Volvo C70 2013 Volvo On Call

Volvo C70 2013 Volvo On Call
Volvo Car
Corporation
Volvo On Call
L:7:9>I>DC
BESTE VOLVO-BEZITTER,
Dank u dat u gekozen hebt voor Volvo On Call!
Dit document beschrijft de functies van het Volvo On Call-systeem.
Met vriendelijke groet
Volvo Car Corporation
De specificaties, constructiegegevens en afbeeldingen in dit instructieboekje zijn niet bindend. We behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande mededeling wijzigingen aan te brengen.
© Volvo Car Corporation
Introductie................................................................................................. 4
Comfortdiensten....................................................................................... 7
Veiligheidsdiensten................................................................................. 10
Beveiligingspakket.................................................................................. 12
Menusysteem.......................................................................................... 14
Beschikbaarheid .................................................................................... 16
Telefoonnummer..................................................................................... 17
Persoonsgegevens................................................................................. 18
2
VOLVO ON CALL
01 Volvo On Call
Introductie
Algemeen
Het Volvo On Call-systeem (dat verder wordt
aangeduid als VOC) is gekoppeld aan de geïntegreerde telefoon, het SRS- en het alarmsysteem van de auto. Zie het instructieboekje dat
bij de auto hoort voor meer informatie over
deze systemen. Op de kaart van Europa op
pagina 16 staan de landen waar het systeem
momenteel in gebruik is. Neem contact op met
de VOC-helpdesk (zie pagina 17) voor de
nieuwste gegevens, omdat er zich wijzigingen
op de kaart kunnen voordoen. VOC bestaat uit
een aanvullend pakket met veiligheidsdiensten
en enkele marktafhankelijke pakketten met
beveiligings- en comfortdiensten. Neem contact op met uw Volvo-dealer voor informatie
over de diensten die in uw land beschikbaar
zijn.
Beschikbaarheid
Bij uitname van de transpondersleutel blijven
de functies van het VOC-systeem gedurende
3 dagen beschikbaar en tijdens de 11 daaropvolgende dagen eenmaal per uur.
4
WAARSCHUWING
Het systeem werkt alleen in gebieden waar
de VOC-partners gsm-dekking hebben en
op de markten waar de VOC-dienst
beschikbaar is.
Net als bij uw mobiele telefoon kunnen
atmosferische storingen of een lagere dekking van de zendmasten ertoe leiden dat er
geen verbinding tot stand gebracht kan
worden, zoals het geval kan zijn in dunbevolkte gebieden.
tie over de applicatie ‘Volvo On Call’, zie
pagina 7.
• Afstandsstart verwarming (RHS) via
sms - Bij auto’s met een motor- en interieurverwarming op brandstof biedt VOC de
mogelijkheid om via een reguliere mobiele
telefoon dezelfde instellingen te hanteren
als via het bedieningspaneel in de auto.
RHS maakt timerinstellingen mogelijk door
de gewenste timerinstelling te versturen
via een mobiele telefoon. Voor informatie
over RHS, zie pagina 8.
Verkoop van auto met Volvo On Call
Veiligheidsdiensten
Bij verkoop is het uitermate belangrijk dat de
VOC-diensten worden beëindigd, zodat de
vorige eigenaar niet langer gebruik kan blijven
maken van de VOC-diensten. Neem contact
op met uw Volvo-dealer. Zie ook “Beveiligingscode wijzigen” in dit boekje.
• Automatisch alarm - Tijdens een ongeluk
Comfortdiensten
• Mobiele applicatie ‘Volvo On Call’ - Als
gebruiker van Volvo On Call beschikt u
over een mobiele applicatie waarmee u via
een iPhone of Android contact kunt houden met uw geparkeerde auto. U kunt u
auto lokaliseren, op afstand vergrendelen,
de verwarming op afstand starten en informatie bekijken over het brandstofpeil en tal
van andere gegevens. Voor meer informa-
waarbij de airbags of opblaasgordijnen
worden geactiveerd, wordt er automatisch
een signaal verstuurd naar de VOC-helpdesk.
• Handmatig alarm - Voor hulp in noodsituaties kunt u contact opnemen met de
VOC-helpdesk.
• Toegang tot wegenhulp
Voor informatie over de veiligheidsdiensten, zie
pagina 10.
01 Volvo On Call
Introductie
diefstal van de auto (waarbij het alarmsysteem van de auto afgaat) wordt de VOChelpdesk automatisch gewaarschuwd.
• Opsporing van gestolen auto - Assistentie bij het opsporen van de auto in geval
van diefstal.
• Ontgrendeling op afstand - Ontgrendeling op afstand indien u de sleutels bent
kwijtgeraakt of zich hebt buitengesloten.
• Immobilisering op stand - Bewaking en
immobilisering van een gestolen auto.
N.B.
Gebruik de knop SOS uitsluitend, wanneer
u betrokken bent geraakt bij een ongeluk,
indien iemand onwel wordt of indien de auto
en eventuele inzittenden in bedreigende
situaties terechtkomen.
De SOS-functie is alleen bestemd voor
noodsituaties. Bij misbruik worden u mogelijk extra kosten in rekening gebracht. De
knop ON CALL is te gebruiken voor alle
andere diensten met inbegrip van wegenhulp.
C30, S40, V50 en C70.
Voor informatie over het beveiligingspakket,
zie pagina 12.
Indien u de knoppen ON CALL en SOS wilt
deactiveren bij het uitnemen van de sleutel (zie
menu-optie Slot blokkeren op pagina 14).
Overzicht veiligheidsdiensten
Het systeem is niet beschikbaar, indien menuoptie Radiouitzending ingesteld is op UIT 1.
Het VOC-systeem maakt gebruik van gps
(Global Positioning System) om de auto te
lokaliseren en van de geïntegreerde telefoon in
de auto om contact op te nemen met de VOChelpdesk.
Wanneer u op de knop ON CALL of op SOS
drukt, wordt er een signaal verstuurd naar de
VOC-helpdesk met gegevens over de positie
van de auto en de gewenste dienst.
1
G016325
Beveiligingspakket
• Diefstalwaarschuwing - Bij inbraak in of
Overzicht knoppen
VOC-knoppen en display
S60/V60, S80, V70/XC70 en XC60.
Geldt alleen op bepaalde markten.
5
01 Volvo On Call
G016326
Introductie
XC90
6
01 Volvo On Call
Comfortdiensten
Mobiele applicatie ‘Volvo On Call’1
Dashboard van auto
Diefstalwaarschuwing
De applicatie ‘Volvo On Call’ is een buitengewoon handige mobiele applicatie die op verschillende manieren het autobezit vereenvoudigt, doordat u autofuncties kunt bekijken en
controleren, overal en altijd. Met de applicatie
‘Volvo On Call’ kunt u met één druk op een
knop uw auto opsporen, deze vergrendelen en
ontgrendelen, het dashboard controleren en
de standkachel instellen.
Deze functie biedt u toegang tot tal van gegevens: brandstofpeil, actieradius met resterende hoeveelheid brandstof, gemiddeld
brandstofverbruik, gemiddelde snelheid, kilometer- en dagtellerstand.
Als het alarmsysteem van de auto afgaat, krijgt
u daarover via de mobiel bericht.
De mobiele applicatie wordt continu bijgewerkt, zodat mogelijk niet alle beschikbare
functies in dit supplement beschreven staan.
Zie Informatie op internet voor de beschikbare
functies en de bijbehorende handleiding.
De mobiele applicatie ‘Volvo On Call’ is
beschikbaar voor iPhone- en Android-telefoons. U kunt de applicatie downloaden via
Apple AppStore of Android Market.
Auto lokaliseren
De positie van de auto wordt op een kaart
getoond en u kunt desgewenst een routebeschrijving naar de auto krijgen. Er is ook een
digitaal kompas dat aangeeft in welke richting
u de auto kunt vinden. Wanneer u de auto tot
op ongeveer 100 meter genaderd bent, kunt u
om het zoeken te vereenvoudigen de claxon en
richtingaanwijzers van de auto inschakelen.
1
Auto controleren
De mobiele applicatie voert een ‘statuscontrole’ van de auto uit en geeft informatie weer
over gloeilampen, remvloeistof, koelvloeistof
en oliepeil.
Logboekfunctie
Het is mogelijk om gedetailleerde gegevens
over alle ritten van de afgelopen 40 dagen te
downloaden en op te slaan. Het is ook mogelijk
om alle ritten of enkele ervan uit de mobiele
applicatie te exporteren in spreadsheetformaat
en naar een e-mailadres te sturen. Dit is bijvoorbeeld handig voor zakelijke ritten.
U kunt de logboekfunctie desgewenst uitschakelen. De auto stuurt dan na afloop van een rit
geen logboekinformatie.
Portieren op afstand vergrendelen
De status van alle portieren en ruiten wordt
weergegeven. U kunt de auto vergrendelen en
ontgrendelen. Om veiligheidsredenen vraagt
de applicatie u bij ontgrendeling op afstand
altijd naar de pincode.
Afstandsstart verwarming
Als uw auto is uitgerust met een standkachel
kunt u deze direct starten of twee verschillende
starttijdstippen voor de komende 24 uur programmeren.
Informatie op internet
Voor meer informatie over de Volvo On Call
mobiele applicatie, zie www.volvocars.com >
kies land > Sales & Services > Opties & Accessoires > Volvo On Call. Daar kunt u onder meer
een gedetailleerde handleiding downloaden en
de antwoorden op veelgestelde vragen vinden.
Auto-informatie
Elementaire autogegevens zoals modelaanduiding, kenteken en VIN (chassisnummer) zijn
eenvoudig op te vragen.
Niet alle functies zijn op alle modellen beschikbaar. In de gedetailleerde handleiding staat de beschikbaarheid per model vermeld, zie het gedeelte Informatie op internet.
7
01 Volvo On Call
Comfortdiensten
Afstandsstart verwarming via sms
Het via een mobiel op afstand kunnen bedienen van de verwarming in de auto is een praktische functie die comfortverhogend werkt en
evenveel kost als een sms.
De verwarmingsfunctie kent twee tijdstippen:
T1 en T2. Deze geven de tijdstippen aan
waarop de auto de ingestelde temperatuur
moet hebben bereikt. Om ervoor te zorgen dat
alleen de geautoriseerde gebruiker de verwarming kan regelen, dient het sms-bericht het
kenteken van de auto2 te bevatten, gevolgd
door de pincode van het VOC3.
N.B.
Ieder deelcommando wordt gevolgd door
een hekje (#). Het bericht dient aan elkaar,
zonder spaties, te worden geschreven en te
worden afgesloten met een hekje (#), bijv. #
PIN-kod # 1 #
Telefoonnummer
Stuur het bericht naar het volgende nummer:
+46 70 903 20 40. Bij bepaalde mobiele telefoons kunt u een berichtsjabloon aanmaken
voor eenvoudigere en snellere bediening.
N.B.
Let er bij het gebruik van de functie RHS op
waar de auto geparkeerd staat, omdat de
verwarming uitlaatgassen produceert (zie
voor meer informatie het instructieboekje bij
de auto).
Commando’s voor directe activering
Om de verwarming direct te starten:
1. Voer het kenteken van de auto in gevolgd
door # pincode # 1 #
2. Verstuur het bericht.
Om een ingeschakelde verwarming direct uit te
schakelen:
1. Voer het kenteken van de auto in gevolgd
door # pincode # 0 #
2. Verstuur het bericht.
Commando’s voor tijdsgestuurde in-/
uitschakeling
Indien u een nieuwe tijd wilt programmeren,
sluit u het bericht af met het gewenste tijdstip, bijv. 17304.
T1 wijzigen en activeren:
1. Voer het kenteken van de auto in gevolgd
door # pincode # 11 # Tijdstip #
2. Verstuur het bericht.
T2 wijzigen en activeren:
1. Voer het kenteken van de auto in gevolgd
door # pincode # 12 # Tijdstip #
2. Verstuur het bericht.
Om een eerder geprogrammeerd tijdstip te
activeren:
T1 activeren:
1. Voer het kenteken van de auto in gevolgd
door # pincode # 11 #
2. Verstuur het bericht.
T2 activeren:
1. Voer het kenteken van de auto in gevolgd
door # pincode # 12 #
2. Verstuur het bericht.
Om een eerder gepland inschakeltijdstip van
de verwarming te annuleren dient het geprogrammeerde tijdstip gedeactiveerd te worden.
Om T1 te deactiveren:
1. Voer het kenteken van de auto in gevolgd
door # pincode # 01 #
2. Verstuur het bericht.
2
3
4
8
Het kenteken kan zowel hoofdletters als kleine letters bevatten.
De pincode is de code die de eigenaar eerder aan de VOC-helpdesk verstrekt bij het bedienen van de knop OnCall.
Het tijdstip wordt altijd afgerond op 5 minuten.
01 Volvo On Call
Comfortdiensten
Om T2 te deactiveren:
1. Voer het kenteken van de auto in gevolgd
door # pincode # 02 #
2. Verstuur het bericht.
Indien de verwarming niet aanslaat
In bepaalde situaties kan de verwarming niet
aanslaan. In dat geval wordt een sms met de
tekst ‘Inschakeling verwarming niet mogelijk!’
verstuurd naar het mobiele telefoonnummer
waarmee u de functie probeerde te activeren.
9
01 Volvo On Call
Veiligheidsdiensten
Indien de gordelspanners, airbags of opblaasgordijnen (zie het instructieboekje bij de auto)
worden geactiveerd, gebeurt het volgende:
3. De VOC-helpdesk neemt telefonisch contact op met de bestuurder en stelt in overleg vast welke hulp er moet worden geboden.
1. Er wordt automatisch een alarmsignaal
verstuurd naar de VOC-helpdesk om de
positie van de auto aan te geven en te melden dat het SRS-, SIPS- of IC-systeem
(Inflatable Curtain) werd geactiveerd.
Indien er geen telefonisch contact tot stand
kan worden gebracht, waarschuwt de VOChelpdesk de juiste instanties. Die bepalen dan
op hun beurt welke hulp er moet worden geboden.
Automatisch alarm
2. De VOC-helpdesk neemt vervolgens telefonisch contact op met de bestuurder van
de auto om zo meer informatie te krijgen
over de ernst van het ongeval en te bepalen
welke hulp er moet worden geboden.
3. De VOC-helpdesk neemt daarna contact
op met de benodigde hulpinstanties (politie, ambulancevervoer, bergingsbedrijf
e.d.).
Handmatig alarm
1. Druk minstens 2 seconden lang op de knop
SOS om hulp in te roepen, wanneer bijvoorbeeld iemand onwel wordt of indien de
auto en eventuele inzittenden in bedreigende situaties terechtkomen.
2. De VOC-helpdesk krijgt vervolgens een
signaal met gegevens over de benodigde
hulp en de positie van de auto.
1
10
Wegenhulp
1. Druk minstens 2 seconden lang op de knop
ON CALL om hulp in te roepen bij een
lekke band, een lege tank of een lege accu
e.d.
2. De VOC-helpdesk neemt telefonisch contact op met de bestuurder en stelt in overleg vast welke hulp er moet worden geboden.
Indien er geen telefonisch contact tot stand
kan worden gebracht, waarschuwt de VOChelpdesk de juiste instanties. Die bepalen dan
op hun beurt welke hulp er moet worden geboden.
Alarmnummer
Indien de alarmdienst wordt geactiveerd, probeert het VOC een telefonische verbinding tot
Bij sommige modellen valt VOC niet te combineren met een geïntegreerde telefoon.
stand te brengen met de VOC-helpdesk in het
land waar de auto zich bevindt.
Indien dat niet mogelijk is, wordt u in plaats
daarvan doorverbonden met het alarmnummer
112.
Telefonische verbinding verbreken
Een gestarte dienst kan binnen 10 seconden
worden geannuleerd door op de knop EXIT te
drukken (zie afbeeldingen op pagina 5).
Informatieve displayteksten
On Call Gedeactiveerd - Het VOC-abonnement is niet geactiveerd of niet langer geldig!
De door u gekozen diensten zullen niet langer
worden verleend. Neem contact op met uw
dealer of de VOC-helpdesk, zie pagina 17.
On Call Service vereist - Het VOC-systeem
werkt niet. Neem voor hulp contact op met uw
Volvo-dealer.
On Call-abonn. verloopt spoedig - Het VOCabonnement verloopt binnenkort. Neem contact op met uw Volvo-dealer.
Volvo On Call in stand-by - De telefoon1 is
tijdelijk in te schakelen.
01 Volvo On Call
Veiligheidsdiensten
1. Druk op PHONE (zie afbeeldingen op
pagina 5).
2. U kunt de telefoon vervolgens gebruiken
om te bellen, maar het systeem zal na
enige tijd automatisch weer stand-by gaan
staan.
N.B.
Alle gesprekken met de VOC-helpdesk worden opgenomen.
N.B.
De VOC-helpdesk kan geen verbinding
maken met de auto, wanneer u belt met de
geïntegreerde telefoon.
Na afloop van een gesprek met de VOC-helpdesk en na beëindiging van de gewenste
dienst, zal het VOC-systeem automatisch de
telefoonstand innemen, mits de telefoon aanstond bij activering van de dienst.
Voor het nummer dat u moet bellen om via een
andere telefoon dan de in de auto geïntegreerde in contact te komen met de VOC-helpdesk, zie pagina 17.
N.B.
Wanneer u vanuit het buitenland in contact
wilt komen met de VOC-helpdesk, dient u
het nummer te bellen van VOC in uw eigen
land, zie de onderstaande tabel.
11
01 Volvo On Call
Beveiligingspakket
Algemeen
Opsporing van gestolen auto
Volvo’s beveiligingspakket dient om het risico
te beperken dat uw auto gestolen wordt.
Mocht de auto toch gestolen worden, dan is
het mogelijk deze op te sporen en eventueel te
immobiliseren.
Opsporing van gestolen auto is een functie die
bij diefstal van de auto kan helpen bij het
opsporen. Indien de auto werd gestolen, kan
de VOC-helpdesk de auto proberen te lokaliseren om terugvordering te vereenvoudigen.
Naast de genoemde veiligheidsdiensten en het
beveiligingspakket worden bij wijze van optie
op bepaalde markten aanvullende beveiligingsdiensten aangeboden.
Bij stroomuitval van de auto wordt de reservebatterij van VOC geactiveerd.
N.B.
N.B.
Dit geldt ook indien de auto gestolen werd
met (een van) de bijbehorende transpondersleutel(s).
Ontgrendeling op afstand
Diefstalwaarschuwing
Diefstalwaarschuwing is een functie die wordt
geactiveerd bij inbraak of diefstal.
Indien het alarmsysteem van de auto afgaat,
wordt de VOC-helpdesk na enige tijd automatisch gewaarschuwd. Indien het alarm echter
via de transpondersleutel wordt uitgeschakeld
vóórdat de waarschuwing is gegeven, wordt
de functie geannuleerd.
1
2
3
12
Bij het openen van de portieren gaat het alarmsysteem van de auto af. Schakel het alarm uit
door op de ontgrendelingsknop op de transpondersleutel te drukken of steek de transpondersleutel in het contactslot.
1. Indien u de transpondersleutel bent kwijtgeraakt of zich hebt buitengesloten, kunt u
contact opnemen met de VOC-helpdesk.
2. De VOC-helpdesk stuurt vervolgens een
signaal naar de auto, waarna (in overleg
met de eigenaar van de auto of een andere
bevoegde persoon) de auto ontgrendeld
wordt.
3. Om de portieren te kunnen ontgrendelen
moet u het kofferdeksel/de achterklep
openen1. Druk tweemaal op het met rubber
beklede drukplaatje2 of trek aan de handgreep3.
Geldt niet voor de XC90 waar alle portieren alsmede de achterklep worden ontgrendeld.
Geldt voor de V50, V60, V70 en de XC60.
Geldt voor de C30, C70, S40 en de S60.
Indien het kofferdeksel / de achterklep niet
binnen een bepaalde tijd door de VOC-helpdesk wordt ontgrendeld, wordt het kofferdeksel c.q. de achterklep automatisch hervergrendeld.
N.B.
Indien de auto bijvoorbeeld in een parkeergarage staat, kan een slechte telefoonontvangst voor storingen zorgen bij ontgrendeling op afstand.
01 Volvo On Call
Beveiligingspakket
Immobilisering op afstand
Bij diefstal van de auto nemen de eigenaar of
de instanties contact op met de VOC-helpdesk.
N.B.
Dit geldt ook indien de auto gestolen werd
met (een van) de bijbehorende transpondersleutel(s).
Na contact met de instanties deactiveert de
VOC-helpdesk vervolgens de transpondersleutels om te voorkomen dat de motor kan
worden gestart. Een geïmmobiliseerde auto is
alleen weer te starten na contact met de VOChelpdesk en nadat de vereiste identiteitscontroles zijn uitgevoerd. De VOC-helpdesk mobiliseert de auto vervolgens.
13
01 Volvo On Call
Menusysteem
Menusysteem in VOC
Toetsvergr.
De onderstaande VOC-functies zijn bereikbaar
via de knop MENU (MY CAR1) en verschijnen
vervolgens op het display.
Knopvergrendeling2
U kunt ze ook bereiken via het menusysteem
van de geïntegreerde telefoon. Zie het hoofdstuk over de telefoon in het instructieboekje
voor meer informatie over de menu’s.
N.B.
De menunummering kan verschillen afhankelijk van de vraag of het audiosysteem in
de stand radio, CD, AUX of in de telefoonstand staat.
Menustructuur
Volvo On Call
SOS
On Call
radio transmissie activeren1
radio transmissie deactiveren1
Radio-uitzend2
Radiouitzending geactiveerd1
Code v r-uitz2
1
2
14
Geldt alleen voor de S60/V60 op bepaalde markten.
Geldt alleen voor de XC90 op bepaalde markten.
N.B.
Bij de XC90 heet deze menu-optie Radiouitzend.
Veiligheidscode wijzigen1
On Call-abonnement activeren1
Abonnement deactiveren1
Schakel abonnement uit2
Menu-opties
• SOS - Eenmaal indrukken van ENTER
(OK/MENU1) op het bedieningspaneel
(nogmaals indrukken om te bevestigen)
levert hetzelfde resultaat als het indrukken
van de knop SOS gedurende 2 seconden:
de alarmdienst wordt handmatig geactiveerd. Deze menu-optie dient als back-up
voor de knop SOS.
• On Call - Eenmaal indrukken van ENTER
(OK/MENU1) op het bedieningspaneel
(nogmaals indrukken om te bevestigen)
levert hetzelfde resultaat als het indrukken
van de knop ON CALL gedurende
2 seconden: de wegenhulpdiensten worden geactiveerd. Deze menu-optie dient
als back-up voor de knop ON CALL.
• radio transmissie activeren/radio
transmissie deactiveren
Het VOC-systeem heeft een automatische ontvangstcontrole, wat inhoudt dat het systeem
automatisch nagaat of het VOC-servicenet
beschikbaar is. Doe het volgende om zowel de
geïntegreerde telefoon als de automatische
ontvangstcontrole uit te schakelen:
1. Druk, terwijl de tekst ‘Radiouitzending’ op
het display staat, op de knop ENTER (OK/
MENU1) op het bedieningspaneel.
2. Indien de Code radiouitzending gedeactiveerd is: Druk nogmaals op ENTER (OK/
MENU1) om te bevestigen. - De automatische ontvangstcontrole wordt de volgende
keer dat u de auto start, opnieuw geactiveerd.
Indien de Code radiouitzending geactiveerd is:
Voer de juiste Code radiouitzending in (de
fabriekscode is 1234) en druk vervolgens op
ENTER (OK/MENU1).
–
De automatische ontvangstcontrole wordt
de volgende keer dat u de auto start,
opnieuw geactiveerd.
• Wijzig zendcode
01 Volvo On Call
Menusysteem
N.B.
Bij de XC90 heet deze menu-optie Code v
r-uitz.
Om de code radiouitzending te deactiveren:
1. Druk, terwijl de tekst Wijzig zendcode op
het display staat, op de knop ENTER (OK/
MENU1) op het bedieningspaneel.
–
De functie Radiouitzending is zonder code
te deactiveren.
wanneer de transpondersleutel in stand I
of II staat of wanneer de motor loopt.
• Abonnement activeren - Te gebruiken
om het abonnement te starten.
N.B.
Bij de XC90 heet deze menu-optie Abonn.
annuleren
• Abonnement deactiveren - Te gebruiken
om het abonnement te beëindigen.
Om de code radiouitzending te activeren:
1. Druk, terwijl de tekst Wijzig zendcode op
het display staat, op de knop ENTER (OK/
MENU1) op het bedieningspaneel.
2. Geef de viercijferige code aan (de fabriekscode is 1234) en druk vervolgens op
ENTER (OK/MENU1).
3. Bevestig de code en druk vervolgens op
ENTER (OK/MENU1).
–
De functie Radiouitzending is alleen te
deactiveren na opgave van de juiste code.
• Sleutelvergrendeling - U kunt bepalen
wanneer de knoppen SOS en ON CALL
actief zijn. Deze optie biedt de mogelijkheid om de knoppen alleen te activeren,
1
Geldt alleen voor de S60/V60 op bepaalde markten.
15
01 Volvo On Call
Beschikbaarheid
Beschikbaarheid Volvo On Call
Op de kaart staan de landen en gebieden waar Volvo On Call beschikbaar is. De service wordt continu uitgebreid en zal in tal van landen beschikbaar komen.
Neem contact op met uw Volvo-dealer voor de laatste stand van zaken. In de donker gekleurde landen/gebieden is Volvo On Call beschikbaar.
16
01 Volvo On Call
Telefoonnummer
Telefoonnummer VOC-helpdesk
Land
Bellen vanuit eigen land
Bellen vanuit het buitenland
Zweden
020 55 55 66
+46 31 51 83 35
Noorwegen
800 30 060
+47 22 32 39 50
Denemarken
070 21 50 53
+45 70 21 50 53
Groot-Brittannië
0800 587 9848
+44 20 860 39 848
Italië
02 26629 271
+39 02 26629 271
Finland
09 374 77 310
+358 9 374 77 310
Frankrijk
0810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Nederland
020 851 2278
+31 20 851 2278
België
02 773 62 22
+32 2 773 62 22
Luxemburg (de helpdesk is gevestigd in België)
+32 2 773 62 22
+32 2 773 62 22
Portugal (de helpdesk is gevestigd in Frankrijk)
+33 810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Duitsland
089 20 80 1 87 47
+49 89 20 80 1 87 47
Spanje
091 325 5509
+34 91 325 5509
Zwitserland
044 283 35 70
+41 44 283 35 70
Rusland
+74 9 57 80 50 08
+74 9 57 80 50 08
Oostenrijk
+43 1 525 03 6244
+43 1 525 03 6244
17
01 Volvo On Call
Persoonsgegevens
Behandeling van persoonsgegevens
De sales company’s van Volvo, zie onderstaande tabel, en Volvo Cars zijn verantwoordelijk voor de verwerkte persoonsgegevens in
het kader van de VOC-dienst. Alle verwerking
is conform usance en de geldende wetgeving
ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens.
Spanje
Volvo Car España
S.L.
strekt bij activering van de VOC-dienst en
andere vormen van contact met Volvo,
zoals naam, adres, telefoonnummer, type
en duur van de dienst.
Zweden
Volvo Personbilar
Sverige AB
• Bij een gebeurtenis die binnen het bestek
Duitsland
Volvo Car Germany
GmbH
Finland
Volvo Auto Oy Ab
Denemarken
Volvo Personvagne
Danmark A/S
Sales company’s
België
Volvo Cars N.V.
Groot-Brittannië
Volvo Car UK Ltd
Frankrijk
Volvo Automobiles
France SAS
Oostenrijk
Volvo Car Austria
GmbH
Nederland
Volvo Cars Nederland B.V.
Zwitserland
Volvo Automobile
(Schweiz) AG
Noorwegen
18
Sales company’s
Land
Italië
Volvo Auto Italia
S.p.A.
Volvo Personbiler
Norge AS
Portugal
Volvo Car Portugal
S.A.
Rusland
Limited Liability
Company Volvo
Cars
• Persoonsgegevens die de klant zelf ver-
Land
Doel van de verwerking
De persoonsgegevens worden gebruikt door
Volvo en samenwerkingspartners binnen en
buiten de EU/EER om de VOC-dienst te kunnen verlenen en verder te ontwikkelen.
Welke persoonsgegevens er worden
verwerkt
De verwerkte persoonsgegevens vallen hoofdzakelijk uiteen in de volgende drie categorieën.
van de dienst valt, wordt er automatisch
informatie verzonden vanuit de auto. Dergelijke informatie bestaat uit het voertuigidentificatienummer (VIN), het tijdstip dat
de dienst wordt aangeroepen, of er airbags
en/of gordelspanner zijn geactiveerd, de
actuele hoeveelheid brandstof, de actuele
temperatuur in en om de auto, of portieren/
deksels/kleppen en ruiten vergrendeld of
ontgrendeld zijn en de zes laatst bekende
locaties en rijrichtingen van de auto.
• Andere informatie die te koppelen is aan de
klant behelst telefoontjes met inzittenden,
de helpdesk die de gewenste hulpdienst
bood en de aantekeningen die de desbetreffende helpdeskmedewerker maakte.
Wie heeft inzage in de
persoonsgegevens
Volvo heeft de dienstverlening uitbesteed aan
partners. Deze partners werken in opdracht
van Volvo en mogen de persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor zover dat nodig is voor
de te verlenen dienst. Alle partners zijn gehouden aan contracten die hen verplichten ver-
01 Volvo On Call
Persoonsgegevens
trouwelijk om te gaan met de persoonsgegevens zoals bij de wet is vastgelegd.
Verwijderingsprocedures
De voor verzorging van de VOC-dienst vereiste
persoonsgegevens blijven ten minste voor de
contractsduur geregistreerd en daarna net
zolang als nodig is voor Volvo om te voldoen
aan de wettelijk en anderszins gestelde verplichtingen. Gegevens opgesteld in verband
met gebeurtenissen die binnen het bestek van
de VOC-dienst vallen, worden uiterlijk drie
maanden nadien verwijderd.
Toestemming in de verwerking van
persoonsgegevens
Bij activering van het abonnement volgens de
instructies in dit document geeft de gebruiker
te kennen akkoord te gaan met de verwerking
van persoonsgegevens in verband met de
VOC-dienst.
Verbetering en inzage
Particulieren hebben het recht om verkeerde
gegevens te verbeteren en inzage te krijgen in
de verwerkte gegevens. Neem voor verbetering van de persoonsgegevens contact op met
de customer support van Volvo. Het verzoek
om inzage dient schriftelijk en eigenhandig
ondertekend door de eiser te worden ingediend en bovendien naam, adres en klantnummer te bevatten. Richt het verzoek aan Volvo
Personvagnar AB, Personuppgiftsombudet,
Avd. 50090, HB3S, 405 31 Gothenburg, Sweden.
19
Kdakd8Vg8dgedgVi^dc51 %VUDI "5 1SJOUFEJO4XFEFO (zUFCPSH $PQZSJHIU©7PMWP$BS$PSQPSBUJPO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement