Volvo | V70 | Manuale del proprietario | Volvo V70 2009 Manuale del proprietario

Volvo V70 2009 Manuale del proprietario
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:29:00+01:00; Page 1
VOLVO V70 & XC70
Uso e Manutenzione
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&%%*.>iVa^Vc!6I%-'%!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%%-!8deng^\]i'%%%"'%%-Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
GENTILI ACQUIRENTI VOLVO
CI CONGRATULIAMO CON VOI PER AVER SCELTO UN'AUTOMOBILE VOLVO!
Ci auguriamo che il piacere di guidare un'automobile Volvo resti
tale per molti anni. L'automobile è stata progettata per rispondere a criteri di sicurezza e comfort per il conducente e per i
passeggeri. Le Volvo sono fra le automobili più sicure al mondo.
Le Volvo sono sviluppate per soddisfare tutti gli standard
vigenti in materia di sicurezza e ambiente.
Al fine di ottimizzare il comfort offerto dall'automobile, è consigliabile leggere le informazioni attinenti alla dotazione nonché
le istruzioni di manutenzione riportate nel presente Libretto Uso
e manutenzione.
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 1
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 2
Indice
00 Introduzione
01 Sicurezza
Informazioni importanti............................... 6
Volvo e la tutela dell'ambiente.................... 9
Cinture di sicurezza .................................
Sistema airbag (SRS - Airbag)..................
Attivazione/disattivazione dell'airbag*......
Airbag laterali (SIPS-bag) .........................
Tendina gonfiabile (IC) .............................
WHIPS ......................................................
Quando intervengono i sistemi ................
Modo sicurezza.........................................
Sicurezza dei bambini...............................
02 Serrature e antifurto
14
17
20
22
24
25
27
28
29
Chiave del telecomando/stelo della
chiave........................................................
Private locking*.........................................
Sostituzione della batteria di chiave del
telecomando/PCC*...................................
Avviamento senza chiave*........................
Bloccaggio/sbloccaggio...........................
Fermo di sicurezza per bambini................
Allarme*.....................................................
00 01 02
2
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
42
47
49
51
53
58
59
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 3
Indice
Bluetooth handsfree*.............................. 193
Telefono integrato*.................................. 198
03 Ambiente di guida
04 Comfort e piacere di guida
Strumenti e comandi................................. 64
Posizioni della chiave................................ 73
Sedili......................................................... 75
Volante...................................................... 79
Illuminazione............................................. 80
Tergicristalli e lavacristalli......................... 89
Finestrini e specchi retrovisori.................. 92
Tettuccio apribile elettrocomandato*........ 96
Avviamento del motore............................. 98
Avviamento del motore – Flexifuel.......... 100
Avviamento del motore – batteria
esterna.................................................... 102
Cambio.................................................... 103
Trazione integrale – AWD (All Wheel
Drive)*...................................................... 107
Freno di servizio...................................... 108
Hill Descent Control (HDC)..................... 110
Freno di stazionamento.......................... 112
Uso del menu e gestione dei messaggi.. 120
Climatizzatore......................................... 125
Elemento termico monoblocco e riscaldatore abitacolo a carburante*................... 133
Riscaldatore supplementare a carburante*....................................................... 136
Impianto audio........................................ 137
Sistema RSE - Rear Seat Entertainment Due schermi* .......................................... 149
Computer di bordo................................. 154
Bussola*.................................................. 156
DSTC – Sistema di stabilità e controllo trazione........................................................ 157
Regolazione delle caratteristiche di
guida....................................................... 158
Cruise Control*........................................ 159
Regolatore elettronico della velocità adattivo*......................................................... 161
Controllo della distanza.......................... 168
Indicatore di collisione con freno automatico*......................................................... 171
Driver Alert System – DAC*..................... 177
Driver Alert System - LDW*..................... 180
Park Assist*............................................. 183
BLIS* - Blind Spot Information System... 186
Comfort nell'abitacolo............................. 190
03 04 04
HomeLinkŸ UE*....................................... 115
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
3
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 4
Indice
05 Durante la guida
Raccomandazioni per la guida...............
Rifornimento............................................
Carburante..............................................
Carico......................................................
Bagagliaio...............................................
Triangolo di emergenza*.........................
Guida con rimorchio...............................
Traino e trasporto...................................
206
208
209
213
216
220
221
226
06 Manutenzione e specifiche
07 Indice alfabetico
Vano motore........................................... 230
Lampadine.............................................. 235
Spazzole dei tergicristalli e liquido lavacristalli......................................................... 242
Batteria.................................................... 244
Fusibili..................................................... 247
Ruote e pneumatici................................. 255
Cura dell'automobile............................... 270
Denominazioni del tipo........................... 275
Specifiche............................................... 277
N° di omologazione................................. 291
Indice alfabetico...................................... 292
05 06 07
4
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 5
Indice
5
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 6
Introduzione
Informazioni importanti
Leggere il Libretto Uso e
manutenzione
© Volvo Car Corporation
Introduzione
Tutti i tipi di optional/accessori sono contrassegnati da un asterisco .
Il modo migliore per conoscere la propria automobile è leggere il Libretto Uso e manutenzione prima di mettersi alla guida. In questo
modo si potranno conoscere le nuove funzionalità, apprendere come gestire l'automobile in
situazioni diverse e ottimizzare l'utilizzo di tutte
le funzioni dell'automobile. Prestare particolare
attenzione alle istruzioni di sicurezza del presente Libretto.
La dotazione descritta nel Libretto Uso e
manutenzione non è disponibile su tutti i
modelli. Oltre alla dotazione di serie, il Libretto
descrive gli optional (dotazione montata in fabbrica) e alcuni accessori (dotazione supplementare). In caso di dubbi in merito a dotazione
standard e optional/accessori, rivolgersi a un
concessionario Volvo.
Le automobili Volvo sono equipaggiate in
modo diverso in base alle esigenze dei vari
mercati nonché alle norme e alle disposizioni
nazionali o locali vigenti.
Le specifiche, le caratteristiche di disegno e le
illustrazioni di questo Libretto Uso e manutenzione non sono vincolanti. Ci riserviamo il
diritto di apportare modifiche senza avviso preventivo.
6
Optional
L'offerta di optional/accessori per i diversi
modelli di automobili varia a seconda del mercato. La maggior parte degli optional è montata
in fabbrica e non può essere montata dopo la
consegna, al contrario degli accessori.
Per maggiori informazioni, rivolgersi a un concessionario autorizzato Volvo.
Testi speciali
Nota a piè di pagina
Il Libretto Uso e manutenzione comprende
informazioni inserite come note a piè di pagina.
Queste informazioni si riferiscono al testo contrassegnato con il numero di riferimento. Se la
nota a piè di pagina rimanda a un testo in una
tabella, il riferimento è costituito da lettere anziché da cifre.
Messaggi
I display dell'automobile visualizzano alcuni
messaggi. Questi messaggi sono riportati nel
Libretto Uso e manutenzione in grigio con un
carattere leggermente più grande. Fra questi vi
sono i menu e i messaggi sul display informativo (ad esempio Impostazioni audio).
ATTENZIONE
I messaggi di attenzione informano sul
rischio di lesioni personali.
IMPORTANTE
I messaggi di importante informano sul
rischio di danni a cose.
NOTA
Le note forniscono consigli o suggerimenti
che semplificano l'utilizzo di particolari pratici e funzioni.
Etichette
Sull'automobile sono applicate diverse etichette che riportano informazioni importanti in
modo chiaro e semplice. Le etichette dell'automobile hanno un'importanza decrescente
dall'avvertenza all'informazione.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 7
Introduzione
Informazioni importanti
Pericolo di lesioni personali
Pericolo di danni a cose
G031596
Simboli ISO neri su campo giallo, testo/figura
bianchi su campo nero. Questo sistema si utilizza per richiamare l'attenzione su un pericolo
che può causare lesioni gravi o mortali se l'avvertimento viene ignorato.
Informazioni
G031597
Simboli ISO bianchi e testo/figura bianchi su
campo blu o nero. Questo sistema si utilizza
per richiamare l'attenzione su un pericolo che
può causare danni a cose se l'avvertimento
viene ignorato.
G031600
Simboli ISO bianchi e testo/figura bianchi su
campo nero.
Elenchi delle procedure
Nel Libretto Uso e manutenzione, le procedure
che comprendono interventi da eseguire in un
determinato ordine sono numerate.
Se in corrispondenza delle istruzioni
passo-passo è riportata una serie di figure,
ogni operazione è numerata come la figura
corrispondente.
Le serie di figure in cui l'ordine delle istruzioni è irrilevante sono illustrate con elenchi
numerati con lettere.
Le frecce, sia numerate che non numerate,
illustrano un movimento.
7
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 8
Introduzione
Informazioni importanti
Se le istruzioni passo-passo non sono correlate a una serie di figure, le varie fasi sono
numerate normalmente.
Elenchi delle posizioni
Nelle figure panoramiche in cui sono evidenziate diverse parti si utilizzano cerchietti rossi con un numero all'interno. Il
numero corrisponde all'elenco delle posizioni correlato alla figura che illustra l'oggetto.
Elenchi per punti
Quando nel Libretto Uso e manutenzione viene
riportata una lista si utilizza un elenco per punti.
Esempio:
•
•
Liquido refrigerante
Olio motore
Continua
`` Questo simbolo è situato in basso a destra
`
`
quando una sezione prosegue alla pagina successiva.
8
Registrazione dei dati
Accessori e dotazione supplementare
Una o più centraline sono in grado di effettuare
registrazioni dettagliate dei dati dell'automobile. Tutte le informazioni raccolte sono impiegate per ricerche volte a sviluppare ulteriormente i sistemi di sicurezza e diagnosticare
eventuali codici di anomalia in alcuni impianti
dell'automobile. Le informazioni potrebbero
includere dettagli sull'impiego delle cinture di
sicurezza da parte di conducente e passeggeri,
sul funzionamento di impianti/centraline dell'automobile e dati relativi allo stato di motore,
acceleratore, sterzo, freni o altri impianti. Queste informazioni possono comprendere dettagli relativi allo stile di guida del conducente.
Inoltre, possono comprendere dettagli quali la
velocità dell'automobile, l'utilizzo dei pedali del
freno e dell'acceleratore e la posizione del
volante. Questi ultimi dati possono essere registrati per un dato periodo di tempo durante la
guida dell'automobile o anche in caso di collisione o collisione mancata. Volvo si impegna a
non distribuire le informazioni raccolte senza il
consenso del proprietario. Tuttavia, Volvo
potrebbe vedersi costretta a divulgare le informazioni, se prescritto dalle norme vigenti.
Volvo e i relativi riparatori autorizzati possono
leggere e utilizzare queste informazioni.
Il collegamento e l'installazione errata di accessori possono compromettere il funzionamento
dei sistemi elettronici dell'automobile. Alcuni
accessori funzionano solo quando il software
relativo viene programmato nei sistemi elettronici dell'automobile. Si consiglia pertanto di
contattare sempre un riparatore autorizzato
Volvo prima di installare accessori che devono
essere collegati all'impianto elettrico o che
possono influenzare tale impianto.
Informazioni su Internet
Al sito www.volvocars.com sono disponibili
maggiori informazioni sulla vostra automobile.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 9
Introduzione
Volvo e la tutela dell'ambiente
G000000
Filosofia ambientale Volvo
La tutela dell'ambiente è uno dei valori chiave
di Volvo, che guidano tutta l'attività. Crediamo
inoltre che i nostri clienti condividano la nostra
cura per l'ambiente.
La vostra Volvo rispetta severe norme ambientali internazionali ed è inoltre prodotta in uno
degli stabilimenti più efficienti e puliti del
mondo. Volvo è dotata di un certificato ISO
globale che comprende la normativa ambientale ISO 14001 e interessa tutte le fabbriche e
molte altre unità Volvo. Inoltre i nostri partner
devono contribuire sistematicamente alla
tutela dell'ambiente.
Tutti i modelli Volvo dispongono della dichiarazione di rispetto dell'ambiente EPI (Environmental Product Information), che contiene
informazioni importanti sull'impatto ambientale dell'automobile dalla produzione alla rottamazione.
Ulteriori informazioni sono disponibili su
www.volvocars.com/EPI.
Consumo di carburante
Le automobili Volvo sono caratterizzate da
consumi di carburante altamente concorrenziali nelle rispettive classi. Minore è il consumo
di carburante, minori sono le emissioni di ani-
dride carbonica, gas che contribuisce all'effetto serra.
Il conducente può contribuire attivamente alla
riduzione del consumo di carburante. Per ulteriori informazioni, leggere il paragrafo Rispetto
dell'ambiente.
Efficiente depurazione dei gas
La Vostra Volvo è costruita in base al concetto
"Pulita dentro e fuori" – un concetto che comprende un ambiente pulito all'interno dell'abitacolo e una depurazione dei gas di scarico
altamente efficiente. In molti casi, le emissioni
di gas di scarico registrano valori nettamente
9
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 10
Introduzione
Volvo e la tutela dell'ambiente
inferiori a quelli prescritti dalla normativa
vigente.
zionale Oeko-Tex 100 1, rappresentando un
grosso passo avanti per un abitacolo più sano.
istruzioni contenute nel Libretto Uso e manutenzione.
Depurazione dell'aria nell'abitacolo
La certificazione Oeko-Tex abbraccia ad
esempio cinture di sicurezza, tappetini e tessuti. Anche gli interni in pelle soddisfano requisiti di ecologicità, perché conciati con sostanze
vegetali, senza utilizzo di cromo.
Proponiamo di seguito alcuni consigli utili per
contribuire alla tutela dell'ambiente (per ulteriori consigli su tutela dell'ambiente e stili di
guida economici, vedere pagine 269, 206).
Un filtro abitacolo previene l'ingresso di polvere e pollini nell'abitacolo attraverso la presa
dell'aria.
Un sofisticato sistema di qualità dell'aria,
IAQS* (Interior Air Quality System), assicura
che l'aria in entrata sia più pulita di quella all'esterno in un ambiente trafficato.
Il sistema è costituito da un sensore elettronico
e un filtro al carbonio. L'immissione di aria
viene continuamente monitorata e viene interrotta se il contenuto di monossido di carbonio
ecc. nell'abitacolo diventa eccessivo. Questo
può verificarsi ad esempio in situazioni di traffico intenso, in coda o nelle gallerie.
L'immissione di ossidi di azoto, ozono troposferico e idrocarburi viene impedita dal filtro al
carbonio.
Norma ecologica relativa ai tessuti
Gli interni della Volvo sono progettati per
essere confortevoli e piacevoli, anche per chi
soffre di allergie e asma. È stata prestata particolare attenzione alla scelta di materiali ecologici. Pertanto, gli interni soddisfano anche le
prescrizioni contenute nella normativa interna1
10
I riparatori autorizzati Volvo e la tutela
dell'ambiente
Una manutenzione regolare consente di creare
le condizioni per la massima durata dell'automobile e un consumo di carburante inferiore,
contribuendo a un ambiente più pulito. Affidandosi ai riparatori autorizzati Volvo per la
riparazione e la manutenzione dell'automobile,
essa sarà inserita nei nostri sistemi. Applichiamo requisiti molto rigidi in materia di progettazione delle officine, per prevenire le perdite e le emissioni nell'ambiente. Il personale
qualificato dei nostri riparatori dispone delle
conoscenze e dei mezzi per garantire la massima tutela dell'ambiente.
Rispetto dell'ambiente
È facile contribuire personalmente alla tutela
dell'ambiente, ad esempio adottando uno stile
di guida economico ed effettuando assistenza
e manutenzione dell'automobile seguendo le
Ulteriori informazioni sono disponibili su www.oekotex.com
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
•
Per ridurre al minimo il consumo di carburante, si raccomanda la pressione dei
pneumatici ECO, vedere pagina 269.
•
Il carico sul tetto e il box portascì aumentano la resistenza all'aria e quindi il consumo di carburante. Rimuoverli subito
dopo l'uso.
•
Rimuovere tutti gli oggetti che non si utilizzano dall'automobile. Maggiore è il peso,
maggiore è il consumo di carburante.
•
Impiegare sempre l'elemento termico
monoblocco, se l'automobile ne è dotata,
prima di effettuare un avviamento a freddo.
I consumi di carburante e le emissioni di
gas di scarico si riducono.
•
Guidare dolcemente ed evitare frenate
energiche.
•
Guidare alla marcia più alta possibile. Un
regime minore implica un minore consumo
di carburante.
•
In sede di frenata, utilizzare il freno motore.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 11
Introduzione
Volvo e la tutela dell'ambiente
•
Evitare di far funzionare il motore al
minimo. Attenersi alle direttive nazionali.
Spegnere il motore durante le soste prolungate in coda.
•
Smaltire eventuali materiali di scarto
potenzialmente inquinanti, ad esempio le
batterie e l'olio, nel rispetto dell'ambiente.
Consultare un riparatore autorizzato Volvo
in caso di dubbi in merito allo smaltimento
dei materiali di scarto.
•
Sottoporre regolarmente l'automobile a
manutenzione.
•
In caso di velocità elevate, il consumo di
carburante aumenta notevolmente a causa
della maggiore resistenza all'aria. Raddoppiando la velocità, la resistenza all'aria
aumenta di 4 volte.
Attenendosi a queste indicazioni, il consumo di
carburante può essere ridotto senza influenzare né il tempo di percorrenza né il piacere di
guida. In questo modo si ottimizza l'utilizzo
dell'automobile, riducendo le spese e lo spreco
di risorse.
11
Cinture di sicurezza ................................................................................
Sistema airbag (SRS - Airbag)................................................................
Attivazione/disattivazione dell'airbag*....................................................
Airbag laterali (SIPS-bag) .......................................................................
Tendina gonfiabile (IC) ...........................................................................
WHIPS ....................................................................................................
Quando intervengono i sistemi ..............................................................
Modo sicurezza.......................................................................................
Sicurezza dei bambini.............................................................................
12
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 12
14
17
20
22
24
25
27
28
29
G020871
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 13
SICUREZZA
01
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 14
01 Sicurezza
01
Cinture di sicurezza
Informazioni generali
Nel sedile posteriore, la linguetta si inserisce
solo nel relativo blocco di chiusura*.
Slacciare la cintura di sicurezza
Premere il pulsante rosso sul blocco di chiusura e lasciare che la bobina faccia rientrare la
cintura di sicurezza. Se non rientra completamente, inserirla a mano in modo che non
rimanga pendente.
G020995
La cintura di sicurezza si blocca e non può
essere estratta ulteriormente:
Frenare potrebbe risultare pericoloso se la cintura di sicurezza non è allacciata. Controllare
che tutti i passeggeri indossino le cinture di
sicurezza.
Affinché la cintura di sicurezza fornisca la massima protezione, è importante che sia appoggiata al corpo. Non inclinare lo schienale
troppo all'indietro. La cintura di sicurezza è
prevista come protezione nella normale posizione seduta.
Allacciare la cintura di sicurezza
Estrarre la cintura di sicurezza lentamente e
chiuderla spingendo la linguetta nel blocco di
chiusura. La corretta chiusura della cintura di
sicurezza è segnalata da un forte "clic".
14
•
•
•
ATTENZIONE
La cintura di sicurezza e l'airbag interagiscono. Se la cintura di sicurezza non viene
allacciata o viene usata in modo errato, il
funzionamento dell'airbag in caso di collisione potrebbe risultare compromesso.
ATTENZIONE
Ogni cintura di sicurezza deve essere indossata da una sola persona.
se viene estratta troppo rapidamente
durante la fase di frenata e di accelerazione
se l'automobile è molto inclinata.
Fare attenzione a quanto segue:
•
non usare fermagli o altri oggetti che impediscono alla cintura di sicurezza di appoggiarsi correttamente
•
accertarsi che la cintura di sicurezza non
sia contorta o impigliata
•
la sezione lombare deve rimanere bassa
(non sopra l'addome)
•
tendere la sezione lombare sui fianchi
tirando la sezione diagonale come illustrato nella figura precedente.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
ATTENZIONE
Non cercare mai di modificare o riparare la
cintura di sicurezza da soli. Rivolgersi a un
riparatore autorizzato Volvo.
Se la cintura di sicurezza è stata sottoposta
a sollecitazioni elevate, ad esempio in caso
di incidente, sostituirla integralmente.
Potrebbero essere state compromesse le
caratteristiche di protezione della cintura di
sicurezza anche se non si vedono danni
apparenti. Sostituire la cintura di sicurezza
se è usurata o danneggiata. La nuova cintura di sicurezza deve essere approvata e
progettata per il montaggio nella medesima
posizione della cintura sostituita.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 15
01 Sicurezza
Cinture di sicurezza
Cintura di sicurezza e gravidanza
gio viene visualizzato in caso di utilizzo
delle cinture o apertura di una portiera
posteriore. Il messaggio scompare automaticamente dopo circa 30 secondi, ma
può essere confermato manualmente premendo il pulsante READ sulla leva degli
indicatori di direzione.
massima distanza possibile tra il ventre e il
volante.
Avvisatore cinture
La sezione lombare della cintura di sicurezza
deve aderire al lato delle cosce, più bassa possibile al di sotto del ventre – non deve mai
essere lasciata scivolare verso l'alto. La cintura
di sicurezza deve trovarsi più vicina possibile
al corpo, senza gioco superfluo. Controllare
inoltre che non si sia attorcigliata.
Man mano che la gravidanza procede, la conducente deve regolare il sedile e il volante in
modo da avere il pieno controllo dell'automobile (i pedali e il volante devono essere di facile
accessibilità). È necessario tuttavia tenere la
G017726
G020998
•
La cintura di sicurezza deve sempre essere utilizzata in gravidanza, ma è importante che sia
utilizzata correttamente. La cintura di sicurezza
deve essere aderente alla spalla, con la sezione
diagonale tra i seni e a lato del ventre.
01
Se una cintura di sicurezza non è allacciata, si
attivano un avvisatore acustico e una spia. Il
segnale acustico è dipendente dalla velocità e,
in alcuni casi, dal tempo. La spia si trova nella
mensola del padiglione e nel quadro comandi
combinato.
I seggiolini per bambini non sono interessati
dal sistema avvisatore cinture.
Comunicare se una cintura di sicurezza nel
sedile posteriore viene slacciata durante la
marcia. Il messaggio è visualizzato sul
display informativo, accompagnato da un
segnale acustico e una spia. Il messaggio
scompare quando si riallaccia la cintura,
ma può essere confermato manualmente
premendo il pulsante READ.
Il messaggio sul display informativo indicante
quali cinture di sicurezza sono utilizzate è sempre disponibile. Per visualizzare i messaggi in
memoria, premere il pulsante READ.
Alcuni mercati
Se il conducente non ha allacciato la cintura di
sicurezza, si attivano un segnale acustico e una
spia. Quando l'automobile procede a bassa
velocità, il segnale acustico si disattiva dopo
6 secondi.
Sedile posteriore
L'avvisatore cinture nel sedile posteriore
svolge due funzioni:
•
Comunicare quali cinture di sicurezza sono
utilizzate nel sedile posteriore. Il messag``
15
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
01 Sicurezza
01
Cinture di sicurezza
Pretensionatori delle cinture
Tutte le cinture di sicurezza sono dotate di pretensionatore, un dispositivo che tende la cintura intorno al corpo in caso di collisione
sufficientemente forte. La cintura riesce pertanto a bloccare l'occupante in modo più efficiente.
16
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 16
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 17
01 Sicurezza
Sistema airbag (SRS - Airbag)
Spia di allarme nel quadro comandi
combinato
0
1
01
Assieme alla spia di allarme viene visualizzato,
quando necessario, un messaggio sul display
informativo. Se la spia di allarme è guasta, si
accende il triangolo di avvertimento e viene
visualizzato Airbag SRS Rich. assistenza o
Airbag SRS Assistenza urg. sul display.
Rivolgersi al più presto a un riparatore autorizzato Volvo.
o
G021010
G018666
Generalità sul sistema airbag
Sistema SRS, automobili con guida a destra.
ATTENZIONE
Se la spia di allarme del sistema airbag
rimane accesa o si accende durante la
guida, il sistema airbag non funziona perfettamente. La spia indica un'anomalia nel
sistema delle cinture di sicurezza, SIPS, IC
o SRS. Rivolgersi al più presto a un riparatore autorizzato Volvo.
G018665
Il sistema airbag viene continuamente monitorato dalla relativa centralina. La spia di allarme
nel quadro comandi combinato si accende
quando la chiave del telecomando si trova in
posizione II o III. La spia si spegne dopo circa
6 secondi se il sistema airbag non presenta
anomalie.
Sistema SRS, automobili con guida a sinistra.
Il sistema SRS comprende airbag e sensori. In
caso di collisione sufficientemente forte, i sensori reagiscono gonfiando e riscaldando l'airbag/gli airbag. Per attutire il colpo contro
l'airbag, l'airbag viene sgonfiato nuovamente al
momento dello schiacciamento. Durante questa fase, è normale che si formi del fumo nell'abitacolo. Tutta la sequenza di gonfiaggio e
sgonfiaggio dell'airbag richiede solo alcuni
decimi di secondo.
ATTENZIONE
Le riparazioni devono essere effettuate solo
da un riparatore autorizzato Volvo. Interventi nel sistema airbag possono causare
anomalie e gravi lesioni personali.
``
17
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 18
01 Sicurezza
01
Sistema airbag (SRS - Airbag)
supplementare) sul lato conducente. L'airbag
è ripiegato al centro del volante. Il volante è
contrassegnato con SRS AIRBAG.
NOTA
I sensori reagiscono in modo diverso a
seconda delle modalità di collisione e dell'utilizzo o meno della cintura di sicurezza
sul lato conducente o passeggero.
ATTENZIONE
Anche la capacità degli airbag viene adattata alla violenza della collisione a cui l'automobile è sottoposta.
G021014
In determinate circostanze di incidente
potrebbe attivarsi un solo airbag oppure
nessuno. Il sistema airbag rileva la forza
d'urto della collisione e calcola se è tale da
necessitare l'attivazione di uno o più airbag
per proteggere gli occupanti.
Posizione dell'airbag lato passeggero nelle automobili con guida a destra.
La cintura di sicurezza e l'airbag interagiscono. Se la cintura di sicurezza non viene
allacciata o viene usata in modo errato, il
funzionamento dell'airbag in caso di collisione potrebbe risultare compromesso.
Airbag lato passeggero
Posizione dell'airbag lato passeggero nelle automobili con guida a sinistra.
18
G021011
G021013
G021837
Airbag lato conducente
Oltre alla cintura di sicurezza, l'automobile
dispone di un airbag SRS (sistema di ritenuta
Oltre alla cintura di sicurezza, l'automobile
dispone di un airbag sul lato passeggero ripiegato in un vano sopra il cassetto portaoggetti.
Il pannello è contrassegnato con SRS
AIRBAG.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 19
01 Sicurezza
Sistema airbag (SRS - Airbag)
ATTENZIONE
01
Etichetta airbag
Per limitare il rischio di lesioni in caso di
innesco dell'airbag, il passeggero deve
sedere in posizione il più possibile eretta
tenendo i piedi sul pavimento e la schiena
appoggiata allo schienale. La cintura di
sicurezza deve essere tesa e allacciata.
ATTENZIONE
ATTENZIONE
G032244
Non sistemare alcun oggetto davanti o
sopra il cruscotto se l'automobile è dotata
di airbag lato passeggero.
Etichetta dell'airbag posizionata sul montante
della portiera.
Non mettere mai bambini su un seggiolino
o un cuscino di rialzo sul sedile del passeggero anteriore, se l'automobile è dotata di
airbag lato passeggero attivato 1.
Non lasciare mai che i bambini stiano in
piedi o seduti davanti al sedile del passeggero. Le persone di altezza inferiore a 1,4 m
non devono mai sedere sul sedile del passeggero anteriore quando l'airbag è attivato.
Il mancato rispetto delle indicazioni fornite
può mettere a repentaglio la vita del bambino.
1
Per informazioni su attivazione/disattivazione dell'airbag, vedere pagina 20
19
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 20
01 Sicurezza
Attivazione/disattivazione dell'airbag*
Disattivazione a chiave - PACOS
Informazioni generali
L'airbag lato passeggero può essere disattivato se l'automobile è dotata del commutatore
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch). Per
informazioni su attivazione/disattivazione,
vedere il paragrafo Attivazione/disattivazione.
Disattivazione a chiave/commutatore
Il commutatore dell'airbag lato passeggero
(PACOS) è collocato sul montante del cruscotto sul lato passeggero ed è accessibile
aprendo la portiera del passeggero (vedere il
paragrafo Commutatore - PACOS di seguito).
Controllare che il commutatore sia nella posizione desiderata. Volvo raccomanda di utilizzare lo stelo della chiave del telecomando per
modificare la posizione.
Per informazioni sullo stelo della chiave, vedere
pagina 46.
ATTENZIONE
Il mancato rispetto delle indicazioni fornite
può mettere a repentaglio la vita dei passeggeri.
20
ATTENZIONE
Attivazione/disattivazione
Se l'automobile è dotata di airbag lato passeggero ma è sprovvista del commutatore
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch),
l'airbag è sempre attivato.
ATTENZIONE
Non mettere mai bambini su un seggiolino
o un cuscino di rialzo sul sedile del passeggero anteriore, se l'automobile è dotata di
airbag lato passeggero attivato e la spia
nella mensola del padiglione è
accesa. Il mancato rispetto delle indicazioni
fornite può mettere a repentaglio la vita del
bambino.
ATTENZIONE
Non lasciare che nessuno sieda nel posto
del passeggero se il messaggio nella mensola del padiglione (vedere pagina 21)
indica che l'airbag è disattivato e la spia di
allarme del sistema airbag è visualizzata nel
quadro comandi combinato. Ciò indica
infatti un'avaria grave. Rivolgersi al più presto a un riparatore autorizzato Volvo.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
G019030
01
Posizione del commutatore.
L'airbag è attivato. Portando il commutatore in questa posizione, possono sedersi
nel sedile del passeggero anteriore persone di altezza superiore a 1,4 m, ma non
bambini su seggiolini o cuscini di rialzo.
Airbag disattivato. Portando il commutatore in questa posizione, possono sedersi
nel sedile del passeggero anteriore bambini su seggiolini o cuscini di rialzo, ma non
persone di altezza superiore a 1,40 m.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 21
01 Sicurezza
Attivazione/disattivazione dell'airbag*
Un messaggio e una spia nella mensola del
padiglione indicano che l'airbag lato passeggero è disattivato (vedere figura precedente).
ATTENZIONE
Airbag attivato (lato passeggero):
Non mettere mai bambini su un seggiolino
o un cuscino di rialzo sul sedile del passeggero anteriore, se l'automobile è dotata di
airbag lato passeggero attivato. Questo vale
anche per tutte le persone di altezza inferiore a 1,4 m.
01
NOTA
Quando si porta la chiave del telecomando
in posizione II o III, sul quadro comandi
combinato viene visualizzata la spia di
allarme airbag per circa 6 secondi (vedere
pagina 17).
In seguito, nella mensola del padiglione, si
accende l'indicazione relativa allo stato dell'airbag lato passeggero. Per maggiori informazioni sulle varie posizioni di accensione
della chiave del telecomando, vedere
pagina 73.
Airbag disattivato (lato passeggero):
G017800
Le persone di altezza superiore a 1,4 m non
devono mai sedere sul sedile del passeggero anteriore quando l'airbag è disattivato.
Se non ci si attiene a questa raccomandazione, sussiste il pericolo di morte.
Indicazione nella mensola del padiglione dell'airbag lato passeggero attivato.
Messaggi
Una spia di allarme nella mensola del padiglione indica che l'airbag lato passeggero è
attivato (vedere figura precedente).
2
G017724
2
Indicazione nella mensola del padiglione dell'airbag lato passeggero disattivato.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
21
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 22
01 Sicurezza
Airbag laterali (SIPS-bag)
G020694
ATTENZIONE
In caso di collisione laterale, la maggior parte
della forza di collisione viene distribuita dal
SIPS (Side Impact Protection System) alle traverse, ai montanti, al pavimento, al tetto e ad
altre parti della carrozzeria. Gli airbag laterali
dei sedili del conducente e del passeggero
proteggono busto e fianchi e costituiscono una
parte importante del SIPS.
Il sistema airbag SIPS comprende due parti
principali: airbag laterali e sensori. L'airbag
laterale è posizionato nello schienale del sedile
anteriore.
1
22
•
Le riparazioni devono essere effettuate
solo da un riparatore autorizzato Volvo.
Interventi nel sistema airbag SIPS possono causare anomalie e gravi lesioni
personali.
•
Nessun oggetto deve essere collocato
tra il lato esterno del sedile e il pannello
della portiera, poiché la zona potrebbe
essere interessata dall'airbag laterale.
•
Usare solo fodere per sedili Volvo o
approvate da Volvo. Altri rivestimenti
potrebbero infatti compromettere il funzionamento degli airbag laterali.
•
Posizione
G024377
Airbag laterali
Posto del conducente, automobili con guida a
sinistra.
L'airbag laterale è complementare alla
cintura di sicurezza. Usare sempre la
cintura di sicurezza.
Seggiolini per bambini e airbag laterali
Le caratteristiche di protezione di seggiolino
per bambini o cuscino di rialzo non sono
influenzate negativamente dall'airbag laterale.
Si può collocare un seggiolino per bambini/
cuscino di rialzo nel sedile anteriore solo se
l'automobile non è equipaggiata di airbag lato
passeggero attivato 1.
Per informazioni su attivazione/disattivazione dell'airbag, vedere pagina 20.
G024378
01
Sedile del passeggero, automobili con guida a
sinistra.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 23
01 Sicurezza
Airbag laterali (SIPS-bag)
01
Il sistema airbag SIPS comprende airbag laterali e sensori. In caso di collisione sufficientemente forte, i sensori reagiscono gonfiando
l'airbag laterale. L'airbag si gonfia nello spazio
tra l'occupante e il pannello della portiera, attutendo in questo modo il colpo sull'occupante
nell'attimo della collisione e sgonfiandosi
durante lo schiacciamento. L'airbag laterale si
gonfia normalmente solo sul lato su cui avviene
la collisione.
G032254
Etichetta
Etichetta dell'airbag laterale posizionata sul montante della portiera.
23
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 24
01 Sicurezza
01
Tendina gonfiabile (IC)
Caratteristiche
ATTENZIONE
G017675
Non appendere o fissare mai oggetti pesanti
alle impugnature nel padiglione. Il gancio è
progettato solo per appendere abiti leggeri
(non oggetti rigidi quali ombrelli).
La tendina gonfiabile IC (Inflatable Curtain) è
complementare agli airbag SIPS e SRS. La tendina gonfiabile è montata nel padiglione su
entrambi i lati dell'automobile e protegge i posti
esterni dell'automobile. In caso di collisione
sufficientemente forte, i sensori reagiscono
gonfiando la tendina gonfiabile. La tendina
gonfiabile contribuisce a proteggere la testa
del conducente e dei passeggeri dai colpi contro l'interno dell'automobile in caso di collisione.
Non fissare con viti né montare alcun
oggetto su padiglione, montanti delle portiere o pannelli laterali. La protezione
potrebbe essere compromessa. Possono
essere usati solo i componenti originali
Volvo approvati per la sistemazione in queste parti dell'automobile.
ATTENZIONE
L'automobile non deve essere caricata per
un'altezza maggiore di 50 mm sotto il bordo
superiore dei finestrini, altrimenti l'effetto
protettivo della tendina gonfiabile posta sul
padiglione dell'automobile potrebbe essere
annullato.
ATTENZIONE
L'airbag laterale è complementare alla cintura di sicurezza.
Usare sempre la cintura di sicurezza.
24
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 25
01 Sicurezza
WHIPS
Protezione contro le lesioni da colpo di
frusta – WHIPS
Il sistema WHIPS (Whiplash Protection
System) comprende uno schienale capace di
assorbire energia e un poggiatesta speciale sui
sedili anteriori. Il sistema viene attivato in caso
di tamponamento, secondo l'angolo di collisione, la velocità e le caratteristiche dell'automobile che entra in collisione.
ATTENZIONE
Il sistema WHIPS è complementare alla cintura di sicurezza. Usare sempre la cintura di
sicurezza.
Caratteristiche del sedile
Quando il sistema WHIPS si attiva, gli schienali
dei sedili anteriori si spostano all'indietro per
modificare la posizione di seduta del conducente e del passeggero. In questo modo si
riduce il rischio di lesioni da colpo di frusta.
01
Posizione seduta corretta
Per la massima protezione, conducente e passeggero devono sedersi al centro dei rispettivi
sedili, con la minima distanza possibile fra
testa e poggiatesta.
ATTENZIONE
Se il sedile è stato sottoposto a una forte
sollecitazione, ad esempio in caso di tamponamento, il sistema WHIPS deve essere
controllato da un riparatore autorizzato
Volvo.
Anche se il sedile appare integro, alcune
delle caratteristiche del sistema WHIPS
potrebbero essere compromesse. Rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo per la
verifica dello stato del sistema, anche dopo
piccoli tamponamenti.
ATTENZIONE
Non cercare mai di riparare o modificare il
sedile o il sistema WHIPS da soli. Rivolgersi
a un riparatore autorizzato Volvo.
G021018
Sistema WHIPS e seggiolini per bambini/
cuscini di rialzo
Le caratteristiche di protezione di seggiolino
per bambini o cuscino di rialzo non sono
influenzate negativamente dal sistema WHIPS.
``
25
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 26
01 Sicurezza
01
WHIPS
G021842
G018567
Non compromettere il funzionamento del
sistema WHIPS
Oggetti dietro il sedile di conducente/passeggero.
ATTENZIONE
Non collocare scatole e oggetti simili fra il
cuscino del sedile posteriore e lo schienale
del sedile anteriore. Si potrebbe compromettere il funzionamento del sistema
WHIPS.
26
Oggetti nel sedile posteriore.
ATTENZIONE
Se uno schienale posteriore è ripiegato
occorre spostare in avanti il corrispondente
sedile anteriore in modo che non tocchi lo
schienale ripiegato.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 27
01 Sicurezza
Quando intervengono i sistemi
Quando intervengono i sistemi
A
Sistema
Viene attivato
Pretensionatori delle
cinture dei sedili
anteriori
In caso di collisioni
frontali e/o laterali e/
o tamponamento.
Pretensionatori delle
cinture del sedile
posteriore
In caso di collisione
frontale.
Airbag SRS
In caso di collisione
frontaleA.
Airbag laterali SIPS
In caso di collisione
lateraleA.
Tendina gonfiabile
IC
In caso di collisione
lateraleA .
Protezione dal colpo
di frusta WHIPS
In caso di tamponamento.
L'automobile può subire forti deformazioni in caso di incidente senza che gli airbag si attivino. Un certo numero di
fattori, quali la rigidità e il peso dell'oggetto urtato, la velocità
dell'automobile, l'angolo di collisione ecc., influisce sulla
modalità di attivazione dei diversi sistemi di sicurezza dell'automobile.
•
Trasportare l'automobile presso un riparatore autorizzato Volvo. Non utilizzare l'automobile se sono intervenuti gli airbag.
•
Far sostituire i componenti del sistema di
sicurezza dell'automobile da un riparatore
autorizzato Volvo.
•
Contattare sempre un medico.
NOTA
I sistemi SRS, SIPS, IC e le cinture di sicurezza intervengono solo una volta durante
una collisione.
01
ATTENZIONE
Non utilizzare l'automobile se sono intervenuti gli airbag. La guida dell'automobile
potrebbe risultare difficoltosa. Altri sistemi
di sicurezza potrebbero essere stati danneggiati. L'esposizione prolungata ai fumi e
alle polveri prodotti all'innesco degli airbag
può provocare lesioni/irritazioni cutanee e
agli occhi. In caso di disturbi, risciacquare
con acqua fredda. Anche la rapidissima
sequenza di scatto, in combinazione con il
materiale dell'airbag, può provocare escoriazioni cutanee e ustioni.
ATTENZIONE
La centralina del sistema airbag si trova nel
quadro centrale. Qualora il quadro centrale
sia bagnato, scollegare i cavi della batteria.
Non cercare di avviare l'automobile in
quanto potrebbero innescarsi gli airbag.
Trasportare l'automobile presso un riparatore autorizzato Volvo.
Se gli airbag sono intervenuti, si raccomanda
quanto segue:
27
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 28
01 Sicurezza
01
Modo sicurezza
Funzionalità ridotta
G021062
Se tutto sembra normale e non vi sono perdite
di carburante, si può tentare di avviare l'automobile.
Se l'automobile è rimasta coinvolta in una collisione, potrebbe apparire il testo Modo
sicurezza Vedere manuale sul display informativo. Questo indica che la funzionalità dell'automobile è ridotta. Il modo sicurezza indica
un dispositivo di protezione che interviene se
la collisione è tale da danneggiare funzioni
importanti dell'automobile, ad esempio le linee
di alimentazione, i sensori di uno dei sistemi di
protezione oppure l'impianto frenante.
Tentativo di avviamento
Innanzitutto controllare che non ci siano perdite di carburante dall'automobile. Non si deve
sentire odore di carburante.
28
Innanzitutto, estrarre la chiave del telecomando e reinserirla. L'elettronica dell'automobile cerca di ripristinare il sistema. Tentare
quindi di avviare l'automobile. Se il messaggio
Modo sicurezza Vedere manuale è ancora
visualizzato sul display, l'automobile non deve
essere guidata né trainata, bensì trasportata. I
danni non visibili potrebbero, durante il viaggio,
rendere impossibile la manovra dell'automobile anche se questa appare guidabile.
Spostamento
Se compare Normal mode dopo il ripristino di
Modo sicurezza Vedere manuale, si può
spostare con cautela l'automobile allontanandola dal traffico. Percorrere il tragitto minimo
necessario.
ATTENZIONE
Non cercare mai di riparare l'automobile o
ripristinare l'elettronica da soli se è entrata
nel modo sicurezza. Pericolo di lesioni personali o funzionamento anomalo dell'automobile. Rivolgersi sempre a un riparatore
autorizzato Volvo per i controlli e il ripristino
del normale funzionamento dell'automobile
dopo la comparsa del messaggio Modo
sicurezza Vedere manuale.
ATTENZIONE
Non provare in nessun caso a riavviare l'automobile se si sente odore di carburante
dopo che è stato visualizzato il messaggio
Modo sicurezza. Abbandonare immediatamente l'automobile.
ATTENZIONE
L'automobile non può essere trainata nel
modo sicurezza. Essa deve essere trasportata a un riparatore autorizzato Volvo.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 29
01 Sicurezza
Sicurezza dei bambini
I bambini devono sedere in modo
sicuro e confortevole
Seggiolini per bambini
verse sotto il sedile. I bordi affilati potrebbero
danneggiare le cinghie di fissaggio.
La sistemazione del bambino nell'automobile e
l'equipaggiamento da utilizzare dipendono da
peso e dimensioni del bambino. Per maggiori
informazioni, vedere pagina 31.
Fare in modo che lo schienale del seggiolino
per bambini poggi contro il cruscotto. Vale per
le automobili non dotate di airbag lato passeggero o con airbag disattivato.
NOTA
Posizione dei seggiolini per bambini
Le norme vigenti in materia di sicurezza dei
bambini nell'automobile variano da Paese a
Paese. Verificare le norme vigenti.
I bambini di tutte le età e dimensioni devono
sempre stare seduti correttamente e allacciare
i sistemi di ritenuta. Non consentire mai a un
bambino di sedere sulle ginocchia del passeggero.
L'equipaggiamento di sicurezza Volvo per
bambini è stato concepito appositamente per
le automobili Volvo. L'utilizzo di attrezzature
originali Volvo assicura che gli attacchi e i
dispositivi di bloccaggio siano fissati correttamente e offrano la massima protezione.
NOTA
Per maggiori informazioni sul montaggio dei
prodotti per la sicurezza dei bambini, rivolgersi al produttore.
1
01
G020739
Può essere usato quanto segue:
I seggiolini per bambini e gli airbag non sono compatibili.
Volvo fornisce prodotti per la sicurezza dei
bambini progettati e collaudati appositamente
per le proprie automobili.
NOTA
Se si utilizzano prodotti per la sicurezza dei
bambini, è importante leggere e seguire
attentamente le istruzioni di montaggio allegate.
•
un seggiolino per bambini/cuscino di rialzo
nel sedile del passeggero se l'airbag lato
passeggero è stato disattivato 1.
•
un seggiolino per bambini orientato all'indietro nel sedile posteriore contro lo schienale del sedile del passeggero.
Fare sempre sedere il bambino nel sedile
posteriore, se è attivato l'airbag lato passeggero. Se l'airbag si gonfia, un bambino eventualmente seduto nel seggiolino montato sul
sedile passeggero potrebbe riportare gravi
lesioni.
Non fissare le cinghie di fissaggio del seggiolino sulle guide per la regolazione longitudinale
del sedile, sulle molle o sulle guide e sulle tra-
Per informazioni relative all'airbag attivato/disattivato (SRS), vedere pagina 20.
``
29
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 30
01 Sicurezza
01
Sicurezza dei bambini
ATTENZIONE
Non mettere mai bambini su un seggiolino
o un cuscino di rialzo sul sedile del passeggero anteriore, se l'automobile è dotata di
airbag (SRS) lato passeggero attivato.
Le persone di altezza inferiore a 1,4 m non
devono mai sedere sul sedile del passeggero anteriore quando l'airbag (SRS) è attivato.
Il mancato rispetto delle indicazioni fornite
può mettere a repentaglio la vita del bambino.
30
ATTENZIONE
Etichetta airbag
Gli anelli in acciaio o altri elementi dei
cuscini di rialzo/seggiolini per bambini non
devono essere appoggiati al pulsante di
apertura del blocco delle cinture di sicurezza, poiché possono provocare l'apertura
accidentale delle cinture.
La parte superiore del seggiolino per bambini non deve essere appoggiata al parabrezza.
Etichetta posizionata sul montante del cruscotto
sul lato passeggero.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 31
01 Sicurezza
Sicurezza dei bambini
01
Protezioni per bambini raccomandate 2
Peso/Età
Sedile anteriore
Posto esterno del sedile posteriore
Gruppo 0
(0 – 9 mesi)
Seggiolino per bambini Volvo – protezione per bambini orientata all'indietro,
si fissa con la cintura di sicurezza dell'automobile e le cinghie di fissaggio.
Gruppo 0+
N° di omologazione: E5 03135
Seggiolino per bambini Volvo – protezione per bambini orientata all'indietro, si fissa con la cintura di sicurezza
dell'automobile, le cinghie di fissaggio
e il supporto.
max 10 kg
Posto centrale del sedile
posteriore
N° di omologazione: E5 03135
max 13 kg
Britax Baby Safe Plus – protezione per
bambini orientata all'indietro, si fissa
con il sistema di fissaggio ISOFIX.
Britax Baby Safe Plus – protezione per
bambini orientata all'indietro, si fissa
con il sistema di fissaggio ISOFIX.
N° di omologazione: E1 03301146
N° di omologazione: E1 03301146
Britax Baby Safe Plus – protezione
per bambini orientata all'indietro, si
fissa con la cintura di sicurezza dell'automobile.
N° di omologazione: E1 03301146
2
Per le altre protezioni per bambini, controllare che la propria automobile sia riportata nell'elenco dei modelli compatibili o la protezione sia provvista di omologazione universale ai sensi della norma
ECE R44.
``
31
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 32
01 Sicurezza
01
Sicurezza dei bambini
Peso/Età
Sedile anteriore
Posto esterno del sedile posteriore
Gruppo 1
Seggiolino per bambini Volvo – protezione per bambini orientata all'indietro,
si fissa con la cintura di sicurezza dell'automobile e le cinghie di fissaggio.
Seggiolino per bambini Volvo – protezione per bambini orientata all'indietro, si fissa con la cintura di sicurezza
dell'automobile, le cinghie di fissaggio
e il supporto.
9-18 kg
(9-36 mesi)
N° di omologazione: E5 03135
Posto centrale del sedile
posteriore
N° di omologazione: E5 03135
Gruppo 2/3
15-36 kg
(3–12 anni)
Britax Fixway – protezione per bambini
orientata all'indietro, si fissa con il
sistema di fissaggio ISOFIX e le cinghie
di fissaggio.
Britax Fixway – protezione per bambini orientata all'indietro, si fissa con il
sistema di fissaggio ISOFIX e le cinghie di fissaggio.
N° di omologazione: E5 03171
N° di omologazione: E5 03171
Cuscino di rialzo Volvo – con o senza
schienale.
Cuscino di rialzo Volvo – con o senza
schienale.
Cuscino di rialzo Volvo – con o senza
schienale.
N° di omologazione: E5 03139
N° di omologazione: E5 03139
N° di omologazione: E5 03139
Cuscino di rialzo integrato a 2 posizioni Volvo – disponibile come optional montato in fabbrica.
N° di omologazione: E5 04189
32
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 33
01 Sicurezza
Sicurezza dei bambini
Cuscini di rialzo integrati a due fasi*
I cuscini di rialzo sono progettati appositamente per garantire la massima sicurezza. Utilizzati in combinazione con la cintura di sicurezza, sono omologati per bambini di peso
compreso fra 15 e 36 kg o di altezza compresa
fra 0,95 e 1,4 m.
01
Chiusura del cuscino di rialzo a due fasi
Posizione 1
Posizione corretta, la cintura è posizionata sopra
la spalla.
•
il cuscino di rialzo integrato a 2 posizioni
sia regolato correttamente (vedere tabella
seguente) e bloccato
•
la cintura di sicurezza aderisca al corpo del
bambino e non sia allentata o ritorta
•
la cintura di sicurezza non sia posizionata
sul collo del bambino o sotto la spalla
(vedere figure precedenti)
•
la sezione lombare della cintura di sicurezza sia posizionata in basso sul bacino
per garantire la massima protezione.
Posizione 1
G017696
G017875
Prima di mettersi in viaggio, controllare che:
Tirare la maniglia in avanti e verso l'alto per
sbloccare il cuscino di rialzo.
Posizione 2
22-36 kg
15 – 25 kg
Lunghezza
1,15-1,4 m
0,95-1,2 m
Posizione errata, la testa non deve trovarsi al di
sopra del poggiatesta e la cintura non deve scendere sotto la spalla.
Per istruzioni sulla regolazione dei due livelli del
cuscino di rialzo, vedere pagine 33–34.
G017697
G017719
Peso
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
33
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 34
01 Sicurezza
01
Sicurezza dei bambini
Premere il cuscino di rialzo all'indietro per
bloccarlo.
Posizione 2
Sollevare il bordo anteriore del cuscino di
rialzo e premerlo all'indietro verso lo schienale
per bloccarlo.
possibile passare direttamente dalla posizione
superiore a quella inferiore.
Iniziare dalla posizione inferiore. Premere il
pulsante.
G017692
G017783
ATTENZIONE
Per la riparazione o la sostituzione, rivolgersi sempre a un riparatore autorizzato
Volvo. Non cercare mai di riparare o modificare il cuscino di rialzo. Se un cuscino di
rialzo è stato sottoposto a sollecitazioni elevate, ad esempio in caso di incidente, sostituirlo integralmente. Anche se il cuscino di
rialzo sembra integro, potrebbero essere
state compromesse le caratteristiche di
protezione. Sostituire il cuscino di rialzo
anche qualora sia molto usurato.
Tirare la maniglia in avanti per sbloccare il
cuscino di rialzo.
NOTA
Per passare dalla posizione 2 alla posizione
1 è necessario aprire completamente il
cuscino di rialzo nel cuscino del sedile.
Vedere di seguito il paragrafo Apertura del
cuscino di rialzo a due fasi.
G017784
È possibile aprire completamente il cuscino di
rialzo nel cuscino del sedile da entrambe le
posizioni (superiore e inferiore). Non è invece
34
G017694
Apertura del cuscino di rialzo a due fasi
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 35
01 Sicurezza
Sicurezza dei bambini
Premere con la mano al centro del cuscino
di rialzo per bloccarlo.
Sistema di fissaggio ISOFIX per
protezioni per bambini
Per fissare una protezione per bambini agli
attacchi ISOFIX, attenersi sempre alle istruzioni
di montaggio del produttore.
ATTENZIONE
Classi di dimensioni
Le protezioni per bambini sono disponibili in
varie dimensioni – proprio come le automobili.
Di conseguenza, non tutte le protezioni per
bambini sono compatibili con i sedili di tutti i
modelli di automobili.
Se non si rispettano le istruzioni relative al
cuscino di rialzo a 2 posizioni, il bambino
potrebbe riportare gravi lesioni in caso di
incidente.
IMPORTANTE
Prima di ribaltare gli schienali posteriori,
aprire sempre il cuscino di rialzo.
Fermo di sicurezza per bambini nelle
portiere posteriori
I comandi per l'azionamento di alzacristalli e
maniglie di apertura delle portiere posteriori
possono essere bloccati per prevenire l'apertura dall'interno. Per maggiori informazioni,
vedere pagina 58.
G021064
Controllare che non vi siano oggetti (ad
esempio giocattoli) sotto il cuscino di rialzo
prima di aprirlo.
NOTA
01
Gli attacchi per il sistema di fissaggio ISOFIX
sono nascosti dietro la parte inferiore dello
schienale del sedile posteriore, nei posti
esterni.
La posizione degli attacchi è indicata dai simboli nel rivestimento dello schienale (vedere
figura precedente).
Per accedere agli attacchi, premere verso il
basso il cuscino del sedile posteriore.
Le protezioni per bambini con sistema di fissaggio ISOFIX sono quindi state suddivise in
classi di dimensioni per aiutare l'utente a scegliere la protezione corretta (vedere tabella
seguente).
Classe di
dimensioni
A
Dimensioni piene, protezione
per bambini orientata in
avanti
B
Dimensioni ridotte (alt. 1),
protezione per bambini orientata in avanti
B1
Dimensioni ridotte (alt. 2),
protezione per bambini orientata in avanti
NOTA
Il sistema di fissaggio ISOFIX sul sedile del
passeggero è optional.
Descrizione
``
35
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 36
01 Sicurezza
01
Sicurezza dei bambini
Classe di
dimensioni
Descrizione
Classe di
dimensioni
C
Dimensioni piene, protezione
per bambini orientata all'indietro
D
Dimensioni ridotte, protezione per bambini orientata
all'indietro
E
Protezione per neonati orientata all'indietro
NOTA
Descrizione
F
Protezione per neonati trasversale, sinistra
G
Protezione per neonati trasversale, destra
Se una protezione per bambini ISOFIX è
sprovvista della classe di dimensioni, controllare che il proprio modello di automobile
sia riportato nell'elenco dei modelli compatibili con la protezione per bambini.
NOTA
Per le protezioni per bambini ISOFIX raccomandate da Volvo, rivolgersi a un riparatore
autorizzato Volvo.
ATTENZIONE
Non posizionare mai un bambino sul sedile
passeggero se l'automobile è dotata di airbag attivato.
Tipi di protezioni per bambini ISOFIX
Tipo di protezione per
bambini
36
Peso (età)
Protezione per neonati trasversale
max 10 kg (0 – 9 mesi)
Protezione per neonati
orientata all'indietro
max 10 kg (0 – 9 mesi)
Classe di
dimensioni
Sedili passeggero adatti al montaggio di protezioni per
bambini ISOFIX
Sedile anteriore
Posto esterno del
sedile posteriore
F
-
-
G
-
-
E
OK
OK
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 37
01 Sicurezza
Sicurezza dei bambini
Tipo di protezione per
bambini
Protezione per neonati
orientata all'indietro
Protezione per bambini
orientata all'indietro
Protezione per bambini
orientata all'indietro
A
Peso (età)
max 13 kg (0 – 12 mesi)
9 – 18 kg (9 – 36 mesi)
9 – 18 kg (9 – 36 mesi)
Classe di
dimensioni
01
Sedili passeggero adatti al montaggio di protezioni per
bambini ISOFIX
Sedile anteriore
Posto esterno del
sedile posteriore
E
OK
OK
D
OK
OK
C
-
OK
D
OK
OK
C
-
OK
B
OK A
OKA
B1
OKA
OKA
A
OKA
OKA
Volvo raccomanda l'uso di protezioni per bambini orientate all'indietro per questo gruppo di età.
``
37
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 38
01 Sicurezza
01
Sicurezza dei bambini
Attacchi superiori per seggiolini per
bambini
NOTA
Nelle automobili che ne sono provviste è
necessario rimuovere il copribagagliaio
prima di fissare la protezione per bambini
agli attacchi.
G017676
Per maggiori informazioni sul fissaggio del seggiolino per bambini agli attacchi superiori,
vedere le istruzioni del produttore del seggiolino.
L'automobile è dotata di attacchi superiori per
alcuni tipi di seggiolini per bambini orientati in
avanti. Gli attacchi sono situati sul lato posteriore del sedile.
Gli attacchi superiori sono progettati principalmente per l'uso con seggiolini per bambini
orientati in avanti. Se possibile, Volvo raccomanda di sistemare sempre i bambini piccoli
su seggiolini per bambini orientati all'indietro.
NOTA
Nelle automobili dotate di poggiatesta ripiegabili sui posti esterni, i poggiatesta devono
essere ripiegati per facilitare il montaggio di
questo tipo di protezione per bambini.
38
ATTENZIONE
Tirare sempre le cinghie di fissaggio del
seggiolino per bambini sotto i poggiatesta
posteriori prima di fissarle agli attacchi.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 39
01 Sicurezza
01
39
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
Chiave del telecomando/stelo della chiave............................................
Private locking*.......................................................................................
Sostituzione della batteria di chiave del telecomando/PCC*.................
Avviamento senza chiave*......................................................................
Bloccaggio/sbloccaggio.........................................................................
Fermo di sicurezza per bambini..............................................................
Allarme*...................................................................................................
40
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 40
42
47
49
51
53
58
59
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 41
SERRATURE E ANTIFURTO
02
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 42
02 Serrature e antifurto
Chiave del telecomando/stelo della chiave
02
Generalità
Per il Private locking, vedere pagina 47.
L'automobile viene consegnata con due set di
chiavi del telecomando o di PCC (Personal Car
Communicator). Si utilizzano per accendere,
bloccare e sbloccare l'automobile.
Il codice esclusivo degli steli delle chiavi è in
possesso dei riparatori autorizzati Volvo, che
possono ordinare nuovi steli delle chiavi.
È possibile ordinare altre chiavi del telecomando – si possono programmare e utilizzare
fino a sei unità per la stessa automobile.
Il PCC presenta più funzioni rispetto alla chiave
del telecomando. In questo capitolo ci si riferisce sempre alla chiave del telecomando
quando si descrivono le funzioni comuni a
entrambi i tipi di chiave.
ATTENZIONE
Se vi sono bambini sull'automobile:
Togliere sempre la corrente da alzacristalli e
tettuccio apribile estraendo la chiave del
telecomando prima di lasciare l'automobile.
Stelo della chiave staccabile
Una chiave del telecomando comprende uno
stelo della chiave staccabile in metallo per
bloccaggio/sbloccaggio meccanico di portiera
del conducente, cassetto portaoggetti e portellone (Private locking).
Per le funzioni dello stelo della chiave, vedere
pagina 46.
42
Smarrimento della chiave del
telecomando
Se si smarrisce una chiave del telecomando, è
possibile ordinarne una nuova presso un riparatore autorizzato Volvo. In tal caso, è necessario portare le altre chiavi del telecomando
presso il riparatore. Per precauzione, il codice
del telecomando smarrito deve essere cancellato dal sistema.
Il numero effettivo di chiavi registrate per l'automobile può essere controllato in
Impostazioni vettura Memoria chiave
accens. Numero di chiavi. Per la descrizione del menu, vedere pagina 120.
Per le automobili dotate di funzione di avviamento senza chiave, vedere pagina 51.
Indicazione di bloccaggio/sbloccaggio
Quando l'automobile viene bloccata o sbloccata con la chiave del telecomando, gli indicatori di direzione segnalano se il bloccaggio/lo
sbloccaggio sono stati effettuati correttamente:
•
•
Bloccaggio - un lampeggio
Sbloccaggio - due lampeggi.
In sede di bloccaggio, il lampeggio avviene
solo se tutte le serrature si sono bloccate dopo
aver chiuso le portiere.
La funzione può essere attivata/disattivata in
Impostazioni vettura Impostazioni luci
Luce conferma chiusura o Impostazioni
vettura Impostazioni luci Luce
conferma apertura.
Memoria della chiave – specchi
retrovisori esterni e sedile del
conducente
Per la descrizione del menu, vedere
pagina 120.
Le impostazioni si collegano automaticamente
alle singole chiavi del telecomando, vedere
pagine 76 e 93.
Immobilizer elettronico
La funzione può essere attivata/disattivata in
Impostazioni vettura Memoria chiave
accens. Imp. sedili e specchietti. Per la
descrizione del menu, vedere pagina 120.
Ogni chiave del telecomando presenta un
codice esclusivo. L'automobile può essere
avviata solo con la chiave del telecomando
corretta con il codice corretto.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 43
02 Serrature e antifurto
Chiave del telecomando/stelo della chiave
Messaggi
Funzione
Batteria del telecomando scarica
Errore chiave
Reinserire la
chiave
Errore nella lettura
della chiave del telecomando durante
l'accensione. Riprovare ad accendere
l'automobile.
•
Chiave veicolo non
rilevata
Immobilizzatore
Provare riavvio
Vale solo per la funzione Avviamento
senza chiave del
PCC. Errore nella
lettura del PCC
durante l'accensione. Riprovare ad
accendere l'automobile.
Errore di funzionamento della chiave
del telecomando
durante l'accensione. Se il messaggio non scompare,
rivolgersi a un riparatore autorizzato
Volvo.
Sostituire le batterie se:
02
si accende la spia informativa e il display
visualizza Chiave Sost. batteria.
e/o
•
le serrature non rispondono ripetutamente
al segnale della chiave del telecomando
situata a meno di 20 m dall'automobile.
Per la sostituzione della batteria, vedere
pagina 49.
Funzioni
G021078
I seguenti messaggi di errore sul display informativo del quadro comandi combinato riguardano l'immobilizer elettronico:
Chiave del telecomando.
Bloccaggio
Per l'avviamento dell'automobile, vedere
pagina 98.
Sbloccaggio
Durata approach light
``
43
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 44
02 Serrature e antifurto
Chiave del telecomando/stelo della chiave
ducente alla prima pressione del pulsante
seguito dallo sbloccaggio delle altre portiere
alla seconda pressione (entro 10 secondi).
Portellone
Funzione antipanico
02
La funzione può essere modificata in
Impostazioni vettura Impostazioni
chiusura Apertura portiere. Per la descrizione del menu, vedere pagina 120.
G021079
Durata approach light – Si utilizza per
accendere le luci dell'automobile a distanza.
Per maggiori informazioni, vedere
pagina 85.
PCC* (Personal Car Communicator).
Informazioni
Pulsanti funzione
Bloccaggio – Blocca le portiere e il portellone attivando contemporaneamente l'antifurto.
Sbloccaggio – Sblocca le portiere e il portellone disattivando contemporaneamente
l'antifurto.
La funzione può essere modificata per passare
dallo sbloccaggio contemporaneo di tutte le
portiere allo sbloccaggio della portiera del con1
44
Portellone - Sblocca solamente il portellone e ne disinserisce l'antifurto 1. Per maggiori
informazioni, vedere pagina 54.
Funzione antipanico – Si utilizza per
richiamare l'attenzione in situazioni di emergenza.
Tenendo premuto il pulsante rosso per almeno
3 secondi o premendolo 2 volte entro 3
secondi, gli indicatori di direzione e l'avvisatore
acustico si attivano.
Se la funzione è stata attiva per almeno
5 secondi, può essere disattivata con lo stesso
pulsante, altrimenti si spegne dopo 2 minuti e
45 secondi.
Il portellone si apre sulle automobili dotate di azionamento automatico del portellone.
Funzione di ricambio aria
Una pressione prolungata (almeno 4 secondi)
o
apre o chiude tutti i
del pulsante
finestrini. Si chiude anche il tettuccio apribile,
se aperto.
La funzione può essere utilizzata, ad esempio,
per arieggiare l'automobile rapidamente in
climi caldi.
ATTENZIONE
Prima di chiudere il tettuccio apribile e i finestrini con la chiave del telecomando, controllare che nessun passeggero vi infili le
mani.
Portata
La chiave del telecomando funziona fino a 20 m
di distanza dall'automobile.
NOTA
Le funzioni del telecomando possono
essere disturbate da onde radio, edifici,
condizioni topografiche ecc. L'automobile
può sempre essere bloccata/sbloccata con
lo stelo della chiave, vedere pagina 46.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 45
02 Serrature e antifurto
Chiave del telecomando/stelo della chiave
Funzioni esclusive PCC*
NOTA
Se nessuna spia si accende quando si
preme il pulsante informazioni ripetute volte
in luoghi diversi (dopo 7 secondi e dopo che
i LED del PCC hanno lampeggiato in cerchio), rivolgersi a un riparatore autorizzato
Volvo.
G021080
Le spie forniscono le informazioni indicate nella
seguente figura.
l'automobile. L'indicazione viene visualizzata solo se è intervenuto l'antifurto.
Luce rossa fissa – L'antifurto è intervenuto.
02
Portata
Le funzioni di bloccaggio del PCC si attivano
fino a 20 m di distanza dall'automobile.
L'illuminazione di sicurezza, la funzione antipanico e le funzioni del pulsante informazioni si
attivano fino a 100 m di distanza dall'automobile.
NOTA
Pulsante informazioni
La funzione del pulsante informazioni può
essere disturbata da onde radio, edifici,
condizioni topografiche ecc.
Spie
Con il pulsante informazioni, l'automobile fornisce alcune informazioni per mezzo delle spie.
Al di fuori della portata del PCC
±
Premere il pulsante informazioni
G030262
Utilizzo del pulsante informazioni
.
Per circa 7 secondi tutte le spie del PCC
lampeggiano in cerchio. Questo indica che
è in corso la lettura delle informazioni provenienti dall'automobile.
Se in questo intervallo si preme uno degli
altri pulsanti, la lettura si interrompe.
Luce verde fissa – L'automobile è bloccata.
Luce gialla fissa – L'automobile è sbloccata.
Se il PCC è troppo lontano dall'automobile e
non vengono lette le informazioni, viene visualizzato l'ultimo stato in cui si trovava l'automobile. In tal caso, i LED del PCC non lampeggiano in sequenza.
Se si utilizzano più PCC per l'automobile, lo
stato corretto è indicato solo dall'ultimo PCC
utilizzato per il bloccaggio/lo sbloccaggio.
Luce rossa alternata fra le due spie - Indica
con l'ausilio dell'HBS (Heart Beat Sensor)
la possibile presenza di un passeggero sul``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
45
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 46
02 Serrature e antifurto
Chiave del telecomando/stelo della chiave
Stelo della chiave staccabile
Inserimento dello stelo della chiave
Con lo stelo della chiave staccabile del telecomando è possibile:
Reinserire lo stelo nella chiave del telecomando con cautela per non danneggiarlo.
•
aprire manualmente la portiera del conducente se la chiusura centralizzata non può
essere attivata con la chiave del telecomando
1. Tenere la scanalatura della chiave del telecomando rivolta verso l'alto e infilare lo
stelo della chiave nella scanalatura.
Heart Beat Sensor
•
La funzione
si attiva con l'ausilio di un HBS
(Heart Beat Sensor). L'HBS rappresenta un
complemento all'antifurto dell'automobile e
indica a distanza la possibile presenza di un
passeggero sull'automobile. L'indicazione
viene visualizzata solo se è intervenuto l'antifurto.
bloccare il cassetto portaoggetti e il portellone (Private locking) 2, vedere
pagina 47.
Rimozione dello stelo della chiave
NOTA
Se nessuna spia si accende quando si
preme il pulsante informazioni è possibile
che l'ultima comunicazione tra PCC e automobile sia stata disturbata da onde radio,
edifici, condizioni topografiche ecc.
02
Sbloccaggio della portiera con lo stelo
della chiave
Se la chiusura centralizzata non si attiva con il
telecomando, ad esempio perché le batterie
sono esaurite, procedere come segue per
sbloccare e aprire la portiera del conducente:
L'HBS rileva il battito cardiaco di un eventuale
passeggero, che si propaga nella carrozzeria
dell'automobile. Un ambiente molto rumoroso
o in cui sono presenti vibrazioni può quindi
disturbare il funzionamento dell'HBS.
G021082
NOTA
Fare scivolare il fermo con meccanismo a
molla su un lato.
Estrarre contemporaneamente lo stelo
della chiave all'indietro.
2
46
Alcuni mercati
2. Premere leggermente lo stelo della chiave.
Quando lo stelo della chiave si blocca, si
deve sentire un "clic".
Quando la portiera del conducente viene
sbloccata con lo stelo della chiave e aperta,
si attiva l'antifurto.
1. Sbloccare la portiera del conducente inserendo lo stelo della chiave nella toppa della
maniglia.
2. Disattivare l'antifurto inserendo la chiave
del telecomando nel blocchetto di accensione.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 47
02 Serrature e antifurto
Private locking*
G017869
La funzione Private locking è utile quando
occorre lasciare l'automobile al riparatore, agli
addetti al parcheggio negli hotel ecc. Il cassetto portaoggetti è bloccato e la serratura del
portellone è scollegata dalla chiusura centralizzata. Il portellone non può quindi essere
aperto né con il pulsante della chiusura centralizzata nelle portiere anteriori né con la
chiave del telecomando.
Punti di bloccaggio del telecomando con stelo
della chiave e Private locking disattivato.
La chiave del telecomando viene consegnata
senza lo stelo della chiave staccabile, che
rimane in possesso del proprietario.
Ricordare di estrarre il copribagagliaio
prima di chiudere il portellone, vedere
pagina 218.
G017870
02
La chiave del telecomando senza stelo può
quindi essere utilizzata solo per attivare/disattivare l'antifurto, aprire le portiere e accendere
il motore.
NOTA
Punti di bloccaggio della chiave del telecomando
senza stelo della chiave e con Private locking attivato.
Attivazione/disattivazione
G020508
Private locking
Attivazione del Private locking.
Per attivare il Private locking:
Inserire lo stelo della chiave nella serratura
del cassetto portaoggetti.
Ruotare lo stelo della chiave di 180° in
senso orario.
Estrarre lo stelo della chiave. Contemporaneamente, il display informativo visualizza un messaggio.
NOTA
Non reinserire lo stelo della chiave nel telecomando ma conservarlo in un luogo
sicuro.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
47
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
02 Serrature e antifurto
Private locking*
•
02
48
La disattivazione si effettua nell'ordine
inverso.
Per informazioni sul bloccaggio del solo cassetto portaoggetti, vedere pagina 54.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 48
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 49
02 Serrature e antifurto
Sostituzione della batteria di chiave del telecomando/PCC*
Sostituzione della batteria
IMPORTANTE
Non toccare con le dita le batterie nuove e
le relative superfici di contatto per non comprometterne il funzionamento.
02
Sostituzione della batteria
G015518
G021085
Controllare il posizionamento della/e batteria/e all'interno del coperchio in modo
che le polarità (+)- e (–) siano corrette.
Chiave del telecomando
1. Staccare con cautela la batteria.
Apertura
G021086
Fare scivolare il fermo con meccanismo
a molla su un lato.
Estrarre contemporaneamente lo stelo
della chiave all'indietro.
Inserire un cacciavite da 3 mm nel foro
dietro il fermo con meccanismo a molla e
fare leva con cautela sulla chiave del telecomando.
2. Inserirne una nuova con la polarità (+) verso
il basso.
PCC*
1. Staccare con cautela le batterie.
2. Inserirne dapprima una nuova con la polarità (+) verso l'alto.
3. Sistemare l'aletta in plastica bianca quindi
inserire l'altra batteria nuova con la polarità
(+) verso il basso.
Tipo di batteria
Utilizzare batterie di tipo CR2430 da 3 V - una
nella chiave del telecomando e due nel PCC.
NOTA
Tenere la chiave del telecomando con i pulsanti verso l'alto per evitare che le batterie
fuoriescano all'apertura del vano.
Assemblaggio
1. Chiudere la chiave del telecomando.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
49
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
02 Serrature e antifurto
Sostituzione della batteria di chiave del telecomando/PCC*
02
2. Tenere la scanalatura della chiave del telecomando rivolta verso l'alto e infilare lo
stelo della chiave nella scanalatura.
3. Premere leggermente lo stelo della chiave.
Quando lo stelo della chiave si blocca, si
deve sentire un "clic".
IMPORTANTE
Assicurarsi che le batterie usate siano smaltite nel rispetto dell'ambiente.
50
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 50
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 51
02 Serrature e antifurto
Avviamento senza chiave*
Avviamento senza chiave (solo PCC)
Sistema di bloccaggio e avviamento
senza chiave
portiera occorre avere con sé il PCC. Non è
possibile bloccare o sbloccare una portiera se
il PCC si trova sull'altro lato dell'automobile.
I cerchi rossi nella figura precedente mostrano
l'area coperta dalle antenne del sistema.
G017871
Se tutti i PCC vengono portati fuori dall'automobile a motore acceso o con la chiave in
posizione II (vedere pagina 73) e si chiudono
tutte le portiere, sul display informativo compare un messaggio di avvertimento e contemporaneamente si attiva un segnale acustico.
Con la funzione di avviamento senza chiave del
PCC è possibile sbloccare, guidare e bloccare
l'automobile senza chiave. È sufficiente avere
con sé il PCC. Con questo sistema, aprire l'automobile è più facile, ad esempio con le mani
occupate.
I due PCC dell'automobile sono dotati di funzione di avviamento senza chiave. È possibile
ordinare altri PCC.
Portata del PCC
Per aprire una portiera o il portellone, il PCC
deve trovarsi a una distanza max di circa 1,5 m
dalla maniglia della portiera o dal portellone.
Ciò significa che per bloccare o sbloccare una
Quando il PCC viene riportato nell'automobile,
il messaggio di avvertimento e il segnale acustico scompaiono dopo che:
IMPORTANTE
Non lasciare mai alcun PCC nell'automobile.
Interferenze al funzionamento del PCC
La funzione di avviamento senza chiave può
essere disturbata da campi e schermi elettromagnetici. Per questo motivo, non tenere il
PCC vicino a cellulari o oggetti metallici.
Se tuttavia si verificano interferenze, utilizzare
il PCC e lo stelo della chiave normalmente,
vedere pagina 43.
Sbloccaggio
•
•
una portiera è stata chiusa o aperta
Aprire le portiere oppure il portellone con le
rispettive maniglie.
il PCC è stato inserito nel blocchetto di
accensione
Sbloccaggio con lo stelo della chiave
•
il pulsante READ è stato premuto.
Gestione sicura del PCC
Se si dimentica un PCC con funzione di avviamento senza chiave nell'automobile, questo
diventa temporaneamente passivo al bloccaggio dell'automobile. In tal modo, nessuno può
aprirla.
Tuttavia, se qualcuno riesce a entrare nell'automobile e trova il PCC, può riattivarlo. Gestire
quindi tutti i PCC con la massima attenzione.
02
Se la funzione di avviamento senza chiave del
PCC per qualche motivo è fuori uso, la portiera
del conducente può essere sbloccata con lo
stelo della chiave. In tal caso la chiusura centralizzata non si attiva.
NOTA
In caso di sbloccaggio con lo stelo della
chiave interviene l'antifurto. Per disattivarlo,
vedere pagina 59.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
51
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 52
02 Serrature e antifurto
Avviamento senza chiave*
02
Memoria della chiave – sedile del
conducente e specchi retrovisori esterni
Funzione di memoria nel PCC
Se si avvicinano all'automobile diverse persone con vari PCC, il sedile e gli specchi retrovisori si regolano in base al PCC che apre la
portiera del conducente.
Se la portiera del conducente viene aperta dal
soggetto A con il PCC A ma l'automobile deve
essere guidata dal soggetto B con il PCC B, è
possibile modificare le impostazioni in tre
modi:
•
•
•
Stando in piedi accanto alla portiera del
conducente o seduto al volante, il soggetto
B deve premere il pulsante di sbloccaggio
del proprio PCC, vedere pagina 43.
NOTA
Per il bloccaggio e l'attivazione dell'antifurto
nelle automobili con cambio automatico è
necessario portare la leva selettrice in posizione P.
Portellone, presso il motorino del tergilunotto
Maniglia della portiera posteriore sinistra
Impostazioni chiusura
La funzione di avviamento senza chiave può
essere modificata in base alle portiere dell'automobile da sbloccare. La modifica si effettua
in Impostazioni vettura Impostazioni
chiusura Apertura Keyless. Per la descrizione del menu, vedere pagina 120.
Selezionare una delle tre memorie per la
regolazione del sedile con il pulsante del
sedile 1-3, vedere pagina 76.
Prima di bloccare l'automobile, tutte le portiere
e il portellone devono essere chiusi, altrimenti
non si bloccano.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
Parte centrale del bagagliaio, sotto il pavimento
Maniglia della portiera posteriore destra
Quadro centrale, sotto la parte posteriore
ATTENZIONE
Le persone con pacemaker devono mantenersi ad almeno 22 cm dalle antenne del
sistema di avviamento senza chiave. In caso
contrario possono verificarsi interferenze fra
pacemaker e sistema di avviamento senza
chiave.
Regolare il sedile e gli specchi manualmente, vedere pagina 75 e 93.
G021179
Bloccare le portiere e il portellone con il pulsante di bloccaggio su una delle maniglie delle
portiere all'esterno.
Padiglione, sopra il sedile posteriore centrale
Quadro centrale, sotto la parte anteriore.
Posizione delle antenne
Bloccaggio
52
Il sistema di avviamento senza chiave presenta
diverse antenne integrate nei seguenti punti
dell'automobile:
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 53
02 Serrature e antifurto
Bloccaggio/sbloccaggio
•
Dall'esterno
Ripetizione bloccaggio automatico
Con la chiave del telecomando si bloccano/
sbloccano tutte le portiere e il portellone contemporaneamente. In sede di bloccaggio, vengono disabilitati i pulsanti di bloccaggio e le
maniglie interne delle portiere, quindi non è
possibile aprire le portiere dall'interno, cioè si
attiva la posizione bloccaporte*, vedere
pagina 56.
Se nessuna delle portiere né il portellone vengono aperti entro due minuti dallo sbloccaggio,
tutte le serrature si ribloccano automaticamente. Tale funzione evita che l'automobile
possa essere sbloccata per errore. Per le automobili dotate di antifurto, vedere pagina 59.
Tirare una volta la maniglia e rilasciarla.
Tirando nuovamente la maniglia la portiera
si apre.
Tutte le portiere possono essere bloccate
manualmente con i rispettivi pulsanti di bloccaggio dopo che sono state chiuse.
È possibile bloccare l'automobile anche se
una portiera è aperta1. Quando la portiera
viene chiusa, sussiste il rischio che la chiave
del telecomando resti chiusa all'interno dell'automobile.
1
•
02
Premere il pulsante di bloccaggio delle portiere
dopo aver chiuso le portiere anteriori. Una
pressione prolungata chiude anche tutti i finestrini e il tettuccio apribile.
NOTA
ATTENZIONE
Una pressione prolungata apre anche tutti i
finestrini.
Bloccaggio
Dall'interno
Lo sportello del serbatoio del carburante può
essere aperto quando l'automobile è sbloccata, vedere pagina 208. Non è possibile
aprirlo se l'automobile è bloccata ed è inserito
l'antifurto.
Prestare attenzione a non chiudere alcun
passeggero nell'automobile bloccandola
dall'esterno.
Premere il pulsante di sbloccaggio delle
portiere.
G019216
Bloccaggio automatico
Con i pulsanti sul pannello della portiera si possono bloccare o sbloccare contemporaneamente tutte le portiere e il portellone.
Sbloccaggio
Quando l'automobile si avvia, le portiere e il
portellone possono bloccarsi automaticamente.
La funzione può essere attivata/disattivata in
Impostazioni vettura Impostazioni
chiusura Chius. autom. portiere. Per la
descrizione del menu, vedere pagina 120.
È possibile sbloccare una portiera dall'interno
in due modi:
Vale solo per le automobili in alcuni mercati, ma non per le automobili con avviamento senza chiave.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
53
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 54
02 Serrature e antifurto
Bloccaggio/sbloccaggio
Cassetto portaoggetti
Portellone
mento dell'antifurto e quelli per l'apertura del
portellone si disattivano automaticamente.
02
Le portiere rimangono bloccate e coperte dall'antifurto.
NOTA
G020548
G021093
Quando viene chiuso, il portellone rimane
sbloccato finché non viene bloccato con la
chiave del telecomando.
Il cassetto portaoggetti può essere bloccato/
sbloccato solo con lo stelo della chiave staccabile del telecomando. (Per informazioni sullo
stelo della chiave, vedere pagina 46).
Per bloccare il cassetto portaoggetti:
Inserire lo stelo della chiave nella serratura
del cassetto portaoggetti.
Ruotare lo stelo della chiave di 90° in senso
orario. La toppa è orizzontale nella posizione di bloccaggio.
Sbloccaggio con la chiave del
telecomando
Con la chiave del telecomando è possibile
disinserire l'antifurto*, sbloccare e aprire* solo
il portellone.
NOTA
Nelle automobili con portellone elettrocomandato (optional), il portellone si apre –
altrimenti si sblocca solamente, vedere
pagina 55.
Estrarre lo stelo della chiave.
Lo sbloccaggio si effettua nell'ordine inverso.
Per informazioni sul Private locking, vedere
pagina 47.
54
Se l'automobile è dotata di antifurto*, la spia
dell'antifurto sul cruscotto si spegne a indicazione che non tutta l'automobile è coperta dall'antifurto. I sensori di inclinazione e movi-
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
Bloccaggio con la chiave del
telecomando
Premere il pulsante sulla chiave del telecomando per il bloccaggio, vedere pagina 43.
Se l'automobile è dotata di antifurto*, la spia
dell'antifurto sul cruscotto inizia a lampeggiare
a indicazione che l'antifurto è attivato.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 55
02 Serrature e antifurto
Bloccaggio/sbloccaggio
Sbloccaggio dall'interno dell'automobile
IMPORTANTE
In sede di azionamento elettrico, controllare
l'altezza libera sopra l'automobile. Non utilizzare l'azionamento elettrico se l'altezza
libera è ridotta, vedere il paragrafo "Interruzione di apertura e chiusura del portellone".
•
In sede di apertura, l'azionamento elettrico
si disattiva e il portellone si disinnesta.
•
In sede di chiusura, il portellone inverte il
proprio movimento.
ATTENZIONE
Pericolo di schiacciamento durante l'apertura/la chiusura. Prima di comandare l'apertura/la chiusura, controllare che non vi sia
nessuno vicino al portellone per evitare
gravi lesioni da schiacciamento.
NOTA
G021099
•
Premere il pulsante sul quadro luci
sbloccare e aprire* il portellone.
per
•
Portellone elettrocomandato*
Se il sistema è rimasto in funzione ininterrottamente per più di 60 secondi, si
spegne automaticamente per evitare
possibili sovraccarichi. Il sistema potrà
essere riattivato dopo circa 10 minuti.
Se la batteria si è scaricata o è stata
scollegata, è necessario eseguire un
ciclo di apertura e chiusura manuali per
resettare il sistema.
02
Azionare il portellone soltanto quando si
può controllare visivamente il suo movimento.
Azionamento manuale del portellone
Il sistema si disattiva tirando la maniglia
esterna una seconda volta. In tal modo è possibile azionare manualmente il portellone.
Neve e vento
Il portellone si chiude automaticamente se in
sede di apertura è soggetto a carichi esterni,
ad esempio neve, ghiaccio o vento forte, che
ne provocano l'abbassamento.
Apertura del portellone
L'apertura può essere effettuata in tre modi:
•
G017876
Protezione antischiacciamento
Se un ostacolo impedisce l'apertura/la chiusura del portellone applicando una resistenza
sufficiente, si attiva la protezione antischiacciamento.
•
•
Con il pulsante
sul quadro luci tenere premuto il pulsante finché il portellone non inizia ad aprirsi.
Con la maniglia del portellone.
Tenere premuto a lungo il pulsante sulla
chiave del telecomando per sbloccare il
portellone.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
55
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 56
02 Serrature e antifurto
Bloccaggio/sbloccaggio
02
Chiusura del portellone
Posizione bloccaporte*
MENU
La chiusura si effettua con il pulsante di chiusura nel portellone o manualmente.
Quando è inserita la posizione bloccaporte, le
portiere non possono essere aperte dall'interno se sono bloccate.
EXIT
•
Premere il pulsante del portellone
- il portellone si chiude automaticamente.
Interruzione di apertura e chiusura del
portellone
È possibile procedere in quattro modi:
•
•
•
•
Pulsante
sul quadro luci
Pulsante sulla chiave del telecomando
Pulsante del portellone
La posizione bloccaporte si attiva con la chiave
del telecomando 10 secondi dopo il bloccaggio delle portiere.
L'automobile può essere sbloccata solo con la
chiave del telecomando in posizione bloccaporte. La portiera del conducente può anche
essere sbloccata con lo stelo della chiave staccabile.
3. Selezionare Una volta: Il display del cruscotto visualizza il messaggio Antifurto
min. - Vedere manuale e la posizione
bloccaporte si disattiva quando si blocca
l'automobile.
Il sistema funziona come segue:
•
In sede di chiusura, il portellone si riporta
in posizione completamente aperta.
oppure
Selezionare Chiedi allo spegnimento:
Ogni volta che si spegne il motore, il
display dell'impianto audio visualizza il
messaggio ENTER per ridurre la
protezione antifurto finché non si
riaccende il motore. EXIT per
annullare. - selezionare quindi una delle
seguenti opzioni:
G021360
In sede di apertura, l'azionamento elettrico
si disattiva e il portellone si disinnesta.
1. Accedere al menu nella sezione
Impostazioni vettura (per una descrizione dettagliata del menu, vedere
pagina 120).
2. Selezionare Protezione ridotta.
Disattivazione temporanea
Maniglia esterna del portellone - Tirare la
maniglia una seconda volta.
•
Dovendo bloccare le portiere dall'esterno
nonostante qualcuno resti a bordo dell'automobile, è possibile disattivare temporaneamente la posizione bloccaporte. Procedere
come segue:
Le opzioni attive sono barrate.
Navigazione
ENTER
56
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
•
Per disattivare la posizione bloccaporte:
Premere ENTER e bloccare l'automobile.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 57
02 Serrature e antifurto
Bloccaggio/sbloccaggio
Se l'automobile è dotata di antifurto con sensori di movimento e inclinazione*, anche questi
si disattivano contemporaneamente, vedere
pagina 60.
02
Al successivo avviamento del motore, il
sistema si resetta e il display del cruscotto
visualizza il messaggio Protezione
completa. In tal modo si riattivano la posizione
bloccaporte e i sensori di movimento e inclinazione*.
oppure
•
Se non si desidera modificare il sistema di
bloccaggio: Non selezionare alcuna
opzione e bloccare l'automobile. In alternativa, premere EXIT e bloccare l'automobile.
NOTA
Se l'automobile è dotata di antifurto:
Ricordare che bloccando l'automobile si
inserisce l'antifurto.
Se si apre una portiera dall'interno si attiva
l'antifurto.
ATTENZIONE
Non lasciare alcun passeggero nell'automobile senza disattivare la posizione bloccaporte per evitare che rimanga chiuso
dentro.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
57
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 58
02 Serrature e antifurto
Fermo di sicurezza per bambini
G019300
Fermo elettrico per portiere e finestrini
posteriori*
G021077
02
Fermo manuale nelle portiere
posteriori
Il comando del fermo di sicurezza per bambini
si trova sul bordo posteriore delle portiere
posteriori ed è accessibile solo con la portiera
aperta.
±
Girare il comando con lo stelo della chiave
per attivare o disattivare il fermo di sicurezza per bambini.
La portiera non può essere aperta dall'interno.
La portiera può essere aperta dall'interno.
NOTA
Le automobili dotate di fermo di sicurezza
elettrico per bambini non presentano il
fermo manuale.
58
Quando il fermo di sicurezza elettrico per bambini è attivo, è possibile:
•
aprire i finestrini posteriori solo dal pannello di comando della portiera del conducente
•
aprire le portiere posteriori solo dall'esterno.
1. Il fermo di sicurezza per bambini si attiva
con la chiave in posizione I o II, vedere
pagina 73.
2. Premere il pulsante nel pannello di
comando della portiera del conducente.
> Il display informativo visualizza un messaggio.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
Quando il fermo è attivo, la spia nel pulsante è accesa.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 59
02 Serrature e antifurto
Allarme*
L'antifurto interviene se:
•
vengono aperti una portiera, il cofano o il
portellone
•
viene utilizzata una chiave non approvata
o si tenta di forzare il blocchetto di accensione
•
vengono rilevati movimenti nell'abitacolo
(se è presente un sensore di movimento)
•
l'automobile viene sollevata o trainata (se
l'automobile è dotata di sensore di inclinazione*)
•
•
il cavo della batteria viene staccato
qualcuno tenta di staccare la sirena.
Se si verifica un'anomalia nell'antifurto, viene
visualizzato un messaggio sul display informativo. Rivolgersi a un riparatore autorizzato
Volvo.
NOTA
I sensori di movimento comandano l'intervento dell'antifurto in caso di movimenti nell'abitacolo. L'antifurto può quindi intervenire se si lascia l'automobile con un
finestrino aperto o si utilizza un riscaldatore
abitacolo elettrico. Per evitare questo
inconveniente: Chiudere i finestrini prima di
lasciare l'automobile e orientare le bocchette del riscaldatore abitacolo in modo
che l'aria non fuoriesca verso l'alto.
Una spia rossa sul cruscotto indica lo stato
dell'antifurto:
•
•
Spia spenta - antifurto disattivato
•
Spia lampeggiante velocemente dopo che
l'antifurto è stato disattivato (prima di inserire la chiave del telecomando nel blocchetto di accensione e portarla in posizione I) - l'antifurto è intervenuto.
02
Spia lampeggiante una volta ogni due
secondi - antifurto attivato
Attivare l'antifurto
NOTA
•
Non tentare di riparare o modificare i componenti dell'antifurto. Ogni tentativo può
invalidare la copertura assicurativa.
Indicatore antifurto
Premere il pulsante di bloccaggio sulla
chiave del telecomando.
Disattivare l'antifurto
•
Premere il pulsante di sbloccaggio sulla
chiave del telecomando.
Spegnimento di un antifurto intervenuto
Premere il pulsante di sbloccaggio sulla chiave
del telecomando o inserire la chiave del telecomando nel blocchetto di accensione.
G021103
Generalità
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
59
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 60
02 Serrature e antifurto
Allarme*
Altre funzioni antifurto
02
Riattivazione automatica dell'antifurto
La funzione evita che l'automobile venga
lasciata inavvertitamente con l'antifurto disattivato.
Se l'automobile viene sbloccata con la chiave
del telecomando (disattivando l'antifurto) ma
nessuna delle portiere né il portellone vengono
aperti entro 2 minuti, l'antifurto si riattiva automaticamente. Contemporaneamente, l'automobile si blocca.
2. Inserire la chiave del telecomando nel
blocchetto di accensione. L'antifurto si
disattiva. La spia dell'antifurto lampeggia
velocemente finché non si inserisce la
chiave del telecomando.
Livello di allarme ridotto
disinserire temporaneamente i sensori di movimento e inclinazione. Procedere come segue:
1. Accedere al menu nella sezione
Impostazioni vettura (per una descrizione dettagliata del menu, vedere
pagina 120).
2. Selezionare Protezione ridotta.
3. Selezionare Una volta: Il display del cruscotto visualizza il messaggio Protez.
ridotta Vedere manuale e i sensori di
movimento e inclinazione si disattivano
quando si blocca l'automobile.
Segnali di allarme
oppure
Quando interviene l'antifurto, si verifica quanto
segue:
Una sirena suona per 30 secondi. La sirena
è dotata di una propria batteria che si attiva
a prescindere dallo stato della batteria dell'automobile.
•
Tutti gli indicatori di direzione lampeggiano
per 5 minuti o finché l'antifurto non viene
disattivato.
La chiave del telecomando è fuori uso.
Se la chiave del telecomando è fuori uso, è
possibile disattivare l'antifurto e avviare l'automobile come segue:
1. Aprire la portiera del conducente con lo
stelo della chiave. L'antifurto interviene e la
sirena suona.
60
Selezionare Chiedi allo spegnimento:
Ogni volta che si spegne il motore, il
display dell'impianto audio visualizza il
messaggio ENTER per ridurre la
protezione antifurto finché non si
riaccende il motore. EXIT per
annullare. - selezionare quindi una delle
seguenti opzioni:
G021360
•
Le opzioni attive sono barrate.
Navigazione
ENTER
MENU
EXIT
Per evitare interventi indesiderati dell'allarme,
ad esempio quando si lascia un cane nell'automobile o si viaggia in traghetto, si possono
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
•
Per disattivare i sensori di movimento e
inclinazione: Premere ENTER e bloccare
l'automobile.
Se l'automobile è dotata di posizione bloccaporte*, anche questa si disattiva contemporaneamente, vedere pagina 56.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 61
02 Serrature e antifurto
Allarme*
Al successivo avviamento del motore, il
sistema si resetta e il display del cruscotto
visualizza il messaggio Protezione
completa. In tal modo si riattivano i sensori di
movimento e inclinazione e la posizione bloccaporte.
oppure
•
Se non si desidera disattivare i sensori:
Non selezionare alcuna opzione e bloccare
l'automobile. In alternativa, premere EXIT
e bloccare l'automobile.
Test dell'antifurto
Test del sensore di movimento
nell'abitacolo
1. Chiudere tutti i finestrini. Rimanere all'interno dell'automobile.
2. Attivare l'antifurto, vedere pagina 59.
3. Attendere 15 secondi.
4. Muovere le braccia all'altezza dello schienale per verificare che l'antifurto intervenga. Si attiva una sirena e tutti gli
indicatori di direzione lampeggiano.
2. Attendere 15 secondi.
3. Sbloccare la portiera del conducente con
lo stelo della chiave.
02
4. Aprire la portiera del conducente. Si attiva
una sirena e tutti gli indicatori di direzione
lampeggiano.
5. Disattivare l'antifurto sbloccando l'automobile con la chiave del telecomando.
Test dei sensori di allarme nel cofano
1. Entrare nell'automobile e disattivare l'antifurto, vedere pagina 59.
2. Attivare l'antifurto, vedere pagina 59.
Rimanere all'interno dell'automobile e
bloccare le portiere con il pulsante sulla
chiave del telecomando.
3. Attendere 15 secondi.
4. Aprire il cofano motore con la maniglia
sotto il cruscotto. Si attiva una sirena e tutti
gli indicatori di direzione lampeggiano.
5. Disattivare l'antifurto sbloccando l'automobile con la chiave del telecomando.
5. Disattivare l'antifurto sbloccando l'automobile con la chiave del telecomando.
Test dei sensori di allarme nelle portiere
1. Attivare l'antifurto, vedere pagina 59.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
61
Strumenti e comandi............................................................................... 64
Posizioni della chiave.............................................................................. 73
Sedili....................................................................................................... 75
Volante.................................................................................................... 79
Illuminazione........................................................................................... 80
Tergicristalli e lavacristalli....................................................................... 89
Finestrini e specchi retrovisori................................................................ 92
Tettuccio apribile elettrocomandato*...................................................... 96
Avviamento del motore........................................................................... 98
Avviamento del motore – Flexifuel........................................................ 100
Avviamento del motore – batteria esterna............................................ 102
Cambio.................................................................................................. 103
Trazione integrale – AWD (All Wheel Drive)*......................................... 107
Freno di servizio.................................................................................... 108
Hill Descent Control (HDC).................................................................... 110
Freno di stazionamento........................................................................ 112
HomeLinkŸ UE*..................................................................................... 115
62
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 62
G020912
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 63
AMBIENTE DI GUIDA
03
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 64
03 Ambiente di guida
Strumenti e comandi
Strumentazione, generalità
G021107
03
Automobili con guida a sinistra.
64
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 65
03 Ambiente di guida
Strumenti e comandi
Funzione
Pag.
Funzione
Pag.
Gestione dei menu e dei
messaggi, indicatori di
direzione, abbaglianti/
anabbaglianti, computer
di bordo
80,
83, 122,
154
Comando del menu, climatizzatore e impianto
audio
120,
127, 139
Climatizzatore ECC*
127
Regolatore elettronico
della velocità
159, 161
Leva selettrice
103
18, 79
Comando telaio attivo
(Four-C)*
158
Avvisatore acustico, airbag
Tergicristalli e lavacristalli
89, 90
Quadro comandi combinato
67, 71
Regolazione del volante
79
Comando di menu, audio
e telefono
120,
137, 193
Freno di stazionamento*
112
Blocchetto di accensione
73
Dispositivo di apertura
del cofano motore
230
Pulsante di avviamento/
arresto
98
Regolazione del sedile*
75
Lampeggiatori di emergenza
83
Comando luci, dispositivo di apertura di serbatoio e portellone
54, 80,
208
Maniglia di apertura della
portiera
-
Pannello di comando
53, 58,
92, 93
03
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
65
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 66
03 Ambiente di guida
Strumenti e comandi
1
2
3
4
5
6
7
8
03
9
10
10
20
11
11
19
18
17
16
15
14
13
G021108
12
Automobili con guida a destra.
66
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 67
03 Ambiente di guida
Strumenti e comandi
Pag.
Funzione
Pag.
Lampeggiatori di emergenza
83
Regolazione del sedile*
75
73
Dispositivo di apertura
del cofano motore
230
Blocchetto di accensione
Pulsante di avviamento/
arresto
98
Freno di stazionamento
112
Regolazione del volante
79
Regolatore elettronico
della velocità
159, 161
Quadro comandi combinato
67, 71
80,
83, 122,
154
Avvisatore acustico, airbag
18, 79
Gestione dei menu e dei
messaggi, indicatori di
direzione, abbaglianti/
anabbaglianti, computer
di bordo
120,
137, 193
Comando telaio attivo
(Four-C)*
158
Comando di menu, audio
e telefono
Leva selettrice
103
Tergicristalli e lavacristalli
89, 90
Climatizzatore ECC*
127
Comando luci, dispositivo di apertura di serbatoio e portellone
54, 80,
208
Comando del menu, climatizzatore e impianto
audio
120,
127, 139
Maniglia di apertura della
portiera
-
Pannello di comando
53, 58,
92, 93
Display informativi
03
G021112
Funzione
Display informativi.
I display informativi visualizzano informazioni
su alcune funzioni dell'automobile, ad esempio
regolatore elettronico di velocità, computer di
bordo e messaggi. Le informazioni sono visualizzate per mezzo di testi e spie.
Maggiori informazioni sono riportate nelle
sezioni delle funzioni che utilizzano i display
informativi.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
67
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 68
03 Ambiente di guida
Strumenti e comandi
Indicatori
Spie di controllo, informative e di
allarme
Se il motore non si accende o il test diagnostico
viene effettuato con la chiave in posizione II,
dopo 5 secondi si spengono tutte le spie tranne
quelle che indicano un'anomalia nell'impianto
di depurazione dei gas di scarico e una bassa
pressione dell'olio.
03
Spie di controllo e informative
Spia
G018282
G021113
Indicatori di direzione sul rimorchio
Indicatori nel quadro comandi combinato.
Tachimetro
Indicatore del carburante. Vedere anche
Computer di bordo, pag. 154, e Rifornimento, pag. 208.
Contagiri. Indica il regime del motore in
migliaia di giri/minuto.
68
Impianto di depurazione dei gas
di scarico
Spie di controllo e di allarme.
Spie di controllo e informative
Anomalia nel sistema ABS
Spie di controllo e di allarme 1
Retronebbia ON
Spie abbaglianti e indicatori di direzione
Sistema di stabilità
Test diagnostico
Tutte le spie di controllo e di allarme si accendono quando la chiave viene portata in posizione II o all'accensione del motore. Tutte le
spie devono spegnersi quando si avvia il
motore, eccetto quella del freno di stazionamento che si spegne quando si disinserisce il
freno di stazionamento.
1
Funzione
Preriscaldatore del motore (diesel)
Livello basso nel serbatoio del
carburante
Per informazioni, leggere il messaggio sul display.
Per alcuni modelli di motore non è prevista la spia di bassa pressione dell'olio. L'avvertimento viene fornito mediante un messaggio sul display. Per informazioni sul controllo del livello dell'olio,
vedere pagina 231.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 69
03 Ambiente di guida
Strumenti e comandi
Spia
Funzione
Abbaglianti ON
3. Se la spia rimane accesa, rivolgersi a un
riparatore autorizzato Volvo per un controllo del sistema ABS.
Retronebbia
Indicatore di direzione sinistro
La spia si accende quando i retronebbia sono
inseriti.
Indicatore di direzione destro
Sistema di stabilità
Indicatori di direzione sul rimorchio
La spia lampeggia quando si usano gli indicatori di direzione con il rimorchio collegato. Se
la spia lampeggia rapidamente, una delle luci
dell'automobile o del rimorchio è difettosa.
Impianto di depurazione dei gas di
scarico
Se la spia si accende, è possibile che sia presente un'anomalia nell'impianto di depurazione dei gas di scarico dell'automobile. Raggiungere un riparatore autorizzato Volvo per il
controllo.
Anomalia nel sistema ABS
Se la spia è accesa, l'impianto è fuori uso. Il
normale impianto frenante dell'automobile
continua a funzionare normalmente ma senza
la funzione ABS.
1. Fermarsi in un luogo sicuro e spegnere il
motore.
2. Riavviare il motore.
La spia lampeggiante indica che il sistema di
stabilità è in funzione. Se la spia è accesa con
luce fissa si è verificata un'anomalia nel
sistema.
Preriscaldatore del motore (diesel)
La spia è accesa quando è in corso il preriscaldamento del motore. Il preriscaldamento si
attiva a temperature inferiori a 2 °C. Quando
la spia si spegne è possibile avviare l'automobile.
Livello basso nel serbatoio del
carburante
La spia si accende quando il livello del carburante è basso. Fare rifornimento al più presto.
Per informazioni, leggere il messaggio
sul display.
La spia informativa si accende in combinazione
con il testo visualizzato sul display informativo
quando si verifica un'anomalia in uno dei
sistemi dell'automobile. Il messaggio si spegne
con il pulsante READ, vedere pagina 122, o
scompare automaticamente dopo un po' di
tempo (a seconda della funzione). La spia informativa può accendersi anche in combinazione
con altre spie.
NOTA
Quando viene visualizzato un messaggio di
servizio, la spia e il messaggio si spengono
con il pulsante READ oppure automaticamente dopo un certo tempo.
03
Abbaglianti ON
La spia si accende quando gli abbaglianti sono
inseriti e con l'intermittenza abbaglianti.
Indicatore di direzione sinistro/destro
Entrambe le spie degli indicatori di direzione
lampeggiano quando si utilizzano i lampeggiatori di emergenza.
Spie di controllo e di allarme
Spia
Funzione
Bassa pressione dell'olio A
Freno di stazionamento inserito
Airbag – SRS
Avvisatore cinture
``
69
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 70
03 Ambiente di guida
Strumenti e comandi
Spia
Funzione
L'alternatore non carica
Anomalia nell'impianto frenante
03
Avvertimento
A
Per alcuni modelli di motore non è prevista la spia di bassa
pressione dell'olio. L'avvertimento viene fornito mediante un
messaggio sul display, vedere pagine 230 e 232.
Bassa pressione dell'olio
Se la spia si accende durante la guida, la pressione dell'olio del motore è troppo bassa. Spegnere immediatamente il motore e controllare
il livello dell'olio nel motore. Rabboccare all'occorrenza. Se la spia è accesa e il livello dell'olio
è normale, rivolgersi a un riparatore autorizzato
Volvo.
Freno di stazionamento inserito
La spia è accesa con luce fissa quando il freno
di stazionamento è inserito. Se il freno di stazionamento è elettrico, la spia lampeggia
durante l'inserimento quindi si accende con
luce fissa.
Se la spia lampeggia si è verificata un'anomalia. Leggere il messaggio sul display informativo.
70
NOTA
La spia si accende anche se il freno di stazionamento è inserito solo parzialmente.
1. Fermarsi in un luogo sicuro e spegnere il
motore.
2. Riavviare il motore.
•
Se entrambe le spie si spengono è possibile proseguire la guida.
•
Se le spie rimangono accese, controllare il livello nel serbatoio dell'olio dei
freni, vedere pagina 233. Se il livello nel
serbatoio dell'olio dei freni è normale e
le spie rimangono accese, guidare l'automobile con molta cautela fino a un
riparatore autorizzato Volvo per un controllo dell'impianto frenante.
Airbag – SRS
Se la spia rimane accesa o si accende durante
la guida, è stata rilevata un'anomalia nel
sistema delle cinture di sicurezza, SRS, SIPS o
IC. Rivolgersi al più presto a un riparatore autorizzato Volvo per un controllo.
Avvisatore cinture
La spia si accende se il conducente o il passeggero anteriore non indossano la cintura di
sicurezza o se uno dei passeggeri posteriori si
toglie la cintura.
L'alternatore non carica
Se la spia si accende durante la guida, è presente un'anomalia nell'impianto elettrico.
Rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.
ATTENZIONE
Se l'olio dei freni è sotto il livello MIN nel
relativo serbatoio, rabboccare olio dei freni
prima di proseguire la guida.
Fare controllare il motivo della perdita dell'olio dei freni da riparatori autorizzati Volvo.
Anomalia nell'impianto frenante
Se la spia si accende, è possibile che il livello
dell'olio dei freni sia troppo basso. Fermare
l'automobile in un luogo sicuro e controllare il
livello nel serbatoio dell'olio dei freni, vedere
pagina 233.
Se sono accese contemporaneamente le spie
dei freni e dell'ABS, può essere presente un'anomalia nella distribuzione della forza di frenata.
ATTENZIONE
Se sono accese contemporaneamente le
spie dei freni e dell'ABS, sussiste il rischio
di sbandamento del retrotreno in caso di
frenata brusca.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 71
03 Ambiente di guida
Strumenti e comandi
Avvertimento
La spia di allarme rossa si accende quando
viene indicata un'anomalia che può influire
sulla sicurezza e/o sulla manovrabilità dell'automobile. Contemporaneamente viene visualizzato un messaggio sul display informativo.
La spia rimane accesa finché l'anomalia non
viene riparata ma il messaggio può essere cancellato con il pulsante READ, vedere
pagina 123. La spia di allarme può accendersi
anche in combinazione con altre spie.
Se l'automobile procede a una velocità
inferiore a circa 7 km/h si accende la
spia informativa.
Se l'automobile procede a una velocità
superiore a circa 7 km/h si accende la
spia di allarme.
Premere brevemente il comando per commutare fra i contachilometri parziali T1 e T2. Una
pressione prolungata (più di 2 secondi) azzera
il contachilometri parziale attivato. La distanza
percorsa viene visualizzata sul display.
03
Orologio
Contachilometri parziale
Intervento:
1. Fermarsi in un luogo sicuro. Non guidare
ulteriormente l'automobile.
G021123
G021125
2. Leggere le informazioni sul display informativo. Eseguire l'intervento indicato nel
messaggio sul display. Cancellare il messaggio con il pulsante READ.
Avvisatore – portiere aperte
Se una portiera, il cofano motore 2 o il portellone non sono chiusi correttamente, si
accende la spia informativa o di allarme e viene
visualizzato un messaggio nel quadro comandi
combinato. Fermarsi al più presto in un luogo
sicuro e chiudere la portiera o lo sportello
aperto.
2
Contachilometri parziale e comandi.
Display del contachilometri parziale
Comando per commutare fra i contachilometri parziali T1 e T2 e azzerarli.
Gli indicatori sono utilizzati per misurare
distanze brevi.
Orologio e comando di regolazione.
Comando di regolazione dell'orologio.
Display informativo per la visualizzazione
dell'ora.
Ruotare il comando in senso orario/antiorario
per regolare l'ora. L'ora impostata è visualizzata sul display informativo.
Solo automobili dotate di antifurto*.
``
71
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 72
03 Ambiente di guida
Strumenti e comandi
L'orologio può essere temporaneamente sostituito da una spia correlata a un messaggio,
vedere pagina 123.
Comando di contachilometri parziale e
orologio
G016141
03
Posizione del comando.
72
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 73
03 Ambiente di guida
Posizioni della chiave
Funzioni
Spegnere il motore
IMPORTANTE
Corpi estranei nel blocchetto di accensione
possono comprometterne il funzionamento
o danneggiarlo.
Non inserire la chiave del telecomando al
contrario. Afferrare l'estremità con lo stelo
della chiave staccabile, vedere pagina 46.
G021126
Inserimento ed estrazione della chiave
del telecomando
Inserire la chiave del telecomando nel blocchetto di accensione. La chiave del telecomando si posiziona correttamente con una
leggera pressione.
La chiave del telecomando si estrae dal blocchetto di accensione con una leggera pressione. La chiave viene espulsa e può essere
estratta. Il cambio automatico* deve trovarsi in
posizione P.
Per informazioni sul funzionamento dell'impianto audio con la chiave del telecomando
estratta, vedere pagina 137.
Se l'automobile si muove oppure è dotata di
cambio automatico e la leva selettrice non si
trova in posizione P: Premere due volte il pulsante o tenerlo premuto finché il motore non si
spegne.
03
Chiave di nuovo in posizione 0
Chiave in posizione 0
Blocchetto di accensione con chiave del telecomando, pulsante di avviamento/arresto.
Premere START/STOP ENGINE.
Inserire la chiave del telecomando nel blocchetto di accensione.
Premere START/STOP ENGINE per riportare
la chiave da I o II alla posizione 0.
NOTA
Chiave in posizione I
Inserire la chiave del telecomando nel blocchetto di accensione e premere START/STOP
ENGINE.
Effettuare il traino con la chiave del telecomando inserita nel blocchetto per potere
accendere le luci.
NOTA
Per portare la chiave in posizione II senza
accendere il motore, non premere il pedale
del freno/della frizione.
Chiave in posizione II
Inserire la chiave del telecomando nel blocchetto di accensione e tenere premuto
START/STOP ENGINE per circa 2 secondi.
Accensione del motore
Accendere il motore, vedere pagina 98.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
73
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
03 Ambiente di guida
Posizioni della chiave
Posizione
0
Si accendono il contachilometri,
l'orologio e l'indicatore di temperatura. Il bloccasterzo è disattivato. È possibile utilizzare l'impianto audio.
I
È possibile utilizzare tettuccio
apribile, alzacristalli elettrici, telefono, ventola dell'abitacolo, ECC
e tergicristalli.
II
Si accendono i fari. Le spie di
avvertimento/controllo si accendono per 5 secondi. È possibile
utilizzare tutte le attrezzature
tranne sedili elettroriscaldati e
lunotto termico, che funzionano
solo a motore acceso.
03
74
Funzione
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 74
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 75
03 Ambiente di guida
Sedili
Sedili anteriori
ATTENZIONE
Regolare la posizione del sedile del conducente prima di mettersi in strada, mai
durante la guida. Controllare che il sedile sia
bloccato in posizione.
Sollevare i fermi dietro lo schienale e ribaltarlo in avanti.
Spingere avanti il sedile in modo che il poggiatesta si blocchi sotto il cassetto portaoggetti.
Sedile elettrocomandato*
03
G021127
Reclinazione dello schienale dei sedili
anteriori*
G021133
Regolare il supporto lombare ruotando la
manopola 1.
Per alzare/abbassare* il bordo anteriore
del cuscino del sedile, agire verso l'alto/il
basso.
Per regolare l'inclinazione dello schienale,
ruotare la manopola.
Per alzare/abbassare il sedile, agire verso
l'alto/il basso.
Pannello di comando del sedile elettrocomandato*.
1
G021129
Avanti/indietro, sollevare la maniglia per
regolare la distanza da volante e pedali.
Dopo aver effettuato la regolazione, controllare che il sedile sia bloccato.
Lo schienale del sedile del passeggero può
essere ribaltato per fare spazio a un carico
lungo.
Spingere il sedile all'indietro/verso il basso
fino al finecorsa.
Regolare lo schienale in posizione eretta.
Bordo anteriore del cuscino del sedile su/
giù
Sedile avanti/indietro e su/giù
Inclinazione dello schienale
I sedili anteriori elettrocomandati sono dotati di
una protezione dal sovraccarico che interviene
se il sedile è bloccato da qualche oggetto. In
tal caso, portare la chiave in posizione I o 0 e
attendere qualche istante prima di regolare
nuovamente il sedile.
Vale anche per il sedile elettrocomandato.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
75
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 76
03 Ambiente di guida
Sedili
Preparativi
03
Il sedile può essere regolato entro un determinato tempo dallo sbloccaggio della portiera
con il telecomando senza inserire la chiave nel
blocchetto di accensione. Normalmente il
sedile viene regolato con la chiave in posizione
I ed è sempre possibile regolarlo a motore
acceso.
Sedile con funzione di memoria*
Pulsante per la memorizzazione dell'impostazione
1. Regolare il sedile e gli specchi retrovisori
esterni.
2. Tenere premuto il pulsante per la memorizzazione dell'impostazione e premere
contemporaneamente uno dei pulsanti
memoria.
Utilizzo dell'impostazione memorizzata
Tenere premuto uno dei pulsanti memoria finché il sedile e gli specchi retrovisori esterni non
si fermano. Se si rilascia il pulsante, il movimento del sedile si interrompe.
Memoria della chiave* del telecomando
G021134
Le posizioni di sedile del conducente e specchi
retrovisori esterni si memorizzano nella memoria della chiave quando si blocca l'automobile
con la chiave del telecomando.
Memorizzazione dell'impostazione
Pulsante memoria
Pulsante memoria
Pulsante memoria
76
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
G014387
Si può eseguire un solo movimento per volta
(avanti/indietro/su/giù).
Quando si sblocca l'automobile con la stessa
chiave del telecomando, all'apertura della portiera del conducente vengono ripristinate le
posizioni memorizzate di sedile del conducente e specchi retrovisori esterni.
NOTA
Se sono già posizionati correttamente, il
sedile e gli specchi retrovisori esterni non si
muovono.
La memoria della chiave può essere utilizzata
anche premendo il pulsante di sbloccaggio
sulla chiave del telecomando con la portiera
del conducente aperta.
La memoria della chiave può essere attivata/
disattivata in Memoria chiave accens.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 77
03 Ambiente di guida
Sedili
Imp. sedili e specchietti. Per la descrizione
del menu, vedere pagina 120.
Sedili posteriori
Abbassamento manuale dei poggiatesta
posteriori esterni
Poggiatesta posteriore centrale
NOTA
La memoria delle due chiavi del telecomando è indipendente dalla memoria del
sedile.
03
Arresto di emergenza
ATTENZIONE
Pericolo di schiacciamento. Controllare che
i bambini non giochino con i comandi. Controllare che non vi siano ostacoli davanti,
dietro o sotto il sedile durante la regolazione. Accertarsi che nessuno dei passeggeri posteriori rimanga impigliato.
G017624
Per raggiungere la posizione del sedile memorizzata nella memoria della chiave è possibile
riattivarne il movimento premendo il pulsante
di sbloccaggio sulla chiave del telecomando.
La portiera del conducente deve essere aperta.
G018760
Se il sedile comincia a spostarsi, premere uno
dei pulsanti per fermarlo.
Il poggiatesta può essere regolato in base
all'altezza del passeggero. Il bordo superiore
del poggiatesta deve trovarsi al centro della
nuca. All'occorrenza, sollevarlo.
Per abbassare nuovamente il poggiatesta, premere il pulsante (situato fra schienale e poggiatesta, vedere figura) e premere contemporaneamente il poggiatesta verso il basso.
Tirare la maniglia di bloccaggio più vicina al
poggiatesta per ribaltarlo in avanti.
Il poggiatesta può essere riposizionato
manualmente (si deve sentire un "clic").
Ribaltamento degli schienali posteriori
Lo schienale posteriore in tre parti può essere
ribaltato in diversi modi per agevolare il trasporto di oggetti lunghi.
NOTA
Sedili elettroriscaldati/ventilati*
Per i sedili elettrocomandati/ventilati, vedere
pagina 128.
Per ribaltare completamente in avanti gli
schienali posteriori può essere necessario
spostare in avanti i sedili anteriori e/o portare i relativi schienali in posizione eretta.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
77
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 78
03 Ambiente di guida
Sedili
03
•
Lo schienale sinistro può essere ribaltato
separatamente.
abbassano automaticamente quando si
ribaltano i rispettivi schienali.
•
Lo schienale centrale può essere ribaltato
separatamente.
•
Lo schienale destro può essere ribaltato
insieme a quello centrale.
•
Ribaltare lo schienale tenendo sollevata la
maniglia di bloccaggio
. L'indicatore
rosso presso il fermo
avverte che lo
schienale è sbloccato.
Tutti gli schienali possono essere ribaltati
contemporaneamente.
Per riportarlo in posizione eretta procedere nell'ordine inverso.
NOTA
G017747
Dopo aver riportato lo schienale in posizione, l'indicatore rosso non deve più
essere visibile. Se è ancora visibile, lo schienale non è bloccato.
ATTENZIONE
G017903
Dopo aver risistemato gli schienali e i poggiatesta posteriori, controllare che siano
bloccati correttamente.
Per ribaltare lo schienale centrale – sbloccare e abbassare il relativo poggiatesta,
vedere pagina 77. I poggiatesta esterni si
78
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 79
03 Ambiente di guida
Volante
Regolazione
Avvisatore acustico
ATTENZIONE
Regolare il volante e bloccarlo prima di mettersi in marcia.
In caso di servosterzo dipendente dalla velocità*, è possibile regolare il livello di forza della
sterzata, vedere pagina 158.
03
G021138
G021140
Tastierine*
Regolazione del volante.
Avvisatore acustico.
Leva - sbloccaggio del volante
Premere il centro del volante per segnalare.
Posizioni del volante possibili
Il volante può essere regolato sia in altezza che
in profondità.
2. Regolare il volante nella posizione desiderata.
3. Riportare indietro la leva per bloccare il
volante. Se la regolazione è difficile, muovere leggermente il volante portando allo
stesso tempo la leva all'indietro.
G021139
1. Tirare la leva verso di sé per sbloccare il
volante.
Tastierine al volante.
Regolatore elettronico della velocità,
vedere pagina 159
Regolatore elettronico della velocità adattivo, vedere pagina 161
Comando di audio e telefono vedere
pagina 137
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
79
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 80
03 Ambiente di guida
Illuminazione
Comando luci
L'intensità dell'illuminazione strumenti si
regola con la rotella.
Abbaglianti/anabbaglianti
Comando incidenza fari
Il carico dell'automobile modifica l'incidenza
dei fari in altezza, cosa che può comportare
l'abbagliamento dei veicoli provenienti dalla
direzione opposta. Per evitarlo, regolare l'incidenza dei fari. Abbassare i fari se l'automobile
è molto carica.
Generalità sul comando luci.
Rotella per regolare l'illuminazione di
display e strumenti
Retronebbia
Fendinebbia*
1. Lasciare il motore acceso o la chiave del
telecomando in posizione I.
2. Girare la rotella verso l'alto/il basso per
alzare/abbassare l'incidenza dei fari.
Le automobili con fari Bi-XenonŸ e Active BiXenonŸ* sono dotate di comando incidenza fari
automatico, quindi sono sprovviste della
rotella.
Comando luci
Rotella del comando incidenza fari
Illuminazione strumenti
L'illuminazione display e strumenti si accende
in base alla posizione della chiave, vedere
pagina 73.
L'illuminazione display si attenua automaticamente al buio e la sensibilità si regola con la
rotella.
80
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
G021142
G021141
03
Comando luci e leva del volante.
Posizione intermittenza abbaglianti
Posizione abbaglianti
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 81
03 Ambiente di guida
Illuminazione
Funzione
essere disattivata da un riparatore autorizzato
Volvo.
Anabbaglianti automatici*/
spenti. Solo intermittenza abbaglianti.
si attivano sempre autoIn posizione
maticamente gli anabbaglianti quando il
motore è acceso o la chiave del telecomando
è in posizione II.
Luci di posizione/parcheggio.
Anabbaglianti automatici.
Abbaglianti e intermittenza
abbaglianti funzionano in questa posizione.
NOTA
Gli abbaglianti possono essere attivati soltanto in posizione
.
Intermittenza abbaglianti
Portare la leva del volante leggermente verso il
volante in posizione intermittenza abbaglianti.
Gli abbaglianti rimangono accesi finché la leva
non viene rilasciata.
Anabbaglianti
Quando si accende il motore si attivano automaticamente* gli anabbaglianti se il comando
. All'occorrenza, la
luci è in posizione
funzione automatica degli anabbaglianti può
Fari Active Bi-XenonŸ*
Ÿ
03
Abbaglianti
Gli abbaglianti si possono accendere soltanto
quando il comando luci è in posizione
.
Accendere/spegnere gli abbaglianti portando
la leva del volante al finecorsa verso il volante
e rilasciandola.
Quando gli abbaglianti sono accesi, è accesa
la spia
sul quadro comandi combinato.
G021143
Posizione
Fascio di luce con funzione disattivata (sinistra) o
attivata (destra).
Se l'automobile è dotata di fari attivi (Active BiXenonŸ Lights, ABL), la luce dei fari segue i
movimenti del volante per garantire la massima
illuminazione in curva e negli incroci, aumentando la sicurezza.
La funzione si attiva automaticamente all'avviamento dell'automobile. La spia sul pulsante
nel quadro centrale è accesa quando la
funzione è attivata e lampeggia se è difettosa.
La funzione è attiva soltanto al tramonto o di
notte quando l'automobile è in movimento.
La funzione può essere attivata/disattivata con
il pulsante.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
81
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 82
03 Ambiente di guida
Illuminazione
Luci di posizione/parcheggio
Luci di arresto
Fendinebbia*
Le luci di arresto si accendono automaticamente in caso di frenata.
Luce del freno di emergenza e
lampeggiatori di emergenza automatici
EBL
Comando luci in posizione luci di posizione/parcheggio.
Portare il comando luci in posizione centrale
(contemporaneamente si accende la luce della
targa).
Le luci di posizione posteriori si accendono
anche quando si apre il portellone per richiamare l'attenzione dei veicoli che seguono.
La funzione Emergency Brake Lights (EBL) si
attiva in caso di frenata brusca o di attivazione
dei freni ABS. La funzione attiva il lampeggio
delle luci di arresto per richiamare immediatamente l'attenzione dei veicoli che seguono.
Il sistema si attiva se l'ABS rimane attivo per
più di 0,5 secondi o in caso di frenata brusca a
velocità superiori a 50 km/h. Quando la velocità
dell'automobile scende al di sotto di 30 km/h,
le luci di arresto riprendono a funzionare normalmente e i lampeggiatori di emergenza si
attivano automaticamente. I lampeggiatori di
emergenza rimangono attivi finché non si
accelera oppure possono essere disattivati
con il relativo pulsante.
G021145
G021144
03
Pulsante dei fendinebbia.
I fendinebbia possono essere accesi assieme
ad abbaglianti/anabbaglianti o alle luci di posizione/parcheggio.
Premere il pulsante ON/OFF. La spia sul pulsante si accende quando sono accesi i fendinebbia.
NOTA
Le disposizioni relative all'utilizzo dei fendinebbia variano da Paese a Paese.
82
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 83
03 Ambiente di guida
Illuminazione
Lampeggiatori di emergenza
Retronebbia
Indicatori di direzione
G021148
G021147
G021146
03
Pulsante del retronebbia.
Pulsante dei lampeggiatori di emergenza.
Indicatori di direzione.
Il retronebbia è costituito da una luce posteriore e può essere acceso solo in combinazione con abbaglianti/anabbaglianti o fendinebbia.
Premere il pulsante per attivare i lampeggiatori
di emergenza. Quando sono attivi i lampeggiatori di emergenza, lampeggiano entrambe le
spie degli indicatori di direzione nel quadro
comandi combinato.
Breve sequenza intermittente
Premere il pulsante ON/OFF. La spia di controllo del retronebbia
nel quadro
comandi combinato e la spia sul pulsante si
accendono quando il retronebbia è acceso.
Il retronebbia si spegne automaticamente
quando si spegne il motore.
NOTA
Le disposizioni relative all'utilizzo dei retronebbia variano da Paese a Paese.
I lampeggiatori di emergenza si attivano automaticamente in caso di frenata brusca che
attiva le luci del freno di emergenza (EBL), a
velocità inferiori a 30 km/h. Rimangono attivi
quando l'automobile si ferma e si disattivano
automaticamente quando si riprende la marcia
o si preme il relativo pulsante.
Portare la leva del volante verso l'alto o
verso il basso alla prima posizione e rilasciarla. Gli indicatori di direzione lampeggiano tre volte.
Sequenza intermittente continua
Portare la leva del volante verso l'alto o
verso il basso all'ultima posizione.
La leva si ferma in posizione ed è riportata alla
posizione originaria manualmente o automaticamente con il movimento del volante.
Spie indicatori di direzione
Per le spie degli indicatori di direzione, vedere
pagina 68.
``
83
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 84
03 Ambiente di guida
Illuminazione
Illuminazione abitacolo
Illuminazione anteriore del padiglione
Specchio di cortesia
Le luci di lettura anteriori si accendono o spengono con il relativo pulsante nella mensola del
padiglione.
La luce dello specchietto di cortesia, vedere
pagina 192, si accende o spegne quando la
copertura viene aperta o chiusa.
Illuminazione del padiglione posteriore
Illuminazione bagagliaio
L'illuminazione bagagliaio si accende o spegne
quando il portellone viene aperto o chiuso.
03
Illuminazione automatica
G021149
Con il pulsante dell'illuminazione abitacolo si
possono selezionare tre modalità di illuminazione dell'abitacolo:
Comandi nella mensola del padiglione per le luci
di lettura e l'illuminazione abitacolo anteriori.
G021150
Luce di cortesia sinistra
Luce di cortesia destra
Illuminazione abitacolo
Tutta l'illuminazione abitacolo può essere
accesa o spenta manualmente entro 30 minuti
da quando:
84
•
si spegne il motore e la chiave del telecomando si trova in posizione 0
•
si è sbloccata l'automobile ma non si è
ancora acceso il motore.
Illuminazione del padiglione posteriore.
Le luci si accendono o spengono premendo il
relativo pulsante.
Luci di cortesia
Le luci di cortesia (e l'illuminazione abitacolo)
si accendono o spengono quando una portiera
viene aperta o chiusa.
•
OFF - lato destro premuto, l'illuminazione
automatica è disattivata.
•
Posizione neutra - l'illuminazione automatica è attivata.
•
ON - lato sinistro premuto, l'illuminazione
abitacolo è attivata.
Posizione neutra
Quando il pulsante è in posizione neutra, l'illuminazione abitacolo si accende e spegne automaticamente come segue.
L'illuminazione abitacolo si accende e rimane
accesa per 30 secondi se:
Luce cassetto portaoggetti
•
La luce del cassetto portaoggetti si accende o
spegne quando il cassetto viene aperto o
chiuso.
si sblocca l'automobile con la chiave del
telecomando o lo stelo della chiave, vedere
pagine 43 o 46
•
si spegne il motore e la chiave del telecomando si trova in posizione 0.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 85
03 Ambiente di guida
Illuminazione
•
•
si avvia il motore;
si blocca l'automobile.
vettura Impostazioni luci Durata
Home safe light. Per la descrizione del menu,
vedere pagina 120.
L'illuminazione abitacolo si accende e rimane
accesa per 2 minuti all'apertura di una portiera.
Durata approach light
Se una luce viene accesa manualmente e l'automobile viene bloccata, si spegne automaticamente dopo 2 minuti.
L'illuminazione di sicurezza si accende con la
chiave del telecomando, vedere pagina 43, e si
utilizza per accendere le luci dell'automobile a
distanza.
Durata Home safe light
Una parte dell'illuminazione esterna può rimanere accesa e funzionare da luce di orientamento dopo il bloccaggio dell'automobile.
1. Estrarre la chiave del telecomando dal
blocchetto di accensione.
2. Portare la leva sinistra del volante al finecorsa verso il volante e rilasciarla. La funzione si attiva allo stesso modo dell'intermittenza abbaglianti, vedere pagina 80.
Quando si attiva la funzione con il telecomando, si accendono luci di parcheggio, indicatori di direzione, luci degli specchi retrovisori
esterni, luce della targa, illuminazione del padiglione e illuminazione pavimento.
Regolazione del fascio di luce
03
G021151
L'illuminazione abitacolo si spegne quando:
Fascio di luce per il traffico con guida a sinistra.
Il tempo di accensione dell'illuminazione di
sicurezza può essere impostato in
Impostazioni vettura Impostazioni luci
Durata approach light. Per la descrizione
del menu, vedere pagina 120.
Quando si attiva la funzione, si accendono
anabbaglianti, luci di parcheggio, indicatori di
direzione, luci degli specchi retrovisori esterni,
luce della targa, illuminazione del padiglione e
luci di cortesia.
Il tempo di accensione delle luci di orientamento può essere impostato in Impostazioni
G021152
3. Uscire dall'auto e chiudere a chiave la portiera.
Fascio di luce per il traffico con guida a destra.
Per non abbagliare i veicoli che viaggiano in
direzione opposta, è possibile regolare il fascio
di luce dei fari nelle posizioni guida a destra e
``
85
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 86
03 Ambiente di guida
Illuminazione
guida a sinistra. Con il fascio di luce corretto si
illumina anche meglio il ciglio della strada.
Fari Bi-XenonŸ e Active Bi-XenonŸ*
Ÿ
A seconda del Paese in cui è consegnata l'automobile, la posizione normale si riferisce al
traffico con guida a destra o sinistra.
Ÿ
Esempio 1
Se un'automobile consegnata in Svezia deve
essere guidata in Inghilterra, i fari devono
essere impostati sul fascio di luce contrario,
vedere figura precedente.
03
G019442
Esempio 2
Comando per la regolazione del fascio di luce.
Posizione normale - il fascio di luce è corretto per il Paese in cui è consegnata l'automobile.
Posizione regolata - per impostare il fascio
di luce contrario.
ATTENZIONE
I fari Bi-Xenon richiedono particolare cautela poiché sono dotati di gruppo ad alta
tensione.
86
Un'automobile consegnata in Inghilterra è
impostata per il traffico con guida a sinistra con
i fari in posizione normale, vedere figura precedente.
Fari alogeni
Per i fari alogeni, il fascio di luce si regola con
la mascheratura del cristallo dei fari. La qualità
del fascio di luce si riduce leggermente.
Mascheratura dei fari
1. Copiare le sagome A e B (automobili con
guida a sinistra) oppure C e D (automobili
con guida a destra) in scala 1:2, vedere
pagina 88. Utilizzare ad esempio una
fotocopiatrice con funzione di ingrandimento:
•
A = LHD Right (guida a sinistra, vetro
destro)
•
B = LHD Left (guida a sinistra, vetro sinistro)
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
•
C = RHD Right (guida a destra, vetro
destro)
•
D = RHD Left (guida a destra, vetro sinistro)
2. Trasferire la sagoma su un materiale
impermeabile autoadesivo e ritagliarla.
Tracciare anche i punti rossi.
3. Sistemare le sagome autoadesive sul vetro
del faro allineando i punti rossi a quelli di
riferimento, vedere figure seguenti.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 87
03 Ambiente di guida
Illuminazione
Mascheratura dei fari alogeni
G033025
03
Riga superiore: maschera per un'automobile con guida a sinistra, sagome A e B. Riga inferiore: maschera per un'automobile con guida a destra, sagome C e D.
``
87
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 88
03 Ambiente di guida
Illuminazione
Sagome per fari alogeni
G021155
03
88
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 89
03 Ambiente di guida
Tergicristalli e lavacristalli
Tergicristalli
Pulizia continua
Attivare e impostare la sensibilità
I tergicristalli lavorano a velocità normale.
I tergicristalli lavorano a velocità alta.
G018663
IMPORTANTE
Tergicristalli e lavacristalli.
Sensore pioggia ON/OFF
Rotella di sensibilità/frequenza
Tergicristalli spenti
Portare la leva in posizione 0 per
disattivare i tergicristalli.
Una sola passata
Portare la leva verso l'alto e rilasciarla
per eseguire una passata.
Pulizia a intermittenza
Impostare con la rotella il numero di
passate per unità di tempo quando è
selezionata la pulizia a intermittenza.
Prima di attivare i tergicristalli in inverno,
accertarsi che le spazzole non siano bloccate dal ghiaccio e che neve e ghiaccio
siano stati rimossi da parabrezza e lunotto.
IMPORTANTE
Utilizzare sempre molto liquido lavacristalli
per lavare il parabrezza. Il parabrezza deve
essere bagnato al passaggio dei tergicristalli.
Sensore pioggia*
Il sensore pioggia rileva la quantità di acqua sul
parabrezza e attiva automaticamente i tergicristalli. La sensibilità del sensore pioggia si
regola con la rotella.
Quando il sensore pioggia è attivato, si accendono una spia sul pulsante e la spia del sensore
pioggia
sul display destro del quadro
comandi combinato.
Per attivare il sensore pioggia, l'automobile
deve essere accesa oppure la chiave del telecomando deve essere in posizione I o II e la
leva dei tergicristalli deve essere in posizione
0 oppure in posizione passata singola.
Attivare il sensore pioggia premendo il pul. I tergicristalli effettuano una passante
sata.
03
Portando la leva verso l'alto, i tergicristalli effettuano un'altra passata.
Ruotare la rotella verso l'alto per aumentare la
sensibilità e verso il basso per ridurla. (Ruotando la rotella verso l'alto i tergicristalli effettuano un'altra passata.)
Disattivare
Disattivare il sensore pioggia premendo il pulo portando la leva verso il basso
sante
in un altro programma dei tergicristalli.
Il sensore pioggia si disattiva automaticamente
quando si estrae la chiave dal blocchetto di
accensione o 5 minuti dopo lo spegnimento del
quadro.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
89
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 90
03 Ambiente di guida
Tergicristalli e lavacristalli
IMPORTANTE
I tergicristalli possono attivarsi e danneggiarsi in caso di lavaggio automatico. Disattivare il sensore pioggia con l'automobile
accesa o la chiave del telecomando in posizione I o II. La spia nel quadro comandi
combinato e la spia sul pulsante si spengono.
03
Dopo aver rilasciato la leva, i tergicristalli effettuano alcune passate supplementari. I fari vengono lavati alternativamente per evitare la
riduzione della luminosità.
Tergilunotto e lavalunotto
NOTA
Viene lavato un faro per volta.
Ugelli lavacristalli riscaldati*
Lavaggio ad alta pressione dei fari*
Tergilunotto – pulizia a intermittenza
Il lavaggio ad alta pressione dei fari consuma
grandi quantità di liquido lavacristalli. Per
risparmiare liquido, i fari vengono lavati automaticamente ogni 5 passate sul parabrezza.
Tergilunotto – intervalli costanti
Funzione di lavaggio.
Lavaggio del parabrezza
Portare la leva verso il volante per attivare i
lavacristalli e i lavafari.
1
90
G017632
Gli ugelli lavacristalli si riscaldano automaticamente in climi rigidi per evitare che il liquido
lavacristalli congeli.
G019401
Lavaggio di fari, parabrezza e lunotto
Questa funzione (pulizia a intermittenza in retromarcia) può essere disattivata. Rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
Portando la leva in avanti (vedere freccia nella
figura sopra) si attivano il lavalunotto e il tergilunotto.
Tergicristalli – retromarcia
Se si inserisce la retromarcia con i tergicristalli
attivati, si attiva la pulizia a intermittenza del
lunotto 1. La funzione si disattiva al disinserimento della retromarcia.
Se il tergilunotto era già attivo a intervalli
costanti, mantiene questa impostazione.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 91
03 Ambiente di guida
Tergicristalli e lavacristalli
NOTA
Nelle automobili con sensore pioggia, il tergilunotto si attiva durante la retromarcia se
piove e il sensore è attivo.
03
91
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 92
03 Ambiente di guida
Finestrini e specchi retrovisori
Generalità
Alzacristalli elettrici
ATTENZIONE
Prima di chiudere i finestrini, anche quando
si utilizza la chiave del telecomando, accertarsi di non schiacciare parti del corpo dei
passeggeri, in particolare se bambini.
Vetro laminato
G021849
Il vetro è rinforzato, quindi fornisce
una maggiore protezione dai tentativi
di effrazione e un migliore isolamento
acustico dell'abitacolo. Il parabrezza
e gli altri cristalli* sono realizzati in vetro laminato.
03
ATTENZIONE
I finestrini sono trattati con uno strato
superficiale che garantisce una visibilità ottimale anche in caso di pioggia. Cura,
vedere pagina 271.
IMPORTANTE
Non utilizzare raschietti di metallo per
rimuovere il ghiaccio dai cristalli. Utilizzare
la funzione di riscaldamento elettrico per
rimuovere il ghiaccio dagli specchi. Utilizzando un raschietto si potrebbe graffiare il
vetro.
G018516
Strato antipolvere e idrorepellente*
Pannello di comando nella portiera del conducente.
Se vi sono bambini sull'automobile, togliere
sempre la corrente degli alzacristalli
estraendo la chiave del telecomando prima
di lasciare l'automobile.
Azionamento
Fermo elettrico per l'apertura delle portiere* e dei finestrini posteriori, vedere
pagina 58.
Comando dei finestrini posteriori
Comando dei finestrini anteriori
G018517
ATTENZIONE
Prima di chiudere i finestrini dalla portiera
del conducente, accertarsi di non schiacciare parti del corpo dei passeggeri posteriori.
Azionamento degli alzacristalli.
Azionamento senza funzione automatica
Azionamento con funzione automatica
92
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 93
03 Ambiente di guida
Finestrini e specchi retrovisori
Per utilizzare gli alzacristalli, la chiave del telecomando deve essere in posizione I o II. Dopo
avere spento il motore, gli alzacristalli possono
essere azionati per alcuni minuti anche se si è
estratta la chiave del telecomando finché la
portiera non viene aperta.
La chiusura dei finestrini si interrompe e il finestrino si apre se il relativo movimento è impedito. È possibile bypassare la protezione
antischiacciamento se la chiusura si è interrotta ad esempio a causa del ghiaccio, tenendo
premuto il pulsante finché il finestrino non si è
chiuso. La protezione antischiacciamento si
riattiva dopo qualche istante.
NOTA
Per ridurre il rumore del vento con i finestrini
posteriori aperti, si consiglia di aprire leggermente anche i finestrini anteriori.
Azionamento senza funzione automatica
Portare leggermente verso l'alto/il basso uno
dei comandi. Gli alzacristalli si chiudono/
aprono finché si agisce sul comando.
ATTENZIONE
Affinché la protezione antischiacciamento
funzioni occorre effettuare il ripristino.
Azionamento con funzione automatica
Portare verso l'alto/il basso al finecorsa uno dei
comandi e rilasciarlo. Il finestrino raggiunge
automaticamente il finecorsa.
Specchi retrovisori esterni
03
Telecomando e pulsanti della chiusura
centralizzata
Tutti i finestrini si possono aprire/chiudere
automaticamente con la chiave del telecomando o i pulsanti della chiusura centralizzata:
±
Tenere premuto il pulsante di bloccaggio
finché i finestrini non iniziano ad aprirsi/
chiudersi. Per interrompere l'apertura/la
chiusura, premere nuovamente il pulsante
di bloccaggio.
G018518
Con il pannello di comando nella portiera del
conducente si possono azionare tutti gli alzacristalli. Con i pannelli di comando delle altre
portiere si possono comandare solo i rispettivi
alzacristalli. Gli alzacristalli possono essere
azionati solo con un pannello di comando alla
volta.
Comando degli specchi retrovisori esterni.
Reimpostazione
Regolazione
Se si scollega la batteria, occorre reimpostare
la funzione di apertura automatica affinché funzioni correttamente.
1. Premere il pulsante L per lo specchio retrovisore sinistro o il pulsante R per quello
destro. La spia nel pulsante si accende.
1. Agire verso l'alto sulla parte anteriore del
pulsante per chiudere il finestrino al finecorsa e tenerla in posizione per 1 secondo.
2. Regolare la posizione con la levetta di
regolazione al centro.
2. Rilasciare brevemente il pulsante.
3. Premere nuovamente il pulsante L o R. La
spia deve spegnersi.
3. Agire nuovamente verso l'alto sulla parte
anteriore del pulsante per 1 secondo.
``
93
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 94
03 Ambiente di guida
Finestrini e specchi retrovisori
ATTENZIONE
Gli specchi sono grandangolari per garantire una visione ottimale. Gli oggetti potrebbero sembrare più lontani di quello che sono
in realtà.
Specchi retrovisori elettrici ripiegabili*
l'estrazione elettriche funzionino correttamente.
Angolazione dello specchio retrovisore
durante un parcheggio
1. Ripiegare gli specchi con i pulsanti L e R.
Lo specchio retrovisore può essere angolato
verso il basso, ad esempio per vedere il bordo
della strada durante un parcheggio.
A questo punto gli specchi sono reimpostati in
posizione neutra.
Gli specchi possono essere ripiegati per il parcheggio o la guida in spazi stretti.
±
1. Premere i pulsanti L e R contemporaneamente.
Quando si disinserisce la retromarcia, lo specchio retrovisore ritorna nella posizione originaria dopo circa 10 secondi. È possibile ripristinare la posizione originaria prima di questo
intervallo premendo il pulsante L o R.
La lampadina sugli specchi retrovisori si
accende quando si attivano l'illuminazione di
sicurezza o le luci di orientamento, vedere
pagina 85.
Ripiegamento automatico al bloccaggio
Lunotto termico e specchi retrovisori
esterni elettroriscaldati
2. Rilasciarli dopo circa 1 secondo. Gli specchi si fermano automaticamente in posizione completamente ripiegata.
Aprire nuovamente gli specchi premendo L e
R contemporaneamente. Gli specchi si fermano automaticamente in posizione aperta.
Memorizzazione della posizione*
Le posizioni degli specchi retrovisori si memorizzano nella memoria della chiave quando si
blocca l'automobile con la chiave del telecomando. Quando si sblocca l'automobile con la
stessa chiave del telecomando, all'apertura
della portiera del conducente vengono ripristinate le posizioni memorizzate degli specchi
retrovisori e del sedile del conducente.
Inserire la retromarcia e premere il pulsante
L o R.
Quando si blocca/sblocca l'automobile con la
chiave del telecomando, gli specchi si ripiegano/aprono automaticamente.
Illuminazione di sicurezza e luci di
orientamento
La funzione può essere attivata/disattivata in
Impostazioni vettura Chiudi specchietti.
Per la descrizione del menu, vedere
pagina 120.
Ritorno alla posizione neutra
Gli specchi che sono stati spostati per cause
esterne devono essere riportati elettricamente
alla posizione neutra, affinché la ritrazione e
La funzione può essere attivata/disattivata in
Memoria chiave accens. Imp. sedili e
94
2. Aprirli nuovamente con i pulsanti L e R.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
G021341
03
specchietti. Per la descrizione del menu,
vedere pagina 120.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 95
03 Ambiente di guida
Finestrini e specchi retrovisori
Utilizzare la funzione di riscaldamento per
rimuovere il ghiaccio e la condensa da lunotto
e specchi retrovisori esterni.
Specchio retrovisore interno
bagliamento dello specchio retrovisore. Gli
specchi con funzione antiabbagliamento automatica sono sprovvisti del comando.
Premendo il pulsante una volta si attiva contemporaneamente il riscaldamento di lunotto e
specchi retrovisori esterni. Quando la funzione
è attiva, la spia nel pulsante è accesa. Il riscaldamento si disattiva automaticamente dopo un
tempo dipendente dalla temperatura esterna.
03
Lo sbrinamento automatico può essere impostato in Impostazioni clima Sbrinam.
post. autom.. Selezionare On o Off. Per la
descrizione del menu, vedere pagina 120.
G021342
Il lunotto termico si attiva automaticamente se
si accende l'automobile a una temperatura
esterna inferiore a +7 °C.
Comando della funzione antiabbagliamento
Funzione antiabbagliamento manuale
Se la luce proveniente da dietro è molto forte,
può riflettersi nello specchio e abbagliare il
conducente. Se la luce proveniente da dietro è
fastidiosa, attivare la funzione antiabbagliamento con il relativo comando:
1. Attivare la funzione antiabbagliamento
portando il comando verso l'abitacolo.
2. Ritornare alla posizione normale portando
il comando verso il parabrezza.
Funzione antiabbagliamento
automatica*
Se la luce proveniente da dietro è molto forte,
si attiva automaticamente la funzione antiab-
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
95
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 96
03 Ambiente di guida
Tettuccio apribile elettrocomandato*
Generalità
Il comando del tettuccio apribile si trova nel
padiglione. Il tettuccio apribile può essere
aperto in verticale (bordo posteriore) o in orizzontale. La chiave deve trovarsi in posizione I
o II per aprire il tettuccio apribile.
03
Apertura orizzontale
Per l'apertura manuale, portare il comando
all'indietro nel punto di pressione per l'apertura
manuale. Il tettuccio si apre finché si tiene premuto il pulsante.
Apertura verticale
Chiusura
Per la chiusura manuale, portare il comando in
avanti fino al punto di pressione per la chiusura
manuale. Il tettuccio si chiude finché si tiene
premuto il pulsante.
G017823
Pericolo di schiacciamento alla chiusura del
tettuccio apribile. La funzione di protezione
antischiacciamento del tettuccio apribile
funziona solo durante la chiusura automatica, non quella manuale.
Apertura orizzontale, indietro/avanti.
Apertura automatica
Apertura manuale
Chiusura manuale
Chiusura automatica
Apertura
Per aprire completamente il tettuccio apribile,
tirare indietro il comando in posizione apertura
automatica e rilasciarlo.
96
Per la chiusura automatica, portare il comando
in posizione chiusura automatica e rilasciarlo.
L'alimentazione di corrente al tettuccio apribile
si interrompe estraendo la chiave del telecomando dal blocchetto di accensione.
ATTENZIONE
Se vi sono bambini sull'automobile:
Togliere sempre la corrente del tettuccio
apribile estraendo la chiave del telecomando prima di lasciare l'automobile.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
G028900
ATTENZIONE
Apertura verticale, bordo posteriore verso l'alto.
Aprire premendo il bordo posteriore del
comando verso l'alto.
Chiudere tirando il bordo posteriore del
comando verso il basso.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 97
03 Ambiente di guida
Tettuccio apribile elettrocomandato*
Chiusura con la chiave del telecomando
o il pulsante della chiusura centralizzata.
apre il tettuccio apribile, la tendina parasole
arretra automaticamente. Afferrare la maniglia
e portare la tendina in avanti per utilizzarla.
Protezione antischiacciamento
03
G021345
Il tettuccio apribile è dotato di protezione antischiacciamento che si attiva in caso di chiusura automatica se qualcosa impedisce il
movimento del tettuccio. Quando rileva l'ostacolo, il tettuccio apribile si ferma e si apre
automaticamente alla posizione di apertura
precedentemente selezionata.
Una pressione prolungata del pulsante di bloccaggio chiude il tettuccio apribile e tutti i finestrini, vedere pagine 43 e 53. Le portiere e il
portellone si bloccano. Per interrompere la
chiusura, premere nuovamente il pulsante di
bloccaggio.
ATTENZIONE
Prima di chiudere il tettuccio apribile con la
chiave del telecomando, controllare che
nessun passeggero vi infili le mani o altre
parti del corpo.
Tendina parasole
Il tettuccio apribile è dotato di una tendina
parasole estraibile manualmente. Quando si
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
97
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 98
03 Ambiente di guida
Avviamento del motore
Motori a benzina e diesel
2. Tenere premuto a fondo il pedale della frizione 1. Nelle automobili con cambio automatico, premere il pedale del freno.
3. Premere il pulsante START/STOP
ENGINE, quindi rilasciarlo.
03
G021126
NOTA
Blocchetto di accensione con chiave del telecomando e pulsante di avviamento e arresto (per
maggiori informazioni, vedere pagina 73).
IMPORTANTE
Non inserire la chiave del telecomando
all'indietro.
Afferrare l'estremità con lo stelo della chiave
staccabile, vedere pagina 46.
1. Nelle automobili con chiave del telecomando, inserire la chiave nel blocchetto di
accensione. Premere leggermente la
chiave finché non si inserisce correttamente.
1
98
Nelle automobili con motore diesel 2.0D,
l'accensione del motore può essere leggermente ritardata – nel frattempo, il display
visualizza Preriscaldamento motore.
Il motorino di avviamento rimane attivo finché
non si accende il motore, ma non oltre 10
secondi (60 secondi per i motori diesel).
Se il motore non si accende entro 10 secondi,
riprovare tenendo premuto il pulsante START/
STOP ENGINE finché il motore non si
accende.
ATTENZIONE
Estrarre sempre la chiave del telecomando
dal blocchetto di accensione quando si
lascia l'automobile, in particolare se vi sono
bambini al suo interno.
Se l'automobile è in movimento, è sufficiente premere il pulsante START/STOP ENGINE per accenderla.
ATTENZIONE
Non estrarre mai la chiave del telecomando
dal blocchetto di accensione durante la
guida o il traino dell'automobile. Si può attivare il bloccasterzo impedendo la manovra
dell'automobile.
Non estrarre mai la chiave del telecomando
con funzione di avviamento senza chiave*
dall'automobile durante la guida o il traino.
NOTA
Per alcuni tipi di motore, il regime minimo
all'avviamento a freddo può essere decisamente superiore al normale. Questo avviene
al fine di portare rapidamente l'impianto di
depurazione dei gas di scarico alla normale
temperatura di esercizio per ridurre le emissioni e l'impatto sull'ambiente.
Avviamento senza chiave
Seguire le fasi 2–3 per accendere i motori a
benzina e diesel.
NOTA
Una condizione per l'avviamento dell'automobile è che una delle chiavi del telecomando con funzione di avviamento senza
chiave* dell'automobile si trovi nell'abitacolo o nel bagagliaio.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 99
03 Ambiente di guida
Avviamento del motore
Bloccasterzo
Il bloccasterzo si disattiva quando si inserisce
la chiave del telecomando nel blocchetto di
accensione 2 e si attiva quando si estrae la
chiave.
Attivare il bloccasterzo quando si lascia l'automobile per ridurre il rischio di furto.
2
03
Sulle automobili dotate di avviamento senza chiave*, il bloccasterzo si disattiva premendo una volta il pulsante di avviamento. Il bloccasterzo si attiva quando si spegne il motore e si apre la portiera
del conducente.
99
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 100
03 Ambiente di guida
Avviamento del motore – Flexifuel
Generalità sull'avviamento con
Flexifuel
Elemento termico monoblocco*
preriscaldato riducono notevolmente le emissioni e il consumo di carburante. Si consiglia
quindi di utilizzare sempre l'elemento termico
monoblocco in inverno.
Il motore si accende allo stesso modo dei
motori a benzina.
03
ATTENZIONE
In caso di difficoltà di avviamento
L'elemento termico monoblocco è azionato
da un sistema ad alta tensione. La ricerca
dei guasti e la riparazione degli elementi termici monoblocco e dei relativi collegamenti
devono essere effettuate solo da un riparatore autorizzato Volvo.
Se il motore non si accende al primo tentativo:
•
Effettuare qualche altro tentativo di avviamento con il pulsante START/STOP
ENGINE.
G019754
Se il motore ancora non si accende
Se la temperatura esterna è inferiore a +5 °C:
1. Lasciare inserito l'elemento termico monoblocco elettrico per almeno 1 ora.
2. Effettuare qualche altro tentativo di avviamento con il pulsante START/STOP
ENGINE.
IMPORTANTE
Se il motore non si accende nonostante
numerosi tentativi di avviamento, rivolgersi
a un riparatore autorizzato Volvo.
Alimentazione dell'elemento termico monoblocco.
A temperature inferiori a -10 °C, se l'automobile è rifornita con bioetanolo E85, si consiglia
di utilizzare l'elemento termico monoblocco
per circa 2 ore per agevolare l'accensione del
motore.
Minore è la temperatura maggiore è il tempo di
attivazione dell'elemento termico monoblocco. A -20 °C si consiglia di utilizzare il
riscaldatore per circa 3 ore.
Le automobili predisposte per bioetanolo E85
presentano un elemento termico monoblocco
elettrico*. L'accensione e l'utilizzo di un motore
100
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
NOTA
Importante per il trasporto di taniche di carburante:
In caso di arresto del motore per esaurimento del carburante, se il bioetanolo E85
contenuto nella tanica è molto freddo può
causare problemi di accensione. Per evitare
questo inconveniente, rabboccare la tanica
con benzina a 95 ottani.
Per maggiori informazioni sul bioetanolo E 85
per Flexifuel, vedere pagina 210 e 287.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 101
03 Ambiente di guida
Avviamento del motore – Flexifuel
Adattamento al carburante
Se si fa rifornimento di benzina dopo aver utilizzato bioetanolo E85 (o viceversa), all'inizio il
motore può funzionare in modo leggermente
irregolare. È quindi importante lasciare che il
motore si adatti alla nuova miscela di carburante.
03
L'adattamento avviene automaticamente guidando l'automobile per un certo tempo a velocità costante.
IMPORTANTE
Dopo aver cambiato la miscela di carburante nel serbatoio, è necessario eseguire
un adattamento guidando l'automobile a
velocità costante per circa 15 minuti.
Se la batteria si è scaricata o è stata scollegata,
il tempo di guida necessario per l'adattamento
è leggermente superiore in quanto la memoria
dell'elettronica è vuota.
101
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 102
03 Ambiente di guida
Avviamento del motore – batteria esterna
Ausilio all'avviamento
4. Collegare il cavo di avviamento rosso al
terminale positivo della batteria ausiliaria
.
5. Aprire i fermagli sulla copertura anteriore
della batteria e rimuovere la copertura,
vedere pagina 245.
03
G021347
6. Collegare il cavo di avviamento al terminale
positivo della batteria
, ubicato sotto la
copertura in plastica pieghevole.
Se la batteria è scarica, l'automobile può
essere avviata utilizzando un'altra batteria.
Quando si impiega un ausilio all'avviamento,
procedere come segue per evitare il rischio di
esplosioni:
1. Portare la chiave del telecomando in posizione 0, vedere pagina 73.
2. Controllare che la batteria ausiliaria eroghi
una tensione di 12 V.
3. Se la batteria ausiliaria si trova su un'altra
automobile, spegnere il motore dell'automobile di soccorso e assicurarsi che le due
automobili non si tocchino.
102
7. Collegare un morsetto del cavo di avviamento nero al terminale negativo della bat.
teria ausiliaria
minuto a una velocità leggermente superiore al minimo, 1500 giri/min.
10. Avviare il motore dell'automobile con la
batteria scarica. Non toccare i terminali
durante il tentativo di avviamento. Sussiste
il rischio di scintille.
11. Scollegare i cavi di avviamento, prima
quello nero quindi quello rosso. Verificare
che nessuno dei morsetti del cavo di avviamento nero entri in contatto con il terminale
positivo della batteria o il morsetto collegato del cavo di avviamento rosso.
ATTENZIONE
IMPORTANTE
Collegare il cavo di avviamento con cautela
per evitare cortocircuiti con altri componenti
nel vano motore.
8. Collegare l'altro morsetto al terminale di
massa (bordo superiore della staffa del
motore destra, testa della vite esterna)
. Controllare che i morsetti dei cavi di
avviamento siano collegati correttamente
in modo da non generare scintille durante
il tentativo di avviamento.
9. Avviare il motore dell'automobile di soccorso. Far funzionare il motore per qualche
La batteria può sviluppare un gas altamente
esplosivo. Una scintilla, che potrebbe
essere generata collegando il cavo di avviamento in modo errato, è sufficiente a far
esplodere la batteria. La batteria contiene
acido solforico, che in ragione dell'alto
potere corrosivo può causare gravi lesioni.
Se l'acido solforico viene a contatto con
occhi, pelle o indumenti, risciacquare
abbondantemente con acqua. Se spruzzi di
acido raggiungono gli occhi, rivolgersi
immediatamente a un medico.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 103
03 Ambiente di guida
Cambio
Manuale - 5 marce
Manuale - 6 marce
Inibitore di retromarcia - 5 marce
•
Premere a fondo il pedale della frizione a
ogni cambio di marcia.
•
Togliere il piede dal pedale della frizione tra
i cambi di marcia.
•
Seguire lo schema delle marce illustrato.
Per ottenere la migliore economia di carburante utilizzare sempre le marce più alte possibili.
L'inibitore di retromarcia previene l'inserimento involontario della retromarcia durante la
normale marcia in avanti.
Inserire la retromarcia solo quando l'automobile è ferma.
•
Per inserire la retromarcia, occorre innanzitutto portare la leva marce in
posizione N. La retromarcia non può quindi
essere inserita direttamente dalla 5a per
effetto dell'inibitore di retromarcia.
G021348
G021348
G021349
03
•
Premere a fondo il pedale della frizione a
ogni cambio di marcia.
•
Togliere il piede dal pedale della frizione tra
i cambi di marcia.
•
Seguire lo schema delle marce illustrato.
Per ottenere la migliore economia di carburante utilizzare sempre le marce più alte possibili.
``
103
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 104
03 Ambiente di guida
Cambio
Cambio automatico Geartronic
Inibitore di retromarcia - 6 marce
IMPORTANTE
L'automobile deve essere ferma quando si
seleziona la posizione P.
Posizione di retromarcia (R)
L'automobile deve essere ferma quando si
seleziona la posizione R.
03
G021350
G021349
Posizione neutra (N)
L'inibitore di retromarcia previene l'inserimento involontario della retromarcia durante la
normale marcia in avanti.
Il display informativo visualizza la posizione
della leva selettrice con i seguenti caratteri: P,
R, N, D, S, 1, 2, 3, 4, 5 o 6, vedere pagina 67.
Inserire la retromarcia solo quando l'automobile è ferma.
Posizioni del cambio
Posizione di stazionamento (P)
Selezionare la posizione P per avviare o parcheggiare l'automobile. Premere il pedale del
freno e spostare la leva selettrice dalla posizione P.
In posizione P il cambio è bloccato meccanicamente. Inserire il freno di stazionamento
elettrico premendo il pulsante, vedere
pagina 112.
104
Non è selezionata alcuna marcia e il motore
può essere avviato. Inserire il freno di stazionamento quando l'automobile è ferma con la
leva selettrice in posizione N.
Posizione di marcia (D)
D è la normale posizione di marcia. Il cambio
inserisce automaticamente una marcia più alta
o bassa, a seconda dell'accelerazione e della
velocità. L'automobile deve essere ferma
quando si seleziona la posizione D dalla posizione R.
Geartronic – posizioni del cambio
manuali (M)
Con il cambio automatico Geartronic è possibile effettuare i passaggi di marcia anche
manualmente. Rilasciando il pedale dell'acceleratore, si attiva il freno motore.
Per attivare il cambio manuale, portare la leva
dalla posizione D completamente a destra in
posizione M. Il carattere sul display informativo
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 105
03 Ambiente di guida
Cambio
passa da D al numero della marcia inserita
( 1- 6), vedere pagina 67.
Portare la leva in avanti verso + (più) per passare alla marcia superiore e rilasciarla per ritornare alla posizione M.
Tirare la leva all'indietro verso – (meno) per
passare alla marcia inferiore e rilasciarla.
Geartronic - Posizione Sport (S) 1
Il programma Sport consente una guida più
sportiva e un regime superiore nelle varie
marce. Inoltre, aumenta la velocità di risposta
all'accelerazione. Durante la guida dinamica
aumenta l'utilizzo delle marce basse, quindi il
passaggio alla marcia superiore è ritardato.
La posizione manuale del cambio M può
essere selezionata in qualunque momento
durante la marcia.
La posizione Sport si attiva portando la leva
dalla posizione D completamente a destra in
posizione M. Il carattere sul display informativo
passa da D a S.
Per ritornare alla posizione di marcia automatica: portare la leva completamente a sinistra in
posizione D.
La posizione Sport può essere selezionata in
qualunque momento durante la marcia.
Per evitare strappi e blocchi del motore, Geartronic riduce automaticamente la marcia se il
conducente riduce la velocità a un valore
minore a quello adatto per la marcia inserita.
NOTA
Se il cambio è dotato di programma Sport,
portare la leva in posizione M per inserire il
cambio manuale. Il carattere sul display
informativo passa quindi da S al numero
della marcia inserita (1–6).
Geartronic - Posizione Inverno
Per mettersi in marcia più facilmente su fondi
stradali scivolosi è possibile inserire la 3a
manualmente.
1. Premere il pedale del freno e portare la leva
dalla posizione D completamente a destra
in posizione M - il carattere sul display
informativo passa da D a 1.
2. Passare alla 3a portando 2 volte la leva in
avanti verso + (più) - il carattere sul display
passa da 1 a 3.
3. Rilasciare il freno e accelerare gradualmente.
1
Nella posizione Inverno, l'automobile si mette
in marcia a un regime inferiore e con una
potenza ridotta sulle ruote motrici.
Kick-down
Quando il pedale dell'acceleratore viene
abbassato completamente (oltre la normale
posizione di piena accelerazione) si inserisce
automaticamente una marcia più bassa (kickdown).
03
Se il pedale dell'acceleratore viene rilasciato
dalla posizione di kick-down, si inserisce automaticamente una marcia più alta.
Il kick-down si utilizza quando si deve raggiungere la massima accelerazione, ad esempio in
caso di sorpasso.
Funzione di sicurezza
Per impedire il raggiungimento di regimi troppo
alti, il programma di comando del cambio è
dotato di una protezione contro lo scalo di marcia che esclude la funzione kick-down.
Geartronic non permette i passaggi a marce
inferiori/kick-down se questi comportano
regimi tali da danneggiare il motore. Se il conducente tuttavia tenta di effettuare il passaggio
a una marcia inferiore a regime elevato, non
succede nulla – rimane inserita la marcia originaria.
Solo modello 3.0.
``
105
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 106
03 Ambiente di guida
Cambio
03
Quando si attiva il kick-down, l'automobile può
passare automaticamente a una marcia inferiore scalando di una o più marce a seconda
del regime del motore. L'automobile passa a
una marcia superiore quando il motore raggiunge il regime max per impedire danni al
motore.
Immobilizzatore meccanico leva
selettrice
Immobilizzatore automatico leva
selettrice
Disattivazione dell'immobilizzatore
automatico leva selettrice
Il cambio automatico è dotato di sistemi di
sicurezza speciali:
Blocco chiave – Keylock
La leva selettrice deve trovarsi in posizione P
per estrarre la chiave del telecomando dal
blocchetto di accensione. In tutte le altre posizioni la chiave è bloccata.
Posizione di stazionamento (P)
Tenere premuto il pedale del freno quando si
porta la leva selettrice in un'altra posizione.
G021351
Blocco marce elettrico – Shiftlock
Posizione di stazionamento (P)
Per portare la leva selettrice dalla posizione P
a un'altra posizione, il pedale del freno deve
essere premuto e la chiave deve essere in posizione II, vedere pagina 73.
Blocco marce – Folle (N)
106
La leva può essere portata liberamente in
avanti o all'indietro tra N e D. Le altre posizioni
hanno un blocco che viene manovrato tramite
il pulsante di bloccaggio sulla leva selettrice.
Se la leva selettrice è in posizione N e l'automobile è rimasta ferma per almeno 3 secondi
(indipendentemente dal fatto che il motore sia
acceso o meno), la leva selettrice è bloccata.
Con il pulsante di bloccaggio premuto, la leva
può essere portata in avanti o all'indietro tra le
posizioni P, R, N e D.
Per portare la leva selettrice dalla posizione N
a un'altra posizione, il pedale del freno deve
essere premuto e la chiave deve essere in posizione II, vedere pagina 73.
G021352
Automobile ferma con il motore acceso:
Se non è possibile guidare l'automobile, ad
esempio perché la batteria di avviamento è
scarica, occorre deselezionare la posizione P
della leva selettrice per spostare l'automobile.
Sollevare il tappetino di gomma sul pavimento dietro il quadro centrale e aprire lo
sportello.
Inserire a fondo lo stelo della chiave. Premere lo stelo della chiave verso il basso e
tenerlo in questa posizione. Deselezionare
la posizione P della leva selettrice. Per
informazioni sullo stelo della chiave,
vedere pagina 46.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 107
03 Ambiente di guida
Trazione integrale – AWD (All Wheel Drive)*
La trazione integrale è sempre attivata.
La trazione integrale agisce contemporaneamente sulle quattro ruote.
La potenza viene distribuita automaticamente
fra le ruote anteriori e posteriori. Una frizione
elettronica dirige la potenza verso la coppia di
ruote che esercita la presa maggiore sul terreno. In tal modo si garantisce la massima
aderenza prevenendo lo slittamento delle
ruote. Durante la guida normale, la maggior
parte della trazione viene distribuita fra le ruote
anteriori.
03
La trazione integrale aumenta la sicurezza di
guida in presenza di pioggia, neve e ghiaccio.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
107
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 108
03 Ambiente di guida
Freno di servizio
Generalità
L'automobile è dotata di due circuiti dei freni.
In caso di anomalia in uno dei circuiti dei freni,
il pedale del freno impiega più tempo per
essere premuto a fondo e occorre applicare più
energia per una normale forza frenante.
03
La pressione esercitata dal conducente sul
pedale del freno è aumentata da un servofreno.
ATTENZIONE
Il servofreno funziona soltanto a motore
acceso.
Se si utilizza il freno a motore spento, il pedale
è più duro e occorre una forza maggiore per
frenare l'automobile.
In zone collinari o in caso di guida con carico
elevato, si può ridurre l'usura dei freni utilizzando il freno motore. Il freno motore è più
efficace se si utilizza la stessa marcia sia in
discesa che in salita.
Per informazioni generali sul carico elevato dell'automobile, vedere pagina 283.
Sistema antibloccaggio
L'automobile è dotata di ABS (Anti-lock
Braking System), che evita il bloccaggio delle
ruote durante la frenata. In questo modo la
capacità di sterzo rimane immutata e gli osta-
108
coli vengono evitati più facilmente. Quando
interviene, si possono avvertire delle vibrazioni
del tutto normali nel pedale del freno.
Una volta acceso il motore, quando si rilascia
il pedale del freno, viene eseguita una breve
autodiagnosi del sistema ABS. Quando raggiunge una velocità di 40 km/h, l'automobile
può eseguire un'altra autodiagnosi del sistema
ABS, che può essere percepita nelle pulsazioni
del pedale del freno.
Pulizia dei dischi dei freni
Depositi di sporcizia e acqua sui dischi dei freni
possono ritardare la frenata. La pulizia delle
pastiglie dei freni riduce al minimo questo
ritardo.
In caso di fondo bagnato, prima di un parcheggio prolungato e dopo il lavaggio dell'automobile è opportuno eseguire la pulizia manualmente. A tal fine, frenare leggermente per un
breve periodo durante la guida.
Servofreno di emergenza
Il servofreno di emergenza (Emergency Brake
Assistance, EBA) consente di aumentare la
forza di frenata e quindi di frenare più rapidamente. Il sistema EBA rileva le modalità di frenata del conducente e aumenta la forza di
frenata all'occorrenza. La forza di frenata può
essere aumentata fino al livello di attivazione
del sistema ABS. La funzione EBA si disattiva
quando si inizia a rilasciare il pedale del freno.
NOTA
Quando si attiva l'EBA, il pedale del freno
affonda un po' più del normale. Tenere premuto il pedale del freno per il tempo necessario. Rilasciando il pedale la frenata si
interrompe.
Spie nel quadro comandi combinato
Spia
Funzione
Luce fissa – Controllare il livello
dell'olio dei freni. Se il livello è
basso, rabboccare olio dei freni
e controllare il motivo della perdita.
Luce fissa per 2 secondi all'accensione del motore - Anomalia
nell'ABS dell'impianto frenante
prima dell'ultimo spegnimento
del motore.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 109
03 Ambiente di guida
Freno di servizio
ATTENZIONE
Se
e
sono accese contemporaneamente, potrebbe essersi verificato un
guasto nell'impianto frenante.
Se il livello dell'olio nel serbatoio dell'olio dei
freni è normale, guidare l'automobile con
cautela fino al più vicino riparatore autorizzato Volvo per un controllo dell'impianto frenante.
03
Se l'olio dei freni è sotto il livello MIN nel
relativo serbatoio, l'automobile non deve
essere guidata ulteriormente prima di rabboccare.
Controllare il motivo della perdita dell'olio
dei freni.
109
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 110
03 Ambiente di guida
Hill Descent Control (HDC)
Generalità 1
03
L'HDC può essere paragonato a un freno
motore automatico. Rilasciando il pedale dell'acceleratore in discesa, generalmente l'automobile viene rallentata dalla riduzione di
regime del motore (freno motore). Tuttavia,
aumentando la ripidità della discesa e il carico
dell'automobile si riduce l'effetto del freno
motore. In tal caso, per ridurre la velocità il
conducente deve premere il pedale del freno.
ATTENZIONE
L'HDC è progettato per essere solo un ausilio alla guida, quindi non funziona in tutte le
situazioni.
La responsabilità di una guida sicura spetta
sempre al conducente.
1
110
L'HDC è disponibile di serie solo sul modello XC70.
NOTA
L'HDC non può essere attivato con la leva
selettrice del cambio automatico in posizione D.
Funzione
La funzione consente di aumentare/ridurre la
velocità nelle discese ripide tenendo il piede
sul pedale dell'acceleratore, cioè senza premere il pedale del freno. L'impianto frenante si
inserisce automaticamente riducendo la velocità in modo uniforme e consentendo al conducente di concentrarsi sulle manovre di
guida.
Utilizzo
G017426
L'HDC è particolarmente utile in caso di
discese ripide con fondo irregolare o scivoloso,
ad esempio per mettere in acqua una barca
trasportata su carrello da una rampa.
La funzione si attiva solo con il cambio in prima
o in retromarcia. Per il cambio automatico,
questo vale solo nella posizione 1, indicata dal
numero 1 sul display del computer di bordo,
vedere pagina 104.
L'HDC si attiva o disattiva con un interruttore
sul quadro centrale. Una spia sul pulsante si
accende quando si inserisce la funzione.
Quando l'HDC è attivo, la spia
è accesa
e il display visualizza Contr. discesa ON.
Con l'HDC attivo, l'automobile procede a una
velocità max di 10 km/h in marcia avanti con il
freno motore e 7 km/h in retromarcia. Tuttavia,
con il pedale dell'acceleratore si può selezionare qualsiasi velocità consentita dalle singole
marce. Rilasciando il pedale dell'acceleratore,
l'automobile rallenta rapidamente fino a 10 o
7 km/h a prescindere dalla pendenza, senza
premere il pedale del freno.
Quando la funzione è attiva, si accendono
automaticamente le luci di arresto. Il conducente può frenare o fermare l'automobile in
qualsiasi momento con il pedale del freno.
L'HDC si disattiva:
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 111
03 Ambiente di guida
Hill Descent Control (HDC)
•
•
•
con il pulsante ON/OFF sul quadro centrale
inserendo una marcia superiore a 1 con il
cambio manuale
inserendo una marcia superiore a 1 con il
cambio automatico o portando la leva
selettrice in posizione D.
La funzione può essere disattivata in qualsiasi
momento. Se viene disattivata in una discesa
ripida, la forza frenante non diminuisce in modo
improvviso ma lentamente.
03
NOTA
Quando è attivo l' HDC, la risposta del
motore all'accelerazione è più lenta.
111
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 112
03 Ambiente di guida
Freno di stazionamento
Freno di stazionamento elettrico
Inserimento del freno di stazionamento
Il freno di stazionamento elettrico deve essere
utilizzato come quello manuale, ad esempio in
caso di avviamento in pendenza.
NOTA
In caso di frenata di emergenza a velocità
superiori a 10 km/h, viene emesso un
segnale acustico durante la frenata.
Funzione
Quando il freno di stazionamento è inserito, si
sente un leggero rumore dal motorino elettrico.
Lo stesso rumore si verifica anche in occasione
dei test diagnostici automatici del freno di stazionamento.
Se si inserisce il freno di stazionamento ad
automobile ferma, esso agisce solo sulle ruote
posteriori. Se l'inserimento avviene quando
l'automobile è in movimento si attiva il normale
freno di servizio, che agisce su tutte e quattro
le ruote. La forza di frenata passa alle ruote
posteriori quando l'automobile è quasi ferma.
Bassa tensione della batteria
Se la tensione della batteria è troppo bassa,
non è possibile disinserire e inserire il freno di
stazionamento. Collegare una batteria ausiliaria se la tensione della batteria è troppo bassa,
vedere pagina 102.
Parcheggio in pendenza
G021354
03
il comando o premendo il pedale dell'acceleratore, la frenata si interrompe.
Comando del freno di stazionamento
1. Premere a fondo il pedale del freno.
Se l'automobile è parcheggiata in salita, girare
le ruote in direzione opposta al bordo della
strada.
Se l'automobile è parcheggiata in discesa,
girare le ruote in direzione del bordo della
strada.
2. Premere il comando.
3. Rilasciare il pedale del freno e accertarsi
che l'automobile non possa muoversi.
•
Disinserimento del freno di
stazionamento
Per parcheggiare, portare la leva del cambio manuale in 1a o la leva selettrice del
cambio automatico in posizione P.
La spia
sul quadro comandi combinato
lampeggia finché il freno di stazionamento non
è completamente inserito. Quando la spia è
accesa, il freno di stazionamento è inserito.
G021359
In situazioni di emergenza, è possibile inserire
il freno di stazionamento con l'automobile in
movimento premendo il comando. Rilasciando
Comando del freno di stazionamento
112
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 113
03 Ambiente di guida
Freno di stazionamento
Automobile con cambio manuale
3. Premere a fondo il pedale del freno.
Disinserimento manuale
4. Tirare il comando.
1. Inserire la chiave del telecomando nel
blocchetto di accensione.
Disinserimento automatico
1. Allacciare la cintura di sicurezza.
2. Premere a fondo il pedale del freno.
2. Accendere il motore.
3. Tirare il comando.
3. Portare la leva selettrice in posizione D o
R e accelerare.
NOTA
Il freno di stazionamento può essere disinserito anche manualmente premendo il
pedale della frizione anziché il pedale del
freno. Volvo consiglia di utilizzare il pedale
del freno.
Disinserimento automatico
1. Accendere il motore.
NOTA
Per motivi di sicurezza, il freno di stazionamento si disinserisce automaticamente solo
se il motore è acceso e il conducente allaccia la cintura di sicurezza. Il freno di stazionamento si disinserisce immediatamente
nelle automobili con cambio automatico
premendo il pedale dell'acceleratore con la
leva selettrice in posizione D o R.
2. Rilasciare la frizione e accelerare.
IMPORTANTE
A motore acceso, il disinserimento automatico del freno di stazionamento è possibile
anche con la leva selettrice in folle.
Automobile con cambio automatico
Disinserimento manuale
1. Allacciare la cintura di sicurezza.
Automobile con funzione di avviamento
senza chiave
Per disinserire la funzione manualmente, premere il pulsante START/STOP ENGINE, premere il pedale del freno o della frizione e tirare
la maniglia.
03
Spie
Spia
Funzione
Leggere il messaggio sul
display informativo.
La spia lampeggiante indica che
il freno di stazionamento è inserito. Se la spia lampeggia in altre
situazioni, si è verificata un'anomalia. Leggere il messaggio sul
display informativo.
Carico pesante in salita
Un carico pesante, ad esempio un rimorchio,
può far muovere l'automobile all'indietro al
disinserimento automatico del freno di stazionamento in una salita ripida. Per evitare questo
inconveniente, premere il comando mentre ci
si mette in marcia. Rilasciare il comando
quando il motore raggiunge il regime di trazione.
2. Inserire la chiave del telecomando nel
blocchetto di accensione.
``
113
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 114
03 Ambiente di guida
Freno di stazionamento
Freno staz. Rich. assistenza - Si è verificata
un'anomalia. Se il messaggio non scompare,
rivolgersi a un riparatore Volvo.
Messaggi
Se si deve parcheggiare l'automobile prima di
aver riparato l'anomalia, orientare le ruote
come previsto per il parcheggio in pendenza e
portare la leva del cambio manuale in 1a o la
leva selettrice del cambio automatico in posizione P.
G016166
03
Freno staz. non compl. disins. - Un'anomalia
impedisce il disinserimento del freno di stazionamento. Rivolgersi a un riparatore autorizzato
Volvo. Se ci si mette in marcia con questo messaggio di errore viene emesso un segnale acustico.
Freno staz. non inserito - Un'anomalia impedisce l'inserimento del freno di stazionamento.
Provare a inserire e disinserire. Se il messaggio
non scompare, rivolgersi a un riparatore Volvo.
Il messaggio viene visualizzato anche sulle
automobili con cambio manuale in caso di marcia a bassa velocità con la portiera aperta, per
avvertire il conducente che il freno di stazionamento potrebbe essersi disinserito.
114
Sostituzione delle pastiglie dei freni
Le pastiglie dei freni posteriori devono essere
sostituite da un riparatore autorizzato Volvo per
la particolare struttura del freno di stazionamento elettrico.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 115
03 Ambiente di guida
HomeLinkŸ UE*
Ÿ
Generalità
NOTA
ATTENZIONE
HomeLink è progettato per disattivarsi se si
blocca l'automobile dall'esterno.
Conservare i telecomandi originali per le
programmazioni future (ad esempio in caso
di acquisto di una nuova automobile).
G029471
Cancellare la programmazione dei pulsanti
in caso di vendita dell'automobile.
HomeLink è un telecomando programmabile in
grado di gestire fino a tre dispositivi (ad esempio portone del garage, antifurto, illuminazione
esterna e interna ecc.), consentendo di sostituire i relativi telecomandi. HomeLink è integrato nell'aletta parasole sinistra.
Il pannello di HomeLink comprende tre pulsanti
programmabili e una spia.
Si sconsiglia di utilizzare alette parasole
metalliche nelle automobili dotate di HomeLink. Il metallo potrebbe compromettere la
funzione HomeLink.
Utilizzo
Una volta programmato, HomeLink può essere
utilizzato al posto dei singoli telecomandi originali.
Premere il pulsante programmato per attivare
il portone del garage, l'antifurto ecc. La spia
corrispondente rimane accesa finché non si
rilascia il pulsante.
NOTA
Qualora non si accenda il quadro, HomeLink rimane attivo per 30 minuti dall'apertura della portiera del conducente.
Naturalmente, i telecomandi originali possono
essere utilizzati parallelamente a HomeLink.
Se HomeLink viene utilizzato per azionare
un portone o un cancello, assicurarsi che
nessuno si trovi nel raggio di movimento
dello stesso.
Non utilizzare il telecomando HomeLink per
portoni di garage sprovvisti di arresto di
sicurezza con inversione del movimento.
Qualora rilevi un ostacolo, il portone del
garage deve reagire immediatamente arrestandosi e invertendo il proprio movimento.
Un portone privo di queste funzioni può
causare lesioni personali. Per maggiori
informazioni su HomeLink, telefonare al
numero 008000 466 354 65 o contattare il
produttore al sito www.homelink.com.
03
Prima programmazione
Il primo punto svuota la memoria di HomeLink
e non deve essere eseguito per riprogrammare
un singolo pulsante.
1. Tenere premuti i due pulsanti esterni e rilasciarli solo quando la spia inizia a lampeggiare, circa dopo 20 secondi. Il lampeggio
indica che HomeLink è in "modalità di
apprendimento", cioè pronto per essere
programmato.
2. Avvicinare il telecomando originale a circa
2-8 cm da HomeLink. Osservare la spia.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
115
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 116
03 Ambiente di guida
HomeLinkŸ UE*
Ÿ
La distanza richiesta fra il telecomando originale e HomeLink dipende dalla programmazione del dispositivo. Potrebbe essere
necessario ripetere il tentativo a distanze
diverse. Mantenere invariata la distanza
per circa 15 secondi prima di provare a
modificarla.
03
3. Premere contemporaneamente il pulsante
del telecomando originale e il pulsante da
programmare di HomeLink. Rilasciare i
pulsanti solo quando la spia passa dal lampeggio lento al lampeggio veloce. Il lampeggio veloce indica che la programmazione si è conclusa correttamente.
4. Verificare l'esito della programmazione
premendo il pulsante programmato di
HomeLink e osservando la spia:
1
116
•
Luce fissa: La spia si accende con luce
fissa mentre si tiene premuto il pulsante
a indicazione che la programmazione è
terminata. A questo punto, il portone del
garage, il cancello ecc. devono attivarsi
quando si preme il pulsante di HomeLink programmato.
•
Luce non fissa: La spia lampeggia velocemente per circa 2 secondi, quindi
rimane accesa con luce fissa per circa 3
secondi. Questa sequenza si ripete
circa per 20 secondi a indicazione che il
dispositivo prevede un "codice variabile". Il portone del garage, il cancello
ecc. non si attivano quando si preme il
pulsante di HomeLink programmato.
Completare la programmazione come
segue.
5. Localizzare il "pulsante di apprendimento1"
della ricevente, ad esempio del portone
del garage, generalmente situato vicino
all'attacco dell'antenna sulla ricevente. Se
non si riesce a localizzare il pulsante, consultare il manuale del fornitore, telefonare
al numero 008000 466 354 65 o contattare
il produttore al sito www.homelink.com.
6. Premere e rilasciare il "pulsante di apprendimento". La spia del pulsante lampeggia
per circa 30 secondi. Durante questo intervallo, eseguire il punto successivo.
7. Premere il pulsante programmato di
HomeLink mentre la spia del "pulsante di
apprendimento" lampeggia. Tenerlo premuto per circa 3 secondi, quindi rilasciarlo.
Ripetere la sequenza di pressione/tenuta/
rilascio fino a 3 volte per completare la programmazione.
La denominazione e il colore del pulsante variano a seconda del produttore.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
Programmazione di un singolo pulsante
Per programmare un singolo pulsante, procedere come segue:
1. Tenere premuto il pulsante di HomeLink
finché non si completa il punto 3.
2. Quando la spia del pulsante HomeLink inizia a lampeggiare, dopo circa 20 secondi,
avvicinare il telecomando originale a
2-8 cm da HomeLink. Osservare la spia.
La distanza richiesta fra il telecomando originale e HomeLink dipende dalla programmazione del dispositivo. Potrebbe essere
necessario ripetere il tentativo a distanze
diverse. Mantenere invariata la distanza
per circa 15 secondi prima di provare a
modificarla.
3. Premere il pulsante del telecomando originale. La spia inizia a lampeggiare. Quando
il lampeggio passa da lento a veloce, rilasciare entrambi i pulsanti. Il lampeggio
veloce indica che la programmazione si è
conclusa correttamente.
4. Verificare l'esito della programmazione
premendo il pulsante programmato di
HomeLink e osservando la spia:
•
Luce fissa: La spia si accende con luce
fissa mentre si tiene premuto il pulsante
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 117
03 Ambiente di guida
HomeLinkŸ UE*
Ÿ
a indicazione che la programmazione è
terminata. A questo punto, il portone del
garage, il cancello ecc. devono attivarsi
quando si preme il pulsante di HomeLink programmato.
•
Luce non fissa: La spia lampeggia velocemente per circa 2 secondi, quindi
rimane accesa con luce fissa per circa 3
secondi. Questa sequenza si ripete
circa per 20 secondi a indicazione che il
dispositivo prevede un "codice variabile". Il portone del garage, il cancello
ecc. non si attivano quando si preme il
pulsante di HomeLink programmato.
Completare la programmazione come
segue.
5. Localizzare il "pulsante di apprendimento2
della ricevente, ad esempio del portone
del garage, generalmente situato vicino
all'attacco dell'antenna sulla ricevente. Se
non si riesce a localizzare il pulsante, consultare il manuale del fornitore, telefonare
al numero 008000 466 354 65 o contattare
il produttore al sito www.homelink.com.
7. Premere il pulsante programmato di
HomeLink mentre la spia del "pulsante di
apprendimento" lampeggia. Tenerlo premuto per circa 3 secondi, quindi rilasciarlo.
Ripetere la sequenza di pressione/tenuta/
rilascio fino a 3 volte per completare la programmazione.
03
Cancellazione della programmazione
È possibile cancellare contemporaneamente la
programmazione di tutti i pulsanti di HomeLink,
ma non dei singoli pulsanti.
±
Tenere premuti i due pulsanti esterni e rilasciarli solo quando la spia inizia a lampeggiare, circa dopo 20 secondi.
> HomeLink si trova in "modalità di
apprendimento" ed è pronto per essere
riprogrammato, vedere pagina 115.
6. Premere e rilasciare il "pulsante di apprendimento". La spia del pulsante lampeggia
per circa 30 secondi. Durante questo intervallo, eseguire il punto successivo.
2
La denominazione e il colore del pulsante variano a seconda del produttore.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
117
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
118
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
120
125
133
136
137
149
154
156
157
158
159
161
168
171
177
180
183
186
190
193
198
G020908
Uso del menu e gestione dei messaggi................................................
Climatizzatore.......................................................................................
Elemento termico monoblocco e
riscaldatore abitacolo a carburante*.....................................................
Riscaldatore supplementare a carburante*...........................................
Impianto audio......................................................................................
Sistema RSE - Rear Seat Entertainment - Due schermi* .....................
Computer di bordo................................................................................
Bussola*................................................................................................
DSTC – Sistema di stabilità e controllo trazione...................................
Regolazione delle caratteristiche di guida............................................
Cruise Control*......................................................................................
Regolatore elettronico della velocità adattivo*.....................................
Controllo della distanza........................................................................
Indicatore di collisione con freno automatico*......................................
Driver Alert System – DAC*...................................................................
Driver Alert System - LDW*...................................................................
Park Assist*...........................................................................................
BLIS* - Blind Spot Information System.................................................
Comfort nell'abitacolo...........................................................................
Bluetooth handsfree*............................................................................
Telefono integrato*................................................................................
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 118
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 119
COMFORT E PIACERE DI GUIDA
04
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 120
04 Comfort e piacere di guida
Uso del menu e gestione dei messaggi
Quadro centrale
chiusura. A tal fine, occorre prima procedere
come segue:
Tastierina al volante
Alcune funzioni si comandano dal quadro centrale attraverso il menu o dalla tastierina al
volante. Le funzioni sono descritte alle rispettive sezioni.
2. Selezionare Menu e premere ENTER.
Il livello attuale del menu viene visualizzato in
alto a destra sul display del quadro centrale.
3. Selezionare Sottomenu e premere
ENTER.
1. Premere MENU.
Comandi nel quadro centrale
G021363
04
ENTER*
Il pulsante di navigazione può essere utilizzato
al posto di ENTER ed EXIT per navigare nella
struttura del menu. In tal caso, la freccia destra
equivale a ENTER e la freccia sinistra a EXIT.
Le opzioni sono numerate e possono essere
selezionate anche direttamente con la tastierina numerica (solo 1 – 9).
EXIT*
G021360
Pulsanti di navigazione – su/giù.
Quadro centrale con display informativo e
comandi per l'uso del menu.
Pulsante di navigazione – scorre e seleziona le opzioni.
ENTER – seleziona le opzioni.
MENU – consente di accedere al menu.
EXIT – torna indietro di un passo nella
struttura del menu. Una pressione prolungata consente di uscire dal menu.
120
Se la tastierina al volante comprende ENTER
ed EXIT, questi pulsanti e i pulsanti di navigazione presentano le stesse funzioni dei
comandi nel quadro centrale.
Percorsi
Ad alcune funzioni si accede direttamente con
i pulsanti funzione mentre ad altre si accede dal
menu.
I percorsi per le funzioni del menu si indicano
con: Impostazioni vettura Impostazioni
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
Panoramica del menu
Il telefono e le fonti audio hanno menu principali diversi. Le seguenti opzioni sono comuni a
tutti i menu principali:
Memoria chiave accens.
Imp. sedili e specchietti*
Impostazioni vettura
Chiudi specchietti*
Impostaz. avvisi collisioni*
Informazioni
Impostazioni luci
Impostazioni chiusura
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 121
04 Comfort e piacere di guida
Uso del menu e gestione dei messaggi
Protezione ridotta 1
TP (Info traffico)
Imp. telecam. parcheggio*
Testo radio
Volume ingresso AUX
Livello forza sterzante*
PTY (Tipo programma)
Impostazioni audio
Imp. unità di misura
Impost. radio avanzate
Impostazioni audio
Impostazioni clima
Regolazione auto vent.
Menu principale DAB*
Sbrinam. post. autom.
Menù principale CD
Menù principale AM
Impostazioni audio
2
Chiamate ricevute
Ultime 10 chiamate effettuate
Rubrica
04
Off
Cerca
Cartella 4
Copia da telefono.
Bluetooth*
Disco4
Personalizzazione audio
Disco singolo
Equalizzatore ant.
Tutti i dischi5
Equalizzatore post.
Menu principale Bluetooth
Chiamate senza risposta
3
Random
Timer ricircolo aria
Reset impostazioni clima
Menù principale AUX
5
Impostazioni CD
Collega telefono
Cambia telefono
Rimuovi telefono
Impostazioni telefono
Controllo volume autom.
Testo disco*
Reset impostaz. audio
Notizie
Opzioni chiamata
TP (Info traffico)
Suoni e volume
Menù principale FM
Impostazioni FM
Impostazioni audio
Sincronizza rubrica tel.
Notizie
1
2
3
4
5
Alcuni modelli.
L'opzione Impostazioni audio è disponibile per tutte le fonti audio.
Vedere pagina 146.
Solo negli impianti che consentono la riproduzione di file audio nei formati MP3 e WMA.
Solo negli impianti con cambia-CD.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
121
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 122
04 Comfort e piacere di guida
Uso del menu e gestione dei messaggi
Menu principale telefono integrato
Registro chiamate
Chiamate senza risposta
Chiamate ricevute
Deviazioni chiamate
Impostazioni telefono
Selezione rete
Cancella elenco
Protezione SIM
Durata chiamata
Modifica codice PIN
Suoni e volume
Nuovo contatto
IDIS
Cerca
Reset impostazioni tel.
Copia tutto
Elimina da SIM
Elimina da telefono
Stato memoria
Messaggi
Leggi
Scrivi nuovo
Impostazioni messaggi
Opzioni chiamata
Invia numero
Chiamata in attesa
122
Numero segreteria telef.
Ultime 10 chiamate effettuate
Rubrica
Quadro comandi combinato
G021364
04
Risposta automatica
Display informativo e comandi per l'uso del menu.
READ – consente di accedere all'elenco
messaggi e confermare i messaggi.
La rotella – consente di scorrere le opzioni
del menu.
RESET – ripristina la funzione attiva. In
alcuni casi si utilizza per selezionare/attivare una funzione, vedere la spiegazione
nella rispettiva funzione.
Con la leva sinistra del volante si comandano i
menu visualizzati nei display informativi nel
quadro comandi combinato. I menu visualizzati
dipendono dalla posizione della chiave, vedere
pagina 73. Se è presente un messaggio,
occorre confermarlo con READ per visualizzare i menu.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 123
04 Comfort e piacere di guida
Uso del menu e gestione dei messaggi
Panoramica del menu 6
Messaggi
Di autonomia
In media
Messaggi
Funzione
Stop immediato
Fermarsi e spegnere il
motore. Grave rischio di
danni. Rivolgersi a un
riparatore autorizzato
Volvo.
Spegnere
motore
Fermarsi e spegnere il
motore. Grave rischio di
danni. Rivolgersi a un
riparatore autorizzato
Volvo.
Istantanei
Velocità media
Lane departure warning
Press. pneum. Taratura
G021365
Velocità attuale
Timer risc.parc 1/2
Timer vent.parc 1/2
Modo timer parc
Avvio diretto Risc parc
Avvio diretto Risc el parc
Avvio diretto Vent parc
Risc. addiz. auto
Avvio risc. res.
DSTC
Messaggi sul display informativo.
Contemporaneamente all'accensione di una
spia di avvertimento, informazione o controllo,
viene visualizzato un messaggio sul display
informativo. I messaggi di errore restano in
memoria finché il guasto non viene corretto.
Fare controllare al più
presto l'automobile
presso un riparatore
autorizzato Volvo.
Rich. assistenza
Fare controllare al più
presto l'automobile
presso un riparatore
autorizzato Volvo.
Vedere
manuale
Leggere il Libretto Uso
e manutenzione.
Prenotare
tagliando
Eseguire il tagliando
presso un riparatore
autorizzato Volvo.
Premere READ per confermare e scorrere i
messaggi.
NOTA
Se è visualizzato un messaggio di avvertimento durante l'utilizzo del computer di
bordo, dovrà essere letto il messaggio (premere il pulsante READ) prima di riprendere
la precedente attività.
6
Assistenza urg.
04
Alcune opzioni*.
``
123
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 124
04 Comfort e piacere di guida
Uso del menu e gestione dei messaggi
Messaggi
Funzione
Messaggi
Funzione
Eseguire
tagliando
Eseguire il tagliando
presso un riparatore
autorizzato Volvo. La
scadenza dipende dalla
distanza percorsa, dai
mesi trascorsi dall'ultimo tagliando, dalle ore
di funzionamento del
motore e dal tipo di olio.
Tempor. OFF
Una funzione si è disattivata temporaneamente e si ripristina
automaticamente
durante la guida o dopo
l'avviamento.
Modo risp.
energ.
Impianto audio disattivato per risparmiare
energia. Caricare la batteria.
04
Tagliando scaduto
124
Se non si eseguono i
tagliandi nei tempi prescritti, la garanzia non
copre eventuali componenti danneggiati.
Rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo
per eseguire il
tagliando.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 125
04 Comfort e piacere di guida
Climatizzatore
Generalità
Aria condizionata
L'automobile è dotata di climatizzatore elettronico* (ECC) o controllo della temperatura elettronico (ETC). Il climatizzatore raffredda o
riscalda e deumidifica l'aria nell'abitacolo.
NOTA
Il climatizzatore può essere spento, ma per
una qualità dell'aria ottimale nell'abitacolo e
per impedire l'appannamento dei finestrini,
dovrebbe essere sempre acceso.
Temperatura effettiva
La temperatura che si seleziona corrisponde
alla sensazione fisica e dipende da velocità
dell'aria, umidità, esposizione al sole* ecc., fattori che agiscono sull'abitacolo e sulla carrozzeria dell'automobile.
Il sistema comprende un sensore solare* che
rileva da quale lato proviene la luce solare. Il
sistema può regolare in modo indipendente la
temperatura delle bocchette destra e sinistra
anche se è impostata la stessa temperatura per
entrambi i lati.
Posizionamento dei sensori
•
Il sensore solare* si trova sulla parte superiore del cruscotto.
•
Il sensore di temperatura dell'abitacolo si
trova sotto il pannello comandi climatizzatore.
•
Il sensore per la temperatura esterna si
trova nello specchio retrovisore esterno.
•
Il sensore di umidità* si trova nello specchio retrovisore interno.
NOTA
Non coprire o ostruire i sensori con capi di
abbigliamento o altri oggetti.
Finestrini e tettuccio apribile
Affinché il climatizzatore funzioni in modo ottimale, i finestrini e l'eventuale tettuccio apribile
devono essere chiusi.
Condensa sul lato interno dei cristalli
Per eliminare la condensa sul lato interno dei
cristalli si utilizza principalmente la funzione
sbrinatore.
Per ridurre il rischio di formazione di condensa,
pulire i finestrini utilizzando un normale detergente per vetri.
Disattivazione temporanea del
climatizzatore
Quando il motore richiede la massima potenza,
cioè in piena accelerazione o durante la guida
in salita con rimorchio, il climatizzatore può
disattivarsi temporaneamente. In tal caso, si
può avvertire un breve aumento della temperatura.
Condensa
Quando il clima è caldo, la condensa prodotta
dal climatizzatore potrebbe gocciolare sotto
l'automobile. Il fenomeno è normale.
04
Ghiaccio e neve
Rimuovere ghiaccio e neve dalla presa dell'aria
del climatizzatore (fessura tra cofano e parabrezza).
Ricerca dei guasti e riparazione
Il climatizzatore deve essere controllato e riparato soltanto da un riparatore autorizzato
Volvo.
Refrigerante
Il climatizzatore contiene refrigerante R134a
privo di cloro, quindi non danneggia lo strato
dell'ozono. Per il rabbocco/la sostituzione del
refrigerante, rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
125
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 126
04 Comfort e piacere di guida
Climatizzatore
essere avviata quando si desidera e si spegne automaticamente dopo un po' di
tempo o quando si apre una portiera. Il
tempo di funzionamento della ventola si
riduce gradualmente finché l'automobile
non ha 4 anni.
Funzione di ricambio aria
La funzione apre/chiude tutti i finestrini contemporaneamente ed è utile, ad esempio, per
arieggiare l'automobile rapidamente in climi
caldi, vedere pagina 44.
Filtro abitacolo
04
L'aria introdotta nell'abitacolo viene depurata
da un filtro. Il filtro deve essere sostituito regolarmente. Seguire il programma di servizio
Volvo per le scadenze di sostituzione consigliate. In ambienti fortemente inquinati, può
essere necessario sostituire il filtro più frequentemente.
NOTA
Esistono diversi tipi di filtri abitacolo. Accertarsi che sia installato il filtro corretto.
•
Interior Air Quality System (IAQS). Un
impianto automatico che depura l'aria nell'abitacolo eliminando impurità quali particelle, idrocarburi, ossidi di azoto e ozono
troposferico.
Utilizzo negli interni di materiali testati.
I materiali sono stati sviluppati per ridurre al
minimo la quantità di polvere nell'abitacolo e
semplificare la pulizia. I tappetini di abitacolo e
bagagliaio sono amovibili e facili da rimuovere
e pulire. Utilizzare detergenti e prodotti automobilistici raccomandati da Volvo, vedere
pagina 271.
Impostazioni menu
È possibile modificare le impostazioni di
default di 3 funzioni del climatizzatore dal quadro centrale, vedere pagina 120:
•
Velocità della ventola in modalità automatica*, vedere pagina 129.
•
Ricircolo dell'aria nell'abitacolo con timer,
vedere pagina 130.
•
Riscaldamento automatico del lunotto,
vedere pagina 94.
Con RESET, dal display, si reimpostano tutte
le funzioni originarie del climatizzatore.
Distribuzione dell'aria
Clean Zone Interior Package (CZIP)
•
126
Una funzione di ventilazione ampliata che
comporta l'avviamento della ventola all'apertura dell'automobile con la chiave del
telecomando. La ventola fa quindi entrare
nell'abitacolo aria pulita. La funzione può
NOTA
Nelle automobili con CZIP, sostituire il filtro
dell'aria IAQS ogni 15000 km o una volta
all'anno. Nelle automobili senza CZIP, sostituire il filtro dell'aria IAQS durante i normali
tagliandi.
G017699
Questo optional mantiene l'abitacolo ancora
più pulito e privo di sostanze che provocano
reazioni allergiche e asmatiche. Per maggiori
informazioni su CZIP, vedere il depliant fornito
all'acquisto dell'automobile. È compreso
quanto segue:
L'aria in entrata viene distribuita fra 20bocchette nell'abitacolo.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 127
04 Comfort e piacere di guida
Climatizzatore
In modalità AUTO*, la distribuzione dell'aria è
completamente automatica.
Bocchette di ventilazione nei montanti
delle portiere
All'occorrenza si può utilizzare il comando
manuale, vedere pagina 131.
Climatizzatore
Controllo della temperatura elettronico
ETC
Bocchette di ventilazione nel cruscotto
G017723
G021368
04
G021367
Aperta
Chiusa
Ventola
Flusso dell'aria orientato lateralmente
Distribuzione dell'aria
Orientamento in altezza del flusso dell'aria
Sedili anteriori elettroriscaldati, lato sinistro
Aperta
Chiusa
Flusso dell'aria orientato lateralmente
Orientamento in altezza del flusso dell'aria
Orientando le bocchette esterne verso i finestrini si può eliminare la condensa.
Per mantenere un clima ottimale nell'abitacolo,
dalle bocchette fuoriesce sempre un leggero
flusso d'aria.
Orientando le bocchette verso i finestrini si può
eliminare la condensa.
Orientando le bocchette verso l'abitacolo si ha
un clima piacevole nel sedile posteriore.
Ricordare che i bambini possono essere sensibili alle correnti d'aria.
Sedili anteriori elettroriscaldati, lato destro
Regolazione della temperatura
AC ON/OFF – Climatizzatore ON/OFF
Lunotto termico e specchi retrovisori
esterni elettroriscaldati, vedere pagina 94
Sbrinatore max
Ricircolo
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
127
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 128
04 Comfort e piacere di guida
Climatizzatore
Lunotto termico e specchi retrovisori
esterni elettroriscaldati, vedere pagina 94
Climatizzatore elettronico (ECC)
Sbrinatore max
Ricircolo/sistema di qualità dell'aria
Il sistema di ventilazione può essere attivato a
motore acceso. Sono disponibili 3 livelli comfort con diverse capacità di raffreddamento e
deumidificazione:
•
Livello comfort III: premendo il pulsante
una volta si ottiene la capacità max - 3 spie
accese.
•
Livello comfort II: premendo il pulsante due
volte si riduce la capacità - 2 spie accese.
•
Livello comfort I: premendo il pulsante tre
volte si ottiene la capacità min - 1 spia
accesa.
Regolazione della temperatura, lato sinistro
Utilizzo
G021371
04
Sedili anteriori ventilati*, lato sinistro
Ventola
Sedili anteriori elettroriscaldati, lato sinistro
Distribuzione dell'aria
Sedili anteriori elettroriscaldati, lato destro
AUTO
Sedili anteriori ventilati*, lato destro
Regolazione della temperatura, lato destro
AC ON/OFF – Climatizzatore ON/OFF
128
Sedili anteriori ventilati*
La ventilazione dei sedili anteriori è possibile solo se l'automobile è dotata di ECC. Il
sistema di ventilazione è
costituito da ventole integrate
nel sedile e nello schienale
che aspirano l'aria attraverso
il rivestimento del sedile. La capacità di raffreddamento aumenta mano a mano che l'aria
nell'abitacolo si raffredda.
La ventilazione si regola mediante il climatizzatore e tiene conto di temperatura del sedile,
esposizione al sole e temperatura esterna.
La ventilazione può essere attivata contemporaneamente al riscaldamento dei sedili. La funzione è utile ad esempio per asciugare i capi di
abbigliamento umidi.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
Premendo il pulsante quattro volte si disattiva
la funzione – nessuna spia accesa.
NOTA
Utilizzare la ventilazione sedile con cautela
per i passeggeri sensibili alle correnti d'aria.
In caso di utilizzo prolungato si raccomanda
il livello comfort 1.
IMPORTANTE
La ventilazione dei sedili non si attiva se la
temperatura nell'abitacolo è inferiore a
5 °C per evitare che l'occupante sia esposto
ad aria fredda.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 129
04 Comfort e piacere di guida
Climatizzatore
Ventola 1
Distribuzione dell'aria
Ruotare la manopola per
aumentare o ridurre la velocità della ventola. Selezionando AUTO, la velocità della
ventola si regola automaticamente. La velocità della ventola impostata precedentemente si disattiva.
NOTA
Se la ventola è spenta, il climatizzatore non
si attiva e potrebbe formarsi condensa sui
cristalli.
Sedili elettroriscaldati
Sedili anteriori
Premendo il pulsante una
volta si ottiene il livello di
riscaldamento max – 3 spie
accese.
Premendo il pulsante due
volte si riduce il livello di
riscaldamento – 2 spie accese.
Premendo il pulsante tre volte si ottiene il livello
di riscaldamento min – 1 spia accesa.
Premendo il pulsante quattro volte si disattiva
il riscaldamento – nessuna spia accesa.
1
La figura comprende 3 pulsanti. Premendo i pulsanti si
accende una spia davanti alla
parte della figura corrispondente al tipo di distribuzione
dell'aria selezionato, vedere
pagina 131.
Per la descrizione del menu, vedere
pagina 120.
Regolazione della temperatura
ECC: La temperatura sui lati
conducente e passeggero
può essere impostata separatamente.
ETC: La temperatura generale dell'abitacolo si regola
Auto1
La funzione regola automaticamente temperatura, climatizzatore, velocità della ventola, ricircolo e distribuzione
dell'aria.
La funzione regola automaticamente temperatura, climatizzatore, velocità
della ventola, ricircolo e distribuzione dell'aria.
Selezionando una o più funzioni manuali, le
altre funzioni continuano a funzionare automaticamente. Premendo AUTO si attiva il sensore
di qualità dell'aria e tutte le impostazioni
manuali si disattivano. Il display visualizza
CLIMA AUTOM..
La velocità della ventola in modalità automatica può essere impostata in Impostazioni
clima Regolazione auto vent.. Selezionare
Basso, Normale o Alto.
con il pomello.
04
All'avviamento dell'automobile, vale l'ultima
impostazione effettuata.
NOTA
Selezionando una temperatura superiore/
inferiore a quella desiderata, non si accelera
il riscaldamento/raffreddamento dell'abitacolo.
AC – Climatizzatore ON/OFF
ON: Il sistema comanda automaticamente il climatizzatore,
raffreddando e deumidificando l'aria in entrata.
OFF: Attivando lo sbrinatore
si attiva automaticamente il
climatizzatore (può essere spento con il pulsante AC).
Vale solo per l'ECC.
``
129
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 130
04 Comfort e piacere di guida
Climatizzatore
Sbrinatore
Si utilizza per rimuovere rapidamente condensa e ghiaccio dal parabrezza e dai finestrini. Flusso dell'aria verso i
finestrini. Quando la funzione
è attiva, la spia sul pulsante
sbrinatore è accesa.
04
Quando è attiva la funzione, si verifica inoltre
quanto segue per ottenere la massima deumidificazione dell'aria all'interno dell'abitacolo:
•
•
il climatizzatore si attiva automaticamente
il ricircolo si disattiva automaticamente.
Il climatizzatore può essere disattivato manualmente con il pulsante AC. Quando si disattiva
la funzione sbrinatore, vengono ripristinate le
impostazioni precedenti del climatizzatore.
Ricircolo/sistema di qualità dell'aria
Sistema di qualità dell'aria*
Ricircolo
Il sistema di qualità dell'aria
separa i gas e le particelle,
riducendo gli odori e l'inquinamento nell'abitacolo. Se
l'aria esterna è inquinata, si
chiude l'entrata dell'aria e si
attiva la funzione di ricircolo.
Quando il pulsante AUTO è premuto, il sensore
di qualità dell'aria è sempre attivato.
Quando il ricircolo è attivato,
la spia arancione destra nel
pulsante è accesa*. Questa
funzione blocca l'ingresso di
aria inquinata, gas di scarico
ecc. nell'abitacolo. Quando la
funzione è attivata, l'aria nell'abitacolo entra in ricircolo, cioè non viene
immessa aria esterna nell'automobile. Se l'aria
nell'automobile ricircola per troppo tempo
potrebbe formarsi condensa sui cristalli.
Attivando la funzione timer, l'impianto lascia
attivata la funzione ricircolo manuale per un
tempo che varia in base alla temperatura
esterna. In tal modo si riduce il rischio di formazione di ghiaccio, condensa e aria viziata.
Attivare/disattivare la funzione in Impostazioni
clima Timer ricircolo aria. Per la descrizione del menu, vedere pagina 120.
Selezionando la funzione sbrinatore, si
disattiva sempre il ricircolo.
130
Commutare fra le 3 funzioni
premendo ripetutamente il
pulsante.
Timer
NOTA
2
Attivazione di ricircolo/sensore di qualità
dell'aria 2
Vale solo per l'ETC.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
•
Spia sinistra arancione accesa – sensore di
qualità dell'aria disattivato.
•
Spia centrale verde accesa – ricircolo
disattivato, a meno che non sia necessario
per il raffreddamento in climi caldi.
•
Spia destra arancione accesa – ricircolo
attivato.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 131
04 Comfort e piacere di guida
Climatizzatore
Attivazione del ricircolo
NOTA
Il ricircolo2 si attiva o disattiva
premendo il pulsante.
Quando il ricircolo è attivo la
spia è accesa.
Per migliorare la qualità dell'aria nell'abitacolo, si raccomanda di attivare sempre il
sensore di qualità dell'aria.
Nei climi freddi, il ricircolo è limitato per evitare la formazione di condensa sui cristalli.
Se si forma condensa, disattivare il sensore
di qualità dell'aria e utilizzare lo sbrinatore
per il parabrezza, i finestrini e il lunotto.
04
Tabella di distribuzione dell'aria
2
Distribuzione dell'aria
Si utilizza
Distribuzione dell'aria
Si utilizza
Flusso dell'aria verso i
finestrini. Flusso dell'aria
medio dalle bocchette di
aerazione. L'aria non ricircola. Il climatizzatore è
sempre attivato.
per rimuovere rapidamente ghiaccio e condensa.
Flusso dell'aria verso
pavimento e finestrini.
Flusso dell'aria medio
dalle bocchette di aerazione nel cruscotto.
per un comfort ottimale e
la rimozione della condensa in climi freddi o
umidi.
Flusso dell'aria verso
parabrezza e finestrini.
Flusso dell'aria medio
dalle bocchette di aerazione.
per evitare la formazione
di condensa e ghiaccio in
climi freddi e umidi (non
con velocità troppo bassa
della ventola).
Flusso dell'aria verso il
pavimento dalle bocchette di aerazione nel
cruscotto.
con tempo soleggiato e
temperatura esterna fresca.
Vale solo per l'ETC.
``
131
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 132
04 Comfort e piacere di guida
Climatizzatore
04
132
Distribuzione dell'aria
Si utilizza
Distribuzione dell'aria
Si utilizza
Flusso dell'aria verso i
finestrini dalle bocchette
di aerazione nel cruscotto.
per un comfort ottimale in
climi caldi e secchi.
Flusso dell'aria verso il
pavimento. Flusso dell'aria medio dalle bocchette
di aerazione nel cruscotto
e verso i finestrini.
per scaldare/rinfrescare a
livello del pavimento.
Flusso dell'aria verso la
testa e il torace dalle bocchette di aerazione nel
cruscotto.
per rinfrescarsi in climi
caldi.
Flusso dell'aria verso i
finestrini dalle bocchette
di aerazione nel cruscotto
verso il pavimento.
per rinfrescare a livello del
pavimento o riscaldare la
parte superiore dell'abitacolo in climi freddi o caldi
e secchi.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 133
04 Comfort e piacere di guida
Elemento termico monoblocco e riscaldatore abitacolo a carburante*
Riscaldatore a carburante
Generalità sul riscaldatore di parcheggio
Il riscaldatore di parcheggio, che riscalda
motore e abitacolo, può essere avviato direttamente o con il timer.
Rifornimento
Batteria e carburante
Se la batteria non è sufficientemente carica
oppure il livello del carburante è troppo basso,
il riscaldatore di parcheggio si spegne automaticamente e il display informativo visualizza
un messaggio. Confermare il messaggio premendo il pulsante READ sulla leva degli indicatori di direzione, vedere pagina 134.
WARNING! ACHTUNG!
AVERTISSEMENT!
Con i timer è possibile selezionare due ore di
avviamento diverse. Per ora di avviamento si
intende l'ora in cui si desidera che l'automobile
sia riscaldata e pronta per l'uso. Il sistema elettronico dell'automobile calcola quando attivare
il riscaldamento in base alla temperatura
esterna.
Il riscaldamento non si avvia se la temperatura
esterna supera 15 °C. A una temperatura di
-10 °C e inferiore, il tempo massimo di funzionamento del riscaldatore di parcheggio è di 50
minuti.
ATTENZIONE
Quando si utilizza il riscaldatore di parcheggio, l'automobile deve essere parcheggiata
all'aperto.
NOTA
Quando è attivo il riscaldatore di parcheggio
può fuoriuscire del fumo dal passaruota
destro. Questo è del tutto normale.
G021395
IMPORTANTE
Etichetta sullo sportello del serbatoio.
ATTENZIONE
Il carburante fuoriuscito potrebbe incendiarsi. Spegnere il riscaldatore a carburante
prima di cominciare il rifornimento.
Controllare sul display informativo che il
riscaldatore di parcheggio sia spento. Se è
acceso, il display informativo visualizza
Risc parc ON.
L'uso ripetuto del riscaldatore di parcheggio
combinato a percorrenze brevi può scaricare la batteria e causare problemi di avviamento.
04
Affinché la batteria dell'automobile si ricarichi in misura equivalente all'energia consumata dal riscaldatore, se il riscaldatore è
usato regolarmente l'automobile deve
essere guidata per un tempo uguale a quello
in cui è stato attivo il riscaldatore.
Parcheggio in pendenza
Se l'automobile è parcheggiata in forte pendenza, la parte anteriore deve trovarsi in basso,
in modo da garantire l'afflusso di carburante al
riscaldatore di parcheggio.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
133
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 134
04 Comfort e piacere di guida
Elemento termico monoblocco e riscaldatore abitacolo a carburante*
Utilizzo
Display
Funzione
mendo il pulsante READ sulla leva degli
indicatori di direzione.
Riscald
carb. ON
Il riscaldatore è
attivo e funziona normalmente.
Avvio e spegnimento diretto
Timer
impostato
Risc.
carb.
Quando si estrae la
chiave del telecomando per lasciare
l'automobile, viene
fornito l'avviso che il
riscaldatore si
avvierà all'ora impostata.
G025102
G025102
Spia
G021364
04
Pulsante READ
Rotella
Pulsante RESET
Per maggiori informazioni su display informativo e pulsante READ, vedere pagina 122.
Spie e messaggi sul display
Quando si attiva una delle impostazioni timer o Avvio diretto, la spia
informativa nel quadro comandi combinato si
accende mentre sul display informativo compare un messaggio e si accende un'altra spia.
La tabella illustra le spie e i messaggi previsti.
134
Risc.
spento
Batt. scarica
Riscaldatore disattivato dall'elettronica
dell'automobile per
consentire l'avviamento del motore.
Riscald.
spento Liv. carb.
basso
Riscaldatore disattivato dall'elettronica
dell'automobile per
consentire l'avviamento del motore e
un percorso di circa
50 km.
Un messaggio sul display scompare automaticamente dopo un breve periodo oppure pre-
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
1. Selezionare con la rotella Avvio diretto
Risc parc.
2. Premere RESET per commutare fra ON e
OFF.
ON: Riscaldatore di parcheggio attivato
manualmente o con il timer programmato.
OFF: Riscaldatore di parcheggio disattivato.
In caso di avvio diretto, il riscaldatore rimane
attivo per 50 minuti.
Il riscaldamento dell'abitacolo si avvia non
appena il refrigerante del motore raggiunge la
temperatura corretta.
NOTA
L'automobile può essere avviata e guidata
mentre il riscaldatore di parcheggio è in funzione.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 135
04 Comfort e piacere di guida
Elemento termico monoblocco e riscaldatore abitacolo a carburante*
Impostazione dei timer
Con i timer si imposta l'ora in cui si desidera
che l'automobile sia riscaldata e pronta per
l'uso.
Commutare fra TIMER 1 e TIMER 2.
NOTA
I timer possono essere programmati solo
con la chiave in posizione I, vedere
pagina 73.
1. Selezionare con la rotella Timer risc.parc
1.
2. Premere brevemente RESET per visualizzare l'impostazione lampeggiante delle
ore.
3. Selezionare l'ora desiderata con la rotella.
4. Premere RESET per visualizzare l'impostazione dei minuti.
in Timer risc.parc 2, a cui si accede tramite la
rotella.
L'ora alternativa si imposta allo stesso modo di
Timer risc.parc 1.
Disattivazione del riscaldatore avviato
dal timer
È possibile disattivare manualmente un riscaldatore avviato dal timer prima della disattivazione automatica. Procedere come segue:
04
1. Premere READ.
2. Selezionare Timer risc.parc 1 o 2 con la
rotella.
> Il messaggio ON lampeggia sul display.
3. Premere RESET.
> Il display visualizza il messaggio OFF
con luce fissa e il riscaldatore si disattiva.
5. Selezionare i minuti desiderati con la
rotella.
Un riscaldatore avviato dal timer può essere
disattivato anche come descritto nella sezione
"Avvio e spegnimento diretto", vedere
pagina 134.
6. Premere brevemente RESET per confermare l'impostazione.
Orologio/timer
7. Premere RESET per attivare il timer.
NOTA
Reimpostando l'orologio dell'automobile si
cancella l'eventuale programmazione dei
timer.
I timer del riscaldatore sono collegati all'orologio dell'automobile.
Dopo aver impostato Timer risc.parc 1, può
essere programmata una seconda ora di avvio
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
135
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 136
04 Comfort e piacere di guida
Riscaldatore supplementare a carburante*
Riscaldatore addizionale (diesel)
NOTA
Quando è attivo il riscaldatore addizionale
può fuoriuscire del fumo dal passaruota
destro. Questo è del tutto normale.
Modalità automatica o disattivazione
Il riscaldatore supplementare può essere disattivato nelle brevi percorrenze.
G021364
04
1. Selezionare con la rotella Risc. addiz.
auto.
2. Premere RESET per commutare fra ON e
OFF.
Pulsante READ
Rotella
Pulsante RESET
Nelle automobili diesel può essere necessario
un riscaldatore supplementare per raggiungere
la temperatura desiderata nell'abitacolo in
climi freddi.
Il riscaldatore si attiva automaticamente se
occorre un riscaldamento supplementare e il
motore è acceso.
Il riscaldatore si disattiva automaticamente
quando si raggiunge la temperatura desiderata
o si spegne il motore.
136
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 137
04 Comfort e piacere di guida
Impianto audio
Generalità
L'impianto audio può presentare diversi optional e livelli. Sono disponibili tre livelli:
•
•
•
Performance
High Performance
Se l'impianto audio è acceso quando si spegne
il motore, si riattiva automaticamente alla successiva accensione del motore.
Tastierina al volante
Generalità
Premium Sound
Il livello è visualizzato sul display quando si
accende l'impianto audio.
G021398
G021399
Dolby Surround Pro Logic II e l'icona
sono
marchi registrati di Dolby Laboratories
Licensing Corporation. Dolby Surround Pro
Logic II System è prodotto su licenza di Dolby
Laboratories Licensing Corporation.
Chiave del telecomando e posizioni della
chiave
È possibile utilizzare l'impianto audio senza
che la chiave del telecomando sia inserita nel
blocchetto di accensione per 15 minuti alla
volta.
Ingresso per fonte audio esterna (AUX,
USB/iPod*)
Tastierina al volante
Pannello di comando nel quadro centrale
NOTA
Estrarre la chiave del telecomando dal blocchetto di accensione se si utilizza l'impianto
audio a motore spento. In tal modo si evita
di scaricare inutilmente la batteria.
Pannello di comando con prese per le cuffie*
04
Conferma la selezione nel menu, accetta
una chiamata.
Scorre verso l'alto il menu. Interrompe una
funzione attiva, termina/rifiuta una chiamata o cancella i numeri/le lettere immessi.
Volume
Una breve pressione scorre i brani del CD
o le stazioni radio preselezionate. Una
pressione prolungata scorre rapidamente i
brani del CD o ricerca le stazioni radio
automaticamente.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
137
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 138
04 Comfort e piacere di guida
Impianto audio
Pannello di comando posteriore con
prese per le cuffie
dell'impianto audio oppure premendo a lungo
MODE.
Per una qualità del suono migliore si raccomanda di utilizzare cuffie con impedenza di
16-32 Ohm e sensibilità di 102 dB o superiore.
Memorizzazione della funzione preferita
con MY KEY
Scorrere/cercare in avanti e all'indietro
Una breve pressione di
scorre i brani del CD
o le stazioni radio preselezionate. Una pressione prolungata scorre rapidamente i brani del
CD o ricerca le stazioni radio automaticamente.
Limitazioni
G021400
•
Volume
Scorrere/cercare in avanti e all'indietro
Fonte audio, attivazione
Prese per le cuffie (3,5 mm)
La fonte audio (FM, AM, CD ecc.) riprodotta dagli altoparlanti non può essere
comandata con il pannello di comando
posteriore.
Uso del menu e MY KEY 1
Alcune funzioni si comandano dal menu nel
quadro centrale. Per maggiori informazioni sull'uso del menu, vedere pagina 120. Per informazioni sul funzionamento dell'impianto audio
insieme a BluetoothTM viva voce o telefono,
vedere pagina 199.
Attivare/disattivare
Il pannello di comando si attiva con MODE
quando l'impianto audio è attivato. Si disattiva
quindi automaticamente alla disattivazione
1
138
La funzione MY KEY non è disponibile se l'automobile è dotata di telefono integrato (optional).
G017752
04
1. Selezionare nel menu la funzione da
memorizzare. Si possono memorizzare
solo alcune funzioni.
2. Tenere premuto MY KEY per più di
2 secondi.
Con MY KEY è possibile memorizzare le
seguenti funzioni:
CD/cambia-CD
•
•
•
•
Random (cambia-CD)
Notizie
TP
Informazioni traccia
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 139
04 Comfort e piacere di guida
Impianto audio
Funzioni audio
FM
•
•
•
•
•
Notizie
Impostazioni audio
autom..
TP
Volume di una fonte audio esterna
Testo radio
All'ingresso AUX può essere collegato ad
esempio un lettore MP3, vedere pagina 137.
Ricerca PTY
Mostra testo PTY
NOTA
IMPOSTAZIONI AUDIO
G021402
• Impostazione audio
• Controllo volume auto
Attivare la funzione memorizzata premendo
brevemente MY KEY.
Controllo volume
Quadro centrale, comandi per le funzioni audio.
Fonti audio interne: AM, FM e CD
Fonte audio esterna. Per il collegamento,
vedere pagina 137
Pulsanti e manopole per la regolazione
dello spettro sonoro
Pulsante di navigazione
Volume e ON/OFF
Volume audio e controllo volume
automatico
L'impianto audio compensa i rumori nell'abitacolo aumentando il volume all'aumentare della
velocità dell'automobile. Il livello di compensazione può essere impostato su Minimo, Medio
o Massimo. Selezionare il livello in
La qualità del suono può peggiorare se il
lettore viene caricato quando l'impianto
audio è in posizione AUX. In questo caso,
non caricare il lettore con la presa da 12 V.
04
Talvolta è possibile ascoltare la fonte audio
esterna AUX con un volume diverso da quello
delle fonti audio interne. Se il volume della
fonte audio esterna è troppo alto la qualità del
suono può peggiorare. Per evitarlo, regolare il
volume in ingresso AUX.
1. Portare l'impianto audio in posizione AUX
con MODE e selezionare con
l'opzione
Volume ingresso AUX.
2. Ruotare il comando
o premere
sul pulsante di navigazione.
/
Comandi audio
Premendo ripetutamente il comando
è possibile commutare fra le seguenti opzioni.
La regolazione si effettua ruotando il comando.
``
139
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 140
04 Comfort e piacere di guida
Impianto audio
1. Accedere a Impostazioni audio e selezionare Equalizzatore ant. o
Equalizzatore post..
NOTA
Premere MENU per accedere alle impostazioni audio. Per maggiori informazioni,
vedere pagina 120.
Il livello acustico delle varie bande di frequenza si regola con / sul pulsante di
navigazione. Premere
/
per selezionare un'altra banda di frequenza.
• Bassi - Livello dei bassi.
• Alti - Livello degli alti.
• Fader – Balance tra gli altoparlanti ante-
2. Salvare con ENTER o uscire con EXIT.
04
G019419
riori e posteriori.
• Bilanciamento – Balance tra gli altoparlanti di destra e sinistra.
• Subwoofer* - Livello dei subwoofer. Ruotando il comando
in senso antiorario su
MIN, il subwoofer si disattiva. Il subwoofer
è posizionato come indicato nella
seguente figura.
• Surround* - Impostazioni Surround
In Surround si possono attivare lo stereo a 3
canali o Dolby Surround Pro Logic II selezionando rispettivamente 3-ch o Dpl2. In tal caso
diventano disponibili le seguenti opzioni:
• Livello centrale* - Livello dell'altoparlante
centrale.
• Livello Surround* - Livello di suono Surround.
Equalizzatore
Con l'equalizzatore 2 è possibile regolare il
livello acustico delle bande di frequenza separatamente.
2
140
Alcuni livelli audio
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
Personalizzazione audio
È possibile ottimizzare il livello acustico per il
sedile del conducente*, i sedili anteriori o il
sedile posteriore. Selezionare un'opzione in
Impostazioni audio Personalizzazione
audio.
Qualità del suono eccellente
L'impianto audio è regolato per garantire una
qualità del suono eccellente grazie alla trasmissione digitale dei segnali.
Questa regolazione si basa su numero di altoparlanti e amplificatori, acustica nell'abitacolo,
posizione di ascolto ecc. per ogni combinazione di modello e impianto audio.
È disponibile anche una regolazione dinamica
che considera posizione del comando del
volume, ricezione radio e velocità dell'automobile.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 141
04 Comfort e piacere di guida
Impianto audio
I comandi descritti in queste istruzioni, ad
esempio Bassi, Alti e Equalizzatore, consentono all'utente di personalizzare la qualità del
suono come desiderato.
Selezione della posizione nel cambia-CD*
Scansionare un CD
Avviare la riproduzione (lettore CD)
Se il lettore contiene un CD, quando si preme
CD la riproduzione inizia automaticamente. In
caso contrario, inserire un disco e premere
CD.
Funzioni CD
Avviare la riproduzione (cambia-CD)
G021403
Se viene selezionata una posizione CD in cui è
inserito un disco, premendo CD la riproduzione
inizia automaticamente. In caso contrario selezionare un disco con i pulsanti numerici 1–6
oppure
/
sul pulsante di navigazione.
Quadro centrale, comandi delle funzioni CD.
Espulsione di un CD
Apertura per inserimento ed espulsione di
un CD
Pulsante di navigazione per commutare fra
i brani di un CD
Avanzamento/ritorno rapido e commutazione fra i brani di un CD
3
Espulsione dei dischi
Un CD espulso rimane estratto per circa
12 secondi. Dopo tale intervallo, il lettore inserirà di nuovo il disco al suo interno e proseguirà
la riproduzione.
Estrarre i dischi singoli premendo una volta il
pulsante di espulsione.
Estrarre tutti i dischi con una pressione prolungata del pulsante di espulsione. L'intero caricatore viene svuotato, disco per disco.
Abbassando completamente il volume, il lettore CD interrompe la riproduzione. Il lettore si
riavvia all'aumento del volume.
Inserire un CD (cambia-CD)
File audio 3
1. Selezionare una posizione libera usando i
pulsanti numerici 1–6 oppure
/
sul
pulsante di navigazione.
Il lettore CD supporta anche i file audio nei formati MP3 e WMA.
Il display visualizza le posizioni libere.
Attendere il messaggio Inserire disco
prima di inserire un nuovo disco. Il cambiaCD può contenere fino a sei CD contemporaneamente.
2. Inserire un CD nell'apertura per l'inserimento del cambia-CD.
04
Pausa
NOTA
Alcuni file audio con protezione anticopiatura non vengono riprodotti dal lettore.
Quando si inserisce nel lettore un CD contenente file audio, vengono caricate le cartelle
del disco. A seconda della qualità del CD, la
High Performance e Premium Sound
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
141
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 142
04 Comfort e piacere di guida
Impianto audio
04
riproduzione potrebbe avviarsi con un certo
ritardo.
con EXIT o SCAN per proseguire la riproduzione del brano del CD/file audio attuale.
Navigazione e riproduzione
Random
Se nel lettore CD è presente un disco con file
audio, premendo ENTER si accede alle cartelle
del disco. La navigazione nelle cartelle è uguale
alla navigazione nel menu dell'impianto audio.
I file audio sono caratterizzati dal simbolo
e le cartelle dal simbolo
. La riproduzione di file audio si avvia con ENTER.
La funzione riproduce i brani in ordine casuale.
È possibile scorrere normalmente i brani del
CD/file audio selezionati casualmente.
Al termine della riproduzione di un file, la riproduzione prosegue con gli altri file contenuti
nella stessa cartella. Quando tutti i file di una
cartella sono stati riprodotti, l'impianto passa
automaticamente alla cartella successiva.
Avanzamento/ritorno rapido e
commutazione fra i brani di un CD e i file
audio
Con una breve pressione di
/
sul pulsante di navigazione si scorrono i brani di un
CD/file audio. Una pressione prolungata scorre
i brani del CD/file audio rapidamente. A tal
scopo è possibile usare anche la tastierina al
volante. Per cambiare brano si può anche ruotare TUNING.
Scansionare un CD
Questa funzione riproduce i primi 10 secondi
di ogni brano del CD/file audio. Premere
SCAN per attivare la funzione. Interrompere
142
NOTA
Il passaggio da un brano selezionato
casualmente all'altro è attivo soltanto sul
disco attuale.
Sono visualizzati diversi messaggi a seconda
della funzione di riproduzione casuale selezionata:
• RANDOM riproduce i brani di un solo CD
musicale.
• RND ALL riproduce i brani di tutti i CD
musicali presenti nel cambia-CD.
• RANDOM FOLDER riproduce i file audio
presenti in una cartella del CD attuale.
Lettore CD
Se si riproduce un normale CD, attivare/disattivare la funzione in Random.
Se si riproduce un disco con file audio, attivare/
disattivare la funzione in Random Cartella.
Cambia-CD
Se si riproduce un normale CD in Random
Disco singolo o Random Tutti i dischi.
L'opzione Tutti i dischi riguarda solo i CD
musicali presenti nel cambia-CD.
Se si riproduce un CD con file audio, attivare/
disattivare la funzione in Random Cartella.
Selezionando un altro CD, la funzione si disattiva.
Informazioni traccia
Le informazioni sui brani memorizzate su un
CD musicale possono essere visualizzate sul
display. Per Premium Sound e High Performance, questa funzione si applica anche ai file
nei formati MP3 e WMA. La funzione si attiva/
disattiva in posizione CD, in Impostazioni CD
Informazioni traccia.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 143
04 Comfort e piacere di guida
Impianto audio
Funzioni della radio
2. Premere
zione.
/
sul pulsante di naviga-
Ricerca stazioni manuale
1. Selezionare la banda di frequenza con
FM o AM.
2. Ruotare TUNING.
G021404
Preselezione
Quadro centrale, comando per le funzioni radio.
È possibile memorizzare 10 stazioni per ogni
banda di frequenza. FM ha 2 gruppi di memorie
per le stazioni: FM1 e FM2. Le stazioni memorizzate si selezionano con i pulsanti di preselezione.
Pulsante di navigazione per la ricerca stazioni automatica
La memorizzazione delle stazioni si può effettuare manualmente o automaticamente.
Interruzione della funzione attiva
Memorizzazione manuale
Ricerca stazioni manuale
1. Impostare una stazione.
Memorizzazione delle stazioni automatica
2. Tenere premuto un pulsante di preselezione finché il display non visualizza il messaggio Canale memorizzato.
Pulsanti di preselezione e memorizzazione
delle stazioni manuale
Memorizzazione delle stazioni
automatica
Scansionare la banda di frequenza
Selezione delle bande di frequenza AM e
FM (FM1 e FM2)
Ricerca stazioni automatica
1. Selezionare la banda di frequenza con
FM o AM.
La funzione è particolarmente utile nelle regioni
in cui non si conoscono le stazioni radio o le
relative frequenze. Le 10 stazioni radio più forti
sono memorizzate automaticamente in una
memoria separata.
1. Selezionare la banda di frequenza con
FM o AM.
2. Tenere premuto AUTO finché il display non
visualizza AST in corso...
Quando il display non visualizza più AST in
corso.., la memorizzazione è conclusa. La
radio entra in modalità automatica e il display
visualizza Auto. A questo punto è possibile
selezionare direttamente le stazioni memorizzate con i pulsanti di preselezione. La memorizzazione automatica delle stazioni può essere
interrotta con EXIT.
04
Per uscire dalla modalità automatica premere,
ad esempio, AUTO o FM.
Tornando in modalità automatica, si possono
utilizzare le stazioni memorizzate automaticamente:
1. Premere AUTO.
> Il display visualizza Auto.
2. Premere un pulsante di preselezione.
Scansionare la banda di frequenza
La funzione ricerca automaticamente le stazioni con segnale forte nella banda di frequenza attiva. Quando trova una stazione, si
ferma per circa 8 secondi, quindi riprende la
ricerca.
``
143
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 144
04 Comfort e piacere di guida
Impianto audio
1. Selezionare la banda di frequenza con
AM o FM.
2. Premere SCAN.
Il display visualizza SCAN. Concludere con
SCAN oppure EXIT.
Funzioni RDS
04
RDS (Radio Data System) collega le emittenti
FM di un network. Un'emittente FM di un network di questo tipo invia informazioni legate,
tra l'altro, alle seguenti funzioni RDS:
•
Passaggio automatico a un'emittente dal
segnale più forte se la ricezione nell'area
non è buona.
•
Ricerca di programmi specifici, ad esempio informazioni sul traffico o notiziari.
•
Ricezione di testo informativo riguardante
il programma radio in ascolto.
NOTA
Alcune stazioni radio non utilizzano la funzione RDS oppure utilizzano solo parti di
essa.
Se viene trovata una stazione che trasmette il
tipo di programma desiderato, la radio può
cambiare stazione e la fonte audio si interrompe. Se ad esempio il lettore CD è attivo,
esso viene messo in modalità di pausa. La
144
nuova trasmissione viene riprodotta a un
volume preimpostato, vedere pagina 146. La
radio ritorna alla fonte audio e al volume precedenti al termine della trasmissione del tipo di
programma impostato.
±
Le funzioni programma Allarme (ALLARME),
Informazioni sul traffico (TP), Notiziari (NOTIZIE) e Tipi di programma(PTY) si interrompono
a vicenda in ordine di priorità: gli allarmi hanno
la priorità più alta, mentre i tipi di programma
la più bassa. Per ulteriori impostazioni dell'interruzione programmi (EON e REG), vedere
pagina 145. Premere EXIT per tornare alla
fonte audio interrotta.
La radio può interrompere il programma per
trasmettere informazioni sul traffico soltanto
dalla stazione (corrente) impostata oppure da
tutte le stazioni.
Allarme
La funzione si utilizza per avvertire la collettività
di incidenti gravi e catastrofi. L'allarme non può
essere interrotto temporaneamente o disattivato. Il messaggio ALLARME! viene visualizzato sul display quando viene emesso un
messaggio di allarme.
Informazioni sul traffico – TP
Questa funzione interrompe il programma per
trasmettere informazioni sul traffico diffuse da
un determinato network RDS. Il testo TP
mostra che la funzione è attiva. Se la stazione
impostata può trasmettere informazioni sul
sul display.
traffico, viene visualizzato
Attivare/disattivare in Impostazioni FM
TP.
TP da stazione corrente/da tutte le
stazioni
±
Selezionare Impostazioni FM Impost.
radio avanzate TP Stazione TP per
modificare l'impostazione.
Notizie
Questa funzione interrompe il programma per
trasmettere notiziari diffusi da un determinato
network RDS. Il testo NOTIZIE mostra che la
funzione è attiva.
±
Attivare/disattivare in Impostazioni FM
Notizie.
Notizie dalla stazione corrente/da tutte
le stazioni
La radio può interrompere il programma per
trasmettere notiziari soltanto dalla stazione
(corrente) impostata oppure da tutte le stazioni.
±
Selezionare Impostazioni FM Impost.
radio avanzate Stazione notizie per
modificare l'impostazione.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 145
04 Comfort e piacere di guida
Impianto audio
Tipi di programma – PTY
Visualizzazione del tipo di programma
Con la funzione PTY è possibile selezionare
vari tipi di programma, ad esempio Pop e Musicaclassica. Il testo PTY mostra che la funzione
è attiva. Questa funzione interrompe il programma per trasmettere il tipo di programma
selezionato diffuso da un determinato network
RDS.
Il tipo di programma della stazione corrente
può essere visualizzato sul display.
±
NOTA
1. Attivare la funzione in posizione FM selezionando un tipo di programma in
Impostazioni FM PTY Seleziona
PTY.
2. Per la disattivazione, annullare i PTY in
Impostazioni FM Annulla tutti i PTY.
Ricerca PTY
Questa funzione ricerca il tipo di programma
selezionato in tutta la banda di frequenza.
1. Selezionare un PTY in Impostazioni FM
PTY Seleziona PTY.
2. Selezionare Impostazioni FM
Ricerca PTY.
PTY
Se la radio trova uno dei tipi di programma
selezionati, viene visualizzato >| Per ricerca
sul display.
±
Per cercare un'altra emittente che trasmette i tipi di programma selezionati, presul pulsante di navigazione.
mere
Attivare/disattivare la funzione in posizione
FM in Impostazioni FM PTY Mostra
PTY.
Alcune stazioni radio non supportano la
visualizzazione del tipo di programma.
±
Programmi radio regionali – REG
Quando la funzione è attivata, è possibile
ascoltare un'emittente regionale anche se è
caratterizzata da un segnale debole. La spia
REG indica che la funzione è attiva.
±
Testo radio
Alcune stazioni RDS trasmettono informazioni
sull'argomento del programma, gli artisti ecc.
Tali informazioni possono essere visualizzate
sul display.
±
Attivare/disattivare la funzione in posizione
FM in Testo radio.
Aggiornamento automatico frequenza –
AF
La funzione seleziona una delle emittenti dal
segnale più forte per il canale radio impostato.
Talvolta la radio deve effettuare una ricerca in
tutta la banda FM per trovare un'emittente
potente. In questo caso, la radio viene silenziata e il display visualizza Ricerca PI EXIT
per annullare.
Attivare/disattivare la funzione in posizione
FM in Impostazioni FM Impost. radio
avanzate AF.
Attivare/disattivare la funzione in posizione
FM in Impostazioni FM Impost. radio
avanzate Regionale.
04
Enhanced Other Networks – EON
La funzione si utilizza soprattutto nelle grandi
città con molte stazioni radio regionali. È la
distanza dell'automobile dall'emittente della
stazione radio a determinare quando le funzioni programma devono interrompere la fonte
audio attuale.
±
Attivare/disattivare la funzione in posizione
FM selezionando un'opzione in
Impostazioni FM Impost. radio
avanzate EON.
``
145
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 146
04 Comfort e piacere di guida
Impianto audio
• Stazioni locali - interrompe la trasmis•
Generalità
Stazioni distanti 4 - interrompe la trasmis-
DAB (Digital Audio Broadcasting) è un sistema
di trasmissione digitale radiofonico.
sione se l'emittente della stazione è lontana, anche se il segnale è disturbato.
• Off - non interrompe la trasmissione per i
programmi trasmessi da altre emittenti.
Reimpostazione delle funzioni RDS
04
Tutte le impostazioni radio possono essere
reimpostate su quelle predefinite dal costruttore.
±
Sistema radio - DAB*
sione soltanto se l'emittente della stazione
radio è vicina.
La reimpostazione si effettua in posizione
FM in Impostazioni FM Impost. radio
avanzate Ripristina tutto.
Regolazione del volume per i tipi di
programma
I programmi che interrompono le trasmissioni,
ad esempio NEWS o TP, si sentono con il
volume selezionato per ogni tipo di programma. Se il livello acustico viene regolato
durante l'interruzione del programma, il nuovo
livello viene memorizzato per l'interruzione
successiva.
Service ed Ensemble
• Service - Canale, stazione radio (il sistema
supporta solo servizi audio).
• Ensemble - Gruppo di stazioni radio trasmesse sulla stessa frequenza.
Apprendimento di gruppi di canali
(Ensemble learn)
Quando il veicolo entra in una nuova area di
trasmissione, può essere necessario effettuare
l'apprendimento dei gruppi di canali trasmessi
nell'area.
L'apprendimento dei gruppi di canali genera un
elenco aggiornato di tutti i gruppi di canali
disponibili. L'elenco non si aggiorna automaticamente. L'apprendimento si effettua nel
menu Ensemble learn o con una pressione
prolungata di AUTO. Se Band III e LBand
sono selezionati, l'apprendimento di un gruppo
di canali può richiedere fino a un minuto.
Banda di frequenza
DAB trasmette su due bande di frequenza:
Band III e LBand.
4
146
Impostazione di fabbrica.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
• Band III - in tutto il Paese
• LBand - soprattutto nelle grandi città
Selezionando solo Band III, ad esempio, l'apprendimento dei canali è più veloce rispetto a
quando si selezionano sia Band III che
LBand. Non è garantito che vengano trovati
tutti i gruppi di canali. La banda di frequenza
selezionata non influenza la memoria.
Navigazione dagli elenchi
Sono disponibili tre tipi di elenchi utilizzabili per
navigare:
• Ensemble list - Mostra i gruppi di canali
rilevati dal ricevitore durante l'apprendimento.
• Service list - Mostra i canali a prescindere
dal gruppo di appartenenza. L'elenco può
anche essere filtrato con DAB-PTY
(vedere di seguito).
• Subchannel list - Mostra i sottocanali di
un canale selezionato.
Agli elenchi si accede dal menu. Ai gruppi di
canali si accede anche premendo ENTER.
Scansione (SCAN)
La scansione consente di ascoltare 10 secondi
di ogni canale presente nell'elenco.
±
Premere SCAN per attivare
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 147
04 Comfort e piacere di guida
Impianto audio
La scansione può essere selezionata anche in
posizione DAB-PTY. In tal caso, vengono trasmessi solo i canali preselezionati.
±
Interrompere la scansione premendo una
volta SCAN o EXIT.
Sottocanale
I componenti secondari sono generalmente
definiti sottocanali. Questi sono occasionali e
possono comprendere, ad esempio, la traduzione in altre lingue del programma principale.
Se il canale comprende uno o più sottocanali,
il display visualizza il simbolo > a destra del
nome del canale. La presenza di un sottocanale è indicata dal simbolo > a sinistra del
nome del canale sul display.
Per accedere a un sottocanale:
±
Premere
Per navigare fra i sottocanali:
±
Premere
o
È possibile accedere ai sottocanali solo dal
canale principale selezionato.
DAB PTY (tipo di programma)
DAB PTY seleziona un tipo di programma
radio. Sono disponibili 29 tipi di programma,
che comprendono anche diverse categorie.
Selezionando un tipo di programma, si potrà
navigare solo nei canali che trasmettono quel
tipo di programma.
Per uscire da questa posizione:
±
Premere EXIT
È possibile anche selezionare un canale preimpostato e interrompere DAB-PTY dal menu. In
alcuni casi, una radio DAB esce dalla posizione
PTY quando si crea un collegamento DABDAB (vedere di seguito).
Colleg. DAB to DAB
Se un canale ha una ricezione scadente o è
privo di segnale, è possibile passare allo stesso
canale, in un altro gruppo, con ricezione
migliore. Per cambiare il gruppo di canale può
occorrere un certo tempo. Una volta che il
canale attuale non è più disponibile, la radio
può rimanere silenziosa per un certo tempo
prima di trasmettere il nuovo canale.
Imp. visualizzazione DAB
1. Semplice - Se viene trasmesso un com-
Preselezione
Una preselezione comprende un canale ma
non i relativi sottocanali. Se si sta ascoltando
un sottocanale e si memorizza la stazione,
viene registrato solo l'ID del canale principale.
Questo è dovuto al fatto che i sottocanali sono
temporanei. Selezionando la stazione memorizzata, viene trasmesso il canale principale
contenente il sottocanale. La stazione memorizzata è indipendente dall'elenco dei canali.
Per trasmettere un canale memorizzato non è
necessario che sia presente nell'elenco dei
canali. Se viene selezionato senza che il canale
sia disponibile, viene visualizzato un numero di
preselezione e la radio rimane silenziosa finché
non si seleziona una stazione memorizzata
disponibile. In alternativa, selezionare un altro
canale.
04
NOTA
Il sistema DAB dell'impianto audio non supporto tutte le funzioni dello standard DAB.
ponente principale viene visualizzato solo
il nome del canale. Se viene trasmesso un
sottocanale, viene visualizzato il relativo
nome.
2. Ensemble mode - Aggiunge il nome del
gruppo di canali al nome del canale.
3. Ensemble + PTY - Aggiunge il nome del
tipo di programma sotto il nome del canale.
``
147
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 148
04 Comfort e piacere di guida
Impianto audio
Struttura del menu
4.16.
Altra musica
6.2.
Colleg. DAB to DAB
Menu principale DAB
4.17.
Meteo e città
6.3.
Traffico FM
1.
Selezionare il gruppo (Ensemble)
4.18.
Economia
6.4.
Selezione banda DAB
2.
Selezionare il canale (Service)
4.19
Programmi per bambini
6.4.1.
Band III
3.
Selezionare il sottocanale (Subchannel)
4.20.
Fatti
6.4.2.
LBand
4.21.
Religione
6.4.3.
LBand e Band III
4.
04
148
DAB PTY
4.1.
DAB PTY off
4.2.
Notizie
4.3.
Attualità
4.4.
Informazioni
4.5.
Sport
4.6.
Educazione
4.7.
Teatro
4.8.
Arte
4.9.
Scienza
4.10.
Dibattiti
4.11.
Musica pop
4.12
Musica rock
4.13.
Musica lounge
4.14.
Classica leggera
4.15.
Musica classica
4.22.
Linea aperta
4.23.
Viaggi e turismo
4.24.
Tempo libero
4.25.
Jazz e blues
4.26.
Musica country
4.27.
Musica nazionale
4.28.
Vecchi successi
4.29.
Musica folk
4.30.
Documentari
5.
Ensemble learn
6.
Impostazioni DAB
6.1.
Impostazioni display DAB
6.1.1.
Nome ensemble
6.1.2.
Nome del gruppo e
PTY
6.1.3.
Semplice
6.5.
Reset DAB
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 149
04 Comfort e piacere di guida
Sistema RSE - Rear Seat Entertainment - Due schermi*
Generalità
Il sistema RSE può essere utilizzato contemporaneamente all'impianto Infotainment.
Mentre i passeggeri posteriori si intrattengono
con un DVD, una fonte collegata a RSE-AUX o
la televisione 1 con le cuffie, il conducente e il
passeggero anteriore possono continuare ad
ascoltare la radio o un CD.
Consumo di corrente, posizioni del
quadro
Il sistema può essere attivato con la chiave in
posizione I o II e a motore acceso. Quando si
avvia l'automobile, la riproduzione del film si
interrompe temporaneamente per riprendere
una volta acceso il motore.
Se si è già utilizzato una volta il sistema senza
portare la chiave in posizione I, il sistema viene
bloccato. Per riattivarlo occorre portare la
chiave in posizione I.
NOTA
In caso di utilizzo prolungato (più di 10
minuti) a motore spento, la capacità della
batteria dell'automobile può ridursi a tal
punto da impedire l'accensione del motore.
In tal caso, il display visualizza un messaggio.
1
Generalità sulla televisione
Setup sistema
Premere
e selezionare TV I DVD I AUX
TV MEDIA MENU.
TV
Mod. audio
Impostazioni standard
Lista canali
Impostazione fuso
Modulo CI
Gestione canali
Nessuna CAM
inserita
Info modulo CI
04
Livello del segnale
Ricerca canali
Gestione nuove
emittenti
Aggiungi onda
portante
Info sulla frequenza
Elimina una frequenza
Elimina tutte le frequenze
Ricerca automatica
Impostazioni di sistema TV
Premere MEDIA MENU
TV.
Lingua
Setup sistema
Ad esempio Inglese
Lingua dei menu TV
Formato video
16:9
4:3
Automatico
Nel sistema RSE, la televisione è opzionale.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
149
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 150
04 Comfort e piacere di guida
Sistema RSE - Rear Seat Entertainment - Due schermi*
Modalità (posizioni
schermo)
Standard
Audio
Zoom intero
Suono - 1, ad esempio ENG.
Suono - 2, ad esempio GER.
Tutto schermo
Canali a pagamento
Per vedere i canali a pagamento occorre inserire l'apposita scheda in un adattatore e installarlo nel ricevitore digitale.
Centrato
Mod. audio
Destra
Sinistra
Sinistra
Stereo
Durata banner
04
Destra
AC3
I menu possono
essere visualizzati
per 8-40 secondi.
Impostazioni di sistema-Impostazioni di
fabbrica
Impostazioni di sistema-Posizioni audio
Premere MEDIA MENU
Impostazioni standard.
Premere MEDIA MENU
Mod. audio.
Consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica del sistema.
Il ricevitore è situato sotto lo sportello nel bagagliaio.
Impostazioni di sistema-Impostazione
fuso orario
1. Aprire lo sportello nel bagagliaio: il ricevitore è protetto da un coperchio.
Premere MEDIA MENU
Impostazione fuso.
2. Aprire la copertura in gomma del ricevitore.
Setup sistema
Se un programma è trasmesso con diverse
tracce audio, è possibile impostare una lingua
diversa da quella originale.
Setup sistema
Setup sistema
Per visualizzare gli orari corretti dei programmi
locali, è necessario impostare il fuso orario. I
menu dei pulsanti GUIDE e INFO e l'orologio
dipendono dal fuso orario locale.
150
G031510
Mod. audio
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
3. Inserire la scheda nell'adattatore. Verificare che si inserisca correttamente.
4. Inserire l'adattatore nel ricevitore digitale.
Verificare che si inserisca correttamente.
> Il sistema rileva le nuove informazioni.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 151
04 Comfort e piacere di guida
Sistema RSE - Rear Seat Entertainment - Due schermi*
5. Eseguire la ricerca dei nuovi canali disponibili, vedere capitolo "Canali televisivi
della scheda a pagamento" di seguito.
Canali televisivi della scheda a
pagamento
Eseguire la ricerca dei canali della scheda a
pagamento.
1. Premere MEDIA MENU sul telecomando.
2. Selezionare Ricerca canali
automatica.
3.
Ricerca
Selezionare il Paese e premere
.
Musica
Alternative di riproduzione
Riproduzione di un CD
Il disco può essere riprodotto in diversi modi.
Selezionare l'alternativa desiderata con i pulsanti di navigazione.
1. Inserire un CD con l'etichetta rivolta in direzione opposta ai pulsanti.
> Il disco viene riprodotto automaticamente.
Quando appare la casella di dialogo:
2. Attivare le cuffie senza filo e selezionare
CH A per lo schermo sinistro o CH B per
lo schermo destro.
> L'audio viene indirizzato alle cuffie.
2. Selezionare l'opzione di riproduzione desiderata con i tasti freccia.
3.
3. Regolare il volume nelle cuffie con il relativo comando/la rotella sulle cuffie.
Cambio del brano di un CD
In alternativa, attivare l'impianto audio dell'automobile in MODE-AUX e premere
Formati supportati dal ricevitore digitale
Il sistema televisivo supporta la trasmissione
MPEG-2. Acquistando un apposito adattatore,
è possibile ricevere la trasmissione MPEG-4.
Questo adattatore si inserisce nel ricevitore
digitale allo stesso modo dell'adattatore per la
scheda a pagamento. Vedere il capitolo
"Canali a pagamento" sopra.
1. Premere il pulsante di navigazione destro
per accedere al menu destro.
±
1. Mettere in pausa il disco e riavviare la riproduzione con
1. Inserire il disco.
.
2. Interrompere la riproduzione del disco con
Premere
.
.
3. Selezionare il file con i pulsanti di navigazione.
4.
o
Pausa
Selezione di un file nella cartella del
disco
2.
Cambiare il brano di un CD con
. Tenere premuti i pulsanti per attivare lo scorrimento rapido.
A B sul telecomando per riprodurre
l'audio dagli altoparlanti.
04
.
Confermare con
Premere
tocartella.
3.
Premere nuovamente
il disco.
per estrarre
per selezionare una sot-
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
151
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 152
04 Comfort e piacere di guida
Sistema RSE - Rear Seat Entertainment - Due schermi*
1. Collegare il cavo video al contatto giallo.
È possibile utilizzare anche dischi
masterizzati.
Tuttavia, la riproducibilità e la qualità audio
possono dipendere dalla qualità di file sorgente, formato e masterizzazione.
Ingresso AUX, Presa elettrica da 12 V
04
L'ingresso consente di collegare un altro apparecchio. Per il collegamento, seguire sempre le
istruzioni dell'apparecchio esterno, del produttore o del rivenditore. L'apparecchio collegato
all'ingresso RSE-AUX può utilizzare gli
schermi, le cuffie senza filo, le prese per le cuffie e gli altoparlanti dell'automobile.
3. Collegare il cavo di alimentazione alla
presa se l'apparecchio è progettato per
12 V.
Per la posizione della presa elettrica, vedere
pagina 192
G030382
L'ingresso RSE-AUX è situato sotto il bracciolo
anteriore.
ANGLE MARK
CAPTION
AUDIO SETUP
COMPRESSION
DVX(R)
REGISTRATION
PREFERENCES
TV TYPE
AUDIO
Sistema
SUBTITLE
Formati supportati dal sistema.
Collegamento dall'ingresso RSE-AUX
152
GENERAL SETUP
2. Collegare il cavo audio sinistro al contatto
bianco e quello destro al rosso.
Formati
audio
CD-DA, DVD-Audio Playback,
MP3, WMA
Formati
video
DVD-video, VCD, SVCD, Divx/
MPEG-4, WMA video, Photo cd
Kodak, Photo CD JPG
Formati
dei
dischi
DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW,
DVD+RW, DVD-R, DVD+R, CD-R,
CD-ROM, CD-RW, CD-3, HDCD
Impostazioni di sistema avanzate
Queste impostazioni sono disponibili solo
quando il lettore DVD è vuoto.
±
Premere MEDIA MENU.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
DEFAULTS
Sostituzione delle batterie di
telecomando e cuffie senza filo
Il telecomando e le cuffie sono alimentati da 2
batterie tipo AAA.
Procurarsi delle batterie di scorta per i viaggi
lunghi.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 153
04 Comfort e piacere di guida
G031358
G031361
Sistema RSE - Rear Seat Entertainment - Due schermi*
1. Svitare la vite e rimuovere lo sportello delle
batterie.
1. Svitare la vite e rimuovere lo sportello delle
batterie.
2. Estrarre entrambe le batterie scariche e
inserire le nuove batterie nel vano rispettando la polarità.
2. Estrarre entrambe le batterie scariche e
inserire le nuove batterie nel vano rispettando la polarità.
3. Installare lo sportellino e serrare la vite.
3. Installare lo sportellino e serrare la vite.
04
NOTA
Se il sistema è surriscaldato o la tensione di
batteria è troppo bassa, il display visualizza
un messaggio informativo.
Tutela dell'ambiente
Le batterie scariche devono essere smaltite nel
rispetto dell'ambiente.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
153
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 154
04 Comfort e piacere di guida
Computer di bordo
Generalità
Funzioni
NOTA
Se è visualizzato un messaggio di avvertimento durante l'utilizzo del computer di
bordo, il messaggio dovrà essere confermato prima di riutilizzare il computer di
bordo. Confermare premendo READ.
G021364
04
Display informativo e comandi.
Per cambiare l'unità di misura di percorrenza e
velocità, contattare un riparatore autorizzato
Volvo.
Velocità attuale*
READ - conferma
La velocità attuale è visualizzata in miglia orarie
se il tachimetro riporta i km/h e viceversa.
Rotella – scorre fra i menu e le opzioni nell'elenco del computer di bordo
Velocità media
RESET – ripristina
Per accedere alle informazioni del computer di
bordo, ruotare la rotella gradualmente verso
l'alto/il basso. Ruotando ancora si ritorna al
punto iniziale.
L'automobile calcola la velocità media dall'ultimo azzeramento. L'azzeramento si effettua
con RESET.
Istantanei
Il consumo di carburante effettivo viene calcolato ogni secondo. Le informazioni sul display
sono aggiornate ogni due secondi. Quando
l'automobile è ferma, il display visualizza "
----".
Media
Consumo medio di carburante a partire dall'ultimo azzeramento. L'azzeramento si effettua
con RESET.
NOTA
Se è stato impiegato un riscaldatore supplementare 1 e/o di parcheggio a carburante*, le letture potrebbero risultare errate.
Chilometri di autonomia
Il calcolo si basa sul consumo medio negli
ultimi 30 km e sulla quantità di carburante residuo. Il display visualizza la distanza approssimativa percorribile con la quantità di carburante nel serbatoio. Quando il display
visualizza " --- km residui" non è garantita
alcuna autonomia residua. Fare rifornimento al
più presto.
NOTA
Se è stato impiegato un riscaldatore di parcheggio a carburante* o si è modificato lo
stile di guida, le letture potrebbero risultare
errate.
Azzeramento
1. Selezionare Velocità media o In media.
1
154
Solo automobili diesel.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 155
04 Comfort e piacere di guida
Computer di bordo
2. Tenere premuto RESET per
circa 1 secondo per resettare la funzione
selezionata. Tenendo premuto RESET per
almeno 3 secondi si azzerano contemporaneamente la velocità media e il consumo
medio di carburante.
04
155
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 156
04 Comfort e piacere di guida
Bussola*
Utilizzo
mente. Nel caso sia necessaria una regolazione, sul display dello specchio viene
visualizzato C.
Selezione della zona
1. Fermare l'automobile in una zona ampia e
aperta, priva di strutture di acciaio e cavi
ad alta tensione.
2. Avviare l'automobile.
G029737
04
Specchio retrovisore con bussola.
Al centro del bordo inferiore dello specchio
retrovisore si trova un display che visualizza il
punto cardinale in cui è rivolta l'automobile.
Sono visualizzate 8 diverse direzioni con
abbreviazioni in inglese: N (Nord), NE (Nord
Est), E (Est), SE (Sud Est), S (Sud), SW (Sud
Ovest), W (Ovest) e NW (Nord Ovest).
La bussola si attiva automaticamente quando
si accende l'automobile o si porta la chiave in
posizione II, vedere pagina 73. Per disattivare/
attivare la bussola, premere il pulsante sul retro
dello specchio retrovisore, ad esempio con
una graffetta.
3. Tenere premuto il pulsante sul retro dello
specchio retrovisore (utilizzando ad esempio una graffetta) finché non viene visualizzato nuovamente C (circa 6 secondi).
4. Mettersi in marcia normalmente. C scompare dal display al termine della regolazione.
Regolazione alternativa: Guidare lentamente in cerchio a una velocità max di
8 km/h finché C non scompare dal display
al termine della regolazione.
Regolazione
Potrebbe essere necessario regolare la bussola affinché mostri i punti cardinali corretta-
156
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
G030295
NOTA
Per una regolazione ottimale, spegnere
tutte le attrezzature elettriche (climatizzatore, tergicristalli ecc.) e chiudere tutte le
portiere.
Zone magnetiche.
La terra è divisa in 15 zone magnetiche. Affinché la bussola funzioni correttamente, occorre
selezionare la zona corretta.
1. La chiave del telecomando deve trovarsi in
posizione II, vedere pagina 73.
2. Tenere premuto il pulsante sul retro dello
specchio retrovisore per almeno 3 secondi
(utilizzando ad esempio una graffetta).
Viene visualizzato il numero della zona
attuale.
3. Premere il pulsante ripetutamente finché
non viene visualizzato il numero della zona
geografica desiderata ( 1–15).
4. Dopo qualche secondo il display torna a
visualizzare la bussola.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 157
04 Comfort e piacere di guida
DSTC – Sistema di stabilità e controllo trazione
Il sistema di stabilità e controllo trazione, DSTC
(Dynamic Stability and Traction Control), aiuta
a prevenire lo sbandamento delle ruote migliorando l'aderenza dell'automobile.
Il sistema limita la trazione e la forza di frenata
di ogni ruota singolarmente per prevenire
sbandamenti. Questo aumenta la guidabilità e
quindi la sicurezza, ad esempio, in caso di
manovre brusche.
L'aderenza migliora in quanto il sistema distribuisce la trazione fra le ruote. Il sistema interviene soprattutto a basse velocità su fondi
stradali difficili.
In sede di frenata, l'intervento del sistema può
essere percepito come un suono pulsante. In
sede di accelerazione, l'automobile può
rispondere più lentamente del normale.
Messaggi sul display informativo
DSTC tempor. OFF
La funzionalità del sistema è temporaneamente ridotta a causa dell'elevata temperatura
dei dischi dei freni. La funzione si riattiva automaticamente quando i freni si sono raffreddati.
DSTC Rich. assistenza
Il sistema si è disattivato a causa di un'anomalia.
Fermarsi in un luogo sicuro e spegnere il
motore. Se il messaggio ricompare quando si
riaccende il motore, rivolgersi a un riparatore
autorizzato Volvo.
Utilizzo
Spie nel quadro comandi combinato
Se le spie
e
si accendono contemporaneamente, leggere il messaggio sul
display informativo.
Se si accende solo la spia
segue:
, vale quanto
•
Se la spia lampeggia, il sistema sta intervenendo.
•
Se si accende con luce fissa per 2 secondi,
è in corso il controllo del sistema all'avviamento del motore.
•
Se si accende con luce fissa dopo l'avviamento del motore o durante la marcia, è
presente un'anomalia nel sistema.
Funzionalità ridotta
È possibile ridurre la funzionalità del sistema in
caso di sbandamento e in sede di accelerazione. L'intervento in caso di sbandamento è
ritardato, quindi lo sbandamento è maggiore e
consente una guida più dinamica. L'aderenza
su fondi coperti di neve o sabbia migliora in
quanto la trazione non è più limitata.
G021409
Generalità sul DSTC
04
1. Ruotare la rotella
finché non viene
visualizzato il menu DSTC. DSTC ON
indica che la funzionalità del sistema è
invariata.
Contr. slitt. DSTC OFF indica che la funzionalità del sistema è ridotta.
2. Tenere premuto RESET
DSTC non cambia.
finché il menu
Il sistema rimane a funzionalità ridotta fino al
successivo avviamento del motore.
ATTENZIONE
Le caratteristiche di guida dell'automobile
cambiano se si riduce la funzionalità del
sistema.
157
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 158
04 Comfort e piacere di guida
Regolazione delle caratteristiche di guida
Telaio attivo (Four-C)*
Questo menu non è disponibile durante la marcia.
Utilizzo
Il telaio attivo Four-C (Continuously Controlled
Chassis Concept) agisce sulle caratteristiche
degli ammortizzatori per regolare le caratteristiche di guida dell'automobile. Sono disponibili tre impostazioni: Comfort, Sport e Advanced.
04
Questa impostazione rende l'automobile più
confortevole ed è raccomandata per i viaggi
lunghi. L'ammortizzazione è morbida e i movimenti della carrozzeria sono attenuati e confortevoli.
Sport
Questa impostazione rende l'automobile più
sportiva ed è raccomandata per una guida più
dinamica. La risposta dello sterzo è più rapida
rispetto alla posizione Comfort. L'ammortizzazione è più brusca e la carrozzeria segue il
profilo della strada per ridurre la tendenza allo
sbandamento se si affronta una curva ad alta
velocità.
Advanced
Questa impostazione è raccomandata solo su
fondi pianeggianti e uniformi.
L'ammortizzazione è ottimizzata per la massima aderenza e la tendenza allo sbandamento
in curva è ancora più ridotta.
158
G021410
Comfort
Impostazioni telaio.
Utilizzare i pulsanti nel quadro centrale per
cambiare impostazione. L'impostazione attiva
allo spegnimento del motore si riattiva all'avviamento successivo.
Forza sterzante dipendente dalla
velocità*
La forza sterzante aumenta di pari passo con
la velocità dell'automobile per aumentare la
sensibilità di guida. A basse velocità, l'automobile si sterza più facilmente per semplificare, ad esempio, il parcheggio.
La forza sterzante può essere modificata in
Impostazioni vettura Livello forza
sterzante. Per la descrizione del menu, vedere
pagina 120.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 159
04 Comfort e piacere di guida
Cruise Control*
Utilizzo
Il regolatore elettronico della velocità si attiva
quindi con
o
e la velocità attuale viene
memorizzata come velocità impostata. Il messaggio (---) km/h scompare e viene visualizzata la velocità impostata, ad esempio 100
km/h.,
G021411
NOTA
Display e comandi.
Modo di attesa
Ritornare alla velocità impostata
Disattivare
Attivare/impostare la velocità
Velocità impostata (fra parentesi = modo di
attesa)
Il regolatore elettronico della velocità non
può essere attivato a velocità inferiori a
30 km/h.
Regolazione della velocità impostata
Quando il regolatore è attivato, la velocità si
o
regola premendo brevemente o a lungo
.
Un aumento della velocità temporaneo con il
pedale dell'acceleratore, ad esempio in caso di
sorpasso, non modifica le impostazioni del
regolatore elettronico della velocità. Rilasciando il pedale dell'acceleratore, l'automobile ritorna alla velocità impostata.
Attivare e impostare la velocità
Affinché il regolatore elettronico della velocità
si attivi, occorre portarlo dapprima nel modo di
attesa con il pulsante CRUISE
. La spia
si accende e viene visualizzato il messaggio
(---) km/h
a indicazione che il regolatore
elettronico della velocità è nel modo di attesa.
NOTA
Se si tiene premuto uno dei pulsanti del
regolatore elettronico della velocità per più
di 1 minuto, il regolatore si disattiva. In tal
caso, per riattivare il regolatore elettronico
della velocità occorre spegnere il motore.
Disattivazione
Il regolatore elettronico della velocità si disattiva con CRUISE o spegnendo il motore. La
velocità impostata viene cancellata.
Disattivazione temporanea
Premere
per disattivare temporaneamente
il regolatore elettronico della velocità. La velocità memorizzata viene visualizzata fra parentesi sul display, ad esempio (100) km/h.
Disattivazione temporanea automatica
04
Il regolatore elettronico della velocità si disattiva automaticamente quando le ruote motrici
slittano o se la velocità dell'automobile scende
al di sotto di 30 km/h. Inoltre, si disattiva
quando si inserisce il freno, si porta la leva
selettrice in posizione neutra o si preme a lungo
il pedale dell'acceleratore (circa 60 secondi). Il
regolatore elettronico della velocità passa
quindi al modo di attesa e viene memorizzata
la velocità impostata.
Ritornare alla velocità impostata
Se il regolatore elettronico della velocità è stato
disattivato temporaneamente, può essere riattivato premendo
. In tal modo, la velocità
ritorna sul valore precedentemente impostato.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
159
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
04 Comfort e piacere di guida
Cruise Control*
NOTA
Ritornando alla velocità impostata con
,
si può percepire un notevole aumento della
velocità.
04
160
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 160
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 161
04 Comfort e piacere di guida
Regolatore elettronico della velocità adattivo*
Generalità
Funzione
ATTENZIONE
Il regolatore elettronico della velocità adattivo
(Adaptive Cruise Control – ACC) è un ausilio
per il conducente per tragitti lunghi e diritti con
traffico regolare, ad esempio autostrade e
strade extraurbane.
Il regolatore elettronico della velocità adattivo non previene le collisioni. Il conducente
deve intervenire se il sistema non rileva un
veicolo che precede.
Il regolatore elettronico della velocità adattivo non frena in presenza di persone o animali. Allo stesso modo, non frena per
oggetti e veicoli che procedono nel senso di
marcia opposto, lentamente o sono fermi.
ATTENZIONE
Il regolatore elettronico della velocità adattivo non può gestire tutte le situazioni di
guida, traffico, meteorologiche e della
strada.
La sezione Funzione riporta i limiti che il
conducente deve conoscere prima di utilizzare il regolatore elettronico della velocità
adattivo.
Il conducente deve sempre mantenere la
distanza di sicurezza e una velocità adeguata, anche quando utilizza il regolatore
elettronico della velocità adattivo.
IMPORTANTE
La manutenzione dei componenti del regolatore elettronico della velocità adattivo
deve essere effettuata solo da un riparatore
autorizzato Volvo.
G021412
Occorre sempre prestare attenzione al traffico e intervenire quando il regolatore elettronico della velocità adattivo comporta
velocità o distanze inadeguate.
Generalità sul funzionamento.
Spia di avvertimento, frenata del conducente necessaria
Comandi
Sensore radar
Il regolatore elettronico della velocità adattivo
comprende anche un dispositivo di mantenimento della distanza di sicurezza.
Non utilizzare il regolatore elettronico della
velocità adattivo ad esempio in caso di
guida in città o traffico intenso, agli incroci,
su strade sdrucciolevoli, in presenza di
pioggia o neve, in condizioni di scarsa visibilità, nelle strade tortuose o sulle rampe.
04
La distanza dal veicolo che precede è misurata
da un sensore radar. La velocità si regola accelerando e frenando. Quando il regolatore elettronico della velocità utilizza i freni, è del tutto
normale che essi generino un leggero rumore.
ATTENZIONE
Quando il regolatore elettronico della velocità frena, il pedale del freno si muove. Non
appoggiare il piede sotto il pedale del freno
per evitare il rischio di schiacciamento.
Il regolatore elettronico della velocità cerca di
seguire il veicolo che precede sulla stessa cor``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
161
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 162
04 Comfort e piacere di guida
Regolatore elettronico della velocità adattivo*
04
Il regolatore elettronico della velocità adattivo
cerca di regolare la velocità gradualmente. Il
conducente deve intervenire in situazioni di
guida che richiedono frenate rapide. Questo
può verificarsi in caso di notevoli differenze di
velocità o di una frenata brusca del veicolo che
precede. In seguito ai limiti del sensore radar,
l'automobile può essere frenata in modo inaspettato o non essere frenata affatto, vedere
pagina 164.
Il regolatore elettronico della velocità adattivo
si attiva solo a velocità superiori a 30 km/h. Se
la velocità scende al di sotto di 30 km/h o il
regime diventa troppo basso, il regolatore si
disattiva disinserendo il freno. In tal caso, il
conducente deve prendere il controllo per
rispettare la distanza di sicurezza dal veicolo
che precede. La velocità max impostabile è
200 km/h.
162
Spia di avvertimento, frenata del
conducente necessaria
Utilizzo
La capacità frenante del regolatore elettronico
della velocità adattivo corrisponde circa al
30% di quella dell'automobile.
Se occorre frenare con più forza di quella applicata dal regolatore elettronico della velocità e
il conducente non frena, il regolatore attiva un
segnale acustico e una spia di allarme per
avvertire il conducente che deve intervenire
immediatamente.
NOTA
La spia di allarme può essere poco visibile
in caso di forte luce solare o se si indossano
occhiali da sole.
G017350
sia rispettando la distanza temporale impostata. Se il sensore radar non rileva un veicolo
che precede l'automobile, il regolatore considera solo la velocità impostata. Lo stesso
avviene se la velocità del veicolo che precede
è superiore alla velocità impostata nel regolatore elettronico della velocità.
Display e comandi.
Attivare e ripristinare le impostazioni,
aumentare la velocità
Modo di attesa, ON/OFF
ATTENZIONE
Il regolatore elettronico della velocità indica
solo i veicoli rilevati dal sensore radar. L'avvertimento potrebbe quindi venire fornito
con un certo ritardo o non venire fornito
affatto. Non attendere l'avvertimento. Frenare ogni volta che si ritiene necessario.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
Impostare la distanza temporale
Attivare e impostare la velocità
Velocità impostata (fra parentesi = modo di
attesa)
Distanza temporale impostata durante la
regolazione
Distanza temporale impostata dopo la
regolazione
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 163
04 Comfort e piacere di guida
Regolatore elettronico della velocità adattivo*
Attivare e impostare la velocità
Affinché il regolatore elettronico della velocità
si attivi, occorre portarlo dapprima nel modo di
si accende
attesa con il pulsante . La spia
e viene visualizzato il simbolo (---) a indicazione che il regolatore elettronico della velocità
è nel modo di attesa.
Il regolatore elettronico della velocità si attiva
o
e la velocità attuale viene
quindi con
memorizzata come velocità impostata. Il simbolo (---) scompare e viene visualizzata la velocità impostata, ad esempio 100.
Sul lato sinistro del display
viene visualizzata una spia a
forma di automobile quando il
sensore radar rileva un altro
veicolo. La distanza dal veicolo che precede viene regolata solo quando la spia è
o . Quando il regolatore è attivato, il pulsante
ha la stessa funzione di , ma comporta un minore aumento della velocità.
NOTA
Se si tiene premuto uno dei pulsanti del
regolatore elettronico della velocità per più
di 1 minuto, il regolatore si disattiva. In tal
caso, per riattivare il regolatore elettronico
della velocità occorre spegnere il motore.
In alcune situazioni, non è possibile attivare
il regolatore elettronico della velocità. In tal
caso, il display visualizza Cruise Control
non disponibile, vedere pagina 166.
Impostare la distanza temporale
In sede di impostazione, la distanza temporale
dal veicolo che precede si aumenta con
e
si riduce con
.
accesa.
È possibile selezionare 5
distanze temporali, che vengono visualizzate sul display
con 1-5 linee orizzontali - più
linee sono visualizzate maggiore è la distanza temporale,
vedere tabella vedere
NOTA
Il regolatore elettronico della velocità non
può essere attivato a velocità inferiori a
30 km/h.
Regolazione della velocità impostata
pagina 168.
Quando il regolatore è attivato, la velocità si
,
regola premendo brevemente o a lungo
A bassa velocità, quando le distanze si riducono, il regolatore elettronico della velocità
adattivo aumenta leggermente la distanza temporale.
Per seguire il veicolo che precede con una
guida morbida e confortevole, il regolatore
elettronico della velocità adattivo consente una
notevole variazione della distanza temporale in
alcune condizioni.
Ricordare che una distanza temporale breve
riduce il tempo di reazione del conducente in
caso di imprevisti durante la guida.
Il numero di linee corrispondente alla distanza temporale
selezionata viene visualizzato
durante l'impostazione e per
alcuni secondi dopo la sua
conclusione, quindi il simbolo
viene visualizzato in versione
ridotta a destra sul display. Lo stesso simbolo
viene visualizzato anche quando è attivato il
Controllo della distanza, vedere pagina 168.
04
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
163
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 164
04 Comfort e piacere di guida
Regolatore elettronico della velocità adattivo*
NOTA
Mantenere sempre la distanza temporale
consentita dal codice della strada vigente.
Se il regolatore elettronico della velocità non
reagisce all'attivazione, è possibile che la
distanza dal veicolo più vicino impedisca
l'aumento della velocità.
Più la velocità aumenta, maggiore diventa la
distanza in metri a parità di distanza temporale.
04
Disattivare e ripristinare le impostazioni
Il regolatore elettronico della velocità si disattiva premendo brevemente
o per un intervento del conducente, ad esempio in caso di
frenata. In tal caso, la velocità impostata viene
visualizzata fra parentesi, ad esempio ( 100). La
velocità e la distanza temporale si ripristinano
premendo
.
A ogni pressione successiva di
con il regolatore elettronico della velocità attivato, la velocità impostata aumenta di 1 km/h.
NOTA
Ritornando alla velocità impostata con
si può avere un notevole aumento della
velocità.
164
,
Premendo brevemente
nel modo di attesa
o premendolo a lungo in posizione attiva, il
regolatore elettronico della velocità si disattiva.
La velocità impostata viene cancellata e non
può essere ripristinata.
Disattivazione per intervento del
conducente
Il regolatore elettronico della velocità si disattiva quando si inserisce il freno, si porta la leva
selettrice in folle o si preme a lungo il pedale
dell'acceleratore. In questi casi, il regolatore
elettronico della velocità si porta nel modo di
attesa e il conducente deve regolare la velocità
autonomamente.
Premendo brevemente il pedale dell'acceleratore, ad esempio in caso di sorpasso, il regolatore elettronico della velocità si disattiva
temporaneamente per poi riattivarsi quando si
rilascia il pedale.
Disattivazione automatica
Il regolatore elettronico della velocità adattivo
dipende da altri sistemi, ad esempio il sistema
di stabilità e controllo trazione (DSTC). Se uno
di questi sistemi smette di funzionare, il regolatore si disattiva automaticamente.
In caso di disattivazione automatica, si attiva
un segnale acustico e il display visualizza il
messaggio Cruise Control disattivato. In tal
caso il conducente deve prendere il controllo e
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
regolare la velocità in base al veicolo che precede.
Una disattivazione automatica può essere
dovuta a:
•
riduzione della velocità al di sotto di
30 km/h
•
•
•
•
perdita di aderenza delle ruote
temperatura dei freni alta
regime troppo basso
sensore radar coperto ad esempio da neve
o pioggia intensa (le onde radar sono bloccate).
Sensore radar e relative limitazioni
Il sensore radar viene utilizzato, oltre che dal
regolatore elettronico della velocità adattivo,
dalle funzioni Indicatore di collisione con freno
automatico (vedere pagina 171) e Controllo
della distanza (vedere pagina 168). È progettato per rilevare automobili o veicoli di grandi
dimensioni che procedono nello stesso senso
di marcia.
Modifiche non autorizzate del sensore radar
possono renderlo inutilizzabile ai sensi delle
leggi vigenti.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 165
04 Comfort e piacere di guida
Regolatore elettronico della velocità adattivo*
che si inserisce fra l'automobile e il veicolo
che precede.
ATTENZIONE
Non è consentito montare accessori o altri
oggetti, ad esempio luci supplementari,
davanti alla griglia.
Il sensore potrebbe non rilevare i veicoli di
piccole dimensioni, ad esempio motocicli,
o altri veicoli che non procedono al centro
della corsia.
La capacità del sensore radar di rilevare un veicolo che precede diminuisce notevolmente:
•
In curva il sensore radar potrebbe rilevare
il veicolo sbagliato oppure perdere di vista
un veicolo rilevato.
se il sensore è coperto, ad esempio a
causa di pioggia, neve o corpi estranei, e
non può rilevare gli altri veicoli.
Ricerca dei guasti e interventi
NOTA
Tenere pulita la superficie davanti al sensore
radar.
se la velocità del veicolo che precede è
molto diversa dalla velocità della propria
automobile.
Il sensore radar ha un campo visivo limitato. In
alcune situazioni potrebbe rilevare i veicoli in
ritardo oppure non rilevarli affatto.
G021414
•
04
Se il display visualizza il messaggio Radar
bloccato Vedere manuale, i segnali provenienti dal sensore radar sono bloccati e il veicolo che precede non può essere rilevato.
Campo visivo del sensore radar (grigio).
Talvolta, il sensore radar potrebbe non rilevare veicoli vicini, ad esempio un veicolo
In tal caso, le funzioni Regolatore elettronico
della velocità adattivo, Controllo della distanza
e Indicatore di collisione con freno automatico
non funzionano.
La tabella riporta le possibili cause della visualizzazione del messaggio e gli interventi consigliati.
Causa
Intervento
La superficie del radar nella griglia è sporca o coperta da ghiaccio o neve.
Pulire la superficie del radar nella griglia rimuovendo sporcizia, ghiaccio
e neve.
Pioggia e neve intense possono bloccare i segnali radar.
Nessun intervento. In presenza di temporali, il radar potrebbe non funzionare.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
165
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 166
04 Comfort e piacere di guida
Regolatore elettronico della velocità adattivo*
Causa
Intervento
Acqua o neve presenti sulla strada vengono proiettate bloccando i
segnali radar.
Nessun intervento. In caso di strada molto bagnata o innevata, il radar
potrebbe non funzionare.
La superficie del radar è pulita ma il messaggio persiste.
Attendere. Possono essere necessari alcuni minuti affinché il radar rilevi
di non essere più bloccato.
Spie e messaggi sul display
04
Spia
Messaggi
Funzione
Modo di attesa o posizione attiva senza veicolo rilevato.
Posizione attiva con veicolo rilevato e relativa regolazione della velocità.
Distanza temporale impostata durante la regolazione.
Distanza temporale impostata dopo la regolazione.
Attiv. DSTC per abilitare
Cruise
Cruise Control disattivato
Il regolatore elettronico della velocità non si attiva se non è attivato il sistema di stabilità e controllo
trazione (DSTC).
Il regolatore elettronico della velocità si è disattivato.
Il conducente deve regolare la velocità.
166
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 167
04 Comfort e piacere di guida
Regolatore elettronico della velocità adattivo*
Spia
Messaggi
Funzione
Cruise Control non disponibile
Il regolatore elettronico della velocità non può essere attivato.
Questo può essere dovuto fra l'altro a quanto segue:
•
•
Radar bloccato Vedere
manuale
temperatura dei freni alta
copertura del sensore radar a causa di condensa, neve o pioggia.
Il regolatore elettronico della velocità è temporaneamente fuori uso.
Il sensore radar è coperto, ad esempio a causa di pioggia o neve, e non può rilevare gli altri veicoli.
Vedere i limiti del sensore radar, vedere pagina 164.
Cruise Control Rich. assistenza
04
Il regolatore elettronico della velocità non funziona.
Rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
167
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 168
04 Comfort e piacere di guida
Controllo della distanza
Generalità
Il Controllo della distanza (Distance Alert) è una
funzione che comunica la distanza temporale
dal veicolo che precede.
Le informazioni sulla distanza sono fornite solo
per i veicoli antistanti che procedono nello
stesso senso di marcia. Non vengono fornite
informazioni sulla distanza in merito a veicoli
che procedono nel senso di marcia opposto,
lentamente o sono fermi.
È possibile selezionare 5
distanze temporali, che vengono visualizzate sul display
con 1–5 linee orizzontali – più
linee sono visualizzate maggiore è la distanza temporale.
ATTENZIONE
Il Controllo della distanza visualizza solo la
distanza dal veicolo che precede – non
modifica la velocità della propria automobile.
Utilizzo
Se la distanza temporale dal veicolo che precede è inferiore a quella impostata, si accende
con luce fissa una piccola parte della spia di
allarme rossa nel parabrezza.
NOTA
Il Controllo della distanza è disattivato per
tutto il tempo in cui è attivo il Regolatore
elettronico della velocità adattivo.
168
G017371
G017362
04
sinistra sul volante. La distanza temporale si
e si riduce con
.
aumenta con
Il controllo della distanza è attivo a velocità
superiori a 30 km/h.
Premere il pulsante nel quadro centrale per
attivare o disattivare la funzione. Se la funzione
è attiva, la spia sul pulsante è accesa.
Impostare la distanza temporale
I pulsanti per l'impostazione della distanza
temporale dal veicolo che precede si trovano a
Numero di linee
Distanza temporale (secondi)
1
1,0
2
1,4
3
1,8
4
2,2
5
2,6
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 169
04 Comfort e piacere di guida
Controllo della distanza
Il numero di linee corrispondente alla distanza temporale
selezionata viene visualizzato
durante l'impostazione e per
alcuni secondi dopo la sua
conclusione, quindi il simbolo
viene visualizzato in versione
ridotta a destra sul display. Lo stesso simbolo
viene visualizzato quando è attivato il Regolatore elettronico della velocità adattivo.
NOTA
Più la velocità aumenta, maggiore diventa la
distanza in metri a parità di distanza temporale.
La distanza temporale impostata viene utilizzata anche dal Regolatore elettronico
della velocità adattivo, vedere pagina 162.
Mantenere sempre la distanza temporale
consentita dal codice della strada vigente.
Limitazioni
La funzione utilizza lo stesso sensore radar di
regolatore elettronico della velocità adattivo e
indicatore di collisione. Per maggiori informazioni sul sensore radar e sulle relative limitazioni, vedere pagina 164.
impostata o non accendersi affatto. Impostare
una distanza temporale più breve o disattivare
temporaneamente la funzione.
NOTA
La spia di allarme nel parabrezza potrebbe
non essere visibile in caso di forte luce
solare, riflessi o forti variazioni di luminosità
oppure se si indossano occhiali da sole.
04
Il maltempo o le strade tortuose possono
ridurre la capacità del sensore radar di rilevare
i veicoli che precedono. La capacità di rilevamento può essere influenzata anche dalle
dimensioni dei veicoli, ad esempio le motociclette. In questi casi, la spia di allarme potrebbe
accendersi a una distanza inferiore a quella
Spie e messaggi sul display
Spia
Messaggi
Funzione
Distanza temporale impostata durante la regolazione.
Distanza temporale impostata dopo la regolazione.
``
169
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 170
04 Comfort e piacere di guida
Controllo della distanza
Spia
Messaggi
Funzione
Radar bloccato. Vedere
manuale
Il Controllo della distanza è temporaneamente fuori uso.
Il sensore radar è coperto, ad esempio a causa di pioggia o neve, e non può rilevare gli altri veicoli.
Vedere i limiti del sensore radar vedere pagina 164
All. collisione Rich. assistenza
La funzionalità di Controllo della distanza e Indicatore di collisione con freno automatico è esclusa o
ridotta.
Se il messaggio non scompare, rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.
04
170
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 171
04 Comfort e piacere di guida
Indicatore di collisione con freno automatico*
L'Indicatore di collisione con freno automatico
(Collision Warning with Auto Brake) è progettato per assistere il conducente in caso di
rischio di tamponamento di un veicolo antistante fermo o che procede nello stesso senso
di marcia.
L'Indicatore di collisione presenta le seguenti
tre funzioni.
1. Indicatore di collisione
Avverte il conducente di una collisione imminente.
2. Ausilio alla frenata
Aiuta il conducente a frenare in modo efficace
nelle situazioni critiche.
3. Freno automatico
Rallenta automaticamente l'automobile in caso
di collisione inevitabile. La funzione freno automatico non può evitare una collisione ma solo
ridurne la velocità.
IMPORTANTE
La manutenzione dei componenti dell'indicatore di collisione deve essere effettuata
presso un riparatore autorizzato Volvo.
Funzione
ATTENZIONE
L'indicatore di collisione non funziona in
tutte le situazioni di guida, traffico, meteorologiche e della strada. L'indicatore di collisione non rileva veicoli che procedono in
un senso di marcia diverso da quello della
propria automobile né uomini e animali.
L'avvertimento si attiva solo in caso di elevato rischio di collisione. La sezione Funzione e le seguenti riportano i limiti che il
conducente deve conoscere prima di utilizzare l' Indicatore di collisione con freno
automatico.
La funzione freno automatico può solo
ridurre la velocità della collisione. Per ottenere la massima forza frenante, il conducente deve premere il pedale del freno.
Non attendere mai l'intervento dell'indicatore di collisione. Il conducente deve sempre mantenere la distanza di sicurezza e una
velocità adeguata, anche quando utilizza
l'indicatore di collisione.
G017382
Generalità
04
Generalità sul funzionamento.
Segnale visivo di avvertimento per rischio
di collisione
Sensore radar
Sensore telecamera
Indicatore di collisione
Il sensore radar e un sensore telecamera rilevano i veicoli fermi e quelli che procedono nello
stesso senso di marcia davanti all'automobile.
In caso di rischio di collisione con un veicolo
rilevato, viene richiamata l'attenzione del conducente con una spia di allarme rossa lampeggiante e un segnale acustico.
L'Indicatore di collisione è attivo a partire da
7 km/h.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
171
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 172
04 Comfort e piacere di guida
Indicatore di collisione con freno automatico*
Ausilio alla frenata
Se il rischio di collisione aumenta dopo l'avvertimento, si attiva l'ausilio alla frenata. L'ausilio alla frenata prepara l'impianto frenante a
una frenata rapida e inserisce leggermente i
freni. In tal caso si può percepire un leggero
"strappo".
Se il pedale del freno viene premuto rapidamente, il freno si inserisce completamente
anche se il pedale non è premuto a fondo.
04
Freno automatico
Se in questa fase il conducente non è ancora
intervenuto e sussiste un rischio di collisione
imminente, la funzione freno automatico si
inserisce anche se il conducente non preme il
pedale del freno. In tal caso, l'automobile viene
parzialmente frenata per ridurre la velocità
della collisione. Per ottenere la massima forza
frenante, il conducente deve premere il pedale
del freno.
NOTA
La funzione freno automatico è sempre
inserita e non può essere disattivata.
Accensione e spegnimento
Per attivare o disattivare l'Indicatore di collisione: Nel menu Impostazioni vettura
Impostaz. avvisi collisioni, selezionare l'opzione On o OFF.. Quando si riaccende il
motore si ripristina l'ultima impostazione selezionata.
Attivare/disattivare i segnali di
avvertimento
All'accensione del motore, il segnale acustico
e la spia di allarme si attivano automaticamente
se il sistema è attivato.
Il segnale acustico può essere attivato/disattivato separatamente con l'opzione On o Off in
Impostazioni vettura Impostaz. avvisi
collisioni Suono avviso.
Utilizzo
Le impostazioni si effettuano dal menu sul
display del quadro centrale. Per informazioni
sull'uso del menu, vedere pagina 120.
172
Impostare la distanza di segnalazione
La distanza di segnalazione determina a quale
distanza si attivano la spia e il segnale acustico. Selezionare l'opzione Lunga, Normale
o Breve in Impostazioni vettura Impostaz.
avvisi collisioni Distanza avviso.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
La distanza di segnalazione determina la sensibilità del sistema. Se la distanza di segnalazione è Lunga, l'avvertimento sarà anticipato.
Iniziare impostando Lunga e, se vengono forniti troppi avvertimenti, che in alcune situazioni
potrebbero essere fastidiosi, passare alla
distanza di segnalazione Normale.
Utilizzare la distanza di segnalazione Breve
solo in casi eccezionali, ad esempio durante la
guida dinamica.
NOTA
Quando si utilizza il regolatore elettronico
della velocità adattivo, la spia di allarme e il
segnale acustico vengono utilizzati dal
regolatore anche se l'Indicatore di collisione
è disattivato.
L'Indicatore di collisione avverte il conducente in caso di rischio di collisione ma la
funzione non può ridurre il tempo di reazione
del conducente.
Affinché l'Indicatore di collisione sia efficiente, il Controllo della distanza deve sempre essere impostato sulla distanza temporale 4 – 5, vedere pagina 168.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 173
04 Comfort e piacere di guida
Indicatore di collisione con freno automatico*
NOTA
Anche se la distanza di segnalazione è
impostata su Lunga, in alcune situazioni, ad
esempio in caso di grandi variazioni di velocità o frenata brusca del veicolo che precede, gli avvertimenti possono essere forniti
in ritardo.
NOTA
Il segnale visivo di avvertimento può disattivarsi temporaneamente in caso di temperatura elevata nell'abitacolo, dovuta ad
esempio all'esposizione al sole. In tal caso
si attiva il segnale acustico di avvertimento,
anche se non è stato selezionato nel menu.
•
Controllare le impostazioni
Le impostazioni attuali possono essere controllate sul display del quadro centrale. Accedere al menu Impostazioni vettura
Impostaz. avvisi collisioni, vedere
pagina 120.
Limitazioni
Il segnale visivo di avvertimento può essere
poco visibile in caso di forte luce solare, riflessi
oppure se il conducente indossa occhiali da
sole o non ha lo sguardo rivolto in avanti. Si
consiglia quindi di lasciare sempre attivato il
segnale acustico.
Gli avvertimenti potrebbero essere
omessi in caso di distanza insufficiente
dal veicolo che precede o movimenti
bruschi di volante e pedali, ad esempio
in uno stile di guida sportivo.
ATTENZIONE
L'indicatore di collisione utilizza lo stesso sensore radar del regolatore elettronico della velocità adattivo. Per maggiori informazioni sul
sensore radar e sulle relative limitazioni, vedere
pagina 164.
Un avvertimento mancato o in ritardo può
escludere l'ausilio alla frenata o attivarlo in
ritardo.
Se gli avvertimenti troppo frequenti sono fonte
di disturbo si può ridurre la distanza di segnalazione. In tal caso, il sistema fornisce l'avvertimento più tardi e si riduce il numero complessivo di segnalazioni.
04
Limiti del sensore telecamera
Gli avvertimenti e gli ausili alla frenata
potrebbero intervenire in ritardo o non intervenire affatto in situazioni di traffico o
ambientali in cui il sensore di radar o telecamera non è in grado di rilevare correttamente il veicolo che precede.
Il sensore telecamera è utilizzato da tre funzioni: Indicatore di collisione con freno automatico, Driver Alert Control, vedere
pagina 177, e Lane Departure Warning, vedere
pagina 180.
Il sistema sensori ha una portata limitata per
i veicoli fermi o lenti, quindi è meno efficiente e potrebbe non fornire gli avvertimenti necessari se l'automobile procede a
velocità elevata (superiore a 70 km/h).
Tenere pulita la superficie del parabrezza
davanti al sensore telecamera rimuovendo
ghiaccio, neve, condensa e sporcizia.
Gli avvertimenti relativi a veicoli fermi o lenti
possono essere omessi in condizioni di
scarsa visibilità.
NOTA
Non incollare o applicare alcun oggetto sul
parabrezza davanti al sensore telecamera,
in quanto potrebbe ridurre o escludere la
funzionalità di uno o più sistemi che utilizzano la telecamera.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
173
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 174
04 Comfort e piacere di guida
Indicatore di collisione con freno automatico*
Il sensore telecamera ha gli stessi limiti dell'occhio umano, cioè "vede" peggio in caso di
scarsa visibilità, forti nevicate, pioggia o nebbia. In tali condizioni, le funzioni correlate alla
telecamera possono ridursi notevolmente o
disattivarsi temporaneamente.
04
Anche forte controluce, riflessi sulla strada,
fondo stradale innevato, ghiacciato o sporco
oppure strisce di delimitazione della corsia di
marcia scolorite possono ridurre notevolmente, ad esempio, le funzioni che utilizzano il
sensore telecamera per rilevare la corsia di
marcia e gli altri veicoli.
camera è coperto e non può rilevare gli altri
veicoli né le strisce di delimitazione davanti
all'automobile.
In tal caso, le funzioni Indicatore di collisione
con freno automatico, Lane Departure Warning
e Driver Alert Control non funzionano.
La tabella riporta le possibili cause della visualizzazione del messaggio e gli interventi consigliati.
A temperature molto alte, la telecamera può
spegnersi per circa 15 minuti all'accensione
del motore per proteggere le proprie funzionalità.
Ricerca dei guasti e interventi
Se il display visualizza il messaggio
Parabrezza Sensori bloccati, il sensore tele-
174
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
Causa
Intervento
La superficie del
parabrezza davanti
alla telecamera è
sporca o coperta da
ghiaccio o neve.
Pulire la superficie
del parabrezza
davanti alla telecamera rimuovendo
sporcizia, ghiaccio e
neve.
Nebbia, pioggia
forte o neve riducono la visibilità
della telecamera.
Nessun intervento.
In presenza di temporali, la telecamera
potrebbe non funzionare.
La superficie del
parabrezza davanti
alla telecamera è
pulita ma il messaggio persiste.
Attendere. Possono
essere necessari
alcuni minuti affinché la telecamera
rilevi la visibilità.
È penetrata sporcizia fra l'interno del
parabrezza e la telecamera.
Rivolgersi a un riparatore autorizzato
Volvo per la pulizia
del parabrezza
davanti alla copertura della telecamera.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 175
04 Comfort e piacere di guida
Indicatore di collisione con freno automatico*
Spie e messaggi sul display
Spia
Messaggi
Funzione
All. collisione disattivato
Indicatore di collisione disattivato.
Viene visualizzato all'accensione del motore.
Il messaggio scompare dopo circa 5 secondi o premendo una volta il pulsante READ.
All. collisione non disponibile
Impossibile attivare l'Indicatore di collisione.
Viene visualizzato quando il conducente tenta di attivare la funzione.
Il messaggio scompare dopo circa 5 secondi o premendo una volta il pulsante READ.
Frenata aut. attivata
Si è attivato il freno automatico.
Parabrezza Sensori bloccati
Sensore telecamera temporaneamente fuori uso.
04
Viene visualizzato, ad esempio, se sono presenti neve, ghiaccio o sporcizia sul parabrezza.
Pulire la superficie del parabrezza davanti al sensore telecamera.
Vedere i limiti del sensore telecamera vedere pagina 173.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
175
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 176
04 Comfort e piacere di guida
Indicatore di collisione con freno automatico*
Spia
Messaggi
Funzione
Radar bloccato. Vedere
manuale
Indicatore di collisione e freno automatico temporaneamente fuori uso.
Il sensore radar è coperto, ad esempio a causa di pioggia o neve, e non può rilevare gli altri veicoli.
Vedere i limiti del sensore radar vedere pagina 164.
All. collisione. Rich. assistenza
La funzionalità di Indicatore di collisione e freno automatico è esclusa o ridotta.
Se il messaggio non scompare, rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.
04
176
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 177
04 Comfort e piacere di guida
Driver Alert System – DAC*
Introduzione
Il Driver Alert System è progettato per assistere
il conducente se il suo stile di guida diventa
meno attento o se sta per uscire inavvertitamente dalla corsia di marcia.
Generalità sul Driver Alert Control DAC
Il DAC ha lo scopo di rilevare se il conducente
diventa gradualmente meno vigile ed è progettato principalmente per autostrade e strade
extraurbane. La funzione non è adatta al traffico urbano.
In alcuni casi, lo stile di guida potrebbe essere
regolare anche in condizioni di stanchezza. Il
conducente non riceve quindi alcun avvertimento. Per questo è sempre importante fermarsi e fare una pausa se ci si sente stanchi,
anche se il DAC non fornisce l'avvertimento.
Il Driver Alert System comprende due funzioni
che possono essere inserite contemporaneamente o in modo indipendente:
Driver Alert Control (DAC)
Lane Departure Warning (LDW), vedere
pagina 180.
Una funzione inserita rimane nel modo di
attesa e si attiva automaticamente quando la
velocità supera 65 km/h.
La funzione si disattiva nuovamente quando la
velocità scende al di sotto di 60 km/h.
Entrambe le funzioni utilizzano una telecamera
che richiede la presenza di strisce di delimitazione dipinte a entrambi i lati della corsia di
marcia.
ATTENZIONE
Il Driver Alert System non funziona in tutte
le situazioni ed è progettato solo come ausilio alla guida.
La responsabilità di una guida sicura spetta
sempre al conducente.
G017332
•
•
NOTA
La funzione non deve essere utilizzata per
guidare più a lungo. Programmare soste
regolari e non guidare in condizioni di stanchezza.
La funzione è progettata per richiamare l'attenzione del conducente se l'automobile inizia
a procedere a zigzag, ad esempio se il conducente è distratto o si sta addormentando.
Una telecamera rileva le strisce dipinte di delimitazione della corsia di marcia e confronta il
loro andamento con i movimenti del volante. Il
conducente viene avvertito quando l'automobile non segue in modo regolare la corsia di
marcia.
NOTA
04
Limiti
In alcuni casi, il sistema può fornire l'avvertimento anche se lo stile di guida è regolare. Ad
esempio:
•
•
•
se il conducente prova la funzione LDW.
in caso di forti venti laterali.
se sono presenti solchi sul fondo stradale.
Il sensore telecamera presenta alcuni limiti,
vedere pagina 173.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
177
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 178
04 Comfort e piacere di guida
Driver Alert System – DAC*
Utilizzo
Alcune impostazioni si effettuano dal menu sul
display del quadro centrale. Per informazioni
sull'uso del menu, vedere pagina 120.
Lo stato attuale può essere controllato sul
display del computer di bordo con la leva sinistra del volante.
Rotella. Ruotare la rotella finché il display
non visualizza Driver Alert. Nella seconda
riga è visualizzata l'opzione Off, Non
disponibile o Indicatore di livello.
Pulsante READ. Conferma e cancella un
avvertimento in memoria.
Attivare Driver Alert Control
Nel menu sul display del quadro centrale, selezionare Impostazioni vettura Driver Alert.
Selezionare l'opzione On.
G017329
04
La funzione si attiva quando la velocità supera 65 km/h e rimane attiva
finché la velocità è superiore a
60 km/h. Il display visualizza un indicatore di livello con 1-5 tacche in cui un
numero ridotto di tacche corrisponde a un
andamento a zigzag. Un numero elevato di tacche corrisponde a una guida uniforme.
Se l'automobile procede a zigzag, il conducente viene avvertito con un segnale acustico
e il messaggio Driver Alert Fare una pausa.
Se lo stile di guida non si regolarizza, l'avvertimento viene ripetuto entro breve tempo.
ATTENZIONE
Un avvertimento deve essere preso in seria
considerazione in quanto un conducente
assonnato spesso non è in grado di percepire il proprio stato di stanchezza.
In caso di avvertimento o stanchezza: fermare al più presto l'automobile in un luogo
sicuro e riposare.
È dimostrato che guidare in condizioni di
stanchezza è altrettanto pericoloso che guidare in stato di ebbrezza.
Spie e messaggi sul display
Spia
178
Messaggi
Funzione
Driver Alert Disattivato
La funzione è disinserita.
Driver Alert Non disponibile
La velocità è inferiore a 60 km/h, la corsia di marcia è sprovvista di strisce di delimitazione rilevabili o
il sensore della telecamera è temporaneamente fuori uso. Vedere i limiti del sensore telecamera,
vedere pagina 173.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 179
04 Comfort e piacere di guida
Driver Alert System – DAC*
Spia
Messaggi
Funzione
Driver Alert
La funzione analizza lo stile di guida del conducente.
Il numero di tacche può variare da 1 a 5; un numero ridotto di tacche corrisponde a un andamento a
zigzag. Un numero elevato di tacche corrisponde a una guida uniforme.
Driver Alert Fare una pausa
L'automobile procede a zigzag: il conducente viene avvertito con un segnale acustico e un messaggio.
Parabrezza Sensori bloccati
Sensore telecamera temporaneamente fuori uso.
04
Viene visualizzato, ad esempio, se sono presenti neve, ghiaccio o sporcizia sul parabrezza.
Pulire la superficie del parabrezza davanti al sensore telecamera.
Vedere i limiti del sensore telecamera, vedere pagina 173.
Driver Alert Sys Rich. assistenza
Il sistema è fuori uso.
Se il messaggio non scompare, rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
179
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 180
04 Comfort e piacere di guida
Driver Alert System - LDW*
Generalità sul Lane Departure
Warning - LDW
Utilizzo e funzione
scende al di sotto di 60 km/h, la funzione si
riporta nel modo di attesa e il display visualizza
Lane Depart Warn non disponibile.
Se l'automobile supera senza motivo la striscia
di delimitazione sinistra o destra della corsia di
marcia, il conducente viene avvertito con un
segnale acustico.
L'avvertimento non viene fornito nelle seguenti
situazioni:
G017394
G017426
04
La funzione è progettata per ridurre il rischio di
determinati incidenti causati dal fatto che l'automobile esce dalla corsia di marcia,
rischiando di finire nel fosso o invadere la corsia opposta.
L'LDW comprende una telecamera che rileva
le strisce dipinte di delimitazione della corsia di
marcia. Il conducente viene avvertito con un
segnale acustico se l'automobile supera una
striscia di delimitazione.
La funzione si attiva e disattiva con un interruttore sul quadro centrale. Una spia sul pulsante
si accende quando si inserisce la funzione.
Il display del computer di bordo visualizza
Lane Depart Warn non disponibile quando
la funzione è nel modo di attesa.
Quando l'LDW è nel modo di attesa, la funzione
si attiva automaticamente se la telecamera
rileva le strisce di delimitazione della corsia di
marcia e la velocità supera 65 km/h. Il display
del computer di bordo visualizza quindi Lane
Depart Warn disponibile.
Se la telecamera smette di rilevare le strisce di
delimitazione della corsia di marcia o la velocità
1
180
Quando si seleziona Aumento sensibilità , viene comunque fornito un avvertimento, vedere Impostazioni personali.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
•
•
Gli indicatori di direzione sono inseriti
•
In caso di rapida pressione del pedale dell'acceleratore1
•
•
In caso di rapidi movimenti del volante1
Il conducente sta premendo il pedale del
freno 1
In caso di svolta a gomito.
Anche il sensore telecamera presenta alcuni
limiti. Per maggiori informazioni, vedere
pagina 173.
NOTA
Il conducente riceve un solo avvertimento
ogni volta che le ruote superano una striscia. L'avvertimento non viene quindi fornito
se l'automobile procede a cavallo di una
striscia.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 181
04 Comfort e piacere di guida
Driver Alert System - LDW*
Spie e messaggi sul display
Spia
Messaggi
Funzione
Lane departure warning
attivato/disatt.
La funzione è inserita/disinserita.
Viene visualizzato in sede di inserimento/disinserimento.
Il messaggio scompare dopo 5 secondi.
Lane Depart Warn disponibile
La funzione rileva le strisce di delimitazione della corsia di marcia.
Lane Depart Warn non
disponibile
La velocità è inferiore a 60 km/h, la corsia di marcia è sprovvista di strisce di delimitazione rilevabili o
il sensore della telecamera è temporaneamente fuori uso. Vedere i limiti del sensore telecamera,
vedere pagina 173.
Parabrezza Sensori bloccati
04
Sensore telecamera temporaneamente fuori uso.
Viene visualizzato, ad esempio, se sono presenti neve, ghiaccio o sporcizia sul parabrezza.
Pulire la superficie del parabrezza davanti al sensore telecamera.
Vedere i limiti del sensore telecamera, vedere pagina 173.
Driver Alert Sys Rich. assistenza
Il sistema è fuori uso. Se il messaggio non scompare, rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
181
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
04 Comfort e piacere di guida
Driver Alert System - LDW*
Impostazioni personali
Nel menu sul display del quadro centrale, selezionare Impostazioni vettura Lane
departure warning. Selezionare l'opzione
desiderata, vedere pagina 120.
04
All'accensione: Selezionando questa
opzione, la funzione si porta nel modo di attesa
a ogni accensione dell'automobile. In caso
contrario, si ripristina il valore che era attivo allo
spegnimento.
Aumento sensibilità: Selezionando questa
opzione, la sensibilità aumenta, l'avvertimento
è anticipato e i limiti della funzione sono ridotti.
182
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 182
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 183
04 Comfort e piacere di guida
Park Assist*
Generalità 1
Funzione
pianto audio vengono attenuati automaticamente.
L'assistenza al parcheggio serve come aiuto
per il parcheggio. Un segnale acustico e le spie
sul display dell'impianto audio indicano la
distanza dall'ostacolo rilevato.
1
Active
L'assistenza al parcheggio è disponibile in due
modelli:
2
Solo posteriore
Active
Sia anteriore che posteriore.
ATTENZIONE
L'assistenza al parcheggio non può mai
sostituire il ruolo del conducente durante
l'operazione di parcheggio. I sensori hanno
angoli ciechi nei quali non rilevano ostacoli.
Fare attenzione ai bambini o agli animali che
si trovano vicino all'automobile.
Il sistema si attiva automaticamente quando si
avvia l'automobile e la spia ON/OFF sull'interruttore si accende. Disattivando l'assistenza al
parcheggio con il pulsante, la spia si spegne.
Il display sul quadro centrale mostra in modo
semplificato il rapporto fra automobile e ostacolo rilevato.
I campi evidenziati mostrano quale dei quattro
sensori ha rilevato un ostacolo. Più campi della
barra sono evidenziati, minore è la distanza fra
automobile e ostacolo rilevato.
Più l'ostacolo si avvicina davanti o dietro all'automobile, più aumenta la frequenza del
segnale. Gli eventuali suoni provenienti dall'im-
1
04
3
Active
G025643
G021417
•
•
Videate sul display nelle diverse situazioni.
Display di un'automobile dotata solo di
sensori posteriori. Ostacolo rilevato da
entrambi i sensori destri.
Display di un'automobile dotata di sensori
anteriori e posteriori. Il sensore anteriore
destro si trova a 30 cm o meno da un ostacolo rilevato.
Display di un'automobile dotata di sensori
anteriori e posteriori. Retromarcia inserita,
nessun ostacolo rilevato davanti o dietro
l'automobile.
A una distanza inferiore a 30 cm, il segnale è
continuo e la barra del sensore evidenziato è
Il sistema di assistenza al parcheggio può essere di serie, optional o accessorio a seconda del mercato.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
183
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 184
04 Comfort e piacere di guida
Park Assist*
piena, vedere figura (2). Se sono rilevati ostacoli entro la distanza di segnale continuo sia
dietro che davanti all'automobile, il segnale
viene emesso alternativamente dagli altoparlanti.
NOTA
L'assistenza al parcheggio posteriore si
disattiva automaticamente durante la guida
con rimorchio se viene utilizzato un cavo
rimorchio originale Volvo.
Assistenza al parcheggio posteriore
Assistenza al parcheggio anteriore
parcheggio. Se la velocità è inferiore a
10 km/h, il sistema si riattiva.
NOTA
L'assistenza al parcheggio anteriore si
disattiva quando si inserisce il freno di stazionamento.
IMPORTANTE
In caso di montaggio di luci supplementari:
Ricordare che non devono coprire i sensori
– in caso contrario le luci supplementari
potrebbero essere rilevate come ostacoli.
04
L'area di misurazione dietro l'automobile è di
circa 1,5 m. Il segnale acustico relativo agli
ostacoli posteriori proviene dagli altoparlanti
posteriori.
L'assistenza al parcheggio posteriore si attiva
quando si inserisce la retromarcia.
Se si procede in retromarcia ad esempio con
rimorchio o portabiciclette sul gancio di traino,
il sistema deve essere disattivato. In caso contrario, i sensori reagiranno a questi ultimi.
184
G021424
G017833
Indicazione di guasto al sistema
L'area di misurazione davanti all'automobile è
di circa 0,8 m. Il segnale acustico relativo agli
ostacoli anteriori proviene dagli altoparlanti
anteriori.
L'assistenza al parcheggio anteriore è attiva
fino a 15 km/h, anche in retromarcia. A velocità
superiori, il sistema si disattiva. Tuttavia, la spia
sul pulsante rimane accesa a indicazione che il
sistema sarà attivo alla successiva manovra di
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
Se la spia informativa è accesa con
luce fissa e sul display informativo è
visualizzato Sensori parch. Rich.
assistenza, l'assistenza al parcheggio è fuori
uso.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 185
04 Comfort e piacere di guida
Park Assist*
IMPORTANTE
In certe condizioni, il sistema di assistenza
al parcheggio può generare falsi segnali di
avvertimento dovuti a fonti audio esterne
che emettono le stesse frequenze a ultrasuoni utilizzate dal sistema.
G018067
Queste fonti possono essere ad esempio
avvisatore acustico, pneumatici bagnati
sull'asfalto, freni pneumatici o rumore dei
tubi di scarico di motociclette.
Pulizia dei sensori
04
Posizionamento dei sensori posteriori.
Affinché i sensori funzionino correttamente,
occorre pulirli regolarmente con acqua e
shampoo per auto.
NOTA
G018129
I sensori possono attivarsi per errore se
sono coperti da sporcizia, ghiaccio o neve.
Posizionamento dei sensori anteriori.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
185
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 186
04 Comfort e piacere di guida
BLIS* - Blind Spot Information System
ATTENZIONE
Il sistema è complementare a uno stile di
guida sicuro e all'utilizzo degli specchi
retrovisori, ma non si sostituisce a essi. Non
deve mai ridurre l'attenzione e il senso di
responsabilità del conducente. La responsabilità di cambiare corsia in modo sicuro
spetta sempre al conducente.
G021426
04
Telecamera BLIS
Spia
Spia BLIS
Il BLIS è un sistema informativo basato su telecamere che, in determinate condizioni, avverte
il conducente di veicoli che procedono nello
stesso senso di marcia e si trovano nel cosiddetto angolo morto.
IMPORTANTE
La riparazione dei componenti del sistema
BLIS deve essere effettuata presso un riparatore autorizzato Volvo.
186
All'occorrenza, si può disattivare temporaneamente il sistema premendo il pulsante BLIS,
vedere pagina 187.
Angoli morti
Il sistema è progettato per funzionare in modo
ottimale in caso di traffico intenso su strade a
più corsie.
Quando una telecamera
rileva un veicolo
nella zona dell'angolo morto, la spia
si
accende con luce fissa.
NOTA
La spia si accende sul lato dell'automobile
in cui il sistema ha rilevato il veicolo. Se l'automobile viene sorpassata da entrambi i lati
contemporaneamente, si accendono
entrambe le spie.
BLIS fornisce un messaggio al conducente in
caso di guasto nel sistema. Ad esempio, se le
telecamere del sistema sono coperte, la spia
del BLIS lampeggia e viene visualizzato un
messaggio sul display informativo. In tal caso,
controllare e pulire le lenti.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
G017834
Generalità sul BLIS
A = circa 9,5 m e B = circa 3 m
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 187
04 Comfort e piacere di guida
BLIS* - Blind Spot Information System
Quando funziona BLIS
Attivare/disattivare
Il sistema funziona quando l'automobile procede a velocità superiori a 10 km/h.
sono spenti, il sistema non rileva i veicoli. Ad
esempio, il sistema non reagisce a un rimorchio senza fari trainato da un'automobile o da
un autocarro.
Sorpassi
Il sistema è progettato per reagire:
•
G021428
•
se si sorpassa a una velocità fino a
10 km/h superiore a quella del veicolo sorpassato.
se si viene sorpassati da un veicolo che
procede a una velocità fino a 70 km/h
superiore a quella della propria automobile.
Pulsante di attivazione/disattivazione.
BLIS si attiva quando si accende il motore. Le
spie nei pannelli delle portiere lampeggiano 3
volte quando si attiva BLIS.
Il sistema si disattiva/attiva a motore acceso
premendo il pulsante BLIS.
Quando si disattiva il BLIS, la spia sul pulsante
si spegne e il display del cruscotto visualizza
un messaggio.
Quando si attiva BLIS, la spia nel pulsante si
accende, il display visualizza un messaggio e
le spie nei pannelli delle portiere lampeggiano
3 volte. Premere il pulsante READ per cancellare il messaggio. Per maggiori informazioni
sulla gestione dei messaggi, vedere
pagina 123.
ATTENZIONE
BLIS non funziona nelle curve strette.
BLIS non funziona durante la retromarcia.
Un rimorchio largo collegato all'automobile
può coprire gli altri veicoli nelle corsie vicine.
In tal caso, i veicoli nelle aree coperte non
vengono rilevati dal BLIS.
Luce diurna e oscurità
Alla luce diurna, il sistema reagisce alla forma
dei veicoli vicini. Il sistema è progettato per
rilevare veicoli a motore quali automobili, autocarri, autobus e motocicli.
ATTENZIONE
Il sistema non rileva biciclette e ciclomotori.
Le telecamere di BLIS possono essere
disturbate da luce intensa o in caso di guida
al buio senza fonti di luce (ad esempio illuminazione stradale o luci di altri veicoli). In
tal caso, il sistema interpreta la mancanza
di luce come un bloccaggio delle telecamere.
04
In entrambi i casi viene visualizzato un messaggio sul display informativo.
In caso di guida in tali condizioni, le prestazioni del sistema possono ridursi temporaneamente e può venire visualizzato un
messaggio, vedere pagina 188. Se il messaggio scompare automaticamente, il BLIS
ha ripreso il normale funzionamento.
Le telecamere del BLIS hanno gli stessi limiti
dell'occhio umano, cioè "vedono" peggio in
caso di forti nevicate o nebbia.
In condizioni di oscurità, il sistema reagisce ai
fari dei veicoli vicini. Se i fari dei veicoli vicini
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
187
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 188
04 Comfort e piacere di guida
BLIS* - Blind Spot Information System
Messaggi
Funzione
BLIS Funz. ridotta
La telecamera del
BLIS non funziona
correttamente a
causa di nebbia o
luce solare diretta.
IMPORTANTE
04
Messaggi sul display
Messaggi
Funzione
BLIS ON
Il sistema BLIS è
attivato
BLIS Rich. assistenza
BLIS Telecamera
bloc.
188
La telecamera
riprende a funzionare normalmente
quando le condizioni
ambientali ritornano
favorevoli.
Le lenti sono elettroriscaldate per eliminare
ghiaccio e neve. All'occorrenza, rimuovere
la neve dalle lenti con una spazzola.
Il BLIS è fuori uso.
Rivolgersi a un riparatore autorizzato
Volvo.
La telecamera del
BLIS è coperta da
sporcizia, neve o
ghiaccio. Pulire le
lenti.
BLIS OFF
Di seguito sono riportati alcuni casi in cui la
spia del BLIS può accendersi anche se non vi
sono veicoli nell'angolo morto.
G021430
Affinché il BLIS funzioni in modo ottimale, le
lenti delle telecamere devono essere pulite. Le
lenti possono essere pulite con un panno morbido o una spugna umida. Pulire le lenti con
cautela per non graffiarle.
Riflessi luminosi dalla strada bagnata.
Il sistema BLIS è
disattivato
Limitazioni
In alcune situazioni la spia del BLIS può accendersi anche se non vi sono veicoli nell'angolo
morto.
NOTA
L'accensione occasionale della spia del
BLIS anche in assenza di veicoli nell'angolo
morto non indica un difetto nel sistema.
In caso di difetti nel sistema BLIS, il display
visualizza BLIS Rich. assistenza.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
G021431
Pulizia
Ombra dell'automobile su una superficie larga,
chiara e piatta, ad esempio una barriera antirumore o un manto stradale in calcestruzzo.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 189
04 Comfort e piacere di guida
G021432
BLIS* - Blind Spot Information System
Sole basso all'orizzonte contro la telecamera.
04
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
189
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 190
04 Comfort e piacere di guida
Comfort nell'abitacolo
Vani portaoggetti
G019417
04
190
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 191
04 Comfort e piacere di guida
Comfort nell'abitacolo
Vano portaoggetti nel pannello della portiera
Tunnel
Cassetto portaoggetti
Tasca portaoggetti* sul bordo anteriore dei
cuscini dei sedili anteriori
Fermacarte
Cassetto portaoggetti
Vano portaoggetti, portalattine
G023985
Portalattine* nel bracciolo del sedile posteriore
Vano portaoggetti
Appendiabiti
L'appendiabiti è progettato solo per i capi leggeri.
G024206
Appendiabiti
Vano portaoggetti (ad esempio per CD) e
presa AUX sotto il bracciolo (e supporto*).
Comprende i portalattine per conducente
e passeggero, la presa a 12 V e il portaoggetti. (Se sono presenti il posacenere e
l'accendisigari, la presa a 12 V è sostituita
dall'accendisigari e il portaoggetti da un
posacenere amovibile.)
Accendisigari e posacenere*
Per svuotare il posacenere nel tunnel è possibile estrarlo verso l'alto.
Per attivare l'accendisigari, premere il relativo
pulsante. Quando l'accendisigari è caldo, il
pulsante scatta. Estrarre l'accendisigari e utilizzare la spirale incandescente.
04
Consente di riporre, ad esempio, il Libretto Uso
e manutenzione e le mappe stradali. All'interno
del coperchio si trova un portapenne. Il cassetto portaoggetti può essere bloccato con lo
stelo della chiave, vedere pagina 46.
Tappetini*
Volvo fornisce tappetini fabbricati appositamente per ogni automobile.
ATTENZIONE
Il tappetino del posto del conducente deve
essere ben steso e fissato saldamente ai
fermagli, in modo che non scivoli intralciando l'utilizzo dei pedali.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
191
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 192
04 Comfort e piacere di guida
Comfort nell'abitacolo
Specchio di cortesia
Presa da 12 V
massima è di 10 A. Affinché la presa sia alimentata, la chiave del telecomando deve trovarsi almeno in posizione I, vedere pagina 73.
ATTENZIONE
Lasciare sempre il coperchio sulla presa
quando questa non è utilizzata.
G021438
04
Specchietto di cortesia illuminato.
G021439
Presa elettrica nel bagagliaio*
Presa da 12 V nel tunnel, sedile anteriore.
G021440
G017825
La luce dello specchietto di cortesia sul lato
conducente* o passeggero si accende automaticamente quando la copertura viene
aperta.
Presa da 12 V nel tunnel, sedile posteriore.
La presa elettrica può essere utilizzata per
diversi accessori a 12 V, ad esempio un cellulare o un frigo portatile. L'intensità di corrente
192
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
Piegare verso il basso la copertura per accedere alla presa elettrica. Questa funzionerà con
il quadro acceso o spento.
NOTA
Non utilizzare la presa elettrica a motore
spento per evitare di scaricare la batteria
dell'automobile.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 193
04 Comfort e piacere di guida
Bluetooth handsfree*
Generalità
NOTA
Solo alcuni cellulari sono completamente
compatibili con la funzione viva voce. Per
informazioni sui cellulari compatibili, rivolgersi al concessionario Volvo o visitare il sito
www.volvocars.com.
Funzioni del telefono, panoramica dei
comandi
ENTER – Accetta una chiamata. Premendo il pulsante una volta vengono
visualizzati gli ultimi numeri digitati. La
stessa funzione si trova nella tastierina al
volante.
G021443
Utilizzo
04
I menu si comandano dal quadro centrale e
dalla tastierina al volante. Per informazioni
generali sull'uso del menu, vedere
pagina 120.
Panoramica del sistema.
Cellulare
Microfono
Attivare/disattivare
Tastierina al volante
G021444
Quadro centrale
BluetoothTM
Un cellulare dotato di BluetoothTM può essere
collegato senza fili all'impianto audio. L'impianto audio presenta quindi la funzione handsfree e consente di comandare a distanza
determinate funzioni del cellulare. Il cellulare
può essere utilizzato con i propri tasti a prescindere dal fatto che sia collegato.
EXIT - Termina/rifiuta una chiamata, cancella i numeri/le lettere immessi, interrompe una funzione attiva La stessa funzione si trova nella tastierina al volante.
Pannello di comando nel quadro centrale.
VOLUME – La stessa funzione si trova
nella tastierina al volante.
Pulsanti alfanumerici
PHONE - On/Off e modo di attesa
Pulsante di navigazione
Premendo brevemente PHONE si attiva la funzione viva voce. Il messaggio TELEFONO in
alto sul display indica che è attiva la posizione
telefono. La spia
indica che la funzione
viva voce è attiva.
Premendo a lungo PHONE si disattiva la funzione viva voce e si scollega un telefono collegato.
Collegamento di un cellulare
Il collegamento di un cellulare si effettua diversamente a seconda se è già stato collegato
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
193
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 194
04 Comfort e piacere di guida
Bluetooth handsfree*
oppure no. Se il cellulare viene collegato per la
prima volta, attenersi alle seguenti istruzioni:
Opzione 1 - dal menu dell'automobile
1. Per rendere il cellulare ricercabile/visibile
con BluetoothTM, vedere il manuale del cellulare o visitare il sito
www.volvocars.com.
04
2. Attivare la funzione viva voce con
PHONE.
> Il display visualizza l'opzione Aggiunta
telefono. Vengono visualizzati anche gli
eventuali cellulari già registrati.
3. Selezionare Aggiunta telefono.
> L'impianto audio ricerca i cellulari nelle
vicinanze. La ricerca richiede circa
30 secondi. Il display visualizza i cellulari
rilevati con le rispettive denominazioni
BluetoothTM. Le denominazioni
BluetoothTM della funzione viva voce
sono visualizzate sul cellulare come My
Car.
4. Selezionare uno dei cellulari sul display
dell'impianto audio.
5. Inserire la serie di numeri visualizzata sul
display dell'impianto audio con la tastiera
del cellulare.
1
194
Opzione 2 - dal menu del telefono
1. Attivare la funzione viva voce con
PHONE. Se è già collegato un telefono,
scollegarlo.
2. Effettuare la ricerca con il BluetoothTM del
cellulare, vedere il manuale del cellulare.
3. Selezionare My Car nell'elenco delle unità
trovate sul cellulare.
4. Inserire il codice PIN '1234' nel cellulare
quando il sistema lo richiede.
5. Selezionare il collegamento a My Car dal
cellulare.
Il cellulare viene registrato e si collega automaticamente all'impianto audio mentre il display
visualizza Sincronizzazione. Per maggiori
informazioni sulla registrazione dei cellulari,
vedere pagina 196.
Una volta effettuato il collegamento, il display
e la denominazione
visualizza il simbolo
BluetoothTM del cellulare. A questo punto si
può utilizzare il cellulare dall'impianto audio.
Effettuare una chiamata
1. Accertarsi che in alto sul display sia visualizzato TELEFONO e compaia il simbolo
.
Solo avviamento senza chiave
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
2. Digitare il numero desiderato oppure utilizzare la rubrica, vedere pagina 196.
3. Premere ENTER.
La chiamata si conclude con EXIT.
Scollegamento del cellulare
Il cellulare si scollega automaticamente se
esce dal campo di portata dell'impianto audio.
Per maggiori informazioni sul collegamento,
vedere pagina 196.
Il cellulare si scollega manualmente disattivando la funzione viva voce con una pressione
prolungata di PHONE. La funzione viva voce si
disattiva anche quando si spegne il motore o si
apre la portiera 1.
Dopo aver scollegato il cellulare, una chiamata
in corso può proseguire con l'ausilio del microfono e dell'altoparlante integrati al cellulare.
NOTA
Per alcuni cellulari, il passaggio dalla funzione handsfree deve essere confermato
dalla tastiera del cellulare.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 195
04 Comfort e piacere di guida
Bluetooth handsfree*
Gestione chiamate
Chiamata
È possibile ricevere una chiamata con
ENTER anche se l'impianto audio si trova, ad
esempio, in posizione CD o FM. Rifiutare o
concludere una chiamata con EXIT.
Risposta automatica
La funzione di risposta automatica consente di
rispondere automaticamente a una chiamata in
arrivo.
±
Attivare/disattivare in Impostazioni
telefono Opzioni chiamata
Risposta automatica.
Menu chiamata
Premere MENU o ENTER durante una chiamata in corso per accedere alle seguenti funzioni:
• Microfono muto - il microfono dell'impianto audio viene silenziato.
• Trasf. chiamata a telef. - la chiamata
viene trasferita al cellulare.
Volume suoneria
NOTA
In alcuni cellulari, il collegamento si interrompe quando si attiva la funzione privacy.
Il fenomeno è normale. La funzione handsfree visualizza un messaggio per chiedere
al conducente se desidera ricollegarsi.
• Rubrica - ricerca nella rubrica.
NOTA
Durante una chiamata non è possibile iniziarne un'altra.
Accedere a Impostazioni telefono Suoni e
volume Volume suoneria e regolare con
/
sul pulsante di navigazione.
Suonerie
Le suonerie integrate nell'impianto viva voce si
selezionano in Impostazioni telefono
Suoni e volume Suonerie Suoneria 1,
2, 3 ecc.
04
NOTA
La suoneria del cellulare collegato non si
disattiva quando si utilizza una delle suonerie integrate nell'impianto handsfree.
Impostazioni audio
Volume chiamata
Il volume di chiamata si regola con la funzione
handsfree in posizione telefono. Utilizzare la
tastierina al volante o VOLUME.
Volume dell'impianto audio
Per selezionare la suoneria del cellulare collegato 2, accedere a Impostazioni telefono
Suoni e volume Suonerie Usa suoneria
telefono.
Mentre non è in corso una chiamata, il volume
dell'impianto audio si regola normalmente con
VOLUME. Per regolarlo durante una chiamata
occorre passare a una qualsiasi fonte audio.
La fonte audio può essere silenziata automaticamente in Impostazioni telefono Suoni e
volume Audio off Radio.
2
Funzione non supportata da tutti i cellulari.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
195
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 196
04 Comfort e piacere di guida
Bluetooth handsfree*
Maggiori informazioni su registrazione
e collegamento
Si possono registrare fino a 5 cellulari. Viene
effettuata una registrazione per ogni cellulare.
Dopo la registrazione, non è più necessario che
il cellulare sia visibile/ricercabile. Si può collegare solo un cellulare alla volta. I cellulari possono essere cancellati in Bluetooth
Rimuovi telefono.
04
Collegamento automatico
Quando è attiva la funzione handsfree, l'ultimo
cellulare collegato si collega automaticamente
se è nel campo di portata. Quando l'impianto
audio ricerca l'ultimo cellulare collegato, il
display visualizza il nome di questo cellulare.
Per passare al collegamento manuale di un
altro cellulare, premere EXIT.
Rubrica
Per utilizzare la rubrica, devono comparire il
testo TELEFONO in alto sul display e il sim.
bolo
L'impianto audio memorizza una copia della
rubrica di ogni cellulare registrato. La rubrica
viene copiata automaticamente nell'impianto
audio a ogni collegamento.
±
Disattivare la funzione in Impostazioni
telefono Sincronizza rubrica tel.. È
possibile cercare i contatti solo nella
rubrica del cellulare collegato.
NOTA
Se il cellulare non supporta la copia della
rubrica, al termine della copia viene visualizzato Elenco vuoto.
Collegamento manuale
Per collegare un altro cellulare o cambiare l'ultimo cellulare collegato, procedere come
segue:
Se la rubrica contiene informazioni sul contatto
che sta chiamando, queste sono visualizzate
sul display.
1. Portare l'impianto audio in posizione telefono.
Ricerca contatti
2. Premere PHONE e selezionare uno dei cellulari nell'elenco.
È possibile effettuare il collegamento anche dal
menu in Bluetooth Collega telefono o
Cambia telefono.
196
Il modo più semplice per cercare una voce
nella rubrica è una pressione prolungata dei
pulsanti 2–9. In tal modo si avvia una ricerca
nella rubrica basata sulla prima lettera del pulsante.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
Si può accedere alla rubrica anche con
/
sul pulsante di navigazione o con
/
sulla tastierina al volante. La ricerca si può
effettuare anche dal menu di ricerca della
rubrica in Rubrica Cerca:
1. Scrivere la lettera iniziale del nome ricercato e premere ENTER oppure premere
soltanto ENTER.
2. Selezionare un contatto e premere
ENTER per effettuare la chiamata.
Comandi vocali
Per effettuare una chiamata utilizzando la funzione comandi vocali del cellulare, tenere premuto ENTER.
Numero della segreteria telefonica
Per modificare il numero della segreteria telefonica, selezionare Impostazioni telefono
Opzioni chiamata Numero segreteria
telef.. Se non è stato memorizzato alcun
numero, è possibile accedere al menu premendo a lungo 1. Premere a lungo 1 per utilizzare il numero memorizzato.
Elenchi chiamate
Gli elenchi chiamate vengono copiati nella funzione handsfree a ogni collegamento e vengono aggiornati durante il collegamento. Premere ENTER per visualizzare gli ultimi numeri
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 197
04 Comfort e piacere di guida
Bluetooth handsfree*
chiamati. Gli altri elenchi chiamate si trovano in
Registro chiamate.
Tasto
Funzione
JKL5
NOTA
Alcuni cellulari visualizzano l'elenco degli
ultimi numeri chiamati in ordine inverso.
MNO6ÑÖÒØ
PQRS7ß
Digitare un testo
Per digitare un testo si utilizza la tastierina nel
quadro centrale. Premere una volta per digitare
il primo carattere del tasto, due volte per il
secondo ecc. Digitare tutti i caratteri premendo
i tasti, vedere tabella seguente.
Premendo brevemente EXIT si cancella un
carattere digitato. Premendo a lungo EXIT si
/
sul
cancellano tutti i caratteri digitati.
pulsante di navigazione consente di scorrere i
caratteri.
Tasto
Funzione
TUV8ÜÙ
04
WXYZ9
Premere brevemente per inserire
due caratteri consecutivi con lo
stesso pulsante.
+0@*#&$£/%
Commuta fra lettere maiuscole e
minuscole
Spazio . 1 - ? ! , : " ' ( )
ABC2ÄÅÀÆÇ
DEF3ÈÉ
GHI4Ì
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
197
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 198
04 Comfort e piacere di guida
Telefono integrato*
Generalità
Utilizzo
SIM
Utilizzare il telefono soltanto con una SIM card
(Subscriber Identity Module) valida. Per l'inserimento, vedere pagina 201. Le chiamate di
emergenza possono essere effettuate anche
senza SIM card.
vemente PHONE. Il messaggio TELEFONO
mostra che è attivo il menu telefono.
Spegnere il telefono premendo a lungo
PHONE.
Gestione chiamate
Effettuare una chiamata
NOTA
G021446
04
Panoramica del sistema.
Il telefono integrato non legge le SIM card di
tipo 3G ma legge quelle combinate 3G/
GSM. Per la sostituzione della SIM card,
contattare l'operatore di rete.
Microfono
Lettori SIM card
Tastierina, vedere pagina 137.
Pannello di comando
Microtelefono aggiuntivo
Sicurezza
Gli interventi all'impianto telefonico devono
essere effettuati esclusivamente da un riparatore autorizzato Volvo. Spegnere il telefono
integrato durante il rifornimento di carburante
oppure in vicinanza di lavori di brillatura. IDIS
limita il menu a seconda della velocità dell'automobile, vedere pagina 200.
198
Menu e comandi
I menu si azionano dal pannello di comando
e dalla tastierina
al volante. Per informazioni generali sull'uso del menu, vedere
pagina 120. Per informazioni sui comandi del
telefono, vedere pagina 193.
1. Accendere il telefono.
2. Se il display non visualizza TELEFONO,
premere brevemente PHONE.
3. Digitare il numero desiderato oppure utilizzare la rubrica, vedere pagina 199.
4. Premere ENTER per la funzione viva voce
o sollevare il ricevitore riservato. Sganciare
il ricevitore tirandolo verso il basso.
Terminare una chiamata
Terminare una chiamata con EXIT oppure riagganciando il ricevitore.
On/Off
Chiamata
Accendere il telefono premendo brevemente
PHONE. Inserire il codice PIN se necessario.
mostra che il telefono è acceso.
La spia
Quando è accesa questa spia, è possibile ricevere chiamate anche se il display visualizza, ad
esempio, il menu CD. Per utilizzare i menu del
telefono ed effettuare chiamate, premere bre-
Premere ENTER per la funzione viva voce o
sollevare il ricevitore riservato. Se il ricevitore
riservato non si trova sul relativo supporto
quando si riceve una chiamata, essa deve
essere accettata con ENTER.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
Terminare una chiamata con EXIT oppure riagganciando il ricevitore. Rifiutare una chiamata
con EXIT.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 199
04 Comfort e piacere di guida
Telefono integrato*
Commutare tra due chiamate con l'opzione
Scambia.
Impostazioni audio
Vedere pag. 195.
Chiamata in attesa
Conferenza
Con questa funzione è possibile rispondere a
una chiamata mentre è in corso un'altra chiamata. La nuova chiamata viene accettata normalmente e la chiamata precedente viene
messa in attesa.
Una chiamata in conferenza coinvolge diversi
interlocutori. La funzione può essere attivata
quando una conversazione è in corso e una
chiamata è in attesa. L'opzione Connetti attiva
la chiamata in conferenza.
Il telefono utilizza gli altoparlanti nelle portiere
anteriori. Il volume di chiamata può essere
regolato quando compare il messaggio
TELEFONO in alto sul display.
±
Tutte le chiamate in corso vengono terminate
quando si conclude una chiamata in conferenza.
Risposta automatica
Attivare/disattivare in Impostazioni
telefono Opzioni chiamata
Chiamata in attesa.
Trasferimento automatico
Le chiamate in arrivo possono essere trasferite
automaticamente a seconda del tipo di chiamate e della situazione.
±
Attivare/disattivare in Opzioni chiamata
Deviazioni chiamate.
Commutazione fra ricevitore riservato e
handsfree
Passare da viva voce a ricevitore riservato sollevando il ricevitore oppure selezionando
Ricevitore nel menu.
Passare da ricevitore riservato a viva voce
selezionando Vivavoce.
Durante una chiamata in corso
Posizione riservata
Premere MENU oppure ENTER durante una
chiamata in corso per passare al menu chiamate.
In posizione riservata si disattiva il microfono,
vedere pagina 198.
Effettuare una chiamata
±
Attivare/disattivare il microfono con l'opzione Microfono ON/OFF.
Volume chiamata
±
Utilizzare la tastierina al volante o
VOLUME.
Volume dell'impianto audio
Vedere pag. 139.
04
Suonerie e volume
La suoneria può essere modificata in
Impostazioni telefono Suoni e volume
Suonerie.
È possibile attivare/disattivare il segnale dei
messaggi in Impostazioni telefono Suoni
e volume Messaggio.
È possibile regolare il volume suoneria in
Impostazioni telefono Suoni e volume
Volume suoneria. Regolare con
/
sul
pulsante di navigazione.
1. Mettere una chiamata in attesa in In
attesa.
2. Digitare il numero successivo oppure utilizzare l'opzione Rubrica.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
199
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 200
04 Comfort e piacere di guida
Telefono integrato*
Rubrica
Copia tra la SIM card e la rubrica
Le informazioni sui contatti possono essere
memorizzate sulla SIM card o nel telefono.
Selezionare Rubrica Copia tutto Da
SIM a telefono o Da telefono a SIM e premere ENTER.
Memorizzazione dei contatti nella
rubrica
04
Numero della segreteria telefonica
1. Premere MENU e selezionare Rubrica
Nuovo contatto.
Vedere pag. 196.
2. Digitare un nome e premere ENTER. Per
informazioni sull'inserimento di un testo,
vedere di seguito.
Altre funzioni e impostazioni
3. Digitare un numero e premere ENTER.
4. Scorrere a SIM o Memoria telefono e
premere ENTER.
Digitare un testo
Vedere pag. 197.
Cancellazione dei contatti
Cancellare un contatto nella rubrica evidenziandolo e premendo ENTER. Selezionare
quindi Elimina e premere ENTER.
Cancellare tutti i contatti in Rubrica
da SIM o Elimina da telefono.
IDIS
Durante la guida attiva, IDIS (Intelligent Driver
Information System) può ritardare o rifiutare le
suonerie delle chiamate ricevute. In tal modo il
conducente rimane concentrato sulla guida.
±
IDIS si disattiva in Impostazioni telefono
IDIS.
1. Selezionare Messaggi
ENTER.
Vedere pag. 196.
Elimina
Leggi e premere
4. Indicare un numero di telefono e premere
ENTER.
Generalmente le impostazioni messaggi non
vengono modificate. Rivolgersi all'operatore di
rete per informazioni relative a queste impostazioni. In Messaggi Impostazioni
messaggi sono disponibili tre opzioni:
• Numero centro servizi - Indica il centro
servizi che si occupa della trasmissione dei
messaggi.
• Validità - Indica per quanto tempo il messaggio deve rimanere memorizzato nel
centro servizi.
• Tipo messaggio.
2. Selezionare un messaggio e premere
ENTER.
Elenchi chiamate
In Registro chiamate vengono memorizzate
3. Il messaggio viene visualizzato sul display.
Premendo ENTER si ottengono ulteriori
opzioni.
le chiamate ricevute, effettuate e perse. Le
chiamate effettuate possono essere visualizzate anche premendo ENTER. I numeri di telefono negli elenchi possono essere memorizzati
nella rubrica.
Scrivere e inviare messaggi
1. Selezionare Messaggi
premere ENTER.
200
3. Selezionare Invia e premere ENTER.
Impostazioni messaggi
Leggere i messaggi
Ricerca contatti
2. Scrivere il testo e premere ENTER. Per
informazioni sull'inserimento di un testo,
vedere pagina 197.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
Scrivi nuovo e
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 201
04 Comfort e piacere di guida
Telefono integrato*
La durata della chiamata viene memorizzata in
Registro chiamate Durata chiamata.
±
Azzerare i valori in Registro chiamate
Durata chiamata Reset contatori.
Visualizzare/nascondere il proprio
numero alla persona chiamata
Il numero di telefono può essere nascosto temporaneamente in Opzioni chiamata Invia
numero.
È possibile modificare il livello di sicurezza in
Impostazioni telefono Protezione SIM.
Per la massima sicurezza, selezionare On. In
questo caso occorre inserire il codice ogni
volta che si accende il telefono.
Il livello di sicurezza immediatamente inferiore
si ottiene selezionando Automatica. In questo
caso il telefono memorizza il codice e lo indica
automaticamente all'accensione. Quando si
utilizza la SIM card con un altro telefono
occorre inserire il codice manualmente.
Per bloccare il telefono occorre comunicare il
numero IMEI del telefono all’operatore di rete.
La sicurezza minima si ottiene selezionando
Off. In questo caso si può utilizzare la SIM card
senza codice.
±
Ripristino delle impostazioni di fabbrica
Digitare *#06# per visualizzare il numero
sul display. Annotarlo e conservarlo in un
luogo sicuro.
Selezione rete
È possibile selezionare l'operatore automaticamente o manualmente in Impostazioni
telefono Selezione rete.
04
È possibile ripristinare completamente le impostazioni di fabbrica del telefono in
Impostazioni telefono Reset
impostazioni tel..
G021451
Numero IMEI
Inserimento della SIM card
G021450
Durata chiamata
Sicurezza e codice SIM
Con l'ausilio del codice PIN è possibile proteggere la SIM card dall'utilizzo non autorizzato.
È possibile modificare il codice in
Impostazioni telefono Modifica codice
PIN.
Controllare che il telefono sia disattivato.
Rimuovere il supporto della SIM card
situato nel cassetto portaoggetti.
Inserire la SIM card nel supporto in modo
che la superficie metallica sia visibile
e
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
201
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
04 Comfort e piacere di guida
Telefono integrato*
fissare la copertura sul supporto della SIM
card
. Reinserire il supporto della SIM
card.
04
202
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 202
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 203
04 Comfort e piacere di guida
04
203
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
Raccomandazioni per la guida..............................................................
Rifornimento..........................................................................................
Carburante............................................................................................
Carico....................................................................................................
Bagagliaio.............................................................................................
Triangolo di emergenza*.......................................................................
Guida con rimorchio..............................................................................
Traino e trasporto..................................................................................
204
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 204
206
208
209
213
216
220
221
226
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 205
DURANTE LA GUIDA
05
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 206
05 Durante la guida
Raccomandazioni per la guida
Generalità
Guida economica
Una guida economica ed ecologica è ottenibile
conducendo l'automobile in modo cauto, anticipando e adattando lo stile e la velocità di
guida personali a ogni situazione (per altri consigli sulla tutela dell'ambiente, vedere
pagina 10).
•
Non lasciare il motore al minimo, ma partire
lentamente non appena possibile.
•
Un motore freddo consuma più carburante
di un motore caldo.
•
Non viaggiare con carichi non necessari
nell'automobile.
05
•
Non usare pneumatici invernali su strade
asciutte.
•
Rimuovere il portapacchi quando non
viene utilizzato.
•
In climi freddi, utilizzare il riscaldatore di
parcheggio* affinché il motore raggiunga
più rapidamente la normale temperatura di
esercizio.
Guado
È possibile guidare l'automobile nell'acqua a
una profondità max di 25 cm a una velocità
max di 10 km/h. Prestare la massima attenzione in caso di corrente.
206
Per attraversare una pozza d'acqua, procedere
a velocità ridotta senza fermare l'automobile.
Una volta passata l'acqua, premere leggermente il pedale del freno per controllare che la
forza di frenata sia corretta. Acqua, fango ecc.
possono bagnare le pastiglie dei freni riducendo la forza di frenata.
Pulire i contatti elettrici di collegamento del
rimorchio dopo la guida in acqua e fango.
impianto di raffreddamento si surriscaldino.
Procedere come segue per evitare il surriscaldamento del motore:
•
Mantenere una bassa velocità, in caso di
guida prolungata con un rimorchio lungo
una salita ripida.
•
Non spegnere subito il motore dopo aver
guidato su percorsi difficili.
NOTA
Non lasciare l'automobile in una pozza d'acqua che supera il livello delle soglie in quanto
si potrebbero verificare guasti elettrici.
È normale che la ventola di raffreddamento
del motore rimanga in funzione per un certo
tempo dopo lo spegnimento del motore.
IMPORTANTE
Se penetra acqua nel filtro dell'aria, il
motore può danneggiarsi.
•
Rimuovere le luci supplementari davanti
alla griglia se si guida in climi molto caldi.
A profondità superiori a 25 cm, l'acqua
potrebbe penetrare nella trasmissione. In tal
caso si riduce la capacità lubrificante degli
oli e quindi la durata dei relativi impianti.
•
Non far funzionare il motore a più di
4500 giri/min. (3500 giri/min. per i motori
diesel) con rimorchio o caravan in zone
collinari. La temperatura dell'olio rischia di
essere troppo elevata.
In caso di spegnimento del motore nell'acqua, non tentare di riavviarlo. Trainare l'automobile fuori dall'acqua fino a un riparatore
autorizzato Volvo. Rischio di avaria del
motore.
Motore e impianto di raffreddamento
In condizioni speciali, ad esempio su fondi
ripidi, in climi molto caldi o in caso di carico
pesante, sussiste il rischio che motore e
Portellone aperto
Evitare di guidare con il portellone aperto. Se
necessario, guidare solo per un breve tragitto.
Chiudere tutti i finestrini, distribuire l'aria tra
parabrezza e pavimento e far girare la ventola
alla massima velocità.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 207
05 Durante la guida
Raccomandazioni per la guida
ATTENZIONE
Non guidare con il portellone aperto. Attraverso il bagagliaio possono entrare nell'abitacolo gas di scarico tossici.
Non sovraccaricare la batteria
Le funzioni elettriche dell'automobile impegnano la batteria a livelli diversi. Non lasciare
la chiave di accensione in posizione II quando
il motore è spento. Usare piuttosto la posizione I, che consuma meno corrente.
Prestare inoltre attenzione ai vari accessori che
impegnano l'impianto elettrico. Non utilizzare
funzioni che consumano molta corrente
quando il motore è spento. Alcuni esempi di
funzioni che consumano molta corrente sono:
•
•
•
•
Prima di un viaggio lungo
•
Controllare che il motore funzioni correttamente e il consumo di carburante sia normale.
•
Controllare che non siano presenti perdite
(carburante, olio o altri liquidi).
•
Controllare tutte le lampadine a incandescenza e la profondità del battistrada.
•
In alcuni Paesi è obbligatorio avere il triangolo di emergenza a bordo.
Guida invernale
Controllare quanto segue soprattutto prima
dell'inverno:
•
ventola dell'abitacolo
tergicristalli
impianto audio (volume alto)
•
Il serbatoio del carburante deve essere
quasi pieno per evitare la formazione di
condensa.
•
La viscosità dell'olio motore è importante.
Gli oli a bassa viscosità (oli più fluidi) agevolano l'avviamento in climi freddi e riducono il consumo di carburante a motore
freddo. Per maggiori informazioni sugli oli
raccomandati, vedere pagina 284.
luci di parcheggio
Se la tensione della batteria è bassa, viene
visualizzato un messaggio sul display informativo. La funzione di risparmio energia disattiva
o limita alcune funzioni, ad esempio la ventola
e l'impianto audio. Caricare la batteria
avviando il motore.
Il refrigerante del motore deve contenere
almeno il 50 % di glicole. Questa miscela
protegge il motore fino a circa -35 °C. Per
una maggiore protezione dal gelo, non
mescolare diversi tipi di glicole.
IMPORTANTE
Non utilizzare olio a bassa viscosità in condizioni di guida difficili o in climi caldi.
•
Verificare lo stato della batteria e il livello di
carica. In climi freddi, la batteria è esposta
a maggiori sollecitazioni e la sua autonomia si riduce.
•
Utilizzare il liquido lavacristalli per evitare la
formazione di ghiaccio nel serbatoio del
liquido lavacristalli.
Per migliorare l'aderenza, Volvo raccomanda
di utilizzare pneumatici invernali su tutte e
quattro le ruote in caso di rischio di neve o
ghiaccio.
05
NOTA
Se presenti, rispettare le norme nazionali
sull'utilizzo dei pneumatici invernali. In
alcuni Paesi non è consentito l'utilizzo dei
pneumatici chiodati.
Fondo stradale scivoloso
Esercitarsi con la guida su strada sdrucciolevole in modo controllato, in modo da imparare
le reazioni della nuova automobile.
207
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 208
05 Durante la guida
Rifornimento
Rifornimento
Aprire/chiudere il tappo del serbatoio
Aprire/chiudere lo sportello del
serbatoio
Apertura manuale dello sportello del
serbatoio
G021459
05
Aprire lo sportello del serbatoio con il pulsante
sul quadro luci. Lo sportello si trova sul parafango posteriore destro, come indicato dalla
sul display informafreccia della spia
tivo.
Chiudere lo sportello premendolo finché non si
sente un "clic".
In caso di temperature esterne elevate, si può
creare una certa sovrappressione nel serbatoio. In tal caso, aprire il tappo lentamente.
Dopo il rifornimento, rimontare il tappo e avvitarlo finché non si sentono uno o più "clic".
Rifornimento carburante
Non rifornire eccessivamente ma interrompere
quando l'ugello della pompa scatta.
NOTA
Un serbatoio troppo pieno può provocare
traboccamenti in caso di clima caldo.
208
G000000
G021395
WARNING! ACHTUNG!
AVERTISSEMENT!
Lo sportello del serbatoio può essere aperto
manualmente quando non funziona l'apertura
elettrica dall'abitacolo.
Aprire lo sportello laterale del bagagliaio
(sul lato dello sportello del serbatoio).
Afferrare la cordicella verde con impugnatura.
Tirare la cordicella all'indietro finché lo
sportello del serbatoio non si apre con un
"clic".
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 209
05 Durante la guida
Carburante
Generalità sul carburante
Non deve essere utilizzato carburante di qualità inferiore a quello raccomandato da Volvo in
quanto riduce la potenza del motore e aumenta
il consumo del carburante.
ATTENZIONE
Non inalare mai i vapori di carburante e prevenire il contatto con gli occhi.
Se il carburante viene a contatto con gli
occhi, togliere eventuali lenti a contatto e
risciacquare gli occhi con abbondante
acqua per almeno 15 minuti. Consultare un
medico.
Non ingerire il carburante. Benzina, bioetanolo, relative miscele e gasolio sono altamente tossici e, se ingeriti, possono causare lesioni permanenti o mortali. In caso di
ingestione, consultare immediatamente un
medico.
ATTENZIONE
Il carburante versato sul terreno può incendiarsi.
Spegnere il riscaldatore a carburante prima
di cominciare il rifornimento.
Non portare mai con sé un telefono cellulare
acceso durante il rifornimento. L'eventuale
attivazione della suoneria può creare una
scintilla e infiammare i vapori di benzina,
causando incendi e lesioni personali.
IMPORTANTE
L'utilizzo di carburanti non raccomandati da
Volvo per il proprio tipo di motore può causare danni al motore e ridurre le prestazioni.
A benzina
La benzina deve essere conforme alla norma
EN 228. La maggior parte dei motori funziona
con benzina a 95 e 98 RON. La benzina a 91
RON deve essere utilizzata solo in caso di
effettiva necessità.
•
La benzina a 95 RON può essere utilizzata
durante la guida normale.
•
Si raccomanda la benzina a 98 RON per
ottenere la massima potenza e il minimo
consumo di carburante.
Per prestazioni e consumi di carburante ottimali a temperature superiori a +38 °C, si raccomanda l'utilizzo di benzina con il massimo
numero di ottani.
Inoltre, invalida le garanzie Volvo e gli eventuali contratti di assistenza integrativi.
IMPORTANTE
•
Utilizzare esclusivamente benzina
senza piombo per non danneggiare la
marmitta catalitica.
•
Affinché la garanzia Volvo sia valida,
non miscelare mai alcol alla benzina in
quanto si potrebbe danneggiare l'impianto di alimentazione.
•
Non utilizzare mai additivi non raccomandati da Volvo.
NOTA
Condizioni meteorologiche estreme e guida
con rimorchio o ad alta quota, in combinazione con la qualità del carburante, influenzano le prestazioni dell'automobile.
05
``
209
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 210
05 Durante la guida
Carburante
Marmitte catalitiche
Bioetanolo E85
Diesel
Le marmitte catalitiche servono a filtrare i gas
di scarico. Sono collocate vicino al motore per
raggiungere rapidamente la temperatura di
esercizio.
Non modificare l'impianto di alimentazione o i
relativi componenti. In caso di sostituzione dei
componenti, utilizzare esclusivamente parti
progettate appositamente per l'utilizzo di bioetanolo.
Il gasolio deve soddisfare la norma EN 590
oppure JIS K2204. I motori diesel sono sensibili
alle impurità, ad esempio una quantità eccessiva di particelle di zolfo. Utilizzare solo gasolio
di marche note. Non utilizzare mai carburante
di qualità dubbia.
Le marmitte catalitiche sono costituite da un
monolito (pietra ceramica o metallo) e canali.
Le pareti dei canali sono rivestite con platino/
rodio/palladio. Tali metalli svolgono la funzione
catalitica, cioè favoriscono le reazioni chimiche
senza consumarsi.
Sensore di ossigeno LambdasondTM
05
La sonda Lambda fa parte di un impianto di
regolazione che ha il compito di ridurre le emissioni e ottimizzare i consumi di carburante.
Un sensore analizza il tenore di ossigeno nei
gas di scarico provenienti dal motore. I valori
rilevati durante l'analisi dei gas di scarico sono
trasmessi a un sistema elettronico che controlla continuamente gli iniettori. Il rapporto tra
carburante e aria in arrivo al motore viene regolato continuamente. Queste regolazioni consentono di creare le condizioni ottimali per una
combustione efficiente delle sostanze nocive
(idrocarburi, ossido di carbonio e ossidi di
azoto) con l'ausilio di un catalizzatore a tre vie.
ATTENZIONE
Non utilizzare metanolo. L'etichetta all'interno dello sportello del serbatoio riporta i
carburanti alternativi consentiti.
L'utilizzo di componenti non progettati
appositamente per i motori a bioetanolo
può causare incendi, lesioni personali o
danni al motore.
Tanica di riserva
Si consiglia di rabboccare la tanica di riserva
dell'automobile con benzina, vedere
pagina 100.
ATTENZIONE
L'etanolo è sensibile alle scintille e, rabboccando una tanica di riserva con etanolo, si
possono formare gas esplosivi.
A basse temperature (da -40 °C a -6 °C), il
gasolio può formare uno strato di paraffina che
rende difficile l'avviamento. Le maggiori industrie produttrici forniscono anche carburante
speciale per temperature esterne inferiori allo
zero. Questo carburante è più fluido alle basse
temperature e riduce il rischio di formazione di
depositi di paraffina.
Il rischio di condensa nel serbatoio si riduce se
il serbatoio viene mantenuto costantemente
pieno. Assicurarsi che la zona intorno al tubo
di rifornimento sia pulita durante il rifornimento.
Evitare versamenti sulle superfici verniciate.
Lavare con acqua e sapone se si verificano
versamenti.
IMPORTANTE
Utilizzare esclusivamente carburanti conformi alle norme europee relative al gasolio.
Il contenuto di zolfo max è pari a 50 ppm.
210
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 211
05 Durante la guida
Carburante
IMPORTANTE
Carburanti simili al gasolio da non utilizzare:
•
•
•
•
Additivi speciali
Marine Diesel Fuel
Olio combustibile
RME 1 (estere metilico di olio vegetale)
e olio vegetale.
Tali carburanti non soddisfano i requisiti
Volvo e aumentano usura e danni al motore
non coperti dalle garanzie Volvo.
Lo svuotamento del filtro del carburante deve
essere effettuato attenendosi agli intervalli di
sostituzione indicati nel Libretto di Servizio e
Garanzia o qualora si sospetti l'utilizzo di carburante contaminato da impurità.
IMPORTANTE
Alcuni additivi speciali compromettono la
funzione di separazione dell'acqua del filtro
del carburante.
Filtro antiparticolato diesel (DPF)
Esaurimento del carburante
Non occorre adottare particolari provvedimenti
in caso di esaurimento del carburante. L'impianto di alimentazione si spurga automaticamente lasciando la chiave del telecomando in
posizione II (vedere pagina 73) per circa 60
secondi prima di effettuare il tentativo di avviamento.
Scarico della condensa dal filtro del
carburante
Nel filtro del carburante la condensa viene
separata dal carburante. La condensa
potrebbe altrimenti causare problemi al
motore.
1
Le automobili diesel sono dotate di filtro antiparticolato che aumenta l'efficacia della depurazione dei gas di scarico. Durante la guida
normale, le particelle contenute nei gas di scarico vengono raccolte nel filtro. Per bruciare le
particelle e svuotare il filtro si attiva la rigenerazione. A tal fine, il motore deve aver raggiunto
la normale temperatura di esercizio.
La rigenerazione del filtro avviene automaticamente a un intervallo di circa 300-900 km, a
seconda delle condizioni di guida. Generalmente, la rigenerazione richiede 10-20 minuti.
In caso di velocità media ridotta, può richiedere
più tempo. Durante la rigenerazione, il consumo di carburante aumenta leggermente.
Rigenerazione in climi freddi
Se l'automobile viene utilizzata spesso per
brevi tragitti in climi freddi, il motore non raggiunge la normale temperatura di esercizio. In
tal caso, la rigenerazione del filtro antiparticolato diesel non avviene e il filtro non si svuota.
Quando il filtro si è riempito di particelle
all'80 % circa, si accende un triangolo di avvertimento giallo nel cruscotto e viene visualizzato
il messaggio Filt. ful. Pieno Vedere
manuale.
Avviare la rigenerazione del filtro guidando
l'automobile, preferibilmente su una strada
extraurbana o un'autostrada, finché il motore
non raggiunge la normale temperatura di esercizio. Continuare a guidare l'automobile per
altri 20 minuti circa.
05
Al termine della rigenerazione, il messaggio di
avvertimento viene cancellato automaticamente.
In climi freddi, utilizzare il riscaldatore di parcheggio* affinché il motore raggiunga più rapidamente la normale temperatura di esercizio.
Il gasolio può contenere una certa quantità di RME e non è consentito aggiungerne ulteriormente.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
211
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
05 Durante la guida
Carburante
IMPORTANTE
Se il filtro si riempie completamente di particelle, può essere difficile accendere il
motore e il filtro smette di svolgere la sua
funzione. In tal caso, può essere necessario
sostituire il filtro.
Consumi di carburante ed emissioni di
anidride carbonica
I dati sui consumi di carburante possono
variare se l'automobile è dotata di accessori
supplementari che incidono sul peso complessivo. Vedere tabella a pagina 289.
05
Anche lo stile di guida e altri fattori non tecnici
possono incidere sui consumi di carburante
dell'automobile.
Il consumo è più elevato e la potenza erogata
è inferiore quando si utilizza carburante a
91RON.
NOTA
Condizioni meteorologiche estreme e guida
con rimorchio o ad alta quota, in combinazione con la qualità del carburante, influenzano le prestazioni dell'automobile.
212
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 212
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 213
05 Durante la guida
Carico
La capacità di carico è ridotta dagli accessori
montati sull'automobile, ad esempio gancio di
traino, portapacchi e box sul tetto. La capacità
di carico è ridotta anche dal numero di passeggeri e dal relativo peso.
ATTENZIONE
In caso di collisione frontale a 50 km/h, un
oggetto libero che pesa 20 kg è sottoposto
a una spinta che produce un impatto pari a
1000 kg.
Carico nel bagagliaio
•
Sistemare il carico appoggiato allo schienale antistante.
•
•
Posizionare i carichi voluminosi al centro.
•
Avvolgere una protezione morbida intorno
ai bordi affilati per non danneggiare il rivestimento.
•
Ancorare tutti i carichi fissando cinghie o
fasce di fissaggio negli occhielli fermacarico.
Sistemare gli oggetti pesanti più in basso
possibile.
Per agevolare il carico nel bagagliaio è possibile ribaltare i sedili posteriori, vedere
pagina 77.
Ancorare sempre i carichi.
Fissaggio del carico
ATTENZIONE
Le caratteristiche di guida dell'automobile
cambiano in base al carico e alla sua sistemazione.
Reclinazione degli schienali del sedile
posteriore
ATTENZIONE
L'effetto protettivo della tendina gonfiabile
posta nel padiglione potrebbe venire compromesso o annullato in caso di carichi
troppo alti. Non caricare oggetti che superano in altezza gli schienali. Altrimenti, nel
caso di una brusca frenata, i carichi potrebbero essere catapultati e ferire le persone
nell'abitacolo.
ATTENZIONE
Ancorare sempre i carichi. Altrimenti, nel
caso di una brusca frenata, i carichi potrebbero essere catapultati e ferire le persone
nell'abitacolo.
Coprire i bordi appuntiti con una protezione
morbida.
05
G017741
G000000
Generalità
Su entrambi i lati del bagagliaio si trovano
diversi attacchi per il fissaggio del carico,
situati nel pavimento e nella parte superiore dei
lati del bagagliaio.
Spegnere il motore e inserire il freno di stazionamento quando si devono caricare o
scaricare oggetti lunghi. Il carico potrebbe
infatti spostare la leva marce o la leva selettrice inserendo una marcia e quindi provocare il movimento dell'automobile.
``
213
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 214
05 Durante la guida
Carico
ATTENZIONE
IMPORTANTE
NOTA
Non utilizzare cinghie dotate di dispositivi
che possono danneggiare gli attacchi.
Oggetti duri, affilati e/o pesanti sistemati
all'interno o sporgenti possono provocare
lesioni personali in caso di frenata brusca.
Fissare sempre gli oggetti grandi e pesanti
con la cintura di sicurezza o la cinghia di fissaggio.
Guide a pavimento
Le cinghie fermacarico devono essere larghe circa 25 mm.
Pulizia
Spostamento di un gancio fermacarico
La presenza di sporcizia o corpi estranei nelle
guide può ostacolare lo spostamento, il bloccaggio, l'estrazione e il distacco dei ganci fermacarico. Pulire regolarmente le scanalature
con un aspirapolvere e un panno morbido
umido.
Cinghie di fissaggio del carico
G017742
05
G018135
Abbassare il gancio fermacarico in direzione della relativa apertura.
Nel pavimento del bagagliaio si trovano due
guide con ganci fermacarico mobili che consentono il fissaggio degli oggetti mediante cinghie.
214
G019397
Carico fissato agli attacchi sia superiori che inferiori.
Fissaggio con cinghie.
Bloccare la cinghia di fissaggio del carico
facendole compiere un giro intorno a un gancio
fermacarico in modo che non possa muoversi.
Premere leggermente il gancio verso il
basso facendolo scorrere fino alla posizione desiderata.
Sollevare il gancio – il gancio si blocca
automaticamente.
NOTA
I ganci fermacarico nella guida devono
essere distanziati di almeno 50 cm.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 215
05 Durante la guida
Carico
Montaggio corretto/errato del gancio
fermacarico
I ganci fermacarico si smontano facilmente, ad
esempio per pulire il fondo della guida.
Abbassare il gancio fermacarico in direzione della relativa apertura.
Premere leggermente il gancio verso il
basso facendolo scorrere fino all'apertura.
Tirare il gancio verso l'alto in linea retta.
Il fissaggio del gancio si effettua nell'ordine
inverso.
G019581
G018134
Rimozione di un gancio fermacarico
Montare correttamente i ganci fermacarico!
È importante montare correttamente i ganci
fermacarico. Le aperture dei ganci devono
essere rivolte in direzione opposta.
05
ATTENZIONE
Montare correttamente i ganci fermacarico.
In caso contrario, la cinghia fermacarico
può causare il distacco del gancio e quindi
staccarsi.
NOTA
Per reinserire nella guida un gancio staccato, premerlo leggermente verso il basso.
215
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 216
05 Durante la guida
Bagagliaio
Griglia protettiva*
Montaggio
05
Il supporto per borse della spesa mantiene in
posizione le borse impedendone il rovesciamento nel bagagliaio.
1. Aprire la botola sul pavimento del bagagliaio.
2. Fissare le borse della spesa con l'apposita
cinghietta.
La griglia protettiva previene che il carico sia
scagliato nell'abitacolo in caso di frenata brusca. Per motivi di sicurezza, la griglia deve
sempre essere fissata correttamente.
Apertura
G018368
Supporto per borse della spesa sotto la botola
apribile.
G017748
G017745
G018367
Supporto per borse della spesa*
Afferrare il bordo inferiore della griglia protettiva e tirare all'indietro/verso l'alto.
IMPORTANTE
G018369
Non è possibile sollevare o abbassare la griglia protettiva se è montato un copribagagliaio.
216
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 217
05 Durante la guida
Bagagliaio
NOTA
Rete protettiva*
La cassetta in due parti della rete protettiva si
fissa al lato posteriore dello schienale. La cassetta più stretta si fissa sul lato sinistro (visto
dal portellone).
Si consiglia di montare e smontare la griglia
protettiva attraverso le portiere posteriori
con l'aiuto di un'altra persona.
1. Ribaltare gli schienali posteriori.
In sede di installazione, la maniglia deve trovarsi sul lato anteriore della griglia, vedere
–
.
figura
2. Allineare le guide di fissaggio della cassetta agli aggetti di fissaggio dello schie.
nale
Portare la maniglia in posizione di montaggio, vedere figura. Per ruotare la maniglia
in posizione, premerla leggermente
(vedere freccia).
Comprimere l'ammortizzatore verso la griglia e allinearla all'attacco nel padiglione.
Ruotare la maniglia di 90°
. Se necessario, premere leggermente come indicato
in figura
. Fissare la griglia ruotando la
maniglia di 90°
.
G024628
Per montare la griglia protettiva è necessario
ribaltare gli schienali, vedere pagina 77.
Vano per le cassette della rete protettiva.
Il vano per le due cassette in cui è arrotolata la
rete protettiva si trova sotto la botola del bagagliaio.
3. Fare scorrere la cassetta sugli aggetti di
fissaggio
.
4. Riportare in posizione eretta gli schienali e
bloccarli.
La rimozione delle cassette si effettua nell'ordine inverso
05
Utilizzo della rete protettiva
Fissaggio delle cassette delle reti
Rimozione
G018246
G000000
Per rimuovere la griglia, procedere nell'ordine
inverso rispetto a quanto indicato nella sezione
precedente, Montaggio.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
217
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 218
05 Durante la guida
Bagagliaio
Estrarre la parte destra della rete con la
relativa fascetta.
Inserire l'asta nell'attacco sul lato destro e
premerla in avanti – l'asta si blocca con un
"clic".
Estrarre la sezione telescopica dell'asta e
fissarla sull'altro lato.
Copribagagliaio*
Conservare le cassette nell'apposito vano
sotto la botola del bagagliaio.
ATTENZIONE
Il carico nel bagagliaio deve essere ancorato correttamente anche se si utilizza la
rete protettiva.
Rete protettiva combinata al
copribagagliaio
G017749
La rete deve essere estratta dalle cassette e si
blocca automaticamente dopo circa 1 minuto
se gli schienali posteriori sono in posizione
eretta.
Estrarre la rete protettiva sinistra e agganciarla all'asta.
05
Estrarre il copribagagliaio sopra il carico e
agganciarlo nei fori presso i montanti posteriori
nel bagagliaio.
Il ripiegamento si effettua nell'ordine inverso.
La rete può essere utilizzata anche se il sedile
posteriore è ribaltato.
IMPORTANTE
1. Riavvolgere le reti protettive nelle cassette
procedendo nell'ordine inverso rispetto
alle istruzioni nella sezione "Utilizzo della
rete protettiva".
2. Ribaltare l'intero schienale.
3. Fare scorrere le cassette verso l'esterno
finché non si staccano dalle guide di fissaggio.
218
G018247
Rimozione delle cassette delle reti
Fascette per l'estrazione della rete.
La rete protettiva può essere estratta dal sedile
posteriore anche se il copribagagliaio è
estratto.
Seguire le istruzioni nel capitolo "Utilizzo della
rete protettiva". Le fascette per l'estrazione
della rete si trovano in corrispondenza delle
frecce.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
Non è possibile sollevare o abbassare la griglia protettiva se è montato un copribagagliaio.
Installazione del copribagagliaio
Inserire un'estremità del copribagagliaio
nella svasatura del pannello laterale.
Inserire l'altra estremità nella svasatura
corrispondente.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 219
05 Durante la guida
Bagagliaio
Fissare a pressione entrambi i lati. Deve
sentirsi un "clic" e il segno rosso non deve
più essere visibile.
> Controllare che entrambe le estremità
siano bloccate.
Carico sul tetto
Utilizzo del portapacchi
Rimozione del copribagagliaio
Per evitare di danneggiare l'automobile e per
garantire la massima sicurezza durante la
guida, si raccomanda di utilizzare i portapacchi
Volvo.
1. Premere il pulsante di una estremità e staccarla.
Seguire con attenzione le istruzioni di montaggio fornite con il portapacchi.
2. Angolare il copribagagliaio verso l'alto/l'esterno con cautela finché non si stacca
l'altra estremità.
•
Controllare regolarmente che i portapacchi
e il carico siano fissati correttamente.
Ancorare il carico con fasce di fissaggio.
Ripiegamento del pannello posteriore
del copribagagliaio
•
Distribuire il carico uniformemente sui portapacchi. Sistemare gli oggetti più pesanti
sotto.
•
La resistenza al vento dell'automobile e il
consumo di carburante aumentano in proporzione alle dimensioni del carico.
•
Guidare con cautela. Evitare accelerazioni
improvvise, frenate brusche e curve ad alta
velocità.
Quando è montato e arrotolato, il pannello
posteriore del copribagagliaio sporge orizzontalmente nel bagagliaio.
±
Tirare leggermente all'indietro il pannello,
sganciarlo dai supporti e ripiegarlo.
05
Carichi lunghi
Anche lo schienale del sedile del passeggero
può essere ribaltato per fare spazio a un carico
lungo, vedere pagina 75.
ATTENZIONE
Il baricentro dell'automobile e le caratteristiche di guida cambiano se è presente un
carico sul tetto.
Per informazioni sul carico max consentito
sul tetto, compresi portapacchi ed eventuale box sul tetto, vedere pagina 278.
219
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 220
05 Durante la guida
Triangolo di emergenza*
Estrarre il triangolo di emergenza dalla
custodia, aprirlo e montare i due lati staccati.
Pronto soccorso*
Utilizzare il triangolo di emergenza nel rispetto
delle norme vigenti. Collocare il triangolo di
emergenza in un luogo adeguato in base alle
condizioni del traffico.
Inserire il triangolo di emergenza nella custodia, quindi fissarlo nel bagagliaio.
NOTA
Se la botola non è chiusa, il Private locking
no funziona, vedere pagina 47.
G015353
G015352
05
Sollevare il tappetino ed estrarre il triangolo
di emergenza.
220
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
G018253
G017956
Estrarre i supporti del triangolo di emergenza.
La cassetta del pronto soccorso si trova sotto
il pavimento del bagagliaio.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 221
05 Durante la guida
Guida con rimorchio
Generalità
•
Se il dispositivo di traino è stato montato da
Volvo, l'automobile viene fornita con le attrezzature necessarie per la guida con rimorchio.
Il motore viene sottoposto a carichi maggiori quando si guida con un rimorchio.
•
Se l'automobile è sottoposta a carichi elevati in climi caldi, il motore può surriscaldarsi. Se la temperatura nell'impianto di
raffreddamento del motore diventa eccessiva si accende la spia di allarme e il display
informativo visualizza Alta temp. mot.
Stop sicuro. In tal caso, fermarsi in un
luogo sicuro e lasciare raffreddare il
motore al minimo per alcuni minuti. Se il
display visualizza Alta temp. mot.
Spegnere motore o Basso liv. refr.
Spegnere motore, fermarsi e spegnere il
motore.
•
Il dispositivo di traino dell'auto deve essere
omologato.
•
Se il montaggio è stato successivo, verificare presso il proprio concessionario Volvo
che l'automobile sia equipaggiata per la
guida con rimorchio.
•
Mettere il carico nel rimorchio in modo che
la pressione sul dispositivo di traino dell'automobile rispetti la pressione massimale sulla sfera.
•
Aumentare la pressione dei pneumatici
fino a raggiungere quella raccomandata
per il pieno carico. Per la posizione dell'etichetta pressione pneumatici, vedere
pagina 266.
•
Pulire regolarmente il dispositivo di traino
e ingrassare la sfera.
•
Non viaggiare con un rimorchio pesante se
l'automobile è nuova. Attendere di avere
raggiunto una percorrenza di almeno
1000 km.
•
Sulle discese lunghe e ripide, i freni sono
sollecitati molto più del solito. Scalare alla
marcia inferiore e mantenere una velocità
adeguata.
•
•
Il cambio automatico è protetto da una termica integrata che si attiva in caso di surriscaldamento. Se la temperatura nel cambio diventa eccessiva si accende la spia di
allarme e il display informativo visualizza
Cambio surrisc. Rallentare o Cambio
surrisc. Stop immediato. In tal caso,
seguire le istruzioni rallentando o fermandosi in un luogo sicuro e lasciando raffreddare il cambio con il motore al minimo. In
caso di surriscaldamento, il climatizzatore
può disattivarsi temporaneamente.
Per motivi di sicurezza, non procedere a
velocità superiori a 80 km/h, anche se le
norme di alcuni Paesi consentono velocità
maggiori.
•
La leva selettrice deve trovarsi in posizione
P quando si parcheggia un'automobile con
cambio automatico e rimorchio. Inserire
sempre il freno di stazionamento. Quando
si parcheggia un'automobile con rimorchio
in pendenza, applicare sempre ceppi per
bloccare le ruote.
Cavo rimorchio
Se il dispositivo di traino è dotato di un connettore a 13 pin e il rimorchio di un connettore
a 7 pin, è necessario un adattatore. Utilizzare
un cavo adattatore approvato da Volvo. Accertarsi che il cavo non strisci per terra.
Indicatori di direzione sul rimorchio
Una spia nel quadro comandi combinato lampeggia quando si usano gli indicatori di direzione con il rimorchio collegato. Se la spia
lampeggia rapidamente, una delle luci dell'automobile o del rimorchio è difettosa, vedere
pagina 68.
05
Cambio automatico
Parcheggio in pendenza
1. Inserire il freno di stazionamento.
2. Portare la leva selettrice in posizione P.
Avviamento in pendenza
1. Portare la leva selettrice in posizione D.
2. Disinserire il freno di stazionamento.
``
221
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 222
05 Durante la guida
Guida con rimorchio
Pendenze ripide
Dispositivo di traino
•
Non usare una marcia superiore a quella
"richiesta" dal motore. La guida con marce
alte non è sempre la più economica.
•
Evitare di guidare con rimorchio su pendenze superiori al 15%.
Se l'automobile è dotata di gancio di traino
smontabile, seguire accuratamente le indicazioni per il montaggio della sfera di traino,
vedere pagina 223.
ATTENZIONE
Regolazione del livello
•
Seguire con attenzione le istruzioni di
montaggio della sfera.
•
La sfera deve essere bloccata con la
chiave prima di mettersi in viaggio.
•
Controllare che la finestra di indicazione
sia verde.
Pesi del rimorchio
Possono esserci limitazioni per il peso del
rimorchio e i limiti di velocità, a seconda delle
direttive nazionali. Il gancio di traino può essere
omologato per un peso superiore a quello consentito per l'automobile. Per i pesi del rimorchio consentiti da Volvo, vedere pagina 280.
ATTENZIONE
Seguire le raccomandazioni relative al peso
del rimorchio. In caso contrario, l'automobile e il rimorchio possono essere difficili da
controllare in caso di manovre e frenate di
emergenza.
222
Controlli importanti
•
Pulire e ingrassare regolarmente la sfera.
NOTA
Quando si utilizza un gancio dotato di stabilizzatore, la sfera non necessita di lubrificazione.
G031121
Se l'automobile è dotata di gancio di traino
smontabile Volvo:
Gli ammortizzatori posteriori mantengono
un'altezza costante a prescindere dal carico
dell'automobile (fino al peso max consentito).
Ad automobile ferma, è normale che il retrotreno si abbassi leggermente.
05
Vano della sfera
Vano per riporre la sfera.
IMPORTANTE
Rimuovere sempre la sfera del gancio di
traino dopo l'utilizzo e conservarla nell'apposito vano, fissata con la relativa fascetta.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 223
05 Durante la guida
Guida con rimorchio
Montaggio della sfera
Specifiche
H
C
Misure, attacchi (mm)
A
G026080
B
A (V70)
1129
A (XC70)
1113
B (V70)
93
B (XC70)
77
C
855
D
428
E
112
F
346
G
Traversa laterale
H
Centro della sfera
Togliere il carter protettivo tirandolo indietro in linea retta
dopo aver premuto il
.
fermo
05
G021487
F
E
G017971
G021485
G
G018928
D
Controllare che il meccanismo sia in posizione sbloccata ruotando la chiave in
senso orario.
``
223
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 224
05 Durante la guida
La finestra di indicazione deve essere
rossa.
La finestra di indicazione deve essere
verde.
G021494
G021490
G021488
Guida con rimorchio
Controllare che la sfera sia fissata provando a tirare verso l'alto, il basso e all'indietro.
ATTENZIONE
05
Inserire e fare scorrere la sfera finché non
si sente un "clic".
224
G000000
G021489
Se la sfera non è fissata correttamente, deve
essere rimossa e rimontata come descritto
sopra.
Ruotare la chiave in senso antiorario in
posizione bloccata. Estrarre la chiave dal
blocchetto di accensione.
IMPORTANTE
Lubrificare solo la parte della sfera a cui si
collega il cappuccio del gancio. Il resto della
sfera deve rimanere pulito e asciutto.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 225
05 Durante la guida
Guida con rimorchio
ATTENZIONE
Premere la manopola di bloccaggio
e
ruotarla in senso antiorario
finché non
si sente un "clic".
ATTENZIONE
Assicurarsi che il cavo di sicurezza del
rimorchio sia fissato all'attacco corretto.
G018929
Cavo di sicurezza.
G021497
G021495
Fissare adeguatamente la sfera del gancio
di traino se viene conservata nell'automobile, vedere pagina 222.
Fare scorrere il carter protettivo finché non
scatta in posizione.
05
G021498
Rimozione della sfera
G021496
Ruotare la manopola di bloccaggio a fondo
e tenerla premuta mentre si estrae e si solleva la sfera.
Inserire la chiave e ruotarla in senso orario
in posizione sbloccata.
225
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 226
05 Durante la guida
Traino e trasporto
Traino
ATTENZIONE
Prima di trainare l'automobile, controllare qual
è la velocità massima consentita per il traino.
Il bloccasterzo si ferma nella posizione in cui
si trovava al momento dell'interruzione della
tensione. Il bloccasterzo deve essere sbloccato prima del traino. La chiave di accensione deve trovarsi in posizione II. Non
estrarre mai la chiave del telecomando dal
blocchetto di accensione durante la guida o
il traino dell'automobile.
1. Inserire la chiave del telecomando nel
blocchetto di accensione per sbloccare lo
sterzo in modo da poter sterzare le ruote,
vedere pagina 99.
2. Durante il traino, la chiave del telecomando
deve sempre rimanere nel blocchetto di
accensione.
05
Il servofreno e il servosterzo non funzionano
quando il motore è spento. È necessario
premere il pedale del freno con una forza
circa5 volte superiore al normale e lo sterzo
è molto più duro del solito.
4. Tenersi pronti a frenare all'occorrenza.
Prima del traino, inserire la chiave del telecomando nel blocchetto di accensione per
sbloccare il bloccasterzo in modo da poter
sterzare le ruote.
•
Non trainare automobili con cambio
automatico a una velocità superiore a
80 km/h e per percorsi superiori a
80 km.
Ausilio all'avviamento
ATTENZIONE
3. Assicurarsi che la fune di traino sia sempre
tesa tenendo leggermente premuto il
pedale del freno per evitare strappi bruschi.
ATTENZIONE
IMPORTANTE
L'automobile deve essere sempre trainata
in avanti.
Cambio manuale
±
Portare la leva marce in folle e disinserire il
freno di stazionamento.
Cambio automatico
±
Portare la leva selettrice in posizione N e
disinserire il freno di stazionamento.
Non trainare mai l'automobile per avviarla. Se
la batteria è scarica e il motore non si accende,
utilizzare una batteria ausiliaria, vedere
pagina 102.
IMPORTANTE
Se si traina l'automobile per avviarla, si può
danneggiare il catalizzatore.
Occhiello di traino
Quando si traina l'automobile su strada si deve
utilizzare l'occhiello di traino. L'occhiello di
traino è fissato alla relativa presa sul lato destro
del paraurti anteriore o posteriore.
Dopo l'utilizzo svitare l'occhiello di traino e
rimetterlo nel bagagliaio.
226
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 227
05 Durante la guida
Traino e trasporto
XC70: Staccare il bordo inferiore della
copertura nel paraurti usando un cacciavite o una moneta. Avvitare in posizione
l'occhiello di traino fino alla flangia. Utilizzare una chiave per i dadi delle ruote per
fissare l'occhiello.
Montaggio dell'occhiello di traino
ATTENZIONE
L'occhiello di traino deve essere utilizzato
solo per il traino su strada, non per eventuali
traini di recupero. Per effettuare traini di
recupero, richiedere un'assistenza professionale.
G017464
NOTA
In alcune automobili con gancio di traino
montato, l'occhiello di traino non può
essere fissato all'attacco posteriore. In tal
caso, fissare la fune di traino al gancio di
traino.
Per questo motivo, si consiglia di conservare la sfera del gancio di traino smontabile
nell'automobile.
Prendere l'occhiello di traino collocato
sotto la botola nel bagagliaio.
05
Trasporto
G021501
IMPORTANTE
V70: Inserire a pressione il bordo contrassegnato della copertura nel paraurti e rilasciare. Spostare la copertura e avvitare
con cura l'occhiello di traino fino alla flangia.
L'automobile deve essere sempre trasportata in avanti.
•
Le automobili a trazione integrale (AWD)
con avantreno sollevato non devono
essere trasportate a una velocità superiore a 70 km/h. Inoltre, non devono
essere trasportate per percorsi superiori a 50 km.
227
Vano motore..........................................................................................
Lampadine............................................................................................
Spazzole dei tergicristalli e liquido lavacristalli.....................................
Batteria..................................................................................................
Fusibili...................................................................................................
Ruote e pneumatici...............................................................................
Cura dell'automobile.............................................................................
Denominazioni del tipo..........................................................................
Specifiche.............................................................................................
N° di omologazione...............................................................................
228
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 228
230
235
242
244
247
255
270
275
277
291
G020922
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 229
MANUTENZIONE E SPECIFICHE
06
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 230
06 Manutenzione e specifiche
Vano motore
Generalità
Programma di servizio Volvo
Per mantenere sempre l'automobile su alti
livelli di sicurezza e affidabilità, seguire il programma di servizio Volvo, indicato nel Libretto
di Servizio e Garanzia. Effettuare l'assistenza e
la manutenzione presso un riparatore autorizzato Volvo. I riparatori Volvo sono dotati del
personale, della documentazione d'assistenza
e degli attrezzi speciali che garantiscono la
massima qualità dell'assistenza.
Tirare la maniglia collocata vicino ai pedali.
Quando il fermo si sgancia, si sente un
"clic".
ATTENZIONE
Ricordare che la ventola del radiatore può
avviarsi automaticamente dopo lo spegnimento del motore.
Per il lavaggio del motore, rivolgersi sempre
a un'officina. Se il motore è caldo sussiste il
rischio di incendio.
Spostare il fermo verso sinistra e aprire il
cofano. (Il fermo di bloccaggio si trova tra
faro e griglia, vedere figura).
ATTENZIONE
Controllare che il cofano motore si blocchi
correttamente quando viene chiuso.
Aprire e chiudere il cofano motore
Vano motore, generalità
IMPORTANTE
Effettuare controlli regolari
Controllare i seguenti oli e liquidi a intervalli
regolari, ad es. in sede di rifornimento.
Liquido refrigerante
Olio motore
Olio del servosterzo
Liquido lavacristalli
G010951
•
•
•
•
G018945
06
G021502
Affinché la garanzia Volvo sia valida, controllare e rispettare le indicazioni del Libretto
di Servizio e Garanzia.
Il vano motore può differire leggermente da un tipo
di motore all'altro.
Serbatoio di espansione dell'impianto di
raffreddamento
Serbatoio dell'olio del servosterzo
230
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 231
06 Manutenzione e specifiche
Vano motore
Asta di livello per olio motore
Controllo dell'olio motore
IMPORTANTE
Radiatore
Rabbocco d'olio motore
Serbatoio dell'olio di freni e frizione (guida
a sinistra)
Batteria
G021733
Basetta portarelè e portafusibili, vano
motore
Rabbocco del liquido lavacristalli
Filtro dell'aria.
ATTENZIONE
L'impianto di accensione presenta tensioni
molto alte. La tensione dell'impianto di
accensione può comportare il pericolo di
morte. La chiave del telecomando deve
sempre essere in posizione 0 quando si
effettuano interventi nel vano motore,
vedere pagina 73.
Non toccare le candele o la bobina di accensione se la chiave del telecomando è in
posizione II o il motore è caldo.
Etichetta relativa al tipo d'olio.
Volvo raccomanda oli Castrol. In caso di guida
in condizioni sfavorevoli, vedere pagina 283.
Per soddisfare i requisiti previsti per gli intervalli di assistenza del motore, tutti i motori
sono rabboccati in fabbrica con uno speciale olio motore sintetico. Questo olio
accuratamente selezionato garantisce
ottime caratteristiche di durata, accensione,
consumo di carburante ed ecologicità. Gli
intervalli di assistenza raccomandati sono
validi solo se si utilizza un olio motore
approvato. Utilizzare sempre un olio del tipo
prescritto (vedere l'etichetta nel vano
motore) sia in sede di rabbocco che di sostituzione per non compromettere le caratteristiche di durata, accensione, consumo di
carburante ed ecologicità. La garanzia
Volvo non copre danni dovuti all'utilizzo di
olio motore di tipo e viscosità diversi da
quelli prescritti.
Volvo utilizza diversi sistemi di avvertimento in
caso di livello o pressione dell'olio insufficiente.
Alcuni modelli provvisti di sensore di pressione
dell'olio presentano una spia per la pressione
dell'olio. Altri modelli sono provvisti di sensore
di livello dell'olio. In tal caso il conducente
viene informato tramite la spia di allarme al
centro della strumentazione e messaggi sul
display. Alcuni modelli sono dotati di entrambi
i sistemi. Per maggiori informazioni, rivolgersi
a un concessionario Volvo.
06
``
231
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 232
06 Manutenzione e specifiche
Vano motore
Rabbocco e asta di livello
IMPORTANTE
L'olio rabboccato deve essere dello stesso
tipo di quello già presente nel motore,
vedere pagina 283.
affinché l'olio possa defluire nella coppa. Per
informazioni sulla quantità di olio da rabboccare, vedere pagina 283 e seguenti.
Controllo a motore freddo
G021734
1. Pulire l'asta di livello.
Motore a benzina.
È importante controllare il livello dell'olio anche
prima di effettuare il primo cambio d'olio in
un'automobile nuova.
2. Controllare il livello con l'asta di livello. Il
livello deve essere compreso tra i segni
MIN e MAX.
La misurazione più accurata si fa a motore
freddo prima dell'avviamento. Se viene effettuata subito dopo lo spegnimento del motore,
potrebbe risultare errata. L'asta mostra un
livello inferiore in quanto l'olio non ha avuto il
tempo di refluire nella relativa coppa.
3. Se il livello è vicino al segno MIN, rabboccare inizialmente 0,5 litri d'olio. Rabboccare finché il livello non è più vicino al
segno MAX che al segno MIN dell'asta di
livello.
IMPORTANTE
Non superare mai il segno MAX. Se nel
motore viene rabboccata una quantità d'olio eccessiva, il consumo d'olio potrebbe
aumentare.
06
Motore diesel.
Per la sostituzione, attenersi agli intervalli di
sostituzione indicati nel Libretto di Servizio e
Garanzia.
232
G021737
G021736
ATTENZIONE
Non rovesciare olio sul collettore di scarico
caldo. Pericolo di incendio.
Controllo a motore caldo
Il livello dell'olio deve essere compreso fra i segni
sulla relativa asta.
Parcheggiare l'automobile in piano e attendere
10-15 minuti dallo spegnimento del motore
1. Pulire l'asta di livello.
2. Controllare il livello dell'olio con la relativa
asta.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 233
06 Manutenzione e specifiche
Vano motore
3. Se il livello è vicino al segno MIN, rabboccare inizialmente 0,5 litri d'olio. Rabboccare finché il livello non è più vicino al
segno MAX che al segno MIN dell'asta di
livello.
IMPORTANTE
•
Un contenuto elevato di cloro, cloruri e
altri sali può corrodere l'impianto di raffreddamento.
•
Volvo raccomanda di utilizzare sempre
un refrigerante con agente anticorrosivo.
•
La miscela del refrigerante deve sempre
essere costituita dal 50% di acqua e dal
50% di refrigerante.
•
Miscelare il liquido refrigerante con
acqua potabile di qualità approvata. In
caso di dubbi sulla qualità dell'acqua,
utilizzare un liquido refrigerante premiscelato raccomandato da Volvo.
•
In sede di sostituzione di liquido refrigerante/componenti dell'impianto di
raffreddamento, risciacquare l'impianto
con acqua potabile di qualità approvata
o con liquido refrigerante premiscelato.
Liquido refrigerante
G021738
Liquido refrigerante, controllo del livello
e rabbocco
•
Per il rabbocco, seguire le istruzioni riportate
sulla confezione. È importante dosare le quantità di refrigerante e acqua in base al clima. Non
rabboccare mai soltanto con acqua. Il rischio
di congelamento sussiste sia in caso di quantità insufficiente che eccessiva di refrigerante.
Per le quantità, vedere pagina 285.
Il motore deve funzionare sempre con
l'impianto di raffreddamento riempito
correttamente. Possono verificarsi temperature elevate, con il conseguente
rischio di danni (crepe) nella testata.
Per le quantità e gli standard relativi alla qualità
dell'acqua, vedere pagina 285.
Controllare regolarmente il liquido
refrigerante
Il livello deve trovarsi tra i segni MIN e MAX del
serbatoio di espansione. Se l'impianto non è
ben riempito, possono verificarsi surriscaldamenti, con il conseguente rischio di danni al
motore.
ATTENZIONE
Il refrigerante può essere molto caldo. Se si
deve eseguire il rabbocco a motore caldo,
svitare il tappo del serbatoio di espansione
lentamente in modo da eliminare la sovrappressione.
Olio di freni e frizione
Controllo del livello
L'olio di freni e frizione utilizza lo stesso serbatoio. Il livello deve essere compreso tra i segni
MIN e MAX all'interno del serbatoio. Controllare il livello regolarmente.
06
Sostituire l'olio dei freni ogni due anni oppure
ogni due tagliandi.
Per le quantità e il tipo di olio dei freni raccomandato, vedere pagina 285. L'olio deve
essere cambiato ogni anno nelle automobili
utilizzate in condizioni che richiedono frenate
energiche e frequenti, ad esempio nella guida
``
233
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 234
06 Manutenzione e specifiche
Vano motore
in montagna o in climi tropicali con umidità elevata.
ATTENZIONE
Se l'olio dei freni è sotto il livello MIN nel
relativo serbatoio, l'automobile non deve
essere guidata ulteriormente prima di rabboccare. Fare controllare il motivo della perdita dell'olio dei freni da riparatori autorizzati
Volvo.
1. Aprire il tappo collocato sulla copertura
ruotandolo.
2. Svitare il tappo del serbatoio e rabboccare
olio. Il livello deve essere compreso tra i
segni MIN e MAX all'interno del serbatoio.
NOTA
IMPORTANTE
Se si verifica un'anomalia nell'impianto servosterzo o se l'automobile non si accende e
deve essere trainata, è ancora possibile
sterzare.
Ricordare di chiudere il tappo.
Olio del servosterzo
Rabbocco
G018939
G021740
06
Il serbatoio dell'olio è collocato sul lato conducente.
Il serbatoio dell'olio è situato sotto la copertura
che separa la zona fredda del vano motore. Per
accedere al tappo del serbatoio occorre rimuovere prima il tappo rotondo.
234
IMPORTANTE
Durante il controllo, non sporcare l'area
intorno al serbatoio del servosterzo.
Controllare il livello in occasione di ogni
tagliando. Non è necessario effettuare il cambio d'olio. Il livello deve essere compreso tra i
segni MIN e MAX. Per le quantità e il tipo di olio
raccomandato, vedere pagina 285.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 235
06 Manutenzione e specifiche
Lampadine
Generalità
Tutte le lampadine a incandescenza sono elencate, a pag. 241. Le lampadine a incandescenza e le luci speciali che devono essere
sostituite presso un riparatore sono:
•
Illuminazione nel padiglione, luci di cortesia
•
•
Luce cassetto portaoggetti
IMPORTANTE
Non toccare il vetro delle lampadine a
incandescenza con le dita. I grassi presenti
sulle dita vengono vaporizzati dal calore
delle lampadine e il riflettore si sporca e si
danneggia.
Alloggiamento lampadina anteriore
cando e rimuovendo l'intero alloggiamento
attraverso il vano motore.
ATTENZIONE
Spegnere sempre il quadro ed estrarre la
chiave del telecomando prima di sostituire
la lampadina a incandescenza.
Rimozione dei fari
Indicatori di direzione, specchio retrovisore esterno
1. Premere rapidamente il pulsante START/
STOP ed estrarre la chiave del telecomando.
Luci di arresto, fendinebbia e luce di retromarcia
2. (Figura sopra)
•
Luce di posizione laterale posteriore, luci di
posizione
•
•
Lampadine Active Bi-XenonŸ e Bi-XenonŸ
G010479
•
•
Durata approach light
Tirare verso l'alto i perni di bloccaggio
dell'alloggiamento lampadina.
Estrarre l'alloggiamento lampadina in
linea retta.
Generalità sulle lampadine LED.
06
ATTENZIONE
Tirare solo il connettore, non il cavo.
3. (Figura sotto)
G010325
La sostituzione delle lampadine dei fari BiXenon e Active Bi-Xenon deve essere effettuata da un riparatore autorizzato Volvo. I
fari Bi-Xenon richiedono particolare cautela
poiché sono dotati di gruppo ad alta tensione.
IMPORTANTE
Tutte le lampadine a incandescenza anteriori
(eccetto i fendinebbia) si sostituiscono stac-
Scollegare il connettore dell'alloggiamento lampadina premendo il fermaglio
con il pollice.
Estrarre contemporaneamente il connettore con l'altra mano.
``
235
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 236
06 Manutenzione e specifiche
Lampadine
4. Sollevare l'alloggiamento lampadina e
posizionarlo su una superficie morbida per
evitare di graffiare il vetro.
Rimozione della copertura
Anabbaglianti alogeni
5. Sostituire la lampadina interessata, vedere
pagina 241.
Montaggio dei fari
G021745
2. Rimontare l'alloggiamento lampadina e i
perni di bloccaggio. Controllare che siano
fissati correttamente.
G021746
1. Collegare il connettore. Si deve sentire un
"clic".
3. Controllare il funzionamento dei fari.
Collegare e fissare correttamente l'alloggiamento lampadina prima di accendere i fari o
inserire la chiave del telecomando nel blocchetto di accensione.
06
Prima di sostituire una lampadina a incandescenza, vedere pagina 235.
1. Aprire l'anello di bloccaggio premendo
verso l'alto/l'esterno.
2. Abbassare i fermagli sulla copertura e
rimuoverla.
Rimontare la copertura nell'ordine inverso.
1. Staccare il faro.
2. Rimuovere la copertura.
3. Staccare la lampadina premendo il portalampadina verso il basso.
4. Scollegare il connettore dalla lampadina.
5. Inserire la nuova lampadina nell'attacco e
fissarla a scatto. Può essere fissata solo in
un modo.
Rimontare i componenti nell'ordine inverso.
236
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 237
06 Manutenzione e specifiche
Lampadine
Abbaglianti supplementari Active BiXenonŸ e Bi-XenonŸ*
G021748
1. Staccare il faro.
1. Staccare il faro.
2. Rimuovere la copertura.
1. Staccare il faro.
3. Svitare la lampadina in senso antiorario.
2. Rimuovere la copertura, vedere
pagina 236.
4. Scollegare il connettore dalla lampadina.
5. Sostituire la lampadina a incandescenza,
inserirla nell'attacco e fissarla girandola in
senso orario. Può essere fissata solo in un
modo.
Rimontare i componenti nell'ordine inverso.
Luci di posizione/parcheggio
Ÿ
G021747
Ÿ
G021749
Abbaglianti alogeni
3. Staccare la lampadina premendo il portalampadina verso il basso.
2. Rimuovere la copertura, vedere
pagina 236.
3. Per un migliore accesso è possibile svitare
dapprima la lampadina degli abbaglianti.
4. Scollegare il connettore dalla lampadina.
4. Tirare il cavo per estrarre il portalampadina.
5. Inserire la nuova lampadina nell'attacco e
fissarla a scatto. Può essere fissata solo in
un modo.
5. Rimuovere la lampadina difettosa e inserire
quella nuova. Può essere fissata solo in un
modo.
Rimontare i componenti nell'ordine inverso.
6. Inserire il portalampadina nell'attacco e
premere finché non si sente un "clic".
06
Rimontare i componenti nell'ordine inverso.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
237
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 238
06 Manutenzione e specifiche
Lampadine
1. Staccare il faro.
2. Staccare la piccola copertura rotonda.
3. Tirare il portalampadina per estrarre la lampadina a incandescenza.
06
4. Rimuovere la lampadina difettosa e inserire
quella nuova. Il fissaggio è possibile in un
modo.
Prima di sostituire una lampadina a incandescenza, vedere pagina 235.
1. Staccare il faro.
2. Staccare la piccola copertura rotonda.
3. Tirare il cavo per estrarre il portalampadina.
G026015
1. Rimuovere il carter premendo i 4 fermagli
con un attrezzo sottile ed estraendolo in
linea retta.
2. Svitare la vite dell'alloggiamento lampadina ed estrarlo.
3. Ruotare la lampadina in senso antiorario e
staccarla.
5. Inserire il portalampadina nell'attacco e
premere finché non si sente un "clic".
4. Rimuovere la lampadina difettosa e inserire
quella nuova. Il fissaggio è possibile in un
modo.
4. Montare una nuova lampadina avvitandola
in senso orario.
6. Rimontare la copertura. Sistemarla e premere finché non si sente un "clic".
5. Inserire il portalampadina nell'attacco e
premere finché non si sente un "clic".
5. Rimontare la lampadina. (Il profilo del portalampadina è uguale al profilo della base
della lampadina.)
Rimontare i componenti nell'ordine inverso.
6. Rimontare la copertura. Sistemarla e premere finché non si sente un "clic".
Rimontare i componenti nell'ordine inverso.
238
Fendinebbia
G021751
Luci di ingombro
G021750
Indicatori di direzione
6. Rimontare il portalampadina. Il segno
TOP sul portalampadina deve essere in
alto.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 239
06 Manutenzione e specifiche
Lampadine
Portalampadina posteriori, indicatori
di direzione
Luci di arresto (LED)
NOTA
Luci di arresto (LED)
Se un messaggio di errore permane dopo
che una lampadina difettosa è stata sostituita, rivolgersi a un riparatore autorizzato
Volvo.
Luce della targa
G017456
Posizione delle luci posteriori
G017457
G017458
La lampadina degli indicatori di direzione nel
gruppo luci posteriore si sostituisce dall'interno del bagagliaio.
1. Aprire il pannello.
2. Estrarre l'isolante tirandolo in linea retta.
3. Staccare il gruppo lampadina girando la
relativa maniglia in senso antiorario.
4. Staccare la lampadina a incandescenza
tirandola in linea retta.
Rimontare i componenti nell'ordine inverso.
Vetro della lampadina, lato destro
1. Svitare le viti con un cacciavite.
2. Staccare delicatamente l'intero alloggiamento lampadina ed estrarlo.
Luci di posizione/di arresto (LED)
3. Montare una nuova lampadina.
Luci di posizione laterali, SML (LED)
4. Rimontare e avvitare in posizione l'alloggiamento lampadina.
Indicatori di direzione
06
Catarifrangente posteriore
Retronebbia (su un lato)
Luce di retromarcia
``
239
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 240
06 Manutenzione e specifiche
Lampadine
Luci di cortesia
Illuminazione bagagliaio
Luce dello specchietto di cortesia
G021759
G017459
G021757
Rimozione dello specchietto
Prima di sostituire una lampadina a incandescenza, vedere pagina 235.
06
1. Inserire un cacciavite nel lato corto della
lente nel punto più vicino al tunnel e ruotare
leggermente per staccare la lente (vale per
entrambe le lampadine).
2. Ruotare con cautela finché la lente non si
stacca.
3. Montare una nuova lampadina.
4. Rimontare il vetro.
1. Inserire un cacciavite e fare leva leggermente per staccare l'alloggiamento lampadina.
2. Montare una nuova lampadina.
3. Controllare che la lampadina si accenda e
rimontare l'alloggiamento lampadina.
1. Inserire un cacciavite sotto il bordo inferiore, al centro, e sollevare con cautela il
fermo sul bordo.
2. Spostare il cacciavite sotto i bordi sinistro
e destro (presso le sezioni in gomma nera)
e fare leva con cautela in modo da staccare
il bordo inferiore dello specchietto.
3. Sollevare e rimuovere l'intero specchietto
e la copertura con cautela.
4. Montare una nuova lampadina.
Montaggio dello specchietto
1. Riportare nella posizione originaria i tre
fermi sul bordo superiore dello specchietto.
240
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 241
06 Manutenzione e specifiche
Lampadine
2. Quindi, bloccare i tre fermi inferiori.
Specifiche lampadine a incandescenza
Illuminazione
Poten
za (W)
Tipo
Abbaglianti supplementari, BiXenonŸ, ABL
55
H7
Anabbaglianti alogeni
55
H7
Abbaglianti alogeni
65
H9
Indicatori di direzione anteriori
21
H21W
Indicatori di direzione posteriori
21
PY21W
Fendinebbia
35
H8
Luci di cortesia,
illuminazione
bagagliaio, luce
della targa
5
Lampadina
a fusibile
Illuminazione
Poten
za (W)
Tipo
Luci di posizione/
parcheggio anteriori
5
W5W
Luci di ingombro
anteriori
5
W5W
Luce cassetto portaoggetti
5
Lampadina
a fusibile
SV8,5
06
Specchio di cortesia
SV8,5
1,2
Lampadina
a fusibile
SV5,5
241
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 242
06 Manutenzione e specifiche
Spazzole dei tergicristalli e liquido lavacristalli
Spazzole dei tergicristalli
Posizione di assistenza
1. Portare la chiave del telecomando in posizione 0, vedere pagina 73, e lasciarla nel
blocchetto di accensione.
G021761
Per sostituire o lavare le spazzole dei tergicristalli, occorre portarle in posizione di assistenza.
G021763
2. Portare la leva destra del volante verso
l'alto per circa 1 secondo. I tergicristalli si
attivano e si fermano in posizione verticale.
I tergicristalli tornano nella posizione originaria
quando si avvia l'automobile.
G021762
Sostituzione delle spazzole dei
tergicristalli
NOTA
Sollevare il braccio dei tergicristalli. Premere il pulsante sull'attacco dei tergicristalli ed estrarre tirando in direzione parallela al braccio dei tergicristalli.
G021760
06
Inserire la nuova spazzola dei tergicristalli
premendo finché non si sente un "clic".
Controllare che la spazzola sia fissata correttamente.
242
Le spazzole dei tergicristalli sono di lunghezza diversa. La spazzola sul lato conducente è più lunga di quella sul lato passeggero.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 243
06 Manutenzione e specifiche
Spazzole dei tergicristalli e liquido lavacristalli
Sostituzione della spazzola del
tergilunotto
IMPORTANTE
Controllare regolarmente le spazzole. La
mancata manutenzione riduce la durata
delle spazzole.
G032770
Rabbocco del liquido lavacristalli
1. Sollevare il braccio del tergilunotto.
3. Girare in senso antiorario per utilizzare il
finecorsa della spazzola sul braccio del tergicristallo come leva e staccare più facilmente la spazzola.
4. Inserire a pressione la nuova spazzola.
Controllare che sia fissata correttamente.
5. Abbassare il braccio del tergilunotto.
G021764
2. Afferrare la parte interna della spazzola
(presso la freccia).
I lavacristalli e i lavafari utilizzano lo stesso serbatoio.
06
IMPORTANTE
Durante l'inverno, utilizzare un antigelo in
modo che il liquido non geli nella pompa, nel
serbatoio e nei flessibili.
Pulizia
Per la pulizia di spazzole tergicristallo e parabrezza, vedere pagina 270.
Per le quantità, vedere pagina 285.
243
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 244
06 Manutenzione e specifiche
Batteria
Simboli di allarme sulla batteria
Evitare scintille e fiamme
libere.
Usare occhiali protettivi.
IMPORTANTE
Non utilizzare mai un caricabatterie a carica
rapida per caricare la batteria.
ATTENZIONE
Pericolo di esplosione.
Ulteriori informazioni si
trovano nel Libretto Uso e
manutenzione.
NOTA
Conservare la batteria
fuori dalla portata dei
bambini.
Le batterie esauste devono essere smaltite
nel rispetto dell'ambiente in quanto contengono piombo.
NOTA
06
Utilizzo
La batteria contiene acido
corrosivo.
•
Controllare che i cavi della batteria siano
collegati e serrati correttamente.
•
Non scollegare mai la batteria quando il
motore è in moto.
La durata e le prestazioni della batteria sono
influenzate da numero di avviamenti, scaricamenti, stile di guida, condizioni di guida e climatiche ecc.
244
Le batterie possono sviluppare un gas altamente esplosivo. Una scintilla, che
potrebbe essere generata collegando i cavi
di avviamento in modo errato, è sufficiente
a far esplodere la batteria. La batteria contiene acido solforico, che in ragione dell'alto
potere corrosivo può causare gravi lesioni.
Se l'acido solforico viene a contatto con
occhi, pelle o indumenti, risciacquare
abbondantemente con acqua. Se spruzzi di
acido raggiungono gli occhi, rivolgersi
immediatamente a un medico.
Se la batteria viene scaricata molte volte, ciò
influisce negativamente sulla longevità della
stessa.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 245
06 Manutenzione e specifiche
Batteria
Sostituzione
ATTENZIONE
Collegare e scollegare i cavi positivo e
negativo nella sequenza corretta.
G021768
Rimozione
Scollegare il cavo negativo nero
G021765
Collegare il cavo positivo rosso
Staccare il flessibile di sfiato dalla batteria
Svitare la vite che fissa il morsetto della
batteria.
G021766
G021769
Spostare la batteria lateralmente e sollevarla.
Montaggio
Spegnere il quadro e attendere 5 minuti.
06
Aprire i fermagli sulla copertura anteriore e
rimuoverla.
Staccare il profilo in gomma per sbloccare
la copertura posteriore.
G021771
G021767
Rimuovere la copertura posteriore svitandola di un quarto di giro e sollevandola.
1. Sistemare la batteria nella relativa scatola.
``
245
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
06 Manutenzione e specifiche
Batteria
2. Inserire la batteria e sistemarla lateralmente finché non tocca il bordo posteriore
della scatola.
3. Fissare la batteria con la vite nel morsetto.
4. Collegare il flessibile di sfiato.
5. Collegare il cavo positivo rosso.
6. Collegare il cavo negativo nero.
7. Fissare la copertura posteriore a pressione. (Vedere rimozione.)
8. Rimontare il profilo in gomma. (Vedere
rimozione.)
9. Rimontare la copertura anteriore e fissarla
con i fermagli. (Vedere rimozione.)
06
246
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 246
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 247
06 Manutenzione e specifiche
Fusibili
Generalità
Posizione delle basette
Per impedire che l'impianto elettrico dell'automobile venga danneggiato da cortocircuiti o
sovraccarichi, tutte le funzioni elettriche e i
componenti sono protetti da fusibili.
Sostituzione
1. Consultare lo schema dei fusibili per localizzare il fusibile.
2. Estrarre il fusibile e osservarlo di lato per
vedere se il filo curvo è bruciato.
3. In tal caso sostituirlo con un fusibile nuovo
dello stesso colore e amperaggio.
ATTENZIONE
G017461
Se un componente elettrico o una funzione non
si attiva, è possibile che il fusibile del componente sia stato esposto a sovraccarico e sia
bruciato. Se lo stesso fusibile brucia ripetutamente, il difetto risiede nel componente. In tal
caso, rivolgersi a un riparatore autorizzato
Volvo per il controllo.
Posizione delle basette, automobili con guida a
sinistra
Nelle automobili con guida a destra, la basetta
sotto il cassetto portaoggetti si trova sull'altro
lato.
Sotto il cassetto portaoggetti
06
Vano motore
Bagagliaio
Non utilizzare mai un corpo estraneo o un
fusibile di amperaggio maggiore rispetto
alle specifiche in sede di sostituzione di un
fusibile. Sussiste il rischio di gravi danni
all'impianto elettrico e il pericolo di incendio.
``
247
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 248
06 Manutenzione e specifiche
Fusibili
Vano motore
G025600
06
248
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 249
06 Manutenzione e specifiche
Fusibili
Generalità sui fusibili nel vano motore
All'interno della copertura è collocata una
pinza che semplifica la rimozione e l'installazione dei fusibili.
Posizioni (vedere tabella precedente)
Vano motore superiore
Vano motore anteriore
Vano motore inferiore
Tutti questi fusibili sono collocati nella scatola
nel vano motore. I fusibili in
sono collocati
in
.
Pos.
Funzione
A
Fusibile primario RJBA
KL30
60
Posto per fusibile di
riserva
Fusibile primario RJBB
KL30
60
Incidenza fari* (Active BiXenonŸ, Bi-XenonŸ)
10
Fusibile primario RJBD
KL30
50
Fusibile primario CEM
20
Radar, centralina ACC*
5
Servosterzo dipendente
dalla velocità
5
Centralina del motore, trasmissione SRS
10
Posto per fusibile di
riserva
Riscaldatore PTC*
100
Pos.
Funzione
A
•
I fusibili 1 – 7 e 42 – 44 sono di tipo "Midi
Fuse" e devono essere sostituiti esclusivamente da un riparatore autorizzato Volvo.
Posto per fusibile di
riserva
I fusibili 8 – 15 e 34 sono di tipo "JCASE"
e devono essere sostituiti esclusivamente
da un riparatore autorizzato Volvo.
Tergicristalli
30
Ugelli lavacristalli elettroriscaldati
10
•
Pompa del vuoto I5T
20
•
Riscaldatore di parcheggio*
25
I fusibili 16 – 33 e 35 – 41 sono di tipo
"MiniFuse".
Ventola dell'abitacolo
40
Quadro luci
5
Lavafari
15
Prese da 12V sedili anteriori e posteriore
15
Tettuccio apribile*, Mensola del padiglione/ECC*
5
Pos.
Funzione
A
Fusibile primario CEM
KL30A
50
Fusibile primario CEM
KL30B
50
Posto per fusibile di
riserva
ABS pump
40
Valvole ABS
20
06
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
249
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 250
06 Manutenzione e specifiche
Fusibili
Pos.
06
250
Funzione
A
Scatola relè nel vano
motore
Pos.
Funzione
A
5
Centralina motore, Farfalla
benzina
10
Luci supplementari*
20
Centralina motore, Farfalla
diesel
15
Avvisatore acustico
15
10
Impianto di iniezione,
Debimetro
15
Centralina del motore
Centralina del cambio
automatico*
15
Debimetro (4 cil. diesel)
10
Valvole del motore
10
Compressore AC
15
5
EVAP, Sonda Lambda,
Iniezione (benzina)
15
Relè lavacristalli
Relè motorino di avviamento
30
Sonda Lambda (4 cil. benzina, 5 cil. diesel)
10
Bobine di accensione
20
10
Riscaldatore ventilazione
motore (5 cil. benzina)
10
Sistema a incandescenza
(5 cil. diesel)
15
EGR, VTC, Bypass
impianto di raffreddamento del motore (4 cil.
diesel)
10
Riscaldatore filtro diesel,
riscaldatore ventilazione
motore (4 cil. diesel)
Riscaldatore filtro diesel,
riscaldatore ventilazione
motore (5 cil. diesel)
20
Libero
5
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
Pos.
Funzione
A
Candeletta (4 cil. diesel)
60
Candeletta (5 cil. diesel)
70
Posto per fusibile di
riserva
Ventola di raffreddamento
(4 – 5 cil. benzina, 4 cil.
diesel)
60
Ventola di raffreddamento
(V8, 6 cil. benzina, 5 cil.
diesel)
80
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 251
06 Manutenzione e specifiche
Fusibili
Sotto il cassetto portaoggetti
1 2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12 13 14
G032918
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1. Spostare il rivestimento interno che copre
la basetta portafusibili.
Pos.
Funzione
A
2. Premere il fermo del coperchio e piegarlo
verso l'alto.
Freni ABS, freno di stazionamento elettrico
5
3. A questo punto è possibile accedere ai
fusibili.
Pedale dell'acceleratore*,
riscaldatore dell'aria (PTC),
sedili elettroriscaldati*
Funzione
A
Sensore pioggia*
5
Sistema SRS
10
Funzione
A
Posto per fusibile di riserva
06
Abbaglianti
15
Tettuccio apribile*
20
Lampadine luci di retromarcia
7,5
7,5
Posizioni
Pos.
Pos.
Posto per fusibile di riserva
Display ICM, CD e radio A,
impianto RSE*
15
Modulo del volante
7,5
Posto per fusibile di riserva
Anabbaglianti anteriori*
15
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
251
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 252
06 Manutenzione e specifiche
Fusibili
Pos.
Funzione
A
Lavacristalli
15
Regolatore elettronico
della velocità adattivo,
ACC*
10
Pos.
Posto per fusibile di riserva
Illuminazione del padiglione, pannello di
comando portiera del conducente/sedile del passeggero elettrocomandato*
06
7,5
A
Display informativo
5
Sedile del conducente elettrocomandato*
5
Tergilunotto
15
Ricevitore della chiave del
telecomando, sensori di
allarme
5
Pompa del carburante
20
Bloccasterzo elettrico
20
Funzione
A
Serrature sportello del serbatoio/portellone
10
Sirena di allarme, ECC
5
Pulsante di avviamento/
arresto
5
Commutatore delle luci di
arresto
5
Premium.
Posto per fusibile di riserva
252
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 253
06 Manutenzione e specifiche
Fusibili
G032919
Bagagliaio
La basetta si trova dietro il rivestimento sul lato
sinistro.
Posizioni
Pos. Modulo
zione
(nero). Fun-
A
Pos. Modulo
zione
(nero). Fun-
Pannello di comando portiera posteriore destra
A
25
Posto per fusibile di riserva
Pannello di comando portiera del conducente
25
Pannello di comando portiera del passeggero
25
Pannello di comando portiera posteriore sinistra
25
Pos. Modulo
zione
(nero). Fun-
A
Presa 2 rimorchio*
15
Sedile elettrocomandato
lato conducente*
25
Presa da 12 V nel bagagliaio,
frigorifero*
15
Presa 1 rimorchio*
40
30
POT (apertura automatica
portellone)*
30
Lunotto termico
06
Posto per fusibile di riserva
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
253
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 254
06 Manutenzione e specifiche
Fusibili
Pos. Modulo
(bianco).
Funzione
A
Pos. Modulo
zione
Posto per fusibile di riserva
(blu). Fun-
Display RTI*, telecamera di
parcheggio*
Centralina Four-C*
15
Riscaldatore sedile anteriore
lato conducente*
15
Riscaldatore sedile anteriore
lato passeggero*
15
Riscaldatore sedile posteriore destro*
15
Centralina AWD
Riscaldatore sedile posteriore sinistro*
A
10
Posto per fusibile di riserva
06
254
Altoparlante dei bassi*
25
Posto per fusibile di riserva
Amplificatore audio*
25
Impianto audio A
15
10
Telefono, Bluetooth*
5
15
Posto per fusibile di riserva
-
Posto per fusibile di riserva
Sedile elettrocomandato lato
passeggero*
25
Avviamento senza chiave*
20
Freno di stazionamento elettrico sinistro
30
Freno di stazionamento elettrico destro
30
A
High Performance e Premium.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 255
06 Manutenzione e specifiche
Ruote e pneumatici
Generalità
I pneumatici sono molto importanti per le
caratteristiche di guida dell'automobile. Tipo,
dimensioni, pressione e classe di velocità dei
pneumatici sono importanti per la guida dell'automobile.
Senso di rotazione
caratteristiche di frenata dell'automobile e la
capacità di allontanare pioggia, neve e fango.
Pneumatici nuovi
NOTA
Controllare che entrambe le coppie di ruote
siano dello stesso tipo, delle stesse dimensioni e della stessa marca.
G021823
Attenersi alla pressione pneumatici raccomandata nella relativa tabella, vedere pagina 267.
Manutenzione dei pneumatici
G021778
Invecchiamento dei pneumatici
La freccia indica il senso di rotazione del pneumatico.
I pneumatici con il battistrada studiato appositamente per ruotare in un solo senso sono
contrassegnati da una freccia. Infatti, i pneumatici devono ruotare nello stesso senso per
l'intera durata di servizio. Possono essere
scambiati solo fra anteriore e posteriore ma
mai da sinistra a destra (o viceversa). I pneumatici installati in modo errato alterano le
Dopo 6 anni di servizio, tutti i pneumatici
devono essere controllati da un gommista,
anche se sembrano integri. Infatti i pneumatici
invecchiano e si deteriorano anche se sono
usati poco o nuovi. Le prestazioni potrebbero
ridursi. Questo vale anche per la ruota di
scorta, i pneumatici invernali e quelli conservati
per utilizzo futuro. Un esempio dei segnali
esterni che indicano che il pneumatico non è
adatto all'uso è dato dalla presenza di spaccature o scoloriture.
I pneumatici sono deperibili. Dopo alcuni anni
iniziano a indurirsi e le caratteristiche di attrito
peggiorano gradualmente. Si raccomanda
quindi di montare pneumatici più nuovi possibile quando si sostituiscono. Questo è particolarmente importante per i pneumatici invernali. La settimana e l'anno di produzione marchio DOT dei pneumatici (Department of
Transportation) - sono indicati con quattro
cifre, ad esempio 1502. Il pneumatico in figura
è stato prodotto la settimana 15 dell'anno
2002.
06
Pneumatici estivi e invernali
Quando si passa dalle ruote estive a quelle
invernali e viceversa, contrassegnare le ruote
indicando la posizione in cui erano montate, ad
esempio S = sinistra e D = destra.
``
255
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 256
06 Manutenzione e specifiche
Ruote e pneumatici
Una pressione dei pneumatici corretta garantisce un'usura più uniforme, vedere
pagina 266. Stile di guida, pressione dei pneumatici, clima e caratteristiche della strada
influenzano l'invecchiamento e l'usura dei
pneumatici. Per evitare differenze nella profondità del battistrada e prevenirne l'usura, si consiglia di invertire i pneumatici. Invertirli la prima
volta dopo circa 5000 km, quindi ogni
10000 km. Rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo per il controllo in caso di incertezza
circa la profondità del battistrada.
Le ruote devono essere conservate in posizione orizzontale o appese, non in verticale.
ATTENZIONE
06
Un pneumatico danneggiato può comportare la perdita di controllo dell'automobile.
Pneumatici dotati di indicatori di usura
Cerchioni e dadi delle ruote
IMPORTANTE
I dadi delle ruote devono essere serrati a
140 Nm. In caso di serraggio eccessivo, si
può danneggiare il giunto a vite.
Utilizzare esclusivamente cerchioni originali
Volvo collaudati e omologati. Controllare la
coppia con una chiave torsiometrica.
G021829
Usura e manutenzione
Gli indicatori di usura sono aree strette e in
rilievo posizionate trasversalmente sul battistrada. La sigla TWI (Tread Wear Indicator) è
stampata sul lato del pneumatico. Quando il
pneumatico è consumato a tal punto che
rimangono solo 1,6 mm di battistrada, queste
bande sono chiaramente visibili. In tal caso,
sostituire i pneumatici al più presto. Ricordare
che un pneumatico con un battistrada così sottile ha un'aderenza molto scarsa in caso di
pioggia o neve.
Dadi delle ruote bloccabili
I dadi delle ruote bloccabili possono essere
utilizzati sia con i cerchioni in alluminio che con
quelli in acciaio.
Pneumatici invernali
Volvo raccomanda pneumatici invernali di
determinate dimensioni. Le dimensioni dei
pneumatici variano in base al tipo di motore.
Occorre montare i pneumatici invernali corretti
su tutte e quattro le ruote.
NOTA
Consultare un concessionario Volvo in
merito ai cerchioni e ai pneumatici più
adatti.
256
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 257
06 Manutenzione e specifiche
Ruote e pneumatici
Pneumatici chiodati
I pneumatici invernali chiodati devono essere
rodati per 500-1000 km, guidando lentamente
e con cautela, in modo che i chiodi si posizionino correttamente nei pneumatici. In questo
modo si prolunga la durata dei pneumatici e, in
particolare, dei chiodi.
NOTA
Le norme relative all'uso dei pneumatici
chiodati variano da Paese a Paese.
Profondità del battistrada
mai gli attacchi rapidi poiché la distanza tra
dischi dei freni e ruote sarebbe insufficiente.
IMPORTANTE
Utilizzare solo catene da neve originali Volvo
o equivalenti adatte al proprio modello di
automobile, ai pneumatici e alle dimensioni
dei cerchioni. Per informazioni, rivolgersi a
un riparatore autorizzato Volvo.
Sistema di monitoraggio pressione
pneumatici TPMS*
IMPORTANTE
In caso di insorgenza di guasto nel sistema
di monitoraggio della pressione dei pneumatici si accende la spia di avvertimento sul
cruscotto. Viene visualizzato il messaggio
RICH. ASSISTENZA MONITORAGGIO
PRESS. PNEUMAT.. Ciò può accedere
per varie ragioni, ad esempio a causa di
montaggio di una ruota priva di sensore
adattato al sistema di monitoraggio pressione pneumatici Volvo.
Regolazione del monitoraggio pressione
pneumatici
Catene da neve usate
Il TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)
avverte il conducente quando la pressione di
uno o più pneumatici è insufficiente. Il sistema
utilizza sensori ubicati all'interno della valvola
dell'aria di ogni ruota. Quando si procede a una
velocità di circa 40 km/h, il sistema rileva la
pressione dei pneumatici. Se è insufficiente si
accende la spia di allarme sul cruscotto e il
display visualizza un messaggio.
Le catene da neve devono essere usate solo
sulle ruote anteriori (anche nelle automobili a
trazione integrale).
Controllare sempre il sistema dopo la sostituzione di una ruota per accertarsi che la nuova
ruota sia compatibile.
Le impostazioni si effettuano con il comando
nel quadro centrale, vedere pagina 120.
Non superare mai 50 km/h con le catene da
neve montate. Non guidare su fondi stradali
sconnessi per non usurare eccessivamente
catene da neve e pneumatici. Non utilizzare
Per informazioni sulla pressione pneumatici
corretta, vedere pagina 266.
1. Gonfiare i pneumatici alla pressione desiderata e portare la chiave in posizione I o
II.
I fondi stradali coperti di ghiaccio o neve e i
climi rigidi comportano un impiego più gravoso
dei pneumatici rispetto ai climi miti. Volvo consiglia quindi di utilizzare pneumatici invernali
con una profondità del battistrada di almeno
4 mm.
Il sistema non sostituisce la normale manutenzione dei pneumatici.
Il monitoraggio pressione pneumatici può
essere regolato seguendo le raccomandazioni
fornite da Volvo, ad esempio in caso di guida
con carico elevato.
NOTA
06
Il motore deve essere spento.
2. Selezionare Impostazioni vettura
Pressione pneumatici
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
257
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 258
06 Manutenzione e specifiche
Ruote e pneumatici
3. Selezionare Calibrazione pressione
pneumatici.
2. Selezionare Impostazioni vettura
Pressione pneumatici
4. Premere ENTER.
3. Selezionare Sistema press. pneum. e
premere ENTER.
> X viene visualizzato sul display se si
attiva il sistema e scompare se si disattiva il sistema.
5. Guidare l'automobile ad almeno 40 km/h
per almeno 1 minuto.
Interventi in caso di pressione
pneumatici insufficiente
Quando il display visualizza il messaggio
PRESSIONE BASSA CONTR PNEUMATICI
1. Controllare la pressione di tutti e 4 i pneumatici.
2. Gonfiare il/i pneumatico/i alla pressione
corretta.
Raccomandazioni
Solo le ruote montate in fabbrica sono dotate
di sensori TPMS nelle valvole.
•
Il ruotino di scorta non è dotato di questo
sensore.
•
Se si utilizzano ruote senza sensori TPMS,
viene visualizzato PRESS. PNEUM.
RICH. ASSISTENZA ogni volta che l'automobile supera i 40 km/h per più di 10
minuti.
3. Guidare l'automobile ad almeno 40 km/h
per almeno 1 minuto e controllare che il
messaggio scompaia.
06
Disattivazione/attivazione del
monitoraggio pressione pneumatici
NOTA
Il motore deve essere spento.
Le impostazioni si effettuano con il comando
nel quadro centrale, vedere pagina 120.
•
Volvo raccomanda di montare i sensori
TPMS su tutte le ruote dell'automobile.
•
Volvo sconsiglia di spostare i sensori fra le
ruote.
ATTENZIONE
Quando si gonfia un pneumatico dotato di
TPMS, tenere l'ugello della pompa diritto
contro la valvola per evitare di danneggiarla.
1. Portare la chiave in posizione I o II.
258
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
Pneumatici antiforatura*
Un'automobile con Self Supporting run flat
Tires (SST) è dotata anche di TPMS.
Questo tipo di pneumatici presenta un fianco
speciale rinforzato che consente di continuare
a guidare l'automobile anche se un pneumatico si è sgonfiato parzialmente. Questi pneumatici sono montati su un cerchione speciale
(su cui possono essere montati anche pneumatici normali).
Se un pneumatico SST si sgonfia, la spia gialla
TPMS sul cruscotto si accende e il display
visualizza un messaggio. In tal caso, procedere
a una velocità inferiore a 80 km/h e sostituire il
pneumatico al più presto.
Guidare con cautela. In alcuni casi può essere
difficile individuare il pneumatico sgonfio. Controllare tutti e 4 i pneumatici per individuare
quello sgonfio.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 259
06 Manutenzione e specifiche
Ruote e pneumatici
Un blocco di schiuma situato nel cerchione
della ruota di scorta contiene tutti gli attrezzi.
Gli attrezzi comprendono occhiello di traino,
martinetto* e chiave per i dadi delle ruote. Il
blocco in schiuma è avvitato a una mensola sul
fondo dell'alloggiamento della ruota di scorta.
ATTENZIONE
I pneumatici SST devono essere montati
solo da personale appositamente addestrato.
I pneumatici SST devono essere montati
esclusivamente su automobili con sistema
TPMS.
Martinetto*
Se è stato visualizzato un messaggio di
errore per bassa pressione pneumatici, non
procedere a velocità superiori a 80 km/h.
La percorrenza max fino alla sostituzione
dei pneumatici è 80 km.
Utilizzare il martinetto originale solo per la
sostituzione della ruota. La vite del martinetto
deve sempre essere lubrificata adeguatamente.
Evitare percorsi accidentati.
Ruota di scorta speciale*
I pneumatici SST devono essere sostituiti se
sono danneggiati o forati.
Il ruotino di scorta deve essere sostituito al più
presto. Sostituire la ruota di scorta al più presto
con una ruota normale. L'uso della ruota di
scorta potrebbe alterare le caratteristiche di
guida dell'automobile. La pressione corretta
della ruota di scorta è indicata nella tabella
delle pressioni pneumatici, vedere
pagina 267.
Attrezzi
IMPORTANTE
L'automobile non deve mai essere guidata
con più di un "Ruotino di scorta" montato.
La ruota di scorta è sistemata nel relativo alloggiamento con la parte esterna rivolta verso il
basso. La ruota di scorta è tenuta in posizione
da due blocchi in schiuma, uno sotto la ruota e
uno sopra/all'interno della stessa. Il blocco
superiore contiene tutti gli attrezzi.
La ruota di scorta e i blocchi in schiuma sono
tenuti in posizione dalla stessa vite passante.
Estrazione della ruota di scorta
1. Sollevare il tappetino da dietro tirandolo in
avanti.
2. Svitare la vite di fissaggio.
3. Estrarre il blocco in schiuma con gli
attrezzi.
06
4. Estrarre la ruota di scorta.
Non è necessario estrarre il blocco inferiore.
IMPORTANTE
G025442
Non superare mai 80 km/h con una ruota di
scorta montata.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
259
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 260
06 Manutenzione e specifiche
Ruote e pneumatici
NOTA
ATTENZIONE
Se la botola non è chiusa, il Private locking
no funziona, vedere pagina 47.
NOTA
Sostituzione dei pneumatici
Utilizzare il martinetto in dotazione all'automobile.
Rimozione
G029336
2. Estrarre ruota di scorta, martinetto e chiave
per i dadi delle ruote, posizionati sotto il
tappetino del bagagliaio.
3. Bloccare davanti e dietro le ruote che
rimangono sul terreno. Utilizzare ceppi o
grosse pietre.
Il blocco in schiuma e la ruota di scorta devono
essere rimontati nell'ordine inverso.
Notare la freccia sul blocco in schiuma superiore. Deve essere rivolta in avanti.
IMPORTANTE
Conservare gli attrezzi e il martinetto nei
relativi vani nel bagagliaio quando non vengono utilizzati.
260
G024534
Dopo l'utilizzo, riporre correttamente gli
attrezzi e il martinetto. Girare correttamente la
manovella del martinetto affinché occupi poco
spazio.
06
Controllare che il martinetto sia integro e
pulito, con i filetti lubrificati correttamente.
Attacchi
Esporre il triangolo di emergenza, vedere
pagina 220 se si deve sostituire una ruota in un
luogo trafficato. Assicurarsi che l'automobile e
il martinetto* poggino su una superficie solida
e orizzontale.
1. Inserire il freno di stazionamento. Se l'automobile è dotata di cambio manuale inserire 1a; se è dotata di cambio automatico
portare la leva selettrice in posizione P.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
G021779
Attrezzi - rimessaggio
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 261
06 Manutenzione e specifiche
Ruote e pneumatici
4. (Automobili con cerchioni in acciaio).
Rimuovere il copriruote con l'estremità
della chiave per i dadi delle ruote o manualmente.
2. Montare la ruota. Serrare i dadi.
ATTENZIONE
3. Abbassare l'automobile in modo che la
ruota non possa girare.
Non infilarsi mai sotto l'automobile quando
è sollevata con il martinetto.
Quando si solleva l'automobile con il martinetto, i passeggeri devono lasciare l'abitacolo.
5. Allentare i dadi della ruota ½–1 giro in
senso antiorario con la chiave per i dadi
delle ruote.
Parcheggiare l'automobile in modo che i
passeggeri siano separati dal ciglio della
strada dall'automobile o, preferibilmente,
da un guardrail.
ATTENZIONE
Non interporre alcun oggetto fra il terreno e
il martinetto o fra il martinetto e il relativo
attacco.
Montaggio
1. Pulire le superfici di appoggio tra ruota e
mozzo.
4. Serrare i dadi della ruota in sequenza. È
importante serrare i dadi alla coppia corretta. Serrare a 140 Nm. Controllare la coppia con una chiave torsiometrica.
06
5. Montare il copriruota. (Automobili con cerchioni in acciaio.)
G023309
7. Sollevare l'automobile quanto basta affinché la ruota si muova liberamente. Togliere
i dadi e rimuovere la ruota.
G021780
6. Su ogni lato dell'automobile vi sono due
attacchi per il martinetto. Presso ogni
attacco è presente un'apertura nella
copertura in plastica. Abbassare il piede
del martinetto in modo che venga premuto
contro il terreno. Controllare che il martinetto sia ben fissato come in figura e che il
piede sia posizionato verticalmente sotto
l'attacco.
Riparazione pneumatici provvisoria*
NOTA
In sede di montaggio, la presa per la valvola
sul coprimozzo deve trovarsi sopra la valvola sul cerchione.
Generalità
Il kit di riparazione pneumatici si utilizza per
riparare una foratura nonché controllare e
regolare la pressione pneumatici. Comprende
un compressore e un contenitore con il com``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
261
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 262
06 Manutenzione e specifiche
Ruote e pneumatici
Il composto sigillante ripara in modo efficace
eventuali forature del battistrada dei pneumatici.
NOTA
Il kit di riparazione pneumatici è progettato
esclusivamente per riparare pneumatici che
presentano fori nel battistrada.
06
Il kit di riparazione pneumatici non è particolarmente adatto per riparare forature sul fianco
del pneumatico. Il kit di riparazione pneumatici
provvisoria non deve essere utilizzato in caso
di danni di una certa entità, crepe o simili.
Le prese da 12 V per il collegamento del compressore si trovano nel quadro centrale anteriore, presso il sedile posteriore e nel bagagliaio. Utilizzare la presa più vicina al
pneumatico forato.
Estrazione del kit di riparazione
pneumatici
Esporre il triangolo di emergenza se ci si trova
in un luogo trafficato. Il kit di riparazione pneu-
262
matici è collocato sotto il pavimento del bagagliaio.
Generalità
1. Sollevare il tappetino da dietro tirandolo in
avanti.
2. Svitare la vite di fissaggio.
3. Estrarre il blocco in schiuma che tiene in
posizione il martinetto e la chiave per i dadi
delle ruote.
4. Estrarre il kit di riparazione pneumatici.
Risistemare gli attrezzi dopo l'uso.
ATTENZIONE
Dopo la riparazione provvisoria del pneumatico, non viaggiare a velocità superiori a
80 km/h. Il pneumatico riparato provvisoriamente deve essere sostituito al più presto
(percorrenza max 200 km).
G014337
posto sigillante. Il kit è progettato per eseguire
una riparazione provvisoria. Il flacone con il
composto sigillante deve essere sostituito
prima della scadenza indicata e, comunque,
dopo l'utilizzo del kit.
Etichetta della velocità max consentita
Interruttore
Cavo
Supporto per flacone (coperchio arancione)
Coperchio protettivo
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 263
06 Manutenzione e specifiche
Ruote e pneumatici
Valvola di riduzione della pressione
Riparazione di un pneumatico forato
ATTENZIONE
Flessibile dell'aria
Il composto sigillante può irritare la pelle. In
caso di contatto con la pelle, risciacquare
immediatamente con acqua e sapone.
Flacone con il composto sigillante
Manometro
3. Controllare che l'interruttore sia in posizione 0 e prendere il cavo e il flessibile
dell'aria.
Guanti*
NOTA
Non rompere il sigillo del flacone. Il sigillo si
rompe quando si avvita il flacone.
4. Svitare il coperchio arancione e rimuovere
il tappo del flacone.
G014338
ATTENZIONE
Per informazioni sul funzionamento degli attrezzi,
vedere figura precedente.
1. Aprire il coperchio del kit di riparazione
pneumatici.
2. Staccare l'etichetta della velocità max consentita e applicarla sul volante.
Non svitare il flacone. Il flacone è provvisto
di dispositivo antiriflusso per prevenire perdite.
06
5. Avvitare il flacone nel relativo supporto.
6. Svitare il cappuccio della valvola della
ruota e avvitare a fondo il raccordo per la
valvola del flessibile dell'aria nella filettatura della valvola del pneumatico.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
263
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 264
06 Manutenzione e specifiche
Ruote e pneumatici
ATTENZIONE
Non lasciare bambini incustoditi nell'automobile a motore acceso.
7. Collegare il cavo alla presa da 12 V e
accendere il motore.
ATTENZIONE
Non rimanere mai vicino al pneumatico
durante il gonfiaggio. In caso di crepe o irregolarità, spegnere immediatamente il compressore. Si sconsiglia di rimettersi in viaggio. Rivolgersi a un gommista autorizzato.
NOTA
06
Quando si accende il compressore, la pressione può raggiungere 6 bar ma diminuisce
dopo circa 30 secondi.
10. Spegnere il compressore per controllare la
pressione sul manometro. La pressione
deve essere compresa fra 1,8 bar e 3,5 bar.
11. Spegnere il compressore e scollegare il
cavo dalla presa da 12 V.
12. Scollegare il flessibile dalla valvola del
pneumatico e montare il cappuccio della
valvola.
13. Percorrere al più presto circa 3 km a una
velocità max di 80 km/h affinché il composto sigillante metta a tenuta il pneumatico.
Gonfiaggio dei pneumatici
8. Portare l'interruttore in posizione I.
IMPORTANTE
Rischio di surriscaldamento. Il compressore
non deve funzionare per più di 10 minuti.
9. Gonfiare il pneumatico per 7 minuti.
264
ATTENZIONE
Se la pressione scende al di sotto di 1,8 bar,
la foratura nel pneumatico è troppo grande.
Si sconsiglia di rimettersi in viaggio. Rivolgersi a un gommista autorizzato.
I pneumatici originali dell'automobile possono
essere gonfiati con il compressore.
ATTENZIONE
Inalare i gas di scarico dell'automobile
potrebbe essere letale. Non lasciare mai il
motore acceso in spazi chiusi o poco ventilati.
ATTENZIONE
Non lasciare bambini incustoditi nell'automobile a motore acceso.
3. Collegare il cavo a una presa da 12 V dell'automobile e accendere il motore.
4. Avviare il compressore portando l'interruttore in posizione I.
IMPORTANTE
Rischio di surriscaldamento. Il compressore
non deve funzionare per più di 10 minuti.
1. Il compressore deve essere spento. Controllare che l'interruttore sia in posizione 0
e prendere il cavo e il flessibile dell'aria.
5. Gonfiare il pneumatico alla pressione indicata sulla relativa etichetta. (Sfiatare l'aria
con la valvola di riduzione della pressione
se la pressione del pneumatico è eccessiva.)
2. Svitare il cappuccio della valvola della
ruota e avvitare a fondo il raccordo per la
valvola del flessibile nella filettatura della
valvola del pneumatico.
6. Spegnere il compressore. Scollegare il
flessibile dell'aria e il cavo.
7. Rimontare il cappuccio della valvola.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 265
06 Manutenzione e specifiche
Ruote e pneumatici
Controllo di sicurezza di riparazione e
pressione
1. Ricollegare l'attrezzatura.
2. Leggere la pressione del pneumatico sul
manometro.
•
•
Se è inferiore a 1,3 bar, il pneumatico
non è sufficientemente stagno. Si sconsiglia di rimettersi in viaggio. Rivolgersi
a un gommista.
Se la pressione del pneumatico è superiore a 1,3 bar, il pneumatico deve
essere gonfiato alla pressione corretta
indicata sull'etichetta. Sfiatare l'aria con
la valvola di riduzione della pressione se
la pressione del pneumatico è eccessiva.
NOTA
Dopo l'utilizzo, fare sostituire il flacone con
il composto sigillante e il flessibile. La sostituzione deve essere effettuata da un riparatore autorizzato Volvo.
ATTENZIONE
Controllare regolarmente la pressione
pneumatici.
Recarsi presso il riparatore autorizzato Volvo
più vicino per sostituire/riparare il pneumatico
danneggiato. Informare il riparatore che il
pneumatico contiene composto sigillante.
ATTENZIONE
ATTENZIONE
Non svitare il flacone. Il flacone è provvisto
di dispositivo antiriflusso per prevenire perdite.
3. Spegnere il compressore. Scollegare il
flessibile dell'aria e il cavo. Rimontare il
cappuccio della valvola.
4. Risistemare il kit di riparazione pneumatici
nel bagagliaio.
Dopo la riparazione provvisoria del pneumatico, non viaggiare a velocità superiori a
80 km/h. Rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo per l'ispezione del pneumatico
sottoposto a riparazione provvisoria (percorrenza max 200 km). Gli addetti valuteranno se il pneumatico può essere riparato
o deve essere sostituito.
Sostituzione del contenitore del
composto sigillante
Sostituire il flacone prima della scadenza indicata. Smaltire il flacone sostituito fra i rifiuti
pericolosi.
ATTENZIONE
Il flacone contiene 1,2-etanolo e lattice di
gomma naturale.
Tossico per ingestione. A contatto con la
pelle può causare reazioni allergiche.
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
Conservare fuori della portata dei bambini.
NOTA
Consegnare il contenitore a un centro di
raccolta autorizzato per rifiuti pericolosi.
06
Specifiche
Designazione delle dimensioni
Per tutti i pneumatici esiste una designazione
delle dimensioni. Un esempio è:
225/50R17 94 W.
``
265
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 266
06 Manutenzione e specifiche
Ruote e pneumatici
Larghezza della sezione (mm)
50
Rapporto tra l'altezza e la larghezza
della sezione (%)
R
Pneumatici radiali
17
Diametro del cerchione in pollici (")
94
Codice per carico pneumatici max
consentito
W
Codice per velocità max consentita
(in questo caso 270 km/h).
Classi di velocità
L'automobile è stata omologata come tale,
quindi le dimensioni e le classi di velocità non
devono differire da quelle riportate sul libretto
di immatricolazione dell'automobile.
06
Fanno eccezione i pneumatici invernali (chiodati e non). Se si utilizzano questi pneumatici,
l'automobile non deve procedere a velocità
superiori a quelle della classe dei pneumatici
(ad esempio, la classe Q prevede una velocità
max di 160 km/h).
La velocità di marcia deve essere regolata in
base al fondo stradale, non alla classe di velocità dei pneumatici.
Q
160 km/h (si utilizza solo su pneumatici
invernali)
T
190 km/h
H
210 km/h
V
240 km/h
W
270 km/h
Y
300 km/h
NOTA
Velocità max consentita riportata nella
tabella.
Pressione pneumatici
G021830
225
L'etichetta pressione pneumatici sul montante
della portiera del conducente (tra portiera anteriore e posteriore) indica le pressioni dei pneumatici richieste in base al carico e alla velocità.
Le pressioni dei pneumatici sono riportate
anche nella tabella della pressione pneumatici,
vedere di seguito.
•
Pressione dei pneumatici per le dimensioni
delle ruote raccomandate per l'automobile
•
•
Pressione ECO
Pressione "ruotino di scorta"
NOTA
La pressione dei pneumatici cambia in caso
di sbalzi di temperatura.
266
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 267
06 Manutenzione e specifiche
Ruote e pneumatici
Pressione pneumatici raccomandata
Modello
V70
6 cil.
Dimensioni
dei pneumatici
Velocità
(km/h)
Carico, 1-3 persone senza
TPMS
Carico,
1-3 persone con
TPMS
Carico max
Pressione
ECO A
Anteriore
(kPa) B
Posteriore
(kPa)
Anteriore/
posteriore
(kPa)
Anteriore
(kPa)
Posteriore
(kPa)
Anteriore/
posteriore
(kPa)
225/55 R 16
0 – 160
230
210
230
260
260
260
225/50 R 17
160 +
280
280
280
300
300
-
0 – 160
230
210
230
260
260
260
160 +
270
270
270
290
290
-
245/45 R 17
245/40 R 18
5 cil. diesel
225/55 R 16
0 – 160
220
210
220
260
260
260
185 CV
225/50 R 17,
160 +
260
260
260
270
270
-
0 – 160
230
210
230
260
260
260
160 +
260
260
260
270
270
-
06
245/45 R 17
245/40 R 18
``
267
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 268
06 Manutenzione e specifiche
Ruote e pneumatici
Modello
V70
Dimensioni
dei pneumatici
Carico max
Pressione
ECO A
Anteriore
(kPa) B
Posteriore
(kPa)
Anteriore/
posteriore
(kPa)
Anteriore
(kPa)
Posteriore
(kPa)
Anteriore/
posteriore
(kPa)
225/55 R 16
0 – 160
220
210
220
260
260
260
225/50 R 17
160 +
260
260
260
270
270
-
163 CV
245/45 R 17
4/5 cil.
245/40 R 18
0 – 160
230
210
230
260
260
260
160 +
260
260
260
270
270
-
0 – 160
230
210
230
260
260
260
160 +
270
270
270
290
290
-
max 80
420
420
420
420
420
-
Flexifuel
Ruota di
scorta speciale C
268
Carico,
1-3 persone con
TPMS
5 cil. diesel
4/5 cil.
A
B
C
Carico, 1-3 persone senza
TPMS
4 cil. diesel
benzina
06
Velocità
(km/h)
205/60 R 16
T 125/80 R 17
Guida economica.
In alcuni Paesi è riportato il valore in bar di fianco al valore in Pascal: 1 bar = 100 kPa.
Ruotino di scorta.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 269
06 Manutenzione e specifiche
Ruote e pneumatici
Modello
XC70
Dimensioni
dei pneumatici
6 cil., 5 cil.
215/65 R 16
235/55 R 17
Velocità
(km/h)
Carico, 1 – 3 persone
Carico max
Pressione ECO A
Anteriore
(kPa) B
Posteriore
(kPa)
Anteriore
(kPa)
Posteriore
(kPa)
Anteriore/posteriore (kPa)
0 – 160
230
230
260
260
260
160 +
240
240
280
280
-
max 80
420
420
420
420
-
235/50 R 18
235/45 R 19
Ruota di
scorta speciale C
A
B
C
T 125/80 R 17
Guida economica.
In alcuni Paesi è riportato il valore in bar di fianco al valore in Pascal: 1 bar = 100 kPa.
Ruotino di scorta.
Economia di carburante, pressione ECO
Per velocità inferiori a 160 km/h, si raccomanda la pressione dei pneumatici per il pieno
carico per la migliore economia di carburante.
Controllo della pressione pneumatici
Controllare la pressione dei pneumatici ogni
mese. Controllare anche la ruota di scorta. I
pneumatici si riscaldano dopo pochi chilometri
e la loro pressione aumenta. Controllare la
pressione a pneumatici freddi. Per pneumatici
freddi si intendono i pneumatici a temperatura
ambiente.
I pneumatici con una pressione insufficiente
aumentano il consumo di carburante, inoltre
presentano una vita utile e una tenuta di strada
inferiori. Durante la guida, i pneumatici con una
pressione insufficiente possono surriscaldarsi
e danneggiarsi. La pressione dei pneumatici
influenza il comfort di guida, i rumori all'interno
dell'abitacolo e le caratteristiche di guida.
06
NOTA
La pressione pneumatici diminuisce con il
tempo. Questo è del tutto normale. Inoltre,
la pressione pneumatici varia in base alla
temperatura ambiente.
269
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 270
06 Manutenzione e specifiche
Cura dell'automobile
Lavaggio dell'automobile
Lavare l'automobile non appena si sporca.
Recarsi in una stazione di lavaggio dotata di
separatore olio. Utilizzare uno shampoo per
auto.
•
•
06
Rimuovere al più presto eventuale guano
presente sulla carrozzeria. Contiene
sostanze chimiche che danneggiano la
vernice, decolorandola molto velocemente. Per eliminare eventuali decolorazioni si raccomanda di rivolgersi a un
riparatore autorizzato Volvo.
Lavare il sottoscocca. Quando si utilizza
una lancia ad alta pressione, mantenere
l'ugello della lancia ad almeno 30 cm dalle
superfici verniciate.
•
Lavare tutta l'automobile eliminando completamente la sporcizia. Non dirigere il
getto d'acqua sulle serrature.
•
Lavare con una spugna e uno shampoo per
auto con abbondante acqua tiepida.
•
Lavare le spazzole dei tergicristalli con
acqua saponata tiepida o shampoo per
auto.
•
Utilizzare un agente di sgrassatura a
freddo sulle superfici molto sporche.
•
Asciugare l'automobile con una pelle di
daino morbida e pulita o con una spatola
asciugavetri.
ATTENZIONE
Per il lavaggio del motore, rivolgersi sempre
a un'officina. Se il motore è caldo sussiste il
rischio di incendio.
Il lavaggio automatico rappresenta un modo
veloce e facile per pulire l'automobile, ma le
spazzole non raggiungono tutti i punti dell'automobile. Per una pulizia migliore, si raccomanda di lavare l'automobile a mano.
IMPORTANTE
I fari sporchi hanno una funzionalità ridotta.
Pulirli regolarmente, ad esempio durante il
rifornimento di carburante.
NOTA
Nei primi mesi, lavare l'automobile esclusivamente a mano. Infatti, la vernice nuova è
più delicata.
NOTA
All'interno del vetro delle luci esterne come
fari, fendinebbia e luci posteriori può talvolta
formarsi condensa. Il fenomeno è normale,
tutte le luci esterne sono in grado di eliminare la condensa dopo essere state accese
per un certo periodo.
Pulizia delle spazzole tergicristallo
Residui di asfalto, polvere e sale sulla spazzola
tergicristallo nonché insetti, ghiaccio e altri
residui sul parabrezza riducono la durata della
spazzola.
NOTA
Lavare regolarmente le spazzole e il parabrezza con acqua saponata tiepida o shampoo per auto.
Non utilizzare mai solventi forti.
270
Lavaggio automatico
Controllo dei freni
ATTENZIONE
Dopo il lavaggio provare sempre il funzionamento dei freni, compreso il freno di stazionamento, per evitare che l'umidità e la
corrosione danneggino le pastiglie dei freni
compromettendone l'efficienza.
Premere leggermente di tanto in tanto il pedale
del freno, se si guida per lunghi tragitti sotto la
pioggia o nel fango. Il calore generato dall'attrito riscalda e asciuga le pastiglie dei freni.
Procedere allo stesso modo in climi molto
umidi o freddi.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 271
06 Manutenzione e specifiche
Cura dell'automobile
Componenti esterni in plastica, gomma e
decorativi
Per la pulizia dei componenti in plastica,
gomma e decorativi verniciati, ad esempio i
profili lucidi, si raccomanda un detergente speciale, disponibile presso i concessionari Volvo.
Se si utilizzano detergenti speciali, attenersi
sempre alle istruzioni per l'uso.
IMPORTANTE
Non applicare la cera né lucidare le parti in
plastica e gomma.
La lucidatura dei profili lucidi può usurare o
danneggiare lo strato superficiale.
Non utilizzare prodotti lucidanti abrasivi.
Cerchioni
Utilizzare esclusivamente i detergenti raccomandati da Volvo. Gli smacchiatori forti possono danneggiare la superficie e macchiare i
cerchioni in alluminio cromati.
Lucidatura e applicazione di cera
Lucidare e applicare la cera all'automobile
quando la vernice appare opaca o per proteggere la vernice.
Non occorre lucidare l'automobile nel primo
anno dopo l'acquisto. Tuttavia è possibile
applicare la cera anche in questo periodo di
tempo. Non applicare la cera né lucidare l'automobile alla luce solare diretta.
Lavare e asciugare l'automobile con molta
cura prima di lucidarla o applicare la cera.
Asportare le macchie di asfalto e di bitume con
l'apposito smacchiatore Volvo o con acquaragia. Le macchie più resistenti possono essere
rimosse con l'apposita pasta abrasiva fine
(smacchiante) per vernici.
Applicare prima il lucido, quindi una cera
liquida oppure solida. Seguire con cura le istruzioni riportate sulla confezione. Molti prodotti
contengono sia il lucido che la cera.
Pulizia dei finestrini anteriori con strato
superficiale idrorepellente*
Non utilizzare mai prodotti come cera
per automobili, sgrassanti o simili sui
vetri in quanto possono danneggiare le caratteristiche idrorepellenti.
In sede di pulizia, prestare attenzione a non
graffiare la superficie del vetro.
Per rimuovere il ghiaccio dai vetri senza danneggiarli – utilizzare esclusivamente raschietti
in plastica.
Lo strato superficiale idrorepellente è soggetto
a naturale usura.
Per mantenere le proprietà idrorepellenti, si
raccomanda un trattamento con un prodotto
speciale disponibile presso i concessionari
Volvo. Il trattamento deve essere effettuato la
prima volta dopo 3 anni, quindi ogni anno.
06
Antiruggine – controllo e
manutenzione
IMPORTANTE
I trattamenti per conservare, isolare, proteggere o rendere più brillante la vernice e
simili possono danneggiare la vernice. La
garanzia Volvo non copre eventuali danni
alla vernice dovuti a tali trattamenti.
L'automobile è stata sottoposta a un trattamento antiruggine accurato e completo in fabbrica. Parti della carrozzeria sono in lamiera
galvanizzata. Il sottoscocca è protetto da uno
strato di agente antiruggine resistente all'usura. Su traverse esposte, cavità, sezioni
chiuse e portiere è stato applicato uno strato
sottile di spray antiruggine.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
271
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 272
06 Manutenzione e specifiche
Cura dell'automobile
Normalmente l'antiruggine non richiede interventi per circa 12 anni. In seguito, il trattamento
deve essere effettuato a intervalli di 3 anni. Se
l'automobile necessita di tali trattamenti, rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.
La sporcizia e il sale antighiaccio possono corrodere la carrozzeria, quindi è molto importante tenere pulita l'automobile. Per mantenere
le proprietà antiruggine dell'automobile, controllarla e ritoccarla regolarmente.
Pulizia degli interni
Utilizzare esclusivamente detergenti e prodotti
automobilistici raccomandati da Volvo. Pulire
regolarmente seguendo le istruzioni fornite con
i prodotti automobilistici.
06
272
Macchie sul rivestimento in tessuto e sul
rivestimento del padiglione
Per non danneggiare le caratteristiche ignifughe del rivestimento, si raccomanda di utilizzare lo speciale detergente per tessuti disponibile presso i concessionari Volvo. Per la
pulizia delle cinture di sicurezza, utilizzare
acqua e detergente sintetico. Controllare che
la cintura di sicurezza sia asciutta prima di farla
rientrare.
IMPORTANTE
Oggetti appuntiti e velcro potrebbero danneggiare il rivestimento in tessuto.
Trattamento delle macchie sugli interni
in pelle
Gli interni in pelle Volvo sono privi di cromo e
sono conformi alla normativa internazionale
Oeko-Tex 100.
La pelle è lavorata e trattata per mantenere a
lungo le proprie caratteristiche naturali. La
pelle è protetta da uno strato superficiale che
deve essere pulito regolarmente per mantenere inalterati aspetto e caratteristiche. Volvo
offre un prodotto completo per la pulizia e il
trattamento degli interni in pelle che, se utilizzato come descritto nelle istruzioni, consente
di mantenere la protezione dello strato superficiale della pelle. Tuttavia, dopo un certo
periodo di utilizzo, l'aspetto della pelle può
variare in misura maggiore o minore a seconda
della sua struttura superficiale. Ciò è dovuto al
naturale invecchiamento della pelle e indica
che essa è un prodotto naturale.
Per un risultato migliore, Volvo raccomanda di
pulire gli interni e applicare la crema protettiva
1-4 volte all'anno (o più spesso all'occorrenza).
Per informazioni sui prodotti di protezione della
pelle, rivolgersi a un concessionario Volvo.
IMPORTANTE
Non utilizzare mai solventi forti. Potrebbero
danneggiare i rivestimenti in tessuto, vinile
e pelle.
IMPORTANTE
Notare che materiali che perdono colore
(jeans nuovi, indumenti scamosciati ecc.)
possono macchiare i rivestimenti.
Consigli per la pulizia degli interni in pelle
1. Versare un po' di prodotto per la pulizia
della pelle su una spugna umida e produrre
un'abbondante schiuma.
2. Rimuovere la sporcizia con leggeri movimenti circolari.
3. Tamponare accuratamente le macchie con
la spugna. Lasciare che la spugna assorba
le macchie. Non strofinare.
4. Pulire con carta da cucina o un panno e
lasciar asciugare bene la pelle.
Trattamento protettivo degli interni in
pelle
1. Versare un po' di crema protettiva sul
panno e applicare uno strato sottile di
crema sulla pelle con leggeri movimenti
circolari.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 273
06 Manutenzione e specifiche
Cura dell'automobile
Ora la pelle presenta una protezione maggiore
contro le macchie e i raggi UV.
Trattamento delle macchie su
componenti interni in plastica, metallo e
radica
Per la pulizia di superfici e componenti interni
si raccomanda di inumidire con acqua un
panno in fibre rinforzate o in microfibra, disponibile presso i concessionari Volvo.
Non grattare o strofinare le macchie. Non utilizzare mai smacchiatori forti. Per le macchie
difficili, si può utilizzare il detergente speciale
disponibile presso i concessionari Volvo.
Ritocco dei danni alla vernice
La vernice riveste un ruolo importante nella
protezione dalla ruggine dell'automobile e
deve essere controllata regolarmente. Per evitare la formazione di ruggine, riparare al più
presto ogni eventuale danno alla vernice. I
danni più ricorrenti alla vernice sono scheggiature, graffi e segni, ad esempio su bordi dei
parafanghi e portiere.
della vernice dell'automobile, vedere
pagina 275.
Riparare le scheggiature
Materiale
•
•
•
•
Primer in barattolo
Vernice in barattolo o stick
G021832
2. Lasciare asciugare la pelle per 20 minuti
prima dell'utilizzo.
Pennello
Nastro per carrozzai
Codice colore
Prima di iniziare l'intervento, lavare e asciugare
l'automobile. La temperatura deve essere
superiore a 15 °C.
Tappetini e bagagliaio
Rimuovere i tappetini protettivi per pulirli separatamente dal tappetino sul pavimento. Rimuovere polvere e detriti con un aspirapolvere.
G021831
1. Fissare un pezzo di nastro per carrozzai
sulla superficie danneggiata. Rimuovere
quindi il nastro in modo che gli eventuali
residui di vernice si stacchino.
È importante utilizzare esattamente lo stesso
colore. L'etichetta del prodotto riporta il codice
06
2. Mescolare bene il primer e applicarlo con
un pennello fine o un bastoncino. Quando
il primer si è asciugato, applicare la vernice
con un pennello.
3. In caso di graffi, procedere come indicato
sopra, applicando il nastro protettivo lungo
``
273
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
06 Manutenzione e specifiche
Cura dell'automobile
il contorno della parte danneggiata per
proteggere la vernice che è rimasta intatta.
4. Dopo alcuni giorni, lucidare le parti ritoccate. Utilizzare uno straccio morbido e un
po' di pasta abrasiva.
NOTA
Se la scheggiatura non ha raggiunto la
lamiera e rimane uno strato di vernice
intatto, si può applicare il colore direttamente dopo aver pulito la superficie.
06
274
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 274
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 275
06 Manutenzione e specifiche
Denominazioni del tipo
Posizione delle etichette
G032087
06
``
275
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
06 Manutenzione e specifiche
Denominazioni del tipo
Quando ci si rivolge al concessionario Volvo
circa la propria automobile o quando si ordinano accessori e ricambi, è importante indicare la denominazione del tipo di automobile,
il numero di telaio e il numero del motore.
Denominazione del tipo di automobile,
numero di telaio, pesi max consentiti,
codici per vernice e rivestimento e numero
di omologazione.
Etichetta del riscaldatore di parcheggio.
L'etichetta olio motore indica il tipo di olio
e la viscosità.
Denominazione tipo del motore, numero di
componente e serie.
Indicazione del tipo di cambio e numero di
serie.
Cambio manuale
06
Cambio automatico
Numero di serie dell'automobile. (VIN Vehicle Identification Number)
Sul libretto di immatricolazione sono riportate
maggiori informazioni sull'automobile.
276
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 276
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 277
06 Manutenzione e specifiche
Specifiche
G017404
Misure
V70.
Posizione
in
figura
Misure
mm
A
Passo
2816
B
Lunghezza
4823
C
Lunghezza di carico,
pavimento, sedile
ribaltato
1878
Posizione
in
figura
Misure
mm
D
Lunghezza di carico,
pavimento
1089
E
Altezza
1547
F
Carreggiata anteriore
1578
G
Carreggiata posteriore
1576
Posizione
in
figura
Misure
mm
06
H
Larghezza
1861
I
Larghezza incl. specchi retrovisori
2106
``
277
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 278
06 Manutenzione e specifiche
G017405
Specifiche
XC70.
06
Posizione
in
figura
mm
Posizione
in
figura
Misure
mm
A
Passo
2815
E
Altezza
1604
B
Lunghezza
4838
F
Carreggiata anteriore
1604
C
Lunghezza di carico,
pavimento, sedile
ribaltato
1878
G
Carreggiata posteriore
1570
H
Larghezza
1861
Lunghezza di carico,
pavimento
1089
I
Larghezza incl. specchi retrovisori
2119
D
278
Misure
Pesi
Il peso a vuoto comprende conducente, serbatoio del carburante riempito al 90 % e pieno
di liquido lavacristalli/refrigerante ecc. Il peso
dei passeggeri e degli accessori montati, ad
esempio gancio di traino, portapacchi, box sul
tetto, pressione sulla sfera (per il collegamento
di un rimorchio, vedere tabella) ecc. limita la
capacità di carico e non è conteggiato nel peso
a vuoto. Carico max (oltre al conducente) =
Peso complessivo – Peso a vuoto.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 279
06 Manutenzione e specifiche
Specifiche
Carico massimo sull'assale anteriore
ATTENZIONE
Le caratteristiche di guida dell'automobile
cambiano in base al carico e alla sua sistemazione.
Carico massimo sull'assale posteriore
Equipaggiamento
Carico max: Vedere libretto di immatricolazione.
G017755
Carico max sul tetto: 100 kg.
Per la posizione dell'etichetta, vedere
pagina 275.
Peso complessivo max
06
Peso massimo treno (automobile + rimorchio)
``
279
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 280
06 Manutenzione e specifiche
Specifiche
Peso di traino e pressione sulla sfera
Modello
06
280
Cambio
Peso del rimorchio con freni
(kg)
Pressione sulla sfera (kg)
Tutti
Tutti
0 – 1200
50
2.0
MTX75
max 1500
75
2.0F
MTX75
max 1500
75
2.5FT
Manuale (M66)
max 1600
75
2.5FT
Automatico (TF–80SC)
max 1800
75
2.5T
Manuale (M66)
max 1800
75
2.5T
Automatico (TF–80SC)
max 1800
75
3.2
Automatico (TF–80SC)
max 1800
75
T6
Automatico (TF-80SC) AWD
max 2000
90
2.0D
MMT6
max 1600
75
2.4D
Manuale (M66)
V70 max 1800
75
2.4D
Automatico (TF–80SC)
V70 max 1800
75
2.4D
AWD manuale
XC70 max 2100
90
2.4D
AWD automatico
XC70 max 2100
90
D5
Manuale (M66)
V70 max 1800
75
D5
Automatico (TF–80SC)
V70 max 2000
90
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 281
06 Manutenzione e specifiche
Specifiche
Modello
D5
D5
Cambio
Peso del rimorchio con freni
(kg)
AWD manuale
AWD automatico
Pressione sulla sfera (kg)
V70 max 1800
V70 75
XC70 max 2100
XC70 90
V70 max 2000
90
XC70 max 2100
Peso del rimorchio senza freni
(kg)
Pressione sulla
sfera (kg)
max 750
50
NOTA
Per i rimorchi di peso superiore a 1800 kg si
raccomanda l'utilizzo di dispositivi stabilizzanti.
Specifiche motore
Specifiche/
Modello
2.0F
2.0
2.5T
2.5FT A
3.2
Designazione del tipo
di motore
B4204S4
B4204S3
B5254T6
B5254T8
B6324S
Potenza (kW/g/min.)
107/6000
107/6000
147/4800
147/4800
175/6200
210/5600
Potenza (CV/giri/min.)
145/6000
145/6000
200/4800
200/4800
238/6200
285/5600
Coppia (Nm/g/min.)
190/4500
190/4500
300/1500 – 4500
300/1500 – 4500
320/3200
400/1500 – 4800
Numero cilindri
4
4
5
5
6
6
T6
06
B6304T2
``
281
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 282
06 Manutenzione e specifiche
Specifiche
A
Specifiche/
Modello
2.0F
2.0
2.5T
2.5FT A
3.2
T6
Alesaggio (mm)
87
87
83
83
84
82
Corsa (mm)
83,0
83,0
93,2
93,2
96
93,2
Cilindrata (litri)
1,99
1,99
2,521
2,521
3,192
2,953
Rapporto di compressione
10,8:1
10,8:1
9,0:1
9,0:1
10,8:1
9,3:1
Solo V70.
Specifiche/Modello
Designazione del tipo di motore
06
2.4D
D5
D4204T
D5244T5
D5244T4
Potenza (kW/g/min.)
100/4000
120/4000
136/4000
Potenza (CV/giri/min.)
136/4000
163/4000
185/4000
Coppia (Nm/g/min.)
320/2000
340/1750 – 2750
400/2000 – 2750
Numero cilindri
4
5
5
Alesaggio (mm)
85
81
81
Corsa (mm)
88,0
93,1
93,1
Cilindrata (litri)
2,00
2,400
2,400
18,5:1
17,3:1
17,3:1
Rapporto di compressione
282
2.0D
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 283
06 Manutenzione e specifiche
Specifiche
Condizioni di guida sfavorevoli
In caso di condizioni di guida sfavorevoli, la
temperatura e il consumo di olio possono
aumentare.
Controllare il livello dell'olio più spesso in caso
di guida su lunga percorrenza:
•
•
•
•
•
con roulotte o rimorchio
in zone montane
ad alta velocità
a temperature inferiori a -30 °C o superiori
a +40 °C
brevi tratti (inferiori a 10 km) a basse temperature (inferiori a 5 °C).
Queste condizioni possono aumentare la temperatura e il consumo d'olio.
Scegliere un olio motore completamente sintetico in caso di condizioni di guida sfavorevoli.
Ciò garantirà una maggiore protezione del
motore.
Volvo raccomanda oli Castrol.
IMPORTANTE
Per soddisfare i requisiti previsti per gli intervalli di assistenza del motore, tutti i motori
sono rabboccati in fabbrica con uno speciale olio motore sintetico. Questo olio
accuratamente selezionato garantisce
ottime caratteristiche di durata, accensione,
consumo di carburante ed ecologicità. Gli
intervalli di assistenza raccomandati sono
validi solo se si utilizza un olio motore
approvato. Utilizzare sempre un olio del tipo
prescritto (vedere l'etichetta nel vano
motore) sia in sede di rabbocco che di sostituzione per non compromettere le caratteristiche di durata, accensione, consumo di
carburante ed ecologicità. La garanzia
Volvo non copre danni dovuti all'utilizzo di
olio motore di tipo e viscosità diversi da
quelli prescritti.
G021834
Olio motore
Diagramma di viscosità
06
``
283
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 284
06 Manutenzione e specifiche
Specifiche
Etichetta olio
Tipo di motore
G032079
2.0D
Quando nel vano motore dell'automobile è presente l'etichetta olio riportata a lato, vale
quanto segue. Per la posizione, vedere
pagina 232.
Tipo di olio: WSS-M2C913-B
06
Viscosità: SAE 5W–30
In caso di condizioni di guida sfavorevoli, utilizzare ACEA A5/B5 SAE 0W-30.
A
284
Compresa sostituzione filtro
D4204T
Capacità fra MIN–MAX (litri)
Capacità A
(litri)
2,0
5,5
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 285
06 Manutenzione e specifiche
Specifiche
Etichetta olio
G032078
Tipo di motore
Quando nel vano motore dell'automobile è presente l'etichetta riportata a lato, vale quanto
segue. Per la posizione dell'etichetta, vedere
pagina 232.
Capacità fra MIN e MAX (litri)
Capacità
(litri)
2.0F
B4204S4
0,75
4,3
2.0
B4204S3
0,75
4,3
2.5FT
B5254T8
1,3
5,5
2.5T
B5254T6
1,3
5,5
3.2
B6324S
1,2
7,4
T6
B6304T2
1,2
7,4
D5
D5244T4
1,5
6,0
2.4D
D5244T5
1,5
6,0
Tipo di olio: ACEA A5/B5
06
Viscosità: SAE 0W–30
Altri liquidi e lubrificanti
Liquido
Sistema
Capacità (litri)
Tipo prescritto
Olio del cambio
Manuale (M66)
2,0
Olio del cambio: MTF 97309
Olio del cambio
Automatico (TF–80SC)
7,0
Olio del cambio JWS 3309
Olio del cambio
MMT6
1,7
Olio del cambio: BOT 130
Olio del cambio
MTX75
1,9
Olio del cambio: BOT 130
``
285
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 286
06 Manutenzione e specifiche
Specifiche
Liquido
Sistema
Liquido refrigerante
Motore a benzina 2.0
7,55
Motore a benzina 2.0F
7,55
Motore a benzina 2.5FT B
9,0
Motore a benzina 3.2
8,9
Motore a benzina 2.5T
9,0
Motore a benzina T6
8,9
Motore diesel 2.0D
9,15
Motore diesel D5/2,4D
12,65
Climatizzatore
C
-
Capacità (litri)
-
Tipo prescritto
Refrigerante con anticorrosivo
miscelato ad acqua A, vedere la
confezione.
Olio: PAG
Refrigerante: R134a (HFC134a)
06
Olio dei freni
-
0,6
DOT 4+
Servosterzo
-
1,2
Olio del cambio WSS M2C204-A2
o equivalente.
Liquido lavacristalli
-
6,5
Antigelo raccomandato da Volvo
miscelato ad acqua.
4,5 D
A
B
C
D
286
La qualità dell'acqua deve essere conforme allo standard STD 1285,1.
Solo V70.
Varia in base al tipo di motore. Rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo per maggiori informazioni.
Automobili senza lavafari
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 287
06 Manutenzione e specifiche
Specifiche
NOTA
In normali condizioni di guida non occorre
sostituire l'olio del cambio. Tuttavia, può
essere necessario in condizioni di guida sfavorevoli, vedere pagina 283.
Consumi, emissioni e capacità
Modello
2.0
2.0FA
Consumo
(litri/100 km)
Emissioni di anidride carbonica
(CO2, g/km)
Capacità del serbatoio (litri)
Cambio manuale a 5
marce (MTX75)
8,6
206
circa 70
Cambio manuale a 5
marce (MTX75)
8,6
206
circa 70
Manuale (M66)
9,2
220
circa 70
Motore
Cambio
B4204S3
B4204S4
2.5FTA
(Automobile ecologica Svezia)
B5254T8
2.5FTA
B5254T8
Automatico (TF–
80SC)
10,2
243
circa 70
2.5FTA
B5254T8
Manuale (M66)
9,4
224
circa 70
2.5FTA
B5254T8
Automatico (TF–
80SC)
10,4
247
circa 70
(Automobile ecologica Svezia)
06
``
287
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 288
06 Manutenzione e specifiche
Specifiche
06
Consumo
(litri/100 km)
Emissioni di anidride carbonica
(CO2, g/km)
Capacità del serbatoio (litri)
Manuale (M66)
9,5
227
circa 70
B5254T6
Automatico (TF–
80SC)
10,2
243
circa 70
3.2
B6324S
Automatico (TF–
80SC)
10,5
251
circa 70
3.2
B6324S
Automatico (TF–
80SC) AWD
V70 11,5
V70 275
circa 70
XC70 11,4
XC70 272
Modello
Motore
Cambio
2.5T
B5254T6
2.5T
T6
B6304T2
Automatico (TF–
80SC) AWD
11,3
270
circa 70
2.0D
D4204T
MMT6
5,9
157
circa 70
D5
D5244T4
Manuale (M66)
6,7
178
circa 70
D5
D5244T4
Automatico (TF–
80SC)
7,7
203
circa 70
D5
D5244T4
Manuale (M66) AWD
V70 7,3
V70 194
circa 70
XC70 7,5
XC70 199
D5
288
D5244T4
Automatico (TF–
80SC) AWD
V70 8,1
V70 214
XC70 8,3
XC70 219
circa 70
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 289
06 Manutenzione e specifiche
Specifiche
Modello
Motore
Cambio
2.4D
D5244T5
Manuale (M66)
2.4D
A
D5244T5
Automatico (TF–
80SC)
Consumo
(litri/100 km)
Emissioni di anidride carbonica
(CO2, g/km)
Capacità del serbatoio (litri)
V70 6,7
V70 178
circa 70
XC70 7,5
XC70 199
V70 7,7
V70 203
XC70 8,3
XC70 219
circa 70
I modelli Flexifuel possono essere utilizzati con benzina senza piombo a 95 ottani o bioetanolo E85 nonché con tutte le miscele ottenute con questi carburanti. Con il bioetanolo E85, i consumi
aumentano circa del 40 % in quanto presenta un contenuto energetico inferiore.
Consumi di carburante ed emissioni di
anidride carbonica
I dati ufficiali dichiarati sui consumi di carburante si basano su cicli di guida standard in
conformità alla direttiva 80/1268/CEE e successive modifiche e integrazioni.
Impianto elettrico
IMPORTANTE
Impianto a 12V con un alternatore dotato di
regolatore di tensione. Impianto unipolare in
cui telaio e corpo motore sono utilizzati come
conduttori. Il terminale negativo è collegato al
telaio.
Nel caso di sostituzione della batteria, utilizzare sempre una batteria con capacità di
avviamento a freddo e capacità di riserva
pari a quelle della batteria originale (vedere
decalcomania sulla batteria).
Lo stile di guida e altri fattori non tecnici possono incidere sui consumi di carburante dell'automobile. Per maggiori informazioni,
vedere pagina 9.
06
Prestazioni della batteria
Motore
Tensione (V)
2.5T, 2.5FT
2.0, 2.0F, 3.0T, 3.2
2.0D, D5,
2.4D
12
12
12
``
289
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 290
06 Manutenzione e specifiche
Specifiche
Prestazioni della batteria
06
290
Capacità di avviamento a freddo (A)
520 – 800
520 – 700
700
Capacità di riserva (min)
100 – 150
100 – 135
135
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 291
06 Manutenzione e specifiche
N° di omologazione
Sistema telecomando
Paese
A, B, CY, CZ, D, DK,
E, EST, F, FIN, GB,
GR, H, I, IRL, L, LT,
LV, M, NL, P, PL, S,
SK, SLO
A
IS, LI, N, CH
HR
ROK
Delphi 15/07/2003,
Germany RLPD1-03-0151
BR
06
RC
CCAB06LP1940T4
A
Delphi certifica che il presente sistema telecomando è conforme ai requisiti essenziali e alle altre norme applicabili
come previsto dalla direttiva 1999/5/CE.
291
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 292
07 Indice alfabetico
A
Alzacristalli elettrici.................................... 92
Abbaglianti/anabbaglianti, vedere Illuminazione...................................................... 80
ANTIFULIG. PIENO.................................. 211
AWD, trazione integrale........................... 107
Angolo morto (BLIS)................................ 186
Abitacolo.................................................. 190
ACC – Regolatore elettronico della velocità
adattivo.................................................... 161
Adattamento............................................ 101
Airbag
attivazione/disattivazione..................... 20
attivazione/disattivazione, PACOS....... 20
lati conducente e passeggero.............. 18
07
Applicazione di cera................................ 271
Aria condizionata..................................... 129
generalità............................................ 125
Assistenza al parcheggio......................... 183
sensori dell'assistenza al parcheggio. 185
Attrezzatura di emergenza
triangolo di emergenza....................... 220
Airbag laterali............................................. 22
Attrezzi..................................................... 259
Air Condition, AC..................................... 129
Audio
impostazioni.......................................
pannello di comando posteriore.........
prese per le cuffie...............................
surround.............................................
Allarme.......................................................
attivazione.............................................
controllo dell'antifurto...........................
disattivare.............................................
disattivazione temporanea...................
indicatore antifurto................................
livello di allarme ridotto.........................
segnali di allarme..................................
spegnimento di un antifurto intervenuto.......................................................
test dell'antifurto...................................
59
59
45
59
60
59
60
60
59
61
All Wheel Drive (trazione integrale).......... 107
292
Antiruggine............................................... 271
139
138
138
137
B
Bagagliaio
attacchi............................................... 213
copribagagliaio................................... 218
griglia protettiva.................................. 216
illuminazione......................................... 84
rete protettiva..................................... 217
Bambini......................................................
fermo di sicurezza per bambini............
seggiolini per bambini e airbag laterali.
sicurezza...............................................
sistemazione nell'automobile...............
29
35
22
29
29
Basetta portafusibili................................. 247
cassetto portaoggetti......................... 251
Ausilio all'avviamento.............................. 102
Basetta portarelè/portafusibili, vedere
fusibili...................................................... 247
AUTO
impostazione climatizzatore............... 129
Basso livello olio...................................... 232
AUX.......................................................... 137
Avviamento senza chiave.................... 51, 98
Avvisatore acustico.................................... 79
Avvisatore cinture...................................... 15
Batteria.................................................... 244
ausilio all'avviamento.......................... 102
chiave del telecomando/PCC............... 49
manutenzione..................................... 244
simboli di avvertimento....................... 244
simboli sulla batteria........................... 244
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 293
07 Indice alfabetico
Bioetanolo E85........................................ 210
C
Blind Spot Information System, BLIS...... 186
Bloccaggio/sbloccaggio
dall'interno............................................ 53
portellone........................................ 44, 54
Bloccaggio automatico.............................. 53
Bloccasterzo.............................................. 99
Blocco chiave.......................................... 106
Bluetooth
collega chiamata a cellulare............... 195
microfono muto.................................. 195
viva voce............................................. 193
Bocchette di ventilazione......................... 127
Bussola.................................................... 156
impostazione della zona..................... 156
regolazione......................................... 156
Cambio.................................................... 103
automatico.......................................... 104
manuale.............................................. 103
Cambio automatico................................. 104
posizioni manuali del cambio (Geartronic)...................................................... 104
traino e trasporto................................ 226
Cambio manuale...................................... 103
traino e trasporto................................ 226
Carburante............................................... 209
consumo di carburante....................... 212
economia di carburante.............. 266, 269
filtro del carburante............................ 211
Carico
attacchi...............................................
bagagliaio...........................................
carico sul tetto....................................
generalità............................................
Cellulare
collegamento...................................... 196
registrazione del telefono................... 193
viva voce............................................. 193
Cerchioni
pulizia.................................................. 271
Chiamata in attesa................................... 199
Chiamate
funzioni durante una chiamata in
corso........................................... 198, 199
in arrivo....................................... 194, 198
in attesa.............................................. 199
utilizzo......................................... 194, 198
volume del telefono............................ 199
Chiamate di emergenza........................... 198
Chiave........................................................ 42
213
213
219
213
Cassetta del pronto soccorso................. 220
Cassetto portaoggetti.............................. 191
Bloccaggio............................................ 54
Chiave del telecomando............................
batteria..................................................
funzioni.................................................
portata..................................................
sostituzione della batteria.....................
stelo della chiave staccabile.................
42
43
43
44
49
42
07
Chiavi di accensione.................................. 73
Cintura di sicurezza
pretensionatori delle cinture................. 16
sedile posteriore................................... 15
293
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 294
07 Indice alfabetico
Cinture di sicurezza................................... 14
Contachilometri parziale............................ 71
Clacson...................................................... 79
Controllo della distanza........................... 168
Clean Zone Interior.................................. 126
Copribagagliaio........................................ 218
Climatizzatore.......................................... 125
generalità............................................ 125
sensori................................................ 125
Cruise Control.......................................... 159
Cura dell'automobile................................ 270
Cura dell'automobile, interni in pelle....... 272
E
ECC, climatizzatore elettronico............... 128
Effettuare una chiamata................... 194, 198
Elemento termico monoblocco................ 100
Emissioni di anidride carbonica............... 212
Etichetta – SIPS-bag................................. 23
Codice colore, vernice............................. 273
Cofano motore, apertura......................... 230
Collisione................................................... 28
D
Comandi
quadro centrale.................................. 120
Denominazione del tipo........................... 275
Comando incidenza fari............................. 80
Fari Active Bi-XenonŸ.......................... 80
Fari Bi-XenonŸ..................................... 80
Fari Active Bi-XenonŸ............................... 81
Fascio di luce, regolazione........................ 85
Comando incidenza proiettori................... 80
Display informativi..................................... 67
Fendinebbia............................................... 83
Comando luci............................................. 80
Dispositivo di traino................................. 222
specifiche........................................... 223
Fendinebbia, accesi/spenti........................ 82
Computer di bordo.................................. 154
Condensa................................................ 130
condensa nei fari................................ 270
eliminazione con le bocchette di ventilazione................................................. 131
funzione timer..................................... 130
trattamento dei cristalli....................... 125
Condensa nei fari..................................... 270
294
Fari........................................................... 235
Disinserimento dell'immobilizzatore leva
selettrice.................................................. 106
Comfort nell'abitacolo............................. 190
07
Diesel....................................................... 210
F
Fermo di sicurezza per bambini................ 58
Distribuzione dell'aria...................... 126, 131
Filtro abitacolo......................................... 126
Dolby Surround Pro Logic II.................... 137
Filtro antiparticolato................................. 211
Donne incinte, cintura di sicurezza............ 15
Filtro antiparticolato diesel...................... 211
Driver Alert Control.................................. 177
Filtro particellare...................................... 211
Driver Alert System.................................. 177
Finestrini e specchi retrovisori................... 92
DSTC, vedere anche Sistema di stabilità 157
Fissaggio del carico (Carico)................... 213
Durata approach light................................ 85
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 295
07 Indice alfabetico
Flexifuel.................................................... 100
adattamento....................................... 101
Foratura, vedere Pneumatici.................... 259
Forza sterzante dipendente dalla velocità........................................................... 158
FOUR-C – Telaio attivo............................ 158
Freni......................................................... 108
freno di stazionamento elettrico......... 112
impianto frenante................................ 108
luci di arresto........................................ 82
luci di arresto di emergenza, EBL......... 82
rabbocco dell'olio............................... 234
servofreno di emergenza, EBA........... 108
sistema antibloccaggio, ABS.............. 108
spie nel quadro comandi combinato. . 108
Funzione di ricambio aria................... 44, 126
Fusibili......................................................
basetta nel bagagliaio.........................
basetta portarelè e portafusibili nel
vano motore........................................
generalità............................................
sostituzione.........................................
247
253
248
247
247
Gancio di traino, vedere Dispositivo di
traino........................................................ 222
Geartronic................................................ 104
Global opening........................................ 126
Freno di stazionamento........................... 112
Guado...................................................... 206
Freno di stazionamento elettrico.............
bassa tensione della batteria..............
disinserimento automatico.................
disinserimento manuale......................
Guida.......................................................
con il portellone aperto.......................
con rimorchio......................................
impianto di raffreddamento................
Funzione antipanico................................... 44
Funzione antisbandamento..................... 157
Funzione di memoria nel sedile................. 76
Hill Descent Control................................. 110
HomeLinkŸ UE........................................ 115
I
G
Griglia protettiva...................................... 216
Freno motore automatico........................ 110
HBS – Heart Beat Sensor.......................... 46
HDC......................................................... 110
Freno di servizio....................................... 108
112
112
113
113
H
206
206
221
206
Guida con rimorchio
peso di traino...................................... 278
pressione sulla sfera........................... 278
Guida economica..................................... 206
Guida invernale........................................ 207
IAQS – Interior Air Quality System........... 126
IC – Inflatable Curtain................................ 24
IDIS – Intelligent Driver Information
System..................................................... 200
Illuminazione............................................ 235
abbaglianti/anabbaglianti..................... 80
abitacolo............................................... 84
comandi................................................ 84
comando incidenza fari........................ 80
durata approach light........................... 85
fari Active Bi-XenonŸ, ABL.................. 81
fendinebbia........................................... 82
illuminazione automatica abitacolo...... 84
illuminazione display............................. 80
illuminazione strumenti......................... 80
lampadine a incandescenza, specifiche...................................................... 241
07
295
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 296
07 Indice alfabetico
luci di orientamento.............................. 85
luci di posizione/stazionamento........... 82
retronebbia........................................... 83
Illuminazione, sostituzione delle lampadine.......................................................... 235
abbaglianti Active Bi-Xenon............... 237
abbaglianti alogeni.............................. 237
abbaglianti Bi-Xenon.......................... 237
anabbaglianti alogeni.......................... 236
bagagliaio........................................... 240
fendinebbia......................................... 238
indicatori di direzione......................... 238
luce della targa................................... 239
luci di cortesia..................................... 240
luci di ingombro.................................. 238
luci di parcheggio............................... 237
portalampadina posteriori, indicatori di
direzione............................................. 239
specchietto di cortesia....................... 240
07
Interni in pelle, consigli per la pulizia....... 272
Immobilizzatore leva selettrice................ 106
Immobilizzatore leva selettrice, disinserimento meccanico.................................... 106
Impianto audio......................................... 137
funzioni............................................... 139
generalità............................................ 137
Impostare la distanza temporale............. 168
Impostazioni telaio................................... 158
Incidente, vedere Collisione....................... 28
Indicatore di collisione............................. 171
sensore radar.............................. 164, 171
L
Lampadine, vedere Illuminazione............ 235
Lampadine a incandescenza, vedere Illuminazione................................................. 235
Lampeggiatori di emergenza..................... 83
Lane Departure Control........................... 180
Lavacristalli
liquido lavacristalli, rabbocco............. 243
Indicatore di collisione con freno automatico*.......................................................... 171
Lavacristallo
lunotto................................................... 90
parabrezza............................................ 90
Indicatori di direzione................................ 83
Lavaggio ad alta pressione dei fari............ 90
Illuminazione abitacolo, vedere Illuminazione.......................................................... 84
Indicatori nel quadro comandi combinato
contagiri................................................ 68
indicatore del carburante...................... 68
tachimetro............................................. 68
Lavaggio dell'automobile......................... 270
Illuminazione cruscotto.............................. 80
Indicazioni luminose, PCC......................... 45
Lesioni da colpo di frusta.......................... 25
Illuminazione display.................................. 80
Ingombro................................................. 277
Lesioni da colpo di frusta, WHIPS............. 25
Illuminazione strumenti, vedere Illuminazione.......................................................... 80
Ingresso segnale esterno......................... 137
Liquido lavacristalli, rabbocco................. 243
Inibitore di retromarcia............................. 104
5 marce............................................... 103
Liquido refrigerante, controllo e rabbocco....................................................... 233
Immobilizer................................................ 42
296
Immobilizer elettronico.............................. 42
Lavaggio automatico............................... 270
Lavaggio del parabrezza............................ 90
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 297
07 Indice alfabetico
Livello di forza della sterzata, vedere Forza
sterzante.................................................. 158
Lucidatura................................................ 271
Luci di arresto............................................ 82
Luci di orientamento.................................. 85
Luci di posizione/parcheggio..................... 82
Luci fendinebbia........................................ 82
Luci posteriori
posizione............................................ 239
Lunotto termico......................................... 94
Messaggi di errore del BLIS.................... 188
N
Messaggi di errore del Controllo della
distanza................................................... 169
Numero IMEI............................................ 201
Messaggi di errore del regolatore elettronico della velocità adattivo...................... 166
Messaggi e spie
Controllo della distanza...................... 169
Driver Alert Control............................. 178
Indicatore di collisione con freno automatico................................................. 175
Lane Departure Warning..................... 181
Messaggi e spie del regolatore elettronico
della velocità adattivo.............................. 166
M
Macchie................................................... 272
Manutenzione
antiruggine.......................................... 271
Marmitta catalitica................................... 210
trasporto............................................. 226
Martinetto................................................ 259
Messaggi del BLIS................................... 188
Messaggi di errore
Driver Alert Control............................. 178
Lane Departure Warning..................... 181
vedere Messaggi e spie...................... 166
Messaggi nel quadro comandi combinato.......................................................... 123
Messaggi sul display informativo............ 157
Mettere una chiamata in attesa............... 199
O
Occhiello di traino.................................... 226
Olio, vedere anche Olio motore............... 283
Olio di freni e frizione............................... 233
Olio motore...................................... 231, 283
condizioni di guida sfavorevoli........... 283
filtro..................................................... 232
quantità............................................... 283
tipo di olio........................................... 283
Omologazione, sistema telecomando..... 291
Orologio, regolazione................................. 71
Modo sicurezza......................................... 28
Motore
avviamento........................................... 98
surriscaldamento................................ 221
MY KEY.................................................... 138
P
07
PACOS....................................................... 20
PACOS, commutatore............................... 20
Pannello di comando posteriore
impianto audio.................................... 138
297
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 298
07 Indice alfabetico
PCC – Personal Car Communicator
funzioni................................................. 43
portata............................................ 44, 45
Portellone................................................... 55
apertura................................................ 55
bloccaggio/sbloccaggio................. 44, 54
Pesi
peso a vuoto....................................... 278
Peso a vuoto............................................ 278
Posizione bloccaporte............................... 56
disattivazione........................................ 56
disattivazione temporanea................... 56
Peso complessivo.................................... 278
Posizioni della chiave................................. 73
Peso di traino........................................... 278
Posizioni manuali del cambio (Geartronic)........................................................... 104
Pneumatici
caratteristiche di guida.......................
classi di velocità.................................
indicatore di usura..............................
manutenzione.....................................
monitoraggio pressione pneumatici...
pneumatici invernali............................
pressione............................................
riparazione pneumatici.......................
senso di rotazione..............................
specifiche...........................................
07
255
266
256
255
257
256
266
261
255
265
Pneumatici invernali................................. 256
Pneumatici usabili nonostante una foratura........................................................... 258
Poggiatesta
abbassamento...................................... 77
posteriore centrale................................ 77
298
Presa elettrica
bagagliaio........................................... 192
sedile anteriore................................... 192
sedile posteriore................................. 192
Presa per accendisigari........................... 191
sedile anteriore................................... 192
sedile posteriore................................. 192
Prese per le cuffie.................................... 138
classi di dimensioni per le protezioni per
bambini con sistema di fissaggio ISOFIX.........................................................
cuscino di rialzo integrato a due fasi....
raccomandate.......................................
sistema di fissaggio ISOFIX per seggiolini per bambini................................
35
33
31
35
Protezioni per bambini raccomandate,
tabella........................................................ 31
Pulizia
cerchioni.............................................
cinture di sicurezza.............................
lavaggio automatico...........................
lavaggio dell'automobile.....................
rivestimento........................................
271
272
270
270
272
Pulizia a intermittenza................................ 89
Pulsante informazioni, PCC....................... 45
Pressione ECO......................................... 266
Private locking........................................... 47
Q
Programma di servizio............................. 230
Protezione antischiacciamento, tettuccio
apribile....................................................... 97
Protezioni per bambini............................... 29
attacchi superiori per seggiolini per
bambini................................................. 38
Quadro centrale....................................... 120
Quadro comandi combinato.................... 122
Qualità della benzina............................... 209
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 299
07 Indice alfabetico
R
Raccomandazioni per la guida................ 206
Refrigerante............................................. 125
Regolatore elettronico della velocità....... 159
Regolatore elettronico della velocità adattivo........................................................... 161
ricerca dei guasti................................ 165
sensore radar...................................... 164
Regolazione del fascio di luce...................
fari Active Bi-XenonŸ..........................
fari alogeni...........................................
fari Bi-XenonŸ.....................................
85
86
86
86
Ricircolo................................................... 130
Rubrica.................................................... 200
Rifornimento............................................
rifornimento........................................
sportello del serbatoio, apertura elettrica.....................................................
sportello del serbatoio, apertura
manuale..............................................
tappo del serbatoio............................
Ruota di scorta speciale.......................... 259
ruotino di scorta................................ 259
208
208
208
208
208
Rimorchio................................................. 221
cavo.................................................... 221
guida con rimorchio............................ 221
Ripetizione bloccaggio automatico........... 53
Riscaldamento......................................... 129
Regolazione delle caratteristiche di
guida........................................................ 158
Riscaldamento elettrico
lunotto................................................... 94
sedili.................................................... 129
specchi retrovisori................................ 94
Reimpostazione degli alzacristalli.............. 93
Reimpostazione degli specchi retrovisori
esterni........................................................ 94
Rete protettiva......................................... 217
Ricerca dei guasti per il regolatore elettronico della velocità adattivo...................... 165
Ricerca dei guasti per il sensore telecamera......................................................... 174
257
256
261
259
260
Ruote e pneumatici.................................. 255
Riparazione pneumatici provvisoria......... 261
Regolazione della temperatura................ 129
Regolazione del volante............................. 79
Ruote
catene da neve...................................
cerchioni.............................................
montaggio...........................................
ruota di scorta speciale......................
sostituzione.........................................
Riscaldatore di parcheggio......................
batteria e carburante..........................
impostazione del timer.......................
parcheggio in pendenza.....................
133
133
135
133
S
Sbloccaggio
dall'esterno........................................... 53
dall'interno............................................ 53
Sbrinatore................................................ 130
Scheggiature e graffi................................ 273
Schienale................................................... 75
sedile anteriore, ribaltamento............... 75
07
Schienale sedile posteriore, ribaltamento. 77
Riscaldatore supplementare.................... 136
Sedile, vedere Sedili.................................. 75
Riscaldatore supplementare (diesel)........ 136
Sedile elettrocomandato............................ 75
Rivestimento............................................ 272
Sedili.......................................................... 75
elettrocomandati................................... 75
299
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 300
07 Indice alfabetico
poggiatesta posteriori........................... 77
ribaltamento dello schienale anteriore.. 75
ribaltamento dello schienale posteriore 77
riscaldamento elettrico....................... 129
sedili anteriori ventilati........................ 128
Seggiolino per bambini.............................. 29
Segnale acustico
indicatore di collisione........................ 171
Sensore pioggia......................................... 89
Sensore radar.......................................... 161
limitazioni............................................ 164
Sensore telecamera................................. 173
Serrature
bloccaggio............................................ 53
bloccaggio automatico......................... 53
sbloccaggio.......................................... 53
Sfera di traino
montaggio........................................... 223
rimozione............................................ 225
07
Sostanze che provocano reazioni allergiche e asmatiche....................................... 126
Spazzole dei tergicristalli......................... 242
posizione di assistenza....................... 242
pulizia.................................................. 243
sostituzione................................. 242, 243
Spie.......................................................... 157
spie di allarme....................................... 68
spie di controllo.................................... 68
spie informative.................................... 68
Specchio retrovisore interno...................... 95
funzione antiabbagliamento automatica........................................................ 95
Spie di allarme
airbag SRS............................................
anomalia nell'impianto frenante............
avvertimento.........................................
avvisatore cinture.................................
bassa pressione dell'olio......................
freno di stazionamento inserito............
l'alternatore non carica.........................
Specchi retrovisori
bussola............................................... 156
elettrici ripiegabili.................................. 94
esterni................................................... 93
interni.................................................... 95
riscaldamento elettrico......................... 94
Spie e messaggi
Controllo della distanza......................
Driver Alert Control.............................
indicatore di collisione con freno automatico.................................................
Lane Departure Warning.....................
Specchi retrovisori elettrici ripiegabili........ 94
Spie e messaggi del regolatore elettronico
della velocità adattivo.............................. 166
Specchio di cortesia.......................... 84, 192
Specchi retrovisori esterni......................... 93
69
69
69
69
69
69
69
169
178
175
181
Spie informative e di allarme..................... 68
Sistema SRS.............................................. 17
commutatore........................................ 20
Spia di allarme
indicatore di collisione........................ 171
regolatore elettronico della velocità
adattivo............................................... 161
sistemi di stabilità e controllo trazione................................................... 157
Sistema telecomando, omologazione..... 291
Spia di allarme, sistema AIRBAG.............. 17
Stelo della chiave....................................... 46
SIM card.................................................. 201
SIPS-bag................................................... 22
Sistema di stabilità................................... 157
300
Sistemi di stabilità e controllo trazione.... 157
Spin control............................................. 157
SRS-AIRBAG............................................. 18
SST – Self Supporting run flat Tires........ 258
Stabilizzatore........................................... 222
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 301
07 Indice alfabetico
Strato antipolvere e idrorepellente............ 92
Strato superficiale idrorepellente, pulizia. 271
Strumentazione, generalità
automobili con guida a destra.............. 66
automobili con guida a sinistra............. 64
Strumenti e comandi................................. 64
Surriscaldamento..................................... 221
Surround.................................................. 137
T
Tabella fusibili
fusibili nel bagagliaio.......................... 253
fusibili nel vano motore....................... 249
Tappetini.................................................. 191
Tastierina al volante........... 79, 120, 159, 198
Telaio attivo – FOUR-C............................ 158
Telecomando
programmabile................................... 115
Telecomando, vedere Chiave del telecomando........................................................ 42
Telefono
chiamata in arrivo............................... 194
collegamento...................................... 196
effettuare una chiamata......................
integrato, generalità............................
messaggi............................................
on/off..................................................
registrazione del telefono...................
ricevere una chiamata........................
rubrica.................................................
rubrica, scorciatoia.............................
SIM card.............................................
suoneria..............................................
viva voce.............................................
194
198
200
198
193
195
196
196
201
199
193
Timer........................................................ 130
TPMS – Tyre Pressure Monitoring........... 257
Traction Control....................................... 157
Traino....................................................... 226
occhiello di traino............................... 226
Trasmissione............................................ 103
Trasporto................................................. 227
Trazione integrale, AWD.......................... 107
Triangolo di emergenza........................... 220
Telefono integrato.................................... 198
Temperatura
temperatura effettiva.......................... 125
U
Temperatura motore alta......................... 221
Ugelli lavacristalli riscaldati........................ 90
Tendina parasole, tettuccio apribile.......... 97
Ugelli lavacristallo riscaldati....................... 90
Tergicristalli................................................ 89
sensore pioggia.................................... 89
Uso del menu e gestione dei messaggi... 120
Tergicristalli e lavacristalli.......................... 89
Test dell'antifurto....................................... 61
Tettuccio apribile
apertura e chiusura...............................
posizione di ventilazione.......................
protezione antischiacciamento.............
tendina parasole...................................
96
96
97
97
V
07
Vani portaoggetti nell'abitacolo............... 190
Vano motore
generalità............................................ 230
liquido refrigerante.............................. 233
Tettuccio apribile elettrocomandato.......... 96
301
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 302
07 Indice alfabetico
olio...................................................... 232
olio del servosterzo............................. 234
Ventilazione.............................................. 126
Ventola..................................................... 129
Vernice
codice colore...................................... 273
danni e ritocchi................................... 273
Vetro
laminato/rinforzato................................ 92
Vetro laminato............................................ 92
Volante....................................................... 79
regolazione del volante......................... 79
tastierina............... 79, 120, 137, 159, 198
tastierina del regolatore elettronico
della velocità adattivo......................... 162
Volume audio
suoneria, telefono............................... 195
telefono............................................... 195
telefono/lettore MD............................. 195
07
302
W
WHIPS
lesioni da colpo di frusta...................... 25
seggiolino per bambini/cuscino di
rialzo..................................................... 25
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 303
Note
303
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
Note
304
2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 304
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-27T11:29:00+01:00; Page 1
VOLVO V70 & XC70
Uso e Manutenzione
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&%%*.>iVa^Vc!6I%-'%!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%%-!8deng^\]i'%%%"'%%-Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising