Volvo | C70 | Volvo On Call | Volvo C70 2011 Volvo On Call

Volvo C70 2011 Volvo On Call
Volvo on call (VOc)
<:7GJ>@H66CL>?O>C<
WAARDEDOCUMENT
Dit document, Volvo on Call, beschrijft de functies van het vocsysteem.
Met vriendelijke groet,
Volvo Car Corporation
De specificaties, constructiegegevens en afbeeldingen in dit instructieboekje zijn niet bindend. We behouden ons het recht
voor om zonder voorafgaande mededeling wijzigingen aan te
brengen.
© Volvo Car Corporation
2
INHOUDSOPGAVE
Introductie 4
Veiligheidsdiensten 7
Beveiligingspakket 10
Comfortdiensten 13
Menusysteem 15
Introductie
Algemene informatie
Het Volvo On Call-systeem (dat verder wordt
aangeduid als VOC) is gekoppeld aan de geïntegreerde telefoon, het SRS-en het alarmsysteem van de auto. Zie het instructieboekje
dat bij de auto hoort voor meer informatie over
deze systemen.
Op de bijgevoegde kaart van Europa staan de
landen waar het systeem functioneel is. Neem
contact op met de VOC-helpdesk (zie
pagina 9) voor de nieuwste gegevens, omdat
er zich wijzigingen op de kaart kunnen voordoen.
VOC bestaat uit een standaardpakket met
veiligheidsdiensten en enkele marktafhankelijke pakketten met beveiligings-en comfortdiensten. Neem contact op met de VOChelpdesk voor informatie over de diensten die
in uw land beschikbaar zijn.
Beschikbaarheid
Bij uitname van de transpondersleutel blijven
de functies van het VOC-systeem gedurende
3 dagen beschikbaar en tijdens de elf daaropvolgende dagen eenmaal per uur.
N.B.
Volvo behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande mededeling wijzigingen
aan te brengen in de specificaties, constructiegegevens en afbeeldingen die in dit
boekje staan.
Veiligheidsdiensten
• Automatisch alarm
Tijdens een ongeluk waarbij de aanrijdingssensor het SRS-, SIPS-en/of IC-systeem
(Inflatable Curtain) activeerde, wordt er automatisch een signaal verstuurd naar de
VOC-helpdesk.
• Handmatig alarm
Voor hulp in noodsituaties kunt u contact
opnemen met de VOC-helpdesk.
• Toegang tot wegenhulp
Voor meer informatie over de veiligheidsdiensten, zie pagina 5 en 7.
Beveiligingspakket
• Theft Notification (TN)
Bij inbraak in of diefstal van de auto (waarbij het alarmsysteem van de auto afgaat)
wordt de VOC-helpdesk automatisch gewaarschuwd.
• Stolen Vehicle Tracking (SVT)
Assistentie bij het opsporen van de auto in
geval van diefstal.
• Remote Door Unlock (RDU)Ontgrendeling
op afstand indien u de sleutels bent kwijtgeraakt of zich hebt buitengesloten.
• Unauthorized Driver Detection (UDD) 1
Bestuurderautorisatie.
• Unauthorized Movement Detection1
(UMD)
Controle op ongeoorloofde verplaatsing.
• Remote Vehicle Immobilizer (RVI)1
Bewaking en immobilisering van een gestolen auto.
Voor meer informatie over de beveiligingspakketten, zie pagina 10.
1 Geldt
4
niet voor de C30, S40, V50 en de C70.
Introductie
Comfortdiensten
Overzicht veiligheidsdiensten
• Remote Heater Start (RHS)
Bij auto’s met een motor-en interieurverwarming op brandstof biedt het VOC de mogelijkheid om via een mobiele telefoon dezelfde
instellingen te hanteren als via het bedieningspaneel in de auto.
Het VOC-systeem maakt gebruik van gps
(global positioning system) om de auto te
lokaliseren en van de geïntegreerde telefoon
in de auto om contact op te nemen met de
VOC-helpdesk.
RHS maakt timerinstellingen mogelijk door de
gewenste timerinstelling te versturen via een
mobiele telefoon.
Voor meer informatie over RHS, zie pagina 13.
Wanneer u op de knop ON CALL of op SOS
drukt, wordt er een signaal verstuurd naar de
VOC-helpdesk met gegevens over de positie
van de auto en de gewenste dienst.
N.B.
Gebruik de knop SOS uitsluitend, wanneer
u betrokken bent geraakt bij een ongeluk,
indien iemand onwel wordt of indien de
auto en eventuele inzittenden in bedreigende situaties terechtkomen.
De SOS-functie is alleen bestemd voor
noodsituaties. Bij misbruik worden u mogelijk extra kosten in rekening gebracht. De
knop ON CALL is te gebruiken voor alle
andere diensten met inbegrip van wegenhulp.
WAARSCHUWING
Het systeem werkt alleen in gebieden waar
de VOC-partners gsm-dekking hebben en
op de markten waar de VOC-dienst beschikbaar is.
WAARSCHUWING
Net als bij uw mobiele telefoon kunnen atmosferische storingen of een lagere dekking van de zendmasten ertoe leiden dat er
geen verbinding tot stand gebracht kan
worden, zoals het geval kan zijn in dunbevolkte gebieden.
Indien u de knoppen ON CALL en SOS wilt
deactiveren bij het uitnemen van de sleutel (zie
menu-optie Knopvergrendeling op
pagina 16).
Het systeem is niet beschikbaar, indien menuoptie Radiouitzending ingesteld is op UIT1.
1 Geldt
alleen op bepaalde markten.
5
Introductie
G016327
G016326
Overzicht knoppen
Knoppen voor VOC/telefoon en display bij de
C30, S40, V50 en C70
6
Knoppen voor VOC/telefoon en display bij de
S60/V60
G033159
Knoppen voor VOC/telefoon en display bij de
XC90
G016325
Knoppen voor VOC/telefoon en display bij de
S80 en V70/XC70
Knoppen voor VOC/telefoon en display bij de
XC60
Veiligheidsdiensten
Automatisch alarm
Handmatig alarm
Alarmnummer
Indien de gordelspanners, airbags of opblaasgordijnen (zie het instructieboekje bij de auto)
worden geactiveerd, gebeurt het volgende:
1. Druk minstens 2 seconden lang op de knop
SOS om hulp in te roepen, wanneer bijvoorbeeld iemand onwel wordt of indien de
auto en eventuele inzittenden in bedreigende situaties terechtkomen.
2. De VOC-helpdesk krijgt vervolgens een
signaal met gegevens over de benodigde
hulp en de positie van de auto.
3. De VOC-helpdesk neemt telefonisch
contact op met de bestuurder en stelt in
overleg vast welke hulp er moet worden
geboden.
Indien er geen telefonisch contact tot stand
kan worden gebracht, waarschuwt de VOChelpdesk de juiste instanties. Die bepalen dan
op hun beurt welke hulp er moet worden
geboden.
Indien de alarmdienst wordt geactiveerd,
probeert het VOC een telefonische verbinding
tot stand te brengen met de VOC-helpdesk in
het land waar de auto zich bevindt.
1. Er wordt automatisch een alarmsignaal verstuurd naar de VOC-helpdesk om de positie van de auto aan te geven en te melden
dat het SRS-, SIPS-of IC-systeem (Inflatable Curtain) werd geactiveerd.
2. De VOC-helpdesk neemt vervolgens telefonisch contact op met de bestuurder
van de auto om zo meer informatie te
krijgen over de ernst van het ongeval en
te bepalen welke hulp er moet worden
geboden.
3. De VOC-helpdesk neemt daarna contact
op met de benodigde hulpinstanties (politie, ambulancevervoer, bergingsbedrijf
e.d.).
Indien er geen telefonisch contact tot stand
kan worden gebracht, organiseert de VOChelpdesk op eigen initiatief andere hulpacties.
Wegenhulp
1. Druk minstens 2 seconden lang op de knop
ON CALL om hulp in te roepen bij een
lekke band, een lege tank of een lege accu
e.d.
2. De VOC-helpdesk neemt telefonisch
contact op met de bestuurder en stelt in
overleg vast welke hulp er moet worden
geboden.
Indien dat niet mogelijk is, wordt u in plaats
daarvan doorverbonden met het alarmnummer 112.
WAARSCHUWING
Het systeem werkt alleen in gebieden waar
de VOC-partners gsm-dekking hebben en
op de markten waar de VOC-dienst beschikbaar is.
WAARSCHUWING
Net als bij uw mobiele telefoon kunnen atmosferische storingen of een lagere dekking van de zendmasten ertoe leiden dat er
geen verbinding tot stand gebracht kan
worden, zoals het geval kan zijn in dunbevolkte gebieden.
7
Veiligheidsdiensten
Telefonische verbinding verbreken
Een gestarte dienst kan binnen 10 seconden
worden geannuleerd door op EXIT te drukken
(zie afbeeldingen op pagina 6).
Informatieve displayteksten
On Call uitgeschakeld
Het VOC-abonnement is niet geactiveerd of
niet langer geldig! De door u gekozen diensten
zullen niet langer worden verleend. Neem
contact op met uw dealer of de VOC-helpdesk
(zie pagina 9).
On Call Service vereist
Het VOC-systeem werkt niet. Neem voor hulp
contact op met uw Volvo-dealer.
On Call Abonn. verloopt spoedig
Het VOC-abonnement verloopt binnenkort.
Neem contact op met de VOC-helpdesk (zie
pagina 9).
N.B.
De VOC-helpdesk kan geen verbinding maken met de auto, wanneer u belt met de geentegreerde telefoon.
Na afloop van een gesprek met de VOC-helpdesk en na beëindiging van de gewenste
dienst, zal het VOC-systeem automatisch de
telefoonstand innemen, mits de telefoon
aanstond bij activering van de dienst.
Zie de tabel op pagina 9 voor het nummer dat
u moet bellen om via een andere telefoon dan
de in de auto geïntegreerde in contact te
komen met de VOC-helpdesk.
N.B.
De telefoon1 is tijdelijk in te schakelen.
Wanneer u vanuit het buitenland in contact
wilt komen met de VOC-helpdesk, dient u
het nummer te bellen van VOC in uw eigen
land (zie de tabel op pagina 9).
1. Druk op PHONE (zie afbeeldingen op
pagina 6).
2. U kunt de telefoon vervolgens gebruiken
om te bellen, maar het systeem zal na
Alle gesprekken met de VOC-helpdesk worden opgenomen.
Volvo On Call stand-by
1
8
enige tijd automatisch weer stand-by
gaan staan.
Bij sommige modellen valt VOC niet te combineren met een geïntegreerde telefoon.
N.B.
WAARSCHUWING
Het systeem werkt alleen in gebieden waar
de VOC-partners gsm-dekking hebben en
op de markten waar de VOC-dienst beschikbaar is.
WAARSCHUWING
Net als bij uw mobiele telefoon kunnen atmosferische storingen of een lagere dekking van de zendmasten ertoe leiden dat er
geen verbinding tot stand gebracht kan
worden, zoals het geval kan zijn in dunbevolkte gebieden.
Veiligheidsdiensten
Telefoonnummer
Land
Vanuit eigen land
Vanuit het buitenland
Zweden
020 55 55 66
+46 31 51 83 35
Noorwegen
800 30 060
+47 22 32 39 50
Denemarken1
+46 20 55 55 66
+46 31 51 83 35
Groot-Brittannië
0800 587 9848
+44 20 860 39 848
Italië
02 26629 271
+39 02 26629 271
Frankrijk
0810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Nederland
020 851 2278
+31 20 851 2278
België
02 773 62 22
+32 2 773 62 22
Luxemburg2
+32 2 773 62 22
+32 2 773 62 22
Portugal3
+33 810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Duitsland
089 20 80 1 87 47
+49 89 20 80 1 87 47
Spanje
091 325 5509
+34 91 325 5509
Zwitserland
044 283 35 70
+41 44 283 35 70
Rusland
+74 9 57 80 50 08
+74 9 57 80 50 08
Oostenrijk
+43 1 525 03 6244
+43 1 525 03 6244
1
De helpdesk voor Denemarken ligt in Zweden.
2
De helpdesk voor Luxemburg ligt in België.
3De
helpdesk voor Portugal ligt in Frankrijk.
9
Beveiligingspakket
Algemene informatie
Stolen Vehicle Tracking (SVT)
Remote Door Unlock (RDU)
Volvo’s beveiligingspakket dient om het risico
te beperken dat uw auto gestolen wordt.
Mocht de auto toch gestolen worden, dan is
het mogelijk deze op te sporen en eventueel te
immobiliseren.
SVT is een functie die bij diefstal van de auto
kan helpen bij het opsporen. Indien de auto
werd gestolen kan de VOC-helpdesk de auto
proberen te lokaliseren om terugvordering te
vereenvoudigen.
1. Indien u de transpondersleutel bent kwijtgeraakt of zich hebt buitengesloten, kunt u
contact opnemen met de VOC-helpdesk.
2. De VOC-helpdesk stuurt vervolgens een
signaal naar de auto, waarna (in overleg
met de eigenaar van de auto of een
andere bevoegde persoon) de auto ontgrendeld wordt.
3. Om de portieren te kunnen ontgrendelen
moet u het kofferdeksel/de achterklep
openen1. Druk tweemaal op het met
rubber beklede drukplaatje2 of trek aan
de handgreep3).
Bij het openen van de portieren gaat het
alarmsysteem van de auto af. Schakel het
alarm uit door op de ontgrendelingsknop op
de transpondersleutel te drukken of steek de
transpondersleutel in het contactslot.
Op bepaalde markten komt u hiermee in
aanmerking voor een lagere verzekeringspremie.
Naast de genoemde veiligheidsdiensten en
het beveiligingspakket worden bij wijze van
optie op bepaalde markten aanvullende beveiligingsdiensten aangeboden.
Bij stroomuitval van de auto wordt de reservebatterij van VOC geactiveerd.
Theft Notification (TN)
TN is een functie die wordt geactiveerd bij
inbraak of diefstal.
N.B.
Dit geldt ook indien de auto gestolen werd
met (een van) de bijbehorende transpondersleutel(s).
N.B.
Indien het alarmsysteem van de auto afgaat,
wordt de VOC-helpdesk na enige tijd automatisch gewaarschuwd. Indien het alarm echter
via de transpondersleutel wordt uitgeschakeld
vóórdat de waarschuwing is gegeven, wordt
de functie geannuleerd.
Indien het kofferdeksel/de achterklep niet
binnen een bepaalde tijd door de VOChelpdesk wordt ontgrendeld, wordt het kofferdeksel c.q. de achterklep automatisch
hervergrendeld.
1
Geldt niet voor de XC90 waar alle portieren
alsmede de achterklep worden ontgrendeld.
2
Geldt voor de V50, V60, V70 en de XC60.
3 Geldt
10
voor de C30, C70, S40 en de S60.
Beveiligingspakket
N.B.
Indien de auto bijvoorbeeld in een parkeergarage staat, kan een slechte telefoonontvangst voor storingen zorgen bij
ontgrendeling op afstand.
Unauthorized Driver Detection (UDD)1
UDD is een systeem voor bestuurdersautorisatie.
Kies Beveiligingscode wijzigen2 of UDDcode wijzigen3. Voordat u een nieuwe beveiligingscode kunt invoeren, dient u de oude
beveiligingscode op te geven.
Unauthorized Movement Detection
(UMD)4
De beveiligingscode is tevens te resetten door
contact op te nemen met de VOC-helpdesk.
Na het resetten van de beveiligingscode wordt
de bestuurder de volgende keer dat de motor
gestart wordt automatisch verzocht een nieuwe beveiligingscode in te voeren.
Ongeoorloofde verplaatsing houdt in dat de
auto wordt verplaatst met de motor afgezet.
Indien het systeem een ongeoorloofde
verplaatsing registreert, wordt de VOC-helpdesk automatisch gewaarschuwd.
Vóór gebruik van de auto dient de bestuurder
zich te machtigen door een zescijferige beveiligingscode in te voeren. Bij het starten van de
motor wordt de bestuurder gevraagd de
beveiligingscode in te voeren.
WAARSCHUWING
Het systeem werkt alleen in gebieden waar
de VOC-partners gsm-dekking hebben en
op de markten waar de VOC-dienst beschikbaar is.
Indien er in de auto wordt gereden zonder de
juiste beveiligingscode in te voeren, of indien
driemaal achtereen de verkeerde code werd
ingevoerd, wordt de VOC-helpdesk automatisch gewaarschuwd.
WAARSCHUWING
Net als bij uw mobiele telefoon kunnen atmosferische storingen of een lagere dekking van de zendmasten ertoe leiden dat er
geen verbinding tot stand gebracht kan
worden, zoals het geval kan zijn in dunbevolkte gebieden.
Bij aankoop van de auto hebt u schriftelijke
informatie ontvangen over de beveiligingscode die geldt bij aflevering van de auto.
Controle op ongeoorloofde verplaatsing.
Voorbeelden van ongeoorloofde verplaatsing
zijn slepen of in-/opladen en vervoer op een
aanhanger. Let erop dat bijvoorbeeld het
gebruik van veer-of autotreinverbindingen
mogelijk ook worden aangemerkt als ongeoorloofde verplaatsing bij afzetten van de
motor. In dergelijke gevallen dienen de functies UDD en UMD tijdelijk geactiveerd te
worden (zie onderdeel UDD en UMD tijdelijk
deactiveren verderop).
Bij het afzetten van de motor wordt de functie
die controleert op ongeoorloofde verplaatsing
altijd geactiveerd, of de auto nu wel of niet
vergrendeld is.
Beveiligingscode wijzigen
De beveiligingscode is te wijzigen via het
menusysteem of de VOC-helpdesk.
2
1 Geldt
niet voor de C30, S40, V50 en de C70.
Geldt voor de S60 en V60.
3 Geldt
alleen voor de XC90.
4 Geldt
niet voor de C30, S40, V50 en de C70.
11
Beveiligingspakket
UDD en UMD tijdelijk deactiveren
Bij het slepen, het gebruiken van veer-en/of
autotreinverbindingen of het afleveren van de
auto bij een werkplaats dient u de functies
UDD en UMD te deactiveren om te voorkomen
dat er ten onrechte aan alarmmelding wordt
afgegeven aan de VOC-helpdesk. Deactivering is op twee manieren mogelijk:
• via het menusysteem
• via de VOC-helpdesk
Tijdelijke deactivering vindt plaats door te
kiezen voor Reduced guard activate once1
of Reduced guard ask on exit 1in het menusysteem.
N.B.
Bij de XC90 heet de menu-optie Beperkte
ATSVR (After Theft System for Vehicle Recovery).
Remote Vehicle Immobilizer (RVI)2
N.B.
Bij meerdere valse alarmmeldingen eist de
VOC-helpdesk mogelijk een vergoeding van
de eigenaar van de auto. Neem voor meer
informatie contact op met de VOC-helpdesk.
Voor tijdelijke deactivering via de VOC-helpdesk dient u persoonlijk contact op te nemen
met de VOC-helpdesk en het tijdstip alsook
de dag voor deactivering en heractivering van
de functies aan te geven.
Wanneer de auto voor werkzaamheden bij een
werkplaats wordt afgeleverd, dienen de functies UDD en UMD altijd via de VOC-helpdesk
te worden gedeactiveerd.
Bij diefstal van de auto nemen de eigenaar of
de instanties contact op met de VOC-helpdesk.
N.B.
Dit geldt ook indien de auto gestolen werd
met (een van) de bijbehorende transpondersleutel(s).
Na contact met de instanties deactiveert de
VOC-helpdesk vervolgens de transpondersleutels om te voorkomen dat de motor kan
worden gestart.
Een geïmmobiliseerde auto is alleen weer te
starten na contact met de VOC-helpdesk en
nadat de vereiste identiteitscontroles zijn
uitgevoerd. De VOC-helpdesk mobiliseert de
auto vervolgens.
U dient zich te identificeren met de zescijferige
beveiligingscode om de functies te kunnen
deactiveren. De functies blijven vervolgens
gedeactiveerd, totdat de motor opnieuw
gestart wordt.
1 Geldt
12
voor de S60 en de V60.
2 Geldt
niet voor de C30, S40, V50 en de C70.
Comfortdiensten
Remote Heater Start (RHS)
Het via een mobiel op afstand kunnen bedienen van de verwarming in de auto is een praktische functie die comfortverhogend werkt en
evenveel kost als een sms.
De verwarmingsfunctie kent twee tijdstippen:
T1 en T2. Deze geven de tijdstippen aan waarop de auto de ingestelde temperatuur moet
hebben bereikt.
Om ervoor te zorgen dat alleen de geautoriseerde gebruiker de verwarming kan regelen,
dient het sms-bericht het kenteken van de
auto1 te bevatten, gevolgd door de pincode
van het VOC2.
N.B.
Ieder deelcommando wordt gevolgd door
een hekje (#). Het bericht dient aan elkaar,
zonder spaties, te worden geschreven en te
worden afgesloten met een hekje (#). Bijv. #
Pincode # 1 #
Telefoonnummer
Stuur het bericht naar het volgende
nummer: +46 70 903 20 40.
1
Het kenteken kan zowel hoofdletters als kleine
letters bevatten.
2
De pincode is de code die de eigenaar eerder
aan de VOC-helpdesk verstrekt bij het bedienen van de knop OnCall.
Bij bepaalde mobiele telefoons kunt u een
berichtsjabloon aanmaken voor eenvoudigere
en snellere bediening.
N.B.
Let er bij het gebruik van de functie RHS op
waar de auto geparkeerd staat, omdat de
verwarming uitlaatgassen produceert. Zie
voor meer informatie het instructieboekje bij
de auto.
Commando’s voor directe activering
Om de verwarming direct te starten:
1. Voer het kenteken van de auto in gevolgd
door # pincode # 1 #
2. Verstuur het bericht.
Om een ingeschakelde verwarming direct uit
te schakelen:
1. Voer het kenteken van de auto in gevolgd
door # pincode # 0 #
2. Verstuur het bericht.
Commando’s voor tijdsgestuurde in-/
uitschakeling
Indien u een nieuwe tijd wilt programmeren,
sluit u het bericht af met het gewenste tijdstip,
bijv. 1730.
T1 wijzigen en activeren:
1. Voer het kenteken van de auto in gevolgd
door # pincode # 11 # Tijdstip #3
2. Verstuur het bericht.
T2 wijzigen en activeren:
1. Voer het kenteken van de auto in gevolgd
door # pincode # 12 # Tijdstip #
Verstuur het bericht.
Om een eerder geprogrammeerd tijdstip te
activeren:
T1 activeren:
1. Voer het kenteken van de auto in gevolgd
door # pincode # 11 #
2. Verstuur het bericht.
T2 activeren:
1. Voer het kenteken van de auto in gevolgd
door # pincode # 12 #
Om een eerder gepland inschakeltijdstip van
de verwarming te annuleren dient het geprogrammeerde tijdstip gedeactiveerd te worden.
Om T1 te deactiveren:
1. Voer het kenteken van de auto in gevolgd
door # pincode # 01 #
2. Verstuur het bericht.
Om T2 te deactiveren:
1. Voer het kenteken van de auto in gevolgd
door # pincode # 02 #
3
Het tijdstip wordt altijd afgerond op 5 minuten.
13
Comfortdiensten
2. Verstuur het bericht.
Indien de verwarming niet aanslaat
In bepaalde situaties kan de verwarming niet
aanslaan. In dat geval wordt een sms met de
tekst “Inschakeling verwarming niet mogelijk!” verstuurd naar het mobiele telefoonnummer waarmee u de functie probeerde te
activeren.
Gsm-applicatie
Er is een gsm-applicatie beschikbaar die het
gebruik van de comfortfuncties van het VOC
vereenvoudigt. Om de applicatie te kunnen
gebruiken dient de mobiele telefoon ondersteuning te bieden voor Java. De applicatie is
te downloaden op www.volvocars.com.
WAARSCHUWING
Het systeem werkt alleen in gebieden waar
de VOC-partners gsm-dekking hebben en
op de markten waar de VOC-dienst beschikbaar is.
WAARSCHUWING
Net als bij uw mobiele telefoon kunnen atmosferische storingen of een lagere dekking van de zendmasten ertoe leiden dat er
geen verbinding tot stand gebracht kan
worden, zoals het geval kan zijn in dunbevolkte gebieden.
14
Menusysteem
Menusysteem in VOC
Knopvergrendeling
De onderstaande VOC-functies zijn bereikbaar via de knop MENU (MY CAR1) en
verschijnen vervolgens op het display. U kunt
ze ook bereiken via het menusysteem van de
geïntegreerde telefoon. Zie het hoofdstuk over
de telefoon in het instructieboekje voor meer
informatie over de menu’s.
Knopvergrendeling2
N.B.
De menunummering kan verschillen afhankelijk van de vraag of het audiosysteem in
de stand radio, CD, AUX of in de telefoonstand staat.
Menustructuur
Volvo On Call
SOS
On Call
Radiouitzending activeren1
Radiouitzending deactiveren1
Radio-uitzend.2
Code radiouitzending1
Code v r-uitz.2
1
Geldt alleen voor de S60/V60 op bepaalde
markten.
2
Geldt alleen voor de XC90 op bepaalde markten.
Beveiligingscode wijzigen1
UDD-code wijzigen2
• Radiouitzending activeren/deactiveren
N.B.
Bij de XC90 heet deze menu-optie Radiouitzend.
Abonnement activeren1
Abonnement deactiveren1
Abonn. annuleren2
Menu-opties
• SOS
Eenmaal indrukken van ENTER (OK/
MENU1) op het bedieningspaneel (nogmaals indrukken om te bevestigen) levert
hetzelfde resultaat als het indrukken van de
knop SOS gedurende 2 seconden: de
alarmdienst wordt handmatig geactiveerd.
Deze menu-optie dient als back-up voor de
knop SOS.
• On Call
Eenmaal indrukken van ENTER (OK/
MENU1) op het bedieningspaneel (nogmaals indrukken om te bevestigen) levert
hetzelfde resultaat als het indrukken van de
knop ON CALL gedurende 2 seconden:
de wegenhulp worden handmatig geactiveerd. Deze menu-optie dient als back-up
voor de knop ON CALL.
Het VOC-systeem heeft een automatische
ontvangstcontrole, wat inhoudt dat het systeem automatisch nagaat of het VOCservicenet beschikbaar is.
Doe het volgende om zowel de geïntegreerde telefoon als de automatische ontvangstcontrole uit te schakelen:
1. Druk, terwijl de tekst Radiouitzending op
het display staat, op de knop ENTER (OK/
MENU1) op het bedieningspaneel.
2. Indien de Code radiouitzending gedeactiveerd is:
druk nogmaals op ENTER (OK/MENU1)
om te bevestigen.
– De automatische ontvangstcontrole
wordt de volgende keer dat u de auto
start, opnieuw geactiveerd.
Indien de Code radiouitzending geactiveerd is:
Voer de juiste Code radiouitzending in
(de fabriekscode is 1234) en druk vervolgens op ENTER (OK/MENU1).
– De automatische ontvangstcontrole
wordt de volgende keer dat u de auto
start, opnieuw geactiveerd.
15
Menusysteem
• Code radiouitzending
N.B.
Bij de XC90 heet deze menu-optie Code
v r uitz.
Om de code radiouitzending te deactiveren:
1. Druk, terwijl de tekst Code radiouitzending op het display staat, op de knop
ENTER (OK/MENU1) op het bedieningspaneel.
– De functie Radiouitzending is zonder
code te deactiveren.
Om de code radiouitzending te activeren:
1. Druk, terwijl de tekst Code radiouitzending op het display staat, op de knop
ENTER (OK/MENU1) op het bedieningspaneel.
2. Geef de viercijferige code aan (de fabriekscode is 1234) en druk vervolgens
op ENTER (OK/MENU1).
3. Bevestig de code en druk vervolgens op
ENTER (OK/MENU1).
– De functie Radiouitzending is alleen te
deactiveren na opgave van de juiste
code.
• Knopvergrendeling/Sleutelvergrendeling
U kunt bepalen wanneer de knoppen SOS
en ON CALL actief zijn. Deze optie biedt de
1
16
Geldt alleen voor de S60/V60 op bepaalde
markten.
mogelijkheid om de knoppen alleen te activeren, wanneer de transpondersleutel in
stand I of II staat of wanneer de motor
loopt.
• Beveiligingscode wijzigen/UDD-code
wijzigen
Zie pagina 11.
• Abonnement deactiveren
Te gebruiken om het abonnement te beëindigen.
N.B.
Bij de XC90 heet deze menu-optie Abonn.
annuleren
• Abonnement activeren
Te gebruiken om het abonnement te starten.
WAARSCHUWING
Het systeem werkt alleen in gebieden waar
de VOC-partners gsm-dekking hebben en
op de markten waar de VOC-dienst beschikbaar is.
WAARSCHUWING
Net als bij uw mobiele telefoon kunnen atmosferische storingen of een lagere dekking van de zendmasten ertoe leiden dat er
geen verbinding tot stand gebracht kan
worden, zoals het geval kan zijn in dunbevolkte gebieden.
Menusysteem
17
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcTP 12280 ( 9jiX] ), AT 1020, Printed in Sweden, Göteborg 2010, Copyright © 2000-2011 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising