Volvo | V40 Cross Country | Owner's Manual | Volvo V40 Cross Country 2013 Late Owner's Manual

Volvo V40 Cross Country 2013 Late Owner's Manual
V40 CROSS
COUNTRY
Owners Manual
L:7:9>I>DC
DEAR VOLVO OWNER
5)"/,Ļ:06Ļ'03Ļ$)004*/(Ļ70-70
8FĻIPQFĻZPVĻXJMMĻFOKPZĻNBOZĻZFBSTĻPGĻESJWJOH
QMFBTVSFĻJOĻZPVSĻ7PMWPĻ5IFĻDBSĻIBTĻCFFO
EFTJHOFEĻGPSĻUIFĻTBGFUZĻBOEĻDPNGPSUĻPGĻZPVĻBOE
ZPVSĻQBTTFOHFSTĻ7PMWPĻJTĻPOFĻPGĻUIFĻTBGFTUĻDBSTĻJO
UIFĻXPSMEĻ:PVSĻ7PMWPĻIBTĻBMTPĻCFFOĻEFTJHOFEĻUP
TBUJTGZĻBMMĻDVSSFOUĻTBGFUZĻBOEĻFOWJSPONFOUBM
SFRVJSFNFOUT
*OĻPSEFSĻUPĻJODSFBTFĻZPVSĻFOKPZNFOUĻPGĻUIFĻDBS ĻXF
SFDPNNFOEĻUIBUĻZPVĻGBNJMJBSJTFĻZPVSTFMGĻXJUIĻUIF
FRVJQNFOU ĻJOTUSVDUJPOTĻBOEĻNBJOUFOBODFĻJOGPS
NBUJPOĻDPOUBJOFEĻJOĻUIJTĻPXOFSTĻNBOVBM
6CDNGQHEQPVGPVU
+PVTQFWEVKQP
5CHGV[
*NQPSUBOUĻJOGPSNBUJPO 7PMWPĻBOEĻUIFĻFOWJSPONFOU 4FBUCFMUTĻ
"JSCBHT
"DUJWBUJOHEFBDUJWBUJOHĻUIFĻBJSCBH 4JEFĻBJSCBHTĻ 4*14ĻCBHT Ļ
*OGMBUBCMFĻ$VSUBJOĻ *$ Ļ
8)*14Ļ
8IFOĻUIFĻTZTUFNTĻEFQMPZĻ
4BGFUZĻNPEF
1FEFTUSJBOĻBJSCBHĻ 1FEFTUSJBOĻ"JSCBH $IJMEĻTBGFUZ
.QEMUCPFCNCTO
00 01 02
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
3FNPUFĻDPOUSPMĻLFZLFZĻCMBEF
#BUUFSZĻSFQMBDFNFOU ĻSFNPUFĻDPOUSPM
LFZ1$$ ,FZMFTT -PDLJOHVOMPDLJOH
$IJMEĻTBGFUZĻMPDLT
"MBSN 6CDNGQHEQPVGPVU
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
&TKXGTUWRRQTV
%QOHQTVCPFFTKXKPIRNGCUWTG
%45$ĻqĻ4UBCJMJUZĻBOEĻUSBDUJPOĻDPOUSPMĻTZT
UFN 3PBEĻTJHOĻJOGPSNBUJPOĻĻ34* 4QFFEĻMJNJUFS $SVJTFĻDPOUSPM "EBQUJWFĻDSVJTFĻDPOUSPM %JTUBODFĻ8BSOJOH $JUZĻ4BGFUZs $PMMJTJPOĻ8BSOJOHĻXJUIĻ"VUPĻ#SBLFĻ
1FEFTUSJBOĻ%FUFDUJPO %SJWFSĻ"MFSUĻ4ZTUFN %SJWFSĻ"MFSUĻ4ZTUFNĻĻ%"$ %SJWFSĻ"MFSUĻ4ZTUFNĻĻ-BOFĻ,FFQJOHĻ"JE 1BSLĻBTTJTUĻTZTU 1BSLĻBTTJTUĻDBNFSB 1BSLĻ"TTJTUĻ1JMPUĻĻ1"1 #-*4ĻBOEĻ$5" .FOVTĻBOEĻNFTTBHFT
.FOVĻTPVSDFĻ.:Ļ$"3
$MJNBUFĻDPOUSPM
&OHJOFĻBOEĻQBTTFOHFSĻDPNQBSUNFOU
IFBUFS "EEJUJPOBMĻIFBUFS 5SJQĻDPNQVUFS
"EBQUJOHĻESJWJOHĻDIBSBDUFSJTUJDT
$PNGPSUĻJOTJEFĻUIFĻQBTTFOHFSĻDPNQBSU
NFOU
03 04 05
*OTUSVNFOUTĻBOEĻDPOUSPMT
7PMWPĻ4FOTVTĻ
,FZĻQPTJUJPOT
4FBUT
4UFFSJOHĻXIFFM
-JHIUJOH
8JQFSTĻBOEĻXBTIJOH
8JOEPXT ĻSFBSWJFXĻBOEĻEPPSĻNJSSPST
$PNQBTT "MDPMPDL 4UBSUJOHĻUIFĻFOHJOF
4UBSUJOHĻUIFĻFOHJOFĻqĻFYUFSOBMĻCBUUFSZ
(FBSCPYFT
&DPĻ(VJEFĻĻ1PXFS 4UBSU4UPQĻ "MMĻ8IFFMĻ%SJWFĻĻ"8% 'PPUĻCSBLF
)%$Ļ)JMMĻ%FTDFOUĻ$POUSPM
1BSLJOHĻCSBLF
)PNF-JOLŸĻ Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
6CDNGQHEQPVGPVU
+PHQVCKPOGPVU[UVGO
&WTKPI[QWTLQWTPG[
9JGGNUCPFV[TGU
06 07 08
(FOFSBMĻJOGPSNBUJPOĻPOĻJOGPUBJONFOU
3BEJP
.FEJBĻQMBZFS
&YUFSOBMĻBVEJPĻTPVSDFĻWJBĻ"6964#
JOQVU
.FEJBĻ#MVFUPPUIŸ Ļ #MVFUPPUIŸĻIBOETGSFF 7PJDFĻSFDPHOJUJPO ĻNPCJMFĻQIPOF
57 3FNPUFĻDPOUSPM Ļ
3FDPNNFOEBUJPOTĻEVSJOHĻESJWJOH
3FGVFMMJOH
'VFM
-PBEJOH
$BSHPĻBSFB
%SJWJOHĻXJUIĻBĻUSBJMFS
5PXJOHĻBOEĻSFDPWFSZ
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
(FOFSBMĻ
$IBOHJOHĻXIFFMTĻ
5ZSFĻQSFTTVSFĻ
8BSOJOHĻUSJBOHMFĻBOEĻGJSTUBJEĻLJU &NFSHFODZĻQVODUVSFĻSFQBJSĻ 5., Ļ
6CDNGQHEQPVGPVU
/CKPVGPCPEGCPFUGTXKEG
5RGEKHKECVKQPU
#NRJCDGVKECN+PFGZ
09 10 11
&OHJOFĻDPNQBSUNFOU
-BNQT
8JQFSĻCMBEFTĻBOEĻXBTIFSĻGMVJE
#BUUFSZ
'VTFT
$BSĻDBSF
5ZQFĻEFTJHOBUJPOT
%JNFOTJPOTĻBOEĻXFJHIUT
&OHJOFĻTQFDJGJDBUJPOT
&OHJOFĻPJM
'MVJETĻBOEĻMVCSJDBOUT
'VFM
8IFFMĻBOEĻUZSFT ĻEJNFOTJPOTĻBOEĻQSFT
TVSFĻ
&MFDUSJDBMĻTZTUFN
5ZQFĻBQQSPWBM
-JDFOTFT
4ZNCPMTĻJOĻUIFĻEJTQMBZ
"MQIBCFUJDBMĻ*OEFY +PVTQFWEVKQP
+ORQTVCPVKPHQTOCVKQP
4GCFKPIVJG1YPGTiU/CPWCN
+PVTQFWEVKQP
"ĻHPPEĻXBZĻPGĻHFUUJOHĻUPĻLOPXĻZPVSĻOFXĻDBS
JTĻUPĻSFBEĻUIFĻPXOFSTĻNBOVBM ĻJEFBMMZĻCFGPSF
ZPVSĻGJSTUĻKPVSOFZĻ5IJTĻXJMMĻHJWFĻZPVĻUIF
PQQPSUVOJUZĻUPĻGBNJMJBSJTFĻZPVSTFMGĻXJUIĻOFX
GVODUJPOT ĻUPĻTFFĻIPXĻCFTUĻUPĻIBOEMFĻUIFĻDBS
JOĻEJGGFSFOUĻTJUVBUJPOT ĻBOEĻUPĻNBLFĻUIFĻCFTU
VTFĻPGĻBMMĻUIFĻDBSTĻGFBUVSFTĻ1MFBTFĻQBZĻBUUFO
UJPOĻUPĻUIFĻTBGFUZĻJOTUSVDUJPOTĻDPOUBJOFEĻJOĻUIF
NBOVBM
5IFĻTQFDJGJDBUJPOT ĻEFTJHOĻGFBUVSFTĻBOEĻJMMVT
USBUJPOTĻJOĻUIJTĻPXOFSTĻNBOVBMĻBSFĻOPUĻCJOE
JOHĻ8FĻSFTFSWFĻUIFĻSJHIUĻUPĻNBLFĻNPEJGJDB
UJPOTĻXJUIPVUĻQSJPSĻOPUJDF
‚Ļ7PMWPĻ$BSĻ$PSQPSBUJPO
1RVKQP
"MMĻUZQFTĻPGĻPQUJPOBDDFTTPSZĻBSFĻNBSLFEĻXJUI
BOĻBTUFSJTL *OĻBEEJUJPOĻUPĻTUBOEBSEĻFRVJQNFOU ĻUIJTĻNBO
VBMĻBMTPĻEFTDSJCFTĻPQUJPOTĻ GBDUPSZĻGJUUFE
FRVJQNFOU ĻBOEĻDFSUBJOĻBDDFTTPSJFTĻ SFUSPGJU
UFEĻFYUSBĻFRVJQNFOU 5IFĻFRVJQNFOUĻEFTDSJCFEĻJOĻUIFĻPXOFST
NBOVBMĻJTĻOPUĻBWBJMBCMFĻJOĻBMMĻDBSTĻĻUIFZĻIBWF
EJGGFSFOUĻFRVJQNFOUĻEFQFOEJOHĻPOĻBEBQUB
UJPOTĻGPSĻUIFĻOFFETĻPGĻEJGGFSFOUĻNBSLFUTĻBOE
OBUJPOBMĻPSĻMPDBMĻMBXTĻBOEĻSFHVMBUJPOT
*OĻUIFĻFWFOUĻPGĻVODFSUBJOUZĻPWFSĻXIBUĻJTĻTUBOE
BSEĻPSĻBOĻPQUJPOBDDFTTPSZ ĻDPOUBDUĻBĻ7PMWP
EFBMFS
5RGEKCNVGZVU
9#40+0)
8BSOJOHĻUFYUTĻBQQFBSĻJGĻUIFSFĻJTĻBĻSJTLĻPG
JOKVSZ
+/2146#06
*NQPSUBOUĻUFYUTĻBQQFBSĻJGĻUIFSFĻJTĻBĻSJTLĻPG
EBNBHF
MJHIUFEĻJOĻUIFĻPXOFSTĻNBOVBMĻCZĻNFBOTĻPG
UIFĻUFYUĻCFJOHĻTMJHIUMZĻMBSHFSĻBOEĻQSJOUFEĻJO
HSFZĻ&YBNQMFTĻPGĻUIJTĻBSFĻJOĻNFOVĻUFYUTĻBOE
NFTTBHFĻUFYUTĻPOĻUIFĻJOGPSNBUJPOĻEJTQMBZ
FHĻ#WFKQUGVVKPIU &GECNU
5IFĻDBSĻDPOUBJOTĻEJGGFSFOUĻUZQFTĻPGĻEFDBM
XIJDIĻBSFĻEFTJHOFEĻUPĻDPOWFZĻJNQPSUBOU
JOGPSNBUJPOĻJOĻBĻTJNQMFĻBOEĻDMFBSĻNBOOFSĻ5IF
EFDBMTĻJOĻUIFĻDBSĻIBWFĻUIFĻGPMMPXJOHĻEFTDFOE
JOHĻEFHSFFĻPGĻJNQPSUBODFĻGPSĻUIFĻXBSOJOH
JOGPSNBUJPO
9CTPKPIHQTRGTUQPCNKPLWT[
016'
/05&ĻUFYUTĻHJWFĻBEWJDFĻPSĻUJQTĻUIBUĻGBDJMJ
UBUFĻUIFĻVTFĻPGĻGFBUVSFTĻBOEĻGVODUJPOTĻGPS
FYBNQMF
(QQVPQVG
5IFSFĻJTĻGPPUOPUFĻJOGPSNBUJPOĻJOĻUIFĻPXOFST
NBOVBMĻUIBUĻJTĻMPDBUFEĻBUĻUIFĻCPUUPNĻPGĻUIF
QBHFĻ5IJTĻJOGPSNBUJPOĻJTĻBOĻBEEJUJPOĻUPĻUIF
UFYUĻUIBUĻJUĻSFGFSTĻUPĻWJBĻBĻOVNCFSĻ*GĻUIFĻGPPU
OPUFĻSFGFSTĻUPĻUFYUĻJOĻBĻUBCMFĻUIFOĻMFUUFSTĻBSF
VTFEĻJOTUFBEĻPGĻOVNCFSTĻGPSĻSFGFSSBM
/GUUCIGVGZVU
5IFSFĻBSFĻEJTQMBZTĻJOĻUIFĻDBSĻUIBUĻTIPXĻUFYU
NFTTBHFTĻ5IFTFĻUFYUĻNFTTBHFTĻBSFĻIJHI
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
G031590
#MBDLĻ*40ĻTZNCPMTĻPOĻZFMMPXĻXBSOJOHĻGJFME
XIJUFĻUFYUJNBHFĻPOĻCMBDLĻNFTTBHFĻGJFME
6TFEĻUPĻJOEJDBUFĻUIFĻQSFTFODFĻPGĻEBOHFS
+PVTQFWEVKQP
+ORQTVCPVKPHQTOCVKQP
XIJDI ĻJGĻUIFĻXBSOJOHĻJTĻJHOPSFE ĻNBZĻSFTVMUĻJO
TFSJPVTĻQFSTPOBMĻJOKVSZĻPSĻGBUBMJUZ
+PHQTOCVKQP
2TQEGFWTGNKUVU
1SPDFEVSFTĻXIFSFĻBDUJPOĻNVTUĻCFĻUBLFOĻJOĻB
DFSUBJOĻTFRVFODFĻBSFĻOVNCFSFEĻJOĻUIF
PXOFSTĻNBOVBM
4KUMQHRTQRGTV[FCOCIG
8IFOĻUIFSFĻJTĻBĻTFSJFTĻPGĻJMMVTUSBUJPOTĻGPS
TUFQCZTUFQĻJOTUSVDUJPOTĻFBDIĻTUFQĻJT
OVNCFSFEĻJOĻUIFĻTBNFĻXBZĻBTĻUIFĻDPSSFT
QPOEJOHĻJMMVTUSBUJPO
G031592
G031593
5IFSFĻBSFĻOVNCFSFEĻMJTUTĻXJUIĻMFUUFST
BEKBDFOUĻUPĻUIFĻTFSJFTĻPGĻJMMVTUSBUJPOT
XIFSFĻUIFĻPSEFSĻPGĻUIFĻJOTUSVDUJPOTĻJTĻOPU
TJHOJGJDBOU
8IJUFĻ*40ĻTZNCPMTĻBOEĻXIJUFĻUFYUJNBHFĻPO
CMBDLĻPSĻCMVFĻXBSOJOHĻGJFMEĻBOEĻNFTTBHFĻGJFME
6TFEĻUPĻJOEJDBUFĻUIFĻQSFTFODFĻPGĻEBOHFS
XIJDI ĻJGĻUIFĻXBSOJOHĻJTĻJHOPSFE ĻNBZĻSFTVMUĻJO
EBNBHFĻUPĻQSPQFSUZ
8IJUFĻ*40ĻTZNCPMTĻBOEĻXIJUFĻUFYUJNBHFĻPO
CMBDLĻNFTTBHFĻGJFME
016'
*UĻJTĻOPUĻJOUFOEFEĻUIBUĻUIFĻEFDBMTĻJMMVTUSBUFE
JOĻUIFĻPXOFSTĻNBOVBMĻTIPVMEĻCFĻFYBDU
SFQMJDBTĻPGĻUIPTFĻJOĻUIFĻDBSĻ5IFZĻBSF
JODMVEFEĻUPĻTIPXĻUIFJSĻBQQSPYJNBUF
BQQFBSBODFĻBOEĻMPDBUJPOĻJOĻUIFĻDBSĻ5IF
JOGPSNBUJPOĻUIBUĻBQQMJFTĻUPĻZPVSĻQBSUJDVMBS
DBSĻJTĻBWBJMBCMFĻPOĻUIFĻSFTQFDUJWFĻEFDBMT
GPSĻZPVSĻDBS
"SSPXTĻBQQFBSĻOVNCFSFEĻBOEĻVOOVN
CFSFEĻBOEĻBSFĻVTFEĻUPĻJMMVTUSBUFĻBĻNPWF
NFOU
"SSPXTĻXJUIĻMFUUFSTĻBSFĻVTFEĻUPĻDMBSJGZĻB
NPWFNFOUĻXIFOĻUIFĻSFDJQSPDBMĻPSEFSĻJTĻPG
OPĻSFMFWBODF
*GĻUIFSFĻJTĻOPĻTFSJFTĻPGĻJMMVTUSBUJPOTĻGPSĻTUFQCZ
TUFQĻJOTUSVDUJPOTĻUIFOĻUIFĻEJGGFSFOUĻTUFQTĻBSF
OVNCFSFEĻXJUIĻOPSNBMĻOVNCFST
2QUKVKQPNKUVU
3FEĻDJSDMFTĻDPOUBJOJOHĻBĻOVNCFSĻBSFĻVTFE
JOĻPWFSWJFXĻJNBHFTĻXIFSFĻEJGGFSFOUĻDPN
QPOFOUTĻBSFĻQPJOUFEĻPVUĻ5IFĻOVNCFS
SFDVSTĻJOĻUIFĻQPTJUJPOĻMJTUĻGFBUVSFEĻJOĻDPO
OFDUJPOĻXJUIĻUIFĻJMMVTUSBUJPOĻUIBUĻEFTDSJCFT
UIFĻJUFN
+PVTQFWEVKQP
+ORQTVCPVKPHQTOCVKQP
$WNNGVGFNKUVU
"ĻCVMMFUFEĻMJTUĻJTĻVTFEĻXIFOĻUIFSFĻJTĻBĻMJTUĻPG
QPJOUTĻJOĻUIFĻPXOFSTĻNBOVBM
&YBNQMF
p $PPMBOU
p &OHJOFĻPJM
6QDGEQPVKPWGF
``5IJTĻTZNCPMĻJTĻMPDBUFEĻGVSUIFTUĻEPXOĻUP
UIFĻSJHIUĻXIFOĻBĻTFDUJPOĻDPOUJOVFTĻPOĻUIFĻGPM
MPXJOHĻQBHF
4GEQTFKPIFCVC
:PVSĻWFIJDMFĻDPOUBJOTĻBĻOVNCFSĻPGĻDPNQVUFST
XIPTFĻGVODUJPOĻJTĻUPĻDPOUJOVPVTMZĻDIFDLĻBOE
NPOJUPSĻUIFĻWFIJDMFTĻPQFSBUJPOĻBOEĻGVODUJPO
BMJUZĻ4PNFĻPGĻUIFĻDPNQVUFSTĻDBOĻSFDPSE
JOGPSNBUJPOĻEVSJOHĻOPSNBMĻESJWJOHĻJGĻUIFZ
EFUFDUĻBOĻFSSPSĻ*OĻBEEJUJPO ĻJOGPSNBUJPOĻJT
SFDPSEFEĻJOĻUIFĻFWFOUĻPGĻBĻDPMMJTJPOĻPSĻJODJ
EFOUĻ1BSUTĻPGĻUIFĻSFDPSEFEĻJOGPSNBUJPOĻBSF
SFRVJSFEĻTPĻUIBUĻUFDIOJDJBOTĻDBOĻEJBHOPTF
BOEĻSFDUJGZĻGBVMUTĻJOĻUIFĻWFIJDMFĻEVSJOHĻTFSWJD
JOHĻBOEĻNBJOUFOBODFĻBOEĻTPĻUIBUĻ7PMWPĻDBO
GVMGJMĻMFHBMĻSFRVJSFNFOUTĻBOEĻPUIFSĻSFHVMBUJPOT
*OĻBEEJUJPOĻUPĻUIJT ĻUIFĻJOGPSNBUJPOĻJTĻVTFEĻGPS
SFTFBSDIĻQVSQPTFTĻCZĻ7PMWPĻJOĻPSEFSĻUPĻDPO
UJOVBMMZĻEFWFMPQĻRVBMJUZĻBOEĻTBGFUZ ĻBTĻUIF
JOGPSNBUJPOĻDBOĻDPOUSJCVUFĻUPĻBĻCFUUFSĻVOEFS
TUBOEJOHĻPGĻUIFĻGBDUPSTĻUIBUĻDBVTFĻBDDJEFOUT
BOEĻJOKVSJFTĻ5IFĻJOGPSNBUJPOĻJODMVEFTĻEFUBJMT
PGĻUIFĻTUBUVTĻBOEĻGVODUJPOBMJUZĻPGĻWBSJPVTĻTZT
UFNTĻBOEĻNPEVMFTĻJOĻUIFĻWFIJDMFĻXJUIĻSFHBSE
UPĻFOHJOF ĻUISPUUMF ĻTUFFSJOHĻBOEĻCSBLFĻTZT
UFNT ĻBNPOHTUĻPUIFSĻUIJOHTĻ5IJTĻJOGPSNBUJPO
NBZĻJODMVEFĻEFUBJMTĻSFHBSEJOHĻUIFĻXBZĻUIF
ESJWFSĻESJWFTĻUIFĻWFIJDMF ĻTVDIĻBTĻWFIJDMF
TQFFE ĻCSBLFĻBOEĻBDDFMFSBUPSĻQFEBMĻVTF
TUFFSJOHĻXIFFMĻNPWFNFOUĻBOEĻXIFUIFSĻPSĻOPU
UIFĻESJWFSĻBOEĻQBTTFOHFSTĻIBWFĻVTFEĻUIFJS
TFBUCFMUTĻ'PSĻUIFĻSFBTPOTĻHJWFOĻUIJTĻJOGPSNB
UJPOĻNBZĻCFĻTUPSFEĻJOĻUIFĻWFIJDMFTĻDPNQVUFST
GPSĻBĻDFSUBJOĻMFOHUIĻPGĻUJNF ĻCVUĻBMTPĻBTĻB
SFTVMUĻPGĻBĻDPMMJTJPOĻPSĻJODJEFOUĻ5IJTĻJOGPSNB
UJPOĻNBZĻCFĻTUPSFEĻCZĻ7PMWPĻBTĻMPOHĻBTĻJUĻDBO
IFMQĻUPĻGVSUIFSĻEFWFMPQĻBOEĻGVSUIFSĻFOIBODF
TBGFUZĻBOEĻRVBMJUZĻBOEĻBTĻMPOHĻBTĻUIFSFĻBSF
MFHBMĻSFRVJSFNFOUTĻBOEĻPUIFSĻSFHVMBUJPOTĻUIBU
7PMWPĻOFFETĻUPĻDPOTJEFS
7PMWPĻXJMMĻOPUĻDPOUSJCVUFĻUPĻUIFĻBCPWFEFTDSJ
CFEĻJOGPSNBUJPOĻCFJOHĻEJTDMPTFEĻUPĻUIJSEĻQBS
UJFTĻXJUIPVUĻUIFĻWFIJDMFĻPXOFSTĻDPOTFOU
)PXFWFS ĻEVFĻUPĻOBUJPOBMĻMFHJTMBUJPOĻBOEĻSFH
VMBUJPOTĻ7PMWPĻNBZĻCFĻSFRVJSFEĻUPĻEJTDMPTF
TVDIĻJOGPSNBUJPOĻUPĻBVUIPSJUJFTĻTVDIĻBTĻQPMJDF
BVUIPSJUJFT ĻPSĻPUIFSTĻXIPĻNBZĻBTTFSUĻBĻMFHBM
SJHIUĻUPĻIBWFĻBDDFTTĻUPĻJU
5PĻCFĻBCMFĻUPĻSFBEĻBOEĻJOUFSQSFUĻUIFĻJOGPSNB
UJPOĻSFDPSEFEĻCZĻUIFĻDPNQVUFSTĻJOĻUIFĻWFIJDMF
SFRVJSFTĻTQFDJBMĻUFDIOJDBMĻFRVJQNFOUĻUIBU
7PMWP ĻBOEĻXPSLTIPQTĻUIBUĻIBWFĻFOUFSFEĻJOUP
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
BHSFFNFOUTĻXJUIĻ7PMWP ĻIBWFĻBDDFTTĻUPĻ7PMWP
JTĻSFTQPOTJCMFĻUIBUĻUIFĻJOGPSNBUJPO ĻXIJDIĻJT
USBOTGFSSFEĻUPĻ7PMWPĻEVSJOHĻTFSWJDJOHĻBOE
NBJOUFOBODF ĻJTĻTUPSFEĻBOEĻIBOEMFEĻJOĻB
TFDVSFĻNBOOFSĻBOEĻUIBUĻUIFĻIBOEMJOHĻDPN
QMJFTĻXJUIĻBQQMJDBCMFĻMFHBMĻSFRVJSFNFOUTĻ'PS
GVSUIFSĻJOGPSNBUJPOĻĻDPOUBDUĻBĻ7PMWPĻEFBMFS
#EEGUUQTKGUCPFGZVTCGSWKROGPV
5IFĻJODPSSFDUĻDPOOFDUJPOĻBOEĻJOTUBMMBUJPOĻPG
BDDFTTPSJFTĻDBOĻOFHBUJWFMZĻBGGFDUĻUIFĻDBST
FMFDUSJDBMĻTZTUFNĻ$FSUBJOĻBDDFTTPSJFTĻPOMZ
GVODUJPOĻXIFOĻUIFJSĻBTTPDJBUFEĻTPGUXBSFĻJT
JOTUBMMFEĻJOĻUIFĻDBSTĻDPNQVUFSĻTZTUFNĻ7PMWP
UIFSFGPSFĻSFDPNNFOETĻUIBUĻZPVĻBMXBZTĻDPO
UBDUĻBOĻBVUIPSJTFEĻ7PMWPĻXPSLTIPQĻCFGPSF
JOTUBMMJOHĻBDDFTTPSJFTĻXIJDIĻBSFĻDPOOFDUFEĻUP
PSĻBGGFDUĻUIFĻFMFDUSJDBMĻTZTUFN
%JCPIGQHQYPGTUJKRHQTECTUYKVJ
8QNXQ1P%CNN
7PMWPĻ0OĻ$BMMĻJTĻBĻTVQQMFNFOUBMĻTFSWJDFĻUIBU
DPOTJTUTĻPGĻTBGFUZ ĻTFDVSJUZĻBOEĻDPNGPSUĻTFSW
JDFTĻ*GĻUIFĻDBSĻIBTĻ7PMWPĻ0OĻ$BMMĻBOEĻUIFSFĻJT
BĻDIBOHFĻPGĻPXOFS ĻJUĻJTĻWFSZĻJNQPSUBOUĻUIBU
UIFTFĻTFSWJDFTĻBSFĻEJTDPOUJOVFEĻTPĻUIBUĻUIF
GPSNFSĻPXOFSĻDBOOPUĻBDDFTTĻUIFĻTFSWJDFTĻJO
UIFĻDBSĻ$POUBDUĻBOĻBVUIPSJTFEĻ7PMWPĻEFBMFSĻJO
UIFĻFWFOUĻPGĻBĻDIBOHFĻPGĻPXOFSTIJQ
+PVTQFWEVKQP
+ORQTVCPVKPHQTOCVKQP
+PHQTOCVKQPQPVJG+PVGTPGV
"UĻXXXWPMWPDBSTDPNĻUIFSFĻJTĻGVSUIFSĻJOGPS
NBUJPOĻDPODFSOJOHĻZPVSĻDBS
"Ļ23ĻDPEFĻSFBEFSĻJTĻSFRVJSFEĻUPĻSFBEĻUIFĻ23
DPEF ĻXIJDIĻJTĻBWBJMBCMFĻBTĻBĻTVQQMFNFOUBM
QSPHSBNĻGPSĻTFWFSBMĻNPCJMFĻQIPOFTĻ5IFĻ23
DPEFĻSFBEFSĻDBOĻCFĻEPXOMPBEFEĻGSPNĻ"QQ
4UPSFĻPSĻ(PPHMFĻ1MBZ
34EQFG
+PVTQFWEVKQP
8QNXQCPFVJGGPXKTQPOGPV
G000000
8QNXQ%CTUiGPXKTQPOGPVCNRJKNQUQRJ[
&OWJSPONFOUBMĻDBSFĻJTĻPOFĻPGĻ7PMWPĻ$BSĻ$PS
QPSBUJPOTĻDPSFĻWBMVFTĻXIJDIĻJOGMVFODFĻBMM
PQFSBUJPOTĻ8FĻBMTPĻCFMJFWFĻUIBUĻPVSĻDVTUPN
FSTĻTIBSFĻPVSĻDPOTJEFSBUJPOĻGPSĻUIFĻFOWJSPO
NFOU
:PVSĻ7PMWPĻDPNQMJFTĻXJUIĻTUSJDUĻJOUFSOBUJPOBM
FOWJSPONFOUBMĻTUBOEBSETĻBOEĻJTĻBMTPĻNBOV
GBDUVSFEĻJOĻPOFĻPGĻUIFĻDMFBOFTUĻBOEĻNPTU
SFTPVSDFFGGJDJFOUĻQMBOUTĻJOĻUIFĻXPSMEĻ7PMWP
$BSĻ$PSQPSBUJPOĻIBTĻHMPCBMĻ*40ĻDFSUJGJDBUJPO
XIJDIĻJODMVEFTĻUIFĻFOWJSPONFOUBMĻTUBOEBSE
*40ĻĻDPWFSJOHĻBMMĻGBDUPSJFTĻBOEĻTFWFSBM
PGĻPVSĻPUIFSĻVOJUTĻ8FĻBMTPĻTFUĻSFRVJSFNFOUT
GPSĻPVSĻQBSUOFSTĻTPĻUIBUĻUIFZĻXPSLĻTZTUFNBUJ
DBMMZĻXJUIĻFOWJSPONFOUBMĻJTTVFT
(WGNEQPUWORVKQP
7PMWPĻDBSTĻIBWFĻDPNQFUJUJWFĻGVFMĻDPOTVNQ
UJPOĻJOĻFBDIĻPGĻUIFJSĻSFTQFDUJWFĻDMBTTFTĻ-PXFS
GVFMĻDPOTVNQUJPOĻHFOFSBMMZĻSFTVMUTĻJOĻMPXFS
FNJTTJPOĻPGĻUIFĻHSFFOIPVTFĻHBT ĻDBSCPOĻEJPY
JEF
*UĻJTĻQPTTJCMFĻGPSĻUIFĻESJWFSĻUPĻJOGMVFODFĻGVFM
DPOTVNQUJPOĻ'PSĻNPSFĻJOGPSNBUJPOĻSFBE
VOEFSĻUIFĻIFBEJOH Ļ4GFWEKPIGPXKTQPOGPVCN
KORCEV
'HHKEKGPVGOKUUKQPEQPVTQN
:PVSĻ7PMWPĻJTĻNBOVGBDUVSFEĻGPMMPXJOHĻUIF
DPODFQUĻ$MFBOĻJOTJEFĻBOEĻPVUĻqĻBĻDPODFQU
UIBUĻFODPNQBTTFTĻBĻDMFBOĻJOUFSJPSĻFOWJSPO
NFOUĻBTĻXFMMĻBTĻIJHIMZĻFGGJDJFOUĻFNJTTJPOĻDPO
USPMĻ*OĻNBOZĻDBTFTĻUIFĻFYIBVTUĻFNJTTJPOTĻBSF
XFMMĻCFMPXĻUIFĻBQQMJDBCMFĻTUBOEBSET
%NGCPCKTKPVJGRCUUGPIGT
EQORCTVOGPV
"ĻQBTTFOHFSĻDPNQBSUNFOUĻGJMUFSĻQSFWFOUTĻEVTU
BOEĻQPMMFOĻGSPNĻFOUFSJOHĻUIFĻQBTTFOHFSĻDPN
QBSUNFOUĻWJBĻUIFĻBJSĻJOUBLF
+PVTQFWEVKQP
8QNXQCPFVJGGPXKTQPOGPV
"ĻTPQIJTUJDBUFEĻBJSĻRVBMJUZĻTZTUFN Ļ*"24
*OUFSJPSĻ"JSĻ2VBMJUZĻ4ZTUFN ĻFOTVSFTĻUIBUĻUIF
JODPNJOHĻBJSĻJTĻDMFBOFSĻUIBOĻUIFĻBJSĻJOĻUIFĻUSBG
GJDĻPVUTJEF
EJTDIBSHFTĻJOUPĻUIFĻFOWJSPONFOUĻ0VSĻXPSL
TIPQĻTUBGGĻIBWFĻUIFĻLOPXMFEHFĻBOEĻUIFĻUPPMT
SFRVJSFEĻUPĻHVBSBOUFFĻHPPEĻFOWJSPONFOUBM
DBSF
5IFĻTZTUFNĻDPOTJTUTĻPGĻBOĻFMFDUSPOJDĻTFOTPS
BOEĻBĻDBSCPOĻGJMUFSĻ5IFĻJODPNJOHĻBJSĻJTĻNPOJ
UPSFEĻDPOUJOVPVTMZĻBOEĻJGĻUIFSFĻJTĻBOĻJODSFBTF
JOĻUIFĻMFWFMĻPGĻDFSUBJOĻVOIFBMUIZĻHBTFTĻTVDIĻBT
DBSCPOĻNPOPYJEFĻUIFOĻUIFĻBJSĻJOUBLFĻJT
DMPTFEĻ4VDIĻBĻTJUVBUJPOĻNBZĻBSJTFĻJOĻIFBWZ
USBGGJD ĻRVFVFTĻBOEĻUVOOFMTĻGPSĻFYBNQMF
4GFWEKPIGPXKTQPOGPVCNKORCEV
5IFĻFOUSZĻPGĻOJUSPVTĻPYJEFT ĻHSPVOEMFWFM
P[POFĻBOEĻIZESPDBSCPOTĻJTĻQSFWFOUFEĻCZĻUIF
DBSCPOĻGJMUFS
+PVGTKQT
5IFĻJOUFSJPSĻPGĻBĻ7PMWPĻJTĻEFTJHOFEĻUPĻCFĻQMFB
TBOUĻBOEĻDPNGPSUBCMF ĻFWFOĻGPSĻQFPQMFĻXJUI
DPOUBDUĻBMMFSHJFTĻBOEĻGPSĻBTUINBĻTVGGFSFST
&YUSFNFĻBUUFOUJPOĻIBTĻCFFOĻHJWFOĻUPĻDIPPTJOH
FOWJSPONFOUBMMZDPNQBUJCMFĻNBUFSJBMT
8QNXQYQTMUJQRUCPFVJGGPXKTQPOGPV
3FHVMBSĻNBJOUFOBODFĻDSFBUFTĻUIFĻDPOEJUJPOT
GPSĻBĻMPOHĻTFSWJDFĻMJGFĻBOEĻMPXĻGVFMĻDPOTVNQ
UJPOĻGPSĻZPVSĻDBSĻ*OĻUIJTĻXBZĻZPVĻDPOUSJCVUFĻUP
BĻDMFBOFSĻFOWJSPONFOUĻ8IFOĻ7PMWPTĻXPSL
TIPQTĻBSFĻFOUSVTUFEĻXJUIĻUIFĻTFSWJDFĻBOE
NBJOUFOBODFĻPGĻZPVSĻDBSĻJUĻCFDPNFTĻQBSUĻPG
PVSĻTZTUFNĻ7PMWPĻNBLFTĻDMFBSĻEFNBOET
SFHBSEJOHĻUIFĻXBZĻJOĻXIJDIĻPVSĻXPSLTIPQT
BSFĻEFTJHOFEĻJOĻPSEFSĻUPĻQSFWFOUĻTQJMMTĻBOE
BĻXPSLTIPQĻJOĻUIFĻFWFOUĻPGĻVODFSUBJOUZ
BCPVUĻIPXĻUIJTĻUZQFĻPGĻXBTUFĻTIPVMEĻCF
EJTDBSEFEĻĻBOĻBVUIPSJTFEĻ7PMWPĻXPSL
TIPQĻJTĻSFDPNNFOEFE
'PMMPXJOHĻUIJTĻBEWJDFĻDBOĻTBWFĻNPOFZ ĻUIF
QMBOFUTĻSFTPVSDFTĻBSFĻTBWFE ĻBOEĻUIFĻDBST
EVSBCJMJUZĻJTĻFYUFOEFEĻ'PSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO
BOEĻGVSUIFSĻBEWJDF ĻTFFĻUIFĻQBHFTĻĻBOE
:PVĻDBOĻFBTJMZĻIFMQĻSFEVDFĻFOWJSPONFOUBM
JNQBDUĻĻIFSFĻBSFĻBĻGFXĻUJQT
p "WPJEĻMFUUJOHĻUIFĻFOHJOFĻJEMFĻĻTXJUDIĻPGG
UIFĻFOHJOFĻXIFOĻTUBUJPOBSZĻGPSĻMPOHFS
QFSJPETĻ1BZĻBUUFOUJPOĻUPĻMPDBMĻSFHVMB
UJPOT
4GE[ENKPI
p %SJWFĻFDPOPNJDBMMZĻĻUIJOLĻBIFBE
p 1FSGPSNĻTFSWJDFĻBOEĻNBJOUFOBODFĻJO
BDDPSEBODFĻXJUIĻUIFĻPXOFSTĻNBOVBMT
JOTUSVDUJPOTĻĻGPMMPXĻUIFĻ4FSWJDFĻBOEĻ8BS
SBOUZĻ#PPLMFUTĻSFDPNNFOEFEĻJOUFSWBMT
p *GĻUIFĻDBSĻJTĻFRVJQQFEĻXJUIĻBOĻFOHJOF
CMPDLĻIFBUFS ĻVTFĻJUĻCFGPSFĻTUBSUJOHĻGSPN
DPMEĻĻJUĻJNQSPWFTĻTUBSUJOHĻDBQBDJUZĻBOE
SFEVDFTĻXFBSĻJOĻDPMEĻXFBUIFSĻBOEĻUIF
FOHJOFĻSFBDIFTĻOPSNBMĻPQFSBUJOHĻUFN
QFSBUVSFĻNPSFĻRVJDLMZ ĻXIJDIĻMPXFSTĻDPO
TVNQUJPOĻBOEĻSFEVDFTĻFNJTTJPOT
p )JHIĻTQFFEĻJODSFBTFTĻDPOTVNQUJPOĻDPO
TJEFSBCMZĻEVFĻUPĻJODSFBTFEĻXJOEĻSFTJT
UBODFĻĻBĻEPVCMJOHĻPGĻTQFFEĻJODSFBTFT
XJOEĻSFTJTUBODFĻĻUJNFT
"TĻBĻQBSUĻPGĻ7PMWPTĻFOWJSPONFOUBMĻXPSL ĻJUĻJT
JNQPSUBOUĻUIBUĻUIFĻDBSĻJTĻSFDZDMFEĻJOĻBOĻFOWJ
SPONFOUBMMZĻTPVOEĻNBOOFSĻ"MNPTUĻBMMĻPGĻUIF
DBSĻDBOĻCFĻSFDZDMFEĻ5IFĻMBTUĻPXOFSĻPGĻUIFĻDBS
JTĻUIFSFGPSFĻSFRVFTUFEĻUPĻDPOUBDUĻBĻEFBMFSĻGPS
SFGFSSBMĻUPĻBĻDFSUJGJFEBQQSPWFEĻSFDZDMJOH
GBDJMJUZ
6JGQYPGTiUOCPWCNCPFVJG
GPXKTQPOGPV
5IFĻ'PSFTUĻ4UFXBSETIJQĻ$PVODJMŸĻTZNCPM
TIPXTĻUIBUĻUIFĻQBQFSĻQVMQĻJOĻUIJTĻQVCMJDBUJPO
DPNFTĻGSPNĻ'4$ŸĻDFSUJGJFEĻGPSFTUTĻPSĻPUIFS
DPOUSPMMFEĻTPVSDFT
p "MXBZTĻEJTQPTFĻPGĻFOWJSPONFOUBMMZĻIB[BS
EPVTĻXBTUF ĻTVDIĻBTĻCBUUFSJFTĻBOEĻPJMT ĻJO
BOĻFOWJSPONFOUBMMZĻTBGFĻNBOOFSĻ$POTVMU
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
+PVTQFWEVKQP
8QNXQCPFVJGGPXKTQPOGPV
+PVTQFWEVKQP
4FBUCFMUTĻ
"JSCBHT
"DUJWBUJOHEFBDUJWBUJOHĻUIFĻBJSCBH 4JEFĻBJSCBHTĻ 4*14ĻCBHT Ļ
*OGMBUBCMFĻ$VSUBJOĻ *$ Ļ
8)*14Ļ
8IFOĻUIFĻTZTUFNTĻEFQMPZĻ
4BGFUZĻNPEF
1FEFTUSJBOĻBJSCBHĻ 1FEFTUSJBOĻ"JSCBH $IJMEĻTBGFUZ
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
4"'&5:
5CHGV[
5GCVDGNVU
)GPGTCNKPHQTOCVKQP
%QTTGEVN[HKVVGFUGCVDGNV
)FBWZĻCSBLJOHĻDBOĻIBWFĻTFSJPVTĻDPOTFRVFO
DFTĻJGĻUIFĻTFBUCFMUTĻBSFĻOPUĻVTFEĻ&OTVSFĻUIBU
BMMĻQBTTFOHFSTĻVTFĻUIFJSĻTFBUCFMUT
5IFĻMPDLJOHĻUBCĻBUĻUIFĻDFOUSFĻSFBSĻTFBUĻPOMZ
GJUTĻJOUPĻUIFĻJOUFOEFEĻTFBUCFMUĻCVDLMF
*UĻJTĻJNQPSUBOUĻUIBUĻUIFĻTFBUCFMUĻMJFTĻBHBJOTU
UIFĻCPEZĻTPĻJUĻDBOĻQSPWJEFĻNBYJNVNĻQSPUFD
UJPOĻ%PĻOPUĻMFBOĻUIFĻCBDLSFTUĻUPPĻGBSĻCBDL
5IFĻTFBUCFMUĻJTĻEFTJHOFEĻUPĻQSPUFDUĻJOĻBĻOPS
NBMĻTFBUJOHĻQPTJUJPO
4GNGCUKPIVJGUGCVDGNV
1SFTTĻUIFĻSFEĻCVUUPOĻPOĻUIFĻTFBUCFMUĻCVDLMF
BOEĻUIFOĻMFUĻUIFĻCFMUĻSFUSBDUĻ*GĻUIFĻTFBUCFMU
EPFTĻOPUĻSFUSBDUĻGVMMZ ĻGFFEĻJUĻJOĻCZĻIBOEĻTP
UIBUĻJUĻEPFTĻOPUĻIBOHĻMPPTF
2WVVKPIQPCUGCVDGNV
1VMMĻUIFĻCFMUĻPVUĻTMPXMZĻBOEĻTFDVSFĻJUĻCZ
QSFTTJOHĻJUTĻMPDLJOHĻUBCĻJOUPĻUIFĻTFBUCFMU
CVDLMFĻ"ĻMPVEĻDMJDLĻJOEJDBUFTĻUIBUĻUIFĻCFMU
IBTĻMPDLFE
5GCVDGNVJGKIJVCFLWUVOGPV2TGUUVJGDWVVQPCPF
OQXGVJGDGNVXGTVKECNN[2QUKVKQPVJGDGNVCUJKIJ
CURQUUKDNGYKVJQWVKVEJCHKPICICKPUV[QWTVJTQCV
6JGUGCVDGNVNQEMUCPFECPPQVDGYKVJ
FTCYP
+PEQTTGEVN[HKVVGFUGCVDGNV6JGDGNVOWUVTGUVQP
VJGUJQWNFGT
p JGĻJUĻJTĻQVMMFEĻPVUĻUPPĻRVJDLMZ
p EVSJOHĻCSBLJOHĻBOEĻBDDFMFSBUJPO
p JGĻUIFĻDBSĻMFBOTĻIFBWJMZ
5CHGV[
5GCVDGNVU
/CMGUWTGVJCV[QW
p EPĻOPUĻVTFĻDMJQTĻPSĻBOZUIJOHĻFMTFĻUIBUĻDBO
QSFWFOUĻUIFĻTFBUCFMUĻGSPNĻGJUUJOHĻQSPQFSMZ
p FOTVSFĻUIBUĻUIFĻTFBUCFMUĻJTĻOPUĻUXJTUFEĻPS
DBVHIUĻPOĻBOZUIJOH
p UIFĻIJQĻTUSBQĻNVTUĻCFĻQPTJUJPOFEĻMPX
EPXOĻ OPUĻPWFSĻUIFĻBCEPNFO
p UFOTJPOĻUIFĻIJQĻTUSBQĻPWFSĻUIFĻMBQĻCZĻQVMM
JOHĻUIFĻEJBHPOBMĻTIPVMEFSĻCFMUĻVQĻUPXBSET
UIFĻTIPVMEFS
9#40+0)
5IFĻTFBUCFMUTĻBOEĻBJSCBHTĻJOUFSBDUĻ*GĻB
TFBUCFMUĻJTĻOPUĻVTFEĻPSĻJTĻVTFEĻJODPSSFDUMZ
UIJTĻNBZĻEJNJOJTIĻUIFĻQSPUFDUJPOĻQSPWJEFE
CZĻUIFĻBJSCBHĻJOĻUIFĻFWFOUĻPGĻBĻDPMMJTJPO
9#40+0)
/FWFSĻNPEJGZĻPSĻSFQBJSĻUIFĻTFBUCFMUTĻZPVS
TFMGĻ7PMWPĻSFDPNNFOETĻUIBUĻZPVĻDPOUBDU
BOĻBVUIPSJTFEĻ7PMWPĻXPSLTIPQ
*GĻUIFĻTFBUCFMUĻIBTĻCFFOĻTVCKFDUFEĻUPĻB
NBKPSĻMPBE ĻTVDIĻBTĻJOĻDPOKVODUJPOĻXJUIĻB
DPMMJTJPO ĻUIFĻFOUJSFĻTFBUCFMUĻNVTUĻCF
SFQMBDFEĻ4PNFĻPGĻUIFĻTFBUCFMUTĻQSPUFDUJWF
QSPQFSUJFTĻNBZĻIBWFĻCFFOĻMPTUĻFWFOĻJGĻUIF
TFBUCFMUĻEPFTĻOPUĻBQQFBSĻEBNBHFEĻ5IF
TFBUCFMUĻNVTUĻBMTPĻCFĻSFQMBDFEĻJGĻJUĻTIPXT
TJHOTĻPGĻXFBSĻPSĻEBNBHFĻ5IFĻOFXĻTFBUCFMU
NVTUĻCFĻUZQFBQQSPWFEĻBOEĻEFTJHOFEĻGPS
JOTUBMMBUJPOĻBUĻUIFĻTBNFĻMPDBUJPOĻBTĻUIF
SFQMBDFEĻTFBUCFMU
5GCVDGNVUCPFRTGIPCPE[
9#40+0)
5IFĻTFBUCFMUĻTIPVMEĻBMXBZTĻCFĻXPSOĻEVSJOH
QSFHOBODZĻ#VUĻJUĻJTĻDSVDJBMĻUIBUĻJUĻCFĻXPSOĻJO
UIFĻDPSSFDUĻXBZĻ5IFĻEJBHPOBMĻTFDUJPOĻTIPVME
XSBQĻPWFSĻUIFĻTIPVMEFSĻUIFOĻCFĻSPVUFE
CFUXFFOĻUIFĻCSFBTUTĻBOEĻUPĻUIFĻTJEFĻPGĻUIF
BCEPNFO
5IFĻMBQĻTFDUJPOĻTIPVMEĻMBZĻGMBUĻPWFSĻUIFĻUIJHIT
BOEĻBTĻMPXĻBTĻQPTTJCMFĻVOEFSĻUIFĻBCEPNFOĻq
*UĻNVTUĻOFWFSĻCFĻBMMPXFEĻUPĻSJEFĻVQXBSE
3FNPWFĻUIFĻTMBDLĻGSPNĻUIFĻTFBUCFMUĻBOE
FOTVSFĻUIBUĻJUĻGJUTĻBTĻDMPTFĻUPĻUIFĻCPEZĻBTĻQPT
TJCMFĻ*OĻBEEJUJPO ĻDIFDLĻUIBUĻUIFSFĻBSFĻOP
UXJTUTĻJOĻUIFĻTFBUCFMU
"TĻUIFĻQSFHOBODZĻQSPHSFTTFT ĻQSFHOBOUĻESJ
WFSTĻTIPVMEĻBEKVTUĻUIFJSĻTFBUTĻBOEĻTUFFSJOH
XIFFMĻTVDIĻUIBUĻUIFZĻDBOĻFBTJMZĻNBJOUBJOĻDPO
USPMĻPGĻUIFĻWFIJDMFĻBTĻUIFZĻESJWFĻ XIJDIĻNFBOT
UIBUĻUIFZĻNVTUĻCFĻBCMFĻUPĻFBTJMZĻPQFSBUFĻUIF
GPPUĻQFEBMTĻBOEĻTUFFSJOHĻXIFFM Ļ5IFĻBJN
TIPVMEĻCFĻUPĻQPTJUJPOĻUIFĻTFBUĻXJUIĻBTĻMBSHFĻB
EJTUBODFĻBTĻQPTTJCMFĻCFUXFFOĻBCEPNFOĻBOE
TUFFSJOHĻXIFFM
G020998
&BDIĻTFBUCFMUĻJTĻEFTJHOFEĻGPSĻPOMZĻPOFĻQFS
TPO
5CHGV[
5GCVDGNVU
5GCVDGNVTGOKPFGT
4GCTUGCV
5IFĻTFBUCFMUĻSFNJOEFSĻJOĻUIFĻSFBSĻTFBUĻIBTĻUXP
TVCGVODUJPOT
p 1SPWJEFTĻJOGPSNBUJPOĻPOĻXIJDIĻTFBUCFMUT
6OCFMUFEĻPDDVQBOUTĻXJMMĻCFĻSFNJOEFEĻUPĻGBT
UFOĻUIFJSĻTFBUCFMUTĻCZĻNFBOTĻPGĻBOĻBVEJPĻBOE
WJTVBMĻSFNJOEFSĻ5IFĻBVEJPĻSFNJOEFSĻJTĻTQFFE
EFQFOEFOU ĻBOEĻJOĻTPNFĻDBTFTĻUJNFĻEFQFOE
FOUĻ5IFĻWJTVBMĻSFNJOEFSĻJTĻMPDBUFEĻJOĻUIFĻSPPG
DPOTPMFĻBOEĻUIFĻDPNCJOFEĻJOTUSVNFOUĻQBOFM
$IJMEĻTFBUTĻBSFĻOPUĻDPWFSFEĻCZĻUIFĻTFBUCFMU
SFNJOEFSĻTZTUFN
BSFĻCFJOHĻVTFEĻJOĻUIFĻSFBSĻTFBUĻ"ĻNFT
TBHFĻBQQFBSTĻJOĻUIFĻJOGPSNBUJPOĻEJTQMBZ
XIFOĻUIFĻTFBUCFMUTĻBSFĻJOĻVTF ĻPSĻJGĻPOFĻPG
UIFĻSFBSĻEPPSTĻIBTĻCFFOĻPQFOFEĻ5IF
NFTTBHFĻJTĻBDLOPXMFEHFEĻBVUPNBUJDBMMZ
BGUFSĻBQQSPYJNBUFMZĻĻTFDPOETĻESJWJOHĻPS
BGUFSĻQSFTTJOHĻUIFĻJOEJDBUPSĻTUBMLTĻ1CVUUPOĻ*GĻBOZPOFĻJTĻVOCFMUFEĻUIFOĻUIF
NFTTBHFĻDBOĻPOMZĻCFĻBDLOPXMFEHFE
NBOVBMMZĻCZĻQSFTTJOHĻUIFĻJOEJDBUPSĻTUBMLT
1-ĻCVUUPO
p 1SPWJEFTĻBĻXBSOJOHĻJGĻPOFĻPGĻUIFĻSFBSĻTFBU
CFMUTĻJTĻVOGBTUFOFEĻEVSJOHĻUSBWFMĻ5IJT
XBSOJOHĻUBLFTĻUIFĻGPSNĻPGĻBĻNFTTBHFĻPO
UIFĻJOGPSNBUJPOĻEJTQMBZĻBMPOHĻXJUIĻUIF
BVEJPWJTVBMĻTJHOBMĻ5IFĻXBSOJOHĻTUPQT
XIFOĻUIFĻTFBUCFMUĻJTĻSFGBTUFOFE ĻPSĻJUĻDBO
BMTPĻCFĻBDLOPXMFEHFEĻNBOVBMMZĻCZ
QSFTTJOHĻUIFĻ1-ĻCVUUPO
5IFĻJOGPSNBUJPOĻEJTQMBZ ĻTFFĻQBHFĻ
TIPXTĻXIJDIĻTFBUCFMUTĻBSFĻJOĻVTFĻ5IJTĻJOGPS
NBUJPOĻJTĻBMXBZTĻBWBJMBCMF
5GCVDGNVVGPUKQPGT
5IFĻTFBUCFMUTĻPOĻUIFĻESJWFSmTĻTJEF ĻUIFĻQBT
TFOHFSĻTJEFĻBOEĻBUĻUIFĻPVUFSĻSFBSĻTFBUTĻBSFĻGJU
UFEĻXJUIĻTFBUCFMUĻUFOTJPOFSTĻ"ĻNFDIBOJTNĻJO
UIFĻTFBUCFMUĻUFOTJPOFSĻUJHIUFOTĻUIFĻTFBUCFMUĻJO
UIFĻFWFOUĻPGĻBĻTVGGJDJFOUMZĻWJPMFOUĻDPMMJTJPOĻ5IF
TFBUCFMUĻUIFOĻQSPWJEFTĻNPSFĻFGGFDUJWFĻSFTUSBJOU
GPSĻUIFĻPDDVQBOUT
9#40+0)
/FWFSĻJOTFSUĻUIFĻUPOHVFĻPGĻUIFĻQBTTFOHFST
TFBUCFMUĻJOUPĻUIFĻCVDLMFĻPOĻUIFĻESJWFST
TJEFĻ"MXBZTĻJOTFSUĻUIFĻUPOHVFĻPGĻUIFĻTFBU
CFMUĻJOUPĻUIFĻCVDLMFĻPOĻUIFĻDPSSFDUĻTJEFĻ%P
OPUĻNBLFĻBOZĻEBNBHFTĻPOĻTFBUCFMUTĻOPS
JOTFSUĻBOZĻGPSFJHOĻPCKFDUTĻJOUPĻBĻCVDLMF
5IFĻTFBUCFMUTĻBOEĻCVDLMFTĻXPVMEĻUIFO
QPTTJCMZĻOPUĻGVODUJPOĻBTĻJOUFOEFEĻJOĻUIF
FWFOUĻPGĻBĻDPMMJTJPOĻ5IFSFĻJTĻBĻSJTLĻPG
TFSPVTĻJOKVSZ
5CHGV[
#KTDCIU
#PCNQIWGEQODKPGFKPUVTWOGPVRCPGN
DPOUSPMĻLFZĻJOĻLFZĻQPTJUJPOĻ++ ĻGBVMUĻUSBDJOHĻJT
QFSGPSNFEĻFBDIĻUJNFĻUIFĻJHOJUJPOĻJTĻTXJUDIFE
POĻ5IFĻTZNCPMĻDMFBSTĻBGUFS
BQQSPYĻĻTFDPOETĻQSPWJEFEĻUIFĻBJSCBHĻTZT
UFNĻJTĻGBVMUGSFF
5IFĻXBSOJOHĻTZNCPMĻJTĻTIPXOĻJGĻBĻGBVMUĻJT
EFUFDUFEĻEVSJOHĻGBVMUĻUSBDJOHĻPSĻJGĻBĻTZTUFN
IBTĻCFFOĻBDUJWBUFEĻ8IFSFĻSFRVJSFE ĻUIF
XBSOJOHĻTZNCPMĻJTĻTIPXOĻUPHFUIFSĻXJUIĻB
NFTTBHFĻJOĻUIFĻJOGPSNBUJPOĻEJTQMBZĻ*GĻUIF
XBSOJOHĻTZNCPMĻNBMGVODUJPOT ĻUIFĻXBSOJOHĻUSJ
BOHMFĻJMMVNJOBUFTĻBOEĻ545CKTDCI5GTXKEG
TGSWKTGFĻPSĻ545CKTDCI5GTXKEGWTIGPV
BQQFBSTĻJOĻUIFĻEJTQMBZĻ7PMWPĻSFDPNNFOET
UIBUĻZPVĻDPOUBDUĻBOĻBVUIPSJTFEĻ7PMWPĻXPSL
TIPQĻJNNFEJBUFMZ
#KTDCIU[UVGO
G018665
9CTPKPIU[ODQNQPVJGEQODKPGF
KPUVTWOGPVRCPGN
#KTDCIU[UVGOXKGYGFHTQOCDQXGNGHVJCPF
FTKXGECT
&KIKVCNEQODKPGFKPUVTWOGPVRCPGN
5IFĻXBSOJOHĻTZNCPMĻJOĻUIFĻDPNCJOFEĻJOTUSV
NFOUĻQBOFMĻJTĻTXJUDIFEĻPOĻXJUIĻUIFĻSFNPUF
*GĻUIFĻXBSOJOHĻTZNCPMĻGPSĻUIFĻBJSCBHĻTZT
UFNĻSFNBJOTĻJMMVNJOBUFEĻPSĻJMMVNJOBUFT
XIJMFĻESJWJOH ĻJUĻNFBOTĻUIBUĻUIFĻBJSCBHĻTZT
UFNĻEPFTĻOPUĻIBWFĻGVMMĻGVODUJPOBMJUZĻ5IF
TZNCPMĻJOEJDBUFTĻBĻGBVMUĻJOĻUIFĻBJSCBHĻTZT
UFN ĻUIFĻCFMUĻUFOTJPOFSĻTZTUFN Ļ4*14 ĻUIF
*$ĻTZTUFNĻPSĻTPNFĻPUIFSĻGBVMUĻJOĻUIFĻTZT
UFNĻ7PMWPĻSFDPNNFOETĻUIBUĻZPVĻDPOUBDU
BOĻBVUIPSJTFEĻ7PMWPĻXPSLTIPQĻJNNFEJ
BUFMZ
G018666
9#40+0)
#KTDCIU[UVGOXKGYGFHTQOCDQXGTKIJVJCPF
FTKXGECT
5CHGV[
#KTDCIU
5IFĻTZTUFNĻDPOTJTUTĻPGĻBJSCBHTĻBOEĻTFOTPST
"ĻTVGGJDJFOUMZĻWJPMFOUĻDPMMJTJPOĻUSJQTĻUIFĻTFOTPST
BOEĻUIFĻBJSCBH T ĻBSFĻJOGMBUFEĻBOEĻCFDPNF
IPUĻ5IFĻBJSCBHĻDVTIJPOTĻUIFĻJOJUJBMĻDPMMJTJPO
JNQBDUĻGPSĻUIFĻPDDVQBOUĻ5IFĻBJSCBHĻEFGMBUFT
XIFOĻDPNQSFTTFEĻCZĻUIFĻDPMMJTJPOĻ8IFOĻUIJT
PDDVST ĻTNPLFĻFTDBQFTĻJOUPĻUIFĻDBSĻ5IJTĻJT
DPNQMFUFMZĻOPSNBMĻ5IFĻFOUJSFĻQSPDFTT
JODMVEJOHĻJOGMBUJPOĻBOEĻEFGMBUJPOĻPGĻUIFĻBJSCBH
PDDVSTĻXJUIJOĻUFOUITĻPGĻBĻTFDPOE
#KTDCIUQPVJGFTKXGTiUUKFG
2CUUGPIGTCKTDCI
5IFĻDBSĻIBTĻUXPĻBJSCBHTĻUPĻTVQQMFNFOUĻUIF
QSPUFDUJPOĻBGGPSEFEĻCZĻUIFĻTFBUCFMUĻPOĻUIF
ESJWFSTĻTJEFĻ0OFĻPGĻUIFĻBJSCBHTĻJTĻGPMEFEĻVQ
JOĻUIFĻDFOUSFĻPGĻUIFĻTUFFSJOHĻXIFFMĻ TFFĻUIF
JMMVTUSBUJPOĻPOĻQBHFĻ ĻUIFĻTUFFSJOHĻXIFFMĻJT
MBCFMMFEĻ#+4$#)
9#40+0)
7PMWPĻSFDPNNFOETĻUIBUĻZPVĻDPOUBDUĻBO
BVUIPSJTFEĻ7PMWPĻXPSLTIPQĻGPSĻSFQBJS
%FGFDUJWFĻXPSLĻJOĻUIFĻBJSCBHĻTZTUFNĻDPVME
DBVTFĻNBMGVODUJPOĻBOEĻSFTVMUĻJOĻTFSJPVT
QFSTPOBMĻJOKVSZ
.QECVKQPQHVJGHTQPVRCUUGPIGTCKTDCIKPCNGHV
JCPFFTKXGECT
016'
5IFĻEFUFDUPSTĻSFBDUĻEJGGFSFOUMZĻEFQFOEJOH
POĻUIFĻOBUVSFĻPGĻUIFĻDPMMJTJPOĻBOEĻXIFUIFS
PSĻOPUĻUIFĻTFBUCFMUTĻBSFĻGBTUFOFEĻ"QQMJFT
UPĻBMMĻTFBUCFMUĻQPTJUJPOTĻBQBSUĻGSPNĻDFOUSF
TFBUĻSFBS
*UĻJTĻUIFSFGPSFĻQPTTJCMFĻUIBUĻPOMZĻPOFĻ PS
OPOF ĻPGĻUIFĻBJSCBHTĻNBZĻJOGMBUFĻJOĻBĻDPMMJ
TJPOĻ5IFĻEFUFDUPSTĻTFOTFĻUIFĻGPSDFĻPGĻUIF
DPMMJTJPOĻPOĻUIFĻWFIJDMFĻBOEĻUIFĻBDUJPOĻJT
BEBQUFEĻBDDPSEJOHMZĻTPĻUIBUĻPOFĻPSĻNPSF
BJSCBHTĻBSFĻEFQMPZFE
-PGGCKTDCIQPVJGFTKXGTiUUKFGKPCNGHVJCPF
FTKXGECT
5IFĻTFDPOEĻBJSCBHĻ BUĻLOFFĻMFWFM ĻJTĻGJUUFEĻJO
UIFĻMPXFSĻQBSUĻPGĻUIFĻJOTUSVNFOUĻQBOFMĻPOĻUIF
ESJWFSTĻTJEFĻUIJTĻQBOFMĻJTĻMBCFMMFEĻ#+4$#)
9#40+0)
5IFĻTFBUCFMUTĻBOEĻBJSCBHTĻJOUFSBDUĻ*GĻUIF
CFMUĻJTĻOPUĻVTFEĻPSĻJTĻVTFEĻJODPSSFDUMZ ĻUIJT
NBZĻEJNJOJTIĻUIFĻQSPUFDUJPOĻQSPWJEFEĻCZ
UIFĻBJSCBHTĻJOĻUIFĻFWFOUĻPGĻBĻDPMMJTJPO
.QECVKQPQHVJGHTQPVRCUUGPIGTCKTDCIKPCTKIJV
JCPFFTKXGECT
5CHGV[
#KTDCIU
5IFĻDBSĻIBTĻBOĻBJSCBHĻUPĻTVQQMFNFOUĻUIFĻQSP
UFDUJPOĻBGGPSEFEĻCZĻUIFĻTFBUCFMUĻPOĻUIFĻQBT
TFOHFSĻTJEFĻ*UĻJTĻGPMEFEĻVQĻJOUPĻBĻDPNQBSU
NFOUĻBCPWFĻUIFĻHMPWFCPYĻ*UTĻDPWFSĻQBOFMĻJT
NBSLFEĻ#+4$#)
9#40+0)
5IFĻTFBUCFMUTĻBOEĻBJSCBHTĻJOUFSBDUĻ*GĻUIF
CFMUĻJTĻOPUĻVTFEĻPSĻJTĻVTFEĻJODPSSFDUMZ ĻUIJT
NBZĻEJNJOJTIĻUIFĻQSPUFDUJPOĻQSPWJEFEĻCZ
UIFĻBJSCBHĻJOĻUIFĻFWFOUĻPGĻBĻDPMMJTJPO
5PĻNJOJNJTFĻUIFĻSJTLĻPGĻJOKVSZĻJGĻUIFĻBJSCBH
EFQMPZT ĻQBTTFOHFSTĻNVTUĻTJUĻBTĻVQSJHIUĻBT
QPTTJCMFĻXJUIĻUIFJSĻGFFUĻPOĻUIFĻGMPPSĻBOE
CBDLTĻBHBJOTUĻUIFĻCBDLSFTUĻ4FBUCFMUT
NVTUĻCFĻTFDVSFE
9#40+0)
/FWFSĻQMBDFĻBĻDIJMEĻJOĻBĻDIJMEĻTFBUĻPSĻPOĻB
CPPTUFSĻDVTIJPOĻJOĻUIFĻGSPOUĻTFBUĻJGĻUIFĻBJS
CBHĻJTĻBDUJWBUFE
/FWFSĻBMMPXĻBOZCPEZĻUPĻTUBOEĻPSĻTJUĻJOĻGSPOU
PGĻUIFĻGSPOUĻQBTTFOHFSĻTFBU
/PĻPOFĻTIPSUFSĻUIBOĻĻDNĻTIPVMEĻFWFS
TJUĻJOĻUIFĻGSPOUĻQBTTFOHFSĻTFBUĻJGĻUIFĻBJSCBH
JTĻBDUJWBUFE
'BJMVSFĻUPĻGPMMPXĻUIFĻBEWJDFĻHJWFOĻBCPWF
DBOĻFOEBOHFSĻMJGF
9#40+0)
%PĻOPUĻQVUĻPCKFDUTĻJOĻGSPOUĻPGĻPSĻBCPWFĻUIF
EBTICPBSEĻXIFSFĻUIFĻQBTTFOHFSĻBJSCBHĻJT
MPDBUFE
5CHGV[
#EVKXCVKPIFGCEVKXCVKPIVJGCKTDCI -G[UYKVEJQHH2#%15
)GPGTCNKPHQTOCVKQP
5IFĻBJSCBHĻGPSĻUIFĻGSPOUĻQBTTFOHFSĻTFBUĻDBO
CFĻEFBDUJWBUFEĻJGĻUIFĻDBSĻJTĻFRVJQQFEĻXJUIĻB
TXJUDI Ļ1"$04Ļ 1BTTFOHFSĻ"JSCBHĻ$VUĻ0GG
4XJUDI Ļ'PSĻJOGPSNBUJPOĻPOĻIPXĻUPĻBDUJWBUF
EFBDUJWBUF ĻTFFĻVOEFSĻUIFĻIFBEJOHĻ"DUJWBUJOH
EFBDUJWBUJOH
-G[UYKVEJQHHUYKVEJ
5IFĻTXJUDIĻGPSĻUIFĻQBTTFOHFSĻBJSCBHĻ 1"$04
JTĻMPDBUFEĻPOĻUIFĻQBTTFOHFSĻFOEĻPGĻUIFĻJOTUSV
NFOUĻQBOFMĻBOEĻJTĻBDDFTTJCMFĻXIFOĻUIFĻQBT
TFOHFSĻEPPSĻJTĻPQFOĻ TFFĻVOEFSĻUIFĻIFBEJOH
CFMPX Ļ"DUJWBUJOHEFBDUJWBUJOH $IFDLĻUIBUĻUIFĻTXJUDIĻJTĻJOĻUIFĻSFRVJSFEĻQPTJ
UJPOĻ7PMWPĻSFDPNNFOETĻUIBUĻUIFĻSFNPUFĻDPO
USPMĻLFZTĻLFZĻCMBEFĻCFĻVTFEĻUPĻDIBOHFĻQPTJ
UJPO
'PSĻJOGPSNBUJPOĻPOĻUIFĻLFZĻCMBEF ĻTFF
QBHFĻ
9#40+0)
'BJMVSFĻUPĻGPMMPXĻUIFĻBEWJDFĻHJWFOĻBCPWF
DBOĻFOEBOHFSĻUIFĻMJWFTĻPGĻQBTTFOHFSTĻJO
UIFĻDBS
9#40+0)
#EVKXCVKPIFGCEVKXCVKPI
*GĻUIFĻDBSĻJTĻFRVJQQFEĻXJUIĻBĻGSPOUĻQBTTFO
HFSĻBJSCBH ĻCVUĻEPFTĻOPUĻIBWFĻBĻ1"$04
TXJUDIĻ 1BTTFOHFSĻ"JSCBHĻ$VUĻ0GGĻ4XJUDI
UIFOĻUIFĻBJSCBHĻXJMMĻBMXBZTĻCFĻBDUJWBUFE
9#40+0)
/FWFSĻQMBDFĻBĻDIJMEĻJOĻBĻDIJMEĻTFBUĻPSĻPOĻB
CPPTUFSĻDVTIJPOĻJOĻUIFĻGSPOUĻTFBUĻJGĻUIFĻBJS
CBHĻJTĻBDUJWBUFEĻBOEĻUIFĻTZNCPMĻ
ĻJO
UIFĻSPPGĻDPOTPMFĻJTĻJMMVNJOBUFEĻ'BJMVSFĻUP
GPMMPXĻUIJTĻBEWJDFĻDPVMEĻFOEBOHFSĻUIFĻMJGF
PGĻUIFĻDIJME
9#40+0)
%PĻOPUĻBMMPXĻBOZPOFĻUPĻTJUĻJOĻUIFĻGSPOUĻQBT
TFOHFSĻTFBUĻJGĻUIFĻNFTTBHFĻJOĻUIFĻSPPGĻDPO
TPMFĻ TFFĻQBHFĻ ĻJOEJDBUFTĻUIBUĻUIFĻBJS
CBHĻJTĻEFBDUJWBUFE ĻBOEĻJGĻUIFĻXBSOJOH
TZNCPMĻGPSĻUIFĻBJSCBHĻTZTUFNĻJTĻBMTPĻEJT
QMBZFEĻPOĻUIFĻDPNCJOFEĻJOTUSVNFOUĻQBOFM
5IJTĻJOEJDBUFTĻUIBUĻUIFSFĻIBTĻCFFOĻBĻTFWFSF
NBMGVODUJPOĻ7JTJUĻBĻXPSLTIPQĻBTĻTPPOĻBT
QPTTJCMFĻ7PMWPĻSFDPNNFOETĻUIBUĻZPVĻDPO
UBDUĻBOĻBVUIPSJTFEĻ7PMWPĻXPSLTIPQ
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
2QUKVKQPQHCKTDCINCDGNRNWUUYKVEJ
5IFĻBJSCBHĻJTĻBDUJWBUFEĻ8JUIĻUIFĻTXJUDIĻJO
UIJTĻQPTJUJPO ĻQFSTPOTĻUBMMFSĻUIBOĻĻDN
DBOĻTJUĻJOĻUIFĻGSPOUĻQBTTFOHFSĻTFBU ĻCVU
OFWFSĻDIJMESFOĻJOĻBĻDIJMEĻTFBUĻPSĻPOĻB
CPPTUFSĻDVTIJPO
5IFĻBJSCBHĻJTĻEFBDUJWBUFEĻ8JUIĻUIFĻTXJUDI
JOĻUIJTĻQPTJUJPO ĻDIJMESFOĻJOĻBĻDIJMEĻTFBUĻPS
POĻBĻCPPTUFSĻDVTIJPOĻDBOĻTJUĻJOĻUIFĻGSPOU
QBTTFOHFSĻTFBU ĻCVUĻOFWFSĻQFSTPOTĻUBMMFS
UIBOĻĻDN
5CHGV[
#EVKXCVKPIFGCEVKXCVKPIVJGCKTDCI
9#40+0)
#EVKXCVGFCKTDCI
&GCEVKXCVGFCKTDCI
+PFKECVQTUJQYKPIVJCVVJGRCUUGPIGTCKTDCIKU
CEVKXCVGF
+PFKECVQTUJQYKPIVJCVVJGRCUUGPIGTCKTDCIKU
FGCEVKXCVGF
"ĻUFYUĻNFTTBHFĻBOEĻBĻXBSOJOHĻTZNCPMĻJOĻUIF
SPPGĻDPOTPMFĻJOEJDBUFĻUIBUĻUIFĻBJSCBHĻGPSĻUIF
GSPOUĻQBTTFOHFSĻTFBUĻJTĻBDUJWBUFEĻ TFFĻQSFDFE
JOHĻJMMVTUSBUJPO "ĻUFYUĻNFTTBHFĻBOEĻBĻTZNCPMĻJOĻUIFĻSPPGĻDPO
TPMFĻJOEJDBUFĻUIBUĻUIFĻBJSCBHĻGPSĻUIFĻGSPOUĻQBT
TFOHFSĻTFBUĻJTĻEFBDUJWBUFEĻ TFFĻQSFDFEJOH
JMMVTUSBUJPO #EVKXCVGFCKTDCIĻ QBTTFOHFSĻTFBU /FWFSĻQMBDFĻBĻDIJMEĻJOĻBĻDIJMEĻTFBUĻPSĻPOĻB
CPPTUFSĻDVTIJPOĻPOĻUIFĻGSPOUĻQBTTFOHFS
TFBUĻXIFOĻUIFĻBJSCBHĻJTĻBDUJWBUFEĻ5IJT
BQQMJFTĻUPĻFWFSZPOFĻTIPSUFSĻUIBOĻĻDN
&GCEVKXCVGFCKTDCIĻ QBTTFOHFSĻTFBU /PĻPOFĻUBMMFSĻUIBOĻĻDNĻTIPVMEĻFWFSĻTJU
JOĻUIFĻGSPOUĻQBTTFOHFSĻTFBUĻXIFOĻUIFĻBJS
CBHĻJTĻEFBDUJWBUFE
'BJMVSFĻUPĻGPMMPXĻUIFĻBEWJDFĻHJWFOĻBCPWF
DBOĻFOEBOHFSĻMJGF
016'
8IFOĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻJTĻJOĻLFZ
QPTJUJPOĻ++ĻUIFĻXBSOJOHĻTZNCPMĻGPSĻUIFĻBJS
CBHĻJTĻEJTQMBZFEĻPOĻUIFĻDPNCJOFEĻJOTUSV
NFOUĻQBOFMĻGPSĻBQQSPYĻĻTFDPOETĻ TFF
QBHFĻ 'PMMPXJOHĻXIJDI ĻUIFĻJOEJDBUPSĻJOĻUIFĻSPPG
DPOTPMFĻJTĻJMMVNJOBUFEĻTIPXJOHĻUIFĻDPSSFDU
TUBUVTĻGPSĻUIFĻGSPOUĻQBTTFOHFSĻTFBUĻBJSCBH
'PSĻNPSFĻJOGPSNBUJPOĻBCPVUĻUIFĻEJGGFSFOU
LFZĻQPTJUJPOTĻGPSĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZ
TFFĻQBHFĻ
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
5CHGV[
5KFGCKTDCIU 5+25DCIU 5KFGCKTDCI
.QECVKQP
PDDVQBOUĻBOEĻUIFĻEPPSĻQBOFMĻBOEĻUIFSFCZ
DVTIJPOTĻUIFĻJOJUJBMĻJNQBDUĻ5IFĻBJSCBH
EFGMBUFTĻXIFOĻDPNQSFTTFEĻCZĻUIFĻDPMMJTJPO
5IFĻTJEFĻBJSCBHĻJTĻOPSNBMMZĻPOMZĻEFQMPZFEĻPO
UIFĻTJEFĻPGĻUIFĻDPMMJTJPO
%JKNFUGCVUCPFUKFGCKTDCIU
5IFĻQSPUFDUJPOĻQSPWJEFEĻCZĻUIFĻDBSĻUPĻDIJMESFO
TFBUFEĻJOĻBĻDIJMEĻTFBUĻPSĻPOĻBĻCPPTUFSĻDVTIJPO
JTĻOPUĻEJNJOJTIFEĻCZĻUIFĻTJEFĻBJSCBH
9#40+0)
*OĻBĻTJEFĻJNQBDUĻDPMMJTJPOĻBĻMBSHFĻQSPQPSUJPOĻPG
UIFĻDPMMJTJPOĻGPSDFĻJTĻUSBOTGFSSFEĻCZĻUIFĻ4*14
4JEFĻ*NQBDUĻ1SPUFDUJPOĻ4ZTUFN ĻUPĻCFBNT
QJMMBST ĻUIFĻGMPPS ĻUIFĻSPPGĻBOEĻPUIFSĻTUSVDUVSBM
QBSUTĻPGĻUIFĻCPEZĻ5IFĻTJEFĻBJSCBHTĻBUĻUIF
ESJWFSTĻBOEĻGSPOUĻQBTTFOHFSĻTFBUTĻQSPUFDUĻUIF
DIFTUĻBSFBĻBOEĻUIFĻIJQĻBOEĻBSFĻBOĻJNQPSUBOU
QBSUĻPGĻUIFĻ4*14
&TKXGTiUUGCVNGHVJCPFFTKXG
5IFĻ4*14ĻCBHĻTZTUFNĻDPOTJTUTĻPGĻUXPĻNBJO
DPNQPOFOUT ĻTJEFĻBJSCBHĻBOEĻTFOTPSTĻ5IF
TJEFĻBJSCBHTĻBSFĻMPDBUFEĻJOĻUIFĻGSPOUĻTFBU
CBDLSFTUT
(TQPVRCUUGPIGTUGCVNGHVJCPFFTKXG
5IFĻ4*14ĻCBHĻTZTUFNĻDPOTJTUTĻPGĻTJEFĻBJSCBHT
BOEĻTFOTPSTĻ"ĻTVGGJDJFOUMZĻWJPMFOUĻDPMMJTJPO
USJQTĻUIFĻTFOTPSTĻBOEĻUIFĻTJEFĻBJSCBHTĻBSF
JOGMBUFEĻ5IFĻBJSCBHĻJOGMBUFTĻCFUXFFOĻUIF
p
7PMWPĻSFDPNNFOETĻUIBUĻSFQBJSTĻBSF
POMZĻDBSSJFEĻPVUĻCZĻBOĻBVUIPSJTFEĻ7PMWP
XPSLTIPQĻ%FGFDUJWFĻXPSLĻJOĻUIFĻ4*14
CBHĻTZTUFNĻDPVMEĻDBVTFĻNBMGVODUJPO
BOEĻSFTVMUĻJOĻTFSJPVTĻQFSTPOBMĻJOKVSZ
p
%PĻOPUĻQVUĻPCKFDUTĻJOĻUIFĻBSFBĻCFUXFFO
UIFĻPVUTJEFĻPGĻUIFĻTFBUĻBOEĻUIFĻEPPS
QBOFM ĻTJODFĻUIJTĻBSFBĻJTĻSFRVJSFEĻCZ
UIFĻTJEFĻBJSCBH
p
7PMWPĻSFDPNNFOETĻUIFĻVTFĻPOMZĻPGĻDBS
TFBUĻDPWFSTĻBQQSPWFEĻCZĻ7PMWPĻ0UIFS
TFBUĻDPWFSTĻNBZĻJNQFEFĻUIFĻPQFSBUJPO
PGĻUIFĻTJEFĻBJSCBHT
p
4JEFĻBJSCBHTĻBSFĻBĻTVQQMFNFOUĻUIF
TFBUCFMUTĻ"MXBZTĻVTFĻBĻTFBUCFMU
5CHGV[
+PHNCVCDNG%WTVCKP +%
2TQRGTVKGU
9#40+0)
/FWFSĻIBOHĻPSĻBUUBDIĻIFBWZĻJUFNTĻPOUPĻUIF
IBOEMFTĻJOĻUIFĻSPPGĻ5IFĻIPPLĻJTĻPOMZ
EFTJHOFEĻGPSĻMJHIUĻDMPUIJOHĻ OPUĻGPSĻTPMJE
PCKFDUTĻTVDIĻBTĻVNCSFMMBTĻGPSĻFYBNQMF %PĻOPUĻTDSFXĻPSĻJOTUBMMĻBOZUIJOHĻPOUPĻUIF
DBSTĻIFBEMJOJOH ĻEPPSĻQJMMBSTĻPSĻTJEFĻQBO
FMTĻ5IJTĻDPVMEĻDPNQSPNJTFĻUIFĻJOUFOEFE
QSPUFDUJPOĻ7PMWPĻSFDPNNFOETĻUIBUĻZPV
POMZĻFWFSĻVTFĻ7PMWPĻHFOVJOFĻQBSUTĻUIBUĻBSF
BQQSPWFEĻGPSĻQMBDFNFOUĻJOĻUIFTFĻBSFBT
9#40+0)
5IFĻJOGMBUBCMFĻDVSUBJOĻ *$ ĻJTĻBĻQBSUĻPGĻUIFĻ4*14
TZTUFNĻ*UĻJTĻGJUUFEĻJOĻUIFĻIFBEMJOJOHĻBMPOHĻCPUI
TJEFTĻPGĻUIFĻSPPGĻBOEĻQSPUFDUTĻUIFĻDBSTĻPDDV
QBOUTĻTJUUJOHĻJOĻUIFĻPVUFSĻTFBUTĻ"ĻTVGGJDJFOUMZ
WJPMFOUĻDPMMJTJPOĻUSJQTĻUIFĻTFOTPSTĻBOEĻUIF
JOGMBUBCMFĻDVSUBJOĻJTĻJOGMBUFEĻ5IFĻJOGMBUBCMF
DVSUBJOĻIFMQTĻUPĻQSFWFOUĻUIFĻESJWFSĻBOEĻQBT
TFOHFSTĻGSPNĻTUSJLJOHĻUIFJSĻIFBETĻPOĻUIF
JOTJEFĻPGĻUIFĻDBSĻEVSJOHĻBĻDPMMJTJPO
%PĻOPUĻMPBEĻUIFĻDBSĻIJHIFSĻUIBOĻĻNN
VOEFSĻUIFĻUPQĻFEHFĻPGĻUIFĻXJOEPXTĻJOĻUIF
EPPSTĻ0UIFSXJTF ĻUIFĻJOUFOEFEĻQSPUFDUJPO
PGĻUIFĻJOGMBUBCMFĻDVSUBJO ĻXIJDIĻJTĻDPO
DFBMFEĻJOĻUIFĻIFBEMJOJOH ĻNBZĻCFĻDPNQSP
NJTFE
9#40+0)
5IFĻJOGMBUBCMFĻDVSUBJOĻJTĻBĻTVQQMFNFOUĻUP
UIFĻTFBUCFMUT
"MXBZTĻVTFĻBĻTFBUCFMU
5CHGV[
9*+25
2TQVGEVKQPCICKPUVYJKRNCUJKPLWT[p
9*+25
5IFĻXIJQMBTIĻQSPUFDUJPOĻTZTUFNĻ 8)*14 ĻDPO
TJTUTĻPGĻFOFSHZĻBCTPSCJOHĻCBDLSFTUTĻBOEĻTQF
DJBMMZĻEFTJHOFEĻIFBEĻSFTUSBJOUTĻJOĻUIFĻGSPOU
TFBUTĻ5IFĻTZTUFNĻJTĻBDUVBUFEĻCZĻBĻSFBSFOE
DPMMJTJPO ĻXIFSFĻUIFĻBOHMFĻBOEĻTQFFEĻPGĻUIF
DPMMJTJPO ĻBOEĻUIFĻOBUVSFĻPGĻUIFĻDPMMJEJOHĻWFIJ
DMFĻBMMĻIBWFĻBOĻJOGMVFODF
%QTTGEVUGCVKPIRQUKVKQP
'PSĻUIFĻCFTUĻQPTTJCMFĻQSPUFDUJPO ĻUIFĻESJWFS
BOEĻGSPOUĻTFBUĻQBTTFOHFSĻTIPVMEĻTJUĻJOĻUIF
DFOUSFĻPGĻUIFĻTFBUĻXJUIĻBTĻMJUUMFĻTQBDFĻBTĻQPT
TJCMFĻCFUXFFOĻUIFĻIFBEĻBOEĻUIFĻIFBE
SFTUSBJOU
&QPQVQDUVTWEVVJG9*+25U[UVGO
9#40+0)
5IFĻ8)*14ĻTZTUFNĻJTĻBĻTVQQMFNFOUĻUPĻUIF
TFBUCFMUTĻ"MXBZTĻVTFĻBĻTFBUCFMU
2TQRGTVKGUQHVJGUGCV
8IFOĻUIFĻ8)*14ĻTZTUFNĻJTĻEFQMPZFE ĻUIF
GSPOUĻTFBUĻCBDLSFTUTĻBSFĻMPXFSFEĻCBDLXBSEĻUP
BMUFSĻUIFĻTFBUJOHĻQPTJUJPOĻPGĻUIFĻESJWFSĻBOE
GSPOUĻTFBUĻQBTTFOHFSĻ5IJTĻSFEVDFTĻUIFĻSJTLĻPG
XIJQMBTIĻJOKVSZ
9#40+0)
/FWFSĻNPEJGZĻPSĻSFQBJSĻUIFĻTFBUĻPSĻ8)*14
TZTUFNĻZPVSTFMGĻ7PMWPĻSFDPNNFOETĻUIBU
ZPVĻDPOUBDUĻBOĻBVUIPSJTFEĻ7PMWPĻXPSL
TIPQ
9*+25U[UVGOCPFEJKNFUGCVUDQQUVGT
EWUJKQPU
5IFĻQSPUFDUJPOĻQSPWJEFEĻCZĻUIFĻDBSĻUPĻDIJMESFO
TFBUFEĻJOĻBĻDIJMEĻTFBUĻPSĻPOĻBĻCPPTUFSĻDVTIJPO
JTĻOPUĻEJNJOJTIFEĻCZĻUIFĻ8)*14ĻTZTUFN
&QPQVNGCXGCP[QDLGEVUQPVJGHNQQTDGJKPFVJG
FTKXGTiUUGCVRCUUGPIGTUGCVVJCVOC[RTGXGPVVJG
9*+25U[UVGOHTQOHWPEVKQPKPI
9#40+0)
%PĻOPUĻTRVFF[FĻSJHJEĻPCKFDUTĻCFUXFFOĻUIF
SFBSĻTFBUĻDVTIJPOĻBOEĻUIFĻGSPOUĻTFBUĻCBDL
SFTUĻ.BLFĻTVSFĻZPVĻEPĻOPUĻUPĻPCTUSVDUĻUIF
GVODUJPOĻPGĻUIFĻ8)*14ĻTZTUFN
5CHGV[
9*+25
9#40+0)
*GĻBĻTFBUĻIBTĻCFFOĻTVCKFDUFEĻUPĻFYUSFNF
GPSDFT ĻTVDIĻBTĻEVFĻUPĻBĻSFBSFOEĻDPMMJTJPO
UIFĻ8)*14ĻTZTUFNĻNVTUĻCFĻDIFDLFE
7PMWPĻSFDPNNFOETĻUIBUĻJUĻJTĻDIFDLFEĻCZ
BOĻBVUIPSJTFEĻ7PMWPĻXPSLTIPQ
1BSUĻPGĻUIFĻ8)*14ĻTZTUFNTĻQSPUFDUJWF
DBQBDJUZĻNBZĻIBWFĻCFFOĻMPTUĻFWFOĻJGĻUIF
TFBUTĻBQQFBSĻUPĻCFĻVOEBNBHFE
&QPQVRNCEGQDLGEVUQPVJGTGCTUGCVVJCVOC[
RTGXGPVVJG9*+25U[UVGOHTQOHWPEVKQPKPI
7PMWPĻSFDPNNFOETĻUIBUĻZPVĻDPOUBDUĻBO
BVUIPSJTFEĻ7PMWPĻXPSLTIPQĻUPĻIBWFĻUIF
TZTUFNĻDIFDLFEĻFWFOĻBGUFSĻBĻNJOPSĻSFBS
FOEĻDPMMJTJPO
9#40+0)
*GĻBĻSFBSĻTFBUĻCBDLSFTUĻJTĻGPMEFEĻEPXO ĻUIF
DPSSFTQPOEJOHĻGSPOUĻTFBUĻNVTUĻCFĻNPWFE
GPSXBSEĻTPĻUIBUĻJUĻEPFTĻOPUĻUPVDIĻUIF
GPMEFEĻCBDLSFTU
5CHGV[
9JGPVJGU[UVGOUFGRNQ[
9JGPVJGU[UVGOUFGRNQ[
5[UVGO
6TKIIGTGF
4FBUCFMUĻUFO
TJPOFS ĻGSPOUĻTFBU
*OĻUIFĻFWFOUĻPGĻBĻGSPOUBM
DPMMJTJPO ĻBOEPSĻTJEF
JNQBDUĻDPMMJTJPO ĻBOEPS
SFBSFOEĻDPMMJTJPO
BOEPSĻPWFSUVSOJOH
4FBUCFMUĻUFO
TJPOFS ĻSFBS
TFBU"
*OĻBĻGSPOUBMĻDPMMJTJPO
BOEPSĻTJEFJNQBDU
BDDJEFOUĻBOEPSĻPWFS
UVSOJOH
"JSCBHT
*OĻBĻGSPOUBMĻDPMMJTJPO#
4UFFSJOHĻXIFFM
BJSCBH ĻLOFFĻBJS
CBH ĻQBTTFOHFS
BJSCBH
4JEFĻBJSCBHT
4*14
5[UVGO
"
#
6TKIIGTGF
*OGMBUBCMFĻ$VS
UBJOĻ*$
*OĻUIFĻFWFOUĻPGĻBĻTJEF
JNQBDUĻBOEPSĻPWFS
UVSOJOHĻBOEPSĻTPNF
GSPOUBMĻDPMMJTJPOT#
8IJQMBTIĻQSP
UFDUJPOĻ8)*14
*OĻBĻSFBSFOEĻDPMMJTJPO
5IFSFĻJTĻOPĻTFBUCFMUĻUFOTJPOFSĻBUĻUIFĻDFOUSFĻSFBSĻTFBU
5IFĻCPEZXPSLĻPGĻUIFĻDBSĻDPVMEĻCFĻHSFBUMZĻEFGPSNFEĻJOĻB
DPMMJTJPOĻXJUIPVUĻBJSCBHĻEFQMPZNFOUĻ"ĻOVNCFSĻPGĻGBDUPST
TVDIĻBTĻUIFĻSJHJEJUZĻBOEĻXFJHIUĻPGĻUIFĻPCKFDUĻIJU ĻUIFĻTQFFE
PGĻUIFĻDBS ĻUIFĻBOHMFĻPGĻUIFĻDPMMJTJPOĻFUDĻBGGFDUTĻIPXĻUIF
EJGGFSFOUĻTBGFUZĻTZTUFNTĻPGĻUIFĻDBSĻBSFĻBDUJWBUFE
*GĻUIFĻBJSCBHTĻIBWFĻEFQMPZFE ĻUIFĻGPMMPXJOHĻJT
SFDPNNFOEFE
p 3FDPWFSJOHĻUIFĻDBSĻ7PMWPĻSFDPNNFOET
*OĻBĻTJEFJNQBDUĻBDDJ
EFOU#
UIBUĻZPVĻIBWFĻJUĻDPOWFZFEĻUPĻBOĻBVUIPS
JTFEĻ7PMWPĻXPSLTIPQĻ%PĻOPUĻESJWFĻXJUI
EFQMPZFEĻBJSCBHT
p 7PMWPĻSFDPNNFOETĻUIBUĻZPVĻFOHBHFĻBO
BVUIPSJTFEĻ7PMWPĻXPSLTIPQĻUPĻIBOEMFĻUIF
SFQMBDFNFOUĻPGĻDPNQPOFOUTĻJOĻUIFĻDBST
TBGFUZĻTZTUFNT
p "MXBZTĻDPOUBDUĻBĻEPDUPS
016'
5IFĻBJSCBHTĻBOEĻCFMUĻUFOTJPOFSĻTZTUFNĻBSF
EFQMPZFEĻPOMZĻPODFĻEVSJOHĻBĻDPMMJTJPO
9#40+0)
5IFĻBJSCBHĻTZTUFNTĻDPOUSPMĻNPEVMFĻJT
MPDBUFEĻJOĻUIFĻDFOUSFĻDPOTPMFĻ*GĻUIFĻDFOUSF
DPOTPMFĻJTĻESFODIFEĻXJUIĻXBUFSĻPSĻPUIFS
MJRVJE ĻEJTDPOOFDUĻUIFĻCBUUFSZĻDBCMFTĻ%P
OPUĻBUUFNQUĻUPĻTUBSUĻUIFĻDBSĻTJODFĻUIFĻBJS
CBHTĻNBZĻEFQMPZĻ3FDPWFSJOHĻUIFĻDBS
7PMWPĻSFDPNNFOETĻUIBUĻZPVĻIBWFĻJUĻDPO
WFZFEĻUPĻBOĻBVUIPSJTFEĻ7PMWPĻXPSLTIPQ
9#40+0)
/FWFSĻESJWFĻXJUIĻEFQMPZFEĻBJSCBHTĻ5IFZ
DBOĻNBLFĻTUFFSJOHĻEJGGJDVMUĻ0UIFSĻTBGFUZ
TZTUFNTĻNBZĻBMTPĻCFĻEBNBHFEĻ5IF
TNPLFĻBOEĻEVTUĻDSFBUFEĻXIFOĻUIFĻBJSCBHT
BSFĻEFQMPZFEĻDBOĻDBVTFĻTLJOĻBOEĻFZFĻJSSJUB
UJPOJOKVSZĻBGUFSĻJOUFOTJWFĻFYQPTVSFĻ*OĻDBTF
PGĻJSSJUBUJPO ĻXBTIĻXJUIĻDPMEĻXBUFSĻ5IF
SBQJEĻEFQMPZNFOUĻTFRVFODFĻBOEĻBJSCBH
GBCSJDĻNBZĻDBVTFĻGSJDUJPOĻBOEĻTLJOĻCVSOT
5CHGV[
5CHGV[OQFG
&TKXKPICHVGTCEQNNKUKQP
*GĻUIFĻDBSĻJTĻJOWPMWFEĻJOĻBĻDPMMJTJPO ĻUIFĻUFYU
5CHGV[OQFG5GGOCPWCNĻNBZĻBQQFBSĻPO
UIFĻJOGPSNBUJPOĻEJTQMBZĻ5IJTĻNFBOTĻUIBUĻUIF
DBSĻIBTĻSFEVDFEĻGVODUJPOBMJUZĻ4BGFUZĻNPEFĻJT
BĻQSPUFDUJWFĻTUBUFĻUIBUĻJTĻFOGPSDFEĻXIFOĻUIF
DPMMJTJPOĻNBZĻIBWFĻEBNBHFEĻBOZĻPGĻUIFĻDBST
WJUBMĻGVODUJPOT ĻTVDIĻBTĻUIFĻGVFMĻMJOFT ĻTFOTPST
GPSĻPOFĻPGĻUIFĻTBGFUZĻTZTUFNT ĻPSĻUIFĻCSBLF
TZTUFN
#VVGORVKPIVQUVCTVVJGECT
'JSTU ĻDIFDLĻUIBUĻOPĻGVFMĻJTĻMFBLJOHĻGSPNĻUIF
DBSĻ5IFSFĻNVTUĻCFĻOPĻTNFMMĻPGĻGVFMĻFJUIFS
9CTPKPIU[ODQNKPVJGCPCNQIWGEQODKPGF
KPUVTWOGPVRCPGN
*GĻFWFSZUIJOHĻTFFNTĻOPSNBMĻBOEĻZPVĻIBWF
DIFDLFEĻGPSĻJOEJDBUJPOTĻPGĻGVFMĻMFBLBHF ĻZPV
NBZĻBUUFNQUĻUPĻTUBSUĻUIFĻDBS
3FNPWFĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻBOEĻPQFOĻUIF
ESJWFSTĻEPPSĻ*GĻBĻNFTTBHFĻJTĻOPXĻTIPXOĻUP
UIFĻFGGFDUĻUIBUĻUIFĻJHOJUJPOĻJTĻPO ĻQSFTTĻUIF
TUBSUĻCVUUPOĻ5IFOĻDMPTFĻUIFĻEPPSĻBOEĻSFJOTFSU
UIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻ5IFĻDBSTĻFMFDUSPOJDT
XJMMĻOPXĻUSZĻUPĻSFTFUĻUIFNTFMWFTĻUPĻOPSNBM
NPEFĻ5IFOĻUSZĻUPĻTUBSUĻUIFĻDBS
9CTPKPIU[ODQNKPVJGFKIKVCNEQODKPGFKPUVTW
OGPVRCPGN
*GĻUIFĻNFTTBHFĻ5CHGV[OQFG5GGOCPWCNĻJT
TUJMMĻTIPXOĻPOĻUIFĻEJTQMBZĻUIFOĻUIFĻDBSĻNVTU
OPUĻCFĻESJWFOĻPSĻUPXFE ĻCVUĻBĻWFIJDMFĻSFDPWFSZ
TFSWJDFĻVTFEĻJOTUFBEĻ&WFOĻJGĻUIFĻDBSĻBQQFBST
UPĻCFĻESJWFBCMF ĻIJEEFOĻEBNBHFĻNBZĻNBLF
UIFĻDBSĻJNQPTTJCMFĻUPĻDPOUSPMĻPODFĻNPWJOH
/QXKPIVJGECT
*GĻ0QTOCNOQFGĻJTĻTIPXOĻBGUFSĻ5CHGV[OQFG
5GGOCPWCNĻIBTĻCFFOĻSFTFU ĻUIFĻDBSĻDBOĻCF
NPWFEĻDBSFGVMMZĻPVUĻPGĻBĻEBOHFSPVTĻQPTJUJPO
%PĻOPUĻNPWFĻUIFĻDBSĻGVSUIFSĻUIBOĻOFDFTTBSZ
9#40+0)
/FWFSĻBUUFNQUĻUPĻSFQBJSĻZPVSĻDBSĻPSĻSFTFU
UIFĻFMFDUSPOJDTĻZPVSTFMGĻJGĻUIFĻDBSĻIBTĻCFFO
JOĻTBGFUZĻNPEFĻ5IJTĻDPVMEĻSFTVMUĻJOĻQFS
TPOBMĻJOKVSZĻPSĻUIFĻDBSĻOPUĻGVODUJPOJOHĻBT
OPSNBMĻ7PMWPĻSFDPNNFOETĻUIBUĻZPV
FOHBHFĻBOĻBVUIPSJTFEĻ7PMWPĻXPSLTIPQĻUP
DIFDLĻBOEĻSFTUPSFĻUIFĻDBSĻUPĻOPSNBMĻTUBUVT
BGUFSĻ5CHGV[OQFG5GGOCPWCNĻIBTĻCFFO
EJTQMBZFE
9#40+0)
/FWFS ĻVOEFSĻBOZĻDJSDVNTUBODFT ĻBUUFNQU
UPĻSFTUBSUĻUIFĻDBSĻJGĻJUĻTNFMMTĻPGĻGVFMĻXIFO
UIFĻ5CHGV[OQFG5GGOCPWCNĻNFTTBHF
JTĻEJTQMBZFEĻ-FBWFĻUIFĻDBSĻBUĻPODF
9#40+0)
*GĻUIFĻDBSĻJTĻJOĻTBGFUZĻNPEFĻJUĻNVTUĻOPUĻCF
UPXFEĻ*UĻNVTUĻCFĻUSBOTQPSUFEĻGSPNĻJUT
MPDBUJPOĻ7PMWPĻSFDPNNFOETĻUIBUĻJUĻJT
USBOTQPSUFEĻUPĻBOĻBVUIPSJTFEĻ7PMWPĻXPSL
TIPQ
5CHGV[
2GFGUVTKCPCKTDCI 2GFGUVTKCP#KTDCI 2TQRGTVKGU
9#40+0)
(QNFKPIVJGCKTDCI 2GFGUVTKCP#KTDCI
%PĻOPUĻGJUĻBOZĻBDDFTTPSJFTĻPSĻDIBOHFĻBOZ
UIJOHĻJOĻUIFĻGSPOUĻJGĻUIFĻDBSĻJTĻFRVJQQFEĻXJUI
BJSCBHĻ 1FEFTUSJBOĻ"JSCBH Ļ*ODPSSFDUĻJOUFS
WFOUJPOĻBUĻUIFĻGSPOUĻNBZĻDBVTFĻJODPSSFDU
GVODUJPOĻJOĻUIFĻTZTUFNĻBOEĻMFBEĻUPĻTFSJPVT
JOKVSZĻBOEĻEBNBHFĻUPĻUIFĻDBS
7PMWPĻSFDPNNFOETĻUIBUĻHFOVJOFĻXJQFS
BSNTĻBSFĻVTFEĻBOEĻUIBUĻZPVĻPOMZĻVTFĻHFOV
JOFĻQBSUTĻGPSĻUIFN
*CPFNKPICHVGTCEVKXCVKQP
5IFĻBJSCBHĻ 1FEFTUSJBOĻ"JSCBH ĻJTĻGJUUFEĻVOEFS
UIFĻCPOOFUĻOFBSĻUIFĻXJOETDSFFOĻ*OĻUIFĻFWFOU
PGĻBĻGSPOUBMĻDPMMJTJPOĻXJUIĻBĻQFEFTUSJBO ĻUIF
TFOTPSTĻJOĻUIFĻGSPOUĻCVNQFSĻSFBDUĻBOEĻUIFĻBJS
CBHĻJOGMBUFTĻJGĻSFRVJSFEĻCBTFEĻPOĻUIFĻGPSDFĻPG
UIFĻJNQBDUĻ5IFĻTFOTPSTĻBSFĻBDUJWFĻBUĻBĻTQFFE
PGĻBQQSPYĻĻLNIĻBOEĻBOĻBNCJFOUĻUFN
QFSBUVSFĻCFUXFFOĻĻBOEĻ ˆ$
*GĻUIFĻBJSCBHĻJTĻBDUJWBUFEĻ 1FEFTUSJBOĻ"JSCBH
p UIFĻSFBSĻQBSUĻPGĻUIFĻCPOOFUĻJTĻSBJTFEĻBOE
*GĻBOZĻPGĻUIFĻPUIFSĻBJSCBHTĻJOĻUIFĻQBTTFOHFS
DPNQBSUNFOUĻXFSFĻBDUJWBUFE ĻUIFĻDBSĻSFNBJOT
JOĻTBGFUZĻNPEF ĻTFFĻQBHFĻ
*GĻPOMZĻUIFĻQFEFTUSJBOĻBJSCBHĻXBTĻBDUJWBUFE
.PWFĻUIFĻDBSĻUPĻBĻTBGFĻMPDBUJPOĻBTĻDMPTF
BTĻQPTTJCMF
'PMEĻUIFĻBJSCBHĻGPMMPXJOHĻUIFĻJOTUSVDUJPOT
VOEFSĻUIFĻOFYUĻIFBEJOHĻ'PMEJOHĻUIFĻBJS
CBHĻ 1FEFTUSJBOĻ"JSCBH 4FFLĻUIFĻOFBSFTUĻXPSLTIPQ
MPDLFEĻJOĻUIJTĻQPTJUJPO
p UIFĻIB[BSEĻXBSOJOHĻGMBTIFSTĻBSFĻBDUJWBUFE
p UIFĻCSBLFĻTZTUFNĻJTĻQSFQBSFEĻGPSĻUIF
VQDPNJOHĻFNFSHFODZĻCSBLJOH
9#40+0)
7PMWPĻSFDPNNFOETĻUIBU ĻBGUFSĻBDUJWBUJPOĻPG
UIFĻBJSCBH ĻZPVĻDPOUBDUĻBOĻBVUIPSJTFE
7PMWPĻXPSLTIPQĻBTĻTPPOĻBTĻQPTTJCMF
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
"JSCBHĻ 1FEFTUSJBOĻ"JSCBH
"JSCBHĻIPVTJOH
7FMDSPĻTUSBQ ĻQBTTFOHFSĻTJEF
7FMDSPĻTUSBQ ĻESJWFSTĻTJEF
5IFĻBJSCBHĻNBZĻGFFMĻXBSNĻBOEĻHJWFĻPGG
TNPLFĻ5IJTĻJTĻOPSNBMĻ'PMEĻUIFĻBJSCBHĻBTĻGPM
MPXT
'JOEĻUIFĻ7FMDSPĻTUSBQĻPOĻUIF
ESJWFSTĻTJEFĻ (BUIFSĻUIFĻBJSCBHĻGBCSJDĻBMPOHĻJUTĻMFOHUI
POĻUIFĻESJWFSTĻTJEFĻ5IFOĻGPMEĻUIFĻHBUI
FSFEĻGBCSJDĻUPXBSETĻUIFĻDFOUSFĻ8JOEĻUIF
7FMDSPĻTUSBQĻ EPVCMFĻTJEFE ĻBSPVOEĻBT
NVDIĻGBCSJDĻBTĻQPTTJCMFĻBOEĻGBTUFOĻJU
5CHGV[
2GFGUVTKCPCKTDCI 2GFGUVTKCP#KTDCI
1SFTTĻUIFĻSPMMFEĻVQĻQPSUJPOĻPGĻUIFĻBJSCBH
JOUPĻUIFĻBJSCBHĻIPVTJOHĻ 3FQFBUĻTUFQTĻĻGPSĻUIFĻQBTTFOHFSĻTJEF
*UĻNBZĻCFĻOFDFTTBSZĻUPĻGPMEĻUIFĻHBUIFSFE
GBCSJDĻUXJDFĻPOĻUIJTĻTJEFĻJOĻPSEFSĻUPĻXJOE
UIFĻ7FMDSPĻTUSBQĻBSPVOEĻJU
5IFĻBJSCBHĻIPVTJOHĻDPWFSĻXJMMĻCFĻPQFO
TMJHIUMZĻ5IJTĻJTĻDPNQMFUFMZĻOPSNBM
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
5CHGV[
%JKNFUCHGV[
%JKNFTGPUJQWNFUKVEQOHQTVCDN[CPF
UCHGN[
7PMWPĻSFDPNNFOETĻUIBUĻDIJMESFOĻUSBWFMĻJO
SFBSGBDJOHĻDIJMEĻTFBUTĻVOUJMĻBTĻMBUFĻBOĻBHFĻBT
QPTTJCMF ĻBUĻMFBTUĻVOUJMĻĻZFBSTĻPGĻBHF ĻBOE
UIFOĻGSPOUGBDJOHĻCPPTUFSĻDVTIJPOTDIJMEĻTFBUT
VOUJMĻVQĻUPĻĻZFBSTĻPGĻBHF
016'
9#40+0)
*OĻUIFĻFWFOUĻPGĻRVFTUJPOTĻXIFOĻGJUUJOHĻDIJME
TBGFUZĻQSPEVDUT ĻDPOUBDUĻUIFĻNBOVGBDUVSFS
GPSĻDMFBSFSĻJOTUSVDUJPOT
%PĻOPUĻTFDVSFĻUIFĻTUSBQTĻPGĻUIFĻDIJMEĻTFBU
UPĻUIFĻTFBUTĻIPSJ[POUBMĻBEKVTUNFOUĻCBS
TQSJOHTĻPSĻUIFĻSBJMTĻBOEĻCFBNTĻVOEFSĻUIF
TFBUĻ4IBSQĻFEHFTĻNBZĻEBNBHFĻUIFĻTUSBQT
%JKNFUGCVU
-PPLĻJOĻUIFĻJOTUBMMBUJPOĻJOTUSVDUJPOTĻGPSĻUIF
DIJMEĻTFBUĻGPSĻUIFĻDPSSFDUĻGJUUJOH
5IFĻQPTJUJPOĻPGĻBĻDIJMEĻJOĻUIFĻDBSĻBOEĻUIF
DIPJDFĻPGĻFRVJQNFOUĻBSFĻEJDUBUFEĻCZĻUIF
DIJMETĻXFJHIUĻBOEĻTJ[F ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO
TFFĻQBHFĻ
.QECVKQPQHEJKNFUGCVU
:PVĻNBZĻQMBDF
p BĻDIJMEĻTFBUCPPTUFSĻDVTIJPOĻPOĻUIFĻQBT
016'
TFOHFSĻTFBU ĻQSPWJEFEĻUIFĻQBTTFOHFSĻBJS
CBHĻJTĻOPUĻBDUJWBUFE
3FHVMBUJPOTĻSFHBSEJOHĻUIFĻQMBDFNFOUĻPG
DIJMESFOĻJOĻDBSTĻWBSZĻGSPNĻDPVOUSZĻUPĻDPVO
USZĻ$IFDLĻXIBUĻEPFTĻBQQMZ
7PMWPĻIBTĻDIJMEĻTBGFUZĻFRVJQNFOUĻ DIJMEĻTFBUT
CPPTUFSĻDVTIJPOTĻĻBUUBDINFOUĻEFWJDFT
XIJDIĻJTĻEFTJHOFEĻGPSĻZPVSĻQBSUJDVMBSĻDBS
6TJOHĻ7PMWPTĻDIJMEĻTBGFUZĻFRVJQNFOUĻQSP
WJEFTĻZPVĻXJUIĻPQUJNVNĻDPOEJUJPOTĻGPSĻZPVS
DIJMEĻUPĻUSBWFMĻTBGFMZĻJOĻUIFĻDBSĻ'VSUIFSNPSF
UIFĻDIJMEĻTBGFUZĻFRVJQNFOUĻGJUTĻBOEĻJTĻFBTZĻUP
VTF
'PSĻJOGPSNBUJPOĻPOĻBDUJWBUFEEFBDUJWBUFEĻBJSCBH ĻTFFĻQBHFĻ
G020739
$IJMESFOĻPGĻBMMĻBHFTĻBOEĻTJ[FTĻNVTUĻBMXBZTĻTJU
DPSSFDUMZĻTFDVSFEĻJOĻUIFĻDBSĻ/FWFSĻBMMPXĻB
DIJMEĻUPĻTJUĻPOĻUIFĻLOFFĻPGĻBĻQBTTFOHFS
p POFĻPSĻNPSFĻDIJMEĻTFBUTCPPTUFSĻDVTIJPOT
%JKNFUGCVUCPFCKTDCIUCTGPQVEQORCVKDNG
016'
8IFOĻVTJOHĻDIJMEĻTBGFUZĻQSPEVDUTĻJUĻJT
JNQPSUBOUĻUPĻSFBEĻUIFĻJOTUBMMBUJPOĻJOTUSVD
UJPOTĻJODMVEFE
JOĻUIFĻSFBSĻTFBU
"MXBZTĻGJUĻDIJMEĻTFBUTCPPTUFSĻDVTIJPOTĻJOĻUIF
SFBSĻTFBUĻJGĻUIFĻQBTTFOHFSĻBJSCBHĻJTĻBDUJWBUFE
*GĻBĻDIJMEĻJTĻTJUUJOHĻPOĻUIFĻGSPOUĻQBTTFOHFSĻTFBU
UIFOĻIFTIFĻDPVMEĻTVGGFSĻTFSJPVTĻJOKVSZĻJGĻUIF
BJSCBHĻEFQMPZT
5CHGV[
%JKNFUCHGV[
9#40+0)
/FWFSĻQMBDFĻBĻDIJMEĻJOĻBĻDIJMEĻTFBUĻPSĻPOĻB
CPPTUFSĻDVTIJPOĻJOĻUIFĻGSPOUĻTFBUĻJGĻUIFĻBJS
CBHĻ 434 ĻJTĻBDUJWBUFE
/PĻPOFĻTIPSUFSĻUIBOĻĻDNĻTIPVMEĻFWFS
TJUĻJOĻUIFĻGSPOUĻQBTTFOHFSĻTFBUĻJGĻUIFĻBJSCBH
434 ĻJTĻBDUJWBUFE
'BJMVSFĻUPĻGPMMPXĻUIFĻBEWJDFĻHJWFOĻBCPWF
DBOĻFOEBOHFSĻMJGF
9#40+0)
.CDGN#KTDCI
#PPTUFSĻDVTIJPOTDIJMEĻTFBUTĻXJUIĻTUFFM
CSBDFTĻPSĻTPNFĻPUIFSĻEFTJHOĻUIBUĻDPVME
SFTUĻPOĻUIFĻTFBUCFMUĻCVDLMFTĻPQFOJOHĻCVU
UPOĻNVTUĻOPUĻCFĻVTFE ĻBTĻUIFZĻDPVMEĻDBVTF
UIFĻTFBUCFMUĻCVDLMFĻUPĻPQFOĻBDDJEFOUBMMZ
%PĻOPUĻBMMPXĻUIFĻVQQFSĻTFDUJPOĻPGĻUIFĻDIJME
TFBUĻUPĻSFTUĻBHBJOTUĻUIFĻXJOETDSFFO
6JGNCDGNDGEQOGUXKUKDNGYJGPVJGRCUUGPIGT
FQQTKUQRGPGFUGGVJGKNNWUVTCVKQPQPRCIG
5CHGV[
%JKNFUCHGV[
4GEQOOGPFGFEJKNFUGCVU
9GKIJV
(TQPVUGCV YKVJFGCEVKXCVGFCKTDCI
(SPVQĻ
5ZQFĻBQQSPWBMĻ&Ļ
(SPVQĻ
-
NBYĻĻLH
NBYĻĻLH
(SPVQĻ
NBYĻĻLH
%GPVTGTGCT
UGCV
7PMWPĻJOGBOUĻTFBUĻ 7PMWPĻ*OGBOUĻ4FBU ĻĻSFBSGBDJOHĻDIJME
TFBU ĻTFDVSFEĻXJUIĻUIFĻ*40'*9ĻGJYUVSFĻTZTUFN
NBYĻĻLH
(SPVQĻ
1WVGTTGCTUGCV
7PMWPĻJOGBOUĻTFBUĻ 7PMWPĻ*OGBOUĻ4FBU ĻĻSFBSGBDJOH
DIJMEĻTFBU ĻTFDVSFEĻXJUIĻUIFĻDBSTĻTFBUCFMU
7PMWPĻJOGBOUĻTFBUĻ 7PMWPĻ*OGBOUĻ4FBU ĻĻSFBSGBDJOHĻDIJME
TFBU ĻTFDVSFEĻXJUIĻUIFĻDBSTĻTFBUCFMU
5ZQFĻBQQSPWBMĻ&Ļ
5ZQFĻBQQSPWBMĻ&Ļ
6
6
7PMWPĻJOGBOU
TFBUĻ 7PMWP
*OGBOUĻ4FBU Ļ
SFBSGBDJOHĻDIJME
TFBU ĻTFDVSFE
XJUIĻUIFĻDBST
TFBUCFMU
5ZQFĻBQQSPWBM
&Ļ
6
(SPVQĻ
$IJMEĻTFBUTĻXIJDIĻBSFĻVOJWFSTBMMZĻBQQSPWFE"
$IJMEĻTFBUTĻXIJDIĻBSFĻVOJWFSTBMMZĻBQQSPWFE
NBYĻĻLH
6
6
(SPVQĻ
NBYĻĻLH
8JUIĻSFHBSEĻUPĻPUIFSĻDIJMEĻTFBUTĻZPVSĻDBSĻTIPVMEĻCFĻJODMVEFEĻJOĻUIFĻNBOVGBDUVSFSTĻFODMPTFEĻMJTUĻPGĻWFIJDMFTĻPSĻCFĻVOJWFSTBMMZĻBQQSPWFEĻJOĻBDDPSEBODFĻXJUIĻUIFĻ&$&Ļ3ĻMFHBMĻSFRVJSFNFOU
5CHGV[
%JKNFUCHGV[
9GKIJV
(TQPVUGCV YKVJFGCEVKXCVGFCKTDCI
1WVGTTGCTUGCV
(SPVQĻ
7PMWPĻSFBSGBDJOHUVSOBCMFĻDIJMEĻTFBUĻ 7PMWP
$POWFSUJCMFĻ$IJMEĻ4FBU ĻĻSFBSGBDJOHĻDIJMEĻTFBU
TFDVSFEĻXJUIĻUIFĻDBSTĻTFBUCFMUĻBOEĻTUSBQT
7PMWPĻSFBSGBDJOHUVSOBCMFĻDIJMEĻTFBUĻ 7PMWPĻ$POWFSUJCMF
$IJMEĻ4FBU ĻĻSFBSGBDJOHĻDIJMEĻTFBU ĻTFDVSFEĻXJUIĻUIFĻDBST
TFBUCFMUĻBOEĻTUSBQT
5ZQFĻBQQSPWBMĻ&Ļ
5ZQFĻBQQSPWBMĻ&Ļ
-
-
(SPVQĻ
$IJMEĻTFBUTĻXIJDIĻBSFĻVOJWFSTBMMZĻBQQSPWFE"
$IJMEĻTFBUTĻXIJDIĻBSFĻVOJWFSTBMMZĻBQQSPWFE
ĻLH
6
6
(SPVQĻ
7PMWPĻSFBSGBDJOHUVSOBCMFĻDIJMEĻTFBUĻ 7PMWP
$POWFSUJCMFĻ$IJMEĻ4FBU ĻĻSFBSGBDJOHĻDIJMEĻTFBU
TFDVSFEĻXJUIĻUIFĻDBSTĻTFBUCFMUĻBOEĻTUSBQT
7PMWPĻSFBSGBDJOHUVSOBCMFĻDIJMEĻTFBUĻ 7PMWPĻ$POWFSUJCMF
$IJMEĻ4FBU ĻĻSFBSGBDJOHĻDIJMEĻTFBU ĻTFDVSFEĻXJUIĻUIFĻDBST
TFBUCFMUĻBOEĻTUSBQT
5ZQFĻBQQSPWBMĻ&Ļ
5ZQFĻBQQSPWBMĻ&Ļ
-
-
7PMWPĻSFBSGBDJOHUVSOBCMFĻDIJMEĻTFBUĻ 7PMWP
$POWFSUJCMFĻ$IJMEĻ4FBU ĻĻGSPOUGBDJOHĻDIJMEĻTFBU
TFDVSFEĻXJUIĻUIFĻDBSTĻTFBUCFMU
7PMWPĻSFBSGBDJOHUVSOBCMFĻDIJMEĻTFBUĻ 7PMWPĻ$POWFSUJCMF
$IJMEĻ4FBU ĻĻGSPOUGBDJOHĻDIJMEĻTFBU ĻTFDVSFEĻXJUIĻUIF
DBSTĻTFBUCFMU
5ZQFĻBQQSPWBMĻ&Ļ
5ZQFĻBQQSPWBMĻ&Ļ
6
6
7PMWPĻCPPTUFSĻTFBUĻXJUIĻCBDLSFTUĻ 7PMWPĻ#PPTUFS
4FBUĻXJUIĻCBDLSFTU 7PMWPĻCPPTUFSĻTFBUĻXJUIĻCBDLSFTUĻ 7PMWPĻ#PPTUFSĻ4FBU
XJUIĻCBDLSFTU 5ZQFĻBQQSPWBMĻ&Ļ
5ZQFĻBQQSPWBMĻ&Ļ
6'
6'
ĻLH
ĻLH
(SPVQĻ
ĻLH
(SPVQĻ
ĻLH
%GPVTGTGCT
UGCV
``
5CHGV[
%JKNFUCHGV[
9GKIJV
(TQPVUGCV YKVJFGCEVKXCVGFCKTDCI
1WVGTTGCTUGCV
(SPVQĻ
#PPTUFSĻDVTIJPOĻXJUIĻBOEĻXJUIPVUĻCBDLSFTUĻ #PPTUFS
$VTIJPOĻXJUIĻBOEĻXJUIPVUĻCBDLSFTU #PPTUFSĻDVTIJPOĻXJUIĻBOEĻXJUIPVUĻCBDLSFTUĻ #PPTUFS
$VTIJPOĻXJUIĻBOEĻXJUIPVUĻCBDLSFTU 5ZQFĻBQQSPWBMĻ&Ļ
5ZQFĻBQQSPWBMĻ&Ļ
6'
6'
ĻLH
%GPVTGTGCT
UGCV
-Ļ4VJUBCMFĻGPSĻTQFDJGJDĻDIJMEĻTFBUTĻ5IFTFĻDIJMEĻTFBUTĻNBZĻCFĻJOUFOEFEĻGPSĻVTFĻJOĻBĻTQFDJBMĻDBSĻNPEFM ĻMJNJUFEĻPSĻTFNJVOJWFSTBMĻDBUFHPSJFT
6Ļ4VJUBCMFĻGPSĻVOJWFSTBMMZĻBQQSPWFEĻDIJMEĻTFBUTĻJOĻUIJTĻXFJHIUĻDMBTT
6'Ļ4VJUBCMFĻGPSĻGSPOUGBDJOHĻVOJWFSTBMMZĻBQQSPWFEĻDIJMEĻTFBUTĻJOĻUIJTĻXFJHIUĻDMBTT
#Ļ#VJMUJOĻDIJMEĻTFBUTĻBQQSPWFEĻGPSĻUIJTĻXFJHIUĻDMBTT
"
0OMZĻGPSĻSFBSGBDJOHĻDIJMEĻTFBUĻ4FUĻUIFĻTFBUTĻCBDLSFTUĻJOĻVQSJHIUĻQPTJUJPO
%JKNFUCHGV[NQEMUTGCTFQQTU
5IFĻDPOUSPMTĻGPSĻPQFSBUJOHĻUIFĻSFBSĻEPPS
QPXFSĻXJOEPXTĻBOEĻUIFĻSFBSĻEPPSĻPQFOJOH
IBOEMFTĻDBOĻCFĻCMPDLFEĻGSPNĻPQFOJOHĻGSPN
UIFĻJOTJEFĻ'PSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFF
QBHFĻ
+51(+:HKZVWTGU[UVGOHQTEJKNFUGCVU
.PVOUJOHĻQPJOUTĻGPSĻUIFĻ*40'*9ĻGJYUVSFĻTZTUFN
BSFĻMPDBUFEĻBUĻUIFĻMPXFSĻTFDUJPOĻPGĻUIFĻSFBS
TFBUĻCBDLSFTU ĻJOĻUIFĻPVUFSĻTFBUT
5IFĻMPDBUJPOĻPGĻUIFĻNPVOUJOHĻQPJOUTĻJTĻJOEJ
DBUFEĻCZĻTZNCPMTĻJOĻUIFĻCBDLSFTUĻVQIPMTUFSZ
TFFĻQSFDFEJOHĻJMMVTUSBUJPO "MXBZTĻGPMMPXĻUIFĻNBOVGBDUVSFSTĻJOTUBMMBUJPO
JOTUSVDUJPOTĻXIFOĻDPOOFDUJOHĻBĻDIJMEĻTFBUĻUP
UIFĻ*40'*9ĻNPVOUJOHĻQPJOUT
5K\GENCUUGU
$IJMEĻTFBUTĻBSFĻJOĻEJGGFSFOUĻTJ[FTĻqĻDBSTĻBSFĻJO
EJGGFSFOUĻTJ[FTĻ5IJTĻNFBOTĻUIBUĻOPUĻBMMĻDIJME
5CHGV[
%JKNFUCHGV[
TFBUTĻBSFĻTVJUBCMFĻGPSĻBMMĻTFBUTĻJOĻBMMĻDBSĻNPE
FMT
$POTFRVFOUMZ ĻUIFSFĻJTĻBĻTJ[FĻDMBTTJGJDBUJPOĻGPS
DIJMEĻTFBUTĻVTJOHĻUIFĻ*40'*9ĻGJYUVSFĻTZTUFNĻJO
PSEFSĻUPĻBTTJTUĻVTFSTĻJOĻDIPPTJOHĻUIFĻDPSSFDU
DIJMEĻTFBUĻ TFFĻUIFĻGPMMPXJOHĻUBCMF 5K\G
ENCUU
&GUETKRVKQP
"
'VMMĻTJ[F ĻGSPOUGBDJOHĻDIJME
TFBU
#
3FEVDFEĻTJ[FĻ BMUĻ ĻGSPOU
GBDJOHĻDIJMEĻTFBU
#
3FEVDFEĻTJ[FĻ BMU ĻGSPOUGBD
JOHĻDIJMEĻTFBU
5K\G
ENCUU
9#40+0)
&GUETKRVKQP
$
'VMMĻTJ[F ĻSFBSGBDJOHĻDIJMEĻTFBU
%
3FEVDFEĻTJ[F ĻSFBSGBDJOH
DIJMEĻTFBU
&
3FBSGBDJOHĻJOGBOUĻTFBU
'
5SBOTWFSTFĻJOGBOUĻTFBU ĻMFGU
IBOE
(
5SBOTWFSTFĻJOGBOUĻTFBU ĻSJHIU
IBOE
/FWFSĻQMBDFĻUIFĻDIJMEĻJOĻUIFĻQBTTFOHFS
TFBUĻJGĻUIFĻDBSĻJTĻGJUUFEĻXJUIĻBOĻBDUJWBUFEĻBJS
CBH
016'
*GĻBOĻ*40'*9ĻDIJMEĻTFBUĻIBTĻOPĻTJ[FĻDMBTTJGJ
DBUJPO ĻUIFĻDBSĻNPEFMĻNVTUĻCFĻJODMVEFEĻPO
UIFĻWFIJDMFĻMJTUĻGPSĻUIFĻDIJMEĻTFBU
016'
7PMWPĻSFDPNNFOETĻUIBUĻZPVĻDPOUBDUĻBO
BVUIPSJTFEĻ7PMWPĻEFBMFSĻGPSĻSFDPNNFOEB
UJPOTĻBCPVUĻXIJDIĻ*40'*9ĻDIJMEĻTFBUTĻ7PMWP
SFDPNNFOET
6[RGUQH+51(+:EJKNFUGCV
6[RGQHEJKNFUGCV
*OGBOUĻTFBUĻUSBOTWFSTF
9GKIJV
NBYĻĻLH
5K\GENCUU
2CUUGPIGTUGCVUHQT+51(+:KPUVCNNCVKQPQHEJKNFUGCVU
(TQPVUGCV
1WVGTTGCTUGCV
'
9
9
(
9
9
5CHGV[
%JKNFUCHGV[
6[RGQHEJKNFUGCV
*OGBOUĻTFBU ĻSFBSGBDJOH
9GKIJV
NBYĻĻLH
5K\GENCUU
&
2CUUGPIGTUGCVUHQT+51(+:KPUVCNNCVKQPQHEJKNFUGCVU
(TQPVUGCV
1WVGTTGCTUGCV
9
0,
*-
*OGBOUĻTFBU ĻSFBSGBDJOH
NBYĻĻLH
&
9
0,
*-
%
9
0,
*-
$
9
0,
*-
$IJMEĻTFBU ĻSFBSGBDJOH
ĻLH
%
9
0,
*-
$
9
0,
*-
5CHGV[
%JKNFUCHGV[
6[RGQHEJKNFUGCV
'SPOUGBDJOHĻDIJMEĻTFBU
9GKIJV
ĻLH
5K\GENCUU
#
2CUUGPIGTUGCVUHQT+51(+:KPUVCNNCVKQPQHEJKNFUGCVU
(TQPVUGCV
1WVGTTGCTUGCV
9
0,"
*6'
#
9
0,"
*6'
"
9
0,"
*6'
9Ļ5IFĻ*40'*9ĻQPTJUJPOĻJTĻOPUĻTVJUBCMFĻGPSĻ*40'*9ĻDIJMEĻTFBUTĻJOĻUIJTĻXFJHIUĻDMBTTĻBOEPSĻTJ[FĻDMBTT
*-Ļ4VJUBCMFĻGPSĻTQFDJGJDĻ*40'*9ĻDIJMEĻTFBUTĻ5IFTFĻDIJMEĻTFBUTĻNBZĻCFĻJOUFOEFEĻGPSĻVTFĻJOĻBĻTQFDJBMĻDBSĻNPEFM ĻMJNJUFEĻPSĻTFNJVOJWFSTBMĻDBUFHP
SJFT
*6'Ļ4VJUBCMFĻGPSĻGSPOUGBDJOHĻ*40'*9ĻDIJMEĻTFBUTĻUIBUĻBSFĻVOJWFSTBMMZĻBQQSPWFEĻJOĻUIJTĻXFJHIUĻDMBTT
"
7PMWPĻSFDPNNFOETĻSFBSGBDJOHĻDIJMEĻTFBUTĻGPSĻUIJTĻHSPVQ
``
5CHGV[
%JKNFUCHGV[
7RRGTOQWPVKPIRQKPVUHQTEJKNFUGCVU
016'
*OĻDBSTĻXJUIĻBĻDBSHPĻDPWFSĻPWFSĻUIFĻMVH
HBHFĻDPNQBSUNFOU ĻUIJTĻNVTUĻCFĻSFNPWFE
CFGPSFĻDIJMEĻTFBUTĻDBOĻCFĻBUUBDIFEĻUPĻUIF
TFDVSJOHĻQPJOUT
'PSĻEFUBJMFEĻJOGPSNBUJPOĻPOĻIPXĻUIFĻDIJMEĻTFBU
TIPVMEĻCFĻUFOTJPOFEĻJOĻUIFĻVQQFSĻNPVOUJOH
QPJOUT ĻTFFĻUIFĻTFBUĻNBOVGBDUVSFSTĻJOTUSVD
UJPOT
9#40+0)
5IFĻDBSĻJTĻFRVJQQFEĻXJUIĻVQQFSĻNPVOUJOH
QPJOUTĻGPSĻDFSUBJOĻGSPOUGBDJOHĻDIJMEĻTFBUT
5IFTFĻNPVOUJOHĻQPJOUTĻBSFĻMPDBUFEĻPOĻUIF
SFBSĻPGĻUIFĻTFBU
5IFĻVQQFSĻNPVOUJOHĻQPJOUTĻBSFĻQSJNBSJMZ
JOUFOEFEĻGPSĻVTFĻXJUIĻGSPOUGBDJOHĻDIJMEĻTFBUT
7PMWPĻSFDPNNFOETĻUIBUĻTNBMMĻDIJMESFOĻTIPVME
TJUĻJOĻSFBSGBDJOHĻDIJMEĻTFBUTĻUPĻBTĻMBUFĻBOĻBHF
BTĻQPTTJCMF
016'
'PMEĻUIFĻIFBEĻSFTUSBJOUTĻJOĻPSEFSĻUPĻGBDJMJ
UBUFĻGJUUJOHĻUIJTĻUZQFĻPGĻDIJMEĻTFBUĻJOĻDBST
XJUIĻGPMEJOHĻIFBEĻSFTUSBJOUTĻPOĻUIFĻPVUFS
TFBUT
5IFĻDIJMEĻTFBUTĻTUSBQTĻNVTUĻBMXBZTĻCF
ESBXOĻUISPVHIĻUIFĻIPMFĻJOĻUIFĻIFBE
SFTUSBJOUĻMFHĻCFGPSFĻUIFZĻBSFĻUFOTJPOFEĻBU
UIFĻBUUBDINFOUĻQPJOU
5CHGV[
3FNPUFĻDPOUSPMĻLFZLFZĻCMBEF
#BUUFSZĻSFQMBDFNFOU ĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZ1$$ ,FZMFTT -PDLJOHVOMPDLJOH
$IJMEĻTBGFUZĻMPDLT
"MBSN Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
-0$,4Ļ"/%Ļ"-"3.
.QEMUCPFCNCTO
4GOQVGEQPVTQNMG[MG[DNCFG
)GPGTCN
5IFĻDBSĻJTĻTVQQMJFEĻXJUIĻĻSFNPUFĻDPOUSPM
LFZTĻPSĻUXPĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZTĻXJUIĻLFZMFTT
GVODUJPOĻ5IFZĻBSFĻVTFEĻUPĻTUBSUĻUIFĻDBSĻBOE
GPSĻMPDLJOHĻBOEĻVOMPDLJOH
5IFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻDPOUBJOTĻBĻSFNPWBCMF
LFZĻCMBEFĻNBEFĻPGĻNFUBMĻ5IFĻWJTJCMFĻTFDUJPO
JTĻBWBJMBCMFĻJOĻUXPĻWFSTJPOTĻTPĻUIBUĻJUĻJTĻQPTTJ
CMFĻUPĻEJTUJOHVJTIĻCFUXFFOĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPM
LFZT
"EEJUJPOBMĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZTĻDBOĻCF
PSEFSFEĻĻVQĻUPĻĻDBOĻCFĻQSPHSBNNFEĻBOE
VTFEĻGPSĻUIFĻTBNFĻDBS
5IFSFĻBSFĻGPVSĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻWBSJBOUT
p
p
p
p
3FNPUFĻDPOUSPMĻLFZ
ĻTUBOEBSE
3FNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻXJUIĻ,FZMFTTĻTUBSU
3FNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻXJUIĻ,FZMFTTĻESJWF
1$$ĻXJUIĻ,FZMFTTĻESJWFĻ
'PSĻJOGPSNBUJPOĻPOĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻGVOD
UJPOĻCVUUPOTĻTFFĻQBHFĻ
1$$ĻQMVTĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻXJUIĻLFZMFTT
GVODUJPOĻIBTĻFYUFOEFEĻGVODUJPOBMJUZĻDPNQBSFE
UPĻUIFĻTUBOEBSEĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻ5IFĻSFTU
CVUUPOĻLFZ
CVUUPOĻLFZ
0OMZĻJOĻDPNCJOBUJPOĻXJUIĻQPXFSĻESJWFSTĻTFBUĻBOEĻQPXFSĻNJSSPST
0OMZĻGPSĻDBSTĻXJUIĻSFUSBDUBCMFĻQPXFSĻEPPSĻNJSSPST
PGĻUIJTĻDIBQUFSĻEFTDSJCFTĻGVODUJPOTĻBWBJMBCMF
JOĻBMMĻWBSJBOUT
9#40+0)
*GĻUIFSFĻBSFĻDIJMESFOĻJOĻUIFĻDBS
3FNFNCFSĻUPĻTXJUDIĻPGGĻUIFĻTVQQMZĻUPĻUIF
QPXFSĻXJOEPXTĻCZĻSFNPWJOHĻUIFĻSFNPUF
DPOUSPMĻLFZĻJGĻUIFĻESJWFSĻMFBWFTĻUIFĻDBS
.QUUQHCTGOQVGEQPVTQNMG[
*GĻZPVĻMPTFĻBĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻUIFOĻBĻOFX
POFĻDBOĻCFĻPSEFSFEĻBUĻBĻXPSLTIPQĻĻBO
BVUIPSJTFEĻ7PMWPĻXPSLTIPQĻJTĻSFDPNNFOEFE
5IFĻSFNBJOJOHĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZTĻNVTUĻUIFO
CFĻUBLFOĻUPĻUIFĻXPSLTIPQĻ5IFĻDPEFĻPGĻUIF
NJTTJOHĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻNVTUĻCFĻFSBTFE
GSPNĻUIFĻTZTUFNĻBTĻBĻUIFGUĻQSFWFOUJPOĻNFBT
VSF
5IFĻDVSSFOUĻOVNCFSĻPGĻLFZTĻSFHJTUFSFEĻUPĻUIF
DBSĻDBOĻCFĻDIFDLFEĻJOĻUIFĻNFOVĻTZTUFNĻ/;
%#4ĻVOEFSĻ+PHQTOCVKQP 0WODGTQHMG[U
'PSĻBĻEFTDSJQUJPOĻPGĻUIFĻNFOVĻTZTUFN ĻTFF
QBHFĻ
-G[OGOQT[FQQTOKTTQTUFTKXGT U
UGCVCPFUVGGTKPIHQTEG
5IFĻTFUUJOHTĻBSFĻBVUPNBUJDBMMZĻDPOOFDUFEĻUP
FBDIĻSFTQFDUJWFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZ ĻTFF
QBHFTĻ ĻĻBOEĻ
5IFĻGVODUJPOĻDBOĻCFĻBDUJWBUFEEFBDUJWBUFEĻJO
UIFĻNFOVĻTZTUFNĻ/;%#4ĻVOEFSĻ5GVVKPIU
%CTUGVVKPIU %CTMG[OGOQT[
'PSĻBĻEFTDSJQUJPOĻPGĻUIFĻNFOVĻTZTUFN ĻTFF
QBHFĻ
'PSĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZTĻXJUIĻLFZMFTTĻGVODUJPO
TFFĻQBHFĻ
+PFKECVQTHQTNQEMKPIWPNQEMKPI
8IFOĻUIFĻDBSĻJTĻMPDLFEĻPSĻVOMPDLFEĻVTJOHĻUIF
SFNPUFĻDPOUSPMĻLFZ ĻUIFĻEJSFDUJPOĻJOEJDBUPST
DPOGJSNĻUIBUĻMPDLJOHVOMPDLJOHĻXBTĻDPSSFDUMZ
QFSGPSNFE
p -PDLJOHĻĻPOFĻGMBTIĻBOEĻUIFĻEPPSĻNJSSPST
BSFĻGPMEFEĻJO
p 6OMPDLJOHĻĻUXPĻGMBTIFTĻBOEĻUIFĻEPPSĻNJS
SPSTĻBSFĻGPMEFEĻPVU
.QEMUCPFCNCTO
4GOQVGEQPVTQNMG[MG[DNCFG
016'
.QEMKPFKECVQT
#FĻBXBSFĻPGĻUIFĻSJTLĻPGĻMPDLJOHĻUIFĻSFNPUF
DPOUSPMĻLFZĻJOĻUIFĻDBS
8IFOĻMPDLJOH ĻJOEJDBUJPOĻJTĻHJWFOĻPOMZĻJGĻBMM
MPDLTĻIBWFĻCFFOĻMPDLFEĻBOEĻBMMĻEPPSTĻBSF
DMPTFEĻ*OEJDBUJPOĻJTĻHJWFOĻXIFOĻUIFĻMBTUĻEPPS
IBTĻCFFOĻDMPTFE
5GNGEVKPIVJGHWPEVKQP
%JGGFSFOUĻPQUJPOTĻGPSĻJOEJDBUJOHĻMPDLJOH
VOMPDLJOHĻXJUIĻMJHIUĻDBOĻCFĻTFUĻJOĻUIFĻDBST
NFOVĻTZTUFN ĻTFFĻQBHFĻ
4FBSDIĻJOĻUIFĻNFOVĻTZTUFNĻ/;%#4ĻGPS
5GVVKPIU %CTUGVVKPIU .KIJVUGVVKPIU
BOEĻTFMFDUĻ&QQTNQEMEQPHKTOCVKQPNKIJV
BOEPSĻ7PNQEMEQPHKTOCVKQPNKIJV
5COG.'&CUCNCTOKPFKECVQTUGGRCIG
"ĻGMBTIJOHĻ-&%ĻCZĻUIFĻXJOETDSFFOĻWFSJGJFTĻUIBU
UIFĻDBSĻJTĻMPDLFE
016'
$BSTĻUIBUĻBSFĻOPUĻFRVJQQFEĻXJUIĻBMBSNĻBMTP
IBWFĻUIJTĻJOEJDBUPS
+OOQDKNKUGT
&BDIĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻIBTĻBĻVOJRVFĻDPEF
5IFĻDBSĻDBOĻPOMZĻCFĻTUBSUFEĻXJUIĻUIFĻDPSSFDU
SFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻXJUIĻUIFĻDPSSFDUĻDPEF
/GUUCIG
5RGEKHKECVKQP
+PUGTVECT
MG[
&SSPSĻXIFOĻSFBEJOHĻUIF
SFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻEVSJOH
TUBSUJOHĻĻ3FNPWFĻUIFĻLFZ
GSPNĻUIFĻJHOJUJPOĻTXJUDI
QSFTTĻJUĻJOĻBHBJOĻBOEĻNBLF
BĻOFXĻTUBSUĻBUUFNQU
%CTMG[PQV
HQWPF
&SSPSĻSFBEJOHĻUIFĻSFNPUF
DPOUSPMĻLFZĻEVSJOHĻTUBSUJOH
Ļ5SZĻUPĻTUBSUĻBHBJO
"QQMJDBCMF
POMZĻUPĻDBST
XJUI
,FZMFTT
+OOQDKNKUGT
6T[VQUVCTV
CICKP
*GĻUIFĻFSSPSĻQFSTJTUTĻ*OTFSU
UIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻJOUP
UIFĻJHOJUJPOĻTXJUDIĻBOEĻUSZ
UPĻTUBSUĻBHBJO
&SSPSĻJOĻJNNPCJMJTFSĻTZTUFN
EVSJOHĻTUBSUJOHĻ*GĻUIFĻFSSPS
QFSTJTUTĻ$POUBDUĻBĻXPSL
TIPQĻĻBOĻBVUIPSJTFEĻ7PMWP
XPSLTIPQĻJTĻSFDPN
NFOEFE
'PSĻTUBSUJOHĻUIFĻDBS ĻTFFĻQBHFĻ
5IFĻGPMMPXJOHĻFSSPSĻNFTTBHFTĻJOĻUIFĻDPN
CJOFEĻJOTUSVNFOUĻQBOFMTĻJOGPSNBUJPOĻEJTQMBZ
BSFĻSFMBUFEĻUPĻUIFĻFMFDUSPOJDĻJNNPCJMJTFS
.QEMUCPFCNCTO
4GOQVGEQPVTQNMG[MG[DNCFG
(WPEVKQPU
1SFTTĻBOEĻIPMEĻ BUĻMFBTUĻĻTFDPOET ĻUPĻPQFO
BMMĻXJOEPXTĻTJNVMUBOFPVTMZ
5IFĻGVODUJPOĻDBOĻCFĻDIBOHFEĻGSPNĻVOMPDLJOH
BMMĻEPPSTĻTJNVMUBOFPVTMZ ĻUPĻVOMPDLJOHĻUIF
ESJWFSTĻEPPSĻPOMZĻXJUIĻPOFĻQSFTTĻPGĻUIFĻCVU
UPOĻBOE ĻBGUFSĻBĻGVSUIFSĻQSFTTĻPGĻUIFĻCVUUPOĻ
XJUIJOĻĻTFDPOETĻĻVOMPDLJOHĻUIFĻSFNBJOJOH
EPPST
DWVVQPTGOQVGEQPVTQNMG[
4GOQVGEQPVTQNMG[YKVJ2%% 2GTUQPCN%CT
%QOOWPKECVQT
ĻĻ*OGPSNBUJPO
ĻĻ-PDLJOH
ĻĻ6OMPDLJOH
(WPEVKQPDWVVQPU
ĻĻ"QQSPBDIĻMJHIUĻEVSBUJPO
Ļ.QEMKPIĻqĻ-PDLTĻUIFĻEPPSTĻBOEĻUBJMHBUF
XIJMFĻUIFĻBMBSNĻJTĻBDUJWBUFE
ĻĻ5BJMHBUF
ĻĻ1BOJDĻGVODUJPO
1SFTTĻBOEĻIPMEĻ BUĻMFBTUĻĻTFDPOET ĻUPĻDMPTF
BMMĻXJOEPXTĻTJNVMUBOFPVTMZ
9#40+0)
*GĻXJOEPXTĻBSFĻDMPTFEĻVTJOHĻUIFĻSFNPUF
DPOUSPMĻLFZ ĻDIFDLĻUIBUĻOPCPEZTĻIBOET
BSFĻUSBQQFE
Ļ7PNQEMKPIĻqĻ6OMPDLTĻUIFĻEPPSTĻBOEĻUBJM
HBUFĻXIJMFĻUIFĻBMBSNĻJTĻEFBDUJWBUFE
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
5IFĻGVODUJPOĻDBOĻCFĻDIBOHFEĻJOĻUIFĻNFOV
TZTUFNĻ/;%#4ĻVOEFSĻ5GVVKPIU %CT
UGVVKPIU .QEMUGVVKPIU &QQTUWPNQEM
XJUIĻCPUIĻUIFĻBMUFSOBUJWFTĻ#NNFQQTUĻBOE
&TKXGTFQQTVJGPCNNĻ'PSĻBĻEFTDSJQUJPOĻPG
UIFĻNFOVĻTZTUFN ĻTFFĻQBHFĻ
Ļ#RRTQCEJNKIJVFWTCVKQPĻqĻ6TFEĻUP
TXJUDIĻPOĻUIFĻDBSTĻMJHIUJOHĻBUĻBĻEJTUBODFĻ'PS
NPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻQBHFĻ
Ļ6CKNICVGĻĻ6OMPDLTĻBOEĻEJTBSNTĻUIF
BMBSNĻGPSĻUIFĻUBJMHBUFĻPOMZĻ'PSĻNPSFĻJOGPSNB
UJPO ĻTFFĻQBHFĻ
Ļ2CPKEHWPEVKQPĻqĻ6TFEĻUPĻBUUSBDUĻBUUFO
UJPOĻJOĻBOĻFNFSHFODZ
1SFTTĻBOEĻIPMEĻUIFĻCVUUPOĻGPSĻBUĻMFBTUĻĻTFD
POETĻPSĻQSFTTĻJUĻUXJDFĻXJUIJOĻĻTFDPOETĻUP
BDUJWBUFĻUIFĻEJSFDUJPOĻJOEJDBUPSTĻBOEĻUIFĻIPSO
5IFĻGVODUJPOĻDBOĻCFĻUVSOFEĻPGGĻXJUIĻUIFĻTBNF
CVUUPOĻPODFĻJUĻIBTĻCFFOĻBDUJWFĻGPSĻBUĻMFBTU
ĻTFDPOETĻ0UIFSXJTFĻUIFĻGVODUJPOĻTXJUDIFT
.QEMUCPFCNCTO
4GOQVGEQPVTQNMG[MG[DNCFG
PGGĻBVUPNBUJDBMMZĻBGUFSĻĻNJOVUFTĻBOEĻĻTFD
POET
7PKSWG2%%HWPEVKQPU
*GĻBOZĻPGĻUIFĻPUIFSĻCVUUPOTĻBSFĻQSFTTFE
EVSJOHĻUIJTĻUJNFĻUIFOĻUIFĻSFBEJOHĻJT
JOUFSSVQUFE
4CPIG
5IFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZTĻGVODUJPOTĻIBWFĻB
SBOHFĻPGĻBCPVUĻĻNĻGSPNĻUIFĻDBS
016'
Ļ*GĻOPOFĻPGĻUIFĻJOEJDBUPSĻMBNQTĻJMMVNJ
OBUFTĻXJUIĻSFQFBUFEĻVTFĻPGĻUIFĻJOGPSNBUJPO
CVUUPOĻBOEĻJOĻEJGGFSFOUĻMPDBUJPOTĻ BTĻXFMMĻBT
BGUFSĻĻTFDPOETĻBOEĻBGUFSĻUIFĻMJHIUĻIBT
USBWFMMFEĻBSPVOEĻPOĻUIFĻ1$$ ĻDPOUBDUĻB
XPSLTIPQĻĻBOĻBVUIPSJTFEĻ7PMWPĻXPSLTIPQ
JTĻSFDPNNFOEFE
*GĻUIFĻDBSĻEPFTĻOPUĻWFSJGZĻBĻCVUUPOĻCFJOH
QSFTTFEĻĻNPWFĻDMPTFSĻBOEĻUSZĻBHBJO
016'
5IFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻGVODUJPOTĻNBZĻCF
EJTSVQUFEĻCZĻTVSSPVOEJOHĻSBEJPĻXBWFT
CVJMEJOHT ĻUPQPHSBQIJDBMĻDPOEJUJPOT ĻFUD
5IFĻDBSĻDBOĻBMXBZTĻCFĻMPDLFEVOMPDLFE
XJUIĻUIFĻLFZĻCMBEF ĻTFFĻQBHFĻ
*OEJDBUPSĻMBNQTĻEJTQMBZĻJOGPSNBUJPOĻJOĻBDDPSE
BODFĻXJUIĻUIFĻGPMMPXJOHĻJMMVTUSBUJPO
4GOQVGEQPVTQNMG[YKVJ2%% 2GTUQPCN%CT
%QOOWPKECVQT
*OGPSNBUJPOĻCVUUPO
*OEJDBUPSĻMBNQT
6TJOHĻUIFĻJOGPSNBUJPOĻCVUUPOĻFOBCMFTĻBDDFTT
UPĻDFSUBJOĻJOGPSNBUJPOĻGSPNĻUIFĻDBSĻWJBĻUIF
JOEJDBUPSĻMBNQT
7UKPIVJGKPHQTOCVKQPDWVVQP
p
1SFTTĻUIFĻJOGPSNBUJPOĻCVUUPOĻ
"MMĻJOEJDBUPSĻMBNQTĻGMBTIĻGPSĻBQQSPYJ
NBUFMZĻĻTFDPOETĻBOEĻUIFĻMJHIUĻUSBWFMT
BSPVOEĻPOĻUIFĻ1$$Ļ5IJTĻJOEJDBUFTĻUIBU
JOGPSNBUJPOĻGSPNĻUIFĻDBSĻIBTĻCFFO
SFBE
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
.QEMUCPFCNCTO
4GOQVGEQPVTQNMG[MG[DNCFG
016'
5IFĻJOGPSNBUJPOĻCVUUPOĻGVODUJPOĻNBZĻCF
EJTSVQUFEĻCZĻTVSSPVOEJOHĻSBEJPĻXBWFT
CVJMEJOHT ĻUPQPHSBQIJDBMĻDPOEJUJPOT ĻFUD
5IFĻLFZĻCMBEFTĻVOJRVFĻDPEFĻJTĻQSPWJEFEĻCZ
BVUIPSJTFEĻ7PMWPĻXPSLTIPQT ĻXIJDIĻBSFĻSFD
PNNFOEFEĻXIFOĻPSEFSJOHĻOFXĻLFZĻCMBEFT
*GĻTFWFSBMĻ1$$TĻBSFĻVTFEĻGPSĻUIFĻDBSĻUIFOĻJUĻJT
POMZĻUIFĻ1$$ĻMBTUĻVTFEĻGPSĻMPDLJOHVOMPDLJOH
UIBUĻTIPXTĻDPSSFDUĻTUBUVT
6TJOHĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZTĻEFUBDIBCMF
LFZĻCMBEF
:FMMPXĻDPOUJOVPVTĻMJHIUĻqĻUIFĻDBSĻJT
VOMPDLFE
3FEĻDPOUJOVPVTĻMJHIUĻqĻUIFĻBMBSNĻIBT
CFFOĻUSJHHFSFEĻTJODFĻUIFĻDBSĻXBTĻMPDLFE
3FEĻMJHIUĻGMBTIJOHĻBMUFSOBUFMZĻJOĻCPUIĻJOEJ
DBUPSĻMBNQTĻqĻ5IFĻBMBSNĻXBTĻUSJHHFSFE
MFTTĻUIBOĻĻNJOVUFTĻBHP
4CPIG2%%
016'
Ļ*GĻOPOFĻPGĻUIFĻJOEJDBUPSĻMBNQTĻJMMVNJ
OBUFTĻXJUIĻSFQFBUFEĻVTFĻPGĻUIFĻJOGPSNBUJPO
CVUUPOĻBOEĻJOĻEJGGFSFOUĻMPDBUJPOTĻ BTĻXFMMĻBT
BGUFSĻĻTFDPOETĻBOEĻBGUFSĻUIFĻMJHIUĻIBT
USBWFMMFEĻBSPVOEĻPOĻUIFĻ1$$ ĻDPOUBDUĻB
XPSLTIPQĻĻBOĻBVUIPSJTFEĻ7PMWPĻXPSLTIPQ
JTĻSFDPNNFOEFE
5IFĻ1$$TĻSBOHFĻGPSĻMPDLJOH ĻVOMPDLJOHĻBOE
UBJMHBUFĻJTĻBCPVUĻĻNĻGSPNĻUIFĻDBSĻĻGPSĻPUIFS
GVODUJPOTĻVQĻUPĻBCPVUĻĻN
*GĻUIFĻDBSĻEPFTĻOPUĻWFSJGZĻBĻCVUUPOĻCFJOH
QSFTTFEĻĻNPWFĻDMPTFSĻBOEĻUSZĻBHBJO
"ĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻDPOUBJOTĻBĻEFUBDIBCMF
LFZĻCMBEFĻPGĻNFUBMĻXJUIĻXIJDIĻTPNFĻGVODUJPOT
DBOĻCFĻBDUJWBUFEĻBOEĻTPNFĻPQFSBUJPOTĻDBSSJFE
PVU
1WVQH2%%TCPIG
*GĻUIFĻ1$$ĻJTĻUPPĻGBSĻBXBZĻGSPNĻUIFĻDBSĻGPSĻUIF
JOGPSNBUJPOĻUPĻCFĻSFBEĻUIFOĻUIFĻTUBUVTĻUIFĻDBS
XBTĻMBTUĻMFGUĻJOĻJTĻTIPXO ĻXJUIPVUĻUIFĻMJHIU
USBWFMMJOHĻBSPVOEĻPOĻUIFĻ1$$
(SFFOĻDPOUJOVPVTĻMJHIUĻqĻUIFĻDBSĻJT
MPDLFE
&GVCEJCDNGMG[DNCFG
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
-G[DNCFGHWPEVKQPU
p UIFĻMFGUIBOEĻGSPOUĻEPPSĻDBOĻCFĻPQFOFE
NBOVBMMZĻJGĻDFOUSBMĻMPDLJOHĻDBOOPUĻCFĻBDUJ
WBUFEĻXJUIĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZ ĻTFF
QBHFĻ
p UIFĻSFBSĻEPPSTĻNFDIBOJDBMĻDIJMEĻTBGFUZ
MPDLTĻDBOĻCFĻBDUJWBUFEEFBDUJWBUFE ĻTFF
QBHFĻ
p UIFĻSJHIUIBOEĻGSPOUĻEPPSĻBOEĻUIFĻSFBS
EPPSTĻDBOĻCFĻMPDLFEĻNBOVBMMZ ĻFHĻJOĻUIF
FWFOUĻPGĻQPXFSĻGBJMVSF ĻTFFĻQBHFĻ
p 5IFĻHMPWFCPYĻMPDL ĻPQFOTĻTFFĻQBHFĻ
p UIFĻBJSCBHĻGPSĻGSPOUĻQBTTFOHFSĻTFBU
1"$04 ĻDBOĻCFĻBDUJWBUFEEFBDUJWBUFE
TFFĻQBHFĻ
.QEMUCPFCNCTO
4GOQVGEQPVTQNMG[MG[DNCFG
4GOQXKPIVJGMG[DNCFG
7PNQEMKPIFQQTUYKVJVJGMG[DNCFG
*GĻDFOUSBMĻMPDLJOHĻDBOOPUĻCFĻBDUJWBUFEĻXJUIĻUIF
SFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻĻFHĻJGĻUIFĻCBUUFSJFTĻBSF
EJTDIBSHFEĻĻUIFOĻUIFĻMFGUIBOEĻGSPOUĻEPPSĻDBO
CFĻPQFOFEĻBTĻGPMMPXT
6OMPDLĻUIFĻMFGUIBOEĻGSPOUĻEPPSĻXJUIĻUIF
LFZĻCMBEFĻJOĻUIFĻEPPSĻIBOEMFTĻMPDLĻDZMJO
EFS
5PĻTFFĻBĻGJHVSFĻBOEĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO
TFFĻQBHFĻ
016'
4MJEFĻUIFĻTQSJOHMPBEFEĻDBUDIĻUPĻUIFĻTJEF
"UĻUIFĻTBNFĻUJNFĻQVMMĻUIFĻLFZĻCMBEF
TUSBJHIUĻPVUĻCBDLXBSET
#VVCEJKPIVJGMG[DNCFG
$BSFGVMMZĻSFGJUĻUIFĻLFZĻCMBEFĻJOUPĻJUTĻMPDBUJPOĻJO
UIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZ
)PMEĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻXJUIĻUIFĻTMPU
QPJOUFEĻVQĻBOEĻMPXFSĻUIFĻLFZĻCMBEFĻJOUP
JUTĻTMPU
8IFOĻUIFĻEPPSĻIBTĻCFFOĻVOMPDLFEĻVTJOH
UIFĻLFZĻCMBEFĻBOEĻJTĻPQFOFE ĻUIFĻBMBSNĻJT
USJHHFSFE
%FBDUJWBUFĻUIFĻBMBSNĻCZĻJOTFSUJOHĻUIF
SFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻJOĻUIFĻJHOJUJPOĻTXJUDI
'PSĻBĻDBSĻXJUIĻUIFĻ,FZMFTTĻTZTUFN ĻTFF
QBHFĻ
-JHIUMZĻQSFTTĻUIFĻLFZĻCMBEFĻ:PVĻTIPVME
IFBSĻBĻDMJDLĻXIFOĻUIFĻLFZĻCMBEFĻJT
MPDLFEĻJO
.QEMUCPFCNCTO
$CVVGT[TGRNCEGOGPVTGOQVGEQPVTQNMG[2%% 4GRNCEKPIVJGDCVVGT[
$CVVGT[TGRNCEGOGPV
$MPTFMZĻTUVEZĻIPXĻUIFĻCBUUFSZCBUUFSJFT
BSFĻTFDVSFEĻPOĻUIFĻJOTJEFĻPGĻUIFĻDPWFS
XJUIĻSFHBSEĻUPĻUIFJSĻ ĻBOEĻ p ĻTJEFT
5IFĻCBUUFSJFTĻTIPVMEĻCFĻSFQMBDFEĻJG
p UIFĻJOGPSNBUJPOĻTZNCPMĻJTĻJMMVNJOBUFEĻBOE
UIFĻEJTQMBZĻTIPXTĻ.QYDCVVGT[KP
TGOQVGEQPVTQN2NGCUGEJCPIG
DCVVGTKGU
4GOQVGEQPVTQNMG[YKVJDCVVGT[
$BSFGVMMZĻQSJ[FĻPVUĻUIFĻCBUUFSZ
BOEPS
*OTUBMMĻBĻOFXĻPOFĻXJUIĻUIFĻ
p UIFĻMPDLTĻSFQFBUFEMZĻEPĻOPUĻSFBDUĻUPĻTJH
4GOQVGEQPVTQNMG[CPF2%% YKVJ
DCVVGTKGU
OBMTĻGSPNĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻXJUIJO
ĻNFUSFTĻGSPNĻUIFĻDBS
1RGPKPI
Ļ4MJEFĻUIFĻTQSJOHMPBEFEĻDBUDIĻUPĻUIF
TJEF
Ļ"UĻUIFĻTBNFĻUJNFĻQVMMĻUIFĻLFZĻCMBEF
TUSBJHIUĻPVUĻCBDLXBSET
Ļ*OTFSUĻBĻĻNNĻTMPUĻTDSFXESJWFSĻJOĻUIF
IPMFĻCFIJOEĻUIFĻTQSJOHMPBEFEĻDBUDIĻBOE
HFOUMZĻQSJ[FĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻVQ
016'
5VSOĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻPWFSĻXJUIĻUIF
CVUUPOTĻGBDJOHĻVQ ĻUIJTĻJTĻUPĻBWPJEĻUIFĻCBU
UFSJFTĻGBMMJOHĻPVUĻXIFOĻJUĻJTĻPQFOFE
+/2146#06
"WPJEĻUPVDIJOHĻOFXĻCBUUFSJFTĻBOEĻUIFJS
DPOUBDUĻTVSGBDFTĻXJUIĻZPVSĻGJOHFSTĻBTĻUIJT
NBZĻJNQBJSĻUIFJSĻGVODUJPO
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
ĻTJEFĻEPXO
$BSFGVMMZĻQSJ[FĻPVUĻUIFĻCBUUFSJFT
'JSTUĻJOTUBMMĻPOFĻOFXĻPOFĻXJUIĻUIFĻ
VQ
ĻTJEF
1PTJUJPOĻUIFĻXIJUFĻQMBTUJDĻUBCĻJOĻCFUXFFO
BOEĻGJOBMMZĻJOTUBMMĻBĻTFDPOEĻOFXĻCBUUFSZ
XJUIĻUIFĻ ĻTJEFĻEPXO
$CVVGT[V[RG
6TFĻCBUUFSJFTĻXJUIĻEFTJHOBUJPOĻ$3 ĻĻ7
#UUGODN[
1SFTTĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻUPHFUIFS
)PMEĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻXJUIĻUIFĻTMPU
QPJOUFEĻVQĻBOEĻMPXFSĻUIFĻLFZĻCMBEFĻJOUP
JUTĻTMPU
-JHIUMZĻQSFTTĻUIFĻLFZĻCMBEFĻ:PVĻTIPVME
IFBSĻBĻDMJDLĻXIFOĻUIFĻLFZĻCMBEFĻJT
MPDLFEĻJO
.QEMUCPFCNCTO
$CVVGT[TGRNCEGOGPVTGOQVGEQPVTQNMG[2%%
+/2146#06
.BLFĻTVSFĻUIBUĻFYIBVTUFEĻCBUUFSJFTĻBSF
EJTQPTFEĻPGĻJOĻBĻNBOOFSĻXIJDIĻJTĻLJOEĻUP
UIFĻFOWJSPONFOU
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
.QEMUCPFCNCTO
-G[NGUU -G[NGUUNQEMCPFKIPKVKQPU[UVGO
)GPGTCN
#PUIĻPGĻUIFĻDBSTĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZTĻIBWF
,FZMFTTĻGVODUJPOĻ*UĻJTĻQPTTJCMFĻUPĻPSEFSĻNPSF
SFNPUFĻDPOUSPMĻLFZT ĻTFFĻQBHFĻ
5IFĻDBSTĻFMFDUSJDBMĻTZTUFNĻDBOĻCFĻTFUĻUPĻ
EJGGFSFOUĻMFWFMTĻ LFZĻQPTJUJPOT ĻĻ Ļ+ĻBOEĻ++Ļ
XJUIĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZ ĻTFFĻQBHFĻ
4GOQVGEQPVTQNMG[TCPIG
#FMPXĻJTĻBĻEFTDSJQUJPOĻPGĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZT
XJUIĻ,FZMFTTĻESJWFĻBOEĻ,FZMFTTĻTUBSUĻGVOD
UJPOTĻ'PSĻDBSTĻXJUIĻBĻ,FZMFTTĻTUBSUĻGVODUJPO
UIFĻDBSĻDBOĻCFĻTUBSUFEĻXJUIPVUĻUIFĻSFNPUF
DPOUSPMĻLFZĻCFJOHĻJOTFSUFEĻJOĻUIFĻJHOJUJPOĻMPDL
'PSĻDBSTĻXJUIĻBĻ,FZMFTTĻESJWFĻGVODUJPO ĻUIFĻDBS
DBOĻCFĻMPDLFEĻBOEĻVOMPDLFEĻXJUIPVUĻQSFTTJOH
BĻCVUUPOĻPOĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZ ĻBOEĻBMTP
CFĻTUBSUFEĻXJUIPVUĻUIFĻLFZĻCFJOHĻJOTFSUFEĻJO
UIFĻJHOJUJPOĻMPDLĻ5IFĻTZTUFNĻNBLFTĻJUĻFBTJFS
BOEĻNPSFĻDPOWFOJFOUĻUPĻPQFOĻUIFĻDBS ĻFH
XIFOĻZPVSĻIBOETĻBSFĻGVMM
*OĻPSEFSĻUPĻPQFOĻBĻEPPSĻPSĻUIFĻUBJMHBUFĻXJUIPVU
QSFTTJOHĻBĻCVUUPOĻPOĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZ
BĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻNVTUĻCFĻBQQSPYĻĻN
GSPNĻUIFĻDBSĻEPPSĻIBOEMFĻPSĻUBJMHBUFĻ5IJT
NFBOTĻUIBUĻUIFĻQFSTPOĻXIPĻXJTIFTĻUPĻMPDLĻPS
VOMPDLĻBĻEPPSĻNVTUĻIBWFĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPM
LFZĻXJUIĻIJNĻPSĻIFSĻ*UĻJTĻOPUĻQPTTJCMFĻUPĻMPDL
PSĻVOMPDLĻBĻEPPSĻJGĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻJT
POĻUIFĻPQQPTJUFĻTJEFĻPGĻUIFĻDBS
5IFĻSFEĻSJOHTĻJOĻUIFĻQSFDFEJOHĻJMMVTUSBUJPOĻJOEJ
DBUFĻUIFĻSBOHFĻDPWFSFEĻCZĻUIFĻTZTUFNT
BOUFOOBT
*GĻBMMĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZTĻBSFĻSFNPWFEĻGSPN
UIFĻDBSĻXIFOĻUIFĻFOHJOFĻJTĻSVOOJOHĻPSĻLFZ
QPTJUJPOĻ+ĻPSĻ++ĻJTĻBDUJWFĻ TFFĻQBHFĻ ĻBOEĻB
EPPSĻIBTĻCFFOĻPQFOFEĻBOEĻUIFOĻDMPTFE ĻUIF
JOGPSNBUJPOĻEJTQMBZĻTIPXTĻBĻXBSOJOHĻNFT
TBHFĻXIJMFĻTPVOEJOHĻBOĻBVEJCMFĻSFNJOEFSĻBU
UIFĻTBNFĻUJNF
%PFTĻOPUĻBQQMZĻUPĻDBSTĻXJUIĻLFZMFTTĻTUBSU
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
8IFOĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻIBTĻCFFO
SFUVSOFEĻUPĻUIFĻDBS ĻUIFĻXBSOJOHĻNFTTBHF
HPFTĻPGGĻBOEĻUIFĻBVEJCMFĻSFNJOEFSĻDFBTFT
PODFĻFJUIFSPS
p BĻEPPSĻIBTĻCFFOĻPQFOFEĻBOEĻDMPTFE
p UIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻIBTĻCFFOĻJOTFSUFE
JOĻUIFĻJHOJUJPOĻMPDL
p 5IFĻ1-ĻCVUUPOĻPOĻUIFĻEJSFDUJPOĻJOEJDBUPS
TUBML
5CHGQRGTCVKQPQHVJGTGOQVGEQPVTQN
MG[YKVJMG[NGUUHWPEVKQP
*GĻBĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻXJUIĻLFZMFTTĻGVODUJPO
JTĻMFGUĻJOĻUIFĻDBS ĻJUĻJTĻEFBDUJWBUFEĻUFNQPSBSJMZ
XIFOĻUIFĻDBSĻJTĻMPDLFEĻ5IJTĻQSFWFOUTĻVOBV
UIPSJTFEĻFOUSZ
)PXFWFS ĻJGĻTPNFPOFĻCSFBLTĻJOUPĻUIFĻDBSĻBOE
GJOETĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZ ĻJUĻJTĻSFBDUJWBUFE
*UĻJTĻUIFSFGPSFĻJNQPSUBOUĻUPĻIBOEMFĻBMMĻSFNPUF
DPOUSPMĻLFZTĻXJUIĻHSFBUĻDBSF
+/2146#06
8IFOĻUIFĻEPPSĻIBTĻCFFOĻVOMPDLFEĻVTJOH
UIFĻLFZĻCMBEFĻBOEĻJTĻPQFOFE ĻUIFĻBMBSNĻJT
USJHHFSFE
.QEMUCPFCNCTO
-G[NGUU
+PVGTHGTGPEGVQTGOQVGEQPVTQNMG[
HWPEVKQP
.QEMKPI
016'
*OĻDBSTĻXJUIĻBVUPNBUJDĻHFBSCPYĻTFMFDUPST
UIFĻHFBSĻTFMFDUPSĻNVTUĻCFĻTFUĻUPĻUIFĻ2
QPTJUJPOĻPUIFSXJTFĻUIFĻDBSĻDBOĻCFĻOFJUIFS
MPDLFEĻOPSĻBMBSNFE
&MFDUSPNBHOFUJDĻGJFMETĻBOEĻTDSFFOJOHĻDBO
JOUFSGFSFĻXJUIĻUIFĻ,FZMFTTĻGVODUJPO
016'
7PNQEMKPI
%PĻOPUĻQMBDFTUPSFĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZ
XJUIĻLFZMFTTĻGVODUJPOĻOFBSĻBĻNPCJMFĻQIPOF
PSĻNFUBMĻPCKFDUĻĻOPĻDMPTFSĻUIBOĻĻDN
*GĻJOUFSGFSFODFĻJTĻFYQFSJFODFEĻOPOFUIFMFTT
VTFĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻBOEĻUIFĻLFZĻCMBEF
MJLFĻBĻUSBEJUJPOBMĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZ ĻTFF
QBHFĻ
6OMPDLJOHĻXJUIĻ,FZMFTTESJWFĻUBLFTĻQMBDF
XIFOĻBĻIBOEĻHSBTQTĻBĻEPPSĻIBOEMFĻPSĻUIFĻUBJM
HBUFTĻSVCCFSJTFEĻQSFTTVSFĻQMBUFĻJTĻBDUVBUFEĻ
PQFOĻUIFĻEPPSĻPSĻUBJMHBUFĻBTĻOPSNBM
%CTUYKVJVJG-G[NGUUFTKXGU[UVGOJCXGCVQWEJ
UGPUKVKXGCTGCQPVJGQWVGTJCPFNGQHVJGFQQTU
CPFCTWDDGTKUGFDWVVQPPGZVVQVJGVCKNICVGiU
TWDDGTKUGFRTGUUWTGRNCVG
-PDLĻUIFĻEPPSTĻBOEĻUIFĻUBJMHBUFĻCZĻHSBTQJOH
POFĻPGĻUIFĻEPPSĻIBOEMFTĻPSĻQSFTTJOHĻUIF
TNBMMFSĻPGĻUIFĻUBJMHBUFTĻUXPĻSVCCFSJTFEĻCVU
UPOTĻĻUIFĻMPDLĻJOEJDBUPSĻJOĻUIFĻXJOETDSFFO
DPOGJSNTĻUIBUĻMPDLJOHĻIBTĻCFFOĻDPNQMFUFEĻCZ
TUBSUJOHĻUPĻGMBTI ĻTFFĻQBHFĻ
016'
5IFĻEPPSĻIBOEMFTĻOPSNBMMZĻSFHJTUFSĻBĻIBOE
UIBUĻUBLFTĻIPMEĻPGĻUIFĻIBOEMF ĻCVUĻXJUI
UIJDLĻHMPWFTĻPOĻPSĻBGUFSĻBĻWFSZĻRVJDLĻIBOE
NPWFNFOUĻBĻTFDPOEĻBUUFNQUĻNBZĻCF
SFRVJSFE ĻPSĻXJUIĻUIFĻHMPWFĻUBLFOĻPGG
"MMĻEPPSTĻBOEĻUIFĻUBJMHBUFĻNVTUĻCFĻDMPTFE
CFGPSFĻUIFĻDBSĻDBOĻCFĻMPDLFEĻĻPUIFSXJTFĻUIF
DBSĻJTĻOPUĻMPDLFE
/PUĻBQQMJDBCMFĻUPĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZTĻXJUIĻLFZMFTTĻTUBSU
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
.QEMUCPFCNCTO
-G[NGUU CMBEFĻJTĻQVTIFEĻTUSBJHIUĻVQĻBOEĻJOUP
UIFĻPQFOJOH
7PNQEMKPIYKVJVJGMG[DNCFG
5IFOĻJOTFSUĻUIFĻLFZĻCMBEFĻJOĻUIFĻMPDLĻDZM
JOEFSĻBOEĻVOMPDLĻUIFĻEPPS
p 4FMFDUĻPOFĻPGĻUISFFĻQPTTJCMFĻNFNPSJFTĻGPS
3FGJUĻUIFĻQMBTUJDĻDPWFSĻBGUFSĻVOMPDLJOH
p "EKVTUĻTFBUĻBOEĻNJSSPSTĻNBOVBMMZ ĻTFF
016'
8IFOĻUIFĻGSPOUĻMFGUĻEPPSĻJTĻVOMPDLFEĻVTJOH
UIFĻLFZĻCMBEFĻBOEĻJTĻPQFOFE ĻUIFĻBMBSNĻJT
USJHHFSFEĻ*UĻJTĻTXJUDIFEĻPGGĻCZĻJOTFSUJOHĻUIF
SFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻJOĻUIFĻJHOJUJPOĻTXJUDI
TFFĻQBHFĻ
*QNGHQTMG[DNCFGVQNQQUGPVJGEQXGT
*GĻDFOUSBMĻMPDLJOHĻDBOOPUĻCFĻBDUJWBUFEĻXJUIĻUIF
SFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻĻFHĻJGĻUIFĻCBUUFSJFTĻBSF
EJTDIBSHFEĻĻUIFOĻUIFĻMFGUIBOEĻGSPOUĻEPPSĻDBO
CFĻPQFOFEĻVTJOHĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZT
SFNPWBCMFĻLFZĻCMBEFĻ TFFĻQBHFĻ 5PĻBDDFTTĻUIFĻMPDLĻDZMJOEFS ĻUIFĻEPPSĻIBOEMFT
QMBTUJDĻDPWFSĻNVTUĻCFĻSFNPWFEĻĻUIJTĻJTĻBMTP
EPOFĻXJUIĻUIFĻLFZĻCMBEF
1SFTTĻUIFĻLFZĻCMBEFĻBQQSPYĻĻDNĻTUSBJHIU
VQĻJOUPĻUIFĻIPMFĻPOĻUIFĻVOEFSTJEFĻPGĻUIF
EPPSĻIBOEMFDPWFSĻĻEPĻOPUĻQSJ[F
5IFĻQMBTUJDĻDPWFSĻMPPTFOTĻBVUPNBUJ
DBMMZĻCZĻNFBOTĻPGĻUIFĻUPSRVFĻXIFOĻUIF
-G[OGOQT[FTKXGT UUGCVFQQT
OKTTQTUCPFUVGGTKPIHQTEG
/GOQT[HWPEVKQPKPTGOQVGEQPVTQNMG[
YKVJMG[NGUUHWPEVKQP
*GĻTFWFSBMĻQFPQMFĻFBDIĻXJUIĻBĻSFNPUFĻDPOUSPM
LFZĻBQQSPBDIĻUIFĻDBS ĻUIFOĻUIFĻTFUUJOHTĻGPS
TFBUĻBOEĻNJSSPSTĻBSFĻJNQMFNFOUFEĻGPSĻUIFĻQFS
TPOĻXIPĻPQFOTĻUIFĻESJWFSTĻEPPS
"GUFSĻUIFĻESJWFSTĻEPPSĻIBTĻCFFOĻPQFOFEĻCZ
QFSTPOĻ"ĻXJUIĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻ" ĻCVUĻQFS
TPOĻ#ĻXJUIĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻ#ĻJTĻUPĻESJWF
UIFĻTFUUJOHTĻDBOĻCFĻDIBOHFEĻBTĻGPMMPXT
p 4UBOEJOHĻCZĻUIFĻESJWFSTĻEPPS ĻPSĻTJUUJOH
CFIJOEĻUIFĻTUFFSJOHĻXIFFM ĻQFSTPOĻ#
QSFTTFTĻUIFJSĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZTĻVOMPDL
CVUUPO ĻTFFĻQBHFĻ
0OMZĻJOĻDPNCJOBUJPOĻXJUIĻQPXFSĻESJWFSTĻTFBUĻBOEĻQPXFSĻNJSSPST
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
TFBUĻBEKVTUNFOUĻXJUIĻTFBUĻCVUUPOĻ ĻTFF
QBHFĻ
QBHFĻĻBOEĻ
p "EKVTUĻTUFFSJOHĻGPSDFĻJOĻUIFĻ/;%#4
NFOVĻTZTUFNĻTFFĻTFFĻQBHFĻ
.QEMUGVVKPIU
5IFĻ,FZMFTTESJWFĻGVODUJPOĻDBOĻCFĻBEBQUFEĻCZ
JOEJDBUJOHĻJOĻUIFĻNFOVĻTZTUFNĻ/;%#4ĻXIJDI
EPPSTĻBSFĻUPĻCFĻVOMPDLFE ĻVOEFSĻ%CTUGVVKPIU
.QEMUGVVKPIU -G[NGUUGPVT[ĻĻUIFSF
TFMFDUĻCFUXFFOĻ#NNFQQTUWPNQEM Ļ#P[FQQT
&QQTUQPUCOGUKFGĻBOEĻ$QVJHTQPVFQQTU
'PSĻBĻEFTDSJQUJPOĻPGĻUIFĻNFOVĻTZTUFN ĻTFF
QBHFĻ
.QEMUCPFCNCTO
-G[NGUU
#PVGPPCNQECVKQP
9#40+0)
1FPQMFĻXIPĻIBWFĻIBEĻBĻQBDFNBLFSĻPQFSB
UJPOĻTIPVMEĻOPUĻDPNFĻDMPTFSĻUIBOĻĻDNĻUP
UIFĻ,FZMFTTĻTZTUFNTĻBOUFOOBTĻXJUIĻUIFJS
QBDFNBLFSĻ5IJTĻJTĻUPĻQSFWFOUĻJOUFSGFSFODF
CFUXFFOĻUIFĻQBDFNBLFSĻBOEĻUIFĻ,FZMFTT
TZTUFN
5IFĻ,FZMFTTĻTZTUFNĻIBTĻBĻOVNCFSĻPGĻJOUF
HSBUFEĻBOUFOOBFĻMPDBUFEĻBSPVOEĻUIFĻDBS
3FBSĻCVNQFS ĻDFOUSF
%PPSĻIBOEMF ĻMFGUĻSFBS
$BSHPĻBSFB ĻDFOUSBMĻBOEĻGVSUIFTUĻJOĻVOEFS
UIFĻGMPPS
%PPSĻIBOEMF ĻSJHIUĻSFBS
$FOUSFĻDPOTPMF ĻVOEFSĻUIFĻSFBSĻTFDUJPO
$FOUSFĻDPOTPMF ĻVOEFSĻUIFĻGSPOUĻTFDUJPO
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
.QEMUCPFCNCTO
.QEMKPIWPNQEMKPI
(TQOVJGQWVUKFG
5IFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻDBOĻMPDLVOMPDLĻBMM
EPPST ĻUIFĻUBJMHBUFĻBOEĻUIFĻGVFMĻGJMMFSĻGMBQĻ%JG
GFSFOUĻTFRVFODFTĻGPSĻVOMPDLJOHĻDBOĻCF
TFMFDUFE ĻTFFĻ6OMPDLJOHĻXJUIĻUIFĻSFNPUF
DPOUSPMĻLFZĻQBHFĻ
*OĻPSEFSĻUIBUĻUIFĻMPDLĻTFRVFODFĻDBOĻCFĻBDUJ
WBUFE ĻUIFĻESJWFSTĻEPPSĻNVTUĻCFĻDMPTFEĻĻJG
BOZĻPGĻUIFĻPUIFSĻEPPSTĻPSĻUIFĻUBJMHBUFĻJTĻPQFO
UIFOĻJUUIFZĻJTBSFĻMPDLFEĻBOEĻUIFĻBMBSNĻJT
BDUJWBUFEĻPOMZĻXIFOĻJUUIFZĻBSFĻDMPTFEĻ8JUI
UIFĻ,FZMFTT ĻTZTUFNĻBMMĻUIFĻEPPSTĻBOEĻUBJMHBUF
NVTUĻCFĻDMPTFE
016'
#FĻBXBSFĻPGĻUIFĻSJTLĻPGĻMPDLJOHĻUIFĻSFNPUF
DPOUSPMĻLFZĻJOĻUIFĻDBS
*GĻJUĻJTĻOPUĻQPTTJCMFĻUPĻMPDLVOMPDLĻXJUIĻUIF
SFNPUFĻDPOUSPMĻLFZ ĻUIFĻCBUUFSZĻNBZĻCFĻEJT
DIBSHFEĻĻMPDLĻPSĻVOMPDLĻUIFĻMFGUIBOEĻGSPOU
EPPSĻXJUIĻUIFĻEFUBDIBCMFĻLFZĻCMBEF ĻTFF
QBHFĻ
016'
3FNFNCFSĻUIBUĻUIFĻBMBSNĻJTĻUSJHHFSFE
XIFOĻUIFĻEPPSĻJTĻPQFOFEĻBGUFSĻCFJOH
VOMPDLFEĻXJUIĻUIFĻLFZĻCMBEFĻĻUIFĻBMBSNĻJT
TXJUDIFEĻPGGĻXIFOĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZ
JTĻJOTFSUFEĻJOUPĻUIFĻJHOJUJPOĻTXJUDI
9#40+0)
#FĻBXBSFĻPGĻUIFĻSJTLĻPGĻCFJOHĻMPDLFEĻJOĻUIF
DBSĻXIFOĻJUĻJTĻMPDLFEĻGSPNĻUIFĻPVUTJEF
VTJOHĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻĻJUĻJTĻUIFOĻOPU
QPTTJCMFĻUPĻPQFOĻBOZĻPGĻUIFĻEPPSTĻGSPNĻUIF
JOTJEFĻXJUIĻUIFĻEPPSĻDPOUSPMTĻ'PSĻNPSF
JOGPSNBUJPO ĻTFFĻQBHFĻ Ļ%FBEMPDLT
#WVQOCVKETGNQEMKPI
*GĻOPOFĻPGĻUIFĻEPPSTĻPSĻUIFĻUBJMHBUFĻJTĻPQFOFE
XJUIJOĻĻNJOVUFTĻPGĻVOMPDLJOH ĻBMMĻBSFĻMPDLFE
BHBJOĻBVUPNBUJDBMMZĻ5IJTĻGVODUJPOĻSFEVDFTĻUIF
SJTLĻUIBUĻUIFĻDBSĻJTĻMFGUĻVOMPDLFEĻVOJOUFOUJPO
BMMZĻ 'PSĻDBSTĻXJUIĻBMBSN ĻTFFĻQBHFĻ
/CPWCNNQEMKPI
*OĻDFSUBJOĻTJUVBUJPOTĻUIFĻDBSĻNVTUĻCFĻMPDLBCMF
NBOVBMMZ ĻFHĻJOĻUIFĻFWFOUĻPGĻQPXFSĻGBJMVSF
5IFĻMFGUIBOEĻGSPOUĻEPPSĻDBOĻCFĻMPDLFEĻXJUI
JUTĻMPDLĻDZMJOEFSĻBOEĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZT
EFUBDIBCMFĻLFZĻCMBEF ĻTFFĻQBHFĻ
0UIFSĻEPPSTĻIBWFĻOPĻMPDLĻDZMJOEFSTĻBOE
JOTUFBEĻIBWFĻBĻMPDLĻTXJUDIĻPOĻUIFĻFOEĻPGĻFBDI
EPPSĻXIJDIĻNVTUĻCFĻEFQSFTTFEĻVTJOHĻUIFĻLFZ
CMBEFĻĻUIFZĻBSFĻUIFOĻNFDIBOJDBMMZĻMPDLFE
CMPDLFEĻUPĻQSFWFOUĻUIFNĻCFJOHĻPQFOFEĻGSPN
PVUTJEFĻ5IFĻEPPSTĻDBOĻTUJMMĻCFĻPQFOFEĻGSPN
UIFĻJOTJEF
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
/CPWCNNQEMKPIQHVJGFQQT0QVVQDGOKZGFWR
YKVJEJKNFUCHGV[NQEMUUGGRCIG
p
3FNPWFĻUIFĻSFNPWBCMFĻLFZĻCMBEFĻGSPN
UIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZ ĻTFFĻQBHFĻ
*OTFSUĻUIFĻLFZĻCMBEFĻJOUPĻUIFĻIPMFĻGPSĻUIF
MPDLĻTXJUDIĻBOEĻQSFTTĻJOĻUIFĻLFZĻVOUJMĻJU
SFBDIFTĻUIFĻCPUUPN ĻBQQSPYĻĻNN
5IFĻEPPSĻDBOĻCFĻPQFOFEĻGSPNĻCPUIĻUIF
PVUTJEFĻBOEĻUIFĻJOTJEF
5IFĻEPPSĻJTĻCMPDLFEĻBHBJOTUĻPQFOJOHĻGSPN
UIFĻPVUTJEFĻ5PĻSFUVSOĻUPĻQPTJUJPOĻ" ĻUIF
JOOFSĻEPPSĻIBOEMFĻNVTUĻCFĻPQFOFE
.QEMUCPFCNCTO
.QEMKPIWPNQEMKPI
5IFĻEPPSTĻDBOĻBMTPĻCFĻVOMPDLFEĻXJUIĻUIF
VOMPDLĻCVUUPOĻPOĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻPS
XJUIĻUIFĻDFOUSBMĻMPDLJOHĻCVUUPOĻPOĻUIFĻESJWFST
EPPS
(TQOVJGKPUKFG
1SFTTĻBOEĻIPMEĻ BUĻMFBTUĻĻTFDPOET ĻUPĻBMTP
PQFOĻBMMĻUIFĻTJEFĻXJOEPXT ĻTJNVMUBOFPVTMZ
%GPVTCNNQEMKPI
p 1VMMĻUIFĻEPPSĻIBOEMFĻBOEĻPQFOĻUIFĻEPPSĻ
UIFĻEPPSĻJTĻVOMPDLFEĻBOEĻPQFOFEĻJOĻPOF
PQFSBUJPO
016'
p
"ĻEPPSTĻMPDLĻSFTFUĻPOMZĻMPDLTĻUIBUĻQBS
UJDVMBSĻEPPSĻĻOPUĻBMMĻEPPSTĻTJNVMUBOF
PVTMZ
p
"ĻNBOVBMMZĻMPDLFEĻSFBSĻEPPSĻXJUIĻBO
BDUJWBUFEĻNBOVBMĻDIJMEĻTBGFUZĻMPDLĻDBO
OPUĻCFĻPQFOFEĻGSPNĻFJUIFSĻUIFĻPVUTJEF
PSĻUIFĻJOTJEF ĻTFFĻQBHFĻĻ"ĻSFBS
EPPSĻUIBUĻJTĻMPDLFEĻJOĻUIJTĻXBZĻDBOĻPOMZ
CFĻVOMPDLFEĻXJUIĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPM
LFZĻPSĻDFOUSBMĻMPDLJOHĻCVUUPO
.QEMKPI
p #PUIĻGSPOUĻEPPSTĻNVTUĻCFĻDMPTFEĻGPSĻUIF
DFOUSBMĻMPDLJOHĻUPĻCFĻBDUJWBUFEĻ1SFTTĻUIF
DFOUSBMĻMPDLJOHĻCVUUPOĻ
ĻĻBMMĻEPPSTĻBSF
MPDLFEĻ*GĻBOZĻPGĻUIFĻSFBSĻEPPSTĻJTĻPQFO ĻJU
XJMMĻMPDLĻXIFOĻJUĻJTĻDMPTFE
1SFTTĻBOEĻIPMEĻ BUĻMFBTUĻĻTFDPOET ĻUPĻBMTP
DMPTFĻBMMĻUIFĻTJEFĻXJOEPXTĻTJNVMUBOFPVTMZ
%GPVTCNNQEMKPI
)NQDCNQRGPKPI
"MMĻPGĻUIFĻEPPSTĻBOEĻUIFĻUBJMHBUFĻDBOĻCFĻMPDLFE
PSĻVOMPDLFEĻTJNVMUBOFPVTMZĻVTJOHĻUIFĻDFOUSBM
MPDLJOHĻCVUUPOĻPOĻUIFĻESJWFSTĻEPPS
1SFTTĻBOEĻIPMEĻUIFĻDFOUSBMĻMPDLJOHĻCVUUPOĻ
BUĻMFBTUĻĻTFDPOET ĻUPĻBMTPĻPQFOĻBMMĻUIFĻXJO
EPXTĻTJNVMUBOFPVTMZĻĻGPSĻFYBNQMF ĻUPĻRVJDLMZ
WFOUJMBUFĻUIFĻQBTTFOHFSĻDPNQBSUNFOUĻEVSJOH
IPUĻXFBUIFS
p 1SFTTĻPOFĻTJEFĻ
UIFĻPUIFSĻTJEFĻ
ĻPGĻUIFĻCVUUPOĻUPĻMPDLĻ
ĻUPĻVOMPDL
.CORKPNQEMDWVVQP
8IFOĻUIFĻMBNQĻJOĻUIFĻDFOUSBMĻMPDLJOHĻCVUUPO
POĻUIFĻESJWFSTĻEPPSĻJTĻJMMVNJOBUFEĻJUĻNFBOT
UIBUĻBMMĻEPPSTĻBSFĻMPDLFE
7PNQEMKPI
"ĻEPPSĻDBOĻCFĻVOMPDLFEĻGSPNĻUIFĻJOTJEFĻJO
UXPĻEJGGFSFOUĻXBZT
p 1SFTTĻUIFĻDFOUSBMĻMPDLJOHĻCVUUPOĻ
#WVQOCVKENQEMKPI
5IFĻEPPSTĻBOEĻUBJMHBUFĻBSFĻMPDLFEĻBVUPNBUJ
DBMMZĻXIFOĻUIFĻDBSĻTUBSUTĻUPĻNPWF
5IFĻGVODUJPOĻDBOĻCFĻBDUJWBUFEEFBDUJWBUFEĻJO
UIFĻNFOVĻTZTUFNĻ/;%#4ĻVOEFSĻ5GVVKPIU
%CTUGVVKPIU .QEMUGVVKPIU #WVQOCVKE
FQQTNQEMKPIĻ'PSĻBĻEFTDSJQUJPOĻPGĻUIFĻNFOV
TZTUFN ĻTFFĻQBHFĻ
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
.QEMUCPFCNCTO
.QEMKPIWPNQEMKPI
.QEME[NKPFGTINQXGDQZ
6CKNICVG
/CPWCNQRGPKPI
+/2146#06
p
.JOJNBMĻGPSDFĻJTĻSFRVJSFEĻUPĻSFMFBTFĻUIF
SFBSĻIBUDIĻMPDLĻĻKVTUĻHFOUMZĻQSFTTĻUIF
SVCCFSJTFEĻQBOFM
p
%PĻOPUĻQMBDFĻUIFĻMJGUĻGPSDFĻPOĻUIFĻSVC
CFSĻQBOFMĻXIFOĻPQFOJOHĻUIFĻSFBSĻIBUDI
ĻMJGUĻUIFĻIBOEMFĻ6TJOHĻUPPĻNVDIĻGPSDF
NBZĻEBNBHFĻUIFĻFMFDUSJDBMĻDPOUBDUTĻPO
UIFĻSVCCFSĻQBOFM
7PNQEMKPIYKVJVJGTGOQVGEQPVTQNMG[
5IFĻHMPWFCPYĻDBOĻPOMZĻCFĻMPDLFEVOMPDLFE
VTJOHĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZTĻEFUBDIBCMF
LFZĻCMBEFĻ'PSĻJOGPSNBUJPOĻPOĻUIFĻLFZĻCMBEF
TFFĻQBHFĻ
-PDLJOHĻUIFĻHMPWFCPY
*OTFSUĻUIFĻLFZĻCMBEFĻJOĻUIFĻHMPWFCPYĻMPDL
DZMJOEFS
5VSOĻUIFĻLFZĻCMBEFĻĻEFHSFFTĻDMPDLXJTF
5IFĻLFZIPMFĻJTĻIPSJ[POUBMĻJOĻUIFĻMPDLFE
QPTJUJPO
4WDDGTRNCVGYKVJGNGEVTKECNEQPVCEV
5IFĻUBJMHBUFĻJTĻIFMEĻDMPTFEĻCZĻBOĻFMFDUSJDBM
MPDLĻ5PĻPQFO
1VTIĻEPXOĻHFOUMZĻPOĻUIFĻXJEFSĻPGĻUIFĻUXP
SVCCFSJTFEĻQSFTTVSFĻQMBUFTĻVOEFSĻUIF
PVUFSĻIBOEMFĻĻUIFĻMPDLĻJTĻSFMFBTFE
-JGUĻUIFĻPVUTJEFĻIBOEMFĻJOĻPSEFSĻUPĻGVMMZ
PQFOĻUIFĻUBJMHBUF
1VMMĻPVUĻUIFĻLFZĻCMBEF
p 6OMPDLĻCZĻDBSSZJOHĻUIJTĻPVUĻJOĻSFWFSTF
PSEFS
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
5IFĻBMBSNĻGPSĻUIFĻUBJMHBUFĻDBOĻCFĻEJTBSNFE
BOEĻUIFĻUBJMHBUFĻVOMPDLFEĻPOĻJUTĻPXOĻCZĻVTJOH
ĻCVUUPO
UIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZTĻ
5IFĻMPDLĻJOEJDBUPSĻPOĻUIFĻJOTUSVNFOUĻQBOFM
TUPQTĻGMBTIJOHĻJOĻPSEFSĻUPĻTIPXĻUIBUĻOPUĻBMMĻPG
UIFĻDBSĻJTĻMPDLFEĻBOEĻUIFĻBMBSNT ĻMFWFMĻBOE
.QEMUCPFCNCTO
.QEMKPIWPNQEMKPI
NPWFNFOUĻTFOTPSTĻBOEĻUIFĻTFOTPSTĻGPSĻPQFO
JOHĻUIFĻUBJMHBUFĻBSFĻEJTDPOOFDUFE
p
5IFĻEPPSTĻSFNBJOĻMPDLFEĻBOEĻBSNFE
5IFĻUBJMHBUFĻDBOĻCFĻPQFOFEĻJOĻUXPĻEJGGFSFOU
XBZTĻVTJOHĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZ
1PGRTGUUĻĻ5IFĻCPPUĻMJEĻJTĻVOMPDLFE ĻCVU
SFNBJOTĻDMPTFEĻĻQSFTTĻMJHIUMZĻPOĻUIFĻSVCCFS
JTFEĻQSFTTVSFĻQMBUFĻVOEFSĻUIFĻPVUFSĻIBOEMF
BOEĻMJGUĻUIFĻCPPUĻMJEĻ*GĻUIFĻUBJMHBUFĻJTĻOPU
PQFOFEĻXJUIJOĻĻNJOVUFTĻUIFOĻJUĻJTĻSFMPDLFE
BOEĻUIFĻBMBSNĻJTĻSFBSNFE
6YQRTGUUGUĻĻ5IFĻCPPUĻMJEĻJTĻVOMPDLFEĻBOE
UIFĻMPDLĻJTĻEJTFOHBHFEĻBUĻXIJDIĻUIFĻCPPUĻMJE
PQFOTĻBCPVUĻBĻDFOUJNFUSFĻĻMJGUĻUIFĻPVUFSĻIBO
EMFĻUPĻPQFOĻ3BJO ĻDPME ĻGSPTUĻPSĻTOPXĻDPVME
IPXFWFSĻQSFWFOUĻUIFĻUBJMHBUFĻGSPNĻEJTFOHBH
JOHĻGSPNĻUIFĻMPDL
5IFĻMPDLĻSFMFBTFTĻBOEĻUIFĻUBJMHBUF
PQFOTĻCZĻBĻGFXĻDFOUJNFUSFT
016'
p
8IFOĻUIFĻCPPUĻMJEUBJMHBUFĻJTĻVOMPDLFE
XJUIĻĻQSFTTFTĻPSĻGSPNĻUIFĻDBSĻJOUFSJPS
BVUPNBUJDĻSFMPDLJOHĻEPFTĻOPUĻUBLF
QMBDFĻCFDBVTFĻUIFĻCPPUĻMJEUBJMHBUFĻJT
PQFOĻĻJUĻNVTUĻCFĻDMPTFEĻNBOVBMMZ
"GUFSĻUIFĻCPPUĻMJEUBJMHBUFĻIBTĻCFFO
DMPTFEĻJUĻJTĻVOMPDLFEĻBOEĻUIFĻBMBSNĻJT
OPUĻBSNFEĻĻSFMPDLĻJUĻBOEĻSFBSNĻUIF
BMBSNĻXJUIĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZT
MPDLĻCVUUPOĻ
1RGPKPIVJGECTHTQOKPUKFG
.QEMKPIYKVJVJGTGOQVGEQPVTQNMG[
p
1SFTTĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZTĻCVUUPOĻGPS
MPDLJOH Ļ
ĻTFFĻQBHFĻ
5IFĻMPDLĻJOEJDBUPSĻPOĻUIFĻJOTUSVNFOU
QBOFMĻTUBSUTĻGMBTIJOH ĻXIJDIĻNFBOTĻUIBU
UIFĻDBSĻJTĻMPDLFEĻBOEĻUIFĻBMBSN ĻIBT
CFFOĻBDUJWBUFE
(WGNHKNNGTHNCR
5IFĻGVFMĻGJMMFSĻGMBQĻJTĻVOMPDLFEĻVTJOHĻUIF
SFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻ
ĻCVUUPOĻ5IFĻGVFMĻGJMMFS
GMBQĻSFNBJOTĻVOMPDLFEĻVOUJMĻUIFĻDBSĻJTĻMPDLFE
XJUIĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻ
ĻCVUUPOĻ*GĻUIF
DBSĻJTĻMPDLFEĻEVSJOHĻUSBWFMĻPSĻXJUIĻUIFĻJOUFSJPS
CVUUPOT ĻUIFĻGVFMĻGJMMFSĻGMBQĻXJMMĻSFNBJO
VOMPDLFE
5IFĻGVFMĻGJMMFSĻGMBQĻMPDLJOHĻMPHJDĻBMTPĻGPMMPXT
UIFĻMPDLJOHĻPSĻVOMPDLJOHĻPGĻUIFĻLFZMFTTESJWF
BOEĻUIFĻDFOUSBMĻMPDLJOHĻTZTUFNĻ'VFMĻGJMMFSĻGMBQ
MPDLJOHĻBMXBZTĻPDDVSTĻBGUFSĻBĻNJOVUF
EFMBZ
5PĻPQFOĻUIFĻUBJMHBUF
p
1SFTTĻUIFĻMJHIUJOHĻQBOFMĻCVUUPO
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
.QEMUCPFCNCTO
.QEMKPIWPNQEMKPI
&GCFNQEMU
6GORQTCT[FGCEVKXCVKQP
%FBEMPDLTĻNFBOTĻUIBUĻBMMĻEPPSĻIBOEMFTĻBSF
NFDIBOJDBMMZĻEJTFOHBHFE ĻXIJDIĻQSFWFOUT
EPPSTĻCFJOHĻPQFOFEĻGSPNĻUIFĻJOTJEF
5IFĻEFBEMPDLTĻBSFĻBDUJWBUFEĻXJUIĻUIFĻSFNPUF
DPOUSPMĻLFZĻBOEĻBSFĻTFUĻBGUFSĻBOĻBQQSPYJNBUFMZ
ĻTFDPOEĻEFMBZĻBGUFSĻUIFĻEPPSTĻIBWFĻCFFO
MPDLFE
4FMFDUĻ#EVKXCVGQPEG
5IFĻJOTUSVNFOUĻQBOFMĻEJTQMBZĻTIPXT
UIFĻNFTTBHFĻ.QEMUCPFCNCTO
4GFWEGFIWCTFĻBOEĻUIFĻEFBEMPDLT
GVODUJPOĻJTĻTXJUDIFEĻPGGĻXIFOĻUIFĻDBSĻJT
MPDLFE
PS
p
016'
*GĻBĻEPPSĻJTĻPQFOFEĻXJUIJOĻUIFĻEFMBZĻUJNF
UIFOĻUIFĻTFRVFODFĻJTĻJOUFSSVQUFEĻBOEĻUIF
BMBSNĻJTĻEFBDUJWBUFE
#EVKXGOGPWQRVKQPUCTGKPFKECVGFYKVJCETQUU
/;%#4
5IFĻDBSĻDBOĻPOMZĻCFĻVOMPDLFEĻGSPNĻBĻEFBE
MPDLĻTUBUFĻXJUIĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻ5IF
GSPOUĻMFGUĻEPPSĻDBOĻBMTPĻCFĻVOMPDLFEĻXJUIĻUIF
EFUBDIBCMFĻLFZĻCMBEF
9#40+0)
%PĻOPUĻBMMPXĻBOZPOFĻUPĻSFNBJOĻJOĻUIFĻDBS
XJUIPVUĻGJSTUĻEFBDUJWBUJOHĻUIFĻEFBEMPDLTĻJO
PSEFSĻUPĻBWPJEĻUIFĻSJTLĻPGĻBOZPOFĻCFJOH
MPDLFEĻJO
1-/'07
670'ĻLOPCĻDPOUSPM
+HVJGFGCFNQEMUHWPEVKQPUJCNNDGUYKVEJGF
QHH
':+6
p
*GĻTPNFPOFĻJTĻHPJOHĻUPĻTUBZĻJOĻUIFĻDBSĻCVUĻUIF
EPPSTĻNVTUĻCFĻMPDLFEĻGSPNĻUIFĻPVUTJEF ĻUIFO
UIFĻEFBEMPDLTĻGVODUJPOĻDBOĻCFĻUFNQPSBSJMZ
TXJUDIFEĻPGGĻ5IJTĻJTĻDBSSJFEĻPVUĻBTĻGPMMPXT
"DDFTTĻUIFĻNFOVĻTZTUFNĻ/;%#4ĻVOEFS
5GVVKPIU %CTUGVVKPIU 4GFWEGF
)WCTFĻ GPSĻBĻEFUBJMFEĻEFTDSJQUJPOĻPGĻUIF
NFOVĻTZTUFN ĻTFFĻQBHFĻ 0OMZĻJOĻDPNCJOBUJPOĻXJUIĻBMBSN
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
4FMFDUĻ#UMYJGPGZKVKPI
&BDIĻUJNFĻUIFĻFOHJOFĻJTĻTXJUDIFEĻPGG
UIFĻDFOUSFĻDPOTPMFĻEJTQMBZĻTDSFFO
TIPXTĻUIFĻNFTTBHFĻ#EVKXCVG
4GFWEGF)WCTFWPVKNGPIKPGJCU
UVCTVGFCICKP!ĻGPMMPXFEĻCZĻUIFĻBMUFS
OBUJWFTĻ%QPHKTOYKVJ1-ĻBOEĻ%CPEGN
YKVJ':+6
1SFTTĻ1-/'07ĻBOEĻMPDLĻUIFĻDBSĻ /PUF
UIBUĻUIFĻBMBSNTĻNPWFNFOUĻBOEĻUJMUĻEFUFD
UPST ĻBSFĻTXJUDIFEĻPGGĻBUĻUIFĻTBNFĻUJNF
TFFĻQBHFĻ
5IFĻOFYUĻUJNFĻUIFĻFOHJOFĻJTĻTUBSUFE ĻUIF
TZTUFNĻJTĻSFTFUĻUPĻ[FSPĻBOEĻUIFĻJOTUSV
NFOUĻQBOFMĻEJTQMBZĻTIPXTĻUIFĻNFT
TBHFĻ.QEMUCPFCNCTO(WNNIWCTFĻBU
XIJDIĻUIFĻEFBEMPDLTĻGVODUJPOĻBOEĻUIF
.QEMUCPFCNCTO
.QEMKPIWPNQEMKPI
BMBSNTĻNPWFNFOUĻBOEĻUJMUĻEFUFDUPST
BSFĻSFFOHBHFE
+HVJGNQEMKPIU[UVGOUJCNNPQVDGEJCPIGF
p
1SFTTĻ':+6ĻBOEĻMPDLĻUIFĻDBS
016'
p
3FNFNCFSĻUIBUĻUIFĻBMBSNĻJTĻBDUJWBUFE
XIFOĻUIFĻDBSĻJTĻMPDLFE
p
*GĻBOZĻPGĻUIFĻEPPSTĻBSFĻPQFOFEĻGSPN
UIFĻJOTJEFĻUIFOĻUIFĻBMBSNĻJTĻUSJHHFSFE
.QEMUCPFCNCTO
%JKNFUCHGV[NQEMU
/CPWCNDNQEMKPIQHVJGTGCTFQQTU
5IFĻDIJMEĻTBGFUZĻMPDLTĻQSFWFOUĻDIJMESFOĻGSPN
PQFOJOHĻBĻSFBSĻEPPSĻGSPNĻUIFĻJOTJEF
016'
p
"ĻEPPSTĻLOPCĻDPOUSPMĻPOMZĻCMPDLTĻUIBU
QBSUJDVMBSĻEPPSĻĻOPUĻCPUIĻSFBSĻEPPST
TJNVMUBOFPVTMZ
p
$BSTĻXJUIĻBOĻFMFDUSJDĻDIJMEĻTBGFUZĻMPDL
EPĻOPUĻIBWFĻBĻNBOVBMĻDIJMEĻMPDL
'NGEVTKECNNQEMKPIQHVJGTGCTFQQTU
CPFRQYGTYKPFQYU
4UBSUĻUIFĻFOHJOFĻPSĻDIPPTFĻBĻLFZĻQPTJUJPO
IJHIFSĻUIBOĻ
1SFTTĻUIFĻCVUUPOĻJOĻUIFĻESJWFSTĻEPPSĻDPO
USPMĻQBOFM
5IFĻJOGPSNBUJPOĻEJTQMBZĻTIPXTĻUIF
NFTTBHFĻ4GCTEJKNFNQEMCEVKXCVGF
BOEĻUIFĻCVUUPOTĻMBNQĻJMMVNJOBUFTĻĻUIF
MPDLTĻBSFĻBDUJWF
8IFOĻUIFĻFMFDUSJDĻDIJMEĻTBGFUZĻMPDLĻJTĻBDUJWF
UIFOĻUIFĻSFBS
p XJOEPXTĻDBOĻPOMZĻCFĻPQFOFEĻXJUIĻUIF
ESJWFSTĻEPPSĻDPOUSPMĻQBOFM
p EPPSTĻDBOOPUĻCFĻPQFOFEĻGSPNĻJOTJEF
5IFĻDVSSFOUĻTFUUJOHĻJTĻTUPSFEĻXIFOĻUIFĻFOHJOF
JTĻTXJUDIFEĻPGGĻĻJGĻUIFĻDIJMEĻTBGFUZĻMPDLTĻBSF
BDUJWBUFEĻBUĻFOHJOFĻTIVUEPXO ĻUIFĻGVODUJPO
XJMMĻSFNBJOĻBDUJWBUFEĻUIFĻOFYUĻUJNFĻUIFĻFOHJOF
JTĻTUBSUFE
9KVJEJKNFUCHGV[NQEMU0QVVQDGOKZGFWRYKVJ
OCPWCNFQQTNQEMUUGGRCIG
5IFĻDIJMEĻTBGFUZĻMPDLTĻBSFĻMPDBUFEĻPOĻUIFĻUSBJM
JOHĻFEHFĻPGĻUIFĻSFBSĻEPPSTĻBOEĻBSFĻPOMZ
BDDFTTJCMFĻXIFOĻUIFĻEPPSTĻBSFĻPQFO
5PĻBDUJWBUFEFBDUJWBUFĻUIFĻDIJMEĻTBGFUZĻMPDLT
p
6TFĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZTĻEFUBDIBCMF
LFZĻCMBEFĻUPĻUVSOĻUIFĻLOPCĻĻTFFĻQBHFĻ
5IFĻEPPSĻJTĻCMPDLFEĻBHBJOTUĻPQFOJOHĻGSPN
UIFĻJOTJEF
5IFĻEPPSĻDBOĻCFĻPQFOFEĻGSPNĻCPUIĻUIF
PVUTJEFĻBOEĻUIFĻJOTJEF
%QPVTQNRCPGNFTKXGTiUFQQT
5IFĻDIJMEĻTBGFUZĻMPDLTĻDBOĻCFĻBDUJWBUFEEFBD
UJWBUFEĻJOĻBMMĻLFZĻQPTJUJPOTĻIJHIFSĻUIBOĻĻĻTFF
QBHFĻĻ"DUJWBUJPOEFBDUJWBUJPOĻDBOĻCF
QFSGPSNFEĻVQĻUPĻĻNJOVUFTĻBGUFSĻTXJUDIJOHĻPGG
UIFĻFOHJOF ĻQSPWJEFEĻUIBUĻOPĻEPPSĻJTĻPQFOFE
5PĻBDUJWBUFĻUIFĻDIJMEĻTBGFUZĻMPDLT
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
.QEMUCPFCNCTO
#NCTO
)GPGTCN
"DUJWBUFEĻBMBSNĻJTĻUSJHHFSFEĻJG
p BĻEPPS ĻUIFĻCPOOFUĻPSĻUIFĻUBJMHBUFĻJT
PQFOFE
p BĻNPWFNFOUĻJTĻEFUFDUFEĻJOĻUIFĻQBTTFOHFS
DPNQBSUNFOUĻ JGĻGJUUFEĻXJUIĻBĻNPWFNFOU
EFUFDUPS
p UIFĻDBSĻJTĻSBJTFEĻPSĻUPXFEĻBXBZĻ JGĻGJUUFE
XJUIĻBĻUJMUĻEFUFDUPS
p UIFĻCBUUFSZTĻDBCMFĻJTĻEJTDPOOFDUFE
p UIFĻTJSFOĻJTĻEJTDPOOFDUFE
*GĻUIFSFĻJTĻBĻGBVMUĻJOĻUIFĻBMBSNĻTZTUFN ĻUIF
JOGPSNBUJPOĻEJTQMBZĻTIPXTĻBĻNFTTBHFĻ*O
XIJDIĻDBTF ĻDPOUBDUĻBĻXPSLTIPQĻĻBOĻBVUIPS
JTFEĻ7PMWPĻXPSLTIPQĻJTĻSFDPNNFOEFE
016'
#NCTOKPFKECVQT
5IFĻNPWFNFOUĻTFOTPSTĻUSJHHFSĻBOĻBMBSNĻJO
UIFĻFWFOUĻPGĻNPWFNFOUĻJOĻUIFĻQBTTFOHFS
DPNQBSUNFOUĻĻBJSĻDVSSFOUTĻBSFĻBMTPĻSFHJT
UFSFEĻ'PSĻUIJTĻSFBTPOĻUIFĻBMBSNĻJTĻUSJH
HFSFEĻJGĻUIFĻDBSĻJTĻMFGUĻXJUIĻBĻXJOEPXĻPQFO
PSĻJGĻUIFĻQBTTFOHFSĻDPNQBSUNFOUĻIFBUFSĻJT
VTFE
5PĻBWPJEĻUIJTĻ$MPTFĻUIFĻXJOEPXĻXIFO
MFBWJOHĻUIFĻDBSĻ*GĻUIFĻDBSTĻJOUFHSBUFEĻQBT
TFOHFSĻDPNQBSUNFOUĻIFBUFSĻ PSĻBĻQPSUBCMF
FMFDUSJDĻIFBUFS ĻTIBMMĻCFĻVTFEĻĻEJSFDUĻUIF
BJSGMPXĻGSPNĻUIFĻBJSĻWFOUTĻTPĻUIBUĻUIFZĻBSF
OPUĻQPJOUJOHĻVQXBSETĻJOĻUIFĻQBTTFOHFS
DPNQBSUNFOUĻ"MUFSOBUJWFMZ ĻSFEVDFEĻBMBSN
MFWFMĻDBOĻCFĻVTFE ĻTFFĻQBHFĻ
016'
%PĻOPUĻBUUFNQUĻUPĻSFQBJSĻPSĻBMUFSĻDPNQP
OFOUTĻJOĻUIFĻBMBSNĻTZTUFNĻZPVSTFMGĻ"OZ
TVDIĻBUUFNQUTĻNBZĻBGGFDUĻUIFĻUFSNTĻPGĻUIF
JOTVSBODF
5COG.'&CUNQEMKPFKECVQTUGGRCIG
"ĻSFEĻ-&%ĻPOĻUIFĻJOTUSVNFOUĻQBOFMĻJOEJDBUFT
UIFĻBMBSNĻTZTUFNTĻTUBUVT
p -&%ĻOPUĻMJUĻqĻ"MBSNĻOPUĻBSNFE
p 5IFĻ-&%ĻGMBTIFTĻPODFĻFWFSZĻPUIFSĻTFDPOE
qĻ"MBSNĻJTĻBSNFE
p 5IFĻ-&%ĻGMBTIFTĻSBQJEMZĻBGUFSĻEJTBSNJOH
UIFĻBMBSNĻ BOEĻVOUJMĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPM
LFZĻJTĻJOTFSUFEĻJOĻUIFĻJHOJUJPOĻTXJUDIĻBOE
LFZĻQPTJUJPOĻ+ĻJTĻTFMFDUFE ĻqĻ"MBSNĻIBT
CFFOĻUSJHHFSFE
#TOKPIVJGCNCTO
p
1SFTTĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻMPDLĻCVUUPO
&GCEVKXCVGVJGCNCTO
p
1SFTTĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻVOMPDLĻCVU
UPO
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
.QEMUCPFCNCTO
#NCTO &GCEVKXCVKPICVTKIIGTGFCNCTO
4GFWEGFCNCTONGXGN
1VJGTCNCTOHWPEVKQPU
5PĻBWPJEĻBDDJEFOUBMĻUSJHHFSJOHĻPGĻUIFĻBMBSNĻ
FHĻJGĻBĻEPHĻJTĻMFGUĻJOĻBĻMPDLFEĻDBSĻPSĻEVSJOH
USBOTQPSUĻPOĻBĻDBSĻUSBJOĻPSĻDBSĻGFSSZĻĻUFNQP
SBSJMZĻEFBDUJWBUFĻUIFĻNPWFNFOUĻBOEĻUJMUĻEFUFD
UPST
p
1SFTTĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻVOMPDLĻCVU
UPOĻPSĻJOTFSUĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻJOĻUIF
JHOJUJPOĻTXJUDI
5IFĻQSPDFEVSFĻJTĻUIFĻTBNFĻBTĻXJUIĻUIFĻUFN
QPSBSZĻEJTFOHBHJOHĻPGĻEFBEMPDLT ĻTFF
QBHFĻ
#WVQOCVKETGCTOKPIQHVJGCNCTO
5IJTĻGVODUJPOĻQSFWFOUTĻUIFĻDBSĻCFJOHĻMFGUĻXJUI
UIFĻBMBSNĻEJTBSNFEĻVOJOUFOUJPOBMMZ
*GĻUIFĻDBSĻJTĻVOMPDLFEĻXJUIĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPM
LFZĻ BOEĻUIFĻBMBSNĻJTĻEJTBSNFE ĻCVUĻOPOFĻPG
UIFĻEPPSTĻPSĻUIFĻUBJMHBUFĻJTĻPQFOFEĻXJUIJOĻ
NJOVUFT ĻUIFOĻUIFĻBMBSNĻJTĻBVUPNBUJDBMMZĻSF
BSNFEĻ5IFĻDBSĻJTĻSFMPDLFEĻBUĻUIFĻTBNFĻUJNF
*OTFSUĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻJOĻUIFĻJHOJ
UJPOĻTXJUDI
5IFĻBMBSNĻJTĻEFBDUJWBUFE
#WVQOCVKECNCTOCEVKXCVKQP
#NCTOUKIPCNU
*OĻDFSUBJOĻDPVOUSJFT ĻUIFĻBMBSNĻJTĻBDUJWBUFE
BGUFSĻBĻDFSUBJOĻEFMBZĻJGĻUIFĻESJWFSTĻEPPSĻXBT
PQFOFEĻBOEĻDMPTFEĻCVUĻUIFĻDBSĻXBTĻOPUĻSF
MPDLFE
8IFOĻUIFĻBMBSNĻJTĻUSJHHFSFE ĻUIFĻGPMMPXJOH
IBQQFOT
p "ĻTJSFOĻTPVOETĻGPSĻĻTFDPOETĻPSĻVOUJMĻUIF
BMBSNĻJTĻTXJUDIFEĻPGGĻ5IFĻTJSFOĻIBTĻJUT
PXOĻCBUUFSZĻBOEĻXPSLTĻJOEFQFOEFOUMZĻPG
UIFĻDBSĻCBUUFSZ
4GOQVGEQPVTQNMG[PQVYQTMKPI
*GĻUIFĻBMBSNĻDBOOPUĻCFĻEFBDUJWBUFEĻXJUIĻUIF
SFNPUFĻDPOUSPMĻLFZ ĻFHĻJGĻUIFĻLFZTĻCBUUFSZĻJT
EJTDIBSHFEĻĻUIFĻDBSĻDBOĻCFĻVOMPDLFE ĻEJT
BSNFEĻBOEĻUIFĻFOHJOFĻTUBSUFEĻBTĻGPMMPXT
p 5IFĻEJSFDUJPOĻJOEJDBUPSTĻGMBTIĻGPSĻ
0QFOĻUIFĻMFGUIBOEĻGSPOUĻEPPSĻXJUIĻUIF
EFUBDIBCMFĻLFZĻCMBEFĻĻTFFĻQBHFĻ
5IFĻBMBSNĻJTĻUSJHHFSFE ĻUIFĻEJSFDUJPO
JOEJDBUPSTĻGMBTIĻBOEĻUIFĻTJSFOĻTPVOET
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
NJOVUFTĻPSĻVOUJMĻUIFĻBMBSNĻJTĻTXJUDIFEĻPGG
.QEMUCPFCNCTO
*OTUSVNFOUTĻBOEĻDPOUSPMT 7PMWPĻ4FOTVTĻ ,FZĻQPTJUJPOT 4FBUT 4UFFSJOHĻXIFFM -JHIUJOH 8JQFSTĻBOEĻXBTIJOH 8JOEPXT ĻSFBSWJFXĻBOEĻEPPSĻNJSSPST $PNQBTT "MDPMPDL 4UBSUJOHĻUIFĻFOHJOF 4UBSUJOHĻUIFĻFOHJOFĻqĻFYUFSOBMĻCBUUFSZ (FBSCPYFT &DPĻ(VJEFĻĻ1PXFS 4UBSU4UPQĻ "MMĻ8IFFMĻ%SJWFĻĻ"8% 'PPUĻCSBLF )%$Ļ)JMMĻ%FTDFOUĻ$POUSPM 1BSLJOHĻCSBLF )PNF-JOLŸĻ Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
:063Ļ%3*7*/(Ļ&/7*30/.&/5
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
+PUVTWOGPVUCPFEQPVTQNU
+PUVTWOGPVQXGTXKGY
.GHVJCPFFTKXG
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
+PUVTWOGPVUCPFEQPVTQNU
(WPEVKQP
2CIG
(WPEVKQP
2CIG
.FOVTĻBOEĻNFTTBHFT
EJSFDUJPOĻJOEJDBUPST
NBJOEJQQFEĻCFBN ĻUSJQ
DPNQVUFS
Ļ
Ļ
$POUSPMĻGPSĻJOGPUBJO
NFOUĻBOEĻNFOVĻDPOUSPM
Ļ
$SVJTFĻDPOUSPM
Ļ
$POUSPMĻQBOFMĻGPSĻDMJ
NBUFĻDPOUSPM
(FBSĻTFMFDUPS
)PSO ĻBJSCBHT
Ļ
$PNCJOFEĻJOTUSVNFOU
QBOFM
Ļ
1BSLJOHĻCSBLF
8JQFSTĻBOEĻXBTIJOH
Ļ
.FOV ĻBVEJPĻBOE
QIPOFĻDPOUSPM
Ļ
Ļ
4UFFSJOHĻXIFFMĻBEKVTU
NFOU
45"354501Ļ&/(*/&
CVUUPO
#POOFUĻPQFOFS
*HOJUJPOĻTXJUDI
-JHIUĻTXJUDI ĻPQFOFS
GPSĻUBJMHBUF
Ļ
%JTQMBZĻGPSĻJOGPUBJO
NFOUĻBOEĻNFOVT
Ļ
4FBUĻBEKVTUNFOU
%PPSĻIBOEMF
q
$POUSPMĻQBOFM
Ļ
Ļ
)B[BSEĻXBSOJOHĻGMBTI
FST
``
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
+PUVTWOGPVUCPFEQPVTQNU
4KIJVJCPFFTKXG
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
+PUVTWOGPVUCPFEQPVTQNU
(WPEVKQP
2CIG
(WPEVKQP
2CIG
8JQFSTĻBOEĻXBTIJOH
Ļ
.FOV ĻBVEJPĻBOE
QIPOFĻDPOUSPM
Ļ
Ļ
$POUSPMĻQBOFMĻGPSĻDMJ
NBUFĻDPOUSPM
(FBSĻTFMFDUPS
)PSO ĻBJSCBHT
Ļ
1BSLJOHĻCSBLF
$PNCJOFEĻJOTUSVNFOU
QBOFM
Ļ
Ļ
Ļ
$SVJTFĻDPOUSPM
Ļ
.FOVTĻBOEĻNFTTBHFT
EJSFDUJPOĻJOEJDBUPST
NBJOEJQQFEĻCFBN ĻUSJQ
DPNQVUFS
45"354501Ļ&/(*/&
CVUUPO
4UFFSJOHĻXIFFMĻBEKVTU
NFOU
*HOJUJPOĻTXJUDI
#POOFUĻPQFOFS
%JTQMBZĻGPSĻJOGPUBJO
NFOUĻBOEĻNFOVT
Ļ
-JHIUĻTXJUDIĻBOEĻUBJM
HBUFĻPQFOFS
Ļ
%PPSĻIBOEMF
q
4FBUĻBEKVTUNFOU
$POUSPMĻQBOFM
Ļ
Ļ
)B[BSEĻXBSOJOHĻGMBTI
FST
$POUSPMĻGPSĻJOGPUBJO
NFOUĻBOEĻNFOVĻDPOUSPM
Ļ
+PHQTOCVKQPFKURNC[U
+PHQTOCVKQPFKURNC[CPCNQIWGKPUVTWOGPVRCPGN
+PHQTOCVKQPFKURNC[UFKIKVCNKPUVTWOGPVRCPGN
5IFĻDPNCJOFEĻJOTUSVNFOUĻQBOFMTĻJOGPSNBUJPO
EJTQMBZTĻTIPXĻJOGPSNBUJPOĻPOĻTPNFĻPGĻUIF
DBSTĻGVODUJPOT ĻFHĻDSVJTFĻDPOUSPM ĻUSJQĻDPN
``
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
+PUVTWOGPVUCPFEQPVTQNU
QVUFSĻBOEĻNFTTBHFTĻ5IFĻJOGPSNBUJPOĻJT
TIPXOĻXJUIĻUFYUĻBOEĻTZNCPMT
NJOBUFEĻ4FFĻBMTPĻ5SJQĻDPNQVUFS ĻQBHFĻ
ĻBOEĻ3FGVFMMJOH ĻQBHFĻ
5IFSFĻBSFĻGVSUIFSĻEFTDSJQUJPOTĻVOEFSĻUIFĻGVOD
UJPOTĻUIBUĻVTFĻUIFĻJOGPSNBUJPOĻEJTQMBZT
&DPĻ.FUFS
)CWIGUCPFKPFKECVQTUCPCNQIWG
KPUVTWOGPVRCPGN
5BDIPNFUFSĻ5IFĻNFUFSĻJOEJDBUFTĻFOHJOF
TQFFEĻJOĻUIPVTBOETĻPGĻSFWPMVUJPOTĻQFS
NJOVUFĻ SQN 4QFFEPNFUFS
(FBSDIBOHFĻJOEJDBUPSĻĻ(FBSĻQPTJUJPO
JOEJDBUPSĻ4FFĻBMTPĻQBHFĻ
)CWIGUCPFKPFKECVQTUFKIKVCN
KPUVTWOGPVRCPGN
7BSJPVTĻUIFNFTĻDBOĻCFĻTFMFDUFEĻGPSĻUIFĻEJHJUBM
DPNCJOFEĻJOTUSVNFOUĻQBOFMĻ1PTTJCMFĻUIFNFT
BSFĻ&MFHBODF Ļ&DPĻBOEĻ1FSGPSNBODF
'VFMĻHBVHFĻ8IFOĻUIFĻJOEJDBUPSĻMPXFSTĻUP
BĻXIJUFĻNBSLJOH ĻUIFĻZFMMPXĻJOEJDBUPS
TZNCPMĻGPSĻMPXĻMFWFMĻJOĻUIFĻGVFMĻUBOLĻJTĻJMMV
5PĻDIBOHFĻUPĻBĻEJGGFSFOUĻUIFNF ĻQSFTTĻUIFĻMFGU
TUBMLĻTXJUDITĻ1-ĻCVUUPOĻBOEĻUIFOĻTFMFDUĻUIF
6JGOGUĻNFOVĻPQUJPOĻCZĻUVSOJOHĻUIFĻUIVNC
XIFFMĻPOĻUIFĻMFWFSĻ$POGJSNĻZPVSĻDIPJDFĻCZ
QSFTTJOHĻUIFĻ1-ĻCVUUPOĻ'PSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO
POĻNFOVT ĻTFFĻQBHFĻ
8IFOĻUIFĻEJTQMBZTĻNFTTBHFĻ%JTUBODFĻUPĻFNQUZĻGVFMĻUBOLĻTUBSUTĻUPĻTIPXĻ ĻUIFĻNBSLJOHĻCFDPNFTĻSFE
.BOVBMĻHFBSCPY
"VUPNBUJDĻHFBSCPY
8IFOĻUIFĻEJTQMBZTĻNFTTBHFĻ%JTUBODFĻUPĻFNQUZĻGVFMĻUBOLĻTUBSUTĻUPĻTIPXĻ ĻUIFĻNBSLJOHĻCFDPNFTĻSFE
/GVGTUCPFKPFKECVQTU'NGICPEG
'VFMĻHBVHFĻ8IFOĻUIFĻJOEJDBUPSĻMPXFSTĻUP
BĻXIJUFĻNBSLJOH ĻUIFĻZFMMPXĻJOEJDBUPS
TZNCPMĻGPSĻMPXĻMFWFMĻJOĻUIFĻGVFMĻUBOLĻJTĻJMMV
NJOBUFEĻ4FFĻBMTPĻ5SJQĻDPNQVUFS ĻQBHF
ĻBOEĻ3FGVFMMJOH ĻQBHFĻ
5FNQFSBUVSFĻHBVHFĻGPSĻFOHJOFĻDPPMBOU
4QFFEPNFUFS
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
+PUVTWOGPVUCPFEQPVTQNU
5BDIPNFUFSĻ5IFĻNFUFSĻJOEJDBUFTĻFOHJOF
TQFFEĻJOĻUIPVTBOETĻPGĻSFWPMVUJPOTĻQFS
NJOVUFĻ SQN 5BDIPNFUFSĻ5IFĻNFUFSĻJOEJDBUFTĻFOHJOF
TQFFEĻJOĻUIPVTBOETĻPGĻSFWPMVUJPOTĻQFS
NJOVUFĻ SQN 5BDIPNFUFSĻ5IFĻNFUFSĻJOEJDBUFTĻFOHJOF
TQFFEĻJOĻUIPVTBOETĻPGĻSFWPMVUJPOTĻQFS
NJOVUFĻ SQN (FBSDIBOHFĻJOEJDBUPSĻĻ(FBSĻQPTJUJPO
JOEJDBUPSĻ4FFĻBMTPĻQBHFĻ
(FBSDIBOHFĻJOEJDBUPSĻĻ(FBSĻQPTJUJPO
JOEJDBUPSĻ4FFĻBMTPĻQBHFĻ
1PXFSĻ.FUFSĻ4FFĻBMTPĻQBHFĻ
/GVGTUCPFKPFKECVQTU'EQ
(FBSDIBOHFĻJOEJDBUPSĻĻ(FBSĻQPTJUJPO
JOEJDBUPSĻ4FFĻBMTPĻQBHFĻ
/GVGTUCPFKPFKECVQTU2GTHQTOCPEG
'VFMĻHBVHFĻ8IFOĻUIFĻJOEJDBUPSĻMPXFSTĻUP
BĻXIJUFĻNBSLJOH ĻUIFĻZFMMPXĻJOEJDBUPS
TZNCPMĻGPSĻMPXĻMFWFMĻJOĻUIFĻGVFMĻUBOLĻJTĻJMMV
NJOBUFEĻ4FFĻBMTPĻ5SJQĻDPNQVUFS ĻQBHF
ĻBOEĻ3FGVFMMJOH ĻQBHFĻ
'VFMĻHBVHFĻ8IFOĻUIFĻJOEJDBUPSĻMPXFSTĻUP
BĻXIJUFĻNBSLJOH ĻUIFĻZFMMPXĻJOEJDBUPS
TZNCPMĻGPSĻMPXĻMFWFMĻJOĻUIFĻGVFMĻUBOLĻJTĻJMMV
NJOBUFEĻ4FFĻBMTPĻ5SJQĻDPNQVUFS ĻQBHF
ĻBOEĻ3FGVFMMJOH ĻQBHFĻ
&DPĻ(VJEFĻ4FFĻBMTPĻQBHFĻ
5FNQFSBUVSFĻHBVHFĻGPSĻFOHJOFĻDPPMBOU
4QFFEPNFUFS
4QFFEPNFUFS
.BOVBMĻHFBSCPY
"VUPNBUJDĻHFBSCPY
8IFOĻUIFĻEJTQMBZTĻNFTTBHFĻ%JTUBODFĻUPĻFNQUZĻGVFMĻUBOLĻTUBSUTĻUPĻTIPXĻ ĻUIFĻNBSLJOHĻCFDPNFTĻSFE
``
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
+PUVTWOGPVUCPFEQPVTQNU
+PFKECVQTCPFYCTPKPIU[ODQNU
FYDFQUĻUIFĻTZNCPMĻGPSĻGBVMUTĻJOĻUIFĻDBSTĻFNJT
TJPOTĻTZTUFNĻBOEĻUIFĻTZNCPMĻGPSĻMPXĻPJMĻQSFT
TVSF
+PFKECVQTU[ODQNU
5[ODQN
5RGEKHKECVKQP
"#-ĻGBVMU
&NJTTJPOTĻTZTUFN
+PFKECVQTCPFYCTPKPIU[ODQNUCPCNQIWGKPUVTW
OGPVRCPGN
*OEJDBUPSĻTZNCPMT
*OEJDBUPSĻBOEĻXBSOJOHĻTZNCPMT
XBSOJOHĻTZNCPMT
+PFKECVQTCPFYCTPKPIU[ODQNUFKIKVCNKPUVTWOGPV
RCPGN
*OEJDBUPSĻTZNCPMT
3FBSĻGPHĻMBNQĻPO
*OEJDBUPSĻBOEĻXBSOJOHĻTZNCPMT
4UBCJMJUZĻTZTUFN
8BSOJOHĻTZNCPMT
*GĻUIFĻFOHJOFĻEPFTĻOPUĻTUBSUĻPSĻJGĻUIFĻGVODUJPO
BMJUZĻDIFDLĻJTĻDBSSJFEĻPVUĻJOĻLFZĻQPTJUJPOĻ++
UIFOĻBMMĻTZNCPMTĻHPĻPVUĻXJUIJOĻĻTFDPOET
4UBCJMJUZĻTZTUFN ĻTQPSUĻNPEF
(WPEVKQPCNKV[EJGEM
"MMĻJOEJDBUPSĻBOEĻXBSOJOHĻTZNCPMTĻJMMVNJOBUF
JOĻLFZĻQPTJUJPOĻ++ĻPSĻXIFOĻUIFĻFOHJOFĻJT
TUBSUFEĻ8IFOĻUIFĻFOHJOFĻIBTĻTUBSUFE ĻBMMĻUIF
TZNCPMTĻTIPVMEĻHPĻPVUĻFYDFQUĻUIFĻQBSLJOH
CSBLFĻTZNCPM ĻXIJDIĻPOMZĻHPFTĻPVUĻXIFOĻUIF
CSBLFĻJTĻEJTFOHBHFE
"#4ĻGBVMU
&OHJOFĻQSFIFBUFSĻ EJFTFM
-PXĻMFWFMĻJOĻGVFMĻUBOL
*OGPSNBUJPO ĻSFBEĻEJTQMBZĻUFYU
.BJOĻCFBNĻ0O
'PSĻDFSUBJOĻFOHJOFĻWBSJBOUT ĻUIFĻTZNCPMĻGPSĻMPXĻPJMĻQSFTTVSFĻJTĻOPUĻVTFEĻ8BSOJOHTĻBSFĻNBEFĻWJBĻEJTQMBZĻUFYUĻ'PSĻJOGPSNBUJPOĻPOĻDIFDLJOHĻUIFĻPJMĻMFWFM ĻTFFĻQBHFĻ
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
+PUVTWOGPVUCPFEQPVTQNU
5[ODQN
5RGEKHKECVKQP
-FGUIBOEĻEJSFDUJPOĻJOEJDBUPST
3JHIUIBOEĻEJSFDUJPOĻJOEJDBUPST
4UBSU4UPQ ĻUIFĻFOHJOFĻBVUP
TUPQQFE ĻTFFĻQBHFĻ
#$.HCWNV
5IFĻTZNCPMĻJMMVNJOBUFTĻJGĻBĻGBVMUĻIBTĻBSJTFOĻJO
UIFĻ"#-ĻGVODUJPOĻ "DUJWFĻ#FOEJOHĻ-JHIUT 'OKUUKQPUU[UVGO
*GĻUIFĻTZNCPMĻJMMVNJOBUFTĻUIFOĻJUĻNBZĻCFĻEVFĻUP
BĻGBVMUĻJOĻUIFĻDBSTĻFNJTTJPOTĻTZTUFNĻ%SJWFĻUP
BĻXPSLTIPQĻGPSĻDIFDLJOHĻ7PMWPĻSFDPNNFOET
UIBUĻZPVĻTFFLĻBTTJTUBODFĻGSPNĻBOĻBVUIPSJTFE
7PMWPĻXPSLTIPQ
#$5HCWNV
*GĻUIJTĻTZNCPMĻJMMVNJOBUFTĻUIFOĻUIFĻTZTUFNĻJT
OPUĻXPSLJOHĻ5IFĻDBSTĻSFHVMBSĻCSBLFĻTZTUFN
DPOUJOVFTĻUPĻXPSL ĻCVUĻXJUIPVUĻUIFĻ"#4ĻGVOD
UJPO
4UPQĻUIFĻDBSĻJOĻBĻTBGFĻQMBDFĻBOEĻUVSOĻPGG
UIFĻFOHJOF
3FTUBSUĻUIFĻFOHJOF
TFFLĻBTTJTUBODFĻGSPNĻBOĻBVUIPSJTFEĻ7PMWP
XPSLTIPQ
4GCTHQINCORQP
5IJTĻTZNCPMĻJMMVNJOBUFTĻXIFOĻUIFĻSFBSĻGPH
MBNQĻJTĻPOĻ5IFĻSFBSĻGPHĻMBNQĻJTĻNBEFĻVQĻPG
UXPĻCVMCT
5VCDKNKV[U[UVGO
"ĻGMBTIJOHĻTZNCPMĻJOEJDBUFTĻUIBUĻUIFĻTUBCJMJUZ
TZTUFNĻJTĻPQFSBUJOHĻ*GĻUIFĻTZNCPMĻJMMVNJOBUFT
XJUIĻDPOTUBOUĻHMPXĻUIFOĻUIFSFĻJTĻBĻGBVMUĻJOĻUIF
TZTUFN
5VCDKNKV[U[UVGO5RQTVOQFG
5RQTVĻNPEFĻBMMPXTĻGPSĻBĻNPSFĻBDUJWFĻESJWJOH
FYQFSJFODFĻ5IFĻTZTUFNĻUIFOĻEFUFDUTĻXIFUIFS
UIFĻBDDFMFSBUPSĻQFEBM ĻTUFFSJOHĻXIFFMĻNPWF
NFOUTĻBOEĻDPSOFSJOHĻBSFĻNPSFĻBDUJWFĻUIBOĻJO
OPSNBMĻESJWJOHĻBOEĻUIFOĻBMMPXTĻDPOUSPMMFE
TLJEEJOHĻPGĻUIFĻSFBSĻTFDUJPOĻVQĻUPĻBĻDFSUBJO
MFWFMĻCFGPSFĻJUĻJOUFSWFOFTĻBOEĻTUBCJMJTFTĻUIF
DBS
'PIKPGRTGJGCVGT FKGUGN
5IJTĻTZNCPMĻJMMVNJOBUFTĻEVSJOHĻFOHJOFĻQSF
IFBUJOHĻ1SFIFBUJOHĻNPTUMZĻUBLFTĻQMBDFĻEVFĻUP
MPXĻUFNQFSBUVSF
.QYNGXGNKPHWGNVCPM
8IFOĻUIFĻTZNCPMĻJMMVNJOBUFTĻUIFĻMFWFMĻJOĻUIF
GVFMĻUBOLĻJTĻMPX ĻSFGVFMĻBTĻTPPOĻBTĻQPTTJCMF
+PHQTOCVKQPTGCFFKURNC[VGZV
8IFOĻPOFĻPGĻUIFĻDBSTĻTZTUFNTĻEPFTĻOPU
CFIBWFĻBTĻJOUFOEFE ĻUIJTĻJOGPSNBUJPOĻTZNCPM
JMMVNJOBUFTĻBOEĻBĻUFYUĻBQQFBSTĻPOĻUIFĻJOGPSNB
UJPOĻEJTQMBZĻ5IFĻNFTTBHFĻUFYUĻJTĻDMFBSFEĻXJUI
UIFĻ1-ĻCVUUPO ĻTFFĻQBHFĻ ĻPSĻJUĻEJTBQ
QFBSTĻBVUPNBUJDBMMZĻBGUFSĻBĻUJNFĻ UJNF
EFQFOEJOHĻPOĻXIJDIĻGVODUJPOĻJTĻJOEJDBUFE 5IFĻJOGPSNBUJPOĻTZNCPMĻDBOĻBMTPĻJMMVNJOBUFĻJO
DPOKVODUJPOĻXJUIĻPUIFSĻTZNCPMT
016'
8IFOĻBĻTFSWJDFĻNFTTBHFĻJTĻTIPXO ĻUIF
TZNCPMĻBOEĻNFTTBHFĻBSFĻDMFBSFEĻVTJOHĻUIF
1-ĻCVUUPO ĻPSĻEJTBQQFBSĻBVUPNBUJDBMMZ
BGUFSĻBĻUJNF
/CKPDGCO1P
5IFĻTZNCPMĻJMMVNJOBUFTĻXIFOĻNBJOĻCFBNĻJTĻPO
BOEĻXJUIĻNBJOĻCFBNĻGMBTI
.GHVTKIJVJCPFFKTGEVKQPKPFKECVQTU
#PUIĻEJSFDUJPOĻJOEJDBUPSĻTZNCPMTĻGMBTIĻXIFO
UIFĻIB[BSEĻXBSOJOHĻGMBTIFSTĻBSFĻVTFE
5VCTV5VQR
5IFĻTZNCPMĻTIJOFTĻXIFOĻUIFĻFOHJOFĻJTĻBVUP
TUPQQFE
*GĻUIFĻTZNCPMĻSFNBJOTĻJMMVNJOBUFE ĻESJWFĻUP
BĻXPSLTIPQĻUPĻIBWFĻUIFĻ"#4ĻTZTUFN
DIFDLFEĻ7PMWPĻSFDPNNFOETĻUIBUĻZPV
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
+PUVTWOGPVUCPFEQPVTQNU
9CTPKPIU[ODQNU
5[ODQN
5RGEKHKECVKQP
-PXĻPJMĻQSFTTVSF"
1BSLJOHĻCSBLFĻBQQMJFE
1BSLJOHĻCSBLFĻBQQMJFE ĻBMUFSOB
UJWFĻTZNCPM
"JSCBHTĻqĻ434
4FBUCFMUĻSFNJOEFS
"MUFSOBUPSĻOPUĻDIBSHJOH
'BVMUĻJOĻCSBLFĻTZTUFN
8BSOJOH
"
'PSĻDFSUBJOĻFOHJOFĻWBSJBOUT ĻUIFĻTZNCPMĻGPSĻMPXĻPJMĻQSFTTVSF
JTĻOPUĻVTFEĻ8BSOJOHTĻBSFĻNBEFĻWJBĻEJTQMBZĻUFYU ĻTFFĻQBHFT
ĻBOEĻ
.QYQKNRTGUUWTG
*GĻUIJTĻTZNCPMĻJMMVNJOBUFTĻEVSJOHĻESJWJOHĻUIFO
UIFĻFOHJOFTĻPJMĻQSFTTVSFĻJTĻUPPĻMPXĻ4UPQĻUIF
FOHJOFĻJNNFEJBUFMZĻBOEĻDIFDLĻUIFĻFOHJOFĻPJM
MFWFM ĻUPQĻVQĻJGĻOFDFTTBSZĻ*GĻUIFĻTZNCPMĻJMMVNJ
OBUFTĻBOEĻUIFĻPJMĻMFWFMĻJTĻOPSNBM ĻDPOUBDUĻB
XPSLTIPQĻ7PMWPĻSFDPNNFOETĻUIBUĻZPVĻTFFL
BTTJTUBODFĻGSPNĻBOĻBVUIPSJTFEĻ7PMWPĻXPSL
TIPQ
2CTMKPIDTCMGCRRNKGF
5IJTĻTZNCPMĻJMMVNJOBUFTĻXJUIĻBĻDPOTUBOUĻHMPX
XIFOĻUIFĻQBSLJOHĻCSBLFĻJTĻBQQMJFEĻ5IFĻTZN
CPMĻJTĻJMMVNJOBUFEĻEVSJOHĻBQQMJDBUJPOĻ'PSĻNPSF
JOGPSNBUJPO ĻTFFĻQBHFĻ
#KTDCIUp545
*GĻUIJTĻTZNCPMĻSFNBJOTĻJMMVNJOBUFEĻPSĻJMMVNJ
OBUFTĻXIJMFĻESJWJOH ĻJUĻNFBOTĻBĻGBVMUĻIBTĻCFFO
EFUFDUFEĻJOĻUIFĻTFBUCFMUĻCVDLMF Ļ434 Ļ4*14 ĻPS
*$ĻTZTUFNTĻ%SJWFĻJNNFEJBUFMZĻUPĻBĻXPSLTIPQ
UPĻIBWFĻUIFĻTZTUFNĻDIFDLFEĻ7PMWPĻSFDPN
NFOETĻUIBUĻZPVĻTFFLĻBTTJTUBODFĻGSPNĻBO
BVUIPSJTFEĻ7PMWPĻXPSLTIPQ
5GCVDGNVTGOKPFGT
5IJTĻTZNCPMĻGMBTIFTĻJGĻTPNFPOFĻJOĻBĻGSPOUĻTFBU
IBTĻOPUĻQVUĻPOĻUIFJSĻTFBUCFMUĻPSĻJGĻTPNFPOFĻJO
BĻSFBSĻTFBUĻIBTĻUBLFOĻPGGĻUIFJSĻTFBUCFMU
#NVGTPCVQTPQVEJCTIKPI
5IJTĻTZNCPMĻJMMVNJOBUFTĻEVSJOHĻESJWJOHĻJGĻB
GBVMUĻIBTĻPDDVSSFEĻJOĻUIFĻFMFDUSJDBMĻTZTUFN
7JTJUĻBĻXPSLTIPQĻ7PMWPĻSFDPNNFOETĻUIBUĻZPV
TFFLĻBTTJTUBODFĻGSPNĻBOĻBVUIPSJTFEĻ7PMWP
XPSLTIPQ
(CWNVKPDTCMGU[UVGO
*GĻUIJTĻTZNCPMĻJMMVNJOBUFT ĻUIFĻCSBLFĻGMVJEĻMFWFM
NBZĻCFĻUPPĻMPXĻ4UPQĻUIFĻDBSĻJOĻBĻTBGFĻQMBDF
BOEĻDIFDLĻUIFĻMFWFMĻJOĻUIFĻCSBLFĻGMVJEĻSFTFS
WPJS ĻTFFĻQBHFĻ
*GĻUIFĻCSBLFĻBOEĻ"#4ĻTZNCPMTĻJMMVNJOBUFĻBU
UIFĻTBNFĻUJNF ĻUIFSFĻNBZĻCFĻBĻGBVMUĻJOĻUIF
CSBLFĻGPSDFĻEJTUSJCVUJPOĻTZTUFN
4UPQĻUIFĻDBSĻJOĻBĻTBGFĻQMBDFĻBOEĻUVSOĻPGG
UIFĻFOHJOF
3FTUBSUĻUIFĻFOHJOF
p *GĻCPUIĻTZNCPMTĻFYUJOHVJTI ĻDPOUJOVF
ESJWJOH
p *GĻUIFĻTZNCPMTĻSFNBJOĻJMMVNJOBUFE
DIFDLĻUIFĻMFWFMĻJOĻUIFĻCSBLFĻGMVJEĻSFTFS
WPJS ĻTFFĻQBHFĻĻ*GĻUIFĻCSBLFĻGMVJE
MFWFMĻJTĻOPSNBMĻCVUĻUIFĻTZNCPMTĻBSFĻTUJMM
JMMVNJOBUFE ĻUIFĻDBSĻDBOĻCFĻESJWFO ĻXJUI
HSFBUĻDBSF ĻUPĻBĻXPSLTIPQĻUPĻIBWFĻUIF
CSBLFĻTZTUFNĻDIFDLFEĻ7PMWPĻSFDPN
NFOETĻUIBUĻZPVĻTFFLĻBTTJTUBODFĻGSPN
BOĻBVUIPSJTFEĻ7PMWPĻXPSLTIPQ
9#40+0)
*GĻUIFĻCSBLFĻGMVJEĻJTĻCFMPXĻUIFĻ/+0ĻMFWFMĻJO
UIFĻCSBLFĻGMVJEĻSFTFSWPJS ĻEPĻOPUĻESJWFĻGVS
UIFSĻCFGPSFĻUPQQJOHĻVQĻUIFĻCSBLFĻGMVJE
5IFĻMPTTĻPGĻCSBLFĻGMVJEĻNVTUĻCFĻJOWFTUJHB
UFEĻCZĻBĻXPSLTIPQĻ7PMWPĻSFDPNNFOET
UIBUĻZPVĻDPOUBDUĻBOĻBVUIPSJTFEĻ7PMWP
XPSLTIPQ
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
+PUVTWOGPVUCPFEQPVTQNU
9#40+0)
*GĻUIFĻ#3",&ĻBOEĻ"#4ĻTZNCPMTĻBSFĻMJUĻBU
UIFĻTBNFĻUJNF ĻUIFSFĻJTĻBĻSJTLĻUIBUĻUIFĻSFBS
FOEĻXJMMĻTLJEĻEVSJOHĻIFBWZĻCSBLJOH
9CTPKPI
5IFĻSFEĻXBSOJOHĻTZNCPMĻJMMVNJOBUFTĻXIFOĻB
GBVMUĻIBTĻCFFOĻJOEJDBUFEĻXIJDIĻDPVMEĻBGGFDU
UIFĻTBGFUZĻBOEPSĻESJWFBCJMJUZĻPGĻUIFĻDBSĻ"O
FYQMBOBUPSZĻUFYUĻJTĻTIPXOĻPOĻUIFĻJOGPSNBUJPO
EJTQMBZĻBUĻUIFĻTBNFĻUJNFĻ5IFĻTZNCPMĻSFNBJOT
WJTJCMFĻVOUJMĻUIFĻGBVMUĻIBTĻCFFOĻSFDUJGJFEĻCVUĻUIF
UFYUĻNFTTBHFĻDBOĻCFĻDMFBSFEĻXJUIĻUIFĻ1CVUUPO ĻTFFĻQBHFĻĻ5IFĻXBSOJOHĻTZNCPM
DBOĻBMTPĻJMMVNJOBUFĻJOĻDPOKVODUJPOĻXJUIĻPUIFS
TZNCPMT
XBSOJOHĻTZNCPMĻJMMVNJOBUFTĻUPHFUIFSĻXJUIĻBO
FYQMBOBUPSZĻUFYUĻNFTTBHFĻJOĻUIFĻDPNCJOFE
JOTUSVNFOUĻQBOFMĻ4UPQĻUIFĻDBSĻJOĻBĻTBGFĻQMBDF
BTĻTPPOĻBTĻQPTTJCMFĻBOEĻDMPTFĻUIFĻEPPS ĻCPO
OFUĻPSĻCPPUĻMJE ĻXIJDIFWFSĻJTĻPQFO
*GĻUIFĻDBSĻJTĻESJWFOĻBUĻBĻTQFFEĻMPXFS
UIBOĻBQQSPYĻĻLNIĻUIFOĻUIFĻJOGPSNB
UJPOĻTZNCPMĻJMMVNJOBUFT
*GĻUIFĻDBSĻJTĻESJWFOĻBUĻBĻTQFFEĻIJHIFS
UIBOĻBQQSPYĻĻLNIĻUIFOĻUIFĻXBSOJOH
TZNCPMĻJMMVNJOBUFT
5IFĻUXPĻUSJQĻNFUFSTĻ6ĻBOEĻ6ĻBSFĻVTFEĻGPS
NFBTVSJOHĻTIPSUĻEJTUBODFTĻ5IFĻEJTUBODFĻJT
TIPXOĻJOĻUIFĻEJTQMBZ
5VSOĻUIFĻMFGUĻTUBMLĻTXJUDIĻUIVNCXIFFMĻUPĻTIPX
UIFĻSFRVJSFEĻNFUFS
0OFĻMPOHĻQSFTTĻ NPSFĻUIBOĻĻTFDPOE ĻPOĻUIF
MFGUĻTUBMLĻTXJUDIĻ4'5'6ĻCVUUPOĻSFTFUTĻUIFĻUSJQ
NFUFSĻDVSSFOUMZĻEJTQMBZFEĻ"ĻMPOHFSĻQSFTTĻ TFDPOET ĻSFTFUTĻUIFĻUSJQĻDPNQVUFSĻJGĻUIFĻDBSĻJT
GJUUFEĻXJUIĻBĻEJHJUBMĻJOTUSVNFOUĻQBOFMĻ'PSĻNPSF
JOGPSNBUJPO ĻTFFĻQBHFĻ
6TKROGVGT
"DUJPO
4UPQĻJOĻBĻTBGFĻQMBDFĻ%PĻOPUĻESJWFĻUIFĻDBS
GVSUIFS
3FBEĻUIFĻJOGPSNBUJPOĻPOĻUIFĻJOGPSNBUJPO
EJTQMBZĻ*NQMFNFOUĻUIFĻBDUJPOĻJOĻBDDPSE
BODFĻXJUIĻUIFĻNFTTBHFĻJOĻUIFĻEJTQMBZ
$MFBSĻUIFĻNFTTBHFĻVTJOHĻUIFĻ1-ĻCVUUPO
4GOKPFGTpFQQTUPQVENQUGF
*GĻPOFĻPGĻUIFĻEPPST ĻUIFĻCPOOFUĻPSĻUBJMHBUFĻJT
OPUĻDMPTFEĻQSPQFSMZĻUIFOĻUIFĻJOGPSNBUJPOĻPS
6TKROGVGT
%JTQMBZĻGPSĻUSJQĻNFUFS
0OMZĻDBSTĻXJUIĻBMBSN 5IFĻBQQFBSBODFĻPGĻUIFĻEJTQMBZĻNBZĻWBSZĻEFQFOEJOHĻPOĻWBSJBOU
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
+PUVTWOGPVUCPFEQPVTQNU
%NQEM
%NQEMFKIKVCNKPUVTWOGPVRCPGN
%JTQMBZĻGPSĻTIPXJOHĻUIFĻUJNF
5GVVJGENQEM
5IFĻDMPDLĻDBOĻCFĻTFUĻJOĻUIFĻNFOVĻHSPVQĻ/;
%#4 ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPOĻTFFĻQBHFĻ
5IFĻUJNFĻJTĻTIPXOĻJOĻUIFĻNJEEMFĻPGĻUIFĻJOTUSVNFOUĻQBOFMĻXIFOĻBOĻBOBMPHVFĻJOTUSVNFOUĻQBOFMĻJTĻGJUUFE
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
8QNXQ5GPUWU
)GPGTCN
4FOTVTĻUIFĻDBSĻDBOĻCFĻQFSTPOBMJTFEĻCZ
NFBOTĻPGĻBOĻJOUVJUJWFĻVTFSĻJOUFSGBDFĻ4FUUJOHT
DBOĻCFĻNBEFĻJOĻ$BSĻTFUUJOHT Ļ*OGPUBJONFOU
$MJNBUF ĻFUD
8JUIĻUIFĻDFOUSFĻDPOTPMFĻCVUUPOTĻBOEĻDPOUSPMT
PSĻUIFĻTUFFSJOHĻXIFFMTĻSJHIUIBOEĻLFZQBE
GVODUJPOTĻDBOĻCFĻBDUJWBUFEĻPSĻEFBDUJWBUFEĻBOE
NBOZĻEJGGFSFOUĻTFUUJOHTĻDBOĻCFĻNBEF
8JUIĻBĻQSFTTĻPOĻ/;%#4ĻBMMĻTFUUJOHTĻSFMBUFE
UPĻUIFĻESJWJOHĻBOEĻDPOUSPMĻPGĻUIFĻDBSĻBSFĻQSF
TFOUFE ĻTVDIĻBTĻ$JUZĻ4BGFUZ Ļ-PDLTĻBOEĻBMBSN
TFUUJOHĻUIFĻDMPDL ĻFUD
%QPVTQNRCPGNKPEGPVTGEQPUQNG
/BWJHBUJPO ĻĻ0#8 ĻTFFĻTFQBSBUFĻPXOFST
NBOVBMĻ 3PBEĻBOEĻ5SBGGJDĻ*OGPSNBUJPO
4ZTUFNĻĻ35* *OGPUBJONFOUĻ 4#&+1 Ļ/'&+# Ļ6'. ĻTFF
QBHFĻ
$BSĻTFUUJOHTĻĻ/;%#4 ĻTFFĻQBHFĻ
8JUIĻBĻQSFTTĻPOĻUIFĻSFTQFDUJWFĻGVODUJPO
4#&+1 Ļ/'&+# Ļ6'. Ļ0#8 ĻBOEĻ%#/ ĻPUIFS
TPVSDFT ĻTZTUFNTĻBOEĻGVODUJPOTĻDBOĻCFĻBDUJ
WBUFE ĻFHĻ". Ļ'. Ļ$% Ļ%7% Ļ57 Ļ#MVF
UPPUI ĻOBWJHBUJPO ĻBOEĻQBSLĻBTTJTUĻDBNFSB 'PSĻNPSFĻJOGPSNBUJPOĻPOĻBMMĻGVODUJPOT
TZTUFNT ĻTFFĻUIFĻSFTQFDUJWFĻTFDUJPOĻJOĻUIF
PXOFSTĻNBOVBM
$MJNBUFĻDPOUSPM ĻTFFĻQBHFĻ
1BSLĻBTTJTUĻDBNFSBĻĻ%#/ ĻTFF
QBHFĻ
7PMWPĻ4FOTVTĻJTĻUIFĻDBSTĻPQFSBUJOHĻTZTUFN
UIFĻIFBSUĻPGĻZPVSĻQFSTPOBMĻ7PMWPĻFYQFSJFODF
7PMWPĻ4FOTVTĻDPNCJOFTĻBOEĻQSFTFOUTĻNBOZ
GVODUJPOTĻJOĻTFWFSBMĻPGĻUIFĻDBSTĻTZTUFNTĻPO
UIFĻDFOUSFĻDPOTPMFĻ57ĻTDSFFOĻ8JUIĻ7PMWP
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
-G[RQUKVKQPU
+PUGTVCPFTGOQXGVJGTGOQVGEQPVTQN
MG[
+/2146#06
'PSFJHOĻPCKFDUTĻJOĻUIFĻJHOJUJPOĻTXJUDIĻDBO
JNQBJSĻUIFĻGVODUJPOĻPSĻEFTUSPZĻUIFĻMPDL
.GXGN
%PĻOPUĻQSFTTĻJOĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZ
JODPSSFDUMZĻUVSOFEĻĻ)PMEĻUIFĻFOEĻXJUIĻUIF
EFUBDIBCMFĻLFZĻCMBEF ĻTFFĻQBHFĻ
9KVJFTCYVJGMG[
p 1VTIĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZ ĻBMMPXĻJUĻUP
016'
'PSĻDBSTĻXJUIĻUIFĻ,FZMFTT ĻGVODUJPOĻUIFĻLFZ
EPFTĻOPUĻOFFEĻUPĻCFĻJOTFSUFEĻJOUPĻUIFĻJHOJ
UJPOĻTXJUDIĻCVUĻDBOĻCFĻTUPSFEĻJOĻFHĻB
QPDLFUĻ'PSĻNPSFĻJOGPSNBUJPOĻPOĻ,FZMFTT
GVODUJPOTĻĻTFFĻQBHFĻ
(WPEVKQPUCVFKHHGTGPVNGXGNU
*OĻPSEFSĻUPĻFOBCMFĻUIFĻVTFĻPGĻBĻMJNJUFEĻOVNCFS
PGĻGVODUJPOTĻXJUIĻUIFĻFOHJOFĻTXJUDIFEĻPGG ĻUIF
DBSTĻFMFDUSJDBMĻTZTUFNĻDBOĻCFĻTFUĻJOĻĻEJGGFS
FOUĻMFWFMTĻ LFZĻQPTJUJPOT ĻĻ Ļ+ĻBOEĻ++ĻĻXJUI
UIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻ5ISPVHIPVUĻUIJT
PXOFSTĻNBOVBMĻUIFTFĻMFWFMTĻBSFĻEFTDSJCFE
VTJOHĻUIFĻEFOPNJOBUJPOĻLFZĻQPTJUJPOT
5IFĻGPMMPXJOHĻUBCMFĻTIPXTĻUIFĻGVODUJPOTĻBWBJM
BCMFĻJOĻFBDIĻLFZĻQPTJUJPOMFWFM
+PUGTVVJGMG[
)PMEĻUIFĻFOEĻPGĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZ
XJUIĻUIFĻEFUBDIBCMFĻLFZĻCMBEFĻBOEĻJOTFSU
UIFĻLFZĻJOĻUIFĻJHOJUJPOĻTXJUDI
5IFOĻQSFTTĻUIFĻLFZĻJOĻUIFĻMPDLĻVQĻUPĻJUT
FOEĻQPTJUJPO
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
0EPNFUFS ĻDMPDLĻBOEĻUFNQFSBUVSF
HBVHFĻBSFĻJMMVNJOBUFE
1PXFSĻTFBUTĻDBOĻCFĻBEKVTUFE
5IFĻBVEJPĻTZTUFNĻDBOĻCFĻVTFEĻGPS
BĻMJNJUFEĻUJNFĻĻTFFĻQBHFĻ
+
4VOĻWJTPSĻGPSĻHMBTTĻSPPG ĻQPXFS
XJOEPXT ĻĻ7ĻTPDLFUĻJOĻUIFĻQBT
TFOHFSĻDPNQBSUNFOU Ļ35* ĻQIPOF
WFOUJMBUJPOĻGBOĻBOEĻXJOETDSFFO
XJQFSTĻDBOĻCFĻVTFE
++
5IFĻIFBEMBNQTĻDPNFĻPO
FKFDU ĻUIFOĻQVMMĻJUĻPVUĻGSPNĻUIFĻJHOJUJPO
TXJUDI
+IPKVKQPUYKVEJYKVJTGOQVGEQPVTQNMG[GZVTCE
VGFKPUGTVGF
(WPEVKQPU
8BSOJOHJOEJDBUPSĻMBNQTĻJMMVNJ
OBUFĻGPSĻĻTFDPOET
4FWFSBMĻPUIFSĻTZTUFNTĻBSFĻBDUJ
WBUFEĻ)PXFWFS ĻIFBUJOHĻJOĻTFBU
DVTIJPOTĻBOEĻUIFĻSFBSĻXJOEPXĻDBO
POMZĻCFĻBDUJWBUFEĻBGUFSĻUIFĻFOHJOF
IBTĻCFFOĻTUBSUFE
6JKUMG[RQUKVKQPEQPUWOGUC
NQVQHEWTTGPVHTQOVJGUVCTVGT
DCVVGT[CPFUJQWNFVJGTGHQTGDG
CXQKFGF
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
-G[RQUKVKQPU
%JQQUKPIMG[RQUKVKQPNGXGN
-G[RQUKVKQP
p 6OMPDLĻUIFĻDBSĻĻUIJTĻNFBOTĻUIBUĻUIFĻDBST
FMFDUSJDBMĻTZTUFNĻJTĻBUĻMFWFMĻ
-G[RQUKVKQP+
p 8JUIĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻGVMMZĻJOTFSUFE
JOUPĻUIFĻJHOJUJPOĻTXJUDIĻĻ#SJFGMZĻQSFTT
56#465612'0)+0'
5VCTVKPICPFUVQRRKPIVJGGPIKPG
'PSĻJOGPSNBUJPOĻBCPVUĻTUBSUJOHTXJUDIJOHĻPGG
UIFĻFOHJOFĻĻTFFĻQBHFĻ
6QYKPI
'PSĻJNQPSUBOUĻJOGPSNBUJPOĻBCPVUĻUIFĻSFNPUF
DPOUSPMĻLFZĻEVSJOHĻUPXJOHĻĻTFFĻQBHFĻ
016'
5PĻSFBDIĻMFWFMĻ+ĻPSĻ++ĻYKVJQWVĻTUBSUJOHĻUIF
FOHJOFĻĻEPĻPQVĻEFQSFTTĻUIFĻCSBLFDMVUDI
QFEBMĻXIFOĻUIFTFĻLFZĻQPTJUJPOTĻBSFĻEVFĻUP
CFĻTFMFDUFE
-G[RQUKVKQP++
p 8JUIĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻGVMMZĻJOTFSUFE
JOUPĻUIFĻJHOJUJPOĻTXJUDIĻĻ(JWFĻBĻMPOH
QSFTTĻPOĻ56#465612'0)+0'
$CEMVQMG[RQUKVKQP
p 5PĻSFUVSOĻUPĻLFZĻQPTJUJPOĻĻGSPNĻQPTJUJPOĻ++
BOEĻ+ĻĻ#SJFGMZĻQSFTTĻPOĻ56#465612
'0)+0'
#WFKQU[UVGO
'PSĻJOGPSNBUJPOĻPOĻUIFĻBVEJPĻTZTUFNTĻGVOD
UJPOTĻXJUIĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻSFNPWFEĻĻTFF
QBHFĻ
/PUĻOFDFTTBSZĻGPSĻDBSTĻXJUIĻUIFĻ,FZMFTT ĻGVODUJPO
"QQSPYĻĻTFDPOET
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
5GCVU
(TQPVUGCVU
9#40+0)
"EKVTUĻUIFĻQPTJUJPOĻPGĻUIFĻESJWFSTĻTFBU
CFGPSFĻTFUUJOHĻPGG ĻOFWFSĻXIJMFĻESJWJOH
.BLFĻTVSFĻUIBUĻUIFĻTFBUĻJTĻJOĻMPDLFEĻQPTJ
UJPOĻJOĻPSEFSĻUPĻBWPJEĻQFSTPOBMĻJOKVSZĻJOĻUIF
FWFOUĻPGĻTVEEFOĻCSBLJOHĻPSĻBOĻBDDJEFOU
5IFĻIFBEĻSFTUSBJOUĻDBOĻCFĻBEKVTUFEĻJOĻUISFF
EJGGFSFOUĻQPTJUJPOT
.QYGTKPIVJGHTQPVUGCVDCEMTGUV
#FLWUVKPIHTQPVUGCVJGCFTGUVTCKPVU
5PĻBEKVTUĻMVNCBSĻTVQQPSU ĻUVSOĻUIF
XIFFM
'PSXBSECBDLXBSEĻMJGUĻUIFĻIBOEMFĻUP
BEKVTUĻUIFĻEJTUBODFĻUPĻUIFĻTUFFSJOHĻXIFFM
BOEĻQFEBMTĻ$IFDLĻUIBUĻUIFĻTFBUĻJTĻMPDLFE
BGUFSĻDIBOHJOHĻQPTJUJPO
5PĻSBJTFMPXFSĻUIFĻGSPOUĻFEHFĻPGĻTFBU
DVTIJPO ĻQVNQĻVQEPXO
"EKVTUĻCBDLSFTUĻSBLF ĻUVSOĻUIFĻXIFFM
3BJTFMPXFSĻUIFĻTFBU ĻQVNQĻVQEPXO
$POUSPMĻQBOFMĻGPSĻQPXFSĻTFBU 5IFĻQBTTFOHFSĻTFBUĻCBDLSFTUĻDBOĻCFĻGPMEFE
GPSXBSEĻUPĻNBLFĻSPPNĻGPSĻMPOHĻMPBET
6JGJGKIJVQHVJGHTQPVUGCVJGCFTGUVTCKPVUECP
DGCFLWUVGF
"EKVTUĻUIFĻIFBEĻSFTUSBJOUĻCBTFEĻPOĻUIFĻQFS
TPOTĻIFJHIUĻTPĻUIBUĻUIFĻXIPMFĻPGĻUIFĻCBDLĻPG
UIFĻIFBEĻJTĻDPWFSFEĻJGĻQPTTJCMF
5PĻBEKVTUĻUIFĻIFJHIU ĻUIFĻCVUUPOĻ TFFĻJMMVTUSB
UJPO ĻNVTUĻCFĻQSFTTFEĻXIJMFĻUIFĻSFTUSBJOUĻJT
NPWFEĻVQĻPSĻEPXO
"MTPĻBQQMJFTĻUPĻQPXFSĻTFBU
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
.PWFĻUIFĻTFBUĻBTĻGBSĻCBDLEPXOĻBTĻQPTTJ
CMF
"EKVTUĻUIFĻCBDLSFTUĻUPĻBOĻVQSJHIUĻQPTJUJPO
-JGUĻUIFĻDBUDIFTĻPOĻUIFĻSFBSĻPGĻUIFĻCBDL
SFTUĻBOEĻGPMEĻJUĻGPSXBSE
1VTIĻUIFĻTFBUĻGPSXBSEĻTPĻUIBUĻUIFĻIFBE
SFTUSBJOUĻMPDLTĻJOĻVOEFSĻUIFĻHMPWFCPY
3BJTJOHĻUBLFTĻQMBDFĻJOĻSFWFSTFĻPSEFS
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
5GCVU
9#40+0)
4FBUĻBEKVTUNFOUĻJTĻOPSNBMMZĻNBEFĻJOĻLFZ
QPTJUJPOĻ+ĻBOEĻDBOĻBMXBZTĻCFĻNBEFĻXIFOĻUIF
FOHJOFĻJTĻSVOOJOH
2QYGTUGCV
%PĻOPUĻVTFĻUIFĻTQBDFĻCFIJOEĻUIFĻGSPOU
TFBU ĻPSĻUIFĻSFBSĻTFBUTĻDFOUSFĻTFBU ĻXIFO
UIFĻGSPOUĻTFBUĻCBDLSFTUĻJTĻMPXFSFE
5GCVYKVJOGOQT[HWPEVKQP
9#40+0)
(SBTQĻUIFĻCBDLSFTUĻBOEĻNBLFĻTVSFĻUIBUĻJU
JTĻQSPQFSMZĻMPDLFEĻBGUFSĻCFJOHĻGPMEFEĻVQĻJO
PSEFSĻUPĻBWPJEĻQFSTPOBMĻJOKVSZĻJOĻUIFĻFWFOU
PGĻTVEEFOĻCSBLJOHĻPSĻBOĻBDDJEFOU
'SPOUĻFEHFĻPGĻTFBUĻDVTIJPOĻVQEPXO
4FBUĻGPSXBSECBDLXBSEĻBOEĻVQEPXO
#BDLSFTUĻSBLF
5IFĻQPXFSĻGSPOUĻTFBUTĻIBWFĻPWFSMPBEĻQSPUFD
UJPOĻXIJDIĻJTĻUSJQQFEĻJGĻBĻTFBUĻJTĻCMPDLFEĻCZĻBO
PCKFDUĻ*GĻUIJTĻIBQQFOT ĻHPĻUPĻLFZĻQPTJUJPOĻ+ĻPS
ĻBOEĻXBJUĻBĻTIPSUĻUJNFĻCFGPSFĻBEKVTUJOHĻUIF
TFBUĻBHBJO
.FNPSZĻCVUUPO
.FNPSZĻCVUUPO
.FNPSZĻCVUUPO
#VUUPOĻGPSĻTUPSJOHĻTFUUJOHT
0OMZĻPOFĻNPWFNFOUĻ GPSXBSECBDLVQEPXO
DBOĻCFĻNBEFĻBUĻBĻUJNF
2TGRCTCVKQPU
5VQTGUGVVKPI
"EKVTUĻUIFĻTFBUĻBOEĻUIFĻEPPSĻNJSSPST
5IFĻTFBUTĻDBOĻCFĻBEKVTUFEĻGPSĻBĻDFSUBJOĻUJNF
BGUFSĻVOMPDLJOHĻUIFĻEPPSĻXJUIĻUIFĻSFNPUFĻDPO
USPMĻLFZĻXJUIPVUĻUIFĻLFZĻJOĻUIFĻJHOJUJPOĻTXJUDI
)PMEĻUIFĻCVUUPOĻEFQSFTTFEĻUPĻTUPSFĻTFU
UJOHTĻXIJMFĻEFQSFTTJOHĻPOFĻPGĻUIFĻNFNPSZ
CVUUPOT
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
5GCVU
TFBUĻBOEĻEPPSĻNJSSPSTĻJOĻUIFĻSFNPUFĻDPO
USPMĻLFZTĻNFNPSZ
7UKPICUVQTGFUGVVKPI
)PMEĻPOFĻPGĻUIFĻNFNPSZĻCVUUPOTĻEFQSFTTFE
VOUJMĻUIFĻTFBUĻBOEĻUIFĻEPPSĻNJSSPSTĻTUPQĻ*GĻZPV
SFMFBTFĻUIFĻCVUUPOĻUIFOĻUIFĻNPWFNFOUĻPGĻUIF
TFBUĻXJMMĻTUPQ
p 6OMPDLĻUIFĻDBSĻ CZĻQSFTTJOHĻUIFĻVOMPDL
CVUUPOĻPOĻUIFĻUCOGĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZ
BOEĻPQFOĻUIFĻESJWFSTĻEPPSĻ5IFĻESJWFST
TFBUĻBOEĻEPPSĻNJSSPSTĻXJMMĻBVUPNBUJDBMMZ
BEPQUĻUIFĻQPTJUJPOTĻUIBUĻBSFĻTUPSFEĻJOĻUIF
SFNPUFĻDPOUSPMĻLFZTĻNFNPSZĻ JGĻUIFĻTFBU
IBTĻCFFOĻNPWFEĻTJODFĻZPVĻMPDLFEĻUIF
DBS -G[OGOQT[ KPTGOQVGEQPVTQNMG[
5IFĻLFZĻNFNPSZĻDBOĻCFĻBDUJWBUFEEFBDUJ
WBUFEĻJOĻUIFĻNFOVĻTZTUFNĻ/;%#4ĻVOEFS
5GVVKPIU %CTUGVVKPIU %CTMG[
OGOQT[Ļ'PSĻBĻEFTDSJQUJPOĻPGĻUIFĻNFOVĻTZT
UFN ĻTFFĻQBHFĻ
'OGTIGPE[UVQR
"MMĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZTĻDBOĻCFĻVTFEĻCZĻEJGGFS
FOUĻESJWFSTĻUPĻTUPSFĻUIFĻTFUUJOHTĻGPSĻUIFĻESJW
FSTĻTFBUĻBOEĻEPPSĻNJSSPSTĻ1SPDFFEĻBTĻGPM
MPXT
p "EKVTUĻUIFĻTFBUĻBTĻZPVĻXBOUĻJU
p -PDLĻUIFĻDBSĻCZĻQSFTTJOHĻUIFĻMPDLĻCVUUPO
*GĻUIFĻTFBUĻBDDJEFOUBMMZĻCFHJOTĻUPĻNPWF ĻQSFTT
POFĻPGĻUIFĻTFUUJOHĻCVUUPOTĻGPSĻUIFĻTFBUĻPS
NFNPSZĻCVUUPOTĻJOĻPSEFSĻUPĻTUPQĻUIFĻTFBU
3FTUBSUJOHĻUPĻSFBDIĻUIFĻTFBUĻQPTJUJPOĻTUPSFEĻJO
UIFĻLFZĻNFNPSZĻJTĻQFSGPSNFEĻCZĻQSFTTJOHĻUIF
VOMPDLĻCVUUPOĻPOĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻ5IF
ESJWFSTĻEPPSĻNVTUĻUIFOĻCFĻPQFO
POĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻUIBUĻZPVĻOPS
NBMMZĻVTFĻ5IJTĻTUPSFTĻUIFĻQPTJUJPOTĻPGĻUIF
'PSĻLFZĻNFNPSZĻGPSĻ,FZMFTTĻGVODUJPO ĻTFFĻQBHFĻ
0OMZĻJGĻUIFĻDBSĻJTĻFRVJQQFEĻXJUIĻQPXFSĻTFBUĻXJUIĻNFNPSZĻBOEĻSFUSBDUBCMFĻQPXFSĻEPPSĻNJSSPST
5IJTĻTFUUJOHĻEPFTĻOPUĻBGGFDUĻTFUUJOHTĻUIBUĻIBWFĻCFFOĻTUPSFEĻJOĻUIFĻQPXFSĻTFBUTĻNFNPSZĻGVODUJPO
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
9#40+0)
3JTLĻPGĻDSVTIJOHĻ.BLFĻTVSFĻUIBUĻDIJMESFO
EPĻOPUĻQMBZĻXJUIĻUIFĻDPOUSPMTĻ$IFDLĻUIBU
UIFSFĻBSFĻOPĻPCKFDUTĻJOĻGSPOUĻPG ĻCFIJOEĻPS
VOEFSĻUIFĻTFBUĻEVSJOHĻBEKVTUNFOUĻ&OTVSF
UIBUĻOPOFĻPGĻUIFĻSFBSĻTFBUĻQBTTFOHFSTĻJTĻJO
EBOHFSĻPGĻCFDPNJOHĻUSBQQFE
*GCVGFUGCVU
'PSĻIFBUFEĻTFBUT ĻTFFĻQBHFĻ
4GCTUGCVU
*GCFTGUVTCKPVEGPVTGUGCVTGCT
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
5GCVU
"EKVTUĻUIFĻIFBEĻSFTUSBJOUĻBDDPSEJOHĻUPĻQBT
TFOHFSĻIFJHIUĻTPĻUIBUĻUIFĻXIPMFĻPGĻUIFĻCBDLĻPG
UIFĻIFBEĻJTĻDPWFSFEĻJGĻQPTTJCMFĻ4MJEFĻJUĻVQĻBT
SFRVJSFE
5PĻMPXFSĻUIFĻIFBEĻSFTUSBJOUĻBHBJO ĻUIFĻCVUUPO
TFFĻJMMVTUSBUJPO ĻNVTUĻCFĻQSFTTFEĻXIJMFĻUIF
SFTUSBJOUĻJTĻDBSFGVMMZĻNPWFEĻEPXO
5IFĻIFBEĻSFTUSBJOUĻDBOĻCFĻBEKVTUFEĻJOĻGJWFĻEJG
GFSFOUĻQPTJUJPOT
016'
%PĻOPUĻTJUĻJOĻUIFĻDFOUSFĻTFBUĻXJUIĻUIFĻIFBE
SFTUSBJOUĻJOĻGVMMZĻMPXFSFEĻQPTJUJPO
/CPWCNNQYGTKPIQHVJGQWVGTJGCF
TGUVTCKPVUTGCTUGCV
1VMMĻUIFĻMPDLJOHĻIBOEMFĻDMPTFTUĻUPĻUIFĻIFBE
SFTUSBJOUĻUPĻGPMEĻUIFĻIFBEĻSFTUSBJOUĻGPSXBSE
5IFĻIFBEĻSFTUSBJOUĻJTĻNPWFEĻCBDLĻNBOVBMMZ
p #PUIĻTFDUJPOTĻDBOĻCFĻGPMEFEĻTFQBSBUFMZ
p *GĻUIFĻFOUJSFĻCBDLSFTUĻJTĻUPĻCFĻGPMEFEĻUIFO
UIFĻEJGGFSFOUĻTFDUJPOTĻTIPVMEĻCFĻGPMEFE
TFQBSBUFMZ
9#40+0)
5IFĻIFBEĻSFTUSBJOUĻNVTUĻCFĻJOĻMPDLFEĻQPTJ
UJPOĻBGUFSĻCFJOHĻGPMEFEĻVQ
.QYGTKPIVJGTGCTUGCVDCEMTGUV
+/2146#06
8IFOĻUIFĻCBDLSFTUĻJTĻUPĻCFĻGPMEFE ĻUIFĻSFBS
TFBUĻDVQĻIPMEFSĻNVTUĻOPUĻCFĻPQFOĻBOE
UIFSFĻNVTUĻCFĻOPĻPCKFDUTĻJOĻUIFĻSFBSĻTFBU
/PSĻNBZĻUIFĻTFBUĻCFMUTĻCFĻDPOOFDUFEĻ0UI
FSXJTFĻUIFSFĻJTĻBĻSJTLĻPGĻEBNBHFĻUPĻUIFĻSFBS
TFBUĻVQIPMTUFSZ
5IFĻUXPTFDUJPOĻCBDLSFTUĻDBOĻCFĻGPMEFEĻJO
EJGGFSFOUĻXBZT
016'
5IFĻGSPOUĻTFBUTĻNBZĻOFFEĻUPĻCFĻQVTIFE
GPSXBSET ĻBOEPSĻUIFĻCBDLSFTUTĻBEKVTUFE
VQXBSET ĻJOĻPSEFSĻUIBUĻUIFĻSFBSĻCBDLSFTUT
DBOĻCFĻGPMEFEĻGPSXBSEĻGVMMZ
*GĻUIFĻSJHIUIBOEĻTFDUJPOĻJTĻCFJOHĻMPXFSFE
ĻSFMFBTFĻBOEĻBEKVTUĻUIFĻDFOUSFĻTFBUĻIFBE
SFTUSBJOUĻEPXOXBSET ĻTFFĻQBHFĻ
5IFĻPVUFSĻIFBEĻSFTUSBJOUTĻBSFĻMPXFSFE
BVUPNBUJDBMMZĻXIFOĻUIFĻCBDLSFTUTĻBSF
MPXFSFEĻ1VMMĻVQĻUIFĻCBDLSFTUTĻMPDLJOH
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
5GCVU
IBOEMFĻ ĻXIJMFĻGPMEJOHĻUIFĻCBDLSFTUĻGPS
XBSEĻBUĻUIFĻTBNFĻUJNFĻ"ĻSFEĻJOEJDBUPSĻPO
UIFĻMPDLĻDBUDIĻ ĻTIPXTĻUIBUĻUIFĻCBDL
SFTUĻJTĻOPĻMPOHFSĻMPDLFEĻJOĻQMBDF
016'
8IFOĻUIFĻCBDLSFTUTĻIBWFĻCFFOĻMPXFSFE
UIFĻIFBEĻSFTUSBJOUTĻNVTUĻCFĻNPWFEĻGPS
XBSEĻTMJHIUMZĻTPĻBTĻOPUĻUPĻNBLFĻDPOUBDU
XJUIĻUIFĻTFBUĻDVTIJPO
3BJTJOHĻUBLFTĻQMBDFĻJOĻSFWFSTFĻPSEFS
016'
8IFOĻUIFĻCBDLSFTUĻIBTĻCFFOĻSBJTFE ĻUIF
SFEĻJOEJDBUPSĻTIPVMEĻOPĻMPOHFSĻCFĻTIPXJOH
*GĻJUĻJTĻTUJMMĻTIPXJOHĻUIFOĻUIFĻCBDLSFTUĻJTĻOPU
MPDLFEĻJOĻQMBDF
9#40+0)
$IFDLĻUIBUĻUIFĻCBDLSFTUTĻBOEĻIFBE
SFTUSBJOUTĻJOĻUIFĻSFBSĻTFBUĻBSFĻMPDLFEĻQSPQ
FSMZĻBGUFSĻCFJOHĻGPMEFEĻVQ
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
5VGGTKPIYJGGN
#FLWUVKPI
9#40+0)
*QTP
"EKVTUĻUIFĻTUFFSJOHĻXIFFMĻBOEĻGJYĻJUĻCFGPSF
ESJWJOHĻBXBZ
8JUIĻTQFFEĻSFMBUFEĻQPXFSĻTUFFSJOH ĻUIFĻMFWFM
PGĻTUFFSJOHĻGPSDFĻDBOĻCFĻBEKVTUFE ĻTFF
QBHFĻ
-G[RCFU
#FLWUVKPIVJGUVGGTKPIYJGGN
*QTP
-FWFSĻĻSFMFBTJOHĻUIFĻTUFFSJOHĻXIFFM
1SFTTĻUIFĻDFOUSFĻPGĻUIFĻTUFFSJOHĻXIFFMĻUPĻTJH
OBM
1PTTJCMFĻTUFFSJOHĻXIFFMĻQPTJUJPOT
5IFĻTUFFSJOHĻXIFFMĻDBOĻCFĻBEKVTUFEĻGPSĻCPUI
IFJHIUĻBOEĻEFQUI
1VTIĻUIFĻMFWFSĻGPSXBSETĻUPĻSFMFBTFĻUIF
TUFFSJOHĻXIFFM
"EKVTUĻUIFĻTUFFSJOHĻXIFFMĻUPĻUIFĻQPTJUJPO
UIBUĻTVJUTĻZPV
1VMMĻUIFĻMFWFSĻCBDLĻUPĻGJYĻUIFĻTUFFSJOH
XIFFMĻJOĻQMBDFĻ*GĻUIFĻMFWFSĻJTĻTUJGG ĻQSFTT
UIFĻTUFFSJOHĻXIFFMĻMJHIUMZĻBUĻUIFĻTBNFĻUJNF
BTĻZPVĻQVTIĻUIFĻMFWFSĻCBDL
-G[RCFUKPVJGUVGGTKPIYJGGN
$SVJTFĻDPOUSPM ĻTFFĻQBHFĻ
"EBQUJWFĻDSVJTFĻDPOUSPM ĻTFFĻQBHFĻ
"VEJPĻBOEĻQIPOFĻDPOUSPM ĻTFFĻQBHFĻ
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
.KIJVKPI
.KIJVUYKVEJGU
5IFĻJOUFOTJUZĻPGĻUIFĻJOTUSVNFOUĻMJHIUJOHĻJT
BEKVTUFEĻXJUIĻUIFĻUIVNCXIFFM
*GCFNCORNGXGNNKPI
5IFĻMPBEĻJOĻUIFĻDBSĻDIBOHFTĻUIFĻWFSUJDBMĻBMJHO
NFOUĻPGĻUIFĻIFBEMBNQĻCFBN ĻXIJDIĻDPVME
EB[[MFĻPODPNJOHĻNPUPSJTUTĻ"WPJEĻUIJTĻCZ
BEKVTUJOHĻUIFĻIFJHIUĻPGĻUIFĻCFBNĻ-PXFSĻUIF
CFBNĻJGĻUIFĻDBSĻJTĻIFBWJMZĻMBEFO
-FBWFĻUIFĻFOHJOFĻSVOOJOH ĻPSĻIBWFĻUIF
DBSTĻFMFDUSJDBMĻTZTUFNĻJOĻLFZĻQPTJUJPOĻ+
1XGTXKGYNKIJVUYKVEJGU
3PMMĻUIFĻUIVNCXIFFMĻVQEPXOĻUPĻSBJTF
MPXFSĻCFBNĻBMJHONFOU
5IVNCXIFFMĻGPSĻBEKVTUJOHĻEJTQMBZĻBOE
JOTUSVNFOUĻMJHIUJOHĻBOEĻBNCJFOUĻMJHIUJOH
3FBSĻGPHĻMBNQ
-JHIUĻTXJUDIFT
5IVNCXIFFMĻGPSĻIFBEMBNQĻMFWFMMJOH
+PUVTWOGPVNKIJVKPI
%JGGFSFOUĻEJTQMBZĻBOEĻJOTUSVNFOUĻMJHIUJOHĻJT
TXJUDIFEĻPOĻEFQFOEJOHĻPOĻLFZĻQPTJUJPO ĻTFF
QBHFĻ
5IFĻEJTQMBZĻMJHIUJOHĻJTĻBVUPNBUJDBMMZĻTVCEVFE
JOĻEBSLOFTTĻĻUIFĻTFOTJUJWJUZĻJTĻTFUĻXJUIĻUIF
UIVNCXIFFM
/PUĻBWBJMBCMFĻGPSĻDBSTĻFRVJQQFEĻXJUIĻBDUJWFĻ9FOPOĻIFBEMBNQT Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
6JWODYJGGNRQUKVKQPUHQTFKHHGTGPVNQCFECUGU
0OMZĻESJWFS
%SJWFSĻBOEĻQBTTFOHFSĻJOĻUIFĻGSPOUĻQBTTFO
HFSĻTFBU
0DDVQBOUTĻJOĻBMMĻTFBUT
0DDVQBOUTĻJOĻBMMĻTFBUTĻBOEĻNBYJNVNĻMPBE
JOĻUIFĻDBSHPĻBSFB
%SJWFSĻBOEĻNBYJNVNĻMPBEĻJOĻUIFĻDBSHP
BSFB
$BSTĻXJUIĻBDUJWFĻ9FOPOĻIFBEMBNQT ĻIBWF
BVUPNBUJDĻIFBEMBNQĻMFWFMMJOHĻBOEĻBSFĻUIFSF
GPSFĻOPUĻFRVJQQFEĻXJUIĻUIFĻUIVNCXIFFM
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
.KIJVKPI
/CKPFKRRGFDGCO
2QUK
VKQP
/CKPDGCOHNCUJ
5RGEKHKECVKQP
.PWFĻUIFĻTUBMLĻTXJUDIĻHFOUMZĻUPXBSETĻUIF
TUFFSJOHĻXIFFMĻUPĻUIFĻQPTJUJPOĻGPSĻNBJOĻCFBN
GMBTIĻ.BJOĻCFBNĻDPNFTĻPOĻVOUJMĻUIFĻTUBML
TXJUDIĻJTĻSFMFBTFE
%BZUJNFĻSVOOJOHĻMJHIUTĻEVSJOH
EBZUJNFĻESJWJOHĻ"VUPNBUJD
TXJUDIJOHĻUPĻEJQQFEĻCFBNĻJO
QPPSĻMJHIUĻDPOEJUJPOTĻBOEĻXIFO
XJOETDSFFOĻXJQFSTĻPSĻSFBSĻGPH
MBNQTĻBSFĻBDUJWBUFE
&C[VKOGTWPPKPINKIJVUFWTKPIVJGFC[
&4.
5IFĻ5VOOFMĻEFUFDUJPO ĻGVOD
UJPOĻBDUJWBUFTĻEJQQFEĻCFBNĻJO
QPPSĻMJHIUĻDPOEJUJPOT
*GCFNCOREQPVTQNCPFUVCNMUYKVEJ
1PTJUJPOĻGPSĻNBJOĻCFBNĻGMBTI
1PTJUJPOĻGPSĻNBJOĻCFBN
2QUK
VKQP
5RGEKHKECVKQP
5IFĻGVODUJPOĻGPSĻ.BJOĻCFBN
XJUIĻBVUPNBUJDĻBDUJWBUJPO ĻDBO
CFĻVTFE
.BJOĻCFBNĻGMBTIĻPQFSBUFTĻJO
UIJTĻQPTJUJPO
%JQQFEĻCFBN
.KIJVUYKVEJKPRQUKVKQP#761
.BJOĻCFBNĻDBOĻCFĻBDUJWBUFE
%BZUJNFĻSVOOJOHĻMJHIUT
.BJOĻCFBNĻGMBTIĻPQFSBUFTĻJO
UIJTĻQPTJUJPO
%BZUJNFĻSVOOJOHĻMJHIUTĻXIFO
UIFĻDBSĻJTĻCFJOHĻESJWFOĻ"VUP
NBUJDĻTXJUDIJOHĻUPĻQBSLJOH
MJHIUTĻXIFOĻUIFĻDBSĻJTĻQBSLFE
.BJOĻCFBNĻGMBTIĻPQFSBUFTĻJO
UIJTĻQPTJUJPO
7PMWPĻSFDPNNFOETĻUIBUĻ
ĻNPEFĻJTĻVTFE
BTĻMPOHĻBTĻUIFĻUSBGGJDĻTJUVBUJPOĻPSĻXFBUIFSĻDPO
EJUJPOTĻBSFĻOPUĻVOGBWPVSBCMFĻGPSĻUIFĻGVODUJPO
GPSĻ.BJOĻCFBNĻXJUIĻBVUPNBUJDĻBDUJWBUJPO 8JUIĻUIFĻMJHIUĻTXJUDIĻJOĻUIFĻ
ĻQPTJUJPO ĻUIF
%BZUJNFĻ3VOOJOHĻ-JHIUTĻ %3- ĻBSFĻBDUJWBUFE
BVUPNBUJDBMMZĻEVSJOHĻUIFĻEBZUJNFĻ5IJTĻJT
SFHVMBUFEĻCZĻBĻMJHIUĻTFOTPSĻXIJDIĻTXJUDIFT
GSPNĻEBZUJNFĻSVOOJOHĻMJHIUTĻUPĻEJQQFEĻCFBN
PGGĻUIFĻNBJOĻIFBEMBNQTĻBUĻEVTLĻPSĻXIFOĻUIF
EBZMJHIUĻCFDPNFTĻUPPĻXFBLĻ4XJUDIJOHĻUP
EJQQFEĻCFBNĻBMTPĻUBLFTĻQMBDFĻJGĻUIFĻXJOE
TDSFFOĻXJQFSTĻPSĻSFBSĻGPHĻMBNQTĻBSFĻBDUJWBUFE
``
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
.KIJVKPI
016'
5PĻBDIJFWFĻNJOJNBMĻFOFSHZĻDPOTVNQUJPO
UIFĻSFBSĻMJHIUTĻBSFĻBMTPĻTXJUDIFEĻPGGĻXIFO
TXJUDIJOHĻBVUPNBUJDBMMZĻGSPNĻEJQQFEĻCFBN
UPĻ%3-T
9#40+0)
5IJTĻTZTUFNĻIFMQĻUPĻTBWFĻFOFSHZĻĻJUĻDBOOPU
EFUFSNJOFĻJOĻBMMĻTJUVBUJPOTĻXIFOĻEBZMJHIUĻJT
UPPĻXFBLĻPSĻTVGGJDJFOUMZĻTUSPOH ĻFHĻJOĻNJTU
BOEĻSBJO
5IFĻESJWFSĻJTĻBMXBZTĻSFTQPOTJCMFĻGPSĻFOTVS
JOHĻUIBUĻUIFĻDBSĻJTĻESJWFOĻXJUIĻJUTĻMJHIUTĻJOĻB
DPSSFDUĻTUBUFĻBOEĻJOĻBDDPSEBODFĻXJUIĻBQQMJ
DBCMFĻUSBGGJDĻSFHVMBUJPOT
&KRRGFDGCO
*OĻ
ĻQPTJUJPO ĻEJQQFEĻCFBNĻJTĻBDUJWBUFE
BVUPNBUJDBMMZĻBUĻEVTLĻPSĻXIFOĻEBZMJHIU
CFDPNFTĻUPPĻXFBLĻ%JQQFEĻCFBNĻJTĻBMTPĻBDUJ
WBUFEĻBVUPNBUJDBMMZĻJGĻUIFĻXJOETDSFFOĻXJQFST
PSĻSFBSĻGPHĻMBNQTĻBSFĻBDUJWBUFE
ĻEJQQFEĻCFBNĻJTĻBMXBZTĻBDUJ
*OĻQPTJUJPOĻ
WBUFEĻXIFOĻUIFĻFOHJOFĻJTĻSVOOJOHĻPSĻXIFOĻLFZ
QPTJUJPOĻ++ĻJTĻBDUJWF
/CKPDGCO
.BJOĻCFBNĻDBOĻCFĻBDUJWBUFEĻXIFOĻUIFĻIFBE
ĻPSĻ
MBNQĻDPOUSPMĻJTĻJOĻQPTJUJPOĻ
"DUJWBUFEFBDUJWBUFĻNBJOĻCFBNĻCZĻNPWJOHĻUIF
TUBMLĻTXJUDIĻUPXBSETĻUIFĻTUFFSJOHĻXIFFMĻUPĻUIF
FOEĻQPTJUJPOĻBOEĻSFMFBTFĻ"MUFSOBUJWFMZ ĻUIF
NBJOĻCFBNĻDBOĻCFĻEFBDUJWBUFEĻCZĻBĻMJHIU
QSFTTĻPGĻUIFĻTUBMLĻTXJUDIĻUPXBSEĻUIFĻTUFFSJOH
XIFFM
CFFOĻSVOOJOHĻGPSĻBUĻMFBTUĻĻTFDPOETĻBOEĻUIF
TQFFEĻPGĻUIFĻDBSĻNVTUĻCFĻĻLNIĻPSĻIJHIFS
8IFOĻNBJOĻCFBNĻIBTĻCFFOĻBDUJWBUFEĻUIF
ĻJMMVNJOBUFTĻJOĻUIFĻDPNCJOFE
TZNCPMĻ
JOTUSVNFOUĻQBOFM
/CKPDGCOYKVJCWVQOCVKECEVKXCVKQP
#*$
.BJOĻCFBNĻXJUIĻBVUPNBUJDĻBDUJWBUJPOĻ "DUJWF
)JHIĻ#FBNĻĻ")# ĻJTĻBĻGVODUJPOĻXIJDIĻVTFTĻB
DBNFSBĻTFOTPSĻBUĻUIFĻUPQĻFEHFĻPGĻUIFĻXJOE
TDSFFOĻUPĻEFUFDUĻUIFĻIFBEMBNQĻCFBNTĻPG
PODPNJOHĻUSBGGJDĻPSĻUIFĻSFBSĻMJHIUTĻPGĻWFIJDMFT
JOĻGSPOU ĻBOEĻUIFOĻTXJUDIFTĻGSPNĻNBJOĻCFBN
UPĻEJQQFEĻCFBNĻ5IFĻMJHIUTĻBSFĻTXJUDIFEĻCBDL
UPĻNBJOĻCFBNĻBĻTFDPOEĻPSĻTPĻBGUFSĻUIFĻDBN
FSBĻTFOTPSĻOPĻMPOHFSĻEFUFDUTĻBOZĻTVDIĻMJHIU
5IJTĻGVODUJPOĻDBOĻCFĻBDUJWBUFEĻXIFOĻUIF
Ļ'PS
IFBEMBNQĻDPOUSPMĻJTĻJOĻQPTJUJPOĻ
BDUJWBUJPOĻUPĻUBLFĻQMBDF ĻUIFĻFOHJOFĻNVTUĻIBWF
8IFOĻEJQQFEĻCFBNĻJTĻBDUJWBUFE
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
.KIJVUYKVEJKPRQUKVKQP#761
"DUJWBUFEFBDUJWBUFĻ")#ĻCZĻNPWJOHĻUIFĻMFGU
IBOEĻTUBMLĻTXJUDIĻUPXBSETĻUIFĻTUFFSJOHĻXIFFM
UPĻUIFĻFOEĻQPTJUJPOĻBOEĻSFMFBTFĻ%FBDUJWBUJPO
XIFOĻNBJOĻCFBNĻJTĻPOĻNFBOTĻUIBUĻUIFĻMJHIUT
TXJUDIĻEJSFDUMZĻUPĻEJQQFEĻCFBN
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
.KIJVKPI
016'
*GCFNCOREQPVTQNCPFUVCNMUYKVEJ
+PECTUYKVJCPCNQIWGEQODKPGFKPUVTW
OGPVRCPGN
8IFOĻ")#ĻIBTĻCFFOĻBDUJWBUFE ĻUIFĻTZNCPM
ĻJMMVNJOBUFTĻJOĻUIFĻJOTUSVNFOUĻQBOFM
EJTQMBZĻ8IFOĻNBJOĻCFBNĻIBTĻCFFOĻBDUJ
ĻTZNCPMĻBMTPĻJMMVNJOBUFTĻJO
WBUFE ĻUIFĻ
UIFĻJOTUSVNFOUĻQBOFMĻEJTQMBZ
+PECTUYKVJFKIKVCNEQODKPGFKPUVTWOGPV
RCPGN
ĻTZNCPM
8IFOĻ")#ĻJTĻBDUJWBUFE ĻUIFĻ
TIJOFTĻXIJUFĻJOĻUIFĻJOTUSVNFOUĻQBOFMĻEJTQMBZ
8IFOĻNBJOĻCFBNĻJTĻBDUJWBUFE ĻUIFĻTZNCPM
TIJOFTĻCMVF
9#40+0)
,FFQĻUIFĻXJOETDSFFOĻTVSGBDFĻJOĻGSPOUĻPGĻUIF
DBNFSBĻTFOTPSĻGSFFĻGSPNĻJDF ĻTOPX ĻNJTU
BOEĻEJSU
")#ĻJTĻBOĻBJEĻGPSĻVTJOHĻPQUJNVNĻMJHIU
DPNQPTJUJPOĻXIFOĻDPOEJUJPOTĻBSFĻGBWPVSB
CMF
%PĻOPUĻTUJDLĻPSĻBUUBDIĻBOZUIJOHĻUPĻUIF
XJOETDSFFOĻJOĻGSPOUĻPGĻUIFĻDBNFSBĻTFOTPS
BTĻUIJTĻNBZĻSFEVDFĻFGGFDUJWFOFTTĻPSĻDBVTF
POFĻPSĻNPSFĻPGĻUIFĻTZTUFNTĻEFQFOEFOUĻPO
UIFĻDBNFSBĻUPĻTUPQĻXPSLJOH
5IFĻESJWFSĻBMXBZTĻCFBSTĻSFTQPOTJCJMJUZĻGPS
NBOVBMMZĻTXJUDIJOHĻCFUXFFOĻNBJOĻBOE
EJQQFEĻCFBNĻXIFOĻUSBGGJDĻTJUVBUJPOTĻPS
XFBUIFSĻDPOEJUJPOTĻTPĻSFRVJSF
*GĻUIFĻNFTTBHFĻ#EVKXGOCKPDGCO
6GORQTCT[WPCXCKNCDNG5YKEVJOCPWCNN[ĻJT
TIPXOĻJOĻUIFĻDPNCJOFEĻJOTUSVNFOUĻQBOFMT
EJTQMBZĻUIFOĻZPVĻIBWFĻUPĻTXJUDIĻNBOVBMMZ
CFUXFFOĻNBJOĻBOEĻEJQQFEĻCFBNĻ)PXFWFS
UIFĻIFBEMBNQĻDPOUSPMĻNBZĻOFWFSUIFMFTTĻCFĻJO
Ļ5IFĻTBNFĻBQQMJFTĻJGĻUIFĻNFT
QPTJUJPOĻ
TBHFĻ9KPFUETGGPUGPUQTUDNQEMGF5GG
OCPWCNĻBOEĻUIFĻ
ĻTZNCPMĻBSFĻTIPXO
5IFĻ
ĻTZNCPMĻHPFTĻPVUĻXIFOĻUIFTF
NFTTBHFTĻBSFĻTIPXO
")#ĻNBZĻCFĻUFNQPSBSJMZĻVOBWBJMBCMFĻFHĻJO
TJUVBUJPOTĻXJUIĻEFOTFĻGPHĻPSĻIFBWZĻSBJOĻ8IFO
")#ĻCFDPNFTĻBWBJMBCMFĻBHBJO ĻPSĻUIFĻXJOE
TDSFFOĻTFOTPSTĻBSFĻOPĻMPOHFSĻCMPDLFE ĻUIF
NFTTBHFĻHPFTĻPVUĻBOEĻUIFĻ
JMMVNJOBUFT
ĻTZNCPM
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
.KIJVKPI
+/2146#06
p
p
p
p
p
*OĻIFBWZĻSBJOĻPSĻEFOTFĻGPH
p
8IFOĻUIFĻUSBGGJDĻBIFBEĻIBTĻXFBLĻMJHIU
JOH
p
*OĻDBSTĻGJUUFEĻXJUIĻBĻSBJOĻTFOTPS ĻUIFĻSBJOĻTFO
TPSĻEFUFDUTĻUIFĻDIBOHFĻJOĻMJHIUĻDPOEJUJPOT
XIFOĻUIFĻDBSĻFOUFSTĻBĻUVOOFMĻ5IFĻMJHIUTĻBSF
UIFOĻTXJUDIFEĻGSPNĻEBZUJNFĻSVOOJOHĻMJHIUTĻUP
EJQQFEĻCFBNĻ"QQSPYĻĻTFDPOETĻBGUFSĻUIF
DBSĻIBTĻFNFSHFEĻGSPNĻUIFĻUVOOFM ĻUIFĻMJHIUT
SFUVSOĻUPĻEBZUJNFĻSVOOJOHĻMJHIUTĻ*GĻUIFĻDBSĻJT
ESJWFOĻJOUPĻBOPUIFSĻUVOOFMĻXJUIJOĻUIJTĻUJNF
QFSJPEĻUIFOĻEJQQFEĻCFBNĻJTĻLFQUĻTXJUDIFEĻPO
5IJTĻQSFWFOUTĻGSFRVFOUĻDIBOHFTĻUPĻUIFĻDBS
MJHIUJOHĻ/PUFĻĻ5IFĻIFBEMBNQĻDPOUSPMĻNVTU
ĻQPTJUJPOĻGPSĻUVOOFMĻEFUFDUJPOĻUP
CFĻJOĻ
XPSL
*GĻUIFSFĻBSFĻQFEFTUSJBOTĻPOĻPSĻCFTJEF
UIFĻSPBE
#EVKXG:GPQPJGCFNCORU#$.
p
*GĻUIFSFĻBSFĻIJHIMZĻSFGMFDUJWFĻPCKFDUT
TVDIĻBTĻTJHOTĻJOĻUIFĻWJDJOJUZĻPGĻUIFĻSPBE
p
8IFOĻUIFĻMJHIUJOHĻGSPNĻPODPNJOHĻUSBG
GJDĻJTĻPCTDVSFEĻCZĻFHĻBĻDSBTIĻCBSSJFS
p
8IFOĻUIFSFĻJTĻUSBGGJDĻPOĻDPOOFDUJOH
SPBET
p
p
0OĻUIFĻCSPXĻPGĻBĻIJMMĻPSĻJOĻBĻIPMMPX
&YBNQMFTĻPGĻXIFOĻNBOVBMĻTXJUDIJOH
CFUXFFOĻNBJOĻBOEĻEJQQFEĻCFBNĻNBZĻCF
SFRVJSFE
*OĻGSFF[JOHĻSBJO
*OĻTOPXĻGMVSSJFTĻPSĻTMVTI
*OĻNPPOMJHIU
8IFOĻESJWJOHĻJOĻQPPSMZĻMJUĻCVJMUVQ
BSFBT
*OĻTIBSQĻCFOET
'PSĻNPSFĻJOGPSNBUJPOĻPOĻUIFĻMJNJUBUJPOTĻPGĻUIF
DBNFSBĻTFOTPS ĻTFFĻQBHFĻ
6WPPGNFGVGEVKQP
*GCFNCORRCVVGTPYKVJHWPEVKQPFGCEVKXCVGF NGHV
CPFCEVKXCVGF TKIJV TGURGEVKXGN[
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
*GĻUIFĻDBSĻJTĻFRVJQQFEĻXJUIĻBDUJWFĻ9FOPOĻIFBE
MBNQTĻ"DUJWFĻ#FOEJOHĻ-JHIUTĻĻ"#-ĻUIFĻMJHIU
GSPNĻUIFĻIFBEMBNQTĻGPMMPXTĻUIFĻTUFFSJOH
XIFFMĻNPWFNFOUĻJOĻPSEFSĻUPĻQSPWJEFĻNBYJ
NVNĻMJHIUJOHĻJOĻCFOETĻBOEĻKVODUJPOTĻBOEĻTP
QSPWJEFĻJODSFBTFEĻTBGFUZ
5IFĻGVODUJPOĻJTĻBDUJWBUFEĻBVUPNBUJDBMMZĻXIFO
UIFĻDBSĻJTĻTUBSUFEĻ QSPWJEFEĻUIBUĻJUĻIBTĻOPU
CFFOĻEFBDUJWBUFEĻJOĻUIFĻNFOVĻTZTUFN
/;%#4 Ļ*OĻUIFĻFWFOUĻPGĻBĻGBVMUĻJOĻUIFĻGVOD
ĻTZNCPMĻJMMVNJOBUFTĻJOĻUIFĻDPN
UJPOĻUIFĻ
CJOFEĻJOTUSVNFOUĻQBOFMĻBUĻUIFĻTBNFĻUJNFĻBT
UIFĻJOGPSNBUJPOĻEJTQMBZĻTIPXTĻBOĻFYQMBOBUPSZ
UFYUĻBOEĻBĻGVSUIFSĻJMMVNJOBUFEĻTZNCPM
5[ODQN
&KURNC[
5RGEKHKECVKQP
*GCFNCOR
U[UVGO
OCNHWPE
VKQP5GTX
KEG
TGSWKTGF
5IFĻTZTUFNĻJT
EJTFOHBHFEĻ7JTJU
BĻXPSLTIPQĻJG
UIFĻNFTTBHF
SFNBJOTĻ7PMWP
SFDPNNFOET
UIBUĻZPVĻDPOUBDU
BOĻBVUIPSJTFE
7PMWPĻXPSLTIPQ
5IFĻGVODUJPOĻJTĻPOMZĻBDUJWFĻJOĻUXJMJHIUĻPSĻEBSL
OFTTĻBOEĻPOMZĻXIFOĻUIFĻDBSĻJTĻNPWJOH
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
.KIJVKPI
5IFĻGVODUJPOĻDBOĻCFĻEFBDUJWBUFEĻBDUJWBUFEĻJO
UIFĻNFOVĻTZTUFNĻ/;%#4ĻVOEFSĻ5GVVKPIU
%CTUGVVKPIU .KIJVUGVVKPIU #EVKXG
$GPFKPI.KIJVUĻ'PSĻBĻEFTDSJQUJPOĻPGĻUIF
NFOVĻTZTUFN ĻTFFĻQBHFĻ
2QUKVKQPRCTMKPINCORU
JOĻPSĻXIBUĻLFZĻQPTJUJPOĻUIFĻDBSTĻFMFDUSJDBM
TZTUFNĻJTĻJO
$TCMGNKIJVU
5IFĻCSBLFĻMJHIUĻBVUPNBUJDBMMZĻDPNFTĻPOĻEVS
JOHĻCSBLJOHĻ'PSĻJOGPSNBUJPOĻPOĻUIFĻ&NFS
HFODZĻCSBLFĻMJHIUTĻBOEĻBVUPNBUJDĻIB[BSE
XBSOJOHĻGMBTIFST ĻTFFĻQBHFĻ
4GCTHQINCOR
1SFTTĻUIFĻCVUUPOĻGPSĻ0O0GGĻ5IFĻSFBSĻGPH
MBNQĻJOEJDBUPSĻTZNCPMĻ
ĻPOĻUIFĻDPNCJOFE
JOTUSVNFOUĻQBOFMĻBOEĻUIFĻMJHIUĻJOĻUIFĻCVUUPO
JMMVNJOBUFĻXIFOĻUIFĻSFBSĻGPHĻMBNQĻJTĻTXJUDIFE
PO
5IFĻSFBSĻGPHĻMBNQĻJTĻTXJUDIFEĻPGGĻBVUPNBUJ
DBMMZĻXIFOĻUIFĻFOHJOFĻJTĻTXJUDIFEĻPGGĻPSĻXIFO
UIFĻIFBEMBNQĻDPOUSPMĻJTĻUVSOFEĻUPĻQPTJUJPO
ĻPSĻ
016'
3FHVMBUJPOTĻPOĻUIFĻVTFĻPGĻSFBSĻGPHĻMBNQT
WBSZĻGSPNĻDPVOUSZĻUPĻDPVOUSZ
*GCFNCOREQPVTQNKPRQUKVKQPHQTRQUKVKQPRCTMKPI
NCORU
5VSOĻUIFĻMJHIUĻTXJUDIĻUPĻUIFĻQPTJUJPOĻGPSĻQPTJ
UJPOQBSLJOHĻMJHIUTĻ UIFĻOVNCFSQMBUFĻMJHIUT
DPNFĻPOĻBUĻUIFĻTBNFĻUJNF 8IFOĻJUĻJTĻEBSLĻPVUTJEFĻBOEĻUIFĻUBJMHBUFĻJT
PQFOFEĻUIFĻSFBSĻQPTJUJPOĻMBNQTĻJMMVNJOBUFĻUP
BMFSUĻUSBGGJDĻCFIJOEĻ5IJTĻUBLFTĻQMBDFĻJSSFTQFD
UJWFĻPGĻXIBUĻQPTJUJPOĻUIFĻIFBEMBNQĻDPOUSPMĻJT
$WVVQPHQTTGCTHQINCOR
5IFĻSFBSĻGPHĻMBNQĻDPOTJTUTĻPGĻUXPĻSFBSĻMBNQT
BOEĻDBOĻPOMZĻCFĻTXJUDIFEĻPOĻXIFOĻLFZĻQPTJ
UJPOĻ++ĻJTĻBDUJWFĻPSĻUIFĻFOHJOFĻJTĻSVOOJOHĻBOE
UIFĻIFBEMBNQĻDPOUSPMĻJTĻJOĻQPTJUJPOĻ
ĻPS
"DUJWBUFEĻPOĻEFMJWFSZĻGSPNĻUIFĻGBDUPSZ
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
.KIJVKPI
*C\CTFYCTPKPIHNCUJGTU
&KTGEVKQPKPFKECVQTUHNCUJGTU
&KTGEVKQPKPFKECVQTU[ODQNU
'PSĻEJSFDUJPOĻJOEJDBUPSĻTZNCPMT ĻTFFĻQBHFĻ
+PVGTKQTNKIJVKPI
$WVVQPHQTJC\CTFYCTPKPIHNCUJGTU
&KTGEVKQPKPFKECVQTUHNCUJGTU
1SFTTĻUIFĻCVUUPOĻUPĻBDUJWBUFĻUIFĻIB[BSEĻXBSO
JOHĻGMBTIFSTĻ#PUIĻEJSFDUJPOĻJOEJDBUPSĻTZNCPMT
JOĻUIFĻDPNCJOFEĻJOTUSVNFOUĻQBOFMĻGMBTIĻXIFO
UIFĻIB[BSEĻXBSOJOHĻGMBTIFSTĻBSFĻJOĻVTF
5JQTVHNCUJUGSWGPEG
5IFĻIB[BSEĻXBSOJOHĻGMBTIFSTĻBSFĻBDUJWBUFE
BVUPNBUJDBMMZĻXIFOĻUIFĻDBSĻIBTĻCFFOĻCSBLFE
TPĻTVEEFOMZĻUIBUĻUIFĻFNFSHFODZĻCSBLFĻMJHIUT
IBWFĻCFFOĻBDUJWBUFEĻBUĻBĻTQFFEĻCFMPX
ĻLNIĻ5IFĻIB[BSEĻXBSOJOHĻGMBTIFSTĻSFNBJO
POĻXIFOĻUIFĻDBSĻIBTĻTUPQQFEĻBOEĻBSFĻEFBDUJ
WBUFEĻBVUPNBUJDBMMZĻXIFOĻUIFĻDBSĻJTĻESJWFOĻPGG
BHBJOĻPSĻUIFĻCVUUPOĻJTĻEFQSFTTFEĻ'PSĻNPSF
JOGPSNBUJPOĻPOĻ&NFSHFODZĻCSBLFĻMJHIUTĻBOE
BVUPNBUJDĻIB[BSEĻXBSOJOHĻGMBTIFST ĻTFF
QBHFĻ
.PWFĻUIFĻTUBMLĻTXJUDIĻVQĻPSĻEPXOĻUPĻUIF
GJSTUĻQPTJUJPOĻBOEĻSFMFBTFĻ5IFĻEJSFDUJPO
JOEJDBUPSTĻGMBTIĻUISFFĻUJNFTĻ5IFĻGVODUJPO
DBOĻCFĻBDUJWBUFEEFBDUJWBUFEĻJOĻUIFĻNFOV
TZTUFNĻ/;%#4ĻVOEFSĻ5GVVKPIU %CT
UGVVKPIU .KIJVUGVVKPIU 6TKRNG
KPFKECVQTĻ'PSĻBĻEFTDSJQUJPOĻPGĻUIFĻNFOV
TZTUFN ĻTFFĻQBHFĻ
%QPVKPWQWUHNCUJUGSWGPEG
.PWFĻUIFĻTUBMLĻTXJUDIĻVQĻPSĻEPXOĻUPĻUIF
PVUFSĻQPTJUJPO
5IFĻTUBMLĻTXJUDIĻSFNBJOTĻJOĻJUTĻQPTJUJPOĻBOEĻJT
NPWFEĻCBDLĻNBOVBMMZ ĻPSĻBVUPNBUJDBMMZĻCZĻUIF
TUFFSJOHĻXIFFMĻNPWFNFOU
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
%QPVTQNUKPTQQHEQPUQNGHQTVJGHTQPVTGCFKPI
NCORUCPFRCUUGPIGTEQORCTVOGPVNKIJVKPI
3FBEJOHĻMBNQ ĻMFGUIBOEĻTJEF
1BTTFOHFSĻDPNQBSUNFOUĻMJHIUJOHĻ GMPPS
MBNQT ĻBOEĻDFJMJOHĻMBNQT ĻĻ0O0GG
"VUPĻGVODUJPOĻGPSĻQBTTFOHFSĻDPNQBSUNFOU
MJHIUJOH
3FBEJOHĻMBNQ ĻSJHIUIBOEĻTJEF
"MMĻMJHIUJOHĻJOĻUIFĻQBTTFOHFSĻDPNQBSUNFOUĻDBO
CFĻTXJUDIFEĻPOĻBOEĻPGGĻNBOVBMMZĻXJUIJO
ĻNJOVUFTĻGSPNĻXIFO
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
.KIJVKPI
p UIFĻFOHJOFĻIBTĻCFFOĻTXJUDIFEĻPGGĻBOEĻUIF
DBSTĻFMFDUSJDBMĻTZTUFNĻJTĻJOĻLFZĻQPTJUJPOĻ
p UIFĻDBSĻIBTĻCFFOĻVOMPDLFEĻCVUĻUIFĻFOHJOF
IBTĻOPUĻCFFOĻTUBSUFE
(TQPVTGCFKPINCORU
5IFĻSFBEJOHĻMBNQTĻBSFĻTXJUDIFEĻPOĻPSĻPGGĻCZ
CSJFGMZĻQSFTTJOHĻUIFĻSFMFWBOUĻCVUUPOĻJOĻUIFĻSPPG
DPOTPMF
#SJHIUOFTTĻJTĻBEKVTUFEĻCZĻIPMEJOHĻUIFĻCVUUPO
QSFTTFEĻJO
4GCTTGCFKPINCORU
(NQQTNKIJVKPICUCODKGPVNKIJVKPI
5PĻNBLFĻUIFĻJOUFSJPSĻCSJHIUFSĻXIJMFĻESJWJOHĻUIF
GMPPSĻMJHIUJOHĻDBOĻCFĻBDUJWBUFEĻBUĻEJNNFE
MFWFM
'MPPSĻMBNQĻJOUFOTJUZĻDBOĻCFĻDIBOHFEĻJOĻUIF
/;%#4ĻNFOVĻTZTUFNĻVOEFSĻ5GVVKPIU %CT
UGVVKPIU .KIJVUGVVKPIU +PVGTKQTNKIJV
(NQQTNKIJVUĻ4FMFDUĻGSPNĻ1HH Ļ.QYĻBOE
*KIJĻ'PSĻNPSFĻJOGPSNBUJPOĻPOĻUIFĻ/;%#4
NFOVĻTZTUFN ĻTFFĻQBHFĻ
5IFĻQBTTFOHFSĻDPNQBSUNFOUĻMJHIUJOHĻJT
TXJUDIFEĻPOĻBOEĻSFNBJOTĻPOĻGPSĻĻTFDPOET
JG
USPMĻLFZĻPSĻLFZĻCMBEF ĻTFFĻQBHFTĻĻPSĻ
1BTTFOHFSĻDPNQBSUNFOUĻMJHIUJOHĻJTĻTXJUDIFE
PGGĻXIFO
DBSTĻFMFDUSJDBMĻTZTUFNĻJTĻJOĻLFZĻQPTJUJPO
5IFĻMJHIUJOHĻGPSĻUIFĻWBOJUZĻNJSSPS ĻTFF
QBHFĻ ĻJTĻTXJUDIFEĻPOĻBOEĻPGGĻSFTQFDUJWFMZ
XIFOĻUIFĻDPWFSĻJTĻPQFOFEĻPSĻDMPTFE
.KIJVKPIECTIQCTGC
5IFĻMJHIUJOHĻJOĻUIFĻDBSHPĻBSFBĻJTĻTXJUDIFEĻPO
BOEĻPGGĻSFTQFDUJWFMZĻXIFOĻUIFĻUBJMHBUFĻJT
PQFOFEĻPSĻDMPTFE
p UIFĻDBSĻJTĻVOMPDLFEĻXJUIĻUIFĻSFNPUFĻDPO
)NQXGDQZNKIJVKPI
8CPKV[OKTTQT
#SJHIUOFTTĻJTĻBEKVTUFEĻCZĻIPMEJOHĻUIFĻCVUUPO
QSFTTFEĻJO
5IFĻQBTTFOHFSĻDPNQBSUNFOUĻMJHIUJOHĻJTĻUIFO
TXJUDIFEĻPOĻBOEĻPGGĻBTĻJOEJDBUFEĻCFMPX
p UIFĻFOHJOFĻIBTĻCFFOĻTXJUDIFEĻPGGĻBOEĻUIF
(MPWFCPYĻMJHIUJOHĻJTĻTXJUDIFEĻPOĻBOEĻPGG
SFTQFDUJWFMZĻXIFOĻUIFĻMJEĻJTĻPQFOFEĻPSĻDMPTFE
5IFĻMBNQTĻBSFĻTXJUDIFEĻPOĻPSĻPGGĻCZĻCSJFGMZ
QSFTTJOHĻUIFĻSFMFWBOUĻCVUUPO
5IFĻBVUPĻGVODUJPOĻJTĻBDUJWBUFEĻXIFOĻUIFĻMBNQ
JOĻUIFĻ#761ĻCVUUPOĻJTĻMJU
.KIJVKPIKPVJGHTQPVFQQTUVQTCIG
EQORCTVOGPVU
-JHIUJOHĻJOĻUIFĻGSPOUĻEPPSĻTUPSBHFĻDPNQBSU
NFOUTĻDPNFTĻPOĻXIFOĻUIFĻFOHJOFĻTUBSUT
4GCTTGCFKPINCORU
#WVQHWPEVKQPHQTRCUUGPIGT
EQORCTVOGPVNKIJVKPI
p UIFĻFOHJOFĻJTĻTUBSUFE
p UIFĻDBSĻJTĻMPDLFE
5IFĻQBTTFOHFSĻDPNQBSUNFOUĻMJHIUJOHĻJT
TXJUDIFEĻPOĻBOEĻPGGĻSFTQFDUJWFMZĻXIFOĻBĻTJEF
EPPSĻJTĻPQFOFEĻPSĻDMPTFE
*UĻSFNBJOTĻPOĻGPSĻUXPĻNJOVUFTĻJGĻPOFĻPGĻUIF
EPPSTĻJTĻPQFO
*GĻBOZĻMJHIUJOHĻJTĻTXJUDIFEĻPOĻNBOVBMMZĻBOE
UIFĻDBSĻJTĻMPDLFEĻUIFOĻJUĻXJMMĻCFĻTXJUDIFEĻPGG
BVUPNBUJDBMMZĻBGUFSĻUXPĻNJOVUFT
``
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
.KIJVKPI
8IFOĻUIFĻOPSNBMĻQBTTFOHFSĻDPNQBSUNFOU
MJHIUJOHĻJTĻTXJUDIFEĻPGGĻBOEĻUIFĻFOHJOFĻJTĻSVO
OJOH ĻBOĻ-&%ĻJOĻUIFĻGSPOUĻBOEĻSFBSĻSPPGĻDPO
TPMFĻJMMVNJOBUFTĻJOĻPSEFSĻUPĻQSPWJEFĻBĻMPXĻMJHIU
BOEĻFOIBODFĻUIFĻNPPEĻXIJMFĻESJWJOHĻ5IF
MJHIUĻBMTPĻNBLFTĻJUĻCFUUFSĻUPĻTFFĻPCKFDUTĻJOĻUIF
TUPSBHFĻDPNQBSUNFOUT ĻFUDĻXIFOĻJUĻJTĻEBSL
PVUĻ-JHIUĻJOUFOTJUZĻDBOĻCFĻDIBOHFEĻJOĻUIF
/;%#4ĻNFOVĻTZTUFNĻVOEFSĻ5GVVKPIU %CT
UGVVKPIU .KIJVUGVVKPIU +PVGTKQTNKIJV
#ODKGPVNKIJVĻ4FMFDUĻGSPNĻ1HH Ļ.QYĻBOE
*KIJĻ5IJTĻMJHIUJOHĻFYUJOHVJTIFTĻXIFOĻUIF
FOHJOFĻJTĻTXJUDIFEĻPGG
5IFĻDPMPVSĻPGĻUIFĻMJHIUĻDBOĻCFĻBMTPĻTFUĻJOĻUIF
/;%#4ĻNFOVĻTZTUFNĻVOEFSĻ5GVVKPIU %CT
UGVVKPIU .KIJVUGVVKPIU +PVGTKQTNKIJV
#ODKGPVNKIJVEQNQWTUĻ*GĻZPVĻTFMFDU
6GORGTCVWTG ĻUIFĻDPMPVSĻTIJGUTĻCFUXFFO
XBSNĻXIJUFĻBOEĻDPMEĻXIJUFĻEFQFOEJOHĻPOĻUIF
UFNQFSBUVSFĻJOĻUIFĻDBSĻPSĻZPVĻDBOĻDIPPTF
CFUXFFOĻEJGGFSFOUĻDPMPVSĻUIFNFTĻ5IFĻBWBJMB
CMFĻDPMPVSĻUIFNFTĻBSFĻ(TQUV[9JKVG
6QUECPC9JKVG Ļ'ODGT)QNF Ļ4GF5WPUGV
4CKPHQTGUV Ļ)NCEKGT$NWGĻBOEĻ8KQNGV2WTRNG
'PSĻNPSFĻJOGPSNBUJPOĻPOĻUIFĻ/;%#4ĻNFOV
TZTUFN ĻTFFĻQBHFĻ
*QOGUCHGNKIJVFWTCVKQP
#RRTQCEJNKIJVFWTCVKQP
4PNFĻPGĻUIFĻFYUFSJPSĻMJHIUJOHĻDBOĻCFĻLFQU
TXJUDIFEĻPOĻUPĻXPSLĻBTĻIPNFĻTBGFĻMJHIUJOH
BGUFSĻUIFĻDBSĻIBTĻCFFOĻMPDLFE
"QQSPBDIĻMJHIUJOHĻJTĻTXJUDIFEĻPOĻXJUIĻUIF
SFNPUFĻDPOUSPMĻLFZ ĻTFFĻQBHFĻ ĻBOEĻJTĻVTFE
UPĻTXJUDIĻPOĻUIFĻDBSTĻMJHIUJOHĻBUĻBĻEJTUBODF
3FNPWFĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻGSPNĻUIF
JHOJUJPOĻTXJUDI
8IFOĻUIFĻGVODUJPOĻJTĻBDUJWBUFEĻXJUIĻUIF
SFNPUFĻDPOUSPM ĻQBSLJOHĻMBNQT ĻEPPSĻNJSSPS
MBNQT ĻOVNCFSĻQMBUFĻMJHIUJOH ĻJOUFSJPSĻDFJMJOH
MBNQTĻBOEĻGMPPSĻMBNQTĻBSFĻTXJUDIFEĻPO
.PWFĻUIFĻMFGUIBOEĻTUBMLĻTXJUDIĻUPXBSE
UIFĻTUFFSJOHĻXIFFMĻUPĻUIFĻFOEĻQPTJUJPOĻBOE
SFMFBTFĻJUĻ5IFĻGVODUJPOĻDBOĻCFĻBDUJWBUFE
JOĻUIFĻTBNFĻXBZĻBTĻXJUIĻNBJOĻCFBNĻGMBTI
TFFĻQBHFĻ
(FUĻPVUĻPGĻUIFĻDBSĻBOEĻMPDLĻUIFĻEPPS
8IFOĻUIFĻGVODUJPOĻJTĻBDUJWBUFE ĻEJQQFEĻCFBN
QBSLJOHĻMBNQT ĻEPPSĻNJSSPSĻMBNQT ĻOVNCFS
QMBUFĻMJHIUJOH ĻJOUFSJPSĻDFJMJOHĻMBNQTĻBOEĻGMPPS
MBNQTĻBSFĻTXJUDIFEĻPO
5IFĻMFOHUIĻPGĻUJNFĻGPSĻXIJDIĻUIFĻBQQSPBDI
MJHIUJOHĻTIPVMEĻCFĻLFQUĻPOĻDBOĻCFĻTFUĻJOĻUIF
NFOVĻTZTUFNĻ/;%#4ĻVOEFSĻ5GVVKPIU %CT
UGVVKPIU .KIJVUGVVKPIU #RRTQCEJNKIJV
FWTCVKQPĻ'PSĻBĻEFTDSJQUJPOĻPGĻUIFĻNFOVĻTZT
UFN ĻTFFĻQBHFĻ
#FLWUVKPIJGCFNCORRCVVGTP
5IFĻMFOHUIĻPGĻUJNFĻGPSĻXIJDIĻUIFĻIPNFĻTBGF
MJHIUJOHĻTIPVMEĻCFĻLFQUĻPOĻDBOĻCFĻTFUĻJOĻUIF
NFOVĻTZTUFNĻ/;%#4ĻVOEFSĻ5GVVKPIU %CT
UGVVKPIU .KIJVUGVVKPIU *QOGUCHG
NKIJVFWTCVKQPĻ'PSĻBĻEFTDSJQUJPOĻPGĻUIFĻNFOV
TZTUFN ĻTFFĻQBHFĻ
G021151
/QQFNKIJVU
*GCFNCORRCVVGTPNGHVJCPFVTCHHKE
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
.KIJVKPI
SJHIUIBOEĻESJWFĻDBSTĻTFFĻQBHFĻĻ5IF
UFNQMBUFĻTDBMFĻJTĻĻ6TFĻBĻQIPUPDPQJFS
XJUIĻBĻ[PPNĻGVODUJPOĻUPĻDPQZĻUIFĻUFN
QMBUFTĻBUĻĻ
p "ĻĻ-)%Ļ3JHIUĻ MFGUIBOEĻESJWF ĻSJHIU
MFOT
p #ĻĻ-)%Ļ-FGUĻ MFGUIBOEĻESJWF ĻMFGUĻMFOT
p $ĻĻ3)%Ļ3JHIUĻ SJHIUIBOEĻESJWF ĻSJHIU
G021152
MFOT
*GCFNCORRCVVGTPTKIJVJCPFVTCHHKE
5IFĻIFBEMBNQĻQBUUFSOĻNVTUĻCFĻBEKVTUFEĻUP
BWPJEĻEB[[MJOHĻPODPNJOHĻNPUPSJTUTĻBOEĻDBO
CFĻTFUĻGPSĻSJHIUĻPSĻMFGUIBOEĻUSBGGJD
#EVKXG:GPQPJGCFNCORU
5IFĻMJHIUĻQBUUFSOĻEPFTĻOPUĻOFFEĻUPĻCF
BEKVTUFEĻ5IFĻIFBEMBNQĻQBUUFSOĻJTĻEFTJHOFE
JOĻTVDIĻBĻXBZĻUIBUĻPODPNJOHĻUSBGGJDĻJTĻOPU
EB[[MFE
p %ĻĻ3)%Ļ-FGUĻ SJHIUIBOEĻESJWF ĻMFGU
MFOT
5SBOTGFSĻUIFĻUFNQMBUFĻUPĻBĻTFMGBEIFTJWF
XBUFSQSPPGĻNBUFSJBMĻBOEĻDVUĻJUĻPVU
4UBSUĻGSPNĻUIFĻEFTJHOĻMJOFTĻPOĻUIFĻIFBE
MBNQĻMFOTFTĻTFFĻUIFĻMJOFTĻPOĻQBHFĻ
1PTJUJPOĻUIFĻTFMGBEIFTJWFĻUFNQMBUFTĻBU
UIFĻEFTJHOĻMJOFTĻXJUIĻUIFĻIFMQĻPGĻUIFĻJMMVT
USBUJPO
*CNQIGPJGCFNCORU
5IFĻIFBEMBNQĻQBUUFSOĻGPSĻIBMPHFOĻIFBEMBNQT
JTĻSFBEKVTUFEĻCZĻNBTLJOHĻUIFĻIFBEMBNQĻMFOT
5IFĻIFBEMBNQĻQBUUFSOĻNBZĻOPUĻCFĻBTĻHPPE
/CUMKPIVJGJGCFNCORU
$PQZĻUIFĻ"ĻBOEĻ#ĻUFNQMBUFTĻGPSĻMFGUIBOE
ESJWFĻDBSTĻPSĻUIFĻ$ĻBOEĻ%ĻUFNQMBUFTĻGPS
``
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
.KIJVKPI
#NKIPKPIVJGVGORNCVGU
7RRGTTQYNGHVJCPFFTKXGECTUVGORNCVGU#CPF$.QYGTTQYTKIJVJCPFFTKXGECTUVGORNCVGU%CPF&
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
.KIJVKPI
6GORNCVGUHQTJCNQIGPJGCFNCORU
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
9KRGTUCPFYCUJKPI
9KPFUETGGPYKRGTU
5IFĻXJQFSTĻTXFFQĻBUĻOPSNBMĻTQFFE
UIFĻSBJOĻTFOTPSĻDBOĻCFĻBEKVTUFEĻVTJOHĻUIF
UIVNCXIFFM
5IFĻXJQFSTĻTXFFQĻBUĻIJHIĻTQFFE
8IFOĻUIFĻSBJOĻTFOTPSĻJTĻBDUJWBUFEĻBĻMBNQĻJO
UIFĻCVUUPOĻJTĻJMMVNJOBUFEĻBOEĻUIFĻSBJOĻTFOTPS
%QPVKPWQWUYKRKPI
+/2146#06
#FGPSFĻBDUJWBUJOHĻUIFĻXJQFSTĻEVSJOHĻXJOUFS
FOTVSFĻUIBUĻUIFĻXJQFSĻCMBEFTĻBSFĻOPUĻGSP[FO
JO ĻBOEĻUIBUĻBOZĻTOPXĻPSĻJDFĻPOĻUIFĻXJOE
TDSFFOĻJTĻTDSBQFEĻBXBZ
+/2146#06
9KPFUETGGPYKRGTUCPFYKPFUETGGPYCUJGTU
3BJOĻTFOTPS ĻPOPGG
5IVNCXIFFMĻTFOTJUJWJUZGSFRVFODZ
9KPFUETGGPYKRGTUQHH
.PWFĻUIFĻTUBMLĻTXJUDIĻUPĻQPTJUJPOĻ
UPĻTXJUDIĻPGGĻUIFĻXJOETDSFFOĻXJQFST
5KPINGUYGGR
3BJTFĻUIFĻTUBMLĻTXJUDIĻBOEĻSFMFBTFĻUP
NBLFĻPOFĻTXFFQ
+PVGTOKVVGPVYKRKPI
4FUĻUIFĻOVNCFSĻPGĻTXFFQTĻQFSĻUJNF
VOJUĻXJUIĻUIFĻUIVNCXIFFMĻXIFO
JOUFSNJUUFOUĻXJQJOHĻJTĻTFMFDUFE
6TFĻQMFOUZĻPGĻXBTIFSĻGMVJEĻXIFOĻUIFĻXJQFST
BSFĻDMFBOJOHĻUIFĻXJOETDSFFOĻ5IFĻXJOE
TDSFFOĻNVTUĻCFĻXFUĻXIFOĻUIFĻXJOETDSFFO
XJQFSTĻBSFĻPQFSBUJOH
5GTXKEGRQUKVKQPYKRGTDNCFG
'PSĻDMFBOJOHĻUIFĻXJOETDSFFOXJQFSĻCMBEFT
BOEĻSFQMBDFNFOUĻPGĻXJQFSĻCMBEFTĻTFFĻTFF
QBHFĻĻBOEĻ
4CKPUGPUQT
5IFĻSBJOĻTFOTPSĻBVUPNBUJDBMMZĻTUBSUTĻUIFĻXJOE
TDSFFOĻXJQFSTĻCBTFEĻPOĻIPXĻNVDIĻXBUFSĻJU
EFUFDUTĻPOĻUIFĻXJOETDSFFOĻ5IFĻTFOTJUJWJUZĻPG
3FQMBDJOHĻUIFĻXJQFSĻCMBEFTĻTFFĻQBHFĻ ĻTFSWJDFĻQPTJUJPO ĻXJQFSĻCMBEFĻTFFĻQBHFĻĻBOEĻGJMMJOHĻXBTIFSĻGMVJEĻTFFĻQBHFĻ
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
TZNCPMĻ
ĻJTĻTIPXOĻJOĻUIFĻDPNCJOFE
JOTUSVNFOUĻQBOFMTĻEJTQMBZ
#EVKXCVKPICPFUGVVKPIVJGUGPUKVKXKV[
8IFOĻBDUJWBUJOHĻUIFĻSBJOĻTFOTPS ĻUIFĻDBSĻNVTU
CFĻSVOOJOHĻPSĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻJOĻQPTJ
UJPOĻ+ĻPSĻ++ĻXIJMFĻUIFĻXJOETDSFFOĻXJQFSĻTUBML
TXJUDIĻNVTUĻCFĻJOĻQPTJUJPOĻĻPSĻJOĻUIFĻQPTJUJPO
GPSĻBĻTJOHMFĻTXFFQ
"DUJWBUFĻUIFĻSBJOĻTFOTPSĻCZĻQSFTTJOHĻUIFĻCVU
UPOĻ
TXFFQ
Ļ5IFĻXJOETDSFFOĻXJQFSTĻNBLFĻPOF
1SFTTĻUIFĻTUBMLĻTXJUDIĻVQĻGPSĻUIFĻXJQFSTĻUP
NBLFĻBOĻFYUSBĻTXFFQ
5VSOĻUIFĻUIVNCXIFFMĻVQXBSEĻGPSĻIJHIFSĻTFO
TJUJWJUZĻBOEĻEPXOXBSEĻGPSĻMPXFSĻTFOTJUJWJUZ
"OĻFYUSBĻTXFFQĻJTĻNBEFĻXIFOĻUIFĻUIVNC
XIFFMĻJTĻUVSOFEĻVQXBSE
&GCEVKXCVG
%FBDUJWBUFĻUIFĻSBJOĻTFOTPSĻCZĻQSFTTJOHĻUIF
ĻPSĻNPWFĻUIFĻTUBMLĻTXJUDIĻEPXO
CVUUPOĻ
UPĻBOPUIFSĻXJQFSĻQSPHSBN
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
9KRGTUCPFYCUJKPI
5IFĻSBJOĻTFOTPSĻJTĻBVUPNBUJDBMMZĻEFBDUJWBUFE
XIFOĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻJTĻSFNPWFEĻGSPN
UIFĻJHOJUJPOĻTXJUDIĻPSĻGJWFĻNJOVUFTĻBGUFSĻUIF
FOHJOFĻIBTĻCFFOĻTXJUDIFEĻPGG
+/2146#06
5IFĻXJOETDSFFOĻXJQFSTĻDPVMEĻTUBSUĻBOEĻCF
EBNBHFEĻJOĻBOĻBVUPNBUJDĻDBSĻXBTI
4XJUDIĻPGGĻUIFĻSBJOĻTFOTPSĻXIJMFĻUIFĻDBSĻJT
JOĻNPUJPOĻPSĻXIFOĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZ
JTĻJOĻQPTJUJPOĻ+ĻPSĻ++Ļ5IFĻTZNCPMĻJOĻUIF
DPNCJOFEĻJOTUSVNFOUĻQBOFMĻBOEĻUIFĻMJHIUĻJO
UIFĻCVUUPOĻHPĻPVU
9CUJKPIVJGJGCFNCORUCPFYKPFQYU
9CUJKPIHWPEVKQP
9CUJKPIVJGYKPFUETGGP
.PWFĻUIFĻTUBMLĻTXJUDIĻUPXBSEĻUIFĻTUFFSJOH
XIFFMĻUPĻTUBSUĻUIFĻXJOETDSFFOĻBOEĻIFBEMBNQ
XBTIFST
9KRKPICPFYCUJKPIVJGTGCTYKPFQY
5IFĻXJOETDSFFOĻXJQFSTĻXJMMĻNBLFĻTFWFSBM
NPSFĻTXFFQTĻBOEĻUIFĻIFBEMBNQTĻBSFĻXBTIFE
PODFĻUIFĻTUBMLĻTXJUDIĻIBTĻCFFOĻSFMFBTFE
*KIJRTGUUWTGJGCFNCORYCUJKPI
)JHIQSFTTVSFĻIFBEMBNQĻXBTIJOHĻDPOTVNFT
BĻMBSHFĻRVBOUJUZĻPGĻXBTIFSĻGMVJEĻ5PĻTBWFĻGMVJE
UIFĻIFBEMBNQTĻBSFĻXBTIFEĻBVUPNBUJDBMMZĻBU
FWFSZĻGJGUIĻXJOETDSFFOĻXBTIĻDZDMF
4GFWEGFYCUJKPI
3FBSĻXJOEPXĻXJQFSĻqĻJOUFSNJUUFOUĻXJQJOH
*GĻPOMZĻBQQSPYĻĻMJUSFĻPGĻXBTIFSĻGMVJEĻSFNBJOT
JOĻUIFĻSFTFSWPJSĻBOEĻUIFĻNFTTBHFĻUIBUĻZPV
TIPVMEĻGJMMĻUIFĻXBTIFSĻGMVJEĻJTĻTIPXOĻJOĻUIF
DPNCJOFEĻJOTUSVNFOUĻQBOFMTĻEJTQMBZ ĻUIFO
UIFĻTVQQMZĻPGĻXBTIFSĻGMVJEĻUPĻUIFĻIFBEMBNQTĻJT
TXJUDIFEĻPGGĻ5IJTĻJTĻJOĻPSEFSĻUPĻQSJPSJUJTF
DMFBOJOHĻUIFĻXJOETDSFFOĻBOEĻUIFĻWJTJCJMJUZ
UISPVHIĻJU
3FBSĻXJOEPXĻXJQFSĻqĻDPOUJOVPVTĻTQFFE
1SFTTĻUIFĻTUBMLĻTXJUDIĻGPSXBSEĻ TFFĻUIFĻBSSPX
JOĻUIFĻJMMVTUSBUJPOĻBCPWF ĻUPĻJOJUJBUFĻSFBSĻXJO
EPXĻXBTIJOHĻBOEĻXJQJOH
016'
5IFĻSFBSĻXJOEPXĻXJQFSĻJTĻFRVJQQFEĻXJUI
PWFSIFBUJOHĻQSPUFDUJPOĻXIJDIĻNFBOTĻUIBU
UIFĻNPUPSĻJTĻTXJUDIFEĻPGGĻJGĻJUĻPWFSIFBUT
5IFĻSFBSĻXJOEPXĻXJQFSĻXPSLTĻBHBJOĻBGUFSĻB
DPPMJOHĻQFSJPEĻ ĻTFDPOETĻPSĻMPOHFS
EFQFOEJOHĻPOĻUIFĻIFBUĻJOĻUIFĻNPUPSĻBOE
UIFĻPVUTJEFĻUFNQFSBUVSF Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
9KRGTUCPFYCUJKPI
9KRGTpTGXGTUKPI
&OHBHJOHĻSFWFSTFĻHFBSĻXIJMFĻUIFĻXJOETDSFFO
XJQFSTĻBSFĻPOĻJOJUJBUFTĻJOUFSNJUUFOUĻSFBSĻXJO
EPXĻXJQJOHĻ5IFĻGVODUJPOĻTUPQTĻXIFO
SFWFSTFĻHFBSĻJTĻEJTFOHBHFE
*GĻUIFĻSFBSĻXJOEPXĻXJQFSĻJTĻBMSFBEZĻPOĻBUĻDPO
UJOVPVTĻTQFFE ĻOPĻDIBOHFĻJTĻNBEF
016'
0OĻDBSTĻXJUIĻSBJOĻTFOTPST ĻUIFĻSFBSĻXJQFSĻJT
BDUJWBUFEĻEVSJOHĻSFWFSTJOHĻJGĻUIFĻTFOTPSĻJT
BDUJWBUFEĻBOEĻJUĻJTĻSBJOJOH
5IJTĻGVODUJPOĻ JOUFSNJUUFOUĻXJQJOHĻXIFOĻSFWFSTJOH ĻDBOĻCFĻEFBDUJWBUFEĻ7JTJUĻBĻXPSLTIPQĻ7PMWPĻSFDPNNFOETĻUIBUĻZPVĻDPOUBDUĻBOĻBVUIPSJTFEĻ7PMWPĻXPSLTIPQ
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
9KPFQYUTGCTXKGYCPFFQQTOKTTQTU
)GPGTCN
'PSĻUIFĻPQUJNBMĻGVODUJPOĻPGĻFMFDUSPOJDĻFRVJQ
NFOU ĻJUĻTIPVMEĻCFĻQPTJUJPOFEĻPOĻUIFĻQBSUĻPG
UIFĻXJOETDSFFOĻXJUIĻOPĻIFBUSFGMFDUJOHĻGJMN
TFFĻUIFĻIJHIMJHIUFEĻBSFBĻJOĻUIFĻBCPWFĻJMMVTUSB
UJPO *GCVTGHNGEVKPIYKPFUETGGP
.COKPCVGFINCUU
5IFĻHMBTTĻJTĻSFJOGPSDFEĻXIJDIĻQSP
WJEFTĻCFUUFSĻQSPUFDUJPOĻBHBJOTU
CSFBLJOTĻBOEĻJNQSPWFEĻTPVOEĻJOTV
MBUJPOĻJOĻUIFĻQBTTFOHFSĻDPNQBSU
NFOUĻ5IFĻXJOETDSFFOĻIBTĻMBNJOBUFEĻHMBTT
2QYGTYKPFQYU
9CVGTCPFFKTVTGRGNNGPVEQCVKPI
8JOEPXTĻBSFĻUSFBUFEĻXJUIĻBĻDPBUJOH
UIBUĻJNQSPWFTĻUIFĻWJFXĻJOĻEJGGJDVMU
XFBUIFSĻDPOEJUJPOTĻ.BJOUFOBODF
TFFĻQBHFĻ
#TGCUYJGTG+4HKNOKUPQVCRRNKGF
+/2146#06
%PĻOPUĻVTFĻBĻNFUBMĻJDFĻTDSBQFSĻUPĻSFNPWF
JDFĻGSPNĻUIFĻXJOEPXTĻ6TFĻUIFĻIFBUJOHĻUP
SFNPWFĻJDFĻGSPNĻUIFĻEPPSĻNJSSPST ĻTFF
QBHFĻ
&KOGPUKQPU
"
ĻNN
#
ĻNN
$
ĻNN
&TKXGTiUFQQTEQPVTQNRCPGN
5IFĻXJOETDSFFOĻJTĻFRVJQQFEĻXJUIĻBĻIFBU
SFGMFDUJOHĻGJMNĻ *3 ĻUIBUĻSFEVDFTĻUIFĻTPMBSĻIFBU
SBEJBUJPOĻJOUPĻUIFĻQBTTFOHFSĻDPNQBSUNFOU
5IFĻQPTJUJPOJOHĻPGĻFMFDUSPOJDĻFRVJQNFOU ĻTVDI
BTĻBĻUSBOTQPOEFS ĻCFIJOEĻBĻHMBTTĻTVSGBDFĻXJUI
IFBUSFGMFDUJOHĻGJMNĻNBZĻBGGFDUĻJUTĻGVODUJPOĻBOE
QFSGPSNBODF
4XJUDIĻGPSĻFMFDUSJDĻDIJMEĻTBGFUZĻMPDLT ĻBOE
EJTFOHBHJOHĻSFBSĻQPXFSĻXJOEPXĻCVUUPOT
TFFĻQBHFĻ
3FBSĻXJOEPXĻDPOUSPMT
'SPOUĻXJOEPXĻDPOUSPMT
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
9KPFQYUTGCTXKGYCPFFQQTOKTTQTU
9#40+0)
1RGTCVKPI
$IFDLĻUIBUĻOPĻSFBSĻTFBUĻQBTTFOHFSTĻBSF
USBQQFEĻXIFOĻUIFĻXJOEPXTĻBSFĻDMPTFE
GSPNĻUIFĻESJWFSTĻEPPS
9#40+0)
$IFDLĻUIBUĻDIJMESFOĻPSĻPUIFSĻQBTTFOHFST
BSFĻOPUĻUSBQQFEĻJGĻUIFĻXJOEPXTĻBSFĻDMPTFE
FWFOĻXIFOĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻJTĻVTFE
016'
9#40+0)
*GĻUIFSFĻBSFĻDIJMESFOĻJOĻUIFĻDBSĻĻSFNFNCFS
UPĻBMXBZTĻTXJUDIĻPGGĻUIFĻQPXFSĻTVQQMZĻUP
UIFĻQPXFSĻXJOEPXTĻCZĻTFMFDUJOHĻLFZĻQPTJ
UJPOĻĻBOEĻUIFOĻUBLFĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZ
XJUIĻZPVĻXIFOĻMFBWJOHĻUIFĻDBSĻ'PSĻJOGPS
NBUJPOĻPOĻLFZĻQPTJUJPOTĻĻTFFĻQBHFĻ
1RGTCVKPIVJGRQYGTYKPFQYU
0QFSBUJOHĻXJUIPVUĻBVUP
0QFSBUJOHĻXJUIĻBVUP
"MMĻQPXFSĻXJOEPXTĻDBOĻCFĻPQFSBUFEĻVTJOHĻUIF
DPOUSPMĻQBOFMĻGPSĻUIFĻESJWFSTĻEPPSĻĻUIFĻDPO
USPMĻQBOFMTĻGPSĻUIFĻPUIFSĻEPPSTĻDBOĻPOMZĻFBDI
PQFSBUFĻUIFJSĻSFTQFDUJWFĻQPXFSĻXJOEPXĻ0OMZ
POFĻDPOUSPMĻQBOFMĻDBOĻCFĻPQFSBUFEĻBUĻBĻUJNF
*OĻPSEFSĻGPSĻUIFĻQPXFSĻXJOEPXTĻUPĻCFĻVTFE
UIFĻLFZĻQPTJUJPOĻNVTUĻCFĻBUĻMFBTUĻ+ĻĻTFF
QBHFĻĻ5IFĻQPXFSĻXJOEPXTĻDBOĻCFĻPQFS
BUFEĻGPSĻBĻGFXĻNJOVUFTĻBGUFSĻUIFĻFOHJOFĻIBT
CFFOĻTXJUDIFEĻPGGĻBOEĻBGUFSĻUIFĻSFNPUFĻDPO
USPMĻLFZĻIBTĻCFFOĻSFNPWFEĻĻBMUIPVHIĻOPU
BGUFSĻBĻEPPSĻIBTĻCFFOĻPQFOFE
$MPTJOHĻPGĻUIFĻXJOEPXTĻJTĻTUPQQFEĻBOEĻUIF
XJOEPXĻJTĻPQFOFEĻJGĻBOZUIJOHĻQSFWFOUTĻJUT
NPWFNFOUĻ*UĻJTĻQPTTJCMFĻUPĻPWFSSJEFĻUIFĻQJODI
QSPUFDUJPOĻXIFOĻDMPTJOHĻIBTĻCFFOĻJOUFSSVQUFE
FHĻJGĻUIFSFĻJTĻJDFĻGPSNJOHĻ"GUFSĻUXPĻTVDDFT
TJWFĻDMPTJOHĻJOUFSSVQUJPOTĻUIFĻQJODIĻQSPUFDUJPO
XJMMĻCFĻGPSDFEĻBOEĻUIFĻBVUPNBUJDĻGVODUJPO
EFBDUJWBUFEĻGPSĻBĻTIPSUĻXIJMF ĻOPXĻJUĻJTĻQPTTJ
CMFĻUPĻDMPTFĻCZĻDPOUJOVBMMZĻIPMEJOHĻUIFĻCVUUPO
QVMMFEĻVQ
0OFĻXBZĻUPĻSFEVDFĻUIFĻQVMTBUJOHĻXJOE
OPJTFĻXIFOĻUIFĻSFBSĻXJOEPXTĻBSFĻPQFOĻJT
UPĻBMTPĻPQFOĻUIFĻGSPOUĻXJOEPXTĻTMJHIUMZ
1RGTCVKPIYKVJQWVCWVQ
.PWFĻPOFĻPGĻUIFĻDPOUSPMTĻVQEPXOĻHFOUMZ
5IFĻQPXFSĻXJOEPXTĻNPWFĻVQEPXOĻBTĻMPOH
BTĻUIFĻDPOUSPMĻJTĻIFMEĻJOĻQPTJUJPO
1RGTCVKPIYKVJCWVQ
.PWFĻPOFĻPGĻUIFĻDPOUSPMTĻVQEPXOĻUPĻUIFĻFOE
QPTJUJPOĻBOEĻSFMFBTFĻJUĻ5IFĻXJOEPXĻSVOT
BVUPNBUJDBMMZĻUPĻJUTĻFOEĻQPTJUJPO
1RGTCVKPIYKVJVJGTGOQVGEQPVTQNMG[
CPFEGPVTCNNQEMKPI
5PĻSFNPUFMZĻPQFSBUFĻUIFĻQPXFSĻXJOEPXTĻGSPN
UIFĻPVUTJEFĻXJUIĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻPS
GSPNĻJOTJEFĻXJUIĻDFOUSBMĻMPDLJOH ĻTFFĻQBHFTĻ
BOEĻ
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
9KPFQYUTGCTXKGYCPFFQQTOKTTQTU
4GUGVVKPI
*GĻUIFĻCBUUFSZĻJTĻEJTDPOOFDUFEĻUIFOĻUIFĻGVOD
UJPOĻGPSĻBVUPNBUJDĻPQFOJOHĻNVTUĻCFĻSFTFUĻTP
UIBUĻJUĻDBOĻXPSLĻDPSSFDUMZ
&QQTOKTTQTU
(FOUMZĻSBJTFĻUIFĻGSPOUĻTFDUJPOĻPGĻUIFĻCVU
UPOĻUPĻSBJTFĻUIFĻXJOEPXĻUPĻJUTĻFOEĻQPTJUJPO
BOEĻIPMEĻJUĻUIFSFĻGPSĻPOFĻTFDPOE
5VQTKPIVJGRQUKVKQP
3FMFBTFĻUIFĻCVUUPOĻCSJFGMZ
3BJTFĻUIFĻGSPOUĻTFDUJPOĻPGĻUIFĻCVUUPOĻBHBJO
GPSĻPOFĻTFDPOE
9#40+0)
"ĻSFTFUĻNVTUĻUBLFĻQMBDFĻGPSĻQJODIĻQSPUFD
UJPOĻUPĻXPSL
9#40+0)
5IFĻNJSSPSĻPOĻUIFĻESJWFSTĻTJEFĻJTĻUIFĻXJEF
BOHMFĻUZQFĻUPĻQSPWJEFĻPQUJNBMĻWJTJPO
0CKFDUTĻNBZĻBQQFBSĻGVSUIFSĻBXBZĻUIBO
UIFZĻBDUVBMMZĻBSF
&QQTOKTTQTEQPVTQNU
#FLWUVKPI
1SFTTĻUIFĻ.ĻCVUUPOĻGPSĻUIFĻMFGUIBOEĻEPPS
NJSSPSĻPSĻUIFĻ4ĻCVUUPOĻGPSĻUIFĻSJHIUIBOE
EPPSĻNJSSPSĻ5IFĻMJHIUĻJOĻUIFĻCVUUPOĻJMMVNJ
OBUFT
"EKVTUĻUIFĻQPTJUJPOĻXJUIĻUIFĻKPZTUJDLĻJOĻUIF
DFOUSF
1SFTTĻUIFĻ.ĻPSĻ4ĻCVUUPOĻBHBJOĻ5IFĻMJHIU
TIPVMEĻOPĻMPOHFSĻCFĻJMMVNJOBUFE
5IFĻNJSSPSĻQPTJUJPOTĻBSFĻTUPSFEĻJOĻUIFĻLFZ
NFNPSZĻXIFOĻUIFĻDBSĻIBTĻCFFOĻMPDLFEĻXJUI
UIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻ8IFOĻUIFĻDBSĻJT
VOMPDLFEĻXJUIĻUIFĻTBNFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZ
UIFĻNJSSPSTĻBOEĻUIFĻESJWFSTĻTFBUĻBEPQUĻUIF
TUPSFEĻQPTJUJPOTĻXIFOĻUIFĻESJWFSTĻEPPSĻJT
PQFOFE
5IFĻGVODUJPOĻDBOĻCFĻBDUJWBUFEEFBDUJWBUFEĻJO
UIFĻNFOVĻTZTUFNĻ/;%#4ĻVOEFSĻ5GVVKPIU
%CTUGVVKPIU %CTMG[OGOQT[
2GTUQPCNUGVVKPIUKPMG[OGOQT[Ļ'PSĻB
EFTDSJQUJPOĻPGĻUIFĻNFOVĻTZTUFN ĻTFF
QBHFĻ
#PINKPIVJGFQQTOKTTQTYJGPRCTMKPI
5IFĻEPPSĻNJSSPSĻDBOĻCFĻBOHMFEĻEPXOĻGPSĻUIF
ESJWFSĻUPĻWJFXĻUIFĻTJEFĻPGĻUIFĻSPBEĻXIFOĻQBSL
JOHĻGPSĻFYBNQMF
p
&OHBHFĻSFWFSTFĻHFBSĻBOEĻQSFTTĻUIFĻ.ĻPSĻ4
CVUUPO
0OMZĻJOĻDPNCJOBUJPOĻXJUIĻQPXFSĻTFBUĻXJUIĻNFNPSZ ĻTFFĻQBHFĻ
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
9KPFQYUTGCTXKGYCPFFQQTOKTTQTU
8IFOĻSFWFSTFĻHFBSĻJTĻEJTFOHBHFEĻUIFĻNJSSPS
BVUPNBUJDBMMZĻSFUVSOTĻUPĻJUTĻPSJHJOBMĻQPTJUJPO
BGUFSĻBCPVUĻĻTFDPOET ĻPSĻFBSMJFSĻCZĻQSFTTJOH
UIFĻCVUUPOĻMBCFMMFEĻ.ĻPSĻ4ĻSFTQFDUJWFMZ
#WVQOCVKECPINKPIQHVJGFQQTOKTTQT
YJGPRCTMKPI
8IFOĻSFWFSTFĻHFBSĻJTĻFOHBHFEĻUIFĻEPPSĻNJSSPS
JTĻBVUPNBUJDBMMZĻBOHMFEĻEPXOĻTPĻUIBUĻUIF
ESJWFSĻDBOĻTFFĻUIFĻTJEFĻPGĻUIFĻSPBEĻXIFO
QBSLJOHĻGPSĻFYBNQMFĻ8IFOĻSFWFSTFĻHFBSĻJT
EJTFOHBHFEĻUIFĻNJSSPSĻBVUPNBUJDBMMZĻSFUVSOT
UPĻJUTĻPSJHJOBMĻQPTJUJPOĻBGUFSĻBĻTIPSUĻUJNF
5IFĻGVODUJPOĻDBOĻCFĻBDUJWBUFEEFBDUJWBUFEĻJO
UIFĻNFOVĻTZTUFNĻ/;%#4ĻVOEFSĻ5GVVKPIU
%CTUGVVKPIU 5KFGOKTTQTUGVVKPIU 6KNV
NGHVOKTTQTĻPSĻ6KNVTKIJVOKTTQTĻ'PSĻBĻEFTDSJQ
UJPOĻPGĻUIFĻNFOVĻTZTUFN ĻTFFĻQBHFĻ
#WVQOCVKETGVTCEVKQPYJGPNQEMKPI
8IFOĻUIFĻDBSĻJTĻMPDLFEVOMPDLFEĻXJUIĻUIF
SFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻUIFĻEPPSĻNJSSPSTĻBSFĻBVUP
NBUJDBMMZĻSFUSBDUFEFYUFOEFE
5IFĻGVODUJPOĻDBOĻCFĻBDUJWBUFEEFBDUJWBUFEĻJO
UIFĻNFOVĻTZTUFNĻ/;%#4ĻVOEFSĻ5GVVKPIU
%CTUGVVKPIU 5KFGOKTTQTUGVVKPIU (QNF
OKTTQTUĻ'PSĻBĻEFTDSJQUJPOĻPGĻUIFĻNFOVĻTZT
UFN ĻTFFĻQBHFĻ
4GUGVVKPIVQPGWVTCN
*QOGUCHGCPFCRRTQCEJNKIJVKPI
3FUSBDUĻUIFĻNJSSPSTĻXJUIĻUIFĻ.ĻBOEĻ4ĻCVU
UPOT
*GCVGFYKPFUETGGP TGCTYKPFQYCPF
FQQTOKTTQTU
.JSSPSTĻUIBUĻIBWFĻCFFOĻNPWFEĻPVUĻPGĻQPTJUJPO
CZĻBOĻFYUFSOBMĻGPSDFĻNVTUĻCFĻSFTFUĻFMFDUSJDBMMZ
UPĻUIFĻOFVUSBMĻQPTJUJPOĻGPSĻFMFDUSJDĻSFUSBDUJOH
FYUFOEJOHĻUPĻXPSLĻDPSSFDUMZ
5IFĻMJHIUĻPOĻUIFĻEPPSĻNJSSPSTĻJMMVNJOBUFTĻXIFO
BQQSPBDIĻMJHIUJOHĻPSĻIPNFĻTBGFĻMJHIUJOHĻJT
TFMFDUFE ĻTFFĻQBHFĻ
'PMEĻUIFNĻPVUĻBHBJOĻXJUIĻUIFĻ.ĻBOEĻ4ĻCVU
UPOT
3FQFBUĻUIFĻBCPWFĻQSPDFEVSFĻBTĻOFDFT
TBSZ
5IFĻNJSSPSTĻBSFĻOPXĻSFTFUĻJOĻOFVUSBMĻQPTJUJPO
4GVTCEVCDNGRQYGTFQQTOKTTQTU
5IFĻNJSSPSTĻDBOĻCFĻSFUSBDUFEĻGPSĻQBSLJOHESJW
JOHĻJOĻOBSSPXĻTQBDFT
%FQSFTTĻUIFĻ.ĻBOEĻ4ĻCVUUPOTĻTJNVMUBOF
PVTMZĻ LFZĻQPTJUJPOĻNVTUĻCFĻBUĻMFBTUĻ+ 3FMFBTFĻUIFNĻBGUFS
BQQSPYJNBUFMZĻĻTFDPOEĻ5IFĻNJSSPST
BVUPNBUJDBMMZĻTUPQĻJOĻUIFĻGVMMZĻSFUSBDUFE
QPTJUJPO
'PMEĻPVUĻUIFĻNJSSPSTĻCZĻQSFTTJOHĻEPXOĻUIFĻ.
BOEĻ4ĻCVUUPOTĻTJNVMUBOFPVTMZĻ5IFĻNJSSPST
BVUPNBUJDBMMZĻTUPQĻJOĻUIFĻGVMMZĻFYUFOEFEĻQPTJ
UJPO
0OMZĻJOĻDPNCJOBUJPOĻXJUIĻQPXFSĻTFBUĻXJUIĻNFNPSZ ĻTFFĻQBHFĻ
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
*GCVKPIHQTYKPFUETGGP TGCTYKPFQYCPF
FQQTOKTTQTU 6TFĻUIFĻEFGSPTUFSĻUPĻRVJDLMZĻSFNPWFĻNJTUJOH
BOEĻJDFĻGSPNĻUIFĻXJOETDSFFO ĻSFBSĻXJOEPX
BOEĻEPPSĻNJSSPST
0OFĻQSFTTĻPGĻUIFĻCVUUPOĻTUBSUTĻUIFĻIFBUJOH
5IFĻMJHIUĻJOĻUIFĻCVUUPOĻJOEJDBUFTĻUIBUĻUIFĻGVOD
UJPOĻJTĻBDUJWFĻ%JTDPOOFDUĻUIFĻIFBUJOHĻBTĻTPPO
BTĻUIFĻJDFNJTUJOHĻJTĻDMFBSFEĻJOĻPSEFSĻOPUĻUP
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
9KPFQYUTGCTXKGYCPFFQQTOKTTQTU
MPBEĻUIFĻCBUUFSZĻVOOFDFTTBSJMZĻ)PXFWFS ĻUIF
IFBUJOHĻJTĻTXJUDIFEĻPGGĻBVUPNBUJDBMMZĻBGUFSĻB
DFSUBJOĻUJNF
+PVGTKQTTGCTXKGYOKTTQT
5IFĻDPNQBTT ĻDBOĻPOMZĻCFĻTQFDJGJFEĻGPSĻSFBS
WJFXĻNJSSPSTĻXJUIĻBVUPNBUJDĻEJNNJOH ĻTFF
QBHFĻ
3FGFSĻUPĻUIFĻTFDUJPOĻ)FBUFEĻXJOETDSFFOĻBOE
NBYĻEFGSPTUFSĻPOĻQBHFĻ
5IFĻEPPSĻNJSSPSTĻBOEĻSFBSĻXJOEPXĻBSFĻEFNJT
UFEEFGSPTUFEĻBVUPNBUJDBMMZĻJGĻUIFĻDBSĻJT
TUBSUFEĻJOĻBOĻPVUTJEFĻUFNQFSBUVSFĻMPXFSĻUIBO
Ļˆ$Ļ"VUPNBUJDĻEFGSPTUJOHĻDBOĻCFĻTFMFDUFE
JOĻUIFĻNFOVĻTZTUFNĻ/;%#4ĻVOEFSĻ5GVVKPIU
%NKOCVGUGVVKPIU #WVQOCVKETGCT
FGHTQUVGTĻ4FMFDUĻCFUXFFOĻ1PĻPSĻ1HHĻ'PSĻB
EFTDSJQUJPOĻPGĻUIFĻNFOVĻTZTUFN ĻTFF
QBHFĻ
5IFĻDPNQBTTĻJTĻEFBDUJWBUFEĻXIFOĻUIFĻIFBUFE
XJOETDSFFOĻJTĻBDUJWBUFEĻ8IFOĻUIFĻIFBUFE
XJOETDSFFOĻJTĻEFBDUJWBUFE ĻUIFĻDPNQBTTĻJT
SFBDUJWBUFE
)NCUUTQQH
5IFĻHMBTTĻSPPGĻJTĻGJYFE ĻCVUĻUIFĻCMJOEĻDBOĻCF
PQFSBUFEĻJOĻLFZĻQPTJUJPOĻ+ĻPSĻ++ĻXJUIĻUIFĻDPO
USPMĻJOĻUIFĻSPPGĻDPOTPMFĻ'PSĻJOGPSNBUJPOĻPO
LFZĻQPTJUJPOTĻĻTFFĻQBHFĻ
$POUSPMĻGPSĻEJNNJOH
/CPWCNFKOOKPI
#SJHIUĻMJHIUĻGSPNĻCFIJOEĻDPVMEĻCFĻSFGMFDUFEĻJO
UIFĻSFBSWJFXĻNJSSPSĻBOEĻEB[[MFĻUIFĻESJWFSĻ6TF
EJNNJOHĻXJUIĻUIFĻEJNNJOHĻDPOUSPMĻXIFO
MJHIUTĻGSPNĻCFIJOEĻBSFĻEJTUSBDUJOH
6TFĻEJNNJOHĻCZĻNPWJOHĻUIFĻDPOUSPMĻJO
UPXBSETĻUIFĻQBTTFOHFSĻDPNQBSUNFOU
"VUPNBUJDĻPQFOJOHĻUPĻFOEĻQPTJUJPO
3FUVSOĻUPĻOPSNBMĻQPTJUJPOĻCZĻNPWJOHĻUIF
DPOUSPMĻUPXBSETĻUIFĻXJOETDSFFO
#WVQOCVKEFKOOKPI
.BOVBMĻPQFOJOHĻVOUJMĻUIFĻCVUUPOĻJT
SFMFBTFE
#SJHIUĻMJHIUĻGSPNĻCFIJOEĻJTĻBVUPNBUJDBMMZ
EJNNFEĻCZĻUIFĻSFBSWJFXĻNJSSPSĻ5IFĻDPOUSPMĻJT
OPUĻBWBJMBCMFĻJOĻNJSSPSTĻXJUIĻBVUPNBUJDĻEJN
NJOH
.BOVBMĻDMPTJOHĻVOUJMĻUIFĻCVUUPOĻJT
SFMFBTFE
"VUPNBUJDĻDMPTJOHĻUPĻFOEĻQPTJUJPO
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
%QORCUU 1RGTCVKQP
XJOETDSFFOĻJTĻEFBDUJWBUFE ĻUIFĻDPNQBTTĻJT
SFBDUJWBUFE
%CNKDTCVKQP
4UPQĻUIFĻDBSĻJOĻBĻMBSHFĻPQFOĻBSFBĻGSFF
GSPNĻTUFFMĻTUSVDUVSFTĻBOEĻIJHIWPMUBHF
QPXFSĻMJOFT
4GCTXKGYOKTTQTYKVJEQORCUU
5IFĻVQQFSĻSJHIUIBOEĻDPSOFSĻPGĻUIFĻSFBSWJFX
NJSSPSĻIBTĻBOĻJOUFHSBUFEĻEJTQMBZĻUIBUĻTIPXT
UIFĻDPNQBTTĻEJSFDUJPOĻJOĻXIJDIĻUIFĻGSPOUĻPG
UIFĻDBSĻJTĻQPJOUJOHĻ&JHIUĻEJGGFSFOUĻEJSFDUJPOT
BSFĻTIPXOĻXJUIĻ&OHMJTIĻBCCSFWJBUJPOTĻ0
OPSUI Ļ0'Ļ OPSUIĻFBTU Ļ'Ļ FBTU Ļ5'Ļ TPVUI
FBTU Ļ5Ļ TPVUI Ļ59Ļ TPVUIĻXFTU Ļ9Ļ XFTU
BOEĻ09Ļ OPSUIĻXFTU 5IFĻDPNQBTTĻJTĻBDUJWBUFEĻBVUPNBUJDBMMZĻXIFO
UIFĻDBSĻJTĻTUBSUFEĻPSĻJOĻLFZĻQPTJUJPOĻ++ ĻTFF
QBHFĻĻ5PĻEFBDUJWBUFBDUJWBUFĻUIFĻDPNQBTT
ĻQSFTTĻJOĻUIFĻCVUUPOĻPOĻUIFĻSFBSĻTJEFĻPGĻUIF
NJSSPSĻVTJOHĻBĻQBQFSĻDMJQĻGPSĻFYBNQMF
4UBSUĻUIFĻDBS
016'
'PSĻUIFĻCFTUĻDBMJCSBUJPO ĻTXJUDIĻPGGĻBMMĻFMFD
USJDBMĻFRVJQNFOUĻ DMJNBUFĻDPOUSPMĻTZTUFN
XJQFST ĻFUD ĻBOEĻNBLFTĻTVSFĻUIBUĻBMMĻEPPST
BSFĻDMPTFE
)PMEĻUIFĻCVUUPOĻPOĻUIFĻSFBSĻPGĻUIFĻSFBS
WJFXĻNJSSPSĻEFQSFTTFEĻBQQSPYĻĻTFDPOET
VTJOHĻBĻQBQFSĻDMJQĻGPSĻFYBNQMF ĻVOUJMĻUIF
DIBSBDUFSĻ%ĻJTĻTIPXO
5IFĻDPNQBTTĻJTĻEFBDUJWBUFEĻXIFOĻUIFĻIFBUFE
XJOETDSFFOĻJTĻBDUJWBUFEĻ8IFOĻUIFĻIFBUFE
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
G030295
5IFĻFBSUIĻJTĻEJWJEFEĻJOUPĻĻNBHOFUJDĻ[POFT
5IFĻDPNQBTTĻJTĻTFUĻGPSĻUIFĻHFPHSBQIJDĻBSFBĻUP
XIJDIĻUIFĻDBSĻXBTĻEFMJWFSFEĻ5IFĻDPNQBTT
TIPVMEĻCFĻDBMJCSBUFEĻJGĻUIFĻDBSĻJTĻNPWFE
BDSPTTĻTFWFSBMĻNBHOFUJDĻ[POFTĻ1SPDFFEĻBT
GPMMPXT
/CIPGVKE\QPGU
)PMEĻUIFĻCVUUPOĻPOĻUIFĻSFBSĻPGĻUIFĻSFBS
WJFXĻNJSSPSĻEFQSFTTFE
BQQSPYĻĻTFDPOETĻ5IFĻOVNCFSĻPGĻUIF
DVSSFOUĻNBHOFUJDĻ[POFĻJTĻTIPXO
1SFTTĻUIFĻCVUUPOĻSFQFBUFEMZĻVOUJMĻUIF
SFRVJSFEĻNBHOFUJDĻ[POFĻ p ĻJTĻTIPXO
4FFĻUIFĻNBQĻPGĻNBHOFUJDĻ[POFTĻGPSĻUIF
DPNQBTT
8BJUĻVOUJMĻUIFĻEJTQMBZĻSFTVNFTĻTIPXJOH
UIFĻDIBSBDUFSĻ%
%SJWFĻTMPXMZĻJOĻBĻDJSDMFĻBUĻBĻTQFFEĻPGĻOP
NPSFĻUIBOĻĻLNIĻVOUJMĻBĻDPNQBTTĻEJSFD
UJPOĻJTĻTIPXOĻJOĻUIFĻEJTQMBZ ĻJOEJDBUJOH
UIBUĻDBMJCSBUJPOĻJTĻDPNQMFUFĻ5IFOĻESJWFĻB
GVSUIFSĻĻDJSDMFTĻUPĻGJOFUVOFĻDBMJCSBUJPO
3FQFBUĻUIFĻBCPWFĻQSPDFEVSFĻBTĻOFDFT
TBSZ
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
#NEQNQEM
)GPGTCNKPHQTOCVKQPQPVJGCNEQNQEM
(WPEVKQPU
5IFĻGVODUJPOĻPGĻUIFĻ"MDPMPDLĻJTĻUPĻQSFWFOUĻUIF
DBSĻGSPNĻCFJOHĻESJWFOĻCZĻJOEJWJEVBMTĻVOEFSĻUIF
JOGMVFODFĻPGĻBMDPIPMĻ#FGPSFĻUIFĻFOHJOFĻDBOĻCF
TUBSUFEĻUIFĻESJWFSĻNVTUĻUBLFĻBĻCSFBUIĻUFTUĻUIBU
WFSJGJFTĻUIBUĻIFTIFĻJTĻOPUĻVOEFSĻUIFĻJOGMVFODF
PGĻBMDPIPMĻ"MDPMPDLĻDBMJCSBUJPOĻUBLFTĻQMBDFĻJO
BDDPSEBODFĻXJUIĻFBDIĻNBSLFUTĻMJNJUĻWBMVFĻJO
GPSDFĻGPSĻESJWJOHĻMFHBMMZ
$CVVGT[
"MDPMPDLĻJOEJDBUPSĻMBNQĻ ĻTIPXTĻCBUUFSZĻTUB
UVT
9#40+0)
5IFĻ"MDPMPDLĻJTĻBOĻBJEĻBOEĻEPFTĻOPU
FYFNQUĻUIFĻESJWFSĻGSPNĻSFTQPOTJCJMJUZĻ*UĻJT
BMXBZTĻUIFĻSFTQPOTJCJMJUZĻPGĻUIFĻESJWFSĻUPĻCF
TPCFSĻBOEĻUPĻESJWFĻUIFĻDBSĻTBGFMZ
1RGTCVKQP
/P[[MFĻGPSĻCSFBUIĻUFTU
4XJUDI
+PFKECVQT
NCOR $CVVGT[UVCVWU
(SFFOĻGMBTI
JOH
$IBSHJOHĻJOĻQSPHSFTT
(SFFO
'VMMZĻDIBSHFE
:FMMPX
4FNJDIBSHFE
3FE
%JTDIBSHFEĻĻGJUĻUIFĻDIBSHFS
JOĻUIFĻIPMEFSĻPSĻDPOOFDUĻUIF
QPXFSĻTVQQMZĻDBCMFĻGSPN
UIFĻHMPWFCPY
5SBOTNJTTJPOĻCVUUPO
-BNQĻGPSĻCBUUFSZĻTUBUVT
-BNQĻGPSĻSFTVMUĻPGĻCSFBUIĻUFTU
-BNQĻJOEJDBUFTĻSFBEZĻGPSĻCSFBUIĻUFTU
016'
4UPSFĻUIFĻ"MDPMPDLĻJOĻJUTĻIPMEFSĻ5IJTĻXJMM
LFFQĻUIFĻCVJMUJOĻCBUUFSZĻGVMMZĻDIBSHFEĻBOE
UIFĻ"MDPMPDLĻJTĻBDUJWBUFEĻBVUPNBUJDBMMZ
XIFOĻUIFĻDBSĻJTĻPQFOFE
"MTPĻDBMMFEĻ"MDPHVBSE
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
#NEQNQEM VOMPDLFEĻUIFOĻJUĻNVTUĻGJSTUĻCFĻBDUJWBUFE
XJUIĻUIFĻTXJUDIĻ 5VQTCIG
4GUWNVCHVGTDTGCVJVGUV
'PMEĻVQĻUIFĻOP[[MFĻ ĻUBLFĻBĻEFFQĻCSFBUI
BOEĻCMPXĻXJUIĻBOĻFWFOĻQSFTTVSFĻVOUJMĻB
DMJDLĻJTĻIFBSEĻBGUFSĻBQQSPYĻĻTFDPOET
5IFĻSFTVMUĻXJMMĻCFĻPOFĻPGĻUIFĻBMUFSOBUJWFTĻJO
UIFĻGPMMPXJOHĻUBCMFĻ4GUWNVCHVGTDTGCVJ
VGUV
*GĻOPĻNFTTBHFĻJTĻTIPXOĻUIFOĻUIFĻUSBOT
NJTTJPOĻUPĻUIFĻDBSĻNBZĻIBWFĻGBJMFEĻĻJO
XIJDIĻDBTF ĻQSFTTĻUIFĻCVUUPOĻ ĻUPĻUSBOT
NJUĻUIFĻSFTVMUĻUPĻUIFĻDBSĻNBOVBMMZ
*CPFJGNFWPKVUVQTCIGCPFEJCTIKPIUVCVKQP
p 5IFĻIBOEIFMEĻBMDPMPDLĻVOJUĻJTĻSFMFBTFEĻCZ
EFQSFTTJOHĻJUĻTMJHIUMZĻJOĻJUTĻIPMEFSĻBOE
SFMFBTJOHĻJUĻĻJUĻUIFOĻTQSJOHTĻPVUĻBOEĻDBO
CFĻSFNPWFEĻGSPNĻUIFĻIPMEFS
+PFKECVQT
NCOR &KURNC[VGZV
5RGEKHKECVKQP
(SFFOĻMBNQĻ
#NEQIWCTF
#RRTQXGFVGUV
4UBSUĻUIFĻFOHJOFĻĻOP
BMDPIPMĻDPOUFOUĻNFBT
VSFE
:FMMPXĻMBNQĻ
#NEQIWCTF
#RRTQXGFVGUV
&OHJOFĻTUBSUJOHĻQPTTJ
CMFĻĻNFBTVSFEĻBMDPIPM
DPOUFOUĻJTĻBCPWF
ĻQSPNJMMFĻCVUĻCFMPX
UIFĻMJNJUĻWBMVFĻJO
GPSDF"
3FEĻMBNQĻ Ļ&KU
CRRTQXGFVGUV
9CKVOKPWVG
&OHJOFĻTUBSUJOHĻOPU
QPTTJCMFĻĻNFBTVSFE
BMDPIPMĻDPOUFOUĻJT
BCPWFĻUIFĻMJNJUĻWBMVFĻJO
GPSDF"
'PMEĻEPXOĻUIFĻOP[[MFĻBOEĻSFGJUĻUIFĻ"MDP
MPDLĻJOĻJUTĻIPMEFS
4UBSUĻUIFĻFOHJOFĻGPMMPXJOHĻBOĻBQQSPWFE
CSFBUIĻUFTUĻXJUIJOĻĻNJOVUFTĻĻPUIFSXJTFĻJU
NVTUĻCFĻSFQFBUFE
p 3FQMBDFĻUIFĻIBOEIFMEĻVOJUĻJOĻUIFĻIPMEFS
CZĻQVTIJOHĻJUĻJOĻVOUJMĻJUĻFOHBHFT
p 4UPSFĻUIFĻIBOEIFMEĻVOJUĻJOĻUIFĻIPMEFSĻ
UIJTĻQSPWJEFTĻJUĻXJUIĻUIFĻCFTUĻQSPUFDUJPO
BOEĻLFFQTĻJUTĻCBUUFSJFTĻGVMMZĻDIBSHFE
$GHQTGUVCTVKPIVJGGPIKPG
5IFĻ"MDPMPDLĻJTĻBDUJWBUFEĻBVUPNBUJDBMMZĻBOEĻJT
UIFOĻSFBEZĻGPSĻVTFĻXIFOĻUIFĻDBSĻJTĻPQFOFE
8IFOĻUIFĻJOEJDBUPSĻMBNQĻ ĻJTĻHSFFOĻUIF
"MDPMPDLĻJTĻSFBEZĻGPSĻVTF
8JUIESBXĻUIFĻ"MDPMPDLĻGSPNĻJUTĻIPMEFSĻ*G
UIFĻ"MDPMPDLĻJTĻPVUTJEFĻUIFĻDBSĻXIFOĻJUĻJT
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
"
-JNJUTĻWBSZĻCFUXFFOĻDPVOUSJFT ĻTPĻGJOEĻPVUĻXIBUĻMJNJUT
BQQMZĻ4FFĻBMTPĻUIFĻTFDUJPOĻFOUJUMFEĻ(FOFSBMĻJOGPSNBUJPOĻPO
UIFĻ"MDPMPDLĻPOĻQBHFĻ
016'
"GUFSĻBĻDPNQMFUFEĻQFSJPEĻPGĻESJWJOH ĻUIF
FOHJOFĻDBOĻCFĻSFTUBSUFEĻXJUIJOĻĻNJOVUFT
XJUIPVUĻBĻOFXĻCSFBUIĻUFTU
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
#NEQNQEM
6QDGCTKPOKPF
$GHQTGVJGDTGCVJVGUV
*OĻPSEFSĻUPĻPCUBJOĻDPSSFDUĻGVODUJPOĻBOEĻBT
BDDVSBUFĻBĻNFBTVSFNFOUĻSFTVMUĻBTĻQPTTJCMF
p "WPJEĻFBUJOHĻPSĻESJOLJOH
BQQSPYĻĻNJOVUFTĻCFGPSFĻUIFĻCSFBUIĻUFTU
p "WPJEĻFYDFTTĻXJOETDSFFOĻXBTIJOHĻĻUIF
BMDPIPMĻJOĻUIFĻXBTIFSĻGMVJEĻNBZĻSFTVMUĻJO
BOĻJODPSSFDUĻNFBTVSFNFOUĻSFTVMU
%JCPIGQHFTKXGT
*OĻPSEFSĻUPĻFOTVSFĻUIBUĻBĻOFXĻCSFBUIĻUFTUĻJT
DBSSJFEĻPVUĻJOĻUIFĻFWFOUĻPGĻBĻDIBOHFĻPGĻESJWFSĻ
EFQSFTTĻUIFĻTXJUDIĻ ĻBOEĻUIFĻTFOEĻCVUUPOĻ TJNVMUBOFPVTMZĻGPSĻBQQSPYĻĻTFDPOETĻ"U
XIJDIĻQPJOUĻUIFĻDBSĻSFUVSOTĻUPĻTUBSUĻJOIJCJUJPO
NPEFĻBOEĻBĻOFXĻBQQSPWFEĻCSFBUIĻUFTUĻJT
SFRVJSFEĻCFGPSFĻTUBSUJOHĻUIFĻFOHJOF
%CNKDTCVKQPCPFUGTXKEG
5IFĻ"MDPMPDLĻNVTUĻCFĻDIFDLFEĻBOEĻDBMJCSBUFE
BUĻBĻXPSLTIPQĻFWFSZĻĻNPOUIT
ĻEBZTĻCFGPSFĻSFDBMJCSBUJPOĻJTĻOFDFTTBSZĻUIF
EJTQMBZĻTIPXTĻ#NEQIWCTF%CNKDTTGSWKTGF
*GĻDBMJCSBUJPOĻJTĻOPUĻDBSSJFEĻPVUĻXJUIJOĻUIFTFĻ
EBZTĻUIFOĻOPSNBMĻFOHJOFĻTUBSUJOHĻXJMMĻCF
CMPDLFEĻĻPOMZĻTUBSUJOHĻXJUIĻUIFĻ#ZQBTTĻGVOD
UJPOĻXJMMĻUIFOĻCFĻQPTTJCMF ĻTFFĻQBHFĻĻTFD
UJPOĻ&NFSHFODZĻTJUVBUJPO
5IFĻNFTTBHFĻDBOĻCFĻDMFBSFEĻCZĻQSFTTJOHĻUIF
TFOEĻCVUUPOĻ ĻPODFĻ0UIFSXJTFĻJUĻHPFTĻPVU
POĻJUTĻPXOĻBGUFSĻBQQSPYĻĻNJOVUFTĻCVUĻUIFO
SFBQQFBSTĻFBDIĻUJNFĻUIFĻFOHJOFĻJTĻTUBSUFEĻ
POMZĻSFDBMJCSBUJPOĻBUĻBĻXPSLTIPQĻDBOĻDMFBS
UIFĻNFTTBHFĻQFSNBOFOUMZ
'OGTIGPE[UKVWCVKQP
*OĻUIFĻFWFOUĻPGĻBOĻFNFSHFODZĻTJUVBUJPOĻPSĻUIF
"MDPMPDLĻJTĻPVUĻPGĻPSEFS ĻJUĻJTĻQPTTJCMFĻUP
CZQBTTĻUIFĻ"MDPMPDLĻJOĻPSEFSĻUPĻESJWFĻUIFĻDBS
016'
%QNFQTJQVYGCVJGT
5IFĻDPMEFSĻUIFĻXFBUIFSĻUIFĻMPOHFSĻJUĻUBLFT
CFGPSFĻUIFĻ"MDPMPDLĻJTĻSFBEZĻGPSĻVTF
6GORGTCVWTG %
*OĻFYUSFNFMZĻDPMEĻXFBUIFSĻUIFĻIFBUJOHĻUJNF
DBOĻCFĻSFEVDFEĻCZĻUBLJOHĻUIFĻ"MDPMPDL
JOEPPST
"MMĻ#ZQBTTĻBDUJWBUJPOĻJTĻMPHHFEĻBOEĻTBWFE
JOĻNFNPSZ ĻTFFĻQBHFĻĻJOĻUIFĻTFDUJPO
3FDPSEJOHĻEBUB
/CZKOWOJGCV
KPIVKOG UGE
QPFU
ĻUPĻ ĻUPĻ ĻUPĻ
"GUFSĻUIFĻ#ZQBTTĻGVODUJPOĻIBTĻCFFOĻBDUJWBUFE
UIFĻEJTQMBZĻTIPXTĻ#NEQIWCTF$[RCUU
GPCDNGFĻUIFĻXIPMFĻUJNFĻXIJMFĻESJWJOHĻBOEĻDBO
POMZĻCFĻSFTFUĻCZĻBĻXPSLTIPQ
"UĻUFNQFSBUVSFTĻCFMPXĻĻĘ$ĻPSĻBCPWF
ĻĘ$ĻUIFĻ"MDPMPDLĻSFRVJSFTĻBEEJUJPOBMĻQPXFS
TVQQMZĻ5IFĻEJTQMBZĻTIPXTĻ#NEQIWCTFKPUGTV
RQYGTECDNGĻ*OĻXIJDIĻDBTF ĻDPOOFDUĻUIF
QPXFSĻTVQQMZĻDBCMFĻGSPNĻUIFĻHMPWFCPYĻBOE
XBJUĻVOUJMĻJOEJDBUPSĻMBNQĻ ĻJTĻHSFFO
5IFĻ#ZQBTTĻGVODUJPOĻDBOĻCFĻUFTUFEĻXJUIPVU
UIFĻFSSPSĻNFTTBHFĻCFJOHĻMPHHFEĻĻJOĻXIJDI
DBTF ĻDBSSZĻPVUĻBMMĻUIFĻTUFQTĻXJUIPVUĻTUBSUJOH
UIFĻDBSĻ5IFĻFSSPSĻNFTTBHFĻJTĻDMFBSFEĻXIFO
UIFĻDBSĻJTĻMPDLFE
8IFOĻUIFĻ"MDPMPDLĻJTĻJOTUBMMFE ĻFJUIFSĻUIF
#ZQBTTĻPSĻ&NFSHFODZĻGVODUJPOĻJTĻTFMFDUFEĻBT
UIFĻCZQBTTJOHĻPQUJPOĻ5IJTĻTFUUJOHĻDBOĻCF
DIBOHFEĻBGUFSXBSETĻBUĻBĻXPSLTIPQ
"OĻBVUIPSJTFEĻ7PMWPĻXPSLTIPQĻJTĻSFDPNNFOEFE
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
#NEQNQEM #EVKXCVKPIVJG$[RCUUHWPEVKQP
p %FQSFTTĻBOEĻIPMEĻUIFĻMFGUIBOEĻTUBML
TXJUDIĻ1-ĻCVUUPOĻBOEĻUIFĻCVUUPOĻGPSĻIB[
BSEĻXBSOJOHĻGMBTIFSTĻTJNVMUBOFPVTMZĻGPS
BQQSPYĻĻTFDPOETĻĻUIFĻEJTQMBZĻGJSTU
TIPXTĻ$[RCUUCEVKXCVGF9CKVOKPWVG
BOEĻUIFOĻ#NEQIWCTF$[RCUUGPCDNGFĻ
BGUFSĻXIJDIĻUIFĻFOHJOFĻDBOĻCFĻTUBSUFE
5IJTĻGVODUJPOĻDBOĻCFĻBDUJWBUFEĻTFWFSBMĻUJNFT
5IFĻFSSPSĻNFTTBHFĻTIPXOĻEVSJOHĻESJWJOHĻDBO
POMZĻCFĻDMFBSFEĻBUĻBĻXPSLTIPQ
5[ODQNUCPFFKURNC[OGUUCIGU
*OĻBEEJUJPOĻUPĻUIFĻQSFWJPVTMZĻEFTDSJCFEĻNFT
TBHFT ĻUIFĻDPNCJOFEĻJOTUSVNFOUĻQBOFMTĻEJT
QMBZĻDBOĻBMTPĻTIPXĻUIFĻGPMMPXJOH
&KURNC[VGZV
/GCPKPI#EVKQP
#NEQIWCTF
4GUVCTVRQUUK
DNG
5IFĻFOHJOFĻIBTĻCFFO
TXJUDIFEĻPGGĻGPSĻMFTTĻUIBO
ĻNJOVUFTĻĻFOHJOFĻTUBS
UJOHĻQPTTJCMFĻXJUIPVU
OFXĻUFTU
#NEQIWCTF
5GTXKEG
TGSWKTGF
$POUBDUĻBĻXPSLTIPQ
#NEQIWCTF0Q
UKIPCN
5SBOTNJTTJPOĻGBJMFEĻ
TFOEĻNBOVBMMZĻXJUIĻCVU
UPOĻ ĻPSĻUBLFĻBĻOFX
CSFBUIĻUFTU
#NEQIWCTF
+PXCNKFVGUV
5FTUĻGBJMFEĻĻUBLFĻBĻOFX
CSFBUIĻUFTU
#NEQIWCTF
$NQYNQPIGT
#MPXJOHĻUPPĻTIPSUĻĻCMPX
GPSĻMPOHFS
#NEQIWCTF
$NQYUQHVGT
#MPXJOHĻUPPĻIBSEĻĻCMPX
NPSFĻHFOUMZ
#EVKXCVKPIVJG'OGTIGPE[HWPEVKQP
p %FQSFTTĻBOEĻIPMEĻUIFĻMFGUIBOEĻTUBML
TXJUDIĻ1-ĻCVUUPOĻBOEĻUIFĻCVUUPOĻGPSĻIB[
BSEĻXBSOJOHĻGMBTIFSTĻTJNVMUBOFPVTMZĻGPS
BQQSPYĻĻTFDPOETĻĻUIFĻEJTQMBZĻTIPXT
#NEQIWCTF$[RCUUGPCDNGFĻBOEĻUIF
FOHJOFĻDBOĻCFĻTUBSUFE
5IJTĻGVODUJPOĻDBOĻCFĻVTFEĻPODF ĻBGUFSĻXIJDIĻB
SFTFUĻNVTUĻCFĻNBEFĻBUĻBĻXPSLTIPQ
"OĻBVUIPSJTFEĻ7PMWPĻXPSLTIPQĻJTĻSFDPNNFOEFE
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
&KURNC[VGZV
/GCPKPI#EVKQP
#NEQIWCTF
$NQYJCTFGT
#MPXJOHĻUPPĻXFBLĻĻCMPX
IBSEFS
#NEQIWCTF
YCKV2TGJGCV
KPI
)FBUJOHĻOPUĻGJOJTIFEĻ
XBJUĻGPSĻUFYUĻ#NEQIWCTF
$NQYUGEQPFU
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
5VCTVKPIVJGGPIKPG
2GVTQNCPFFKGUGNGPIKPGU
)PMEĻUIFĻDMVUDIĻQFEBMĻGVMMZĻEFQSFTTFE
'PSĻDBSTĻXJUIĻBVUPNBUJDĻHFBSCPYĻ
%FQSFTTĻUIFĻCSBLFĻQFEBM
016'
1SFTTĻUIFĻ56#465612'0)+0'ĻCVUUPO
BOEĻUIFOĻSFMFBTFĻJU
5IFĻTUBSUFSĻNPUPSĻXPSLTĻVOUJMĻUIFĻFOHJOF
TUBSUTĻPSĻVOUJMĻJUTĻPWFSIFBUJOHĻQSPUFDUJPOĻUSJH
HFST
+/2146#06
+IPKVKQPUYKVEJYKVJTGOQVGEQPVTQNMG[GZVTCE
VGFKPUGTVGFCPF56#465612'0)+0'DWVVQP
+/2146#06
%PĻOPUĻQSFTTĻJOĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZ
JODPSSFDUMZĻUVSOFEĻĻ)PMEĻUIFĻFOEĻXJUIĻUIF
EFUBDIBCMFĻLFZĻCMBEF ĻTFFĻQBHFĻ
*OTFSUĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻJOĻUIFĻJHOJ
UJPOĻTXJUDIĻBOEĻQSFTTĻJUĻJOĻUPĻJUTĻFOEĻQPTJ
UJPOĻ/PUFĻUIBUĻJGĻUIFĻDBSĻJTĻFRVJQQFEĻXJUI
BOĻBMDPMPDLĻUIFOĻBĻCSFBUIĻUFTUĻNVTUĻGJSTU
CFĻBQQSPWFEĻCFGPSFĻUIFĻFOHJOFĻDBOĻCF
TUBSUFEĻĻTFFĻQBHFĻ
*GĻUIFĻFOHJOFĻGBJMTĻUPĻTUBSUĻBGUFSĻĻBUUFNQUTĻ
XBJUĻGPSĻĻNJOVUFTĻCFGPSFĻNBLJOHĻBĻGVSUIFS
BUUFNQUĻ4UBSUJOHĻDBQBDJUZĻJODSFBTFTĻJGĻUIF
CBUUFSZĻJTĻBMMPXFEĻUPĻSFDPWFS
9#40+0)
"MXBZTĻSFNPWFĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZ
GSPNĻUIFĻJHOJUJPOĻTXJUDIĻXIFOĻMFBWJOHĻUIF
DBS ĻBOEĻNBLFĻTVSFĻUIBUĻUIFĻLFZĻQPTJUJPOĻJT
ĻĻJOĻQBSUJDVMBSĻJGĻUIFSFĻBSFĻDIJMESFOĻJOĻUIF
DBSĻ'PSĻJOGPSNBUJPOĻPOĻIPXĻUIJTĻXPSLTĻ
TFFĻQBHFĻ
5IFĻJEMJOHĻTQFFEĻDBOĻCFĻOPUJDFBCMZĻIJHIFS
UIBOĻOPSNBMĻGPSĻDFSUBJOĻFOHJOFĻUZQFTĻEVSJOH
DPMEĻTUBSUJOHĻ5IJTĻJTĻEPOFĻJOĻPSEFSĻUIBUĻUIF
FNJTTJPOTĻTZTUFNĻDBOĻSFBDIĻOPSNBMĻPQFS
BUJOHĻUFNQFSBUVSFĻBTĻRVJDLMZĻBTĻQPTTJCMF
XIJDIĻNJOJNJTFTĻFYIBVTUĻFNJTTJPOTĻBOE
QSPUFDUTĻUIFĻFOWJSPONFOU
-G[NGUUFTKXG
'PMMPXĻTUFQTĻqĻGPSĻTUBSUJOHĻQFUSPMĻBOEĻEJFTFM
FOHJOFTĻ'PSĻNPSFĻJOGPSNBUJPOĻPOĻ,FZMFTT
ESJWFĻĻTFFĻQBHFĻ
016'
"ĻQSFSFRVJTJUFĻGPSĻUIFĻDBSĻUPĻTUBSUĻJTĻUIBU
POFĻPGĻUIFĻDBSTĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZTĻXJUI
UIFĻ,FZMFTTĻESJWF ĻGVODUJPOĻJTĻJOĻUIFĻQBT
TFOHFSĻDPNQBSUNFOUĻPSĻDBSHPĻBSFB
9#40+0)
0GXGTĻSFNPWFĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻGSPN
UIFĻDBSĻXIJMFĻESJWJOHĻPSĻEVSJOHĻUPXJOH
5VQRVJGGPIKPG
5PĻTXJUDIĻPGGĻUIFĻFOHJOF
*GĻUIFĻDBSĻJTĻNPWJOHĻUIFOĻJUĻJTĻFOPVHIĻUPĻQSFTTĻUIFĻ56#465612'0)+0'ĻCVUUPOĻUPĻTUBSUĻUIFĻDBS
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
5VCTVKPIVJGGPIKPG
p 1SFTTĻ56#465612'0)+0'ĻĻUIF
FOHJOFĻTUPQT
p
*GĻUIFĻDBSĻIBTĻBOĻBVUPNBUJDĻHFBSCPYĻBOE
UIFĻHFBSĻTFMFDUPSĻJTĻOPUĻJOĻBĻQPTJUJPOĻ2ĻPS
JGĻUIFĻDBSĻJTĻNPWJOHĻĻ1SFTTĻUXJDFĻPSĻIPME
UIFĻ56#465612'0)+0'ĻCVUUPO
EFQSFTTFEĻVOUJMĻUIFĻFOHJOFĻTUPQT
5VGGTKPINQEM
"ĻNFDIBOJDBMĻOPJTFĻDBOĻCFĻQFSDFJWFEĻXIFO
UIFĻTUFFSJOHĻMPDLĻVOMPDLTĻPSĻMPDLT
p 5IFĻTUFFSJOHĻMPDLĻVOMPDLTĻXIFOĻUIF
SFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻJTĻJOĻUIFĻJHOJUJPO
TXJUDIĻBOEĻUIFĻ56#465612'0)+0'
CVUUPOĻJTĻEFQSFTTFE
p 5IFĻTUFFSJOHĻMPDLĻMPDLTĻXIFOĻUIFĻESJWFST
EPPSĻJTĻPQFOFEĻBGUFSĻUIFĻFOHJOFĻIBTĻCFFO
TXJUDIFEĻPGG
-G[RQUKVKQPU
'PSĻJOGPSNBUJPOĻPOĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZT
EJGGFSFOUĻLFZĻQPTJUJPOTĻĻTFFĻQBHFĻ
$BSTĻXJUIĻ,FZMFTTĻESJWFĻNVTUĻIBWFĻBĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻJOTJEFĻUIFĻQBTTFOHFSĻDPNQBSUNFOU
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
5VCTVKPIVJGGPIKPGpGZVGTPCNDCVVGT[
,WORUVCTVKPI
$POOFDUĻPOFĻPGĻUIFĻSFEĻKVNQĻMFBET
DMBNQTĻUPĻUIFĻEPOPSĻCBUUFSZTĻQPTJUJWF
UFSNJOBMĻ +/2146#06
$POOFDUĻUIFĻTUBSUĻDBCMFĻDBSFGVMMZĻUPĻBWPJE
TIPSUĻDJSDVJUTĻXJUIĻPUIFSĻDPNQPOFOUTĻJOĻUIF
FOHJOFĻDPNQBSUNFOU
0QFOĻUIFĻDMJQTĻPOĻUIFĻGSPOUĻDPWFSĻPGĻUIF
CBUUFSZĻJOĻZPVSĻDBSĻBOEĻSFNPWFĻUIFĻDPWFS
*GĻUIFĻCBUUFSZĻJTĻGMBUĻUIFOĻUIFĻDBSĻDBOĻCF
TUBSUFEĻXJUIĻDVSSFOUĻGSPNĻBOPUIFSĻCBUUFSZ
8IFOĻKVNQĻTUBSUJOHĻUIFĻDBS ĻUIFĻGPMMPXJOH
TUFQTĻBSFĻSFDPNNFOEFEĻUPĻBWPJEĻTIPSUĻDJS
DVJUTĻPSĻPUIFSĻEBNBHF
*OTFSUĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻJOĻLFZĻQPTJ
UJPOĻ ĻTFFĻQBHFĻ
$POOFDUĻUIFĻSFEĻKVNQĻMFBETĻPUIFSĻDMBNQ
POUPĻUIFĻDBSTĻQPTJUJWFĻUFSNJOBMĻ $POOFDUĻPOFĻPGĻUIFĻCMBDLĻKVNQĻMFBET
DMBNQTĻUPĻUIFĻEPOPSĻCBUUFSZTĻOFHBUJWF
UFSNJOBMĻ 4UBSUĻUIFĻFOHJOFĻJOĻUIFĻDBSĻXJUIĻUIFĻEJT
DIBSHFEĻCBUUFSZ
+/2146#06
%PĻOPUĻVTFĻUIFĻDPOOFDUJPOTĻXIFOĻBUUFNQU
JOHĻUPĻTUBSU ĻBTĻUIFSFĻJTĻBĻSJTLĻPGĻTQBSLJOH
3FNPWFĻUIFĻKVNQĻMFBETĻJOĻSFWFSTFĻPSEFSĻ
GJSTUĻUIFĻCMBDLĻBOEĻUIFOĻUIFĻSFE
.BLFĻTVSFĻUIBUĻOPOFĻPGĻUIFĻCMBDLĻKVNQ
MFBETĻDMBNQTĻDPNFTĻJOUPĻDPOUBDUĻXJUI
UIFĻCBUUFSZTĻQPTJUJWFĻUFSNJOBMĻPSĻUIF
DMBNQĻDPOOFDUFEĻUPĻUIFĻSFEĻKVNQĻMFBE
9#40+0)
p
5IFĻCBUUFSZĻDBOĻHFOFSBUFĻPYZIZESPHFO
HBT ĻXIJDIĻJTĻIJHIMZĻFYQMPTJWFĻ"ĻTQBSL
DBOĻCFĻGPSNFEĻJGĻBĻKVNQĻMFBEĻJTĻDPO
OFDUFEĻJODPSSFDUMZ ĻBOEĻUIJTĻDBOĻCF
FOPVHIĻGPSĻUIFĻCBUUFSZĻUPĻFYQMPEF
p
5IFĻCBUUFSZĻDPOUBJOTĻTVMQIVSJDĻBDJE
XIJDIĻDBOĻDBVTFĻTFSJPVTĻCVSOT
p
*GĻTVMQIVSJDĻBDJEĻDPNFTĻJOUPĻDPOUBDU
XJUIĻFZFT ĻTLJOĻPSĻDMPUIJOH ĻGMVTIĻXJUI
MBSHFĻRVBOUJUJFTĻPGĻXBUFSĻ*GĻBDJE
TQMBTIFTĻJOUPĻUIFĻFZFTĻĻTFFLĻNFEJDBM
BUUFOUJPOĻJNNFEJBUFMZ
$POOFDUĻUIFĻPUIFSĻDMBNQĻUPĻBĻHSPVOEJOH
QPJOU ĻFHĻSJHIUIBOEĻFOHJOFĻNPVOUJOHĻBU
UIFĻUPQ ĻUIFĻPVUFSĻTDSFXĻIFBEĻ $IFDLĻUIBUĻUIFĻEPOPSĻCBUUFSZĻIBTĻBĻWPMU
BHFĻPGĻĻ7
$IFDLĻUIBUĻUIFĻKVNQĻMFBEĻDMBNQTĻBSF
BGGJYFEĻTFDVSFMZĻTPĻUIBUĻUIFSFĻBSFĻOP
TQBSLTĻEVSJOHĻUIFĻTUBSUJOHĻQSPDFEVSF
*GĻUIFĻEPOPSĻCBUUFSZĻJTĻJOTUBMMFEĻJOĻBOPUIFS
DBSĻĻTXJUDIĻPGGĻUIFĻEPOPSĻDBSTĻFOHJOF
BOEĻNBLFĻTVSFĻUIBUĻUIFĻUXPĻDBSTĻEPĻOPU
UPVDIĻFBDIĻPUIFS
4UBSUĻUIFĻFOHJOFĻPGĻUIFĻEPOPSĻDBSĻBOE
BMMPXĻJUĻUPĻSVOĻBĻGFXĻNJOVUFTĻBUĻBĻTQFFE
TMJHIUMZĻIJHIFSĻUIBOĻJEMF
BQQSPYĻĻSQN
'PSĻNPSFĻJOGPSNBUJPOĻPOĻUIFĻDBSTĻCBUUFSZĻ
TFFĻQBHFĻ
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
)GCTDQZGU
)GPGTCN
/CPWCNIGCTDQZ
*5#
5IFĻ)4"Ļ )JMMĻ4UBSUĻ"TTJTU ĻGVODUJPOĻJTĻBWBJMB
CMFĻGPSĻCPUIĻNBOVBMĻBOEĻBVUPNBUJDĻUSBOTNJT
TJPOT
+/2146#06
5IFĻPQFSBUJOHĻUFNQFSBUVSFĻPGĻUIFĻHFBSCPY
JTĻDIFDLFEĻJOĻPSEFSĻUPĻQSFWFOUĻEBNBHFĻUP
BOZĻPGĻUIFĻESJWFĻTZTUFNTĻDPNQPOFOUTĻ*O
UIFĻFWFOUĻPGĻBĻSJTLĻPGĻPWFSIFBUJOHĻBĻXBSOJOH
TZNCPMĻJMMVNJOBUFTĻPOĻUIFĻJOTUSVNFOUĻQBOFM
DPNCJOFEĻXJUIĻBĻUFYUĻNFTTBHFĻĻ*OĻXIJDI
DBTF ĻGPMMPXĻUIFĻSFDPNNFOEBUJPOĻHJWFO
HFBSĻMFWFSĻBOEĻTUBSUĻGSPNĻOFVUSBMĻQPTJUJPO
0ĻUIFOĻFGRTGUUĻUIFĻHFBSĻMFWFSĻCFGPSF
NPWJOHĻJUĻUPĻ4ĻQPTJUJPO
p &OHBHFĻSFWFSTFĻHFBSĻPOMZĻXIFOĻUIFĻDBSĻJT
TUBUJPOBSZ
)GCTKPFKECVQT
)GCTKPIRCVVGTP
-PPLĻBUĻUIFĻBDUVBMĻHFBSTIJGUĻQBUUFSOĻJNQSJOUFE
POĻUIFĻHFBSĻMFWFS
p %FQSFTTĻUIFĻDMVUDIĻQFEBMĻGVMMZĻEVSJOH
FBDIĻHFBSĻDIBOHF
p 5BLFĻZPVSĻGPPUĻPGGĻUIFĻDMVUDIĻQFEBM
CFUXFFOĻHFBSĻDIBOHFT
9#40+0)
"MXBZTĻBQQMZĻUIFĻQBSLJOHĻCSBLFĻXIFO
QBSLJOHĻPOĻBĻTMPQFĻĻMFBWJOHĻUIFĻDBSĻJOĻHFBS
JTĻOPUĻTVGGJDJFOUĻUPĻIPMEĻUIFĻDBSĻJOĻBMMĻTJUVB
UJPOT
5IFĻSFWFSTFĻHFBSĻJOIJCJUPSĻIJOEFSTĻUIFĻQPTTJ
CJMJUZĻPGĻNJTUBLFOMZĻBUUFNQUJOHĻUPĻFOHBHF
SFWFSTFĻHFBSĻEVSJOHĻOPSNBMĻGPSXBSEĻUSBWFM
p 'PMMPXĻUIFĻHFBSJOHĻQBUUFSOĻQSJOUFEĻPOĻUIF
5IFĻGVODUJPOĻNFBOTĻUIBUĻUIFĻQFEBMĻQSFTTVSFĻJO
UIFĻCSBLFĻTZTUFNĻSFNBJOTĻGPSĻTFWFSBMĻTFDPOET
XIJMFĻUIFĻGPPUĻJTĻNPWFEĻGSPNĻUIFĻCSBLFĻQFEBM
UPĻUIFĻBDDFMFSBUPSĻQFEBMĻCFGPSFĻTFUUJOHĻPGGĻPS
SFWFSTJOHĻVQIJMM
5IFĻUFNQPSBSZĻCSBLJOHĻFGGFDUĻSFMFBTFTĻBGUFS
TFWFSBMĻTFDPOETĻPSĻXIFOĻUIFĻESJWFSĻBDDFMFS
BUFT
4GXGTUGIGCTKPJKDKVQT
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
"OĻFTTFOUJBMĻEFUBJMĻJOĻDPOOFDUJPOĻXJUIĻFOWJSPO
NFOUBMĻESJWJOHĻJTĻUPĻESJWFĻJOĻUIFĻSJHIUĻHFBSĻBOE
UPĻDIBOHFĻHFBSĻJOĻQMFOUZĻPGĻUJNF
"OĻJOEJDBUPSĻJTĻBWBJMBCMFĻBTĻBOĻBJEĻPOĻTPNF
WBSJBOUTĻĻ(4*Ļ (FBSĻ4IJGUĻ*OEJDBUPS ĻĻXIJDI
OPUJGJFTĻUIFĻESJWFSĻXIFOĻJUĻJTĻBQQSPQSJBUFĻUP
FOHBHFĻUIFĻOFYUĻIJHIFSĻPSĻMPXFSĻHFBSĻJOĻPSEFS
UPĻPCUBJOĻUIFĻMPXFTUĻQPTTJCMFĻGVFMĻDPOTVNQ
UJPOĻ)PXFWFS ĻUBLJOHĻJOUPĻDPOTJEFSBUJPOĻDIB
SBDUFSJTUJDTĻTVDIĻBTĻQFSGPSNBODFĻBOEĻWJCSB
UJPOGSFFĻSVOOJOH ĻJUĻNBZĻCFĻBEWBOUBHFPVTĻUP
DIBOHFĻHFBSĻBUĻBĻIJHIFSĻFOHJOFĻTQFFEĻ5IF
GSBNFEĻOVNCFSĻJOEJDBUFTĻUIFĻDVSSFOUĻHFBS
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
)GCTDQZGU
#WVQOCVKEIGCTDQZ)GCTVTQPKE
5IFĻHFBSCPYĻJTĻNFDIBOJDBMMZĻCMPDLFEĻXIFO
UIFĻ2ĻQPTJUJPOĻJTĻFOHBHFEĻ"QQMZĻUIFĻQBSLJOH
CSBLFĻBTĻXFMM ĻBTĻBĻQSFDBVUJPOĻĻTFF
QBHFĻ
016'
5IFĻHFBSĻTFMFDUPSĻNVTUĻCFĻJOĻ2ĻQPTJUJPOĻUP
BMMPXĻUIFĻDBSĻUPĻCFĻMPDLFEĻBOEĻBMBSNFE
+/2146#06
5IFĻDBSĻNVTUĻCFĻTUBUJPOBSZĻXIFOĻQPTJ
UJPOĻ2ĻJTĻTFMFDUFE
+PUVTWOGPVRCPGN&KIKVCNYKVJIGCTKPFKECVQT
(FBSĻJOEJDBUPSĻGPSĻNBOVBM
CPYĻ0OMZĻPOFĻNBSLFSĻJTĻJMMV
NJOBUFEĻBUĻBĻUJNFĻĻJUĻJTĻJMMV
NJOBUFEĻJOĻUIFĻDFOUSFĻPOMZ
EVSJOHĻOPSNBMĻESJWJOH
8IFOĻHFBSJOHĻVQEPXOĻBT
SFDPNNFOEFE ĻUIFĻVQQFSĻPOFĻJTĻJMMVNJOBUFEĻBU
ĻPSĻUIFĻMPXFSĻBUĻ ĻNBSLFEĻSFEĻJOĻUIFĻJMMVT
USBUJPO
8JUIĻJOTUSVNFOUĻQBOFMĻ"OB
MPHVF ĻUIFĻHFBSĻQPTJUJPOT
BOEĻJOEJDBUPSĻBSSPXTĻBSFĻEJT
QMBZFEĻJOĻUIFĻDFOUSFĻPGĻUIF
DPNCJOFEĻJOTUSVNFOUĻQBOFM
&#WVQOCVKEIGCTRQUKVKQPU p/CPWCNIGCT
RQUKVKQPU
9#40+0)
)GCTRQUKVKQPU
"VUPNBUJDĻHFBSĻQPTJUJPOTĻBSF
JOEJDBUFEĻPOĻUIFĻSJHIUĻPGĻUIF
JOTUSVNFOUĻQBOFMĻJOĻUIJTĻNBO
OFSĻ 0OMZĻPOFĻNBSLFSĻJTĻJMMV
NJOBUFEĻBUĻBĻUJNFĻĻUIFĻPOF
TIPXJOHĻUIFĻDVSSFOUĻHFBS
TFMFDUPSĻQPTJUJPO
4ZNCPMĻ5ĻGPSĻ4QPSUĻNPEFĻJTĻ03"/(&ĻXIFO
UIFĻNPEFĻJTĻBDUJWF
2p2CTMKPIRQUKVKQP
4FMFDUĻ2ĻXIFOĻTUBSUJOHĻUIFĻFOHJOFĻPSĻXIFO
UIFĻDBSĻJTĻQBSLFEĻ5IFĻCSBLFĻQFEBMĻNVTUĻCF
EFQSFTTFEĻUPĻEJTFOHBHFĻUIFĻHFBSĻTFMFDUPS
GSPNĻUIFĻ2ĻQPTJUJPO
"MXBZTĻBQQMZĻUIFĻQBSLJOHĻCSBLFĻXIFO
QBSLJOHĻPOĻBĻTMPQFĻĻUIFĻBVUPNBUJDĻUSBOT
NJTTJPOĻJOĻ2ĻJTĻOPUĻTVGGJDJFOUĻUPĻIPMEĻUIFĻDBS
JOĻBMMĻTJUVBUJPOT
4p4GXGTUG
5IFĻDBSĻNVTUĻCFĻTUBUJPOBSZĻXIFOĻQPTJUJPOĻ4ĻJT
TFMFDUFE
0p0GWVTCN
/PĻHFBSĻJTĻFOHBHFEĻBOEĻUIFĻFOHJOFĻDBOĻCF
TUBSUFEĻ"QQMZĻUIFĻQBSLJOHĻCSBLFĻJGĻUIFĻDBSĻJT
TUBUJPOBSZĻXJUIĻUIFĻHFBSĻTFMFDUPSĻJOĻQPTJUJPOĻ0
&p&TKXG
&ĻJTĻUIFĻOPSNBMĻESJWJOHĻQPTJUJPOĻ4IJGUJOHĻVQ
BOEĻEPXOĻUBLFTĻQMBDFĻBVUPNBUJDBMMZĻCBTFEĻPO
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
)GCTDQZGU
UIFĻMFWFMĻPGĻBDDFMFSBUJPOĻBOEĻTQFFEĻ5IFĻDBS
NVTUĻCFĻTUBUJPOBSZĻXIFOĻUIFĻHFBSĻTFMFDUPSĻJT
NPWFEĻUPĻQPTJUJPOĻ&ĻGSPNĻQPTJUJPOĻ4
)GCTVTQPKEp/CPWCNIGCTRQUKVKQPU 5IFĻESJWFSĻDBOĻBMTPĻDIBOHFĻHFBSĻNBOVBMMZ
VTJOHĻUIFĻ(FBSUSPOJDĻBVUPNBUJDĻHFBSCPYĻ5IF
DBSĻFOHJOFCSBLFTĻXIFOĻUIFĻBDDFMFSBUPSĻQFEBM
JTĻSFMFBTFE
5IFĻNBOVBMĻHFBSĻQPTJUJPOĻJTĻSFBDIFEĻCZĻNPW
JOHĻUIFĻMFWFSĻUPĻUIFĻTJEFĻGSPNĻQPTJUJPOĻ&ĻUPĻUIF
FOEĻQPTJUJPOĻBUĻ Ļ5IFĻJOGPSNBUJPOĻEJT
QMBZmTĻTZNCPMĻ ĻDIBOHFTĻDPMPVSĻGSPN
8)*5&ĻUPĻPSBOHFĻBOEĻUIFĻEJHJUTĻĻĻJTĻEJT
QMBZFEĻJOĻBĻCPY ĻXIJDIĻDPSSFTQPOETĻUPĻUIF
HFBSĻXIJDIĻIBTĻKVTUĻCFFOĻTFMFDUFE
p .PWFĻUIFĻMFWFSĻGPSXBSETĻUPXBSETĻ Ļ QMVT
UPĻDIBOHFĻVQĻBĻHFBSĻBOEĻSFMFBTFĻUIF
MFWFS ĻXIJDIĻSFUVSOTĻUPĻJUTĻSFTUĻQPTJUJPO
CFUXFFOĻ ĻBOEĻp
PS
p 1VMMĻUIFĻMFWFSĻCBDLĻUPXBSETĻpĻ NJOVT ĻUP
DIBOHFĻEPXOĻBĻHFBSĻBOEĻSFMFBTFĻJU
5IFĻNBOVBMĻHFBSTIJGUĻNPEFĻ ĻDBOĻCF
TFMFDUFEĻBUĻBOZĻUJNFĻXIJMFĻESJWJOH
(FBSUSPOJDĻBVUPNBUJDBMMZĻTIJGUTĻEPXOĻJGĻUIF
ESJWFSĻBMMPXTĻUIFĻTQFFEĻUPĻEFDSFBTFĻMPXFS
UIBOĻBĻMFWFMĻTVJUBCMFĻGPSĻUIFĻTFMFDUFEĻHFBS ĻJO
PSEFSĻUPĻBWPJEĻKFSLJOHĻBOEĻTUBMMJOH
5PĻSFUVSOĻUPĻBVUPNBUJDĻESJWJOHĻNPEF
p .PWFĻUIFĻMFWFSĻUPĻUIFĻTJEFĻUPĻUIFĻFOE
QPTJUJPOĻBUĻ&
016'
GĻUIFĻHFBSCPYĻIBTĻBĻ4QPSUĻQSPHSBNNFĻUIFO
UIFĻHFBSCPYĻXJMMĻPOMZĻCFDPNFĻNBOVBMĻBGUFS
UIFĻMFWFSĻIBTĻCFFOĻNPWFEĻGPSXBSETĻPS
CBDLXBSETĻJOĻJUTĻ ĻQPTJUJPOĻ5IFĻJOGPS
NBUJPOĻEJTQMBZĻUIFOĻTIJGUTĻUIFĻJOEJDBUJPO
GSPNĻ5ĻUPĻTIPXĻXIJDIĻPGĻUIFĻHFBSTĻĻJT
FOHBHFE
)GCTVTQPKE5RQTVOQFG 5
5IFĻ4QPSUĻQSPHSBNNFĻQSPWJEFTĻTQPSUJFSĻDIB
SBDUFSJTUJDTĻBOEĻBMMPXTĻIJHIFSĻFOHJOFĻTQFFE
GPSĻUIFĻHFBSTĻ"UĻUIFĻTBNFĻUJNFĻJUĻSFTQPOET
NPSFĻRVJDLMZĻUPĻBDDFMFSBUJPOĻ%VSJOHĻBDUJWF
ESJWJOH ĻUIFĻVTFĻPGĻBĻMPXFSĻHFBSĻJTĻQSJPSJUJTFE
MFBEJOHĻUPĻBĻEFMBZFEĻVQTIJGU
4QPSUĻNPEFĻJTĻPCUBJOFEĻCZĻNPWJOHĻUIFĻMFWFS
UPĻUIFĻTJEFĻGSPNĻ&ĻQPTJUJPOĻUPĻUIFĻFOEĻQPTJUJPO
BUĻ Ļ5IFĻJOGPSNBUJPOĻEJTQMBZĻTIJGUTĻUIF
JOEJDBUJPOĻGSPNĻ&ĻUPĻ5
4QPSUĻNPEFĻDBOĻCFĻTFMFDUFEĻBUĻBOZĻUJNFĻXIJMF
ESJWJOH
)GCTVTQPKE9KPVGTOQFG
*UĻDBOĻCFĻFBTJFSĻUPĻQVMMĻBXBZĻPOĻTMJQQFSZĻSPBET
JGĻSEĻHFBSĻJTĻFOHBHFEĻNBOVBMMZ
%FQSFTTĻUIFĻCSBLFĻQFEBMĻBOEĻNPWFĻUIF
HFBSĻMFWFSĻGSPNĻUIFĻ&ĻQPTJUJPOĻUPĻUIFĻFOE
QPTJUJPOĻBUĻ ĻĻUIFĻJOTUSVNFOUĻQBOFM
EJTQMBZĻTIJGUTĻUIFĻJOEJDBUJPOĻGSPNĻ&ĻUPĻUIF
GJHVSFĻ
4DSPMMĻVQĻUPĻHFBSĻĻCZĻQVTIJOHĻUIFĻMFWFS
GPSXBSEĻUPXBSETĻ Ļ QMVT ĻUXJDFĻĻUIFĻEJT
QMBZĻTIJGUTĻUIFĻJOEJDBUJPOĻGSPNĻĻUPĻ
3FMFBTFĻUIFĻCSBLFĻBOEĻBDDFMFSBUFĻDBSF
GVMMZ
5IFĻHFBSCPYĻXJOUFSĻNPEFĻNFBOTĻUIBUĻUIF
DBSĻNPWFTĻPGGĻXJUIĻBĻMPXFSĻFOHJOFĻTQFFEĻBOE
SFEVDFEĻFOHJOFĻQPXFSĻPOĻUIFĻESJWFĻXIFFMT
-KEMFQYP
8IFOĻUIFĻBDDFMFSBUPSĻQFEBMĻJTĻQSFTTFEĻBMMĻUIF
XBZĻUPĻUIFĻGMPPSĻ CFZPOEĻUIFĻQPTJUJPOĻOPSNBMMZ
SFHBSEFEĻBTĻGVMMĻBDDFMFSBUJPO ĻBĻMPXFSĻHFBSĻJT
JNNFEJBUFMZĻFOHBHFEĻ5IJTĻJTĻLOPXOĻBTĻLJDL
EPXO
*GĻUIFĻBDDFMFSBUPSĻJTĻSFMFBTFEĻGSPNĻUIFĻLJDL
EPXOĻQPTJUJPO ĻUIFĻHFBSCPYĻBVUPNBUJDBMMZ
DIBOHFTĻVQ
,JDLEPXOĻJTĻVTFEĻXIFOĻNBYJNVNĻBDDFMFSB
UJPOĻJTĻOFFEFE ĻTVDIĻBTĻGPSĻPWFSUBLJOH
5CHGV[HWPEVKQP
5PĻQSFWFOUĻPWFSSFWWJOHĻUIFĻFOHJOF ĻUIFĻHFBS
CPYĻDPOUSPMĻQSPHSBNĻIBTĻBĻQSPUFDUJWFĻEPXO
TIJGUĻJOIJCJUPSĻXIJDIĻQSFWFOUTĻUIFĻLJDLEPXO
GVODUJPO
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
)GCTDQZGU
(FBSUSPOJDĻEPFTĻOPUĻQFSNJUĻEPXOTIJGUJOH
LJDLEPXOĻXIJDIĻXPVMEĻSFTVMUĻJOĻBOĻFOHJOF
TQFFEĻIJHIĻFOPVHIĻUPĻEBNBHFĻUIFĻFOHJOF
/PUIJOHĻIBQQFOTĻJGĻUIFĻESJWFSĻTUJMMĻUSJFTĻUPĻTIJGU
EPXOĻJOĻUIJTĻXBZĻBUĻIJHIĻFOHJOFĻTQFFEĻqĻUIF
PSJHJOBMĻHFBSĻSFNBJOTĻFOHBHFE
8IFOĻLJDLEPXOĻJTĻBDUJWBUFEĻUIFĻDBSĻDBO
DIBOHFĻPOFĻPSĻNPSFĻHFBSTĻBUĻBĻUJNFĻEFQFOE
JOHĻPOĻFOHJOFĻTQFFEĻ5IFĻDBSĻDIBOHFTĻVQ
XIFOĻUIFĻFOHJOFĻSFBDIFTĻJUTĻNBYJNVNĻTQFFE
JOĻPSEFSĻUPĻQSFWFOUĻEBNBHFĻUPĻUIFĻFOHJOF
8JUIĻUIFĻJOIJCJUPSĻCVUUPOĻEFQSFTTFEĻUIFĻMFWFS
DBOĻCFĻNPWFEĻGPSXBSETĻPSĻCBDLXBSET
CFUXFFOĻ2 Ļ4 Ļ0ĻBOEĻ&
&GCEVKXCVGCWVQOCVKEIGCTUGNGEVQT
KPJKDKVQT
#WVQOCVKEIGCTUGNGEVQTKPJKDKVQT
5IFĻBVUPNBUJDĻHFBSCPYĻIBTĻTQFDJBMĻTBGFUZ
TZTUFNT
2CTMKPIRQUKVKQP 2
4UBUJPOBSZĻDBSĻXJUIĻFOHJOFĻSVOOJOH
,FFQĻZPVSĻGPPUĻPOĻUIFĻCSBLFĻQFEBMĻXIFOĻNPW
JOHĻUIFĻHFBSĻTFMFDUPSĻUPĻBOPUIFSĻQPTJUJPO
'NGEVTKEIGCTKPJKDKVQTp5JKHVNQEM
2CTMKPIRQUKVKQP 2
/GEJCPKECNIGCTUGNGEVQTKPJKDKVQT
5PĻCFĻBCMFĻUPĻNPWFĻUIFĻHFBSĻTFMFDUPSĻGSPNĻ2
UPĻPUIFSĻHFBSĻQPTJUJPOT ĻUIFĻCSBLFĻQFEBMĻNVTU
CFĻEFQSFTTFEĻBOEĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZ
NVTUĻCFĻJOĻQPTJUJPOĻ++ ĻTFFĻQBHFĻ
G021351
5JKHVNQEMp0GWVTCN 0
5IFĻHFBSĻTFMFDUPSĻDBOĻCFĻNPWFEĻGPSXBSEĻBOE
CBDLĻGSFFMZĻCFUXFFOĻ0ĻBOEĻ&Ļ0UIFSĻQPTJUJPOT
BSFĻMPDLFEĻXJUIĻBĻMBUDIĻUIBUĻJTĻSFMFBTFEĻXJUI
UIFĻJOIJCJUPSĻCVUUPOĻPOĻUIFĻHFBSĻTFMFDUPS
*GĻUIFĻDBSĻDBOOPUĻCFĻESJWFO ĻFHĻEVFĻUPĻBĻGMBU
CBUUFSZ ĻUIFĻHFBSĻTFMFDUPSĻNVTUĻCFĻNPWFE
GSPNĻUIFĻ2ĻQPTJUJPOĻTPĻUIBUĻUIFĻDBSĻDBOĻCF
NPWFE
*GĻUIFĻHFBSĻTFMFDUPSĻJTĻJOĻUIFĻ0ĻQPTJUJPOĻBOE
UIFĻDBSĻIBTĻCFFOĻTUBUJPOBSZĻGPSĻBUĻMFBTUĻĻTFD
POETĻ JSSFTQFDUJWFĻPGĻXIFUIFSĻUIFĻFOHJOFĻJT
SVOOJOH ĻUIFOĻUIFĻHFBSĻTFMFDUPSĻJTĻMPDLFE
-JGUĻUIFĻSVCCFSĻNBUĻJOĻUIFĻDPNQBSUNFOU
CFIJOEĻUIFĻDFOUSFĻDPOTPMF
5PĻCFĻBCMFĻUPĻNPWFĻUIFĻHFBSĻTFMFDUPSĻGSPNĻ0
UPĻPUIFSĻHFBSĻQPTJUJPOT ĻUIFĻCSBLFĻQFEBMĻNVTU
CFĻEFQSFTTFEĻBOEĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZ
NVTUĻCFĻJOĻQPTJUJPOĻ++ ĻTFFĻQBHFĻ
.PWFĻUIFĻHFBSĻTFMFDUPSĻGSPNĻUIFĻ2ĻQPTJ
UJPO
1SFTTĻBOEĻSFMFBTFĻUIFĻZFMMPXĻCVUUPOĻJOĻUIF
DPOTPMF
1VUĻUIFĻSVCCFSĻNBUĻCBDLĻJOĻQMBDF
``
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
)GCTDQZGU
#WVQOCVKEIGCTDQZ2QYGTUJKHV
2QYGTUJKHVQT)GCTVTQPKE!
*OĻUIFĻFWFOUĻPGĻVODFSUBJOUZĻBTĻUPĻXIFUIFSĻPS
OPUĻUIFĻDBSĻJTĻFRVJQQFEĻXJUIĻ1PXFSTIJGUĻUSBOT
NJTTJPO ĻUIJTĻDBOĻCFĻWFSJGJFEĻCZĻDIFDLJOHĻUIF
EFTJHOBUJPOĻPOĻUIFĻHFBSCPYĻMBCFMĻVOEFSĻUIF
CPOOFUĻĻTFFĻQBHFĻĻ5IFĻEFTJHOB
UJPOĻo.14oĻNFBOTĻUIBUĻJUĻJTĻ1PXFSTIJGUĻUSBOT
NJTTJPOĻĻPUIFSXJTFĻJUĻJTĻ(FBSUSPOJDĻBVUPNBUJD
USBOTNJTTJPO
6QDGCTKPOKPF
&#WVQOCVKEIGCTRQUKVKQPU p/CPWCNIGCT
RQUKVKQPU
1PXFSTIJGUĻJTĻBOĻBVUPNBUJDĻHFBSCPYĻUIBUĻIBT
EPVCMFĻNFDIBOJDBMĻDMVUDIĻEJTDTĻJOĻDPOUSBTUĻUP
BĻDPOWFOUJPOBMĻBVUPNBUJDĻHFBSCPYĻ"OĻBVUP
NBUJDĻHFBSCPYĻIBTĻBĻIZESBVMJDĻUPSRVFĻDPO
WFSUFSĻJOTUFBEĻUIBUĻUSBOTGFSTĻQPXFSĻGSPN
FOHJOFĻUPĻHFBSCPY
1PXFSTIJGUĻHFBSCPYĻXPSLTĻJOĻUIFĻTBNFĻXBZ
BOEĻIBTĻUIFĻTBNFĻDPOUSPMTĻBOEĻGVODUJPOTĻBT
UIFĻ(FBSUSPOJDĻBVUPNBUJDĻUSBOTNJTTJPO
EFTDSJCFEĻJOĻUIFĻQSFWJPVTĻTFDUJPO
5IFĻUSBOTNJTTJPOTĻEPVCMFĻDMVUDIĻIBTĻPWFS
MPBEĻQSPUFDUJPOĻUIBUĻJTĻBDUJWBUFEĻJGĻJUĻCFDPNFT
UPPĻIPU ĻFHĻJGĻUIFĻDBSĻJTĻIFMEĻTUBUJPOBSZĻXJUI
UIFĻBDDFMFSBUPSĻQFEBMĻPOĻBOĻVQIJMMĻHSBEJFOUĻGPS
BĻMPOHĻUJNF
0WFSIFBUFEĻUSBOTNJTTJPOĻDBVTFTĻUIFĻDBSĻUP
TIBLFĻBOEĻWJCSBUF ĻBOEĻUIFĻXBSOJOHĻTZNCPM
JMMVNJOBUFTĻBOEĻUIFĻJOGPSNBUJPOĻEJTQMBZĻTIPXT
BĻNFTTBHFĻ5IFĻUSBOTNJTTJPOĻDBOĻBMTPĻPWFS
IFBUĻEVSJOHĻTMPXĻESJWJOHĻJOĻRVFVFTĻ ĻLNI
PSĻTMPXFS ĻPOĻBOĻVQIJMMĻHSBEJFOU ĻPSĻXJUIĻB
USBJMFSĻIJUDIFEĻ5IFĻUSBOTNJTTJPOĻDPPMTĻEPXO
XIFOĻUIFĻDBSĻJTĻTUBUJPOBSZ ĻXJUIĻGPPUĻCSBLF
EFQSFTTFEĻBOEĻUIFĻFOHJOFĻSVOOJOHĻBUĻJEMJOH
TQFFE
0WFSIFBUJOHĻEVSJOHĻTMPXĻESJWJOHĻJOĻRVFVFT
DBOĻCFĻBWPJEFEĻCZĻESJWJOHĻJOĻTUBHFT
p 4UPQĻUIFĻDBSĻBOEĻXBJUĻXJUIĻZPVSĻGPPUĻPO
UIFĻCSBLFĻQFEBMĻVOUJMĻUIFSFĻJTĻBĻNPEFSBUF
EJTUBODFĻUPĻUIFĻUSBGGJDĻBIFBE ĻESJWFĻGPS
XBSEĻBĻTIPSUĻEJTUBODF ĻBOEĻUIFOĻXBJU
BOPUIFSĻNPNFOUĻXJUIĻZPVSĻGPPUĻPOĻUIF
CSBLFĻQFEBM
+/2146#06
6TFĻUIFĻGPPUĻCSBLFĻUPĻIPMEĻUIFĻDBSĻTUBUJPO
BSZĻPOĻBOĻVQIJMMĻHSBEJFOUĻĻEPĻOPUĻIPMEĻUIF
DBSĻXJUIĻUIFĻBDDFMFSBUPSĻQFEBMĻ5IFĻHFBS
CPYĻDPVMEĻUIFOĻPWFSIFBU
'PSĻJNQPSUBOUĻJOGPSNBUJPOĻSFHBSEJOH
1PXFSTIJGUĻUSBOTNJTTJPOĻBOEĻUPXJOHĻĻTFF
QBHFĻ
6GZVOGUUCIGCPFCEVKQP
*OĻTPNFĻTJUVBUJPOTĻUIFĻEJTQMBZĻNBZĻTIPXĻB
NFTTBHFĻBUĻUIFĻTBNFĻUJNFĻBTĻBĻTZNCPMĻJTĻJMMV
NJOBUFE
0OFĻFYDFQUJPOĻJTĻUIFĻIFBEJOHĻ(FBSUSPOJDĻĻ8JOUFSĻNPEFĻ1PXFSTIJGUĻFOBCMFTĻESJWJOHĻBXBZĻPOĻBĻTMJQQFSZĻSPBEĻTVSGBDFĻJGĻOEĻHFBSĻJTĻFOHBHFEĻNBOVBMMZĻĻOPUĻSEĻHFBS
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
)GCTDQZGU
5[ODQN
"
&KURNC[
&TKXKPIEJCTCEVGTKUVKEU
#EVKQP
6TCPUOQXGTJGCV
DTCMGVQJQNF
%JGGJDVMUZĻJOĻNBJOUBJOJOHĻFWFOĻTQFFEĻBU
DPOTUBOUĻFOHJOFĻTQFFE
5SBOTNJTTJPOĻPWFSIFBUFEĻ,FFQĻUIFĻDBSĻTUBUJPOBSZĻVTJOHĻUIF
GPPUĻCSBLF"
6TCPUOQXGTJGCVRCTM
UCHGN[
4JHOJGJDBOUĻQVMMJOHĻJOĻUIFĻDBSTĻUSBDUJPO
5SBOTNJTTJPOĻPWFSIFBUFEĻ1BSLĻUIFĻDBSĻJNNFEJBUFMZĻJOĻBĻTBGF
NBOOFS"
6TCPUOEQQNKPINGV
GPIKPGTWP
/PĻESJWFĻEVFĻUPĻPWFSIFBUFEĻHFBSCPY
5SBOTNJTTJPOĻPWFSIFBUFEĻ'PSĻGBTUFTUĻDPPMJOHĻ3VOĻUIFĻFOHJOF
BUĻJEMJOHĻTQFFEĻXJUIĻUIFĻHFBSĻMFWFSĻJOĻUIFĻ0ĻPSĻ2ĻQPTJUJPOĻVOUJM
UIFĻNFTTBHFĻDMFBST
'PSĻGBTUFTUĻDPPMJOHĻSVOĻUIFĻFOHJOFĻBUĻJEMJOHĻTQFFEĻXJUIĻUIFĻHFBSĻMFWFSĻJOĻUIFĻ0ĻPSĻ2ĻQPTJUJPO ĻVOUJMĻUIFĻNFTTBHFĻDMFBST
5IFĻUBCMFĻTIPXTĻUISFFĻTUFQTĻXJUIĻBO
JODSFBTFEĻEFHSFFĻPGĻTFSJPVTOFTTĻTIPVMEĻUIF
USBOTNJTTJPOĻCFDPNFĻUPPĻIPUĻ*OĻQBSBMMFMĻXJUI
UIFĻEJTQMBZĻUFYUĻUIFĻESJWFSĻJTĻBMTPĻBEWJTFEĻUIBU
UIFĻDBSTĻFMFDUSPOJDTĻBSFĻUFNQPSBSJMZĻDIBOHJOH
UIFĻESJWJOHĻDIBSBDUFSJTUJDTĻ'PMMPXĻUIFĻJOTUSVD
UJPOTĻPOĻUIFĻJOGPSNBUJPOĻEJTQMBZĻXIFSFĻBQQSP
QSJBUF
016'
5IFĻFYBNQMFTĻJOĻUIFĻUBCMFĻBSFĻOPĻJOEJDBUJPO
PGĻUIFĻDBSĻCFJOHĻEFGFDUJWF ĻCVUĻTIPXĻUIBUĻB
TBGFUZĻGVODUJPOĻIBTĻCFFOĻBDUJWBUFEĻXJUIĻB
WJFXĻUPĻQSFWFOUJOHĻEBNBHFĻUPĻBOZĻPGĻUIF
DBSTĻDPNQPOFOUT
9#40+0)
*GĻBĻXBSOJOHĻTZNCPMĻDPNCJOFEĻXJUIĻUIFĻUFYU
6TCPUOQXGTJGCVRCTMUCHGN[ĻJTĻJHOPSFE
UIFOĻUIFĻIFBUĻJOĻUIFĻHFBSCPYĻNBZĻCFDPNF
TPĻIJHIĻUIBUĻUIFĻQPXFSĻUSBOTNJTTJPO
CFUXFFOĻFOHJOFĻBOEĻHFBSCPYĻJTĻUFNQPSBS
JMZĻIBMUFEĻJOĻPSEFSĻUPĻQSFWFOUĻUIFĻDMVUDI
GSPNĻNBMGVODUJPOJOHĻĻUIFĻDBSĻUIFOĻMPTFT
ESJWFĻBOEĻJTĻTUBUJPOBSZĻVOUJMĻHFBSCPYĻUFN
QFSBUVSFĻIBTĻDPPMFEĻUPĻBOĻBDDFQUBCMF
MFWFM
"ĻEJTQMBZĻUFYUĻDMFBSTĻBVUPNBUJDBMMZĻBGUFSĻUIF
BDUJPOĻIBTĻCFFOĻDBSSJFEĻPVUĻPSĻBGUFSĻPOFĻQSFTT
POĻUIFĻJOEJDBUPSĻTUBMLĻ1-ĻCVUUPO
'PSĻNPSFĻQPTTJCMFĻEJTQMBZĻNFTTBHFTĻXJUI
UIFJSĻSFTQFDUJWFĻQSPQPTBMTĻGPSĻTPMVUJPOTĻDPO
DFSOJOHĻBVUPNBUJDĻUSBOTNJTTJPO ĻTFF
QBHFĻ
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
'EQ)WKFG2QYGT )GPGTCN
+PUVCPVCPGQWUXCNWG
5IFTFĻNFUFSTĻIFMQĻUIFĻESJWFSĻUPĻESJWFĻUIFĻDBS
XIJMFĻNBJOUBJOJOHĻUIFĻCFTUĻQPTTJCMFĻFDPOPNZ
5IFĻJOTUBOUBOFPVTĻWBMVFĻJTĻEJTQMBZFEĻIFSFĻ
UIFĻIJHIFSĻUIFĻSFTVMUĻPOĻUIFĻTDBMF ĻUIFĻCFUUFS
5PĻEJTQMBZĻPSĻDMPTFĻBĻEJTQMBZĻPGĻUIFTFĻGVOD
UJPOT ĻTFFĻQBHFĻ
5IFĻJOTUBOUBOFPVTĻWBMVFĻJTĻDBMDVMBUFEĻPOĻUIF
CBTJTĻPGĻTQFFE ĻFOHJOFĻTQFFE ĻFOHJOFĻQPXFS
VUJMJTFEĻQMVTĻVTFĻPGĻUIFĻGPPUĻCSBLF
5IFĻDBSĻBMTPĻTUPSFTĻTUBUJTUJDTĻPGĻKPVSOFZT
NBEF ĻXIJDIĻDBOĻCFĻWJFXFEĻJOĻUIFĻGPSNĻPGĻB
CMPDLĻEJBHSBN ĻTFFĻQBHFĻ
'EQ)WKFG
5IJTĻNFUFSĻQSPWJEFTĻBOĻJOEJDBUJPOĻPGĻIPXĻFDP
OPNJDBMMZĻUIFĻDBSĻJTĻCFJOHĻESJWFO
2QYGT
5IJTĻNFUFSĻTIPXTĻIPXĻNVDIĻQPXFSĻJTĻCFJOH
UBLFOĻGSPNĻUIFĻFOHJOFĻBOEĻIPXĻNVDIĻQPXFS
JTĻBWBJMBCMF
0QUJNVNĻTQFFEĻ ĻLNI ĻBOEĻMPXĻSFWT
BSFĻFODPVSBHFEĻ5IFĻQPJOUFSTĻGBMMĻVOEFS
BDDFMFSBUJPOĻBOEĻCSBLJOH
7FSZĻMPXĻJOTUBOUBOFPVTĻWBMVFTĻJMMVNJOBUFĻUIF
HBVHFTĻSFEĻ[POFĻ XJUIĻBĻTIPSUĻUJNFĻEFMBZ
XIJDIĻNFBOTĻQPPSĻESJWJOHĻFDPOPNZĻBOE
TIPVMEĻUIFSFGPSFĻCFĻBWPJEFE
#XGTCIGXCNWG
5IFĻBWFSBHFĻWBMVFĻTMPXMZĻGPMMPXTĻUIFĻJOTUBOUB
OFPVTĻWBMVFĻBOEĻEFTDSJCFTĻIPXĻUIFĻDBSĻIBT
CFFOĻESJWFOĻPGĻMBUFĻ5IFĻIJHIFSĻUIFĻQPJOUFST
POĻUIFĻTDBMF ĻUIFĻCFUUFSĻUIFĻFDPOPNZĻBDI
JFWFEĻCZĻUIFĻESJWFS
"WBJMBCMFĻFOHJOFĻQPXFS
&OHJOFĻQPXFSĻVUJMJTFE
#XCKNCDNGRQYGT
5IFĻTNBMMFS ĻVQQFSĻQPJOUFSĻTIPXTĻUIFĻBWBJMB
CMFĻFOHJOFĻQPXFSĻ5IFĻIJHIFSĻUIFĻSFTVMUĻPO
UIFĻTDBMF ĻUIFĻNPSFĻQPXFSĻJTĻBWBJMBCMFĻJOĻUIF
DVSSFOUĻHFBS
*OTUBOUBOFPVTĻWBMVF
"WFSBHFĻWBMVF
1PXFSĻJTĻEFQFOEFOUĻPOĻFOHJOFĻTQFFE
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
7VKNKUGFRQYGT
5IFĻMBSHFS ĻMPXFSĻQPJOUFSĻTIPXTĻUIFĻFOHJOF
QPXFSĻVUJMJTFEĻ5IFĻIJHIFSĻUIFĻSFTVMUĻPOĻUIF
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
'EQ)WKFG2QYGT
TDBMF ĻUIFĻNPSFĻQPXFSĻJTĻCFJOHĻUBLFOĻGSPNĻUIF
FOHJOF
"ĻMBSHFĻHBQĻCFUXFFOĻUIFĻUXPĻQPJOUFSTĻJOEJ
DBUFTĻBĻMBSHFĻQPXFSĻSFTFSWF
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
5VCTV5VQR 3WKGVGTCPFENGCPGT
&OWJSPONFOUBMĻDBSFĻJTĻPOFĻPGĻ7PMWPĻ$BSĻ$PS
QPSBUJPOTĻDPSFĻWBMVFTĻBOEĻJUĻJOGMVFODFTĻBMMĻPG
PVSĻPQFSBUJPOTĻ5IJTĻUBSHFUĻPSJFOUBUJPOĻIBT
SFTVMUFEĻJOĻTFWFSBMĻTFQBSBUFĻFOFSHZTBWJOH
GVODUJPOTĻPGĻXIJDIĻ4UBSU4UPQĻJTĻPOF ĻBMMĻXJUI
UIFĻDPMMFDUJWFĻUBTLĻPGĻSFEVDJOHĻGVFMĻDPOTVNQ
UJPO ĻXIJDIĻJOĻUVSOĻIFMQTĻUPĻSFEVDFĻFYIBVTU
FNJTTJPOT
)GPGTCNKPHQTOCVKQPQP5VCTV5VQR
BVUPNBUJDBMMZĻXIFOĻUIFĻKPVSOFZĻJTĻEVFĻUPĻDPO
UJOVF
DPOUSPMĻTZTUFNTĻGBOĻTQFFEĻPSĻFYUSFNFMZĻIJHI
WPMVNFĻPOĻUIFĻBVEJPĻTZTUFN
5IFĻ4UBSU4UPQĻGVODUJPOĻHJWFTĻUIFĻESJWFSĻUIF
PQQPSUVOJUZĻGPSĻBĻNPSFĻBDUJWFĻFOWJSPONFOUBMMZ
DPOTDJPVTĻXBZĻPGĻESJWJOHĻUIFĻDBSĻCZĻNFBOTĻPG
CFJOHĻBCMFĻUPĻBMMPXĻUIFĻFOHJOFĻUPĻTUPQĻBVUP
NBUJDBMMZ ĻXIFOFWFSĻBQQSPQSJBUF
#WVQUVQRRKPIVJGGPIKPG
*OĻPSEFSĻUIBUĻUIFĻFOHJOFĻTIPVMEĻTUPQĻBVUPNBUJ
DBMMZĻUIFĻDBSĻNVTUĻCFĻDPNQMFUFMZĻTUBUJPOBSZ
%QPFKVKQPU
/CPWCNQT#WVQOCVKE
/PUFĻUIBUĻUIFSFĻBSFĻEJGGFSFODFTĻJOĻUIF
4UBSU4UPQĻGVODUJPOĻEFQFOEJOHĻPOĻXIFUIFSĻUIF
HFBSCPYĻJTĻNBOVBMĻPSĻBVUPNBUJD
(WPEVKQPCPFQRGTCVKQP
6JGGPIKPGKUUYKVEJGFQHHKVDGEQOGUSWKGVGT
CPFENGCPGT
4UBSU4UPQ5IFĻGVODUJPOĻJT
BDUJWBUFEĻBVUPNBUJDBMMZĻXIFO
UIFĻFOHJOFĻJTĻTUBSUFEĻXJUIĻUIF
LFZĻ5IFĻESJWFSĻJTĻBMFSUFEĻUP
UIFĻGVODUJPOĻCZĻNFBOTĻPGĻUIJT
TZNCPMĻPOĻUIFĻJOTUSVNFOU
QBOFMĻJMMVNJOBUJOHĻCSJFGMZ ĻUIF
EJTQMBZĻUFYUĻ'PIKPGKP#WVQ5VCTVĻCFJOH
TIPXOĻBOEĻUIFĻHSFFOĻMBNQĻGPSĻUIF
0O0GGĻCVUUPOĻJMMVNJOBUJOH
4PNFĻFOHJOFĻBOEĻHFBSCPYĻDPNCJOBUJPOT
DPNFĻGJUUFEĻXJUIĻBĻ4UBSUĻBOEĻ4UPQĻGVODUJPO
XIJDIĻFOHBHFTĻJOĻUIFĻFWFOUĻPGĻFHĻTUBUJPOBSZ
USBGGJDĻPSĻXBJUJOHĻBUĻUSBGGJDĻMJHIUTĻĻUIFĻFOHJOFĻJT
UIFOĻTXJUDIFEĻPGGĻUFNQPSBSJMZĻBOEĻSFTUBSUT
"MMĻPGĻUIFĻDBSTĻOPSNBMĻTZTUFNTĻTVDIĻBTĻMJHIU
JOH ĻSBEJP ĻFUDĻXPSLĻBTĻOPSNBMĻFWFOĻXJUIĻBO
FOHJOFĻUIBUĻIBTĻTUPQQFEĻBVUPNBUJDBMMZ
FYDFQUĻUIBUĻTPNFĻFRVJQNFOUĻNBZĻIBWFĻUIF
GVODUJPOĻUFNQPSBSJMZĻSFEVDFE ĻFHĻUIFĻDMJNBUF
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
"
/#
#
%FDMVUDI ĻTFUĻUIFĻHFBSĻMFWFSĻJOĻOFV
USBMĻQPTJUJPOĻBOEĻSFMFBTFĻUIFĻDMVUDI
QFEBMĻĻUIFĻFOHJOFĻJTĻTXJUDIFEĻPGG
.
4UPQĻUIFĻDBSĻXJUIĻUIFĻGPPUĻCSBLF
BOEĻUIFOĻLFFQĻZPVSĻGPPUĻPOĻUIF
QFEBMĻĻUIFĻFOHJOFĻTUPQTĻBVUPNBUJ
DBMMZ
"
.ĻĻ.BOVBMĻHFBSCPY Ļ"ĻĻ"VUPNBUJDĻHFBSCPY
5IFĻ#76156#46ĻTZNCPMĻPOĻUIF
JOGPSNBUJPOĻEJTQMBZĻJMMVNJOBUFTĻBT
WFSJGJDBUJPOĻBOEĻSFNJOEFSĻUIBUĻUIF
FOHJOFĻIBTĻTUPQQFEĻBVUPNBUJDBMMZ
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
5VCTV5VQR
#WVQUVCTVKPIVJGGPIKPG
%QPFKVKQPU
8JUIĻUIFĻHFBSĻMFWFSĻJOĻOFVUSBMĻQPTJ
UJPO
/
##
.
%FQSFTTĻUIFĻDMVUDIĻQFEBMĻPS
QSFTTĻUIFĻBDDFMFSBUPSĻQFEBMĻ
UIFĻFOHJOFĻTUBSUT
5IFSFĻJTĻNPSFĻJOGPSNBUJPOĻBWBJMBCMFĻPOĻ)4"
POĻQBHFĻ
&OHBHFĻBĻTVJUBCMFĻHFBSĻBOE
ESJWF
5IFĻGPMMPXJOHĻPQUJPOĻJTĻBMTPĻBWBJMB
CMFĻPOĻBĻEPXOIJMMĻHSBEJFOU
&GCEVKXCVKPIVJG5VCTV5VQRHWPEVKQP
.
3FMFBTFĻUIFĻGPPUĻCSBLFĻBOEĻMFUĻUIF
DBSĻNPWFĻPGGĻĻUIFĻFOHJOFĻTUBSUT
BVUPNBUJDBMMZĻXIFOĻUIFĻTQFFE
FYDFFETĻOPSNBMĻXBMLJOHĻQBDF
3FMFBTFĻUIFĻGPPUĻQSFTTVSFĻPOĻUIF
GPPUĻCSBLFĻĻUIFĻFOHJOFĻTUBSUTĻBVUP
NBUJDBMMZĻBOEĻUIFĻKPVSOFZĻDBOĻDPO
UJOVF
"
"
.ĻĻ.BOVBMĻHFBSCPY Ļ"ĻĻ"VUPNBUJDĻHFBSCPY
5VCTVCUUKUVCPEG*5#
)4"Ļ )JMMĻ4UBSUĻ"TTJTU ĻNFBOTĻUIBUĻUIFĻQSFT
TVSFĻJOĻUIFĻCSBLFĻTZTUFNĻSFNBJOTĻUFNQPSBSJMZ
BWBJMBCMFĻXIJMFĻUIFĻESJWFSĻNPWFTĻIJTIFSĻGPPU
GSPNĻUIFĻCSBLFĻQFEBMĻUPĻUIFĻBDDFMFSBUPSĻQFEBM
GPSĻESJWJOHĻPGGĻXJUIĻUIFĻFOHJOFĻIBWJOHĻTUPQQFE
BVUPNBUJDBMMZĻ5IFĻUFNQPSBSZĻCSBLJOHĻFGGFDU
SFMFBTFTĻBGUFSĻBĻDPVQMFĻPGĻTFDPOETĻPSĻXIFO
UIFĻESJWFSĻBDDFMFSBUFT
5IFĻGPPUĻCSBLFĻDBOĻBMTPĻCFĻSFMFBTFEĻPOĻBO
VQIJMMĻHSBEJFOUĻUPĻTUBSUĻUIFĻFOHJOFĻBVUPNBUJ
DBMMZĻĻUIFĻ)4"ĻGVODUJPOĻNFBOTĻUIBUĻUIFĻDBS
EPFTĻOPUĻSPMMĻCBDLXBSET
*OĻDFSUBJOĻTJUVBUJPOT ĻJUĻNBZ
BEWJTBCMFĻUPĻUFNQPSBSJMZ
TXJUDIĻPGGĻUIFĻBVUPNBUJD
4UBSU4UPQĻGVODUJPOĻĻUIJTĻJT
DBSSJFEĻPVUĻCZĻQSFTTJOHĻUIJT
CVUUPOĻPODF ĻBUĻXIJDIĻQPJOU
UIFĻCVUUPOTĻMBNQĻHPFTĻPVU
%JTFOHBHFEĻ4UBSU4UPQĻGVODUJPOĻJTĻJOEJDBUFE
CZĻNFBOTĻPGĻUIFĻJOGPSNBUJPOĻEJTQMBZĻTZNCPM
TXJUDIJOHĻPGGĻBOEĻUIFĻNFTTBHFĻ'EQ&4+8G
1((ĻCFJOHĻTIPXOĻGPSĻTFWFSBMĻTFDPOETĻĻXIJMF
UIFĻCVUUPOTĻMBNQĻJTĻTXJUDIFEĻPGGĻBUĻUIFĻTBNF
UJNF
5IFĻ4UBSU4UPQĻGVODUJPOĻJTĻEJTFOHBHFEĻVOUJMĻJU
JTĻSFBDUJWBUFEĻXJUIĻUIFĻCVUUPOĻPSĻVOUJMĻUIFĻOFYU
UJNFĻUIFĻFOHJOFĻJTĻTUBSUFEĻXJUIĻUIFĻLFZ
.KOKVCVKQPU
6JGGPIKPGFQGUPQVCWVQUVQR
&WFOĻJGĻUIFĻ4UBSU4UPQĻGVODUJPOĻJTĻBDUJWBUFE
UIFĻFOHJOFĻEPFTĻOPUĻTUPQĻBVUPNBUJDBMMZĻJG
%QPFKVKQPU
/
##
UIFĻDBSĻIBTĻOPUĻBDIJFWFE
BQQSPYĻĻLNIĻ ĻGBTUĻXBMLJOHĻQBDF
GJSTUĻBGUFSĻBĻLFZĻTUBSUĻPSĻUIFĻMBTUĻBVUP
TUPQ
.
Ļ"
UIFĻESJWFSĻIBTĻPQFOFEĻUIFĻTFBUCFMUT
CVDLMF
.
Ļ"
UIFĻDBQBDJUZĻPGĻUIFĻCBUUFSZĻJTĻCFMPX
UIFĻNJOJNVNĻQFSNJTTJCMFĻMFWFM
.
Ļ"
UIFĻFOHJOFĻEPFTĻOPUĻIBWFĻOPSNBM
PQFSBUJOHĻUFNQFSBUVSF
.
Ļ"
PVUTJEFĻUFNQFSBUVSFĻJTĻCFMPXĻGSFF[
JOHĻQPJOUĻPSĻBCPWFĻBQQSPYĻĻˆ$
.
Ļ"
UIFĻFOWJSPONFOUĻJOĻUIFĻQBTTFOHFS
DPNQBSUNFOUĻEJGGFSTĻGSPNĻUIFĻQSFTFU
WBMVFT#ĻĻJOEJDBUFEĻCZĻUIFĻWFOUJMBUJPO
GBOĻSVOOJOHĻBUĻBĻIJHIĻTQFFE
.
Ļ"
UIFĻDBSĻJTĻSFWFSTFE
.
Ļ"
``
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
5VCTV5VQR %QPFKVKQPU
/
##
%QPFKVKQPU
UIFĻTUBSUFSĻCBUUFSZTĻUFNQFSBUVSFĻJT
CFMPXĻGSFF[JOHĻQPJOUĻPSĻUPPĻIJHI
.
Ļ"
UIFĻESJWFSmTĻEPPSĻIBTĻCFFOĻPQFOFE
XJUIĻUIFĻHFBSĻTFMFDUPSĻJOĻ&ĻQPTJUJPO
"
UIFĻESJWFSĻNBLFTĻHSFBUFSĻTUFFSJOH
XIFFMĻNPWFNFOUT
.
Ļ"
UIFĻHFBSĻTFMFDUPSĻJTĻNPWFEĻPVUĻPGĻUIF
&ĻQPTJUJPOĻUPĻ5ĻQPTJUJPO$ĻPSĻ "
UIFĻFYIBVTUĻTZTUFNTĻQBSUJDVMBUFĻGJM
UFSĻJTĻGVMMĻĻUIFĻUFNQPSBSJMZĻEJTFO
HBHFEĻ4UBSU4UPQĻGVODUJPOĻJTĻSFBDUJ
WBUFEĻPODFĻBOĻBVUPNBUJDĻDMFBOJOH
DZDMFĻIBTĻCFFOĻQFSGPSNFEĻ TFF
QBHFĻ .
Ļ"
UIFĻSPBEĻJTĻWFSZĻTUFFQ
.
Ļ"
BĻUSBJMFSĻJTĻDPOOFDUFEĻFMFDUSJDBMMZĻUP
UIFĻDBSmTĻFMFDUSJDBMĻTZTUFN
.
Ļ"
UIFĻBUNPTQIFSJDĻBJSĻQSFTTVSFĻJTĻMFTT
UIBOĻFRVJWBMFOUĻUP
ĻNFUSFTĻBCPWFĻTFBĻMFWFMĻ
UIFĻDVSSFOUĻBJSĻQSFTTVSFĻWBSJFTĻXJUI
UIFĻQSFWBJMJOHĻXFBUIFSĻDPOEJUJPOT
.
Ļ"
BEBQUJWFĻDSVJTFĻDPOUSPMĻ2VFVFĻ"TTJTU
JTĻBDUJWBUFE
"
"
#
$
/
##
.ĻĻ.BOVBMĻHFBSCPY Ļ"ĻĻ"VUPNBUJDĻHFBSCPY
$BSĻXJUIĻ&$$
4QPSUĻNPEF
6JGGPIKPGCWVQUVCTVU
"OĻFOHJOFĻUIBUĻIBTĻTUPQQFEĻBVUPNBUJDBMMZ
NBZĻSFTUBSUĻJOĻTPNFĻDBTFTĻXJUIPVUĻUIFĻESJWFS
IBWJOHĻEFDJEFEĻUIBUĻUIFĻKPVSOFZĻTIPVMEĻDPO
UJOVFĻ*OĻUIFĻGPMMPXJOHĻDBTFTĻUIFĻFOHJOFĻBMTP
TUBSUTĻBVUPNBUJDBMMZĻJGĻUIFĻESJWFSĻIBTĻOPU
EFQSFTTFEĻUIFĻDMVUDIĻQFEBMĻ NBOVBMĻHFBSCPY
PSĻUBLFTĻIJTIFSĻGPPUĻPGGĻUIFĻCSBLFĻQFEBMĻ BVUP
NBUJDĻHFBSCPY %QPFKVKQPU
/##
.JTUJOHĻGPSNTĻPOĻUIFĻXJOEPXT
.Ļ Ļ"
5IFĻFOWJSPONFOUĻJOĻUIFĻQBTTFOHFS
DPNQBSUNFOUĻEFWJBUFTĻGSPNĻUIF
QSFTFUĻWBMVFT#
.Ļ Ļ"
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
"
%QPFKVKQPU
/##
5IFĻPVUTJEFĻUFNQFSBUVSFĻGBMMT
CFMPXĻGSFF[JOHĻQPJOUĻPSĻFYDFFET
BQQSPYĻĻˆ$
.Ļ Ļ"
5IFSFĻJTĻBĻUFNQPSBSJMZĻIJHIĻDVSSFOU
UBLFPGGĻPSĻCBUUFSZĻDBQBDJUZĻESPQT
CFMPXĻUIFĻMPXFTUĻQFSNJTTJCMF
MFWFM
.Ļ Ļ"
3FQFBUFEĻQVNQJOHĻPGĻUIFĻCSBLF
QFEBM
.Ļ Ļ"
5IFĻDBSĻTUBSUTĻUPĻSPMMĻĻGBTUFSĻUIBO
UIFĻFRVJWBMFOUĻOPSNBMĻXBMLJOH
QBDF
.
5IFĻESJWFSTĻCFMUĻMPDLĻJTĻPQFOFE
XJUIĻUIFĻHFBSĻTFMFDUPSĻJOĻ&ĻPSĻ0
QPTJUJPO
"
4UFFSJOHĻXIFFMĻNPWFNFOUT
"
5IFĻHFBSĻTFMFDUPSĻJTĻNPWFEĻGSPN
UIFĻ&ĻQPTJUJPOĻUPĻ ĻPSĻ4
"
5IFĻESJWFSmTĻEPPSĻJTĻPQFOFEĻXJUI
UIFĻHFBSĻTFMFDUPSĻJOĻ&ĻQPTJUJPO
"
.ĻĻ.BOVBMĻHFBSCPY Ļ"ĻĻ"VUPNBUJDĻHFBSCPY
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
5VCTV5VQR
9#40+0)
%PĻOPUĻPQFOĻUIFĻCPOOFUĻXIFOĻUIFĻFOHJOF
IBTĻTUPQQFEĻBVUPNBUJDBMMZĻĻUIFĻFOHJOF
NBZĻTVEEFOMZĻTUBSUĻBVUPNBUJDBMMZĻ'JSTU
TXJUDIĻPGGĻUIFĻFOHJOFĻBTĻOPSNBMĻVTJOHĻUIF
56#465612'0)+0'ĻCVUUPOĻCFGPSF
PQFOJOHĻUIFĻCPOOFU
6JGGPIKPGFQGUPQVCWVQUVCTV
*OĻUIFĻGPMMPXJOHĻDBTFTĻUIFĻFOHJOFĻEPFTĻOPU
BVUPTUBSUĻBGUFSĻIBWJOHĻBVUPTUPQQFE
"
%QPFKVKQPU
/
##
"ĻHFBSĻJTĻFOHBHFEĻXJUIPVU
EFDMVUDIJOHĻĻBĻEJTQMBZĻUFYU
QSPNQUTĻUIFĻESJWFSĻUPĻTFUĻUIFĻHFBS
MFWFSĻJOĻOFVUSBMĻQPTJUJPOĻJOĻPSEFSĻUP
FOBCMFĻBVUPNBUJDĻTUBSUJOH
.
5IFĻESJWFSĻJTĻVOSFTUSBJOFE ĻUIFĻHFBS
TFMFDUPSĻJTĻJOĻ2ĻQPTJUJPOĻBOEĻUIF
ESJWFSmTĻEPPSĻJTĻPQFOĻĻBĻOPSNBM
FOHJOFĻTUBSUĻNVTUĻUBLFĻQMBDF
"
+PXQNWPVCT[GPIKPGUVQRYKVJOCPWCN
IGCTDQZ
*OĻUIFĻFWFOUĻUIBUĻBĻTUBSUVQĻGBJMTĻBOEĻUIF
FOHJOFĻTUPQT ĻQSPDFFEĻBTĻGPMMPXT
%FQSFTTĻUIFĻDMVUDIĻQFEBMĻBHBJOĻĻUIF
FOHJOFĻTUBSUTĻBVUPNBUJDBMMZ
*OĻDFSUBJOĻDBTFTĻUIFĻHFBSĻMFWFSĻNVTUĻCF
TFUĻJOĻOFVUSBMĻQPTJUJPOĻ5IFĻJOGPSNBUJPO
EJTQMBZĻUIFOĻTIPXTĻUIFĻUFYUĻ2WVIGCTKP
PGWVTCN
/QTGKPHQTOCVKQPCPFUGVVKPIU
5IFĻDBSTĻ/;%#4ĻNFOVĻTZTUFN ĻVOEFSĻUIF
IFBEJOHĻ&4+8G ĻDPOUBJOTĻBOĻJOUSPEVDUJPOĻPG
7PMWPTĻ4UBSU4UPQĻTZTUFN ĻBTĻXFMMĻBTĻSFDPN
NFOEBUJPOTĻGPSĻFOFSHZTBWJOHĻESJWJOHĻUFDIOJ
RVFTĻĻTFFĻQBHFĻ
6GZVOGUUCIG
*OĻDPNCJOBUJPOĻXJUIĻUIJTĻJOEJDBUPS
MBNQĻUIFĻ4UBSU4UPQĻGVODUJPOĻNBZ
EJTQMBZĻUFYUĻNFTTBHFTĻPOĻUIFĻJOGPS
NBUJPOĻEJTQMBZĻGPSĻDFSUBJOĻTJUVBUJPOTĻ'PS
TPNFĻPGĻUIFNĻUIFSFĻJTĻBĻSFDPNNFOEFEĻBDUJPO
UIBUĻTIPVMEĻCFĻQFSGPSNFEĻ5IFĻGPMMPXJOHĻUBCMF
TIPXTĻTPNFĻFYBNQMFT
.ĻĻ.BOVBMĻHFBSCPY Ļ"ĻĻ"VUPNBUJDĻHFBSCPY
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
5VCTV5VQR 5[ODQN
/GUUCIG
+PHQ#EVKQP
/##
'PIKPGKP#WVQ5VCTV
*MMVNJOBUFTĻGPSĻBĻGFXĻTFDPOETĻBGUFSĻ4UBSU4UPQĻIBTĻCFFOĻBDUJWBUFE
.Ļ Ļ"
'EQ&4+8G1((
*MMVNJOBUFTĻGPSĻBĻGFXĻTFDPOETĻBGUFSĻ4UBSU4UPQĻIBTĻCFFOĻTXJUDIFEĻPGG
.Ļ Ļ"
#WVQ5VCTV5VQR5GTXKEG
TGSWKTGF
4UBSU4UPQĻJTĻOPUĻPQFSBUJPOBMĻ$POUBDUĻBĻXPSLTIPQĻĻBOĻBVUIPSJTFEĻ7PMWPĻXPSLTIPQĻJTĻSFD
PNNFOEFE
.Ļ Ļ"
'PIKPGOCPCIGOGPVU[U
VGO
"OĻBVUPNBUJDĻGVODUJPOĻDIFDLĻJTĻDBSSJFEĻPVU
.Ļ Ļ"
'PIKPGKP#WVQ5VCTV
5IFĻFOHJOFĻJTĻSFBEZĻUPĻTUBSUĻBVUPNBUJDBMMZĻĻXBJUJOHĻGPSĻUIFĻCSBLFĻPSĻDMVUDIĻQFEBMĻUPĻCF
EFQSFTTFE
.
2TGUU5VCTVDWVVQP
5IFĻFOHJOFĻXJMMĻOPUĻTUBSUĻBVUPNBUJDBMMZĻĻTUBSUĻUIFĻFOHJOFĻBTĻOPSNBMĻXJUIĻUIFĻ56#465612
'0)+0'ĻCVUUPO
.
&GRTGUUENWVEJRGFCNVQ
UVCTV
5IFĻFOHJOFĻJTĻSFBEZĻUPĻBVUPTUBSUĻĻXBJUJOHĻGPSĻUIFĻDMVUDIĻQFEBMĻUPĻCFĻEFQSFTTFE
.
&GRTGUUDTCMGRGFCNVQ
UVCTV
5IFĻFOHJOFĻJTĻSFBEZĻUPĻBVUPTUBSUĻĻXBJUJOHĻGPSĻUIFĻCSBLFĻQFEBMĻUPĻCFĻEFQSFTTFE
.
2TGUUDTCMGCPFENWVEJVQ
UVCTV
5IFĻFOHJOFĻJTĻSFBEZĻUPĻBVUPTUBSUĻĻXBJUJOHĻGPSĻUIFĻCSBLFĻPSĻDMVUDIĻQFEBMĻUPĻCFĻEFQSFTTFE
.
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
5VCTV5VQR
5[ODQN
"
/GUUCIG
+PHQ#EVKQP
2WVIGCTKPPGWVTCNVQUVCTV
(FBSĻJTĻFOHBHFEĻXJUIPVUĻEFDMVUDIJOHĻĻEJTFOHBHFĻBOEĻTFUĻUIFĻHFBSĻMFWFSĻJOĻOFVUSBMĻQPTJUJPO
.
'PIKPGKP#WVQ5VCTV
5IFĻFOHJOFĻJTĻSFBEZĻUPĻTUBSUĻBVUPNBUJDBMMZĻĻXBJUJOHĻGPSĻUIFĻCSBLFĻQFEBMĻUPĻCFĻSFMFBTFE
"
5GNGEV2QT0VQUVCTV
4UBSU4UPQĻIBTĻCFFOĻEFBDUJWBUFEĻĻNPWFĻUIFĻHFBSĻTFMFDUPSĻUPĻ0ĻPSĻ2ĻQPTJUJPOĻBOEĻTUBSUĻUIF
FOHJOFĻBTĻOPSNBMĻXJUIĻUIFĻ56#465612'0)+0'ĻCVUUPO
"
2TGUU5VCTVDWVVQP
5IFĻFOHJOFĻXJMMĻOPUĻTUBSUĻBVUPNBUJDBMMZĻĻTUBSUĻUIFĻFOHJOFĻBTĻOPSNBMĻXJUIĻUIFĻ56#465612
'0)+0'ĻCVUUPOĻBOEĻUIFĻHFBSĻTFMFDUPSĻJOĻ2ĻPSĻ0
"
/##
.ĻĻ.BOVBMĻHFBSCPY Ļ"ĻĻ"VUPNBUJDĻHFBSCPY
*GĻBĻNFTTBHFĻEPFTĻOPUĻHPĻPVUĻGPMMPXJOHĻDPN
QMFUJPOĻPGĻUIFĻBDUJPOĻUIFOĻBĻXPSLTIPQĻTIPVME
CFĻDPOUBDUFEĻĻBOĻBVUIPSJTFEĻ7PMWPĻXPSLTIPQ
JTĻSFDPNNFOEFE
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
#NN9JGGN&TKXG#9& #NN9JGGN&TKXGKUCNYC[UCXCKNCDNG
#9&RTKPEKRNG
"MMĻ8IFFMĻ%SJWFĻ "8%ĻqĻ"MMĻ8IFFMĻ%SJWF
NFBOTĻUIBUĻUIFĻDBSĻJTĻESJWFOĻCZĻBMMĻGPVS
XIFFMT
5IFĻQPXFSĻJTĻBVUPNBUJDBMMZĻEJTUSJCVUFE
CFUXFFOĻUIFĻGSPOUĻBOEĻSFBSĻXIFFMTĻ"OĻFMFD
USPOJDBMMZĻDPOUSPMMFEĻDMVUDIĻTZTUFNĻEJTUSJCVUFT
UIFĻQPXFSĻUPĻUIFĻXIFFMTĻUIBUĻIBWFĻUIFĻCFTU
HSJQĻPOĻUIFĻDVSSFOUĻSPBEĻTVSGBDFĻ5IJTĻQSP
WJEFTĻUIFĻCFTUĻUSBDUJPOĻBOEĻQSFWFOUTĻXIFFM
TQJOĻ6OEFSĻOPSNBMĻESJWJOHĻDPOEJUJPOT ĻUIF
NBKPSJUZĻPGĻQPXFSĻJTĻUSBOTNJUUFEĻUPĻUIFĻGSPOU
XIFFMT
"MMXIFFMĻESJWFĻJNQSPWFTĻESJWJOHĻTBGFUZĻJOĻSBJO
TOPXĻBOEĻJDZĻDPOEJUJPOT
5IFĻGJHVSFĻJTĻTDIFNBUJDĻĻEFUBJMTĻNBZĻWBSZĻEFQFOEJOHĻPOĻNBSLFUĻBOEĻNPEFM
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
(QQVDTCMG
)GPGTCN
5IFĻDBSĻJTĻFRVJQQFEĻXJUIĻUXPĻCSBLFĻDJSDVJUTĻ*G
POFĻCSBLFĻDJSDVJUĻJTĻEBNBHFEĻUIFOĻUIJTĻXJMM
NFBOĻUIBUĻUIFĻCSBLFTĻFOHBHFĻBUĻBĻEFFQFS
MFWFMĻBOEĻIBSEFSĻQSFTTVSFĻPOĻUIFĻQFEBMĻJTĻOFF
EFEĻUPĻQSPEVDFĻUIFĻOPSNBMĻCSBLJOHĻFGGFDU
5IFĻESJWFSTĻCSBLFĻQFEBMĻQSFTTVSFĻJTĻBTTJTUFE
CZĻBĻCSBLFĻTFSWP
9#40+0)
5IFĻCSBLFĻTFSWPĻPOMZĻXPSLTĻXIFOĻUIF
FOHJOFĻJTĻSVOOJOH
*GĻUIFĻCSBLFĻJTĻVTFEĻXIFOĻUIFĻFOHJOFĻJT
TXJUDIFEĻPGGĻUIFOĻUIFĻQFEBMĻXJMMĻGFFMĻTUJGGĻBOE
NPSFĻGPSDFĻNVTUĻCFĻVTFEĻUPĻCSBLFĻUIFĻDBS
*OĻWFSZĻIJMMZĻUFSSBJOĻPSĻXIFOĻESJWJOHĻXJUIĻB
IFBWZĻMPBEĻUIFĻCSBLFTĻDBOĻCFĻSFMJFWFEĻCZ
VTJOHĻFOHJOFĻCSBLJOHĻ&OHJOFĻCSBLJOHĻJTĻNPTU
FGGJDJFOUMZĻVTFEĻJGĻUIFĻTBNFĻHFBSĻJTĻVTFE
EPXOIJMMĻBTĻVQ
'PSĻNPSFĻHFOFSBMĻJOGPSNBUJPOĻPOĻIFBWZĻMPBET
POĻUIFĻDBS ĻTFFĻQBHFĻ
#PVKNQEMDTCMKPIU[UVGO
5IFĻDBSĻJTĻFRVJQQFEĻXJUIĻ"#4Ļ "OUJMPDL
#SBLJOHĻ4ZTUFN ĻXIJDIĻQSFWFOUTĻUIFĻXIFFMT
GSPNĻMPDLJOHĻEVSJOHĻCSBLJOHĻ5IJTĻNFBOTĻUIF
BCJMJUZĻUPĻTUFFSĻJTĻNBJOUBJOFEĻBOEĻJUĻJTĻFBTJFSĻUP
TXFSWFĻUPĻBWPJEĻBĻIB[BSEĻGPSĻFYBNQMFĻ7JCSB
UJPOĻNBZĻCFĻGFMUĻJOĻUIFĻCSBLFĻQFEBMĻXIFOĻUIJT
JTĻFOHBHFEĻBOEĻUIJTĻJTĻOPSNBM
"ĻTIPSUĻUFTUĻPGĻUIFĻ"#4ĻTZTUFNĻJTĻNBEFĻBVUP
NBUJDBMMZĻBGUFSĻUIFĻFOHJOFĻIBTĻCFFOĻTUBSUFE
XIFOĻUIFĻESJWFSĻSFMFBTFTĻUIFĻCSBLFĻQFEBMĻ"
GVSUIFSĻBVUPNBUJDĻUFTUĻPGĻUIFĻ"#4ĻTZTUFNĻNBZ
CFĻNBEFĻXIFOĻUIFĻDBSĻSFBDIFTĻĻLNIĻ5IF
UFTUĻNBZĻCFĻFYQFSJFODFEĻBTĻQVMTFTĻJOĻUIF
CSBLFĻQFEBM
'OGTIGPE[DTCMGNKIJVUCPFCWVQOCVKE
JC\CTFYCTPKPIHNCUJGTU
&NFSHFODZĻCSBLFĻMJHIUTĻBSFĻBDUJWBUFEĻUPĻBMFSU
WFIJDMFTĻCFIJOEĻBCPVUĻTVEEFOĻCSBLJOHĻ5IF
GVODUJPOĻNFBOTĻUIBUĻUIFĻCSBLFĻMJHIUĻGMBTIFT
JOTUFBEĻPGĻĻBTĻJOĻOPSNBMĻCSBLJOHĻĻTIJOJOH
XJUIĻBĻDPOTUBOUĻHMPX
&NFSHFODZĻCSBLFĻMJHIUTĻBSFĻBDUJWBUFEĻBU
TQFFETĻBCPWFĻĻLNIĻJGĻUIFĻ"#4ĻTZTUFNĻJT
XPSLJOHĻBOEPSĻJOĻUIFĻFWFOUĻPGĻTVEEFOĻCSBL
JOHĻ0ODFĻUIFĻDBSTĻTQFFEĻIBTĻCFFOĻCSBLFEĻUP
CFMPXĻĻLNI ĻUIFĻCSBLFĻMJHIUĻTUPQTĻGMBTIJOH
BOEĻSFUVSOTĻUPĻBĻOPSNBMĻDPOTUBOUĻHMPXĻĻIB[
BSEĻXBSOJOHĻGMBTIFSTĻBSFĻBDUJWBUFEĻBUĻUIF
TBNFĻUJNF ĻXIJDIĻGMBTIĻVOUJMĻUIFĻESJWFSĻBDDFM
FSBUFTĻUIFĻDBSĻUPĻBUĻMFBTUĻĻLNIĻPSĻUIFZĻBSF
TXJUDIFEĻPGGĻXJUIĻUIFJSĻCVUUPO ĻTFFĻQBHFĻ
%NGCPKPIVJGDTCMGFKUEU
$PBUJOHTĻPGĻEJSUĻBOEĻXBUFSĻPOĻUIFĻCSBLFĻEJTDT
NBZĻSFTVMUĻJOĻEFMBZFEĻCSBLFĻGVODUJPOĻ5IJT
EFMBZĻJTĻNJOJNJTFEĻCZĻDMFBOJOHĻUIFĻCSBLFĻMJO
JOHT
.BOVBMĻDMFBOJOHĻJTĻBEWJTBCMFĻXJUIĻXFUĻSPBE
TVSGBDFT ĻQSJPSĻUPĻMPOHTUBZĻQBSLJOHĻBOEĻBGUFS
UIFĻDBSĻIBTĻCFFOĻXBTIFEĻ$BSSZĻUIJTĻPVUĻCZ
CSBLJOHĻHFOUMZĻEVSJOHĻBĻTIPSUĻQFSJPEĻXIJMFĻFO
SPVUF
'OGTIGPE[$TCMG#UUKUVCPEG
&NFSHFODZĻ#SBLFĻ"TTJTUBODFĻ&#"
&NFSHFODZĻ#SBLFĻ"TTJTU ĻIFMQTĻUPĻJODSFBTF
CSBLFĻGPSDFĻBOEĻTPĻSFEVDFĻCSBLJOHĻEJTUBODF
&#"ĻEFUFDUTĻUIFĻESJWFSTĻCSBLJOHĻTUZMFĻBOE
JODSFBTFTĻCSBLFĻGPSDFĻBTĻOFDFTTBSZĻ5IF
CSBLFĻGPSDFĻDBOĻCFĻSFJOGPSDFEĻVQĻUPĻUIFĻMFWFM
XIFOĻUIFĻ"#4ĻTZTUFNĻJTĻFOHBHFEĻ5IFĻ&#"
GVODUJPOĻJTĻJOUFSSVQUFEĻXIFOĻUIFĻQSFTTVSFĻPO
UIFĻCSBLFĻQFEBMĻJTĻSFEVDFE
016'
8IFOĻ&#"ĻJTĻBDUJWBUFEĻUIFĻCSBLFĻQFEBM
MPXFSTĻTMJHIUMZĻNPSFĻUIBOĻVTVBM ĻEFQSFTT
IPME ĻUIFĻCSBLFĻQFEBMĻBTĻMPOHĻBTĻOFDFT
TBSZĻ*GĻUIFĻCSBLFĻQFEBMĻJTĻSFMFBTFEĻUIFOĻBMM
CSBLJOHĻDFBTFT
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
(QQVDTCMG
/CKPVGPCPEG
5PĻLFFQĻUIFĻDBSĻBTĻTBGFĻBOEĻSFMJBCMFĻBTĻQPTTJ
CMF ĻGPMMPXĻUIFĻ7PMWPĻTFSWJDFĻJOUFSWBMTĻBT
TQFDJGJFEĻJOĻUIFĻ4FSWJDFĻBOEĻ8BSSBOUZĻ#PPL
MFU ĻTFFĻQBHFĻ
+/2146#06
5IFĻXFBSĻPOĻUIFĻCSBLFĻTZTUFNTĻDPNQP
OFOUTĻNVTUĻCFĻDIFDLFEĻSFHVMBSMZ
$POUBDUĻBĻXPSLTIPQĻGPSĻJOGPSNBUJPOĻBCPVU
UIFĻQSPDFEVSFĻPSĻFOHBHFĻBĻXPSLTIPQĻUP
DBSSZĻPVUĻUIFĻJOTQFDUJPOĻĻBOĻBVUIPSJTFE
7PMWPĻXPSLTIPQĻJTĻSFDPNNFOEFE
5[ODQNUKPVJGEQODKPGFKPUVTWOGPV
RCPGN
5[ODQN
5RGEKHKECVKQP
$POTUBOUĻHMPXĻqĻ$IFDLĻUIF
CSBLFĻGMVJEĻMFWFMĻ*GĻUIFĻMFWFMĻJT
MPX ĻGJMMĻXJUIĻCSBLFĻGMVJEĻBOE
DIFDLĻGPSĻUIFĻDBVTFĻPGĻUIF
CSBLFĻGMVJEĻMPTT
$POTUBOUĻHMPXĻGPSĻĻTFDPOET
XIFOĻUIFĻFOHJOFĻJTĻTUBSUFEĻ
BVUPNBUJDĻGVODUJPOĻDIFDL
9#40+0)
*GĻ
ĻBOEĻ
ĻJMMVNJOBUFĻBUĻUIFĻTBNF
UJNF ĻUIFSFĻNBZĻCFĻBĻGBVMUĻJOĻUIFĻCSBLFĻTZT
UFN
*GĻUIFĻMFWFMĻJOĻUIFĻCSBLFĻGMVJEĻSFTFSWPJSĻJT
OPSNBMĻBUĻUIJTĻTUBHF ĻESJWFĻDBSFGVMMZĻUPĻUIF
OFBSFTUĻXPSLTIPQĻBOEĻIBWFĻUIFĻCSBLFĻTZT
UFNĻDIFDLFEĻĻBOĻBVUIPSJTFEĻ7PMWPĻXPSL
TIPQĻJTĻSFDPNNFOEFE
*GĻUIFĻCSBLFĻGMVJEĻJTĻCFMPXĻUIFĻ/+0ĻMFWFMĻJO
UIFĻCSBLFĻGMVJEĻSFTFSWPJS ĻEPĻOPUĻESJWFĻGVS
UIFSĻCFGPSFĻUPQQJOHĻVQĻUIFĻCSBLFĻGMVJE
5IFĻSFBTPOĻGPSĻUIFĻMPTTĻPGĻCSBLFĻGMVJEĻNVTU
CFĻJOWFTUJHBUFE
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
*&%*KNN&GUEGPV%QPVTQN
)GPGTCN
)%$ĻDBOĻCFĻDPNQBSFEĻUPĻBOĻBVUPNBUJD
FOHJOFĻCSBLFĻ8IFOĻZPVĻSFMFBTFĻUIFĻBDDFMFSB
UPSĻPOĻEPXOIJMMĻHSBEJFOUTĻUIFĻDBSĻJTĻOPSNBMMZ
CSBLFEĻCZĻNFBOTĻPGĻUIFĻFOHJOFĻTUSJWJOHĻGPS
MPXĻFOHJOFĻJEMJOHĻTQFFET ĻTPDBMMFEĻFOHJOF
CSBLJOHĻ#VUĻUIFĻTUFFQFSĻUIFĻSPBEĻBOEĻUIF
NPSFĻMPBEĻUIFSFĻJTĻJOĻUIFĻDBS ĻUIFĻGBTUFSĻUIF
DBSĻSPMMTĻEFTQJUFĻFOHJOFĻCSBLJOHĻ*OĻPSEFSĻUP
UIFOĻSFEVDFĻTQFFEĻUIFĻESJWFSĻIBTĻUPĻBTTJTU
VTJOHĻUIFĻGPPUCSBLF
5IFĻGVODUJPOĻNBLFTĻJUĻQPTTJCMFĻUPĻJODSFBTF
SFEVDFĻTQFFEĻPOĻTUFFQĻEPXOIJMMĻHSBEJFOUT
XJUIĻBĻGPPUĻPOMZĻPOĻUIFĻBDDFMFSBUPSĻQFEBM
XJUIPVUĻVTJOHĻUIFĻGPPUCSBLFĻ5IFĻTFOTJUJWJUZĻPG
UIFĻBDDFMFSBUPSĻQFEBMĻEFDSFBTFTĻBOE
CFDPNFTĻNPSFĻQSFDJTFĻCZĻNFBOTĻPGĻUIFĻGVMM
BDUVBUJPOĻPGĻUIFĻQFEBMĻCFJOHĻSFTUSJDUFEĻUP
BEKVTUJOHĻFOHJOFĻTQFFEĻXJUIJOĻBĻMJNJUFEĻSBOHF
5IFĻCSBLFĻTZTUFNĻCSBLFTĻJUTFMGĻBOEĻQSPWJEFT
UIFĻDBSĻXJUIĻBĻMPXĻBOEĻFWFOĻTQFFE ĻTPĻBMMPX
JOHĻUIFĻESJWFSĻUPĻGVMMZĻGPDVTĻPOĻTUFFSJOH
)%$ĻJTĻQBSUJDVMBSMZĻIFMQGVMĻPOĻTUFFQĻHSBEJFOUT
XJUIĻBOĻVOFWFOĻSPBEĻTVSGBDFĻBOEĻTMJQQFSZ
TFDUJPOTĻ&HĻXIFOĻMBVODIJOHĻBĻCPBUĻPOĻB
USBJMFSĻGSPNĻBĻSBNQ
9#40+0)
)%$ĻEPFTĻOPUĻXPSLĻJOĻBMMĻTJUVBUJPOTĻCVUĻJT
EFTJHOFEĻNFSFMZĻBTĻBĻTVQQMFNFOUBSZĻBJE
5IFĻESJWFSĻBMXBZTĻCFBSTĻVMUJNBUFĻSFTQPOTJ
CJMJUZĻGPSĻFOTVSJOHĻUIBUĻUIFĻWFIJDMFĻJTĻESJWFO
TBGFMZ
(WPEVKQP
HFBSCPY ĻHFBSĻQPTJUJPOĻĻNVTUĻCFĻTFMFDUFE
XIJDIĻJTĻTIPXOĻXJUIĻUIFĻGJHVSFĻĻJOĻUIFĻUSJQ
DPNQVUFSĻEJTQMBZ ĻTFFĻQBHFĻ
016'
)%$ĻDBOOPUĻCFĻBDUJWBUFEĻPOĻBOĻBVUPNBUJD
HFBSCPYĻJOĻQPTJUJPOĻ&
1RGTCVKQP
)%$ĻBMMPXTĻUIFĻDBSĻUPĻSPMMĻBUĻBĻNBYJNVNĻPG
ĻLNIĻGPSXBSETĻXJUIĻFOHJOFĻCSBLJOHĻBOE
ĻLNIĻCBDLXBSETĻ)PXFWFS ĻBOZĻTQFFE
XJUIJOĻUIFĻHFBSTĻTQFFEĻSFHJTUFSĻDBOĻCF
TFMFDUFEĻVTJOHĻUIFĻBDDFMFSBUPSĻQFEBMĻ8IFO
UIFĻBDDFMFSBUPSĻQFEBMĻJTĻSFMFBTFE ĻUIFĻDBSĻJT
CSBLFEĻRVJDLMZĻUPĻĻPSĻĻLNIĻSFTQFDUJWFMZ
JSSFTQFDUJWFĻPGĻUIFĻIJMMTĻHSBEJFOUĻBOEĻXJUIPVU
UIFĻOFFEĻGPSĻUIFĻGPPUCSBLF
)%$ĻJTĻFOHBHFEĻPSĻEJTFOHBHFEĻVTJOHĻB
TXJUDIĻPOĻUIFĻDFOUSFĻDPOTPMFĻ"OĻJOEJDBUPS
MBNQĻJOĻUIFĻCVUUPOĻJMMVNJOBUFTĻXIFOĻUIFĻGVOD
UJPOĻJTĻTXJUDIFEĻPOĻ8IFOĻ)%$ĻJTĻPQFSBUJOH
5IFĻCSBLFĻMJHIUTĻDPNFĻPOĻBVUPNBUJDBMMZĻXIFO
UIFĻGVODUJPOĻJTĻPQFSBUJOHĻ5IFĻESJWFSĻDBOĻCSBLF
PSĻTUPQĻUIFĻDBSĻBUĻBOZĻUJNFĻCZĻVTJOHĻUIFĻGPPU
CSBLF
)%$ĻJTĻEFBDUJWBUFE
ĻTZNCPMĻJMMVNJOBUFTĻBOEĻUIFĻEJTQMBZ
UIFĻ
TIPXTĻ*KNNFGUEGPVEQPVTQN10
5IFĻGVODUJPOĻPOMZĻPQFSBUFTĻJOĻGJSTUĻHFBSĻQPTJ
UJPOĻBOEĻJOĻSFWFSTFĻHFBSĻ'PSĻBOĻBVUPNBUJD
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
*&%*KNN&GUEGPV%QPVTQN
p XJUIĻUIFĻPOPGGĻCVUUPOĻPOĻUIFĻDFOUSFĻDPO
TPMF
p JGĻBĻHFBSĻIJHIFSĻUIBOĻĻJTĻTFMFDUFEĻPOĻB
NBOVBMĻHFBSCPY
p JGĻBĻHFBSĻIJHIFSĻUIBOĻĻJTĻTFMFDUFEĻPOĻBO
BVUPNBUJDĻHFBSCPY ĻPSĻJGĻUIFĻHFBSĻTFMFDUPS
JTĻNPWFEĻUPĻQPTJUJPOĻ&
5IFĻGVODUJPOĻDBOĻCFĻEJTFOHBHFEĻBUĻBOZĻUJNF
*GĻJUĻUBLFTĻQMBDFĻPOĻBĻTUFFQĻEPXOIJMMĻHSBEJFOU
UIFOĻUIFĻCSBLJOHĻFGGFDUĻXJMMĻOPUĻSFMFBTF
EJSFDUMZ ĻCVUĻTMPXMZĻJOTUFBE
016'
8JUIĻ)%$ĻBDUJWBUFEĻZPVĻNBZĻFYQFSJFODFĻB
EFMBZĻCFUXFFOĻBDDFMFSBUJPOĻQFEBMĻBDUJWB
UJPOĻBOEĻFOHJOFĻSFTQPOTF
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
2CTMKPIDTCMG
)GPGTCN
9#40+0)
"MXBZTĻBQQMZĻUIFĻQBSLJOHĻCSBLFĻXIFO
QBSLJOHĻPOĻBĻTMPQFĻĻMFBWJOHĻUIFĻDBSĻJO
HFBS ĻPSĻJOĻ2ĻJGĻJUĻIBTĻBVUPNBUJDĻUSBOTNJT
TJPO ĻJTĻOPUĻTVGGJDJFOUĻUPĻIPMEĻUIFĻDBSĻJOĻBMM
TJUVBUJPOT
016'
ĻĻ5IFĻXBSOJOHĻTZNCPMĻJOĻUIFĻDPN
CJOFEĻJOTUSVNFOUĻQBOFMĻDPNFTĻPOĻJSSFTQFD
UJWFĻPGĻXIFUIFSĻUIFĻQBSLJOHĻCSBLFĻJT
BQQMJFEĻMJHIUMZĻPSĻIBSE
3FMFBTFĻUIFĻGPPUĻCSBLFĻQFEBMĻBOEĻNBLF
TVSFĻUIBUĻUIFĻDBSĻJTĻBUĻBĻTUBOETUJMMĻQPTJUJPO
*GĻUIFĻESJWFSĻGPSHFUTĻUPĻSFMFBTFĻUIFĻQBSLJOH
CSBLFĻqĻJOĻBEEJUJPOĻUPĻUIFĻJMMVNJOBUFEĻXBSOJOH
MBNQĻqĻBĻQJOHJOHĻTPVOEĻDPNCJOFEĻXJUIĻB
NFTTBHFĻJOĻUIFĻJOTUSVNFOUĻQBOFMĻBMFSUTĻUIF
ESJWFSĻPGĻUIJTĻXIFOĻUIFĻDBSTĻTQFFEĻFYDFFET
ĻLNI
*GĻUIFĻWFIJDMFĻNPWFTĻUIFOĻUIFĻQBSLJOH
CSBLFĻMFWFSĻNVTUĻCFĻBQQMJFEĻBUĻMFBTUĻBĻMJU
UMFĻNPSFĻGJSNMZ
p 8IFOĻQBSLJOHĻUIFĻWFIJDMF ĻBMXBZTĻFOHBHF
TUĻHFBSĻ GPSĻNBOVBMĻHFBSCPY ĻPSĻQVUĻUIF
HFBSĻTFMFDUPSĻJOĻQPTJUJPOĻ2Ļ GPSĻBVUPNBUJD
HFBSCPY 2CTMKPIQPCJKNN
*GĻUIFĻDBSĻJTĻQBSLFEĻGBDJOHĻVQIJMM
p 5VSOĻUIFĻXIFFMTĻCYC[HTQOĻUIFĻLFSC
6JGKPUVTWOGPVRCPGNiUYCTPKPIU[ODQN
*GĻUIFĻDBSĻJTĻQBSLFEĻGBDJOHĻEPXOIJMM
5IFĻMFWFSĻJTĻMPDBUFEĻCFUXFFOĻUIFĻGSPOUĻTFBUT
p 5VSOĻUIFĻXIFFMTĻVQYCTFUĻUIFĻLFSC
#RRN[KPIVJGRCTMKPIDTCMG
&KUGPICIKPIVJGRCTMKPIDTCMG
1VMMĻUIFĻMFWFSĻGJSNMZ
5IFĻJOTUSVNFOUĻQBOFMmTĻXBSOJOHĻTZNCPM
MJHIUTĻVQ
1VMMĻUIFĻMFWFSĻVQĻTMJHIUMZ ĻQSFTTĻUIFĻCVUUPO
SFMFBTFĻUIFĻMFWFSĻBOEĻSFMFBTFĻUIFĻCVUUPO
5IFĻJOTUSVNFOUĻQBOFMmTĻXBSOJOHĻTZNCPM
HPFTĻPVU
1SFTTĻUIFĻGPPUĻCSBLFĻQFEBMĻEPXOĻGJSNMZ
1SFTTĻUIFĻGPPUĻCSBLFĻQFEBMĻEPXOĻGJSNMZ
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
*QOG.KPMŸ )GPGTCN
9#40+0)
p
)PNF-JOLŸĻJTĻBĻQSPHSBNNBCMFĻSFNPUFĻDPO
USPMĻXIJDIĻJTĻJOUFHSBUFEĻJOĻUIFĻSFBSWJFXĻNJSSPS
BOEĻDBOĻSFNPUFMZĻDPOUSPMĻVQĻUPĻUISFFĻEJGGFSFOU
EFWJDFTĻ FHĻHBSBHFĻEPPSĻPQFOFS ĻBMBSNĻTZT
UFN ĻPVUEPPSĻMJHIUJOHĻBOEĻJOEPPSĻMJHIUJOHĻFUD
BOEĻJOĻEPJOHĻTPĻSFQMBDFĻUIFJSĻSFNPUFĻDPOUSPMT
*OĻBEEJUJPOĻUPĻUIFĻUISFFĻQSPHSBNNBCMFĻCVU
UPOT ĻUIFSFĻJTĻBMTPĻBOĻJOEJDBUPSĻMBNQĻJOĻUIF
QBOFMĻ)PNF-JOLŸĻDBOOPUĻCFĻBDUJWBUFEĻXIFO
UIFĻDBSĻJTĻMPDLFEĻGSPNĻUIFĻPVUTJEFĻ'PSĻNPSF
JOGPSNBUJPOĻPOĻ)PNF-JOLŸ ĻWJTJU
XXXIPNFMJOLDPNĻPSĻSJOH
ĻĻĻĻĻ PSĻQSFNJVNĻSBUFĻQIPOF
OVNCFS Ļ ĻĻĻ *GĻ)PNF-JOLŸĻJTĻVTFEĻUPĻPQFSBUFĻB
HBSBHFĻEPPSĻPSĻHBUF ĻNBLFĻTVSFĻUIBU
UIFSFĻJTĻOPPOFĻJOĻUIFĻWJDJOJUZĻPGĻUIF
EPPSĻPSĻHBUFĻXIJMFĻJUĻJTĻNPWJOH
p
5IFĻDBSĻTIPVMEĻSFNBJOĻPVUTJEFĻUIF
HBSBHFĻXIJMFĻBĻHBSBHFĻEPPSĻPQFOFSĻJT
CFJOHĻQSPHSBNNFE
p
%PĻOPUĻVTFĻ)PNF-JOLŸĻGPSĻBOZĻHBSBHF
EPPSĻUIBUĻEPFTĻOPUĻIBWFĻTBGFUZĻTUPQ
BOEĻTBGFUZĻSFWFSTF
4BWFĻUIFĻPSJHJOBMĻSFNPUFĻDPOUSPMTĻGPSĻGVUVSF
QSPHSBNNJOHĻ FHĻXIFOĻDIBOHJOHĻUPĻBOPUIFS
DBSĻPSĻGPSĻVTFĻJOĻBOPUIFSĻWFIJDMF Ļ*UĻJTĻBMTP
SFDPNNFOEFEĻUIBUĻUIFĻQSPHSBNNJOHĻGPSĻUIF
CVUUPOTĻJTĻEFMFUFEĻJGĻUIFĻDBSĻJTĻTPMEĻ4FFĻUIF
TFDUJPOĻ3FTFUUJOHĻUIFĻ)PNF-JOL†ĻCVUUPOT
POĻQBHFĻ
)PNF-JOLĻBOEĻUIFĻ)PNF-JOLĻIPVTFĻTZNCPMĻBSFĻSFHJTUFSFEĻUSBEFNBSLTĻPGĻ+PIOTPOĻ$POUSPMT Ļ*OD
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
2TQITCOOKPI*QOG.KPMŸ
016'
*OĻDFSUBJOĻWFIJDMFTĻUIFĻJHOJUJPOĻNVTUĻCF
TXJUDIFEĻPOĻPSĻJOĻBDDFTTPSZĻQPTJUJPO
CFGPSFĻ)PNF-JOLŸĻDBOĻCFĻQSPHSBNNFEĻPS
VTFEĻ*GĻQPTTJCMF ĻGJUĻOFXĻCBUUFSJFTĻJOĻUIF
SFNPUFĻDPOUSPMĻUIBUĻTIBMMĻCFĻSFQMBDFEĻCZ
)PNF-JOLŸĻGPSĻGBTUFSĻQSPHSBNNJOHĻBOE
JNQSPWFEĻUSBOTNJTTJPOĻPGĻUIFĻSBEJPĻTJHOBM
5IFĻ)PNF-JOLŸĻCVUUPOTĻTIPVMEĻCFĻSFTFU
CFGPSFĻQSPHSBNNJOHĻ8IFOĻUIJTĻIBTĻCFFO
EPOFĻ)PNF-JOLŸĻJTĻTFUĻJOĻMFBSOĻNPEF
BOEĻSFBEZĻGPSĻQSPHSBNNJOH
1SFTTĻBOEĻIPMEĻUIFĻEFTJSFEĻ)PNF-JOLŸ
CVUUPOĻVOUJMĻUIFĻJOEJDBUPSĻMBNQĻGMBTIFTĻZFM
MPXĻ5IJTĻJOEJDBUFTĻUIBUĻUIFĻCVUUPOĻJT
SFBEZĻGPSĻQSPHSBNNJOH
"JNĻUIFĻPSJHJOBMĻSFNPUFĻDPOUSPMĻUPXBSET
UIFĻ)PNF-JOLŸĻCVUUPOĻUPĻCFĻQSPHSBNNFE
BOEĻIPMEĻJUĻĻDNĻGSPNĻUIFĻCVUUPOĻ%P
OPUĻPCTUSVDUĻUIFĻJOEJDBUPSĻMBNQĻPO
)PNF-JOLŸ
1SFTTĻBOEĻIPMEĻUIFĻCVUUPOĻPOĻUIFĻPSJHJOBM
SFNPUFĻDPOUSPMĻ%PĻOPUĻSFMFBTFĻUIFĻCVUUPO
VOUJMĻUIFĻJOEJDBUPSĻMBNQĻIBTĻDIBOHFEĻGSPN
BĻZFMMPXĻMJHIUĻUPĻFJUIFSĻSFEĻPSĻHSFFOĻ*GĻUIF
JOEJDBUPSĻMBNQĻJTĻSFEĻqĻNBLFĻBĻOFX
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
*QOG.KPMŸ
BUUFNQUĻUPĻQSPHSBNĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPM
IPMEJOHĻUIFĻPSJHJOBMĻSFNPUFĻDPOUSPMĻBUĻB
EJGGFSFOUĻEJTUBODFĻGSPNĻUIFĻ)PNF-JOLŸ
CVUUPOĻ"ĻHSFFOĻMJHIUĻJOEJDBUFTĻUIBUĻQSP
HSBNNJOHĻXBTĻTVDDFTTGVM
&GRTGUUVJG*QOG.KPMŸDWVVQPDGKPI
RTQITCOOGFJQNFKVFGRTGUUGFHQT
UGEQPFUCPFVJGPTGNGCUGKVĻ3FQFBUĻJG
OFDFTTBSZĻVOUJMĻUIFĻHBSBHFĻEPPSĻJTĻBDUJ
WBUFEĻ*GĻUIFĻEPPSĻJTĻOPUĻBDUJWBUFE ĻQSFTT
UIFĻQSPHSBNNFEĻ)PNF-JOLŸĻCVUUPOĻBOE
IPMEĻJUĻEFQSFTTFEĻBOEĻDIFDLĻUIFĻJOEJDBUPS
MBNQ
5VGCF[ITGGPNKIJVĻ5IFĻJOEJDBUPSĻMBNQ
JMMVNJOBUFTĻXJUIĻBĻDPOTUBOUĻHMPXĻXIFO
UIFĻCVUUPOĻJTĻLFQUĻEFQSFTTFE ĻUIJTĻJOEJ
DBUFTĻUIBUĻUIFĻRTQITCOOKPIKUEQO
RNGVGĻ5IFĻHBSBHFĻEPPS ĻHBUFĻPSĻTJNJMBS
TIPVMEĻOPXĻCFĻBDUJWBUFEĻXIFOĻUIFĻQSP
HSBNNFEĻ)PNF-JOLŸĻCVUUPOĻJT
EFQSFTTFE
(NCUJKPIITGGPNKIJVĻ5IFĻJOEJDBUPS
MBNQĻGMBTIFTĻXIJMFĻUIFĻCVUUPOĻJTĻIFME
EFQSFTTFEĻ*OĻXIJDIĻDBTF ĻDPOUJOVF
XJUIĻUIFĻQSPHSBNNJOHĻTUFQTĻĻJO
PSEFSĻUPĻDPNQMFUFĻUIFĻQSPHSBNNJOHĻPG
BĻEFWJDFĻXJUIĻSPMMJOHĻDPEFĻ VTVBMMZĻB
HBSBHFĻEPPSĻPQFOFS -PDBUFĻUIFĻQSPHSBNNJOHĻCVUUPOĻPOĻUIF
SFDFJWFSĻGPSĻUIFĻHBSBHFĻEPPSĻGPSĻFYBNQMF
OPSNBMMZĻMPDBUFEĻDMPTFĻUPĻUIFĻBOUFOOBT
CSBDLFUĻPOĻUIFĻSFDFJWFS
%FQSFTTĻBOEĻSFMFBTFĻUIFĻSFDFJWFSTĻQSP
HSBNNJOHĻCVUUPOĻ5IFĻCVUUPOĻGMBTIFTĻGPS
BQQSPYĻĻTFDPOETĻBOEĻUIFĻOFYUĻTUFQ
NVTUĻCFĻDBSSJFEĻPVUĻXJUIJOĻUIJTĻQFSJPE
8IJMFĻUIFĻSFDFJWFSTĻQSPHSBNNJOHĻCVU
UPOĻJTĻTUJMMĻGMBTIJOH ĻQSFTTĻUIFĻCVUUPOĻPO
)PNF-JOLŸĻCFJOHĻQSPHSBNNFEĻBOEĻIPME
JUĻEFQSFTTFEĻGPSĻBQQSPYĻĻTFDPOETĻBOE
UIFOĻSFMFBTFĻJUĻ3FQFBUĻUIFĻQSFTTIPME
SFMFBTFĻTFRVFODFĻVQĻUPĻĻUJNFTĻUPĻDPO
DMVEFĻUIFĻQSPHSBNNJOH
1RGTCVKQP
8IFOĻ)PNF-JOLŸĻJTĻGVMMZĻQSPHSBNNFEĻJUĻDBO
CFĻVTFEĻJOĻQMBDFĻPGĻUIFĻTFQBSBUFĻPSJHJOBM
SFNPUFĻDPOUSPMT
1SFTTĻBOEĻIPMEĻUIFĻQSPHSBNNFEĻCVUUPOĻVOUJM
UIFĻHBSBHFĻEPPS ĻBMBSNĻTZTUFN ĻFUDĻJTĻBDUJ
WBUFEĻ NBZĻUBLFĻTFWFSBMĻTFDPOET Ļ/BUVSBMMZ
UIFĻPSJHJOBMĻSFNPUFĻDPOUSPMTĻDBOĻTUJMMĻCFĻVTFE
JOĻQBSBMMFMĻXJUIĻ)PNF-JOLŸĻJGĻSFRVJSFE
016'
*GĻUIFĻJHOJUJPOĻJTĻTXJUDIFEĻPGG Ļ)PNF-JOLŸ
XJMMĻXPSLĻGPSĻĻNJOVUFTĻBGUFSĻUIFĻESJWFST
EPPSĻIBTĻCFFOĻPQFOFE
*GĻQSPHSBNNJOHĻQSPCMFNTĻQFSTJTU ĻDPOUBDU
)PNF-JOLŸĻPOĻXXXIPNFMJOLDPNĻPSĻSJOH
ĻĻĻĻĻ PSĻQSFNJVNĻSBUFĻQIPOF
OVNCFSĻ ĻĻĻ 4GUGVVKPIVJG*QOG.KPMŸDWVVQPU
*UĻJTĻPOMZĻQPTTJCMFĻUPĻSFTFUĻBMMĻPGĻUIF
)PNF-JOLŸĻCVUUPOTĻBUĻUIFĻTBNFĻUJNF ĻOPU
FBDIĻCVUUPOĻJOEJWJEVBMMZĻ)PXFWFS ĻJOEJWJEVBM
CVUUPOTĻDBOĻCFĻSFQSPHSBNNFE ĻTFFĻUIFĻGPM
MPXJOHĻTFDUJPOĻ1SPHSBNNJOHĻJOEJWJEVBMĻCVU
UPOT
1SFTTĻBOEĻIPMEĻUIFĻUXPĻPVUFSĻCVUUPOTĻPO
)PNF-JOLŸĻ%PĻOPUĻSFMFBTFĻUIFNĻVOUJMĻUIF
JOEJDBUPSĻMBNQĻIBTĻDIBOHFEĻGSPNĻBĻZFMMPX
MJHIUĻUPĻFJUIFSĻSFEĻPSĻHSFFO
3FMFBTFĻUIFĻCVUUPOT
)PNF-JOLŸĻJTĻOPXĻTFUĻJOĻTPDBMMFE
MFBSOĻNPEFĻBOEĻJTĻSFBEZĻUPĻCF
SFQSPHSBNNFE ĻTFFĻTFDUJPOĻ1SPHSBN
NJOHĻ)PNF-JOL†ĻPOĻQBHFĻ
#VUUPOĻEFTJHOBUJPOĻBOEĻDPMPVSĻWBSZĻEFQFOEJOHĻPOĻNBOVGBDUVSFS
5IFĻJOEJDBUPSĻMBNQĻSFNBJOTĻMJUĻXIJMFĻUIFĻCVUUPOĻJTĻIFMEĻEFQSFTTFE
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
*QOG.KPMŸ 2TQITCOOKPIKPFKXKFWCNDWVVQPU
5PĻSFQSPHSBNĻBOĻJOEJWJEVBMĻ)PNF-JOLŸĻCVU
UPO ĻQSPDFFEĻBTĻGPMMPXT
%FQSFTTĻUIFĻSFRVJSFEĻCVUUPOĻBOEĻFQPQV
TGNGCUG
8IFOĻUIFĻJOEJDBUPSĻMBNQĻPOĻ)PNF-JOLŸ
TUBSUTĻUPĻGMBTIĻZFMMPXĻ BGUFSĻBCPVUĻĻTFD
POET ĻSFMFBTFĻUIFĻCVUUPOĻBOEĻTUBSUĻXJUI
TUFQĻĻPGĻTFDUJPOĻ1SPHSBNNJOHĻ)PNF
-JOL†ĻPOĻQBHFĻ
'PSĻNPSFĻJOGPSNBUJPOĻPSĻUPĻMFBWFĻDPNNFOUT
BCPVUĻ)PNF-JOLŸ ĻWJTJUĻXXXIPNFMJOLDPN
PSĻSJOHĻĻĻĻĻĻ PSĻQSFNJVNĻSBUF
QIPOFĻOVNCFSĻ ĻĻĻ Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
;QWTFTKXKPIGPXKTQPOGPV
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
G000000
%45$ĻqĻ4UBCJMJUZĻBOEĻUSBDUJPOĻDPOUSPMĻTZTUFN
3PBEĻTJHOĻJOGPSNBUJPOĻĻ34* 4QFFEĻMJNJUFS $SVJTFĻDPOUSPM "EBQUJWFĻDSVJTFĻDPOUSPM %JTUBODFĻ8BSOJOH $JUZĻ4BGFUZs
$PMMJTJPOĻ8BSOJOHĻXJUIĻ"VUPĻ#SBLFĻĻ1FEFTUSJBOĻ%FUFDUJPO %SJWFSĻ"MFSUĻ4ZTUFN %SJWFSĻ"MFSUĻ4ZTUFNĻĻ%"$ %SJWFSĻ"MFSUĻ4ZTUFNĻĻ-BOFĻ,FFQJOHĻ"JE 1BSLĻBTTJTUĻTZTU 1BSLĻBTTJTUĻDBNFSB 1BSLĻ"TTJTUĻ1JMPUĻĻ1"1 #-*4ĻBOEĻ$5" %3*7&3Ļ4611035
&TKXGTUWRRQTV
&56%p5VCDKNKV[CPFVTCEVKQPEQPVTQNU[UVGO
)GPGTCNKPHQTOCVKQPQP&56%
6TCEVKQPEQPVTQNU[UVGO
5IFĻTUBCJMJUZĻBOEĻUSBDUJPOĻDPOUSPMĻTZTUFN
%45$Ļ %ZOBNJDĻ4UBCJMJUZĻĻ5SBDUJPOĻ$POUSPM
IFMQTĻUIFĻESJWFSĻUPĻBWPJEĻTLJEEJOHĻBOE
JNQSPWFTĻUIFĻDBSTĻUSBDUJPO
'PIKPGFTCIEQPVTQN'&%
5IFĻBDUJWBUJPOĻPGĻUIFĻTZTUFNĻEVSJOHĻCSBLJOH
NBZĻCFĻOPUJDFEĻBTĻBĻUISPCCJOHĻTPVOEĻ5IF
DBSĻNBZĻBDDFMFSBUFĻTMPXFSĻUIBOĻFYQFDUFE
XIFOĻUIFĻBDDFMFSBUPSĻQFEBMĻJTĻEFQSFTTFE
9#40+0)
5IFĻTUBCJMJUZĻBOEĻUSBDUJPOĻDPOUSPMĻTZTUFNĻJT
BĻTVQQMFNFOUBSZĻGVODUJPOĻĻJUĻDBOOPUĻIBO
EMFĻBMMĻTJUVBUJPOTĻJOĻBMMĻSPBEĻDPOEJUJPOT
5IFĻESJWFSĻBMXBZTĻCFBSTĻSFTQPOTJCJMJUZĻGPS
FOTVSJOHĻUIBUĻUIFĻWFIJDMFĻJTĻESJWFOĻTBGFMZ
BOEĻUIBUĻBQQMJDBCMFĻSPBEĻUSBGGJDĻSVMFTĻBOE
SFHVMBUJPOTĻBSFĻGPMMPXFE
#EVKXG;CY%QPVTQN
5IFĻGVODUJPOĻMJNJUTĻUIFĻESJWJOHĻBOEĻCSBLFĻGPSDF
PGĻUIFĻXIFFMTĻJOEJWJEVBMMZĻJOĻPSEFSĻUPĻTUBCJMJTF
UIFĻDBS
5RKP%QPVTQN
5IFĻGVODUJPOĻSFEVDFTĻFOHJOFĻQPXFSĻJGĻUIF
ESJWFĻXIFFMTĻTMJQĻBHBJOTUĻUIFĻVOEFSMZJOHĻTVS
GBDFĻJOĻPSEFSĻUPĻNBJOUBJOĻTUBCJMJUZĻBOEĻUSBDUJPO
5IFĻGVODUJPOĻJTĻBDUJWFĻBUĻMPXĻTQFFEĻBOEĻUSBOT
GFSTĻQPXFSĻGSPNĻUIFĻESJWJOHĻXIFFMĻUIBUĻJTĻTQJO
OJOHĻUPĻUIFĻPOFĻUIBUĻJTĻOPU
&%$Ļ &OHJOFĻ%SBHĻ$POUSPM ĻQSFWFOUTĻJOWPMVO
UBSZĻXIFFMĻMPDLJOH ĻFHĻBGUFSĻTIJGUJOHĻEPXOĻPS
FOHJOFĻCSBLJOHĻXIFOĻESJWJOHĻJOĻMPXĻHFBSTĻPO
TMJQQFSZĻSPBEĻTVSGBDFT
*OWPMVOUBSZĻXIFFMĻMPDLJOHĻXIJMFĻESJWJOHĻDBO
BNPOHTUĻPUIFSĻUIJOHT ĻJNQBJSĻUIFĻESJWFSTĻBCJM
JUZĻUPĻTUFFSĻUIFĻDBS
%QTPGT6TCEVKQP%QPVTQNp%6%
$5$ĻDPNQFOTBUFTĻGPSĻVOEFSTUFFSĻBOEĻBMMPXT
IJHIFSĻUIBOĻOPSNBMĻBDDFMFSBUJPOĻJOĻBĻCFOE
XJUIPVUĻXIFFMTQJOĻPOĻUIFĻJOOFSĻXIFFM ĻFHĻPO
BOĻBSDJOHĻNPUPSXBZĻFOUSBODFĻSPBEĻUPĻRVJDLMZ
SFBDIĻUIFĻQSFWBJMJOHĻUSBGGJDĻTQFFE
&TKXGT5VGGTKPI4GEQOOGPFCVKQPp&54
%43Ļ %SJWFSĻ4UFFSJOHĻ3FDPNNFOEBUJPO ĻIFMQT
UIFĻESJWFSĻTUFFSĻUIFĻDBSĻJOĻUIFĻSJHIUĻEJSFDUJPO
XIFOĻUIFSFĻJTĻSFEVDFEĻUSBDUJPOĻPSĻXIFOĻUIF
"#4ĻTZTUFNĻFOHBHFT
5IFĻQSJNBSZĻSPMFĻPGĻUIFĻ%43ĻGVODUJPOĻJTĻUP
IFMQĻUIFĻESJWFSĻTUFFSĻJOĻUIFĻSJHIUĻEJSFDUJPO
XIFOĻUIFĻDBSĻJTĻTLJEEJOH
%43ĻFOHBHFTĻCZĻBQQMZJOHĻTMJHIUĻUPSRVFĻUPĻUIF
TUFFSJOHĻXIFFMĻJOĻUIFĻEJSFDUJPOĻJOĻXIJDIĻUIF
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
DBSĻTIPVMEĻCFĻTUFFSFEĻUPĻNBJOUBJOBDIJFWF
NBYJNVNĻQPTTJCMFĻUSBDUJPOĻBOEĻTUBCJMJTFĻUIF
DBS
6TCKNGT5VCDKNKV[#UUKUV 65#
5IFĻGVODUJPOĻTFSWFTĻUPĻTUBCJMJTFĻUIFĻDBSĻBOE
USBJMFSĻDPNCJOBUJPOĻJGĻJUĻCFHJOTĻUPĻTOBLF ĻTFF
QBHFĻ
016'
5IFĻGVODUJPOĻJTĻEFBDUJWBUFEĻJGĻUIFĻESJWFS
TFMFDUTĻ5RQTVĻNPEF
1RGTCVKQP
5GNGEVKQPQHNGXGN5RQTVOQFG
5IFĻ%45$ĻTZTUFNĻJTĻBMXBZTĻBDUJWBUFEĻĻJU
DBOOPUĻCFĻEFBDUJWBUFE
)PXFWFS ĻUIFĻESJWFSĻDBOĻTFMFDUĻUIFĻ5RQTV
NPEF ĻXIJDIĻBMMPXTĻGPSĻBĻNPSFĻBDUJWFĻESJWJOH
FYQFSJFODFĻ*OĻ5RQTVĻNPEFĻUIFĻTZTUFN
EFUFDUTĻXIFUIFSĻUIFĻBDDFMFSBUPSĻQFEBM ĻTUFFS
JOHĻXIFFMĻNPWFNFOUTĻBOEĻDPSOFSJOHĻBSFĻNPSF
BDUJWFĻUIBOĻJOĻOPSNBMĻESJWJOHĻBOEĻUIFOĻBMMPXT
DPOUSPMMFEĻTLJEEJOHĻXJUIĻUIFĻSFBSĻTFDUJPOĻVQĻUP
BĻDFSUBJOĻMFWFMĻCFGPSFĻJUĻJOUFSWFOFTĻBOEĻTUBCJM
JTFTĻUIFĻDBS
*GĻUIFĻESJWFSĻTUPQTĻBĻDPOUSPMMFEĻTLJEĻCZĻSFMFBT
JOHĻUIFĻBDDFMFSBUPSĻQFEBMĻUIFOĻUIFĻ%45$ĻTZT
UFNĻJOUFSWFOFTĻBOEĻTUBCJMJTFTĻUIFĻDBS
&TKXGTUWRRQTV
&56%p5VCDKNKV[CPFVTCEVKQPEQPVTQNU[UVGO
8JUIĻ5RQTVĻNPEF ĻNBYJNVNĻUSBDUJPOĻJT
PCUBJOFEĻJGĻUIFĻDBSĻIBTĻCFDPNFĻTUVDL ĻPS
XIFOĻESJWJOHĻPOĻBĻMPPTFĻTVSGBDFĻĻFHĻTBOEĻPS
EFFQĻTOPX
6ODIFDLĻUIFĻCPYĻBOEĻCBDLĻPVUĻPGĻUIF
NFOVĻTZTUFNĻXJUIĻ':+6
5IFĻTZTUFNĻUIFOĻBMMPXTĻBĻNPSFĻTQPSUZ
ESJWJOHĻTUZMF
1SPDFFEĻBTĻGPMMPXTĻUPĻTFMFDUĻ5RQTVĻNPEF
5IFĻ5RQTVĻNPEFĻJTĻBDUJWFĻVOUJMĻUIFĻESJWFS
EFTFMFDUTĻJUĻPSĻVOUJMĻUIFĻFOHJOFĻJTĻTXJUDIFEĻPGG
ĻBGUFSĻUIFĻFOHJOFĻJTĻTUBSUFEĻUIFĻOFYUĻUJNFĻUIF
%45$ĻTZTUFNĻJTĻCBDLĻJOĻJUTĻOPSNBMĻNPEF
BHBJO
1SFTTĻUIFĻDFOUSFĻDPOTPMFĻCVUUPOĻ/;%#4
BOEĻTFBSDIĻJOĻUIFĻEJTQMBZĻTDSFFOTĻNFOV
TZTUFNĻBOEĻMPDBUFĻ/[8 &56%Ļ 'PS
JOGPSNBUJPOĻPOĻUIFĻNFOVĻTZTUFN ĻTFF
QBHFĻ 5[ODQNUCPFOGUUCIGUKPVJGFKURNC[
5[ODQN#
/GUUCIG
5RGEKHKECVKQP
&56%6GORQTCTKN[1((
%45$ĻTZTUFNĻUFNQPSBSJMZĻSFEVDFEĻEVFĻUPĻFYDFTTJWFĻCSBLFĻEJTDĻUFNQFSBUVSFĻĻ5IFĻGVODUJPOĻJTĻSFBDUJ
WBUFEĻBVUPNBUJDBMMZĻXIFOĻUIFĻCSBLFTĻIBWFĻDPPMFE
&56%5GTXKEGTGSWKTGF
%45$ĻTZTUFNĻEJTFOHBHFE
p 4UPQĻUIFĻDBSĻJOĻBĻTBGFĻQMBDF ĻTXJUDIĻPGGĻUIFĻFOHJOFĻBOEĻTUBSUĻJUĻBHBJO
p 7JTJUĻBĻXPSLTIPQĻJGĻUIFĻNFTTBHFĻSFNBJOTĻĻBOĻBVUIPSJTFEĻ7PMWPĻXPSLTIPQĻJTĻSFDPNNFOEFE
/GUUCIG
5IFSFĻJTĻBĻNFTTBHFĻPOĻUIFĻTQFFEPNFUFSTĻEJTQMBZĻĻ3FBEĻJU
$POTUBOUĻHMPXĻGPS
ĻTFDPOET
4ZTUFNĻDIFDLĻXIFOĻUIFĻFOHJOFĻJTĻTUBSUFE
BOE
``
&TKXGTUWRRQTV
&56%p5VCDKNKV[CPFVTCEVKQPEQPVTQNU[UVGO
5[ODQN#
/GUUCIG
5RGEKHKECVKQP
'MBTIJOHĻMJHIU
%45$ĻTZTUFNĻJTĻCFJOHĻBDUJWBUFE
5RQTVĻNPEFĻJTĻBDUJWBUFE
"
5IFĻTZNCPMTĻBSFĻTDIFNBUJD
&TKXGTUWRRQTV
4QCFUKIPKPHQTOCVKQP45+
)GPGTCNKPHQTOCVKQPQP45+
9#40+0)
34*ĻEPFTĻOPUĻXPSLĻJOĻBMMĻTJUVBUJPOTĻCVUĻJT
EFTJHOFEĻNFSFMZĻBTĻBĻTVQQMFNFOUBSZĻBJE
5IFĻESJWFSĻBMXBZTĻCFBSTĻVMUJNBUFĻSFTQPOTJ
CJMJUZĻGPSĻFOTVSJOHĻUIBUĻUIFĻWFIJDMFĻJTĻESJWFO
TBGFMZĻBOEĻUIBUĻBQQMJDBCMFĻSPBEĻUSBGGJDĻSVMFT
BOEĻSFHVMBUJPOTĻBSFĻGPMMPXFE
1RGTCVKQP
'ZCORNGUQHTGCFCDNGURGGFTGNCVGFUKIPU
'PFQHTGUVTKEVKQPQTOQVQTYC[
"ĻDPSSFTQPOEJOHĻSPBEĻTJHOĻJTĻTIPXOĻPOĻUIF
JOTUSVNFOUĻQBOFMĻGPSĻBQQSPYĻĻTFDPOETĻJO
TJUVBUJPOTĻXIFSFĻ34*ĻEFUFDUTĻBĻTJHOĻUIBU
JOWPMWFTĻUIFĻFOEĻPGĻBĻTQFFEĻMJNJUĻĻPSĻPUIFS
TQFFESFMBUFEĻJOGPSNBUJPO ĻFHĻFOEĻPGĻB
NPUPSXBZ
&YBNQMFTĻPGĻTVDIĻTJHOTĻBSF
5IFĻ3PBEĻTJHOĻJOGPSNBUJPOĻGVODUJPOĻ 34*Ļq
3PBEĻ4JHOĻ*OGPSNBUJPO ĻIFMQTĻUIFĻESJWFSĻUP
SFNFNCFSĻXIJDIĻSPBEĻTJHOTĻUIFĻDBSĻIBT
QBTTFEĻUISPVHIĻJOGPSNBUJPOĻPOĻĻBNPOHĻPUIFS
UIJOHTĻĻUIFĻDVSSFOUĻTQFFE ĻUIFĻTUBSUFOEĻPGĻB
NPUPSXBZĻPSĻSPBE ĻBOEĻXIFOĻPWFSUBLJOHĻJT
QSPIJCJUFE
*GĻBĻTJHOĻGPSĻCPUIĻBĻNPUPSXBZSPBEĻGPSĻNPUPS
JTFEĻUSBGGJDĻBOEĻBĻTJHOĻTIPXJOHĻUIFĻNBYJNVN
QFSNJUUFEĻTQFFEĻBSFĻQBTTFE Ļ34*ĻEFDJEFTĻUP
TIPXĻUIFĻTJHOĻTZNCPMĻGPSĻNBYJNVNĻQFSNJUUFE
TQFFE
5PHFUIFSĻXJUIĻUIFĻTZNCPMĻGPS
UIFĻDVSSFOUĻTQFFEĻMJNJU ĻB
TJHOĻTIPXJOHĻUIBUĻPWFSUBLJOH
JTĻQSPIJCJUFEĻNBZĻBMTPĻCF
EJTQMBZFEĻXIFSFĻBQQSPQSJBUF
&OEĻPGĻBMMĻSFTUSJDUJPOT
4GEQTFGFURGGFKPHQTOCVKQP
&OEĻPGĻNPUPSXBZ
8IFOĻ34*ĻIBTĻSFDPSEFEĻBĻSPBEĻTJHOĻXJUIĻBO
JNQPTFEĻTQFFE ĻUIFĻTJHOĻJTĻEJTQMBZFEĻBTĻB
TZNCPMĻPOĻUIFĻJOTUSVNFOUĻQBOFM
3PBEĻTJHOTĻTIPXOĻPOĻUIFĻJOTUSVNFOUĻQBOFMĻBSFĻNBSLFUEFQFOEFOUĻĻUIFĻJMMVTUSBUJPOTĻJOĻUIFĻNBOVBMĻPOMZĻTIPXĻBĻGFXĻFYBNQMFT
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
&TKXGTUWRRQTV
4QCFUKIPKPHQTOCVKQP45+ 5IFĻTQFFEĻBQQMJDBCMFĻPOĻBO
FYJUĻJTĻJOEJDBUFEĻCZĻNFBOTĻPG
BOĻBEEJUJPOBMĻTJHOĻDPOUBJOJOH
BOĻBSSPX
'PMMPXJOHĻXIJDI ĻUIFĻTJHOĻJOGPSNBUJPOĻJTĻIJE
EFOĻVOUJMĻUIFĻOFYUĻTQFFESFMBUFEĻTJHOĻJT
EFUFDUFE
#FFKVKQPCNUKIPU
4QFFEĻTJHOTĻMJOLFEĻUPĻUIJT
UZQFĻPGĻBEEJUJPOBMĻTJHOĻBSF
EJTQMBZFEĻPOMZĻJGĻUIFĻESJWFSĻJTĻVTJOHĻUIFĻEJSFD
UJPOĻJOEJDBUPS
UIFĻTQFFE
'ZCORNGUQHCFFKVKQPCNUKIPU
4PNFUJNFTĻEJGGFSFOUĻTQFFEĻMJNJUTĻBSFĻTJHOQPT
UFEĻGPSĻUIFĻTBNFĻSPBEĻĻBOĻBEEJUJPOBMĻTJHO
UIFOĻJOEJDBUFTĻUIFĻDJSDVNTUBODFTĻVOEFSĻXIJDI
UIFĻEJGGFSFOUĻTQFFETĻBQQMZĻ5IFĻSPBEĻTFDUJPO
NBZĻCFĻQBSUJDVMBSMZĻTVTDFQUJCMFĻUPĻBDDJEFOUT
JOĻSBJOĻBOEPSĻGPH ĻGPSĻFYBNQMF
&KURNC[QHCFFKVKQPCNKPHQTOCVKQP
"OĻBEEJUJPOBMĻTJHOĻSFMBUJOHĻUPĻSBJOĻJTĻEJTQMBZFE
POMZĻJGĻUIFĻXJOETDSFFOĻXJQFSTĻBSFĻJOĻVTF
4PNFĻTQFFETĻBSFĻBQQMJDBCMF
POMZĻBGUFSĻBĻTQFDJGJDĻEJTUBODF
PSĻBUĻBĻDFSUBJOĻUJNFĻPGĻEBZ
5IFĻESJWFSTĻBUUFOUJPOĻJT
ESBXOĻUPĻUIFĻTJUVBUJPOĻCZ
NFBOTĻPGĻBOĻFNQUZĻGSBNF
VOEFSĻUIFĻTZNCPMĻTIPXJOH
"OĻFNQUZĻGSBNFĻVOEFSĻUIF
TQFFEĻTZNCPMĻPOĻUIFĻJOTUSV
NFOUĻQBOFMĻNFBOTĻUIBUĻ34*
IBTĻEFUFDUFEĻBOĻBEEJUJPOBM
TJHOĻXJUIĻTVQQMFNFOUBSZ
JOGPSNBUJPOĻGPSĻUIFĻDVSSFOU
TQFFEĻMJNJU
3PBEĻTJHOTĻTIPXOĻPOĻUIFĻJOTUSVNFOUĻQBOFMĻBSFĻNBSLFUEFQFOEFOUĻĻUIFĻJMMVTUSBUJPOTĻJOĻUIFĻNBOVBMĻPOMZĻTIPXĻBĻGFXĻFYBNQMFT
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
5GVVKPIKP/;%#4
5IFSFĻBSFĻPQUJPOTĻGPSĻ34*ĻJOĻUIFĻ/;%#4
NFOVĻTZTUFN ĻTFFĻQBHFĻ
4QCFUKIPKPHQTOCVKQP1P1HH
5IFĻJOTUSVNFOUĻQBOFMmTĻTQFFEĻTZNCPMĻEJTQMBZ
DBOĻCFĻEJTBCMFEĻ5PĻEFBDUJWBUFĻUIFĻ34*ĻGVOD
UJPO
p 6ODIFDLĻUIFĻPQUJPOĻ4QCF5KIP
+PHQTOCVKQPĻBUĻ5GVVKPIU %CTUGVVKPIU
4QCF5KIP+PHQTOCVKQPĻBOEĻHPĻCBDL
PVUĻCZĻQSFTTJOHĻ':+6
&TKXGTUWRRQTV
4QCFUKIPKPHQTOCVKQP45+
5RGGFYCTPKPI
.KOKVCVKQPU
5IFĻ34*ĻGVODUJPOTĻDBNFSBĻTFOTPSĻJTĻMJNJUFEĻ
KVTUĻMJLFĻUIFĻIVNBOĻFZFĻ'JOEĻPVUĻNPSFĻBCPVU
UIJTĻPOĻQBHFĻ
4JHOTĻXIJDIĻJOEJSFDUMZĻQSPWJEFĻJOGPSNBUJPOĻPO
BĻQSFWBJMJOHĻTQFFEĻMJNJU ĻFHĻOBNFĻTJHOTĻGPS
UPXOTEJTUSJDUT ĻBSFĻOPUĻSFDPSEFEĻCZĻUIFĻ34*
GVODUJPO
)FSFĻBSFĻTPNFĻPUIFSĻFYBNQMFTĻPGĻXIBUĻDBO
EJTSVQUĻUIFĻGVODUJPO
5IFĻESJWFSĻDBOĻPQUĻUPĻSFDFJWFĻBĻXBSOJOHĻXIFO
UIFĻBQQMJDBCMFĻTQFFEĻMJNJUĻJTĻFYDFFEFEĻCZ
ĻLNIĻPSĻNPSFĻ5IJTĻXBSOJOHĻJTĻHJWFOĻCZĻUIF
TZNCPMĻTIPXJOHĻUIFĻBQQMJDBCMFĻNBYJNVN
TQFFEĻUFNQPSBSJMZĻGMBTIJOHĻXIFOĻUIJTĻTQFFEĻJT
FYDFFEFE
5PĻBDUJWBUFĻTQFFEĻXBSOJOH
p
p
p
p
p
'BEFEĻTJHOT
4JHOTĻQPTJUJPOFEĻPOĻCFOET
3PUBUFEĻPSĻEBNBHFEĻTJHOT
$PODFBMFEĻPSĻQPPSMZĻQPTJUJPOFEĻTJHOT
4JHOTĻDPNQMFUFMZĻPSĻQBSUMZĻDPWFSFEĻXJUI
GSPTU ĻTOPXĻBOEPSĻEJSU
p $IFDLĻUIFĻPQUJPOĻ5RGGFCNGTVĻBU
5GVVKPIU %CTUGVVKPIU 5RGGFCNGTV
BOEĻHPĻCBDLĻPVUĻCZĻQSFTTJOHĻ':+6
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
&TKXGTUWRRQTV
5RGGFNKOKVGT )GPGTCNKPHQTOCVKQPQPVJGURGGF
NKOKVGT
"Ļ 4QFFEĻ-JNJUFS ĻDBOĻCFĻSFHBSEFEĻBTĻB
SFWFSTFĻDSVJTFĻDPOUSPMĻĻUIFĻESJWFSĻSFHVMBUFT
UIFĻTQFFEĻVTJOHĻUIFĻBDDFMFSBUPSĻQFEBMĻCVUĻJT
QSFWFOUFEĻGSPNĻBDDJEFOUBMMZĻFYDFFEJOHĻBĻQSF
TFMFDUFETFUĻTQFFEĻCZĻUIFĻTQFFEĻMJNJUFS
1RGTCVKQP
4FMFDUFEĻTQFFE
4QFFEĻMJNJUFSĻBDUJWF
5YKVEJQPCPFCEVKXCVG
8IFOĻUIFĻTQFFEĻMJNJUFSĻJTĻBDUJWF ĻJUTĻTZNCPM
ĻJTĻEJTQMBZFEĻJOĻDPNCJOBUJPOĻXJUIĻBĻNBSLĻ CZĻUIFĻTFUĻNBYJNVNĻTQFFEĻJOĻUIFĻEJTQMBZ
4FMFDUJPOĻBOEĻTUPSBHFĻPGĻUIFĻIJHIFTUĻQPTTJCMF
TQFFEĻJOĻUIFĻNFNPSZĻDBOĻCFĻNBEFĻCPUIĻEVS
JOHĻBĻKPVSOFZĻBOEĻXIJMFĻTUBUJPOBSZ
4DSPMMĻXJUIĻUIFĻ ĻCVUUPOĻVOUJMĻUIFĻJOTUSV
NFOUĻQBOFMĻEJTQMBZĻTIPXTĻBĻNBSLĻ ĻOFYU
UPĻUIFĻEFTJSFEĻNBYJNVNĻTQFFE
5IFĻTQFFEĻMJNJUFSĻJTĻUIFOĻBDUJWFĻBOEĻUIF
TFMFDUFEĻNBYĻTQFFEĻJTĻTUPSFEĻJOĻUIF
NFNPSZ
%JCPIKPIVJGURGGF
5PĻDIBOHFĻUIFĻTUPSFEĻTQFFE
p "EKVTUĻXJUIĻTIPSUĻQSFTTFTĻPOĻ ĻPSĻ Ļ
FWFSZĻQSFTTĻHJWFTĻ ĻĻLNIĻ5IFĻMBTU
QSFTTFTĻNBEFĻBSFĻTUPSFEĻJOĻUIFĻNFNPSZ
9JKNGFTKXKPI
1SFTTĻUIFĻTUFFSJOHĻXIFFMĻCVUUPOĻ ĻUP
TXJUDIĻPOĻUIFĻTQFFEĻMJNJUFS
5IFĻTZNCPMĻ ĻGPSĻUIFĻTQFFEĻMJNJUFSĻJT
JMMVNJOBUFEĻPOĻUIFĻJOTUSVNFOUĻQBOFM
EJTQMBZ
5VGGTKPIYJGGNMG[RCFCPFKPUVTWOGPVRCPGN
&KIKVCNQT#PCNQIWG 4QFFEĻMJNJUFSĻĻ0O0GG
4UBOECZĻNPEFĻDFBTFTĻBOEĻUIFĻTUPSFE
TQFFEĻJTĻSFTVNFE
4UBOECZĻNPEF
"DUJWBUFĻBOEĻBEKVTUĻUIFĻNBYĻTQFFE
8IFOĻUIFĻDBSĻJTĻNPWJOHĻBUĻUIFĻEFTJSFE
IJHIFTUĻQPTTJCMFĻTQFFEĻ1SFTTĻPOFĻPGĻUIF
TUFFSJOHĻXIFFMĻCVUUPOTĻ ĻPSĻ ĻVOUJMĻUIF
JOTUSVNFOUĻQBOFMĻEJTQMBZĻTIPXTĻBĻNBSLĻ OFYUĻUPĻUIFĻEFTJSFEĻNBYJNVNĻTQFFE
5IFĻTQFFEĻMJNJUFSĻJTĻUIFOĻBDUJWFĻBOEĻUIF
TFMFDUFEĻNBYĻTQFFEĻJTĻTUPSFEĻJOĻUIF
NFNPSZ
9JGPUVCVKQPCT[
1SFTTĻUIFĻTUFFSJOHĻXIFFMĻCVUUPOĻ
TXJUDIĻPOĻUIFĻTQFFEĻMJNJUFS
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
ĻUP
5PĻBEKVTUĻ ĻĻLNI
p )PMEĻEPXOĻUIFĻCVUUPOĻBOEĻSFMFBTFĻJUĻXIFO
UIFĻJOTUSVNFOUĻQBOFMmTĻEJTQMBZĻTIPXTĻB
NBSLĻ ĻOFYUĻUPĻUIFĻEFTJSFEĻNBYJNVN
TQFFE
6GORQTCT[FGCEVKXCVKQPUVCPFD[OQFG
5PĻUFNQPSBSJMZĻEFBDUJWBUFĻUIFĻTQFFEĻMJNJUFS
BOEĻTFUĻJUĻJOĻTUBOECZĻNPEF
p
1SFTTĻ
5IFĻEJTQMBZĻNBSLĻ ĻDIBOHFTĻDPMPVS
GSPNĻ(3&&/ĻUPĻ8)*5&Ļ %JHJUBM ĻPSĻGSPN
8)*5&ĻUPĻ(3&:Ļ "OBMPHVF ĻBOEĻUIF
ESJWFSĻDBOĻUFNQPSBSJMZĻFYDFFEĻUIFĻTFU
NBYJNVNĻTQFFE
&TKXGTUWRRQTV
5RGGFNKOKVGT
5IFĻTQFFEĻMJNJUFSĻJTĻSFBDUJWBUFEĻXJUI
POFĻQSFTTĻPOĻ Ļ5IFĻNBSLĻ ĻJOĻUIF
EJTQMBZĻUIFOĻDIBOHFTĻDPMPVSĻGSPN
8)*5&ĻUPĻ(3&&/Ļ %JHJUBM ĻPSĻ(3&:ĻUP
8)*5&Ļ "OBMPHVF ĻBOEĻUIFĻDBSTĻNBYJ
NVNĻTQFFEĻJTĻMJNJUFEĻBHBJO
6GORQTCT[FGCEVKXCVKQPYKVJVJG
CEEGNGTCVQTRGFCN
#NCTOHQTURGGFGZEGGFGF
0OĻTUFFQĻSPBETĻUIFĻFOHJOFĻCSBLJOHĻFGGFDUĻNBZ
CFĻJOBEFRVBUFĻBOEĻUIFĻTFMFDUFEĻNBYJNVN
TQFFEĻFYDFFEFEĻ5IFĻESJWFSĻJTĻBMFSUFEĻBCPVU
UIJTĻXJUIĻBOĻBDPVTUJDĻTJHOBM
5IFĻTJHOBMĻJTĻBDUJWFĻVOUJMĻUIFĻESJWFSĻIBTĻTMPXFE
UPĻCFMPXĻUIFĻTFMFDUFEĻNBYJNVNĻTQFFE
016'
5IFĻTQFFEĻMJNJUFSĻDBOĻBMTPĻCFĻTFUĻJOĻTUBOECZ
NPEFĻXJUIĻUIFĻBDDFMFSBUPSĻQFEBM ĻFHĻGPSĻSBQ
JEMZĻBDDFMFSBUJOHĻUIFĻDBSĻPVUĻPGĻBĻTJUVBUJPO
p
%FQSFTTĻUIFĻBDDFMFSBUPSĻQFEBMĻGVMMZ
5IFĻEJTQMBZĻTIPXTĻUIFĻTUPSFEĻNBYJ
NVNĻTQFFEĻXJUIĻBĻDPMPVSFEĻNBSLĻ BOEĻUIFĻESJWFSĻDBOĻUFNQPSBSJMZĻFYDFFE
UIFĻTFUĻNBYJNVNĻTQFFEĻqĻUIFĻEJTQMBZ
NBSLĻ ĻDIBOHFTĻDPMPVSĻGSPNĻ(3&&/
UPĻ8)*5&Ļ %JHJUBM ĻPSĻ8)*5&ĻUPĻ(3&:
"OBMPHVF ĻEVSJOHĻUIBUĻUJNF
5IFĻTQFFEĻMJNJUFSĻJTĻBVUPNBUJDBMMZĻSF
BDUJWBUFEĻBGUFSĻUIFĻBDDFMFSBUPSĻQFEBMĻJT
SFMFBTFEĻBOEĻUIFĻDBSTĻTQFFEĻJTĻTMPXFE
EPXOĻUPĻCFMPXĻUIFĻTFMFDUFETUPSFE
NBYJNVNĻTQFFEĻĻUIFĻNBSLĻ ĻJOĻUIF
EJTQMBZĻDIBOHFTĻDPMPVSĻGSPNĻ8)*5&ĻUP
(3&&/Ļ %JHJUBM ĻPSĻ(3&:ĻUPĻ8)*5&
"OBMPHVF ĻBOEĻUIFĻDBSTĻNBYJNVN
TQFFEĻJTĻBHBJOĻMJNJUFE
5IFĻBMBSNĻJTĻPOMZĻBDUJWBUFEĻBGUFSĻĻTFDPOET
JGĻUIFĻTQFFEĻIBTĻCFFOĻFYDFFEFEĻCZĻBUĻMFBTU
ĻLNIĻQSPWJEFEĻUIBUĻOPOFĻPGĻUIFĻCVUUPOT
ĻPSĻ ĻIBTĻCFFOĻEFQSFTTFEĻEVSJOHĻUIF
MBTUĻIBMGĻNJOVUF
&GCEVKXCVG
5PĻEFBDUJWBUFĻUIFĻTQFFEĻMJNJUFS
p
1SFTTĻUIFĻTUFFSJOHĻXIFFMĻCVUUPOĻ
5IFĻEJTQMBZTĻTQFFEĻMJNJUFSĻTZNCPMĻ BOEĻUIFĻTFUĻTQFFEĻNBSLĻ ĻBSFĻDMFBSFE
5IFĻTFMFDUFEĻBOEĻTUPSFEĻTQFFEĻBSF
UIVTĻEFMFUFEĻGSPNĻUIFĻNFNPSZĻBOE
DBOOPUĻCFĻSFTVNFEĻXJUIĻUIFĻ ĻCVUUPO
5IFĻESJWFSĻDBOĻUIFOĻVTFĻUIFĻBDDFMFSBUPS
QFEBMĻUPĻDIPPTFĻBĻTQFFEĻXJUIPVUĻMJNJ
UBUJPO
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
&TKXGTUWRRQTV
%TWKUGEQPVTQN )GPGTCNKPHQTOCVKQPQP%%
1RGTCVKQP
5IFĻDSVJTFĻDPOUSPMĻ $$ĻqĻ$SVJTFĻ$POUSPM ĻIFMQT
UIFĻESJWFSĻNBJOUBJOĻBOĻFWFOĻTQFFE ĻSFTVMUJOHĻJO
NPSFĻSFMBYJOHĻESJWJOHĻPOĻNPUPSXBZTĻBOEĻMPOH
TUSBJHIUĻSPBETĻXJUIĻSFHVMBSĻUSBGGJDĻGMPXT
9#40+0)
5IFĻESJWFSĻNVTUĻBMXBZTĻCFĻPCTFSWBOUĻXJUI
SFHBSEĻUPĻUIFĻUSBGGJDĻDPOEJUJPOTĻBOEĻJOUFS
WFOFĻXIFOĻUIFĻDSVJTFĻDPOUSPMĻJTĻOPUĻNBJO
UBJOJOHĻBĻTVJUBCMFĻTQFFEĻBOEPSĻTVJUBCMF
EJTUBODF
5IFĻESJWFSĻBMXBZTĻCFBSTĻVMUJNBUFĻSFTQPOTJ
CJMJUZĻGPSĻFOTVSJOHĻUIBUĻUIFĻWFIJDMFĻJTĻESJWFO
TBGFMZ
6JGUVGGTKPIYJGGNDWVVQPUCPFFKURNC[KPECTU
YKVJQWVURGGFNKOKVGT
6JGUVGGTKPIYJGGNDWVVQPUCPFFKURNC[KPECTU
YKVJURGGFNKOKVGT
$SVJTFĻDPOUSPMĻĻ0O0GG
4UBOECZĻNPEFĻDFBTFTĻBOEĻUIFĻTUPSFE
TQFFEĻJTĻSFTVNFE
4UBOECZĻNPEF
"DUJWBUFĻBOEĻBEKVTUĻUIFĻTQFFE
4FMFDUFEĻTQFFEĻ (3&:ĻĻ4UBOECZĻNPEF $SVJTFĻDPOUSPMĻBDUJWFĻĻ8)*5&ĻTZNCPM
(3&:ĻĻ4UBOECZĻNPEF #EVKXCVKPICPFUGVVKPIVJGURGGF
5PĻFOBCMFĻDSVJTFĻDPOUSPM
p 1SFTTĻUIFĻTUFFSJOHĻXIFFMĻCVUUPOĻ
"Ļ7PMWPĻEFBMFSĻIBTĻVQEBUFEĻJOGPSNBUJPOĻBCPVUĻXIBUĻBQQMJFTĻJOĻFBDIĻSFTQFDUJWFĻNBSLFU
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
&TKXGTUWRRQTV
%TWKUGEQPVTQN
4ZNCPMĻ ĻJOĻUIFĻEJTQMBZĻDIBOHFTĻGSPN
(3&:ĻUPĻ8)*5&ĻBOEĻTIPXTĻUIBUĻUIF
DSVJTFĻDPOUSPMĻJTĻJOĻTUBOECZĻNPEF
SFUVSOTĻUPĻUIFĻTFUĻTQFFEĻXIFOĻUIFĻBDDFMFSBUPS
QFEBMĻJTĻSFMFBTFE
p
"UĻUIFĻSFRVJSFEĻTQFFEĻĻQSFTTĻUIFĻTUFFSJOH
XIFFMĻCVUUPOĻ ĻPSĻ 5IFĻDVSSFOUĻTQFFEĻJTĻTUPSFEĻJOĻUIFĻNFN
PSZĻBOEĻUIFĻEJTQMBZĻEPUĻ ĻDPNFTĻPOĻBU
UIFĻTFMFDUFEĻTQFFE
016'
$SVJTFĻ$POUSPMĻDBOOPUĻCFĻFOBCMFEĻBU
TQFFETĻCFMPXĻĻLNI
%JCPIKPIVJGURGGF
5PĻDIBOHFĻUIFĻTUPSFEĻTQFFE
p "EKVTUĻXJUIĻTIPSUĻQSFTTFTĻPOĻ ĻPSĻ Ļ
FWFSZĻQSFTTĻHJWFTĻ ĻĻLNIĻ5IFĻMBTU
QSFTTFTĻNBEFĻBSFĻTUPSFEĻJOĻUIFĻNFNPSZ
5PĻBEKVTUĻ ĻĻLNI
p )PMEĻEPXOĻUIFĻCVUUPOĻBOEĻSFMFBTFĻJUĻBU
UIFĻSFRVJSFEĻTQFFE
"ĻUFNQPSBSZĻJODSFBTFĻJOĻTQFFEĻXJUIĻUIFĻBDDFM
FSBUPSĻQFEBM ĻFHĻEVSJOHĻPWFSUBLJOH ĻEPFTĻOPU
BGGFDUĻUIFĻDSVJTFĻDPOUSPMĻTFUUJOHĻĻUIFĻDBS
4GUWOGUGVURGGF
*GĻBOZĻPGĻUIFĻ$SVJTFĻ$POUSPMĻCVUUPOTĻBSF
IFMEĻEFQSFTTFEĻGPSĻTFWFSBMĻNJOVUFTĻUIFOĻJU
JTĻCMPDLFEĻBOEĻEFBDUJWBUFEĻ5PĻCFĻBCMFĻUP
SFBDUJWBUFĻ$SVJTFĻ$POUSPM ĻUIFĻDBSĻNVTUĻCF
TUPQQFEĻBOEĻUIFĻFOHJOFĻSFTUBSUFE
5PĻSFBDUJWBUFĻUIFĻDSVJTFĻDPOUSPMĻGSPNĻTUBOECZ
NPEF
p 1SFTTĻUIFĻTUFFSJOHĻXIFFMĻCVUUPOĻ 6GORQTCT[FGCEVKXCVKQPUVCPFD[OQFG
5PĻUFNQPSBSJMZĻEJTFOHBHFĻDSVJTFĻDPOUSPMĻBOE
TFUĻJUĻJOĻTUBOECZĻNPEF
p 1SFTTĻ $SVJTFĻDPOUSPMĻJTĻUFNQPSBSJMZĻEJTFOHBHFEĻBOE
TFUĻJOĻTUBOECZĻNPEFĻJG
p
p
p
p
XIFFMTĻMPTFĻUSBDUJPO
UIFĻGPPUĻCSBLFĻJTĻVTFE
TQFFEĻGBMMTĻCFMPXĻBQQSPYĻĻLNI
UIFĻDMVUDIĻQFEBMĻJTĻEFQSFTTFEĻGPSĻMPOHFS
UIBOĻĻNJOVUF
5IFĻEJTQMBZĻEPUĻ ĻBOEĻTZNCPMĻ ĻDIBOHF
DPMPVSĻGSPNĻ(3&:ĻUPĻ8)*5&ĻBOEĻUIF
TQFFEĻJTĻUIFOĻTFUĻUPĻUIFĻMBTUĻTQFFE
TUPSFE
016'
5IFĻEJTQMBZĻEPUĻ ĻBOEĻTZNCPMĻ ĻDIBOHF
DPMPVSĻGSPNĻ8)*5&ĻUPĻ(3&:
#WVQOCVKEUVCPFD[OQFG
UIFĻTFUĻTQFFEĻGPSĻMPOHFSĻUIBOĻĻNJOVUF
5IFĻESJWFSĻNVTUĻUIFOĻSFHVMBUFĻUIFĻTQFFE
016'
5PĻBDUJWBUFĻDSVJTFĻDPOUSPM
p UIFĻESJWFSĻNBJOUBJOTĻBĻTQFFEĻIJHIFSĻUIBO
"ĻNBSLFEĻTQFFEĻJODSFBTFĻNBZĻPDDVSĻPODF
UIFĻTQFFEĻIBTĻCFFOĻSFTVNFEĻCZĻTFMFDUJOH
&GCEVKXCVG
5IFĻDSVJTFĻDPOUSPMĻJTĻTXJUDIFEĻPGGĻXJUIĻUIF
TUFFSJOHĻXIFFMĻCVUUPOĻ ĻPSĻCZĻTXJUDIJOHĻPGG
UIFĻFOHJOFĻĻUIFĻTFUĻTQFFEĻJTĻEFMFUFEĻGSPNĻUIF
NFNPSZĻBOEĻDBOOPUĻCFĻSFTVNFEĻXJUIĻUIFĻ
CVUUPO
p UIFĻHFBSĻTFMFDUPSĻJTĻNPWFEĻUPĻOFVUSBM
QPTJUJPOĻ BVUPNBUJDĻHFBSCPY
%JTFOHBHJOHĻBOEĻTFMFDUJOHĻBĻIJHIFSĻPSĻMPXFSĻHFBSĻEPFTĻOPUĻJOWPMWFĻTUBOECZĻNPEF
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
&TKXGTUWRRQTV
#FCRVKXGETWKUGEQPVTQN )GPGTCNKPHQTOCVKQPQP#%%
5IFĻBEBQUJWFĻDSVJTFĻDPOUSPMĻ "$$ĻqĻ"EBQUJWF
$SVJTFĻ$POUSPM ĻIFMQTĻUIFĻESJWFSĻNBJOUBJOĻB
TBGFĻEJTUBODFĻGSPNĻUIFĻWFIJDMFĻBIFBEĻ"EBQ
UJWFĻDSVJTFĻDPOUSPMĻQSPWJEFTĻBĻNPSFĻSFMBYJOH
ESJWJOHĻFYQFSJFODFĻPOĻMPOHĻKPVSOFZTĻPO
NPUPSXBZTĻBOEĻMPOHĻTUSBJHIUĻNBJOĻSPBETĻJO
TNPPUIĻUSBGGJDĻGMPXT
5IFĻESJWFSĻTFUTĻUIFĻEFTJSFEĻTQFFEĻBOEĻUJNF
JOUFSWBMĻUPĻUIFĻDBSĻJOĻGSPOUĻ8IFOĻUIFĻSBEBS
EFUFDUPSĻEFUFDUTĻBĻTMPXFSĻWFIJDMFĻJOĻGSPOUĻPG
UIFĻDBS ĻUIFĻTQFFEĻJTĻBVUPNBUJDBMMZĻBEBQUFEĻUP
UIBUĻ8IFOĻUIFĻSPBEĻJTĻDMFBSĻBHBJOĻUIFĻDBS
SFUVSOTĻUPĻUIFĻTFMFDUFEĻTQFFE
*GĻUIFĻBEBQUJWFĻDSVJTFĻDPOUSPMĻJTĻTXJUDIFEĻPGG
PSĻTFUĻUPĻUIFĻTUBOECZĻNPEFĻBOEĻUIFĻDBS
DPNFTĻUPPĻDMPTFĻUPĻBĻWFIJDMFĻJOĻGSPOU ĻUIFOĻUIF
ESJWFSĻJTĻXBSOFEĻJOTUFBEĻCZĻ%JTUBODFĻ8BSOJOH
TFFĻQBHFĻ ĻBCPVUĻUIFĻTIPSUĻEJTUBODF
9#40+0)
5IFĻESJWFSĻNVTUĻBMXBZTĻCFĻPCTFSWBOUĻXJUI
SFHBSEĻUPĻUIFĻUSBGGJDĻDPOEJUJPOTĻBOEĻJOUFS
WFOFĻXIFOĻUIFĻBEBQUJWFĻDSVJTFĻDPOUSPMĻJT
OPUĻNBJOUBJOJOHĻBĻTVJUBCMFĻTQFFEĻPSĻTVJUB
CMFĻEJTUBODF
5IFĻBEBQUJWFĻDSVJTFĻDPOUSPMĻDBOOPUĻIBOEMF
BMMĻUSBGGJD ĻXFBUIFSĻBOEĻSPBEĻDPOEJUJPOT
3FBEĻUIFĻXIPMFĻPGĻUIJTĻTFDUJPOĻGPSĻJOGPSNB
UJPOĻPOĻUIFĻMJNJUBUJPOTĻPGĻUIFĻBEBQUJWF
DSVJTFĻDPOUSPMĻ5IFĻESJWFSĻNVTUĻCFĻGBNJMJBS
XJUIĻUIJTĻJOGPSNBUJPOĻCFGPSFĻVTJOHĻUIF
BEBQUJWFĻDSVJTFĻDPOUSPM
5IFĻESJWFSĻBMXBZTĻCFBSTĻSFTQPOTJCJMJUZĻGPS
NBJOUBJOJOHĻUIFĻDPSSFDUĻEJTUBODFĻBOE
TQFFE ĻFWFOĻXIFOĻUIFĻBEBQUJWFĻDSVJTFĻDPO
USPMĻJTĻCFJOHĻVTFE
+/2146#06
.BJOUFOBODFĻPGĻBEBQUJWFĻDSVJTFĻDPOUSPM
DPNQPOFOUTĻNVTUĻPOMZĻCFĻQFSGPSNFEĻBUĻB
XPSLTIPQĻĻBOĻBVUIPSJTFEĻ7PMWPĻXPSLTIPQ
JTĻSFDPNNFOEFE
#WVQOCVKEIGCTDQZ
$BSTĻXJUIĻBVUPNBUJDĻHFBSCPYĻIBWFĻFOIBODFE
GVODUJPOBMJUZĻXJUIĻUIFĻBEBQUJWFĻDSVJTFĻDPOUSPMT
2VFVFĻ"TTJTUBOU ĻTFFĻQBHFĻ
(WPEVKQP
/05&Ļ5IFĻJMMVTUSBUJPOĻJTĻTDIFNBUJDĻĻEFUBJMTĻNBZĻEJGGFSĻEFQFOEJOHĻPOĻDBSĻNPEFM
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
(WPEVKQPQXGTXKGY
8BSOJOHĻMBNQĻĻCSBLJOHĻCZĻESJWFSĻSFRVJSFE
4UFFSJOHĻXIFFMĻLFZQBE
3BEBSĻTFOTPS
"EBQUJWFĻDSVJTFĻDPOUSPMĻDPOTJTUTĻPGĻBĻDSVJTF
DPOUSPMĻTZTUFNĻBOEĻBĻDPPSEJOBUFEĻTQBDJOH
TZTUFN
&TKXGTUWRRQTV
#FCRVKXGETWKUGEQPVTQN
9#40+0)
"EBQUJWFĻDSVJTFĻDPOUSPMĻJTĻOPUĻBĻDPMMJTJPO
BWPJEBODFĻTZTUFNĻ5IFĻESJWFSĻNVTUĻJOUFS
WFOFĻJGĻUIFĻTZTUFNĻEPFTĻOPUĻEFUFDUĻBĻWFIJ
DMFĻJOĻGSPOU
5IFĻBEBQUJWFĻDSVJTFĻDPOUSPMĻEPFTĻOPUĻCSBLF
GPSĻIVNBOTĻPSĻBOJNBMT ĻBOEĻOPUĻGPSĻTNBMM
WFIJDMFTĻTVDIĻBTĻCJDZDMFTĻBOEĻNPUPSDZ
DMFTĻ/PSĻGPSĻPODPNJOH ĻTMPXĻPSĻTUBUJPOBSZ
WFIJDMFTĻBOEĻPCKFDUT
%PĻOPUĻVTFĻUIFĻBEBQUJWFĻDSVJTFĻDPOUSPM ĻGPS
FYBNQMF ĻJOĻDJUZĻUSBGGJD ĻJOĻEFOTFĻUSBGGJD ĻBU
KVODUJPOT ĻPOĻTMJQQFSZĻTVSGBDFT ĻXJUIĻBĻMPU
PGĻXBUFSĻPSĻTMVTIĻPOĻUIFĻSPBE ĻJOĻIFBWZ
SBJOTOPX ĻJOĻQPPSĻWJTJCJMJUZ ĻPOĻXJOEJOH
SPBETĻPSĻPOĻTMJQĻSPBET
5IFĻEJTUBODFĻUPĻUIFĻWFIJDMFĻBIFBEĻJTĻNBJOMZ
NFBTVSFEĻCZĻBĻSBEBSĻTFOTPSĻ$SVJTFĻDPOUSPM
SFHVMBUFTĻUIFĻTQFFEĻXJUIĻBDDFMFSBUJPOĻBOE
CSBLJOHĻ*UĻJTĻOPSNBMĻGPSĻUIFĻCSBLFTĻUPĻFNJUĻB
MPXĻTPVOEĻXIFOĻUIFZĻBSFĻCFJOHĻVTFEĻCZĻUIF
BEBQUJWFĻDSVJTFĻDPOUSPM
9#40+0)
5IFĻCSBLFĻQFEBMĻNPWFTĻXIFOĻ$SVJTFĻ$PO
USPMĻCSBLFTĻ%PĻOPUĻSFTUĻZPVSĻGPPUĻCFOFBUI
UIFĻCSBLFĻQFEBMĻBTĻJUĻNBZĻCFDPNFĻUSBQQFE
5IFĻBEBQUJWFĻDSVJTFĻDPOUSPMĻBJNTĻUPĻGPMMPXĻUIF
WFIJDMFĻBIFBEĻJOĻUIFĻTBNFĻMBOFĻBUĻBĻUJNFĻJOUFS
WBMĻTFUĻCZĻUIFĻESJWFSĻ*GĻUIFĻSBEBSĻTFOTPSĻDBO
OPUĻTFFĻBOZĻWFIJDMFĻJOĻGSPOUĻUIFOĻUIFĻDBSĻXJMM
JOTUFBEĻNBJOUBJOĻUIFĻDSVJTFĻDPOUSPMTĻTFU
TQFFEĻ5IJTĻBMTPĻIBQQFOTĻJGĻUIFĻTQFFEĻPGĻUIF
WFIJDMFĻJOĻGSPOUĻFYDFFETĻUIFĻDSVJTFĻDPOUSPMT
TFUĻTQFFE
5IFĻBEBQUJWFĻDSVJTFĻDPOUSPMĻBJNTĻUPĻDPOUSPM
UIFĻTQFFEĻJOĻBĻTNPPUIĻXBZĻ*OĻTJUVBUJPOTĻUIBU
EFNBOEĻTVEEFOĻCSBLJOHĻUIFĻESJWFSĻNVTU
CSBLFĻIJNTFMGIFSTFMGĻ5IJTĻBQQMJFTĻXJUIĻMBSHF
EJGGFSFODFTĻJOĻTQFFE ĻPSĻJGĻUIFĻWFIJDMFĻJOĻGSPOU
CSBLFTĻIFBWJMZĻ%VFĻUPĻMJNJUBUJPOTĻJOĻUIFĻSBEBS
TFOTPS ĻCSBLJOHĻNBZĻDPNFĻVOFYQFDUFEMZĻPS
OPUĻBUĻBMM ĻTFFĻQBHFĻ
5IFĻBEBQUJWFĻDSVJTFĻDPOUSPMĻDBOĻCFĻBDUJWBUFE
UPĻGPMMPXĻBOPUIFSĻWFIJDMFĻBUĻTQFFETĻGSPN
ĻLNIĻVQĻUPĻĻLNIĻ*GĻUIFĻTQFFEĻGBMMT
CFMPXĻĻLNIĻPSĻJGĻUIFĻFOHJOFĻTQFFE
CFDPNFTĻUPPĻMPX ĻUIFĻDSVJTFĻDPOUSPMĻJTĻTFUĻJO
TUBOECZĻNPEFĻBUĻXIJDIĻBVUPNBUJDĻCSBLJOH
DFBTFTĻĻUIFĻESJWFSĻNVTUĻUIFOĻUBLFĻPWFSĻIJN
TFMGIFSTFMGĻUPĻNBJOUBJOĻBĻTBGFĻEJTUBODFĻUPĻUIF
WFIJDMFĻBIFBE
9CTPKPINCORDTCMKPID[FTKXGT
TGSWKTGF
"EBQUJWFĻDSVJTFĻDPOUSPMĻIBTĻBĻCSBLJOH
DBQBDJUZĻUIBUĻJTĻFRVJWBMFOUĻUPĻNPSFĻUIBOĻ
PGĻUIFĻDBSTĻCSBLJOHĻDBQBDJUZ
*GĻUIFĻDBSĻOFFETĻUPĻCFĻCSBLFEĻNPSFĻIFBWJMZ
UIBOĻDSVJTFĻDPOUSPMĻDBQBDJUZĻBOEĻUIFĻESJWFS
EPFTĻOPUĻCSBLF ĻUIFOĻUIFĻDSVJTFĻDPOUSPMĻVTFT
UIFĻDPMMJTJPOĻXBSOJOHĻTZTUFNTĻXBSOJOHĻMBNQ
BOEĻXBSOJOHĻTPVOEĻ TFFĻGJHVSFĻPOĻQBHFĻ
UPĻBMFSUĻUIFĻESJWFSĻUIBUĻJNNFEJBUFĻJOUFSWFOUJPO
JTĻSFRVJSFE
016'
5IFĻXBSOJOHĻMBNQĻNBZĻCFĻEJGGJDVMUĻUPĻTFFĻJO
TUSPOHĻTVOMJHIUĻPSĻXIFOĻXFBSJOHĻTVO
HMBTTFT
9#40+0)
$SVJTFĻ$POUSPMĻXBSOTĻPOMZĻPGĻWFIJDMFT
XIJDIĻUIFĻSBEBSĻTFOTPSĻIBTĻEFUFDUFE
)FODFĻUIFĻXBSOJOHĻNBZĻOPUĻCFĻHJWFO ĻPSĻJU
NBZĻCFĻHJWFOĻXJUIĻBĻDFSUBJOĻEFMBZĻ%PĻOPU
XBJUĻGPSĻBĻXBSOJOHĻXJUIPVUĻCSBLJOHĻXIFOĻTP
SFRVJSFE
2VFVFĻ"TTJTUBOUĻ JOĻDBSTĻXJUIĻBVUPNBUJDĻHFBSCPY ĻDBOĻPQFSBUFĻJOĻUIFĻSBOHFĻPGĻĻLNI ĻTFFĻQBHFĻ
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
&TKXGTUWRRQTV
#FCRVKXGETWKUGEQPVTQN 5VGGRTQCFUCPFQTJGCX[NQCF
#FBSĻJOĻNJOEĻUIBUĻUIFĻBEBQUJWFĻDSVJTFĻDPOUSPM
JTĻQSJNBSJMZĻJOUFOEFEĻGPSĻVTFĻXIFOĻESJWJOHĻPO
MFWFMĻSPBEĻTVSGBDFTĻ*UĻNBZĻIBWFĻEJGGJDVMUZĻJO
LFFQJOHĻUIFĻDPSSFDUĻEJTUBODFĻGSPNĻUIFĻWFIJDMF
BIFBEĻXIFOĻESJWJOHĻPOĻTUFFQĻEPXOIJMMĻTMPQFT
XJUIĻBĻIFBWZĻMPBEĻPSĻXJUIĻBĻUSBJMFSĻĻJOĻXIJDI
DBTF ĻCFĻFYUSBĻBUUFOUJWFĻBOEĻSFBEZĻUPĻTMPX
EPXO
9+6*URGGFNKOKVGT
1RGTCVKQP
5IFĻEFTJHOĻPGĻUIFĻTUFFSJOHĻXIFFMĻLFZQBEĻEJG
GFSTĻEFQFOEJOHĻPOĻXIFUIFSĻUIFĻDBSĻJTĻFRVJQ
QFEĻXJUIĻUIFĻTQFFEĻMJNJUFS
$SVJTFĻDPOUSPMĻĻ0O0GG
4UBOECZĻNPEFĻDFBTFTĻBOEĻUIFĻTUPSFE
TQFFEĻJTĻSFTVNFE
9+6*176URGGFNKOKVGT
$SVJTFĻDPOUSPMĻĻ0O0GGĻPSĻ4UBOECZĻNPEF
4UBOECZĻNPEF
5JNFĻJOUFSWBMĻĻ*ODSFBTFEFDSFBTF
5JNFĻJOUFSWBMĻĻ*ODSFBTFEFDSFBTF
"DUJWBUFĻBOEĻBEKVTUĻUIFĻTQFFE
"DUJWBUFĻBOEĻBEKVTUĻUIFĻTQFFE
/PUĻVTFE
(SFFOĻNBSLJOHĻBUĻTUPSFEĻTQFFEĻ 8)*5&Ļ
TUBOECZĻNPEF (SFFOĻNBSLJOHĻBUĻTUPSFEĻTQFFEĻ 8)*5&Ļ
TUBOECZĻNPEF 5JNFĻEJTUBODF
5JNFĻEJTUBODF
"$$ĻJTĻBDUJWFĻBUĻUIFĻ(3&&/ĻTZNCPM
8)*5&ĻĻTUBOECZĻNPEF "$$ĻJTĻBDUJWFĻBUĻUIFĻ(3&&/ĻTZNCPM
8)*5&ĻĻTUBOECZĻNPEF "Ļ7PMWPĻEFBMFSĻIBTĻVQEBUFEĻJOGPSNBUJPOĻBCPVUĻXIBUĻBQQMJFTĻJOĻFBDIĻSFTQFDUJWFĻNBSLFU
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
4UBOECZĻNPEFĻDFBTFTĻBOEĻUIFĻTUPSFE
TQFFEĻJTĻSFTVNFE
&TKXGTUWRRQTV
#FCRVKXGETWKUGEQPVTQN
#EVKXCVKPICPFUGVVKPIVJGURGGF
5PĻFOBCMFĻDSVJTFĻDPOUSPM
p 1SFTTĻUIFĻTUFFSJOHĻXIFFMĻCVUUPOĻ ĻĻB
TJNJMBSĻ8)*5&ĻTZNCPMĻDPNFTĻPOĻJOĻUIF
EJTQMBZĻ ĻXIJDIĻTIPXTĻUIFĻDSVJTFĻDPOUSPM
JTĻJOĻTUBOECZĻNPEF
5PĻBDUJWBUFĻDSVJTFĻDPOUSPM
p "UĻUIFĻSFRVJSFEĻTQFFEĻĻQSFTTĻUIFĻTUFFSJOH
XIFFMĻCVUUPOĻ
ĻPSĻ
5IFĻDVSSFOUĻTQFFEĻJTĻTUPSFEĻJOĻUIFĻNFN
PSZ ĻUIFĻEJTQMBZĻTIPXTĻBĻNBHOJGZJOH
HMBTTĻBSPVOEĻUIFĻTFMFDUFEĻTQFFEĻGPSĻB
TFDPOEĻPSĻTPĻBOEĻJUTĻNBSLJOHĻ ĻDIBOHFT
GSPNĻ8)*5&ĻUPĻ(3&&/
8IFOĻUIJTĻEJTQMBZĻTZNCPMĻDIBOHFT
DPMPVSĻGSPNĻ8)*5&ĻUPĻ(3&&/ ĻUIF
DSVJTFĻDPOUSPMĻJTĻBDUJWFĻBOEĻUIFĻDBS
NBJOUBJOTĻUIFĻTUPSFEĻTQFFE
0OMZĻXIFOĻUIFĻEJTQMBZĻTIPXT
BĻQJDUVSFĻPGĻBOPUIFSĻWFIJDMFĻJT
UIFĻFKUVCPEGĻUPĻUIFĻWFIJDMFĻJO
GSPOUĻDPOUSPMMFEĻCZĻUIFĻDSVJTF
DPOUSPM
"UĻUIFĻTBNFĻUJNFĻBĻTQFFE
SBOHFĻJTĻNBSLFE
016'
*GĻBOZĻPGĻUIFĻ$SVJTFĻ$POUSPMĻCVUUPOTĻBSF
IFMEĻEFQSFTTFEĻGPSĻTFWFSBMĻNJOVUFTĻUIFOĻJU
JTĻCMPDLFEĻBOEĻEFBDUJWBUFEĻ5PĻCFĻBCMFĻUP
SFBDUJWBUFĻ$SVJTFĻ$POUSPM ĻUIFĻDBSĻNVTUĻCF
TUPQQFEĻBOEĻUIFĻFOHJOFĻSFTUBSUFE
pĻUIFĻIJHIFSĻTQFFEĻXJUI
(3&&/ĻNBSLJOHĻ ĻJTĻUIF
QSFQSPHSBNNFEĻTQFFE
pĻUIFĻMPXFSĻTQFFEĻJTĻUIF
TQFFEĻPGĻUIFĻDBSĻJOĻGSPOU
*OĻDFSUBJOĻTJUVBUJPOT ĻDSVJTFĻDPOUSPMĻDBOOPU
CFĻBDUJWBUFEĻ5IFOĻUIFĻEJTQMBZĻTIPXT
%TWKUGEQPVTQN7PCXCKNCDNG ĻTFF
QBHFĻ
%JCPIKPIVJGURGGF
5PĻDIBOHFĻUIFĻTUPSFEĻTQFFE
p "EKVTUĻXJUIĻTIPSUĻQSFTTFTĻPOĻ ĻPSĻ Ļ
FWFSZĻQSFTTĻHJWFTĻ ĻĻLNIĻ5IFĻMBTU
QSFTTFTĻNBEFĻBSFĻTUPSFEĻJOĻUIFĻNFNPSZ
*GĻTQFFEĻJTĻJODSFBTFEĻVTJOHĻUIFĻBDDFMFSB
UPSĻQFEBMĻQSJPSĻUPĻQSFTTJOHĻUIFĻ ĻCVU
UPO ĻUIFOĻJUĻJTĻUIFĻDBSTĻDVSSFOUĻTQFFE
XIFOĻUIFĻCVUUPOĻJTĻQSFTTFEĻUIBUĻJTĻTUPSFE
JOĻUIFĻDSVJTFĻDPOUSPM
5PĻBEKVTUĻ ĻĻLNI
p )PMEĻEPXOĻUIFĻCVUUPOĻBOEĻSFMFBTFĻJUĻBU
UIFĻSFRVJSFEĻTQFFE
5GVVKOGKPVGTXCN
%JGGFSFOUĻUJNFĻJOUFSWBMTĻUPĻUIF
WFIJDMFĻJOĻGSPOUĻDBOĻCF
TFMFDUFEĻBOEĻTIPXOĻJOĻUIF
EJTQMBZĻBTĻĻIPSJ[POUBM
MJOFTĻĻUIFĻNPSFĻMJOFTĻUIF
MPOHFSĻUIFĻUJNFĻJOUFSWBMĻ0OF
MJOFĻDPSSFTQPOETĻUP
BQQSPYJNBUFMZĻĻTFDPOEĻUPĻUIFĻWFIJDMFĻJO
GSPOU ĻĻMJOFTĻBQQSPYJNBUFMZĻĻTFDPOET
5PĻTFUDIBOHFĻUIFĻUJNFĻEJTUBODF
p 5VSOĻUIFĻTUFFSJOHĻXIFFMĻCVUUPOĻTFUT
UIVNCXIFFMĻ PSĻVTFĻUIFĻ ĻCVUUPOTĻGPS
DBSTĻXJUIPVUĻ4QFFEĻMJNJUFST "UĻMPXĻTQFFE ĻXIFOĻUIFĻEJTUBODFTĻBSFĻTIPSU
UIFĻBEBQUJWFĻDSVJTFĻDPOUSPMĻJODSFBTFTĻUIFĻUJNF
JOUFSWBMĻTMJHIUMZ
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
&TKXGTUWRRQTV
#FCRVKXGETWKUGEQPVTQN 5IFĻBEBQUJWFĻDSVJTFĻDPOUSPMĻBMMPXTĻUIFĻUJNF
JOUFSWBMĻUPĻWBSZĻOPUJDFBCMZĻJOĻDFSUBJOĻTJUVBUJPOT
JOĻPSEFSĻUPĻBMMPXĻUIFĻDBSĻUPĻGPMMPXĻUIFĻWFIJDMF
JOĻGSPOUĻTNPPUIMZĻBOEĻDPNGPSUBCMZ
/PUFĻUIBUĻBĻTIPSUĻUJNFĻJOUFSWBMĻPOMZĻBMMPXTĻUIF
ESJWFSĻBĻTIPSUĻUJNFĻUPĻSFBDUĻBOEĻUBLFĻBDUJPOĻJG
BOZĻVOGPSFTFFOĻUSBGGJDĻQSPCMFNĻTIPVMEĻBSJTF
5IFĻTBNFĻTZNCPMĻJTĻBMTPĻTIPXOĻXIFOĻ%JT
UBODFĻ8BSOJOHĻJTĻBDUJWBUFE ĻTFFĻQBHFĻ
016'
0OMZĻVTFĻUIFĻUJNFĻJOUFSWBMTĻQFSNJUUFEĻCZ
MPDBMĻUSBGGJDĻSFHVMBUJPOT
*GĻ$SVJTFĻ$POUSPMĻEPFTĻOPUĻBQQFBSĻUPĻSFBDU
XIFOĻBDUJWBUFE ĻUIJTĻNBZĻCFĻCFDBVTFĻUIF
UJNFĻEJTUBODFĻUPĻUIFĻDBSĻJOĻGSPOUĻJTĻQSFWFOU
JOHĻBOĻJODSFBTFĻJOĻTQFFE
5IFĻIJHIFSĻUIFĻTQFFEĻUIFĻMPOHFSĻUIFĻDBMDV
MBUFEĻEJTUBODFĻJOĻNFUSFTĻGPSĻBĻHJWFOĻUJNF
JOUFSWBM
6GORQTCT[FGCEVKXCVKQPUVCPFD[OQFG
5PĻUFNQPSBSJMZĻEJTFOHBHFĻDSVJTFĻDPOUSPMĻBOE
TFUĻJUĻJOĻTUBOECZĻNPEF
p 1SFTTĻUIFĻTUFFSJOHĻXIFFMĻCVUUPOĻ
5IJTĻEJTQMBZĻTZNCPMĻBOEĻTUPSFE
TQFFEĻNBSLJOHĻUIFOĻDIBOHFTĻDPMPVS
GSPNĻ(3&&/ĻUPĻ8)*5&
-G[RCFYKVJQWV5RGGFNKOKVGT
5PĻUFNQPSBSJMZĻEJTFOHBHFĻDSVJTFĻDPOUSPMĻBOE
TFUĻJUĻJOĻTUBOECZĻNPEF
p 1SFTTĻUIFĻTUFFSJOHĻXIFFMĻCVUUPOĻ 5VCPFD[OQFGFWGVQFTKXGTKPVGTXGPVKQP
$SVJTFĻDPOUSPMĻJTĻUFNQPSBSJMZĻEJTFOHBHFEĻBOE
TFUĻBVUPNBUJDBMMZĻJOĻTUBOECZĻNPEFĻJG
p UIFĻGPPUĻCSBLFĻJTĻVTFE
p UIFĻDMVUDIĻQFEBMĻJTĻEFQSFTTFEĻGPSĻMPOHFS
UIBOĻĻNJOVUF
p UIFĻHFBSĻTFMFDUPSĻJTĻNPWFEĻUPĻ0ĻQPTJUJPO
BVUPNBUJDĻHFBSCPY
p UIFĻESJWFSĻNBJOUBJOTĻBĻTQFFEĻIJHIFSĻUIBO
UIFĻTFUĻTQFFEĻGPSĻMPOHFSĻUIBOĻĻNJOVUF
5IFĻESJWFSĻNVTUĻUIFOĻSFHVMBUFĻUIFĻTQFFE
"ĻUFNQPSBSZĻJODSFBTFĻJOĻTQFFEĻXJUIĻUIFĻBDDFM
FSBUPSĻQFEBM ĻFHĻEVSJOHĻPWFSUBLJOH ĻEPFTĻOPU
BGGFDUĻUIFĻDSVJTFĻDPOUSPMĻTFUUJOHĻĻUIFĻDBS
SFUVSOTĻUPĻUIFĻMBTUĻTUPSFEĻTQFFEĻXIFOĻUIF
BDDFMFSBUPSĻQFEBMĻJTĻSFMFBTFE
%JTFOHBHJOHĻBOEĻTFMFDUJOHĻBĻIJHIFSĻPSĻMPXFSĻHFBSĻEPFTĻOPUĻJOWPMWFĻTUBOECZĻNPEF
%PFTĻOPUĻBQQMZĻUPĻBĻDBSĻXJUIĻ2VFVFĻ"TTJTUBOUĻĻJUĻNBOBHFTĻSJHIUĻEPXOĻUPĻTUBUJPOBSZ
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
#WVQOCVKEUVCPFD[OQFG
5IFĻBEBQUJWFĻDSVJTFĻDPOUSPMĻJTĻEFQFOEFOUĻPO
PUIFSĻTZTUFNT ĻTVDIĻBTĻ%45$Ļ TFFĻQBHFĻ *GĻBOZĻPGĻUIFTFĻTZTUFNTĻTUPQĻXPSLJOHĻUIFO
DSVJTFĻDPOUSPMĻJTĻBVUPNBUJDBMMZĻEFBDUJWBUFE
*OĻUIFĻFWFOUĻPGĻBVUPNBUJDĻEFBDUJWBUJPOĻBĻTJHOBM
XJMMĻTPVOEĻBOEĻUIFĻNFTTBHFĻ%TWKUGEQPVTQN
%CPEGNNGFĻJTĻTIPXOĻJOĻUIFĻEJTQMBZĻ5IFĻESJWFS
NVTUĻUIFOĻJOUFSWFOFĻBOEĻBEBQUĻUIFĻTQFFEĻBOE
EJTUBODFĻUPĻUIFĻWFIJDMFĻBIFBE
"OĻBVUPNBUJDĻEFBDUJWBUJPOĻDBOĻCFĻEVFĻUP
p
p
p
p
p
p
p
UIFĻESJWFSĻPQFOTĻUIFĻEPPS
UIFĻESJWFSĻUBLFTĻPGGĻIJTĻTFBUCFMU
FOHJOFĻTQFFEĻJTĻUPPĻMPXIJHI
TQFFEĻGBMMTĻCFMPXĻĻLNI
XIFFMTĻMPTFĻUSBDUJPO
CSBLFĻUFNQFSBUVSFĻJTĻIJHI
UIFĻSBEBSĻTFOTPSĻJTĻDPWFSFEĻFHĻCZĻXFU
TOPXĻPSĻIFBWZĻSBJOĻ SBEBSĻXBWFTĻCMPDLFE 4GUWOGUGVURGGF
$SVJTFĻDPOUSPMĻJOĻTUBOECZĻNPEFĻJTĻSFBDUJ
WBUFEĻXJUIĻPOFĻQSFTTĻPOĻUIFĻTUFFSJOHĻXIFFM
CVUUPOĻ ĻĻUIFĻTQFFEĻJTĻUIFOĻTFUĻUPĻUIFĻMBTU
TUPSFEĻTQFFE
&TKXGTUWRRQTV
#FCRVKXGETWKUGEQPVTQN
016'
"ĻNBSLFEĻTQFFEĻJODSFBTFĻNBZĻPDDVSĻPODF
UIFĻTQFFEĻIBTĻCFFOĻSFTVNFEĻCZĻTFMFDUJOH
1XGTVCMKPICPQVJGTXGJKENG
8IFOĻUIFĻDBSĻJTĻGPMMPXJOHĻBOPUIFSĻWFIJDMFĻBOE
UIFĻESJWFSĻJOEJDBUFTĻBOĻJNQFOEJOHĻPWFSUBLF
XJUIĻUIFĻEJSFDUJPOĻJOEJDBUPS ĻUIFĻDSVJTFĻDPO
USPMĻIFMQTĻUPĻCSJFGMZĻBDDFMFSBUFĻUIFĻDBSĻUPXBSET
UIFĻWFIJDMFĻJOĻGSPOU
5IJTĻGVODUJPOĻJTĻBDUJWFĻBUĻTQFFET
BCPWFĻĻLNI
9#40+0)
#FĻBXBSFĻUIBUĻUIJTĻGVODUJPOĻDBOĻCFĻBDUJ
WBUFEĻJOĻNPSFĻTJUVBUJPOTĻPUIFSĻUIBOĻEVSJOH
PWFSUBLJOH ĻFHĻXIFOĻBĻEJSFDUJPOĻJOEJDBUPS
JTĻVTFEĻUPĻJOEJDBUFĻBĻDIBOHFĻPGĻMBOFĻPSĻFYJU
UPĻBOPUIFSĻSPBEĻĻUIFĻDBSĻXJMMĻUIFOĻBDDFMFS
BUFĻCSJFGMZ
&GCEVKXCVG
-G[RCFYKVJ5RGGFNKOKVGT
5IFĻBEBQUJWFĻDSVJTFĻDPOUSPMĻJTĻEJTFOHBHFE
XJUIĻBĻUJQTVĻQSFTTĻPGĻUIFĻTUFFSJOHĻXIFFMĻCVU
5YKVEJHTQO%%DCEMVQ#%%
UPOĻ Ļ5IFĻTFUĻTQFFEĻJTĻDMFBSFEĻBOEĻDBOOPU
CFĻSFTVNFEĻXJUIĻUIFĻ ĻCVUUPO
-G[RCFYKVJQWV5RGGFNKOKVGT
"ĻUJQTVĻQSFTTĻPOĻUIFĻTUFFSJOHĻXIFFMĻCVUUPO
ĻTFUTĻDSVJTFĻDPOUSPMĻUPĻTUBOECZĻNPEFĻ8JUI
BĻGVSUIFSĻTIPSUĻQSFTTĻUIFĻDSVJTFĻDPOUSPMĻJT
EFBDUJWBUFEĻ5IFĻTFUĻTQFFEĻJTĻDMFBSFEĻBOE
DBOOPUĻCFĻSFTVNFEĻXJUIĻUIFĻ ĻCVUUPO
5YKVEJHTQO#%%VQ%%
"ĻCVUUPOĻQSFTTĻDBOĻCFĻVTFEĻUPĻEFBDUJWBUFĻUIF
BEBQUJWFĻFMFNFOUĻ TQBDJOHĻTZTUFN ĻJOĻUIF
DSVJTFĻDPOUSPM ĻUIFĻDBSĻUIFOĻPOMZĻGPMMPXJOHĻUIF
TFUĻTQFFE
p *QNFFQYPĻUIFĻTUFFSJOHĻXIFFMĻCVUUPOĻ
5IJTĻBDUJWBUFTĻUIFĻTUBOEBSEĻDSVJTFĻDPOUSPM
$$Ļ $SVJTFĻ$POUSPM ĻTFFĻQBHFĻ
9#40+0)
5IFĻDBSĻOPĻMPOHFSĻCSBLFTĻBVUPNBUJDBMMZ
BGUFSĻTXJUDIJOHĻGSPNĻ"$$ĻUPĻ$$ĻĻJUĻNFSFMZ
GPMMPXTĻUIFĻTFUĻTQFFE
3WGWG#UUKUVCPV
*OĻDBSTĻXJUIĻBVUPNBUJDĻHFBSCPYĻUIFĻBEBQUJWF
DSVJTFĻDPOUSPMĻJTĻTVQQMFNFOUFEĻXJUIĻUIF
2VFVFĻ"TTJTUĻGVODUJPOĻ BMTPĻSFGFSSFEĻUPĻBT
2VFVFĻ"TTJTU 2VFVFĻ"TTJTUBOUĻIBTĻUIFĻGPMMPXJOHĻGVODUJPOT
p &YUFOEFEĻTQFFEĻSBOHFĻĻBMTPĻCFMPXĻ
LNIĻBOEĻBUĻTUBOETUJMM
p $IBOHFĻPGĻUBSHFU
p "VUPNBUJDĻCSBLJOHĻDFBTFTĻXIFOĻTUBUJPO
ĻUIFĻEJTQMBZmTĻTZNCPMĻDIBOHFTĻGSPNĻ
UPĻ %FBDUJWBUFĻ$$ĻXJUIĻĻQSFTTFTĻPOĻ ĻBT
EFTDSJCFEĻVOEFSĻUIFĻIFBEJOHĻ4XJUDIĻPGGĻq
,FZQBEĻXJUIPVUĻTQFFEĻMJNJUFSĻ"$$ĻXJMMĻCF
BDUJWBUFEĻUIFĻOFYUĻUJNFĻUIFĻTZTUFNĻJT
TXJUDIFEĻPO
BSZ
/PUFĻUIBUĻUIFĻMPXFTUĻQSPHSBNNBCMFĻTQFFEĻGPS
UIFĻDSVJTFĻDPOUSPMĻJTĻĻLNIĻĻFWFOĻUIPVHI
UIFĻDSVJTFĻDPOUSPMĻJTĻDBQBCMFĻPGĻGPMMPXJOH
BOPUIFSĻWFIJDMFĻEPXOĻUPĻBĻTUBOETUJMM ĻBĻMPXFS
TQFFEĻECPPQVĻCFĻTFMFDUFE
0OĻMFGUĻGMBTIĻPOMZĻJOĻMFGUIBOEESJWFĻDBS ĻPSĻSJHIUĻGMBTIĻJOĻSJHIUIBOEESJWFĻDBS
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
&TKXGTUWRRQTV
#FCRVKXGETWKUGEQPVTQN 'ZVGPFGFURGGFTCPIG
5IFĻDSVJTFĻDPOUSPMĻXJMMĻUIFOĻSFTVNFĻGPM
MPXJOHĻUIFĻWFIJDMFĻJOĻGSPOU
016'
*OĻPSEFSĻUPĻBDUJWBUFĻUIFĻDSVJTFĻDPOUSPMĻUIF
ESJWFSTĻEPPSĻNVTUĻCFĻDMPTFEĻBOEĻUIFĻESJWFS
NVTUĻCFĻXFBSJOHĻUIFĻTFBUCFMU
8JUIĻBOĻBVUPNBUJDĻHFBSCPY ĻUIFĻDSVJTFĻDPOUSPM
DBOĻGPMMPXĻBOPUIFSĻWFIJDMFĻXJUIJOĻUIFĻSBOHF
ĻLNI
016'
016'
2VFVFĻ"TTJTUĻDBOĻLFFQĻUIFĻDBSĻTUBUJPOBSZ
GPSĻBĻNBYJNVNĻPGĻĻNJOVUFTĻĻUIFOĻUIF
CSBLFTĻSFMFBTF
4FFĻNPSFĻJOGPSNBUJPOĻVOEFSĻUIFĻIFBEFS
CFMPX Ļ$FTTBUJPOĻPGĻBVUPNBUJDĻCSBLJOH
XIFOĻTUBUJPOBSZ
%JCPIGQHVCTIGV
"DUJWBUJPOĻPGĻUIFĻDSVJTFĻDPOUSPMĻCFMPX
ĻLNIĻSFRVJSFTĻBĻWFIJDMFĻJOĻGSPOUĻXJUIJOĻB
SFBTPOBCMFĻEJTUBODF
'PSĻTIPSUFSĻTUPQTĻJOĻDPOOFDUJPOĻXJUIĻJODIJOH
JOĻTMPXĻUSBGGJDĻPSĻBUĻUSBGGJDĻMJHIUTĻESJWJOHĻJT
BVUPNBUJDBMMZĻSFTVNFEĻJGĻUIFĻTUPQTĻEPĻOPU
FYDFFEĻBCPVUĻĻTFDPOETĻĻJGĻJUĻUBLFTĻMPOHFS
CFGPSFĻUIFĻDBSĻJOĻGSPOUĻTUBSUTĻNPWJOHĻBHBJO
UIFOĻUIFĻDSVJTFĻDPOUSPMĻJTĻTFUĻJOĻTUBOECZĻNPEF
XJUIĻBVUPNBUJDĻCSBLJOHĻ5IFĻESJWFSĻNVTUĻUIFO
SFBDUJWBUFĻUIFĻDSVJTFĻDPOUSPMĻJOĻPOFĻPGĻUIFĻGPM
MPXJOHĻXBZT
p 1SFTTĻUIFĻTUFFSJOHĻXIFFMĻCVUUPOĻ PS
p
5IFĻESJWFSĻNVTUĻJOUFSWFOFĻIJNIFSTFMG
BOEĻCSBLF
#WVQOCVKEUVCPFD[OQFGYKVJEJCPIG
QHVCTIGV
$SVJTFĻDPOUSPMĻJTĻEJTFOHBHFEĻBOEĻTFUĻJO
TUBOECZĻNPEF
p XIFOĻUIFĻTQFFEĻJTĻCFMPXĻĻLNIĻBOE
DSVJTFĻDPOUSPMĻJTĻOPUĻTVSFĻXIFUIFSĻUIFĻUBS
HFUĻPCKFDUĻJTĻBĻTUBUJPOBSZĻWFIJDMFĻPSĻTPNF
PUIFSĻPCKFDU ĻFHĻBĻTQFFEĻCVNQ
p XIFOĻUIFĻTQFFEĻJTĻCFMPXĻĻLNIĻBOEĻUIF
+HVJGVCTIGVXGJKENGKPHTQPVUWFFGPN[VWTPUVJGP
VJGTGOC[DGUVCVKQPCT[VTCHHKEKPHTQPV
8IFOĻUIFĻDSVJTFĻDPOUSPMĻJTĻGPMMPXJOHĻBOPUIFS
WFIJDMFĻBUĻTQFFETĻDGNQYĻĻLNIĻBOE
DIBOHFTĻUBSHFUĻGSPNĻBĻNPWJOHĻUPĻBĻTUBUJPOBSZ
WFIJDMF ĻUIFĻDSVJTFĻDPOUSPMĻXJMMĻTMPXĻEPXOĻGPS
UIFĻTUBUJPOBSZĻWFIJDMF
p %FQSFTTĻUIFĻBDDFMFSBUPSĻQFEBM
9#40+0)
8IFOĻUIFĻDSVJTFĻDPOUSPMĻJTĻGPMMPXJOH
BOPUIFSĻWFIJDMFĻBUĻTQFFETĻKPGZEGUUQH
ĻLNIĻBOEĻUIFĻUBSHFUĻJTĻDIBOHFEĻGSPNĻB
NPWJOHĻWFIJDMFĻUPĻBĻTUBUJPOBSZĻWFIJDMF ĻUIF
DSVJTFĻDPOUSPMĻXJMMĻJHOPSFĻUIFĻTUBUJPOBSZ
WFIJDMFĻBOEĻJOTUFBEĻTFMFDUĻUIFĻTUPSFE
TQFFE
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
WFIJDMFĻJOĻGSPOUĻUVSOTĻPGGĻTPĻUIFĻDSVJTF
DPOUSPMĻOPĻMPOHFSĻIBTĻBĻWFIJDMFĻUPĻGPMMPX
6GTOKPCVKQPQHCWVQOCVKEDTCMKPICVC
UVCPFUVKNN
*OĻUIFĻGPMMPXJOHĻTJUVBUJPOT Ļ2VFVFĻ"TTJTU
TUPQTĻBVUPNBUJDĻCSBLJOHĻBUĻBĻTUBOETUJMM
p UIFĻESJWFSĻPQFOTĻUIFĻEPPS
p UIFĻESJWFSĻUBLFTĻPGGĻIJTĻTFBUCFMU
&TKXGTUWRRQTV
#FCRVKXGETWKUGEQPVTQN
5IJTĻNFBOTĻUIBUĻUIFĻCSBLFTĻBSFĻSFMFBTFEĻBOE
UIFĻDBSĻXJMMĻTUBSUĻUPĻSPMMĻĻUIFĻESJWFSĻNVTUĻUIFSF
GPSFĻJOUFSWFOFĻBOEĻCSBLFĻUIFĻDBSĻIJNTFMGĻJO
PSEFSĻUPĻNBJOUBJOĻJUTĻQPTJUJPO
+/2146#06
2VFVFĻ"TTJTUĻDBOĻLFFQĻUIFĻDBSĻTUBUJPOBSZ
GPSĻBĻNBYJNVNĻPGĻĻNJOVUFTĻĻUIFOĻUIF
CSBLFTĻSFMFBTF
5IFĻESJWFSTĻBUUFOUJPOĻJTĻESBXOĻUPĻUIJTĻPWFS
TFWFSBMĻTUBHFT ĻXJUIĻJODSFBTJOHĻJOUFOTJUZ
"DPVTUJDĻBMBSNĻ QJOHJOH ĻBOEĻUFYUĻNFT
TBHF
6JGTCFCTUGPUQTCPFKVUNKOKVCVKQPU
5IFĻSBEBSĻTFOTPSĻJTĻVTFEĻĻBQBSUĻGSPNĻCZ
"EBQUJWFĻDSVJTFĻDPOUSPMĻĻCZĻUIFĻGPMMPXJOH
GVODUJPOTĻBTĻXFMM
p $PMMJTJPOĻ8BSOJOHĻXJUIĻ"VUPĻ#SBLF ĻTFF
QBHFĻ
p %JTUBODFĻ8BSOJOH ĻTFFĻQBHFĻ
5IFĻGVODUJPOĻPGĻUIFĻSBEBSĻTFOTPSĻJTĻUPĻEFUFDU
DBSTĻPSĻMBSHFSĻWFIJDMFTĻJOĻUIFĻTBNFĻEJSFDUJPO
JOĻUIFĻTBNFĻMBOF
.PEJGJDBUJPOĻPGĻUIFĻSBEBSĻTFOTPSĻDPVMEĻSFTVMU
JOĻJUĻCFJOHĻJMMFHBMĻUPĻVTF
"ĻXBSOJOHĻMBNQĻJOĻUIFĻXJOETDSFFOĻBMTP
TUBSUTĻUPĻGMBTI
4UBCCJOHĻCSBLJOHĻPDDVST
2VFVFĻ"TTJTUĻSFMFBTFTĻUIFĻGPPUĻCSBLFĻBOEĻJT
TFUĻUPĻTUBOECZĻNPEFĻJOĻUIFTFĻTJUVBUJPOTĻBT
XFMM
p UIFĻESJWFSĻQVUTĻIJTIFSĻGPPUĻPOĻUIFĻCSBLF
QFEBM
p UIFĻHFBSĻTFMFDUPSĻJTĻNPWFEĻUPĻ2 Ļ0ĻPSĻ4
+/2146#06
*OĻUIFĻFWFOUĻPGĻWJTJCMFĻEBNBHFĻUPĻUIFĻDBST
HSJMMF ĻPSĻJGĻZPVĻTVTQFDUĻUIBUĻUIFĻSBEBSĻTFO
TPSĻNBZĻCFĻEBNBHFE
p
$POUBDUĻBĻXPSLTIPQĻĻBOĻBVUIPSJTFE
7PMWPĻXPSLTIPQĻJTĻSFDPNNFOEFE
5IFĻGVODUJPOĻNBZĻDPNQMFUFMZĻPSĻQBSUJBMMZ
EJTBQQFBSĻĻPSĻNBMGVODUJPOĻĻJGĻUIFĻHSJMMF
UIFĻSBEBSĻTFOTPSĻPSĻJUTĻCSBDLFUĻJTĻEBNBHFE
PSĻIBTĻMPPTFOFE
9#40+0)
5IFĻESJWFSĻNVTUĻBMXBZTĻCFĻPCTFSWBOUĻXJUI
SFHBSEĻUPĻUIFĻUSBGGJDĻDPOEJUJPOTĻBOEĻJOUFS
WFOFĻXIFOĻUIFĻBEBQUJWFĻDSVJTFĻDPOUSPMĻJT
OPUĻNBJOUBJOJOHĻBĻTVJUBCMFĻTQFFEĻPSĻTVJUB
CMFĻEJTUBODF
5IFĻBEBQUJWFĻDSVJTFĻDPOUSPMĻDBOOPUĻIBOEMF
BMMĻUSBGGJD ĻXFBUIFSĻBOEĻSPBEĻDPOEJUJPOT
3FBEĻUIFĻXIPMFĻPGĻUIJTĻTFDUJPOĻGPSĻJOGPSNB
UJPOĻPOĻUIFĻMJNJUBUJPOTĻPGĻUIFĻBEBQUJWF
DSVJTFĻDPOUSPMĻ5IFĻESJWFSĻNVTUĻCFĻGBNJMJBS
XJUIĻUIJTĻJOGPSNBUJPOĻCFGPSFĻVTJOHĻUIF
BEBQUJWFĻDSVJTFĻDPOUSPM
5IFĻESJWFSĻBMXBZTĻCFBSTĻSFTQPOTJCJMJUZĻGPS
NBJOUBJOJOHĻUIFĻDPSSFDUĻEJTUBODFĻBOE
TQFFE ĻFWFOĻXIFOĻUIFĻBEBQUJWFĻDSVJTFĻDPO
USPMĻJTĻCFJOHĻVTFE
9#40+0)
"DDFTTPSJFTĻPSĻPUIFSĻPCKFDUTĻTVDIĻBTĻBVYJM
JBSZĻMBNQTĻNVTUĻOPUĻCFĻGJUUFEĻJOĻGSPOUĻPGĻUIF
HSJMMF
QPTJUJPO
p UIFĻESJWFSĻTFUTĻUIFĻDSVJTFĻDPOUSPMĻJO
TUBOECZĻNPEF
p UIFĻQBSLJOHĻCSBLFĻJTĻBQQMJFE
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
&TKXGTUWRRQTV
#FCRVKXGETWKUGEQPVTQN 9#40+0)
"EBQUJWFĻDSVJTFĻDPOUSPMĻJTĻOPUĻBĻDPMMJTJPO
BWPJEBODFĻTZTUFNĻ5IFĻESJWFSĻNVTUĻJOUFS
WFOFĻJGĻUIFĻTZTUFNĻEPFTĻOPUĻEFUFDUĻBĻWFIJ
DMFĻJOĻGSPOU
5IFĻBEBQUJWFĻDSVJTFĻDPOUSPMĻEPFTĻOPUĻCSBLF
GPSĻIVNBOTĻPSĻBOJNBMT ĻBOEĻOPUĻGPSĻTNBMM
WFIJDMFTĻTVDIĻBTĻCJDZDMFTĻBOEĻNPUPSDZ
DMFTĻ/PSĻGPSĻPODPNJOH ĻTMPXĻPSĻTUBUJPOBSZ
WFIJDMFTĻBOEĻPCKFDUT
p JGĻUIFĻTQFFEĻPGĻWFIJDMFTĻJOĻGSPOUĻJTĻTJHOJGJ
DBOUMZĻEJGGFSFOUĻGSPNĻZPVSĻPXOĻTQFFE
'ZCORNGUYJGTGVJGETWKUGEQPVTQNFQGU
PQVYQTMQRVKOCNN[
5IFĻSBEBSĻTFOTPSĻIBTĻBĻMJNJUFEĻGJFMEĻPGĻWJTJPO
*OĻTPNFĻTJUVBUJPOTĻBOPUIFSĻWFIJDMFĻJTĻOPU
EFUFDUFE ĻPSĻUIFĻEFUFDUJPOĻJTĻNBEFĻMBUFSĻUIBO
FYQFDUFE
%PĻOPUĻVTFĻUIFĻBEBQUJWFĻDSVJTFĻDPOUSPM ĻGPS
FYBNQMF ĻJOĻDJUZĻUSBGGJD ĻJOĻEFOTFĻUSBGGJD ĻBU
KVODUJPOT ĻPOĻTMJQQFSZĻTVSGBDFT ĻXJUIĻBĻMPU
PGĻXBUFSĻPSĻTMVTIĻPOĻUIFĻSPBE ĻJOĻIFBWZ
SBJOTOPX ĻJOĻQPPSĻWJTJCJMJUZ ĻPOĻXJOEJOH
SPBETĻPSĻPOĻTMJQĻSPBET
4NBMMĻWFIJDMFT ĻTVDIĻBTĻNPUPSDZDMFT ĻPS
WFIJDMFTĻOPUĻESJWJOHĻJOĻUIFĻDFOUSFĻPGĻUIF
MBOFĻDBOĻSFNBJOĻVOEFUFDUFE
*OĻCFOETĻUIFĻSBEBSĻTFOTPSĻNBZĻEFUFDUĻUIF
XSPOHĻWFIJDMFĻPSĻMPTFĻBĻEFUFDUFEĻWFIJDMF
GSPNĻWJFX
(CWNVVTCEKPICPFCEVKQP
*GĻUIFĻEJTQMBZĻTIPXTĻUIFĻNFTTBHFĻ4CFCT
DNQEMGF5GGOCPWCNĻUIJTĻNFBOTĻUIBUĻUIF
SBEBSĻTJHOBMTĻGSPNĻUIFĻSBEBSĻTFOTPSĻBSF
CMPDLFEĻBOEĻUIBUĻWFIJDMFTĻJOĻGSPOUĻPGĻUIFĻDBS
DPVMEĻOPUĻCFĻEFUFDUFE
5IFĻDBQBDJUZĻPGĻUIFĻSBEBSĻTFOTPSĻUPĻEFUFDU
WFIJDMFTĻJOĻGSPOUĻJTĻSFEVDFEĻTJHOJGJDBOUMZ
*OĻUVSOĻUIJTĻNFBOTĻUIBUĻĻBQBSUĻGSPNĻ"EBQUJWF
$SVJTFĻ$POUSPMĻĻ%JTUBODFĻ8BSOJOHĻBOEĻ$PMMJ
TJPOĻ8BSOJOHĻXJUIĻ"VUPĻ#SBLFĻGVODUJPOTĻBSF
OPUĻPQFSBUJOHĻFJUIFS
p JGĻUIFĻSBEBSĻTFOTPSĻCFDPNFTĻCMPDLFEĻBOE
DBOOPUĻEFUFDUĻPUIFSĻWFIJDMFTĻFHĻJOĻIFBWZ
SBJOĻPSĻTMVTI ĻPSĻJGĻPUIFSĻPCKFDUTĻIBWFĻDPM
MFDUFEĻJOĻGSPOUĻPGĻUIFĻSBEBSĻTFOTPS
5IFĻGPMMPXJOHĻUBCMFĻQSFTFOUTĻQPTTJCMFĻDBVTFT
GPSĻBĻNFTTBHFĻCFJOHĻTIPXOĻBMPOHĻXJUIĻUIF
BQQSPQSJBUFĻBDUJPO
016'
,FFQĻUIFĻBSFBĻJOĻGSPOUĻPGĻUIFĻSBEBSĻTFOTPS
DMFBOĻĻTFFĻUIFĻ.BJOUFOBODFĻQBHFĻ
#%%HKGNFQHXKUKQP
4PNFUJNFTĻUIFĻSBEBSĻTFOTPSĻJTĻMBUFĻBU
EFUFDUJOHĻWFIJDMFTĻBUĻDMPTFĻEJTUBODFT ĻFH
BĻWFIJDMFĻUIBUĻESJWFTĻJOĻCFUXFFOĻUIFĻDBS
BOEĻWFIJDMFTĻJOĻGSPOU
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
&TKXGTUWRRQTV
#FCRVKXGETWKUGEQPVTQN
%CWUG
#EVKQP
5IFĻSBEBSĻTVSGBDFĻJOĻUIFĻHSJMMFĻJTĻEJSUZĻPSĻDPWFSFEĻXJUIĻJDFĻPSĻTOPX
$MFBOĻUIFĻSBEBSĻTVSGBDFĻJOĻUIFĻHSJMMFĻGSPNĻEJSU ĻJDFĻBOEĻTOPX
)FBWZĻSBJOĻPSĻTOPXĻCMPDLJOHĻUIFĻSBEBSĻTJHOBMT
/PĻBDUJPOĻ4PNFUJNFTĻUIFĻSBEBSĻEPFTĻOPUĻXPSLĻEVSJOHĻIFBWZĻSBJOĻPSĻTOPXGBMM
8BUFSĻPSĻTOPXĻGSPNĻUIFĻSPBEĻTVSGBDFĻTXJSMTĻVQĻBOEĻCMPDLTĻUIF
SBEBSĻTJHOBMT
/PĻBDUJPOĻ4PNFUJNFTĻUIFĻSBEBSĻEPFTĻOPUĻXPSLĻPOĻBĻWFSZĻXFUĻPSĻTOPXZĻSPBE
TVSGBDF
5IFĻSBEBSĻTVSGBDFĻIBTĻCFFOĻDMFBOFEĻCVUĻUIFĻNFTTBHFĻSFNBJOT
8BJUĻ*UĻDPVMEĻUBLFĻTFWFSBMĻNJOVUFTĻGPSĻUIFĻSBEBSĻUPĻTFOTFĻUIBUĻJUĻJTĻOPĻMPOHFS
CMPDLFE
5[ODQNUCPFOGUUCIGUKPVJGFKURNC[
5[ODQN#
/GUUCIG
5RGEKHKECVKQP
5IFĻTZNCPMĻJTĻ8)*5&
"EBQUJWFĻDSVJTFĻDPOUSPMĻJTĻTFUĻUPĻTUBOECZĻNPEF
5IFĻTZNCPMĻJTĻ(3&&/
5IFĻDBSĻNBJOUBJOTĻUIFĻTUPSFEĻTQFFE
4UBOEBSEĻDSVJTFĻDPOUSPMĻJTĻTFMFDUFEĻNBOVBMMZ
&56%0QTOCNVQGPCDNG
%TWKUG
5IFĻBEBQUJWFĻDSVJTFĻDPOUSPMĻDBOOPUĻCFĻBDUJWBUFEĻVOUJMĻ&56%ĻIBTĻCFFOĻTFUĻUPĻ/PSNBMĻQPTJUJPOĻĻTFF
QBHFĻ
%TWKUGEQPVTQN%CPEGNNGF
5IFĻBEBQUJWFĻDSVJTFĻDPOUSPMĻIBTĻCFFOĻEFBDUJWBUFEĻĻUIFĻESJWFSĻIBTĻUPĻSFHVMBUFĻUIFĻTQFFEĻIJNTFMG
``
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
&TKXGTUWRRQTV
#FCRVKXGETWKUGEQPVTQN 5[ODQN#
/GUUCIG
5RGEKHKECVKQP
%TWKUGEQPVTQN7PCXCKNCDNG
5IFĻBEBQUJWFĻDSVJTFĻDPOUSPMĻDBOOPUĻCFĻBDUJWBUFE
5IJTĻDPVMEĻCFĻEVFĻUP
p CSBLFĻUFNQFSBUVSFĻJTĻIJHI
p UIFĻSBEBSĻTFOTPSĻJTĻCMPDLFEĻCZĻFHĻXFUĻTOPXĻPSĻSBJO
4CFCTDNQEMGF5GGOCP
WCN
5IFĻBEBQUJWFĻDSVJTFĻDPOUSPMĻJTĻUFNQPSBSJMZĻEJTFOHBHFE
p 5IFĻSBEBSĻTFOTPSĻJTĻCMPDLFEĻBOEĻDBOOPUĻEFUFDUĻPUIFSĻWFIJDMFTĻ'PSĻFYBNQMF ĻJOĻUIFĻFWFOUĻPG
IFBWZĻSBJOĻPSĻJGĻTMVTIĻIBTĻDPMMFDUFEĻJOĻGSPOUĻPGĻUIFĻSBEBSĻTFOTPS
5IFĻESJWFSĻDBOĻUIFOĻDIPPTFĻUPĻTXJUDIĻUPĻPSEJOBSZĻ$SVJTFĻDPOUSPMĻ $$ ĻTFFĻQBHFĻĻĻBĻEJTQMBZĻUFYU
QSPWJEFTĻJOGPSNBUJPOĻPOĻBQQSPQSJBUFĻBMUFSOBUJWFT
3FBEĻBCPVUĻUIFĻMJNJUBUJPOTĻPGĻUIFĻSBEBSĻTFOTPS ĻTFFĻQBHFĻ
%TWKUGEQPVTQN5GTXKEG
TGSWKTGF
5IFĻBEBQUJWFĻDSVJTFĻDPOUSPMĻJTĻEJTFOHBHFE
2TGUU$TCMG6QJQNFĻ
BDPVTUJDĻBMBSNĻ ĻXBSOJOH
MJHIUĻJOĻXJOETDSFFOĻ ĻQVMM
JOHĻCSBLFT
5IFĻDBSĻJTĻBUĻBĻTUBOETUJMMĻBOEĻUIFĻBEBQUJWFĻDSVJTFĻDPOUSPMĻXJMMĻSFMFBTFĻUIFĻGPPUĻCSBLF ĻXIJDIĻJTĻXIZĻUIF
DBSĻNBZĻTUBSUĻSPMMJOHĻTPPO
p $POUBDUĻBĻXPSLTIPQĻĻBOĻBVUIPSJTFEĻ7PMWPĻXPSLTIPQĻJTĻSFDPNNFOEFE
p 5IFĻESJWFSĻNVTUĻCSBLFĻIJNTFMGIFSTFMGĻ5IFĻNFTTBHFĻSFNBJOTĻBOEĻUIFĻBMBSNĻTPVOETĻVOUJMĻUIF
ESJWFSĻEFQSFTTFTĻUIFĻCSBLFĻQFEBMĻPSĻVTFTĻUIFĻBDDFMFSBUPSĻQFEBM
0OMZĻXJUIĻ2VFVFĻ"TTJTUBOU
$GNQYMOJ1PN[HQN
NQYKPI
4IPXOĻXJUIĻBUUFNQUTĻUPĻBDUJWBUFĻUIFĻBEBQUJWFĻDSVJTFĻDPOUSPMĻBUĻTQFFETĻCFMPXĻĻLNIĻXJUIPVUĻB
WFIJDMFĻJOĻGSPOUĻXJUIJOĻUIFĻBDUJWBUJPOĻEJTUBODFĻ BQQSPYĻĻNFUSFT 0OMZĻXJUIĻ2VFVFĻ"TTJTUBOU
"
5IFĻTZNCPMTĻBSFĻTDIFNBUJD
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
&TKXGTUWRRQTV
&KUVCPEG9CTPKPI
)GPGTCN
%JTUBODFĻ8BSOJOHĻ %JTUBODFĻ"MFSU ĻJTĻBĻGVOD
UJPOĻUIBUĻJOGPSNTĻUIFĻESJWFSĻBCPVUĻUIFĻUJNF
JOUFSWBMĻUPĻWFIJDMFTĻJOĻGSPOU
%JTUBODFĻ8BSOJOHĻJTĻBDUJWFĻBUĻTQFFETĻBCPWF
ĻLNIĻBOEĻPOMZĻSFBDUTĻUPĻWFIJDMFTĻESJWJOHĻJO
GSPOUĻPGĻUIFĻDBS ĻJOĻUIFĻTBNFĻEJSFDUJPOĻ/PĻEJT
UBODFĻJOGPSNBUJPOĻJTĻQSPWJEFEĻGPSĻPODPNJOH
TMPXĻPSĻTUBUJPOBSZĻWFIJDMFT
016'
%JTUBODFĻXBSOJOHĻJTĻEFBDUJWBUFEĻEVSJOHĻUIF
UJNFĻUIFĻBEBQUJWFĻDSVJTFĻDPOUSPMĻJTĻBDUJWF
9#40+0)
%JTUBODFĻXBSOJOHĻPOMZĻSFBDUTĻJGĻUIFĻEJT
UBODFĻUPĻUIFĻWFIJDMFĻBIFBEĻJTĻTIPSUFSĻUIBO
UIFĻQSFTFUĻWBMVFĻĻUIFĻTQFFEĻPGĻUIFĻESJWFST
WFIJDMFĻJTĻOPUĻBGGFDUFE
4PNFĻDPNCJOBUJPOTĻPGĻUIFĻTFMFDUFEĻFRVJQ
NFOUĻMFBWFĻOPĻWBDBOUĻTQBDFĻGPSĻBĻCVUUPOĻJO
UIFĻDFOUSFĻDPOTPMFĻĻJOĻXIJDIĻDBTFĻUIFĻGVOD
UJPOĻJTĻIBOEMFEĻCZĻUIFĻDBSTĻNFOVĻTZTUFNĻ/;
%#4ĻVOEFSĻ5GVVKPIU %CTUGVVKPIU
&KUVCPEG#NGTVĻ'PSĻBĻEFTDSJQUJPOĻPGĻUIFĻNFOV
TZTUFNĻĻTFFĻQBHFĻ
5GVVKOGKPVGTXCN
1RGTCVKQP
%QPVTQNUCPFFKURNC[HQTVKOGKPVGTXCN
1TCPIGYCTPKPINCOR
5JNFĻJOUFSWBMĻĻ*ODSFBTFEFDSFBTF
"OĻPSBOHFĻXBSOJOHĻMBNQĻJOĻUIFĻXJOETDSFFO
JMMVNJOBUFTĻXJUIĻBĻDPOTUBOUĻHMPXĻJGĻUIFĻEJT
UBODFĻUPĻUIFĻWFIJDMFĻJOĻGSPOUĻJTĻTIPSUFSĻUIBOĻUIF
TFUĻUJNFĻJOUFSWBM
5JNFĻJOUFSWBMĻĻ0OĻ EVSJOHĻBEKVTUNFOU 1SFTTĻUIFĻCVUUPOĻJOĻUIFĻDFOUSFĻDPOTPMFĻUP
TXJUDIĻUIFĻGVODUJPOĻPOĻPSĻPGGĻ5IFĻGVODUJPOĻJT
TXJUDIFEĻPOĻJGĻPOFĻMBNQĻJTĻJMMVNJOBUFEĻJOĻUIF
CVUUPO
/05&Ļ5IFĻJMMVTUSBUJPOĻJTĻTDIFNBUJDĻĻEFUBJMTĻNBZĻWBSZĻEFQFOEJOHĻPOĻDBSĻNPEFM
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
&TKXGTUWRRQTV
&KUVCPEG9CTPKPI %JGGFSFOUĻUJNFĻJOUFSWBMTĻUPĻUIF
WFIJDMFĻJOĻGSPOUĻDBOĻCF
TFMFDUFEĻBOEĻTIPXOĻJOĻUIF
EJTQMBZĻBTĻĻIPSJ[POUBM
MJOFTĻĻUIFĻNPSFĻMJOFTĻUIF
MPOHFSĻUIFĻUJNFĻJOUFSWBMĻ0OF
MJOFĻDPSSFTQPOETĻUP
BQQSPYJNBUFMZĻĻTFDPOEĻUPĻUIFĻWFIJDMFĻJO
GSPOU ĻĻMJOFTĻBQQSPYJNBUFMZĻĻTFDPOET
.KOKVCVKQPU
5IFĻGVODUJPOĻVTFTĻUIFĻTBNFĻSBEBSĻTFOTPSĻBT
BEBQUJWFĻDSVJTFĻDPOUSPMĻBOEĻUIFĻDPMMJTJPO
XBSOJOHĻTZTUFNĻ'PSĻNPSFĻJOGPSNBUJPOĻPOĻUIF
SBEBSĻTFOTPSĻBOEĻJUTĻMJNJUBUJPOT ĻTFF
QBHFĻ
5IFĻTBNFĻTZNCPMĻJTĻBMTPĻTIPXOĻXIFOĻBEBQ
UJWFĻDSVJTFĻDPOUSPMĻJTĻBDUJWBUFE
016'
5IFĻIJHIFSĻUIFĻTQFFEĻUIFĻMPOHFSĻUIFĻDBMDV
MBUFEĻEJTUBODFĻJOĻNFUSFTĻGPSĻBĻHJWFOĻUJNF
JOUFSWBM
5IFĻTFUĻUJNFĻJOUFSWBMĻJTĻBMTPĻVTFEĻCZĻUIF
"EBQUJWFĻ$SVJTFĻ$POUSPMĻGVODUJPO ĻTFF
QBHFĻ
0OMZĻVTFĻUIFĻUJNFĻJOUFSWBMĻQFSNJUUFEĻCZĻUIF
MPDBMĻUSBGGJDĻSFHVMBUJPOT
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
016'
4USPOHĻTVOMJHIU ĻSFGMFDUJPOTĻPSĻTUSPOHĻWBSJB
UJPOTĻJOĻMJHIUĻJOUFOTJUZ ĻBTĻXFMMĻBTĻXFBSJOH
TVOHMBTTFT ĻDPVMEĻNFBOĻUIBUĻUIFĻXBSOJOH
MJHIUĻJOĻUIFĻXJOETDSFFOĻDBOOPUĻCFĻTFFO
1PPSĻXFBUIFSĻPSĻXJOEJOHĻSPBETĻDPVME
BGGFDUĻUIFĻSBEBSĻTFOTPSTĻDBQBDJUZĻUPĻEFUFDU
WFIJDMFTĻJOĻGSPOU
5IFĻTJ[FĻPGĻPUIFSĻWFIJDMFTĻDPVMEĻBMTPĻBGGFDU
EFUFDUJPOĻDBQBDJUZ ĻFHĻNPUPSDZDMFTĻ5IJT
DPVMEĻNFBOĻUIBUĻUIFĻXBSOJOHĻMBNQĻJMMVNJ
OBUFTĻBUĻBĻTIPSUFSĻEJTUBODFĻUIBOĻUIFĻTFUUJOH
PSĻUIBUĻUIFĻXBSOJOHĻJTĻUFNQPSBSJMZĻBCTFOU
&YUSFNFMZĻIJHIĻTQFFETĻDBOĻBMTPĻDBVTFĻUIF
MBNQĻUPĻJMMVNJOBUFĻBUĻBĻTIPSUFSĻEJTUBODF
UIBOĻUIBUĻTFUĻEVFĻUPĻMJNJUBUJPOTĻJOĻTFOTPS
SBOHF
&TKXGTUWRRQTV
&KUVCPEG9CTPKPI
5[ODQNUCPFOGUUCIGUKPVJGFKURNC[
5[ODQN#
/GUUCIG
5RGEKHKECVKQP
4CFCTDNQEMGF5GG
OCPWCN
%JTUBODFĻ8BSOJOHĻUFNQPSBSJMZĻEJTFOHBHFE
5IFĻSBEBSĻTFOTPSĻJTĻCMPDLFEĻBOEĻDBOOPUĻEFUFDUĻPUIFSĻWFIJDMFT ĻFHĻJOĻUIFĻFWFOUĻPGĻIFBWZĻSBJOĻPSĻJGĻTMVTIĻIBT
DPMMFDUFEĻJOĻGSPOUĻPGĻUIFĻSBEBSĻTFOTPS
3FBEĻBCPVUĻUIFĻMJNJUBUJPOTĻPGĻUIFĻSBEBSĻTFOTPS ĻTFFĻQBHFĻ
%QNNKUKQPYCTP
5GTXKEGTGSWKTGF
"
%JTUBODFĻ8BSOJOHĻBOEĻ$PMMJTJPOĻ8BSOJOHĻXJUIĻ"VUPĻ#SBLFĻGVMMZĻPSĻQBSUJBMMZĻEJTFOHBHFE
7JTJUĻBĻXPSLTIPQĻJGĻUIFĻNFTTBHFĻSFNBJOTĻĻBOĻBVUIPSJTFEĻ7PMWPĻXPSLTIPQĻJTĻSFDPNNFOEFE
5IFĻTZNCPMTĻBSFĻTDIFNBUJD
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
&TKXGTUWRRQTV
%KV[5CHGV[™
)GPGTCN
$JUZĻ4BGFUZsĻJTĻBĻGVODUJPOĻGPSĻIFMQJOHĻUIF
ESJWFSĻUPĻBWPJEĻBĻDPMMJTJPOĻXIFOĻESJWJOHĻJO
RVFVFT ĻBNPOHTUĻPUIFSĻUIJOHT ĻXIFOĻDIBOHFT
JOĻUIFĻUSBGGJDĻBIFBE ĻDPNCJOFEĻXJUIĻBĻMBQTFĻJO
BUUFOUJPO ĻDPVMEĻMFBEĻUPĻBOĻJODJEFOU
5IFĻGVODUJPOĻJTĻBDUJWFĻBUĻTQFFETĻVOEFS
ĻLNIĻBOEĻJUĻIFMQTĻUIFĻESJWFSĻCZĻBVUPNBUJ
DBMMZĻCSBLJOHĻUIFĻDBSĻJOĻUIFĻFWFOUĻPGĻJNNJOFOU
SJTLĻPGĻDPMMJTJPOĻXJUIĻWFIJDMFTĻJOĻGSPOU ĻTIPVME
UIFĻESJWFSĻOPUĻSFBDUĻJOĻUJNFĻCZĻCSBLJOHĻBOEPS
TUFFSJOHĻBXBZ
*GĻUIFĻDBSĻJTĻBMTPĻFRVJQQFEĻXJUIĻBĻ$PMMJTJPO
8BSOJOHĻGVODUJPOĻXJUIĻ"VUPĻ#SBLF ĻUIFTFĻUXP
TZTUFNTĻDPNQMFNFOUĻFBDIĻPUIFSĻ'PSĻNPSF
JOGPSNBUJPOĻPOĻ$PMMJTJPOĻ8BSOJOHĻGVODUJPOĻXJUI
"VUPĻ#SBLF ĻTFFĻQBHFĻ
+/2146#06
.BJOUFOBODFĻBOEĻSFQMBDFNFOUĻPGĻ$JUZ
4BGFUZsĻDPNQPOFOUTĻNVTUĻPOMZĻCFĻQFS
GPSNFEĻCZĻBĻXPSLTIPQĻĻBOĻBVUIPSJTFE
7PMWPĻXPSLTIPQĻJTĻSFDPNNFOEFE
$JUZĻ4BGFUZsĻJTĻBDUJWBUFEĻJOĻTJUVBUJPOTĻXIFSF
UIFĻESJWFSĻTIPVMEĻIBWFĻTUBSUFEĻCSBLJOHĻFBSMJFS
XIJDIĻJTĻXIZĻJUĻDBOOPUĻIFMQĻUIFĻESJWFSĻJOĻFWFSZ
TJUVBUJPO
$JUZĻ4BGFUZsĻJTĻEFTJHOFEĻUPĻCFĻBDUJWBUFEĻBT
MBUFĻBTĻQPTTJCMFĻJOĻPSEFSĻUPĻBWPJEĻVOOFDFTTBSZ
JOUFSWFOUJPO
$JUZĻ4BGFUZsĻNVTUĻOPUĻCFĻVTFEĻBTĻBOĻFYDVTF
GPSĻUIFĻESJWFSĻUPĻDIBOHFĻIJTIFSĻESJWJOHĻTUZMFĻ*G
UIFĻESJWFSĻTPMFMZĻSFMJFTĻPOĻ$JUZĻ4BGFUZsĻUPĻEP
UIFĻCSBLJOH ĻUIFSFĻXJMMĻCFĻBĻDPMMJTJPOĻTPPOFSĻPS
MBUFS
5IFĻESJWFSĻPSĻQBTTFOHFSTĻOPSNBMMZĻPOMZĻOPUJDF
$JUZĻ4BGFUZsĻJGĻBĻTJUVBUJPOĻBSJTFTĻXIFSFĻUIF
DBSĻJTĻFYUSFNFMZĻDMPTFĻUPĻCFJOHĻJOĻBĻDPMMJTJPO
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
9#40+0)
$JUZĻ4BGFUZsĻEPFTĻOPUĻFOHBHFĻJOĻBMMĻESJW
JOHĻTJUVBUJPOTĻPSĻUSBGGJD ĻXFBUIFSĻPSĻSPBE
DPOEJUJPOT
$JUZĻ4BGFUZsĻEPFTĻOPUĻSFBDUĻUPĻWFIJDMFT
ESJWJOHĻJOĻBĻEJGGFSFOUĻEJSFDUJPOĻGSPNĻUIFĻDBS
UPĻTNBMMĻWFIJDMFT ĻNPUPSDZDMFTĻBOEĻCJDZ
DMFTĻPSĻUPĻIVNBOTĻBOEĻBOJNBMT
$JUZĻ4BGFUZsĻDBOĻQSFWFOUĻDPMMJTJPOĻBUĻB
TQFFEĻEJGGFSFODFĻPGĻMFTTĻUIBOĻĻLNIĻĻBU
BĻIJHIFSĻTQFFEĻEJGGFSFODF ĻJUĻJTĻPOMZĻQPTTJ
CMFĻUPĻSFEVDFĻDPMMJTJPOĻTQFFEĻ*OĻPSEFSĻUP
PCUBJOĻGVMMĻCSBLFĻGVODUJPO ĻUIFĻESJWFSĻNVTU
EFQSFTTĻUIFĻCSBLFĻQFEBM
/FWFSĻXBJUĻGPSĻ$JUZĻ4BGFUZsĻUPĻFOHBHF
5IFĻESJWFSĻBMXBZTĻCFBSTĻSFTQPOTJCJMJUZĻGPS
NBJOUBJOJOHĻUIFĻQSPQFSĻEJTUBODFĻBOE
TQFFE
&TKXGTUWRRQTV
%KV[5CHGV[™
(WPEVKQP
BOEĻNBZĻCFĻFYQFSJFODFEĻBTĻCFJOHĻVODPNGPSU
BCMF
*GĻUIFĻEJGGFSFODFĻJOĻTQFFEĻCFUXFFOĻUIFĻWFIJ
DMFTĻJTĻHSFBUFSĻUIBOĻĻLNIĻUIFOĻ$JUZ
4BGFUZsĻNBZĻOPUĻQSFWFOUĻUIFĻDPMMJTJPOĻPOĻJUT
PXOĻ5PĻPCUBJOĻGVMMĻCSBLFĻGPSDF ĻUIFĻESJWFS
NVTUĻEFQSFTTĻUIFĻCSBLFĻQFEBMĻ5IJTĻDPVME
UIFOĻNBLFĻJUĻQPTTJCMFĻUPĻQSFWFOUĻBĻDPMMJTJPO
FWFOĻBUĻTQFFEĻEJGGFSFODFTĻBCPWFĻĻLNI
.CUGTUGPUQTVTCPUOKVVGTCPFTGEGKXGTYKPFQY
$JUZĻ4BGFUZsĻEFUFDUTĻUIFĻUSBGGJDĻJOĻGSPOUĻPGĻUIF
DBSĻXJUIĻBĻMBTFSĻTFOTPSĻGJUUFEĻJOĻUIFĻUPQĻFEHF
PGĻUIFĻXJOETDSFFOĻ*GĻUIFSFĻJTĻBOĻJNNJOFOUĻSJTL
PGĻDPMMJTJPO Ļ$JUZĻ4BGFUZsĻXJMMĻBVUPNBUJDBMMZ
CSBLFĻUIFĻDBS ĻXIJDIĻNBZĻCFĻFYQFSJFODFEĻBT
TVEEFOĻCSBLJOH
*GĻUIFĻTQFFEĻEJGGFSFODFĻJTĻĻLNIĻJOĻSFMBUJPO
UPĻUIFĻWFIJDMFĻJOĻGSPOUĻUIFOĻ$JUZĻ4BGFUZsĻDBO
DPNQMFUFMZĻQSFWFOUĻBĻDPMMJTJPO
$JUZĻ4BGFUZsĻBDUJWBUFTĻBĻTIPSU ĻTIBSQĻCSBLJOH
BOEĻTUPQTĻUIFĻDBSĻJOĻOPSNBMĻDJSDVNTUBODFT
KVTUĻCFIJOEĻUIFĻWFIJDMFĻJOĻGSPOUĻ'PSĻNPTUĻESJ
WFSTĻUIJTĻJTĻXFMMĻPVUTJEFĻOPSNBMĻESJWJOHĻTUZMF
8IFOĻUIFĻGVODUJPOĻJTĻBDUJWBUFEĻBOEĻCSBLFT
UIFĻJOTUSVNFOUĻQBOFMĻEJTQMBZĻTIPXTĻBĻNFT
TBHFĻUPĻUIFĻFGGFDUĻUIBUĻUIFĻGVODUJPOĻJTIBT
CFFOĻBDUJWF
016'
8IFOĻ$JUZĻ4BGFUZsĻCSBLFT ĻUIFĻCSBLF
MJHIUTĻDPNFĻPO
1RGTCVKQP
016'
5IFĻ$JUZĻ4BGFUZsĻGVODUJPOĻJTĻBMXBZTĻFOB
CMFEĻBGUFSĻUIFĻFOHJOFĻIBTĻCFFOĻTUBSUFEĻWJB
LFZĻQPTJUJPOĻ+ĻBOEĻ++Ļ TFFĻQBHFĻĻPOĻLFZ
QPTJUJPOT 1PCPF1HH
*OĻDFSUBJOĻTJUVBUJPOT ĻJUĻNBZĻBEWJTBCMFĻUPĻEJTB
CMFĻ$JUZĻ4BGFUZs ĻFHĻXIFSFĻMFBGZĻCSBODIFT
DPVMEĻTXFFQĻPWFSĻUIFĻCPOOFUĻBOEPSĻXJOE
TDSFFO
"GUFSĻTUBSUJOHĻUIFĻFOHJOFĻ$JUZĻ4BGFUZsĻDBOĻCF
EFBDUJWBUFEĻBTĻGPMMPXT
p 6TJOHĻ/;%#4ĻPOĻUIFĻDFOUSFĻDPOTPMF
EJTQMBZĻTDSFFOĻXJUIĻJUTĻNFOVĻTZTUFN
TFBSDIĻBOEĻMPDBUFĻ5GVVKPIU %CT
UGVVKPIU &TKXGTUWRRQTVU[UVGOU
%KV[5CHGV[Ļ4FMFDUĻUIFĻ1HHĻPQUJPOĻ'PS
NPSFĻJOGPSNBUJPOĻPOĻUIFĻNFOVĻTZTUFN
/;%#4 ĻTFFĻQBHFĻ
)PXFWFS ĻUIFĻGVODUJPOĻXJMMĻCFĻFOBCMFEĻUIF
OFYUĻUJNFĻUIFĻFOHJOFĻJTĻTUBSUFE ĻSFHBSEMFTT
PGĻXIFUIFSĻUIFĻTZTUFNĻXBTĻFOBCMFEĻPS
EJTBCMFEĻXIFOĻUIFĻFOHJOFĻXBTĻTXJUDIFE
PGG
9#40+0)
5IFĻMBTFSĻTFOTPSĻFNJUTĻMBTFSĻMJHIUĻFWFO
XIFOĻ$JUZĻ4BGFUZsĻJTĻEJTBCMFEĻNBOVBMMZ
5PĻFOBCMFĻ$JUZĻ4BGFUZsĻBHBJO
p 'PMMPXĻUIFĻTBNFĻQSPDFEVSFĻBTĻGPSĻEJTB
CMJOH ĻCVUĻTFMFDUĻUIFĻ1PĻPQUJPO
/05&Ļ5IFĻJMMVTUSBUJPOĻJTĻTDIFNBUJDĻĻEFUBJMTĻNBZĻWBSZĻEFQFOEJOHĻPOĻDBSĻNPEFM
&TKXGTUWRRQTV
%KV[5CHGV[™
.KOKVCVKQPU
5IFĻTFOTPSĻJOĻ$JUZĻ4BGFUZsĻJTĻEFTJHOFEĻUP
EFUFDUĻDBSTĻBOEĻPUIFSĻMBSHFĻWFIJDMFTĻJOĻGSPOUĻPG
UIFĻDBSĻJSSFTQFDUJWFĻPGĻXIFUIFSĻJUĻJTĻEBZĻPS
OJHIU
)PXFWFS ĻUIFĻTFOTPSĻIBTĻMJNJUBUJPOTĻBOEĻIBT
QPPSFSĻGVODUJPOBMJUZĻĻPSĻOPOFĻBUĻBMMĻĻJOĻFH
IFBWZĻTOPXGBMMĻPSĻSBJO ĻEFOTFĻGPH ĻEVTU
TUPSNTĻPSĻXIJUFPVUĻTJUVBUJPOTĻ.JTU ĻEJSU ĻJDF
PSĻTOPXĻPOĻUIFĻXJOETDSFFOĻNBZĻEJTSVQUĻUIF
GVODUJPO
-PXIBOHJOHĻPCKFDUT ĻFHĻBĻGMBHQFOOBOUĻGPS
QSPKFDUJOHĻMPBE ĻPSĻBDDFTTPSJFTĻTVDIĻBTĻBVYJMJ
BSZĻMBNQTĻBOEĻCVMMĻCBSTĻUIBUĻBSFĻIJHIFSĻUIBO
UIFĻCPOOFUĻMJNJUĻUIFĻGVODUJPO
5IFĻMBTFSĻMJHIUĻGSPNĻUIFĻTFOTPSĻJOĻ$JUZ
4BGFUZsĻNFBTVSFTĻIPXĻUIFĻMJHIUĻJTĻSFGMFDUFE
5IFĻTFOTPSĻDBOOPUĻEFUFDUĻPCKFDUTĻXJUIĻMPX
SFGMFDUJPOĻDBQBDJUZĻ5IFĻSFBSĻTFDUJPOTĻPGĻUIF
WFIJDMFĻHFOFSBMMZĻSFGMFDUĻUIFĻMJHIUĻTVGGJDJFOUMZ
UIBOLTĻUPĻUIFĻOVNCFSĻQMBUFĻBOEĻSFBSĻMJHIU
SFGMFDUPST
0OĻTMJQQFSZĻSPBEĻTVSGBDFTĻUIFĻCSBLJOHĻEJT
UBODFĻJTĻFYUFOEFE ĻXIJDIĻNBZĻSFEVDFĻUIF
DBQBDJUZĻPGĻ$JUZĻ4BGFUZsĻUPĻBWPJEĻBĻDPMMJTJPO
*OĻTVDIĻTJUVBUJPOTĻUIFĻ"#4ĻBOEĻ%45$ĻTZT
UFNTĻXJMMĻQSPWJEFĻCFTUĻQPTTJCMFĻCSBLJOHĻGPSDF
XJUIĻNBJOUBJOFEĻTUBCJMJUZ
8IFOĻZPVSĻPXOĻDBSĻJTĻSFWFSTJOH Ļ$JUZĻ4BGFUZs
JTĻUFNQPSBSJMZĻEFBDUJWBUFE
$JUZĻ4BGFUZsĻJTĻOPUĻBDUJWBUFEĻBUĻMPXĻTQFFETĻ
VOEFSĻĻLNI ĻXIJDIĻJTĻXIZĻUIFĻTZTUFNĻEPFT
OPUĻJOUFSWFOFĻJOĻTJUVBUJPOTĻXIFSFĻBĻWFIJDMFĻJO
GSPOUĻJTĻCFJOHĻBQQSPBDIFEĻWFSZĻTMPXMZ ĻFH
XIFOĻQBSLJOH
%SJWFSĻDPNNBOETĻBSFĻBMXBZTĻQSJPSJUJTFE
XIJDIĻJTĻXIZĻ$JUZĻ4BGFUZsĻEPFTĻOPUĻJOUFSWFOF
JOĻTJUVBUJPOTĻXIFSFĻUIFĻESJWFSĻJTĻTUFFSJOHĻPS
BDDFMFSBUJOHĻJOĻBĻDMFBSĻNBOOFS ĻFWFOĻJGĻBĻDPMMJ
TJPOĻJTĻVOBWPJEBCMF
8IFOĻ$JUZĻ4BGFUZsĻIBTĻQSFWFOUFEĻBĻDPMMJTJPO
XJUIĻBĻTUBUJPOBSZĻPCKFDUĻUIFĻDBSĻSFNBJOTĻTUB
UJPOBSZĻGPSĻBĻNBYJNVNĻPGĻĻTFDPOETĻ*GĻUIF
DBSĻJTĻCSBLFEĻGPSĻBĻWFIJDMFĻJOĻGSPOUĻUIBUĻJTĻNPW
JOH ĻUIFOĻTQFFEĻJTĻSFEVDFEĻUPĻUIFĻTBNFĻTQFFE
BTĻUIBUĻNBJOUBJOFEĻCZĻUIFĻWFIJDMFĻJOĻGSPOU
0OĻBĻDBSĻXJUIĻNBOVBMĻHFBSCPYĻUIFĻFOHJOF
TUPQTĻXIFOĻ$JUZĻ4BGFUZsĻIBTĻTUPQQFEĻUIF
DBS ĻVOMFTTĻUIFĻESJWFSĻNBOBHFTĻUPĻEFQSFTTĻUIF
DMVUDIĻQFEBMĻCFGPSFIBOE
016'
p
,FFQĻUIFĻXJOETDSFFOĻTVSGBDFĻJOĻGSPOU
PGĻUIFĻMBTFSĻTFOTPSĻGSFFĻGSPNĻJDF ĻTOPX
BOEĻEJSUĻ TFFĻUIFĻJMMVTUSBUJPOĻGPSĻTFOTPS
MPDBUJPO ĻQBHFĻ p
%PĻOPUĻBGGJYĻPSĻNPVOUĻBOZUIJOHĻPOĻUIF
XJOETDSFFOĻJOĻGSPOUĻPGĻUIFĻMBTFSĻTFOTPS
p
3FNPWFĻJDFĻBOEĻTOPXĻGSPNĻUIFĻCPOOFU
ĻTOPXĻBOEĻJDFĻNVTUĻOPUĻFYDFFEĻB
IFJHIUĻPGĻĻDN
(CWNVVTCEKPICPFCEVKQP
*GĻUIFĻNFTTBHFĻ9KPFUETGGPUGPUQTU
DNQEMGF5GGOCPWCNĻJTĻTIPXOĻPOĻUIFĻJOTUSV
NFOUĻQBOFMĻEJTQMBZĻUIFOĻJUĻJOEJDBUFTĻUIBUĻUIF
MBTFSĻTFOTPSĻJTĻCMPDLFEĻBOEĻDBOOPUĻEFUFDU
WFIJDMFTĻJOĻGSPOUĻPGĻUIFĻDBSĻ5IJTĻNFBOTĻUIBU
$JUZĻ4BGFUZsĻJTĻOPUĻPQFSBUJPOBM
)PXFWFS ĻUIFĻNFTTBHFĻ9KPFUETGGPUGPUQTU
DNQEMGF5GGOCPWCNĻJTĻOPUĻTIPXOĻGPSĻBMMĻTJU
VBUJPOTĻJOĻXIJDIĻUIFĻMBTFSĻTFOTPSĻJTĻCMPDLFE
5IFĻESJWFSĻNVTUĻUIFSFGPSFĻCFĻEJMJHFOUĻBCPVU
LFFQJOHĻUIFĻXJOETDSFFOĻBOEĻBSFBĻJOĻGSPOUĻPG
UIFĻMBTFSĻTFOTPSĻDMFBO
5IFĻGPMMPXJOHĻUBCMFĻQSFTFOUTĻQPTTJCMFĻDBVTFT
GPSĻUIFĻNFTTBHFĻCFJOHĻTIPXO ĻBMPOHĻXJUI
TVHHFTUJPOTĻGPSĻBQQSPQSJBUFĻBDUJPO
&TKXGTUWRRQTV
%KV[5CHGV[™
%CWUG
#EVKQP
5IFĻXJOETDSFFOĻTVS
GBDFĻJOĻGSPOUĻPGĻUIF
MBTFSĻTFOTPSĻJTĻEJSUZĻPS
DPWFSFEĻXJUIĻJDFĻPS
TOPX
$MFBOĻUIFĻXJOE
TDSFFOĻTVSGBDFĻJO
GSPOUĻPGĻUIFĻTFOTPS
GSPNĻEJSU ĻJDFĻBOE
TOPX
5IFĻMBTFSĻTFOTPSĻGJFME
PGĻWJTJPOĻJTĻCMPDLFE
3FNPWFĻUIF
CMPDLJOHĻPCKFDU
+/2146#06
*GĻUIFSFĻBSFĻDSBDLT ĻTDSBUDIFTĻPSĻTUPOF
DIJQTĻJOĻUIFĻXJOETDSFFOĻJOĻGSPOUĻPGĻFJUIFSĻPG
UIFĻMBTFSĻTFOTPSTĻXJOEPXTĻBOEĻUIFZ
DPWFSĻBĻTVSGBDFĻPGĻBQQSPYĻĻYĻĻNN
PSĻMBSHFS ĻUIFOĻBĻXPSLTIPQĻNVTUĻCFĻDPO
UBDUFEĻGPSĻSFQBJSĻPSĻSFQMBDFNFOUĻPGĻUIF
XJOETDSFFOĻ TFFĻUIFĻJMMVTUSBUJPOĻGPSĻTFOTPS
MPDBUJPO ĻQBHFĻ ĻĻBOĻBVUIPSJTFEĻ7PMWP
XPSLTIPQĻJTĻSFDPNNFOEFE
'BJMVSFĻUPĻUBLFĻBDUJPOĻNBZĻSFTVMUĻJO
SFEVDFEĻQFSGPSNBODFĻGPSĻ$JUZĻ4BGFUZs
.CUGTUGPUQT
5IFĻ$JUZĻ4BGFUZsĻGVODUJPOĻJODMVEFTĻBĻTFOTPS
XIJDIĻUSBOTNJUTĻMBTFSĻMJHIUĻ$POUBDUĻBĻRVBMJ
GJFEĻXPSLTIPQĻJOĻUIFĻFWFOUĻPGĻBĻGBVMUĻPSĻJGĻUIF
MBTFSĻTFOTPSĻOFFETĻTFSWJDJOHĻĻBOĻBVUIPSJTFE
7PMWPĻXPSLTIPQĻJTĻSFDPNNFOEFEĻ*UĻJTĻBCTP
MVUFMZĻFTTFOUJBMĻUPĻGPMMPXĻUIFĻQSFTDSJCFE
JOTUSVDUJPOTĻXIFOĻIBOEMJOHĻUIFĻMBTFSĻTFOTPS
5IFĻGPMMPXJOHĻUXPĻMBCFMTĻBSFĻBGGJYFEĻEJSFDUMZ
POĻUIFĻMBTFSĻTFOTPSĻVOJU
5PĻBWPJEĻUIFĻSJTLĻPGĻSFEVDJOHĻ$JUZĻ4BGFUZs
QFSGPSNBODFĻUIFĻGPMMPXJOHĻBMTPĻBQQMJFT
p
#FGPSFĻSFQMBDJOHĻBĻXJOETDSFFO ĻDPO
UBDUĻBOĻBVUIPSJTFEĻ7PMWPĻXPSLTIPQĻUP
WFSJGZĻUIBUĻUIFĻDPSSFDUĻXJOETDSFFOĻJT
PSEFSFEĻBOEĻGJUUFEĻ6TJOHĻUIFĻXSPOH
XJOETDSFFOĻNBZĻSFTVMUĻJOĻUIFĻ$JUZ
4BGFUZĻGVODUJPOĻGBJMJOHĻUPĻPQFSBUFĻPS
PQFSBUJOHĻJODPSSFDUMZ
p
5IFĻTBNFĻUZQFĻPSĻ7PMWPBQQSPWFE
XJOETDSFFOĻXJQFSTĻNVTUĻCFĻGJUUFEĻEVS
JOHĻSFQMBDFNFOU
5IFĻVQQFSĻMBCFMĻJOĻUIFĻGJHVSFĻEFTDSJCFTĻUIF
MBTFSĻCFBNTĻDMBTTJGJDBUJPO
p -BTFSĻSBEJBUJPOĻĻ%PĻOPUĻMPPLĻJOUPĻUIF
MBTFSĻCFBNĻXJUIĻPQUJDBMĻJOTUSVNFOUTĻ
$MBTTĻ.ĻMBTFSĻQSPEVDU
5IFĻMPXFSĻMBCFMĻJOĻUIFĻGJHVSFĻEFTDSJCFTĻUIF
QIZTJDBMĻEBUBĻPGĻUIFĻMBTFSĻCFBN
&TKXGTUWRRQTV
%KV[5CHGV[™
p *&$ĻĻ Ļ"Ļ$PNQMJFT
XJUIĻ'%"Ļ 64Ļ'PPEĻ"ENJOJTUSBUJPO
TUBOEBSETĻGPSĻMBTFSĻQSPEVDUĻEFTJHOĻXJUI
UIFĻFYDFQUJPOĻPGĻEFWJBUJPOTĻJOĻBDDPSEBODF
XJUIĻ-BTFSĻ/PUJDFĻ/PĻĻGSPN
Ļ+VMZĻ
*GĻBOZĻPGĻUIFTFĻJOTUSVDUJPOTĻBSFĻOPUĻGPMMPXFE
UIFOĻUIFSFĻJTĻBĻSJTLĻPGĻFZFĻJOKVSZ
p
4CFKCVKQPFCVCHQTVJGNCUGTUGPUQT
5IFĻGPMMPXJOHĻUBCMFĻTQFDJGJFTĻUIFĻMBTFSĻTFO
TPSTĻQIZTJDBMĻEBUB
.BYJNVNĻQVMTFĻFOFSHZ
Ļ¦+
.BYJNVNĻBWFSBHFĻPVUQVU
ĻN8
1VMTFĻEVSBUJPO
%JWFSHFODFĻ IPSJ[POUBMĻYĻWFSUJ
DBM
/FWFSĻMPPLĻJOUPĻUIFĻMBTFSĻTFOTPSĻ XIJDI
FNJUTĻTQSFBEJOHĻJOWJTJCMFĻMBTFSĻSBEJB
UJPO ĻBUĻBĻEJTUBODFĻPGĻĻNNĻPSĻDMPTFS
XJUIĻNBHOJGZJOHĻPQUJDTĻTVDIĻBTĻBĻNBH
OJGZJOHĻHMBTT ĻNJDSPTDPQF ĻMFOTĻPSĻTJNJ
MBSĻPQUJDBMĻJOTUSVNFOUT
p
5FTUJOH ĻSFQBJS ĻSFNPWBM ĻBEKVTUNFOU
BOEPSĻSFQMBDFNFOUĻPGĻUIFĻMBTFSĻTFO
TPSTĻTQBSFĻQBSUTĻNVTUĻPOMZĻCFĻDBSSJFE
PVUĻCZĻBĻRVBMJGJFEĻXPSLTIPQĻĻXFĻSFD
PNNFOEĻBOĻBVUIPSJTFEĻ7PMWPĻXPSL
TIPQ
p
5PĻBWPJEĻFYQPTVSFĻUPĻIBSNGVMĻSBEJB
UJPO ĻEPĻOPUĻDBSSZĻPVUĻBOZĻSFBEKVTU
NFOUTĻPSĻNBJOUFOBODFĻPUIFSĻUIBO
UIPTFĻTQFDJGJFEĻIFSF
ĻOT
ˆĻ¯Ļˆ
MBTFSĻDMBTTĻ#ĻBTĻQFSĻTUBOEBSEĻ*&$
Ļ-BTFSĻDMBTTĻ#ĻJTĻOPUĻFZF
TBGFĻBOEĻUIFSFGPSFĻFOUBJMTĻBĻSJTLĻPG
JOKVSZ
9#40+0)
p
5IFĻSFQBJSFSĻNVTUĻGPMMPXĻTQFDJBMMZ
ESBXOĻVQĻXPSLTIPQĻJOGPSNBUJPOĻGPSĻUIF
MBTFSĻTFOTPS
p
%PĻOPUĻSFNPWFĻUIFĻMBTFSĻTFOTPSĻ UIJT
JODMVEFTĻSFNPWJOHĻUIFĻMFOTFT Ļ"
SFNPWFEĻMBTFSĻTFOTPSĻEPFTĻOPUĻGVMGJM
p
5IFĻMBTFSĻTFOTPSTĻDPOOFDUPSĻNVTUĻCF
VOQMVHHFEĻCFGPSFĻSFNPWBMĻGSPNĻUIF
XJOETDSFFO
p
5IFĻMBTFSĻTFOTPSĻNVTUĻCFĻGJUUFEĻPOUP
UIFĻXJOETDSFFOĻCFGPSFĻUIFĻTFOTPST
DPOOFDUPSĻJTĻQMVHHFEĻJO
p
5IFĻMBTFSĻTFOTPSĻUSBOTNJUTĻMBTFSĻMJHIU
XIFOĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻJTĻJOĻQPTJ
UJPOĻ++ĻBOEĻBMTPĻXJUIĻUIFĻFOHJOF
TXJUDIFEĻPGGĻ TFFĻQBHFĻĻPOĻLFZĻQPTJ
UJPOT 5[ODQNUCPFOGUUCIGUKPVJGFKURNC[
*OĻDPOKVODUJPOĻXJUIĻBVUPNBUJDĻCSBLJOHĻCZĻUIF
$JUZĻ4BGFUZsĻTZTUFN ĻPOFĻPSĻNPSFĻTZNCPMT
NBZĻJMMVNJOBUFĻPOĻUIFĻJOTUSVNFOUĻQBOFMĻBOEĻB
NFTTBHFĻNBZĻBQQFBSĻPOĻJUTĻEJTQMBZ
"ĻUFYUĻNFTTBHFĻDBOĻCFĻBDLOPXMFEHFEĻCZ
CSJFGMZĻQSFTTJOHĻUIFĻ1-ĻCVUUPOĻPOĻUIFĻEJSFD
UJPOĻJOEJDBUPSĻTUBML
&TKXGTUWRRQTV
%KV[5CHGV[™
5[ODQN#
/GUUCIG
/GCPKPI#EVKQP
#WVQDTCMKPID[%KV[5CHGV[
$JUZĻ4BGFUZsĻJTĻCSBLJOHĻPSĻIBTĻBVUPNBUJDBMMZĻCSBLFE
9KPFUETGGPUGPUQTUDNQEMGF
5GGOCPWCN
5IFĻMBTFSĻTFOTPSĻJTĻUFNQPSBSJMZĻOPOPQFSBUJPOBMĻCFDBVTFĻTPNFUIJOHĻJTĻCMPDLJOHĻJU
p 3FNPWFĻUIFĻPCKFDUĻCMPDLJOHĻUIFĻTFOTPSĻBOEPSĻDMFBOĻUIFĻXJOETDSFFOĻJOĻGSPOUĻPGĻUIFĻTFOTPS
3FBEĻBCPVUĻUIFĻMJNJUBUJPOTĻPGĻUIFĻMBTFSĻTFOTPS ĻTFFĻQBHFĻ
%KV[5CHGV[5GTXKEGTGSWKTGF
$JUZĻ4BGFUZsĻJTĻOPUĻPQFSBUJPOBM
p 7JTJUĻBĻXPSLTIPQĻJGĻUIFĻNFTTBHFĻSFNBJOTĻĻBOĻBVUIPSJTFEĻ7PMWPĻXPSLTIPQĻJTĻSFDPNNFOEFE
"
5IFĻTZNCPMTĻBSFĻTDIFNBUJD
&TKXGTUWRRQTV
%QNNKUKQP9CTPKPIYKVJ#WVQ$TCMG2GFGUVTKCP&GVGEVKQP )GPGTCN
%FQFOEJOHĻPOĻIPXĻUIFĻDBSĻFRVJQQFE ĻUIFĻ$PM
MJTJPOĻ8BSOJOHĻXJUIĻ"VUPĻ#SBLFĻĻ1FEFTUSJBO
%FUFDUJPOĻGVODUJPOĻNBZĻBQQFBSĻJOĻUXPĻWBSJ
BOUTĻ.GXGNĻBOEĻ.GXGN
$PMMJTJPOĻ8BSOJOHĻXJUIĻ"VUPĻ#SBLFĻĻ1FEFT
USJBOĻ%FUFDUJPOĻJTĻBDUJWBUFEĻJOĻTJUVBUJPOTĻXIFSF
UIFĻESJWFSĻTIPVMEĻIBWFĻTUBSUFEĻCSBLJOHĻFBSMJFS
XIJDIĻJTĻXIZĻJUĻDBOOPUĻIFMQĻUIFĻESJWFSĻJOĻFWFSZ
TJUVBUJPO
5IFĻESJWFSĻJTĻNFSFMZĻXBSOFEĻPGĻPDDVSSJOH
PCTUBDMFTĻCZĻNFBOTĻPGĻWJTVBMĻBOEĻBDPVTUJD
TJHOBMTĻĻOPĻBVUPNBUJDĻCSBLJOHĻJOUFSWFOFT ĻUIF
ESJWFSĻNVTUĻIJNTFMGĻCSBLF
$PMMJTJPOĻ8BSOJOHĻXJUIĻ"VUPĻ#SBLFĻĻ1FEFT
USJBOĻ%FUFDUJPOĻJTĻEFTJHOFEĻUPĻCFĻBDUJWBUFEĻBT
MBUFĻBTĻQPTTJCMFĻJOĻPSEFSĻUPĻBWPJEĻVOOFDFTTBSZ
JOUFSWFOUJPO
5IFĻESJWFSĻJTĻXBSOFEĻPGĻPDDVSSJOHĻPCTUBDMFT
CZĻNFBOTĻPGĻWJTVBMĻBOEĻBDPVTUJDĻTJHOBMTĻĻUIF
DBSĻJTĻCSBLFEĻBVUPNBUJDBMMZĻJGĻUIFĻESJWFSĻIJN
TFMGĻEPFTĻOPUĻBDUĻXJUIJOĻBĻSFBTPOBCMFĻUJNF
$PMMJTJPOĻ8BSOJOHĻXJUIĻ"VUPĻ#SBLFĻĻ1FEFT
USJBOĻ%FUFDUJPOĻNBZĻQSFWFOUĻBĻDPMMJTJPOĻPS
SFEVDFĻUIFĻDPMMJTJPOĻTQFFE
$PMMJTJPOĻ8BSOJOHĻXJUIĻ"VUPĻ#SBLFĻĻ1FEFT
USJBOĻ%FUFDUJPOĻNVTUĻOPUĻCFĻVTFEĻBTĻBO
FYDVTFĻGPSĻUIFĻESJWFSĻUPĻDIBOHFĻIJTIFSĻESJWJOH
TUZMFĻ*GĻUIFĻESJWFSĻTPMFMZĻSFMJFTĻPOĻ$PMMJTJPO
8BSOJOHĻXJUIĻ"VUPĻ#SBLFĻUPĻEPĻUIFĻCSBLJOH
UIFSFĻXJMMĻCFĻBĻDPMMJTJPOĻTPPOFSĻPSĻMBUFS
6YQU[UVGONGXGNU
$PMMJTJPOĻ8BSOJOHĻXJUIĻ"VUPĻ#SBLFĻĻ1FEFT
USJBOĻ%FUFDUJPOĻJTĻBOĻBJEĻUPĻBTTJTUĻUIFĻESJWFS
XIFOĻUIFSFĻJTĻBĻSJTLĻPGĻDPMMJEJOHĻXJUIĻBĻQFEFT
USJBOĻPSĻWFIJDMFĻJOĻGSPOUĻUIBUĻJTĻTUBUJPOBSZĻPS
NPWJOHĻJOĻUIFĻTBNFĻEJSFDUJPO
(WPEVKQP
.GXGN
.GXGN
+/2146#06
.BJOUFOBODFĻPGĻDPNQPOFOUTĻJODMVEFEĻJO
$PMMJTJPOĻ8BSOJOHĻXJUIĻ"VUPĻ#SBLFĻ
1FEFTUSJBOĻ%FUFDUJPOĻNVTUĻPOMZĻCFĻDBSSJFE
PVUĻJOĻBĻXPSLTIPQĻĻBOĻBVUIPSJTFEĻ7PMWP
XPSLTIPQĻJTĻSFDPNNFOEFE
/05&Ļ5IFĻJMMVTUSBUJPOĻJTĻTDIFNBUJDĻĻEFUBJMTĻNBZĻWBSZĻEFQFOEJOHĻPOĻDBSĻNPEFM
8JUIĻTZTUFNĻ-FWFMĻĻPOMZ
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
(WPEVKQPQXGTXKGY
"VEJPWJTVBMĻXBSOJOHĻTJHOBMĻJOĻUIFĻFWFOU
PGĻBĻDPMMJTJPOĻSJTL
3BEBSĻTFOTPS
$BNFSBĻTFOTPS
$PMMJTJPOĻ8BSOJOHĻXJUIĻ"VUPĻ#SBLFĻFYFDVUFT
UISFFĻTUFQTĻJOĻUIFĻGPMMPXJOHĻPSEFS
%QNNKUKQPYCTPKPI
$TCMGUWRRQTV
#WVQ$TCMG
&TKXGTUWRRQTV
%QNNKUKQP9CTPKPIYKVJ#WVQ$TCMG2GFGUVTKCP&GVGEVKQP
5IFĻDPMMJTJPOĻXBSOJOHĻTZTUFNĻBOEĻ$JUZ
4BGFUZsĻDPNQMFNFOUĻFBDIĻPUIFSĻ'PSĻNPSF
JOGPSNBUJPOĻPOĻ$JUZĻ4BGFUZs ĻTFFĻQBHFĻ
#SBLFĻTVQQPSUĻBMTPĻSFJOGPSDFTĻUIFĻESJWFST
CSBLJOHĻJGĻUIFĻTZTUFNĻDPOTJEFSTĻUIBUĻUIFĻCSBL
JOHĻJTĻOPUĻTVGGJDJFOUĻUPĻBWPJEĻBĻDPMMJTJPO
%QNNKUKQPYCTPKPI
#WVQ$TCMG
5IFĻESJWFSĻJTĻGJSTUĻXBSOFEĻPGĻBĻQPUFOUJBMMZ
JNNJOFOUĻDPMMJTJPO
5IFĻDPMMJTJPOĻXBSOJOHĻTZTUFNĻEFUFDUTĻQFEFT
USJBOT ĻTUBUJPOBSZĻWFIJDMFTĻBTĻXFMMĻBTĻWFIJDMFT
ESJWJOHĻJOĻUIFĻTBNFĻEJSFDUJPOĻJOĻGSPOUĻPGĻUIF
DBS
*GĻUIFSFĻJTĻBĻSJTLĻPGĻDPMMJTJPOĻXJUIĻBĻQFEFTUSJBO
PSĻBĻWFIJDMF ĻUIFĻESJWFSTĻBUUFOUJPOĻJTĻBUUSBDUFE
XJUIĻBĻGMBTIJOHĻSFEĻXBSOJOHĻTJHOBMĻ OPĻ<>ĻJO
UIFĻJMMVTUSBUJPOĻPOĻQBHFĻ ĻBOEĻBOĻBDPVTUJD
TJHOBM
$TCMGUWRRQTV
*GĻUIFĻSJTLĻPGĻDPMMJTJPOĻIBTĻJODSFBTFEĻGVSUIFS
BGUFSĻUIFĻDPMMJTJPOĻXBSOJOHĻUIFOĻUIFĻCSBLFĻTVQ
QPSUĻJTĻBDUJWBUFE
5IJTĻNFBOTĻUIBUĻUIFĻCSBLFĻTZTUFNĻJTĻQSFQBSFE
GPSĻGBTUĻCSBLJOHĻCZĻBQQMZJOHĻUIFĻCSBLFTĻHFOUMZ
XIJDIĻNBZĻCFĻFYQFSJFODFEĻBTĻBĻTMJHIUĻKFSL
*GĻUIFĻCSBLFĻQFEBMĻJTĻEFQSFTTFEĻTVGGJDJFOUMZ
RVJDLMZĻUIFOĻGVMMĻCSBLFĻGVODUJPOĻJTĻJNQMF
NFOUFE
5IFĻBVUPNBUJDĻCSBLFĻGVODUJPOĻJTĻBDUJWBUFE
MBTU
*GĻJOĻUIJTĻTJUVBUJPOĻUIFĻESJWFSĻIBTĻOPUĻZFU
TUBSUFEĻUPĻUBLFĻFWBTJWFĻBDUJPOĻBOEĻUIFĻSJTLĻPG
DPMMJTJPOĻJTĻJNNJOFOUĻUIFOĻUIFĻBVUPNBUJDĻCSBL
JOHĻGVODUJPOĻJTĻEFQMPZFEĻĻUIJTĻUBLFTĻQMBDF
JSSFTQFDUJWFĻPGĻXIFUIFSĻPSĻOPUĻUIFĻESJWFS
CSBLFTĻ#SBLJOHĻUIFOĻUBLFTĻQMBDFĻXJUIĻGVMM
CSBLFĻGPSDFĻJOĻPSEFSĻUPĻSFEVDFĻDPMMJTJPOĻTQFFE
PSĻXJUIĻMJNJUFEĻCSBLFĻGPSDFĻJGĻJUĻJTĻTVGGJDJFOUĻUP
BWPJEĻBĻDPMMJTJPO
9#40+0)
5IFĻDPMMJTJPOĻXBSOJOHĻTZTUFNĻEPFTĻOPU
FOHBHFĻJOĻBMMĻESJWJOHĻTJUVBUJPOTĻPSĻUSBGGJD
XFBUIFSĻPSĻSPBEĻDPOEJUJPOTĻ5IFĻDPMMJTJPO
XBSOJOHĻTZTUFNĻEPFTĻOPUĻSFBDUĻUPĻWFIJDMFT
ESJWJOHĻJOĻBOPUIFSĻEJSFDUJPOĻUPĻUIFĻDBSĻPSĻUP
BOJNBMT
8BSOJOHĻPOMZĻBDUJWBUFEĻJOĻUIFĻFWFOUĻPGĻB
IJHIĻSJTLĻGPSĻDPMMJTJPOĻ5IJTĻTFDUJPOĻ'VOD
UJPOĻBOEĻUIFĻTFDUJPOĻ-JNJUBUJPOTĻJOGPSN
BCPVUĻMJNJUBUJPOTĻUIBUĻUIFĻESJWFSĻNVTUĻCF
BXBSFĻPGĻCFGPSFĻVTJOHĻUIFĻ$PMMJTJPOĻ8BSO
JOHĻTZTUFNĻXJUIĻ"VUPĻ#SBLF
8BSOJOHTĻBOEĻCSBLFĻJOUFSWFOUJPOTĻGPS
QFEFTUSJBOTĻBSFĻTXJUDIFEĻPGGĻBUĻWFIJDMF
TQFFETĻFYDFFEJOHĻĻLNI
8BSOJOHTĻBOEĻCSBLFĻJOUFSWFOUJPOTĻGPS
QFEFTUSJBOTĻEPĻOPUĻXPSLĻJOĻEBSLOFTTĻBOE
UVOOFMTĻĻOPUĻFWFOĻXIFOĻTUSFFUMJHIUTĻBSFĻMJU
5IFĻBVUPCSBLFĻGVODUJPOĻDBOĻQSFWFOUĻBĻDPM
MJTJPOĻPSĻSFEVDFĻDPMMJTJPOĻTQFFEĻ5PĻFOTVSF
GVMMĻCSBLFĻQFSGPSNBODF ĻUIFĻESJWFSĻTIPVME
BMXBZTĻEFQSFTTĻUIFĻCSBLFĻQFEBMĻĻFWFO
XIFOĻUIFĻDBSĻBVUPCSBLFT
/FWFSĻXBJUĻGPSĻBĻDPMMJTJPOĻXBSOJOHĻ5IF
ESJWFSĻJTĻBMXBZTĻSFTQPOTJCMFĻUIBUĻUIFĻDPS
SFDUĻEJTUBODFĻBOEĻTQFFEĻBSFĻNBJOUBJOFEĻ
FWFOĻXIFOĻUIFĻDPMMJTJPOĻXBSOJOHĻTZTUFN
XJUIĻBVUPCSBLFĻJTĻVTFE
8JUIĻTZTUFNĻ-FWFMĻĻPOMZ
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
&TKXGTUWRRQTV
%QNNKUKQP9CTPKPIYKVJ#WVQ$TCMG2GFGUVTKCP&GVGEVKQP &GVGEVKQPQHRGFGUVTKCPU
p *OĻPSEFSĻGPSĻBĻQFEFTUSJBOĻUPĻCFĻEFUFDUFE
1RGTCVKQP
p 5IFĻTZTUFNĻDBOOPUĻEFUFDUĻBĻQFEFTUSJBO
4FUUJOHTĻBSFĻNBEFĻGSPNĻ/;%#4ĻWJBĻUIFĻDFO
USFĻDPOTPMFĻEJTQMBZĻTDSFFOĻBOEĻNFOVĻTZTUFN
'PSĻJOGPSNBUJPOĻPOĻIPXĻUIFĻNFOVĻTZTUFNĻJT
VTFE ĻTFFĻQBHFĻ
IFTIFĻNVTUĻBQQFBSĻGVMMMFOHUIĻBOEĻIBWF
BĻIFJHIUĻPGĻBUĻMFBTUĻĻDN
DBSSZJOHĻMBSHFSĻJUFNT
p 5IFĻDBNFSBĻTFOTPSTĻBCJMJUZĻUPĻTFFĻQFEFT
USJBOTĻBUĻEVTLĻBOEĻEBXOĻJTĻMJNJUFEĻĻKVTU
MJLFĻUIFĻIVNBOĻFZF
p 5IFĻDBNFSBĻTFOTPSTĻDBQBDJUZĻUPĻEFUFDU
QFEFTUSJBOTĻJTĻEFBDUJWBUFEĻXIFOĻESJWJOHĻJO
EBSLOFTTĻBOEĻUVOOFMTĻĻFWFOĻXIFOĻTUSFFU
MJHIUTĻBSFĻMJU
1RVKOCNGZCORNGUQHYJCVVJGU[UVGOTGICTFUCU
RGFGUVTKCPUYKVJENGCTDQF[EQPVQWTU
0QUJNBMĻQFSGPSNBODFĻPGĻUIFĻTZTUFNĻSFRVJSFT
UIBUĻUIFĻTZTUFNĻGVODUJPOĻUIBUĻEFUFDUTĻQFEFT
USJBOTĻSFDFJWFTĻBTĻVOBNCJHVPVTĻJOGPSNBUJPO
BTĻQPTTJCMFĻBCPVUĻUIFĻDPOUPVSTĻPGĻUIFĻCPEZĻ
UIJTĻJNQMJFTĻUIFĻPQQPSUVOJUZĻUPĻJEFOUJGZĻUIF
IFBE ĻBSNT ĻTIPVMEFST ĻMFHT ĻVQQFSĻBOEĻMPXFS
CPEZĻDPNCJOFEĻXJUIĻBĻOPSNBMĻIVNBOĻQBUUFSO
PGĻNPWFNFOU
9#40+0)
$PMMJTJPOĻ8BSOJOHĻXJUIĻ"VUPĻ#SBLFĻ
1FEFTUSJBOĻ%FUFDUJPOĻJTĻBOĻBTTJTUBODFĻUPPM
5IJTĻGVODUJPOĻDBOOPUĻEFUFDUĻBMMĻQFEFTUSJBOT
JOĻBMMĻTJUVBUJPOTĻBOEĻJUĻDBOOPUĻTFFĻFHĻQBSUJ
BMMZĻPCTDVSFEĻQFEFTUSJBOT ĻQFPQMFĻJOĻDMPUI
JOHĻUIBUĻIJEFTĻUIFĻDPOUPVSTĻPGĻUIFĻCPEZĻPS
QFEFTUSJBOTĻTIPSUFSĻUIBOĻĻDN
p
*GĻMBSHFĻQBSUTĻPGĻUIFĻCPEZĻBSFĻOPUĻWJTJCMFĻUPĻUIF
DBNFSBĻUIFOĻUIFĻTZTUFNĻDBOOPUĻEFUFDUĻB
QFEFTUSJBO
5IFĻESJWFSĻJTĻBMXBZTĻSFTQPOTJCMFĻUIBU
UIFĻWFIJDMFĻJTĻESJWFOĻQSPQFSMZĻBOEĻXJUI
BĻTBGFUZĻEJTUBODFĻBEBQUFEĻUPĻUIF
TQFFE
9CTPKPIUKIPCNU1PCPF1HH
:PVĻDBOĻTFMFDUĻXIFUIFSĻUIFĻDPMMJTJPOĻXBSOJOH
TZTUFNTĻBDPVTUJDĻBOEĻWJTVBMĻXBSOJOHĻTJHOBMT
TIPVMEĻCFĻTXJUDIFEĻPOĻPSĻPGG
8IFOĻTUBSUJOHĻUIFĻFOHJOF ĻUIFĻTFUUJOHĻUIBUĻXBT
TFMFDUFEĻXIFOĻUIFĻFOHJOFĻXBTĻTXJUDIFEĻPGGĻJT
PCUBJOFEĻBVUPNBUJDBMMZ
016'
5IFĻ#SBLFĻ4VQQPSUĻBOEĻ"VUPĻ#SBLFĻGVOD
UJPOTĻBSFĻBMXBZTĻBDUJWBUFEĻĻUIFZĻDBOOPUĻCF
EFBDUJWBUFE
.KIJVCPFCEQWUVKEUKIPCNU
5PĻEFBDUJWBUFĻUIFĻMJHIUĻBOEĻBDPVTUJDĻTJHOBMT
p -PDBUFĻ5GVVKPIU
%CTUGVVKPIU
&TKXGTUWRRQTVU[UVGOU %QNNKUKQP
9CTPKPIĻĻUIFSFĻTFMFDUĻUPĻVODIFDLĻUIF
CPY
5IFĻXBSOJOHĻMBNQĻ OPĻ<>ĻJOĻUIFĻGJHVSFĻQBHF
ĻJTĻUFTUFEĻFWFSZĻUJNFĻUIFĻFOHJOFĻJTĻTUBSUFE
CZĻCSJFGMZĻJMMVNJOBUJOHĻUIFĻXBSOJOHĻMBNQTĻTFQ
BSBUFĻQPJOUTĻPGĻMJHIUĻJGĻUIFĻDPMMJTJPOĻXBSOJOH
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
&TKXGTUWRRQTV
%QNNKUKQP9CTPKPIYKVJ#WVQ$TCMG2GFGUVTKCP&GVGEVKQP
TZTUFNTĻMJHIUĻBOEĻBDPVTUJDĻXBSOJOHTĻBSFĻBDUJ
WBUFE
#EQWUVKEUKIPCN
5IFĻXBSOJOHĻTPVOEĻDBOĻCFĻBDUJWBUFEEFBDUJ
WBUFEĻTFQBSBUFMZ
p 4FMFDUĻ1PĻPSĻ1HHĻJOĻUIFĻNFOVĻTZTUFN
VOEFSĻ5GVVKPIU %CTUGVVKPIU &TKXGT
UWRRQTVU[UVGOU %QNNKUKQP9CTPKPI
9CTPKPIUQWPF
5GVYCTPKPIFKUVCPEG
5IFĻXBSOJOHĻEJTUBODFĻSFHVMBUFTĻUIFĻEJTUBODF
BUĻXIJDIĻUIFĻWJTVBMĻBOEĻBDPVTUJDĻXBSOJOHTĻBSF
EFQMPZFE
p 4FMFDUĻ.QPI Ļ0QTOCNĻPSĻ5JQTVĻJOĻUIF
NFOVĻTZTUFNĻ/;%#4ĻVOEFSĻ5GVVKPIU
%CTUGVVKPIU &TKXGTUWRRQTV
U[UVGOU %QNNKUKQP9CTPKPI
9CTPKPIFKUVCPEG
5IFĻXBSOJOHĻEJTUBODFĻEFUFSNJOFTĻUIFĻTZT
UFNTĻTFOTJUJWJUZĻ8BSOJOHĻEJTUBODFĻ.QPIĻQSP
WJEFTĻBOĻFBSMJFSĻXBSOJOHĻ'JSTUĻUFTUĻXJUIĻ.QPI
BOEĻJGĻUIJTĻTFUUJOHĻQSPEVDFTĻUPPĻNBOZĻXBSO
JOHT ĻXIJDIĻDPVMEĻCFĻQFSDFJWFEĻBTĻJSSJUBUJOHĻJO
DFSUBJOĻTJUVBUJPOT ĻUIFOĻDIBOHFĻUPĻXBSOJOH
EJTUBODFĻ0QTOCN
0OMZĻVTFĻXBSOJOHĻEJTUBODFĻ5JQTVĻJOĻFYDFQ
UJPOBMĻDBTFT ĻFHĻGPSĻEZOBNJDĻESJWJOH
016'
8IFOĻUIFĻBEBQUJWFĻDSVJTFĻDPOUSPMĻJTĻJOĻVTF
UIFĻXBSOJOHĻMBNQĻBOEĻXBSOJOHĻTPVOEĻXJMM
CFĻVTFEĻCZĻUIFĻDSVJTFĻDPOUSPMĻFWFOĻJGĻUIF
DPMMJTJPOĻXBSOJOHĻTZTUFNĻJTĻTXJUDIFEĻPGG
5IFĻDPMMJTJPOĻXBSOJOHĻTZTUFNĻXBSOTĻUIF
ESJWFSĻJOĻUIFĻFWFOUĻPGĻBĻSJTLĻPGĻBĻDPMMJTJPO
CVUĻUIFĻGVODUJPOĻDBOOPUĻTIPSUFOĻESJWFS
SFBDUJPOĻUJNF
%JGEMKPIUGVVKPIU
5IFĻTFUUJOHTĻSFRVJSFEĻDBOĻCFĻDPOUSPMMFEĻPO
UIFĻDFOUSFĻDPOTPMFĻEJTQMBZĻTDSFFOĻ4FBSDI
XJUIĻUIFĻNFOVĻTZTUFNĻ/;%#4ĻVOEFS
5GVVKPIU %CTUGVVKPIU &TKXGTUWRRQTV
U[UVGOU %QNNKUKQP9CTPKPI ĻTFF
QBHFĻ
/CKPVGPCPEG
*OĻPSEFSĻGPSĻUIFĻDPMMJTJPOĻXBSOJOHĻTZTUFNĻUP
CFĻFGGFDUJWF ĻBMXBZTĻESJWFĻXJUIĻUIFĻ%JT
UBODFĻ"MFSUĻTFUĻBUĻUJNFĻJOUFSWBMĻq ĻTFF
QBHFĻ
016'
&WFOĻJGĻUIFĻXBSOJOHĻEJTUBODFĻIBTĻCFFOĻTFU
UPĻ.QPIĻXBSOJOHTĻDPVMEĻCFĻQFSDFJWFEĻBT
CFJOHĻMBUFĻJOĻDFSUBJOĻTJUVBUJPOT ĻFHĻXIFO
UIFSFĻBSFĻMBSHFĻEJGGFSFODFTĻJOĻTQFFEĻPSĻJG
WFIJDMFTĻJOĻGSPOUĻCSBLFĻIFBWJMZ
9#40+0)
/PĻBVUPNBUJDĻTZTUFNĻDBOĻHVBSBOUFF
ĻĻDPSSFDUĻGVODUJPOĻJOĻBMMĻTJUVBUJPOT
5IFSFGPSF ĻOFWFSĻUFTUĻ$PMMJTJPOĻ8BSOJOH
XJUIĻ"VUPĻ#SBLFĻCZĻESJWJOHĻBUĻQFPQMFĻPS
WFIJDMFTĻĻUIJTĻNBZĻDBVTFĻTFWFSFĻEBNBHF
BOEĻJOKVSZĻBOEĻSJTLĻMJWFT
%COGTCCPFTCFCTUGPUQT
'PSĻUIFĻTFOTPSTĻUPĻXPSLĻDPSSFDUMZ ĻUIFZĻNVTU
CFĻLFQUĻDMFBSĻPGĻEJSU ĻJDFĻBOEĻTOPX ĻBOEĻCF
DMFBOFEĻSFHVMBSMZĻXJUIĻXBUFSĻBOEĻDBSĻTIBN
QPP
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
&TKXGTUWRRQTV
%QNNKUKQP9CTPKPIYKVJ#WVQ$TCMG2GFGUVTKCP&GVGEVKQP 016'
%JSU ĻJDFĻBOEĻTOPXĻDPWFSJOHĻUIFĻTFOTPST
XJMMĻSFEVDFĻUIFJSĻGVODUJPOĻBOEĻNBZĻQSFWFOU
NFBTVSFNFOU
.KOKVCVKQPU
$PMMJTJPOĻ8BSOJOHĻXJUIĻ"VUPĻ#SBLFĻBOE
1FEFTUSJBOĻ%FUFDUJPOĻJTĻBDUJWFĻGSPN
BQQSPYĻĻLNI
016'
5IFĻWJTVBMĻXBSOJOHĻTJHOBMĻDBOĻCFĻUFNQPSBS
JMZĻEJTFOHBHFEĻJOĻUIFĻFWFOUĻPGĻIJHIĻQBTTFO
HFSĻDPNQBSUNFOUĻUFNQFSBUVSFĻDBVTFEĻCZ
TUSPOHĻTVOMJHIUĻGPSĻFYBNQMFĻ*GĻUIJTĻPDDVST
UIFOĻUIFĻXBSOJOHĻTPVOEĻJTĻBDUJWBUFEĻFWFOĻJG
JUĻJTĻEFBDUJWBUFEĻJOĻUIFĻNFOVĻTZTUFN
p
5IFĻWJTVBMĻXBSOJOHĻTJHOBMĻ OPĻ<>ĻJOĻUIFĻJMMVT
USBUJPOĻPOĻQBHFĻ ĻNBZĻCFĻEJGGJDVMUĻUPĻOPUJDF
JOĻUIFĻFWFOUĻPGĻTUSPOHĻTVOMJHIU ĻSFGMFDUJPOT
XIFOĻTVOHMBTTFTĻBSFĻCFJOHĻXPSOĻPSĻJGĻUIF
ESJWFSĻJTĻOPUĻMPPLJOHĻTUSBJHIUĻBIFBEĻ5IFĻXBSO
JOHĻTPVOEĻTIPVMEĻUIFSFGPSFĻBMXBZTĻCFĻBDUJ
WBUFE
0OĻTMJQQFSZĻSPBEĻTVSGBDFTĻUIFĻCSBLJOHĻEJT
UBODFĻJTĻFYUFOEFE ĻXIJDIĻNBZĻSFEVDFĻUIF
DBQBDJUZĻUPĻBWPJEĻBĻDPMMJTJPOĻ*OĻTVDIĻTJUVB
UJPOTĻUIFĻ"#4ĻBOEĻ%45$ĻTZTUFNTĻXJMMĻQSPWJEF
CFTUĻQPTTJCMFĻCSBLJOHĻGPSDFĻXJUIĻNBJOUBJOFE
TUBCJMJUZ
8BSOJOHTĻNBZĻOPUĻBQQFBSĻJGĻUIFĻEJT
UBODFĻUPĻUIFĻWFIJDMFĻJOĻGSPOUĻJTĻTNBMMĻPS
JGĻTUFFSJOHĻXIFFMĻBOEĻQFEBMĻNPWF
NFOUTĻBSFĻMBSHF ĻFHĻBĻWFSZĻBDUJWFĻESJW
JOHĻTUZMF
9#40+0)
8BSOJOHTĻBOEĻCSBLFĻJOUFSWFOUJPOTĻDPVMEĻCF
JNQMFNFOUFEĻMBUFĻPSĻOPUĻBUĻBMMĻJGĻUIFĻUSBGGJD
TJUVBUJPOĻPSĻFYUFSOBMĻJOGMVFODFTĻNFBOĻUIBU
UIFĻSBEBSĻPSĻDBNFSBĻTFOTPSĻDBOOPUĻEFUFDU
BĻQFEFTUSJBOĻPSĻBĻWFIJDMFĻJOĻGSPOUĻDPSSFDUMZ
5IFĻTFOTPSĻTZTUFNĻIBTĻBĻMJNJUFEĻSBOHFĻGPS
QFEFTUSJBOTĻBOEĻUIFĻTZTUFNĻUIFSFGPSFĻQSP
WJEFTĻFGGFDUJWFĻXBSOJOHTĻBOEĻCSBLFĻJOUFS
WFOUJPOTĻBUĻWFIJDMFĻTQFFETĻVQĻUPĻĻLNI
'PSĻTUBUJPOBSZĻPSĻTMPXNPWJOHĻWFIJDMFT
XBSOJOHTĻBOEĻCSBLFĻJOUFSWFOUJPOTĻBSF
FGGFDUJWFĻBUĻWFIJDMFĻTQFFETĻVQĻUPĻĻLNI
8BSOJOHTĻGPSĻTUBUJPOBSZĻPSĻTMPXNPWJOH
WFIJDMFTĻDPVMEĻCFĻEJTFOHBHFEĻEVFĻUPĻEBSL
OFTTĻPSĻQPPSĻWJTJCJMJUZ
8BSOJOHTĻBOEĻCSBLFĻJOUFSWFOUJPOTĻGPS
QFEFTUSJBOTĻBSFĻTXJUDIFEĻPGGĻBUĻWFIJDMF
TQFFETĻFYDFFEJOHĻĻLNI
5IFĻDPMMJTJPOĻXBSOJOHĻTZTUFNĻVTFTĻUIFĻTBNF
SBEBSĻTFOTPSTĻBTĻBEBQUJWFĻDSVJTFĻDPOUSPMĻ'PS
NPSFĻJOGPSNBUJPOĻPOĻUIFĻSBEBSĻTFOTPSĻBOEĻJUT
MJNJUBUJPOT ĻTFFĻQBHFĻ
*GĻXBSOJOHTĻBSFĻQFSDFJWFEĻBTĻCFJOHĻUPPĻGSF
RVFOUĻPSĻEJTUVSCJOHĻUIFOĻUIFĻXBSOJOHĻEJTUBODF
DBOĻCFĻSFEVDFEĻ5IJTĻUIFOĻMFBETĻUPĻUIFĻTZT
UFNĻQSPWJEJOHĻBĻXBSOJOHĻBUĻBĻMBUFSĻTUBHF
XIJDIĻSFEVDFTĻUIFĻUPUBMĻOVNCFSĻPGĻXBSOJOHT
TFFĻUIFĻTFDUJPOĻ4FUĻXBSOJOHĻEJTUBODFĻPO
QBHFĻ
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
&TKXGTUWRRQTV
%QNNKUKQP9CTPKPIYKVJ#WVQ$TCMG2GFGUVTKCP&GVGEVKQP
$PMMJTJPOĻ8BSOJOHĻXJUIĻ"VUPĻ#SBLFĻJTĻUFNQP
SBSJMZĻEFBDUJWBUFEĻXJUIĻSFWFSTFĻHFBSĻFOHBHFE
$PMMJTJPOĻ8BSOJOHĻXJUIĻ"VUPĻ#SBLFĻJTĻOPUĻBDUJ
WBUFEĻBUĻMPXĻTQFFETĻĻVOEFSĻĻLNI ĻXIJDIĻJT
XIZĻUIFĻTZTUFNĻEPFTĻOPUĻJOUFSWFOFĻJOĻTJUVB
UJPOTĻXIFSFĻUIFĻDBSĻJTĻBQQSPBDIJOHĻBĻWFIJDMF
JOĻGSPOUĻWFSZĻTMPXMZ ĻFHĻXIFOĻQBSLJOH
*OĻTJUVBUJPOTĻXIFSFĻUIFĻESJWFSĻEFNPOTUSBUFT
BDUJWF ĻBXBSFĻESJWJOHĻCFIBWJPVS ĻBĻDPMMJTJPO
XBSOJOHĻNBZĻCFĻQPTUQPOFEĻTMJHIUMZĻJOĻPSEFSĻUP
LFFQĻVOOFDFTTBSZĻXBSOJOHTĻUPĻBĻNJOJNVN
8IFOĻ"VUPĻ#SBLFĻIBTĻQSFWFOUFEĻBĻDPMMJTJPO
XJUIĻBĻTUBUJPOBSZĻPCKFDUĻUIFĻDBSĻSFNBJOTĻTUB
UJPOBSZĻGPSĻBĻNBYJNVNĻPGĻĻTFDPOETĻ*GĻUIF
DBSĻJTĻCSBLFEĻGPSĻBĻWFIJDMFĻJOĻGSPOUĻUIBUĻJTĻNPW
JOH ĻUIFOĻTQFFEĻJTĻSFEVDFEĻUPĻUIFĻTBNFĻTQFFE
BTĻUIBUĻNBJOUBJOFEĻCZĻUIFĻWFIJDMFĻJOĻGSPOU
0OĻBĻDBSĻXJUIĻNBOVBMĻHFBSCPYĻUIFĻFOHJOF
TUPQTĻXIFOĻ"VUPĻ#SBLFĻIBTĻTUPQQFEĻUIFĻDBS
VOMFTTĻUIFĻESJWFSĻNBOBHFTĻUPĻEFQSFTTĻUIF
DMVUDIĻQFEBMĻCFGPSFIBOE
%COGTCUGPUQTNKOKVCVKQPU
5IFĻDBSmTĻDBNFSBĻTFOTPSĻJTĻBMTPĻVTFEĻĻBT
XFMMĻBTĻCZĻ$PMMJTJPOĻ8BSOJOHĻXJUIĻ"VUPĻ#SBLF
ĻCZĻUIFĻGVODUJPOT
p "VUPNBUJDĻNBJOEJQQFEĻCFBNĻEJNNJOHĻ
TFFĻQBHFĻ
p 3PBEĻTJHOĻJOGPSNBUJPOĻĻTFFĻQBHFĻ
p %SJWFSĻ"MFSUĻ$POUSPMĻqĻTFFĻQBHFĻ
p -BOFĻLFFQJOHĻBTTJTUBOUĻĻTFFĻQBHFĻ
DBOOPUĻCFĻEFUFDUFEĻJOĻTPNFĻTJUVBUJPOT ĻPS
UIFZĻBSFĻEFUFDUFEĻMBUFSĻUIBOĻBOUJDJQBUFE
%VSJOHĻWFSZĻIJHIĻUFNQFSBUVSFTĻUIFĻDBNFSBĻJT
UFNQPSBSJMZĻTXJUDIFEĻPGGĻGPSĻBCPVUĻĻNJOVUFT
BGUFSĻUIFĻFOHJOFĻJTĻTUBSUFEĻJOĻPSEFSĻUPĻQSPUFDU
DBNFSBĻGVODUJPOBMJUZ
016'
,FFQĻUIFĻXJOETDSFFOĻTVSGBDFĻJOĻGSPOUĻPGĻUIF
DBNFSBĻTFOTPSĻGSFFĻGSPNĻJDF ĻTOPX ĻNJTU
BOEĻEJSU
(CWNVVTCEKPICPFCEVKQP
%PĻOPUĻTUJDLĻPSĻBUUBDIĻBOZUIJOHĻUPĻUIF
XJOETDSFFOĻJOĻGSPOUĻPGĻUIFĻDBNFSBĻTFOTPS
BTĻUIJTĻNBZĻSFEVDFĻFGGFDUJWFOFTTĻPSĻDBVTF
POFĻPSĻNPSFĻPGĻUIFĻTZTUFNTĻEFQFOEFOUĻPO
UIFĻDBNFSBĻUPĻTUPQĻXPSLJOH
*GĻUIFĻEJTQMBZĻTIPXTĻUIFĻNFTTBHF
9KPFUETGGP5GPUQTUDNQEMGFĻUIFOĻUIJT
NFBOTĻUIBUĻUIFĻDBNFSBĻTFOTPSĻJTĻCMPDLFEĻBOE
DBOOPUĻEFUFDUĻQFEFTUSJBOT ĻWFIJDMFTĻPSĻSPBE
NBSLJOHTĻJOĻGSPOUĻPGĻUIFĻDBS
5IFĻDBNFSBĻTFOTPSTĻIBWFĻMJNJUBUJPOTĻTJNJMBS
UPĻUIFĻIVNBOĻFZF ĻJFĻUIFZĻTFFĻXPSTFĻJO
EBSLOFTT ĻIFBWZĻTOPXGBMMĻPSĻSBJOĻBOEĻJOĻUIJDL
GPHĻGPSĻFYBNQMFĻ6OEFSĻTVDIĻDPOEJUJPOTĻUIF
GVODUJPOTĻPGĻDBNFSBEFQFOEFOUĻTZTUFNT
DPVMEĻCFĻTJHOJGJDBOUMZĻSFEVDFEĻPSĻUFNQPSBSJMZ
EJTFOHBHFE
"UĻUIFĻTBNFĻUJNF ĻUIJTĻNFBOTĻUIBUĻĻCFTJEFT
$PMMJTJPOĻ8BSOJOHĻXJUIĻ"VUPĻ#SBLFĻĻUIFĻ"VUP
NBUJDĻNBJOEJQQFEĻCFBNĻEJNNJOH Ļ3PBEĻ4JHO
*OGPSNBUJPO Ļ%SJWFSĻ"MFSUĻ$POUSPMĻBOEĻ-BOF
,FFQJOHĻ"JEĻGVODUJPOTĻXJMMĻOPUĻIBWFĻGVMMĻGVOD
UJPOBMJUZĻFJUIFS
4USPOHĻPODPNJOHĻMJHIU ĻSFGMFDUJPOTĻJOĻUIFĻDBS
SJBHFXBZ ĻTOPXĻPSĻJDFĻPOĻUIFĻSPBEĻTVSGBDF
EJSUZĻSPBEĻTVSGBDFTĻPSĻVODMFBSĻMBOFĻNBSLJOHT
DPVMEĻBMTPĻTJHOJGJDBOUMZĻSFEVDFĻDBNFSBĻTFOTPS
GVODUJPOĻXIFOĻJUĻJTĻVTFEĻUPĻTDBOĻUIFĻDBSSJBHF
XBZĻBOEĻEFUFDUĻQFEFTUSJBOTĻBOEĻPUIFSĻWFIJ
DMFT
5IFĻGPMMPXJOHĻUBCMFĻQSFTFOUTĻQPTTJCMFĻDBVTFT
GPSĻBĻNFTTBHFĻCFJOHĻTIPXOĻBMPOHĻXJUIĻUIF
BQQSPQSJBUFĻBDUJPO
5IFĻGJFMEĻPGĻWJTJPOĻPGĻUIFĻDBNFSBĻTFOTPSĻJTĻMJN
JUFE ĻXIJDIĻJTĻXIZĻQFEFTUSJBOTĻBOEĻWFIJDMFT
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
&TKXGTUWRRQTV
%QNNKUKQP9CTPKPIYKVJ#WVQ$TCMG2GFGUVTKCP&GVGEVKQP %CWUG
#EVKQP
%CWUG
#EVKQP
%CWUG
#EVKQP
5IFĻXJOETDSFFO
TVSGBDFĻJOĻGSPOUĻPG
UIFĻDBNFSBĻJTĻEJSUZ
PSĻDPWFSFEĻXJUIĻJDF
PSĻTOPX
$MFBOĻUIFĻXJOE
TDSFFOĻTVSGBDFĻJO
GSPOUĻPGĻUIFĻDBNFSB
GSPNĻEJSU ĻJDFĻBOE
TOPX
8BJUĻ*UĻNBZĻUBLF
TFWFSBMĻNJOVUFTĻGPS
UIFĻDBNFSBĻUP
NFBTVSFĻUIFĻWJTJCJM
JUZ
%JSUĻIBTĻBQQFBSFE
CFUXFFOĻUIFĻJOTJEF
PGĻUIFĻXJOETDSFFO
BOEĻUIFĻDBNFSB
5IJDLĻGPH ĻIFBWZ
SBJOĻPSĻTOPXĻNFBOT
UIBUĻUIFĻDBNFSB
EPFTĻOPUĻXPSLĻTVGGJ
DJFOUMZĻXFMM
/PĻBDUJPOĻ"UĻUJNFT
UIFĻDBNFSBĻEPFT
OPUĻXPSLĻEVSJOH
IFBWZĻSBJOĻPSĻTOPX
GBMM
5IFĻXJOETDSFFO
TVSGBDFĻJOĻGSPOUĻPG
UIFĻDBNFSBĻIBT
CFFOĻDMFBOFEĻCVU
UIFĻNFTTBHF
SFNBJOT
7JTJUĻBĻXPSLTIPQĻUP
IBWFĻUIFĻXJOE
TDSFFOĻJOTJEFĻUIF
DBNFSBĻDPWFS
DMFBOFEĻĻBOĻBVUIPS
JTFEĻ7PMWPĻXPSL
TIPQĻJTĻSFDPN
NFOEFE
5[ODQNUCPFOGUUCIGUKPVJGFKURNC[
5[ODQN#
/GUUCIG
5RGEKHKECVKQP
%QNNKUiPYCTPKPI1((
$PMMJTJPOĻXBSOJOHĻTZTUFNĻTXJUDIFEĻPGG
4IPXOĻXIFOĻUIFĻFOHJOFĻJTĻTUBSUFE
5IFĻNFTTBHFĻDMFBSTĻBGUFSĻBCPVUĻĻTFDPOETĻPSĻBGUFSĻPOFĻQSFTTĻPGĻUIFĻ1-ĻCVUUPO
%QNNKUKQPYCTP
7PCXCKNCDNG
5IFĻDPMMJTJPOĻXBSOJOHĻTZTUFNĻDBOOPUĻCFĻBDUJWBUFE
4IPXOĻXIFOĻUIFĻESJWFSĻBUUFNQUTĻUPĻBDUJWBUFĻUIFĻGVODUJPO
5IFĻNFTTBHFĻDMFBSTĻBGUFSĻBCPVUĻĻTFDPOETĻPSĻBGUFSĻPOFĻQSFTTĻPGĻUIFĻ1-ĻCVUUPO
#WVQDTCMKPIYCU
CEVKXCVGF
"VUPĻ#SBLFĻIBTĻCFFOĻBDUJWF
5IFĻNFTTBHFĻDMFBSTĻBGUFSĻPOFĻQSFTTĻPGĻUIFĻ1-ĻCVUUPO
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
&TKXGTUWRRQTV
%QNNKUKQP9CTPKPIYKVJ#WVQ$TCMG2GFGUVTKCP&GVGEVKQP
5[ODQN#
/GUUCIG
5RGEKHKECVKQP
9KPFUETGGPUGPUQTU
DNQEMGF5GGOCPWCN
5IFĻDBNFSBĻTFOTPSĻJTĻUFNQPSBSJMZĻEJTFOHBHFE
4IPXOĻJOĻUIFĻFWFOUĻPGĻTOPX ĻJDFĻPSĻEJSUĻPOĻUIFĻXJOETDSFFOĻGPSĻFYBNQMF
p $MFBOĻUIFĻXJOETDSFFOĻTVSGBDFĻJOĻGSPOUĻPGĻUIFĻDBNFSBĻTFOTPS
3FBEĻBCPVUĻUIFĻMJNJUBUJPOTĻPGĻUIFĻDBNFSBĻTFOTPS ĻTFFĻQBHFĻ
4CFCTDNQEMGF5GG
OCPWCN
$PMMJTJPOĻ8BSOJOHĻXJUIĻ"VUPĻ#SBLFĻJTĻUFNQPSBSJMZĻEJTFOHBHFE
5IFĻSBEBSĻTFOTPSĻJTĻCMPDLFEĻBOEĻDBOOPUĻEFUFDUĻPUIFSĻWFIJDMFTĻ'PSĻFYBNQMF ĻJOĻUIFĻFWFOUĻPGĻIFBWZĻSBJOĻPSĻJG
TMVTIĻIBTĻDPMMFDUFEĻJOĻGSPOUĻPGĻUIFĻSBEBSĻTFOTPS
3FBEĻBCPVUĻUIFĻMJNJUBUJPOTĻPGĻUIFĻSBEBSĻTFOTPS ĻTFFĻQBHFĻ
%QNNKUKQPYCTP5GTX
KEGTGSWKTGF
"
$PMMJTJPOĻ8BSOJOHĻXJUIĻ"VUPĻ#SBLFĻJTĻGVMMZĻPSĻQBSUJBMMZĻEJTFOHBHFE
p 7JTJUĻBĻXPSLTIPQĻJGĻUIFĻNFTTBHFĻSFNBJOTĻĻBOĻBVUIPSJTFEĻ7PMWPĻXPSLTIPQĻJTĻSFDPNNFOEFE
4ZNCPMTĻBSFĻTDIFNBUJDĻĻNBZĻWBSZĻCZĻNBSLFUĻBOEĻDBSĻNPEFM
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
&TKXGTUWRRQTV
&TKXGT#NGTV5[UVGO )GPGTCNKPHQTOCVKQPQP&TKXGT#NGTV
5[UVGO
&TKXGTCKFUVCVWU
5IFĻ%SJWFSĻ"MFSUĻ4ZTUFNĻJTĻJOUFOEFEĻUPĻBTTJTU
ESJWFSTĻXIPTFĻESJWJOHĻBCJMJUZĻJTĻEFUFSJPSBUJOHĻPS
XIPĻBSFĻJOBEWFSUFOUMZĻMFBWJOHĻUIFĻMBOFĻUIFZ
BSFĻESJWJOHĻPO
5IFĻ%SJWFSĻ"MFSUĻ4ZTUFNĻDPOTJTUTĻPGĻEJGGFSFOU
GVODUJPOTĻXIJDIĻDBOĻFJUIFSĻCFĻTXJUDIFEĻPOĻBU
UIFĻTBNFĻUJNFĻPSĻJOEJWJEVBMMZ
p %SJWFSĻ"MFSUĻ$POUSPMĻqĻ%"$ ĻTFF
QBHFĻ
p -BOFĻ,FFQJOHĻ"JEĻĻ-," ĻTFFĻQBHFĻ
"ĻTXJUDIFEPOĻGVODUJPOĻJTĻTFUĻJOĻTUBOECZ
NPEFĻBOEĻJTĻOPUĻBDUJWBUFEĻBVUPNBUJDBMMZĻVOUJM
TQFFEĻFYDFFETĻĻLNI
5IFĻDVSSFOUĻTUBUVTĻGPSĻBMMĻESJWFSĻBJETĻDBOĻCF
DIFDLFEĻJOĻ/;%#4 ĻTFFĻQBHFĻ
5IFĻGVODUJPOĻJTĻEFBDUJWBUFEĻBHBJOĻXIFOĻTQFFE
EFDSFBTFTĻUPĻCFMPXĻĻLNI
5IFĻGVODUJPOTĻVTFĻBĻDBNFSBĻXIJDIĻJTĻEFQFOE
FOUĻPOĻUIFĻMBOFĻIBWJOHĻTJEFĻNBSLJOHTĻQBJOUFE
POĻFBDIĻTJEF
9#40+0)
%SJWFSĻ"MFSUĻ4ZTUFNĻEPFTĻOPUĻXPSLĻJOĻBMM
TJUVBUJPOTĻCVUĻJTĻEFTJHOFEĻNFSFMZĻBTĻBĻTVQ
QMFNFOUBSZĻBJE
5IFĻESJWFSĻBMXBZTĻCFBSTĻVMUJNBUFĻSFTQPOTJ
CJMJUZĻGPSĻFOTVSJOHĻUIBUĻUIFĻWFIJDMFĻJTĻESJWFO
TBGFMZ
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
&TKXGTUWRRQTV
&TKXGT#NGTV5[UVGO&#%
)GPGTCNKPHQTOCVKQPQP&#%
5IFĻPCKFDUJWFĻGPSĻ%"$ĻJTĻUPĻEFUFDUĻTMPXMZ
EFUFSJPSBUJOHĻESJWJOHĻBCJMJUZĻBOEĻJUĻJTĻQSJNBSJMZ
JOUFOEFEĻGPSĻNBKPSĻSPBETĻ5IFĻGVODUJPOĻJTĻOPU
JOUFOEFEĻGPSĻDJUZĻUSBGGJD
1RGTCVKQP
*OĻTPNFĻDBTFTĻESJWJOHĻBCJMJUZĻJTĻOPUĻBGGFDUFE
EFTQJUFĻESJWFSĻGBUJHVFĻ*OĻXIJDIĻDBTFĻUIFSF
NBZĻOPUĻCFĻBOZĻXBSOJOHĻJTTVFEĻGPSĻUIFĻESJWFS
'PSĻUIJTĻSFBTPOĻJUĻJTĻBMXBZTĻJNQPSUBOUĻUPĻTUPQ
BOEĻUBLFĻBĻCSFBLĻJOĻUIFĻFWFOUĻPGĻBOZĻTJHOTĻPG
ESJWFSĻGBUJHVF ĻJSSFTQFDUJWFĻPGĻXIFUIFSĻPSĻOPU
%"$ĻJTTVFTĻBĻXBSOJOH
016'
5IFĻ%"$Ļ %SJWFSĻ"MFSUĻ$POUSPM ĻGVODUJPOĻJT
JOUFOEFEĻUPĻBUUSBDUĻUIFĻESJWFSTĻBUUFOUJPOĻXIFO
IFTIFĻTUBSUTĻUPĻESJWFĻMFTTĻDPOTJTUFOUMZ ĻFHĻJG
IFTIFĻCFDPNFTĻEJTUSBDUFEĻPSĻTUBSUTĻUPĻGBMM
BTMFFQ
"ĻDBNFSBĻEFUFDUTĻUIFĻTJEFĻNBSLJOHTĻQBJOUFE
POĻUIFĻDBSSJBHFXBZĻBOEĻDPNQBSFTĻUIFĻTFDUJPO
PGĻUIFĻSPBEĻXJUIĻUIFĻESJWFSTĻTUFFSJOHĻXIFFM
NPWFNFOUTĻ5IFĻESJWFSĻJTĻBMFSUFEĻJGĻUIFĻWFIJDMF
EPFTĻOPUĻGPMMPXĻUIFĻDBSSJBHFXBZĻFWFOMZ
016'
5IFĻDBNFSBĻTFOTPSĻIBTĻDFSUBJOĻMJNJUBUJPOTĻ
TFFĻQBHFĻ
4FUUJOHTĻBSFĻNBEFĻGSPNĻUIFĻDFOUSFĻDPOTPMF
EJTQMBZĻTDSFFOĻBOEĻJUTĻNFOVĻTZTUFNĻ'PS
JOGPSNBUJPOĻPOĻIPXĻUIFĻNFOVĻTZTUFNĻJTĻVTFE
TFFĻQBHFĻ
5IFĻGVODUJPOĻNVTUĻOPUĻCFĻVTFEĻUPĻFYUFOEĻB
QFSJPEĻPGĻESJWJOHĻ"MXBZTĻQMBOĻCSFBLTĻBU
SFHVMBSĻJOUFSWBMT ĻBOEĻNBLFĻTVSFĻZPVĻBSF
XFMMĻSFTUFE
.KOKVCVKQP
1P1HH
*OĻTPNFĻDBTFTĻUIFĻTZTUFNĻNBZĻJTTVFĻBĻXBSO
JOHĻEFTQJUFĻESJWJOHĻBCJMJUZĻOPUĻEFUFSJPSBUJOH ĻGPS
FYBNQMF
p JOĻTUSPOHĻTJEFĻXJOET
p POĻSVUUFEĻSPBEĻTVSGBDFT
5PĻTFUĻ%SJWFSĻ"MFSUĻJOĻTUBOECZĻNPEF
p *OĻ/;%#4 ĻTFBSDIĻGPSĻ%CTUGVVKPIU
&TKXGTUWRRQTVU[UVGOU &TKXGT#NGTV
BOEĻDIFDLĻUIFĻCPYĻĻ/PĻDIFDLĻJOĻUIFĻCPY
'VODUJPOĻEJTFOHBHFE
(WPEVKQP
%SJWFSĻ"MFSUĻJTĻBDUJWBUFEĻXIFOĻTQFFEĻFYDFFET
ĻLNIĻBOEĻSFNBJOTĻBDUJWFĻBTĻMPOHĻBTĻUIF
TQFFEĻJTĻPWFSĻĻLNI
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
&TKXGTUWRRQTV
&TKXGT#NGTV5[UVGO&#% *GĻUIFĻWFIJDMFĻJTĻCFJOHĻESJWFOĻFSSBUJ
DBMMZ ĻUIFĻESJWFSĻJTĻOPUJGJFEĻXJUIĻBO
BVEJCMFĻTJHOBMĻQMVTĻUIFĻUFYUĻNFTTBHF
&TKXGT#NGTV6KOGHQTCDTGCMĻĻUIF
MJOLFEĻTZNCPMĻJTĻMJUĻPOĻUIFĻJOTUSVNFOUĻQBOFMĻBU
UIFĻTBNFĻUJNFĻ5IFĻXBSOJOHĻJTĻSFQFBUFEĻBGUFS
BĻUJNFĻJGĻESJWJOHĻBCJMJUZĻEPFTĻOPUĻJNQSPWF
5IFĻXBSOJOHĻTZNCPMĻDBOĻHPĻPGG
p 1SFTTĻUIFĻMFGUĻTUBMLĻTXJUDIĻ1-ĻCVUUPO
*OĻUIFĻFWFOUĻPGĻBOĻBMBSNĻPSĻBĻGFFMJOHĻPG
UJSFEOFTTĻTUPQĻUIFĻDBSĻJOĻBĻTBGFĻNBOOFSĻBT
TPPOĻBTĻQPTTJCMFĻBOEĻSFTU
4UVEJFTĻIBWFĻTIPXOĻUIBUĻJUĻJTĻFRVBMMZĻBT
EBOHFSPVTĻUPĻESJWFĻXIJMFĻUJSFEĻBTĻJUĻJTĻVOEFS
UIFĻJOGMVFODFĻPGĻBMDPIPM
9#40+0)
"OĻBMBSNĻTIPVMEĻCFĻUBLFOĻWFSZĻTFSJPVTMZ
BTĻBĻTMFFQZĻESJWFSĻJTĻPGUFOĻOPUĻBXBSFĻPG
IJTIFSĻPXOĻDPOEJUJPO
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
&TKXGTUWRRQTV
&TKXGT#NGTV5[UVGO&#%
5[ODQNUCPFOGUUCIGU
+PUVTWOGPVRCPGN
5[ODQN#
/GUUCIG
5RGEKHKECVKQP
&TKXGT#NGTV6KOGHQTC
DTGCM
5IFĻWFIJDMFĻIBTĻCFFOĻESJWFOĻJODPOTJTUFOUMZĻĻUIFĻESJWFSĻJTĻBMFSUFEĻCZĻBOĻBDPVTUJDĻXBSOJOHĻTJHOBMĻ ĻUFYU
9KPFUETGGPUGPUQTU
DNQEMGF5GGOCPWCN
5IFĻDBNFSBĻTFOTPSĻJTĻUFNQPSBSJMZĻEJTFOHBHFE
4IPXOĻJOĻUIFĻFWFOUĻPGĻTOPX ĻJDFĻPSĻEJSUĻPOĻUIFĻXJOETDSFFOĻGPSĻFYBNQMF
p $MFBOĻUIFĻXJOETDSFFOĻTVSGBDFĻJOĻGSPOUĻPGĻUIFĻDBNFSBĻTFOTPS
3FBEĻBCPVUĻUIFĻMJNJUBUJPOTĻPGĻUIFĻDBNFSBĻTFOTPS ĻTFFĻQBHFĻ
&TKXGT#NGTVU[UVGO5GTX
KEGTGSWKTGF
"
5IFĻTZTUFNĻJTĻEJTFOHBHFE
p 7JTJUĻBĻXPSLTIPQĻJGĻUIFĻNFTTBHFĻSFNBJOTĻĻBOĻBVUIPSJTFEĻ7PMWPĻXPSLTIPQĻJTĻSFDPNNFOEFE
5IFĻTZNCPMTĻBSFĻTDIFNBUJD
&KURNC[
5[O
DQN
/GUUCIG
5RGEKHKECVKQP
&TKXGT#NGTV1((
5IFĻGVODUJPOĻJTĻEJTFOHBHFE
&TKXGT#NGTVĻ#XCKNCDNG
5IFĻGVODUJPOĻJTĻBDUJWBUFE
&TKXGT#NGTV5VCPFD[MOJ
5IFĻGVODUJPOĻJTĻTFUĻJOĻTUBOECZĻNPEFĻEVFĻUPĻTQFFEĻCFJOHĻMPXFSĻUIBOĻĻLNI
&TKXGT#NGTV7PCXCKNCDNG
5IFĻDBSSJBHFXBZĻEPFTĻOPUĻIBWFĻDMFBSĻTJEFĻNBSLJOHTĻPSĻUIFĻDBNFSBĻTFOTPSĻJTĻUFNQPSBSJMZĻEJTFO
HBHFEĻ3FBEĻBCPVUĻUIFĻMJNJUBUJPOTĻPGĻUIFĻDBNFSBĻTFOTPS ĻTFFĻQBHFĻ
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
&TKXGTUWRRQTV
&TKXGT#NGTV5[UVGO.CPG-GGRKPI#KF )GPGTCNKPHQTOCVKQPQPVJG.CPG
-GGRKPI#KF
9#40+0)
-,"ĻJTĻNFSFMZĻBĻESJWFSTĻBJEĻBOEĻEPFTĻOPU
FOHBHFĻJOĻBMMĻESJWJOHĻTJUVBUJPOTĻPSĻUSBGGJD
XFBUIFSĻPSĻSPBEĻDPOEJUJPOT
5IFĻESJWFSĻBMXBZTĻCFBSTĻVMUJNBUFĻSFTQPOTJ
CJMJUZĻGPSĻFOTVSJOHĻUIBUĻUIFĻWFIJDMFĻJTĻESJWFO
TBGFMZĻBOEĻUIBUĻBQQMJDBCMFĻMBXTĻBOEĻSPBE
USBGGJDĻSFHVMBUJPOTĻBSFĻGPMMPXFE
(WPEVKQP
5IFĻ-BOFĻ,FFQJOHĻ"JEĻGVODUJPOĻ -BOFĻ,FFQJOH
"JE ĻJTĻJOUFOEFEĻGPSĻVTFĻPOĻNPUPSXBZTĻBOE
TJNJMBSĻNBKPSĻSPBETĻUPĻSFEVDFĻUIFĻSJTLĻPGĻUIF
WFIJDMFĻBDDJEFOUBMMZĻMFBWJOHĻJUTĻPXOĻMBOFĻJO
DFSUBJOĻTJUVBUJPOT
5IFĻ-BOFĻ,FFQJOHĻ"JEĻJTĻBDUJWFĻXJUIJOĻUIF
TQFFEĻJOUFSWBMĻĻLNIĻPOĻSPBETĻXJUI
DMFBSMZĻWJTJCMFĻTJEFĻMJOFTĻ5IFĻGVODUJPOĻJTĻUFN
QPSBSJMZĻEFBDUJWBUFEĻPOĻOBSSPXĻSPBETĻXJUI
MFTTĻUIBOĻĻNFUSFTĻCFUXFFOĻUIFĻMBOFĻTJEF
MJOFT
"ĻDBNFSBĻSFBETĻUIFĻQBJOUFEĻTJEFĻMJOFTĻPGĻUIF
SPBEMBOFĻ*GĻUIFĻDBSĻJTĻBCPVUĻUPĻDSPTTĻBĻTJEF
MJOF ĻUIFĻ-BOFĻ,FFQJOHĻ"JEĻBDUJWFMZĻTUFFSTĻUIF
DBSĻCBDLĻJOUPĻUIFĻMBOFĻXJUIĻTMJHIUĻTUFFSJOHĻUPS
RVFĻJOĻUIFĻTUFFSJOHĻXIFFM
*GĻUIFĻDBSĻSFBDIFTĻPSĻQBTTFTĻBĻTJEFĻMJOF ĻUIF
-BOFĻ,FFQJOHĻ"JEĻXBSOTĻUIFĻESJWFSĻXJUIĻQVMT
JOHĻWJCSBUJPOTĻJOĻUIFĻTUFFSJOHĻXIFFM
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
1HH1P
1SFTTĻUIFĻCVUUPOĻJOĻUIFĻDFOUSFĻDPOTPMFĻUPĻBDUJ
WBUFĻPSĻEFBDUJWBUFĻUIFĻGVODUJPOĻ5IFĻGVODUJPO
JTĻTXJUDIFEĻPOĻJGĻPOFĻMBNQĻJTĻJMMVNJOBUFEĻJOĻUIF
CVUUPO
4PNFĻDPNCJOBUJPOTĻPGĻUIFĻTFMFDUFEĻFRVJQ
NFOUĻMFBWFĻOPĻWBDBOUĻTQBDFĻGPSĻBOĻ0O0GG
CVUUPOĻJOĻUIFĻDFOUSFĻDPOTPMFĻĻJOĻXIJDIĻDBTF
UIFĻGVODUJPOĻJTĻIBOEMFEĻJOTUFBEĻCZĻUIFĻDBST
NFOVĻTZTUFNĻ/;%#4Ļ)FSF ĻQSPDFFEĻBTĻGPM
MPXT
p 4FMFDUĻ1PĻPSĻ1HHĻVOEFSĻ5GVVKPIU
UGVVKPIU
%CT
.CPG-GGRKPI#KF
'PSĻBĻEFTDSJQUJPOĻPGĻUIFĻNFOVĻTZTUFNĻĻTFF
QBHFĻ
*OĻBEEJUJPO ĻUIFĻGPMMPXJOHĻTFMFDUJPOTĻDBOĻCF
NBEFĻJOĻ/;%#4
p 8BSOJOHĻXJUIĻWJCSBUJPOĻJOĻUIFĻTUFFSJOH
XIFFMĻ8KDTCVKQPQPN[ĻĻ1PĻPSĻ1HH
p "DUJWFĻTUFFSJOHĻ5VGGTKPICUUKUVQPN[Ļ
1PĻPSĻ1HH
p #PUIĻ8BSOJOHĻXJUIĻWJCSBUJPOĻJOĻUIFĻTUFFS
JOHĻXIFFMĻBOEĻ"DUJWFĻTUFFSJOHĻ(WNN
HWPEVKQPĻĻ1PĻPSĻ1HH
#EVKXGUVGGTKPI
5IFĻ-BOFĻ,FFQJOHĻ"JEĻTUSJWFTĻUPĻLFFQĻUIFĻDBS
XJUIJOĻUIFĻTJEFĻMJOFTĻGPSĻUIFĻMBOF
&TKXGTUWRRQTV
&TKXGT#NGTV5[UVGO.CPG-GGRKPI#KF
9CTPKPIYKVJXKDTCVKQPKPVJGUVGGTKPI
YJGGN
&[PCOKEEQTPGTKPI
.-#KPVGTXGPGUCPFUVGGTUCYC[
*GĻUIFĻWFIJDMFĻBQQSPBDIFTĻUIFĻMFGUĻPSĻSJHIUĻTJEF
MJOFĻPGĻUIFĻMBOFĻBOEĻUIFĻEJSFDUJPOĻJOEJDBUPSĻJT
OPUĻBDUJWBUFE ĻUIFĻDBSĻJTĻTUFFSFEĻCBDLĻJOUPĻUIF
MBOF
.-#FQGUPQVGPICIGKPUJCTRKPUKFGEWTXGU
.-#UVGGTUCPFYCTPUYKVJRWNUKPIUVGGTKPI
YJGGNXKDTCVKQPU
*GĻUIFĻWFIJDMFĻQBTTFTĻBĻTJEFĻMJOF ĻUIFĻ-BOF
,FFQJOHĻ"JEĻXBSOTĻUIFĻESJWFSĻXJUIĻQVMTJOH
WJCSBUJPOTĻJOĻUIFĻTUFFSJOHĻXIFFMĻ5IJTĻPDDVST
SFHBSEMFTTĻPGĻXIFUIFSĻUIFĻDBSĻJTĻBDUJWFMZ
TUFFSFEĻCBDLĻCZĻBQQMZJOHĻBĻTMJHIUĻTUFFSJOHĻUPS
RVF
*OĻDFSUBJOĻDBTFT ĻUIFĻ-BOFĻ,FFQJOHĻ"JEĻBMMPXT
UIFĻDBSĻUPĻDSPTTĻTJEFĻMJOFTĻXJUIPVUĻFOHBHJOH
BDUJWFĻTUFFSJOHĻPSĻXBSOJOHĻXJUIĻQVMTJOHĻWJCSB
UJPOTĻJOĻUIFĻTUFFSJOHĻXIFFMĻ6TJOHĻBOĻBEKBDFOU
MBOFĻGPSĻEZOBNJDĻDPSOFSJOHĻXIFOĻUIFSFĻJTĻB
DMFBSĻMJOFĻPGĻWJTJPOĻJTĻBOĻFYBNQMFĻPGĻPOFĻTVDI
DBTF
5IFĻGJHVSFĻTIPXTĻĻQVMTJOHĻWJCSBUJPOTĻXIFOĻUIFĻTJEFĻMJOFĻJTĻQBTTFE
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
&TKXGTUWRRQTV
&TKXGT#NGTV5[UVGO.CPG-GGRKPI#KF 1RGTCVKQP
016'
5IFĻGVODUJPOĻJTĻTVQQMFNFOUFEĻXJUIĻTFMG
FYQMBOBUPSZĻHSBQIJDTĻJOĻEJGGFSFOUĻTJUVBUJPOT
)FSFĻBSFĻTPNFĻFYBNQMFT
*OĻDFSUBJOĻEFNBOEJOHĻTJUVBUJPOTĻ-,"ĻNBZ
GJOEĻJUĻEJGGJDVMUĻUPĻBTTJTUĻUIFĻESJWFSĻDPSSFDUMZ
ĻJOĻXIJDIĻDBTFĻJUĻJTĻSFDPNNFOEFEĻUIBU
-,"ĻJTĻTXJUDIFEĻPGG
016'
&YBNQMFTĻPGĻTVDIĻBĻTJUVBUJPOĻDPVMEĻCF
-,"ĻJTĻUFNQPSBSJMZĻEFBDUJWBUFEĻGPSĻBTĻMPOH
BTĻUIFĻEJSFDUJPOĻJOEJDBUPSĻJTĻTXJUDIFEĻPO
.-#GPICIGUQPVJGTKIJVUKFG
5IFĻ-BOFĻ,FFQJOHĻ"JEĻJOUFSWFOFTĻBOEĻTUFFST
BXBZĻGSPNĻUIFĻTJEFĻMJOFĻĻUIJTĻJTĻJOEJDBUFE
XJUI
p 3&%ĻMJOFĻGPSĻUIFĻTJEFĻJOĻRVFTUJPO
.KOKVCVKQPU
p 5IFĻ-BOFĻ,FFQJOHĻ"JEĻDBNFSBĻTFOTPSĻJT
.-#UGGUVJGHQNNQYKPIUKFGNKPGU
*GĻUIFĻ-BOFĻ,FFQJOHĻ"JEĻJTĻBDUJWFĻBOE
EFUFDUTTFFTĻUIFĻTJEFĻMJOFT ĻUIFĻ-,"ĻTZNCPM
JTĻTIPXOĻXJUIĻ8)*5&ĻMJOFT
p (3&:ĻTJEFĻMJOFĻqĻUIFĻ-BOFĻ,FFQJOHĻ"JE
EPFTĻOPUĻTFFĻBĻMJOFĻPOĻUIBUĻTJEFĻPGĻUIFĻDBS
SFTUSJDUFEĻJOĻBĻTJNJMBSĻXBZĻUPĻUIFĻIVNBO
FZFĻ'PSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻQBHFĻ
p
p
p
p
p
SPBEXPSLT
XJOUFSĻSPBEĻDPOEJUJPOT
QPPSĻSPBEĻTVSGBDF
WFSZĻTQPSUZĻESJWJOHĻTUZMF
QPPSĻXFBUIFSĻXJUIĻSFEVDFEĻWJTJCJMJUZ
*CPFUQPVJGUVGGTKPIYJGGN
*OĻPSEFSĻGPSĻ-BOFĻ,FFQJOHĻ"JEĻUPĻPQFSBUF ĻUIF
ESJWFSĻNVTUĻIBWFĻIJTIFSĻIBOETĻPOĻUIFĻTUFFS
JOHĻXIFFMĻ-,"ĻDPOUJOVBMĻNPOJUPSTĻUIJTĻ*G
IBOETĻBSFĻOPUĻEFUFDUFEĻPOĻUIFĻTUFFSJOHĻXIFFM
BĻUFYUĻNFTTBHFĻFODPVSBHJOHĻUIFĻESJWFSĻUP
BDUJWFMZĻTUFFSĻUIFĻDBSĻJTĻTIPXO
*GĻUIFĻESJWFSĻEPFTĻOPUĻGPMMPXĻUIFĻSFRVFTUĻUP
CFHJOĻTUFFSJOH ĻUIFĻ-BOFĻ,FFQJOHĻ"JEĻHPFT
JOUPĻTUBOECZĻNPEFĻBOEĻXJMMĻSFNBJOĻJOĻUIJT
NPEFĻVOUJMĻUIFĻESJWFSĻCFHJOTĻUPĻTUFFSĻUIFĻDBS
BHBJO
5[ODQNUCPFOGUUCIGU
*OĻTJUVBUJPOTĻXIFSFĻUIFĻ-,"ĻGVODUJPOĻJTĻOPU
XPSLJOHĻPSĻJTĻTFUĻUPĻTUBOECZĻNPEF ĻBĻNFT
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
&TKXGTUWRRQTV
&TKXGT#NGTV5[UVGO.CPG-GGRKPI#KF
TBHFĻNBZĻCFĻEJTQMBZFEĻJOĻUIFĻJOTUSVNFOU
QBOFMĻBMPOHĻXJUIĻBOĻFYQMBOBUPSZĻNFTTBHFĻPO
5[ODQN#
UIFĻEJTQMBZĻPSĻ57ĻTDSFFOĻ*GĻTP ĻGPMMPXĻUIF
HJWFOĻSFDPNNFOEBUJPO
.FTTBHFĻFYBNQMFT
/GUUCIG
5RGEKHKECVKQP
.CPG-GGRKPI#KFĻ7PCXCKNCDNG
CVVJKUURGGF
5IFĻ-BOFĻ,FFQJOHĻ"JEĻJTĻTFUĻUPĻTUBOECZĻNPEFĻCFDBVTFĻUIFĻTQFFEĻJTĻMPXFSĻUIBOĻĻLNI
.CPG-GGRKPI#KFĻ7PCXCKNCDNG
HQTEWTTGPVOCTMKPIU
5IFĻMBOFĻEPFTĻOPUĻIBWFĻDMFBSĻTJEFĻMJOFTĻPSĻUIFĻDBNFSBĻTFOTPSĻJTĻUFNQPSBSJMZĻEJTFOHBHFEĻ3FBE
BCPVUĻUIFĻMJNJUBUJPOTĻPGĻUIFĻDBNFSBĻTFOTPS ĻTFFĻQBHFĻ
.CPG-GGRKPI#KFĻ#XCKNCDNG
5IFĻGVODUJPOĻTDBOTĻUIFĻMBOFTĻTJEFĻMJOFT
9KPFUETGGPUGPUQTUDNQEMGF
5GGOCPWCN
5IFĻDBNFSBĻTFOTPSĻJTĻUFNQPSBSJMZĻEJTFOHBHFE
4IPXOĻJOĻUIFĻFWFOUĻPGĻTOPX ĻJDFĻPSĻEJSUĻPOĻUIFĻXJOETDSFFOĻGPSĻFYBNQMF
p $MFBOĻUIFĻXJOETDSFFOĻTVSGBDFĻJOĻGSPOUĻPGĻUIFĻDBNFSBĻTFOTPS
3FBEĻBCPVUĻUIFĻMJNJUBUJPOTĻPGĻUIFĻDBNFSBĻTFOTPS ĻTFFĻQBHFĻ
"
.CPG-GGRKPI#KF5GTXKEG
TGSWKTGF
5IFĻTZTUFNĻJTĻEJTFOHBHFE
.CPG-GGRKPI#KF+PVGTTWRVGF
-,"ĻIBTĻCFFOĻTFUĻUPĻTUBOECZĻNPEFĻ5IFĻMJOFTĻPGĻUIFĻ-,"ĻTZNCPMĻJOEJDBUFĻXIFOĻUIFĻGVODUJPOĻJT
BDUJWFĻBHBJO
p 7JTJUĻBĻXPSLTIPQĻJGĻUIFĻNFTTBHFĻSFNBJOTĻĻBOĻBVUIPSJTFEĻ7PMWPĻXPSLTIPQĻJTĻSFDPNNFOEFE
5IFĻUBCMFĻTZNCPMTĻBSFĻTDIFNBUJDĻ5IFĻTZNCPMTĻPOĻUIFĻEJTQMBZĻNBZĻIBWFĻBĻTMJHIUMZĻEJGGFSFOUĻBQQFBSBODF
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
&TKXGTUWRRQTV
2CTMCUUKUVU[UV )GPGTCN
1BSLJOHĻBTTJTUBODFĻJTĻVTFEĻBTĻBOĻBJEĻUPĻQBSL
JOHĻ"OĻBDPVTUJDĻTJHOBMĻBTĻXFMMĻBTĻTZNCPMTĻPO
UIFĻDFOUSFĻDPOTPMFTĻEJTQMBZĻTDSFFOĻJOEJDBUF
UIFĻEJTUBODFĻUPĻUIFĻEFUFDUFEĻPCTUBDMF
1BSLJOHĻBTTJTUBODFĻTPVOEĻMFWFMĻDBOĻCF
BEKVTUFEĻEVSJOHĻUIFĻPOHPJOHĻBDPVTUJDĻTJHOBM
VTJOHĻUIFĻDFOUSFĻDPOTPMFTĻ81.ĻLOPCĻPSĻJOĻUIF
DBSTĻNFOVĻTZTUFNĻ/;%#4ĻĻTFFĻQBHFĻ
1BSLJOHĻBTTJTUBODFĻJTĻBWBJMBCMFĻJOĻUXPĻWBSJ
BOUT
9#40+0)
p
1BSLJOHĻBTTJTUBODFĻEPFTĻOPUĻSFMJORVJTI
UIFĻESJWFSTĻPXOĻSFTQPOTJCJMJUZĻEVSJOH
QBSLJOH
p
5IFĻTFOTPSTĻIBWFĻCMJOEĻTQPUTĻXIFSF
PCTUBDMFTĻDBOOPUĻCFĻEFUFDUFE
p
#FĻBXBSFĻPGĻFHĻQFPQMFĻBOEĻBOJNBMT
OFBSĻUIFĻDBS
(WPEVKQP
p 3FBSĻPOMZ
p #PUIĻGSPOUĻBOEĻSFBS
&KURNC[UETGGPXKGYUJQYKPICPQDUVCENGNGHV
HTQPVCPFTKIJVTGCT
016'
5IFĻDFOUSFĻDPOTPMFTĻEJTQMBZĻTDSFFOĻTIPXT
BOĻPWFSWJFXĻPGĻUIFĻSFMBUJPOTIJQĻCFUXFFOĻUIF
DBSĻBOEĻEFUFDUFEĻPCTUBDMF
8IFOĻBĻUPXCBSĻJTĻDPOGJHVSFEĻXJUIĻUIFĻDBST
FMFDUSJDBMĻTZTUFN ĻUIFĻQSPUSVTJPOĻPGĻUIF
UPXCBSĻJTĻJODMVEFEĻXIFOĻUIFĻGVODUJPO
NFBTVSFTĻUIFĻQBSLJOHĻTQBDF
1P1HHHQTVJGUGPUQTUHQTRCTMKPICUUKUVCPEGCPF
%6#
5IFĻTZTUFNĻJTĻBVUPNBUJDBMMZĻBDUJWBUFEĻXIFO
UIFĻFOHJOFĻJTĻTUBSUFEĻĻUIFĻTXJUDITĻ0O0GG
MBNQĻJTĻJMMVNJOBUFEĻ*GĻQBSLJOHĻBTTJTUBODFĻJT
TXJUDIFEĻPGGĻXJUIĻUIFĻCVUUPO ĻUIFĻMBNQĻHPFT
PVU
4JEFĻXBSOJOH ĻTFFĻQBHFĻ
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
.BSLFEĻTFDUPSTĻTIPXĻXIJDIĻPGĻUIFĻGPVSĻTFO
TPS T ĻEFUFDUFEĻBOĻPCTUBDMFĻ5IFĻDMPTFSĻUPĻUIF
DBSĻTZNCPMĻBĻTFMFDUFEĻTFDUPSĻCPYĻJT ĻUIF
TIPSUFSĻUIFĻEJTUBODFĻCFUXFFOĻUIFĻDBSĻBOEĻB
EFUFDUFEĻPCTUBDMF
5IFĻGSFRVFODZĻPGĻUIFĻTJHOBMĻJODSFBTFTĻUIF
TIPSUFSĻUIFĻEJTUBODFĻUPĻBOĻPCTUBDMF ĻJOĻGSPOUĻPG
PSĻCFIJOEĻUIFĻDBSĻ0UIFSĻTPVOEĻGSPNĻUIFĻBVEJP
TZTUFNĻJTĻNVUFEĻBVUPNBUJDBMMZ
&TKXGTUWRRQTV
2CTMCUUKUVU[UV
8IFOĻUIFĻEJTUBODFĻJTĻXJUIJOĻĻDNĻUIFĻUPOFĻJT
DPOTUBOUĻBOEĻUIFĻBDUJWFĻTFOTPSTĻGJFMEĻOFBSFTU
UIFĻDBSĻJTĻGJMMFEĻJOĻ*GĻUIFĻEFUFDUFEĻPCTUBDMFĻJT
XJUIJOĻUIFĻEJTUBODFĻGPSĻUIFĻDPOTUBOUĻUPOFĻCPUI
CFIJOEĻBOEĻJOĻGSPOUĻPGĻUIFĻDBS ĻUIFOĻUIFĻUPOF
TPVOETĻBMUFSOBUFMZĻGSPNĻUIFĻMPVETQFBLFST
4GCTRCTMKPICUUKUVCPEG
016'
8IFOĻSFWFSTJOHĻXJUIĻFHĻUSBJMFSĻPSĻCJLFĻDBS
SJFSĻPOĻUIFĻUPXCBSĻĻXJUIPVUĻ7PMWPĻHFOVJOF
USBJMFSĻDBCMFĻĻ1BSLĻ"TTJTUĻNBZĻOFFEĻUPĻCF
EFBDUJWBUFEĻNBOVBMMZĻJOĻPSEFSĻUIBUĻUIFĻTFO
TPSTĻEPĻOPUĻSFBDUĻUPĻUIFĻUSBJMFSĻPSĻCJLFĻDBS
SJFS
+/2146#06
$FSUBJOĻPCKFDUTĻFHĻDIBJOT ĻUIJOĻHMPTTZ
QPMFTĻPSĻMPXĻCBSSJFSTĻNBZĻCFĻJOĻUIFĻTJHOBM
TIBEPXĻBOEĻBSFĻUIFOĻUFNQPSBSJMZĻOPU
EFUFDUFEĻCZĻUIFĻTFOTPSTĻĻUIFĻQVMTBUJOH
UPOFĻNBZĻUIFOĻVOFYQFDUFEMZĻTUPQĻJOTUFBE
PGĻDIBOHJOHĻPWFSĻUPĻUIFĻFYQFDUFEĻDPOTUBOU
UPOF
p
*OĻXIJDIĻDBTF ĻQBZĻFYUSBĻBUUFOUJPOĻBOE
NBOPFVWSFSFQPTJUJPOĻUIFĻDBSĻQBSUJDV
MBSMZĻTMPXMZĻPSĻTUPQĻUIFĻDVSSFOUĻQBSLJOH
NBOPFVWSFĻĻUIFSFĻNBZĻCFĻBĻIJHIĻSJTL
PGĻEBNBHFĻUPĻWFIJDMFTĻPSĻPUIFSĻPCKFDUT
TJODFĻUIFĻTFOTPSTĻBSFĻVOBCMFĻUPĻGVOD
UJPOĻPQUJNBMMZ
(TQPVRCTMKPICUUKUVCPEG
5IFĻEJTUBODFĻDPWFSFEĻUPĻUIFĻSFBSĻPGĻUIFĻDBSĻJT
BCPVUĻĻNFUSFTĻ5IFĻBDPVTUJDĻTJHOBMĻGPS
PCTUBDMFTĻCFIJOEĻDPNFTĻGSPNĻPOFĻPGĻUIFĻSFBS
MPVETQFBLFST
3FBSĻQBSLJOHĻBTTJTUBODFĻJTĻBDUJWBUFEĻXIFO
SFWFSTFĻHFBSĻJTĻFOHBHFE
5IFĻTZTUFNĻJTĻBVUPNBUJDBMMZĻEFBDUJWBUFEĻXIFO
SFWFSTJOHĻXJUIĻFHĻBĻUSBJMFSĻPSĻCJLFĻDBSSJFSĻPO
UIFĻUPXCBSĻJOĻPSEFSĻUPĻQSFWFOUĻUIFĻTFOTPST
GSPNĻSFBDUJOHĻUPĻUIFN
5IFĻEJTUBODFĻDPWFSFEĻJOĻGSPOUĻPGĻUIFĻDBSĻJT
BCPVUĻĻNFUSFTĻ5IFĻBDPVTUJDĻTJHOBMĻGPS
PCTUBDMFTĻJOĻGSPOUĻDPNFTĻGSPNĻPOFĻPGĻUIFĻGSPOU
MPVETQFBLFST
'SPOUĻQBSLĻBTTJTUĻJTĻBDUJWFĻVQĻUP
BQQSPYĻĻLNIĻ5IFĻMBNQĻJOĻUIFĻCVUUPOĻJT
JMMVNJOBUFEĻJOĻPSEFSĻUPĻJOEJDBUFĻUIBUĻUIFĻTZT
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
&TKXGTUWRRQTV
2CTMCUUKUVU[UV UFNĻJTĻBDUJWBUFEĻ8IFOĻUIFĻTQFFEĻJTĻCFMPX
ĻLNIĻUIFĻTZTUFNĻJTĻSFBDUJWBUFE
%NGCPKPIVJGUGPUQTU
+/2146#06
8IFOĻBVYJMJBSZĻMBNQTĻBSFĻGJUUFEĻ3FNFNCFS
UIBUĻUIFTFĻNVTUĻOPUĻPCTDVSFĻUIFĻTFOTPSTĻ
UIFĻBVYJMJBSZĻMBNQTĻNBZĻUIFOĻCFĻQFSDFJWFE
BTĻBOĻPCTUBDMF
(CWNVKPFKECVQT
*GĻUIFĻJOGPSNBUJPOĻTZNCPMĻJMMVNJOBUFT
XJUIĻDPOTUBOUĻHMPXĻBOEĻUIFĻJOGPSNB
UJPOĻEJTQMBZĻTIPXTĻ2CTMCUUKUVU[UV
5GTXKEGTGSWKTGFĻUIFOĻQBSLJOHĻBTTJTUBODFĻJT
EJTFOHBHFE
5GPUQTNQECVKQPHTQPV
+/2146#06
6OEFSĻTPNFĻDJSDVNTUBODFT ĻUIFĻQBSLJOH
TFOTPSTĻDBOĻHJWFĻGBMTFĻXBSOJOHĻTJHOBMTĻEVF
UPĻFYUFSOBMĻTPVOEĻTPVSDFTĻXIJDIĻFNJUĻUIF
TBNFĻVMUSBTPVOEĻGSFRVFODJFTĻBTĻUIPTFĻXJUI
XIJDIĻUIFĻTZTUFNĻXPSLT
&YBNQMFTĻPGĻTVDIĻTPVSDFTĻJODMVEFĻIPSOT
XFUĻUZSFTĻPOĻBTQIBMU ĻQOFVNBUJDĻCSBLFT
BOEĻFYIBVTUĻOPJTFTĻGSPNĻNPUPSDZDMFTĻFUD
5GPUQTNQECVKQPTGCT
5IFĻTFOTPSTĻNVTUĻCFĻDMFBOFEĻSFHVMBSMZĻUP
FOTVSFĻUIBUĻUIFZĻXPSLĻQSPQFSMZĻ$MFBOĻUIFN
XJUIĻXBUFSĻBOEĻDBSĻTIBNQPP
016'
%JSU ĻJDFĻBOEĻTOPXĻDPWFSJOHĻUIFĻTFOTPST
XJMMĻSFEVDFĻUIFJSĻGVODUJPOĻBOEĻNBZĻQSFWFOU
NFBTVSFNFOU
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
&TKXGTUWRRQTV
2CTMCUUKUVECOGTC
)GPGTCN
(WPEVKQPCPFQRGTCVKQP
5IFĻQBSLJOHĻDBNFSBĻJTĻBOĻBTTJTUĻTZTUFNĻBOE
JTĻBDUJWBUFEĻXIFOĻSFWFSTFĻHFBSĻJTĻFOHBHFE
DBOĻCFĻDIBOHFEĻJOĻUIFĻTFUUJOHTĻNFOV ĻTFF
QBHFĻ 5IFĻDBNFSBĻJNBHFĻJTĻTIPXOĻPOĻUIFĻDFOUSF
DPOTPMFTĻTDSFFO
016'
8IFOĻBĻUPXCBSĻJTĻDPOGJHVSFEĻXJUIĻUIFĻDBST
FMFDUSJDBMĻTZTUFN ĻUIFĻQSPUSVTJPOĻPGĻUIF
UPXCBSĻJTĻJODMVEFEĻXIFOĻUIFĻGVODUJPO
NFBTVSFTĻUIFĻQBSLJOHĻTQBDF
%#/DWVVQPNQECVKQP
9#40+0)
5IFĻDBNFSBĻTIPXTĻXIBUĻJTĻCFIJOEĻUIFĻDBS
BOEĻJGĻTPNFUIJOHĻBQQFBSTĻGSPNĻUIFĻTJEFT
p
5IFĻQBSLJOHĻDBNFSBĻJTĻBOĻBJEĻBOEĻDBO
OFWFSĻSFQMBDFĻUIFĻSFTQPOTJCJMJUJFTĻPG
UIFĻESJWFSĻXIFOĻSFWFSTJOH
5IFĻDBNFSBĻTIPXTĻBĻXJEFĻBSFBĻCFIJOEĻUIF
DBSĻBOEĻQBSUĻPGĻUIFĻCVNQFSĻBOEĻBOZĻUPXCBS
p
5IFĻDBNFSBĻIBTĻCMJOEĻTQPUTĻXIFSF
PCTUBDMFTĻDBOOPUĻCFĻEFUFDUFE
p
#FĻBXBSFĻPGĻQFPQMFĻBOEĻBOJNBMTĻOFBS
UIFĻDBS
8IFOĻSFWFSTFĻHFBSĻJTĻFOHBHFEĻUXPĻVOCSPLFO
MJOFTĻBSFĻTIPXOĻHSBQIJDBMMZĻXIJDIĻJMMVTUSBUF
XIFSFĻUIFĻDBSTĻSFBSĻXIFFMTĻXJMMĻSPMMĻXJUIĻUIF
DVSSFOUĻTUFFSJOHĻXIFFMĻBOHMF ĻUIJTĻGBDJMJUBUFT
UJHIUĻQBSLJOH ĻSFWFSTJOHĻJOUPĻUJHIUĻTQBDFTĻBOE
GPSĻIJUDIJOHĻBĻUSBJMFSĻ5IFĻDBSmTĻBQQSPYJNBUF
FYUFSOBMĻEJNFOTJPOTĻBSFĻJMMVTUSBUFEĻCZĻNFBOT
PGĻUXPĻEBTIFEĻMJOFTĻ5IFTFĻIFMQĻMJOFTĻDBOĻCF
TXJUDIFEĻPGGĻJOĻUIFĻTFUUJOHTĻNFOV
*GĻUIFĻDBSĻJTĻBMTPĻFRVJQQFEĻXJUIĻQBSLJOHĻBTTJT
UBODFĻTFOTPST ĻUIFOĻUIFJSĻJOGPSNBUJPOĻJTĻEJT
QMBZFEĻHSBQIJDBMMZĻBTĻDPMPVSFEĻGJFMETĻJOĻPSEFS
UPĻJMMVTUSBUFĻUIFĻEJTUBODFĻUPĻEFUFDUFEĻPCTUB
DMFT ĻTFFĻQBHFĻ
5IFĻDBNFSBĻJTĻBDUJWFĻBQQSPYĻĻTFDPOETĻBGUFS
SFWFSTFĻHFBSĻIBTĻCFFOĻEJTFOHBHFEĻPSĻVOUJMĻUIF
DBSTĻTQFFEĻFYDFFETĻĻLNIĻGPSXBSEĻPS
ĻLNIĻCBDLXBSE
0CKFDUTĻPOĻUIFĻTDSFFOĻNBZĻBQQFBSĻUPĻUJMU
TMJHIUMZĻĻUIJTĻJTĻOPSNBM
016'
0CKFDUTĻPOĻUIFĻEJTQMBZĻTDSFFOĻNBZĻCF
DMPTFSĻUPĻUIFĻDBSĻUIBOĻUIFZĻBQQFBSĻUPĻCFĻPO
UIFĻTDSFFO
*GĻBOPUIFSĻWJFXĻJTĻBDUJWFĻUIFĻQBSLJOHĻDBNFSB
TZTUFNĻUBLFTĻPWFSĻBVUPNBUJDBMMZĻBOEĻUIF
DBNFSBĻJNBHFĻJTĻEJTQMBZFEĻPOĻUIFĻTDSFFO
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
&TKXGTUWRRQTV
2CTMCUUKUVECOGTC 2CTMCUUKUVNKPGU
016'
p
8IFOĻSFWFSTJOHĻXJUIĻBĻUSBJMFSĻXIJDIĻJT
OPUĻDPOOFDUFEĻFMFDUSJDBMMZĻUPĻUIFĻDBS
UIFĻMJOFTĻPOĻUIFĻEJTQMBZĻTIPXĻUIFĻSPVUF
UIFĻECTĻXJMMĻUBLFĻĻOPUĻUIFĻUSBJMFS
p
5IFĻTDSFFOĻTIPXTĻOPĻMJOFTĻXIFOĻB
USBJMFSĻJTĻDPOOFDUFEĻFMFDUSJDBMMZĻUPĻUIF
DBSTĻFMFDUSJDBMĻTZTUFN
p
5IFĻQBSLJOHĻDBNFSBĻJTĻEFBDUJWBUFE
BVUPNBUJDBMMZĻXIFOĻUPXJOHĻBĻUSBJMFSĻJGĻB
7PMWPĻHFOVJOFĻUSBJMFSĻDBCMFĻJTĻVTFE
%COGTCNQECVKQPPGZVVQVJGQRGPKPIJCPFNG
.KIJVEQPFKVKQPU
5IFĻDBNFSBĻJNBHFĻJTĻBEKVTUFEĻBVUPNBUJDBMMZ
BDDPSEJOHĻUPĻQSFWBJMJOHĻMJHIUĻDPOEJUJPOT
#FDBVTFĻPGĻUIJT ĻUIFĻJNBHFĻNBZĻWBSZĻTMJHIUMZ
JOĻCSJHIUOFTTĻBOEĻRVBMJUZĻ1PPSĻMJHIUĻDPOEJ
UJPOTĻDBOĻSFTVMUĻJOĻBĻTMJHIUMZĻSFEVDFEĻJNBHF
RVBMJUZ
'ZCORNGUQHJQYVJGRCTMCUUKUVNKPGUECPDGFKU
RNC[GFHQTVJGFTKXGT
5IFĻMJOFTĻPOĻUIFĻTDSFFOĻBSFĻQSPKFDUFEĻBTĻJG
UIFZĻXFSFĻBUĻHSPVOEĻMFWFMĻCFIJOEĻUIFĻDBSĻBOE
BSFĻEJSFDUMZĻSFMBUFEĻUPĻTUFFSJOHĻXIFFMĻNPWF
NFOU ĻXIJDIĻTIPXTĻUIFĻESJWFSĻUIFĻQBUIĻUIFĻDBS
XJMMĻUBLFĻXIFOĻJUĻUVSOT
016'
,FFQĻUIFĻDBNFSBĻMFOTĻDMFBSĻPGĻEJSU ĻTOPX
BOEĻJDFĻUPĻFOTVSFĻPQUJNVNĻGVODUJPOĻ5IJT
JTĻQBSUJDVMBSMZĻJNQPSUBOUĻJOĻQPPSĻMJHIU
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
+/2146#06
3FNFNCFSĻUIBUĻUIFĻEJTQMBZĻPOMZĻTIPXTĻUIF
BSFBĻCFIJOEĻUIFĻDBSĻĻTPĻQBZĻBUUFOUJPOĻUP
UIFĻTJEFTĻBOEĻGSPOUĻPGĻUIFĻDBSĻXIFOĻUVSOJOH
UIFĻTUFFSJOHĻXIJMFĻSFWFSTJOH
&TKXGTUWRRQTV
2CTMCUUKUVECOGTC
$QWPFCT[NKPGU
%CTUYKVJTGXGTUKPIUGPUQTU
%QNQWTRCKPV
&KUVCPEG OGVTGU
0SBOHF
q 3FE
q
5GVVKPIU
1SFTTĻ1-/'07ĻXIFOĻBĻDBNFSBĻWJFXĻJT
TIPXOĻ.BLFĻUIFĻTFUUJOHTĻBTĻEFTJSFE
/KUEGNNCPGQWU
p 5IFĻEFGBVMUĻTFUUJOHĻJTĻUIBUĻUIFĻDBNFSBĻJT
BDUJWBUFEĻXIFOĻSFWFSTFĻHFBSĻJTĻFOHBHFE
&KHHGTGPVNKPGUKPVJGU[UVGO
#PVOEBSZĻMJOF ĻGSFFĻSFWFSTJOHĻ[POF
8IFFMĻUSBDLT
5IFĻEBTIFEĻMJOFĻ ĻGSBNFTĻJOĻBĻ[POFĻVQĻUP
BCPVUĻĻNĻCBDLĻGSPNĻUIFĻCVNQFSĻ*UĻJTĻBMTP
UIFĻMJNJUĻPGĻUIFĻDBSTĻNPTUĻQSPUSVEJOHĻQBSUT
TVDIĻBTĻEPPSĻNJSSPSTĻBOEĻDPSOFSTĻĻBMTPĻEVS
JOHĻUVSOJOH
5IFĻXJEFĻXIFFMĻUSBDLTĻ ĻCFUXFFOĻUIFĻTJEF
MJOFTĻJOEJDBUFĻXIFSFĻUIFĻXIFFMTĻXJMMĻSPMMĻBOE
DBOĻFYUFOEĻBCPVUĻĻNĻCBDLĻGSPNĻUIF
CVNQFSĻJGĻOPĻPCTUBDMFĻJTĻJOĻUIFĻXBZ
p 0OFĻQSFTTĻPOĻ%#/ĻBDUJWBUFTĻUIFĻDBNFSB
%QNQWTGFCTGCU ZQPGRGTUGPUQT UJQYFKU
VCPEG
FWFOĻJGĻSFWFSTFĻHFBSĻJTĻOPUĻFOHBHFE
*GĻUIFĻDBSĻJTĻBMTPĻFRVJQQFEĻXJUIĻQBSLJOHĻBTTJT
UBODFĻTFOTPSTĻ TFFĻQBHFĻ ĻUIFĻEJTUBODF
JOEJDBUJPOĻXJMMĻCFĻNPSFĻQSFDJTFĻBOEĻUIFĻDPM
PVSFEĻBSFBTĻTIPXĻXIJDIĻPGĻUIFĻĻTFOTPST
JTBSFĻSFHJTUFSJOHĻBOĻPCTUBDMF
5IFĻDPMPVSĻPGĻUIFĻBSFBTĻDIBOHFTĻXJUI
EFDSFBTJOHĻEJTUBODFĻUPĻUIFĻPCTUBDMFĻĻGSPN
MJHIUĻZFMMPXĻUPĻZFMMPXĻUPĻPSBOHFĻUPĻSFE
%QNQWTRCKPV
&KUVCPEG OGVTGU
-JHIUĻZFMMPX
q
:FMMPX
q p $IBOHFĻCFUXFFOĻOPSNBMĻBOEĻ[PPNFE
JNBHFĻCZĻUVSOJOHĻ670'ĻPSĻCZĻQSFTTJOH
%#/
6QYDCT
5IFĻDBNFSBĻDBOĻCFĻVTFEĻUPĻBEWBOUBHFĻXIFO
IJUDIJOHĻBĻUSBJMFSĻ"ĻIFMQĻMJOFĻGPSĻUIFĻUPXCBST
JOUFOEFEĻDPVSTFĻUPXBSETĻUIFĻUSBJMFSĻDBOĻCF
TIPXOĻJOĻUIFĻEJTQMBZĻĻKVTUĻBTĻGPSĻUIFĻXIFFM
USBDLT
p 5IFĻUPXCBSĻDBOĻCFĻ[PPNFEĻJOĻGPSĻQSFDJ
TJPOĻNBOPFVWSJOHĻXJUIĻPOFĻQSFTTĻPO
%#/Ļ1SFTTJOHĻBHBJOĻHJWFTĻOPSNBMĻWJFX
5IFĻUPXCBSTĻQBSLĻBTTJTUĻMJOFĻJTĻBDUJWBUFEĻJO
UIFĻNFOVĻTZTUFNĻ/;%#4ĻXIFSFĻBĻTFMFDUJPO
DBOĻCFĻNBEFĻCFUXFFOĻEJTQMBZJOHĻUIFĻXIFFM
``
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
&TKXGTUWRRQTV
2CTMCUUKUVECOGTC USBDLTĻPSĻUPXCBSĻDPVSTFĻĻCPUIĻPQUJPOTĻDBO
OPUĻCFĻEJTQMBZFEĻTJNVMUBOFPVTMZ
.KOKVCVKQPU
016'
#JDZDMFĻSBDLTĻPSĻPUIFSĻBDDFTTPSJFTĻNPVO
UFEĻPOĻUIFĻCBDLĻPGĻUIFĻDBSĻNBZĻPCTDVSF
UIFĻMJOFĻPGĻTJHIUĻPGĻUIFĻDBNFSB
1BZĻBUUFOUJPOĻUPĻUIFĻQPTTJCJMJUZĻUIBU ĻFWFOĻJGĻJU
POMZĻMPPLTĻMJLFĻBĻSFMBUJWFMZĻTNBMMĻQBSUĻPGĻUIF
JNBHFĻJTĻPCTDVSFE ĻJUĻDPVMEĻCFĻBĻSFMBUJWFMZ
MBSHFĻTFDUPSĻUIBUĻJTĻIJEEFOĻGSPNĻWJFXĻ0CTUB
DMFTĻDPVMEĻUIFSFCZĻHPĻVOEFUFDUFEĻVOUJMĻUIFZ
BSFĻWFSZĻDMPTFĻUPĻUIFĻDBS
6QDGCTKPOKPF
p ,FFQĻUIFĻDBNFSBĻMFOTĻGSFFĻGSPNĻEJSU ĻJDF
BOEĻTOPX
p $MFBOĻUIFĻDBNFSBĻMFOTĻSFHVMBSMZĻXJUIĻMVLF
XBSNĻXBUFSĻBOEĻDBSĻTIBNQPPĻĻUBLFĻDBSF
OPUĻUPĻTDSBUDIĻUIFĻMFOT
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
&TKXGTUWRRQTV
2CTM#UUKUV2KNQV2#2
)GPGTCN
9#40+0)
1"1ĻEPFTĻOPUĻXPSLĻJOĻBMMĻTJUVBUJPOTĻCVUĻJT
EFTJHOFEĻNFSFMZĻBTĻBĻTVQQMFNFOUBSZĻBJE
5IFĻESJWFSĻBMXBZTĻIBTĻUIFĻGJOBMĻSFTQPOTJCJM
JUZĻGPSĻESJWJOHĻUIFĻWFIJDMFĻJOĻBĻTBGFĻNBOOFS
BOEĻGPSĻQBZJOHĻBUUFOUJPOĻUPĻUIFĻTVSSPVOE
JOHTĻBOEĻPUIFSĻSPBEĻVTFSTĻBQQSPBDIJOHĻPS
QBTTJOHĻEVSJOHĻQBSLJOH
(WPEVKQP
6JG1P1HHDWVVQPKUQPVJGEGPVTGEQPUQNG
5IFĻ1BSLĻ"TTJTUĻ1JMPUĻ 1"1ĻqĻ1BSLĻ"TTJTUĻ1JMPU
IFMQTĻUIFĻESJWFSĻUPĻQBSLĻCZĻGJSTUĻDIFDLJOH
XIFUIFSĻBĻTQBDFĻJTĻTVGGJDJFOUMZĻMBSHFĻBOEĻUIFO
UVSOJOHĻUIFĻTUFFSJOHĻXIFFMĻBOEĻTUFFSJOHĻUIF
DBSĻJOUPĻUIFĻTQBDFĻ4ZNCPMT ĻHSBQIJDTĻBOE
UFYUĻJOĻUIFĻDPNCJOFEĻJOTUSVNFOUĻQBOFMĻEJTQMBZ
TIPXĻXIFOĻWBSJPVTĻUIJOHTĻBSFĻUPĻCFĻEPOF
016'
8IFOĻBĻUPXCBSĻJTĻDPOGJHVSFEĻXJUIĻUIFĻDBST
FMFDUSJDBMĻTZTUFN ĻUIFĻQSPUSVTJPOĻPGĻUIF
UPXCBSĻJTĻJODMVEFEĻXIFOĻUIFĻGVODUJPO
NFBTVSFTĻUIFĻQBSLJOHĻTQBDF
2TKPEKRNGHQT2#2
016'
5IFĻ1"1ĻGVODUJPOĻQBSLTĻUIFĻDBSĻVTJOHĻUIFĻGPM
MPXJOHĻTUFQT
5IFĻ1"1ĻGVODUJPOĻNFBTVSFTĻUIFĻTQBDFĻBOE
UVSOTĻUIFĻTUFFSJOHĻXIFFMĻĻUIFĻESJWFSTĻUBTL
JTĻUPĻGPMMPXĻUIFĻEJTQMBZTĻJOTUSVDUJPOTĻBOE
TFMFDUĻUIFĻHFBSĻ SFWFSTFGPSXBSE ĻDPOUSPM
UIFĻTQFFE ĻCSBLFĻBOEĻTUPQ
5IFĻGVODUJPOĻTFBSDIFTĻGPSĻBĻQBSLJOHĻTQBDF
BOEĻNFBTVSFTĻJUĻ "ĻĻ# Ļ%VSJOHĻNFBTVSF
NFOU ĻTQFFEĻNVTUĻOPUĻFYDFFEĻĻLNI
5IFĻDBSĻJTĻTUFFSFEĻJOUPĻUIFĻTQBDFĻXIJMF
SFWFSTJOHĻ $ĻĻ% 1"1ĻDBOĻCFĻBDUJWBUFEĻJGĻUIFĻGPMMPXJOHĻDSJUFSJB
BSFĻNFUĻPODFĻUIFĻFOHJOFĻIBTĻCFFOĻTUBSUFE
p 5IFĻGVODUJPOTĻ%45$ĻPSĻ"#4ĻNVTUĻOPU
JOUFSGFSFĻXIJMFĻUIFĻ1"1ĻGVODUJPOĻJTĻFOB
CMFEĻĻUIFTFĻDBOĻCFĻBDUJWBUFEĻEVFĻUPĻB
TUFFQĻPSĻTMJQQFSZĻTVSGBDF ĻGPSĻFYBNQMF
TFFĻQBHFTĻĻBOEĻĻGPSĻNPSFĻJOGPSNB
UJPO
5IFĻDBSĻJTĻTUSBJHIUFOFEĻVQĻJOĻUIFĻTQBDFĻCZ
ESJWJOHĻCBDLĻBOEĻGPSUIĻ &ĻĻ' p 5SBJMFSTĻNVTUĻOPUĻCFĻDPOOFDUFEĻUPĻUIFĻDBS
p 5IFĻTQFFEĻNVTUĻCFĻCFMPXĻĻLNI
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
&TKXGTUWRRQTV
2CTM#UUKUV2KNQV2#2 1RGTCVKQP
Ļ"DUJWBUFĻ1"1ĻCZĻQSFTTJOH
UIJTĻCVUUPOĻBOEĻEPĻOPUĻESJWF
GBTUFSĻUIBOĻĻLNI
5IFĻESJWFSĻJTĻJOTUSVDUFEĻCZĻNFBOTĻPGĻTJNQMF
DMFBSĻJOTUSVDUJPOTĻPOĻUIFĻJOTUSVNFOUĻQBOFMĻ
VTJOHĻCPUIĻHSBQIJDTĻBOEĻUFYU
4GXGTUKPIKP
016'
3FNFNCFSĻUIBUĻDFSUBJOĻTUFFSJOHĻXIFFM
QPTJUJPOTĻNBZĻPCTUSVDUĻUIFĻJOTUSVNFOU
QBOFMTĻJOTUSVDUJPOTĻXIFOĻZPVĻUVSOĻJUĻEVSJOH
UIFĻQBSLJOHĻNBOPFVWSF
5GCTEJKPICPFEJGEMKPI
OGCUWTGOGPVU
,FFQĻBOĻFZFĻPOĻUIFĻJOTUSVNFOUĻQBOFMĻEJT
QMBZĻBOEĻCFĻQSFQBSFEĻUPĻTUPQĻUIFĻDBS
XIFOĻUIFĻHSBQIJDTĻBOEĻUFYUĻTPĻSFRVFTU
4UPQĻUIFĻDBSĻXIFOĻUIFĻHSBQIJDTĻBOEĻUFYU
TPĻSFRVFTU
016'
1"1ĻTFBSDIFTĻUIFĻBSFBĻGPSĻBĻQBSLJOH
TQBDF ĻEJTQMBZTĻJOTUSVDUJPOTĻBOEĻHVJEFT
UIFĻDBSĻJOĻPOĻJUTĻQBTTFOHFSĻTJEFĻ#VUĻJG
SFRVJSFEĻUIFĻDBSĻDBOĻBMTPĻCFĻQBSLFEĻPOĻUIF
ESJWFSTĻTJEFĻPGĻUIFĻTUSFFU
p
"DUJWBUFĻUIFĻEJSFDUJPOĻJOEJDBUPSĻGPSĻUIF
ESJWFSTĻTJEFĻĻUIFĻDBSĻJTĻUIFOĻQBSLFE
POĻUIBUĻTJEFĻPGĻUIFĻTUSFFUĻJOTUFBE
%VSJOHĻUIFĻ3FWFSTJOHĻTUFQ Ļ1"1ĻXJMMĻTUFFSĻUIF
DBSĻJOUPĻUIFĻQBSLJOHĻTQBDFĻ1SPDFFEĻBTĻGPM
MPXT
$IFDLĻUIBUĻUIFĻBSFBĻCFIJOEĻUIFĻDBSĻJT
DMFBS ĻUIFOĻFOHBHFĻSFWFSTFĻHFBS
3FWFSTFĻTMPXMZĻBOEĻDBSFGVMMZĻXJUIPVU
UPVDIJOHĻUIFĻTUFFSJOHĻXIFFMĻĻBOEĻOP
GBTUFSĻUIBOĻBQQSPYĻĻLNI
,FFQĻBOĻFZFĻPOĻUIFĻJOTUSVNFOUĻQBOFMĻEJT
QMBZĻBOEĻCFĻQSFQBSFEĻUPĻTUPQĻUIFĻDBS
XIFOĻUIFĻHSBQIJDTĻBOEĻUFYUĻTPĻSFRVFTU
5IFĻ1"1ĻGVODUJPOĻTFBSDIFTĻGPSĻBĻQBSLJOH
TQBDFĻBOEĻDIFDLTĻXIFUIFSĻJUĻJTĻCJHĻFOPVHI
1SPDFFEĻBTĻGPMMPXT
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
&TKXGTUWRRQTV
2CTM#UUKUV2KNQV2#2
016'
p
p
p
,FFQĻZPVSĻIBOETĻBXBZĻGSPNĻUIFĻTUFFS
JOHĻXIFFMĻXIFOĻUIFĻ1"1ĻGVODUJPOĻJT
BDUJWBUFE
.BLFĻTVSFĻUIBUĻUIFĻTUFFSJOHĻXIFFMĻJT
OPUĻIJOEFSFEĻJOĻBOZĻXBZĻBOEĻDBOĻSPUBUF
GSFFMZ
'PSĻPQUJNVNĻSFTVMUTĻĻ8BJUĻVOUJMĻUIF
TUFFSJOHĻXIFFMĻIBTĻCFFOĻUVSOFEĻCFGPSF
TUBSUJOHĻUPĻESJWFĻCBDLXBSETGPSXBSET
5VTCKIJVGPKPIWR
&OHBHFĻGJSTUĻHFBSĻPSĻ&ĻQPTJUJPO ĻXBJUĻVOUJM
UIFĻTUFFSJOHĻXIFFMĻIBTĻCFFOĻUVSOFE ĻUIFO
ESJWFĻTMPXMZĻGPSXBSET
4UPQĻUIFĻDBSĻXIFOĻUIFĻHSBQIJDTĻBOEĻUFYU
NFTTBHFĻTPĻSFRVFTU
5IFĻGVODUJPOĻJTĻEJTFOHBHFEĻBVUPNBUJDBMMZ
XIFOĻQBSLJOHĻJTĻDPNQMFUF ĻBOEĻUIFĻHSBQIJDT
BOEĻUFYUĻNFTTBHFĻTIPXĻUIBUĻQBSLJOHĻJTĻDPN
QMFUFĻ*UĻNBZĻCFĻOFDFTTBSZĻGPSĻUIFĻESJWFSĻUP
DPSSFDUĻUIFĻQPTJUJPOJOHĻ0OMZĻUIFĻESJWFSĻDBO
EFUFSNJOFĻXIFUIFSĻUIFĻDBSĻJTĻQSPQFSMZĻQBSLFE
+/2146#06
.KOKVCVKQPU
5IFĻ1"1ĻTFRVFODFĻJTĻTUPQQFE
8IFOĻUIFĻDBSĻIBTĻSFWFSTFEĻJOUPĻUIFĻQBSLJOH
TQBDF ĻJUĻNVTUĻCFĻTUSBJHIUFOFEĻVQĻBOEĻTUPQ
QFE
p JGĻUIFĻDBSĻJTĻESJWFOĻUPPĻRVJDLMZĻĻBCPWF
ĻLNI
p JGĻUIFĻESJWFSĻUPVDIFTĻUIFĻTUFFSJOHĻXIFFM
p JGĻUIFĻ"#4ĻPSĻ%45$ĻGVODUJPOĻJTĻFOBCMFEĻ
FHĻJGĻBĻXIFFMĻMPTFTĻHSJQĻPOĻBĻTMJQQFSZ
SPBE
ESJWFSTĻEPPSĻNBZĻCFĻPQFOFE
"ĻUFYUĻNFTTBHFĻJOEJDBUFTĻXIFSFĻUIFĻ1"1
TFRVFODFĻXBTĻTUPQQFE
016'
&OHBHFĻSFWFSTFĻHFBSĻBOEĻESJWFĻCBDL
XBSETĻTMPXMZĻVOUJMĻUIFĻHSBQIJDTĻBOEĻUFYU
NFTTBHFĻUFMMĻZPVĻUPĻTUPQ
5IFĻXBSOJOHĻEJTUBODFĻJTĻTIPSUFSĻXIFOĻUIF
TFOTPSTĻBSFĻVTFEĻCZĻ"DUJWFĻ1BSLĻ"TTJTU
DPNQBSFEĻXJUIĻXIFOĻ1BSLĻ"TTJTUĻVTFTĻUIF
TFOTPST
p JGĻBĻQBTTFOHFSĻEPPSĻJTĻPQFOFEĻĻCVUĻUIF
%JSU ĻJDFĻBOEĻTOPXĻDPWFSJOHĻUIFĻTFOTPST
XJMMĻSFEVDFĻUIFJSĻGVODUJPOĻBOEĻNBZĻQSFWFOU
NFBTVSFNFOU
+/2146#06
6OEFSĻDFSUBJOĻDJSDVNTUBODFT Ļ1"1ĻJT
VOBCMFĻUPĻGJOEĻQBSLJOHĻTQBDFTĻĻPOFĻSFBTPO
GPSĻUIJTĻNBZĻCFĻUIFĻGBDUĻUIBUĻUIFSFĻJTĻJOUFS
GFSFODFĻXJUIĻUIFĻTFOTPSTĻGSPNĻFYUFSOBM
TPVOEĻTPVSDFTĻXIJDIĻFNJUĻUIFĻTBNFĻVMUSB
TPVOEĻGSFRVFODJFTĻBTĻUIPTFĻXJUIĻXIJDIĻUIF
TZTUFNĻXPSLT
&YBNQMFTĻPGĻTVDIĻTPVSDFTĻJODMVEFĻIPSOT
XFUĻUZSFTĻPOĻBTQIBMU ĻQOFVNBUJDĻCSBLFT
BOEĻFYIBVTUĻOPJTFTĻGSPNĻNPUPSDZDMFTĻFUD
6QDGCTKPOKPF
5IFĻESJWFSĻTIPVMEĻCFBSĻJOĻNJOEĻUIBUĻUIFĻ1BSL
"TTJTUĻ1JMPUĻJTĻBOĻBJEĻqĻOPUĻBOĻJOGBMMJCMF ĻGVMMZ
BVUPNBUJDĻGVODUJPOĻ5IFĻESJWFSĻNVTUĻUIFSFGPSF
CFĻQSFQBSFEĻUPĻJOUFSWFOFĻ5IFSFĻBSFĻBMTP
EFUBJMTĻUPĻCFBSĻJOĻNJOEĻXIJMFĻQBSLJOH ĻFH
p 1"1ĻTUBSUTĻPVUĻGSPNĻUIFĻDVSSFOUĻMPDBUJPO
PGĻUIFĻQBSLFEĻWFIJDMFTĻĻJGĻUIFZĻBSFĻJOBQ
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
&TKXGTUWRRQTV
2CTM#UUKUV2KNQV2#2 QSPQSJBUFMZĻQBSLFEĻUIFOĻUIFĻDBSTĻUZSFT
BOEĻXIFFMĻSJNTĻNBZĻCFĻEBNBHFEĻBHBJOTU
LFSCT
p 1"1ĻJTĻEFTJHOFEĻGPSĻQBSLJOHĻPOĻTUSBJHIU
TUSFFUT ĻOPUĻTIBSQĻDVSWFTĻPSĻCFOETĻ'PS
UIJTĻSFBTPO ĻNBLFĻTVSFĻUIFĻDBSĻJTĻQBSBMMFM
UPĻUIFĻQBSLJOHĻTQBDFĻXIFOĻ1"1ĻNFBTVSFT
UIFĻTQBDF
p )FBWZĻSBJOĻPSĻTOPXĻNBZĻDBVTFĻUIFĻTZT
UFNĻUPĻNFBTVSFĻUIFĻQBSLJOHĻTQBDFĻJODPS
SFDUMZ
p %PĻOPUĻVTFĻ1"1ĻJGĻTOPXĻDIBJOTĻPSĻBĻTQBSF
XIFFMĻBSFĻGJUUFE
p %PĻOPUĻVTFĻ1"1ĻJGĻMPBEFEĻPCKFDUTĻBSFĻQSP
USVEJOHĻGSPNĻUIFĻDBS
p *UĻJTĻOPUĻBMXBZTĻQPTTJCMFĻUPĻGJOEĻQBSLJOH
TQBDFTĻPOĻOBSSPXĻTUSFFUTĻTJODFĻUIFSFĻJT
OPUĻFOPVHIĻTQBDFĻGPSĻNBOPFVWSJOHĻ*O
TVDIĻQBSLJOHĻTJUVBUJPOT ĻJUĻIFMQTĻUIFĻTZT
UFNĻUPĻESJWFĻBTĻDMPTFĻUPĻUIFĻTJEFĻPGĻUIF
SPBEĻBTĻQPTTJCMFĻXIFSFĻZPVĻJOUFOEĻUP
QBSL
p #FBSĻJOĻNJOEĻUIBUĻUIFĻGSPOUĻPGĻUIFĻDBSĻNBZ
+/2146#06
5IFĻ1"1ĻTZTUFNTĻQBSBNFUFSTĻNBZĻOFFE
UPĻCFĻVQEBUFEĻXIFOĻDIBOHJOHĻUPĻBOPUIFS
BQQSPWFEĻXIFFMĻSJNĻTJ[FĻJOWPMWJOHĻDIBOHFE
UZSFĻDJSDVNGFSFODFĻ$POTVMUĻBĻXPSLTIPQĻ
BOĻBVUIPSJTFEĻ7PMWPĻXPSLTIPQĻJTĻSFDPN
NFOEFE
TXJOHĻPVUĻUPXBSETĻPODPNJOHĻUSBGGJDĻXIJMF
CFJOHĻQBSLFE
p 0CKFDUTĻTJUVBUFEĻIJHIFSĻUIBOĻUIFĻEFUFDUJPO
BSFBTĻPGĻUIFĻTFOTPSTĻBSFĻOPUĻJODMVEFE
XIFOĻDBMDVMBUJPOTĻBSFĻNBEFĻGPSĻUIFĻQBSL
JOHĻNBOPFVWSFĻ5IJTĻNBZĻDBVTFĻ1"1ĻUP
TXJOHĻJOUPĻUIFĻQBSLJOHĻTQBDFĻUPPĻFBSMZ
p 5IFĻESJWFSĻJTĻSFTQPOTJCMFĻGPSĻEFUFSNJOF
XIFUIFSĻUIFĻTQBDFĻTFMFDUFEĻCZĻ1"1ĻJT
TVJUBCMFĻGPSĻQBSLJOH
p 6TFĻBQQSPWFEĻUZSFTĻXJUIĻUIFĻDPSSFDUĻUZSF
QSFTTVSFĻBTĻUIJTĻBGGFDUTĻ1"1TĻBCJMJUZĻUP
QBSLĻUIFĻDBS
/CKPVGPCPEG
"QQSPWFEĻUZSFTĻSFGFSTĻUPĻUZSFTĻPGĻUIFĻTBNFĻUZQFĻBOEĻNBLFĻBTĻUIPTFĻGJUUFEĻOFXĻPOĻEFMJWFSZĻGSPNĻUIFĻGBDUPSZ
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
6JG2#2UGPUQTUCTGNQECVGFKPVJGDWORGTU
HTQPVCPFTGCT
'PSĻUIFĻ1"1ĻGVODUJPOĻUPĻXPSLĻDPSSFDUMZ ĻJUT
TFOTPSTĻNVTUĻCFĻDMFBOFEĻSFHVMBSMZĻXJUIĻXBUFS
BOEĻDBSĻTIBNQPPĻĻUIFTFĻBSFĻUIFĻTBNFĻTFO
TPSTĻBTĻBSFĻVTFEĻCZĻQBSLJOHĻBTTJTUBODF ĻTFF
QBHFĻ
&TKXGTUWRRQTV
2CTM#UUKUV2KNQV2#2
5[ODQNUCPFOGUUCIGU
5IFĻJOTUSVNFOUĻQBOFMTĻEJTQMBZĻDBOĻTIPXĻEJG
GFSFOUĻDPNCJOBUJPOTĻPGĻTZNCPMTĻBOEĻUFYUĻXJUI
WBSZJOHĻDPOUFOUĻĻTPNFUJNFTĻXJUIĻBĻTFMG
FYQMBOBUPSZĻQJFDFĻPGĻBEWJDFĻPOĻBQQSPQSJBUF
BDUJPO
*GĻBĻNFTTBHFĻTBZTĻUIBUĻ1"1ĻJTĻEJTFOHBHFE
DPOUBDUĻXJUIĻBOĻBVUIPSJTFEĻ7PMWPĻXPSLTIPQĻJT
SFDPNNFOEFE
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
&TKXGTUWRRQTV
$.+5CPF%6# )GPGTCNKPHQTOCVKQPQP$.+5CPF%6#
1RGTCVKQP
5IFĻ#-*4ĻGVODUJPOĻ #MJOEĻ4QPUĻ*OGPSNBUJPO
4ZTUFN ĻJTĻEFTJHOFEĻGPSĻESJWJOHĻJOĻEFOTFĻUSBG
GJDĻPOĻSPBETĻXJUIĻTFWFSBMĻMBOFTĻJOĻUIFĻTBNF
EJSFDUJPOĻ#-*4ĻJTĻBĻESJWFSTĻBJEĻJOUFOEFEĻUP
QSPWJEFĻBĻXBSOJOHĻBCPVU
(WPEVKQP
#-*4ĻBOEĻ$5"ĻBSFĻBDUJWBUFEĻXIFOĻUIFĻFOHJOF
JTĻTUBSUFEĻ5IJTĻJTĻDPOGJSNFEĻCZĻUIFĻJOEJDBUPS
MBNQTĻJOĻUIFĻEPPSĻQBOFMTĻGMBTIJOHĻPODF
#EVKXCVGFGCEVKXCVG$.+5
p WFIJDMFTĻJOĻUIFĻDBSTĻCMJOEĻTQPU
p RVJDLMZĻBQQSPBDIJOHĻWFIJDMFTĻJOĻUIFĻMFGU
BOEĻSJHIUĻMBOFTĻDMPTFTUĻUPĻUIFĻDBS
5IFĻ#-*4ĻGVODUJPOĻ$5"Ļ $SPTTĻ5SBGGJDĻ"MFSU ĻJT
BĻESJWFSTĻBJEĻJOUFOEFEĻUPĻQSPWJEFĻBĻXBSOJOH
BCPVU
p DSPTTJOHĻUSBGGJDĻXIFOĻUIFĻDBSĻJTĻSFWFSTFE
2QUKVKQPQHVJG$.+5NCOR
*OEJDBUPSĻMBNQ
9#40+0)
#-*4ĻBOEĻ$5"ĻBSFĻBĻTVQQMFNFOUĻĻOPUĻB
SFQMBDFNFOUĻGPSĻBĻTBGFĻESJWJOHĻTUZMFĻBOE
UIFĻVTFĻPGĻSFBSWJFXĻBOEĻEPPSĻNJSSPSTĻ5IF
#-*4ĻBOEĻ$5"ĻGVODUJPOTĻDBOĻOFWFSĻSFQMBDF
ESJWFSĻSFTQPOTJCJMJUZĻBOEĻBUUFOUJPO
*UĻJTĻBMXBZTĻUIFĻSFTQPOTJCJMJUZĻPGĻUIFĻESJWFS
UPĻDIBOHFĻMBOFTĻBOEĻSFWFSTFĻJOĻBĻTBGFĻXBZ
#-*4ĻTZNCPM
016'
5IFĻMBNQĻJMMVNJOBUFTĻPOĻUIFĻTJEFĻPGĻUIFĻDBS
XIFSFĻUIFĻTZTUFNĻIBTĻEFUFDUFEĻUIFĻWFIJ
DMFĻ*GĻUIFĻDBSĻJTĻPWFSUBLFOĻPOĻCPUIĻTJEFTĻBU
UIFĻTBNFĻUJNFĻUIFOĻCPUIĻMBNQTĻJMMVNJOBUF
/05&Ļ5IFĻJMMVTUSBUJPOĻJTĻTDIFNBUJDĻĻEFUBJMTĻNBZĻWBSZĻEFQFOEJOHĻPOĻDBSĻNPEFM
'PSĻJOGPSNBUJPOĻPOĻUIFĻNFOVĻTZTUFNĻĻTFFĻQBHFĻ
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
$WVVQPHQTCEVKXCVKPIFGCEVKXCVKPI
5IFĻ$.+5ĻGVODUJPOĻDBOĻCFĻEFBDUJWBUFEBDUJ
WBUFEĻCZĻQSFTTJOHĻUIFĻ$.+5ĻCVUUPOĻPOĻUIF
DFOUSFĻDPOTPMF
4PNFĻDPNCJOBUJPOTĻPGĻUIFĻTFMFDUFEĻFRVJQ
NFOUĻMFBWFĻOPĻWBDBOUĻTQBDFĻGPSĻBĻCVUUPOĻJO
UIFĻDFOUSFĻDPOTPMFĻĻJOĻXIJDIĻDBTFĻUIFĻGVOD
UJPOĻJTĻIBOEMFEĻCZĻUIFĻDBSTĻNFOVĻTZTUFNĻ/;
%#4
&TKXGTUWRRQTV
$.+5CPF%6#
p 4FMFDUĻ1PĻPSĻ1HHĻBUĻ5GVVKPIU
UGVVKPIU
%CT
$.+5
8IFOĻ#-*4ĻJTĻEFBDUJWBUFEBDUJWBUFEĻUIFĻMBNQ
JOĻUIFĻCVUUPOĻHPFTĻPVUJMMVNJOBUFTĻBOEĻUIF
JOTUSVNFOUĻQBOFMĻEJTQMBZĻDPOGJSNTĻUIFĻDIBOHF
XJUIĻBĻUFYUĻNFTTBHFĻ5IFĻEPPSĻQBOFMĻJOEJDBUPS
MBNQTĻGMBTIĻPODFĻVQPOĻBDUJWBUJPO
5PĻFYUJOHVJTIĻUIFĻNFTTBHF
p 1SFTTĻUIFĻMFGUĻTUBMLĻTXJUDIĻ1-ĻCVUUPO
PS
p
8BJUĻBQQSPYĻĻTFDPOETĻqĻUIFĻNFTTBHF
FYUJOHVJTIFT
9JGP$.+5QRGTCVGU
5IFĻ#-*4ĻGVODUJPOĻJTĻBDUJWFĻBUĻTQFFETĻBCPWF
BQQSPYĻĻLNI
5IFĻTZTUFNĻJTĻEFTJHOFEĻUPĻSFBDUĻXIFO
p UIFĻWFIJDMFĻJTĻPWFSUBLFOĻCZĻPUIFSĻWFIJDMFT
p BOPUIFSĻWFIJDMFĻJTĻRVJDLMZĻBQQSPBDIJOH
UIFĻWFIJDMF
8IFOĻ#-*4ĻEFUFDUTĻBĻWFIJDMFĻJOĻ[POFĻĻPSĻB
RVJDLMZĻBQQSPBDIJOHĻWFIJDMFĻJOĻ[POFĻ ĻUIF
EPPSĻQBOFMĻ#-*4ĻMBNQĻJMMVNJOBUFTĻXJUIĻBĻDPO
TUBOUĻHMPXĻ*GĻUIFĻESJWFSĻBDUJWBUFTĻUIFĻEJSFDUJPO
JOEJDBUPSĻPOĻUIFĻTBNFĻTJEFĻBTĻUIFĻXBSOJOH
UIFĻ#-*4ĻMBNQĻXJMMĻDIBOHFĻGSPNĻBĻDPOTUBOU
HMPXĻUPĻGMBTIJOHĻXJUIĻBĻNPSFĻJOUFOTFĻMJHIU
9#40+0)
1P1HHHQTRCTMKPICUUKUVCPEGCPF%6#UGPUQTU
$5"ĻJUTFMGĻDBOĻCFĻEFBDUJWBUFEĻJOĻUIFĻ/;%#4
NFOVĻTZTUFNĻBTĻGPMMPXT
p (PĻUPĻ5GVVKPIU
%CTUGVVKPIU $.+5
%TQUU6TCHHKE#NGTVĻBOEĻEFTFMFDUĻ5IF
$5"ĻGVODUJPOĻJTĻUIFOĻEFBDUJWBUFEĻ#-*4
SFNBJOTĻBDUJWBUFE
#-*4ĻEPFTĻOPUĻXPSLĻJOĻTIBSQĻCFOET
#-*4ĻEPFTĻOPUĻXPSLĻXIFOĻUIFĻDBSĻJTĻCFJOH
SFWFSTFE
#EVKXCVGFGCEVKXCVG%6#
*OĻDBSTĻFRVJQQFEĻXJUIĻQBSLJOHĻBTTJTUBODFĻ TFF
QBHFĻ ĻUIFĻ$5"ĻGVODUJPOĻDBOĻCFĻEFBDUJ
WBUFEBDUJWBUFEĻXJUIĻUIFĻ1"4ĻCVUUPO
2TKPEKRNGHQT$.+5<QPGKPDNKPFURQV<QPG
HQTSWKEMN[CRRTQCEJKPIXGJKENG
'PSĻJOGPSNBUJPOĻPOĻUIFĻNFOVĻTZTUFNĻĻTFFĻQBHFĻ
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
&TKXGTUWRRQTV
$.+5CPF%6# XIJDIĻEJSFDUJPOĻUIFĻBQQSPBDIJOHĻPCKFDUĻJT
DPNJOHĻGSPN
9JGP%6#QRGTCVGU
p $5"ĻBMTPĻXBSOTĻCZĻJMMVNJOBUJOHĻUIFĻ#-*4
MBNQT
p "OĻBEEJUJPOBMĻXBSOJOHĻJTĻQSPWJEFEĻJOĻUIF
GPSNĻPGĻBĻMJUĻJDPOĻJOĻUIFĻ57ĻTDSFFOTĻ1"4
HSBQIJDT
9#40+0)
$5"ĻEPFTĻOPUĻXPSLĻJOĻBMMĻTJUVBUJPOTĻCVUĻJT
EFTJHOFEĻNFSFMZĻBTĻBĻTVQQMFNFOUBSZĻBJE
2TKPEKRNGHQT%6#
$5"ĻTVQQMFNFOUTĻUIFĻ#-*4ĻGVODUJPOĻCZĻCFJOH
BCMFĻUPĻTFFĻDSPTTJOHĻUSBGGJDĻGSPNĻUIFĻTJEFĻEVS
JOHĻSFWFSTJOH ĻTVDIĻBTĻXIFOĻSFWFSTJOHĻPVUĻPGĻB
QBSLJOHĻTQBDF
5IFĻESJWFSĻBMXBZTĻCFBSTĻVMUJNBUFĻSFTQPOTJ
CJMJUZĻGPSĻFOTVSJOHĻUIBUĻUIFĻWFIJDMFĻJTĻESJWFO
TBGFMZ
JOĻGSPOUĻPGĻUIFĻTFOTPSTĻNVTUĻCFĻLFQU
DMFBO
.KOKVCVKQPU
p #-*4ĻBOEĻ$5"ĻBSFĻEFBDUJWBUFEĻXIFOĻB
USBJMFSĻJTĻDPOOFDUFEĻUPĻUIFĻDBSmTĻFMFDUSJDBM
TZTUFN
p %JSU ĻJDFĻBOEĻTOPXĻDPWFSJOHĻTFOTPSTĻDBO
SFEVDFĻGVODUJPOBMJUZĻBOEĻNBLFĻJUĻJNQPTTJ
CMFĻUPĻQSPWJEFĻXBSOJOHTĻ#-*4ĻBOEĻ$5"
BSFĻVOBCMFĻUPĻEFUFDUĻIB[BSETĻJGĻDPWFSFE
UIFĻBSFBĻPGĻUIFĻTFOTPST
+/2146#06
3FQBJSĻPGĻUIFĻ#-*4ĻBOEĻ$5"ĻGVODUJPOT
DPNQPOFOUTĻNVTUĻPOMZĻCFĻQFSGPSNFEĻCZĻB
XPSLTIPQĻĻBOĻBVUIPSJTFEĻ7PMWPĻXPSLTIPQ
JTĻSFDPNNFOEFE
$5"ĻJTĻPOMZĻBDUJWFĻEVSJOHĻSFWFSTJOHĻBOEĻJT
BDUJWBUFEĻBVUPNBUJDBMMZĻXIFOĻSFWFSTFĻJT
TFMFDUFEĻBUĻUIFĻHFBSCPY
p *GĻ$5"ĻEFUFDUTĻTPNFUIJOHĻBQQSPBDIJOH
p 5PĻFOTVSFĻPQUJNBMĻGVODUJPOBMJUZ ĻUIFĻBSFBT
p %PĻOPUĻBGGJYĻBOZĻPCKFDUT ĻUBQFĻPSĻMBCFMTĻJO
/CKPVGPCPEG
$5"ĻJTĻQSJNBSJMZĻEFTJHOFEĻUPĻEFUFDUĻWFIJDMFT
*OĻGBWPVSBCMFĻDPOEJUJPOT ĻJUĻNBZĻBMTPĻCFĻBCMF
UPĻEFUFDUĻTNBMMFSĻPCKFDUT ĻTVDIĻBTĻDZDMJTUT
BOEĻQFEFTUSJBOT
GSPNĻUIFĻTJEF ĻBOĻBDPVTUJDĻXBSOJOHĻTJHOBM
TPVOETĻ5IFĻTJHOBMĻDPNFTĻGSPNĻFJUIFSĻUIF
MFGUĻPSĻUIFĻSJHIUĻTQFBLFSĻEFQFOEJOHĻPO
5IFĻ#-*4ĻBOEĻ$5"ĻTFOTPSTĻBSFĻMPDBUFEĻJOTJEF
UIFĻSFBSĻXJOHCVNQFSĻPOĻFBDIĻTJEFĻPGĻUIFĻDBS
.QECVKQPQH$.+5CPF%6#UGPUQTU
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
&TKXGTUWRRQTV
$.+5CPF%6#
/GUUCIGUQPVJGFKURNC[
*OĻTJUVBUJPOTĻXIFSFĻUIFĻ#-*4ĻBOEĻ$5"ĻGVOD
UJPOTĻGBJMĻPSĻBSFĻJOUFSSVQUFE ĻBĻTZNCPMĻNBZĻCF
TIPXOĻPOĻUIFĻJOTUSVNFOUĻQBOFM ĻTVQQMFNFO
UFEĻCZĻBOĻFYQMBOBUPSZĻNFTTBHFĻ'PMMPXĻBOZ
SFDPNNFOEBUJPOĻHJWFO
.FTTBHFĻFYBNQMFT
/GUUCIG
5RGEKHKECVKQP
%6#1((
$5"ĻIBTĻCFFOĻEFBDUJWBUFE
NBOVBMMZĻ#-*4ĻJTĻBDUJWF
$.+5CPF
%6#1((
6TCKNGT
CVVCEJGF
#-*4ĻBOEĻ$5"ĻBSFĻUFNQP
SBSJMZĻEJTBCMFEĻCFDBVTFĻB
USBJMFSĻJTĻDPOOFDUFEĻUPĻUIF
DBSmTĻFMFDUSJDBMĻTZTUFN
$.+5CPF
%6#5GTX
KEGTGSWKTGF
#-*4ĻBOEĻ$5"ĻBSFĻOPU
XPSLJOH
p 7JTJUĻBĻXPSLTIPQĻJGĻUIF
NFTTBHFĻSFNBJOTĻĻBO
BVUIPSJTFEĻ7PMWPĻXPSL
TIPQĻJTĻSFDPNNFOEFE
"ĻUFYUĻNFTTBHFĻDBOĻCFĻBDLOPXMFEHFEĻCZ
CSJFGMZĻQSFTTJOHĻUIFĻ1-ĻCVUUPOĻPOĻUIFĻEJSFD
UJPOĻJOEJDBUPSĻTUBML
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
.FOVTĻBOEĻNFTTBHFT
.FOVĻTPVSDFĻ.:Ļ$"3
$MJNBUFĻDPOUSPM
&OHJOFĻBOEĻQBTTFOHFSĻDPNQBSUNFOUĻIFBUFS "EEJUJPOBMĻIFBUFS 5SJQĻDPNQVUFS
"EBQUJOHĻESJWJOHĻDIBSBDUFSJTUJDT
$PNGPSUĻJOTJEFĻUIFĻQBTTFOHFSĻDPNQBSUNFOU
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
$0.'035Ļ"/%Ļ%3*7*/(Ļ1-&"463&
%QOHQTVCPFFTKXKPIRNGCUWTG
/GPWUCPFOGUUCIGU
%QODKPGFKPUVTWOGPVRCPGN
/GPWQXGTXKGY
4PNFĻPGĻUIFĻGPMMPXJOHĻNFOVĻPQUJPOTĻSFRVJSF
UIFĻGVODUJPOĻBOEĻIBSEXBSFĻUPĻCFĻJOTUBMMFEĻJO
UIFĻDBS
#PCNQIWGEQODKPGFKPUVTWOGPVRCPGN
&KIKVCNURGGF
2CTMKPIJGCVGT
#FFKVKQPCNJGCVGT
6%QRVKQPU
+PHQTOCVKQPFKURNC[ CPCNQIWGEQODKPGFKPUVTW
OGPVRCPGN CPFOGPWPCXKICVKQPEQPVTQNU
+PHQTOCVKQPFKURNC[U FKIKVCNEQODKPGFKPUVTWOGPV
RCPGN CPFOGPWPCXKICVKQPEQPVTQNU
1-ĻĻBDDFTTĻUIFĻNFOV ĻBDLOPXMFEHF
NFTTBHFTĻBOEĻDPOGJSNĻNFOVĻTFMFDUJPOT
5IVNCXIFFMĻqĻCSPXTFĻCFUXFFOĻNFOV
PQUJPOT
4'5'6ĻĻSFTFUĻEBUBĻJOĻUIFĻTFMFDUFEĻUSJQ
DPNQVUFSĻTUFQĻBOEĻHPĻCBDLĻJOĻUIFĻNFOV
TUSVDUVSF
5IFĻNFOVTĻTIPXOĻPOĻUIFĻJOGPSNBUJPOĻEJTQMBZ
JOĻUIFĻDPNCJOFEĻJOTUSVNFOUĻQBOFMĻBSFĻDPO
USPMMFEĻXJUIĻUIFĻMFGUIBOEĻTUBMLĻTXJUDIĻ5IF
NFOVTĻTIPXOĻEFQFOEĻPOĻLFZĻQPTJUJPO ĻTFF
QBHFĻĻ*GĻBĻNFTTBHFĻBQQFBSTĻUIFOĻUIJTĻNVTU
CFĻBDLOPXMFEHFEĻXJUIĻ1-ĻGPSĻUIFĻNFOVTĻUP
CFĻTIPXO
$FSUBJOĻFOHJOFT
5IFĻOVNCFSĻPGĻNFTTBHFTĻJTĻJOEJDBUFEĻJOĻCSBDLFUT
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
5GTXKEGUVCVWU
1KNNGXGN
/GUUCIGU &KIKVCNEQODKPGFKPUVTWOGPVRCPGN
5GVVKPIU
6JGOGU
%QPVTCUVOQFG%QNQWTOQFG
5GTXKEGUVCVWU
/GUUCIGU
1KNNGXGN
2CTMKPIJGCVGT
6TKREQORWVGTTGUGV
%QOHQTVCPFFTKXKPIRNGCUWTG
/GPWUCPFOGUUCIGU
/GUUCIG
8IFOĻBĻXBSOJOH ĻJOGPSNBUJPOĻPSĻJOEJDBUPS
TZNCPMĻJMMVNJOBUFT ĻBĻDPSSFTQPOEJOHĻNFTTBHF
BQQFBSTĻPOĻUIFĻJOGPSNBUJPOĻEJTQMBZĻ"OĻFSSPS
NFTTBHFĻJTĻTUPSFEĻJOĻBĻNFNPSZĻMJTUĻVOUJMĻUIF
GBVMUĻIBTĻCFFOĻSFDUJGJFE
1SFTTĻ1-Ļ TFFĻUIFĻGJHVSFĻJOĻUIFĻTFDUJPOĻ$PN
CJOFEĻJOTUSVNFOUĻQBOFMĻPOĻQBHFĻ ĻJOĻPSEFS
UPĻDPOGJSNĻBĻNFTTBHFĻ4DSPMMĻUISPVHIĻNFT
TBHFTĻXJUIĻUIFĻUIVNCXIFFM
016'
*GĻBĻXBSOJOHĻNFTTBHFĻBQQFBSTĻXIJMFĻZPV
BSFĻVTJOHĻUIFĻUSJQĻDPNQVUFS ĻUIFĻNFTTBHF
NVTUĻCFĻSFBEĻ QSFTTĻ1- ĻCFGPSFĻUIFĻQSFWJ
PVTĻBDUJWJUZĻDBOĻCFĻSFTVNFE
/GUUCIG
5RGEKHKECVKQP
5VQRUCHGN["
4UPQĻBOEĻTXJUDIĻPGGĻUIF
FOHJOFĻ4FSJPVTĻSJTLĻPG
EBNBHFĻĻDPOTVMUĻBĻXPSL
TIPQ#
5VQRGPIKPG"
4UPQĻBOEĻTXJUDIĻPGGĻUIF
FOHJOFĻ4FSJPVTĻSJTLĻPG
EBNBHFĻĻDPOTVMUĻBĻXPSL
TIPQ#
/GUUCIG
5RGEKHKECVKQP
/GUUCIG
5RGEKHKECVKQP
5GTXKEG
WTIGPV"
$POUBDUĻBĻXPSLTIPQ#ĻUP
DIFDLĻUIFĻDBSĻJNNFEJ
BUFMZ
6TCPUOKUUKQP
1KNEJCPIG
PGGFGF
$POUBDUĻBĻXPSLTIPQ#ĻUP
DIFDLĻUIFĻDBSĻBTĻTPPOĻBT
QPTTJCMF
5GTXKEG
TGSWKTGF"
$POUBDUĻBĻXPSLTIPQ#ĻUP
DIFDLĻUIFĻDBSĻBTĻTPPOĻBT
QPTTJCMF
6TCPUOKUUKQP
4GFWEGF
RGTHQTOCPEG
5GGOCPWCN"
3FBEĻUIFĻPXOFSTĻNBO
VBM
5IFĻHFBSCPYĻDBOOPUĻIBO
EMFĻGVMMĻDBQBDJUZĻ%SJWF
DBSFGVMMZĻVOUJMĻUIFĻNFT
TBHFĻDMFBST$
$QQMVKOG
HQTOCKPVG
PCPEG
5JNFĻUPĻCPPLĻSFHVMBS
TFSWJDFĻĻDPOUBDUĻBĻXPSL
TIPQ#
6KOGHQTTGI
WNCTOCKPVG
PCPEG
5JNFĻGPSĻSFHVMBSĻTFSWJDFĻ
DPOUBDUĻBĻXPSLTIPQ#Ļ5IF
UJNJOHĻJTĻEFUFSNJOFEĻCZ
UIFĻOVNCFSĻPGĻLJMPNFUSFT
ESJWFO ĻOVNCFSĻPGĻNPOUIT
TJODFĻUIFĻMBTUĻTFSWJDF
FOHJOFĻSVOOJOHĻUJNFĻBOE
PJMĻHSBEF
/CKPVGPCPEG
QXGTFWG
*GĻTIPXOĻSFQFBUFEMZĻ
DPOUBDUĻBĻXPSLTIPQ#
6TCPUOKUUKQP
JQV4GFWEG
URGGF
%SJWFĻNPSFĻTNPPUIMZĻPS
TUPQĻUIFĻDBSĻJOĻBĻTBGF
NBOOFSĻ%JTFOHBHFĻUIF
HFBSĻBOEĻSVOĻUIFĻFOHJOF
BUĻJEMJOHĻTQFFEĻVOUJMĻUIF
NFTTBHFĻDMFBST$
6TCPUOKUUKQP
JQV5VQR
UCHGN[9CKV
HQTEQQNKPI
$SJUJDBMĻGBVMUĻ4UPQĻUIFĻDBS
JNNFEJBUFMZĻJOĻBĻTBGF
NBOOFSĻBOEĻDPOUBDUĻB
XPSLTIPQ#
*GĻUIFĻTFSWJDFĻJOUFSWBMTĻBSF
OPUĻGPMMPXFEĻUIFOĻUIF
XBSSBOUZĻEPFTĻOPUĻDPWFS
BOZĻEBNBHFEĻQBSUTĻ
DPOUBDUĻBĻXPSLTIPQ#
"ĻNFTTBHFĻDBOĻBMTPĻCFĻBDLOPXMFEHFEĻWJBĻUIFĻUIVNCXIFFMĻPSĻ4'5'6ĻCVUUPO
%QOHQTVCPFFTKXKPIRNGCUWTG
/GPWUCPFOGUUCIGU
"
#
$
/GUUCIG
5RGEKHKECVKQP
6GORQTCTKN[
QHH"
"ĻGVODUJPOĻIBTĻCFFOĻUFN
QPSBSJMZĻTXJUDIFEĻPGGĻBOE
JTĻSFTFUĻBVUPNBUJDBMMZ
XIJMFĻESJWJOHĻPSĻBGUFSĻTUBS
UJOHĻBHBJO
.QYDCVVGT[
EJCTIG
2QYGTUCXG
OQFG
5IFĻBVEJPĻTZTUFNĻJT
TXJUDIFEĻPGGĻUPĻTBWF
FOFSHZĻ$IBSHFĻUIFĻCBU
UFSZ
1BSUĻPGĻNFTTBHF ĻTIPXOĻUPHFUIFSĻXJUIĻJOGPSNBUJPOĻPO
XIFSFĻUIFĻQSPCMFNĻIBTĻBSJTFO
"OĻBVUIPSJTFEĻ7PMWPĻXPSLTIPQĻJTĻSFDPNNFOEFE
'PSĻNPSFĻNFTTBHFTĻDPODFSOJOHĻBVUPNBUJDĻUSBOTNJTTJPO
TFFĻQBHFĻ
%QOHQTVCPFFTKXKPIRNGCUWTG
/GPWUQWTEG/;%#4
)GPGTCNKPHQTOCVKQPCDQWV/;%#4
.BOZĻPGĻUIFĻDBSTĻGFBUVSFTĻBSFĻIBOEMFE
JOĻUIJTĻNFOVĻTPVSDF ĻFHĻTFUUJOHĻUIF
DMPDL ĻEPPSĻNJSSPSTĻBOEĻMPDLT
1RGTCVKQP
%GPVTGEQPUQNGEQPVTQNU
/BWJHBUJPOĻJOĻUIFĻNFOVTĻJTĻDBSSJFEĻPVUĻVTJOH
CVUUPOTĻJOĻUIFĻDFOUSFĻDPOTPMFĻPSĻXJUIĻUIF
TUFFSJOHĻXIFFMTĻSJHIUIBOEĻLFZQBE
p
p
p
p
p
UFMFQIPOFĻDBMMĻSFKFDUFE
DVSSFOUĻGVODUJPOĻDBODFMMFE
JOQVUĻDIBSBDUFSTĻEFMFUFE
MBTUĻTFMFDUJPOĻVOEPOF
NPWFĻVQĻJOĻUIFĻNFOVĻTZTUFN
4IPSUĻBOEĻMPOHĻQSFTTFTĻDBOĻBMTPĻQSPEVDF
WBSZJOHĻSFTVMUT
$FSUBJOĻGVODUJPOTĻBSFĻTUBOEBSE ĻPUIFSTĻBSF
PQUJPOBMĻĻUIFĻSBOHFĻBMTPĻWBSJFTĻEFQFOEJOHĻPO
UIFĻNBSLFU
"ĻMPOHĻQSFTTĻUBLFTĻZPVĻUPĻUIFĻUPQĻNFOVĻMFWFM
1BSFOUĻWJFX ĻGSPNĻXIJDIĻBMMĻDBSĻGVODUJPOT
NFOVĻTPVSDFTĻDBOĻCFĻBDDFTTFE ĻTFF
QBHFĻ
%GPVTGEQPUQNGEQPVTQNUHQTOGPWPCXKICVKQP
1SFTTĻ/;%#4ĻUPĻPQFOĻUIFĻNFOVTĻVOEFS
/;%#4
1SFTTĻ1-/'07ĻUPĻTFMFDUUJDLĻJOĻUIF
IJHIMJHIUFEĻNFOVĻPQUJPOĻPSĻUPĻTUPSFĻUIF
TFMFDUFEĻGVODUJPOĻJOĻUIFĻNFNPSZ
5VSOĻUIFĻ670'ĻLOPCĻUPĻTDSPMMĻVQEPXO
BNPOHĻUIFĻNFOVĻPQUJPOT
':+6
':+6HWPEVKQPU
%FQFOEJOHĻPOĻUIFĻGVODUJPOĻJOĻXIJDIĻUIFĻDVS
TPSĻJTĻMPDBUFEĻXIFOĻ':+6ĻJTĻQSFTTFE ĻBOEĻBU
XIJDIĻNFOVĻMFWFM ĻPOFĻPGĻUIFĻGPMMPXJOHĻNBZ
IBQQFO
``
%QOHQTVCPFFTKXKPIRNGCUWTG
/GPWUQWTEG/;%#4
5VGGTKPIYJGGNMG[RCF
5IFĻGPMMPXJOHĻJTĻBOĻFYBNQMFĻPGĻIPXĻBĻGVODUJPO
DBOĻCFĻBDDFTTFEĻBOEĻBEKVTUFEĻVTJOHĻUIF
TUFFSJOHĻXIFFMĻLFZQBE
/;%#4
5IFĻGPMMPXJOHĻPQUJPOTĻBSFĻBWBJMBCMFĻJOĻNFOV
TPVSDFĻ/;%#4
1SFTTĻUIFĻDFOUSFĻDPOTPMFĻCVUUPOĻ/;
%#4
4DSPMMĻUPĻUIFĻEFTJSFEĻNFOV ĻFHĻ5GVVKPIU
XJUIĻUIFĻUIVNCXIFFMĻ ĻBOEĻUIFOĻRTGUU
UIFĻUIVNCXIFFMĻĻBĻTVCNFOVĻPQFOT
4DSPMMĻUPĻUIFĻEFTJSFEĻNFOV ĻFHĻ%CT
UGVVKPIUĻBOEĻQSFTTĻUIFĻUIVNCXIFFMĻĻB
TVCNFOVĻPQFOT
6JGMG[RCFOC[XCT[FGRGPFKPIQPCWFKQNGXGN
UGGRCIG
6WTPĻUIFĻUIVNCXIFFMĻUPĻTDSPMMĻVQEPXO
BNPOHĻUIFĻNFOVĻPQUJPOT
2TGUUĻUIFĻUIVNCXIFFMĻUPĻTFMFDUUJDLĻJO
UIFĻIJHIMJHIUFEĻNFOVĻPQUJPOĻPSĻUPĻTUPSF
UIFĻTFMFDUFEĻGVODUJPOĻJOĻUIFĻNFNPSZ
':+6Ļ TFFĻIFBEJOHĻ&9*5ĻGVODUJPOTĻQBHF
5GCTEJRCVJU
$VSSFOUĻNFOVĻMFWFMĻJTĻTIPXOĻBUĻUIFĻUPQĻSJHIU
PGĻUIFĻDFOUSFĻDPOTPMFĻEJTQMBZĻTDSFFOĻ4FBSDI
QBUITĻUPĻUIFĻNFOVĻTZTUFNĻGVODUJPOTĻBSF
EFTDSJCFEĻJOĻUIJTĻNBOVBMĻJOĻUIFĻGPMMPXJOHĻGPSN
5GVVKPIU %CTUGVVKPIU .QEMUGVVKPIU
&QQTUWPNQEM &TKXGTFQQTVJGPCNN
4DSPMMĻUPĻ.QEMUGVVKPIUĻBOEĻQSFTTĻUIF
UIVNCXIFFMĻĻBĻOFXĻTVCNFOVĻPQFOT
4DSPMMĻUPĻ&QQTUWPNQEMĻBOEĻQSFTTĻUIF
UIVNCXIFFMĻĻBĻTVCNFOVĻPGĻTFMFDUBCMF
GVODUJPOTĻPQFOT
$IPPTFĻCFUXFFOĻUIFĻPQUJPOTĻ#NNFQQTU
BOEĻ&TKXGTFQQTVJGPCNNĻBOEĻQSFTTĻUIF
UIVNCXIFFMĻĻBĻDSPTTĻJTĻNBSLFEĻJOĻUIF
PQUJPOTĻFNQUZĻCPY
&YJUĻUIFĻQSPHSBNNJOHĻCZĻCBDLJOHĻPVUĻPG
UIFĻNFOVTĻJODSFNFOUBMMZĻXJUIĻTIPSU
QSFTTFTĻPOĻ':+6Ļ ĻPSĻXJUIĻPOFĻMPOH
QSFTT
5IFĻQSPDFEVSFĻJTĻUIFĻTBNFĻBTĻXJUIĻUIFĻDFOUSF
DPOTPMFTĻCVUUPOTĻĻTFFĻQBHFĻĻ1-/'07
Ļ':+6Ļ ĻBOEĻUIFĻ670'ĻLOPCĻ Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
p
p
p
p
p
/[8
6TKRUVCVKUVKEU
&4+8G
5WRRQTVU[UVGOU
5GVVKPIU
%QOHQTVCPFFTKXKPIRNGCUWTG
/GPWUQWTEG/;%#4
p 5VCTV5VQR
p 'EQFTKXKPIIWKFG
/[8
'PSĻNPSFĻJOGPSNBUJPOĻĻTFFĻQBHFĻ
&TKXGTUWRRQTVU[UVGO
/GPWNGXGN
/GPWNGXGN
QĻ
.FOVĻMFWFMĻ
.FOVĻMFWFMĻ
4IPXOĻIFSFĻBSFĻUIFĻĻGJSTUĻNFOVĻMFWFMTĻVOEFS
/;%#4 5GVVKPIUĻ4PNFĻNFOVTĻIBWFĻGVS
UIFSĻTVCNFOVTĻĻUIFTFĻBSFĻUIFOĻEFTDSJCFEĻJO
EFUBJMĻJOĻUIFJSĻSFTQFDUJWFĻTFDUJPOT
/;%#4
5IFĻEJTQMBZĻTDSFFOĻTIPXTĻBĻHSPVQJOHĻPGĻBMMĻPG
UIFĻDBSTĻESJWFSĻTVQQPSUĻTZTUFNTĻĻUIFTFĻDBO
CFĻBDUJWBUFEĻPSĻEFBDUJWBUFEĻIFSF
6TKRUVCVKUVKEU
/;%#4
6TKRUVCVKUVKEU
5IFĻ57ĻTDSFFOĻTIPXTĻUIFĻIJTUPSZĻBTĻBĻCBS
DIBSUĻXJUIĻBWFSBHFĻGVFMĻDPOTVNQUJPOĻBOE
BWFSBHFĻTQFFE ĻTFFĻQBHFĻ
&4+8G
/;%#4
8IFOĻTFMFDUJOHĻXIFUIFSĻBĻGVODUJPOĻTIPVMEĻCF
BDUJWBUFE1PĻPSĻEFBDUJWBUFE1HHĻBĻTRVBSFĻJT
EJTQMBZFE
/[8
&4+8G
1PĻ4FMFDUFEĻTRVBSF
/;%#4
5WRRQTVU[UVGOU
5IFĻEJTQMBZĻTDSFFOĻTIPXTĻBĻTVNNBSZĻPGĻUIF
DVSSFOUĻTUBUVTĻPGĻUIFĻDBSTĻESJWFSĻTVQQPSUĻTZT
UFNT
5GVWROGPWU
5IJTĻJTĻIPXĻUIFĻNFOVTĻBSFĻTUSVDUVSFE
1HHĻ&NQUZĻTRVBSF
p 4FMFDUĻ1P1HHĻXJUIĻ1-ĻĻUIFOĻCBDLĻPVUĻPG
UIFĻNFOVĻXJUIĻ':+6
%CTUGVVKPIU
%CTMG[OGOQT[
0O
0GG
QĻ
BOE
"OĻJOUSPEVDUJPOĻPGĻ7PMWPTĻ4UBSU4UPQĻTZTUFN
JTĻQSFTFOUFEĻIFSF ĻBTĻXFMMĻBTĻSFDPNNFOEB
UJPOTĻGPSĻFOFSHZTBWJOHĻESJWJOHĻUFDIOJRVFT
``
%QOHQTVCPFFTKXKPIRNGCUWTG
/GPWUQWTEG/;%#4
.QEMUGVVKPIU
"VUPNBUJDĻEPPSĻMPDLJOH
0O
0GG
Q
BOE
%PPSTĻVOMPDL
0GG
5JMUĻMFGUĻNJSSPS
ĻTFD
ĻTFD
QĻ
)PNFĻTBGFĻMJHIUĻEVSBUJPO
%PPSTĻPOĻTBNF
TJEF
%PPSĻMPDLĻDPOGJSNBUJPOĻMJHIU
#PUIĻGSPOUĻEPPST
"VEJCMFĻDPOGJSNBUJPO
0O
ĻTFD
ĻTFD
QĻ
5SJQMFĻJOEJDBUPS
0O
0O
0GG
0GG
6OMPDLĻDPOGJSNBUJPOĻMJHIU
0GG
5FNQPSBSZĻ-)ĻUSBGGJD
0O
QĻ
BOE
0O
0GG
0GG
PS
5FNQPSBSZĻ3)ĻUSBGGJD
0O
0GG
QĻ
ĻTFD
"NCJFOUĻMJHIUĻDPM
PVST
"OZĻEPPS
QĻ
BOE
ĻTFD
5JMUĻSJHIUĻNJSSPS
"NCJFOUĻMJHIU
"MMĻEPPST
"TLĻXIFOĻFYJUJOH
"QQSPBDIĻMJHIUĻEVSBUJPO
'MPPSĻMJHIUT
,FZMFTTĻFOUSZ
"DUJWBUFĻPODF
Q
*OUFSJPSĻMJHIU
%SJWFSĻEPPS ĻUIFOĻBMM
4GFWEGF)WCTF
'PMEĻNJSSPST
.KIJVUGVVKPIU
"MMĻEPPST
5KFGOKTTQTUGVVKPIU
QĻ
QĻ
%QOHQTVCPFFTKXKPIRNGCUWTG
/GPWUQWTEG/;%#4
"DUJWFĻCFOEJOHĻMJHIUT
QĻ
0O
0O
0GG
"VYJMJBSZĻMJHIUT
QĻ
0O
-PX
.FEJVN
Q
Q
.CPG-GGRKPI#KF
0O
0GG
0GG
8BSOJOHĻEJTUBODF
0OĻBUĻTUBSUVQ
-POH
0O
/PSNBM
0GG
4IPSU
0GG
5VGGTKPIYJGGNHQTEG
%QNNKUKQP9CTPKPI
*ODSFBTFEĻTFOTJUJWJUZ
8BSOJOHĻTPVOE
0O
0O
0GG
0GG
"TTJTUBODFĻBMUFSOBUJWFT
7JCSBUJPOĻPOMZ
)JHI
0GG
4GUGVECTUGVVKPIU
"MMĻNFOVTĻJOĻ%CTUGVVKPIUĻBSF
HJWFOĻPSJHJOBMĻGBDUPSZĻTFUUJOHT
&TKXGTUWRRQTVU[UVGOU
4UFFSJOHĻBTTJTUĻPOMZ
'VMMĻGVODUJPO
5RGGFKPKPHQVCKPOGPVFKURNC[
0O
Q
4QCF5KIP+PHQTOCVKQP
0O
Q
0GG
5RGGFCNGTV
0O
0GG
``
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
%QOHQTVCPFFTKXKPIRNGCUWTG
/GPWUQWTEG/;%#4
&56%
0O
Q
0GG
%KV[5CHGV[
0O
Q
0GG
$.+5
0O
Q
0GG
0O
0GG
0O
Q
0O
0GG
5[UVGOQRVKQPU
6KOGHQTOCV
0O
0GG
5IFĻDVSSFOUĻTDSFFOĻDPOUFOUĻSFUVSOT
JGĻBOZĻPGĻUIFĻ57ĻTDSFFOTĻCVUUPOTĻPS
DPOUSPMTĻBSFĻBDUVBUFE
4FMFDUTĻMBOHVBHFĻGPSĻNFOVĻUFYUT
Q
0GG
QĻ
ĻI
5ETGGPUCXGT
5JQYJGNRVGZV
0O
ĻI
.CPIWCIG
0GG
&TKXGT#NGTV
QĻ
5IFĻ57ĻTDSFFOTĻDVSSFOUĻDPOUFOU
GBEFTĻPVUĻBGUFSĻBĻQFSJPEĻPGĻJOBDUJWJUZ
BOEĻJTĻSFQMBDFEĻCZĻBĻCMBOLĻTDSFFOĻJG
UIJTĻPQUJPOĻJTĻTFMFDUFE
%TQUU6TCHHKE#NGTV
&KUVCPEG#NGTV
6KOG
5IFĻJOTUSVNFOUĻQBOFMĻDMPDLĻJTĻTFU
IFSF
&YQMBOBUPSZĻUFYUĻGPSĻUIFĻEJTQMBZ
TDSFFOTĻDVSSFOUĻDPOUFOUĻJTĻTIPXO
XJUIĻUIJTĻPQUJPOĻTFMFDUFE
&KUVCPEGCPFHWGNWPKVU
Q
.1(Ļ 6,
.1(Ļ 64
LNM
MLN
6GORGTCVWTGWPKV
$FMTJVT
'BISFOIFJU
4FMFDUTĻUIFĻVOJUĻGPSĻUIFĻEJTQMBZĻPG
PVUTJEFĻUFNQFSBUVSFĻBOEĻTFUUJOHĻPG
UIFĻDMJNBUFĻDPOUSPMĻTZTUFN
8QNWOGNGXGNU
7PJDFĻPVUQVUĻWPMVNF
'SPOUĻQBSLĻBTTJTUĻWPMVNF
3FBSĻQBSLĻBTTJTUĻWPMVNF
1IPOFĻSJOHJOHĻWPMVNF
Q
%QOHQTVCPFFTKXKPIRNGCUWTG
/GPWUQWTEG/;%#4
4GUGVU[UVGOQRVKQPU
"MMĻNFOVTĻJOĻ5[UVGOQRVKQPUĻBSF
HJWFOĻPSJHJOBMĻGBDUPSZĻTFUUJOHT
8QKEGEQOOCPFNKUV
1IPOFĻDPNNBOET
1IPOF
8QKEGUGVVKPIU
1IPOFĻDBMMĻDPOUBDU
0OMZĻJOĻDBSTĻXJUIĻ7PMWPĻ(14ĻOBWJ
HBUPSĻ35* ĻĻTFFĻTFQBSBUFĻNBOVBM
1IPOFĻEJBMĻOVNCFS
8QKEGVWVQTKCN
5IJTĻNFOVĻPQUJPOĻ Ļ1-ĻQSPWJEFT
TQPLFOĻJOGPSNBUJPOĻBCPVUĻIPXĻUIF
TZTUFNĻXPSLT
/BWJHBUJPOĻDPNNBOET
/BWJHBUJPO
/BWJHBUJPOĻSFQFBU
JOTUSVDUJPO
/BWJHBUJPOĻHPĻUP
BEESFTT
FYBNQMFTĻPGĻBWBJMBCMFĻWPJDFĻDPN
NBOETĻJOĻUIFĻ/BWJHBUJPOĻTZTUFN
8QKEGWUGTUGVVKPI
%FGBVMUĻTFUUJOH
6TFSĻ
6TFSĻ
)FSFĻUIFSFĻJTĻUIFĻPQUJPOĻUPĻDSFBUFĻB
TFDPOEĻVTFSĻQSPGJMFĻĻBOĻBEWBOUBHF
JGĻNPSFĻUIBOĻPOFĻQFSTPOĻTIBMMĻVTF
UIFĻDBSTZTUFNĻSFHVMBSMZĻ&GHCWNV
UGVVKPIĻSFTUPSFTĻGBDUPSZĻTFUUJOHT
8QKEGVTCKPKPI
(FOFSBMĻDPNNBOET
6TFSĻ
)FMQ
6TFSĻ
$BODFM
7PJDFĻUVUPSJBM
5IFĻNFOVĻPQUJPOTĻVOEFSĻ2JQPG
EQOOCPFUĻTIPXĻTFWFSBMĻFYBN
QMFTĻPGĻBWBJMBCMFĻWPJDFĻDPNNBOETĻ
POMZĻXJUIĻBĻ#MVFUPPUIŸFOBCMFE
NPCJMFĻQIPOFĻJOTUBMMFEĻ'PSĻNPSF
BOEĻEFUBJMFEĻJOGPSNBUJPOĻĻTFF
QBHFĻ
5IFĻNFOVĻPQUJPOTĻVOEFSĻ0CXKIC
VKQPEQOOCPFUĻTIPXĻTFWFSBM
8JUIĻ8QKEGVTCKPKPIĻUIFĻWPJDFĻSFD
PHOJUJPOĻTZTUFNĻJTĻUBVHIUĻUPĻSFDPH
OJTFĻUIFĻESJWFSTĻWPJDFĻBOEĻQSPOVO
DJBUJPOĻ"ĻOVNCFSĻPGĻQISBTFTĻBSF
QSFTFOUFEĻPOĻUIFĻTDSFFOĻGPSĻUIF
ESJWFSĻUPĻSFBEĻBMPVEĻ8IFOĻUIFĻTZT
UFNĻIBTĻMFBSOUĻIPXĻUIFĻESJWFSĻUBMLT
UIFĻQSFTFOUBUJPOĻPGĻUIFĻQISBTFT
TUPQTĻ'PMMPXJOHĻXIJDIĻFHĻ7UGT
DBOĻCFĻTFMFDUFEĻJOĻ8QKEGWUGTUGV
VKPIĻJOĻPSEFSĻUIBUĻUIFĻTZTUFNĻTIBMM
MJTUFOĻUPĻUIFĻSJHIUĻVTFS
``
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
%QOHQTVCPFFTKXKPIRNGCUWTG
/GPWUQWTEG/;%#4
8QKEGQWVRWVXQNWOG
#WVQOCVKEDNQYGTCFLWUVOGPV
"ĻWPMVNFĻDPOUSPMĻBQQFBSTĻPOĻUIF
TDSFFOĻĻBUĻXIJDIĻQPJOU ĻQSPDFFEĻBT
GPMMPXT
/PSNBM
)JHI
-PX
"EKVTUĻUIFĻWPMVNFĻXJUIĻUIF
UIVNCXIFFM
4GEKTEWNCVKQPVKOGT
5FTUMJTUFOĻVTJOHĻ1-
0O
6TFĻ':+6ĻUPĻTUPSFĻUIFĻTFUUJOH
BOEĻUIFĻNFOVĻJTĻTXJUDIFEĻPGG
0GG
#WVQOCVKETGCTFGHTQUVGT
8QKEG21+NKUV
+PVGTKQTCKTSWCNKV[U[UVGO
0O
0GG
'PSĻNPSFĻJOGPSNBUJPOĻPOĻ'BDJMJUJFT
BOEĻ7PJDFĻSFDPHOJUJPOĻĻTFFĻUIF
/BWJHBUJPOĻTZTUFNTĻPXOFSTĻNBO
VBM
#WFKQUGVVKPIU
%NKOCVGUGVVKPIU
4GUGVENKOCVGUGVVKPIU
"MMĻNFOVTĻJOĻ%NKOCVGUGVVKPIUĻBSF
HJWFOĻPSJHJOBMĻGBDUPSZĻTFUUJOHT
Q
(CXQWTKVGU (#8
8QNXQ1P%CNN
%FTDSJCFEĻJOĻBĻTFQBSBUFĻNBOVBM
+PHQTOCVKQP
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
QĻ
8+0PWODGT
Q
&KX:¥81&EQFG
Q
$NWGVQQVJUQHVYCTGXGTUKQPKP
ECT
Q
0OMZĻJOĻDBSTĻXJUIĻ7PMWPĻ(14ĻOBWJ
HBUPSĻĻTFFĻTFQBSBUFĻNBOVBM
0GG
5IFĻOVNCFSĻPGĻGBDJMJUJFTĻJTĻFYUFO
TJWFĻBOEĻWBSJFTĻEFQFOEJOHĻPOĻNBS
LFUĻ.BYJNVNĻĻGBWPVSJUFĻGBDJMJUJFT
DBOĻCFĻTUPSFEĻJOĻUIJTĻMJTU
0WODGTQHMG[U
/CRCPFUQHVYCTGXGTUKQP
0O
&EJUĻMJTU
Q
Q
%QOHQTVCPFFTKXKPIRNGCUWTG
%NKOCVGEQPVTQN
)GPGTCN
%NKOCVGEQPVTQN
5IFĻDBSĻJTĻFRVJQQFEĻXJUIĻFMFDUSPOJDĻDMJNBUF
DPOUSPMĻ5IFĻDMJNBUFĻDPOUSPMĻTZTUFNĻDPPMTĻPS
IFBUTĻBTĻXFMMĻBTĻEFIVNJEJGJFTĻUIFĻBJSĻJOĻUIF
QBTTFOHFSĻDPNQBSUNFOU
016'
5IFĻBJSĻDPOEJUJPOJOHĻTZTUFNĻ "$ ĻDBOĻCF
TXJUDIFEĻPGG ĻCVUĻUPĻFOTVSFĻUIFĻCFTUĻQPTTJ
CMFĻDMJNBUFĻDPNGPSUĻJOĻUIFĻQBTTFOHFSĻDPN
QBSUNFOUĻBOEĻUPĻQSFWFOUĻUIFĻXJOEPXTĻGSPN
NJTUJOH ĻJUĻTIPVMEĻBMXBZTĻCFĻPO
#EVWCNVGORGTCVWTG
5IFĻUFNQFSBUVSFĻZPVĻTFMFDUĻDPSSFTQPOETĻUP
UIFĻQIZTJDBMĻFYQFSJFODFĻXJUIĻSFGFSFODFĻUPĻGBD
UPSTĻTVDIĻBTĻBJSĻTQFFE ĻIVNJEJUZĻBOEĻTPMBS
SBEJBUJPOĻFUDĻJOĻBOEĻBSPVOEĻUIFĻDBS
5IFĻTZTUFNĻJODMVEFTĻBĻTVOĻTFOTPSĻXIJDI
EFUFDUTĻPOĻXIJDIĻTJEFĻUIFĻTVOĻJTĻTIJOJOHĻJOUP
UIFĻQBTTFOHFSĻDPNQBSUNFOUĻ5IJTĻNFBOT
UIBUĻUIFĻUFNQFSBUVSFĻDBOĻEJGGFSĻCFUXFFOĻUIF
SJHIUĻBOEĻMFGUIBOEĻBJSĻWFOUTĻEFTQJUFĻUIFĻDPO
USPMTĻCFJOHĻTFUĻGPSĻUIFĻTBNFĻUFNQFSBUVSFĻPO
CPUIĻTJEFT
5GPUQTNQECVKQP
p 5IFĻTVOĻTFOTPSĻJTĻMPDBUFEĻPOĻUIFĻUPQĻTJEF
PGĻUIFĻEBTICPBSE
p 5IFĻUFNQFSBUVSFĻTFOTPSĻGPSĻUIFĻQBTTFO
HFSĻDPNQBSUNFOUĻJTĻMPDBUFEĻCFMPXĻUIFĻDMJ
NBUFĻDPOUSPMĻQBOFM
p 5IFĻPVUTJEFĻUFNQFSBUVSFĻTFOTPSĻJT
MPDBUFEĻJOĻUIFĻEPPSĻNJSSPS
016'
%PĻOPUĻDPWFSĻPSĻCMPDLĻUIFĻTFOTPSTĻXJUI
DMPUIJOHĻPSĻPUIFSĻPCKFDUT
5KFGYKPFQYU
5PĻFOTVSFĻUIBUĻUIFĻBJSĻDPOEJUJPOJOHĻXPSLT
PQUJNBMMZ ĻUIFĻTJEFĻXJOEPXTĻNVTUĻCFĻDMPTFE
/KUVKPIYKPFQYU
3FNPWFĻNJTUJOHĻPOĻUIFĻJOTJEFTĻPGĻUIFĻXJO
EPXTĻCZĻQSJNBSJMZĻVTJOHĻUIFĻEFGSPTUFSĻGVOD
UJPO
5PĻSFEVDFĻUIFĻSJTLĻPGĻNJTUJOH ĻLFFQĻUIFĻXJO
EPXTĻDMFBOĻBOEĻVTFĻXJOEPXĻDMFBOFS
6GORQTCT[UJWVQHHQHVJGCKT
EQPFKVKQPKPI
TXJUDIFEĻPGGĻ5IFSFĻNBZĻUIFOĻCFĻBĻUFNQPSBSZ
JODSFBTFĻJOĻUFNQFSBUVSFĻJOĻUIFĻQBTTFOHFS
DPNQBSUNFOU
%QPFGPUCVKQP
*OĻXBSNĻXFBUIFS ĻDPOEFOTBUJPOĻGSPNĻUIFĻBJS
DPOEJUJPOJOHĻNBZĻESJQĻVOEFSĻUIFĻDBSĻ5IJTĻJT
OPSNBM
+EGCPFUPQY
3FNPWFĻJDFĻBOEĻTOPXĻGSPNĻUIFĻDMJNBUFĻDPO
USPMĻTZTUFNĻBJSĻJOUBLFĻ UIFĻHSJMMFĻCFUXFFOĻUIF
CPOOFUĻBOEĻUIFĻXJOETDSFFO 6QVCNCKTKPIHWPEVKQP
5IFĻGVODUJPOĻPQFOTDMPTFTĻBMMĻTJEFĻXJOEPXT
TJNVMUBOFPVTMZĻBOEĻDBOĻCFĻVTFEĻGPSĻFYBNQMF
UPĻRVJDLMZĻBJSĻUIFĻDBSĻEVSJOHĻIPUĻXFBUIFS ĻTFF
QBHFĻ
2CUUGPIGTEQORCTVOGPVHKNVGT
"MMĻBJSĻFOUFSJOHĻUIFĻDBSTĻQBTTFOHFSĻDPNQBSU
NFOUĻJTĻDMFBOFEĻXJUIĻBĻGJMUFSĻ5IJTĻNVTUĻCF
SFQMBDFEĻBUĻSFHVMBSĻJOUFSWBMTĻ'PMMPXĻUIFĻ7PMWP
4FSWJDFĻ1SPHSBNNFĻGPSĻUIFĻSFDPNNFOEFE
SFQMBDFNFOUĻJOUFSWBMTĻ*GĻUIFĻDBSĻJTĻVTFEĻJOĻB
TFWFSFMZĻDPOUBNJOBUFEĻFOWJSPONFOU ĻJUĻNBZ
CFĻOFDFTTBSZĻUPĻSFQMBDFĻUIFĻGJMUFSĻNPSFĻPGUFO
8IFOĻUIFĻFOHJOFĻSFRVJSFTĻGVMMĻQPXFS ĻFHĻGPS
GVMMĻBDDFMFSBUJPOĻPSĻESJWJOHĻVQIJMMĻXJUIĻBĻUSBJMFS
UIFĻBJSĻDPOEJUJPOJOHĻDBOĻCFĻUFNQPSBSJMZ
0OMZĻBQQMJFTĻUPĻ&$$
%QOHQTVCPFFTKXKPIRNGCUWTG
%NKOCVGEQPVTQN
016'
5IFSFĻBSFĻEJGGFSFOUĻUZQFTĻPGĻQBTTFOHFS
DPNQBSUNFOUĻGJMUFSĻ.BLFĻTVSFĻUIBUĻUIFĻDPS
SFDUĻGJMUFSĻJTĻGJUUFE
%NGCP<QPG+PVGTKQT2CEMCIG %<+2
5IJTĻPQUJPOĻLFFQTĻUIFĻQBTTFOHFSĻDPNQBSU
NFOUĻDMFBSĻPGĻBMMFSHZĻBOEĻBTUINBĻJOEVDJOH
TVCTUBODFTĻ'PSĻNPSFĻJOGPSNBUJPOĻPOĻ$;*1
TFFĻUIFĻCSPDIVSFĻJODMVEFEĻXJUIĻUIFĻQVSDIBTF
PGĻUIFĻDBS
5IFĻGPMMPXJOHĻJTĻJODMVEFE
5PĻNBJOUBJOĻUIFĻ$;*1ĻTUBOEBSEĻJOĻDBSTĻXJUI
$;*1ĻUIFĻ*"24ĻGJMUFSĻTIPVMEĻCFĻDIBOHFE
BGUFSĻĻĻLNĻPSĻPODFĻQFSĻZFBSĻEFQFOE
JOHĻPOĻXIJDIFWFSĻPDDVSTĻGJSTUĻ)PXFWFS ĻVQ
UPĻĻĻLNĻPWFSĻĻZFBSTĻ*OĻDBSTĻXJUIPVU
$;*1ĻBOEĻXIFSFĻUIFĻDVTUPNFSĻEPFTĻOPU
XBOUĻUPĻSFUBJOĻUIFĻ$;*1ĻTUBOEBSE ĻUIFĻ*"24
GJMUFSĻNVTUĻCFĻSFQMBDFEĻEVSJOHĻBĻSFHVMBS
TFSWJDF
7UGQHVGUVGFOCVGTKCNUKPVJGKPVGTKQT
GSWKROGPV
p "OĻFOIBODFEĻGBOĻGVODUJPOĻUIBUĻNFBOTĻUIBU
5IFĻNBUFSJBMTĻIBWFĻCFFOĻEFWFMPQFEĻJOĻPSEFS
UPĻNJOJNJTFĻUIFĻRVBOUJUZĻPGĻEVTUĻJOĻUIFĻQBT
TFOHFSĻDPNQBSUNFOUĻBOEĻUIFZĻDPOUSJCVUFĻUP
NBLJOHĻUIFĻQBTTFOHFSĻDPNQBSUNFOUĻFBTJFSĻUP
LFFQĻDMFBOĻ5IFĻDBSQFUTĻJOĻCPUIĻUIFĻQBTTFO
HFSĻDPNQBSUNFOUĻBOEĻUIFĻDBSHPĻBSFBĻBSF
SFNPWBCMFĻBOEĻFBTZĻUPĻSFNPWFĻBOEĻDMFBO
6TFĻDMFBOJOHĻBHFOUTĻBOEĻDBSĻDBSFĻQSPEVDUT
SFDPNNFOEFEĻCZĻ7PMWP ĻTFFĻQBHFĻ
p 5IFĻBJSĻRVBMJUZĻTZTUFNĻ*"24ĻJTĻBĻGVMMZ
*UĻJTĻQPTTJCMFĻUPĻBDUJWBUFEFBDUJWBUFĻPSĻDIBOHF
UIFĻEFGBVMUĻTFUUJOHTĻGPSĻGPVSĻPGĻUIFĻDMJNBUF
DPOUSPMĻTZTUFNTĻGVODUJPOTĻWJBĻUIFĻDFOUSFĻDPO
TPMFĻ'PSĻHFOFSBMĻJOGPSNBUJPOĻBCPVUĻNFOV
OBWJHBUJPO ĻTFFĻQBHFĻ
UIFĻGBOĻTUBSUTĻXIFOĻUIFĻDBSĻJTĻPQFOFEĻXJUI
UIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻ5IFĻGBOĻGJMMTĻUIF
QBTTFOHFSĻDPNQBSUNFOUĻXJUIĻGSFTIĻBJS
5IFĻGVODUJPOĻTUBSUTĻXIFOĻSFRVJSFEĻBOEĻJT
EJTFOHBHFEĻBVUPNBUJDBMMZĻBGUFSĻBĻUJNFĻPS
XIFOĻPOFĻPGĻUIFĻQBTTFOHFSĻDPNQBSUNFOU
EPPSTĻJTĻPQFOFEĻ5IFĻBNPVOUĻPGĻUJNFĻUIF
GBOĻSVOTĻJTĻSFEVDFEĻHSBEVBMMZĻEVFĻUP
SFEVDFEĻOFFEĻVQĻVOUJMĻUIFĻDBSĻJTĻĻZFBST
PME
BVUPNBUJDĻTZTUFNĻUIBUĻDMFBOTĻUIFĻBJSĻJO
UIFĻQBTTFOHFSĻDPNQBSUNFOUĻGSPNĻDPO
UBNJOBOUTĻTVDIĻBTĻQBSUJDMFT ĻIZESPDBS
CPOT ĻOJUSPVTĻPYJEFTĻBOEĻHSPVOEMFWFM
P[POF
016'
p 'BOĻTQFFEĻJOĻBVUPNBUJDĻNPEF ĻTFF
QBHFĻ
p
3FDJSDVMBUJPOĻUJNFSĻGPSĻQBTTFOHFSĻDPN
QBSUNFOUĻBJS ĻTFFĻQBHFĻ
p "VUPNBUJDĻSFBSĻXJOEPXĻEFGSPTUJOH ĻTFF
QBHFĻ
p "JSĻRVBMJUZĻTZTUFNĻ*"24 ĻTFFĻQBHFĻ
5IFĻDMJNBUFĻDPOUSPMĻTZTUFNTĻGVODUJPOTĻDBOĻCF
SFTFUĻUPĻUIFĻEFGBVMUĻTFUUJOHTĻWJBĻUIFĻNFOVĻTZT
UFNĻJOĻ/;%#4ĻBOEĻUIJTĻJTĻDBSSJFEĻPVUĻVOEFS
5GVVKPIU %NKOCVGUGVVKPIU 4GUGV
ENKOCVGUGVVKPIU
#KTFKUVTKDWVKQP
/GPWUGVVKPIU
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
5IFĻJODPNJOHĻBJSĻJTĻEJWJEFEĻCFUXFFOĻBĻOVN
CFSĻPGĻEJGGFSFOUĻWFOUTĻJOĻUIFĻQBTTFOHFSĻDPN
QBSUNFOU
%QOHQTVCPFFTKXKPIRNGCUWTG
%NKOCVGEQPVTQN
"JSĻEJTUSJCVUJPOĻJTĻGVMMZĻBVUPNBUJDĻJOĻ#761
NPEF *GĻOFDFTTBSZĻJUĻDBOĻCFĻDPOUSPMMFEĻNBOVBMMZ
TFFĻQBHFĻ
#KTXGPVUKPVJGFCUJDQCTF
0QFO
$MPTFE
-BUFSBMĻBJSGMPX
7FSUJDBMĻBJSGMPX
"JNĻUIFĻWFOUTĻBUĻUIFĻTJEFĻXJOEPXTĻUPĻSFNPWF
NJTUJOH
016'
3FNFNCFSĻUIBUĻTNBMMĻDIJMESFOĻNBZĻCFĻTFO
TJUJWFĻUPĻBJSĻGMPXTĻBOEĻESBVHIUT
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
%QOHQTVCPFFTKXKPIRNGCUWTG
%NKOCVGEQPVTQN
'NGEVTQPKEENKOCVGEQPVTQN'%%
'BO
#761
&MFDUSJDBMMZĻIFBUFEĻGSPOUĻTFBU ĻMFGUIBOE
TJEF
)FBUFEĻXJOETDSFFO ĻBOEĻNBYĻEFGSPTUFS
"JSĻEJTUSJCVUJPOĻĻWFOUJMBUJPOĻGMPPS
"JSĻEJTUSJCVUJPOĻĻBJSĻWFOUĻJOTUSVNFOUĻQBOFM
"JSĻEJTUSJCVUJPOĻĻEFGSPTUFSĻXJOETDSFFO
3FBSĻXJOEPXĻBOEĻEPPSĻNJSSPSĻEFGSPTUFST
TFFĻQBHFĻ
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
4FUUJOH ĻMFGUSJHIUĻTJEFĻGPSĻUFNQFSBUVSF
SFHVMBUJPO
&MFDUSJDBMMZĻIFBUFEĻGSPOUĻTFBU ĻSJHIUIBOE
TJEF
5FNQFSBUVSFĻDPOUSPM
3FDJSDVMBUJPO
#%ĻqĻqĻ"JSĻDPOEJUJPOJOHĻPOPGG
%QOHQTVCPFFTKXKPIRNGCUWTG
%NKOCVGEQPVTQN
'NGEVTQPKE6GORGTCVWTG%QPVTQN'6%
'BO
3FDJSDVMBUJPO
&MFDUSJDBMMZĻIFBUFEĻGSPOUĻTFBU ĻMFGUIBOE
TJEF
&MFDUSJDBMMZĻIFBUFEĻGSPOUĻTFBU ĻSJHIUIBOE
TJEF
#%ĻqĻqĻ"JSĻDPOEJUJPOJOHĻPOPGG
5FNQFSBUVSFĻDPOUSPM
)FBUFEĻXJOETDSFFO ĻBOEĻNBYĻEFGSPTUFS
"JSĻEJTUSJCVUJPOĻĻWFOUJMBUJPOĻGMPPS
"JSĻEJTUSJCVUJPOĻĻBJSĻWFOUĻJOTUSVNFOUĻQBOFM
"JSĻEJTUSJCVUJPOĻĻEFGSPTUFSĻXJOETDSFFO
3FBSĻXJOEPXĻBOEĻEPPSĻNJSSPSĻEFGSPTUFST
TFFĻQBHFĻ
``
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
%QOHQTVCPFFTKXKPIRNGCUWTG
%NKOCVGEQPVTQN
1RGTCVKPIVJGEQPVTQNU
*GCVGFUGCVU
1SFTTĻUIFĻCVUUPOĻGPVSĻUJNFTĻUPĻTXJUDIĻPGGĻUIF
IFBUĻqĻOPĻGJFMETĻBSFĻMJU
9#40+0)
(TQPVUGCVU
)FBUFEĻTFBUTĻNVTUĻOPUĻCFĻVTFEĻCZĻQFPQMF
XIPĻGJOEĻJUĻEJGGJDVMUĻUPĻQFSDFJWFĻBOĻJODSFBTF
JOĻUFNQFSBUVSFĻEVFĻUPĻBĻMBDLĻPGĻTFOTBUJPO
PSĻXIPĻPUIFSXJTFĻIBWFĻQSPCMFNTĻPQFSBUJOH
UIFĻDPOUSPMTĻGPSĻUIFĻIFBUFEĻTFBUTĻ0UIFS
XJTFĻUIFZĻNBZĻTVGGFSĻCVSOĻJOKVSJFT
4GCTUGCV
%WTTGPVJGCVNGXGNKUUJQYPKPVJGEGPVTGEQPUQNG
68UETGGP
1SFTTĻUIFĻCVUUPOĻPODFĻGPSĻUIF
IJHIFTUĻIFBUĻMFWFMĻĻUISFF
PSBOHFĻGJFMETĻBSFĻMJUĻJOĻUIF
DFOUSFĻDPOTPMFĻ57ĻTDSFFO
TFFĻGJHVSFĻBCPWF 1SFTTĻUIFĻCVUUPOĻUXJDFĻGPSĻB
MPXFSĻIFBUĻMFWFMĻqĻUXPĻPSBOHFĻGJFMETĻBSFĻMJUĻJO
UIFĻ57ĻTDSFFO
1SFTTĻUIFĻCVUUPOĻUISFFĻUJNFTĻGPSĻUIFĻMPXFTU
IFBUĻMFWFMĻqĻPOFĻPSBOHFĻGJFMEĻJUĻMJUĻJOĻUIFĻ57
TDSFFO
1SFTTĻUIFĻCVUUPOĻGPVSĻUJNFTĻUPĻTXJUDIĻPGGĻUIF
IFBUĻqĻOPĻMBNQTĻJMMVNJOBUF
(CP
016'
*GĻUIFĻGBOĻJTĻGVMMZĻTXJUDIFEĻPGGĻUIFOĻUIFĻBJS
DPOEJUJPOJOHĻJTĻOPUĻFOHBHFEĻĻXIJDIĻDBO
DBVTFĻBĻSJTLĻPGĻNJTUJOHĻPOĻUIFĻXJOEPXT
(CPMPQDHQT'%%
5VSOĻUIFĻLOPCĻUPĻJODSFBTFĻPS
EFDSFBTFĻGBOĻTQFFE Ļ#761
JTĻEJTFOHBHFEĻ*GĻ#761ĻJT
TFMFDUFE ĻUIFĻGBOĻTQFFEĻJT
SFHVMBUFEĻBVUPNBUJDBMMZĻĻUIF
GBOĻTQFFEĻQSFWJPVTMZĻTFUĻJT
EJTFOHBHFE
(CPMPQDHQT'6%
5VSOĻUIFĻLOPCĻUPĻJODSFBTFĻPS
EFDSFBTFĻGBOĻTQFFE
1SFTTĻUIFĻCVUUPOĻPODFĻGPSĻUIFĻIJHIFTUĻIFBU
MFWFMĻqĻUISFFĻMBNQTĻJMMVNJOBUF
1SFTTĻUIFĻCVUUPOĻUXJDFĻGPSĻBĻMPXFSĻIFBUĻMFWFMĻq
UXPĻMBNQTĻJMMVNJOBUF
1SFTTĻUIFĻCVUUPOĻUISFFĻUJNFTĻGPSĻUIFĻMPXFTU
IFBUĻMFWFMĻqĻPOFĻMBNQĻJMMVNJOBUFT
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
%QOHQTVCPFFTKXKPIRNGCUWTG
%NKOCVGEQPVTQN
#KTFKUVTKDWVKQP
%NKOCVGUGVVKPIU #WVQOCVKEDNQYGT
CFLWUVĻ$IPPTFĻCFUXFFOĻ.QY Ļ0QTOCNĻPS
*KIJ
p .QYĻĻ"VUPNBUJDĻGBOĻDPOUSPMĻ-PXĻBJSGMPX
JTĻQSJPSJUJTFE
p 0QTOCNĻĻ"VUPNBUJDĻGBOĻDPOUSPM
p *KIJĻĻ"VUPNBUJDĻGBOĻDPOUSPMĻ"ĻNPSF
JOUFOTFĻBJSGMPXĻJTĻQSJPSJUJTFE
'PSĻBĻEFTDSJQUJPOĻPGĻUIFĻNFOVĻTZTUFN ĻTFF
QBHFĻ
"JSĻEJTUSJCVUJPOĻĻEFGSPTUFSĻXJOETDSFFO
"JSĻEJTUSJCVUJPOĻĻBJSĻWFOUĻJOTUSVNFOUĻQBOFM
"JSĻEJTUSJCVUJPOĻĻWFOUJMBUJPOĻGMPPS
5IFĻGJHVSFĻDPOTJTUTĻPGĻUISFFĻCVUUPOTĻ8IFO
QSFTTJOHĻUIFĻCVUUPOTĻUIFĻDPSSFTQPOEJOHĻGJHVSF
JTĻJMMVNJOBUFEĻJOĻUIFĻ57ĻTDSFFOĻ TFFĻGJHVSF
CFMPX ĻBOEĻBOĻBSSPXĻJOĻGSPOUĻPGĻFBDIĻQBSUĻPG
UIFĻGJHVSFĻTIPXTĻUIFĻBJSĻEJTUSJCVUJPOĻUIBUĻJT
TFMFDUFEĻ'PSĻNPSFĻJOGPSNBUJPOĻPOĻBJSĻEJTUSJCV
UJPO ĻTFFĻQBHFĻ
6JGUGNGEVGFCKTFKUVTKDWVKQPKUUJQYPKPVJGEGP
VTGEQPUQNG68UETGGP
#761
5IFĻ"VUPĻGVODUJPOĻBVUPNBUJ
DBMMZĻSFHVMBUFTĻUFNQFSBUVSF
BJSĻDPOEJUJPOJOH ĻGBOĻTQFFE
SFDJSDVMBUJPO ĻBOEĻBJSĻEJTUSJCV
UJPO
6GORGTCVWTGEQPVTQN
8IFOĻUIFĻDBSĻJTĻTUBSUFE ĻUIFĻNPTUĻSFDFOUĻTFU
UJOHĻJTĻSFTVNFE
016'
)FBUJOHĻPSĻDPPMJOHĻDBOOPUĻCFĻIBTUFOFEĻCZ
TFMFDUJOHĻBĻIJHIFSĻPSĻMPXFSĻUFNQFSBUVSF
UIBOĻUIFĻBDUVBMĻEFTJSFEĻUFNQFSBUVSF
*GĻZPVĻTFMFDUĻPOFĻPSĻNPSFĻNBOVBMĻGVODUJPOT
UIFĻPUIFSĻGVODUJPOTĻDPOUJOVFĻUPĻCFĻDPOUSPMMFE
BVUPNBUJDBMMZĻ"MMĻNBOVBMĻTFUUJOHTĻBSFĻEJTFO
HBHFEĻXIFOĻ#761ĻJTĻQSFTTFEĻ5IFĻ57ĻTDSFFO
TIPXTĻ#761%.+/#6'
'BOĻTQFFEĻJOĻBVUPNBUJDĻNPEFĻDBOĻCFĻTFUĻJO
UIFĻNFOVĻTZTUFNĻ/;%#4ĻVOEFSĻ5GVVKPIU
0OMZĻBQQMJFTĻUPĻ&$$
%QOHQTVCPFFTKXKPIRNGCUWTG
%NKOCVGEQPVTQN
6GORGTCVWTGTGIWNCVKQP'%%
6GORGTCVWTGTGIWNCVKQP'6%
5IFĻUFNQFSBUVSFĻJOĻUIFĻQBT
TFOHFSĻDPNQBSUNFOUĻDBOĻCF
BEKVTUFEĻXJUIĻUIFĻLOPC
*GCVGFYKPFUETGGP CPFOCZFGHTQUVGT
#%p#KTEQPFKVKQPKPIQPQHH
8IFOĻUIFĻMBNQĻJOĻUIFĻ#%
CVUUPOĻJMMVNJOBUFT ĻUIFĻBJS
DPOEJUJPOJOHĻJTĻDPOUSPMMFEĻCZ
UIFĻTZTUFNTĻBVUPNBUJDĻGVOD
UJPOĻ5IJTĻXBZ ĻJODPNJOHĻBJS
JTĻDPPMFEĻBOEĻEFIVNJEJGJFE
BTĻSFRVJSFE
%WTTGPVVGORGTCVWTGHQTGCEJUKFGKUUJQYPKP
VJGEGPVTGEQPUQNGiU68UETGGP
5IFĻUFNQFSBUVSFTĻPOĻUIF
ESJWFSĻBOEĻQBTTFOHFSĻTJEFT
DBOĻCFĻTFUĻJOEFQFOEFOUMZ
3FQFBUFEMZĻQSFTTĻ.4ĻJOĻUIF
CVUUPOĻUPĻTFMFDUĻUIFĻTFUUJOH
GPSĻMFGU ĻSJHIUĻPSĻCPUIĻTJEFT
4FUĻUIFĻUFNQFSBUVSFĻVTJOH
UIFĻLOPCĻĻUIFĻTFMFDUFEĻUFNQFSBUVSFĻGPSĻFJUIFS
TJEFĻJTĻEJTQMBZFEĻJOĻUIFĻDFOUSFĻDPOTPMFĻEJT
QMBZ
8IFOĻUIFĻMBNQĻJOĻUIFĻ#%ĻCVUUPOĻJTĻTXJUDIFE
PGGĻUIFĻBJSĻDPOEJUJPOJOHĻJTĻEJTDPOOFDUFEĻ0UIFS
GVODUJPOTĻBSFĻTUJMMĻDPOUSPMMFEĻBVUPNBUJDBMMZ
8IFOĻUIFĻNBYĻEFGSPTUFSĻGVODUJPOĻJTĻBDUJWBUFE
UIFĻBJSĻDPOEJUJPOJOHĻJTĻTXJUDIFEĻPOĻBVUPNBUJ
DBMMZ ĻTPĻUIBUĻUIFĻBJSĻJTĻEFIVNJEJGJFEĻBUĻUIF
NBYJNVNĻTFUUJOH
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
6JGUGNGEVGFUGVVKPIKUUJQYPKPVJGEGPVTGEQP
UQNG68UETGGP
&MFDUSJDĻIFBUJOH
.BYĻEFGSPTUFS
6TFEĻUPĻRVJDLMZĻSFNPWFĻNJTU
JOHĻBOEĻJDFĻGSPNĻUIFĻXJOE
TDSFFOĻBOEĻTJEFĻXJOEPXT
5IFĻMJHIUĻJOĻUIFĻEFGSPTUFSĻCVU
UPOĻJMMVNJOBUFTĻXIFOĻUIF
GVODUJPOĻJTĻBDUJWF
%QOHQTVCPFFTKXKPIRNGCUWTG
%NKOCVGEQPVTQN
'PSĻDBSTĻXJUIPVUĻIFBUFEĻXJOETDSFFOT
p 0OFĻQSFTTĻPOĻUIFĻCVUUPOĻNBLFTĻBJSĻGMPXĻUP
UIFĻXJOEPXTĻĻTZNCPMĻ ĻTIJOFTĻJOĻUIF
EJTQMBZ
p 5XPĻQSFTTFTĻTXJUDIFTĻPGGĻUIFĻGVODUJPOĻ
OPĻTZNCPMĻTIJOFT
'PSĻDBSTĻXJUIĻIFBUFEĻXJOETDSFFOT ĻUIFĻGVOD
UJPOĻPQFSBUFTĻBTĻGPMMPXT
p 0OFĻQSFTTĻPOĻUIFĻCVUUPOĻTUBSUTĻIFBUJOH
UIFĻXJOETDSFFOĻĻTZNCPMĻ ĻTIJOFTĻJOĻUIF
EJTQMBZ
p 5XPĻQSFTTFTĻPOĻUIFĻCVUUPOĻTUBSUĻIFBUJOH
UIFĻXJOETDSFFOĻBOEĻBJSĻGMPXTĻUPĻUIFĻXJO
EPXTĻĻUIFĻTZNCPMTĻ ĻBOEĻ ĻTIJOFĻJO
UIFĻEJTQMBZ
p UIFĻBJSĻDPOEJUJPOJOHĻJTĻBVUPNBUJDBMMZ
6KOGT
FOHBHFE
p SFDJSDVMBUJPOĻBOEĻUIFĻBJSĻRVBMJUZĻTZTUFN
BSFĻBVUPNBUJDBMMZĻEJTFOHBHFE
016'
5IFĻOPJTFĻMFWFMĻJODSFBTFTĻBTĻUIFĻGBOĻJT
PQFSBUJOHĻBUĻNBY
8IFOĻUIFĻEFGSPTUFSĻJTĻTXJUDIFEĻPGGĻUIFĻDMJNBUF
DPOUSPMĻSFUVSOTĻUPĻUIFĻQSFWJPVTĻTFUUJOHT
4GEKTEWNCVKQP
&MFDUSJDBMMZĻIFBUFEĻXJOETDSFFOĻJTĻOPUĻBWBJM
BCMFĻXIFOĻUIFĻFOHJOFĻJTĻBVUPTUPQQFE ĻTFF
QBHFĻ
8IFOĻSFDJSDVMBUJPOĻJT
FOHBHFEĻUIFĻPSBOHFĻMBNQĻJO
UIFĻCVUUPOĻJMMVNJOBUFTĻ5IF
GVODUJPOĻJTĻTFMFDUFEĻUPĻTIVU
PVUĻCBEĻBJS ĻFYIBVTUĻHBTFT
FUDĻGSPNĻUIFĻQBTTFOHFS
DPNQBSUNFOUĻ5IFĻBJSĻJOĻUIF
QBTTFOHFSĻDPNQBSUNFOUĻJTĻSFDJSDVMBUFE ĻJF
OPĻPVUTJEFĻBJSĻJTĻUBLFOĻJOUPĻUIFĻDBSĻXIFOĻUIJT
GVODUJPOĻJTĻBDUJWBUFE
5IFĻGPMMPXJOHĻBMTPĻUBLFTĻQMBDFĻXIFOĻUIFĻGVOD
UJPOĻJTĻBDUJWFĻJOĻPSEFSĻUPĻQSPWJEFĻNBYJNVN
EFIVNJEJGJDBUJPOĻJOĻUIFĻQBTTFOHFSĻDPNQBSU
NFOU
*GĻUIFĻBJSĻJOĻUIFĻDBSĻSFDJSDVMBUFTĻGPSĻUPPĻMPOH
UIFSFĻJTĻBĻSJTLĻPGĻNJTUJOHĻPOĻUIFĻJOTJEFTĻPG
UIFĻXJOEPXT
p 5ISFFĻQSFTTFTĻTXJUDIFTĻPGGĻUIFĻGVODUJPOĻ
OPĻTZNCPMĻTIJOFT
016'
+/2146#06
8JUIĻUIFĻUJNFSĻGVODUJPOĻBDUJWBUFEĻUIFĻTZTUFN
XJMMĻFYJUĻNBOVBMMZĻBDUJWBUFEĻSFDJSDVMBUJPOĻNPEF
BDDPSEJOHĻUPĻBĻUJNFĻUIBUĻEFQFOETĻPOĻUIFĻPVU
TJEFĻUFNQFSBUVSFĻ5IJTĻSFEVDFTĻUIFĻSJTLĻPGĻJDF
NJTUJOHĻBOEĻCBEĻBJSĻ"DUJWBUFEFBDUJWBUFĻUIF
GVODUJPOĻJOĻUIFĻNFOVĻTZTUFNĻ/;%#4ĻVOEFS
5GVVKPIU %NKOCVGUGVVKPIU
4GEKTEWNCVKQPVKOGTĻ'PSĻBĻEFTDSJQUJPOĻPGĻUIF
NFOVĻTZTUFN ĻTFFĻQBHFĻ
016'
8IFOĻNBYĻEFGSPTUFSĻJTĻTFMFDUFE ĻSFDJSDVMB
UJPOĻJTĻBMXBZTĻEFBDUJWBUFE
#KTSWCNKV[U[UVGO+#35
5IFĻBJSĻRVBMJUZĻTZTUFNĻTFQBSBUFTĻHBTFTĻBOE
QBSUJDMFTĻUPĻSFEVDFĻUIFĻMFWFMTĻPGĻPEPVSTĻBOE
QPMMVUJPOĻJOĻUIFĻQBTTFOHFSĻDPNQBSUNFOUĻ*G
UIFĻPVUTJEFĻBJSĻJTĻDPOUBNJOBUFEĻUIFOĻUIFĻBJS
JOUBLFĻJTĻDMPTFEĻBOEĻUIFĻBJSĻJTĻSFDJSDVMBUFE
"DUJWBUFEFBDUJWBUFĻUIFĻGVODUJPOĻJOĻUIFĻNFOV
TZTUFNĻ/;%#4ĻVOEFSĻ5GVVKPIU %NKOCVG
UGVVKPIU +PVGTKQTCKTSWCNKV[U[UVGOĻ'PSĻB
EFTDSJQUJPOĻPGĻUIFĻNFOVĻTZTUFN ĻTFF
QBHFĻ
5IFĻDPNQBTTĻHPFTĻPGGĻXIFOĻUIFĻIFBUFEĻXJOETDSFFOĻJTĻBDUJWF
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
%QOHQTVCPFFTKXKPIRNGCUWTG
%NKOCVGEQPVTQN
%CTUYKVJ5VCTV5VQR
016'
5IFĻBJSĻRVBMJUZĻTFOTPSĻNVTUĻBMXBZTĻCFĻFOB
CMFEĻUPĻFOTVSFĻUIFĻCFTUĻBJSĻJOĻUIFĻQBTTFO
HFSĻDPNQBSUNFOU
*OĻBĻDPMEĻDMJNBUF ĻBVUPNBUJDĻSFDJSDVMBUJPOĻJT
MJNJUFEĻTPĻBTĻUPĻQSFWFOUĻNJTUJOH
8JUIĻBOĻBVUPTUPQQFEĻFOHJOFĻDFSUBJOĻFRVJQ
NFOUĻIBTĻJUTĻGVODUJPOĻUFNQPSBSJMZĻSFEVDFE
FHĻDMJNBUFĻDPOUSPMĻBJSĻDPOEJUJPOJOHĻBOEĻGBO
TQFFEĻ'PSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻQBHFĻ
#KTFKUVTKDWVKQPVCDNG
#KTFKUVTKDWVKQP
7UG
#KTFKUVTKDWVKQP
7UG
"ĻMBSHFĻBNPVOUĻPGĻIPUĻBJS
GMPXTĻUPĻUIFĻXJOEPXT
UPĻSFNPWFĻJDFĻBOE
NJTUJOHĻRVJDLMZ
"JSĻUPĻUIFĻGMPPSĻBOEĻXJO
EPXTĻ4PNFĻBJSĻGMPXT
GSPNĻUIFĻEBTICPBSEĻBJS
WFOUT
UPĻFOTVSFĻDPNGPSUBCMF
DPOEJUJPOTĻBOEĻHPPE
EFNJTUJOHĻJOĻDPMEĻPS
IVNJEĻXFBUIFS
"JSĻUPĻXJOETDSFFO ĻWJB
EFGSPTUFSĻWFOU ĻBOEĻTJEF
XJOEPXTĻ4PNFĻBJSĻGMPXT
GSPNĻUIFĻBJSĻWFOUT
UPĻQSFWFOUĻNJTUJOHĻBOE
JDJOHĻJOĻBĻDPMEĻBOE
IVNJEĻDMJNBUF Ļ OPUĻBU
UPPĻMPXĻGBOĻTQFFEĻUP
FOBCMFĻUIJT "JSĻUPĻGMPPSĻBOEĻGSPN
EBTICPBSEĻBJSĻWFOUT
JOĻTVOOZĻXFBUIFSĻXJUI
DPPMĻPVUTJEFĻUFNQFSB
UVSFT
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
%QOHQTVCPFFTKXKPIRNGCUWTG
%NKOCVGEQPVTQN
#KTFKUVTKDWVKQP
7UG
#KTFKUVTKDWVKQP
7UG
"JSGMPXĻUPĻXJOEPXTĻBOE
GSPNĻEBTICPBSEĻBJSĻWFOUT
UPĻFOTVSFĻHPPEĻDPNGPSU
JOĻXBSN ĻESZĻXFBUIFS
"JSĻUPĻGMPPSĻ4PNFĻBJS
GMPXTĻUPĻUIFĻEBTICPBSE
BJSĻWFOUTĻBOEĻXJOEPXT
UPĻEJSFDUĻIFBUĻPSĻDPMEĻUP
UIFĻGMPPS
"JSGMPXĻUPĻUIFĻIFBEĻBOE
DIFTUĻGSPNĻUIFĻEBTICPBSE
BJSĻWFOUT
UPĻFOTVSFĻFGGJDJFOUĻDPPM
JOHĻJOĻXBSNĻXFBUIFS
"JSGMPXĻUPĻXJOEPXT
GSPNĻEBTICPBSEĻBJS
WFOUTĻBOEĻUPĻUIFĻGMPPS
UPĻQSPWJEFĻDPPMFSĻBJS
BMPOHĻUIFĻGMPPSĻPSĻXBSNFS
BJSĻIJHIFSĻVQĻJOĻDPME
XFBUIFSĻPSĻIPU ĻESZ
XFBUIFS
%QOHQTVCPFFTKXKPIRNGCUWTG
'PIKPGCPFRCUUGPIGTEQORCTVOGPVJGCVGT )GPGTCN
4GHWGNNKPI
5IFĻQBSLJOHĻIFBUFSĻ GVFMESJWFO ĻQSFQBSFTĻUIF
FOHJOFĻBOEĻQBTTFOHFSĻDPNQBSUNFOUĻCFGPSF
EFQBSUVSFĻTPĻUIBUĻXFBSĻBOEĻFOFSHZĻOFFET
EVSJOHĻUIFĻKPVSOFZĻBSFĻSFEVDFEĻ8BSNJOHĻVQ
ZPVSĻDBSĻXJMMĻBMTPĻFYUFOEĻUIFĻESJWJOHĻEJTUBODF
5IFĻIFBUFSĻDBOĻCFĻTUBSUFEĻEJSFDUMZĻPSĻXJUI
UJNFS
5XPĻEJGGFSFOUĻUJNFTĻDBOĻCFĻTFMFDUFEĻVTJOHĻUIF
UJNFSĻ)FSF ĻUJNFĻSFGFSTĻUPĻUIFĻUJNFĻXIFOĻUIF
DBSĻJTĻIFBUFEĻBOEĻSFBEZĻ5IFĻDBSTĻFMFDUSPOJD
TZTUFNĻDBMDVMBUFTĻXIFOĻIFBUJOHĻTIPVMEĻCF
TUBSUFEĻCBTFEĻPOĻUIFĻPVUTJEFĻUFNQFSBUVSF
9#40+0)
%PĻOPUĻVTFĻUIFĻGVFMESJWFOĻIFBUFSĻJOEPPST
&YIBVTUĻHBTFTĻBSFĻTFDSFUFE
016'
8IFOĻUIFĻGVFMESJWFOĻBVYJMJBSZĻIFBUFSĻJT
BDUJWFĻUIFSFĻNBZĻCFĻTNPLFĻGSPNĻVOEFS
OFBUIĻUIFĻDBS ĻXIJDIĻJTĻQFSGFDUMZĻOPSNBM
*GĻUIFĻCBUUFSZĻIBTĻJOTVGGJDJFOUĻDIBSHFĻPSĻUIF
GVFMĻMFWFMĻJTĻUPPĻMPX ĻUIFĻIFBUFSĻXJMMĻCF
TXJUDIFEĻPGGĻBVUPNBUJDBMMZĻBOEĻBĻNFTTBHF
BQQFBSTĻPOĻUIFĻJOGPSNBUJPOĻEJTQMBZĻ"DLOPXM
FEHFĻUIFĻNFTTBHFĻCZĻQSFTTJOHĻUIFĻJOEJDBUPS
TUBMLĻ1-ĻCVUUPOĻPODF ĻTFFĻQBHFĻ
+/2146#06
9CTPKPINCDGNQPHWGNHKNNGTHNCR
9#40+0)
(WGNFTKXGPJGCVGT
5IFĻGVFMESJWFOĻIFBUFSĻDBOOPUĻTUBSUĻJGĻUIFĻPVU
TJEFĻUFNQFSBUVSFĻFYDFFETĻĻˆ$Ļ"UĻqĻˆ$ĻPS
MPXFSĻUIFĻNBYJNVNĻSVOOJOHĻUJNFĻPGĻUIFĻIFBUFS
JTĻĻNJOVUFT
$CVVGT[CPFHWGN
'VFMĻXIJDIĻTQJMMTĻPVUĻDPVMEĻCFĻJHOJUFE
4XJUDIĻPGGĻUIFĻGVFMESJWFOĻBVYJMJBSZĻIFBUFS
CFGPSFĻTUBSUJOHĻUPĻSFGVFM
$IFDLĻPOĻUIFĻJOGPSNBUJPOĻEJTQMBZĻUIBUĻUIF
IFBUFSĻJTĻTXJUDIFEĻPGGĻ5IFĻIFBUJOHĻTZNCPM
JTĻTIPXOĻJOĻUIFĻJOGPSNBUJPOĻEJTQMBZĻXIFOĻJU
JTĻXPSLJOH
2CTMKPIQPCJKNN
*GĻUIFĻDBSĻJTĻQBSLFEĻPOĻBĻTUFFQĻIJMM ĻUIFĻGSPOUĻPG
UIFĻDBSĻTIPVMEĻQPJOUĻEPXOIJMMĻUPĻFOTVSFĻUIBU
UIFSFĻJTĻBĻTVQQMZĻPGĻGVFMĻUPĻUIFĻGVFMESJWFO
IFBUFS
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
3FQFBUFEĻVTFĻPGĻUIFĻIFBUFSĻDPNCJOFEĻXJUI
TIPSUĻKPVSOFZTĻMFBETĻUPĻUIFĻCBUUFSZĻEJT
DIBSHJOHĻBOEĻDPOTFRVFOUJBMĻTUBSUJOHĻQSPC
MFNT
5IFĻDBSĻTIPVMEĻCFĻESJWFOĻGPSĻUIFĻTBNFĻUJNF
BTĻUIFĻIFBUFSĻJTĻVTFEĻUPĻFOTVSFĻUIBUĻUIF
DBSTĻCBUUFSZĻJTĻSFDIBSHFEĻBEFRVBUFMZĻUP
SFQMBDFĻUIFĻFOFSHZĻDPOTVNFEĻCZĻUIF
IFBUFSĻXIFOĻJUĻJTĻVTFEĻPOĻBĻSFHVMBSĻCBTJT
5IFĻIFBUFSĻJTĻVTFEĻGPSĻBĻNBYJNVNĻPGĻ
NJOVUFTĻFBDIĻUJNF
%QOHQTVCPFFTKXKPIRNGCUWTG
'PIKPGCPFRCUUGPIGTEQORCTVOGPVJGCVGT
1RGTCVKQP
4ZNCPMĻGPSĻBDUJWBUFEĻUJNFSĻJOĻBOB
MPHVFĻDPNCJOFEĻJOTUSVNFOUĻQBOFM
4ZNCPMĻGPSĻBDUJWBUFEĻUJNFSĻJOĻEJHJUBM
DPNCJOFEĻJOTUSVNFOUĻQBOFM
5IFĻUBCMFĻTIPXTĻTZNCPMTĻBOEĻEJTQMBZĻUFYUT
UIBUĻBQQFBS
+PHQTOCVKQPFKURNC[ CPCNQIWGEQODKPGFKPUVTW
OGPVRCPGN CPFOGPWPCXKICVKQPEQPVTQNU
+PHQTOCVKQPFKURNC[U FKIKVCNEQODKPGFKPUVTWOGPV
RCPGN CPFOGPWPCXKICVKQPEQPVTQNU
1-ĻCVUUPO
5IVNCXIFFM
4'5'6
'PSĻNPSFĻJOGPSNBUJPOĻPOĻJOGPSNBUJPOĻEJTQMBZ
BOEĻ1- ĻTFFĻQBHFTĻĻBOEĻ
5[ODQNUCPFFKURNC[OGUUCIGU
8IFOĻUIFĻIFBUFSĻIBTĻCFFOĻBDUJWBUFE
UIFĻIFBUĻTZNCPMĻJMMVNJOBUFTĻJOĻUIF
JOGPSNBUJPOĻEJTQMBZ
8IFOĻPOFĻPGĻUIFĻUJNFSTĻJTĻBDUJWBUFE ĻUIFĻTZN
CPMĻGPSĻBDUJWBUFEĻUJNFSĻJMMVNJOBUFTĻJOĻUIFĻJOGPS
NBUJPOĻEJTQMBZĻBUĻUIFĻTBNFĻUJNFĻBTĻUIFĻTFU
UJNFĻJTĻTIPXOĻOFYUĻUPĻUIFĻTZNCPM
``
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
%QOHQTVCPFFTKXKPIRNGCUWTG
'PIKPGCPFRCUUGPIGTEQORCTVOGPVJGCVGT 5[O
DQN
&KURNC[
5RGEKHKECVKQP
5[O
DQN
5IFĻIFBUFSĻJT
TXJUDIFEĻPOĻBOE
SVOOJOH
5IFĻIFBUFSTĻUJNFS
JTĻBDUJWBUFEĻBGUFS
UIFĻSFNPUFĻDPOUSPM
LFZĻIBTĻCFFO
SFNPWFEĻGSPNĻUIF
JHOJUJPOĻTXJUDIĻBOE
MFBWJOHĻUIFĻDBSĻ
UIFĻFOHJOFĻBOE
QBTTFOHFSĻDPN
QBSUNFOUĻBSF
IFBUFEĻBUĻUIFĻTFU
UJNF
(WGN
QRGTCVGF
JGCVGT
UVQRRGF
$CVVGT[
UCXKPI
OQFG
5IFĻIFBUFSĻIBT
CFFOĻTUPQQFEĻCZ
UIFĻDBSTĻFMFDUSPO
JDTĻJOĻPSEFSĻUP
GBDJMJUBUFĻTUBSUJOH
UIFĻFOHJOF
&KURNC[
5RGEKHKECVKQP
(WGN
QRGTCVGF
JGCVGT
UVQRRGF
.QYHWGN
NGXGN
4FUUJOHĻUIFĻIFBUFS
JTĻOPUĻQPTTJCMFĻEVF
UPĻGVFMĻMFWFMĻCFJOH
UPPĻMPXĻĻUIJTĻJTĻJO
PSEFSĻUPĻGBDJMJUBUF
TUBSUJOHĻUIFĻFOHJOF
BTĻXFMMĻBT
BQQSPYĻĻLN
ESJWJOH
(WGN
QRGTCVGF
JGCVGT
5GTXKEG
TGSWKTGF
)FBUFSĻOPUĻXPSL
JOHĻ$POUBDUĻB
XPSLTIPQĻGPS
SFQBJSĻ7PMWPĻSFD
PNNFOETĻUIBUĻZPV
DPOUBDUĻBOĻBVUIPS
JTFEĻ7PMWPĻXPSL
TIPQ
"ĻEJTQMBZĻUFYUĻDMFBSTĻBVUPNBUJDBMMZĻBGUFSĻBĻUJNF
PSĻBGUFSĻPOFĻQSFTTĻPOĻUIFĻJOEJDBUPSĻTUBMLĻ1CVUUPO
&KTGEVUVCTVCPFKOOGFKCVGUVQR
'PMMPXJOHĻUIFĻEJSFDUĻTUBSUĻPGĻUIFĻIFBUFSĻJUĻXJMM
CFĻBDUJWBUFEĻGPSĻĻNJOVUFT
)FBUJOHĻPGĻUIFĻQBTTFOHFSĻDPNQBSUNFOUĻXJMM
CFHJOĻBTĻTPPOĻBTĻUIFĻFOHJOFĻDPPMBOUĻIBT
SFBDIFEĻUIFĻDPSSFDUĻUFNQFSBUVSF
016'
5IFĻDBSĻDBOĻCFĻTUBSUFEĻBOEĻESJWFOĻXIJMF
UIFĻIFBUFSĻJTĻSVOOJOH
1SFTTĻ1-ĻUPĻBDDFTTĻUIFĻNFOV
4DSPMMĻXJUIĻUIFĻUIVNCXIFFMĻUPĻ2CTMKPI
JGCVGTĻBOEĻTFMFDUĻXJUIĻ1-
4DSPMMĻGPSXBSEĻJOĻUIFĻOFYUĻNFOVĻUPĻ&KTGEV
UVCTV5VQRĻJOĻPSEFSĻUPĻBDUJWBUFEFBDUJWBUF
UIFĻIFBUFSĻBOEĻTFMFDUĻXJUIĻ1-
&YJUĻUIFĻNFOVĻXJUIĻ4'5'6
6KOGT
5IFĻUJNFĻXIFOĻUIFĻDBSĻTIBMMĻCFĻVTFEĻBOE
IFBUFEĻJTĻTQFDJGJFEĻXJUIĻUIFĻUJNFS
5GVVKPIVJGVKOGT
1SFTTĻ1-ĻUPĻBDDFTTĻUIFĻNFOV
4DSPMMĻXJUIĻUIFĻUIVNCXIFFMĻUPĻ2CTMKPI
JGCVGTĻBOEĻTFMFDUĻXJUIĻ1-
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
%QOHQTVCPFFTKXKPIRNGCUWTG
'PIKPGCPFRCUUGPIGTEQORCTVOGPVJGCVGT
4FMFDUĻPOFĻPGĻUIFĻUXPĻUJNFSTĻVTJOHĻUIF
UIVNCXIFFMĻBOEĻDPOGJSNĻXJUIĻ1-
#SJFGMZĻQSFTTĻ1-ĻUPĻNPWFĻUPĻUIFĻMJUĻIPVST
TFUUJOH
4FMFDUĻUIFĻSFRVJSFEĻIPVSĻVTJOHĻUIFĻUIVNC
XIFFM
#SJFGMZĻQSFTTĻ1-ĻUPĻNPWFĻUPĻUIFĻMJU
NJOVUFTĻTFUUJOH
4FMFDUĻUIFĻSFRVJSFEĻNJOVUFĻVTJOHĻUIF
UIVNCXIFFM
1SFTTĻ1-ĻUPĻDPOGJSNĻUIFĻTFUUJOH
(PĻCBDLĻJOĻUIFĻNFOVĻTUSVDUVSFĻVTJOH
4'5'6
4FMFDUĻUIFĻPUIFSĻUJNFĻ DPOUJOVFĻGSPNĻTUFQ
ĻPSĻFYJUĻUIFĻNFOVĻXJUIĻ4'5'6
5VCTVVJGVKOGT
&GCEVKXCVKPIVJGVKOGT
016'
"ĻUJNFSTUBSUFEĻIFBUFSĻDBOĻCFĻTXJUDIFEĻPGG
NBOVBMMZĻCFGPSFĻUIFĻTFUĻUJNFĻIBTĻFMBQTFE
1SPDFFEĻBTĻGPMMPXT
"MMĻUJNFSĻQSPHSBNNJOHĻXJMMĻCFĻDMFBSFEĻJGĻUIF
DBSTĻDMPDLĻJTĻSFTFU
1SFTTĻ1-ĻUPĻBDDFTTĻUIFĻNFOV
4DSPMMĻXJUIĻUIFĻUIVNCXIFFMĻUPĻ2CTMKPI
JGCVGTĻBOEĻTFMFDUĻXJUIĻ1-
*GĻBĻUJNFSĻJTĻTFUĻCVUĻOPUĻBDUJWBUFE ĻB
DMPDLĻJDPOĻJTĻTIPXOĻOFYUĻUPĻUIFĻTFU
UJNF
4FMFDUĻPOFĻPGĻUIFĻUXPĻUJNFSTĻVTJOHĻUIF
UIVNCXIFFMĻBOEĻDPOGJSNĻXJUIĻ1-
%FBDUJWBUFĻUIFĻUJNFSĻBTĻGPMMPXT
p MPOHĻQSFTTĻPOĻ1-ĻPS
p TIPSUĻQSFTTĻPOĻ1-ĻUPĻDPOUJOVFĻJOĻUIF
NFOVĻ5IFOĻTFMFDUĻUPĻTUPQĻUIFĻUJNFS
BOEĻDPOGJSNĻXJUIĻ1-
1SFTTĻ1-ĻUPĻBDDFTTĻUIFĻNFOV
&YJUĻUIFĻNFOVĻXJUIĻ4'5'6
4DSPMMĻXJUIĻUIFĻUIVNCXIFFMĻUPĻ2CTMKPI
JGCVGTĻBOEĻTFMFDUĻXJUIĻ1-
"ĻUJNFSTUBSUFEĻIFBUFSĻDBOĻCFĻTXJUDIFEĻPGGĻBT
EFTDSJCFEĻJOĻUIFĻJOTUSVDUJPOTĻJOĻUIFĻTFDUJPO
%JSFDUĻTUBSUĻBOEĻJNNFEJBUFĻTUPQĻTFFĻQBHF
4FMFDUĻPOFĻPGĻUIFĻUXPĻUJNFSTĻVTJOHĻUIF
UIVNCXIFFMĻBOEĻBDUJWBUFĻXJUIĻ1-
&YJUĻUIFĻNFOVĻXJUIĻ4'5'6
%NQEMVKOGT
5IFĻIFBUFSTĻUJNFĻJTĻDPOOFDUFEĻUPĻUIFĻDBST
DMPDL
1SFTTĻ1-ĻBHBJOĻUPĻBDUJWBUFĻUIFĻUJNFS
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
%QOHQTVCPFFTKXKPIRNGCUWTG
#FFKVKQPCNJGCVGT )GPGTCNKPHQTOCVKQPCDQWVVJG
CFFKVKQPCNJGCVGT
'PSĻDBSTĻXJUIĻEJFTFMĻFOHJOFTĻTPMEĻJOĻDPMEĻDMJ
NBUFĻ[POFTĻBOĻBEEJUJPOBMĻIFBUFSĻNBZĻCF
SFRVJSFEĻUPĻPCUBJOĻUIFĻDPSSFDUĻPQFSBUJOHĻUFN
QFSBUVSFĻJOĻUIFĻFOHJOFĻBOEĻUPĻPCUBJOĻTVGGJDJFOU
IFBUJOHĻJOĻUIFĻQBTTFOHFSĻDPNQBSUNFOU
*OĻTVDIĻJOTUBODFT ĻUIFĻDBSĻJTĻFRVJQQFEĻXJUI
FJUIFS
p BOĻBEEJUJPOBMĻFMFDUSJDĻIFBUFSĻPS
p BĻGVFMESJWFOĻBEEJUJPOBMĻIFBUFS
'NGEVTKECFFKVKQPCNJGCVGT
5IFĻIFBUFSĻDBOOPUĻCFĻDPOUSPMMFEĻNBOVBMMZĻCVU
JTĻJOTUFBEĻBDUJWBUFEĻBVUPNBUJDBMMZĻBGUFSĻUIF
FOHJOFĻIBTĻCFFOĻTUBSUFEĻJOĻPVUTJEFĻUFNQFSB
UVSFTĻCFMPXĻĻˆ$ĻBOEĻJTĻTXJUDIFEĻPGGĻBGUFSĻUIF
TFUĻQBTTFOHFSĻDPNQBSUNFOUĻUFNQFSBUVSFĻIBT
CFFOĻSFBDIFE
(WGNFTKXGPCFFKVKQPCNJGCVGT
5IFĻIFBUFSĻTUBSUTĻBVUPNBUJDBMMZĻXIFOĻFYUSB
IFBUĻJTĻSFRVJSFEĻXIFOĻUIFĻFOHJOFĻJTĻSVOOJOH
5IFĻIFBUFSĻJTĻTXJUDIFEĻPGGĻBVUPNBUJDBMMZĻXIFO
UIFĻDPSSFDUĻUFNQFSBUVSFĻJTĻSFBDIFEĻPSĻXIFO
UIFĻFOHJOFĻJTĻTXJUDIFEĻPGG
016'
8IFOĻUIFĻBVYJMJBSZĻIFBUFSĻJTĻBDUJWFĻUIFSF
NBZĻCFĻTNPLFĻGSPNĻVOEFSOFBUIĻUIFĻDBS
XIJDIĻJTĻQFSGFDUMZĻOPSNBM
#WVQOQFGQTUJWVFQYP
5IFĻBEEJUJPOBMĻIFBUFSTĻBVUPNBUJDĻTUBSU
TFRVFODFĻDBOĻCFĻTXJUDIFEĻPGGĻJGĻSFRVJSFE
"OĻBVUIPSJTFEĻ7PMWPĻEFBMFSĻIBTĻJOGPSNBUJPOĻSFHBSEJOHĻUIFĻHFPHSBQIJDBMĻBSFBTĻDPODFSOFE
'PSĻDBSTĻGJUUFEĻXJUIĻQBSLJOHĻIFBUFST ĻTFFĻQBHFĻ
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
+PHQTOCVKQPFKURNC[ CPCNQIWGEQODKPGFKPUVTW
OGPVRCPGN CPFOGPWPCXKICVKQPEQPVTQNU
%QOHQTVCPFFTKXKPIRNGCUWTG
#FFKVKQPCNJGCVGT
&YJUĻUIFĻNFOVĻXJUIĻ4'5'6
016'
5IFĻNFOVĻPQUJPOTĻBSFĻPOMZĻWJTJCMFĻJOĻLFZ
QPTJUJPOĻ+ĻĻBOZĻBEKVTUNFOUTĻNVTUĻUIFSFGPSF
CFĻNBEFĻCFGPSFĻTUBSUJOHĻUIFĻFOHJOF
+PHQTOCVKQPFKURNC[U FKIKVCNEQODKPGFKPUVTWOGPV
RCPGN CPFOGPWPCXKICVKQPEQPVTQNU
1-ĻCVUUPO
5IVNCXIFFM
4'5'6ĻCVUUPO
#FGPSFĻTUBSUJOHĻUIFĻFOHJOFĻ4FMFDUĻLFZ
QPTJUJPOĻ+ ĻTFFĻQBHFĻ
1SFTTĻ1-ĻUPĻBDDFTTĻUIFĻNFOV
4DSPMMĻXJUIĻUIFĻUIVNCXIFFMĻUPĻ#FFKVKQPCN
JGCVGTĻPSĻ5GVVKPIUĻBOEĻTFMFDUĻXJUIĻ1-
4FMFDUĻPOFĻPGĻUIFĻPQUJPOTĻ10ĻPSĻ1((
VTJOHĻUIFĻUIVNCXIFFMĻBOEĻDPOGJSNĻXJUI
1-
"OBMPHVFĻDPNCJOFEĻJOTUSVNFOUĻQBOFM
%JHJUBMĻDPNCJOFEĻJOTUSVNFOUĻQBOFM
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
%QOHQTVCPFFTKXKPIRNGCUWTG
6TKREQORWVGT
)GPGTCN
5IFĻUSJQĻDPNQVUFSĻDPNFTĻJOĻUXPĻWBSJBOUT ĻXJUI
EJGGFSJOHĻDPOUFOUĻBOEĻBQQFBSBODFĻ"OBMPHĻPS
%JHJUBM
5IFĻUSJQĻDPNQVUFSTĻNFOVĻJTĻJOĻBĻWBSJBCMF
MPPQĻ0OFĻPGĻUIFĻ"OBMPHĻPQUJPOTĻJTĻBĻCMBOL
EJTQMBZĻĻJUĻBMTPĻNBSLTĻUIFĻCFHJOOJOHFOEĻPG
UIFĻMPPQĻ5IFĻFRVJWBMFOUĻPGĻUIJTĻPQUJPOĻJOĻUIF
%JHJUBMĻJOTUSVNFOUĻJTĻUIBUĻUIFĻUSJQĻDPNQVUFST
EJTQMBZĻHPFTĻCMBOL
+PUVTWOGPVRCPGN#PCNQI
016'
*GĻBĻXBSOJOHĻNFTTBHFĻBQQFBSTĻXIFOĻUIF
USJQĻDPNQVUFSĻJTĻVTFEĻUIFOĻUIFĻNFTTBHF
NVTUĻGJSTUĻCFĻBDLOPXMFEHFEĻCFGPSFĻUIFĻUSJQ
DPNQVUFSĻDBOĻCFĻSFBDUJWBUFEĻ"DLOPXM
FEHFĻUIFĻXBSOJOHĻNFTTBHFĻCZĻCSJFGMZ
QSFTTJOHĻUIFĻJOEJDBUPSĻMFWFSTĻ1-ĻCVUUPO
/GPWQRVKQPU
+PHQTOCVKQP
&KIKVCNURGGF
4FMFDUĻLNIĻPS
NQI
2CTMKPIJGCVGT
4FMFDUĻUIFĻCPYĻGPS
)PVSTĻPSĻ.JOVUFT
VTJOHĻUIFĻVJWOD
YJGGNĻBOEĻBDUJ
WBUFĻUIFĻCPYĻXJUI
1-
Ļ%JSFDUĻTUBSU
Ļ5JNFSĻĻĻMFBET
UPĻUIFĻNFOVĻGPS
TFMFDUJOHĻUJNF
Ļ5JNFSĻĻĻMFBET
UPĻUIFĻNFOVĻGPS
TFMFDUJOHĻUJNF
+PHQTOCVKQPFKURNC[#PCNQICPFEQPVTQNU
1-ĻĻ0QFOTĻUIFĻUSJQĻDPNQVUFSĻNFOVTĻBOE
BDUJWBUFTĻUIFĻSFMFWBOUĻPQUJPO
6JWODYJGGNĻĻ4DSPMMTĻUISPVHIĻPQUJPOT
4'5'6ĻĻ$BODFMTĻPSĻHPFTĻCBDLĻPOFĻTUFQ
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
4FMFDUĻBĻOVNCFS
VTJOHĻUIFĻVJWOD
YJGGNĻBOEĻQSP
HSBNĻJUĻXJUIĻ1-
4FMFDUĻUIFĻOFYU
CPYĻPSĻCBDLĻPVU
XJUIĻ4'5'6
'PSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO
TFFĻQBHFĻ
/GPWQRVKQPU
+PHQTOCVKQP
#FFKVKQPCN
JGCVGT
'PSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO
TFFĻQBHFĻ
qĻ#WVQ1P
qĻ1HH
6%QRVKQPU
Ļ&KUVCPEGVQ
GORV[ ĻLNĻUP
FNQUZĻUBOL
qĻ(WGNEQPUWOR
VKQP
4FMFDUĻUIFĻPQUJPOĻUP
CFĻTIPXOĻJOĻUIFĻEJT
QMBZ
p 4DSPMMĻBNPOHĻUIF
PQUJPOTĻVTJOHĻUIF
VJWODYJGGNĻBOE
TFMFDUĻXJUIĻ1-
qĻ#XGTCIGURGGF
5SJQĻNFUFSĻ6CPF
VQVCNFKUV
5SJQĻNFUFSĻ6CPF
VQVCNFKUV
qĻ&TKXGT5WRRQTV
Ļ/PĻUFYUĻĻ-PPQ
TUBSUTUPQ
5GTXKEGUVCVWU
4IPXTĻUIFĻOVNCFSĻPG
NPOUITĻBOEĻUIFĻEJT
UBODFĻVOUJMĻUIFĻOFYU
TFSWJDF
%QOHQTVCPFFTKXKPIRNGCUWTG
6TKREQORWVGT
"
/GPWQRVKQPU
+PHQTOCVKQP
'PIKPGQKNNGXGN
9CKV#
PVTMZĻĻPOFĻGVODUJPOĻJOĻFBDIĻPGĻUIFĻQSFDFEJOH
GJHVSFTĻUISFFĻXJOEPXT
'PSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO
TFFĻQBHFĻ
5IFĻGPMMPXJOHĻDPNCJOBUJPOTĻDBOĻCFĻBDDFTTFE
XJUIĻUIFĻVJWODYJGGN
/GUUCIGU
'PSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO
TFFĻQBHFĻ
$FSUBJOĻFOHJOFT
+PUVTWOGPVRCPGN&KIKVCN
p "WFSBHFĻĻ5SJQĻNFUFSĻ Ļ.FUFSĻSFBEJOHĻ
"WFSBHFĻTQFFE
p *OTUBOUBOFPVTĻĻ5SJQĻNFUFSĻ Ļ.FUFS
SFBEJOHĻĻ%JTUBODFĻUPĻFNQUZĻUBOL
p
+PHQTOCVKQP
6TKREQORWVGT
TGUGV
4FMFDUĻUIFĻEFTJSFE
PQUJPOĻVTJOHĻUIF
VJWODYJGGNĻBOEĻBDUJ
WBUFĻXJUIĻ1-
ĻMĻLN
ĻLNI
'PSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO
TFFĻQBHFĻ
6JGOGU
*OTUSVNFOUĻQBOFM
BQQFBSBODFĻJTĻTFMFDUFE
IFSF ĻTFFĻQBHFĻ
6JWODYJGGNĻĻ4DSPMMTĻUISPVHIĻPQUJPOT
5GVVKPIU
4FMFDUĻ#WVQ1PĻPSĻ1HH
4'5'6ĻĻ$BODFMTĻPSĻHPFTĻCBDLĻPOFĻTUFQ
qĻ#FFKVKQPCN
JGCVGT
'PSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO
TFFĻQBHFĻ
+PHQTOCVKQPFKURNC[U&KIKVCNCPFEQPVTQNU
1-ĻĻ0QFOTĻUIFĻUSJQĻDPNQVUFSĻNFOVTĻBOE
BDUJWBUFTĻUIFĻSFMFWBOUĻPQUJPO
*OĻUIFĻ%JHJUBMĻEJTQMBZĻWFSTJPO ĻUISFFĻUSJQ
DPNQVUFSĻGVODUJPOTĻDBOĻCFĻTIPXOĻTJNVMUBOF
%QPVTCUV
OQFG%QNQWT
OQFG
"EKVTUĻJOTUSVNFOUĻQBOFM
BQQFBSBODF
2CTMKPI
JGCVGT
4FMFDUĻUIFĻCPYĻGPS
)PVSTĻPSĻ.JOVUFT
VTJOHĻUIFĻVJWOD
YJGGNĻBOEĻBDUJWBUF
UIFĻCPYĻXJUIĻ1-
Ļ5JNFSĻĻ
MFBETĻUPĻUIF
NFOVĻGPSĻTFMFDU
JOHĻUJNF
Ļ5JNFSĻĻ
MFBETĻUPĻUIF
NFOVĻGPSĻTFMFDU
JOHĻUJNF
Ļ3FTFUĻCPUI
/GUUCIGU
+PHQTOCVKQP
qĻ&KTGEVUVCTV
/PĻJOGPSNBUJPO
/GPWQRVKQPU
/GPWQRVKQPU
"
4FMFDUĻBĻOVNCFS
VTJOHĻUIFĻVJWOD
YJGGNĻBOEĻQSPHSBN
JUĻXJUIĻ1-
4FMFDUĻUIFĻOFYUĻCPY
PSĻCBDLĻPVUĻXJUI
4'5'6
'PSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO
TFFĻQBHFĻ
5GTXKEGUVCVWU
4IPXTĻUIFĻOVNCFSĻPG
NPOUITĻBOEĻUIFĻEJT
UBODFĻVOUJMĻUIFĻOFYU
TFSWJDF
'PIKPGQKNNGXGN
9CKV#
'PSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO
TFFĻQBHFĻ
$FSUBJOĻFOHJOFT
``
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
%QOHQTVCPFFTKXKPIRNGCUWTG
6TKREQORWVGT
(WPEVKQPU
)FSFĻJTĻBĻEFTDSJQUJPOĻPGĻTPNFĻPGĻUIFĻUSJQĻDPN
QVUFSTĻGVODUJPOT
#XGTCIG
"WFSBHFĻGVFMĻDPOTVNQUJPOĻJTĻDBMDVMBUFEĻGSPN
UIFĻMBTUĻSFTFUUJOH
016'
5IFSFĻNBZĻCFĻBĻTMJHIUĻFSSPSĻJOĻUIFĻSFBEJOHĻJG
BĻGVFMESJWFOĻIFBUFS ĻIBTĻCFFOĻVTFE
#XGTCIGURGGF
"WFSBHFĻTQFFEĻJTĻDBMDVMBUFEĻGSPNĻUIFĻMBTU
SFTFUUJOH
+PUVCPVCPGQWU
5IFĻJOGPSNBUJPOĻJOĻUIFĻEJTQMBZĻGPSĻDVSSFOUĻGVFM
DPOTVNQUJPOĻJTĻVQEBUFEĻBQQSPYJNBUFMZĻPODF
QFSĻTFDPOEĻ8IFOĻUIFĻDBSĻJTĻESJWFOĻBUĻMPX
TQFFEĻUIFĻDPOTVNQUJPOĻJTĻTIPXOĻQFSĻUJNF
VOJUĻĻBUĻBĻIJHIFSĻTQFFEĻJUĻJTĻTIPXOĻSFMBUFEĻUP
NJMFBHF
%JGGFSFOUĻVOJUTĻ LNNJMFT ĻDBOĻCFĻTFMFDUFEĻGPS
UIFĻEJTQMBZĻĻTFFĻVOEFSĻUIFĻGPMMPXJOHĻIFBEJOH
$IBOHFĻVOJU
-OVQGORV[VCPM
5IFĻDBMDVMBUJPOĻJTĻCBTFEĻPOĻUIFĻBWFSBHFĻGVFM
DPOTVNQUJPOĻPWFSĻUIFĻMBTUĻĻLNĻBOEĻUIF
SFNBJOJOHĻESJWFBCMFĻGVFMĻRVBOUJUZĻ5IFĻEJTQMBZ
TIPXTĻUIFĻBQQSPYJNBUFĻEJTUBODFĻUIBUĻDBOĻCF
ESJWFOĻXJUIĻUIFĻGVFMĻRVBOUJUZĻSFNBJOJOHĻJOĻUIF
UBOL
"OĻFDPOPNJDĻESJWJOHĻTUZMFĻHFOFSBMMZĻSFTVMUTĻJO
BĻMPOHFSĻESJWJOHĻEJTUBODFĻ'PSĻNPSFĻJOGPSNB
UJPOĻPOĻIPXĻGVFMĻDPOTVNQUJPOĻDBOĻCFĻJOGMV
FODFE ĻTFFĻQBHFĻ
/PĻHVBSBOUFFEĻSBOHFĻSFNBJOTĻXIFOĻUIFĻEJT
QMBZĻTIPXTĻMOVQGORV[VCPMĻ*O
XIJDIĻDBTF ĻSFGVFMĻBTĻTPPOĻBTĻQPTTJCMF
016'
5IFSFĻNBZĻCFĻBĻTMJHIUĻFSSPSĻJOĻUIFĻSFBEJOHĻJG
UIFĻESJWJOHĻTUZMFĻIBTĻCFFOĻDIBOHFE
&KIKVCNURGGFFKURNC[
5IFĻTQFFEĻJTĻTIPXOĻJOĻUIFĻPQQPTJUFĻVOJU
LNINQI ĻJOĻSFMBUJPOĻUPĻUIFĻNBJOĻJOTUSVNFOU
*GĻUIFĻTQFFEPNFUFSĻJTĻDBMJCSBUFEĻJOĻNQIĻUIFO
UIFĻEJTQMBZĻJTĻDIBOHFEĻUPĻLNI
4GUGVVKPIYKVJ#PCNQI
4FMFDUĻMOJCXGTCIGURGGFĻPSĻN
MOCXGTCIG
0OMZĻGPSĻUIFĻ%JHJUBMĻJOTUSVNFOUĻQBOFM
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
"ĻCSJFGĻQSFTTĻ BQQSPYĻĻTFDPOE ĻPO
4'5'6ĻSFTFUTĻUIFĻTFMFDUFEĻGVODUJPO
4GUGVVKPIYKVJ&KIKVCN
'JOEĻ3FTFUĻJOĻUIFĻNFOVĻTZTUFNĻBOEĻTFMFDU
UIBUĻPQUJPO
3FTFUĻJTĻBMTPĻBDUJWBUFEĻWJBĻBĻMPOHĻQSFTTĻ TFDPOET ĻPOĻ4'5'6Ļ5IFĻEJTQMBZFEĻUSJQĻNFUFS
5ĻPSĻ5 ĻJTĻBMTPĻSFTFU
%JCPIGWPKV
5PĻDIBOHFĻVOJUĻ LNNJMFT ĻGPSĻEJTUBODFĻBOE
TQFFEĻĻHPĻUPĻ/;%#4 5GVVKPIU
5[UVGOQRVKQPU &KUVCPEGCPFHWGNWPKVU
TFFĻQBHFĻ
016'
*OĻBEEJUJPOĻUPĻUIFĻUSJQĻDPNQVUFS ĻUIFTF
VOJUTĻBSFĻBMTPĻDIBOHFEĻBUĻUIFĻTBNFĻUJNFĻJO
7PMWPTĻ(14ĻOBWJHBUPSĻ35*
%QOHQTVCPFFTKXKPIRNGCUWTG
6TKREQORWVGT
,QWTPG[UVCVKUVKEU
5IFĻDBSĻTUPSFTĻJOGPSNBUJPOĻPOĻDPNQMFUFE
USJQT ĻJODMVEJOHĻBWFSBHFĻGVFMĻDPOTVNQUJPOĻBOE
BWFSBHFĻTQFFEĻ5IFTFĻDBOĻCFĻWJFXFEĻPOĻUIF
57ĻTDSFFOĻBTĻBĻCBSĻDIBSU
(WPEVKQP
1RGTCVKQP
"ĻTFUUJOHĻDBOĻCFĻEFGJOFEĻJOĻUIFĻ/;%#4
NFOVĻTZTUFN
/;%#4
/[8
6TKRUVCVKUVKEU
p 5VCTVPGYVTKRĻĻ'06'4ĻJTĻVTFEĻUPĻEFMFUF
BMMĻQSFWJPVTĻTUBUJTUJDT ĻCBDLĻPVUĻPGĻUIF
NFOVĻCZĻTFMFDUJOHĻ':+6
p 4GUGVHQTGXGT[FTKXKPIE[ENGĻĻDIFDL
UIFĻCPYĻCZĻTFMFDUJOHĻ'06'4ĻBOEĻCBDL
PVUĻPGĻUIFĻNFOVĻCZĻTFMFDUJOHĻ':+6
8JUIĻUIFĻ4GUGVHQTGXGT[FTKXKPIE[ENG
PQUJPOĻDIFDLFE ĻBMMĻTUBUJTUJDTĻBSFĻEFMFUFE
BVUPNBUJDBMMZĻPODFĻESJWJOHĻJTĻDPNQMFUFĻBOE
UIFĻDBSĻIBTĻCFFOĻTUPQQFEĻGPSĻĻIPVSTĻ5IF
KPVSOFZĻTUBUJTUJDTĻTUBSUĻBHBJOĻGSPNĻ[FSPĻUIF
OFYUĻUJNFĻUIFĻFOHJOFĻJTĻTUBSUFE
6TKRUVCVKUVKEU
&BDIĻCBSĻTZNCPMJTFTĻĻLNĻPSĻĻLNĻESJWFO
EJTUBODF ĻEFQFOEJOHĻPOĻUIFĻTDBMFĻTFMFDUFEĻ
UIFĻCBSĻBUĻUIFĻGBSĻSJHIUĻTIPXTĻUIFĻWBMVFĻGPSĻUIF
DVSSFOUĻLJMPNFUSFĻPSĻĻLN
*GĻBĻOFXĻESJWFĻDZDMFĻCFHJOTĻCFGPSFĻĻIPVST
IBWFĻQBTTFE ĻUIFĻDVSSFOUĻQFSJPEĻIBTĻUPĻCF
EFMFUFEĻNBOVBMMZĻGJSTUĻVTJOHĻUIFĻ5VCTVPGY
VTKRĻPQUJPO
4FFĻBMTPĻJOGPSNBUJPOĻPOĻ&DPĻ(VJEFĻPOĻQBHF
5IFĻ670'ĻLOPCĻDBOĻCFĻVTFEĻUPĻDIBOHFĻUIF
TDBMFĻGPSĻFBDIĻCBSĻCFUXFFOĻĻLNĻBOEĻĻLNĻ
UIFĻDVSTPSĻBUĻUIFĻGBSĻSJHIUĻDIBOHFTĻQPTJUJPO
CFUXFFOĻVQĻBOEĻEPXOĻEFQFOEJOHĻPOĻUIF
TDBMFĻTFMFDUFE
5IFĻGJHVSFĻJTĻTDIFNBUJDĻĻMBZPVUĻNBZĻWBSZĻEFQFOEJOHĻPOĻVQEBUFEĻTPGUXBSFĻBOEĻDBSĻNPEFM
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
%QOHQTVCPFFTKXKPIRNGCUWTG
#FCRVKPIFTKXKPIEJCTCEVGTKUVKEU
5RGGFTGNCVGFRQYGTUVGGTKPI
4UFFSJOHĻGPSDFĻJODSFBTFTĻXJUIĻUIFĻTQFFEĻPGĻUIF
DBSĻUPĻHJWFĻUIFĻESJWFSĻFOIBODFEĻTFOTJUJWJUZ
5IFĻTUFFSJOHĻJTĻGJSNFSĻBOEĻNPSFĻJNNFEJBUFĻPO
NPUPSXBZTĻ4UFFSJOHĻJTĻMJHIUĻBOEĻSFRVJSFTĻOP
FYUSBĻFGGPSUĻXIFOĻQBSLJOHĻBOEĻBUĻMPXĻTQFFE
5IFĻESJWFSĻDBOĻDIPPTFĻCFUXFFOĻUISFFĻEJGGFS
FOUĻMFWFMTĻPGĻTUFFSJOHĻGPSDFĻGPSĻSPBEĻSFTQPO
TJWFOFTTĻPSĻTUFFSJOHĻTFOTJUJWJUZĻ(PĻUPĻUIF
NFOVĻTZTUFNĻ/;%#4ĻBOEĻMPDBUFĻ5GVVKPIU
%CTUGVVKPIU 5VGGTKPIYJGGNHQTEGĻBOE
TFMFDUĻ.QY Ļ/GFKWOĻPSĻ*KIJ
'PSĻBĻEFTDSJQUJPOĻPGĻUIFĻNFOVĻTZTUFN ĻTFF
QBHFĻĻ5IJTĻNFOVĻDBOOPUĻCFĻBDDFTTFE
XIJMFĻUIFĻDBSĻJTĻJOĻNPUJPO
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
%QOHQTVCPFFTKXKPIRNGCUWTG
%QOHQTVKPUKFGVJGRCUUGPIGTEQORCTVOGPV
5VQTCIGURCEGU
``
%QOHQTVCPFFTKXKPIRNGCUWTG
%QOHQTVKPUKFGVJGRCUUGPIGTEQORCTVOGPV
4UPSBHFĻDPNQBSUNFOUĻJOĻEPPSĻQBOFM
5VQTCIGEQORCTVOGPVFTKXGT UUKFG
4UPSBHFĻDPNQBSUNFOU ĻESJWFSmTĻTJEF
5JDLFUĻDMJQ
4UPSBHFĻDPNQBSUNFOU
(MPWFCPY
4UPSBHFĻQPDLFU ĻPOĻGSPOUĻFEHFĻPGĻGSPOU
TFBUĻDVTIJPOT
4UPSBHFĻDPNQBSUNFOU ĻDVQĻIPMEFS
9#40+0)
%PĻOPUĻLFFQĻBOZĻTIBSQĻPCKFDUTĻJOĻUIFĻDPN
QBSUNFOU ĻPSĻPCKFDUTĻXIJDIĻQSPUSVEF
,CEMGVJQNFGT
5IFĻKBDLFUĻIPMEFSĻJTĻPOMZĻEFTJHOFEĻGPSĻMJHIU
DMPUIJOH
6WPPGNEQPUQNG
+BDLFUĻIPMEFS
$VQĻIPMEFS ĻJOĻSFBSĻTFBU
4UPSBHFĻQPDLFU
4UPSBHFĻDPNQBSUNFOU ĻSFBSĻTFBU
9#40+0)
,FFQĻMPPTFĻPCKFDUTĻTVDIĻBTĻNPCJMF
QIPOFT ĻDBNFSBT ĻSFNPUFĻDPOUSPMTĻGPS
BDDFTTPSJFT ĻFUDĻJOĻUIFĻHMPWFĻDPNQBSUNFOU
PSĻPUIFSĻDPNQBSUNFOUTĻ0UIFSXJTFĻUIFZ
NBZĻJOKVSFĻQFPQMFĻJOĻUIFĻDBSĻJOĻUIFĻFWFOUĻPG
TVEEFOĻCSBLJOHĻPSĻBĻDPMMJTJPO
4UPSBHFĻDPNQBSUNFOUĻ FHĻGPSĻ$%T ĻBOE
64# "69ĻJOQVUĻVOEFSĻUIFĻBSNSFTU
*ODMVEFTĻDVQĻIPMEFSĻGPSĻESJWFSĻBOEĻQBT
TFOHFSĻ *GĻBTIUSBZĻBOEĻDJHBSFUUFĻMJHIUFS
8JUIĻJDFĻTDSBQFSĻIPMEFSĻPOĻUIFĻESJWFSmTĻTJEF
/PUĻBQQMJDBCMFĻUPĻUFYUJMFĻVQIPMTUFSZ
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
BSFĻTQFDJGJFEĻUIFOĻUIFSFĻJTĻBĻDJHBSFUUF
MJHIUFSĻJOĻUIFĻĻ7ĻTPDLFUĻGPSĻUIFĻGSPOU
TFBU ĻTFFĻQBHFĻ ĻBOEĻBĻEFUBDIBCMF
BTIUSBZĻJOĻUIFĻDVQĻIPMEFS
#TOTGUV
8IFOĻDMPTFE ĻUIFĻBSNSFTUĻDBOĻCFĻBEKVTUFE
MPOHJUVEJOBMMZ
%KICTGVVGNKIJVGTCPFCUJVTC[
5IFĻBTIUSBZĻJOĻUIFĻUVOOFMĻDPOTPMFĻJTĻEFUBDIFE
CZĻMJGUJOHĻUIFĻUSBZĻTUSBJHIUĻVQ
"DUJWBUFĻUIFĻMJHIUFSĻCZĻQVTIJOHĻJOĻUIFĻCVUUPO
5IFĻCVUUPOĻQPQTĻPVUĻXIFOĻUIFĻMJHIUFSĻJTĻIPU
1VMMĻPVUĻUIFĻMJHIUFSĻBOEĻMJHIUĻBĻDJHBSFUUFĻPOĻUIF
IFBUFEĻDPJMT
%QOHQTVCPFFTKXKPIRNGCUWTG
%QOHQTVKPUKFGVJGRCUUGPIGTEQORCTVOGPV
)NQXGDQZ
$PPMJOHĻJTĻBDUJWFĻXIFOĻUIFĻDMJNBUFĻDPOUSPM
TZTUFNĻJTĻBDUJWF ĻJFĻXIFOĻUIFĻLFZĻJTĻJOĻQPTJ
UJPOĻ++ĻPSĻUIFĻFOHJOFĻJTĻSVOOJOH
8CPKV[OKTTQT
+PNC[OCVU
7PMWPĻTVQQMJFTĻTQFDJBMMZĻNBOVGBDUVSFEĻJOMBZ
NBUT
9#40+0)
5IFĻPXOFSTĻNBOVBMĻBOEĻNBQTĻDBOĻCFĻLFQU
IFSFĻGPSĻFYBNQMFĻ5IFSFĻBSFĻBMTPĻIPMEFSTĻGPS
QFOTĻPOĻUIFĻJOTJEFĻPGĻUIFĻMJEĻ5IFĻHMPWFCPY
DBOĻCFĻMPDLFE ĻVTJOHĻUIFĻLFZĻCMBEF ĻTFF
QBHFTĻĻBOEĻ
#FGPSFĻTFUUJOHĻPGGĻDIFDLĻUIBUĻUIFĻJOMBJEĻNBU
JOĻUIFĻESJWFSĻBSFBĻJTĻGJSNMZĻBGGJYFEĻBOE
TFDVSFEĻJOĻUIFĻQJOTĻJOĻPSEFSĻUPĻBWPJEĻHFU
UJOHĻDBVHIUĻBEKBDFOUĻUPĻBOEĻVOEFSĻUIFĻQFE
BMT
8CPKV[OKTTQTYKVJNKIJVKPI
5IFĻMJHIUĻJMMVNJOBUFTĻBVUPNBUJDBMMZĻXIFOĻUIF
DPWFSĻJTĻMJGUFE
%QQNKPI
5IFĻHMPWFCPYĻDBOĻBMTPĻCFĻVTFEĻBTĻBĻDPPMFE
BSFB
4UBSUĻDPPMJOHĻCZĻNPWJOHĻUIFĻDPOUSPMĻJO
UPXBSETĻUIFĻQBTTFOHFSĻDPNQBSUNFOUĻUP
UIFĻFOEĻQPTJUJPO
4XJUDIĻPGGĻUIFĻDPPMJOHĻCZĻNPWJOHĻUIFĻDPO
USPMĻGPSXBSETĻUPĻUIFĻFOEĻQPTJUJPO
"QQMJDBCMFĻPOMZĻUPĻDBSTĻXJUIĻ&$$
``
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
%QOHQTVCPFFTKXKPIRNGCUWTG
%QOHQTVKPUKFGVJGRCUUGPIGTEQORCTVOGPV
8UQEMGV
016'
0QUJPOBMĻFRVJQNFOUĻBOEĻBDDFTTPSJFTĻĻFH
57ĻTDSFFOT ĻNVTJDĻQMBZFSTĻBOEĻNPCJMF
QIPOFTĻĻXIJDIĻBSFĻDPOOFDUFEĻUPĻPOFĻPG
UIFĻQBTTFOHFSĻDPNQBSUNFOUTĻ7ĻFMFDUSJ
DBMĻTPDLFUT ĻDPVMEĻCFĻBDUJWBUFEĻCZĻUIFĻDMJ
NBUFĻDPOUSPMĻTZTUFN ĻFWFOĻXIFOĻUIF
SFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻIBTĻCFFOĻSFNPWFEĻPS
XIFOĻUIFĻDBSĻJTĻMPDLFE ĻGPSĻFYBNQMF ĻXIFO
UIFĻQBSLJOHĻIFBUFSĻJTĻBDUJWBUFEĻBUĻBĻQSFTFU
UJNF
8UQEMGVKPVWPPGNEQPUQNGHTQPVUGCV
5IFĻFMFDUSJDBMĻTPDLFUTĻDBOĻCFĻVTFEĻGPSĻWBSJPVT
BDDFTTPSJFTĻEFTJHOFEĻGPSĻĻ7 ĻFHĻ57
TDSFFOT ĻNVTJDĻQMBZFSTĻBOEĻNPCJMFĻQIPOFT
'PSĻUIFĻTPDLFUTĻUPĻTVQQMZĻDVSSFOU ĻUIFĻSFNPUF
DPOUSPMĻLFZĻNVTUĻCFĻJOĻBUĻMFBTUĻLFZĻQPTJUJPOĻ+
TFFĻQBHFĻ
'PSĻUIJTĻSFBTPOĻSFNPWFĻUIFĻQMVHTĻGSPNĻUIF
FMFDUSJDBMĻTPDLFUTĻGPSĻPQUJPOBMĻFRVJQNFOU
PSĻBDDFTTPSJFTĻXIFOĻOPUĻJOĻVTFĻCFDBVTF
UIFĻCBUUFSZĻDPVMEĻCFĻESBJOFEĻJOĻUIFĻFWFOUĻPG
TVDIĻBOĻPDDVSSFODF
+/2146#06
.BYĻQPXFSĻUBLFPGGĻJTĻĻ"Ļ Ļ8 ĻJO
FJUIFSĻTPDLFU
9#40+0)
"MXBZTĻMFBWFĻUIFĻQMVHĻJOĻUIFĻTPDLFUĻXIFO
UIFĻTPDLFUĻJTĻOPUĻJOĻVTF
016'
5IFĻDPNQSFTTPSĻGPSĻUFNQPSBSZĻFNFSHFODZ
QVODUVSFĻSFQBJSĻIBTĻCFFOĻUFTUFEĻBOE
BQQSPWFEĻCZĻ7PMWPĻ'PSĻJOGPSNBUJPOĻPOĻUIF
VTFĻPGĻ7PMWPTĻSFDPNNFOEFEĻUFNQPSBSZ
FNFSHFODZĻQVODUVSFĻSFQBJSĻ 5., ĻTFF
QBHFĻ
'NGEVTKECNUQEMGVKPECTIQCTGC
'PSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻQBHFĻ
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
%QOHQTVCPFFTKXKPIRNGCUWTG
(FOFSBMĻJOGPSNBUJPOĻPOĻJOGPUBJONFOU
3BEJP
.FEJBĻQMBZFS
&YUFSOBMĻBVEJPĻTPVSDFĻWJBĻ"6964# ĻJOQVU
.FEJBĻ#MVFUPPUIŸ Ļ #MVFUPPUIŸĻIBOETGSFF 7PJDFĻSFDPHOJUJPO ĻNPCJMFĻQIPOF
57 3FNPUFĻDPOUSPM Ļ
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
*/'05"*/.&/5Ļ4:45&.
+PHQVCKPOGPVU[UVGO
)GPGTCNKPHQTOCVKQPQPKPHQVCKPOGPV
)GPGTCN
5IFĻ*OGPUBJONFOUĻTZTUFNĻDPOTJTUTĻPGĻBĻSBEJP
NFEJBĻQMBZFS Ļ57 ĻBOEĻUIFĻPQUJPOĻUPĻDPNNV
OJDBUFĻXJUIĻBĻNPCJMFĻQIPOF Ļ*OGPSNBUJPOĻJT
QSFTFOUFEĻPOĻBĻĻPSĻJODI ĻTDSFFOĻJOĻUIF
VQQFSĻTFDUJPOĻPGĻUIFĻDFOUSFĻDPOTPMFĻ'VOD
UJPOTĻDBOĻCFĻDPOUSPMMFEĻWJBĻCVUUPOTĻJOĻUIF
TUFFSJOHĻXIFFM ĻUIFĻDFOUSFĻDPOTPMFĻCFMPXĻUIF
TDSFFOĻPSĻWJBĻBĻSFNPUFĻDPOUSPM 016'
3FNPWFĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻGSPNĻUIF
JHOJUJPOĻTXJUDIĻJGĻUIFĻJOGPUBJONFOUĻTZTUFNĻJT
VTFEĻXIFOĻUIFĻFOHJOFĻJTĻTXJUDIFEĻPGGĻ5IJT
JTĻUPĻBWPJEĻEJTDIBSHJOHĻUIFĻCBUUFSZĻVOOFD
FTTBSJMZ
&QND[2TQ.QIKE
0OMZĻBQQMJFTĻUPĻ1SFNJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
*GĻUIFĻ*OGPUBJONFOUĻ4ZTUFNĻJTĻBDUJWFĻXIFOĻUIF
FOHJOFĻJTĻTXJUDIFEĻPGGĻUIFOĻJUĻJTĻBVUPNBUJDBMMZ
BDUJWBUFEĻUIFĻOFYUĻUJNFĻUIFĻLFZĻJTĻJOTFSUFEĻJOUP
LFZĻQPTJUJPOĻ+ĻPSĻIJHIFS ĻBOEĻJUĻDPOUJOVFTĻXJUI
UIFĻTBNFĻTPVSDFĻ FHĻSBEJP ĻBTĻCFGPSFĻUIF
FOHJOFĻXBTĻTXJUDIFEĻPGGĻ UIFĻESJWFSTĻEPPS
NVTUĻCFĻDMPTFEĻPOĻDBSTĻXJUIĻ,FZMFTTĻTZT
UFNT 5IFĻ"VEZTTFZĻ.VMU&2ĻTZTUFNĻIBTĻCFFOĻVTFE
JOĻUIFĻEFWFMPQNFOUĻBOEĻUVOJOHĻPGĻUIFĻTPVOE
UPĻFOTVSFĻBĻXPSMEDMBTTĻTPVOEĻFYQFSJFODF
1XGTXKGY
5IFĻJOGPUBJONFOUĻTZTUFNĻDBOĻCFĻVTFEĻGPSĻ
NJOVUFTĻBUĻBĻUJNFĻXJUIPVUĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPM
LFZĻCFJOHĻJOĻUIFĻJHOJUJPOĻTXJUDIĻCZĻQSFTTJOH
UIFĻ0O0GGĻCVUUPO
.BEFĻVOEFSĻMJDFOTFĻGSPNĻ%PMCZĻ-BCPSBUPSJFT
%PMCZ Ļ1SPĻ-PHJDĻBOEĻUIFĻEPVCMF%ĻTZNCPM
BSFĻUSBEFNBSLTĻPGĻ%PMCZĻ-BCPSBUPSJFT
8IFOĻUIFĻDBSĻJTĻCFJOHĻTUBSUFEĻUIFĻJOGPUBJO
NFOUĻTZTUFNĻJTĻTXJUDIFEĻPGGĻUFNQPSBSJMZĻBOE
DPOUJOVFTĻXIFOĻUIFĻFOHJOFĻIBTĻTUBSUFE
0OMZĻBQQMJFTĻUPĻ1SFNJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
#WF[UUG[/WNV'3
"69Ļ POMZĻBQQMJFTĻUPĻ1FSGPSNBODF ĻĻBOE
64#Ļ EPFTĻOPUĻBQQMZĻUPĻ1FSGPSNBODF Ļ
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
+PHQVCKPOGPVU[UVGO
)GPGTCNKPHQTOCVKQPQPKPHQVCKPOGPV
JOQVUTĻGPSĻFYUFSOBMĻBVEJPĻTPVSDFTĻ FH
J1PEŸ 4UFFSJOHĻXIFFMĻLFZQBEĻ XJUI XJUIPVU
UIVNCXIFFM 57ĻTDSFFOĻ5IFĻ57ĻTDSFFOĻJTĻBWBJMBCMFĻJO
UXPĻTJ[FTĻĻBOEĻJODIĻ5IFĻNBOVBM
TIPXTĻBĻJODIĻ57ĻTDSFFO
$FOUSFĻDPOTPMFĻDPOUSPMĻQBOFM
1RGTCVKPIVJGU[UVGO
Ļ5ETQNNHCUVYKPFUGCTEJĻ5JQTVRTGUU
TDSPMMTĻCFUXFFOĻEJTDĻUSBDLT ĻQSFTFUĻSBEJPĻTUB
UJPOTĻ EPFTĻOPUĻBQQMZĻUPĻ%"# ĻPSĻDIBQUFSĻ POMZ
BQQMJFTĻUPĻ%7%ĻEJTDT Ļ"ĻNQPIRTGUUĻGBTUĻGPS
XBSETĻUISPVHIĻEJTDĻUSBDLTĻPSĻTFBSDIFTĻGPSĻUIF
OFYUĻBWBJMBCMFĻSBEJPĻTUBUJPO
Ļ5170&ĻĻQSFTTĻGPSĻBDDFTTĻUPĻBVEJPĻTFU
UJOHTĻ CBTT ĻUSFCMF ĻFUD Ļ'PSĻNPSFĻJOGPSNB
UJPO ĻTFFĻQBHFĻ
Ļ81.ĻĻSBJTFĻPSĻMPXFSĻWPMVNF
Ļ Ļ101((/76'ĻĻUJQTVRTGUUĻTUBSUT
UIFĻTZTUFNĻBOEĻNQPIRTGUUĻ VOUJMĻUIFĻTDSFFOĻJT
PGG ĻTXJUDIFTĻPGGĻ/PUFĻUIBUĻUIFĻXIPMFĻPGĻUIF
4FOTVTĻTZTUFNĻ JODMVEJOHĻOBWJHBUJPOĻ ĻBOE
QIPOFĻGVODUJPOT ĻTUBSUTTXJUDIFTĻPGGĻBUĻUIF
TBNFĻUJNFĻ#SJFGMZĻQSFTTĻUPĻNVUFĻUIFĻTPVOE
.65& ĻPSĻSFTUPSFĻUIFĻTPVOEĻJGĻJUĻIBEĻCFFO
TXJUDIFEĻPGG
Ļ%JTDĻJOTFSUĻBOEĻFKFDUĻTMPU
Ļ%JTDĻFKFDU
Ļ/CKPUQWTEGUĻĻQSFTTĻUPĻTFMFDUĻUIFĻNBJO
TPVSDFĻ FHĻ4#&+1 Ļ/'&+# Ļ-BTUĻBDUJWF
TPVSDFĻJTĻTIPXOĻ FHĻ(/ Ļ"ĻOFXĻTPVSDF
WJFXĻJTĻTFMFDUFEĻJGĻUIFĻNBJOĻTPVSDFĻCVUUPOĻJT
QSFTTFEĻXIJMFĻJOĻ4#&+1ĻPSĻ/'&+#Ļ*GĻZPVĻBSF
JOĻ6'. ĻPSĻ0#8 ĻBOEĻQSFTTĻUIFĻNBJOĻTPVSDF
``
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
+PHQVCKPOGPVU[UVGO
)GPGTCNKPHQTOCVKQPQPKPHQVCKPOGPV
CVUUPOĻUIFOĻBĻTIPSUDVUĻNFOVĻJTĻTIPXOĻXJUI
DPNNPOMZĻVTFEĻNFOVĻPQUJPOT
Ļ1SFTFUĻCVUUPOT ĻJOQVUĻPGĻOVNCFSTĻBOEĻMFU
UFST
Ļ1-/'07ĻĻQSFTTĻUIFĻUIVNCXIFFMĻJOĻUIF
TUFFSJOHĻXIFFMĻPSĻUIFĻCVUUPOĻJOĻUIFĻDFOUSF
DPOTPMFĻUPĻBDDFQUĻBĻNFOVĻTFMFDUJPOĻ*GĻ1-
/'07ĻJTĻQSFTTFEĻXIJMFĻJOĻUIFĻOPSNBMĻWJFX ĻB
NFOVĻGPSĻUIFĻTFMFDUFEĻTPVSDFĻPQFOTĻ FH
4#&+1ĻPSĻ/'&+# Ļ"SSPXĻUPĻUIFĻSJHIUĻPGĻUIF
TDSFFOĻJTĻTIPXOĻXIFOĻUIFSFĻBSFĻVOEFSMZJOH
NFOVT
Ļ(#8ĻqĻTIPSUDVUĻUPĻBĻGBWPVSJUFĻTFUUJOHĻ5IF
CVUUPOĻDBOĻCFĻQSPHSBNNFEĻGPSĻBĻDPNNPOMZ
VTFEĻGVODUJPOĻJOĻ". Ļ'. ĻFUDĻ'PSĻNPSFĻJOGPS
NBUJPO ĻTFFĻQBHFĻ
Ļ670'ĻĻUVSOĻUIFĻUIVNCXIFFMĻJOĻUIFĻTUFFS
JOHĻXIFFMĻPSĻUIFĻLOPCĻJOĻUIFĻDFOUSFĻDPOTPMFĻUP
TDSPMMĻBNPOHĻUSBDLTGPMEFST ĻSBEJPĻBOEĻ57
TUBUJPOT ĻQIPOFĻDPOUBDUT ĻPSĻUPĻOBWJHBUF
BNPOHĻDIPJDFTĻPOĻUIFĻ57ĻTDSFFO
Ļ8QKEGTGEQIPKVKQPĻ DBSTĻXJUIĻOBWJHBUJPO Ļ
QSFTTĻUPĻBDUJWBUFĻWPJDFĻSFDPHOJUJPOĻ GPSĻ#MVF
UPPUIŸDPOOFDUFEĻNPCJMFĻQIPOFĻBOEĻOBWJHB
UJPOĻTZTUFN Ļ/76'Ļ DBSTĻXJUIPVUĻOBWJHBUJPO ĻĻQSFTTĻUP
EFBDUJWBUFĻUIFĻSBEJPNFEJBĻBVEJPĻPSĻSFTUPSF
UIFĻBVEJPĻJGĻJUĻIBTĻCFFOĻTXJUDIFEĻPGG
Ļ':+6ĻĻUJQTVRTGUUĻMFBETĻVQXBSETĻJOĻUIF
NFOVĻTZTUFN ĻJOUFSSVQUTĻDVSSFOUĻGVODUJPO
JOUFSSVQUTSFKFDUTĻQIPOFĻDBMMTĻPSĻFSBTFT
FOUFSFEĻDIBSBDUFSTĻ.QPIRTGUUĻMFBETĻUPĻOPS
NBMĻWJFX ĻPSĻJGĻZPVĻBSFĻJOĻOPSNBMĻWJFXĻUPĻUIF
IJHIFTUĻNFOVĻMFWFMĻ NBJOĻTPVSDFĻWJFX ĻGSPN
XIFSFĻZPVĻDBOĻSFBDIĻUIFĻTBNFĻNBJOĻTPVSDF
CVUUPOTĻMPDBUFEĻJOĻUIFĻDFOUSFĻDPOTPMFĻ Ļ+0(1ĻĻ*GĻNPSFĻJOGPSNBUJPOĻUIBOĻDBOĻCF
TIPXOĻPOĻUIFĻTDSFFOĻJTĻBWBJMBCMF ĻQSFTTĻUIF
+0(1ĻCVUUPOĻUPĻTFFĻUIFĻSFNBJOJOHĻJOGPSNB
UJPO
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
+PHQVCKPOGPVU[UVGO
)GPGTCNKPHQTOCVKQPQPKPHQVCKPOGPV
/GPWU
6JGGZCORNGUJQYUPCXKICVKQPVQFKHHGTGPVHWPEVKQPUYJGPCFKUEKURNC[GFDCEM /CKPUQWTEGDWVVQP 0QTOCNXKGY 5JQTVEWVUQWTEGOGPW 3WKEM
OGPW 5QWTEGOGPW
``
+PHQVCKPOGPVU[UVGO
)GPGTCNKPHQTOCVKQPQPKPHQVCKPOGPV
4FMFDUĻNBJOĻTPVSDFĻCZĻQSFTTJOHĻBĻNBJO
TPVSDFĻCVUUPOĻ Ļ 4#&+1/'&+#6'. Ļ5P
OBWJHBUFĻUISPVHIĻUIFĻTPVSDFĻNFOVT ĻVTFĻUIF
DPOUSPMTĻ670'1-/'07 Ļ':+6ĻPSĻUIFĻNBJO
TPVSDFĻCVUUPOĻ 'PSĻ.FOVĻPWFSWJFX ĻTFFĻQBHFĻ
016'
Ļ3WKEMOGPWĻGBTUĻNPEFĻXIFOĻ670'ĻJT
UVSOFE ĻFHĻGPSĻDIBOHJOHĻEJTDĻUSBDLT ĻSBEJP
TUBUJPO ĻFUD
Ļ5QWTEGOGPWĻGPSĻNFOVĻOBWJHBUJPO
BDDFTTFEĻCZĻQSFTTJOHĻ1-/'07 (#8UVQTGCRTGUGV
%*4$
64#
J1PE
#MVFUPPUI
"69
57
5PĻTUPSFĻBĻGVODUJPOĻJOĻUIFĻ(#8ĻCVUUPO
/GPWUCPFXKGYUKPVJG68UETGGP
5IFĻBQQFBSBODFĻEFQFOETĻPOĻUIFĻTPVSDF
FRVJQNFOUĻJOĻUIFĻDBS ĻTFUUJOHT ĻFUD
4FMFDUĻBĻNBJOĻTPVSDFĻ FHĻ4#&+1
/'&+# Ļ/CKPUQWTEGDWVVQPĻĻQSFTTĻUPĻTXJUDIĻUIF
NBJOĻTPVSDFĻPSĻUPĻTIPXĻUIFĻ4IPSUDVU4PVSDF
NFOVĻJOĻUIFĻBDUJWFĻTPVSDF
4FMFDUĻBĻXBWFMFOHUIĻPSĻTPVSDFĻ #/ Ļ&KUE
FUD Ļ0QTOCNXKGYĻOPSNBMĻNPEFĻGPSĻUIF
TPVSDF
Ļ5JQTVEWV5QWTEGOGPWĻTIPXTĻDPN
NPOMZĻVTFEĻNFOVĻPQUJPOTĻJOĻUIFĻNBJO
TPVSDFT ĻFHĻ6'.ĻBOEĻ/'&+#Ļ BDDFTTFEĻCZ
QSFTTJOHĻUIFĻBDUJWFĻTPVSDFTĻNBJOĻTPVSDFĻCVU
UPOĻ p
p
p
p
p
p
*UĻJTĻBMTPĻQPTTJCMFĻUPĻTFMFDUĻBOEĻTUPSFĻB
GBWPVSJUFĻGPSĻ/;%#4 Ļ%#/ ĻBOEĻ0#8 'BWPVSJUFTĻDBOĻBMTPĻCFĻTFMFDUFEĻBOEĻTUPSFE
VOEFSĻ/;%#4Ļ'PSĻNPSFĻJOGPSNBUJPOĻPOĻUIF
NFOVĻTZTUFNĻ/;%#4 ĻTFFĻQBHFĻ
*GĻUIFĻDBSĻJTĻFRVJQQFEĻXJUIĻBĻTUFFSJOHĻXIFFM
LFZQBEĻXJUIĻBĻUIVNCXIFFM ĻUIFTFĻDBOĻCF
VTFEĻJOTUFBEĻPGĻUIFĻDPOUSPMTĻJOĻUIFĻDFOUSF
DPOTPMFĻ 670'1-/'07':+6 ĻTFF
QBHFĻ
*OĻ/'&+#ĻNPEF
5IFĻ(#8ĻCVUUPOĻDBOĻCFĻVTFEĻUPĻTUPSFĻGVOD
UJPOTĻUIBUĻBSFĻVTFEĻGSFRVFOUMZĻTPĻUIBUĻUIF
GVODUJPOĻDBOĻCFĻTUBSUFEĻTJNQMZĻCZĻQSFTTJOH
(#8Ļ:PVĻDBOĻTFMFDUĻBĻGBWPVSJUFĻ FH
'SWCNK\GT ĻGPSĻFBDIĻGVODUJPOĻBTĻGPMMPXT
*OĻ4#&+1ĻNPEF
p ".
p '.'.
p %"# %"#
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
1SFTTĻBOEĻIPMEĻUIFĻ(#8ĻCVUUPOĻVOUJMĻUIF
GBWPVSJUFTĻNFOVĻJTĻTIPXO
5VSOĻ670'ĻUPĻTFMFDUĻBOĻPQUJPOĻGSPNĻUIF
MJTUĻBOEĻQSFTTĻ1-/'07ĻUPĻTBWF
8IFOĻUIFĻNBJOĻTPVSDFĻ FHĻ4#&+1
/'&+# ĻJTĻBDUJWFĻUIFĻTUPSFEĻGVODUJPOĻJT
BWBJMBCMFĻWJBĻBĻTIPSUĻQSFTTĻPOĻ(#8
+PHQVCKPOGPVU[UVGO
)GPGTCNKPHQTOCVKQPQPKPHQVCKPOGPV
)GPGTCNCWFKQUGVVKPIU
1SFTTĻ5170&ĻUPĻBDDFTTĻUIFĻBVEJPĻTFUUJOHT
NFOVĻ $CUU Ļ6TGDNG ĻFUD Ļ4DSPMMĻGPSXBSEĻXJUI
5170&ĻPSĻ1-/'07ĻUPĻZPVSĻTFMFDUJPOĻ FH
6TGDNG "EKVTUĻUIFĻTFUUJOHĻCZĻUVSOJOHĻ670'ĻBOEĻTBWF
UIFĻTFUUJOHĻXJUIĻ1-/'07
$POUJOVFĻQSFTTJOHĻ5170&ĻPSĻ1-/'07ĻUP
BDDFTTĻPUIFSĻPQUJPOT
p 5WTTQWPFĻĻ$BOĻCFĻTFUĻUPĻUIFĻ0O0GG
QPTJUJPOĻ8IFOĻ0OĻJTĻTFMFDUFE ĻUIFĻTZT
UFNĻTFMFDUTĻUIFĻTFUUJOHĻGPSĻPQUJNBMĻTPVOE
SFQSPEVDUJPOĻ/PSNBMMZĻ%1-**ĻBOEĻ
UIFOĻBQQFBSĻJOĻUIFĻ57ĻTDSFFOĻ*GĻUIF
SFDPSEJOHĻJTĻNBEFĻXJUIĻ%PMCZĻ%JHJUBMĻUFDI
OPMPHZĻUIFOĻQMBZCBDLĻXJMMĻUBLFĻQMBDFĻXJUI
ĻUIFOĻBQQFBSTĻJOĻUIF
UIJTĻTFUUJOH Ļ
57ĻTDSFFOĻ8IFOĻ0GGĻJTĻTFMFDUFE ĻDIBO
OFMĻTUFSFPĻJTĻBWBJMBCMF
p $CUUĻĻ#BTTĻMFWFM
p 6TGDNGĻĻ5SFCMFĻMFWFM
p (CFGTĻqĻ#BMBODFĻCFUXFFOĻUIFĻGSPOUĻBOE
SFBSĻTQFBLFST
p $CNCPEGĻqĻ#BMBODFĻCFUXFFOĻUIFĻMFGUĻBOE
SJHIUIBOEĻTQFBLFST
p 5WDYQQHGT ĻĻ#BTTĻTQFBLFSĻMFWFM
p &2.++EGPVTGNGXGNEJCPPGNEGPVTG
5QWPFUVCIG
NGXGNĻĻ7PMVNFĻGPSĻDFOUSFĻTQFBLFS
p &2.++UWTTQWPFNGXGN ĻĻqĻ-FWFMĻGPSĻTVS
SPVOE
#FXCPEGFCWFKQUGVVKPIU
5IFĻTPVOEĻFYQFSJFODFĻDBOĻCFĻPQUJNJTFEĻGPS
UIFĻESJWFSTĻTFBU ĻCPUIĻGSPOUĻTFBUTĻPSĻUIFĻSFBS
TFBUĻ*GĻUIFSFĻBSFĻQBTTFOHFSTĻJOĻCPUIĻUIFĻGSPOU
BOEĻSFBSĻTFBUTĻUIFOĻUIFĻPQUJPOĻSFDPNNFOEFE
JTĻCPUIĻGSPOUĻTFBUTĻ5IFĻPQUJPOTĻDBOĻCF
TFMFDUFEĻVOEFSĻ#WFKQUGVVKPIU 5QWPF
UVCIG
5IFĻWPMVNFĻMFWFMĻDBOĻCFĻBEKVTUFEĻTFQBSBUFMZ
GPSĻEJGGFSFOUĻXBWFMFOHUIT
'SWCNK\GT
'PSĻHFOFSBMĻJOGPSNBUJPOĻPOĻNFOVĻOBWJHBUJPO
TFFĻQBHFĻĻBOEĻNFOVĻPWFSWJFX ĻTFF
QBHFĻ
1SFTTĻ1-/'07ĻUPĻBDDFTTĻ#WFKQ
UGVVKPIUĻBOEĻTFMFDUĻ'SWCNK\GT
#WFKQXQNWOGCPFCWVQOCVKEXQNWOG
EQPVTQN
4FMFDUĻXBWFMFOHUIĻCZĻUVSOJOHĻ670'ĻBOE
DPOGJSNĻXJUIĻ1-/'07
"EKVTUĻUIFĻBVEJPĻTFUUJOHTĻCZĻUVSOJOH
670'ĻBOEĻDPOGJSNĻXJUIĻ1-/'07Ļ$PO
UJOVFĻJOĻUIFĻTBNFĻXBZĻXJUIĻPUIFSĻXBWF
MFOHUITĻZPVĻXBOUĻUPĻDIBOHF
8IFOĻZPVĻIBWFĻGJOJTIFEĻXJUIĻBVEJPĻTFU
UJOHT ĻQSFTTĻ':+6ĻUPĻDPOGJSNĻBOEĻSFUVSOĻUP
OPSNBMĻWJFX
'PSĻHFOFSBMĻJOGPSNBUJPOĻPOĻNFOVĻOBWJHBUJPO
TFFĻQBHFĻĻBOEĻNFOVĻPWFSWJFX ĻTFF
QBHFĻ
5IFĻBVEJPĻTZTUFNĻDPNQFOTBUFTĻGPSĻEJTSVQUJOH
OPJTFTĻJOĻUIFĻQBTTFOHFSĻDPNQBSUNFOUĻCZ
JODSFBTJOHĻUIFĻWPMVNFĻJOĻSFMBUJPOĻUPĻUIFĻTQFFE
PGĻUIFĻDBSĻ5IFĻDPNQFOTBUJPOĻMFWFMĻDBOĻCFĻTFU
UPĻMPX ĻNFEJVN ĻIJHIĻPSĻPGGĻ4FMFDUĻUIFĻMFWFM
VOEFSĻ#WFKQUGVVKPIU 8QNWOG
EQORGPUCVKQP
'PSĻHFOFSBMĻJOGPSNBUJPOĻPOĻNFOVĻOBWJHBUJPO
TFFĻQBHFĻĻBOEĻNFOVĻPWFSWJFX ĻTFF
QBHFĻ
0OMZĻ1SFNJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
0OMZĻXIFOĻ4VSSPVOEĻJTĻBDUJWBUFE
/PUĻ1FSGPSNBODF
``
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
+PHQVCKPOGPVU[UVGO
)GPGTCNKPHQTOCVKQPQPKPHQVCKPOGPV
'ZVGTPCNCWFKQUQWTEGCWFKQXQNWOG
*GĻBOĻFYUFSOBMĻBVEJPĻTPVSDFĻ FHĻBOĻ.1
QMBZFSĻPSĻJ1PEŸ ĻJTĻDPOOFDUFEĻUPĻUIFĻ"69
JOQVUĻUIFOĻUIFĻBVEJPĻTPVSDFĻUIBUĻJTĻDPOOFDUFE
DBOĻIBWFĻBĻEJGGFSFOUĻWPMVNFĻUIBOĻUIFĻBVEJP
TZTUFNTĻJOUFSOBMĻWPMVNFĻ FHĻSBEJP Ļ$PSSFDU
UIJTĻCZĻBEKVTUJOHĻUIFĻWPMVNFĻPGĻUIFĻJOQVU
1SFTTĻUIFĻ/'&+#ĻCVUUPOĻBOEĻUVSOĻ670'
UPĻ#7:ĻBOEĻXBJUĻBĻGFXĻTFDPOETĻPSĻQSFTT
1-/'07
1SFTTĻ1-/'07ĻBOEĻUIFOĻUVSOĻ670'ĻUP
#7:KPRWVXQNWOGĻ$POGJSNĻXJUIĻ1-
/'07
5VSOĻ670'ĻUPĻBEKVTUĻUIFĻWPMVNFĻGPSĻUIF
"69ĻJOQVU
016'
*GĻUIFĻFYUFSOBMĻBVEJPĻTPVSDFTĻWPMVNFĻJTĻUPP
IJHIĻPSĻUPPĻMPX ĻUIFĻRVBMJUZĻPGĻUIFĻTPVOE
NBZĻEFUFSJPSBUFĻ5IFĻBVEJPĻRVBMJUZĻNBZ
BMTPĻCFĻJNQBJSFEĻJGĻUIFĻQMBZFSĻJTĻDIBSHFE
XIJMFĻUIFĻJOGPUBJONFOUĻTZTUFNĻJTĻJOĻ"69
NPEFĻ*OĻXIJDIĻDBTF ĻBWPJEĻDIBSHJOHĻUIF
QMBZFSĻWJBĻUIFĻĻ7ĻTPDLFU
1RVKOWOUQWPFTGRTQFWEVKQP
5IFĻBVEJPĻTZTUFNĻJTĻQSFDBMJCSBUFEĻGPSĻPQUJ
NVNĻTPVOEĻSFQSPEVDUJPOĻCZĻNFBOTĻPGĻEJHJUBM
TJHOBMĻQSPDFTTJOH
5IJTĻDBMJCSBUJPOĻUBLFTĻJOUPĻBDDPVOUĻMPVE
TQFBLFST ĻBNQMJGJFST ĻQBTTFOHFSĻDPNQBSUNFOU
BDPVTUJDT ĻMJTUFOFSĻQPTJUJPOĻFUDĻGPSĻFBDIĻDPN
CJOBUJPOĻPGĻDBSĻNPEFMĻBOEĻBVEJPĻTZTUFN
4PVOEĻTUBHF
4FFĻGPPUOPUFĻ$
5IFSFĻJTĻBĻBMTPĻBĻEZOBNJDĻDBMJCSBUJPOĻUIBU
UBLFTĻJOUPĻBDDPVOUĻUIFĻQPTJUJPOĻPGĻUIFĻWPMVNF
DPOUSPM ĻSBEJPĻSFDFQUJPOĻBOEĻWFIJDMFĻTQFFE
5IFĻDPOUSPMTĻFYQMBJOFEĻJOĻUIFTFĻPQFSBUJOH
JOTUSVDUJPOT ĻFHĻ$CUU Ļ6TGDNGĻBOE
'SWCNK\GT ĻBSFĻPOMZĻJOUFOEFEĻGPSĻUIFĻVTFSĻUP
CFĻBCMFĻUPĻBEBQUĻUIFĻTPVOEĻSFQSPEVDUJPO
BDDPSEJOHĻUPĻQFSTPOBMĻUBTUF
5IFĻNBJOĻTPVSDFTĻ4#&+1/'&+#ĻBOEĻ6'.
DPOUBJOĻUIFĻGPMMPXJOHĻNFOVTĻ'PSĻJOGPSNBUJPO
BCPVUĻNFOVĻOBWJHBUJPO ĻTFFĻQBHFĻ
/GPWU4#&+1
/CKPOGPW#/
5JQYRTGUGVU
&RVBMJ[FS
QĻ
4FFĻGPPUOPUFĻ"
Q
4FFĻGPPUOPUFĻ%
7PMVNFĻDPNQFOTBUJPO
3FTFUĻBMMĻBVEJPĻTFUUJOHT
"
#
/GPWQXGTXKGY
Q
$
%
Q
Q
0OMZĻBQQMJFTĻUPĻ)JHIĻ1FSGPSNBODFĻ.VMUJNFEJBĻBOEĻ1SF
NJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
5IFĻNFOVĻPQUJPOTĻGPSĻBVEJPĻTFUUJOHTĻBSFĻUIFĻTBNFĻGPSĻBMM
BVEJPĻTPVSDFT
0OMZĻBQQMJFTĻUPĻ1SFNJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
%PFTĻOPUĻBQQMZĻUPĻ1FSGPSNBODF
/CKPOGPW(/(/
62
Q
5JQYTCFKQVGZV
Q
5JQYRTGUGVU
Q
5ECP
Q
4FFĻGPPUOPUFĻ"
#WFKQUGVVKPIU
Q
5ECP
Q
0GYUUGVVKPIU
Q
4FFĻGPPUOPUFĻ#
+PHQVCKPOGPVU[UVGO
)GPGTCNKPHQTOCVKQPQPKPHQVCKPOGPV
#FXCPEGFUGVVKPIU
3&(
"MUFSOBUJWFĻGSFRVFODZ
&0/
4FUĻ51ĻGBWPVSJUF
15:ĻTFUUJOHT
3FTFUĻBMMĻ'.ĻTFUUJOHT
#WFKQUGVVKPIU
5VSOĻPGGĻ15:ĻGJMUFSJOH
Q
Q
#
/CKPOGPW%&#WFKQĻ &KUEOGPW
Q
4CPFQO
Q
5JQYRTGUGVU
Q
5ECP
Q
#WFKQUGVVKPIU
Q
4FFĻGPPUOPUFĻ"
Q
5ECP
Q
Q
#FXCPEGFUGVVKPIU
Q
Q
%"#ĻMJOLJOH
Q
%"#ĻCBOE
Q
4VCĻDIBOOFMT
4IPXĻ15:ĻUFYU
0OMZĻBQQMJFTĻUPĻ)JHIĻ1FSGPSNBODFĻ.VMUJNFEJBĻBOEĻ1SF
NJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
'PSĻTVCNFOVT ĻTFFĻ.BJOĻNFOVĻ".
3FTFUĻBMMĻ%"#ĻTFUUJOHT
/CKPOGPW&#$ &#$
'PUGODNGNGCTP
Q
26;HKNVGTKPI
Q
/GPWU/'&+#
5JQYTCFKQVGZV
4FFĻGPPUOPUFĻ#
"
Q
#WFKQUGVVKPIU
Q
Q
"
"
'PSĻTVCNFOVT ĻTFFĻ.BJOĻNFOVĻ".
/CKPOGPW%&&8&#&CVCĻ &KUEOGPW
2NC[
Q
2CWUG
Q
5VQR
Q
Q
4CPFQO
Q
4GRGCVHQNFGT
Q
%JCPIGUWDVKVNGU
Q
%JCPIGCWFKQVTCEM
Q
Q
Q
4FFĻGPPUOPUFĻ#
#
4FFĻGPPUOPUFĻ"
0OMZĻBQQMJFTĻUPĻ)JHIĻ1FSGPSNBODFĻ.VMUJNFEJBĻBOEĻ1SF
NJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
'PSĻTVCNFOVT ĻTFFĻ.BJOĻNFOVĻ".
``
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
+PHQVCKPOGPVU[UVGO
)GPGTCNKPHQTOCVKQPQPKPHQVCKPOGPV
5ECP
Q
#WFKQUGVVKPIU
Q
#
0OMZĻBQQMJFTĻUPĻ)JHIĻ1FSGPSNBODFĻ.VMUJNFEJBĻBOEĻ1SF
NJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
'PSĻTVCNFOVT ĻTFFĻ.BJOĻNFOVĻ".
"
#
/CKPOGPW&8&#8KFGQĻ &KUEOGPW
&8&FKUEOGPW
Q
5VQR
Q
5WDVKVNGU
Q
Q
4FFĻGPPUOPUFĻ#
%JCPIGUWDVKVNGU
Q
0OMZĻBQQMJFTĻUPĻ)JHIĻ1FSGPSNBODFĻ.VMUJNFEJBĻBOEĻ1SF
NJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
'PSĻTVCNFOVT ĻTFFĻ.BJOĻNFOVĻ".
%JCPIGCWFKQVTCEM
Q
5ECP
Q
#WFKQUGVVKPIU
Q
4CPFQO
Q
Q
5ECP
Q
#WFKQUGVVKPIU
Q
4FFĻGPPUOPUFĻ#
"
#
Q
#FXCPEGFUGVVKPIU
Q
/CKPOGPW75$#
Q
2NC[
4FFĻGPPUOPUFĻ#
"
#
%PFTĻOPUĻBQQMZĻUPĻ1FSGPSNBODF
'PSĻTVCNFOVT ĻTFFĻ.BJOĻNFOVĻ".
/CKPOGPW/GFKC$NWG
VQQVJ#
%PFTĻOPUĻBQQMZĻUPĻ1FSGPSNBODF
'PSĻTVCNFOVT ĻTFFĻ.BJOĻNFOVĻ".
#WFKQVTCEMU
"OHMF
5GNGEV75$FGXKEG
Q
/CKPOGPWK2QF#
Q
2NC[2CWUG%QPVKPWG
Q
#WFKQUGVVKPIU
4FFĻGPPUOPUFĻ#
"
4GRGCVHQNFGT
%JW9†Ļ70%ĻDPEF
Q
2CWUG
5VQR
Q
4CPFQO
Q
4CPFQO
Q
%JCPIGFGXKEG
Q
4GOQXG$NWGVQQVJ
FGXKEG
Q
5ECP
Q
+PHQVCKPOGPVU[UVGO
)GPGTCNKPHQTOCVKQPQPKPHQVCKPOGPV
$NWGVQQVJUQHVYCTG
XGTUKQPKPECT
#WFKQUGVVKPIU
Q
Q
"
%PFTĻOPUĻBQQMZĻUPĻ1FSGPSNBODF
'PSĻTVCNFOVT ĻTFFĻ.BJOĻNFOVĻ".
#WFKQUGVVKPIU
Q
/GPWU6'.
/CKPOGPW$NWGVQQVJŸJCPFUHTGG#
2JQPGOGPW
#NNECNNU
'PSĻTVCNFOVT ĻTFFĻ.BJOĻNFOVĻ".
"MMĻDBMMT
2QRWROGPW#XKFGQCPF68
Q
1SFTTĻ1-/'07ĻXIFOĻBĻWJEFPĻGJMFĻJTĻCFJOH
QMBZFEĻCBDLĻPSĻ57 ĻJTĻCFJOHĻTIPXOĻJOĻPSEFS
UPĻBDDFTTĻUIFĻQPQVQĻNFOV
Q
+OCIGUGVVKPIU
Q
4FFĻGPPUOPUFĻ"
5QWTEGOGPW
Q
'PSĻTVCNFOVT ĻTFFĻ.BJOĻNFOVĻ".
4FFĻGPPUOPUFĻ#
/CKPOGPW68
&8&FKUEOGPW
/CKPOGPW#7:
#7:KPRWVXQNWOG
#WFKQUGVVKPIU
"
Q
4FFĻGPPUOPUFĻ"
4FFĻGPPUOPUFĻ#
"
#
5ECP
5GNGEVEQWPVT[
Q
4GQTICPKUGRTGUGVU
Q
#WVQUVQTG
Q
"
#
$
"OTXFSFEĻDBMMT
%JBMMFEĻDBMMT
$BMMĻEVSBUJPO
Q
2JQPGDQQM
4FFĻGPPUOPUFĻ$
&8&FKUE612OGPW%
.JTTFEĻDBMMT
Q
4FBSDI
0OMZĻBQQMJFTĻXIFOĻQMBZJOHĻCBDLĻWJEFPTĻPSĻEJTQMBZJOHĻ57
8IBUĻJTĻTIPXOĻJOĻUIFĻQPQVQĻNFOVĻGPSĻUIFĻTPVSDFĻNFOV
EFQFOETĻPOĻXIBUĻJTĻCFJOHĻQMBZFEĻCBDLĻPSĻEJTQMBZFE ĻJUĻDBO
CFĻFHĻ$%%7%ĻEBUBĻNFOVĻPSĻ64#ĻNFOV
0OMZĻBQQMJFTĻUPĻ%7%ĻWJEFPĻEJTDT
/FXĻDPOUBDU
4QFFEĻEJBMT
3FDFJWFĻW$BSE
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
``
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
+PHQVCKPOGPVU[UVGO
)GPGTCNKPHQTOCVKQPQPKPHQVCKPOGPV
.FNPSZĻTUBUVT
$MFBSĻQIPOFĻCPPL
Q
Q
4GOQXG$NWGVQQVJFGXKEG
Q
2JQPGUGVVKPIU
4PVOETĻBOEĻWPMVNF
%PXOMPBEĻQIPOF
CPPL
#MVFUPPUIĻTPGUXBSF
WFSTJPOĻJOĻDBS
Q
Q
Q
Q
%CNNQRVKQPU
"VUPĻBOTXFS
&KUEQPPGEVRJQPG
Q
%JCPIGRJQPG
%JTDPWFSBCMF
7PJDFNBJMĻOVNCFS
Q
"
%PFTĻOPUĻBQQMZĻUPĻ1FSGPSNBODF
Q
Q
+PHQVCKPOGPVU[UVGO
4CFKQ
)GPGTCN
#WVQOCVKEVWPKPI
016'
1SFTTĻ4#&+1 ĻUVSOĻ670'ĻVOUJMĻUIF
EFTJSFEĻXBWFMFOHUIĻ #/ Ļ(/ĻFUD ĻJT
TIPXO ĻQSFTTĻ1-/'07
*GĻUIFĻDBSĻJTĻFRVJQQFEĻXJUIĻBĻTUFFSJOHĻXIFFM
LFZQBE ĻBOEPSĻSFNPUFĻDPOUSPM ĻUIFOĻJO
NBOZĻDBTFTĻUIFTFĻDBOĻCFĻVTFEĻJOTUFBEĻPG
UIFĻCVUUPOTĻJOĻUIFĻDFOUSFĻDPOTPMFĻ'PSĻB
EFTDSJQUJPOĻPGĻUIFĻCVUUPOTĻJOĻUIFĻTUFFSJOH
XIFFM ĻTFFĻQBHFĻĻ'PSĻBĻEFTDSJQUJPOĻPG
UIFĻSFNPUFĻDPOUSPM ĻTFFĻQBHFĻ
/GPWU
5VCVKQPNKUV
5IFĻNFOVTĻJO4#&+1ĻBSFĻDPOUSPMMFEĻGSPNĻUIF
DFOUSFĻDPOTPMFĻBOEĻUIFĻTUFFSJOHĻXIFFMĻLFZ
QBE Ļ'PSĻHFOFSBMĻJOGPSNBUJPOĻPOĻNFOVĻOBWJ
HBUJPO ĻTFFĻQBHFĻĻBOEĻNFOVĻPWFSWJFX ĻTFF
QBHFĻ
5IFĻSBEJPĻBVUPNBUJDBMMZĻDPNQJMFTĻBĻMJTUĻPGĻUIF
TUSPOHFTUĻ'.ĻTUBUJPOTĻXIPTFĻTJHOBMTĻJUĻJTĻDVS
SFOUMZĻSFDFJWJOHĻ5IJTĻFOBCMFTĻZPVĻUPĻGJOEĻB
TUBUJPOĻXIFOĻZPVĻESJWFĻJOUPĻBOĻBSFBĻXIFSFĻZPV
EPĻOPUĻLOPXĻUIFĻSBEJPĻTUBUJPOTĻBOEĻUIFJSĻGSF
RVFODJFT
4UBUJPOĻQSFTFUTĻ 4CFKQ#/(/
5PĻHPĻUPĻUIFĻMJTUĻBOEĻTFMFDUĻBĻTUBUJPO
$POGJSNĻZPVSĻTFMFDUJPOĻPSĻHPĻUPĻUIFĻSBEJP
NFOVĻCZĻQSFTTJOHĻ1-/'07
6WPKPI
4FMFDUĻUIFĻEFTJSFEĻXBWFMFOHUIĻ (/ĻPS
(/ %GPVTGEQPUQNGEQPVTQNUHQTTCFKQHWPEVKQPU
4#&+1ĻCVUUPOĻGPSĻTFMFDUJOHĻUIFĻXBWF
MFOHUIĻ ". Ļ'. Ļ'. Ļ%"# Ļ%"# 4FMFDUĻUIFĻEFTJSFEĻGSFRVFODZTUBUJPOĻPS
OBWJHBUFĻJOĻUIFĻSBEJPĻNFOVĻCZĻUVSOJOH
670'
)PMEĻJOĻUIFĻCVUUPOĻGPSĻOFYUQSFWJPVTĻBWBJM
BCMFĻTUBUJPOĻ4IPSUĻQSFTTĻGPSĻQSFTFU
)PMEĻJOĻ
ĻĻ
ĻJOĻUIFĻDFOUSFĻDPOTPMF
PSĻJOĻUIFĻTUFFSJOHĻXIFFMĻLFZQBE Ļ5IF
SBEJPĻTFBSDIFTĻGPSĻUIFĻOFYUQSFWJPVTĻBWBJM
BCMFĻTUBUJPO
016'
5IFĻSFDFQUJPOĻJTĻEFQFOEFOUĻCPUIĻPOĻIPX
HPPEĻUIFĻTJHOBMĻTUSFOHUIĻBOEĻTJHOBMĻRVBMJUZ
BSFĻ5IFĻUSBOTNJTTJPOĻNBZĻCFĻEJTUVSCFEĻCZ
WBSJPVTĻGBDUPSTĻTVDIĻBTĻUBMMĻCVJMEJOHTĻPSĻUIF
USBOTNJUUFSĻCFJOHĻGBSĻBXBZĻ$PWFSBHFĻMFWFM
DBOĻBMTPĻWBSZĻEFQFOEJOHĻPOĻXIFSFĻJOĻUIF
DPVOUSZĻZPVĻBSFĻMPDBUFE
5VSOĻ670'ĻPOFĻTUFQĻJOĻFJUIFSĻEJSFDUJPO
5IJTĻEJTQMBZTĻUIFĻMJTUĻPGĻBMMĻTUBUJPOTĻJOĻUIF
BSFBĻ5IFĻDVSSFOUMZĻUVOFEĻTUBUJPOĻJTĻJOEJ
DBUFEĻXJUIĻFOMBSHFEĻUFYUĻJOĻUIFĻMJTU
5VSOĻ670'ĻBHBJOĻJOĻFJUIFSĻEJSFDUJPOĻUP
TFMFDUĻBĻTUBUJPOĻGSPNĻUIFĻMJTU
$POGJSNĻZPVSĻDIPJDFĻCZĻQSFTTJOHĻ1-
/'07
%PFTĻOPUĻBQQMZĻUPĻ1FSGPSNBODF
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
+PHQVCKPOGPVU[UVGO
4CFKQ
016'
p
5IFĻMJTUĻPOMZĻTIPXTĻUIFĻGSFRVFODJFTĻPG
TUBUJPOTĻUIBUĻBSFĻDVSSFOUMZĻCFJOH
SFDFJWFE ĻPQVĻBĻDPNQMFUFĻMJTUĻPGĻBMM
SBEJPĻGSFRVFODJFTĻPOĻUIFĻTFMFDUFE
XBWFMFOHUI
p
*GĻUIFĻTJHOBMĻGSPNĻUIFĻDVSSFOUMZĻSFDFJWFE
TUBUJPOĻJTĻXFBL ĻUIJTĻNBZĻQSFWFOUĻUIF
SBEJPĻGSPNĻVQEBUJOHĻUIFĻTUBUJPOĻMJTUĻ*G
ĻCVUUPO
UIJTĻPDDVST ĻQSFTTĻUIFĻ
XIJMFĻUIFĻTUBUJPOĻMJTUĻJTĻTIPXOĻJOĻUIF
EJTQMBZĻTDSFFO ĻJOĻPSEFSĻUPĻDIBOHFĻUP
NBOVBMĻUVOJOHĻBOEĻTFUĻBĻGSFRVFODZĻ*G
UIFĻTUBUJPOĻMJTUĻJTĻOPĻMPOHFSĻTIPXO ĻUVSO
670'ĻPOFĻTUFQĻJOĻFJUIFSĻEJSFDUJPOĻUP
ĻUP
TIPXĻUIFĻMJTUĻBHBJO ĻBOEĻQSFTTĻ
TXJUDI
5IFĻMJTUĻEJTBQQFBSTĻGSPNĻUIFĻ57ĻTDSFFOĻBGUFSĻB
GFXĻTFDPOET
*GĻUIFĻTUBUJPOĻMJTUĻJTĻOPĻMPOHFSĻTIPXO ĻUVSO
670'ĻPOFĻTUFQĻJOĻFJUIFSĻEJSFDUJPOĻBOEĻQSFTT
ĻCVUUPOĻJOĻUIFĻDFOUSFĻDPOTPMFĻUP
UIFĻ
DIBOHFĻUPĻNBOVBMĻUVOJOHĻ PSĻUPĻSFUVSOĻGSPN
NBOVBMĻUVOJOHĻUPĻUIFĻGVODUJPOĻGPSĻ4UBUJPO
MJTU /CPWCNVWPKPI
5IFĻQSFTFUĻGSPNĻUIFĻGBDUPSZĻJTĻUIBUĻUIFĻSBEJP
TIPXTĻUIFĻTUBUJPOĻMJTUĻPGĻUIFĻTUSPOHFTUĻTUBUJPOT
JOĻUIFĻBSFBĻXIFOĻZPVĻUVSOĻ670'Ļ TFFĻUIFĻTFD
UJPOĻ4UBUJPOĻMJTU ĻQBHFĻ Ļ8IFOĻUIFĻTUB
ĻCVUUPOĻJO
UJPOĻMJTUĻJTĻTIPXO ĻQSFTTĻUIFĻ
UIFĻDFOUSFĻDPOTPMFĻUPĻDIBOHFĻUPĻNBOVBMĻUVO
JOHĻ5IJTĻBMMPXTĻZPVĻUPĻTFMFDUĻBĻGSFRVFODZ
GSPNĻUIFĻMJTUĻPGĻBMMĻBWBJMBCMFĻSBEJPĻGSFRVFODJFT
JOĻUIFĻTFMFDUFEĻXBWFMFOHUIĻ*OĻPUIFSĻXPSET ĻJG
UVSOĻ670'ĻPOFĻTUFQĻJOĻBĻNBOVBMĻTFBSDIĻUIF
GSFRVFODZĻJTĻDIBOHFEĻGSPNĻFHĻĻUP
Ļ.)[ ĻFUD
5PĻNBOVBMMZĻTFMFDUĻBĻTUBUJPO
1SFTTĻUIFĻ4#&+1ĻCVUUPO ĻUVSOĻ670'ĻVOUJM
UIFĻSFRVJSFEĻGSFRVFODZĻCBOEĻ #/ Ļ(/
FUD ĻJTĻEJTQMBZFE ĻQSFTTĻ1-/'07
5VSOĻ670'ĻUPĻTFMFDUĻBĻGSFRVFODZ
016'
5IFĻQSFTFUĻGSPNĻUIFĻGBDUPSZĻJTĻUIBUĻUIF
SBEJPĻBVUPNBUJDBMMZĻTFBSDIFTĻGPSĻUIFĻTUB
UJPOTĻJOĻUIFĻBSFBĻXIFSFĻZPVĻBSFĻESJWJOHĻ TFF
QSFWJPVTĻTFDUJPOĻ4UBUJPOĻMJTUĻBCPWF #VUĻJGĻZPVĻIBWFĻDIBOHFEĻPWFSĻUPĻNBOVBM
UVOJOHĻ CZĻQSFTTJOHĻUIFĻ
ĻCVUUPOĻJOĻUIF
DFOUSFĻDPOTPMFĻXIFOĻUIFĻTUBUJPOĻMJTUĻXBT
TIPXO ĻUIFOĻUIFĻSBEJPĻSFNBJOTĻTFUĻJOĻUIF
GVODUJPOĻGPSĻNBOVBMĻUVOJOHĻUIFĻOFYUĻUJNF
ZPVĻTXJUDIĻPOĻUIFĻSBEJPĻ5PĻDIBOHFĻCBDL
UPĻUIFĻGVODUJPOĻGPSĻ4UBUJPOĻMJTU ĻUVSOĻ670'
POFĻTUFQĻ UPĻTIPXĻUIFĻDPNQMFUFĻMJTUĻPGĻTUB
UJPOT ĻBOEĻQSFTTĻUIFĻCVUUPOĻ
/PUFĻUIBUĻJGĻZPVĻQSFTTĻ
ĻXIFOĻUIFĻTUB
UJPOĻMJTUĻJTĻOPUĻTIPXOĻUIFOĻ+0(1ĻJTĻBDUJ
WBUFEĻ'PSĻNPSFĻJOGPSNBUJPOĻPOĻUIJTĻGVOD
UJPO ĻTFFĻQBHFĻ
2TGUGV
ĻQSFTFUTĻDBOĻCFĻTUPSFEĻQFSĻXBWFMFOHUI
#/ Ļ(/ĻFUD 5IFĻTUPSFEĻQSFTFUTĻBSFĻTFMFDUFEĻVTJOHĻUIF
QSFTFUĻCVUUPOT
5VOFĻJOUPĻBĻTUBUJPOĻ TFFĻ5VOJOH ĻQBHF
)PMEĻJOĻPOFĻPGĻUIFĻQSFTFUĻCVUUPOTĻGPSĻB
GFXĻTFDPOET ĻUIFĻTPVOEĻEJTBQQFBSTĻEVS
+PHQVCKPOGPVU[UVGO
4CFKQ
JOHĻUIJTĻUJNFĻBOEĻSFUVSOTĻXIFOĻUIFĻTUBUJPO
JTĻTUPSFEĻ5IFĻQSFTFUĻCVUUPOĻDBOĻOPXĻCF
VTFE
"ĻMJTUĻPGĻQSFTFMFDUFEĻDIBOOFMTĻDBOĻCFĻTIPXO
JOĻUIFĻ57ĻTDSFFOĻ5IFĻGVODUJPOĻJTĻBDUJWBUFE
EFBDUJWBUFEĻJOĻ'.".ĻNPEFĻVOEFSĻ(/OGPW
5JQYRTGUGVUĻPSĻ#/OGPW 5JQY
RTGUGVU
BVEJPĻTPVSDFĻDVSSFOUMZĻJOĻVTFĻ'PSĻFYBNQMF ĻJG
UIFĻ$%ĻQMBZFSĻJTĻJOĻVTF ĻJUĻJTĻQBVTFEĻ5IF
JOUFSSVQUJOHĻUSBOTNJTTJPOĻJTĻQMBZFEĻBUĻBĻQSFTFU
WPMVNF ĻTFFĻQBHFĻĻ5IFĻSBEJPĻSFUVSOTĻUP
UIFĻQSFWJPVTĻBVEJPĻTPVSDFĻBOEĻWPMVNFĻXIFO
UIFĻTFUĻQSPHSBNNFĻUZQFĻJTĻOPĻMPOHFSĻCSPBE
DBTU
p 4FBSDIFTĻGPSĻQSPHSBNNFĻUZQF ĻTVDIĻBT
5IFĻQSPHSBNNFĻGVODUJPOTĻBMBSNĻ #.#4/
USBGGJDĻJOGPSNBUJPOĻ 62 ĻOFXTĻ 0'95 ĻBOE
QSPHSBNNFĻUZQFTĻ 26; ĻJOUFSSVQUĻPOFĻBOPUIFS
JOĻPSEFSĻPGĻQSJPSJUZ ĻXIFSFĻBMBSNĻIBTĻUIFĻIJHI
FTUĻQSJPSJUZĻBOEĻQSPHSBNNFĻUZQFTĻIBTĻUIF
MPXFTUĻ'PSĻBEEJUJPOBMĻTFUUJOHTĻPGĻQSPHSBN
NJOHĻJOUFSSVQUJPOTĻ '10Ļ&KUVCPVĻBOEĻ'10
.QECN ĻTFFĻUIFĻTFDUJPOĻ&OIBODFEĻ0UIFSĻ/FU
XPSLTĻqĻ&0/ĻCFMPXĻ1SFTTĻ':+6ĻUPĻSFUVSOĻUP
UIFĻJOUFSSVQUFEĻBVEJPĻTPVSDF ĻQSFTTĻUIFĻ1-
/'07ĻUPĻDMFBSĻUIFĻNFTTBHF
p 3FDFJWFTĻUFYUĻJOGPSNBUJPOĻPOĻDVSSFOUĻSBEJP
#NCTO
4&5HWPEVKQPU
3%4Ļ 3BEJPĻ%BUBĻ4ZTUFN ĻMJOLTĻ'.ĻUSBOTNJU
UFSTĻJOUPĻBĻOFUXPSLĻ"OĻ'.ĻUSBOTNJUUFSĻJOĻTVDI
BĻOFUXPSLĻTFOETĻJOGPSNBUJPOĻUIBUĻHJWFTĻBO
3%4ĻSBEJPĻUIFĻGPMMPXJOHĻGVODUJPOT
p "VUPNBUJDBMMZĻTXJUDIFTĻUPĻBĻTUSPOHFS
USBOTNJUUFSĻJGĻSFDFQUJPOĻJOĻUIFĻBSFBĻJTĻQPPS
USBGGJDĻJOGPSNBUJPOĻPSĻOFXT
QSPHSBNNF
016'
4PNFĻSBEJPĻTUBUJPOTĻEPĻOPUĻVTFĻ3%4ĻPS
POMZĻTFMFDUFEĻQBSUTĻPGĻJUTĻGVODUJPOBMJUZ
*GĻBĻSFRVJSFEĻQSPHSBNNFĻUZQFĻJTĻMPDBUFEĻUIF
SBEJPĻDBOĻTXJUDIĻTUBUJPOTĻJOUFSSVQUJOHĻUIF
5IJTĻGVODUJPOĻJTĻVTFEĻUPĻXBSOĻPGĻTFSJPVTĻBDDJ
EFOUTĻBOEĻDBUBTUSPQIFTĻ5IFĻBMBSNĻDBOOPUĻCF
UFNQPSBSJMZĻJOUFSSVQUFEĻPSĻEFBDUJWBUFEĻ5IF
NFTTBHFĻ#.#4/ĻBQQFBSTĻPOĻUIFĻ57ĻTDSFFO
XIFOĻBOĻBMBSNĻNFTTBHFĻJTĻUSBOTNJUUFE
6TCHHKEKPHQTOCVKQPp62
5IJTĻGVODUJPOĻBMMPXTĻUSBGGJDĻJOGPSNBUJPOĻTFOU
XJUIJOĻBĻTFUĻTUBUJPOTĻ3%4ĻOFUXPSLĻUPĻCSFBL
UISPVHIĻ5IFĻ62ĻTZNCPMĻJOEJDBUFTĻUIBUĻUIF
GVODUJPOĻJTĻBDUJWBUFEĻ*GĻUIFĻQSFTFUĻTUBUJPOĻDBO
TFOEĻUSBGGJDĻJOGPSNBUJPOĻUIFOĻUIJTĻJTĻTIPXOĻCZ
62ĻHMPXJOHĻCSJHIUMZĻJOĻUIFĻ57ĻTDSFFO ĻPUIFS
XJTFĻ62ĻXJMMĻCFĻHSFZ
p
"DUJWBUFEFBDUJWBUFĻJOĻ'.ĻNPEFĻVOEFS
(/OGPW 62
'PJCPEGF1VJGT0GVYQTMUp'10
5IJTĻGVODUJPOĻJTĻVTFGVMĻJOĻVSCBOĻBSFBTĻXJUI
NBOZĻSFHJPOBMĻSBEJPĻTUBUJPOTĻ*UĻBMMPXTĻUIFĻEJT
UBODFĻCFUXFFOĻUIFĻDBSĻBOEĻUIFĻSBEJPĻTUBUJPO
USBOTNJUUFSĻUPĻEFUFSNJOFĻXIFOĻQSPHSBNNF
GVODUJPOTĻTIPVMEĻJOUFSSVQUĻUIFĻDVSSFOUĻBVEJP
TPVSDF
p
"DUJWBUFEFBDUJWBUFĻJOĻ'.ĻNPEFĻCZ
TFMFDUJOHĻPOFĻPGĻUIFĻPQUJPOTĻVOEFSĻ(/
OGPW #FXCPEGFUGVVKPIU '10
p .QECNĻqĻJOUFSSVQUTĻPOMZĻJGĻUIFĻSBEJPĻTUBUJPO
USBOTNJUUFSĻJTĻDMPTF
p &KUVCPVĻqĻJOUFSSVQUTĻJGĻUIFĻTUBUJPOĻUSBOT
NJUUFSĻJTĻGBSĻBXBZ ĻFWFOĻJGĻUIFSFĻJTĻBĻMPUĻPG
TUBUJD
62HTQOUGNGEVGFUVCVKQPCNNUVCVKQPU
5IFĻSBEJPĻDBOĻPOMZĻJOUFSSVQUĻGPSĻUSBGGJDĻJOGPS
NBUJPOĻGSPNĻUIFĻTFMFDUFEĻTUBUJPOĻPSĻBMMĻTUB
UJPOTĻXJUIJOĻUIFĻ3%4ĻOFUXPSL
0OMZĻBQQMJFTĻUPĻ)JHIĻ1FSGPSNBODFĻ.VMUJNFEJBĻBOEĻ1SFNJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
'BDUPSZĻTFUUJOHT
+PHQVCKPOGPVU[UVGO
4CFKQ
p
(PĻJOĻ'.ĻNPEFĻUPĻ(/OGPW
#FXCPEGFUGVVKPIU 5GV62HCXQWTKVG
UPĻDIBOHF
0GYU
5IJTĻGVODUJPOĻBMMPXTĻOFXTĻCSPBEDBTUTĻTFOU
XJUIJOĻBĻTFUĻTUBUJPOTĻ3%4ĻOFUXPSLĻUPĻCSFBL
UISPVHIĻ5IFĻ0'95ĻTZNCPMĻJOEJDBUFTĻUIBUĻUIF
GVODUJPOĻJTĻBDUJWF
5IFOĻUIFĻ15:ĻGVODUJPOĻNVTUĻCFĻBDUJWBUFE
VOEFSĻ(/OGPW #FXCPEGFUGVVKPIU
26;UGVVKPIU 4GEGKXGVTCHHKE
DWNNGVKPUHTQOQVJGTPGVYQTMU
p
"OĻJOEJDBUPSĻJTĻTIPXOĻJOĻUIFĻ57ĻTDSFFOĻXIFO
15:ĻJTĻBDUJWBUFE
"DUJWBUFEFBDUJWBUFĻJOĻ'.ĻNPEFĻVOEFS
(/OGPW 0GYUUGVVKPIU 0GYU
0GYUHTQOUGNGEVGFUVCVKQPCNNUVCVKQPU
5IFĻSBEJPĻDBOĻPOMZĻJOUFSSVQUĻGPSĻOFXTĻGSPNĻUIF
TFMFDUFEĻTUBUJPOĻPSĻBMMĻTUBUJPOTĻJOĻUIFĻ3%4ĻOFU
XPSL
p
(PĻJOĻ'.ĻNPEFĻUPĻ(/OGPW 0GYU
UGVVKPIU 5GVPGYUHCXQWTKVGĻUP
DIBOHF
2TQITCOOGV[RGUp26;
5IFĻ15:ĻGVODUJPOĻDBOĻCFĻVTFEĻUPĻTFMFDUĻPOF
PSĻNPSFĻQSPHSBNNFĻUZQFT ĻTVDIĻBTĻQPQ
NVTJDĻBOEĻTFSJPVTĻDMBTTJDĻ5IFĻ15:ĻTZNCPM
JOEJDBUFTĻUIBUĻUIFĻGVODUJPOĻJTĻBDUJWFĻ5IJTĻGVOD
UJPOĻBMMPXTĻQSPHSBNNFĻUZQFTĻCSPBEDBTU
XJUIJOĻBĻTFUĻTUBUJPOTĻ3%4ĻOFUXPSLĻUPĻCSFBL
UISPVHI
"DUJWBUFĻJOĻ'.ĻNPEFĻCZĻGJSTUĻTFMFDUJOHĻUIF
QSPHSBNNFĻUZQFTĻVOEFSĻ(/OGPW
#FXCPEGFUGVVKPIU 26;UGVVKPIU
5GNGEV26;
0OMZĻDBSTĻXJUIĻJODIĻTDSFFO
%FBDUJWBUJPOĻPGĻUIFĻ15:ĻGVODUJPOĻJTĻQFSGPSNFE
JOĻ'.ĻNPEFĻVOEFSĻ(/OGPW #FXCPEGF
UGVVKPIU 26;UGVVKPIU 4GEGKXGVTCHHKE
DWNNGVKPUHTQOQVJGTPGVYQTMUĻ4FMFDUFE
QSPHSBNNFĻUZQFTĻ 15: ĻBSFĻOPUĻSFTFU
3FTFUUJOHĻBOEĻSFNPWJOHĻ15:ĻBSFĻQFSGPSNFE
VOEFSĻ(/OGPW #FXCPEGFUGVVKPIU
26;UGVVKPIU 5GNGEV26; %NGCTCNN
26;UGCTEJ
5IJTĻGVODUJPOĻTFBSDIFTĻUIFĻFOUJSFĻXBWFMFOHUI
GPSĻUIFĻTFMFDUFEĻQSPHSBNNFĻUZQF
*OĻ'.ĻNPEFĻTFMFDUĻPOFĻPSĻNPSFĻ15:
VOEFSĻ(/OGPW #FXCPEGFUGVVKPIU
26;UGVVKPIU 5GNGEV26;
(PĻUPĻ(/OGPW
26;UGVVKPIU
#FXCPEGFUGVVKPIU
5GGM26;
5PĻGJOJTIĻTFBSDIJOH ĻQSFTTĻ':+6
p
5PĻDPOUJOVFĻTFBSDIJOHĻGPSĻBOPUIFSĻCSPBE
DBTUĻPGĻUIFĻTFMFDUFEĻQSPHSBNNFĻUZQFT
ĻPSĻ
QSFTTĻPOĻ
&KURNC[QHRTQITCOOGV[RG
5IFĻQSPHSBNNFĻUZQFĻPGĻUIFĻDVSSFOUĻTUBUJPO
DBOĻCFĻTIPXOĻPOĻUIFĻ57ĻTDSFFO
p
"DUJWBUFEFBDUJWBUFĻJOĻ'.ĻNPEFĻVOEFS
(/OGPW #FXCPEGFUGVVKPIU 26;
UGVVKPIU 5JQY26;VGZV
4CFKQVGZV
4PNFĻ3%4ĻTUBUJPOTĻUSBOTNJUĻJOGPSNBUJPOĻPO
QSPHSBNNFĻDPOUFOU ĻBSUJTUT ĻFUDĻ5IJTĻJOGPSNB
UJPOĻDBOĻCFĻTIPXOĻPOĻUIFĻ57ĻTDSFFO
p
"DUJWBUFEFBDUJWBUFĻJOĻ'.ĻNPEFĻVOEFS
(/OGPW 5JQYTCFKQVGZV
#WVQOCVKEHTGSWGPE[WRFCVGp#(
5IFĻGVODUJPOĻTFMFDUTĻUIFĻTUSPOHFTUĻUSBOTNJUUFS
GPSĻUIFĻTFUĻTUBUJPOĻ*OĻPSEFSĻUPĻGJOEĻBĻTUSPOH
USBOTNJUUFSĻUIFĻGVODUJPOĻNBZ ĻJOĻFYDFQUJPOBM
DBTFT ĻOFFEĻUPĻTFBSDIĻUIFĻFOUJSFĻ'.ĻXBWF
MFOHUI
+PHQVCKPOGPVU[UVGO
4CFKQ
p
"DUJWBUFEFBDUJWBUFĻJOĻ'.ĻNPEFĻVOEFS
(/OGPW #FXCPEGFUGVVKPIU
#NVGTPCVKXGHTGSWGPE[
4GIKQPCNTCFKQRTQITCOOGUp4')
5IJTĻGVODUJPOĻDBVTFTĻUIFĻSBEJPĻUPĻDPOUJOVF
XJUIĻBĻSFHJPOBMĻUSBOTNJUUFSĻFWFOĻJGĻJUTĻTJHOBM
TUSFOHUIĻJTĻMPXĻ5IFĻTZNCPMĻ4')ĻTIPXTĻUIBU
UIFĻGVODUJPOĻJTĻBDUJWF
p
"DUJWBUFEFBDUJWBUFĻJOĻ'.ĻNPEFĻVOEFS
(/OGPW #FXCPEGFUGVVKPIU 4')
4GUGVVKPI4&5HWPEVKQPU
"MMĻSBEJPĻTFUUJOHTĻDBOĻCFĻSFTFUĻUPĻUIFĻPSJHJOBM
GBDUPSZĻTFUUJOHT
p
5IFĻSFTFUĻJTĻDBSSJFEĻPVUĻJOĻ'.ĻNPEFĻVOEFS
(/OGPW #FXCPEGFUGVVKPIU
4GUGVCNN(/UGVVKPIU
8QNWOGEQPVTQNRTQITCOOGV[RGU
5IFĻJOUFSSVQUJOHĻQSPHSBNNFĻUZQFT ĻFH
0'95ĻPSĻ62 ĻBSFĻIFBSEĻBUĻUIFĻWPMVNF
TFMFDUFEĻGPSĻFBDIĻSFTQFDUJWFĻQSPHSBNNF
UZQFĻ*GĻUIFĻWPMVNFĻMFWFMĻJTĻBEKVTUFEĻEVSJOHĻUIF
QSPHSBNNFĻJOUFSSVQUJPO ĻUIFĻOFXĻMFWFMĻJT
TBWFEĻVOUJMĻUIFĻOFYUĻQSPHSBNNFĻJOUFSSVQUJPO
5ECPYCXGNGPIVJ
GPVOE ĻJUĻJTĻQMBZFEĻGPSĻBQQSPYĻĻTFDPOET
CFGPSFĻTDBOOJOHĻJTĻSFTVNFEĻ8IFOĻBĻTUBUJPO
JTĻQMBZJOHĻCBDLĻJUĻDBOĻCFĻTBWFEĻBTĻBĻQSFTFUĻJO
UIFĻVTVBMĻXBZ ĻTFFĻUIFĻTFDUJPOĻ1SFTFU ĻQBHF
p
5PĻTUBSUĻTDBOOJOHĻHPĻJOĻ'.".ĻNPEFĻUP
(/OGPW 5ECPĻPSĻ#/OGPW 5ECP
016'
4DBOOJOHĻTUPQTĻJGĻBĻTUBUJPOĻJTĻTBWFE
4CFKQU[UVGO&#$
)GPGTCN
%"#Ļ %JHJUBMĻ"VEJPĻ#SPBEDBTUJOH ĻJTĻBĻEJHJUBM
CSPBEDBTUJOHĻTZTUFNĻGPSĻSBEJPĻ5IJTĻTZTUFN
TVQQPSUTĻ%"# Ļ%"# ĻBOEĻ%.#
016'
$PWFSBHFĻGPSĻ%"#ĻJTĻOPUĻBWBJMBCMFĻJOĻBMM
MPDBUJPOTĻ*GĻUIFSFĻJTĻOPĻDPWFSBHFĻUIFOĻUIF
NFTTBHFĻ0QTGEGRVKQPĻJTĻTIPXOĻJOĻUIF
EJTQMBZĻTDSFFO
5GTXKEGCPF'PUGODNG
p 5GTXKEGĻĻ$IBOOFM ĻSBEJPĻDIBOOFMĻ POMZ
BVEJPĻTFSWJDFTĻBSFĻTVQQPSUFEĻCZĻUIFĻTZT
UFN p 'PUGODNGĻĻ"ĻDPMMFDUJPOĻPGĻSBEJPĻDIBO
OFMTĻPOĻUIFĻTBNFĻGSFRVFODZ
5VQTKPIEJCPPGNITQWRU 'PUGODNG
NGCTP
8IFOĻUIFĻWFIJDMFĻJTĻNPWFEĻUPĻBĻOFXĻCSPBE
DBTUJOHĻBSFB ĻQSPHSBNNJOHĻPGĻFYJTUJOHĻDIBO
OFMĻHSPVQTĻJOĻUIFĻBSFBĻNBZĻCFĻOFDFTTBSZ
1SPHSBNNJOHĻPGĻDIBOOFMĻHSPVQTĻDSFBUFTĻBO
VQEBUFEĻMJTUĻPGĻBMMĻBWBJMBCMFĻDIBOOFMĻHSPVQT
5IFĻMJTUĻJTĻOPUĻVQEBUFEĻBVUPNBUJDBMMZ
1SPHSBNNJOHĻJTĻDBSSJFEĻPVUĻJOĻUIFĻNFOVĻTZT
UFNĻJOĻ%"#ĻNPEFĻVOEFSĻ&#$OGPW
'PUGODNGNGCTPĻ1SPHSBNNJOHĻDBOĻBMTPĻUBLF
QMBDFĻBTĻGPMMPXT
5VSOĻ670'ĻPOFĻTUFQĻJOĻFJUIFSĻEJSFDUJPO
'PUGODNGNGCTPĻJTĻTIPXOĻJOĻUIFĻMJTUĻPG
BWBJMBCMFĻDIBOOFMĻHSPVQT
1SFTTĻ1-/'07
/FXĻQSPHSBNNJOHĻJTĻTUBSUFE
1SPHSBNNJOHĻDBOĻCFĻDBODFMMFEĻXJUIĻ':+6
5IFĻGVODUJPOĻBVUPNBUJDBMMZĻTFBSDIFTĻGPSĻBWBJM
BCMFĻDIBOOFMTĻBOEĻUBLFTĻJOUPĻBDDPVOUĻBOZ
QSPHSBNNFĻUZQFĻGJMUFSJOHĻ8IFOĻBĻTUBUJPOĻJT
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
+PHQVCKPOGPVU[UVGO
4CFKQ
0CXKICVKQPKPEJCPPGNITQWRNKUV
'PUGODNG
5PĻOBWJHBUFĻJOĻBOEĻBDDFTTĻUIFĻDIBOOFMĻHSPVQ
MJTUĻUVSOĻ670'Ļ5IFĻOBNFĻPGĻUIFĻ&OTFNCMFĻJT
TIPXOĻJOĻUIFĻVQQFSĻQBSUĻPGĻUIFĻ57ĻTDSFFO
8IFOĻTXJUDIJOHĻUPĻUIFĻOFXĻ&OTFNCMFĻUIF
OBNFĻDIBOHFTĻUPĻUIFĻOFXĻPOF
p 5GTXKEGĻĻ4IPXTĻDIBOOFMTĻJSSFTQFDUJWFĻPG
5ECPPKPI
1SPHSBNNFĻUZQFĻJTĻTFMFDUFEĻJOĻ%"#ĻNPEF
VOEFSĻ&#$OGPW 26;HKNVGTKPIĻ&YJUĻUIJT
NPEFĻBTĻGPMMPXT
5IFĻGVODUJPOĻBVUPNBUJDBMMZĻTFBSDIFTĻUIFĻDVS
SFOUĻXBWFMFOHUIĻGPSĻTUSPOHĻTUBUJPOTĻ8IFOĻB
TUBUJPOĻJTĻGPVOE ĻJUĻJTĻQMBZFEĻGPSĻBQQSPYĻ
TFDPOETĻCFGPSFĻTDBOOJOHĻJTĻSFTVNFEĻ8IFOĻB
TUBUJPOĻJTĻQMBZJOHĻCBDLĻJUĻJTĻTBWFEĻBTĻBĻQSFTFU
JOĻUIFĻVTVBMĻXBZĻ'PSĻNPSFĻJOGPSNBUJPOĻPO
QSFTFUT ĻTFFĻ1SFTFUĻCFMPX
p
(PĻJOĻ%"#ĻNPEFĻUPĻ&#$OGPW
UPĻTUBSUĻTDBOOJOH
016'
4DBOOJOHĻTUPQTĻJGĻBĻTUBUJPOĻJTĻTBWFE
2TQITCOOGV[RG 26;
7BSJPVTĻUZQFTĻPGĻSBEJPĻQSPHSBNNFTĻDBOĻCF
TFMFDUFEĻVTJOHĻUIFĻQSPHSBNNFĻUZQFĻGVODUJPO
5IFSFĻBSFĻBĻOVNCFSĻPGĻEJGGFSFOUĻQSPHSBNNF
UZQFTĻXIJDIĻBMTPĻJODMVEFĻEJGGFSFOUĻQSPHSBNNF
DBUFHPSJFTĻ"GUFSĻTFMFDUJOHĻBĻQSPHSBNNFĻUZQF
OBWJHBUJPOĻPOMZĻUBLFTĻQMBDFĻXJUIJOĻUIFĻDIBO
OFMTĻUIBUĻBSFĻCSPBEDBTUJOHĻUIBUĻUZQF
UIFĻDIBOOFMĻHSPVQĻUPĻXIJDIĻUIFZĻBSFĻBMMP
DBUFEĻ5IFĻMJTUĻDBOĻBMTPĻCFĻGJMUFSFEĻVTJOH
UIFĻTFMFDUJPOĻPGĻQSPHSBNNFĻUZQFĻ 26;
HKNVGTKPI ĻTFFĻCFMPX
4DBOOJOHĻDBOĻBMTPĻCFĻTFMFDUFEĻJOĻ%"#15:
NPEFĻ*OĻXIJDIĻDBTFĻPOMZĻDIBOOFMTĻPGĻUIF
QSFTFMFDUFEĻQSPHSBNNFĻUZQFĻBSFĻQMBZFE
5ECP
p
1SFTTĻ':+6
"OĻJOEJDBUPSĻJTĻTIPXOĻJOĻUIFĻ57ĻTDSFFO
XIFOĻ15:ĻJTĻBDUJWBUFE
*OĻDFSUBJOĻDBTFTĻ%"#ĻSBEJPĻXJMMĻFYJUĻ15:ĻNPEF
XIFOĻ%"#ĻUPĻ%"#ĻMJOLJOHĻ TFFĻCFMPX ĻJT
JNQMFNFOUFE
2TGUGV
ĻTUBUJPOĻQSFTFUTĻDBOĻCFĻTUPSFEĻQFSĻXBWF
MFOHUIĻ%"#ĻIBTĻĻNFNPSJFTĻGPSĻQSFTFUT
&#$ĻBOEĻ&#$Ļ4UPSBHFĻPGĻQSFTFUTĻJTĻNBEF
CZĻNFBOTĻPGĻBĻMPOHĻQSFTTĻPOĻUIFĻEFTJSFEĻQSF
TFUĻCVUUPO ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPOĻTFF
0OMZĻBQQMJFTĻUPĻ)JHIĻ1FSGPSNBODFĻ.VMUJNFEJBĻBOEĻ1SFNJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
QBHFĻĻ5IFĻTUPSFEĻQSFTFUTĻBSFĻTFMFDUFE
VTJOHĻUIFĻQSFTFUĻCVUUPOT
"ĻQSFTFUĻDPOUBJOTĻPOFĻDIBOOFMĻCVUĻOPĻTVC
DIBOOFMTĻ*GĻBĻTVCDIBOOFMĻJTĻCFJOHĻQMBZFEĻBOE
BĻQSFTFUĻJTĻTBWFEĻUIFOĻPOMZĻUIFĻNBJOĻDIBOOFM
JTĻSFHJTUFSFEĻ5IJTĻJTĻCFDBVTFĻTVCDIBOOFMT
BSFĻUFNQPSBSZĻ"UĻUIFĻOFYUĻBUUFNQUĻUPĻSFUSJFWF
UIFĻQSFTFU ĻUIFĻDIBOOFMĻXIJDIĻDPOUBJOFEĻUIF
TVCDIBOOFMĻXJMMĻCFĻQMBZFEĻ5IFĻQSFTFUĻJTĻOPU
EFQFOEFOUĻPOĻUIFĻDIBOOFMĻMJTU
"ĻMJTUĻPGĻQSFTFMFDUFEĻDIBOOFMTĻDBOĻCFĻTIPXO
JOĻUIFĻ57ĻTDSFFOĻ5IFĻGVODUJPOĻJTĻBDUJWBUFE
EFBDUJWBUFEĻJOĻ%"#ĻNPEFĻVOEFSĻ&#$OGPW
5JQYRTGUGVU
016'
5IFĻBVEJPĻTZTUFNTĻ%"#ĻTZTUFNĻEPFTĻOPU
TVQQPSUĻBMMĻGVODUJPOTĻJOĻUIFĻ%"#ĻTUBOEBSE
4CFKQVGZV
4PNFĻSBEJPĻTUBUJPOTĻUSBOTNJUĻJOGPSNBUJPOĻPO
QSPHSBNNFĻDPOUFOU ĻBSUJTUT ĻFUDĻ5IJTĻJOGPSNB
UJPOĻJTĻTIPXOĻPOĻUIFĻ57ĻTDSFFO
5IFĻGVODUJPOĻJTĻEFBDUJWBUFEBDUJWBUFEĻJOĻ%"#
NPEFĻVOEFSĻ&#$OGPW 5JQYTCFKQVGZV
+PHQVCKPOGPVU[UVGO
4CFKQ
016'
0OMZĻPOFĻPGĻUIFĻGVODUJPOTĻ5JQYTCFKQ
VGZVĻBOEĻ5JQYRTGUGVUĻDBOĻCFĻBDUJ
WBUFEĻBUĻBĻUJNFĻ*GĻPOFĻPGĻUIFNĻJTĻBDUJWBUFE
XIFOĻUIFĻPUIFSĻJTĻBMSFBEZĻBDUJWBUFE ĻUIFO
UIFĻQSFWJPVTMZĻBDUJWBUFEĻGVODUJPOĻJTĻEFBDUJ
WBUFEĻBVUPNBUJDBMMZĻ#PUIĻGVODUJPOTĻDBOĻCF
EFBDUJWBUFE
#FXCPEGFUGVVKPIU
&#$VQ&#$NKPM
%"#ĻUPĻ%"#ĻMJOLJOHĻNFBOTĻUIBUĻUIFĻ%"#ĻSBEJP
DBOĻHPĻGSPNĻPOFĻDIBOOFMĻXJUIĻQPPSĻPSĻOP
SFDFQUJPOĻUPĻUIFĻTBNFĻDIBOOFMĻJOĻBOPUIFS
DIBOOFMĻHSPVQĻXJUIĻCFUUFSĻSFDFQUJPOĻ5IFSF
NBZĻCFĻBĻDFSUBJOĻEFMBZĻXIFOĻDIBOHJOHĻDIBO
OFMĻHSPVQĻ5IFSFĻNBZĻCFĻBĻQFSJPEĻPGĻTJMFODF
CFUXFFOĻUIFĻDVSSFOUĻDIBOOFMĻOPĻMPOHFSĻCFJOH
BWBJMBCMFĻUPĻUIFĻOFXĻDIBOOFMĻCFDPNJOHĻBWBJM
BCMF
5IFĻGVODUJPOĻDBOĻCFĻBDUJWBUFEEFBDUJWBUFEĻJO
%"#ĻNPEFĻVOEFSĻ&#$OGPW #FXCPEGF
UGVVKPIU &#$NKPMKPI
9CXGNGPIVJ
%"#ĻDBOĻCFĻUSBOTNJUUFEĻPOĻUXPĻXBWF
MFOHUIT
p $CPF+++ĻĻDPWFSTĻNPTUĻBSFBT
p .$CPFĻĻBWBJMBCMFĻPOMZĻJOĻBĻGFXĻBSFBT
#ZĻTFMFDUJOHĻGPSĻFYBNQMFĻ$CPF+++ĻPOĻJUTĻPXO
DIBOOFMĻQSPHSBNNJOHĻUBLFTĻQMBDFĻNPSF
RVJDLMZĻUIBOĻJGĻCPUIĻ$CPF+++ĻBOEĻ.$CPFĻIBWF
CFFOĻTFMFDUFEĻ*UĻJTĻOPUĻDFSUBJOĻUIBUĻBMMĻDIBOOFM
HSPVQTĻXJMMĻCFĻGPVOEĻ8BWFMFOHUIĻTFMFDUJPO
EPFTĻOPUĻBGGFDUĻUIFĻTUPSFEĻNFNPSJFT
8BWFMFOHUITĻDBOĻCFĻEFBDUJWBUFEBDUJWBUFEĻJO
%"#ĻNPEFĻVOEFSĻ&#$OGPW #FXCPEGF
UGVVKPIU &#$DCPF
5WDEJCPPGN
4FDPOEBSZĻDPNQPOFOUTĻBSFĻVTVBMMZĻOBNFE
TVCDIBOOFMTĻ5IFTFĻBSFĻUFNQPSBSZĻBOEĻDBO
DPOUBJOĻFHĻUSBOTMBUJPOTĻPGĻUIFĻNBJOĻQSP
HSBNNFĻJOUPĻPUIFSĻMBOHVBHFT
*GĻPOFĻPSĻNPSFĻTVCDIBOOFMTĻBSFĻCSPBEDBTU
UIFOĻUIFĻ ĻTZNCPMĻJTĻTIPXOĻUPĻUIFĻMFGUĻPGĻUIF
DIBOOFMĻOBNFĻJOĻUIFĻ57ĻTDSFFOĻ"ĻTVCDIBOOFM
JTĻJOEJDBUFEĻCZĻUIFĻĻTZNCPMĻBQQFBSJOHĻUPĻUIF
MFGUĻPGĻUIFĻDIBOOFMĻOBNFĻJOĻUIFĻ57ĻTDSFFO
1SFTTĻ
%JTQMBZĻPGĻTVCDIBOOFMTĻDBOĻCFĻEFBDUJWBUFE
BDUJWBUFEĻJOĻ%"#ĻNPEFĻVOEFSĻ&#$OGPW
#FXCPEGFUGVVKPIU 5WDEJCPPGNU
2TQITCOOGV[RGVGZV
4PNFĻSBEJPĻTUBUJPOTĻCSPBEDBTUĻJOGPSNBUJPO
BCPVUĻQSPHSBNNFĻUZQFĻBOEĻQSPHSBNNFĻDBUF
HPSZ ĻGPSĻJOGPSNBUJPOĻPOĻ1SPHSBNNFĻUZQFTĻq
15: ĻTFFĻQBHFĻĻ5IJTĻJOGPSNBUJPOĻJTĻTIPXO
POĻUIFĻ57ĻTDSFFO
5IFĻGVODUJPOĻJTĻBDUJWBUFEEFBDUJWBUFEĻJOĻ%"#
NPEFĻVOEFSĻ&#$OGPW #FXCPEGF
UGVVKPIU 5JQY26;VGZV
4GUGVVKPIVJG&#$UGVVKPIU
"MMĻ%"#ĻTFUUJOHTĻDBOĻCFĻSFTFUĻUPĻUIFĻPSJHJOBM
GBDUPSZĻTFUUJOHT
p
5IFĻSFTFUĻJTĻDBSSJFEĻPVUĻJOĻ%"#ĻNPEF
VOEFSĻ&#$OGPW #FXCPEGFUGVVKPIU
4GUGVCNN&#$UGVVKPIU
ĻUPĻBDDFTTĻUIFĻTVCDIBOOFMT
4VCDIBOOFMTĻDBOĻPOMZĻCFĻBDDFTTFEĻPOĻUIF
TFMFDUFEĻNBJOĻDIBOOFMĻBOEĻOPUĻPOĻBOZĻPUIFS
DIBOOFMĻXJUIPVUĻTFMFDUJOHĻJU
/PUĻBMMĻBSFBTDPVOUSJFTĻVTFĻCPUIĻXBWFMFOHUIT
+PHQVCKPOGPVU[UVGO
/GFKCRNC[GT
)GPGTCN
/'&+#ĻCVUUPO ĻBDUJWBUFTĻMBTUĻBDUJWF
NFEJBĻTPVSDFĻ*GĻZPVĻBSFĻBMSFBEZĻJOĻB
NFEJBĻTPVSDFĻBOEĻQSFTTĻUIFĻ/'&+#ĻCVU
UPOĻUIFOĻBĻTIPSUDVUĻNFOVĻJTĻTIPXOĻGPS
DPNNPOMZĻVTFEĻNFOVĻPQUJPOT
5IFĻNFEJBĻQMBZFSĻDBOĻQMBZCBDLĻBVEJPĻBOE
WJEFPĻGSPNĻ$%%7% ĻEJTDTĻBOEĻFYUFSOBMMZ
DPOOFDUFEĻBVEJPĻTPVSDFTĻWJBĻUIFĻ"6964#
JOQVUĻPSĻXJSFMFTTMZĻTUSFBNĻBVEJPĻGJMFTĻGSPN
FYUFSOBMĻEFWJDFTĻVTJOHĻ#MVFUPPUIŸĻ$FSUBJO
NFEJBĻQMBZFSTĻDBOĻTIPXĻ57 ĻBOEĻIBWFĻUIF
PQUJPOĻUPĻDPNNVOJDBUFĻXJUIĻBĻNPCJMFĻQIPOF
TFFĻQBHFĻ ĻWJBĻ#MVFUPPUIŸ
*OQVUĻPGĻOVNCFSTĻBOEĻMFUUFST
$POGJSNĻZPVSĻTFMFDUJPOĻPSĻHPĻUPĻUIFĻNFOV
GPSĻUIFĻTFMFDUFEĻNFEJBĻTPVSDFĻCZĻQSFTTJOH
1-/'07
4FMFDUĻUIFĻEJTDĻUSBDLTGPMEFST ĻPSĻOBWJHBUF
UISPVHIĻNFOVĻPQUJPOTĻCZĻUVSOJOHĻ670'
%&&8&HWPEVKQPU
'BTUĻGPSXBSESFWFSTFĻBOEĻDIBOHFĻEJTD
USBDLĻPSĻDIBQUFS
5IFĻNFEJBĻQMBZFSĻTVQQPSUTĻBOEĻDBOĻQMBZĻUIF
GPMMPXJOHĻNBJOĻUZQFTĻPGĻEJTDTĻBOEĻGJMFT
p 1SFSFDPSEFEĻ$%ĻEJTDTĻ $%Ļ"VEJP p #VSOFEĻ$%ĻEJTDTĻXJUIĻBVEJPĻBOEPSĻWJEFP
GJMFT
p 1SFSFDPSEFEĻ%7%ĻWJEFPĻEJTDT
p #VSOFEĻ%7%ĻEJTDTĻXJUIĻBVEJPĻBOEPS
%GPVTGEQPUQNGEQPVTQNRCPGN
%JTDĻJOTFSUĻBOEĻFKFDUĻTMPU
WJEFPĻGJMFT
'PSĻNPSFĻJOGPSNBUJPOĻBCPVUĻUIFĻTVQQPSUFE
GPSNBUT ĻTFFĻQBHFĻ
%JTDĻFKFDU
0OMZĻBQQMJFTĻUPĻ)JHIĻ1FSGPSNBODFĻ.VMUJNFEJBĻBOEĻ1SFNJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
0OMZĻBQQMJFTĻUPĻ%7%ĻEJTDT
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
016'
*GĻUIFĻDBSĻJTĻFRVJQQFEĻXJUIĻBĻTUFFSJOHĻXIFFM
LFZQBE ĻBOEPSĻSFNPUFĻDPOUSPM ĻUIFOĻJO
NBOZĻDBTFTĻUIFTFĻDBOĻCFĻVTFEĻJOTUFBEĻPG
UIFĻCVUUPOTĻJOĻUIFĻDFOUSFĻDPOTPMFĻ'PSĻB
EFTDSJQUJPOĻPGĻUIFĻCVUUPOTĻJOĻUIFĻTUFFSJOH
XIFFM ĻTFFĻQBHFĻĻ'PSĻBĻEFTDSJQUJPOĻPG
UIFĻSFNPUFĻDPOUSPM ĻTFFĻQBHFĻ
/GPWU
5IFĻNFOVTĻJO/'&+#ĻBSFĻDPOUSPMMFEĻGSPNĻUIF
DFOUSFĻDPOTPMFĻBOEĻUIFĻTUFFSJOHĻXIFFMĻLFZ
QBE Ļ'PSĻHFOFSBMĻJOGPSNBUJPOĻPOĻNFOVĻOBWJ
HBUJPO ĻTFFĻQBHFĻĻBOEĻNFOVĻPWFSWJFX ĻTFF
QBHFĻ
5VCTVKPIRNC[DCEMQHCFKUE
1SFTTĻUIFĻ/'&+#ĻCVUUPO ĻUVSOĻ670'ĻVOUJM
&KUEĻJTĻEJTQMBZFE ĻQSFTTĻ1-/'07Ļ*GĻUIFSF
JTĻBĻEJTDĻJOĻUIFĻNFEJBĻQMBZFSĻUIFOĻUIFĻEJTD
TUBSUTĻQMBZJOHĻCBDLĻBVUPNBUJDBMMZ ĻPUIFSXJTF
+PUGTVFKUEĻJTĻTIPXOĻJOĻUIFĻ57ĻTDSFFOĻ5IFO
JOTFSUĻBĻEJTD ĻXJUIĻUFYUĻTJEFĻVQĻ5IFĻEJTDĻTUBSUT
UPĻQMBZĻCBDLĻBVUPNBUJDBMMZ
*GĻBĻEJTDĻXJUIĻBVEJPWJEFPĻGJMFTĻJTĻJOTFSUFEĻJOUP
UIFĻQMBZFSĻUIFOĻUIFĻEJTDTĻGPMEFSĻTUSVDUVSF
OFFETĻUPĻCFĻMPBEFEĻ%FQFOEJOHĻPOĻUIFĻRVBMJUZ
PGĻUIFĻEJTDĻBOEĻUIFĻRVBOUJUZĻPGĻJOGPSNBUJPO
+PHQVCKPOGPVU[UVGO
/GFKCRNC[GT
UIFSFĻNBZĻCFĻBĻDFSUBJOĻEFMBZĻCFGPSFĻQMBZCBDL
TUBSUT
&KUEGLGEV
"ĻEJTDĻSFNBJOTĻJOĻUIFĻFKFDUFEĻQPTJUJPOĻGPS
BCPVUĻĻTFDPOET ĻBGUFSĻXIJDIĻJUĻJTĻJOTFSUFE
CBDLĻJOUPĻUIFĻQMBZFSĻGPSĻTBGFUZĻSFBTPOT
2CWUG
8IFOĻUIFĻWPMVNFĻJTĻSFEVDFEĻFOUJSFMZĻPSĻ.65&
JTĻQSFTTFE ĻUIFĻNFEJBĻQMBZFSĻJTĻQBVTFEĻ8IFO
UIFĻWPMVNFĻJTĻJODSFBTFEĻPSĻ.65&ĻJTĻQSFTTFE
BHBJO ĻUIFĻNFEJBĻQMBZFSĻTUBSUTĻ*UĻJTĻBMTPĻQPTTJ
CMFĻUPĻQBVTFĻWJBĻUIFĻNFOVĻTZTUFN ĻQSFTT
1-/'07 ĻTFMFDUĻ2NC[2CWUG
2NC[DCEMCPFPCXKICVKQP
%&CWFKQFKUEU
5VSOĻ670'ĻUPĻBDDFTTĻUIFĻEJTDTĻQMBZMJTUĻBOE
OBWJHBUFĻJOĻUIFĻMJTUĻ6TFĻ1-/'07ĻUPĻDPOGJSN
UIFĻTFMFDUJPOĻPGĻUIFĻEJTDĻUSBDLĻBOEĻTUBSUĻQMBZ
CBDLĻ1SFTTĻ':+6ĻUPĻDBODFMĻBOEĻFYJUĻUIFĻQMBZ
MJTUĻ"ĻMPOHĻQSFTTĻPOĻ':+6ĻMFBETĻUPĻUIFĻQMBZ
MJTUTĻSPPUĻMFWFM
%JTDĻUSBDLTĻDBOĻBMTPĻCFĻDIBOHFEĻCZĻQSFTTJOH
ĻĻ
ĻPOĻUIFĻDFOUSFĻDPOTPMFĻPSĻUIF
POĻ
TUFFSJOHĻXIFFMĻLFZQBE $WTPGFFKUEUCWFKQXKFGQHKNGU
5VSOĻ670'ĻUPĻBDDFTTĻUIFĻEJTDTĻQMBZMJTUGPMEFS
TUSVDUVSFĻBOEĻOBWJHBUFĻJOĻUIFĻMJTUTUSVDUVSF
6TFĻ1-/'07ĻUPĻDPOGJSNĻFJUIFSĻTFMFDUJPOĻPG
TVCGPMEFSĻPSĻTUBSUĻPGĻQMBZCBDLĻPGĻUIFĻTFMFDUFE
BVEJPWJEFPĻGJMFĻ1SFTTĻ':+6ĻUPĻFJUIFSĻTUPQĻBOE
FYJUĻUIFĻQMBZMJTUĻPSĻHPĻVQĻ CBDL ĻJOĻUIFĻGPMEFS
TUSVDUVSFĻ"ĻMPOHĻQSFTTĻPOĻ':+6ĻMFBETĻUPĻUIF
QMBZMJTUTĻSPPUĻMFWFM
"VEJPWJEFPĻGJMFTĻDBOĻBMTPĻCFĻDIBOHFEĻCZ
QSFTTJOHĻ
ĻĻ
ĻPOĻUIFĻDFOUSFĻDPOTPMFĻPS
UIFĻTUFFSJOHĻXIFFMĻLFZQBE ĻWJEFPĻGJMFT
"VEJPĻGJMFTĻIBWFĻUIFĻTZNCPMĻ
IBWFĻUIFĻTZNCPMĻ
ĻBOEĻGPMEFSTĻIBWFĻUIF
TZNCPMĻ
8IFOĻQMBZCBDLĻPGĻBĻGJMFĻJTĻDPNQMFUFĻUIFĻQMBZ
CBDLĻPGĻUIFĻPUIFSĻGJMFTĻ PGĻUIFĻTBNFĻUZQF ĻJO
UIBUĻQBSUJDVMBSĻGPMEFSĻDPOUJOVFTĻ$IBOHFĻPG
GPMEFSĻUBLFTĻQMBDFĻBVUPNBUJDBMMZĻXIFOĻBMMĻUIF
GJMFTĻJOĻUIFĻDVSSFOUĻGPMEFSĻIBWFĻCFFOĻQMBZFE
CBDLĻ5IFĻTZTUFNĻBVUPNBUJDBMMZĻEFUFDUTĻBOE
DIBOHFTĻTFUUJOHĻXIFOĻBĻEJTDĻDPOUBJOJOHĻPOMZ
BVEJPĻGJMFTĻPSĻPOMZĻWJEFPĻGJMFTĻJTĻMPBEFEĻJOUP
UIFĻNFEJBĻQMBZFSĻBOEĻUIFOĻQMBZTĻCBDLĻUIFTF
GJMFTĻ)PXFWFS ĻUIFĻTZTUFNĻEPFTĻOPUĻDIBOHF
TFUUJOHĻJGĻBĻEJTDĻDPOUBJOJOHĻBĻNJYUVSFĻPGĻBVEJP
BOEĻWJEFPĻGJMFTĻJTĻMPBEFEĻJOUPĻUIFĻNFEJB
QMBZFS ĻCVUĻJOTUFBEĻUIFĻQMBZFSĻDPOUJOVFTĻUP
QMBZĻCBDLĻUIFĻQSFWJPVTĻGJMFĻUZQF
016'
"ĻWJEFPĻGJMNĻJTĻPOMZĻTIPXOĻXIFOĻUIFĻDBSĻJT
TUBUJPOBSZĻ8IFOĻUIFĻDBSĻJTĻNPWJOHĻBUĻB
TQFFEĻPGĻPWFSĻBCPVUĻĻLNIĻOPĻQJDUVSFĻJT
TIPXOĻBOEĻ0QXKUWCNOGFKCCXCKNCDNG
YJKNGFTKXKPIĻBQQFBSTĻPOĻUIFĻEJTQMBZ
TDSFFO ĻBMUIPVHIĻUIFĻBVEJPĻJTĻIFBSEĻEVSJOH
UIJTĻUJNFĻ5IFĻQJDUVSFĻJTĻTIPXOĻBHBJOĻBT
TPPOĻBTĻUIFĻDBSTĻTQFFEĻGBMMTĻCFMPXĻBCPVU
ĻLNI
016'
4PNFĻBVEJPĻGJMFTĻUIBUĻBSFĻDPQZQSPUFDUFE
CZĻSFDPSEĻDPNQBOJFTĻPSĻQSJWBUFMZĻDPQJFE
BVEJPĻGJMFTĻDBOOPUĻCFĻMPBEFEĻCZĻUIFĻQMBZFS
&8&XKFGQFKUEU
'PSĻQMBZCBDLĻPGĻ%7%ĻWJEFPĻEJTDT ĻTFF
QBHFĻ
(CUVHQTYCTFTGXGTUG
)PMEĻJOĻUIFĻCVUUPOTĻ
ĻĻ
ĻUPĻGBTUĻGPSXBSE
SFXJOEĻ"VEJPĻGJMFTĻBSFĻGBTUĻGPSXBSEFE
SFXPVOEĻBUĻPOFĻTQFFE ĻXIJMFĻWJEFPĻGJMFTĻBSF
%PFTĻOPUĻBQQMZĻUPĻ$%Ļ"VEJP
0OMZĻBQQMJFTĻUPĻ)JHIĻ1FSGPSNBODFĻ.VMUJNFEJBĻBOEĻ1SFNJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
*GĻ3FQFBUĻGPMEFSĻJTĻBDUJWBUFEĻUIFOĻUIJTĻEPFTĻOPUĻUBLFĻQMBDF
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
+PHQVCKPOGPVU[UVGO
/GFKCRNC[GT
GBTUĻGPSXBSEFESFXPVOEĻBUĻTFWFSBMĻTQFFET
ĻĻ
ĻUP
3FQFBUFEMZĻQSFTTĻUIFĻCVUUPOTĻ
JODSFBTFĻUIFĻGBTUĻGPSXBSESFXJOEĻTQFFEĻGPS
WJEFPĻGJMFTĻ3FMFBTFĻUIFĻCVUUPOĻUPĻSFUVSOĻUP
WJFXJOHĻBUĻOPSNBMĻTQFFE
4GRGCVHQNFGT
5IJTĻGVODUJPOĻQMBZTĻUIFĻGJSTUĻUFOĻTFDPOETĻPG
FBDIĻEJTDĻUSBDLBVEJPĻGJMFĻ5PĻTDBO
5IJTĻGVODUJPOĻNBLFTĻJUĻQPTTJCMFĻUPĻQMBZĻGJMFTĻJO
BĻGPMEFSĻPWFSĻBOEĻPWFSĻBHBJOĻ8IFOĻUIFĻMBTU
GJMFĻIBTĻCFFOĻQMBZFEĻPVU ĻQMBZCBDLĻPGĻUIFĻGJSTU
GJMFĻTUBSUTĻBHBJO
1SFTTĻ1-/'07
1SFTTĻ1-/'07
5VSOĻ670'ĻUPĻ5ECP
5IFĻGJSTUĻĻTFDPOETĻPGĻFBDIĻEJTDĻUSBDL
PSĻBVEJPĻGJMFĻBSFĻQMBZFE
5VSOĻ670'ĻUPĻ4GRGCVHQNFGT
5ECP
$BODFMĻUIFĻTDBOĻXJUIĻ':+6 ĻUIFĻEJTDĻUSBDL
PSĻBVEJPĻGJMFĻCFJOHĻQMBZFEĻCBDLĻXJMMĻDPO
UJOVFĻQMBZJOH
%JTDĻUSBDLTBVEJPĻGJMFTĻDBOĻCFĻDIBOHFEĻCZ
QSFTTJOHĻ
ĻĻ
ĻPOĻUIFĻDFOUSFĻDPOTPMFĻPS
UIFĻTUFFSJOHĻXIFFMĻLFZQBE 4CPFQO
5IJTĻGVODUJPOĻQMBZTĻUIFĻUSBDLTĻJOĻSBOEPN
PSEFSĻ5PĻMJTUFOĻUPĻUIFĻUSBDLTĻJOĻSBOEPNĻPSEFS
1SFTTĻ1-/'07
1SFTTĻ1-/'07ĻUPĻBDUJWBUFEFBDUJWBUF
UIFĻGVODUJPO
016'
"ĻWJEFPĻGJMNĻJTĻPOMZĻTIPXOĻXIFOĻUIFĻDBSĻJT
TUBUJPOBSZĻ8IFOĻUIFĻDBSĻJTĻNPWJOHĻBUĻB
TQFFEĻPGĻPWFSĻBCPVUĻĻLNIĻOPĻQJDUVSFĻJT
TIPXOĻBOEĻ0QXKUWCNOGFKCCXCKNCDNG
YJKNGFTKXKPIĻBQQFBSTĻPOĻUIFĻEJTQMBZ
TDSFFO ĻBMUIPVHIĻUIFĻBVEJPĻJTĻIFBSEĻEVSJOH
UIJTĻUJNFĻ5IFĻQJDUVSFĻJTĻTIPXOĻBHBJOĻBT
TPPOĻBTĻUIFĻDBSTĻTQFFEĻGBMMTĻCFMPXĻBCPVU
ĻLNI
0CXKICVKQPKPVJG&8&XKFGQFKUEiU
OGPW
2NC[DCEMQH&8&XKFGQFKUEU
2NC[DCEM
8IFOĻQMBZJOHĻCBDLĻBĻ%7%ĻWJEFPĻEJTDĻBĻEJTD
NFOVĻNBZĻBQQFBSĻPOĻUIFĻEJTQMBZĻTDSFFOĻ5IF
EJTDĻNFOVĻHJWFTĻBDDFTTĻUPĻBEEJUJPOBMĻGVOD
UJPOTĻBOEĻTFUUJOHT ĻTVDIĻBTĻTFMFDUJOHĻTVCUJUMFT
MBOHVBHFĻBOEĻTDFOFĻTFMFDUJPO
5VSOĻ670'ĻUPĻ4CPFQO
1SFTTĻ1-/'07ĻUPĻBDUJWBUFEFBDUJWBUF
UIFĻGVODUJPO
%PFTĻOPUĻBQQMZĻUPĻ%7%ĻWJEFPĻEJTDT
0OMZĻBQQMJFTĻUPĻBVEJPWJEFPĻGJMFTĻPOĻCVSOFEĻEJTDTĻPSĻ64#
0OMZĻBQQMJFTĻUPĻ)JHIĻ1FSGPSNBODFĻ.VMUJNFEJBĻBOEĻ1SFNJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
/BWJHBUJPOĻJOĻUIFĻ%7%ĻWJEFPĻEJTDTĻNFOVĻJT
QFSGPSNFEĻVTJOHĻUIFĻOVNCFSĻLFZTĻJOĻUIFĻDFO
USFĻDPOTPMFĻBTĻJMMVTUSBUFEĻBCPWF
+PHQVCKPOGPVU[UVGO
/GFKCRNC[GT
%JCPIKPIEJCRVGTQTVKVNG
%QORCVKDNGHKNGHQTOCVU
&KX:Ÿ8KFGQ1P&GOCPF
5VSOĻ670'ĻUPĻBDDFTTĻUIFĻMJTUĻPGĻDIBQUFSTĻBOE
OBWJHBUFĻUISPVHIĻUIFNĻ JGĻUIFĻGJMNĻJTĻCFJOH
QMBZFEĻCBDLĻUIFOĻJUĻJTĻQBVTFE Ļ1SFTTĻ1-
/'07ĻUPĻTFMFDUĻUIFĻDIBQUFS ĻUIJTĻBMTPĻMFBET
CBDLĻUPĻUIFĻPSJHJOBMĻQPTJUJPOĻ JGĻUIFĻGJMNĻXBT
CFJOHĻQMBZFEĻCBDLĻUIFOĻJUĻJTĻSFTUBSUFE Ļ1SFTT
':+6ĻUPĻBDDFTTĻUIFĻUJUMFĻMJTU
5IFĻNFEJBĻQMBZFSĻDBOĻCFĻSFHJTUFSFEĻJOĻPSEFS
UPĻQMBZĻ%JW9Ļ70%ĻUZQFĻGJMFTĻGSPNĻCVSOFEĻEJTDT
PSĻ64#Ļ5IFĻDPEFĻGPSĻSFHJTUSBUJPOĻDBOĻCF
GPVOEĻJOĻUIFĻNFOVĻTZTUFNĻ/;%#4Ļ5GVVKPIU
+PHQTOCVKQP &KX:¥81&EQFGĻ'PS
HFOFSBMĻJOGPSNBUJPOĻPOĻNFOVT ĻTFFĻVOEFS
/;%#4 ĻTFFĻQBHFĻ
5JUMFTĻBSFĻTFMFDUFEĻJOĻUIFĻUJUMFĻMJTUĻCZĻUVSOJOH
670'ĻBOEĻUIFĻTFMFDUJPOĻJTĻDPOGJSNFEĻXJUI
1-/'07 ĻUIJTĻBMTPĻMFBETĻCBDLĻUPĻUIFĻDIBQ
UFSĻMJTUĻ1SFTTĻ1-/'07ĻUPĻBDUJWBUFĻUIF
TFMFDUJPOĻBOEĻSFUVSOĻUPĻUIFĻTUBSUĻQPTJUJPOĻ6TF
':+6ĻUPĻDBODFMĻUIFĻTFMFDUJPOĻBOEĻUIJTĻMFBET
CBDLĻUPĻUIFĻPSJHJOBMĻQPTJUJPOĻ XJUIPVUĻBOZ
TFMFDUJPOĻCFJOHĻNBEF 'PSĻNPSFĻJOGPSNBUJPOĻWJTJUĻXXXEJWYDPN
WPE
5IFĻDIBQUFSĻDBOĻBMTPĻCFĻDIBOHFEĻCZĻQSFTTJOH
ĻĻ
ĻPOĻUIFĻDFOUSFĻDPOTPMFĻPSĻUIF
POĻ
TUFFSJOHĻXIFFMĻLFZQBE #FXCPEGFUGVVKPIU
#PING
*GĻUIFĻ%7%ĻWJEFPĻEJTDĻTVQQPSUTĻJU ĻUIFĻGVODUJPO
DBOĻCFĻVTFEĻUPĻDIPPTFĻGSPNĻXIJDIĻDBNFSB
QPTJUJPOĻBĻQBSUJDVMBSĻTDFOFĻTIPVMEĻCFĻTIPXO
(PĻJOĻEJTDĻNPEFĻUPĻ&KUEOGPW #FXCPEGF
UGVVKPIU #PING
5IFĻNFEJBĻQMBZFSĻDBOĻQMBZĻCBDLĻBĻWBSJFUZĻPG
GJMFĻUZQFTĻBOEĻJTĻDPNQBUJCMFĻXJUIĻUIFĻGPSNBUT
JOĻUIFĻGPMMPXJOHĻUBCMF
016'
%VBMĻGPSNBU ĻEPVCMFTJEFEĻEJTDTĻ %7%
1MVT Ļ$%%7%ĻGPSNBU ĻBSFĻUIJDLFSĻUIBOĻSFH
VMBSĻ$%ĻEJTDTĻBOEĻUIFSFGPSFĻQMBZCBDLĻDBO
OPUĻCFĻHVBSBOUFFEĻBOEĻNBMGVODUJPOĻNBZ
BSJTF
2KEVWTGUGVVKPIU
*GĻBĻ$%ĻDPOUBJOTĻBĻNJYUVSFĻPGĻ.1ĻBOE
$%%"ĻUSBDLT ĻBMMĻ.1TĻXJMMĻCFĻJHOPSFE
1SFTTĻ1-/'07ĻBOEĻTFMFDUĻ+OCIG
UGVVKPIU ĻDPOGJSNĻXJUIĻ1-/'07
"VEJPĻGPSNBU"
$%ĻBVEJP ĻNQ ĻXNB
"VEJPĻGPSNBU#
$%ĻBVEJP ĻNQ ĻXNB ĻBBD
NB
7JEFPĻGPSNBU$
$%ĻWJEFP Ļ%7%ĻWJEFP
EJWY ĻBWJ ĻBTG
:PVĻDBOĻBEKVTUĻUIFĻTFUUJOHTĻ XIFOĻUIFĻDBSĻJT
TUBUJPOBSZ ĻGPSĻCSJHIUOFTTĻBOEĻDPOUSBTU
5VSOĻ670'ĻUPĻUIFĻBEKVTUNFOUĻPQUJPOĻBOE
DPOGJSNĻXJUIĻ1-/'07
"EKVTUĻUIFĻTFUUJOHĻCZĻUVSOJOHĻ670'ĻBOE
DPOGJSNĻXJUIĻ1-/'07
5PĻSFUVSOĻUPĻUIFĻTFUUJOHTĻMJTU ĻQSFTTĻUIFĻ1-
/'07ĻPSĻ':+6
5IFĻQJDUVSFĻTFUUJOHTĻDBOĻCFĻSFTFUĻUPĻGBDUPSZ
TFUUJOHTĻXJUIĻUIFĻ4GUGVPQUJPO
"
#
$
"QQMJFTĻUPĻ1FSGPSNBODF
%PFTĻOPUĻBQQMZĻUPĻ1FSGPSNBODF
0OMZĻBQQMJFTĻUPĻ)JHIĻ1FSGPSNBODFĻ.VMUJNFEJBĻBOEĻ1SF
NJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
"QQMJFTĻUPĻ)JHIĻ1FSGPSNBODFĻ.VMUJNFEJBĻBOEĻ1SFNJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
+PHQVCKPOGPVU[UVGO
'ZVGTPCNCWFKQUQWTEGXKC#7:75$ KPRWV
)GPGTCN
016'
*GĻUIFĻDBSĻJTĻFRVJQQFEĻXJUIĻBĻTUFFSJOHĻXIFFM
LFZQBE ĻBOEPSĻSFNPUFĻDPOUSPM ĻUIFOĻJO
NBOZĻDBTFTĻUIFTFĻDBOĻCFĻVTFEĻJOTUFBEĻPG
UIFĻCVUUPOTĻJOĻUIFĻDFOUSFĻDPOTPMFĻ'PSĻB
EFTDSJQUJPOĻPGĻUIFĻCVUUPOTĻJOĻUIFĻTUFFSJOH
XIFFM ĻTFFĻQBHFĻĻ'PSĻBĻEFTDSJQUJPOĻPG
UIFĻSFNPUFĻDPOUSPM ĻTFFĻQBHFĻ
%QPPGEVKQPRQKPVUHQTGZVGTPCNCWFKQUQWTEGU
"OĻFYUFSOBMĻBVEJPĻTPVSDF ĻFHĻBOĻJ1PEŸĻPS
.1ĻQMBZFS ĻDBOĻCFĻDPOOFDUFEĻUPĻUIFĻBVEJP
TZTUFNĻWJBĻBOZĻPGĻUIFĻDPOOFDUJPOTĻJOĻUIFĻDFO
USFĻDPOTPMFĻ"OĻBVEJPĻTPVSDFĻDPOOFDUFEĻUP
UIFĻ64#ĻJOQVUĻDBOĻUIFOĻCFĻIBOEMFEĻXJUIĻUIF
DBSTĻBVEJPĻDPOUSPMTĻ"ĻEFWJDFĻDPOOFDUFEĻWJB
UIFĻ"69ĻJOQVUĻDBOOPUĻCFĻDPOUSPMMFEĻWJBĻUIF
DBS
5IFSFĻJTĻBĻSFDFTTĻJOĻUIFĻSJHIUIBOEĻSFBSĻFEHF
PGĻUIFĻUVOOFMĻDPOTPMFĻXIFSFĻDBCMFTĻDBOĻCF
SPVUFEĻTPĻUIBUĻUIFĻIBUDIĻDBOĻCFĻDMPTFEĻXJUI
PVUĻDBCMFTĻCFJOHĻQJODIFE
"OĻJ1PEŸĻPSĻ.1ĻQMBZFSĻXJUIĻSFDIBSHFBCMF
CBUUFSJFTĻJTĻSFDIBSHFEĻ XIFOĻUIFĻJHOJUJPOĻJTĻPO
PSĻUIFĻFOHJOFĻJTĻSVOOJOH ĻJGĻUIFĻEFWJDFĻJTĻQMVH
HFEĻJOUPĻUIFĻ64#ĻDPOOFDUJPO
5PĻDPOOFDUĻUIFĻBVEJPĻTPVSDF
1SFTTĻ/'&+# ĻUVSOĻ670'ĻUPĻUIFĻSFRVJSFE
TPVOEĻTPVSDFĻ75$ ĻK2QFĻPSĻ#7: ĻQSFTT
1-/'07
*GĻ64#ĻJTĻTFMFDUFEĻUIFOĻ%QPPGEV75$
JTĻTIPXOĻJOĻUIFĻ57ĻTDSFFO
$POOFDUĻZPVSĻBVEJPĻTPVSDFĻUPĻPOFĻPGĻUIF
DPOOFDUJPOTĻJOĻUIFĻDFOUSFĻDPOTPMFTĻTUPS
BHFĻDPNQBSUNFOUĻ TFFĻQSFWJPVTĻJMMVTUSB
UJPO 5IFĻUFYUĻ4GCFKPI75$ĻJTĻTIPXOĻJOĻUIFĻ57
TDSFFOĻXIFOĻUIFĻTZTUFNĻJTĻMPBEJOHĻUIFĻTUPS
BHFĻNFEJBTĻGJMFĻTUSVDUVSFĻ%FQFOEJOHĻPOĻUIF
0OMZĻBQQMJFTĻUPĻUIFĻNFEJBĻTPVSDFĻDPOOFDUFEĻWJBĻUIFĻ64#ĻDPOOFDUJPO
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
GJMFĻTUSVDUVSFĻBOEĻOVNCFSĻPGĻGJMFTĻUIFSFĻNBZĻCF
TPNFĻEFMBZĻCFGPSFĻMPBEJOHĻJTĻGJOJTIFE
016'
5IFĻTZTUFNĻTVQQPSUTĻNPTUĻJ1PEŸĻNPEFMT
QSPEVDFEĻJOĻĻPSĻMBUFS
016'
5PĻQSFWFOUĻEBNBHFĻUPĻUIFĻ64#ĻDPOOFD
UJPO ĻUIJTĻJTĻTIVUĻPGGĻJGĻUIFĻ64#ĻDPOOFDUJPO
JTĻTIPSUDJSDVJUFEĻPSĻJGĻBĻDPOOFDUFEĻ64#
VOJUĻJTĻUBLJOHĻUPPĻNVDIĻQPXFSĻ UIJTĻNBZ
IBQQFOĻJGĻUIFĻVOJUĻDPOOFDUFEĻEPFTĻOPU
NFFUĻUIFĻ64#ĻTUBOEBSE Ļ5IFĻ64#ĻDPO
OFDUJPOĻJTĻSFBDUJWBUFEĻBVUPNBUJDBMMZĻUIF
OFYUĻUJNFĻUIFĻJHOJUJPOĻJTĻUVSOFEĻPO ĻVOMFTT
UIFĻGBVMUĻQFSTJTUT
/GPWU
5IFĻNFOVTĻJO/'&+#ĻBSFĻDPOUSPMMFEĻGSPNĻUIF
DFOUSFĻDPOTPMFĻBOEĻUIFĻTUFFSJOHĻXIFFMĻLFZ
QBE Ļ'PSĻHFOFSBMĻJOGPSNBUJPOĻPOĻNFOVĻOBWJ
HBUJPO ĻTFFĻQBHFĻĻBOEĻNFOVĻPWFSWJFX ĻTFF
QBHFĻ
+PHQVCKPOGPVU[UVGO
'ZVGTPCNCWFKQUQWTEGXKC#7:75$ KPRWV
2NC[DCEMCPFPCXKICVKQP
5VSOĻ670'ĻUPĻBDDFTTĻUIFĻQMBZMJTUGPMEFSĻTUSVD
UVSFĻBOEĻOBWJHBUFĻJOĻUIFĻMJTUTUSVDUVSFĻ6TF
1-/'07ĻUPĻFJUIFSĻDPOGJSNĻTFMFDUJPOĻPGĻTVC
GPMEFSĻPSĻTUBSUĻPGĻQMBZCBDLĻPGĻUIFĻTFMFDUFE
BVEJPWJEFPĻGJMFĻ1SFTTĻ':+6ĻUPĻFJUIFSĻTUPQĻBOE
FYJUĻUIFĻQMBZMJTUĻPSĻHPĻVQĻ CBDL ĻJOĻUIFĻGPMEFS
TUSVDUVSFĻ"ĻMPOHĻQSFTTĻPOĻ':+6ĻMFBETĻUPĻUIF
QMBZMJTUTĻSPPUĻMFWFM
"VEJPWJEFPĻGJMFTĻDBOĻBMTPĻCFĻDIBOHFEĻCZ
ĻĻ
ĻPOĻUIFĻDFOUSFĻDPOTPMFĻPS
QSFTTJOHĻ
UIFĻTUFFSJOHĻXIFFMĻLFZQBE ĻWJEFPĻGJMFT
"VEJPĻGJMFTĻIBWFĻUIFĻTZNCPMĻ
IBWFĻUIFĻTZNCPMĻ
ĻBOEĻGPMEFSTĻIBWFĻUIF
TZNCPMĻ
8IFOĻQMBZCBDLĻPGĻBĻGJMFĻJTĻDPNQMFUFĻUIFĻQMBZ
CBDLĻPGĻUIFĻPUIFSĻGJMFTĻ PGĻUIFĻTBNFĻUZQF ĻJO
UIBUĻQBSUJDVMBSĻGPMEFSĻDPOUJOVFTĻ$IBOHFĻPG
GPMEFSĻUBLFTĻQMBDFĻBVUPNBUJDBMMZĻXIFOĻBMMĻUIF
GJMFTĻJOĻUIFĻDVSSFOUĻGPMEFSĻIBWFĻCFFOĻQMBZFE
CBDLĻ5IFĻTZTUFNĻBVUPNBUJDBMMZĻEFUFDUTĻBOE
DIBOHFTĻTFUUJOHĻXIFOĻBĻEFWJDFĻDPOUBJOJOH
POMZĻBVEJPĻGJMFTĻPSĻPOMZĻWJEFPĻGJMFTĻJTĻDPO
OFDUFEĻUPĻUIFĻ64#ĻQPSUĻBOEĻUIFOĻJUĻQMBZTĻCBDL
UIFTFĻGJMFTĻ)PXFWFS ĻUIFĻTZTUFNĻEPFTĻOPU
DIBOHFĻTFUUJOHĻJGĻBĻEFWJDFĻDPOUBJOJOHĻBĻNJY
UVSFĻPGĻBVEJPĻBOEĻWJEFPĻGJMFTĻJTĻDPOOFDUFEĻUP
UIFĻ64#ĻQPSU ĻCVUĻJOTUFBEĻUIFĻQMBZFSĻDPOUJO
VFTĻUPĻQMBZĻCBDLĻUIFĻQSFWJPVTĻGJMFĻUZQF
4GRGCVHQNFGT
4FFĻQBHFĻ
2CWUG
5ECP
8IFOĻUIFĻWPMVNFĻJTĻSFEVDFEĻFOUJSFMZĻPSĻ.65&
JTĻQSFTTFE ĻUIFĻNFEJBĻQMBZFSĻJTĻQBVTFEĻ8IFO
UIFĻWPMVNFĻJTĻJODSFBTFEĻPSĻ.65&ĻJTĻQSFTTFE
BHBJO ĻUIFĻNFEJBĻQMBZFSĻTUBSUTĻ*UĻJTĻBMTPĻQPTTJ
CMFĻUPĻQBVTFĻWJBĻUIFĻNFOVĻTZTUFN ĻQSFTT
1-/'07 ĻTFMFDUĻ2NC[2CWUG
4CPFQO
#WFKQUQWTEGU
(CUVHQTYCTFTGXGTUG
4FFĻQBHFĻ
4FFĻQBHFĻ
4FFĻQBHFĻ
75$OGOQT[
5GCTEJHWPEVKQP
5IFĻLFZQBEĻPOĻUIFĻDPOUSPMĻQBOFMĻJOĻUIFĻDFOUSF
DPOTPMFĻDBOĻCFĻVTFEĻUPĻGJOEĻBĻGJMFOBNFĻJOĻUIF
DVSSFOUĻGPMEFS
5IFĻTFBSDIĻGVODUJPOĻJTĻBDDFTTFEĻFJUIFSĻCZ
UVSOJOHĻ670'Ļ UPĻBDDFTTĻUIFĻGPMEFSĻTUSVDUVSF
PSĻCZĻQSFTTJOHĻPOFĻPGĻUIFĻMFUUFSĻLFZTĻ"TĻBĻMFU
UFSĻPSĻDIBSBDUFSĻJOĻBĻTFBSDIĻTUSJOHĻJTĻFOUFSFE
ZPVĻHFUĻDMPTFSĻUPĻZPVSĻTFBSDIĻUBSHFU
5PĻGBDJMJUBUFĻUIFĻVTFĻPGĻBĻ64#ĻNFNPSZĻTUJDL
POMZĻTUPSFĻNVTJDĻGJMFTĻPOĻJUĻ*UĻUBLFTĻBĻMPU
MPOHFSĻGPSĻUIFĻTZTUFNĻUPĻMPBEĻTUPSBHFĻNFEJB
UIBUĻDPOUBJOTĻBOZUIJOHĻPUIFSĻUIBOĻDPNQBUJCMF
NVTJDĻGJMFT
4UBSUĻQMBZCBDLĻPGĻBĻGJMFĻCZĻQSFTTJOHĻ1-
/'07
0OMZĻBQQMJFTĻUPĻ64#ĻBOEĻJ1PEŸ
"QQMJFTĻUPĻ)JHIĻ1FSGPSNBODFĻ.VMUJNFEJBĻBOEĻ1SFNJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
*GĻ3FQFBUĻGPMEFSĻJTĻBDUJWBUFEĻUIFOĻUIJTĻEPFTĻOPUĻUBLFĻQMBDF
0OMZĻBQQMJFTĻUPĻ64#
%PFTĻOPUĻBQQMZĻUPĻJ1PEŸ
``
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
+PHQVCKPOGPVU[UVGO
'ZVGTPCNCWFKQUQWTEGXKC#7:75$ KPRWV
016'
5IFĻTZTUFNĻTVQQPSUTĻNPCJMFĻNFEJBĻDPN
QMJBOUĻXJUIĻ64#ĻĻBOEĻUIFĻ'"5ĻGJMFĻTZT
UFNĻBOEĻDBOĻIBOEMFĻĻGPMEFSTĻXJUIĻB
NBYJNVNĻPGĻĻTVCGPMEFSTGJMFTĻJOĻFWFSZ
GPMEFSĻ5IFĻUPQĻMFWFM ĻXIJDIĻDBOĻIBOEMFĻVQ
UPĻĻTVCGPMEFSTGJMFT ĻJTĻBOĻFYDFQUJPOĻUP
UIJT
K2QFŸ
"OĻJ1PEŸĻJTĻDIBSHFEĻBOEĻTVQQMJFEĻXJUIĻQPXFS
CZĻUIFĻ64#ĻDPOOFDUJPO ĻWJBĻUIFĻQMBZFSTĻDPO
OFDUJPOĻDBCMF
016'
5IFĻTZTUFNĻPOMZĻTVQQPSUTĻUIFĻQMBZCBDLĻPG
BVEJPĻGJMFTĻGSPNĻJ1PEŸ
016'
016'
8IFOĻVTJOHĻBĻMPOHFSĻNPEFMĻ64#ĻNFNPSZ
TUJDLĻUIFĻVTFĻPGĻBĻ64#ĻBEBQUFSĻDBCMFĻJT
SFDPNNFOEFEĻ5IJTĻJTĻUPĻBWPJEĻNFDIBOJDBM
XFBSĻUPĻUIFĻ64#ĻJOQVUĻBOEĻUIFĻDPOOFDUFE
64#ĻNFNPSZĻTUJDL
75$JWD
*UĻJTĻQPTTJCMFĻUPĻDPOOFDUĻBĻ64#ĻIVCĻUPĻUIF
64#ĻDPOOFDUJPOĻBOEĻUIFSFCZĻDPOOFDUĻNVMUJ
QMFĻ64#ĻEFWJDFTĻTJNVMUBOFPVTMZĻ4FMFDUJPOĻPG
64#ĻEFWJDFĻJTĻNBEFĻJOĻ75$ĻNPEFĻVOEFS
75$OGPW 5GNGEV75$FGXKEG
8IFOĻBOĻJ1PEŸĻJTĻVTFEĻBTĻBVEJPĻTPVSDF
UIFĻDBSTĻJOGPUBJONFOUĻTZTUFNĻIBTĻBĻNFOV
TUSVDUVSFĻUIBUĻJTĻTJNJMBSĻUPĻUIFĻJ1PEŸĻQMBZ
FSTĻPXOĻNFOVĻTUSVDUVSF
%QORCVKDNGHKNGHQTOCVUXKCVJG75$
EQPPGEVKQP
"VEJPĻBOEĻWJEFPĻGJMFTĻJOĻUIFĻGPMMPXJOHĻUBCMFĻBSF
TVQQPSUFEĻCZĻUIFĻTZTUFNĻGPSĻQMBZCBDLĻWJBĻUIF
64#ĻDPOOFDUJPO
/2RNC[GT
.BOZĻ.1ĻQMBZFSTĻIBWFĻUIFJSĻPXOĻGJMFĻTZT
UFNTĻUIBUĻBSFĻOPUĻTVQQPSUFEĻCZĻUIFĻBVEJPĻTZT
UFNĻ'PSĻVTFĻJOĻUIFĻTZTUFN ĻBOĻ.1ĻQMBZFS
NVTUĻCFĻTFUĻJOĻ75$4GOQXCDNGFGXKEG
/CUU5VQTCIG&GXKEGĻNPEF
"
"VEJPĻGPSNBU
NQ ĻXNB ĻBBD ĻNB
7JEFPĻGPSNBU"
EJWY ĻBWJ ĻBTG
0OMZĻBQQMJFTĻUPĻ)JHIĻ1FSGPSNBODFĻ.VMUJNFEJBĻBOEĻ1SF
NJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
+PHQVCKPOGPVU[UVGO
/GFKC$NWGVQQVJŸ )GPGTCN
5IFĻDBSTĻNFEJBĻQMBZFSĻJTĻFRVJQQFEĻXJUI
#MVFUPPUIŸĻBOEĻDBOĻXJSFMFTTMZĻQMBZĻTUSFBN
JOHĻBVEJPĻGJMFTĻGSPNĻFYUFSOBMĻEFWJDFTĻXJUI
#MVFUPPUIŸ ĻTVDIĻBTĻNPCJMFĻQIPOFTĻBOE
1%"TĻ/BWJHBUJPOĻBOEĻDPOUSPMĻPGĻUIFĻTPVOE
DBOĻCFĻDBSSJFEĻPVUĻWJBĻUIFĻDFOUSFĻDPOTPMFĻCVU
UPOTĻPSĻWJBĻUIFĻTUFFSJOHĻXIFFMĻLFZQBE Ļ*O
TPNFĻFYUFSOBMĻEFWJDFTĻJUĻJTĻBMTPĻQPTTJCMFĻUP
DIBOHFĻUSBDLTĻGSPNĻUIFĻEFWJDF
5PĻQMBZĻCBDLĻUIFĻBVEJPĻUIFĻDBSTĻNFEJBĻQMBZFS
NVTUĻGJSTUĻCFĻTFUĻJOĻ$NWGVQQVJĻNPEF
8IFOĻBĻNPCJMFĻQIPOFĻJTĻDPOOFDUFEĻUPĻUIF
DBS ĻJUĻJTĻBMTPĻQPTTJCMFĻUPĻSFNPUFMZĻDPOUSPMĻB
TFMFDUJPOĻPGĻUIFĻNPCJMFĻQIPOFTĻGVODUJPOT ĻTFF
QBHFĻĻ4XJUDIĻCFUXFFOĻUIFĻNBJOĻTPVSDFT
6'.ĻBOEĻ/'&+#ĻUPĻPQFSBUFĻFBDIĻPOFTĻGVOD
UJPOT
1XGTXKGY
016'
5IFĻ#MVFUPPUIŸĻNFEJBĻQMBZFSĻNVTUĻTVQQPSU
UIFĻ"VEJP7JEFPĻ3FNPUFĻ$POUSPMĻ1SPGJMF
"73$1 ĻBOEĻ"EWBODFEĻ"VEJPĻ%JTUSJCVUJPO
1SPGJMFĻ "%1 Ļ5IFĻQMBZFSĻTIPVMEĻVTF
"73$1ĻWFSTJPOĻ Ļ"%1ĻĻ0UIFSXJTF
TPNFĻGVODUJPOTĻNBZĻOPUĻXPSL
/PUĻBMMĻNPCJMFĻQIPOFTĻBOEĻFYUFSOBMĻNFEJB
QMBZFSTĻBWBJMBCMFĻJOĻUIFĻNBSLFUĻBSFĻGVMMZ
DPNQBUJCMFĻXJUIĻUIFĻ#MVFUPPUIŸĻGVODUJPOĻJO
UIFĻDBSTĻNFEJBĻQMBZFSĻ7PMWPĻSFDPNNFOET
UIBUĻZPVĻDPOUBDUĻBOĻBVUIPSJTFEĻ7PMWP
EFBMFSĻPSĻWJTJUĻXXXWPMWPDBSTDPNĻGPS
JOGPSNBUJPOĻPOĻDPNQBUJCMFĻQIPOFTĻBOE
FYUFSOBMĻNFEJBĻQMBZFST
%GPVTGEQPUQNGEQPVTQNRCPGN
81.ĻqĻWPMVNF
016'
/'&+#ĻCVUUPOĻ-BTUĻBDUJWFĻTPVSDFĻ FH
J1PEŸ ĻJTĻBDUJWBUFEĻBVUPNBUJDBMMZĻ*GĻB
TPVSDFĻJTĻBDUJWBUFEĻBOEĻZPVĻQSFTTĻ/'&+#
UIFOĻBĻTIPSUDVUĻNFOVĻJTĻTIPXOĻXJUIĻDPN
NPOMZĻVTFEĻNFOVĻPQUJPOT
5IFĻDBSTĻNFEJBĻQMBZFSĻDBOĻPOMZĻQMBZĻUIF
BVEJPĻGJMFTĻWJBĻUIFĻ#MVFUPPUIŸĻGVODUJPO
/GPWU
5IFĻNFOVTĻJO/'&+#ĻBSFĻDPOUSPMMFEĻGSPNĻUIF
DFOUSFĻDPOTPMFĻBOEĻUIFĻTUFFSJOHĻXIFFMĻLFZ
QBE Ļ'PSĻHFOFSBMĻJOGPSNBUJPOĻPOĻNFOVĻOBWJ
HBUJPO ĻTFFĻQBHFĻĻBOEĻNFOVĻPWFSWJFX ĻTFF
QBHFĻ
$POGJSNĻZPVSĻTFMFDUJPOĻPSĻHPĻUPĻUIFĻNFOV
CZĻQSFTTJOHĻ1-/'07
/BWJHBUFĻJOĻUIFĻNFOVĻCZĻUVSOJOHĻ670'
"QQMJFTĻUPĻ)JHIĻ1FSGPSNBODF Ļ)JHIĻ1FSGPSNBODFĻ.VMUJNFEJBĻBOEĻ1SFNJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
+PHQVCKPOGPVU[UVGO
/GFKC$NWGVQQVJŸ ':+6ĻĻMFBETĻVQĻJOĻUIFĻNFOVĻTZTUFN
TUPQTĻUIFĻGVODUJPOĻJOĻQSPHSFTT
':+6Ļ$POOFDUĻBĻOFXĻFYUFSOBMĻEFWJDF ĻTFF
$IBOHFĻUPĻBOPUIFSĻFYUFSOBMĻEFWJDFĻCFMPX
5JQTVRTGUUGUĻBSFĻVTFEĻUPĻTDSPMMĻCFUXFFO
BVEJPĻGJMFTĻ.QPIRTGUUGUĻBSFĻVTFEĻUP
GBTUĻGPSXBSEĻBOEĻSFXJOEĻBVEJPĻGJMFT
%JCPIGVQCPQVJGTGZVGTPCNFGXKEG
016'
*GĻUIFĻDBSĻJTĻFRVJQQFEĻXJUIĻBĻTUFFSJOHĻXIFFM
LFZQBE ĻBOEPSĻSFNPUFĻDPOUSPM ĻUIFOĻJO
NBOZĻDBTFTĻUIFTFĻDBOĻCFĻVTFEĻJOTUFBEĻPG
UIFĻCVUUPOTĻJOĻUIFĻDFOUSFĻDPOTPMFĻ'PSĻB
EFTDSJQUJPOĻPGĻUIFĻCVUUPOTĻJOĻUIFĻTUFFSJOH
XIFFM ĻTFFĻQBHFĻĻ'PSĻBĻEFTDSJQUJPOĻPG
UIFĻSFNPUFĻDPOUSPM ĻTFFĻQBHFĻ
1SFTTĻ/'&+# ĻUVSOĻ670'ĻVOUJMĻ$NWGVQQVJ
JTĻEJTQMBZFE ĻQSFTTĻ1-/'07
$IFDLĻUIBUĻUIFĻFYUFSOBMĻEFWJDFĻJTĻTFBSDI
BCMFWJTJCMFĻWJBĻ#MVFUPPUIŸ ĻTFFĻUIFĻNBO
VBMĻGPSĻUIFĻFYUFSOBMĻEFWJDF
)GVVKPIUVCTVGF
1SFTTĻ1-/'07
%QPPGEVCPGZVGTPCN$NWGVQQVJŸFGXKEG
5VSOĻ670'ĻUPĻ%JCPIGFGXKEG ĻBOEĻDPO
GJSNĻXJUIĻ1-/'07
"GUFSĻBĻXIJMF ĻUIFĻFYUFSOBMĻEFWJDFT
OBNFĻJTĻTIPXOĻJOĻUIFĻ57ĻTDSFFOĻ*GĻTFW
FSBMĻFYUFSOBMĻEFWJDFTĻIBWFĻCFFOĻQBJSFE
UIFOĻUIFTFĻBSFĻBMTPĻTIPXO
"ĻNBYJNVNĻPGĻUFOĻFYUFSOBMĻEFWJDFTĻDBOĻCF
SFHJTUFSFEĻ5IFĻDPOOFDUJPOĻJTĻNBEFĻJOĻUIF
TBNFĻXBZĻBTĻGPSĻUIFĻQIPOF ĻTFFĻ$POOFDUĻBO
FYUFSOBMĻ#MVFUPPUI†ĻEFWJDF ĻQBHFĻ
#WVQOCVKEEQPPGEVKQP
8IFOĻUIFĻ#MVFUPPUIŸĻGVODUJPOĻJTĻBDUJWFĻBOE
UIFĻMBTUĻFYUFSOBMĻEFWJDFĻDPOOFDUFEĻJTĻJOĻSBOHF
JUĻJTĻDPOOFDUFEĻBVUPNBUJDBMMZĻ8IFOĻUIFĻJOGP
UBJONFOUĻTZTUFNĻTFBSDIFTĻGPSĻUIFĻMBTUĻEFWJDF
DPOOFDUFEĻJUTĻOBNFĻJTĻTIPXOĻJOĻUIFĻ57
TDSFFOĻ5PĻDPOOFDUĻUPĻBOPUIFSĻEFWJDF ĻQSFTT
*UĻJTĻQPTTJCMFĻUPĻDIBOHFĻBĻDPOOFDUFEĻEFWJDF
XJUIĻBOPUIFSĻEFWJDFĻJGĻUIFSFĻBSFĻTFWFSBMĻEFWJ
DFTĻJOĻUIFĻDBSĻ)PXFWFS ĻUIFĻEFWJDFĻNVTUĻGJSTU
IBWFĻCFFOĻQBJSFE ĻTFFĻ$POOFDUĻBOĻFYUFSOBM
#MVFUPPUI†ĻEFWJDFĻBCPWFĻ5PĻDIBOHFĻUP
BOPUIFSĻEFWJDF
4FMFDUĻUIFĻEFWJDFĻUPĻCFĻDPOOFDUFEĻCZ
UVSOJOHĻ670'ĻBOEĻDPOGJSNĻXJUIĻ1-
/'07
$POOFDUJPOĻPGĻUIFĻFYUFSOBMĻEFWJDF
UBLFTĻQMBDF
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
$IBOHFĻBVEJPĻGJMFĻCZĻQSFTTJOHĻ
ĻĻ
ĻPO
UIFĻDFOUSFĻDPOTPMFĻPSĻUIFĻTUFFSJOHĻXIFFMĻLFZ
QBE &KUEQPPGEVKPIVJGFGXKEG
"VUPNBUJDĻEJTDPOOFDUJPOĻUBLFTĻQMBDFĻJGĻUIF
FYUFSOBMĻEFWJDFĻNPWFTĻPVUĻPGĻUIFĻJOGPUBJONFOU
TZTUFNTĻSBOHFĻ'PSĻNPSFĻJOGPSNBUJPOĻPOĻDPO
OFDUJPO ĻTFFĻQBHFĻ
4GOQXGVJGEQPPGEVGFFGXKEG
1SFTTĻ#MVFUPPUIĻNPEFĻPOĻ1-/'07
5VSOĻ670'ĻUPĻ4GOQXG$NWGVQQVJ
FGXKEGĻBOEĻDPOGJSNĻXJUIĻ1-/'07
4FMFDUĻUIFĻEFWJDFĻUPĻCFĻSFNPWFEĻCZĻUVSO
JOHĻ670' ĻBOEĻDPOGJSNĻXJUIĻ1-/'07
"ĻQSPNQUĻBTLJOHĻXIFUIFSĻPSĻOPUĻZPV
XBOUĻUPĻSFNPWFĻUIFĻDPOOFDUJPOĻJT
TIPXOĻJOĻUIFĻ57ĻTDSFFO
1SFTTĻ1-/'07ĻUPĻDPOGJSN
':+6ĻDBODFMT
+PHQVCKPOGPVU[UVGO
/GFKC$NWGVQQVJŸ 4CPFQO
5IJTĻGVODUJPOĻQMBZTĻCBDLĻUIFĻBVEJPĻGJMFTĻPOĻUIF
FYUFSOBMĻEFWJDFĻJOĻSBOEPNĻPSEFSĻ"DUJWBUF
EFBDUJWBUFĻUIFĻSBOEPNĻGVODUJPOĻJOĻ#MVFUPPUI
NPEFĻVOEFSĻ$NWGVQQVJOGPW 4CPFQO
$IBOHFĻBVEJPĻGJMFĻCZĻQSFTTJOHĻ
ĻĻ
ĻPO
UIFĻDFOUSFĻDPOTPMFĻPSĻUIFĻTUFFSJOHĻXIFFMĻLFZ
QBE 5ECPPKPIQHCWFKQHKNGUKPGZVGTPCN
FGXKEG
5IJTĻGVODUJPOĻQMBZĻCBDLTĻUIFĻGJSTUĻUFOĻTFDPOET
PGĻFBDIĻBVEJPĻGJMFĻ"DUJWBUFEFBDUJWBUFĻUIF
GVODUJPOĻJOĻ#MVFUPPUIĻNPEFĻVOEFSĻ$NWGVQQVJ
OGPW 5ECP
$BODFMĻTDBOOJOHĻXJUIĻ':+6
8GTUKQPKPHQTOCVKQP$NWGVQQVJŸ
5IFĻDBSTĻDVSSFOUĻ#MVFUPPUIŸĻWFSTJPOĻDBOĻCF
TFFOĻJOĻ#MVFUPPUIĻNPEFĻVOEFSĻ$NWGVQQVJ
OGPW $NWGVQQVJUQHVYCTGXGTUKQPKPECT
/PUĻTVQQPSUFEĻCZĻBMMĻNPCJMFĻQIPOFT
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
+PHQVCKPOGPVU[UVGO
$NWGVQQVJŸJCPFUHTGG )GPGTCN
"ĻNPCJMFĻQIPOFĻFRVJQQFEĻXJUIĻ#MVFUPPUIŸ
DBOĻCFĻDPOOFDUFEĻXJSFMFTTMZĻUPĻUIFĻ*OGPUBJO
NFOUĻTZTUFNĻ5IFĻJOGPUBJONFOUĻTZTUFNĻUIFO
XPSLTĻIBOETGSFF ĻXJUIĻUIFĻPQUJPOĻUPĻDPOUSPMĻB
SBOHFĻPGĻUIFĻNPCJMFĻQIPOFTĻGVODUJPOT
SFNPUFMZĻ5IFĻNJDSPQIPOFĻVTFEĻJTĻMPDBUFEĻCZ
UIFĻESJWFSTĻTVOĻWJTPSĻ Ļ5IFĻNPCJMFĻQIPOF
DBOĻCFĻPQFSBUFEĻCZĻJUTĻPXOĻLFZTĻJSSFTQFDUJWF
PGĻXIFUIFSĻPSĻOPUĻJUĻJTĻDPOOFDUFE
HBUJPO ĻTFFĻQBHFĻĻBOEĻNFOVĻPWFSWJFX ĻTFF
QBHFĻ
2JQPGHWPEVKQPUEQPVTQNUQXGTXKGY
1XGTXKGY
016'
0OMZĻBĻTFMFDUJPOĻPGĻNPCJMFĻQIPOFTĻBSFĻGVMMZ
DPNQBUJCMFĻXJUIĻUIFĻIBOETGSFFĻGVODUJPO
7PMWPĻSFDPNNFOETĻUIBUĻZPVĻTFFLĻBTTJT
UBODFĻGSPNĻBOĻBVUIPSJTFEĻ7PMWPĻEFBMFSĻPS
WJTJUĻXXXWPMWPDBSTDPNĻGPSĻJOGPSNBUJPO
POĻDPNQBUJCMFĻQIPOFT
%GPVTGEQPUQNGEQPVTQNRCPGN
/VNCFSĻBOEĻMFUUFSĻCVUUPOT
5[UVGOQXGTXKGY
8IFOĻBĻNPCJMFĻQIPOFĻJTĻDPOOFDUFEĻUPĻUIF
DBS ĻJUĻJTĻBMTPĻQPTTJCMFĻUPĻTUSFBNĻBVEJPĻGJMFT
GSPNĻUIFĻQIPOF ĻTFFĻQBHFĻĻ4XJUDI
CFUXFFOĻUIFĻNBJOĻTPVSDFTĻ6'.ĻBOEĻ/'&+#
UPĻPQFSBUFĻFBDIĻPOFTĻGVODUJPOT
.PCJMFĻQIPOF
.JDSPQIPOF
4UFFSJOHĻXIFFMĻLFZQBE
$FOUSFĻDPOTPMFĻDPOUSPMĻQBOFM
/GPWU
5IFĻNFOVTĻJOĻ6'.ĻBSFĻDPOUSPMMFEĻGSPNĻUIF
DFOUSFĻDPOTPMFĻBOEĻUIFĻTUFFSJOHĻXIFFMĻLFZ
QBE Ļ'PSĻHFOFSBMĻJOGPSNBUJPOĻPOĻNFOVĻOBWJ
"QQMJFTĻUPĻ)JHIĻ1FSGPSNBODF Ļ)JHIĻ1FSGPSNBODFĻ.VMUJNFEJBĻBOEĻ1SFNJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
6'.ĻCVUUPOĻBDUJWBUFTTFBSDIFTĻMBTUĻDPO
OFDUFEĻQIPOFĻ*GĻBĻQIPOFĻJTĻBMSFBEZĻDPO
OFDUFE ĻBOEĻ6'.ĻJTĻQSFTTFE ĻBĻTIPSUDVU
NFOVĻJTĻTIPXOĻXJUIĻDPNNPOMZĻVTFE
NFOVĻPQUJPOTĻGPSĻUIFĻQIPOF
"DDFQUĻJODPNJOHĻDBMMT ĻDPOGJSNĻZPVS
TFMFDUJPOĻPSĻHPĻUPĻUIFĻ1IPOFĻNFOVĻCZ
QSFTTJOHĻ1-/'07
670'ĻĻ5VSOĻJOĻOPSNBMĻWJFXĻUPĻUIFĻSJHIUĻUP
BDDFTTĻUIFĻQIPOFĻCPPL ĻBOEĻUPĻUIFĻMFGUĻGPS
UIFĻDBMMĻSFHJTUFSĻGPSĻBMMĻDBMMTĻBMTPĻVTFEĻGPS
+PHQVCKPOGPVU[UVGO
$NWGVQQVJŸJCPFUHTGG
OBWJHBUJPOĻBNPOHĻUIFĻPQUJPOTĻPOĻUIFĻ57
TDSFFO
':+6ĻĻ$BODFMTSFKFDUTĻQIPOFĻDBMMT ĻEFMF
UFTĻJOQVUĻDIBSBDUFST ĻMFBETĻVQĻJOĻUIFĻNFOV
TZTUFNĻBOEĻDBODFMTĻUIFĻDVSSFOUĻGVODUJPO
016'
*GĻUIFĻDBSĻJTĻFRVJQQFEĻXJUIĻBĻTUFFSJOHĻXIFFM
LFZQBE ĻBOEPSĻSFNPUFĻDPOUSPM ĻUIFOĻJO
NBOZĻDBTFTĻUIFTFĻDBOĻCFĻVTFEĻJOTUFBEĻPG
UIFĻCVUUPOTĻJOĻUIFĻDFOUSFĻDPOTPMFĻ'PSĻB
EFTDSJQUJPOĻPGĻUIFĻCVUUPOTĻJOĻUIFĻTUFFSJOH
XIFFM ĻTFFĻQBHFĻĻ'PSĻBĻEFTDSJQUJPOĻPG
UIFĻSFNPUFĻDPOUSPM ĻTFFĻQBHFĻ
4GOGODGT
#EVKXCVG
"ĻTIPSUĻQSFTTĻPOĻ6'.ĻBDUJWBUFTTFBSDIFTĻMBTU
DPOOFDUFEĻQIPOFĻ*GĻBĻQIPOFĻJTĻBMSFBEZĻDPO
OFDUFE ĻBOEĻ6'.ĻJTĻQSFTTFE ĻBĻTIPSUDVUĻNFOV
JTĻTIPXOĻXJUIĻDPNNPOMZĻVTFEĻNFOVĻPQUJPOT
ĻTZNCPMĻJOEJDBUFT
GPSĻUIFĻQIPOFĻ5IFĻ
UIBUĻBĻQIPOFĻJTĻDPOOFDUFE
%QPPGEVCPGZVGTPCN$NWGVQQVJŸFGXKEG
"ĻNBYJNVNĻPGĻUFOĻFYUFSOBMĻEFWJDFTĻDBOĻCF
SFHJTUFSFEĻ3FHJTUSBUJPOĻJTĻQFSGPSNFEĻPODF
QFSĻEFWJDFĻ"GUFSĻSFHJTUSBUJPOĻUIFĻEFWJDFĻOP
MPOHFSĻOFFETĻUPĻCFĻBDUJWBUFEĻBTĻWJTJCMF
TFBSDIBCMF
016'
*GĻUIFĻQIPOFTĻPQFSBUJOHĻTZTUFNĻJTĻVQEBUFE
UIFOĻJUĻJTĻQPTTJCMFĻUIBUĻUIFĻSFHJTUSBUJPOĻPG
UIFĻQIPOFĻJTĻJOUFSSVQUFEĻ*OĻXIJDIĻDBTF
EJTDPOOFDUĻUIFĻQIPOF ĻTFFĻQBHFĻĻBOE
UIFOĻSFDPOOFDUĻJU ĻTFFĻQBHFĻ
*UĻJTĻQPTTJCMFĻUPĻIBWFĻUXPĻ#MVFUPPUIŸĻEFWJDFT
DPOOFDUFEĻTJNVMUBOFPVTMZĻ0OFĻQIPOFĻBOE
POFĻNFEJBĻEFWJDF ĻXIJDIĻJUĻJTĻQPTTJCMFĻUP
TXJUDIĻCFUXFFO ĻTFFĻQBHFĻĻPSĻTFF
QBHFĻĻ*UĻJTĻBMTPĻQPTTJCMFĻUPĻVTFĻUIFĻQIPOF
XIJMFĻTUSFBNJOHĻBVEJPĻGJMFTĻGSPNĻBĻDPOOFDUFE
EFWJDF
$POOFDUJOHĻBOĻFYUFSOBMĻEFWJDFĻUBLFTĻQMBDFĻJO
EJGGFSFOUĻXBZTĻEFQFOEJOHĻPOĻXIFUIFSĻPSĻOPU
UIFĻEFWJDFĻIBTĻCFFOĻDPOOFDUFEĻQSFWJPVTMZ
5IFĻDPOOFDUJPOĻPQUJPOTĻCFMPXĻQSFTVNFĻUIBU
UIJTĻJTĻUIFĻGJSTUĻUJNFĻUIFĻEFWJDFĻJTĻCFJOHĻDPO
OFDUFEĻBOEĻUIBUĻOPĻPUIFSĻEFWJDFĻJTĻDPOOFDUFE
5IFSFĻBSFĻUXPĻQPTTJCMFĻXBZTĻPGĻDPOOFDUJOH
EFWJDFT ĻFJUIFSĻTFBSDIĻGPSĻUIFĻFYUFSOBMĻEFWJDF
GSPNĻUIFĻDBS ĻPSĻTFBSDIĻGPSĻUIFĻDBSĻGSPNĻUIF
FYUFSOBMĻEFWJDFĻ*GĻPOFĻPQUJPOĻEPFTĻOPUĻXPSL
UIFOĻUSZĻXJUIĻUIFĻPUIFS
'ZCORNGQHPQTOCNXKGYHQTRJQPG
*GĻZPVĻBSFĻOPUĻBMSFBEZĻJOĻUIFĻOPSNBMĻWJFX
QSFTTĻ6'.ĻJOĻUIFĻDFOUSFĻDPOTPMF
#NVGTPCVKXGĻĻTFBSDIĻGPSĻUIFĻFYUFSOBMĻEFWJDF
WJBĻUIFĻDBSTĻNFOVĻTZTUFN
.BLFĻUIFĻFYUFSOBMĻEFWJDFĻTFBSDIBCMFWJTJ
CMFĻWJBĻ#MVFUPPUIŸ ĻTFFĻUIFĻFYUFSOBMĻEFWJ
DFTĻNBOVBMĻPSĻXXXWPMWPDBSTDPN
1SFTTĻ1-/'07ĻBOEĻGPMMPXĻUIFĻJOTUSVD
UJPOTĻPOĻUIFĻ57ĻTDSFFO
5IFĻFYUFSOBMĻEFWJDFĻJTĻOPXĻDPOOFDUFE
UPĻUIFĻDBSĻBOEĻDBOĻCFĻDPOUSPMMFEĻGSPN
UIFĻDBS
*GĻDPOOFDUJPOĻGBJMFE ĻQSFTTĻ':+6ĻUXJDFĻBOE
DPOOFDUĻUIFĻEFWJDFĻBTĻEFTDSJCFEĻVOEFSĻ"MUFS
OBUJWFĻ
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
+PHQVCKPOGPVU[UVGO
$NWGVQQVJŸJCPFUHTGG #NVGTPCVKXGĻĻ4FBSDIĻGPSĻUIFĻDBSĻXJUIĻUIF
#MVFUPPUIŸĻGVODUJPOĻPGĻUIFĻFYUFSOBMĻEFWJDF
UFNĻTFBSDIFTĻGPSĻUIFĻMBTUĻQIPOFĻDPOOFDUFEĻJUT
OBNFĻJTĻTIPXOĻJOĻUIFĻ57ĻTDSFFO
.BLFĻUIFĻDBSĻTFBSDIBCMFWJTJCMFĻWJB
#MVFUPPUIŸĻ5VSOĻ670'ĻUPĻ2JQPG
UGVVKPIU ĻDPOGJSNĻXJUIĻ1-/'07 ĻTFMFDU
&KUEQXGTCDNGĻBOEĻDPOGJSNĻXJUIĻ1-
/'07
*GĻZPVĻXBOUĻUPĻDIBOHFĻUIFĻDPOOFDUFEĻNPCJMF
QIPOF ĻHPĻJOĻQIPOFĻNPEFĻUPĻ2JQPGOGPW
%JCPIGRJQPG
4FMFDUĻ/[8QNXQ%CTĻPOĻUIFĻTDSFFOĻPGĻUIF
FYUFSOBMĻEFWJDFĻBOEĻGPMMPXĻUIFĻJOTUSVD
UJPOT
&OUFSĻBĻ1*/ĻDPEFĻJOĻUIFĻFYUFSOBMĻEFWJDF
BOEĻUIFOĻTFMFDUĻUPĻDPOOFDU
1SFTTĻ1-/'07ĻBOEĻFOUFSĻUIFĻTBNFĻ1*/
DPEFĻWJBĻUIFĻDBSĻLFZQBEĻJOĻUIFĻDFOUSF
DPOTPMF
0ODFĻUIFĻFYUFSOBMĻEFWJDFĻJTĻDPOOFDUFE ĻJUT
#MVFUPPUIŸĻOBNFĻBQQFBSTĻPOĻUIFĻDBSTĻ57
TDSFFOĻBOEĻUIFĻVOJUĻDBOĻCFĻDPOUSPMMFEĻGSPN
UIFĻDBS
#WVQOCVKEEQPPGEVKQP
8IFOĻUIFĻIBOETGSFFĻGVODUJPOĻJTĻBDUJWFĻBOEĻUIF
MBTUĻNPCJMFĻQIPOFĻDPOOFDUFEĻJTĻJOĻSBOHFĻJUĻJT
DPOOFDUFEĻBVUPNBUJDBMMZĻ*GĻUIFĻMBTUĻDPO
OFDUFEĻNPCJMFĻQIPOFĻJTĻOPUĻBWBJMBCMFĻUIFOĻUIF
TZTUFNĻXJMMĻUSZĻUPĻDPOOFDUĻBĻNPCJMFĻQIPOF
UIBUĻXBTĻQBJSFEĻFBSMJFSĻ8IFOĻUIFĻBVEJPĻTZT
/CPWCNEQPPGEVKQP
%JCPIGVQCPQVJGTGZVGTPCNFGXKEG
*UĻJTĻQPTTJCMFĻUPĻDIBOHFĻBĻDPOOFDUFEĻEFWJDF
XJUIĻBOPUIFSĻEFWJDFĻJGĻUIFSFĻBSFĻTFWFSBMĻEFWJ
DFTĻJOĻUIFĻDBSĻ)PXFWFS ĻUIFĻEFWJDFĻNVTUĻGJSTU
IBWFĻCFFOĻSFHJTUFSFEĻUPĻUIFĻDBS ĻTFFĻ$POOFDU
BOĻFYUFSOBMĻ#MVFUPPUI†ĻEFWJDFĻ5PĻDIBOHFĻUP
BOPUIFSĻEFWJDF
$IFDLĻUIBUĻUIFĻFYUFSOBMĻEFWJDFĻJTĻTFBSDI
BCMFWJTJCMFĻWJBĻ#MVFUPPUIŸ ĻTFFĻUIFĻNBO
VBMĻGPSĻUIFĻFYUFSOBMĻEFWJDF
1SFTTĻ6'.ĻBOEĻUIFOĻTFMFDUĻ%JCPIG
RJQPG
5IFĻDBSĻTFBSDIFTĻGPSĻQSFWJPVTMZĻDPO
OFDUFEĻEFWJDFTĻ5IFĻFYUFSOBMĻEFWJDFT
EFUFDUFEĻBSFĻTQFDJGJFEĻXJUIĻUIFJS
SFTQFDUJWFĻ#MVFUPPUIŸĻOBNFĻJOĻUIFĻ57
TDSFFO
4FMFDUĻUIFĻEFWJDFĻUPĻCFĻDPOOFDUFEĻCZ
UVSOJOHĻ670'ĻBOEĻDPOGJSNĻXJUIĻ1-
/'07
0OMZĻ,FZMFTTĻ%SJWF
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
$POOFDUJPOĻPGĻUIFĻFYUFSOBMĻEFWJDF
UBLFTĻQMBDF
6QECNN
.BLFĻTVSFĻUIBUĻUIFĻ
ĻTZNCPMĻBQQFBST
BUĻUIFĻUPQĻPGĻUIFĻ57ĻTDSFFOĻBOEĻUIBUĻUIF
IBOETGSFFĻGVODUJPOĻJTĻJOĻQIPOFĻNPEF
%JBMĻFJUIFSĻUIFĻEFTJSFEĻOVNCFSĻPSĻTQFFE
EJBMĻOVNCFS ĻTFFĻQBHFĻĻ0SĻJOĻOPSNBM
WJFXĻUVSOĻ670'ĻUPĻUIFĻSJHIUĻUPĻBDDFTTĻUIF
QIPOFĻCPPL ĻBOEĻUPĻUIFĻMFGUĻGPSĻUIFĻDBMM
SFHJTUFSĻGPSĻBMMĻDBMMTĻ'PSĻJOGPSNBUJPOĻPO
UIFĻQIPOFĻCPPL ĻTFFĻQBHFĻ
1SFTTĻ1-/'07
5IFĻDBMMĻJTĻJOUFSSVQUFEĻXJUIĻ':+6
&KUEQPPGEVKPIVJGOQDKNGRJQPG
"VUPNBUJDĻEJTDPOOFDUJPOĻUBLFTĻQMBDFĻJGĻUIF
NPCJMFĻQIPOFĻNPWFTĻPVUĻPGĻUIFĻBVEJPĻTZT
UFNTĻSBOHFĻ5IFĻDPOOFDUJPOĻUPĻUIFĻNPCJMF
QIPOFĻDBOĻCFĻNBOVBMMZĻCSPLFOĻJOĻQIPOF
NPEFĻVOEFSĻ2JQPGOGPW &KUEQPPGEV
RJQPGĻ'PSĻNPSFĻJOGPSNBUJPOĻPOĻDPOOFDUJPO
TFFĻQBHFĻ
5IFĻIBOETGSFFĻGVODUJPOĻJTĻEFBDUJWBUFEĻXIFO
UIFĻFOHJOFĻJTĻTXJUDIFEĻPGGĻBOEĻUIFĻEPPSĻJT
PQFOFE
+PHQVCKPOGPVU[UVGO
$NWGVQQVJŸJCPFUHTGG
8IFOĻUIFĻNPCJMFĻQIPOFĻIBTĻCFFOĻEJTDPO
OFDUFEĻBOĻPOHPJOHĻDBMMĻDBOĻCFĻDPOUJOVFEĻCZ
VTJOHĻUIFĻNPCJMFĻQIPOFTĻCVJMUJOĻNJDSPQIPOF
BOEĻTQFBLFS
016'
&WFOĻXIFOĻZPVSĻNPCJMFĻQIPOFĻIBTĻCFFO
NBOVBMMZĻEJTDPOOFDUFE ĻTPNFĻNPCJMF
QIPOFTĻNBZĻBVUPNBUJDBMMZĻDPVQMFĻVQĻUP
UIFĻMBTUĻIBOETGSFFĻVOJUĻDPOOFDUFE ĻFH
XIFOĻBĻOFXĻDBMMĻCFHJOT
4GOQXGVJGFGXKEG
"ĻDPOOFDUFEĻNPCJMFĻQIPOFĻDBOĻCFĻEFSFHJT
UFSFEĻBOEĻSFNPWFEĻ5IJTĻJTĻQFSGPSNFEĻJO
QIPOFĻNPEFĻVOEFSĻ2JQPGOGPW 4GOQXG
$NWGVQQVJFGXKEG
/CMKPICPFTGEGKXKPIECNNU
+PEQOKPIECNN
p
1SFTTĻ1-/'07ĻUPĻBOTXFSĻUIFĻDBMM ĻFWFO
JGĻUIFĻBVEJPĻTZTUFNĻJTĻJOĻFHĻ4#&+1ĻPS
/'&+#ĻNPEF
3FGVTFĻPSĻFOEĻXJUIĻ':+6
#WVQOCVKECPUYGT
5IFĻBVUPNBUJDĻBOTXFSĻGVODUJPOĻNFBOTĻUIBU
DBMMTĻBSFĻBDDFQUFEĻBVUPNBUJDBMMZ
p
"DUJWBUFEFBDUJWBUFĻJOĻQIPOFĻNPEFĻVOEFS
2JQPGOGPW %CNNQRVKQPU #WVQ
CPUYGT
016'
+PECNNOGPW
$FSUBJOĻNPCJMFĻQIPOFTĻTIPXĻBĻMJTUĻPGĻUIF
MBTUĻEJBMMFEĻOVNCFSTĻJOĻSFWFSTFĻPSEFS
1SFTTĻ1-/'07ĻEVSJOHĻBOĻPOHPJOHĻDBMMĻUP
BDDFTTĻUIFĻGPMMPXJOHĻGVODUJPOT
p /WVGĻĻBVEJPĻTZTUFNĻNJDSPQIPOFĻJT
8QKEGOCKNDQZ
NVUFE
p /QDKNGRJQPGĻĻUIFĻDBMMĻJTĻUSBOTGFSSFE
GSPNĻIBOETGSFFĻUPĻUIFĻNPCJMFĻQIPOFĻ'PS
TPNFĻNPCJMFĻQIPOFTĻUIFĻDPOOFDUJPOĻJT
JOUFSSVQUFEĻ5IJTĻJTĻOPSNBMĻ5IFĻIBOETGSFF
GVODUJPOĻBTLTĻJGĻZPVĻXBOUĻUPĻSFDPOOFDU
p &KCNPWODGTĻĻPQUJPOĻUPĻDBMMĻBĻUIJSEĻQBSUZ
VTJOHĻUIFĻOVNCFSĻLFZTĻ DVSSFOUĻDBMMĻTFUĻJO
TUBOECZ %CNNNKUVU
5IFĻDBMMĻMJTUTĻBSFĻDPQJFEĻUPĻUIFĻIBOETGSFF
GVODUJPOĻBUĻFBDIĻOFXĻDPOOFDUJPOĻBOEĻBSFĻUIFO
VQEBUFEĻEVSJOHĻUIFĻDPOOFDUJPOĻ*OĻOPSNBM
WJFX ĻUVSOĻUPĻUIFĻMFGUĻXJUIĻ670'ĻUPĻTFFĻUIFĻDBMM
SFHJTUFSĻGPSĻ#NNECNNU
*OĻQIPOFĻNPEFĻJUĻJTĻQPTTJCMFĻUPĻTFFĻBMMĻUIFĻDBMM
MJTUTĻVOEFSĻ2JQPGOGPW #NNECNNU
p #NNECNNU
p /KUUGFECNNU
p #PUYGTGFECNNU
p &KCNNGFECNNU
p %CNNFWTCVKQP
*OĻOPSNBMĻWJFXĻBĻTQFFEĻEJBMĻOVNCFSĻGPSĻUIF
WPJDFĻNBJMCPYĻDBOĻCFĻQSPHSBNNFEĻJOĻBOE
UIFOĻBDDFTTFEĻMBUFSĻWJBĻBĻMPOHĻQSFTTĻPOĻ
7PJDFĻNBJMCPYĻOVNCFSĻJTĻDIBOHFEĻJOĻQIPOF
NPEFĻVOEFSĻ2JQPGOGPW %CNNQRVKQPU
8QKEGOCKNPWODGT %JCPIGPWODGTĻ*G
UIFSFĻJTĻOPĻOVNCFSĻTUPSFEĻUIFOĻUIJTĻNFOVĻDBO
CFĻSFBDIFEĻXJUIĻPOFĻMPOHĻQSFTTĻPOĻ
#WFKQUGVVKPIU
2JQPGECNNXQNWOG
5IFĻQIPOFĻDBMMĻWPMVNFĻDBOĻPOMZĻCFĻDIBOHFE
EVSJOHĻBĻDBMMĻ6TFĻUIFĻTUFFSJOHĻXIFFMĻLFZQBE
PSĻUVSOĻUIFĻ81.ĻDPOUSPM
#WFKQU[UVGOXQNWOG
1SPWJEJOHĻUIFSFĻJTĻOPĻPOHPJOHĻDBMMĻUBLJOH
QMBDF ĻUIFĻBVEJPĻTZTUFNĻWPMVNFĻJTĻDPOUSPMMFE
BTĻVTVBMĻCZĻUVSOJOHĻ81.
*GĻBOĻBVEJPĻTPVSDFĻJTĻBDUJWFĻEVSJOHĻBOĻJODPN
JOHĻDBMMĻUIFOĻJUĻDBOĻCFĻNVUFEĻBVUPNBUJDBMMZ
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
+PHQVCKPOGPVU[UVGO
$NWGVQQVJŸJCPFUHTGG "DUJWBUFEFBDUJWBUFĻJOĻQIPOFĻNPEFĻVOEFS
2JQPGOGPW 2JQPGUGVVKPIU 5QWPFU
CPFXQNWOG /WVGTCFKQOGFKC
4KPIXQNWOG
*OĻQIPOFĻNPEFĻHPĻUPĻ2JQPGOGPW 2JQPG
UGVVKPIU 5QWPFUCPFXQNWOG 4KPI
XQNWOGĻBOEĻBEKVTUĻCZĻUVSOJOHĻ81.Ļ1SFTT
1-/'07ĻUPĻIFBSĻUIFĻBVEJPĻWPMVNFĻ1SFTT
':+6ĻUPĻTBWF
4KPIUKIPCNU
UKIPCN
5IFSFĻBSFĻUXPĻQIPOFĻCPPLTĻ5IFTFĻBSF
NFSHFEĻJOUPĻPOFĻJOĻUIFĻDBSĻBOEĻBSFĻEJTQMBZFE
BTĻBĻTJOHMFĻQIPOFĻCPPLĻJOĻUIFĻDBS
p 5IFĻDBSĻEPXOMPBETĻUIFĻNPCJMFĻQIPOFT
QIPOFĻCPPLĻBOEĻPOMZĻEJTQMBZTĻUIJTĻQIPOF
CPPLĻXIFOĻUIFĻNPCJMFĻQIPOFĻGSPNĻXIJDI
UIJTĻQIPOFĻCPPLĻXBTĻEPXOMPBEFEĻJTĻDPO
OFDUFE
p 5IFĻDBSĻBMTPĻIBTĻBĻCVJMUJOĻQIPOFĻCPPL
016'
'PSĻTPNFĻNPCJMFĻQIPOFT ĻUIFĻSJOHUPOFĻPO
UIFĻQIPOFĻDPOOFDUFEĻXJMMĻOPUĻCFĻTXJUDIFE
PGGĻXIFOĻPOFĻPGĻUIFĻJOCVJMUĻTJHOBMTĻGPSĻUIF
IBOETGSFFĻTZTUFNĻJTĻVTFE
*OĻPSEFSĻUPĻTFMFDUĻUIFĻDPOOFDUFEĻQIPOFTĻSJOH
TJHOBM ĻHPĻJOĻQIPOFĻNPEFĻUPĻ2JQPGOGPW
2JQPGUGVVKPIU 5QWPFUCPFXQNWOG
$IBOHFTĻNBEFĻGSPNĻUIFĻDBSĻUPĻBĻSFDPSEĻJO
UIFĻNPCJMFĻQIPOFTĻUFMFQIPOFĻCPPLĻXJMM
SFTVMUĻJOĻBĻOFXĻSFDPSEĻJOĻUIFĻDBSTĻUFMF
QIPOFĻCPPL ĻJFĻDIBOHFTĻXJMMĻOPUĻCFĻTBWFE
UPĻUIFĻQIPOFĻ'SPNĻUIFĻDBS ĻUIJTĻXJMMĻOPX
MPPLĻMJLFĻZPVĻIBWFĻEPVCMFĻSFDPSET ĻXJUIĻEJG
GFSFOUĻJDPOTĻ/PUFĻBMTPĻUIBUĻXIFOĻBĻTIPSU
DVUĻOVNCFSĻJTĻTBWFEĻPSĻBĻDIBOHFĻUPĻBĻDPO
UBDUĻJTĻNBEF ĻUIJTĻXJMMĻSFTVMUĻJOĻBĻOFX
SFDPSEĻJOĻUIFĻDBSTĻQIPOFĻCPPL
2JQPGDQQM
4KPIUKIPCNU
5IFĻIBOETGSFFĻGVODUJPOĻIBTĻJOUFHSBUFEĻSJOH
TJHOBMTĻUIBUĻDBOĻCFĻTFMFDUFEĻJOĻQIPOFĻNPEF
VOEFSĻ2JQPGOGPW 2JQPGUGVVKPIU
5QWPFUCPFXQNWOG 4KPIUKIPCNU 4KPI
UKIPCNĻFUD
016'
/QDKNGRJQPGTKPI
/PUĻTVQQPSUFEĻCZĻBMMĻNPCJMFĻQIPOFT
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
5IJTĻDPOUBJOTĻBMMĻUIFĻDPOUBDUTĻTUPSFEĻJO
UIFĻDBSĻJSSFTQFDUJWFĻPGĻXIJDIĻQIPOFĻXBT
DPOOFDUFEĻXIFOĻTBWJOHĻUIFNĻ5IFTFĻDPO
UBDUTĻBSFĻWJTJCMFĻGPSĻBMMĻVTFST ĻSFHBSEMFTTĻPG
UIFĻNPCJMFĻQIPOFĻUIBUĻJTĻDPOOFDUFEĻUPĻUIF
DBSĻ*GĻBĻDPOUBDUĻJTĻTBWFEĻJOĻUIFĻDBSĻUIFO
ĻJTĻTIPXOĻJOĻGSPOUĻPGĻUIF
UIFĻTZNCPMĻ
DPOUBDUĻJOĻUIFĻQIPOFĻCPPL
"MMĻVTFĻPGĻUIFĻQIPOFĻCPPLĻSFRVJSFTĻUIBUĻUIF
ĻTZNCPMĻBQQFBSTĻBUĻUIFĻUPQĻPGĻUIFĻ57
TDSFFOĻBOEĻUIBUĻUIFĻIBOETGSFFĻGVODUJPOĻJTĻJO
QIPOFĻNPEF
5IFĻBVEJPĻTZTUFNĻTUPSFTĻBĻDPQZĻPGĻUIFĻQIPOF
CPPLĻGSPNĻFBDIĻQBJSFEĻNPCJMFĻQIPOFĻ5IF
QIPOFĻCPPLĻDBOĻCFĻDPQJFEĻBVUPNBUJDBMMZĻUP
UIFĻBVEJPĻTZTUFNĻEVSJOHĻFBDIĻDPOOFDUJPO
p
"DUJWBUFEFBDUJWBUFĻUIFĻGVODUJPOĻJOĻQIPOF
NPEFĻVOEFSĻ2JQPGOGPW 2JQPG
UGVVKPIU &QYPNQCFRJQPGDQQM
*GĻUIFĻQIPOFĻCPPLĻDPOUBJOTĻBĻSJOHJOHĻDBMMFST
DPOUBDUĻJOGPSNBUJPOĻUIFOĻUIJTĻJTĻTIPXOĻJOĻUIF
57ĻTDSFFO
+PHQVCKPOGPVU[UVGO
$NWGVQQVJŸJCPFUHTGG
3WKEMUGCTEJHQTEQPVCEVU
*OĻOPSNBMĻWJFXĻUVSOĻ670'ĻUPĻUIFĻSJHIUĻUP
PCUBJOĻBĻMJTUĻPGĻDPOUBDUTĻ5VSOĻ670'ĻUPĻTFMFDU
BOEĻQSFTTĻ1-/'07ĻUPĻDBMM
6OEFSĻUIFĻOBNFĻPGĻUIFĻDPOUBDUĻJTĻUIFĻQIPOF
OVNCFSĻUIBUĻJTĻTFMFDUFEĻCZĻEFGBVMUĻ*GĻUIFĻTZN
CPMĻ!ĻBQQFBSTĻUPĻUIFĻSJHIUĻPGĻUIFĻDPOUBDUĻUIFO
UIFSFĻBSFĻTFWFSBMĻQIPOFĻOVNCFSTĻTUPSFEĻGPS
UIFĻDPOUBDUĻ1SFTTĻ1-/'07ĻUPĻTIPXĻUIF
OVNCFSTĻ$IBOHFĻBOEĻEJBMĻBĻOVNCFSĻPUIFS
UIBOĻUIBUĻTFMFDUFEĻCZĻEFGBVMUĻCZĻUVSOJOH
670'Ļ1SFTTĻ1-/'07ĻUPĻEJBM
4FBSDIĻJOĻUIFĻMJTUĻPGĻDPOUBDUTĻCZĻVTJOHĻUIF
DFOUSFĻDPOTPMFTĻLFZQBEĻUPĻLFZĻJOĻUIFĻTUBSUĻPG
UIFĻDPOUBDUTĻOBNFĻ TFFĻ$IBSBDUFSĻUBCMFĻLFZ
QBEĻJOĻDFOUSFĻDPOTPMFĻGPSĻCVUUPOĻGVODUJPOT 5IFĻMJTUĻPGĻDPOUBDUTĻDBOĻBMTPĻCFĻBDDFTTFE
GSPNĻOPSNBMĻWJFXĻCZĻQSFTTJOHĻBOEĻIPMEJOHĻUIF
CVUUPOĻPOĻUIFĻDFOUSFĻDPOTPMFTĻLFZQBEĻXJUI
UIFĻMFUUFSĻUIBUĻUIFĻDPOUBDUĻTFBSDIFEĻGPSĻTUBSUT
XJUIĻ'PSĻFYBNQMF ĻBĻMPOHĻQSFTTĻPOĻUIFĻCVUUPO
GPSĻĻHJWFTĻJOTUBOUĻBDDFTTĻUPĻUIBUĻQBSUĻPGĻUIF
MJTUĻXIFSFĻUIFĻDPOUBDUTĻXJUIĻUIFĻMFUUFSĻ/ĻBSF
MPDBUFE
%JCTCEVGTVCDNGMG[RCFKPEGPVTG
EQPUQNG
-G[
(WPEVKQP
4QBDFĻĻ ĻĻ Ļ!ĻĻĻĻ Ļ Ļ
"Ļ#Ļ$ĻèĻœĻĐĻĴĻŸĻ
-G[
(WPEVKQP
ĻĻQĻX
Ļ
5GCTEJKPIHQTEQPVCEVU
%Ļ&Ļ'ĻĜĻ¡Ļ
(Ļ)Ļ*ĻĢĻ
+Ļ,Ļ-Ļ
.Ļ/Ļ0Ļ®ĻĦĻĤĻćĻ
1Ļ2Ļ3Ļ4Ļ·Ļ
5Ļ6Ļ7Ļ´ĻøĻ
8Ļ9Ļ:Ļ;Ļ
4IJGUĻCFUXFFOĻVQQFSĻBOEĻMPXFS
DBTFĻMFUUFS
5GCTEJEQPVCEVUWUKPIVJGVGZVYJGGN
$IBSBDUFSĻMJTU
$IBOHJOHĻUIFĻJOQVUĻNPEFĻ TFFĻUBCMF
CFMPX
1IPOFĻCPPL
``
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
+PHQVCKPOGPVU[UVGO
$NWGVQQVJŸJCPFUHTGG 5PĻTFBSDIĻGPSĻPSĻFEJUĻBĻDPOUBDU ĻHPĻJOĻQIPOF
NPEFĻUPĻ2JQPGOGPW 2JQPGDQQM
5GCTEJ
#$%
$IBOHFĻCFUXFFOĻMFUUFSTĻBOE
OVNCFSTĻXJUIĻ1-/'07
/QTG
$IBOHFĻUPĻTQFDJBMĻDIBSBDUFST
XJUIĻ1-/'07
016'
-FBETĻUPĻUIFĻQIPOFĻCPPLĻ 5VSOĻ670'ĻUPĻTFMFDUĻBĻDPOUBDU
QSFTTĻ1-/'07ĻUPĻTFFĻUIF
TBWFEĻOVNCFSTĻBOEĻPUIFS
JOGPSNBUJPO
5IFSFĻJTĻOPĻUFYUĻXIFFMĻGPSĻ)JHIĻ1FSGPSN
BODF ĻTPĻ670'ĻDBOOPUĻCFĻVTFEĻUIFSFĻUP
JOQVUĻDIBSBDUFSTĻPOMZĻUIFĻEJHJUĻBOEĻMFUUFS
CVUUPOTĻPOĻUIFĻDPOUSPMĻQBOFMĻJOĻUIFĻDFOUSF
DPOTPMFĻDBOĻCFĻVTFEĻGPSĻUIJT
5VSOĻ670'ĻUPĻUIFĻEFTJSFEĻMFUUFS ĻQSFTT
1-/'07ĻUPĻDPOGJSNĻ5IFĻOVNCFSĻBOE
MFUUFSĻCVUUPOTĻPOĻUIFĻDPOUSPMĻQBOFMĻJOĻUIF
DFOUSFĻDPOTPMFĻDBOĻBMTPĻCFĻVTFE
$POUJOVFĻXJUIĻUIFĻOFYUĻMFUUFSĻBOEĻTPĻPO
5IFĻSFTVMUĻPGĻUIFĻTFBSDIĻJTĻTIPXOĻJOĻUIF
QIPOFĻCPPLĻ 5PĻDIBOHFĻUIFĻJOQVUĻNPEFĻUPĻOVNCFSTĻPS
TQFDJBMĻDIBSBDUFST ĻPSĻUPĻHPĻUPĻUIFĻQIPOF
CPPL ĻUVSOĻ670'ĻUPĻPOFĻPGĻUIFĻPQUJPOT
TFFĻFYQMBOBUJPOĻJOĻUIFĻUBCMFĻCFMPX ĻJOĻUIF
MJTUĻGPSĻDIBOHJOHĻUIFĻJOQVUĻNPEFĻ ĻQSFTT
1-/'07
0GYEQPVCEV
"ĻTIPSUĻQSFTTĻPOĻ':+6ĻEFMFUFTĻBOĻJOQVUĻDIBS
BDUFSĻ"ĻMPOHĻQSFTTĻPOĻ':+6ĻXJMMĻDMFBSĻBMM
FOUFSFEĻDIBSBDUFST
#ZĻQSFTTJOHĻBĻOVNCFSĻLFZĻJOĻUIFĻDFOUSFĻDPO
TPMFĻXIFOĻUIFĻUFYUĻXIFFMĻJTĻTIPXOĻ TFFĻJMMVT
USBUJPOĻBCPWF ĻBĻOFXĻDIBSBDUFSĻMJTUĻ BQQFBSTĻJOĻUIFĻ57ĻTDSFFOĻ$POUJOVFĻSFQFBU
FEMZĻQSFTTJOHĻUIFĻOVNCFSĻLFZĻUPĻUIFĻEFTJSFE
MFUUFSĻBOEĻUIFOĻSFMFBTFĻ$POUJOVFĻXJUIĻUIF
OFYUĻMFUUFSĻBOEĻTPĻPOĻ8IFOĻBĻCVUUPOĻJT
EFQSFTTFEĻUIFĻFOUSZĻJTĻDPOGJSNFEĻXIFO
BOPUIFSĻCVUUPOĻJTĻEFQSFTTFE
5PĻFOUFSĻBĻOVNCFS ĻIPMEĻJOĻUIFĻDPSSFTQPOEJOH
OVNCFSĻLFZ
0OMZĻBQQMJFTĻUPĻ)JHIĻ1FSGPSNBODFĻ.VMUJNFEJBĻBOEĻ1SFNJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
'PVGTKPINGVVGTUHQT0GYEQPVCEV
$IBOHJOHĻUIFĻJOQVUĻNPEFĻ TFFĻUBCMF
CFMPX
*OQVUĻGJFME
/FXĻDPOUBDUTĻDBOĻCFĻBEEFEĻJOĻQIPOFĻNPEF
VOEFSĻ2JQPGOGPW 2JQPGDQQM 0GY
EQPVCEV
016'
5IFSFĻJTĻOPĻUFYUĻXIFFMĻGPSĻ)JHIĻ1FSGPSN
BODF ĻTPĻ670'ĻDBOOPUĻCFĻVTFEĻUIFSFĻUP
JOQVUĻDIBSBDUFSTĻPOMZĻUIFĻEJHJUĻBOEĻMFUUFS
CVUUPOTĻPOĻUIFĻDPOUSPMĻQBOFMĻJOĻUIFĻDFOUSF
DPOTPMFĻDBOĻCFĻVTFEĻGPSĻUIJT
+PHQVCKPOGPVU[UVGO
$NWGVQQVJŸJCPFUHTGG
8IFOĻUIFĻ0COGĻSPXĻJTĻTFMFDUFE ĻQSFTT
1-/'07ĻUPĻSFBDIĻUIFĻJOQVUĻNPEFĻ JMMVT
USBUJPOĻBCPWF 5VSOĻ670'ĻUPĻUIFĻEFTJSFEĻMFUUFS ĻQSFTT
1-/'07ĻUPĻDPOGJSNĻ5IFĻOVNCFSĻBOE
MFUUFSĻCVUUPOTĻPOĻUIFĻDPOUSPMĻQBOFMĻJOĻUIF
DFOUSFĻDPOTPMFĻDBOĻBMTPĻCFĻVTFE
$POUJOVFĻXJUIĻUIFĻOFYUĻMFUUFSĻBOEĻTPĻPO
5IFĻOBNFĻFOUFSFEĻJTĻTIPXOĻJOĻUIFĻJOQVU
GJFMEĻ ĻJOĻUIFĻ57ĻTDSFFO
8IFOĻBMMĻEFUBJMTĻIBWFĻCFFOĻGJMMFEĻJO ĻTFMFDU
5CXGEQPVCEVĻJOĻUIFĻNFOVĻUPĻTBWFĻUIFĻDPO
UBDU
#$%
$IBOHFĻCFUXFFOĻMFUUFSTĻBOE
OVNCFSTĻXJUIĻ1-/'07
/QTG
$IBOHFĻUPĻTQFDJBMĻDIBSBDUFST
XJUIĻ1-/'07
1-
4BWFĻBOEĻHPĻCBDLĻUPĻ#FF
EQPVCEVĻXJUIĻ1-/'07
5PĻDIBOHFĻUIFĻJOQVUĻNPEFĻUPĻOVNCFST
TQFDJBMĻDIBSBDUFST ĻDIBOHFĻCFUXFFO
VQQFSDBTFMPXFSDBTFĻMFUUFST ĻFUD ĻUVSO
670'ĻUPĻPOFĻPGĻUIFĻPQUJPOTĻ TFFĻFYQMBOB
UJPOĻJOĻUIFĻUBCMFĻCFMPX ĻJOĻUIFĻMJTUĻ ĻBOE
UIFOĻQSFTTĻ1-/'07
8IFOĻUIFĻOBNFĻIBTĻCFFOĻGVMMZĻFOUFSFE ĻTFMFDU
1-ĻJOĻUIFĻMJTUĻPOĻUIFĻ57ĻTDSFFOĻ ĻBOEĻQSFTT
1-/'07Ļ/PXĻDPOUJOVFĻXJUIĻUIFĻUFMFQIPOF
OVNCFSĻJOĻUIFĻTBNFĻXBZĻBTĻBCPWF
8IFOĻUIFĻUFMFQIPOFĻOVNCFSĻIBTĻCFFO
FOUFSFE ĻQSFTTĻ1-/'07ĻBOEĻTFMFDUĻBĻUFMF
QIPOFĻOVNCFSĻUZQFĻ /QDKNGRJQPG Ļ*QOG
9QTMĻPSĻ)GPGTCN Ļ1SFTTĻ1-/'07ĻUPĻDPO
GJSN
5RGGFFKCNPWODGTU
6TFĻQIPOFĻNPEFĻUPĻBEEĻTQFFEĻEJBMĻOVNCFST
VOEFSĻ2JQPGOGPW 2JQPGDQQM
5RGGFFKCN
$IBOHFĻCFUXFFOĻVQQFSDBTF
BOEĻMPXFSDBTFĻMFUUFSTĻXJUIĻ1-
/'07
1SFTTĻ1-/'07 ĻUIFĻDVSTPS
NPWFTĻUPĻUIFĻJOQVUĻGJFMEĻ ĻBU
UIFĻUPQĻPGĻUIFĻ57ĻTDSFFOĻ5IF
DVSTPSĻDBOĻOPXĻCFĻNPWFE
XJUIĻ670' ĻUPĻUIFĻBQQSPQSJBUF
QMBDFĻUPĻFHĻJOTFSUĻOFXĻMFUUFST
PSĻEFMFUFĻXJUIĻ':+6Ļ5PĻCFĻBCMF
UPĻJOTFSUĻOFXĻMFUUFSTĻGJSTUĻHP
CBDLĻUPĻUIFĻJOQVUĻNPEF ĻCZ
QSFTTJOHĻ1-/'07
%JBMMJOHĻXJUIĻTQFFEĻEJBMĻOVNCFSTĻDBOĻCFĻQFS
GPSNFEĻJOĻQIPOFĻNPEFĻVTJOHĻUIFĻOVNCFS
LFZTĻPOĻUIFĻLFZQBEĻJOĻUIFĻDFOUSFĻDPOTPMF ĻCZ
QSFTTJOHĻBĻOVNCFSĻLFZĻBOEĻUIFOĻQSFTTJOH
1-/'07Ļ*GĻUIFSFĻJTĻOPĻDPOUBDUĻTUPSFEĻPO
UIFĻTQFFEĻEJBMĻOVNCFSĻUIFOĻBOĻPQUJPOĻJT
TIPXOĻUPĻTBWFĻBĻDPOUBDUĻUPĻUIFĻTFMFDUFE
TQFFEĻEJBMĻOVNCFS
4GEGKXKPICX%CTF
*UĻJTĻQPTTJCMFĻUPĻSFDFJWFĻBĻW$BSEĻUPĻUIFĻDBST
QIPOFĻCPPLĻGSPNĻPUIFSĻNPCJMFĻQIPOFTĻ PUIFS
UIBOĻUIFĻPOFĻDVSSFOUMZĻDPOOFDUFEĻUPĻUIFĻDBS *OĻPSEFSĻUPĻBMMPXĻUIJTĻUIFĻDBSĻJTĻTFUĻUPĻWJTJCMF
NPEFĻGPSĻ#MVFUPPUIŸĻ5IFĻGVODUJPOĻJTĻBDUJ
WBUFEĻJOĻQIPOFĻNPEFĻVOEFSĻ2JQPGOGPW
2JQPGDQQM 4GEGKXGX%CTF
/GOQT[UVCVWU
.FNPSZĻTUBUVTĻPGĻUIFĻDBSTĻQIPOFĻCPPLĻBOE
UIFĻDPOOFDUFEĻNPCJMFĻQIPOFTĻQIPOFĻCPPL
DBOĻCFĻTFFOĻJOĻQIPOFĻNPEFĻVOEFSĻ2JQPG
OGPW 2JQPGDQQM /GOQT[UVCVWU
0OMZĻBQQMJFTĻUPĻ)JHIĻ1FSGPSNBODFĻ.VMUJNFEJBĻBOEĻ1SFNJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
``
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
+PHQVCKPOGPVU[UVGO
$NWGVQQVJŸJCPFUHTGG &GNGVGRJQPGDQQM
5IFĻDBSTĻQIPOFĻCPPLĻDBOĻCFĻEFMFUFE ĻUIJTĻJT
DBSSJFEĻPVUĻJOĻQIPOFĻNPEFĻVOEFSĻ2JQPG
OGPW 2JQPGDQQM %NGCTRJQPGDQQM
016'
%FMFUJOHĻUIFĻDBSTĻUFMFQIPOFĻCPPLĻPOMZ
EFMFUFTĻDPOUBDUTĻJOĻUIFĻDBSTĻUFMFQIPOF
CPPLĻ$POUBDUTĻJOĻUIFĻNPCJMFĻQIPOFT
QIPOFĻCPPLĻBSFĻOPUĻEFMFUFE
8GTUKQPKPHQTOCVKQP$NWGVQQVJŸ
5IFĻDBSTĻDVSSFOUĻ#MVFUPPUIŸĻWFSTJPOĻDBOĻCF
TFFOĻJOĻQIPOFĻNPEFĻVOEFSĻ2JQPGOGPW
2JQPGUGVVKPIU $NWGVQQVJUQHVYCTG
XGTUKQPKPECT
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
+PHQVCKPOGPVU[UVGO
8QKEGTGEQIPKVKQP OQDKNGRJQPG
)GPGTCN
5IFĻJOGPUBJONFOUĻTZTUFNTĻWPJDFĻSFDPHOJUJPO
BMMPXTĻUIFĻESJWFSĻUPĻWPJDFBDUJWBUFĻDFSUBJO
GVODUJPOTĻJOĻBĻ#MVFUPPUIŸDPOOFDUFEĻNPCJMF
QIPOFĻPSĻJOĻ7PMWPTĻOBWJHBUJPOĻTZTUFNĻĻ35*
3PBEĻBOEĻ5SBGGJDĻ*OGPSNBUJPOĻ4ZTUFN 016'
p
p
5IFĻJOGPSNBUJPOĻJOĻUIJTĻTFDUJPO
EFTDSJCFTĻUIFĻVTFĻPGĻWPJDFĻDPNNBOET
UPĻDPOUSPMĻBĻOQDKNGRJQPGEQPPGEVGF
WUKPI$NWGVQQVJŸĻ'PSĻEFUBJMFEĻJOGPS
NBUJPOĻPOĻVTJOHĻBĻNPCJMFĻQIPOFĻDPO
OFDUFEĻVTJOHĻ#MVFUPPUIŸĻXJUIĻUIFĻDBST
*OGPUBJONFOUĻTZTUFNĻTFFĻQBHFĻ
5IFĻ7PMWPĻOBWJHBUJPOĻTZTUFNĻ35*
3PBEĻBOEĻ5SBGGJDĻ*OGPSNBUJPOĻ4ZTUFN
IBTĻBĻTFQBSBUFĻVTFSĻNBOVBMĻXIJDI
DPOUBJOTĻNPSFĻJOGPSNBUJPOĻPOĻWPJDF
DPOUSPMĻBOEĻWPJDFĻDPNNBOETĻUPĻDPO
USPMĻUIBUĻTZTUFN
.CPIWCIG
9#40+0)
5IFĻESJWFSĻBMXBZTĻIPMETĻPWFSBMMĻSFTQPOTJCJM
JUZĻGPSĻESJWJOHĻUIFĻWFIJDMFĻJOĻBĻTBGFĻNBOOFS
BOEĻDPNQMZJOHĻXJUIĻBMMĻBQQMJDBCMFĻSVMFTĻPG
UIFĻSPBE
5IFĻWPJDFĻSFDPHOJUJPOĻTZTUFNĻBMMPXTĻUIF
ESJWFSĻUPĻWPJDFBDUJWBUFĻDFSUBJOĻGVODUJPOTĻPGĻB
#MVFUPPUIŸDPOOFDUFEĻNPCJMFĻQIPOFĻBOEĻJO
7PMWPTĻOBWJHBUJPOĻTZTUFNĻĻ35*Ļ 3PBEĻBOE
5SBGGJDĻ*OGPSNBUJPOĻ4ZTUFN ĻXIJMFĻUIFĻESJWFS
DBOĻLFFQĻIJTIFSĻIBOETĻPOĻUIFĻXIFFMĻBUĻUIF
TBNFĻUJNFĻ5IFĻJOQVUĻEBUBĻBSFĻJOĻEJBMPHVF
GPSNĻXJUIĻTQPLFOĻDPNNBOETĻGSPNĻUIFĻVTFS
BOEĻWFSCBMĻSFQMJFTĻGSPNĻUIFĻTZTUFNĻ5IFĻWPJDF
SFDPHOJUJPOĻTZTUFNĻVTFTĻUIFĻTBNFĻNJDSP
QIPOFĻBTĻUIFĻ#MVFUPPUIŸĻIBOETGSFFĻTZTUFN
TFFĻJMMVTUSBUJPOĻPOĻQBHFĻ ĻBOEĻUIFĻWPJDF
SFDPHOJUJPOĻTZTUFNTĻSFQMJFTĻDPNFĻWJBĻUIF
DBSTĻTQFBLFST
.CPIWCIGNKUV
7PJDFĻSFDPHOJUJPOĻJTĻOPUĻQPTTJCMFĻGPSĻBMMĻMBO
HVBHFTĻ-BOHVBHFTĻBWBJMBCMFĻGPSĻWPJDFĻSFDPH
OJUJPOĻBSFĻNBSLFEĻXJUIĻBOĻJDPOĻJOĻUIFĻMBO
HVBHFĻMJTUĻĻ Ļ$IBOHJOHĻUIFĻMBOHVBHFĻJTĻQFS
GPSNFEĻJOĻUIFĻNFOVĻTZTUFNĻ/;%#4 ĻTFF
QBHFĻ
7PJDFĻDPNNBOETĻPGGFSĻDPOWFOJFODFĻBOEĻIFMQ
UIFĻESJWFSĻUPĻBWPJEĻCFJOHĻEJTUSBDUFE ĻBOE
JOTUFBEĻDPODFOUSBUFĻPOĻESJWJOHĻBOEĻGPDVT
BUUFOUJPOĻPOĻUIFĻSPBEĻBOEĻUSBGGJDĻDPOEJUJPOT
0OMZĻBQQMJFTĻUPĻWFIJDMFTĻFRVJQQFEĻXJUIĻ7PMWPTĻOBWJHBUJPOĻTZTUFNĻĻ35*Ļ 3PBEĻBOEĻ5SBGGJDĻ*OGPSNBUJPOĻ4ZTUFN Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
+PHQVCKPOGPVU[UVGO
8QKEGTGEQIPKVKQP OQDKNGRJQPG
4GOGODGT
,FFQĻUIFĻGPMMPXJOHĻUIJOHTĻJOĻNJOEĻXIFOĻZPV
VTFĻUIFĻWPJDFĻSFDPHOJUJPOĻTZTUFN
p 'PSĻBĻDPNNBOEĻĻTQFBLĻBGUFSĻUIFĻUPOF
XJUIĻOPSNBMĻWPJDFĻBUĻOPSNBMĻTQFFE
p %PĻOPUĻTQFBLĻXIJMFĻUIFĻTZTUFNĻJTĻSFQMZJOH
UIFĻTZTUFNĻDBOOPUĻVOEFSTUBOEĻDPN
NBOETĻEVSJOHĻUIJTĻUJNF p 5IFĻDBSTĻEPPSTĻBOEĻXJOEPXTĻNVTUĻCF
DMPTFE
p "WPJEĻCBDLHSPVOEĻOPJTFĻJOĻUIFĻQBTTFOHFS
DPNQBSUNFOU
016'
5VGGTKPIYJGGNMG[RCF
#VUUPOĻGPSĻWPJDFĻSFDPHOJUJPO
6QCEVKXCVGVJGU[UVGO
#FGPSFĻWPJDFĻDPNNBOETĻUPĻBĻNPCJMFĻQIPOF
DBOĻCFĻVTFEĻUIFĻNPCJMFĻQIPOFĻNVTUĻCF
QBJSFEĻBOEĻDPOOFDUFEĻWJBĻ#MVFUPPUIŸĻIBOET
GSFFĻ*GĻBĻUFMFQIPOFĻDPNNBOEĻJTĻHJWFOĻBOEĻOP
NPCJMFĻQIPOFĻJTĻQBJSFE ĻUIFOĻUIFĻTZTUFNĻXJMM
QSPWJEFĻJOGPSNBUJPOĻBCPVUĻUIJTĻ'PSĻJOGPSNB
UJPOĻPOĻQBJSJOHĻBOEĻDPOOFDUJOHĻBĻNPCJMF
QIPOF ĻTFFĻQBHFĻ
p 1SFTTĻUIFĻCVUUPOĻGPSĻWPJDFĻSFDPHOJUJPOĻ *GĻUIFĻESJWFSĻJTĻVOTVSFĻPGĻXIJDIĻDPNNBOE
UPĻVTF ĻIFĻ TIF ĻDBOĻTBZĻ)FMQĻĻUIFĻTZT
UFNĻUIFOĻSFTQPOETĻXJUIĻBĻGFXĻEJGGFSFOU
DPNNBOETĻXIJDIĻDBOĻCFĻVTFEĻJOĻUIFĻDVS
SFOUĻTJUVBUJPO
7PJDFĻDPNNBOETĻDBOĻCFĻEJTBCMFEĻCZ
p
p
p
p
JOĻPSEFSĻUPĻBDUJWBUFĻUIFĻTZTUFNĻBOEĻJOJUJBUF
BĻEJBMPHVFĻXJUIĻWPJDFĻDPNNBOETĻ5IF
TZTUFNĻXJMMĻUIFOĻEJTQMBZĻDPNNPOMZĻVTFE
DPNNBOETĻJOĻUIFĻ57ĻTDSFFOĻJOĻUIFĻDFOUSF
DPOTPMF
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
TBZJOHĻ$BODFM
*GNRHWPEVKQPUHQTXQKEGTGEQIPKVKQP
p +PUVTWEVKQPUĻ"ĻGVODUJPOĻUIBUĻIFMQTĻZPV
HFUĻGBNJMJBSĻXJUIĻUIFĻTZTUFNĻBOEĻUIFĻQSP
DFEVSFĻGPSĻHJWJOHĻDPNNBOET
p 8QKEGVTCKPKPIĻ"ĻGVODUJPOĻUIBUĻFOBCMFT
UIFĻWPJDFĻSFDPHOJUJPOĻTZTUFNĻUPĻMFBSOĻUP
LOPXĻZPVSĻWPJDFĻBOEĻZPVSĻBDDFOUĻ5IF
GVODUJPOĻQSPWJEFTĻBOĻPQQPSUVOJUZĻUPĻWPJDF
USBJOĻUXPĻVTFSĻQSPGJMFT
5IFĻIFMQĻGVODUJPOTĻDBOĻCFĻBDDFTTFEĻCZ
QSFTTJOHĻUIFĻ/;%#4ĻCVUUPOĻPOĻUIFĻDPOUSPM
QBOFMĻJOĻUIFĻDFOUSFĻDPOTPMFĻBOEĻUIFOĻUVSOJOH
670'ĻUPĻUIFĻEFTJSFEĻNFOVĻPQUJPO
+PUVTWEVKQPU
5IFĻJOTUSVDUJPOTĻDBOĻCFĻTUBSUFEĻJOĻUXPĻXBZT
016'
5IJTĻJOTUSVDUJPOĻBOEĻWPJDFĻUSBJOJOHĻDBOĻPOMZ
CFĻTUBSUFEĻXIFOĻUIFĻDBSĻJTĻQBSLFE
OPUĻTQFBLJOH
p 1SFTTĻUIFĻCVUUPOĻGPSĻ7PJDFĻSFDPHOJUJPO
BĻMPOHĻQSFTTĻPOĻUIFĻTUFFSJOHĻXIFFMĻCVU
UPOĻGPSĻ7PJDFĻSFDPHOJUJPO
p "DUJWBUFĻUIFĻJOTUSVDUJPOTĻJOĻUIFĻNFOVĻTZT
1SFTTĻ':+6ĻPSĻBOPUIFSĻNBJOĻTPVSDF
CVUUPOĻ FHĻ/'&+# BOEĻTBZĻ7PJDFĻJOTUSVDUJPOT
UFNĻ/;%#4ĻVOEFSĻ5GVVKPIU 8QKEG
UGVVKPIU 8QKEGVWVQTKCNĻ'PSĻBĻEFTDSJQ
UJPOĻPGĻUIFĻNFOVĻTZTUFN ĻTFFĻQBHFĻ
5IFĻJOTUSVDUJPOTĻBSFĻEJWJEFEĻJOUPĻĻMFTTPOT
XIJDIĻUBLFĻBSPVOEĻĻNJOVUFTĻJOĻUPUBMĻUPĻDPN
QMFUFĻ5IFĻTZTUFNĻTUBSUTĻXJUIĻUIFĻGJSTUĻMFTTPO
+PHQVCKPOGPVU[UVGO
8QKEGTGEQIPKVKQP OQDKNGRJQPG
5PĻTLJQĻBĻMFTTPOĻBOEĻHPĻUPĻUIFĻOFYUĻPOF
QSFTTĻUIFĻCVUUPOĻGPSĻWPJDFĻSFDPHOJUJPOĻBOEĻTBZ
/FYUĻ(PĻCBDLĻUPĻUIFĻQSFWJPVTĻMFTTPOĻCZ
TBZJOHĻ1SFWJPVT
7UKPIXQKEGEQOOCPFU
&YJUĻUIFĻJOTUSVDUJPOTĻCZĻNFBOTĻPGĻBĻMPOHĻQSFTT
POĻUIFĻCVUUPOĻGPSĻWPJDFĻSFDPHOJUJPO
0ODFĻBĻEJBMPHVFĻIBTĻCFFOĻTUBSUFE ĻDPNNPOMZ
VTFEĻDPNNBOETĻXJMMĻCFĻTIPXOĻJOĻUIFĻ57
TDSFFOĻ(SFZFEPVUĻUFYUĻPSĻUFYUĻXJUIJOĻCSBDL
FUTĻJTĻOPUĻJODMVEFEĻJOĻUIFĻTQPLFOĻDPNNBOE
8QKEGVTCKPKPI
5IFĻTZTUFNĻEJTQMBZTĻVQĻUPĻGJGUFFOĻQISBTFTĻGPS
ZPVĻUPĻTBZĻ7PJDFĻUSBJOJOHĻDBOĻCFĻTUBSUFEĻJO
UIFĻNFOVĻTZTUFNĻ/;%#4ĻVOEFSĻ5GVVKPIU
8QKEGUGVVKPIU 8QKEGVTCKPKPIĻ$IPPTF
CFUXFFOĻ7UGTĻPSĻ7UGTĻ'PSĻBĻEFTDSJQUJPO
PGĻUIFĻNFOVĻTZTUFN ĻTFFĻQBHFĻ
EQOOCPFUĻ'PSĻBĻEFTDSJQUJPOĻPGĻUIFĻNFOV
TZTUFN ĻTFFĻQBHFĻ
5IFĻESJWFSĻJOJUJBUFTĻBĻEJBMPHVFĻXJUIĻUIFĻWPJDF
DPNNBOETĻCZĻQSFTTJOHĻUIFĻCVUUPOĻGPSĻWPJDF
SFDPHOJUJPOĻ TFFĻJMMVTUSBUJPOĻPOĻQBHFĻ &KCNCPWODGT
8IFOĻUIFĻESJWFSĻCFDPNFTĻBDDVTUPNFEĻUPĻUIF
TZTUFN ĻIFTIFĻDBOĻTQFFEĻVQĻUIFĻDPNNBOE
EJBMPHVFĻBOEĻTLJQĻUIFĻQSPNQUTĻGSPNĻUIFĻTZT
UFN ĻCZĻCSJFGMZĻQSFTTJOHĻUIFĻCVUUPOĻGPSĻWPJDF
SFDPHOJUJPO
5IFĻTZTUFNĻVOEFSTUBOETĻUIFĻOVNCFSTĻĻ [FSP
UPĻĻ OJOF Ļ5IFTFĻOVNCFSTĻDBOĻCFĻQSP
OPVODFEĻJOEJWJEVBMMZ ĻJOĻHSPVQTĻPGĻTFWFSBM
OVNCFSTĻBUĻBĻUJNF ĻPSĻUIFĻXIPMFĻOVNCFSĻBMMĻBU
PODFĻ/VNCFSTĻHSFBUFSĻUIBOĻĻ OJOF ĻDBOOPU
CFĻIBOEMFEĻCZĻUIFĻTZTUFN ĻFHĻĻ UFO ĻPSĻ
FMFWFO ĻBSFĻOPUĻQPTTJCMF
5IFĻGPMMPXJOHĻJTĻBOĻFYBNQMFĻPGĻBĻEJBMPHVF
XJUIĻWPJDFĻDPNNBOETĻ5IFĻTZTUFNTĻSFQMZĻXJMM
WBSZĻEFQFOEJOHĻPOĻUIFĻTJUVBUJPO
"GUFSĻWPJDFĻUSBJOJOHĻIBTĻCFFOĻDPNQMFUFE
SFNFNCFSĻUPĻTFUĻZPVSĻVTFSĻQSPGJMFĻVOEFS
8QKEGWUGTUGVVKPI
%QOOCPFUECPDGIKXGPKPUGXGTCNYC[U
5IFĻDPNNBOEĻ1IPOFĻDBMMĻDPOUBDUĻDBOĻCF
QSPOPVODFEĻBTĻFH
1IPOFĻĻDBMMĻOVNCFS
#FFKVKQPCNUGVVKPIUKP/;%#4
p 1IPOFĻĻ$BMMĻDPOUBDUĻĻ4BZĻ1IPOF
1IPOFĻDBMMĻOVNCFS
p 7UGTUGVVKPIĻĻ5XPĻVTFSĻQSPGJMFTĻDBOĻCF
TFU ĻUIFĻGVODUJPOĻJTĻBDUJWBUFEĻJOĻUIFĻNFOV
TZTUFNĻ/;%#4ĻVOEFSĻ5GVVKPIU 8QKEG
UGVVKPIU 8QKEGWUGTUGVVKPIĻ$IPPTF
CFUXFFOĻ7UGTĻPSĻ7UGTĻ'PSĻBĻEFTDSJQ
UJPOĻPGĻUIFĻNFOVĻTZTUFN ĻTFFĻQBHFĻ
p 8QKEGXQNWOGĻĻ$BOĻCFĻDIBOHFEĻJOĻUIF
NFOVĻTZTUFNĻ/;%#4ĻVOEFSĻ5GVVKPIU
8QKEGUGVVKPIU 8QKEGQWVRWV
XQNWOGĻ'PSĻBĻEFTDSJQUJPOĻPGĻUIFĻNFOV
TZTUFN ĻTFFĻQBHFĻ
6JGWUGTUVCTVUVJGFKCNQIWGD[UC[KPI
PS
XBJUĻGPSĻUIFĻTZTUFNTĻSFQMZ ĻBOEĻUIFOĻDPO
UJOVFĻCZĻTBZJOHĻ$BMMĻDPOUBDU
PS
/VNCFS
7UGTCEVKQP
p 1IPOFĻDBMMĻDPOUBDUĻĻ4BZĻUIFĻXIPMF
DPNNBOEĻJOĻPOFĻTFRVFODF
3WKEMEQOOCPFU
5[UVGOTGRN[
2VJDLĻDPNNBOETĻGPSĻUIFĻQIPOFĻDBOĻCFĻGPVOE
JOĻUIFĻNFOVĻTZTUFNĻ/;%#4ĻVOEFSĻ5GVVKPIU
8QKEGUGVVKPIU 8QKEGEQOOCPFNKUV
2JQPGEQOOCPFUĻBOEĻ)GPGTCN
4UBSUĻTBZJOHĻUIFĻOVNCFSTĻ BTĻJOEJWJEVBMĻVOJUT
JFĻTJYFJHIUTFWFO ĻFUD ĻJOĻUIFĻQIPOFĻOVN
CFSĻ*GĻZPVĻTBZĻTFWFSBMĻOVNCFSTĻBOEĻQBVTF
UIFĻTZTUFNĻXJMMĻSFQFBUĻUIFN ĻBOEĻUIFOĻTBZ
$POUJOVF
$POUJOVFĻUPĻTBZĻUIFĻOVNCFSTĻ8IFOĻGJOJTIFE
GJOJTIĻUIFĻDPNNBOEĻCZĻTBZJOHĻ$BMM
``
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
+PHQVCKPOGPVU[UVGO
8QKEGTGEQIPKVKQP OQDKNGRJQPG
p :PVĻDBOĻBMTPĻDIBOHFĻUIFĻOVNCFSĻCZĻTBZ
JOHĻUIFĻDPNNBOETĻ$PSSFDUĻ XIJDIĻEFMF
UFTĻUIFĻMBTUĻTQPLFOĻHSPVQĻPGĻOVNCFST ĻPS
%FMFUFĻ XIJDIĻEFMFUFTĻUIFĻXIPMFĻTQPLFO
QIPOFĻOVNCFS p *GĻUIFSFĻBSFĻTFWFSBMĻDPOUBDUTĻXJUIĻTJNJMBS
OBNFT ĻUIFZĻXJMMĻCFĻQSFTFOUFEĻJOĻUIFĻEJT
QMBZĻJOĻUIFĻOVNCFSFEĻSPXTĻBOEĻUIFĻTZT
UFNĻQSPNQUTĻZPVĻUPĻTFMFDUĻBĻSPXĻOVNCFS
p *GĻUIFSFĻBSFĻNPSFĻSPXTĻJOĻUIFĻMJTUĻUIBOĻDBO
CFĻEJTQMBZFEĻTJNVMUBOFPVTMZ ĻTBZJOH
%PXOĻBMMPXTĻZPVĻUPĻTDSPMMĻEPXOĻJOĻUIF
MJTUĻ BOEĻTBZJOHĻ6QĻBMMPXTĻZPVĻUPĻTDSPMM
VQĻJOĻUIFĻMJTU &KCNNKPIHTQOVJGECNNTGIKUVGT
5IFĻGPMMPXJOHĻEJBMPHVFĻBMMPXTĻZPVĻUPĻNBLFĻB
QIPOFĻDBMMĻGSPNĻPOFĻPGĻZPVSĻNPCJMFĻQIPOFT
DBMMĻSFHJTUFST
6JGWUGTUVCTVUVJGFKCNQIWGD[UC[KPI
1IPOFĻĻDBMMĻGSPNĻUIFĻDBMMĻSFHJTUFS
PS
1IPOFĻDBMMĻGSPNĻUIFĻDBMMĻSFHJTUFS
$POUJOVFĻCZĻSFTQPOEJOHĻUPĻUIFĻTZTUFNT
QSPNQUT
%CNNCEQPVCEV
5IFĻGPMMPXJOHĻEJBMPHVFĻBMMPXTĻZPVĻUPĻDBMMĻZPVS
QSFEFGJOFEĻDPOUBDUTĻJOĻUIFĻNPCJMFĻQIPOF
6JGWUGTUVCTVUVJGFKCNQIWGD[UC[KPI
1IPOFĻĻDBMMĻDPOUBDU
%CNNKPIXQKEGOCKNDQZ
5IFĻGPMMPXJOHĻEJBMPHVFĻBMMPXTĻZPVĻUPĻDBMMĻZPVS
WPJDFĻNBJMCPYĻUPĻDIFDLĻJGĻZPVĻIBWFĻSFDFJWFE
BOZĻNFTTBHFTĻ5IFĻQIPOFĻOVNCFSĻGPSĻZPVS
WPJDFĻNBJMCPYĻNVTUĻCFĻSFHJTUFSFEĻJOĻUIF
#MVFUPPUIŸĻGVODUJPO ĻTFFĻQBHFĻ
6JGWUGTUVCTVUVJGFKCNQIWGD[UC[KPI
1IPOFĻĻDBMMĻWPJDFĻNBJMCPY
PS
1IPOFĻDBMMĻWPJDFĻNBJMCPY
$POUJOVFĻCZĻSFTQPOEJOHĻUPĻUIFĻTZTUFNT
QSPNQUT
PS
1IPOFĻDBMMĻDPOUBDU
$POUJOVFĻCZĻSFTQPOEJOHĻUPĻUIFĻTZTUFNT
QSPNQUT
$POTJEFSĻUIFĻGPMMPXJOHĻXIFOĻZPVĻDBMMĻBĻDPO
UBDU
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
+PHQVCKPOGPVU[UVGO
68
)GPGTCN
016'
5IJTĻTZTUFNĻPOMZĻTVQQPSUTĻ57ĻUSBOTNJT
TJPOTĻJOĻDPVOUSJFTĻXIJDIĻUSBOTNJUĻTJHOBMTĻJO
NQFHĻGPSNBUĻBOEĻGPMMPXĻUIFĻ%7#5
TUBOEBSEĻ5IFĻTZTUFNĻEPFTĻOPUĻTVQQPSUĻ57
USBOTNJTTJPOTĻJOĻNQFHĻGPSNBUĻPSĻBOB
MPHVFĻUSBOTNJTTJPOT
016'
5IFĻ57ĻQJDUVSFĻJTĻPOMZĻTIPXOĻXIFOĻUIFĻDBS
JTĻTUBUJPOBSZĻ8IFOĻUIFĻDBSĻJTĻNPWJOHĻBUĻB
TQFFEĻPWFSĻBCPVUĻĻLNIĻUIFĻQJDUVSFĻEJT
BQQFBST Ļ0QXKUWCNOGFKCCXCKNCDNG
YJKNGFTKXKPIĻBQQFBSTĻPOĻUIFĻEJTQMBZ
TDSFFO ĻBMUIPVHIĻUIFĻBVEJPĻJTĻIFBSEĻEVSJOH
UIJTĻUJNFĻ5IFĻQJDUVSFĻSFBQQFBSTĻXIFOĻUIF
DBSĻIBTĻTUPQQFE
TIPSUDVUĻNFOVĻJTĻTIPXOĻXJUIĻDPNNPOMZ
VTFEĻNFOVĻPQUJPOT
+/2146#06
"Ļ57ĻMJDFODFĻJTĻSFRVJSFEĻGPSĻUIJTĻQSPEVDUĻJO
TPNFĻDPVOUSJFT
$POGJSNĻZPVSĻTFMFDUJPOĻPSĻHPĻUPĻUIFĻNFOV
CZĻQSFTTJOHĻ1-/'07
/BWJHBUFĻJOĻDIBOOFMĻMJTUTĻPSĻNFOVTĻCZ
UVSOJOHĻ670'
/GPWU
5IFĻNFOVTĻJO/'&+#ĻBSFĻDPOUSPMMFEĻGSPNĻUIF
DFOUSFĻDPOTPMFĻBOEĻUIFĻTUFFSJOHĻXIFFMĻLFZ
QBE Ļ'PSĻHFOFSBMĻJOGPSNBUJPOĻPOĻNFOVĻOBWJ
HBUJPO ĻTFFĻQBHFĻĻBOEĻNFOVĻPWFSWJFX ĻTFF
QBHFĻ
':+6ĻĻMFBETĻVQĻJOĻUIFĻNFOVĻTZTUFN
TUPQTĻUIFĻGVODUJPOĻJOĻQSPHSFTT
5IFĻOFYUĻBWBJMBCMFĻDIBOOFMĻJTĻTIPXOĻCZ
QSFTTJOHĻ
ĻĻ
1XGTXKGY
016'
*GĻUIFĻDBSĻJTĻFRVJQQFEĻXJUIĻBĻTUFFSJOHĻXIFFM
LFZQBE ĻBOEPSĻSFNPUFĻDPOUSPM ĻUIFOĻJO
NBOZĻDBTFTĻUIFTFĻDBOĻCFĻVTFEĻJOTUFBEĻPG
UIFĻCVUUPOTĻJOĻUIFĻDFOUSFĻDPOTPMFĻ'PSĻB
EFTDSJQUJPOĻPGĻUIFĻCVUUPOTĻJOĻUIFĻTUFFSJOH
XIFFM ĻTFFĻQBHFĻĻ'PSĻBĻEFTDSJQUJPOĻPG
UIFĻSFNPUFĻDPOUSPM ĻTFFĻQBHFĻ
016'
5IFĻSFDFQUJPOĻJTĻEFQFOEFOUĻCPUIĻPOĻIPX
HPPEĻUIFĻTJHOBMĻTUSFOHUIĻBOEĻTJHOBMĻRVBMJUZ
BSFĻ5IFĻUSBOTNJTTJPOĻNBZĻCFĻEJTUVSCFEĻCZ
WBSJPVTĻGBDUPSTĻTVDIĻBTĻUBMMĻCVJMEJOHTĻPSĻUIF
57ĻUSBOTNJUUFSĻCFJOHĻGBSĻBXBZĻ$PWFSBHF
MFWFMĻDBOĻBMTPĻWBSZĻEFQFOEJOHĻPOĻXIFSFĻJO
UIFĻDPVOUSZĻZPVĻBSFĻMPDBUFE
9CVEJ68
p
%GPVTGEQPUQNGEQPVTQNRCPGN
4UBUJPOĻQSFTFUT ĻOVNFSJDĻJOQVU
/'&+#ĻCVUUPOĻ-BTUĻBDUJWFĻTPVSDFĻ FH
J1PEŸĻPSĻ57 ĻJTĻBDUJWBUFEĻ*GĻBĻTPVSDFĻJT
BDUJWBUFEĻBOEĻZPVĻQSFTTĻ/'&+#ĻUIFOĻB
1SFTTĻ/'&+# ĻUVSOĻ670'ĻVOUJMĻ68ĻJT
TIPXOĻJOĻUIFĻEJTQMBZ ĻQSFTTĻ1-/'07
"ĻTFBSDIĻTUBSUTĻBOEĻBGUFSĻBĻTIPSUĻXIJMF
UIFĻNPTUĻSFDFOUMZĻVTFEĻDIBOOFMĻJT
TIPXO
%JCPIKPIEJCPPGN
*UĻJTĻQPTTJCMFĻUPĻDIBOHFĻDIBOOFMĻBTĻGPMMPXT
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
+PHQVCKPOGPVU[UVGO
68 p 5VSOĻ670' ĻBĻMJTUĻPGĻBMMĻBWBJMBCMFĻDIBOOFMT
JOĻUIFĻBSFBĻJTĻTIPXOĻ*GĻBOZĻPGĻUIFTFĻDIBO
OFMTĻJTĻBMSFBEZĻTBWFEĻBTĻBĻQSFTFUĻUIFOĻJUT
QSFTFUĻOVNCFSĻJTĻTIPXOĻUPĻUIFĻSJHIUĻPGĻUIF
DIBOOFMĻOBNFĻ$POUJOVFĻUVSOJOHĻ670'ĻUP
SFBDIĻUIFĻEFTJSFEĻDIBOOFMĻBOEĻQSFTTĻ1-
/'07
p #ZĻQSFTTJOHĻUIFĻQSFTFUĻCVUUPOTĻ p 7JBĻBĻTIPSUĻQSFTTĻPOĻUIFĻ ĻĻ ĻCVU
UPOTĻUIFĻOFYUĻBWBJMBCMFĻDIBOOFMĻJOĻUIFĻBSFB
JTĻTIPXO
016'
*GĻUIFĻDBSĻIBTĻCFFOĻNPWFEĻXJUIJOĻUIFĻDPVO
USZ ĻGPSĻFYBNQMF ĻGSPNĻPOFĻDJUZĻUPĻBOPUIFS
JUĻJTĻOPUĻDFSUBJOĻUIBUĻUIFĻQSFTFUTĻBSFĻBWBJMB
CMFĻBUĻUIFĻOFXĻMPDBUJPOĻBTĻUIFĻGSFRVFODZ
SBOHFĻNBZĻIBWFĻDIBOHFEĻ*OĻXIJDIĻDBTF
DBSSZĻPVUĻBĻOFXĻTFBSDIĻBOEĻTBWFĻBĻOFX
QSFTFUĻMJTU ĻTFFĻUIFĻGVODUJPOĻ4BWFĻUIF
BWBJMBCMFĻ57ĻDIBOOFMTĻBTĻQSFTFUT ĻQBHF
016'
*GĻOPĻSFDFQUJPOĻJTĻBWBJMBCMFĻPOĻUIFĻQSFTFU
CVUUPOT ĻJUĻNBZĻCFĻCFDBVTFĻUIFĻDBSĻJTĻBUĻB
MPDBUJPOĻPUIFSĻUIBOĻXIFSFĻUIFĻTDBOĻPGĻ57
DIBOOFMTĻXBTĻSVO ĻGPSĻFYBNQMF ĻJGĻUIFĻDBS
XBTĻESJWFOĻGSPNĻ(FSNBOZĻUPĻ'SBODFĻ"
OFXĻTFMFDUJPOĻPGĻDPVOUSZĻBOEĻBĻOFXĻTFBSDI
NBZĻUIFOĻOFFEĻUPĻCFĻDBSSJFEĻPVU
5GCTEJKPI68EJCPPGNU2TGUGVNKUV
%JCPPGNOCPCIGOGPV
1SFTTĻ57ĻNPEFĻPOĻ1-/'07
5IFĻQSFTFUĻMJTUĻDBOĻCFĻFEJUFEĻ:PVĻDBOĻDIBOHF
UIFĻPSEFSĻPGĻUIFĻDIBOOFMTĻUIBUĻBSFĻTIPXOĻJO
UIFĻQSFTFUĻMJTUĻ"Ļ57ĻDIBOOFMĻDBOĻIBWFĻNPSF
UIBOĻPOFĻQMBDFĻJOĻUIFĻQSFTFUĻMJTUĻ5IFĻ57ĻDIBO
OFMĻQPTJUJPOTĻDBOĻBMTPĻWBSZĻJOĻUIFĻQSFTFUĻMJTU
5VSOĻ670'ĻUPĻ68OGPWĻBOEĻQSFTTĻ1-
/'07
5VSOĻ670'ĻUPĻ5GNGEVEQWPVT[ĻBOEĻQSFTT
1-/'07
*GĻPOFĻPSĻNPSFĻDPVOUSJFTĻIBWFĻQSFWJ
PVTMZĻCFFOĻTFMFDUFEĻUIFOĻUIFZĻBSF
TIPXOĻJOĻBĻMJTU
5VSOĻ670'ĻUPĻFJUIFSĻ1VJGTEQWPVTKGUĻPS
POFĻPGĻUIFĻQSFWJPVTMZĻTFMFDUFEĻDPVOUSJFT
1SFTTĻ1-/'07
"ĻMJTUĻPGĻBMMĻBWBJMBCMFĻDPVOUSJFTĻJT
TIPXO
5VSOĻ670'ĻUPĻUIFĻEFTJSFEĻDPVOUSZĻ FH
4XFEFO ĻBOEĻQSFTTĻ1-/'07
"OĻBVUPNBUJDĻTDBOĻGPSĻBWBJMBCMFĻ57
DIBOOFMTĻTUBSUT ĻUIJTĻTDBOĻUBLFTĻBĻMJUUMF
XIJMFĻ%VSJOHĻUIJTĻUJNFĻUIFĻGJHVSFĻGPS
FBDIĻDIBOOFMĻGPVOEĻBOEĻBEEFEĻBTĻB
QSFTFUĻJTĻTIPXOĻ8IFOĻUIFĻTDBOĻJT
DPNQMFUFĻBĻNFTTBHFĻJTĻTIPXOĻBOEĻUIF
QJDUVSFĻJTĻTIPXOĻ"ĻQSFTFUĻMJTUĻ NBYĻ
QSFTFUT ĻIBTĻOPXĻCFFOĻDSFBUFEĻBOEĻJT
BWBJMBCMFĻ5PĻDIBOHFĻDIBOOFM ĻTFF
QBHFĻ
5IFĻTDBOĻBOEĻQSFTFUĻTUPSBHFĻDBOĻCFĻDBODFM
MFEĻXJUIĻ':+6
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
5PĻDIBOHFĻUIFĻPSEFSĻJOĻUIFĻQSFTFUĻMJTU ĻHPĻJO
57ĻNPEFĻUPĻ68OGPW 4GQTICPKUG
RTGUGVU
5VSOĻ670'ĻUPĻUIFĻDIBOOFMĻZPVĻXBOUĻUP
NPWFĻJOĻUIFĻMJTUĻBOEĻDPOGJSNĻXJUIĻ1-
/'07
5IFĻTFMFDUFEĻDIBOOFMĻJTĻIJHIMJHIUFE
5VSOĻ670'ĻUPĻUIFĻOFXĻMPDBUJPOĻJOĻUIFĻMJTU
BOEĻDPOGJSNĻXJUIĻ1-/'07
5IFĻDIBOOFMTĻDIBOHFĻQMBDFTĻXJUIĻFBDI
PUIFS
"GUFSĻUIFĻQSFTFUĻDIBOOFMTĻ NBYĻ ĻDPNFĻBMM
UIFĻPUIFSĻDIBOOFMTĻBWBJMBCMFĻJOĻUIFĻBSFBĻ*UĻJT
QPTTJCMFĻUPĻNPWFĻBĻDIBOOFMĻVQĻUPĻBĻQMBDFĻJO
UIFĻQSFTFUĻMJTU
5CXGVJGCXCKNCDNG68EJCPPGNUCU
RTGUGVU
*GĻUIFĻDBSĻIBTĻCFFOĻNPWFEĻXJUIJOĻUIFĻDPVOUSZ
GPSĻFYBNQMF ĻGSPNĻPOFĻDJUZĻUPĻBOPUIFS ĻJUĻJTĻOPU
DFSUBJOĻUIBUĻUIFĻQSFTFUTĻBSFĻBWBJMBCMFĻBUĻUIF
OFXĻMPDBUJPOĻBTĻUIFĻGSFRVFODZĻSBOHFĻNBZ
+PHQVCKPOGPVU[UVGO
68
IBWFĻDIBOHFEĻ*OĻXIJDIĻDBTF ĻDBSSZĻPVU
BOPUIFSĻTDBOĻBOEĻTBWFĻBĻOFXĻQSFTFUĻMJTU
6GNGVGZV
5PĻSFUVSOĻUPĻUIFĻ57ĻQJDUVSF ĻXBJUĻTFWFSBMĻTFD
POETĻPSĻQSFTTĻ':+6
1SFTTĻ57ĻNPEFĻPOĻ1-/'07
*UĻJTĻQPTTJCMFĻUPĻSFBEĻ5FMFUFYUĻ'PMMPXĻUIFTF
TUFQT
5VSOĻ670'ĻUPĻ68OGPWĻBOEĻQSFTTĻ1-
/'07
1SFTTĻUIFĻ
DPOUSPM
5VSOĻ670'ĻUPĻ#WVQUVQTGĻBOEĻQSFTTĻ1-
/'07
"OĻBVUPNBUJDĻTDBOĻGPSĻBWBJMBCMFĻ57
DIBOOFMTĻTUBSUT ĻUIJTĻTDBOĻUBLFTĻBĻMJUUMF
XIJMFĻ%VSJOHĻUIJTĻUJNFĻUIFĻGJHVSFĻGPS
FBDIĻDIBOOFMĻGPVOEĻBOEĻBEEFEĻBTĻB
QSFTFUĻJTĻTIPXOĻ8IFOĻUIFĻTDBOĻJT
DPNQMFUFĻBĻNFTTBHFĻJTĻTIPXOĻBOEĻUIF
QJDUVSFĻJTĻTIPXOĻ"ĻQSFTFUĻMJTUĻ NBYĻ
QSFTFUT ĻIBTĻOPXĻCFFOĻDSFBUFEĻBOEĻJT
BWBJMBCMFĻ5PĻDIBOHFĻDIBOOFM ĻTFF
QBHFĻ
&OUFSĻUIFĻQBHFĻOVNCFSĻ ĻEJHJUT ĻXJUIĻUIF
OVNCFSĻLFZTĻ ĻUPĻTFMFDUĻQBHF
5IFĻQBHFĻJTĻTIPXOĻBVUPNBUJDBMMZ
5ECPPKPIVJG68EJCPPGNU
5IJTĻGVODUJPOĻBVUPNBUJDBMMZĻTDBOTĻUISPVHIĻUIF
GSFRVFODZĻSBOHFĻGPSĻBMMĻDIBOOFMTĻBWBJMBCMFĻJO
UIFĻBSFBĻXIFSFĻZPVĻBSFĻ8IFOĻBĻDIBOOFMĻJT
GPVOE ĻJUĻJTĻTIPXOĻGPSĻBQQSPYĻĻTFDPOET
CFGPSFĻTDBOOJOHĻJTĻSFTVNFEĻ4DBOOJOHĻJT
TUPQQFEĻXJUIĻ':+6 ĻUIFOĻUIFĻDIBOOFMĻUIBUĻZPV
KVTUĻXBUDIFEĻDPOUJOVFTĻUPĻCFĻTIPXOĻ4DBO
OJOHĻEPFTĻOPUĻBGGFDUĻUIFĻQSFTFUĻMJTU
"DUJWBUFĻTDBOOJOHĻJOĻ57ĻNPEFĻVOEFSĻ68
OGPW 5ECP
2KEVWTGUGVVKPIU
ĻCVUUPOĻPOĻUIFĻSFNPUF
&OUFSĻOFXĻQBHFĻOVNCFS ĻPSĻQSFTTĻUIFĻSFNPUF
DPOUSPMĻCVUUPOTĻ ĻĻ ĻUPĻHPĻUPĻUIFĻOFYU
QBHF
3FUVSOĻUPĻ57ĻTDSFFOĻXJUIĻ':+6ĻPSĻCZĻQSFTTJOH
UIFĻ
ĻCVUUPOĻPOĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPM
*UĻJTĻBMTPĻQPTTJCMFĻUPĻDPOUSPMĻUIFĻUFMFUFYUĻXJUI
UIFĻDPMPVSFEĻCVUUPOTĻPOĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPM
+PHQTOCVKQPCDQWVVJGEWTTGPV
RTQITCOOG
1SFTTĻUIFĻ+0(1ĻCVUUPOĻJOĻPSEFSĻUPĻEJTQMBZĻUIF
JOGPSNBUJPOĻBCPVUĻUIFĻDVSSFOUĻQSPHSBNNF ĻUIF
OFYUĻQSPHSBNNFĻBOEĻJUTĻTUBSUĻUJNFĻ*GĻUIF
+0(1ĻCVUUPOĻJTĻQSFTTFEĻPODFĻNPSFĻUIFOĻBEEJ
UJPOBMĻJOGPSNBUJPOĻPOĻUIFĻDVSSFOUĻQSPHSBNNF
DBOĻTPNFUJNFTĻCFĻEJTQMBZFE ĻTVDIĻBTĻTUBSU
BOEĻFOEĻUJNFTĻBOEĻBĻCSJFGĻEFTDSJQUJPOĻPGĻUIF
DVSSFOUĻQSPHSBNNFĻ'PSĻNPSFĻJOGPSNBUJPOĻPO
UIFĻ+0(1ĻCVUUPO ĻTFFĻQBHFĻ
5IFĻTFUUJOHTĻGPSĻCSJHIUOFTTĻBOEĻDPOUSBTUĻDBO
CFĻBEKVTUFEĻ'PSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFF
QBHFĻ
6JGTGEGRVKQPKUNQUV
*GĻUIFĻSFDFQUJPOĻGPSĻUIFĻ57ĻDIBOOFMĻUIBUĻJT
CFJOHĻTIPXOĻEJTBQQFBSTĻUIFOĻUIFĻQJDUVSFĻXJMM
GSFF[FĻ4IPSUMZĻBGUFSĻUIJTĻBĻNFTTBHFĻBQQFBST
JOGPSNJOHĻUIBUĻUIFĻSFDFQUJPOĻIBTĻCFFOĻMPTUĻGPS
UIFĻDVSSFOUĻ57ĻDIBOOFM ĻBOEĻBĻOFXĻTFBSDIĻGPS
UIFĻDIBOOFMĻDPOUJOVFTĻ8IFOĻUIFĻSFDFQUJPO
SFUVSOTĻUIFĻEJTQMBZĻPGĻUIFĻ57ĻDIBOOFMĻTUBSUT
JNNFEJBUFMZĻ*UĻJTĻQPTTJCMFĻUPĻDIBOHFĻDIBOOFM
BUĻBOZĻUJNFĻXIFOĻUIFĻNFTTBHFĻJTĻTIPXO
*GĻUIFĻNFTTBHFĻ4GEGRVKQPNQUVUGCTEJKPIĻJT
TIPXOĻUIFOĻUIJTĻJTĻCFDBVTFĻUIFĻTZTUFNĻIBT
EFUFDUFEĻUIBUĻUIFSFĻJTĻOPĻSFDFQUJPOĻGPSĻBMMĻ57
DIBOOFMTĻ0OFĻQPTTJCMFĻSFBTPOĻNBZĻCFĻUIBUĻB
CPSEFSĻIBTĻCFFOĻDSPTTFEĻBOEĻUIBUĻUIFĻTZTUFN
JTĻTFUĻUPĻUIFĻXSPOHĻDPVOUSZĻ*OĻXIJDIĻDBTF
DIBOHFĻUPĻUIFĻSJHIUĻDPVOUSZĻJOĻBDDPSEBODF
XJUIĻ4FBSDIJOHĻ57ĻDIBOOFMT1SFTFUĻMJTU ĻTFF
QBHFĻ
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
+PHQVCKPOGPVU[UVGO
4GOQVGEQPVTQN )GPGTCN
5IFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻDBOĻCFĻVTFEĻGPSĻBMMĻGVOD
UJPOTĻJOĻUIFĻJOGPUBJONFOUĻTZTUFNĻ5IFĻSFNPUF
DPOUSPMTĻCVUUPOTĻIBWFĻUIFĻTBNFĻGVODUJPOTĻBT
UIFĻCVUUPOTĻJOĻUIFĻDFOUSFĻDPOTPMFĻPSĻTUFFSJOH
XIFFMĻLFZQBE 8IFOĻVTJOHĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPM ĻGJSTUĻQSFTTĻUIF
SFNPUFĻDPOUSPMTĻCVUUPOĻ
ĻUPĻQPTJUJPOĻ(
5IFOĻBJNĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻBUĻUIFĻ*3
SFDFJWFS ĻXIJDIĻJTĻMPDBUFEĻUPĻUIFĻSJHIUĻPGĻUIF
+0(1ĻCVUUPOĻ TFFĻQBHFĻ ĻJOĻUIFĻDFOUSF
DPOTPMF
9#40+0)
,FFQĻMPPTFĻPCKFDUTĻTVDIĻBTĻNPCJMF
QIPOFT ĻDBNFSBT ĻSFNPUFĻDPOUSPMTĻGPS
BDDFTTPSJFT ĻFUDĻJOĻUIFĻHMPWFĻDPNQBSUNFOU
PSĻPUIFSĻDPNQBSUNFOUTĻ0UIFSXJTFĻUIFZ
NBZĻJOKVSFĻQFPQMFĻJOĻUIFĻDBSĻJOĻUIFĻFWFOUĻPG
TVEEFOĻCSBLJOHĻPSĻBĻDPMMJTJPO
016'
%PĻOPUĻFYQPTFĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻUPĻEJSFDU
TVOMJHIUĻ FHĻPOĻUIFĻJOTUSVNFOUĻQBOFM Ļ
PUIFSXJTFĻQSPCMFNTĻNBZĻBSJTFĻXJUIĻUIF
CBUUFSJFT
(WPEVKQPU
-G[
(WPEVKQP
(ĻĻ'SPOUĻ57ĻTDSFFO
$IBOHFĻUPĻOBWJHBUJPO
$IBOHFĻUPĻSBEJPĻTPVSDFĻ #/
(/ĻFUD
$IBOHFĻUPĻNFEJBĻTPVSDFĻ &KUE
68 ĻFUD
$IBOHFĻUPĻ#MVFUPPUIŸĻIBOET
GSFF
4DSPMMGBTUĻSFXJOE ĻDIBOHFĻUSBDL
TPOH
1MBZQBVTF
4UPQ
4DSPMMGBTUĻGPSXBSE ĻDIBOHF
USBDLTPOH
.FOV
5PĻQSFWJPVT ĻDBODFMTĻGVODUJPO
EFMFUFTĻJOQVUĻDIBSBDUFST
$PSSFTQPOETĻUPĻ670'ĻJOĻUIFĻDFOUSFĻDPO
TPMF
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
+PHQVCKPOGPVU[UVGO
4GOQVGEQPVTQN
-G[
(WPEVKQP
(WPEVKQP
/BWJHBUFĻVQEPXO
4VCUJUMFT ĻTFMFDUJPOĻPGĻMBOHVBHF
GPSĻUFYU
/BWJHBUFĻSJHIUMFGU
5FMFUFYU Ļ0O0GG
$POGJSNĻTFMFDUJPOĻPSĻHPĻUPĻUIF
NFOVĻTZTUFNĻGPSĻUIFĻTFMFDUFE
TPVSDF
7PMVNF ĻEFDSFBTF
7PMVNF ĻJODSFBTF
-G[
1SFTFUĻDIBOOFMT ĻOVNCFSĻBOE
MFUUFSĻJOQVU
4IPSUDVUTĻGPSĻGBWPVSJUFĻTFUUJOH
*OGPSNBUJPOĻBCPVUĻUIFĻDVSSFOU
QSPHSBNNF ĻTPOH ĻFUDĻ"MTP
VTFEĻXIFOĻUIFSFĻJTĻNPSFĻJOGPS
NBUJPOĻBWBJMBCMFĻUIBOĻDBOĻCF
TIPXOĻJOĻUIFĻ57ĻTDSFFO
4GRNCEKPIVJGDCVVGT[KPVJGTGOQVG
EQPVTQN
016'
#BUUFSZĻMJGFĻJTĻOPSNBMMZĻĻZFBSTĻBOE
EFQFOETĻPOĻIPXĻNVDIĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPM
JTĻVTFE
1VTIĻEPXOĻUIFĻDBUDIĻPOĻUIFĻCBUUFSZĻDPWFS
BOEĻTMJEFĻUIFĻCBUUFSZĻDPWFSĻJOĻUIFĻEJSFD
UJPOĻPGĻUIFĻJOGSBSFEĻMFOT
5IFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻJTĻQPXFSFEĻCZĻGPVSĻCBUUFS
JFTĻPGĻUIFĻ""-3ĻUZQF
3FNPWFĻUIFĻVTFEĻCBUUFSJFT ĻUVSOĻUIFĻOFX
CBUUFSJFTĻJOĻBDDPSEBODFĻXJUIĻUIFĻTZNCPMT
JOĻUIFĻCBUUFSZĻDPNQBSUNFOUĻBOEĻGJUĻUIFN
5BLFĻBMPOHĻFYUSBĻCBUUFSJFTĻGPSĻBĻMPOHĻKPVSOFZ
3FGJUĻUIFĻDPWFS
016'
#FĻTVSFĻUPĻEJTQPTFĻPGĻUIFĻFYIBVTUFEĻCBU
UFSJFTĻJOĻBOĻFOWJSPONFOUBMMZĻTBGFĻNBOOFS
4FMFDUJPOĻPGĻMBOHVBHFĻGPSĻTPVOE
USBDL
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
3FDPNNFOEBUJPOTĻEVSJOHĻESJWJOH
3FGVFMMJOH
'VFM
-PBEJOH
$BSHPĻBSFB
%SJWJOHĻXJUIĻBĻUSBJMFS
5PXJOHĻBOEĻSFDPWFSZ
%63*/(Ļ:063Ļ+063/&:
&WTKPI[QWTLQWTPG[
4GEQOOGPFCVKQPUFWTKPIFTKXKPI
)GPGTCN
'EQPQOKECNFTKXKPI
%SJWJOHĻFDPOPNJDBMMZĻNFBOTĻESJWJOHĻTNPPUIMZ
XIJMFĻUIJOLJOHĻBIFBEĻBOEĻBEKVTUJOHĻZPVSĻESJW
JOHĻTUZMFĻBOEĻTQFFEĻUPĻUIFĻQSFWBJMJOHĻDPOEJ
UJPOT
p %SJWFĻJOĻUIFĻIJHIFTUĻHFBSĻQPTTJCMF ĻBEBQ
UFEĻUPĻUIFĻDVSSFOUĻUSBGGJDĻTJUVBUJPOĻBOE
SPBEĻĻMPXFSĻFOHJOFĻTQFFETĻSFTVMUĻJOĻMPXFS
GVFMĻDPOTVNQUJPO
p "WPJEĻESJWJOHĻXJUIĻPQFOĻXJOEPXT
p "WPJEĻTVEEFOĻVOOFDFTTBSZĻBDDFMFSBUJPO
BOEĻIFBWZĻCSBLJOH
p 3FNPWFĻVOOFDFTTBSZĻJUFNTĻGSPNĻUIFĻDBSĻ
UIFĻHSFBUFSĻUIFĻMPBEĻUIFĻIJHIFSĻUIFĻGVFM
DPOTVNQUJPO
p 6TFĻFOHJOFĻCSBLJOHĻUPĻTMPXĻEPXO ĻXIFOĻJU
DBOĻUBLFĻQMBDFĻXJUIPVUĻSJTLĻUPĻPUIFSĻSPBE
VTFST
p "ĻSPPGĻMPBEĻBOEĻTLJĻCPYĻJODSFBTFĻBJSĻSFTJT
UBODF ĻMFBEJOHĻUPĻIJHIFSĻGVFMĻDPOTVNQUJPO
ĻSFNPWFĻUIFĻMPBEĻDBSSJFSTĻXIFOĻOPUĻJO
VTF
p %PĻOPUĻSVOĻUIFĻFOHJOFĻUPĻPQFSBUJOHĻUFN
QFSBUVSFĻBUĻJEMJOHĻTQFFE ĻCVUĻSBUIFSĻESJWF
XJUIĻBĻMJHIUĻMPBEĻBTĻTPPOĻBTĻQPTTJCMFĻĻB
DPMEĻFOHJOFĻDPOTVNFTĻNPSFĻGVFMĻUIBOĻB
XBSNĻPOF
'PSĻNPSFĻJOGPSNBUJPOĻBOEĻGVSUIFSĻBEWJDF ĻTFF
UIFĻQBHFTĻĻBOEĻ
9#40+0)
/FWFSĻTXJUDIĻPGGĻUIFĻFOHJOFĻXIJMFĻNPWJOH
TVDIĻBTĻEPXOIJMM ĻUIJTĻEFBDUJWBUFTĻJNQPS
UBOUĻTZTUFNTĻTVDIĻBTĻUIFĻQPXFSĻTUFFSJOH
BOEĻCSBLFĻTFSWP
&TKXKPIKPYCVGT
5IFĻDBSĻDBOĻCFĻESJWFOĻUISPVHIĻXBUFSĻBUĻB
NBYJNVNĻEFQUIĻPGĻĻDNĻBUĻBĻNBYJNVN
TQFFEĻPGĻĻLNIĻ&YUSBĻDBVUJPOĻTIPVMEĻCF
FYFSDJTFEĻXIFOĻQBTTJOHĻUISPVHIĻGMPXJOH
XBUFS
%VSJOHĻESJWJOHĻJOĻXBUFS ĻNBJOUBJOĻBĻMPXĻTQFFE
BOEĻEPĻOPUĻTUPQĻUIFĻDBSĻ8IFOĻUIFĻXBUFSĻIBT
CFFOĻQBTTFE ĻEFQSFTTĻUIFĻCSBLFĻQFEBMĻMJHIUMZ
BOEĻDIFDLĻUIBUĻGVMMĻCSBLFĻGVODUJPOĻJTĻBDIJFWFE
8BUFSĻBOEĻNVEĻGPSĻFYBNQMFĻDBOĻNBLFĻUIF
CSBLFĻMJOJOHTĻXFUĻSFTVMUJOHĻJOĻEFMBZFEĻCSBLF
GVODUJPO
p $MFBOĻUIFĻFMFDUSJDĻDPOUBDUTĻPGĻUIFĻFMFDUSJD
FOHJOFĻCMPDLĻIFBUFSĻBOEĻUSBJMFSĻDPVQMJOH
BGUFSĻESJWJOHĻJOĻXBUFSĻBOEĻNVE
p %PĻOPUĻMFUĻUIFĻDBSĻTUBOEĻXJUIĻXBUFSĻPWFS
UIFĻTJMMTĻGPSĻBOZĻMPOHĻQFSJPEĻPGĻUJNFĻĻUIJT
DPVMEĻDBVTFĻFMFDUSJDBMĻNBMGVODUJPOT
+/2146#06
&OHJOFĻEBNBHFĻDBOĻPDDVSĻJGĻXBUFSĻFOUFST
UIFĻBJSĻGJMUFS
*OĻEFQUITĻHSFBUFSĻUIBOĻĻDN ĻXBUFSĻDPVME
FOUFSĻUIFĻUSBOTNJTTJPOĻ5IJTĻSFEVDFTĻUIF
MVCSJDBUJOHĻBCJMJUZĻPGĻUIFĻPJMTĻBOEĻTIPSUFOT
UIFĻTFSWJDFĻMJGFĻPGĻUIFTFĻTZTUFNT
*OĻUIFĻFWFOUĻPGĻUIFĻFOHJOFĻTUBMMJOHĻJOĻXBUFS
EPĻOPUĻUSZĻSFTUBSUĻĻUPXĻUIFĻDBSĻGSPNĻUIF
XBUFSĻUPĻBĻXPSLTIPQĻĻBOĻBVUIPSJTFEĻ7PMWP
XPSLTIPQĻJTĻSFDPNNFOEFEĻ3JTLĻPGĻFOHJOF
CSFBLEPXO
'PIKPGIGCTDQZCPFEQQNKPIU[UVGO
6OEFSĻTQFDJBMĻDPOEJUJPOT ĻGPSĻFYBNQMFĻIBSE
ESJWJOHĻJOĻIJMMZĻUFSSBJOĻBOEĻIPUĻDMJNBUF ĻUIFSFĻJT
BĻSJTLĻUIBUĻUIFĻFOHJOFĻBOEĻESJWFĻTZTUFNĻNBZ
PWFSIFBUĻĻJOĻQBSUJDVMBSĻXJUIĻBĻIFBWZĻMPBE
'PSĻJOGPSNBUJPOĻBCPVUĻPWFSIFBUJOHĻXIFOĻESJW
JOHĻXJUIĻBĻUSBJMFS ĻTFFĻQBHFĻ
p 3FNPWFĻBOZĻBVYJMJBSZĻMBNQTĻGSPNĻJOĻGSPOU
PGĻUIFĻHSJMMFĻXIFOĻESJWJOHĻJOĻIPUĻDMJNBUFT
p *GĻUIFĻUFNQFSBUVSFĻJOĻUIFĻFOHJOFTĻDPPMJOH
TZTUFNĻJTĻUPPĻIJHIĻUIFĻJOTUSVNFOUĻQBOFMT
XBSOJOHĻTZNCPMĻJTĻJMMVNJOBUFEĻBOEĻUIFSFĻJT
BĻUFYUĻNFTTBHFĻEJTQMBZFEĻUIFSFĻ*KIJ
GPIKPGVGOR5VQRUCHGN[ĻĻTUPQĻUIFĻDBS
JOĻBĻTBGFĻXBZĻBOEĻBMMPXĻUIFĻFOHJOFĻUPĻSVO
BUĻJEMJOHĻTQFFEĻGPSĻTFWFSBMĻNJOVUFTĻUPĻDPPM
EPXO
&WTKPI[QWTLQWTPG[
4GEQOOGPFCVKQPUFWTKPIFTKXKPI
p *GĻUIFĻUFYUĻNFTTBHFĻ*KIJGPIKPGVGOR
p
p
p
5VQRGPIKPGĻPSĻ%QQNCPVNGXGNNQY5VQR
GPIKPGĻJTĻTIPXOĻUIFOĻUIFĻFOHJOFĻNVTUĻCF
TXJUDIFEĻPGGĻBGUFSĻTUPQQJOHĻUIFĻDBS
*OĻUIFĻFWFOUĻPGĻPWFSIFBUJOHĻJOĻUIFĻHFBSCPY
BĻCVJMUJOĻQSPUFDUJPOĻGVODUJPOĻJTĻBDUJWBUFE
XIJDI ĻBNPOHTUĻPUIFSĻUIJOHT ĻJMMVNJOBUFT
UIFĻJOTUSVNFOUĻQBOFMTĻXBSOJOHĻTZNCPM
BOEĻUIFSFĻJTĻBĻUFYUĻNFTTBHFĻEJTQMBZFE
UIFSFĻ6TCPUOKUUKQPJQV4GFWEGURGGF
PSĻ6TCPUOKUUKQPJQV5VQRUCHGN[ĻĻGPM
MPXĻUIFĻSFDPNNFOEBUJPOĻHJWFOĻBOEĻMPXFS
UIFĻTQFFEĻBOEĻTUPQĻUIFĻDBSĻJOĻBĻTBGFĻXBZ
BOEĻBMMPXĻUIFĻFOHJOFĻUPĻSVOĻBUĻJEMJOH
TQFFEĻGPSĻBĻGFXĻNJOVUFTĻUPĻBMMPXĻUIF
HFBSCPYĻUPĻDPPMĻEPXO
*GĻUIFĻDBSĻPWFSIFBUT ĻUIFĻBJSĻDPOEJUJPOJOH
NBZĻCFĻTXJUDIFEĻPGGĻUFNQPSBSJMZ
%PĻOPUĻUVSOĻUIFĻFOHJOFĻPGGĻJNNFEJBUFMZ
ZPVĻTUPQĻBGUFSĻBĻIBSEĻESJWF
016'
*UĻJTĻOPSNBMĻGPSĻUIFĻFOHJOFTĻDPPMJOHĻGBOĻUP
PQFSBUFĻGPSĻBĻUJNFĻBGUFSĻUIFĻFOHJOFĻIBT
CFFOĻTXJUDIFEĻPGG
1RGPVCKNICVG
9#40+0)
%PĻOPUĻESJWFĻXJUIĻBOĻPQFOĻUBJMHBUFĻ5PYJD
FYIBVTUĻGVNFTĻDPVMEĻCFĻESBXOĻJOUPĻUIFĻDBS
UISPVHIĻUIFĻDBSHPĻBSFB
&QPQVQXGTNQCFVJGDCVVGT[
5IFĻFMFDUSJDBMĻGVODUJPOTĻJOĻUIFĻDBSĻMPBEĻUIF
CBUUFSZĻUPĻWBSZJOHĻEFHSFFTĻ"WPJEĻVTJOHĻUIF
LFZĻQPTJUJPOĻ++ĻXIFOĻUIFĻFOHJOFĻJTĻTXJUDIFE
PGGĻ*OTUFBEĻVTFĻUIFĻ+ĻNPEFĻĻXIJDIĻVTFTĻMFTT
QPXFS
"MTP ĻCFĻBXBSFĻPGĻEJGGFSFOUĻBDDFTTPSJFTĻUIBU
MPBEĻUIFĻFMFDUSJDBMĻTZTUFNĻ%PĻOPUĻVTFĻGVOD
UJPOTĻXIJDIĻVTFĻBĻMPUĻPGĻQPXFSĻXIFOĻUIF
FOHJOFĻJTĻTXJUDIFEĻPGGĻ&YBNQMFTĻPGĻTVDI
GVODUJPOTĻBSF
p
p
p
p
WFOUJMBUJPOĻGBO
IFBEMBNQT
XJOETDSFFOĻXJQFS
BVEJPĻTZTUFNĻ IJHIĻWPMVNF *GĻUIFĻCBUUFSZĻWPMUBHFĻJTĻMPXĻUIFĻJOGPSNBUJPO
EJTQMBZĻTIPXTĻUIFĻUFYUĻ.QYDCVVGT[2QYGT
UCXGOQFGĻ5IFĻFOFSHZTBWJOHĻGVODUJPOĻUIFO
TIVUTĻEPXOĻDFSUBJOĻGVODUJPOTĻPSĻSFEVDFTĻDFS
UBJOĻGVODUJPOTĻTVDIĻBTĻUIFĻWFOUJMBUJPOĻGBO
BOEPSĻBVEJPĻTZTUFN
p
*OĻXIJDIĻDBTF ĻDIBSHFĻUIFĻCBUUFSZĻCZĻTUBS
UJOHĻUIFĻFOHJOFĻBOEĻUIFOĻSVOOJOHĻJUĻGPSĻBU
MFBTUĻĻNJOVUFTĻĻCBUUFSZĻDIBSHJOHĻJT
NPSFĻFGGFDUJWFĻEVSJOHĻESJWJOHĻUIBOĻSVOOJOH
UIFĻFOHJOFĻBUĻJEMJOHĻTQFFEĻXIJMFĻTUBUJPO
BSZ
$GHQTGCNQPILQWTPG[
p $IFDLĻUIBUĻUIFĻFOHJOFĻJTĻXPSLJOHĻOPSNBMMZ
BOEĻUIBUĻGVFMĻDPOTVNQUJPOĻJTĻOPSNBM
p .BLFĻTVSFĻUIBUĻUIFSFĻBSFĻOPĻMFBLTĻ GVFM ĻPJM
PSĻPUIFSĻGMVJE p $IFDLĻBMMĻCVMCTĻBOEĻUZSFĻUSFBEĻEFQUIT
p $BSSZJOHĻBĻXBSOJOHĻUSJBOHMFĻJTĻBĻMFHBM
SFRVJSFNFOUĻJOĻDFSUBJOĻDPVOUSJFT
9KPVGTFTKXKPI
$IFDLĻUIFĻGPMMPXJOHĻJOĻQBSUJDVMBSĻCFGPSFĻUIF
DPMEĻTFBTPO
p 5IFĻFOHJOFĻDPPMBOUĻNVTUĻDPOUBJOĻBUĻMFBTU
ĻHMZDPMĻ5IJTĻNJYUVSFĻQSPUFDUTĻUIF
FOHJOFĻBHBJOTUĻGSPTUĻFSPTJPOĻEPXOĻUP
BQQSPYJNBUFMZĻqĻˆ$Ļ5PĻBDIJFWFĻPQUJ
NVNĻBOUJGSFF[FĻQSPUFDUJPO ĻEJGGFSFOUĻUZQFT
PGĻHMZDPMĻNVTUĻOPUĻCFĻNJYFE
p 5IFĻGVFMĻUBOLĻNVTUĻCFĻLFQUĻGJMMFEĻUPĻQSF
WFOUĻDPOEFOTBUJPO
p &OHJOFĻPJMĻWJTDPTJUZĻJTĻJNQPSUBOUĻ0JMTĻXJUI
MPXFSĻWJTDPTJUZĻ UIJOOFSĻPJMT ĻGBDJMJUBUFĻTUBS
UJOHĻJOĻDPMEĻXFBUIFSĻBOEĻBMTPĻSFEVDFĻGVFM
DPOTVNQUJPOĻXIJMFĻUIFĻFOHJOFĻJTĻDPMEĻ'PS
&WTKPI[QWTLQWTPG[
4GEQOOGPFCVKQPUFWTKPIFTKXKPI
NPSFĻJOGPSNBUJPOĻPOĻTVJUBCMFĻPJMT ĻTFF
QBHFĻ
+/2146#06
-PXĻWJTDPTJUZĻPJMĻNVTUĻOPUĻCFĻVTFEĻGPSĻIBSE
ESJWJOHĻPSĻJOĻIPUĻXFBUIFS
p 5IFĻDPOEJUJPOĻPGĻUIFĻCBUUFSZĻBOEĻDIBSHF
MFWFMĻNVTUĻCFĻJOTQFDUFEĻ$PMEĻXFBUIFS
QMBDFTĻHSFBUĻEFNBOETĻPOĻUIFĻCBUUFSZĻBOE
JUTĻDBQBDJUZĻJTĻSFEVDFEĻCZĻUIFĻDPME
p 6TFĻXBTIFSĻGMVJEĻUPĻBWPJEĻJDFĻGPSNJOHĻJO
UIFĻXBTIFSĻGMVJEĻSFTFSWPJS
5PĻBDIJFWFĻPQUJNVNĻSPBEIPMEJOHĻ7PMWPĻSFD
PNNFOETĻVTJOHĻXJOUFSĻUZSFTĻPOĻBMMĻXIFFMTĻJG
UIFSFĻJTĻBĻSJTLĻPGĻTOPXĻPSĻJDF
016'
5IFĻVTFĻPGĻXJOUFSĻUZSFTĻJTĻBĻMFHBMĻSFRVJSF
NFOUĻJOĻDFSUBJOĻDPVOUSJFTĻ4UVEEFEĻUZSFT
BSFĻOPUĻQFSNJUUFEĻJOĻBMMĻDPVOUSJFT
5NKRRGT[FTKXKPIEQPFKVKQPU
1SBDUJTFĻESJWJOHĻPOĻTMJQQFSZĻTVSGBDFTĻVOEFS
DPOUSPMMFEĻDPOEJUJPOTĻUPĻMFBSOĻIPXĻUIFĻDBS
SFBDUT
&WTKPI[QWTLQWTPG[
4GHWGNNKPI
4GHWGNNKPI
1RGPKPIVJGHWGNHKNNGTHNCROCPWCNN[
1RGPKPIENQUKPIVJGHWGNHKNNGTHNCR
0QFOĻUIFĻGVFMĻGJMMFSĻGMBQĻCZĻTMJHIUMZĻQSFTT
JOHĻJOĻUIFĻSFBSĻQBSUĻPGĻUIFĻIBUDI
5BLFĻPVUĻUIFĻGMBQ
$MPTFĻUIFĻGMBQĻBGUFSĻGVFMMJOH
'PSĻMPDLJOHVOMPDLJOHĻPGĻUIFĻGVFMĻGJMMFSĻGMBQĻTFF
QBHFĻĻ5IFĻGVFMĻGJMMFSĻGMBQĻMPDLJOHĻMPHJDĻBMTP
GPMMPXTĻUIFĻMPDLJOHĻPSĻVOMPDLJOHĻPGĻUIF
LFZMFTTESJWFĻBOEĻUIFĻDFOUSBMĻMPDLJOHĻTZTUFN
'VFMĻGJMMFSĻGMBQĻMPDLJOHĻBMXBZTĻPDDVSTĻBGUFSĻB
NJOVUFĻEFMBZ
5IFĻGVFMĻGJMMFSĻGMBQĻDBOĻCFĻPQFOFEĻNBOVBMMZ
XIFOĻJUĻDBOOPUĻCFĻPQFOFEĻGSPNĻPVUTJEF
0QFOSFNPWFĻUIFĻTJEFĻIBUDIĻJOĻUIFĻDBSHP
BSFBĻ TBNFĻTJEFĻBTĻGVFMĻGJMMFSĻGMBQ $BSFGVMMZĻQVMMĻUIFĻMJOFĻCBDLĻJOĻBĻTUSBJHIU
MJOFĻ5IFĻGMBQĻDBOĻOPXĻCFĻPQFOFEĻGSPN
PVUTJEF
+/2146#06
1VMMĻUIFĻXJSFĻHFOUMZĻĻNJOJNBMĻGPSDFĻJT
SFRVJSFEĻUPĻEJTFOHBHFĻUIFĻIBUDIĻMPDL
p *OTFSUĻUIFĻQVNQĻOP[[MFĻJOĻUIFĻGVFMĻGJMMFS
PQFOJOHĻ5BLFĻDBSFĻUPĻJOTFSUĻUIFĻOP[[MF
RTQRGTN[ĻJOUPĻUIFĻGJMMFSĻQJQFĻ5IFĻGJMMFSĻQJQF
DPOTJTUTĻPGĻUXPĻPQFOJOHĻDPWFSTĻ5IFĻOP[
[MFĻNVTUĻCFĻQVTIFEĻQBTUĻCPUIĻDPWFST
CFGPSFĻSFGVFMMJOHĻJTĻTUBSUFE
p %PĻOPUĻPWFSGJMMĻUIFĻUBOLĻCVUĻGJMMĻVOUJMĻUIF
QVNQĻOP[[MFĻDVUTĻPVU
016'
&YDFTTĻGVFMĻJOĻUIFĻUBOLĻDBOĻPWFSGMPXĻJOĻIPU
XFBUIFS
(KNNKPIWRYKVJHWGN
5IFĻGVFMĻUBOLĻJTĻGJUUFEĻXJUIĻBĻDPWFSMFTTĻGVFM
GJMMFSĻTZTUFN
&WTKPI[QWTLQWTPG[
4GHWGNNKPI
016'
"WPJEĻTQJMMBHFĻCZĻXBJUJOHĻBQQSPY
ĻTFDPOETĻBGUFSĻSFGVFMMJOHĻCFGPSFĻDBSF
GVMMZĻSFNPWJOHĻUIFĻOP[[MF
(KNNKPIYKVJCHWGNECP
8IFOĻGJMMJOHĻXJUIĻBĻGVFMĻDBO ĻVTFĻUIFĻGVOOFM
MPDBUFEĻVOEFSĻUIFĻGMPPSĻIBUDIĻJOĻUIFĻDBSHP
BSFBĻ5BLFĻDBSFĻUPĻJOTFSUĻUIFĻGVOOFMĻRTQRGTN[
JOUPĻUIFĻGJMMFSĻQJQFĻ5IFĻGJMMFSĻQJQFĻDPOTJTUTĻPG
UXPĻPQFOJOHĻDPWFSTĻ5IFĻGVOOFMĻNVTUĻCF
QVTIFEĻQBTUĻCPUIĻDPWFSTĻCFGPSFĻGJMMJOHĻJT
TUBSUFE
&WTKPI[QWTLQWTPG[
(WGN
)GPGTCNKPHQTOCVKQPQPHWGN
'VFMĻPGĻBĻMPXFSĻRVBMJUZĻUIBOĻUIBUĻSFDPN
NFOEFEĻCZĻ7PMWPĻNVTUĻOPUĻCFĻVTFEĻBTĻFOHJOF
QPXFSĻBOEĻGVFMĻDPOTVNQUJPOĻJTĻOFHBUJWFMZ
BGGFDUFE
9#40+0)
"MXBZTĻBWPJEĻJOIBMJOHĻGVFMĻWBQPVSĻBOEĻGVFM
TQMBTIJOHĻJOĻUIFĻFZFT
*OĻUIFĻFWFOUĻPGĻGVFMĻJOĻUIFĻFZFT ĻSFNPWFĻBOZ
DPOUBDUĻMFOTFTĻBOEĻSJOTFĻUIFĻFZFTĻJOĻQMFOUZ
PGĻXBUFSĻGPSĻBUĻMFBTUĻĻNJOVUFTĻBOEĻTFFL
NFEJDBMĻBUUFOUJPO
/FWFSĻTXBMMPXĻGVFMĻ'VFMTĻTVDIĻBTĻQFUSPM
BOEĻEJFTFMĻBSFĻIJHIMZĻUPYJDĻBOEĻDPVME
DBVTFĻQFSNBOFOUĻJOKVSZĻPSĻCFĻGBUBMĻJGĻTXBM
MPXFEĻ4FFLĻNFEJDBMĻBUUFOUJPOĻJNNFEJBUFMZ
JGĻGVFMĻIBTĻCFFOĻTXBMMPXFE
9#40+0)
'VFMĻXIJDIĻTQJMMTĻPOUPĻUIFĻHSPVOEĻDBOĻCF
JHOJUFE
4XJUDIĻPGGĻUIFĻGVFMESJWFOĻIFBUFSĻCFGPSF
TUBSUJOHĻUPĻSFGVFM
/FWFSĻDBSSZĻBOĻBDUJWBUFEĻNPCJMFĻQIPOF
XIFOĻSFGVFMMJOHĻ5IFĻSJOHĻTJHOBMĻDPVME
DBVTFĻTQBSLĻCVJMEVQĻBOEĻJHOJUFĻQFUSPM
GVNFT ĻMFBEJOHĻUPĻGJSFĻBOEĻJOKVSZ
+/2146#06
.JYUVSFTĻPGĻWBSJPVTĻGVFMĻUZQFTĻPSĻVTFĻPG
GVFMTĻXIJDIĻBSFĻOPUĻSFDPNNFOEFEĻXJMM
JOWBMJEBUFĻ7PMWPTĻHVBSBOUFFTĻBOEĻBOZĻTVQ
QMFNFOUBSZĻTFSWJDFĻBHSFFNFOUTĻUIJTĻJT
BQQMJDBCMFĻUPĻBMMĻFOHJOFT
016'
&YUSFNFĻXFBUIFSĻDPOEJUJPOT ĻESJWJOHĻXJUIĻB
USBJMFSĻPSĻESJWJOHĻBUĻIJHIĻBMUJUVEFTĻJOĻDPNCJ
OBUJPOĻXJUIĻGVFMĻHSBEFĻBSFĻGBDUPSTĻUIBU
DPVMEĻBGGFDUĻUIFĻDBSTĻQFSGPSNBODF
%CVCN[VKEEQPXGTVGTU
5IFĻQVSQPTFĻPGĻUIFĻDBUBMZUJDĻDPOWFSUFSTĻJTĻUP
QVSJGZĻFYIBVTUĻHBTFTĻ5IFZĻBSFĻMPDBUFEĻDMPTF
UPĻUIFĻFOHJOFĻTPĻUIBUĻPQFSBUJOHĻUFNQFSBUVSFĻJT
SFBDIFEĻRVJDLMZ
5IFĻDBUBMZUJDĻDPOWFSUFSTĻDPOTJTUĻPGĻBĻNPOPMJUI
DFSBNJDĻPSĻNFUBM ĻXJUIĻDIBOOFMTĻ5IFĻDIBOOFM
XBMMTĻBSFĻMJOFEĻXJUIĻBĻUIJOĻMBZFSĻPGĻQMBUJOVN
SIPEJVNQBMMBEJVNĻ5IFTFĻNFUBMTĻBDUĻBTĻDBUB
MZTUT ĻJFĻUIFZĻQBSUJDJQBUFĻJOĻBOEĻBDDFMFSBUFĻB
DIFNJDBMĻSFBDUJPOĻXJUIPVUĻCFJOHĻVTFEĻVQ
UIFNTFMWFT
"OĻPYZHFOĻTFOTPSĻNPOJUPSTĻUIFĻPYZHFOĻDPO
UFOUĻPGĻUIFĻFYIBVTUĻHBTFTĻMFBWJOHĻUIFĻFOHJOF
5IJTĻWBMVFĻJTĻGFEĻJOUPĻBOĻFMFDUSPOJDĻTZTUFN
UIBUĻDPOUJOVPVTMZĻDPOUSPMTĻUIFĻJOKFDUPSTĻ5IF
SBUJPĻPGĻGVFMĻUPĻBJSĻEJSFDUFEĻUPĻUIFĻFOHJOFĻJT
DPOUJOVPVTMZĻBEKVTUFEĻ5IFTFĻBEKVTUNFOUT
DSFBUFĻPQUJNBMĻDPOEJUJPOTĻGPSĻFGGJDJFOUĻDPN
CVTUJPO ĻBOEĻUPHFUIFSĻXJUIĻUIFĻUISFFXBZĻDBU
BMZUJDĻDPOWFSUFSĻSFEVDFĻIBSNGVMĻFNJTTJPOT
IZESPDBSCPOT ĻDBSCPOĻNPOPYJEFĻBOEĻOJUSPVT
PYJEFT 2GVTQN
1FUSPMĻNVTUĻGVMGJMĻUIFĻ&/ĻĻTUBOEBSEĻ.PTU
FOHJOFTĻDBOĻCFĻSVOĻXJUIĻPDUBOFĻSBUJOHTĻPGĻ
BOEĻĻ30/Ļ0OMZĻJOĻFYDFQUJPOBMĻDBTFT
TIPVMEĻĻ30/ĻCFĻVTFE
p Ļ30/ĻDBOĻCFĻVTFEĻGPSĻOPSNBMĻESJWJOH
p Ļ30/ĻJTĻSFDPNNFOEFEĻGPSĻPQUJNVN
QFSGPSNBODFĻBOEĻNJOJNVNĻGVFMĻDPOTVNQ
UJPO
8IFOĻESJWJOHĻJOĻUFNQFSBUVSFTĻBCPWFĻ Ļˆ$
GVFMĻXJUIĻUIFĻIJHIFTUĻQPTTJCMFĻPDUBOFĻSBUJOHĻJT
SFDPNNFOEFEĻGPSĻPQUJNVNĻQFSGPSNBODFĻBOE
GVFMĻFDPOPNZ
.CODFCUQPF6/QZ[IGPUGPUQT
5IFĻ-BNCEBTPOEĻJTĻQBSUĻPGĻBĻDPOUSPMĻTZTUFN
JOUFOEFEĻUPĻSFEVDFĻFNJTTJPOTĻBOEĻJNQSPWF
GVFMĻFDPOPNZ
&WTKPI[QWTLQWTPG[
(WGN
+/2146#06
p
p
6TFĻPOMZĻVOMFBEFEĻQFUSPMĻUPĻBWPJE
EBNBHJOHĻUIFĻDBUBMZUJDĻDPOWFSUFS
%PĻOPUĻVTFĻBOZĻBEEJUJWFTĻXIJDIĻIBWF
OPUĻCFFOĻSFDPNNFOEFEĻCZĻ7PMWP
&KGUGN
0OMZĻVTFĻEJFTFMĻGVFMĻGSPNĻXFMMLOPXOĻQSPEVD
FSTĻ/FWFSĻVTFĻEJFTFMĻPGĻEVCJPVTĻRVBMJUZĻ%JF
TFMĻTIPVMEĻGVMGJMĻUIFĻ&/ĻĻPSĻ+*4Ļ,
TUBOEBSETĻ%JFTFMĻFOHJOFTĻBSFĻTFOTJUJWFĻUP
DPOUBNJOBOUTĻJOĻUIFĻGVFM ĻTVDIĻBTĻFYDFTTJWFMZ
IJHIĻWPMVNFTĻPGĻTVMQIVSĻQBSUJDMFTĻGPSĻFYBN
QMF
"UĻMPXĻUFNQFSBUVSFTĻ Ļˆ$ĻUPĻĻˆ$ ĻBĻQBS
BGGJOĻQSFDJQJUBUFĻNBZĻGPSNĻJOĻUIFĻEJFTFMĻGVFM
XIJDIĻNBZĻMFBEĻUPĻJHOJUJPOĻQSPCMFNTĻ4QFDJBM
EJFTFMĻGVFMĻEFTJHOFEĻGPSĻMPXĻUFNQFSBUVSFT
BSPVOEĻGSFF[JOHĻQPJOUĻJTĻBWBJMBCMFĻGSPNĻUIF
NBKPSĻPJMĻDPNQBOJFTĻ5IJTĻGVFMĻJTĻMFTTĻWJTDPVT
BUĻMPXĻUFNQFSBUVSFTĻBOEĻSFEVDFTĻUIFĻSJTLĻPG
QBSBGGJOĻQSFDJQJUBUF
5IFĻSJTLĻPGĻDPOEFOTBUJPOĻJOĻUIFĻGVFMĻUBOLĻJT
SFEVDFEĻJGĻUIFĻUBOLĻJTĻLFQUĻXFMMĻGJMMFEĻ8IFO
SFGVFMMJOH ĻDIFDLĻUIBUĻUIFĻBSFBĻBSPVOEĻUIFĻGVFM
GJMMFSĻQJQFĻJTĻDMFBOĻ"WPJEĻTQJMMJOHĻGVFMĻPOUPĻUIF
QBJOUXPSLĻ8BTIĻPGGĻBOZĻTQJMMBHFĻXJUIĻEFUFS
HFOUĻBOEĻXBUFS
+/2146#06
0OMZĻFWFSĻVTFĻGVFMĻUIBUĻGVMGJMTĻUIFĻ&VSPQFBO
EJFTFMĻTUBOEBSE
5IFĻTVMQIVSĻDPOUFOUĻNVTUĻCFĻBĻNBYJNVN
PGĻĻQQN
+/2146#06
%JFTFMĻUZQFĻGVFMTĻUIBUĻNVTUĻOPUĻCFĻVTFE
p
p
p
p
XPSLTIPQĻJOĻPSEFSĻUPĻSFTUBSUĻUIFĻFOHJOFĻBGUFS
GVFMMJOH
0ODFĻUIFĻFOHJOFĻIBTĻTUPQQFEĻEVFĻUPĻGVFM
TUBSWBUJPO ĻUIFĻGVFMĻTZTUFNĻOFFETĻBĻGFX
NPNFOUTĻUPĻDBSSZĻPVUĻBĻDIFDLĻ%PĻUIJTĻCFGPSF
TUBSUJOHĻUIFĻFOHJOF ĻPODFĻUIFĻGVFMĻUBOLĻIBT
CFFOĻGJMMFEĻXJUIĻEJFTFM
*OTFSUĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻJOĻUIFĻJHOJ
UJPOĻTXJUDIĻBOEĻQVTIĻJUĻJOĻUPĻUIFĻFOEĻQPTJ
UJPOĻ TFFĻQBHFĻ 1SFTTĻUIFĻ56#46ĻCVUUPOĻYKVJQWV
EFQSFTTJOHĻUIFĻCSBLFĻBOEPSĻDMVUDIĻQFEBM
4QFDJBMĻBEEJUJWFT
8BJUĻBQQSPYĻĻNJOVUF
.BSJOFĻEJFTFMĻGVFM
5PĻTUBSUĻUIFĻFOHJOFĻ%FQSFTTĻUIFĻCSBLF
BOEPSĻDMVUDIĻQFEBMĻBOEĻUIFOĻQSFTTĻUIF
56#46ĻCVUUPOĻBHBJO
)FBUJOHĻPJM
'".&Ļ 'BUUZĻ"DJEĻ.FUIZMĻ&TUFS ĻBOE
WFHFUBCMFĻPJM
5IFTFĻGVFMTĻEPĻOPUĻGVMGJMĻUIFĻSFRVJSFNFOUTĻJO
BDDPSEBODFĻXJUIĻ7PMWPĻSFDPNNFOEBUJPOT
BOEĻHFOFSBUFĻJODSFBTFEĻXFBSĻBOEĻFOHJOF
EBNBHFĻUIBUĻJTĻOPUĻDPWFSFEĻCZĻUIFĻ7PMWP
XBSSBOUZ
'ORV[VCPM
5IFĻEFTJHOĻPGĻUIFĻGVFMĻTZTUFNĻJOĻBĻEJFTFM
FOHJOFĻNFBOTĻUIBUĻJGĻUIFĻWFIJDMFĻSVOTĻPVUĻPG
GVFM ĻUIFĻUBOLĻNBZĻOFFEĻUPĻCFĻWFOUFEĻJOĻUIF
%JFTFMĻGVFMĻNBZĻDPOUBJOĻBĻDFSUBJOĻBNPVOUĻPGĻ'".& ĻCVUĻGVSUIFSĻBNPVOUTĻNVTUĻOPUĻCFĻBEEFE
016'
#FGPSFĻGJMMJOHĻXJUIĻGVFMĻJOĻUIFĻFWFOUĻPGĻGVFM
TIPSUBHF
p
4UPQĻUIFĻDBSĻPOĻBTĻGMBUMFWFMĻHSPVOEĻBT
QPTTJCMFĻĻJGĻUIFĻDBSĻJTĻUJMUJOHĻUIFSFĻJTĻB
SJTLĻPGĻBJSĻQPDLFUTĻJOĻUIFĻGVFMĻTVQQMZ
&WTKPI[QWTLQWTPG[
(WGN
&TCKPKPIEQPFGPUCVKQPHTQOVJGHWGN
HKNVGT
5IFĻGVFMĻGJMUFSĻTFQBSBUFTĻDPOEFOTBUJPOĻGSPN
UIFĻGVFMĻ$POEFOTBUJPOĻDBOĻEJTSVQUĻFOHJOF
PQFSBUJPO
5IFĻGVFMĻGJMUFSĻNVTUĻCFĻESBJOFEĻBUĻUIFĻJOUFSWBMT
TQFDJGJFEĻJOĻUIFĻ4FSWJDFĻBOEĻ8BSSBOUZĻ#PPLMFU
PSĻJGĻZPVĻTVTQFDUĻUIBUĻUIFĻDBSĻIBTĻCFFOĻGJMMFE
XJUIĻDPOUBNJOBUFEĻGVFM
+/2146#06
$FSUBJOĻTQFDJBMĻBEEJUJWFTĻSFNPWFĻUIFĻXBUFS
TFQBSBUJPOĻJOĻUIFĻGVFMĻGJMUFS
&KGUGNRCTVKENGHKNVGT &2(
%JFTFMĻDBSTĻBSFĻFRVJQQFEĻXJUIĻBĻQBSUJDMFĻGJMUFS
XIJDIĻSFTVMUTĻJOĻNPSFĻFGGJDJFOUĻFNJTTJPOĻDPO
USPMĻ5IFĻQBSUJDMFTĻJOĻUIFĻFYIBVTUĻHBTFTĻBSF
DPMMFDUFEĻJOĻUIFĻGJMUFSĻEVSJOHĻOPSNBMĻESJWJOH
4PDBMMFEĻSFHFOFSBUJPOĻJTĻTUBSUFEĻJOĻPSEFSĻUP
CVSOĻBXBZĻUIFĻQBSUJDMFTĻBOEĻFNQUZĻUIFĻGJMUFS
5IJTĻSFRVJSFTĻUIFĻFOHJOFĻUPĻIBWFĻSFBDIFEĻOPS
NBMĻPQFSBUJOHĻUFNQFSBUVSF
'JMUFSĻSFHFOFSBUJPOĻUBLFTĻQMBDFĻBVUPNBUJDBMMZ
BOEĻOPSNBMMZĻUBLFTĻĻNJOVUFTĻ*UĻNBZ
UBLFĻBĻMJUUMFĻMPOHFSĻBUĻBĻMPXĻBWFSBHFĻTQFFE
'VFMĻDPOTVNQUJPOĻNBZĻJODSFBTFĻTMJHIUMZĻEVS
JOHĻSFHFOFSBUJPO
4GIGPGTCVKQPKPEQNFYGCVJGT
*GĻUIFĻDBSĻJTĻGSFRVFOUMZĻESJWFOĻTIPSUĻEJTUBODFT
JOĻDPMEĻXFBUIFSĻUIFOĻUIFĻFOHJOFĻEPFTĻOPU
SFBDIĻOPSNBMĻPQFSBUJOHĻUFNQFSBUVSFĻ5IJT
NFBOTĻUIBUĻSFHFOFSBUJPOĻPGĻUIFĻEJFTFMĻQBSUJDMF
GJMUFSĻEPFTĻOPUĻUBLFĻQMBDFĻBOEĻUIFĻGJMUFSĻJTĻOPU
FNQUJFE
8IFOĻUIFĻGJMUFSĻIBTĻCFDPNFĻBQQSPYJNBUFMZ
ĻGVMMĻPGĻQBSUJDMFT ĻBĻXBSOJOHĻUSJBOHMFĻPOĻUIF
JOTUSVNFOUĻQBOFMĻJMMVNJOBUFT ĻBOEĻUIFĻNFT
TBHFĻ5QQVHKNVGTHWNN5GGOCPWCNĻJTĻTIPXO
POĻUIFĻJOTUSVNFOUĻQBOFMĻEJTQMBZ
4UBSUĻSFHFOFSBUJPOĻPGĻUIFĻGJMUFSĻCZĻESJWJOHĻUIF
DBSĻVOUJMĻUIFĻFOHJOFĻSFBDIFTĻOPSNBMĻPQFSBUJOH
UFNQFSBUVSF ĻQSFGFSBCMZĻPOĻBĻNBJOĻSPBEĻPS
NPUPSXBZĻ5IFĻDBSĻTIPVMEĻUIFOĻCFĻESJWFOĻGPS
BQQSPYJNBUFMZĻĻNJOVUFTĻNPSF
016'
5IFĻGPMMPXJOHĻNBZĻBSJTFĻEVSJOHĻSFHFOFSB
UJPO
p
BĻTNBMMFSĻSFEVDUJPOĻPGĻFOHJOFĻQPXFS
NBZĻCFĻOPUJDFEĻUFNQPSBSJMZ
p
GVFMĻDPOTVNQUJPOĻNBZĻJODSFBTFĻUFN
QPSBSJMZ
p
BĻTNFMMĻPGĻCVSOJOHĻNBZĻBSJTF
8IFOĻSFHFOFSBUJPOĻJTĻDPNQMFUFĻUIFĻXBSOJOH
UFYUĻJTĻDMFBSFEĻBVUPNBUJDBMMZ
6TFĻUIFĻQBSLJOHĻIFBUFS ĻJOĻDPMEĻXFBUIFSĻTP
UIBUĻUIFĻFOHJOFĻSFBDIFTĻOPSNBMĻPQFSBUJOH
UFNQFSBUVSFĻNPSFĻRVJDLMZ
+/2146#06
*GĻUIFĻGJMUFSĻJTĻDPNQMFUFMZĻGJMMFEĻXJUIĻQBSUJ
DMFT ĻJUĻNBZĻCFĻEJGGJDVMUĻUPĻTUBSUĻUIFĻFOHJOF
BOEĻUIFĻGJMUFSĻJTĻOPOGVODUJPOBMĻ5IFOĻUIFSF
JTĻBĻSJTLĻUIBUĻUIFĻGJMUFSĻXJMMĻOFFEĻUPĻCF
SFQMBDFE
(WGNEQPUWORVKQP
'VFMĻDPOTVNQUJPOĻGJHVSFTĻNBZĻDIBOHFĻJGĻUIF
DBSĻJTĻFRVJQQFEĻXJUIĻFYUSBĻFRVJQNFOUĻUIBU
BGGFDUTĻUIFĻDBSTĻXFJHIUĻ4FFĻJOGPSNBUJPO
BCPVUĻXFJHIUT ĻQBHFĻ
5IFĻNBOOFSĻJOĻXIJDIĻUIFĻDBSĻJTĻESJWFO ĻBOE
PUIFSĻOPOUFDIOJDBMĻGBDUPSTĻDBOĻBMTPĻBGGFDU
GVFMĻDPOTVNQUJPO
$POTVNQUJPOĻJTĻIJHIFSĻBOEĻQPXFSĻPVUQVU
MPXFSĻGPSĻGVFMĻXJUIĻBOĻPDUBOFĻSBUJOHĻPG
Ļ30/
016'
&YUSFNFĻXFBUIFSĻDPOEJUJPOT ĻESJWJOHĻXJUIĻB
USBJMFSĻPSĻESJWJOHĻBUĻIJHIĻBMUJUVEFTĻJOĻDPNCJ
OBUJPOĻXJUIĻGVFMĻHSBEFĻBSFĻGBDUPSTĻUIBU
DPVMEĻBGGFDUĻUIFĻDBSTĻQFSGPSNBODF
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
&WTKPI[QWTLQWTPG[
.QCFKPI
)GPGTCNKPHQTOCVKQPQPNQCFKPI
1BZMPBEĻEFQFOETĻPOĻUIFĻDBSTĻLFSCĻXFJHIU
5IFĻUPUBMĻPGĻUIFĻXFJHIUĻPGĻUIFĻQBTTFOHFSTĻBOE
BMMĻBDDFTTPSJFTĻSFEVDFTĻUIFĻDBSTĻQBZMPBEĻCZ
BĻDPSSFTQPOEJOHĻXFJHIUĻ'PSĻNPSFĻEFUBJMFE
JOGPSNBUJPOĻPOĻXFJHIUT ĻTFFĻQBHFĻ
5IFĻUBJMHBUFĻJTĻPQFOFEĻWJBĻBĻCVUUPO
POĻUIFĻMJHIUJOHĻQBOFMĻPSĻUIFĻSFNPUF
DPOUSPMĻLFZ ĻTFFĻQBHFĻ
9#40+0)
5IFĻDBSmTĻESJWJOHĻQSPQFSUJFTĻDIBOHF
EFQFOEJOHĻPOĻUIFĻXFJHIUĻBOEĻQPTJUJPOJOH
PGĻUIFĻMPBE
6QDGCTKPOKPFYJGPNQCFKPI
p 1PTJUJPOĻUIFĻMPBEĻGJSNMZĻBHBJOTUĻUIFĻSFBS
TFBUTĻCBDLSFTU
/PUFĻUIBUĻPCKFDUTĻNVTUĻOPUĻQSFWFOUĻUIFĻGVOD
UJPOĻPGĻUIFĻ8)*14ĻTZTUFNĻGPSĻUIFĻGSPOUĻTFBUTĻJG
BOZĻPGĻUIFĻSFBSĻTFBUTĻCBDLSFTUTĻJTĻGPMEFE
EPXO TFFĻQBHFĻ
p $FOUSFĻUIFĻMPBE
p )FBWZĻPCKFDUTĻTIPVMEĻCFĻQMBDFEĻBTĻMPX
BTĻQPTTJCMFĻ"WPJEĻQMBDJOHĻIFBWZĻMPBETĻPO
MPXFSFEĻCBDLSFTUT
p $PWFSĻTIBSQĻFEHFTĻXJUIĻTPNFUIJOHĻTPGUĻUP
BWPJEĻEBNBHJOHĻUIFĻVQIPMTUFSZ
p 4FDVSFĻBMMĻMPBETĻUPĻUIFĻMPBEĻSFUBJOJOHĻFZF
MFUTĻXJUIĻTUSBQTĻPSĻXFCĻMBTIJOHT
9#40+0)
"ĻMPPTFĻPCKFDUĻXFJHIJOHĻĻLHĻDBO ĻJOĻB
GSPOUBMĻDPMMJTJPOĻBUĻBĻTQFFEĻPGĻĻLNI
DBSSZĻUIFĻJNQBDUĻPGĻBOĻJUFNĻXFJHIJOH
ĻLH
9#40+0)
5IFĻQSPUFDUJPOĻQSPWJEFEĻCZĻUIFĻJOGMBUBCMF
DVSUBJOĻJOĻUIFĻIFBEMJOJOHĻNBZĻCFĻDPNQSP
NJTFEĻPSĻFMJNJOBUFEĻCZĻIJHIĻMPBET
p
/FWFSĻMPBEĻDBSHPĻBCPWFĻUIFĻCBDLSFTU
9#40+0)
"MXBZTĻTFDVSFĻUIFĻMPBEĻ"MXBZTĻTFDVSFĻUIF
MPBEĻ%VSJOHĻIFBWZĻCSBLJOHĻUIFĻMPBEĻNBZ
PUIFSXJTFĻTIJGU ĻDBVTJOHĻQFSTPOBMĻJOKVSZĻUP
UIFĻDBSTĻPDDVQBOUT
$PWFSĻTIBSQĻFEHFTĻBOEĻTIBSQĻDPSOFSTĻXJUI
TPNFUIJOHĻTPGU
4XJUDIĻPGGĻUIFĻFOHJOFĻBOEĻBQQMZĻUIFĻQBSL
JOHĻCSBLFĻXIFOĻMPBEJOHVOMPBEJOHĻMPOH
JUFNTĻ0UIFSXJTFĻZPVĻNBZĻBDDJEFOUBMMZ
LOPDLĻUIFĻHFBSĻMFWFSĻPSĻHFBSĻTFMFDUPSĻXJUI
UIFĻMPBEĻJOUPĻBĻESJWFĻQPTJUJPOĻĻBOEĻUIFĻDBS
DPVMEĻUIFOĻNPWFĻPGG
(TQPVUGCV
5IFĻQBTTFOHFSĻTFBUĻCBDLSFTUĻDBOĻBMTPĻCF
GPMEFEĻGPSĻBOĻFYUSBĻMPOHĻMPBE ĻTFFĻQBHFĻ
4QQHNQCF
7UKPINQCFECTTKGTU
5PĻBWPJEĻEBNBHJOHĻUIFĻDBSĻBOEĻGPSĻNBYJNVN
QPTTJCMFĻTBGFUZĻXIJMFĻESJWJOH ĻUIFĻMPBEĻDBSSJFST
EFTJHOFEĻCZĻ7PMWPĻBSFĻSFDPNNFOEFE
$BSFGVMMZĻGPMMPXĻUIFĻJOTUBMMBUJPOĻJOTUSVDUJPOT
TVQQMJFEĻXJUIĻUIFĻDBSSJFST
p -PBEĻDBSSJFSTĻNVTUĻBMXBZTĻCFĻNPVOUFE
POĻUIFĻBMVNJOJVNĻSBJM
p $IFDLĻQFSJPEJDBMMZĻUIBUĻUIFĻMPBEĻDBSSJFST
BOEĻMPBEĻBSFĻQSPQFSMZĻTFDVSFEĻ-BTIĻUIF
MPBEĻTFDVSFMZĻXJUIĻSFUBJOJOHĻTUSBQT
p %JTUSJCVUFĻUIFĻMPBEĻFWFOMZĻPWFSĻUIFĻMPBE
DBSSJFSTĻ1VUĻUIFĻIFBWJFTUĻPCKFDUTĻBUĻUIF
CPUUPN
p 5IFĻTJ[FĻPGĻUIFĻBSFBĻFYQPTFEĻUPĻUIFĻXJOE
BOEĻUIFSFGPSFĻGVFMĻDPOTVNQUJPO ĻJODSFBTF
XJUIĻUIFĻTJ[FĻPGĻUIFĻMPBE
p %SJWFĻHFOUMZĻ"WPJEĻRVJDLĻBDDFMFSBUJPO
IFBWZĻCSBLJOHĻBOEĻIBSEĻDPSOFSJOH
&WTKPI[QWTLQWTPG[
.QCFKPI
9#40+0)
5IFĻDBSTĻDFOUSFĻPGĻHSBWJUZĻBOEĻESJWJOHĻDIB
SBDUFSJTUJDTĻBSFĻBMUFSFEĻCZĻSPPGĻMPBETĻ'PS
JOGPSNBUJPOĻBCPVUĻUIFĻNBYJNVNĻBMMPXBCMF
MPBEĻPOĻUIFĻSPPG ĻJODMVEJOHĻMPBEĻDBSSJFST
BOEĻBOZĻTQBDFĻCPY ĻTFFĻQBHFĻ
.QYGTKPIVJGTGCTUGCVDCEMTGUV
5PĻTJNQMJGZĻMPBEJOHĻJOĻUIFĻDBSHPĻBSFB ĻUIFĻSFBS
TFBUĻCBDLSFTUĻDBOĻCFĻGPMEFEĻEPXO ĻTFF
QBHFĻ
.QCFTGVCKPKPIG[GNGVU
5IFĻMPBEĻSFUBJOJOHĻFZFMFUTĻBSFĻVTFEĻUPĻGBTUFO
TUSBQTĻJOĻPSEFSĻUPĻBODIPSĻJUFNTĻJOĻUIFĻDBSHP
BSFB
(QNFKPIDCIJQNFGT
9#40+0)
)BSE ĻTIBSQĻBOEPSĻIFBWZĻPCKFDUTĻXIJDI
QSPUSVEFĻNBZĻDBVTFĻJOKVSZĻVOEFSĻWJPMFOU
CSBLJOH
"MXBZTĻTFDVSFĻMBSHFĻBOEĻIFBWZĻPCKFDUT
XJUIĻBĻTFBUCFMUĻPSĻDBSHPĻSFUBJOJOHĻTUSBQT
$CIJQNFGT
5IFĻCBHĻIPMEFSTĻLFFQĻDBSSJFSĻCBHTĻJOĻQMBDF
BOEĻQSFWFOUĻUIFNĻGSPNĻPWFSUVSOJOHĻBOE
TQSFBEJOHĻUIFJSĻDPOUFOUTĻBSPVOEĻUIFĻDBSHP
BSFBĻ5IFĻIPMEFSĻIBTĻBĻDBQBDJUZĻPGĻNBYĻĻLH
(QNFKPIDCIJQNFGT
"ĻGPMEJOHĻCBHĻIPMEFSĻJOĻUIFĻGMPPSĻDBOĻCF
PQFOFEĻVQĻJOĻUISFFĻQPTJUJPOTĻ*UĻDBOĻCFĻTFUĻUP
UXPĻBEKVTUNFOUĻQPTJUJPOTĻBOEĻPOFĻTFSWJDF
QPTJUJPO ĻBTĻJUĻJTĻLOPXO ĻXIFSFĻJUĻJTĻGVMMZĻVOGPM
EFEĻ5IFSFĻBSFĻBMTPĻUXPĻGMPPSĻDPNCJOBUJPO
WBSJBOUT ĻPOFĻXJUIĻBEKVTUNFOUĻQPTJUJPOTĻJOĻB
UVCĻVOEFSĻUIFĻGMPPSĻBOEĻPOFĻXJUIĻBEKVTUNFOU
QPTJUJPOTĻJOĻQMBTUJDĻSBJMTĻ5IFĻSBJTJOHĻCFMPX
TIPXTĻUIFĻBEKVTUNFOUĻQPTJUJPOĻJOĻBĻUVCĻVOEFS
UIFĻGMPPS
$CIJQNFGT
5IFĻMPBEĻPOĻUIFĻDFOUSBMĻIPMEFSĻJTĻNBYĻĻLH
BOEĻNBYĻĻLHĻPOĻUIFĻPVUFSĻIPMEFS
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
&WTKPI[QWTLQWTPG[
.QCFKPI
8UQEMGV
016'
5IFĻDPNQSFTTPSĻGPSĻUFNQPSBSZĻFNFSHFODZ
QVODUVSFĻSFQBJSĻIBTĻCFFOĻUFTUFEĻBOE
BQQSPWFEĻCZĻ7PMWPĻ'PSĻJOGPSNBUJPOĻPOĻUIF
VTFĻPGĻ7PMWPTĻSFDPNNFOEFEĻUFNQPSBSZ
FNFSHFODZĻQVODUVSFĻSFQBJSĻ 5., ĻTFF
QBHFĻ
-JGUĻUIFĻIBOEMF ĻPOĻUIFĻVQQFSĻGMPPSĻBOE
GPMEĻVQĻUIFĻGMPPS
.PWFĻUIFĻGMPPSĻGPSXBSETĻUPĻBOĻBQQSPQSJBUF
QPTJUJPOĻBOEĻQMBDFĻJUĻJOĻUIFĻBEKVTUNFOU
HSPPWF
*OĻTFSWJDFĻQPTJUJPO ĻUIFĻGMPPSĻJTĻNPWFEĻBMM
UIFĻXBZĻGPSXBSETĻUPXBSETĻUIFĻSFBSĻTFBU
CBDLĻBOEĻQMBDFEĻJOĻUIFĻQMBTUJDĻTVQQPSUĻJO
UIFĻDFOUSF
-PXFSĻUIFĻDPWFSĻUPĻBDDFTTĻUIFĻFMFDUSJDBM
TPDLFU
p 5IFĻTPDLFUĻBMTPĻQSPWJEFTĻWPMUBHFĻXIFO
UIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻJTĻOPUĻJOĻUIFĻJHOJ
UJPOĻTXJUDI
+/2146#06
.BYĻTPDLFUĻDVSSFOUĻJTĻĻ"Ļ Ļ8 016'
3FNFNCFSĻUIBUĻVTJOHĻUIFĻFMFDUSJDBMĻTPDLFU
XJUIĻUIFĻFOHJOFĻTXJUDIFEĻPGGĻJOWPMWFTĻUIF
SJTLĻPGĻEJTDIBSHJOHĻUIFĻDBSTĻCBUUFSZ
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
&WTKPI[QWTLQWTPG[
%CTIQCTGC
%CTIQPGV
#VVCEJKPI
016'
5IFĻFBTJFTUĻXBZĻUPĻGJUĻUIFĻTBGFUZĻOFUĻJTĻWJB
POFĻPGĻUIFĻSFBSĻEPPST
9#40+0)
*UĻJTĻOFDFTTBSZĻUPĻFOTVSFĻUIBUĻUIFĻVQQFS
TFDVSJOHĻQPJOUTĻPGĻUIFĻTBGFUZĻOFUĻBSFĻGJUUFE
DPSSFDUMZĻBOEĻUIBUĻUIFĻQVMMFSTUSBQTĻBSF
TFDVSFEĻQSPQFSMZĻ%BNBHFEĻOFUTĻNVTUĻOPU
CFĻVTFE
6JGECTIQPGVKUHKVVGFKPVQHQWTOQWPVKPIRQKPVU
"ĻDBSHPĻOFUĻQSFWFOUTĻDBSHPĻGSPNĻCFJOH
UISPXOĻGPSXBSEĻJOĻUIFĻQBTTFOHFSĻDPNQBSU
NFOUĻJOĻUIFĻFWFOUĻPGĻIFBWZĻCSBLJOHĻ'PSĻTBGFUZ
SFBTPOT ĻUIFĻDBSHPĻOFUĻNVTUĻBMXBZTĻCFĻDPS
SFDUMZĻGBTUFOFEĻBOEĻTFDVSFEĻ5IFĻNFTIĻJT
NBEFĻPGĻBĻTUSPOHĻOZMPOĻGBCSJDĻBOEĻTFDVSFE
CFIJOEĻUIFĻGSPOUĻTFBUĻCBDLSFTUT
9#40+0)
-PBETĻJOĻUIFĻMVHHBHFĻDPNQBSUNFOUĻNVTU
CFĻBODIPSFEĻXFMM ĻBOEĻBMTPĻIBWFĻBĻDPS
SFDUMZĻGJUUFEĻTBGFUZĻOFU
6OGPMEĻUIFĻDBSHPĻOFUĻBOEĻNBLFĻTVSFĻUIBU
UIFĻTQMJUĻVQQFSĻSPEĻJTĻMPDLFEĻJOĻUIF
FYUFOEFEĻQPTJUJPO
)PPLĻPOFĻFOEĻPGĻUIFĻSPEĻJOUPĻUIFĻSPPG
NPVOUJOHĻXJUIĻUIFĻBODIPSJOHĻTUSBQĻMPDLT
UVSOFEĻUPXBSETĻZPV
)PPLĻUIFĻPUIFSĻFOEĻPGĻUIFĻSPEĻJOUPĻUIF
SPPGĻNPVOUJOHĻPOĻUIFĻPQQPTJUFĻTJEFĻĻUIF
UFMFTDPQJDĻTQSJOHMPBEFEĻSFUBJOJOHĻIPPLT
GBDJMJUBUFĻBMJHONFOUĻ5BLFĻDBSFĻUPĻQSFTT
GPSXBSEĻUIFĻSPETĻSFUBJOJOHĻIPPLTĻGPSĻFBDI
SFTQFDUJWFĻSPPGĻNPVOUJOHTĻGSPOUĻFOEĻQPTJ
UJPO
)PPLĻUIFĻDBSHPĻOFUTĻBODIPSJOHĻTUSBQT
JOUPĻUIFĻFZFTĻPOĻUIFĻSFBSĻPGĻUIFĻTFBUĻTMJEF
SBJMTĻĻJUĻJTĻFBTJFSĻJGĻUIFĻCBDLSFTUTĻBSF
TUSBJHIUFOFEĻBOEĻUIFĻTFBUTĻBSFĻNPWFE
GPSXBSEĻTMJHIUMZ
1BZĻBUUFOUJPOĻUPĻNBLFĻTVSFĻUIBUĻZPVĻEP
OPUĻQSFTTĻUIFĻTFBUCBDLSFTUĻIBSEĻBHBJOTU
UIFĻOFUĻXIFOĻUIFĻTFBUCBDLSFTUĻJTĻNPWFE
CBDLĻBHBJOĻĻPOMZĻBEKVTUĻVOUJMĻUIFĻTFBU
CBDLSFTUĻNBLFTĻDPOUBDUĻXJUIĻUIFĻOFU
+/2146#06
*GĻBĻTFBUCBDLSFTUĻJTĻQVTIFEĻCBDLXBSET
IBSEĻJOUPĻUIFĻTBGFUZĻOFUĻUIFOĻUIFĻOFUĻBOEPS
JUTĻSPPGĻNPVOUTĻNBZĻCFĻEBNBHFE
5FOTJPOĻUIFĻDBSHPĻOFUĻXJUIĻUIFĻBODIPSJOH
TUSBQT
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
&WTKPI[QWTLQWTPG[
%CTIQCTGC
4GOQXCNCPFUVQTCIG
#SFBLĻUIFĻSPEĻJOĻUIFĻDFOUSF ĻGPMEĻJU
UPHFUIFSĻBOEĻSPMMĻVQĻUIFĻOFU
*CVUJGNH
*OTFSUĻUIFĻOFUĻJOĻUIFĻTUPSBHFĻCBH
5IFĻGPMEFEĻDBSHPĻOFUĻJTĻTUPSFEĻJOĻJUTĻCBHĻJOĻUIF
MVHHBHFĻDPNQBSUNFOU
6JGECTIQPGVECPDGGCUKN[TGOQXGFCPFHQNFGF
WR
3FMFBTFĻUIFĻUFOTJPOĻJOĻUIFĻOFUĻCZĻQSFTTJOH
JOĻUIFĻCVUUPOĻPOĻUIFĻBODIPSJOHĻTUSBQT
MPDLĻBOEĻGFFEJOHĻPVUĻQBSUĻPGĻUIFĻTUSBQ
1SFTTĻJOĻUIFĻDBUDIĻBOEĻEFUBDIĻCPUIĻPGĻUIF
BODIPSJOHĻTUSBQTĻIPPLT
6OIPPLĻUIFĻSPEĻGSPNĻJUTĻSPPGĻNPVOUJOHĻCZ
QVMMJOHĻCBDLĻPOĻUIFĻSPEĻJOĻUIFĻSPPGĻNPVOU
JOHTĻSFBSĻFOEĻQPTJUJPOĻ1SFTTĻUIFĻSPEĻJO
BOZĻEJSFDUJPOĻTPĻUIBUĻUIFĻIPPLĻFOHBHFTĻJO
UIFĻSPE ĻXIJDIĻBUĻUIFĻTBNFĻUJNFĻSFMFBTFT
UIFĻIPPLĻPOĻUIFĻPUIFSĻTJEF
'JOBMMZ ĻSFNPWFĻUIFĻSFNBJOJOHĻSPPGĻNPVOU
JOHĻIPPLĻGSPNĻUIFĻSPPGĻNPVOUJOH
5IFĻIBUĻTIFMGĻDBOĻCFĻSFNPWFEĻUPĻQSPWJEF
BEEJUJPOBMĻDBSHPĻTQBDF
*CVUJGNHTGOQXCN
6OEPĻUIFĻIBUĻTIFMGĻMJGUJOHĻFZFTĻPOĻCPUI
TJEFT
6OIPPLĻUIFĻGSPOUĻFEHFĻPGĻUIFĻIBUĻTIFMG
BOEĻSFNPWFĻJU
&WTKPI[QWTLQWTPG[
&TKXKPIYKVJCVTCKNGT
)GPGTCN
1BZMPBEĻEFQFOETĻPOĻUIFĻDBSTĻLFSCĻXFJHIU
5IFĻUPUBMĻPGĻUIFĻXFJHIUĻPGĻUIFĻQBTTFOHFSTĻBOE
BMMĻBDDFTTPSJFT ĻFHĻUPXCBS ĻSFEVDFTĻUIFĻDBST
QBZMPBEĻCZĻBĻDPSSFTQPOEJOHĻXFJHIUĻ'PSĻNPSF
EFUBJMFEĻJOGPSNBUJPOĻPOĻXFJHIUT ĻTFF
QBHFĻ
*GĻUIFĻUPXJOHĻCSBDLFUĻJTĻNPVOUFEĻCZĻ7PMWP
UIFOĻUIFĻDBSĻJTĻEFMJWFSFEĻXJUIĻUIFĻOFDFTTBSZ
FRVJQNFOUĻGPSĻESJWJOHĻXJUIĻBĻUSBJMFS
p 5IFĻDBSTĻUPXJOHĻCSBDLFUĻNVTUĻCFĻPGĻBO
BQQSPWFEĻUZQF
p *GĻUIFĻUPXCBSĻJTĻSFUSPGJUUFE ĻDIFDLĻXJUI
ZPVSĻ7PMWPĻEFBMFSĻUIBUĻUIFĻDBSĻJTĻGVMMZ
FRVJQQFEĻGPSĻESJWJOHĻXJUIĻBĻUSBJMFS
p %JTUSJCVUFĻUIFĻMPBEĻPOĻUIFĻUSBJMFSĻTPĻUIBU
UIFĻXFJHIUĻPOĻUIFĻUPXJOHĻCSBDLFUĻDPN
QMJFTĻXJUIĻUIFĻTQFDJGJFEĻNBYJNVNĻUPXCBMM
MPBE
p *ODSFBTFĻUIFĻUZSFĻQSFTTVSFĻUPĻUIFĻSFDPN
NFOEFEĻQSFTTVSFĻGPSĻBĻGVMMĻMPBEĻ'PSĻUZSF
QSFTTVSFĻMBCFMĻMPDBUJPO ĻTFFĻQBHFĻ
p 5IFĻFOHJOFĻJTĻMPBEFEĻNPSFĻIFBWJMZĻUIBO
VTVBMĻXIFOĻESJWJOHĻXJUIĻBĻUSBJMFS
p %PĻOPUĻUPXĻBĻIFBWZĻUSBJMFSĻXIFOĻUIFĻDBSĻJT
CSBOEĻOFXĻ8BJUĻVOUJMĻJUĻIBTĻCFFOĻESJWFO
BUĻMFBTUĻĻLN
p 5IFĻCSBLFTĻBSFĻMPBEFEĻNVDIĻNPSFĻUIBO
%PXOTIJGUĻUPĻBĻMPXFSĻHFBSĻBOEĻBEKVTUĻZPVS
TQFFE
p 'PSĻTBGFUZĻSFBTPOT ĻUIFĻNBYJNVNĻQFSNJU
UFEĻTQFFEĻGPSĻUIFĻDBSĻXIFOĻDPVQMFEĻXJUI
BĻUSBJMFSĻTIPVMEĻOPUĻCFĻFYDFFEFEĻ'PMMPX
UIFĻSFHVMBUJPOTĻJOĻGPSDFĻGPSĻUIFĻQFSNJUUFE
TQFFETĻBOEĻXFJHIUT
p .BJOUBJOĻBĻMPXĻTQFFEĻXIFOĻESJWJOHĻXJUIĻB
USBJMFSĻVQĻMPOH ĻTUFFQĻBTDFOUT
p "WPJEĻESJWJOHĻXJUIĻBĻUSBJMFSĻPOĻJODMJOFTĻPG
NPSFĻUIBOĻ
.GXGNEQPVTQN
5IFĻSFBSĻTIPDLĻBCTPSCFSTĻNBJOUBJOĻBĻDPOTUBOU
IFJHIUĻJSSFTQFDUJWFĻPGĻUIFĻDBSTĻMPBEĻ VQĻUPĻUIF
NBYJNVNĻQFSNJTTJCMFĻXFJHIU Ļ8IFOĻUIFĻDBS
JTĻTUBUJPOBSZĻUIFĻSFBSĻPGĻUIFĻDBSĻMPXFSTĻTMJHIUMZ
XIJDIĻJTĻOPSNBM
6TCKNGTYGKIJVU
'PSĻJOGPSNBUJPOĻPOĻ7PMWPTĻQFSNJUUFEĻUSBJMFS
XFJHIUT ĻTFFĻQBHFĻ
016'
6TCKNGTECDNG
"OĻBEBQUFSĻJTĻSFRVJSFEĻJGĻUIFĻDBSTĻUPXJOH
CSBDLFUĻIBTĻĻQJOĻFMFDUSJDTĻBOEĻUIFĻUSBJMFS
IBTĻĻQJOĻFMFDUSJDTĻ6TFĻBOĻBEBQUFSĻDBCMF
BQQSPWFEĻCZĻ7PMWPĻ.BLFĻTVSFĻUIFĻDBCMFĻEPFT
OPUĻESBHĻPOĻUIFĻHSPVOE
&KTGEVKQPKPFKECVQTUCPFDTCMGNKIJVUQP
VJGVTCKNGT
*GĻBOZĻPGĻUIFĻUSBJMFSTĻMBNQTĻGPSĻEJSFDUJPOĻJOEJ
DBUPSTĻBSFĻCSPLFO ĻUIFOĻUIFĻDPNCJOFEĻJOTUSV
NFOUĻQBOFMTĻTZNCPMĻGPSĻEJSFDUJPOĻJOEJDBUPST
GMBTIFTĻGBTUFSĻUIBOĻOPSNBMĻBOEĻUIFĻEJTQMBZ
TIPXTĻUIFĻUFYUĻ$WNDHCKN+PFUKIPCNVTCKNGT
5IFĻTUBUFEĻNBYJNVNĻQFSNJUUFEĻUSBJMFS
XFJHIUTĻBSFĻUIPTFĻQFSNJUUFEĻCZĻ7PMWPĻ5IF
NBYJNVNĻQFSNJUUFEĻTQFFEĻGPSĻBĻDBSĻXJUIĻB
USBJMFSĻBUUBDIFEĻJTĻĻLNIĻ/BUJPOBMĻWFIJ
DMFĻSFHVMBUJPOTĻNBZĻGVSUIFSĻSFTUSJDUĻUIF
USBJMFSĻXFJHIUĻBOEĻTQFFEĻ5PXCBSTĻDBOĻCF
DFSUJGJFEĻGPSĻIJHIFSĻUPXJOHĻXFJHIUTĻUIBOĻUIF
DBSĻDBOĻBDUVBMMZĻUPX
9#40+0)
'PMMPXĻUIFĻTUBUFEĻSFDPNNFOEBUJPOTĻGPS
USBJMFSĻXFJHIUTĻ0UIFSXJTF ĻUIFĻDBSĻBOE
USBJMFSĻNBZĻCFĻEJGGJDVMUĻUPĻDPOUSPMĻJOĻUIF
FWFOUĻPGĻTVEEFOĻNPWFNFOUĻBOEĻCSBLJOH
*GĻBOZĻPGĻUIFĻUSBJMFSTĻMBNQTĻGPSĻUIFĻCSBLFĻMJHIU
BSFĻCSPLFOĻUIFOĻUIFĻ$WNDHCKN5VQRNCOR
VTCKNGTĻUFYUĻJTĻTIPXO
VTVBMĻPOĻMPOHĻBOEĻTUFFQĻEPXOIJMMĻTMPQFT
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
&WTKPI[QWTLQWTPG[
&TKXKPIYKVJCVTCKNGT
/CPWCNIGCTDQZ
1XGTJGCVKPI
8IFOĻESJWJOHĻXJUIĻBĻUSBJMFSĻJOĻIJMMZĻUFSSBJOĻJOĻB
IPUĻDMJNBUFĻUIFSFĻNBZĻCFĻBĻSJTLĻPGĻPWFSIFBU
JOH
p %PĻOPUĻSVOĻUIFĻFOHJOFĻBUĻIJHIFSĻSFWPMV
UJPOTĻUIBOĻĻSQN
EJFTFMĻFOHJOFTĻĻSQN ĻĻPUIFSXJTFĻUIF
PJMĻUFNQFSBUVSFĻNBZĻCFDPNFĻUPPĻIJHI
&KGUGNGPIKPGE[N
p *OĻUIFĻFWFOUĻPGĻBĻSJTLĻPGĻPWFSIFBUJOHĻUIF
PQUJNBMĻTQFFEĻGPSĻUIFĻFOHJOFĻJT
ĻSQNĻGPSĻPQUJNBMĻDJSDVMBUJPOĻPG
UIFĻDPPMBOU
#WVQOCVKEIGCTDQZ
1XGTJGCVKPI
8IFOĻESJWJOHĻXJUIĻBĻUSBJMFSĻJOĻIJMMZĻUFSSBJOĻJOĻB
IPUĻDMJNBUFĻUIFSFĻNBZĻCFĻBĻSJTLĻPGĻPWFSIFBU
JOH
p "OĻBVUPNBUJDĻHFBSCPYĻTFMFDUTĻUIFĻPQUJ
NVNĻHFBSĻSFMBUFEĻUPĻMPBEĻBOEĻFOHJOF
TQFFE
p *OĻUIFĻFWFOUĻPGĻPWFSIFBUJOHĻBĻXBSOJOH
TZNCPMĻJMMVNJOBUFTĻPOĻUIFĻJOTUSVNFOU
QBOFMĻDPNCJOFEĻXJUIĻBĻUFYUĻNFTTBHFĻ
GPMMPXĻUIFĻSFDPNNFOEBUJPOĻHJWFO
5VGGRKPENKPGU
p %PĻOPUĻMPDLĻUIFĻBVUPNBUJDĻUSBOTNJTTJPOĻJO
BĻIJHIFSĻHFBSĻUIBOĻUIFĻFOHJOFĻDBOĻDPQF
XJUIĻĻJUĻJTĻOPUĻBMXBZTĻBĻHPPEĻJEFBĻUP
ESJWFĻBUĻBĻIJHIĻHFBSĻXJUIĻMPXĻFOHJOFĻSFWP
MVUJPOT
+/2146#06
4FFĻBMTPĻUIFĻTQFDJGJDĻJOGPSNBUJPOĻPOĻTMPX
ESJWJOHĻXJUIĻUSBJMFSĻGPSĻDBSTĻXJUIĻUIF
1PXFSTIJGUĻBVUPNBUJDĻUSBOTNJTTJPOĻPO
QBHFĻ
2CTMKPIQPCJKNN
%FQSFTTĻUIFĻGPPUĻCSBLF
"DUJWBUFĻUIFĻQBSLJOHĻCSBLF
.PWFĻUIFĻHFBSĻTFMFDUPSĻUPĻQPTJUJPOĻ2
3FMFBTFĻUIFĻGPPUĻCSBLF
p .PWFĻUIFĻHFBSĻTFMFDUPSĻUPĻQBSLĻQPTJUJPOĻ2
XIFOĻQBSLJOHĻBOĻBVUPNBUJDĻDBSĻXJUIĻB
IJUDIFEĻUSBJMFSĻ"MXBZTĻVTFĻUIFĻQBSLJOH
CSBLF
p #MPDLĻUIFĻXIFFMTĻXJUIĻDIPDLTĻXIFOĻQBSL
JOHĻBĻDBSĻXJUIĻIJUDIFEĻUSBJMFSĻPOĻBĻIJMM
5VCTVKPIQPCJKNN
%FQSFTTĻUIFĻGPPUĻCSBLF
.PWFĻUIFĻHFBSĻTFMFDUPSĻUPĻESJWJOHĻQPTJ
UJPOĻ&
3FMFBTFĻUIFĻQBSLJOHĻCSBLF
3FMFBTFĻUIFĻGPPUĻCSBLFĻBOEĻTUBSUĻESJWJOH
PGG
6QYKPIDTCEMGV
*GĻUIFĻDBSĻJTĻFRVJQQFEĻXJUIĻBĻSFNPWBCMFĻUPX
CBS ĻUIFĻJOTUBMMBUJPOĻJOTUSVDUJPOTĻGPSĻUIFĻMPPTF
TFDUJPOĻNVTUĻCFĻGPMMPXFEĻDBSFGVMMZ ĻTFF
QBHFĻ
9#40+0)
*GĻUIFĻDBSĻJTĻGJUUFEĻXJUIĻBĻ7PMWPĻEFUBDIBCMF
UPXCBS
p
'PMMPXĻUIFĻJOTUBMMBUJPOĻJOTUSVDUJPOT
DBSFGVMMZ
p
5IFĻEFUBDIBCMFĻTFDUJPOĻNVTUĻCF
MPDLFEĻXJUIĻUIFĻLFZĻCFGPSFĻTFUUJOHĻPGG
p
$IFDLĻUIBUĻUIFĻJOEJDBUPSĻXJOEPX
TIPXTĻHSFFO
+ORQTVCPVEJGEMU
p 5IFĻUPXCBSTĻUPXCBMMĻNVTUĻCFĻDMFBOFE
BOEĻHSFBTFEĻSFHVMBSMZ
9#40+0)
5IFĻNPWJOHĻQBSUTĻPGĻUIFĻEFUBDIBCMFĻUPXCBS
NVTUĻOPUĻCFĻMVCSJDBUFEPJMFEĻ5IJTĻNBZ
SFEVDFĻTBGFUZ
&WTKPI[QWTLQWTPG[
&TKXKPIYKVJCVTCKNGT
016'
5RGEKHKECVKQPU
8IFOĻBĻIJUDIĻXJUIĻBĻWJCSBUJPOĻEBNQFSĻJT
VTFE ĻUIFĻUPXCBMMĻNVTUĻOPUĻCFĻMVCSJDBUFE
G021485
5VQTKPIVJGFGVCEJCDNGVQYDCT
&KOGPUKQPUOQWPVKPIRQKPVU OO
6JGUVQTCIGNQECVKQPHQTVJGTGOQXCDNGVQYDCT
+/2146#06
"MXBZTĻSFNPWFĻUIFĻEFUBDIBCMFĻUPXCBS
BGUFSĻVTFĻBOEĻTUPSFĻJUĻJOĻUIFĻEFTJHOBUFE
MPDBUJPOĻJOĻUIFĻDBS
"
#
$
%
&
'
(
4JEFĻNFNCFS
)
#BMMĻDFOUSF
&WTKPI[QWTLQWTPG[
&TKXKPIYKVJCVTCKNGT
5IFĻJOEJDBUPSĻXJOEPXĻNVTUĻTIPXĻSFE
G021490
G021488
(KVVKPIQHTGOQXCDNGVQYDCT
5IFĻJOEJDBUPSĻXJOEPXĻNVTUĻTIPXĻHSFFO
G021487
&OTVSFĻUIBUĻUIFĻNFDIBOJTNĻJTĻJOĻUIF
VOMPDLFEĻQPTJUJPOĻCZĻUVSOJOHĻUIFĻLFZ
DMPDLXJTF
*OTFSUĻUIFĻUPXCBMMĻTFDUJPOĻVOUJMĻZPVĻIFBSĻB
DMJDL
G000000
G021489
3FNPWFĻUIFĻQSPUFDUJWFĻDPWFSĻCZĻGJSTU
QSFTTJOHĻJOĻUIFĻDBUDIĻ ĻBOEĻUIFOĻQVMMJOH
UIFĻDPWFSĻTUSBJHIUĻCBDLĻ 5VSOĻUIFĻLFZĻBOUJDMPDLXJTFĻUPĻMPDLFE
QPTJUJPOĻ3FNPWFĻUIFĻLFZĻGSPNĻUIFĻMPDL
&WTKPI[QWTLQWTPG[
$IFDLĻUIBUĻUIFĻUPXCBMMĻTFDUJPOĻJTĻTFDVSF
CZĻQVMMJOHĻJUĻVQ ĻEPXOĻBOEĻCBDL
9#40+0)
*GĻUIFĻUPXCBMMĻJTĻOPUĻGJUUFEĻDPSSFDUMZĻUIFOĻJU
NVTUĻCFĻEFUBDIFEĻBOEĻSFBUUBDIFEĻJO
BDDPSEBODFĻXJUIĻUIFĻQSFWJPVTĻJOTUSVDUJPOT
+/2146#06
G021495
G021494
&TKXKPIYKVJCVTCKNGT
4BGFUZĻDBCMF
9#40+0)
1VTIĻJOĻUIFĻMPDLJOHĻXIFFMĻ ĻBOEĻUVSOĻJU
BOUJDMPDLXJTFĻ ĻVOUJMĻZPVĻIFBSĻBĻDMJDL
5BLFĻDBSFĻUPĻTFDVSFĻUIFĻUSBJMFSTĻTBGFUZ
DBCMFĻJOĻUIFĻJOUFOEFEĻCSBDLFU
4GOQXCNQHTGOQXCDNGVQYDCT
0OMZĻHSFBTFĻJOĻUIFĻCBMMĻGPSĻUIFĻUPXCBMM
IJUDI ĻUIFĻSFNBJOEFSĻPGĻUIFĻUPXCBSĻNVTUĻCF
DMFBOĻBOEĻESZ
5VSOĻUIFĻMPDLJOHĻXIFFMĻEPXOĻGVMMZ ĻVOUJMĻJU
DPNFTĻUPĻBĻTUPQĻ)PMEĻJUĻJOĻUIJTĻQPTJUJPO
XIJMFĻQVMMJOHĻUIFĻUPXCBMMĻSFBSXBSEĻBOE
VQXBSE
9#40+0)
*OTFSUĻUIFĻLFZĻBOEĻUVSOĻJUĻDMPDLXJTFĻUPĻUIF
VOMPDLFEĻQPTJUJPO
4FDVSFĻUIFĻEFUBDIBCMFĻUPXCBSĻTBGFMZĻJGĻJUĻJT
TUPSFEĻJOĻUIFĻDBS ĻTFFĻQBHFĻ
&WTKPI[QWTLQWTPG[
&TKXKPIYKVJCVTCKNGT
p $BSĻXJUIĻUSBJMFSĻTVCKFDUFEĻUPĻBĻTVEEFOĻBOE
QPXFSGVMĻTJEFĻXJOE
p $BSĻXJUIĻUSBJMFSĻESJWFTĻPOĻBOĻVOFWFOĻSPBE
TVSGBDFĻPSĻJOĻBĻQPUIPMF
p 4XFFQJOHĻTUFFSJOHĻXIFFMĻNPWFNFOUT
1RGTCVKQP
1VTIĻUIFĻQSPUFDUJWFĻDPWFSĻVOUJMĻJUĻTOBQT
UJHIU
6TCKNGT5VCDKNKV[#UUKUV65#
5IFĻ54"ĻTZTUFNĻ 5SBJMFSĻ4UBCJMJUZĻ"TTJTU
TFSWFTĻUPĻTUBCJMJTFĻUIFĻDBSĻBOEĻUSBJMFSĻDPNCJ
OBUJPOĻJGĻJUĻCFHJOTĻUPĻTOBLF
5IFĻ54"ĻGVODUJPOĻJTĻQBSUĻPGĻUIFĻ&56%ĻTZTUFN
%ZOBNJDĻ4UBCJMJUZĻBOEĻ5SBDUJPOĻ$POUSPM ĻTFF
QBHFĻ
(WPEVKQP
5IFĻTOBLJOHĻQIFOPNFOPOĻDBOĻPDDVSĻXJUIĻBOZ
DBSUSBJMFSĻDPNCJOBUJPOĻ/PSNBMMZ ĻTOBLJOH
PDDVSTĻBUĻFYUSFNFMZĻIJHIĻTQFFETĻ#VU ĻUIFSFĻJT
BĻSJTLĻPGĻJUĻPDDVSSJOHĻBUĻMPXFSĻTQFFET
ĻLNI ĻJGĻUIFĻUSBJMFSĻJTĻPWFSMPBEFEĻPSĻUIF
MPBEĻJTĻJNQSPQFSMZĻEJTUSJCVUFE ĻFHĻUPPĻGBS
CBDL
*GĻTOBLJOHĻIBTĻTUBSUFE ĻJUĻDPVMEĻCFĻEJGGJDVMUĻPS
FWFOĻJNQPTTJCMFĻUPĻTVQQSFTTĻ5IJTĻNBLFTĻUIF
DBSUSBJMFSĻDPNCJOBUJPOĻEJGGJDVMUĻUPĻDPOUSPMĻBOE
UIFSFĻJTĻBĻSJTLĻUIBUĻZPVĻDPVME ĻGPSĻFYBNQMF
FOEĻVQĻJOĻUIFĻXSPOHĻMBOFĻPSĻMFBWFĻUIFĻDBS
SJBHFXBZ
54"ĻTZTUFNĻDPOUJOVBMMZĻNPOJUPSTĻDBSĻNPWF
NFOUT ĻQBSUJDVMBSMZĻMBUFSBMĻNPWFNFOUTĻ*G
TOBLJOHĻJTĻEFUFDUFE ĻUIFĻGSPOUĻXIFFMTĻBSFĻJOEJ
WJEVBMMZĻCSBLFEĻ5IJTĻTFSWFTĻUPĻTUBCJMJTFĻUIF
DBSUSBJMFSĻDPNCJOBUJPOĻ5IJTĻJTĻPGUFOĻFOPVHI
UPĻIFMQĻUIFĻESJWFSĻSFHBJOĻDPOUSPMĻPGĻUIFĻDBS
*GĻTOBLJOHĻJTĻOPUĻFMJNJOBUFEĻUIFĻGJSTUĻUJNFĻUIF
54"ĻTZTUFNĻDPNFTĻJOUPĻBDUJPO ĻUIFĻDBSUSBJMFS
DPNCJOBUJPOĻJTĻCSBLFEĻXJUIĻBMMĻXIFFMTĻBOE
FOHJOFĻQPXFSĻJTĻSFEVDFEĻ0ODFĻTOBLJOHĻIBT
CFFOĻHSBEVBMMZĻTVQQSFTTFEĻBOEĻUIFĻDBSUSBJMFS
DPNCJOBUJPOĻJTĻPODFĻBHBJOĻTUBCMF ĻUIFĻ54"
TZTUFNĻTUPQTĻSFHVMBUJOHĻBOEĻUIFĻESJWFSĻPODF
BHBJOĻIBTĻGVMMĻDPOUSPMĻPGĻUIFĻDBS
*OĻPSEFSĻGPSĻTOBLJOHĻUPĻPDDVS ĻUIFSFĻNVTUĻCFĻB
USJHHFSJOHĻGBDUPS ĻFH
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
/KUEGNNCPGQWU
5IFĻ54"ĻTZTUFNĻDBOĻFOHBHFĻXJUIJOĻUIFĻTQFFE
JOUFSWBMĻĻUPĻĻLNI
016'
54"ĻGVODUJPOĻJTĻTXJUDIFEĻPGGĻJGĻUIFĻESJWFS
TFMFDUTĻ5RQTVĻNPEF ĻTFFĻQBHFĻ
54"ĻNBZĻGBJMĻUPĻFOHBHFĻJGĻUIFĻESJWFSĻVTFT
TFWFSFĻTUFFSJOHĻXIFFMĻNPWFNFOUTĻUPĻUSZĻUP
SFDUJGZĻUIFĻTOBLJOHĻCFDBVTFĻJOĻTVDIĻBĻTJUVB
UJPOĻUIFĻ54"ĻTZTUFNĻDBOOPUĻEFUFSNJOF
XIFUIFSĻJUĻJTĻUIFĻUSBJMFSĻPSĻUIFĻESJWFSĻUIBUĻJT
DBVTJOHĻUIFĻTOBLJOH
5IFĻ&56%ĻTZNCPMĻJOĻUIFĻDPNCJOFE
JOTUSVNFOUĻQBOFMĻGMBTIFTĻXIFOĻUIF
54"ĻJTĻXPSLJOH
&WTKPI[QWTLQWTPG[
6QYKPICPFTGEQXGT[
6QYKPI
9#40+0)
'JOEĻPVUĻUIFĻTUBUVUPSZĻNBYJNVNĻTQFFEĻMJNJU
GPSĻUPXJOHĻCFGPSFĻUPXJOHĻCFHJOT
6OMPDLĻUIFĻTUFFSJOHĻMPDLĻCZĻJOTFSUJOHĻUIF
SFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻJOĻUIFĻJHOJUJPOĻTXJUDI
BOEĻHJWJOHĻBĻMPOHĻQSFTTĻPOĻUIFĻ56#46
5612'0)+0'ĻCVUUPOĻĻLFZĻQPTJUJPOĻ++ĻJT
BDUJWBUFE ĻTFFĻQBHFĻĻGPSĻNPSFĻJOGPSNB
UJPOĻPOĻLFZĻQPTJUJPOT
5IFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻNVTUĻSFNBJOĻJO
UIFĻJHOJUJPOĻTXJUDIĻXIJMFĻUIFĻDBSĻJTĻCFJOH
UPXFE
,FFQĻUIFĻUPXMJOFĻUBVUĻXIFOĻUIFĻUPXJOH
WFIJDMFĻSFEVDFTĻTQFFEĻCZĻIPMEJOHĻZPVS
GPPUĻHFOUMZĻQSFTTFEĻPOĻUIFĻCSBLFĻQFEBMĻ
UIFSFCZĻBWPJEJOHĻVOOFDFTTBSZĻKFSLJOH
5IFĻCSBLFĻTFSWPĻBOEĻQPXFSĻTUFFSJOHĻEPĻOPU
XPSLĻXIFOĻUIFĻFOHJOFĻJTĻTXJUDIFEĻPGGĻĻUIF
CSBLFĻQFEBMĻOFFETĻUPĻCFĻEFQSFTTFE
BCPVUĻĻUJNFTĻNPSFĻIFBWJMZĻBOEĻUIFĻTUFFS
JOHĻJTĻDPOTJEFSBCMZĻIFBWJFSĻUIBOĻOPSNBM
/CPWCNIGCTDQZ
1SJPSĻUPĻUPXJOH
p
#WVQOCVKEIGCTDQZ)GCTVTQPKE
+/2146#06
p
9#40+0)
$IFDLĻUIBUĻUIFĻTUFFSJOHĻMPDLĻJT
VOMPDLFEĻCFGPSFĻUPXJOH
p
5IFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻNVTUĻCFĻJOĻLFZ
QPTJUJPOĻ++ĻĻJOĻQPTJUJPOĻ+ĻBMMĻBJSCBHTĻBSF
EFBDUJWBUFE
p
/FWFSĻSFNPWFĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZ
GSPNĻUIFĻJHOJUJPOĻTXJUDIĻXIFOĻUIFĻDBS
JTĻCFJOHĻUPXFE
5IFĻNPEFMĻXJUIĻ1PXFSTIJGUĻUSBOTNJTTJPO
TIPVMEĻOPUĻCFĻUPXFEĻBTĻJUĻJTĻEFQFOEFOUĻPOĻUIF
FOHJOFĻSVOOJOHĻJOĻPSEFSĻUPĻSFDFJWFĻTVGGJDJFOU
MVCSJDBUJPOĻ*GĻUPXJOHĻTUJMMĻIBTĻUPĻUBLFĻQMBDF
UIFĻSPVUFĻNVTUĻCFĻBTĻTIPSUĻBTĻQPTTJCMFĻBOE
UIFOĻXJUIĻWFSZĻMPXĻTQFFE
*OĻUIFĻFWFOUĻPGĻVODFSUBJOUZĻBTĻUPĻXIFUIFSĻPS
OPUĻUIFĻDBSĻJTĻFRVJQQFEĻXJUIĻ1PXFSTIJGUĻUSBOT
NJTTJPO ĻUIJTĻDBOĻCFĻWFSJGJFEĻCZĻDIFDLJOHĻUIF
EFTJHOBUJPOĻPOĻUIFĻUSBOTNJTTJPOTĻMBCFMĻVOEFS
UIFĻCPOOFUĻĻTFFĻQBHFĻĻ5IFĻEFTJHOB
UJPOĻo.14oĻNFBOTĻUIBUĻJUĻJTĻ1PXFSTIJGUĻq
USBOTNJTTJPOĻPUIFSXJTFĻJUĻJTĻ(FBSUSPOJDĻBVUP
NBUJDĻUSBOTNJTTJPO
/PUFĻUIBUĻUIFĻDBSĻNVTUĻBMXBZTĻCFĻUPXFE
XJUIĻUIFĻXIFFMTĻSPMMJOHĻGPSXBSE
#FĻQSFQBSFEĻUPĻCSBLFĻUPĻTUPQ
p
.PWFĻHFBSĻMFWFSĻJOUPĻOFVUSBMĻBOEĻSFMFBTF
UIFĻQBSLJOHĻCSBLF
#WVQOCVKEIGCTDQZ2QYGTUJKHV
%PĻOPUĻUPXĻDBSTĻXJUIĻBVUPNBUJDĻUSBOT
NJTTJPOĻBUĻTQFFETĻIJHIFSĻUIBOĻĻLNI
PSĻGPSĻEJTUBODFTĻJOĻFYDFTTĻPGĻĻLN
'PMMPXĻUIFĻTQFFETĻUIBUĻBSFĻQFSNJUUFE
JOĻBDDPSEBODFĻXJUIĻMPDBMĻUSBGGJDĻSFHVMB
UJPOT
1SJPSĻUPĻUPXJOH
p
.PWFĻUIFĻHFBSĻTFMFDUPSĻUPĻQPTJUJPOĻ0ĻBOE
SFMFBTFĻUIFĻQBSLJOHĻCSBLF
&WTKPI[QWTLQWTPG[
6QYKPICPFTGEQXGT[
+/2146#06
"WPJEĻUPXJOH
p
p
)PXFWFS ĻUIFĻDBSĻDBOĻCFĻUPXFEĻGPSĻB
TIPSUĻEJTUBODFĻBUĻMPXĻTQFFEĻUPĻNPWFĻJU
GSPNĻBĻEBOHFSPVTĻQPTJUJPOĻĻOPUĻGVSUIFS
UIBOĻĻLNĻBOEĻOPUĻGBTUFSĻUIBO
ĻLNIĻ/PUFĻUIBUĻUIFĻDBSĻNVTU
BMXBZTĻCFĻUPXFEĻXJUIĻUIFĻXIFFMTĻSPMM
JOHĻGPSXBSE
*OĻUIFĻFWFOUĻPGĻNPWJOHĻBĻMPOHFSĻEJT
UBODFĻUIBOĻĻLN ĻUIFĻDBSĻNVTUĻCF
USBOTQPSUFEĻXJUIĻUIFĻESJWFĻXIFFMT
SBJTFEĻGSPNĻUIFĻSPBEĻĻQSPGFTTJPOBM
SFDPWFSZĻJTĻSFDPNNFOEFE
1SJPSĻUPĻUPXJOH
p
.PWFĻUIFĻHFBSĻTFMFDUPSĻUPĻQPTJUJPOĻ0ĻBOE
SFMFBTFĻUIFĻQBSLJOHĻCSBLF
,WORUVCTVKPI
%PĻOPUĻUPXĻUIFĻDBSĻUPĻCVNQĻTUBSUĻUIFĻFOHJOF
6TFĻBĻEPOPSĻCBUUFSZĻJGĻUIFĻCBUUFSZĻJTĻEJT
DIBSHFEĻBOEĻUIFĻFOHJOFĻEPFTĻOPUĻTUBSU ĻTFF
QBHFĻ
+/2146#06
5IFĻDBUBMZUJDĻDPOWFSUFSĻNBZĻCFĻEBNBHFE
EVSJOHĻBUUFNQUTĻUPĻUPXTUBSUĻUIFĻFOHJOF
6QYKPIG[G
5BLFĻPVUĻUIFĻUPXJOHĻFZFĻUIBUĻJTĻMPDBUFE
VOEFSĻUIFĻGMPPSĻIBUDIĻJOĻUIFĻDBSHPĻBSFB
5IFĻUPXJOHĻFZFĻJTĻTDSFXFEĻJOUPĻBĻUISFBEFE
TPDLFUĻCFIJOEĻBĻDPWFSĻPOĻUIFĻSJHIUIBOEĻTJEF
PGĻUIFĻCVNQFS ĻGSPOUĻPSĻSFBS
#VVCEJKPIVJGVQYKPIG[G
016'
5PĻBDDFTTĻUIFĻUPXJOHĻFZFXIFFMĻXSFODIĻJO
UIFĻGPBNĻCMPDL
p
8GTUKQPĻ-JGUĻUIFĻDPNQSFTTPSĻVOJUĻGPS
UIFĻFNFSHFODZĻQVODUVSFĻSFQBJSĻLJUĻ QPJOU
ĻUPĻBDDFTTĻUIFĻXIFFMĻXSFODIĻ-JGUĻPVU
UIFĻCPUUMFĻPGĻTFBMBOUĻ QPJOUĻ ĻUPĻBDDFTT
UIFĻUPXJOHĻFZF
p
8GTUKQPĻ-JGUĻUIFĻDPNQSFTTPSĻVOJUĻGPS
UIFĻFNFSHFODZĻQVODUVSFĻSFQBJSĻLJUĻ QPJOU
ĻUPĻBDDFTTĻUIFĻUPXJOHĻFZFĻ5IFĻXIFFM
XSFODIĻJTĻMPDBUFEĻVOEFSOFBUIĻUIFĻKBDL
5IFĻDPWFSĻGPSĻUIFĻUPXJOHĻFZFTĻBUUBDI
NFOUĻQPJOUĻJTĻBWBJMBCMFĻJOĻUXPĻWBSJBOUT
XIJDIĻNVTUĻCFĻPQFOFEĻJOĻUIFĻGPMMPXJOH
XBZ
p 0QFOĻUIFĻSFBSĻCVNQFSTĻSFDFTTĻVTJOHĻB
DPJOĻPSĻTJNJMBSĻJOTFSUFEĻJOĻUIFĻSFDFTT
DBSFGVMMZĻUVSOJOHĻJUĻPVUXBSETĻ5IFOĻUVSO
PVUĻUIFĻDPWFSĻDPNQMFUFMZĻBOEĻSFNPWF
JU
p 5IFĻGSPOUĻCVNQFSTĻSFDFTTĻIBTĻBĻNBSL
JOHĻBMPOHĻPOFĻTJEFĻPSĻJOĻBĻDPSOFSĻ1SFTT
UIFĻNBSLJOHĻXJUIĻBĻGJOHFSĻBOEĻGPMEĻPVU
UIFĻPQQPTJUFĻTJEFDPSOFSĻBUĻUIFĻTBNF
&WTKPI[QWTLQWTPG[
6QYKPICPFTGEQXGT[
UJNFĻĻUIFĻDPWFSĻUVSOTĻBSPVOEĻJUTĻBYJT
BOEĻDBOĻUIFOĻCFĻSFNPWFE
4DSFXĻUIFĻUPXJOHĻFZFĻSJHIUĻJOĻVQĻUPĻJUT
GMBOHFĻ5VSOĻJOĻUIFĻUPXJOHĻFZFĻGJSNMZĻFH
VTJOHĻUIFĻXIFFMĻXSFODI
4GEQXGT[
$BMMĻBĻSFDPWFSZĻTFSWJDFĻGPSĻSFDPWFSZĻBTTJT
UBODF
+/2146#06
5IFĻUPXJOHĻFZFĻJTĻVOTDSFXFEĻBGUFSĻVTF
1MBDFĻUIFĻUPXJOHĻFZFĻCBDLĻJOĻJUTĻQPTJUJPO
/PUFĻUIBUĻUIFĻDBSĻNVTUĻBMXBZTĻCFĻUSBOTQPS
UFEĻXJUIĻUIFĻXIFFMTĻSPMMJOHĻGPSXBSE
'JOJTIĻCZĻSFGJUUJOHĻUIFĻDPWFSĻPOUPĻUIF
CVNQFS
p
+/2146#06
5IFĻUPXJOHĻFZFĻJTĻPOMZĻEFTJHOFEĻGPSĻUPXJOH
POĻSPBETĻĻPQVĻGPSĻQVMMJOHĻUIFĻDBSĻVOTUVDL
PSĻPVUĻPGĻBĻEJUDIĻ$BMMĻBĻSFDPWFSZĻTFSWJDFĻGPS
SFDPWFSZĻBTTJTUBODF
"OĻ"MMĻ8IFFMĻ%SJWFĻDBSĻ "8% ĻXJUI
SBJTFEĻGSPOUĻTVTQFOTJPOĻNVTUĻOPUĻCF
UPXFEĻBUĻTQFFETĻBCPWFĻĻLNIĻ*U
TIPVMEĻOPUĻCFĻUPXFEĻGVSUIFSĻUIBOĻ
LN
016'
0OĻDFSUBJOĻDBSTĻXJUIĻUPXCBSĻGJUUFEĻUIFĻUPX
JOHĻFZFĻDBOOPUĻCFĻBUUBDIFEĻJOĻUIFĻSFBS
CSBDLFUĻ"UUBDIĻUIFĻUPXSPQFĻJOĻUIFĻUPXCBS
'PSĻUIJTĻSFBTPOĻJUĻJTĻBEWJTBCMFĻUPĻTUPSFĻUIF
EFUBDIBCMFĻUPXCBSTĻUPXCBMMĻJOĻUIFĻDBS
(FOFSBMĻ
$IBOHJOHĻXIFFMTĻ
5ZSFĻQSFTTVSFĻ
8BSOJOHĻUSJBOHMFĻBOEĻGJSTUBJEĻLJU &NFSHFODZĻQVODUVSFĻSFQBJSĻ 5., Ļ
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
8)&&-4Ļ"/%Ļ5:3&4
9JGGNUCPFV[TGU
)GPGTCN
&TKXKPIEJCTCEVGTKUVKEU
5ZSFTĻHSFBUMZĻBGGFDUĻUIFĻDBSTĻESJWJOHĻDIBSBDUF
SJTUJDTĻ5IFĻUZQFĻPGĻUZSF ĻEJNFOTJPOT ĻUZSF
QSFTTVSFĻBOEĻTQFFEĻSBUJOHĻBSFĻJNQPSUBOUĻGPS
IPXĻUIFĻDBSĻQFSGPSNT
5ZSFTĻXJUIĻUIFĻHSFBUFTUĻUSFBEĻEFQUIĻTIPVME
BMXBZTĻCFĻGJUUFEĻUPĻUIFĻSFBSĻPGĻUIFĻDBSĻ UP
EFDSFBTFĻUIFĻSJTLĻPGĻTLJEEJOH 0GYV[TGU
016'
.BLFĻTVSFĻUIBUĻCPUIĻQBJSTĻPGĻXIFFMTĻIBWF
UIFĻTBNFĻUZQFĻBOEĻEJNFOTJPO ĻBOEĻBMTPĻUIF
TBNFĻNBLF
&KTGEVKQPQHTQVCVKQP
'PMMPXĻUIFĻSFDPNNFOEFEĻUZSFĻQSFTTVSFT
TQFDJGJFEĻJOĻUIFĻUZSFĻQSFTTVSFĻUBCMF ĻTFF
QBHFĻ
6[TGECTG
G021778
6[TGCIG
6JGCTTQYUJQYUVJGV[TGiUFKTGEVKQPQHTQVCVKQP
5ZSFTĻXJUIĻBĻUSFBEĻQBUUFSOĻXIJDIĻBSFĻEFTJHOFE
UPĻPOMZĻUVSOĻJOĻPOFĻEJSFDUJPOĻIBWFĻUIFĻEJSFDUJPO
PGĻSPUBUJPOĻNBSLFEĻXJUIĻBOĻBSSPXĻ5IFĻUZSF
NVTUĻBMXBZTĻSPUBUFĻJOĻUIFĻTBNFĻEJSFDUJPO
UISPVHIPVUĻJUTĻMJGFTQBOĻ5ZSFTĻTIPVMEĻPOMZĻCF
TXJUDIFEĻCFUXFFOĻGSPOUĻBOEĻSFBSĻQPTJUJPOT
OFWFSĻCFUXFFOĻMFGUĻBOEĻSJHIUIBOEĻTJEFT ĻPS
WJDFĻWFSTBĻ*GĻUIFĻUZSFTĻBSFĻGJUUFEĻJODPSSFDUMZ
UIFĻDBSTĻCSBLJOHĻDIBSBDUFSJTUJDTĻBOEĻDBQBDJUZ
UPĻGPSDFĻSBJOĻBOEĻTMVTIĻPVUĻPGĻUIFĻXBZĻBSF
BEWFSTFMZĻBGGFDUFE
"MMĻUZSFTĻPMEFSĻUIBOĻĻZFBSTĻPMEĻTIPVMEĻCF
DIFDLFEĻCZĻBOĻFYQFSUĻFWFOĻJGĻUIFZĻTFFN
VOEBNBHFEĻ5ZSFTĻBHFĻBOEĻEFDPNQPTF ĻFWFO
JGĻUIFZĻBSFĻIBSEMZĻFWFSĻPSĻOFWFSĻVTFEĻ5IF
GVODUJPOĻDBOĻUIFSFGPSFĻCFĻBGGFDUFEĻ5IJT
BQQMJFTĻUPĻBMMĻUZSFTĻUIBUĻBSFĻTUPSFEĻGPSĻGVUVSF
VTFĻ&YBNQMFTĻPGĻFYUFSOBMĻTJHOTĻXIJDIĻJOEJ
DBUFĻUIBUĻUIFĻUZSFĻJTĻVOTVJUBCMFĻGPSĻVTFĻBSF
DSBDLTĻPSĻEJTDPMPSBUJPO
5ZSFTĻBSFĻQFSJTIBCMFĻ"GUFSĻBĻGFXĻZFBSTĻUIFZ
CFHJOĻUPĻIBSEFOĻBUĻUIFĻTBNFĻUJNFĻBTĻUIFĻGSJD
UJPOĻDBQBDJUZDIBSBDUFSJTUJDTĻHSBEVBMMZĻEFUFSJ
PSBUFĻ'PSĻUIJTĻSFBTPO ĻBJNĻUPĻHFUĻBTĻGSFTI
UZSFTĻBTĻQPTTJCMFĻXIFOĻZPVĻSFQMBDFĻUIFN
5IJTĻJTĻFTQFDJBMMZĻJNQPSUBOUĻXJUIĻSFHBSEĻUP
XJOUFSĻUZSFTĻ5IFĻMBTUĻGPVSĻEJHJUTĻJOĻUIF
TFRVFODFĻNFBOĻUIFĻXFFLĻBOEĻZFBSĻPGĻNBOV
GBDUVSFĻ5IJTĻJTĻUIFĻUZSFTĻ%05ĻNBSLJOH
%FQBSUNFOUĻPGĻ5SBOTQPSUBUJPO ĻBOEĻUIJTĻJT
TUBUFEĻXJUIĻGPVSĻEJHJUT ĻGPSĻFYBNQMFĻĻ5IF
UZSFĻJOĻUIFĻJMMVTUSBUJPOĻXBTĻNBOVGBDUVSFEĻJO
XFFLĻĻPGĻ
5WOOGTCPFYKPVGTV[TGU
8IFOĻTVNNFSĻBOEĻXJOUFSĻXIFFMTĻBSF
DIBOHFEĻUIFĻXIFFMTĻTIPVMEĻCFĻNBSLFEĻXJUI
9JGGNUCPFV[TGU
)GPGTCN
9GCTCPFOCKPVGPCPEG
5IFĻDPSSFDUĻUZSFĻQSFTTVSFĻSFTVMUTĻJOĻNPSFĻFWFO
XFBS ĻTFFĻQBHFĻĻ%SJWJOHĻTUZMF ĻUZSFĻQSFT
TVSF ĻDMJNBUFĻBOEĻSPBEĻDPOEJUJPOĻBGGFDUĻIPX
RVJDLMZĻZPVSĻUZSFTĻBHFĻBOEĻXFBSĻ5PĻBWPJEĻEJG
GFSFODFTĻJOĻUSFBEĻEFQUIĻBOEĻUPĻQSFWFOUĻXFBS
QBUUFSOTĻBSJTJOH ĻUIFĻGSPOUĻBOEĻSFBSĻXIFFMTĻDBO
CFĻTXJUDIFEĻXJUIĻFBDIĻPUIFSĻ"ĻTVJUBCMFĻEJT
UBODFĻGPSĻUIFĻGJSTUĻDIBOHFĻJTĻBQQSPYĻĻLN
BOEĻUIFOĻBUĻĻĻLNĻJOUFSWBMTĻ7PMWPĻSFD
PNNFOETĻUIBUĻZPVĻDPOUBDUĻBOĻBVUIPSJTFE
7PMWPĻXPSLTIPQĻGPSĻDIFDLJOHĻJGĻZPVĻBSFĻVODFS
UBJOĻBCPVUĻUSFBEĻEFQUIĻ*GĻTJHOJGJDBOUĻEJGGFSFO
DFTĻJOĻXFBSĻ ĻNNĻEJGGFSFODFĻJOĻUSFBEĻEFQUI
CFUXFFOĻUZSFTĻIBWFĻBMSFBEZĻPDDVSSFE ĻUIF
MFBTUĻXPSOĻUZSFTĻNVTUĻBMXBZTĻCFĻQMBDFEĻPO
UIFĻSFBSĻ6OEFSTUFFSĻJTĻOPSNBMMZĻFBTJFSĻUPĻDPS
SFDUĻUIBOĻPWFSTUFFS ĻBOEĻMFBETĻUPĻUIFĻDBSĻDPO
UJOVJOHĻGPSXBSETĻJOĻBĻTUSBJHIUĻMJOFĻSBUIFSĻUIBO
IBWJOHĻUIFĻSFBSĻFOEĻTLJEEJOHĻUPĻPOFĻTJEF
SFTVMUJOHĻJOĻQPTTJCMFĻDPNQMFUFĻMPTTĻPGĻDPOUSPM
PWFSĻUIFĻDBSĻ5IJTĻJTĻXIZĻJUĻJTĻJNQPSUBOUĻGPSĻUIF
SFBSĻXIFFMTĻOFWFSĻUPĻMPTFĻHSJQĻCFGPSFĻUIFĻGSPOU
XIFFMT
8IFFMTĻTIPVMEĻCFĻTUPSFEĻMZJOHĻEPXOĻPSĻIBOH
JOHĻVQĻĻBOEĻOPUĻTUBOEJOHĻVQ
4KOUCPFYJGGNDQNVU
9#40+0)
"ĻEBNBHFEĻUZSFĻNBZĻMFBEĻUPĻMPTTĻPGĻDPOUSPM
PWFSĻUIFĻDBS
6[TGUYKVJVTGCFYGCTKPFKECVQTU
-PXĻXIFFMĻCPMU
G021829
XIJDIĻTJEFĻPGĻUIFĻDBSĻUIFZĻXFSFĻNPVOUFEĻPO
GPSĻFYBNQMFĻ.ĻGPSĻMFGUĻBOEĻ4ĻGPSĻSJHIU
6TGCFYGCTKPFKECVQTU
5SFBEĻXFBSĻJOEJDBUPSTĻBSFĻOBSSPXĻUSFBEMFTT
CBOETĻBDSPTTĻUIFĻXJEUIĻPGĻUIFĻUSFBEĻ0OĻUIF
TJEFĻPGĻUIFĻUZSFĻBSFĻUIFĻMFUUFSTĻ69+Ļ 5SFBE
8FBSĻ*OEJDBUPS Ļ8IFOĻUIFĻUZSFTĻUSFBEĻEFQUI
JTĻEPXOĻUPĻĻNN ĻUIFĻUSFBEĻEFQUIĻXJMMĻCF
MFWFMĻJOĻIFJHIUĻXJUIĻUIFĻUSFBEĻXFBSĻJOEJDBUPST
$IBOHFĻUPĻOFXĻUZSFTĻBTĻTPPOĻBTĻQPTTJCMF
3FNFNCFSĻUIBUĻUZSFTĻXJUIĻMJUUMFĻUSFBEĻEFQUI
QSPWJEFĻWFSZĻQPPSĻHSJQĻJOĻSBJOĻBOEĻTOPX
)JHIĻXIFFMĻCPMU
-PDLJOHĻXIFFMĻCPMUT
6KIJVGPKPIVQTSWG
p 6[RGYJGGNDQNV UVGGNTKO ĻĻ/N
p 6[RGYJGGNDQNV CNWOKPKWOTKO Ļ
/N
p 6[RG.QEMCDNGYJGGNDQNV UVGGN
CNWOKPKWOTKO ĻĻ/N
0OMZĻVTFĻSJNTĻUIBUĻBSFĻUFTUFEĻBOEĻBQQSPWFE
CZĻ7PMWPĻBOEĻXIJDIĻBSFĻ7PMWPĻHFOVJOFĻBDDFT
TPSJFTĻ$IFDLĻUIFĻUPSRVFĻXJUIĻBĻUPSRVF
XSFODI
9JGGNUCPFV[TGU
)GPGTCN
.QEMKPIYJGGNDQNVU
-PDLJOHĻXIFFMĻCPMUT ĻDBOĻCFĻVTFEĻPOĻCPUI
BMVNJOJVNĻBOEĻTUFFMĻSJNTĻ6OEFSĻUIFĻDBSHP
BSFBĻGMPPSĻUIFSFĻJTĻTQBDFĻGPSĻUIFĻTMFFWFĻGPSĻUIF
MPDLBCMFĻXIFFMĻCPMUT
9KPVGTV[TGU
7PMWPĻSFDPNNFOETĻXJOUFSĻUZSFTĻXJUIĻQBSUJDV
MBSĻEJNFOTJPOTĻ5ZSFĻEJNFOTJPOTĻBSFĻEFQFOE
FOUĻPOĻFOHJOFĻWBSJBOUĻ8IFOĻESJWJOHĻPOĻXJOUFS
UZSFT ĻUIFĻDPSSFDUĻUZQFĻPGĻUZSFTĻNVTUĻCFĻGJUUFE
UPĻBMMĻGPVSĻXIFFMT
016'
7PMWPĻSFDPNNFOETĻUIBUĻZPVĻDPOTVMUĻB
7PMWPĻEFBMFSĻBCPVUĻXIJDIĻXIFFMĻSJNĻBOE
UZSFĻUZQFTĻBSFĻNPTUĻTVJUBCMF
5VWFFGFV[TGU
4UVEEFEĻXJOUFSĻUZSFTĻTIPVMEĻCFĻSVOĻJOĻHFOUMZ
GPSĻĻLNĻTPĻUIFĻTUVETĻTFUUMFĻQSPQFSMZ
JOUPĻUIFĻUZSFTĻ5IJTĻHJWFTĻUIFĻUZSF ĻBOEĻFTQF
DJBMMZĻUIFĻTUVET ĻBĻMPOHFSĻTFSWJDFĻMJGF
016'
5IFĻMFHBMĻQSPWJTJPOTĻGPSĻUIFĻVTFĻPGĻTUVEEFE
UZSFTĻWBSZĻGSPNĻDPVOUSZĻUPĻDPVOUSZ
6TGCFFGRVJ
3PBEĻDPOEJUJPOTĻXJUIĻJDF ĻTMVTIĻBOEĻMPXĻUFN
QFSBUVSFTĻQMBDFĻDPOTJEFSBCMZĻIJHIFSĻEFNBOET
POĻUZSFTĻUIBOĻTVNNFSĻDPOEJUJPOTĻ7PMWP
UIFSFGPSFĻSFDPNNFOETĻOPUĻUPĻESJWFĻPOĻXJOUFS
UZSFTĻUIBUĻIBWFĻBĻUSFBEĻEFQUIĻPGĻMFTTĻUIBO
ĻNJMMJNFUSFT
7UKPIUPQYEJCKPU
4OPXĻDIBJOTĻNBZĻPOMZĻCFĻVTFEĻPOĻUIFĻGSPOU
XIFFMTĻ BMTPĻBQQMJFTĻUPĻBMMXIFFMĻESJWFĻDBST /FWFSĻESJWFĻGBTUFSĻUIBOĻĻLNIĻXJUIĻTOPX
DIBJOTĻ"WPJEĻESJWJOHĻPOĻCBSFĻHSPVOEĻBTĻUIJT
XFBSTĻPVUĻCPUIĻUIFĻTOPXĻDIBJOTĻBOEĻUZSFT
9#40+0)
6TFĻ7PMWPĻHFOVJOFĻTOPXĻDIBJOTĻPSĻFRVJWB
MFOUĻDIBJOTĻEFTJHOFEĻGPSĻUIFĻDBSĻNPEFM
BOEĻUZSFĻBOEĻSJNĻEJNFOTJPOTĻ*OĻUIFĻFWFOU
PGĻVODFSUBJOUZĻ7PMWPĻSFDPNNFOETĻUIBUĻZPV
DPOTVMUĻBOĻBVUIPSJTFEĻ7PMWPĻXPSLTIPQ
5IFĻXSPOHĻTOPXĻDIBJOTĻNBZĻDBVTFĻTFSJPVT
EBNBHFĻUPĻZPVSĻDBSĻBOEĻMFBEĻUPĻBOĻBDDJ
EFOU
9JGGN TKO FKOGPUKQPU
8IFFMTĻ SJNT ĻIBWFĻBĻEFTJHOBUJPOĻPGĻEJNFO
TJPOT ĻGPSĻFYBNQMFĻ+YY
3JNĻXJEUIĻJOĻJODIFT
+
3JNĻGMBOHFĻQSPGJMF
3JNĻEJBNFUFSĻJOĻJODIFT
0GGTFUĻJOĻNNĻ EJTUBODFĻGSPNĻXIFFM
DFOUSFĻUPĻXIFFMĻDPOUBDUĻTVSGBDF
BHBJOTUĻUIFĻIVC
6[TGFKOGPUKQPU
5IFĻEJNFOTJPOTĻBSFĻTUBUFEĻPOĻBMMĻDBSĻUZSFT
&YBNQMFĻPGĻEFTJHOBUJPOĻ3Ļ8
5ZSFĻXJEUIĻ NN
3BUJPĻCFUXFFOĻUZSFĻXBMMĻIFJHIUĻBOE
UZSFĻXJEUIĻ 3
3BEJBMĻQMZ
3JNĻEJBNFUFSĻJOĻJODIFTĻ 5RGEKHKECVKQPU
5IFĻDBSĻIBTĻXIPMFĻWFIJDMFĻBQQSPWBMĻ5IJT
NFBOTĻUIBUĻDFSUBJOĻDPNCJOBUJPOTĻPGĻXIFFMT
BOEĻUZSFTĻBSFĻBQQSPWFEĻ'PSĻUIFĻQFSNJTTJCMF
DPNCJOBUJPOT ĻTFFĻQBHFĻ
$PEFTĻGPSĻUIFĻNBYJNVNĻQFSNJUUFE
UZSFĻMPBE ĻUZSFĻMPBEĻJOEFYĻ -*
8
4QFFEĻSBUJOHĻGPSĻNBYJNVNĻQFSNJUUFE
TQFFE ĻTQFFEĻSBUJOHĻ 44 Ļ *OĻUIJT
DBTFĻĻLNI Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
9JGGNUCPFV[TGU
)GPGTCN
.QCFKPFGZ
&BDIĻUZSFĻIBTĻBĻDFSUBJOĻDBQBDJUZĻUPĻDBSSZĻB
MPBE ĻBĻMPBEĻJOEFYĻ -* Ļ5IFĻDBSTĻXFJHIUĻEFUFS
NJOFTĻUIFĻMPBEĻDBQBDJUZĻSFRVJSFEĻPGĻUIFĻUZSFT
.JOJNVNĻQFSNJUUFEĻJOEFYĻJTĻTQFDJGJFEĻJOĻUIF
UBCMF ĻTFFĻQBHFĻ
5RGGFTCVKPIU
&BDIĻUZSFĻDBOĻXJUITUBOEĻBĻDFSUBJOĻNBYJNVN
TQFFE ĻBĻTQFFEĻSBUJOHĻ 4QFFEĻ4ZNCPMĻ44 5ZSFĻTQFFEĻDMBTTĻNVTUĻBUĻMFBTUĻDPSSFTQPOE
XJUIĻUIFĻDBSTĻUPQĻTQFFEĻ.JOJNVNĻQFSNJUUFE
TQFFEĻSBUJOHĻJTĻTQFDJGJFEĻJOĻUIFĻUBCMF ĻTFF
QBHFĻ
5IFĻPOMZĻFYDFQUJPOĻUPĻUIFTFĻDPOEJUJPOTĻJTĻXJO
UFSĻUZSFTĻ CPUIĻUIPTFĻXJUIĻNFUBMĻTUVETĻBOE
UIPTFĻXJUIPVU ĻXIFSFĻBĻMPXFSĻTQFFEĻSBUJOH
NBZĻCFĻVTFEĻ*GĻTVDIĻBĻUZSFĻJTĻDIPTFO ĻUIFĻDBS
NVTUĻOPUĻCFĻESJWFOĻGBTUFSĻUIBOĻUIFĻTQFFEĻSBU
JOHĻPGĻUIFĻUZSFĻ GPSĻFYBNQMF ĻDMBTTĻ2ĻDBOĻCF
ESJWFOĻBUĻBĻNBYJNVNĻPGĻĻLNI 2
ĻLNIĻ VTFEĻPOMZĻPOĻXJOUFSĻUZSFT
5
ĻLNI
)
ĻLNI
7
ĻLNI
8
ĻLNI
:
ĻLNI
9#40+0)
5IFĻDBSĻNVTUĻCFĻGJUUFEĻXJUIĻUZSFTĻXIJDI
IBWFĻUIFĻTBNFĻPSĻBĻIJHIFSĻMPBEĻJOEFYĻ -*
BOEĻTQFFEĻSBUJOHĻ 44 ĻUIBOĻTQFDJGJFEĻ*GĻB
UZSFĻXJUIĻUPPĻMPXĻBĻMPBEĻJOEFYĻPSĻTQFFEĻSBU
JOHĻJTĻVTFE ĻJUĻNBZĻPWFSIFBU
5SBGGJDĻSFHVMBUJPOTĻEFUFSNJOFĻIPXĻGBTUĻBĻDBS
DBOĻCFĻESJWFO ĻOPUĻUIFĻTQFFEĻSBUJOHĻPGĻUIF
UZSFT
016'
5IFĻNBYJNVNĻQFSNJUUFEĻTQFFEĻJTĻTQFDJ
GJFEĻJOĻUIFĻUBCMF
9JGGNUCPFV[TGU
%JCPIKPIYJGGNU
5RCTGYJGGN
5IFĻTQBSFĻXIFFMĻ 5FNQPSBSZĻTQBSF ĻJTĻPOMZ
JOUFOEFEĻGPSĻVTFĻUFNQPSBSJMZĻBOEĻNVTUĻCF
SFQMBDFEĻCZĻBOĻPSEJOBSZĻXIFFMĻBTĻTPPOĻBT
QPTTJCMFĻ5IFĻDBSTĻIBOEMJOHĻNBZĻCFĻBMUFSFE
CZĻUIFĻVTFĻPGĻUIFĻTQBSFĻXIFFMĻ5IFĻTQBSF
XIFFMĻJTĻTNBMMFSĻUIBOĻUIFĻOPSNBMĻXIFFMĻ5IF
DBSTĻHSPVOEĻDMFBSBODFĻJTĻBGGFDUFEĻBDDPSE
JOHMZĻ1BZĻBUUFOUJPOĻUPĻIJHIĻLFSCTĻBOEĻEPĻOPU
NBDIJOFĻXBTIĻUIFĻDBSĻ*GĻUIFĻTQBSFĻXIFFMĻJT
GJUUFEĻPOĻUIFĻGSPOUĻBYMF ĻZPVĻDBOOPUĻVTFĻTOPX
DIBJOTĻBUĻUIFĻTBNFĻUJNFĻ0OĻBMMXIFFMĻESJWF
DBSTĻUIFĻESJWFĻPOĻUIFĻSFBSĻBYMFĻDBOĻCFĻEJTDPO
OFDUFEĻ5IFĻTQBSFĻXIFFMĻNVTUĻOPUĻCF
SFQBJSFEĻ5IFĻDPSSFDUĻUZSFĻQSFTTVSFĻGPSĻUIF
TQBSFĻXIFFMĻJTĻTUBUFEĻJOĻUIFĻUZSFĻQSFTTVSF
UBCMF ĻTFFĻQBHFĻ
+/2146#06
/FWFSĻESJWFĻGBTUFSĻUIBOĻĻLNIĻXJUIĻB
TQBSFĻXIFFMĻPOĻUIFĻDBS
p
5IFĻDBSĻNVTUĻOFWFSĻCFĻESJWFOĻGJUUFE
XJUIĻNPSFĻUIBOĻPOFĻ5FNQPSBSZ
4QBSFĻXIFFM
5BLFĻIPMEĻPGĻUIFĻGBSĻFOEĻPGĻUIFĻTQBSF
XIFFM ĻUIFOĻMJGUĻ1VTIĻUIFĻTQBSFĻXIFFMĻGPS
XBSETĻTMJHIUMZĻBOEĻMJGUĻJUĻPVUĻPGĻUIFĻTUPSBHF
DPNQBSUNFOU
3FNPWFĻUIFĻXIFFMĻXSFODI ĻUIFĻKBDLĻBOE
UIFĻUPXJOHĻFZFĻGSPNĻUIFĻGPBNĻCMPDL
016'
6CMKPIQWVVJGURCTGYJGGN
5IFĻTQBSFĻXIFFM ĻQMVTĻKBDL ĻBOEĻXIFFM
XSFODI ĻBSFĻTUPSFEĻVOEFSĻUIFĻGMPPSĻJOĻUIFĻMVH
HBHFĻDPNQBSUNFOU
-JGUĻUIFĻSFBSĻFEHFĻPGĻUIFĻMVHHBHFĻDPNQBSU
NFOUĻGMPPSĻ PSĻPOĻNPEFMTĻXJUIĻBĻKPJOUFE
MVHHBHFĻDPNQBSUNFOUĻGMPPS ĻUBLFĻIPMEĻPG
UIFĻMVHHBHFĻDPNQBSUNFOUĻGMPPSĻIBOEMF ĻMJGU
BOEĻNPWFĻUIFĻSFBSĻQBSUĻPGĻUIFĻGMPPSĻGPS
XBSET -JGUĻPVUĻUIFĻTUPSBHFĻDPNQBSUNFOU
PQUJPOBMĻFYUSB ĻĻNPEFMTĻXJUIĻBĻKPJOUFE
MVHHBHFĻDPNQBSUNFOUĻGMPPSĻPOMZ
-JGUĻPVUĻUIFĻMPXFSĻGMPPSĻ NPEFMTĻXJUIĻBĻKPJO
UFEĻMVHHBHFĻDPNQBSUNFOUĻGMPPSĻPOMZ p
6OEPĻUIFĻBUUBDIJOHĻTDSFXĻBOEĻMJGUĻPVUĻUIF
GPBNĻCMPDLĻDPOUBJOJOHĻUIFĻKBDLĻBOEĻUPPMT
*GĻUIFĻDBSĻJTĻFRVJQQFEĻXJUIĻBĻUFNQPSBSZĻUZSFĻSFQBJSĻLJU ĻTFFĻQBHFĻĻGPSĻJOGPSNBUJPO
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
5IFĻKBDLĻNVTUĻCFĻMJGUFEĻPVUĻJOĻPSEFSĻUP
BDDFTTĻUIFĻUPXJOHĻFZF
,CEM
5IFĻPSJHJOBMĻKBDLĻTIPVMEĻPOMZĻCFĻVTFEĻGPS
DIBOHJOHĻUPĻUIFĻTQBSFĻXIFFMĻ5IFĻKBDLT
UISFBEĻNVTUĻBMXBZTĻCFĻXFMMĻHSFBTFE
4GOQXKPI
4FUĻVQĻUIFĻXBSOJOHĻUSJBOHMF ĻTFFĻQBHFĻĻJGĻB
XIFFMĻNVTUĻCFĻSFQMBDFEĻBUĻBĻCVTZĻMPDBUJPO
5IFĻDBSĻBOEĻKBDL ĻNVTUĻCFĻPOĻBĻGJSNĻIPSJ[POUBM
TVSGBDF
9JGGNUCPFV[TGU
%JCPIKPIYJGGNU
"QQMZĻUIFĻQBSLJOHĻCSBLFĻBOEĻFOHBHF
SFWFSTFĻHFBS ĻPSĻQPTJUJPOĻ2ĻJGĻUIFĻDBSĻIBT
BOĻBVUPNBUJDĻHFBSCPY
DPWFSTĻ"MUFSOBUJWFMZ ĻUIFĻXIFFMĻDPWFST
DBOĻCFĻQVMMFEĻBXBZĻCZĻIBOE
9#40+0)
$IFDLĻUIBUĻUIFĻKBDLĻJTĻOPUĻEBNBHFE ĻUIBU
UIFĻUISFBETĻBSFĻUIPSPVHIMZĻMVCSJDBUFEĻBOE
UIBUĻJUĻJTĻGSFFĻGSPNĻEJSU
016'
7PMWPĻSFDPNNFOETĻPOMZĻVTJOHĻUIFĻKBDL
UIBUĻCFMPOHTĻUPĻUIFĻDBSĻNPEFMĻJOĻRVFTUJPO
XIJDIĻJTĻJOEJDBUFEĻPOĻUIFĻKBDLTĻMBCFM
5IFĻMBCFMĻBMTPĻJOEJDBUFTĻUIFĻKBDLTĻNBYJ
NVNĻMJGUĻDBQBDJUZĻBUĻBĻTQFDJGJFEĻNJOJNVN
MJGUJOHĻIFJHIU
5BLFĻPVUĻUIFĻTQBSFĻXIFFMĻBOEĻUPPMTĻ TFF
UIFĻEFTDSJQUJPOĻPOĻQBHFĻ Ļ5IFSFĻJT
BMTPĻBĻQBDLBHFĻDPOUBJOJOHĻHMPWFTĻBOEĻB
XIFFMĻCBHĻGPSĻUIFĻQVODUVSFEĻXIFFM
1MBDFĻDIPDLTĻJOĻGSPOUĻPGĻBOEĻCFIJOEĻUIF
XIFFMTĻXIJDIĻXJMMĻSFNBJOĻPOĻUIFĻHSPVOE
6TFĻIFBWZĻXPPEFOĻCMPDLTĻPSĻMBSHFĻTUPOFT
GPSĻFYBNQMF
$BSTĻXJUIĻTUFFMĻSJNTĻIBWFĻSFNPWBCMF
XIFFMĻDPWFSTĻ6TFĻUIFĻSFNPWBMĻUPPMĻUP
IPPLĻJOĻBOEĻQVMMĻPGGĻBOZĻGVMMXIFFMĻXIFFM
6JGYJGGNYTGPEJCPFVQYKPIG[G
4DSFXĻUPHFUIFSĻUIFĻUPXJOHĻFZFĻXJUIĻUIF
XIFFMĻXSFODI ĻVOUJMĻUIFĻTUPQĻQPTJUJPOĻBT
TIPXOĻJOĻUIFĻGPMMPXJOHĻJMMVTUSBUJPO
+/2146#06
5IFĻUPXJOHĻFZFĻNVTUĻCFĻTDSFXFEĻJOUPĻBMM
UISFBETĻJOĻUIFĻXIFFMĻCPMUĻXSFODI
-PPTFOĻUIFĻXIFFMĻCPMUTĻØĻUVSOĻBOUJ
DMPDLXJTFĻXJUIĻUIFĻXIFFMĻXSFODI
9#40+0)
/FWFSĻQPTJUJPOĻBOZUIJOHĻCFUXFFOĻUIF
HSPVOEĻBOEĻUIFĻKBDL ĻOPSĻCFUXFFOĻUIFĻKBDL
BOEĻUIFĻDBSTĻKBDLJOHĻQPJOU
5IFSFĻBSFĻUXPĻKBDLJOHĻQPJOUTĻPOĻFBDIĻTJEF
PGĻUIFĻDBS
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
9JGGNUCPFV[TGU
%JCPIKPIYJGGNU
9#40+0)
/FWFSĻDSBXMĻVOEFSĻUIFĻDBSĻXIFOĻJUĻJTĻSBJTFE
POĻUIFĻKBDL
-PXFSĻUIFĻDBSĻTPĻUIBUĻUIFĻXIFFMTĻDBOOPU
SPUBUF
1BTTFOHFSTĻNVTUĻMFBWFĻUIFĻDBSĻXIFOĻJUĻJT
SBJTFEĻPOĻUIFĻKBDL
1BSLĻUIFĻDBSĻTVDIĻUIBUĻQBTTFOHFSTĻIBWF
UIFĻDBS ĻPSĻJEFBMMZĻBĻDSBTIĻCBSSJFS ĻCFUXFFO
UIFNTFMWFTĻBOEĻUIFĻSPBEXBZ
016'
+/2146#06
5IFĻHSPVOEĻVOEFSĻUIFĻKBDLĻNVTUĻCFĻGJSN
TNPPUIĻBOEĻMFWFM
8JOEĻVQĻUIFĻKBDLĻTPĻUIBUĻUIFĻGMBOHFĻJOĻUIF
CPEZXPSLĻFOETĻVQĻJOĻUIFĻOPUDIĻJOĻUIF
IFBEĻPGĻUIFĻKBDL
-JGUĻUIFĻDBSĻTPĻUIBUĻUIFĻXIFFMĻJTĻGSFF
3FNPWFĻUIFĻXIFFMĻCPMUTĻBOEĻMJGUĻPGGĻUIF
XIFFM
5IFĻDBSTĻSFHVMBSĻKBDLĻJTĻEFTJHOFEĻPOMZĻGPS
VTFĻPDDBTJPOBMMZĻBOEĻGPSĻBĻTIPSUĻUJNF ĻTVDI
BTĻXIFOĻDIBOHJOHĻBĻXIFFMĻXJUIĻBĻQVOD
UVSFEĻUZSF ĻTXJUDIJOHĻCFUXFFOĻTVNNFS
UZSFTĻBOEĻXJOUFSĻUZSFT ĻFUDĻ0OMZĻUIFĻKBDL
CFMPOHJOHĻUPĻUIFĻTQFDJGJDĻNPEFMĻJTĻUPĻCF
VTFEĻUPĻKBDLĻVQĻUIFĻDBSĻ*GĻUIFĻDBSĻJTĻUPĻCF
KBDLFEĻVQĻNPSFĻPGUFO ĻPSĻGPSĻBĻMPOHFSĻUJNF
UIBOĻJTĻSFRVJSFEĻKVTUĻUPĻDIBOHFĻBĻXIFFM
VTFĻPGĻBĻHBSBHFĻKBDLĻJTĻSFDPNNFOEFEĻ*O
UIJTĻJOTUBODF ĻGPMMPXĻUIFĻJOTUSVDUJPOTĻGPS
VTFĻUIBUĻDPNFĻXJUIĻUIFĻFRVJQNFOU
+PUVCNNCVKQP
$MFBOĻUIFĻDPOUBDUĻTVSGBDFTĻCFUXFFO
XIFFMĻBOEĻIVC
1VUĻPOĻUIFĻXIFFMĻ5JHIUFOĻUIFĻXIFFMĻCPMUT
UIPSPVHIMZ
5JHIUFOĻUIFĻXIFFMĻCPMUTĻDSPTTXJTFĻ*UĻJT
JNQPSUBOUĻUIBUĻUIFĻXIFFMĻCPMUTĻBSFĻUJHIU
FOFEĻQSPQFSMZĻ TFFĻQBHFĻĻGPSĻUJHIUFO
JOHĻUPSRVFT Ļ$IFDLĻUIFĻUPSRVFĻXJUIĻBĻUPS
RVFĻXSFODI
9JGGNUCPFV[TGU
%JCPIKPIYJGGNU
4GRNCEKPIVJGURCTGYJGGN CPFLCEM KP
VJGNWIICIGEQORCTVOGPV
BCPWFĻUIFĻGPPUĻBOEĻEPXOĻJOĻUIFĻHSPPWF
JOĻUIFĻGPBNĻCMPDL
p 4PDLFUĻXSFODIĻ BCPWFĻUIFĻKBDL
*GĻUIFĻTQBSFĻXIFFMĻIBTĻCFFOĻVTFEĻUIFOĻUIF
QVODUVSFEĻXIFFMĻDBOĻCFĻQMBDFEĻJOĻUIF
QMBTUJDĻCBHĻDPOUBJOFEĻJOĻUIFĻQBDLBHFĻXJUI
UIFĻHMPWFTĻ1MBDFĻUIFĻGPBNĻCMPDLĻCBDLĻJO
UIFĻTUPSBHFĻDPNQBSUNFOUĻBOEĻUJHIUFOĻUIF
NPVOUJOHĻTDSFXĻUPĻUIFĻGMPPSĻPGĻUIFĻTUPSBHF
DPNQBSUNFOU
3FGJUĻBOZĻGVMMĻXIFFMĻDPWFST
016'
5IFĻXIFFMĻDPWFSĻPVUMFUĻGPSĻUIFĻWBMWFĻNVTU
CFĻQPTJUJPOFEĻPWFSĻUIFĻWBMWFĻPOĻUIFĻXIFFM
SJNĻEVSJOHĻGJUUJOH
5IFĻUPPMTĻBOEĻKBDL ĻNVTUĻCFĻSFUVSOFEĻUPĻUIFJS
DPSSFDUĻQMBDFTĻJOĻUIFĻGPBNĻCMPDLĻBGUFSĻVTF
6OTDSFXĻUIFĻUPXJOHĻFZFĻGSPNĻUIFĻXIFFM
CPMUĻXSFODI
*GĻUIFĻTQBSFĻXIFFMĻIBTĻPQVĻCFFOĻVTFE
UIFOĻQMBDFĻUIFĻGPBNĻCMPDLĻJOĻUIFĻTQBSF
XIFFM ĻQMBDFĻUIFĻTQBSFĻXIFFMĻCBDLĻJOĻUIF
TUPSBHFĻDPNQBSUNFOU ĻBOEĻUJHIUFOĻUIF
NPVOUJOHĻTDSFXĻUPĻUIFĻGMPPSĻPGĻUIFĻTUPSBHF
DPNQBSUNFOU
3FUVSOĻUIFĻEFUBDIBCMFĻUPXCBS
1VUĻCBDLĻBOZĻUPPMTĻUIBUĻIBWFĻCFFOĻVTFEĻJO
UIFĻSFMFWBOUĻDPNQBSUNFOUTĻJOĻUIFĻGPBN
CMPDLĻJOĻUIFĻGPMMPXJOHĻPSEFS
p UPXJOHĻFZFGVOOFMUPSYĻXSFODITPDLFU
+/2146#06
5IFĻUPPMTĻBOEĻKBDL ĻNVTUĻCFĻTUPSFEĻJOĻUIF
JOUFOEFEĻMPDBUJPOĻJOĻUIFĻDBSTĻDBSHPĻBSFB
XIFOĻOPUĻJOĻVTF
GPSĻMPDLJOHĻXIFFMĻCPMUTUPPMĻGPSĻXIFFM
DPWFST
p +BDLĻ NVTUĻCFĻDSBOLFEĻUPĻUIFĻDPSSFDU
IFJHIUĻTPĻUIBUĻJUĻGJUTĻJOUPĻUIFĻGPBN
CMPDLTĻDPNQBSUNFOU ĻUIFĻIBOEMF
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
9JGGNUCPFV[TGU
6[TGRTGUUWTG
6[TGRTGUUWTG
(WGNGEQPQO['%1RTGUUWTG
"UĻTQFFETĻCFMPXĻĻLNI ĻUIFĻ&$0ĻQSFTTVSF
JTĻSFDPNNFOEFEĻ BQQMJFTĻGPSĻCPUIĻGVMMĻMPBE
BOEĻMJHIUĻMPBEĻĻTFFĻQBHFĻ ĻJOĻPSEFSĻUP
PCUBJOĻPQUJNVNĻGVFMĻFDPOPNZ
%JGEMKPIVJGV[TGRTGUUWTG
G021830
5IFĻUZSFĻQSFTTVSFTĻNVTUĻCFĻDIFDLFEĻFWFSZ
NPOUI
5IFĻUZSFĻQSFTTVSFĻEFDBMĻPOĻUIFĻESJWFSTĻTJEF
EPPSĻQJMMBSĻ CFUXFFOĻGSBNFĻBOEĻSFBSĻEPPS
TIPXTĻXIJDIĻQSFTTVSFTĻUIFĻUZSFTĻTIPVMEĻIBWF
BUĻEJGGFSFOUĻMPBETĻBOEĻTQFFEĻDPOEJUJPOTĻ5IJT
JTĻBMTPĻTQFDJGJFEĻJOĻUIFĻUZSFĻQSFTTVSFĻUBCMF
TFFĻQBHFĻ
p 5ZSFĻQSFTTVSFĻGPSĻUIFĻDBSTĻSFDPNNFOEFE
UZSFĻEJNFOTJPO
p &$0ĻQSFTTVSF
016'
5FNQFSBUVSFĻEJGGFSFODFTĻDIBOHFĻUIF
UZSFĻQSFTTVSF
&$0ĻQSFTTVSFĻSFTVMUTĻJOĻJNQSPWFEĻGVFMĻFDPOPNZ
$IFDLĻUZSFĻQSFTTVSFTĻPOĻDPMEĻUZSFTĻ$PME
UZSFTĻNFBOTĻUIFĻUZSFTĻBSFĻUIFĻTBNFĻUFNQFSB
UVSFĻBTĻUIFĻBNCJFOUĻUFNQFSBUVSFĻ"GUFSĻTFWFSBM
GFXĻLJMPNFUSFTĻPGĻESJWJOH ĻUIFĻUZSFTĻXBSNĻVQ
BOEĻUIFĻQSFTTVSFĻJODSFBTFT
*OBEFRVBUFĻUZSFĻQSFTTVSFĻJODSFBTFTĻGVFMĻDPO
TVNQUJPO ĻTIPSUFOTĻUZSFĻMJGFTQBOĻBOEĻJNQBJST
UIFĻDBSTĻSPBEIPMEJOHĻ%SJWJOHĻPOĻUZSFTĻXJUI
UZSFĻQSFTTVSFĻUIBUĻJTĻUPPĻMPXĻDPVMEĻSFTVMUĻJO
UIFĻUZSFTĻPWFSIFBUJOHĻBOEĻCFJOHĻEBNBHFE
5ZSFĻQSFTTVSFĻBGGFDUTĻUSBWFMMJOHĻDPNGPSU ĻSPBE
OPJTFĻBOEĻTUFFSJOHĻDIBSBDUFSJTUJDT
016'
5ZSFĻQSFTTVSFĻEFDSFBTFTĻPWFSĻUJNF ĻUIJTĻJT
BĻOBUVSBMĻQIFOPNFOPOĻ5ZSFĻQSFTTVSFĻBMTP
WBSJFTĻEFQFOEJOHĻPOĻBNCJFOUĻUFNQFSBUVSF
9JGGNUCPFV[TGU
9CTPKPIVTKCPINGCPFHKTUVCKFMKV
9CTPKPIVTKCPING
-JGUĻUIFĻGMPPSĻIBUDIĻ PSĻQVTIĻUIFĻSFBSĻQBSU
PGĻUIFĻMVHHBHFĻDPNQBSUNFOUĻGMPPSĻGPS
XBSETĻJOĻNPEFMTĻXJUIĻBĻKPJOUFEĻGMPPSĻBOE
UIFOĻMJGUĻUIFĻMPXFSĻGMPPS ĻBOEĻSFNPWFĻUIF
XBSOJOHĻUSJBOHMF
5BLFĻUIFĻXBSOJOHĻUSJBOHMFĻGSPNĻUIFĻDBTF
GPMEĻPVUĻBOEĻBTTFNCMFĻUIFĻUXPĻMPPTF
TJEFT
'PMEĻPVUĻUIFĻXBSOJOHĻUSJBOHMFTĻTVQQPSU
MFHT
'PMMPXĻUIFĻSFHVMBUJPOTĻGPSĻUIFĻVTFĻPGĻBĻXBSO
JOHĻUSJBOHMFĻ1PTJUJPOĻUIFĻXBSOJOHĻUSJBOHMFĻJOĻB
TVJUBCMFĻQMBDFĻXJUIĻSFHBSEĻUPĻUSBGGJD
&OTVSFĻUIFĻXBSOJOHĻUSJBOHMFĻBOEĻJUTĻDBTFĻBSF
QSPQFSMZĻTFDVSFEĻJOĻUIFĻDBSHPĻBSFBĻBGUFSĻVTF
(KTUVCKFMKV
"ĻDBTFĻDPOUBJOJOHĻGJSTUĻBJEĻFRVJQNFOUĻJT
MPDBUFEĻPOĻUIFĻMFGUĻTJEFĻPGĻUIFĻDBSHPĻBSFB
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
9JGGNUCPFV[TGU
'OGTIGPE[RWPEVWTGTGRCKT 6/- )GPGTCN
BĻDPNQSFTTPSĻBOEĻBĻCPUUMFĻXJUIĻTFBMJOHĻGMVJE
5IFĻLJUĻXPSLTĻBTĻBĻUFNQPSBSZĻSFQBJSĻ5IFĻTFBM
JOHĻGMVJEĻCPUUMFĻNVTUĻCFĻSFQMBDFEĻCFGPSFĻJUT
FYQJSBUJPOĻEBUFĻBOEĻBGUFSĻVTF
5IFĻTFBMJOHĻGMVJEĻFGGFDUJWFMZĻTFBMTĻUZSFTĻQVOD
UVSFEĻJOĻUIFĻUSFBE
016'
5IFĻFNFSHFODZĻQVODUVSFĻSFQBJSĻLJUĻJTĻPOMZ
JOUFOEFEĻGPSĻTFBMJOHĻUZSFTĻXJUIĻBĻQVODUVSF
JOĻUIFĻUSFBE
8GTUKQP
5IFĻFNFSHFODZĻQVODUVSFĻSFQBJSĻLJUĻIBTĻMJNJUFE
DBQBDJUZĻUPĻTFBMĻUZSFTĻXIJDIĻIBWFĻQVODUVSFT
JOĻUIFĻXBMMĻ%PĻOPUĻTFBMĻUZSFTĻXJUIĻUIFĻFNFS
HFODZĻQVODUVSFĻSFQBJSĻLJUĻJGĻUIFZĻIBWFĻMBSHFS
TMJUT ĻDSBDLTĻPSĻTJNJMBSĻEBNBHF
$POOFDUĻUIFĻDPNQSFTTPSĻUPĻPOFĻPGĻUIFĻDBSmT
Ļ7ĻTPDLFUTĻTFFĻQBHFTĻĻBOEĻ
$IPPTFĻUIFĻTPDLFUĻUIBUĻJTĻOFBSFTUĻUIFĻQVOD
UVSFEĻUZSF
016'
8GTUKQP
5IFĻDPNQSFTTPSĻGPSĻUFNQPSBSZĻFNFSHFODZ
QVODUVSFĻSFQBJSĻIBTĻCFFOĻUFTUFEĻBOE
BQQSPWFEĻCZĻ7PMWP
&NFSHFODZĻQVODUVSFĻSFQBJSĻ 5.,Ļ5FNQPSBSZ
.PCJMJUZĻ,JU ĻJTĻVTFEĻUPĻTFBMĻBĻQVODUVSFĻBOE
DIFDLĻBOEĻBEKVTUĻUZSFĻQSFTTVSFĻ*UĻDPOTJTUTĻPG
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
2QUKVKQPKPIQHVJGGOGTIGPE[RWPEVWTG
TGRCKTMKVCPFYCTPKPIVTKCPING
4FUĻVQĻUIFĻXBSOJOHĻUSJBOHMFĻJGĻBĻUZSFĻJTĻCFJOH
TFBMFEĻJOĻBĻUSBGGJDLFEĻMPDBUJPOĻ5IFĻXBSOJOH
USJBOHMFĻBOEĻFNFSHFODZĻQVODUVSFĻSFQBJSĻLJU
BSFĻMPDBUFEĻVOEFSĻUIFĻGMPPSĻJOĻUIFĻMVHHBHF
DPNQBSUNFOU
-JGUĻUIFĻSFBSĻFEHFĻPGĻUIFĻMVHHBHFĻDPNQBSU
NFOUĻGMPPSĻ PSĻPOĻNPEFMTĻXJUIĻBĻKPJOUFE
MVHHBHFĻDPNQBSUNFOUĻGMPPS ĻUBLFĻIPMEĻPG
UIFĻMVHHBHFĻDPNQBSUNFOUĻGMPPSĻIBOEMF ĻMJGU
BOEĻNPWFĻUIFĻSFBSĻQBSUĻPGĻUIFĻGMPPSĻGPS
XBSET -JGUĻPVUĻUIFĻTUPSBHFĻDPNQBSUNFOU
PQUJPOBMĻFYUSB ĻĻNPEFMTĻXJUIĻBĻKPJOUFE
MVHHBHFĻDPNQBSUNFOUĻGMPPSĻPOMZ
-JGUĻPVUĻUIFĻMPXFSĻGMPPSĻ NPEFMTĻXJUIĻBĻKPJO
UFEĻMVHHBHFĻDPNQBSUNFOUĻGMPPSĻPOMZ 6OIPPLĻUIFĻFMBTUJDĻQBSUĻPGĻUIFĻCFMUĻPWFS
UIFĻ5.,ĻDPNQSFTTPSĻVOJUĻPOĻUIFĻMFGUĻTJEF
-JGUĻUIFĻ5.,ĻDPNQSFTTPSĻVOJUĻTUSBJHIUĻVQ
5PĻBDDFTTĻUIFĻCPUUMFĻPGĻTFBMBOU ĻJUĻNVTUĻCF
QVTIFEĻUPĻUIFĻMFGUĻVOUJMĻJUĻDBOĻCFĻMJGUFEĻPVU
PGĻUIFĻGPBNĻCMPDL
9JGGNUCPFV[TGU
'OGTIGPE[RWPEVWTGTGRCKT 6/016'
1XGTXKGY
5GCNKPIRWPEVWTGFV[TGU
5PĻBDDFTTĻUIFĻUPXJOHĻFZFXIFFMĻXSFODIĻJO
UIFĻGPBNĻCMPDL
8GTUKQPĻ-JGUĻUIFĻDPNQSFTTPSĻVOJUĻGPS
UIFĻFNFSHFODZĻQVODUVSFĻSFQBJSĻLJU
QPJOUĻ ĻUPĻBDDFTTĻUIFĻXIFFMĻXSFODI
-JGUĻPVUĻUIFĻCPUUMFĻPGĻTFBMBOUĻ QPJOUĻ ĻUP
BDDFTTĻUIFĻUPXJOHĻFZF
p
8GTUKQPĻ-JGUĻUIFĻDPNQSFTTPSĻVOJUĻGPS
UIFĻFNFSHFODZĻQVODUVSFĻSFQBJSĻLJU
QPJOUĻ ĻUPĻBDDFTTĻUIFĻUPXJOHĻFZFĻ5IF
XIFFMĻXSFODIĻJTĻMPDBUFEĻVOEFSOFBUI
UIFĻKBDL
"GUFSĻVTF ĻIPPLĻUIFĻCFMUĻCBDLĻPOUPĻUIFĻMFGU
TJEF
8GTUKQPĻ5IFĻCFMUĻNVTUĻCFĻQVMMFEĻCFIJOEĻUIF
GPBNĻCMPDLĻ OPUĻBCPWF 8GTUKQPĻ5IFĻCFMUĻNVTUĻCFĻJOĻUIFĻGPSLĻPOĻUIF
SFBSĻQBSUĻPGĻUIFĻGPBNĻCMPDL
9#40+0)
:PVĻTIPVMEĻOPUĻESJWFĻGBTUFSĻUIBOĻĻLNI
BGUFSĻUIFĻFNFSHFODZĻUZSFĻSFQBJSĻLJUĻIBT
CFFOĻVTFEĻ7PMWPĻSFDPNNFOETĻUIBUĻZPV
WJTJUĻBOĻBVUIPSJTFEĻ7PMWPĻXPSLTIPQĻGPS
JOTQFDUJPOĻPGĻUIFĻTFBMFEĻUZSFĻ NBYJNVN
ESJWJOHĻEJTUBODFĻJTĻĻLN Ļ5IFĻTUBGGĻUIFSF
DBOĻEFUFSNJOFĻXIFUIFSĻPSĻOPUĻUIFĻUZSFĻDBO
CFĻSFQBJSFEĻPSĻJGĻJUĻOFFETĻUPĻCFĻSFQMBDFE
-BCFM ĻNBYJNVNĻQFSNJUUFEĻTQFFE
4XJUDI
$BCMF
#PUUMFĻIPMEFSĻ PSBOHFĻDBQ
1SPUFDUJWFĻDBQ
1SFTTVSFĻSFEVDJOHĻWBMWF
"JSĻIPTF
4FBMJOHĻGMVJEĻCPUUMF
1SFTTVSFĻHBVHF
G014338
p
(QTKPHQTOCVKQPQPVJGHWPEVKQPQHVJGRCTVUUGG
RTGEGFKPIKNNWUVTCVKQP
0QFOĻUIFĻMJEĻPGĻUIFĻFNFSHFODZĻQVODUVSF
SFQBJSĻLJU
%FUBDIĻUIFĻMBCFMĻGPSĻNBYJNVNĻQFSNJUUFE
TQFFEĻBOEĻBGGJYĻJUĻUPĻUIFĻTUFFSJOHĻXIFFM
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
9JGGNUCPFV[TGU
'OGTIGPE[RWPEVWTGTGRCKT 6/- 9#40+0)
9#40+0)
5IFĻTFBMJOHĻGMVJEĻDBOĻJSSJUBUFĻUIFĻTLJOĻ*OĻUIF
DBTFĻPGĻDPOUBDUĻXJUIĻTLJO ĻXBTIĻBXBZĻUIF
GMVJEĻXJUIĻTPBQĻBOEĻXBUFS
$IFDLĻUIBUĻUIFĻTXJUDIĻJTĻJOĻQPTJUJPOĻĻBOE
MPDBUFĻUIFĻDBCMFĻBOEĻUIFĻBJSĻIPTF
016'
%PĻOPUĻCSFBLĻUIFĻCPUUMFTĻTFBMĻCFGPSFĻVTF
5IFĻTFBMĻJTĻCSPLFOĻBVUPNBUJDBMMZĻXIFOĻUIF
CPUUMFĻJTĻTDSFXFEĻJO
6OTDSFXĻUIFĻPSBOHFĻDBQĻBOEĻVOTDSFXĻUIF
CPUUMFTĻTUPQQFS
4DSFXĻUIFĻCPUUMFĻJOUPĻJUTĻIPMEFS
9#40+0)
%PĻOPUĻVOTDSFXĻUIFĻCPUUMF ĻJUĻJTĻFRVJQQFE
XJUIĻBĻSFWFSTFĻDBUDIĻUPĻQSFWFOUĻMFBLBHF
6OTDSFXĻUIFĻXIFFMTĻEVTUĻDBQĻBOEĻTDSFX
JOĻUIFĻBJSĻIPTFĻWBMWFĻDPOOFDUJPOĻUPĻUIF
CPUUPNĻPGĻUIFĻUISFBEĻPOĻUIFĻUZSFTĻBJS
WBMWF
1MVHĻUIFĻDBCMFĻJOUPĻUIFĻĻ7ĻTPDLFUĻBOE
TUBSUĻUIFĻDBS
%PĻOPUĻMFBWFĻDIJMESFOĻJOĻUIFĻDBSĻXJUIPVU
TVQFSWJTJPOĻXIFOĻUIFĻFOHJOFĻJTĻSVOOJOH
'MJDLĻUIFĻTXJUDIĻUPĻQPTJUJPOĻ+
9#40+0)
/FWFSĻTUBOEĻOFYUĻUPĻUIFĻUZSFĻXIFOĻUIF
DPNQSFTTPSĻJTĻSVOOJOHĻ*GĻDSBDLTĻPS
VOFWFOOFTTĻBSJTFĻUIFOĻUIFĻDPNQSFTTPS
NVTUĻCFĻTXJUDIFEĻPGGĻJNNFEJBUFMZĻ5IF
KPVSOFZĻTIPVMEĻOPUĻCFĻDPOUJOVFEĻ$POUBDU
JOHĻBOĻBVUIPSJTFEĻUZSFĻDFOUSFĻJTĻSFDPN
NFOEFE
016'
8IFOĻUIFĻDPNQSFTTPSĻTUBSUT ĻUIFĻQSFTTVSF
DBOĻJODSFBTFĻVQĻUPĻĻCBSĻCVUĻUIFĻQSFTTVSF
ESPQTĻBGUFSĻBQQSPYJNBUFMZĻĻTFDPOET
*OGMBUFĻUIFĻUZSFĻGPSĻĻNJOVUFT
+/2146#06
3JTLĻPGĻPWFSIFBUJOHĻ5IFĻDPNQSFTTPSĻNVTU
OPUĻSVOĻGPSĻNPSFĻUIBOĻĻNJOVUFT
4XJUDIĻPGGĻUIFĻDPNQSFTTPSĻUPĻDIFDLĻUIF
QSFTTVSFĻPOĻUIFĻQSFTTVSFĻHBVHFĻ.JOJ
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
NVNĻQSFTTVSFĻJTĻĻCBSĻBOEĻNBYJNVN
ĻCBSĻ 3FMFBTFĻBJSĻXJUIĻUIFĻQSFTTVSF
SFEVDJOHĻWBMWFĻJGĻUIFĻUZSFĻQSFTTVSFĻJTĻUPP
IJHI
9#40+0)
*GĻUIFĻQSFTTVSFĻJTĻCFMPXĻĻCBSĻUIFOĻUIF
IPMFĻJOĻUIFĻUZSFĻJTĻUPPĻCJHĻ5IFĻKPVSOFZ
TIPVMEĻOPUĻCFĻDPOUJOVFEĻ$POUBDUJOHĻBO
BVUIPSJTFEĻUZSFĻDFOUSFĻJTĻSFDPNNFOEFE
4XJUDIĻPGGĻUIFĻDPNQSFTTPSĻBOEĻVOQMVHĻUIF
DBCMFĻGSPNĻUIFĻĻ7ĻTPDLFU
%FUBDIĻUIFĻIPTFĻGSPNĻUIFĻUZSFĻWBMWFĻBOE
GJUĻUIFĻWBMWFĻDBQ
"TĻTPPOĻBTĻQPTTJCMF ĻESJWFĻBQQSPYJNBUFMZ
ĻLNĻBUĻBĻNBYJNVNĻTQFFEĻPGĻĻLNIĻTP
UIBUĻUIFĻTFBMJOHĻGMVJEĻDBOĻTFBMĻUIFĻUZSF
4GEJGEMKPIVJGTGRCKTCPFRTGUUWTG
3FDPOOFDUĻUIFĻFRVJQNFOU
3FBEĻUIFĻUZSFĻQSFTTVSFĻPOĻUIFĻQSFTTVSF
HBVHF
p *GĻJUĻJTĻCFMPXĻĻCBSĻUIFOĻUIFĻUZSFĻJT
JOTVGGJDJFOUMZĻTFBMFEĻ5IFĻKPVSOFZ
9JGGNUCPFV[TGU
'OGTIGPE[RWPEVWTGTGRCKT 6/TIPVMEĻOPUĻCFĻDPOUJOVFEĻ$POUBDUĻB
UZSFĻDFOUSF
p *GĻUIFĻUZSFĻQSFTTVSFĻJTĻIJHIFSĻUIBOĻ
CBS ĻUIFĻUZSFĻNVTUĻCFĻJOGMBUFEĻUPĻUIF
QSFTTVSFĻTQFDJGJFEĻJOĻBDDPSEBODFĻXJUI
UIFĻUZSFĻQSFTTVSFĻUBCMF ĻTFFĻQBHFĻ
ĻCBSĻL1B Ļ3FMFBTFĻBJSĻVTJOHĻUIF
QSFTTVSFĻSFEVDJOHĻWBMWFĻJGĻUIFĻUZSF
QSFTTVSFĻJTĻUPPĻIJHI
9#40+0)
%PĻOPUĻVOTDSFXĻUIFĻCPUUMF ĻJUĻJTĻFRVJQQFE
XJUIĻBĻSFWFSTFĻDBUDIĻUPĻQSFWFOUĻMFBLBHF
.BLFĻTVSFĻUIFĻDPNQSFTTPSĻJTĻTXJUDIFE
PGGĻ%FUBDIĻUIFĻBJSĻIPTFĻBOEĻDBCMFĻ3FGJU
UIFĻEVTUĻDBQ
'PMEĻUIFĻIPTFĻJOUPĻUIFĻCPYĻBOEĻMFBWFĻUIF
CPUUMFĻXIFSFĻJUĻJTĻ1MBDFĻ5.,ĻJOĻUIFĻMVH
HBHF
016'
5IFĻTFBMJOHĻGMVJEĻCPUUMFĻBOEĻUIFĻIPTFĻNVTU
CFĻSFQMBDFEĻBGUFSĻVTFĻ7PMWPĻSFDPNNFOET
UIBUĻUIJTĻSFQMBDFNFOUĻJTĻQFSGPSNFEĻCZĻBO
BVUIPSJTFEĻ7PMWPĻXPSLTIPQ
CPUUPNĻPGĻUIFĻUISFBEĻPOĻUIFĻUZSFTĻBJS
WBMWF
9#40+0)
$IFDLĻUIFĻUZSFĻQSFTTVSFĻSFHVMBSMZ
7PMWPĻSFDPNNFOETĻUIBUĻZPVĻESJWFĻUPĻUIFĻOFBS
FTUĻBVUIPSJTFEĻ7PMWPĻXPSLTIPQĻGPSĻUIF
SFQMBDFNFOUSFQBJSĻPGĻUIFĻEBNBHFEĻUZSF
"EWJTFĻUIFĻXPSLTIPQĻUIBUĻUIFĻUZSFĻDPOUBJOT
TFBMJOHĻGMVJE
9#40+0)
*OIBMJOHĻDBSĻFYIBVTUĻGVNFTĻDPVMEĻSFTVMUĻJO
EBOHFSĻUPĻMJGFĻ/FWFSĻMFBWFĻUIFĻFOHJOFĻSVO
OJOHĻJOĻTFBMFEĻBSFBTĻPSĻBSFBTĻUIBUĻMBDLĻTVG
GJDJFOUĻWFOUJMBUJPO
9#40+0)
9#40+0)
%PĻOPUĻMFBWFĻDIJMESFOĻJOĻUIFĻDBSĻXJUIPVU
TVQFSWJTJPOĻXIFOĻUIFĻFOHJOFĻJTĻSVOOJOH
:PVĻTIPVMEĻOPUĻESJWFĻGBTUFSĻUIBOĻĻLNI
BGUFSĻUIFĻFNFSHFODZĻUZSFĻSFQBJSĻLJUĻIBT
CFFOĻVTFEĻ7PMWPĻSFDPNNFOETĻUIBUĻZPV
WJTJUĻBOĻBVUIPSJTFEĻ7PMWPĻXPSLTIPQĻGPS
JOTQFDUJPOĻPGĻUIFĻTFBMFEĻUZSFĻ NBYJNVN
ESJWJOHĻEJTUBODFĻJTĻĻLN Ļ5IFĻTUBGGĻUIFSF
DBOĻEFUFSNJOFĻXIFUIFSĻPSĻOPUĻUIFĻUZSFĻDBO
CFĻSFQBJSFEĻPSĻJGĻJUĻOFFETĻUPĻCFĻSFQMBDFE
$POOFDUĻUIFĻDBCMFĻUPĻPOFĻPGĻUIFĻDBST
Ļ7ĻTPDLFUTĻBOEĻTUBSUĻUIFĻDBS
4UBSUĻUIFĻDPNQSFTTPSĻCZĻGMJDLJOHĻUIF
TXJUDIĻUPĻQPTJUJPOĻ+
+/2146#06
+PHNCVKPIVJGV[TGU
5IFĻDBSTĻPSJHJOBMĻUZSFTĻDBOĻCFĻJOGMBUFEĻCZĻUIF
DPNQSFTTPS
5IFĻDPNQSFTTPSĻNVTUĻCFĻTXJUDIFEĻPGG
.BLFĻTVSFĻUIBUĻUIFĻTXJUDIĻJTĻJOĻQPTJUJPOĻ
BOEĻMPDBUFĻUIFĻDBCMFĻBOEĻBJSĻIPTF
6OTDSFXĻUIFĻXIFFMTĻEVTUĻDBQĻBOEĻTDSFX
JOĻUIFĻBJSĻIPTFĻWBMWFĻDPOOFDUJPOĻUPĻUIF
3JTLĻPGĻPWFSIFBUJOHĻ5IFĻDPNQSFTTPSĻNVTU
OPUĻSVOĻGPSĻNPSFĻUIBOĻĻNJOVUFT
*OGMBUFĻUIFĻUZSFĻUPĻUIFĻQSFTTVSFĻTQFDJGJFEĻJO
BDDPSEBODFĻXJUIĻUIFĻUZSFĻQSFTTVSFĻUBCMF
TFFĻQBHFĻĻ 3FMFBTFĻBJSĻVTJOHĻUIF
QSFTTVSFĻSFEVDJOHĻWBMWFĻJGĻUIFĻUZSFĻQSFT
TVSFĻJTĻUPPĻIJHI
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
9JGGNUCPFV[TGU
'OGTIGPE[RWPEVWTGTGRCKT 6/- 4GRNCEKPIVJGUGCNKPIHNWKFECPKUVGT
4XJUDIĻPGGĻUIFĻDPNQSFTTPSĻ%FUBDIĻUIFĻBJS
IPTFĻBOEĻDBCMF
3FQMBDFĻUIFĻCPUUMFĻXIFOĻUIFĻFYQJSBUJPOĻEBUF
IBTĻQBTTFEĻ5SFBUĻUIFĻPMEĻCPUUMFĻBTĻFOWJSPO
NFOUBMMZĻIB[BSEPVTĻXBTUF
3FGJUĻUIFĻEVTUĻDBQ
4GHKVVKPIVJGEQORQPGPVUKPVJGHQCO
DNQEM
9#40+0)
5IFĻCPUUMFĻDPOUBJOTĻ&UIBOPMĻBOEĻOBUV
SBMĻSVCCFSMBUFY
)BSNGVMĻJGĻJOHFTUFEĻ$PVMEĻSFTVMUĻJOĻBMMFSHJD
SFBDUJPOĻJOĻUIFĻFWFOUĻPGĻTLJOĻDPOUBDU
8GTUKQP
5IFĻDPNQPOFOUTĻBSFĻGJUUFEĻJOĻUIFĻGPBNĻCMPDL
JOĻUIFĻGPMMPXJOHĻPSEFS
4PDLFUĻXSFODI
5PXJOHĻFZF
8GTUKQP
5IFĻDPNQPOFOUTĻBSFĻGJUUFEĻJOĻUIFĻGPBNĻCMPDL
JOĻUIFĻGPMMPXJOHĻPSEFS
#PUUMF
5.,ĻLJU
+BDL
5PXJOHĻFZFTPDLFUĻXSFODI
#PUUMFĻ QSFTTFEĻJOĻGSPNĻUIFĻTJEF
5.,ĻLJU
'VOOFM
+BDL
5PSYĻXSFODI
5PXCBS
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
"WPJEĻDPOUBDUĻXJUIĻUIFĻTLJOĻBOEĻFZFT
4UPSFĻPVUĻPGĻUIFĻSFBDIĻPGĻDIJMESFO
9JGGNUCPFV[TGU
&OHJOFĻDPNQBSUNFOU
-BNQT
8JQFSĻCMBEFTĻBOEĻXBTIFSĻGMVJE
#BUUFSZ
'VTFT
$BSĻDBSF
."*/5&/"/$&Ļ"/%Ļ4&37*$&
/CKPVGPCPEGCPFUGTXKEG
'PIKPGEQORCTVOGPV
)GPGTCN
8QNXQUGTXKEGRTQITCOOG
5PĻLFFQĻUIFĻDBSĻBTĻTBGFĻBOEĻSFMJBCMFĻBTĻQPTTJ
CMF ĻGPMMPXĻUIFĻ7PMWPĻTFSWJDFĻQSPHSBNNFĻBT
TQFDJGJFEĻJOĻUIFĻ4FSWJDFĻBOEĻ8BSSBOUZĻ#PPL
MFUĻ7PMWPĻSFDPNNFOETĻFOHBHJOHĻBOĻBVUIPS
JTFEĻ7PMWPĻXPSLTIPQĻUPĻQFSGPSNĻUIFĻTFSWJDF
BOEĻNBJOUFOBODFĻXPSLĻ7PMWPĻXPSLTIPQT
IBWFĻUIFĻQFSTPOOFM ĻTQFDJBMĻUPPMTĻBOEĻTFSWJDF
MJUFSBUVSFĻUPĻHVBSBOUFFĻUIFĻIJHIFTUĻRVBMJUZĻPG
TFSWJDF
+/2146#06
9#40+0)
3FNFNCFSĻUIBUĻUIFĻSBEJBUPSĻGBOĻ MPDBUFEĻBU
UIFĻGSPOUĻPGĻUIFĻFOHJOFĻDPNQBSUNFOU
CFIJOEĻUIFĻSBEJBUPS ĻNBZĻTUBSUĻBVUPNBUJ
DBMMZĻTPNFĻBGUFSĻUIFĻFOHJOFĻIBTĻCFFO
TXJUDIFEĻPGG
"MXBZTĻIBWFĻUIFĻFOHJOFĻDMFBOFEĻCZĻB
XPSLTIPQĻ5IFSFĻJTĻBĻSJTLĻPGĻGJSFĻJGĻUIF
FOHJOFĻJTĻIPU
1RGPKPICPFENQUKPIVJGDQPPGV
'PSĻUIFĻ7PMWPĻXBSSBOUZĻUPĻBQQMZ ĻDIFDLĻBOE
GPMMPXĻUIFĻJOTUSVDUJPOTĻJOĻUIFĻ4FSWJDFĻBOE
8BSSBOUZĻ#PPLMFU
$IFDLĻUIFĻGPMMPXJOHĻPJMTĻBOEĻGMVJETĻBUĻSFHVMBS
JOUFSWBMT ĻFHĻXIFOĻSFGVFMMJOH
.PWFĻUIFĻDBUDIĻUPĻUIFĻMFGUĻBOEĻPQFOĻUIF
CPOOFUĻ 5IFĻDBUDIĻIPPLĻJTĻMPDBUFE
CFUXFFOĻUIFĻIFBEMBNQĻBOEĻHSJMMF ĻTFF
JMMVTUSBUJPO
9#40+0)
%JGEMTGIWNCTN[
p $PPMBOU
p &OHJOFĻPJM
p 8BTIFSĻGMVJE
5VSOĻUIFĻIBOEMFĻBCPVUĻĻEFHSFFT
DMPDLXJTFĻ:PVĻXJMMĻIFBSĻXIFOĻUIFĻDBUDI
SFMFBTFT
$IFDLĻUIBUĻUIFĻCPOOFUĻMPDLTĻQSPQFSMZĻXIFO
DMPTFE
6JGJCPFNGHQTDQPPGVQRGPKPIKUCNYC[UQPVJG
NGHVJCPFUKFG
/CKPVGPCPEGCPFUGTXKEG
'PIKPGEQORCTVOGPV
'PIKPGEQORCTVOGPVQXGTXKGY
3FMBZĻBOEĻGVTFĻCPY
7PMWPĻSFDPNNFOETĻ$BTUSPMĻPJMĻQSPEVDUT
"JSĻGJMUFS
8IFOĻESJWJOHĻVOEFSĻBEWFSTFĻDPOEJUJPOT ĻTFF
QBHFĻ
9#40+0)
5IFĻJHOJUJPOĻTZTUFNĻIBTĻWFSZĻIJHIĻWPMUBHF
BOEĻPVUQVUĻ5IFĻWPMUBHFĻJOĻUIFĻJHOJUJPOĻTZT
UFNĻJTĻIJHIMZĻEBOHFSPVTĻ5IFĻDBSTĻFMFDUSJ
DBMĻTZTUFNĻNVTUĻBMXBZTĻCFĻJOĻLFZĻQPTJUJPO
ĻXIFOĻXPSLĻJTĻCFJOHĻQFSGPSNFEĻJOĻUIF
FOHJOFĻDPNQBSUNFOU ĻTFFĻQBHFĻ
6JGCRRGCTCPEGQHVJGGPIKPGEQORCTVOGPVOC[
XCT[FGRGPFKPIQPGPIKPGXCTKCPV
$PPMBOUĻFYQBOTJPOĻUBOL
%PĻOPUĻUPVDIĻUIFĻTQBSLĻQMVHTĻPSĻJHOJUJPO
DPJMĻXIFOĻUIFĻDBSTĻFMFDUSJDBMĻTZTUFNĻJTĻJO
LFZĻQPTJUJPOĻ++ĻPSĻXIFOĻUIFĻFOHJOFĻJTĻIPU
%JGEMKPIVJGGPIKPGQKN
'JMMJOHĻXBTIFSĻGMVJE
3BEJBUPS
&OHJOFĻPJMĻEJQTUJDL
'JMMJOHĻFOHJOFĻPJM
3FTFSWPJSĻGPSĻCSBLFĻBOEĻDMVUDIĻGMVJE
MPDBUFEĻPOĻUIFĻESJWFSTĻTJEF
#BUUFSZ
+/2146#06
*OĻPSEFSĻUPĻGVMGJMĻUIFĻSFRVJSFNFOUTĻGPSĻUIF
FOHJOFTĻTFSWJDFĻJOUFSWBMTĻBMMĻFOHJOFTĻBSF
GJMMFEĻXJUIĻBĻTQFDJBMMZĻBEBQUFEĻTZOUIFUJD
FOHJOFĻPJMĻBUĻUIFĻGBDUPSZĻ5IFĻDIPJDFĻPGĻPJM
IBTĻCFFOĻNBEFĻWFSZĻDBSFGVMMZĻXJUIĻSFHBSE
UPĻTFSWJDFĻMJGF ĻTUBSUJOHĻDIBSBDUFSJTUJDT ĻGVFM
DPOTVNQUJPOĻBOEĻFOWJSPONFOUBMĻJNQBDU
"OĻBQQSPWFEĻFOHJOFĻPJMĻNVTUĻCFĻVTFEĻJO
PSEFSĻUIBUĻUIFĻSFDPNNFOEFEĻTFSWJDFĻJOUFS
WBMTĻDBOĻCFĻBQQMJFEĻ0OMZĻVTFĻBĻQSFTDSJCFE
HSBEFĻPGĻPJMĻGPSĻCPUIĻGJMMJOHĻBOEĻPJMĻDIBOHF
PUIFSXJTFĻZPVĻXJMMĻSJTLĻBGGFDUJOHĻTFSWJDFĻMJGF
TUBSUJOHĻDIBSBDUFSJTUJDT ĻGVFMĻDPOTVNQUJPO
BOEĻFOWJSPONFOUBMĻJNQBDU
7PMWPĻ$BSĻ$PSQPSBUJPOĻEJTDMBJNTĻBMMĻXBS
SBOUZĻMJBCJMJUZĻJGĻFOHJOFĻPJMĻPGĻUIFĻQSFTDSJCFE
HSBEFĻBOEĻWJTDPTJUZĻJTĻOPUĻVTFE
7PMWPĻSFDPNNFOETĻUIBUĻPJMĻDIBOHFTĻBSF
DBSSJFEĻPVUĻBUĻBOĻBVUIPSJTFEĻ7PMWPĻXPSL
TIPQ
7PMWPĻVTFTĻEJGGFSFOUĻTZTUFNTĻGPSĻXBSOJOHĻPG
MPXIJHIĻPJMĻMFWFMĻPSĻMPXIJHIĻPJMĻQSFTTVSF
$FSUBJOĻWBSJBOUTĻIBWFĻBOĻPJMĻQSFTTVSFĻTFOTPS
&OHJOFTĻXJUIĻFMFDUSPOJDĻPJMĻMFWFMĻTFOTPSĻIBWFĻOPĻEJQTUJDLĻ DZMĻEJFTFM /CKPVGPCPEGCPFUGTXKEG
'PIKPGEQORCTVOGPV
BOEĻUIFOĻUIFĻMBNQĻGPSĻPJMĻQSFTTVSFĻJTĻVTFE
0UIFSĻWBSJBOUTĻIBWFĻBOĻPJMĻMFWFMĻTFOTPS ĻBOE
UIFOĻUIFĻESJWFSĻJTĻJOGPSNFEĻWJBĻUIFĻXBSOJOH
TZNCPMĻJOĻUIFĻDFOUSFĻPGĻUIFĻJOTUSVNFOUĻVOJUĻBT
XFMMĻBTĻCZĻEJTQMBZĻUFYUTĻ$FSUBJOĻNPEFMTĻIBWF
CPUIĻWBSJBOUTĻ$POUBDUĻBĻ7PMWPĻEFBMFSĻGPS
NPSFĻJOGPSNBUJPO
'PIKPGYKVJQKNFKRUVKEM
6TJOHĻPJMĻPGĻBĻIJHIFSĻUIBOĻTQFDJGJFEĻHSBEFĻJT
QFSNJUUFEĻ*GĻUIFĻDBSĻJTĻESJWFOĻJOĻBEWFSTFĻDPO
EJUJPOT Ļ7PMWPĻSFDPNNFOETĻVTJOHĻBOĻPJMĻPGĻB
IJHIFSĻHSBEF ĻTFFĻQBHFĻ
'PSĻDBQBDJUJFT ĻTFFĻQBHFĻĻBOEĻPOXBSET
G021737
$IBOHFĻUIFĻFOHJOFĻPJMĻBOEĻPJMĻGJMUFSĻJOĻBDDPSE
BODFĻXJUIĻUIFĻJOUFSWBMTĻTQFDJGJFEĻJOĻUIFĻ4FSW
JDFĻBOEĻ8BSSBOUZĻ#PPLMFU
&KRUVKEMCPFHKNNGTRKRG
$IFDLJOHĻUIFĻPJMĻMFWFMĻJOĻBĻOFXĻDBSĻJTĻFTQF
DJBMMZĻJNQPSUBOUĻCFGPSFĻUIFĻGJSTUĻTDIFEVMFEĻPJM
DIBOHF
7PMWPĻSFDPNNFOETĻDIFDLJOHĻUIFĻPJMĻMFWFM
FWFSZĻĻĻLNĻ5IFĻNPTUĻBDDVSBUFĻNFBTVSF
NFOUTĻBSFĻNBEFĻPOĻBĻDPMEĻFOHJOFĻCFGPSFĻTUBS
UJOHĻ5IFĻNFBTVSFNFOUĻXJMMĻCFĻJOBDDVSBUFĻJG
UBLFOĻJNNFEJBUFMZĻBGUFSĻUIFĻFOHJOFĻJT
TXJUDIFEĻPGGĻ5IFĻEJQTUJDLĻXJMMĻJOEJDBUFĻUIBU
UIFĻMFWFMĻJTĻUPPĻMPXĻCFDBVTFĻUIFĻPJMĻIBTĻOPU
IBEĻUJNFĻUPĻGMPXĻEPXOĻJOUPĻUIFĻPJMĻTVNQ
0OMZĻBQQMJFTĻUPĻQFUSPMĻBOEĻDZMĻEJFTFM
6JGQKNNGXGNOWUVDGDGVYGGPVJG/+0CPF/#:
OCTMU
/GCUWTGOGPVCPFHKNNKPIKHTGSWKTGF
&OTVSFĻUIBUĻUIFĻDBSĻJTĻMFWFMĻ"GUFSĻTXJUDI
JOHĻPGGĻUIFĻFOHJOFĻJUĻJTĻJNQPSUBOUĻUPĻXBJU
ĻNJOVUFTĻUPĻBMMPXĻUIFĻPJMĻUJNFĻUPĻSVOĻCBDL
UPĻUIFĻTVNQ
1VMMĻVQĻBOEĻXJQFĻUIFĻEJQTUJDL
3FJOTFSUĻUIFĻEJQTUJDL
1VMMĻJUĻPVUĻBOEĻDIFDLĻUIFĻMFWFM
*GĻUIFĻMFWFMĻJTĻDMPTFĻUPĻ/+0ĻUIFOĻĻMJUSFT
TIPVMEĻCFĻBEEFEĻ*GĻUIFĻMFWFMĻJTĻTJHOJGJ
DBOUMZĻCFMPX ĻUIFOĻBOĻBEEJUJPOBMĻBNPVOU
JTĻSFRVJSFE
/CKPVGPCPEGCPFUGTXKEG
'PIKPGEQORCTVOGPV
*GĻSFRVJSFE ĻDIFDLĻUIFĻMFWFMĻBHBJO ĻEPĻJU
BGUFSĻESJWJOHĻBĻTIPSUĻEJTUBODFĻ5IFOĻSFQFBU
TUFQTĻĻĻ
9#40+0)
:PVĻEPĻOPUĻOFFEĻUPĻUBLFĻBDUJPOĻXJUIĻSFTQFDU
UPĻUIFĻFOHJOFĻPJMĻMFWFMĻCFGPSFĻBĻNFTTBHFĻJT
TIPXOĻJOĻUIFĻEJTQMBZ ĻTFFĻUIFĻJMMVTUSBUJPO
CFMPX
/FWFSĻGJMMĻBCPWFĻUIFĻ/#:ĻNBSLĻ5IFĻMFWFM
TIPVMEĻOFWFSĻCFĻBCPWFĻ/#:ĻPSĻCFMPXĻ/+0
BTĻUIJTĻDPVMEĻMFBEĻUPĻFOHJOFĻEBNBHF
9#40+0)
*GĻUIFĻNFTTBHFĻ1KNUGTXKEGTGSWKTGFĻJT
TIPXO ĻWJTJUĻBĻXPSLTIPQĻ5IFĻPJMĻMFWFMĻNBZ
CFĻUPPĻIJHI
+/2146#06
*OĻUIFĻFWFOUĻPGĻUIFĻNFTTBHFĻ1KNNGXGNNQY
4GHKNNNKVTG ĻPOMZĻGJMMĻXJUIĻĻMJUSFT
9#40+0)
016'
%PĻOPUĻTQJMMĻPJMĻPOUPĻUIFĻIPUĻFYIBVTUĻNBOJ
GPMEĻEVFĻUPĻUIFĻSJTLĻPGĻGJSF
'PIKPGYKVJGNGEVTQPKEQKNNGXGNUGPUQT
/GUUCIGCPFITCRJKPVJGFKURNC[6JGNGHVFKU
RNC[UJQYUVJG&KIKVCNEQODKPGFKPUVTWOGPV
RCPGNYJKNGVJGTKIJVFKURNC[UUJQYUVJG#PCNQI
EQODKPGFKPUVTWOGPVRCPGN
.FTTBHF
&OHJOFĻPJMĻMFWFM
0OĻDFSUBJOĻDBST ĻUIFĻPJMĻMFWFMĻDBOĻCFĻDIFDLFE
VTJOHĻUIFĻFMFDUSPOJDĻPJMĻMFWFMĻHBVHFĻXJUIĻUIF
UIVNCXIFFMĻXIFOĻUIFĻFOHJOFĻJTĻTXJUDIFEĻPGG
TFFĻQBHFĻ
5IFĻPJMĻMFWFMĻJTĻPOMZĻEFUFDUFEĻCZĻUIFĻTZTUFN
EVSJOHĻESJWJOHĻ5IFĻTZTUFNĻDBOOPUĻEJSFDUMZ
EFUFDUĻDIBOHFTĻXIFOĻUIFĻPJMĻJTĻGJMMFEĻPS
ESBJOFEĻ5IFĻDBSĻNVTUĻCFĻESJWFO
BCPVUĻĻLNĻCFGPSFĻUIFĻPJMĻMFWFMĻEJTQMBZĻJT
DPSSFDU
9#40+0)
%PĻOPUĻGJMMĻNPSFĻPJMĻJGĻGJMMJOHĻMFWFMĻ ĻPSĻ BQQFBSTĻBTĻTIPXOĻJOĻUIFĻJMMVTUSBUJPOĻCFMPX
5IFĻMFWFMĻNVTUĻOFWFSĻCFĻBCPWFĻ/#:ĻPS
CFMPXĻ/+0 ĻBTĻUIJTĻDPVMEĻMFBEĻUPĻFOHJOF
EBNBHF
(KNNGTRKRG
0OMZĻBQQMJFTĻUPĻDZMĻEJFTFM
/CKPVGPCPEGCPFUGTXKEG
'PIKPGEQORCTVOGPV
9#40+0)
%PĻOPUĻTQJMMĻPJMĻPOUPĻUIFĻIPUĻFYIBVTUĻNBOJ
GPMEĻEVFĻUPĻUIFĻSJTLĻPGĻGJSF
/GCUWTKPIVJGQKNNGXGN
*GĻUIFĻPJMĻMFWFMĻOFFETĻUPĻCFĻDIFDLFEĻUIFOĻJU
TIPVMEĻCFĻDBSSJFEĻPVUĻJOĻBDDPSEBODFĻXJUIĻUIF
TFRVFODFĻCFMPX
EQODKPGFKPUVTWOGPVRCPGNYJKNGVJGTKIJVFKU
RNC[UUJQYUVJG#PCNQIEQODKPGFKPUVTWOGPV
RCPGN
%QQNCPV
%JGEMKPIVJGNGXGNCPFVQRRKPIWR
'PSĻDBQBDJUJFTĻBOEĻGPSĻTUBOEBSETĻSFHBSEJOH
XBUFSĻRVBMJUZ ĻTFFĻQBHFĻ
"DUJWBUFĻLFZĻQPTJUJPOĻ++ ĻTFFĻQBHFĻ
%JGEMVJGEQQNCPVTGIWNCTN[
3PUBUFĻUIFĻUIVNCXIFFMĻPOĻUIFĻMFGUIBOE
TUBMLĻTXJUDIĻUPĻQPTJUJPOĻ'PIKPGQKNNGXGN
9CKV
:PVĻXJMMĻUIFOĻTFFĻJOGPSNBUJPOĻEJTQMBZFE
BCPVUĻUIFĻFOHJOFĻPJMĻMFWFM
5IFĻMFWFMĻNVTUĻMJFĻCFUXFFOĻUIFĻ/+0ĻBOEĻ/#:
NBSLTĻPOĻUIFĻFYQBOTJPOĻUBOLĻ*GĻUIFĻTZTUFNĻJT
OPUĻGJMMFEĻTVGGJDJFOUMZ ĻIJHIĻUFNQFSBUVSFTĻDPVME
PDDVS ĻDBVTJOHĻBĻSJTLĻPGĻEBNBHFĻUPĻUIF
FOHJOF
8IFOĻUPQQJOHĻVQĻUIFĻDPPMBOU ĻGPMMPXĻUIF
JOTUSVDUJPOTĻPOĻUIFĻQBDLBHJOHĻ*UĻJTĻJNQPSUBOU
UIBUĻUIFĻNJYUVSFĻPGĻDPPMBOUĻDPODFOUSBUFĻBOE
XBUFSĻJTĻDPSSFDUĻGPSĻUIFĻQSFWBJMJOHĻXFBUIFS
DPOEJUJPOTĻ/FWFSĻUPQĻVQĻXJUIĻXBUFSĻPOMZĻ5IF
SJTLĻPGĻGSFF[JOHĻJODSFBTFTĻXJUIĻCPUIĻUPPĻMJUUMF
BOEĻUPPĻNVDIĻDPPMBOUĻDPODFOUSBUF
6JGHKIWTGUTGRTGUGPVHKNNKPINGXGN&QPQVHKNN
OQTGQKNKHHKNNKPINGXGN QT KUUJQYP6JGTGE
QOOGPFGFHKNNKPINGXGNKU/GUUCIGCPFITCRJ
KPVJGFKURNC[6JGNGHVFKURNC[UJQYUVJG&KIKVCN
9#40+0)
$PPMBOUĻDBOĻCFĻWFSZĻIPUĻ*GĻUIFĻDPPMBOU
SFRVJSFTĻUPQQJOHĻVQĻXIFOĻUIFĻFOHJOFĻJTĻBU
PQFSBUJOHĻUFNQFSBUVSF ĻVOTDSFXĻUIF
FYQBOTJPOĻUBOLĻDBQĻTMPXMZĻUPĻHFOUMZ
SFMFBTFĻUIFĻPWFSQSFTTVSF
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
/CKPVGPCPEGCPFUGTXKEG
'PIKPGEQORCTVOGPV
+/2146#06
$TCMGCPFENWVEJHNWKF
p
"ĻIJHIĻDPOUFOUĻPGĻDIMPSJOF ĻDIMPSJEFT
BOEĻPUIFSĻTBMUTĻNBZĻDBVTFĻDPSSPTJPOĻJO
UIFĻDPPMJOHĻTZTUFN
p
"MXBZTĻVTFĻDPPMBOUĻXJUIĻBOUJDPSSPTJPO
BHFOUĻBTĻSFDPNNFOEFEĻCZĻ7PMWP
#SBLFĻBOEĻDMVUDIĻGMVJEĻIBWFĻBĻDPNNPOĻSFTFS
WPJSĻ5IFĻMFWFMĻNVTUĻCFĻCFUXFFOĻUIFĻ/+0ĻBOE
/#:ĻNBSLTĻUIBUĻBSFĻWJTJCMFĻJOTJEFĻUIFĻSFTFS
WPJSĻ$IFDLĻUIFĻMFWFMĻSFHVMBSMZ
p
&OTVSFĻUIBUĻUIFĻDPPMBOUĻNJYUVSFĻJTĻ
XBUFSĻBOEĻĻDPPMBOU
p
$IBOHFĻUIFĻCSBLFĻGMVJEĻFWFSZĻPUIFSĻZFBSĻPSĻBU
FWFSZĻPUIFSĻSFHVMBSĻTFSWJDF
.JYĻUIFĻDPPMBOUĻXJUIĻBQQSPWFEĻRVBMJUZ
UBQĻXBUFSĻ*OĻUIFĻFWFOUĻPGĻBOZĻEPVCU
BCPVUĻXBUFSĻRVBMJUZ ĻVTFEĻSFBEZNJYFE
DPPMBOUĻJOĻBDDPSEBODFĻXJUIĻ7PMWPĻSFD
PNNFOEBUJPOT
p
8IFOĻDIBOHJOHĻDPPMBOUSFQMBDJOH
DPPMJOHĻTZTUFNĻDPNQPOFOUT ĻGMVTIĻUIF
DPPMJOHĻTZTUFNĻDMFBOĻXJUIĻBQQSPWFE
RVBMJUZĻUBQĻXBUFSĻPSĻGMVTIĻXJUIĻSFBEZ
NJYFEĻDPPMBOU
'PSĻDBQBDJUJFTĻBOEĻSFDPNNFOEFEĻGMVJEĻHSBEF
TFFĻQBHFĻĻ5IFĻGMVJEĻTIPVMEĻCFĻDIBOHFE
BOOVBMMZĻPOĻDBSTĻESJWFOĻJOĻDPOEJUJPOTĻSFRVJSJOH
IBSE ĻGSFRVFOUĻCSBLJOH ĻTVDIĻBTĻESJWJOHĻJO
NPVOUBJOTĻPSĻUSPQJDBMĻDMJNBUFTĻXJUIĻIJHI
IVNJEJUZ
p
5IFĻFOHJOFĻNVTUĻPOMZĻCFĻSVOĻXJUIĻB
XFMMGJMMFEĻDPPMJOHĻTZTUFNĻ0UIFSXJTF
UFNQFSBUVSFTĻUIBUĻBSFĻUPPĻIJHIĻNBZ
PDDVSĻSFTVMUJOHĻJOĻUIFĻSJTLĻPGĻEBNBHF
DSBDLT ĻJOĻUIFĻDZMJOEFSĻIFBE
(KNNKPI
%JGEMKPIVJGNGXGN
9#40+0)
*GĻUIFĻCSBLFĻGMVJEĻJTĻCFMPXĻUIFĻ/+0ĻMFWFMĻJO
UIFĻCSBLFĻGMVJEĻSFTFSWPJS ĻEPĻOPUĻESJWFĻGVS
UIFSĻCFGPSFĻUPQQJOHĻVQĻUIFĻCSBLFĻGMVJE
7PMWPĻSFDPNNFOETĻUIBUĻUIFĻSFBTPOĻGPSĻUIF
MPTTĻPGĻCSBLFĻGMVJEĻJTĻJOWFTUJHBUFEĻCZĻBO
BVUIPSJTFEĻ7PMWPĻXPSLTIPQ
$TCMGHNWKFTGUGTXQKTNQECVKQP
5IFĻGMVJEĻSFTFSWPJSĻJTĻQSPUFDUFEĻVOEFSĻUIF
DPWFSĻPWFSĻUIFĻDPMEĻ[POFĻJOĻUIFĻFOHJOFĻDPN
QBSUNFOUĻ5IFĻSPVOEĻDPWFSĻNVTUĻCFĻSFNPWFE
GJSTUĻCFGPSFĻUIFĻSFTFSWPJSĻDBQĻDBOĻCFĻSFBDIFE
5VSOĻBOEĻPQFOĻUIFĻDPWFSĻMPDBUFEĻPOĻUIF
DPWFSJOH
6OTDSFXĻUIFĻSFTFSWPJSĻDBQĻBOEĻGJMMĻUIF
GMVJEĻ5IFĻMFWFMĻNVTUĻCFĻCFUXFFOĻUIFĻ/+0
BOEĻ/#:ĻNBSLT ĻXIJDIĻBSFĻMPDBUFEĻPO
UIFĻJOTJEFĻPGĻUIFĻSFTFSWPJS
+/2146#06
%PĻOPUĻGPSHFUĻUPĻSFGJUĻUIFĻDBQ
/CKPVGPCPEGCPFUGTXKEG
'PIKPGEQORCTVOGPV
#KTEQPFKVKQPKPIU[UVGO
6TQWDNGUJQQVKPICPFTGRCKT
5IFĻBJSĻDPOEJUJPOJOHĻTZTUFNĻDPOUBJOTĻGMVPSFT
DFOUĻUSBDJOHĻBHFOUTĻ6TFĻVMUSBWJPMFUĻMJHIUĻXIFO
MPPLJOHĻGPSĻMFBLT
7PMWPĻSFDPNNFOETĻUIBUĻZPVĻDPOUBDUĻBO
BVUIPSJTFEĻ7PMWPĻXPSLTIPQ
9#40+0)
5IFĻBJSĻDPOEJUJPOJOHĻTZTUFNĻDPOUBJOTĻQSFT
TVSJTFEĻSFGSJHFSBOUĻ3BĻ5IJTĻTZTUFN
NVTUĻPOMZĻCFĻTFSWJDFEĻBOEĻSFQBJSFEĻCZĻBO
BVUIPSJTFEĻXPSLTIPQ
/CKPVGPCPEGCPFUGTXKEG
.CORU
)GPGTCN
"MMĻCVMCTĻBSFĻTQFDJGJFE ĻTFFĻQBHFĻĻ5IF
GPMMPXJOHĻMJTUĻDPOUBJOTĻMPDBUJPOTĻPGĻCVMCTĻBOE
PUIFSĻMJHIUĻTPVSDFTĻUIBUĻBSFĻTQFDJBMJTFEĻPS
VOTVJUBCMFĻGPSĻDIBOHJOHĻFYDFQUĻBUĻBĻXPSL
TIPQ
p "DUJWFĻ9FOPOĻIFBEMBNQTĻĻ"#-Ļ 9FOPO
MBNQT
p
p
p
p
p
p
p
p
4JEFĻEJSFDUJPOĻJOEJDBUPST ĻEPPSĻNJSSPST
"QQSPBDIĻMJHIUJOH ĻEPPSĻNJSSPST
.QECVKQPQHHTQPVDWNDU
5IFĻDBSmTĻFMFDUSJDBMĻTZTUFNĻNVTUĻCFĻJOĻLFZ
QPTJUJPOĻĻXIFOĻSFQMBDJOHĻCVMCT ĻTFF
QBHFĻ
+/2146#06
/FWFSĻUPVDIĻUIFĻHMBTTĻQBSUĻPGĻUIFĻCVMCT
XJUIĻZPVSĻGJOHFSTĻ(SFBTFĻGSPNĻZPVSĻGJOHFST
JTĻWBQPSJTFEĻCZĻUIFĻIFBU ĻDPBUJOHĻUIF
SFGMFDUPSĻBOEĻUIFOĻDBVTJOHĻEBNBHF
1PTJUJPOĻMBNQT ĻSFBS
4JEFĻNBSLFSĻMBNQT ĻSFBS
#SBLFĻMJHIUĻBCPWFĻUIFĻSFBSĻXJOETDSFFO
*OUFSJPSĻBOEĻMVHHBHFĻDPNQBSUNFOUĻMJHIUJOH
(MPWFCPYĻMJHIUJOH
-&%ĻMJHIUT ĻHFOFSBM
9#40+0)
0OĻDBSTĻXJUIĻ9FOPOĻIFBEMBNQT ĻUIF
SFQMBDFNFOUĻPGĻ9FOPOĻMBNQTĻNVTUĻCFĻDBS
SJFEĻPVUĻBUĻBĻXPSLTIPQĻĻBOĻBVUIPSJTFE
7PMWPĻXPSLTIPQĻJTĻSFDPNNFOEFEĻ8PSLJOH
XJUIĻ9FOPOĻMBNQTĻEFNBOETĻFYUSFNFĻDBV
UJPOĻCFDBVTFĻUIFĻIFBEMBNQĻJTĻFRVJQQFE
XJUIĻBĻIJHIĻWPMUBHFĻVOJU
9#40+0)
016'
*GĻBOĻFSSPSĻNFTTBHFĻSFNBJOTĻBGUFSĻUIFĻCSP
LFOĻCVMCĻIBTĻCFFOĻSFQMBDFEĻUIFOĻXFĻSFD
PNNFOEĻUIBUĻZPVĻWJTJUĻBOĻBVUIPSJTFEĻ7PMWP
XPSLTIPQ
1PTJUJPOQBSLJOHĻMBNQTĻ -&%ĻJOĻ9FOPO
IFBEMBNQT
.BJOĻCFBNĻJOĻ9FOPOĻIFBEMBNQTĻĻ&YUSB
NBJOĻCFBNĻJOĻ9FOPOĻIFBEMBNQT
%JQQFEĻCFBNĻJOĻ9FOPOĻIFBEMBNQTĻ
9FOPOĻMBNQTĻJOĻ9FOPOĻIFBEMBNQT
*OEJDBUPS
4JEFĻNBSLFSĻMBNQT
%BZUJNFĻSVOOJOHĻMJHIUTĻ -&% ĻPSĻCVMC
EFQFOEJOHĻPOĻWBSJBOU
$FSUBJOĻWBSJBOUT
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
/CKPVGPCPEGCPFUGTXKEG
.CORU
*GCFNCORUHTQPV
Ļ6OQMVHĻUIFĻDPOOFDUPS
"MMĻPGĻUIFĻIFBEMBNQĻCVMCTĻBSFĻSFQMBDFEĻWJBĻUIF
FOHJOFĻDPNQBSUNFOUĻ-PPTFOĻBOEĻSFNPWFĻUIF
XIPMFĻIFBEMBNQ
1MBDFĻUIFĻIFBEMJHIUĻPOĻBĻTPGUĻTVSGBDFĻTP
BTĻOPUĻUPĻTDSBUDIĻUIFĻMFOT
+/2146#06
%PĻOPUĻQVMMĻUIFĻFMFDUSJDBMĻDBCMF ĻPOMZĻUIF
DPOOFDUPS
3FQMBDFĻUIFĻSFMFWBOUĻCVMCĻBTĻJOTUSVDUFE
5BLFĻPVUĻUIFĻUPPMĻ 5PSYĻ ĻGPVOEĻVOEFSĻUIF
GMPPSĻIBUDIĻJOĻUIFĻDBSHPĻBSFB
-JGUĻPVUĻUIFĻCPOOFUĻTUPQ
Ļ6OEPĻUIFĻTDSFXĻVTJOHĻUIFĻUPPMĻ 5PSY
5VSOĻUIFĻMPDLJOHĻQJOĻBOUJDMPDLXJTF
5IFĻIFBEMJHIUĻNVTUĻCFĻGJUUFEĻBOEĻUIFĻDPOUBDU
GJUUFEĻDPSSFDUMZĻCFGPSFĻTXJUDIJOHĻPOĻUIFĻMJHIUT
PSĻTXJUDIJOHĻLFZĻQPTJUJPO
%QXGTHQTOCKPFKRRGFDGCONCORU
1VMMĻPVUĻUIFĻMPDLJOHĻQJO
Ļ3FMFBTFĻUIFĻIFBEMBNQĻCZĻBMUFSOBUFMZ
UJMUJOHĻBOEĻQVMMJOHĻJUĻPVU
+/2146#06
5BLFĻDBSFĻXIFOĻMJGUJOHĻPVUĻUIFĻIFBEMBNQĻTP
BTĻOPUĻUPĻEBNBHFĻBOZĻQBSUT
Ļ1SFTTĻEPXOĻUIFĻDBUDI
1SFTTĻUIFĻIPPLTĻUPHFUIFS
/CKPVGPCPEGCPFUGTXKEG
.CORU
"OHMFĻPVUĻUIFĻDPWFS
/CKPDGCO
#FFKVKQPCNOCKPDGCO
%FUBDIĻUIFĻIFBEMBNQ ĻTFFĻQBHFĻ
%FUBDIĻUIFĻIFBEMBNQ ĻTFFĻQBHFĻ
6OEPĻUIFĻDPWFS ĻTFFĻQBHFĻ
6OEPĻUIFĻDPWFS ĻTFFĻQBHFĻ
3FQMBDFĻUIFĻSFMFWBOUĻCVMCĻBTĻJOTUSVDUFE
&KRRGFDGCO
%FUBDIĻUIFĻIFBEMBNQ ĻTFFĻQBHFĻ
6OEPĻUIFĻDPWFS ĻTFFĻQBHFĻ
1SFTTĻUIFĻCVMCĻIPMEFSĻVQXBSETĻVOUJMĻJU
SFMFBTFT
5VSOĻUIFĻCVMCĻIPMEFSĻBOUJDMPDLXJTF
1VMMĻPVUĻUIFĻCVMCĻIPMEFS
3FQMBDFĻUIFĻCVMCĻBOEĻQVUĻCBDLĻUIFĻQBSUT
JOĻSFWFSTFĻPSEFS
1SFTTĻUIFĻCVMCĻIPMEFSĻVQXBSETĻVOUJMĻJU
EFUBDIFT
1VMMĻPVUĻUIFĻCVMCĻIPMEFS
3FQMBDFĻUIFĻCVMCĻBOEĻQVUĻCBDLĻUIFĻQBSUT
JOĻSFWFSTFĻPSEFS
1VMMĻPVUĻUIFĻCVMCĻIPMEFS
3FQMBDFĻUIFĻCVMCĻBOEĻQVUĻCBDLĻUIFĻQBSUT
JOĻSFWFSTFĻPSEFS
$BSTĻXJUIĻIBMPHFOĻIFBEMJHIUT
$BSTĻXJUIĻYFOPOĻIFBEMJHIUT
``
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
/CKPVGPCPEGCPFUGTXKEG
.CORU
&KTGEVKQPKPFKECVQTUHNCUJGTUHTQPV
2QUKVKQPRCTMKPINCORU
5KFGOCTMGTNCORU
%FUBDIĻUIFĻIFBEMBNQ ĻTFFĻQBHFĻ
%FUBDIĻUIFĻIFBEMBNQ ĻTFFĻQBHFĻ
%FUBDIĻUIFĻIFBEMBNQ ĻTFFĻQBHFĻ
6OEPĻUIFĻDPWFS
5VSOĻUIFĻCVMCĻIPMEFSĻBOUJDMPDLXJTF
6OEPĻUIFĻDPWFS
1VTIĻJOĻUIFĻDBUDI
1VMMĻPVUĻUIFĻCVMCĻIPMEFS
1VMMĻEPXOĻUIFĻCVMCĻIPMEFS
1VMMĻPVUĻUIFĻCVMCĻIPMEFS
3FQMBDFĻUIFĻCVMCĻBOEĻQVUĻCBDLĻUIFĻQBSUT
JOĻSFWFSTFĻPSEFS
3FQMBDFĻUIFĻCVMCĻBOEĻQVUĻCBDLĻUIFĻQBSUT
JOĻSFWFSTFĻPSEFS
/PUĻBQQMJDBCMFĻUPĻDBSTĻXJUIĻYFOPOĻIFBEMJHIUTĻBTĻUIFTFĻBSFĻFRVJQQFEĻXJUIĻ-&%ĻMBNQT
3FQMBDFĻUIFĻCVMCĻBOEĻQVUĻCBDLĻUIFĻQBSUT
JOĻSFWFSTFĻPSEFS
/CKPVGPCPEGCPFUGTXKEG
.CORU
&C[VKOGTWPPKPINKIJVU
6OEPĻUIFĻDPWFS
5VSOĻUIFĻCVMCĻIPMEFSĻBOUJDMPDLXJTF
1VMMĻPVUĻUIFĻCVMCĻIPMEFS
3FQMBDFĻUIFĻCVMCĻBOEĻQVUĻCBDLĻUIFĻQBSUT
JOĻSFWFSTFĻPSEFS
.QECVKQPQHTGCTDWNDU
#SBLFĻMJHIUĻ -&%
1PTJUJPOĻMBNQTĻ -&%
%JSFDUJPOĻJOEJDBUPST ĻCSBLFĻMJHIUTĻBOEĻSFBS
MJHIUTĻBSFĻSFQMBDFEĻGSPNĻJOTJEFĻUIFĻDBSHPĻBSFB
3FNPWFĻUIFĻIBUDIĻJOĻUIFĻVQIPMTUFSZĻ ĻPO
UIFĻTBNFĻTJEFĻBTĻUIFĻEFGFDUJWFĻCVMC
4JEFĻNBSLFSĻMBNQTĻ -&%
3FWFSTJOHĻMBNQ
3FBSĻGPHĻMBNQ
.CORJQWUKPITGCT
#SBLFĻMJHIU
%JSFDUJPOĻJOEJDBUPST
1SFTTĻUIFĻDBUDIĻTJEFXBZT
1VMMĻPVUĻUIFĻCVMCĻIPMEFS
3FNPWFĻUIFĻCMPXOĻCVMCĻCZĻQSFTTJOHĻJUĻJO
BOEĻUVSOJOHĻBOUJDMPDLXJTF
3FQMBDFĻUIFĻCVMCĻBOEĻQVUĻCBDLĻUIFĻQBSUT
JOĻSFWFSTFĻPSEFS
0OMZĻBQQMJFTĻUPĻEBZUJNFĻSVOOJOHĻMJHIUTĻXJUIĻCVMCT
``
/CKPVGPCPEGCPFUGTXKEG
.CORU
4GCTHQINCOR
*OTFSUĻ BQQSPYĻĻNN ĻBĻCMVOU ĻLOJGFMJLF
PCKFDU ĻFHĻBĻUBCMFĻLOJGF ĻBUĻUIFĻUSJBOHMF
$BSFGVMMZĻQSJTFĻVOUJMĻUIFĻMVHĻSFMFBTFT
+/2146#06
5BLFĻDBSFĻOPUĻUPĻEBNBHFĻBOZĻQBSUT
Ļ5VSOĻUIFĻCVMCĻIPMEFSĻBOUJDMPDLXJTF
Ļ1VMMĻPVUĻUIFĻCVMCĻIPMEFS
5RGEKHKECVKQPDWNDU
3FQMBDFĻUIFĻCVMCĻBOEĻQVUĻCBDLĻUIFĻQBSUT
JOĻSFWFSTFĻPSEFS
.KIJVKPI
8CPKV[OKTTQTNKIJVKPI
*OTFSUĻBĻTDSFXESJWFSĻVOEFSĻUIFĻMBNQĻMFOT
BOEĻHFOUMZĻQSJ[FĻVQĻUIFĻMVHĻPOĻUIFĻFEHF
$BSFGVMMZĻEFUBDIĻBOEĻMJGUĻBTJEFĻUIFĻMBNQ
MFOT
6TJOHĻOFFEMFOPTFĻQMJFST ĻQVMMĻUIFĻCVMC
TUSBJHIUĻPVUĻUPĻUIFĻTJEFĻ%PĻOPUĻTRVFF[F
UPPĻIBSEĻXJUIĻUIFĻQMJFSTĻ0UIFSXJTF ĻUIF
CVMCĻHMBTTĻDPVMEĻCSFBL
3FQMBDFĻUIFĻCVMCĻBOEĻQVUĻCBDLĻUIFĻQBSUT
JOĻSFWFSTFĻPSEFS
=9?#
6[RG
%JQQFEĻCFBN#
)Ļ--
.BJOĻCFBN#
)
"EEJUJPOBMĻNBJO
CFBN$
)Ļ--
'SPOUĻEJSFDUJPO
JOEJDBUPST
):8
1PTJUJPOĻMBNQT
GSPOU#
88Ļ--
4JEFĻNBSLFSĻMBNQT
GSPOU
8:8Ļ--
%BZUJNFĻSVOOJOH
MJHIUT%
188
4JEFĻEJSFDUJPOĻJOEJ
DBUPST ĻEPPSĻNJS
SPST%
8:8Ļ--
%JSFDUJPOĻJOEJDB
UPST ĻSFBS
1:8Ļ--
#SBLFĻMJHIU
18Ļ--
3FWFSTJOHĻMBNQ
18Ļ--
/CKPVGPCPEGCPFUGTXKEG
.CORU
.KIJVKPI
"
#
$
%
=9?#
6[RG
3FBSĻGPHĻMBNQ
)8Ļ--
7BOJUZĻNJSSPSĻMJHIU
JOH
5Ļ4PDLFU
8YE
8BUU
$BSTĻXJUIĻIBMPHFOĻIFBEMJHIUT
$BSTĻXJUIĻYFOPOĻIFBEMJHIUT
$FSUBJOĻWBSJBOUT
/CKPVGPCPEGCPFUGTXKEG
9KRGTDNCFGUCPFYCUJGTHNWKF
9KRGTDNCFGU
5GTXKEGRQUKVKQP
5612'0)+0'ĻCVUUPOĻUPĻTFUĻUIFĻDBSmT
FMFDUSJDBMĻTZTUFNĻUPĻLFZĻQPTJUJPOĻ+Ļ 'PS
EFUBJMFEĻJOGPSNBUJPOĻPOĻLFZĻQPTJUJPOT ĻTFF
QBHFĻ
#SJFGMZĻQSFTTĻUIFĻ56#465612'0)+0'
CVUUPOĻBHBJOĻUPĻTFUĻUIFĻDBSmTĻFMFDUSJDBM
TZTUFNĻJOĻLFZĻQPTJUJPOĻ
8JUIJOĻĻTFDPOET ĻNPWFĻUIFĻSJHIUĻTUBML
TXJUDIĻVQĻBOEĻIPMEĻJUĻJOĻQPTJUJPOĻGPS
BQQSPYĻĻTFDPOE
5IFĻXJQFSTĻUIFOĻNPWFĻUPĻTUBOEJOH
TUSBJHIUĻVQ
9KRGTDNCFGUKPUGTXKEGRQUKVKQP
*OĻPSEFSĻUPĻDIBOHF ĻDMFBOĻPSĻMJGUĻUIFĻXJQFS
CMBEFTĻ GPSĻTDSBQJOHĻPGGĻJDFĻGSPNĻUIFĻXJOE
TDSFFO ĻGPSĻFYBNQMF ĻUIFZĻNVTUĻCFĻJOĻTFSWJDF
QPTJUJPO
+/2146#06
#FGPSFĻQMBDJOHĻUIFĻXJQFSĻCMBEFTĻJOĻUIF
TFSWJDFĻQPTJUJPO ĻNBLFĻTVSFĻUIBUĻUIFZĻBSF
OPUĻGSP[FOĻEPXO
1MBDFĻUIFĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻJOĻUIFĻJHOJ
UJPOĻMPDLĻBOEĻCSJFGMZĻQSFTTĻUIFĻ56#46
/PUĻOFDFTTBSZĻJOĻDBSTĻXJUIĻ,FZMFTTĻGVODUJPO
5IFĻXJQFSTĻSFUVSOĻUPĻUIFJSĻTUBSUJOHĻQPTJUJPO
XIFOĻZPVĻCSJFGMZĻQSFTTĻUIFĻ56#465612
'0)+0'ĻCVUUPOĻUPĻTFUĻUIFĻDBSmTĻFMFDUSJDBMĻTZT
UFNĻUPĻLFZĻQPTJUJPOĻ+Ļ PSĻXIFOĻUIFĻDBSĻJT
TUBSUFE +/2146#06
*GĻUIFĻXJQFSĻBSNTĻJOĻUIFĻTFSWJDFĻQPTJUJPO
IBWFĻCFFOĻGPMEFEĻVQĻGSPNĻUIFĻXJOETDSFFO
UIFZĻNVTUĻCFĻGPMEFEĻCBDLĻEPXOĻPOUPĻUIF
XJOETDSFFOĻCFGPSFĻUIFĻXJQFSTĻBSFĻBMMPXFE
UPĻSFUVSOĻUPĻUIFJSĻTUBSUJOHĻQPTJUJPOĻ5IJTĻJTĻUP
BWPJEĻTDSBQJOHĻUIFĻQBJOUĻPOĻUIFĻCPOOFU
4GRNCEKPIVJGYKRGTDNCFGU
/CKPVGPCPEGCPFUGTXKEG
9KRGTDNCFGUCPFYCUJGTHNWKF
'PMEĻVQĻUIFĻXJQFSĻBSNĻXIFOĻJUĻJTĻJOĻTFSW
JDFĻQPTJUJPOĻ1SFTTĻUIFĻCVUUPOĻMPDBUFEĻPO
UIFĻXJQFSĻCMBEFĻNPVOUJOHĻBOEĻQVMM
TUSBJHIUĻPVUĻQBSBMMFMĻXJUIĻUIFĻXJQFSĻBSN
4MJEFĻJOĻUIFĻOFXĻXJQFSĻCMBEFĻVOUJMĻBĻDMJDL
JTĻIFBSE
$IFDLĻUIBUĻUIFĻCMBEFĻJTĻGJSNMZĻJOTUBMMFE
'PMEĻUIFĻXJQFSĻBSNĻCBDLĻUPXBSETĻUIF
XJOETDSFFO
5IFĻXJQFSTĻSFUVSOĻGSPNĻTFSWJDFĻQPTJUJPOĻUP
UIFJSĻTUBSUJOHĻQPTJUJPOĻXIFOĻZPVĻCSJFGMZĻQSFTT
UIFĻ56#465612'0)+0'ĻCVUUPOĻUPĻTFUĻUIF
DBSmTĻFMFDUSJDBMĻTZTUFNĻUPĻLFZĻQPTJUJPOĻ+Ļ PS
XIFOĻUIFĻDBSĻJTĻTUBSUFE 016'
5IFĻXJQFSĻCMBEFTĻBSFĻEJGGFSFOUĻMFOHUITĻ5IF
CMBEFĻPOĻUIFĻESJWFSTĻTJEFĻJTĻMPOHFSĻUIBOĻPO
UIFĻQBTTFOHFSĻTJEF
9#40+0)
*GĻUIFĻDBSĻJTĻFRVJQQFEĻXJUIĻBJSCBH
1FEFTUSJBOĻ"JSCBHĻUIFOĻ7PMWPĻSFDPNNFOET
UIBUĻHFOVJOFĻXJQFSĻBSNTĻBSFĻVTFEĻBOEĻUIBU
ZPVĻPOMZĻVTFĻHFOVJOFĻQBSUTĻGPSĻUIFN
4GRNCEKPIVJGYKRGTDNCFGUTGCT
YKPFQY
5VSOĻBOUJDMPDLXJTFĻUPĻVTFĻUIFĻCMBEFTĻFOE
QPTJUJPOĻBHBJOTUĻUIFĻXJQFSĻBSNĻBTĻBĻMFWFS
UPĻEFUBDIĻUIFĻCMBEFĻNPSFĻFBTJMZ
1SFTTĻUIFĻOFXĻXJQFSĻCMBEFĻJOUPĻQPTJUJPO
$IFDLĻUIBUĻJUĻJTĻGJSNMZĻJOTUBMMFE
-PXFSĻUIFĻXJQFSĻBSN
%NGCPKPI
'PSĻDMFBOJOHĻXJQFSĻCMBEFTĻBOEĻXJOETDSFFO
TFFĻQBHFĻĻBOEĻPOXBSET
+/2146#06
$IFDLĻUIFĻCMBEFTĻSFHVMBSMZĻ/FHMFDUFE
NBJOUFOBODFĻTIPSUFOTĻUIFĻTFSWJDFĻMJGFĻPG
UIFĻXJQFSĻCMBEFT
G021763
(KNNKPIYCUJGTHNWKF
'PMEĻPVUĻUIFĻXJQFSĻBSN
(SJQĻUIFĻJOOFSĻTFDUJPOĻPGĻUIFĻCMBEFĻ CZĻUIF
BSSPX /CKPVGPCPEGCPFUGTXKEG
9KRGTDNCFGUCPFYCUJGTHNWKF
5IFĻXJOETDSFFOĻBOEĻIFBEMBNQĻXBTIFSTĻTIBSF
BĻDPNNPOĻSFTFSWPJS
+/2146#06
6TFĻXBTIFSĻGMVJEĻXJUIĻBOUJGSFF[FĻEVSJOHĻUIF
XJOUFSĻUPĻBWPJEĻGSFF[JOHĻJOĻUIFĻQVNQ ĻSFTFS
WPJSĻBOEĻIPTFT
'PSĻDBQBDJUJFT ĻTFFĻQBHFĻ
/CKPVGPCPEGCPFUGTXKEG
$CVVGT[
1RGTCVKQP
5IFĻTFSWJDFĻMJGFĻBOEĻGVODUJPOĻPGĻUIFĻCBUUFSZĻJT
JOGMVFODFEĻCZĻGBDUPSTĻTVDIĻBTĻUIFĻOVNCFSĻPG
TUBSUT ĻEJTDIBSHJOH ĻESJWJOHĻTUZMF ĻESJWJOHĻDPO
EJUJPOT ĻDMJNBUJDĻDPOEJUJPOTĻFUD
p /FWFSĻEJTDPOOFDUĻUIFĻCBUUFSZĻXIFOĻUIF
FOHJOFĻJTĻSVOOJOH
p $IFDLĻUIBUĻUIFĻDBCMFTĻUPĻUIFĻCBUUFSZĻBSF
DPSSFDUMZĻDPOOFDUFEĻBOEĻQSPQFSMZĻUJHIU
FOFE
9#40+0)
p
5IFĻCBUUFSZĻDBOĻHFOFSBUFĻPYZIZESPHFO
HBT ĻXIJDIĻJTĻIJHIMZĻFYQMPTJWFĻ"ĻTQBSL
DBOĻCFĻGPSNFEĻJGĻBĻKVNQĻMFBEĻJTĻDPO
OFDUFEĻJODPSSFDUMZ ĻBOEĻUIJTĻDBOĻCF
FOPVHIĻGPSĻUIFĻCBUUFSZĻUPĻFYQMPEF
p
5IFĻCBUUFSZĻDPOUBJOTĻTVMQIVSJDĻBDJE
XIJDIĻDBOĻDBVTFĻTFSJPVTĻCVSOT
p
*GĻTVMQIVSJDĻBDJEĻDPNFTĻJOUPĻDPOUBDU
XJUIĻFZFT ĻTLJOĻPSĻDMPUIJOH ĻGMVTIĻXJUI
MBSHFĻRVBOUJUJFTĻPGĻXBUFSĻ*GĻBDJE
TQMBTIFTĻJOUPĻUIFĻFZFTĻĻTFFLĻNFEJDBM
BUUFOUJPOĻJNNFEJBUFMZ
016'
5IFĻMJGFĻPGĻUIFĻCBUUFSZĻJTĻTIPSUFOFEĻJGĻJU
CFDPNFTĻEJTDIBSHFEĻSFQFBUFEMZ
5IFĻMJGFĻPGĻUIFĻCBUUFSZĻJTĻBGGFDUFEĻCZĻTFWFSBM
GBDUPST ĻJODMVEJOHĻESJWJOHĻDPOEJUJPOTĻBOE
DMJNBUFĻ#BUUFSZĻTUBSUJOHĻDBQBDJUZĻEFDSFB
TFTĻHSBEVBMMZĻXJUIĻUJNFĻBOEĻUIFSFGPSF
OFFETĻUPĻCFĻSFDIBSHFEĻJGĻUIFĻDBSĻJTĻOPU
VTFEĻGPSĻBĻMPOHFSĻUJNFĻPSĻXIFOĻJUĻJTĻPOMZ
ESJWFOĻTIPSUĻEJTUBODFTĻ&YUSFNFĻDPMEĻGVS
UIFSĻMJNJUTĻTUBSUJOHĻDBQBDJUZ
5PĻNBJOUBJOĻUIFĻCBUUFSZĻJOĻHPPEĻDPOEJUJPO
BUĻMFBTUĻĻNJOVUFTĻPGĻESJWJOHXFFLĻJTĻSFD
PNNFOEFEĻPSĻUIBUĻUIFĻCBUUFSZĻJTĻDPO
OFDUFEĻUPĻBĻCBUUFSZĻDIBSHFSĻXJUIĻBVUPNBUJD
USJDLMFĻDIBSHJOH
"ĻCBUUFSZĻUIBUĻJTĻLFQUĻGVMMZĻDIBSHFEĻIBTĻB
NBYJNVNĻTFSWJDFĻMJGF
+/2146#06
*GĻUIFĻGPMMPXJOHĻJOTUSVDUJPOĻJTĻOPUĻPCTFSWFE
UIFOĻUIFĻFOFSHZĻTBWJOHĻGVODUJPOĻGPSĻJOGP
UBJONFOUĻNBZĻCFĻUFNQPSBSJMZĻEJTFOHBHFE
BOEPSĻUIFĻNFTTBHFĻJOĻUIFĻJOGPSNBUJPOĻEJT
QMBZĻBCPVUĻUIFĻNBJOĻCBUUFSZTĻTUBUFĻPG
DIBSHFĻNBZĻCFĻUFNQPSBSJMZĻJOBQQMJDBCMF
GPMMPXJOHĻUIFĻDPOOFDUJPOĻPGĻBOĻFYUFSOBM
CBUUFSZĻPSĻCBUUFSZĻDIBSHFS
p
5IFĻOFHBUJWFĻCBUUFSZĻUFSNJOBMĻPOĻUIF
DBSTĻNBJOĻCBUUFSZĻNVTUĻPGXGTĻCFĻVTFE
GPSĻDPOOFDUJOHĻBOĻFYUFSOBMĻCBUUFSZĻPS
CBUUFSZĻDIBSHFSĻĻPOMZĻUIFĻECTEJCUUKU
NBZĻCFĻVTFEĻBTĻUIFĻHSPVOEJOHĻQPJOU
4FFĻUIFĻTFDUJPOĻ4UBSUĻBTTJTUBODFĻĻGPSĻB
EFTDSJQUJPOĻPGĻIPXĻUIFĻDBCMFĻDMBNQTĻNVTU
CFĻBUUBDIFE
+/2146#06
"ĻRVJDLĻDIBSHFSĻNVTUĻOFWFSĻCFĻVTFEĻXIFO
DIBSHJOHĻUIFĻCBUUFSZ
/CKPVGPCPEGCPFUGTXKEG
$CVVGT[
5[ODQNUQPVJGDCVVGT[
"WPJEĻTQBSLTĻBOEĻOBLFE
GMBNFT
6TFĻQSPUFDUJWFĻHPHHMFT
3JTLĻPGĻFYQMPTJPO
'VSUIFSĻJOGPSNBUJPOĻJOĻUIF
PXOFSTĻNBOVBM
.VTUĻCFĻUBLFOĻGPSĻSFDZ
DMJOH
4UPSFĻUIFĻCBUUFSZĻPVUĻPG
UIFĻSFBDIĻPGĻDIJMESFO
4GRNCEKPIVJGOCKPDCVVGT[
7PMWPĻSFDPNNFOETĻUIBUĻZPVĻBMMPXĻBOĻBVUIPS
JTFEĻXPSLTIPQĻUPĻSFQMBDFĻUIFĻCBUUFSJFTĻĻBO
BVUIPSJTFEĻ7PMWPĻXPSLTIPQĻJTĻSFDPNNFOEFE
'PSĻNPSFĻJOGPSNBUJPOĻPOĻUIFĻDBSTĻNBJOĻCBU
UFSZĻĻTFFĻQBHFĻ
5VCTV5VQR
$BSTĻXJUIĻUIFĻ4UBSU4UPQĻGVODUJPOĻBSFĻFRVJQ
QFEĻXJUIĻUXPĻĻ7ĻCBUUFSJFTĻĻPOFĻFYUSBĻQPX
FSGVMĻCBUUFSZĻGPSĻTUBSUJOHĻBOEĻPOFĻTUBOECZĻCBU
UFSZĻUIBUĻIFMQTĻEVSJOHĻUIFĻ4UBSU4UPQĻGVOD
UJPOTĻTUBSUJOHĻTFRVFODF
'PSĻNPSFĻJOGPSNBUJPOĻPOĻ4UBSU4UPQĻĻTFF
QBHFĻ
'PSĻNPSFĻJOGPSNBUJPOĻPOĻUIFĻDBSTĻNBJOĻCBU
UFSZĻĻTFFĻQBHFĻĻBOEĻ
5IFĻCBUUFSZĻDPOUBJOTĻDPS
SPTJWFĻBDJE
016'
"OĻFYQFOEFEĻCBUUFSZĻNVTUĻCFĻSFDZDMFEĻJO
BOĻFOWJSPONFOUBMMZĻTBGFĻNBOOFSĻBTĻJUĻDPO
UBJOTĻMFBE
/CKPVGPCPEGCPFUGTXKEG
$CVVGT[
$CVVGT[
5VCTV
5WRRQTV
$PMEĻTUBSU
DBQBDJUZ"
$$"Ļ "
Ļ#
#
Ļ$
$
¯¯#
¯¯#
¯¯$
¯¯$
#
#
$
$
4J[F%
-¯8¯)
NN
$BQBDJUZ
"I
"
#
$
%
"DDPSEJOHĻUPĻ&/ĻTUBOEBSE
.BOVBMĻHFBSCPY
"VUPNBUJDĻHFBSCPY
-BSHFTUĻQPTTJCMFĻTJ[F
+/2146#06
8IFOĻSFQMBDJOHĻCBUUFSJFTĻJOĻDBSTĻXJUIĻUIF
4UBSU4UPQĻGVODUJPO ĻUIFĻ"(.ĻUZQFĻCBUUFS
JFTĻNVTUĻCFĻGJUUFE
016'
p
5IFĻIJHIFSĻUIFĻDVSSFOUĻUBLFPGGĻJOĻUIF
DBSĻ FYUSBĻDPPMJOHIFBUJOH ĻFUD ĻUIF
NPSFĻUIFĻCBUUFSJFTĻNVTUĻCFĻDIBSHFEĻ
JODSFBTFEĻGVFMĻDPOTVNQUJPO
p
8IFOĻUIFĻDBQBDJUZĻPGĻUIFĻCBUUFSZĻIBT
GBMMFOĻCFMPXĻUIFĻMPXFTUĻQFSNJTTJCMF
MFWFMĻUIFOĻUIFĻ4UBSU4UPQĻGVODUJPOĻJT
EJTFOHBHFE
.QECVKQPQHVJGDCVVGTKGU
5FNQPSBSJMZĻSFEVDFEĻ4UBSU4UPQĻGVODUJPOĻEVF
UPĻIJHIĻDVSSFOUĻUBLFPGGĻNFBOT
p 5IFĻFOHJOFĻTUBSUTĻBVUPNBUJDBMMZĻXJUIPVU
UIFĻESJWFSĻEFQSFTTJOHĻUIFĻDMVUDIĻQFEBM
NBOVBMĻHFBSCPY p 5IFĻFOHJOFĻTUBSUTĻBVUPNBUJDBMMZĻXJUIPVU
UIFĻESJWFSĻMJGUJOHĻIJTIFSĻGPPUĻPGGĻUIFĻGPPU
CSBLFĻQFEBMĻ BVUPNBUJDĻHFBSCPY 5VCTVGTDCVVGT[ 5VCPFD[DCVVGT[
5IFĻTVQQPSUĻCBUUFSZĻOPSNBMMZĻSFRVJSFTĻOP
NPSFĻTFSWJDFĻUIBOĻUIFĻOPSNBMĻCBUUFSZĻUIBUĻJT
VTFEĻGPSĻTUBSUJOHĻ"ĻXPSLTIPQĻTIPVMEĻCFĻDPO
UBDUFEĻJOĻUIFĻFWFOUĻPGĻRVFTUJPOTĻPSĻQSPCMFNTĻ
BOĻBVUIPSJTFEĻ7PMWPĻXPSLTIPQĻJTĻSFDPN
NFOEFE
"CTPSCFEĻ(MBTTĻ.BU
"VUPNBUJDĻTUBSUJOHĻDBOĻPOMZĻUBLFĻQMBDFĻJGĻUIFĻHFBSĻMFWFSĻJTĻJOĻOFVUSBMĻQPTJUJPO
5IFĻCBUUFSZĻGPSĻTUBSUJOHĻJTĻEFTDSJCFEĻJOĻEFUBJMĻPOĻQBHFĻ
/CKPVGPCPEGCPFUGTXKEG
$CVVGT[
+/2146#06
*GĻUIFĻGPMMPXJOHĻJOTUSVDUJPOĻJTĻOPUĻPCTFSWFE
UIFOĻUIFĻ4UBSU4UPQĻGVODUJPOĻNBZĻUFNQP
SBSJMZĻDFBTFĻUPĻXPSLĻBGUFSĻUIFĻDPOOFDUJPOĻPG
BOĻFYUFSOBMĻCBUUFSZĻPSĻCBUUFSZĻDIBSHFS
p
5IFĻOFHBUJWFĻCBUUFSZĻUFSNJOBMĻPOĻUIF
DBSTĻNBJOĻCBUUFSZĻNVTUĻPGXGTĻCFĻVTFE
GPSĻDPOOFDUJOHĻBOĻFYUFSOBMĻCBUUFSZĻPS
CBUUFSZĻDIBSHFSĻĻPOMZĻUIFĻECTEJCUUKU
NBZĻCFĻVTFEĻBTĻUIFĻHSPVOEJOHĻQPJOU
4FFĻUIFĻTFDUJPOĻ4UBSUĻBTTJTUBODFĻĻGPSĻB
EFTDSJQUJPOĻPGĻIPXĻUIFĻDBCMFĻDMBNQTĻNVTU
CFĻBUUBDIFE
016'
*GĻUIFĻCBUUFSZĻIBTĻCFDPNFĻTPĻEJTDIBSHFE
UIBUĻFWFSZUIJOHĻJTĻCMBDLĻBOEĻJOĻQSJODJQMF
UIFĻDBSĻEPFTĻOPUĻIBWFĻBMMĻUIFĻOPSNBMĻFMFD
USJDBMĻGVODUJPOTĻBOEĻUIFĻFOHJOFĻJTĻTVCTF
RVFOUMZĻTUBSUFEĻVTJOHĻBOĻFYUFSOBMĻCBUUFSZĻPS
CBUUFSZĻDIBSHFS ĻUIFOĻUIFĻ4UBSU4UPQĻGVOD
UJPOĻXJMMĻCFĻBDUJWBUFEĻ*UĻXJMMĻUIFOĻCFĻQPTTJ
CMFĻGPSĻUIFĻFOHJOFĻUPĻCFĻBVUPTUPQQFEĻCVU
JOĻUIFĻFWFOUĻPGĻBOĻBVUPTUPQĻUIFĻ4UBSU4UPQ
GVODUJPOĻNBZĻGBJMĻUPĻBVUPTUBSUĻUIFĻFOHJOF
EVFĻUPĻJOBEFRVBUFĻDBQBDJUZĻJOĻUIFĻCBUUFSZ
5IFĻCBUUFSZĻNVTUĻGJSTUĻCFĻDIBSHFEĻJOĻPSEFS
UPĻFOTVSFĻBĻTVDDFTTGVMĻBVUPTUBSUĻBGUFSĻBO
BVUPTUPQĻ"UĻBOĻPVUTJEFĻUFNQFSBUVSFĻPG
Ļˆ$ĻUIFĻCBUUFSZĻOFFETĻUPĻCFĻDIBSHFEĻGPS
BUĻMFBTUĻĻIPVSĻ"UĻBĻMPXFSĻPVUTJEFĻUFN
QFSBUVSFĻBĻDIBSHJOHĻUJNFĻPGĻĻIPVSTĻJT
SFDPNNFOEFEĻ5IFĻSFDPNNFOEBUJPOĻJT
UIBUĻUIFĻCBUUFSZĻJTĻDIBSHFEĻVTJOHĻBOĻFYUFS
OBMĻCBUUFSZĻDIBSHFS
*GĻUIJTĻJTĻOPUĻQPTTJCMFĻUIFOĻUIFĻSFDPNNFO
EBUJPOĻJTĻUPĻUFNQPSBSJMZĻEFBDUJWBUFĻUIF
4UBSU4UPQĻGVODUJPOĻVOUJMĻUIFĻCBUUFSZĻIBT
CFFOĻBEFRVBUFMZĻSFDIBSHFE
'PSĻNPSFĻJOGPSNBUJPOĻBCPVUĻSFDIBSHJOHĻUIF
CBUUFSZ ĻTFFĻUIFĻTFDUJPOĻ#BUUFSZĻJOĻUIF
DIBQUFSĻ.BJOUFOBODFĻBOEĻTFSWJDF
/CKPVGPCPEGCPFUGTXKEG
(WUGU
)GPGTCN
.QECVKQPHWUGDQZGU
"MMĻFMFDUSJDBMĻGVODUJPOTĻBOEĻDPNQPOFOUTĻBSF
QSPUFDUFEĻCZĻBĻOVNCFSĻPGĻGVTFTĻJOĻPSEFSĻUP
QSPUFDUĻUIFĻDBSTĻFMFDUSJDBMĻTZTUFNĻGSPNĻEBN
BHFĻCZĻTIPSUĻDJSDVJUJOHĻPSĻPWFSMPBEJOH
*GĻBOĻFMFDUSJDBMĻDPNQPOFOUĻPSĻGVODUJPOĻEPFT
OPUĻXPSL ĻJUĻNBZĻCFĻCFDBVTFĻUIFĻDPNQPOFOUT
GVTFĻXBTĻUFNQPSBSJMZĻPWFSMPBEFEĻBOEĻGBJMFEĻ*G
UIFĻTBNFĻGVTFĻGBJMTĻSFQFBUFEMZĻUIFOĻUIFSFĻJTĻB
GBVMUĻJOĻUIFĻDJSDVJUĻ7PMWPĻSFDPNNFOETĻUIBU
ZPVĻWJTJUĻBOĻBVUIPSJTFEĻ7PMWPĻXPSLTIPQĻGPS
DIFDLJOH
%JCPIKPI
-PPLĻJOĻUIFĻGVTFĻEJBHSBNĻUPĻMPDBUFĻUIF
GVTF
1VMMĻPVUĻUIFĻGVTFĻBOEĻDIFDLĻGSPNĻUIFĻTJEF
UPĻTFFĻXIFUIFSĻUIFĻDVSWFEĻXJSFĻIBT
CMPXO
*GĻUIJTĻJTĻUIFĻDBTF ĻSFQMBDFĻJUĻXJUIĻBĻOFX
GVTFĻPGĻUIFĻTBNFĻDPMPVSĻBOEĻBNQFSBHF
'VTFĻCPYĻMPDBUJPOTĻJOĻBĻMFGUIBOEĻESJWFĻDBSĻ*O
BĻSJHIUIBOEĻESJWFĻDBSĻUIFĻGVTFĻCPYĻVOEFSĻUIF
HMPWFCPYĻDIBOHFTĻTJEFT
&OHJOFĻDPNQBSUNFOU
6OEFSĻUIFĻHMPWFCPY
#FMPXĻSJHIUĻGSPOUĻTFBU
9#40+0)
/FWFSĻVTFĻBĻGPSFJHOĻPCKFDUĻPSĻBĻGVTFĻXJUI
BOĻBNQFSBHFĻIJHIFSĻUIBOĻUIBUĻTQFDJGJFE
XIFOĻSFQMBDJOHĻBĻGVTFĻ5IJTĻDPVMEĻDBVTF
TJHOJGJDBOUĻEBNBHFĻUPĻUIFĻFMFDUSJDBMĻTZTUFN
BOEĻQPTTJCMZĻMFBEĻUPĻGJSF
/CKPVGPCPEGCPFUGTXKEG
(WUGU
'PIKPGEQORCTVOGPV
0OĻUIFĻJOTJEFĻPGĻUIFĻDPWFSĻUIFSFĻBSFĻUXFF[FST
UIBUĻGBDJMJUBUFĻUIFĻQSPDFEVSFĻGPSĻUIFĻSFNPWBM
BOEĻGJUUJOHĻPGĻGVTFT
4GOQXKPIVJGEQXGTU
-JGUĻUIFĻDPWFSĻTUSBJHIUĻVQ
5IFĻGVTFĻCPYĻBMTPĻQSPWJEFTĻTQBDFĻGPSĻTFWFSBM
TQBSFĻGVTFT
4GRNCEKPIHWUGU
5IFĻGVTFTĻDBOĻCFĻBDDFTTFEĻGPMMPXJOHĻUIF
SFNPWBMĻPGĻUIFĻDPWFSĻGJUUFEĻPOĻUIFĻTUBSUFSĻCBU
UFSZĻBOEĻUIFĻDPWFSĻGPSĻUIFĻDFOUSBMĻFMFDUSJDBM
VOJU
'PMEĻPVUĻUIFĻMPDLJOHĻDBUDIFTĻUIBUĻBSF
GJUUFEĻPOĻUIFĻTJEFTĻPGĻUIFĻDPWFSĻPOĻUIF
TUBSUFSĻCBUUFSZ
'PMEĻPVUĻUIFĻMPDLJOHĻDBUDIĻUIBUĻJTĻGJUUFE
POĻUIFĻTJEFĻPGĻUIFĻDFOUSBMĻFMFDUSJDBMĻVOJU
/CKPVGPCPEGCPFUGTXKEG
(WUGU
3PUBUFĻUIFĻDPWFSĻVQXBSEĻVOUJMĻUIFĻMPDL
MVHTĻ ĻBSFĻSFMFBTFE
(WPEVKQP
#
(WPEVKQP
#
"#4ĻQVNQ
)PSO
"#4ĻWBMWFT
#SBLFĻMJHIU
)FBEMBNQĻXBTIFST
7FOUJMBUJPOĻGBO
)FBEMBNQĻDPOUSPM
*OUFSOBMĻSFMBZĻDPJMT
Ļ7ĻTPDLFU ĻUVOOFMĻDPOTPMF
GSPOU
5SBOTNJTTJPOĻDPOUSPMĻNPEVMF
4PMFOPJEĻDMVUDIĻ"$
Ļ7ĻTPDLFU ĻUVOOFMĻDPOTPMFĻSFBS
&MFDUSJDĻXJOETDSFFO ĻMFGUĻTJEF
1BSLJOHĻIFBUFS
$MJNBUFĻTFOTPS ĻBJSĻJOUBLFĻUISPU
UMFĻNPUPST
&OHJOFĻDPOUSPMĻNPEVMFĻ DZM
8JOETDSFFOĻXJQFST
1PXFSĻTFBU ĻSJHIU
$FOUSBMĻFMFDUSPOJDĻNPEVMF ĻSFGFS
FODFĻWPMUBHF ĻTUBOECZĻCBUUFSZ
4UBSU4UPQ
'PMEĻUIFĻDPWFSĻUPXBSEĻUIFĻFOHJOFĻUP
BDDFTTĻUIFĻGVTFT
4GHKVVKPIVJGEQXGTU
3FJOTUBMMĻUIFĻQBSUTĻJOĻSFWFSTFĻPSEFS
2QUKVKQPU
5IFĻMBCFMĻPOĻUIFĻJOTJEFĻPGĻUIFĻDPWFSĻTIPXTĻUIF
QPTJUJPOTĻPGĻUIFĻGVTFT
p 'VTFTĻĻBSFĻPGĻ+$"4&ĻUZQFĻBOE
TIPVMEĻCFĻSFQMBDFEĻCZĻBĻXPSLTIPQ
p 'VTFTĻĻBOEĻĻBSFĻPGĻ.JOJĻ'VTF
UZQF
1SJNBSZĻGVTFĻGPSĻGVTFTĻ
4UBSUFSĻNPUPSĻBDUVBUPSĻTPMFOPJE
OPUĻ4UBSU4UPQ
&MFDUSJDĻXJOETDSFFO ĻSJHIUĻTJEF
"OĻBVUIPSJTFEĻ7PMWPĻXPSLTIPQĻJTĻSFDPNNFOEFE
``
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
/CKPVGPCPEGCPFUGTXKEG
(WUGU
(WPEVKQP
#
(WPEVKQP
#
(WPEVKQP
#
3FMBZĻDPJMĻJOĻDPPMJOHĻGBOĻSFMBZ
DZM ĻDZMĻEJFTFM Ļ-BNCEB
TPOETĻ DZMĻQFUSPM Ļ.BTTĻBJS
GMPXĻNFUFSĻ EJFTFM Ļ#ZQBTT
WBMWF Ļ&(3ĻDPPMJOHĻ EJFTFM Ļ3FH
VMBUPSĻWBMWF ĻGVFMĻGMPXĻ DZMĻEJF
TFM Ļ3FHVMBUPSĻWBMWF ĻGVFMĻQSFT
TVSFĻ DZMĻEJFTFM
7BMWFTĻ DZMĻQFUSPM Ļ4PMFOPJET
DZMĻQFUSPM Ļ*OKFDUPSTĻ DZM
QFUSPM Ļ-BNCEBTPOEĻ EJFTFM $SBOLDBTFĻWFOUJMBUJPOĻIFBUFS
DZMĻEJFTFM
"DDFMFSBUPSĻQFEBMĻTFOTPS
$IBSHJOHĻQPJOU ĻTUBOECZĻCBUUFSZ
*HOJUJPOĻDPJMTĻ QFUSPM
%JFTFMĻGJMUFSĻIFBUFSĻ(MPXĻQMVH
DPOUSPMĻNPEVMFĻ DZMĻEJFTFM
3FMBZĻDPJMĻJOĻDPPMJOHĻGBOĻSFMBZ
DZMĻQFUSPM Ļ-BNCEBTPOET
DZMĻQFUSPM
&OHJOFĻDPOUSPMĻNPEVMFĻ DZM
0JMĻQVNQ ĻBVUPNBUJDĻHFBSCPY
DZMĻ4UBSU4UPQ Ļ.BTTĻBJSĻGMPX
TFOTPSĻ QFUSPM Ļ&7"1ĻWBMWF
DZMĻQFUSPM Ļ7BMWFTĻ DZMĻQFU
SPM Ļ4PMFOPJETĻ DZMĻQFUSPM $SBOLDBTFĻWFOUJMBUJPOĻIFBUFS
DZMĻQFUSPM Ļ$POUSPMĻNPUPS
UVSCPĻ DZMĻEJFTFM Ļ3FHVMBUPS
WBMWF ĻGVFMĻGMPXĻ DZMĻEJFTFM 4PMFOPJE ĻQJTUPOĻDPPMJOHĻ DZM
EJFTFM Ļ5VSCPĻDPOUSPMĻWBMWFĻ DZMĻEJFTFM Ļ0JMĻMFWFMĻTFOTPSĻ DZMĻEJFTFM
&OHJOFĻDPOUSPMĻNPEVMFĻ DZM 5ISPUUMFĻVOJUĻ DZMĻQFUSPM
"#4
&OHJOFĻDPOUSPMĻNPEVMFĻ5SBOT
NJTTJPOĻDPOUSPMĻNPEVMFĻ"JSCBHT
-JHIUĻIFJHIUĻDPOUSPM
&MFDUSJDĻDPOUSPMĻTFSWP
$FOUSBMĻFMFDUSPOJDĻNPEVMF
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
$PPMBOUĻQVNQĻ 4UBSU4UPQ
$PMMJTJPOĻXBSOJOHĻTZTUFN
/CKPVGPCPEGCPFUGTXKEG
(WUGU
7PFGTVJGINQXGDQZ
0OĻUIFĻJOTJEFĻPGĻUIFĻDPWFSĻGPSĻUIFĻHWUGDQZKP
VJGGPIKPGEQORCTVOGPVĻUIFSFĻBSFĻUXFF[FST
UIBUĻGBDJMJUBUFĻUIFĻQSPDFEVSFĻGPSĻUIFĻSFNPWBM
BOEĻGJUUJOHĻPGĻGVTFT
5IFĻHWUGDQZKPVJGGPIKPGEQORCTVOGPV
BMTPĻQSPWJEFTĻTQBDFĻGPSĻTFWFSBMĻTQBSFĻGVTFT
4GRNCEKPIHWUGU
5IFĻGVTFTĻDBOĻCFĻBDDFTTFEĻXIFOĻBĻQSPUFDUJWF
DPWFSĻIBTĻCFFOĻSFNPWFEĻGSPNĻUIFĻGVTFĻCPY
%QXGTTGOQXCN
5BLFĻIPMEĻPGĻUIFĻSFDFTTĻBOEĻQVMMĻVOUJMĻUIF
MPDLJOHĻMVHTĻJOĻUIFĻMPXFSĻFEHFĻPGĻUIF
DPWFSĻBSFĻSFMFBTFEĻGSPNĻUIFĻGVTFĻCPY
3FNPWFĻUIFĻDPWFS
016'
"ĻSFMBUJWFMZĻMBSHFĻBNPVOUĻPGĻUFOTJMFĻGPSDFĻJT
SFRVJSFEĻUPĻSFMFBTFĻUIFĻMPDLJOHĻMVHTĻBUĻUIF
UPQĻFEHFĻPGĻUIFĻDPWFSĻGSPNĻUIFĻFMFDUSJDBM
EJTUSJCVUJPOĻVOJU
/CKPVGPCPEGCPFUGTXKEG
(WUGU
%QXGTTGHKVVKPI
(WPEVKQP
#
(WPEVKQP
#
'VFMĻQVNQ
$PNCJOFEĻJOTUSVNFOUĻQBOFM
$FOUSBMĻMPDLJOHĻTZTUFN ĻGVFM
GJMMFSĻGMBQ#
$MJNBUFĻQBOFM
4UFFSJOHĻXIFFMĻNPEVMF
(VJEFĻJOĻUIFĻMPXFSĻMVHT
5VSOĻUIFĻDPWFSĻVQXBSETĻVOUJMĻUIFĻVQQFS
MVHTĻFOHBHF
016'
.BLFĻTVSFĻUIBUĻUIFĻVQQFSĻMPDLJOHĻMVHTĻBSF
TFBUFEĻQSPQFSMZĻJOĻUIFĻHSPPWFTĻPGĻUIFĻFMFD
USJDBMĻEJTUSJCVUJPOĻVOJU
2QUKVKQPU
5IFĻMBCFMĻPOĻUIFĻJOTJEFĻPGĻUIFĻDPWFSĻTIPXTĻUIF
QPTJUJPOTĻPGĻUIFĻGVTFT
5IFĻGVTFTĻBSFĻPGĻ.JOJĻ'VTFĻUZQF
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
3FBSĻXJOEPXĻXJQFS
*OUFSJPSĻMJHIUJOHĻ3PPGĻDPOTPMF
GPSĻGSPOUĻSFBEJOHĻMBNQTĻBOE
QBTTFOHFSĻDPNQBSUNFOUĻMJHIU
JOH
*OUFSJPSĻMJHIUJOHĻ1PXFSĻTFBUT
#MJOE ĻHMBTTĻSPPG
3BJOĻTFOTPS Ļ%JNNJOH ĻJOUFSJPS
SFBSWJFXĻNJSSPS Ļ.PJTUVSFĻTFO
TPS
$PMMJTJPOĻXBSOJOHĻTZTUFN
6OMPDLJOH ĻUBJMHBUFĻ"
4JSFOĻBMBSN Ļ%BUBĻMJOLĻDPOOFD
UPSĻ0#%**
.BJOĻCFBN
3FWFSTJOHĻMBNQ
8JOETDSFFOĻXJQFST$Ļ3FBS
XJOETDSFFOĻXJQFS$
*NNPCJMJTFS
3FTFSWFĻQPTJUJPOĻ ĻDPOTUBOU
WPMUBHF
3FTFSWFĻQPTJUJPOĻ ĻDPOTUBOU
WPMUBHF
3FTFSWFĻQPTJUJPOĻ ĻDPOTUBOU
WPMUBHF
.PWFNFOUĻTFOTPSĻBMBSN 3FNPUFĻSFDFJWFS
4UFFSJOHĻMPDL
/CKPVGPCPEGCPFUGTXKEG
(WUGU
"
#
$
%
&
'
(WPEVKQP
#
8JOETDSFFOĻXJQFST%Ļ3FBS
XJOETDSFFOĻXJQFS%
$FOUSBMĻMPDLJOHĻTZTUFN ĻGVFM
GJMMFSĻGMBQ&
6OMPDLJOH ĻUBJMHBUFĻ'
&MFDUSJDĻBEEJUJPOBMĻIFBUFS Ļ#VU
UPOĻTFBUĻIFBUJOHĻSFBS
"JSCBHTĻ1FEFTUSJBOĻBJSCBH
3FTFSWFĻQPTJUJPOĻ ĻDPOTUBOU
WPMUBHF
4FFĻBMTPĻGVTFĻ
4FFĻBMTPĻGVTFĻ
4FFĻBMTPĻGVTFĻ
4FFĻBMTPĻGVTFĻ
4FFĻBMTPĻGVTFĻ
4FFĻBMTPĻGVTFĻ
``
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
/CKPVGPCPEGCPFUGTXKEG
(WUGU
$GNQYTKIJVHTQPVUGCV
0OĻUIFĻJOTJEFĻPGĻUIFĻDPWFSĻGPSĻUIFĻHWUGDQZKP
VJGGPIKPGEQORCTVOGPVĻUIFSFĻBSFĻUXFF[FST
UIBUĻGBDJMJUBUFĻUIFĻQSPDFEVSFĻGPSĻUIFĻSFNPWBM
BOEĻGJUUJOHĻPGĻGVTFT
p 'VTFTĻĻBSFĻPGĻ+$"4&ĻUZQFĻBOE
(WPEVKQP
#
p 'VTFTĻĻBOEĻĻBSFĻPGĻ.JOJĻ'VTF
$POUSPMĻQBOFM ĻSJHIUĻGSPOUĻEPPS
$POUSPMĻQBOFM ĻMFGUĻSFBSĻEPPS
$POUSPMĻQBOFM ĻSJHIUĻSFBSĻEPPS
TIPVMEĻCFĻSFQMBDFEĻCZĻBĻXPSLTIPQ
5IFĻHWUGDQZKPVJGGPIKPGEQORCTVOGPV
BMTPĻQSPWJEFTĻTQBDFĻGPSĻTFWFSBMĻTQBSFĻGVTFT
2QUKVKQPU
5IFĻMBCFMĻPOĻUIFĻJOTJEFĻPGĻUIFĻDPWFSĻTIPXTĻUIF
QPTJUJPOTĻPGĻUIFĻGVTFT
"OĻBVUIPSJTFEĻ7PMWPĻXPSLTIPQĻJTĻSFDPNNFOEFE
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
UZQF
(WPEVKQP
#
,FZMFTT
%PPSĻIBOEMFĻ ,FZMFTT
$POUSPMĻQBOFM ĻMFGUĻGSPOUĻEPPS
1PXFSĻTFBUĻMFGU
/CKPVGPCPEGCPFUGTXKEG
(WUGU
(WPEVKQP
#
(WPEVKQP
#
(WPEVKQP
#
5SBJMFSĻTPDLFUĻ
"VEJPĻDPOUSPMĻVOJUĻ BNQMJGJFS
3FBSĻXJOEPXĻEFGSPTUFS
5FMFNBUJDT Ļ#MVFUPPUI
#-*4
"VEJPĻ*OGPUBJONFOUĻDPOUSPMĻVOJU
1BSLJOHĻBTTJTUBODF
%JHJUBMĻSBEJP Ļ57
1BSLJOHĻDBNFSB
Ļ7ĻTPDLFU ĻDBSHPĻBSFB
4FBUĻIFBUJOHĻ ESJWFSTĻTJEF
4FBUĻIFBUJOHĻ QBTTFOHFSĻTJEF
5SBJMFSĻTPDLFUĻ
1SJNBSZĻGVTFĻGPSĻGVTFTĻ
*OGPUBJONFOU
4FBUĻIFBUJOH ĻSFBSĻSJHIU
4FBUĻIFBUJOH ĻSFBSĻMFGU
"8%ĻDPOUSPMĻNPEVMF
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
/CKPVGPCPEGCPFUGTXKEG
%CTECTG
9CUJKPIVJGECT
8BTIĻUIFĻDBSĻBTĻTPPOĻBTĻJUĻCFDPNFTĻEJSUZ
8BTIĻUIFĻDBSĻJOĻBĻDBSĻXBTIĻXJUIĻPJMĻTFQBSBUPS
6TFĻDBSĻTIBNQPP
p 3FNPWFĻCJSEĻESPQQJOHTĻGSPNĻUIFĻQBJOU
XPSLĻBTĻTPPOĻBTĻQPTTJCMFĻ#JSEĻESPQQJOHT
DPOUBJOĻDIFNJDBMTĻUIBUĻBGGFDUĻBOEĻEJTDPM
PVSĻQBJOUXPSLĻWFSZĻRVJDLMZĻ"OĻBVUIPSJTFE
7PMWPĻXPSLTIPQĻJTĻSFDPNNFOEFEĻGPSĻUIF
SFNPWBMĻPGĻBOZĻEJTDPMPSBUJPO
p )PTFĻEPXOĻUIFĻVOEFSCPEZ
p 3JOTFĻUIFĻFOUJSFĻDBSĻVOUJMĻUIFĻEJTTPMWFEĻEJSU
IBTĻCFFOĻSFNPWFEĻTPĻBTĻUPĻSFEVDFĻUIF
SJTLĻPGĻTDSBUDIFTĻGSPNĻXBTIJOHĻ%PĻOPU
TQSBZĻEJSFDUMZĻPOUPĻUIFĻMPDLT
p *GĻOFDFTTBSZ ĻVTFĻDPMEĻEFHSFBTJOHĻBHFOU
POĻWFSZĻEJSUZĻTVSGBDFTĻ/PUFĻUIBUĻJOĻUIJT
DBTF ĻUIFĻTVSGBDFTĻNVTUĻOPUĻCFĻIPUĻGSPN
UIFĻTVO
p 8BTIĻVTJOHĻBĻTQPOHF ĻDBSĻTIBNQPPĻBOE
QMFOUZĻPGĻMVLFXBSNĻXBUFS
p $MFBOĻUIFĻXJQFSĻCMBEFTĻXJUIĻBĻMVLFXBSN
TPBQĻTPMVUJPOĻPSĻDBSĻTIBNQPP
p
%SZĻUIFĻDBSĻVTJOHĻBĻDMFBO ĻTPGUĻDIBNPJTĻPS
BĻXBUFSĻTDSBQFSĻ*GĻZPVĻBWPJEĻBMMPXJOH
ESPQTĻPGĻXBUFSĻUPĻESZĻJOĻTUSPOHĻTVOMJHIU
ZPVĻSFEVDFĻUIFĻSJTLĻPGĻXBUFSĻESZJOHĻTUBJOT
XIJDIĻNBZĻOFFEĻUPĻCFĻQPMJTIFEĻPVU
9#40+0)
"MXBZTĻIBWFĻUIFĻFOHJOFĻDMFBOFEĻCZĻB
XPSLTIPQĻ5IFSFĻJTĻBĻSJTLĻPGĻGJSFĻJGĻUIF
FOHJOFĻJTĻIPU
+/2146#06
%JSUZĻIFBEMBNQTĻIBWFĻJNQBJSFEĻGVODUJPOBM
JUZĻ$MFBOĻUIFNĻSFHVMBSMZ ĻXIFOĻSFGVFMMJOH
GPSĻFYBNQMF
%PĻOPUĻVTFĻBOZĻDPSSPTJWFĻDMFBOJOHĻBHFOUT
CVUĻVTFĻXBUFSĻBOEĻBĻOPOTDSBUDIJOH
TQPOHFĻJOTUFBE
016'
0VUTJEFĻMJHIUJOHĻTVDIĻBTĻIFBEMBNQT ĻGPH
MBNQTĻBOEĻSFBSĻMBNQTĻNBZĻUFNQPSBSJMZ
IBWFĻDPOEFOTBUJPOĻPOĻUIFĻJOTJEFĻPGĻUIF
MFOTĻ5IJTĻJTĻOPSNBM ĻBMMĻFYUFSJPSĻMJHIUJOHĻJT
EFTJHOFEĻUPĻXJUITUBOEĻUIJTĻ$POEFOTBUJPO
JTĻOPSNBMMZĻWFOUFEĻPVUĻPGĻUIFĻMBNQĻIPVTJOH
XIFOĻUIFĻMBNQĻIBTĻCFFOĻTXJUDIFEĻPOĻGPSĻB
UJNF
%NGCPKPIVJGYKRGTDNCFGU
"TQIBMU ĻEVTUĻBOEĻTBMUĻSFTJEVFĻPOĻXJQFS
CMBEFT ĻBTĻXFMMĻBTĻJOTFDUT ĻJDFĻFUDĻPOĻUIF
XJOETDSFFO ĻJNQBJSĻUIFĻTFSWJDFĻMJGFĻPGĻXJQFS
CMBEFT
'PSĻDMFBOJOH
p
4FUĻUIFĻXJQFSĻCMBEFTĻJOĻTFSWJDFĻQPTJUJPO
TFFĻQBHFĻ
016'
8BTIĻUIFĻXJQFSĻCMBEFTĻBOEĻXJOETDSFFO
SFHVMBSMZĻXJUIĻMVLFXBSNĻTPBQĻTPMVUJPOĻPS
DBSĻTIBNQPP
%PĻOPUĻVTFĻBOZĻTUSPOHĻTPMWFOUT
#WVQOCVKEECTYCUJGU
"OĻBVUPNBUJDĻDBSĻXBTIĻJTĻBĻTJNQMFĻBOEĻRVJDL
XBZĻPGĻXBTIJOHĻUIFĻDBS ĻCVUĻJUĻDBOOPUĻSFBDI
FWFSZXIFSFĻ)BOEXBTIJOHĻUIFĻDBSĻJTĻSFDPN
NFOEFEĻGPSĻBDIJFWJOHĻPQUJNVNĻSFTVMUT
016'
5IFĻDBSĻNVTUĻPOMZĻCFĻXBTIFEĻCZĻIBOE
PWFSĻUIFĻGJSTUĻGFXĻNPOUITĻ5IJTĻJTĻCFDBVTF
UIFĻQBJOUĻJTĻNPSFĻEFMJDBUFĻXIFOĻJUĻJTĻOFX
*KIJRTGUUWTGYCUJKPI
8IFOĻVTJOHĻIJHIQSFTTVSFĻXBTIJOH ĻVTF
TXFFQJOHĻNPWFNFOUTĻBOEĻNBLFĻTVSFĻUIBUĻUIF
OP[[MFĻEPFTĻOPUĻDPNFĻDMPTFSĻUIBOĻĻDNĻUP
UIFĻTVSGBDFĻPGĻUIFĻDBSĻ UIFĻEJTUBODFĻBQQMJFTĻUP
BMMĻFYUFSJPSĻQBSUT Ļ%PĻOPUĻTQSBZĻEJSFDUMZĻPOUP
UIFĻMPDLT
/CKPVGPCPEGCPFUGTXKEG
%CTECTG
6GUVKPIVJGDTCMGU
9#40+0)
"MXBZTĻUFTUĻUIFĻCSBLFTĻBGUFSĻXBTIJOHĻUIF
DBS ĻJODMVEJOHĻUIFĻQBSLJOHĻCSBLF ĻUPĻFOTVSF
UIBUĻNPJTUVSFĻBOEĻDPSSPTJPOĻEPĻOPUĻBUUBDL
UIFĻCSBLFĻMJOJOHTĻBOEĻSFEVDFĻCSBLJOHĻQFS
GPSNBODF
-JHIUMZĻEFQSFTTĻUIFĻCSBLFĻQFEBMĻOPXĻBOEĻUIFO
XIFOĻESJWJOHĻMPOHĻEJTUBODFTĻJOĻSBJOĻPSĻTMVTI
5IFĻIFBUĻGSPNĻUIFĻGSJDUJPOĻDBVTFTĻUIFĻCSBLF
MJOJOHTĻUPĻXBSNĻVQĻBOEĻESZĻ%PĻUIFĻTBNF
UIJOHĻBGUFSĻTUBSUJOHĻJOĻWFSZĻEBNQĻPSĻDPME
XFBUIFS
'ZVGTKQTRNCUVKETWDDGTCPFVTKO
EQORQPGPVU
"ĻTQFDJBMĻDMFBOJOHĻBHFOUĻBWBJMBCMFĻGSPNĻ7PMWP
EFBMFSTĻJTĻSFDPNNFOEFEĻGPSĻUIFĻDMFBOJOHĻBOE
DBSFĻPGĻDPMPVSFEĻQMBTUJDĻQBSUT ĻSVCCFSĻBOEĻUSJN
DPNQPOFOUT ĻTVDIĻBTĻHMPTTZĻUSJNĻNPVMEJOHT
8IFOĻVTJOHĻTVDIĻBĻDMFBOJOHĻBHFOUĻUIF
JOTUSVDUJPOTĻNVTUĻCFĻGPMMPXFEĻDBSFGVMMZ
BOEĻUBSĻTUBJOTĻVTJOHĻUBSĻSFNPWFSĻPSĻXIJUFĻTQJ
SJUĻ.PSFĻTUVCCPSOĻTUBJOTĻDBOĻCFĻSFNPWFE
VTJOHĻGJOFĻSVCCJOHĻQBTUFĻEFTJHOFEĻGPSĻDBS
QBJOUXPSL
+/2146#06
"WPJEĻXBYJOHĻBOEĻQPMJTIJOHĻPOĻQMBTUJDĻBOE
SVCCFS
8IFOĻVTJOHĻEFHSFBTBOUĻPOĻQMBTUJDĻBOE
SVCCFS ĻPOMZĻSVCĻXJUIĻMJHIUĻQSFTTVSFĻJGĻJUĻJT
OFDFTTBSZĻ6TFĻBĻTPGUĻXBTIJOHĻTQPOHF
1PMJTIĻGJSTUĻXJUIĻBĻQPMJTIĻBOEĻUIFOĻXBYĻXJUI
MJRVJEĻPSĻTPMJEĻXBYĻ'PMMPXĻUIFĻJOTUSVDUJPOTĻPO
UIFĻQBDLBHJOHĻDBSFGVMMZĻ.BOZĻQSFQBSBUJPOT
DPOUBJOĻCPUIĻQPMJTIĻBOEĻXBY
1PMJTIJOHĻHMPTTZĻUSJNĻNPVMEJOHTĻDPVME
XFBSĻBXBZĻPSĻEBNBHFĻUIFĻHMPTTZĻTVSGBDF
MBZFS
+/2146#06
1PMJTIJOHĻBHFOUĻUIBUĻDPOUBJOTĻBCSBTJWF
NVTUĻOPUĻCFĻVTFE
0OMZĻQBJOUĻUSFBUNFOUĻSFDPNNFOEFEĻCZ
7PMWPĻTIPVMEĻCFĻVTFEĻ0UIFSĻUSFBUNFOU
TVDIĻBTĻQSFTFSWJOH ĻTFBMJOH ĻQSPUFDUJPO
MVTUSFĻTFBMJOHĻPSĻTJNJMBSĻDPVMEĻEBNBHFĻUIF
QBJOUXPSLĻ1BJOUXPSLĻEBNBHFĻDBVTFEĻCZ
TVDIĻUSFBUNFOUTĻJTĻOPUĻDPWFSFEĻCZĻ7PMWP
XBSSBOUZ
4KOU
0OMZĻVTFĻSJNĻDMFBOJOHĻBHFOUĻSFDPNNFOEFE
CZĻ7PMWP
4USPOHĻSJNĻDMFBOJOHĻBHFOUTĻDBOĻEBNBHFĻUIF
TVSGBDFĻBOEĻDBVTFĻTUBJOTĻPOĻDISPNFQMBUFE
BMVNJOJVNĻSJNT
9CVGTTGRGNNGPVEQCVKPI
2QNKUJKPICPFYCZKPI
1PMJTIĻBOEĻXBYĻUIFĻDBSĻJGĻUIFĻQBJOUXPSLĻJTĻEVMM
PSĻUPĻHJWFĻUIFĻQBJOUXPSLĻFYUSBĻQSPUFDUJPO
/FWFSĻVTFĻQSPEVDUTĻTVDIĻBTĻDBS
XBY ĻEFHSFBTFSĻPSĻTJNJMBSĻPOĻHMBTT
TVSGBDFTĻBTĻUIJTĻDPVMEĻSVJOĻUIFJS
XBUFSSFQFMMFOUĻQSPQFSUJFT
5IFĻDBSĻEPFTĻOPUĻOFFEĻUPĻCFĻQPMJTIFEĻVOUJMĻJU
JTĻBUĻMFBTUĻPOFĻZFBSĻPMEĻ)PXFWFS ĻUIFĻDBSĻDBO
CFĻXBYFEĻEVSJOHĻUIJTĻUJNFĻ%PĻOPUĻQPMJTIĻPS
XBYĻUIFĻDBSĻJOĻEJSFDUĻTVOMJHIU
5BLFĻDBSFĻXIFOĻDMFBOJOHĻTPĻBTĻOPUĻUPĻEBN
BHFĻUIFĻHMBTTĻTVSGBDF
8BTIĻBOEĻESZĻUIFĻDBSĻUIPSPVHIMZĻCFGPSFĻZPV
CFHJOĻQPMJTIJOHĻPSĻXBYJOHĻ$MFBOĻPGGĻBTQIBMU
5IFSFĻJTĻOBUVSBMĻXFBSĻPGĻUIFĻXBUFSSFQFMMFOU
DPBUJOH
5PĻBWPJEĻEBNBHJOHĻHMBTTĻTVSGBDFTĻXIFO
SFNPWJOHĻJDFĻqĻPOMZĻVTFĻQMBTUJDĻJDFĻTDSBQFST
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
/CKPVGPCPEGCPFUGTXKEG
%CTECTG
5SFBUNFOUĻXJUIĻBĻTQFDJBMĻGJOJTIJOHĻBHFOUĻBWBJM
BCMFĻGSPNĻ7PMWPĻEFBMFSTĻJTĻSFDPNNFOEFEĻJO
PSEFSĻUPĻNBJOUBJOĻUIFĻXBUFSSFQFMMFOUĻQSPQFS
UJFTĻ5IJTĻTIPVMEĻCFĻVTFEĻGJSTUĻBGUFSĻUISFF
ZFBSTĻBOEĻUIFOĻFBDIĻZFBS
4WUVRTQQHKPIpKPURGEVKQPCPF
OCKPVGPCPEG
7BDVVNJOHĻJTĻJNQPSUBOUĻQSJPSĻUPĻVTJOHĻDMFBO
JOHĻBHFOUT
5IFĻDBSĻSFDFJWFEĻBĻUIPSPVHIĻBOEĻDPNQMFUF
SVTUQSPPGJOHĻBUĻUIFĻGBDUPSZĻ1BSUTĻPGĻUIFĻCPEZ
BSFĻNBEFĻPGĻHBMWBOJTFEĻTIFFUĻNFUBMĻ5IF
VOEFSCPEZĻJTĻQSPUFDUFEĻCZĻBĻXFBSSFTJTUBOU
BOUJDPSSPTJPOĻDPNQPVOEĻ"ĻUIJO ĻQFOFUSBUJOH
SVTUQSPPGJOHĻGMVJEĻXBTĻTQSBZFEĻJOUPĻUIF
FYQPTFEĻNFNCFST ĻDBWJUJFT ĻDMPTFEĻTFDUJPOT
BOEĻTJEFĻEPPST
%CTRGVUCPFECTIQCTGC
6OEFSĻOPSNBMĻDPOEJUJPOTĻUIFĻSVTUQSPPGJOH
EPFTĻOPUĻSFRVJSFĻUSFBUNFOUĻGPSĻBQQSPYJNBUFMZ
ĻZFBSTĻ"GUFSĻUIJTĻQFSJPE ĻJUĻTIPVMEĻCFĻUSFB
UFEĻBUĻUISFFZFBSĻJOUFSWBMTĻ7PMWPĻSFDPN
NFOETĻUIBUĻZPVĻFOHBHFĻBOĻBVUIPSJTFEĻ7PMWP
XPSLTIPQĻGPSĻBTTJTUBODFĻJGĻUIFĻDBSĻOFFETĻGVS
UIFSĻUSFBUNFOU
'JUĻUIFĻJOMBZĻNBUĻJOĻQMBDFĻCZĻQSFTTJOHĻJUĻJOĻBU
FBDIĻQJO
%JSUĻBOEĻSPBEĻTBMUĻDBOĻMFBEĻUPĻDPSSPTJPOĻTPĻJU
JTĻJNQPSUBOUĻUPĻLFFQĻUIFĻDBSĻDMFBOĻ5IFĻDBST
SVTUQSPPGJOHĻOFFETĻUPĻCFĻDIFDLFEĻSFHVMBSMZ
BOEĻUPVDIFEVQĻJGĻOFDFTTBSZĻJOĻPSEFSĻGPSĻJUĻUP
CFĻNBJOUBJOFE
%NGCPKPIVJGKPVGTKQT
0OMZĻVTFĻDMFBOJOHĻBHFOUTĻBOEĻDBSĻDBSFĻQSPE
VDUTĻSFDPNNFOEFEĻCZĻ7PMWPĻ$MFBOĻSFHVMBSMZ
BOEĻGPMMPXĻUIFĻJOTUSVDUJPOTĻJODMVEFEĻXJUIĻUIF
DBSĻDBSFĻQSPEVDU
3FNPWFĻJOMBJEĻDBSQFUTĻGPSĻTFQBSBUFĻDMFBOJOH
PGĻUIFĻGMPPSĻDBSQFUĻBOEĻUIFĻJOMBJEĻDBSQFUTĻ6TF
BĻWBDVVNĻDMFBOFSĻUPĻSFNPWFĻEVTUĻBOEĻEJSU
&BDIĻJOMBZĻNBUĻJTĻTFDVSFEĻXJUIĻQJOT
p
5BLFĻIPMEĻPGĻUIFĻJOMBZĻNBUĻBUĻFBDIĻQJOĻBOE
MJGUĻUIFĻNBUĻTUSBJHIUĻVQ
9#40+0)
#FGPSFĻTFUUJOHĻPGGĻDIFDLĻUIBUĻUIFĻJOMBJEĻNBU
JOĻUIFĻESJWFSĻBSFBĻJTĻGJSNMZĻBGGJYFEĻBOE
TFDVSFEĻJOĻUIFĻQJOTĻJOĻPSEFSĻUPĻBWPJEĻHFU
UJOHĻDBVHIUĻBEKBDFOUĻUPĻBOEĻVOEFSĻUIFĻQFE
BMT
"ĻTQFDJBMĻUFYUJMFĻDMFBOFSĻJTĻSFDPNNFOEFEĻGPS
TUBJOTĻPOĻUIFĻGMPPSĻNBUĻBGUFSĻWBDVVNJOHĻ'MPPS
NBUTĻTIPVMEĻCFĻDMFBOFEĻXJUIĻBHFOUTĻSFDPN
NFOEFEĻCZĻZPVSĻ7PMWPĻEFBMFS
5VCKPUQPHCDTKEWRJQNUVGT[CPFTQQH
WRJQNUVGT[
"ĻTQFDJBMĻGBCSJDĻDMFBOJOHĻBHFOU ĻBWBJMBCMFĻGSPN
BVUIPSJTFEĻ7PMWPĻEFBMFST ĻJTĻSFDPNNFOEFEĻUP
BWPJEĻJNQBJSJOHĻUIFĻGJSFĻSFUBSEBOUĻRVBMJUJFTĻPG
UIFĻVQIPMTUFSZ
+/2146#06
4IBSQĻPCKFDUTĻBOEĻ7FMDSPĻNBZĻEBNBHFĻUIF
GBCSJDĻVQIPMTUFSZ
6TGCVKPIUVCKPUQPNGCVJGTWRJQNUVGT[
7PMWPTĻMFBUIFSĻVQIPMTUFSZĻJTĻDISPNJVNGSFF
BOEĻJTĻUSFBUFEĻUPĻQSFTFSWFĻJUTĻPSJHJOBMĻBQQFBS
BODF
-FBUIFSĻVQIPMTUFSZĻBHFTĻBOEĻBDRVJSFTĻBĻCFBV
UJGVMĻQBUJOBĻPWFSĻUJNFĻ5IFĻMFBUIFSĻJTĻSFGJOFE
BOEĻQSPDFTTFEĻTPĻUIBUĻJUĻSFUBJOTĻJUTĻOBUVSBM
DIBSBDUFSJTUJDTĻ*UĻJTĻHJWFOĻBĻQSPUFDUJWFĻDPB
UJOH ĻCVUĻSFHVMBSĻDMFBOJOHĻJTĻSFRVJSFEĻJOĻPSEFS
UPĻNBJOUBJOĻCPUIĻDIBSBDUFSJTUJDTĻBOEĻBQQFBS
BODFĻ7PMWPĻPGGFSTĻBĻDPNQSFIFOTJWFĻQSPEVDU
GPSĻUIFĻDMFBOJOHĻBOEĻUSFBUNFOUĻPGĻMFBUIFS
VQIPMTUFSZĻXIJDI ĻXIFOĻVTFEĻJOĻBDDPSEBODF
XJUIĻUIFĻJOTUSVDUJPOT ĻQSFTFSWFTĻUIFĻMFBUIFST
QSPUFDUJWFĻDPBUJOHĻ"GUFSĻBĻQFSJPEĻPGĻVTFĻUIF
OBUVSBMĻBQQFBSBODFĻPGĻUIFĻMFBUIFSĻXJMMĻOFWFS
UIFMFTTĻFNFSHF ĻEFQFOEJOHĻNPSFĻPSĻMFTTĻPO
UIFĻTVSGBDFĻUFYUVSFĻPGĻUIFĻMFBUIFSĻ5IJTĻJTĻB
/CKPVGPCPEGCPFUGTXKEG
%CTECTG
OBUVSBMĻNBUVSJOHĻPGĻUIFĻMFBUIFSĻBOEĻTIPXT
UIBUĻJUĻJTĻBĻOBUVSBMĻQSPEVDU
5PĻBDIJFWFĻCFTUĻSFTVMUTĻ7PMWPĻSFDPNNFOET
DMFBOJOHĻBOEĻUIFĻBQQMJDBUJPOĻPGĻQSPUFDUJWF
DSFBNĻPODFĻUPĻGPVSĻUJNFTĻQFSĻZFBSĻ PSĻNPSFĻJG
OFDFTTBSZ Ļ5IFĻ7PMWPĻ-FBUIFSĻ$BSFĻLJUĻJT
BWBJMBCMFĻGSPNĻZPVSĻ7PMWPĻEFBMFS
+/2146#06
p
p
$FSUBJOĻJUFNTĻPGĻDPMPVSFEĻDMPUIJOHĻ GPS
FYBNQMF ĻKFBOTĻBOEĻTVFEFĻHBSNFOUT
NBZĻTUBJOĻUIFĻVQIPMTUFSZ
/FWFSĻVTFĻTUSPOHĻTPMWFOUTĻ4VDIĻQSPE
VDUTĻNBZĻEBNBHFĻGBCSJD ĻWJOZMĻBOE
MFBUIFSĻVQIPMTUFSZ
9CUJKPIKPUVTWEVKQPUHQTNGCVJGT
WRJQNUVGT[
1PVSĻUIFĻMFBUIFSĻDMFBOFSĻPOĻUIFĻEBNQ
FOFEĻTQPOHFĻBOEĻTRVFF[FĻPVUĻBĻTUSPOH
GPBN
8PSLĻUIFĻEJSUĻBXBZĻXJUIĻHFOUMFĻDJSDVMBS
NPWFNFOUT
%BCĻBDDVSBUFMZĻXJUIĻUIFĻTQPOHFĻPOĻUIF
TUBJOTĻ"MMPXĻUIFĻTQPOHFĻUPĻBCTPSCĻUIF
TUBJOĻ%PĻOPUĻSVC
8JQFĻPGGĻXJUIĻTPGUĻQBQFSĻPSĻBĻDMPUIĻBOE
BMMPXĻUIFĻMFBUIFSĻUPĻESZĻDPNQMFUFMZ
2TQVGEVKXGVTGCVOGPVQHNGCVJGT
WRJQNUVGT[
1PVSĻBĻTNBMMĻBNPVOUĻPGĻUIFĻQSPUFDUJWF
DSFBNĻPOĻUIFĻGFMUFEĻDMPUIĻBOEĻNBTTBHFĻJO
BĻUIJOĻMBZFSĻPGĻDSFBNĻXJUIĻHFOUMFĻDJSDVMBS
NPWFNFOUTĻPOĻUIFĻMFBUIFS
"MMPXĻUIFĻMFBUIFSĻUPĻESZĻGPSĻĻNJOVUFT
CFGPSFĻVTF
5IFĻMFBUIFSĻIBTĻOPXĻCFFOĻHJWFOĻJNQSPWFE
QSPUFDUJPOĻBHBJOTUĻTUBJOTĻBOEĻJNQSPWFEĻ67
QSPUFDUJPO
9CUJKPIKPUVTWEVKQPUHQTVJGNGCVJGT
UVGGTKPIYJGGN
p 3FNPWFĻEJSUĻBOEĻEVTUĻXJUIĻBĻTPGUĻQSF
NPJTUFOFEĻTQPOHFĻBOEĻOFVUSBMĻTPBQ
p -FBUIFSĻOFFETĻUPĻCSFBUIFĻ/FWFSĻDPWFS
UIFĻMFBUIFSĻTUFFSJOHĻXIFFMĻXJUIĻQSPUFDUJWF
QMBTUJD
p 6TFĻOBUVSBMĻPJMTĻ7PMWPTĻMFBUIFSĻDBSF
BHFOUTĻBSFĻSFDPNNFOEFEĻGPSĻCFTUĻSFTVMUT
+HVJGUVGGTKPIYJGGNJCUUVCKPU
)TQWR JOL ĻXJOF ĻDPGGFF ĻNJML ĻTXFBUĻBOE
CMPPE
p
)TQWR GBUT ĻPJMT ĻTBVDFTĻBOEĻDIPDPMBUF
4BNFĻQSPDFEVSFĻBTĻGPSĻHSPVQĻ
1PMJTIĻXJUIĻBOĻBCTPSCFOUĻQBQFSĻPSĻDMPUI
)TQWRĻ ESZĻEJSU ĻEVTU
6TFĻBĻTPGUĻCSVTIĻUPĻSFNPWFĻUIFĻEJSU
4BNFĻQSPDFEVSFĻBTĻGPSĻHSPVQĻ
6TGCVKPIUVCKPUQPKPVGTKQTRNCUVKEOGVCN
CPFYQQFRCTVU
"ĻGJCSJMMBUFEĻGJCSFĻPSĻNJDSPGJCSFĻDMPUI ĻMJHIUMZ
NPJTUFOFEĻXJUIĻXBUFS ĻBWBJMBCMFĻGSPNĻ7PMWP
EFBMFST ĻJTĻSFDPNNFOEFEĻGPSĻDMFBOJOHĻJOUFSJPS
QBSUTĻBOEĻTVSGBDFT
%PĻOPUĻTDSBQFĻPSĻSVCĻTUBJOTĻ/FWFSĻVTFĻTUSPOH
TUBJOĻSFNPWFSTĻ"ĻTQFDJBMĻDMFBOJOHĻBHFOU
BWBJMBCMFĻGSPNĻ7PMWPĻEFBMFSTĻDBOĻCFĻVTFEĻGPS
NPSFĻEJGGJDVMUĻDMFBOJOH
%NGCPKPIUGCVDGNVU
6TFĻXBUFSĻBOEĻBĻTZOUIFUJDĻEFUFSHFOUĻ"ĻTQF
DJBMĻUFYUJMFĻDMFBOJOHĻBHFOUĻJTĻBWBJMBCMFĻGSPN
ZPVSĻ7PMWPĻEFBMFSĻ.BLFĻTVSFĻUIFĻTFBUCFMUĻJT
ESZĻCFGPSFĻBMMPXJOHĻJUĻUPĻSFUSBDU
6TFĻBĻTPGUĻDMPUIĻPSĻTQPOHFĻ.JYĻBĻ
BNNPOJBĻTPMVUJPOĻ 'PSĻCMPPEĻTUBJOT ĻVTF
BĻTPMVUJPOĻPGĻĻEMĻXBUFSĻBOEĻHĻTBMU
/CKPVGPCPEGCPFUGTXKEG
%CTECTG
6QWEJKPIWROKPQTRCKPVYQTMFCOCIG
%QNQWTEQFG
1BJOUĻJTĻBOĻJNQPSUBOUĻQBSUĻPGĻUIFĻDBSTĻSVTU
QSPPGJOHĻBOEĻTIPVMEĻUIFSFGPSFĻCFĻDIFDLFE
SFHVMBSMZĻ5PĻBWPJEĻUIFĻPOTFUĻPGĻSVTU ĻEBN
BHFEĻQBJOUXPSLĻTIPVMEĻCFĻSFDUJGJFEĻJNNFEJ
BUFMZĻ5IFĻNPTUĻDPNNPOĻUZQFTĻPGĻQBJOUXPSL
EBNBHFĻBSFĻTUPOFĻDIJQT ĻTDSBUDIFTĻBOE
NBSLTĻPOĻUIFĻFEHFTĻPGĻXJOHT ĻEPPSTĻBOE
CVNQFST
4GRCKTOKPQTRCKPVYQTMFCOCIGUWEJ
CUUVQPGEJKRUCPFUETCVEJGU
/CVGTKCNU
TQSBZĻDBOĻJTĻBWBJMBCMFĻGPSĻFHĻQMBTUJD
DPBUFEĻCVNQFST
p CBTFDPBUĻBOEĻDMFBSDPBUĻĻBWBJMBCMFĻJO
TQSBZĻDBOTĻPSĻBTĻUPVDIVQĻQFOTTUJDLT
p NBTLJOHĻUBQF
p GJOFĻTBOEĻQBQFS
G021832
p QSJNFSĻĻBĻTQFDJBMĻBEIFTJWFĻQSJNFSĻJOĻB
$BSĻDPMPVSĻDPEF
*UĻJTĻJNQPSUBOUĻUIBUĻUIFĻDPSSFDUĻDPMPVSĻJTĻVTFE
'PSĻQSPEVDUĻEFDBMĻMPDBUJPO ĻTFFĻQBHFĻ
#FGPSFĻXPSLĻJTĻCFHVO ĻUIFĻDBSĻNVTUĻCFĻDMFBO
BOEĻESZĻBOEĻBUĻBĻUFNQFSBUVSFĻBCPWFĻĻˆ$
"QQMZĻBĻQJFDFĻPGĻNBTLJOHĻUBQFĻPWFSĻUIF
EBNBHFEĻTVSGBDFĻ5IFOĻSFNPWFĻUIFĻUBQF
UPĻSFNPWFĻBOZĻMPPTFĻQBJOU
*GĻUIFĻEBNBHFĻJTĻEPXOĻUPĻUIFĻNFUBM ĻVTF
PGĻBĻQSJNFSĻJTĻBQQSPQSJBUFĻ*OĻUIFĻFWFOUĻPG
EBNBHFĻUPĻBĻQMBTUJDĻTVSGBDF ĻBOĻBEIFTJWF
QSJNFSĻTIPVMEĻCFĻVTFEĻUPĻHJWFĻCFUUFS
SFTVMUTĻĻTQSBZĻJOUPĻUIFĻMJEĻPGĻUIFĻTQSBZ
DBOĻBOEĻCSVTIĻPOĻUIJOMZ
*GĻSFRVJSFE
'PMMPXĻUIFĻJOTUSVDUJPOTĻUIBUĻBSFĻJODMVEFEĻXJUIĻUIFĻQBDLBHFĻGPSĻUIFĻUPVDIVQĻQFOTUJDL
/CKPVGPCPEGCPFUGTXKEG
%CTECTG
#FGPSFĻQBJOUJOH ĻHFOUMFĻQPMJTIJOHĻVTJOHĻB
WFSZĻGJOFĻQPMJTIJOHĻBHFOUĻNBZĻCFĻDBSSJFE
PVUĻMPDBMMZĻJGĻSFRVJSFEĻ FHĻJGĻUIFSFĻBSFĻBOZ
VOFWFOĻFEHFT Ļ5IFĻTVSGBDFĻJTĻDMFBOFE
UIPSPVHIMZĻBOEĻMFGUĻUPĻESZ
4UJSĻUIFĻQSJNFSĻXFMMĻBOEĻBQQMZĻVTJOHĻBĻGJOF
CSVTI ĻBĻNBUDITUJDLĻPSĻTJNJMBSĻ'JOJTIĻPGG
XJUIĻBĻCBTFDPBUĻBOEĻDMFBSDPBUĻPODFĻUIF
QSJNFSĻIBTĻESJFE
'PSĻTDSBUDIFT ĻQSPDFFEĻBTĻBCPWF ĻCVU
NBTLĻBSPVOEĻUIFĻEBNBHFEĻBSFBĻUPĻQSP
UFDUĻUIFĻVOEBNBHFEĻQBJOUXPSL
016'
*GĻUIFĻTUPOFĻDIJQĻIBTĻOPUĻQFOFUSBUFEĻEPXO
UPĻUIFĻNFBMĻBOEĻBOĻVOEBNBHFEĻMBZFSĻPG
QBJOUĻSFNBJOTĻJOĻQMBDF ĻGJMMĻJOĻXJUIĻCBTFDPBU
BOEĻDMFBSDPBUĻBTĻTPPOĻBTĻUIFĻTVSGBDFĻIBT
CFFOĻDMFBOFE
5ZQFĻEFTJHOBUJPOT
%JNFOTJPOTĻBOEĻXFJHIUT
&OHJOFĻTQFDJGJDBUJPOT
&OHJOFĻPJM
'MVJETĻBOEĻMVCSJDBOUT
'VFM
8IFFMĻBOEĻUZSFT ĻEJNFOTJPOTĻBOEĻQSFTTVSFĻ
&MFDUSJDBMĻTZTUFN
5ZQFĻBQQSPWBM
-JDFOTFT
4ZNCPMTĻJOĻUIFĻEJTQMBZ
41&$*'*$"5*0/4
5RGEKHKECVKQPU
6[RGFGUKIPCVKQPU
.CDGNNQECVKQP
5RGEKHKECVKQPU
6[RGFGUKIPCVKQPU
,OPXJOHĻUIFĻDBSTĻUZQFĻEFTJHOBUJPO ĻWFIJDMF
JEFOUJGJDBUJPOĻBOEĻFOHJOFĻOVNCFSTĻDBOĻGBDJMJ
UBUFĻBMMĻDPOUBDUĻXJUIĻBOĻBVUIPSJTFEĻ7PMWP
EFBMFSĻSFHBSEJOHĻUIFĻDBSĻBOEĻXIFOĻPSEFSJOH
TQBSFĻQBSUTĻBOEĻBDDFTTPSJFT
5ZQFĻEFTJHOBUJPO ĻWFIJDMFĻJEFOUJGJDBUJPO
OVNCFS ĻNBYJNVNĻQFSNJTTJCMFĻXFJHIUT
DPEFTĻGPSĻDPMPVSĻBOEĻVQIPMTUFSZĻBOEĻUZQF
BQQSPWBMĻOVNCFSĻ5IFĻMBCFMĻJTĻWJTJCMF
XIFOĻUIFĻSJHIUĻSFBSĻEPPSĻJTĻPQFOFE
016'
*UĻJTĻOPUĻJOUFOEFEĻUIBUĻUIFĻEFDBMTĻJMMVTUSBUFE
JOĻUIFĻPXOFSTĻNBOVBMĻTIPVMEĻCFĻFYBDU
SFQMJDBTĻPGĻUIPTFĻJOĻUIFĻDBSĻ5IFZĻBSF
JODMVEFEĻUPĻTIPXĻUIFJSĻBQQSPYJNBUF
BQQFBSBODFĻBOEĻMPDBUJPOĻJOĻUIFĻDBSĻ5IF
JOGPSNBUJPOĻUIBUĻBQQMJFTĻUPĻZPVSĻQBSUJDVMBS
DBSĻJTĻBWBJMBCMFĻPOĻUIFĻSFTQFDUJWFĻEFDBMT
GPSĻZPVSĻDBS
-BCFMĻGPSĻ"$ĻTZTUFN
-BCFMĻGPSĻQBSLJOHĻIFBUFS
&OHJOFĻDPEFĻBOEĻFOHJOFĻTFSJBMĻOVNCFS
-BCFMĻGPSĻFOHJOFĻPJM
(FBSCPYĻUZQFĻEFTJHOBUJPOĻBOEĻTFSJBMĻOVN
CFS
Ļ.BOVBMĻHFBSCPY
Ļ"VUPNBUJDĻHFBSCPY
$BSTĻJEFOUJGJDBUJPOĻOVNCFSĻ 7*/Ļ7FIJDMF
*EFOUJGJDBUJPOĻ/VNCFS
'VSUIFSĻJOGPSNBUJPOĻPOĻUIFĻDBSĻJTĻQSFTFOUFEĻJO
UIFĻSFHJTUSBUJPOĻEPDVNFOU
5RGEKHKECVKQPU
&KOGPUKQPUCPFYGKIJVU
&KOGPUKQPU
"
#
$
&KOGPUKQPU
OO
8IFFMCBTF
-FOHUI
-PBEĻMFOHUI ĻGMPPS ĻGPMEFEĻSFBS
TFBU
%
-PBEĻMFOHUI ĻGMPPS
&
)FJHIU
'
-PBEĻIFJHIU
&KOGPUKQPU
(
'SPOUĻUSBDL
)
3FBSĻUSBDL
OO
"
#
"
#
*
-PBEĻXJEUI ĻGMPPS
+
8JEUI
"
#
&KOGPUKQPU
OO
,
8JEUIĻJODMVEJOHĻEPPSĻNJSSPST
-
8JEUIĻJODMVEJOHĻGPMEFEJO
EPPSĻNJSSPST
0GGTFUĻĻNN
0GGTFUĻĻNN
5RGEKHKECVKQPU
&KOGPUKQPUCPFYGKIJVU
9GKIJVU
,FSCĻXFJHIUĻJODMVEFTĻUIFĻESJWFS ĻUIFĻGVFMĻUBOL
ĻGVMMĻBOEĻBMMĻGMVJET
5IFĻXFJHIUĻPGĻQBTTFOHFSTĻBOEĻBDDFTTPSJFT
BOEĻUPXCBMMĻMPBEĻ XIFOĻBĻUSBJMFSĻJTĻIJUDIFE
TFFĻUBCMFĻQBHFĻ ĻJOGMVFODFTĻUIFĻQBZMPBE
BOEĻJTĻOPUĻJODMVEFEĻJOĻUIFĻLFSCĻXFJHIU
9#40+0)
5IFĻDBSTĻESJWJOHĻDIBSBDUFSJTUJDTĻDIBOHF
EFQFOEJOHĻPOĻIPXĻIFBWJMZĻJUĻJTĻMPBEFEĻBOE
IPXĻUIFĻMPBEĻJTĻEJTUSJCVUFE
1FSNJUUFEĻNBYĻMPBEĻĻ(SPTTĻWFIJDMFĻXFJHIUĻ
,FSCĻXFJHIU
016'
5IFĻEPDVNFOUFEĻLFSCĻXFJHIUĻBQQMJFTĻUP
DBSTĻJOĻUIFĻTUBOEBSEĻWFSTJPOĻĻJFĻBĻDBS
XJUIPVUĻFYUSBĻFRVJQNFOUĻPSĻBDDFTTPSJFT
5IJTĻNFBOTĻUIBUĻGPSĻFWFSZĻBDDFTTPSZĻBEEFE
UIFĻMPBEJOHĻDBQBDJUZĻPGĻUIFĻDBSĻJTĻSFEVDFE
DPSSFTQPOEJOHMZĻCZĻUIFĻXFJHIUĻPGĻUIF
BDDFTTPSZ
&YBNQMFTĻPGĻBDDFTTPSJFTĻUIBUĻSFEVDFĻMPBE
JOHĻDBQBDJUZĻBSFĻUIFĻ,JOFUJD.PNFOUVN
4VNNVNĻFRVJQNFOUĻMFWFMT ĻBTĻXFMMĻBT
PUIFSĻBDDFTTPSJFTĻTVDIĻBTĻ5PXCBS Ļ-PBE
DBSSJFS Ļ4QBDFĻCPY Ļ"VEJPĻTZTUFN Ļ"VYJMJBSZ
MBNQT Ļ(14 Ļ'VFMESJWFOĻIFBUFS Ļ4BGFUZ
HSJMMF Ļ$BSQFUT Ļ-VHHBHFĻDPWFS Ļ1PXFS
TFBUT ĻFUD
8FJHIJOHĻUIFĻDBSĻJTĻBĻDFSUBJOĻXBZĻPGĻBTDFS
UBJOJOHĻUIFĻLFSCĻXFJHIUĻPGĻZPVSĻPXOĻQBSUJD
VMBSĻDBS
(QTKPHQTOCVKQPQPFGECNNQECVKQPUGGRCIG
.BYĻHSPTTĻWFIJDMFĻXFJHIU
.BYĻUSBJOĻXFJHIUĻ DBS USBJMFS
.BYĻGSPOUĻBYMFĻMPBE
.BYĻSFBSĻBYMFĻMPBE
&RVJQNFOUĻMFWFM
.BYĻMPBEĻ4FFĻSFHJTUSBUJPOĻEPDVNFOU
.BYĻSPPGĻMPBEĻĻLH
5RGEKHKECVKQPU
&KOGPUKQPUCPFYGKIJVU
6QYKPIECRCEKV[CPFVQYDCNNNQCF
"
'PIKPG
'PIKPGEQFG#
)GCTDQZ
/CZYGKIJVDTCMGFVTCKNGT MI
/CZVQYDCNNNQCF MI
5
#5
.BOVBM Ļ#
5
#5
"VUPNBUJD Ļ.14
5
#5
"VUPNBUJD Ļ5'4%
5
#5
"VUPNBUJD Ļ5'4%
5Ļ"8%
#5
"VUPNBUJD Ļ5'4%
5
#5
"VUPNBUJD Ļ5'4%
5Ļ"8%
#5
"VUPNBUJD Ļ5'4%
%
%5
.BOVBM Ļ#
%
%5
.BOVBM Ļ.
%
%5
"VUPNBUJD Ļ5'4%
%
%5
.BOVBM Ļ.
%
%5
"VUPNBUJD Ļ5'4%
&OHJOFĻDPEF ĻDPNQPOFOUĻBOEĻTFSJBMĻOVNCFSĻDBOĻCFĻSFBEĻPOĻUIFĻFOHJOF ĻTFFĻQBHFĻ
/CZYGKIJVWPDTCMGFVTCKNGT MI
'PIKPG
'PIKPGEQFG#
)GCTDQZ
/CZYGKIJVWPDTCMGFVTCKNGT MI
/CZVQYDCNNNQCF MI
5
#5
.BOVBM Ļ#
5
#5
"VUPNBUJD Ļ.14
5RGEKHKECVKQPU
&KOGPUKQPUCPFYGKIJVU
"
'PIKPG
'PIKPGEQFG#
)GCTDQZ
/CZYGKIJVWPDTCMGFVTCKNGT MI
/CZVQYDCNNNQCF MI
5
#5
"VUPNBUJD Ļ5'4%
5
#5
"VUPNBUJD Ļ5'4%
5Ļ"8%
#5
"VUPNBUJD Ļ5'4%
5
#5
"VUPNBUJD Ļ5'4%
5Ļ"8%
#5
"VUPNBUJD Ļ5'4%
%
%5
.BOVBM Ļ#
%
%5
.BOVBM Ļ.
%
%5
"VUPNBUJD Ļ5'4%
%
%5
.BOVBM Ļ.
%
%5
"VUPNBUJD Ļ5'4%
&OHJOFĻDPEF ĻDPNQPOFOUĻBOEĻTFSJBMĻOVNCFSĻDBOĻCFĻSFBEĻPOĻUIFĻFOHJOF ĻTFFĻQBHFĻ
5RGEKHKECVKQPU
'PIKPGURGEKHKECVKQPU
'PIKPGURGEKHKECVKQPU
016'
/PUĻBMMĻFOHJOFTĻBSFĻBWBJMBCMFĻJOĻBMMĻNBSLFUT
"
'PIKPG
'PIKPG
EQFG#
1WVRWV
M9TRO
1WVRWV
JRTRO
6QTSWG 0O
TRO
0QQH
E[NKPFGTU
$QTG
OO
5VTQMG
OO
5YGRV
XQNWOG
NKVTGU
%QO
RTGUUKQP
TCVKQ
5
#5
q
5
#5
q
5
#5
q
5
#5
q
%
%5
%
%5
%
%5
&OHJOFĻDPEF ĻDPNQPOFOUĻBOEĻTFSJBMĻOVNCFSĻDBOĻCFĻSFBEĻPOĻUIFĻFOHJOF ĻTFFĻQBHFĻ
5RGEKHKECVKQPU
'PIKPGQKN
#FXGTUGFTKXKPIEQPFKVKQPU
"EWFSTFĻESJWJOHĻDPOEJUJPOTĻDBOĻMFBEĻUPĻBCOPS
NBMMZĻIJHIĻPJMĻUFNQFSBUVSFĻPSĻPJMĻDPOTVNQUJPO
#FMPXĻBSFĻTPNFĻFYBNQMFTĻPGĻBEWFSTFĻESJWJOH
DPOEJUJPOT
$IFDLĻUIFĻPJMĻMFWFMĻNPSFĻGSFRVFOUMZĻGPSĻMPOH
KPVSOFZT
p
p
p
p
UPXJOHĻBĻDBSBWBOĻPSĻUSBJMFS
JOĻNPVOUBJOPVTĻSFHJPOT
BUĻIJHIĻTQFFET
JOĻUFNQFSBUVSFTĻDPMEFSĻUIBOĻĻˆ$ĻPS
IPUUFSĻUIBOĻ Ļˆ$
5IFĻBCPWFĻBMTPĻBQQMZĻUPĻTIPSUFSĻESJWJOHĻEJT
UBODFTĻBUĻMPXĻUFNQFSBUVSFT
$IPPTFĻBĻGVMMZĻTZOUIFUJDĻFOHJOFĻPJMĻGPSĻBEWFSTF
ESJWJOHĻDPOEJUJPOTĻ*UĻQSPWJEFTĻFYUSBĻQSPUFDUJPO
GPSĻUIFĻFOHJOF
7PMWPĻSFDPNNFOETĻ$BTUSPMĻPJMĻQSPEVDUT
+/2146#06
*OĻPSEFSĻUPĻGVMGJMĻUIFĻSFRVJSFNFOUTĻGPSĻUIF
FOHJOFTĻTFSWJDFĻJOUFSWBMTĻBMMĻFOHJOFTĻBSF
GJMMFEĻXJUIĻBĻTQFDJBMMZĻBEBQUFEĻTZOUIFUJD
FOHJOFĻPJMĻBUĻUIFĻGBDUPSZĻ5IFĻDIPJDFĻPGĻPJM
IBTĻCFFOĻNBEFĻWFSZĻDBSFGVMMZĻXJUIĻSFHBSE
UPĻTFSWJDFĻMJGF ĻTUBSUJOHĻDIBSBDUFSJTUJDT ĻGVFM
DPOTVNQUJPOĻBOEĻFOWJSPONFOUBMĻJNQBDU
"OĻBQQSPWFEĻFOHJOFĻPJMĻNVTUĻCFĻVTFEĻJO
PSEFSĻUIBUĻUIFĻSFDPNNFOEFEĻTFSWJDFĻJOUFS
WBMTĻDBOĻCFĻBQQMJFEĻ0OMZĻVTFĻBĻQSFTDSJCFE
HSBEFĻPGĻPJMĻGPSĻCPUIĻGJMMJOHĻBOEĻPJMĻDIBOHF
PUIFSXJTFĻZPVĻXJMMĻSJTLĻBGGFDUJOHĻTFSWJDFĻMJGF
TUBSUJOHĻDIBSBDUFSJTUJDT ĻGVFMĻDPOTVNQUJPO
BOEĻFOWJSPONFOUBMĻJNQBDU
7PMWPĻ$BSĻ$PSQPSBUJPOĻEJTDMBJNTĻBMMĻXBS
SBOUZĻMJBCJMJUZĻJGĻFOHJOFĻPJMĻPGĻUIFĻQSFTDSJCFE
HSBEFĻBOEĻWJTDPTJUZĻJTĻOPUĻVTFE
7PMWPĻSFDPNNFOETĻUIBUĻPJMĻDIBOHFTĻBSF
DBSSJFEĻPVUĻBUĻBOĻBVUIPSJTFEĻ7PMWPĻXPSL
TIPQ
5RGEKHKECVKQPU
'PIKPGQKN
'PIKPGQKNITCFG
'PIKPG
'PIKPGEQFG#
4GEQOOGPFGFQKNITCFG
8QNWOGKPENQKNHKNVGT
NKVTGU
$FSUJGJFEĻBOEĻGBDUPSZGJMMFEĻPJMĻ1KNITCFG955/%#
5
#5
PQUJPOTĻGPSĻTFSWJDF
1KNITCFG#%'##$
BQQSPYĻ
8KUEQUKV[5#'9p
1KNITCFG#%'##$
%
%5
8KUEQUKV[5#'9p
BQQSPYĻ
8IFOĻESJWJOHĻVOEFSĻBEWFSTFĻDPOEJUJPOT ĻVTFĻ"$&"Ļ"#Ļ4"&Ļ8
"
%
%5
1KNITCFG#%'##$
BQQSPYĻ
%
%5
8KUEQUKV[5#'9p
BQQSPYĻ
5
#5
1KNITCFG#%'##$
BQQSPYĻ
5
#5
8KUEQUKV[5#'9p
BQQSPYĻ
5
#5
&OHJOFĻDPEF ĻDPNQPOFOUĻBOEĻTFSJBMĻOVNCFSĻDBOĻCFĻSFBEĻPOĻUIFĻFOHJOF ĻTFFĻQBHFĻ
'PSĻGJMMJOHĻFOHJOFĻPJM ĻTFFĻQBHFĻ
BQQSPYĻ
5RGEKHKECVKQPU
(NWKFUCPFNWDTKECPVU
%QQNCPV
2TGUETKDGFITCFGĻ$PPMBOUĻSFDPNNFOEFEĻCZ
7PMWPĻNJYFEĻXJUIĻĻXBUFS ĻTFFĻUIFĻQBDL
BHJOH
'PIKPG#
8QNWOG
'PIKPG#
8QNWOG
'PIKPG#
NKVTGU
%
%5
%
%5
NKVTGU
NKVTGU
5
#5
%
%5
8QNWOG
"
5
#5
5
#5
5
#5
&OHJOFĻDPEF ĻDPNQPOFOUĻBOEĻTFSJBMĻOVNCFSĻDBOĻCFĻSFBE
POĻUIFĻFOHJOF ĻTFFĻQBHFĻ
1VJGTHNWKFUCPFNWDTKECPVU
/CPWCNIGCTDQZ
#
.
#WVQOCVKEIGCTDQZ
8QNWOG NKVTGU
2TGUETKDGFVTCPUOKUUKQPHNWKF
#05Ļ.
8QNWOG NKVTGU
2TGUETKDGFVTCPUOKUUKQPHNWKF
5'4%
"8
.14
#05Ļ
8BUFSĻRVBMJUZĻNVTUĻGVMGJMĻUIFĻTUBOEBSEĻ45%Ļ
``
5RGEKHKECVKQPU
(NWKFUCPFNWDTKECPVU
016'
6OEFSĻOPSNBMĻESJWJOHĻDPOEJUJPOT ĻUIFĻHFBS
CPYĻPJMĻEPFTĻOPUĻOFFEĻUPĻCFĻDIBOHFEĻEVS
JOHĻJUTĻTFSWJDFĻMJGFĻ)PXFWFS ĻJUĻNBZĻCFĻOFD
FTTBSZĻVOEFSĻBEWFSTFĻESJWJOHĻDPOEJUJPOT
TFFĻQBHFĻ
(NWKF
5[UVGO
#SBLFĻGMVJE
#SBLFĻTZTUFN
%05Ļ
8BTIFSĻGMVJE
$BSTĻXJUIĻIFBEMBNQĻXBTIJOH
$BSTĻXJUIPVUĻIFBEMBNQĻXBTIJOH
8BTIFSĻGMVJEĻSFDPNNFOEFEĻCZĻ7PMWPĻĻXJUIĻGSPTUĻQSPUFDUJPOĻEVSJOHĻDPME
XFBUIFSĻBOEĻCFMPXĻGSFF[JOHĻQPJOU
'VFM
DZMJOEFSĻQFUSPM
8QNWOG NKVTGU
BQQSPYĻ
2TGUETKDGFITCFG
1FUSPMĻTFFĻQBHFĻ
DZMJOEFSĻQFUSPMĻ '8%
DZMJOEFSĻQFUSPMĻ "8%
BQQSPYĻ
DZMJOEFSĻEJFTFM
BQQSPYĻ
DZMJOEFSĻEJFTFM
BQQSPYĻ
$PNQSFTTPSĻPJM
"JSĻDPOEJUJPOJOH
1"(ĻPJM
$PPMBOU
"JSĻDPOEJUJPOJOH
ĻLH
3B
%JFTFMĻTFFĻQBHFĻ
5RGEKHKECVKQPU
(NWKFUCPFNWDTKECPVU
9#40+0)
5IFĻBJSĻDPOEJUJPOJOHĻTZTUFNĻDPOUBJOTĻQSFT
TVSJTFEĻSFGSJHFSBOUĻ3BĻ5IJTĻTZTUFN
NVTUĻPOMZĻCFĻTFSWJDFEĻBOEĻSFQBJSFEĻCZĻBO
BVUIPSJTFEĻXPSLTIPQ
5RGEKHKECVKQPU
(WGN
(WGNEQPUWORVKQP
5IFSFĻBSFĻTFWFSBMĻDBVTFTĻUIBUĻDBOĻBGGFDUĻGVFM
DPOTVNQUJPOĻOFHBUJWFMZĻ&YBNQMFTĻPGĻUIJTĻBSF
p 5IFĻESJWFSTĻESJWJOHĻTUZMF
p *GĻUIFĻDVTUPNFSĻIBTĻTQFDJGJFEĻXIFFMT
MBSHFSĻUIBOĻUIPTFĻGJUUFEĻBTĻTUBOEBSEĻPOĻUIF
NPEFMTĻCBTJDĻWFSTJPO ĻUIFOĻSFTJTUBODF
JODSFBTFT
p )JHIĻTQFFEĻSFTVMUTĻJOĻJODSFBTFEĻXJOE
SFTJTUBODF
p 'VFMĻRVBMJUZ ĻSPBEĻBOEĻUSBGGJDĻDPOEJUJPOT
XFBUIFSĻBOEĻUIFĻDPOEJUJPOĻPGĻUIFĻDBS
&WFOĻBĻDPNCJOBUJPOĻPGĻUIFĻBCPWFNFOUJPOFE
FYBNQMFTĻDBOĻSFTVMUĻJOĻTJHOJGJDBOUMZĻJNQSPWFE
DPOTVNQUJPO
6QDGCTKPOKPF
5JQTĻUIBUĻUIFĻESJWFSĻDBOĻVTFĻJOĻPSEFSĻUPĻSFEVDF
DPOTVNQUJPO
p %SJWFĻHFOUMZĻBOEĻBWPJEĻVOOFDFTTBSZ
BDDFMFSBUJPOĻBTĻXFMMĻBTĻCSBLJOHĻUPPĻIBSE
p %SJWFĻXJUIĻUIFĻDPSSFDUĻBJSĻQSFTTVSFĻJOĻUIF
UZSFTĻBOEĻDIFDLĻUIJTĻSFHVMBSMZĻĻTFMFDU
&$0ĻUZSFĻQSFTTVSFĻGPSĻCFTUĻSFTVMUT ĻTFF
UIFĻUZSFĻQSFTTVSFĻUBCMFĻPOĻQBHFĻ
p $IPJDFĻPGĻUZSFTĻDBOĻBGGFDUĻGVFMĻDPOTVNQ
UJPOĻĻTFFLĻBEWJDFĻPOĻTVJUBCMFĻUZSFTĻGSPNĻB
EFBMFS
4FFĻGVSUIFSĻJOGPSNBUJPOĻBOEĻNPSFĻBEWJDFĻPO
QBHFTĻĻBOEĻ
4FFĻQBHFĻĻGPSĻHFOFSBMĻJOGPSNBUJPOĻPOĻGVFM
5RGEKHKECVKQPU
9JGGNCPFV[TGUFKOGPUKQPUCPFRTGUUWTG
#RRTQXGFV[TGRTGUUWTGU
'PIKPG
6[TGUK\G
Ļ3
"MM
5RGGF
.QCFRGTUQPU
MOJ
(TQPV
4GCT
(TQPV
4GCT
(TQPVTGCT
M2C $
M2C
M2C
M2C
M2C
Ļ
NBYĻ
ĻĻ
/CZNQCF
'%1RTGUUWTG#
Ļ3
Ļ3
Ļ3
5FNQPSBSZĻ4QBSFĻ5ZSF
"
#
&DPOPNJDBMĻESJWJOH
*OĻDFSUBJOĻDPVOUSJFTĻUIFSFĻJTĻUIFĻCBSĻVOJUĻCFTJEFĻUIFĻ4*ĻVOJUĻ1BTDBMĻĻCBSĻĻĻL1B
016'
"MMĻFOHJOFT ĻUZSFTĻPSĻDPNCJOBUJPOTĻPGĻUIFTF
BSFĻOPUĻBMXBZTĻBWBJMBCMFĻJOĻBMMĻNBSLFUT
5RGEKHKECVKQPU
'NGEVTKECNU[UVGO
'NGEVTKECNU[UVGO
5IFĻDBSĻIBTĻBĻWPMUBHFSFHVMBUFEĻ"$ĻBMUFSOB
UPSĻ5IFĻFMFDUSJDBMĻTZTUFNĻJTĻTJOHMFQPMFĻBOE
VTFTĻUIFĻDIBTTJTĻBOEĻFOHJOFĻDBTJOHĻBTĻBĻDPO
EVDUPS
5IFĻCBUUFSZĻDBQBDJUZĻJTĻEFQFOEFOUĻVQPOĻUIF
FRVJQNFOUĻMFWFMĻJOĻUIFĻWFIJDMF
+/2146#06
*GĻUIFĻCBUUFSZĻJTĻSFQMBDFE ĻUBLFĻDBSFĻUP
SFQMBDFĻJUĻXJUIĻBĻCBUUFSZĻXJUIĻUIFĻTBNFĻDPME
TUBSUJOHĻDBQBDJUZĻBOEĻSFTFSWFĻDBQBDJUZĻBT
UIFĻPSJHJOBMĻCBUUFSZĻ TFFĻUIFĻMBCFMĻPOĻUIF
CBUUFSZ $CVVGT[
'PIKPG
"
8QNVCIG 8
4GUGTXGECRCEKV[
%%#%QNF%TCPMKPI#ORGTGU #
OKPWVGU
1FUSPM
q
q
%JFTFM
q
q
1FUSPM%JFTFMĻXJUIĻ4UBSU4UPQĻGVODUJPO
"
#BUUFSZĻUZQFĻ"(.Ļ "CTPSCFEĻ(MBTTĻ.BU ĻNVTUĻCFĻVTFEĻJOĻDBSTĻXJUIĻUIFĻ4UBSU4UPQĻGVODUJPO
016'
p
5IFĻCBUUFSZTĻDPOUBJOFSĻTJ[FĻTIPVMEĻCF
DPOTJTUFOUĻXJUIĻUIFĻPSJHJOBMĻCBUUFSZT
EJNFOTJPOT
p
5IFĻCBUUFSZTĻIFJHIUĻJTĻEJGGFSFOU
EFQFOEJOHĻPOĻTJ[F
5VCTV5VQR
'PSĻJOGPSNBUJPOĻPOĻCBUUFSJFTĻJOĻDBSTĻXJUI
4UBSU4UPQ ĻTFFĻQBHFĻ
%QNFUVCTVECRCEKV[
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
5RGEKHKECVKQPU
6[RGCRRTQXCN
4GOQVGEQPVTQNMG[U[UVGO
%QWPVT[
.QEMU[UVGOUVCPFCTF
$IJOB
%QWPVT[
4CFCTU[UVGO
%QWP
VT[
4JOHB
QPSF
&6 Ļ$IJOB
*%"Ļ*OGPDPNNĻ%FWFMPQNFOU
"VUIPSJUZĻPGĻ4JOHBQPSF
)POHĻ,POH
#SB[JM
-G[NGUUNQEMU[UVGO -G[NGUUFTKXG
%QWPVT[
&6
&VSPQF
,PSFB
Ļ%FMQIJĻ&MFDUSPOJDTĻ
4BGFUZĻIFSFCZĻEFDMBSFTĻUIBU
-$53ĻBOEĻ-$53
BSFĻJOĻDPNQMJBODFĻXJUIĻUIF
FTTFOUJBMĻSFRVJSFNFOUTĻBOE
PUIFSĻSFMFWBOUĻQSPWJTJPOTĻPG
%JSFDUJWFĻ&$Ļ5IJTĻEFD
MBSBUJPOĻPGĻDPOGPSNJUZĻNBZ ĻJG
OFDFTTBSZ ĻCFĻDPOTVMUFEĻXJUI
%FMQIJĻ&MFDUSPOJDTĻĻ4BGFUZĻ
0OFĻ$PSQPSBUFĻ$FOUFSĻ
,PLPNP Ļ*OEJBOBĻ
64"
``
5RGEKHKECVKQPU
6[RGCRRTQXCN
$NWGVQQVJŸ
&GENCTCVKQPQH%QPHQTOKV[ &GENCTCVKQPQH%QPHQTOKV[
%QWPVT[
$PVOUSJFT
JOĻUIFĻ&6
&YQPSUJOHĻDPVOUSZĻ+BQBO
.BOVGBDUVSFSĻ"MQJOFĻ&MFDUSPOJDTĻ*OD
5ZQFĻPGĻFRVJQNFOUĻ$NWGVQQVJŸĻEFWJDF
'PSĻGVSUIFSĻJOGPSNBUJPOĻWJTJUĻIUUQFDFVSPQBFVFOUFSQSJTFSUUFGBRIUNĻJOGPSNJOH
5RGEKHKECVKQPU
6[RGCRRTQXCN
%QWPVT[
$[FDI
3FQVCMJD
"MQJOFĻ&MFDUSPOJDT Ļ*ODĻUÅNUPĻQSPIMBtVKF ĻxFĻUFOUPĻ$NWGVQQVJŸĻ.PEVMFĻKFĻWFĻTIPEÄĻTFĻ[¹LMBEOÅNJĻQPxBEBWLZĻBĻEBMtÅNJĻQÐÅTMVtOÕNJ
VTUBOPWFOÅNJĻTNÄSOJDFĻ&4
%FONBSL
6OEFSUFHOFEFĻ"MQJOFĻ&MFDUSPOJDT Ļ*ODĻFSLMåSFSĻIFSWFE ĻBUĻGĆMHFOEFĻVETUZSĻ$NWGVQQVJŸĻ.PEVMFĻPWFSIPMEFSĻEFĻWåTFOUMJHFĻLSBWĻPH
ĆWSJHFĻSFMFWBOUFĻLSBWĻJĻEJSFLUJWĻ&'
(FSNBOZ
)JFSNJUĻFSLM¼SUĻ"MQJOFĻ&MFDUSPOJDT Ļ*OD ĻEBTTĻTJDIĻEBTĻ(FS¼UĻ$NWGVQQVJŸĻ.PEVMFĻJOĻ´CFSFJOTUJNNVOHĻNJUĻEFOĻHSVOEMFHFOEFO
"OGPSEFSVOHFOĻVOEĻEFOĻÔCSJHFOĻFJOTDIM¼HJHFOĻ#FTUJNNVOHFOĻEFSĻ3JDIUMJOJFĻ&(ĻCFGJOEFU
``
5RGEKHKECVKQPU
6[RGCRRTQXCN
%QWPVT[
&TUPOJB
,¼FTPMFWBHBĻLJOOJUBCĻ"MQJOFĻ&MFDUSPOJDT Ļ*ODĻTFBENFĻ$NWGVQQVJŸĻ.PEVMFĻWBTUBWVTUĻEJSFLUJJWJĻ&´ĻQĹIJOĹVFUFMFĻKB
OJNFUBUVEĻEJSFLUJJWJTUĻUVMFOFWBUFMFĻUFJTUFMFĻBTKBLPIBTUFMFĻT¼UFUFMF
6,
)FSFCZ Ļ"MQJOFĻ&MFDUSPOJDT Ļ*OD ĻEFDMBSFTĻUIBUĻUIJTĻ$NWGVQQVJŸĻ.PEVMFĻJTĻJOĻDPNQMJBODFĻXJUIĻUIFĻFTTFOUJBMĻSFRVJSFNFOUTĻBOEĻPUIFS
SFMFWBOUĻQSPWJTJPOTĻPGĻ%JSFDUJWFĻ&$
4QBJO
1PSĻNFEJPĻEFĻMBĻQSFTFOUFĻ"MQJOFĻ&MFDUSPOJDT Ļ*ODĻEFDMBSBĻRVFĻFMĻ$NWGVQQVJŸĻ.PEVMFĻDVNQMFĻDPOĻMPTĻSFRVJTJUPTĻFTFODJBMFTĻZ
DVBMFTRVJFSBĻPUSBTĻEJTQPTJDJPOFTĻBQMJDBCMFTĻPĻFYJHJCMFTĻEFĻMBĻ%JSFDUJWBĻ$&
(SFFDF
ƯƪĻƷƬƴĻƥƨƶƵƸƦƨĻ"MQJOFĻ&MFDUSPOJDT Ļ*ODĻơƬƣŀƴƪƭĻƵƷƭĻ$NWGVQQVJŸĻ.PEVMFĻƦƸƯƯƵƶưŀƴƪƷƨƭĻƥƶƵƦĻƷƭƦĻƵƸƦƭŀơƪƭƦ
ƨƥƨƭƷƬƦƪƭƦĻƮƨƭĻƷƭƦĻƣƵƭƥƪƦĻƦƹƪƷƭƮƪƦĻơƭƨƷƨƤƪƭƦĻƷƬƦĻƵơƬƠƭƨƦĻƪƮ
'SBODF
1BSĻMBĻQSÁTFOUFĻ"MQJOFĻ&MFDUSPOJDT Ļ*ODĻEÁDMBSFĻRVFĻMBQQBSFJMĻ$NWGVQQVJŸĻ.PEVMFĻFTUĻDPOGPSNFĻBVYĻFYJHFODFTĻFTTFOUJFMMFTĻFUĻBVY
BVUSFTĻEJTQPTJUJPOTĻQFSUJOFOUFTĻEFĻMBĻEJSFDUJWFĻ$&
*UBMZ
$POĻMBĻQSFTFOUFĻ"MQJOFĻ&MFDUSPOJDT Ļ*ODĻEJDIJBSBĻDIFĻRVFTUPĻ$NWGVQQVJŸĻ.PEVMFĻġĻDPOGPSNFĻBJĻSFRVJTJUJĻFTTFO[JBMJĻFEĻBMMFĻBMUSF
EJTQPTJ[JPOJĻQFSUJOFOUJĻTUBCJMJUFĻEBMMBĻEJSFUUJWBĻ$&
-BUWJB
"SĻtPĻ"MQJOFĻ&MFDUSPOJDT Ļ*ODĻEFLMBSù ĻLBĻ$NWGVQQVJŸĻ.PEVMFĻBUCJMTUĻ%JSFLUăWBTĻ&,ĻCÜUJTLBKâNĻQSBTăCâNĻVOĻDJUJFNĻBSĻUP
TBJTUăUBKJFNĻOPUFJLVNJFN
-JUIVBOJB
fJVPĻ"MQJOFĻ&MFDUSPOJDT Ļ*ODĻEFLMBSVPKB ĻLBEĻtJTĻ$NWGVQQVJŸĻ.PEVMFĻBUJUJOLBĻFTNJOJVTĻSFJLBMBWJNVTĻJSĻLJUBTĻ&#Ļ%JSFLUZWPT
OVPTUBUBT
/FUIFS
MBOET
)JFSCJKĻWFSLMBBSUĻ"MQJOFĻ&MFDUSPOJDT Ļ*ODĻEBUĻIFUĻUPFTUFMĻ$NWGVQQVJŸĻ.PEVMFĻJOĻPWFSFFOTUFNNJOHĻJTĻNFUĻEFĻFTTFOUJÃMFĻFJTFOĻFOĻEF
BOEFSFĻSFMFWBOUFĻCFQBMJOHFOĻWBOĻSJDIUMJKOĻ&(
.BMUB
)BXOIFLL Ļ"MQJOFĻ&MFDUSPOJDT Ļ*OD ĻKJEEJLKBSBĻMJĻEBOĻ$NWGVQQVJŸĻ.PEVMFĻKJLLPOGPSNBĻNBMĘUJĒJKJFUĻFTTFO[KBMJĻVĻNBĻQSPWWFEJNFOUJ
PĘSBKOĻSFMFWBOUJĻMJĻIFNNĻGJE%JSSFUUJWBĻ&$
)VOHBSZ
"MVMÅSPUU Ļ"MQJOFĻ&MFDUSPOJDT Ļ*ODĻOZJMBULP[PN ĻIPHZĻBĻ$NWGVQQVJŸĻ.PEVMFĻNFHGFMFMĻBĻWPOBULP[ËĻBMBQWFUĹĻLÎWFUFMNÁOZFLOFLĻÁTĻB[
&$ĻJS¹OZFMWĻFHZÁCĻFMĹÅS¹TBJOBL
5RGEKHKECVKQPU
6[RGCRRTQXCN
%QWPVT[
1PMBOE
/JOJFKT[ZNĻ"MQJOFĻ&MFDUSPOJDT Ļ*ODĻPvXJBED[B Ļ—FĻ$NWGVQQVJŸĻ.PEVMFĻKFTUĻ[HPEOZĻ[Ļ[BTBEOJD[ZNJĻXZNPHBNJĻPSB[ĻQP[PTUB‹ZNJ
TUPTPXOZNJĻQPTUBOPXJFOJBNJĻ%ZSFLUZXZĻ&$
1PSUVHBM
"MQJOFĻ&MFDUSPOJDT Ļ*ODĻEFDMBSBĻRVFĻFTUFĻ$NWGVQQVJŸĻ.PEVMFĻFTU¹ĻDPOGPSNFĻDPNĻPTĻSFRVJTJUPTĻFTTFODJBJTĻFĻPVUSBTĻEJTQPTJ¿ĹFTĻEB
%JSFDUJWBĻ$&
4MPWFOJB
"MQJOFĻ&MFDUSPOJDT Ļ*ODĻJ[KBWMKB ĻEBĻKFĻUBĻ$NWGVQQVJŸĻ.PEVMFĻWĻTLMBEVĻ[ĻCJTUWFOJNJĻ[BIUFWBNJĻJOĻPTUBMJNJĻSFMFWBOUOJNJĻEPMPÀJMJĻEJSFL
UJWFĻ&4
4MPWBLJB
"MQJOFĻ&MFDUSPOJDT Ļ*ODĻUÕNUPĻWZIMBTVKF ĻxFĻ$NWGVQQVJŸĻ.PEVMFĻTQ½ÊBĻ[¹LMBEOÁĻQPxJBEBWLZĻBĻWtFULZĻQSÅTMVtOÁĻVTUBOPWFOJBĻ4NFS
OJDFĻ&4
'JOMBOE
"MQJOFĻ&MFDUSPOJDT Ļ*ODĻWBLVVUUBBĻU¼UFOĻFUU¼Ļ$NWGVQQVJŸĻ.PEVMFĻUZZQQJOFOĻMBJUFĻPOĻEJSFLUJJWJOĻ&:ĻPMFFMMJTUFOĻWBBUJNVTUFOĻKB
TJU¼ĻLPTLFWJFOĻEJSFLUJJWJOĻNVJEFOĻFIUPKFOĻNVLBJOFO
4XFEFO
)¼SNFEĻJOUZHBSĻ"MQJOFĻ&MFDUSPOJDT Ļ*ODĻBUUĻEFOOBĻ$NWGVQQVJŸĻ.PEVMFĻTUòSĻ*ĻÎWFSFOTTU¼NNFMTFĻNFEĻEFĻW¼TFOUMJHBĻFHFOTLBQTLSBW
PDIĻÎWSJHBĻSFMFWBOUBĻCFTU¼NNFMTFSĻTPNĻGSBNHòSĻBWĻEJSFLUJWĻ&(
*DFMBOE
"MQJOFĻ&MFDUSPOJDT Ļ*ODĻIFSFCZĻDFSUJGJFTĻUIBUĻUIJTĻ$NWGVQQVJŸĻ.PEVMFĻDPOGPSNTĻUPĻUIFĻFTTFOUJBMĻDIBSBDUFSJTUJDĻSFRVJSFNFOUTĻBOE
PUIFSĻSFMFWBOUĻSFHVMBUJPOTĻPGĻEJSFDUJWFĻ&$
/PSXBZ
"MQJOFĻ&MFDUSPOJDT Ļ*ODĻFSLMåSFSĻIFSWFEĻBUĻVUTUZSFUĻ$NWGVQQVJŸĻ.PEVMFĻFSĻJĻTBNTWBSĻNFEĻEFĻHSVOOMFHHFOEFĻLSBWĻPHĻĆWSJHF
SFMFWBOUFĻLSBWĻJĻEJSFLUJWĻ&'
``
5RGEKHKECVKQPU
6[RGCRRTQXCN
%QWPVT[
$IJOB
㄀कϝᴵǂ䖯ষ੠⫳ѻॖଚ೼݊ѻકⱘ䇈ᯢк៪Փ⫼᠟‫ݠ‬Ёˈᑨߞॄϟ䗄᳝݇‫ݙ‬ᆍ˖
ᷛᯢ䰘ӊЁ᠔㾘ᅮⱘᡔᴃᣛᷛ੠Փ⫼㣗ೈˈ䇈ᯢ᠔᳝᥻ࠊǃ䇗ᭈঞᓔ݇ㄝՓ⫼ᮍ⊩˗
ƵՓ⫼乥⥛˖*+]
Ƶㄝᬜܼ৥䕤ᇘࡳ⥛ (,53 ˖໽㒓๲Ⲟ˘ G%L ᯊ˖İP:៪İG%Pǂķ
Ƶ᳔໻ࡳ⥛䈅ᆚᑺ˖໽㒓๲Ⲟ˘ G%L ᯊ˖İG%P0+] (,53 ķ
Ƶ䕑乥ᆍ䰤˖SSP
Ƶᴖᬷথᇘ 䕤ᇘ ࡳ⥛ ᇍᑨ䕑⊶f ‫ֵס‬䘧ᏺᆑҹ໪ ˖
p
p
p
p
p
İG%PN+] 0+]
İG%PN+] *+]
İG%P0+] *+]
İG%P0+] *+]
İG%P0+] ݊ᅗ *+]
ϡᕫ᪙㞾᳈ᬍথᇘ乥⥛ǃࡴ໻থᇘࡳ⥛ ࣙᣀ乱໪ࡴ㺙ᇘ乥ࡳ⥛ᬒ໻఼ ˈϡᕫ᪙㞾໪᥹໽㒓៪ᬍ⫼݊ᅗথᇘ໽㒓˗
Փ⫼ᯊϡᕫᇍ৘⾡ড়⊩ⱘ᮴㒓⬉䗮ֵϮࡵѻ⫳᳝ᆇᑆᡄ˗ϔᮺথ⦄᳝ᑆᡄ⦄䈵ᯊˈᑨゟे‫ذ‬ℶՓ⫼ˈᑊ䞛প᥾ᮑ⍜䰸ᑆᡄৢᮍৃ
㒻㓁Փ⫼˗
Փ⫼ᖂࡳ⥛᮴㒓⬉䆒໛ˈᖙ乏ᖡফ৘⾡᮴㒓⬉Ϯࡵⱘᑆᡄ៪ᎹϮǃ⾥ᄺঞए⭫ᑨ⫼䆒໛ⱘ䕤ᇘᑆᡄ˗
ϡᕫ೼亲ᴎ੠ᴎഎ䰘䖥Փ⫼DŽ
5RGEKHKECVKQPU
6[RGCRRTQXCN
%QWPVT[
5BJXBO
‫܅‬㧤෷ሽंᘿ୴ࢤሽᖲጥ෻䏺ऄรԼ㦕
รԼԲය
ᆖী‫ڤ‬ᎁᢞ‫ٽ‬௑հ‫פ܅‬෷୴᙮ሽᖲΔॺᆖ๺‫ױ‬Δֆ‫׹‬Ε೸ᇆࢨࠌ‫݁ृش‬լ൓ᖐ۞!᧢‫ޓ‬᙮෷Ε‫ף‬Օ‫פ‬෷ࢨ᧢‫଺ޓ‬๻ૠհ௽ࢤ֗‫פ‬౨Ζ
รԼ؄ය
‫פ܅‬෷୴᙮ሽᖲհࠌ‫ش‬լ൓ᐙ᥼ଆ౰‫ڜ‬٤֗եឫ‫ٽ‬ऄຏॾΙᆖ࿇෼‫ڶ‬եឫ෼ွழΔ!ᚨ‫ܛم‬ೖ‫ش‬Δࠀ‫ޏ‬࿳۟ྤեឫழֱ൓ᤉᥛࠌ‫ش‬Ζ
ছႈ‫ٽ‬ऄຏॾΔਐࠉሽॾऄ๵ࡳ!‫܂‬ᄐհྤᒵሽຏॾΖ‫פ܅‬෷୴᙮ሽᖲႊ‫ٽ࠹ݴ‬ऄຏॾࢨՠᄐΕઝᖂ֗᠔᛭‫ش‬ሽं!ᘿ୴ࢤሽᖲ๻ໂհ
եឫΖ
``
5RGEKHKECVKQPU
6[RGCRRTQXCN
%QWPVT[
4PVUI
,PSFB
⭧㟓#⭠‿
7PMWPĻ$BSĻ,PSFB
㐔㷡㣄G䂈☐aGrjjTjttTuY\TphtYXsZSGrjjTjttTuY\TphtYXsYGˆ•‹GrjjTjttTuY\TphtYXsX
㥐䖼G⮹aGi“œŒ›––›Ghœ‹–GuˆŽˆ›–•Gyˆ‹–
⯜⒬G⮹aGphtYUX
㇤G⇔㬐aGtˆ™ŠVYWXW
"MQJOFĻ&MFDUSPOJDT Ļ*OD
.BEFĻJOĻ+BQBO
ါཨ#⭠‿
7PMWPĻ$BSĻ,PSFB
⸰⸨㣄┍㵜䂈⫠㙸
㉐㟬㐐G㟝㇤ẠG䚐⇜ Y ┍G^Y]TX^ZG⸰⸨⾀♝G[ 㽩
⸰⸨㣄┍㵜GḔᵑ㉰䉤GX\__TX^^^
IUUQXXXWPMWPDBSTDPNLS
⏷⧴⫛#ⱇ⪣⏷㢸
୔␭䚨Gⱨ㉔㉘⽸⏈G㤸䑀䝰㐔Gᴴ⏙㉥㢨G㢼㡰⳴⦐G㢬⮹㙼㤸ḰGḴ⥜═G㉐⽸㏘⏈G䚔G㍌G㛺㏩⏼␘
5RGEKHKECVKQPU
6[RGCRRTQXCN
%QWPVT[
5IFĻ6OJUFE
"SBCĻ&NJ
SBUFT
4PVUI
"GSJDB
+BNBJDB
"QQSPWFEĻGPSĻVTFĻJOĻ+BNBJDBĻ4."Ļ&*Ļ*".
5IBJMBOE
5IJTĻUFMFDPNNVOJDBUJPOĻFRVJQNFOUĻDPOGPSNTĻUPĻ/5$ĻUFDIOJDBMĻSFRVJSFNFOU
0NBO
5RGEKHKECVKQPU
.KEGPUGU
5GPUWUUQHVYCTG
5IJTĻTPGUXBSFĻVTFTĻQBSUTĻPGĻTPVSDFTĻGSPN
DMJCĻBOEĻ1SFYĻ&NCFEEFEĻ3FBMUJNFĻ04Ļ
4PVSDFĻ $PQZSJHIUĻ D Ļ Ļ Ļ
Ļ ĻBOEĻ2VFSDVTĻ3PCVTUBĻ $PQZSJHIU
D Ļ Ļ Ļ5IFĻ3FHFOUTĻPGĻUIFĻ6OJWFSTJUZ
PGĻ$BMJGPSOJBĻ"MMĻPSĻTPNFĻQPSUJPOTĻBSFĻEFSJWFE
GSPNĻNBUFSJBMĻMJDFOTFEĻUPĻUIFĻ6OJWFSTJUZĻPG
$BMJGPSOJBĻCZĻ"NFSJDBOĻ5FMFQIPOFĻBOE
5FMFHSBQIĻ$PĻPSĻ6OJYĻ4ZTUFNĻ-BCPSBUPSJFT
*ODĻBOEĻBSFĻSFQSPEVDFEĻIFSFJOĻXJUIĻUIF
QFSNJTTJPOĻPGĻ6/*9Ļ4ZTUFNĻ-BCPSBUPSJFT Ļ*OD
3FEJTUSJCVUJPOĻBOEĻVTFĻJOĻTPVSDFĻBOEĻCJOBSZ
GPSNT ĻXJUIĻPSĻXJUIPVUĻNPEJGJDBUJPO ĻBSF
QFSNJUUFEĻQSPWJEFEĻUIBUĻUIFĻGPMMPXJOH
DPOEJUJPOTĻBSFĻNFUĻ3FEJTUSJCVUJPOTĻPGĻTPVSDF
DPEFĻNVTUĻSFUBJOĻUIFĻBCPWFĻDPQZSJHIUĻOPUJDF
UIJTĻMJTUĻPGĻDPOEJUJPOTĻBOEĻUIFĻGPMMPXJOH
EJTDMBJNFSĻ3FEJTUSJCVUJPOTĻJOĻCJOBSZĻGPSN
NVTUĻSFQSPEVDFĻUIFĻBCPWFĻDPQZSJHIUĻOPUJDF
UIJTĻMJTUĻPGĻDPOEJUJPOTĻBOEĻUIFĻGPMMPXJOH
EJTDMBJNFSĻJOĻUIFĻEPDVNFOUBUJPOĻBOEPSĻPUIFS
NBUFSJBMTĻQSPWJEFEĻXJUIĻUIFĻEJTUSJCVUJPO
/FJUIFSĻUIFĻOBNFĻPGĻUIFĻ03("/*;"5*0/
OPSĻUIFĻOBNFTĻPGĻJUTĻDPOUSJCVUPSTĻNBZĻCF
VTFEĻUPĻFOEPSTFĻPSĻQSPNPUFĻQSPEVDUTĻEFSJWFE
GSPNĻUIJTĻTPGUXBSFĻXJUIPVUĻTQFDJGJDĻQSJPS
XSJUUFOĻQFSNJTTJPOĻ5)*4Ļ40'58"3&Ļ*4
1307*%&%Ļ#:Ļ5)&Ļ$01:3*()5Ļ)0-%&34
"/%Ļ$0/53*#65034Ļ"4Ļ*4Ļ"/%Ļ"/:
&913&44Ļ03Ļ*.1-*&%Ļ8"33"/5*&4
*/$-6%*/( Ļ#65Ļ/05Ļ-*.*5&%Ļ50 Ļ5)&
*.1-*&%Ļ8"33"/5*&4Ļ0'
.&3$)"/5"#*-*5:Ļ"/%Ļ'*5/&44Ļ'03Ļ"
1"35*$6-"3Ļ163104&Ļ"3&Ļ%*4$-"*.&%
*/Ļ/0Ļ&7&/5Ļ4)"--Ļ5)&Ļ$01:3*()5
08/&3Ļ03Ļ$0/53*#65034Ļ#&Ļ-*"#-&
'03Ļ"/:Ļ%*3&$5 Ļ*/%*3&$5 Ļ*/$*%&/5"41&$*"- Ļ&9&.1-"3: Ļ03
$0/4&26&/5*"-Ļ%"."(&4Ļ */$-6%*/(
#65Ļ/05Ļ-*.*5&%Ļ50 Ļ130$63&.&/5Ļ0'
46#45*565&Ļ(00%4Ļ03Ļ4&37*$&4Ļ-044
0'Ļ64& Ļ%"5" Ļ03Ļ130'*54Ļ03Ļ#64*/&44
*/5&33615*0/ Ļ)08&7&3Ļ$"64&%Ļ"/%
0/Ļ"/:Ļ5)&03:Ļ0'Ļ-*"#*-*5: Ļ8)&5)&3
*/Ļ$0/53"$5 Ļ453*$5Ļ-*"#*-*5: Ļ03Ļ5035
*/$-6%*/(Ļ/&(-*(&/$&Ļ03Ļ05)&38*4&
"3*4*/(Ļ*/Ļ"/:Ļ8":Ļ065Ļ0'Ļ5)&Ļ64&Ļ0'
5)*4Ļ40'58"3& Ļ&7&/Ļ*'Ļ"%7*4&%Ļ0'Ļ5)&
1044*#*-*5:Ļ0'Ļ46$)Ļ%"."(&
5IJTĻTPGUXBSFĻJTĻCBTFEĻJOĻQBSUĻPOĻUIFĻXPSLĻPG
UIFĻ*OEFQFOEFOUĻ+1&(Ļ(SPVQ
5IJTĻTPGUXBSFĻVTFTĻQBSUTĻPGĻTPVSDFTĻGSPN
MJCUFTTĻ5IFĻ0SJHJOBMĻ$PEFĻJTĻ0QFO(4BNQMFĻ*NQMFNFOUBUJPO Ļ7FSTJPOĻ
SFMFBTFEĻ+BOVBSZĻ Ļ ĻEFWFMPQFEĻCZ
4JMJDPOĻ(SBQIJDT Ļ*ODĻ5IFĻ0SJHJOBMĻ$PEFĻJT
$PQZSJHIUĻ D ĻĻ4JMJDPOĻ(SBQIJDT
*ODĻ$PQZSJHIUĻJOĻBOZĻQPSUJPOTĻDSFBUFEĻCZĻUIJSE
QBSUJFTĻJTĻBTĻJOEJDBUFEĻFMTFXIFSFĻIFSFJOĻ"MM
3JHIUTĻ3FTFSWFEĻ$PQZSJHIUĻ $ Ļ<>
4JMJDPOĻ(SBQIJDT Ļ*ODĻ"MMĻ3JHIUTĻ3FTFSWFE
1FSNJTTJPOĻJTĻIFSFCZĻHSBOUFE ĻGSFFĻPGĻDIBSHF
UPĻBOZĻQFSTPOĻPCUBJOJOHĻBĻDPQZĻPGĻUIJT
TPGUXBSFĻBOEĻBTTPDJBUFEĻEPDVNFOUBUJPOĻGJMFT
UIFĻ4PGUXBSF ĻUPĻEFBMĻJOĻUIFĻ4PGUXBSF
XJUIPVUĻSFTUSJDUJPO ĻJODMVEJOHĻXJUIPVUĻMJNJUBUJPO
UIFĻSJHIUTĻUPĻVTF ĻDPQZ ĻNPEJGZ ĻNFSHF
QVCMJTI ĻEJTUSJCVUF ĻTVCMJDFOTF ĻBOEPSĻTFMM
DPQJFTĻPGĻUIFĻ4PGUXBSF ĻBOEĻUPĻQFSNJUĻQFSTPOT
UPĻXIPNĻUIFĻ4PGUXBSFĻJTĻGVSOJTIFEĻUPĻEPĻTP
TVCKFDUĻUPĻUIFĻGPMMPXJOHĻDPOEJUJPOTĻ5IF
BCPWFĻDPQZSJHIUĻOPUJDFĻJODMVEJOHĻUIFĻEBUFTĻPG
GJSTUĻQVCMJDBUJPOĻBOEĻFJUIFSĻUIJTĻQFSNJTTJPO
OPUJDFĻPSĻBĻSFGFSFODFĻUPĻIUUQPTTTHJDPN
QSPKFDUT'SFF#ĻTIBMMĻCFĻJODMVEFEĻJOĻBMMĻDPQJFT
PSĻTVCTUBOUJBMĻQPSUJPOTĻPGĻUIFĻ4PGUXBSFĻ5)&
40'58"3&Ļ*4Ļ1307*%&%Ļ"4Ļ*4
8*5)065Ļ8"33"/5:Ļ0'Ļ"/:Ļ,*/%
&913&44Ļ03Ļ*.1-*&% Ļ*/$-6%*/(Ļ#65
/05Ļ-*.*5&%Ļ50Ļ5)&Ļ8"33"/5*&4Ļ0'
.&3$)"/5"#*-*5: Ļ'*5/&44Ļ'03Ļ"
1"35*$6-"3Ļ163104&Ļ"/%
/0/*/'3*/(&.&/5Ļ*/Ļ/0Ļ&7&/5Ļ4)"-4*-*$0/Ļ(3"1)*$4 Ļ*/$Ļ#&Ļ-*"#-&Ļ'03
"/:Ļ$-"*. Ļ%"."(&4Ļ03Ļ05)&3
-*"#*-*5: Ļ8)&5)&3Ļ*/Ļ"/Ļ"$5*0/Ļ0'
$0/53"$5 Ļ5035Ļ03Ļ05)&38*4&
"3*4*/(Ļ'30. Ļ065Ļ0'Ļ03Ļ*/
$0//&$5*0/Ļ8*5)Ļ5)&Ļ40'58"3&Ļ03
5)&Ļ64&Ļ03Ļ05)&3Ļ%&"-*/(4Ļ*/Ļ5)&
40'58"3&Ļ&YDFQUĻBTĻDPOUBJOFEĻJOĻUIJT
OPUJDF ĻUIFĻOBNFĻPGĻ4JMJDPOĻ(SBQIJDT Ļ*OD
TIBMMĻOPUĻCFĻVTFEĻJOĻBEWFSUJTJOHĻPSĻPUIFSXJTF
5RGEKHKECVKQPU
.KEGPUGU
UPĻQSPNPUFĻUIFĻTBMF ĻVTFĻPSĻPUIFSĻEFBMJOHTĻJO
UIJTĻ4PGUXBSFĻXJUIPVUĻQSJPSĻXSJUUFO
BVUIPSJ[BUJPOĻGSPNĻ4JMJDPOĻ(SBQIJDT Ļ*OD
5IJTĻTPGUXBSFĻJTĻCBTFEĻJOĻQBSUTĻPOĻUIFĻXPSLĻPG
UIFĻ'SFF5ZQFĻ5FBN
5IJTĻTPGUXBSFĻVTFTĻQBSUTĻPGĻ44-FBZĻ-JCSBSZ
$PQZSJHIUĻ $ ĻĻ&SJDĻ:PVOH
FBZ!DSZQUTPGUDPN Ļ"MMĻSJHIUTĻSFTFSWFE
%QODKPGF+PUVTWOGPV2CPGN5QHVYCTG
$PNCJOFEĻ*OTUSVNFOUĻ1BOFMĻ4PGUXBSF
1PSUJPOTĻPGĻUIJTĻTPGUXBSFĻBSFĻDPQZSJHIUĻš
Ļ5IFĻ'SFF5ZQF1SPKFDU
XXXGSFFUZQFPSH Ļ"MMĻSJHIUTĻSFTFSWFE
&KX:Ÿ
VTFEĻVOEFSĻMJDFOTFĻ"#065Ļ%*79Ļ7*%&0
%JW9ŸĻJTĻBĻEJHJUBMĻWJEFPĻGPSNBUĻDSFBUFEĻCZ
%JW9 Ļ*ODĻ5IJTĻJTĻBOĻPGGJDJBMĻ%JW9Ļ$FSUJGJFE
EFWJDFĻUIBUĻQMBZTĻ%JW9ĻWJEFPĻ7JTJU
YYYFKXZEQOĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPOĻBOE
TPGUXBSFĻUPPMTĻUPĻDPOWFSUĻZPVSĻGJMFTĻJOUPĻ%JW9
WJEFP
"#065Ļ%*79Ļ7*%&00/%&."/%Ļ5IJTĻ%JW9
$FSUJGJFEŸĻEFWJDFĻNVTUĻCFĻSFHJTUFSFEĻJOĻPSEFS
UPĻQMBZĻ%JW9Ļ7JEFPPO%FNBOEĻ 70%
DPOUFOUĻ5PĻHFOFSBUFĻUIFĻSFHJTUSBUJPOĻDPEF
MPDBUFĻUIFĻ%JW9Ļ70%ĻTFDUJPOĻJOĻUIFĻEFWJDF
TFUVQĻNFOVĻ(PĻUPĻJVVRXQFFKXZEQOĻXJUI
UIJTĻDPEFĻUPĻDPNQMFUFĻUIFĻSFHJTUSBUJPO
QSPDFTTĻBOEĻMFBSOĻNPSFĻBCPVUĻ%JW9Ļ70%
$PWFSFEĻCZĻPOFĻPSĻNPSFĻPGĻUIFĻGPMMPXJOHĻ64
1BUFOUTĻ Ļ Ļ %JW9Ļ$FSUJGJFEŸĻUPĻQMBZĻ%JW9ŸĻWJEFPĻ%JW9Ÿ
%JW9Ļ$FSUJGJFEŸĻBOEĻBTTPDJBUFEĻMPHPTĻBSF
SFHJTUFSFEĻUSBEFNBSLTĻPGĻ%JW9 Ļ*ODĻBOEĻBSF
5RGEKHKECVKQPU
5[ODQNUKPVJGFKURNC[
)GPGTCN
5IFSFĻBSFĻBĻWBSJFUZĻPGĻEJGGFSFOUĻTZNCPMTĻJOĻUIF
EJTQMBZĻJOĻUIFĻDBSĻ5IFĻTZNCPMTĻBSFĻEJWJEFE
JOUPĻXBSOJOH ĻJOEJDBUPSĻBOEĻJOGPSNBUJPOĻTZN
CPMTĻ4IPXOĻCFMPXĻBSFĻUIFĻNPTUĻDPNNPO
TZNCPMTĻXJUIĻUIFJSĻNFBOJOHTĻBOEĻBĻSFGFSFODF
UPĻXIFSFĻJOĻUIFĻNBOVBMĻGVSUIFSĻJOGPSNBUJPO
DBOĻCFĻGPVOEĻ'PSĻNPSFĻJOGPSNBUJPOĻPOĻTZN
CPMTĻBOEĻUFYUĻNFTTBHFT ĻTFFĻQBHFTĻĻBOE
5[ODQNUKPVJGFKURNC[
9CTPKPIU[ODQNUKPVJGEQODKPGF
KPUVTWOGPVRCPGN
5[ODQN
+PFKECVQTU[ODQNUKPVJGEQODKPGF
KPUVTWOGPVRCPGN
5[ODQN
/GCPKPI
2CIG
'BVMUĻJOĻUIFĻ"#TZTUFN
Ļ
&NJTTJPOTĻTZTUFN
'BVMUĻJOĻUIFĻ"#4
TZTUFN
Ļ
3FBSĻGPHĻMBNQĻPO
Ļ
4UBCJMJUZĻTZTUFN
%45$ Ļ5SBJMFSĻTUB
CJMJUZĻBTTJTU
Ļ
Ļ
/GCPKPI
2CIG
-PXĻPJMĻQSFTTVSF
1BSLJOHĻCSBLF
BQQMJFE
Ļ
ĻĻ3FEĻXBSOJOHĻTZNCPM ĻJMMVNJOBUFT
XIFOĻBĻGBVMUĻIBTĻCFFOĻJOEJDBUFEĻXIJDIĻDPVME
BGGFDUĻUIFĻTBGFUZĻBOEPSĻESJWFBCJMJUZĻPGĻUIFĻDBS
"UĻUIFĻTBNFĻUJNFĻBOĻFYQMBOBUPSZĻUFYUĻJTĻEJT
QMBZFEĻJOĻUIFĻJOGPSNBUJPOĻEJTQMBZ
1BSLJOHĻCSBLF
BQQMJFE ĻBMUFSOB
UJWFĻTZNCPM
"JSCBHTĻĻ434
Ļ
ĻĻ*OGPSNBUJPOĻTZNCPM ĻJMMVNJOBUFTĻJO
DPNCJOBUJPOĻXJUIĻUFYUĻJOĻUIFĻJOGPSNBUJPOĻEJT
QMBZ ĻXIFOĻBĻEFWJBUJPOĻJOĻBOZĻPGĻUIFĻDBSTĻTZT
UFNTĻIBTĻPDDVSSFEĻ5IFĻZFMMPXĻTZNCPMĻJOGPS
NBUJPOĻDBOĻBMTPĻJMMVNJOBUFĻJOĻDPNCJOBUJPO
XJUIĻPUIFSĻTZNCPMT
4FBUCFMUĻSFNJOEFS
Ļ
"MUFSOBUPSĻOPU
DIBSHJOH
4UBCJMJUZĻTZTUFN
TQPSUĻNPEF
Ļ
&OHJOFĻQSFIFBUFS
EJFTFM
'BVMUĻJOĻUIFĻCSBLF
TZTUFN
Ļ
8BSOJOH ĻTBGFUZ
NPEF
Ļ
Ļ
-PXĻMFWFMĻJOĻGVFM
UBOL
*OGPSNBUJPO ĻSFBE
EJTQMBZĻUFYU
.BJOĻCFBNĻPO
Ļ
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
5RGEKHKECVKQPU
5[ODQNUKPVJGFKURNC[
5[ODQN
/GCPKPI
2CIG
-FGUIBOEĻEJSFDUJPO
JOEJDBUPST
/GCPKPI
2CIG
"EBQUJWFĻDSVJTF
DPOUSPM
3JHIUIBOEĻEJSFD
UJPOĻJOEJDBUPST
"EBQUJWFĻDSVJTF
DPOUSPM
4UBSU4UPQ ĻFOHJOF
BVUPTUPQQFE
Ļ
$SVJTFĻDPOUSPM
4QFFEĻMJNJUFS
3BEBSĻTFOTPS
Ļ
4UBSU4UPQ
4UBSU4UPQ
4UBSU4UPQ
+PHQTOCVKQPU[ODQNUKPVJGEQODKPGF
KPUVTWOGPVRCPGN
5[ODQN
/GCPKPI
2CIG
.BJOĻCFBNĻXJUI
BVUPĻEJNNJOHĻ
")#
$BNFSBĻTFOTPS
"EBQUJWFĻDSVJTF
DPOUSPM
"EBQUJWFĻDSVJTF
DPOUSPM
Ļ
"EBQUJWFĻDSVJTF
DPOUSPM Ļ%JTUBODF
8BSOJOH Ļ %JTUBODF
"MFSU
Ļ
5[ODQN
$BNFSBĻTFOTPS
-BTFSĻTFOTPS
5[ODQN
Ļ
/GCPKPI
2CIG
%JTUBODFĻXBSOJOH
%JTUBODFĻ"MFSU
$JUZĻ4BGFUZ5. Ļ$PMMJ
TJPOĻXBSOJOHĻTZT
UFN Ļ"VUPCSBLF
Ļ
&OHJOFĻBOEĻQBTTFO
HFSĻDPNQBSUNFOU
IFBUFS
"DUJWBUFEĻUJNFS
"DUJWBUFEĻUJNFS
"#-ĻTZTUFN
-PXĻCBUUFSZ
1BSLĻ"TTJTUĻ1JMPUĻ
1"1
3BJOĻTFOTPS
``
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
5RGEKHKECVKQPU
5[ODQNUKPVJGFKURNC[
5[ODQN
/GCPKPI
2CIG
-BOFĻ,FFQJOHĻ"JE
%SJWFSĻ"MFSUĻ4ZT
UFN Ļ-BOFĻ,FFQJOH
"JE
Ļ
%SJWFSĻ"MFSUĻ4ZT
UFN Ļ5JNFĻGPSĻB
CSFBL
Ļ
(FBSĻJOEJDBUPS
NBOVBMĻHFBSCPY
"VUPNBUJDĻHFBS
QPTJUJPOT
3FHJTUFSFEĻTQFFE
JOGPSNBUJPO
0JMĻMFWFMĻNFBTVSF
NFOU
+PHQTOCVKQPU[ODQNUKPVJGTQQHEQPUQNG
FKURNC[
5[ODQN
Ļ0QUJPOBDDFTTPSZ ĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPO ĻTFFĻ*OUSPEVDUJPO
/GCPKPI
2CIG
4FBUCFMUĻSFNJOEFS
"JSCBH ĻQBTTFOHFS
TFBU ĻBDUJWBUFE
"JSCBH ĻQBTTFOHFS
TFBU ĻEFBDUJWBUFE
5RGEKHKECVKQPU
#NRJCDGVKECN+PFGZ
A
"$$ĻqĻ"EBQUJWFĻDSVJTFĻDPOUSPM "DUJWFĻ#FOEJOHĻ-JHIUTĻ "#- "DUJWFĻ1BSLĻ"TTJTU "DUJWFĻ9FOPOĻIFBEMBNQT "EBQUJWFĻDSVJTFĻDPOUSPM GBVMUĻUSBDJOH SBEBSĻTFOTPS "EEJUJPOBMĻIFBUFSĻ %JFTFM "EKVTUJOHĻIFBEMBNQĻQBUUFSO IBMPHFOĻIFBEMBNQ "EKVTUJOHĻUIFĻTUFFSJOHĻXIFFM "JSCBH
BDUJWBUJOHEFBDUJWBUJOH Ļ1"$04 ESJWFSTĻBOEĻGSPOUĻQBTTFOHFSĻTJEF LFZĻTXJUDIĻPGG "*3#"(Ļ "JSCBHĻTZTUFNĻ "JSĻDPOEJUJPOJOH HFOFSBM "JSĻDPOEJUJPOJOH Ļ"$ "JSĻDPOEJUJPOJOHĻTZTUFN
SFQBJS "JSĻEJTUSJCVUJPO Ļ
"JSĻRVBMJUZĻTZTUFNĻ*"24Ļ "JSĻWFOUT "MBSN
BMBSNĻJOEJDBUPS
BMBSNĻTJHOBMT
BSNJOH
DIFDLJOHĻUIFĻBMBSN
EFBDUJWBUF
EFBDUJWBUJOHĻBĻUSJHHFSFEĻBMBSN
SFEVDFEĻBMBSNĻMFWFM
"MDPMPDL "MMFSHZĻBOEĻBTUINBĻJOEVDJOHĻTVCTUBODFT "MMXIFFMĻESJWF Ļ"8% "VUP
DMJNBUFĻDPOUSPMĻTFUUJOHT "VUPNBUJDĻDBSĻXBTIFT "VUPNBUJDĻHFBSCPY
NBOVBMĻHFBSĻQPTJUJPOTĻ (FBSUSPOJD UPXJOHĻBOEĻSFDPWFSZ
USBJMFS
"VUPNBUJDĻMPDLJOH "VUPNBUJDĻSFMPDLJOH "VYJMJBSZĻIFBUFS "69ĻJOQVU Ļ
"8% Ļ"MMXIFFMĻESJWF "MMĻ8IFFMĻ%SJWFĻ "8% "QQSPBDIĻMJHIU ĻEVSBUJPO Ļ
"VEJP
TFUUJOHT TVSSPVOE Ļ
"VEJPĻTZTUFN GVODUJPOT PWFSWJFX "VEJPĻWPMVNFĻ
QIPOF
QIPOFNFEJBĻQMBZFS
SJOHĻTJHOBM ĻQIPOF
TQFFEOPJTFĻDPNQFOTBUJPO
B
#BDLSFTU GSPOUĻTFBU ĻMPXFSJOH #BDLSFTUĻSFBSĻTFBU ĻMPXFSJOH #BHĻIPMEFSĻ #BUUFSZ Ļ
NBJOUFOBODF SFNPUFĻDPOUSPMĻ SFNPUFĻDPOUSPMĻLFZ1$$ TUBSUĻBTTJTUBODF #NRJCDGVKECN+PFGZ
TZNCPMTĻPOĻUIFĻCBUUFSZ XBSOJOHĻTZNCPMT #MJOEĻTQPUĻ #-*4 #-*4 #MVFUPPUIŸĻ
IBOETGSFFĻ
NFEJBĻ
NJDSPQIPOFĻPGGĻ
TUSFBNJOHĻBVEJPĻ
USBOTGFSĻDBMMĻUPĻNPCJMFĻ
#POOFU ĻPQFOJOH #SBLFĻBOEĻDMVUDIĻGMVJE #SBLFĻMJHIU #SBLFT BOUJMPDLĻCSBLJOHĻTZTUFN Ļ"#4 CSBLFĻMJHIU CSBLFĻTZTUFN &NFSHFODZĻ#SBLFĻ"TTJTUBODF Ļ&#"Ļ FNFSHFODZĻCSBLFĻMJHIUT GJMMJOHĻCSBLFĻGMVJE IBOECSBLF TZNCPMTĻJOĻUIFĻDPNCJOFEĻJOTUSVNFOU
QBOFM #VMCT ĻTFFĻ-JHIUJOH C
MPDBUJPOĻJOĻUIFĻDBS TBGFUZ $BMMT
JODPNJOH PQFSBUJPO $BNFSBĻTFOTPS Ļ
$BSĻDBSF $BSĻDBSF ĻMFBUIFSĻVQIPMTUFSZ $BSHPĻBSFB
$BSHPĻOFU
MJHIUJOH
MPBEJOH
NPVOUJOHĻQPJOUT
1BSDFMĻTIFMG
$IJMEĻTBGFUZĻMPDLT $IJMEĻTFBU $IJMEĻTFBUT
*40'*9ĻGJYUVSFĻTZTUFNĻGPSĻDIJMEĻTFBUT
SFDPNNFOEFE
TJ[FĻDMBTTFTĻGPSĻDIJMEĻTFBUTĻXJUIĻUIF
*40'*9ĻGJYUVSFĻTZTUFN
VQQFSĻNPVOUJOHĻQPJOUTĻGPSĻDIJMEĻTFBUT
$JHBSFUUFĻMJHIUFSĻTPDLFU $JUZĻ4BGFUZs $BUBMZUJDĻDPOWFSUFS SFDPWFSZ $MFBOJOH
BVUPNBUJDĻDBSĻXBTIFT
DBSĻXBTI
SJNT
TFBUCFMUT
VQIPMTUFSZ
$%Ļ $MFBOĻ;POFĻ*OUFSJPSĻ1BDLBHFĻ $;*1 $FOUSFĻDPOTPMF $MJNBUFĻDPOUSPM HFOFSBM TFOTPST $BSĻVQIPMTUFSZ $BSĻXBTI $IFDLJOHĻBOEĻUPQQJOHĻVQĻUIFĻDPPMBOU $IFDLJOHĻUIFĻFOHJOFĻPJMĻMFWFM $IJMESFO DIJMEĻTBGFUZĻMPDLT DIJMEĻTFBUTĻBOEĻTJEFĻBJSCBHT $MPDL ĻTFUUJOH $0ĻFNJTTJPOTĻ $PMMJTJPO #NRJCDGVKECN+PFGZ
$PMMJTJPOĻXBSOJOH Ļ
%SJWJOHĻJOĻXBUFS $PMMJTJPOĻXBSOJOHĻTZTUFN
SBEBSĻTFOTPS Ļ Ļ
%"#Ļ3BEJP $PMMJTJPOĻ8BSOJOHĻXJUIĻ"VUPĻ#SBLF %BZUJNFĻSVOOJOHĻMJHIUT $PMPVSĻDPEF ĻQBJOU %FBEMPDL
EFBDUJWBUJPO UFNQPSBSZĻEFBDUJWBUJPO $PNCJOFEĻJOTUSVNFOUĻQBOFM Ļ
$PNGPSUĻJOTJEFĻUIFĻQBTTFOHFSĻDPNQBSU
NFOU $PNQBTT DBMJCSBUJPO %FBEMPDLT %FGSPTUFS %JFTFM %SJWJOHĻXJUIĻBĻUSBJMFS
UPXCBMMĻMPBE UPXJOHĻDBQBDJUZ %45$ ĻTFFĻBMTPĻ4UBCJMJUZĻDPOUSPMĻTZTUFN %7%Ļ E
&$$ ĻFMFDUSPOJDĻDMJNBUFĻDPOUSPM $POEFOTBUJPOĻJOĻIFBEMBNQT %JFTFMĻQBSUJDMFĻGJMUFS DPOUSPMTĻ
DFOUSFĻDPOTPMFĻ %JQTUJDL ĻFMFDUSPOJD $POUSPMT
DFOUSFĻDPOTPMF %JTFOHBHJOHĻUIFĻHFBSĻTFMFDUPSĻJOIJCJUPS $POUSPMT ĻMJHIUT %JTUBODFĻ8BSOJOH $POUSPMĻTZNCPMT %PMCZĻ4VSSPVOEĻ1SPĻ-PHJDĻ** $PPMJOHĻTZTUFN %PPSĻNJSSPST &NFSHFODZĻFRVJQNFOU
XBSOJOHĻUSJBOHMF $PSOFSĻ5SBDUJPOĻ$POUSPMĻ %SJWFSĻ"MFSUĻ$POUSPM &NFSHFODZĻQVODUVSFĻSFQBJS $SBTI ĻTFFĻ$PMMJTJPO %SJWFSĻ"MFSUĻ4ZTUFN $SVJTFĻDPOUSPM %SJWJOH
DPPMJOHĻTZTUFN
XJUIĻUIFĻUBJMHBUFĻPQFO
XJUIĻUSBJMFS
&OHJOF
PWFSIFBUJOH TUBSUJOH $;*1Ļ $MFBSĻ;POFĻ*OUFSJPSĻ1BDLBHF D
%JSFDUJPOĻJOEJDBUPST %JTQMBZĻMJHIUJOH &DP(VJEF &DPOPNJDBMĻESJWJOH &$0ĻQSFTTVSF Ļ
&MFDUSJDBMĻTPDLFU DBSHPĻBSFB GSPOUĻTFBU &OHJOFĻCMPDLĻIFBUFS
GVFMESJWFO #NRJCDGVKECN+PFGZ
&OHJOFĻCSBLJOH ĻBVUPNBUJD &OHJOFĻDPNQBSUNFOU
DPPMBOU PJM PWFSWJFX F
'BO 'BVMUĻUSBDJOHĻGPSĻUIFĻDBNFSBĻTFOTPS Ļ
'JSTUĻBJEĻFRVJQNFOU &OHJOFĻESBHĻDPOUSPMĻ 'JSTUĻBJEĻLJUĻ &OHJOFĻPJM Ļ
BEWFSTFĻESJWJOHĻDPOEJUJPOT DBQBDJUJFT GJMUFS PJMĻHSBEF 'MVJET ĻDBQBDJUJFT &OHJOFĻTQFDJGJDBUJPOT 'PPUĻCSBLF &OWJSPONFOUBMĻMBCFMMJOH Ļ'4$ ĻPXOFST
NBOVBM 'SPOUĻCVMCT
MPDBUJPO &SSPSĻNFTTBHFT
"EBQUJWFĻ$SVJTFĻ$POUSPM
%SJWFSĻ"MFSUĻ$POUSPM
-,"
TFFĻ.FTTBHFTĻBOEĻTZNCPMT
'SPOUĻTFBU
IFBEĻSFTUSBJOU &SSPSĻNFTTBHFTĻJOĻ#-*4 &SSPSĻNFTTBHFTĻJOĻ%JTUBODFĻ"MFSU &5$ ĻFMFDUSPOJDĻUFNQFSBUVSFĻDPOUSPMĻ &YQFDUBOUĻNPUIFST ĻTFBUCFMU &YUFSOBMĻEJNFOTJPOT 'MVJETĻBOEĻPJMT 'PHĻMBNQT
SFBS '4$ ĻFOWJSPONFOUBMĻMBCFMMJOH 'VFM
GVFMĻDPOTVNQUJPO
GVFMĻFDPOPNZ
GVFMĻGJMUFS
'VTFT
DIBOHJOH
FOHJOFĻDPNQBSUNFOU
HFOFSBM
VOEFSĻGSPOUĻSJHIUĻTFBU
VOEFSĻHMPWFCPY
G
(FBSCPY BVUPNBUJD NBOVBM (FBSĻTFMFDUPSĻJOIJCJUPS (FBSĻTFMFDUPSĻJOIJCJUPS ĻNFDIBOJDBMĻEJTFO
HBHFNFOU (FBSUSPOJD (MBTT
MBNJOBUFESFJOGPSDFE (MBTTĻSPPG ĻSPMMFSĻCMJOE (MPCBMĻPQFOJOH 'VFMMJOH
GVFMĻGJMMFSĻGMBQ GVFMĻGJMMFSĻGMBQ ĻMPDLJOH (MPWFCPY MPDLJOH 'VTFĻCPY (4*ĻĻ(FBSĻTFMFDUPSĻBTTJTUBODF (SPTTĻWFIJDMFĻXFJHIU #NRJCDGVKECN+PFGZ
H
)BOECSBLF )B[BSEĻXBSOJOHĻGMBTIFST )%$ )FBEMBNQĻMFWFMMJOH )FBEMBNQĻQBUUFSO ĻBEKVTUJOH )FBEMBNQĻQBUUFSOĻBEKVTUNFOUĻ
"DUJWFĻ#FOEJOHĻ-JHIUTĻ )FBEMBNQT IFBEĻSFTUSBJOU
GSPOUĻTFBU *OTUSVNFOUTĻBOEĻDPOUSPMT )PPU *OUFSJPSĻMJHIUJOH ĻTFFĻ-JHIUJOH )PSO *OUFSJPSĻSFBSWJFXĻNJSSPS BVUPNBUJDĻEJNNJOH *OUFSNJUUFOUĻXJQJOH I
J1PEŸ ĻDPOOFDUJPO *"24ĻqĻ*OUFSJPSĻ"JSĻ2VBMJUZĻ4ZTUFN *$ĻqĻ*OGMBUBCMFĻ$VSUBJO *HOJUJPOĻLFZT *NNPCJMJTFS J
+PVSOFZĻTUBUJTUJDT *OEJDBUPSĻMBNQT Ļ1$$ )FBEĻSFTUSBJOU
DFOUSFĻTFBU ĻSFBS MPXFSJOH *OGMBUBCMFĻDVSUBJO *OGPSNBUJPOĻEJTQMBZT ,FSCĻXFJHIU )FBUJOH
SFBSWJFXĻBOEĻEPPSĻNJSSPST
SFBSĻXJOEPX
TFBUT
,FZ )FBUSFGMFDUJOHĻXJOETDSFFO *OGPUBJONFOUĻTZTUFNĻ
NFOVTĻ
PWFSWJFXĻ
TPVSDFĻCVUUPOTĻ
WPJDFĻDPOUSPM
)JHIĻFOHJOFĻUFNQFSBUVSF *OMBJEĻNBUT )JHIQSFTTVSFĻIFBEMBNQĻXBTIJOH *OTUSVNFOUĻMJHIUJOH ĻTFFĻ-JHIUJOH )JMMĻ%FTDFOUĻ$POUSPM *OTUSVNFOUĻPWFSWJFX
MFGUIBOEĻESJWF SJHIUIBOEĻESJWF )PNF-JOLŸĻ )PNFĻTBGFĻMJHIUJOH *OGPSNBUJPOĻCVUUPO Ļ1$$ K
,FZĻCMBEF ,FZMFTTĻESJWF Ļ
,FZMFTTĻTUBSUĻ LFZMFTTĻESJWF Ļ
,FZQBEĻJOĻUIFĻTUFFSJOH
XIFFM Ļ Ļ Ļ
,FZĻQPTJUJPOT #NRJCDGVKECN+PFGZ
L
-BCFMT -BNJOBUFEĻHMBTT -BNQT ĻTFFĻ-JHIUJOH -BOFĻLFFQJOHĻBTTJTUBOUĻĻ-," -BTFSĻTFOTPS -FBUIFSĻVQIPMTUFSZ ĻXBTIJOHĻJOTUSVDUJPOT -JHIUJOH "DUJWFĻ9FOPOĻIFBEMBNQT BQQSPBDIĻMJHIU ĻEVSBUJPO Ļ
BVUPNBUJDĻMJHIUJOH ĻQBTTFOHFSĻDPN
QBSUNFOU CVMCT ĻTQFDJGJDBUJPOT DPOUSPMT EBZUJNFĻSVOOJOHĻMJHIUT EJTQMBZĻMJHIUJOH IFBEMBNQĻMFWFMMJOH IPNFĻTBGFĻMJHIUJOH JOĻQBTTFOHFSĻDPNQBSUNFOU JOTUSVNFOUĻMJHIUJOH NBJOEJQQFEĻCFBN QPTJUJPOQBSLJOHĻMBNQT SFBSĻGPHĻMBNQ UVOOFMĻEFUFDUJPO -JHIUJOH ĻCVMCĻSFQMBDFNFOU EBZUJNFĻSVOOJOHĻMJHIUT EJQQFEĻCFBNĻ DBSTĻXJUIĻIBMPHFOĻIFBE
MBNQT EJSFDUJPOĻJOEJDBUPST ĻGSPOU NBJOĻCFBNĻ DBSTĻXJUIĻBDUJWFĻYFOPO
IFBEMBNQT NBJOĻCFBNĻ DBSTĻXJUIĻIBMPHFOĻIFBE
MBNQT QPTJUJPOQBSLJOHĻMBNQT SFBSĻCVMCĻIPMEFSĻEJSFDUJPOĻJOEJDBUPST
CSBLFĻMBNQTĻBOEĻSFWFSTJOHĻMBNQT SFBSĻGPHĻMBNQT TJEFĻNBSLFSĻMBNQT ĻGSPOU WBOJUZĻNJSSPS -PDLT
BVUPNBUJDĻMPDLJOH MPDLJOH VOMPDLJOH -VCSJDBOUT -VCSJDBOUT ĻDBQBDJUJFT M
.BJOEJQQFEĻCFBN ĻTFFĻ-JHIUOJOH .BJOĻCFBN ĻBVUPNBUJDĻBDUJWBUJPO .BJOUFOBODF
SVTUQSPPGJOH -JHIUĻTXJUDIFT .BLJOHĻDBMMT -,"ĻĻ-BOFĻLFFQJOHĻBTTJTUBOU .BOVBMĻHFBSCPY (4*ĻĻ(FBSĻTFMFDUPSĻBTTJTUBODF UPXJOHĻBOEĻSFDPWFSZ -PBEJOH
DBSHPĻBSFB
HFOFSBM
NPVOUJOHĻQPJOUT
SPPGĻMPBE
-PDLĻDPOGJSNBUJPOĻ -PDLJOHVOMPDLJOH
JOTJEF UBJMHBUF .BOVBMĻHFBSĻQPTJUJPOTĻ (FBSUSPOJD .BYĻSPPGĻMPBEĻ .FEJB Ļ#MVFUPPUIŸĻ NFEJBĻQMBZFSĻ .FNPSZĻGVODUJPOĻJOĻTFBUT .FOVĻOBWJHBUJPO Ļ*OGPUBJONFOUĻ .FOVTGVODUJPOT #NRJCDGVKECN+PFGZ
.FOVTĻBOEĻNFTTBHFT SFHJTUFSĻQIPOF WPJDFĻDPOUSPM .PPEĻMJHIUJOH 1BSLJOHĻBTTJTUBODF QBSLJOHĻBTTJTUBODFĻTFOTPST .:Ļ$"3 1BSLJOHĻCSBLF .FOVĻTZTUFNĻ.:Ļ$"3 .FTTBHFTĻBOEĻTZNCPMT
"EBQUJWFĻ$SVJTFĻ$POUSPM $PMMJTJPOĻ8BSOJOHĻXJUIĻ"VUP
#SBLF Ļ
%JTUBODFĻ"MFSU %SJWFSĻ"MFSUĻ$POUSPM -," 0JM ĻTFFĻBMTPĻ&OHJOFĻPJM 0JMĻMFWFMĻMPX .FTTBHFTĻJOĻUIFĻDPNCJOFEĻJOTUSVNFOU
QBOFM 0WFSIFBUJOH .FUFST
GVFMĻHBVHF TQFFEPNFUFS UBDIPNFUFS 0XOFSTĻNBOVBM ĻFOWJSPONFOUBMĻMBCFMMJOH P
1"$04 .JDSPQIPOF 1"$04 ĻTXJUDI .JTUJOH
BUUFOEJOHĻUPĻUIFĻXJOEPXT
DPOEFOTBUJPOĻJOĻIFBEMBNQT
SFNPWFĻXJUIĻUIFĻBJSĻWFOUT
UJNFSĻGVODUJPO
1BJOUXPSL
DPMPVSĻDPEF EBNBHFĻBOEĻUPVDIVQ .PCJMFĻQIPOF
DPOOFDU IBOETGSFF O
.FTTBHFTĻJOĻ#-*4 .FTTBHFTĻJOĻUIFĻJOGPSNBUJPOĻEJTQMBZ 1BSLĻBTTJTUĻDBNFSB 1BOFMĻMJHIUJOH 1BOJDĻGVODUJPO 1"1ĻĻ"DUJWFĻ1BSLĻ"TTJTU 1BSDFMĻTIFMG 1BSLJOHĻIFBUFS
CBUUFSZĻBOEĻGVFM
QBSLJOHĻPOĻBĻIJMM
UJNFĻTFUUJOH
1BTTFOHFSĻDPNQBSUNFOU 1BTTFOHFSĻDPNQBSUNFOUĻGJMUFS 1BTTFOHFSĻDPNQBSUNFOUĻIFBUFS
GVFMESJWFO 1BTTFOHFSĻDPNQBSUNFOUĻMJHIUJOH
BVUPNBUJD 1$$ĻqĻ1FSTPOBMĻ$BSĻ$PNNVOJDBUPS
GVODUJPOT SBOHF Ļ
1FEFTUSJBOĻQSPUFDUJPO 1FUSPMĻHSBEF 1IPOF
DPOOFDU
IBOETGSFF
JODPNJOHĻDBMMT
NBLJOHĻDBMMT
QIPOFĻCPPL
#NRJCDGVKECN+PFGZ
3BJOĻTFOTPS 1PDLFUĻQBSLĻBTTJTUĻĻ1"1 QIPOFĻCPPL ĻTIPSUDVU
SFDFJWJOHĻBĻDBMM
SFHJTUFSĻQIPOF
WPJDFĻDPOUSPM
1PMJTIJOH 1PTJUJPOQBSLJOHĻMBNQT 1PXFS 1PXFSĻTFBU 1PXFSTIJGUĻHFBSCPY Ļ
1PXFSĻXJOEPXT 3FBSĻCVMCT
MPDBUJPO 3FBSWJFXĻBOEĻEPPSĻNJSSPST
DPNQBTT
EPPS
FMFDUSJDBMMZĻSFUSBDUBCMF
IFBUJOH
JOUFSJPS
3FBSĻXJOEPX ĻEFGSPTUJOH 3FDJSDVMBUJPO 3FDPNNFOEBUJPOTĻEVSJOHĻESJWJOH 3FDPNNFOEFEĻDIJMEĻTFBUT ĻUBCMF Q
2VFVFĻ"TTJTU 2VFVFĻ"TTJTUBOU R
3BEBSĻTFOTPS MJNJUBUJPOT 3BEJPĻ ".'.Ļ %"#Ļ EFUBDIBCMFĻLFZĻCMBEF GVODUJPOT SBOHF 3FDPWFSZ 3FGSJHFSBOU 3FGVFMMJOH Ļ
GVFMĻGJMMFSĻGMBQ ĻNBOVBMĻPQFOJOH SFGVFMMJOH 3FMBZGVTFĻCPY ĻTFFĻ'VTFT 3FNPUFĻDPOUSPMĻ CBUUFSZĻSFQMBDFNFOUĻ Ļ)PNF-JOLŸĻ
3FNPUFĻDPOUSPM
QSPHSBNNBCMFĻ 3FNPUFĻDPOUSPMĻLFZ CBUUFSZĻSFQMBDFNFOU 3FNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻTZTUFN ĻUZQFĻBQQSP
WBM 3FTFUUJOHĻUIFĻEPPSĻNJSSPST 3FTFUUJOHĻUIFĻQPXFSĻXJOEPXT 3FUSBDUBCMFĻQPXFSĻEPPSĻNJSSPST 3FWFSTFĻHFBSĻJOIJCJUPS 3JNT
DMFBOJOH 3PBEĻTJHOĻJOGPSNBUJPO 3PMMFSĻCMJOEĻGPSĻHMBTTĻSPPG 3PPGĻMPBE ĻNBYĻXFJHIUĻ 3VTUQSPPGJOH S
4BGFUZĻNPEF 4FBU ĻTFFĻ4FBUT 4FBUCFMU
SFBSĻTFBU TFBUCFMUĻUFOTJPOFS 4FBUCFMUĻSFNJOEFS #NRJCDGVKECN+PFGZ
4FBUCFMUT 4UBSU4UPQ 4FBUT IFBEĻSFTUSBJOUT ĻSFBS IFBUJOH MPXFSJOHĻUIFĻGSPOUĻCBDLSFTU MPXFSJOHĻUIFĻSFBSĻCBDLSFTU QPXFSĻTFBUT 4UBSUĻBTTJTUBODF 4FDVSJOHĻMPBETĻ -PBEJOH 4FOTVT 4FSWJDFĻQPTJUJPO 4FSWJDFĻQSPHSBNNF 4UFFSJOHĻGPSDFĻMFWFM ĻTFFĻ4UFFSJOHĻGPSDF 4UFFSJOHĻMPDL 4UPOFĻDIJQTĻBOEĻTDSBUDIFT 5PXCBSĻ
EFUBDIBCMF ĻBUUBDINFOUĻ EFUBDIBCMF ĻSFNPWBMĻ 4JEFĻBJSCBHT 4VSSPVOE Ļ
4JHOBMĻJOQVU ĻFYUFSOBM Ļ
4ZNCPMT JOEJDBUPSĻTZNCPMT XBSOJOHĻTZNCPMT 4PPUĻGJMUFSĻGVMM 4QBSFĻXIFFM 4QFFEĻMJNJUFS 4QJOĻDPOUSPM 4QJOĻDPOUSPMĻGVODUJPO 4UBCJMJUZĻBOEĻUSBDUJPOĻDPOUSPMĻTZTUFN 4UBCJMJUZĻTZTUFN 4UBJOT 5FNQFSBUVSF
BDUVBMĻUFNQFSBUVSF 5FNQFSBUVSFĻDPOUSPM 4UPSBHFĻTQBDFTĻJOĻUIFĻQBTTFOHFSĻDPN
QBSUNFOU 4PPUĻGJMUFS 5BJMHBUF
MPDLJOHVOMPDLJOH 4UFFSJOHĻXIFFM LFZQBE Ļ Ļ Ļ
LFZQBE ĻBEBQUJWFĻDSVJTFĻDPOUSPM TUFFSJOHĻXIFFMĻBEKVTUNFOU 4FUĻUJNFĻJOUFSWBM 4*14ĻCBHT 4UFFSJOHĻGPSDF ĻTQFFEĻSFMBUFE T
4ZNCPMTĻBOEĻNFTTBHFT
"EBQUJWFĻ$SVJTFĻ$POUSPM $PMMJTJPOĻ8BSOJOHĻXJUIĻ"VUP
#SBLF Ļ
%JTUBODFĻ"MFSU %SJWFSĻ"MFSUĻ$POUSPM -," 5JNFS 5PUBMĻBJSJOHĻGVODUJPO Ļ
5PXCBS ĻTFFĻ5PXJOHĻFRVJQNFOU 5PXJOH UPXJOHĻFZF 5PXJOHĻDBQBDJUZ 5PXJOHĻFRVJQNFOU TQFDJGJDBUJPOT 5PXJOHĻFZF 5SBJMFS
DBCMF
ESJWJOHĻXJUIĻBĻUSBJMFS
TOBLJOH
5SBJMFSĻTUBCJMJUZĻBTTJTUĻ 5SBJMFSĻ4UBCJMJUZĻ"TTJTU #NRJCDGVKECN+PFGZ
5SBOTNJTTJPO 5SBOTQPOEFS 5SJQĻDPNQVUFS 5SJQĻNFUFS 5SPVCMFTIPPUJOH
"EBQUJWFĻ$SVJTFĻ$POUSPM 54"ĻĻUSBJMFSĻTUBCJMJUZĻBTTJTUĻ Ļ
5VOOFMĻEFUFDUJPO 57 5ZQFĻBQQSPWBM ĻSFNPUFĻDPOUSPMĻLFZĻTZT
UFN 5ZQFĻEFTJHOBUJPO 5ZSFT
EJSFDUJPOĻPGĻSPUBUJPO ESJWJOHĻDIBSBDUFSJTUJDT NBJOUFOBODF QSFTTVSF Ļ
QVODUVSFĻSFQBJS TQFDJGJDBUJPOT Ļ
TQFFEĻSBUJOHT USFBEĻXFBSĻJOEJDBUPST XJOUFSĻUZSFT U
6OMPDLJOH
GSPNĻUIFĻJOTJEF GSPNĻUIFĻPVUTJEF 64# ĻDPOOFDUJPO MPXĻPJMĻQSFTTVSF
QBSLJOHĻCSBLFĻBQQMJFE
TFBUCFMUĻSFNJOEFS
XBSOJOH
8BSOJOHĻTPVOE
DPMMJTJPOĻXBSOJOHĻTZTUFN 8BSOJOHĻTZNCPM ĻBJSCBHĻTZTUFN V
8BSOJOHĻTZNCPMT 8BSOJOHĻUSJBOHMF 7BOJUZĻNJSSPS Ļ
8BTIFSĻGMVJE ĻGJMMJOH 7FOUJMBUJPO 8BTIFST
SFBSĻXJOEPX XBTIFSĻGMVJE ĻGJMMJOH XJOETDSFFO 7JCSBUJPOĻEBNQFS 7PJDFĻDPOUSPM ĻNPCJMFĻQIPOF 7PMWPĻ4FOTVT 8BUFSĻBOEĻEJSUSFQFMMFOUĻDPBUJOH 8BUFSSFQFMMFOUĻTVSGBDF ĻDMFBOJOH W
8BSOJOHĻMBNQ
BEBQUJWFĻDSVJTFĻDPOUSPM DPMMJTJPOĻXBSOJOHĻTZTUFN TUBCJMJUZĻBOEĻUSBDUJPOĻDPOUSPMĻTZTUFN 8BSOJOHĻMBNQT
BJSCBHTĻ434 BMUFSOBUPSĻOPUĻDIBSHJOH GBVMUĻJOĻCSBLFĻTZTUFN 8BYJOH 8FJHIUT
LFSCĻXFJHIU 8IFFMT
DIBOHJOH
JOTUBMMBUJPO
SJNT
TOPXĻDIBJOT
TQBSFĻXIFFM
#NRJCDGVKECN+PFGZ
8IFFMTĻBOEĻUZSFT 8IJQMBTIĻJOKVSZ Ļ8)*14 8)*14
DIJMEĻTFBUCPPTUFSĻDVTIJPO XIJQMBTIĻJOKVSZ 8JOEPXT ĻSFBSWJFXĻBOEĻEPPSĻNJSSPST 8JOETDSFFO
)FBUJOH Ļ
8JOETDSFFOĻXBTIJOH 8JOETDSFFOĻXJQFST SBJOĻTFOTPS 8JOUFSĻESJWJOH 8JOUFSĻUZSFT 8JQFSĻCMBEFT
DIBOHJOH
DMFBOJOH
SFQMBDJOH ĻSFBSĻXJOEPX
TFSWJDFĻQPTJUJPO
8JQFSTĻBOEĻXBTIJOH Kdakd8Vg8dgedgVi^dc51 &OHMJTI*OU "5 1SJOUFEJO4XFEFO (zUFCPSH $PQZSJHIU‚7PMWP$BS$PSQPSBUJPO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising