvis hjælpebatteriet befinder sig i en anden
bil, skal denne bils motor standses. Kontrollér, at bilerne ikke rører ved hinanden.
G020298
4. Anbring det røde startkabel mellem hjælpebatteriets pluspol (1+) og det afladede
batteris pluspol (2+).
Hvis bilens startbatteri er afladet, kan man
"låne" strøm enten fra et løst batteri eller fra en
anden bil. Kontrollér altid, at klemmerne på
startkablerne er forsvarligt fastgjort, således at
der ikke dannes gnister under startforsøget.
I forbindelse med starthjælp med et andet batteri anbefales følgende fremgangsmåde for
ikke at risikere, at der opstår eksplosion:
ADVARSEL
Batteriet kan danne knaldgas, som er meget
eksplosiv. En gnist, som kan dannes, hvis
startkablerne påsættes forkert, er tilstrækkelig til at få batteriet til at eksplodere.
5. Anbring det sorte startkabels ene klemme
på hjælpebatteriets minuspol (3-).
Batteriet indeholder svovlsyre, som kan
fremkalde alvorlige ætseskader. Skyl med
store mængder vand, hvis svovlsyren kommer i kontakt med øjne, hud eller tøj.
6. Anbring den anden klemme på steltilslutningen (4–) der befinder sig ved venstre fjederben.
Hvis der kommer stænk i øjnene, skal der
omgående søges lægehjælp.
7. Start motoren på "hjælpebilen". Lad motoren arbejde i nogle minutter i højere tomgang end normalt, 1500 omdr./min.
8. Start motoren på bilen med det afladede
batteri.
±
Tag startkablerne af - først det sorte og
derefter det røde.
06
Sørg for, at ingen af klemmerne på det
sorte startkabel kommer i kontakt med batteriets pluspol eller en tilsluttet klemme på
det røde startkabel.
1. Drej fjernbetjeningen til nøgleposition 0.
2. Kontrollér, at hjælpebatteriet har en spænding på 12 V.
VIGTIGT
Rør ikke ved tilslutningerne under startforsøget. Man risikerer, at der opstår gnister.
153
06 Start og kørsel
Kørsel med anhænger
Generelt
Lasteevnen afhænger af bilens køreklare vægt.
Summen af passagereres vægt og alt ekstraudstyr, f.eks. trækkrog, mindsker bilens lasteevne med tilsvarende vægt. For udførlig information om vægte, se side 268.
Hvis trækanordningen monteres af et autoriseret Volvo-værksted, leveres bilen med det nødvendige udstyr til kørsel med anhænger.
06
•
•
På lange og stejle nedadgående skråninger belastes bilens bremser meget hårdere
end normalt. Skift til et lavere gear, og
afpas hastigheden.
Motoren belastes hårdere end normalt ved
kørsel med anhænger.
Hvis bilen køres med hård belastning i
varmt vejr, kan motoren og gearkassen
blive overophedet. Hvis temperaturviseren
for motorens kølesystem bevæger sig ind i
det røde felt, skal bilen standses og motoren arbejde i tomgang i nogle minutter.
Automatgearkassen reagerer via en indbygget beskyttelsesfunktion. Læs meddelelsen på displayet. I tilfælde af overophedning frakobles bilens aircondition muligvis
midlertidigt.
•
Bilens trækanordning skal være af godkendt type.
•
Hvis trækkrogen er eftermonteret, bør man
sammen med sin autoriserede Volvo-forhandler kontrollere, at bilen har alt udstyret
til kørsel med anhænger.
•
Læg lasten i anhængeren, så trykket på
bilens trækanordning følger det angivne
maksimale kugletryk.
•
•
Sæt dæktrykket op til det anbefalede tryk
for fuld last. Dæktryksetikettens placering,
se side 174.
Af sikkerhedshensyn bør man ikke køre
hurtigere end 80 km/t, selv om visse landes
love tillader højere hastigheder.
•
•
Trækanordningen skal rengøres med
jævne mellemrum, og trækkuglen1 smøres
ind med fedt.
Gearvælgeren skal være i parkeringsstilling P, når en bil med automatgear og tilkoblet anhænger parkeres. Brug altid parkeringsbremsen. Brug stopklodser til blokering af hjulene, når en bil med anhænger
parkeres på en skråning.
•
Kør ikke med en tung anhænger, mens
bilen er helt ny. Vent, indtil den har kørt
mindst 1000 km.
1
154
•
Gælder ikke trækkuglen ved brug af koblingshoved med svingningsdæmper.
Anhængervægte
For information om tilladte anhængervægte, se
side 268.
ADVARSEL
Følg anbefalingerne for anhængervægt.
Køretøjerne kan ellers blive vanskelige at
holde under kontrol ved undvigemanøvrer
og opbremsninger.
OBS
De angivne maksimalt tilladte anhængervægte er dem, Volvo tillader. Nationale regler kan begrænse anhængervægten og
hastigheden yderligere. Trækkrogene kan
være certificeret til en højere trækvægt, end
den bilen må trække.
Automatgear, kørsel med anhænger
OBS
Nogle modeller skal have en oliekøler til
automatgearkassen ved kørsel med
anhænger. Spørg derfor den nærmeste
Volvo-forhandler om, hvad der gælder for
netop din bil, hvis der eftermonteres en
trækkrog.
06 Start og kørsel
Kørsel med anhænger
Parkering på skråninger
Deaktivering
1. Aktivér parkeringsbremsen.
Træk kablet ud af stikkontakten.
2. Før gearvælgeren til parkeringsstilling P.
Start på en skråning
1. Før gearvælgeren til kørselsstilling D.
2. Udløs parkeringsbremsen (håndbremsen).
OBS
Funktionen er også aktiveret, hvis der sluttes andet elektrisk udstyr til anhængerkontakten. Bilen vil så have blødere acceleration, når man begynder at køre.
Kraftige stigninger
•
Vælg et passende lavt, manuelt gear ved
kørsel på kraftige stigninger eller med lav
hastighed. Derved forhindres gearkassen i
at skifte op, og gearkasseolien holdes køligere.
•
Kør ikke i et højere manuelt gear, end
motoren kan klare. Det er ikke altid økonomisk at køre i høje gear.
•
Undgå at køre med anhænger på stigninger over 12 %.
Niveauregulering
Hvis din bil er udstyret med automatisk niveauregulering, har bagvognen under kørsel altid
den rigtige højde uanset last. Når bilen holder
stille, sænkes bagvognen, hvilket er helt normalt. Ved start med last pumpes niveauet op
efter en vis kørt strækning.
06
Lettere start med anhænger
Modeller med V8-motor har en indbygget funktion, der mindsker risikoen for kraftige ryk og
hjulspin ved start, når der er koblet en anhænger til bilen.
Aktivering
Funktionen aktiveres ved at slutte kablet fra
anhængeren til anhængerkontakten, der befinder sig ved trækkrogen, se side 156.
155
06 Start og kørsel
Trækanordning*
Trækkrog
Anhængerkabel
Opbevaring af kugledel
Hvis der påmonteres en delelig trækkrog, skal
monteringsanvisningen for montering af kugledelen følges nøje, se side 158.
ADVARSEL
Følg nøje monteringsanvisningen for
kugledelen.
•
Kugledelen skal være låst med nøgle,
inden man begynder at køre.
•
Kontrollér, at indikatoren viser grønt.
Vigtigt at kontrollere
•
06
Kugledelen trækkugle skal med jævne
mellemrum rengøres og smøres med fedt.
OBS
Når der bruges koblingshoved med svingningsdæmper, skal trækkuglen ikke smøres.
156
Kugledelens opbevaringsplads
VIGTIGT
Afmontér altid kugledelen efter brug, og
opbevar den på dens plads i bilen spændt
ordentlig fast med remmen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G014589
•
G031114
Hvis bilen er udstyret med Volvos delelige
trækkrog:
Hvis bilens trækanordning har en 13-polet kontakt, og anhængeren har en 7-polet kontakt,
skal der bruges en adapter. Brug et adapterkabel, der er godkendt af Volvo. Kontroller, at
kablet ikke slæber langs jorden.
06 Start og kørsel
Trækanordning*
G027109
G026682
G027108
Specifikationer
Mål for befæstelsespunkter (mm)
Fast eller delelig trækkrog
A
B
C
D
E
F
G
1110
85
1081
541
122
50
354
1
Sidevange
2
Kuglens centrum
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
06
157
06 Start og kørsel
Delelig trækkrog*
1. Fjern beskyttelsesdækslet ved først at
trykke spærren ind,
og derefter trække
.
dækslet lige bagud
2. Kontrollér, at mekanismen er låst op ved at
dreje nøglen højre om.
06
158
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G020302
G017317
G020301
Montering af kugledel
3. Kontrollér, at indikatoren (3) viser rødt. Hvis
ikke, trykkes låsegrebet ind (1) og drejes
venstre om (2), indtil der høres et klik.
06 Start og kørsel
Delelig trækkrog*
G020309
5. Kontrollér, at indikatoren viser grønt.
7. Kontrollér, at kugledelen sidder fast, ved at
rykke den opad, nedad og bagud.
06
ADVARSEL
Hvis den ikke sidder rigtigt, skal den tages
af og påsættes igen som tidligere beskrevet.
VIGTIGT
G020307
4. Sæt kugledelen i, og skub den ind, indtil
der høres et klik.
G020306
G020304
6. Drej nøglen venstre om til låst stilling. Tag
nøglen ud af låsen.
Smør kun kuglen ind til koblingshovedet,
resten af kugledelen skal være ren og tør.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
159
06 Start og kørsel
Delelig trækkrog*
8. Sikkerhedswire.
ADVARSEL
06
160
1. Sæt nøglen i, og drej den højre om til oplåst
stilling.
Vær omhyggelig med at fastgøre anhængerens sikkerhedswire på det dertil beregnede
sted.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G020312
G020301
G020310
Afmontering af kugledel
2. Tryk låsegrebet (1) ind, og drej det venstre
om (2), indtil der lyder et klik.
06 Start og kørsel
3. Drej låsegrebet helt ned, indtil det standser. Hold det nede, samtidig med at kugledelen trækkes bagud og opad.
G017318
G020314
Delelig trækkrog*
4. Skyd sikkerhedsskærmen på.
ADVARSEL
06
Trækkrogens løse kugledel skal forankres
godt, hvis den opbevares i bilen, se
side 156.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
161
06 Start og kørsel
Lastning
Generelt
•
Lasteevnen afhænger af bilens køreklare vægt.
Summen af passagereres vægt og alt ekstraudstyr mindsker bilens lasteevne med tilsvarende vægt. For udførlig information om
vægte, se side 268.
Bilens vindmodstand og dermed brændstofforbruget øges i takt med lastens størrelse.
•
Kør jævnt. Undgå kraftig acceleration,
hårde opbremsninger og hård kørsel i
sving.
For mere information om bagagerum, se
side 107.
ADVARSEL
Bilens køreegenskaber ændres, alt efter
hvor tungt lastet den er, og hvor lasten er
placeret.
Last på taget
Brug af tagbagagebærer
06
For at undgå skader på bilen og for at få den
størst mulige sikkerhed ved kørsel, anbefales
de tagbagagebærere, som Volvo har udviklet.
Følg nøje den monteringsanvisning, som medfølger tagbagagebæreren.
162
•
Kontrollér regelmæssigt, at lastholderne
og lasten er forsvarligt fastgjort. Lasten
skal surres fast.
•
Fordel lasten jævnt over lastholderne.
Anbring den tungeste last underst.
ADVARSEL
Der må højst anbringes 100 kg på taget,
inklusive tagbagagebærer og eventuel tagboks. Med last på taget ændres bilens tyngdepunkt og køreegenskaber.
06 Start og kørsel
Tilpasning af lyskegle
Den rette lyskegle for højre- eller
venstrekørsel
belon. Den lange røde linje på illustrationerne
svarer til linjen på lygteglasset, som skabelonen skal placeres langs med.
G020317
Skabelonerne kontrolmåles efter aftegning, for
at sikre, at de dækker tilstrækkelig meget af
lyskeglen.
Lyskegle for venstrekørsel.
Lyskegle for højrekørsel.
For ikke at blænde modkørende trafik kan forlygtens lyskegle ændres ved at afdække en del
af forlygterne. Derved bliver lyskeglen mindre.
Tildækning af forlygter
Anbring skabelonerne, så pilene peger mod
midten, og prikkerne på skabelonerne falder
sammen med prikkerne på lygteglassene. Markeringen på skabelonerne > < skal passe sammen med linjen på lygteglasset.
Referencemål for skabelon 3
Skabelonerne bruges til både venstre- og højrestyrede biler og placeres som vist.
Linjen mellem markeringerne > < skal være ca.
140 mm.
Den øverste illustration viser en venstrestyret
bil. Den nederste illustration viser en højrestyret bil.
Referencemål for skabelon 4
Halogen-lygter
Linjen mellem markeringerne > < skal være ca.
112 mm.
Vedr. tilpasning af lyskegle for aktive Xenonforlygter (ABL) se side 54.
Aftegn skabelonerne 1 og 2, og kontrolmål dem
for at sikre, at målene stemmer. Overfør skabelonerne til et selvklæbende, vandfast materiale, og klip dem ud.
Anbring skabelonerne, så pilene peger mod
midten, og prikkerne på skabelonerne falder
sammen med prikkerne på lygteglassene.
06
Referencemål for skabelon 1 og 2
Skabelonernes langsider skal være ca. 82 mm.
Tegn skabelonerne af, se side 163. Overfør
mønstret til et selvklæbende, vandfast materiale, f.eks. ugennemsigtig tape.
Xenon-forlygter
Maskeringen placeres med udgangspunkt ved
prikken (5) på lygteglasset, som skal falde sammen med den røde prik på den tilsvarende ska-
Aftegn skabelonerne 3 og 4, og kontrolmål dem
for at sikre, at målene stemmer. Overfør skabelonerne til et selvklæbende, vandfast materiale, og klip dem ud.
``
163
06 Start og kørsel
G030200
Tilpasning af lyskegle
Venstrestyret bil i venstrekørsel.
Tildækning på højre halogenglas
Tildækning på venstre halogenglas
06
Tildækning på højre Xenon-glas
Tildækning på venstre Xenon-glas
Fikseringspunkt i lygteglasset.
164
06 Start og kørsel
G030201
Tilpasning af lyskegle
Højrestyret bil i højrekørsel.
Tildækning på venstre halogenglas
Tildækning på højre halogenglas
Tildækning på venstre Xenon-glas
06
Tildækning på højre Xenon-glas
Fikseringspunkt i lygteglasset.
``
165
06 Start og kørsel
Tilpasning af lyskegle
G027103
06
Skabeloner til tildækning.
166
06 Start og kørsel
06
167
168
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
170
173
175
178
180
G020918
Generelt.................................................................................................
Tryk i dæk.............................................................................................
Advarselstrekant* og reservehjul*.........................................................
Skift af hjul............................................................................................
Midlertidig dæklapning*........................................................................
HJUL OG DÆK
07
07 Hjul og dæk
Generelt
Køreegenskaber og dæk
Hastighedsklasser
Nye dæk
Dækkene har stor betydning for bilens køreegenskaber. Dæktype, dimensioner, dæktryk
og hastighedsklasse er vigtige for bilens
adfærd.
Bilen er typegodkendt, hvilket vil sige, at dækkenes dimensioner og hastighedsklasser ikke
må afvige fra dem, der angives på bilens registreringsattest. Den eneste undtagelse herfra
er vinterdæk (både med og uden pigge). Hvis
der vælges et sådant dæk, må bilen ikke køre
hurtigere, end dækket er klassificeret til (f.eks.
må klasse Q højst køre med 160 km/t).
Dæk er et forgængeligt produkt. Efter nogle år begynder
de at hærde, og samtidig forringes friktionsegenskaberne
lidt efter lidt. Stil derfor efter at
få så friske dæk som muligt
ved udskiftning. Dette er særlig vigtigt, når det gælder vinterdæk. De sidste
tal i talrækken angiver produktionsuge og -år.
Dette er dækkets DOT-mærkning (Department
of Transportation) og angives med fire cifre,
f.eks. 1502. Dækket på illustrationen er produceret i uge 15 år 2002.
Ved dækskifte må man kontrollere, at det nye
dæk er af samme type, har samme dimensioner og helst er af samme fabrikat på alle fire
hjul. Følg det anbefalede dæktryk på dæktrykmærkaten, se placering se side 173.
Dimensionsmærkning
Alle bildæk har en mærkning med angivelse af
dimensioner. Eksempel på mærkning:
235/60R18 103 V.
07
170
235
Sektionsbredde (mm)
60
Forholdet mellem sektionshøjde og
bredde (%)
R
Radialdæk
18
Fælgdiameter i eng. tommer (")
103
Kodecifre for maks. tilladt dækbelastning (i dette tilfælde 615 kg)
V
Kodebetegnelse for maks. tilladt
hastighed (i dette tilfælde
210 km/t).
Husk, at det er underlagets beskaffenhed, der
er afgørende for, hvor hurtigt bilen kan køres,
ikke dækkenes hastighedsklasse.
Bemærk, at det er den maksimalt tilladte
hastighed, der angives.
Dækkenes alder
Q
160 km/t (forekommer kun på vinterdæk)
T
190 km/t
H
210 km/t
V
240 km/t
W
270 km/t
Y
300 km/t
Alle dæk, der er mere end 6 år gamle, bør kontrolleres af en fagkyndig, selvom de virker ubeskadigede. Årsagen hertil er, at dæk ældes og
nedbrydes, selv hvis de sjældent eller aldrig
bruges. Deres funktion kan derfor forringes,
fordi de materialer, som dækket består af, er
blevet nedbrudt. I givet fald bør dækket ikke
bruges.Dette gælder også reservedæk, vinterdæk og dæk, der gemmes til fremtidig brug.
Som eksempler på ydre tegn, der viser, at dækket er uegnet til at bruges, er revner eller misfarvning.
Et dæks alder kan konstateres ved hjælp af
DOT-mærkningen. Se ovenstående billede.
07 Hjul og dæk
Generelt
Mere jævn slitage og vedligeholdelse
Dæk med slidindikatorer
En slidindikator er en smal forhøjning på tværs
af slidbanen. På siden af dækket ses bogstaverne TWI (Tread Wear Indicator). Når dækkets
mønsterdybde er reduceret til 1,6 mm, er
mønstret på højde med slidindikatorerne.
Dækket skal nu snarest udskiftes med et nyt.
Husk, at dæk med lille mønsterdybde har
meget dårligt vejgreb i regn eller sne.
G020323
Vinterdæk
Korrekt dæktryk giver mere jævn slitage, se
side 174. Køremåde, dæktryk, klima og vejenes beskaffenhed har indvirkning på, hvor hurtigt dine dæk ældes og slides. For at undgå
forskelle i mønsterdybde og for at forhindre at
der opstår slitagemønster kan for- og baghjulene udskiftes med hinanden. Passende kørestrækning ved den første udskiftning er ca.
5.000 km, og derefter med et interval på
10.000 km. Volvo anbefaler dig at kontakte et
autoriseret Volvo-værksted for kontrol, hvis du
er i tvivl om mønsterdybden.
Volvo anbefaler vinterdæk med visse bestemte
vinterdæksdimensioner. Dækdimensionerne
afhænger af motorvariant. Ved kørsel med vinterdæk skal disse dæk være monteret på alle
fire hjul.
OBS
Indhent råd hos en Volvo-forhandler om,
hvilken fælg og dæktype, der egner sig
bedst.
OBS
Bestemmelserne om brug af pigdæk er forskellige fra land til land.
Mønsterdybde
Veje med is og snesjap samt lave temperaturer
stiller betydeligt større krav til dækkene end om
sommeren. Derfor anbefales det, at man ikke
kører med vinterdæk med en mønsterdybde
under 4 mm.
Snekæder
Snekæder må kun monteres på forhjulene dette gælder også firehjulstrukne biler.
Kør aldrig hurtigere end 50 km/t med snekæder. Undgå at køre på underlag uden sne, da
dette slider meget hårdt på både snekæder og
dæk. Brug aldrig såkaldte Quick-kæder, da
afstanden mellem skivebremserne og hjulene
er for lille.
VIGTIGT
Pigdæk
Pigdæk skal køres til ved 500-1000 kms blød
og jævn kørsel, så piggene sætter sig rigtigt i
dækkene. Dette giver dækkene og især piggene længere levetid.
Brug Volvos originale snekæder eller tilsvarende, der er tilpasset den rette bilmodel
samt dækkenes og fælgenes mål. Hvis du
er i tvivl, anbefaler Volvo, at du rådfører dig
med et autoriseret Volvo-værksted.
07
Hjul skal opbevares liggende eller hængende,
ikke stående.
``
171
07 Hjul og dæk
Generelt
Sommer- og vinterhjul
G020325
Volvo anbefaler dig at kontakte et autoriseret
Volvo-værksted for kontrol, hvis du er i tvivl om
mønsterdybden.
Pilen viser dækkets omdrejningsretning
07
172
Når sommer- og vinterhjulene skiftes, se
side 178, skal de mærkes med, hvilken side de
har siddet på, f.eks. V for venstre og H for højre.
Dæk med mønster, der er konstrueret til kun at
rulle i én retning, har rotationsretningen markeret med en pil på dækket. Dækkene skal
have samme rotationsretning i hele levetiden.
De må kun flyttes fra for til bag eller omvendt,
aldrig fra venstre til højre side eller omvendt.
Hvis dækkene monteres forkert, forringes
bilens bremseegenskaber og evne til at lede
regn, sne og sjap væk. Dækkene med den største mønsterdybde skal altid monteres på baghjulene (for at mindske udskridningsrisikoen).
07 Hjul og dæk
Tryk i dæk
Anbefalet dæktryk
På mærkaten angives:
•
Dæktryk for bilens anbefalede dækdimension
•
•
ECO-tryk
Reservedækkets tryk (Temporary Spare).
Kontrol af dæktrykket
Dæktrykkene bør kontrolleres med regelmæssige mellemrum.
G020791
OBS
Dæktryksmærkaten på dørstolpen i førersiden
viser, hvilke tryk dækkene skal have under forskellige belastnings- og hastighedsforhold.
Dæktrykket falder med tiden, hvilket er et
naturligt fænomen. Dæktrykket varierer
også alt efter omgivelsernes temperatur.
Allerede efter nogle kilometers kørsel bliver
dækkene varme og trykket højere. Derfor må
der ikke lukkes luft ud, hvis trykket kontrolleres,
når dækkene er varme. Derimod skal trykket
øges, hvis det er for lavt. For lavt pumpede dæk
øger brændstoftilgangen, forkorter dækkenes
levetid og forringer bilens vejegenskaber. Kørsel med for lavt dæktryk medfører, at dækkene
kan blive overophedede og gå itu.
For information om de rette dæktryk, se
side 174. De angivne tryk gælder for kolde
dæk. (Med kolde dæk menes dæk med samme
temperatur som udetemperaturen.)
Brændstoføkonomi, ECO-tryk
For hastigheder under 160 km/t anbefales det
generelle dæktryk for fuld last for at få den
bedste brændstoføkonomi.
Dæktrykket påvirker kørselskomfort, vejstøj og
styreegenskaber.
07
``
173
07 Hjul og dæk
Tryk i dæk
Dæktryktabel
Variant
Alle
Reservehjul
Hastighed
(km/t)A
Last, 1-3 personer
Maks. last
For (kPa)
Bag (kPa)
For (kPa)
Bag (kPa)
235/65R17
0-160
220
220
270
270
270
235/60R18
160+
220
220
270
270
-
255/50R19
0-160
240
240
270
270
270
255/45R20
160 +
240
240
270
270
-
T155/85 R18
0-80
420
420
420
420
-
Temporary
Spare
A
B
07
174
ECO-trykB
Dækstørrelse
I visse lande bruges enheden bar sammen med SI-enheden pascal: 1 bar = 100 kPa (270 kPa = 2,70 bar).
Brændstoføkonomisk kørsel, se side 173.
07 Hjul og dæk
Advarselstrekant* og reservehjul*
±
Advarselstrekant
Gentag ovennævnte i omvendt rækkefølge.
Sørg for, at advarselstrekanten med etui sidder
ordentligt fast i bagagerummet.
Reservehjulet Temporary Spare*
G027065
Reservehjulet er kun beregnet til brug i den
korte tid, det tager at få det normale hjul udskiftet eller repareret. Det skal hurtigst muligt
erstattes med et normalt hjul. Under kørsel
med reservehjulet kan bilens køreegenskaber
ændres.
Overhold de bestemmelser, der gælder for
brug af advarselstrekant* i det land, hvor bilen
befinder sig.
Advarselstrekanten anvendes på følgende
måde:
1. Løsn etuiet med advarselstrekanten. Det er
fastgjort med velcrobånd.
2. Tag advarselstrekanten ud af etuiet (A).
3. Slå advarselstrekantens fire støtteben ud.
4. Slå de røde trekantsider ud. Anbring advarselstrekanten på et passende sted under
hensyntagen til færdselssituationen.
Efter anvendelse:
I henhold til gældende lov er det kun tilladt at
anvende reservehjulet/dækket midlertidigt i
forbindelse med en skade på et dæk. Et hjul/
dæk af denne type skal derfor hurtigst muligt
udskiftes med et normalt hjul/dæk.
Husk også, at dette dæk kombineret med de
øvrige, normale dæk kan ændre bilens køreegenskaber. På firehjulstrukne biler kan en
hastighedsoverskridelse desuden beskadige
transmissionen.
Kør aldrig hurtigere end 80 km/t med et reservehjul monteret på bilen.
07
VIGTIGT
Bilen må aldrig køre med mere end ét reservehjul af typen "Temporary spare" ad gangen.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
175
07 Hjul og dæk
Advarselstrekant* og reservehjul*
G026998
Reservehjul – fremhentning
Reservehjulet befinder sig under bilen. Donkraft*, værktøjspose* og håndsving ligger
under gulvlemmen. Håndsvinget er todelt. Den
ene del ligger i værktøjsposen, mens den
anden del er placeret under værktøjsposen.
OBS
07
I værktøjsposen findes en aftrækker til
aftagning af navkapslen (visse ekstraudstyrshjul).
Donkraftens placering varierer:
Model med syv sæder
Model med fem sæder
Reservehjulet frigøres som følger:
1. Slå bagklappens nederste del ned, og løft
gulvlemmen i bagagerummet.
2. Tag svingets to dele, og sæt dem sammen.
3. Sæt håndsvinget i hejseværket.
4. Løsn dækket ved at dreje venstre om, indtil
der ikke kan drejes længere.
176
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
OBS
Wiren kan beskadige bilen, hvis den hænger
løst under kørslen.
5. Frigør hjulet fra wiren, og drej wiren op
højre om.
6. Læg det punkterede dæk i bilens bagagerum. Der findes en plasticpose til dette formål i værktøjskassen.
07 Hjul og dæk
Advarselstrekant* og reservehjul*
OBS
Pladsen under bilen er kun beregnet til
bilens originalreservehjul. Andre hjul kan
ikke placeres der.
Reservehjul – tilbagesætning
Det er bedst, at to personer hjælpes ad, når
reservehjulet skal sættes på plads igen. En person, der drejer, og en person, som retter hjulet
ind.
1. Drej wiren ud, og placer dens anker i fælgens midterhul.
2. Drej forsigtigt wiren en smule ind (højre
om).
3. Placer hjulet i en vinkel, så det går ind over
udstødningssystemet.
4. Hold hjulets bagkant nede, samtidig med
at det skrues ind.
5. Placer hjulet oven på bagakslen mod gulvet.
6. Skru helt i bund.
7. Kontrollér, at hjulet sidder forsvarligt fast.
ADVARSEL
Kontroller, at de rette fæstepunkter bruges.
Mellem bilens donkraftfæstepunkter findes
et produktionsbefæstelsespunkt med en
split. Bilen kan ikke løftes her. Hvis du ikke
er sikker på, hvor befæstelsespunkterne
befinder sig, anbefaler Volvo dig at kontakte
et autoriseret Volvo-værksted. En forkert
placeret donkraft kan føre til skader på dør
og karrosseri.
Værktøj - tilbagesætning
Efter brug af værktøj og donkraft* skal de sættes korrekt på plads igen. Donkraften skal drejes til den rette stilling, se den foregående illustration, for at få plads.
VIGTIGT
Værktøj og donkraft* skal opbevares på
deres plads i bilens lastrum, når de ikke bruges.
Førstehjælp*
Der er placeret en taske med førstehjælpsudstyr i bagagerummet.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
07
177
07 Hjul og dæk
Skift af hjul
Afmontering af hjul
ADVARSEL
Kontroller, at donkraften ikke er beskadiget,
at gevindene er ordentligt smurt, og at den
ikke er beskidt.
4. Løsn hjulboltene ½-1 omgang med hjulnøglen. Drej venstre om.
OBS
3. Hent donkraften*, hjulnøglen og svinget
frem, se placering se side 176. Hvis der
vælges en anden donkraft, se side 195.
ADVARSEL
Hvis et hjul skal skiftes på et trafikeret sted, skal
man huske at sætte advarselstrekanten ud. På
hver side af bilen findes to donkraftbeslag.
Beslagene er placeret midt under dørenes
underkant.
1. Placer bilen på et plant, fast underlag, der
ikke hælder.
07
178
2. Aktivér parkeringsbremsen, og vælg 1.
gear (manuel gearkasse) henholdsvis P
(automatgear). Anbring klodser foran og
bag de hjul, der skal blive på jorden. Brug
f.eks. sten eller træklodser.
Kravl aldrig ind under bilen, når den er løftet
op på donkraften! Bilen kan falde ned og
forårsage personskader.
Bilens originale donkraft skal kun anvendes
ved hjulskift. Ved alt andet arbejde på bilen
skal der anvendes værkstedsdonkraft og
støttebukke, som stilles under den del af
bilen, der er løftet.
Donkraftens gevind skal altid være velsmurt.
Hvis underlaget er for blødt, kan donkraften
glide ud til siden, og bilen kan falde ned. Lad
ingen opholde sig i bilens, men der skiftes
hjul.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G020332
G026997
Volvo anbefaler kun at bruge den donkraft*, der hører til den respektive bilmodel.
07 Hjul og dæk
Skift af hjul
rigtigt i fastgøringspunktet, inden bilen løftes fra jorden. Justér derefter donkraften,
så dens fod befinder sig lodret under fastgøringspunktet (se illustrationen).
Sørg for at anvende de korrekte skruer. Volvo
anbefaler, at du kontakter nærmaste Volvoværksted, hvis du er i tvivl.
6. Løft bilen op, indtil hjulet ikke rører ved
underlaget.
7. Fjern hjulboltene, og løft hjulet af.
Påsætning af hjul
G027000
1. Rengør anlægsfladerne på hjul og nav.
2. Sæt hjulet på. Spænd hjulboltene.
3. Sænk bilen, så hjulene ikke kan dreje.
ADVARSEL
Der må aldrig placeres noget mellem jorden
og donkraften, heller ikke mellem fastgøringspunktet og donkraften.
ADVARSEL
Hvis donkraften placeres forkert, risikerer
man, at bilen falder, og at der sker personskader.
5. Anbring donkraften under fastgøringspunktet, og drej den op mod bilens gulv.
Ved hvert fastgøringspunkt er der et indhak
i plastdækningen. Kontrollér, at den sidder
4. Spænd hjulboltene over kryds og gradvist.
Tilspændingsmoment: 140 Nm (14,0 kpm).
Det er vigtigt, at tilspændingen sker med
det rette moment. Kontrollér tilspændingen med en momentnøgle.
5. Skru donkraften helt sammen, inden den
lægges tilbage i bagagerummet. Spænd
den derefter fast på sin plads.
6. Kontroller, at det nye dæk har det rette lufttryk.
07
OBS
Denne hjulbolt må også bruges til stålfælge.
179
07 Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning*
Dæklapningssættet bruges til at lappe en
punktering og kontrollere og justere dæktrykket. Det består af en kompressor og en beholder med tætningsvæske. Sættet fungerer som
en midlertidig reparation. Flasken med tætningsvæske skal udskiftes, inden holdbarhedsdatoen overskrides, og efter brug.
Tætningsvæsken tætner effektivt dæk, der er
punkteret i slidbanen.
OBS
Dæklapningssættet er kun beregnet til lapning af et dæk med en punktering i slidbanen.
OBS
og i last-/bagagerummet. Vælg den kontakt,
der er tættest på det punkterede dæk.
ADVARSEL
Hastigheden må ikke overstige 80 km/t,
efter den midlertidige dæklapning er foretaget. Volvo anbefaler henvendelse til et autoriseret Volvo-værksted for inspektion af det
lappede dæk (efter maksimalt 200 km). Personalet kan afgøre, om dækket kan repareres eller skal udskiftes.
Udtagning af dæklapningssættet
Dæklapningssættet med kompressor og værktøj befinder sig under gulvet i bagagerummet.
1. Fold gulvtæppet af vejen bagfra og fremefter.
Etiket med angivelse af højeste tilladte
hastighed
2. Løft dæklapningssættet op.
Afbryder
En donkraft er ekstraudstyr på biler med
dæklapningssæt.
07
Oversigt
G020400
Generelt
Dæklapningssættet kan kun i begrænset
omfang bruges til lapning af dæk med punktering i dæksiden. Dæk med større revner,
sprækker, el.lign. skader må ikke lappes med
den midlertidige dæklapning.
Der er 12 V-stikkontakter til tilslutning af kompressoren ved midterkonsollen, ved bagsædet
Ledning
Falskeholder (orange dæksel)
Beskyttelseshætte
Trykreduktionsventil
Luftslange
Flaske med tætningsvæske
Trykmåler
180
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
07 Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning*
Lapning af et punkteret dæk
3. Kontrollér, at afbryderen står på 0, og find
ledningen og luftslangen frem.
OBS
Bryd ikke flaskens plombering. Plomberingen brydes, når flasken skrues fast.
4. Skru det orange dæksel af, og skru proppen af flasken.
G019723
ADVARSEL
For information om delenes funktion, se den foregående illustration.
1. Åbn låget på dæklapningssættet.
2. Fjern etiketten med angivelse af den højeste tilladte hastighed, og anbring den på
rattet.
ADVARSEL
Tætningsvæsken kan irritere huden. Ved
kontakt med huden skal væsken straks vaskes af med sæbevand.
Skru ikke flasken af - den er forsynet med
tilbagespærring for at forebygge lækage.
ADVARSEL
Stå aldrig ved siden af dækket, når kompressoren pumper. Hvis der opstår revnedannelser eller ujævnheder, skal der straks
slukkes for kompressoren. Man bør ikke
køre videre. Det anbefales at kontakte et
autoriseret dækværksted.
OBS
Når kompressoren starter, kan trykket øges
til 6 bar, men det falder igen efter ca. 30
sekunder.
8. Stil afbryderen på I.
5. Skru flasken fast i flaskeholderen.
6. Skru hjulets ventilhætte af, og skru luftslangens ventiltilslutning fast nederst på
dækventilens gevind.
VIGTIGT
Der er risiko for overhedning. Kompressoren må ikke arbejde i mere end 10 minutter.
9. Fyld dækket i 7 minutter.
ADVARSEL
Efterlad ikke børn i bilen uden opsyn, mens
motoren er i gang.
7. Slut ledningen til 12 V stikkontakten, og
start bilen.
ADVARSEL
07
Hvis trykket er under 1,8 bar, er hullet i dækket for stort. Man bør ikke køre videre. Det
anbefales at kontakte et autoriseret
dækværksted.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
181
07 Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning*
10. Stands kompressoren, og kontrollér trykket på trykmåleren. Minimumstrykket er
1,8 bar, maksimumstrykket 3,5 bar.
11. Sluk for kompressoren, og tag ledningen
ud af 12 V stikkontakten.
12. Frigør slangen fra dækventilen, og sæt
ventilhætten på igen.
13. Kør snarest ca. 3 km med en hastighed af
højst 80 km/t, for at tætningsvæsken kan
tætne dækket.
Efterkontrol af reparationen og trykket
5. Sluk for kompressoren. Frakobl luftslangen
og ledningen. Sæt ventilhætten på igen.
OBS
Efter brug skal flasken med tætningsvæske
og slangen udskiftes. Volvo anbefaler dig at
kontakte et autoriseret Volvo-værksted for
kontrol, hvis du er i tvivl om mønsterdybden.
ADVARSEL
Kontrollér dæktrykket med jævne mellemrum.
1. Tilslut udstyret igen.
2. Aflæs dæktrykket på trykmåleren.
3. Hvis det ligger under 1,3 bar, er dækket
ikke blevet tilstrækkelig tæt. Bilen må ikke
køre videre. Kontakt i stedet et dækværksted.
07
4. Hvis dæktrykket er højere end 1,3 bar, skal
dækket pumpes op til det tryk, der er angivet på dæktryketiketten. Hvis trykket er for
højt, skal der lukkes luft ud ved hjælp af
trykreduktionsventilen.
ADVARSEL
Skru ikke flasken af - den er forsynet med
tilbagespærring for at forebygge lækage.
182
6. Læg dæklapningssættet tilbage i bagagerummet.
7. Volvo anbefaler, at du kører til det nærmeste autoriserede Volvo-værksted for at få
det beskadigede dæk udskiftet/repareret.
Underret værkstedet om, at dækket indeholder dæktætningsvæske.
ADVARSEL
Hastigheden må ikke overstige 80 km/t,
efter den midlertidige dæklapning er foretaget. Volvo anbefaler henvendelse til et autoriseret Volvo-værksted for inspektion af det
lappede dæk (efter maksimalt 200 km). Personalet kan afgøre, om dækket kan repareres eller skal udskiftes.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Pumpning af dæk
Bilens originale dæk kan pumpes op af kompressoren.
1. Der skal være slukket for kompressoren.
Kontrollér, at afbryderen står på 0, og find
ledningen og luftslangen frem.
2. Skru hjulets ventilhætte af, og skru luftslangens ventiltilslutning nederst på
dækventilens gevind.
ADVARSEL
Efterlad ikke børn i bilen uden opsyn, mens
motoren er i gang.
ADVARSEL
Indånding af udstødningsgas kan være livsfarlig. Lad aldrig motoren arbejde i indelukkede rum eller rum uden tilstrækkelig ventilation.
3. Slut ledningen til en af bilens 12 V stikkontakter, og start bilen.
4. Start kompressoren ved at stille afbryderen
på I.
07 Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning*
VIGTIGT
Der er risiko for overhedning. Kompressoren må ikke arbejde i mere end 10 minutter.
OBS
Aflevér beholderen til et depot for indsamling af farligt affald.
5. Pump dækket op til det på dæktryketiketten angivne tryk. (Hvis dæktrykket er for
højt, skal der lukkes luft ud ved hjælp af
trykreduktionsventilen.)
6. Sluk for kompressoren. Frakobl luftslangen
og ledningen.
7. Sæt ventilhætten på igen.
Udskiftning af beholderen med
tætningsvæske
Flasken skal udskiftes, når holdbarhedsdatoen
er overskredet. Den gamle flaske bør behandles som miljøfarligt affald.
ADVARSEL
Flasken indeholder 1,2-ætanol og naturgummi-latex.
07
Farligt ved indtagelse. Kan ved hudkontakt
give allergi.
Undgå kontakt med hud og øjne.
Opbevares uden for børns rækkevidde.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
183
184
G020920
Rengøring.............................................................................................. 186
Udbedring af lakskader......................................................................... 189
Rustbeskyttelse..................................................................................... 190
VEDLIGEHOLDELSE
08
08 Vedligeholdelse
Rengøring
Vask af bilen
Bilen bør vaskes, så snart den bliver snavset.
Brug bilshampoo. Snavs og vejsalt kan let føre
til korrosion.
•
Stå ikke i direkte sollys, hvor lakken kan
blive varm, da det kan give varige lakskader. Anbring bilen på en vaskeplads med
afløbsseparator.
•
•
Spol understellet grundigt af.
•
Hvis snavset sidder godt fast, skal bilen
vaskes med kold affedtningsmiddel.
•
Tør bilen med et rent, blødt vaskeskind
eller en vandskraber.
Vask med en svamp og bilshampoo og
rigeligt med lunkent vand.
ADVARSEL
Motorvask bør altid udføres af et værksted.
Hvis motoren er varm, er der risiko for
brand.
VIGTIGT
Beskidte forlygter har nedsat funktion. Rengør dem med jævne mellemrum, f.eks. ved
brændstofpåfyldning.
08
186
OBS
Ydre belysning som f.eks. forlygter, tågelys
og baglygter kan midlertidigt få kondens på
indersiden af glasset. Det er et naturligt
fænomen, al ydre belysning er konstrueret
til at modstå dette. Kondens ventileres normalt ud af lygten, når den har været tændt
et stykke tid.
Forkromede hjul
VIGTIGT
Fælgrengøringsmidler kan plette overfladen
på forkromede hjul. Vask med en svamp og
bilshampoo og rigeligt med lunkent vand.
Vask i vaskehal
Rengøring af viskerblade
Asfalt-, støv- og saltrester på viskerbladet samt
insekter, is m.m. på forruden forringer bladets
levetid.
OBS
Vask med jævne mellemrum viskerblade og
forrude med lunkent sæbevand eller bilshampoo.
Vask i vaskehal er en let og hurtig måde at rengøre bilen på, men kan aldrig erstatte en rigtig
håndvask. Automatens børster kan ikke
komme ind alle steder.
VIGTIGT
Håndvask er mere skånsom mod lakken
end vask i vaskehal. Lakken er også mere
sart, når den er ny. Derfor anbefales det at
håndvaske bilen de første måneder.
Brug ikke stærke opløsningsmidler.
Højtryksvask
Fjernelse af fugleklatter
Vask fugleklatter af lakken snarest muligt. De
indeholder kemikalier, som meget hurtigt
påvirker og misfarver lakken. Misfarvningen
kan kun fjernes af en fagkyndig.
Ved højtryksvask bruges fejende bevægelser.
Sørg for at mundstykket ikke kommer nærmere
bilens overflader end 30 cm (afstanden gælder
alle udvendige detaljer).
VIGTIGT
Skyl hele bilen, indtil det løse snavs er fjernet. Brug af højtryksvask: Højtrykssprøjtens
dyse må ikke komme tættere på karosseriet
end 30 cm. Sprøjt ikke direkte på låsene.
08 Vedligeholdelse
Rengøring
Afprøv bremserne
ADVARSEL
Afprøv altid bremserne efter vask, også parkeringsbremsen, for at undgå at fugtighed
og rust angriber bremsebelægningerne og
forringer bremseevnen.
VIGTIGT
VIGTIGT
Undgå voksning og polering af plastic og
gummi.
Ved brug af affedtningsmiddel på plast og
gummi gnides om nødvendigt kun med let
tryk. Brug blød vaskesvamp.
Lakbehandlinger som f.eks. lakkonservering, lakforsegling, beskyttelse, højglansforsegling eller lignende kan beskadige lakken.
Eventuelle lakskader fremkaldt af sådanne
behandlinger omfattes ikke af Volvos
garanti.
Polering af forkromede lister kan gnide den
blanke belægning af eller beskadige den.
Tryk let på bremsepedalen af og til under kørsel
af længere strækninger i regn eller snesjap.
Derved opvarmes og tørres bremsebelægningen. Gør det samme efter start i meget fugtigt
eller koldt vejr.
Polering og voksning
Udvendige plastic-, gummi- og
pyntedele
Polér og voks bilen, når lakken er mat, eller for
at give den ekstra beskyttelse.
Til rengøring af indfarvede plasticdele, gummi
og pyntedele (f.eks. forkromning) anbefales
specialrengøringsmidler, der fås hos Volvo-forhandlere. Ved brug af sådanne rengøringsmidler skal anvisningerne nøje følges.
Det er ikke nødvendigt at polere bilen, før den
er mindst et år gammel, mens den godt kan
vokses tidligere. Den bør ikke poleres og vokses i direkte sollys.
Polermidler indeholdende slibemiddel må
ikke bruges.
Vask og tør bilen meget grundigt, inden den
poleres eller vokses. Fjern asfalt- og tjærestænk med Volvos asfaltfjerner eller terpentin.
Vanskelige pletter kan fjernes med fin slibepasta (gnidning), der er beregnet til billak.
Polér først med polish, og voks derefter med
flydende eller fast voks. Følg omhyggeligt vejledningen på emballagen. Mange præparater
indeholder både polish og voks.
Vandafvisende overfladelag*
Brug aldrig produkter som f.eks. bilvoks, affedtningsmidler el.lign. på
glasfladen, da dette kan ødelægge de vandafvisende egenskaber.
Vær forsigtig ved rengøring, så glasoverfladen
ikke ridses.
For at undgå skader på glasoverfladen ved
isafskrabning – brug kun en isskraber af plast.
Der sker en naturlig slitage på de vandafvisende overfladelag.
OBS
For at bibeholde de vandafvisende egenskaber anbefales det at behandle dem med
et specielt efterbehandlingsmiddel, som fås
hos Volvo-forhandlere. Det bør anvendes
første gang efter tre år og derefter en gang
om året.
08
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
187
08 Vedligeholdelse
Rengøring
Rengøring indvendigt
Behandling af pletter på tekstilbetræk
Til snavset stofindtræk anbefales specialrengøringsmidler, der fås hos Volvo-forhandlere.
Andre kemikalier kan forringe betrækkets
brandhæmmende egenskaber.
VIGTIGT
Skarpe genstande og velcrobånd kan
beskadige bilens stofbetræk.
Behandling af pletter på læderbetræk
Volvos læderbetræk er kromfrit og godkendt
efter normen Øko-Tex 100.
Læder forædles og bearbejdes for at bevare
dets naturlige egenskaber. Det forsynes med
et beskyttende ydre lag, men for at det skal
beholde sine egenskaber og sit udseende, skal
det jævnligt rengøres. Volvo kan levere et heldækkende produkt til rengøring og efterbehandling af læderindtræk, som bevarer dets
beskyttende ydre lag, hvis det bruges efter
anvisningerne.
08
188
Efter nogen tids brug vil læderets naturlige
udseende alligevel blive mere eller mindre
fremtrædende, alt efter læderets overfladestruktur. Dette er en naturlig modning af læderet og viser, at det er et naturprodukt.
For at opnå det bedste resultat anbefaler
Volvo, at man rengør læderet og påfører
beskyttelsescreme 1-4 gange om året (eller
endnu flere gange efter behov). Spørg efter
Volvos læderplejeprodukt hos en Volvo-forhandler.
VIGTIGT
Brug aldrig kraftige opløsningsmidler. De
kan skade både tekstil-, vinyl- og læderbetræk.
VIGTIGT
Bemærk, at materialer, der smitter af (nye
jeans, ruskindstøj osv.), kan misfarve
betrækmaterialer.
Vaskeråd for læderbetræk
1. Hæld læderrengøring på den fugtede
svamp og vrid et kraftigt skum op.
2. Arbejd smudset væk med lette cirkulerende bevægelser.
3. Væd grundigt med svampen på pletterne.
Lad svampen suge pletten op. Gnid ikke.
4. Tør af med blødt papir eller en klud, og lad
læderet tørre helt.
Beskyttelsesbehandling af læderbetræk
1. Hæld lidt af beskyttelsescremen på filtklædet og masser et tyndt lag creme ind med
lette cirkulerende bevægelser på læderet.
2. Lad læderet tørre i 20 minutter inden brug.
Læderet har nu fået en forbedret pletbeskyttelse og uv-beskyttelse.
Behandling af pletter på indvendige
plastic-, metal- og trædele
Til rengøring af dele og overflader inde i bilen
anbefales et særligt rengøringsmiddel, der fås
hos Volvo-forhandlere. Skrab eller gnid aldrig
på en plet. Brug aldrig kraftige pletfjerningsmidler.
Rengøring af sikkerhedsseler
Brug vand og et syntetisk vaskemiddel. Et specielt tekstilrengøringsmiddel fås hos Volvo-forhandlere. Kontrollér, at selen er tør, inden den
rulles op igen.
08 Vedligeholdelse
Udbedring af lakskader
Lak
Stenslag og ridser
Hvis stenslaget er trængt igennem til
pladen
Lakken udgør en vigtig del af bilens rustbeskyttelse og skal derfor kontrolleres regelmæssigt. For at undgå rustangreb bør lakskader
udbedres med det samme. De mest almindelige lakskader er mindre stenslag, ridser og
skader på f.eks. skærmkanter og døre.
1. Sæt et stykke tape over det beskadigede
sted. Træk derefter tapen af, så lakresterne
følger med.
2. Rør godt i grundmalingen (primer), og påfør
malingen ved hjælp af en tynd pensel eller
en tændstik. Påfør lakken med pensel, når
grundmalingen er tør.
Farvekode
G020345
3. Ridser udbedres som ovenfor beskrevet,
men der skal afdækkes rundt om skaden
for at beskytte den ubeskadigede lak.
Inden arbejdet med udbedring af lakken påbegyndes, skal bilen være renvasket og tør og
skal have en temperatur på over 15 °C.
4. Vent en dags tid, og polér derefter reparationsstederne. Brug en blød klud og en
smule slibepasta.
Materialer
Produktskilt.
Kode for bilens farve
Det er vigtigt at bruge den rette farve. Vedrørende produktmærkatens placering, se
side 266.
•
•
•
•
Grundfarve (primer) på dåse
Lak på dåse eller farvepen
Pensel
Afdækningstape.
Mindre stenslag og ridser
Hvis stenslaget ikke er gået igennem til pladen,
og der stadig findes et ubeskadiget farvelag,
kan farven påføres direkte efter fjernelse af
snavset.
08
189
08 Vedligeholdelse
Rustbeskyttelse
Kontrol og vedligeholdelse
Bilen har på fabrikken fået en meget grundig
og komplet rustbeskyttelse. Dele af karosseriet
er fremstillet af galvaniseret plade. Undervognen er beskyttet af et slidstærkt rustbeskyttelsesmiddel. En tynd, indtrængende rustbeskyttelsesvæske er sprøjtet ind i vanger, hulrum og
lukkede sektioner.
Bilens rustbeskyttelse skal vedligeholdes.
•
Hold bilen ren. Spul undervognen. Ved højtryksvask skal spuleren holdes mindst
30 cm fra de lakerede flader.
•
Kontrollér og vedligehold rustbeskyttelsen
regelmæssigt.
Bilen er fremstillet med en rustbeskyttelse, der
under normale forhold ikke kræver efterbehandling før efter ca. 12 år. Efter dette tidsrum
bør efterbehandling foretages med 3 års intervaller. Hvis bilen skal efterbehandles, anbefaler
Volvo at søge hjælp hos et autoriseret Volvoværksted.
08
190
08 Vedligeholdelse
08
191
192
194
195
197
199
200
204
206
208
215
G020922
Volvo-service.........................................................................................
Egen vedligeholdelse............................................................................
Motorhjelm og motorrum......................................................................
Diesel....................................................................................................
Olier og væsker.....................................................................................
Viskerblade............................................................................................
Batteri....................................................................................................
Udskiftning af pærer.............................................................................
Sikringer................................................................................................
VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE
09
09 Vedligeholdelse og service
09
Volvo-service
Volvos serviceprogram
Inden bilen forlod fabrikken, blev den omhyggeligt prøvekørt. Endnu et eftersyn i henhold til
Volvo Car Corporations forskrifter er foretaget,
umiddelbart inden du overtog bilen.
For også i fremtiden at holde din Volvo på et
højt niveau med hensyn til trafiksikkerhed,
driftssikkerhed og pålidelighed bør Volvos serviceprogram følges, som specificeret i Serviceog garantibogen. Volvo anbefaler at lade et
autoriseret Volvo-værksted udføre service- og
vedligeholdelsessarbejder. Volvos værksteder
har det personale, den servicelitteratur og det
specialværktøj, som garanterer den højeste
servicekvalitet.
VIGTIGT
For at Volvos garanti skal gælde, skal du
kontrollere og følge Service- og garantibogen.
Særlige servicearbejder
Visse servicearbejder i forbindelse med det
elektriske anlæg kan kun udføres ved hjælp
elektronisk udstyr, der er specielt udviklet til
bilen. Volvo anbefaler dig også at kontakte et
autoriseret Volvo-værksted, inden servicearbejde, der vedrører det elektriske anlæg, påbegyndes eller udføres.
194
09 Vedligeholdelse og service
Egen vedligeholdelse
Kontrollér regelmæssigt
Batteriet
Følgende bør kontrolleres med jævne mellemrum, f.eks. ved tankning:
Kontrollér, at batteriledningerne er tilsluttet
korrekt og forsvarligt stramme.
Batteriet må aldrig frakobles, mens motoren er
i gang (f.eks. i forbindelse med batteriskift).
Der må aldrig bruges hurtiglader til opladning
af batteriet. Batteriledningerne skal være frakoblet under opladning af batteriet.
Batteriet indeholder syre, som er ætsende og
giftig. Det er derfor vigtigt, at batteriet håndteres på en miljørigtig måde. Lad din Volvo-forhandler hjælpe dig.
ADVARSEL
Tændingssystemet har meget høj effekt.
Der er livsfarlig spænding i tændingssystemet. Derfor skal tændingen altid være
afbrudt under arbejde i motorrummet.
Rør aldrig ved tændrør eller tændspoler, når
tændingen er slået til, eller motoren er varm.
•
Kølevæske – Niveauet skal være mellem
MIN- og MAX-mærkerne på ekspansionsbeholderen.
•
Motorolie – Niveauet skal være mellem
MIN- og MAX-mærkerne.
•
Servostyringsolie – Niveauet skal være
mellem MIN- og MAX-mærkerne.
•
Sprinklervæske – Beholderen skal være
godt fyldt. Ved temperaturer omkring frysepunktet skal der påfyldes frostvæske.
•
Bremse- og koblingsvæske – Niveauet skal
være mellem MIN- og MAX-mærkerne.
ADVARSEL
Husk, at køleventilatoren kan starte automatisk et stykke tid efter, at motoren er
standset.
Motorvask bør altid udføres af et værksted.
Hvis motoren er varm, er der risiko for
brand.
Løft af bilen
G027001
Inden arbejdet på bilen påbegyndes
09
OBS
Volvo anbefaler kun at bruge den donkraft,
der hører til den respektive bilmodel. Hvis
der vælges en anden donkraft end den, som
Volvo anbefaler, skal du følge de instruktionsanvisninger, der leveres med udstyret.
Hvis bilen løftes med værkstedsdonkraft, skal
den sættes mod forkanten på motorens bæreramme.
Stænkpladen under motoren må ikke beskadiges. Vær omhyggelig med at sætte værkstedsdonkraften, så bilen ikke kan glide af donkraf-
``
195
09 Vedligeholdelse og service
09
Egen vedligeholdelse
ten. Brug altid opklodsningsbukke eller lignende.
Hvis du løfter bilen med en tosøjlet værkstedslift, skal de forreste og bageste løftearme sættes under løftepunkterne. Se den foregående
illustration.
196
09 Vedligeholdelse og service
Motorhjelm og motorrum
Åbning af motorhjelm
09
ADVARSEL
G026995
Luk motorhjelmen ved at lægge hånden
oven på og trykke den ned. Luk ikke ved at
holde fast i kølergrillen. Fingrene kan blive
beskadiget af motorkomponenterne på
indersiden.
1. Træk i låsehåndtaget længst til venstre
(eller til højre, hvis bilen er højrestyret)
under instrumentpanelet. Du kan høre, når
låsen går op.
2. Før hånden ind til højre under motorhjelmens forkant (nedenfor kølergrillen).
3. Træk op i sikkerhedsspærringens håndtag.
4. Slip håndtaget, og luk motorhjelmen op.
ADVARSEL
Kontrollér, at motorhjelmen låses forsvarligt, når den lukkes.
``
197
09 Vedligeholdelse og service
09
Motorhjelm og motorrum
G027074
Motorrum
Bremse- og koblingsvæskebeholder
Chassisnummerskilt
Relæ og sikringer
Batteri (i bagagerummet)
Luftfilter. (Dækslet har forskellige udførelser, alt efter motorvariant.)
Køler
Oliemålepind, motor
Oliepåfyldning, motorolie
Sprinklervæskebeholder
Beholder for servostyringsolie
Ekspansionsbeholder, kølesystem
198
09 Vedligeholdelse og service
Diesel
Brændstofsystem
Dieselmotorer er følsomme over for forurening.
Brug kun dieselbrændstof fra kendte olieselskaber. Brug kun dieselbrændstof fra anerkendte olieselskaber. Påfyld aldrig dieselbrændstof af tvivlsom kvalitet, se side 275. De større
olieselskaber har også et særligt dieselbrændstof beregnet til udetemperaturer omkring frysepunktet. Dette brændstof er mere letflydende ved lave temperaturer og mindsker risikoen for paraffinudfældning.
Risikoen for kondensvand i tanken reduceres,
hvis tanken holdes godt fyldt op. Kontrollér ved
tankning, at der er rent omkring påfyldningsrøret. Undgå at spilde på lakerede flader. Eventuelt spild bør vaskes af med vand og sæbe.
VIGTIGT
Der må kun bruges brændstof, der opfylder
den europæiske dieselnorm, se side 275.
1
VIGTIGT
Diesellignende brændstoffer, der ikke må
anvendes: specialadditiver, marinediesel,
fyringsolie, RME 1 (vegetabilsk oliemetylester) og vegetabilsk olie. Disse brændstoffer
opfylder ikke kravene ifølge Volvos anbefaling og giver øget slid og motorskader, der
ikke dækkes af Volvos garantier.
09
Aftapning af kondensvand i
brændstoffilter
I brændstoffilteret separeres kondensvand fra
brændstoffet. Ellers kan kondensvandet forårsage forstyrrelser i motoren.
Aftapning af brændstoffilteret skal foretages i
overensstemmelse med serviceintervallerne i
Service- og garantibogen eller ved mistanke
om, at der er anvendt forurenet brændstof.
VIGTIGT
For 2006- eller senere modeller må svovlindholdet højst være 50 ppm.
VIGTIGT
Visse specialtilsætninger fjerner vandsepareringen i brændstoffiltret.
Brændstofstop
Efter et brændstofstop kræves der ingen særlige foranstaltninger. Brændstofsystemet
udluftes automatisk, hvis man lader tændingsnøglen stå i stilling II i ca. 60 sekunder, inden
der gøres et startforsøg.
Dieselbrændstof kan indeholde en vis mængde RME og må ikke tilsættes mere.
199
09 Vedligeholdelse og service
09
Olier og væsker
Kontrol af motorolie og oliefilter
Oliekvalitetsskilt i motorrummet
Volvo anbefaler olieprodukter fra Castrol. Olien
og oliefilteret skal skiftes med de intervaller,
der fremgår af Service og garantibogen.
G021626
VIGTIGT
VIGTIGT
Brug altid olie af den foreskrevne kvalitet se etiketten i motorrummet. Kontrollér hyppigt oliestanden, og skift olie med regelmæssige mellemrum. Brug af olie af lavere
kvalitet end den angivne samt kørsel med
for lav oliestand skader motoren.
Det er tilladt at bruge olie af højere kvalitet end
den angivne. Ved kørsel under ugunstige forhold anbefaler Volvo en olie af højere kvalitet,
end den der angives på skiltet, se side 271.
200
For at opfylde kravene til motorens serviceinterval fyldes alle motorer på fabrikken med
en specielt tilpasset, syntetisk motorolie.
Valget af olie er foretaget med stor omhu og
under hensyntagen til levetid, mulighed for
at starte, brændstofforbrug og miljøbelastning. For at det anbefalede serviceinterval
kan anvendes, kræves det, at der anvendes
en godkendt motorolie. Brug kun den foreskrevne oliekvalitet (se etiketten i motorrummet), både ved efterfyldning og olieskift,
ellers risikerer man at øve indvirkning på
motorens levetid, startegenskaber, brændstofforbrug og miljøbelastning. Volvo Car
Corporation frasiger sig alt ansvar efter
garantien, medmindre der bruges motorolie
af den foreskrevne kvalitet og viskositet.
Volvo benytter forskellige systemer til advarsel
om lav oliestand og lavt olietryk. Visse varianter
har oliesensorer, og i givet fald benyttes en
olietrykslampe. Andre varianter har oliestandsfølere, og i så fald informeres føreren ved hjælp
af advarselssymbolet midt på instrumentet og
displaytekster. Nogle modeller har begge varianter. Volvo anbefaler dig også at kontakte en
autoriseret Volvo-forhandler for mere information.
Det er vigtigt, at oliestanden kontrolleres allerede inden det første normale olieskift på den
nye bil. I Service- og garantibogen angives, ved
hvilket kilometertal det skal ske.
Volvo anbefaler, at oliestanden kontrolleres
med 2 500 km's intervaller. Den mest pålidelige
måleværdi fås med kold motor inden start. Målingen er fejlvisende umiddelbart efter, at motoren er standset. Målepinden viser for lavt et
niveau, da ikke al olien har nået at løbe ned i
bundkarret.
09 Vedligeholdelse og service
Olier og væsker
Oliekontrol
Oliestandskontrol på en varm bil
09
Sprinklervæske, påfyldning
1. Stil bilen plant, og vent 10 - 15 minutter,
efter at motoren er standset, så olien kan
nå at løbe tilbage i bundkarret.
2. Aftør målepinden inden kontrollen.
Oliestanden skal være i det afmærkede område på
målepinden.
Oliestandskontrol på en kold bil
Hvis niveauet er i nærheden af MIN, kan der til
at begynde med påfyldes 0,5 liter. Påfyld olie,
indtil niveauet er tættere på MAX end MIN på
målepinden, se side 271 og fremefter for kapaciteten.
ADVARSEL
Spild ikke olie på den varme udstødningsmanifold, da dette medfører risiko for brand.
1. Aftør målepinden inden kontrollen.
2. Kontrollér oliestanden med målepinden.
Niveauet skal ligge mellem MIN- og MAXmærkerne.
3. Hvis niveauet er i nærheden af MIN, kan
der til at begynde med påfyldes 0,5 liter.
Påfyld olie, indtil niveauet er tættere på
MAX end MIN på målepinden, se
side 271 og fremefter for kapaciteten.
VIGTIGT
Fyld aldrig til over MAX-mærket. Olieforbruget kan stige, hvis motoren påfyldes for
meget olie.
G027097
G020336
3. Kontrollér oliestanden med målepinden.
Niveauet skal ligge mellem MIN- og MAXmærkerne.
Sprinklervæskebeholderens placering.
Forrude- og lygtesprinklerne har fælles væskebeholder. Brug frostvæske om vinteren, så
væsken ikke fryser i pumpen, beholderen og
slangerne. Væskekapaciteten fremgår af side
273.
OBS
TIPS! Rengør samtidigt viskerbladene ved
påfyldning af sprinklervæske. Bland frostvæsken med vandet inden påfyldning.
``
201
09 Vedligeholdelse og service
09
Olier og væsker
Kølevæske, niveaukontrol og
påfyldning
Væskekapaciteten fremgår af side 273.
•
Niveauet skal være mellem MIN- og MAXmærkerne på ekspansionsbeholderen. Hvis
systemet ikke er godt fyldt, kan der opstå høje
temperaturer med risiko for skader (revner) i
topstykket. Påfyld væske, når niveauet er faldet til MIN-mærket.
Høje indhold af klor, klorider og andre
salte kan forårsage korrosion i kølesystemet.
•
Brug altid kølevæske med korrosionsbeskyttelse ifølge Volvos anbefaling.
•
Sørg for, at blandingen af kølevæske er
50 % vand og 50 % kølevæske.
•
Bland kølevæsken med ledningsvand af
godkendt kvalitet. Ved tvivl angående
vandets kvalitet bruges færdigblandet
kølevæske ifølge Volvos anbefalinger.
•
Ved skift af kølevæske/kølesystemkomponent skal kølesystemet skylles
rent med ledningsvand af godkendt
kvalitet. Ellers skylles med færdigblandet kølevæske.
•
Motoren må kun køre med et godt fyldt
kølesystem. Ellers kan der opstå høje
temperaturer med risiko for skader (revner) i topstykket til følge.
G027087
ADVARSEL
Følg vejledningen på emballagen. Det er vigtigt
at afbalancere mængden af kølevæske og
vand efter de herskende vejrforhold. Efterfyld
aldrig med rent vand alene. Risikoen for frysning øges med både for lille og for stor andel
frostvæske.
VIGTIGT
Det er meget vigtigt, at der bruges kølevæske med den korrosionsbeskyttelse, som
Volvo anbefaler. Når bilen er ny, er den fyldt
med kølevæske, som er effektiv ned til
ca. -35 °C.
202
VIGTIGT
Kontrollér kølevæsken regelmæssigt!
Kølevæsken kan være meget varm. Hvis der
skal påfyldes kølevæske, når motoren er
varm, skal ekspansionsbeholderens dæksel
skrues langsomt af, så overtrykket forsvinder.
For kapacitetsoplysninger og standard med
hensyn til vandkvalitet, se tabel under Væsker
og smøremidler på side 273.
09 Vedligeholdelse og service
Olier og væsker
Bremse- og koblingsvæske,
niveaukontrol og påfyldning
eller i tropisk klima med høj luftfugtighed, skal
væsken udskiftes hvert år.
09
OBS
Olieniveauet kontrolleres ved hver service.
ADVARSEL
Hvis bremsevæsken står under MIN-mærket i bremsevæskebeholderen, bør bilen
ikke køre videre, før der er påfyldt bremsevæske.
G000000
Årsagen til tabet af bremsevæske skal
undersøges.
Bremse- og koblingsvæsken har fælles beholder1. Niveauet skal være mellem MIN- og
MAX-mærkerne. Kontrollér niveauet med
regelmæssige mellemrum. Skift bremsevæske
med 2 års intervaller eller ved hvert andet normale serviceeftersyn.
OBS
Hvis der opstår fejl i servostyringssystemet,
eller hvis bilen ikke har strømforsyning og
skal bugseres, kan bilen stadig styres. Styringen vil være meget tungere end normalt,
og der kræves større kraft til at dreje rattet.
Servostyringsolie, niveaukontrol og
påfyldning
FULL
Kontrollér niveauet ved hvert serviceeftersyn.
Olieskift kræves ikke. Olien skal stå mellem
ADD- og FULL-mærkerne. Kapaciteten og den
anbefalede oliekvalitet fremgår af side 273.
ADD
På biler, som køres på en måde, så bremserne
bruges ofte og hårdt, f.eks. ved kørsel i bjerge
1
G026991
Kapacitetsoplysninger og anbefalet kvalitet for
bremsevæske fremgår af side 273.
Placering afhængig af, om der er tale om venstre- eller højrestyret variant.
203
09 Vedligeholdelse og service
09
Viskerblade
Viskerblade
Rengøring
For rengøring af viskerblade og forrude, se
side 186.
VIGTIGT
Kontroller viskerbladene med regelmæssige mellemrum. Forsømt vedligeholdelse
forkorter bladenes levetid.
Udskiftning af viskerblade, forrude
OBS
Viskerbladene har forskellig længde. Bladet
i førerens side er længere end det andet.
1. Vip viskerarmen ud, og hold fast i viskerbladet.
2. Tryk de riflede låsefjedre på viskerbladet
ind, samtidig med at du løfter det af i
armens længderetning.
3. Sæt det nye blad på i modsat rækkefølge,
og kontrollér, at det sidder ordentligt fast.
G026959
Udskiftning af bagrudeviskerblad
1. Slå viskerarmen ud.
204
09 Vedligeholdelse og service
Viskerblade
09
2. Fjern viskerbladet ved at føre det opad/
udad (se illustrationen) mod bagklappen.
3. Tryk det nye blad fast.
4. Kontrollér, at bladet sidder forsvarligt fast.
205
09 Vedligeholdelse og service
09
Batteri
Vedligeholdelse af batteri
Batteriets levetid og funktion påvirkes bl.a. af
antallet af starter, afladninger, køremåden, kørselsforholdene og klimaet.
OBS
Et opbrugt batteri skal genvindes på en miljørigtig måde, det indeholder bly.
ADVARSEL
Batterier kan danne knaldgas, som er meget
eksplosiv. En gnist, som kan dannes, hvis
startkablerne påsættes forkert, er tilstrækkelig til at få batteriet til at eksplodere. Batteriet indeholder svovlsyre, som kan fremkalde alvorlige ætseskader. Skyl med store
mængder vand, hvis svovlsyren kommer i
kontakt med øjne, hud eller tøj. Hvis der
kommer stænk i øjnene, skal der omgående
søges lægehjælp.
OBS
Hvis startbatteriet aflades mange gange,
bliver dets levetid kortere.
Startbatteriets levetid påvirkes af flere faktorer, bl.a. kørselsforhold og klima. Batteriets startkapacitet falder gradvist med tiden.
Det skal derfor lades op, hvis bilen ikke bruges i længere tid, eller hvis den kun køres
korte strækninger. Stærk kulde begrænser
startkapaciteten yderligere.
For at startbatteriet skal holdes i god stand
anbefales mindst 15 minutters kørsel om
ugen, eller at batteriet tilsluttes til en batterioplader med automatisk vedligeholdelsesladning.
Du kan finde yderligere informationer i bilens instruktionsbog.
Opbevar batteriet utilgængeligt for børn.
Batteriet indeholder ætsende
syre.
Et startbatteri, der konstant holdes fuldt
opladet, har maksimal levetid.
Symboler på batteriet
Anvend beskyttelsesbriller.
Undgå gnister og åben ild.
Eksplosionsfare.
206
09 Vedligeholdelse og service
Batteri
Udskiftning af batteri
09
Sådan monteres batteriet
Sådan afmonteres batteriet
WARNING
REMOVAL OF BATTERY
DISCONNECT
O CABLE FIRST
xxxx xxxxx xx xxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxx
xxxx xxxxx xxxxx
xxxx xx
-
G027075
DRAIN PIPE
G027076
+
1. Sæt batteriet på plads.
1. Afbryd tændingen, og tag fjernbetjeningen
ud.
2. Tilslut plusledningen.
2. Skru konsollen og dækslet over batteriet
løs.
4. Sørg for, at evakueringsslangen er korrekt
tilsluttet både til batteriet og til udløbet i
karrosseriet.
3. Vent mindst 5 minutter, inden nogen af de
elektriske tilslutninger bevæges. Dette sikrer, at alle data i bilens elektriske system
lagres i de forskellige styreenheder.
3. Tilslut minusledningen.
5. Montér dækslet og konsollen.
4. Løsn først minuskablet.
5. Løsn derefter pluskablet og knaldgas-evakueringsslangen.
207
09 Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
Generelt
Udskiftning af pærer i forlygterne
4. Tag indsatsen ud.
Specifikationerne for samtlige pærer fremgår
af side 278.
VIGTIGT
Træk ikke i ledningen, kun i stikket.
Pærer og punktlys, der er af en særlig type,
eller som ikke egner sig til at udskiftes af andre
end et værksted, er følgende:
5. Løsn kontaktanordningen ved først at
trykke på låseklemmen nedefra og dernæst tage den op oppefra med et smæld.
Generel loftsbelysning
Læselamper og handskerumslys
6. Løft hele forlygteindsatsen ud, og læg den
på et blødt underlag, så linsen ikke ridses.
Blinklys, sidespejle og tryghedslys
Højt placeret bremselygte
Xenon- og aktive Xenon-forlygter
G027081
•
•
•
•
•
ADVARSEL
På biler udstyret med Dual Xenon-forlygter
skal udskiftning af Dual Xenonpæren udføres af et værksted - et autoriseret Volvoværksted anbefales. Forlygten kræver særlig forsigtighed, da Dual Xenonpæren er
udstyret med en højspændingsenhed.
VIGTIGT
Rør aldrig direkte ved glasset på pærerne
med fingrene. Fedt og olie fra fingrene fordampes af varmen og giver en belægning
på reflektoren, som derved kan blive ødelagt.
208
Ved udskiftning af nær-, fjern- og positions-/
parkeringslys skal hele pæreindsatsen først
løsnes. For at udskifte nogle af disse pærer,
skal du gøre som beskrevet nedenfor og derefter se instruktionerne under de respektive
pærer.
Afmontering af lygtehus:
1. Sluk lyset, og drej fjernbetjeningen til stilling 0.
2. Åbn motorhjelmen.
3. Løsn indsatsen ved at trække de to låsepinde op, som holder den på plads.
G027083
09
Genmontering af forlygteindsatsen foretages i
omvendt rækkefølge. Kontrollér, at låsepindene er korrekt fastgjort.
09 Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
Nærlys, halogen
Placering af pærer i forlygte
09
8. Skru dækslet på igen; markeringen HAUT
skal vende opad.
Fjernlys
Fjernlys
Blinker
Parkerings-/positionslys
Sidemarkeringslys
1. Løsn det ydre dæksel ved at dreje det mod
uret.
G027085
Nærlys
G027088
G027082
Halogen- og Xenon-forlygter
2. Træk kontakten løs.
3. Løsn klemfjederen. Tryk først mod højre, så
klemfjederen løsnes, og tag den derefter
udad og nedad.
4. Træk pæren ud.
5. Sæt den nye pære i. Den kan kun sidde på
én måde.
6. Tryk klemfjedren opad og derefter en
anelse mod venstre, så den går på plads.
7. Tryk kontakten på igen.
1. Løsn det ydre dæksel ved at trække det
lige ud og trække kontakten løs.
2. Løsn klemfjederen. Tryk først mod højre, så
klemfjedren løsnes og derefter udad/
nedad.
3. Træk pæren ud.
4. Sæt den nye pære i. Den kan kun sidde på
én måde.
``
209
09 Vedligeholdelse og service
09
Udskiftning af pærer
5. Tryk klemfjedren opad og derefter en
anelse mod venstre, så den går på plads.
6. Tryk kontakten tilbage, og sæt dækslet på
igen.
7. Monter dækslet.
Sidemarkeringslys og positions-/
parkeringslys
G027089
Aktive Xenon-forlygter
Blinklygter
6. Sæt pæren på igen, drej den på plads.
G027090
G028409
Pæreholderen har bajonetfatning.
1. Sluk lyset, og drej fjernbetjeningen til stilling 0.
Pæreholderne har bajonetfatning.
2. Fjern dækslet.
2. Træk pæren lige ud.
3. Drej pæren mod uret, og træk den ud.
3. Sæt den nye pære i ved forsigtigt at trykke
den på plads.
4. Løsn kontakten ved at presse låsningen
udad og trække.
5. Slut kontakten til pæren, der høres en kliklyd.
210
1. Drej mod uret, og tag pæreholderen ud.
4. Sæt pæreholderen tilbage igen, og drej
den med uret.
1. Drej pæreholderen mod uret, og tag den
ud.
2. Tryk pæren ind, drej mod uret, og tag den
ud.
3. Sæt den nye pære i ved at trykke den på
plads og derefter dreje den med uret.
09 Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
09
G027078
1. Sluk lyset, og drej fjernbetjeningen til stilling 0.
2. Drej pæreholderen et stykke mod uret.
3. Tag pæren ud.
4. Sæt den nye pære i. Profilen på pæreholderen falder sammen med profilen på
pærens fod.
5. Monter pæreholderen igen ved at dreje den
højre om. Markeringen TOP på pæreholderen skal vende opad.
G027094
Pærer i baglygte
Tågeforlygter
Positionslys
Blinklygter
Baklys
Positionslys
Stoplys
OBS
Hvis en fejlmeddelelse bliver stående, efter
en defekt pære er udskiftet, anbefales henvendelse til et autoriseret Volvo-værksted.
``
211
09 Vedligeholdelse og service
09
Udskiftning af pærer
G027077
Udskiftning af pærer
1. Sluk lyset, og drej fjernbetjeningen til stilling 0.
7. Løsn overdelen af kabelnettet for at få
bedre plads.
14. Tryk overdelen af kabelnettet på plads
igen.
2. Slå bagklappens nederste del ned, og slå
gulvlemmen op. (Hvis bilen har indkøbsposeholder*, skal holderens støttebånd
løsnes.)
8. Læg indsatsen på et blødt underlag, så
glasset ikke beskadiges.
15. Sæt indsatsen tilbage i skruehullet. Tryk
indsatsen på plads.
9. Drej pæreholderen mod uret, og tag den
ud.
16. Skru møtrikkerne på.
3. Fjern hjørnestykket.
4. Åbn klappen i sidepanelet ved at trække
spærren opad og mod dig selv.
5. Hent fastnøgle nr. 10 i værktøjsposen, og
løsn møtrikkerne.
6. Tag hele indsatsen lige bagud.
212
10. Drej pæren venstre om for at løsne den.
(Gælder for blinklys, baklys og bremselys).
11. Træk pæren lige ud. (Gælder positionslysene).
12. Skift pære.
13. Sæt pæreholderen på plads igen, og drej
den med uret.
17. Sæt sidepanelet og hjørnestykket på igen.
09 Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
G027079
G027093
Indstigningslys
G027092
Nummerpladelygte
Tågebaglygter
1. Stik en skruetrækker ind, som pilen på billedet viser.
1. Sluk lyset, og drej fjernbetjeningen til stilling 0.
Indstigningslyset sidder under instrumentpanelet i fører- og passagersiden.
2. Skub pæreindsatsen ud.
2. Løsn skruerne med en skruetrækker.
3. Drej pæreholder mod uret og løsn den.
3. Løsn forsigtigt hele lygtehuset, og træk det
ud.
1. Stik en skruetrækker ind, og drej den let,
så glasset løsnes.
4. Drej pæren mod uret, og tag pæren ud.
5. Udskift pæren.
09
2. Fjern den defekte pære.
4. Udskift pæren.
3. Sæt en ny pære i.
5. Sæt hele pærehuset på plads, og skru det
fast.
4. Sæt glasset på igen.
``
213
09 Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
Lys i makeup-spejl
G027084
Pære i bagagerum
1. Stik en skruetrækker ind og vrid let, så
pærehuset løsnes.
2. Fjern den defekte pære.
3. Sæt en ny pære i. Kontrollér, at lyset virker.
4. Sæt pærehuset på plads igen.
G027080
09
1. Stik en skruetrækker ind ved siden af den
midterste clips i spejlets underkant. Løft
opad, så den midterste clips slipper.
2. Drej skruetrækkeren til begge sider, så de
yderste clips slipper.
3. Tag spejlindsatsen ud.
4. Udskift pærerne.
5. Sæt indsatsen i igen med overkanten først.
Sørg for, at de øverste clips er trykket
ordentligt ind, inden indsatsen føres tilbage på plads.
214
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
09
G032337
Generelt
Ledningsføringen kan variere noget, alt efter motorvariant. Delene på listen har dog den samme placering.
For at forhindre, at bilens elektriske system
beskadiges som følge af kortslutning eller
overbelastning, er alle de forskellige funktioner
og komponenter beskyttet af forskellige sikringer.
Sikringerne befinder sig på fem forskellige steder i bilen:
Relæ-/sikringsboksen i motorrummet.
Sikringsboksen i kabinen inden for lydvæggen i førersiden.
Sikringsboksen i kabinen i instrumentbrættets gavl i førersiden.
Sikringsboksen i bagagerummet.
Sikringsboksen i bagagerummet - Executive*.
Hvis en elektrisk komponent eller funktion ikke
fungerer, kan det skyldes, at komponentens
sikring midlertidigt har været overbelastet og er
brændt over.
1. Se på sikringsoversigten for at finde sikringen.
2. Træk sikringen ud, og se fra siden, om den
bøjede tråd er brændt over.
3. I givet fald skal der skiftes til en ny sikring
af samme farve og med samme amperetal.
ADVARSEL
Brug aldrig et fremmedlegeme eller en sikring med højere amperetal end specificeret
til at erstatte en sikring. Det kan forårsage
betydelige skader på elsystemet og muligvis føre til brand.
Der er nogle reservesikringer i dækslet på
instrumentpanelets gavl. Der er også en tang,
``
215
09 Vedligeholdelse og service
09
Sikringer
hvormed det er lettere at trække en sikring ud
og sætte den på plads.
Hvis den samme sikring brænder over gentagne gange, er der fejl i komponenten. Volvo
anbefaler, at du henvender dig til et autoriseret
Volvo-værksted for kontrol.
216
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
09
G026972
Relæ-/sikringsboks i motorrummet
1.
ABS
30 A
2.
ABS
3.
Højtrykssprinklere,
forlygter
35 A
4.
Parkeringsvarmer*
25 A
5.
Ekstralys*
20 A
6.
Startmotorrelæ
35 A
7.
Forrudeviskere
25 A
8.
Brændstofpumpe
15 A
9.
30 A
10.
11.
Transmissionstyreenhed (TCM)
Tændspoler (benzin),
motorstyreenhed
(ECM), indsprøjtningsventiler (diesel)
Speederføler (APM),
A/C-kompressor
12.
15 A
20 A
Motorstyreenhed
(ECM) (benzin), indsprøjtningsventiler
(benzin), luftmassemåler (benzin)
15 A
Luftmassemåler (diesel)
5A
10 A
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
217
09 Vedligeholdelse og service
09
Sikringer
13.
Spjældhus-styreenhed (V8), VIS (6-cyl.
benzin)
10 A
Spjældhus-styreenhed, magnetventil,
SWIRL (luftblandeventil), brændstoftrykregulator (diesel)
15 A
Lambdasonde (benzin)
20 A
Lambdasonde (diesel)
10 A
Krumtaphusventilations-varmer (benzin),
AC-kobling (benzin),
magnetventiler, lækdiagnose (benzin),
ECM, (benzin), luftmassemåler (V8), glødestyring (diesel)
15 A
16.
Venstre nærlys
20 A
17.
Højre nærlys
20 A
18.
-
19.
Strømforsyning til
motorstyreenhed
(ECM), motorrelæ
14.
15.
218
-
5A
20.
Positionslys
15 A
21.
Vakuumpumpe (benzin)
20 A
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
09
G032316
Relæ-/sikringsboks i kabinen i instrumentbrættets gavl i førersiden
Et skilt med angivelse af sikringernes placering og amperetal befinder sig i gavlboksens låg.
1.
Ventilator klimaanlæg
30 A
7.
-
2.
Audio (forstærker)*
30 A
8.
3.
Elbetjent førersæde*
25 A
Radio, cd-afspiller,
RSE-system*
15 A
4.
Elbetjent passagerforsæde*
RTI-display, RTIenhed MMM
10 A
5.
6.
9.
25 A
10.
Styreenhed, venstre
fordør
25 A
Styreenhed, højre fordør
25 A
OBDII, lysomskifter
(LSM), ratvinkelføler
(SAS), ratstyreenhed
(SWM)
-
11.
12.
5A
Startlås, SRS-system,
motorstyreenhed
ECM (benzin), lukning
SRS passagerside
(PACOS), startspærre
elektronisk (IMMO),
Transmissionsstyreenhed (TCM)
7,5 A
Generel belysning, loft
(RCM), øverste elektronikstyreenhed
(UEM)
10 A
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
219
09 Vedligeholdelse og service
09
Sikringer
13.
Soltag*
15 A
14.
Telefon*
5A
15-38
220
-
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
09
G028412
Relæ-/sikringsboks i kabinen, inden for lydvæggen i førersiden
1.
2.
Sædevarme, højre side
15 A
9.
Sædevarme, venstre
side
15 A
3.
Horn
15 A
4.
Reserve
5.
Infotainment
6.
-
-
7.
-
-
12.
8.
Alarmsirene*
5A
13.
10.
10 A
11.
Bremselyskontakt, tilførsel
5A
14.
-
-
15.
ABS, STC/DSTC
5A
16.
Elektronisk servostyring (ECPS)*, aktiv
Xenon (HCM)*, lyshøjderegulering*
10 A
Kombinationsinstrument (DIM), klimaanlæg
(CCM), parkeringsvarmer, elbetjent førersæde
10 A
Elkontakter forsæde,
bagsæde og køleskab*
17.
Tågeforlys, venstre
7,5 A
15 A
18.
Tågeforlys, højre
7,5 A
-
-
19.
-
-
-
20.
Kølevæskepumpe (V8)
5A
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
221
09 Vedligeholdelse og service
09
Sikringer
21.
222
Transmissionstyreenhed (TCM)
10 A
22.
Fjernlys (venstre)
10 A
23.
Fjernlys (højre)
10 A
24.
-
-
25.
-
-
26.
-
-
27.
-
-
28.
Elbetjent passagerforsæde*, Rear Seat
Entertainment (RSE)*
5A
29.
Brændstofpumpe
7,5 A
30.
BLIS*
31.
-
-
32.
-
-
33.
Vakuumpumpe (benzin)
20 A
34.
Sprinklerpumpe
15 A
35.
-
-
36.
-
-
5A
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
09
G032342
Sikringer i bagagerummet
1.
2.
Baklys
10 A
Positionslys, tågelys,
bagagerumsbelysning,
nummerpladelys, lamper i bremselys
20 A
3.
Tilbehør (AEM)*
15 A
4.
Reserve
5.
REM elektronik
10 A
6.
RSE-system*
7,5 A
-
7.
Trækledning* (30-tilførsel)
15 A
8.
Eludtag, bagagerum
15 A
9.
Bagdør, højre: Rudetræk, spærre til rudetræk
10.
Bagdør, venstre: Rudetræk, spærre til rudetræk
20 A
20 A
11.
-
-
12.
-
-
13.
Varmer, dieselfilter
15 A
14.
Subwoofer, aircondition bagi (A/C)*
15 A
15.
-
-
16.
-
-
17.
Tilbehør, infotainment*
18.
-
19.
Bagrudevisker
5A
15 A
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
223
09 Vedligeholdelse og service
09
Sikringer
20.
20 A
21.
-
-
22.
-
-
23.
AWD
24.
-
-
25.
-
-
26.
Park Assist*
5A
27.
Hovedsikring: Anhængerkabel, parkeringshjælp, AWD
30 A
28.
Centrallås (PCL)
15 A
29.
Anhængerlys, venstre:
Positionslys, blinklys*
25 A
Anhængerlys, højre:
Bremselys, tågebaglys,
blinklys*
25 A
Hovedsikring: Sikring
37, 38
40 A
30.
31.
224
Trækledning* (15-tilførsel)
35.
-
-
36.
-
-
37.
Elopvarmet bagrude
20 A
38.
Elopvarmet bagrude
20 A
7,5 A
32.
-
-
33.
-
-
34.
-
-
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
09
G031532
Sikringer i bagagerum - Executive*
Sikringsboksen er placeret bag ved dækpanelet på venstre side.
1.
2.
3.
4.
Relæ sædevarme bagsæde, Relæ massagesæde for
5A
Sædevarme bagsæde
venstre
15 A
Sædevarme bagsæde
højre
15 A
Ventileret sæde for,
Massagesæde for
10 A
5.
-
-
6.
-
-
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
225
226
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
228
229
233
237
243
245
246
254
258
G020924
Generelt.................................................................................................
Kontrolpaneler, audio............................................................................
Lydanlæggets funktioner......................................................................
Radiofunktioner.....................................................................................
Cd-funktioner........................................................................................
Menustruktur – lydanlægget.................................................................
Telefonfunktioner*.................................................................................
Menustruktur – telefon..........................................................................
RSE - Rear Seat Entertainment system - Dual Screen* .......................
INFOTAINMENT
10
10 Infotainment
Generelt
Infotainment
10
Infotainment er et system, hvori lydanlæg og
telefonfunktioner er integreret.
Infotainmentsystemet er let at betjene med et
fælles kontrolpanel og knapper på rattet.
XC90 kan udstyres med Dolby Surround Pro
Logic II1. Dette giver en optimal lydoplevelse,
som ligger tæt virkeligheden, med en bred og
naturlig lydprofil.
Systemet giver også passagererne mulighed
for at bruge hovedtelefoner* med separat lydkilde.
Dolby Surround Pro Logic II1
Dolby Surround Pro Logic II fordeler stereolydens to kanaler til venstre, center-, højre og
baghøjttalerne. Lydgengivelsen bliver derfor
mere virkelighedstro end normal 2-kanalsstereo.
Dolby Surround Pro Logic II og Dolbyikonet er varemærker tilhørende
Dolby Laboratories Licensing
Corporation. Dolby Surround Pro
Logic II System er fremstillet på licens fra Dolby
Laboratories Licensing Corporation.
1
228
Gælder Premium Sound.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
10 Infotainment
Kontrolpaneler, audio
Audiofunktionernes betjening
10
CD – hurtigvalg
SELECTOR - vælger lydkilde (drejeknap)
VOLUME - Lydstyrke (drejeknap)
SOUND – lydindstilling
POWER - Audio til/fra
AM/FM - hurtigvalg mellem FM1, FM2 og
AM
EXIT/CLEAR – går tilbage i menuen, afbryder et valg, sætter telefonen på standby og
sletter foregående tekst med tekst- og cifferindtastning
Display
SIM-kortholder
ENTER – vælger i menuen, aktiverer et valg
eller aktiverer telefon fra standbyindstilling
MENU – Menuvalgsknapper
PHONE - Telefon Til/fra/standby
Cd- og cd-skifter-udkast*
MY KEY – programmerbart hurtigvalg til
favoritfunktion
Cd-afspiller og cd-skifter*
Stationslagringsknapper/valg af position i
cd-skifter* (1-6), tal- og tegnknapper for
telefon samt hurtigvalg i menuer
IR* - modtager til fjernbetjeninger
Søg/skift spor eller station, eller gå frem
eller tilbage ved tekst- og cifferindtastning
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
229
10 Infotainment
Kontrolpaneler, audio
Knappanel på rattet
10
Menuhåndtering
Hurtigvalg
Menupunkterne er nummererede og kan også
vælges direkte med knappanelet (1-6).
Audio – Telefon*
Mit eget hurtigvalg – MY KEY
Med MY KEY kan en favoritfunktion på
menuen gemmes, f.eks. TP.
G027112
±
De nederste fire knapper i rattets knappanel er
fælles for radio og telefon. Knapfunktionen er
afhængig af, hvilket system der er aktiveret.
Med knappanelet på rattet kan du regulere lydstyrken, skifte mellem forudindstillede stationer og skifte spor på en cd. De to øverste knapper på knappanelet (Yes og No) bruges til at
besvare henholdsvis afslutte telefonsamtaler.
Nogle af infotainmentfunktionerne betjenes
vha. et menusystem. Det aktuelle menuniveau
vises i øverste højre hjørne af displayet. Menupunkterne vises i midten af displayet.
•
MENU fører til menusystemet. Opad/
nedad med knapperne
skifter mellem
menupunkterne.
•
ENTER vælger eller aktiverer/deaktiverer
et af menupunkterne.
•
EXIT fører ét trin tilbage i menusystemet.
Et langt tryk på EXIT fører ud af menusystemet.
Vælg den funktion på menuen, der skal
lagres, ved at holde MY KEY trykket ind i
mere end to sekunder.
Når MY KEY STORED vises på displayet, er
funktionen gemt.
±
Funktionen aktiveres med et kort tryk på
MY KEY.
Funktioner der kan lagres med MY KEY
Random
DISCTEXT
TP
News
Radio text
SEARCH PTY
AF
REG
Surround
230
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
10 Infotainment
Kontrolpaneler, audio
Kontrolpanel med
hovedtelefontilslutning
VOL – Lydstyrke
Begrænsninger
Den lydkilde (FM, AM, cd osv.), der afspilles i
højttalerne, kan ikke styres fra det bageste
kontrolpanel.
Søg/skift spor frem eller tilbage
10
SOURCE – gå fra lydkilde til lydkilde
RDS-meddelelser kan udeblive, hvis radioen
spiller i hovedtelefonerne, samtidig med at en
anden lydkilde afspilles i højttalerne.
PRESET/DISC – valg af position i cd-skifteren eller indprogrammerede radiostationer
Fjernbetjening*
AUTO – søgning efter og lagring af de kraftigste stationer
Funktionen ikke tilgængelig
Funktionen ikke tilgængelig
G026982
POWER - Audio til/fra
Den bedste lydgengivelse opnås med hovedtelefon med impedansen 16 – 32 ohm og følsomheden 102 dB eller højere.
AM FM
CD
LUM
VO E
ENTER
2
ABC
1
4
GHI
7
PQRS
Aktivere/deaktivere
0
#
68
64
72
68
76
80
64
72
76
80
MEMORY – lagring af besøgte radiokanaler. Sådan gemmes en station:
G026984
Med korte tryk på
/
bevæger man
sig mellem cd-spor eller forvalgslagrede radiostationer. Med lange tryk hurtigspoler man cdspor eller søger radiostationer automatisk.
3
DEF
5
6
JKL
MNO
8
9
TUV WXYZ
G027003
*
Kontrolpanelet aktiveres med SEL, når lydanlægget er aktivt. Deaktivering sker automatisk,
når der slukkes for lydanlægget, henholdsvis
med et langt tryk på SEL.
Gå/søge fremad og bagud
SE
SO
POWER
–
Tryk på MEMORY-knappen
–
Vælg Preset med PRESET/DISC
–
Bekræft valget med Memory-knappen
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
231
10 Infotainment
Kontrolpaneler, audio
±
10
Ret fjernbetjeningen mod IR-modtageren
(se billede), som er placeret på instrumentpanelet.
OBS
Fjernbetjeningen indeholder AAA-batterier
(R03). Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer,
prøv da først at udskifte batterierne.
232
10 Infotainment
Lydanlæggets funktioner
Lydstyrkekontrol
Kontakt, til/fra – Audio
venstre eller højre om for at
Drej knappen
øge henholdsvis mindske lydstyrken. Lydstyrkekontrollen er elektronisk og har ingen yderstillinger. Lydstyrken kan også øges (+) eller
mindskes (–) med knapperne på rattet.
Valg af lydkilde
G027115
Ved at trykke flere gange på AM/FM
skiftes
der mellem FM1, FM2 og AM. Med CD-knappen
aktiveres cd-afspilleren/skifteren.
10
1. Vælg AUX VOLUME på menuen, og tryk
på ENTER.
2. Reguler lydstyrken med SELECTOR eller
op/ned med knapperne
. Afslut med
ENTER.
OBS
Fungerer ikke for tastaturet på rattet.
for at tænde eller
Hvis du slukker bilen med audiosystemet
aktivt, vil det automatisk være aktivt, når bilen
startes igen.
Eksterne lydkilder
AUX
Til AUX-indgangen kan f.eks. en iPodŸ eller en
mp3-afspiller tilsluttes.
OBS
Lydkvaliteten kan forringes, hvis afspilleren
oplades, når lydanlægget er i AUX-stilling.
Undgå i så fald at oplade afspilleren.
Nogle gange kan den eksterne lydkilde AUX
have en anden lydstyrke end de interne lydkil-
G027029
Tryk på POWER-knappen
slukke for lydanlægget.
for at skifte mellem de
Drej på SELECTOR
eksterne lydkilder AUX og USB* og de interne
lydkilder FM1, FM2, AM, cd og cd-skifter*.
der. Hvis den eksterne lydkildes lydstyrke er for
høj eller for lav, kan lydkvaliteten forringes.
Dette kan undgås ved at justere den eksterne
lydkildes indgangslydstyrke:
Indgang for ekstern lydkilde (AUX) 3,5 mm.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
233
10 Infotainment
Lydanlæggets funktioner
VIGTIGT
10
OBS
Låget over kopholderne skal være åbent,
når kontakten sidder i AUX-indgangen.
USB
Tilslut medieafspilleren/USB-hukommelsen
til kablet og porten, læg detaljerne ind og luk
handskerummet.
1. Vælg USB med SELECTOR-knappen.
> Connect device vises på displayet.
2. Tilslut din iPodŸ, mp3-afspiller eller USBhukommelse til USB-stikket*, se den foregående illustration.
> Teksten Loading vises på displayet, når
systemet indlæser lagringsmediets filstruktur. Det tager et stykke tid.
Når indlæsningen er klar, vises sporinformation
på displayet.
Det er nu muligt at hurtigspole/skifte spor ved
/
:
hjælp af knapperne
USB-stik*.
Hvis du vælger at tilslutte en iPodŸ, mp3afspiller eller en USB-hukommelse til USBstikket* kan du betjene mediet via bilens lydknapper.
234
•
•
Korte tryk veksler blandt sporene.
Lange tryk spoler spor.
Knapperne på rattet kan også bruges til dette
formål.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
OBS
Systemet understøtter afspilning af musikfiler i filformaterne mp3, wma og wav. Der
findes dog varianter af disse filformater,
som systemet ikke understøtter. Systemet
understøtter endvidere de fleste iPodŸmodeller fremstillet i 2005 eller senere.
iPodŸ Shuffle understøttes ikke.
USB-hukommelse
For at gøre det lettere at bruge USB-hukommelse bør det undgås at lagre andet end
musikfiler i hukommelsen. Det tager betydeligt
længere tid for systemet at indlæse lagringsmedier, der indeholder andet end kompatible
musikfiler.
OBS
Systemet understøtter flytbare medier, der
følger USB 2.0 og filsystemet FAT32. Det
kan maksimalt håndtere 500 foldere og
64.000 filer. Hukommelsen skal have en
størrelse på mindst 256 MB.
10 Infotainment
Lydanlæggets funktioner
Optimal lydgengivelse
Lydindstilling
OBS
Audiosystemet er kalibreret til optimal lydgengivelse ved hjælp af digital signalbehandling.
Centerhøjttalerens niveau kan kun indstilles,
hvis Dolby Pro Logic II ( DPL II) eller 3kanalsstereo ( 3-CH) er valgt på menuen.
Subwooferens niveau kan kun indstilles,
hvis Subwoofer er aktiveret.
Kalibreringen tager hensyn til højttalere, forstærkere, kabinens akustik, lytterposition mm.
for hver kombination af bilmodel og audiosystem.
Der er også en dynamisk kalibrering, der tager
hensyn til den indstillede lydstyrke, radiomodtagelsen og kørselshastigheden.
De justeringsmuligheder, der gennemgås i
denne brugsanvisning, f.eks. bas, diskant og
equalizer, er kun beregnet til, at brugeren kan
tilpasse lydgengivelsen efter sin personlige
smag.
1. Tryk på SOUND-knappen
.
2. Tryk dig frem til den funktion, der skal indstilles, ved hjælp af gentagne tryk på
SOUND-knappen. Vælg mellem BASS,
TREBLE, FADER, BALANCE,
SUBWOOFER*, CENTRE* eller
SURROUND*.
3. Justér niveauet med SELECTOR-knappen
. På displayet vises en skala fra minimumsniveau til maksimumniveau. I midten
vises normalniveauet.
Programtype
På displayet
vises
Bas
BASS
Diskant
TREBLE
Balance mellem højre
og venstre højttaler
BALANCE
Balance mellem forreste
og bageste højttalere
FADER
Niveau for bashøjttaler
SUBWOOFER*
Niveau for centerhøjttaler
CENTRE*
Niveau for surround, lyd
i omgivelserne
SURROUND*
10
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
235
10 Infotainment
Lydanlæggets funktioner
10
Surround*
Bashøjttaler - SUBWOOFER*
Equalizer RR1
Surround-indstillingerne styrer den rumlige
oplevelse af lyden. Indstillingerne, herunder
aktivering og deaktivering af den pågældende
lydkilde, foretages hver for sig.
Bashøjttaleren giver en mere fyldig lyd og en
dybere baslyd fra anlægget.
Funktionen anvendes til finjusteringer af lyden
i de bageste højttalere.
1. Vælg AUDIO SETTINGS på menuen, og
tryk på ENTER.
1. Vælg AUDIO SETTINGS på menuen, og
tryk på ENTER.
Symbolet
på displayet viser, at Dolby Pro
Logic II er aktivt. Der er tre forskellige indstillinger for surround-lyden:
2. Vælg SUBWOOFER og tryk på ENTER. Et
kryds i ruden viser, at SUBWOOFER er
aktiveret.
2. Vælg Equalizer RR og tryk på ENTER.
• PRO LOGIC II
• 3-CHANNEL
• OFF (2-kanalsstereo)
Equalizer FR1
4. Tryk på ENTER for at vælge næste frekvens. Du kan vælge fem frekvenser.
Aktivere/deaktivere surround-lyd
1. Tryk på MENU, gå til Audio settings, og
tryk på ENTER.
1. Vælg AUDIO SETTINGS på menuen, og
tryk på ENTER.
2. Vælg SURROUND og tryk på ENTER.
2. Vælg Equalizer FR og tryk på ENTER.
3. Vælg Pro Logic II, 3 channel eller Off og
tryk på ENTER.
3. Indstil niveauet med menuvalgsknapperne
eller SELECTOR-knappen.
Dolby Surround Pro Logic II er et varemærke tilhørende Dolby Laboratories
Licensing Corporation. Dolby Pro Logic II
Surround System er fremstillet på licens fra
Dolby Laboratories Licensing Corporation.
1
236
Funktionen anvendes til finjusteringer af lyden
i de forreste højttalere.
4. Tryk på ENTER for at vælge næste frekvens. Du kan vælge fem frekvenser.
5. Tryk på ENTER, til du kommer til menuindstillingen for at gemme de foretagne
ændringer.
Visse lydniveauer.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
3. Indstil niveauet med menuvalgsknapperne
eller SELECTOR-knappen.
5. Tryk på ENTER, til du kommer til menuindstillingen for at gemme de foretagne
ændringer.
10 Infotainment
Radiofunktioner
Manuel søgning efter en kendt
frekvens
Stationssøgning
LUM
VO E
MY KEY
PHONE
LE CTOR
SE
SOUND
POWER
EXI T
ENTER
2
ABC
1
4
GHI
7
PQRS
AUTO
3
DEF
CLEAR
5
6
JK L
MNO
8
9
TUV WXYZ
0
10
2. Slip knappen, når den ønskede frekvens
vises på displayet.
MENU
SCAN
#
G027114
*
1. Tryk på
- eller
-knappen, og
hold den inde. MAN vises på displayet.
Radioen søger nu langsomt i den valgte
retning og øger tempoet efter nogle sekunder.
1. Vælg radioindstilling AM/FM1/FM2 med
SELECTOR-knappen (3) eller AM/FMknappen (1).
2. Tryk kortvarigt på
eller
-knappen for at søge efter næste stærke station.
3. Tryk på en af knapperne igen, hvis du vil
søge på ny.
3. Hvis frekvensen skal justeres, skal det
gøres med korte tryk på en af pilknapperne,
eller
.
G027119
AM FM
CD
AUTOSTORE – automatisk lagring af
stationer
Den manuelle justeringsindstilling er stadig
aktiveret 5 sekunder efter det sidste tryk.
Stationslagring
Sådan lagres en ønsket station i en af stationslagringsknapperne 0 – 9 (2):
1. Stil ind på den ønskede station.
2. Tryk på den stationslagringsknap, hvor
stationen skal gemmes, og hold den inde.
Lyden forsvinder et par sekunder, og
STATION STORED vises på displayet.
Stationen er nu lagret.
Der kan lagres op til 10 stationer på henholdsvis AM, FM1 og FM2, i alt 30 stationer.
AUTO (1) søger de 10 kraftigste radiostationer
og forvalgslagrer dem automatisk i en separat
hukommelsesbank. Funktionen er særlig brugbar i områder, hvor man ikke kender radiostationerne eller deres frekvenser.
Start af automatisk lagring
1. Vælg frekvensbånd med AM/FM.
2. Hold AUTO (1) trykket ned, indtil
AUTOSTORING... vises på displayet.
Når AUTOSTORING... ikke længere vises på
displayet, er lagringen foretaget. Radioen sættes i autostilling, og AUTO vises på displayet.
De automatisk lagrede stationer kan nu vælges
``
237
10 Infotainment
Radiofunktioner
10
direkte med knapperne 0 - 9. Hvis der ikke findes en station med et tilstrækkelig kraftigt signal, vises NO AST FOUND.
Forvalgslagre en funden station
Afbryde automatisk forvalgslagring
±
±
Tryk på EXIT.
Vælg autolagret forvalg
Ved at sætte radioen i autostilling kan de automatisk lagrede forvalg bruges.
1. Tryk kort på AUTO (1). AUTO vises på displayet.
2. Tryk på en af knapperne 0 - 9.
3. Radioen forbliver i autostilling, indtil et kort
tryk på AUTO (1), EXIT eller AM/FM afbryder.
Scanning
Funktionen SCAN (2) gennemsøger automatisk et frekvensbånd efter kraftige stationer.
Når en station er fundet, afspilles den i
ca. 8 sekunder, og derefter fortsætter søgningen.
Aktivere/deaktivere Scan
1. Vælg frekvensbånd med AM/FM.
2. Tryk på SCAN (2) for at aktivere. SCAN
vises på displayet.
3. Afslut med SCAN eller EXIT.
238
Mens SCAN er aktiv, kan en ønsket station forvalgslagres.
Tryk på en af knapperne 0 - 9 , og hold den
inde, indtil meddelelsen Station stored
vises på displayet.
SCAN afbrydes, og den lagrede station kan nu
vælges som et forvalg.
RDS-funktioner
RDS (Radio Data System) forbinder FM-sendere i netværker. En FM-station i et sådant netværk sender information, som giver en RDSradio bl.a. følgende funktioner:
Lydstyrkekontrol – NEWS/TP/ALARM
OBS
Hvis f.eks. en cd er under afspilning, når
radioen modtager en trafikmeddelelse, er
cd-afspilleren fortsat i pausestilling. Meddelelsen høres med den lydstyrke, som er
valgt for de pågældende meddelelser.
Derefter genoptages afspilning af den oprindeligt valgte lydkilde med den tidligere
valgte lydstyrke. Hvis lydstyrken justeres
under meddelelsen, gemmes den nye lydstyrke og anvendes til næste meddelelse.
Nyheder – NEWS
•
Automatisk skift til en stærkere sender,
hvis modtagelsen i området er dårlig.
Denne funktion gør, at når en nyhedsudsendelse starter, afbrydes andre lydkilder som
f.eks. en cd.
•
Søgning efter programindhold, f.eks. trafikinformation eller nyheder.
1. Vælg radioindstilling med SELECTORknappen eller AM/FM-knappen.
•
Modtagelse af tekstinformation om igangværende radioprogram.
OBS
Visse radiostationer bruger ikke RDS eller
kun udvalgte funktioner i systemet.
2. Vælg NEWS på menuen, og tryk på
ENTER.
3. NEWS vises på displayet.
4. Vælg NEWS igen, og tryk på ENTER for at
deaktivere NEWS-funktionen.
Funktionen bevirker, at udsendelser, der er
kodet som nyheder fra RDS-stationer, afbryder
andre lydkilder og høres med den lydstyrke,
som er indstillet til dette formål. Så snart
10 Infotainment
Radiofunktioner
nyhedsindslaget er ovre, vender radioen tilbage til den tidligere lydkilde og lydstyrke.
Hvis man ikke ønsker at lytte til et igangværende nyhedsindslag:
±
Tryk på EXIT-knappen. NEWS-funktionen
er dog stadig aktiv, og radioen afventer
næste nyhedsprogram.
Trafikinformation – TP
Funktionen bevirker, at trafikinformation fra
RDS-stationer afbryder andre lydkilder, og
meddelelsen høres med den lydstyrke, som er
valgt til dette formål. Så snart meddelelsen er
slut, vender radioen tilbage til den tidligere lydkilde og lydstyrke.
1. Vælg TP på menuen, og tryk på ENTER.
2. TP vises på displayet.
3. Vælg TP igen, og tryk på ENTER for at
deaktivere TP-funktionen.
±
Tryk på EXIT-knappen. TP-funktionen er
dog stadig aktiv, og radioen afventer
næste trafikmeddelelse.
des. Funktionen bruges til at advare bilister om
alvorlige ulykker og katastrofer, f.eks. brosammenstyrtninger eller atomkraftulykker.
10
TP-Search
Denne funktion gør, at du kan lytte til trafikinformation på rejser mellem forskellige lande og
delstater i Europa, uden at du selv behøver at
vælge station.
1. Vælg RADIO SETTINGS på menuen, og
tryk på ENTER.
2. Vælg TP og tryk på ENTER.
3. Vælg TP Search og tryk på ENTER.
Funktionen kan slås fra ved at vælge TP
Search igen og trykke på ENTER.
Programtyper – PTY
Med PTY-funktionen kan der vælges forskellige programtyper, f.eks. pop eller klassisk
musik. Med PTY-funktionen kan man vælge
mellem programtyperne på nedenstående
liste.
Visning af programtype
1. Vælg RADIO SETTINGS på menuen, og
tryk på ENTER.
2. Vælg PTY på menuen, og tryk på ENTER.
3. Vælg SHOW PTY og tryk på ENTER.
Radio text
Visse RDS-stationer sender oplysninger om
programmets indhold, kunstnere osv. Denne
information kan vises med tekst på displayet.
Nu vises den valgte stations PTY på displayet.
OBS
TP vises på displayet, når funktionen er aktiveret. Hvis den indstillede station kan sende
trafikinformation, vises
på displayet.
Afbrydelser for trafikinformation kan altså kun
vises på displayet.
høres, når
1. Tryk på MENU-knappen.
Ikke alle radiostationer har PTY-angivelse.
2. Vælg RADIO TEXT på menuen, og tryk på
ENTER.
Programtype
På displayet vises
Aktuelt
CURRENT AFFAIRS
Hvis man ikke ønsker at lytte til en igangværende trafikmeddelelse:
Religion
RELIGION
Alarm
Blandet diskussion
VARIED SPEECH
3. Vælg RADIO TEXT igen, og tryk på
ENTER for at deaktivere.
Der udsendes automatisk alarmer, og funktionen kan ikke slås fra. Alarm! vises på radioens display, når en alarmmeddelelse udsen-
``
239
10 Infotainment
Radiofunktioner
10
240
Programtype
På displayet vises
Programtype
På displayet vises
Countrymusik
COUNTRY MUSIC
Rockmusik
ROCK MUSIC
Dokumentar
DOCUMETARY
Samfund
SOCIAL AFFAIRS
Finans
FINANCE
Sport
SPORT SETTINGS
Folkemusik
FOLK MUSIC
Teater
DRAMA
Fritid og hobby
LEISURE & HOBBY
PHONE IN
Børneprogrammer
CHILDREN
"Ring ind"-programmer
Undervisning
EDUCATION
Gamle kendinger
OLDIES MUSIC
Videnskab
SCIENCE
Vejret
WEATHER
Information
INFORMATION
Anden musik
OTHER MUSIC
Jazzmusik
JAZZ MUSIC
Klassisk musik
SERIOUS CLASSIC
Kultur og kunst
CULTURES
Let klassisk
LIGHT CLASSIC
Let underholdningsmusik
EASY LISTENING
Nationalmusik
NATIONAL MUSIC
Popmusik
POP MUSIC
Ferie og rejser
TRAVEL
Søgning efter en bestemt programtype
Denne funktion hjælper dig med at søge efter
programmer af en vis type ved at søge over
hele frekvensbåndet.
1. Vælg FM 1 eller FM 2, og tryk på MENUknappen.
2. Vælg RADIO SETTINGS og tryk på
ENTER.
3. Vælg PTY og tryk på ENTER.
4. Vælg SELECT PTY og tryk på ENTER.
5. Tryk på ENTER for en eller flere af programtyperne, du vælger på listen. PTYsymbolet på displayet tændes ved det første valg, og radioen sættes i standby for
PTY.
6. Når du har valgt alle de ønskede typer, skal
du vælge EXIT/CLEAR for at forlade PTYlisten.
7. Vælg SEARCH PTY og tryk på ENTER.
Hvis der findes en station med den valgte
programtype, høres denne i højttaleren.
8. Hvis radioen finder en station, som ikke
passer, kan man søge videre med knapperne
/
.
9. Hvis der ikke findes en station med den
valgte programtype, vender radioen tilbage til den tidligere frekvens. PTY er
derefter i standby, indtil den valgte programtype begynder at blive sendt. Når
dette sker, skifter radioen automatisk til
den station, der sender den valgte programtype.
PTY standby deaktiveres ved at gå ind i
menuen og vælge CLEAR ALL PTY. Symbolet
PTY slukkes på displayet, og radioen vender
tilbage til normal indstilling.
10 Infotainment
Radiofunktioner
Trafikinformation – TP STATION
Nyheder – NEWS STATION
Automatisk frekvensopdatering – AF
Her vælger du, hvilken station trafikinformationen skal komme fra.
Her indstiller du, hvilken station nyhederne skal
komme fra.
skal vises på displayet, for
Bemærk, at
at dette skal fungere.
Bemærk, at den aktuelt indstillede station skal
være en RDS-station, for at dette skal kunne
fungere.
AF-funktionen vælger en af de kraftigste sendere for en indstillet station. Af og til er det
nødvendigt at gennemsøge hele FM-båndet
for at finde en kraftig sender. Imens er radioen
tavs, og PI SEEK PRESS EXIT TO CANCEL
vises på displayet.
Aktivere/deaktivere TP STATION
Lyt til den station, som trafikinformationen skal
komme fra.
1. Vælg RADIO SETTINGS på menuen, og
tryk på ENTER.
2. Vælg TP og tryk på ENTER.
3. Vælg TP STATION og tryk på ENTER.
4. Vælg SET CURRENT for at aktivere, eller
RESET CURRENT for at deaktivere, og
tryk på ENTER.
OBS
Nu høres kun trafikinformation fra den lagrede station.
Aktivere/deaktivere NEWS STATION
Lyt til den station, som nyhederne skal komme
fra.
10
Aktivere/deaktivere AF
1. Vælg RADIO SETTINGS på menuen, og
tryk på ENTER.
1. Vælg RADIO SETTINGS på menuen, og
tryk på ENTER.
2. Vælg AF og tryk på ENTER.
2. Vælg NEWS STATION og tryk på ENTER.
AF genaktiveres ved at vælge AF og trykke på
ENTER.
3. Vælg TP STATION og tryk på ENTER.
4. Vælg SET CURRENT for at aktivere, eller
RESET CURRENT for at deaktivere, og
tryk på ENTER.
OBS
Nu høres kun nyheder fra den lagrede station.
Regionale radioprogrammer – REG
Funktionen bevirker, at radioen fortsat er indstillet på en regional sender, selvom dennes
signalstyrke er lav.
1. Vælg RADIO SETTINGS på menuen, og
tryk på ENTER.
2. Vælg REGIONAL og tryk på ENTER.
3. REG vises på displayet.
4. REG deaktiveres ved at vælge REG igen
og trykke på ENTER.
``
241
10 Infotainment
Radiofunktioner
10
Enhanced Other Networks – EON
Nulstilling af RDS-funktioner
EON-funktionen er særlig nyttig i storbyområder med mange regionale radiostationer. Den
lader afstanden mellem bilen og radiostationens sendere afgøre, hvornår programfunktionerne skal afbryde den aktuelle lydkilde.
Sådan nulstilles alle radioindstillinger til den
oprindelige fabrikdsindstilling:
• LOCAL - afbryder kun, hvis radiostationens sendere er tæt på.
•
DISTANT1
- afbryder, hvis stationens sendere er langt borte, selvom der er støj på
signalet.
• OFF - afbryder ikke for programindhold fra
andre sendere.
Aktivering/deaktivering af EON
1. Vælg RADIO SETTINGS på menuen, og
tryk på ENTER.
2. Vælg EON og tryk på ENTER.
3. Vælg LOCAL, DISTANT eller OFF og tryk
på ENTER.
1
242
Standard/fabriksindstilling.
1. Vælg RADIO SETTINGS på menuen, og
tryk på ENTER.
2. Vælg RESET ALL og tryk på ENTER.
3. Tryk på ENTER igen for at bekræfte.
10 Infotainment
Cd-funktioner
Isætning af en cd (cd-skifter)
Lydfiler
±
Foruden almindelige musik-cd'er understøtter
cd-afspilleren lydfiler i formaterne mp3 og
wma.
Vælg en tom position med taltasterne 1 6 eller op/ned på navigeringsknappen.
På displayet angives nu, at pladsen er tom.
Teksten INSERT DISC viser, at der kan isættes en ny disk. Cd-skifteren kan indeholde op
til 6 cd'er.
±
Sæt en cd i cd-skifterens isætningsåbning
(2).
G027116
Udkast af cd
En cd befinder sig i udstødt stilling i
max. 12 sekunder. Derefter føres den atter ind
i apparatet, som fortsætter afspilningen.
Starte afspilning (cd-afspiller)
Enkelte diske (cd-afspiller)
Hvis der er en musik-cd i afspilleren, når lydanlægget er i cd-funktion, begynder afspilningen
automatisk. Ellers skal der isættes en cd og
skiftes til cd-tilstand med SELECTOR (4) eller
CD (1).
Udkast enkelte diske med et tryk på udkastknappen (3).
Starte afspilning (cd-skifter)
Hvis der allerede er valgt en plads med en
musik-cd, når der tændes for lydanlægget,
begynder afspilningen automatisk. Ellers skal
der skiftes til cd-skifter-tilstand med
SELECTOR (4) eller CD (1) og vælges en cd
med taltasterne 1 - 6.
Alle diske (cd-skifter)
Alle cd'er tages ud med langt tryk på udkastknappen. Hele magasinet tømmes med én cd
ad gangen. Meddelelsen EJECTING ALL
vises på displayet.
Funktionen kan kun aktiveres, hvis bilen holder
stille. Udkast afbrydes, hvis bilen begynder at
bevæge sig.
Pause
Når lydstyrken sænkes helt, standser cdafspilleren. Når lydstyrken hæves, starter den
igen.
10
OBS
Visse kopieringsbeskyttede lydfiler kan ikke
læses af afspilleren.
Når en cd med lydfiler sættes i afspilleren, indlæses cd'ens katalogstruktur. Alt efter cd'ens
kvalitet kan det dog tage et stykke tid, inden
afspilningen begynder.
Navigering og afspilning
Hvis der sidder en cd med lydfiler i apparatet,
kommer man med et tryk på ENTER til cd'ens
katalogstruktur. Navigering i katalogstrukturen
foregår på samme måde som i lydanlæggets
menustruktur. Lydfiler har symbolet,
kataloger har symbolet
. Inden afspilningen startes, kan
/
benyttes til at vise
lydfilens navn, hvis displayet ikke er bredt nok.
Afspilning af en markeret lydfil startes med
ENTER.
Når afspilningen af en fil er klar, fortsættes
afspilningen af de andre filer i det pågældende
katalog. Der skiftes automatisk katalog, når alle
filer i det aktuelle katalog er afspillet.
``
243
10 Infotainment
Cd-funktioner
10
Hurtigspoling/skift af cd-spor og lydfiler
Aktivere/deaktivere (cd-spiller)
Man skifter cd-spor/lydfiler vha. korte tryk til
højre/venstre på knapperne
/
. Med
lange tryk opnås hurtigspoling af cd-spor/lydfiler. Knapperne på rattet kan også benyttes til
dette formål.
Hvis der afspilles en almindelig musik-cd:
Skanne cd
Funktionen afspiller de første 10 sekunder af
hvert cd-spor/lydfil. Tryk på SCAN for at aktivere. Afbryd med EXIT eller SCAN for at fortsætte afspilningen af det aktuelle cd-spor/lydfil. Scan fungerer kun på den valgte cd. Teksten
SCAN vises på displayet, når funktionen er
aktiv.
OBS
Hvis disktekst er aktiveret, vises SCAN ikke
på displayet.
Tilfældig rækkefølge
Funktionen afspiller sporene i tilfældig rækkefølge. Det er muligt at bevæge sig mellem de
tilfældigt valgte cd-spor/lydfiler på normal vis.
OBS
Skift mellem tilfældigt valgte cd-spor fungerer kun på den aktuelle disk.
244
±
Vælg RANDOM på menuen, og tryk på
ENTER.
Hvis der afspilles en disk med lydfiler:
±
• RANDOM betyder, at sporene fra kun én
musik-cd afspilles.
• RND ALL betyder, at alle spor på samtlige
musik-cd'er i cd-skifteren afspilles.
• RANDOM FOLDER betyder, at lydfilerne
i et katalog på den aktuelle cd afspilles.
Vælg DISC eller FOLDER i menuen og tryk
på ENTER.
OBS
Aktivere/deaktivere (cd-skifter)
Hvis disktekst er aktiveret, vises disse meddelelser ikke.
Hvis der afspilles en almindelig musik-cd:
1. Vælg Random på menuen, og tryk på
ENTER.
2. Gå til SINGLE DISC eller ALL DISCS og
tryk på ENTER.
Valget ALL DISCS gælder kun for de musikcd'er, der er i skifteren.
Disctekst
Hvis der er titeloplysninger på en cd, kan den
vises på displayet.
Aktivere/deaktivere
Start afspilning af en cd.
Hvis der afspilles en cd med lydfiler:
±
1. Vælg SINGLE DISC eller FOLDER i
menuen og tryk på ENTER.
Cd'er
2. Gå til den ønskede cd eller folder og tryk
på ENTER.
Når du vælger en anden cd, deaktiveres funktionen.
Der vises forskellige meddelelser, alt efter hvilken tilfældig rækkefølge-funktion, der er aktiv:
Vælg DISCTEXT på menuen, og tryk på
ENTER.
Ved brug af hjemmebrændte cd'er risikerer
man at få dårlig eller slet ingen lyd.
ADVARSEL
Brug kun standarddiske (12 cm i diameter).
Brug ikke cd-diske med påklistrede discetiketter. Varmen i afspilleren kan løsne etiketten og dermed beskadige apparatet.
10 Infotainment
Menustruktur – lydanlægget
FM Menu
AM-menu
1.
NEWS
1.
2.
TP
Se Audio Settings under FM Menu.
3.
Radio text
4.
Radio settings
5.
6.
4.1.
PTY
4.2.
TP
4.3.
NEWS Station
4.4.
AF
4.5.
Regional
4.6.
EON
4.7.
Reset all
Audio settings*
10
Cd-menu
1.
Random
2.
NEWS
3.
TP
4.
Disc text
5.
Audio settings*
Se Audio Settings under FM Menu.
AUX-menu
Audio settings*
1.
AUX input vol
5.1.
Surround
2.
NEWS
5.2.
Subwoofer
3.
TP
5.3.
Equalizer Fr
4.
Audio settings
5.4.
Equalizer Rr
Se Audio Settings under FM Menu.
5.5.
Reset all
Audio mode
245
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
10
AM FM
CD
LUM
VO E
MY KEY
PHONE
L E CTOR
SE
SOUND
POWER
EXIT
ENTER
2
ABC
1
4
GHI
7
PQRS
0
*
3
DEF
CLEAR
MENU
5
6
JKL
MNO
8
9
TUV WXYZ
#
3905624r
MY KEY
PHONE
SOUND
EXIT
CLEAR
G027002
ENTER
Telefonsystemets dele
246
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
Generelt
Betjening
Knapper på rattet* - Med knapperne på
rattet kan de fleste af telefonsystemets
funktioner udføres. Når telefonen er aktiveret, kan ratknapperne kun benyttes til
telefonfunktionerne. I aktiv indstilling ses
telefoninformationerne altid på kontrolpanelets display.
•
Trafiksikkerheden skal altid have højeste
prioritet.
•
Hvis bilens fører er nødt til at bruge privatrøret, skal bilen først parkeres på et sikkert
sted.
•
Under brændstofpåfyldning bør der være
slukket for telefonsystemet.
Mikrofon - Mikrofonen til handsfree brug
er indbygget i loftskonsollen ved bakspejlet.
•
Sluk for telefonsystemet i nærheden af
sprængningsarbejder.
•
Volvo anbefaler, at et autoriseret Volvoværksted udfører service på telefonsystemet.
Kontrolpanel i midterkonsollen - Samtlige telefonfunktioner (undtagen samtalelydstyrke) kan styres fra dette kontrolpanel.
SIM-kortlæser - SIM-kortet isættes på
kontrolpanelets forside.
Telefonrør* - Telefonrøret kan bruges til at
kommunikere mere uforstyrret.
Antenne - Antennen er monteret mod forruden, foran bakspejlet.
Nødopkald
Nødopkald til alarmnumre kan også gennemføres uden SIM-kort, forudsat at der er dækning hos en GSM-operatør.
1. Aktiver telefonen.
2. Tast det alarmnummer, der gælder i det
aktuelle område (inden for EU: 112).
3. Tryk på ENTER-knappen på kontrolpanelet eller tastaturet på rattet.
10
G027117
Telefonsystemets dele
Display
ENTER – accepterer samtaler, vælger i
menuen eller aktiverer telefonen fra
standby
Til/fra/standby
EXIT/CLEAR – afbryder/afviser samtale,
går tilbage i menuen eller afbryder et valg
og sletter indtastede cifre/tegn
SIM-kortholder
Menuvalgsknapper
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
247
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
Strømafbryder tænd/sluk/standby
Aktivering af systemet:
10
±
Tryk på PHONE-knappen (3) for at starte
telefonsystemet.
Slukning af systemet:
±
Hold PHONE-knappen trykket ind for at
lukke telefonsystemet.
Fortsæt systemet i standby:
Tal- og tegnknapper samt hurtigvalg af
menupunkter
Søgning – fremad og bagud ved tekst- og
talindtastning
Hævning/sænkning af samtalelydstyrken
under samtaler. Telefonen bruger ikke centerhøjttaleren*
Hvis telefonen ringer, mens radioen er tændt,
dæmpes lydstyrken, når opkaldet besvares.
Når samtalen er slut, vender lydstyrken tilbage
til det tidligere indstillede niveau. Radioens lydstyrke kan også reguleres under samtalen og
beholder da det nye lydniveau, når samtalen er
slut. Audiosystemets lyd kan også afbrydes
helt ved telefonsamtaler, se side 256.
1. Tryk kortvarigt på PHONE-knappen, eller
tryk på EXIT/CLEAR for at lade telefonsystemet fortsætte i standby.
Denne funktion gælder kun Volvos integrerede
telefonsystem.
2. Systemet genaktiveres med et kortvarigt
tryk på PHONE-knappen.
Standby-indstilling
Når telefonen er aktiveret eller i standby, vises
et telefonrør på displayet.
OBS
Ved lydniveau Performance (standardniveauet) kan der ikke lyttes til radio, cd eller
tages imod trafikmeddelelser samtidig med
en telefonsamtale.
Hvis du standser bilen, mens telefonsystemet
er aktiveret, er telefonsystemet aktiveret, når
bilen startes igen. Når telefonsystemet er slukket, kan der ikke modtages opkald.
248
Dæmpning af lydstyrken under
telefonsamtale
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
I standbyindstilling kan du modtage opkald
samtidig med, at audiosystemet er aktivt, og
der vises desuden information fra audiosystemets lydkilder i displayet.
Telefonen skal være i aktiv indstilling for at
kunne anvende telefonsystemets andre funktioner.
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
Hurtigvalg i menuen
SIM-kort
Kontakt din netværksoperatør, hvis der er problemer med SIM-kortet.
Når man ved brug af menuknappen er kommet
til menusystemet, kan man bruge tal i stedet for
pilene og ENTER-knappen til at vælge den rigtige menu på hovedmenuniveau. Hvert menuvalg er nummereret. Tallene vises på displayet
sammen med menualternativet.
10
Opringning og modtagelse af opkald
Opringning:
±
Trafiksikkerhed
Indtast nummeret, og tryk på ENTER på
tastaturet på rattet, kontrolpanelet, eller
løft røret.
Modtagelse af indkommende opkald:
Dele af menusystemet til telefon er af sikkerhedsmæssige årsager ikke tilgængelige ved
hastigheder på over 8 km/t. Du kan kun afslutte
påbegyndt aktivitet i menusystemet.
G026980
±
Hastighedsbegrænsningen kan fravælges med
menufunktion 5.6.
Telefonen kan kun bruges sammen med et gyldigt SIM-kort (Subscriber Identity Module). Du
får kortet fra din netoperatør.
Sæt altid SIM-kortet i, når du vil bruge telefonen.
1. Sluk for telefonen.
2. Tryk SIM-kortholderen ud med et kort tryk.
3. Læg SIM-kortet i med metalfladen nedad.
Tryk på ENTER, eller løft røret. Du kan
også bruge Autosvar, se side 256.
Lyden fra lydanlægget kan slås fra automatisk,
mens der foregår en telefonsamtale, se
side 256.
Afslutning af samtale
±
Tryk på EXIT/CLEAR på rattet eller kontrolpanelet, henholdsvis læg røret på.
Lydanlægget vender tilbage til den tidligere
aktivitet.
Indkommende opkald afvises ved at trykke på
EXIT/CLEAR.
4. Sørg for, at det skråt afskårne hjørne på
SIM-kortet passer til det skrå hjørne i holderen.
5. Tryk holderen ind igen.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
249
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
Privat håndsæt
10
Hvis du vil tale mere uforstyrret, kan du bruge
telefonrøret. Løft røret ved at trykke kort på
oversiden (A).
2. Tryk på ENTER og læg røret på. Hvis røret
allerede er løftet, når telefonsamtalen
påbegyndes, kommer lyden gennem
handsfree-systemet.
3. Tryk på MENU-knappen, gå til Handset, og
tryk derefter på ENTER for at overføre
lyden til telefonrøret.
Sidst kaldte telefonnummer
Telefonen lagrer automatisk de sidste opkaldte
telefonnumre/navne.
G026983
1. Tryk på ENTER på rattet eller kontrolpanelet.
2. Bladr fremad eller tilbage med menuknapperne blandt de senest kaldte numre. De
vises på displayet.
3. Tryk på ENTER.
±
Indtast det ønskede nummer på tastaturet
i midterkonsollen, og løft røret for at ringe
op. Lydstyrken reguleres med knappen på
siden af røret.
Samtalen afbrydes, når du lægger telefonrøret
tilbage i holderen.
Hvis du ønsker at skifte til håndfri betjening
uden at afslutte samtalen:
1. Tryk på
på rattet (eller på kontrolpanelet), og vælg Handsfree.
250
Hurtigopkald
Lagring af kortnummer
Et nummer, der er gemt i telefonbogen, kan tilknyttes en hurtigopkaldsknap (1 – 9).
Fremgangsmåde:
1. Vælg Telefonbog på menuen, og tryk på
ENTER.
2. Gå til Hurtig opkald (se side 256) og tryk
på ENTER.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
3. Vælg det ciffer, der skal være kortnummer.
Tryk på ENTER for at bekræfte.
4. Søg efter det ønskede navn eller telefonnummer i telefonbogen. Tryk på ENTER for
at vælge.
Anvend hurtigopkald
1. Hold den ønskede hurtigopkaldstast inde i
ca. 2 sekunder for at ringe, eller tryk kortvarigt på tasten efterfulgt af ENTER.
2. Når telefonen er blevet aktiveret, varer det
et lille stykke tid, inden hurtigopkald kan
foretages.
OBS
For at kunne taste et kortnummer skal Menu
3.4 være aktiveret. Se Hurtigopkald under
Beskrivelse af menupunkt på side 255.
Modtagelse af et nyt opkald under en
igangværende samtale
Hvis du under en igangværende samtale hører
to toner, er du blevet ringet op. Denne funktion
kan vælges eller fravælges i menuen.
I denne indstilling kan du vælge at tage imod
opkaldet eller at undlade at tage imod det. Hvis
du ikke ønsker at tage imod opkaldet, kan du
trykke på EXIT/CLEAR eller ikke gøre noget.
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
Hvis man ønsker at tage imod opkaldet, skal
der trykkes på ENTER. Den igangværende
samtale sættes derefter i parkeringsstilling.
Hvis der trykkes på EXIT/CLEAR, afsluttes
begge samtaler samtidigt.
Funktioner under en igangværende
samtale
Under en igangværende samtale er følgende
funktioner tilgængelige (navigér med pilene, og
tryk på ENTER for at vælge):
Privat/ikke privat
Parker/tag tilbage
Privat/ikke privat
Privatfunktion
Telefonbogen
Håndsæt/Handsfree
Brug af håndsæt
eller handsfree
Telefonnummer og navn kan gemmes i telefonens egen hukommelse eller i SIM-kortets
hukommelse.
Telefonbog
Vis telefonbogen
Sammenkobling
Tale med begge
samtidig (konferencesamtale)
Skift mellem
Skift mellem de to
samtaler
Håndsæt/Handsfree
Brug af håndsæt
eller handsfree
Telefonbog
Vis telefonbogen
Når du modtager et opkald, og den opkaldendes nummer ligger i telefonbogen, vises personens navn på displayet.
Der kan lagres op til 255 navne i telefonens
hukommelse.
Gem et telefonnummer med navn
1. Tryk på MENU-knappen, vælg
Telefonbog, og tryk på ENTER.
Privatfunktion
Vælg, om den igangværende samtale
skal parkeres eller
tages tilbage
10
Samtalelydstyrke
Under en samtale øges eller mindskes samtalelydstyrken ved at trykke på knapperne + eller
- på rattet.
Når telefonen er aktiveret, styrer knappanelet
på rattet udelukkende telefonfunktionerne.
Hvis du vil styre audiosystemet med disse
knapper, skal telefonen være i standby, se
side 248.
2. Gå til Nyt register og tryk på ENTER.
3. Skriv et navn og tryk på ENTER.
4. Skriv et nummer, og tryk på ENTER.
5. Vælg hukommelsen, hvori navnet og nummeret skal gemmes, og tryk på ENTER.
Når der både er en igangværende og en parkeret samtale, er følgende funktioner tilgængelige (navigér med pilene og tryk på ENTER
for at vælge):
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
251
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
Opringning fra hukommelsen
Skriv et navn eller en meddelelse
Tryk på den knap, som er mærket med det
ønskede tegn: En gang for knappens første
tegn, to gange for det andet tegn osv. Mellemrum vælges ved at trykke på 1.
10
CD
LUM
VO E
MY KEY
PHONE
LE CTOR
SE
SOUND
POWER
EXI T
ENTER
2
ABC
1
4
GHI
7
PQRS
AUTO
CLEAR
5
6
JK L
MNO
8
9
TUV WXYZ
0
±
1
space 1- ? ! , . : " ' ( )
2
abc2äåàæç
3
def3èé
4
ghi4ì
5
jkl5
6
mno6ñöòØ
7
pqrs7ß
8
tuv8üù
9
wxyz9
*
Bruges, hvis to tegn skal skrives
med samme knap.
0
+0@*#&$£/%
EXIT
Slet det sidst indtastede bogstav/
ciffer. Med et langt tryk slettes hele
nummeret og teksten.
Sådan afbrydes indtastning af tekst:
MENU
SCAN
#
G027118
*
3
DEF
Skift mellem store og små bogstaver.
Tryk på MENU-knappens ned-pil (1) eller
på rattet for at søge i telefonbogen.
Vælg mellem følgende alternativer:
1. Tryk på ENTER, og bladr med pilene, indtil
du finder det ønskede navn.
2. Tryk på knappen for første bogstav i navnet
(eller skriv hele navnet), og tryk på
ENTER.
3. Tryk på ENTER for at ringe til det valgte
nummer.
1. Slet alle indtastede tegn med et langt tryk
på EXIT/CLEAR-knappen.
2. Gå tilbage til menuen med endnu et langt
tryk på EXIT/CLEAR-knappen.
Dobbelte SIM-kort
G026980
AM FM
#
Mange telefonudbydere tilbyder dobbelte SIMkort, et til bilen og et til en anden telefon. Hvis
252
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
du har dobbelte SIM-kort, kan du anvende det
samme nummer på to forskellige telefoner.
Spørg din telefonudbyder om, hvilke muligheder der findes, og hvordan dobbelte SIM-kort
bruges.
10
Specifikationer
A
Udgangseffekt
2 W
SIM-kort
Lille, 3 V
Hukommelsespladser
255A
SMS-besked
ja
Data/Fax
Nej
Dualband
Ja (900/1800)
255 hukommelsespladser i telefonens hukommelse. Antallet
af hukommelsespladser på SIM-kortet varierer afhængigt af
abonnementet.
IMEI-nummer
For at kunne spærre telefonen skal netoperatøren underrettes om telefonens IMEI-nummer, et 15 - cifret serienummer, som er indprogrammeret i telefonen. Tast *#06# for at få
nummeret frem på displayet. Skriv det op, og
gem det på et sikkert sted.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
253
10 Infotainment
Menustruktur – telefon
Oversigt
10
1.
Telefonbog
4.5.5
Fax opkald
Funktioner
3.1.
Nyt register
4.5.6
Data opkald
1.1.
Ikke modt. opkald
3.2.
Søg
4.5.7
Slet alle
1.2.
Modtagne opkald
3.3.
Kopier alle
1.3.
Opkald
3.3.1
SIM til tlf.
1.4.
Slettet
3.3.2
Tlf. til SIM
1.5.
2.
254
3.
1.4.1
Alle opkald
1.4.2
Ubesv. opkald
1.4.3
Modtaget opk.
1.4.4
Opkald
3.4.
Taletid
5.
Tlf.Indstillinger.
5.1.
Hurtigopkald
3.4.1
Aktiv
3.4.2
Vælg nummer
5.2.
Netværk
5.1.1
Automatisk
5.1.2
Manuel valg
Sprog
5.2.1
English UK
3.5.
Tøm SIM kort
5.2.2
English US
3.6.
Tøm telefonbog
5.2.3
Español
3.7.
Hukommelse
5.2.4
Français CAN
1.5.1
Seneste opkald
1.5.2
Total opkald
Opkaldsfunk.
5.2.5
Français FR
1.5.3
Total taletid
4.1.
Send nummer
5.2.6
Italiano
1.5.4
Nulstil tæller
4.
4.2.
Opkald venter
5.2.7
Nederlands
Besked
4.3.
Aut. svar
5.2.8
Português BR
2.1.
Læs
4.4.
Aut. genopringing
5.2.9
Português P
2.2.
Skriv
4.5.
Viderestilling
5.2.10 Suomi
2.3.
Medd.indstill.
4.5.1
Alle opkald
5.2.11 Svenska
2.3.1
SMSC nummer
4.5.2
Ved optaget
5.2.12 Dansk
2.3.2
Gyldig til
4.5.3
Ikke besvaret
5.2.13 Deutsch
2.3.3
Meddelel.type
4.5.4
Ingen forb.
10 Infotainment
Menustruktur – telefon
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
SIM sikkerhed
Beskrivelse af menupunkt
1.5.4.
5.3.1
Til
1. Funktioner
5.3.2
Fra
2. Meddelelser
1.1. Ubesvarede opkald
5.3.3
Automatisk
Liste over ubesvarede opkald. Vælg mellem at
ringe op, slette eller gemme i telefonbogen.
2.1. Læs
Rediger koder
5.4.1
PIN kode
5.4.2
Tlf. kode
Liste over modtagne opkald. Vælg mellem at
ringe op, slette eller gemme i telefonbogen.
1.3. Opkald
Lyde
5.5.1
Ringevolume
Liste over kaldte numre. Vælg mellem at ringe
op, slette eller gemme i telefonbogen.
5.5.2
Ringesignal
1.4. Slettet
5.5.3
Radiomute
5.5.4
Besked bip
Sletning af de lister, der findes i menupunkterne 1.1, 1.2 og 1.3, i henhold til nedenstående.
Trafiksikkerh.
5.6.1
5.6.2
5.7.
1.2. Modtaget opkald
Menu-lås
IDIS
Fabriksindst.
1.4.1.
All
1.4.2.
Ikke-modt.
1.4.3.
Modtagne
1.4.4.
Udgående
Nulstil tæller
10
Indgåede tekstmeddelelser. Vælg mellem at
slette læst meddelelse, videresende, ændre,
gemme hele eller dele af meddelelsen.
2.2. Skriv
Skriv meddelelse ved brug af tastaturet. Vælg
enten at gemme eller sende den.
2.3. Beskedopsætning
Angiv nummeret (SMSC-nummer) for den
meddelelsescentral, der skal overføre meddelelserne, og hvor længe de skal gemmes i meddelelsescentralen. Oplysninger om meddelelsesindstillinger fås hos netoperatøren. Indstillingerne bør normalt ikke ændres.
2.3.1.
SMSC nummer
2.3.2.
Gyldig til
2.3.3.
Meddelelsestype
1.5. Taletid
Taletid for samtlige opkald eller for det seneste
opkald. Til nulstilling af samtaletidmåleren kræves telefonkoden (se menupkt. 5.4).
3. Telefonbog
3.1. Nyt register
1.5.1.
Seneste opkald
Gemme navn og telefonnummer i telefonbogen, se side 251.
1.5.2.
Total opkald
3.2. Søg
1.5.3.
Total taletid
Søgning efter navn i telefonbogen.
``
255
10 Infotainment
Menustruktur – telefon
10
3.3. Kopier alle
4.4. Genopringning
5.2.1.
English UK
Kopiér SIM-kortets telefonnumre og navne til
telefonens hukommelse.
Ring til et tidligere optaget nummer.
5.2.2.
English US
4.5. Viderestilling
3.3.1.
Fra SIM- til telefonhukommelse
Español
3.3.2.
Fra telefon- til SIM-hukommelse
Her kan du vælge, hvornår og hvilke typer
opkald der skal viderestilles til et bestemt telefonnummer.
5.2.3.
5.2.4.
Français CAN
5.2.5.
Français FR
5.2.6.
Italiano
5.2.7.
Nederlands
5.2.8.
Português BR
5.2.9.
Português P
3.4. Hurtigopkald
Numre, som er gemt i telefonbogen, kan gemmes som kortnumre.
3.5. Tøm SIM kort
Alle opkald
Indstillingen gælder kun under det aktuelle
opkald.
Slet hele hukommelsen i SIM-kortet.
4.5.2.
Ved optaget
3.6. Tøm telefonbog
4.5.3.
Ikke besvaret
Slet hele hukommelsen i telefonen.
4.5.4.
Ingen forb.
3.7. Hukommelse
4.5.5.
Fax opkald
4.5.6.
Data opkald
4.5.7.
Slet alle
Vis, hvor mange hukommelsespladser, der er
optaget i SIM-kortet henholdsvis telefonen. I
tabellen vises, hvor mange af det samlede antal
pladser, der er optaget, f.eks. 100 (250).
4. Opkaldsvalg
4.1. Send nummer
Vis eller skjul dit eget telefonnummer for den
anden samtalepart. Oplysninger om permanent skjult nummer fås hos netoperatøren.
5.1. Netværk
Vælg netværk automatisk eller manuelt. Det
valgte netværk vises på displayet i telefonens
grundbillede.
4.2. Opkald venter
Modtag en meddelelse om, at der venter et
opkald under et igangværende opkald.
5.1.2. Manuel
Automatisk besvarelse af indgående opkald.
5.2.10. Suomi
5.2.11. Svenska
5.2.12. Dansk
5.2.13. Deutsch
5.3. SIM-sikkerhed
5. Telefonindstillinger
5.1.1. Auto
4.3. Aut. svar
256
4.5.1.
5.2. Sprog
Vælg sprog til telefonen.
Vælg, om PIN-koden skal være slået til, slået
fra, eller om telefonen automatisk skal angive
PIN-koden.
5.3.1.
Til
5.3.2.
Fra
5.3.3.
Automatisk
5.4. Rediger koder
Redigér PIN- eller telefonkoden. Notér koden,
og gem den på et sikkert sted.
10 Infotainment
Menustruktur – telefon
5.4.1.
PIN kode
5.4.2.
Tlf. kode
10
Den fabriksindstillede telefonkode 1234 bruges ved første ændring. Telefonkoden bruges
ved nulstilling af samtalemåleren.
5.5. Lyde
5.5.1.
VOLUME
Justering af ringesignalets lydstyrke.
5.5.2.
Ringesignal
Der er 7 forskellige ringesignaler.
5.5.3.
On/Off (ja/nej)
Mute radio.
5.5.4.
Besked bip
5.6. Trafiksikkerhed
5.6.1.
Menu-lås
Ved frakobling af menulåsen har man adgang
til hele menusystemet under kørsel.
5.6.2.
IDIS
Hvis IDIS-funktionen kobles fra, forsinkes indkommende opkald ikke, uanset kørselssituationen.
5.7. Standardopsætning
Tilbagestilling til systemets fabriksindstillinger.
257
10 Infotainment
RSE - Rear Seat Entertainment system - Dual Screen*
Generelt
10
RSE-systemet kan bruges samtidig med bilens
infotainmentsystem.
Når bagsædepassagerer bruger DVD,
RSE-AUX eller ser tv1 og samtidig lytter i
hovedtelefoner, kan fører og forsædepassager
stadig bruge bilens radio eller CD-afspiller.
Tv-oversigt
Tryk på
, og vælg TV I DVD I AUX
TV MEDIA MENU.
Systemindstillinger
Når systemet har været brugt en gang, uden at
tændingen er i stilling I, bliver det blokeret. For
at starte på ny skal tændingsstilling I aktiveres.
Lydtilstand
Fabriksindstillinger
Liste over låste
kanal.
Tidszoneindst.
CI-modul
Strømforbrug, tændingsstillinger
Systemet kan aktiveres i tændingsstilling I eller
II, og når motoren er i gang. Når bilen startes,
standser filmen midlertidigt og fortsætter, når
motoren er startet.
TV
Intet CAM isat
CI-modul-information
Kanalstyring
Signalstyrke
Kanalsøgning
OBS
Bærebølgestyring
Tilføj udbyder
Information om
frekvens
Ved længere tids brug (mere end 10 minutter) med slukket motor - kan kapaciteten i
bilens startbatteri dale til et så lavt niveau,
at det ikke er muligt at starte motoren.
Fjern en frekvens
I så fald bliver der vist en meddelelse på
skærmen.
Autoscan
Fjern alle frekvenser
Systemindstilling-tv
Tryk på MEDIA MENU
Systemindstillinger TV.
Sprog
F.eks. Engelsk
Tv-menuernes
sprog
Billedformat
16:9
4:3
Automatisk
1
258
Tv er ekstraudstyr til RSE-systemet.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
10 Infotainment
RSE - Rear Seat Entertainment system - Dual Screen*
Basis
Systemindstilling-Fabriksindstilling
Zoom
Tryk på MEDIA MENU
Systemindstillinger Fabriksindstillinger.
Fuld skærm
Lydtilstand
Centreret
Her genindstilles systemets fabriksindstillinger.
Højre
Systemindstilling-Tidszoneindstilling
Venstre
Tryk på MEDIA MENU
Systemindstillinger Tidszoneindst..
Banner-timeout
For at få vist lokale programtider korrekt skal
tidszonen indstilles. GUIDE og INFO-knappernes menuer og uret påvirkes af lokale tidszoner.
Menuerne kan vises
mellem
8-40 sekunder.
Systemindstilling-Lydindstilling
Betalingskanaler
Tryk på MEDIA MENU
Systemindstillinger Lydtilstand.
For at kunne se betalingskanaler skal et betalingskort placeres i en adapter, der sættes ind
i digital-tv-boksen.
Originaltalen i et tv-program kan udskiftes med
tale på et andet sprog, hvis programmet sendes med flere lydspor.
Lyd
Lyd - 1, f.eks. ENG.
Lyd - 2, f.eks. GER.
Lydtilstand
10
Højre
Venstre
Stereoanlæg
AC3
G031511
Tilstand (skærmindstilling)
Digital-tv-boksen er placeret på højre side af
lastrummet
1. Boksen er beskyttet af et kabinet. Åbn det
lille dæksel oven på kabinettet.
2. Åbn gummilåget på boksen.
3. Stik betalingskortet ind i adapteren. Sørg
for, at det stikkes ind korrekt.
4. Stik adapteren ind i digital-tv-boksen. Sørg
for, at den stikkes ind korrekt.
> Systemet vil registrere, at det har fået ny
information.
5. Søg for at finde de nye kanaler, som er blevet tilgængelige, se kapitlet "Betalingskortets tv-kanaler" nedenfor.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
259
10 Infotainment
RSE - Rear Seat Entertainment system - Dual Screen*
Betalingskortets TV-kanaler
10
Søg, så systemet kan finde betalingskortets
kanaler.
3. Juster lydstyrken i hovedtelefonerne ved
hjælp af lydstyrke-kontrolknappen/hjulet
på hovedtelefonerne.
3.
Vælg land, og tryk på
Format som støttes af digital-tv-boksen
Tv-systemet støtter MPEG-2-sending. Der er
mulighed for at modtage MPEG-4-sending,
hvis der anskaffes en adapter. Denne adapter
sættes ind i digital-tv-boksen og placeres på
samme måde som adapteren for betalingskort.
Se kapitlet "Betalingskanaler" ovenfor.
260
A B på
i MODE-AUX og trykke på
fjernbetjeningen for at lytte til højttalerne.
Autoscan.
.
±
Alternativt kan du aktivere bilens lydanlæg
1. Tryk på MEDIA MENU på fjernbetjeningen.
2. Vælg Kanalsøgning
Skift CD-spor
eller
Skift CD-spor med
spol frem ved at holde knapperne trykket
ind.
Pause
1. Hold pause og start disken igen med
Vælge i diskens katalog
1. Sæt disken i.
2.
Tryk på
.
3.
3. Brug navigationsknapperne til at vælge fil.
4.
.
2.
Stop disken med
Tryk på
.
igen for at udkaste disken.
En hjemmebrændt disk kan bruges.
Tryk på
for at vælge underkatalog.
Forskellige afspilningsvarianter
Musik
Disken kan afspilles på forskellige måder, brug
navigationsknapperne til at vælge afspilningsalternativ.
Afspille en CD
Når dialogboksen er oppe:
1. Sæt CD'en i med etiketsiden vendt bort fra
knapperne.
> Disken begynder automatisk at afspille.
1. Tryk på højre navigationsknap for at
komma over i højremenuen.
2. Slå de trådløse hovedtelefoner til, vælg CH
A for venstre skærm eller CH B for højre
skærm.
> Lyden ledes til hovedtelefonerne.
3.
2. Brug navigationsknapperne til at vælge
afspilningsalternativ.
Bekræft med
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
.
Om den kan afspilles, og om kvaliteten bliver
god, kan dog afhænge af kildefilens kvalitet,
formatet og diskens kvalitet.
AUX-indgang, Stikkontakt 12 V
Indgangen er beregnet til tilslutning af andet
udstyr. Følg altid det eksterne udstyrs, producentens eller sælgerens instruktioner for tilkobling. Udstyr tilsluttet via RSE-AUX-indgangen
kan bruge skærme, trådløse hovedtelefoner,
hovedtelefonkontakt og bilens højttalere.
10 Infotainment
RSE - Rear Seat Entertainment system - Dual Screen*
System
Tilkobling af RSE-AUX-indgang
Skift af batterier i fjernbetjening og
trådløse hovedtelefoner
Formater som systemet støtter.
Lydformater
CD-DA, DVD-Audio Playback,
MP3, WMA
Videoformater
DVD-video, VCD, SVCD, Divx/
MPEG-4, WMA video, Photo cd
Kodak, Photo CD JPG
Diskformater
DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW,
DVD+RW, DVD-R, DVD+R, CD-R,
CD-ROM, CD-RW, CD-3, HDCD
Fjernbetjeningen og hovedtelefonerne drives
med 2 AAA-batterier.
10
Tag ekstra batterier med ved lang kørsel.
Avancerede systemindstillinger
RSE-AUX-indgangen er placeret i midterkonsollen
under DVD-afspilleren.
1. Tilslut videokablet til den gule kontakt.
2. Tilslut venstre lydkabel til den hvide kontakt, og højre lydkabel til den røde kontakt.
3. Tilslut spændingskablet til strømkontakten, hvis dit udstyr er beregnet til 12 V.
Disse indstillinger kan kun nås, når DVD-afspilleren er tom.
±
Tryk på MEDIA MENU.
GENERAL SETUP
AUDIO SETUP
ANGLE MARK
CAPTION
Fjernbetjening
COMPRESSION
1. Skru skruen løs, og løsn batteridækslet.
2. Tag begge brugte batterier ud, vend de nye
batterier efter symbolerne i batterirummet,
og sæt dem i.
DVX(R)
REGISTRATION
PREFERENCES
G031359
G015700
TV TYPE
3. Sæt dækslet på og skru skruen fast.
AUDIO
SUBTITLE
DEFAULTS
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
261
10 Infotainment
RSE - Rear Seat Entertainment system - Dual Screen*
G030395
10
Trådløse hovedtelefoner
1. Skru skruen løs, og løsn batteridækslet.
2. Tag begge brugte batterier ud, vend de nye
batterier efter symbolerne i batterirummet,
og sæt dem i.
3. Sæt dækslet på og skru skruen fast.
OBS
Hvis systemet er for varmt til at bruges, eller
batterispændingen er for lav, kommer der
en informationsmeddelelse på skærmen.
Miljøhensyn
Brugte batterier skal håndteres på en miljøvenlig måde.
262
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
10 Infotainment
10
263
264
266
268
270
271
273
275
277
278
280
G000000
Typebetegnelse.....................................................................................
Mål og vægt..........................................................................................
Motorspecifikationer.............................................................................
Motorolie...............................................................................................
Væsker og smøremidler........................................................................
Brændstof.............................................................................................
Katalysator............................................................................................
Elektrisk anlæg......................................................................................
Typegodkendelse..................................................................................
SPECIFIKATIONER
11
11 Specifikationer
Typebetegnelse
G032077
11
266
11 Specifikationer
Typebetegnelse
Ved al kontakt med Volvo-forhandleren vedrørende bilen og ved bestilling af reservedele og
tilbehør kan det være en fordel at kende bilens
typebetegnelse samt chassis- og motornummer.
Typebetegnelse, chassisnummer, tilladte
maksimumsvægte, kodenumre for farve
og indtræk samt typegodkendelsesnummer.
OBS
De mærkater, der vises i instruktionsbogen,
er ikke altid præcise afbildninger af dem, der
findes i bilen. Formålet er at vise, omtrent
hvordan de ser ud, og omtrent hvor på bilen,
de sidder. Den information, der gælder for
netop din bil, findes på den respektive
mærkat på din bil.
11
Motorens typebetegnelse, artikel- og fabrikationsnummer.
Motorolie-skilt.
Gearkassens typebetegnelse og fabrikationsnummer:
automatgearkasse AW
manuel gearkasse
automatgearkasse
Parkeringsvarmer-skilt.
VIN-nummer (type- og modelårsbetegnelse samt chassisnummer).
Bilens registreringsattest indeholder yderligere
oplysninger om bilen.
267
11 Specifikationer
Mål og vægt
Mål
11
268
Mål
mm
Vægt
H
Sporvidde, bag
1624
Køreklar vægt inkluderer føreren, en 90 % fyldt
brændstoftank, alle olier og væsker.
4807
I
Lastbredde, gulv
1064
Lastlængde, gulv, nedfoldet sæde
2018
J
Bredde
1898
K
Bredde inkl. sidespejle
2112
D
Lastlængde, gulv
1118
E
Højde
1784
F
Lasthøjde, gulv
872
G
Sporvidde, for
1634
Mål
mm
A
Akselafstand
2857
B
Længde
C
Vægten af passagerer og det monterede ekstraudstyr samt kugletryk (i tilfælde af tilkoblet
anhænger, se tabellen), har betydning for lasteevnen og indgår ikke i køreklar vægt.
Tilladt Maksimumsbelastning = Totalvægt Køreklar vægt.
11 Specifikationer
Mål og vægt
OBS
ADVARSEL
Dokumenteret køreklar vægt gælder bil i
basisudførelse - altså en bil uden ekstraudstyr. Det betyder, at for hvert ekstraudstyr,
der tilføjes, mindskes bilens lasteevne med
en vægt svarende til ekstraudstyrets.
Bilens køreegenskaber ændres, alt efter
hvor tungt lastet den er, og hvor lasten er
placeret.
Eksempler på ekstraudstyr, som mindsker
lasteevnen er udstyrsniveauerne Kinetic/
Momentum/Summum samt andet ekstraudstyr som f.eks. trækkrog, tagbagagebærer, tagboks, lydanlæg, ekstralys, GPS,
brændstofdrevet varmer, beskyttelsesgitter, måtter, bagagegardin, elbetjente sæder
og lign.
Vedr. skiltets placering, se side 266.
Maks. totalvægt
Maks. køretøjsvægt (bil+anhænger)
Maks. akseltryk, for
Maks. akseltryk, bag
11
Udstyrsniveau
Maksimumsbelastning: Se registreringsattesten.
Maks. taglast: 100 kg
At veje bilen er en sikker måde at finde frem
til dens køreklare vægt.
Trækvægte og kugletryk
Maksimumsvægt bremset anhænger, kg
Maks. kugletryk, kg
2250
90
Maksimumsvægt ubremset anhænger, kg
Maks. kugletryk, kg
750
50
269
11 Specifikationer
Motorspecifikationer
Model
MotorA
Effekt
(kW/
omdr./
min.)
(hk/rpm)
DrejCylinderningsmo- antal
ment
(Nm/
omdr./
min.)
Cylinderdiameter
(mm)
Slaglængde
(mm)
Slagvolumen (liter)
Kompressionsforhold
2.5T*
B5254T2
154/4980
210/5000
320/15004500
5
83
93,2
2,52
9,0:1
V8
B8444S
232/5850
315/5850
440/3900
8
94
79,5
4,41
10,4:1
3.2
B6324S
175/6200
238/6200
320/3200
6
84
96
3,2
10,8:1
D5
D5244T4
136/4000
185/4000
400/20002760
5
81
93,2
2,401
17,0:1
2.4DB
D5244T5
120/4000
163/4000
340/17502750
5
81
93,2
2,401
17,0:1
11
A
B
270
Motorens typebetegnelse, artikel- og fabrikationsnummer kan aflæses på motoren, se side 266.
Kun Belgien
11 Specifikationer
Motorolie
•
•
•
•
med camping- eller påhængsvogn
i bjerge
med høj hastighed
i temperaturer under -30 °C eller over
+40 °C.
Dette kan give unormalt høj olietemperatur eller
olieforbrug.
Kontroller også olieniveauet oftere i tilfælde af
mange korte ture (under 10 km) ved lave temperaturer (under +5 °C).
Vælg en helsyntetisk motorolie til brug under
ugunstige kørselsforhold. Det giver motoren
ekstra beskyttelse.
Volvo anbefaler olieprodukter fra Castrol.
Viskositetsdiagram
VIGTIGT
For at opfylde kravene til motorens serviceinterval fyldes alle motorer på fabrikken med
en specielt tilpasset syntetisk motorolie.
Valget af olie er foretaget med stor omhu og
under hensyntagen til levetid, startegenskaber, brændstofforbrug og miljøbelastning.
For at det anbefalede serviceinterval kan
anvendes, kræves det, at der anvendes en
godkendt motorolie. Brug kun den foreskrevne oliekvalitet (se etiketten i motorrummet), både ved efterfyldning og olieskift,
ellers risikerer man at øve indvirkning på
motorens levetid, startegenskaber, brændstofforbrug og miljøbelastning. Volvo Car
Corporation frasiger sig alt ansvar efter
garantien, medmindre der bruges motorolie
af den foreskrevne kvalitet og viskositet.
11
G020236
Ugunstige kørselsforhold
Kontrollér oliestanden oftere ved lang tids kørsel under følgende forhold:
``
271
11 Specifikationer
Motorolie
Olieskilt
Motorvariant
G032078
11
Når dette skilt findes i motorrummet, gælder
nedenstående. For placering, se side 266.
Oljekvalitet: ACEA A5/B5
Viskositet: SAE 0W–30.
A
B
272
Inkluderer filterskift.
Kun Belgien
Påfyldningsbar
kapacitet mellem
MIN-MAX (liter)
Kapacitet A liter
2.5T
B5254T2
1,2
5,5
3.2
B6324S
1,2
7,4
V8 AWD
B8444S
1,2
6,7
D5 AWD
D5244T4
1,5
6,2
2.4DB
D5244T5
1,5
6,2
11 Specifikationer
Væsker og smøremidler
Gearkasseolie
Motor
Gearkasse
Kapacitet (liter)
Foreskreven transmissionsolie
2.5T benzin
Automatisk, TF-80SC
7,0
JWS 3309
3.2 benzin
Automatisk, TF-80SC
7,0
JWS 3309
V8 benzin
Automatisk, TF-80SC
7,0
JWS 3309
D5 diesel
Manuel, M66
1,9
BOT 350M3
D5 diesel
Automatisk, TF-80SC
7,0
JWS 3309
2.4D diesel
Manuel, M66
1,9
BOT 350M3
2.4D diesel
Automatisk, TF-80SC
7,0
JWS 3309
11
Væsker
Væske
System
Kølevæske
Benzinmotor T5
8,0
Benzinmotor 3.2
9,7
Benzinmotor V8
10,2
Dieselmotor D5
12,5
Kølemiddel
Aircondition
Kapacitet (liter)
B
Anbefalet kvalitet:
Kølevæske med korrosionsbeskyttelse
blandet med vandA, se emballagen.
Termostaten åbner ved:
benzinmotorer, 90 °C, dieselmotorer
82 °C
R134a (HFC134a)
Olie: PAG
Bremsevæske
Bremsesystem
0,6
DOT 4+
``
273
11 Specifikationer
Væsker og smøremidler
Væske
System
Servostyringsolie
Servostyring
1,0
hvoraf beholderen
0,2
Sprinklervæske
11
A
B
6,5
Anbefalet kvalitet:
WSS M2C204-A eller tilsvarende produkt med den samme specifikation.
Ved minusgrader anbefales det at
bruge det af Volvo anbefalede frostbeskyttelsesmiddel blandet med vand.
Vandkvaliteten skal opfylde standard STD 1285,1.
Mængden af kølemiddel varierer alt efter motorvariant. Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted for den rette information.
VIGTIGT
Den anbefalede transmissionsolie skal bruges, for at gearkassen ikke beskadiges, og
må ikke blandes med nogen anden transmissionsolie. Hvis der er påfyldt anden olie,
bør et værksted kontaktes for service. Volvo
anbefaler, at du kontakter det nærmeste
autoriserede Volvo-værksted.
OBS
Under normale kørselsforhold behøver
gearkasseolien ikke skiftes i sin levetid. Ved
ugunstige køreforhold kan det dog være
nødvendigt, se side 271.
274
Kapacitet (liter)
11 Specifikationer
Brændstof
Forbrug, CO2-udslip og tankkapacitet
Motor
Gearkasse
Forbrug
(liter/100 km)
A
B
Udslip af kuldioxid (CO2) (g/km)
Tankkapacitet
(liter)
2.5T
B5254T2
Automatgearkasse (AW 55-51)
11,7 (11,8)A
280 (282)A
80
3.2
B6324S
Automatgearkasse (TF 80SC)
12,0 (12,1)A
287 (289)A
80
V8 AWD
B84444S
Automatgearkasse (TF 80SC)
13,3 (13,5)A
317 (322)A
80
D5 AWD
D5244T4
Manuel 6-trins (M66)
8,2 (8,3)A
217 (219)A
68
(8,5)A
(224)A
68
D5 AWD
D5244T4
Automatisk (TF–80SC)
8,5
2.4DB
D5244T5
Manuel (M66)
8,2 (8,3)A
217 (219)A
68
2.4DB
D5244T5
Automatisk (TF–80SC)
8,5 (8,5)A
224 (224)A
68
224
11
Værdien i parentes gælder for variant med 7 sæder.
Kun Belgien
Brændstofforbrug og udslip af
kuldioxid
De officielt deklarerede tal for brændstofforbrug er baseret på en standardiseret kørselscyklus iht. EU-direktiv 80/1268/EØF komb. og
92/21/EØF.
Tallene for brændstofforbrug kan påvirkes,
hvis bilen udstyres med ekstra tilbehør, som
ændrer bilens vægt. Desuden kan køremåden
og andre ikke-tekniske faktorer påvirke bilens
brændstofforbrug. Ved brug af brændstof med
oktantal 91 RON bliver forbruget højere og
ydelsen lavere.
OBS
Ekstreme vejrforhold, trækning af en
anhænger og kørsel i stor højde kombineret
med brændstofkvaliteten er faktorer, der
kan indvirke på bilens præstationsevne.
Benzin
De fleste motorer kan køre på oktantal 91,
95 og 98 RON.
•
91 RON bør kun bruges i undtagelsestilfælde.
•
•
95 RON kan bruges ved normal kørsel.
98 RON anbefales for at få maksimal
ydelse og det laveste brændstofforbrug.
Ved kørsel i varmere klima end +38 °C anbefales det højest mulige oktantal for at opnå
``
275
11 Specifikationer
Brændstof
optimal ydelse og lavest muligt brændstofforbrug.
Benzin: Norm EN 228
VIGTIGT
11
Brug kun blyfri benzin for ikke at beskadige
katalysatoren. For at Volvos garanti skal
gælde, må alkohol aldrig blandes med benzin, da det kan beskadige brændstofsystemet.
Diesel
Dieselmotorens brændstofsystem er følsomt
over for forurening, se side 199.
Diesel: Norm EN 590 eller JIS K2204
276
11 Specifikationer
Katalysator
Generelt
Katalysatoren har til formål at rense udstødningsgassen. Den befinder sig i strømmen af
udstødningsgas tæt ved motoren, hvor den
hurtigt når op på sin driftstemperatur. Katalysatoren består af en monolit (keramiksten eller
metal) med kanaler. Kanalvæggene er belagt
med platin/rodium/palladium. Disse metaller
står for katalysatorfunktionen, dvs. de fremskynder den kemiske proces uden selv at forbruges.
11
Lambda-sondeTM iltføler
Lambda-sonden indgår i et reguleringssystem,
som har til opgave at reducere udslip og forbedre udnyttelsen af brændstoffet.
En iltføler overvåger iltindholdet i de udstødningsgasser, der kommer ud af motoren. Måleværdien fra analysen af udstødningsgassen
sendes til et elektronisk system, som kontinuerligt styrer indsprøjtningsventilerne. Forholdet
mellem det brændstof og den luft, der tilføres
motoren, reguleres konstant. Reguleringen
skaber optimale forhold for en effektiv forbrænding af de skadelige stoffer (kulbrinter, kulilte
og kvælstofoxider) ved hjælp af en trevejskatalysator.
277
11 Specifikationer
Elektrisk anlæg
Generelt
12 V-system med spændingsreguleret vekselstrømsgenerator. 1-polet system med chassis
og motorblok som ledere.
11
Startbatteri
Motor
A
Spænding, V
2.5T, 3.2, V8
12
D5
12
Kapacitet ved koldstart,
Reservekapacitet,
CCA (Cold Cranking Amperes), A
minutter
A
Kapacitet, Ah
120-150
70–90
150
90
Effekt W
Sokkel
Fjernlys/nærlys, halogen
55
H7
Fjernlys, biler med Aktive Xenon
65
H9
Aktive Xenon
35
D1S
Fjernlys, biler med Xenon
55
H7
Xenon
35
D2R
600–800
800
Bil med parkeringsvarmer har 800 A
Hvis startbatteriet udskiftes, skal du sørge for
at skifte til et batteri med samme koldstarts-
evne og reservekapacitet som det originale
batteri (se mærkaten på batteriet).
Pærer
Belysning
278
11 Specifikationer
Elektrisk anlæg
Belysning
Effekt W
Sokkel
Tågelys for
55
H1
Positionslys for/bag, parkeringslys for, sidemarkeringslys for, nummerpladelys, indstigningslys bag
5
W 2,1 x 9,5d
Blinklys for, tågebaglygter
21
BAY9s
Bremselys, baklys
21
BA15S
Blinklys bag
21
BAU15s
Makeup-spejl
1,2
SV5,5
Indstigningslys for, bagagerumsbelysning
5
SV8,5
Handskerumslys
3
BA9
11
279
11 Specifikationer
Typegodkendelse
Fjernbetjeningssystem
Land
11
A, B, CY, CZ, D, DK,
E, EST, F, FIN, GB,
GR, H, I, IRL, L, LT,
LV, M, NL, P, PL, S,
SK, SLO
Hermed
bekræfter Delphi, at
dette fjernbetjeningssystem er i
overensstemmelse
med de væsentlige
egenskabskrav og
øvrige relevante
bestemmelser, som
fremgår af direktiv
1999/5/EF.
IS, LI, N, CH
HR
RC
ETC093LPD0155
280
11 Specifikationer
11
281
12 Alfabetisk stikordsregister
A
generelt............................................... 123
tilkobling............................................. 123
ABS, fejl i ABS-systemet........................... 49
Alarmsensorer............................................ 54
Adaptaptivt system.................................. 138
Anhænger................................................ 154
kabel................................................... 156
kørsel med anhænger......................... 154
Advarselsblinklys....................................... 55
Advarselslampe
stabilitets- og traktionssikringssystem.................................................... 143
12
Advarselssymbol, AIRBAG-system........... 18
Antiudskridningsfunktion......................... 143
AF – automatisk frekvensopdatering....... 241
Audio
hovedtelefontilslutning........................ 231
surround............................................. 236
Afvisere...................................................... 58
Audio, se også Lyd.................................. 229
Airbag
aktivering/deaktivering, PACOS........... 22
fører- og passagersiden....................... 19
AUTO, ECC................................................ 87
Advarselstrekant...................................... 175
Aircondition................................................ 82
bag i kabinen........................................ 53
ECC...................................................... 86
Aktive Dual Xenon-lys.......................... 54, 57
Alarm
alarmindikator.....................................
alarmsignaler......................................
annullering af udløst alarm.................
automatisk nulstilling af alarm............
frakobling............................................
282
Antispinfunktion....................................... 143
Automatgearkasse........................... 137, 138
anhænger............................................ 154
bugsering og bjergning....................... 151
lock-up-funktion................................. 138
sikkerhedssystem............................... 139
W-knappen......................................... 138
Automatisk låsning.................................. 118
123
124
124
124
123
AUX.......................................................... 233
AWD, firehjulstræk................................... 140
B
Bagagerumslys
indkøbsposeholder.............................
lastning...............................................
rum under bagagerumsgulv...............
stikkontakt..........................................
111
107
111
110
Bagklap
kørsel med bagklappen åben............. 128
låsning/oplåsning................................ 116
åbning................................................... 66
Bagrude, elopvarmning............................. 55
Bagsæde
indstigning.......................................... 105
Bagsæde, nedfældning........................... 105
Bagsæderyglæn, nedslåning................... 105
Barn........................................................... 31
barnestol og airbag............................... 31
barnestol og sideairbag........................ 24
børnesikkerhedslås....................... 53, 121
placering i bilen..................................... 31
sikkerhed.............................................. 31
Barnestol.................................................... 31
anbefalet............................................... 32
ekstra spærrefunktion i sikkerhedssele 39
12 Alfabetisk stikordsregister
ISOFIX monteringssystem til barnestole...................................................... 38
øverste befæstelsespunkter for barnestole...................................................... 38
Bashøjttaler.............................................. 236
Batteri...................................................... 206
overbelastning.................................... 129
specifikationer.................................... 278
starthjælp............................................ 153
symboler på batteriet.......................... 206
vedligeholdelse........................... 195, 206
Belysning................................................. 208
Aktive Dual Xenon-lys..................... 54, 57
belysningsautomatik, kabine................ 98
belysningsautomatik, nærlys................ 56
belysningspanel, kabine....................... 56
fjern-/nærlys......................................... 56
i kabine................................................. 97
instrumentbelysning............................. 57
lastrum.................................................. 98
lyshøjderegulering................................ 56
læselamper........................................... 97
orienteringslys...................................... 58
positions-/parkeringslys....................... 56
pærer, specifikationer......................... 278
skift af lyskegle højre-/venstretrafik,
ABL............................................... 54, 163
tågebaglys............................................ 57
udvendig............................................... 56
Belysning, skift af pære
bagagerum.........................................
fjernlys................................................
fjernlys, Aktive Xenonpærer................
for.......................................................
positionslys.........................................
214
209
210
208
210
Belysning, skift af pærer..........................
baglygte..............................................
blinklys................................................
fjernlys, halogen..................................
fjernlys, Xenon-pære..........................
indstigningslys....................................
makeup-spejl......................................
nummerpladelygte..............................
nærlys, halogen..................................
parkeringslys......................................
pærernes placering i forlygte..............
sidemarkeringslys...............................
tågebaglygter......................................
tågelys................................................
208
211
210
209
209
213
214
213
209
210
209
210
213
211
Bilpleje, læderindtræk.............................. 188
Bilvask..................................................... 186
Blind Spot Information System, BLIS 54, 147
Blind vinkel (BLIS).................................... 147
Blinklys....................................................... 58
Blokeret låsestilling
midlertidig deaktivering...................... 120
midlertidig frakobling af alarmsensorer....................................................... 124
Bremser
blokeringsfri bremser, ABS................. 141
Bremsesystem......................................... 141
Brændstof
brændstofforbrug, visning.................... 59
brændstoføkonomi............................. 173
parkeringsvarmer.................................. 89
påfyldning........................................... 130
Beskyttelsesgardin.................................... 26
Bugsering................................................. 151
bugseringsøje..................................... 151
Beskyttelsesgitter.................................... 109
Bugseringsøjer......................................... 151
Beskyttelsesnet....................................... 108
Børn
placering i bilen, tabel........................... 32
Betjeningspanel på førerens dør.......... 46, 67
12
Blæser
ECC...................................................... 88
Børnesikkerhedslås................................... 53
283
12 Alfabetisk stikordsregister
C
Cd
-skifter................................................. 243
Cd-funktioner........................................... 243
Cigarettænderkontakt................................ 54
Cruise control............................................ 63
12
D
Dæk
dæklapning......................................... 180
generelt............................................... 170
hastighedsklasser............................... 170
køreegenskaber.................................. 170
lufttryk......................................... 173, 174
omdrejningsretning............................. 172
slidindikatorer..................................... 171
specifikationer.................................... 170
vedligeholdelse................................... 170
vinterdæk............................................ 172
Defroster.................................................... 88
Diesel....................................................... 199
Diesel, motorforvarmer.............................. 50
Dieselpartikelfilter.................................... 132
Display, meddelelser................................. 51
Dolby Surround Pro Logic II.................... 228
Donkraft................................................... 176
DSTC, se også Stabilitetssystem...... 50, 143
betjening............................................. 143
Dug............................................................ 82
bagrude................................................ 55
fjern med defrosterfunktionen.............. 88
kondens i forlygter.............................. 186
Elopvarmning
bagrude.......................................... 55, 88
forsæder............................................... 55
sidespejle........................................ 55, 88
EON – Enhanced Other Networks........... 242
Equalizer.................................................. 236
F
Fartpilot...................................................... 63
E
ECC, elektronisk klimaanlæg............... 82, 86
ECO-tryk.................................................. 173
tabel.................................................... 174
Ekstern lydkilde
AUX-stik.............................................. 233
USB-stik............................................. 234
Ekstralys.................................................... 54
Farvekode, lak......................................... 189
Firehjulstræk, AWD.................................. 140
Fjernbetjening.................................. 116, 231
batteriskift........................................... 117
funktioner............................................ 116
programmerbar..................................... 76
Fjernbetjeningssystem, typegodkendelse........................................................ 280
Ekstravarmer.............................................. 91
Fjern- og nærlys
skift....................................................... 58
Elbetjent sæde........................................... 95
Flaskeholder ved bagsædet.................... 101
Elbetjent taglem......................................... 74
Forlygteblinklys.......................................... 58
Elektrisk anlæg........................................ 278
284
Elektronisk startspærre............................ 116
12 Alfabetisk stikordsregister
Forlygter
ABL....................................................... 57
tænd/sluk.............................................. 56
Forlygtesprinkling...................................... 62
Forrudesprinkling....................................... 62
Forrudeviskere........................................... 61
regnsensor............................................ 61
Forsæde
lænd...................................................... 96
massage............................................... 96
FSC, miljømærkning.................................. 12
Fælge
rengøring............................................ 186
Førstehjælpsudstyr.................................. 177
H
Indvendigt bakspejl.................................... 69
automatisk nedblænding...................... 69
Handskerum............................................ 100
Informationscenter..................................... 59
Hjul
afmontering.........................................
montering............................................
reservehjul..........................................
snekæder............................................
udskiftning..........................................
Informationsdisplay................................... 51
178
179
176
171
178
Infotainment............................................. 228
Instruktionsbog, miljømærkning................ 12
Instrumentbelysning.................................. 57
Hovednøgle.............................................. 116
Instrumentoversigt
højrestyret bil........................................ 44
venstrestyret bil.................................... 42
Hovedtelefontilslutning............................ 231
Integreret selepude.................................... 37
Hurtig opkald........................................... 250
Intervalviskning.......................................... 61
HomeLinkŸ EU.......................................... 76
12
Højtrykssprinkling af forlygter.................... 62
J
G
I
Gearkasse
automatisk.......................................... 137
manuel................................................ 136
IMEI-nummer........................................... 253
Gennemsnitligt brændstofforbrug............. 59
Indstigning
bagsæde............................................. 105
Kabinebelysning........................................ 97
Gravide kvinder, sikkerhedssele................ 17
Gulvmåtter................................................. 94
Indstilling af rat.......................................... 66
Katalysator............................................... 277
bjergning............................................. 152
Indkøbsposeholder.................................. 111
Indslåelige sidespejle................................. 53
Indtræk..................................................... 188
Jakkeholder............................................. 101
K
Kabineventilatorens funktion..................... 82
285
12 Alfabetisk stikordsregister
Kick-down
automatgearkasse.............................. 139
Klemmesikring, soltag............................... 75
Knaldgas.................................................. 153
Knapper på rattet............................... 63, 230
Koblingsvæske, kontrol og påfyldning.... 203
Koldstart
automatgearkasse.............................. 138
12
Kollision
beskyttelsesgardin, (IC)........................ 26
Kombinationsinstrument............................ 47
Kompas...................................................... 69
indstilling af zone.................................. 69
kalibrering............................................. 72
128
129
128
154
128
128
Kørsel med anhænger
kugletryk............................................. 268
trækvægt.................................... 154, 268
L
Lagring af radiostationer.......................... 237
Kondensvand........................................... 199
Lak
farvekode............................................ 189
skader og udbedring.......................... 189
Kopholdere...................................... 101, 102
Lambdasonde.......................................... 277
Kortnummer............................................. 250
Kølevæske, kontrol og påfyldning........... 202
Lastning
bagagerum......................................... 107
generelt....................................... 107, 162
lastkapacitet....................................... 162
tagbagagebærer................................. 162
taglast................................................. 162
Køreklar vægt.......................................... 268
Last på taget............................................ 162
Kondens i forlygter................................... 186
Køleboks.................................................. 104
Kølemiddel................................................. 82
Kølesystem.............................................. 128
286
Kørsel
glat føre...............................................
i vand..................................................
kølesystem..........................................
med anhænger...................................
med åben bagklap..............................
økonomi..............................................
Lastrum.................................................... 107
belysning.............................................. 98
beskyttelsesgitter............................... 109
beskyttelsesnet................................... 108
lastskjuler............................................ 111
Lastskjuler................................................ 111
Luftfordeling............................................... 83
Luftfordeling, A/C....................................... 87
Luftkvalitetssystem, ECC........................... 86
Lydanlæg
funktioner............................................ 233
Lyde
lydindstillinger............................. 229, 235
lydkilde........................................ 229, 233
Lydfiler..................................................... 243
Lydstyrke
telefon................................................. 248
Lydstyrkekontrol...................................... 233
Lyshøjderegulering.................................... 56
Lyskegle, tilpasning................................. 163
Læderindtræk, vaskeråd.......................... 188
Læselamper............................................... 97
Låsning/oplåsning
bagklap............................................... 119
handskerum........................................ 119
12 Alfabetisk stikordsregister
indefra................................................. 119
udefra.................................................. 118
M
Manuel gearkasse.................................... 136
bugsering og bjergning....................... 151
Massage
forsæde................................................ 96
Meddelelser i BLIS................................... 149
Meddelelser på informationsdisplay.......... 51
Menuhåndtering
lydanlæg............................................. 230
Menustruktur
lydanlæg............................................. 245
telefon, menupunkt............................. 255
telefon, oversigt.................................. 254
Midlertidig dæklapning............................ 180
Motorolie.......................................... 200, 271
filter..................................................... 200
kapacitetsoplysninger......................... 271
oliekvalitet........................................... 271
olietryk.................................................. 49
udskiftning.......................................... 200
ugunstige kørselsforhold.................... 271
Motorforvarmer.......................................... 50
Motorhjelm............................................... 197
Motorhjelm, åbning.................................. 197
Nødudstyr
advarselstrekant................................. 175
Nøgle....................................................... 116
fjernnøgle............................................ 116
Motorspecifikationer................................ 270
O
Mp3-funktioner........................................ 243
Olie, se også Motorolie...................... 49, 271
MY KEY.................................................... 230
Opbevaringsrum.............................. 102, 103
Mærkat - SIPS-bag.................................... 24
Opbevaringssteder i kabinen..................... 99
Målere i kombinationsinstrumentet
brændstofmåler.................................... 47
omdrejningstæller................................. 47
speedometer......................................... 47
Opkald
funktioner under igangværende
opkald................................................. 251
Motorrum................................................. 198
Måler i kombinationsinstrumentet
triptællere.............................................. 47
udendørstermometer............................ 47
Midterkonsol bagi, udtagning.................. 105
Miljømærkning, FSC, instruktionsbog....... 12
Nødopkald............................................... 247
12
Orienteringslys
indstilling............................................... 58
P
N
PACOS....................................................... 22
lukning med nøgle................................ 22
Nakkestøtte
bagsædets midterplads...................... 106
PACOS, omskifter...................................... 22
Parkeringsbremse................................ 50, 65
NEWS.............................................. 238, 241
287
12 Alfabetisk stikordsregister
Parkeringshjælp................................. 54, 145
sensorer for parkeringshjælp.............. 146
Punktering, se Dæk......................... 176, 178
Radio
alarm................................................... 239
AUTOSTORE...................................... 237
EON.................................................... 242
forvalgslagring.................................... 237
frekvensopdatering............................. 241
lydstyrkekontrol, programtyper.......... 238
NEWS......................................... 238, 241
PTY..................................................... 239
radioindstillinger................................. 237
radiostationer...................................... 237
radiotekst............................................ 239
regional............................................... 241
stationssøgning.................................. 238
trafikinformation.................................. 239
Pærer, se Belysning......................... 208, 278
Radiofunktioner....................................... 237
Påfyldning
påfyldning........................................... 132
tankdæksel......................................... 132
Radiotekst................................................ 239
Parkeringslys............................................. 56
Parkeringsvarmer
batteri og brændstof.............................
generelt.................................................
symboler og displaymeddelelser..........
tidsindstilling.........................................
12
R
90
89
89
90
Partikelfilter........................................ 82, 132
Piskesmældsskader................................... 27
Pletter...................................................... 188
Polering.................................................... 187
Positionsljus............................................... 56
PTY – Programtype.................................. 239
Påmindelse om sikkerhedssele................. 17
Rat
cruise control........................................ 63
indstilling af rat..................................... 66
tastatur.......................................... 63, 230
Ratlås....................................................... 134
RDS-funktioner........................................ 238
nulstilling............................................. 242
Recirkulation
ECC...................................................... 87
Regnsensor................................................ 61
REG – Regionale radioprogrammer......... 241
Relæ/sikringsboks, se Sikringer.............. 215
Rengøring
bilvask................................................. 186
fælge................................................... 186
indtræk................................................ 188
sikkerhedsseler................................... 188
vandafvisende belægning..................... 73
vask i vaskehal.................................... 186
Reservehjul.............................................. 176
Temporary Spare................................ 175
RND – Random........................................ 244
ROPS (Roll Over Protection System)......... 29
ROPS (Roll Over Protection System) (Væltningsbeskyttelse)...................................... 29
Rudehejs.................................................... 67
Rudetræk
bagsæde............................................... 68
fastlåst.................................................. 68
passagerplads...................................... 68
Rum under bagagerumsgulv................... 111
Rustbeskyttelse....................................... 190
288
12 Alfabetisk stikordsregister
Ryglæn
forsæde, nedfældning.......................... 94
S
Scan
radiostationer...................................... 238
Sikringer...................................................
boks i bagagerum...............................
boks i bagagerum - Executive............
boks i kabine......................................
boks i motorrum.................................
gavlboks.............................................
generelt...............................................
udskiftning..........................................
215
223
225
221
217
219
215
215
Selepude
nedslåning............................................ 38
opslåning.............................................. 37
SIM-kort................................................... 249
dobbelte.............................................. 252
Selepude, integreret.................................. 37
Serviceprogram....................................... 194
Skift
fjern- og nærlys..................................... 58
Servostyringsolie, kontrol og påfyldning. 203
Skydesæde.............................................. 105
Sideairbag, SIPS........................................ 24
SMS......................................................... 252
skrive.................................................. 252
Sidespejle..................................................
der kan drejes ind elektrisk...................
elopvarmning........................................
indslåelige.............................................
indvendige............................................
kompas.................................................
72
72
55
53
69
69
SIPS-bag................................................... 24
ventilationsstilling................................. 74
åbning og lukning................................. 74
Spin control............................................. 143
Sprinkler
forlygter................................................. 62
Sprinklere
bagrude................................................ 62
forrude.................................................. 62
sprinklervæske, påfyldning................. 201
12
SRS-Airbag................................................ 19
SRS-systemet............................................ 19
generelt................................................. 19
Stabilitetssystem..................................... 143
deaktivering/aktivering....................... 143
indikering.............................................. 50
symboler............................................. 143
Smøremiddel........................................... 273
Standby-indstilling, telefon...................... 248
Smøremiddel, kapacitetsoplysninger...... 273
Start af motor........................................... 134
Sodfilter............................................. 51, 132
Startbatteri............................................... 278
Sodfilter fuldt........................................... 132
Starthjælp................................................ 153
Sikkerhedssele
graviditet............................................... 17
SOFIX monteringssystem til barnestole.... 38
Startnøgler............................................... 135
Solskærm, soltag....................................... 75
Startspærre.............................................. 135
Sikkerhedsseler......................................... 16
selestrammere...................................... 17
Soltag......................................................... 74
klemmesikring....................................... 75
solskærm.............................................. 75
Stenslag og ridser.................................... 189
289
12 Alfabetisk stikordsregister
Stikkontakt
bagagerum......................................... 110
bagsæde............................................... 66
midterkonsol......................................... 54
Subwoofer............................................... 236
Surround.................................................. 236
Svingningsdæmper.................................. 156
12
Symboler
advarselssymboler................................ 48
kontrolsymboler.................................... 49
stabilitetssystem................................. 143
Sæde
elbetjent................................................ 95
manuel indstilling.................................. 94
Sæder
elopvarmning........................................ 55
nedfældning af bagsæderyglæn......... 105
nedfældning af forsæderyglæn............ 94
Telefon
afslutte opkald....................................
betjening.............................................
dæmpning af lydstyrke under samtale......................................................
hukommelse.......................................
hurtig opkald.......................................
hurtigvalg............................................
meddelelser........................................
modtagelse af opkald.........................
opringning...........................................
privat håndsæt....................................
samtalelydstyrke.................................
sidst kaldte telefonnummer................
SIM-kort..............................................
telefonbog...........................................
til/fra....................................................
trafiksikkerhed....................................
Totalvægt................................................. 268
249
247
TP – trafikinformation....................... 239, 241
248
252
250
249
252
249
249
250
251
250
249
251
248
249
Trafikinformation.............................. 239, 241
Telefonbog............................................... 251
Telefonsystem.......................................... 246
T
Taglast..................................................... 162
Tekniske data, motor............................... 270
290
Temperatur
faktisk temperatur................................. 82
Temperaturregulering................................ 88
Tilfældig rækkefølge, cd og lydfiler.......... 244
Tilpasning af lyskegle............................... 163
Dual Xenon-forlygter........................... 163
halogen-forlygter................................ 163
Traction control........................................ 143
Traktionssikring........................................ 143
Trækanordning........................................ 154
afmontering......................................... 160
generelt....................................... 154, 156
montering............................................ 158
specifikationer.................................... 157
Trækkrog......................................... 154, 158
Trækkrog, se Trækanordning.................. 156
Trækvægt......................................... 154, 268
Typebetegnelse....................................... 266
Typegodkendelse, fjernbetjeningssystem......................................................... 280
Tågelys
bag........................................................ 57
for......................................................... 57
12 Alfabetisk stikordsregister
U
Udstødningsrensning
fejlindikering.......................................... 49
Visker,
bagrude................................................ 62
Ur, indstilling.............................................. 47
Viskerblade..............................................
bagrude, skift......................................
rengøring............................................
skift forrude.........................................
USB, tilslutning........................................ 234
Voksning.................................................. 187
Udvendige mål......................................... 268
V
Vadning.................................................... 129
Vandafvisende belægning, rengøring...... 187
Vand- og smudsafvisende yderlag............ 73
Varmer
brændstofdrevet................................... 89
Vask i vaskehal........................................ 186
Vedligeholdelse................................ 186, 195
egen vedligeholdelse.......................... 195
rustbeskyttelse................................... 190
Ventilationsspjæld
instrumentpanel.................................... 83
Ventilationsspjæld i dørstolpe................... 84
Vinterdæk................................................. 172
204
204
204
204
Vægt
køreklar vægt...................................... 268
Ø
Økonomikørsel......................................... 128
12
Vægte
anhængervægt................................... 154
Væltningsbeskyttelse................................. 29
Værktøj..................................................... 176
Væsker, kapacitetsoplysninger................ 273
Væsker og olier................................ 200, 273
Væsker og olier, generelt......................... 195
Væsker og olier, kontroller motorrum...... 201
W
WHIPS
barnestol/barnepude............................ 27
piskesmældsskader.............................. 27
291
VOLVO XC90
Instruktionsbog
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&%.'%9Vc^h]!6I%.'%Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%%.!8deng^\]i'%%%"'%%.Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising