Volvo 2011, S40 User manual

Volvo 2011, S40 User manual
VOLVO S40
Uso e Manutenzione
WEB EDITION
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&%-(+>iVa^Vc!6I%.'%!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%%.!8deng^\]i'%%%"'%%.Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
GENTILI ACQUIRENTI VOLVO
CI CONGRATULIAMO CON VOI PER AVER SCELTO UN'AUTOMOBILE VOLVO!
Ci auguriamo che il piacere di guidare un'automobile Volvo resti
tale per molti anni. L'automobile è stata progettata per rispondere a criteri di sicurezza e comfort per il conducente e per i
passeggeri. Le Volvo sono fra le automobili più sicure al mondo.
Le Volvo sono sviluppate per soddisfare tutti gli standard
vigenti in materia di sicurezza e ambiente.
Al fine di ottimizzare il comfort offerto dall'automobile, è consigliabile leggere le informazioni attinenti alla dotazione nonché
le istruzioni di manutenzione riportate nel presente Libretto Uso
e manutenzione.
Indice
00 01 02
00 Introduzione
01 Sicurezza
Informazioni importanti............................... 8
Volvo e la tutela dell'ambiente.................. 11
Cinture di sicurezza..................................
Sistema AIRBAG.......................................
Airbag (SRS)..............................................
Attivazione/disattivazione dell'airbag
(SRS)*........................................................
Airbag laterali (SIPS-bag)..........................
Tendina gonfiabile (IC)..............................
WHIPS.......................................................
Quando intervengono i sistemi.................
Modo incidente.........................................
Sicurezza dei bambini...............................
02 Strumenti e comandi
16
19
20
23
25
27
28
30
32
33
Generalità automobili con guida a sinistra............................................................
Generalità automobili con guida a destra.
Pannello di comando nella portiera del
conducente...............................................
Quadro comandi combinato.....................
Spie di controllo e di allarme....................
Display informativo...................................
Presa elettrica...........................................
Quadro luci................................................
Leva sinistra del volante...........................
Leva destra del volante.............................
Regolatore elettronico della velocità*.......
Tastierina al volante*.................................
Regolazione del volante, lampeggiatori di
emergenza................................................
Freno di stazionamento............................
Alzacristalli elettrici...................................
Finestrini e specchi retrovisori..................
Tettuccio apribile elettrocomandato*........
Impostazioni personali..............................
44
46
48
49
51
55
57
58
61
64
66
68
69
70
71
73
77
79
HomeLinkŸ *.............................................. 82
2
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
Indice
03 04 05
03 Climatizzatore
04 Interni
05 Serrature e antifurto
Generalità sul climatizzatore..................... 88
Climatizzatore manuale AC....................... 90
Climatizzatore elettronico (ECC)*.............. 93
Distribuzione dell'aria................................ 97
Elemento termico monoblocco e riscaldatore abitacolo a carburante*..................... 98
Riscaldatore supplementare a carburante* (diesel).......................................... 101
Sedili anteriori.........................................
Illuminazione abitacolo...........................
Vani portaoggetti nell'abitacolo..............
Sedile posteriore.....................................
Bagagliaio...............................................
104
107
110
114
116
Chiave telecomando con stelo...............
Private locking*.......................................
Punti di bloccaggio.................................
Avviamento senza chiave*......................
Batteria della chiave telecomando..........
Bloccaggio e sbloccaggio......................
Fermo di sicurezza per bambini..............
Antifurto*.................................................
120
123
124
125
128
129
132
133
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
3
Indice
06 07 08
4
06 Avviamento e guida
07 Ruote e pneumatici
Generalità................................................ 140
Rifornimento carburante......................... 142
Avviamento del motore........................... 144
Avviamento del motore – Flexifuel.......... 146
Avviamento senza chiave*...................... 148
Cambio manuale..................................... 149
Cambio automatico................................ 151
Trazione integrale.................................... 155
Impianto frenante.................................... 156
DSTC - Sistema di stabilità e controllo trazione*...................................................... 158
Park Assist*............................................. 160
BLIS* – Blind Spot Information System. . 163
Traino e trasporto................................... 167
Ausilio all'avviamento.............................. 169
Guida con rimorchio............................... 170
Dispositivo di traino*............................... 172
Gancio di traino smontabile*................... 174
Carico...................................................... 178
Regolazione del fascio di luce................ 179
Generalità................................................
Pressione pneumatici..............................
Triangolo di emergenza* e ruota di
scorta* ....................................................
Sostituzione delle ruote..........................
Riparazione provvisoria di un pneumatico*.........................................................
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
08 Cura dell'automobile
182
186
189
192
194
Pulizia...................................................... 200
Ritocco dei danni alla vernice................. 204
Antiruggine.............................................. 205
Indice
09 10 11
09 Manutenzione e assistenza
10 Infotainment
Volvo Service..........................................
Manutenzione dell'automobile................
Cofano e vano motore............................
Oli e liquidi..............................................
Spazzole dei tergicristalli........................
Batteria....................................................
Sostituzione delle lampadine a incandescenza.....................................................
Fusibili.....................................................
Generalità................................................
Funzioni audio.........................................
Funzioni della radio.................................
Funzioni CD.............................................
Struttura del menu – impianto audio.......
Funzioni del telefono*..............................
Struttura del menu – telefono*................
Bluetooth handsfree*..............................
208
209
210
212
218
219
221
228
11 Specifiche
238
240
244
249
252
253
261
264
Denominazione del tipo..........................
Misure e pesi...........................................
Specifiche motore...................................
Olio motore.............................................
Liquidi e lubrificanti.................................
Carburante..............................................
Marmitta catalitica..................................
Impianto elettrico....................................
N° di omologazione.................................
272
275
278
280
284
287
292
293
295
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
5
Indice
12
12 Indice alfabetico
Indice alfabetico...................................... 296
6
Indice
7
Introduzione
Informazioni importanti
Leggere il Libretto Uso e
manutenzione
Introduzione
Nota a piè di pagina
Tutti i tipi di optional/accessori sono contrassegnati da un asterisco .
Il Libretto Uso e manutenzione comprende
informazioni inserite come note a piè di pagina.
Queste informazioni si riferiscono al testo contrassegnato con il numero di riferimento. Se la
nota a piè di pagina rimanda a un testo in una
tabella, il riferimento è costituito da lettere anziché da cifre.
Il modo migliore per conoscere la propria automobile è leggere il Libretto Uso e manutenzione prima di mettersi alla guida. In questo
modo si potranno conoscere le nuove funzionalità, apprendere come gestire l'automobile in
situazioni diverse e ottimizzare l'utilizzo di tutte
le funzioni dell'automobile. Prestare particolare
attenzione alle istruzioni di sicurezza del presente Libretto.
L'offerta di optional/accessori per i diversi
modelli di automobili varia a seconda del mercato. La maggior parte degli optional è montata
in fabbrica e non può essere montata dopo la
consegna, al contrario degli accessori.
La dotazione descritta nel Libretto Uso e
manutenzione non è disponibile su tutti i
modelli. Oltre alla dotazione di serie, il Libretto
descrive gli optional (dotazione montata in fabbrica) e alcuni accessori (dotazione supplementare). In caso di dubbi in merito a dotazione
standard e optional/accessori, si raccomanda
di rivolgersi a un concessionario Volvo.
Testi speciali
Per maggiori informazioni, si raccomanda di
rivolgersi a un concessionario autorizzato
Volvo.
ATTENZIONE
I messaggi di attenzione informano sul
rischio di lesioni personali.
IMPORTANTE
Le automobili Volvo sono equipaggiate in
modo diverso in base alle esigenze dei vari
mercati nonché alle norme e alle disposizioni
nazionali o locali vigenti.
I messaggi di importante informano sul
rischio di danni a cose.
Le specifiche, le caratteristiche di disegno e le
illustrazioni di questo Libretto Uso e manutenzione non sono vincolanti. Ci riserviamo il
diritto di apportare modifiche senza preavviso.
Le note forniscono consigli o suggerimenti
che semplificano l'utilizzo di particolari pratici e funzioni.
© Volvo Car Corporation
8
Optional
NOTA
Messaggi
I display dell'automobile visualizzano alcuni
messaggi. Questi messaggi sono riportati nel
Libretto Uso e manutenzione in grigio con un
carattere leggermente più grande. Fra questi vi
sono i menu e i messaggi sul display informativo (ad esempio Impostazioni audio).
Etichette
Sull'automobile sono applicate diverse etichette che riportano informazioni importanti in
modo chiaro e semplice. Le etichette dell'automobile hanno un grado di importanza che va
dall'avvertenza all'informazione.
Introduzione
Informazioni importanti
Pericolo di lesioni personali
Pericolo di danni a cose
Informazioni
Simboli ISO neri su campo giallo, testo/figura
bianchi su campo nero. Questo sistema si utilizza per richiamare l'attenzione su un pericolo
che può causare lesioni gravi o mortali se l'avvertimento viene ignorato.
Simboli ISO bianchi e testo/figura bianchi su
campo blu o nero. Questo sistema si utilizza
per richiamare l'attenzione su un pericolo che
può causare danni a cose se l'avvertimento
viene ignorato.
Simboli ISO bianchi e testo/figura bianchi su
campo nero.
NOTA
Le etichette illustrate nel Libretto Uso e
manutenzione non sono riproduzioni esatte
di quelle presenti sull'automobile. Scopo
del libretto è illustrarne indicativamente l'aspetto e la posizione sull'automobile. Le
informazioni specifiche per il proprio
modello sono riportate nelle etichette sull'automobile.
Elenchi delle procedure
Nel Libretto Uso e manutenzione, le procedure
che comprendono interventi da eseguire in un
determinato ordine sono numerate.
9
Introduzione
Informazioni importanti
Se in corrispondenza delle istruzioni
passo-passo è riportata una serie di figure,
ogni operazione è numerata come la figura
corrispondente.
Le serie di figure in cui l'ordine delle istruzioni è irrilevante sono illustrate con elenchi
numerati con lettere.
Le frecce, sia numerate che non numerate,
illustrano un movimento.
Se le istruzioni passo-passo non sono correlate a una serie di figure, le varie fasi sono
numerate normalmente.
Elenchi delle posizioni
Nelle figure panoramiche in cui sono evidenziate diverse parti si utilizzano cerchietti rossi con un numero all'interno. Il
numero corrisponde all'elenco delle posizioni correlato alla figura che illustra l'oggetto.
Elenchi per punti
Quando nel Libretto Uso e manutenzione viene
riportata una lista si utilizza un elenco per punti.
Esempio:
•
•
10
Liquido refrigerante
Olio motore
Continua
`` Questo simbolo è situato in basso a destra
quando una sezione prosegue alla pagina successiva.
Registrazione dei dati
I sistemi di guida e sicurezza dell'automobile
utilizzano computer che controllano e condividono le informazioni sul funzionamento dell'automobile. Uno o più di questi computer
possono memorizzare informazioni sui sistemi
che controllano durante la guida normale, una
collisione o un incidente. Le informazioni
memorizzate potranno essere utilizzate da:
•
•
•
•
Volvo
Officine e riparatori autorizzati
Polizia o altre autorità
Terzi che hanno giuridicamente diritto a
raccogliere le informazioni o chiunque
venga autorizzato dal proprietario a raccogliere le informazioni.
Accessori e dotazione supplementare
Il collegamento e l'installazione errata di accessori possono compromettere il funzionamento
dei sistemi elettronici dell'automobile. Alcuni
accessori funzionano solo quando il software
relativo viene programmato nei sistemi elettronici dell'automobile. Si raccomanda pertanto
di rivolgersi sempre a un riparatore autorizzato
Volvo prima di installare accessori che devono
essere collegati all'impianto elettrico o che
possono influenzare tale impianto.
Informazioni su Internet
Al sito www.volvocars.com sono disponibili
maggiori informazioni sulla vostra automobile.
Introduzione
Volvo e la tutela dell'ambiente
G000000
Filosofia ambientale Volvo
La tutela dell'ambiente è uno dei valori chiave
di Volvo, che guidano tutta l'attività. Crediamo
inoltre che i nostri clienti condividano la nostra
cura per l'ambiente.
La vostra Volvo rispetta severe norme ambientali internazionali ed è inoltre prodotta in uno
degli stabilimenti più efficienti e puliti del
mondo. Volvo è dotata di un certificato ISO
globale che comprende la normativa ambientale ISO 14001 e interessa tutte le fabbriche e
molte altre unità Volvo. Inoltre i nostri partner
devono contribuire sistematicamente alla
tutela dell'ambiente.
Consumo di carburante
Le automobili Volvo sono caratterizzate da
consumi di carburante altamente concorrenziali nelle rispettive classi. Minore è il consumo
di carburante, minori sono le emissioni di anidride carbonica, gas che contribuisce all'effetto serra.
Il conducente può contribuire attivamente alla
riduzione del consumo di carburante. Per ulteriori informazioni, leggere il paragrafo Rispetto
dell'ambiente.
Efficiente depurazione dei gas
prende un ambiente pulito all'interno dell'abitacolo e una depurazione dei gas di scarico
altamente efficiente. In molti casi, le emissioni
di gas di scarico registrano valori nettamente
inferiori a quelli prescritti dalla normativa
vigente.
Depurazione dell'aria nell'abitacolo
Un filtro abitacolo previene l'ingresso di polvere e pollini nell'abitacolo attraverso la presa
dell'aria.
Un sofisticato sistema di qualità dell'aria,
IAQS* (Interior Air Quality System), assicura
La Vostra Volvo è costruita in base al concetto
"Pulita dentro e fuori" – un concetto che com-
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
11
Introduzione
Volvo e la tutela dell'ambiente
che l'aria in entrata sia più pulita di quella all'esterno in un ambiente trafficato.
I riparatori autorizzati Volvo e la tutela
dell'ambiente
Il sistema è costituito da un sensore elettronico
e un filtro al carbonio. L'immissione di aria
viene continuamente monitorata e viene interrotta se il contenuto di monossido di carbonio
ecc. nell'abitacolo diventa eccessivo. Questo
può verificarsi ad esempio in situazioni di traffico intenso, in coda o nelle gallerie.
Una manutenzione regolare consente di creare
le condizioni per la massima durata dell'automobile e un consumo di carburante inferiore,
contribuendo a un ambiente più pulito. Affidandosi ai riparatori autorizzati Volvo per la
riparazione e la manutenzione dell'automobile,
essa sarà inserita nei nostri sistemi. Applichiamo requisiti molto rigidi in materia di progettazione delle officine, per prevenire le perdite e le emissioni nell'ambiente. Il personale
qualificato dei nostri riparatori dispone delle
conoscenze e dei mezzi per garantire la massima tutela dell'ambiente.
L'immissione di ossidi di azoto, ozono troposferico e idrocarburi viene impedita dal filtro al
carbonio.
Norma ecologica relativa ai tessuti
Gli interni della Volvo sono progettati per
essere confortevoli e piacevoli, anche per chi
soffre di allergie e asma. È stata prestata particolare attenzione alla scelta di materiali ecologici. Pertanto, gli interni soddisfano anche le
prescrizioni contenute nella normativa internazionale Oeko-Tex 1001, rappresentando un
grosso passo avanti per un abitacolo più sano.
La certificazione Oeko-Tex abbraccia ad
esempio cinture di sicurezza, tappetini e tessuti. Anche gli interni in pelle soddisfano requisiti di ecologicità, perché conciati con sostanze
vegetali, senza utilizzo di cromo.
1
12
Ulteriori informazioni sono disponibili su www.oekotex.com
Rispetto dell'ambiente
È facile contribuire personalmente alla tutela
dell'ambiente, ad esempio adottando uno stile
di guida economico ed effettuando assistenza
e manutenzione dell'automobile seguendo le
istruzioni contenute nel Libretto Uso e manutenzione.
Proponiamo di seguito alcuni consigli utili per
contribuire alla tutela dell'ambiente (per ulteriori consigli su tutela dell'ambiente e stili di
guida economici, vedere pagina 140).
•
Per ridurre al minimo il consumo di carburante, si raccomanda la pressione dei
pneumatici ECO, vedere pagina 186.
•
Il carico sul tetto e il box portascì aumentano la resistenza all'aria e quindi il consumo di carburante. Rimuoverli subito
dopo l'uso.
•
Rimuovere tutti gli oggetti che non si utilizzano dall'automobile. Maggiore è il peso,
maggiore è il consumo di carburante.
•
Impiegare sempre l'elemento termico
monoblocco, se l'automobile ne è dotata,
prima di effettuare un avviamento a freddo.
I consumi di carburante e le emissioni di
gas di scarico si riducono.
•
Guidare dolcemente ed evitare frenate
energiche.
•
Guidare alla marcia più alta possibile. Un
regime minore implica un minore consumo
di carburante.
•
•
In sede di frenata, utilizzare il freno motore.
•
Smaltire eventuali materiali di scarto
potenzialmente inquinanti, ad esempio le
batterie e l'olio, nel rispetto dell'ambiente.
Si raccomanda di consultare un riparatore
Evitare di far funzionare il motore al
minimo. Attenersi alle direttive nazionali.
Spegnere il motore durante le soste prolungate in coda.
Introduzione
Volvo e la tutela dell'ambiente
autorizzato Volvo in caso di dubbi in merito
allo smaltimento dei materiali di scarto.
•
Sottoporre regolarmente l'automobile a
manutenzione.
•
In caso di velocità elevate, il consumo di
carburante aumenta notevolmente a causa
della maggiore resistenza all'aria. Raddoppiando la velocità, la resistenza all'aria
aumenta di 4 volte.
Attenendosi a queste indicazioni, il consumo di
carburante può essere ridotto senza influenzare né il tempo di percorrenza né il piacere di
guida. In questo modo si ottimizza l'utilizzo
dell'automobile, riducendo le spese e lo spreco
di risorse.
Il Libretto Uso e manutenzione e la
tutela dell'ambiente
Il simbolo FSC indica che la carta di questa
pubblicazione proviene da foreste certificate
FSC o altre fonti controllate.
13
14
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
16
19
20
23
25
27
28
30
32
33
G020871
Cinture di sicurezza.................................................................................
Sistema AIRBAG.....................................................................................
Airbag (SRS)............................................................................................
Attivazione/disattivazione dell'airbag (SRS)*..........................................
Airbag laterali (SIPS-bag)........................................................................
Tendina gonfiabile (IC)............................................................................
WHIPS.....................................................................................................
Quando intervengono i sistemi...............................................................
Modo incidente.......................................................................................
Sicurezza dei bambini.............................................................................
SICUREZZA
01
01 Sicurezza
Cinture di sicurezza
01
Informazioni generali
sura. La corretta chiusura della cintura è
segnalata da un forte "clic".
Slacciare la cintura
±
Premere il pulsante rosso sul blocco di
chiusura e lasciare che la bobina faccia
rientrare la cintura. Se la cintura non rientra
completamente, inserirla a mano in modo
che non rimanga pendente.
G020104
La cintura si blocca e non può essere estratta
ulteriormente:
Tensionamento della sezione lombare. La sezione
lombare deve rimanere bassa.
Frenare potrebbe risultare pericoloso se la cintura di sicurezza non è allacciata. Controllare
che tutti i passeggeri indossino le cinture di
sicurezza. Affinché la cintura di sicurezza fornisca la massima protezione, è importante che
sia aderente al corpo. Non reclinare troppo lo
schienale. La cintura di sicurezza è prevista
come protezione nella normale posizione
seduta.
Allacciare la cintura di sicurezza
±
16
Estrarre la cintura lentamente e chiuderla
spingendo la linguetta nel blocco di chiu-
•
•
•
ATTENZIONE
La cintura di sicurezza e l'airbag interagiscono. Se la cintura di sicurezza non viene
allacciata o viene usata in modo errato, il
funzionamento dell'airbag in caso di collisione potrebbe risultare compromesso.
ATTENZIONE
Ogni cintura di sicurezza deve essere indossata da una sola persona.
se viene estratta troppo rapidamente
durante la fase di frenata e di accelerazione
se l'automobile è molto inclinata.
Fare attenzione a quanto segue:
•
non usare fermagli o altri oggetti che impediscono alla cintura di aderire correttamente
•
accertarsi che la cintura non sia ritorta o
impigliata
•
la sezione lombare deve rimanere bassa
(non sopra l'addome)
•
tendere la sezione lombare sui fianchi
tirando la sezione diagonale come illustrato in figura.
ATTENZIONE
Non cercare mai di modificare o riparare la
cintura da soli. Si raccomanda di rivolgersi
a un riparatore autorizzato Volvo. Se la cintura è stata sottoposta a un forte carico, ad
esempio in caso di collisione, sostituire l'intera cintura di sicurezza. Potrebbero essere
state compromesse le caratteristiche di
protezione della cintura anche se non si
vedono danni apparenti. Sostituire la cintura
anche se è usurata o danneggiata. La nuova
cintura deve essere progettata e omologata
per il montaggio nello stesso posto della
cintura sostituita.
01 Sicurezza
Cinture di sicurezza
Cintura di sicurezza e gravidanza
accessibilità). In questo contesto, è necessario
tuttavia tenere la massima distanza possibile
tra il ventre e il volante.
La cintura di sicurezza deve sempre essere utilizzata in gravidanza. Tuttavia è importante che
sia utilizzata correttamente. La cintura deve
essere aderente alla spalla, con la sezione diagonale tra i seni e a lato del ventre. La sezione
lombare della cintura deve aderire al lato delle
cosce, più bassa possibile al di sotto del ventre
– non deve mai essere lasciata scivolare verso
l'alto. La cintura deve aderire al corpo, senza
gioco superfluo. Controllare inoltre che non si
sia attorcigliata.
Man mano che la gravidanza procede, la conducente deve regolare il sedile e il volante in
modo da avere il pieno controllo dell'automobile (i pedali e il volante devono essere di facile
G018084
G020105
Avvisatore cinture
Se una cintura di sicurezza non è allacciata, si
attivano un avvisatore acustico e una spia. Il
segnale acustico è dipendente dalla velocità e,
in alcuni casi, dal tempo. La spia si trova nella
mensola del padiglione e nel quadro comandi
combinato.
I seggiolini per bambini non sono interessati
dall'avvisatore cinture.
01
Sedile posteriore
L'avvisatore cinture nel sedile posteriore
svolge due funzioni distinte:
•
Comunicare quali cinture di sicurezza sono
utilizzate nel sedile posteriore. Il messaggio viene visualizzato sul display informativo in caso di utilizzo delle cinture o apertura delle portiere posteriori. Il messaggio
scompare automaticamente dopo circa
30 secondi, ma può essere confermato
manualmente premendo il pulsante
READ.
•
Comunicare se una cintura di sicurezza nel
sedile posteriore viene slacciata durante la
marcia. Il messaggio è visualizzato sul
display informativo, accompagnato da un
segnale acustico e una spia. Il messaggio
scompare quando si riallaccia la cintura,
ma può essere confermato manualmente
premendo il pulsante READ.
Il messaggio sul display informativo indicante
quali cinture di sicurezza sono utilizzate è sempre disponibile. Per visualizzare i messaggi in
memoria, premere il pulsante READ.
Alcuni mercati
Se il conducente non ha allacciato la cintura di
sicurezza, si attivano un segnale acustico e una
spia. Quando l'automobile procede a bassa
velocità, il segnale acustico si disattiva dopo
6 secondi.
``
17
01 Sicurezza
01
Cinture di sicurezza
Pretensionatori delle cinture
Le cinture di sicurezza anteriori e le due cinture
esterne posteriori sono dotate di pretensionatore. un dispositivo che tende la cintura intorno
al corpo in caso di collisione sufficientemente
forte. La cintura di sicurezza riesce pertanto a
bloccare l'occupante in modo più efficiente.
18
01 Sicurezza
Sistema AIRBAG
Spia di allarme nel quadro comandi
combinato
01
Assieme alla spia di allarme viene
visualizzato, quando necessario,
un messaggio sul display. Se la
spia di allarme è guasta, si
accende il triangolo di avvertimento e viene visualizzato il messaggio AIRBAG SRS RICH.
ASSISTENZA o AIRBAG SRS
ASSISTENZA URG. sul display.
Si raccomanda di rivolgersi al più presto a un
riparatore autorizzato Volvo.
ATTENZIONE
Il sistema airbag1 viene continuamente monitorato dalla relativa centralina. La spia di
allarme nel quadro comandi combinato si
accende quando si porta la chiave telecomando in posizione I, II o III. La spia si spegne
dopo circa 6 secondi se il sistema airbag1 non
presenta anomalie.
1
Se la spia di allarme del sistema airbag
rimane accesa o si accende durante la
guida, il sistema airbag non funziona perfettamente. La spia indica un'anomalia nel
sistema delle cinture di sicurezza, SIPS,
SRS o IC. Si raccomanda di rivolgersi al più
presto a un riparatore autorizzato Volvo.
Sono compresi SRS, pretensionatori delle cinture, SIPS e IC.
19
01 Sicurezza
01
Airbag (SRS)
Sistema AIRBAG
ATTENZIONE
NOTA
Si raccomanda di rivolgersi a un riparatore
autorizzato Volvo per la riparazione. Interventi errati nel sistema airbag possono causare anomalie e gravi lesioni personali.
I sensori reagiscono in modo diverso a
seconda delle modalità di collisione e dell'utilizzo o meno della cintura di sicurezza
sul lato conducente o passeggero.
In determinate circostanze di incidente
potrebbe attivarsi un solo airbag oppure
nessuno. Il sistema airbag rileva la forza
d'urto della collisione e calcola se è tale da
necessitare l'attivazione di uno o più airbag
per proteggere gli occupanti.
G020111
Anche la capacità degli airbag viene adattata alla violenza della collisione a cui l'automobile è sottoposta.
Il sistema è costituito da airbag e sensori. In
caso di collisione sufficientemente forte, i sensori reagiscono gonfiando e riscaldando l'airbag/gli airbag. Per attutire il colpo contro l'airbag, l'airbag viene sgonfiato nuovamente al
momento dello schiacciamento. Durante questa fase, è normale che si formi del fumo nell'abitacolo. Tutta la sequenza di gonfiaggio e
sgonfiaggio dell' airbag richiede solo alcuni
decimi di secondo.
20
G020110
Sistema SRS, automobili con guida a sinistra
Sistema SRS, automobili con guida a destra
01 Sicurezza
Airbag (SRS)
Non sistemare alcun oggetto davanti o
sopra il cruscotto se l'automobile è dotata
di airbag lato passeggero.
Oltre alla cintura di sicurezza, l'automobile
dispone di un airbag sul lato conducente (SRS
- sistema di ritenuta supplementare). L'airbag
è ripiegato al centro del volante. Il volante è
contrassegnato con SRS AIRBAG.
ATTENZIONE
La cintura di sicurezza e l'airbag interagiscono. Se la cintura di sicurezza non viene
allacciata o viene usata in modo errato, il
funzionamento dell'airbag in caso di collisione potrebbe risultare compromesso.
1
G020109
Posizione dell'airbag lato passeggero, automobili
con guida a sinistra o a destra
ATTENZIONE
Airbag (SRS) lato passeggero
G020108
G020113
Airbag (SRS) lato conducente
01
Oltre alla cintura di sicurezza, l'automobile
dispone di un airbag1 sul lato passeggero ripiegato in un vano sopra il cassetto portaoggetti.
Il pannello è contrassegnato con SRS
AIRBAG.
ATTENZIONE
Per limitare il rischio di lesioni in caso di
innesco dell'airbag, il passeggero deve
sedere in posizione il più possibile eretta
tenendo i piedi sul pavimento e la schiena
appoggiata allo schienale. La cintura di
sicurezza deve essere tesa e allacciata.
Non tutte le automobili sono dotate di airbag (SRS) lato passeggero. Potrebbe non essere stato scelto al momento dell'acquisto.
``
21
01 Sicurezza
Airbag (SRS)
01
ATTENZIONE
Etichetta airbag
Non mettere mai bambini su un seggiolino
o un cuscino di rialzo sul sedile anteriore, se
l'automobile è dotata di airbag (SRS) lato
passeggero attivato.2
Non lasciare mai che i bambini stiano in
piedi o seduti davanti al sedile del passeggero. I bambini di altezza inferiore a 1,4 m
non devono mai sedersi sul sedile anteriore,
se l'automobile è dotata di airbag (SRS) lato
passeggero attivato.
G032243
Il mancato rispetto delle indicazioni fornite
può mettere a repentaglio la vita del bambino.
Posizionamento dell'etichetta dell'airbag lato passeggero.
2
22
Per informazioni relative all'airbag attivato/disattivato (SRS), vedere pagina 23.
01 Sicurezza
Attivazione/disattivazione dell'airbag (SRS)*
Informazioni generali
L'airbag (SRS) lato passeggero può essere
disattivato se l'automobile è dotata del commutatore PACOS. Per informazioni su attivazione/disattivazione, vedere il paragrafo Attivazione/disattivazione.
Disattivazione a chiave/commutatore
Il commutatore dell'airbag lato passeggero
(PACOS) è collocato sul montante del cruscotto sul lato passeggero ed è accessibile
aprendo la portiera del passeggero (vedere il
paragrafo Commutatore – PACOS). Controllare che il commutatore sia nella posizione
desiderata. Volvo raccomanda di utilizzare lo
stelo della chiave per modificare la posizione.
Per informazioni sullo stelo della chiave, vedere
pagina 121.
ATTENZIONE
Il mancato rispetto delle indicazioni fornite
può mettere a repentaglio la vita.
ATTENZIONE
Attivazione/disattivazione
ATTENZIONE
Non mettere mai bambini su un seggiolino
o un cuscino di rialzo sul sedile del passeggero anteriore, se l'automobile è dotata di
airbag lato passeggero attivato e la spia
nella mensola del padiglione è
accesa. Il mancato rispetto delle indicazioni
fornite può mettere a repentaglio la vita del
bambino.
ATTENZIONE
Non lasciare che nessuno sieda nel posto
del passeggero se il messaggio nella mensola del padiglione indica che l'airbag (SRS)
è disattivato e la spia di allarme del sistema
airbag è accesa nel quadro comandi combinato. Ciò indica infatti un'avaria grave. Si
raccomanda di rivolgersi al più presto a un
riparatore autorizzato Volvo.
G019800
Disattivazione a chiave - PACOS
01
Posizione del commutatore.
L'airbag è attivato. Portando il commutatore in questa posizione, possono sedersi
sul sedile del passeggero anteriore bambini di altezza superiore a 1,4 m, ma non
bambini su seggiolini o cuscini di rialzo.
L'airbag è disattivato. Portando il commutatore in questa posizione, possono
sedersi sul sedile del passeggero anteriore
bambini su seggiolini o cuscini di rialzo, ma
non persone di altezza superiore a 1,4 m.
Se l'automobile è dotata di airbag (SRS) lato
passeggero ma sprovvista di commutatore
(PACOS), l'airbag è sempre attivato.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
23
01 Sicurezza
01
Attivazione/disattivazione dell'airbag (SRS)*
ATTENZIONE
Airbag attivato (lato passeggero):
Non mettere mai bambini di altezza inferiore
a 1,4 m su un seggiolino o un cuscino di
rialzo sul sedile del passeggero anteriore, se
l'airbag (SRS) è attivato.
Un messaggio e una spia nella mensola del
padiglione indicano che l'airbag (SRS) lato
passeggero è disattivato (vedere figura precedente).
In seguito, nella mensola del padiglione, si
accende l'indicazione relativa allo stato dell'airbag lato passeggero. Per maggiori informazioni sulle varie posizioni di accensione,
vedere pagina 144.
Airbag disattivato (lato passeggero):
I bambini di altezza superiore a 1,4 m non
devono mai sedere sul sedile del passeggero anteriore quando l'airbag è disattivato.
Se non ci si attiene a questa raccomandazione, sussiste il pericolo di morte.
G018083
Messaggi
2
Indicazione dell'airbag (SRS) lato passeggero attivato.
G018082
Una spia di allarme nella mensola del padiglione indica che l'airbag (SRS) lato passeggero è attivato (vedere figura precedente).
Indicazione dell'airbag (SRS) lato passeggero
disattivato.
24
NOTA
Quando si porta la chiave telecomando in
posizione II o III, sul quadro comandi combinato si accende la spia di allarme airbag
per circa 6 secondi, vedere pagina 19.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
01 Sicurezza
Airbag laterali (SIPS-bag)
ATTENZIONE
Si raccomanda di affidare sempre le
riparazioni a un riparatore autorizzato
Volvo. Interventi errati nel sistema airbag SIPS possono causare anomalie e
gravi lesioni personali.
•
Non sistemare alcun oggetto fra il lato
esterno del sedile e il pannello della portiera, poiché la zona potrebbe essere
interessata dall'airbag laterale.
•
Si raccomanda di utilizzare esclusivamente fodere per sedili approvate da
Volvo. Altri rivestimenti potrebbero
compromettere il funzionamento degli
airbag laterali.
•
L'airbag laterale è complementare alla
cintura di sicurezza. Usare sempre la
cintura di sicurezza.
G020118
•
Posizione degli airbag laterali.
In caso di collisione laterale, la maggior parte
della forza di collisione viene distribuita dal
SIPS (Side Impact Protection System) alle traverse, ai montanti, al pavimento, al tetto e ad
altre parti della carrozzeria. Gli airbag laterali
dei sedili del conducente e del passeggero
proteggono il busto e costituiscono una parte
importante del SIPS. L'airbag laterale è posizionato nello schienale del sedile anteriore.
1
Posizione
G025315
Airbag laterali
01
Posto del conducente, automobili con guida a
sinistra.
Seggiolini per bambini e airbag laterali
Le caratteristiche di protezione di seggiolino
per bambini o cuscino di rialzo non sono
influenzate negativamente dall'airbag laterale.
Si può collocare un seggiolino per bambini/
cuscino di rialzo nel sedile anteriore solo se
l'automobile non è equipaggiata di airbag lato
passeggero attivato1.
Per informazioni relative all'airbag attivato/disattivato (SRS), vedere pagina 23.
``
25
01 Sicurezza
01
Airbag laterali (SIPS-bag)
Posto del passeggero, automobili con guida a sinistra.
Il sistema airbag SIPS comprende airbag laterali e sensori. In caso di collisione sufficientemente forte, i sensori reagiscono gonfiando
l'airbag laterale. L'airbag si gonfia nello spazio
tra l'occupante e il pannello della portiera, attutendo in questo modo il colpo sull'occupante
nell'attimo della collisione e sgonfiandosi
durante lo schiacciamento. L'airbag laterale si
gonfia normalmente solo sul lato su cui avviene
la collisione.
26
G032246
G025316
Etichetta airbag laterale
Posizionamento dell'etichetta dell'airbag lato passeggero, automobili con guida a sinistra.
01 Sicurezza
Tendina gonfiabile (IC)
01
G015265
Caratteristiche
La tendina gonfiabile IC (Inflatable Curtain) è
complementare al sistema SIPS e agli airbag.
È montata nel padiglione su entrambi i lati dell'automobile e protegge i passeggeri nei sedili
esterni. In caso di collisione sufficientemente
forte, i sensori reagiscono gonfiando la tendina
gonfiabile. La tendina gonfiabile contribuisce a
proteggere la testa del conducente e dei passeggeri dai colpi contro l'interno dell'automobile in caso di collisione.
ATTENZIONE
Non appendere o fissare mai oggetti alle
impugnature nel padiglione. Il gancio è progettato solo per appendere abiti leggeri (non
oggetti rigidi quali ombrelli).
Non fissare con viti né montare alcun
oggetto su padiglione, montanti delle portiere o pannelli laterali. La protezione
potrebbe essere compromessa. Si raccomanda di utilizzare solo componenti originali Volvo approvati per la sistemazione in
queste parti dell'automobile.
ATTENZIONE
L'automobile non deve essere caricata per
un'altezza maggiore di 50 mm sotto il bordo
superiore dei finestrini, altrimenti l'effetto
protettivo della tendina gonfiabile posta sul
padiglione dell'automobile potrebbe essere
annullato.
ATTENZIONE
L'airbag laterale è supplementare alla cintura di sicurezza.
Usare sempre la cintura di sicurezza.
27
01 Sicurezza
01
WHIPS
G020347
Protezione contro le lesioni da colpo di frusta – WHIPS
Il sistema WHIPS (Whiplash Protection
System) comprende uno schienale capace di
assorbire energia e un poggiatesta speciale sui
sedili anteriori. Il sistema viene attivato in caso
di tamponamento, secondo l'angolo di collisione, la velocità e le caratteristiche del veicolo
che entra in collisione.
Caratteristiche del sedile
Quando il sistema WHIPS si attiva, gli schienali
dei sedili anteriori si spostano all'indietro per
modificare la posizione di seduta del conducente e del passeggero. In questo modo si
riduce il rischio di lesioni da colpo di frusta.
Il sistema WHIPS è complementare alla cintura di sicurezza. Usare sempre la cintura di
sicurezza.
28
Le caratteristiche di protezione di seggiolino
per bambini o cuscino di rialzo non sono
influenzate negativamente dal sistema WHIPS.
Regolazione del sedile
ATTENZIONE
ATTENZIONE
Sistema WHIPS e seggiolini per bambini/
cuscini di rialzo
Non cercare mai di riparare o modificare il
sedile o il sistema WHIPS da soli. Si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.
Per la massima protezione, conducente e passeggero devono sedersi al centro dei rispettivi
sedili, con la minima distanza possibile fra
testa e poggiatesta.
01 Sicurezza
WHIPS
Non compromettere il funzionamento
del sistema WHIPS
01
ATTENZIONE
Se il sedile è stato sottoposto a un forte
carico, ad esempio in caso di tamponamento, il sistema WHIPS deve essere controllato. Si raccomanda di rivolgersi a un
riparatore autorizzato Volvo per il controllo.
G020125
G020126
Potrebbero essere state compromesse le
caratteristiche di protezione del sistema
WHIPS anche se non si vedono danni apparenti nel sedile.
Non sistemare alcun oggetto sul pavimento dietro
il sedile di conducente/passeggero.
ATTENZIONE
Non collocare scatole e oggetti simili fra il
cuscino del sedile posteriore e lo schienale
del sedile anteriore. Si potrebbe compromettere il funzionamento del sistema
WHIPS.
Si raccomanda di rivolgersi a un riparatore
autorizzato Volvo per la verifica dello stato
del sistema anche dopo piccoli tamponamenti.
Non sistemare alcun oggetto sul sedile posteriore.
ATTENZIONE
Se lo schienale del sedile posteriore è reclinato, il sedile anteriore corrispondente deve
essere spostato in avanti in modo che non
entri in contatto con lo schienale reclinato.
29
01 Sicurezza
Quando intervengono i sistemi
01
Attivazione dei sistemi
Sistema
Viene attivato
Pretensionatori delle cinture dei sedili anteriori
In caso di collisioni frontali e/o laterali e/o tamponamento
Pretensionatori delle cinture dei posti esterni del sedile
posteriore
In caso di collisione frontale
Airbag (SRS)
In caso di collisione frontaleA
Airbag laterali SIPS
In caso di collisione lateraleA
Tendina gonfiabile (IC)
In caso di collisione lateraleA
Protezione dal colpo di frusta WHIPS
In caso di tamponamento
A
L'automobile può subire forti deformazioni in caso di incidente senza che gli airbag si attivino. Un certo numero di fattori, quali la rigidità e il peso dell'oggetto urtato, la velocità dell'automobile,
l'angolo di collisione ecc., influisce sulla modalità di attivazione dei diversi sistemi di sicurezza dell'automobile.
In caso di innesco degli airbag si raccomanda
quanto segue:
30
•
Trasportare l'automobile. Si raccomanda
di trasportarla presso un riparatore autorizzato Volvo. Non utilizzare l'automobile
se sono intervenuti gli airbag.
•
Si raccomanda di far sostituire i componenti del sistema di sicurezza dell'automobile da un riparatore autorizzato Volvo.
•
Rivolgersi sempre a un medico.
NOTA
I sistemi SRS, SIPS, IC e le cinture di sicurezza intervengono solo una volta durante
una collisione.
ATTENZIONE
La centralina del sistema airbag si trova nel
quadro centrale. Qualora il quadro centrale
sia bagnato, scollegare i cavi della batteria.
Non cercare di avviare l'automobile in
quanto potrebbero innescarsi gli airbag.
Trasportare l'automobile. Si raccomanda di
trasportarla presso un riparatore autorizzato
Volvo.
01 Sicurezza
Quando intervengono i sistemi
01
ATTENZIONE
Non utilizzare l'automobile se sono intervenuti gli airbag. La guida dell'automobile
potrebbe risultare difficoltosa. Altri sistemi
di sicurezza potrebbero essere stati danneggiati. L'esposizione prolungata ai fumi e
alle polveri prodotti al momento dell'innesco degli airbag può provocare lesioni/irritazioni cutanee e agli occhi. In caso di
disturbi, risciacquare con acqua fredda.
Anche la rapidissima sequenza di scatto, in
combinazione con il materiale dell'airbag,
può provocare escoriazioni cutanee e
ustioni.
31
01 Sicurezza
01
Modo incidente
Guida dopo una collisione
Tentativo di avviamento
Innanzitutto controllare che non ci siano perdite di carburante dall'automobile. Non si deve
sentire odore di carburante.
G029042
Se tutto sembra normale e non vi sono perdite
di carburante, si può tentare di avviare l'automobile.
Se l'automobile è rimasta coinvolta in una collisione, potrebbe apparire il testo MODO
INCIDENTE VEDERE MANUALE sul display
informativo. Questo indica che la funzionalità
dell'automobile è ridotta. Il modo incidente
indica un dispositivo di protezione che interviene se la collisione è tale da danneggiare funzioni importanti dell'automobile, ad esempio le
linee di alimentazione, i sensori di uno dei
sistemi di protezione oppure l'impianto frenante.
32
Innanzitutto, estrarre la chiave del telecomando e reinserirla. L'elettronica dell'automobile cerca di ripristinare il sistema. Tentare
quindi di avviare l'automobile. Se MODO
INCIDENTE VEDERE MANUALE è ancora
visualizzato sul display, l'automobile non deve
essere guidata né trainata. I danni non visibili
potrebbero, durante il viaggio, rendere impossibile la manovra dell'automobile anche se
questa appare guidabile.
Spostamento
Se compare NORMAL MODE dopo il ripristino di MODO INCIDENTE VEDERE
MANUALE, si può spostare con cautela l'automobile allontanandola dal traffico. Percorrere il tragitto minimo necessario.
ATTENZIONE
Non cercare mai di riparare l'automobile o
ripristinare l'elettronica da soli se è entrata
nel modo incidente. Pericolo di lesioni personali o funzionamento anomalo dell'automobile. Si raccomanda di rivolgersi sempre
a un riparatore autorizzato Volvo per i controlli e il ripristino del NORMAL MODE dell'automobile dopo la comparsa del messaggio MODO INCIDENTE VEDERE
MANUALE.
ATTENZIONE
Non provare in nessun caso a riavviare l'automobile se si sente odore di carburante
dopo che è stato visualizzato il messaggio
MODO INCIDENTE VEDERE
MANUALE. Abbandonare immediatamente l'automobile.
ATTENZIONE
Non è consentito trainare l'automobile nel
modo incidente. L'automobile deve essere
trasportata. Si raccomanda di trasportarla
presso un riparatore autorizzato Volvo.
01 Sicurezza
Sicurezza dei bambini
I bambini devono sedere in modo
sicuro e confortevole
La sistemazione del bambino nell'automobile e
l'equipaggiamento da utilizzare dipendono da
peso e dimensioni del bambino. Per maggiori
informazioni, vedere pagina 35.
NOTA
NOTA
Per maggiori informazioni sul montaggio dei
prodotti per la sicurezza dei bambini, rivolgersi al produttore.
Seggiolini per bambini
Le norme vigenti in materia di sicurezza dei
bambini nell'automobile variano da Paese a
Paese. Verificare le norme vigenti.
Seguire sempre le istruzioni di montaggio del
seggiolino per bambini.
I bambini di tutte le età e dimensioni devono
sempre stare seduti correttamente e allacciare
i sistemi di ritenuta. Non consentire mai a un
bambino di sedere sulle ginocchia del passeggero.
1
Se si utilizzano prodotti per la sicurezza dei
bambini, è importante leggere e seguire
attentamente le istruzioni di montaggio allegate.
Non fissare le cinghie di fissaggio del seggiolino sulle guide per la regolazione longitudinale
del sedile, sulle molle o sulle guide e sulle traverse sotto il sedile. I bordi affilati potrebbero
danneggiare le cinghie di fissaggio.
NOTA
Posizione dei seggiolini per bambini
Può essere usato quanto segue:
G020128
L'equipaggiamento di sicurezza Volvo per
bambini è stato concepito appositamente per
le automobili Volvo. Si raccomanda di utilizzare
attrezzature originali Volvo per assicurare che
gli attacchi e i dispositivi di bloccaggio siano
fissati correttamente e offrano la massima protezione.
01
I seggiolini per bambini e gli airbag non sono compatibili.
Volvo fornisce prodotti per la sicurezza dei
bambini progettati e collaudati appositamente
per le proprie automobili.
•
Un seggiolino per bambini/cuscino di rialzo
nel sedile del passeggero anteriore se l'airbag lato passeggero è stato disattivato1.
•
Un seggiolino per bambini orientato all'indietro nel sedile posteriore.
Fare sempre sedere il bambino nel sedile
posteriore se è attivato l'airbag lato passeggero. Se l'airbag si gonfia, un bambino eventualmente seduto sul sedile del passeggero
potrebbe riportare gravi lesioni.
Per informazioni relative all'airbag attivato/disattivato (SRS), vedere pagina 23.
``
33
01 Sicurezza
Sicurezza dei bambini
01
ATTENZIONE
Non mettere mai bambini su un seggiolino
o un cuscino di rialzo sul sedile del passeggero anteriore, se l'airbag (SRS) è attivato2.
I bambini di altezza inferiore a 1,4 m non
devono mai sedersi sul sedile anteriore, se
l'automobile è dotata di airbag (SRS) lato
passeggero attivato.
Il mancato rispetto delle indicazioni fornite
può mettere a repentaglio la vita del bambino.
2
34
ATTENZIONE
Etichetta airbag
Non utilizzare cuscini di rialzo/seggiolini per
bambini con anelli in acciaio o altri elementi
che possono entrare in contatto con il pulsante di apertura del blocco delle cinture di
sicurezza, in quanto sussiste il rischio di
apertura accidentale delle cinture.
La parte superiore del seggiolino per bambini non deve essere appoggiata al parabrezza.
Per informazioni relative all'airbag attivato/disattivato, vedere pagina 23.
Etichetta posizionata sul montante del cruscotto.
01 Sicurezza
Sicurezza dei bambini
01
Protezioni per bambini raccomandate3
Peso/età
Sedile anterioreA
Posto esterno del sedile posteriore
Posto centrale del sedile
posteriore
Gruppo 0
Seggiolino per bambini Volvo - protezione per bambini orientata all'indietro,
si fissa con la cintura di sicurezza dell'automobile e le cinghie di fissaggio.
Utilizzare il cuscino protettivo tra il
seggiolino per bambini e il cruscotto.
Seggiolino per bambini Volvo – protezione per bambini orientata all'indietro, si fissa con la cintura di sicurezza dell'automobile, le cinghie di
fissaggio e il supporto.
Seggiolino per bambini Volvo – protezione per bambini orientata all'indietro, si fissa con la cintura di sicurezza dell'automobile, le cinghie di
fissaggio e il supporto.
N° di omologazione: E5 03135
N° di omologazione: E5 03135
Seggiolino per neonati Volvo - protezione per bambini orientata all'indietro,
si fissa con il sistema di fissaggio ISOFIX.
Seggiolino per neonati Volvo - protezione per bambini orientata all'indietro, si fissa con il sistema di fissaggio
ISOFIX.
Seggiolino per neonati Volvo - protezione per bambini orientata all'indietro, si fissa con la cintura di sicurezza dell'automobile.
N° di omologazione: E1 03301146
N° di omologazione: E1 03301146
N° di omologazione: E1 03301146
Seggiolino per neonati Volvo - protezione per bambini orientata all'indietro,
si fissa con la cintura di sicurezza dell'automobile.
Seggiolino per neonati Volvo - protezione per bambini orientata all'indietro, si fissa con la cintura di sicurezza
dell'automobile.
N° di omologazione: E1 03301146
N° di omologazione: E1 03301146
max 10 kg
(0 – 9 mesi)
Gruppo 0+
max 13 kg
3
N° di omologazione: E5 03135
Per le altre protezioni per bambini, controllare che l'automobile sia riportata nell'elenco dei modelli compatibili o la protezione sia provvista di omologazione universale ai sensi della norma ECE R44.
``
35
01 Sicurezza
01
Sicurezza dei bambini
Peso/età
Sedile anterioreA
Posto esterno del sedile posteriore
Posto centrale del sedile
posteriore
Gruppo 1
Seggiolino per bambini Volvo - protezione per bambini orientata all'indietro,
si fissa con la cintura di sicurezza dell'automobile e le cinghie di fissaggio.
Utilizzare il cuscino protettivo tra il
seggiolino per bambini e il cruscotto.
Seggiolino per bambini Volvo – protezione per bambini orientata all'indietro, si fissa con la cintura di sicurezza dell'automobile, le cinghie di
fissaggio e il supporto.
Seggiolino per bambini Volvo – protezione per bambini orientata all'indietro, si fissa con la cintura di sicurezza dell'automobile, le cinghie di
fissaggio e il supporto.
N° di omologazione: E5 03135
N° di omologazione: E5 03135
9 – 18 kg
(9 – 36 mesi)
N° di omologazione: E5 03135
36
Seggiolino per bambini orientabile
Volvo - protezione per bambini orientata all'indietro, si fissa con la cintura
di sicurezza dell'automobile e le cinghie di fissaggio.
Seggiolino per bambini orientabile
Volvo - protezione per bambini orientata all'indietro, si fissa con la cintura
di sicurezza dell'automobile e le cinghie di fissaggio.
N° di omologazione: E5 04192
N° di omologazione: E5 04192
Britax Fixway – protezione per bambini
orientata all'indietro, si fissa con il
sistema di fissaggio ISOFIX e le cinghie di fissaggio.
Britax Fixway – protezione per bambini orientata all'indietro, si fissa con
il sistema di fissaggio ISOFIX e le cinghie di fissaggio.
N° di omologazione: E5 03171
N° di omologazione: E5 03171
01 Sicurezza
Sicurezza dei bambini
Peso/età
Sedile anterioreA
Posto esterno del sedile posteriore
Posto centrale del sedile
posteriore
Gruppo 2, 15-25 kg, 3-6
anni
Seggiolino per bambini orientabile
Volvo - protezione per bambini orientata in avanti, si fissa con la cintura di
sicurezza dell'automobile.
Seggiolino per bambini orientabile
Volvo - protezione per bambini orientata in avanti, si fissa con la cintura di
sicurezza dell'automobile.
N° di omologazione: E5 04191
N° di omologazione: E5 04191
Seggiolino per bambini orientabile
Volvo - protezione per bambini
orientata in avanti, si fissa con la
cintura di sicurezza dell'automobile.
01
N° di omologazione: E5 04191
Seggiolino per bambini orientabile
Volvo - protezione per bambini orientata all'indietro, si fissa con la cintura
di sicurezza dell'automobile e le cinghie di fissaggio.
Seggiolino per bambini orientabile
Volvo - protezione per bambini orientata all'indietro, si fissa con la cintura
di sicurezza dell'automobile e le cinghie di fissaggio.
N° di omologazione: E5 04192
N° di omologazione: E5 04192
``
37
01 Sicurezza
Sicurezza dei bambini
01
Peso/età
Sedile anterioreA
Posto esterno del sedile posteriore
Posto centrale del sedile
posteriore
Gruppo 2/3
Cuscino di rialzo Volvo – con o senza
schienale.
Cuscino di rialzo Volvo – con o senza
schienale.
Cuscino di rialzo Volvo – con o
senza schienale.
N° di omologazione: E5 03139
N° di omologazione: E5 03139
N° di omologazione: E5 03139
Cuscino di rialzo Volvo con schienale.
Cuscino di rialzo Volvo con schienale.
N° di omologazione: E1 04301198
N° di omologazione: E1 04301198
Cuscino di rialzo Volvo con schienale.
15 – 36 kg
(3 – 12 anno)
N° di omologazione: E1 04301198
Cuscino di rialzo integrato Volvo –
disponibile come optional montato in
fabbrica.
N° di omologazione: E5 03168
A
Per informazioni relative all'airbag attivato/disattivato (SRS), vedere pagina 23.
ATTENZIONE
Non mettere mai bambini su un seggiolino
o un cuscino di rialzo sul sedile del passeggero anteriore, se l'airbag (SRS) è attivato4.
I bambini di altezza inferiore a 1,4 m non
devono mai sedersi sul sedile anteriore, se
l'automobile è dotata di airbag (SRS) lato
passeggero attivato.
Il mancato rispetto delle indicazioni fornite
può mettere a repentaglio la vita del bambino.
4
38
Per informazioni relative all'airbag attivato/disattivato, vedere pagina 23.
01 Sicurezza
Sicurezza dei bambini
Cuscini di rialzo integrati*
Controllare che:
G015013
G020808
Chiusura del cuscino di rialzo
I cuscini di rialzo integrati Volvo per i sedili
posteriori esterni sono progettati per garantire
la massima sicurezza ai bambini. Insieme alla
cintura di sicurezza di serie, i cuscini di rialzo
integrati sono omologati per bambini con peso
tra 15 e 36 kg.
01
Tirare l'impugnatura per sollevare il
cuscino fissato con cintura.
Afferrare il cuscino con tutte e due le mani
e portarlo indietro.
Premerlo fino a quando si blocca.
ATTENZIONE
Il cuscino di rialzo deve trovarsi nella posizione bloccata prima di collocarvi il bambino.
•
•
il cuscino di rialzo sia in posizione bloccata
•
la sezione lombare sia posizionata in
basso, sul bacino, per fornire la massima
protezione
•
la cintura di sicurezza non sia posizionata
sul collo del bambino o sotto la spalla
•
regolare accuratamente la posizione del
poggiatesta in base alla testa del bambino.
la cintura dell'automobile aderisca al corpo
del bambino, non sia allentata o ritorta e sia
posizionata correttamente sulla spalla
ATTENZIONE
Per la riparazione o la sostituzione, rivolgersi
sempre a un riparatore. Si raccomanda di
rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.
Non cercare mai di riparare o modificare il
cuscino di rialzo da soli.
Se un cuscino di rialzo incorporato è stato
sottoposto a un forte carico, ad esempio in
caso di collisione, sostituire l'intero cuscino.
Potrebbero essere state compromesse le
caratteristiche di protezione del cuscino
anche se non si vedono danni apparenti.
Sostituire il cuscino anche se è usurato.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
39
01 Sicurezza
01
Sicurezza dei bambini
Sistema di fissaggio ISOFIX per
seggiolini per bambini*
G015268
G014507
Apertura del cuscino di rialzo
Tirare l'impugnatura.
Portare il sedile in basso e premere fino a
che non si blocchi.
NOTA
Tenere presente che si deve prima ripiegare
il cuscino di rialzo per portare in avanti lo
schienale del sedile.
Gli attacchi per il sistema di fissaggio ISOFIX
sono nascosti dietro la parte inferiore dello
schienale del sedile posteriore, nei posti
esterni.
La posizione degli attacchi è indicata dai simboli nel rivestimento dello schienale (vedere
figura sopra).
Per accedere agli attacchi, premere verso il
basso il cuscino del sedile posteriore.
Per fissare una protezione per bambini agli
attacchi ISOFIX, attenersi sempre alle istruzioni
di montaggio del produttore.
40
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
01 Sicurezza
01
41
44
46
48
49
51
55
57
58
61
64
66
68
69
70
71
73
77
79
HomeLinkŸ *............................................................................................ 82
42
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
G020901
Generalità automobili con guida a sinistra..............................................
Generalità automobili con guida a destra...............................................
Pannello di comando nella portiera del conducente..............................
Quadro comandi combinato...................................................................
Spie di controllo e di allarme..................................................................
Display informativo.................................................................................
Presa elettrica.........................................................................................
Quadro luci..............................................................................................
Leva sinistra del volante..........................................................................
Leva destra del volante...........................................................................
Regolatore elettronico della velocità*.....................................................
Tastierina al volante*...............................................................................
Regolazione del volante, lampeggiatori di emergenza...........................
Freno di stazionamento..........................................................................
Alzacristalli elettrici..................................................................................
Finestrini e specchi retrovisori................................................................
Tettuccio apribile elettrocomandato*......................................................
Impostazioni personali............................................................................
STRUMENTI E COMANDI
02
02 Strumenti e comandi
Generalità automobili con guida a sinistra
G019488
02
44
02 Strumenti e comandi
Generalità automobili con guida a sinistra
Regolazione del volante
Luce di lettura, lato sinistro
Dispositivo di apertura del cofano
Luce di lettura, lato destro
Pannello di comando
Avvisatore cinture e indicazione airbag
passeggero
Indicatori di direzione, abbaglianti, computer di bordo
Illuminazione, apertura sportello del serbatoio
Maniglia di apertura della portiera, pulsante di bloccaggio.
Bocchette di aerazione nel cruscotto
Bocchetta di aerazione del finestrino
Regolatore elettronico della velocità
Avvisatore acustico, airbag
Quadro comandi combinato
Tastierina Infotainment
Tergicristallo, lavacristallo e lavafari
Blocchetto di accensione
Comando tettuccio apribile
Nessuna funzione
02
Specchio retrovisore interno
Display di climatizzatore e Infotainment
Infotainment
Impostazioni del comando climatizzatore,
Infotainment e impostazioni personali
Climatizzatore
Leva marce
Lampeggiatori di emergenza
Maniglia della portiera
Vano portaoggetti
Freno di stazionamento
Presa elettrica/accendisigari
Blind Spot Information System, BLIS
Interruttori, optional
Nessuna funzione
Illuminazione degli interruttori
45
02 Strumenti e comandi
Generalità automobili con guida a destra
G028204
02
46
02 Strumenti e comandi
Generalità automobili con guida a destra
Presa elettrica, accendisigari
Nessuna funzione
Blind Spot Information System, BLIS
Nessuna funzione
Interruttori, optional
Comando tettuccio apribile
Freno di stazionamento
Blocchetto di accensione
Pannello di comando
Tergicristallo, lavacristallo e lavafari
Vano portaoggetti
Regolatore elettronico della velocità
Maniglia della portiera
Quadro comandi combinato
Bocchetta di aerazione finestrino
Avvisatore acustico, airbag
Bocchette di aerazione cruscotto
Tastierina Infotainment
Leva marce
Lampeggiatori di emergenza
Climatizzatore
Maniglia di apertura della portiera, pulsante di bloccaggio
Impostazioni del comando climatizzatore,
Infotainment e impostazioni personali
Infotainment
02
Illuminazione, apertura sportello del serbatoio
Display di climatizzatore e Infotainment
Indicatori di direzione, abbaglianti, computer di bordo
Specchio retrovisore interno
Dispositivo di apertura del cofano
Avvisatore cinture e indicazione airbag
passeggero
Regolazione del volante
Illuminazione degli interruttori
Luce di lettura, lato sinistro
Luce di lettura, lato destro
47
02 Strumenti e comandi
Pannello di comando nella portiera del conducente
G017435
02
Pannello di comando nella portiera del
conducente
Disattivazione alzacristalli posteriori.
Fermo di sicurezza elettrico per bambini*
Alzacristalli elettrici
Specchio retrovisore esterno, lato sinistro
Specchi retrovisori, impostazioni
Specchio retrovisore esterno, lato destro
48
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
02 Strumenti e comandi
Quadro comandi combinato
G029046
02
Tachimetro.
Indicatori di direzione destri.
Indicatori di direzione sinistri.
Contagiri - Indica il regime del motore in
migliaia di giri/minuto.
Spia di allarme.
Display informativo - Visualizza messaggi
informativi o di avvertimento, temperatura
esterna e orologio. Quando la temperatura
esterna è compresa fra +2 °C e -5 °C si
accende una spia a fiocco di neve sul
display. La spia avverte del rischio di fondo
ghiacciato. Se l'automobile è rimasta
ferma per un certo tempo, il termometro
potrebbe indicare una temperatura esterna
superiore a quella reale.
Spie di controllo e di allarme.
Indicatore del carburante, vedere anche il
computer di bordo a pag. 62.
Indicazione abbaglianti.
Display – Visualizza le posizioni di marcia
del cambio automatico e lo stato di sensore pioggia, contachilometri, contachilometri parziale e regolatore elettronico della
velocità.
Visualizza anche l'indicatore cambio di
marcia (GSI) e le posizioni di marcia nel
modello 1.6D DRIVe, vedere pagina 149.
Pulsante del contachilometri parziale – Si
utilizza per misurare brevi distanze. Premere brevemente il pulsante per commutare fra i contachilometri parziali T1 e T2.
Una pressione prolungata (più di
2 secondi) azzera il contachilometri parziale attivato.
Spia informativa.
``
49
02 Strumenti e comandi
Quadro comandi combinato
02
Indicatore di temperatura - Si utilizza per
l'impianto di raffreddamento del motore.
Se la temperatura diventa eccessiva e l'indicatore entra nel campo rosso, il display
visualizza un messaggio. Tenere presente
che eventuali fari anteriori supplementari
davanti alla presa dell'aria riducono il raffreddamento in caso di alte temperature
esterne e carico elevato del motore.
Spie di controllo e di allarme.
50
02 Strumenti e comandi
Spie di controllo e di allarme
Test diagnostico spie
Spie al centro del cruscotto
Se la spia è accesa:
Tutte le spie di controllo e di allarme1 si accendono quando si porta la chiave telecomando in
posizione II prima dell'avviamento. In quel
momento viene controllato il funzionamento
delle spie. Tutte le spie devono spegnersi
quando si avvia il motore, eccetto quella del
freno di stazionamento che si spegne quando
si disinserisce il freno di stazionamento.
1
02
2. Leggere le informazioni sul display informativo. Eseguire gli interventi descritti sul
display. Cancellare il messaggio con
READ.
G030755
Se il motore non viene avviato
entro 5 secondi, si spengono tutte
le spie tranne quella relativa alle
anomalie nell'impianto di depurazione dei gas di scarico dell'automobile e quella relativa alla bassa
pressione dell'olio. A seconda dell'equipaggiamento dell'automobile, potrebbero mancare le funzioni di alcune spie.
1. Fermarsi in un luogo sicuro. Non guidare
ulteriormente l'automobile.
La spia di allarme rossa si accende
quando viene indicata un'anomalia
che può influire sulla sicurezza e/o
sulla manovrabilità dell'automobile. Contemporaneamente viene
visualizzato un messaggio sul display informativo. La spia rimane accesa finché l'anomalia
non viene riparata ma il messaggio può essere
cancellato con il pulsante READ, vedere
pagina 55. La spia di allarme può accendersi
anche in combinazione con altre spie.
La spia informativa gialla si
accende in combinazione con il
messaggio visualizzato sul display
informativo. Il messaggio si spegne con il pulsante READ, vedere
pagina 55, o scompare automaticamente
dopo un certo tempo (che varia a seconda della
funzione indicata).
La spia di allarme gialla può accendersi anche
in combinazione con altre spie.
NOTA
Quando viene visualizzato un messaggio di
servizio, la spia e il messaggio si spengono
con il pulsante READ oppure si spengono
automaticamente dopo un certo tempo.
Per alcuni modelli di motore non è prevista la spia di bassa pressione dell'olio. L'avvertimento viene fornito mediante un messaggio sul display, vedere pagina 55.
``
51
02 Strumenti e comandi
Spie di controllo e di allarme
Spie di controllo – lato sinistro
Impianto di depurazione dei gas di
scarico
02
Se la spia si accende, è possibile
che sia presente un'anomalia nell'impianto di depurazione dei gas
di scarico dell'automobile. Si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo per un controllo.
G029048
Anomalia nel sistema ABS
Anomalia nell'impianto di depurazione dei
gas di scarico dell'automobile
Anomalia nel sistema ABS
Retronebbia
Sistema di stabilità STC o DSTC
Se la spia è accesa, l'impianto è
fuori uso. Il normale impianto frenante dell'automobile continua a
funzionare normalmente ma senza
la funzione ABS.
1. Fermarsi in un luogo sicuro e spegnere il
motore.
2. Riavviare il motore.
3. Se la spia rimane accesa, rivolgersi a un
riparatore per un controllo del sistema
ABS. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.
Nessuna funzione
Preriscaldamento del motore diesel
Livello basso nel serbatoio del carburante
52
Retronebbia
La spia si accende quando i retronebbia sono inseriti.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
Sistema di stabilità STC o DSTC*
Per informazioni su funzioni e spie
del sistema, vedere pagina 158.
Preriscaldamento del motore diesel
La spia è accesa quando è in corso
il preriscaldamento del motore. Il
preriscaldamento si attiva a temperature inferiori a -2 °C. Quando
la spia si spegne è possibile
avviare l'automobile.
Livello basso nel serbatoio del
carburante
La spia si accende quando il livello
del carburante è basso. Fare rifornimento al più presto.
02 Strumenti e comandi
Spie di controllo e di allarme
Spie di controllo – lato destro
Spia di controllo rimorchio
La spia lampeggia quando si
usano gli indicatori di direzione
con il rimorchio collegato. Se la
spia non lampeggia, una delle luci
dell'automobile o del rimorchio è
difettosa.
Freno di stazionamento azionato
G029049
La spia si accende quando il freno
di stazionamento è inserito. Inserire sempre a fondo il freno di stazionamento.
Spia di controllo rimorchio
NOTA
La spia si accende a prescindere dal grado
di inserimento del freno di stazionamento.
Freno di stazionamento azionato
Airbag – SRS
Bassa pressione dell'olio
Avvisatore cinture
L'alternatore non carica
Anomalia nell'impianto frenante
2
Bassa pressione dell'olio2
Se la spia si accende durante la
guida, la pressione dell'olio del
motore è troppo bassa. Spegnere
immediatamente il motore e controllare il livello dell'olio nel motore.
Rabboccare all'occorrenza. Se la spia è
accesa e il livello dell'olio è normale, si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato
Volvo.
02
Avvisatore cinture
La spia si accende se il conducente o il passeggero anteriore
non indossano la cintura di sicurezza o se uno dei passeggeri
posteriori si toglie la cintura.
L'alternatore non carica
Airbag – SRS
Se la spia rimane accesa o si
accende durante la guida, è stata
rilevata un'anomalia nel sistema
delle cinture di sicurezza, SRS,
SIPS o IC. Si raccomanda di rivolgersi al più presto a un riparatore autorizzato
Volvo per un controllo.
Se la spia si accende durante la
guida, è presente un'anomalia nell'impianto elettrico. Si raccomanda
di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.
Anomalia nell'impianto frenante
Se la spia si accende, è possibile
che il livello dell'olio dei freni sia
troppo basso.
Per alcuni modelli di motore non è prevista la spia di bassa pressione dell'olio. L'avvertimento viene fornito mediante un messaggio sul display, vedere pagina 55.
``
53
02 Strumenti e comandi
Spie di controllo e di allarme
±
02
Fermare l'automobile in un luogo sicuro e
controllare il livello nel serbatoio dell'olio
dei freni, vedere pagina 216. Se il livello nel
serbatoio è inferiore a MIN, non guidare
ulteriormente l'automobile. Si raccomanda
di trasportarla fino a un riparatore autorizzato Volvo per un controllo dell'impianto
frenante.
Se sono accese contemporaneamente le spie GUASTO FRENI e
ABS, può esservi un problema
nella distribuzione della forza di
frenata.
1. Fermarsi in un luogo sicuro e spegnere il
motore.
2. Riavviare il motore.
3. Se entrambe le spie si spengono è possibile proseguire la guida.
4. Se le spie rimangono accese, controllare il
livello nel serbatoio dell'olio dei freni,
vedere pagina 216.
5. Se il livello nel serbatoio dell'olio dei freni è
normale e le spie rimangono accese, gui-
3
54
Solo automobili dotate di antifurto.
dare l'automobile con molta cautela fino a
un riparatore per un controllo dell'impianto
frenante. Si raccomanda un riparatore
autorizzato Volvo.
6. Se il livello nel serbatoio dell'olio dei freni è
inferiore a MIN, non guidare ulteriormente
l'automobile bensì trasportarla fino a un
riparatore per un controllo dell'impianto
frenante. Si raccomanda un riparatore
autorizzato Volvo.
ATTENZIONE
Se sono accese contemporaneamente le
spie GUASTO FRENI e ABS, sussiste il
rischio di sbandamento del retrotreno in
caso di frenata brusca.
Avvisatore – portiere aperte
cofano3
Se una delle portiere, il
o il baule non
sono stati chiusi correttamente, il conducente
riceverà un messaggio di avvertimento.
Velocità ridotta
Se l'automobile procede a una
velocità inferiore a 5 km/h si
accende la spia informativa e il
display visualizza PORTIERA
LATO GUIDA APERTA,
PORTIERA LATO PASS.
APERTA,PORTIERA POST. SINISTRA
APERTA, COFANO MOTORE APERTO o
PORTIERA POST. DESTRA APERTA. Fermare l'automobile in un posto sicuro e chiudere la portiera o lo sportello aperto.
Velocità elevata
Se l'automobile procede a una
velocità superiore a 10 km/h si
accende la spia e il display visualizza uno dei messaggi precedenti.
Avvisatore baule
Se il baule è aperto si accende la
relativa spia informativa e il display
visualizza BAULE APERTO.
02 Strumenti e comandi
Display informativo
Messaggi
NOTA
G029050
Se un messaggio di anomalia è visualizzato
durante l'utilizzo del computer di bordo, il
messaggio dovrà essere letto (premere il
pulsante READ) prima di riprendere la precedente attività.
Quando si accende una spia di allarme o di
controllo, il display informativo visualizza un
messaggio complementare.
±
Messaggi
Azioni correttive
STOP IMMEDIATOA
Fermarsi in un luogo
sicuro e spegnere il
motore. Grave
rischio di danni.
ASSISTENZA
URG.A
Si raccomanda di
rivolgersi immediatamente a un riparatore autorizzato
Volvo per un controllo.
VEDERE
MANUALEA
Leggere il Libretto
Uso e manutenzione.
RICH. ASSISTENZAA
Si raccomanda di
rivolgersi al più presto a un riparatore
autorizzato Volvo
per un controllo.
Premere il pulsante READ (1).
Scorrere i vari messaggi agendo sul pulsante
READ. I messaggi di anomalia restano in
memoria fino a quando l'anomalia non viene
corretta.
Messaggi
Azioni correttive
TEMP MOTORE
ALTA SPEGNERE
MOTORE
Fermarsi in un luogo
sicuro e spegnere il
motore. Grave
rischio di danni.
PRENOTARE
TAGLIANDO
Prenotare il
tagliando. Si raccomanda di affidare il
tagliando a un riparatore autorizzato
Volvo.
SCADENZA
TAGLIANDO
Effettuare il
tagliando. Si raccomanda di affidare il
tagliando a un riparatore autorizzato
Volvo. La scadenza
dipende dalla
distanza percorsa,
dai mesi trascorsi
dall'ultimo
tagliando, dalle ore
di funzionamento
del motore e dal tipo
di olio.
02
``
55
02 Strumenti e comandi
Display informativo
02
56
Messaggi
Azioni correttive
Messaggi
Azioni correttive
Messaggi
Azioni correttive
TAGLIANDO SCADUTO
Se non si eseguono i
tagliandi nei tempi
prescritti, la garanzia
non copre eventuali
componenti danneggiati. Si raccomanda di affidare il
tagliando a un riparatore autorizzato
Volvo.
ANTIFULIG.
PIENO VEDERE
MANUALE
Il filtro antiparticolato diesel deve
essere rigenerato,
vedere pagina 291.
OLIO CAMBIO
TEMP ALTA
STC/DSTC ANTISPIN OFF
La funzionalità dei
sistemi di stabilità e
controllo trazione è
ridotta, vedere
pagina 159 per altri
modelli.
Ridurre la velocità o
fermare l'automobile
in un luogo sicuro.
Disinserire la marcia
e far funzionare il
motore al minimo
finché il messaggio
non scompare. Per
maggiori informazioni, vedere
pagina 153.
CAMBIO RIDOTTE
PRESTAZ.
Il cambio ha una
capacità ridotta.
Guidare con cautela
finché il messaggio
non scompare,
vedere pagina 153.
TEMP OLIO CAMBIO STOP IMMEDIATO
Anomalia grave.
Fermare immediatamente l'automobile
in un luogo sicuro. Si
raccomanda di rivolgersi a un riparatore
autorizzato Volvo.B
OLIO CAMBIO
RICHIESTA SOST.
Si raccomanda di
rivolgersi al più presto a un riparatore
autorizzato Volvo
per un controllo.
PROMEMORIA
CONTR. LIV. OLIO
Controllare il livello
dell'olio. Il messaggio viene visualizzato ogni 10.000 km
(alcuni modelli di
motore). Per informazioni sul controllo
del livello dell'olio,
vedere pagina 213.
Se il messaggio
ricompare, si raccomanda di rivolgersi a
un riparatore autorizzato Volvo.
A
B
Insieme ad alcuni messaggi è visualizzato il punto in cui si è
verificato il problema.
Per altri messaggi sul cambio automatico, vedere
pagina 153.
02 Strumenti e comandi
Presa elettrica
Presa elettrica da 12 V
pulsante scatta. Estrarre l'accendisigari e utilizzare la spirale incandescente.
02
La presa elettrica può essere utilizzata per
diversi accessori a 12 V, ad esempio un cellulare o un frigo portatile. L'intensità di corrente
massima è di 10 A. La chiave telecomando
deve trovarsi almeno in posizione I affinché la
presa sia alimentata.
ATTENZIONE
Lasciare sempre il coperchio sulla presa
quando non viene utilizzata.
Accendisigari*
Per attivare l'accendisigari, premere il relativo
pulsante. Quando l'accendisigari è caldo, il
G029082
G019621
Presa elettrica nel sedile posteriore
ATTENZIONE
Lasciare sempre il coperchio sulla presa
quando non viene utilizzata.
La presa elettrica può essere utilizzata per
diversi accessori, ad esempio un cellulare o un
frigo portatile.
NOTA
L'accendisigari non funziona in questa
presa.
La presa eroga una tensione di 12 V. L'intensità
di corrente massima è di 10 A. Affinché la presa
sia alimentata, la chiave telecomando deve trovarsi almeno in posizione I.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
57
02 Strumenti e comandi
Quadro luci
Generalità
Posizione
02
Azioni correttive
Anabbaglianti automatici/
spenti. Solo intermittenza abbaglianti.
Luci di posizione/stazionamento.
G020139
Anabbaglianti automatici.
Abbaglianti e intermittenza
abbaglianti funzionano in questa posizione.
Rotella del comando incidenza fari
Comando luci
Rotella per regolare l'illuminazione di
display e strumenti
Fendinebbia*
Apertura dello sportello del serbatoio
Retronebbia
Comando incidenza fari
Il carico dell'automobile modifica l'incidenza
dei fari in altezza, cosa che può comportare
l'abbagliamento dei veicoli provenienti dalla
direzione opposta. Per evitarlo, regolare l'incidenza dei fari.
1. Portare la chiave telecomando in posizione
II.
2. Ruotare il comando luci (2) fino a uno dei
finecorsa.
3. Girare la ruotina (1) in su o in giù per alzare
o abbassare l'incidenza dei fari.
Le automobili con fari Dual-Xenon* sono
dotate di comando incidenza fari automatico,
quindi sono sprovviste della rotella (1).
58
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
Luci di posizione/stazionamento.
Le luci di posizione/parcheggio possono
essere accese a prescindere dalla posizione
della chiave telecomando.
±
Portare il comando luci (2) in posizione
centrale.
Quando la chiave telecomando è in posizione
II, le luci di posizione/parcheggio e quella della
targa sono sempre accese.
Proiettori
Anabbaglianti automatici*
Gli anabbaglianti si accendono automaticamente quando si porta la chiave telecomando
in posizione II, tranne quando il comando luci
(2) si trova in posizione centrale. Se necessario,
l'automatismo degli anabbaglianti può essere
disattivato. Si raccomanda di affidare l'intervento a un riparatore autorizzato Volvo.
Anabbaglianti automatici, abbaglianti
1. Portare la chiave telecomando in posizione
II.
2. Gli anabbaglianti si attivano ruotando a
fondo in senso orario il comando luci (2).
3. Gli abbaglianti si attivano portando la leva
del volante sinistra a fondo verso il volante
e rilasciandola, vedere pagina 61.
02 Strumenti e comandi
Quadro luci
Le luci si spengono automaticamente quando
si porta la chiave telecomando in posizione I o
0.
Fendinebbia
NOTA
Le disposizioni relative all'utilizzo dei fendinebbia variano da paese a paese.
Illuminazione strumenti
L'illuminazione strumenti si accende quando la
chiave telecomando è in posizione II e il
comando luci (2) si trova a un finecorsa. L'illuminazione si attenua automaticamente di
giorno e può essere regolata manualmente di
notte.
±
Girare in su o in giù la ruotina (3) per un'illuminazione più forte o più debole.
Sportello del serbatoio
Premere il pulsante (5) per aprire lo sportello
del serbatoio quando l'automobile è sbloccata,
vedere pagina 129.
02
Active Bending Lights (ABL)*
Fendinebbia*
I fendinebbia possono essere accesi assieme
ai proiettori o alle luci di posizione/parcheggio.
±
Premere il pulsante (4).
La spia sul pulsante (4) si accende quando
sono accesi i fendinebbia.
Retronebbia
Per agevolare la lettura di contachilometri, contachilometri parziale, orologio e termometro,
questi si illuminano quando si sblocca l'automobile e si estrae la chiave telecomando dal
blocchetto di accensione. L'illuminazione
display si spegne quando l'automobile viene
bloccata.
Il retronebbia può essere acceso solo in abbinamento ai proiettori o ai fendinebbia.
±
Premere il pulsante (6).
La spia di controllo del retronebbia nel quadro
comandi combinato e la spia sul pulsante (6) si
accendono quando il retronebbia è acceso.
G026507
Illuminazione display estesa
Quadro luci della funzione Active Bending Lights
(ABL).
Se l'automobile è dotata di fari attivi (ABL,
Active Bending Lights), la luce dei fari segue i
movimenti del volante per garantire la massima
illuminazione in curva e negli incroci, aumentando la sicurezza.
è acceso quando la funzione è
Il LED
attivata. Se è difettosa, il LED lampeggia e il
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
59
02 Strumenti e comandi
Quadro luci
02
display informativo visualizza un messaggio di
anomalia. La funzione è attiva soltanto al tramonto o di notte quando l'automobile è in
movimento.
G020789
La funzione può essere attivata/disattivata con
il comando luci.
Fascio di luce con funzione disattivata (sinistra) o
attivata (destra).
60
Luci di arresto
Le luci di arresto si accendono automaticamente in caso di frenata.
Luci di arresto di emergenza e
lampeggiatori di emergenza automatici*
Le luci di arresto di emergenza (Adaptive Brake
Lights) si attivano in caso di frenata brusca o di
attivazione dei freni ABS. La funzione attiva il
lampeggio delle luci di arresto per richiamare
immediatamente l'attenzione dei veicoli che
seguono.
Il sistema si attiva se l'ABS rimane attivo per
più di 0,5 secondi o in caso di frenata brusca a
velocità superiori a 50 km/h. Quando la velocità
dell'automobile scende al di sotto di 30 km/h,
le luci di arresto riprendono a funzionare normalmente e i lampeggiatori di emergenza si
attivano automaticamente. I lampeggiatori di
emergenza rimangono attivi finché non si accelera oppure possono essere disattivati con il
relativo pulsante, vedere pagina 69.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
02 Strumenti e comandi
Leva sinistra del volante
Indicatori di direzione
Posizioni della leva del volante
Sequenza intermittente continua
±
2
Portare la leva del volante verso l'alto o
verso il basso al finecorsa (2).
La leva si ferma nella sua posizione finale ed è
riportata alla posizione originaria manualmente
o automaticamente con il movimento del
volante.
1
Per accendere gli abbaglianti, la chiave telecomando deve trovarsi in posizione II e il
comando luci al finecorsa, vedere pagina 58.
02
Accensione degli abbaglianti:
±
Portare la leva sul volante verso quest'ultimo al finecorsa (4) e rilasciare.
4
3
Commutazione di abbaglianti e
anabbaglianti
Breve sequenza intermittente
Spegnimento degli abbaglianti:
±
±
2
G026380
1
Breve sequenza intermittente, indicatori di
direzione
Sequenza intermittente continua, indicatori di direzione
Intermittenza abbaglianti e commutazione
da abbaglianti ad anabbaglianti
Luci di orientamento e commutazione da
anabbaglianti ad abbaglianti
Portare la leva del volante verso l'alto o
verso il basso in posizione (1) e rilasciarla.
Tutti gli indicatori di direzione lampeggiano tre
volte o finché la leva del volante non ritorna al
punto iniziale.
Intermittenza abbaglianti
±
Portare la leva leggermente verso il volante
in posizione (3).
Gli abbaglianti rimangono accesi finché la leva
non viene rilasciata. L'intermittenza abbaglianti
funziona solo con la chiave telecomando inserita nel blocchetto.
Portare la leva del volante in posizione (3)
e rilasciare.
Luci di orientamento
Una parte dell'illuminazione esterna può rimanere accesa e funzionare da luce di orientamento dopo il bloccaggio dell'automobile. Il
ritardo è 301 secondi, ma può essere modificato in 60 o 90 secondi, vedere pagina 80.
1. Estrarre la chiave telecomando dal blocchetto di accensione.
2. Portare la leva sul volante verso quest'ultimo al finecorsa (4) e rilasciare.
3. Uscire dall'auto e chiudere a chiave la portiera.
1
Impostazioni di fabbrica.
``
61
02 Strumenti e comandi
Leva sinistra del volante
Computer di bordo*
NOTA
Se compare un messaggio di avvertimento
durante l'utilizzo del computer di bordo
occorre in primo luogo confermare il messaggio. La conferma si effettua premendo il
pulsante READ per tornare al computer di
bordo.
02
IN MEDIA
Il computer di bordo visualizza le seguenti
informazioni:
Quando si spegne il quadro, il consumo medio
di carburante viene memorizzato e rimane fino
all'azzeramento della funzione. L'azzeramento
si effettua con il pulsante RESET.
RESET2 - ripristina.
VELOCITÀ MEDIA
G029052
Comando a rotella2 - scorre i menu e le
opzioni nell'elenco del computer di bordo.
Comandi
Per accedere alle informazioni del computer di
bordo, ruotare la rotella gradualmente verso
l'alto o il basso. Ruotando ancora si ritorna al
punto iniziale.
Il consumo di carburante effettivo viene calcolato ogni secondo. Le informazioni sul display
sono aggiornate ogni due secondi. Quando
l'automobile è ferma, il display visualizza "--.-".
Durante la rigenerazione3 il consumo di carburante può aumentare leggermente, vedere
pagina 291.
Funzioni
•
•
•
•
•
•
READ - conferma.
ISTANTANEI
VELOCITÀ MEDIA
VELOCITÀ ATTUALE MPH*
ISTANTANEI
IN MEDIA
CHILOMETRI DI AUTONOMIA
NOTA
Se viene impiegato il riscaldatore a carburante, le letture potrebbero risultare errate.
STC/DSTC, vedere pagina 158
Quando si spegne il quadro, la velocità media
viene memorizzata e costituisce la base per il
nuovo valore quando si prosegue il viaggio.
L'azzeramento si effettua con il pulsante
RESET.
CHILOMETRI DI AUTONOMIA
Il calcolo dell'autonomia è basato sul consumo
medio di carburante registrato negli ultimi
30 km. Quando il display visualizza "--- km
residui" non è garantita alcuna autonomia
residua. Fare rifornimento al più presto.
VELOCITÀ ATTUALE MPH
La velocità attuale è visualizzata in miglia orarie.
2
3
62
Non ha alcuna funzione nelle automobili sprovviste di computer di bordo, riscaldatore di parcheggio a carburante e sistema di stabilità e controllo trazione.
Vale solo per le automobili diesel con filtro antiparticolato.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
02 Strumenti e comandi
Leva sinistra del volante
NOTA
Si possono registrare letture errate in caso
di variazione del consumo di carburante per
cambio dello stile di guida, utilizzo di riscaldatore a carburante ecc.
02
Azzeramento
1. Selezionare VELOCITÀ MEDIA o IN
MEDIA.
2. Azzerare premendo una volta il pulsante
RESET. Tenere premuto il pulsante
RESET per almeno 5 secondi per azzerare
contemporaneamente velocità media e
consumo medio.
63
02 Strumenti e comandi
Leva destra del volante
Tergicristalli
Una sola passata
Spostare la leva in alto per effettuare una sola passata.
02
B
C
IMPORTANTE
Utilizzare sempre molto liquido lavacristalli
per lavare il parabrezza. Il parabrezza deve
essere bagnato al passaggio dei tergicristalli.
0
Pulizia a intermittenza
A
G025419
0
Lavacristalli e lavafari
Sensore pioggia - ON/OFF
È possibile personalizzare la velocità di pulizia a intermittenza. Ruotare la rotella (C) verso l'alto per
diminuire l'intervallo fra le passate.
Ruotarla verso il basso per aumentare l'intervallo.
Pulizia continua
Il tergicristallo funziona a velocità
normale.
I tergicristalli lavorano a velocità
alta.
Rotella
Tergicristallo spento
I tergicristalli sono spenti quando
la leva è in posizione 0.
IMPORTANTE
Prima di attivare i tergicristalli in inverno,
accertarsi che le spazzole non siano bloccate dal ghiaccio e che neve e ghiaccio
siano stati rimossi dal parabrezza.
Lavaggio parabrezza/proiettori
Portare la leva verso il volante per attivare i
lavacristalli e i lavafari. Una volta rilasciata la
leva, le spazzole eseguono ancora alcune passate.
Lavaggio ad alta pressione dei fari*
Il lavaggio ad alta pressione dei fari consuma
grandi quantità di liquido lavacristalli. Per
risparmiare liquido, i fari vengono lavati come
segue:
Anabbaglianti accesi con l'interruttore nel quadro luci:
I fari vengono lavati alla prima passata dei lavacristalli. In seguito vengono lavati ogni 5 passate se queste vengono effettuate entro
10 minuti. In caso di intervallo più lungo, i fari
vengono lavati a ogni passata.
Luci di posizione/stazionamento accese con
l'interruttore nel quadro luci:
64
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
02 Strumenti e comandi
Leva destra del volante
•
•
I fari Dual Xenon vengono lavati solo ogni
5 passate a prescindere dall'intervallo di
tempo fra esse.
I proiettori alogeni non vengono lavati.
Ruotare la rotella verso l'alto per aumentare la
sensibilità e verso il basso per ridurla (Ruotando la rotella verso l'alto i tergicristalli effettuano un'altra passata).
Interruttore nel quadro luci in posizione 0:
On/Off
•
I fari Dual Xenon vengono lavati solo ogni
5 passate a prescindere dall'intervallo di
tempo fra esse.
•
I proiettori alogeni non vengono lavati.
Per attivare il sensore pioggia, la chiave telecomando deve essere in posizione I oppure II
e la leva dei tergicristalli in posizione 0 (disattivata).
Attivazione del sensore pioggia:
Sensore pioggia*
±
Premere il pulsante (B), vedere pagina 64.
Una spia sul display indica che il sensore
pioggia è attivato.
IMPORTANTE
Lavaggio automatico: Disattivare il sensore
pioggia premendo il pulsante (B) con la
chiave telecomando in posizione I oppure
II, per evitare che i tergicristalli si attivino e
si danneggino.
02
Rotella
La rotella si utilizza per impostare la frequenza
delle passate quando è selezionata la pulizia a
intermittenza o per regolare la sensibilità alla
pioggia se è selezionato il sensore pioggia.
Per disattivare il sensore pioggia:
G029053
1. Premere il pulsante (B).
Il sensore pioggia rileva la quantità di acqua sul
parabrezza e attiva automaticamente i tergicristalli. La sensibilità del sensore pioggia si
regola con la rotella (C), vedere pagina 64.
2. Portare la leva verso il basso in un altro
programma dei tergicristalli. Portando la
leva verso l'alto, il sensore pioggia rimane
attivo e i tergicristalli effettuano un'altra
passata, quindi ritornano in posizione sensore pioggia quando si rilascia la leva in
posizione 0 (disattivata), vedere
pagina 64.
Il sensore pioggia si disattiva automaticamente
quando si estrae la chiave telecomando dal
blocchetto di accensione o 5 minuti dopo lo
spegnimento del quadro.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
65
02 Strumenti e comandi
Regolatore elettronico della velocità*
Inserimento
Il regolatore elettronico della velocità non può
essere inserito a velocità inferiori a 30 km/h o
superiori a 200 km/h.
02
NOTA
Un aumento della velocità temporaneo
(inferiore a un minuto) con il pedale dell'acceleratore, ad esempio in caso di sorpasso,
non modifica le impostazioni del regolatore
elettronico della velocità. Rilasciando il
pedale dell'acceleratore, l'automobile
ritorna alla velocità impostata.
Aumento o diminuzione della velocità
Disinserimento temporaneo
G020141
±
G029054
I comandi del regolatore elettronico della velocità si trovano sulla parte sinistra del volante.
Impostazione della velocità desiderata:
1. Premere il pulsante CRUISE. Viene visualizzato CRUISE nel quadro comandi combinato.
2. Premere brevemente + o – per fissare la
velocità desiderata. Viene visualizzato
CRUISE-ON nel quadro comandi combinato.
1
66
±
Premere 0 per disinserire temporaneamente il regolatore elettronico della velocità. Viene visualizzato CRUISE nel quadro
comandi combinato. La velocità impostata
rimane memorizzata dopo un disinserimento temporaneo.
Inoltre, il regolatore elettronico di velocità si
disattiva temporaneamente:
Aumentare o ridurre la velocità premendo
+ o –. Viene programmata la velocità dell'automobile al momento del rilascio del
pulsante.
•
il pedale del freno o della frizione vengono
premuti
•
la velocità in salita scende sotto i
25-30 km/h1
Una breve pressione (meno di mezzo secondo)
di + o – corrisponde a una modifica della velocità di 1 km/h o 1 miglio orario1.
•
la leva selettrice del cambio è posizionata
su N
A seconda del tipo di motore.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
02 Strumenti e comandi
Regolatore elettronico della velocità*
•
in caso di slittamento o di bloccaggio delle
ruote
•
in caso di aumento della velocità superiore
a un minuto.
02
Ritorno alla velocità
– Premere il pulsante per ritornare
alla velocità impostata precedentemente. Viene visualizzato
CRUISE ON nel quadro comandi
combinato.
Disinserimento
±
Premere CRUISE per disinserire il regolatore elettronico della velocità. CRUISE
ON si spegnerà nel quadro comandi combinato.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
67
02 Strumenti e comandi
Tastierina al volante*
Funzioni dei pulsanti
ENTER per comandare il relativo sistema con
i pulsanti freccia.
02
G020142
Per ritornare alla funzione Audio, premere
EXIT.
I quattro pulsanti nella parte inferiore della
tastierina al volante controllano sia la radio che
il telefono. La funzione dei pulsanti dipende
dall'impianto attivato. La tastierina al volante
può essere usata per commutare fra le stazioni
preimpostate, cambiare il brano del CD e regolare il volume.
±
Tenere premuto uno dei pulsanti freccia
per attivare l'avanzamento rapido/ricerca
di una stazione.
Il telefono deve essere acceso al fine di eseguire le impostazioni dell'impianto audio. Il
telefono deve essere attivato con il pulsante
68
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
02 Strumenti e comandi
Regolazione del volante, lampeggiatori di emergenza
Regolazione del volante
ATTENZIONE
Regolare il volante prima di mettersi in viaggio, mai durante la guida. Prima di mettersi
alla guida, controllare che il volante sia bloccato.
lampeggiatori di emergenza, vedere
pagina 60. La funzione può essere disattivata
con il relativo pulsante.
02
NOTA
Le norme vigenti in materia di utilizzo dei
lampeggiatori di emergenza variano da
Paese a Paese.
G020143
Lampeggiatori di emergenza
1. Tirare la leva verso di sé per rilasciare il
volante.
2. Regolare il volante sulla posizione migliore.
3. Riportare indietro la leva per bloccare il
volante. Se la regolazione è difficile, muovere leggermente il volante portando allo
stesso tempo la leva all'indietro.
G020144
Il volante può essere regolato sia in senso verticale che longitudinale.
Usare i lampeggiatori di emergenza (tutti gli
indicatori di direzione lampeggiano) quando si
ferma l'automobile in un punto di possibile
intralcio o pericolo per il traffico. Premere il pulsante per attivare la funzione.
In caso di collisione sufficientemente forte o
frenata brusca, si attivano automaticamente i
69
02 Strumenti e comandi
Freno di stazionamento
Freno di stazionamento (freno a mano)
Inserimento del freno di stazionamento
1. Premere a fondo il pedale del freno.
02
2. Tirare con decisione la leva verso l'alto.
3. Rilasciare il pedale del freno e accertarsi
che la vettura resti ferma.
4. Se l'automobile si muove, tirare ulteriormente la leva verso l'alto.
Per parcheggiare, portare la leva del cambio
manuale in 1 o la leva selettrice del cambio
automatico in posizione P
Parcheggio in pendenza
La leva è ubicata tra i sedili anteriori.
NOTA
La spia di avvertimento nella strumentazione combinata si accende a prescindere
dalla forza di inserimento del freno di stazionamento.
ATTENZIONE
Prima di inserire o disinserire il freno di stazionamento, accertarsi di non schiacciare le
dita di bambini o passeggeri né eventuali
oggetti.
70
Se l'automobile è parcheggiata in salita, girare
le ruote in direzione opposta al bordo del marciapiedi.
Se l'automobile è parcheggiata in discesa,
girare le ruote verso il bordo del marciapiedi.
Disinserimento del freno di
stazionamento
1. Premere a fondo il pedale del freno.
2. Tirare leggermente la leva del freno di stazionamento, premere il pulsante, abbassare la leva e rilasciare il pulsante.
02 Strumenti e comandi
Alzacristalli elettrici
Funzionamento
Gli alzacristalli elettrici si azionano con i
comandi nelle portiere. La chiave di accensione deve essere in posizione I o II affinché gli
alzacristalli funzionino.
Una volta arrivati a destinazione e dopo aver
estratto la chiave telecomando, i finestrini possono ancora essere aperti o chiusi per un
determinato tempo finché non si apre una portiera. Azionare i finestrini soltanto quando si
può controllare visivamente il loro movimento.
ATTENZIONE
Prima di chiudere i finestrini, controllare che
nessun bambino o passeggero vi infili le
mani o altre parti del corpo. Prestare attenzione in sede di azionamento dei finestrini
posteriori dalla portiera del conducente o
con il telecomando.
Portiera del conducente
Portare uno dei comandi (1) o (2) leggermente
verso il basso o l'alto. I finestrini si chiudono o
si aprono finché non si rilascia il comando.
Portare il comando (2) leggermente verso il
basso o l'alto e rilasciarlo. I finestrini si aprono
o si chiudono automaticamente. Se il finestrino
viene bloccato da qualche oggetto, il suo movimento si interrompe.
Premere la sezione anteriore del comando.
ATTENZIONE
Per chiudere il finestrino:
±
02
Funzionamento manuale
Funzionamento automatico
Per aprire il finestrino:
±
È possibile aprire e chiudere i finestrini in due
modi:
La funzione che interrompe il movimento dei
finestrini si attiva sia in caso di bloccaggio
automatico che manuale dell'automobile,
ma non dopo l'intervento della protezione
antischiacciamento.
Tirare la sezione anteriore del comando
verso l'alto.
NOTA
Per ridurre il rumore del vento con i finestrini
posteriori aperti, si consiglia di aprire leggermente anche i finestrini anteriori.
ATTENZIONE
Se sono presenti bambini nell'automobile:
Telecomando e pulsanti di bloccaggio
Per l'azionamento degli alzacristalli elettrici
con i pulsanti di bloccaggio e il telecomando,
vedere pagine 120 e 129.
Comando alzacristalli elettrici.
Comando dei finestrini posteriori
Comando dei finestrini anteriori
Il conducente può azionare tutti gli alzacristalli
dal posto di guida.
Togliere sempre la corrente dagli alzacristalli estraendo la chiave telecomando
prima di lasciare l'automobile.
Prima di chiudere i finestrini, controllare che
nessun bambino o passeggero vi infili le
mani o altre parti del corpo.
``
71
02 Strumenti e comandi
Alzacristalli elettrici
02
Bloccaggio degli alzacristalli elettrici
delle portiere posteriori
Alzacristalli elettrici posteriori
NOTA
Se l'automobile è dotata di fermi di sicurezza elettrici per bambini nelle portiere
posteriori, la spia indica anche che questi
sono attivati. Le portiere non possono
essere aperte dall'interno. Quando i fermi di
sicurezza elettrici per bambini sono attivati,
compare un messaggio sul display.
G017440
G028208
Posto del passeggero anteriore
Bloccaggio degli alzacristalli posteriori e fermo di
sicurezza elettrico per bambini*.
La spia sull'interruttore è accesa
G019511
Gli alzacristalli posteriori possono essere azionati solo dalla portiera del conducente.
La spia sull'interruttore è spenta
Gli alzacristalli posteriori possono essere azionati con i comandi sulle rispettive portiere e
con i comandi sulla portiera del conducente.
Posto del passeggero anteriore.
Il comando degli alzacristalli sulla portiera del
passeggero aziona solo il relativo finestrino.
72
Gli alzacristalli posteriori possono essere azionati con i comandi sulle rispettive portiere o
con l'interruttore sulla portiera del conducente.
Se la spia sull'interruttore di bloccaggio degli
alzacristalli posteriori (sul pannello della portiera del conducente) è accesa, i finestrini delle
portiere posteriori possono essere azionati soltanto dalla portiera del conducente. Gli alzacristalli posteriori si azionano come quelli delle
portiere anteriori.
02 Strumenti e comandi
Finestrini e specchi retrovisori
Specchio retrovisore interno
(Sud Est), S (Sud), SW (Sud Ovest), W (Ovest)
e NW (Nord Ovest).
Funzione antiabbagliamento
automatica*
Se la luce proveniente da dietro è molto forte,
si attiva automaticamente la funzione antiabbagliamento dello specchio retrovisore. Gli
specchi con funzione antiabbagliamento automatica sono sprovvisti del comando (1).
02
Regolazione della bussola
G031045
Specchio retrovisore interno con
bussola*
Funzione antiabbagliamento
Comando della funzione antiabbagliamento
Posizione normale
Posizione antiabbagliamento.
G031043
Se la luce proveniente da dietro è molto forte,
può riflettersi nello specchio e abbagliare il
conducente. Se la luce proveniente da dietro è
fastidiosa, attivare la funzione antiabbagliamento.
L'angolo superiore destro dello specchio retrovisore ha un display che visualizza il punto cardinale in cui è rivolta l'automobile. Sono visualizzate 8 diverse direzioni con abbreviazioni in
inglese: N (Nord), NE (Nord Est), E (Est), SE
La terra è divisa in 15 zone magnetiche. La
bussola è regolata in base all'area geografica
di vendita dell'automobile. La bussola deve
essere regolata se l'automobile attraversa più
zone magnetiche.
1. Fermare l'automobile in una zona ampia e
aperta con il motore al minimo.
2. Tenere premuto il pulsante (1) per almeno
6 secondi. Verrà visualizzato il simbolo C (il
pulsante è nascosto, quindi occorre utiliz-
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
73
02 Strumenti e comandi
Finestrini e specchi retrovisori
02
zare ad esempio una graffetta per premerlo).
3. Tenere premuto il pulsante (1) per almeno
3 secondi. Viene visualizzato il numero
della zona magnetica attuale.
6. Tenere quindi premuto il pulsante per 9
secondi e selezionare L per le automobili
con guida a sinistra e R per le automobili
con guida a destra.
G020150
5. Attendere finché il display non mostra nuovamente il simbolo C.
Zone magnetiche, Europa.
G020152
4. Premere il pulsante (1) ripetutamente finché non viene visualizzata la zona magnetica richiesta (1–15), vedere la carta delle
zone magnetiche per la bussola.
Zone magnetiche, Sudamerica.
Zone magnetiche, Asia.
74
G020153
G020151
7. Guidare lentamente in cerchio a una velocità max di 10 km/h finché sul display non
viene visualizzata una bussola, a indicazione che la regolazione è conclusa.
Zone magnetiche, Australia.
02 Strumenti e comandi
Finestrini e specchi retrovisori
Specchi retrovisori esterni
Specchi retrovisori elettrici ripiegabili*
Gli specchi possono essere ripiegati per il parcheggio o la guida in spazi stretti. La chiave di
accensione deve trovarsi in posizione I o II.
02
Ripiegamento degli specchi
1. Premere i pulsanti L e R contemporaneamente.
G018252
G020154
2. Rilasciare i pulsanti. Gli specchi si fermano
automaticamente in posizione completamente ripiegata.
Zone magnetiche, Africa.
I comandi per la regolazione dei due specchi
retrovisori esterni si trovano sull'estremità
anteriore del bracciolo della portiera del conducente. Gli specchi retrovisori possono
essere azionati con la chiave di accensione in
posizione I o II.
1. Premere il pulsante L per lo specchio retrovisore sinistro o il pulsante R per quello
destro. La spia nel pulsante si accende.
2. Regolare la posizione con la levetta di
regolazione al centro.
3. Premere nuovamente il pulsante L o R. La
spia si spegne.
ATTENZIONE
Entrambi gli specchi retrovisori esterni sono
grandangolari per garantire una visione ottimale. Gli oggetti potrebbero sembrare più
lontani di quello che sono in realtà.
Estrazione degli specchi
1. Premere i pulsanti L e R contemporaneamente.
2. Rilasciare i pulsanti. Gli specchi si fermano
automaticamente in posizione aperta.
Ripiegamento/estrazione automatici
Quando si blocca/sblocca l'automobile con il
telecomando o il sistema di avviamento senza
chiave, vedere pagina 125, gli specchi retrovisori si ripiegano/estraggono automaticamente.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
75
02 Strumenti e comandi
Finestrini e specchi retrovisori
NOTA
02
Gli specchi retrovisori non si estraggono
automaticamente allo sbloccaggio se sono
stati ripiegati con i comandi nella portiera.
Tuttavia, se l'automobile viene avviata dopo
essere stata bloccata con il telecomando,
gli specchi retrovisori si estraggono.
Blind Spot Information System, BLIS*
Il BLIS è un sistema informativo che, in determinate condizioni, avverte il conducente di veicoli che procedono nello stesso senso di marcia e si trovano nel cosiddetto angolo morto,
vedere pagina 163.
Strato antipolvere e idrorepellente*
La funzione può essere attivata/disattivata in
Impostazioni vettura… Chius specchietti
autom, vedere pagina 80 per la descrizione
del menu.
I finestrini anteriori sono trattati con
uno strato superficiale che garantisce
una visibilità ottimale anche in caso di pioggia.
Per informazioni sulla cura, vedere
pagina 201.
Ritorno alla posizione neutra
Gli specchi che sono stati spostati per cause
esterne devono essere riportati alla posizione
neutra, affinché la ritrazione o l'estrazione elettrica funzioni.
1. Ripiegare gli specchi agendo sui pulsanti
L e R.
IMPORTANTE
Non utilizzare raschietti di metallo per
rimuovere il ghiaccio dai vetri. Potrebbe
danneggiarsi lo strato antipolvere e idrorepellente.
2. Estrarre di nuovo gli specchi agendo sui
pulsanti L e R. Gli specchi sono ora nella
posizione neutra.
Illuminazione di sicurezza e luci di
orientamento
La lampadina* sugli specchi retrovisori si
accende quando si attivano l'illuminazione di
sicurezza o le luci di orientamento.
76
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
02 Strumenti e comandi
Tettuccio apribile elettrocomandato*
Posizioni di apertura
Posizione di ventilazione
ATTENZIONE
Apertura:
Se sono presenti bambini nell'automobile:
±
Togliere sempre la corrente dal tettuccio
apribile estraendo la chiave telecomando
prima di lasciare l'automobile.
Premere il lato posteriore del comando (5)
verso l'alto.
02
Chiusura:
±
Tirare il lato posteriore del comando (6)
verso il basso.
Dalla posizione di ventilazione all'apertura
totale del tettuccio apribile:
G007503
±
Posizione di scorrimento
Funzionamento automatico
Il comando del tettuccio apribile si trova nel
padiglione. Il tettuccio può essere aperto in
due posizioni:
G029222
±
Posizione di ventilazione, lato posteriore
verso l'alto
Posizione di scorrimento, indietro/avanti
La chiave telecomando deve trovarsi in posizione I o II.
Tirare il comando all'indietro fino al finecorsa (1) e rilasciarlo.
Apertura automatica
Portare il comando oltre la posizione del
punto di pressione (2) fino al finecorsa
posteriore (1) oppure portare il comando
oltre la posizione del punto di pressione (3)
fino al finecorsa anteriore (4) e rilasciarlo. Il
tettuccio apribile si apre/chiude completamente.
Apertura manuale
Funzionamento manuale
Chiusura manuale
Apertura:
±
Chiusura automatica
Apertura, posizione di ventilazione
Portare il comando all'indietro fino al punto
di pressione (2). Il tettuccio si apre finché
si tiene premuto il pulsante.
Chiusura, posizione di ventilazione
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
77
02 Strumenti e comandi
Tettuccio apribile elettrocomandato*
tutti i finestrini. Le portiere e il baule si bloccano.
Chiusura:
02
±
Portare il comando in avanti fino al punto
di pressione (3). Il tettuccio si chiude finché
si tiene premuto il pulsante.
ATTENZIONE
La funzione di protezione antischiacciamento del tettuccio apribile funziona solo
durante la chiusura automatica, non quella
manuale.
Chiusura con telecomando o pulsante
di bloccaggio
Per interrompere la chiusura:
±
Premere nuovamente il pulsante di chiusura.
ATTENZIONE
Prima di chiudere il tettuccio apribile con il
telecomando, controllare che nessun bambino o passeggero vi infili le mani o altre
parti del corpo. Azionare il tettuccio apribile
soltanto quando si può controllare visivamente il suo movimento.
Tendina parasole
G020157
Il tettuccio apribile è dotato di una tendina
parasole estraibile manualmente. Quando si
apre il tettuccio apribile, la tendina parasole
arretra automaticamente. Afferrare la maniglia
e portare la tendina in avanti per utilizzarla.
±
78
Una pressione prolungata del pulsante di
bloccaggio chiude il tettuccio apribile e
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
Protezione antischiacciamento
Il tettuccio apribile è dotato di protezione antischiacciamento che si attiva se qualcosa
impedisce il movimento del tettuccio. Quando
rileva l'ostacolo, il tettuccio apribile si ferma e
si apre automaticamente alla posizione di apertura precedentemente selezionata.
ATTENZIONE
La protezione antischiacciamento del tettuccio apribile funziona solo con la chiusura
automatica, non con quella manuale.
Prima di chiudere il tettuccio apribile, controllare che nessuno vi infili le mani o altre
parti del corpo.
02 Strumenti e comandi
Impostazioni personali
Impostazioni possibili
Display
Orologio, impostazione
È possibile personalizzare alcune funzioni dell'automobile, cioè serrature, climatizzatore e
audio. Per le funzioni audio, vedere
pagina 240.
MENU
Ore e minuti si impostano separatamente.
EXIT
ENTER
Pannello di comando
Navigazione
Utilizzo
Le impostazioni sono visualizzate sul display
(A).
A
02
1. Utilizzare i numeri sulla tastierina oppure
"freccia su" o "freccia giù" sul pulsante di
navigazione (E).
2. Selezionare il numero da impostare con
"freccia destra" o "freccia sinistra" sul pulsante di navigazione.
3. Premere ENTER per attivare l'orologio.
NOTA
Aprire il menu per inserire le impostazioni:
Se l'automobile è dotata di orologio a 12
ore, selezionare AM/PM con "freccia su" o
"freccia giù" dopo aver impostato l'ultimo
numero dei minuti.
1. Premere MENU (B).
2. Selezionare ad esempio Impostazioni
vettura con il pulsante di navigazione (E).
3. Premere ENTER (D).
E
B
D
C
4. Selezionare un'opzione usando il pulsante
di navigazione (E).
Impostazioni climatizzatore
5. Confermare la selezione con ENTER.
Nelle automobili dotate di ECC, la velocità della
ventola può essere impostata in modalità
AUTO:
Chiudere il menu:
G026307
±
Pannello di comando.
Tenere premuto EXIT (C) per circa 1
secondo.
Regolazione ventilazione autom
±
Selezionare Minimo, Normale o
Massimo.
Timer ricircolo aria
Quando il timer è attivato, l'aria nell'automobile
ricircola per 3-12 minuti a seconda della temperatura esterna.
``
79
02 Strumenti e comandi
Impostazioni personali
±
02
Selezionare ON/OFF per attivare o disattivare il timer di ricircolo.
aperta tramite telecomando. Sono disponibili
le opzioni ON/OFF.
Resettare tutte
Bloccaggio automatico - portiere
Ripristina le impostazioni di fabbrica delle funzioni di climatizzazione.
L'automobile è dotata di una funzione di bloccaggio automatico di portiere e baule a velocità
superiori a 7 km/h. Sono disponibili le opzioni
ON/OFF. Tirando due volte la maniglia è possibile sbloccare le portiere e aprirle dall'interno.
Impostazioni vettura
Chiudi specchietti*
Bloccando/sbloccando l'automobile con il
telecomando è possibile ripiegare/estrarre gli
specchi retrovisori automaticamente. Sono
disponibili le opzioni ON/OFF.
Antifurto minimo*
Dovendo bloccare le portiere dall'esterno
nonostante qualcuno resti a bordo dell'automobile, è possibile disattivare temporaneamente la posizione bloccaporte e ridurre temporaneamente il livello di allarme. Sono disponibili le opzioni Una volta e Chiedi allo
spegnimento, vedere pagine 130 e 135.
Conf. apertura, luce
È possibile selezionare il lampeggio degli indicatori di direzione quando l'automobile viene
aperta tramite telecomando. Sono disponibili
le opzioni ON/OFF.
Conferma chiusura, luce
Apertura portiere
Sono disponibili due opzioni per lo sbloccaggio:
• Tutte le portiere - sblocca tutte le portiere
e il baule alla prima pressione sul telecomando.
• Conducente, poi tutte - sblocca la portiera del conducente alla prima pressione
sul telecomando. Alla seconda pressione
si sbloccano tutte le portiere e il baule.
Apertura automatica*
• Tutte le portiere - sblocca tutte le portiere
contemporaneamente.
• Portiere stesso lato - sblocca le portiere
anteriore e posteriore sullo stesso lato contemporaneamente.
• Entrambe portiere ant. - sblocca
entrambe le portiere anteriori contemporaneamente.
È possibile selezionare il lampeggio degli indicatori di direzione quando l'automobile viene
80
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
• Una delle portiere ant. - consente di
sbloccare separatamente una portiera o il
baule.
Chiusura/apertura di tutti i finestrini
contemporaneamente
Per il pulsante di bloccaggio sul telecomando,
il pulsante della chiusura centralizzata delle
portiere anteriori e il pulsante delle maniglie
esterne delle portiere nelle automobili con
sistema di avviamento senza chiave, è possibile selezionare questa funzione:
• Chiudi tutti i finestrini - tutti i finestrini e
il tettuccio apribile si chiudono contemporaneamente alla pressione prolungata del
pulsante di bloccaggio.
Per il pulsante di sbloccaggio sul telecomando
e il pulsante della chiusura centralizzata delle
portiere anteriori, è possibile selezionare questa funzione:
• Apri tutti i finestrini - tutti i finestrini si
aprono contemporaneamente alla pressione prolungata del pulsante di sbloccaggio.
Durata approach light
Selezionare il tempo in cui si desidera che le
luci dell'automobile restino accese quando si
preme il pulsante dell'illuminazione di sicurezza sul telecomando. Sono disponibili le
seguenti opzioni: 30/60/90 secondi.
02 Strumenti e comandi
Impostazioni personali
Luci di orientamento
Selezionare il tempo in cui si desidera che le
luci dell'automobile restino accese quando si
tira la leva sinistra del volante dopo aver
estratto la chiave telecomando. Sono disponibili le seguenti opzioni: 30/60/90 secondi.
02
Informazioni
• Numero VIN - (numero di identificazione
del veicolo) è il numero di identità esclusivo
dell'automobile.
• Numero chiavi - visualizza il numero di
chiavi registrate per l'automobile.
81
02 Strumenti e comandi
HomeLinkŸ *
Generalità
NOTA
HomeLink è progettato per disattivarsi se si
blocca l'automobile dall'esterno.
02
Conservare i telecomandi originali per le
programmazioni future (ad esempio in caso
di acquisto di una nuova automobile).
Cancellare la programmazione dei pulsanti
in caso di vendita dell'automobile.
G030070
Si sconsiglia di utilizzare alette parasole
metalliche nelle automobili dotate di HomeLink. Il metallo potrebbe compromettere la
funzione HomeLink.
HomeLinkŸ è un telecomando programmabile
in grado di gestire fino a tre dispositivi (ad
esempio portone del garage, antifurto, illuminazione esterna e interna dell'abitazione ecc.),
consentendo di sostituire i relativi telecomandi.
HomeLink è integrato nell'aletta parasole sinistra.
Il pannello di HomeLinkŸ comprende tre pulsanti programmabili e una spia.
82
Utilizzo
Una volta programmato, HomeLinkŸ può
essere utilizzato al posto dei singoli telecomandi originali.
Premere il pulsante programmato per attivare
il portone del garage, l'antifurto ecc. La spia
corrispondente rimane accesa finché non si
rilascia il pulsante.
NOTA
Qualora non si accenda il quadro, HomeLink rimane attivo per 30 minuti dall'apertura della portiera del conducente.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
Naturalmente, i telecomandi originali possono
essere utilizzati parallelamente a HomeLinkŸ.
ATTENZIONE
Se HomeLinkŸ viene utilizzato per azionare
un portone o un cancello, assicurarsi che
nessuno si trovi nel raggio di movimento
dello stesso.
Non utilizzare il telecomando HomeLinkŸ
per portoni di garage sprovvisti di arresto di
sicurezza con inversione del movimento.
Qualora rilevi un ostacolo, il portone del
garage deve reagire immediatamente arrestandosi e invertendo il proprio movimento.
Un portone privo di queste funzioni può
causare lesioni personali. Per maggiori
informazioni, contattare il produttore al sito
www.homelink.com.
Prima programmazione
Il primo punto svuota la memoria di
HomeLinkŸ e non deve essere eseguito per
riprogrammare un singolo pulsante.
1. Tenere premuti i due pulsanti esterni e rilasciarli solo quando la spia inizia a lampeggiare, circa dopo 20 secondi. Il lampeggio
indica che HomeLinkŸ è in "modalità di
apprendimento", cioè pronto per essere
programmato.
02 Strumenti e comandi
HomeLinkŸ *
2. Avvicinare il telecomando originale a circa
5-30 cm da HomeLinkŸ. Osservare la spia.
La distanza richiesta fra il telecomando originale e HomeLinkŸ dipende dalla programmazione del dispositivo. Potrebbe
essere necessario ripetere il tentativo a
distanze diverse. Mantenere invariata la
distanza per circa 15 secondi prima di provare a modificarla.
3. Premere contemporaneamente il pulsante
del telecomando originale e il pulsante da
programmare di HomeLinkŸ. Rilasciare i
pulsanti solo quando la spia passa dal lampeggio lento al lampeggio veloce. Il lampeggio veloce indica che la programmazione si è conclusa correttamente.
4. Verificare l'esito della programmazione
premendo il pulsante programmato di
HomeLinkŸ e osservando la spia:
•
•
1
Luce fissa: La spia si accende con luce
fissa mentre si tiene premuto il pulsante
a indicazione che la programmazione è
terminata. A questo punto, il portone del
garage, il cancello ecc. devono attivarsi
quando si preme il pulsante di
HomeLinkŸ programmato.
Luce non fissa: La spia lampeggia velocemente per circa 2 secondi, quindi
rimane accesa con luce fissa per circa 3
secondi. Questa sequenza si ripete
circa per 20 secondi a indicazione che il
dispositivo prevede un "codice variabile". Il portone del garage, il cancello
ecc. non si attivano quando si preme il
pulsante di HomeLinkŸ programmato.
Completare la programmazione come
segue.
5. Localizzare il "pulsante di apprendimento1" della ricevente, ad esempio del
portone del garage, generalmente situato
vicino all'attacco dell'antenna sulla ricevente. Se non si riesce a localizzare il pulsante, consultare il manuale del fornitore o
contattare il produttore al sito
www.homelink.com.
6. Premere e rilasciare il "pulsante di apprendimento". La spia del pulsante lampeggia
per circa 30 secondi. Durante questo intervallo, eseguire il punto successivo.
7. Premere il pulsante programmato di
HomeLinkŸ mentre la spia del "pulsante di
apprendimento" lampeggia. Tenerlo premuto per circa 3 secondi, quindi rilasciarlo.
Ripetere la sequenza di pressione/rilascio
fino a 3 volte per completare la programmazione.
Programmazione di un singolo pulsante
Per programmare un singolo pulsante, procedere come segue:
02
1. Tenere premuto il pulsante di HomeLinkŸ
finché non si completa il punto 3.
2. Quando la spia di HomeLinkŸ inizia a lampeggiare, dopo circa 20 secondi, avvicinare il telecomando originale a 5-30 cm da
HomeLinkŸ. Osservare la spia.
La distanza richiesta fra il telecomando originale e HomeLink dipende dalla programmazione del dispositivo. Potrebbe essere
necessario ripetere il tentativo a distanze
diverse. Mantenere invariata la distanza
per circa 15 secondi prima di provare a
modificarla.
3. Premere il pulsante del telecomando originale. La spia inizia a lampeggiare. Quando
il lampeggio passa da lento a veloce, rilasciare entrambi i pulsanti. Il lampeggio
veloce indica che la programmazione si è
conclusa correttamente.
4. Verificare l'esito della programmazione
premendo il pulsante programmato di
HomeLink e osservando la spia:
La denominazione e il colore del pulsante variano a seconda del produttore.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
83
02 Strumenti e comandi
HomeLinkŸ *
•
02
•
Luce fissa: La spia si accende con luce
fissa mentre si tiene premuto il pulsante
a indicazione che la programmazione è
terminata. A questo punto, il portone del
garage, il cancello ecc. devono attivarsi
quando si preme il pulsante di
HomeLinkŸ programmato.
Luce non fissa: La spia lampeggia velocemente per circa 2 secondi, quindi
rimane accesa con luce fissa per circa 3
secondi. Questa sequenza si ripete
circa per 20 secondi a indicazione che il
dispositivo prevede un "codice variabile". Il portone del garage, il cancello
ecc. non si attivano quando si preme il
pulsante di HomeLinkŸ programmato.
Completare la programmazione come
segue.
5. Localizzare il "pulsante di apprendimento2" della ricevente, ad esempio del
portone del garage, generalmente situato
vicino all'attacco dell'antenna sulla ricevente. Se non si riesce a localizzare il pulsante, consultare il manuale del fornitore o
contattare il produttore al sito
www.homelink.com.
per circa 30 secondi. Durante questo intervallo, eseguire il punto successivo.
7. Premere il pulsante programmato di
HomeLinkŸ mentre la spia del "pulsante di
apprendimento" lampeggia. Tenerlo premuto per circa 3 secondi, quindi rilasciarlo.
Ripetere la sequenza di pressione/rilascio
fino a 3 volte per completare la programmazione.
Cancellazione della programmazione
È possibile cancellare contemporaneamente la
programmazione di tutti i pulsanti di HomeLink,
ma non dei singoli pulsanti.
±
Tenere premuti i due pulsanti esterni e rilasciarli solo quando la spia inizia a lampeggiare, circa dopo 20 secondi.
> HomeLinkŸ si trova in "modalità di
apprendimento" ed è pronto per essere
riprogrammato, vedere pagina 82.
6. Premere e rilasciare il "pulsante di apprendimento". La spia del pulsante lampeggia
2
84
La denominazione e il colore del pulsante variano a seconda del produttore.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
02 Strumenti e comandi
02
85
86
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
G020906
Generalità sul climatizzatore................................................................... 88
Climatizzatore manuale AC..................................................................... 90
Climatizzatore elettronico (ECC)*............................................................ 93
Distribuzione dell'aria.............................................................................. 97
Elemento termico monoblocco e
riscaldatore abitacolo a carburante*....................................................... 98
Riscaldatore supplementare a carburante* (diesel).............................. 101
CLIMATIZZATORE
03
03 Climatizzatore
Generalità sul climatizzatore
03
Climatizzatore
Ricerca dei guasti e riparazione
Display
Il climatizzatore raffredda o riscalda e deumidifica l'aria nell'abitacolo. L'automobile è
dotata di climatizzatore manuale (AC) o automatico (ECC, Electronic Climate Control).
Si raccomanda di rivolgersi sempre a un riparatore autorizzato Volvo per la ricerca dei guasti e la riparazione del climatizzatore.
Sopra il pannello comandi climatizzatore è presente un display. Questo visualizza le impostazioni del climatizzatore.
Refrigerante
Impostazioni personali
Il climatizzatore contiene refrigerante R134a.
Questo refrigerante è privo di cloro, quindi non
danneggia lo strato dell'ozono. Per il rabbocco
e la sostituzione, utilizzare esclusivamente
refrigerante R134a, vedere anche pagina 284.
Si raccomanda di rivolgersi a un riparatore
autorizzato Volvo.
È possibile impostare il climatizzatore su due
funzioni:
NOTA
Il climatizzatore può essere spento, ma per
una qualità dell'aria ottimale nell'abitacolo e
per impedire l'appannamento dei finestrini,
dovrebbe essere sempre acceso.
Condensa sul lato interno dei cristalli
Per eliminare la condensa sul lato interno dei
cristalli si utilizza principalmente la funzione
sbrinatore.
Per ridurre il rischio di formazione di condensa,
pulire i cristalli utilizzando un normale detergente per vetri.
Ghiaccio e neve
Rimuovere ghiaccio e neve dalla presa dell'aria
del climatizzatore (fessura tra cofano e parabrezza).
88
Filtro abitacolo
L'aria introdotta nell'abitacolo viene depurata
innanzitutto da un filtro. Il filtro deve essere
sostituito regolarmente. Seguire il programma
di assistenza Volvo per le scadenze di sostituzione consigliate. In ambienti fortemente inquinati, può essere necessario sostituire il filtro più
frequentemente.
NOTA
Esistono diversi tipi di filtri abitacolo. Accertarsi che sia installato il filtro corretto.
•
Velocità della ventola in modalità AUTO
(solo automobili dotate di ECC).
•
Ricircolo dell'aria nell'abitacolo con timer.
Per maggiori informazioni sulle impostazioni,
vedere pagina 79.
03 Climatizzatore
Generalità sul climatizzatore
Bocchette di aerazione nel cruscotto
ECC*
Cristalli laterali e tettuccio apribile
Temperatura effettiva
Affinché il climatizzatore funzioni in modo soddisfacente, i finestrini e l'eventuale tettuccio
apribile devono essere chiusi.
G019942
La temperatura che si seleziona corrisponde
alla sensazione fisica e dipende da velocità
dell'aria, umidità, esposizione al sole ecc., fattori che agiscono sull'abitacolo e sulla carrozzeria dell'automobile.
Il sistema comprende un sensore solare che
rileva da quale lato proviene la luce solare. Il
sistema può regolare in modo indipendente la
temperatura delle bocchette destra e sinistra
anche se è impostata la stessa temperatura per
entrambi i lati.
Posizionamento dei sensori
Aperta
Chiusa
•
Il sensore solare si trova sulla parte superiore del cruscotto.
•
Il sensore di temperatura dell'abitacolo si
trova dietro il pannello comandi climatizzatore.
Flusso dell'aria orientato lateralmente
Flusso dell'aria orientato in altezza
Orientare le bocchette esterne verso i cristalli
laterali per rimuovere la condensa dai cristalli
anteriori.
Se la temperatura è rigida - Chiudere le bocchette centrali per un comfort ottimale e una
maggiore eliminazione della condensa.
•
Il sensore di temperatura esterna si trova
sullo specchio retrovisore esterno.
•
Il sensore di umidità si trova nello specchio
retrovisore interno.
Accelerazione
In piena accelerazione, il climatizzatore si
disattiva temporaneamente. In tal caso, si può
avvertire un breve aumento della temperatura.
03
Foro per la ventilazione nella consolle
posteriore
NOTA
Non ostruire il foro per la ventilazione del
vano bagagli nella consolle posteriore con
pezzi di vestiario o altri oggetti.
Condensa
Quando il clima è caldo, la condensa prodotta
dal climatizzatore potrebbe gocciolare sotto
l'automobile. Il fenomeno è normale.
NOTA
Non coprire o ostruire i sensori con capi di
abbigliamento o altri oggetti.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
89
03 Climatizzatore
Climatizzatore manuale AC
Pannello di comando
2
8
3
4
1
9
03
4
7
6
Ventola
Funzioni
2. Ricircolo
Ricircolo
1. Ventola
Il ricircolo previene l'ingresso
nell'abitacolo di aria inquinata, gas di scarico ecc. L'aria
nell'abitacolo entra in ricircolo, cioè non viene immessa
aria esterna nell'automobile.
Quando è attivato il ricircolo
(insieme al climatizzatore), l'abitacolo si raffredda più rapidamente nei climi caldi. Se l'aria
nell'automobile ricircola per troppo tempo,
potrebbe formarsi condensa all'interno dei
finestrini.
Sbrinatore
Distribuzione dell'aria
AC ON/OFF - climatizzatore ON/OFF
Sedile anteriore sinistro elettroriscaldato
Sedile anteriore destro elettroriscaldato
Lunotto termico e specchi retrovisori
esterni elettroriscaldati
Temperatura
90
G026308
5
Regolare la velocità della ventola ruotando il pomello.
Se si ruota il pomello in senso
antiorario e l'indicazione della
ventola sul display scompare,
la ventola e il climatizzatore
sono disattivati. Il display visualizza la spia
della ventola e OFF.
03 Climatizzatore
Climatizzatore manuale AC
Timer
Attivando la funzione timer quando è attivo il
ricircolo, si riduce il rischio di formazione di
ghiaccio, condensa e aria viziata. Per attivare/
disattivare la funzione, vedere pagina 79. Il
ricircolo viene sempre disattivato quando si
seleziona la funzione Sbrinatore (3).
3. Sbrinatore
Si utilizza per rimuovere rapidamente condensa e ghiaccio dal parabrezza e dai finestrini. L'aria viene indirizzata
sui cristalli a velocità elevata.
Quando questa funzione è
attivata, la spia sul pulsante
sbrinatore è accesa.
Quando è attiva la funzione sbrinatore, si verifica inoltre quanto segue per ottenere la massima deumidificazione dell'aria all'interno dell'abitacolo:
•
il climatizzatore (AC) si attiva automaticamente e può essere disattivato con il pulsante AC (5)
•
il ricircolo si disattiva automaticamente.
Deselezionando la posizione sbrinatore, il climatizzatore torna alle impostazioni precedenti.
4. Distribuzione dell'aria
6 e 7. Sedili anteriori elettroriscaldati*
Premendo i pulsanti di distribuzione dell'aria, si può scegliere di orientare il flusso dell'aria verso finestrini, abitacolo e pavimento.
La funzione selezionata è indicata da una spia sul display del pannello
comandi climatizzatore e dalla spia accesa sul
relativo pulsante.
Vedere la tabella a pag. 97.
03
Riscaldamento superiore:
±
Una pressione del pulsante - si accendono
entrambe le spie.
Riscaldamento inferiore:
5. AC – ON/OFF
ON: Climatizzatore attivato.
Viene comandato automaticamente. In questo modo
viene raffreddata e deumidificata l'aria in entrata.
OFF: Climatizzatore disattivato.
Attivando lo sbrinatore si attiva automaticamente il climatizzatore (può essere spento con
il pulsante AC). Una spia sopra ON o OFF nel
pulsante indica la funzione selezionata.
±
Due pressioni del pulsante - si accende
una spia.
Riscaldamento spento:
±
Tre pressioni del pulsante - non è accesa
alcuna spia.
8. Lunotto termico e specchi retrovisori
esterni elettroriscaldati
Utilizzare la funzione di riscaldamento per rimuovere il
ghiaccio e la condensa da
lunotto e specchi retrovisori.
Premendo il pulsante una
volta si attiva contemporaneamente il riscaldamento di
lunotto e specchi retrovisori. Se la funzione è
attiva, la spia sul pulsante è accesa.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
91
03 Climatizzatore
Climatizzatore manuale AC
03
La funzione può essere disattivata manualmente o automaticamente. La disattivazione
manuale si effettua premendo il pulsante. In
alternativa, il riscaldamento di lunotto e specchi retrovisori si disattiva automaticamente
dopo 12-20 minuti a seconda della temperatura esterna.
Se la temperatura è rigida, il riscaldamento
prosegue* anche oltre 20 minuti per evitare che
si formino ghiaccio e condensa su lunotto e
specchi retrovisori. L'intensità del riscaldamento dipende dalla temperatura esterna. In
questo caso, la funzione deve essere disattivata manualmente.
9. Temperatura
Selezionare il livello di riscaldamento o raffreddamento
per i lati conducente e passeggero.
92
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
03 Climatizzatore
Climatizzatore elettronico (ECC)*
Pannello di comando
2
3
9
4
5
1
10
03
5
8
7
AUTO
Ventola
G026309
6
Lunotto termico e specchi retrovisori
esterni elettroriscaldati
Funzioni
Selezionando una o più funzioni manuali, le
altre funzioni continuano a funzionare automaticamente. Premendo AUTO, tutte le impostazioni manuali vengono disattivate. Il display
visualizza CLIMA AUTOM..
1. AUTO
2. Ventola
Selettore di temperatura
Ricircolo/Sistema di qualità dell'aria
Sbrinatore
Distribuzione dell'aria
AC ON/OFF - climatizzatore ON/OFF
Sedile anteriore sinistro elettroriscaldato
Sedile anteriore destro elettroriscaldato
La funzione AUTO regola
automaticamente il climatizzatore in modo da raggiungere la temperatura selezionata. La funzione automatica
controlla il riscaldamento, la
climatizzazione, la velocità
della ventola, il ricircolo e la distribuzione dell'aria.
Ruotare il pomello per
aumentare o ridurre la velocità della ventola. Selezionando AUTO, la velocità della
ventola si regola automaticamente. La velocità della ventola impostata precedentemente si disattiva.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
93
03 Climatizzatore
Climatizzatore elettronico (ECC)*
Se si ruota il pomello in senso antiorario e
l'indicazione della ventola sul display scompare, la ventola e il climatizzatore sono
disattivati. Il display visualizza la spia della
ventola e OFF.
03
3. Ricircolo
Questa funzione blocca l'ingresso di aria inquinata, gas
di scarico ecc. nell'abitacolo.
Quando la funzione è attivata,
l'aria nell'abitacolo entra in
ricircolo, cioè non viene
immessa aria esterna nell'automobile. Se l'aria nell'automobile ricircola per
troppo tempo, potrebbe formarsi condensa
all'interno dei finestrini.
Timer
Attivando la funzione timer quando è attivo il
ricircolo, si riduce il rischio di formazione di
ghiaccio, condensa e aria viziata. Per attivare/
disattivare la funzione, vedere pagina 79.
NOTA
Selezionando la funzione Sbrinatore (4), si
disattiva sempre il ricircolo.
94
3. Sistema di qualità dell'aria*
Stesso pulsante del ricircolo.
Il sistema di qualità dell'aria
comprende un multifiltro e un
sensore. Il filtro separa i gas e
le particelle, riducendo gli
odori e l'inquinamento nell'abitacolo. Quando il sensore registra che l'aria
esterna è inquinata, la presa dell'aria viene
chiusa e si attiva il ricircolo dell'aria nell'abitacolo. Quando il sensore di qualità dell'aria è
attivato, si accende la spia verde (A) sul pulsante.
Fare attenzione a quanto segue:
•
Di norma, il sensore di qualità dell'aria deve
sempre essere attivato.
•
Nei climi freddi, il ricircolo è limitato per
evitare la formazione di condensa sui cristalli.
•
Se si forma condensa, utilizzare lo sbrinatore per il parabrezza, i finestrini e il lunotto.
G000000
NOTA
Attivazione del sensore di qualità dell'aria:
±
Premere AUTO (1) per attivare il sensore di
qualità dell'aria (impostazione normale).
Oppure:
4. Sbrinatore
Si utilizza per rimuovere rapidamente condensa e ghiaccio dal parabrezza e dai finestrini. L'aria viene indirizzata
sui cristalli a velocità elevata.
Quando questa funzione è
attivata, la spia sul pulsante
sbrinatore è accesa.
±
Scegliere una delle tre funzioni seguenti
premendo ripetutamente il pulsante di
ricircolo.
Quando è attiva la funzione sbrinatore, si verifica inoltre quanto segue per ottenere la massima deumidificazione dell'aria all'interno dell'abitacolo:
•
Sensore di qualità dell'aria attivato - spia
(A) accesa.
•
•
Ricircolo disattivato a meno che non sia
richiesto per il raffreddamento in climi caldi
– non è accesa alcuna spia.
il climatizzatore (AC) si attiva automaticamente e può essere disattivato con il pulsante AC (6)
•
il ricircolo si disattiva automaticamente.
•
Ricircolo attivato - spia (M) accesa.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
Deselezionando la posizione sbrinatore, il climatizzatore torna alle impostazioni precedenti.
03 Climatizzatore
Climatizzatore elettronico (ECC)*
5. Distribuzione dell'aria
7 e 8. Sedili anteriori elettroriscaldati*
Premendo i pulsanti di distribuzione dell'aria, si può scegliere di orientare il flusso dell'aria verso finestrini, abitacolo e pavimento.
La funzione selezionata è indicata da una spia sul display del pannello
comandi climatizzatore e dalla spia accesa sul
relativo pulsante.
Vedere la tabella a pag. 97.
6. AC – ON/OFF
ON: Climatizzatore attivato.
Viene comandato automaticamente. In questo modo
viene raffreddata e deumidificata l'aria in entrata.
OFF: Disattivato
Quando si attiva la funzione sbrinatore, si attiva
automaticamente anche il climatizzatore, che
può essere spento con il pulsante AC.
NOTA
La funzione di eliminazione della condensa
con sensore di umidità è fortemente limitata
quando il condizionatore è spento (OFF)
oppure se distribuzione dell'aria e velocità
della ventola sono state selezionate
manualmente.
Per riscaldare un sedile anteriore:
Riscaldamento superiore:
±
Una pressione del pulsante - si accendono
entrambe le spie.
Riscaldamento inferiore:
±
Due pressioni del pulsante - si accende
una spia.
Riscaldamento spento:
±
Tre pressioni del pulsante - non è accesa
alcuna spia.
9. Lunotto termico e specchi retrovisori
esterni elettroriscaldati
Utilizzare la funzione di riscaldamento per rimuovere il
ghiaccio e la condensa da
lunotto e specchi retrovisori.
Premendo il pulsante una
volta si attiva contemporaneamente il riscaldamento di
lunotto e specchi retrovisori. Se la funzione è
attiva, la spia sul pulsante è accesa.
La funzione può essere disattivata manualmente o automaticamente. La disattivazione
manuale si effettua premendo il pulsante. In
alternativa, il riscaldamento di lunotto e specchi retrovisori si disattiva automaticamente
dopo 12-20 minuti a seconda della temperatura esterna.
03
Se la temperatura è rigida, il riscaldamento
prosegue* anche oltre 20 minuti per evitare che
si formino ghiaccio e condensa su lunotto e
specchi retrovisori. L'intensità del riscaldamento dipende dalla temperatura esterna. In
questo caso, la funzione deve essere disattivata manualmente.
10. Selettore di temperatura
La temperatura sui lati conducente e passeggero può
essere impostata separatamente.
Alla prima pressione del pulsante si attiva solo un lato.
Alla seconda pressione si attiva l'altro lato. Alla
terza pressione si attivano entrambi i lati.
Il lato attivo è indicato dalla spia sul pulsante e
dal display sopra il pannello comandi climatizzatore.
All'avviamento dell'automobile, vale l'ultima
impostazione effettuata.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
95
03 Climatizzatore
Climatizzatore elettronico (ECC)*
NOTA
Selezionando una temperatura superiore/
inferiore a quella desiderata, non si accelera
il riscaldamento/raffreddamento dell'abitacolo.
03
96
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
03 Climatizzatore
Distribuzione dell'aria
Distribuzione dell'aria
Utilizzare:
Distribuzione dell'aria
Utilizzare:
Flusso dell'aria verso i finestrini. Flusso dell'aria medio
dalle bocchette di aerazione. L'aria non ricircola. Il
climatizzatore è sempre attivato.
per rimuovere rapidamente ghiaccio e
condensa.
Flusso dell'aria verso pavimento e finestrini. Flusso dell'aria medio dalle bocchette di
aerazione nel cruscotto.
per un comfort ottimale e la rimozione
della condensa in climi
freddi o umidi.
Flusso dell'aria verso parabrezza e finestrini. Flusso
dell'aria medio dalle bocchette di aerazione.
per evitare la formazione di condensa e
ghiaccio in climi
freddi e umidi. (Non
per bassa velocità
della ventola.)
Flusso dell'aria verso il pavimento dalle bocchette di
aerazione nel cruscotto.
con tempo soleggiato
e temperatura esterna
fresca.
Flusso dell'aria verso i finestrini dalle bocchette di
aerazione nel cruscotto.
per un comfort ottimale in climi caldi e
secchi.
Flusso dell'aria verso il pavimento. Flusso dell'aria medio
dalle bocchette di aerazione
nel cruscotto e verso i finestrini.
per scaldare i piedi.
Flusso dell'aria verso la
testa e il torace dalle bocchette di aerazione nel cruscotto.
per rinfrescarsi in
climi caldi.
Flusso dell'aria verso i finestrini dalle bocchette di aerazione nel cruscotto verso il
pavimento.
per rinfrescare i piedi o
riscaldare la parte
superiore dell'abitacolo in climi freddi o
caldi e secchi.
03
97
03 Climatizzatore
Elemento termico monoblocco e riscaldatore abitacolo a carburante*
Generalità sul riscaldatore
Rifornimento
Batteria e carburante
Se la batteria non è sufficientemente carica
oppure il livello del carburante è troppo basso,
il riscaldatore di parcheggio si spegne automaticamente e il display informativo visualizza
un messaggio.
Il riscaldatore di parcheggio, che riscalda
motore e abitacolo, può essere avviato direttamente o con il timer.
Il riscaldamento non si avvia se la temperatura
esterna supera 15 °C. A una temperatura di
-10 °C e inferiore, il tempo massimo di funzionamento del riscaldatore di parcheggio è di
50 minuti.
ATTENZIONE
In caso di riscaldatore a benzina o diesel,
l'automobile deve essere parcheggiata
all'aperto.
NOTA
Quando è attivo il riscaldatore di parcheggio
può fuoriuscire del fumo da sotto l'automobile. Questo è del tutto normale.
±
Etichetta sullo sportello del serbatoio.
ATTENZIONE
Il carburante versato può incendiarsi. Spegnere il riscaldatore a carburante prima di
cominciare il rifornimento.
Controllare sul display informativo che il
riscaldatore di parcheggio sia spento. Se è
acceso, il display informativo visualizza
RISC PARC ON.
Parcheggio in pendenza
Se l'automobile è parcheggiata in forte pendenza, la parte anteriore deve trovarsi in basso,
in modo da garantire l'afflusso di carburante al
riscaldatore di parcheggio.
98
Confermare il messaggio premendo il pulsante READ sulla leva degli indicatori di
direzione.
IMPORTANTE
G007632
03
Con i timer è possibile selezionare due ore di
avviamento diverse. Per ora di avviamento si
intende l'ora in cui si desidera che l'automobile
sia riscaldata e pronta per l'uso. Il sistema elettronico dell'automobile calcola quando attivare
il riscaldamento in base alla temperatura
esterna.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
L'uso ripetuto del riscaldatore di parcheggio
combinato a percorrenze brevi può scaricare la batteria e causare problemi di avviamento.
Affinché la batteria dell'automobile si ricarichi in misura equivalente all'energia consumata dal riscaldatore, se il riscaldatore è
usato regolarmente l'automobile deve
essere guidata per un tempo uguale a quello
in cui è stato attivo il riscaldatore.
03 Climatizzatore
Elemento termico monoblocco e riscaldatore abitacolo a carburante*
Simboli e messaggi sul display
Attivazione del riscaldatore
Quando si attiva una delle impostazioni timer o Avvio diretto, la
spia informativa nel quadro
comandi combinato si accende e
sul display informativo compare un
Display
Azioni correttive
RISCALD.
SPENTO - BATTERIA SCARICA
Riscaldatore disattivato dall'elettronica
dell'automobile per
consentire l'avviamento del motore.
G029052
messaggio.
Pulsante READ
Rotella1
Pulsante RESET1
Display
Azioni correttive
RISCALD.CARBUR. ON
Il riscaldatore è
attivo e funziona
normalmente.
TEMPORIZZATORE
RISCALD.CARBUR.
Quando si estrae la
chiave del telecomando per lasciare
l'automobile, viene
fornito l'avviso che il
riscaldatore si
avvierà all'ora impostata.
RISCALD.
SPENTO LIV.
CARB. BASSO
03
Riscaldatore disattivato dall'elettronica
dell'automobile per
consentire l'avviamento del motore e
un percorso di
50 km.
Avvio e spegnimento diretto
1. Selezionare con la rotella AVVIO
DIRETTO.
2. Premere il pulsante RESET per commutare
fra ACCESO e OFF.
ACCESO: Riscaldatore di parcheggio attivato
manualmente o con il timer programmato.
OFF: Riscaldatore di parcheggio disattivato.
In caso di avvio diretto, il riscaldatore rimane
attivo per 50 minuti.
1
Non ha alcuna funzione nelle automobili sprovviste di computer di bordo, riscaldatore di parcheggio a carburante e sistema di stabilità e controllo trazione.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
99
03 Climatizzatore
Elemento termico monoblocco e riscaldatore abitacolo a carburante*
Il riscaldamento dell'abitacolo si avvia non
appena il refrigerante del motore raggiunge la
temperatura corretta.
NOTA
03
L'automobile può essere avviata e guidata
mentre il riscaldatore di parcheggio è in funzione.
Impostazione del timer
Con i timer si imposta l'ora in cui si desidera
che l'automobile sia riscaldata e pronta per
l'uso.
Commutare fra TIMER 1 e TIMER 2.
1. Selezionare con la rotella TIMER RISC
PARC 1.
2. Premere brevemente il pulsante RESET
per visualizzare l'impostazione lampeggiante delle ore.
3. Selezionare l'ora desiderata con la rotella.
4. Premere RESET per visualizzare l'impostazione dei minuti.
100
7. Premere RESET per attivare i timer.
Dopo aver impostato TIMER 1, può essere
programmata una seconda ora in TIMER 2, a
cui si accede tramite la rotella.
L'ora alternativa si imposta allo stesso modo di
TIMER 1.
Disattivazione del riscaldatore avviato
dal timer
È possibile disattivare manualmente un riscaldatore avviato dal timer prima della disattivazione automatica. Procedere come segue:
1. Premere il pulsante READ.
2. Selezionare TIMER RISC PARC 1 o
TIMER RISC PARC 2 con la rotella.
Il messaggio ACCESO lampeggia sul
display.
3. Premere RESET.
Il display visualizza il messaggio OFF con
luce fissa e il riscaldatore si disattiva.
Un riscaldatore avviato dal timer può essere
disattivato anche come descritto nella sezione
"Avvio e spegnimento diretto".
5. Selezionare i minuti desiderati con la
rotella.
Orologio/timer
6. Premere brevemente RESET per confermare l'impostazione.
I timer del riscaldatore sono collegati all'orologio dell'automobile.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
NOTA
Reimpostando l'orologio dell'automobile si
cancella l'eventuale programmazione dei
timer.
03 Climatizzatore
Riscaldatore supplementare a carburante* (diesel)
Riscaldatore supplementare (diesel)
Nelle automobili diesel può essere necessario
un riscaldatore supplementare per raggiungere
la temperatura desiderata nel motore e nell'abitacolo in climi freddi.
Il riscaldatore si attiva automaticamente se
occorre un riscaldamento supplementare e il
motore è acceso.
03
Il riscaldatore si disattiva automaticamente
quando si raggiunge la temperatura desiderata
o si spegne il motore.
NOTA
Il riscaldatore supplementare non può
essere attivato e disattivato manualmente in
quanto è comandato solo dall'elettronica
dell'automobile.
Quando è attivo il riscaldatore supplementare può fuoriuscire del fumo da sotto l'automobile. Questo è del tutto normale.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
101
102
104
107
110
114
116
G020908
Sedili anteriori.......................................................................................
Illuminazione abitacolo..........................................................................
Vani portaoggetti nell'abitacolo............................................................
Sedile posteriore...................................................................................
Bagagliaio.............................................................................................
INTERNI
04
04 Interni
Sedili anteriori
Regolazione del sedile
Regolare il supporto lombare1 (sedili di
conducente e passeggero*) ruotando la
manopola.
Ribaltamento dello schienale del sedile
anteriore*
Modificare l'angolazione dello schienale,
ruotare la manopola.
Pannello di comando del sedile elettrocomandato*.
ATTENZIONE
Regolare la posizione del sedile del conducente e la cintura di sicurezza, vedere
pagina 16, prima di mettersi in viaggio, mai
durante la guida.
04
Controllare che il sedile sia bloccato in posizione.
I sedili del conducente e del passeggero possono essere regolati per una posizione ottimale
di seduta e di guida.
Avanti/indietro, sollevare la maniglia per
regolare la distanza da volante e pedali.
Dopo aver effettuato la regolazione, controllare che il sedile sia bloccato.
Alzare/abbassare il bordo anteriore del
cuscino (sedili di conducente e passeggero*) agendo verso l'alto/il basso.
Alzare/abbassare il sedile (sedili di conducente e passeggero*) agendo verso l'alto/
il basso.
1
104
Vale anche per il sedile elettrocomandato.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
Lo schienale del sedile del passeggero può
essere reclinato in avanti per fare spazio a un
carico lungo.
1. Spostare il sedile all'indietro il più possibile.
2. Impostare lo schienale in posizione eretta
a 90 gradi.
3. Sollevare i fermi sul retro dello schienale
mentre lo si piega in avanti.
04 Interni
Sedili anteriori
4. Spingere avanti il sedile in modo che il poggiatesta si "blocchi" sotto il cassetto portaoggetti.
Tappetini*
Volvo fornisce tappetini fabbricati appositamente per ogni automobile.
ATTENZIONE
Il sedile può essere regolato entro un determinato tempo dallo sbloccaggio della portiera
con la chiave telecomando senza inserire la
chiave nel blocchetto di accensione. È sempre
possibile regolare il sedile con la chiave di
accensione in posizione I oppure II.
Funzione di memoria
Bordo anteriore del cuscino del sedile su/
giù
Sedile avanti/indietro
Sedile elettrocomandato*
Sedile su/giù
04
Inclinazione dello schienale
Una protezione dal sovraccarico interviene se
un sedile è bloccato. In tal caso, spegnere il
quadro e attendere qualche istante prima di
regolare nuovamente il sedile. Il sedile può
essere regolato solo in una direzione alla volta.
G020200
Il tappetino del posto del conducente deve
essere ben steso e fissato saldamente ai
fermagli, in modo che non scivoli intralciando l'utilizzo dei pedali.
Pulsanti della funzione di memoria.
Memorizzazione dell'impostazione
1. Regolare il sedile.
2. Tenendo premuto il pulsante M, premere il
pulsante 1, 2 oppure 3.
Utilizzo dell'impostazione memorizzata
Tenere premuto uno dei pulsanti memoria 1-3
finché il sedile non si ferma. Se si rilascia il pulsante, il movimento del sedile si interrompe.
G020199
Arresto di emergenza
Se il sedile comincia a spostarsi, premere uno
dei pulsanti per fermare il sedile.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
105
04 Interni
Sedili anteriori
ATTENZIONE
Pericolo di schiacciamento. Controllare che
i bambini non giochino con i comandi.
Controllare che non vi siano ostacoli
davanti, dietro o sotto il sedile durante la
regolazione.
Accertarsi che nessuno dei passeggeri
posteriori rimanga impigliato.
04
Memoria della chiave telecomando
Le impostazioni del sedile del conducente vengono salvate nella memoria della chiave telecomando con cui si blocca l'automobile.
Quando si sblocca l'automobile con la stessa
chiave telecomando, all'apertura della portiera
del conducente vengono ripristinate le impostazioni memorizzate del sedile del conducente.
NOTA
La memoria della chiave telecomando è
indipendente dalla memoria del sedile.
106
04 Interni
Illuminazione abitacolo
Luci di lettura e illuminazione abitacolo
Specchio di cortesia*
Illuminazione anteriore del padiglione
Le luci di lettura anteriori si accendono o spengono con il relativo pulsante nella mensola del
padiglione.
Illuminazione posteriore del padiglione
G020210
G020201
04
G030855
Comandi nella mensola del padiglione per le luci
di lettura anteriori e l'illuminazione abitacolo.
Luce di lettura sinistra, ON/OFF
Illuminazione abitacolo
Luce di lettura destra, ON/OFF
Tutta l'illuminazione abitacolo può essere
accesa con la chiave in posizione I o II e il
motore acceso. Inoltre, l'illuminazione può
essere attivata entro 30 minuti da quando:
•
si è spento il motore e portata la chiave in
posizione 0
•
si è sbloccata l'automobile ma non si è
ancora acceso il motore.
La luce si accende o spegne automaticamente
quando il coperchio viene aperto o chiuso.
Luce vano portaoggetti
Luci di lettura posteriori.
Luce di lettura posteriore sinistra, ON/OFF
Luce di lettura posteriore destra, ON/OFF
La luce del cassetto portaoggetti si accende o
spegne quando il cassetto viene aperto o
chiuso.
Le luci si accendono o spengono con il relativo
pulsante.
Luci di cortesia
Le luci di cortesia (e l'illuminazione abitacolo)
si accendono o spengono quando una portiera
viene aperta o chiusa.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
107
04 Interni
Illuminazione abitacolo
Illuminazione automatica
Con il pulsante (2), vedere pagina 107, si possono selezionare tre modalità di illuminazione
dell'abitacolo:
04
•
OFF - lato destro (contrassegnato con 0)
premuto, l'illuminazione automatica è
disattivata.
•
Posizione neutra – l'illuminazione automatica è attivata. La funzione di attenuazione
è attiva.
•
ON – lato sinistro premuto, l'illuminazione
abitacolo è attiva.
Posizione neutra
Quando il pulsante (2) si trova in posizione neutra, l'illuminazione abitacolo si accende e si
spegne automaticamente come segue.
L'illuminazione abitacolo si accende e rimane
accesa 30 secondi se:
•
si sblocca l'automobile con la chiave telecomando o lo stelo della chiave.
•
si spegne il motore e si porta la chiave telecomando in posizione 0.
L'illuminazione abitacolo si spegne quando:
•
•
108
si avvia il motore;
si blocca l'automobile con la chiave o la
chiave telecomando.
L'illuminazione abitacolo si accende e rimane
accesa 5 minuti se una portiera è aperta.
Se si accende manualmente una luce poi si
blocca l'automobile, la luce si spegne automaticamente dopo 5 minuti.
04 Interni
Illuminazione abitacolo
04
109
04 Interni
Vani portaoggetti nell'abitacolo
Portaoggetti
04
110
04 Interni
Vani portaoggetti nell'abitacolo
Tasca portaoggetti sul lato posteriore dei
sedili anteriori.
Vano portaoggetti
Appendigiacca
Vano portaoggetti nel pannello della portiera con portalattine.
Fermacarte.
Tasca portaoggetti sul bordo anteriore dei
cuscini dei sedili anteriori.
Vano portaoggetti
Portabottiglie*
04
G024208
Vano portaoggetti (ad esempio per i CD),
portalattine* e vano portaoggetti dietro il
quadro centrale.
Appendigiacca, solo per capi leggeri.
Vano portaoggetti e portalattine.
Tasca portaoggetti* sul bordo anteriore del
cuscino del sedile posteriore centrale.
ATTENZIONE
Accertarsi che non siano presenti e non
sporgano oggetti duri, affilati o pesanti che
possano provocare infortuni in caso di frenata brusca.
Consente di riporre, ad esempio, il Libretto Uso
e manutenzione e le mappe stradali. È presente
anche un vano per monete, penne e schede
carburante.
L'appendigiacca si trova sul poggiatesta del
sedile del passeggero. Appendere solo capi
leggeri all'appendigiacca.
Il cassetto portaoggetti può essere bloccato
con lo stelo staccabile della chiave telecomando. Per maggiori informazioni, pag. 121.
Fissare sempre gli oggetti grandi e pesanti
con la cintura di sicurezza o la cinghia di fissaggio.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
111
04 Interni
Vani portaoggetti nell'abitacolo
Vano sotto il bracciolo anteriore
Portalattine nel quadro centrale
Sotto il bracciolo si trova un vano portaoggetti.
Nel bracciolo amovibile è presente un vano più
piccolo. Premere il pulsante piccolo e sollevare
il bracciolo per aprire il vano piatto. Premere il
pulsante grande e sollevare il bracciolo per
aprire il vano più profondo.
Il vano più profondo può contenere 10 CD in
custodie standard. Le custodie devono essere
riposte in verticale.
G018372
G026704
G018371
04
Il vano sotto il coperchio a scomparsa ospita
un doppio portalattine. Rimuovendo il doppio
portalattine si ottiene un normale vano portaoggetti. Sollevare il bordo posteriore del portalattine in corrispondenza della presa.
Per montare il portalattine - allineare i due
aggetti guida alle due prese sul bordo anteriore
del vano, quindi abbassare il bordo posteriore
del portalattine.
Chiudere il coperchio a scomparsa afferrando
da sotto il relativo bordo anteriore e tirando in
avanti.
112
04 Interni
Vani portaoggetti nell'abitacolo
Vano portaoggetti dietro la leva marce
Portabottiglie*
Posacenere*
Se non sono presenti i pulsanti per assistenza
al parcheggio e BLIS, vedere pagine 161 e
163, il relativo spazio può essere utilizzato
come vano portaoggetti.
Sul quadro a tunnel, nella parte posteriore, si
trova un portabottiglie per bottiglie più grandi.
G019622
G017441
04
Nella parte posteriore del tunnel si trova un
posacenere.
Aprire il posacenere estraendo il bordo superiore del coperchio.
Per svuotare il posacenere:
1. Abbassare il fermo, vedere figura precedente, e ribaltare il coperchio verso l'esterno.
2. Estrarre quindi il posacenere.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
113
04 Interni
Sedile posteriore
Poggiatesta posteriore
Ribaltamento degli schienali del sedile
posteriore
Tutti i poggiatesta possono essere regolati in
altezza secondo l'altezza del passeggero. Il
bordo superiore del poggiatesta deve essere
allineato alla parte centrale della nuca. Far slittare il poggiatesta verso l'alto fino alla posizione desiderata. Premere il pulsante sul montante destro premendo contemporaneamente
il poggiatesta per abbassarlo. Premere il pulsante sul montante destro tirando contemporaneamente verso l'alto il poggiatesta per
rimuoverlo.
G014845
G020765
G020790
04
Ribaltamento degli schienali
Gli schienali posteriori possono essere ribaltati
in avanti, insieme o singolarmente, per agevolare il trasporto di oggetti lunghi. Per evitare
che la cintura di sicurezza si danneggi o resti
impigliata quando si riportano in posizione
eretta gli schienali, appenderla al gancio degli
indumenti.
Sistemazione dei poggiatesta sotto il
cuscino
1. Appendere la cintura di sicurezza prima di
reclinare su e giù gli schienali.
Ribaltamento degli schienali.
Bordo posteriore del cuscino
Fermo
IMPORTANTE
I poggiatesta possono danneggiarsi se non
vengono rimossi durante il carico. Anche il
poggiatesta centrale deve essere rimosso
quando si trasportano carichi pesanti.
114
2. Sollevare il bordo posteriore del cuscino
del sedile (1) per ribaltare in avanti i cuscini.
3. Tirare il fermo (2) verso l'alto e in avanti per
sbloccare lo schienale. Un indicatore rosso
04 Interni
Sedile posteriore
(A) sul fermo avverte che lo schienale è
sbloccato.
4. Ribaltare gli schienali (3) per metà e rimuovere i poggiatesta esterni. Il poggiatesta
nel sedile centrale deve essere rimosso per
appiattire completamente lo schienale.
5. Posizionare i poggiatesta nei manicotti in
plastica sul fondo dei cuscini reclinati (4).
NOTA
04
Dopo aver riportato lo schienale in posizione, l'indicatore rosso non deve più
essere visibile. Se è ancora visibile, lo schienale non è bloccato.
ATTENZIONE
Non dimenticare di rimuovere la cintura di
sicurezza dai ganci una volta riportato lo
schienale alla posizione originaria.
115
04 Interni
Bagagliaio
Occhielli fermacarico
Presa elettrica nel bagagliaio*
Supporto per borse della spesa*
Gli occhielli fermacarico sono usati per fissare
le cinghie o le reti che mantengono fermi gli
oggetti nel bagagliaio.
Aprire il coperchio per accedere alla presa elettrica. Questa funzionerà con il quadro acceso
o spento.
NOTA
Non utilizzare la presa elettrica a motore
spento per evitare di scaricare la batteria
dell'automobile.
116
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
G020902
G014944
G018099
04
Il supporto per borse della spesa mantiene in
posizione le borse impedendone il rovesciamento nel bagagliaio.
1. Aprire lo sportello nel bagagliaio.
2. Fissare le borse della spesa con l'apposito
nastro.
04 Interni
04
117
Chiave telecomando con stelo.............................................................
Private locking*.....................................................................................
Punti di bloccaggio...............................................................................
Avviamento senza chiave*....................................................................
Batteria della chiave telecomando........................................................
Bloccaggio e sbloccaggio.....................................................................
Fermo di sicurezza per bambini............................................................
Antifurto*...............................................................................................
118
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
120
123
124
125
128
129
132
133
SERRATURE E ANTIFURTO
05
05 Serrature e antifurto
Chiave telecomando con stelo
L'automobile è fornita con due chiavi telecomando.
Le chiavi telecomando contengono steli staccabili in metallo per il bloccaggio/lo sbloccaggio meccanico di portiera del conducente e
cassetto portaoggetti.
Il codice esclusivo degli steli delle chiavi è in
possesso dei riparatori autorizzati Volvo. Si
raccomanda di rivolgersi a questi riparatori per
ordinare nuovi steli delle chiavi.
05
Si possono programmare e utilizzare al massimo 6 chiavi telecomando/steli per la stessa
automobile.
Il menu nella sezione Impostazioni personali
permette di disattivare l'indicazione tramite
lampeggi. In questo modo non è però possibile
controllare se bloccaggio e sbloccaggio
avvengono correttamente, vedere pagina 80.
Smarrimento della chiave del
telecomando
Se si perde una chiave telecomando, portare
le altre chiavi telecomando presso un riparatore Volvo. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo. Per precauzione, il codice della
chiave telecomando smarrita deve essere cancellato dal sistema.
Immobilizer elettronico
Indicazione con lampeggi in caso di
bloccaggio/sbloccaggio
Quando si sblocca l'automobile con la chiave
telecomando o il sistema di avviamento senza
chiave, gli indicatori di direzione confermano
con due brevi lampeggi che lo sbloccaggio è
stato eseguito correttamente.
In sede di bloccaggio, viene emesso un lampeggio prolungato solo se tutte le serrature si
sono bloccate dopo la chiusura di portiere e
baule.
120
Funzioni della chiave telecomando
Le chiavi telecomando contengono dei chip
con codice. Il codice deve corrispondere a
quello del lettore (ricevitore) nel blocchetto di
accensione. L'automobile può essere avviata
solo utilizzando la chiave telecomando con il
codice corretto.
G019402
Chiave del telecomando
Bloccaggio - Blocca tutte le portiere e il
portellone. Una pressione prolungata
chiude anche i finestrini e l'eventuale tettuccio apribile.
Sbloccaggio - Sblocca le portiere e il portellone.
Illuminazione di sicurezza - Accende le
luci a distanza - illumina l'area intorno
all'automobile parcheggiata in luoghi bui.
Una pressione del pulsante accende illuminazione abitacolo, luci di posizione/parcheggio, luce della targa e luci negli specchi retrovisori esterni (optional). L'illuminazione si spegne automaticamente dopo
05 Serrature e antifurto
Chiave telecomando con stelo
30, 60 o 90 secondi. Per impostare il timer,
vedere pagina 80.
Stelo della chiave staccabile
Fare scivolare il fermo con meccanismo a
molla su un lato.
Baule - Premere il pulsante una volta per
sbloccare solo il baule.1
Estrarre contemporaneamente lo stelo
della chiave.
Funzione antipanico – Si utilizza per
richiamare l'attenzione in situazioni di
emergenza. Tenendo premuto il pulsante
rosso per almeno 3 secondi o premendolo
2 volte entro 3 secondi, gli indicatori di
direzione e l'avvisatore acustico si attivano. Se la funzione è stata attiva per
almeno 5 secondi, può essere disattivata
con lo stesso pulsante. In caso contrario si
spegne dopo 30 secondi.
IMPORTANTE
La parte sottile della chiave telecomando è
molto sensibile perché contiene il chip.
L'automobile non può essere avviata se il
chip è danneggiato.
Montaggio dello stelo della chiave
Prestare attenzione quando si inserisce di
nuovo lo stelo nella chiave telecomando.
G019403
1. Tenere l'estremità appuntita della chiave
telecomando rivolta verso il basso e infilare
lo stelo della chiave nella scanalatura.
Con lo stelo della chiave staccabile del telecomando è possibile:
•
aprire manualmente la portiera del conducente se la chiusura centralizzata non si
attiva con la chiave telecomando, vedere
pagina 126.
•
bloccare il baule (Private locking) e il cassetto portaoggetti, vedere pagina 122 e
vedere pagina 123.
Rimozione dello stelo della chiave
2. Premere leggermente lo stelo della chiave
per bloccarlo. Si deve sentire un "clic".
Sbloccaggio della portiera con lo stelo
della chiave
05
Se la chiusura centralizzata non si attiva con la
chiave telecomando, ad esempio perché le
batterie sono scariche, procedere come segue
per sbloccare e aprire la portiera del conducente:
1. Inserire lo stelo della chiave nella toppa
della portiera del conducente.
2. Ruotare la chiave di 45° in senso orario e
aprire la portiera.
Per estrarre lo stelo dalla chiave telecomando:
1
La funzione sblocca il baule senza aprirlo.
``
121
05 Serrature e antifurto
Chiave telecomando con stelo
Inserire lo stelo della chiave nella serratura
del cassetto portaoggetti.
NOTA
Quando la portiera del conducente viene
sbloccata con lo stelo della chiave e aperta,
interviene l'antifurto. Disattivarlo inserendo
la chiave telecomando nel blocchetto di
accensione, vedere pagina 134.
Ruotare lo stelo della chiave di 90° in senso
orario. La toppa è orizzontale nella posizione di bloccaggio.
Estrarre lo stelo della chiave.
±
Bloccaggio del vano portaoggetti
Lo sbloccaggio si effettua nell'ordine
inverso.
NOTA
Il cassetto portaoggetti non può essere
sbloccato con la chiave telecomando senza
stelo.
05
G020034
La funzione è utile quando occorre lasciare
l'automobile al riparatore, agli addetti al parcheggio negli hotel ecc.
Il cassetto portaoggetti può essere bloccato/
sbloccato solo con lo stelo della chiave staccabile del telecomando. (Per informazioni sullo
stelo della chiave, vedere pagina 121.)
Per informazioni sul Private locking, vedere
pagina 123.
122
05 Serrature e antifurto
Private locking*
Bloccaggio
La chiave telecomando viene consegnata
senza lo stelo della chiave staccabile, che
rimane in possesso del proprietario.
Inserire lo stelo della chiave nella serratura
del cassetto portaoggetti.
2. Sbloccare gli schienali posteriori.
3. Reinserire lo stelo nella chiave telecomando.
Per informazioni sul bloccaggio del solo cassetto portaoggetti, vedere pagina 122.
Ruotare lo stelo della chiave di 180° in
senso orario. In posizione di Private locking, la toppa è verticale.
Estrarre lo stelo della chiave.
G020032
NOTA
La funzione Private locking è utile quando
occorre lasciare l'automobile al riparatore, agli
addetti al parcheggio negli hotel ecc. Il cassetto portaoggetti è bloccato e la serratura del
baule è scollegata dalla chiusura centralizzata.
Il baule non può quindi essere aperto né con il
pulsante della chiusura centralizzata nelle portiere anteriori né con la chiave telecomando.
La chiave telecomando senza stelo può quindi
essere utilizzata solo per attivare/disattivare
l'antifurto, aprire le portiere e accendere il
motore.
Non dimenticare di bloccare gli schienali
posteriori. Non reinserire lo stelo nella
chiave telecomando ma conservarlo in un
luogo sicuro.
05
Schienali posteriori
Affinché il bagagliaio non sia accessibile dall'abitacolo in posizione di Private locking, bloccare il meccanismo di apertura di entrambi gli
schienali posteriori con lo stelo della chiave.
±
Bloccare lo schienale sinistro ruotando lo
stelo della chiave in senso orario e quello
destro ruotando lo stelo della chiave in
senso antiorario.
Sbloccaggio
1. Ruotare lo stelo della chiave di 180° in
senso antiorario.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
123
05 Serrature e antifurto
G019422
Punti di bloccaggio
05
Punti di bloccaggio della chiave telecomando con stelo.
Punti di bloccaggio della chiave telecomando senza stelo e con bloccaggio di
sicurezza attivato.
124
05 Serrature e antifurto
Avviamento senza chiave*
Sistema di bloccaggio e avviamento
senza chiave
mando con funzione di avviamento senza
chiave.
l'allarme acustico scompaiono dopo che è
stata effettuata una delle seguenti operazioni:
Chiave telecomando entro 1,5 m
dall'automobile
•
•
una portiera è stata chiusa o aperta
Per aprire una portiera o il baule, la chiave telecomando deve trovarsi a una distanza max di
circa 1,5 m dalla maniglia della portiera o del
baule.
•
il pulsante READ è stato premuto.
G019423
Per sbloccare una portiera occorre quindi
avere con sé la chiave telecomando. Non è
possibile sbloccare una portiera se la chiave
telecomando si trova sull'altro lato dell'automobile.
Con il sistema di avviamento senza chiave è
possibile sbloccare, guidare e bloccare l'automobile senza chiave. È sufficiente avere con sé
la chiave telecomando.
Con questo sistema è più facile aprire l'automobile, ad esempio se si hanno le borse della
spesa in una mano e si tiene un bambino con
l'altra. Si evita di cercare ed estrarre la chiave
telecomando.
Le 2 chiavi telecomando dell'automobile sono
dotate di funzione di avviamento senza chiave.
È possibile richiedere altre chiavi telecomando.
Il sistema può gestire fino a 6 chiavi teleco-
Il campo grigio in figura mostra l'area coperta
dalle antenne del sistema.
Se un occupante lascia l'automobile portando
con sé una chiave telecomando con funzione
di avviamento senza chiave, sul display informativo compare un messaggio di avvertimento
e contemporaneamente si attiva un segnale
acustico. Il messaggio di avvertimento scompare quando la chiave telecomando ritorna nell'automobile o portando l'interruttore di avviamento in posizione 0. L'avvertimento compare
solo se l'interruttore di avviamento si trova in
posizione I o II dopo l'apertura e la chiusura di
una portiera.
Quando la chiave telecomando viene riportata
nell'automobile, il messaggio di avvertimento e
l'interruttore di avviamento è stato portato
in posizione 0
Non lasciare mai le chiavi telecomando
nell'automobile
Se si dimentica una chiave telecomando con
funzione di avviamento senza chiave nell'automobile, la chiave diventa passiva al bloccaggio
dell'automobile. In tal modo, nessuno può
aprirla.
Se qualcuno riesce a entrare nell'automobile e
trova la chiave telecomando, può riattivarla e
utilizzarla. Gestire quindi tutte le chiavi telecomando con attenzione.
05
Interferenze al funzionamento della
chiave telecomando
La funzione di avviamento senza chiave può
essere disturbata da schermi e campi elettromagnetici. Per evitare questo inconveniente,
non tenere la chiave telecomando vicino a cellulari o oggetti metallici, in una valigetta di
metallo ecc.
Se tuttavia si verificano interferenze, utilizzare
la chiave telecomando e lo stelo della chiave
normalmente, vedere pagina 120.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
125
05 Serrature e antifurto
Avviamento senza chiave*
Bloccaggio
NOTA
Per il bloccaggio e l'attivazione dell'antifurto
nelle automobili con sistema di avviamento
senza chiave e cambio automatico è necessario portare la leva selettrice in posizione
P e l'interruttore di avviamento in posizione
0.
Sbloccaggio della portiera con lo stelo
della chiave
Sbloccaggio
05
Le automobili con sistema di avviamento senza
chiave presentano un pulsante sulle maniglie
esterne delle portiere.
Quando la chiave telecomando si trova nell'area coperta dalle antenne del sistema, bloccare le portiere e il baule come segue:
±
Premere il pulsante di bloccaggio su una
delle maniglie delle portiere.
Prima di premere il pulsante di bloccaggio,
tutte le portiere devono essere chiuse. In caso
contrario non si bloccano.
Quando si blocca l'automobile, i pulsanti di
bloccaggio all'interno delle portiere si abbassano.
126
1. Aprire le portiere tirando le rispettive maniglie.
2. Aprire la sportello bagagliaio premendo da
sotto il pulsante di apertura sullo sportello
bagagliaio e sollevando lo sportello bagagliaio.
Se la funzione di avviamento senza chiave nella
chiave telecomando per qualche motivo non
funziona, l'automobile può essere sbloccata
con le funzioni della chiave telecomando,
vedere pagina 120.
Sedile elettrocomandato - funzione di
memoria nella chiave telecomando
Se entrano nell'automobile diverse persone
con chiavi telecomando dotate di funzione di
avviamento senza chiave, il sedile del conducente si regola in base alla prima chiave telecomando che apre la portiera.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
G020225
G020033
Quando la chiave telecomando si trova nell'area coperta dalle antenne del sistema:
Se la chiusura centralizzata non si attiva con il
telecomando, ad esempio perché le batterie
sono esaurite, procedere come segue per
sbloccare e aprire la portiera del conducente:
1. Per accedere alla toppa: Staccare con
cautela il carter in plastica della maniglia
inserendo lo stelo della chiave nel foro sul
lato inferiore del carter in plastica.
2. Sbloccare la portiera con lo stelo della
chiave.
05 Serrature e antifurto
Avviamento senza chiave*
Parte centrale del bagagliaio, sotto il pavimento
NOTA
Quando la portiera del conducente viene
sbloccata con lo stelo della chiave e aperta,
interviene l'antifurto. Disattivarlo inserendo
la chiave telecomando nel blocchetto di
accensione, vedere pagina 134.
Maniglia della portiera posteriore destra
Quadro centrale, sotto la parte posteriore
Quadro centrale, sotto la parte anteriore
ATTENZIONE
Posizione delle antenne
Le persone con pacemaker devono mantenersi ad almeno 22 cm dalle antenne del
sistema di avviamento senza chiave. In caso
contrario possono verificarsi interferenze fra
pacemaker e sistema di avviamento senza
chiave.
05
Impostazioni personali
G020076
È possibile personalizzare le funzioni senza
chiave, vedere pagina 80.
Il sistema di avviamento senza chiave presenta
diverse antenne integrate nei seguenti punti
dell'automobile:
Parte centrale interna del paraurti posteriore
Maniglia della portiera posteriore sinistra
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
127
05 Serrature e antifurto
Batteria della chiave telecomando
Batteria del telecomando scarica
Quando la batteria non è più in grado di garantire la piena funzionalità, si accende la spia
e il display visualizza
informativa
BATTERIA REMOTA VOLTAGGIO BASSO o
CHIAVE - SOST. BATTERIA.
Sostituzione della batteria della chiave
telecomando
1. Posizionare la chiave telecomando con la
tastierina rivolta verso il basso e fare leva
sulla copertura con un piccolo cacciavite.
2. Rimuovere la copertura.
3. Notare la posizione dei poli (+) e (–) della
batteria (disegno all'interno della copertura).
4. Rimuovere e sostituire la batteria. Non toccare la batteria e le relative superfici di contatto con le dita.
5. Rimontare la copertura e fissarla a pressione.
Assicurarsi che la batteria usata sia smaltita nel
rispetto dell'ambiente.
G019406
05
Se le serrature non reagiscono ripetutamente
ai segnali provenienti dalla chiave telecomando a una distanza normale, sostituire la
batteria (tipo CR 2450, 3 V).
128
05 Serrature e antifurto
Bloccaggio e sbloccaggio
Bloccaggio/sbloccaggio dall'esterno
Prestare attenzione a non chiudere alcun
passeggero nell'automobile bloccandola
dall'esterno con la chiave telecomando. In
questo caso non è possibile uscire utilizzando i comandi all'interno dell'automobile.
Sbloccaggio
Il pulsante di sbloccaggio sulla chiave telecomando può sbloccare l'automobile in due modi
(selezionare il modo nelle Impostazioni personali, vedere pagina 80):
•
una pressione: sbloccaggio di portiere e
baule
•
alla prima pressione si sblocca la portiera
del conducente e alla seconda pressione
si sbloccano le altre portiere e il baule.
Ripetizione bloccaggio automatico
ATTENZIONE
Per le automobili con sistema di avviamento
senza chiave, vedere pagina 125.
Chiusura rapida
Una pressione prolungata (almeno 4 secondi)
del pulsante di bloccaggio sulla chiave telecomando chiude tutti i finestrini e il tettuccio apribile* contemporaneamente.
Se nessuna delle portiere né il baule vengono
aperti entro 2 minuti dallo sbloccaggio, tutte le
serrature si ribloccano automaticamente (non
vale per il bloccaggio dall'interno). Tale funzione evita che l'automobile possa rimanere
sbloccata per errore. (Per le automobili dotate
di antifurto, vedere pagina 134.)
Bloccaggio/sbloccaggio dall'interno
Sono possibili diverse impostazioni personali,
vedere pagina 80.
05
Bloccaggio
NOTA
È possibile bloccare l'automobile anche se
il baule è aperto* - quando viene chiuso,
sussiste il rischio che le chiavi restino chiuse
all'interno dell'automobile.
Baule
Sbloccaggio
Sbloccaggio del solo baule:
±
Premere il pulsante sulla chiave telecomando per sbloccare il baule.
Bloccaggio
Se le portiere sono bloccate quando si chiude
il baule, questo non si blocca. Per bloccare
entrambe le portiere e il baule, premere il pulsante di bloccaggio sulla chiave telecomando
o agire dall'interno.
G007451
Il pulsante di bloccaggio sulla chiave telecomando blocca le portiere e il baule contemporaneamente - i pulsanti di bloccaggio e le maniglie interne delle portiere si disinnestano*.
Con il pulsante della chiusura centralizzata
nelle portiere anteriori si possono bloccare o
sbloccare contemporaneamente tutte le portiere e il baule.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
129
05 Serrature e antifurto
Bloccaggio e sbloccaggio
Sbloccaggio
Bloccaggio automatico
±
L'automobile è dotata di una funzione di bloccaggio automatico di portiere e baule a velocità
superiori a 7 km/h.
Una pressione prolungata (almeno 4
secondi) apre anche tutti i finestrini contemporaneamente, ad esempio, per arieggiare l'abitacolo rapidamente in climi caldi.
Non è possibile sbloccare una portiera tirando
verso l'alto il relativo pulsante di bloccaggio.
Bloccaggio
±
Premere la parte inferiore del pulsante
.
della chiusura centralizzata
Una pressione prolungata (almeno 4
secondi) chiude anche tutti i finestrini e il
tettuccio apribile* contemporaneamente.
05
È possibile bloccare tutte le portiere con il
rispettivo pulsante di bloccaggio.
Apertura delle portiere
Quando le portiere sono bloccate dall'interno:
±
Tirando due volte la maniglia, si sblocca e
apre la portiera.
Quando la funzione è attivata e le portiere sono
state bloccate, è possibile aprirle in due modi:
•
Tirare due volte una delle maniglie di apertura delle portiere
•
Premere la parte superiore del pulsante
e tirare la
della chiusura centralizzata
maniglia di apertura della portiera.
La funzione può essere attivata/disattivata
nelle impostazioni personali, vedere
pagina 80.
A
E
B
D
C
Posizione bloccaporte*
Per bloccaporte si intende la posizione in cui le
portiere non possono essere aperte dall'interno quando sono bloccate con la chiave telecomando.
La posizione bloccaporte si attiva con la chiave
del telecomando 25 secondi dopo il bloccaggio delle portiere.
L'automobile può essere sbloccata solo con la
chiave del telecomando in posizione bloccaporte. La portiera del conducente può anche
essere sbloccata con lo stelo della chiave staccabile.
130
Disattivazione temporanea
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
G026307
Premere la parte superiore del pulsante
.
della chiusura centralizzata
Le opzioni attive sono barrate.
Display
MENU
EXIT
ENTER
Navigazione
05 Serrature e antifurto
Bloccaggio e sbloccaggio
Dovendo bloccare le portiere dall'esterno
nonostante qualcuno resti a bordo dell'automobile, è possibile disattivare temporaneamente la posizione bloccaporte.
Procedere come segue:
1. Accedere al menu nella sezione
Impostazioni vettura (per una descrizione dettagliata del menu, vedere
pagina 80).
2. Selezionare Antifurto min.
si disattivano contemporaneamente, vedere
pagina 135.
Quando si riporta la chiave telecomando in
posizione II, il sistema si resetta e il display del
cruscotto visualizza il messaggio Antifurto
max. In tal modo si riattivano la posizione bloccaporte e i sensori di movimento e inclinazione* dell'antifurto.
oppure
•
Se non si desidera modificare il sistema di
bloccaggio: Non selezionare alcuna
opzione e bloccare l'automobile. In alternativa, premere EXIT e bloccare l'automobile.
3. Selezionare Una volta: Il display del cruscotto visualizza il messaggio Antifurto
min. - Vedere manuale e la posizione
bloccaporte si disattiva quando si blocca
l'automobile.
•
05
NOTA
oppure
Se l'automobile è dotata di antifurto:
Selezionare Chiedi allo spegnimento:
Ogni volta che si porta la chiave in posizione 0, il display dell'impianto audio
visualizza il messaggio ENTER per
protezione ridotta fino all'accensione
del motore. EXIT per annullare. - selezionare quindi una delle seguenti opzioni:
•
Ricordare che bloccando l'automobile
si inserisce l'antifurto.
•
Se si apre una portiera dall'interno si
attiva l'antifurto.
Per disattivare la posizione bloccaporte:
Premere ENTER e bloccare l'automobile.
Se l'automobile è dotata di antifurto con sensori di movimento e inclinazione*, anche questi
ATTENZIONE
Non lasciare alcun passeggero nell'automobile senza disattivare la posizione bloccaporte per evitare che rimanga chiuso dentro.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
131
05 Serrature e antifurto
Fermo di sicurezza per bambini
Fermo manuale nelle portiere
posteriori
1. Il fermo di sicurezza per bambini si attiva
con la chiave in posizione I o II.
2. Ruotare il comando con lo stelo della
chiave.
Fermo elettrico per portiere e finestrini
posteriori*
2. Premere il comando nella portiera del conducente.
Viene visualizzato un messaggio sul
display del cruscotto.
La spia sul pulsante è accesa quando il
fermo è attivo.
NOTA
G014697
Sulle automobili dotate di fermo di sicurezza
elettrico per bambini non è disponibile il
fermo manuale.
05
G017440
Fermo manuale nella portiera posteriore sinistra.
La portiera non può essere aperta dall'interno.
La portiera può essere aperta dall'interno.
Il comando del fermo di sicurezza per bambini
si trova sul bordo posteriore delle portiere
posteriori ed è accessibile solo con la portiera
aperta.
Per attivare o disattivare il fermo di sicurezza
per bambini:
1. Staccare lo stelo della chiave telecomando.
132
Pannello della portiera del conducente.
Attivando il fermo di sicurezza elettrico per
bambini, sul lato posteriore:
•
è possibile aprire i finestrini solo dal pannello di comando della portiera del conducente
•
non è possibile aprire le portiere dall'interno.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
05 Serrature e antifurto
Antifurto*
Antifurto
Indicatore antifurto
NOTA
Quando l'antifurto è inserito, esso controlla
continuamente tutti gli ingressi di allarme.
Non tentare di riparare o modificare i componenti dell'antifurto. Ogni tentativo può
invalidare la copertura assicurativa.
L'antifurto interviene se:
si apre una portiera, il cofano o il baule
Attivazione della funzione di allarme
viene utilizzata una chiave non approvata
nel blocchetto di accensione o si tenta di
forzare il blocchetto
•
vengono rilevati movimenti nell'abitacolo
(se è presente un sensore di movimento)
•
l'automobile viene sollevata o trainata (se
l'automobile è dotata di sensore di inclinazione)
•
•
viene scollegato il cavo della batteria
qualcuno tenta di staccare la sirena.
±
G020227
•
•
IMPORTANTE
L'antifurto è attivato quando gli indicatori di
direzione emettono un lampeggio prolungato e la spia sul cruscotto lampeggia ogni
due secondi.
Una spia rossa sul cruscotto indica lo stato
dell'antifurto:
•
•
Spia spenta - antifurto disattivato.
•
Spia lampeggiante rapidamente dopo che
l'antifurto è stato disattivato e prima di portare la chiave in posizione II - antifurto
intervenuto.
Spia lampeggiante una volta ogni due
secondi - antifurto attivato.
Se si verifica un'anomalia nell'antifurto, viene
visualizzato un messaggio sul display. Rivolgersi a un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.
Premere il pulsante di bloccaggio sulla
chiave del telecomando. Un lampeggio
prolungato degli indicatori di direzione dell'automobile conferma che l'antifurto è attivato e tutte le portiere sono bloccate.
05
Disattivazione della funzione di allarme
±
Premere il pulsante di sbloccaggio sulla
chiave del telecomando. Due brevi lampeggi degli indicatori di direzione dell'automobile confermano che l'antifurto è
disattivato e tutte le portiere sono sbloccate.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
133
05 Serrature e antifurto
Antifurto*
Riattivazione automatica dell'antifurto
La funzione impedisce di lasciare l'automobile
inavvertitamente senza attivare l'antifurto.
Se nessuna delle portiere né il portellone vengono aperti entro due minuti dalla disattivazione dell'antifurto (e l'automobile è stata
aperta con la chiave telecomando), l'antifurto
si riattiva automaticamente. L'automobile
viene contemporaneamente chiusa.
•
l'automobile non è sufficientemente carica
o viene scollegata.
terruttore premendo il fermo (1) ed estraendolo (2).
Tutti gli indicatori di direzione lampeggiano
per 5 minuti o finché l'antifurto non viene
disattivato.
3. Inserire la chiave del telecomando nel
blocchetto di accensione (3). L'antifurto si
disattiva. La spia dell'antifurto lampeggia
velocemente finché non si porta la chiave
telecomando in posizione II.
La chiave telecomando è fuori uso
Spegnimento di un antifurto
intervenuto
±
05
Premere il pulsante di sbloccaggio sulla
chiave telecomando o inserire la chiave nel
blocchetto di accensione.
G019420
Un segnale di conferma viene inviato dagli indicatori di direzione, che lampeggiano brevemente due volte.
Segnali di allarme
Quando interviene l'antifurto, si verifica quanto
segue:
•
Viene emesso un segnale acustico per
25 secondi. L'antifurto è dotato di una propria batteria che si attiva se la batteria del-
Anche se la chiave telecomando per qualche
motivo non funziona, l'antifurto può essere
disattivato e l'automobile avviata come segue:
1. Aprire la portiera del conducente con lo
stelo della chiave. L'antifurto interviene e la
sirena suona.
2. Nelle automobili con sistema di avviamento senza chiave: rimuovere prima l'in-
134
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
05 Serrature e antifurto
Antifurto*
Livello di allarme ridotto
Per evitare interventi indesiderati dell'allarme,
ad esempio quando si lascia un cane nell'automobile o si viaggia in traghetto, si possono
disinserire temporaneamente i sensori di movimento e inclinazione.
Procedere come segue:
A
1. Accedere al menu nella sezione
Impostazioni vettura (per una descrizione dettagliata del menu, vedere
pagina 80).
B
D
C
3. Selezionare Una volta: Il display del cruscotto visualizza il messaggio Antifurto
min. - Vedere manuale e i sensori di
movimento e inclinazione si disattivano
quando si blocca l'automobile.
oppure
G026307
Selezionare Chiedi allo spegnimento:
Ogni volta che si porta la chiave in posizione 0, il display dell'impianto audio
visualizza il messaggio ENTER per
protezione ridotta fino all'accensione
del motore. EXIT per annullare. - selezionare quindi una delle seguenti opzioni:
Le opzioni attive sono barrate.
Display
MENU
EXIT
ENTER
Navigazione
•
Quando si riporta la chiave telecomando in
posizione II il sistema si resetta e il display del
cruscotto visualizza il messaggio Antifurto
max. In tal modo si riattivano i sensori di movimento e inclinazione e la posizione bloccaporte.
oppure
•
2. Selezionare Antifurto min.
E
Se l'automobile è dotata di posizione bloccaporte, anche questa si disattiva contemporaneamente, vedere pagina 130.
Per disattivare i sensori di movimento e
inclinazione: Premere ENTER e bloccare
l'automobile.
Se non si desidera disattivare i sensori:
Non selezionare alcuna opzione e bloccare
l'automobile. In alternativa, premere EXIT
e bloccare l'automobile.
05
Collaudo del sistema di allarme
antifurto
Collaudo del sensore di movimento
nell'abitacolo
1. Aprire tutti i finestrini.
2. Inserire l'antifurto. L'attivazione dell'antifurto è confermata da un lampeggio lento
della spia.
3. Attendere 30 secondi.
4. Provare il funzionamento del sensore di
movimento nell'abitacolo, ad esempio sollevando una borsa dal sedile. L'antifurto
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
135
05 Serrature e antifurto
Antifurto*
deve emettere un segnale acustico e tutti
gli indicatori di direzione devono lampeggiare.
5. Disattivare l'antifurto sbloccando l'automobile con la chiave del telecomando.
5. Disattivare l'antifurto sbloccando l'automobile con la chiave del telecomando.
Test dell'antifurto nelle portiere
1. Inserire l'antifurto.
2. Attendere 30 secondi.
3. Sbloccare con la chiave dal lato conducente.
05
4. Aprire una portiera. L'antifurto deve emettere un segnale acustico e tutti gli indicatori
di direzione devono lampeggiare.
5. Disattivare l'antifurto sbloccando l'automobile con la chiave del telecomando.
Test dell'antifurto nel cofano
1. Entrare nell'automobile e disattivare il sensore di movimento.
2. Inserire l'antifurto. Rimanere all'interno
dell'automobile e bloccare le portiere con
il pulsante sulla chiave telecomando.
3. Attendere 30 secondi.
4. Aprire il cofano motore con la maniglia
sotto il cruscotto. L'antifurto deve emettere un segnale acustico e tutti gli indicatori
di direzione devono lampeggiare.
136
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
05 Serrature e antifurto
05
137
138
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
140
142
144
146
148
149
151
155
156
158
160
163
167
169
170
172
174
178
179
G020912
Generalità..............................................................................................
Rifornimento carburante.......................................................................
Avviamento del motore.........................................................................
Avviamento del motore – Flexifuel........................................................
Avviamento senza chiave*....................................................................
Cambio manuale...................................................................................
Cambio automatico...............................................................................
Trazione integrale..................................................................................
Impianto frenante..................................................................................
DSTC - Sistema di stabilità e controllo trazione*..................................
Park Assist*...........................................................................................
BLIS* – Blind Spot Information System................................................
Traino e trasporto..................................................................................
Ausilio all'avviamento............................................................................
Guida con rimorchio.............................................................................
Dispositivo di traino*.............................................................................
Gancio di traino smontabile*.................................................................
Carico....................................................................................................
Regolazione del fascio di luce..............................................................
AVVIAMENTO E GUIDA
06
06 Avviamento e guida
Generalità
06
Guida economica
Fondo stradale scivoloso
Baule aperto
Una guida economica ed ecologica è ottenibile
conducendo l'automobile in modo cauto, anticipando e adattando lo stile e la velocità di
guida personali a ogni situazione. Per altri consigli sulla tutela dell'ambiente, vedere
pagina 12.
Esercitarsi con la guida su strada sdrucciolevole in modo controllato, in modo da imparare
le reazioni della nuova automobile.
Evitare di guidare con il baule aperto. Se è
necessario guidare con il baule aperto per un
breve tratto, procedere come segue.
•
Portare il motore alla temperatura di
regime non appena possibile.
•
Non lasciare il motore al minimo, ma partire
lentamente non appena possibile.
•
Un motore freddo consuma più carburante
di un motore caldo.
•
•
Evitare frenate brusche.
Non viaggiare con carichi non necessari
nell'automobile.
•
Non usare pneumatici invernali su strade
asciutte.
•
Rimuovere il portapacchi quando non
viene utilizzato.
•
Evitare di guidare con i finestrini aperti.
1. Chiudere tutti i cristalli.
Motore e impianto di raffreddamento
In condizioni speciali, ad esempio su fondi
ripidi, in climi molto caldi o in caso di carico
pesante, sussiste il rischio che motore e
impianto di raffreddamento si surriscaldino.
Evitare di surriscaldare l'impianto di
raffreddamento
•
Mantenere una bassa velocità, in caso di
guida prolungata con un rimorchio lungo
una salita ripida.
•
Non spegnere subito il motore dopo aver
guidato su percorsi difficili.
•
Rimuovere le eventuali luci supplementari
davanti alla griglia se si guida in climi molto
caldi.
Evitare di surriscaldare il motore
Non far funzionare il motore a più di 4500 giri/
min. (motore diesel: 3500 giri/min.) con rimorchio o caravan in zone collinari. L'olio potrebbe
surriscaldarsi.
140
2. Distribuire l'aria tra parabrezza e pavimento e far girare la ventola alla massima
velocità.
ATTENZIONE
Non guidare con il baule aperto. Attraverso
il bagagliaio possono entrare nell'abitacolo
gas di scarico tossici.
Guado
È possibile guidare l'automobile nell'acqua a
una profondità max di 25 cm a una velocità
max di 10 km/h. Prestare la massima attenzione in caso di corrente.
IMPORTANTE
Se penetra acqua nel filtro dell'aria, il
motore può danneggiarsi.
A profondità maggiore, l'acqua potrebbe
penetrare nella trasmissione. In tal caso si
riduce la capacità lubrificante degli oli e
quindi la durata dei relativi impianti.
06 Avviamento e guida
Generalità
Per attraversare una pozza d'acqua, procedere
a velocità ridotta senza fermare l'automobile.
Una volta passata l'acqua, premere leggermente il pedale del freno per controllare che la
forza di frenata sia corretta. Acqua, fango ecc.
possono bagnare le pastiglie dei freni riducendo la forza di frenata.
Alcuni esempi di funzioni che consumano
molta corrente sono:
Pulire i contatti elettrici di elemento termico
monoblocco e collegamento del rimorchio
dopo la guida in acqua e fango.
Prestare inoltre attenzione ai vari accessori che
impegnano l'impianto elettrico. Non utilizzare
funzioni che consumano molta corrente
quando il motore è spento.
IMPORTANTE
Non lasciare l'automobile con l'acqua al di
sopra delle soglie per periodi prolungati per
evitare anomalie all'impianto elettrico.
In caso di spegnimento del motore nell'acqua, non tentare di riavviarlo. Trainare l'automobile fuori dalla pozza d'acqua.
•
•
•
•
ventola dell'abitacolo
tergicristallo
impianto audio (volume alto)
luce di stazionamento.
Se la tensione della batteria è bassa, viene
visualizzato un messaggio sul display. La funzione di risparmio energia disattiva o limita
alcune funzioni, ad esempio la ventola e l'impianto audio, per ridurre il carico sulla batteria.
Caricare la batteria avviando il motore.
06
Non sovraccaricare la batteria
Le funzioni elettriche dell'automobile impegnano la batteria a livelli diversi. Non tenere la
chiave telecomando in posizione II a motore
spento. Usare piuttosto la posizione I, che consuma meno corrente.
La presa elettrica da 12 V nel bagagliaio eroga
corrente anche se la chiave telecomando è
stata estratta dal blocchetto di accensione.
141
06 Avviamento e guida
Rifornimento carburante
Apertura dello sportello del serbatoio
2. Continuare a ruotare oltre la resistenza fino
al finecorsa.
ATTENZIONE
3. Togliere il tappo.
Il carburante versato sul terreno può essere
incendiato dai gas di scarico.
4. Appendere il tappo all'interno dello sportello del serbatoio.
Spegnere il riscaldatore a carburante prima
di cominciare il rifornimento.
NOTA
Reinstallare il tappo del serbatoio dopo il
rifornimento. Ruotare finché non si sentono
uno o più "clic".
Non portare mai con sé un telefono cellulare
acceso durante il rifornimento. L'eventuale
attivazione della suoneria può creare una
scintilla e infiammare i vapori di benzina,
causando incendi e lesioni personali.
G015313
Benzina
Disattivare sempre il riscaldatore a carburante
prima del rifornimento.
06
Aprire lo sportello del serbatoio con il pulsante
sul quadro luci, vedere pagina 59. Prima di
aprire lo sportello è necessario spegnere il
motore. Lo sportello del serbatoio si trova sul
parafango posteriore destro.
Chiusura
Premere lo sportello finché non si sente un
"clic".
Tappo del serbatoio
1. Ruotare il tappo del serbatoio finché non si
avverte una certa resistenza.
142
Rifornimento carburante
Non rifornire eccessivamente ma interrompere
quando l'ugello della pompa scatta.
NOTA
Un serbatoio troppo pieno può provocare
traboccamenti in caso di clima caldo.
Il carburante di qualità inferiore a quello indicato non deve essere utilizzato poiché la
potenza del motore e il consumo del carburante ne sono negativamente influenzati,
vedere pagina 289.
IMPORTANTE
Non aggiungere alcun detergente alla benzina, a meno che non sia raccomandato da
Volvo.
Per maggiori informazioni sulla benzina,
vedere pagina 289.
Diesel
A basse temperature (da -5° C a -40 °C), il gasolio può formare uno strato di paraffina che
rende difficile l'avviamento. Per maggiori informazioni, vedere pagina 290.
06 Avviamento e guida
Rifornimento carburante
IMPORTANTE
Usare lo speciale carburante invernale
durante la stagione fredda.
06
143
06 Avviamento e guida
Avviamento del motore
Prima di avviare il motore
±
Inserire il freno di stazionamento.
Cambio automatico
±
Portare la leva selettrice in posizione P o
N.
Cambio manuale
Portare la leva marce in folle e premere a fondo
il pedale della frizione. Questo è importante
soprattutto nei climi rigidi.
ATTENZIONE
Non estrarre mai la chiave telecomando dal
blocchetto di accensione durante la guida o
il traino. Si può attivare il bloccasterzo impedendo la manovra dell'automobile.
La chiave telecomando deve trovarsi in
posizione II durante il traino.
06
NOTA
Per alcuni tipi di motore, il regime minimo
all'avviamento a freddo può essere decisamente superiore al normale. Questo avviene
al fine di portare rapidamente l'impianto di
depurazione dei gas di scarico alla normale
temperatura di esercizio per ridurre le emissioni e l'impatto sull'ambiente.
144
Avviamento del motore
Benzina
±
Portare la chiave telecomando in posizione
III. Se il motore non si avvia entro
5-10 secondi, rilasciare la chiave e riprovare.
Diesel
1. Portare la chiave telecomando in posizione
II.
> Si accende una spia nel quadro
comandi combinato per confermare che
è in corso il preriscaldamento del
motore, vedere pagina 52.
NOTA
Se l'automobile viene avviata a temperature
rigide senza preriscaldare il motore diesel,
l'attivazione automatica del motorino di
avviamento può essere ritardata di alcuni
secondi.
Posizioni della chiave
0 – Posizione di bloccaggio
Il bloccasterzo si innesta
quando si estrae la chiave
telecomando dal blocchetto
di accensione.
2. Quando si spegne la spia, portare la chiave
in posizione III.
Avviamento automatico (motori a 5
cilindri)
Con la funzione di avviamento automatico non
è necessario tenere la chiave telecomando (o
l'interruttore di avviamento sulle automobili
con avviamento senza chiave, vedere
pagina 125) in posizione III fino all'avviamento
del motore.
Portare la chiave in posizione III e rilasciarla. Il
motorino di avviamento si attiva quindi automaticamente fino all'avviamento del motore.
I – Posizione radio
È possibile inserire alcuni
componenti elettrici. L'impianto elettrico del motore è
disinserito.
06 Avviamento e guida
Avviamento del motore
II – Posizione di marcia
Posizione della chiave telecomando durante la marcia.
L'impianto elettrico dell'automobile è inserito.
III – Posizione di avviamento
Il motorino di avviamento si
inserisce. La chiave telecomando viene rilasciata e
ritorna automaticamente in
posizione di marcia all'accensione del motore.
Se la chiave è in una posizione intermedia, si
sente un ticchettio. Portare la chiave in posizione II e riportarla nella posizione corretta per
fare cessare il suono.
2. Tenendo il volante in questa posizione,
reinserire la chiave ed eseguire un nuovo
tentativo di avviamento.
ATTENZIONE
Non estrarre mai la chiave telecomando dal
blocchetto di accensione durante la guida o
il traino. Si può attivare il bloccasterzo impedendo la manovra dell'automobile.
ATTENZIONE
Estrarre sempre la chiave telecomando dal
blocchetto di accensione quando si lascia
l'automobile, in particolare se vi sono bambini all'interno.
Controllare che il bloccasterzo sia attivato
prima di lasciare l'automobile per ridurre il
rischio di furto.
Quando il bloccasterzo è attivato
Se le ruote anteriori sono posizionate in modo
da creare tensioni nel bloccasterzo, il display
visualizza un messaggio di avvertimento e l'automobile non si avvia.
1. Estrarre la chiave telecomando dal blocchetto di accensione e ruotare il volante in
modo da eliminare la tensione.
06
Chiavi telecomando e immobilizer
elettronico
Non tenere la chiave telecomando nel medesimo portachiavi con altre chiavi o oggetti
metallici. L'immobilizer elettronico potrebbe
attivarsi per errore.
145
06 Avviamento e guida
Avviamento del motore – Flexifuel
Generalità sull'avviamento con
Flexifuel
Il motore si accende allo stesso modo dei
motori a benzina, vedere pagina 144.
NOTA
Dopo ripetuti tentativi di avviamento si attiva
l'immobilizer. Prima di effettuare un nuovo
tentativo di avviamento è necessario riportare la chiave/l’interruttore di avviamento in
posizione I o 0.
Se il motore ancora non si accende
±
Attendere un minuto, premere a fondo il
pedale dell'acceleratore e ripetere l'operazione precedente.
IMPORTANTE
Se il motore non si accende nonostante
numerosi tentativi di avviamento, rivolgersi
a un riparatore. Si raccomanda un riparatore
autorizzato Volvo.
Elemento termico monoblocco*
In caso di difficoltà di avviamento
Se il motore non si accende al primo tentativo,
procedere come segue:
1. Premere il pedale dell'acceleratore per 1/3
o per metà.
06
Se il motore non si accende entro
10 secondi:
146
Le automobili predisposte per bioetanolo E85
presentano un elemento termico monoblocco
elettrico*. L'accensione e l'utilizzo di un motore
preriscaldato riducono notevolmente le emissioni e il consumo di carburante. Si consiglia
quindi di utilizzare sempre l'elemento termico
monoblocco in inverno.
L'elemento termico monoblocco è azionato
da un sistema ad alta tensione. La ricerca
dei guasti e la riparazione degli elementi termici monoblocco e dei relativi collegamenti
devono essere effettuate esclusivamente
da un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.
3. Quando il motore si è acceso, rilasciare il
pedale dell'acceleratore man mano che il
regime aumenta.
Portare la chiave telecomando/l’interruttore di avviamento in posizione III finché il
motore non si accende, ma non oltre 60
secondi.
Minore è la temperatura maggiore è il tempo di
attivazione dell'elemento termico monoblocco. A -20 °C si consiglia di utilizzare il
riscaldatore per circa 3 ore.
ATTENZIONE
2. Portare la chiave telecomando/l'interruttore di avviamento in posizione III.
±
A temperature inferiori a -10 °C, se l'automobile
è rifornita con bioetanolo E85, si consiglia di
utilizzare l'elemento termico monoblocco per
circa 2 ore per agevolare l'accensione del
motore.
Alimentazione dell'elemento termico monoblocco.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
06 Avviamento e guida
Avviamento del motore – Flexifuel
NOTA
Importante per il trasporto di taniche di carburante:
Se la batteria si è scaricata o è stata scollegata,
il tempo di guida necessario per l'adattamento
è leggermente superiore in quanto la memoria
dell'elettronica è vuota.
In caso di arresto del motore per esaurimento del carburante, se il bioetanolo E85
contenuto nella tanica è molto freddo può
causare problemi di accensione. Per evitare
questo inconveniente, rabboccare la tanica
con benzina a 95 ottani.
Per maggiori informazioni sul bioetanolo E85
per Flexifuel, vedere pagina 289.
Adattamento al carburante
Se si fa rifornimento di benzina dopo aver utilizzato bioetanolo E85 (o viceversa), all'inizio il
motore può funzionare in modo leggermente
irregolare. È quindi importante lasciare che il
motore si adatti alla nuova miscela di carburante.
06
L'adattamento avviene automaticamente guidando l'automobile per un certo tempo a velocità costante.
IMPORTANTE
Dopo aver cambiato la miscela di carburante nel serbatoio, è necessario eseguire
un adattamento guidando l'automobile a
velocità costante per circa 15 minuti.
147
06 Avviamento e guida
Avviamento senza chiave*
Generalità
Avviamento dell'automobile
±
Accensione con chiave telecomando
Premere il pedale della frizione (automobile
con cambio manuale) o del freno (automobile con cambio automatico).
Motore a benzina
±
Premere l'interruttore di avviamento e portarlo in posizione III.
Con il sistema di avviamento senza chiave è
possibile sbloccare, guidare e bloccare l'automobile senza chiave, vedere pagina 125.
06
1. Portare dapprima l'interruttore di avviamento in posizione II e attendere lo spegnimento della spia di controllo diesel sul
quadro comandi combinato, vedere
pagina 52.
2. Portare quindi l'interruttore di avviamento
in posizione III.
L'interruttore di avviamento nel blocchetto di
accensione viene utilizzato allo stesso modo
della chiave telecomando. Una condizione per
l'avviamento dell'automobile è che la chiave
telecomando si trovi nell'abitacolo o nel bagagliaio.
G019420
G019410
Motore diesel
Se la batteria della chiave telecomando è scarica, non è possibile utilizzare la funzione di
avviamento senza chiave. L'automobile deve
quindi essere avviata con la chiave telecomando al posto dell'interruttore di avviamento.
1. Premere il fermo nell'interruttore di avviamento.
2. Estrarre l'interruttore dal blocchetto di
accensione.
3. Inserire la chiave telecomando nel blocchetto di accensione e avviare come con
l'interruttore di avviamento.
148
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
06 Avviamento e guida
Cambio manuale
Posizioni del cambio - 5 marce
Indicatore cambio di marcia - GSI*
Il GSI - GearShift Indicator indica al conducente il
momento migliore per cambiare marcia. L'indicazione è
fornita con una freccia di passaggio alla marcia superiore o
inferiore sul display informativo inferiore del quadro comandi combinato,
vedere pagina 49.
Inserire la retromarcia solo quando l'automobile è ferma.
•
Per inserire la retromarcia, occorre innanzitutto portare la leva marce in
posizione N. La retromarcia non può quindi
essere inserita direttamente dalla 5a per
effetto dell'inibitore di retromarcia.
Posizioni del cambio - 6 marce
(benzina)
G018256
Inibitore di retromarcia - 5 marce
Per ottenere la migliore economia di carburante utilizzare sempre le marce più alte possibili.
•
Togliere il piede dal pedale della frizione tra
i cambi di marcia.
•
Seguire lo schema delle marce illustrato.
06
L'inibitore di retromarcia previene l'inserimento involontario della retromarcia durante la
normale marcia in avanti.
G018258
Premere a fondo il pedale della frizione a
ogni cambio di marcia.
G018257
•
Per ottenere la migliore economia di carburante utilizzare sempre le marce più alte possibili.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
149
06 Avviamento e guida
Cambio manuale
•
Premere a fondo il pedale della frizione a
ogni cambio di marcia.
•
Togliere il piede dal pedale della frizione tra
i cambi di marcia.
•
Seguire lo schema delle marce illustrato.
Può essere difficile trovare le posizioni della 5a
e della 6a con l'automobile ferma in quanto l'inibitore di retromarcia (che limita la corsa laterale della leva) non è attivato.
Inserire la retromarcia solo quando l'automobile è ferma.
NOTA
La retromarcia è bloccata elettronicamente
se l'automobile procede a velocità superiore a circa 20 km/h.
•
Premere a fondo il pedale della frizione a
ogni cambio di marcia.
•
Togliere il piede dal pedale della frizione tra
i cambi di marcia.
•
Seguire lo schema delle marce illustrato.
Inibitore di retromarcia - 6 marce (diesel)
Posizioni del cambio - 6 marce (diesel)
G018262
Inibitore di retromarcia - 6 marce
(benzina)
G018259
G018261
06
L'inibitore di retromarcia previene l'inserimento involontario della retromarcia durante la
normale marcia in avanti.
150
Per ottenere la migliore economia di carburante utilizzare sempre le marce più alte possibili.
L'inibitore di retromarcia previene l'inserimento involontario della retromarcia durante la
normale marcia in avanti.
Inserire la retromarcia solo quando l'automobile è ferma.
•
Per inserire la retromarcia, premere la leva
marce e portarla verso sinistra.
06 Avviamento e guida
Cambio automatico
Posizioni del cambio automatico
Geartronic
NOTA
Premere il pedale del freno per spostare la
leva selettrice dalla posizione P.
In posizione P il cambio è bloccato meccanicamente. Inserire sempre il freno di stazionamento quando si parcheggia.
G018264
– a sinistra: Cambio automatico.
M – a destra: Cambio manuale.
P – Posizione di stazionamento
Selezionare la posizione P per avviare o parcheggiare l'automobile.
IMPORTANTE
L'automobile deve essere ferma quando si
seleziona la posizione P.
Con il cambio automatico Geartronic è possibile effettuare i passaggi di marcia anche
manualmente. Rilasciando il pedale dell'acceleratore, si attiva il freno motore.
L'automobile deve essere ferma quando si
seleziona la posizione R.
Per attivare il cambio manuale, portare la leva
dalla posizione D completamente a destra in
posizione M. Il carattere sul display informativo
passa da D al numero della marcia inserita "1–
6", vedere pagina 49.
N - Posizione di folle
•
Portare la leva in avanti verso + (più) per
passare alla marcia superiore e rilasciarla
per ritornare alla posizione M.
•
Tirare la leva all'indietro verso – (meno) per
passare alla marcia inferiore e rilasciarla.
R - Posizione di retromarcia
D
Posizioni del cambio manuale
Geartronic
Non è selezionata alcuna marcia e il motore
può essere avviato. Azionare il freno di stazionamento quando l'automobile è ferma con la
leva selettrice in posizione N.
NOTA
Premere il pedale del freno per spostare la
leva selettrice dalla posizione N se l'automobile è rimasta ferma più di 3 secondi.
D - Posizione di marcia
D è la normale posizione di marcia. Il cambio
inserisce automaticamente una marcia più alta
o bassa, a seconda dell'accelerazione e della
velocità. L'automobile deve essere ferma
quando si seleziona la posizione D dalla posizione R.
La posizione manuale del cambio M può
essere selezionata in qualunque momento
durante la marcia.
06
Per ritornare alla posizione di marcia automatica: portare la leva completamente a sinistra in
posizione D.
Per evitare strappi e blocchi del motore, Geartronic riduce automaticamente la marcia se il
conducente riduce la velocità a un valore
minore a quello adatto per la marcia inserita.
``
151
06 Avviamento e guida
Cambio automatico
Kick-down
Quando il pedale dell'acceleratore viene
abbassato completamente (oltre la normale
posizione di piena accelerazione) si inserisce
automaticamente una marcia più bassa (kickdown).
raggiunge il regime max per impedire danni al
motore.
Le automobili con cambio automatico sono
dotate di sistemi di sicurezza speciali:
Immobilizzatore meccanico leva
selettrice
Blocco antiavviamento – Keylock
Se il pedale dell'acceleratore viene rilasciato
dalla posizione di kick-down, si inserisce automaticamente una marcia più alta.
La leva selettrice deve trovarsi in posizione P
per rimuovere la chiave telecomando dal blocchetto di accensione. In tutte le altre posizioni
la chiave è bloccata.
Il kick-down si utilizza quando si deve raggiungere la massima accelerazione, ad esempio in
caso di sorpasso.
Posizione di stazionamento (posizione P)
Automobile ferma con il motore acceso:
±
Per impedire il raggiungimento di regimi troppo
alti, il programma di comando del cambio è
dotato di una protezione contro lo scalo di marcia che esclude la funzione kick-down.
Geartronic non permette i passaggi a marce
inferiori/kick-down se questi comportano
regimi tali da danneggiare il motore. Se il conducente tuttavia tenta di effettuare il passaggio
a una marcia inferiore a regime elevato, non
succede nulla – rimane inserita la marcia originaria.
Quando si attiva il kick-down, l'automobile può
scalare automaticamente di una o più marce a
seconda del regime del motore. L'automobile
passa a una marcia superiore quando il motore
152
G020237
Funzione di sicurezza
06
Immobilizzatore automatico leva
selettrice
La leva può essere portata liberamente in
avanti o all'indietro tra N e D. Le altre posizioni
hanno un blocco che viene manovrato tramite
il pulsante di bloccaggio sulla leva selettrice.
Con il pulsante di bloccaggio premuto, la leva
può essere portata in avanti o all'indietro tra le
posizioni P, R, N e D.
Tenere premuto il pedale del freno quando
si sposta la leva selettrice in un'altra posizione.
Blocco marce elettrico – Shiftlock
Posizione di parcheggio (P posizione)
Per portare la leva selettrice dalla posizione P
ad altre posizioni, la chiave di accensione deve
essere in posizione II e il pedale del freno deve
essere premuto.
Blocco cambio – Folle (Posizione N)
Se la leva selettrice è in posizione N e l'automobile è rimasta ferma per almeno tre secondi
(indipendentemente dal fatto che il motore sia
in moto o meno), la leva selettrice è bloccata in
posizione N.
Per portare la leva selettrice dalla posizione N
a un'altra posizione, il pedale del freno deve
06 Avviamento e guida
Cambio automatico
essere premuto e la chiave di accensione deve
essere in posizione II.
Disinserimento dell'immobilizzatore
leva selettrice
In certi casi può essere necessario spostare
l'automobile anche se non è guidabile, ad
esempio se la batteria è scarica. Per spostare
l'automobile, procedere come segue:
1. Sotto la dicitura P-R-N-D sul pannello
della leva selettrice è presente uno sportellino. Agire sul bordo posteriore per
aprirlo.
2. Inserire a fondo lo stelo della chiave telecomando.
3. Tenendo premuto lo stelo della chiave,
spostare la leva selettrice dalla
posizione P.
G018263
Avviamento a freddo
Quando si avvia l'automobile a basse temperature, il cambio potrebbe risultare duro. Que-
sto è dovuto alla maggiore viscosità dell'olio
del cambio alle basse temperature. Per ridurre
le emissioni di gas di scarico, quando si avvia
il motore a basse temperature il passaggio alle
marce superiori risulta ritardato.
NOTA
A seconda della temperatura del motore
all'avviamento a freddo, il regime minimo di
alcuni motori può essere superiore al normale.
Messaggi e interventi
In alcune situazioni, il display può visualizzare
un messaggio contemporaneamente all'accensione di una spia.
06
``
153
06 Avviamento e guida
Cambio automatico
Spia
A
06
Display
Caratteristiche di guida
Intervento
SURRISC. CAMBIO PREMERE FRENO
Difficoltà a mantenere una velocità uniforme a regime costante.
Cambio surriscaldato. Tenere ferma l'automobile con il freno di servizioA.
SURRISC. CAMBIO PARC. IMMEDIATO
Evidenti strappi nella trazione dell'automobile.
Cambio surriscaldato. Parcheggiare al più
presto l'automobile in un luogo sicuro.
RAFF. CAMBIO NON SPEGNERE
MOTORE
Automobile ferma per cambio surriscaldato.
Cambio surriscaldato. Per il raffreddamento più rapido: Far funzionare il motore
al minimo con la leva selettrice in posizione
N o P finché il messaggio non scompare.
Per il raffreddamento più rapido: Far funzionare il motore al minimo con la leva selettrice in posizione N o P finché il messaggio non scompare.
La tabella mostra tre stadi di gravità del surriscaldamento del cambio. Il conducente viene
avvertito con un messaggio sul display e dall'elettronica dell'automobile che cambia temporaneamente le caratteristiche di guida.
All'occorrenza, seguire le istruzioni sul display
informativo.
NOTA
Gli esempi nella tabella non indicano un
difetto nell'automobile; mostrano solo che è
stata attivata una funzione di sicurezza per
prevenire danni ai componenti dell'automobile.
Per altri messaggi sul display e le relative soluzioni consigliate in merito al cambio automatico, vedere pagina 55.
Un messaggio sul display scompare automaticamente dopo l'intervento oppure premendo
154
il pulsante READ sulla leva degli indicatori di
direzione.
06 Avviamento e guida
Trazione integrale
Trazione integrale - AWD* (All Wheel
Drive)
La trazione integrale è sempre inserita.
La trazione integrale agisce contemporaneamente sulle quattro ruote. La potenza viene
distribuita automaticamente fra le ruote anteriori e posteriori. Una frizione elettronica dirige
la potenza verso la coppia di ruote che esercita
la presa maggiore sul terreno. In tal modo si
ottiene la migliore tenuta di strada e si previene
lo slittamento.
06
Guidando normalmente, la maggior parte della
potenza viene applicata sulle ruote anteriori.
La trazione integrale aumenta la sicurezza in
caso di pioggia, neve e ghiaccio.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
155
06 Avviamento e guida
Impianto frenante
Servofreno
Se l'automobile procede o viene trainata a
motore spento, si deve applicare una pressione circa 5 volte superiore sul pedale del
freno rispetto a quando il motore è acceso.
Tenendo premuto il pedale del freno all'avviamento, si può avvertire che il pedale affonda.
Questo è del tutto normale in quanto è attivo il
servofreno. Se l'automobile è dotata di
EBA (Emergency Brake Assistance) questa
sensazione è più evidente.
ATTENZIONE
Il servofreno funziona soltanto a motore
acceso.
NOTA
06
Se si frena con il motore spento, premere il
pedale del freno una sola volta ma in modo
energico; non ripetere il movimento.
Circuiti freni
La spia si accende se un circuito
freni non funziona.
In caso di guasto in uno dei circuiti,
l'automobile potrà ancora essere
frenata. Il pedale del freno deve essere premuto più a fondo e appare più morbido del
normale. Il pedale dovrà essere premuto con
più energia per una normale forza frenante.
L'umidità può influenzare le
caratteristiche di frenata
I componenti dei freni si bagnano se si guida
sotto la pioggia battente, nelle pozzanghere e
quando si lava l'automobile. La proprietà di
attrito delle pastiglie potrebbe ridursi ritardando l'effetto frenante.
Di tanto in tanto, premere leggermente il
pedale del freno se si guida per lunghi tragitti
sotto la pioggia o nel fango e dopo un avviamento in un clima molto umido o freddo. Le
pastiglie dei freni si riscaldano e l'eventuale
umidità si asciuga. Si consiglia di fare lo stesso
anche prima di lasciare parcheggiata l'automobile per lunghi periodi in tali condizioni
meteorologiche.
Se i freni sono molto sollecitati
Durante la guida in montagna o su altre strade
con analoghi dislivelli, i freni dell'automobile
vengono sovraccaricati anche se il pedale del
freno non viene premuto con particolare forza.
Poiché la velocità inoltre è spesso bassa, i freni
non vengono raffreddati in modo altrettanto
efficiente come durante la guida in pianura ad
alta velocità.
Per non sovraccaricare i freni, passare a una
marcia più bassa in discesa invece di utilizzare
il pedale del freno. Utilizzare in discesa la
stessa marcia che si utilizza in salita. In tal
modo si sfrutta il freno motore in modo più efficiente e si limita l'utilizzo del pedale del freno.
Ricordare che la guida con rimorchio aumenta
il carico dei freni.
Sistema antibloccaggio (ABS)
Il sistema ABS (Anti-lock Braking
System) evita il bloccaggio delle
ruote durante la frenata.
In questo modo la capacità di
sterzo rimane immutata e gli ostacoli vengono
evitati più facilmente.
Una volta acceso il motore e raggiunta la velocità di circa 20 km/h, viene eseguita una breve
autodiagnosi del sistema ABS, che può essere
156
06 Avviamento e guida
Impianto frenante
udita e percepita nelle pulsazioni del pedale del
freno.
Per sfruttare al massimo le potenzialità del
sistema ABS:
1. Premere a fondo il pedale del freno. Si percepiranno delle pulsazioni.
2. Sterzare l'automobile nel senso di marcia.
Non rilasciare il pedale.
Provare la frenata con il sistema ABS in un'area
non trafficata e in diverse condizioni meteorologiche.
La spia ABS si accende per due secondi se si
è verificata un'anomalia nel sistema ABS prima
dell'ultimo spegnimento del motore.
Servofreno di emergenza – EBA
(Emergency Brake Assistance) In caso di frenate brusche, è subito disponibile la piena
forza frenante. Il sistema rileva la necessità di
una frenata potente, mediante la registrazione
della velocità con cui il conducente preme il
pedale del freno. Continuare la frenata senza
sollevare il piede dal pedale del freno. La funzione si disattiva quando si inizia a rilasciare il
pedale del freno. La funzione è sempre attiva.
Non è possibile disinserirla.
ATTENZIONE
Se sono accese contemporaneamente le
spie FRENI e ABS, può essere presente
un'anomalia nell'impianto frenante. Se il
livello dell'olio nel serbatoio dell'olio dei
freni è normale, guidare l'automobile con
cautela fino al riparatore più vicino per un
controllo dell'impianto frenante. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.
Se l'olio dei freni è sotto il livello MIN nel
relativo serbatoio, rabboccare olio dei freni
prima di proseguire la guida.
Controllare il motivo della perdita d'olio
freni.
NOTA
Quando si attiva l'EBA, il pedale del freno
affonda un po' più del normale. Tenere premuto il pedale del freno per il tempo necessario. Rilasciando il pedale la frenata si
interrompe.
06
157
06 Avviamento e guida
DSTC - Sistema di stabilità e controllo trazione*
Generalità
Funzione antislittamento
Il sistema di stabilità e controllo trazione STC/
DSTC (Dynamic Stability and Traction Control)
aiuta a prevenire lo sbandamento delle ruote
migliorando l'aderenza dell'automobile.
La funzione impedisce alle ruote motrici di slittare sul fondo stradale durante l'accelerazione.
Quando il sistema è in funzione, in sede di frenata o accelerazione può essere percepito un
suono pulsante. In sede di accelerazione, l'automobile può rispondere più lentamente del
normale.
Funzione controllo trazione
La funzione è attiva a bassa velocità e trasferisce la forza dalla ruota motrice che slitta alla
ruota motrice che non slitta.
È possibile ridurre la funzionalità del sistema in
caso di sbandamento e in sede di accelerazione. L'intervento in caso di sbandamento è
ritardato, quindi lo sbandamento è maggiore e
consente una guida più dinamica. Allo stesso
tempo, l'aderenza su fondi coperti di neve o
sabbia migliora in quanto l'accelerazione non
è più limitata.
Utilizzo
Funzionalità ridotta
±
A seconda del mercato, l'automobile è dotata
di STC o DSTC. La tabella mostra le funzioni
del sistema.
STC
Funzione antisbandamento
06
±
X
Funzione antislittamento
X
X
Funzione controllo trazione
X
X
La funzione limita la trazione e la forza di frenata di ogni ruota per prevenire sbandamenti.
158
DSTC ANTISPIN OFF indica che la funzionalità del sistema è ridotta.
DSTC
Funzione antisbandamento
1
DSTC ON indica che la funzionalità del
sistema è invariata.
G029057
Funzione/sistema
Ruotare la rotella finché non viene visualizzato il menu STC/DSTC.
Tenere premuto il pulsante RESET finché
il menu DSTC non cambia.
Contemporaneamente si accende la spia
per avvisare che la funzionalità del
sistema è ridotta.
Il sistema rimane a funzionalità ridotta fino
al successivo avviamento del motore.
Rotella1
Pulsante RESET1
Ogni volta che viene avviata l'automobile, il
sistema di stabilità si attiva automaticamente.
Non ha alcuna funzione nelle automobili sprovviste di computer di bordo, riscaldatore di parcheggio a carburante e sistema di stabilità e controllo trazione.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
06 Avviamento e guida
DSTC - Sistema di stabilità e controllo trazione*
ATTENZIONE
Spie nel quadro comandi combinato
Sistema DSTC
Le caratteristiche di guida dell'automobile
possono cambiare se si riduce la funzionalità del sistema.
NOTA
Informazioni
DSTC ON viene visualizzato per alcuni
secondi sul display e la spia
si accende
ogni volta che si accende il motore.
Messaggi sul display informativo
CONTR. TRAZIONE MOMENT. ESCLUSA
indica che la funzionalità del sistema è temporaneamente ridotta a causa dell'elevata temperatura dei freni. La funzione si riattiva automaticamente quando i freni si sono raffreddati.
ANTISKID RICH. ASSISTENZA indica che il
sistema si è disattivato a causa di un'anomalia.
±
Fermarsi in un luogo sicuro e spegnere il
motore.
Se il messaggio persiste quando si riavvia il
motore, fare controllare l'automobile presso un
riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.
Se le spie
e
si accendono contemporaneamente: Leggere il messaggio sul display
informativo.
Se si accende solo la spia
segue:
, vale quanto
•
Se lampeggia, il sistema STC/DSTC sta
intervenendo.
•
Se si accende con luce fissa per 2 secondi,
è in corso il controllo del sistema all'avviamento del motore.
•
Se si accende con luce fissa dopo l'avviamento del motore o durante la marcia, è
presente un guasto nel sistema STC/
DSTC.
•
Se si accende con luce fissa dopo la disattivazione, la funzionalità del sistema STC/
DSTC è ridotta.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
06
159
06 Avviamento e guida
Park Assist*
Generalità sull'assistenza al
parcheggio
Modelli
L'assistenza al parcheggio è disponibile in due
modelli:
•
•
Solo posteriore.
Sia anteriore che posteriore.
Funzione
Più l'ostacolo si avvicina davanti o dietro all'automobile, più aumenta la frequenza del
segnale. Gli eventuali suoni ad alto volume provenienti dall'impianto audio vengono attenuati
automaticamente.
06
Assistenza al parcheggio anteriore e posteriore.
A una distanza di circa 30 cm, il segnale è continuo. Se vi sono ostacoli entro la distanza di
rilevamento sia dietro che davanti all'automobile, il segnale viene emesso alternativamente
dagli altoparlanti sinistro e destro.
L'assistenza al parcheggio serve come aiuto
per il parcheggio. Un segnale indica la distanza
dall'ostacolo rilevato.
Assistenza al parcheggio solo
posteriore
ATTENZIONE
L'assistenza al parcheggio non può mai
sostituire il ruolo del conducente durante
l'operazione di parcheggio. I sensori hanno
angoli ciechi nei quali non rilevano ostacoli.
Fare attenzione ai bambini o agli animali che
si trovano vicino all'automobile.
160
Il sistema si attiva automaticamente quando si
avvia l'automobile.
L'assistenza al parcheggio posteriore si attiva
quando si inserisce la retromarcia e il display
dell'impianto audio visualizza il messaggio
Park Assist attivo Exit per disattiv..
Se il sistema è disattivato, il display visualizza
il messaggio Park Assist disattivato Enter
per attivare quando si inserisce la retromar-
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
cia. Per modificare le impostazioni, vedere
pagina 80.
L'area di misurazione dietro l'automobile è di
circa 1,5 m. Il segnale acustico proviene dagli
altoparlanti posteriori.
Limitazioni
Durante la retromarcia ad esempio con rimorchio o portabiciclette sul gancio di traino, il
sistema deve essere disattivato. In caso contrario, i sensori reagiranno al rimorchio o al portabiciclette.
NOTA
L'assistenza al parcheggio posteriore viene
disattivata automaticamente durante la
guida con rimorchio se viene utilizzato un
cavo rimorchio originale Volvo.
06 Avviamento e guida
Park Assist*
Assistenza al parcheggio sia anteriore
che posteriore
ostacoli anteriori proviene dagli altoparlanti
anteriori.
Limitazioni
Non è possibile combinare l'assistenza al parcheggio anteriore con fari supplementari in
quanto i sensori reagirebbero a questi fari.
Posteriore
L'assistenza al parcheggio posteriore si attiva
quando si inserisce la retromarcia.
L'area di misurazione dietro l'automobile è di
circa 1,5 m. Il segnale acustico relativo agli
ostacoli posteriori proviene dagli altoparlanti
posteriori.
IMPORTANTE
In certe condizioni, il sistema di assistenza
al parcheggio può generare falsi segnali di
avvertimento dovuti a fonti audio esterne
che emettono le stesse frequenze a ultrasuoni utilizzate dal sistema.
Queste fonti possono essere ad esempio
avvisatore acustico, pneumatici bagnati
sull'asfalto, freni pneumatici o rumore dei
tubi di scarico di motociclette.
Pulizia dei sensori
Limitazioni
Il sistema si attiva automaticamente quando si
avvia l'automobile e la spia ON/OFF sull'interruttore si accende. Disattivando l'assistenza al
parcheggio con il pulsante, la spia si spegne.
Anteriore
L'assistenza al parcheggio anteriore è attiva a
velocità inferiori a 15 km/h. A velocità superiori
il sistema si disattiva. Se la velocità è inferiore
a 10 km/h, il sistema si riattiva.
Vedere la sezione precedente Assistenza al
parcheggio solo posteriore.
06
Indicazione di guasto al sistema
Se la spia è accesa con luce fissa
e sul display è visualizzato PARK
ASSIST RICH. ASSISTENZA,
l'assistenza al parcheggio è fuori
uso. Rivolgersi a un riparatore. Si
raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.
G021298
Pulsante ON/OFF (la posizione del pulsante
dipende dalle altre attrezzature richieste).
Sensori dell'assistenza al parcheggio.
L'area di misurazione davanti all'automobile è
di circa 0,8 m. Il segnale acustico relativo agli
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
161
06 Avviamento e guida
Park Assist*
Affinché i sensori funzionino correttamente,
occorre pulirli regolarmente con acqua e
shampoo per auto.
NOTA
I sensori possono attivarsi per errore se
sono coperti da sporcizia, ghiaccio o neve.
06
162
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
06 Avviamento e guida
BLIS* – Blind Spot Information System
Generalità
Il BLIS è un sistema informativo che, in determinate condizioni, avverte il conducente di veicoli che procedono nello stesso senso di marcia e si trovano nel cosiddetto angolo morto.
Angoli morti
B
Il sistema è progettato per funzionare in modo
ottimale in caso di traffico intenso su strade a
più corsie.
A
Specchio retrovisore con sistema BLIS.
Telecamera BLIS
Spia
Spia BLIS
ATTENZIONE
Il sistema è complementare a uno stile di
guida sicuro e all'utilizzo degli specchi
retrovisori, ma non si sostituisce a essi. Non
deve mai ridurre l'attenzione e il senso di
responsabilità del conducente. La responsabilità di cambiare corsia in modo sicuro
spetta sempre al conducente.
Quando una telecamera rileva un veicolo nella
zona dell'angolo morto, la spia (2) si accende
con luce fissa.
NOTA
G020296
G020295
Il BLIS è un sistema basato su telecamere. Le
telecamere (1) sono ubicate sotto gli specchi
retrovisori esterni.
A = circa 3,0 m, B = circa 9,5 m.
La spia si accende sul lato dell'automobile
in cui il sistema ha rilevato il veicolo. Se l'automobile viene sorpassata da entrambi i lati
contemporaneamente, si accendono
entrambe le spie.
Il BLIS fornisce un messaggio al conducente in
caso di guasto nel sistema. Ad esempio, se le
telecamere del sistema sono coperte, la spia
del BLIS lampeggia e viene visualizzato un
messaggio sul display del cruscotto. In tal
caso, controllare e pulire le lenti. All'occorrenza, si può disattivare temporaneamente il
sistema premendo il pulsante BLIS, vedere
pagina 164.
Quando funziona il BLIS
Il sistema è attivo quando l'automobile procede a velocità superiori a 10 km/h.
06
Sorpassi
Il sistema è progettato per reagire se si sorpassa a una velocità fino a 10 km/h superiore
a quella del veicolo sorpassato.
Il sistema è progettato per reagire se si viene
sorpassati da un veicolo che procede a una
velocità fino a 70 km/h superiore a quella della
propria automobile.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
163
06 Avviamento e guida
BLIS* – Blind Spot Information System
ATTENZIONE
Il BLIS non funziona nelle curve strette.
Il sistema non rileva biciclette e ciclomotori.
Il BLIS non funziona durante la retromarcia.
Le telecamere del BLIS possono essere
disturbate da luce intensa o in caso di guida
al buio senza fonti di luce (ad esempio illuminazione stradale o luci di altri veicoli). In
tal caso, il sistema interpreta la mancanza
di luce come un bloccaggio delle telecamere.
Un rimorchio largo collegato all'automobile
può coprire gli altri veicoli nelle corsie vicine.
In tal caso, i veicoli nelle aree coperte non
vengono rilevati dal BLIS.
Luce diurna e oscurità
Alla luce diurna, il sistema reagisce alla forma
dei veicoli vicini. Il sistema è progettato per
rilevare veicoli a motore quali automobili, autocarri, autobus e motocicli.
06
ATTENZIONE
In condizioni di oscurità, il sistema reagisce ai
fari dei veicoli vicini. Se i fari dei veicoli vicini
sono spenti, il sistema non rileva i veicoli. Ad
esempio, il sistema non reagisce a un rimorchio senza fari trainato da un'automobile o da
un autocarro.
Attivare/disattivare
In entrambi i casi viene visualizzato un messaggio sul display informativo.
In caso di guida in tali condizioni, le prestazioni del sistema possono ridursi temporaneamente e può venire visualizzato un messaggio, vedere pagina 165.
Se il messaggio scompare automaticamente, il BLIS ha ripreso il normale funzionamento.
Le telecamere del BLIS hanno gli stessi limiti
dell'occhio umano, cioè "vedono" peggio in
caso di forti nevicate o nebbia.
Pulsante ON/OFF (la posizione del pulsante
dipende dalle altre attrezzature richieste).
BLIS si attiva quando si accende il motore. Le
spie nei pannelli delle portiere lampeggiano
3 volte quando si attiva BLIS.
Il sistema si disattiva/attiva premendo il pulsante BLIS.
Quando si disattiva il BLIS, la spia nel pulsante
si spegne e il display del cruscotto visualizza
un messaggio.
Quando si attiva il BLIS, la spia sul pulsante si
accende, il display visualizza un messaggio e
le spie nei pannelli delle portiere lampeggiano
3 volte. Premere il pulsante READ per cancellare il messaggio. Per maggiori informazioni
164
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
06 Avviamento e guida
BLIS* – Blind Spot Information System
sulla gestione dei messaggi, vedere
pagina 55.
Testo sul display
Azioni correttive
Messaggi del sistema BLIS
BLIS RICH. ASSISTENZA
Il BLIS è fuori uso.
Testo sul display
Azioni correttive
BLIS ON
Il sistema BLIS è
attivato.
BLIS FUNZIONE
RIDOTTA
La telecamera del
BLIS potrebbe non
funzionare correttamente in presenza di
nebbia o luce solare
diretta.
La telecamera
riprende a funzionare normalmente
quando le condizioni
ambientali ritornano
favorevoli.
BLIS TELECAMERA BLOCC
Una o entrambe le
telecamere sono
coperte.
BLIS OFF
Si raccomanda di
rivolgersi a un riparatore autorizzato
Volvo.
Il sistema BLIS è
disattivato.
Limitazioni
In alcune situazioni la spia del BLIS può accendersi anche se non vi sono veicoli nell'angolo
morto.
NOTA
L'accensione occasionale della spia del
BLIS anche in assenza di veicoli nell'angolo
morto non indica un difetto nel sistema.
In caso di difetti nel sistema BLIS, il display
visualizza BLIS RICH. ASSISTENZA.
IMPORTANTE
La riparazione dei componenti del sistema
BLIS deve essere effettuata presso un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.
Di seguito sono riportati alcuni casi in cui la
spia del BLIS può accendersi anche se non vi
sono veicoli nell'angolo morto.
Pulizia
06
Affinché il BLIS funzioni in modo ottimale, le
lenti delle telecamere devono essere pulite. Le
lenti possono essere pulite con un panno morbido o una spugna umida. Pulire le lenti con
cautela per non graffiarle.
Pulire le lenti.
Riflessi luminosi dalla strada bagnata.
IMPORTANTE
Le lenti sono elettroriscaldate per eliminare
ghiaccio e neve. All'occorrenza, rimuovere
la neve dalle lenti con una spazzola.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
165
06 Avviamento e guida
G018177
BLIS* – Blind Spot Information System
Ombra dell'automobile su una superficie ampia,
chiara e piatta, ad esempio una barriera antirumore o un manto stradale in calcestruzzo.
Sole basso all'orizzonte contro la telecamera.
06
166
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
06 Avviamento e guida
Traino e trasporto
Ausilio all'avviamento
ATTENZIONE
Se la batteria è scarica e il motore non si
accende, utilizzare una batteria ausiliaria. Non
trainare mai l'automobile per avviarla, vedere
pagina 169.
Il bloccasterzo si ferma nella posizione in cui
si trovava al momento dell'interruzione della
tensione. Il bloccasterzo deve essere sbloccato prima del traino.
La chiave telecomando deve trovarsi in
posizione II. Non estrarre mai la chiave dal
blocchetto di accensione durante la guida o
il traino.
IMPORTANTE
Se si traina l'automobile per avviarla, si può
danneggiare il catalizzatore.
•
Non trainare automobili con cambio
automatico a una velocità superiore a
80 km/h e per percorsi superiori a
80 km.
Modello 2.0 Auto
NOTA
Traino
Se l'automobile non riceve corrente, sbloccare il bloccasterzo con una batteria ausiliaria prima di procedere al traino.
Prima di trainare l'automobile, controllare qual
è la velocità massima consentita per il traino.
1. Portare la chiave telecomando in posizione
II e sbloccare lo sterzo in modo da poter
sterzare le ruote, vedere pagina 145.
ATTENZIONE
Il servofreno e il servosterzo non funzionano
quando il motore è spento. È necessario
premere il pedale del freno con una forza
circa 5 volte superiore al normale e lo sterzo
è molto più duro del solito.
2. Durante il traino, la chiave deve sempre
rimanere nel blocchetto di accensione in
posizione II.
3. Assicurarsi che la fune di traino sia sempre
tesa tenendo leggermente premuto il
pedale del freno per evitare strappi bruschi.
IMPORTANTE
L'automobile deve essere sempre trainata
in avanti.
Cambio manuale
±
Si sconsiglia di trainare il modello 2.0 con cambio automatico. Poiché la pompa di ricircolo
azionata dal motore non è in grado di mantenere l'olio del cambio alla temperatura di esercizio corretta sussiste un rischio elevato di
danni al cambio.
Per spostare l'automobile da un luogo pericoloso è comunque possibile trainarla per un
breve tragitto (max 30 km) a bassa velocità
(max 30 km/h).
06
IMPORTANTE
Si sconsiglia vivamente di trainare l'automobile a temperature inferiori allo zero.
Portare la leva marce in folle e disinserire il
freno di stazionamento.
Cambio automatico
±
Portare la leva selettrice in posizione N e
disinserire il freno di stazionamento.
``
167
06 Avviamento e guida
Traino e trasporto
Occhiello di traino
•
Dopo l'utilizzo svitare l'occhiello di traino e
rimetterlo nel bagagliaio.
•
Rimontare la copertura sul paraurti.
IMPORTANTE
L'occhiello di traino deve essere utilizzato
solo per il traino su strada, non per eventuali
traini di recupero. Per effettuare traini di
recupero, richiedere un'assistenza professionale.
NOTA
06
Quando si traina l'automobile su strada si deve
utilizzare l'occhiello di traino. L'occhiello di
traino è fissato alla relativa presa sul lato destro
del paraurti anteriore o posteriore.
Montaggio dell'occhiello di traino
Prendere l'occhiello di traino (1) collocato
sotto la botola nel bagagliaio.
Staccare la copertura nel paraurti esercitando pressione sul segno nel relativo
bordo inferiore.
Avvitare l'occhiello di traino con cura fino
alla flangia. Utilizzare una chiave per i dadi
delle ruote per fissare l'occhiello.
168
In alcune automobili con gancio di traino
montato, l'occhiello di traino non può
essere fissato all'attacco posteriore. In tal
caso, fissare la fune di traino al gancio di
traino.
Per questo motivo, si consiglia di conservare la sfera del gancio di traino nell'automobile, vedere pagina 172.
Trasporto
Per effettuare traini di recupero, richiedere
un'assistenza professionale.
L'automobile deve essere sempre trasportata
in avanti.
IMPORTANTE
Trainare sempre le automobili dotate di
cambio automatico con le ruote motrici sollevate da terra.
06 Avviamento e guida
Ausilio all'avviamento
Avviamento con una batteria ausiliaria
2. Accertarsi che la batteria ausiliaria eroghi
una tensione di 12 V.
3. Se la batteria di ausilio all'avviamento si
trova su un'altra automobile, spegnere il
motore dell'automobile di soccorso e assicurarsi che le due automobili non si tocchino.
G020298
4. Collegare il cavo di avviamento rosso tra il
terminale positivo (1+) della batteria ausiliaria e il terminale positivo (2+) della batteria scarica.
Se la batteria dell'automobile è scarica, è possibile utilizzare una batteria indipendente o la
batteria di un'altra automobile. Controllare
sempre che i morsetti dei cavi di avviamento
siano collegati correttamente affinché non producano scintille durante il tentativo di avviamento.
Quando si impiega una batteria ausiliaria
seguire i passaggi seguenti per evitare il rischio
di esplosioni:
1. Portare la chiave telecomando in posizione
0.
5. Collegare un morsetto del cavo di avviamento nero al terminale negativo (3-) della
batteria ausiliaria.
6. Collegare l'altro morsetto al terminale di
massa (4-) montato sul montante a molla
sinistro.
7. Avviare il motore dell'automobile di soccorso. Far funzionare il motore per qualche
minuto a un regime leggermente superiore
al minimo, 1500 giri/min.
morsetto collegato del cavo di avviamento
rosso.
IMPORTANTE
Non toccare i terminali durante il tentativo di
avviamento. Sussiste il rischio di scintille.
ATTENZIONE
La batteria può sviluppare un gas altamente
esplosivo. Una scintilla, che potrebbe
essere generata collegando i cavi di avviamento in modo errato, è sufficiente a far
esplodere la batteria.
La batteria contiene acido solforico, che in
ragione dell'alto potere corrosivo può causare gravi lesioni. Se l'acido solforico viene
a contatto con occhi, pelle o indumenti,
risciacquare abbondantemente con acqua.
Se spruzzi di acido raggiungono gli occhi,
rivolgersi immediatamente a un medico.
06
8. Avviare il motore dell'automobile con la
batteria scarica.
9. Scollegare i cavi di avviamento, prima
quello nero quindi quello rosso.
Verificare che nessuno dei morsetti del
cavo di avviamento nero entri in contatto
con il terminale positivo della batteria o il
169
06 Avviamento e guida
Guida con rimorchio
Generalità
•
La capacità di carico dipende dal peso a vuoto
dell'automobile. Il peso totale dei passeggeri e
di tutti gli optional, ad esempio il gancio di
traino, riduce la capacità di carico dell'automobile in misura corrispondente. Per maggiori
informazioni sui pesi, vedere pagina 275.
Non viaggiare con un rimorchio pesante se
l'automobile è nuova. Attendere di avere
raggiunto una percorrenza di almeno
1000 km.
•
Sulle discese lunghe e ripide, i freni sono
sollecitati molto più del solito. Scalare alla
marcia inferiore e mantenere una velocità
adeguata.
Se il dispositivo di traino è stato montato da un
riparatore autorizzato Volvo, l'automobile viene
fornita con le attrezzature necessarie per la
guida con rimorchio.
•
Il dispositivo di traino dell'auto deve essere
omologato.
•
Se il montaggio è stato successivo, verificare presso un concessionario Volvo che
l'automobile sia equipaggiata per la guida
con rimorchio.
•
Mettere il carico nel rimorchio in modo che
la pressione sul dispositivo di traino dell'automobile rispetti la pressione massimale sulla sfera.
•
Aumentare la pressione dei pneumatici
fino a raggiungere quella raccomandata
per il pieno carico. Per la posizione dell'etichetta pressione pneumatici, vedere
pagina 186.
•
Pulire regolarmente il dispositivo di traino
e ingrassare la sfera1.
06
1
170
Non vale per la sfera del gancio di traino con stabilizzatore.
•
•
Il motore viene sottoposto a sollecitazioni
maggiori quando si guida con un rimorchio.
Se l'automobile è soggetta a un carico
pesante in climi caldi, il motore e il cambio
possono surriscaldarsi. Se l'indicatore di
temperatura del refrigerante del motore
entra nella zona rossa, fermarsi e fare funzionare il motore al minimo per alcuni
minuti. Il cambio automatico è protetto da
una termica integrata. Vedere il messaggio
sul display informativo. In caso di surriscaldamento il climatizzatore può disattivarsi
temporaneamente.
•
Per motivi di sicurezza, non procedere a
velocità superiori a 80 km/h, anche se le
norme di alcuni Paesi consentono velocità
maggiori.
•
La leva selettrice deve trovarsi in posizione P quando si parcheggia un'automobile con cambio automatico e rimorchio.
Inserire sempre il freno di stazionamento.
Quando si parcheggia un'automobile con
rimorchio in pendenza, applicare sempre
ceppi per bloccare le ruote.
Pesi del rimorchio
Per maggiori informazioni sui pesi del rimorchio consentiti, vedere pagina 275.
ATTENZIONE
Seguire le raccomandazioni relative al peso
del rimorchio. In caso contrario, l'automobile e il rimorchio possono essere difficili da
controllare in caso di manovre e frenate di
emergenza.
NOTA
I pesi massimi del rimorchio riportati sono
quelli consentiti da Volvo. Le direttive nazionali possono prevedere altre limitazioni per
il peso del rimorchio e i limiti di velocità. I
ganci di traino possono essere omologati
per pesi superiori a quelli consentiti per l'automobile.
06 Avviamento e guida
Guida con rimorchio
Cambio automatico, guida con
rimorchio
Parcheggio in pendenza
1. Inserire il freno di stazionamento (freno a
mano).
2. Portare la leva selettrice in posizione P.
Avviamento in pendenza
Motore diesel 1.6D con cambio
manuale, guida con rimorchio
Se l'automobile è soggetta a un carico pesante
in climi caldi, si può sostituire la ventola di raffreddamento del motore con una di portata
maggiore di quella standard. Rivolgersi al concessionario Volvo locale per le caratteristiche
dell'automobile.
1. Portare la leva selettrice in posizione di
marcia D.
2. Disinserire il freno di stazionamento (freno
a mano).
Pendenze ripide
•
Selezionare una posizione di marcia bassa
manuale adatta quando si viaggia su pendenze ripide o si procede a bassa velocità.
In questo modo si evitano slittamenti del
cambio e l'olio del cambio non si surriscalda.
•
Non usare una marcia manuale superiore a
quella richiesta dal motore. La guida con
marce alte non è sempre la più economica.
•
Evitare di guidare con rimorchio su pendenze superiori al 12 %.
06
171
06 Avviamento e guida
Dispositivo di traino*
Gancio di traino
Cavo del rimorchio
Vano della sfera
Se l'automobile è dotata di gancio di traino
smontabile, seguire accuratamente le indicazioni per il montaggio della sfera di traino,
vedere pagina 174.
ATTENZIONE
Seguire con attenzione le istruzioni di
montaggio della sfera.
•
La sfera deve essere bloccata con la
chiave prima di mettersi in viaggio.
•
Controllare che la finestra di indicazione
sia verde.
Controlli importanti
06
•
Pulire e ingrassare regolarmente la sfera
del gancio di traino.
Vano per riporre la sfera.
IMPORTANTE
Rimuovere sempre la sfera del gancio di
traino dopo l'utilizzo e conservarla nell'apposito vano, fissata con la relativa fascetta.
NOTA
Quando si utilizza un gancio dotato di stabilizzatore, la sfera non necessita di lubrificazione.
172
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
G014589
•
G031116
Se l'automobile è dotata di gancio di traino
smontabile Volvo:
Se il dispositivo di traino è dotato di un connettore a 13 pin e il rimorchio di un connettore
a 7 pin, è necessario un adattatore. Utilizzare
un cavo adattatore approvato da Volvo. Accertarsi che il cavo non strisci per terra.
06 Avviamento e guida
Dispositivo di traino*
G010385
G010393
G010384
Specifiche
Misure per i punti di fissaggio (mm)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Gancio di traino fisso o smontabile standard
1070
82
964
482
40
141
497
150
113
100
140
1
Traversa laterale
2
Centro della sfera
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
06
173
06 Avviamento e guida
Gancio di traino smontabile*
1. Togliere il carter protettivo tirandolo indiedopo aver premuto il
tro in linea retta
.
fermo
2. Controllare che il meccanismo sia in posizione sbloccata ruotando la chiave in
senso orario.
06
174
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
G020302
G017317
G020301
Montaggio della sfera
3. Controllare che la finestra di indicazione (3)
e
sia rossa. In caso contrario, premere
ruotare la manopola di bloccaggio in senso
antiorario
finché non si sente un "clic".
06 Avviamento e guida
4. Inserire e fare scorrere la sfera finché non
si sente un "clic".
5. Controllare che la finestra di indicazione
sia verde.
G020307
G020306
G020304
Gancio di traino smontabile*
6. Ruotare la chiave in senso antiorario in
posizione bloccata. Estrarre la chiave dal
blocchetto di accensione.
06
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
175
06 Avviamento e guida
Gancio di traino smontabile*
7. Controllare che la sfera sia fissata provando a tirare verso l'alto, il basso e all'indietro.
06
ATTENZIONE
8. Cavo di sicurezza.
ATTENZIONE
Assicurarsi che il cavo di sicurezza del
rimorchio sia fissato all'attacco corretto.
Se la sfera non è fissata correttamente, deve
essere rimossa e rimontata come descritto
sopra.
IMPORTANTE
Lubrificare solo la parte della sfera a cui si
collega il cappuccio del gancio. Il resto della
sfera deve rimanere pulito e asciutto.
176
G020301
G020310
G020309
Rimozione della sfera
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
1. Inserire la chiave e ruotarla in senso orario
in posizione sbloccata.
06 Avviamento e guida
2. Premere la manopola di bloccaggio
e
finché non
ruotarla in senso antiorario
si sente un "clic".
3. Ruotare la manopola di bloccaggio a fondo
e tenerla premuta mentre si estrae e si solleva la sfera.
G017318
G020314
G020312
Gancio di traino smontabile*
4. Montare il carter protettivo.
ATTENZIONE
06
Fissare adeguatamente la sfera del gancio
di traino se viene conservata nell'automobile, vedere pagina 172.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
177
06 Avviamento e guida
Carico
Generalità
La capacità di carico dipende dal peso a vuoto
dell'automobile. Il peso totale dei passeggeri e
di tutti gli optional riduce la capacità di carico
dell'automobile in misura corrispondente. Per
maggiori informazioni sui pesi, vedere
pagina 275.
ATTENZIONE
Le caratteristiche di guida dell'automobile
cambiano in base al carico e alla sua sistemazione.
Carico nel bagagliaio
06
Spegnere il motore e inserire il freno di stazionamento quando si devono caricare o scaricare oggetti lunghi. Un oggetto troppo lungo
potrebbe spostare la leva marce/selettrice
dalla sua posizione, provocando il movimento
involontario dell'automobile.
Per allungare il bagagliaio è possibile rimuovere i poggiatesta e ribaltare i sedili, vedere
pagina 114.
Posizionare il carico contro lo schienale anteriore.
178
•
Rimuovere i poggiatesta per non danneggiarli.
•
Posizionare i carichi voluminosi al centro.
•
Sistemare gli oggetti pesanti più in basso
possibile. Non sistemare carichi pesanti
sullo schienale ribaltato.
•
Avvolgere una protezione morbida intorno
ai bordi affilati per non danneggiare il rivestimento.
•
Ancorare tutti i carichi fissando cinghie o
fasce di fissaggio negli occhielli fermacarico.
Utilizzo del portapacchi*
Per evitare danni all'automobile e per avere la
massima sicurezza durante la guida, si raccomanda l'utilizzo dei portacarichi che Volvo ha
sviluppato appositamente per la vostra automobile.
Attenersi accuratamente alle indicazioni di
montaggio incluse nel portacarichi.
•
Controllare regolarmente che i portapacchi
e il carico siano fissati correttamente.
Ancorare il carico con fasce di fissaggio.
•
Distribuire il carico uniformemente sui portapacchi. Sistemare gli oggetti più pesanti
sotto.
•
La resistenza al vento e il consumo di carburante aumentano in base alle dimensioni
del carico.
•
Guidare con cautela. Evitare accelerazioni
improvvise, frenate brusche e curve ad alta
velocità.
ATTENZIONE
In caso di collisione frontale a 50 km/h, un
oggetto libero che pesa 20 kg è sottoposto
a una spinta che produce un impatto pari a
1000 kg.
ATTENZIONE
Non caricare oggetti che superano in
altezza gli schienali.
L'effetto protettivo della tendina gonfiabile
posta sul padiglione dell'automobile
potrebbe venire compromesso o annullato
in caso di carichi eccessivi.
Ancorare sempre i carichi. Altrimenti, nel
caso di una brusca frenata, i carichi potrebbero essere catapultati e ferire le persone
nell'abitacolo.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
ATTENZIONE
Il baricentro dell'automobile e le sue proprietà di guida vengono modificate dal
carico posto sul tetto.
06 Avviamento e guida
Regolazione del fascio di luce
G020317
Fascio di luce per il traffico con guida a
sinistra.
Fascio di luce per il traffico con guida a
destra.
Per non abbagliare i veicoli che viaggiano in
direzione opposta, si deve regolare il fascio di
luce dei fari con il comando presente in ogni
alloggiamento fari.
Con il fascio di luce corretto si illumina anche
meglio il ciglio della strada.
Fari con lampadine Bi-Xenon
G021421
Proiettori con luci alogene
G021422
Fascio di luce corretto per il traffico
con guida a destra o a sinistra
Traffico con guida a sinistra.
Traffico con guida a sinistra.
Traffico con guida a destra.
Traffico con guida a destra.
ATTENZIONE
06
La sostituzione delle lampadine dei fari Dual
Xenon deve essere effettuata da un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo. I fari Dual Xenon richiedono particolare cautela poiché sono dotati di
gruppo ad alta tensione.
179
180
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
182
186
189
192
194
G020918
Generalità..............................................................................................
Pressione pneumatici............................................................................
Triangolo di emergenza* e ruota di scorta* ..........................................
Sostituzione delle ruote........................................................................
Riparazione provvisoria di un pneumatico*..........................................
RUOTE E PNEUMATICI
07
07 Ruote e pneumatici
Generalità
Caratteristiche di guida e pneumatici
Classi di velocità
Pneumatici nuovi
I pneumatici sono molto importanti per le
caratteristiche di guida dell'automobile. Tipo,
dimensioni, pressione e classe di velocità dei
pneumatici sono importanti per la guida dell'automobile.
L'automobile è stata omologata come tale,
quindi le dimensioni e le classi di velocità non
devono differire da quelle riportate sul libretto
di immatricolazione dell'automobile. Fanno
eccezione i pneumatici invernali (chiodati e
non). Se si utilizzano questi pneumatici, l'automobile non deve procedere a velocità superiori
a quelle della classe dei pneumatici (ad esempio, la classe Q prevede una velocità max di
160 km/h).
I pneumatici sono deperibili.
Dopo alcuni anni iniziano a
indurirsi e le caratteristiche di
attrito peggiorano gradualmente. Si raccomanda quindi
di montare pneumatici più
nuovi possibile quando si
sostituiscono. Questo è particolarmente
importante per i pneumatici invernali. Le ultime
cifre della sequenza numerica indicano la settimana e l'anno di produzione. Questo è il
marchio DOT (Department of Transportation)
dei pneumatici, indicato con quattro cifre, ad
esempio 1502. Il pneumatico in figura è stato
prodotto la settimana 15 dell'anno 2002.
In sede di sostituzione dei pneumatici, controllare che siano tutti dello stesso tipo e dimensioni e preferibilmente della stessa marca.
Attenersi alla pressione pneumatici riportata
nella relativa etichetta, vedere pagina 186.
Designazione delle dimensioni
Per tutti i pneumatici esiste una designazione
delle dimensioni. Un esempio è: 205/55R16
91 W.
07
182
Ricordare che la velocità di marcia deve essere
regolata in base al fondo stradale, non alla
classe di velocità dei pneumatici.
Notare che qui è indicata la velocità massima
consentita.
Invecchiamento dei pneumatici
205
Larghezza della sezione (mm)
Q
160 km/h (si utilizza solo su pneumatici
invernali)
55
Rapporto tra l'altezza e la larghezza
della sezione (%)
T
190 km/h
R
Pneumatici radiali
H
210 km/h
16
Diametro del cerchione in pollici (")
V
240 km/h
91
Codice per carico pneumatici max
consentito (in questo caso 615 kg)
W
270 km/h
Y
300 km/h
W
Codice per velocità max consentita
(in questo caso 270 km/h).
Dopo 6 anni di servizio, tutti i pneumatici
devono essere controllati da un gommista,
anche se sembrano integri. Infatti i pneumatici
invecchiano e si deteriorano anche se sono
usati poco o nuovi. Le prestazioni potrebbero
ridursi a causa del deterioramento del materiale dei pneumatici. In questo caso i pneumatici non devono essere usati. Questo vale
anche per la ruota di scorta, i pneumatici invernali e quelli conservati per utilizzo futuro. Un
esempio dei segnali esterni che indicano che il
pneumatico non è adatto all'uso è dato dalla
presenza di spaccature o scoloriture.
07 Ruote e pneumatici
Generalità
L'età del pneumatico può essere determinata
dal marchio DOT, vedere figura sopra.
caso di incertezza circa la profondità del battistrada.
Usura più uniforme e manutenzione
Le ruote devono essere conservate in posizione orizzontale o appese, non in verticale.
G020323
Pneumatici dotati di indicatori di usura
Indicatori di usura.
Una pressione dei pneumatici corretta garantisce un'usura più uniforme, vedere
pagina 186. Stile di guida, pressione dei pneumatici, clima e caratteristiche della strada
influenzano l'invecchiamento e l'usura dei
pneumatici. Per evitare differenze nella profondità del battistrada e prevenirne l'usura, si consiglia di invertire i pneumatici. Invertirli la prima
volta dopo circa 5000 km, quindi ogni
10000 km. Si raccomanda di rivolgersi a un
riparatore autorizzato Volvo per un controllo in
Gli indicatori di usura sono aree strette e in
rilievo posizionate trasversalmente sul battistrada. La sigla TWI (Tread Wear Indicator) è
stampata sul lato del pneumatico. Quando il
pneumatico è consumato a tal punto che
rimangono solo 1,6 mm di battistrada, queste
bande sono chiaramente visibili. In tal caso,
sostituire i pneumatici al più presto. Ricordare
che un pneumatico con un battistrada così sottile ha un'aderenza molto scarsa in caso di
pioggia o neve.
Pneumatici invernali
Volvo raccomanda pneumatici invernali di
determinate dimensioni. Le dimensioni dei
pneumatici variano in base al tipo di motore.
Occorre montare i pneumatici invernali su tutte
e quattro le ruote.
NOTA
Si raccomanda di consultare un riparatore
autorizzato Volvo in merito ai cerchioni e ai
pneumatici più adatti.
Pneumatici chiodati
I pneumatici invernali chiodati devono essere
rodati per 500-1000 km, guidando lentamente
e con cautela, in modo che i chiodi si assestino
correttamente nei pneumatici. In questo modo
si prolunga la durata dei pneumatici e, in particolare, dei chiodi.
NOTA
Le norme relative all'uso dei pneumatici
chiodati variano da Paese a Paese.
Profondità del battistrada
I fondi stradali coperti di ghiaccio o neve e i
climi rigidi comportano un impiego più gravoso
dei pneumatici rispetto ai climi miti. Si consiglia
quindi di utilizzare pneumatici invernali con una
profondità del battistrada di almeno 4 mm.
Catene da neve
Le catene devono essere usate solo sulle ruote
anteriori, anche in caso di trazione integrale.
Non superare mai 50 km/h con le catene da
neve montate. Non guidare su fondi stradali
sconnessi per non usurare eccessivamente
catene da neve e pneumatici. Non utilizzare
mai gli attacchi rapidi poiché la distanza tra
dischi dei freni e ruote sarebbe insufficiente.
07
``
183
07 Ruote e pneumatici
Generalità
IMPORTANTE
Utilizzare catene da neve originali Volvo o
catene equivalenti adatte a modello di automobile, dimensioni dei pneumatici e cerchioni. In caso di incertezza, si raccomanda
di consultare un riparatore autorizzato
Volvo.
Sono disponibili due tipi di dadi delle ruote a
seconda che i cerchioni siano in acciaio o in
alluminio.
1. Serrare i dadi delle ruote a 110 Nm.
2. Controllare la coppia con una chiave torsiometrica.
IMPORTANTE
Cerchioni e dadi delle ruote
I dadi delle ruote devono essere serrati a
110 Nm. In caso di serraggio eccessivo, si
può danneggiare il giunto a vite.
Cerchioni in acciaio – dadi delle ruote
bassi (1)
I cerchioni in acciaio sono fissati normalmente
con dadi bassi, ma possono essere utilizzati
anche i dadi alti.
G020324
ATTENZIONE
07
184
Non usare mai dadi bassi sui cerchioni in
alluminio. La ruota potrebbe allentarsi.
Dado delle ruote basso.
Cerchioni in alluminio – dadi delle ruote
alti (2)
Dado delle ruote alto.
Con i cerchioni in alluminio si devono utilizzare
esclusivamente i dadi alti. Questo tipo di dado
è diverso dagli altri in quanto è dotato di una
rondella di spinta conica girevole.
Utilizzare esclusivamente cerchioni originali
Volvo collaudati e omologati.
NOTA
Questi dadi possono essere utilizzati anche
per i cerchioni in acciaio.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
Dadi delle ruote bloccabili
I dadi delle ruote bloccabili possono essere
utilizzati sia con i cerchioni in alluminio che con
quelli in acciaio. Se i cerchioni in acciaio con
dadi delle ruote bloccabili sono utilizzati
insieme a un copriruota, i dadi devono essere
collocati nel prigioniero più vicino alla valvola
dell'aria. In caso contrario, il copriruota non
può essere montato sul cerchione.
"Ruotino di scorta"*
La ruota di scorta deve essere utilizzata soltanto per il tempo necessario per riparare o
sostituire il pneumatico normale. Sostituire la
ruota di scorta al più presto con una ruota normale. L'uso della ruota di scorta potrebbe alterare le caratteristiche di guida dell'automobile.
Non superare mai 80 km/h con una ruota di
scorta montata.
IMPORTANTE
L'automobile non deve mai essere guidata
con più di un "Ruotino di scorta" montato.
07 Ruote e pneumatici
Generalità
Ruote estive e invernali
I pneumatici installati in modo errato alterano
le caratteristiche di frenata dell'automobile e la
capacità di allontanare pioggia, neve e fango.
I pneumatici con battistrada più profondo
devono sempre essere montati sul retrotreno
per ridurre il rischio di sbandamento.
G020325
Si raccomanda di rivolgersi a un riparatore
autorizzato Volvo per un controllo in caso di
incertezza circa la profondità del battistrada.
La freccia indica il senso di rotazione del pneumatico.
Quando si passa dalle ruote estive a quelle
invernali e viceversa, vedere pagina 192, contrassegnare le ruote indicando la posizione in
cui erano montate, ad esempio Sx = sinistra e
Dx = destra. I pneumatici con il battistrada studiato appositamente per ruotare in un solo
senso sono contrassegnati da una freccia.
07
Infatti, i pneumatici devono ruotare nello
stesso senso per l'intera durata di servizio.
Possono essere scambiati solo fra anteriore e
posteriore ma mai da sinistra a destra (o viceversa).
185
07 Ruote e pneumatici
Pressione pneumatici
Pressione pneumatici raccomandata
Sull'etichetta sono riportati:
•
Pressione dei pneumatici per le dimensioni
dei pneumatici raccomandate
•
•
Pressione ECO
Pressione del ruotino di scorta.
Controllo della pressione pneumatici
Controllare regolarmente la pressione pneumatici.
G020791
NOTA
L'etichetta pressione pneumatici sul montante
della portiera del conducente indica le pressioni dei pneumatici richieste in base al carico
e alla velocità.
NOTA
07
186
Il pieno carico dell'automobile corrisponde
al numero di sedili dotati di cinture di sicurezza.
La pressione pneumatici diminuisce con il
tempo. Questo è del tutto normale. Inoltre,
la pressione pneumatici varia in base alla
temperatura ambiente.
I pneumatici si riscaldano dopo pochi chilometri e la loro pressione aumenta. Non è quindi
necessario scaricare aria se la pressione è
stata controllata a pneumatici caldi. Tuttavia se
la pressione è troppo bassa, deve essere
aumentata.
I pneumatici con una pressione insufficiente
aumentano il consumo di carburante, inoltre
presentano una vita utile e una tenuta di strada
inferiori. Durante la guida, i pneumatici con una
pressione insufficiente possono surriscaldarsi
e danneggiarsi.
Per informazioni sulla pressione pneumatici
corretta, vedere la relativa tabella. Le pressioni
pneumatici specificate si riferiscono a pneumatici freddi (per pneumatici freddi si intendono i pneumatici a temperatura ambiente).
Economia di carburante, pressione ECO
Per velocità inferiori a 160 km/h, si raccomanda la pressione dei pneumatici per il pieno
carico per la migliore economia di carburante.
La pressione dei pneumatici influenza il comfort di guida, i rumori all'interno dell'abitacolo
e le caratteristiche di guida.
07 Ruote e pneumatici
Pressione pneumatici
Tabella della pressione pneumatici
Modello
Dimensioni
dei pneumatici
Velocità
(km/h)
Carico, 1 - 3 persone
Carico max
Anteriore
(kPa) A
Posteriore
(kPa)
Anteriore
(kPa)
Posteriore (kPa)
Pressione
ECOB
1.6
195/65 R15
0-160
210
210
250
250
250
1.8
205/55 R16
160+
250
210
280
260
-
205/50 R17
0-160
220
220
250
250
250
160+
260
220
280
260
-
0-160
210
210
250
250
250
160+
250
210
280
260
-
205/50 R17
0-160
220
220
250
250
250
215/45 R18
160+
260
220
280
260
-
205/55 R16
0-160
210
210
250
250
250
160+
260
210
280
260
-
205/50 R17
0-160
220
220
250
250
250
215/45 R18
160+
270
220
290
270
-
1.8F
2.0
215/45
R18C
1.6D
2.4
205/55 R16
2.4i
2.0D
T5
T5 AWD
07
``
187
07 Ruote e pneumatici
Pressione pneumatici
Modello
D5
Dimensioni
dei pneumatici
Velocità
(km/h)
Carico, 1 - 3 persone
Carico max
Anteriore
(kPa) A
Posteriore
(kPa)
Anteriore
(kPa)
Posteriore (kPa)
Pressione
ECOB
205/55 R16
0-160
230
220
250
250
250
205/50 R17
160+
270
220
290
270
-
0-80
420
420
420
420
-
215/45 R18
Ruota di
scorta
specialeD
A
B
C
D
07
188
T125/85 R16
In alcuni Paesi è riportato il valore in bar di fianco al valore in Pascal: 1 bar = 100 kPa.
Guida economica, vedere pagina 186
Questo pneumatico non è compatibile con il modello 1.6.
Ruotino di scorta.
07 Ruote e pneumatici
Triangolo di emergenza* e ruota di scorta*
G020914
G020904
Triangolo di emergenza
Il triangolo d'emergenza è installato all'interno del
portello del bagagliaio con due fermagli.
Utilizzare il triangolo di emergenza nel rispetto
delle norme vigenti*. Collocare il triangolo di
emergenza in un luogo adeguato in base alle
condizioni del traffico.
1. Staccare la custodia del triangolo di emergenza fissata con attacco in velcro.
Estrarre il triangolo di emergenza dalla
custodia.
07
2. Estrarre i supporti del triangolo di emergenza.
Dopo l'utilizzo, controllare che il triangolo di
emergenza e la relativa custodia siano fissati
correttamente nel bagagliaio.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
189
07 Ruote e pneumatici
Triangolo di emergenza* e ruota di scorta*
G000000
Ruota di scorta* e martinetto*
07
Martinetto originale dell'automobile*
Estrazione della ruota di scorta
Utilizzare il martinetto originale solo per la
sostituzione della ruota. La vite del martinetto
deve sempre essere lubrificata adeguatamente. La ruota di scorta*, il martinetto* e la
chiave per i dadi delle ruote* si trovano sotto il
tappetino del bagagliaio.
1. Sollevare il tappetino dalla parte posteriore
in avanti.
NOTA
Volvo raccomanda di utilizzare esclusivamente il martinetto* specifico di ogni
modello di automobile.
190
2. Staccare la ruota di scorta ed estrarla.
3. Estrarre il martinetto con la relativa manovella e la chiave per i dadi delle ruote.
Posizione di ruota di scorta* e
martinetto* nel bagagliaio
1. Sollevare il martinetto (3) con la manovella
per metà affinché il martinetto si inserisca
nell'attacco.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
2. Ritrarre la manovella (6) e posizionare la
chiave per i dadi delle ruote (2) sul martinetto.
3. Rimettere il martinetto (3) nel foro destro
(4). Fissare la ruota di scorta (1) nel foro
sinistro (5).
07 Ruote e pneumatici
Triangolo di emergenza* e ruota di scorta*
Attrezzi - rimessaggio
Gli attrezzi e il martinetto* devono essere riposti correttamente dopo l'utilizzo.
•
Nelle automobili con ruota di scorta, girare
la manovella del martinetto in modo che si
inserisca nella ruota di scorta.
•
Nelle automobili con kit di riparazione
pneumatici provvisoria, girare la manovella
in modo che il martinetto occupi il minore
spazio possibile e riporlo nel blocco in
schiuma.
IMPORTANTE
Riporre gli attrezzi e il martinetto* nei relativi
vani nel bagagliaio quando non vengono
utilizzati.
Pronto soccorso*
La cassetta del pronto soccorso si trova nel
bagagliaio.
07
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
191
07 Ruote e pneumatici
Sostituzione delle ruote
Estrazione della ruota di scorta
con l'estremità della chiave per i dadi delle
ruote.
5. Allentare i dadi della ruota ½-1 giro in senso
antiorario con la chiave per i dadi delle
ruote.
G020331
1. Estrarre ruota di scorta*, martinetto* e
chiave per i dadi delle ruote*, posizionati
sotto il tappetino del bagagliaio. Qualora si
utilizzi un altro martinetto, vedere
pagina 209.
ATTENZIONE
07
Controllare che il martinetto sia integro e
pulito, con i filetti lubrificati correttamente.
NOTA
Volvo raccomanda di utilizzare esclusivamente il martinetto* specifico di ogni
modello di automobile.
192
G020332
Esporre il triangolo di emergenza se si deve
sostituire una ruota in un luogo trafficato. Assicurarsi che l'automobile e il martinetto poggino
su una superficie solida e orizzontale.
2. Inserire il freno di stazionamento. Se l'automobile è dotata di cambio manuale inserire 1a; se è dotata di cambio automatico
portare la leva selettrice in posizione P.
3. Bloccare davanti e dietro le ruote che
rimangono sul terreno. Utilizzare ceppi o
grosse pietre.
4. Le automobili con cerchioni in acciaio sono
dotate di copriruote staccabili. Staccare il
copriruota manualmente o facendo leva
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
ATTENZIONE
Non interporre alcun oggetto fra il terreno e
il martinetto o fra il martinetto e il relativo
attacco.
6. Su ogni lato dell'automobile vi sono due
attacchi per il martinetto. Presso ogni
attacco è presente un'apertura nella
07 Ruote e pneumatici
Sostituzione delle ruote
copertura in plastica. Abbassare il piede
del martinetto in modo che venga premuto
contro il terreno. Controllare che il martinetto sia fissato nel relativo attacco come
illustrato e che il piede sia posizionato verticalmente sotto l'attacco.
7. Sollevare l'automobile quanto basta affinché la ruota si muova liberamente. Togliere
i dadi e rimuovere la ruota.
ATTENZIONE
Non infilarsi mai sotto l'automobile quando
è sollevata con il martinetto.
Quando si solleva l'automobile con il martinetto, i passeggeri devono lasciare l'abitacolo.
Verificare che l'automobile, o preferibilmente un guardrail, si trovi tra i passeggeri
e il ciglio della strada.
Montaggio della ruota
1. Pulire le superfici di contatto tra ruota e
mozzo.
2. Montare la ruota. Avvitare i dadi della
ruota.
3. Abbassare l'automobile in modo che le
ruote appoggino sul terreno.
4. Serrare i dadi della ruota in sequenza. È
importante serrare i dadi della ruota alla
coppia corretta. Serrare a 110 Nm. Controllare la coppia con una chiave torsiometrica.
07
5. Montare il coprimozzo (cerchione in
acciaio).
193
07 Ruote e pneumatici
Riparazione provvisoria di un pneumatico*
Il kit di riparazione pneumatici si utilizza per
riparare una foratura nonché controllare e
regolare la pressione pneumatici. Comprende
un compressore e un contenitore con il composto sigillante. Il kit è progettato per una riparazione provvisoria. Il flacone con il composto
sigillante deve essere sostituito entro la scadenza indicata e, comunque, dopo l'utilizzo del
kit.
Il composto sigillante ripara in modo efficace
eventuali forature del battistrada dei pneumatici.
NOTA
Il kit di riparazione pneumatici è progettato
esclusivamente per riparare pneumatici che
presentano fori nel battistrada.
gliaio*. Utilizzare la presa più vicina al pneumatico forato.
ATTENZIONE
Dopo la riparazione provvisoria del pneumatico, non procedere a velocità superiori a
80 km/h. Si raccomanda di rivolgersi a un
riparatore autorizzato Volvo per l'ispezione
del pneumatico sottoposto a riparazione
provvisoria (percorrenza max 200 km). Gli
addetti valuteranno se il pneumatico può
essere riparato o deve essere sostituito.
Estrazione del kit di riparazione
pneumatici
Il kit di riparazione pneumatici, il compressore
e gli attrezzi si trovano sotto il tappetino del
bagagliaio.
1. Sollevare il tappetino del bagagliaio.
2. Estrarre il kit di riparazione pneumatici.
07
Il kit di riparazione pneumatici non è particolarmente adatto per riparare forature sul fianco
del pneumatico. Il kit di riparazione pneumatici
provvisoria non deve essere utilizzato in caso
di danni di una certa entità, crepe o simili.
Le prese da 12 V per il collegamento del compressore si trovano nel quadro centrale anteriore, presso il sedile posteriore e nel baga-
194
Generalità
G020400
Riparazione provvisoria di un
pneumatico, generalità
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
Etichetta della velocità max consentita
Interruttore
Cavo
Supporto per flacone (coperchio arancione)
Coperchio protettivo
Valvola di riduzione della pressione
Flessibile dell'aria
Flacone con il composto sigillante
Manometro
07 Ruote e pneumatici
Riparazione provvisoria di un pneumatico*
Riparazione di un pneumatico forato
3. Controllare che l'interruttore sia in posizione 0 e prendere il cavo e il flessibile dell'aria.
NOTA
Non rompere il sigillo del flacone. Il sigillo si
rompe quando si avvita il flacone.
4. Svitare il coperchio arancione e rimuovere
il tappo del flacone.
G019723
ATTENZIONE
Per informazioni sul funzionamento degli attrezzi,
vedere figura precedente.
1. Aprire il coperchio del kit di riparazione
pneumatici.
2. Staccare l'etichetta della velocità max consentita e applicarla sul volante.
ATTENZIONE
Il composto sigillante può irritare la pelle. In
caso di contatto con la pelle, risciacquare
immediatamente con acqua e sapone.
Non svitare il flacone. Il flacone è provvisto
di dispositivo antiriflusso per prevenire perdite.
ATTENZIONE
Non rimanere mai vicino al pneumatico
durante il gonfiaggio. In caso di crepe o irregolarità, spegnere immediatamente il compressore. Si sconsiglia di rimettersi in viaggio. Si raccomanda di rivolgersi a un gommista autorizzato.
NOTA
Quando si accende il compressore, la pressione può raggiungere 6 bar ma diminuisce
dopo circa 30 secondi.
8. Portare l'interruttore in posizione I.
IMPORTANTE
5. Avvitare il flacone nel relativo supporto.
6. Svitare il cappuccio della valvola della
ruota e avvitare a fondo il raccordo per la
valvola del flessibile dell'aria nella filettatura della valvola del pneumatico.
Rischio di surriscaldamento. Il compressore
non deve funzionare per più di 10 minuti.
9. Gonfiare il pneumatico per 7 minuti.
ATTENZIONE
ATTENZIONE
Non lasciare bambini incustoditi nell'automobile a motore acceso.
7. Collegare il cavo alla presa da 12 V e
accendere il motore.
07
Se la pressione scende al di sotto di 1,8 bar,
il foro nel pneumatico è troppo grande. Si
sconsiglia di rimettersi in viaggio. Si raccomanda di rivolgersi a un gommista autorizzato.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
195
07 Ruote e pneumatici
Riparazione provvisoria di un pneumatico*
10. Spegnere il compressore per controllare la
pressione sul manometro. La pressione
deve essere compresa fra 1,8 bar e 3,5 bar.
11. Spegnere il compressore e scollegare il
cavo dalla presa da 12 V.
12. Scollegare il flessibile dalla valvola del
pneumatico e montare il cappuccio della
valvola.
13. Percorrere al più presto circa 3 km a una
velocità max di 80 km/h affinché il composto sigillante metta a tenuta il pneumatico.
Controllo di sicurezza di riparazione e
pressione
1. Ricollegare l'attrezzatura.
2. Leggere la pressione del pneumatico sul
manometro.
3. Se è inferiore a 1,3 bar, il pneumatico non
è sufficientemente stagno. Si sconsiglia di
rimettersi in viaggio. Rivolgersi a un gommista.
07
196
4. Se la pressione del pneumatico è superiore
a 1,3 bar, il pneumatico deve essere gonfiato alla pressione corretta indicata sull'etichetta. Sfiatare l'aria con la valvola di
riduzione della pressione se la pressione
del pneumatico è eccessiva.
ATTENZIONE
Non svitare il flacone. Il flacone è provvisto
di dispositivo antiriflusso per prevenire perdite.
5. Spegnere il compressore. Scollegare il
flessibile dell'aria e il cavo. Rimontare il
cappuccio della valvola.
NOTA
Dopo l'utilizzo, fare sostituire il flacone con
il composto sigillante e il flessibile. Si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo per un controllo in caso di
incertezza circa la profondità del battistrada.
ATTENZIONE
Controllare regolarmente la pressione
pneumatici.
6. Risistemare il kit di riparazione pneumatici
nel bagagliaio.
7. Si raccomanda di recarsi presso il riparatore autorizzato Volvo più vicino per sostituire o riparare il pneumatico danneggiato.
Informare il riparatore che il pneumatico
contiene composto sigillante.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
ATTENZIONE
Dopo la riparazione provvisoria del pneumatico, non procedere a velocità superiori a
80 km/h. Si raccomanda di rivolgersi a un
riparatore autorizzato Volvo per l'ispezione
del pneumatico sottoposto a riparazione
provvisoria (percorrenza max 200 km). Gli
addetti valuteranno se il pneumatico può
essere riparato o deve essere sostituito.
Gonfiaggio dei pneumatici
I pneumatici originali dell'automobile possono
essere gonfiati con il compressore.
1. Il compressore deve essere spento. Controllare che l'interruttore sia in posizione 0
e prendere il cavo e il flessibile dell'aria.
2. Svitare il cappuccio della valvola della
ruota e avvitare a fondo il raccordo per la
valvola del flessibile nella filettatura della
valvola del pneumatico.
ATTENZIONE
Inalare i gas di scarico dell'automobile
potrebbe essere letale. Non lasciare mai il
motore acceso in spazi chiusi o poco ventilati.
07 Ruote e pneumatici
Riparazione provvisoria di un pneumatico*
ATTENZIONE
Non lasciare bambini incustoditi nell'automobile a motore acceso.
3. Collegare il cavo a una presa da 12 V dell'automobile e accendere il motore.
4. Avviare il compressore portando l'interruttore in posizione I.
IMPORTANTE
Rischio di surriscaldamento. Il compressore
non deve funzionare per più di 10 minuti.
5. Gonfiare il pneumatico alla pressione indicata sulla relativa etichetta. (Sfiatare l'aria
con la valvola di riduzione della pressione
se la pressione del pneumatico è eccessiva.)
Sostituzione del contenitore del
composto sigillante
Sostituire il flacone entro la scadenza indicata.
Smaltire il flacone sostituito fra i rifiuti pericolosi.
ATTENZIONE
Il flacone contiene 1,2-etanolo e lattice di
gomma naturale.
Tossico per ingestione. A contatto con la
pelle può causare reazioni allergiche.
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
Conservare fuori della portata dei bambini.
NOTA
Consegnare il contenitore a un centro di
raccolta autorizzato per rifiuti pericolosi.
6. Spegnere il compressore. Scollegare il
flessibile dell'aria e il cavo.
7. Rimontare il cappuccio della valvola.
07
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
197
198
G020920
Pulizia.................................................................................................... 200
Ritocco dei danni alla vernice............................................................... 204
Antiruggine............................................................................................ 205
CURA DELL'AUTOMOBILE
08
08 Cura dell'automobile
Pulizia
Lavaggio dell'automobile
Lavare l'automobile non appena si sporca. Utilizzare uno shampoo per auto. La sporcizia e il
sale antighiaccio possono corrodere la carrozzeria.
•
Non lasciare l'automobile alla luce solare
diretta in quanto la vernice scaldandosi
potrebbe danneggiarsi in modo permanente. Recarsi in una stazione di lavaggio
dotata di scolo.
•
•
Lavare accuratamente il sottoscocca.
•
Se la sporcizia non si stacca, lavare l'automobile con un agente di sgrassatura a
freddo.
•
Lavare con una spugna e uno shampoo per
auto con abbondante acqua tiepida.
Asciugare l'automobile con una pelle di
daino morbida e pulita o con una spatola
asciugavetri.
IMPORTANTE
I fari sporchi hanno una funzionalità ridotta.
Pulirli regolarmente, ad esempio durante il
rifornimento di carburante.
NOTA
All'interno del vetro delle luci esterne come
fari, fendinebbia e luci posteriori può talvolta
formarsi condensa. Il fenomeno è normale,
tutte le luci esterne sono in grado di eliminare la condensa dopo essere state accese
per un certo periodo.
Pulizia delle spazzole tergicristallo
Residui di asfalto, polvere e sale sulla spazzola
tergicristallo nonché insetti, ghiaccio e altri
residui sul parabrezza riducono la durata della
spazzola.
Per il lavaggio del motore, rivolgersi sempre
a un'officina. Se il motore è caldo sussiste il
rischio di incendio.
Lavare regolarmente le spazzole e il parabrezza con acqua saponata tiepida o shampoo per auto.
Non utilizzare mai solventi forti.
Rimozione del guano
08
200
Cerchioni cromati
IMPORTANTE
I detergenti per cerchioni possono macchiare la superficie dei cerchioni cromati.
Lavare con una spugna e uno shampoo per
auto con abbondante acqua tiepida.
Lavaggio automatico
Il lavaggio automatico rappresenta un modo
veloce e facile per pulire l'automobile, ma non
sostituisce in alcun modo il lavaggio a mano.
Infatti le spazzole del lavaggio automatico non
raggiungono tutti i punti dell'automobile.
IMPORTANTE
NOTA
ATTENZIONE
dola molto velocemente. Le decolorazioni possono essere eliminate solo presso una carrozzeria.
Rimuovere al più presto eventuale guano presente sulla carrozzeria. Contiene sostanze chimiche che danneggiano la vernice, decoloran-
Il lavaggio a mano è più delicato di quello
automatico sulla vernice. Inoltre la vernice è
più sensibile, quando è nuova. Per i primi
mesi, si consiglia quindi di lavare l'automobile a mano.
Lancia ad alta pressione
Quando si utilizza una lancia ad alta pressione,
eseguire delle passate mantenendo una
08 Cura dell'automobile
Pulizia
distanza di 30 cm fra l'ugello e tutte le superfici
esterne dell'automobile.
IMPORTANTE
Lavare tutta l'automobile eliminando completamente la sporcizia. Quando si utilizza
una lancia ad alta pressione: Mantenere l'ugello della lancia ad almeno 30 cm dalla carrozzeria. Non dirigere il getto d'acqua sulle
serrature.
Controllo dei freni
ATTENZIONE
Dopo il lavaggio provare sempre il funzionamento dei freni, compreso il freno di stazionamento, per evitare che l'umidità e la
corrosione danneggino le pastiglie dei freni
compromettendone l'efficienza.
Premere leggermente di tanto in tanto il pedale
del freno, se si guida per lunghi tragitti sotto la
pioggia o nel fango. In questo modo, le pastiglie dei freni si riscaldano e si asciugano. Procedere allo stesso modo in climi molto umidi o
freddi.
Componenti esterni in plastica, gomma e
decorativi
Per la pulizia dei componenti in plastica,
gomma e decorativi verniciati, ad esempio i
profili lucidi, si raccomanda un detergente speciale, disponibile presso i concessionari Volvo.
Se si utilizzano detergenti speciali, attenersi
sempre alle istruzioni per l'uso.
IMPORTANTE
Non applicare la cera né lucidare le parti i
plastica e gomma.
Se si applicano sgrassanti su plastica e
gomma, strofinare solo leggermente e
all'occorrenza. Utilizzare una spugna morbida.
La lucidatura dei profili lucidi può usurare o
danneggiare lo strato superficiale.
Lavare e asciugare l'automobile con molta
cura prima di lucidarla o applicare la cera.
Asportare le macchie di asfalto e di bitume con
l'apposito smacchiatore Volvo o con acquaragia. Le macchie più resistenti possono essere
rimosse con l'apposita pasta abrasiva fine
(smacchiante) per vernici.
Applicare prima il lucido, quindi una cera
liquida oppure solida. Seguire con cura le istruzioni riportate sulla confezione. Molti prodotti
contengono sia il lucido che la cera.
IMPORTANTE
I trattamenti per conservare, isolare, proteggere o rendere più brillante la vernice e
simili possono danneggiare la vernice. La
garanzia Volvo non copre eventuali danni
alla vernice dovuti a tali trattamenti.
Non utilizzare prodotti lucidanti abrasivi.
Strato superficiale idrorepellente*
Lucidatura e applicazione di cera
Lucidare e applicare la cera all'automobile
quando la vernice appare opaca o per proteggere la vernice.
Non occorre lucidare l'automobile nel primo
anno dopo l'acquisto. Tuttavia è possibile
applicare la cera anche in questo periodo di
tempo. Non applicare la cera né lucidare l'automobile alla luce solare diretta.
Non utilizzare mai prodotti come cera
per automobili, sgrassanti o simili sui
vetri in quanto possono danneggiare le caratteristiche idrorepellenti.
In sede di pulizia, prestare attenzione a non
graffiare la superficie del vetro.
Per rimuovere il ghiaccio dai vetri senza danneggiarli – utilizzare esclusivamente raschietti
in plastica.
08
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
201
08 Cura dell'automobile
Pulizia
Lo strato superficiale idrorepellente è soggetto
a naturale usura.
NOTA
Per mantenere le proprietà idrorepellenti, si
raccomanda un trattamento con un prodotto speciale disponibile presso i concessionari Volvo. Il trattamento deve essere
effettuato la prima volta dopo 3 anni, quindi
ogni anno.
Pulizia degli interni
Trattamento delle macchie sul tessuto di
rivestimento
Si consiglia di utilizzare lo speciale detergente
disponibile presso i concessionari Volvo per la
pulizia dei rivestimenti in tessuto. Altri prodotti
chimici possono danneggiare le caratteristiche
ignifughe del rivestimento.
La pelle è lavorata e trattata per mantenere a
lungo le proprie caratteristiche naturali. La
pelle è protetta da uno strato superficiale che
deve essere pulito regolarmente per mantenere inalterati aspetto e caratteristiche. Volvo
offre un prodotto completo per la pulizia e il
trattamento degli interni in pelle che, se utilizzato come descritto nelle istruzioni, consente
di mantenere la protezione dello strato superficiale della pelle.
Tuttavia, dopo un certo periodo di utilizzo, l'aspetto della pelle può variare in misura maggiore o minore a seconda della sua struttura
superficiale. Ciò è dovuto al naturale invecchiamento della pelle e indica che è un prodotto naturale.
Per un risultato migliore, Volvo raccomanda di
pulire gli interni e applicare la crema protettiva
1-4 volte all'anno (o più spesso all'occorrenza).
Per informazioni sui prodotti di protezione della
pelle, rivolgersi a un concessionario Volvo.
IMPORTANTE
Oggetti appuntiti e velcro potrebbero danneggiare il rivestimento in tessuto.
08
202
Trattamento delle macchie sugli interni
in pelle
Gli interni in pelle Volvo sono privi di cromo e
sono conformi alla normativa internazionale
Oeko-Tex 100.
IMPORTANTE
Non utilizzare mai solventi forti. Potrebbero
danneggiare i rivestimenti in tessuto, vinile
e pelle.
IMPORTANTE
Notare che materiali che perdono colore
(jeans nuovi, indumenti scamosciati ecc.)
possono macchiare i rivestimenti.
Consigli per la pulizia degli interni in pelle
1. Versare un po' di prodotto per la pulizia
della pelle su una spugna umida e produrre
un'abbondante schiuma.
2. Rimuovere la sporcizia con leggeri movimenti circolari.
3. Tamponare accuratamente le macchie con
la spugna. Lasciare che la spugna assorba
le macchie. Non strofinare.
4. Asciugare con carta da cucina o un panno
e lasciar asciugare bene la pelle.
Trattamento protettivo degli interni in
pelle
1. Versare un po' di crema protettiva sul
panno e applicare uno strato sottile di
crema sulla pelle con leggeri movimenti
circolari.
2. Lasciare asciugare la pelle per 20 minuti
prima dell'utilizzo.
Ora la pelle presenta una protezione maggiore
contro le macchie e i raggi UV.
08 Cura dell'automobile
Pulizia
Trattamento delle macchie su
componenti interni in plastica, metallo e
radica
Per la pulizia di superfici e componenti interni
si raccomanda un detergente speciale, disponibile presso i concessionari Volvo. Non grattare o strofinare le macchie. Non utilizzare mai
smacchiatori forti.
Pulizia delle cinture di sicurezza
Utilizzare acqua e detergente sintetico; uno
speciale detergente per tessuti è disponibile
presso i concessionari Volvo. Prima di riavvolgere la cintura, accertarsi che sia asciutta.
08
203
08 Cura dell'automobile
Ritocco dei danni alla vernice
Vernice
Scheggiature e graffi
Se la scheggiatura ha raggiunto la
lamiera
La vernice riveste un ruolo importante nella
protezione dalla ruggine dell'automobile e
deve essere controllata regolarmente. Per evitare la formazione di ruggine, riparare al più
presto ogni eventuale danno alla vernice. I
danni più ricorrenti alla vernice sono scheggiature, graffi e segni, ad esempio su bordi dei
parafanghi e portiere.
1. Fissare un pezzo di nastro per carrozzai
sulla superficie danneggiata. Rimuovere
quindi il nastro in modo che gli eventuali
residui di vernice si stacchino.
2. Mescolare bene il primer e applicarlo con
un pennello fine o un bastoncino. Quando
il primer si è asciugato, applicare la vernice
con un pennello.
G020345
Codice colore
Prima di ritoccare la vernice, lavare e asciugare
l'automobile. La carrozzeria deve avere una
temperatura superiore a 15 °C.
Materiale
Etichetta prodotto.
Codice della vernice dell'automobile
08
204
È importante utilizzare lo stesso colore. Per la
posizione dell'etichetta del prodotto, vedere
pagina 272.
•
•
•
•
Primer in barattolo
Vernice in barattolo o stick
Pennello
Nastro adesivo protettivo.
Piccole scheggiature e graffi
Se la scheggiatura non ha raggiunto la lamiera
e rimane uno strato di vernice intatto, si può
applicare il colore direttamente dopo aver eliminato lo sporco.
3. In caso di graffi, procedere come indicato
sopra, applicando il nastro protettivo lungo
il contorno della parte danneggiata per
proteggere la vernice che è rimasta intatta.
4. Dopo alcuni giorni, lucidare le parti ritoccate. Utilizzare uno straccio morbido e un
po' di pasta abrasiva.
08 Cura dell'automobile
Antiruggine
Controllo e manutenzione
L'automobile è stata sottoposta a un trattamento antiruggine accurato e completo in fabbrica. Parti della carrozzeria sono in lamiera
galvanizzata. Il sottoscocca è protetto da uno
strato di agente antiruggine resistente all'usura. Su traverse, cavità e sezioni chiuse è
stato applicato uno strato sottile di spray antiruggine.
Manutenzione del rivestimento antiruggine dell'automobile.
•
Mantenere pulita l'automobile. Lavare il
sottoscocca. Quando si utilizza una lancia
ad alta pressione, mantenere l'ugello della
lancia ad almeno 30 cm dalle superfici verniciate.
•
Controllare regolarmente e, all'occorrenza,
migliorare la protezione antiruggine.
L'automobile è sottoposta in fabbrica a un trattamento antiruggine che normalmente non
richiede interventi per circa 12 anni. In seguito,
il trattamento deve essere effettuato a intervalli
di 3 anni. Se occorre ripetere il trattamento, si
raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.
08
205
206
208
209
210
212
218
219
221
228
G020922
Volvo Service........................................................................................
Manutenzione dell'automobile..............................................................
Cofano e vano motore..........................................................................
Oli e liquidi............................................................................................
Spazzole dei tergicristalli......................................................................
Batteria..................................................................................................
Sostituzione delle lampadine a incandescenza....................................
Fusibili...................................................................................................
MANUTENZIONE E ASSISTENZA
09
09 Manutenzione e assistenza
09
Volvo Service
Programma di assistenza Volvo
Interventi di assistenza speciali
Prima di lasciare la fabbrica, l'automobile è
stata sottoposta a una prova su strada completa. Un altro controllo è stato eseguito
secondo le regole Volvo appena prima della
consegna.
Alcuni interventi di assistenza che interessano
l'impianto elettrico dell'automobile possono
essere effettuati soltanto con apparecchiature
elettroniche speciali concepite appositamente
per l'automobile. Si raccomanda quindi di
rivolgersi sempre a un riparatore autorizzato
Volvo prima di effettuare operazioni di assistenza sull'impianto elettrico.
Per mantenere sempre la Vostra Volvo su alti
livelli di sicurezza e affidabilità, seguire il programma di assistenza Volvo indicato nel
Libretto di Assistenza e Garanzia. Si raccomanda anche di affidare l'assistenza e la
manutenzione a un riparatore autorizzato
Volvo. I riparatori Volvo sono dotati del personale, della documentazione d'assistenza e
degli attrezzi speciali che garantiscono la massima qualità dell'assistenza.
IMPORTANTE
Affinché la garanzia Volvo sia valida, controllare e rispettare le indicazioni del Libretto
di Assistenza e Garanzia.
208
09 Manutenzione e assistenza
Manutenzione dell'automobile
Prima di iniziare qualsiasi intervento
sull'automobile
Sollevamento dell'automobile
Batteria
Controllare che i cavi della batteria siano collegati e serrati correttamente.
Per sollevare l'automobile con un sollevatore
da officina a due colonne, sistemare i bracci di
sollevamento anteriore e posteriore sotto i
punti di sollevamento sul divaricatore sul
fondo. Vedere figura precedente.
Non scollegare mai la batteria quando il motore
è in moto (ad esempio in caso di sostituzione
della batteria).
Effettuare controlli regolari
Non utilizzare mai un caricabatteria a carica
rapida per caricare la batteria. Durante la ricarica della batteria, i cavi della batteria devono
essere scollegati.
•
Refrigerante - Il livello deve essere compreso tra i segni MIN e MAX del serbatoio
di espansione.
•
Olio motore - Il livello deve essere compreso tra i segni MIN e MAX.
•
Olio del servosterzo - Il livello deve essere
compreso tra i segni MIN e MAX.
•
Liquido lavacristalli – Il serbatoio deve
essere pieno. Aggiungere antigelo se le
temperature sono prossime allo zero.
•
Olio di freni e frizione - Il livello deve essere
compreso tra i segni MIN e MAX.
La batteria contiene un acido corrosivo e velenoso. È quindi importante smaltirla nel rispetto
dell'ambiente. Rivolgersi al concessionario
Volvo.
ATTENZIONE
L'impianto di accensione presenta tensioni
molto alte. La tensione dell'impianto di
accensione può comportare il pericolo di
morte. Di conseguenza, il quadro deve sempre essere spento quando si effettuano
interventi nel vano motore.
Non toccare le candele o le bobine di accensione se il quadro è acceso o il motore è
caldo.
09
Controllare quanto segue a intervalli regolari,
ad esempio durante il rifornimento:
NOTA
Volvo raccomanda di utilizzare esclusivamente il martinetto specifico di ogni modello
di automobile. Qualora si utilizzi un altro
martinetto non raccomandato da Volvo,
seguire le istruzioni allegate all'attrezzatura.
Per sollevare l'automobile con un martinetto da
officina, sistemarlo contro il bordo anteriore
della struttura portante del motore.
Prestare attenzione al paraspruzzi sotto il
motore. Sistemare il martinetto da officina in
modo che l'automobile non possa scivolare e
cadere. Utilizzare sempre cavalletti o simili.
ATTENZIONE
Ricordare che la ventola del radiatore può
avviarsi automaticamente dopo lo spegnimento del motore.
Per il lavaggio del motore, rivolgersi sempre
a un'officina. Se il motore è caldo sussiste il
rischio di incendio.
209
09 Manutenzione e assistenza
Cofano e vano motore
09
G020793
Apertura del cofano
La figura mostra un'automobile con guida a sinistra.
1. Tirare la maniglia di bloccaggio collocata
sotto il cruscotto a sinistra. (Nelle automobili con guida a destra, la maniglia è collocata a destra.) Quando il fermo si sgancia,
si sente un "clic".
2. Inserire una mano al centro del bordo anteriore del cofano e premere verso destra e
verso l'alto il fermo.
3. Aprire il cofano.
ATTENZIONE
Controllare che il fermo del cofano si inserisca correttamente quando viene chiuso.
Vano motore
Serbatoio del liquido lavacristalli (4 cil.)
Serbatoio di espansione dell'impianto di
raffreddamento
Serbatoio dell'olio del servosterzo (nascosto dietro il faro)
1
210
La posizione varia a seconda del tipo di motore.
Asta di livello per olio motore1
Radiatore
Ventola del radiatore
Serbatoio del liquido lavacristalli (5 cil.)
Serbatoio del liquido freni e frizione (guida
a destra)
Rabbocco d'olio motore1
Serbatoio del liquido freni e frizione (guida
a sinistra)
09 Manutenzione e assistenza
Cofano e vano motore
09
Batteria
Basetta portarelè e portafusibili, vano
motore
Filtro dell'aria1
1
La posizione varia a seconda del tipo di motore.
211
09 Manutenzione e assistenza
Oli e liquidi
Asta di livello, motori a benzina.
G020340
Controllo di olio motore e filtro dell'olio
G020341
Etichetta nel vano motore relativa al
tipo di olio
G020338
09
Asta di livello, motori diesel (D5, Euro 5, è dotato
di asta di livello elettronica)
Volvo raccomanda oli Castrol.
IMPORTANTE
Utilizzare sempre olio della qualità prescritta, vedere etichetta nel vano motore.
Controllare il livello dell'olio spesso e cambiarlo regolarmente. L'utilizzo di olio di qualità inferiore rispetto a quella indicata e la
guida con livello dell'olio insufficiente danneggiano il motore.
L'utilizzo di olio di qualità superiore a quella
prescritta è consentito. Durante la guida in
condizioni sfavorevoli, Volvo raccomanda di
utilizzare un olio di qualità superiore a quella
indicata nell'etichetta, vedere pagina 281.
212
Sostituire olio e filtro dell'olio attenendosi agli
intervalli di sostituzione indicati nel Libretto di
Assistenza e Garanzia.
09 Manutenzione e assistenza
Oli e liquidi
IMPORTANTE
Per soddisfare i requisiti previsti per gli intervalli di assistenza del motore, tutti i motori
sono rabboccati in fabbrica con uno speciale olio motore sintetico. Questo olio
accuratamente selezionato garantisce
ottime caratteristiche di durata, accensione,
consumo di carburante ed ecologicità.
Gli intervalli di assistenza raccomandati
sono validi solo se si utilizza un olio motore
approvato. Utilizzare sempre un olio del tipo
prescritto (vedere l'etichetta nel vano
motore) sia in sede di rabbocco che di sostituzione per non compromettere le caratteristiche di durata, accensione, consumo di
carburante ed ecologicità.
È importante controllare il livello dell'olio anche
prima di effettuare il primo cambio d'olio in
un'automobile nuova. Nel Libretto di Assistenza e Garanzia sono indicati gli intervalli
raccomandati.
Volvo raccomanda di controllare il livello dell'olio ogni 2500 km. La misurazione più accurata si effettua a motore freddo prima dell'avviamento. Se viene effettuata subito dopo lo
spegnimento del motore, potrebbe risultare
errata. L'asta mostra un livello inferiore in
quanto l'olio non ha avuto il tempo di refluire
nella relativa coppa.
09
Controllo dell'olio a motore freddo
1. Prima di eseguire il controllo, pulire l'asta
di livello.
2. Controllare il livello dell'olio con la relativa
asta. Il livello deve essere compreso tra i
segni MIN e MAX.
3. Se il livello è vicino al segno MIN, rabboccare inizialmente 0,5 litri di olio. Continuare
a rabboccare finché il livello dell'olio non è
più vicino al segno MAX che al segno
MIN dell'asta di livello, vedere
pagina 281 per informazioni sulla quantità
di olio da rabboccare.
Controllo dell'olio a motore caldo
Controllo dell'olio
La garanzia Volvo non copre danni dovuti
all'utilizzo di olio motore di tipo e viscosità
diversi da quelli prescritti.
1. Parcheggiare l'automobile in piano e attendere 10-15 minuti dopo lo spegnimento del
motore per consentire all'olio di refluire
nella coppa.
Volvo utilizza diversi sistemi di avvertimento in
caso di livello o pressione dell'olio insufficiente.
Alcuni modelli provvisti di sensore di pressione
dell'olio presentano una spia per la pressione
dell'olio. Altri modelli sono provvisti di sensore
di livello dell'olio. In tal caso il conducente
viene informato tramite la spia di allarme al
centro della strumentazione e messaggi sul
display. Alcuni modelli sono dotati di entrambi
i sistemi. Per maggiori informazioni, si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato
Volvo.
2. Prima di eseguire il controllo, pulire l'asta
di livello.
G020336
3. Controllare il livello dell'olio con la relativa
asta. Il livello deve essere compreso tra i
segni MIN e MAX.
Se il livello è vicino al segno MIN, rabboccare
inizialmente 0,5 litri di olio. Continuare a rabboccare finché il livello dell'olio non è più vicino
al segno MAX che al segno MIN dell'asta di
Il livello dell'olio deve essere compreso fra i segni
sulla relativa asta.
``
213
09 Manutenzione e assistenza
Oli e liquidi
09
livello, vedere pagina 281 per informazioni
sulla quantità di olio da rabboccare.
ATTENZIONE
Non rovesciare olio sul collettore di scarico
caldo. Pericolo di incendio.
IMPORTANTE
Non superare il segno MAX. Se nel motore
viene rabboccata una quantità di olio eccessiva, il consumo di olio potrebbe aumentare.
Motori con asta di livello elettronica1
Il livello dell'olio si controlla con l'asta di livello
dell'olio elettronica con rotella a motore
spento, vedere pagina 62.
Controllo del livello dell'olio:
1. Accendere il quadro portando la chiave in
posizione II, vedere pagina 145.
2. Portare la rotella in posizione "LIV. OLIO
MOTORE".
> Viene visualizzato il livello dell'olio
motore.
1
214
Vale solo per i motori diesel (D5) con classe di emissioni Euro 5.
NOTA
Messaggi
Il livello dell'olio viene aggiornato dal
sistema solo durante la guida. Il sistema non
è in grado di rilevare variazioni in caso di
rabbocco o spurgo dell'olio.
In caso di rabbocco o spurgo dell'olio
motore, occorre percorrere circa 30 km
affinché il sistema rilevi il livello dell'olio corretto.
Messaggi
OK
Tutto normale
ATTENDERE
PREGO
Inizializzazione del
sistema, visualizzato
per circa 2 secondi
BASSO LIV. OLIO
RABB. 1 LITRO
Rabboccare olio
motore, vedere
pagina 210, vedere
capitolo "Vano
motore".
RICH. ASSISTENZA
Il sistema ha rilevato
un problema che
deve essere risolto
per consentire la
visualizzazione della
quantità di olio corretta
09 Manutenzione e assistenza
Oli e liquidi
Liquido lavacristalli, rabbocco
09
rabboccare mai soltanto con acqua. Il rischio
di congelamento sussiste sia in caso di quantità insufficiente che eccessiva di refrigerante.
NOTA
Miscelare il liquido antigelo con acqua
prima di rabboccare.
Consiglio - In sede di rabbocco del liquido
lavacristalli, pulire anche le spazzole dei tergicristalli.
G020335
Liquido refrigerante, controllo del
livello e rabbocco
Posizione del serbatoio del liquido lavacristalli2.
I lavacristallo e i lavafari utilizzano lo stesso
serbatoio.
Per le quantità, vedere la tabella Liquidi a
pagina 285.
Rabbocco dei modelli a 5 cilindri.
Durante l'inverno, utilizzare un antigelo in
modo che il liquido non geli nella pompa, nel
serbatoio e nei flessibili.
2
G020334
Rabbocco dei modelli a 4 cilindri e diesel.
Per il rabbocco, seguire le istruzioni riportate
sulla confezione. È importante dosare le quantità di refrigerante e acqua in base al clima. Non
A seconda del tipo di motore.
``
215
09 Manutenzione e assistenza
Oli e liquidi
IMPORTANTE
•
•
Volvo raccomanda di utilizzare sempre
un refrigerante con agente anticorrosivo.
•
La miscela del refrigerante deve sempre
essere costituita dal 50% di acqua e dal
50% di refrigerante.
•
Miscelare il liquido refrigerante con
acqua potabile di qualità approvata,
vedere pagina 285. In caso di dubbi
sulla qualità dell'acqua, utilizzare un
liquido refrigerante premiscelato raccomandato da Volvo.
•
•
3
216
Un contenuto elevato di cloro, cloruri e
altri sali può corrodere l'impianto di raffreddamento.
In sede di sostituzione di liquido refrigerante/componenti dell'impianto di
raffreddamento, risciacquare l'impianto
con acqua potabile di qualità approvata
o con liquido refrigerante premiscelato,
vedere pagina 285.
Il motore deve funzionare sempre con
l'impianto di raffreddamento riempito
correttamente. Possono verificarsi temperature elevate, con il conseguente
rischio di danni (crepe) nella testata.
La posizione varia nei modelli con guida a sinistra o a destra.
Per le quantità e gli standard relativi alla qualità
dell'acqua, vedere pagina 285.
Liquido freni e frizione, controllo del
livello e rabbocco
Controllare regolarmente il liquido
refrigerante
Il livello deve trovarsi tra i segni MIN e MAX del
serbatoio di espansione. Se l'impianto non è
riempito correttamente, possono verificarsi
temperature localizzate elevate, con il conseguente rischio di danni (crepe) nella testata.
Rabboccare quando il livello raggiunge il segno
MIN.
ATTENZIONE
Il refrigerante può essere molto caldo. Se si
deve eseguire il rabbocco a motore caldo,
svitare il tappo del serbatoio di espansione
lentamente in modo da eliminare la sovrappressione.
NOTA
Il motore deve funzionare sempre con l'impianto di raffreddamento riempito correttamente. Possono verificarsi temperature elevate, con il conseguente rischio di danni
(crepe) nella testata.
G020333
09
L'olio di freni e frizione utilizza lo stesso serbatoio3. Il livello deve essere compreso tra i marchi MIN e MAX. Controllare il livello regolarmente. Sostituire l'olio dei freni ogni due anni
oppure ogni due tagliandi.
Per le quantità e il tipo di olio dei freni raccomandato, vedere la tabella Liquidi a
pagina 285.
L'olio deve essere cambiato ogni anno nelle
automobili utilizzate in condizioni che richiedono frenate energiche e frequenti, ad esem-
09 Manutenzione e assistenza
Oli e liquidi
09
pio nella guida in montagna o in climi tropicali
con umidità elevata.
ATTENZIONE
Se l'olio dei freni è sotto il livello MIN nel
contenitore apposito, l'automobile non
deve essere guidata ulteriormente prima di
rabboccare.
Controllare il motivo della perdita d'olio
freni.
Olio del servosterzo, controllo del
livello e rabbocco
NOTA
Il livello dell'olio viene controllato in occasione di ogni tagliando.
Non è necessario effettuare il cambio d'olio.
Per le quantità e il tipo di olio raccomandato,
vedere pagina 281.
Se si verifica un'anomalia nell'impianto servosterzo o se l'automobile non riceve corrente e
deve essere trainata, è ancora possibile sterzare. Tuttavia lo sterzo sarà più pesante e ruotare il volante richiederà più forza.
217
09 Manutenzione e assistenza
09
Spazzole dei tergicristalli
Spazzole dei tergicristalli
Sostituzione delle spazzole tergicristallo
1. Sollevare il braccio dei tergicristalli.
2. Premere il pulsante sull'attacco dei tergicristalli ed estrarre tirando (1) in direzione
parallela al braccio dei tergicristalli.
G020330
3. Inserire (2) la nuova spazzola dei tergicristalli premendo finché non si sente un
"clic".
> Controllare (3) che la spazzola sia fissata correttamente e abbassare il braccio del tergicristallo.
NOTA
Le spazzole dei tergicristalli sono di lunghezza diversa. La spazzola sul lato conducente è più lunga.
Pulizia
Per la pulizia di spazzole tergicristallo e parabrezza, vedere pagina 200.
Controllare regolarmente le spazzole tergicristallo. La mancata manutenzione riduce
la durata delle spazzole.
218
G020329
IMPORTANTE
09 Manutenzione e assistenza
Batteria
Manutenzione della batteria
La durata e le prestazioni della batteria sono
influenzate da numero di avviamenti, scaricamenti, stile di guida, condizioni di guida e climatiche ecc.
NOTA
Le batterie esauste devono essere smaltite
nel rispetto dell'ambiente in quanto contengono piombo.
ATTENZIONE
Le batterie possono sviluppare un gas altamente esplosivo. Una scintilla, che
potrebbe essere generata collegando i cavi
di avviamento in modo errato, è sufficiente
a far esplodere la batteria. La batteria contiene acido solforico, che in ragione dell'alto
potere corrosivo può causare gravi lesioni.
Se l'acido solforico viene a contatto con
occhi, pelle o indumenti, risciacquare
abbondantemente con acqua. Se spruzzi di
acido raggiungono gli occhi, rivolgersi
immediatamente a un medico.
NOTA
Se la batteria si scarica più volte, la sua
durata diminuisce.
La durata della batteria è influenzata da
diversi fattori, fra cui le condizioni di guida e
climatiche. Poiché la sua capacità di accensione diminuisce gradualmente nel tempo,
la batteria deve essere ricaricata se l'automobile rimane inutilizzata a lungo o viene
utilizzata solo per tragitti brevi. Il freddo
intenso limita ulteriormente la capacità di
accensione della batteria.
Per mantenere la batteria in buone condizioni, si raccomanda di utilizzare l'automobile per almeno 15 minuti alla settimana o
collegare la batteria a un caricabatterie con
ricarica di mantenimento automatica.
Mantenendo la batteria completamente
carica se ne garantisce la massima durata.
09
Simboli sulla batteria
Usare occhiali protettivi.
Ulteriori informazioni si
trovano nel Libretto Uso e
manutenzione.
Conservare la batteria
fuori dalla portata dei
bambini.
La batteria contiene acido
corrosivo.
``
219
09 Manutenzione e assistenza
09
Batteria
Evitare scintille e fiamme
libere.
7. Rilasciare il morsetto che regge la batteria.
8. Rimuovere la batteria.
Installazione della batteria
1. Posizionare la batteria.
2. Inserire il morsetto che regge la batteria.
Pericolo di esplosione.
3. Reinstallare la parete anteriore della scatola batteria.
4. Collegare il cavo positivo.
5. Collegare il cavo negativo.
6. Montare la copertura sulla batteria.
Sostituzione della batteria
Rimozione della batteria
1. Spegnere il quadro ed estrarre la chiave
telecomando.
2. Attendere almeno 5 minuti prima di toccare
i terminali elettrici. Durante questo tempo
le informazioni nell'impianto elettrico dell'automobile vengono registrate nelle centraline.
3. Rimuovere la copertura.
4. Scollegare il cavo negativo.
5. Scollegare il cavo positivo.
6. Rimuovere la parete anteriore della scatola
batteria con un cacciavite.
220
09 Manutenzione e assistenza
Sostituzione delle lampadine a incandescenza
Generalità
Tutte le lampadine a incandescenza sono elencate, pag. 293.
Sostituzione delle lampadine a
incandescenza anteriori
3. Tirare l'alloggiamento lampadina lateralmente, quindi in avanti.
4. Scollegare il connettore premendo il fermaglio con il pollice e tirando il connettore
con l'altra mano.
Le lampadine a incandescenza e le luci speciali
che devono essere sostituite presso un'officina
sono:
•
•
Illuminazione nel padiglione
•
Indicatore di direzione sullo specchio
retrovisore esterno e illuminazione di sicurezza
•
•
Luci di arresto
09
Fari Dual-Xenon
ATTENZIONE
La sostituzione delle lampadine dei fari Dual
Xenon deve essere effettuata da un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo. I fari Dual Xenon richiedono particolare cautela poiché sono dotati di
gruppo ad alta tensione.
IMPORTANTE
Non toccare il vetro delle lampadine a
incandescenza con le dita. Grassi e oli presenti sulle dita vengono vaporizzati dal
calore delle lampadine e il riflettore si sporca
e si danneggia.
Tutte le lampadine a incandescenza anteriori
(eccetto i fendinebbia) si sostituiscono staccando e rimuovendo l'intero alloggiamento
attraverso il vano motore.
Rimozione dell'alloggiamento lampadina
1. Estrarre la chiave telecomando e portare
l'interruttore dei proiettori in posizione 0.
2. Sollevare il perno di bloccaggio dell'alloggiamento lampadina.
IMPORTANTE
Tirare solo il connettore, non il cavo.
G019600
G019599
Luci di lettura e illuminazione cassetto portaoggetti
5. Sollevare l'alloggiamento lampadina e
posizionarlo su una superficie morbida per
evitare di graffiare il vetro.
Installazione dell'alloggiamento
lampadina
1. Collegare il connettore e reinstallare l'alloggiamento lampadina e il perno di bloccaggio. Controllare che il perno di bloccaggio sia inserito correttamente.
``
221
09 Manutenzione e assistenza
Sostituzione delle lampadine a incandescenza
2. Controllare il funzionamento dei proiettori.
Fissare e collegare correttamente l'alloggiamento lampadina prima di accendere i proiettori o inserire la chiave telecomando nel blocchetto di accensione.
3. Scollegare il connettore dalla lampadina a
incandescenza.
4. Staccare il morsetto a molla che regge la
lampadina a incandescenza. Premerlo
verso l'interno/il basso.
5. Estrarre la lampadina a incandescenza.
2. Spostare i fermi di bloccaggio a lato e
rimuovere la copertura.
222
5. Rimontare l'alloggiamento lampadina,
vedere pagina 221.
G019133
G019131
1. Staccare l'intero alloggiamento lampadina,
vedere pagina 221.
4. Rimontare la copertura di plastica.
Abbaglianti alogeni
Anabbaglianti
Rimozione di copertura e lampadina a
incandescenza
3. Ricollegare il connettore.
Installazione di una nuova lampadina a
incandescenza
1. Installare la nuova lampadina a incandescenza. Può essere posizionata solo in un
modo.
2. Premere il morsetto a molla verso l'interno/
l'alto e leggermente verso destra per farlo
scattare in posizione.
G019136
09
La figura mostra una lampadina alogena.
1. Staccare l'intero alloggiamento lampadina,
vedere pagina 221.
2. Staccare il coperchio sopra l'alloggiamento lampadina ruotandolo in senso
antiorario.
3. Faro sinistro:
09 Manutenzione e assistenza
Sostituzione delle lampadine a incandescenza
Luci di posizione/stazionamento
6. Rimontare l'alloggiamento lampadina,
vedere pagina 221.
Faro destro:
NOTA
Ruotare il portalampadina in senso orario.
Le automobili dotate di fari attivi (Active
Bending Light)* presentano una luce di
posizione (LED) non sostituibile.
4. Estrarre il portalampadina e sostituire la
lampadina a incandescenza.
5. Rimontare il portalampadina. Può essere
posizionato solo in un modo.
Indicatori di direzione
G019145
6. Reinstallare il coperchio sopra l'alloggiamento lampadina ruotandolo in senso orario.
7. Rimontare l'alloggiamento lampadina,
vedere pagina 221.
1. Rimuovere l'alloggiamento lampadina,
vedere pagina 221.
2. Staccare il coperchio sopra l'alloggiamento lampadina ruotandolo in senso
antiorario.
G019150
Ruotare il portalampadina in senso antiorario.
09
3. Estrarre il portalampadina e sostituire la
lampadina a incandescenza.
4. Reinstallare il portalampadina. Si deve
sentire un "clic".
5. Reinstallare il coperchio sopra l'alloggiamento lampadina ruotandolo in senso orario.
1. Rimuovere l'alloggiamento lampadina,
vedere pagina 221.
2. Ruotare il portalampadina in senso antiorario ed estrarlo.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
223
09 Manutenzione e assistenza
09
Sostituzione delle lampadine a incandescenza
3. Rimuovere la lampadina a incandescenza
dal portalampadina premendola e ruotandola in senso antiorario.
4. Montare una nuova lampadina a incandescenza e rimontare il portalampadina nell'alloggiamento.
3. Rimontare il portalampadina. Può essere
posizionata solo in un modo.
4. Svitare la vite dell'alloggiamento lampadina e rimuoverlo.
4. Rimontare l'alloggiamento lampadina,
vedere pagina 221.
5. Ruotare la lampadina in senso antiorario e
rimuoverla.
6. Montare una nuova lampadina avvitandola
in senso orario. (Il profilo del portalampadina corrisponde al profilo della base della
lampadina.)
Fendinebbia
5. Rimontare l'alloggiamento lampadina,
vedere pagina 221.
7. Rimontare il portalampadina. Il segno
TOP sul portalampadina deve essere in
alto.
Luci di ingombro laterali
1. Rimuovere l'alloggiamento lampadina,
vedere pagina 221.
2. Ruotare il portalampadina in senso antiorario, estrarlo e sostituire la lampadina a
incandescenza.
224
1. Spegnere tutte le luci e portare la chiave
telecomando in posizione 0.
2. Staccare il coperchio inserendo un cacciavite come indicato in figura (verticale) ed
esercitare una pressione verticale per
sganciare il fermaglio dietro il coperchio.
3. Afferrare il bordo del coperchio ed estrarlo
in linea retta.
G020916
G018050
G017609
Rimozione del portalampadina
09 Manutenzione e assistenza
Sostituzione delle lampadine a incandescenza
Tutte le lampadine del gruppo luci posteriore si
sostituiscono dall'interno del bagagliaio.
Posizione delle lampadine nel gruppo
luci posteriori
1. Spegnere tutte le luci e portare la chiave
telecomando in posizione 0.
09
Luci di retromarcia
Luce della targa
2. Rimuovere gli sportelli nel pannello sinistro/destro per accedere alle lampadine.
Le lampadine a incandescenza sono posizionate in portalampade separati.
3. Scollegare il connettore dal portalampadina.
5. Sostituire la lampadina a incandescenza e
collegare il connettore.
6. Premere il portalampadina in posizione e
reinstallare il coperchio.
Portalampadina.
IMPORTANTE
NOTA
Se il messaggio di errore permane dopo che
la lampadina a incandescenza difettosa è
stata sostituita, si raccomanda di rivolgersi
a un riparatore autorizzato Volvo.
G014843
G018055
4. Premere contemporaneamente i fermi di
bloccaggio ed estrarre il portalampadina.
Il cavo delle lampadine LED delle luci di
arresto è fissato al portalampadina a incandescenza. Non deve essere rimosso.
1. Spegnere tutte le luci e portare la chiave
telecomando in posizione 0.
2. Svitare le viti con un cacciavite.
Luci di posizione
3. Staccare delicatamente l'intero alloggiamento lampadina ed estrarlo. Ruotare il
connettore in senso antiorario e rimuovere
la lampadina a incandescenza.
Luci di posizione/stazionamento
4. Montare una nuova lampada.
Retronebbia (su un lato)
5. Collegare il connettore e ruotare in senso
orario.
Luci di arresto (LED)
Indicatori di direzione
``
225
09 Manutenzione e assistenza
09
Sostituzione delle lampadine a incandescenza
6. Rimontare e avvitare in posizione l'alloggiamento lampadina.
Bagagliaio
Luce dello specchietto di cortesia*
G020795
La luce di cortesia si trova sotto il cruscotto sui
lati conducente e passeggero.
1. Inserire un cacciavite e ruotare leggermente per staccare il vetro.
1. Inserire un cacciavite e ruotare leggermente per staccare l'alloggiamento lampadina.
2. Rimuovere la lampadina a incandescenza.
3. Montare una nuova lampada a incandescenza.
2. Rimuovere la lampadina a incandescenza.
3. Montare una nuova lampada a incandescenza.
4. Rimontare il vetro.
226
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
G020253
G020915
Luci di cortesia
Rimozione dello specchietto
1. Inserire un cacciavite sotto il bordo inferiore, al centro dello specchietto, e sollevare con cautela il fermo sul bordo.
2. Inserire il cacciavite sotto i bordi sinistro e
destro (presso le sezioni in gomma nera) e
fare leva con cautela in modo da staccare
il bordo inferiore dello specchietto.
3. Sollevare e rimuovere l'intero specchietto
e la copertura con cautela.
4. Rimuovere la lampadina a incandescenza
difettosa e sostituirla.
09 Manutenzione e assistenza
Sostituzione delle lampadine a incandescenza
09
Montaggio dello specchietto
1. Riportare nella posizione originaria i tre
fermi sul bordo superiore dello specchietto.
2. Quindi, bloccare i tre fermi inferiori.
227
09 Manutenzione e assistenza
Fusibili
09
Generalità
Per impedire che l'impianto elettrico dell'automobile venga danneggiato da cortocircuiti o
sovraccarichi, tutte le funzioni elettriche e i
componenti sono protetti da fusibili.
I fusibili sono collocati in tre diverse posizioni
nell'automobile:
•
Basetta portarelè/portafusibili nel vano
motore.
•
Basetta portarelè/portafusibili nell'abitacolo.
Sostituzione
Se un componente elettrico o una funzione non
si attivano, è possibile che il fusibile del componente sia stato esposto a sovraccarico e sia
bruciato.
1. Consultare lo schema dei fusibili per localizzare il fusibile.
2. Estrarre il fusibile e osservarlo di lato per
vedere se il filo curvo è bruciato.
3. In tal caso sostituirlo con un fusibile nuovo
dello stesso colore e amperaggio.
In ogni basetta portafusibili vi è posto per
alcuni fusibili di riserva. Se lo stesso fusibile
brucia ripetutamente, il difetto risiede nel com-
228
ponente. Si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo per un controllo.
ATTENZIONE
Non utilizzare mai un corpo estraneo o un
fusibile di amperaggio maggiore rispetto
alle specifiche in sede di sostituzione di un
fusibile. Sussiste il rischio di gravi danni
all'impianto elettrico e il pericolo di incendio.
09 Manutenzione e assistenza
Fusibili
09
G007446
Basetta portarelè/portafusibili nel vano motore
Contiene 36 posizioni di fusibili. Accertarsi di
sostituire il fusibile bruciato con un fusibile
nuovo dello stesso colore e amperaggio.
•
•
19 – 36 è del tipo "MiniFuse".
•
I fusibili 1-6 sono di tipo "Midi Fuse" e
devono essere sostituiti soltanto da un
riparatore. Si raccomanda un riparatore
autorizzato Volvo.
I fusibili 7-18 sono di tipo "JCASE" e si
raccomanda di affidarne la sostituzione a
un riparatore autorizzato Volvo.
All'interno della copertura è collocata una
pinza che semplifica la rimozione e l'installazione dei fusibili.
``
229
09 Manutenzione e assistenza
Fusibili
G020250
09
1.
Ventola del radiatore
2.
Servosterzo (esclusi i motori
da 1,6 l)
80 A
Alimentazione alla basetta
portafusibili nell'abitacolo
60 A
3.
4.
5.
6.
230
Alimentazione alla basetta
portafusibili nell'abitacolo
50 A
60 A
Elemento climatizzatore,
riscaldatore supplementare
PTC*
80 A
Candeletta (4 cil. diesel)
60 A
Candeletta (5 cil. diesel)
70 A
7.
Pompa ABS
30 A
8.
Valvole ABS
20 A
9.
Funzioni motore
30 A
10.
Ventola climatizzatore
40 A
11.
Pulitore proiettori
20 A
12.
Alimentazione del lunotto termico
30 A
13.
Relè motorino di avviamento
30 A
14.
Cavi per il rimorchio*
40 A
15.
Posto per fusibile di riserva
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
-
16.
Alimentazione per l'infotainment
30 A
17.
Tergicristallo
30 A
18.
Alimentazione alla basetta
portafusibili nell'abitacolo
40 A
19.
Posto per fusibile di riserva
-
20.
Avvisatore acustico
15 A
21.
Riscaldatore supplementare
alimentato dal carburante,
riscaldatore abitacolo*
20 A
Posto per fusibile di riserva
-
22.
09 Manutenzione e assistenza
Fusibili
23.
24.
Centralina motore ECM (5 cil.
benzina), Trasmissione (TCM)
(5 cil. aut.)
10 A
Trasmissione (TCM) (4 cil.
aut.)
15 A
Filtro del carburante elettroriscaldato, elemento PTC trappola dell'olio (5 cil. diesel)
33.
34.
20 A
25.
Posto per fusibile di riserva
-
26.
Blocchetto di accensione
15 A
27.
Compressore per aria condizionata
10 A
35.
28.
Posto per fusibile di riserva
29.
Anabbaglianti anteriori
15 A
30.
Centralina motore ECM (1,6 l
benzina, 2,0 l diesel)
3A
Regolatore di tensione dell'alternatore, 4 cil.
10 A
31.
32.
Iniettori (5 cil. benzina), sonda
Lambda (4 cil. benzina), intercooler (4 cil. diesel), debimetro e regolatore turbo (5 cil.
diesel)
-
36.
10 A
Sonda Lambda e pompa del
vuoto (5 cil. benzina), centralina motore (5 cil. diesel),
riscaldatore filtro diesel (4 cil.
diesel)
20 A
Bobine di accensione (benzina), iniettori (1,6 l benzina),
pompa di alimentazione (4 cil.
diesel), pressostato climatizzatore (5 cil.), candeletta e
depurazione dei gas di scarico EGR (5 cil. diesel)
10 A
Sensore motore valvole,
bobina relè elemento climatizzatore PTC trappola dell'olio (5 cil. benzina), centralina
motore ECM (5 cil. diesel), filtro a carbone attivo (benzina),
iniettori (1,8/2,0 l benzina),
debimetro MAF (5 cil. benzina, 4 cil. diesel), regolatore
turbo (4 cil. diesel), pressostato servosterzo (1,6 l benzina), depurazione dei gas di
scarico EGR (4 cil. diesel)
15 A
Centralina motore ECM (escl.
5 cil. diesel), sensore pedale
acceleratore, sonda Lambda
(5 cil. diesel)
10 A
09
``
231
09 Manutenzione e assistenza
09
Fusibili
G020601
Basetta portarelè/portafusibili nell'abitacolo
Contiene 50 posizioni di fusibili. I fusibili sono
collocati sotto il cassetto portaoggetti. Vi è
anche posto per alcuni fusibili di riserva. Gli
attrezzi per la sostituzione dei fusibili sono contenuti nella basetta portarelè/portafusibili nel
vano motore, vedere pagina 229.
Sostituzione dei fusibili
1. Rimuovere il rivestimento interno che
copre la basetta portafusibili inserendo
dapprima il perno centrale nei fermagli di
bloccaggio (1) per circa un cm, quindi
estraendoli.
2. Ruotare in senso antiorario le due viti ad
alette (che fissano la basetta portafusibili in
posizione) (2) e rimuoverle.
3. Abbassare la basetta portafusibili (3) fino a
metà. Tirarla verso il sedile finché non si
232
ferma. Abbassarla completamente. La
basetta portafusibili può essere staccata
completamente.
4. Richiudere la basetta portafusibili procedendo nell'ordine inverso.
5. Estrarre completamente il perno centrale
dai fermagli di bloccaggio. Fissare il rivestimento con i fermagli di bloccaggio e premere nuovamente il perno nei fermagli. I
fermagli di bloccaggio si espandono fissando il rivestimento.
09 Manutenzione e assistenza
09
G020246
Fusibili
43.
44.
45.
46.
47.
50.
Telefono, impianto audio,
RTI*, Bluetooth*
15 A
Sistema SRS, centralina
motore ECM (5 cil.)
10 A
Presa elettrica nell'abitacolo
15 A
51.
52.
Posto per fusibile di
riserva
55.
Abbagliante destro, faro
supplementare bobina
relè
7,5 A
59.
Abbaglianti sinistra
7,5 A
60.
Riscaldatore sedile lato
conducente
15 A
5A
58.
Illuminazione abitacolo
5A
54.
Assistenza al parcheggio, Xenon*
10 A
10 A
15 A
Modulo trasmissione
(TCM), sistema ABS
10 A
Sistema SRS
Presa diagnostica, contatto luci di arresto
57.
Servosterzo
49.
10 A
10 A
53.
15 A
Centralina telecomando,
Centralina sirena
56.
5A
Lavacristallo
20 A
Riscaldatore supplementare abitacolo, AWD, relè
filtro carburante elettroriscaldato
Illuminazione abitacolo,
vano portaoggetti e illuminazione di cortesia
48.
Centralina avviamento
senza chiave
-
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
233
09 Manutenzione e assistenza
09
Fusibili
61.
Riscaldatore sedile lato
passeggero
15 A
62.
Tettuccio apribile
20 A
63.
Alimentazione portiera
posteriore, lato destro
64.
20 A
74.
-
65.
Infotainment
5A
75.
66.
Centralina Infotainment
(ICM), climatizzatore
10 A
76.
-
77.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
234
Posto per fusibile di
riserva
73.
Posto per fusibile di
riserva
Regolatore elettronico
della velocità
5A
Climatizzatore, sensore
pioggia, pulsante BLIS
5A
78.
Tettuccio apribile, quadro illuminazione abitacolo (OHC), avvisatore
cinture posteriori, specchio con funzione antiabbagliamento automatica
83.
5A
Relè pompa di alimentazione carburante
15 A
84.
Posto per fusibile di
riserva
-
Posto per fusibile di
riserva
-
Presa elettrica nel bagagliaio, centralina accessori (AEM)
15 A
Posto per fusibile di
riserva
-
79.
Luci di retromarcia
5A
Posto per fusibile di
riserva
-
Posto per fusibile di
riserva
-
80.
Posto per fusibile di
riserva
-
81.
Posto per fusibile di
riserva
-
82.
Alimentazione portiera
posteriore, lato sinistro
20 A
Alimentazione portiera
anteriore destra
25 A
85.
86.
Alimentazione portiera
anteriore sinistra
25 A
Sedile passeggero elettrocomandato
25 A
Sedile conducente elettrocomandato
25 A
Illuminazione abitacolo,
illuminazione bagagliaio,
illuminazione sedili elettrocomandati, indicazione di livello del carburante (1.8F)
5A
09 Manutenzione e assistenza
09
235
236
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
238
240
244
249
252
253
261
264
G020924
Generalità..............................................................................................
Funzioni audio.......................................................................................
Funzioni della radio...............................................................................
Funzioni CD...........................................................................................
Struttura del menu – impianto audio.....................................................
Funzioni del telefono*............................................................................
Struttura del menu – telefono*..............................................................
Bluetooth handsfree*............................................................................
INFOTAINMENT
10
10 Infotainment
Generalità
Infotainment
con il pannello di comando o la tastierina* al
volante, vedere pagina 68. Il display (2) indica i
messaggi e la funzione attualmente in uso.
10
Impianto audio
G020245
ON/OFF
POWER - pulsante
Display
Tastierina
MENU - Menu
Pulsanti di navigazione
EXIT - Esce dal menu
POWER (1) attiva/disattiva l'impianto audio. Se
l'impianto audio è attivo quando la chiave telecomando viene portata in posizione 0, esso
rimane acceso finché la chiave non viene
estratta dal blocchetto di accensione. L'impianto audio si accende automaticamente
quando la chiave telecomando viene riportata
in posizione I.
Uso del menu
Una parte delle funzioni Infotainment viene
gestita attraverso un menu. Il livello attuale del
menu viene visualizzato in alto a destra sul
display. Le opzioni sono visualizzate al centro
del display.
•
•
MENU (4) consente di accedere al menu.
•
ENTER (7) seleziona/attiva/disattiva
un'opzione.
ENTER - Seleziona/attiva/disattiva
Infotainment è un impianto dotato di funzioni
audio e telefoniche* integrate. L'impianto Infotainment può essere utilizzato in modo intuitivo
1
238
Utilizzando la freccia SU/GIÙ del pulsante
di navigazione (5) si passa da un'opzione
all'altra.
Premium Sound.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
•
EXIT (6) torna indietro di un passo nella
struttura del menu. Una pressione prolungata di EXIT consente di uscire dal menu.
Selezione rapida
Le opzioni sono numerate e possono essere
selezionate direttamente anche con la tastierina (3).
Dotazione
L'impianto audio può presentare diversi optional e livelli. L'impianto audio è disponibile in tre
livelli:
•
•
•
Performance,
High Performance* o
Premuim Sound*
Radio FM/AM con RDS e lettore CD sono
installati di serie su tutti gli impianti audio.
Dolby Surround Pro Logic IIŸ1
Dolby Surround Pro Logic IIŸ distribuisce i
2 canali dell'audio stereo agli altoparlanti di
sinistra, al centro, di destra e posteriori. La
qualità del suono risulta quindi più realistica
rispetto al normale audio stereo a 2 canali.
10 Infotainment
Generalità
Dolby Surround Pro Logic IIŸ e l'icona Dolby sono marchi registrati di
Dolby Laboratories Licensing
Corporation.
10
Dolby Surround Pro Logic II SystemŸ è prodotto su licenza di Dolby Laboratories
Licensing Corporation.
239
10 Infotainment
Funzioni audio
Comando delle funzioni audio
volume viene adeguato automaticamente alla
velocità dell'automobile, vedere pagina 243.
10
Selezione della fonte audio
Pressioni ripetute del pulsante AM/FM consentono il passaggio tra FM1, FM2 e AM.
Pressioni ripetute del pulsante MODE consentono il passaggio tra CD, USB e AUX.
Fonti audio esterne
G019805
Generalità
AM/FM – Selezione della fonte audio
MODE - Selezione delle fonti audio CD,
AUX e USB (ad esempio un iPodŸ)1
Con il pulsante MODE si seleziona la fonte
audio esterna desiderata.
1. Selezionando USB, il display visualizza
Collega dispositivo.
Al termine dell'indicizzazione, il display visualizza le informazioni sui brani ed è possibile
selezionare il brano desiderato.
TUNING - Pomello
SOUND - Pulsante
Pulsante di navigazione - Ricerca stazioni
e uso del menu
240
Se si collega un iPodŸ, un lettore MP3 o una
memoria USB alla presa USB, è possibile controllare il dispositivo con i comandi audio dell'automobile.
2. Collegare l'iPodŸ, il lettore MP3 o la
memoria USB alla presa USB nel vano portaoggetti del quadro centrale (vedere figura
precedente).
> Il display visualizza Caricamento mentre l'impianto indicizza i file del supporto
magnetico. L'operazione richiede un
po' di tempo.
VOLUME - Pomello
I brani possono essere selezionati in due modi:
Volume
Ingresso AUX
Utilizzare VOLUME (1) o la tastierina al volante
per regolare il volume, vedere pagina 68. Il
Ingresso USB*
1
Gli ingressi AUX e USB consentono di collegare una fonte audio esterna, ad esempio un
iPodŸ1 o un lettore MP3.
USB solo con High Performance e Premium Sound. iPod è un marchio registrato di Apple Computer Inc.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
1. Ruotando TUNING (3) in senso orario o
antiorario
10 Infotainment
Funzioni audio
2. oppure utilizzando la "freccia destra" o la
"freccia sinistra" del comando di navigazione (4) fino a raggiungere il brano desiderato.
Per cambiare brano si può anche utilizzare la
tastierina al volante.
In modalità USB o iPodŸ, l'impianto Infotainment funziona allo stesso modo del
lettore CD durante la riproduzione dei file
audio. Per maggiori informazioni, vedere
pagina 249.
NOTA
L'impianto consente di riprodurre file audio
nei formati MP3, WMA e WAV. Tuttavia,
questi formati sono disponibili anche in versioni non supportate dall'impianto. L'impianto supporta numerosi modelli iPodŸ
prodotti a partire dal 2005, ma non supporta
il modello iPodŸ Shuffle.
Memoria USB
Per la massima praticità d'uso, la
memoria USB deve contenere esclusivamente
file audio. L'impianto richiede molto più tempo
per indicizzare contenuti diversi dai file audio
compatibili.
NOTA
L'impianto supporta le memorie che applicano lo standard USB 2.0 e il sistema di file
FAT32 e può contenere fino a 500 cartelle e
64.000 file. La memoria deve essere almeno
da 256 Mb.
Lettore MP3
Numerosi lettori MP3 presentano un sistema di
file proprietario non supportato dall'impianto.
Per utilizzare un lettore MP3 nell'impianto, il
lettore deve essere impostato in posizione
USB Removable Device/Mass Storage
Device.
iPodŸ
Il lettore iPodŸ viene caricato e alimentato
dalla presa USB attraverso il proprio cavo di
collegamento. Se la batteria del lettore è completamente scarica, ricaricarla prima di collegarlo all'impianto.
NOTA
Quando si utilizza un iPodŸ come fonte
audio, l'impianto Infotainment dell'automobile visualizza un menu simile a quello del
lettore iPodŸ.
Per informazioni sull'uso di USB e iPodŸ con
l'impianto audio Performance, vedere il
manuale degli accessori in merito a USB e
iPodŸ Music Interface.
AUX
10
Talvolta è possibile ascoltare la fonte audio
esterna AUX con un volume diverso da quello
delle fonti audio interne, ad esempio il
lettore CD. Se il volume della fonte audio
esterna è troppo alto la qualità del suono può
peggiorare. Per evitarlo, regolare il volume
dell'ingresso AUX.
NOTA
La qualità del suono può peggiorare se il
lettore viene caricato quando l'impianto
audio è in posizione AUX. In questo caso,
non caricare il lettore.
Impostazioni audio
Regolazione delle impostazioni audio
Premendo ripetutamente SOUND si scorrono
le seguenti opzioni. Effettuare la regolazione
girando TUNING.
• BASSI - Livello dei bassi.
• ALTI - Livello degli alti.
• FADER – Balance tra gli altoparlanti anteriori e posteriori.
• BILANCIAMENTO – Balance tra gli altoparlanti di destra e sinistra.
``
241
10 Infotainment
Funzioni audio
Può essere impostato solo se sono attivati
i subwoofer, vedere il paragrafo Attivare/
disattivare i subwoofer di seguito.
10
• CENTRALE2 - Livello dell'altoparlante
centrale. Può essere impostato solo se è
attivato lo stereo a 3 canali o Pro Logic
IIŸ, vedere il paragrafo Attivare/disattivare
il suono Surround di seguito.
• SURROUND2 - Livello di suono Surround.
Può essere impostato solo se è attivato Pro
Logic IIŸ, vedere il paragrafo Impostazioni
audio di seguito.
Attivare/disattivare i subwoofer
•
•
Premere MENU, quindi ENTER.
•
Selezionare Subwoofer e premere
ENTER.
Selezionare Impostazioni audio… e premere ENTER.
Surround2
Equalizzatore anteriore/posteriore4
Le impostazioni Surround comandano gli effetti acustici. Le impostazioni e le attivazioni/disattivazioni
sono memorizzate in modo indipendente per ogni fonte audio.
Con l'equalizzatore è possibile regolare il livello
acustico delle bande di frequenza separatamente.
G021216
• SUBWOOFER* - Livello dei subwoofer.
L'icona DolbyŸ sul display indica che Dolby
Pro Logic IIŸ è attivo. Sono possibili tre diverse
impostazioni del suono Surround:
• Dolby Pro Logic II
• 3 canali
• Off - 2 canali.
Attivare/disattivare il suono Surround
1. Premere MENU, quindi ENTER.
2. Selezionare Impostazioni audio… e premere ENTER.
3. Selezionare Surround FM…, Surround
AM…, Surround CD… o Surround
AUX… e premere ENTER.
4. Selezionare Dolby Pro Logic II3, 3
canali o Off e premere ENTER.
2
3
4
242
Premium Sound.
Non è disponibile nelle posizioni AM e FM.
Alcuni livelli audio.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
Regolare l'equalizzatore
1. Premere MENU, quindi ENTER.
2. Selezionare Impostazioni audio… e premere ENTER.
3. Scorrere a Equalizzatore anteriore… o
Equalizzatore posteriore… e premere
ENTER.
4. L'indicatore sul display mostra il livello
acustico della frequenza attuale.
5. Regolare il livello con TUNING (4) oppure
premendo su/giù sul pulsante di navigazione. È possibile selezionare ulteriori frequenze con la freccia sinistra/destra sul
pulsante di navigazione.
6. Salvare con ENTER o uscire con EXIT.
10 Infotainment
Funzioni audio
Controllo volume automatico5
Per regolazione automatica del volume si
intende che il volume aumenta all'aumentare
della velocità dell'automobile. È possibile selezionare tre livelli: Minimo, Medio e
Massimo.
volume, ricezione radio e velocità dell'automobile.
I comandi descritti in queste istruzioni, ad
esempio bassi, alti ed equalizzatore*, consentono all'utente di personalizzare la qualità del
suono come desiderato.
10
Effettuare la regolazione automatica del
volume
1. Premere MENU, quindi ENTER.
2. Selezionare Impostazioni audio… e premere ENTER.
3. Selezionare Controllo volume autom… e
premere ENTER.
4. Selezionare Minimo, Medio o Massimo e
premere ENTER.
Qualità del suono eccellente
L'impianto audio è regolato per garantire una
qualità del suono eccellente grazie all'elaborazione digitale dei segnali.
Questa regolazione si basa su numero di altoparlanti e amplificatori, acustica nell'abitacolo,
posizione di ascolto ecc. per ogni combinazione di modello e impianto audio.
È disponibile anche una regolazione dinamica
che considera posizione del comando del
5
Escl. Performance Sound.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
243
10 Infotainment
Funzioni della radio
Comando delle funzioni della radio
Ricerca stazioni
Memorizzazione delle stazioni
Ricerca stazioni automatica
10
1. Selezionare la banda di frequenza con AM/
FM (1).
2. Premere brevemente
o
.
G019806
Ricerca stazioni manuale
FM/AM - Selezione della banda di frequenza
Pulsanti di preselezione
TUNING - Pomello di ricerca stazioni
SCAN – Scansione
Pulsante di navigazione - Ricerca stazioni
e uso del menu
EXIT - Interrompe la funzione attiva
AUTO – Memorizzazione automatica delle
stazioni
È possibile memorizzare 10 stazioni per ogni
banda di frequenza. FM ha due gruppi di
memorie per le stazioni: FM1 e FM2. È possibile selezionare la stazione memorizzata con i
pulsanti di preselezione (2) o la tastierina al
volante.
1. Selezionare la banda di frequenza con AM/
FM (1).
Memorizzazione delle stazioni manuale
2. Regolare la frequenza girando TUNING (3).
2. Tenere premuto un pulsante di preselezione finché non viene visualizzato il messaggio Staz. memorizz. sul display.
È possibile impostare una stazione anche con
una pressione prolungata di
o
. In alternativa, utilizzare la tastierina al volante:
±
o
sul pulsante di navigaPremere
zione finché il display non visualizza la frequenza desiderata.
Quando il display visualizza l'indicatore di frequenza, è possibile effettuare la ricerca preo
.
mendo più volte brevemente
1. Impostare una stazione.
Memorizzazione automatica delle
stazioni
AUTO (7) ricerca e memorizza automaticamente le 10 stazioni radio più forti in una
memoria separata. La funzione è particolarmente utile nelle regioni in cui non si conoscono le stazioni radio o le relative frequenze.
Avviare la memorizzazione automatica
delle stazioni
1. Selezionare la banda di frequenza con AM/
FM (1).
2. Tenere premuto AUTO (7) finché il display
non visualizza AST in corso.
Quando il display non visualizza più AST in
corso, la memorizzazione è conclusa. La radio
entra in modalità automatica e il display visua-
244
10 Infotainment
Funzioni della radio
finché il display non mostra il messaggio
Staz. memorizz..
> La radio esce dalla modalità automatica
e la stazione memorizzata può essere
selezionata con i pulsanti di preselezione.
lizza Off. A questo punto è possibile selezionare direttamente le stazioni memorizzate con
i pulsanti di preselezione (2).
Interrompere la memorizzazione
automatica
±
Premere EXIT (6).
Passaggio automatico a un'emittente dal
segnale più forte se la ricezione nell'area
non è buona.
SCAN (4) ricerca automaticamente le stazioni
con segnale forte in una banda di frequenza.
Quando trova una stazione, si ferma per
circa 8 secondi, quindi riprende la ricerca.
•
Ricerca di programmi specifici, ad esempio informazioni sul traffico o notiziari.
•
Ricezione di testo informativo riguardante
il programma radio in ascolto.
Attivare/disattivare la funzione SCAN
Alcune stazioni radio non utilizzano la funzione
RDS oppure utilizzano solo parti di essa.
Scansione
Con la radio in modalità automatica è possibile
ascoltare le stazioni memorizzate automaticamente.
2. Premere un pulsante di preselezione (2).
> La radio rimane in modalità automatica
finché non si esce da essa premendo
brevemente AUTO (7), EXIT (6) o AM/
FM (1).
Memorizzare le stazioni memorizzate
automaticamente in un'altra memoria
Una stazione memorizzata automaticamente
può essere trasferita a una memoria FM
oppure AM.
1. Premere brevemente AUTO (7).
> Il display visualizza Auto.
2. Premere un pulsante di preselezione.
3. Tenere premuto il pulsante di preselezione
al quale si desidera associare la stazione
Radio Data System - RDS collega le emittenti
FM di un network. Un'emittente FM di un network di questo tipo invia informazioni legate,
tra l'altro, alle seguenti funzioni RDS:
•
Selezionare una stazione memorizzata
automaticamente
1. Premere brevemente AUTO (7).
> Il display visualizza Auto.
Funzioni RDS
1. Selezionare la banda di frequenza con AM/
FM.
2. Premere SCAN per attivare la funzione.
> Il display visualizza SCAN. Concludere
con SCAN oppure EXIT.
Memorizzare una stazione
Quando è attiva la funzione SCAN, è possibile
memorizzare la stazione desiderata come preselezione.
±
Premere il pulsante di preselezione e
tenerlo premuto finché il display non
mostra il messaggio Staz. memorizz..
> La scansione si interrompe e la stazione
memorizzata può essere selezionata
con il pulsante di preselezione.
10
Funzioni programma
In posizione FM, la radio può cercare le stazioni
radio che trasmettono determinati tipi di programmi. Se viene trovata una stazione che trasmette il tipo di programma desiderato, la radio
può cambiare stazione e la fonte audio si interrompe. Se ad esempio il lettore CD è attivo,
viene messo in modalità di pausa. La nuova
trasmissione viene riprodotta a un volume
preimpostato, vedere pagina 248. La radio
ritorna alla fonte audio e al volume precedenti
al termine della trasmissione del tipo di programma impostato.
``
245
10 Infotainment
Funzioni della radio
Ritorno alla fonte audio interrotta
Premere EXIT per tornare alla fonte audio interrotta.
Allarme
La funzione si utilizza per avvertire la collettività
di incidenti gravi e catastrofi. L'allarme non può
essere interrotto temporaneamente o disattivato. Il messaggio ALLARME! viene visualizzato sul display quando viene emesso un messaggio di allarme.
Attivare/disattivare la ricerca TP
Questa funzione interrompe il programma per trasmettere informazioni
sul traffico diffuse da un determinato
network RDS. TP mostra che la funzione è attiva. Se la stazione impostata può
trasmettere informazioni sul traffico, viene
sul display.
visualizzato
La ricerca TP può essere utilizzata durante lunghi viaggi mentre si riproduce una fonte audio
diversa dalla radio. La funzione ricerca automaticamente le informazioni sul traffico di
diversi network RDS.
Attivare/disattivare TP
1. Premere MENU, quindi ENTER.
2. Selezionare TP e premere ENTER.
TP da stazione corrente/da tutte le
stazioni
La radio può interrompere il programma per
trasmettere informazioni sul traffico soltanto
dalla stazione (corrente) impostata oppure da
tutte le stazioni.
1. Selezionare una stazione FM.
2. Premere MENU, quindi ENTER.
3. Selezionare Impost. radio avanzate… e
premere ENTER.
4. Selezionare TP e premere ENTER.
5. Selezionare Stazione TP… e premere
ENTER.
> Il display visualizza TP da stazione
corrente o TP da tutte le stazioni.
6. Premere ENTER.
246
1. Premere MENU, quindi ENTER.
2. Selezionare Impost. radio avanzate… e
premere ENTER.
3. Selezionare TP e premere ENTER.
4. Selezionare Ricerca TP e premere
ENTER.
Notizie
Questa funzione interrompe il programma per trasmettere notiziari diffusi da un determinato
network RDS. Il testo Notizie mostra
che la funzione è attiva.
G021221
Per ulteriori impostazioni dell'interruzione programmi, vedere EON e REG vedere
pagina 247. Le funzioni programma possono
essere modificate con l'ausilio del menu,
vedere pagina 238.
Informazioni sul traffico – TP
G021220
10
Le funzioni programma Allarme (ALLARME!),
Informazioni sul traffico (TP), Notiziari
(Notizie) e Tipi di programma (PTY) si interrompono a vicenda in ordine di priorità: gli
allarmi hanno la priorità più alta, mentre i tipi di
programma la più bassa.
Attivare/disattivare notizie
1. Premere MENU, quindi ENTER.
2. Selezionare Notizie e premere ENTER.
Notizie dalla stazione corrente/da tutte
le stazioni
La radio può interrompere il programma per
trasmettere notiziari soltanto dalla stazione
(corrente) impostata oppure da tutte le stazioni.
1. Selezionare una stazione FM.
10 Infotainment
Funzioni della radio
2. Premere MENU, quindi ENTER.
3. Selezionare Impost. radio avanzate… e
premere ENTER.
4. Selezionare Stazione notizie… e premere
ENTER.
> Il display visualizza ENTER per
ricevere le notizie solo da questa
stazione. o Notizie da tutte le
stazioni.
ecc. La funzione PTY viene attivata selezionando i tipi di programma e disattivata annullando tutti i PTY.
5. Selezionare i tipi di programma desiderati
oppure Annulla tutti i PTY…
Ricerca PTY
Questa funzione ricerca il tipo di programma
selezionato in tutta la banda di frequenza.
1. Attivare PTY.
Attivare/disattivare la visualizzazione
1. Premere MENU, quindi ENTER.
3. Selezionare Mostra PTY e premere
ENTER.
Testo radio
Alcune stazioni RDS trasmettono informazioni
sull'argomento del programma, gli artisti ecc.
Tali informazioni possono essere visualizzate
sul display.
2. Premere MENU, quindi ENTER.
Tipi di programma – PTY
3. Selezionare PTY e premere ENTER.
Con la funzione PTY è possibile selezionare vari tipi di programma, ad
esempio Musica pop e Musica
classica. Il testo PTY mostra che la
funzione è attiva. Questa funzione interrompe
il programma per trasmettere il tipo di programma selezionato diffuso da un determinato
network RDS.
4. Selezionare Ricerca PTY e premere
ENTER.
Attivare/disattivare il testo radio
Se la radio trova uno dei tipi di programma
selezionati, viene visualizzato > sul display.
Premendo
sul pulsante di navigazione si
ricerca un'altra emittente che trasmette i tipi di
programma selezionati.
2. Selezionare Testo radio e premere
ENTER.
Attivare/disattivare PTY
1. Selezionare FM1 o FM2 con FM/AM.
Visualizzazione del tipo di programma
2. Premere MENU, quindi ENTER.
Il tipo di programma della stazione corrente
può essere visualizzato sul display.
G021222
5. Premere ENTER.
3. Selezionare PTY e premere ENTER.
4. Selezionare Seleziona PTY… e premere
ENTER.
> Viene visualizzato un elenco dei tipi di
programma: Attualità, Informazioni
NOTA
Alcune stazioni radio non supportano questa funzione.
10
2. Selezionare PTY e premere ENTER.
1. Premere MENU, quindi ENTER.
Aggiornamento automatico frequenza
– AF
La funzione AF seleziona una delle emittenti dal
segnale più forte per la stazione impostata.
Talvolta la radio deve effettuare una ricerca in
tutta la banda FM per trovare un'emittente
forte. In questi casi la radio è silenziata e
Ricerca PI EXIT per annullare. appare sul
display.
Attivare/disattivare AF
1. Premere MENU, quindi ENTER.
``
247
10 Infotainment
Funzioni della radio
10
2. Selezionare Impost. radio avanzate… e
premere ENTER.
3. Selezionare AF e premere ENTER.
Programmi radio regionali – REG
G021223
Quando la funzione è attiva, è possibile ascoltare un'emittente regionale
anche se è caratterizzata da un
segnale debole. Il testo Regionali
mostra che la funzione è attiva. La funzione
regionale è normalmente disattivata.
• Stazioni locali - interrompe la trasmissione soltanto se l'emittente della stazione
radio è vicina.
• Stazioni distanti1 - interrompe la trasmissione se l'emittente della stazione è lontana, anche se il segnale è disturbato.
• Off - non interrompe la trasmissione per i
programmi trasmessi da altre emittenti.
Attivare/disattivare EON
1. Premere MENU, quindi ENTER.
Attivare/disattivare REG
2. Selezionare Impost. radio avanzate… e
premere ENTER.
1. Premere MENU, quindi ENTER.
3. Selezionare EON… e premere ENTER.
2. Selezionare Impost. radio avanzate… e
premere ENTER.
4. Selezionare Stazioni locali, Stazioni
distanti o Off e premere ENTER.
3. Selezionare Regionali e premere ENTER.
Reimpostazione delle funzioni RDS
Enhanced Other Networks – EON
La funzione EON si utilizza soprattutto nelle
grandi città con molte stazioni radio regionali.
È la distanza dell'automobile dall'emittente
della stazione radio a determinare quando le
funzioni programma devono interrompere la
fonte audio attuale.
Ripristino di tutte le impostazioni dell'autoradio
riportandole a quelle predefinite dal costruttore.
1. Premere MENU, quindi ENTER.
2. Selezionare Impost. radio avanzate… e
premere ENTER.
3. Selezionare Resettare tutte… e premere
ENTER.
1
248
Impost.orig.
Regolazione del volume per i tipi di
programma
I programmi che interrompono le trasmissioni
si sentono con il volume selezionato per ogni
tipo di programma. Se il livello acustico viene
regolato durante l'interruzione del programma,
il nuovo livello viene memorizzato per l'interruzione successiva.
10 Infotainment
Funzioni CD
Comandi delle funzioni CD
Avviare la riproduzione (lettore CD)
Se il lettore contiene un CD, quando si porta
l'impianto audio in posizione CD la riproduzione inizia automaticamente. In caso contrario, inserire un disco e passare alla
posizione CD premendo MODE.
G019807
Avviare la riproduzione (cambia-CD*)
Pulsante di navigazione – Avanzamento/
ritorno rapido, selezione di una traccia e
uso del menu
Selezione della posizione nel cambia-CD*
Inserimento ed espulsione di un CD
Apertura per inserimento ed espulsione di
un CD
MODE - Selezione delle fonti audio CD e
AUX*
TUNING - Pomello per la selezione della
traccia
Se è selezionata una posizione CD in cui è
inserito un disco, quando si attiva l'impianto
audio la riproduzione inizia automaticamente.
In caso contrario, passare alla
posizione cambia-CD con MODE e selezionare un disco con i pulsanti numerici 1–6
oppure premendo su/giù sul pulsante di navigazione.
Estrarre i singoli dischi premendo una volta il
.
pulsante di espulsione
10
Estrarre tutti i dischi con una pressione prolungata del pulsante di espulsione. L'intero caricatore viene svuotato, disco per disco. Il messaggio Eject tutti appare sul display.
Pausa
Abbassando completamente il volume, il
lettore CD interrompe la riproduzione. Il lettore
si riavvia all'aumento del volume.
File audio*
Il lettore CD supporta anche i file audio nei formati MP3 e WMA.
NOTA
Inserire un CD
1. Selezionare una posizione libera agendo
sui pulsanti numerici 1–6 o su/giù sul pulsante di navigazione.
> Il display visualizza le posizioni libere.
Attendere il messaggio Inserire disco
prima di inserire un nuovo disco. Il
cambia-CD può contenere fino a 6 CD.
Il lettore potrebbe non leggere alcuni file
audio con protezione anticopia.
2. Inserire un CD nel cambia-CD.
Quando si inserisce nel lettore un CD contenente file audio, vengono caricate le cartelle
del disco. A seconda della qualità del CD, la
riproduzione potrebbe avviarsi con un certo
ritardo.
Espulsione di un CD
Navigazione e riproduzione
Un CD espulso rimane estratto per
circa 12 secondi. Dopo tale intervallo, il lettore
inserirà di nuovo il disco al suo interno e proseguirà la riproduzione.
Se nel lettore CD è presente un disco con file
audio, premendo ENTER si accede alle cartelle
del disco. La navigazione nelle cartelle è uguale
alla navigazione nel menu dell'impianto audio.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
249
10 Infotainment
Funzioni CD
10
I file audio sono caratterizzati dal simbolo
e
. La riproduzione di
le cartelle dal simbolo
file audio si avvia con ENTER.
Al termine della riproduzione di un file, la riproduzione prosegue con gli altri file contenuti
nella stessa cartella. Quando tutti i file di una
cartella sono stati riprodotti, l'impianto passa
automaticamente alla cartella successiva.
Premere la freccia sinistra/destra sul pulsante
di navigazione se il display è troppo piccolo per
mostrare per intero il nome del file audio.
Avanzamento/ritorno rapido e cambio di
brani del CD e file audio
Con una breve pressione della freccia destra/
sinistra sul pulsante di navigazione si scorrono
i brani di un CD/file audio. Una pressione prolungata scorre i brani del CD/file audio rapidamente. A tal scopo è possibile usare anche
TUNING (o la tastierina al volante).
Random
La funzione riproduce i brani in ordine casuale.
È possibile scorrere normalmente i brani del
CD/file audio selezionati casualmente.
NOTA
La riproduzione casuale dei brani del CD è
attiva soltanto sul disco attuale.
3. Scorrere a Cartella o Disco e premere
ENTER.
Attivare/disattivare (cambia-CD)
Se si riproduce un normale CD musicale:
1. Premere MENU, quindi ENTER.
2. Selezionare Random e premere ENTER.
3. Scorrere a Disco singolo o Tutti i dischi
e premere ENTER.
Il display visualizza diversi messaggi a seconda
della funzione Random selezionata:
L'opzione Tutti i dischi riguarda solo i CD
musicali presenti nel cambia-CD.
• RANDOM riproduce i brani di un solo
Se si riproduce un CD contenente file audio:
CD musicale
• RND ALL riproduce i brani di tutti i
1. Premere MENU, quindi ENTER.
CD musicali presenti nel cambia-CD.
2. Selezionare Random e premere ENTER.
• RANDOM FOLDER riproduce i file audio
3. Scorrere a Disco singolo o Cartella e premere ENTER.
presenti in una cartella del CD attuale.
Attivare/disattivare (lettore CD)
Se si riproduce un normale CD musicale:
Scansionare un CD
1. Premere MENU, quindi ENTER.
Questa funzione riproduce i primi 10 secondi di
ogni brano del CD/file audio. Premere SCAN
per attivare la funzione. Interrompere con
EXIT o SCAN per proseguire la riproduzione
del brano del CD/file audio attuale.
2. Selezionare Random e premere ENTER.
Quando si seleziona un altro CD, la funzione si
disattiva.
Testo disco
Se si riproduce un disco contenente file audio:
I titoli memorizzati su un CD musicale possono
essere visualizzati sul display1.
1. Premere MENU, quindi ENTER.
Attivare/disattivare
2. Selezionare Random e premere ENTER.
1. Avviare la riproduzione di un CD.
2. Premere MENU, quindi ENTER.
1
250
Vale per il cambia-CD.
10 Infotainment
Funzioni CD
3. Selezionare Testo disco e premere
ENTER.
10
CD
Se la registrazione è di scarsa qualità, la qualità
del suono potrebbe essere carente o il CD
potrebbe non essere letto.
IMPORTANTE
Utilizzare soltanto dischi standard (diametro
di 12 cm). Non usare CD con etichette adesive. Il calore emesso dal lettore CD
potrebbe staccare l'etichetta, con conseguenti danni al lettore CD.
251
10 Infotainment
Struttura del menu – impianto audio
Generalità
10
Menu FM
Menu AUX
1. Volume AUX
1. Notizie
2. Notizie
2. TP
3. TP
3. PTY
4. Impostazioni audio*
4. Testo radio
5. Impost. radio avanzate
6. Impostazioni audio*
Menu AM
1. Impostazioni audio*
Menu CD
1. Selezione casuale
2. Notizie
3. TP
4. Testo disco
5. Impostazioni audio*
Menu cambia-CD
1. Selezione casuale
2. Notizie
3. TP
4. Testo disco
5. Impostazioni audio*
252
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
10 Infotainment
Funzioni del telefono*
Generalità - Parti dell'impianto telefonico
10
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
253
10 Infotainment
Funzioni del telefono*
10
Componenti impianto telefonico
Generalità
IDIS
1. Antenna
•
•
Scegliere sempre un luogo non trafficato.
La maggior parte delle funzioni del telefono è
controllabile per mezzo della tastierina, vedere
pagina 255.
•
Spegnere l'impianto telefonico durante il
rifornimento carburante.
3. Microfono
•
Il microfono viva voce è incorporato nella mensola del padiglione presso lo specchio retrovisore interno.
Spegnere l'impianto telefonico nelle situazioni di pericolo.
Il sistema IDIS (Intelligent Driver Information
System) consente di ritardare le chiamate e i
messaggi SMS in arrivo in modo che il conducente possa concentrarsi sulla guida. Le chiamate e i messaggi SMS in arrivo possono
essere ritardati di 5 secondi prima di essere
inoltrati. Le chiamate perse verranno visualizzate sul display. L'IDIS può essere disabilitato
tramite l'opzione 5.5, vedere pagina 261.
•
Si raccomanda di affidare gli interventi sul
telefono a un riparatore autorizzato Volvo.
4. Pannello di comando nel quadro
centrale
Chiamate di emergenza
2. Tastiera sul volante
Tutte le funzioni (eccetto il volume di chiamata)
possono essere controllate dalla tastierina nel
pannello di comando.
5. Microtelefono aggiuntivo
6. Lettore SIM card
Se il conducente deve utilizzare il ricevitore
riservato, parcheggiare l'automobile in un
posto sicuro.
SIM card
Le chiamate al numero di emergenza possono
essere effettuate anche senza SIM card, con il
presupposto che ci sia copertura di qualche
operatore GSM.
Effettuare chiamate di emergenza
1. Attivare il telefono.
3. Premere ENTER.
G020244
2. Digitare il numero di emergenza della
regione interessata (112 all'interno dell'UE).
Il telefono può funzionare soltanto con una SIM
card (Subscriber Identity Module) valida. Questa scheda è fornita da diversi operatori di rete.
254
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
10 Infotainment
Funzioni del telefono*
Rivolgersi all'operatore di rete se si riscontrano
difficoltà con la scheda.
Uso del menu
MENU - Apre il menu principale
Per la descrizione del controllo delle funzioni
del telefono con il menu, vedere pag. 261.
EXIT - Termina/rifiuta una chiamata, cancella i numeri/le lettere immessi
Sicurezza nel traffico
Pulsante di navigazione – Scorre i menu e
le righe di testo
Per motivi di sicurezza non si può accedere ad
alcune parti del menu del telefono a una velocità di marcia superiore a 8 km/h.
ENTER – Accetta una chiamata. Premendo il pulsante una volta vengono
visualizzati gli ultimi numeri digitati
NOTA
Il telefono integrato non legge le SIM card di
tipo 3G ma legge quelle combinate 3G/
GSM. Per la sostituzione della SIM card,
contattare l'operatore di rete.
Duplicati SIM card
Molti operatori di rete offrono due SIM card per
lo stesso telefono. La seconda SIM card può
essere utilizzata nell'automobile.
10
PHONE - ON/OFF e modo di attesa
Comando del telefono
Tastierina al volante
Installazione della SIM card
1. Spegnere il telefono e aprire il vano portaoggetti.
2. Rimuovere il supporto della SIM card dal
relativo lettore, vedere figura a
pagina 254.
Pannello di comando nel quadro centrale.
VOLUME - Controlla il rumore di fondo
dalla radio ecc. durante le chiamate.
Pulsanti alfanumerici
G020243
4. Reinserire delicatamente il supporto della
SIM card.
G019809
3. Inserire la SIM card nel supporto con la
parte di metallo rivolta verso l'alto. Assicurarsi che l'angolo smussato della SIM card
sia allineato alla fasatura del supporto.
Quando il telefono è attivato, la tastierina al
volante può essere usata solo per le funzioni
telefoniche. Il telefono deve essere nel modo di
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
255
10 Infotainment
Funzioni del telefono*
10
attesa (standby) per comandare l'impianto
audio.
ENTER - Funziona come nel pannello di
comando
EXIT - Funziona come nel pannello di
comando
Volume di chiamata – Aumento/diminuzione
Pulsanti di navigazione – Scorrono su e giù
nei menu
Disattivare l'impianto telefonico
Se l'impianto telefonico è disattivato, non si
possono ricevere telefonate.
±
Tenere premuto PHONE per disattivare il
telefono.
2. Digitare il numero desiderato oppure utilizzare la rubrica, vedere pagina 259.
3. Premere ENTER o sollevare il ricevitore.
Sganciare il ricevitore premendolo verso il
basso.
Modo di attesa (standby)
Ricevere una chiamata
Nel modo di attesa, è possibile tenere acceso
l'impianto audio mentre si riceve una telefonata. Nel modo di attesa non è possibile effettuare chiamate.
Per la risposta automatica, vedere l'opzione
4.3, vedere pagina 261.
±
Portare il telefono nel modo di attesa
ON/OFF
Quando l'impianto telefonico è attivato o nel
modo di attesa (standby), il display visualizza
un ricevitore. Se la chiave telecomando viene
portata in posizione 0 quando il telefono è in
una di queste posizioni, il telefono torna automaticamente nella stessa posizione quando la
chiave telecomando viene nuovamente portata
in posizione I o II.
Attivare l'impianto telefonico
Le funzioni del telefono possono essere utilizzate soltanto quando il telefono è in posizione
attiva.
1. Premere PHONE.
2. Immettere il codice PIN (se necessario) e
premere ENTER.
256
Il telefono deve essere in posizione attiva per
essere portato nel modo di attesa.
±
±
Terminare una chiamata
±
Premere PHONE.
Attivare il telefono dal modo di attesa
Premere PHONE.
Premere ENTER o sollevare il ricevitore.
Sganciare il ricevitore premendolo verso il
basso.
Premere EXIT oppure riagganciare il ricevitore.
Rifiutare una chiamata
±
Premere EXIT.
Gestione chiamate
Chiamata in attesa
Se il ricevitore riservato non si trova sul relativo
supporto quando si inizia una chiamata, l'audio
viene trasmesso dall'impianto handsfree. Per
commutare fra ricevitore riservato e handsfree
durante la chiamata, vedere pagina 259.
Un segnale a due toni nel corso di una chiamata indica che è in arrivo un'altra chiamata. Il
display visualizza Rispondere?. La chiamata
può essere respinta o accettata normalmente.
Se si accetta la chiamata in arrivo, quella in
corso viene messa in attesa.
Effettuare una chiamata
1. Attivare l'impianto telefonico (all'occorrenza).
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
Mettere una chiamata in attesa/
riprendere una chiamata
1. Premere MENU o ENTER.
10 Infotainment
Funzioni del telefono*
2. Scorrere a In attesa o In attesa off e premere ENTER.
Effettuare una chiamata nel corso di
un'altra chiamata
1. Mettere la chiamata in attesa.
2. Digitare il numero successivo.
Commutare tra due chiamate
1. Premere MENU o ENTER.
2. Selezionare Scambio e premere ENTER.
Volume audio
Immissione di un testo
Il telefono utilizza l'altoparlante nella portiera
del conducente.
L'immissione di un testo si effettua con la
tastierina al volante.
Volume della telefonata
1. Premere il pulsante corrispondente al
carattere desiderato. Premere una volta
per ottenere il primo carattere, due volte
per il secondo e così via, vedere tabella.
Il volume di chiamata si regola
con la tastierina al volante.
Se si utilizza il ricevitore riservato, il volume audio si regola
con un volantino sul lato del
ricevitore.
Iniziare una chiamata in conferenza
Volume impianto audio
Una chiamata in conferenza coinvolge almeno
tre interlocutori. Una volta iniziata una chiamata in conferenza, non è possibile il collegamento di altri interlocutori. Tutte le chiamate in
corso vengono terminate quando si conclude
una chiamata in conferenza.
Durante una telefonata, il volume dell'impianto
audio si abbassa temporaneamente. Al termine della telefonata, il volume dell'impianto
audio ritorna al livello precede. Se il volume
viene modificato nel corso della telefonata, al
termine della chiamata l'impianto audio rimane
sul nuovo livello impostato. L'audio può anche
essere disattivato automaticamente durante
una chiamata, vedere menu 5.4.3 a pagina
263. La funzione è presente soltanto nei
sistemi telefonici integrati Volvo.
1. Avviare due telefonate.
2. Premere MENU o ENTER.
3. Selezionare Chiam conferen e premere
ENTER.
10
2. Premere 1 per lo spazio. Per inserire due
caratteri consecutivi con lo stesso pulsante, premere * oppure attendere alcuni
secondi.
Premendo brevemente EXIT si cancella un
carattere digitato. Una pressione prolungata di
EXIT cancella tutti i caratteri inseriti.
Tasto
Funzione
space 1- ? ! , . : " \q ( )
abc2äåàæç
def3èé
ghi4ì
jkl5
mno6ñöòØ
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
257
10 Infotainment
Funzioni del telefono*
Tasto
10
Funzione
pqrs7ß
visualizzate sul display. Le informazioni sui
contatti possono essere memorizzate sulla
SIM card o nel telefono.
Memorizzare contatti nella rubrica
tuv8üù
wxyz9
Premere brevemente per
inserire due caratteri consecutivi con lo stesso pulsante.
[email protected]*#&$£/%
4. Scorrere a Da SIM a telefono o Da
telefono a SIM e premere ENTER.
2. Selezionare Rubrica e premere ENTER.
Cancellare i contatti nella rubrica
3. Selezionare Aggiunta voce e premere
ENTER.
1. Premere MENU.
2. Selezionare Rubrica e premere ENTER.
4. Digitare un nome e premere ENTER.
3. Selezionare Cerca e premere ENTER.
5. Digitare un numero e premere ENTER.
4. Scrivere la lettera iniziale del nome ricercato e premere ENTER oppure premere
soltanto ENTER.
6. Scorrere a SIM card o Telefono e premere ENTER.
La freccia giù sul pulsante di navigazione,
invece di MENU, consente di accedere direttamente al menu Cerca.
5. Selezionare il nome da cancellare e premere ENTER.
6. Selezionare elimina e premere ENTER.
Cancellare tutti i contatti
Gestione numeri
1. Premere MENU.
Chiamare gli ultimi numeri chiamati
2. Selezionare Rubrica e premere ENTER.
2. Selezionare Rubrica e premere ENTER.
Il telefono memorizza automaticamente gli
ultimi numeri telefonici chiamati.
3. Selezionare Cerca e premere ENTER.
3. Scorrere a Cancella SIM o Canc
telefono e premere ENTER.
1. Premere ENTER.
2. Selezionare un numero e premere ENTER.
Rubrica
Se la rubrica contiene informazioni sul contatto
con cui è in corso una chiamata, queste sono
258
3. Selezionare Copia tutto e premere
ENTER.
1. Premere MENU.
Cercare contatti nella rubrica
Commuta fra maiuscole e
minuscole.
2. Selezionare Rubrica e premere ENTER.
4. Scrivere la lettera iniziale del nome ricercato e premere ENTER oppure premere
soltanto ENTER.
5. Selezionare un nome e premere ENTER.
Copia tra la SIM card e la rubrica
1. Premere MENU.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
1. Premere MENU.
Se necessario, inserire il codice del telefono. Il
codice predefinito è 1234.
10 Infotainment
Funzioni del telefono*
Selezione rapida
Un numero sulla tastiera (1-9) può essere utilizzato come numero a selezione rapida di un
contatto nella rubrica.
L’opzione Selezione rapida non attivata nel
menu Rubrica deve essere attivata per usare i
numeri a selezione rapida, vedere
pagina 263.
1. Premere MENU.
2. Selezionare Rubrica e premere ENTER.
3. Selezionare Selezione rapida e premere
ENTER.
4. Selezionare Scegli numeri e premere
ENTER.
5. Selezionare il numero a cui associare il
numero a selezione rapida e premere
ENTER.
6. Scrivere la lettera iniziale del nome ricercato e premere ENTER oppure premere
soltanto ENTER.
Chiamare con selezione rapida
±
Premere brevemente il pulsante desiderato sulla tastierina seguito da ENTER.
Durante una chiamata, sono disponibili numerose funzioni. Alcune possono essere utilizzate
solo se la chiamata viene messa in attesa.
10
Premere MENU o ENTER per passare al menu
chiamate e selezionare una delle seguenti
opzioni:
Chiamata da rubrica
1. Premere MENU.
2. Selezionare Rubrica e premere ENTER.
> Vengono visualizzati tutti i contatti in
memoria nella rubrica. Per limitare il
numero di contatti visualizzati, inserire
alcune lettere del contatto desiderato.
3. Selezionare un contatto e premere
ENTER.
NOTA
Premere ENTER per effettuare la chiamata.
7. Selezionare un nome e premere ENTER.
8. Tenere premuto EXIT per uscire dal menu.
Funzioni con conversazione in corso
1. Mute/Mute off – Posizione riservata.
2. In attesa/In attesa off - Riprende o mette
in attesa la chiamata in corso.
3. Risp Viva Voce/Risp telefono - Consente di utilizzare il viva voce o il ricevitore.
4. Rubrica – Visualizza la rubrica.
5. Chiam conferen - Chiamata in conferenza
(disponibile se sono collegati più di tre
interlocutori).
6. Scambio - Commuta tra due chiamate
(disponibile se sono collegati fino a tre
interlocutori).
NOTA
Tenere premuta la lettera/il pulsante desiderati sulla tastierina per circa 2 secondi per
accedere alla lettera corrispondente nella
rubrica.
NOTA
Quando si accende il telefono, trascorre
qualche istante prima che la selezione
rapida sia disponibile.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
259
10 Infotainment
Funzioni del telefono*
SMS - Short Message Service
10
Leggi SMS
1. Premere MENU.
2. Selezionare Messaggi e premere
ENTER.
3. Selezionare Leggi e premere ENTER.
4. Selezionare un messaggio e premere
ENTER.
> Il messaggio viene visualizzato sul
display. Premendo ENTER si ottengono
ulteriori opzioni. Tenere premuto EXIT
per uscire dal menu.
Numero IMEI
Per bloccare il telefono occorre comunicare il
numero IMEI del telefono all’operatore di rete.
Si tratta di un numero di serie a 15 cifre programmato nel telefono. Digitare *#06# per
visualizzare il numero sul display. Annotarlo e
conservarlo in un luogo sicuro.
Specifiche
Potenza in uscita
2W
SIM card
Piccola
Caselle memoria
250A
SMS (Short Message Service)
Sì
1. Premere MENU.
2. Selezionare Messaggi e premere
ENTER.
Dati/Fax
No
Dualband (900/1800 MHz)
Sì
Scrivi e invia
3. Selezionare Nuovo mess. e premere
ENTER.
4. Scrivere il testo e premere ENTER.
A
Il numero delle posizioni di memoria varia a seconda del tipo
di SIM card.
5. Selezionare Invia e premere ENTER.
6. Indicare un numero di telefono e premere
ENTER.
260
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
10 Infotainment
Struttura del menu – telefono*
Menu princip.
1.
Selezione rapida
4.6.3.
Se non risp
Reg. chiamate
2.4.1.
Attiva
4.6.4.
Non raggiung.
1.1.
Chiam non risp
2.4.2.
Scegli numeri
4.6.5.
Chiam Fax
1.2.
Chiamate ricevute
2.5.
Cancella SIM
4.6.6.
Chiam Dati
1.3.
Chiam. inviate
2.6.
Canc telefono
4.6.7.
Canc tutti
1.4.
Canc. lista
2.7.
Memoria usata
1.5.
2.
2.4.
5.
1.4.1.
Tutte le chiam
1.4.2.
Chiam non risp
3.1.
Leggi
1.4.3.
Chiam ricevute
3.2.
Scrivi
1.4.4.
Chiam. inviate
3.3.
Impostaz. messagg.
3.
Impostaz. tel.
5.1.
Messaggi
5.2.
Rete
5.1.1.
Automatico
5.1.2.
Selez manuale
Sicurezza SIM
Durata chiam
3.3.1.
Numer SMCS
5.2.1.
On
1.5.1.
Ultima chiam
3.3.2.
Tempo valid.
5.2.2.
Off
1.5.2.
Tot. chiamate
3.3.3.
Tipo di messagg
5.2.3.
Automatico
1.5.3.
Tempo totale
1.5.4.
Reset timer
4.
5.3.
Opz. chiamate
Modifica codice
4.1.
Invia mio num
5.3.1.
Codice PIN
Rubrica
4.2.
Chiam attesa
5.3.2.
Codice telef
2.1.
Aggiunta voce
4.3.
Risposta automatica
2.2.
Cerca
4.4.
Ripet. autom.
5.4.1.
Vol suoneria
2.3.
Copia tutto
4.5.
Numero segreteria telef.
5.4.2.
Suoneria
2.3.1.
Da SIM a telefono
4.6.
Inoltro
5.4.3.
Audio off Radio
2.3.2.
Da telefono a SIM
5.4.4.
Suono messa.
4.6.1.
Tutte le chiam
4.6.2.
Se occupato
10
5.4.
5.5.
Audio
IDIS
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
261
10 Infotainment
Struttura del menu – telefono*
5.6
Impostaz. di fabbrica.
1.5. Durata chiam
2.6. Canc telefono
Cancella l'intera memoria del telefono.
Descrizione delle opzioni
Durata di tutte le chiamate o dell'ultima chiamata. Per azzerare il contatore di chiamate,
vedere menu 1.5.4.
1. Reg. chiamate
1.5.1.
Ultima chiam
1.1. Chiam non risp
1.5.2.
Tot. chiamate
1.5.3.
Tempo totale
1.5.4.
Reset timer
10
Elenco delle chiamate perse. È possibile richiamare il numero oppure cancellarlo o salvarlo
nella rubrica.
1.2. Chiam ricevute
Elenco delle chiamate ricevute. È possibile
richiamare il numero oppure cancellarlo o salvarlo nella rubrica.
1.3. Chiamate inviate
2. Rubrica
2.1. Aggiunta voce
Memorizza nome e numero di telefono nella
rubrica, vedere pagina 258.
Elenco delle ultime chiamate effettuate. È possibile richiamare il numero oppure cancellarlo
o salvarlo nella rubrica.
2.2. Cerca
1.4. Canc. lista
Copiare il numero di telefono e il nome dalla
SIM card alla memoria del telefono.
Cancellare le liste comprese nei menù 1.1, 1.2
e 1.3 come segue.
1.4.1.
Tutte le chiam
1.4.2.
Chiamate senza risposta eliminate
1.4.3.
Chiamate ricevute eliminate
1.4.4.
Chiamate effettuate eliminate
Permette di cercare un nome nella rubrica.
2.3. Copia tutto
2.3.1.
Dalla memoria SIM alla memoria del
telefono
2.3.2.
Dalla memoria del telefono alla memoria SIM.
Visualizza quante posizioni sono occupate
nella SIM card e nella memoria del telefono. La
tabella visualizza le posizioni occupate, ad
esempio 100 (su 250).
3. Messaggi
3.1. Leggi
Messaggi ricevuti. È possibile cancellare, inoltrare, modificare o salvare l'intero messaggio
letto o parti di esso.
3.2. Nuovo mess.
Scrivere il messaggio utilizzando la tastierina.
Il messaggio può essere salvato o inviato.
3.3. Funz. Mess.
Indicare il numero SMSC del centro messaggi
da cui si desiderano trasmettere i propri messaggi e il tempo per cui si desidera che rimangano registrati presso il centro messaggi.
Rivolgersi all'operatore di rete per informazioni
relative alle impostazioni dei messaggi. Solitamente queste impostazioni non vengono
modificate.
2.4. Selezione rapida
3.3.1.
Numer SMCS
I numeri della rubrica possono essere memorizzati per la selezione rapida.
3.3.2.
Tempo valid.
3.3.3.
Tipo di messaggio
2.5. Cancella SIM
Cancella l'intera memoria della SIM card.
262
2.7. Memoria usata
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
10 Infotainment
Struttura del menu – telefono*
4. Opz. chiamate
4.6.3.
Se non risp
5.3.2.
Codice telef.
4.1. Invia mio num
4.6.4.
Non raggiung.
È possibile mostrare o nascondere il proprio
numero di telefono alla persona chiamata.
Rivolgersi all'operatore di rete per avere un
numero nascosto permanente.
4.6.5.
Chiam Fax
Quando si effettua la prima modifica, utilizzare
il codice del telefono predefinito (1234).
4.6.6.
Chiam Dati
4.6.7.
Canc tutti
5.4. Suoni
5.4.1.
Volume.
Regolare il volume della suoneria.
4.2. Chiam attesa
5. Impostazioni telefono
5.4.2.
5.1. Rete
Sono disponibili 7 suonerie.
5.4.3.
Audio off Radio. On/Off
Permette di ricevere automaticamente una
chiamata in arrivo.
Selezionare l'operatore automaticamente o
manualmente. L'operatore selezionato viene
visualizzato sul display nella posizione base del
telefono.
5.4.4.
Bip messaggio
4.4 Ripet. autom.
5.1.1.
Automatico
Richiama automaticamente un numero occupato.
5.1.2.
Selez manuale
Se la funzione IDIS è disabilitata, le chiamate in
arrivo non sono ritardate a prescindere dalla
situazione di guida.
4.5. Numero segreteria telef.
5.2. Sicurezza SIM
Memorizza il numero della segreteria telefonica.
5.5. Impost. di fabbrica
Per selezionare se il codice PIN debba essere
inserito, disinserito o se il telefono debba automaticamente indicare il codice PIN.
Ripristina le impostazioni di fabbrica del
sistema.
Permette di scegliere se si desidera essere
avvertiti di un'eventuale chiamata in attesa nel
corso di una conversazione telefonica.
4.3. Risp autom
4.6. Trasferimenti
Qui si seleziona il tipo di telefonate che devono
essere trasferite a uno specifico numero di
telefono e quando devono essere trasferite.
4.6.1.
Tutte le chiam
L'impostazione è valida solo durante la chiamata in corso
4.6.2.
Se occupato
5.2.1.
On
5.2.2.
Off
5.2.3.
Automatico
10
Suoneria.
5.5. IDIS
5.3. Modifica cod
Modificare il PIN o il codice del telefono. Annotare e conservare i codici in un luogo sicuro.
5.3.1.
Codice PIN
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
263
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
Generalità
NOTA
Solo alcuni cellulari sono completamente
compatibili con la funzione viva voce. Per
informazioni sui cellulari compatibili, si raccomanda di rivolgersi a un concessionario
autorizzato Volvo o visitare il sito
www.volvocars.com.
10
Menu e comandi
I menu si azionano dal pannello di comando nel
quadro centrale (3), vedere pagina 255.
Utilizzo
Cellulare
I menu si comandano dal quadro centrale e
dalla tastierina al volante. Per informazioni
generali sull'uso del menu, vedere
pagina 261.
Microfono
Attivare/disattivare
Quadro centrale
Premendo brevemente PHONE si attiva la funzione viva voce. Il messaggio TELEFONO in
alto sul display indica che è attiva la posizione
telefono. La spia
indica che la funzione
viva voce è attiva.
Panoramica del sistema.
BluetoothTM
Un cellulare dotato di BluetoothTM può essere
collegato senza fili all'impianto audio. L'impianto audio presenta quindi la funzione handsfree e consente di comandare a distanza
determinate funzioni del cellulare. Il microfono
si trova nella mensola del padiglione (2). Il cellulare può essere utilizzato con i propri tasti a
prescindere dal fatto che sia collegato.
264
Premendo a lungo PHONE si disattiva la funzione viva voce e si scollega un telefono collegato.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
Collegamento di un cellulare
Il collegamento di un cellulare si effettua diversamente a seconda se è già stato collegato
oppure no. Se il cellulare viene collegato per la
prima volta, attenersi alle seguenti istruzioni:
Opzione 1 - dal menu dell'automobile
1. Per rendere il cellulare ricercabile/visibile
con BluetoothTM, vedere il manuale del cellulare o visitare il sito www.volvocars.com.
2. Attivare la funzione viva voce con
PHONE.
> Il display visualizza l'opzione Aggiunta
telefono. Vengono visualizzati anche gli
eventuali cellulari già registrati.
3. Selezionare Aggiunta telefono.
> L'impianto audio ricerca i cellulari nelle
vicinanze. La ricerca richiede circa
30 secondi. Il display visualizza i cellulari
rilevati con le rispettive denominazioni
BluetoothTM. Le denominazioni
BluetoothTM della funzione viva voce
sono visualizzate sul cellulare come My
Car.
4. Selezionare uno dei cellulari sul display
dell'impianto audio.
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
5. Inserire la serie di numeri visualizzata sul
display dell'impianto audio con la tastiera
del cellulare.
Effettuare una chiamata
Gestione chiamate
1. Accertarsi che in alto sul display sia visualizzato TELEFONO e compaia il simbolo
.
Chiamata
1. Attivare la funzione viva voce con
PHONE. Se è già collegato un telefono,
scollegarlo.
2. Digitare il numero desiderato oppure utilizzare la rubrica, vedere pagina 267.
È possibile ricevere una chiamata con
ENTER anche se l'impianto audio si trova, ad
esempio, in posizione CD o FM. Rifiutare o
concludere una chiamata con EXIT.
3. Premere ENTER.
2. Effettuare la ricerca con il BluetoothTM del
cellulare, vedere il manuale del cellulare.
Risposta automatica
La chiamata si conclude con EXIT.
La funzione di risposta automatica consente di
rispondere automaticamente a una chiamata in
arrivo. Attivare/disattivare in Menu telefono
Impostazioni telefono Opzioni
chiamata Risposta automatica.
Opzione 2 - dal menu del telefono
3. Selezionare My Car nell'elenco delle unità
trovate sul cellulare.
4. Inserire il codice PIN '1234' nel cellulare
quando il sistema lo richiede.
5. Selezionare il collegamento a My Car dal
cellulare.
Il cellulare viene registrato e si collega automaticamente all'impianto audio mentre il display
visualizza Sincronizzazione. Per maggiori
informazioni sulla registrazione dei cellulari,
vedere pagina 266.
Una volta effettuato il collegamento, il display
visualizza il simbolo
e la denominazione
BluetoothTM del cellulare. A questo punto si
può utilizzare il cellulare dall'impianto audio.
1
Scollegamento del cellulare
Il cellulare si scollega automaticamente se
esce dal campo di portata dell'impianto audio.
Per maggiori informazioni sul collegamento,
vedere pagina 266.
10
Menu chiamata
Il cellulare si scollega manualmente disattivando la funzione viva voce con una pressione
prolungata di PHONE. La funzione viva voce si
disattiva anche quando si spegne il motore o si
apre la portiera1.
Premere MENU o ENTER durante una chiamata in corso per accedere alle seguenti funzioni:
Dopo aver scollegato il cellulare, una chiamata
in corso può proseguire con l'ausilio del microfono e dell'altoparlante integrati al cellulare.
• Trasf. chiamata a telef. - la chiamata
• Microfono off - il microfono dell'impianto
audio viene silenziato.
viene trasferita al cellulare.
NOTA
Per alcuni cellulari, il passaggio dalla funzione handsfree deve essere confermato
dalla tastiera del cellulare.
Vale per la funzione Keyless Drive.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
265
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
NOTA
In alcuni cellulari, il collegamento si interrompe quando si attiva la funzione privacy.
Il fenomeno è normale. La funzione handsfree visualizza un messaggio per chiedere
al conducente se desidera ricollegarsi.
10
• Rubrica - ricerca nella rubrica.
NOTA
Durante una chiamata non è possibile iniziarne un'altra.
telefono
Radio.
Suoni e volume
Audio off
Vol suoneria
Accedere a Menu telefono Impostazioni
telefono Suoni e volume Vol suoneria e
/
sul pulsante di navigaregolare con
zione.
Suonerie
Le suonerie integrate nell'impianto viva voce si
selezionano in Menu telefono
Impostazioni telefono Suoni e volume
Suonerie... Suoneria 1, 2, 3 ecc.
Impostazioni audio
Volume della telefonata
Il volume di chiamata si regola con la funzione
handsfree in posizione telefono. Utilizzare la
tastierina al volante o VOLUME.
Volume dell'impianto audio
Mentre non è in corso una chiamata, il volume
dell'impianto audio si regola normalmente con
VOLUME. Per regolarlo durante una chiamata
occorre passare a una qualsiasi fonte audio.
NOTA
La suoneria del cellulare collegato non si
disattiva quando si utilizza una delle suonerie integrate nell'impianto handsfree.
Per selezionare la suoneria del cellulare collegato2, accedere a Menu telefono
Impostazioni telefono Suoni e volume
Suonerie... Usa suoneria telefono.
La fonte audio può essere silenziata automaticamente in Menu telefono Impostazioni
2
266
Funzione non supportata da tutti i cellulari.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
Maggiori informazioni su registrazione
e collegamento
Si possono registrare fino a 5 cellulari. Viene
effettuata una registrazione per ogni cellulare.
Dopo la registrazione, non è più necessario che
il cellulare sia visibile/ricercabile. Si può collegare solo un cellulare alla volta. I cellulari possono essere cancellati in Menu Bluetooth
Bluetooth Elimina telefono.
Collegamento automatico
Quando è attiva la funzione handsfree, l'ultimo
cellulare collegato si collega automaticamente
se è nel campo di portata. Quando l'impianto
audio ricerca l'ultimo cellulare collegato, il
display visualizza il nome di questo cellulare.
Per passare al collegamento manuale di un
altro cellulare, premere EXIT.
Collegamento manuale
Per collegare un altro cellulare o cambiare l'ultimo cellulare collegato, procedere come
segue:
1. Portare l'impianto audio in posizione telefono.
2. Premere PHONE e selezionare uno dei cellulari nell'elenco.
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
È possibile effettuare il collegamento anche dal
menu in Menu Bluetooth Bluetooth
Collega telefono o Cambia telefono.
Rubrica
Per utilizzare la rubrica, devono comparire il
testo TELEFONO in alto sul display e il sim.
bolo
L'impianto audio memorizza una copia della
rubrica di ogni cellulare registrato. La rubrica
viene copiata automaticamente nell'impianto
audio a ogni collegamento. Disattivare la funzione in Impostazioni telefono
Sincronizza rubrica tel.. È possibile cercare i
contatti solo nella rubrica del cellulare collegato.
NOTA
Se il cellulare non supporta la copia della
rubrica, al termine della copia viene visualizzato Elenco vuoto.
Se la rubrica contiene informazioni sul contatto
che sta chiamando, queste sono visualizzate
sul display.
Ricerca contatti
pulsanti 2–9. In tal modo si avvia una ricerca
nella rubrica basata sulla prima lettera del pulsante.
/
Si può accedere alla rubrica anche con
sul pulsante di navigazione o con
/
sulla tastierina al volante. La ricerca si può
effettuare anche dal menu di ricerca della
rubrica in Rubrica Cerca:
1. Scrivere la lettera iniziale del nome ricercato e premere ENTER. In alternativa, premere soltanto ENTER.
2. Selezionare un contatto e premere
ENTER per effettuare la chiamata.
Comandi vocali
Per effettuare una chiamata utilizzando la funzione comandi vocali del cellulare, tenere premuto ENTER.
Numero della segreteria telefonica
Per modificare il numero della segreteria telefonica, selezionare Impostazioni telefono
Opzioni chiamata Numero segreteria
telef.. Se non è stato memorizzato alcun
numero, è possibile accedere al menu premendo a lungo 1. Premere a lungo 1 per utilizzare il numero memorizzato.
Elenchi chiamate
Gli elenchi chiamate vengono copiati nella funzione handsfree a ogni collegamento e vengono aggiornati durante il collegamento. Premere ENTER per visualizzare gli ultimi numeri
chiamati. Gli altri elenchi chiamate si trovano in
Registro chiamate….
10
NOTA
Alcuni cellulari visualizzano l'elenco degli
ultimi numeri chiamati in ordine inverso.
Digitare un testo
Per digitare un testo si utilizza la tastierina nel
quadro centrale. Premere una volta per digitare
il primo carattere del tasto, due volte per il
secondo ecc. Digitare tutti i caratteri premendo
i tasti, vedere tabella a pagina 257.
Premendo brevemente EXIT si cancella un
carattere digitato. Premendo a lungo EXIT si
cancellano tutti i caratteri digitati.
/
sul
pulsante di navigazione consente di scorrere i
caratteri.
Il modo più semplice per cercare una voce
nella rubrica è una pressione prolungata dei
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
267
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
Menu - Bluetooth
10
1.
Chiam non risp
2.
Chiamate ricevute
3
Chiamate effettuate
4.
Rubrica
5.
6.
4.1.
Cerca
4.2.
Copia da telefono
Bluetooth...
5.1.
Cambia telefono
5.2.
Collega telefono
5.3.
Scollega telefono
5.4.
Collega da cellulare
Impostazioni telefono
6.1.
268
Opzioni chiamata
6.1.1.
Risposta automatica
6.1.2.
Numero segreteria
telef.
6.2.
Suoni e volume
6.3.
Sincronizza rubrica tel.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
10 Infotainment
10
269
270
272
275
278
280
284
287
292
293
295
G000000
Denominazione del tipo........................................................................
Misure e pesi.........................................................................................
Specifiche motore.................................................................................
Olio motore...........................................................................................
Liquidi e lubrificanti...............................................................................
Carburante............................................................................................
Marmitta catalitica.................................................................................
Impianto elettrico..................................................................................
N° di omologazione...............................................................................
SPECIFICHE
11
11 Specifiche
Denominazione del tipo
G032083
11
272
11 Specifiche
Denominazione del tipo
Quando ci si rivolge al concessionario Volvo
circa la propria automobile o quando si ordinano accessori e ricambi, è importante indicare la denominazione del tipo di automobile,
il numero di telaio e il numero del motore.
Denominazione del tipo, numero di telaio,
pesi max consentiti, codici per vernice e
rivestimento e numero di omologazione.
11
Etichetta del riscaldatore di parcheggio.
Denominazione tipo del motore, numero di
componente e serie.
Etichetta dell'olio motore.
Indicazione del tipo di cambio e numero di
serie:
cambio manuale
,
cambio automatico
Numero di identificazione dell'automobile
(VIN) - tipo, modello e numero di telaio.
Sul libretto di immatricolazione sono riportate
maggiori informazioni sull'automobile.
``
273
11 Specifiche
Denominazione del tipo
NOTA
11
274
Le etichette illustrate nel Libretto Uso e
manutenzione non sono riproduzioni esatte
di quelle presenti sull'automobile. Scopo
del libretto è illustrarne indicativamente l'aspetto e la posizione sull'automobile. Le
informazioni specifiche per il proprio
modello sono riportate nelle etichette sull'automobile.
11 Specifiche
Misure e pesi
Misure
11
Misure
mm
A
Passo
2640
B
Lunghezza
4476
C
Lunghezza di carico,
pavimento, sedile ribaltato
D
1745
Lunghezza di carico,
pavimento
976
E
Altezza di carico
441
F
Altezza
Misure
mm
Pesi
G
Carreggiata anteriore
1535
H
Carreggiata posteriore
1531
Il peso a vuoto comprende conducente, serbatoio del carburante riempito al 90 % e pieno
di tutti gli oli e i liquidi.
I
Larghezza di carico, pavimento
1034
J
Larghezza
1770
K
Larghezza incl. specchi
retrovisori
2022
Il peso dei passeggeri e degli optional montati
nonché la pressione sulla sfera (per il collegamento di un rimorchio, vedere tabella) limitano
la capacità di carico e non sono conteggiati nel
peso a vuoto.
Carico max consentito = Peso complessivo Peso a vuoto.
1454
``
275
11 Specifiche
Misure e pesi
NOTA
11
ATTENZIONE
Il peso di servizio dichiarato si riferisce
all'automobile nella versione base, senza
attrezzature e optional. Di conseguenza, il
peso di ogni optional aggiunto riduce la
capacità di carico dell'automobile in misura
corrispondente.
Le caratteristiche di guida dell'automobile
cambiano in base al carico e alla sua sistemazione.
Peso complessivo max
Peso massimo treno (automobile+rimorchio)
Carico massimo sull'assale anteriore
Carico massimo sull'assale posteriore
Equipaggiamento
Alcuni esempi di optional che riducono la
capacità di carico sono gli equipaggiamenti
Kinetic/Momentum/Summum, oltre a gancio di traino, portapacchi, box sul tetto,
impianto audio, luci supplementari, GPS,
riscaldatore a carburante, griglia protettiva,
tappetini, copribagagliaio, sedili elettrocomandati ecc.
Carico max: Vedere libretto di immatricolazione.
Carico max sul tetto: 75 kg.
Per conoscere il peso di servizio esatto dell'automobile si consiglia di pesarla.
Per la posizione dell'etichetta, vedere pagina 272.
Peso di traino e pressione sulla sfera
276
Motore
Peso max rimorchio con freni (kg)
Pressione max sulla sfera (kg)
1.6
1200
50
1.6D
1300
75
11 Specifiche
Misure e pesi
Motore
Peso max rimorchio con freni (kg)
Pressione max sulla sfera (kg)
1.8
1300
75
1.8F
1300
2.0
1350
altri
1500
11
Peso max rimorchio senza freni (kg)
Pressione max sulla sfera (kg)
700
50
277
11 Specifiche
Specifiche motore
Generalità
Motore
Potenza
(kW/giri/
min.)
Potenza
(CV/giri/
min.)
Coppia
(Nm/giri/
min.)
Numero
cilindri
Alesaggio
(mm)
Corsa
(mm)
Cilindrata
(litri)
Rapporto di
compressione
1.6
B4164S3
74/6000
100/6000
150/4000
4
79
81,4
1,596
11,0:1
1.8
B4184S11
92/6000
125/6000
165/4000
4
83
83,1
1,798
10,8:1
1.8F
B4184S8
92/6000
125/6000
165/4000
4
83
83,1
1,798
10,8:1
2.0
B4204S3
107/6000
145/6000
185/4500
4
87,5
83,1
1,999
10,8:1
2.4
B5244S5
103/5000
140/5000
220/4000
5
83
90,0
2,435
10,3:1
2.4i
B5244S4
125/6000
170/6000
230/4400
5
83
90,0
2,435
10,3:1
T5
B5254T7
169/5000
230/5000
320/1500 –
5000
5
83
93,2
2,521
9,0:1
1.6D
D4164T
80/4000
109/4000
240/1750
4
75
88,3
1,560
18,3:1
2.0D
D4204T
100/4000
136/4000
320/2000
4
85
88,0
1,997
18,5:1
D5
D5244T8
132/4000
180/4000
350/1750 3250
5
81
93,2
2,401
17,3:1
D5
D5244T13
132/4000
180/4000
400/2000–
2750
5
81
93,2
2,401
17,3:1
D5
D5244T9A
120/4000
163/4000
340/1750 –
3000
5
81
93,2
2,401
17,3:1
11
A
278
Belgio
11 Specifiche
Specifiche motore
La denominazione del tipo di motore, il numero
componente e di produzione possono essere
rilevati sul motore, vedere pagina 272.
11
279
11 Specifiche
Olio motore
Condizioni di guida sfavorevoli
Controllare il livello dell'olio più spesso in caso
di guida su lunga percorrenza:
Volvo raccomanda oli Castrol.
con roulotte o rimorchio
in zone montane
ad alta velocità
a temperature inferiori a -30 °C o superiori
a +40 °C.
Queste condizioni possono aumentare la temperatura e il consumo d'olio.
Controllare più spesso il livello dell'olio se si
percorrono brevi tratti (inferiori a 10 km) a
basse temperature (inferiori a +5 °C).
Scegliere un olio motore completamente sintetico in caso di condizioni di guida sfavorevoli.
IMPORTANTE
Per soddisfare i requisiti previsti per gli intervalli di assistenza del motore, tutti i motori
sono rabboccati in fabbrica con uno speciale olio motore sintetico. Questo olio
accuratamente selezionato garantisce
ottime caratteristiche di durata, accensione,
consumo di carburante ed ecologicità.
Gli intervalli di assistenza raccomandati
sono validi solo se si utilizza un olio motore
approvato. Utilizzare sempre un olio del tipo
prescritto (vedere l'etichetta nel vano
motore) sia in sede di rabbocco che di sostituzione per non compromettere le caratteristiche di durata, accensione, consumo di
carburante ed ecologicità.
La garanzia Volvo non copre danni dovuti
all'utilizzo di olio motore di tipo e viscosità
diversi da quelli prescritti.
280
Diagramma di viscosità
G020236
11
•
•
•
•
Ciò garantirà una maggiore protezione del
motore.
11 Specifiche
Olio motore
Etichetta olio
Tipo di olio motore
Tipo di motore
Capacità fra
VolumeA
MIN-MAX (litri)
(litri)
B5244S5
1,3
5,8
2.4iB
B5244S4
1,3
5,8
T5B
B5254T7
1,3
5,8
1.6D
D4164T
1,0
3,8
11
G032080
2.4B
Posizione dell'etichetta olio nel vano motore,
vedere pagina 212.
Qualità olio: ACEA A3/B3/B4
Viscosità: SAE 0W–30
In caso di condizioni di guida sfavorevoli, utilizzare ACEA A5/B5 SAE 0W-30.
A
B
Compresa sostituzione filtro.
Non vale per l'Europa. Per l'Europa vedere l'olio ACEA A5/B5.
``
281
11 Specifiche
Olio motore
Tipo di olio motore
Tipo di motore
G032079
11
Posizione dell'etichetta olio nel vano motore,
vedere pagina 212.
Tipo di olio: WSS-M2C913-B
Viscosità: SAE 5W–30
In caso di condizioni di guida sfavorevoli, utilizzare ACEA A5/B5 SAE 0W-30.
A
282
Compresa sostituzione filtro.
Capacità fra
VolumeA
MIN-MAX (litri)
(litri)
1.6
B4164S3
0,75
4,0
1.8
B4184S11
0,75
4,3
1.8F
B4184S8
0,75
4,3
2.0
B4204S3
0,75
4,3
D4204T
1,8
5,0
2.0D
11 Specifiche
Olio motore
Tipo di olio motore
G032078
Tipo di motore
Capacità fra
VolumeA
MIN-MAX (litri)
(litri)
2.4
B5244S5B
1,3
5,5
2.4i
B5244S4 B
1,3
5,5
T5
B5254T7 B
1,3
5,5
D5
D5244T8
1,5
6,0
11
D5244T9
(Solo Belgio)
Posizione dell'etichetta olio nel vano motore,
vedere pagina 212.
D5244T13
Tipo di olio: ACEA A5/B5
Viscosità: SAE 0W–30
A
B
Compresa sostituzione filtro.
Solo Europa. Per gli altri mercati, vedere l'olio ACEA A3/B3/B4.
283
11 Specifiche
Liquidi e lubrificanti
Generalità
IMPORTANTE
11
Per prevenire danni al cambio, usare solo
l'olio del cambio raccomandato e non
miscelarlo con altri oli. Se è stato aggiunto
un olio diverso, rivolgersi al riparatore più
vicino per i necessari interventi. Si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.
Olio del cambio
284
Motore
Cambio
Capacità (litri)
Olio del cambio prescritto
1.6 benzina
Cambio manuale a 5 marce, IB5
2,1
BOT 130 M
1.8 benzina
Cambio manuale a 5 marce,
MTX75
1,8
BOT 350M3
1.8F Flexifuel
Cambio manuale a 5 marce,
MTX75
1,8
BOT 350M3
2.0 benzina
Cambio manuale a 5 marce,
MTX75
1,8
BOT 350M3
2.0 benzina
Automatico, MPS6
5,5
BOT 341
2.4 benzina
Cambio automatico, AW55-51
7,7
JWS 3309
2.4i benzina
Cambio manuale a 5 marce, M56
2,1
BOT 350M3
2.4i benzina
Cambio automatico, AW55-51
7,7
JWS 3309
T5 benzina
Cambio manuale a 6 marce, M66
1,9
BOT 350M3
11 Specifiche
Liquidi e lubrificanti
Motore
Cambio
Capacità (litri)
Olio del cambio prescritto
T5 benzina
Cambio automatico, AW55-51
7,7
JWS 3309
1.6D diesel
Cambio manuale a 5 marce,
MTX75
1,8
BOT 350M3
2.0D diesel
Cambio manuale a 6 marce, MMT6
1,7
BOT 350M3
2.0D diesel
Automatico, MPS6
5,5
BOT 341
D5 diesel
Cambio manuale a 6 marce, M66
1,9
BOT 350M3
D5 diesel
Cambio automatico, AW55-51
7,7
JWS 3309
11
Liquidi
Liquido
Sistema
Liquido refrigerante
1.6 benzina
6,2
1.8, 1.8F e 2.0 benzina
7,5
Refrigerante con anticorrosivo miscelato ad acquaA, vedere la confezione. Il
termostato si apre a:
5 cil. cambio manuale
9,5
82°C per i motori a benzina (1.6)
5 cil. cambio automatico
10,0
90 °C per i motori a benzina
1.6D diesel
7,2
82 °C per i motori diesel
2.0D diesel
9,5
Refrigerante
Climatizzatore
Capacità (litri)
B
Tipo consigliato:
83°C per i motori diesel (1.6D)
R134a (HFC134a)
Olio: PAG
Olio dei freni
Impianto frenante
0,6
DOT 4+
``
285
11 Specifiche
Liquidi e lubrificanti
11
A
B
286
Liquido
Sistema
Capacità (litri)
Olio del servosterzo
Servosterzo
Liquido lavacristalli
4 cil. Benzina/Diesel
4,0
5 cil. Benzina/Diesel
6,5
1,0 – 1,2
Tipo consigliato:
WSS M2C204-A o prodotto equivalente con le stesse specifiche.
In caso di temperature sotto lo zero,
utilizzare una miscela di acqua e antigelo consigliato da Volvo.
La qualità dell'acqua deve essere conforme allo standard STD 1285,1.
La quantità di refrigerante varia a seconda del tipo di motore. Per maggiori informazioni, si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.
11 Specifiche
Carburante
Emissioni di CO2, consumo di carburante e capacità del serbatoio
Motore
Cambio
Emissioni di anidride carbonica,
CO2 (g/km)
Consumo
(litri/100 km)
Capacità del serbatoio (litri)
1.6
B4164S3
Cambio manuale a 5 marce
(IB5)
169
7,1
circa 53
1.8
B4184S11
Cambio manuale a 5 marce
(MTX75)
174
7,3
circa 53
1.8FA
B4184S8
Cambio manuale a 5 marce
(MTX75)
177
7,4
circa 53
2.0
B4204S3
Cambio manuale a 5 marce
(MTX75)
176
7,4
circa 53
2.4
B5244S5
Cambio automatico (AW55-51)
217
9,1
circa 62
2.4i
B5244S4
Cambio manuale a 5 marce
(M56H)
203
8,5
circa 62
2.4i
B5244S4
Cambio automatico (AW55-51)
217
9,1
circa 62
T5
B5254T7
Cambio manuale a 6 marce
(M66)
203
8,7
circa 62
T5
B5254T7
Cambio automatico (AW55-51)
211
9,0
circa 62
T5 AWD
B5254T7
Cambio manuale a 6 marce
(M66) AWD
224
9,6
circa 57
T5 AWD
B5254T7
Cambio automatico (AW55-51)
AWD
229
9,8
circa 57
11
``
287
11 Specifiche
Carburante
Motore
1.6D
Cambio
Emissioni di anidride carbonica,
CO2 (g/km)
Consumo
(litri/100 km)
Capacità del serbatoio (litri)
D4164T
Cambio manuale a 5 marce
(MTX75)
119
4,5
circa 52
148
5,6
circa 52
11
2.0D
D4204T
Selez manuale
(EURO4)
6 marce (MMT6)
2.0D
D4204T
Cambio manuale a 5 marce
(M56)
148
5,6
circa 52
2.0D
D4204T
Cambio automatico (MPS6)
159
6,0
circa 52
D5
D5244T13
Cambio manuale a 6 marce
(M66)
164
6,2
circa 60
D5
D5244T8
Cambio automatico (AW55-51)
184
7,0
circa 60
D5244T9
Cambio automatico (AW55-51)
184
7,0
circa 60
D5
(Solo Belgio)
A
I modelli Flexifuel possono essere utilizzati con benzina senza piombo a 95 ottani o bioetanolo E85 nonché con tutte le miscele ottenute con questi carburanti. Con il bioetanolo E85, i consumi
aumentano del 30-40 % in quanto presenta un contenuto energetico inferiore. La differenza esatta dipende da stile di guida, temperatura ambiente e specifiche del carburante.
Consumi di carburante ed emissioni di
anidride carbonica
I dati ufficiali dichiarati sui consumi di carburante si basano su cicli di guida standard in
conformità alle direttive 80/1268/EEC comb. e
92/21/EEC.
288
I dati sui consumi di carburante possono
variare se l'automobile è dotata di accessori
supplementari che incidono sul peso complessivo. Anche lo stile di guida e altri fattori non
tecnici possono incidere sui consumi di carburante dell'automobile.
Il consumo è più elevato e la potenza erogata
è inferiore quando si utilizza carburante a
91 RON.
11 Specifiche
Carburante
NOTA
IMPORTANTE
Condizioni meteorologiche estreme e guida
con rimorchio o ad alta quota, in combinazione con la qualità del carburante, influenzano le prestazioni dell'automobile.
La miscelazione di tipi di carburante diversi
e l'utilizzo di carburante non raccomandato
invalidano le garanzie Volvo e gli eventuali
contratti di assistenza integrativi, a prescindere dal tipo di motore. Nota - Non applicabile per le automobili con motori omologati per il funzionamento a etanolo (E85).
Generalità sul carburante
ATTENZIONE
Non inalare mai i vapori di carburante e prevenire il contatto con gli occhi.
Se il carburante viene a contatto con gli
occhi, togliere eventuali lenti a contatto e
risciacquare gli occhi con abbondante
acqua per almeno 15 minuti. Consultare un
medico.
Non ingerire il carburante. Benzina, bioetanolo, relative miscele e gasolio sono altamente tossici e, se ingeriti, possono causare lesioni permanenti o mortali. In caso di
ingestione, consultare immediatamente un
medico.
IMPORTANTE
•
Utilizzare esclusivamente benzina
senza piombo per non danneggiare la
marmitta catalitica.
•
Non utilizzare mai additivi non raccomandati da Volvo.
11
Bioetanolo E85
A benzina
La benzina deve essere conforme alla norma
EN 228. La maggior parte dei motori funziona
con benzina a 91, 95 e 98 RON.
•
Non utilizzare carburante a 91 RON nei
motori a 4 cilindri e utilizzarlo solo in caso
di effettiva necessità negli altri motori.
•
Il carburante a 95 RON può essere utilizzato durante la guida normale.
•
Il carburante a 98 RON è consigliabile per
ottenere le massime prestazioni e il minimo
consumo di carburante.
Per prestazioni e consumi di carburante ottimali a temperature superiori a +38 °C, si raccomanda l'utilizzo di benzina con il massimo
numero di ottani.
Non modificare l'impianto di alimentazione o i
relativi componenti. In caso di sostituzione dei
componenti, utilizzare esclusivamente parti
progettate appositamente per l'utilizzo di bioetanolo.
ATTENZIONE
Non utilizzare metanolo. L'etichetta all'interno dello sportello del serbatoio riporta i
carburanti alternativi consentiti.
L'utilizzo di componenti non progettati
appositamente per i motori a bioetanolo
può causare incendi, lesioni personali o
danni al motore.
Tanica di riserva
Si consiglia di rabboccare la tanica di riserva
dell'automobile con benzina, vedere
pagina 146.
``
289
11 Specifiche
Carburante
ATTENZIONE
L'etanolo è sensibile alle scintille e, rabboccando una tanica di riserva con etanolo, si
possono formare gas esplosivi.
IMPORTANTE
Utilizzare esclusivamente carburanti conformi alle norme europee relative al gasolio.
IMPORTANTE
11
Diesel
Il gasolio deve essere conforme alla norma EN
590 o JIS K2204.
I motori diesel sono sensibili alle impurità, ad
esempio una quantità eccessiva di particelle di
zolfo. Utilizzare solo gasolio di marche note.
Non utilizzare mai gasolio di qualità dubbia.
A basse temperature (da -40 °C a -6 °C), il gasolio può formare uno strato di paraffina che
rende difficile l'avviamento. Le maggiori industrie produttrici forniscono anche gasolio speciale per temperature esterne prossime allo
zero. Questo carburante è più fluido alle basse
temperature e riduce il rischio di formazione di
strati di paraffina.
Il rischio di condensa nel serbatoio si riduce se
il serbatoio viene mantenuto costantemente
pieno. Assicurarsi che la zona intorno al tubo
di rifornimento sia pulita durante il rifornimento.
Evitare versamenti sulle superfici verniciate.
Lavare con acqua e sapone se si verificano
versamenti.
1
290
Carburanti simili al gasolio da non utilizzare:
additivi speciali, Marine Diesel Fuel, olio
combustibile, RME1 (estere metilico di olio
vegetale) e olio vegetale. Tali carburanti non
soddisfano i requisiti Volvo e aumentano
usura e danni al motore non coperti dalle
garanzie Volvo.
IMPORTANTE
Il contenuto di zolfo non deve superare 50
ppm.
Esaurimento del carburante
In caso di spegnimento del motore per esaurimento del carburante, occorre attendere qualche istante prima di controllare l'impianto di
alimentazione. Prima di accendere il motore,
procedere come segue:
Il gasolio può contenere una certa quantità di RME e non è consentito aggiungerne ulteriormente.
1. Rabboccare almeno 5 litri di gasolio nel
serbatoio del carburante.
2. Inserire la chiave telecomando nel blocchetto di accensione e portarlo in posizione II (vedere pagina 144).
3. Attendere circa 1 minuto.
4. Per accendere il motore: Premere il pedale
del freno e/o della frizione, quindi portare
la chiave telecomando in posizione III.
Scarico della condensa dal filtro del
carburante
Nel filtro del carburante la condensa viene
separata dal carburante. La condensa
potrebbe altrimenti causare problemi al
motore.
Lo svuotamento del filtro del carburante deve
essere effettuato attenendosi agli intervalli di
assistenza indicati nel Libretto di Assistenza e
Garanzia o qualora si sospetti l'utilizzo di carburante contaminato da impurità.
IMPORTANTE
Alcuni additivi speciali compromettono la
funzione di separazione dell'acqua del filtro
del carburante.
11 Specifiche
Carburante
Filtro antiparticolato diesel (DPF)
Le automobili diesel possono essere dotate di
filtro antiparticolato che aumenta l'efficacia
della depurazione dei gas di scarico. Durante
la guida normale, le particelle contenute nei
gas di scarico vengono raccolte nel filtro. Per
bruciare le particelle e svuotare il filtro si attiva
la rigenerazione. A tal fine, il motore deve aver
raggiunto la normale temperatura di esercizio.
La rigenerazione del filtro avviene automaticamente a un intervallo di circa 300–900 km, a
seconda delle condizioni di guida. Generalmente, la rigenerazione richiede 10-20 minuti.
In caso di velocità media ridotta, può richiedere
più tempo. Durante la rigenerazione, il consumo di carburante aumenta leggermente.
Il lunotto termico può attivarsi automaticamente e senza indicazione per aumentare il
carico sul motore durante la rigenerazione.
Avviare la rigenerazione del filtro guidando
l'automobile, preferibilmente su una strada
extraurbana o un'autostrada, finché il motore
non raggiunge la normale temperatura di esercizio. Se possibile, continuare a guidare per
circa 20 minuti.
Al termine della rigenerazione, il messaggio si
cancella automaticamente.
11
IMPORTANTE
Se il filtro si riempie completamente, può
diventare inservibile. In tal caso è difficile
accendere il motore e il rischio deve essere
sostituito.
In climi freddi, utilizzare il riscaldatore di parcheggio* affinché il motore raggiunga più rapidamente la normale temperatura di esercizio.
Rigenerazione in climi freddi
Se l'automobile viene guidata spesso su brevi
distanze quando il clima è freddo, il motore non
raggiunge la normale temperatura di esercizio.
Ciò comporta che la rigenerazione del filtro
antiparticolato diesel non avviene e il filtro non
viene svuotato.
Quando il filtro si è riempito di particelle
all'80 % circa, si accende una spia informativa
gialla nel cruscotto e viene visualizzato il messaggio FAP PIENO - VEDERE MANUALE.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
291
11 Specifiche
Marmitta catalitica
Generalità
11
Il catalizzatore serve a filtrare i gas di scarico.
È collocato nel flusso dei gas di scarico, vicino
al motore, per raggiungere rapidamente la
temperatura di esercizio. Il catalizzatore è
costituito da un monolito (pietra ceramica o
metallo) e canali. Le pareti dei canali sono rivestite con platino/rodio/palladio. Tali metalli
svolgono la funzione catalitica, cioè favoriscono le reazioni chimiche senza consumarsi.
Sonda LambdaTM sensore ossigeno
La sonda Lambda fa parte di un impianto di
gestione che ha il compito di ridurre le emissioni e ottimizzare i consumi di carburante.
Un sensore analizza il tenore di ossigeno nei
gas di scarico provenienti dal motore. I valori
rilevati durante l'analisi dei gas di scarico sono
trasmessi a un sistema elettronico che controlla continuamente gli iniettori. Il rapporto tra
carburante e aria in arrivo al motore viene regolato continuamente. Queste regolazioni consentono di creare le condizioni ottimali per una
combustione efficiente delle sostanze nocive
(idrocarburi, monossido di carbonio e ossidi di
azoto) con l'ausilio di un catalizzatore a tre vie.
292
11 Specifiche
Impianto elettrico
Generalità
Impianto a 12 V con alternatore dotato di regolatore di tensione. Impianto unipolare in cui
telaio e corpo motore sono utilizzati come conduttori.
Nel caso di sostituzione della batteria, utilizzare
sempre una batteria con capacità di avvia-
mento a freddo e capacità di riserva pari a
quelle della batteria originale (vedere etichetta
sulla batteria).
11
Batteria
Motore
Capacità di avviamento a freddo
Capacità di riserva,
(CCA, Cold Cranking Amperes), A
minuti
590
100
60
600 A
120
70
700 B
135
80
Potenza (W)
Tipo
Anabbaglianti
55
H7
Abbaglianti (per fari alogeni)
55
H9
Abbaglianti supplementari (per fari Dual Xenon e ABL, Active Bending Lights)
55
H7
Luci di arresto, luce di retromarcia, retronebbia
21
P21W
Indicatori di direzione anteriori (per fari Dual Xenon e alogeni), indicatori di direzione
posteriori
21
PY21W
4 e 5 cil. benzina
4 e 5 cil. diesel
A
B
Tensione, V
12
12
Capacità, Ah
Automobili dotate di impianto audio High Performance.
Automobili diesel dotate di avviamento senza chiave, impianto audio Premium Sound, riscaldatore a carburante o RTI.
Lampade
Illuminazione
``
293
11 Specifiche
Impianto elettrico
Illuminazione
11
Potenza (W)
Tipo
Indicatori di direzione anteriori (per fari ABL, Active Bending Lights)
24
PY24W
Luci di posizione/parcheggio e luci di ingombro posteriori (attacco superiore)
5
P21/5W
Luci di posizione/parcheggio posteriori (attacco inferiore)
5
R5W
Luci di cortesia, illuminazione bagagliaio, luce della targa
5
C5W
1,2
Lampadina a fusibile
Luci di posizione/parcheggio anteriori, luci di ingombro anteriori
5
W5W
Fendinebbia
35
H8
Luce vano portaoggetti
3
Lampadina a fusibile
Specchietto di cortesia*
294
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
11 Specifiche
N° di omologazione
Sistema chiave telecomando
Paese e area
A, B, CY, CZ, D, DK,
E, EST, F, FIN, GB,
GR, H, I, IRL, L, LT,
LV, M, NL, P, PL, S,
SK, SLO
IS, LI, N, CH
HR
ROK
Delphi certifica che il presente
sistema chiave telecomando è conforme ai requisiti
essenziali e alle altre
norme applicabili
come previsto dalla
direttiva 1999/5/CE.
Certificazione del sistema di
avviamento senza chiave
La Siemens VDO Automotive A.G. certifica che
la presente dotazione 5WK4 8952, 5WK48956,
5WK48812, è conforme ai requisiti essenziali e
alle altre norme applicabili come previsto dalla
direttiva 1999/5/CE.
11
Delphi 15/07/2003,
Germany RLPD1-03-0151
BR
TW
ETC093LPD0155
295
12 Indice alfabetico
A
A/C
climatizzatore elettronico...................... 95
climatizzatore manuale................... 90, 91
Abbaglianti
lampeggio............................................. 61
12
Altoparlante dei bassi.............................. 241
Assistenza al parcheggio......................... 160
sensori dell'assistenza al parcheggio. 161
Asta di livello elettronica.......................... 213
Attrezzatura di emergenza
triangolo di emergenza....................... 189
71
72
72
72
Attrezzi..................................................... 190
Abbaglianti/anabbaglianti, vedere Illuminazione...................................................... 58
Alzacristalli elettrici....................................
bloccaggio............................................
posto del passeggero...........................
sedile posteriore...................................
ABS, anomalia nel sistema ABS........ 52, 156
Angolo morto (BLIS)................................ 163
Active Bending Lights (ABL)...................... 59
Antifulig. pieno......................................... 291
Ausilio alla leva selettrice (GSI - GearShift
Indicator).................................................. 149
Adattamento............................................ 147
Antifurto
attivazione........................................... 133
azzeramento automatico dell'antifurto.................................................... 134
disattivazione...................................... 133
AF - aggiornamento automatico frequenza..................................................... 247
Aggiornamento automatico frequenza.... 247
Airbag........................................................
attivazione/disattivazione.....................
attivazione/disattivazione, PACOS.......
lati conducente e passeggero..............
296
messaggio sul traffico RDS................ 246
spegnimento di un antifurto intervenuto..................................................... 134
test dell'antifurto................................. 135
20
23
23
21
Antifurto minimo
impostazioni......................................... 80
Antiruggine............................................... 205
Airbag laterale SIPS................................... 25
Apertura automatica.................................. 80
Airbag laterali............................................. 25
Apertura senza chiave............................... 80
Allarme.....................................................
attivazione...........................................
indicatore antifurto..............................
livello di allarme ridotto.......................
Appendigiacca......................................... 111
133
133
133
135
Applicazione di cera................................ 201
Aria condizionata....................................... 90
generalità.............................................. 88
Audio, vedere anche Suono.................... 240
Ausilio all'avviamento.............................. 169
AUTO
impostazione climatizzatore................. 93
memorizzazione delle stazioni............ 244
Avanzamento/ritorno rapido.................... 250
Avviamento a freddo................................ 153
cambio automatico............................. 153
Avviamento automatico........................... 144
Avviamento del motore............................ 144
avviamento senza chiave............ 125, 148
Avviamento senza chiave........ 125, 148, 295
avviamento dell'automobile................ 148
Avvisatore cinture...................................... 17
AWD, trazione integrale........................... 155
12 Indice alfabetico
B
Bagagliaio................................................
carico..................................................
occhielli fermacarico...........................
presa elettrica.....................................
supporto per borse della spesa..........
Blind Spot Information System, BLIS 76, 163
116
178
116
116
116
Bambini...................................................... 33
fermo di sicurezza per bambini.......... 132
seggiolini per bambini e airbag laterali. 25
sicurezza............................................... 33
sistemazione nell'automobile............... 33
sistemazione nell'automobile, tabella... 34
Basetta portarelè/portafusibili, vedere
Fusibili...................................................... 228
Batteria............................................ 219, 293
ausilio all'avviamento.......................... 169
manutenzione............................. 209, 219
simboli sulla batteria........................... 219
sostituzione della batteria della chiave
telecomando....................................... 128
sovraccarico....................................... 141
specifiche........................................... 293
Baule
bloccaggio/sbloccaggio..................... 129
guida con baule aperto....................... 140
Bioetanolo E85........................................ 287
Bloccaggio............................................... 126
sbloccaggio........................................ 129
Bloccaggio/sbloccaggio.......................... 129
dall'esterno......................................... 129
dall'interno.......................................... 129
Bloccaggio automatico............................ 130
Bloccasterzo............................................ 144
Bluetooth
collega chiamata a cellulare............... 265
microfono muto.................................. 265
viva voce............................................. 264
Bocchette di ventilazione........................... 89
Bussola...................................................... 73
impostazione della zona....................... 73
regolazione........................................... 73
C
Cambio
manuale.............................................. 149
Cambio automatico
posizioni manuali del cambio (Geartronic)...................................................... 151
rimorchio..................................... 170, 171
traino e trasporto................................ 167
Cambio manuale...................................... 149
GSI - GearShift Indicator.................... 149
traino e trasporto................................ 167
12
Capacità del serbatoio............................. 287
Carburante
Consumi............................................. 287
consumo di carburante, indicazione.... 62
economia di carburante...................... 186
emissioni di CO 2................................. 287
indicazione del livello............................ 52
rifornimento........................................ 142
riscaldatore di parcheggio.................... 98
Carico
capacità di carico............................... 178
generalità............................................ 178
occhielli fermacarico........................... 116
Cassetta del pronto soccorso................. 191
297
12 Indice alfabetico
Cassetto portaoggetti.............................. 111
bloccaggio.......................................... 122
CD
vano portaoggetti............................... 112
Cellulare
collegamento...................................... 266
registrazione del telefono................... 264
viva voce............................................. 264
12
Cerchioni
pulizia.................................................. 200
Cinture di sicurezza................................... 16
CLIMA AUTOM.......................................... 93
Climatizzatore
ECC...................................................... 93
generalità.............................................. 88
impostazioni personali.......................... 79
Codice colore, vernice............................. 204
Controllo volume automatico.................. 243
Cruise Control............................................ 66
Cura dell'automobile................................ 200
Cura dell'automobile, interni in pelle....... 202
Cuscino di rialzo
apertura.......................................... 39, 40
Cuscino di rialzo integrato......................... 39
D
Chiamate
funzioni durante una chiamata in
corso........................................... 256, 259
in arrivo............................................... 265
utilizzo......................................... 256, 265
volume del telefono............................ 257
Cofano motore, apertura......................... 210
Chiamate di emergenza........................... 254
Condensa
condensa nei fari................................ 200
eliminazione con lo sbrinatore........ 91, 94
funzione timer................................. 91, 94
lunotto................................................... 91
trattamento dei cristalli......................... 88
Diesel....................................................... 290
Condensa nei fari..................................... 200
Display informativo.................................... 55
Consumo medio di carburante.................. 62
Dispositivo di traino.................................
montaggio...........................................
rimozione............................................
specifiche...........................................
Chiave
chiave del telecomando...................... 120
sistema di bloccaggio e avviamento
senza chiave....................................... 125
Chiave del telecomando..........................
funzioni..............................................
sostituzione della batteria...................
stelo della chiave staccabile...............
145
120
128
121
Chiavi di accensione................................ 145
298
Cintura di sicurezza
gravidanza............................................ 17
pretensionatori delle cinture................. 18
Collisione
modo incidente..................................... 32
tendina gonfiabile (IC)........................... 27
Computer di bordo.................................... 62
Controlli
liquidi e oli........................................... 213
Dati tecnici, motore................................. 278
Denominazione del tipo........................... 272
Depurazione dei gas di scarico
indicazione di anomalia........................ 52
Diesel, preriscaldamento del motore......... 52
Disinserimento dell'immobilizzatore leva
selettrice.................................................. 153
Display, messaggi...................................... 55
172
174
176
173
12 Indice alfabetico
Distribuzione dell'aria................................ 97
ECC...................................................... 95
F
Distribuzione dell'aria, AC.......................... 91
Fari............................................................. 58
Dolby Surround Pro Logic II............ 238, 242
Fari Active Dual-Xenon.............................. 59
Donne incinte, cintura di sicurezza............ 17
Fari attivi.................................................... 59
DSCT, vedere anche Sistema di stabilità
spia....................................................... 52
Fendinebbia............................................... 59
DSTC, vedere anche Sistema di stabilità 158
Fermo di sicurezza per bambini.............. 132
Durata approach light................................ 76
impostazione........................................ 80
Filtro abitacolo........................................... 88
Fendinebbia, accesi/spenti........................ 59
Funzione di ricambio aria......................... 130
Funzioni CD............................................. 249
Funzioni RDS........................................... 245
reimpostazione................................... 248
Fusibili......................................................
basetta nel vano motore.....................
basetta portarelè/portafusibili nell'abitacolo..................................................
generalità............................................
sostituzione.........................................
228
229
232
228
228
Filtro antiparticolato........................... 55, 291
Filtro antiparticolato diesel...................... 291
Filtro particellare...................................... 291
G
ECC, climatizzatore elettronico................. 89
Flexifuel.................................................... 146
adattamento....................................... 147
Gancio di traino, vedere Dispositivo di
traino........................................................ 172
Effettuare una chiamata................... 256, 265
Foratura, vedere Pneumatici............ 190, 192
Gas esplosivo.......................................... 169
Elemento termico monoblocco................ 146
a carburante......................................... 98
Freni
freno a mano......................................... 70
luci di arresto........................................ 60
luci di arresto di emergenza................. 60
servofreno di emergenza, EBA........... 157
sistema antibloccaggio, ABS.............. 156
Geartronic................................................ 151
Freno a mano............................................. 70
Guida
con rimorchio...................................... 170
economica.......................................... 140
fondo stradale scivoloso.................... 140
E
EON - Enhanced Other Networks............ 248
Equalizzatore........................................... 242
12
Freno di stazionamento....................... 53, 70
Funzione di memoria nel sedile............... 105
Generalità sul carburante......................... 287
Generalità su liquidi e oli.......................... 212
GSI - GearShift Indicator......................... 149
Guado...................................................... 140
299
12 Indice alfabetico
impianto di raffreddamento................ 140
nell'acqua........................................... 140
Guida con rimorchio
peso di traino...................................... 275
pressione sulla sfera........................... 275
Guida economica..................................... 140
12
H
HomeLinkŸ UE.......................................... 82
I
IDIS – Intelligent Driver Information
System..................................................... 254
Illuminazione
abbaglianti/anabbaglianti............... 58, 61
abitacolo............................................. 107
anabbaglianti........................................ 58
comando incidenza fari........................ 58
durata approach light........................... 76
fari Active Dual-Xenon......................... 59
fendinebbia........................................... 59
illuminazione automatica.................... 108
300
illuminazione automatica, anabbaglianti.................................................... 58
illuminazione display............................. 59
lampadine a incandescenza, specifiche...................................................... 293
luci di lettura....................................... 107
luci di orientamento........................ 61, 76
luci di posizione/stazionamento........... 58
quadro luci, abitacolo........................... 58
retronebbia........................................... 59
Illuminazione, sostituzione delle lampadine..........................................................
abbaglianti alogeni..............................
anabbaglianti......................................
anteriori...............................................
bagagliaio...........................................
fendinebbia.........................................
indicatori di direzione.........................
lampadina posteriore..........................
luce della targa...................................
luci di cortesia.....................................
luci di ingombro..................................
luci di parcheggio...............................
luci di posizione..................................
specchietto di cortesia.......................
Illuminazione display.................................. 59
Illuminazione strumenti.............................. 59
Immobilizer...................................... 120, 145
Immobilizer elettronico............................ 120
Immobilizzatore leva selettrice................ 152
Impianto di raffreddamento..................... 140
Impianto elettrico..................................... 293
Impianto frenante..................................... 156
Impianto telefonico.................................. 254
221
222
222
221
226
224
223
225
225
226
224
223
223
226
Illuminazione abitacolo, vedere Illuminazione........................................................ 107
Impostazione climatizzatore
AUTO.................................................... 93
Impostazioni personali...............................
apertura automatica.............................
apertura portiere...................................
bloccaggio automatico.........................
conferma chiusura, luce.......................
durata approach light...........................
luce conferma apertura........................
luci di orientamento..............................
regolazione ventilazione autom............
timer ricircolo aria.................................
79
80
80
80
80
80
80
81
79
79
Impostazioni vettura.................................. 80
Incidente, vedere Collisione....................... 32
Indicatori di direzione................................ 61
12 Indice alfabetico
Indicatori nel quadro comandi combinato
contachilometri parziale........................
contagiri................................................
indicatore del carburante......................
tachimetro.............................................
termometro (temperatura esterna)........
49
49
49
49
49
L
Lampadine a incandescenza
sostituzione......................................... 221
Lubrificanti............................................... 284
Lampadine a incandescenza, vedere Illuminazione......................................... 221, 293
Lucidatura................................................ 201
Informazioni sul traffico........................... 246
Lampeggiatori di emergenza..................... 69
Infotainment
uso del menu...................................... 238
Lavacristalli
liquido lavacristalli, rabbocco............. 215
Ingombro................................................. 275
Lavacristallo
parabrezza............................................ 64
Inibitore di retromarcia
5 marce............................................... 149
6 marce (benzina)............................... 149
Liquido refrigerante, controllo e rabbocco....................................................... 215
Lubrificanti, quantità................................ 284
Luci di arresto............................................ 60
Luci di lettura, vedere Illuminazione........ 107
Luci di orientamento............................ 61, 76
impostazione........................................ 81
Lavaggio
proiettori............................................... 64
M
Interni in pelle, consigli per la pulizia....... 202
Lavaggio ad alta pressione dei fari............ 64
Macchie................................................... 202
iPodŸ, collegamento............................... 240
Lavaggio automatico............................... 200
Manutenzione.......................................... 209
antiruggine.......................................... 205
manutenzione dell'automobile............ 209
Lavaggio dell'automobile......................... 200
K
Kick-down
cambio automatico............................. 152
Lesioni da colpo di frusta.......................... 28
Libretto Uso e manutenzione, marchio
ambientale................................................. 13
Liquidi, quantità....................................... 284
Liquidi e oli....................................... 212, 284
Liquidi e oli, controlli nel vano motore..... 212
Liquido lavacristalli, rabbocco................. 215
Liquido refrigerante.................................. 215
12
Marchio ambientale, FSC.......................... 13
Marchio ambientale, FSC, Libretto Uso e
manutenzione............................................ 13
Marmitta catalitica................................... 292
trasporto............................................. 167
Martinetto................................................ 190
Memorizzazione manuale e automatica
delle stazioni............................................ 244
301
12 Indice alfabetico
pressione dell'olio................................. 53
quantità............................................... 280
tipo di olio........................................... 280
Messaggi del BLIS................................... 165
Messaggi di errore del BLIS.................... 165
Messaggi sul display informativo.............. 55
Mettere una chiamata in attesa............... 256
Modo di attesa telefono........................... 256
12
N
Notizie...................................................... 246
Numero IMEI............................................ 260
O
Pneumatici invernali................................. 185
Orologio, impostazione.............................. 79
Poggiatesta.............................................. 114
Portalampadina
rimozione............................................ 224
P
PACOS....................................................... 23
PACOS, commutatore............................... 23
Pannello di comando nella portiera del
conducente.......................................... 48, 71
Occhielli fermacarico............................... 116
Occhiello di traino.................................... 168
Peso a vuoto............................................ 275
Olio, vedere anche Olio motore....... 213, 280
Peso complessivo.................................... 275
Olio della frizione, controllo e rabbocco. . 216
Peso di traino........................................... 275
Olio del servosterzo, controllo e rabbocco....................................................... 217
Pneumatici
caratteristiche di guida.......................
classi di velocità.................................
generalità............................................
indicatore di usura..............................
manutenzione.....................................
pneumatici invernali............................
Olio motore...................................... 213, 280
condizioni di guida sfavorevoli........... 280
filtro..................................................... 212
302
Omologazione, sistema chiave telecomando...................................................... 295
Pesi
peso a vuoto....................................... 275
Olio di freni e frizione............................... 216
pressione.................................... 186, 187
riparazione pneumatici....................... 194
senso di rotazione.............................. 185
specifiche........................................... 182
182
182
182
183
182
185
Portellone
bloccaggio/sbloccaggio..................... 120
Posizione bloccaporte............................. 130
disattivazione...................................... 130
disattivazione temporanea................. 130
Posizione delle antenne, avviamento senza
chiave...................................................... 127
Posizioni della chiave............................... 144
Posizioni manuali del cambio (Geartronic)........................................................... 151
Presa elettrica
bagagliaio........................................... 116
quadro centrale.................................... 57
sedile posteriore................................... 57
Presa per accendisigari
sedile anteriore..................................... 57
12 Indice alfabetico
Pressione ECO........................................ 186
tabella................................................. 186
R
Protezioni per bambini............................... 33
sistema di fissaggio ISOFIX per seggiolini per bambini..................................... 40
Radio
aggiornamento frequenza...................
EON....................................................
impostazioni radio..............................
notizie.................................................
REG....................................................
stazioni radio......................................
tipi di programma...............................
PTY - Tipo di programma........................ 247
Random, CD e file audio.......................... 250
Pulizia
cerchioni.............................................
cinture di sicurezza.............................
lavaggio automatico...........................
lavaggio dell'automobile.....................
rivestimento........................................
Refrigerante............................................... 88
Private locking......................................... 123
Programma di servizio............................. 208
Protezione antischiacciamento, tettuccio
apribile....................................................... 78
200
203
200
200
202
Pulizia a intermittenza................................ 64
247
248
244
246
248
244
245
Regolatore elettronico della velocità......... 66
Regolazione del fascio di luce................. 179
fari alogeni.......................................... 179
fari Dual-Xenon.................................. 179
REG - Programmi radio regionali............. 248
Reimpostazione degli specchi retrovisori
esterni........................................................ 76
Q
Quadro comandi combinato...................... 49
Qualità della benzina............................... 289
Ricerca stazioni radio.............................. 244
Ricircolo
A/C........................................................ 90
ECC...................................................... 94
Rifiutare una chiamata............................. 256
Rifornimento
rifornimento........................................ 142
sportello del serbatoio, apertura elettrica..................................................... 142
tappo del serbatoio............................ 142
Rimorchio................................................ 170
cavo.................................................... 172
Riparazione pneumatici provvisoria......... 194
Ripetizione bloccaggio automatico......... 129
12
Riscaldamento elettrico
lunotto............................................. 91, 95
sedili anteriori................................. 91, 95
specchi retrovisori.......................... 91, 95
Riscaldatore abitacolo
a carburante......................................... 98
Riscaldatore di parcheggio
batteria e carburante............................ 98
generalità.............................................. 98
impostazione del timer....................... 100
parcheggio in pendenza....................... 98
simboli e messaggi sul display............. 99
Riscaldatore supplementare.................... 101
Riscaldatore supplementare (diesel)........ 101
Rivestimento............................................ 202
Rubrica
gestione numeri.................................. 258
303
12 Indice alfabetico
Ruota
estrazione........................................... 192
Ruota di scorta speciale.......................... 190
ruotino di scorta.......................... 184, 190
12
Ruote
catene da neve...................................
cerchioni.............................................
montaggio...........................................
ruota di scorta speciale......................
sostituzione.........................................
183
184
193
190
192
Sedile
elettrocomandato............................... 105
regolazione manuale........................... 104
Sistema di fissaggio ISOFIX per seggiolini
per bambini................................................ 40
Sedile elettrocomandato.......................... 105
Sistema SRS.............................................. 20
generalità.............................................. 20
Sedili
poggiatesta posteriori......................... 114
ribaltamento dello schienale anteriore 104
ribaltamento dello schienale posteriore..................................................... 114
Sedili anteriori elettroriscaldati.................. 91
Seggiolino per bambini.............................. 33
S
Segnalazione con gli abbaglianti............... 61
Sbloccaggio..................................... 126, 129
impostazioni......................................... 80
Sensore pioggia......................................... 65
Sbrinatore.................................................. 91
Serrature
Bloccaggio.......................................... 129
SCAN
CD e file audio.................................... 250
stazioni radio...................................... 245
Sicurezza
sistemi di sicurezza, tabella.................. 30
Scheggiature e graffi................................ 204
Simboli e messaggi sul display
riscaldatore di parcheggio.................... 99
Schienale
sedile anteriore, ribaltamento............. 104
SIM card.................................................. 254
Schienale sedile posteriore, ribaltamento....................................................... 114
304
Selez. rapida............................................ 259
SIPS-bag................................................... 25
Sistema chiave telecomando, omologazione........................................................ 295
Sistema di qualità aria, ECC...................... 94
Sistemi di stabilità e controllo trazione.... 158
SMS......................................................... 260
leggere................................................ 260
scrivere............................................... 260
Sonda lambda......................................... 292
Spazzole dei tergicristalli......................... 218
pulizia.................................................. 218
sostituzione......................................... 218
Specchio retrovisore interno...................... 73
funzione antiabbagliamento automatica........................................................ 73
Specchi retrovisori
bussola................................................. 73
elettrici ripiegabili.................................. 75
esterni................................................... 75
interni.................................................... 73
ripiegamento/estrazione automatici................................................... 75, 80
Specchi retrovisori esterni......................... 75
Specifiche motore.................................... 278
12 Indice alfabetico
Spia di allarme
sistemi di stabilità e controllo trazione................................................... 158
Supporto per borse della spesa.............. 116
Surround.......................................... 238, 242
sicurezza nel traffico........................... 255
viva voce............................................. 264
T
Temperatura
abitacolo, climatizzatore elettronico..... 95
abitacolo, climatizzatore manuale........ 92
temperatura effettiva............................ 89
Tappetini.................................................. 105
Tendina gonfiabile..................................... 27
SRS-AIRBAG............................................. 20
Tastierina al volante..................... 66, 68, 255
Tendina parasole, tettuccio apribile.......... 78
Stabilizzatore........................................... 172
Telecomando........................................... 120
programmabile..................................... 82
sostituzione della batteria................... 128
Tergicristalli................................................ 64
sensore pioggia.................................... 65
Spia di allarme, sistema AIRBAG.............. 19
Spie.......................................................... 159
spie di allarme....................................... 51
spie di controllo.............................. 52, 53
Stelo della chiave............................. 121, 126
punti di bloccaggio............................. 124
Strato antipolvere e idrorepellente............ 76
Strato superficiale idrorepellente, pulizia. 201
Strumentazione, generalità
automobili con guida a destra.............. 46
automobili con guida a sinistra............. 44
Struttura del menu..................................... 79
lettore MD........................................... 252
telefono, generalità............................. 261
telefono, opzioni................................. 262
Subwoofer............................................... 241
Suoni
fonte audio.......................................... 240
impostazioni audio...................... 240, 241
volume................................................ 240
Telefonata in corso, funzioni.................... 259
Telefono
chiamata da rubrica............................
chiamata in arrivo...............................
collegamento......................................
comando.............................................
effettuare una chiamata......................
immissione di un testo........................
modo di attesa, standby.....................
on/off..................................................
registrazione del telefono...................
ricevere una chiamata........................
rubrica.................................................
rubrica, scorciatoia.............................
selez. rapida.......................................
259
265
266
255
265
257
256
256
264
265
267
267
259
12
Test dell'antifurto..................................... 135
Testo disco.............................................. 250
Testo radio............................................... 247
Tettuccio apribile....................................... 77
apertura e chiusura......................... 77, 78
posizione di ventilazione....................... 77
protezione antischiacciamento............. 78
tendina parasole................................... 78
Tettuccio apribile elettrocomandato.......... 77
Timer
A/C........................................................ 91
ECC...................................................... 94
Tipo di programma.................................. 247
TP - informazioni sul traffico.................... 246
Traction Control....................................... 158
305
12 Indice alfabetico
Traino....................................................... 167
occhiello di traino............................... 168
Trazione integrale, AWD.......................... 155
Triangolo di emergenza........................... 189
U
USB, collegamento.................................. 240
12
Uso del menu
impianto audio.................................... 238
V
Vernice
codice colore...................................... 204
danni e ritocchi................................... 204
Volante
cruise control........................................ 66
regolazione del volante......................... 69
tastierina................................. 66, 68, 255
Volume audio
controllo volume automatico.............. 243
impianto audio.................................... 240
lettore MD........................................... 240
suoneria, telefono............................... 266
telefono....................................... 257, 266
telefono/lettore MD............................. 266
tipi di programma............................... 248
Vani portaoggetti nell'abitacolo............... 110
Vano motore............................................ 210
liquido refrigerante.............................. 215
olio del servosterzo............................. 217
Vano portaoggetti.................................... 110
CD....................................................... 112
Ventilazione................................................ 89
Ventola
AC......................................................... 90
ECC...................................................... 93
306
W
WHIPS
lesioni da colpo di frusta...................... 28
seggiolino per bambini/cuscino di
rialzo..................................................... 28
Note
307
Note
308
Note
309
Note
310
Note
311
Note
312
Note
313
Note
314
Note
315
Note
316
Note
317
Note
318
Note
319
Note
320
VOLVO S40
Uso e Manutenzione
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&%-(+>iVa^Vc!6I%.'%!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%%.!8deng^\]i'%%%"'%%.Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement