Volvo | C70 | Road and Traffic Information | Volvo C70 2013 Road and Traffic Information

Volvo C70 2013 Road and Traffic Information
C30, C70 & XC90
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM - RTI
L:7:9>I>DC
Gebeurtenis bij volgende begeleidingspunt
Bestemming van reisplan
Naam van volgende weg/straat
Uitgesloten gebied voor route
Faciliteit (benzinestation)
Berekende afstand tot bestemming
Berekende reistijd tot bestemming of tijdstip bij aankomst (ETA)
Schaal
Geplande route
Naam van huidige weg/straat
G032524
Deelbestemming van geplande route
Volgende begeleidingspunt
Bekend landmerk
Positie van de auto
Type weg
Kleur
Afgelegd van geplande route
Snelweg
Groen
Startpunt van geplande route
Hoofdweg
Rood
Verkeersinformatie
Kleinere hoofdweg
Donkergrijs
Weg waarvoor verkeersinformatie geldt
Normale weg
Lichtgrijs
Pijl op buitenste kompasring geeft richting naar bestemming aan
Tekst en symbolen op het scherm
Opgeslagen locatie (symbool en tekst naar keuze)
Afstand tot volgende begeleidingspunt
Kompas
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION - RTI
Het navigatiesysteem van Volvo is een verkeersinformatie- en begeleidingssysteem dat door Volvo is ontwikkeld. Het systeem begeleidt
u naar een bestemming en geeft informatie langs de route. Het systeem informeert u over situaties die het rijden kunnen bemoeilijken,
zoals ongevallen en wegwerkzaamheden, en toont u dan alternatieve
routes.
U kunt een reisplan opstellen, op faciliteiten langs de route zoeken,
speciale plaatsen opslaan enz. Het systeem toont de exacte positie
van de auto en kan u, als u eventueel fout rijdt, altijd naar de bestemming leiden.
U zult ervaren hoe intuïtief het systeem in gebruik is. Probeer het
maar. Om te zorgen dat u tevreden met het systeem bent, bevelen
wij u ook aan de informatie in deze handleiding door te nemen.
Het navigatiesysteem van Volvo levert een bijdrage aan een beter
milieu door een betere begaanbaarheid en kortere trajecten.
Licentieovereenkomst NAVTEQ DATABAS
Voor informatie voor eindgebruikers, zie pagina 78.
Inhoud
01 02 03
2
01 Leer uw navigatiesysteem
kennen
02 Eenvoudige
gebruikersinstelling
Gebruiksaanwijzing..................................... 8
Voordat u begint......................................... 9
Menu’s...................................................... 11
Plaats van onderdelen en functies C30.... 14
Plaats van onderdelen en functies C70.... 16
Plaats van onderdelen en functies XC90. . 18
Bedieningselementen............................... 20
Toetsenset................................................ 21
Weergavestand en stembegeleiding......... 22
Hoofdeenheid, update, onderhoud........... 24
Menu’s......................................................
Menustructuur...........................................
Bestemm. instellen....................................
Bestemming wissen/weergeven...............
Instellingen................................................
03 Geavanceerde
gebruikersmodus
28
30
31
34
35
Menu’s......................................................
Menustructuur...........................................
Bestemm. instellen....................................
Reisplan....................................................
Huidige positie..........................................
Verkeersinformatie....................................
Instellingen................................................
Simulatie...................................................
38
42
44
49
52
53
54
59
Inhoud
04 05 06
04 Verkeersinformatie
Algemeen..................................................
Verkeersproblemen vermijden..................
Informatie kiezen.......................................
Informatie lezen.........................................
Zender.......................................................
62
63
65
66
67
05 Symbolen op de kaart
06 Vragen en antwoorden
Landmarks en wegnummers.................... 70
Symbolen voor faciliteiten......................... 71
Veelgestelde vragen.................................. 76
EULA - Licentieovereenkomst.................. 78
Copyright.................................................. 81
3
Inhoud
07
07 Alfabetisch register
Alfabetisch register................................... 82
4
Inhoud
5
6
G028780
Gebruiksaanwijzing................................................................................... 8
Voordat u begint....................................................................................... 9
Menu’s.................................................................................................... 11
Plaats van onderdelen en functies C30.................................................. 14
Plaats van onderdelen en functies C70.................................................. 16
Plaats van onderdelen en functies XC90................................................ 18
Bedieningselementen.............................................................................. 20
Toetsenset.............................................................................................. 21
Weergavestand en stembegeleiding....................................................... 22
Hoofdeenheid, update, onderhoud......................................................... 24
LEER UW NAVIGATIESYSTEEM KENNEN
01 Leer uw navigatiesysteem kennen
Gebruiksaanwijzing
01
Algemeen over de gebruiksaanwijzing
Hoewel in de gebruiksaanwijzing doorgaans
functies worden besproken die voor alle markten gelden, is marktspecifieke informatie niet
uitgesloten.
Net als het systeem is de gebruiksaanwijzing
opgedeeld in de gebruikersmodus Makkelijk
en Gevorderd.
Menuopties/paden
Alle op het display te maken keuzes worden in
de gebruiksaanwijzing gemarkeerd met een
iets grotere en grijskleurige tekst, bijv.
Bestemm. instellen.
Paden in de menustructuur worden bijv. als
volgt aangegeven:
Bestemm. instellen
Adres
Stad
Speciale tekst
N.B.
Teksten met het kopje N.B. duiden op tips
en adviezen die het gebruik van bepaalde
mogelijkheden en functies vergemakkelijken.
Voetnoot
In de gebruiksaanwijzing staat informatie in
een voetnoot onder aan de pagina of direct bij
8
een tabel. Deze informatie vormt een aanvulling op de tekst waarnaar het cijfer verwijst.
Wijzigingen in het boekje
De specificaties, constructiegegevens en
afbeeldingen in dit instructieboekje zijn niet
bindend.
We behouden ons het recht voor om zonder
voorafgaande mededeling wijzigingen aan te
brengen.
© Volvo Car Corporation
01 Leer uw navigatiesysteem kennen
Voordat u begint
Algemeen
Kaartstand
U kunt het navigatiesysteem gebruiken zonder
een bestemming te hebben opgegeven. Er
wordt een kaart met de positie van de auto op
het scherm getoond, waarbij de auto met een
blauwe driehoek is gemarkeerd.
Na het opstarten wordt kort het hoofdmenu
getoond waarna het scherm de kaartstand
start en het actuele kaartbeeld over het complete scherm wordt getoond.
Het systeem wordt voortdurend bijgewerkt en
kan daarom functies bevatten die niet in dit
boekje staan beschreven.
• Druk op BACK om het hoofdmenu te activeren, zie pagina 28.
• Druk op ENTER om het snelmenu te activeren, zie pagina 28.
De inhoud van het systeem kan per land verschillen en sommige menukeuzes zijn om technische redenen niet in alle landen beschikbaar.
1. Druk op de navigatietoets om de scrollstand te activeren, bijv. om delen van de
kaart te bekijken die buiten het scherm liggen.
Opstarten
2. ENTER in deze stand activeert u het Scrollmenu, zie pagina 28.
Instellingen
Het systeem wordt met basisinstellingen geleverd, maar start met de instellingen die het
laatst zijn verricht.
Als u een instelling hebt gewijzigd maar later de
fabrieksinstelling wilt hervatten, geldt dit alleen
voor de bewuste instelfunctie.
Het systeem toont eerst een scherm waarvan
de tekstinhoud moet worden bevestigd met
ENTER nadat Makkelijk (Easy mode) of
Gevorderd (Advanced mode) is gekozen.
1
Er bestaat geen mogelijkheid om alle instellingen tegelijk te resetten.
01
Aan/Uit
Aan
Het systeem start automatisch als de contactsleutel/-knop1 in de stand I of II wordt
gedraaid.
Als het systeem handmatig wordt uitgeschakeld, moet het ook handmatig worden ingeschakeld. Ga als volgt te werk:
1. De contactsleutel/-knop moet in de stand
I of II staan (zie het instructieboekje van de
auto).
2. Druk op ENTER of BACK.
3. Het scherm wordt geactiveerd.
Het kan enige seconden duren voordat het
systeem de positie en beweging van de auto
registreert.
Uit
Het systeem wordt automatisch uitgeschakeld
als de contactsleutel naar stand 0 wordt
gedraaid.
Het systeem kan handmatig worden uitgeschakeld, zodat het de volgende keer niet
automatisch start als de contactsleutel in de
stand I wordt gedraaid. Ga als volgt te werk:
Wordt in plaats van de sleutel gebruikt in auto's met een keyless-systeem.
``
9
01 Leer uw navigatiesysteem kennen
01
Voordat u begint
1. Druk op BACK om het hoofdmenu te openen.
2. Ga naar Uitschakelen met de navigatietoets.
3. Druk op ENTER.
Eventuele instellingen die in de Makkelijk
stand zijn verricht, worden niet meegenomen
naar de Gevorderd stand of andersom, maar
gelden alleen in de gekozen stand.
Zie de volgende pagina voor de verschillen tussen de menu's voor de beide alternatieven.
4. Het scherm wordt ingeklapt.
N.B.
Het systeem is ook raadpleegbaar met de
motor afgezet. Houd er daarom rekening
mee dat frequent gebruik van het navigatiesysteem met de motor afgezet de startaccu
kan uitputten.
Eenvoudig/Geavanceerd
Bij het inschakelen van het navigatiesysteem
kunt u de gewenste gebruikersstand kiezen.
• Makkelijk
In deze stand zijn alleen de belangrijkste
menu’s beschikbaar. Wellicht handig voor wie
zo eenvoudig mogelijk van A naar B wil rijden.
• Gevorderd
In deze stand staan alle instellingen en functies
tot uw beschikking.
Van stand wisselen
U kunt tussen de Makkelijk en Gevorderd
stand wisselen onder Instellingen.
10
Demo (gesimuleerde
routebegeleiding)
Om een indruk te krijgen van de werking van
het navigatiesysteem is het mogelijk een route
te simuleren terwijl de auto stilstaat.
De functie is alleen beschikbaar in de stand
Gevorderd.
Voor meer informatie over de demo (zie
pagina 59).
01 Leer uw navigatiesysteem kennen
Menu’s
Menuopties op twee niveaus Makkelijke stand
Bestemm. instellen
Instructiespraak
Instructievolume
01
Menuopties op twee niveaus Geavanceerde stand
Bestemm. instellen
Taal
Adres
Adres
Kleur
Faciliteiten
Faciliteiten
Kaart bekijken
Laatste 20
Opgeslagen locaties
Gebruikersmodus
Punt op kaart
Laatste 20
Uitschakelen
Bestemming tonen
Bestemming verwijderen
Voor informatie over alle mogelijke menuopties
in de stand Makkelijk, zie pagina 30.
Terugreis
Punt op kaart
Lengte/breedte
Instellingen
Reisplan
Instr. start
Reisplan toevoegen
Route-opties
Reisplan wissen
Volgende bestem.
``
11
01 Leer uw navigatiesysteem kennen
01
Menu’s
Adres
Huidige positie
Instellingen
Verkeersinformatie
Route-opties
Kaart-opties
Instructie-opties
Systeemopties
Demo starten
Uitschakelen
Voor informatie over alle mogelijke menuopties
in de stand Geavanceerd, zie pagina 42.
12
01 Leer uw navigatiesysteem kennen
Menu’s
01
13
01 Leer uw navigatiesysteem kennen
Plaats van onderdelen en functies C30
G019631
01
14
01 Leer uw navigatiesysteem kennen
Plaats van onderdelen en functies C30
Hoofdeenheid
Het systeem maakt gebruik van een harddisk.
Voor meer informatie, zie pagina 24.
De hoofdeenheid is in het dashboardkastje
gemonteerd en heeft o.a. de volgende functies:
• Positiebepaling van de auto
• Berekening van de route naar de opgegeven bestemming
•
•
•
•
Hanteren van verkeersinformatie
Stembegeleiding
Kaartgegevens opslaan
Dvd-speler; voor het updaten van kaartgegevens en software.
N.B.
De dvd-speler van de hoofdeenheid is uitsluitend bestemd voor kaart-dvd’s van
Volvo.
Het voordeel van dit concept is dat het navigatiesysteem de route registreert en berekent,
ook als het gps-signaal tijdelijk is weggevallen,
bijv. bij het rijden in een tunnel.
Verkeersinformatie
TMC (Traffic Message Channel) is een gestandaardiseerd codesysteem voor verkeersinformatie. De ontvanger zoekt automatisch de
juiste zendfrequentie op. De ontvangst gaat via
de FM-antenne.
01
Toetsenset
De toetsenset zit rechts aan de achterzijde van
het stuurwiel. Gebruik deze om menuopties
door te nemen, keuzes te bevestigen of terug
te gaan binnen menu’s. Voor meer informatie,
zie pagina 20.
Beeldscherm
Het dekkingsgebied van het systeem wordt
voortdurend uitgebreid waardoor updaten
soms noodzakelijk kan zijn, zie pagina 24.
Op het beeldscherm verschijnen kaarten en
wordt gedetailleerde informatie verstrekt over
de gekozen route, de afstand, menu’s e.d. Voor
het onderhoud van het scherm, zie
pagina 24
Het maakt niet uit of u de gebruikersstand
Makkelijk of Gevorderd hebt gekozen: verstuurde verkeersinformatie komt altijd binnen
en wordt altijd getoond. Voor meer informatie,
zie pagina 62.
De IR-ontvanger voor de afstandsbediening zit
bij het beeldscherm op het luidsprekerrooster.
Voor meer informatie, zie pagina 20.
IR-ontvanger
Luidsprekers
De gps- en TMC-ontvanger zijn in de hoofdeenheid geïntegreerd.
Het geluid van het navigatiesysteem wordt
doorgegeven via de luidsprekers voorin.
Positioneren
De huidige positie en rijrichting van de auto
worden bepaald aan de hand van signalen
afkomstig van het gps-satellietsysteem, de
snelheidssensor van de auto en een zogeheten
gyroscoop.
15
01 Leer uw navigatiesysteem kennen
01
Plaats van onderdelen en functies C70
2
3
4
1
5
*
16
01 Leer uw navigatiesysteem kennen
Plaats van onderdelen en functies C70
Hoofdeenheid
Het systeem maakt gebruik van een harddisk.
Voor meer informatie, zie pagina 24.
De hoofdeenheid is in het dashboardkastje
gemonteerd en heeft o.a. de volgende functies:
• Positiebepaling van de auto
• Berekening van de route naar de opgegeven bestemming
•
•
•
•
Hanteren van verkeersinformatie
Stembegeleiding
Kaartgegevens opslaan
Dvd-speler; voor het updaten van kaartgegevens en software.
N.B.
De dvd-speler van de hoofdeenheid is uitsluitend bestemd voor kaart-dvd’s van
Volvo.
Het voordeel van dit concept is dat het navigatiesysteem de route registreert en berekent,
ook als het gps-signaal tijdelijk is weggevallen,
bijv. bij het rijden in een tunnel.
Verkeersinformatie
TMC (Traffic Message Channel) is een gestandaardiseerd codesysteem voor verkeersinformatie. De ontvanger zoekt automatisch de
juiste zendfrequentie op. De ontvangst gaat via
de FM-antenne.
01
Toetsenset
De toetsenset zit rechts aan de achterzijde van
het stuurwiel. Gebruik deze om menuopties
door te nemen, keuzes te bevestigen of terug
te gaan binnen menu’s. Voor meer informatie,
zie pagina 20.
Beeldscherm
Het dekkingsgebied van het systeem wordt
voortdurend uitgebreid waardoor updaten
soms noodzakelijk kan zijn, zie pagina 24.
Op het beeldscherm verschijnen kaarten en
wordt gedetailleerde informatie verstrekt over
de gekozen route, de afstand, menu’s e.d. Voor
het onderhoud van het scherm, zie
pagina 24
Het maakt niet uit of u de gebruikersstand
Makkelijk of Gevorderd hebt gekozen: verstuurde verkeersinformatie komt altijd binnen
en wordt altijd getoond. Voor meer informatie,
zie pagina 62.
De IR-ontvanger voor de afstandsbediening zit
bij het beeldscherm op het luidsprekerrooster.
Voor meer informatie, zie pagina 20.
IR-ontvanger
Luidsprekers
De gps- en TMC-ontvanger zijn in de hoofdeenheid geïntegreerd.
Het geluid van het navigatiesysteem wordt
doorgegeven via de luidsprekers voorin.
Positioneren
De huidige positie en rijrichting van de auto
worden bepaald aan de hand van signalen
afkomstig van het gps-satellietsysteem, de
snelheidssensor van de auto en een zogeheten
gyroscoop.
17
01 Leer uw navigatiesysteem kennen
01
Plaats van onderdelen en functies XC90
*
18
01 Leer uw navigatiesysteem kennen
Plaats van onderdelen en functies XC90
Hoofdeenheid
Het systeem maakt gebruik van een harddisk.
Voor meer informatie, zie pagina 24.
De hoofdeenheid is onder de bestuurdersstoel
gemonteerd en heeft o.a. de volgende functies:
• Positiebepaling van de auto
• Berekening van de route naar de opgegeven bestemming
•
•
•
•
Hanteren van verkeersinformatie
Stembegeleiding
Kaartgegevens opslaan
Dvd-speler; voor het updaten van kaartgegevens en software.
N.B.
De dvd-speler van de hoofdeenheid is uitsluitend bestemd voor kaart-dvd’s van
Volvo.
Het voordeel van dit concept is dat het navigatiesysteem de route registreert en berekent,
ook als het gps-signaal tijdelijk is weggevallen,
bijv. bij het rijden in een tunnel.
Verkeersinformatie
TMC (Traffic Message Channel) is een gestandaardiseerd codesysteem voor verkeersinformatie. De ontvanger zoekt automatisch de
juiste zendfrequentie op. De ontvangst gaat via
de FM-antenne.
01
Toetsenset
De toetsenset zit rechts aan de achterzijde van
het stuurwiel. Gebruik deze om menuopties
door te nemen, keuzes te bevestigen of terug
te gaan binnen menu’s. Voor meer informatie,
zie pagina 20.
Beeldscherm
Het dekkingsgebied van het systeem wordt
voortdurend uitgebreid waardoor updaten
soms noodzakelijk kan zijn, zie pagina 24.
Op het beeldscherm verschijnen kaarten en
wordt gedetailleerde informatie verstrekt over
de gekozen route, de afstand, menu’s e.d. Voor
informatie over het onderhoud van het scherm,
zie pagina 24.
Het maakt niet uit of u de gebruikersstand
Makkelijk of Gevorderd hebt gekozen: verstuurde verkeersinformatie komt altijd binnen
en wordt altijd getoond. Voor meer informatie,
zie pagina 62.
De IR-ontvanger voor de afstandsbediening zit
in het bedieningspaneel van de geluidsinstallatie. Voor meer informatie, zie pagina 20.
IR-ontvanger
Luidsprekers
De gps- en TMC-ontvanger zijn in de hoofdeenheid geïntegreerd.
Het geluid van het navigatiesysteem wordt
doorgegeven via de luidsprekers voorin.
Positioneren
De huidige positie en rijrichting van de auto
worden bepaald aan de hand van signalen
afkomstig van het gps-satellietsysteem, de
snelheidssensor van de auto en een zogeheten
gyroscoop.
19
01 Leer uw navigatiesysteem kennen
01
Bedieningselementen
Positie van toetsenset en IR-ontvanger
Toetsenset stuurwiel/
afstandsbediening
BACK
De laatst verrichte keuze annuleren of terugkeren binnen de menustructuur.
G019916
“Niet storen”
Het navigatiesysteem wordt met de toetsenset
op het stuurwiel of met de afstandsbediening
bediend.
De toetsenset zit rechts aan de achterzijde van
het stuurwiel.
Richt de afstandsbediening op de IR-ontvanger, die op het luidsprekerrooster bij het beeldscherm of in het bedieningspaneel van de
geluidsinstallatie (alleen XC90) zit.
N.B.
De afstandsbediening bevat batterijen van
het type AAA of R03. Als de afstandsbediening niet werkt, controleer dan eerst of de
batterijen soms aan vervanging toe zijn.
De toetsenset op het stuurwiel en op de
afstandsbediening hebben dezelfde functies.
Gebruik de toetsenset om door menuopties te
lopen, keuzes te bevestigen of terug te gaan
binnen menu’s.
De uitvoering kan per model verschillen.
Navigatietoets
Met de navigatietoets – de stuurpen van de
toetsenset of de pijltjestoetsen van de
,
,
en
– bladert
afstandsbediening
u tussen de verschillende menuopties. De navigatietoets verplaatst ook de cursor (het dradenkruis) op de kaart.
ENTER
Een keuze bevestigen of activeren.
20
In bepaalde situaties heeft het systeem enkele
seconden extra tijd nodig om een berekening
uit te voeren. Er wordt dan een symbool op het
scherm weergegeven.
N.B.
Wanneer het symbool voor berekening
zichtbaar is, reageert het systeem niet op
commando’s via de navigatieknop of de
knoppen ENTER of BACK.
01 Leer uw navigatiesysteem kennen
Toetsenset
Intoetsen en opties kiezen
01
De schuifbalk rechts van de lijst geeft aan dat
er meer alternatieven op de lijst staan dan die
op het scherm. Het cijfer (110) geeft het aantal
alternatieven aan.
1. Ga van de lijst met alternatieven terug naar
de tekentabel met BACK.
2. Wis de ingevoerde letters per stuk met
BACK.
Algemene zoekopdracht
De toetsenset wordt op veel plekken in de
menu's gebruikt om specifieke informatie op te
geven, bijv. type faciliteit, land, stad, adres,
huisnummer of postcode.
1. Kies letters met de navigatietoets en druk
op ENTER.
> Wanneer er geen alternatieven zijn,
wordt automatisch de rest van de letters
aangevuld.
Onder aan het scherm verschijnt een
lijst met de eerste drie alternatieven die
overeenkomen met de letters die u hebt
ingevoerd.
2. U kunt ook meteen naar de lijst met alter.
natieven gaan met
De zoekfunctie is altijd beschikbaar en werkt
altijd op dezelfde manier, waar u zich ook
bevindt.
Wanneer u tijdens het invoeren op ENTER
drukt, verschijnen alle mogelijke treffers: plaatsen, straten, faciliteiten e.d.
Als u bijvoorbeeld zoekt op een naam als London Airport, zullen alle combinaties met London verschijnen wanneer u de letters LO
invoert. Naarmate u meer letters opgeeft zal
het aantal treffers afnemen en vindt u sneller
wat u zoekt.
Een zoekopdracht met LO levert tevens treffers op zoals Restaurant Lou Trivalou, omdat
ook treffers bestaande uit meerdere delen met
een spatie ertussen worden meegenomen.
3. Maak uw keuze en druk op ENTER.
21
01 Leer uw navigatiesysteem kennen
01
22
Weergavestand en stembegeleiding
01 Leer uw navigatiesysteem kennen
Weergavestand en stembegeleiding
Schermbeeld in verschillende
weergavestanden
Hoe de kaartweergave eruitziet hangt van de
geografische positie en de verrichte instellingen af. Daarbij valt te denken aan de kaartschaal, weer te geven symbolen e.d.
Een uitleg van voorkomende tekst, borden en
symbolen op het scherm vindt u aan de binnenkant van de omslag.
Faciliteiten langs de snelweg. De functie is
ook beschikbaar als u geen bestemming
hebt opgegeven. Alleen weergegeven
langs de snelweg waar u op dat moment
rijdt. Druk ENTER op het symbool voor
Faciliteiten helemaal rechts in het snelmenu, zie pagina 39.
Gedetailleerde weergave knooppunt. Het
linker deel van het scherm vergroot de rijsituatie op de volgende kruising uit. (Alternatieve rijstroken worden alleen voor grotere wegen weergegeven.) De situatie
wordt altijd aangevuld met een gesproken
melding.
Er is gekozen voor de weergave van twee
kaarten. Het beeld toont dezelfde kaart,
maar met verschillende schalen. Verschijnt
na ENTER op het symbool voor Kaart/
Route in het snelmenu, zie pagina 38.
Stembegeleiding
Kompas
Nadat u een bestemming hebt ingevoerd, de
stembegeleiding hebt geactiveerd en vervolgens een kruising of afslag nadert, krijgt u tijdig
stembegeleiding met informatie over de
afstand en de te verrichten manoeuvre. Tegelijkertijd verschijnt er een gedetailleerde kaart
van het knooppunt. De gesproken melding
wordt net voor het knooppunt herhaald.
omhoog.
Stembegeleiding is altijd beschikbaar met
ENTER op het symbool voor Begeleiding, zie
pagina 28 en 38.
De rode punt van de kompasnaald wijst in
noordelijke richting op de kaart en de witte
wijst naar het zuiden.
N.B.
In bepaalde gevallen (bijvoorbeeld wanneer
u gebruik maakt van een via Bluetooth aangesloten mobiele telefoon) wordt de
gesproken melding vervangen door een
pling.
Tolwegen
01
De kaartweergave kan het
kompas op twee manieren
weergeven:
- Met de kompasrichting
noord altijd omhoog.
- Met de rijrichting altijd
De grijze bestemmingspijl in de buitenste ring
van het kompas wijst naar de gekozen bestemming.
Ga naar Instellingen Kaart-opties
Kaartrichting om te kiezen hoe de kaartrichting moet worden weergegeven en ga naar
Kompas om te kiezen hoe het kompas moet
worden weergegeven, zie pagina 56.
In bepaalde gebieden zijn tolwegen. Wanneer
u een tolweg nadert, zult u daarover een
gesproken melding krijgen.
Daarvoor moet u wel een bestemming hebben
ingevoerd.
Scrollstand, zie pagina 28 en 40.
23
01 Leer uw navigatiesysteem kennen
01
Hoofdeenheid, update, onderhoud
Inhoud van hoofdeenheid
Verzorging van beeldscherm
Alle kaartgegevens zijn voorgeïnstalleerd op de
harddisk van de hoofdeenheid. Er zit bij levering geen dvd in de speler. Pas bij een eventuele update van kaartgegevens hebt u een dvd
nodig (zie de aanwijzingen op de verpakking).
Maak het beeldscherm schoon met een
zachte, niet pluizende doek die u met wat
schoon water of een mild glasreinigingsmiddel
bevochtigd hebt.
Er komen regelmatig dvd’s uit met herziene en
aangevulde informatie. Neem contact op met
een Volvo-dealer voor de nieuwste versie.
Verzorging van dvd’s
Zie ook www.volvocars.com/navi voor meer
informatie over kaarten e.d.
Bij inhoudelijke fouten of op- en aanmerkingen
ten aanzien van de kaarten wordt geadviseerd
rechtstreeks contact op te nemen met de
kaartleverancier NavTeq, zie
www.navteq.com.
Hanteer de dvd’s met de nodige voorzichtigheid. Bewaar ze in de bijbehorende hoesjes
wanneer u ze niet gebruikt. Bescherm ze tegen
vocht, grote hitte, direct zonlicht en stof.
Update met dvd
N.B.
Zorg voor voldoende stroomvoorziening,
omdat een update tot ca. 2 uur kan duren.
N.B.
De dvd-speler van de hoofdeenheid is uitsluitend bestemd voor kaart-dvd’s van
Volvo.
4. Het systeem wordt vervolgens automatisch bijgewerkt. Ondertussen verschijnt
informatie op het scherm over de voortgang van het proces.
5. Na de update dient u de dvd met de recentste update in de eenheid laten zitten. Als
de update meerdere dvd’s beslaat, dient u
daarvoor dvd nummer 1 te gebruiken.
Wanneer u de dvd uit de hoofdeenheid
haalt, werkt het systeem niet meer.
Als het systeem tijdens de update wordt uitgeschakeld, wordt de update een volgende keer
dat het systeem geactiveerd wordt automatisch hervat.
Als er behalve de kaartgegevens ook nieuwe
software op de dvd staat, wordt eerst de
update gestart.
Bij het bijwerken van de kaartgegevens kan het
systeem in bepaalde gevallen met nieuwe
functies worden uitgebreid.
Het is mogelijk de kaartgegevens tijdens het
rijden bij te werken, maar zolang de update
loopt kunt u geen gebruik maken van het navigatiesysteem.
Na afloop van de update verschijnt het startscherm.
1. Schakel het systeem in.
2. Haal een eventuele dvd die in de eenheid
zit eruit.
24
3. Breng de dvd met de update aan. Als de
update meerdere dvd’s beslaat dan dient
u ze één voor één aan te brengen, in de
volgorde waarin ze genummerd zijn.
Afgebroken update
Als de update wordt afgebroken, kan deze
worden hervat. Bij de volgende keer opstarten
moet u het alternatief Doorg. kaartupdate in
het navigatiemenu kiezen.
01 Leer uw navigatiesysteem kennen
Hoofdeenheid, update, onderhoud
01
De update begint dan niet weer vanaf het
begin, maar het systeem registreert waar de
update werd afgebroken en gaat daar verder.
25
26
28
30
31
34
35
G029194
Menu’s....................................................................................................
Menustructuur.........................................................................................
Bestemm. instellen..................................................................................
Bestemming wissen/weergeven.............................................................
Instellingen..............................................................................................
EENVOUDIGE GEBRUIKERSINSTELLING
02 Eenvoudige gebruikersinstelling
Menu’s
Algemeen
02
Snelmenu
Verkeersinformatie1
Bij het inschakelen van het navigatiesysteem
kiest u de gebruikersstand Makkelijk.
In de stand Makkelijk zijn alleen de belangrijkste menu's met de meest gebruikte functies
toegankelijk.
G029190
In het snelmenu zijn de meest gebruikte functies verzameld, wat de bediening tijdens het
rijden vereenvoudigt.
1. Druk op ENTER in de kaartstand.
Hoofdmenu
2. Kies het symbool met
of
Het maakt niet uit of u de gebruikersstand
Makkelijk of Gevorderd hebt gekozen: verstuurde verkeersinformatie komt altijd binnen
en wordt altijd getoond. Voor meer informatie,
zie pagina 53 of 62.
Scrollmenu
.
De meeste systeeminstellingen kunnen worden verricht onder Instellingen in het Hoofdmenu, terwijl andere alleen via het Snelmenu
bereikbaar zijn.
G028755
- Schaal
Er verschijnt een menu met 2 alternatieven.
Het hoofdmenu zit bovenaan in de menustructuur en is bereikbaar door een of meerdere
keren op de toets BACK te drukken.
In het hoofdmenu kan van gebruikersinstelling
worden gewisseld van Makkelijk naar
Geavanceerd onder: Instellingen
Systeemopties Gebruikersmodus.
1
28
Geldt niet voor alle gebieden/landen.
Na een druk op ENTER op de alternatieven (+)
of (-) wordt de kaartschaal stapsgewijs aangepast van 50 meter tot 100 km - dit voor een
overzicht of om meer details te zien. Staploos
wijzigen is mogelijk door ENTER ingedrukt te
houden - laat de toets los als de schaal naar
wens is.
G028755
– Begeleiding
Na een druk op ENTER wordt de actuele stembegeleiding gestart.
Scrollen
In de scrollstand beweegt een dradenkruis
over de kaart.
–
Activeer de scrollstand (Scroll menu) via de
navigatietoets.
Hoe langer de toets ingedrukt wordt gehouden, hoe sneller het dradenkruis over de kaart
beweegt.
02 Eenvoudige gebruikersinstelling
Menu’s
Menu
–
Druk op ENTER in de Scrollstand om het
Scrollmenu te zien.
02
Schaal (Scale)
Wijzigt de kaartschaal om het perspectief te
vergroten of om meer details te zien.
Na een druk op ENTER op de opties (+) of (-)
wordt de kaartschaal stapsgewijs gewijzigd
van 50 meter tot 100 km.
Staploos wijzigen is mogelijk door ENTER
ingedrukt te houden - laat de toets los als de
schaal naar wens is.
Als bestem. inst. (Set as destination)
Kiest de met het dradenkruis gemarkeerde
plaats als bestemming na een druk op
ENTER. De begeleiding start direct.
29
02 Eenvoudige gebruikersinstelling
Menustructuur
02
Menuopties
Bestemming tonen
Hier ziet u drie niveaus van de menustructuur.
Verscheidene menu’s op niveau drie hebben
meerdere submenu’s. Deze worden uitvoerig
in de desbetreffende gedeelten beschreven.
pag.
34
Bestemming verwijderen
pag.
34
Bestemm. instellen
Adres
Land
pag.
31
pag.
31
Stad
Instellingen
Instructiespraak
Vrouw/Man
Instructievolume
Straat
Uit/1/2/3/4/5
pag.
35
pag.
35
pag.
35
Nr.
Kruispunt
Faciliteiten
Land
pag.
32
Stad
30
Taal
pag.
35
Kleur kaart & menu
pag.
35
Zwart/Chroom/Blauw/
Donker
Type
Kaart bekijken
Naam
2D/3D
Laatste 20
pag.
32
Punt op kaart
pag.
33
Afstandseenheid
km/Engelse mijl
pag.
35
pag.
35
Gebruikersmodus
Makkelijk/Geavanceerd
Uitschakelen
pag.
35
pag. 9
02 Eenvoudige gebruikersinstelling
Bestemm. instellen
Adres
1. Ga naar Land (Country) en/of Stad (City)
en druk op ENTER.
2. Of kies uit de laatst gekozen alternatieven
met
.
(Voor informatie over het gebruik van de toetsenset, zie pagina 21.)
N.B.
Bestemming instellen (Set destination)
Adres (Address)
Het systeem begint met Straat om misverstanden tegen te gaan, wanneer twee naburige steden/plaatsen met elkaar vergroeid
zijn.
Opties 1
– Kies Straat (Street) zonder een stad te
Het systeem plaatst de cursor eerst op
Straat (Street). Het laatst gekozen Land
(Country) is ingevuld.
Huisnummer opgeven
Als u het huisnummer aan de straat kent, kunt
u ook dat invoeren om de bestemming nader
te bepalen.
1. Ga naar de regel voor Nummer nadat u het
adres hebt opgegeven en druk op
ENTER.
> Er verschijnen alternatieve huisnummers.
Opties 2
2. Geef het gewenste huisnummer op.
1. Begin met het kiezen van Stad
3. Ga naar kiezen en druk op ENTER.
> Het gekozen adres wordt opgenomen in
het reisplan.
2. Kies vervolgens Straat.
02
Voor de kleinere plaatsen zijn er geen straten
in het systeem opgenomen. U kunt altijd het
centrum van deze plaats als bestemming
opgeven.
Als de straat in meerdere steden voorkomt,
verschijnt er een lijst met alternatieven. Het
systeem begeleidt naar het midden van de
gekozen straat.
kiezen.
Straat opgeven
N.B.
De definitie van een stad of gebied kan van
land tot land en zelfs van regio tot regio verschillen. In bepaalde gevallen wordt er een
gemeente bedoeld en in andere gevallen
een stadsdeel.
4. De cursor staat op starten - druk nogmaals
op ENTER.
> De routebegeleiding start.
Als dat niet het geval is:
31
02 Eenvoudige gebruikersinstelling
Bestemm. instellen
Of:
02
–
Ga naar Starten en druk op ENTER.
> De routebegeleiding start direct.
Als het huisnummer niet is opgegeven, begeleidt het systeem u naar het midden van de
gekozen straat.
Selecteren
Bevestigt het ingevoerde nummer.
4. Ga naar Straat om een keuze te maken uit
de adressen met de opgegeven postcode
en druk vervolgens op ENTER.
5. Ga naar Instr. start voor begeleiding naar
de bestemming.
N.B.
Dit geldt ook bij het zoeken naar faciliteiten.
Annuleren
Zoeken op faciliteiten
Terug naar het vorige beeld.
Kruispunt opgeven
Faciliteiten is een verzamelnaam voor tankstations, hotels, restaurants, Volvo-dealers, ziekenhuizen, parkeerplaatsen e.d.
–
Begeleiding starten
– Ga naar Begeleiding starten om de begeleiding te starten.
Druk op ENTER om een submenu met verschillende zoekopties te openen en een
faciliteit op te geven.
Land (Country)
–
Zoeken op postcode
Bestemm. instellen
Adres
1. Kies Stad en druk op ENTER.
2. Ga naar Postcode en druk op ENTER.
3. Kies cijfers en druk op ENTER of kies uit
de lijst met alternatieven.
32
Stad (City)
Stad
In plaats van op steden te zoeken kunt u ook
op postcode zoeken.
Kies een land en druk op ENTER.
–
Bestemming instellen (Set destination)
Faciliteiten (Facilities)
Kies een stad en druk op ENTER.
Type (Type)
–
Kies een type faciliteit en druk op ENTER.
Naam (Name)
–
Voer de naam van een faciliteit in of kies uit
de alternatieven in het menu.
De lijst toont alleen de faciliteiten die in de
gekozen stad/het gekozen gebied aanwezig
zijn.
02 Eenvoudige gebruikersinstelling
Bestemm. instellen
Uit laatste 20 kiezen
Bestemm. instellen
Laatste 20
02
Er verschijnt een lijst met de laatste twintig
bestemmingen.
–
Ga naar de bestemming van uw keuze en
of ENTER om het submenu te
druk op
openen.
Als bestem. inst
De bestemming in het reisplan opnemen.
Locatie verwijderen
Verwijdert de locatie van de lijst Laatste 20.
Punt op kaart
Bestemm. instellen
Punt op kaart
1. Verplaats het dradenkruis met de navigatietoets naar de gewenste bestemming en
druk op ENTER om het scrollmenu te openen, zie pagina 28.
2. Ga naar Als bestem. inst en druk op
ENTER.
N.B.
U kunt ook rechtstreeks met het dradenkruis zoeken door gebruik te maken van de
navigatieknop in de Kaartstand.
33
02 Eenvoudige gebruikersinstelling
Bestemming wissen/weergeven
Bestemming op kaart weergeven
02
Bestemming tonen
–
Druk op ENTER om een kaartoverzicht te
krijgen van het gebied dat u als eindbestemming hebt opgegeven.
Bestemming wissen
Bestemming verwijderen
1. Druk op ENTER om naar de te wissen
bestemming te gaan.
2. Druk opnieuw op ENTER om de bestemming te wissen.
34
02 Eenvoudige gebruikersinstelling
Instellingen
Instructiestem
Instellingen
Instructiestem
Kies uit Belgische of Nederlandse instructies1.
Kaart bekijken
Instellingen
Kaart bekijken
02
De kaart kan in 2D (recht van boven) of 3D
(schuin van boven) worden getoond.
Instructievolume
Instellingen
Instructievolume
Eenh. vr afstand
Instellingen
Kies het volume van de stembegeleiding of
schakel de begeleiding uit.
Eenh. vr afstand
Geef aan of de afstand in km of Engelse mijl
moet worden getoond.
Talen
Instellingen
Talen
Gebruikersstand
Instellingen
Kies de taal voor menu’s en de instructies in
tekstvorm en de stembegeleiding.
Gebruikersstand
Schakel over van de gebruikersstand
Makkelijk op Gevorderd of andersom.
Kleur
Instellingen
Kleur
Er zijn 4 instellingen voor het uiterlijk van het
scherm - kies de instelling die u het best vindt.
1
Geldt niet voor het Nederlandse taalgebied. Daar kan worden gekozen tussen de talen Nederlands en Belgisch.
35
36
38
42
44
49
52
53
54
59
G029196
Menu’s....................................................................................................
Menustructuur.........................................................................................
Bestemm. instellen..................................................................................
Reisplan..................................................................................................
Huidige positie........................................................................................
Verkeersinformatie..................................................................................
Instellingen..............................................................................................
Simulatie.................................................................................................
GEAVANCEERDE GEBRUIKERSMODUS
03 Geavanceerde gebruikersmodus
Menu’s
Algemeen
Snelmenu
Bij het inschakelen van het navigatiesysteem
kiest u de gebruikersstand Gevorderd.
03
In de stand Gevorderd hebt u toegang tot alle
instellingen en functies van het navigatiesysteem.
Hoofdmenu
G029190
In het snelmenu zijn de meest gebruikte functies verzameld, wat de bediening tijdens het
rijden vereenvoudigt.
Na een druk op ENTER op de tweede optie,
verschijnt een kaart die de hele route1 van
begin tot bestemming toont.
1. Druk op ENTER in de kaartstand.
Na een druk op ENTER op de opties (+) of (-)
wordt de kaartschaal stapsgewijs aangepast
van 50 meter tot 100 km - dit voor een overzicht
of om meer details te zien.
2. Kies het symbool met
of
.
De meeste systeeminstellingen kunnen worden verricht onder Instellingen in het Hoofdmenu, terwijl andere alleen via het Snelmenu
bereikbaar zijn.
Huidige locatie snel opslaan
Met één druk op een knop kunt u de huidige
kaartlocatie van de auto opslaan.
• Druk lang op ENTER – houd de knop ingeHet hoofdmenu zit bovenaan in de menustructuur en is bereikbaar door een of meerdere
keren op de toets BACK te drukken.
In het hoofdmenu kunt u de gebruikersstand
wijzigen van Geavanceerd in Makkelijk
onder:
Instellingen Systeemopties
Gebruikersstand
1
38
Er moet een route zijn gekozen.
Na een druk op ENTER op de optie bovenaan
verschijnt een kaart met de resterende route1
van de huidige positie naar de bestemming.
drukt totdat de schermweergave zich wijzigt.
Vervolgens is de locatie opgeslagen
onder het nevenstaande symbool. De
informatie die aan de locatie gekoppeld is kan
worden aangepast onder Opgeslagen locatie
Bewerken, zie pagina 47.
Staploos wijzigen is mogelijk door ENTER
ingedrukt te houden - laat de toets los als de
schaal naar wens is.
Als is gekozen voor het tonen van twee kaarten, wordt het symbool voor de kaartschaal
aan het eind van beide snelmenu’s getoond dit om de schaal individueel te kunnen aanpassen.
G028755
– Begeleiding
Na een druk op ENTER wordt de actuele stembegeleiding gestart.
G028755
– Kaart/Route beschr
Route beschr
G028755
- Route beschr/Kaartschaal
Er verschijnt een menu met 4 opties.
Na een druk op ENTER wordt een lijst getoond
met komende begeleidingspunten. Naast de
03 Geavanceerde gebruikersmodus
Menu’s
wegnaam worden tevens de afstand tussen de
begeleidingspunten en het type manoeuvre
getoond.
1. Kies Str ontw in het omleidingsmenu en
druk op ENTER. Er verschijnt een lijst met
de straten/wegen op de route.
Eén kaart/Twee kaart.
2. Ga naar de te vermijden straat/weg en druk
op ENTER.
Na een druk op ENTER verschijnen één groot
of twee kleinere kaarten van het actuele
gebied. Er kunnen verschillende schalen voor
de kaart worden aangegeven.
Voor bew. instel.2
Maakt het mogelijk om kaarten op te slaan van
3 verschillende bewakingsgebieden, bijvoorbeeld drukke wegen waar vaak verkeersproblemen zijn.
Kies Bewaking 1, 2 of 3. Om de eerder ingestelde bewakingsgebieden te bekijken, zie
pagina 40.
– Omleiding
Toont een menu met Str ontw en de opties
1-5-10-20-40-80 km.
G028755
Straten/wegen vermijden
Deze functie haalt straten of wegen uit een
opgestelde route om bijv. een gebied met wegwerkzaamheden te vermijden.
2
3
U kunt ook een gebied vermijden door direct
op de kaart een vierkant aan te geven, zie
Vermijd gesp. gebieden onder
Instellingen
Route-opties
3. Als er meerdere straten/wegen moeten
naar de
worden vermeden, gaat u met
eerste straat/weg in de te vermijden groep
en drukt u op ENTER. Ga vervolgens naar
de laatste straat/weg in de te vermijden
groep en druk op ENTER.
op pagina 54.
Het systeem berekent vervolgens voor zover
mogelijk een nieuwe route die terugleidt naar
de oorspronkelijke route maar de aangegeven
stukken vermijdt.
Een gewijzigde schaal is van invloed op het
aantal getoonde meldingen, zie pagina 66.
Traject binnen 1–80 km vermijden
Deze functie haalt een heel gebied uit de oorspronkelijke route om bijv. een plaats met
spitsverkeer te vermijden.
–
Kies een optie uit het omleidingsmenu
1-80 km en druk op ENTER.
Het systeem berekent vervolgens voor zover
mogelijk een nieuwe route die terugleidt naar
de oorspronkelijke route maar het aangegeven
gebied vermijdt.
G028755
03
– Verkeersinformatie3
Toont een menu met verschillende opties om
informatie over verkeersproblemen in het
gebied op het scherm te lezen.
Bericht lezen
Na een druk op ENTER kan door de verkeersmeldingen op het scherm worden gebladerd.
Toon alle
Na een druk op ENTER worden alle meldingen
getoond.
Verb. alle
Na een druk op ENTER worden alle meldingen
verborgen.
Selectie
Na een druk op ENTER kan het type verkeersmeldingen worden gekozen dat op de kaart
moet worden getoond.
Alleen in gebieden met ontvangst van verkeersinformatie.
Geldt niet voor alle gebieden/landen.
``
39
03 Geavanceerde gebruikersmodus
Menu’s
Het maakt niet uit of u de gebruikersstand
Makkelijk of Gevorderd hebt gekozen: verstuurde verkeersinformatie komt altijd binnen
en wordt altijd getoond. Voor meer informatie,
zie pagina 62.
Scrollmenu
Scrollen
In de scrollstand beweegt een dradenkruis
over de kaart.
–
03
G028755
– Faciliteiten
Toont een menu met verschillende opties om
een faciliteit te zoeken.
Rond de auto
Na een druk op ENTER kan rond de auto worden gezocht. Zie pagina 45
Activeer de scrollstand (Scroll menu) via de
navigatietoets.
Hoe langer de toets ingedrukt wordt gehouden, hoe sneller het dradenkruis over de kaart
beweegt.
Menu
(-) wordt de kaartschaal stapsgewijs gewijzigd van 50 meter tot 100 km.
• Staploos wijzigen is mogelijk door
ENTER ingedrukt te houden - laat de toets
los als de schaal naar wens is.
Als bestem. inst. (Set as destination)
Kiest de door het dradenkruis gemarkeerde
locatie als bestemming.
• Druk op ENTER. De begeleiding start
direct.
Faciliteiten rond (Facilities around)
Langs de route
Er wordt een menu getoond.
Na een druk op ENTER kan langs de route
worden gezocht. Zie pagina 45
• Kies uit Laatste 5 en Alle typen om naar
faciliteiten in de directe omgeving te zoeken.
Langs de snelweg
Na een druk op ENTER kan naar parkeerplaatsen, tankstations en restaurants langs de snelweg worden gezocht.
Als een berekende route meerdere snelwegen
beslaat, zoekt het systeem alleen langs de
snelweg waar u op dat moment op rijdt.
Verkeersmeld. lezen (Read traffic msg.)
Zoekt op actuele verkeersmeldingen binnen
het gebied.
Voor bew. instel.(Set for surveill.)3
–
Druk op ENTER in de Scrollstand om het
Scrollmenu te zien.
Schaal (Scale)
Wijzigt de kaartschaal om het perspectief te
vergroten of om meer details te zien.
3
40
• Na een druk op ENTER op de opties (+) of
Geldt niet voor alle gebieden/landen.
Na een druk op ENTER verschijnt een menu
met verschillende opties.
• Kies uit Bewaking 1, 2 of 3 en druk op
ENTER om de kaart op te slaan die u als
bewakingsgebied wilt instellen, bijvoorbeeld drukke wegen waar vaak verkeersproblemen zijn.
03 Geavanceerde gebruikersmodus
Menu’s
Kaart activeren
Kiest de kaartoptie in het snelmenu.
• Gewenste bewaking kiezen.
Locatie opslaan (Store location)
Slaat de gekozen locatie op, die daarna te vinden is onder:
Bestemm. instellen
locaties
03
Opgeslagen
Route in routebeschrijving volgen
Met toets
gevolgd.
of
wordt de route automatisch
Met toets
gevolgd.
of
wordt de route automatisch
Om eenvoudig een route in een opgestelde
routebeschrijving te volgen is een “magneetfunctie” geïntegreerd, wat betekent dat het
dradenkruis ongeacht bochten op de route of
veranderingen van richting automatisch de
route volgt door slechts één toets in te drukken.
Een van de lijnen van het dradenkruis wordt
dikker weergegeven om aan te geven welke
toets moet worden gekozen.
Als de “magneetfunctie” niet langer gewenst is,
schakelt u de dikke lijn in het dradenkruis uit
door het dradenkruis enkele millimeters van de
gemarkeerde route af te scrollen, waarna de
scrollfunctie weer normaal werkt.
41
03 Geavanceerde gebruikersmodus
Menustructuur
Menuopties
Opgeslagen locaties
Hier ziet u drie niveaus van de menustructuur.
Verscheidene menu’s op niveau drie hebben
meerdere submenu’s. Deze worden uitvoerig
in de desbetreffende gedeelten beschreven.
Reisplan toevoegen/
Informatie/Sorteren op/
Locatie verwijderen
pag.
46
Route-opties
Zie Route-opties onder
Instellingen
Reisplan wissen
03
Bestemm. instellen
Adres
Land
pag.
44
pag.
44
Laatste 20
Reisplan toevoegen/
Informatie/Locatie verwijderen/Alles verwijderen
Stad
Terugreis
Straat
Zie Reisplan
Nr.
Kruispunt
Faciliteiten
Punt op kaart
pag. 32
Lengte/breedte
Faciliteit op naam
Rond de auto
Adres
pag.
47
pag.
47
pag.
48
Zie Adres onder
Bestemm. instellen
pag.
44
pag.
44
pag.
52
Instellingen
pag.
53
Verkeersinformatie
Instr. start
pag.
44
Stations doorzoe.
Reisplan toevoegen
pag.
49
Keuze verkeersinform.
Terug naar standard
Zie Adres onder
Bestemm. instellen
pag.
49
Huidige positie
Dyn. routebegeleiding
Langs een straat
42
Volgende bestem.
pag.
49
Reisplan
Langs de route
Rond punt op de kaart
pag.
47
pag.
54
pag.
53
03 Geavanceerde gebruikersmodus
Menustructuur
Route-opties
Route
pag.
54
Snelwegen/tolwegen/
veerponten/autotreinen/
verkeersproblemen/
beperkt opengestelde
wegen/opgegeven
gebieden vermijden
Instructie-opties
Reistijd/-afstand
Gebied betaalde diensten
pag.
59
pag. 9
03
Terug naar standard
Systeemopties
Instructiespraak
Kies faciliteit
Demo starten
Uitschakelen
Waarsch. bij faciliteit
Terug naar standard
Kaart-opties
pag.
56
pag.
55
pag.
57
Instructievolume
Taal
Kaart
Menukleur
Rechter kaartaanzicht
Mapkleur
Linker kaartaanzicht
Screensaver
Kompas
Help
Huidige locatie
Afstandseenheid
Terug naar standard
Gebruikersmodus
Info datum & tijd
GPS-informatie
Info
Terug naar standard
43
03 Geavanceerde gebruikersmodus
Bestemm. instellen
Adres
1. Ga naar Land (Country) en/of Stad (City)
en druk op ENTER.
N.B.
De definitie van een stad of gebied kan van
land tot land en zelfs van regio tot regio verschillen. In bepaalde gevallen wordt er een
gemeente bedoeld en in andere gevallen
een stadsdeel.
2. Of kies uit de laatst gekozen alternatieven
met
.
(Voor informatie over het gebruik van de toetsenset, zie pagina 21.)
03
N.B.
Bestemming instellen (Set destination)
Adres (Address)
Het systeem begint met Straat om misverstanden tegen te gaan, wanneer twee naburige steden/plaatsen met elkaar vergroeid
zijn.
Opties 1
– Kies Straat (Street) zonder een stad te
kiezen.
Als de straat in meerdere steden voorkomt,
verschijnt er een lijst met alternatieven. Het
systeem begeleidt naar het midden van de
gekozen straat.
Straat opgeven
44
Voor de kleinere plaatsen zijn er geen straten
in het systeem opgenomen. U kunt altijd het
centrum van deze plaats als bestemming
opgeven.
Huisnummer opgeven
Als u het huisnummer aan de straat kent, kunt
u ook dat invoeren om de bestemming nader
te bepalen.
–
Ga naar de regel voor Nummer nadat u het
adres hebt opgegeven en druk op
ENTER.
Opties 2
Als het huisnummer niet is opgegeven, begeleidt het systeem u naar het midden van de
gekozen straat.
1. Begin met het kiezen van Stad.
Of:
2. Kies vervolgens Straat.
1. Geef het gewenste huisnummer op.
> Er verschijnen alternatieve huisnummers.
Het systeem plaatst de cursor eerst op
Straat (Street). Het laatst gekozen Land
(Country) is ingevuld.
2. Ga naar kiezen en druk op ENTER.
Als dat niet het geval is:
Annuleren
Terug naar het vorige beeld.
03 Geavanceerde gebruikersmodus
Bestemm. instellen
Kruispunt opgeven
– Ga naar Kruispunt (Junction) en kies een
straat die de gekozen straat kruist.
Begeleiding starten
1. Ga naar Begeleiding starten om de begeleiding te starten.
2. Ga naar kiezen om het opgegeven adres
in het reisplan op te nemen.
Informatie
1. Kies Stad en druk op ENTER.
2. Ga naar Postcode en druk op ENTER.
Faciliteiten is een verzamelnaam voor tankstations, hotels, restaurants, Volvo-dealers, ziekenhuizen, parkeerplaatsen e.d.
3. Kies cijfers en druk op ENTER of kies uit
de lijst met alternatieven.
–
4. Ga naar Straat om een keuze te maken uit
de adressen met de opgegeven postcode
en druk vervolgens op ENTER.
Faciliteit op naam (Facility by name)
Druk op ENTER om een submenu met verschillende zoekopties te openen en een
faciliteit op te geven.
03
5. Ga naar Instr. start voor begeleiding naar
de bestemming.
Geeft informatie over de bestemming.
N.B.
Zoeken op postcode
Dit geldt ook bij het zoeken naar faciliteiten.
Zoeken op faciliteiten
–
Voer de naam van een faciliteit in of kies
een alternatief uit het menu.
De lijst toont alleen de faciliteiten die in de
gekozen stad/het gekozen gebied aanwezig
zijn.
Rond de auto (Around the car)
Uit Laatste 5 of Alle typen zoeken.
Bestemming instellen (Set destination)
Adres (Address) Stad (City)
In plaats van op steden te zoeken kunt u ook
op postcode zoeken.
Bestemming instellen (Set destination)
Faciliteiten (Facilities)
Het systeem zoekt faciliteiten rond de auto
(binnen een straal van max. 100 km). Het zoeken wordt afgebroken zodra er 40 faciliteiten
zijn gevonden.
45
03 Geavanceerde gebruikersmodus
Bestemm. instellen
03
Langs de route (Along the route)
Uit Laatste 5 of Alle typen zoeken.
Het systeem plaatst de cursor eerst op Type.
Het laatst gekozen Land is ingevuld.
Bellen
Als er een bestemming is opgegeven, kan het
systeem zoeken op faciliteiten in een gebied
langs de route (binnen 1 km van de route).
Als dat niet het geval is:
Kaart
Rond punt op de kaart (Around point on
map)
Het systeem zoekt op dezelfde manier als
Rond de auto, maar rond een punt naar keuze
op de kaart.
1. Verplaats het dradenkruis met de navigatietoets over de kaart.
2. Druk op ENTER om naar het scrollmenu te
gaan.
Langs een straat (Along a street)
Het systeem zoekt langs een opgegeven
straat.
U kunt tevens faciliteiten zoeken rond de
auto, langs de route of langs de snelweg via
het Snelmenu, zie pagina 28.
Faciliteitstypen/Verschillende
categorieën
46
Of kies uit de laatst gekozen alternatieven
met
.
2. Ga naar Naam en druk op ENTER om de
naam van een faciliteit op te geven zonder
een plaats aan te geven.
Faciliteiten
Toont de locatie van de faciliteit op de kaart.
Andere faciliteiten
Vliegvelden hebben vaak restaurants, tankstations e.d. op het terrein.
In plaats van in het hoofdmenu naar Restaurant
te zoeken, kunt u direct onder het gekozen
Vliegveld op Restaurant zoeken.
3. Ga naar kiezen en druk op ENTER.
Alternatieven buiten het vliegveld vermijden
maat het zoeken eenvoudiger en sneller.
4. Ga vervolgens naar Begeleiding starten
en druk op ENTER voor begeleiding naar
de bestemming.
Opgeslagen locaties
N.B.
Om de zoekopdracht te verfijnen: Selecteer
eerst Stad en ga daarna naar Naam.
N.B.
Bestemm. instellen
Faciliteit op naam
1. Ga naar Land en/of Stad en druk op
ENTER.
De telefoon belt het opgegeven nummer.
Er bestaan ondercategorieën voor bijv. restaurants om het zoeken te vereenvoudigen.
Informatie over de faciliteit
Onder Informatie kunt u het adres, de coördinaten en in sommige gevallen ook het telefoonnummer van de faciliteit bekijken. Als de
auto is uitgerust met een geïntegreerde telefoon is tevens de functie Gesprek geactiveerd.
Bestemm. instellen
locaties
Opgeslagen
Een opgeslagen locatie is een eerder opgeslagen bestemming, zoals een thuisadres, favoriet restaurant, vliegveld, Volvo-dealer. Informatie over het opslaan van een locatie, zie
pagina 50.
–
Loop de opgeslagen locaties door en druk
of op ENTER om het submenu te
op
openen.
Reisplan toevoegen
Zet de opgeslagen locatie in het reisplan.
03 Geavanceerde gebruikersmodus
Bestemm. instellen
Informatie
Geeft informatie over de opgeslagen locatie.
Bewerken
Naam wijzigen van, geluid toevoegen aan e.d.
aan een opgeslagen locatie. Zie de onderstaande rubriek Informatie over opgeslagen
locatie toevoegen.
Sorteren op
Informatie over opgeslagen locatie
toevoegen
– Kies Bewerken,, ga met
naar Info
toev. en druk op ENTER om meer informatie over de opgeslagen locatie toe te
voegen.
Iedere opgeslagen locatie kan worden
voorzien van de volgende informatie:
De opgeslagen locaties op icoon of naam sorteren.
• Alarm Aan/Uit (...om u erop te attende-
Locatie verwijderen
•
•
•
•
•
•
•
•
Een opgeslagen locatie verwijderen.
Alles verwijderen
Verwijdert alle opgeslagen locaties.
Positie van opgeslagen locatie
aanpassen
1. Kies Bewerken, ga met
naar
Aanpassen en druk op ENTER om een
nieuwe kaartpositie op te geven voor de
opgeslagen locatie.
2. Verplaats het dradenkruis met de navigatietoets naar de nieuwe positie en druk op
ENTER.
3. Kies vervolgens Locatie opslaan en druk
op ENTER om de locatie op te slaan.
ren dat u de locatie nadert)
–
Ga naar de bestemming van uw keuze en
druk op
of ENTER om het submenu te
openen.
Reisplan toevoegen
De bestemming in het reisplan opnemen.
03
Informatie
Geeft informatie over de bestemming.
Locatie verwijderen
Verwijdert de locatie van de lijst Laatste 20.
Alles verwijderen
Icoon
Verwijdert alle adressen van de lijst Laatste
20.
Naam
Adres
Stad
Terugreis
Land
Bestemm. instellen
Tel.
Terugreis
E-mail
–
URL
Het systeem gidst u terug naar de locatie
waarin u de functie Instr. start het laatste
selecteerde.
Uit laatste 20 kiezen
Bestemm. instellen
Kies Instr. start en druk op ENTER.
Laatste 20
Er verschijnt een lijst met de laatste twintig
bestemmingen.
``
47
03 Geavanceerde gebruikersmodus
Bestemm. instellen
Zoeken via punt op kaart
Bestemm. instellen
03
Punt op kaart
1. Verplaats het dradenkruis met de navigatietoets naar de gewenste bestemming en
druk op ENTER om het scrollmenu te openen.
2. Selecteer Als bestem. inst, zie pagina 40.
N.B.
U kunt ook rechtstreeks met het dradenkruis zoeken door gebruik te maken van de
navigatieknop in de Kaartstand.
Zoeken via lengte/breedte
Bestemm. instellen
Lengte/breedte
1. Selecteer een bestemming door de coördinaten ervan op te geven.
2. Geef de breedtegraad op met behulp van
de navigatietoets en selecteer N voor
noorderbreedte of Z voor zuiderbreedte.
48
N.B.
Londen ligt op de nulmeridiaan, d.w.z. op de
lengtegraad 0. Plaatsen ten westen van de
nulmeridiaan door Londen worden aangeduid met een W (West), terwijl plaatsen ten
oosten ervan worden aangeduid met een E
(East).
3. Ga naar de tweede regel om de lengtegraad op te geven en selecteer E voor oosterlengte of W voor westerlengte.
Druk op OK
> Toont de locatie voor de opgegeven
coördinaten op de kaart.
4. Druk op ENTER om het Scrollmenu te openen.
5. Ga naar Als bestem. inst en druk op
ENTER om de locatie als bestemming te
kiezen.
6. Druk op BACK om terug te gaan naar het
scherm voor de invoer van coördinaten.
Annuleren
Terug naar het vorige beeld.
03 Geavanceerde gebruikersmodus
Reisplan
Reisplan maken
Start Gidsen (Start guidance)
Reisplan ordenen
03
Bestemming/deelbestemming
De menuoptie Reisplan (Itinerary) is pas
Reisplan (routebeschrijving)
beschikbaar, nadat u een bestemming hebt
ingevoerd.
Begint met het begeleiden naar de bestemming.
Stel een reisplan samen met meerdere tussenstops. Zo hoeft u onderweg niet steeds een
nieuwe bestemming op te geven. U kunt per
reisplan maximaal zes deelbestemmingen en
één eindbestemming aangeven.
Reisplan toevoegen (Add to itinerary)
Hier voegt u meer deelbestemmingen toe aan
het reisplan, zie pagina 44.
Route-opties (Route options)
Reisplan (routebeschrijving)
–
Selecteer een van de ingevoerde bestemmingen en druk op ENTER of
om het
submenu te openen.
Informatie (Information)
Geeft informatie over de bestemming.
Wissen (Delete)
Instellingen voor de voorkeuren bij het kiezen
van wegen, zie pagina 54.
Wist de bestemming uit het reisplan.
Wissen Reisplan (Clear itinerary)
Wijzigt de positie van de bestemming in het
reisplan.
Wist het hele reisplan.
Verplaats. (Move)
Aanpassen (Adjust)
Wijzigt de positie voor de bestemming op de
kaart.
Opslaan (Store)
Slaat de bestemming op. Deze wordt beschikbaar wordt onder Opgeslagen locaties.
``
49
03 Geavanceerde gebruikersmodus
Reisplan
Verwijderen uit reisplan
Punt op de kaart vastleggen
Reisplan (routebeschrijving)
Het hele reisplan wissen
Alle deelbestemmingen en de eindbestemming
worden verwijderd.
03
–
Ga direct naar Wissen Reisplan en druk
op ENTER.
Deelbestemming uit reisplan
verwijderen
1. Kies een van de ingevoerde deelbestemmingen en druk op ENTER of
om het
submenu te openen.
2. Ga naar wissen en druk op ENTER.
N.B.
Gepasseerde deelbestemmingen worden
automatisch uit het reisplan geschrapt.
Reisplan (routebeschrijving)
Kaartstand (Scroll menu)
Locatie uit reisplan opslaan
1. Ga met de navigatietoets naar de bestemming die u wilt opslaan en druk op
ENTER of
om het submenu te openen.
1. Ga met de navigatietoets in de scrollstand
naar de locatie die moet worden opgeslagen en druk op ENTER.
2. Kies Opslaan en druk op ENTER.
2. Kies Locatie opslaan Sore location in
het scrollmenu en druk op ENTER.
3. Kies het op de kaart te tonen symbool met
de navigatietoets en druk op ENTER.
4. Vier de gewenste naam in.
Opslaan voor hergebruik
U kunt tot 250 bestemmingen opslaan voor
hergebruik in reisplannen.
Het is mogelijk om een akoestisch signaal bij
het naderen van de opgeslagen locatie alsook
aanvullende informatie te koppelen aan de
opgeslagen locatie, zie pagina 47 – Informatie
over opgeslagen locatie toevoegen.
50
5. Ga naar Opslaan (Store) en druk op
ENTER.
3. Kies het op de kaart te tonen symbool met
de navigatietoets en druk op ENTER.
4. Vier de gewenste naam in.
5. Ga naar Opslaan en druk op ENTER.
De huidige locatie is ook tijdens de rit snel op
te slaan met één druk op een toets, zie
pagina 38 – Huidige locatie snel opslaan.
03 Geavanceerde gebruikersmodus
Reisplan
Volgende bestemming in reisplan
2. Als u meerdere bestemming hebt opgegeven, drukt u nogmaals op ENTER voor
informatie over deze bestemmingen en de
locatie ervan op de kaart.
3. Ga naar Kaart (Map) en druk op ENTER
om de kaart van het gebied te bekijken.
03
Volgende bestemming (Next destination)
De kaart toont de eerstkomende bestemming.
1. Druk op ENTER of
voor informatie over
de bestemming, zoals de naam, de resterende reistijd en de afstand vanaf de huidige locatie tot aan de bestemming.
51
03 Geavanceerde gebruikersmodus
Huidige positie
Huidige positie
GPS
Geeft het aantal satellieten aan waarmee het
systeem in verbinding staat.
03
Huidige positie (Current position)
De kaart toont de positie van de auto.
–
52
voor informatie over
Druk op ENTER of
de locatie, bijvoorbeeld naam en coördinaten.
03 Geavanceerde gebruikersmodus
Verkeersinformatie
Verkeersinformatie
03
Instellingen (Settings)
Verkeersinformatie (Traffic information)
Het maakt niet uit of u de gebruikersstand
Makkelijk of Gevorderd hebt gekozen: verstuurde verkeersinformatie komt altijd binnen
en wordt altijd getoond. Voor meer informatie,
zie pagina 62.
N.B.
Verkeersinformatie is niet in alle gebieden/
landen beschikbaar.
53
03 Geavanceerde gebruikersmodus
Instellingen
Route-opties
Route (Route)
Vermijd auto trein (Avoid car train)
Kies bij het bepalen van de route voor een
snelle, korte of gemakkelijke route.
Geef aan of u autotreinen wilt vermijden bij het
bepalen van de route.
• Snel: Het systeem geeft zoveel mogelijk de
Vermijd verkeersprobl. (Avoid traffic
problems)
voorkeur aan grotere wegen waar u snel
kunt rijden.
03
• Kort: Het systeem geeft zoveel mogelijk de
voorkeur aan de kortste weg.
• Makkelijk: Het systeem geeft zoveel
mogelijk de voorkeur aan wegen zonder
ingewikkelde manoeuvres en kruisingen.
Instellingen (Settings)
(Route options)
Route-opties
1. Loop de functies door, kies de gewenste
instelling en druk op ENTER om de instellingen op te slaan.
2. Druk op BACK om te annuleren.
N.B.
Bij het berekenen van de route houdt het
systeem zoveel mogelijk rekening met de
zaken die de bestuurder wenst te mijden. Er
kan daarvan worden afgeweken, als er geen
geschikt ander alternatief is.
Snelwegen vermijden (Avoid motorways)
Geef aan of u snelwegen wilt vermijden bij het
bepalen van de route.
Geef aan of het systeem rekening moet houden
met verkeersproblemen bij het bepalen van de
route.
Vermijd tijdbep. Wegen (Avoid timerestr. roads)
• Kies Ja, als het systeem beperkt opengestelde wegen moet vermijden bij het berekenen van de route.
• Kies Nee, als het systeem rekening moet
houden met beperkt opengestelde wegen
bij het berekenen van de route.
Het systeem gaat daarbij uit van de tijd die de
klok in de auto aangeeft.
N.B.
Bij het passeren van een tijdzone dient de
klok van de auto te worden bijgesteld.
Tolwegen vermijden (Avoid toll roads)
Geef aan of u tolwegen wilt vermijden bij het
bepalen van de route.
Veerponten vermijden (Avoid ferries)
Geef aan of u veerponten wilt vermijden bij het
bepalen van de route.
54
Vermijd gesp. gebieden
De functie dient om te voorkomen dat u door
bepaalde gebieden, plaatsen of wijken wordt
geleid. Het systeem vermijdt de gekozen
gebieden bij het bepalen van de route. Een uitzondering zijn snelwegen die voor de routebe-
03 Geavanceerde gebruikersmodus
Instellingen
paling worden gebruikt, ook in een gebied dat
u wilt vermijden.
> Pas de vorm van het markeerveld aan
met de navigatietoets, zodat het veld
het gebied dekt dat moet worden vermeden en druk op ENTER.
–
, kies OK en druk op ENTER.
Druk op
Kaart-opties
De positie van het markeerveld kan op
dezelfde manier worden gewijzigd
onder gebied aanpassen (Adjust
area).
Instellingen Route-opties
gesp. gebieden Gekozen
Vermijd
Kies het te vermijden gebied voor de route door
het rechtstreeks op de kaart te markeren aan
de hand van een rechthoekig veld.
1. Open de kaart door met
op Gekozen
te klikken, klik daarna met
op Kaart en
vervolgens met ENTER op een van de
opties uit de lijst.
> Scrol naar het gewenste gebied met het
markeerveld en druk op ENTER.
2. Om van schaal te veranderen: Kies
grootte aanpassen (Adjust size) en druk
op ENTER.
3. Kies Kies vermijdgebied en druk op
ENTER.
> Het gekozen gebied komt op een lijst
met gebieden die zijn opgeslagen en
desgewenst kunnen worden geactiveerd.
4. Accepteer het te vermijden gebied met
ENTER op OK en een kruisje in de lijst.
> Het systeem zal vervolgens, voor zover
mogelijk, dit gebied op de route vermijden.
De in de lijst opgeslagen gebieden kunnen
worden aangepast qua grootte en geografische ligging onder Bewerken en kunnen permanent van de lijst worden verwijderd met
wissen. Meerdere geactiveerde gebieden
kunnen gezamenlijk worden gedeactiveerd
met de optie Geen.
03
Instellingen (Settings)
(Map otions)
Kaart-opties
Kies hier welke faciliteiten op de kaart moeten
worden weergegeven en hoe de kaart op het
scherm moet worden weergegeven.
1. Kies de aan te passen functie met de navigatietoets.
2. Druk op ENTER om de functie te openen.
Kies faciliteit
Druk op
om het submenu te openen.
Terug naar standard
Teruggaan naar de fabrieksinstellingen voor de
Route-opties.
``
55
03 Geavanceerde gebruikersmodus
Instellingen
• Toon alle: Alle symbolen voor faciliteiten
worden op de kaart getoond.
N.B.
boven op het scherm.
• Verb. alle: Er worden geen symbolen
Als 3D is gekozen voor de rechter kaart, kan
de linker kaart alleen in 2D worden getoond.
• Met de optie 2D Richting verschijnt 2D
getoond.
• Selectie: Druk op
03
• Met de optie 3D is de rijrichting altijd naar
om alle op de kaart
te tonen symbolen te zien. Selecteer de
symbolen daarna als volgt:
met de rijrichting naar boven op het
scherm en de optie 2D Noord levert 2D op
met de kompasrichting noord altijd naar
boven.
Kompas
Geef aan of het kompas op het scherm
getoond moet worden.
Huidige locatie
Geef aan of de naam van de straat/weg
waarin/-op u rijdt onder aan het scherm moet
verschijnen.
Terug naar standard.
Teruggaan naar de fabrieksinstellingen voor de
Kaart-opties.
–
Druk op
, kies OK en druk op ENTER.
Elevatie kiezen.
1. Loop de symbolen door met
of
.
2. Activeer de gewenste symbolen met een
of
.
kruisje met
3. Druk op ENTER om op te slaan.
Kaart
Kies uit de opties Tonen en Verbergen.
Als de kaart verborgen is, begeleidt het systeem u met een pijl.
Rechter kaartaanzicht
Geef aan of de kaart in 2D (recht van boven) of
3D (schuin van boven) moet worden getoond.
56
Instellingen Kaart-opties
bekijken 3D
Kaart
Instructie-opties
Instellingen
Instructie-opties
Na het kiezen van 3D met
of
en het
indrukken van ENTER verschijnt de elevatiekiezer. Kies de gewenste hoek met
of
en
druk daarna op ENTER en BACK.
Reistijd/-afstand
Linker kaartaanzicht
• ETA (Estimated Time of Arrival): Geschatte
Zie de beschrijving in het vorige hoofdstuk.
Kies een van de opties RTA/ETA/Verbergen.
• RTA (Remaining Time to Arrival): Resterende reistijd.
aankomsttijd.
03 Geavanceerde gebruikersmodus
Instellingen
N.B.
De tijd die is ingesteld op de klok van de
auto bepaalt de tijd die wordt aangegeven
voor ETA.
van kleur, als de rijsnelheid te hoog is – anders
wit.
• Kies Ja voor een akoestisch waarschuwingssignaal of Nee, als het signaal moet
worden uitgeschakeld.
Gebied met betaalde diensten
Behalve tolwegen met slagbomen of andere
blokkeringen zijn er ook betaalwegen/-zones
zonder fysieke obstakels, zoals wegen met
spitsheffing.
Kies Ja/Aan, als u een waarschuwing wenst te
ontvangen voor dergelijke wegen – kies anders
voor Nee/Uit.
Waarsch. bij faciliteit
N.B.
Welke informatie er op de kaart mag worden
weergegeven hangt af van de nationale wetgeving. Breng voor actuele informatie een
bezoek aan: www.volvocars.com/navi.
•
•
•
Snelheidscamera.
U wordt met een akoestisch signaal en een
symbool gewaarschuwd bij het naderen van
een snelheidscamera. Het symbool is oranje
1
Terug naar standard.
Teruggaan naar de fabrieksinstellingen voor de
Instructie-opties.
–
Druk op
, kies OK en druk op ENTER.
Systeemopties
Instellingen
Systeemopties
1. Loop met de navigatietoets de functies
door en druk op ENTER om de instellingen
op te slaan.
N.B.
2. Druk op BACK om te annuleren.
In bepaalde regio’s wordt de kaartweergave van de toegestane maximumsnelheid niet gecombineerd met een camerawaarschuwing.
Instructiestem
Let erop dat op de verkeersborden aangegeven maximumsnelheid soms aangepast wordt en daarmee verschilt van
die in de database van het navigatiesysteem.
De bestuurder is er altijd verantwoordelijk voor dat de geldende verkeers- en
snelheidsvoorschriften worden nageleefd.
03
Kies de in te stellen instructiestem van uw
keuze: Vrouw/Man1.
Instructievolume
Stel het volume van de stembegeleiding in.
Talen
Kiest de taal voor menu’s en de instructies in
tekstvorm en de stembegeleiding.
Kleur menu
Kies Zwart, Chroom of Blauw voor het uiterlijk van de menu’s.
Kaartkleur
Kies Helder 1, Helder 2 of Donker.
Geldt niet voor het Nederlandse taalgebied. Daar kan worden gekozen tussen de varianten Nederlands en Belgisch.
57
03 Geavanceerde gebruikersmodus
Instellingen
De lichte kleuren zijn bedoeld voor overdag en
de donkere kleur is bedoeld voor ’s nachts of
in de schemering.
GPS Informatie
Schermbev.
03
Geef aan of u de screensaver wilt gebruiken
(het scherm wordt na 30 seconden inactiviteit
zwart).
Help
Geef aan of er wel of niet helpteksten onder aan
het scherm moeten verschijnen.
Eenh. vr afstand
Kies de eenheid voor weergave van de afstand
- km of Engelse mijl.
Gebruikersstanden
Kies uit de standen Makkelijk en
Geavanceerd.
Positie van de auto en hoogte ten opzichte van de
zeespiegel (Altitude).
Druk op
om de coördinaten en de hoogte
ten opzichte van de zeespiegel weer te geven
evenals het aantal satellieten waarmee het systeem in verbinding staat.
Info datum & tijd
N.B.
Kies de instelling voor tijd en datum.
De hoogte wordt aangegeven in stapjes van
10 m. Een hoogte kleiner dan
50 m boven de zeespiegel wordt aangegeven met <50 m.
Info
Geeft informatie over het systeem en de kaart
weer.
Terug naar standard.
Teruggaan naar de fabrieksinstellingen voor de
Systeemopties.
58
–
Druk op
, kies OK en druk op ENTER.
03 Geavanceerde gebruikersmodus
Simulatie
Start demo (simulatie)
Instellingen
Demo starten
De demo geeft een demonstratie van het systeem terwijl de auto stilstaat aan de hand van
een simulatie van een rit naar de opgegeven
bestemming.
03
Tijdens de demonstratie kunt u alle mogelijke
instellingen verrichten.
Wanneer u Demo stoppen kiest, wordt de
simulatie beëindigd.
N.B.
De demonstratie werkt alleen, als u een
bestemming hebt aangegeven.
59
60
62
63
65
66
67
G029197
Algemeen................................................................................................
Verkeersproblemen vermijden................................................................
Informatie kiezen.....................................................................................
Informatie lezen.......................................................................................
Zender.....................................................................................................
VERKEERSINFORMATIE
04 Verkeersinformatie
Algemeen
Weergave en ontvangst
Verkeerssymbolen op de kaart
Het maakt niet uit of u de gebruikersstand
Makkelijk of Gevorderd hebt gekozen: verstuurde verkeersinformatie komt altijd binnen
en wordt altijd getoond.
Stilstaand verkeer
De instellingen voor de weergave van deze verkeersinformatie kunnen alleen worden gewijzigd in de stand Gevorderd, zie pagina 38.
04
De weergave van verkeersinformatie is ook
afhankelijk van de wijze waarop deze wordt
uitgezonden.
N.B.
Verkeersinformatie is niet in alle gebieden/
landen beschikbaar.
Het aantal zendgebieden voor verkeersinformatie wordt voortdurend uitgebreid.
Langzaam rijdend verkeer in beide
richtingen
Melding voor het hele gebied
Overige informatie
Symbool voor verkeersmelding.
Wanneer er een of meer verkeersmeldingen
beschikbaar is voor de geplande route, verschijnt er een symbool in de linker bovenhoek
van de kaart. Met de navigatietoets kunt u het
verkeersprobleem tevoorschijn scrollen om de
locatie en de aard ervan te bekijken.
Omvang
Verkeersproblemen worden aangeduid met
symbolen, lijnen en kaders. Deze zijn rood of
geel van kleur.
Rood - Belangrijke informatie.
Geel - Algemene informatie.
Bepaalde verkeersberichten bevatten ook
informatie over de omvang van het probleem.
Ongeval
Langzaam rijdend verkeer
62
Op alle kaarten met een schaal tot 5 km wordt
een rode of gele lijn langs de weg getekend. De
lengte van de lijn komt overeen met de omvang
van het verkeersprobleem (afstand).
04 Verkeersinformatie
Verkeersproblemen vermijden
Instellingen
Route-opties
Bij het invoeren van een nieuwe route in de
navigator: Geef aan of het systeem wel of geen
rekening moet houden met verkeersproblemen
bij activering van de functie Instr. start, zie
pagina 49.
1. Selecteer Vermijd verkeersprobl..
2. Kies uit Ja en Nee.
Ja
Het systeem probeert wegen met bekende verkeersproblemen zoveel mogelijk te vermijden
bij het activeren van de route.
Nee
Het systeem vermijdt geen wegen met
bekende verkeersproblemen bij het activeren
van de route.
N.B.
Bij het starten van het systeem kan het ca.
15 minuten duren, voordat alle verkeersinformatie voor het gebied is geladen.
Tijdens het rijden
Instellingen Verkeersinformatie
routebegeleiding
Dyn.
Het systeem stelt een andere route voor als er
geschikte alternatieven zijn, bijvoorbeeld als
een verkeersmelding aangeeft dat er sprake is
van een verkeersprobleem langs de oorspronkelijke route.
Man/Sem-aut/Auto/Off
Geef aan hoe het systeem een alternatieve
route dient te presenteren door Man/Semaut/Auto te markeren of de functie uit te schakelen door Off te markeren.
Het systeem stelt automatisch een nieuw reisplan samen, als er een bestaat, en houdt dit
aan.
• Off
Het systeem toont of berekent geen alternatieve (betere) routes.
Melding op de route
U hebt de een van de opties Man/Sem-aut
gekozen die hierboven beschreven staan en er
treedt tijdens het rijden een verkeersprobleem
op:
04
• Manual
Er wordt een andere route voorgesteld (los van
de vraag of deze beter of slechter is dan de
huidige) – kies/accepteer de voorgestelde
route, waarna er een nieuw reisplan wordt aangehouden.
• Semi-auto
Er wordt een andere route voorgesteld (als
deze beter is dan de huidige) – kies/accepteer
de voorgestelde route, waarna er een nieuw
reisplan wordt aangehouden.
• Auto
G037262
Alvorens de begeleiding te starten
Als er in dat geval een alternatieve route
bestaat waarmee u het probleem kunt omzeilen, verschijnt op het scherm het verschil in
afstand en rijtijd:
Gewijzigde verkeerssituatie, Nwe route
ok?: 600 m langer, 00h 09m sneller.
63
04 Verkeersinformatie
Verkeersproblemen vermijden
(Changed traffic situation. Use new route?:
600m longer, 00h 09m faster).
• Kies Ja of Nee.
Ja (Yes)
Er wordt een nieuwe route rond en langs het
probleem gehanteerd.
Nee (No)
Houdt de route met het probleem aan.
Toon nieuwe route (Show new route)
04
64
Toont een kaart waarop de nieuwe route is
ingetekend.
04 Verkeersinformatie
Informatie kiezen
Keuze verkeersinform.
2. Kies met
of
welke verkeersinformatiesymbolen (verkeersberichten) het systeem op de kaart moet weergeven.
Glad wegdek
3. Activeer resp. deactiveer met
Overig gevaar
of
.
4. Bevestig de instellingen met ENTER.
Verkeersborden op de kaart
Ongeval
04
Geef aan welk type verkeersinformatie het systeem moet tonen en moet worden verwerkt bij
het bepalen van de route.
Eén weghelft
Omleiding
Instellingen (Settings)
Verkeersinformatie (Traffic information)
Keuze verkeersinform. (Traffic-info.
selection)
Informatie
Smalle weg
Toon alle
Alle verkeersinformatie is beschikbaar.
Verb. alle
Parkeerplaats
Er wordt geen verkeersinformatie weergegeven.
File
Selectie
1. Druk op
kiezen.
om uit de symbolen te kunnen
Wegwerkzaamheden
65
04 Verkeersinformatie
Informatie lezen
Verkeersmelding lezen
formatie (de afbeelding laat een voorbeeld
zien).
4. Druk op BACK om weer door de actuele
meldingen te kunnen bladeren.
Op het scherm verschijnen de verkeersmeldingen voor het gebied dat de kaart bestrijkt.
04
G028868
Gedetailleerde verkeersinformatie.
Verkeersmel. lezen
Een verkeersmelding wordt met een symbool
op het scherm getoond. Om een verkeersmelding te lezen:
1. Druk op ENTER om het Snelmenu te openen:
G029190
2.
met
of
en druk op
Ga naar
ENTER, zie pagina 38 en 39.
> Een rood of geel kader geeft de desbetreffende melding aan.
G028755
3. Ga voor- of achteruit met
of
en druk
op ENTER voor gedetailleerde verkeersin-
66
Er wordt ook gedetailleerde informatie over het
verkeersprobleem gegeven. Bovenaan staat
de omvang van de gebeurtenis. Als het verkeersprobleem langs de gekozen route ligt,
wordt de afstand tot het verkeersprobleem
aangegeven.
Als de gegevens beschikbaar zijn, wordt ook
het volgende getoond:
• duur
• beperkingen voor snelheid, voertuigbreedte en -hoogte
• desbetreffende wegen.
Schaal
De kaartschaal bepaalt de hoeveelheid te
tonen verkeersinformatie. Hoe groter het kaartgebied op het scherm, hoe meer informatie
mogelijk is. Voor meer informatie, zie
pagina 28.
04 Verkeersinformatie
Zender
Zoek/kies station verkeersinfo
Instellingen Verkeersinformatie
Station zoeken
Het systeem zoekt automatisch stations met
verkeersinformatie, maar u kunt ook zelf een
bepaald zenderstation specificeren.
Stations doorzoe.
–
Druk op ENTER om de aanwezige stations
te zoeken.
04
Station selecteren
1. Druk op ENTER om uit de aanwezige stations te kiezen.
2. Kies een station met
ENTER.
of
en druk op
3. Druk op BACK om te terug te gaan naar
het voorgaande scherm.
Huidige station
Toont het huidige station met verkeersinformatie.
Terug naar standard
Teruggaan naar de fabrieksinstellingen voor de
stationsopties.
–
Druk op
, kies OK en druk op ENTER.
67
68
G028760
Landmarks en wegnummers................................................................... 70
Symbolen voor faciliteiten....................................................................... 71
SYMBOLEN OP DE KAART
05 Symbolen op de kaart
Landmarks en wegnummers
Landmarks
Bergtoppen
Veel landen/steden bezitten beroemde landmarks die dienst kunnen doen als oriëntatiepunten.
Bergtoppen worden aangegeven bij een kaartschaal van 5 km of kleiner (geldt alleen voor
bepaalde gebieden).
Bij een kaartschaal van 1 km of kleiner verschijnt een selectie van landmarks, zoals kerken en kastelen.
Faciliteiten
N.B.
Landmarks zijn alleen beschikbaar voor
Europa.
05
Wegnummers
Er staan zowel regionale als internationale
wegnummers op de kaart.
70
Faciliteiten
faciliteit
Kaart-opties
Kies
Kies de faciliteiten die op de kaart moeten worden aangegeven.
05 Symbolen op de kaart
Symbolen voor faciliteiten
Geef aan of alle faciliteiten of geen faciliteiten
op de kaart moeten worden weergegeven of
preciseer een selectie.
1. Druk met Kies faciliteit (Facility
– een menu
selection) gemarkeerd op
wordt geopend.
2. Markeer Selectie (Show selected) in het
– een nieuw menu
menu en druk op
wordt geopend.
3. Faciliteiten met een kruis ervoor worden op
de kaart weergegeven – loop de lijst door
en verwijder met
het kruis van de symbolen die niet weergegeven dienen te worden.
4. Sluit na afloop van uw selectie met
ENTER – verlaat de menu’s met BACK.
Bank
Benzinestation
Bibliotheek
Automobielclub
Autoverhuur
Garage
Bioscoop
N.B.
Het symbool voor een faciliteit kan per land
verschillen.
05
Boekhandel
Bowling
De volgende symbolen voor uiteenlopende
faciliteiten kunnen op het scherm worden
weergegeven.
(Settings
selection)
Instellingen
faciliteit
Map options
Kaart-opties
Brandweer
Ambassade
Busstation
Farmacie
Centrum
Badstrand
Rechtbank
Facility
Kies
71
05 Symbolen op de kaart
Symbolen voor faciliteiten
05
72
Luchthaven
Café
Overheidsinstantie
Recreatiegebied
Casino
Expositieruimte
Recreatiegebied
Stomerij
Nacht-/muziekclub
Veerpont
Bestuurscentrum
Butagas
Gastankstation
Concertgebouw
Amusementspark
Golfbaan
Kunstmuseum
Klein vliegveld
Heiligdom
Provinciaal bestuur
Ongeluk
Historisch monument
Kruidenier
Parkeerplaats
Hotel
Arts
Parkeergarage
Sportcomplex
Medische dienst
Shuttle
Bedrijvenpark
Buurtschap
Klein treinstation
Schaatsbaan
Monument
Pension
Treinstation
Museum
Politiebureau
05 Symbolen op de kaart
Symbolen voor faciliteiten
Postkantoor
Theater/opera
Parkeerplaats lang snelweg
Toeristische trekpleister
Restaurant
VVV
Stadhuis/Gemeentehuis
Treinstation
Winkelcentrum
Universiteit/college
Overdekt zwembad
Uitkijkpunt
Ziekenhuis
ATM
Skigebied
Wijngaard
School
Volvo-dealer
Jachthaven
Tolhuisje
Stadskantoor
Dierentuin
05
Grote bedrijven
Veiligheidscamera
73
74
G028784
Veelgestelde vragen................................................................................ 76
EULA - Licentieovereenkomst................................................................ 78
Copyright................................................................................................ 81
VRAGEN EN ANTWOORDEN
06 Vragen en antwoorden
Veelgestelde vragen
Waarom is de positie van de auto op de
kaart onjuist?
Het GPS-systeem geeft de positie van de auto
aan met een nauwkeurigheid van ongeveer 20
meter.
Als u op een weg rijdt die evenwijdig ligt aan
een andere weg die veel slingert of op een weg
die andere wegen op verschillende niveaus
kruist, is de kans op fouten groter.
Ook hoge bergen, gebouwen, tunnels, viaducten, ongelijkvloerse kruisingen e.d. kunnen een
negatief effect hebben op de ontvangst van
GPS-signalen, en dat houdt in dat de bepaling
van de positie van de auto onnauwkeurigheden
kan bevatten.
Waarom bepaalt het systeem niet altijd
de snelste/kortste route?
06
Bij het bepalen van de route wordt rekening
gehouden met de afstand, de breedte van de
weg, het wegtype, het aantal afslagen naar
links of rechts, rotondes e.d. om zo in theorie
de beste route te verkrijgen. Het kan echter zijn
dat persoonlijke ervaring en bekendheid met
de plaatselijke omstandigheden een effectievere route opleveren.
Bij het bepalen van langere routes kan het systeem om technische redenen alleen gebruik
maken van de grote wegen.
Naast de GPS-ontvanger helpen ook de snelheidssensor van de auto en een gyroscoop bij
het berekenen van de actuele positie en rijrichting van de auto. Na het monteren van een
reservewiel of het wisselen van zomer- naar
winterbanden moet het systeem de nieuwe
wielmaten "aanleren".
Als u Nee gekozen hebt voor het vermijden van
tolwegen en snelwegen, worden deze alleen
opgenomen in de route als er geen andere
redelijke alternatieven bestaan.
Om te zorgen dat het systeem optimaal werkt,
kan het daarom nodig zijn om enkele kilometers te rijden en enkele flinke bochten te
nemen.
Waarom is de positie van de auto op de
kaart onjuist na transport?
Waarom komt de kaartweergave niet
overeen met de werkelijkheid?
Waarom selecteert systeem tolwegen,
snelwegen of veerboten, hoewel ik
aangegeven heb deze te willen
vermijden?
Als de auto getransporteerd werd op een veerboot of een trein of als de ontvangst van GPSsignalen belemmerd werd, kan het tot 5 minuten duren voordat de positie van de auto
opnieuw correct bepaald is.
Waarom is de positie van de auto op de
kaart onjuist na het loskoppelen van de
accu?
Als de GPS-antenne enige tijd geen stroom
heeft gekregen, kan het meer dan 5 minuten
duren voordat de GPS-signalen weer correct
binnenkomen en de positie van de auto kan
worden bepaald.
Het autosymbool op het scherm gedraagt zich
warrig na het verwisselen van banden
76
Omdat er voortdurend uitbreidingen en wijzigingen plaatsvinden in het wegennet en er
nieuwe verkeersregels worden ingevoerd, is de
digitale database met kaartgegevens niet altijd
compleet. De kaartgegevens worden voortdurend verder ontwikkeld en bijgewerkt. Neem
voor meer informatie contact op met de Volvodealer. Neem voor meer informatie contact op
met de Volvo-dealer.
Zie ook www.volvocars.com/navi voor meer
informatie over kaarten e.d.
Waarom verandert de schaal van de
kaart soms?
Voor sommige gebieden bestaan er geen
gedetailleerde kaartgegevens. Het systeem
verandert dan automatisch van zoomfactor.
06 Vragen en antwoorden
Veelgestelde vragen
Waarom verschijnen de menualternatieven die ik verwacht niet op het
scherm?
Controleer de instellingen die u eerder verrichte. Selecteer Terug naar standard om
terug te keren naar de fabrieksinstellingen die
golden bij aflevering van het systeem.
Het systeem geeft de route weer die ik al
volg
Het systeem kan geen goed alternatief voor de
huidige route vinden als ik Nieuwe route
berekenen of Omleiding heb gekozen.
Waarom verspringt of draait het symbool
voor de auto?
Het kan enige seconden duren voordat het
systeem de positie van de auto en de rijrichting
heeft bepaald, voordat u wegrijdt. Schakel het
systeem uit en de zet de motor af. Schakel het
systeem uit en de zet de motor af. Start de
motor opnieuw en schakel het systeem in,
maar wacht even voordat u begint te rijden.
doet u een bepaalde tussenliggende bestemming niet aan.
Waarom krijg ik niet altijd
verkeersmeldingen door?
De functie is niet beschikbaar, niet volledig ontwikkeld of niet in gebruik in bepaalde landen.
Controleer ook of u de juiste instelling hebt verricht onder Route-opties.
Waarom zijn de kaartgegevens niet upto-date?
Neem contact op met de Volvo-dealer over een
bijgewerkte versie van de kaartgegevens.
Zie ook www.volvocars.com/navi
06
Ik ben van plan een lange rit te maken
maar wil geen speciale bestemming
invoeren voor de steden die ik daarbij
aandoe. Hoe kan ik het beste een traject
opstellen?
Geef de bestemming met het dradenkruis
direct op de kaart aan. Het systeem begeleidt
u automatisch naar de eindbestemming, ook al
77
06 Vragen en antwoorden
EULA - Licentieovereenkomst
Kennisgeving aan de gebruiker
LEES DEZE LICENTIEOVEREENKOMST
GOED DOOR VOORDAT U DE NAVTEQ DATABASE GEBRUIKT.
06
DIT IS EEN LICENTIEOVEREENKOMST - EN
GEEN KOOPOVEREENKOMST – TUSSEN U
EN NAVTEQ EUROPE B.V. MET BETREKKING
TOT UW EXEMPLAAR VAN DE NAVTEQ
WEGENKAARTDATABASE, INCLUSIEF VERWANTE COMPUTERSOFTWARE, DRAGERS
EN BIJBEHOREND SCHRIFTELIJK MATERIAAL ZOALS DIT DOOR NAVTEQ WORDT UITGEGEVEN (TEZAMEN ‘DE DATABASE’).
DOOR HET GEBRUIK VAN UW EXEMPLAAR
VAN DE DATABASE STEMT U IN MET ALLE
BEPALINGEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST (‘OVEREENKOMST’). INDIEN U
NIET INSTEMT MET DE BEPALINGEN VAN
DEZE OVEREENKOMST, DIENT U UW EXEMPLAAR VAN DE DATABASE OIDDELLIJK TE
RETOURNEREN AAN UW LEVERANCIER,
TEGEN RESTITUTIE VAN DE LICENTIEVERGOEDING.
EIGENDOM
U erkent dat de Database, alsmede de auteursrechten en intellectuele eigendom, naburige
rechten of soortgelijke rechten daarop, berusten bij NAVTEQ of haar licentieverleners. Het
eigendom van de fysieke dragers waarop de
Database is vastgelegd berust bij NAVTEQ en/
of uw leverancier, tot het moment dat u de vol-
78
ledige vergoeding aan NAVTEQ of uw leverancier hebt betaald die u bent verschuldigd uit
hoofde van deze Overeenkomst of vergelijkbare overeenkomst(en) op basis waarvan u
zaken hebt ontvangen.
VERLENING VAN HET GEBRUIKSRECHT
NAVTEQ verleent u een niet-exclusief recht tot
gebruik van de Database, voor uw eigen
gebruik of, indien van toepassing, voor intern
gebruik binnen uw bedrijf. Het is u niet toegestaan ter zake van het aan u verleende
gebruiksrecht sublicenties te verlenen.
BEPERKINGEN OP HET GEBRUIK
De Database is uitsluitend bedoeld voor
gebruik op het specifieke systeem waarvoor de
Database ontwikkeld is. Behoudens voor zover
uitdrukkelijk toegestaan op grond van dwingendrechtelijke wetgeving (zoals nationale
wetgeving gebaseerd op de Europese Software Richtlijn (91/250/EEG) en de Europese
Databanken Richtlijn (96/9/EG)), zult u substantiële onderdelen van de inhoud van de
Database niet opvragen of hergebruiken, noch
enig deel van de Database verveelvoudigen,
kopiëren, veranderen, aanpassen, vertalen,
aan reverse engineering onderwerpen, decompileren of disassembleren. Indien u de in (nationale wetgeving gebaseerd op) de Software
Richtlijn bedoelde informatie die vereist is om
interoperabiliteit te bewerkstelligen wenst te
verkrijgen, dient u NAVTEQ redelijkerwijs in de
gelegenheid te stellen u de bedoelde informatie te verschaffen, op redelijke voorwaarden,
waaronder begrepen een redelijke vergoeding.
OVERDRACHT VAN HET
GEBRUIKSRECHT
Het is u niet toegestaan de Database over te
dragen aan derden, behoudens wanneer de
Database is geïnstalleerd op het systeem waar
het voor ontwikkeld is of wanneer u geen kopie
van de Database behoudt na de overdracht, en
in ieder geval alleen indien degene aan wie
wordt overgedragen alle bepalingen van deze
OVEREENKOMST aanvaardt, en dit schriftelijk
aan NAVTEQ bevestigt. CD-sets mogen uitsluitend worden overgedragen of verkocht als
complete set zoals geleverd door NAVTEQ en
niet in delen daarvan.
BEPERKTE GARANTIE
NAVTEQ garandeert, met inachtneming van de
waarschuwingen zoals hieronder uiteengezet,
dat de Database gedurende een periode van
12 maanden na verkrijging van uw exemplaar
van de Database, in hoofdzaak zal functioneren in overeenstemming met de ‘Criteria oor
Nauwkeurigheid en Volledigheid’ van NAVTEQ, geldend op de datum waarop u uw exemplaar van de Database hebt verkregen; deze
‘Criteria voor Nauwkeurigheid en Volledigheid’
worden u op uw verzoek ter beschikking
06 Vragen en antwoorden
EULA - Licentieovereenkomst
gesteld door NAVTEQ. Indien de Database niet
functioneert in overeenstemming met deze
beperkte garantie, zal NAVTEQ zich redelijkerwijs inspannen om uw niet-werkende exemplaar van de Database te repareren of te vervangen. Indien de Data-base na deze inspanningen niet functioneert in overeenstemming
met de garantie zoals hierboven beschreven,
hebt u de keuze tussen het verkrijgen van een
redelijke vergoeding van de prijs die u hebt
betaald voor de Database of ontbinding van
deze Overeenkomst. Het voorgaande is NAVTEQ’s totale aansprakelijklheid en uw enige
verhaalsmogelijkheid jegens NAVTEQ. Behoudens voorzover uitdrukkelijk bepaald in dit artikel, verleent NAVTEQ geen enkele garantie met
betrekking tot het gebruik van de Database of
de resultaten die u met behulp van de Database kunt verkrijgen, in de zin van foutloosheid,
nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of anderszins. NAVTEQ garandeert niet dat de Database
foutloos is of zal zijn. Mondelinge of schriftelijke informatie of adviezen die u door NAVTEQ, uw leverancier of door enige andere persoon worden verstrekt, houden geen garanties
in, binden NAVTEQ in geen enkel opzicht en
houden geen uitbreiding van de hierboven
omschreven beperkte garantie in. De in deze
Overeenkomst omschreven beperkte garantie
laat rechten die u kunt ontlenen aan eventueel
toepasselijke bepalingen van dwingend recht
met betrekking tot verborgen gebreken onverlet.
Indien u de Database niet rechtstreeks van
NAVTEQ hebt afgenomen, is het mogelijk dat
u naast de rechten aan u verleend door NAVTEQ in deze Overeenkomst, wettelijke verhaalsmogelijkheden hebt tegen de persoon
van wie u de Database hebt verkregen op
grond van het toepasselijke recht in uw jurisdictie. De beperkte garantie van NAVTEQ tast
deze wettelijke verhaalsmogelijkheden niet aan
en u mag deze verhaalsacties uitoefenen naast
een beroep op de garantie uit deze Overeenkomst.
BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
De prijs van de Database is niet berekend op
dekking van risico’s van gevolgschade, indirecte schade of onbeperkte directe schade als
gevolg van uw gebruik van de Database. Derhalve zal NAVTEQ in geen geval jegens u aansprakelijk zijn wegens gevolgschade of indirecte schade, waaronder begrepen maar niet
beperkt tot schade in de vorm van gederfde
inkomsten, verlies van gegevens of van gebruik
voor u of een derde voortvloeiend uit het
gebruik van de Database, hetzij in een onrechtmatige daadsactie, hetzij in een contractuele
actie hetzij gebaseerd op een garantie, ook al
was NAVTEQ op de hoogte gesteld van de
mogelijkheid van het intreden van zulke
schade. In ieder geval is de aansprakelijkheid
van NAVTEQ voor directe schade beperkt tot
het bedrag dat u hebt betaald voor het verkrijgen van de Database.
DE BEPERKTE GARANTIE EN DE BEPERKING
VAN AANSPRAKELIJKHEID, ZOALS OPGENOMEN IN DEZE OVEREENKOMST LATEN
ONVERLET ALLE RECHTEN DIE U KUNT
ONTLENEN AAN EVENTUEEL TOEPASSELIJKE DWINGENDRECHTELIJKE WETGEVING WANNEER U DE DATABASE ANDERS
DAN IN DE UITOEFENING VAN EEN BEDRIJF
HEBT VERKREGEN.
WAARSCHUWINGEN
De database kan na verloop van tijd onjuiste of
onvolledige informatie bevatten door gewijzigde omstandigheden, de kwaliteit van de
gebruikte bronnen en de manier waarop te
werk is gegaan bij het verzamelen van de uitgebreide geografische gegevens. Al deze situaties kunnen tot een onjuist resultaat leiden. De
Database bevat of geeft onder meer geen van
de volgende categorieën informatie weer: veiligheid van de omgeving; beschikbaarheid of
nabijheid van politie; hulp in noodgevallen;
constructiewerkzaamheden; weg- en rijstrookafsluitingen; voertuig- en snelheidsbeperkingen; helling(shoek) van de weg; beperkingen
met betrekking tot onder andere maximale
hoogte van viaducten of maximaal gewicht op
bruggen; weg- of verkeersomstandigheden;
06
``
79
06 Vragen en antwoorden
EULA - Licentieovereenkomst
bijzondere gebeurtenissen; verkeersopstoppingen of reistijd.
TOEPASSELIJK RECHT
06
80
Deze Overeenkomst wordt beheerst door het
recht van het land waar u woont op de dag van
verkrijging van de Database. In het geval dat u
op dat moment buiten de Europese Unie of
Zwitserland woont, is het recht van het land
binnen de Europese Unie of Zwitserland waar
u de Database hebt verkregen van toepassing.
In alle andere gevallen, of in het geval dat de
plaats waar u de Database hebt aangeschaft
niet bepaalbaar is, is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter in uw woonplaats op de dag van verkrijging van de Database is bevoegd geschillen die voortvloeien uit
of samenhangen met deze Overeenkomst te
beoordelen, onverminderd het recht van NAVTEQ vorderingen voor te leggen aan de rechter
van de plaats waar u ten tijde van het desbetreffende geschil woont.
06 Vragen en antwoorden
Copyright
Austria
Portugal
© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen.
Bron: IgeoE - Portugal.
France
Spain
Información geográfica propiedad del CNIG.
Source Géoroute® IGN France & BD Carto®
IGN France.
Sweden
Germany
Based upon electronic data © National Land
Survey Sweden.
Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen.
Switzerland
Great Britain
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
© Based upon Crown Copyright material.
© 2005–2009 NAVTEQ All rights reserved.
Greece
Copyright Geomatics Ltd.
Hungary
Copyright © 2003; Top-Map Ltd.
Italy
N.B.
Deze overeenkomst geldt niet voor Australië
(zie aparte informatie).
06
La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando
quale riferimento anche cartografia numerica
ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione
Toscana.
Norway
Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority.
Poland
© EuroGeographics.
81
07 Alfabetisch register
1, 2, 3 ...
2D of 3D............................................... 35, 56
A
Bedieningselementen................................ 20
Beeldscherm
verzorging............................................. 24
Begeleiding
starten............................................. 32, 45
Bergen en niveauverschillen...................... 70
Aan/Uit......................................................... 9
Beschreven paden in instructieboekje......... 8
Actuele positie........................................... 52
Bestemming............................................... 49
instellen........................................... 31, 44
laatste 20........................................ 33, 47
Adres
invoeren.......................................... 31, 44
Afstandsbediening en IR-ontvanger.......... 20
Bestemming instellen.......................... 31, 44
Afstandsmaat............................................. 35
ETA....................................................... 56
Bestemming verwijderen........................... 34
Akoestisch signaal
camera.................................................. 57
Opgeslagen locatie............................... 47
Bestemming weergeven............................ 34
Bestemming wissen................................... 34
Copyright................................................... 81
D
Deelbestemming........................................ 49
Demo................................................... 10, 59
Dvd
vervangen............................................. 24
verzorging............................................. 24
E
ENTER....................................................... 20
Bewaking............................................. 39, 40
Breedte- en lengtegraden.......................... 48
Autotransport............................................. 76
F
Fabrieksinstellingen..................................... 9
07
B
BACK......................................................... 20
Batterij
afstandsbediening................................ 20
deactiveren........................................... 76
82
C
Faciliteit als bestemming..................... 32, 45
Camera
akoestisch signaal................................ 57
Faciliteiten
snelmenu.............................................. 40
Symbolen.............................................. 71
camera (Geluidssignaal)............................. 57
Coördinaten
zoeken.................................................. 48
07 Alfabetisch register
G
I
Gebruikersstand
wisselen van................................... 10, 35
Info
informatie over de kaart-dvd................ 58
Geluidssignaal
opgeslagen locatie............................... 47
snelheidscamera................................... 57
Instellingen
route..................................................... 54
Gps-informatie........................................... 58
Instructiespraak......................................... 35
L
Instructie starten.................................. 32, 45
Laatste 20 bestemmingen................... 33, 47
Instructievolume........................................ 35
Landmarks................................................. 70
IR-ontvanger en afstandsbediening.......... 20
Lengte- en breedtegraden......................... 48
H
Instructie-opties......................................... 56
Hellingshoek bij 3D.................................... 56
Hoofdeenheid
inhoud................................................... 24
Hoofdeenheid C30
positie................................................... 15
Hoofdeenheid C70
positie................................................... 17
Hoofdeenheid XC90
positie................................................... 19
Hoofdmenu Geavanceerd.......................... 38
Hoofdmenu Makkelijk................................ 28
Huidige positie........................................... 52
Kaartschaal/Actuele route in snelmenu 28, 38
Kaartstand................................................... 9
Kaartweergave..................................... 23, 35
Kompas............................................... 23, 56
Licentieovereenkomst................................ 78
K
Kaart.......................................................... 38
2D of 3D................................................ 56
kleur op scherm.............................. 35, 57
oriëntatie............................................... 56
punt op................................................. 33
tonen/verbergen................................... 56
Kaart-dvd
vervangen............................................. 24
verzorging............................................. 24
Locatie opslaan......................................... 50
Luidsprekers.................................. 15, 17, 19
M
Makkelijke gebruikersstand....................... 28
Menuopties............................................ 8, 42
07
Menustructuur
geavanceerd......................................... 42
makkelijk............................................... 30
Kaartkleur.................................................. 35
Kaart-opties............................................... 55
83
07 Alfabetisch register
Mijden
beperkt opengestelde wegen...............
gespecificeerde gebieden....................
snelwegen.............................................
tolwegen...............................................
veerverbindingen..................................
verkeersproblemen...............................
54
54
54
54
54
54
P
Pijltoetsen.................................................. 20
Plaats van onderdelen en functies C30..... 14
Plaats van onderdelen en functies C70..... 16
Plaats van onderdelen en functies XC90... 18
Plaats vastleggen...................................... 50
N
Navigatieknop............................................ 20
Niveauverschillen
aanduiding op kaart.............................. 70
O
Punt op kaart....................................... 33, 48
Scrolmenu.................................................. 40
eenvoudige stand................................. 28
geavanceerde stand............................. 40
Simulatie.................................................... 59
Snelheidscamera....................................... 57
Snelmenu................................................... 38
R
Reisplan..................................................... 49
volgende bestemming.......................... 51
Reisplan opstellen..................................... 49
Standaardinstellingen.................................. 9
Standaardinstellingen hervatten.......... 55, 58
Stembegeleiding........................................ 23
snelmenu........................................ 28, 38
Symbolen
faciliteiten.............................................. 71
Opgeslagen locatie
Akoestisch signaal................................ 47
Route-opties.............................................. 54
Symbool ‘Niet storen’................................ 20
Opgeslagen locaties.................................. 46
S
Systeeminstellingen..................................... 9
Schaal/Actuele route in snelmenu....... 28, 38
Schermbeveiliging..................................... 58
84
Scrollen
eenvoudige stand................................. 28
geavanceerde stand............................. 40
Route......................................................... 38
Omleiding
snelmenu.............................................. 39
07
Postcode
zoeken.................................................. 45
Scherminstelling
kleur op kaart........................................ 35
Taal....................................................... 35
Systeemopties........................................... 57
07 Alfabetisch register
T
Z
Taal...................................................... 35, 57
Zoeken
algemeen..............................................
postcode...............................................
via coördinaten.....................................
via punt op kaart...................................
Terugreis.................................................... 47
Toetsenset
positie................................................... 20
21
45
48
48
Tolwegen................................................... 57
V
Van stand wisselen.................................... 28
Verkeersinformatie..................................... 28
snelmenu.............................................. 39
Verwijderen uit reisplan.............................. 50
Volgende bestemming op route................ 51
W
Wegnummers............................................ 70
07
Wijzigingen in het boekje............................. 8
85
07 Alfabetisch register
07
86
Kdakd8Vg8dgedgVi^dc51 %VUDI "5 1SJOUFEJO4XFEFO (zUFCPSH $PQZSJHIU©7PMWP$BS$PSQPSBUJPO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising