Volvo | C30 | Volvo On Call | Volvo C30 2009 Volvo On Call

Volvo C30 2009 Volvo On Call
VOLVO ON CALL (VOC)
<:7GJ>@H66CL>?O>C<
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&%&%+9jiX]!6I%-2%!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%%-!8deng^\]i'%%%"'%%-Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
VoC.book Page 1 Friday, April 4, 2008 9:18 AM
WAARDEDOCUMENT
Dit document, Volvo On Call, beschrijft de functies van het
Volvo On Call-systeem.
Met vriendelijke groet,
Volvo Car Corporation
De specificaties, constructiegegevens en afbeeldingen in dit
instructieboekje zijn niet bindend. We behouden ons het recht
voor om zonder voorafgaande mededeling wijzigingen aan te
brengen.
© Volvo Car Corporation
VoC.book Page 2 Friday, April 4, 2008 9:18 AM
2
VoC.book Page 3 Friday, April 4, 2008 9:18 AM
INHOUD
Introductie ...............................................................................4
Gebruik ...................................................................................5
Veiligheidsdiensten .................................................................9
Beveiligingspakket (optie) ..................................................... 11
VoC.book Page 4 Friday, April 4, 2008 9:18 AM
Introductie
• U hebt de mogelijkheid contact op te
nemen met de VOC-helpdesk om in noodgevallen hulp in te roepen.
• Toegang tot wegenhulp.
Zie pagina 9 voor meer informatie.
Ambulans
G010332
Beveiligingspakket
Het Volvo On Call-systeem (hierna aangeduid
met VOC) is gekoppeld aan de geïntegreerde
telefoon, het SRS- en het alarmsysteem van de
auto. Zie het instructieboekje dat bij de auto
hoort voor meer informatie over deze systemen.
Op de bijgevoegde kaart van Europa staan de
landen waar het systeem momenteel in gebruik is. Neem contact op met de VOC-helpdesk (zie pagina 10) voor de nieuwste
gegevens, omdat er zich wijzigingen op de
kaart kunnen voordoen.
VOC bestaat uit een standaardpakket met veiligheidsdiensten en een beveiligingspakket
dat apart bij te bestellen is.
Veiligheidsdiensten
• Tijdens een ongeluk waarbij de aanrijdingssensor het SRS-, SIPS- en/of IC-systeem
(Inflatable Curtain) activeerde, wordt er automatisch een signaal verstuurd naar de
VOC-helpdesk.
4
• Bij inbraak of diefstal (waarbij het alarmsysteem van de auto afgaat) wordt de VOChelpdesk automatisch gewaarschuwd.
• Assistentie bij het opsporen van de auto in
geval van diefstal.
• Ontgrendeling op afstand indien u de sleutels
bent kwijtgeraakt of zich hebt buitengesloten.
Het VOC-systeem maakt gebruik van GPS
(global positioning system) om de auto te lokaliseren en van de geïntegreerde telefoon in de
auto om contact op te nemen met de VOChelpdesk. Wanneer u op de toets ON CALL of
op SOS drukt, wordt er een signaal verstuurd
naar de VOC-helpdesk met gegevens over de
positie van de auto en de gewenste dienst.
N.B.
Gebruik de toets SOS uitsluitend, wanneer
u betrokken bent geraakt bij een ongeluk,
indien iemand onwel wordt of indien de
auto en eventuele inzittenden in bedreigende situaties terechtkomen.
De SOS-functie is alleen bestemd voor
noodsituaties. Bij misbruik kunnen u extra
kosten in rekening worden gebracht. De
toets ON CALL is te gebruiken voor alle andere diensten met inbegrip van wegenhulp.
Indien u de toetsen ON CALL en SOS wilt deactiveren bij het uitnemen van de sleutel (zie
menu-optie Sleutelvergrendeling op
pagina 8).
Het systeem is niet beschikbaar, indien menuoptie Radiouitzending ingesteld is op UIT.
Het systeem is uitgerust met een ingebouwde
reservebatterij, waardoor een geactiveerde
dienst ook bij stroomuitval kan worden verleend.
Zie pagina 11 voor meer informatie.
WAARSCHUWING
Het systeem werkt alleen in gebieden waar
de VOC-partners gsm-dekking hebben en
op de markten waar de Volvo On Calldienst beschikbaar is.
WAARSCHUWING
Net als bij uw mobiele telefoon kunnen atmosferische storingen of een lagere dekking van de zendmasten ertoe leiden dat er
geen verbinding tot stand gebracht kan
worden, zoals het geval kan zijn in dunbevolkte gebieden.
VoC.book Page 5 Friday, April 4, 2008 9:18 AM
Gebruik
Toetsen voor VOC/telefoon en display in S60
Toetsen voor VOC/telefoon en display in C30,
S40, V50 en C70
G033159
G016326
G016325
G016324
G016324
Gesprekken met de helpdesk
Toetsen voor VOC/telefoon en display in XC60
Om telefonische verbinding te maken met de
VOC-helpdesk (in gebieden waar er gsm-dekking is voor de geïntegreerde telefoon in de
auto):
Toetsen voor VOC/telefoon en display in S80 en
V70/XC70
G016326
G016327
1. Druk minstens 2 seconden lang op de toets
ON CALL of op SOS.
2. Het volgende bericht verschijnt op het
display: Maakt verbinding. Daarna verschijnt Even geduld a.u.b. gevolgd door
Verbonden met Volvo On Call.
Toetsen voor VOC/telefoon en display in XC90
N.B.
De displayteksten kunnen per model verschillen.
5
VoC.book Page 6 Friday, April 4, 2008 9:18 AM
Gebruik
Indien er geen verbinding kan worden gemaakt, verschijnt 10 seconden lang de tekst:
Dienst niet beschikb. op het display (bij de
S80 en de V70/XC70 verschijnt
Tijdelijk geen service).
Telefonische verbinding verbreken
Wanneer er verbinding tot stand gebracht is
met de VOC-helpdesk, wordt de positie van
de auto naar de helpdesk gestuurd, waarna de
tekst Volvo On Call verbonden op het display verschijnt.
Indien u binnen 10 seconden op de toets
of op EXIT drukt, zal de verbinding worden
verbroken en verschijnt de tekst On Call geannuleerd op het display.
Indien u het systeem vervolgens niet meer ge-
ON CALL Niet geactiveerd
bruikt of indien u op de toets
op het toetsenblok van de telefoon1 of op EXIT2 (zie
afbeeldingen) drukt, zal het gesprek worden
beëindigd waarna het systeem de ruststand
inneemt en de tekst Volvo On Call in standby
op het display verschijnt.
Het VOC-abonnement is niet geactiveerd of
niet langer actief! De door u gekozen diensten
zullen niet langer worden verleend. Neem contact op met uw Volvo dealer.
Wanneer u het gesprek beëindigt of indien de
helpdesk geen andere diensten meer hoeft te
verlenen, verschijnt de tekst: Bedankt van
Volvo On Call op het display. Wanneer de
verbinding via de SOS-functie tot stand
kwam, kan alleen de helpdesk het gesprek
beëindigen.
De telefoon staat daarna weer in de normale
stand.
1
Geldt alleen voor de S60
2 Geld
6
niet voor de S60
Verbreek de telefonische verbinding met
op het toetsenblok van de telefoon1 of op
EXIT2 (zie afbeeldingen op pagina 5).
Informatieve displayteksten
ON CALL Service vereist
Het VOC-systeem is buiten werking. Neem
contact op met uw Volvo-dealer voor hulp.
ON CALL Abonn. verloopt spoedig
Het VOC-abonnement zal spoedig verlopen.
Neem contact op met de VOC-helpdesk (zie
pagina 10).
Volvo On Call stand-by
Wanneer het systeem niet in gebruik is en de
tekst Volvo On Call in standby op het display
staat, kunt u de telefoon tijdelijk inschakelen.
1. Druk op
op het toetsenblok van de
telefoon1 of op PHONE2 (zie afbeeldingen
op pagina 5).
2. U kunt de telefoon vervolgens gebruiken
om te bellen, maar het systeem zal na
enige tijd automatisch weer stand-by
gaan staan.
N.B.
De VOC-helpdesk kan geen verbinding maken met de auto terwijl u belt met de geïntegreerde telefoon.
Na afloop van een gesprek met de VOC-helpdesk en na beëindiging van de gewenste
dienst, zal het VOC-systeem automatisch de
telefoonstand innemen indien de telefoon aanstond bij activering van de dienst.
VoC.book Page 7 Friday, April 4, 2008 9:18 AM
Gebruik
Functies in het menusysteem
De onderstaande VOC-functies zijn bereikbaar via de toets MENU en verschijnen vervolgens op het display. U kunt ze ook bereiken
via het menusysteem van de geïntegreerde telefoon. Zie het hoofdstuk over de telefoon in
het instructieboekje voor meer informatie over
de telefoonmenu’s.
N.B.
• SOS
Wanneer u op
van het toetsenblok
1
op ENTER2
van het bevan de telefoon of
dieningspaneel drukt (bevestigen met een
tweede keer drukken), gebeurt hetzelfde
als wanneer u 2 seconden lang op de knop
SOS drukt: de handmatige alarmdienst
wordt geactiveerd. Deze menu-optie doet
dienst als back-up voor de toets SOS.
• On Call
Wanneer u op
van het toetsenblok van
de telefoon1 of op ENTER2 van het bedieningspaneel drukt (bevestigen met een
2
WAARSCHUWING
In bepaalde gebieden is het gebruik van
zendapparatuur of mobiele telefoons niet
toegestaan, zoals bij wegwerkzaamheden
waar met explosieven wordt gewerkt. In
dergelijke gevallen moet u de geïntegreerde
telefoon van de auto en de automatische
ontvangstfunctie van het VOC -systeem allebei uitschakelen.
• Radiouitzending (systeem uitschakelen)
N.B.
Bij de S60 en de XC90 heet deze menu-optie Pauze.
De menunummering kan verschillen afhankelijk van de vraag of het audiosysteem in
de stand radio, CD, AUX of in de telefoonstand staat.
1 Geldt
tweede keer drukken), gebeurt hetzelfde
als wanneer u 2 seconden lang op de knop
On Call drukt: de handmatige alarmdienst
wordt geactiveerd. Deze menu-optie doet
dienst als back-up voor de toets On Call.
voor de S60
Geld niet voor de S60
Het VOC-systeem is voorzien van een automatische ontvangstfunctie, wat inhoudt
dat het systeem automatisch controleert of
het servicenetwerk van VOC beschikbaar
is. U kunt de geïntegreerde telefoon en de
automatisch ontvangstfunctie als volgt uitschakelen:
• Code radiouitzending
U moet de pincode van de telefoon (1234,
voordat u overgaat op uw eigen code) aangeven om de functie Pauze te kunnen gebruiken.
N.B.
Bij de S60 en de XC90 heet deze menu-optie Pauzecode.
1. Druk terwijl de tekst Radiouitzending/
Pauze op het display staat op
van het
toetsenblok van de telefoon of op ENTER2
van het bedieningspaneel.
2. Druk vervolgens nogmaals op
of op
ENTER2 om uw keuze te bevestigen. De
volgende keer dat u de telefoon inschakelt wordt ook de automatische ontvangstfunctie opnieuw geactiveerd.
• Activeringscode
Deze menu-optie gebruikt u om het VOCsysteem te activeren. Neem contact op
met uw Volvo-dealer.
• Abonnement activeren3
Wordt gebruikt om het abonnement te
starten.
• Dienst activeren3
Start VOC.
3
Geldt niet voor de S60 en de XC90
7
VoC.book Page 8 Friday, April 4, 2008 9:18 AM
Gebruik
• Vergrendeld
Met deze menu-optie kunt u aangeven of
de toetsen SOS en ON CALL wel of niet
actief moeten zijn.
Bij Altijd aan1 zijn de toetsen altijd actief,
ook indien het contact uitgeschakeld is.
Bij Vergrendeld zijn de toetsen alleen actief, indien de contactsleutel in stand I of II
staat of indien de motor loopt.
N.B.
Bij de S80 en de V70/XC70 worden deze
functies aangeduid als Sleutelvergrendeling
WAARSCHUWING
Het systeem werkt alleen in gebieden waar
de VOC-partners gsm-dekking hebben en
op de markten waar de Volvo On Calldienst beschikbaar is.
WAARSCHUWING
Net als bij uw mobiele telefoon kunnen atmosferische storingen of een lagere dekking van de zendmasten ertoe leiden dat er
geen verbinding tot stand gebracht kan
worden, zoals het geval kan zijn in dunbevolkte gebieden.
1 Geldt
8
alleen voor de S60
VoC.book Page 9 Friday, April 4, 2008 9:18 AM
Veiligheidsdiensten
Automatisch alarm
Wanneer de gordelspanners, airbags of opblaasgordijnen (zie het instructieboekje bij de
auto) worden geactiveerd:
1. Er wordt automatisch een alarmsignaal verstuurd naar de VOC-helpdesk om de positie van de auto aan te geven en te melden
dat het SRS-, SIPS- of IC-systeem (Inflatable Curtain) werd geactiveerd.
2. De VOC-helpdesk neemt vervolgens telefonisch contact op met de bestuurder
van de auto om zo meer informatie te
krijgen over de ernst van het ongeval en
te bepalen welke hulp er moet worden
geboden.
3. De VOC-helpdesk neemt daarna contact
op met de benodigde hulpinstanties (politie, ambulancevervoer, bergingsbedrijf
e.d.).
Indien er geen telefonisch contact tot stand
kan worden gebracht, organiseert de VOChelpdesk op eigen initiatief andere hulpacties.
Handmatig alarm
1. Druk minstens 2 seconden lang op de toets
SOS om hulp in te roepen, wanneer bijvoorbeeld iemand onwel wordt of indien de
auto en eventuele inzittenden in bedreigende situaties terechtkomen.
2. De VOC-helpdesk krijgt vervolgens een
signaal met gegevens over de benodigde
hulp en de positie van de auto.
3. De VOC-helpdesk neemt telefonisch
contact op met de bestuurder en stelt in
overleg vast welke hulp er moet worden
geboden.
Indien er geen telefonisch contact tot stand
kan worden gebracht, waarschuwt de VOChelpdesk de juiste instanties. Die bepalen dan
op hun beurt welke hulp er moet worden geboden.
Toegang tot wegenhulp
1. Druk minstens 2 seconden lang op de toets
ON CALL om hulp in te roepen bij een
lekke band, een lege tank of een lege accu
e.d.
2. De VOC-helpdesk neemt telefonisch
contact op met de bestuurder en stelt in
overleg vast welke hulp er moet worden
geboden.
VOC-helpdesk
Zie de tabel op pagina 10 voor het nummer
dat u moet bellen om via een andere telefoon
dan de geïntegreerde in de auto in contact te
komen met de VOC-helpdesk.
N.B.
Wanneer u vanuit het buitenland in contact
wilt komen met de VOC-helpdesk, dient u
het nummer te bellen van Volvo On Call in
uw eigen land.
N.B.
Alle gesprekken met de VOC-helpdesk worden opgenomen.
Alarmnummer
Indien de alarmdienst wordt geactiveerd, probeert het VOC-systeem een telefonische verbinding tot stand te brengen met de VOChelpdesk in het land waar de auto zich bevindt.
Indien dat niet mogelijk is, wordt u in plaats
daarvan doorverbonden met het alarmnummer 112.
9
VoC.book Page 10 Friday, April 4, 2008 9:18 AM
Veiligheidsdiensten
Telefoonnummers
Land
Vanuit eigen land
Vanuit het buitenland
Zweden
020 55 55 66
+46 31 51 83 35
Noorwegen
800 30 060
+47 22 32 39 50
Groot-Brittannië
0800 587 9848
+44 20 860 39 848
Italië
02 26629 271
+39 02 26629 271
Frankrijk
0810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Nederland
020 851 2278
+31 20 851 2278
België
02 773 62 22
+32 2 773 62 22
Luxemburg1
+32 2 773 62 22
+32 2 773 62 22
Duitsland
089 20 80 1 87 47
+49 89 20 80 1 87 47
Spanje
091 325 5509
+34 91 325 5509
Zwitserland
044 283 35 70
+41 44 283 35 70
Rusland
780 50 08
+74 9 57 80 50 08
Oostenrijk
01 525 03 6244
+43 1 525 03 6244
1De
helpdesk voor Luxemburg ligt in België
WAARSCHUWING
Het systeem werkt alleen in gebieden waar
de VOC-partners gsm-dekking hebben en
op de markten waar de Volvo On Calldienst beschikbaar is.
10
WAARSCHUWING
Net als bij uw mobiele telefoon kunnen atmosferische storingen of een lagere dekking van de zendmasten ertoe leiden dat er
geen verbinding tot stand gebracht kan
worden, zoals het geval kan zijn in dunbevolkte gebieden.
VoC.book Page 11 Friday, April 4, 2008 9:18 AM
Beveiligingspakket (optie)
Algemene informatie
Opsporing
Naast de veiligheidsdiensten biedt het VOCsysteem een beveiligingspakket. Dit beveiligingspakket maakt het mogelijk om inbraak in
de auto vroegtijdig te ontdekken en de auto bij
diefstal op te sporen.
Indien is vastgesteld dat er sprake is van diefstal of een andere vorm van ongeoorloofd gebruik van de auto, kunnen de eigenaar van de
auto en de VOC-helpdesk in overleg ertoe besluiten om de auto op te sporen.
Bovendien is het mogelijk de auto op afstand
te ontgrendelen indien u zich hebt buitengesloten of indien u de autosleutels bent kwijtgeraakt.
De VOC-helpdesk stuurt daarna een signaal
naar de auto om aan de hand daarvan de juiste positie van de auto te kunnen bepalen. Vervolgens wordt de politie of een andere
instantie gewaarschuwd.
De volgende aanvullende beveiligingsdiensten
zijn beschikbaar via de geïntegreerde telefoon
in de auto (in gebieden met gsm-dekking) of
via een andere, externe telefoon.
Inbraak of diefstal
Wanneer het alarmsysteem van de auto afgaat:
1. De VOC-helpdesk ontvangt na een bepaalde vertraging automatisch een signaal.
2. De VOC-helpdesk probeert daarna telefonisch contact op te nemen met de
eigenaar van de auto of een andere
bevoegde persoon.
3. Indien is vastgesteld dat er sprake is van
inbraak/diefstal, maken de eigenaar van
de auto en de VOC-helpdesk afspraken
over de volgende stappen (inschakeling
van de politie e.d.).
Wanneer u het alarm uitschakelt met de afstandsbediening of de contactsleutel, zal de
dienst worden geannuleerd.
Wanneer u zich hebt buitengesloten
1. Indien u de sleutels bent kwijtgeraakt of
zich hebt buitengesloten, kunt u contact
opnemen met de VOC-helpdesk.
2. De VOC-helpdesk stuurt dan een signaal
naar de auto, waarna (in overleg met de
eigenaar van de auto of een andere
bevoegde persoon) de auto ontgrendeld
wordt.
3. Om de portieren te kunnen ontgrendelen
moet u het kofferdeksel/de achterklep
openen (druk tweemaal op de handgreep
van het kofferdeksel/de achterklep).
N.B.
Indien de achterklep of het kofferdeksel niet
binnen een bepaalde tijd door de VOChelpdesk wordt ontgrendeld, zal het kofferdeksel c.q. de achterklep automatisch
opnieuw worden vergrendeld.
N.B.
De VOC-helpdesk kan de auto alleen binnen 4 dagen na vergrendeling van de auto
op afstand ontgrendelen. Indien de auto bijvoorbeeld in een parkeergarage staat, kan
een slechte telefoonontvangst voor storingen zorgen tijdens de ontgrendeling op afstand.
N.B.
Volvo behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande mededeling wijzigingen
aan te brengen in de specificaties, constructiegegevens en afbeeldingen die in dit
boekje staan.
WAARSCHUWING
Het systeem werkt alleen in gebieden waar
de VOC-partners gsm-dekking hebben en
op de markten waar de Volvo On Calldienst beschikbaar is.
WAARSCHUWING
Net als bij uw mobiele telefoon kunnen atmosferische storingen of een lagere dekking van de zendmasten ertoe leiden dat er
geen verbinding tot stand gebracht kan
worden, zoals het geval kan zijn in dunbevolkte gebieden.
11
VoC.book Page 12 Friday, April 4, 2008 9:18 AM
Telefooncode en pincode XC90,
Nederland en België:
Het Volvo On Call-systeem van de XC90 is,
indien u ook gekozen hebt voor het beveiligingspakket, is het Volvo On call-systeem van
de XC90 goedgekeurd door de overheid. Dit
houdt in dat, indien de auto gestolen zou worden, de geïntegreerde telefoon niet gebruikt
kan worden door de dief. Hiervoor is een
tweede code geprogrammeerd die alleen bij u
bekend is. Daarom moet u bij het starten van
de auto telkens twee codes invoeren. Omdat
de eerste code die u moet invoeren om de telefoon te activeren al voldoende beveiliging
biedt tegen mogelijk misbruik door derden,
adviseren wij u om de tweede code, de pincode van de telefoon, uit te schakelen. Dit kunt u
doen via de menustructuur van uw geïntegreerde telefoon. Onder menu 5.3.2 SIM
Beveiligd kunt u deze code uitzetten. Indien u
vervolgens de XC90 start, hoeft u nog slecht
één code in te voeren.
12
VOLVO ON CALL (VOC)
<:7GJ>@H66CL>?O>C<
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&%&%+9jiX]!6I%-2%!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%%-!8deng^\]i'%%%"'%%-Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising