Volvo C30 2010 Road and Traffic Information

Volvo C30 2010 Road and Traffic Information
VOLVO C30, S40, V50, C70 & XC90
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI)
MANUALE DI ISTRUZIONI
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&&&-(>iVa^Vc6I%.'%Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%%.!8deng^\]i'%%%"'%%.Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Evento al punto di guida successivo
Meta dell'itinerario
Nome della via/strada successiva
Area esclusa dal percorso
Servizio (stazione di rifornimento)
Distanza calcolata dalla destinazione
Tempo di viaggio residuo oppure orario di arrivo calcolato (ETA)
Scala mappa
Percorso programmato
Nome della via/strada attuale
G032524
Destinazione intermedia del percorso programmato
Punto di guida successivo
Punto di riferimento noto
Posizione dell'automobile
Tipo di strada
Colore
Percorso programmato effettuato
Autostrada
Verde
Inizio del percorso programmato
Strada statale
Rosso
Info traffico
Strada provinciale
Grigio scuro
Tratta interessata da info traffico
Strada normale
Grigio chiaro
La freccia sull'anello esterno della bussola indica la direzione della
destinazione
Testi e simboli sullo schermo
Punto memorizzato (simbolo e testo a piacere)
Distanza dal punto di guida successivo
Bussola
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION - RTI
Il sistema navigazione Volvo è un sistema di informazioni sul
traffico/guida stradale sviluppato dalla Volvo. Il sistema guida
ad una data destinazione fornendo informazioni durante il viaggio. Informa sulle situazioni che possono interferire con il viaggio, ad es. incidenti e lavori stradali, visualizzando rotte alternative.
Il sistema consente di impostare un itinerario, localizzare i servizi lungo la rotta, memorizzare particolari luoghi ecc. Il sistema
indica la posizione esatta dell'automobile e, in caso di smarrimento, riporta sempre verso la destinazione.
Scoprirai che l'uso di esso è molto intuitivo. Testa le varie possibilità! Per sentirti a tuo agio col sistema, raccomandiamo
anche di familiarizzare con le informazioni in questo manuale.
Il sistema di navigazione Volvo contribuisce alla tutela dell'ambiente rendendo il viaggio più veloce e selezionando i percorsi
più brevi.
Contratto di Licenza NAVTEQ DATABAS
Per le informazioni per l'utente finale, vedere pagina 82.
Indice
01 02 03
2
01 Introduzione al sistema di
navigazione
02 Impostazione di utenza
Semplice
Il manuale.................................................... 8
Prima di iniziare........................................... 9
Menu......................................................... 11
Posizione dei componenti e funzioni,
C30........................................................... 14
Posizione dei componenti e funzioni,
S40............................................................ 16
Posizione dei componenti e funzioni,
V50............................................................ 18
Posizione dei componenti e funzioni,
C70........................................................... 20
Posizione dei componenti e funzioni,
XC90......................................................... 22
Comandi................................................... 24
Tastiera..................................................... 25
Modalità di visualizzazione e messaggi
vocali......................................................... 26
Unità principale, aggiornamento, cura...... 28
Menu.........................................................
Struttura menu..........................................
Imposta destinazione................................
Mostra/Cancella destinazione..................
Impostazioni..............................................
03 Modalità utente avanzata
32
34
35
38
39
Menu.........................................................
Struttura menu..........................................
Imposta destinazione................................
Itinerario....................................................
Posizione attuale.......................................
Info traffico................................................
Impostazioni..............................................
Simulazione...............................................
42
46
48
53
56
57
58
63
Indice
04 05 06
04 Info traffico
Generalità..................................................
Evita problemi di traffico...........................
Selezione delle informazioni.....................
Lettura delle informazioni..........................
Trasmettitore.............................................
66
68
69
70
71
05 Simboli sulla mappa
06 Domande e risposte
Simboli nazionali e numeri stradali........... 74
Simboli dei servizi..................................... 75
Domande e risposte.................................. 80
EULA - Contratto di Licenza..................... 82
Diritti d'autore........................................... 84
3
Indice
07
07 Indice alfabetico
Indice alfabetico........................................ 86
4
Indice
5
6
G028780
Il manuale.................................................................................................. 8
Prima di iniziare......................................................................................... 9
Menu....................................................................................................... 11
Posizione dei componenti e funzioni, C30.............................................. 14
Posizione dei componenti e funzioni, S40.............................................. 16
Posizione dei componenti e funzioni, V50.............................................. 18
Posizione dei componenti e funzioni, C70.............................................. 20
Posizione dei componenti e funzioni, XC90............................................ 22
Comandi.................................................................................................. 24
Tastiera................................................................................................... 25
Modalità di visualizzazione e messaggi vocali........................................ 26
Unità principale, aggiornamento, cura.................................................... 28
INTRODUZIONE AL SISTEMA DI NAVIGAZIONE
01
01 Introduzione al sistema di navigazione
Il manuale
01
Generalità sul manuale
Modifiche nel manuale
Nel manuale sono descritte le funzioni generali
per tutti i mercati, ma possono essere fornite
anche informazioni specifiche per particolari
mercati.
Le specifiche, i dati di costruzione e le illustrazioni contenuti nel presente libretto d'istruzioni
non sono vincolanti.
Il manuale, come il sistema, è suddiviso nelle
modalità utente Facile e Avanzata.
Opzioni di menu/Percorsi di ricerca
Tutte le opzioni selezionabili sul display sono
indicate nel manuale in grigio, con un carattere
leggermente più grande, ad esempio Imposta
destinazione.
I percorsi di ricerca nel menu sono indicati ad
esempio come:
Imposta destinazione
Indirizzo
Città
Testo speciale
NOTA
I testi marcati con NOTA forniscono consigli
o suggerimenti che semplificano l'uso di
funzioni e agevolazioni.
Nota a pie' di pagina
Il manuale riporta informazioni anche in forma
di note a piè di pagina o didascalie di tabelle.
Tali informazioni sono complementari al testo
a cui è riferito il numero.
8
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche
senza preavviso.
© Volvo Car Corporation
01 Introduzione al sistema di navigazione
Prima di iniziare
Generalità
Il sistema di navigazione può essere utilizzato
anche se non si è selezionata una destinazione.
Lo schermo visualizza la cartina con la posizione dell'automobile indicata da un triangolo
blu.
Il sistema è costantemente aggiornato e pertanto può contenere funzioni non descritte nel
presente manuale.
Il contenuto del sistema può variare leggermente a seconda del Paese e, per motivi tecnici, non tutte le opzioni sono disponibili in tutti
i Paesi.
Avvio
aver selezionato le modalità Facile (Easy
mode) o Avanzata (Advanced mode).
Impostazioni
Menu mappa
Il sistema è consegnato con impostazioni di
base, ad ogni modo si avvia con le impostazioni eseguite per ultimo.
Una volta avviato, il sistema visualizza brevemente il menu principale, quindi passa al Menu
mappa, con la mappa attuale visualizzata a
tutto schermo.
Se un'impostazione è stata modificata e si
desidera ripristinare la precedente impostazione di fabbrica, ciò interesserà solo la funzione in questione.
•
Premere BACK per attivare il menu principale, vedere pagina 32.
•
Premere ENTER per attivare il menu
rapido, vedere pagina 32.
Non è disponibile nessuna funzione di ripristino
contemporaneo di tutte le impostazioni di fabbrica.
1. Premere il pulsante di navigazione per
attivare la Modalità scorrimento, ad es. per
vedere parti della cartina esterne allo
schermo.
2. In questa modalità, ENTER attiva il menu
Scorrimento, vedere pagina 32.
01
On/Off
On
Il sistema si attiva automaticamente portando
la chiave di accensione/l'interruttore di avviamento1 in posizione I o II.
Se il sistema è stato spento manualmente,
deve essere riattivato manualmente:
1. La chiave di accensione/l'interruttore di
avviamento deve trovarsi in posizione I o
II (vedere il Libretto Uso e manutenzione
dell'automobile).
Il sistema visualizza innanzitutto una videata
che deve essere confermata con ENTER dopo
1
2. Premere ENTER o BACK.
3. Lo schermo si attiva.
Si utilizza al posto della chiave di accensione nelle automobili con avviamento senza chiave.
``
9
01 Introduzione al sistema di navigazione
01
Prima di iniziare
Il sistema può richiedere un paio di secondi per
rilevare la posizione e il movimento dell'auto.
Off
Il sistema si spegne automaticamente quando
si porta la chiave di accensione in posizione
0.
Il sistema può essere spento manualmente
come segue affinché non si avvii automaticamente quando si riporta la chiave in posizione
I:
Demo (guida simulata)
Quando il sistema di navigazione è avviato,
l'impostazione di utenza desiderata è selezionata.
Per avere una dimostrazione del funzionamento della guida è possibile indicare una
destinazione. Ad automobile ferma, è possibile
simulare la guida per la destinazione indicata.
• Facile
In questa modalità sono disponibili solo i menu
più importanti. È utile, ad esempio, per spostarsi semplicemente da un punto A a un punto
B.
• Avanzata
1. Premere BACK per accedere al menu principale.
In questa posizione sono accessibili tutte le
impostazioni e le funzioni.
2. Scorrere a Spegnimento con il pulsante
di navigazione.
Passaggio tra le impostazioni
È possibile commutare fra Facile e Avanzata
in Impostazioni.
3. Premere ENTER.
4. Si attiva il salvaschermo.
NOTA
Il sistema è accessibile anche a motore
spento. Ricordare che l'uso frequente del
sistema di navigazione a motore spento può
scaricare la batteria.
10
Impostazione Semplice/Avanzata
Le impostazioni effettuate in modalità Facile
non si applicano alla modalità Avanzata, bensì
vengono memorizzate solo nella modalità di
impostazione.
Vedere alla pagina seguente i menu che si differenziano a seconda delle due alternative.
La funzione è disponibile solo in modalità
Avanzata.
Per maggiori informazioni sulla modalità
Demo, vedere pagina 63.
01 Introduzione al sistema di navigazione
Menu
Opzioni di menu a due livelli Modalità
Semplice
Imposta destinazione
Voce guida
Volume guida
01
Opzioni di menu a due livelli modalità
Avanzata
Imposta destinazione
Lingua
Indirizzo
Indirizzo
Colore
Località
Località
Vista mappa
Ultime 20
Memorizza località
Modalità utente
Ultime 20
Punto sulla mappa
Spegnimento
Mostra destinazione
Rimuovi destinazione
Per informazioni su tutte le opzioni disponibili
in modalità Facile, vedere pagina 34.
Viaggio di ritorno
Punto sulla mappa
Latitudine/longitudine
Impostazioni
Itinerario
Avvia guida
Agg. a itinerario
Rotta opz.
Cancella itinerario
Destinazione successiva
``
11
01 Introduzione al sistema di navigazione
01
Menu
Indirizzo
Posizione attuale
Impostazioni
Info traffico
Opzioni rotta
Opzioni mappa
Opzioni guida
Opzioni sistema
Avvio demo
Spegnimento
Per informazioni su tutte le opzioni disponibili
in modalità Avanzata, vedere pagina 46.
12
01 Introduzione al sistema di navigazione
Menu
01
13
01 Introduzione al sistema di navigazione
Posizione dei componenti e funzioni, C30
G019631
01
14
01 Introduzione al sistema di navigazione
Posizione dei componenti e funzioni, C30
Unità principale
Il sistema è basato su hard disk. Per maggiori
informazioni, vedere pagina 28.
L'unità principale è montata nel vano portaoggetti ed è dotata tra l'altro delle seguenti funzioni:
•
•
Calcolo della posizione dell'auto
•
•
•
•
Gestione delle informazioni sul traffico
Calcolo della rotta alla destinazione indicata
Guida a voce
Memorizzazione dei dati cartografici
Lettore DVD; per l'aggiornamento dei dati
cartografici e del software.
NOTA
Il lettore DVD dell'unità principale è destinato esclusivamente ai dischetti cartografici
Volvo.
Il vantaggio di questo concetto è che il sistema
di navigazione registra e calcola il percorso
anche se il segnale GPS è temporaneamente
assente, ad esempio in galleria.
Info traffico
TMC (Traffic Message Channel) è un sistema di
codifica standardizzato per le informazioni sul
traffico. Il ricevitore ricerca automaticamente la
frequenza corretta. La ricezione avviene
mediante l'antenna FM.
La copertura del sistema è continuamente
ampliata, pertanto a volte può essere necessario effettuare aggiornamenti, vedere
pagina 28.
Le informazioni sul traffico trasmesse sono
sempre ricevute e presentate, a prescindere
dalla modalità utente selezionata (Facile o
Avanzata). Per maggiori informazioni, vedere
pagina 66.
01
Pulsantiera
La pulsantiera è collocata sul lato posteriore
destro del volante. Utilizzarla per selezionare le
opzioni, confermare le selezioni o tornare indietro nel menu. Per maggiori informazioni, vedere
pagina 24.
Schermo
Lo schermo visualizza le mappe e fornisce
informazioni dettagliate su rotta, distanza,
menu ecc. Per la cura dello schermo, vedere
pagina 28
Ricevitore IR
Il ricevitore IR per il telecomando è montato
vicino allo schermo sulla griglia dell'altoparlante. Per maggiori informazioni, vedere
pagina 24.
Altoparlanti
Il ricevitore GPS/TMC è integrato nell'unità
principale.
L'audio del sistema di navigazione proviene
dagli altoparlanti anteriori.
Posizionamento
Mediante i segnali provenienti dal sistema
satellitare GPS, il trasduttore di velocità dell'automobile e una girobussola, viene calcolata
la posizione attuale e la direzione di marcia
dell'automobile.
15
01 Introduzione al sistema di navigazione
Posizione dei componenti e funzioni, S40
G019632
01
16
01 Introduzione al sistema di navigazione
Posizione dei componenti e funzioni, S40
Unità principale
Il sistema è basato su hard disk. Per maggiori
informazioni, vedere pagina 28.
L'unità principale è montata nel vano portaoggetti ed è dotata tra l'altro delle seguenti funzioni:
•
•
Calcolo della posizione dell'auto
•
•
•
•
Gestione delle informazioni sul traffico
Calcolo della rotta alla destinazione indicata
Guida a voce
Memorizzazione dei dati cartografici
Lettore DVD; per l'aggiornamento dei dati
cartografici e del software.
NOTA
Il lettore DVD dell'unità principale è destinato esclusivamente ai dischetti cartografici
Volvo.
Il vantaggio di questo concetto è che il sistema
di navigazione registra e calcola il percorso
anche se il segnale GPS è temporaneamente
assente, ad esempio in galleria.
Info traffico
TMC (Traffic Message Channel) è un sistema di
codifica standardizzato per le informazioni sul
traffico. Il ricevitore ricerca automaticamente la
frequenza corretta. La ricezione avviene
mediante l'antenna FM.
La copertura del sistema è continuamente
ampliata, pertanto a volte può essere necessario effettuare aggiornamenti, vedere
pagina 28.
Le informazioni sul traffico trasmesse sono
sempre ricevute e presentate, a prescindere
dalla modalità utente selezionata (Facile o
Avanzata). Per maggiori informazioni, vedere
pagina 66.
01
Pulsantiera
La pulsantiera è collocata sul lato posteriore
destro del volante. Utilizzarla per selezionare le
opzioni, confermare le selezioni o tornare indietro nel menu. Per maggiori informazioni, vedere
pagina 24.
Schermo
Lo schermo visualizza le mappe e fornisce
informazioni dettagliate su rotta, distanza,
menu ecc. Per la cura dello schermo, vedere
pagina 28
Ricevitore IR
Il ricevitore IR per il telecomando è montato
vicino allo schermo sulla griglia dell'altoparlante. Per maggiori informazioni, vedere
pagina 24.
Altoparlanti
Il ricevitore GPS/TMC è integrato nell'unità
principale.
L'audio del sistema di navigazione proviene
dagli altoparlanti anteriori.
Posizionamento
Mediante i segnali provenienti dal sistema
satellitare GPS, il trasduttore di velocità dell'automobile e una girobussola, viene calcolata
la posizione attuale e la direzione di marcia
dell'automobile.
17
01 Introduzione al sistema di navigazione
01
Posizione dei componenti e funzioni, V50
2
3
4
1
G019633
5
18
01 Introduzione al sistema di navigazione
Posizione dei componenti e funzioni, V50
Unità principale
Il sistema è basato su hard disk. Per maggiori
informazioni, vedere pagina 28.
L'unità principale è montata nel vano portaoggetti ed è dotata tra l'altro delle seguenti funzioni:
•
•
Calcolo della posizione dell'auto
•
•
•
•
Gestione delle informazioni sul traffico
Calcolo della rotta alla destinazione indicata
Guida a voce
Memorizzazione dei dati cartografici
Lettore DVD; per l'aggiornamento dei dati
cartografici e del software.
NOTA
Il lettore DVD dell'unità principale è destinato esclusivamente ai dischetti cartografici
Volvo.
Il vantaggio di questo concetto è che il sistema
di navigazione registra e calcola il percorso
anche se il segnale GPS è temporaneamente
assente, ad esempio in galleria.
Info traffico
TMC (Traffic Message Channel) è un sistema di
codifica standardizzato per le informazioni sul
traffico. Il ricevitore ricerca automaticamente la
frequenza corretta. La ricezione avviene
mediante l'antenna FM.
La copertura del sistema è continuamente
ampliata, pertanto a volte può essere necessario effettuare aggiornamenti, vedere
pagina 28.
Le informazioni sul traffico trasmesse sono
sempre ricevute e presentate, a prescindere
dalla modalità utente selezionata (Facile o
Avanzata). Per maggiori informazioni, vedere
pagina 66.
01
Pulsantiera
La pulsantiera è collocata sul lato posteriore
destro del volante. Utilizzarla per selezionare le
opzioni, confermare le selezioni o tornare indietro nel menu. Per maggiori informazioni, vedere
pagina 24.
Schermo
Lo schermo visualizza le mappe e fornisce
informazioni dettagliate su rotta, distanza,
menu ecc. Per la cura dello schermo, vedere
pagina 28
Ricevitore IR
Il ricevitore IR per il telecomando è montato
vicino allo schermo sulla griglia dell'altoparlante. Per maggiori informazioni, vedere
pagina 24.
Altoparlanti
Il ricevitore GPS/TMC è integrato nell'unità
principale.
L'audio del sistema di navigazione proviene
dagli altoparlanti anteriori.
Posizionamento
Mediante i segnali provenienti dal sistema
satellitare GPS, il trasduttore di velocità dell'automobile e una girobussola, viene calcolata
la posizione attuale e la direzione di marcia
dell'automobile.
19
01 Introduzione al sistema di navigazione
01
Posizione dei componenti e funzioni, C70
2
3
4
1
5
*
20
01 Introduzione al sistema di navigazione
Posizione dei componenti e funzioni, C70
Unità principale
Il sistema è basato su hard disk. Per maggiori
informazioni, vedere pagina 28.
L'unità principale è montata nel vano portaoggetti ed è dotata tra l'altro delle seguenti funzioni:
•
•
Calcolo della posizione dell'auto
•
•
•
•
Gestione delle informazioni sul traffico
Calcolo della rotta alla destinazione indicata
Guida a voce
Memorizzazione dei dati cartografici
Lettore DVD; per l'aggiornamento dei dati
cartografici e del software.
NOTA
Il lettore DVD dell'unità principale è destinato esclusivamente ai dischetti cartografici
Volvo.
Il vantaggio di questo concetto è che il sistema
di navigazione registra e calcola il percorso
anche se il segnale GPS è temporaneamente
assente, ad esempio in galleria.
Info traffico
TMC (Traffic Message Channel) è un sistema di
codifica standardizzato per le informazioni sul
traffico. Il ricevitore ricerca automaticamente la
frequenza corretta. La ricezione avviene
mediante l'antenna FM.
La copertura del sistema è continuamente
ampliata, pertanto a volte può essere necessario effettuare aggiornamenti, vedere
pagina 28.
Le informazioni sul traffico trasmesse sono
sempre ricevute e presentate, a prescindere
dalla modalità utente selezionata (Facile o
Avanzata). Per maggiori informazioni, vedere
pagina 66.
01
Pulsantiera
La pulsantiera è collocata sul lato posteriore
destro del volante. Utilizzarla per selezionare le
opzioni, confermare le selezioni o tornare indietro nel menu. Per maggiori informazioni, vedere
pagina 24.
Schermo
Lo schermo visualizza le mappe e fornisce
informazioni dettagliate su rotta, distanza,
menu ecc. Per la cura dello schermo, vedere
pagina 28
Ricevitore IR
Il ricevitore IR per il telecomando è montato
vicino allo schermo sulla griglia dell'altoparlante. Per maggiori informazioni, vedere
pagina 24.
Altoparlanti
Il ricevitore GPS/TMC è integrato nell'unità
principale.
L'audio del sistema di navigazione proviene
dagli altoparlanti anteriori.
Posizionamento
Mediante i segnali provenienti dal sistema
satellitare GPS, il trasduttore di velocità dell'automobile e una girobussola, viene calcolata
la posizione attuale e la direzione di marcia
dell'automobile.
21
01 Introduzione al sistema di navigazione
01
Posizione dei componenti e funzioni, XC90
*
22
01 Introduzione al sistema di navigazione
Posizione dei componenti e funzioni, XC90
Unità principale
Il sistema è basato su hard disk. Per maggiori
informazioni, vedere pagina 28.
L'unità principale è montata sotto il sedile del
conducente ed è dotata tra l'altro delle
seguenti funzioni:
•
•
Calcolo della posizione dell'auto
•
•
•
•
Gestione delle informazioni sul traffico
Calcolo della rotta alla destinazione indicata
Guida a voce
Memorizzazione dei dati cartografici
Lettore DVD; per l'aggiornamento dei dati
cartografici e del software.
NOTA
Il lettore DVD dell'unità principale è destinato esclusivamente ai dischetti cartografici
Volvo.
Il vantaggio di questo concetto è che il sistema
di navigazione registra e calcola il percorso
anche se il segnale GPS è temporaneamente
assente, ad esempio in galleria.
Info traffico
TMC (Traffic Message Channel) è un sistema di
codifica standardizzato per le informazioni sul
traffico. Il ricevitore ricerca automaticamente la
frequenza corretta. La ricezione avviene
mediante l'antenna FM.
La copertura del sistema è continuamente
ampliata, pertanto a volte può essere necessario effettuare aggiornamenti, vedere
pagina 28.
Le informazioni sul traffico trasmesse sono
sempre ricevute e presentate, a prescindere
dalla modalità utente selezionata (Facile o
Avanzata). Per maggiori informazioni, vedere
pagina 66.
01
Pulsantiera
La pulsantiera è collocata sul lato posteriore
destro del volante. Utilizzarla per selezionare le
opzioni, confermare le selezioni o tornare indietro nel menu. Per maggiori informazioni, vedere
pagina 24.
Schermo
Lo schermo visualizza le mappe e fornisce
informazioni dettagliate su rotta, distanza,
menu ecc. Per la cura dello schermo, vedere
pagina 28.
Ricevitore IR
Il ricevitore IR per il telecomando è montato nel
pannello di comando dell'impianto audio. Per
maggiori informazioni, vedere pagina 24.
Altoparlanti
Il ricevitore GPS/TMC è integrato nell'unità
principale.
L'audio del sistema di navigazione proviene
dagli altoparlanti anteriori.
Posizionamento
Mediante i segnali provenienti dal sistema
satellitare GPS, il trasduttore di velocità dell'automobile e una girobussola, viene calcolata
la posizione attuale e la direzione di marcia
dell'automobile.
23
01 Introduzione al sistema di navigazione
01
Comandi
Posizione della pulsantiera e del
ricevitore IR
Pulsantiera al volante/telecomando
BACKSPACE
Per pentirsi della selezione fatta per ultimo o
per indietreggiare nella struttura del menu.
G019916
"Non disturbare"
Il sistema di navigazione è comandato con la
pulsantiera al volante o il telecomando.
La pulsantiera è collocata sul lato posteriore
destro del volante.
Il telecomando è puntato verso il ricevitore IR
collocato sulla griglia dell'altoparlante presso
lo schermo o sul pannello di comando dell'impianto audio (sole per le XC90).
NOTA
Il telecomando contiene batterie AAA o R03.
Se il telecomando non dovesse funzionare,
provare prima sostituendo le batterie.
La tastierina al volante e i pulsanti del telecomando hanno le stesse funzioni. Utilizzare la
tastierina per selezionare le opzioni, confermare le selezioni o tornare indietro nel menu.
La conformazione può variare a seconda dei
modelli.
Pulsante di navigazione
Con il pulsante di navigazione - il joystick
della pulsantiera o i pulsanti freccia del telecomando
,
,
e
- è possibile scorrere
le opzioni del menu. Il pulsante di navigazione
sposta anche il cursore (punto di riferimento)
sulla cartina.
ENTER
Conferma o attiva una selezione.
24
In alcune situazioni, il sistema richiede qualche
secondo in più per eseguire un calcolo. In tal
caso, viene visualizzato un simbolo sullo
schermo.
NOTA
Quando appare il simbolo di calcolo, il
sistema non riceve i comandi forniti con i
pulsanti di navigazione, ENTER o BACK.
01 Introduzione al sistema di navigazione
Tastiera
Scrivere e selezionare un'alternativa
01
La barra di scorrimento sul lato destro dell'elenco indica la presenza di più opzioni rispetto
a quelle visibili sullo schermo. La cifra ( 110)
indica il numero di opzioni.
1. Ritornare dall'elenco delle opzioni alla
tabella dei segni con BACK.
2. Cancellare le lettere inserite una alla volta
con BACK.
Ricerca generica
La tastiera è usata in molti punti dei menu per
indicare informazioni specifiche, ad esempio
tipo di servizio, Paese, città, indirizzo stradale,
numero civico e CAP.
1. Selezionare le lettere con il pulsante di
navigazione e premere ENTER.
> Quando non ci sono più alternative, le
rimanenti lettere del nome sono inserite
automaticamente.
L'elenco in basso sullo schermo mostra
le prime tre alternative possibili che possono essere composte dalle lettere
inserite.
2. È anche possibile scorrere con
per
accedere direttamente all'elenco con i
nomi alternativi.
La funzione di ricerca è sempre accessibile e
funziona allo stesso modo a prescindere dalla
posizione nei menu dove un luogo deve essere
indicato.
Premendo ENTER durante un inserimento
vengono visualizzate tutte le combinazioni di
risposta per ogni opzione: Città, strada, servizio ecc.
Se ad esempio si ricerca London Airport, vengono visualizzate tutte le combinazioni della
parola London quando si inserisce LO. Una
ricerca più dettagliata fornisce meno opzioni di
risposta, quindi agevola la selezione.
Una ricerca con LO fornirà anche opzioni di
risposta quali Ristorante Lou Trivalou, in
quanto nella ricerca sono considerate anche le
opzioni contenenti diverse parole spaziate.
3. Selezionare l'opzione e premere ENTER.
25
01 Introduzione al sistema di navigazione
01
26
Modalità di visualizzazione e messaggi vocali
01 Introduzione al sistema di navigazione
Modalità di visualizzazione e messaggi vocali
Vari aspetti della posizione di
visualizzazione
L'aspetto dello schermo è determinato dalla
posizione geografica e dalle impostazioni fatte,
ad esempio da scala della cartina, simboli selezionati per la visualizzazione ecc.
La spiegazione di testi, insegne e simboli che
possono apparire sullo schermo è fornita sul
lato interno della copertina.
Servizi lungo l'autostrada. La funzione è
disponibile anche se non è inserita una
destinazione. Viene visualizzata solo se si
sta percorrendo il tratto di autostrada in
questione. Premere ENTER sul simbolo
Servizi, a destra nel menu di selezione
rapida, vedere pagina 43.
Mappa degli incroci dettagliata. La parte
sinistra dello schermo ingrandisce le
manovre necessarie all'incrocio successivo. (Le corsie alternative sono visualizzate solo per le strade più grandi.) Contemporaneamente, viene sempre fornito
un messaggio vocale.
È selezionata la modalità di visualizzazione
a due mappe. Lo schermo visualizza la
stessa mappa in scale diverse. Per visualizzare la mappa, premere ENTER sul simbolo Mappa/Indica rotta nel menu di selezione rapida, vedere pagina 42.
Modalità scorrimento, vedere pagina 32
e 44.
Messaggi vocali
Dopo aver indicato una destinazione e attivato
la guida, all'avvicinarsi di un incrocio o svincolo, il sistema fornisce un messaggio vocale
indicante la distanza e il tipo di manovra. Contemporaneamente, viene visualizzata una
mappa dettagliata dell'incrocio. Il messaggio
vocale viene ripetuto in prossimità dell'incrocio.
La guida con messaggi vocali può essere attivata in qualsiasi momento premendo ENTER
sul simbolo Guida del menu rapido, vedere
pagina 32 e 42.
NOTA
In alcuni casi, ad es. se si usa il cellulare, il
messaggio a voce è sostituito da un suono
di campanello.
01
Bussola
Sull'immagine della cartina, la
bussola può essere visualizzata in due modi:
- Con il nord sempre in alto.
- Con la direzione di marcia
sempre in alto.
La punta rossa dell'ago della bussola è rivolta
verso nord sulla cartina e la punta bianca verso
sud.
La freccia di destinazione grigia nell'anello
esterno della bussola punta verso la destinazione selezionata.
Selezionare Impostazioni Opzioni mappa
Orientamento mappa per impostare l'orientamento della cartina e Bussola per impostare la modalità di visualizzazione della bussola, vedere pagina 60.
Caselli strade a pagamento
In alcune aree ci sono caselli di strade a pedaggio. Quando ci si avvicina a una stazione di
pedaggio, viene fornito un messaggio vocale.
Per ricevere un messaggio è necessario che
una destinazione sia inserita.
27
01 Introduzione al sistema di navigazione
01
Unità principale, aggiornamento, cura
Contenuto nell'unità principale
Cura dei dischetti dvd
Tutte le informazioni cartografiche sono preinstallate sul disco rigido dell'unità principale.
Alla consegna non è inserito nessun dischetto
DVD nell'unità principale. Solo al momento di
un eventuale aggiornamento dei dati della
mappa si utilizza un dischetto DVD, vedere le
istruzioni sull'imballo.
Manipolare i dischetti DVD con cautela.
Quando non vengono utilizzati, conservarli
nelle rispettive custodie. Non conservarli in luoghi umidi o polverosi e non esporli a calore
intenso o luce solare diretta.
Dischetti DVD delle mappe con informazioni
aggiornate e più dettagliate sono pubblicati
costantemente. Contattare un concessionario
Volvo per richiedere l'ultima edizione.
Per ulteriori informazioni su mappe ecc.,
vedere anche www.volvocars.com/navi.
NOTA
Il lettore DVD dell'unità principale è destinato esclusivamente ai dischetti cartografici
Volvo.
Cura dello schermo
Pulire lo schermo con un panno morbido che
non si sfilaccia, leggermente inumidito con
acqua pura o con un prodotto per la pulizia
delle finestre delicato.
Aggiornamento con il dischetto DVD
NOTA
Accertarsi che l'alimentazione di corrente
all'automobile sia garantita in quanto l'aggiornamento può richiedere fino a
2 ore circa.
Se il dischetto DVD, oltre a nuovi dati cartografici, contiene anche un nuovo software, in
tal caso si avvierà prima la parte relativa al software.
È possibile guidare l'auto mentre le informazioni cartografiche sono aggiornate, tuttavia il
sistema non può essere usato fintantoché l'aggiornamento è in corso.
1. Accendere il sistema.
2. Espellere il dischetto DVD eventualmente
inserito nell'unità.
3. Inserire il dischetto DVD con l'aggiornamento. Se vi sono più dischetti, inserirli in
ordine numerico.
4. Il sistema si aggiorna automaticamente.
Nel frattempo è visualizzata l'informazione
relativa alla progressione del processo.
5. Al termine dell'aggiornamento, il dischetto
DVD con l'ultimo aggiornamento deve
rimanere nell'unità. Se vi sono più
dischetti, deve rimanere inserito il
dischetto 1. Se si estrae il dischetto dall'unità principale, il sistema smette di funzionare.
Se il sistema viene spento durante un aggiornamento in corso, l'aggiornamento continuerà
automaticamente la volta successiva in cui il
sistema è attivato.
In alcuni casi, l'aggiornamento delle informazioni cartografiche può apportare nuove funzioni al sistema.
Quando l'aggiornamento è completato viene
visualizzata l'immagine iniziale sullo schermo.
Aggiornamento interrotto
Se si interrompe l'aggiornamento è possibile
riprenderlo in seguito. Al successivo avvio,
selezionare l'opzione Ripr. aggiorn. mappa
nel menu Navigazione.
In questo modo l'aggiornamento non inizia
daccapo, bensì il sistema rileva il punto in cui
28
01 Introduzione al sistema di navigazione
Unità principale, aggiornamento, cura
01
l'aggiornamento è stato interrotto precedentemente e continua da questo punto.
29
30
32
34
35
38
39
G029194
Menu.......................................................................................................
Struttura menu........................................................................................
Imposta destinazione..............................................................................
Mostra/Cancella destinazione.................................................................
Impostazioni............................................................................................
IMPOSTAZIONE DI UTENZA SEMPLICE
02
02 Impostazione di utenza Semplice
Menu
Generalità
02
Informazioni sul traffico1
Menu rapido
All'avvio del sistema di navigazione viene selezionata la modalità utente Facile.
G029190
In modalità Facile sono disponibili solo i menu
principali con le funzioni più utilizzate.
Il menu rapido contiene le funzioni più utilizzate
per semplificare l'uso del sistema durante la
guida.
Menu princ.
1. Premere ENTER nel Menu mappa.
2. Selezionare il simbolo con
o
Le informazioni sul traffico trasmesse sono
sempre ricevute e presentate, a prescindere
dalla modalità utente selezionata ( Facile o
Avanzata). Per maggiori informazioni, vedere
pagina 57 o 66.
Menu Scorrimento
.
La maggior parte delle impostazioni di sistema
possono essere fatte in Impostazioni nel
Menu principale, mentre alcune di esse possono essere fatte sono mediante il Menu
rapido.
G028755
– Scala mappa
Viene visualizzato un menu con 2 opzioni.
Il menu principale si trova in cima alla struttura
del menu e si seleziona con una o più pressioni
del pulsante BACK.
Nel menu principale si può commutare la
modalità utente da Facile a Avanzata in:
Impostazioni Opzioni sistema
Modalità utente.
Premendo ENTER quando è selezionata l'opzione (+) o (-) si modifica la scala della mappa
a passi da 50 metri a 100 km per avere una
vista più generale o visualizzare i dettagli.
Tenendo premuto ENTER, la scala viene modificata in continuo. Rilasciare il pulsante una
volta raggiunta la scala desiderata.
G028755
– Guida
Premendo ENTER si attiva la guida vocale
attuale.
1
32
Non vale per tutte le aree/i Paesi.
Scorri map.
In Modalità scorrimento è possibile spostare
un puntatore sulla mappa.
±
Attivare la Modalità scorrimento (Scroll
menu) selezionandola con il pulsante di
navigazione.
Più si tiene premuto il pulsante, maggiore è la
velocità di spostamento del puntatore sulla
mappa.
02 Impostazione di utenza Semplice
Menu
Menu
±
Premere ENTER in modalità Scorrimento
per visualizzare il menu Scorrimento.
02
Scala (Scale)
Modifica le dimensioni della mappa per avere
una vista più generale o visualizzare i dettagli.
Premendo ENTER quando è selezionata l'opzione (+) o (-) si modifica la scala della mappa
a passi da 50 metri a 100 km.
Tenendo premuto ENTER, la scala viene modificata in continuo. Rilasciare il pulsante una
volta raggiunta la scala desiderata.
Imp. come dest. (Set as destination)
Consente di selezionare come destinazione il
luogo indicato dal puntatore premendo
ENTER. La guida si avvia direttamente.
33
02 Impostazione di utenza Semplice
Struttura menu
02
Opzioni di menu
Mostra destinazione
Qui sono visualizzati tre livelli della struttura del
menu. Molti menu del terzo livello presentano
ulteriori sottomenu, descritti in dettaglio nelle
rispettive sezioni.
pag.
38
Rimuovi destinazione
pag.
38
Imposta destinazione
Indirizzo
Paese
pag.
35
pag.
35
Città
Impostazioni
Voce guida
Femmina/maschio
Volume guida
Via
Off/1/2/3/4/5
pag.
39
pag.
39
pag.
39
N°
Intersez.
Località
Paese
pag.
36
Città
34
Colori menu e mappa
pag.
39
Nero/Cromo/Blu/Scuri
2D/3D
Nome
Punto sulla mappa
pag.
39
Vista mappa
Tipo
Ultime 20
Lingua
pag.
36
pag.
37
Unità distanza
km/miglia inglesi
pag.
39
pag.
39
Modalità utente
Facile/Avanzata
Spegnimento
pag.
39
pag. 9
02 Impostazione di utenza Semplice
Imposta destinazione
Indirizzo
1. Selezionare Paese (Country) e/o Città
(City) e premere ENTER.
2. Oppure selezionare tra gli ultimi selezionati
con
.
(Per informazioni sull'utilizzo della pulsantiera,
vedere pagina 25.)
NOTA
Imposta destinazione (Set destination)
Indirizzo (Address)
Il sistema inizia con Via per evitare incomprensioni in caso di fusione di due città/
località vicine.
Alternativa 1
±
Selezionare Via (Street) senza selezionare
la città.
Se la strada è presente in più città sarà visualizzato un elenco con le alternative disponibili.
Il sistema guida al centro della strada selezionata.
Alternativa 2
Indica indirizzo stradale
Il sistema posiziona il cursore dapprima su
Via (Street). Paese Viene visualizzato l'ultimo
(Country) selezionato.
Se questo non dovesse essere il caso:
NOTA
La definizione di città e area può variare da
un Paese all'altro e anche nell'ambito di uno
stesso Paese. In alcuni casi si fa riferimento
a un comune, in altri a un determinato quartiere.
02
Per le località minori non sono disponibili nel
sistema gli indirizzi delle strade. In questi casi,
si consiglia di selezionare il centro città come
destinazione.
Per indicare il numero civico
Se l'indirizzo selezionato è dotato di numero
civico, in tal caso è meglio indicare il numero
per precisare al massimo la destinazione.
1. Dopo aver indicato l'indirizzo della strada,
selezionare la riga Numero e premere
ENTER.
> Sono visualizzati i numeri civici alternativi.
1. Selezionare innanzitutto Città
2. Per indicare il numero civico.
2. Selezionare quindi Via.
3. Selezionare Seleziona e premere
ENTER.
> L'indirizzo selezionato è indicato nell'itinerario.
4. Il cursore è posizionato su Avvio. Premere
nuovamente ENTER.
> La guida si attiva.
``
35
02 Impostazione di utenza Semplice
Imposta destinazione
In alternativa:
02
±
Selezionare Avvio e premere ENTER.
> La guida si attiva immediatamente.
Se il numero civico non è indicato, il sistema
guida al centro della strada selezionata.
4. Selezionare Via, quindi selezionare l'indirizzo fra quelli con il codice postale indicato e premere ENTER.
5. Selezionare Avvia guida per attivare la
guida alla destinazione.
NOTA
Seleziona
Confermare il numero inserito.
Questo vale anche in caso di ricerca dei servizi.
Cancella
Tornare alla schermata precedente.
Indicazione di un incrocio
Ricerca dei servizi
Inizio guida alla destinazione
± Selezionare Avvia guida per avviare la
Servizi è il nome collettivo che comprende
distributori, hotel, ristoranti, concessionari
Volvo, ospedali, parcheggi ecc.
±
guida.
Paese (Country)
Ricerca per codice postale
Imposta destinazione
Indirizzo
±
Città
Invece di ricercare una città, è possibile scegliere di ricercare all'interno di un distretto di
codice postale.
1. Selezionare Città e premere ENTER.
3. Selezionare i numeri e premere ENTER o
selezionare un'opzione nell'elenco.
Inserire e selezionare il Paese e premere
ENTER.
Città (City)
±
Imposta destinazione (Set destination)
Località (Facilities)
Inserire e selezionare la città e premere
ENTER.
Tipo (Type)
±
2. Selezionare Cap e premere ENTER.
36
Premendo ENTER si accede a un sottomenu con le opzioni di ricerca per indicare
un servizio.
Inserire e selezionare il tipo di servizio e
premere ENTER.
Nome (Name)
±
Inserire il nome di un servizio, o selezionare
tra le alternative nel menu.
02 Impostazione di utenza Semplice
Imposta destinazione
L'elenco è visualizzato solo per i servizi presenti nella città/quartiere selezionati.
Selezione tra le ultime 20
Imposta destinazione
Ultime 20
NOTA
È anche possibile ricercare un luogo sulla
mappa direttamente con il puntatore utilizzando il pulsante di navigazione nel Menu
mappa.
02
È visualizzato un elenco con le ultime venti
destinazioni.
±
Selezionare la destinazione desiderata e
premere
o ENTER per accedere al sottomenu.
Imp. come dest.
Colloca destinazione nell'itinerario.
Cancella località
Cancella la località dall'elenco Ultime 20.
Punto sulla mappa
Imposta destinazione
mappa
Punto sulla
1. Con il pulsante di navigazione, spostare
il puntatore sulla destinazione desiderata e
premere ENTER per accedere al Menu
scorrimento, vedere pagina 32.
2. Selezionare Imp. come dest. e premere
ENTER.
37
02 Impostazione di utenza Semplice
Mostra/Cancella destinazione
Mostra la destinazione sulla cartina
02
Mostra destinaz.
±
Premere ENTER per visualizzare sulla
mappa una panoramica dell'area impostata come destinazione finale.
Cancella la destinazione
Rimuovi destinazione
1. Premere ENTER per selezionare la destinazione da cancellare.
2. Premere nuovamente ENTER per cancellare la destinazione.
38
02 Impostazione di utenza Semplice
Impostazioni
Colore
Voce guida
Impostazioni
Voce guida
Impostazioni
Modalità utente
Colore
Selezionare tra una voce guida femminile o
maschile1.
Selezionare l'impostazione di layout dello
schermo desiderata fra le 4 disponibili.
Volume guida
Vista mappa
Impostazioni
Volume guida
Selezionare il volume dei messaggi vocali o
silenziarli.
Impostazioni
Impostazioni
Modalità utente
02
Commutare fra le modalità utente Facile e
Avanzata.
Vista mappa
La mappa può essere visualizzata in 2D (vista
perpendicolare dall'alto) o 3D (vista inclinata
dall'alto).
Lingua
Impostazioni
Lingua
Unità distanza
Impostazioni
Selezionare la lingua per menu, messaggi di
testo/messaggi vocali.
1
Unità distanza
Selezionare se la distanza deve essere visualizzata in km o Miglia inglesi.
Non si applica nei Paesi Bassi, dove le lingue disponibili sono Nederlands e Belgisch.
39
40
42
46
48
53
56
57
58
63
G029196
Menu.......................................................................................................
Struttura menu........................................................................................
Imposta destinazione..............................................................................
Itinerario..................................................................................................
Posizione attuale.....................................................................................
Info traffico..............................................................................................
Impostazioni............................................................................................
Simulazione.............................................................................................
MODALITÀ UTENTE AVANZATA
03
03 Modalità utente avanzata
Menu
Generalità
Menu rapido
All'avvio del sistema di navigazione viene selezionata la modalità utente Avanzata.
03
In modalità Avanzata si ha accesso a tutte le
impostazioni e funzioni del sistema di navigazione.
G029190
Il menu rapido contiene le funzioni più utilizzate
per semplificare l'uso del sistema durante la
guida.
1. Premere ENTER nel Menu mappa.
Menu princ.
2. Selezionare il simbolo con
o
.
La maggior parte delle impostazioni di sistema
possono essere fatte in Impostazioni nel
Menu principale, mentre alcune di esse possono essere fatte sono mediante il Menu
rapido.
G028755
- Percorso/Scala mappa
Premendo ENTER quando è selezionata l'opzione (+) o (-) si modifica la scala della mappa
a passi da 50 metri a 100 km per avere una
vista più generale o visualizzare i dettagli.
Tenendo premuto ENTER, la scala viene modificata in continuo. Rilasciare il pulsante una
volta raggiunta la scala desiderata.
Se è stata selezionata la visualizzazione di due
mappe, il simbolo della scala della mappa è
presente a ogni estremità del menu rapido: in
questo modo è possibile impostare le mappe
singolarmente.
G028755
– Guida
Premendo ENTER si attiva la guida vocale
attuale.
Viene visualizzato un menu con 4 opzioni.
Il menu principale si trova in cima alla struttura
del menu e si seleziona premendo una o più
volte il pulsante BACK.
Nel menu principale si può commutare la
modalità utente da Avanzata a Facile in:
Impostazioni Opzioni sistema
Modalità utente
1
42
Deve essere stato selezionato un percorso.
Premendo ENTER quando è selezionata l'opzione più in alto si visualizza una mappa del
percorso1 dalla posizione attuale alla destinazione.
Premendo ENTER quando è selezionata la
seconda opzione si visualizza una mappa del
percorso completo1 dalla partenza alla destinazione.
G028755
– Cartina/Rotta
Indica rotta
Premendo ENTER si visualizza l'elenco dei
punti guida successivi. Oltre al nome della
strada viene visualizzata la distanza fra i punti
guida e il tipo di manovra richiesta.
Una mappa/due mappe
Premendo ENTER si visualizzano una mappa
grande o due mappe piccole dell'area attuale.
È possibile indicare scale diverse per le mappe.
03 Modalità utente avanzata
Menu
Monitoraggio2
Consente di memorizzare le mappe di 3 aree di
controllo diverse, ad es. strade fortemente trafficate spesso interessate da problemi di traffico.
Selezionare Controllo 1, 2 o 3. Per visualizzare
i controlli impostati in precedenza, vedere
pagina 44.
G028755
– Deviazione
Visualizza un menu con Evita st. e le opzioni
1- 5- 10- 20- 40- 80 km.
Evita strade/vie
Questa funzione elimina strade o vie da un itinerario definito per evitare ad es. un'area con
lavori in corso nota.
1. Selezionare Evita st. nel menu Deviazione
e premere ENTER. Viene visualizzato un
elenco delle strade/vie che rientrano nella
rotta.
2. Selezionare la strada/via che si desidera
evitare e premere ENTER.
3. Per evitare più strade/vie, selezionare
innanzitutto
per la prima strada/via del
gruppo da evitare e premere ENTER. Sele-
2
3
zionare quindi l'ultima strada/via del
gruppo da evitare e premere ENTER.
Modificando la scala, cambia il numero di messaggi visualizzati, vedere pagina 70.
Se possibile, il sistema calcola un nuovo percorso per ritornare su quello originario, una
volta evitate e superate le parti indicate.
Leggi mess.
Evita percorso entro 1-80 km
Vis. tutto
Questa funzione elimina un'intera area della
rotta originale per evitare ad es. una località
vicina molto trafficata.
Premendo ENTER si visualizzano tutti i messaggi.
±
Premendo ENTER si nascondono tutti i messaggi.
Selezionare un'opzione nel menu Deviazione 1- 80 km e premere ENTER.
Se possibile, il sistema calcola un nuovo percorso per ritornare su quello originario, una
volta evitata e superata l'area indicata.
È possibile evitare un'area anche selezionando
un riquadro direttamente sulla mappa, vedere
Evita determinate aree in
Impostazioni
Opzioni rotta
Premendo ENTER è possibile scorrere i messaggi sul traffico visualizzati sullo schermo.
03
Nasc. tutto
Visualizza sel.
Premendo ENTER è possibile selezionare il
tipo di messaggio sul traffico da visualizzare
sulla mappa.
Le informazioni sul traffico trasmesse sono
sempre ricevute e presentate, a prescindere
dalla modalità utente selezionata ( Facile o
Avanzata). Per maggiori informazioni, vedere
pagina 66.
a pagina 58.
G028755
– Info traffico3
Visualizza un menu con diverse opzioni per
leggere le informazioni sui problemi di traffico
nell'area visualizzata sullo schermo.
G028755
– Località
Visualizza un menu con diverse opzioni per
cercare una località.
Solo nelle aree con ricezione delle informazioni sul traffico.
Non vale per tutte le aree/i Paesi.
``
43
03 Modalità utente avanzata
Menu
Intorno all'auto
03
Menu
Viene visualizzato un menu.
Lungo il percorso
Leggi msg traffico (Read traffic msg.)
•
Premendo ENTER è possibile eseguire la
ricerca lungo il percorso. Vedere pagina 49
Premendo ENTER è possibile cercare piazzole
di sosta, stazioni di servizio e ristoranti facilmente raggiungibili dall'autostrada.
Se una rotta calcolata si estende su più di
un'autostrada, il sistema eseguirà la ricerca
solo la tratta autostradale che si sta percorrendo.
Menu Scorrimento
Imposta controllo (Set for surveill.)3
Premendo ENTER si visualizza un menu con
diverse opzioni.
±
±
Attivare la Modalità scorrimento (Scroll
menu) selezionandola con il pulsante di
navigazione.
Più si tiene premuto il pulsante, maggiore è la
velocità di spostamento del puntatore sulla
mappa.
3
Non vale per tutte le aree/i Paesi.
Premere ENTER in modalità Scorrimento
per visualizzare il menu Scorrimento.
•
Scala (Scale)
Modifica le dimensioni della mappa per avere
una vista più generale o visualizzare i dettagli.
•
Scorri map.
In Modalità scorrimento è possibile spostare
un puntatore sulla mappa.
Selezionare Ultime 5 o Tutti i tipi per cercare i servizi nelle vicinanze.
Cerca i messaggi sul traffico disponibili per l'area.
Lungo l'autostrada
44
Località vicine (Facilities around)
Premendo ENTER è possibile eseguire la
ricerca intorno all'automobile. Vedere pagina
49
•
Premendo ENTER quando è selezionata
l'opzione (+) o (-) si modifica la scala della
mappa a passi da 50 metri a 100 km.
Tenendo premuto ENTER, la scala viene
modificata in continuo. Rilasciare il pulsante una volta raggiunta la scala desiderata.
Imp. come dest. (Set as destination)
Seleziona il luogo indicato dal puntatore come
destinazione.
•
Premere ENTER. La guida si avvia direttamente.
Selezionare Imposta controllo 1, 2 o 3 e
premere ENTER per memorizzare la
mappa corrispondente all'area di controllo
desiderata, ad esempio strade molto trafficate spesso interessate da problemi di
traffico.
Attivazione della cartina
Seleziona le opzioni mappa nel menu rapido.
•
Selezionare il controllo desiderato.
Memorizza località (Store location)
Salva il luogo selezionato, che sarà disponibile
in:
Imposta destinazione
località
Memorizza
03 Modalità utente avanzata
Menu
Guida lungo la strada nell'itinerario
Per seguire facilmente una rotta calcolata nell'itinerario è disponibile una "funzione magnetica" integrata che, a prescindere dalle svolte e
dalla direzione del percorso, provvede affinché
il puntatore segua automaticamente il percorso tenendo semplicemente premuto un pulsante.
Una linea del puntatore, visualizzata in grassetto, indica il pulsante da selezionare.
03
Il pulsante
o
consente di seguire automaticamente il percorso.
Per disattivare la "funzione magnetica", allontanare il puntatore di qualche millimetro
rispetto all'itinerario selezionato per eliminare
la visualizzazione in grassetto della linea del
puntatore e ripristinare la normale funzione di
scorrimento.
Il pulsante
o
consente di seguire automaticamente il percorso.
45
03 Modalità utente avanzata
Struttura menu
Opzioni di menu
Memorizza località
Qui sono visualizzati tre livelli della struttura del
menu. Molti menu del terzo livello presentano
ulteriori sottomenu, descritti in dettaglio nelle
rispettive sezioni.
03
Imposta destinazione
Indirizzo
Paese
pag.
48
pag.
48
Agg. a itinerario/Informazione/Ordine/Cancella
località
Ultime 20
Agg. a itinerario/Informazione/Cancella località/
Cancella tutte
Vedere Itinerario
Via
N°
Località per nome
Intorno all'auto
Lungo il percorso
pag. 36
pag.
53
Destinazione successiva
pag.
48
pag.
51
Vedere Indirizzo in Imposta destin.
pag.
48
Posizione attuale
pag.
56
Latitudine/longitudine
pag.
52
Impostazioni
pag.
57
Itinerario
pag.
53
Info traffico
Guida percorso dinamica
Avvia guida
pag.
48
Selezione info traffico
Agg. a itinerario
pag.
53
Ripristina predefenite
Vedere Indirizzo in Imposta destin.
46
Cancella itinerario
pag.
51
Intorno il punto su mappa
Lungo una via
Vedere Imp. opzioni rotta
in Impostazioni
pag.
58
Punto sulla mappa
Intersez.
Località
pag.
51
Rotta opz.
Indirizzo
Viaggio di ritorno
Città
pag.
50
Ricerca stazioni
pag.
57
03 Modalità utente avanzata
Struttura menu
Opzioni rotta
Rotta
pag.
58
Evita autostrade/strade
pagamento/traghetti/
treni con trasporto auto/
problemi di traffico/
strade con limitazioni
orarie/aree indicate
Selezione località
Voce guida
Lingua
Colore mappa
Schermo vuoto
Aiuto
pag.
59
Unità distanza
Modalità utente
Info Data ed Ora
Vista mappa destra
Informazioni GPS
Vista mappa sinistra
Informazioni su…
Bussola
Ripristina predefenite
Località attuale
Avvio demo
Ripristina predefenite
Tempo/distanza
03
Colore menu
Mappa
Opzioni guida
pag.
61
Volume guida
Ripristina predefenite
Opzioni mappa
Opzioni sistema
pag.
61
Spegnimento
pag.
63
pag. 9
Avvertimento località
Ripristina predefenite
47
03 Modalità utente avanzata
Imposta destinazione
Indirizzo
1. Selezionare Paese (Country) e/o Città
(City) e premere ENTER.
NOTA
La definizione di città e area può variare da
un Paese all'altro e anche nell'ambito di uno
stesso Paese. In alcuni casi si fa riferimento
a un comune, in altri a un determinato quartiere.
2. Oppure selezionare tra gli ultimi selezionati
con
.
(Per informazioni sull'utilizzo della pulsantiera,
vedere pagina 25.)
03
NOTA
Imposta destinazione (Set destination)
Indirizzo (Address)
Il sistema inizia con Via per evitare incomprensioni in caso di fusione di due città/
località vicine.
Alternativa 1
±
Selezionare Via (Street) senza selezionare
la città.
Se la strada è presente in più città sarà visualizzato un elenco con le alternative disponibili.
Il sistema guida al centro della strada selezionata.
Alternativa 2
48
Per le località minori non sono disponibili nel
sistema gli indirizzi delle strade. In questi casi,
si consiglia di selezionare il centro città come
destinazione.
Per indicare il numero civico
Se l'indirizzo selezionato è dotato di numero
civico, in tal caso è meglio indicare il numero
per precisare al massimo la destinazione.
±
Dopo aver indicato l'indirizzo della strada,
selezionare la riga Numero e premere
ENTER.
Se il numero civico non è indicato, il sistema
guida al centro della strada selezionata.
1. Selezionare innanzitutto Città.
In alternativa:
2. Selezionare quindi Via.
Indica indirizzo stradale
1. Per indicare il numero civico.
> Sono visualizzati i numeri civici alternativi.
Il sistema posiziona il cursore dapprima su
Via (Street). Paese Viene visualizzato l'ultimo
(Country) selezionato.
2. Selezionare Seleziona e premere
ENTER.
Se questo non dovesse essere il caso:
Cancella
Tornare alla schermata precedente.
03 Modalità utente avanzata
Imposta destinazione
Indicazione di un incrocio
± Selezionare dapprima Intersez.
(Junction), quindi una strada che incrocia
quella selezionata.
Inizio guida alla destinazione
1. Selezionare Avvia guida per avviare la
guida.
2. Selezionare Seleziona per aggiungere l'indirizzo inserito all'itinerario.
Info.
Per ottenere informazioni sulla destinazione.
Invece di ricercare una città, è possibile scegliere di ricercare all'interno di un distretto di
codice postale.
1. Selezionare Città e premere ENTER.
2. Selezionare Cap e premere ENTER.
3. Selezionare i numeri e premere ENTER o
selezionare un'opzione nell'elenco.
4. Selezionare Via, quindi selezionare l'indirizzo fra quelli con il codice postale indicato e premere ENTER.
Imposta destinazione (Set destination)
Località (Facilities)
Servizi è il nome collettivo che comprende
distributori, hotel, ristoranti, concessionari
Volvo, ospedali, parcheggi ecc.
±
Premendo ENTER si accede a un sottomenu con le opzioni di ricerca per indicare
un servizio.
03
Località per nome (Facility by name)
5. Selezionare Avvia guida per attivare la
guida alla destinazione.
Ricerca per codice postale
NOTA
Questo vale anche in caso di ricerca dei servizi.
Ricerca dei servizi
±
Imposta destinazione (Set destination)
Indirizzo (Address) Città (City)
Inserire il nome di una località o selezionarla tra le opzioni nel menu.
L'elenco è visualizzato solo per i servizi presenti nella città/quartiere selezionati.
Intorno all'auto (Around the car)
Eseguire la ricerca fra Ultime 5 o Tutti i tipi.
``
49
03 Modalità utente avanzata
Imposta destinazione
Il sistema cerca i servizi in un raggio di 100 km
dall'automobile e si interrompe dopo aver trovato 40 servizi.
Lungo il percorso (Along the route)
Eseguire la ricerca fra Ultime 5 o Tutti i tipi.
03
Quando è indicata una destinazione, il sistema
può ricercare i servizi nel raggio di 1 km in ogni
area lungo la rotta.
Intorno al punto su mappa (Around point
on map)
Il sistema esegue la ricerca come Intorno
all'auto, ma intorno a un punto a scelta sulla
mappa.
Tipi di servizi/Varie categorie
Imposta destinazione
Località per nome
Località
Il sistema porta il cursore dapprima su Tipo. È
preselezionato l'ultimo Paese selezionato.
Se questo non dovesse essere il caso:
1. Selezionare Paese e/o Città e premere
ENTER.
Oppure selezionare tra gli ultimi selezionati
con
.
coordinate e in alcuni casi anche il numero di
telefono del servizio. Se l'automobile è dotata
di telefono integrato, è attiva anche la funzione
Chiamata.
Chiamata
Il telefono chiama il numero indicato.
Mappa
Mostra la posizione del servizio sulla cartina.
Altri servizi
Gli aeroporti, ad esempio, hanno spesso ristoranti, stazioni di rifornimento ecc. direttamente
collegati ad essi.
1. Spostare il puntatore sulla mappa con il
pulsante di navigazione.
2. Selezionare Nome e premere ENTER per
indicare il nome di un servizio senza indicare una città.
2. Premere ENTER per accedere al menu
Scorrimento.
3. Selezionare Seleziona e premere
ENTER.
Invece di ricercare Ristorante nel menu principale, è possibile scegliere Ristorante direttamente sotto l'Aeroporto selezionato.
Lungo una via (Along a street)
4. Selezionare quindi Avvia guida e premere
ENTER per definire il percorso fino alla
destinazione.
Evitando le alternative fuori dall'area dell'aeroporto è possibile semplificare e velocizzare al
ricerca.
Il sistema ricerca lungo una strada indicata.
NOTA
È anche possibile ricercare i servizi intorno
all'automobile, lungo il percorso o lungo
l'autostrada attraverso il menu rapido,
vedere pagina 32.
50
Informazioni sui servizi
In Informazione sono visualizzati l'indirizzo, le
NOTA
Per una ricerca più precisa, indicare dapprima la Città quindi il Nome.
Per agevolare la ricerca sono disponibili
delle sottocategorie, ad esempio Ristoranti.
03 Modalità utente avanzata
Imposta destinazione
Memorizza località
Imposta destinazione
località
Memorizza
Un luogo memorizzato è una destinazione salvata in precedenza, ad esempio indirizzo di
casa, ristorante preferito, aeroporto o concessionario Volvo. Per informazioni sulla memorizzazione di un luogo, vedere pagina 54.
±
•
•
•
•
Cancella tutti
Selezionare uno dei luoghi memorizzati e
premere
o ENTER per accedere al sottomenu.
Agg. a itinerario
Per collocare un luogo memorizzato nell'itinerario.
Info.
Per ottenere informazioni su un luogo memorizzato.
Modifica
Modificare il nome, aggiungere l'audio ecc. per
il luogo memorizzato. Vedere la sezione
seguente Aggiungi inf. sul luogo memorizzato.
Per cancellare tutti i luoghi memorizzati.
Sposta la posizione di un luogo
memorizzato
1. Selezionare Modifica, scorrere con
a
Regola e premere ENTER per indicare la
nuova posizione del luogo memorizzato
sulla mappa.
2. Con il pulsante di navigazione, spostare
il puntatore sulla nuova posizione e premere ENTER.
3. Selezionare quindi Memorizza località e
premere ENTER per salvare il luogo.
Aggiungi inf. sul luogo memorizzato
± Selezionare Modifica,, scorrere con
a
Agg. info. e premere ENTER per aggiungere ulteriori informazioni sul luogo memorizzato.
Per ogni luogo memorizzato possono
essere aggiunte le seguenti informazioni:
•
Allarme On/Off (per avvertire il conducente che si sta avvicinando al luogo)
•
•
•
•
Icona
Ordine
Per ordinare i luoghi memorizzati a seconda di
icone o nomi.
Cancella località
Per cancellare un luogo memorizzato.
Paese
Telefono
E-mail
URL
Selezione tra le ultime 20
Imposta destinazione
03
Ultime 20
È visualizzato un elenco con le ultime venti
destinazioni.
±
Selezionare la destinazione desiderata e
premere
o ENTER per accedere al sottomenu.
Agg. a itinerario
Colloca destinazione nell'itinerario.
Informazione
Per ottenere informazioni sulla destinazione.
Cancella località
Cancella la località dall'elenco Ultime 20.
Cancella tutti
Cancella tutti gli indirizzi dall'elenco Ultime
20.
Nome
Indirizzo
Città
``
51
03 Modalità utente avanzata
Imposta destinazione
Viaggio di ritorno
Imposta destinazione
±
03
Ricerca via latitudine/longitudine
Viaggio di ritorno
Selezionare Avvia guida e premere
ENTER.
Il sistema inizia la guida a ritroso fino al luogo
in cui si è selezionato Avvia guida l'ultima
volta.
Ricerca mediante luogo sulla cartina
Imposta destinazione
mappa
Punto sulla
1. Con il pulsante di navigazione, spostare
il puntatore sulla destinazione desiderata e
premere ENTER per accedere al Menu
scorrimento.
2. Selezionare Imp. come dest., vedere
pagina 44.
NOTA
È anche possibile ricercare un luogo sulla
mappa direttamente con il puntatore utilizzando il pulsante di navigazione nel Menu
mappa.
52
Imposta destinazione
longitudine
Latitudine/
6. Premere BACK per ritornare all'inserimento delle coordinate.
Cancella
Ritornare alla schermata precedente.
1. Seleziona una destinazione indicando le
coordinate geografiche di essa.
2. Indicare la latitudine con il pulsante di
navigazione, selezionando N per nord o
S per sud.
NOTA
Londra si trova sulla longitudine 0 (zero). I
luoghi ad ovest della longitudine di Londra
sono indicati con W (West = Ovest) e i luoghi
ad est di Londra con E (East = Est).
3. Selezionare la seconda riga e indicare la
longitudine, selezionando E per est o W
per ovest.
Premere OK
> Viene indicato il luogo per le coordinate
impostate sulla cartina.
4. Premere ENTER per accedere al menu
Scorrimento.
5. Selezionare Imp. come dest. e premere
ENTER per impostare il luogo come destinazione.
03 Modalità utente avanzata
Itinerario
Impostare un itinerario
Avvia guida (Start guidance)
Ordine di viaggio
03
Destinazione/Tappe intermedie
L'opzione Itinerario (Itinerary) diventa dispo-
Itinerario (Itinerary)
nibile solo dopo aver inserito una destinazione.
Avviare la guida alla destinazione.
Impostare un itinerario con varie tappe per evitare di indicare una destinazione dopo l'altra
durante il viaggio. Un itinerario può comprendere sei tappe intermedie e una destinazione
finale.
Agg. a itinerario (Add to itinerary)
Itinerario (Itinerary)
±
Selezionare una destinazione inserita e
premere ENTER o
per accedere al sottomenu.
Qui si possono aggiungere altre tappe all'itinerario, vedere pagina 48.
Informazione (Information)
Opzioni rotta (Route options)
Per ottenere informazioni sulla destinazione.
Impostazioni per priorità scelta percorso,
vedere pagina 58.
Cancella (Delete)
Cancella itinerario (Clear itinerary)
Muovi (Move)
Per cancellare l'intero itinerario.
Per cancellare la destinazione dall'itinerario.
Per modificare l'ordine delle tappe nell'itinerario.
Regola (Adjust)
Per modificare la posizione della destinazione
sulla cartina.
Memorizza (Store)
Salva la destinazione che sarà disponibile in
Memorizza località.
``
53
03 Modalità utente avanzata
Itinerario
Cancella nell'itinerario
Memorizza un luogo sulla cartina
Itinerario (Itinerary)
Cancella l'intero itinerario
03
Tutte le tappe e la destinazione finale sono eliminate.
±
Selezionare direttamente Cancella
itinerario e premere ENTER.
Cancella le tappe nell'itinerario
1. Selezionare una tappa intermedia inserita
e premere ENTER o
per accedere al
sottomenu.
2. Selezionare Cancella e premere ENTER.
NOTA
Le destinazioni intermedie oltrepassate
sono cancellate automaticamente dall'itinerario.
Memorizza per uso successivo
Possono essere memorizzate fino a 250 destinazioni per un uso futuro in vari itinerari.
Un segnale acustico avverte il conducente che
si sta avvicinando al luogo memorizzato e sono
disponibili maggiori informazioni su tale luogo,
vedere pagina 51 - Aggiungi inf. sul luogo
memorizzato.
54
Itinerario (Itinerary)
Menu mappa (Scroll menu)
Salva un luogo dall'itinerario
1. Con il pulsante di navigazione, selezionare la destinazione da memorizzare e premere ENTER o
per accedere al sottomenu.
1. In Modalità scorrimento, selezionare con il
pulsante di navigazione il punto da
memorizzare e premere ENTER.
2. Selezionare Memorizza e premere
ENTER.
2. Selezionare Memorizza località (Sore
location) nel Menu scorrimento e premere
ENTER.
3. Selezionare il simbolo da visualizzare sulla
mappa con il pulsante di navigazione e
premere ENTER.
3. Selezionare il simbolo da visualizzare sulla
mappa con il pulsante di navigazione e
premere ENTER.
4. Inserire il nome desiderato.
4. Inserire il nome desiderato.
5. Selezionare Memorizza (Store) e premere
ENTER.
5. Selezionare Memorizza e premere
ENTER.
03 Modalità utente avanzata
Itinerario
Destinazione successiva nell'itinerario
e il tempo o la distanza dalla posizione
attuale alla destinazione.
2. Premere nuovamente ENTER quando
sono indicate più destinazioni per ottenere
informazioni e visualizzare le destinazioni
sulla mappa.
3. Selezionare Mappa (Map) e premere
ENTER per visualizzare la mappa dell'area.
03
Destinazione successiva (Next
destination)
L'immagine della cartina mostra la destinazione successiva.
1. Premere ENTER o
per ottenere informazioni sulla destinazione, ad es. il nome
55
03 Modalità utente avanzata
Posizione attuale
Posizione attuale
GPS
Indica il numero di satelliti con cui il sistema è
in contatto.
03
Posizione attuale (Current position)
L'immagine della cartina mostra la posizione
dell'auto.
±
56
Premere ENTER o
per ottenere informazioni sul luogo, ad esempio nome e
coordinate.
03 Modalità utente avanzata
Info traffico
Info traffico
03
Impostazioni (Settings)
(Traffic information)
Info traffico
Le informazioni sul traffico trasmesse sono
sempre ricevute e presentate, a prescindere
dalla modalità utente selezionata ( Facile o
Avanzata). Per maggiori informazioni, vedere
pagina 66.
NOTA
Le informazioni sul traffico non sono accessibili in tutte le aree/paesi.
57
03 Modalità utente avanzata
Impostazioni
Opzioni rotta
Rotta (Route)
Selezionare un percorso veloce, corto o facile
per il calcolo della rotta.
• Veloce: Se possibile, il sistema sceglie
strade grandi ad alta velocità.
• Corta: Se possibile, il sistema sceglie la
03
strada più vicina.
•
Impostazioni (Settings)
(Route options)
Opzioni rotta
1. Scorrere le funzioni, selezionare l'impostazione desiderata e premere ENTER per
salvare le impostazioni.
2. Premere BACK per annullare.
Facile: Se possibile, il sistema sceglie
strade che non prevedono manovre o
incroci complessi.
NOTA
Nel calcolo della rotta, se possibile, il
sistema non inserisce le strade che l'utente
ha scelto di evitare. Naturalmente questo
non è possibile in assenza di alternative
ragionevoli.
Evita autostrade (Avoid motorways)
Evita impedimenti (Avoid traffic
problems)
Per selezionare se il sistema debba considerare i problemi di traffico nel calcolo della rotta.
Evita vie/limitz. a tempo (Avoid timerestr. roads)
• Selezionare Sì se si desidera che il sistema
eviti le strade a limitazione temporale nel
calcolo del percorso.
•
Selezionare No se si desidera che il
sistema consideri le strade a limitazione
temporale nel calcolo del percorso.
Il sistema utilizza l'orologio dell'automobile per
determinare se una strada deve essere evitata.
NOTA
Quando si oltrepassa un fuso orario è
necessario regolare conseguentemente l'orologio.
Per evitare le autostrade nel calcolo della rotta.
Evita strade pagamento (Avoid toll
roads)
Per evitare le strade a pagamento nel calcolo
della rotta.
Evita traghetti (Avoid ferries)
Per evitare i traghetti nel calcolo della rotta.
Evita treno (Avoid car train)
Per evitare i trasporti su treno nel calcolo della
rotta.
58
Evita determinate aree
La funzione permette di evitare particolari aree,
città o quartieri. Il sistema esclude le aree selezionate nel calcolo del percorso. L'unica eccezione è rappresentata dalle autostrade, che
vengono considerate nel calcolo anche se si
trovano in un'area da evitare.
03 Modalità utente avanzata
Impostazioni
zione in modo da coprire l'area da evitare e premere ENTER.
Opzioni mappa
Allo stesso modo è possibile modificare
la posizione del campo di selezione in
Regola area (Adjust area).
Impostazioni Opzioni rotta Evita
determinate aree Selezionato
Selezionare l'area da escludere dall'itinerario
selezionandola con un riquadro direttamente
sulla mappa.
1. Per visualizzare la mappa, fare clic con
su Selezionato e con
su Mappa,
quindi premere ENTER quando è selezionata l'opzione dell'elenco desiderata.
> Scorrere all'area desiderata con il
campo di selezione e premere ENTER.
2. Per modificare le dimensioni: Selezionare
Regola dimensioni (Adjust size) e premere ENTER.
> Modificare il contorno del campo di
selezione con il pulsante di naviga-
3. Selezionare Impos. area evitare e premere ENTER.
> L'area selezionata viene inserita in un
elenco insieme ad altre aree che possono essere memorizzate e attivate
all'occorrenza.
4. Confermare che si desidera evitare l'area
premendo ENTER su OK e selezionando
l'opzione nell'elenco.
> Il sistema escluderà quindi il più possibile questa area dall'itinerario.
Le aree memorizzate nell'elenco possono
essere modificate per dimensioni e posizione
geografica in Modifica oppure cancellate in
modo permanente dall'elenco con Cancella. È
possibile deselezionare contemporaneamente
diverse aree attivate con l'opzione Nessuno.
Ripristina impostazioni default
Per ripristinare le impostazioni di fabbrica per
le Opzioni rotta.
±
Premere
ENTER.
, selezionare OK e premere
03
Impostazioni
(Settings
Opzioni mappa
Map options)
Selezionare i servizi da visualizzare sulla
mappa e la modalità di visualizzazione della
mappa sullo schermo.
1. Selezionare la funzione da regolare con il
pulsante di navigazione.
2. Premere ENTER per accedere alla funzione.
Selezione località
Premere
tomenù.
per raggiungere le opzioni del sot-
``
59
03 Modalità utente avanzata
Impostazioni
• Vis. tutto: Sulla mappa sono visualizzati
tutti i simboli dei servizi.
• Nasc. tutto: Non è visualizzato alcun simbolo.
• Visualizza sel.: Premere
03
per visualizzare tutti i simboli disponibili sulla mappa.
Selezionare quindi i simboli come segue:
Vista mappa destra
Vista mappa sinistra
Selezionare la modalità di visualizzazione della
mappa: 2D (vista perpendicolare dall'alto) o 3D
(vista inclinata dall'alto).
Vedere la sezione precedente.
•
Selezionando 3D, la direzione di marcia è
sempre in alto sullo schermo.
•
Selezionando 2D Dir. marcia, la direzione
di marcia è in alto sullo schermo in 2D,
mentre l'opzione 2D Nord visualizza il nord
in alto.
NOTA
Selezionando 3D per la mappa destra, la
mappa sinistra può essere visualizzata solo
in 2D.
Bussola
Per selezionare se la bussola debba essere
visualizzata sullo schermo.
Località attuale
Selezionare se si desidera che il nome della via/
strada percorsa sia visualizzato in basso sullo
schermo.
Ripristina predefenite
1. Scorrere i simboli con
o
Per ripristinare le impostazioni di fabbrica per
le Opzioni cartina.
.
2. Attivare i simboli desiderati selezionandoli
con
o
.
3. Premere ENTER per memorizzare.
Mappa
±
Selezione dell'angolo di elevazione.
Impostazioni
mappa 3D
Opzioni mappa
Vista
Selezionare Visualizza o Nascondi.
Se la cartina è nascosta, il sistema guida con
una freccia.
60
Selezionare 3D con
o
e premere
ENTER per visualizzare il comando dell'angolo
o
di elevazione. Selezionare l'angolo con
, quindi premere ENTER e BACK.
Premere
ENTER.
, selezionare OK e premere
03 Modalità utente avanzata
Impostazioni
Opzioni di guida
Impostazioni
Opzioni guida
Tempo/distanza
Selezionare una delle opzioni RTA/ETA/
Nascondi.
Il conducente viene avvisato con un segnale
acustico e un simbolo quando si avvicina a un
autovelox. Il simbolo è arancione se la velocità
dell'automobile è superiore ai limiti, altrimenti
è bianco.
•
Selezionare Sì per ricevere il segnale acustico di avvertimento o No per escludere il
segnale.
• RTA (Remaining Time to Arrival): Tempo di
viaggio rimanente.
• ETA (Estimated Time of Arrival): Tempo di
arrivo stimato.
La visualizzazione sulla mappa delle aree con
autovelox è regolamentata dalla legislazione
nazionale. Per informazioni aggiornate, vedere
www.volvocars.com/navi.
NOTA
L'ora indicata in ETA si basa sull'orologio
dell'automobile.
•
Avvertimento località
•
1
Opzioni sistema
1. Scorrere le funzioni con il pulsante di navigazione e premere ENTER per salvare le
impostazioni.
Voce guida
Selezionare la voce della guida desiderata:
Femminile/Maschile1.
Volume guida
Prestare attenzione in quanto la velocità
massima consentita può essere stata
modificata e quindi divergere da quella
contenuta nel database del navigatore.
Lingua
Il conducente è sempre tenuto a rispettare il codice della strada e i limiti di
velocità vigenti.
Premere
ENTER.
03
2. Premere BACK per annullare.
Per impostare il volume dei messaggi vocali.
Per ripristinare le impostazioni di fabbrica per
le Opzioni di guida.
Autovelox.
Impostazioni
NOTA
Ripristina predefenite
±
Opzioni sistema
Per selezionare la lingua di menu, messaggi di
testo/messaggi vocali.
Colore menu
Selezionare Nero, Cromo o Blu per impostare
il layout del menu.
Colore mappa
Selezionare Chiaro 1, Chiaro 2 o Scuri.
I colori chiari sono indicati per la luce diurna,
quelli scuri per la notte e le condizioni di scarsa
illuminazione.
, selezionare OK e premere
Non si applica nei Paesi Bassi, dove le lingue disponibili sono Nederlands e Belgisch.
``
61
03 Modalità utente avanzata
Impostazioni
Schermo vuoto
Per scegliere se il salvaschermo debba essere
usato o meno (lo schermo si spegne dopo 30
secondi di inattività).
Premere
per visualizzare le coordinate e
l'altitudine corrispondenti alla posizione dell'automobile, nonché il numero di satelliti con
cui il sistema è in contatto.
Aiuto
03
NOTA
Per selezionare se i testi di aiuto debbano
essere visualizzati sullo schermo.
L'altitudine è visualizzata a passi di 10 m.
Tutte le altitudini inferiori a 50 m s.l.m. sono
visualizzate come <50 m.
Unità distanza
Selezionare l'unità di misura per la visualizzazione della distanza (km o miglia inglesi).
Impostazioni di utenza
Informazioni su…
Commutare fra le modalità Facile e
Avanzata.
Per vedere le informazioni su sistema/cartina.
Ripristina predefenite
Info Data ed Ora
Per ripristinare le impostazioni di fabbrica per
le Opzioni sistema.
Selezionare il formato per la visualizzazione di
data e ora.
Informazioni GPS
Posizione dell'automobile e altitudine (Altitude).
62
±
Premere
ENTER.
, selezionare OK e premere
03 Modalità utente avanzata
Simulazione
Avvia dimost. (simulazione)
Impostazioni
Avvio demo
Ad auto ferma la funzione Demo dimostra il
sistema mediante una guida simulata alla
destinazione inserita.
03
È anche possibile eseguire le varie impostazione nel corso della guida simulata.
Stop demo interrompe la simulazione.
NOTA
Affinché la dimostrazione funzioni è necessario aver inserito una destinazione.
63
64
66
68
69
70
71
G029197
Generalità................................................................................................
Evita problemi di traffico.........................................................................
Selezione delle informazioni....................................................................
Lettura delle informazioni........................................................................
Trasmettitore...........................................................................................
INFO TRAFFICO
04
04 Info traffico
Generalità
Visualizzazione e ricezione
Simboli stradali sulla mappa
Le informazioni sul traffico trasmesse sono
sempre ricevute e presentate, a prescindere
dall'opzione selezionata (Facile o Avanzata).
Traffico fermo
Le impostazioni relative alla presentazione
delle informazioni sul traffico possono essere
modificate solo in modalità Avanzata, vedere
pagina 42.
04
Traffico lento in entrambe le direzioni di marcia
Messaggio locale
La presentazione delle informazioni sul traffico
dipende anche da come esse sono trasmesse.
Altre informazioni
Simbolo del messaggio sul traffico.
NOTA
Le informazioni sul traffico non sono accessibili in tutte le aree/paesi.
Le aree coperte dalle trasmissioni dei messaggi sul traffico sono costantemente
ampliate.
Se è presente almeno un messaggio sul traffico
lungo l'itinerario, viene visualizzato un simbolo
nell'angolo superiore sinistro della mappa. Con
il pulsante di navigazione è possibile verificare la posizione e la tipologia del problema di
traffico.
Estensione
I problemi di traffico sono marcati con simboli,
linee e cornici. Questi sono presentati in rosso
o in giallo.
Rosso - Informazione importante.
Giallo - Informazioni generali.
Incidente
Traffico lento
66
Alcuni messaggi sul traffico contengono anche
informazioni sull'estensione del problema di
circolazione.
Su tutte le scale fino a 5 km, l'estensione è
marcata con una linea rossa o gialla lungo la
strada interessata. La lunghezza della linea
04 Info traffico
Generalità
corrisponde all'estensione del problema di
traffico (tratto di strada).
04
67
04 Info traffico
Evita problemi di traffico
Impostazioni
Opzioni rotta
In sede di inserimento di un nuovo itinerario nel
navigatore: Selezionare se il sistema deve considerare o tralasciare i problemi di traffico
quando si attiva la funzione Avvia guida,
vedere pagina 53.
1. Selezionare Evita impedimenti.
04
2. Selezionare Sì o No.
Sì
Se possibile, il sistema cerca di evitare le
strade con problemi di traffico quando si attiva
l'itinerario.
No
Il sistema non evita le strade con problemi di
traffico.
NOTA
All'avvio del sistema possono volerci anche
15 minuti prima che tutte le informazioni sul
traffico relativa all'area selezionata siano
caricate.
Durante il viaggio
Impostazioni Info traffico
percorso dinamica
Guida
Con On o Off si seleziona se il sistema deve
cercare di continuo un percorso migliore e, in
tal caso, presentarlo.
G037262
Prima di avviare la guida
On
Se esiste un percorso migliore, il sistema lo
suggerisce, ad es. se un messaggio sul traffico
indica un problema di traffico sull'itinerario originario.
Off
In tal caso, se esiste una strada che aggira
l'impedimento, lo schermo visualizza la differenza di distanza e tempo di percorrenza:
Il sistema non cerca un percorso migliore in
caso di problemi di traffico.
Situazione del traffico cambiata. Nuovo
percorso?: 600 m più lungo, 00h 09 m più
veloce.
Messaggi lungo la strada
(Changed traffic situation. Use new route?:
600m longer, 00h 09m faster).
È stata selezionata l'opzione On descritta
sopra e lungo il percorso si verifica un problema di traffico.
•
Selezionare Sì o No.
Sì (Yes)
Viene calcolato un nuovo percorso, aggirando
l'impedimento.
No (No)
Guida in direzione del problema e attraverso
esso.
Mostra nuovo percorso (Show new
route)
Visualizza la mappa del nuovo percorso calcolato.
68
04 Info traffico
Selezione delle informazioni
Selezione info traffico
2. Selezionare con
o
i simboli della
informazioni sul traffico (messaggi sul traffico) che il sistema deve visualizzare sulla
cartina.
3. Attivare o disattivare con
o
Lavori stradali
Strada sdrucciolevole
.
4. Confermare le impostazioni con ENTER.
Pericolo
Insegne stradali sulla cartina
Incidente
Selezionare il tipo di informazioni sul traffico
che il sistema deve visualizzare e considerare
nel calcolo della rotta.
Impostazioni (Settings) Info traffico
(Traffic information) Selezione info
traffico (Traffic-info. selection)
04
Doppio senso
Deviazione
Informazione
Vis. tutto
Diventano accessibili tutte le informazioni sul
traffico.
Strada stretta
Nasc. tutto
Non è visualizzata nessuna informazione sul
traffico.
Visualizza sel.
1. Premere
boli.
per poter selezionare tra i sim-
Parcheggio
Congestione
69
04 Info traffico
Lettura delle informazioni
Lettura dei messaggi sul traffico
3. Scorrere in avanti o all'indietro con
o
e premere ENTER per informazioni sul
traffico dettagliate (esempio in figura).
4. Premere BACK per poter scorrere nuovamente i messaggi attuali.
Sullo schermo sono visualizzati i messaggi sul
traffico che interessano l'area della cartina.
04
G028868
Informazioni sul traffico dettagliate.
Leggi msg traffico
Un messaggio sul traffico è visualizzato con un
simbolo sullo schermo. Per leggere un messaggio sul traffico:
1. Premere ENTER per accedere al menu
rapido:
G029190
2.
Selezionare
con
o
e premere ENTER, vedere pagina 42 e 43.
> Una cornice rossa o gialla rimarca il
messaggio rilevante.
G028755
70
Inoltre, sono visualizzate informazioni dettagliate sul problema di traffico. In alto è indicata
l'estensione del problema. Se il problema di
traffico si trova lungo la rotta selezionata, è
indicata anche la relativa distanza.
Se sono disponibili informazioni lo schermo
visualizza anche:
•
•
durata
•
strade interessate.
limiti di velocità o relativi a larghezza e
altezza dei veicoli
Scala
La scala della mappa determina la quantità di
informazioni sul traffico visualizzabili: maggiore
è l'area della mappa visualizzata, maggiore è il
numero di informazioni disponibili. Per maggiori informazioni, vedere pagina 32.
04 Info traffico
Trasmettitore
Trova/seleziona staz. info traffico
Impostazioni
stazione
Info traffico
Ricerca
Il sistema ricerca automaticamente le stazioni
per le informazioni sul traffico, ma è anche possibile selezionare una particolare stazione.
Ricerca stazioni
±
Premere ENTER per eseguire la ricerca di
stazioni esistenti.
04
Seleziona stazione
1. Premere ENTER per selezionare una delle
stazioni esistenti.
2. Selezionare la stazione con
mere ENTER.
o
e pre-
3. Premere BACK per ritornare alla schermata precedente.
Stazione attuale
È visualizzata la stazione attuale per le informazioni sul traffico.
Ripristina predefenite
Per ripristinare le impostazioni di fabbrica per
le impostazioni delle stazioni.
±
Premere
ENTER.
, selezionare OK e premere
71
72
G028760
Simboli nazionali e numeri stradali......................................................... 74
Simboli dei servizi................................................................................... 75
SIMBOLI SULLA MAPPA
05
05 Simboli sulla mappa
Simboli nazionali e numeri stradali
Simboli nazionali
Cime di montagne
Molti Paesi/città hanno simboli nazionali/cittadini che possono essere usati come segni di
riferimento.
Le cime di montagne sono visualizzate se la
cartina è impostata con una scala di fino a 5 km
(vale solo per particolari aree).
Quando la scala della cartina è impostata ad
1 km o ad un valore inferiore, viene visualizzata
una serie di simboli nazionali/cittadini, ad
esempio chiese e castelli.
Località
Località
località
Opzioni mappa
Selezione
Selezionare i servizi che devono essere visualizzati sulla cartina.
NOTA
05
I simboli nazionali sono disponibili solo per
l'Europa.
Numeri stradali
I numeri stradali locali e internazionali sono
visualizzati sulla cartina.
74
05 Simboli sulla mappa
Simboli dei servizi
Selezionare se si desiderano visualizzare sulla
mappa tutti i servizi o nessuno oppure specificare quelli da visualizzare.
1. Dopo aver selezionato Selezione
località (Facility selection), premere
si apre un menu.
-
2. Selezionare Visualizza sel. (Show
selected) e premere
- si apre un nuovo
menu.
3. I servizi selezionati sono visualizzati sulla
mappa - scorrere l'elenco e deselezionare
i simboli che non si desidera visuacon
lizzare.
4. Una volta effettuate tutte le selezioni, premere ENTER - uscire dai menu con
BACK.
NOTA
Il simbolo per un servizio può variare da
Paese a Paese.
Distributore
Biblioteca
Automobil Club
Noleggio auto
Autofficina
Cinema
Libreria
05
Bowling
Vigili del fuoco
È possibile visualizzare sullo schermo i
seguenti simboli corrispondenti ai vari servizi.
Ambasciata
(Settings
selection)
Map options
Facility
Impostazioni Opzioni mappa
Selezione località
Farmacia
Spiaggia
Stazione autobus
Centro città
Tribunale
Aeroporto
Banca
``
75
05 Simboli sulla mappa
Simboli dei servizi
05
76
Area ricreativa
Casinò
Centro espos./fiere
Area ricreativa
Lavanderia a secco
Vita notturna/music club
Terminale traghetti
Centro civico
Distributore metano
Distributore GPL
Sala concerti
Parco divertimenti
Campo da golf
Museo d'arte
Aeroporto sportivo
Santuario
Consiglio provinciale
Punto incidente
Monumento storico
Drogheria
Parcheggio
Hotel
Medico
Garage
Impianti sportivi
Ambulatorio medico
Parcheggio di scambio
Zona industriale
Frazione
Stazone / treni locali
Pattinaggio sul ghiaccio
Monumento
Albergo
Stazione ferroviaria
Museo
Ufficio di polizia
Caffetteria
Autorità pubblica
Ufficio postale
05 Simboli sulla mappa
Simboli dei servizi
Area di sosta
Attrazione turistica
Ristorante
Informazioni turistiche
Municipio
Stazione ferroviaria
Centro commerciale
Università/liceo
Piscina coperta
Punto panoramico
Ospedale
Bancomat
Pista da sci
Enoteca
Scuola
Concessionario Volvo
Porticciolo/Marina
Stazione pagamento pedaggio
Municipio
Zoo
05
Grandi aziende
Telecamera di sicurezza
Teatro/opera
77
78
G028784
Domande e risposte................................................................................ 80
EULA - Contratto di Licenza................................................................... 82
Diritti d'autore......................................................................................... 84
DOMANDE E RISPOSTE
06
06 Domande e risposte
Domande e risposte
La posizione dell'automobile sulla
mappa è incorretta
Il sistema GPS mostra la posizione dell'auto
con una precisione di circa 20 metri.
Nelle guide su strade che scorrono parallelamente ad altre strade, sulle strade a serpentina, strade a più livelli e dopo aver guidato per
un lungo tratto senza svolte distinte, ci sono più
probabilità di errore nel calcolo della posizione.
Monti, edifici alti, tunnel, viadotti, strade a livelli
differenti ecc. incidono negativamente sulla
ricezione dei segnali GPS da parte del sistema,
il che comporta che la precisione nel calcolo
della posizione dell'auto risulti peggiore.
Il sistema non calcola sempre la strada
più veloce/breve
06
80
Per valutare la strada migliore, nel calcolo della
rotta vengono considerati percorso, larghezza
della strada, classe della strada, numero di
svolte a destra e sinistra, rotatorie ecc. Si possono comunque scegliere rotte migliori a
seconda dell'esperienza e della conoscenza
dei luoghi.
Il sistema usa le strade a pagamento, le
autostrade o i traghetti, nonostante la
precedente selezione ad evitare questi
percorsi
Nel calcolo di rotte su lunghe distanze, il
sistema, per ragioni tecniche, può solo usare
grandi strade.
Selezionando No per le strade a pedaggio e le
autostrade, queste sono evitate il più possibile
e vengono utilizzate solo in assenza di alternative ragionevoli.
La posizione dell'automobile sulla
mappa è errata dopo un trasporto
Se l'automobile viene trasportata ad esempio
su un traghetto o su un treno, o in tal modo che
la ricezione dei segnali GPS non sia stata possibile, possono volerci anche 5 minuti affinché
la posizione dell'automobile sia correttamente
calcolata.
La posizione dell'automobile sulla
cartina è errata dopo lo scollegamento
della batteria dell'automobile
Se l'antenna GPS è rimasta priva di corrente,
possono volerci anche 5 minuti prima che la
ricezione corretta dei segnali GPS sia ripristinata per il corretto calcolo della posizione dell'automobile.
Il simbolo dell'auto sullo schermo appare tremolante dopo la sostituzione dei pneumatici
Oltre al ricevitore GPS, anche i sensori di velocità dell'automobile e un sensore giroscopico
contribuiscono a calcolare la posizione attuale
e il senso di marcia. Dopo il montaggio della
ruota di scorta o il passaggio dai pneumatici
estivi a quelli invernali e viceversa, il sistema
impiega un po' di tempo per apprendere le
nuove dimensioni dei pneumatici.
Affinché il sistema funzioni in maniera ottimale,
può essere pertanto necessario guidare per
alcune decine di km ed eseguire alcune svolte
distinte.
L'immagine della mappa non
corrisponde alla realtà
In seguito ai continui lavori di ampliamento e
ristrutturazione della rete stradale, all'introduzione di nuove norme nel codice della strada
ecc., il database delle mappe digitali può
essere incompleto. I dati cartografici vengono
aggiornati e sviluppati continuamente. Rivolgersi al concessionario Volvo per maggiori
informazioni.
Per ulteriori informazioni su mappe ecc.,
vedere anche www.volvocars.com/navi.
06 Domande e risposte
Domande e risposte
Qualche volta la scala della mappa si
modifica automaticamente
Per alcune aree, non sono disponibili informazioni cartografiche dettagliate. In questi casi, il
sistema cambia automaticamente il livello di
ingrandimento.
Le opzioni di menu attese non
compaiono
Controllare le impostazioni effettuate. Selezionare Ritorna a impostazioni iniziali per ritornare alle impostazioni iniziali.
Il sistema visualizza la rotta che sto già
seguendo
Il sistema non trova un'alternativa valida alla
rotta attuale quando seleziono Calcola nuova
rotta o Deviazione.
Il simbolo dell'automobile salta in avanti
sullo schermo o gira sul suo asse
Prima di mettersi in marcia, possono essere
necessari alcuni secondi affinché il sistema
rilevi la posizione e il senso di marcia dell'automobile. Spegnere sia il sistema che l'automobile. Riavviare l'automobile ma attendere un
attimo prima di mettersi in marcia.
Devo fare un viaggio lungo e non voglio
indicare una destinazione specifica delle
città che intendo attraversare. Come
posso impostare facilmente un
itinerario?
Indicare la destinazione direttamente sulla
mappa con il cursore. Il sistema guiderà automaticamente alla destinazione finale, anche se
si evitano le tappe intermedie.
Perché non ricevo sempre i messaggi sul
traffico?
La funzione non è disponibile, implementata o
presente su tutti i mercati. Controllare anche
che l'impostazione in Opzioni rotta sia corretta.
Le mie informazioni cartografiche non
sono aggiornate
Contattare il concessionario Volvo di fiducia
per sapere quando saranno disponibili i dati
cartografici aggiornati.
06
Vedere anche www.volvocars.com/navi
81
06 Domande e risposte
EULA - Contratto di Licenza
Nota per l'utente
LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE
CONTRATTO DI LICEN-ZA PER L’UTENTE
FINALE PRIMA DI UTILIZZARE IL DATABASE
NAVTEQ.
06
QUESTO È UN CONTRATTO DI LICENZA – E
NON UN CONTRATTO DI VENDITA – FRA LEI
(UTENTE FINALE) E LA NAVTEQ EUROPE B.V.
PER LA SUA COPIA DEL DATABASE CARTOGRAFICO DI NAVIGAZIONE NAVTEQ, COMPRENDENTE IL RELATIVO SOFTWARE PER
COMPUTER, I SUPPORTI E LA DOCUMENTAZIONE STAMPATA ESPLICATIVA PUBBLICATA DA NAVTEQ (NEL PROSIEGUO COLLETTIVAMENTE DENOMINATI "IL DATABASE"). IN SEGUITO ALL’UTILIZZO DEL
DATABASE, LEI CONVIENE E ACCETTA
TUTTE LE CLAUSOLE E LE CONDIZIONI DEL
PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA PER
L’UTENTE FINALE ("CONTRATTO"). QUALORA LEI NON SIA D’ACCORDO CON LE
CLAUSOLE DI QUESTO CONTRATTO, RESTITUISCA SENZA INDUGIO IL DATABASE, UNITAMENTE A TUTTO IL MATERIALE E ALLA
DOCUMENTAZIONE CHE LO ACCOMPAGNANO, AL SUO FORNITORE PER IL RIMBORSO.
DIRITTI DI PROPRIETÀ
Il database nonché i relativi diritti d'autore, di
proprietà intellettuale o simili sono di proprietà
della NAVTEQ o del soggetto che concede la
82
licenza. I supporti che contengono il database
rimangono di proprietà della NAVTEQ e/o del
fornitore finché non sarà stato versato l'intero
importo dovuto alla NAVTEQ e/o al fornitore,
come previsto dal presente Contratto o da
contratti simili di fornitura delle merci.
CONCESSIONE DELLA LICENZA
La NAVTEQ concede una licenza non esclusiva
per l’uso personale del database o, se applicabile, per l’uso nell’ambito delle attività
interne all'azienda. Questa licenza non include
il diritto di concedere sottolicenze.
LIMITAZIONI ALL’USO
L’uso del database è limitato al sistema specifico per il quale è stato creato. A eccezione di
quanto esplicitamente previsto in forza di legge
(ad esempio leggi nazionali che recepiscono la
direttiva europea 91/250 relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore e la direttiva 96/9 relativa alla tutela giuridica delle banche di dati), non è consentito estrarre o riutilizzare parti sostanziali del contenuto del database né riprodurre, copiare, modificare, adattare, tradurre, smembrare, decompilare o riassemblare alcuna parte del database. Per qualsiasi informazione sull'interoperabilità prevista
nella direttiva europea relativa ai programmi
per elaboratore (recepita mediante legge
nazionale), è necessario offrire alla NAVTEQ
un'opportunità ragionevole di fornire tali infor-
mazioni a condizioni ragionevoli, inclusi i costi,
a discrezione della NAVTEQ.
CESSIONE DELLA LICENZA
Non è consentito trasferire a terzi il database,
tranne nel caso in cui sia installato nel sistema
per il quale è stato creato o qualora non si conservi alcuna copia del database e a condizione
che il ricevente accetti tutte le clausole e le
condizioni di questo Contratto e lo confermi
per iscritto alla NAVTEQ. I set di dischetti possono essere venduti o ceduti esclusivamente
come set completi, come sono forniti dalla
NAVTEQ.
GARANZIA LIMITATA
La NAVTEQ garantisce che, salvo quanto stabilito nell’avvertenza di cui in calce, per un
periodo di 12 mesi dalla data di acquisto della
copia del database, le prestazioni dello stesso
saranno conformi ai criteri di accuratezza e
completezza NAVTEQ in vigore alla data di
acquisto del database; su richiesta, questi criteri saranno messi a disposizione dalla NAVTEQ. Se le prestazioni del database non corrispondono a quelle riportate nella garanzia limitata, la NAVTEQ si impegna, nei limiti del ragionevole, a riparare o sostituire la copia del database non conforme. Se nonostante questi
sforzi, il database continuerà a non essere conforme alle garanzie qui assunte, l'acquirente ha
facoltà di richiedere un rimborso ragionevole
06 Domande e risposte
EULA - Contratto di Licenza
del prezzo pagato per il database oppure risolvere questo Contratto. Queste disposizioni
definiscono l’intera responsabilità della NAVTEQ e l'unica forma di rimborso esigibile dalla
NAVTEQ. Ad eccezione di quanto esplicitamente previsto in questa clausola, la NAVTEQ
non garantisce né definisce in alcun modo i
risultati dell’uso del database in termini di correttezza, accuratezza, affidabilità o altro. La
NAVTEQ non garantisce che il database sia o
sarà privo di errori. Nessuna informazione orale
o scritta e nessun consiglio fornito dalla NAVTEQ, dal fornitore o da qualsiasi altra persona
costituiranno una garanzia né, in alcun modo,
un ampliamento della garanzia limitata sopra
descritta. La garanzia limitata accordata in
questo Contratto non incide su né pregiudica
alcun diritto giuridico in merito alla garanzia
contro i difetti occulti prevista dalla legge.
Se non si è acquistato il database direttamente
dalla NAVTEQ, si possono vantare diritti giuridici nei confronti del venditore del database
nonché eventuali diritti concessi dalla NAVTEQ con questo Contratto, a seconda della
legislazione applicabile. La suddetta garanzia
della NAVTEQ non inciderà su tali diritti giuridici, che si affiancano ai diritti di garanzia di
questo Contratto.
LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ
Il prezzo del database non comprende alcun
compenso per la copertura del rischio relativo
a danni consequenziali, indiretti o diretti illimitati, che possano derivare in relazione all’uso
del database. Di conseguenza, la NAVTEQ
declina ogni responsabilità per qualsiasi danno
consequenziale o indiretto (ivi incluse, senza
limitazione, le perdite di profitto, dati o utilizzo)
subito dall'acquirente o da terzi e derivante
dall’uso del database, a prescindere che sia di
natura contrattuale o extra-contrattuale
oppure derivante dalla garanzia, anche qualora
la NAVTEQ sia stata avvertita della possibilità
di tale danno. In ogni caso, la responsabilità
della NAVTEQ per i danni diretti è limitata al
prezzo della copia del database in questione.
LA GARANZIA LIMITATA E LA LIMITAZIONE
DELLA RESPONSABILITÀ STABILITE IN QUESTO CONTRATTO NON INCIDONO NÉ PREGIUDICANO I SUOI DIRITTI LEGALI, QUALORA LEI ABBIA ACQUISITO IL DATABASE
NON NELL’ESERCIZIO DI UNA ATTIVITÀ
PROFESSIONALE.
AVVERTENZA
base non comprende né fornisce, fra l’altro,
informazioni su sicurezza del territorio, leggi e
regolamenti vigenti, assistenza in caso di
emergenza, lavori in corso, chiusura di strade
o vie, limitazioni relative al tipo di veicolo o alla
velocità, pendenze o declivi, altezza dei ponti,
peso o altre limitazioni, condizioni delle strade
o del traffico, eventi speciali, congestioni del
traffico o tempi di percorrenza.
DIRITTO APPLICABILE
Il presente contratto sarà disciplinato dalla
legislazione applicabile nel Paese in cui si ha
residenza all'acquisto del database. Se in quel
momento si ha residenza al di fuori dell’Unione
Europea o della Svizzera, si applicheranno le
norme dello Stato membro dell’Unione o della
Svizzera dove si è acquistato il database. In
tutti gli altri casi, o se non può essere stabilita
la giurisdizione, si applicheranno le norme del
diritto olandese. Il foro competente nel luogo di
residenza all’acquisto del database avrà giurisdizione su ogni questione derivante da o relativa a questo contratto, fermo restando il diritto
della NAVTEQ a richiedere il trasferimento della
causa nel Suo luogo di residenza attuale.
06
Il database può contenere informazioni errate
o incomplete in seguito a mancati aggiornamenti, variazione delle situazioni reali, natura
delle fonti utilizzate e metodo di raccolta dei
dati geografici. Tutte queste situazioni possono essere alla base di risultati errati. Il data-
83
06 Domande e risposte
Diritti d'autore
Austria
Portogallo
© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen.
Source: IgeoE - Portugal.
France
Información geográfica propiedad del CNIG.
Source Géoroute® IGN France & BD Carto®
IGN France.
Sweden
Germany
Based upon electronic data © National Land
Survey Sweden.
Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen.
Switzerland
Great Britain
© Based upon Crown Copyright material.
Greece
Copyright Geomatics Ltd.
Hungary
Copyright © 2003; Top-Map Ltd.
06
Italy
La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando
quale riferimento anche cartografia numerica
ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione
Toscana.
Norway
Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority.
Poland
© EuroGeographics.
84
Spain
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
© 2005-2009 NAVTEQ All rights reserved.
NOTA
L'Australia non è interessata da questo contratto, vedere le informazioni speciali.
06 Domande e risposte
06
85
07 Indice alfabetico
1, 2, 3 ...
2D o 3D................................................ 39, 60
Cap
ricerca................................................... 49
Colore mappa............................................ 39
Dischetto DVD
cura....................................................... 28
sostituzione........................................... 28
Comandi.................................................... 24
A
Altoparlanti......................... 15, 17, 19, 21, 23
Contratto di Licenza.................................. 82
Coordinate
ricerca................................................... 52
Angolo di elevazione in 3D........................ 60
Autovelox................................................... 61
D
B
Demo................................................... 10, 63
BACKSPACE............................................. 24
Batteria
scollegamento...................................... 80
telecomando......................................... 24
Bussola................................................ 27, 60
07
C
Cancella destinazione................................ 38
Cancella nell'itinerario................................ 54
86
Destinazione.............................................. 53
impostazione.................................. 35, 48
ultime 20......................................... 37, 51
Destinazione successiva nell'itinerario...... 55
Deviazione
manu rapido.......................................... 43
E
ENTER....................................................... 24
Evita st.
aree indicate.........................................
autostrade.............................................
caselli strade a pagamento..................
problemi di traffico................................
strade con limitazioni orarie..................
traghetti................................................
58
58
58
58
58
58
G
Differenze di altitudine e livello.................. 74
Guida
inizio................................................ 36, 49
Differenze di livello
segno sulla mappa............................... 74
Guida a voce
manu rapido.................................... 32, 42
Diritti d'autore............................................ 84
Dischetto delle mappe
cura....................................................... 28
sostituzione........................................... 28
07 Indice alfabetico
I
Immagine della cartina............................... 27
Inizio guida alla destinazione............... 36, 49
Itinerario..................................................... 53
destinazione successiva....................... 55
Imp. opzioni rotta....................................... 58
Imposta controllo................................. 43, 44
Imposta destin..................................... 35, 48
Impostazione dello schermo
colore della mappa............................... 39
lingua................................................... 39
Impostazione di un itinerario...................... 53
Impostazione di utenza Semplice.............. 32
Impostazioni
scelta delle strade................................. 58
Menu a tendina
modalità Avanzata................................ 44
modalità Facile..................................... 32
Menu mappa................................................ 9
L
Menu principale in modalità Semplice....... 32
Menu principale modalità Avanzata........... 42
Latitudine e longitudine............................. 52
Menu rapido............................................... 42
Lingua.................................................. 39, 61
Menu Scorrimento..................................... 44
Località
manu rapido.......................................... 43
simboli.................................................. 75
Messaggi vocali......................................... 27
Longitudine e latitudine............................. 52
Modifiche nel manuale................................. 8
Modalità utente
commutazione................................ 10, 39
Mostra destinaz......................................... 38
Impostazioni base........................................ 9
Impostazioni del sistema............................. 9
Impostazioni di fabbrica.............................. 9
Indica rotta................................................. 42
Indirizzo
inserimento..................................... 35, 48
Informazioni GPS....................................... 62
Informazioni su…
informazioni sul dischetto delle mappe 62
Info traffico................................................. 32
manu rapido.......................................... 43
M
Mappa........................................................ 42
2D o 3D................................................. 60
colori dello schermo....................... 39, 61
orientamento......................................... 60
punto sulla............................................ 37
visualizza/nascondi............................... 60
N
Numeri stradali........................................... 74
07
O
Memorizza località..................................... 51
On/Off.......................................................... 9
Memorizza un luogo.................................. 54
Opzioni................................................... 8, 46
Opzioni di guida......................................... 61
87
07 Indice alfabetico
Opzioni mappa.......................................... 59
Opzioni sistema......................................... 61
R
51
51
61
61
Passaggio tra le impostazioni.................... 32
Ricerca
attraverso le coordinate........................
cap........................................................
generica................................................
mediante luogo sulla mappa................
Percorsi di ricerca descritti nel manuale...... 8
Ricevitore IR e telecomando...................... 24
Simboli
servizi.................................................... 75
Posizione attuale........................................ 56
Rimuovi destinazione................................. 38
Simboli nazionali........................................ 74
Posizione dei componenti e funzioni, C30 14
Ritorna a impostazioni iniziali.............. 59, 62
Simbolo "Non disturbare".......................... 24
P
52
49
25
52
Servizio come destinazione................. 36, 49
Simulazione............................................... 63
Posizione dei componenti e funzioni, C70 20
S
Struttura del menu
avanzata............................................... 46
Posizione dei componenti e funzioni,
XC90.......................................................... 22
Salva un luogo........................................... 54
Struttura menu
semplice............................................... 34
Pulsante di navigazione............................. 24
Scala della mappa/Rotta attuale nel menu
rapido................................................... 32, 42
Posizione dei componenti e funzioni, S40. 16
Posizione dei componenti e funzioni, V50. 18
Pulsantiera
posizione.............................................. 24
07
Segnale acustico
luogo memorizzato...............................
punto memorizzato...............................
telecamera............................................
telecamera stradale..............................
Pulsanti freccia.......................................... 24
Punto memorizzato
segnale acustico.................................. 51
Punto sulla mappa............................... 37, 52
Scala/Rotta attuale nel menu rapido... 32, 42
Schermo
cura....................................................... 28
Schermo vuoto.......................................... 62
Scorri map.
modalità Avanzata................................ 44
modalità Facile..................................... 32
T
Tappe intermedie....................................... 53
Telecamera
segnale acustico................................... 61
telecamera (Segnale acustico)................... 61
Telecomando e ricevitore IR...................... 24
Trasporto dell'auto.................................... 80
88
07 Indice alfabetico
U
Ultime 20 destinazioni......................... 37, 51
Unità distanza...................................... 39, 61
Unità principale
contenuto.............................................. 28
Unità principale C30
posizione.............................................. 15
Unità principale C70
posizione.............................................. 21
Unità principale S40
posizione.............................................. 17
Unità principale V50
posizione.............................................. 19
Unità principale XC90
posizione.............................................. 23
V
07
Viaggio di ritorno........................................ 52
Vista mappa............................................... 39
Voce guida................................................. 39
Volume guida............................................. 39
89
07 Indice alfabetico
07
90
Note
91
Note
92
Note
93
Note
94
Note
95
Note
96
VOLVO C30, S40, V50, C70 & XC90
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI)
MANUALE DI ISTRUZIONI
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&&&-(>iVa^Vc6I%.'%Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%%.!8deng^\]i'%%%"'%%.Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement