Volvo S80 2010 Road and Traffic Information

Volvo S80 2010 Road and Traffic Information
VOLVO XC60, V70, XC70 & S80
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI)
MANUALE DI ISTRUZIONI
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&&&.+>iVa^Vc6I%.'%Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%%.!8deng^\]i'%%%"'%%.Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Testi e simboli sullo schermo
Distanza dal punto di guida successivo
Evento al punto di guida successivo
Destinazione della rotta programmata
Nome della via/strada successiva
Spazio per Informazioni segnaletiche per la prossima strada/via
Punto di guida successivo
Rotta programmata
Destinazione intermedia della rotta programmata
Percorso programmato effettuato
Tempo di viaggio calcolato e distanza dalla meta
G040918
Scala mappa
Nome della via/strada attuale
Info traffico
Tipo di strada
Colore
Tratta interessata da info traffico
Autostrada
Verde
Punto memorizzato
Strada statale
Rosso
Simbolo del servizio (ristorante)
Strada provinciale
Marrone
Posizione dell'automobile
Strada normale
Grigio scuro
Area esclusa dal percorso
Strada comunale
Verde scuro
Inizio della rotta programmata
La freccia sull'anello esterno della bussola indica la direzione della
destinazione
Bussola
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION - RTI
Il sistema navigazione Volvo è un sistema di informazioni sul
traffico/guida stradale sviluppato dalla Volvo. Il sistema guida
ad una data destinazione fornendo informazioni durante il viaggio. Informa sulle situazioni che possono interferire con il viaggio, ad es. incidenti e lavori stradali, visualizzando rotte alternative.
Il sistema consente di impostare un itinerario, localizzare i servizi lungo la rotta, memorizzare particolari luoghi ecc. Il sistema
indica la posizione esatta dell'automobile e, in caso di smarrimento, riporta sempre verso la destinazione.
Scoprirai che l'uso di esso è molto intuitivo. Testa le varie possibilità! Per sentirti a tuo agio col sistema, raccomandiamo
anche di familiarizzare con le informazioni in questo manuale.
Il sistema di navigazione Volvo contribuisce alla tutela dell'ambiente rendendo il viaggio più veloce e selezionando i percorsi
più brevi.
Contratto di Licenza NAVTEQ DATABAS
Per le informazioni per l'utente finale, vedere pagina 71.
Indice
01 02 03
01 Guida rapida
Impara subito come si usa.......................... 8
02 Impara a conoscere il tuo
sistema di navigazione
Il manuale..................................................
Prima di iniziare.........................................
Panoramica XC60 ....................................
Panoramica V70/XC70..............................
Panoramica S80........................................
Comandi....................................................
La tastiera.................................................
Dischetto DVD, schermo...........................
Cartine, tipi di strada e bussola................
Struttura del menu in tre livelli..................
Menu rapido..............................................
Menu principale........................................
Menu Scorrimento....................................
2
03 Pianificazione del viaggio
12
13
14
16
18
20
21
22
24
26
28
30
31
Imposta destin..........................................
Itinerario....................................................
Memorizza località....................................
Destinazione succ.....................................
Posizione attuale.......................................
Impostazioni..............................................
Evita area..................................................
Opzioni......................................................
Simulazione...............................................
36
41
43
45
46
47
48
50
53
Indice
04 05 06
04 Info traffico
Generalità..................................................
Evita problemi di traffico...........................
Selezione delle informazioni.....................
Lettura delle informazioni..........................
Trasmettitore/Scala della cartina..............
56
57
58
59
60
05 Simboli sulla cartina
06 Domande e risposte
Località...................................................... 64
Domande e risposte.................................. 68
EULA - Contratto di Licenza..................... 71
Diritti d'autore........................................... 73
3
Indice
07
07 Indice alfabetico
Indice alfabetico........................................ 74
4
Indice
5
6
G028767
Impara subito come si usa........................................................................ 8
GUIDA RAPIDA
01
01 Guida rapida
Impara subito come si usa
Pulsantiera/telecomando
•
Utilizzare il pulsante di navigazione - il
joystick della pulsantiera (sul lato posteriore destro del volante, vedere
pagina 20) o i pulsanti freccia del telecomando - per navigare in su, in giù, a destra
o a sinistra tra le varie opzioni nonché per
spostare il cursore sulla mappa.
•
•
ENTER – Conferma o attiva una selezione.
BACK - Ritorno alla struttura del menu o
rinuncia ad una selezione fatta.
I pulsanti del telecomando hanno le stesse funzioni della pulsantiera al volante.
Il sistema visualizza innanzitutto una videata
che deve essere confermata con ENTER.
La chiave telecomando deve essere inserita nel
blocchetto di accensione (vedere il Libretto
Uso e manutenzione dell'automobile).
Il sistema può quindi richiedere alcuni secondi
per rilevare la posizione dell'automobile. Il
sistema passa quindi in Modalità cartina, con
la posizione dell'automobile indicata da un
triangolo blu.
1. Premere brevemente sul pulsante START/
STOP ENGINE.
Guida ad un indirizzo stradale
Attivazione del sistema
2. Se lo schermo non si attiva: Premere
BACK o ENTER.
8
Avviare il sistema
G040697
01
Imposta
destin.
Premere BACK per accedere al menu principale.
Scorrere con il pulsante di
navigazione a Imposta
destin. e premere ENTER.
Indirizzo
Selezionare Indirizzo e premere ENTER.
Paese/città
Scorrere a Paese o Città e
premere ENTER. Scorrere
alle lettere desiderate per
indicare il paese e la città in
cui è presente l'indirizzo
stradale. Premere ENTER.
Strada
Selezionare Strada e premere ENTER.
Numero
civico
Selezionare N° e premere
ENTER.
Imposta
Selezionare Imposta e premere ENTER.
Avvia guida
Selezionare Avvia guida e
premere ENTER.
Ora il sistema calcola la rotta e la distanza alla
destinazione inserita. Si riceve una guida e le
istruzioni su incroci ed altro.
Se la rotta programmata è abbandonata
durante il viaggio, il sistema calcolerà automaticamente una nuova rotta.
01 Guida rapida
Impara subito come si usa
Guida al servizio
Imposta
destin.
Premere BACK per accedere al menu principale.
Scorrere con il pulsante di
navigazione a Imposta
destin. e premere ENTER.
LOCALITÀ
Selezionare LOCALITÀ e
premere ENTER.
Località per
nome
Selezionare Località per
nome e premere ENTER.
Paese/città
Scorrere a Paese o Città e
premere ENTER. Scorrere
alle lettere desiderate per
indicare in quale Paese o
Città si trova il servizio. Premere ENTER.
Tipo
Scorrere a Tipo. Selezionare il tipo di servizio, ad es.
distributore di benzina,
ristorante o concessionario
Volvo. Premere ENTER.
Nome
Scorrere a Nome. Selezionare il servizio e premere
ENTER.
Imposta
Selezionare Imposta e premere ENTER.
Avvia guida
Selezionare Avvia guida e
premere ENTER.
01
Ora il sistema calcola la rotta e la distanza dal
servizio inserito. Si riceve una guida e le istruzioni su incroci ed altro.
Se la rotta programmata è abbandonata
durante il viaggio, il sistema calcolerà automaticamente una nuova rotta.
9
10
12
13
14
16
18
20
21
22
24
26
28
30
31
G028780
Il manuale................................................................................................
Prima di iniziare.......................................................................................
Panoramica XC60 ..................................................................................
Panoramica V70/XC70............................................................................
Panoramica S80......................................................................................
Comandi..................................................................................................
La tastiera...............................................................................................
Dischetto DVD, schermo.........................................................................
Cartine, tipi di strada e bussola..............................................................
Struttura del menu in tre livelli.................................................................
Menu rapido............................................................................................
Menu principale.......................................................................................
Menu Scorrimento..................................................................................
I M P A R A A C O N O S C E R E I L T U O S I S T E M A D I N A V I G AZIONE
02
02 Impara a conoscere il tuo sistema di navigazione
Il manuale
Generalità sul manuale
02
È disponibile una guida rapida per iniziare
subito a utilizzare il sistema, vedere pagina 8.
Per una descrizione più dettagliata e selezionare le impostazioni per raggiungere la destinazione, si raccomanda di consultare il capitolo Pianificazione del viaggio, vedere
pagina 36.
Opzioni di menu/Percorsi di ricerca
Tutte le opzioni selezionabili sul display sono
indicate nel manuale in grigio, con un carattere
leggermente più grande, ad esempio Imposta
destin..
I percorsi di ricerca nel menu sono indicati, ad
esempio, come segue.
Imposta destin.
Indirizzo
Città
Testo speciale
NOTA
I testi marcati con NOTA forniscono consigli
o suggerimenti che semplificano l'uso di
funzioni e agevolazioni.
Nota a pie' di pagina
Il manuale riporta informazioni anche in forma
di note a piè di pagina o didascalie di tabelle.
12
Tali informazioni sono complementari al testo
a cui è riferito il numero.
Modifiche nel manuale
Le specifiche, i dati di costruzione e le illustrazioni contenuti nel presente libretto d'istruzioni
non sono vincolanti.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche
senza preavviso.
© Volvo Car Corporation
02 Impara a conoscere il tuo sistema di navigazione
Prima di iniziare
Generalità
Impostazioni
È possibile usare il sistema di navigazione
senza aver scelto una destinazione. Lo
schermo visualizza la cartina con la posizione
dell'automobile indicata da un triangolo blu.
Il sistema è consegnato con impostazioni di
base, ad ogni modo si avvia con le impostazioni eseguite per ultimo.
Il sistema è costantemente aggiornato e pertanto può contenere funzioni non descritte nel
presente manuale.
Modalità cartina
All'attivazione, il sistema visualizza innanzitutto
una videata che deve essere confermata con
ENTER, vedere pagina 8.
Il sistema passa quindi in Modalità cartina, con
la cartina attuale visualizzata a tutto schermo.
2. Scorrere a Spegnimento con il pulsante
di navigazione.
Non è disponibile nessuna funzione di ripristino
contemporaneo di tutte le impostazioni di fabbrica.
4. Si attiva il salvaschermo o lo schermo si
spegne.
On/Off
On
Premere BACK per accedere al Menu principale, vedere pagina 30.
1. Il telecomando deve essere inserito nel
blocchetto di avviamento (vedere il libretto
Uso e Manutenzione dell'auto).
•
Premere ENTER per accedere al sottomenù, vedere pagina 28.
2. Premere ENTER o BACK.
2. In questa modalità, ENTER attiva il menu
Scorrimento, vedere pagina 31.
1. Premere BACK per accedere al menu principale.
Se un'impostazione è stata modificata e si
desidera ripristinare la precedente impostazione di fabbrica, ciò interesserà solo la funzione in questione.
•
1. Premere il pulsante di navigazione per
attivare la Modalità scorrimento, ad es. per
vedere parti della cartina esterne allo
schermo.
ticamente quando il telecomando è inserito nel
blocchetto di avviamento:
3. Lo schermo si attiva automaticamente.
Il sistema può richiedere un paio di secondi per
rilevare la posizione e il movimento dell'auto.
02
3. Premere ENTER.
NOTA
Il sistema è accessibile anche a motore
spento. Quando la tensione della batteria si
abbassa sotto un certo limite il sistema
viene automaticamente disattivato.
Demo (guida simulata)
Indicando una destinazione è possibile ottenere una dimostrazione del funzionamento
della guida. Ad auto ferma è possibile simulare
la guida alla destinazione indicata, vedere
Avvio demo vedere pagina 53.
Off
Il sistema si spegne automaticamente quando
il telecomando è estratto dal blocchetto di
avviamento.
Il sistema può essere spento anche manualmente, in modo che esso non si avvii automa-
13
02 Impara a conoscere il tuo sistema di navigazione
Panoramica XC60
G031099
02
14
02 Impara a conoscere il tuo sistema di navigazione
Panoramica XC60
Unità principale
L'unità principale è montata nel vano bagagli
ed è dotata tra l'altro delle seguenti funzioni:
•
•
Calcolo della posizione dell'auto
•
•
•
Gestione delle informazioni sul traffico
Calcolo della rotta alla destinazione indicata
Guida a voce
Lettore DVD
NOTA
Il pulsante EJECT del lettore DVD è collocato a sinistra e il pulsante di bloccaggio a
destra sull'unità.
•
Il lettore DVD dell'unità principale è
destinato esclusivamente ai dischetti
cartografici Volvo.
Il ricevitore GPS e il ricevitore per le informazioni sul traffico (TMC) sono integrati nell'unità
principale.
Posizionamento
La posizione attuale e la direzione di marcia
dell'auto è calcolata mediante: segnali provenienti dal sistema satellitare GPS, segnale di
velocità dell'auto e una girobussola.
anche se il segnale GPS è temporaneamente
mancante, ad esempio nelle guide in galleria.
Info traffico
TMC (Traffic Message Channel) è un sistema a
codici standardizzato per le informazioni sul
traffico. Il ricevitore ricerca automaticamente la
frequenza corretta. La ricezione avviene
mediante l'antenna FM.
NOTA
TMC non è accessibile in tutte le regioni/
paesi. L'area di copertura del sistema viene
costantemente ampliata, pertanto a volte
può essere necessario aggiornare il
sistema, vedere pagina 22.
Antenna per GPS
L'antenna è integrata nell'antenna del tetto.
Altoparlanti
Il suono dal sistema di navigazione è propagato dagli altoparlanti anteriori.
Schermo
Lo schermo visualizza le mappe e fornisce
informazioni dettagliate su rotta, distanza,
menu ecc. Per la cura dello schermo, vedere
pagina 23.
02
IMPORTANTE
Non riporre oggetti davanti allo schermo del
navigatore GPS per evitare di graffiare la
superficie. Inoltre, i cellulari possono creare
interferenze con lo schermo.
Pulsantiera
La pulsantiera è collocata sul lato posteriore
destro del volante. Utilizzarla per scorrere tra le
varie opzioni di menu, per confermare le
opzioni o per indietreggiare nei menu. vedere
pagina 20.
Controllo del volume e ricevitore IR
Usare il controllo del volume dell'impianto
audio durante la trasmissione dei messaggi
vocali per modificare il volume. Il volume può
essere anche modificato nel sistema dei menu.
Il ricevitore IR per il telecomando si trova sopra
la tastierina numerica del quadro centrale.
Il vantaggio di questo concetto è che il sistema
di navigazione registra e calcola il percorso
15
02 Impara a conoscere il tuo sistema di navigazione
Panoramica V70/XC70
02
16
02 Impara a conoscere il tuo sistema di navigazione
Panoramica V70/XC70
Unità principale
L'unità principale è montata nel vano bagagli
ed è dotata tra l'altro delle seguenti funzioni:
•
•
Calcolo della posizione dell'auto
•
•
•
Gestione delle informazioni sul traffico
Calcolo della rotta alla destinazione indicata
Guida a voce
Lettore DVD
NOTA
Il pulsante EJECT del lettore DVD è collocato a sinistra e il pulsante di bloccaggio a
destra sull'unità.
•
Il lettore DVD dell'unità principale è
destinato esclusivamente ai dischetti
cartografici Volvo.
Il ricevitore GPS e il ricevitore per le informazioni sul traffico (TMC) sono integrati nell'unità
principale.
Posizionamento
anche se il segnale GPS è temporaneamente
mancante, ad esempio nelle guide in galleria.
Info traffico
TMC (Traffic Message Channel) è un sistema a
codici standardizzato per le informazioni sul
traffico. Il ricevitore ricerca automaticamente la
frequenza corretta. La ricezione avviene
mediante l'antenna FM.
NOTA
TMC non è accessibile in tutte le regioni/
paesi. L'area di copertura del sistema viene
costantemente ampliata, pertanto a volte
può essere necessario aggiornare il
sistema, vedere pagina 22.
Antenna per GPS
L'antenna è integrata nell'antenna del tetto.
Altoparlanti
Schermo
Lo schermo visualizza le mappe e fornisce
informazioni dettagliate su rotta, distanza,
menu ecc. Per la cura dello schermo, vedere
pagina 23.
02
Pulsantiera
La pulsantiera è collocata sul lato posteriore
destro del volante. Utilizzarla per scorrere tra le
varie opzioni di menu, per confermare le
opzioni o per indietreggiare nei menu. vedere
pagina 20.
Controllo del volume e ricevitore IR
Usare il controllo del volume dell'impianto
audio durante la trasmissione dei messaggi
vocali per modificare il volume. Il volume può
essere anche modificato nel sistema dei menu.
Il ricevitore IR per il telecomando è montato sul
display dell'impianto audio.
Il suono dal sistema di navigazione è propagato dagli altoparlanti anteriori.
La posizione attuale e la direzione di marcia
dell'auto è calcolata mediante: segnali provenienti dal sistema satellitare GPS, segnale di
velocità dell'auto e una girobussola.
Il vantaggio di questo concetto è che il sistema
di navigazione registra e calcola il percorso
17
02 Impara a conoscere il tuo sistema di navigazione
Panoramica S80
02
2
3
4
5
6
G021310
1
18
02 Impara a conoscere il tuo sistema di navigazione
Panoramica S80
Unità principale
L'unità principale è montata nel vano bagagli
ed è dotata tra l'altro delle seguenti funzioni:
•
•
Calcolo della posizione dell'auto
•
•
•
Gestione delle informazioni sul traffico
Calcolo della rotta alla destinazione indicata
Guida a voce
Lettore DVD
NOTA
Il pulsante EJECT del lettore DVD è collocato a sinistra e il pulsante di bloccaggio a
destra sull'unità.
•
Il lettore DVD dell'unità principale è
destinato esclusivamente ai dischetti
cartografici Volvo.
Il ricevitore GPS e il ricevitore per le informazioni sul traffico (TMC) sono integrati nell'unità
principale.
Posizionamento
anche se il segnale GPS è temporaneamente
mancante, ad esempio nelle guide in galleria.
Info traffico
TMC (Traffic Message Channel) è un sistema a
codici standardizzato per le informazioni sul
traffico. Il ricevitore ricerca automaticamente la
frequenza corretta. La ricezione avviene
mediante l'antenna FM.
NOTA
TMC non è accessibile in tutte le regioni/
paesi. L'area di copertura del sistema viene
costantemente ampliata, pertanto a volte
può essere necessario aggiornare il
sistema, vedere pagina 22.
Antenna per GPS
L'antenna è integrata nell'antenna del tetto.
Altoparlanti
Schermo
Lo schermo visualizza le mappe e fornisce
informazioni dettagliate su rotta, distanza,
menu ecc. Per la cura dello schermo, vedere
pagina 23.
02
Pulsantiera
La pulsantiera è collocata sul lato posteriore
destro del volante. Utilizzarla per scorrere tra le
varie opzioni di menu, per confermare le
opzioni o per indietreggiare nei menu. vedere
pagina 20.
Controllo del volume e ricevitore IR
Usare il controllo del volume dell'impianto
audio durante la trasmissione dei messaggi
vocali per modificare il volume. Il volume può
essere anche modificato nel sistema dei menu.
Il ricevitore IR per il telecomando è montato sul
display dell'impianto audio.
Il suono dal sistema di navigazione è propagato dagli altoparlanti anteriori.
La posizione attuale e la direzione di marcia
dell'auto è calcolata mediante: segnali provenienti dal sistema satellitare GPS, segnale di
velocità dell'auto e una girobussola.
Il vantaggio di questo concetto è che il sistema
di navigazione registra e calcola il percorso
19
02 Impara a conoscere il tuo sistema di navigazione
Comandi
02
Posizione della pulsantiera e del
ricevitore IR
Pulsantiera al volante/telecomando
BACK
Per pentirsi della selezione fatta per ultimo o
per indietreggiare nella struttura del menu.
"Non disturbare"
Il sistema di navigazione è comandato con la
pulsantiera al volante o il telecomando.
La pulsantiera è collocata sul lato posteriore
destro del volante.
Il telecomando viene puntato verso il ricevitore
IR collocato sul display dell'impianto audio.
NOTA
Il telecomando contiene batterie AAA o R03.
Se il telecomando non dovesse funzionare,
provare prima sostituendo le batterie.
La tastierina al volante e i pulsanti del telecomando hanno le stesse funzioni. Utilizzarla per
selezionare le opzioni, confermare le selezioni
o tornare indietro nel menu.
La conformazione può variare a seconda dei
modelli.
Pulsante di navigazione
Con il pulsante di navigazione - il joystick
della pulsantiera o i pulsanti freccia del telecomando
,
,
e
- è possibile scorrere
le opzioni del menu. Il pulsante di navigazione
sposta anche il cursore (punto di riferimento)
sulla cartina.
ENTER
Conferma o attiva una selezione.
20
In alcune situazioni, il sistema richiede qualche
secondo in più per eseguire un calcolo. In tal
caso, viene visualizzato un simbolo sullo
schermo.
NOTA
Quando appare il simbolo di calcolo, il
sistema non riceve i comandi forniti con i
pulsanti di navigazione, ENTER o BACK.
02 Impara a conoscere il tuo sistema di navigazione
La tastiera
Scrivere e selezionare un'opzione
La barra di scorrimento sul lato destro dello
schermo indica la presenza di più opzioni nell'elenco rispetto a quelle che appaiono sullo
schermo. La cifra (110) indica il numero di
opzioni.
•
Ritornare dall'elenco delle opzioni alla
tastiera con BACK.
•
Cancellare le lettere inserite una alla volta
con BACK.
02
Ricerca generica
La tastiera è usata in molti punti dei menu per
indicare informazioni specifiche, ad esempio
tipo di servizio, Paese, città, indirizzo stradale,
numero civico e CAP.
1. Selezionare le lettere con il pulsante di
navigazione e premere ENTER.
> Quando non vi sono ulteriori alternative,
il sistema compila automaticamente le
restanti lettere.
L'elenco in basso sullo schermo mostra
le prime tre alternative possibili che corrispondono alle lettere inserite.
2. È anche possibile scorrere con
per
accedere direttamente all'elenco con le
alternative.
3. Selezionare con
ENTER.
o
e premere
La funzione di ricerca è sempre accessibile e
funziona allo stesso modo a prescindere dalla
posizione nei menu dove un luogo deve essere
indicato.
Premendo ENTER durante un inserimento
vengono visualizzate tutte le combinazioni di
risposta per ogni opzione: Città, strada, servizio ecc.
Se ad esempio si ricerca London Airport, vengono visualizzate tutte le combinazioni della
parola London quando si inserisce LO. Una
ricerca più dettagliata fornisce meno opzioni di
risposta, quindi agevola la selezione.
Una ricerca con LO fornirà anche opzioni di
risposta quali Ristorante Lou Trivalou, in
quanto nella ricerca sono considerate anche le
opzioni contenenti diverse parole spaziate.
21
02 Impara a conoscere il tuo sistema di navigazione
Dischetto DVD, schermo
02
Contenuto dei dischetti DVD
Australia
Sostituzione del dischetto dvd
Dischetti cartografici sono pubblicati continuamente con informazioni aggiornate ed
ampliate. Contattare un concessionario Volvo
per ottenere informazioni sull'ultima edizione
pubblicata.
Road & Traffic Information - RTI
L'accensione deve essere inserita fino al completamento della procedura (vedere il libretto
Uso e Manutenzione dell'auto).
NOTA
I dischetti cartografici non danno una
copertura al 100 percento in tutte le aree/
paesi.
La copertura del sistema è continuamente
ampliata, pertanto a volte può essere
necessario effettuare aggiornamenti.
Per ulteriori informazioni su mappe ecc.,
vedere anche www.volvocars.com/navi.
NOTA
Per le mappe con informazioni caricate su
più dischi vale quanto segue:
Un messaggio sullo schermo comunica se
è necessario sostituire il disco. Se non si
sostituisce il disco, rimangono disponibili le
informazioni sulla rete stradale ma non
quelle dettagliate.
Gran parte della rete stradale australiana è fornita su un unico dischetto DVD.
Europa
Road & Traffic Information - RTI
Ciascun set di DVD contiene almeno tre
dischetti. Tutti i dischetti contengono gran
parte della rete stradale europea. Ciò che
distingue i dischetti tra loro sono le informazioni dettagliate: indirizzi, servizi ecc. Tali informazioni sono suddivise sui rispettivi dischetti a
seconda dell'area geografica.
2. Sbloccare il fermo sull'unità principale.
(Vedere l'immagine panoramica sulla posizione del lettore DVD, vedere pagina 16.)
3. Premere il pulsante EJECT ed estrarre il
dischetto.
4. Inserire il nuovo dischetto cartografico.
5. Bloccare l'unità principale.
Medio Oriente
Volvo Navigation System - VNS
Gran parte della rete stradale del Medio
Oriente è fornita su un unico dischetto DVD.
Russia
Road & Traffic Information - RTI
Un DVD contiene solo una parte selezionata
della rete stradale russa.
Sudafrica
Volvo Navigation System - VNS
Gran parte della rete stradale sudafricana è
fornita su un unico dischetto DVD.
22
1. Avviare il sistema. Per le istruzioni, vedere
pagina 13.
In alcuni casi il cambio di dischetto cartografico può apportare anche nuove funzioni al
sistema. Se il dischetto contiene anche un
nuovo software, apparirà un dialogo che
chiede se l'aggiornamento è accettato.
Dopo aver confermato con l'opzione SÌ,
appare il testo Preparing to load System
Software. Please wait.
L'aggiornamento impiega circa 15 minuti.
Quando esso è completato viene visualizzata
la schermata di avvio e il sistema è pronto per
essere usato.
02 Impara a conoscere il tuo sistema di navigazione
Dischetto DVD, schermo
NOTA
Durante l'aggiornamento si può attivare il
salvaschermo o lo schermo può spegnersi.
02
Cura dei dischetti dvd
Trattare i dischetti DVD con cura.
Quando non vengono utilizzati, conservarli
nelle rispettive custodie. Non conservarli in
luoghi umidi o polverosi e non esporli a calore
intenso o luce solare diretta.
Cura dello schermo
Pulire lo schermo con un panno morbido che
non si sfilaccia, leggermente inumidito con un
prodotto per la pulizia delle finestre delicato.
IMPORTANTE
Non riporre oggetti davanti allo schermo del
navigatore GPS per evitare di graffiare la
superficie. Inoltre, i cellulari possono creare
interferenze con lo schermo.
23
02 Impara a conoscere il tuo sistema di navigazione
Cartine, tipi di strada e bussola
Immagine della cartina
02
24
02 Impara a conoscere il tuo sistema di navigazione
Cartine, tipi di strada e bussola
Immagine della carina sulla posizione
attuale
L'aspetto dello schermo è determinato dalla
posizione geografica e dalle impostazioni fatte:
scala della cartina, simboli selezionati per la
visualizzazione ecc.
La spiegazione di testi, insegne e simboli che
possono apparire sullo schermo è fornita sul
lato interno della copertina.
In basso sullo schermo appare il nome della
rotta attuale - a tal fine non è necessario un itinerario.
Servizi lungo l'autostrada, vedere
pagina 30.
Mappa degli incroci dettagliata. La parte
sinistra dello schermo ingrandisce le
manovre necessarie all'incrocio successivo. (Le corsie alternative sono visualizzate solo per le strade più grandi.) Contemporaneamente, viene sempre fornito
un messaggio vocale.
Messaggi vocali
Dopo aver selezionato una destinazione,
quando ci si avvicina a un incrocio o a uno
svincolo, viene fornito un messaggio vocale
che indica la distanza e il tipo di manovra
richiesta. Contemporaneamente, viene visualizzata una mappa dettagliata dell'incrocio.
Il messaggio vocale viene ripetuto in prossimità dell'incrocio. Regolare il volume con il
pulante del volume dell'impianto audio
(durante la trasmissione del messaggio
vocale).
Per selezionare il tipo di voce (maschile o femminile): Selezionare Impostazioni Opzioni
guida Guida vocale, vedere pagina 50.
NOTA
In alcuni casi (ad es. se si usa il cellulare), il
messaggio a voce è sostituito da un suono
di campanello.
Bussola
Sull'immagine della cartina, la
bussola può essere visualizzata in due modi:
02
- Con il nord sempre in alto.
- Con la direzione di marcia
sempre in alto.
La punta rossa dell'ago della bussola è rivolta
verso nord sulla cartina e la punta bianca verso
sud.
La freccia di destinazione grigia nell'anello
esterno della bussola punta verso la destinazione selezionata.
Selezionare Impostazioni Opzioni mappa
Orientamento mappa per impostare l'orientamento della cartina e Bussola per impostare la modalità di visualizzazione della bussola, vedere pagina 50.
È selezionata la modalità di visualizzazione
a due mappe. Lo schermo visualizza la
stessa mappa in scale diverse. La selezione viene fatta nel menu rapido, vedere
pagina 28.
Modalità Scorrimento, vedere
pagina 31.
25
02 Impara a conoscere il tuo sistema di navigazione
Struttura del menu in tre livelli
02
Qui sono visualizzati tre livelli della struttura del
menu. Molti menu del terzo livello presentano
ulteriori sottomenu, descritti in dettaglio nelle
rispettive sezioni.
Imposta destin.
Indirizzo
Paese
pag.
36
Cancella località
Intorno all'auto
Lungo il percorso
Punto sulla mappa
Itinerario
Agg. a itinerario
pag.
39
pag.
39
pag.
41
Avvia guida
pag.
42
Agg. a itinerario
pag.
41
Cancella tutto
vedere Imposta destin./
Indirizzo
Informazione
pag.
37
Rotta opz.
Cancella località
Cancella tutto
Viaggio di ritorno
vedere Itinerario
Rotta
pag.
39
Intorno il punto su mappa
Lungo una via
Ricerca sulla mappa
Latitudine/longitudine
Ordine
Ultime dieci
Numero
pag.
38
Informazione
Modifica
Strada
Località per nome
Agg. a itinerario
pag.
36
Città
Località
Memorizza località
Incrocio
Paese
pag.
39
pag.
47
Evita autostrade/strade a
pagamento/traghetti/
impedimenti/vie/limitz.a
tempo/treni auto/determinate aree
Ripristina impostazioni
base
Strada
Incroci
Città
26
Cancella itinerario
pag.
41
02 Impara a conoscere il tuo sistema di navigazione
Struttura del menu in tre livelli
Destinazione succ.
pag.
45
Opzioni mappa
Posizione attuale
pag.
46
Mappa
Colori
Vista mappa
Salvaschermo
Impostazioni
pag.
47
Orientamento
mappa 2D
Disatt. disclaimer aut.
Info trafficoA
Notifica automatica
pag.
56
Selezione località
Ricerca stazione
Località attuale
Ripristina predefenite
Ripristina predefenite
vedere Itinerario/Opzioni
rotta
Lingua
Voce guida
Volume guida
02
Unità di distanza
Informazioni GPS
Informazioni su
Ripristina predefenite
Avvio demo
Opzioni guida
pag.
52
Aiuto
Scorrimento mappa
Bussola
pag.
47
Opzioni sistema
Mappa incrocio
Selezione info traffico
Rotta opz.
pag.
50
pag.
50
Spegnimento
A
pag.
53
pag. 13
Non è presente in tutte le regioni/paesi.
Verifica volume guida
Tempo/distanza
Formato ora
Avvertimento località
Ripristina predefenite
27
02 Impara a conoscere il tuo sistema di navigazione
Menu rapido
Uso facilitato in marcia
02
- Indica rotta/Mappa/Imposta
controllo
G028755
Nel menu rapido sono raggruppate alcune funzioni per agevolare l'impiego del sistema
durante la guida.
•
Indica rotta
Elenco dei prossimi punti della guida. Oltre al
nome della strada, è visualizzata la distanza tra
i punti della guida nonché una freccia indicante
il tipo di manovra richiesto.
Premere ENTER nel menu Mappa e selezionare il sottomenu con
o
.
G029190
Una mappa/Due mappe
La maggior parte delle impostazioni di sistema
possono essere fatte in Impostazioni nel
Menu principale, mentre alcune di esse possono essere fatte sono mediante il Menu
rapido.
G028755
– Scala della cartina/Rotta
attuale
Modifica la grandezza dell'immagine cartografica per avere una prospettiva maggiore o per
vedere più dettagli.
Per scegliere la visualizzazione ad una o due
cartine sull'area interessata.
In alto nel menu è possibile scegliere se visualizzare la strada rimanente alla destinazione
dalla posizione attuale o l'intera rotta per la
destinazione (vedere prima di copertina, punto
7).
Se è selezionata la visualizzazione di due
mappe, è visibile un simbolo della scala delle
mappe a ogni lato del menu rapido. Questa
funzione permette di regolare le scale separatamente. È possibile selezionare scale da
50 metri a 100 km.
G028755
– Guida
Premere ENTER per la guida attuale o per ripetere un messaggio vocale.
1
28
Solo nelle aree con ricezione delle informazioni sul traffico.
Monitoraggio1
Selezionare Controllo 1, 2 o 3 per vedere i
monitoraggi precedenti. vedere pagina 31.
G028755
– Deviazione
Evita strade/vie
Questa funzione elimina strade o vie da un itinerario definito per evitare ad es. un'area con
lavori in corso nota.
1. Selezionare Evita st. nel menu Deviazione
e premere ENTER. Viene visualizzato un
elenco delle strade/vie che rientrano nella
rotta.
2. Selezionare la strada/via che si desidera
evitare e premere ENTER.
02 Impara a conoscere il tuo sistema di navigazione
Menu rapido
3. Per evitare più strade/vie, selezionare
innanzitutto
per la prima strada/via del
gruppo da evitare e premere ENTER. Selezionare quindi l'ultima strada/via del
gruppo da evitare e premere ENTER.
Una volta evitate e superate le parti indicate, il
sistema calcola una nuova rotta per ritornare
sulla rotta originaria.
G028755
– Info traffico2
Scegliere di leggere le informazioni sui problemi di traffico che sono visualizzate sullo
schermo. Per maggiori dettagli sulle Informazioni sul traffico, vedere pagina 56.
Leggi mess.
Scorrere tra i vari messaggi sul traffico.
Messaggi sul perc.
NOTA
Per evitare grandi aree collegate, occorre
preselezionarle in Impostazioni per la
selezione del percorso, vedere
pagina 48.
Evita percorso entro 1-80 km
Questa funzione elimina un'intera area della
rotta originale per evitare ad es. una località
vicina molto trafficata.
±
Selezionare un'opzione entro 1-80 km nel
menu Deviazione e premere ENTER.
Una volta evitata e superata la parte indicata, il
sistema calcola una nuova rotta per ritornare
sulla rotta originaria.
2
Qui vengono memorizzati i messaggi forniti
durante il percorso che non hanno comportato
la selezione di percorsi alternativi o che non
presentavano opzioni migliori.
Messaggi evitati
Qui vengono memorizzati i messaggi forniti
lungo il percorso che hanno comportato la
selezione di percorsi alternativi.
G028755
– Località
Intorno all'auto
02
vedere pagina 37.
Lungo il perc.
vedere pagina 37.
Lung. autost.
Scegliere di ricercare ad esempio piazzole di
sosta e stazioni di rifornimento facilmente
accessibili lungo l'autostrada.
Se una rotta calcolata si estende su più di
un'autostrada, il sistema eseguirà la ricerca
solo lungo la tratta autostradale che si sta percorrendo.
Vis. tutto
Visualizza tutti i messaggi.
Nasc. tutto
Non visualizza alcun messaggio.
Visualizza sel.
Selezionare il tipo di messaggi sul traffico da
visualizzare sulla mappa, vedere pagina 58.
Non è presente in tutte le regioni/paesi.
29
02 Impara a conoscere il tuo sistema di navigazione
Menu principale
Menu principale
G040698
02
Il menu principale si trova in alto nella struttura
del menu ed è il primo menu visualizzato dopo
l'immagine della cartina iniziale.
A prescindere dalla posizione nel menu, è sempre possibile accedere al menu principale premendo una o più volte il pulsante BACK.
30
02 Impara a conoscere il tuo sistema di navigazione
Menu Scorrimento
Scorrimento cartina
Leggi msg traffico (Read traffic msg.)
Visualizza i messaggi sul traffico disponibili per
l'area della cartina sullo schermo.
02
Imposta controllo (Set for surveill.)1
Selezionare Imposta controllo 1, 2 o 3 e premere ENTER per memorizzare una schermata
come area di monitoraggio, ad es. strade fortemente trafficate spesso interessate da problemi di traffico.
In modalità Scorrimento è possibile spostare
un punto di riferimento sopra l'immagine della
cartina con il pulsante di navigazione.
1. Attivare la Modalità scorrimento selezionandola con il pulsante freccia.
2. Premere ENTER in modalità Scorrimento
per attivare il menu Scorrimento.
Scala (Scale)
Per modificare la scala sull'area visualizzata.
Imp. come dest. (Set as destination)
Sistemare il posto marcato dal punto di riferimento come una destinazione nell'itinerario.
Località vicine (Facilities around)
Ricercare i servizi presenti nelle vicinanze.
1
Attivazione della cartina: Selezionare Mappa/
Indica rotta nel menu rapido e impostare il tipo
di monitoraggio desiderato.
Il pulsante
o
consente di seguire automaticamente il percorso.
Memorizza località (Store location)
Salvare il luogo, che sarà quindi disponibile in
Imposta destin. Memorizza località.
Guida lungo la strada nell'itinerario
Per seguire facilmente una rotta calcolata nell'itinerario è disponibile una "funzione magnetica" integrata che, a prescindere dalle svolte e
dalla direzione del percorso, provvede affinché
il puntatore segua automaticamente il percorso tenendo semplicemente premuto un pulsante.
Una linea del puntatore, visualizzata in grassetto, indica il pulsante da selezionare.
Il pulsante
o
consente di seguire automaticamente il percorso.
Per disattivare la "funzione magnetica", allontanare il puntatore di qualche millimetro
rispetto all'itinerario selezionato per eliminare
la visualizzazione in grassetto della linea del
Solo nelle aree con ricezione delle informazioni sul traffico.
``
31
02 Impara a conoscere il tuo sistema di navigazione
Menu Scorrimento
02
32
puntatore e ripristinare la normale funzione di
scorrimento.
02 Impara a conoscere il tuo sistema di navigazione
02
33
34
36
41
43
45
46
47
48
50
53
G028782
Imposta destin........................................................................................
Itinerario..................................................................................................
Memorizza località..................................................................................
Destinazione succ...................................................................................
Posizione attuale.....................................................................................
Impostazioni............................................................................................
Evita area................................................................................................
Opzioni....................................................................................................
Simulazione.............................................................................................
PIANIFICAZIONE DEL VIAGGIO
03
03 Pianificazione del viaggio
Imposta destin.
Indirizzo
Paese può essere preselezionato e in questo
caso corrisponde alla posizione dell'ultima
destinazione inserita. Per informazioni sul funzionamento della pulsantiera, vedere
pagina 21.
Impostare il Paese (Country)/la città
(City) o selezionare dall'elenco
•
03
Scorrere a Paese o a Città e premere
ENTER per una nuova selezione, o usare
per scegliere tra le ultime selezioni.
2. Selezionare Imposta dopo aver indicato il
numero civico. Se il numero civico non è
indicato, il sistema guida al centro della
strada selezionata.
Imposta
Confermare il numero inserito.
NOTA
G040699
ENTER (oppure selezionare direttamente
Imposta). Vengono visualizzati i numeri
civici esistenti.
La definizione di città e area può variare da
un Paese all'altro e anche nell'ambito di uno
stesso Paese. In alcuni casi si fa riferimento
a un comune, in altri a un determinato quartiere.
Cancella
Tornare alla schermata precedente.
Indicare la via (Street) o selezionare
dall'elenco
Imposta destin.
G040700
Gli elenchi con i cinque paesi, città e strade
immessi per ultimo sono cancellati quando le
destinazioni in Ultime dieci sono cancellate.
Leggere di più sulle ultime dieci destinazioni in
vedere pagina 39.
Per indicare il numero civico (Number)
Imposta destin.
Imposta destin.
(Set destination
City )
36
Indirizzo
Address
Indirizzo
Country/
In numero civico può essere indicato per ottenere una guida più precisa.
1. Scorrere alla riga Numero (Number) dopo
aver indicato la via (Street) e premere
Strada
È possibile selezionare la strada anche se nessuna città è preselezionata.
Il sistema non contiene le vie delle località piccole - in tal caso, selezionare il centro della
località come destinazione.
Iniziare guida alla destinazione
Imposta destin.
Paese/città
Indirizzo
Indirizzo
1. Selezionare Imposta per aggiungere l'indirizzo inserito all'itinerario.
2. Scorrere poi a Avvia guida per avviare la
guida.
03 Pianificazione del viaggio
Imposta destin.
Informazione
Per ottenere informazioni sulla destinazione.
(Set destination
Facilities
)
"Servizi" è il nome collettivo che comprende
distributori, hotel, ristoranti, concessionari
Volvo, ospedali, parcheggi ecc.
Località
Per indicare un servizio come
destinazione
•
Lungo una via (Along a street)
Il sistema ricerca lungo una strada indicata.
Tipi di servizi/Varie categorie
Premere ENTER per accedere ad un sottomenù con varie opzioni di ricerca.
03
È anche possibile ricercare i servizi intorno
all'auto, lungo la rotta o lungo l'autostrada
mediante il Menu rapido.
G040701
Località per nome (Facility by name)
Inserire il nome di un servizio, o selezionare tra
i servizi dall'elenco nel menu. L'elenco è visualizzato solo per i servizi presenti nella città/
quartiere selezionati.
Intorno all'auto (Around the car)
Il sistema ricerca i servizi intorno all'automobile
(raggio max: 160 km). La ricerca si interrompe
dopo che sono stati trovati 100 servizi.
G040702
Lungo il percorso (Along the route)
Quando una destinazione è inserita, il sistema
può ricercare i servizi in un'area lungo la rotta
(in un'area di 1 km dalla rotta.)
Imposta destin.
Località
Intorno il punto su mappa (Around point
on map)
Il sistema esegue la ricerca come Intorno
all'auto, ma intorno a un punto a scelta sulla
mappa.
Imposta destin.
nome
Servizio
(Set destination
name )
Facilities
Località per
Facility by
``
37
03 Pianificazione del viaggio
Imposta destin.
1. Selezionare Nome (Name) e premere
ENTER per indicare il nome di un servizio
senza indicare una città.
03
Ricerca per codice postale
G029190
2.
3. Scorrere tra i messaggi con
.
4. Selezionare quindi un servizio fra le categorie disponibili e premere ENTER.
Per precisare la ricerca: Selezionare dapprima
Città e poi scorrere a Nome.
5. Selezionare Info servizio e premere
ENTER.
•
NOTA
Informazioni sul servizio
La voce Informazione comprende ad es. indirizzo, coordinate e numero di telefono del servizio. È possibile cercare informazioni su un
servizio in diversi modi. Il modo più semplice e
rapido è il seguente:
1. Quando sullo schermo è visualizzata
un'immagine della cartina, premere
ENTER per accedere al menu rapido:
38
o
4. Selezionare quindi Avvia guida e premere
ENTER per definire il percorso fino alla
destinazione.
Per semplificare la ricerca, sono presenti
sottocategorie per i ristoranti.
Indirizzo
G028755
2. Selezionare Tipo (Type) e premere
ENTER per indicare un tipo di servizio o
premere
per scorrere le ultime alternative selezionate.
3. Selezionare Imposta e premere ENTER.
Imposta destin.
Selezionare
con
o
e premere ENTER.
> Selezionare Intorno all'auto, Lungo il
perc o Lung. autost. e premere
ENTER.
Selezionare Mappa e premere ENTER per
vedere la posizione del servizio sulla cartina.
Se l'automobile è dotata di telefono integrato,
è attiva anche la funzione Chiamata.
•
Selezionare il pulsante Chiamata e premere ENTER per telefonare immediatamente.
La destinazione può essere delimitata selezionando l'area di codice postale, e poi da qui
selezionando la strada o il servizio esistente.
1. Per prima cosa è necessario selezionare
un Paese. Scorrere alla voce, selezionare
e premere ENTER.
2. Scorrere poi a Città e premere ENTER.
3. Selezionare qui CAP e premere ENTER.
4. Selezionare i numeri e premere ENTER o
scorrere con
e selezionare direttamente
dall'elenco quando sono fornite delle
opzioni.
> La barra di scorrimento sul lato destro
indica la presenza di più alternative nell'elenco rispetto a quelle mostrate sullo
schermo.
5. Scorrere a Strada per selezionare tra gli
indirizzi con il codice postale selezionato.
6. Scorrere a Imposta e poi a Avvia guida
per ottenere la guida alla destinazione.
03 Pianificazione del viaggio
Imposta destin.
Luoghi precedentemente memorizzati
Imposta destin.
Memorizza località
Destinazioni inserite precedentemente
Imposta destin.
Ultime dieci
Un luogo memorizzato è una destinazione precedentemente salvata (indirizzo di casa, ristorante preferito, aeroporto, concessionario
Volvo ecc.). vedere pagina 43 su come
memorizzare un luogo.
È visualizzato un elenco con le ultime dieci
destinazioni. La barra di scorrimento sul lato
destro indica la presenza di più alternative nell'elenco rispetto a quelle mostrate sullo
schermo.
•
•
Selezionare uno dei luoghi memorizzati e
premere
o ENTER per accedere al sottomenu.
Selezionare la destinazione desiderata e
premere
o ENTER per accedere al sottomenu.
Ritorno al punto di partenza
Imposta destin.
•
Viaggio di ritorno
Selezionare Avvia guida e premere
ENTER.
Il sistema inizia la guida a ritroso fino al luogo
in cui si è selezionato Avvia guida l'ultima
volta.
Imposta destinazione mediante incroci
Imposta destin.
Incrocio
Agg. a itinerario
Agg. a itinerario
Per collocare un luogo memorizzato nell'itinerario.
Colloca destinazione nell'itinerario.
Informazione
Per ottenere informazioni sulla destinazione.
Per ottenere informazioni su un luogo memorizzato.
Cancella località
1. Indicare Strada e premere ENTER.
> Gli incroci esistenti appaiono in
Incroci quando ci sono strade che confluiscono/si incrociano lungo la via.
Per cancellare la località dall'elenco Ultime
dieci.
2. Scorrere agli incroci che si desidera impostare come destinazione.
Cancella tutto
3. Selezionare Imposta e premere ENTER.
Modifica
Per modificare il nome ecc. di un luogo memorizzato.
Ordine
Per ordinare i luoghi memorizzati a seconda di
distanza, icone o nomi.
Cancella località
Per cancellare un luogo memorizzato.
Cancella tutto
Per cancellare tutti i luoghi memorizzati.
Informazione
Per cancellare tutti gli indirizzi dall'elenco
Ultime dieci.
03
4. Selezionare quindi Avvia guida e premere
ENTER per definire il percorso fino alla
destinazione.
NOTA
Se le combinazioni di incroci esistono in più
città, indicare anche una città.
``
39
03 Pianificazione del viaggio
Imposta destin.
Leggi msg traffico
NOTA
È possibile ricercare solo gli incroci fra
strade principali.
Usare il pulsante di navigazione per selezionare tra i messaggi sul traffico che sono visualizzati sullo schermo.
Imposta controllo
03
Ricerca mediante luogo sulla cartina
Imposta destin.
Località
Ricerca sulla mappa
1. Portare il punto di riferimento con il pulsante di navigazione sulla destinazione
desiderata e premere ENTER per accedere al menu Scorrimento.
2. Selezionare Imp. come dest. e premere
ENTER.
Scala
Per modificare temporaneamente la scala
durante la ricerca con il punto di riferimento.
Indicare un'area sulla cartina che poi potrà
essere facilmente monitorata.
Memorizza località
Memorizza un luogo sulla cartina.
NOTA
È possibile ricercare direttamente con il
punto di riferimento usando il pulsante di
navigazione in Modalità cartina.
40
Viene indicato il luogo per le coordinate
impostate sulla cartina.
4. Premere ENTER per accedere al menu
Scorrimento.
5. Selezionare Imp. come dest. e premere
ENTER per impostare il luogo come destinazione.
6. Premere BACK per ritornare all'inserimento delle coordinate.
> Cancella
Ritornare alla schermata precedente.
Ricerca via latitudine/longitudine
Imp. come dest. Ricerca sulla mappa
Latitudine/longitudine
Imp. come dest.
Selezionare il luogo sulla cartina come destinazione o tappa.
1. Selezionare una destinazione indicando le
coordinate geografiche di essa.
Località vicine
2. Indicare le coordinate per la latitudine
usando il pulsante di navigazione, selezionare N per la direzione Nord o S per la
direzione Sud.
Il sistema ricerca i servizi intorno ad un punto
selezionato sulla cartina con un raggio massimo di 160 km. La ricerca si interrompe se
sono stati trovati 100 servizi.
E per la direzione Est o W per la direzione
Ovest.
> OK
3. Scorrere alla seconda riga e indicare le
coordinate per la longitudine, selezionare
03 Pianificazione del viaggio
Itinerario
Impostazione di un itinerario
Ordine di viaggio
Destinazione/Tappe intermedie
03
Avvia guida (Start guidance)
Avviare la guida alla destinazione.
Itinerario
Per aggiungere ulteriori destinazioni.
Opzioni rotta (Route options)
(Itinerary
Itinerario
Agg. a itinerario (Add to itinerary)
)
NOTA
L'opzione Itinerario (Itinerary) diventa
disponibile solo dopo aver inserito una
destinazione.
Impostare un itinerario con varie tappe per evitare di indicare una destinazione dopo l'altra
durante il viaggio.
Possono essere specificate sei tappe intermedie e una destinazione finale.
•
Selezionare una destinazione inserita e
premere ENTER o
per accedere al sottomenu.
Impostazioni per la priorità nella scelta delle
strade.
Informazione (Information)
Cancella itinerario (Clear ininerary)
Per ottenere informazioni sulla destinazione.
Per cancellare l'intero itinerario.
Cancella (Delete)
Per cancellare la destinazione dall'itinerario.
Muovi (Move)
Per modificare l'ordine delle tappe nell'itinerario.
Regola (Adjust)
Per modificare la posizione della destinazione
sulla cartina.
Memorizza (Store)
Per salvare la destinazione che sarà disponibile
in Memorizza località.
``
41
03 Pianificazione del viaggio
Itinerario
Avvia guida
Cancella nell'itinerario
Itinerario
Cancella le tappe nell'itinerario
1. Selezionare una tappa intermedia inserita
e premere ENTER o
per accedere al
sottomenu.
03
2. Selezionare Cancella e premere ENTER.
Itinerario
Avvia guida
(Itinerary
Start guidance
Cancella l'intero itinerario
• Scorrere direttamente a Cancella
itinerario e premere ENTER.
)
Dopo aver inserito una destinazione e selezionato Avvia guida (Start guidance), il sistema
calcola la rotta e la distanza dalla destinazione
(nel frattempo lo schermo visualizza
Attendere prego).
Se la rotta programmata è abbandonata
durante il viaggio, il sistema calcolerà automaticamente una nuova rotta.
42
03 Pianificazione del viaggio
Memorizza località
Memorizza per uso successivo
Possono essere memorizzate fino a 250 destinazioni per un uso futuro in vari itinerari.
Memorizza un luogo sulla cartina
3. Selezionare il simbolo da visualizzare sulla
mappa e premere ENTER.
Sposta la posizione di un luogo
memorizzato
4. Inserire quindi il nome del luogo desiderato, selezionare Memorizza (Store) e
premere ENTER.
Memorizza un luogo presente
nell'itinerario
G040778
03
G040777
Imposta destin.
Itinerario
1. Selezionare la destinazione da salvare nell'itinerario e premere . Si apre un menu.
2. Selezionare Memorizza (Store) e premere
ENTER. Si apre un nuovo menu.
1. Portare il puntatore sul punto da salvare
come destinazione e premere ENTER.
3. Selezionare il simbolo da visualizzare sulla
mappa e premere ENTER.
2. Selezionare Memorizza località (Store
location) nel menu e premere ENTER. Si
apre un nuovo menu.
4. Inserire quindi il nome del luogo desiderato, selezionare Memorizza (Store) e
premere ENTER per tornare all'itinerario.
Memorizza località
1. Selezionare un luogo memorizzato e premere
. Si apre un menu.
2. Selezionare Modifica (Edit) e premere
ENTER. Si apre un nuovo menu.
3. Selezionare Regola (Adjust) e premere
ENTER. Viene visualizzata la mappa.
4. Portare il puntatore sul luogo desiderato e
premere ENTER per indicare la nuova
posizione. La mappa si chiude e si apre un
menu.
5. Selezionare Memorizza località (Store
location) e premere ENTER. Si apre un
nuovo menu.
``
43
03 Pianificazione del viaggio
Memorizza località
03
6. Selezionare Memorizza (Store) e premere
ENTER per memorizzare il luogo.
Selezionare le informazioni da aggiungere/
modificare fra le seguenti:
7. Infine, uscire dai menu per tornare alla
mappa premendo BACK.
• Icona (Icon)
• Allarme: Off/Suono 1/-2/-3 (Alert:
Off/Sound 1/-2/-3) Segnale acustico
che avverte il conducente che si sta
avvicinando al luogo memorizzato. Si
attiva entro un raggio di circa 700 m dal
luogo.
Aggiunta/modifica di informazioni sul
luogo memorizzato
È possibile integrare o modificare le informazioni sui singoli luoghi memorizzati.
Imposta destin.
Memorizza località
1. Selezionare un luogo memorizzato e premere
. Si apre un menu.
2. Selezionare Modifica (Edit) e premere
ENTER. Si apre un nuovo menu.
G040779
3. Selezionare Agg. info (Add info.) e premere ENTER. Si apre un nuovo menu.
44
•
•
•
•
•
Nome (Name)
Indirizzo (Address)
Città (City)
Paese (Country)
Telefono (Phone)
4. Al termine delle regolazioni, uscire dal
menu premendo BACK, selezionare
Memorizza (Store) e premere ENTER per
tornare all'elenco Memorizza località.
03 Pianificazione del viaggio
Destinazione succ.
Destinazione successiva nell'itinerario
2. Premere ENTER o
per ottenere informazioni sulla destinazione, ad es. nome,
tempo di viaggio rimanente e distanza
dalla posizione attuale.
3. Premere nuovamente ENTER per ottenere
informazioni e visualizzare le immagini
della cartina di eventuali altre destinazioni
indicate.
03
4. Selezionare Mappa (Map) per ogni destinazione e premere ENTER per visualizzare
l'immagine della destinazione sulla mappa
a tutto schermo.
Destinazione successiva (Next
destination)
Per visualizzare l'immagine della cartina della
destinazione successiva dell'itinerario:
1. Nel menu principale, selezionare
Destinazione succ. (Next destination).
45
03 Pianificazione del viaggio
Posizione attuale
Posizione attuale
Il numero dopo GPS indica la quantità di satelliti con cui il sistema è in contatto.
Info traffico
Impostazioni
Info traffico
03
Vedere il capitolo Informazioni sul traffico,
pagina 58.
NOTA
Le informazioni sul traffico non sono accessibili in tutte le aree/paesi.
Posizione attuale (Current position)
Per visualizzare un'immagine della cartina con
la posizione dell'automobile e informazioni
sulla località, ad es. nome e coordinate:
•
46
Nel menu principale, selezionare
Posizione attuale (Current position) e
premere ENTER o
.
03 Pianificazione del viaggio
Impostazioni
Opzioni rotta
Rotta (Route)
Evita determinate aree
Per selezionare strada veloce o strada breve
nel calcolo della rotta.
Per selezionare le aree da escludere dal calcolo
del percorso, vedere pagina seguente.
Evita autostrade (Avoid highways)
Ripristina predefenite
Per evitare le autostrade nel calcolo della rotta.
Per ripristinare le impostazioni di fabbrica per
le Opzioni rotta.
G040995
Evita strade pagamento (Avoid toll
roads)
Per evitare le strade a pagamento nel calcolo
della rotta.
Evita traghetti (Avoid ferries)
Per evitare i traghetti nel calcolo della rotta.
Impostazioni (Settings)
(Route options)
Opzioni rotta
Evita impedimenti (Avoid traffic
problems)
1. Scorrere le funzioni e selezionare l'impostazione desiderata e premere ENTER per
salvare le impostazioni.
2. Premere BACK per annullare.
Per selezionare se il sistema debba considerare i problemi di traffico nel calcolo della rotta.
Evita vie/limitz. a tempo (Avoid timerestr. roads)
•
Premere
ENTER.
03
, selezionare OK e premere
NOTA
Nel calcolo di rotte su lunghe distanze, il
sistema, per ragioni tecniche, può solo
usare grandi strade.
Selezionando No per le strade a pedaggio
e le autostrade, queste sono evitate il più
possibile e vengono utilizzate solo in
assenza di alternative ragionevoli.
Per selezionare se il sistema debba considerare le strade a limitazione temporale nel calcolo della rotta.
NOTA
G040998
La funzione richiede l'impostazione del fuso
orario corretto nell'orologio dell'automobile.
Evita treni auto
Per evitare i treni con auto al seguito nel calcolo
della rotta.
47
03 Pianificazione del viaggio
Evita area
Questa funzione permette di evitare aree specifiche, città o quartieri. Il sistema esclude le
aree selezionate durante il calcolo del percorso. L'eccezione è rappresentata dalle autostrade, che vengono utilizzate nel calcolo
anche per le aree che si è scelto di evitare.
G040995
03
1. Premere
e selezionare Selezionato.
2. Premere
aree.
nuovamente per indicare le
Sottomenu - evita area
G040997
Evita area
Nessuno
Premere ENTER per disattivare le aree precedentemente attivate.
Indicare le aree che devono essere
evitate
Impostazioni Opzioni rotta. Evita
determinate aree Selezionato
Selezionato
G040996
Premere
Selezionare l'area da escludere dall'itinerario
inserendola in un riquadro direttamente sulla
mappa.
Impostazioni Opzioni rotta Evita
determinate aree Selezionato
(Selected)
48
per indicare nuove aree.
•
Selezionare l'opzione nel sottomenù e premere ENTER.
Premere ENTER per attivare aree già salvate
che sono marcate con una croce.
Mappa (Map)
Vedere anche il capitolo "Sottomenu - evita
area" di seguito per le impostazioni.
Usare il pulsante di navigazione per indicare
l'area che deve essere evitata direttamente
sulla cartina. Vedere anche il capitolo successivo, "Indica l'area sulla cartina".
Indirizzo (Address)
Indicare l'indirizzo dell'area che deve essere
evitata. In questo modo l'indirizzo costituirà il
centro area da evitare.
03 Pianificazione del viaggio
Evita area
Indica l'area sulla cartina
Impos. area evitare (Set area to avoid)
Cancella
Salvare l'area specificata.
Per cancellare le impostazioni fatte e ritornare
a Rotta opz..
Regola dimensioni (Adjust size)
•
Modificare la grandezza dell'area con il
pulsante di navigazione.
•
Premere BACK per annullare la modifica.
03
Regola area (Adjust area)
Impostazioni Opzioni rotta. Evita
determinate aree Selezionato
Mappa
Usare il pulsante di navigazione per spostare il
punto centrale del cursore al centro dell'area
che deve essere evitata.
•
Spostare l'area con il pulsante di navigazione.
•
Premere BACK per pentirsi dello spostamento.
Aree memorizzate che devono essere
evitate
Impostazioni Opzioni rotta. Evita
determinate aree Selezionato
Mappa
In basso sulla cartina appare il nome del luogo
rimarcato dal punto centrale del cursore. Il rettangolo indica la grandezza dell'area.
Selezionare le aree precedentemente salvate
che devono essere evitate nel calcolo della
rotta. Esse sono marcate con una croce.
1. Premere ENTER per accedere al sottomenù.
1. Scorrere con
aree.
2. Selezionare l'opzione e premere ENTER.
2. Attivare/disattivare con
Scala (Scale)
OK
Indicare la scala della cartina che deve essere
visualizzata per l'area da evitare.
o
per selezionare tra le
o
.
Attivare le aree marcate con una croce. Le aree
attivate sono mostrate sull'immagine della cartina.
49
03 Pianificazione del viaggio
Opzioni
•
G041007
03
Impostazioni
Selezionare Vis. tutto per poter vedere
tutti i simboli dei servizi sull'immagine della
cartina.
•
Selezionare Nasc. tutto se non deve
essere visualizzato nessun simbolo.
•
Selezionare Visualizza sel. e premere
per indicare i simboli che devono essere
visualizzati sull'immagine della cartina.
Barrare le opzioni desiderate per attivarle.
Vista mappa
Selezionare se la mappa deve essere visualizzata in 2D o 3D.
G040746
Opzioni mappa
Opzioni mappa
Selezione dell'angolo in altezza.
(Settings
Map options)
Impostazioni
mappa 3D
1. Selezionare la funzione da regolare con il
pulsante di navigazione.
1. Scorrere con
simboli.
2. Premere ENTER per accedere alla funzione.
2. Attivare/disattivare con
Selezione località
±
50
G041009
Selezionare i servizi da visualizzare sulla cartina e la modalità di visualizzazione della cartina sullo schermo.
Premere
per raggiungere il sottomenù.
o
per selezionare tra i
o
.
3. Premere ENTER per memorizzare.
Mappa
Se la cartina è nascosta, il sistema guida con
una freccia.
Opzioni mappa
Vista
Selezionando 3D con
o
e premendo
ENTER viene visualizzato il comando dell'angolo in altezza. Selezionare l'angolo desiderato
o
, quindi premere ENTER e
con
BACK.
Orientamento mappa 2D
Impostare se il lato superiore della mappa deve
corrispondere al Nord o al senso di marcia.
Mappa incrocio
Selezionare se si desidera visualizzare la
mappa degli incroci dettagliata in 2D o 3D.
03 Pianificazione del viaggio
Opzioni
Selezionare se si desidera visualizzare la
mappa in 2D o 3D durante lo scorrimento.
L'audio può essere regolato anche con il
comando del volume dell'impianto audio mentre la guida vocale è attiva.
Bussola
Verifica volume guida
Selezionare se la bussola debba essere visualizzata o meno sullo schermo.
Verifica il volume impostato con un "bip".
Località attuale
Selezionare una delle opzioni RTA/ETA/
Nascondi.
Il conducente viene avvisato con un segnale
acustico e un simbolo quando si avvicina a un
autovelox. Il simbolo è arancione se la velocità
dell'automobile è superiore ai limiti, altrimenti
è bianco.
• RTA (Remaining Time to Arrival): Tempo di
•
Scorrimento mappa
Per selezionare se il nome della strada che si
sta percorrendo debba essere visualizzato in
basso sullo schermo.
Ripristina predefenite
Per ripristinare le impostazioni di fabbrica per
le Opzioni cartina.
•
Premere
ENTER.
, selezionare OK e premere
Tempo/distanza
Impostazioni Opzioni guida
Avvertimento località
Selezionare On per ricevere il segnale acustico di avvertimento o Off per escludere il
segnale.
viaggio rimanente.
• ETA (Estimated Time of Arrival): Tempo di
arrivo stimato.
Formato ora
Selezionare il formato ora 12 o 24 ore.
03
La visualizzazione sulla mappa delle aree con
autovelox è regolamentata dalla legislazione
nazionale. Per informazioni aggiornate, vedere
www.volvocars.com/navi.
Avvertimento località1
NOTA
Opzioni di guida
Impostazioni
•
Prestare attenzione in quanto la velocità
massima consentita può essere stata
modificata e quindi divergere da quella
contenuta nel database del navigatore.
•
Il conducente è sempre tenuto a rispettare il codice della strada e i limiti di
velocità vigenti.
Opzioni guida
Voce guida
Selezionare Femminile/Maschile.
G040912
Volume guida
Selezionare un valore 1-35 per il volume o Off
per disattivare la guida vocale.
Autovelox.
Ripristina predefenite
Per ripristinare le impostazioni di fabbrica per
le Opzioni di guida.
1
Questa funzione è disponibile solo se il disco con i dati della mappa comprende gli autovelox.
``
51
03 Pianificazione del viaggio
Opzioni
•
Premere
ENTER.
, selezionare OK e premere
numero di satelliti con cui il sistema è in
contatto.
Avviso a tempo
Informazioni su…
Mostra le informazioni sul dischetto cartografico usato.
Opzioni sistema
Impostazioni
Opzioni sistema
Ripristina predefenite
03
Per ripristinare le impostazioni di fabbrica per
le Opzioni sistema.
G040742
1. Scorrere tra le funzioni con il pulsante di
navigazione.
2. Premere ENTER per salvare le impostazioni.
3. Premere BACK per annullare.
Lingua
Selezionare la lingua che deve essere usata dal
sistema.
Colori
Selezionare Cromo, Blu o Nero.
Schermo vuoto
Selezionare se si desidera utilizzare il salvaschermo (lo schermo si spegne dopo circa
30 secondi di inattività).
Lo schermo si attiva automaticamente in occasione delle guida o della trasmissione di altre
informazioni.
Impostazioni Opzioni sistema
Disatt. disclaimer aut.
Selezionare No se la videata iniziale del
sistema deve essere confermata con ENTER a
ogni avviamento.
Con l'opzione Sì, il sistema passa dalla videata
iniziale alla videata attuale della mappa dopo
circa 10 secondi senza richiedere conferme.
Aiuto
Per selezionare se i testi di aiuto debbano
essere visualizzati sullo schermo.
Unità distanza
Per selezionare l'unità di misura da usare (km
o miglia).
Informazioni GPS
•
52
Premere
per vedere le coordinate e l'indirizzo della posizione dell'auto, nonché il
•
Premere
ENTER.
, selezionare OK e premere
03 Pianificazione del viaggio
Simulazione
Avvio demo
NOTA
Affinché la dimostrazione funzioni è necessario aver inserito una destinazione.
G040920
G040919
03
Impostazioni
(Settings
Avvio demo
Start demo)
Qui viene simulata la guida indicata nell'itinerario.
Stop demo interrompe la simulazione.
53
54
56
57
58
59
60
G029197
Generalità................................................................................................
Evita problemi di traffico.........................................................................
Selezione delle informazioni....................................................................
Lettura delle informazioni........................................................................
Trasmettitore/Scala della cartina............................................................
INFO TRAFFICO
04
04 Info traffico
Generalità
Visualizzazione e ricezione
Simboli stradali sulla cartina
Traffico lento in entrambe le direzioni di marcia
Le informazioni sul traffico trasmesse sono
sempre ricevute e presentate. Ciò vale anche
quando non è stata indicata nessuna destinazione.
Estensione
La modalità di presentazione delle informazioni
sul traffico può essere impostata e modificata
in Impostazioni, vedere pagina 58.
04
G040896
Altre informazioni
La presentazione delle informazioni sul traffico
dipende anche da come esse sono trasmesse.
Estensione
Simbolo del messaggio sul traffico.
NOTA
Le informazioni sul traffico non sono accessibili in tutte le aree/paesi.
Le aree coperte dalle trasmissioni dei messaggi sul traffico sono costantemente
ampliate.
Se è presente almeno un messaggio sul traffico
lungo l'itinerario, viene visualizzato un simbolo
nell'angolo superiore sinistro della mappa. Con
il pulsante di navigazione è possibile verificare la posizione e la tipologia del problema di
traffico.
I problemi di traffico sono marcati con simboli,
linee e cornici. Questi sono presentati in rosso
o in giallo.
Rosso - Informazione importante.
Giallo - Informazioni generali.
Incidente
Traffico lento
56
Alcuni messaggi sul traffico contengono anche
informazioni sull'estensione del problema di
circolazione.
Su tutte le scale fino a 5 km - oltre al simbolo è visualizzata una linea rossa o gialla lungo la
strada interessata. La lunghezza della linea
corrisponde all'estensione del problema di
traffico (tratto di strada).
04 Info traffico
Evita problemi di traffico
Evita impedimenti
Impostazioni
Opzioni rotta
Selezionare se il sistema debba guidare evitando il problema di traffico o meno.
1. Scorrere a Evita impedimenti
Notifica automatica
Impostazioni
automatica
Info traffico
Notifica
Selezionare se le informazioni sul traffico trasmesse debbano essere visualizzate o meno.
2. Selezionare Sì o No.
Sì
Sì
Il sistema dà la possibilità di scegliere una rotta
alternativa che evita eventuali problemi di circolazione.
Il sistema evita le strade interessate da problemi di circolazione nel calcolo della rotta.
No
Il sistema non evita nessuna strada interessata
da problemi di circolazione nel calcolo della
rotta.
NOTA
All'avvio del sistema possono volerci anche
15 minuti prima che tutte le informazioni sul
traffico relativa all'area selezionata siano
caricate.
No
Il sistema non dà nessuna informazione sul
problema di traffico, bensì guida attraverso le
aree con eventuali problemi di circolazione.
Lo schermo visualizza Situazione traffico
modificata. Usa nuovo perc.? (Changed
traffic situation. Use new route?), le alternative disponibili e l'indicazione che la nuova
rotta è 5,4 km più lunga.
Sì (Yes)
Il sistema guida lungo la nuova rotta, aggirando
l'impedimento.
No (No)
Il sistema guida lungo la rotta originaria, attraversando l'impedimento.
04
Mostra nuovo percorso (Show new
route)
Visualizza informazioni dettagliate sulla rotta
alternativa.
Nuova rotta o rotta originaria
Se il sistema calcola una rotta alternativa in
caso di problemi di traffico, è possibile scegliere la strada che si desidera percorrere.
57
04 Info traffico
Selezione delle informazioni
Selezione info traffico
2. Attivare o disattivare con
o
.
3. Confermare le impostazioni con ENTER.
La barra di scorrimento sul lato destro indica la
presenza di più alternative nell'elenco rispetto
a quelle mostrate sullo schermo.
Altro pericolo
Insegne sulla cartina
Strada chiusa
Incidente
04
Impostazioni
info traffico
Info traffico
Selezione
Selezionare il tipo di informazioni sul traffico
che si desidera visualizzare.
Vis. tutto
Diventano accessibili tutte le informazioni sul
traffico.
Doppio senso
Deviazione
Informazione
Strada stretta
Nasc. tutto
Non è visualizzata nessuna informazione sul
traffico.
Info parcheggio
Visualizza sel.
1. Premere
per poter selezionare tra i simboli. Selezionare i simboli per le informazioni sul traffico (messaggi sul traffico) che
il sistema deve visualizzare sulla cartina
nonché considerare nel calcolo della rotta.
58
Strada sdrucciolevole
Congestione
Lavori stradali
04 Info traffico
Lettura delle informazioni
Lettura dei messaggi sul traffico
4. Premere ENTER per le informazioni sul
traffico dettagliate.
5. Premere BACK per poter scorrere nuovamente i messaggi attuali.
Sullo schermo sono visualizzati i messaggi sul
traffico che interessano l'area della cartina.
Inoltre, sono visualizzate informazioni dettagliate sul problema di traffico. In alto è indicata
l'estensione del problema.
G028868
Se sono disponibili informazioni lo schermo
visualizza anche:
Informazioni sul traffico dettagliate.
Leggi msg traffico
Un messaggio sul traffico è visualizzato con un
simbolo sullo schermo. Per leggere un messaggio sul traffico:
1. Premere ENTER per accedere al menu
rapido:
•
•
durata
•
strade interessate.
Leggi msg traffico
Mappa
Scala
La scala della cartina determina la quantità di
informazioni sul traffico visualizzabili: maggiore
è l'area della cartina visualizzata, maggiore è il
numero di informazioni disponibili.
1. Per modificare la scala o ingrandire un
messaggio sul traffico specifico sulla cartina: Selezionare la scala dell'area e premere ENTER.
2. Premere BACK per ritornare alla schermata precedente.
04
limiti di velocità o relativi a larghezza e
altezza dei veicoli
Dimensioni dell'area con informazioni
sul traffico
G029190
2.
Selezionare
con
o
e premere ENTER. Selezionare quindi Leggi
mess. nel menu.
> Una cornice rossa o gialla rimarca il
messaggio rilevante.
G028755
3. Scorrere tra i messaggi con
o
.
G028788
59
04 Info traffico
Trasmettitore/Scala della cartina
Trova/seleziona stazione per Info
traffico
Impostazioni
stazione
Info traffico
Ricerca
Ricerca stazioni
•
04
Premere ENTER per ricercare le stazioni
esistenti che trasmettono le informazioni
sul traffico.
Seleziona stazione
1. Premere ENTER per selezionare una delle
stazioni esistenti.
2. Selezionare la stazione con
mere ENTER.
o
e pre-
3. Premere BACK per ritornare alla schermata precedente.
Stazione attuale
È visualizzata la stazione attuale per le informazioni sul traffico.
Ripristina predefenite
Per ripristinare le impostazioni di fabbrica per
le impostazioni delle stazioni.
•
60
Premere
ENTER.
, selezionare OK e premere
04 Info traffico
04
61
62
G028760
Località.................................................................................................... 64
SIMBOLI SULLA CARTINA
05
05 Simboli sulla cartina
Località
Selezionare se si desidera visualizzare sulla
mappa tutti i servizi o nessuno oppure specificare quelli da visualizzare.
1. Con Selezione località (Facility
selection) selezionato, premere
apre un menu.
. Si
2. Selezionare Visualizza sel. (Show
selected) e premere . Si apre un nuovo
menu.
G040819
3. I servizi contrassegnati da una croce vengono visualizzati sulla mappa. Scorrere l'elenco e deselezionare con
i simboli da
non visualizzare.
05
4. Una volta effettuate tutte le selezioni, premere ENTER. Uscire dai menu con
BACK.
NOTA
Il simbolo per un servizio può variare da
Paese a Paese.
Stazione autobus
Centro città
Aeroporto
Terminale traghetti
Distributore GPL
Campo da golf
Monumento storico
Albergo
Centro sportivo
G040820
È possibile visualizzare sullo schermo i
seguenti simboli per i vari servizi.
Distributore di benzina
(Settings
selection)
Map options
Facility
Impostazioni Opzioni mappa
Selezione località
64
Noleggio auto
Cinema
Sala bowling
Auto e bus
Centro di pattinaggio su ghiaccio
Stazione ferroviaria
Casinò
05 Simboli sulla cartina
Località
Centro per comunità
Stazione sciistica
Sala concerti
Ospedale
Centro commerciale
Telecamera di sicurezza
Frazione
Teatro
Museo
Attrazioni turistiche
Centro congressi
Centri Informazioni turistiche
Distributore metano
Università
Parcheggio
Enoteca
Parcho giochi
Concessionaria Volvo
05
Stazione treno navetta
Area di sosta
Ristorante
Municipio
65
66
G028731
Domande e risposte................................................................................ 68
EULA - Contratto di Licenza................................................................... 71
Diritti d'autore......................................................................................... 73
DOMANDE E RISPOSTE
06
06 Domande e risposte
Domande e risposte
La posizione dell'automobile sulla
cartina è incorretta
Il sistema GPS mostra la posizione dell'auto
con una precisione di circa 20 metri.
Nelle guide su strade che scorrono parallelamente ad altre strade, sulle strade a serpentina, strade a più livelli e dopo aver guidato per
un lungo tratto senza svolte distinte, ci sono più
probabilità di errore nel calcolo della posizione.
Monti, edifici alti, tunnel, viadotti, strade a livelli
differenti ecc. incidono negativamente sulla
ricezione dei segnali GPS da parte del sistema,
il che comporta che la precisione nel calcolo
della posizione dell'auto risulti peggiore.
Il sistema non calcola sempre la strada
più veloce/breve
06
Per valutare la strada teoricamente migliore,
nel calcolo della rotta vengono considerati percorso, larghezza della strada, classe della
strada, numero di svolte a destra e sinistra,
rotatorie ecc. Si possono comunque scegliere
rotte migliori a seconda dell'esperienza e della
conoscenza dei luoghi.
Il sistema usa le strade a pagamento, le
autostrade o i traghetti, nonostante la
precedente selezione ad evitare questi
percorsi.
Avendo selezionato di evitare le strade a pagamento e le autostrade, queste sono evitate il
più possibile e sono usate solo quando non ci
sono ulteriori alternative ragionevoli.
Oltre al ricevitore GPS, anche i sensori di velocità dell'automobile e un sensore giroscopico
contribuiscono a calcolare la posizione attuale
e il senso di marcia. Dopo il montaggio della
ruota di scorta o il passaggio dai pneumatici
estivi a quelli invernali e viceversa, il sistema
impiega un po' di tempo per apprendere le
nuove dimensioni dei pneumatici.
La posizione dell'automobile sulla
cartina è incorretta dopo il trasporto su
un mezzo
Affinché il sistema funzioni in maniera ottimale,
può essere pertanto necessario guidare per
alcune decine di km ed eseguire alcune svolte
distinte.
Nel calcolo di rotte su lunghe distanze, il
sistema, per ragioni tecniche, può solo usare
grandi strade.
Se l'automobile viene trasportata ad esempio
su un traghetto o su un treno, o in tal modo che
la ricezione dei segnali GPS non sia stata possibile, possono volerci anche cinque minuti
affinché la posizione dell'automobile sia correttamente calcolata.
La posizione dell'automobile sulla
cartina è errata dopo lo scollegamento
della batteria dell'automobile
Se l'antenna GPS è rimasta priva di corrente,
possono volerci anche 5 minuti prima che la
ricezione corretta dei segnali GPS sia ripristinata per il corretto calcolo della posizione dell'automobile.
68
Il simbolo dell'auto sullo schermo appare
tremolante dopo la sostituzione dei pneumatici
L'immagine della cartina non
corrisponde alla realtà
L'ampliamento e la ristrutturazione della rete
stradale, l'introduzione di nuove regole stradali
ecc. avvengono continuamente e, pertanto, il
database cartografico digitale non può essere
sempre completo.
I dati cartografici vengono aggiornati e sviluppati continuamente. Il concessionario Volvo
può dare al riguardo maggiori delucidazioni.
Per ulteriori informazioni su mappe ecc.,
vedere anche www.volvocars.com/navi.
06 Domande e risposte
Domande e risposte
Qualche volta la scala della cartina si
modifica automaticamente
Per alcune aree, non sono disponibili informazioni cartografiche dettagliate. In questi casi, il
sistema cambia automaticamente il livello di
ingrandimento.
Le opzioni di menu attese non
compaiono
Controllare le impostazioni effettuate. Selezionare Ripristina impostazioni base per ripristinare le impostazioni fatte dall'inizio.
Come faccio a selezionare una
destinazione/tappa intermedia non
presente sul dischetto cartografico
usato?
Scorrere innanzitutto fino alla destinazione
desiderata per verificare se lo schermo visualizza normalmente la rete stradale e le informazioni dettagliate. In tal caso, impostare un itinerario normale.
Il simbolo dell'automobile salta in avanti
sullo schermo o gira sul suo asse
In caso contrario, il sistema non può "vedere"
la destinazione all'esterno dell'area del disco
attuale. Impostare quindi un itinerario con una
destinazione situata vicino al confine con l'area
coperta dalla mappa successiva.
Il sistema può richiedere alcuni secondi per
rilevare la posizione e il movimento dell'auto
prima di essersi messi in marcia.
Una volta raggiunto il confine della mappa,
passare al DVD contenente la mappa successiva e impostare un nuovo itinerario.
Spegnere sia il sistema che l'automobile. Riavviare l'automobile ma attendere un attimo
prima di mettersi in marcia.
Devo compiere un lungo viaggio ma non
voglio indicare un percorso specifico per
le città che penso di attraversare. Qual è
il modo più semplice per impostare un
itinerario?
Indicare la destinazione direttamente sulla
mappa con il punto di riferimento. Il sistema
guiderà automaticamente alla destinazione
finale, anche se si evitano le tappe intermedie.
NOTA
•
•
Sono disponibili diversi dischi per il
sistema. Quale devo utilizzare?
Usare principalmente il dischetto contenente le
informazioni dettagliate sulla tua area di residenza. Le custodie dei dischetti e le stampe sui
dischetti indicano le rispettive aree geografiche
trattate.
In caso di viaggio all'estero è opportuno portare con sé tutti i dischetti cartografici.
L'itinerario sparisce quando sostituisco
il dischetto cartografico?
No, l'itinerario rimane in memoria fino al
momento della sua cancellazione.
I miei dischetti cartografici non sono
attuali
Contattare il concessionario Volvo di fiducia
per sapere quando saranno disponibili i dati
cartografici aggiornati.
Se la rete stradale e le informazioni dettagliate non vengono più visualizzate
normalmente, l'automobile è entrata in
un'area coperta da un altro disco. Inserire il disco corretto.
Vedere anche www.volvocars.com/navi
I confini delle aree coperte dai vari
dischi si sovrappongono parzialmente:
provare a sostituire il disco.
Ciascun dischetto cartografico contiene la
stessa rete stradale. Le informazioni dettagliate come indirizzi, servizi ecc. sono suddivise sui rispettivi dischetti cartografici a
seconda dell'area geografica. Per il resto i
06
Perché non sono accessibili gli indirizzi
stradali per una data destinazione in un
altro paese?
``
69
06 Domande e risposte
Domande e risposte
dischetti DVD sono identici. Controllare di aver
inserito il corretto DVD.
Come posso controllare facilmente
quale DVD sto utilizzando?
Vedere Impostazioni Opzioni sistema
Informazioni su per ottenere informazioni
sulla versione e sull'area trattata dal dischetto.
06
70
06 Domande e risposte
EULA - Contratto di Licenza
NOTA PER L'UTENTE
LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE
CONTRATTO DI LICEN-ZA PER L’UTENTE
FINALE PRIMA DI UTILIZZARE IL DATABASE
NAVTEQ.
QUESTO È UN CONTRATTO DI LICENZA – E
NON UN CONTRATTO DI VENDITA – FRA LEI
(UTENTE FINALE) E LA NAVTEQ EUROPE B.V.
PER LA SUA COPIA DEL DATABASE CARTOGRAFICO DI NAVIGAZIONE NAVTEQ, COMPRENDENTE IL RELATIVO SOFTWARE PER
COMPUTER, I SUPPORTI E LA DOCUMENTAZIONE STAMPATA ESPLICATIVA PUBBLICATA DA NAVTEQ (NEL PROSIEGUO COLLETTIVAMENTE DENOMINATI “IL DATABASE”). IN SEGUITO ALL’UTILIZZO DEL
DATABASE, LEI CONVIENE E ACCETTA
TUTTE LE CLAUSOLE E LE CONDIZIONI DEL
PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA PER
L’UTENTE FINALE (“CONTRATTO”). QUALORA LEI NON SIA D’ACCORDO CON LE
CLAUSOLE DI QUESTO CONTRATTO, RESTITUISCA SENZA INDUGIO IL DATABASE, UNITAMENTE A TUTTO IL MATERIALE E ALLA
DOCUMENTAZIONE CHE LO ACCOMPAGNANO, AL SUO FORNITORE PER IL RIMBORSO.
DIRITTI DI PROPRIETÀ
Il database nonché i relativi diritti d'autore, di
proprietà intellettuale o simili sono di proprietà
della NAVTEQ o del soggetto che concede la
licenza. I supporti che contengono il database
rimangono di proprietà della NAVTEQ e/o del
fornitore finché non sarà stato versato l'intero
importo dovuto alla NAVTEQ e/o al fornitore,
come previsto dal presente Contratto o da
contratti simili di fornitura delle merci.
CONCESSIONE DELLA LICENZA
La NAVTEQ concede una licenza non esclusiva
per l’uso personale del database o, se applicabile, per l’uso nell’ambito delle attività
interne all'azienda. Questa licenza non include
il diritto di concedere sottolicenze.
LIMITAZIONI ALL’USO
L’uso del database è limitato al sistema specifico per il quale è stato creato. A eccezione di
quanto esplicitamente previsto in forza di legge
(ad esempio leggi nazionali che recepiscono la
direttiva europea 91/250 relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore e la direttiva 96/9 relativa alla tutela giuridica delle banche di dati), non è consentito estrarre o riutilizzare parti sostanziali del contenuto del database né riprodurre, copiare, modificare, adattare, tradurre, smembrare, decompilare o riassemblare alcuna parte del database. Per qualsiasi informazione sull'interoperabilità prevista
nella direttiva europea relativa ai programmi
per elaboratore (recepita mediante legge
nazionale), è necessario offrire alla NAVTEQ
un'opportunità ragionevole di fornire tali infor-
mazioni a condizioni ragionevoli, inclusi i costi,
a discrezione della NAVTEQ.
CESSIONE DELLA LICENZA
Non è consentito trasferire a terzi il database,
tranne nel caso in cui sia installato nel sistema
per il quale è stato creato o qualora non si conservi alcuna copia del database e a condizione
che il ricevente accetti tutte le clausole e le
condizioni di questo Contratto e lo confermi
per iscritto alla NAVTEQ. I set di dischetti possono essere venduti o ceduti esclusivamente
come set completi, come sono forniti dalla
NAVTEQ.
GARANZIA LIMITATA
La NAVTEQ garantisce che, salvo quanto stabilito nell’avvertenza di cui in calce, per un
periodo di 12 mesi dalla data di acquisto della
copia del database, le prestazioni dello stesso
saranno conformi ai criteri di accuratezza e
completezza NAVTEQ in vigore alla data di
acquisto del database; su richiesta, questi criteri saranno messi a disposizione dalla NAVTEQ. Se le prestazioni del database non corrispondono a quelle riportate nella garanzia limitata, la NAVTEQ si impegna, nei limiti del ragionevole, a riparare o sostituire la copia del database non conforme. Se nonostante questi
sforzi, il database continuerà a non essere conforme alle garanzie qui assunte, l'acquirente ha
facoltà di richiedere un rimborso ragionevole
06
``
71
06 Domande e risposte
EULA - Contratto di Licenza
del prezzo pagato per il database oppure risolvere questo Contratto. Queste disposizioni
definiscono l’intera responsabilità della NAVTEQ e l'unica forma di rimborso esigibile dalla
NAVTEQ. Ad eccezione di quanto esplicitamente previsto in questa clausola, la NAVTEQ
non garantisce né definisce in alcun modo i
risultati dell’uso del database in termini di correttezza, accuratezza, affidabilità o altro. La
NAVTEQ non garantisce che il database sia o
sarà privo di errori. Nessuna informazione orale
o scritta e nessun consiglio fornito dalla NAVTEQ, dal fornitore o da qualsiasi altra persona
costituiranno una garanzia né, in alcun modo,
un ampliamento della garanzia limitata sopra
descritta. La garanzia limitata accordata in
questo Contratto non incide su né pregiudica
alcun diritto giuridico in merito alla garanzia
contro i difetti occulti prevista dalla legge.
06
72
Se non si è acquistato il database direttamente
dalla NAVTEQ, si possono vantare diritti giuridici nei confronti del venditore del database
nonché eventuali diritti concessi dalla NAVTEQ con questo Contratto, a seconda della
legislazione applicabile. La suddetta garanzia
della NAVTEQ non inciderà su tali diritti giuridici, che si affiancano ai diritti di garanzia di
questo Contratto.
LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ
Il prezzo del database non comprende alcun
compenso per la copertura del rischio relativo
a danni consequenziali, indiretti o diretti illimitati, che possano derivare in relazione all’uso
del database. Di conseguenza, la NAVTEQ
declina ogni responsabilità per qualsiasi danno
consequenziale o indiretto (ivi incluse, senza
limitazione, le perdite di profitto, dati o utilizzo)
subito dall'acquirente o da terzi e derivante
dall’uso del database, a prescindere che sia di
natura contrattuale o extra-contrattuale
oppure derivante dalla garanzia, anche qualora
la NAVTEQ sia stata avvertita della possibilità
di tale danno. In ogni caso, la responsabilità
della NAVTEQ per i danni diretti è limitata al
prezzo della copia del database in questione.
LA GARANZIA LIMITATA E LA LIMITAZIONE
DELLA RESPONSABILITÀ STABILITE IN QUESTO CONTRATTO NON INCIDONO NÉ PREGIUDICANO I SUOI DIRITTI LEGALI, QUALORA LEI ABBIA ACQUISITO IL DATABASE
NON NELL’ESERCIZIO DI UNA ATTIVITÀ
PROFESSIONALE.
AVVERTENZA
Il database può contenere informazioni non
accurate o incomplete a causa di obsolescenza o mutate circostanze, delle fonti utilizzate e del metodo di raccolta di informazioni
geografiche complete, quindi non è garantita la
correttezza dei risultati. Il database non com-
prende né fornisce, fra l’altro, informazioni su
sicurezza del territorio, leggi e regolamenti
vigenti, assistenza in caso di emergenza, lavori
in corso, chiusura di strade o vie, limitazioni
relative al tipo di veicolo o alla velocità, pendenze o declivi, altezza dei ponti, peso o altre
limitazioni, condizioni delle strade o del traffico,
eventi speciali, congestioni del traffico o tempi
di percorrenza.
DIRITTO APPLICABILE
Il presente contratto sarà disciplinato dalla
legislazione applicabile nel Paese in cui si ha
residenza all'acquisto del database. Se in quel
momento si ha residenza al di fuori dell’Unione
Europea o della Svizzera, si applicheranno le
norme dello Stato membro dell’Unione o della
Svizzera dove si è acquistato il database. In
tutti gli altri casi, o se non può essere stabilita
la giurisdizione, si applicheranno le norme del
diritto olandese. Il foro competente nel luogo di
residenza all’acquisto del database avrà giurisdizione su ogni questione derivante da o relativa a questo contratto, fermo restando il diritto
della NAVTEQ a richiedere il trasferimento della
causa nel Suo luogo di residenza attuale.
06 Domande e risposte
Diritti d'autore
Austria
Portugal
© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen.
Source: IgeoE - Portugal.
Francia
Información geográfica propiedad del CNIG.
Source Géoroute® IGN France & BD Carto®
IGN France.
Sweden
Spain
Germany
Based upon electronic data © National Land
Survey Sweden.
Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen.
Switzerland
Great Britain
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
© Based upon Crown Copyright material.
Greece
Copyright Geomatics Ltd.
NOTA
L'Australia non è interessata da questo contratto, vedere le informazioni speciali.
Hungary
Copyright ©2003; Top-Map Ltd.
© 2005-2009 NAVTEQ All rights reserved.
Italy
Denso
La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando
quale riferimento anche cartografia numerica
ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione
Toscana.
Norway
06
Con la presente DENSO CORPORATION dichiara che questo DN-NS-020 è
conforme ai requisiti essenziali ed alle
altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority.
Poland
© EuroGeographics.
73
07 Indice alfabetico
A
Altoparlanti
posizione.................................. 15, 17, 19
Antenna
posizione.................................. 15, 17, 19
Attivazione del sistema................................ 8
Autovelox................................................... 51
Avvia guida................................................ 42
Avviso a tempo.......................................... 52
B
BACKSPACE......................................... 8, 20
Batteria
telecomando......................................... 20
Bussola................................................ 25, 51
07
C
Cancella itinerario...................................... 42
Cap
ricerca................................................... 38
Colore mappa............................................ 52
74
Controllo volume per i messaggi a
voce............................................... 15, 17, 19
E
ENTER................................................... 8, 20
Estensione................................................. 56
D
Demo......................................................... 53
Destinazione
impostazione........................................ 36
Destinazione salvate.................................. 39
Destinazione successiva nell'itinerario...... 45
Deviazione
manu rapido.......................................... 28
Dischetto delle mappe
contenuto Australia...............................
contenuto Europa.................................
contenuto Medioriente.........................
contenuto Russia..................................
contenuto Sudafrica.............................
22
22
22
22
22
Dischetto DVD
contenuto Australia...............................
contenuto Europa.................................
contenuto Medioriente.........................
contenuto Russia..................................
contenuto Sudafrica.............................
cura.......................................................
sostituzione...........................................
22
22
22
22
22
23
22
Evita st.
area.......................................................
area selezionata....................................
aree indicate.........................................
autostrade.............................................
caselli strade a pagamento..................
problemi di traffico................................
strade con limitazioni orarie..................
traghetti................................................
treni con auto al seguito.......................
48
49
47
47
47
47
47
47
47
F
Funzioni
pulsantiera e telecomando................... 20
Funzioni base............................................... 8
07 Indice alfabetico
G
Informazioni su…
informazioni sul dischetto delle mappe 52
Menu/funzioni............................................ 26
Guida......................................................... 42
guida rapida........................................... 8
inizio...................................................... 36
Info traffico
manu rapido.................................... 28, 29
trasmissione......................................... 59
Menu rapido............................................... 28
Guida a voce
manu rapido.......................................... 28
Inizio guida alla destinazione............... 36, 42
I
Immagine della cartina............................... 24
Imp. opzioni rotta....................................... 47
Imposta controllo........................... 28, 31, 40
Imposta destin........................................... 36
Impostazione di un itinerario...................... 41
Impostazioni base...................................... 13
L
Lettura dei messaggi sul traffico............... 59
Incrocio...................................................... 39
Messaggi vocali......................................... 25
Modifiche nel manuale............................... 12
N
Notifica automatica.................................... 57
Lingua........................................................ 52
Località
manu rapido.................................... 28, 29
simboli.................................................. 64
O
Luogo memorizzato
aggiunta di informazioni....................... 44
Opzioni di guida......................................... 51
Impostazioni del sistema........................... 13
Impostazioni di fabbrica............................ 13
Menu mappa.............................................. 13
On/Off........................................................ 13
Opzioni mappa.......................................... 50
Opzioni sistema......................................... 52
M
Indirizzo
inserimento........................................... 36
Mappa
punto sulla............................................ 40
Informazioni GPS....................................... 52
Mappa degli incroci................................... 50
Informazioni sul traffico................. 15, 17, 19
Memorizza località..................................... 39
Memorizza un luogo.................................. 43
Orientamento mappa................................. 50
07
P
Panoramica S80........................................ 18
Panoramica V70/XC70............................... 16
75
07 Indice alfabetico
Panoramica XC60...................................... 14
Ricevitore TMC.............................. 15, 17, 19
Seleziona stazione per Info traffico........... 60
Percorsi di ricerca descritti nel manuale.... 12
Ritorna a impostazioni iniziali.................... 47
Selezione info traffico................................ 58
Per modificare la scala delle informazioni
sul traffico.................................................. 59
Ritorno al punto di partenza...................... 39
Servizi come destinazione......................... 37
Per trovare le stazioni con informazioni sul
traffico........................................................ 60
Posizione attuale sulla cartina................... 46
Pulsante di navigazione............................. 20
Pulsantiera................................................. 20
posizione.................................. 15, 17, 19
Pulsanti freccia...................................... 8, 20
Punto memorizzato
segnale acustico.................................. 44
07
S
Simboli stradali sulla cartina...................... 56
Salva un luogo........................................... 43
Simbolo "Non disturbare".......................... 20
Scala
modifica.......................................... 40, 59
Simulazione............................................... 53
Scala/Rotta attuale nel menu rapido......... 28
Stazioni per le informazioni sul traffico
trova/seleziona..................................... 60
Scala della mappa/Rotta attuale nel menu
rapido......................................................... 28
Stazione attuale per le Info traffico............ 60
Schermo
cura....................................................... 23
T
R
Schermo vuoto.......................................... 52
Tappe intermedie....................................... 41
Scorrimento............................................... 51
Regola area.......................................... 48, 49
Scorrimento cartina............................. 31, 51
Telecamera
segnale acustico................................... 51
Regolare la grandezza dell'area da evitare 49
Segnale acustico
luogo memorizzato...............................
punto memorizzato...............................
telecamera............................................
telecamera stradale..............................
Ricerca
cap........................................................ 38
generica................................................ 21
mediante luogo sulla mappa................ 40
Ricevitore GPS.......................................... 17
Ricevitore IR e telecomando...................... 20
76
Simboli
servizi.................................................... 64
telecamera (Segnale acustico)................... 51
44
44
51
51
Selezionare i simboli delle informazioni sul
traffico........................................................ 58
Telecomando e ricevitore IR...................... 20
Trasporto dell'auto..................................... 68
07 Indice alfabetico
U
Ultime dieci destinazioni............................ 39
Unità distanza...................................... 51, 52
Unità principale
posizione.................................. 15, 17, 19
V
Viaggio di ritorno........................................ 39
Vista mappa............................................... 50
07
77
07 Indice alfabetico
07
78
Note
79
Note
80
VOLVO XC60, V70, XC70 & S80
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI)
MANUALE DI ISTRUZIONI
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&&&.+>iVa^Vc6I%.'%Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%%.!8deng^\]i'%%%"'%%.Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement