Volvo | C30 | Volvo On Call | Volvo C30 2009 Volvo On Call

Volvo C30 2009 Volvo On Call
VOLVO ON CALL (VOC)
B6CJ6A:>HIGJO>DC>
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&%&&%>iVa^Vc!6I%-2%!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%%-!8deng^\]i'%%%"'%%-Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
VoC.book Page 1 Friday, April 4, 2008 8:39 AM
DOCUMENTO IMPORTANTE
Il presente documento, Volvo On Call, descrive le funzioni del
sistema Volvo On Call.
Distinti saluti
Volvo Car Corporation
Le specifiche, i dati strutturali e le figure del manuale istruzioni
non sono vincolanti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
© Volvo Car Corporation
VoC.book Page 2 Friday, April 4, 2008 8:39 AM
2
VoC.book Page 3 Friday, April 4, 2008 8:39 AM
INDICE
Introduzione ............................................................................4
Utilizzo ....................................................................................5
Servizi di Sicurezza Personale (Safety Package) ....................9
Servizi di Sicurezza del Veicolo (optional) ............................. 11
VoC.book Page 4 Friday, April 4, 2008 8:39 AM
Introduzione
gonfiabili), viene inviata una segnalazione
automatica al centro di assistenza VOC.
• Si può contattare il centro di assistenza
VOC per ricevere aiuto in situazioni di
emergenza.
• Servizio di assistenza stradale.
Per maggiori informazioni, vedere pag. 9.
Ambulans
G010332
Servizi di Sicurezza del Veicolo
(Security Package)
Il sistema Volvo On Call (di seguito abbreviato
VOC) è collegato al telefono integrato dell’automobile, al sistema SRS e al sistema di allarme antifurto. Per maggiori informazioni su
questi sistemi, vedere il Libretto Uso e manutenzione.
La mappa dell’Europa allegata mostra in quali
Paesi si può utilizzare il sistema. Per informazioni aggiornate, rivolgersi al centro di assistenza VOC (vedere pag. 10) in quanto la
mappa è soggetta a modifiche.
VOC comprende Servizi di Sicurezza Personale (standard) e alcuni Servizi di Sicurezza del
Veicolo da richiedere separatamente.
Servizi di Sicurezza Personale (Safety
Package)
• Se in caso di incidente il sensore di collisione attiva il sistema SRS/SIPS/IC (tendine
4
• Segnalazione automatica al centro di assistenza VOC in caso di effrazione o furto (se
si attiva il sistema di allarme antifurto
dell’automobile).
• Assistenza per rintracciare l’automobile in
caso di furto.
• Sbloccaggio delle portiere a distanza se si
sono smarrite o dimenticate nell’automobile le chiavi.
Il sistema VOC utilizza il GPS (Global Positioning System) per localizzare l’automobile e il
telefono integrato per contattare il centro di
assistenza VOC. Premendo il pulsante
ON CALL oppure SOS, vengono segnalati al
centro di assistenza VOC la posizione dell’automobile e il servizio richiesto.
NOTA
Il pulsante SOS deve essere utilizzato solo
in caso di incidente, malessere o minacce
esterne verso l’automobile e i passeggeri.
La funzione SOS è riservata alle situazioni di
emergenza. In caso di uso improprio potrà
essere addebitato un costo aggiuntivo. Il
pulsante ON CALL può essere utilizzato
per tutti gli altri servizi, compresa l’assistenza stradale.
Per disattivare i pulsanti ON CALL e SOS
all’estrazione della chiave, vedere l’opzione
Blocco tasti a pag. 8.
Il sistema non è disponibile se l’opzione Trasmissione radio è impostata su OFF.
Il sistema è dotato di una batteria di backup
integrata che consente, qualora si sia attivato
un servizio e l’automobile sia priva di corrente,
di portare a termine il servizio richiesto.
Per maggiori informazioni, vedere pag. 11.
ATTENZIONE
Il sistema funziona solo nelle aree in cui i
partner di VOC dispongono di copertura
GSM e sui mercati in cui il servizio Volvo On
Call è attivo.
ATTENZIONE
Proprio come per i cellulari, perturbazioni
atmosferiche o una scarsa copertura possono rendere impossibile il collegamento,
ad es. nelle aree poco popolate.
VoC.book Page 5 Friday, April 4, 2008 8:39 AM
Utilizzo
Pulsanti di VOC/telefono e display sui modelli
S60
Pulsanti di VOC/telefono e display sui modelli
C30, S40, V50 e C70
G033159
G016326
G016325
G016324
G016324
Telefonata al centro di assistenza
Pulsanti di VOC/telefono e display sui modelli
XC60
Per contattare il centro di assistenza VOC
(nelle aree in cui si dispone di copertura per il
telefono integrato):
G016327
G016326
1. Premere il pulsante On Call oppure SOS
per almeno 2 secondi.
2. Il display visualizza il messaggio
Connessione in corso, quindi i messaggi
Attendere prego e
Connesso a Volvo On Call.
Pulsanti di VOC/telefono e display sui modelli
S80 e V70/XC70
Pulsanti di VOC/telefono e display sui modelli
XC90
NOTA
I messaggi sul display possono differire a
seconda del modello.
5
VoC.book Page 6 Friday, April 4, 2008 8:39 AM
Utilizzo
Se la telefonata non si attiva, sul display viene
visualizzato il messaggio
Servizio non disponibile per 10 secondi (sui
modelli S80 e V70/XC70 viene visualizzato il
messaggio Temporan. fuori servizio).
Conclusione della telefonata
Quando si stabilisce il contatto con il centro di
assistenza VOC, la posizione dell’automobile
viene inviata al centro di assistenza e il messaggio Volvo On Call connesso viene visualizzato sul display.
Se si preme
oppure EXIT entro 10 secondi, la telefonata viene conclusa e il display visualizza On Call cancellato.
Se il sistema non viene utilizzato attivamente o
Messaggi di informazione sul display
IMPOSSIBILE USARE ON CALL
si preme
sulla tastiera del telefono1 oppure EXIT2 (vedere figure), la conversazione viene conclusa, il sistema passa alla modalità di
riposo e viene visualizzato il messaggio
Volvo On Call modo di attesa sul display.
L’abbonamento VOC non è attivo o non è più
valido! I servizi non possono essere forniti. Rivolgersi al centro di assistenza VOC, vedere
pag. 10.
Quando viene conclusa una conversazione o
se il centro di assistenza non deve fornire altri
servizi, viene visualizzato il messaggio Grazie
da Volvo On Call sul display. Se è attiva la
funzione SOS, la conversazione può essere
conclusa solo dal centro di assistenza.
Impossibile usare VOC. Per maggiori informazioni, rivolgersi al proprio concessionario
Volvo.
A questo punto il telefono funziona normalmente.
1
Solo S60
2 Esclusa
6
Concludere la telefonata premendo
sulla
tastiera del telefono1 oppure EXIT2 (vedere figure a pag. 5).
S60
RICH. ASSISTENZA ON CALL
ABBON. ON CALL IN SCADENZA
L’abbonamento VOC sta per scadere. Rivolgersi al centro di assistenza VOC, vedere
pag. 10.
Volvo On Call modo di attesa
Se il sistema non viene utilizzato attivamente e
sul display viene visualizzato
Volvo On Call modo di attesa, è possibile
accendere il telefono temporaneamente.
1. Premere
sulla tastiera del telefono1
oppure PHONE2 (vedere figure a pag. 5).
2. In tal modo si può utilizzare il telefono
per effettuare o ricevere telefonate, ma il
sistema ritorna automaticamente nel
modo di attesa al termine della telefonata.
NOTA
Il centro di assistenza VOC non può contattare l’automobile se è in corso una conversazione con il telefono integrato.
Al termine della telefonata al centro di assistenza VOC, dopo aver definito il servizio richiesto, il sistema VOC ritorna
automaticamente nel modo telefono se questo era attivo prima di richiedere il servizio.
VoC.book Page 7 Friday, April 4, 2008 8:39 AM
Utilizzo
Funzioni del menu
Le seguenti funzioni di VOC sono disponibili
tramite il pulsante MENU e vengono visualizzate sul display. Le funzioni sono disponibili
anche tramite il menu del telefono integrato.
Per maggiori informazioni sui menu del telefono, vedere la sezione relativa al telefono nel Libretto Uso e manutenzione.
NOTA
• SOS
sulla tastiera del telefono1
2
oppure ENTER sul pannello di comando
(confermare con un’altra pressione) si ottiene la stessa funzione attivabile tenendo
premuto il pulsante SOS per 2 secondi: si
attiva il servizio di allarme manuale. Questa
opzione funge da funzione di backup del
pulsante SOS.
• On Call
Premendo
sulla tastiera del telefono1
oppure ENTER2 sul pannello di comando
1
Per S60
2 Esclusa
S60
• Trasmissione radio (spegnimento del sistema)
NOTA
La numerazione del menu può differire a seconda che sia attiva la funzione radio, CD,
AUX o che il telefono sia in funzione.
Premendo
(confermare con un’altra pressione) si ottiene la stessa funzione attivabile tenendo
premuto il pulsante On Call per 2 secondi:
si attivano i servizi di assistenza stradale.
Questa opzione funge da funzione di
backup del pulsante On Call.
Sui modelli S60 e XC90, questa opzione è
denominata Pausa.
Il sistema VOC presenta una funzione di ricezione automatica, cioè verifica automaticamente la disponibilità della rete di
assistenza VOC. Per disattivare sia il telefono integrato che la funzione di ricezione
automatica:
1. Quando il display visualizza Trasmissione
sulla tastiera
radio/Pausa, premere
del telefono oppure ENTER2 sul pannello
di comando.
2. Premere nuovamente
oppure
ENTER2 per confermare. La funzione di
ricezione automatica si riattiva automaticamente alla successiva accensione del
telefono.
ATTENZIONE
In alcune aree non è consentito utilizzare
radio intercomunicanti o cellulari a causa di
lavori di brillamento ecc. In tal caso occorre
disattivare sia il telefono integrato che la
funzione di ricezione automatica di VOC.
• Codice trasmissione radio
Il codice telefono (il codice predefinito è
1234) deve essere indicato per poter utilizzare la funzione Pausa.
NOTA
Sui modelli S60 e XC90, questa opzione è
denominata Codice Pausa.
• Codice attivazione
Questa opzione si utilizza per attivare il sistema VOC. Per informazioni, rivolgersi al
proprio concessionario Volvo.
• Attiva abbonamento3
Si utilizza per avviare un abbonamento.
• Attiva servizio3
Avvia VOC.
3 Escluse
S60 e XC90
7
VoC.book Page 8 Friday, April 4, 2008 8:39 AM
Utilizzo
• Blocco chiave
Questa opzione consente di determinare
quando si devono attivare i pulsanti SOS e
On Call.
Sempre attivato1 significa che i pulsanti
sono sempre attivi, anche quando il quadro
è spento.
Blocco chiave significa che i pulsanti sono
attivi solo se la chiave di accensione si trova in posizione I o II oppure se il motore è
acceso.
NOTA
Sui modelli S80 e V70/XC70, queste funzioni sono denominate Blocco tasti
ATTENZIONE
Il sistema funziona solo nelle aree in cui i
partner di VOC dispongono di copertura
GSM e sui mercati in cui il servizio Volvo On
Call è attivo.
ATTENZIONE
Proprio come per i cellulari, perturbazioni
atmosferiche o una scarsa copertura possono rendere impossibile il collegamento,
ad es. nelle aree poco popolate.
1 Solo
8
S60
VoC.book Page 9 Friday, April 4, 2008 8:39 AM
Servizi di Sicurezza Personale (Safety Package)
Allarme automatico
Se si attivano i pretensionatori, gli airbag o la
tendina gonfiabile (vedere il Libretto Uso e
manutenzione dell’automobile):
1. L’automobile invia automaticamente un
messaggio al centro di assistenza VOC,
fornendo informazioni sulla propria posizione e segnalando che è stato attivato il
sistema SRS.
2. Il centro di assistenza VOC contatta
quindi il conducente tramite telefono per
informarsi sull’entità della collisione e
sull’eventuale necessità di assistenza.
3. Il centro di assistenza VOC contatta
quindi le squadre di soccorso necessarie
(polizia, ambulanza, carro attrezzi ecc.).
Se non è possibile contattare il conducente
tramite telefono, il centro di assistenza VOC
contatta comunque le squadre di soccorso.
Allarme manuale
Se non è possibile contattare il conducente
tramite telefono, il centro di assistenza VOC
contatta le autorità competenti, che decideranno come intervenire.
Servizio di assistenza stradale (VOLVO
TELE SOS)
1. Tenendo premuto il pulsante ON CALL per
almeno 2 secondi, si richiede assistenza in
caso di foratura, esaurimento del carburante, batteria scarica ecc.
2. Il centro di assistenza VOC contatta il
conducente tramite telefono e concorda
il tipo di assistenza desiderato.
Numero allarme
Centro di assistenza VOC
Per contattare il centro di assistenza VOC da
un telefono diverso da quello integrato dell’automobile, vedere la tabella a pag. 10.
NOTA
Se ci si trova all’estero e si desidera contattare il centro di assistenza VOC, digitare il
numero di Volvo On Call del proprio Paese.
NOTA
Tutte le telefonate al centro di assistenza
VOC saranno registrate.
Se si attiva il servizio di allarme, il sistema
VOC cerca di contattare il centro di assistenza
VOC del Paese in cui si trova l’automobile.
Se non è possibile stabilire tale contatto, la telefonata viene trasferita al numero di emergenza 112.
1. Tenendo premuto il pulsante SOS per almeno 2 secondi, si richiede assistenza in
caso di malessere, minacce esterne verso
l’automobile o i passeggeri ecc.
2. Il centro di assistenza VOC riceve la
richiesta di assistenza insieme alla posizione dell’automobile.
3. Il centro di assistenza VOC contatta il
conducente tramite telefono e concorda
il tipo di assistenza desiderato.
9
VoC.book Page 10 Friday, April 4, 2008 8:39 AM
Servizi di Sicurezza Personale (Safety Package)
Numero di telefono
Paese
Nel proprio Paese
All’estero
Svezia
020 55 55 66
+46 31 51 83 35
Norvegia
800 30 060
+47 22 32 39 50
Gran Bretagna
0800 587 9848
+44 20 860 39 848
Italia
02 26629 271
+39 02 26629 271
Francia
0810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Olanda
020 851 2278
+31 20 851 2278
Belgio
02 773 62 22
+32 2 773 62 22
Lussemburgo1
+32 2 773 62 22
+32 2 773 62 22
Germania
089 20 80 1 87 47
+49 89 20 80 1 87 47
Spagna
091 325 5509
+34 91 325 5509
Svizzera
044 283 35 70
+41 44 283 35 70
Russia
780 50 08
+74 9 57 80 50 08
Austria
01 525 03 6244
+43 1 525 03 6244
1Il
centro di assistenza per il Lussemburgo ha sede in Belgio.
ATTENZIONE
Il sistema funziona solo nelle aree in cui i
partner di VOC dispongono di copertura
GSM e sui mercati in cui il servizio Volvo On
Call è attivo.
10
ATTENZIONE
Proprio come per i cellulari, perturbazioni
atmosferiche o una scarsa copertura possono rendere impossibile il collegamento,
ad es. nelle aree poco popolate.
VoC.book Page 11 Friday, April 4, 2008 8:39 AM
Servizi di Sicurezza del Veicolo (optional)
Generalità
Rintracciamento
Oltre ai normali Servizi di Sicurezza Personale,
il sistema VOC offre alcuni Servizi di Sicurezza
del Veicolo che consentono di rilevare tempestivamente eventuali effrazioni e di rintracciare
l’automobile in caso di furto.
Se si è verificato un furto o un altro uso illecito
dell’automobile, il proprietario, in accordo con
la polizia e il centro di assistenza VOC, può richiedere che l’automobile venga rintracciata.
Inoltre permettono di effettuare lo sbloccaggio
a distanza se si sono smarrite o dimenticate
nell’automobile le chiavi.
I seguenti servizi opzionali possono essere richiesti dal telefono integrato dell’automobile
(nelle aree con copertura GSM) o da un altro
telefono.
Effrazione o furto
All’attivazione del sistema di allarme antifurto
dell’automobile:
1. Il centro di assistenza VOC viene informato
automaticamente dopo un determinato
tempo.
2. Il centro di assistenza VOC cerca quindi
di contattare il proprietario dell’automobile o un altro referente autorizzato.
3. In caso di furto, il centro di assistenza
VOC e il proprietario si accordano su
come intervenire (contattare la polizia
ecc.).
Se l’allarme viene disattivato con il telecomando o la chiave, il servizio si interrompe.
Il centro di assistenza VOC invia un messaggio all’automobile per determinarne la posizione, quindi contatta la polizia o un’altra autorità
competente.
Chiavi bloccate nell’automobile
1. Se le chiavi dell’automobile sono state
perse o dimenticate nell’abitacolo e l’automobile è bloccata, contattare il centro di
assistenza VOC.
2. Il centro di assistenza VOC invia un
segnale all’automobile e, previo accordo
con il proprietario o altro referente autorizzato, sblocca le portiere.
3. Per sbloccare le portiere occorre aprire il
baule/portellone (premere 2 volte la maniglia).
NOTA
Se non viene aperto entro il tempo prestabilito dal centro di assistenza VOC, il baule/
portellone si blocca nuovamente.
NOTA
Lo sbloccaggio remoto da parte del centro
di assistenza VOC è possibile solo entro
4 giorni dal bloccaggio dell’automobile. Se
l’automobile si trova ad es. in un parcheggio
coperto, la funzione di sbloccaggio remoto
può essere disturbata dalla scarsa ricezione
del telefono.
NOTA
Volvo si riserva il diritto di modificare senza
preavviso le specifiche, le caratteristiche
strutturali e le figure riportate nel presente
manuale.
ATTENZIONE
Il sistema funziona solo nelle aree in cui i
partner di VOC dispongono di copertura
GSM e sui mercati in cui il servizio Volvo On
Call è attivo.
ATTENZIONE
Proprio come per i cellulari, perturbazioni
atmosferiche o una scarsa copertura possono rendere impossibile il collegamento,
ad es. nelle aree poco popolate.
11
VOLVO ON CALL (VOC)
B6CJ6A:>HIGJO>DC>
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&%&&%>iVa^Vc!6I%-2%!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%%-!8deng^\]i'%%%"'%%-Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising