Volvo S40 2008 Quick Guide

Volvo S40 2008 Quick Guide
VOLVO S40
Quick Guide
gefelICITeeRd MeT de AAnkOOP vAn UW
nIeUWe vOlvO!
Het is altijd spannend een nieuwe auto te leren kennen.
Neem deze Quick Guide door om nog meer plezier te hebben van uw
nieuwe Volvo. Gedetailleerde informatie vindt u in het instructieboekje.
Waarschuwingsteksten en andere belangrijke informatie staan alleen in
het instructieboekje, niet in deze folder. Het instructieboekje bevat de
meest recente gegevens.
Opties staan aangegeven met een sterretje (*).
SleUTel en AfSTAndSbedIenIng
vergrendelt de portieren alsmede het
kofferdeksel en activeert het alarm*.
Ontgrendelt de portieren1 alsmede
het kofferdeksel en deactiveert het
alarm.
Ontgrendelt het kofferdeksel. (Deksel wordt niet geopend.)
Activeert 30 seconden2 lang de verlichting van de buitenspiegels* alsmede de
interieur-, instap- en kentekenplaatverlichting. Richtingaanwijzers en stadslichten vóór/achterlichten branden.
“Paniek”-toets. In een noodsituatie
de toets ca. 3 seconden lang ingedrukt
houden om het alarm te laten afgaan.
Het alarm uitschakelen met de ontgrendelingstoets.
SleUTelblAd
Te gebruiken om het dashboardkastje te
vergrendelen/ontgrendelen of het slot in het
bestuurdersportier te bedienen als de auto
bijvoorbeeld zonder stroom zit.
1. Als geen van de portieren noch het kofferdeksel
binnen 2 minuten na ontgrendeling wordt geopend,
worden deze na enige tijd automatisch opnieuw
vergrendeld.
2. De tijd is in te stellen op 30, 60 of 90 seconden (zie
instructieboekje).
kOUde START
n.b.
Om te zorgen dat de emissieregeling snel
op temperatuur komt, is het mogelijk dat de
motor korte tijd iets hogere stationaire toeren
maakt.
RICHTIngAAnWIJZeRS
A. Korte signalen, drie knippersignalen.
B. Onafgebroken serie knippersignalen.
AUTOSTART (geldT vOOR de 2.4i, T5 en
d5)
De contactsleutel/startknop naar stand III draaien en loslaten. De motor start automatisch.
Een dieselmotor altijd laten voorgloeien in
stand II, voordat u de motor start.
STUURWIel InSTellen
WAARSCHUWIng! Stel het stuurwiel in, voordat u gaat rijden. Doe dit nooit tijdens het rijden.
veRlICHTIngSbedIenIng
koplamphoogteverstelling (automatisch voor Bi-Xenonverlichting*).
Automatisch dimlicht en grootlichtsignalen. Het is niet mogelijk het groot
licht te voeren.
Stadslichten voor/achterlichten
dimlicht, dooft bij het afzetten van de
motor. Het is mogelijk het groot licht
te voeren.
Actieve bi-Xenonverlichting*, de lichtbundels van de koplampen draaien met
het stuurwiel mee.
display- en instrumentenverlichting
Mistlampen vóór*
Mistachterlicht, (één lamp)
A
B
A
grootlichtsignalen
B
Wisselen groot licht/dimlicht en
Approach-verlichting.
bedIenIngSPAneel OP beSTUURdeRSPORTIeR
2
2
1
1
2
2
L R
buitenspiegel instellen, op l of R
drukken. Instellen met hendeltje.
buitenspiegels inklappen*, tegelijkertijd l en R indrukken. Nogmaals
indrukken om uit te klappen.
2
elektrisch bediende ruiten handmatig openen/sluiten
elektrisch bediende ruiten automatisch openen/sluiten
Achterste zijruiten en portieren
vergrendelen*, kinderslot.
AUTOveRZORgIng
Voor de lak is het beter om de auto met de hand
te wassen dan in een automatische wasstraat.
Een nieuwe laklaag is bovendien kwetsbaarder
dan een oude laag. U wordt daarom geadviseerd de eerste maanden na aankoop van een
nieuwe auto deze alleen met de hand te wassen.
Leren bekleding heeft regelmatige verzorging
nodig. Gebruik daarom een- à viermaal per jaar
(zo nodig vaker) een leerverzorgingsproduct.
Leerverzorgingsproducten zijn verkrijgbaar bij de
erkende Volvo-werkplaats.
AUdIOSYSTeeM
RAdIO
6 Radiozender kiezen door te draaien.
10 Zender zoeken met pijl-links/pijl-re-
chts of met SCAn (8). Tot 20 zenders
vastleggen door 0–9 ingedrukt te houden
bij FM1 en 0–9 bij FM2. Na vastlegging
van een zender verschijnt een bevestiging
op het display.
11 Zenders automatisch vastleggen.
Ca. 2 seconden op AUTO drukken. De tien
best doorkomende zenders worden vastgelegd. Op 0–9 drukken om een zender te
selecteren.
Cd-SPeleR
10 Andere track op cd met pijl-links/pijl-re1 Aan/uit en volume. Indrukken om aan/uit
te zetten. Omdraaien voor instellen
volume. Individueel vastgelegde volumestanden voor radio, TP, handsfree* en
RTI*.
2 fM1, fM2 of AM.
4 display, klok instellen onder persoonlijke
chts of aan (6) draaien.
Cd kiezen2 met pijl-omhoog/pijl-omlaag.
3 Cd uitwerpen. Bij kort indrukken wordt
alleen de beluisterde cd uitgeworpen. Bij
lang indrukken worden alle cd’s uitgeworpen2.
7 Rechtstreeks cd kiezen2 . Op 1–6
drukken.
instellingen.
5 MOde. Cd of AUX1
6 geluidsweergave, indrukken om te
kiezen uit BAS, Dolby Pro Logic II* of
SUBWOOFER*. Omdraaien om bij te regelen.
9 MenU, AUX, volume en geavanceerde
geluidsinstellingen. SUBWOOFER* activeren/deactiveren.
1. AUX-ingang voor bijv. mp3-speler (voor optimale
geluidsweergave volume op half zetten).
2. Alleen cd-wisselaar*.
RUITenWISSeRS en RegenSenSOR*
#
enkele wisslag
0
Uit
C
0
%
Intervalstand wissers, voor instellen
aan (B) draaien.
normale snelheid
F
Hoge snelheid
A
G
Ruiten- en koplampsproeiers
B
$
A
B
G
D
E
F
Activeert regensensor, stand d–f
deactiveert regensensor.
gevoeligheid instellen met duimwiel.
displaysymbool bij regensensor aan.
elekTROnISCHe klIMAATRegelIng, eCC*
AUTOMATISCHe RegelIng
In de stand AUTO regelt het ECC-systeem
automatisch alle functies voor een groter bedieningsgemak en optimale luchtkwaliteit.
HAndMATIge RegelIng
ventilatorsnelheid
luchtverdeling
1 Automatische functie
Op AUTO drukken om de temperatuur en
de overige functies automatisch te laten
regelen.
2 Temperatuur
Indrukken voor individuele temperatuurinstelling voor de linker- (l) of rechterzijde
(R). Knop naar gewenste temperatuurstand
draaien. Ingestelde temperatuur staat op
display.
Ontwaseming om de voorruit en zijruiten snel van condens te ontdoen.
Interior Air Quality System* aan A.
Recirculatie aan M.
Airconditioning aan/uit.
elektrische achterruit- en buitenspiegelverwarming. Automatisch uitschakelen1.
1. Achterruit 12 minuten. Spiegels 6 minuten.
PACOS*, PASSAgIeRSAIRbAg deACTIveRen
2
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)
Contactsleutel gebruiken voor omzetten
On/Off.
Off: Airbag gedeactiveerd.
PASSengeR AIRbAg Off verschijnt op
waarschuwingslampje boven de achteruitkijkspiegel.
Kinderen op een comfortkussen of in een
kinderzitje mogen op de voorstoel zitten, maar
nooit passagiers groter dan 1,40 m.
WAARSCHUWIng
Onoordeelkundig gebruik kan levensgevaarlijke situaties opleveren. Bij twijfel over het juiste gebruik het instructieboekje raadplegen.
On: Airbag geactiveerd.
Passagiers groter dan 1,40 m mogen op de
voorstoel zitten, maar nooit kinderen op een
comfortkussen of in een kinderzitje.
bOORdCOMPUTeR en dAgTelleR
bRAndSTOf
bOORdCOMPUTeR
1 laag brandstofpeil
Nog 8 liter benzine (7 liter dieselolie) in de
tank.
2 brandstofmeter
De pijl geeft aan dat de tankdop aan de
rechterzijde zit.
dAgTelleRS
5 Op het display staan twee verschillende
dagtellers, T1 & T2.
3 Wisselen tussen T1 & T2 door kort in-
drukken. Lang indrukken om actuele teller
te resetten.
6 Indrukken om een melding te verwijderen.
7 Omdraaien om bijv. KILOMETER TOT
LEGE TANK op het display (4) weer te
geven.
8 Actuele functie resetten. Lang in-
drukken om alle functies te resetten.
belAngRIJk
kIlOMeTeR TOT lege TAnk is een schatting op basis van eerdere rijomstandigheden.
COnTROle- en WAARSCHUWIngSlAMPJeS
Melding informatiedisplay lezen
fout in AbS-systeem. Stop auto
z.s.m.Motor opnieuw starten1.
Stop auto z.s.m. Storing verhelpen
aan de hand van displaymelding.
fout in remsysteem. Stop auto
z.s.m. Remvloeistof controleren2.
Stabiliteitssysteem dSTC*. Knippert bij actief systeem.
lage oliedruk. Stop auto z.s.m.
Oliepeil controleren2.
1. Contact opnemen met een Volvo-werkplaats als het lampje bij de tweede startpoging opnieuw brandt.
2. Auto laten bergen als het lampje blijft branden.
TAnken
ROeTfIlTeR
Dieselmodellen zijn uitgerust met een
roetfilter, waardoor een nog efficiëntere
emissieregeling mogelijk is. Onder normale
rijomstandigheden blijven de roetdeeltjes uit
de uitlaatgassen in het filter achter. Om de
roetdeeltjes te verbranden en het filter te legen wordt een zogeheten regeneratie gestart.
Tijdens de regeneratie ligt het motorvermogen
mogelijk iets lager.
Knop indrukken om tankvulklep te openen.
Tankdop ophangen tijdens het tanken.
blIS, blInd SPOT InfORMATIOn
SYSTeM*
Als het controlelampje voor BLIS oplicht
zonder dat u voertuigen in de dode hoeken
kunt waarnemen, kunnen reflecties op een
nat wegdek, eigen schaduwen op betonnen
wegen of een laag staande zon in de camera
daarvan de oorzaak zijn.
Bij een storing in het BLIS verschijnt de melding blIS SeRvICe veReIST op het display.
eMeRgenCY bRAke ASSIST, ebA
De remkrachtverhoging bij noodstops helpt
de remkracht verhogen om op die manier
de remweg te verkorten. Het EBA-systeem
wordt geactiveerd wanneer u krachtig remt.
Wanneer het EBA geactiveerd wordt, zakt het
rempedaal iets verder omlaag dan normaal.
Bedien het rempedaal (houd het ingedrukt)
zolang dat nodig is. Zodra u het rempedaal
loslaat, worden de remmen volledig gelost.
RUggedeelTen ACHTeRbAnk OMklAPPen
A. Veiligheidsgordel aan kledinghaak ophangen.
B. Zitgedeelte vooroverklappen.
C. Pal van ruggedeelte vrijgeven en ruggedeelte naar voren toe omklappen.
D. Pal van hoofdsteun vrijgeven.
E. Hoofdsteun in de bussen aan de onderkant
van het zitgedeelte plaatsen.
F. Ruggedeelte omlaagklappen.
Ook de passagiersstoel is omlaag te klappen. Zie
punt 6 onder VOORSTOEL INSTELLEN.
vOORSTOel InSTellen
+
-
1
2
3
4
5
6
lendensteun
Hellingshoek rugleuning
Stoel omhoog/omlaag
voorkant zitting omhoog/omlaag
vooruit/achteruit
Rugleuning passagiersstoel omklappen
OPbeRgMOgelIJkHeden, 12v-AAnSlUITIngen & AUX
De 12v-aansluitingen in de middenconsole
voor/achter werken wanneer het contactslot in
stand I of II staat. De 12v-aansluiting rechts in
de bagageruimte* is altijd actief.
Met de AUX-ingang is het mogelijk om muziek
op bijv. een mp3-speler te beluisteren via het
audiosysteem van de auto.
belAngRIJk
Bij gebruik van de 12V-aansluiting in de
bagageruimte met de motor afgezet kan de
accu uitgeput raken.
TP 9259 (Dutch). AT 0720. Printed in Sweden, Göteborg 2007. Copyright © 2000–2007 Volvo Car Corporation.
HOUdeR vOOR bOOdSCHAPPenTASSen*
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement