Volvo S60 2017 Late Sensus Navigation

Volvo S60 2017 Late Sensus Navigation
SENSUS NAVIGATION
Tekst en symbolen op het scherm
Gebeurtenis bij volgende begeleidingspunt
Afstand tot volgende begeleidingspunt
Naam van volgende weg/straat
Faciliteit/nuttige plaats (POI)
Eindbestemming geplande route
Tussenbestemming geplande route
Symbool voor bestemming/eindbestemming
Berekende aankomsttijd bij eindbestemming
Berekende resterende afstand tot bestemming
Kompas
Verkeersinformatie
Weg waarvoor verkeersinformatie geldt
Type weg
Naam actuele weg/straat - bij actuele positie van de auto (15)
Kleur
Geplande route
Snelweg
Oranje
Hoofdweg
Donkergrijs
Opgeslagen locatie
Kleinere hoofdweg
Grijs
Schaal
Normale weg
Lichtgrijs
Lokale weg
Wit
Actuele positie van de auto
SENSUS NAVIGATION
Sensus Navigation is een systeem voor verkeersinformatie en
navigatie op satellietbasis.
Er vindt voortdurend productontwikkeling plaats ter verbetering van ons
product. Aanpassingen kunnen ertoe leiden dat de gegevens, beschrij-
vingen en illustraties in dit supplement afwijken van de werkelijke uitrusting op uw auto. We behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande mededeling wijzigingen aan te brengen.
INHOUD
INLEIDING
2
Inleiding
6
BESTEMMING, REISPLAN EN
ROUTE AANGEVEN
VERKEERSINFORMATIE
Sensus Navigation
7
Navigatie - bestemming invoeren
18
Navigatie - bediening
11
22
Navigatie - schrijfwiel en toetsenblok
13
Navigatie - symbolen voor nuttige
plaatsen (POI)
Navigatie - stembediening
15
Navigatie - reisplan
23
Navigatie - route
25
Navigatie - route-opties
27
Navigatie - kaart-opties
30
Navigatie - routebegeleidingsopties
32
Navigatie - opgeslagen locaties
importeren/exporteren
34
Navigatie - verkeersinformatie
38
Navigatie - uitgebreide verkeersinformatie (RTTI),
41
KAART- EN
SYSTEEMINFORMATIE
ALFABETISCH REGISTER
Alfabetisch register
Navigatie - kaart- en systeeminformatie
44
Navigatie - menu-overzicht
45
Navigatie - storingsdiagnose
49
Navigatie - licentieovereenkomst en
copyright
50
53
3
INLEIDING
INLEIDING
Inleiding
Dit supplement vormt een aanvulling op de reguliere gebruikershandleiding.
Gebruikershandleiding op mobiele
apparaten
Raadpleeg bij twijfel over een van de autofuncties eerst de gebruikershandleiding. Voor antwoord op verdere vragen wordt geadviseerd contact op te nemen met een dealer of vertegenwoordiger van Volvo Car Corporation.
De specificaties, constructiegegevens en afbeeldingen in dit supplement zijn niet bindend. We
behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande mededeling wijzigingen aan te brengen.
© Volvo Car Corporation
Opties/accessoires
Alle soorten opties staan aangegeven met een
sterretje * in de gebruikershandleiding.
In het supplement staan behalve de standaarduitrusting ook de opties (van fabriekswege gemonteerde uitrusting) en bepaalde accessoires (ingebouwde extra uitrusting) beschreven.
N.B.
De gebruikershandleiding is te downloaden
als app (geldt voor bepaalde modellen en
mobiele telefoons), zie www.volvocars.com.
De app biedt tevens video’s en doorzoekbare
informatie en eenvoudige navigatie tussen de
verschillende hoofdstukken.
De uitrusting die in het supplement beschreven
staat is niet op alle auto’s aanwezig – welke uitrusting aanwezig is hangt af van de verschillende
behoeften op de diverse markten en de landelijke
en/of regionale wet- en regelgeving.
Neem bij twijfel over de standaarduitrusting of
opties/accessoires contact op met een Volvodealer.
6
* Optie/accessoire.
INLEIDING
Sensus Navigation
Basisbeschrijving en -overzicht van Sensus
Navigation.
Het navigatiesysteem berekent de route, de reistijd en de afstand tot de gekozen bestemming.
Het systeem geeft begeleiding en instructies bij
knooppunten en dergelijke. Als u tijdens de rit
van de geplande route afwijkt, berekent het systeem automatisch een nieuwe route.
U kunt het navigatiesysteem gebruiken zonder
een bestemming te hebben opgegeven.
Het systeem wordt met basisinstellingen geleverd, maar start altijd met de laatst gebruikte
instellingen.
teem niet op berekend is zoals plotselinge
weersomslagen.
Systeemoverzicht
WAARSCHUWING
Denk aan het volgende:
•
Richt al uw aandacht op de weg en concentreer u volledig op het rijden.
•
Neem de geldende verkeersregels in acht
en rijd voorzichtig.
•
Vanwege bijv. weersomstandigheden of
het jaargetijde kunnen bepaalde aanbevelingen voor de route minder betrouwbaar zijn.
Knoppenset op stuurwiel voor menufuncties,
volume en stembediening.
Volvo Sensus Navigation maakt gebruik van het
referentiesysteem WGS84 dat de positie met
lengte- en breedtegraad geeft.
Op het beeldscherm verschijnen kaarten en
wordt gedetailleerde informatie verstrekt over
de gekozen route, de afstand, menu's en dergelijke.
Waar u op met letten
Bedieningspaneel op middenconsole voor
activering van navigatiesysteem, menufuncties en volume.
Het navigatiesysteem geeft informatie over de
route naar de gekozen bestemming. De begeleiding is echter niet altijd betrouwbaar, omdat er
situaties te bedenken zijn waar het navigatiesys-
USB-aansluiting.
Microfoon voor stembediening.
Het geluid vanuit het navigatiesysteem wordt
doorgegeven via de luidsprekers voorin.
De afstandsbediening* is te gebruiken voor alle
functies van het navigatiesysteem. De knoppen
op de afstandsbediening hebben dezelfde func-
* Optie/accessoire.
}}
7
INLEIDING
||
8
ties als de overeenkomstige knoppen op de middenconsole of de knoppenset op het stuurwiel.
INLEIDING
Kaartoverzicht
Voorbeelden van kaartweergaven van de actuele positie. Reisplan, kruispuntplattegrond en scrolstand zijn enkele van de mogelijke weergaven op het beeldscherm. NB De afbeeldingen zijn schematisch – onderdelen kunnen per softwareversie en markt verschillen.
}}
9
INLEIDING
||
Hoe de weergave eruitziet, hangt van de geografische positie en de verrichte instellingen af.
Daarbij valt te denken aan de kaartschaal, weer
te geven POI's en dergelijke.
Een uitleg van voorkomende tekst, borden en
symbolen op het beeldscherm vindt u aan de binnenkant voorin van de omslag.
Bij het opstellen van een reisplan kunnen
drie alternatieve routes worden berekend, zie
(p. 27).
Gedetailleerde kruispuntplattegrond - op de
linker helft van het beeldscherm staat een
gedetailleerde uitvergroting van de eerstvolgende kruising. De situatie wordt altijd aangevuld met een gesproken melding, zie
(p. 27).
Bepaald gebied mijden, zie (p. 27).
Scrolstand, zie (p. 11).
Gerelateerde informatie
•
•
10
Navigatie - bediening (p. 11)
Navigatie - stembediening (p. 15)
INLEIDING
Navigatie - bediening
Basisbediening van Sensus Navigation en
gebruiksvoorbeelden.
Het navigatiesysteem is te bedienen vanaf de
middenconsole, de stuurknoppen, de afstandsbediening* en voor een deel via de stembediening.
Voor de basisbediening van het systeem, zie de
paragraaf "Audio en media - systeembediening"
in de gebruikershandleiding.
Het navigatiesysteem is niet uit te schakelen en
blijft op de achtergrond werken – het wordt pas
uitgeschakeld wanneer u de transpondersleutel
uit het contactslot neemt.
N.B.
Het navigatiesysteem is ook met uitgeschakelde motor toegankelijk. Bij een te lage
accuspanning wordt het systeem uitgeschakeld.
Activeren Sensus Navigation
–
Druk op de knop NAV op de middenconsole.
> Kort daarna wordt de kaart van het
actuele geografische gebied weergegeven waarop de auto wordt aangeduid met
een blauwe driehoek.
WAARSCHUWING
Denk aan het volgende:
1
•
Richt al uw aandacht op de weg en concentreer u volledig op het rijden.
•
Neem de geldende verkeersregels in acht
en rijd voorzichtig.
•
Vanwege bijv. weersomstandigheden of
het jaargetijde kunnen bepaalde aanbevelingen voor de route minder betrouwbaar zijn.
Menu's
Het navigatiesysteem heeft behalve het bronmenu en het snelkoppelingsmenu (zie de paragraaf Menufuncties voor Audio en media - systeembediening in de gebruikershandleiding) ook
een scrolmenu.
In de scrolstand verplaatst u met de numerieke
toetsen op de middenconsole een dradenkruis
over de kaartweergave.
Scrolstand met dradenkruis1.
Scrolstand activeren/deactiveren
– Activeren - druk op een van de numerieke
toetsen 0-9.
–
Deactiveren - druk op EXIT of NAV.
Schuiven
– Druk op één van de numerieke cijfertoetsen
1-2-3-4-6-7-8-9 - in de kantlijnen wordt
een richtingspijl weergegeven in combinatie
met het cijfer dat moet worden gebruikt om
de kaart in de gewenste richting te rollen.
Zoomen
– Draai aan de draaiknop TUNE.
}}
Geef aan of de gemarkeerde cursorpositie/dradenkruispositie moet worden aangegeven met naam of gps-coördinaten, zie (p. 30).
* Optie/accessoire.
11
INLEIDING
||
Kaart centreren
Wanneer u in de Scrolstand op de cijferknop 5 drukt, wordt de actuele positie van de auto als middelpunt van de
kaartweergave gehanteerd.
2.
Kies een functie:
2.
Druk op NAV.
> Het snelkoppelingsmenu wordt geopend.
3.
Markeer Nuttige plaats (POI) instellen en
bevestig uw keuze met OK/MENU.
4.
Markeer bijvoorbeeld Rondom auto en
bevestig uw keuze met OK/MENU.
> Er verschijnt een lijst met treffers.
5.
Markeer bijvoorbeeld Dichtstbijzijnde
bezienswaardigheid en bevestig uw keuze
met OK/MENU.
> Er verschijnt een lijst met treffers.
6.
Markeer het gewenste alternatief in de lijst
en bevestig uw keuze met OK/MENU.
> Er verschijnt een pop-upmenu.
7.
Markeer Eén bestemming inst. en bevestig
uw keuze met OK/MENU.
> De begeleiding gaat van start - volg de
aanwijzingen.
• Eén bestemming inst. - Verwijdert
eventuele eerdere bestemmingen uit het
reisplan en start de begeleiding op de
kaart.
• Toevoegen als tussenbest. - Voegt de
Als er een Reisplan met Deelbestemmingen
actief is, wordt iedere keer dat u de knop indrukt
de actuele Deelbestemming als middelpunt
gehanteerd.
gemarkeerde locatie aan het reisplan toe.
• POI-informatie - geeft op het beeld-
scherm de naam en het adres weer voor
de POI die het dichtst bij het dradenkruis
ligt. Voor meer informatie over POI's, zie
(p. 18).
Scrolmenu
• Verkeersinfo op kaart - Biedt de mogelijkheid om eventuele verkeersberichten2
rond de gemarkeerde locatie te bekijken.
• Informatie - Toont eventuele informatie
over de gemarkeerde locatie.
• Opslaan - biedt de mogelijkheid om de
1.
Druk in de scrolstand op OK/MENU.
> Er wordt een menu geopend voor de locatie op de kaart dat het middelpunt van het
dradenkruis aangeeft.
gemarkeerde locatie in het geheugen op
te slaan om deze te kunnen aangeven als
bestemming (p. 18).
Voorbeelden
Begeleiding naar de gewenste nuttige plaats
(POI):
1.
2
12
De service is niet voor alle gebieden/markten beschikbaar.
Druk op NAV, als de kaartweergave niet verschijnt.
> De kaartweergave verschijnt.
Zie ook de voorbeelden van stembediening(p. 15) van het navigatiesysteem.
Gerelateerde informatie
•
•
Sensus Navigation (p. 7)
•
Navigatie - menu-overzicht (p. 45)
Navigatie - schrijfwiel en toetsenblok
(p. 13)
INLEIDING
•
•
Navigatie - storingsdiagnose (p. 49)
Navigatie - kaart- en systeeminformatie
(p. 44)
Navigatie - schrijfwiel en
toetsenblok
Tekst invoeren met schrijfwiel
Gebruik het schrijfwiel of het toetsenblok van de
middenconsole om tekst in te voeren en opties
te kiezen. Geef bijvoorbeeld informatie over een
adres of faciliteit aan.
Schrijfwiel.
Schermweergave met tekstveld voor willekeurige tekst.
1.
Markeer een tekstveld.
2.
Druk op OK/MENU om het schrijfwiel te
openen.
3.
Kies de tekens met de TUNE-knop en voer
ze in met een druk OK/MENU.
Een keuze activeren
Druk, nadat u de gewenste functie/menuregel
hebt gemarkeerd met de TUNE-knop, op OK/
MENU om het volgende niveau van functies/
opties te kunnen bekijken.
}}
13
INLEIDING
||
Schrijven met numerieke toetsen
Meer mogelijkheden
Lijst met opties
N.B.
Grijs gekleurde tekens zijn niet te kiezen in
combinatie met de reeds ingevoerde tekens.
In het ingeklapte menu van het schrijfwiel zitten
meer opties, waaronder meer tekens en ook cijfers:
• 123/ABC + OK/MENU - het schrijfwiel wisselt tussen cijfers en letters.
• MEER + OK/MENU - de alternatieve tekens
Een andere manier om tekens in te toetsen/
voeren is met behulp van de knoppen op de middenconsole: 0-9, * en #.
• => + OK/MENU - de cursor springt naar de
Zo verschijnt bij een druk op 9 een
kolom met alle tekens4 onder de desbetreffende knop, bijvoorbeeld w, x, y,
z en 9. Bij snel indrukken van de knop bladert u
met de cursor door deze tekens.
• Postcode + OK/MENU - de cursor springt
Het cijfer "149" in de rechter bovenhoek van het
beeldscherm geeft aan dat de lijst 149 mogelijke
opties bevat die overeenkomen met de ingevoerde letters "LON".
Numeriek toetsenblok3.
•
Blijf met de cursor op een teken staan om
het te kiezen om het te kiezen – het teken
verschijnt op de schrijfregel.
•
Wis/annuleer met EXIT.
3
4
14
Lijst die overeenkomt met de ingetoetste tekens.
Bij het zoeken wordt de lijst met mogelijke alternatieven aangepast aan de ingevoerde tekens.
verschijnen in het wiel.
lijst aan de rechterkant van het scherm waar
u een keuze kunt maken met OK/MENU.
naar de lijst aan de rechterkant van het
scherm waar u een keuze kunt maken met
OK/MENU, zie Bestemming invoeren via
postcode (p. 18).
NB De afbeelding is schematisch – onderdelen kunnen per automodel en markt variëren.
De tekens onder de knoppen kunnen per markt verschillen.
Geen lijst
Een lege lijst en de tekens "***" in de rechter
bovenhoek van het beeldscherm geven aan dat
het aantal beschikbare alternatieven met de ingevoerde tekens groter is dan 1000 – bij een kleiner aantal verschijnen de actuele alternatieven
automatisch.
Voer meer tekens in op de tekstregel om het
aantal alternatieven in de lijst te beperken.
INLEIDING
Gerelateerde informatie
•
Navigatie - bediening (p. 11)
Navigatie - stembediening
Voorbeelden van stembediening van het navigatiesysteem.
Voor een elementaire beschrijving van de stembediening, zie de paragraaf "Audio en media stembediening" in de gebruikershandleiding.
De volgende dialogen zijn slechts voorbeelden.
De systeemreacties kunnen per geval verschillen.
Bestemming invoeren via nuttige plaats
(POI)
In de volgende dialoog met stemcommando's
start u de begeleiding naar het dichtstbijzijnde
tankstation. Het scenario is ook te gebruiken voor
andere nuttige plaatsen zoals hotels en restaurants.
1.
Zeg: "Dichtstbijzijnde tankstation.".
> Het systeem antwoordt: "Kies een
regelnummer of zeg volgende
pagina.".
2.
Zeg het regelnummer van het tankstation
van uw keuze (bijvoorbeeld regel 5): "5".
> Het systeem antwoordt: "Nummer 5
geaccepteerd. Wilt u de getoonde
bestemming invoeren als
deelbestemming?".
3.
Zeg: "Ja".
> Het systeem antwoordt:
"Deelbestemming 5 aangegeven. Wilt
u de begeleiding starten?".
4.
Zeg: "Ja".
> De route wordt berekend, waarna de
begeleiding van start gaat.
Begeleiding starten
In de volgende dialoog met stemcommando's
start u de begeleiding volgens het aangegeven
reisplan.
–
Zeg: "Start routebegeleiding".
> Het systeem antwoordt: "Begeleiding
starten".
Begeleiding annuleren
In de volgende dialoog met stemcommando's
annuleert u de begeleiding.
1.
2.
Zeg: "Routebegeleiding afbreken".
> Het systeem antwoordt: "Weet u zeker
dat u de begeleiding wilt annuleren?".
Zeg: "Ja".
> Het systeem antwoordt: "Begeleiding
annuleren".
Meer commando's
Meer commando's voor stembediening van het
navigatiesysteem vindt u door in de normaalweergave voor MY CAR op OK/MENU te drukken en
Instellingen Instellingen stembediening
}}
15
INLEIDING
||
Lijst van spraakcommando's
Navigatiecommando's te kiezen.
Gerelateerde informatie
•
16
Navigatie - bediening (p. 11)
BESTEMMING, REISPLAN EN ROUTE AANGEVEN
BESTEMMING, REISPLAN EN ROUTE AANGEVEN
Navigatie - bestemming invoeren
N.B.
Voer de bestemming in het navigatiesysteem in.
Iedere keer dat u een bestemming invoert, kunt u
de bestemming opslaan als "opgeslagen locatie"
of "thuis" zodat de hernieuwde invoer van
dezelfde bestemming eenvoudiger kan verlopen.
Het navigatiesysteem geeft begeleiding naar een
bestemming en u kunt tot vier deelbestemmingen toevoegen aan het reisplan. Over tal van
bestemmingen kan het navigatiesysteem ook
aanvullende informatie verstrekken via de menuoptie Informatie.
Wanneer de auto een internetverbinding heeft,
kunt u via de app "Send to Car" kaartbestemmingen vanuit een webbrowser en via de Volvo On
Call*-app versturen naar het navigatiesysteem, zie
de gebruikershandleiding en
support.volvocars.com.
Om de volgende alternatieve methoden voor
invoer van deelbestemmingen te activeren moet
u in de normaalweergave voor de navigatiebron
op OK/MENU drukken en Bestemming
invoeren kiezen.
18
De definitie van een stad of gebied kan van
land tot land en zelfs van regio tot regio verschillen. In bepaalde gevallen wordt er een
gemeente bedoeld en in andere gevallen een
stadsdeel.
Bestemming invoeren via thuis
Let erop dat er eerder een thuisbestemming
moet zijn opgeslagen om "thuis" te kunnen
gebruiken.
–
Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies Bestemming
invoeren Huis.
> De begeleiding gaat van start.
Bestemming invoeren via adres
1.
Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies Bestemming
invoeren Adres.
2.
Vul een of meer van de volgende zoekopties
in:
•
•
•
•
•
Land:
Stad:
Straat:
Nummer:
Kruispunt:
U kunt volstaan met het invoeren van een plaats/
stad om een reisplan met routebegeleiding te
krijgen – u wordt naar het centrum van de plaats/
stad geleid.
* Optie/accessoire.
BESTEMMING, REISPLAN EN ROUTE AANGEVEN
3.
Kies voor meer informatie over een deelbestemming voor Informatie en daarna de
gewenste informatie:
• Kaart - Geeft aan waar op de kaart de
locatie zich bevindt, soms met aanvullende
informatie.
De kaartdatabase bevat een groot aantal te zoeken POI's2 die u als bestemming kunt opgeven.
1.
Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies Bestemming
invoeren Nuttige plaats (POI).
2.
Zoek de nuttige plaats van uw keuze met het
volgende:
•
• Nummer bellen1 - Belt de faciliteit als
een telefoonnummer vermeld staat.
• Online-info.1 - Aanvullende informatie
• Op categorie biedt u de mogelijkheid om
de zoekopdracht naar POI's te verfijnen –
geef de gewenste categorie (bijvoorbeeld
bank/hotel/museum), de naam, het land
en/of de plaats/stad aan.
wordt van internet gehaald.
4.
Kies Opslaan gevolgd door Opgeslagen
positie of Huis om het adres op te slaan in
het geheugen.
5.
Aangeven als deelbestemming of enige
bestemming:
• Toevoegen als tussenbestemming voegt het adres aan het reisplan toe.
• Eén bestemming inst. - Verwijdert een
eventuele eerdere bestemming uit het
reisplan en start de begeleiding naar de
actuele bestemming.
Bestemming invoeren via nuttige plaats
(POI)
POI (Point of Interest) wordt ook wel nuttige
plaats of faciliteit genoemd.
1
2
Vereist een aangesloten mobiele telefoon, zie de gebruikershandleiding.
Om in te stellen welke POI's er op de kaart moeten worden weergegeven, zie de paragraaf Nuttige plaatsen (POI) op de kaart (p. 30).
Met Op naam springt u direct naar het
schrijfwiel om op de naam van een POI te
zoeken, bijvoorbeeld "Peppes Bodega".
Het zoekgebied is gelijk aan het hele
kaartgebied, bijvoorbeeld EUROPA, zie
Kaarten - inhoud(p. 44).
• Rondom auto - zoekt op POI's rond de
actuele positie van de auto.
• Langs de route - zoekt op POI's langs
de berekende reisplan.
•
In de buurt van de bestemming zoekt op POI's in de buurt van de bestemming.
• Rondom kaartmarkering - zoekt op
POI's aan de hand van het dradenkruis
van de scrolfunctie – zie (p. 11).
Kies voor meer informatie over een deelbestemming voor Informatie en daarna de
gewenste informatie.
}}
19
BESTEMMING, REISPLAN EN ROUTE AANGEVEN
||
3.
4.
Kies Opslaan gevolgd door Opgeslagen
positie of Huis om het adres op te slaan in
het geheugen.
3.
2.
Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies Bestemming
invoeren Vorige bestemming.
Kies een bestemming in de lijst.
Kies voor meer informatie over een deelbestemming voor Informatie en daarna de
gewenste informatie.
U kunt de bestemmingen ook wissen, kies
Wis of Alles wissen.
20
•
eventuele eerdere bestemming uit het
reisplan en start de begeleiding naar de
actuele bestemming.
• Eén bestemming inst. - Verwijdert een
1.
ten.
• Eén bestemming inst. - Verwijdert een
voegt het adres aan het reisplan toe.
Anders - bijvoorbeeld opgeslagen locaties.
Kies voor meer informatie over een deelbestemming voor Informatie en daarna de
gewenste informatie.
Bestemming invoeren via eerder
opgeslagen locatie
Hier vindt u bestemmingen die zijn opgeslagen
via de menu-optie Opslaan Opgeslagen
positie.
Opgeslagen bestemming openen:
• Routes - bijvoorbeeld opgenomen trajec-
voegt het adres aan het reisplan toe.
• Toevoegen als tussenbestemming -
Bestemming invoeren via eerder
opgeslagen bestemming
2.
• Toevoegen als tussenbestemming -
Aangeven als deelbestemming of enige
bestemming:
eventuele eerdere bestemming uit het
reisplan en start de begeleiding naar de
actuele bestemming.
Aangeven als deelbestemming of enige
bestemming:
U kunt de opgeslagen bestemmingen ook
bewerken of wissen, kies Bewerken, Wis of
Alles wissen.
3.
Aangeven als deelbestemming of enige
bestemming:
Let erop dat de te kiezen bestemming eerder
moet zijn opgeslagen.
• Toevoegen als tussenbestemming -
1.
• Eén bestemming inst. - Verwijdert een
voegt het adres aan het reisplan toe.
Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies Bestemming
invoeren Opgeslagen positie.
eventuele eerdere bestemming uit het
reisplan en start de begeleiding naar de
actuele bestemming.
Bestemming invoeren door het op
internet te zoeken
Vereist een internetverbinding, zie de gebruikershandleiding
1.
Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies Bestemming
invoeren Zoeken internet.
2.
Volg de instructies op het display.
BESTEMMING, REISPLAN EN ROUTE AANGEVEN
Bestemming invoeren via postcode
1.
2.
Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies Bestemming
invoeren Postcode.
Bestemming invoeren via breedte- en
lengtegraden
5.
• Toevoegen als tussenbestemming voegt het adres aan het reisplan toe.
• Eén bestemming inst. - Verwijdert een
Voer de postcode en zo nodig ook het land
in.
eventuele eerdere bestemming uit het
reisplan en start de begeleiding naar de
actuele bestemming.
Kies voor meer informatie over een deelbestemming voor Informatie en daarna de
gewenste informatie.
3.
Kies Opslaan gevolgd door Opgeslagen
positie of Huis om de bestemming op te
slaan in het geheugen.
4.
Aangeven als deelbestemming of enige
bestemming:
Bestemming invoeren via een plaats op
de kaart
1.
Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies Bestemming
invoeren Breedte en lengte.
2.
voegt het adres aan het reisplan toe.
Kies eerst de notatie voor de gps-coördinaten met Formaat::
• Eén bestemming inst. - Verwijdert een
• DD°MM'SS'' - Positie met Graden, Minu-
• Toevoegen als tussenbestemming eventuele eerdere bestemming uit het
reisplan en start de begeleiding naar de
actuele bestemming.
Aangeven als deelbestemming of enige
bestemming:
ten en Seconden.
• Decimaal - Positie met Decimalen.
3.
4.
Voer de locatie in.
Cursorpositie aangeduid met gps-coördinaten. Om over
te gaan op de weergave van de naam, kies Instellingen
Kaartopties
Positie-informatie.
Kies voor meer informatie over een deelbestemming voor Informatie en daarna de
gewenste informatie.
1.
Kies Opslaan gevolgd door Opgeslagen
positie of Huis om het adres op te slaan in
het geheugen.
Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies Bestemming
invoeren Markeren op kaart.
2.
Zoek de gewenste plaats op de kaart op en
markeer deze met het dradenkruis, zie de
paragraaf Menu's(p. 11) .
}}
21
BESTEMMING, REISPLAN EN ROUTE AANGEVEN
||
3.
4.
Druk op OK/MENU en kies Opslaan
gevolgd door Opgeslagen positie of Huis
om het adres op te slaan in het geheugen.
> De bestemming wordt opgeslagen als
een symbool/icoon op de kaart als de
functie Opgeslagen locatie op kaart is
gekozen, zie de paragraaf Kaartopties
(p. 30).
Aangeven als deelbestemming of enige
bestemming:
1.
Als de menu-optie niet op het scherm verschijnt, zijn er geen suggesties voor het
gebied waar de auto zich bevindt of de USBstick is niet aangesloten.
2.
voegt het adres aan het reisplan toe.
• Eén bestemming inst. - Verwijdert een
3.
Bestemming invoeren via reisgids
Zoeken via de reisgids (Travel guide) houdt in dat
u kunt kiezen uit kant-en-klare suggesties met
variërend thema, bijvoorbeeld restaurants, toeristische routes of bezienswaardigheden.
Een reisgids wordt opgeslagen op een USB-stick
die in de USB-aansluiting in het opbergvak achter in de tunnelconsole moet zitten.
4.
Navigatie - symbolen voor nuttige
plaatsen (POI)
Hier ziet u voorbeelden van hoe symbolen voor
uiteenlopende nuttige plaatsen (POI) eruit kunnen zien.
Om in te stellen welke POI-symbolen er op de
kaart moeten worden weergegeven, zie de paragraaf Nuttige plaatsen (POI) op de kaart
(p. 30).
Restaurants
Toeristische attracties
Hotels
N.B.
•
Het symbool voor een POI, het aantal
POI’s en de POI-varianten kunnen per
markt verschillen.
•
Bij het bijwerken van kaartgegevens worden er mogelijk symbolen toegevoegd en
andere verwijderd – in het menusysteem
onder Instellingen Kaartopties
POI-symbolen Gekozen kunt u altijd
alle POI-symbolen voor het desbetreffende kaartsysteem doornemen.
Toeristische routes
Anders
De reisgids kan mogelijkheden bieden om
gegevens, beelden en audio weer te geven,
kies voor:
• Details
• Foto's
• Audio afspelen
Selecteer Begeleiding starten.
Gerelateerde informatie
•
•
•
22
Kies een reisgids via een van de volgende
categorieën:
•
•
•
•
•
• Toevoegen als tussenbestemming eventuele eerdere bestemming uit het
reisplan en start de begeleiding naar de
actuele bestemming.
Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies Bestemming
invoeren Travel guide.
Navigatie - schrijfwiel en toetsenblok (p. 13)
Voorbeelden van POI-symbolen, gegroepeerd
naar functie:
Autodealer/-reparatie
Navigatie - bediening (p. 11)
Navigatie - reisplan (p. 23)
Benzinestation
BESTEMMING, REISPLAN EN ROUTE AANGEVEN
Autoreparatie
Veerboothaven
Parkeerplaats
Overheids- of gemeenschappelijke
voorziening
Bezienswaardigheid
Overheidsinstantie
Golf
Politie/nooddiensten
Bioscoop
Bibliotheek
Pretpark
Ziekenhuis of medische instelling
Recreatie
Geldautomaat/wisselkantoor
Winkelcentrum
Postkantoor
Hotel
Opleidingsinstelling
Gerelateerde informatie
Vliegveld
•
•
•
•
Busstation
•
Toegangspunt treinverkeer
Bij opslag van een bestemming wordt een reisplan opgesteld. Het systeem hanteert één reisplan tegelijk met maximaal 4 deelbestemmingen.
Pinautomaat
Bar of café
Treinstation
Reisplan opstellen en de begeleiding starten
voor navigatie naar de gekozen bestemming.
Apotheek
Restaurant
Spoorwegtransport
Navigatie - reisplan
Navigatie - bestemming invoeren (p. 18)
Navigatie - kaart-opties (p. 30)
Navigatie - routebegeleidingsopties (p. 32)
Navigatie - kaart- en systeeminformatie
(p. 44)
Navigatie - opgeslagen locaties importeren/
exporteren (p. 34)
Voor activering van het reisplan moet u een
bestemming hebben ingevoerd.
1.
Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies
Routebeschrijving.
2.
Kies Een ander tussenbest. toevoegen
als u deelbestemmingen in het reisplan
wenst.
U kunt maximaal 4 deelbestemmingen toevoegen aan het reisplan. U kunt de onderlinge volgorde aanpassen, zie de paragraaf
"Reisplan aanpassen" elders.
}}
23
BESTEMMING, REISPLAN EN ROUTE AANGEVEN
||
3.
Als u informatie over een deelbestemming
wenst, markeer de desbetreffende deelbestemming, druk op OK/MENU en kies
Informatie.
4.
Selecteer Begeleiding starten.
> Het actuele reisplan wordt geactiveerd en
de begeleiding gaat van start, op voorwaarde dat de functie Routevoorstellen(p. 25) niet geactiveerd is.
5.
Kies een route, als de functie Routevoorstellen wel geactiveerd is.
> Het actuele reisplan wordt geactiveerd en
de begeleiding gaat van start.
Begeleiding annuleren
– Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op NAV en kies Begeleiding
beëindigen.
> De begeleiding wordt geannuleerd.
Begeleiding hervatten
– Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op NAV en kies Begeleiding
hervatten.
> De begeleiding wordt voortgezet vanaf het
punt dat deze werd onderbroken.
24
Reisplan aanpassen
Reisplan wissen
– Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op NAV en kies Routebeschrijving
Reisplan wissen.
> Het actuele reisplan inclusief deelbestemming wordt gewist.
Gerelateerde informatie
1.
Markeer de deelbestemming en bevestig met
OK/MENU.
2.
Geef aan wat u wilt aanpassen en wilt wijzigen:
• Wis – verwijdert de deelbestemming.
• Wijzig plaats in lijst – wijzigt de onder-
linge volgorde in het reisplan (zie volgend
kopje).
• Opslaan – slaat de deelbestemming op.
Volgorde deelbestemmingen wijzigen
1. Markeer de te verplaatsen deelbestemming
en bevestig met OK/MENU.
2.
Markeer Wijzig plaats in lijst en bevestig
uw keuze met OK/MENU.
3.
Draai aan TUNE om de deelbestemming te
verplaatsen naar een punt hoger/lager in de
lijst. Druk bij het bereiken van het gewenste
punt op OK/MENU.
•
•
•
Navigatie - bestemming invoeren (p. 18)
Navigatie - route (p. 25)
Navigatie - opgeslagen locaties importeren/
exporteren (p. 34)
BESTEMMING, REISPLAN EN ROUTE AANGEVEN
Navigatie - route
2.
Kies de gewenste maatregel:
De route is weer te geven in detail of in de vorm
van een overzicht en er zijn alternatieve routes te
kiezen. De route is ook op te nemen voor opslag
in het systeemgeheugen.
2.
Kies een van de voorgestelde routes of
Routetype:
Gemarkeerd deeltraject.
• Andere route – Het systeem berekent
een andere route en houdt rekening met
het te mijden traject.
• Langer – Het te mijden deeltraject wordt
Route - vermijden
verlengd.
Met deze functie kunt u het eerstvolgende traject
van een route vermijden. De functie werkt alleen,
als er alternatieve straten/wegen zijn, anders
wordt het gemarkeerde gebied geheel of gedeeltelijk genegeerd.
1.
3
Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies Route
Mijden.
Afhankelijk van de actuele verkeersinformatie.
• Korter – Het te mijden deeltraject wordt
verkort.
• Wis – De gemarkeerde deeltrajecten worden gewist en de oorspronkelijke route
wordt gehanteerd.
• ECO met verkeersaanpassing - laag
brandstofverbruik3 krijgt de prioriteit.
• Snel - korte reistijd krijgt de prioriteit.
• Snel met verkeersaanpassing - korte
reistijd met een minimum aan files3.
• Kort - de kortst mogelijke reistijd krijgt de
prioriteit. De route kan ook langs secundaire wegen voeren.
Alternatieve routes
1.
Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies Route
Alternat. routes naar bestemming.
}}
25
BESTEMMING, REISPLAN EN ROUTE AANGEVEN
||
Route-overzicht
–
1.
Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies Route
Gedet. route-informatie.
> Er verschijnt informatie over de deelbestemmingen en de eindbestemming van
de route.
Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies Route
Route-overzicht.
> Er verschijnt informatie over de deelbestemmingen en de eindbestemming van
de route.
Gedetailleerd deeltraject van een route.
Gedetailleerde route-informatie
Hier verschijnen de onderdelen van een etappe
tussen twee deelbestemmingen, zoals afritten en
kruisingen.
2.
In-/uitzoomen op de kaart en route stapsgewijs doornemen:
• Volgende – Naar het volgende deeltraject.
• Vorige – Naar het voorgaande deeltraject.
• Inzoomen/Uitzoomen – Vergroot/
verkleint de kaartweergave met het
actuele deeltraject.
Kaart met de resterende route
Deze functie geeft de resterende route aan.
26
–
Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies Route
Kaart van resterende route.
> Er verschijnt een kaart met het resterende
traject van het reisplan vanaf de actuele
positie van de auto.
Voor de beschikbare functies en het gebruik, zie
de paragraaf Menu's(p. 11) .
Route opnemen
Route opnemen en opslaan in het geheugen van
het navigatiesysteem.
1.
Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies Route
Route opnemen.
> De opname gaat van start. Tijdens de
opname staat het symbool "REC" op het
beeldscherm.
BESTEMMING, REISPLAN EN ROUTE AANGEVEN
2.
Druk om de opname te beëindigen op OK/
MENU en kies Route Stoppen met
opnemen.
> De opgenomen route wordt opgeslagen.
Navigatie - route-opties
Nieuwe route op aanvraag
De instellingen voor route-opties omvatten onder
meer routetype en het aantal routevoorstellen.
Opties voor herberekening van de route op basis
van verkeersinformatie.
1.
Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies Instellingen
Routeopties Andere route op
verzoek.
2.
Kies een functie:
Opgenomen routes zijn te openen in het menu
Bestemming invoeren Opgeslagen positie
Routes.
Type route
U kunt opgenomen bestanden exporteren/
wegschrijven naar een USB-geheugen4 om ze
bijvoorbeeld te kunnen kopiëren naar het gpsnavigatiesysteem van een andere auto. Voor
meer informatie, zie (p. 34).
Gerelateerde informatie
•
•
•
•
4
5
Navigatie - reisplan (p. 23)
Navigatie - bediening (p. 11)
Navigatie - verkeersinformatie (p. 38)
1.
Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies Instellingen
Routeopties.
2.
Kies het routetype:
•
Vakje aangevinkt - herberekende route
moet worden bevestigd met OK/MENU
of genegeerd met EXIT.
•
Vakje uitgevinkt - automatische herberekening van de route.
Routevoorstellen
1.
Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies Instellingen
Routeopties Voorgestelde routes.
• Snel met verkeersaanpassing - korte
reistijd met een minimum aan files5.
• Snel - korte reistijd krijgt de prioriteit.
• Kort - de kortst mogelijke reistijd krijgt de
prioriteit. De route kan ook langs secundaire wegen voeren.
• ECO met verkeersaanpassing - laag
brandstofverbruik5 krijgt de prioriteit.
Navigatie - storingsdiagnose (p. 49)
Aan te sluiten in het opbergvak achter in de middenconsole.
Afhankelijk van de actuele verkeersinformatie.
}}
27
BESTEMMING, REISPLAN EN ROUTE AANGEVEN
||
2.
lijke rijstroken voor bussen meegenomen bij de
berekening van een geschikte route.
1.
2.
Kies de instelling voor het gebruik van routevoorstellen:
• 1 - begeleiding direct starten voor het
aangegeven reisplan.
• 3 - het systeem komt met 3 routevoorstellen, waarvan u er één moet kiezen voordat
de begeleiding van start gaat. Let erop dat
het iets langer duurt voordat de begeleiding van start gaat, omdat het systeem 3
geschikte routes moet berekenen.
Carpoolstrook gebruiken6
Soms mogen personenauto's gebruik maken van
rijstroken die eigenlijk voorbehouden zijn aan
bussen en taxi's, op voorwaarde dat meerdere
mensen gebruik maken van deze personenauto.
Bij activering van deze functie worden ook derge-
6 De
28
Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies Instellingen
Routeopties Carpoolstrook
gebruiken.
Kies de instelling voor het gebruik van de
carepoolstrook:
• Nooit
• Voor 2 personen
• Meer dan 2 personen
Routevoorstellen.
2.
1.
Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies Instellingen
Routeopties Doorrijstrook
gebruiken.
functie is alleen beschikbaar als dergelijke informatie in de kaartdatabase is opgenomen.
•
Vakje aangevinkt - expresstrook meenemen in routeberekeningen.
•
Vakje uitgevinkt - expresstrook niet meenemen.
Gebied mijden6
Snelwegen zijn niet te deselecteren. Bij de routeberekening zijn snelwegen altijd een van de alternatieve routes.
1.
Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies Instellingen
Routeopties Gebied mijden.
2.
Kies het te mijden gebied langs de route (als
het gewenste gebied al in de lijst met eerder
aangegeven gebieden staat, kunt u verder
gaan naar de volgende stap):
Expresstrook6
Soms mogen personenauto's gebruik maken van
rijstroken die eigenlijk voorbehouden zijn aan
bussen en taxi's, op voorwaarde dat de personenauto aangemerkt is als "milieuauto" of iets dergelijks. Bij activering van deze functie worden ook
dergelijke rijstroken voor bussen meegenomen
bij de berekening van een geschikte route.
Kies de instelling voor het gebruik van de
expresstrook:
• Gebied op kaart selecteren - kies het
gewenste gebied op de kaart, zie voor
meer informatie de paragraaf "Mijdgebied
aanmaken" elders.
• Vanaf opgeslagen locatie - maak een
keuze uit de opgeslagen locaties.
> Uw keuze wordt toegevoegd aan de lijst
met de te mijden gebieden.
BESTEMMING, REISPLAN EN ROUTE AANGEVEN
3.
Bepaalde verkeerspunten mijden 6
–
1.
Markeer het te mijden gebied op de kaart,
druk op OK/MENU en kies Activeren.
U kunt gebieden hier ook Bewerken,
Deactiveren en Wis.
> Het gebied wordt vervolgens niet meegenomen tijdens de routeberekening.
Mijdgebied aanmaken
U kunt een mijdgebied direct op de kaart markeren aan de hand van een rechthoekig venster.
•
•
•
•
•
•
Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies Instellingen
Routeopties Gebied mijden
Gebied op kaart selecteren.
2.
Scrol totdat de cursor in het gewenste
gebied staat.
3.
Druk op OK/MENU.
> Er verschijnt een rood venster.
4.
Draai aan TUNE om de venstergrootte aan
te passen.
5.
Druk op OK/MENU, wanneer het venster het
te mijden gebied volledig dekt.
> Het gebied wordt toegevoegd aan de lijst
met de te mijden gebieden.
Om ervoor te zorgen dat het gebied niet wordt
meegenomen in de routeberekening moet u het
mijdgebied activeren, zie de paragraaf "Gebied
mijden" boven.
6 De
Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies Instellingen
Routeopties:
Snelwegen mijden
Tolwegen mijden
Tunnels mijden
Veren mijden
Autotreinen mijden
Vignet-verplichting mijden
N.B.
•
In- en uitschakeling van deze opties met
een actief reisplan vindt mogelijk met
enige vertraging plaats doordat het reisplan opnieuw moet worden berekend.
•
Ook als u aangeeft dat u tunnels, tolwegen en snelwegen wilt vermijden, kan het
gebeuren dat deze toch worden opgenomen wanneer er geen goede alternatieven zijn.
Gerelateerde informatie
•
•
•
•
Navigatie - verkeersinformatie (p. 38)
Navigatie - reisplan (p. 23)
Navigatie - bestemming invoeren (p. 18)
Navigatie - bediening (p. 11)
functie is alleen beschikbaar als dergelijke informatie in de kaartdatabase is opgenomen.
29
BESTEMMING, REISPLAN EN ROUTE AANGEVEN
Navigatie - kaart-opties
Kaartstand
Hier kunt u instellingen verrichten voor de kaartweergave en wat er moet worden weergegeven.
1.
Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies Instellingen
Kaartopties Type kaart.
2.
Kies hoe de kaart op het beeldscherm moet
worden weergegeven:
2.
Kies een functie:
•
Vakje aangevinkt - wanneer de auto over
een snelweg rijdt, worden de eerstvolgende drie (3) afritten naar bijvoorbeeld
een parkeerplaats of een tankstation
weergegeven. De afritten worden dusdanig geordend dat de eerstvolgende afrit
onder in de lijst staat.
•
Uitgevinkt vakje - functie uitgeschakeld.
• Noorden boven - de kaart wordt altijd
met het noorden boven aan het beeldscherm weergegeven. Het autosymbool
beweegt in de desbetreffende windstreek
op het scherm.
• Kaart in rijrichting - het autosymbool
vormt het middelpunt en wijst altijd
omhoog op het beeldscherm. De kaartweergave roteert onder het autosymbool
en dat is gerelateerd aan hoe de weg
loopt.
Kaartweergave op volledig scherm
1.
2.
30
Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies Instellingen
Kaartopties Kaart op volledig
scherm tonen.
• 3D-kaart basis - de kaart wordt schuin
van boven weergegeven met het autosymbool in het midden en de rijrichting
wijst omhoog op het beeldscherm.
Kies de kaartgrootte:
•
Vakje aangevinkt - kaartweergave over het
volledige beeldscherm.
•
Vakje uitgevinkt - autogegevens zoals de
binnentemperatuur of de beluisterde
media worden onder of boven aan het
scherm weergegeven.
• 3D-kaart geavanceerd - identiek aan
de vorige optie met dat verschil dat verschillende objecten, gebouwen enzovoort
worden weergegeven op het kaartscherm.
Informatie over de actuele positie
1.
2.
Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies Instellingen
Kaartopties Positie-informatie.
Kies positiegegevens:
• Huidige straat - het beeldscherm geeft
de naam weer van de weg/straat waar de
auto/cursor zich bevindt.
• Lengtegraad/breedtegraad - het
beeldscherm geeft de coördinaten weer
voor de positie waar de auto/cursor zich
bevindt.
• Geen - het beeldscherm geeft geen
informatie weer voor de positie waar de
auto/cursor zich bevindt.
Informatie langs de snelweg
Kompas
1.
Op de kaartweergave op het beeldscherm staat
een kompas die aangeeft in welke richting de
voorkant van de auto wijst.
Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies Instellingen
Kaartopties Snelweginformatie.
BESTEMMING, REISPLAN EN ROUTE AANGEVEN
De rode punt van de kompasnaald wijst in noordelijke richting en de witte wijst naar het
zuiden. In plaats van grafische
weergave van de kompasrichtingen kunt u ook kiezen voor
weergave van de windstreken
met letters.
Nuttige plaatsen (POI) op de kaart
1.
Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies Instellingen
Kaartopties POI-symbolen.
bij het inzoomen op een bepaald gebied ziet u
meerdere POI's.
Kaartkleuren
1.
Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies Instellingen
Kaartopties Kaartkleuren.
2.
Kies de instelling voor de kaartkleuren:
• Automatisch - een lichtsensor regis-
treert of er sprake is van dag of nacht en
past het beeldscherm automatisch aan.
1.
2.
Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies Instellingen
Kaartopties Kompas.
Geef aan of de kompasrichting moet worden
aangegeven met een kompasnaald of met
letters:
• Grafisch - een kompasnaald geeft de
kompasrichting aan.
• Tekst - de letters N voor noord, W voor
west, S voor zuid en E voor oost geven de
kompasrichting aan.
U kunt ook de kompasrichting van de kaartweergave – noorden of rijrichting bovenaan – aanpassen, zie de paragraaf "Kaartstand kompasrichting" eerder.
• Dag - de kleuren en het contrast van het
beeldscherm worden helder en scherp.
• Nacht - de kleurweergave en het contrast
De gemarkeerde POI 's worden op de kaart weergegeven.
2.
van het beeldscherm worden afgestemd
voor optimaal zicht bij donker.
Kies welke POI-symbolen op de kaart moeten worden weergegeven:
Opgeslagen locatie op de kaart
• Standaard - de POI's die u met de func-
–
tie Gekozen hebt gekozen, worden weergegeven.
• Gekozen – kies met de TUNE-knop +
OK elke POI die op het beeldscherm
moet worden weergegeven.
• Geen - er worden geen POI's weergegeven.
Om de kaartweergave niet onnodig te compliceren geldt een beperking voor het aantal POI's dat
gelijktijdig op het scherm kan worden getoond –
Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies Instellingen
Kaartopties Opgeslagen locatie op
kaart.
> Er verschijnt een lijst met alle opgeslagen
locaties.
Gerelateerde informatie
•
•
•
Navigatie - route-opties (p. 27)
Navigatie - routebegeleidingsopties (p. 32)
Navigatie - kaart-opties (p. 30)
}}
31
BESTEMMING, REISPLAN EN ROUTE AANGEVEN
•
•
Navigatie - symbolen voor nuttige plaatsen
(POI) (p. 22)
Navigatie - opgeslagen locaties importeren/
exporteren (p. 34)
Navigatie - routebegeleidingsopties
2.
Hier kunt u instellingen verrichten voor de presentatie van de begeleiding.
Kies de inhoud van de begeleiding:
•
Vakje aangevinkt - afstand en richting
plus de namen van straten en wegen.
•
Vakje uitgevinkt - afstand en richting.
Navigeren met Turn-by-turn7
Aankomsttijd of resterende reistijd
1.
Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies Instellingen
Begeleidingsopties Weergave
Aankomsttijd.
2.
Kies een optie voor de tijdsaanduiding:
• ETA - toont de berekende aankomsttijd
• RTA - toont de resterende reistijd.
Straatnaam in stembegeleiding
1.
7 Geldt
32
alleen voor bepaalde modelvarianten.
Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies Instellingen
Begeleidingsopties Straatnamen in
gespr.begel..
1.
Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies Instellingen
Begeleidingsopties Turn-by-turn
navigatie (Pijlen).
2.
Kies de instelling voor de weergave op het
instrumentenpaneel:
•
Vakje aangevinkt - weergave van de volgende manoeuvre in het reisplan plus de
resterende afstand.
•
Vakje uitgevinkt - geen weergave.
BESTEMMING, REISPLAN EN ROUTE AANGEVEN
Verkeersinformatie automatisch
voorlezen
1.
2.
Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies Instellingen
Begeleidingsopties Automatisch
oplezen van verkeer.
Kies de instelling voor het voorlezen van verkeersinformatie:
•
•
Vakje aangevinkt - belangrijke verkeersproblemen langs de route worden voorgelezen.
Vakje uitgevinkt - voorleesfunctie niet
actief.
bericht over de resterende afstand en het type
manoeuvre. Tegelijkertijd verschijnt er een gedetailleerde kaart van het knooppunt. De stembegeleiding wordt net voor het knooppunt herhaald.
Om een melding te herhalen - druk 2 keer op de
OK/MENU-knop.
Het volume kan met de volumeknop van de
geluidsinstallatie worden aangepast (tijdens een
gesproken melding).
1.
Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies Instellingen
Begeleidingsopties Audiovolume
verlagen.
1.
Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies Instellingen
Begeleidingsopties Gesproken
begeleiding.
2.
Kies de instelling voor de volumeaanpassing:
2.
Kies de instelling voor de stembegeleiding:
•
Vakje aangevinkt - het volume van het
audio- en mediasysteem zoals dat van de
radio wordt gedempt, wanneer de stembegeleiding informatie voorleest.
Vakje uitgevinkt - geen volumeaanpassing.
Stembegeleiding
Wanneer de auto tijdens de begeleiding een kruising of een afrit nadert, klinkt een gesproken
1.
Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies Instellingen
Begeleidingsopties Eenvoudige
spraakbegeleiding.
2.
Kies de instelling voor de stembegeleiding:
N.B.
Stembegeleiding wordt niet gegeven tijdens
gesprekken via een mobieltelefoon met Bluetooth-verbinding.
Automatische volumeaanpassing
•
manoeuvre moet worden uitgevoerd. Bij activering van eenvoudige stembegeleiding wordt voor
iedere verkeersmanoeuvre slechts één (1)
instructie gegeven.
•
Vakje aangevinkt - afstand en eerstvolgend type manoeuvre worden voorgelezen.
•
Vakje uitgevinkt - geen stembegeleiding.
•
Vakje aangevinkt - één (1) begeleidingsinstructie voor ieder begeleidingspunt.
•
Vakje uitgevinkt - geen stembegeleiding.
Snelheidscamera
1.
Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies Instellingen
Begeleidingsopties Waarschuwing
flitspaal.
2.
Kies een functie:
•
Vakje aangevinkt - waarschuwing met een
akoestisch signaal en een symbool bij het
naderen van een snelheidscamera.
•
Vakje uitgevinkt - geen waarschuwing.
Eenvoudige stembegeleiding
Bij stembegeleiding worden er drie (3) instructies
gegeven voor iedere manoeuvre: een voorbereidende instructie, een instructie net voor de
manoeuvre en de laatste instructie wanneer de
}}
33
BESTEMMING, REISPLAN EN ROUTE AANGEVEN
||
N.B.
2.
Welke informatie er op de kaart mag worden
weergegeven hangt af van de nationale wetgeving. Breng voor actuele informatie een
bezoek aan www.volvocars.com/navi.
Kies een functie:
•
Vakje aangevinkt - een akoestisch signaal
bij het naderen van een POI die deel uitmaakt van een Reisgids (p. 18).
•
Vakje uitgevinkt - geen geluidssignaal.
Signaal voor begeleide route
N.B.
1.
Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies Instellingen
Begeleidingsopties Kennisgeving
rondleiding.
2.
Kies een functie:
Als bestuurder bent u er altijd verantwoordelijk voor dat de geldende verkeers- en snelheidsvoorschriften worden nageleefd.
Signaal voor opgeslagen locatie
1.
2.
Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies Instellingen
Begeleidingsopties Opgeslagen
locatienotificatie.
Kies uit de opgeslagen locaties:
•
Vakje aangevinkt - een akoestisch signaal
bij het naderen van een opgeslagen locatie.
•
Vakje uitgevinkt - geen geluidssignaal.
Signaal voor POI tijdens een begeleide
route
1.
34
Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies Instellingen
Begeleidingsopties Kennisgeving
reis-POI.
•
Vakje aangevinkt - een akoestisch signaal
bij het naderen van een Reisgids (p. 18).
•
Vakje uitgevinkt - geen geluidssignaal.
Navigatie - opgeslagen locaties
importeren/exporteren
Opgeslagen locaties importeren en/of exporteren.
Bij het importeren van POI's moet het bestand de
extensie .gpx hebben.
1.
Sluit het USB-geheugen aan in het opbergvak van de tunnelconsole.
2.
Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies Instellingen
Opgeslagen loc. importeren/
exporteren.
3.
Geef aan wat u wilt importeren of exporteren.
Gerelateerde informatie
•
Navigatie - verkeersinformatie (p. 38)
BESTEMMING, REISPLAN EN ROUTE AANGEVEN
N.B.
•
Voor het aanvullen van de kaartdatabase
met POI-bestanden is enige computerervaring vereist!
•
Het bestandsformaat van POI-bestanden
en de manier waarop deze van internet
worden gehaald, worden bepaald door de
desbetreffende producent/distributeur. Er
is daarom geen standaardproces voor het
downloaden van POI-bestanden. Om die
reden kan in deze gebruikershandleiding
dan ook geen exacte stapsgewijze
beschrijving worden opgenomen.
•
Bij vragen kunt u contact op nemen met
een Volvo-dealer.
Gerelateerde informatie
•
•
•
•
Navigatie - bestemming invoeren (p. 18)
Navigatie - reisplan (p. 23)
Navigatie - route (p. 25)
Navigatie - symbolen voor nuttige plaatsen
(POI) (p. 22)
35
VERKEERSINFORMATIE
VERKEERSINFORMATIE
Navigatie - verkeersinformatie
Het navigatiesysteem krijgt voortdurend verkeersinformatie binnen via het Traffic Message
Channel (TMC) voor dynamische routebegeleiding. Als er situaties ontstaan die de voorgestelde route kunnen bemoeilijken (zoals ongelukken of wegwerkzaamheden) wordt dit weergegeven op het display en als er een bestemming is
ingevoerd, wordt de route opnieuw berekend.
Herberekening kan automatisch plaatsvinden of
na bevestiging, zie Nieuwe route op aanvraag
(p. 27).
Dit symbool op het display
geeft aan dat er verkeersinformatie beschikbaar is binnen
het actuele ontvangstgebied.
De kleur van het symbool geeft
aan hoe belangrijk de informatie is:
•
ROOD - de informatie wordt voorgelezen en
de positie staat aangegeven op de kaart.
•
ORANJE - de informatie wordt niet voorgelezen, maar de positie staat wel aangegeven
op de kaart.
TMC is een gestandaardiseerd codesysteem voor
verkeersinformatie. De ontvanger zoekt automatisch de juiste zendfrequentie op.
De weergave van verkeersinformatie hangt af van
de vraag of er wel of geen bestemming is aangegeven.
Verkeersinformatie - zonder ingevoerde
bestemming
De functie biedt de mogelijkheid om zonder
invoer van een bestemming eventuele verkeersproblemen te tonen.
Opent de scrolfunctie op de kaart.
N.B.
Verkeersinformatie is niet in alle gebieden/
landen beschikbaar.
Het aantal zendgebieden voor verkeersinformatie wordt voortdurend uitgebreid.
Activeren/deactiveren
1.
38
Vink het vakje aan om de verkeersinformatie
te activeren of vink het vakje uit om de verkeersinformatie te deactiveren.
Dit symbool markeert de positie
van een verkeersprobleem, zie
voor meer informatie de paragraaf "Verkeersinformatie - met
ingevoerde bestemming" >
Verkeersinformatie op kaart.
N.B.
TMC is niet in alle gebieden/landen beschikbaar. Het dekkingsgebied van het systeem
wordt voortdurend uitgebreid waardoor updaten soms noodzakelijk kan zijn.
2.
Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies
Verkeersinformatie.
Verkeersinformatie op de kaart
1. Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies
Verkeersinformatie Verkeer op kaart.
2.
Ga naar het verkeersprobleem van uw keuze
met de scrolfunctie, zie onderstaande
beschrijving in de paragraaf Verkeersinformatie - met ingevoerde bestemming > Verkeersinformatie op kaart.
VERKEERSINFORMATIE
Alle verkeer
1. Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies
Verkeersinformatie Verkeer op kaart.
> Er verschijnt een lijst met alle verkeersmeldingen binnen het ontvangstgebied.
2.
Geef aan wat er moet verschijnen, zie de
onderstaande beschrijving in de paragraaf
Verkeersinformatie - met ingevoerde
bestemming> Alle verkeer.
Verkeersinformatie - met ingevoerde
bestemming
De functie toont na invoer van de bestemming
eventuele verkeersproblemen.
Verkeersinformatie voor de route beluisteren
– Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies
Verkeersinformatie Verkeersinformatie
op route.
> Actuele verkeersberichten voor de route
worden voorgelezen.
Alle verkeer
1. Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies
Verkeersinformatie Alle verkeer.
> Er verschijnt een lijst met alle verkeersmeldingen binnen het ontvangstgebied.
De verkeersinformatie wordt eerst
gegroepeerd op land (in grensgebieden),
daarna op wegnummer en vervolgens
straatnaam.
2.
Kies een verkeersprobleem (weg/straat) en
bevestig uw keuze met OK/MENU.
> Er verschijnt een lijst met verkeersproblemen, met bovenaan het grootste probleem, zoals volledige stremming van een
rijbaan.
3.
Kies een verkeersprobleem en bevestig uw
keuze met OK/MENU.
> Er verschijnt aanvullende informatie over
het verkeersprobleem en de positie op de
kaart wordt weergegeven. De locatie van
het actuele verkeersprobleem geldt als
middelpunt van de kaartweergave.
Verkeersprobleem op de kaart.
Verkeersinformatie op de kaart
1.
Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies
Verkeersinformatie Verkeer op kaart.
2.
Verschuif de kaart tot het dradenkruis recht
op het verkeersincident/symbool staat waarover u gedetailleerde informatie wenst.
> Er verschijnt een geel kader rond het
symbool.
}}
39
VERKEERSINFORMATIE
||
3.
Bevestig uw keuze door op OK/MENU te
drukken.
> Alle beschikbare gegevens verschijnen,
zoals:
•
•
•
•
•
Realtime informatie
naam/nummer van de weg/straat
land
2.
Kies een verkeersprobleem en bevestig uw
keuze met OK/MENU.
> Er verschijnt aanvullende informatie over
het verkeersprobleem en de positie op de
kaart wordt weergegeven. De locatie van
het actuele verkeersprobleem geldt als
middelpunt van de kaartweergave.
aard van het probleem
omvang van het probleem
duur van het probleem.
Als het dradenkruisvenster meerdere verkeersproblemen bevat, wordt eerst het
probleem getoond dat het dichtst bij het
middelpunt van het dradenkruis ligt.
Aanduidingen zoals "2/5" boven aan het
display geven aan dat de desbetreffende
informatie nummer 2 is van in totaal 5
berichten voor het gebied binnen het dradenkruis – u kunt de overige berichten
doorbladeren door kort op OK/MENU te
drukken.
1.
Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies
Verkeersinformatie Verkeer op kaart.
> Realtime verkeersproblemen (twee stuks
in de voorgaande afbeelding) gelden voor
de actuele route.
Verkeersprobleem op de kaart.
Omvang van het verkeersprobleem
Sommige verkeersproblemen zijn niet gekoppeld
aan een bepaalde locatie maar gelden voor een
langer traject.
Naast het symbool voor de locatie van het verkeersprobleem wordt het desbetreffende traject
gemarkeerd met een aantal rode kruisjes
"xxxxx".
40
VERKEERSINFORMATIE
•
De lengte van de markering geeft de omvang
(het traject) van het verkeersprobleem aan.
•
Navigatie - uitgebreide
verkeersinformatie (RTTI)1, 2
De kant waar de markering staat geeft
tevens aan op welke rijbaan het verkeersprobleem zich voordoet.
Bij een Connected Car kunt u via internet uitgebreide verkeersinformatie ontvangen dankzij
RTTI.
Weergegeven worden de actuele verkeersomstandigheden op snelwegen, grotere wegen en
hoofdwegen en bepaalde centrumroutes.
Hoeveel verkeersinformatie er op de kaart verschijnt hangt af van de afstand ten opzichte van
de auto. Op de kaart verschijnt alleen verkeersinformatie binnen een straal van zo'n 120 km rond
de auto.
Op de kaart staan naast de standaardteksten en
-symbolen ook aanduidingen voor de doorstroom
die de snelheid aangeven ten opzichte van de
snelheidslimiet voor een bepaald gedeelte. De
doorstroom wordt aangeduid met gekleurde lijnen aan weerszijden van het gedeelte:
Verkeersprobleem en de omvang ervan.
Grootte van gebied voor verkeersinformatie
De kaartschaal bepaalt hoeveel verkeersinformatie er kan worden weergegeven. Hoe groter het
kaartgebied dat het scherm weergeeft, hoe meer
verkeersproblemen er kunnen worden weergegeven.
Gerelateerde informatie
•
•
•
•
1
2
Navigatie - uitgebreide verkeersinformatie
(RTTI), (p. 41)
Navigatie - routebegeleidingsopties (p. 32)
Op basis van mobiele apps, openbare instanties
en gps-gegevens wordt verkeersinformatie
samengesteld over problemen en de doorstroom.
Wanneer een auto doorstroominformatie aanvraagt, worden tegelijkertijd anonieme gegevens
verstuurd over de doorstroom op de actuele locatie van de auto: dit verbetert de werking van de
dienst. De anonieme gegevens worden alleen
verstuurd, wanneer het RTTI geactiveerd is.
•
•
•
Groen - geen storingen.
Oranje – langzaam rijdend verkeer.
Rood - drukte/opstopping/ongeval.
Navigatie - bestemming invoeren (p. 18)
Navigatie - reisplan (p. 23)
Geldt voor bepaalde markten.
Real Time Traffic Information
}}
41
VERKEERSINFORMATIE
||
Activeren/deactiveren
1. Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies Instellingen
Real-time verkeersinfo gebruiken.
2.
Vink het vakje aan om de uitgebreide verkeersinformatie te activeren of vink het vakje
uit om de uitgebreide verkeersinformatie te
deactiveren.
N.B.
Verkeersinformatie is niet in alle gebieden/
landen beschikbaar.
De dekkingsgebieden voor verkeersinformatie
worden voortdurend uitgebreid.
Gerelateerde informatie
•
•
•
•
42
Navigatie - verkeersinformatie (p. 38)
Navigatie - route-opties (p. 27)
Navigatie - kaart-opties (p. 30)
Navigatie - routebegeleidingsopties (p. 32)
KAART- EN SYSTEEMINFORMATIE
KAART- EN SYSTEEMINFORMATIE
Navigatie - kaart- en
systeeminformatie
Volvo biedt enkele hoofdkaarten voor verschillende delen van de wereld. Een kaart bevat
kaart- en weggegevens met de bijbehorende
informatie.
Bij een update wordt nieuwe informatie overgezet naar het navigatiesysteem van de auto en
inactuele informatie verwijderd.
Systeeminformatie
Kaarten - inhoud
De kaartgegevens worden voortdurend aangevuld en bijgewerkt.
•
N.B.
De kaartgegevens zijn niet voor alle gebieden/landen volledig.
Het dekkingsgebied van het systeem wordt
voortdurend uitgebreid waardoor updaten
soms noodzakelijk kan zijn.
Zie support.volvocars.com voor informatie over
kaarten en andere zaken die verband houden
met Sensus Navigation.
Kaartgebieden
Het navigatiesysteem van de auto is afhankelijk
van de markt. Neem voor hulp contact op met
een Volvo-dealer, als het kaartgebied moet worden aangepast.
44
–
Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies Instellingen
Systeeminformatie.
> Er verschijnt een korte samenvatting van
de status van het navigatiesysteem, waaronder de actuele zender die verkeersinformatie doorgeeft en de gegevens en
versie van de gebruikte kaart.
1
2
Zie de informatie op support.volvocars.com.
Het USB-geheugen moet minimaal 20 GB aan vrije ruimte hebben.
N.B.
Alvorens een kaartupdate te verrichten:
Kaarten bijwerken
De actuele kaartgegevens worden vanaf internet1
gedownload naar een USB-geheugen2. De overdracht van de gedownloade kaartupdate naar het
navigatiesysteem van de auto vindt vervolgens
plaats via de USB-aansluiting in het opbergvak
achter in de tunnelconsole.
Neem eerst de informatie en instructies
op internet door over het downloaden en
installeren van de kaartupdate.
Neem bij vragen over kaartupdates contact op
met een Volvo-dealer of bezoek
support.volvocars.com.
KAART- EN SYSTEEMINFORMATIE
Update
Volg de aanwijzingen op het beeldscherm om het
navigatiesysteem bij te werken – het scherm
geeft het verloop van de update aan en bovendien een schatting van de resterende tijd.
meer aangesloten - start de motor en sluit
daarna het USB-geheugen aan.
Na afloop van de update verschijnt Kaartupdate
voltooid op het beeldscherm.
Tijdens de update zijn meerdere Infotainmentfuncties uitgeschakeld of gereduceerd.
1.
Start de motor.
2.
Sluit het USB-geheugen met de update aan
op de USB-aansluiting in de auto en volg de
aanwijzingen op het beeldscherm.
> Op het display verschijnt Kaartupdate
voltooid. Alle functies van het navigatiesysteem zijn weer te gebruiken.
Overzicht van mogelijke opties en instellingen in
de menu's van het navigatiesysteem.
•
Navigatie - licentieovereenkomst en copyright (p. 50)
Er worden drie menuniveaus getoond. Er zijn
meer submenu's mogelijk die in dat geval
beschreven staan in de desbetreffende paragrafen.
•
•
Navigatie - storingsdiagnose (p. 49)
–
Gerelateerde informatie
N.B.
Navigatie - menu-overzicht
Sensus Navigation (p. 7)
Open het menusysteem door in de normaalweergave van de navigatiebron op
OK/MENU te drukken.
Begeleidingsinstructie herhalen
(p. 32)
Bestemming invoeren
(p. 18)
Huis
(p. 18)
N.B.
Een update van de kaartgegevens kan u
nieuwe functies opleveren, die niet in deze
handleiding beschreven staan.
Onderbroken update voortzetten
Als de update niet klaar is als de motor wordt
afgezet, gaat het proces bij de volgende motorstart verder vanaf het punt waarop het werd afgebroken, op voorwaarde dat het USB-geheugen
nog is aangesloten. Is het USB-geheugen niet
}}
45
KAART- EN SYSTEEMINFORMATIE
||
Adres
(p. 18)
(p. 18)
Postcode
Land:
Eén bestemming inst.
Land:
Stad:
Bewerken
Postcode
Straat:
Wis
Straat:
Nummer:
Alles wissen
Nummer:
Kruispunt:
Vorige bestemming
Eén bestemming inst.
Op naam
Op categorie
Rondom auto
Langs de route
In de buurt van de bestemming
Rondom kaartmarkering
Wis
Breedte en lengte
Alles wissen
Zoeken internet
Eén bestemming inst.
Opslaan
Opslaan
(p. 18)
Kruispunt:
Informatie
Informatie
Opslaan
(p. 18)
Toevoegen als tussenbestemming
Toevoegen als tussenbestemming
Informatie
Nuttige plaats (POI)
(p. 18)
Eén bestemming inst.
Toevoegen als tussenbestemming
46
Opgeslagen positie
Formaat:
(p. 18)
Eén bestemming inst.
Toevoegen als tussenbestemming
Informatie
Opslaan
(p. 18)
KAART- EN SYSTEEMINFORMATIE
Markeren op kaart
(p. 18)
Mijden
(p. 25)
Eén bestemming inst.
Andere route
of
Toevoegen als tussenbestemming
Langer
Begeleiding hervatten
Korter
Opslaan
Travel guide
(p. 18)
Alternat. routes naar bestemming
(p. 25)
Details
Gedet. route-informatie
(p. 25)
Foto's
Route-overzicht
(p. 25)
Audio afspelen
Volgende
Audio pauzeren
Vorige
Andere route op verzoek
Voorgestelde routes
Carpoolstrook gebruiken
Snelwegen mijden
Tolwegen mijden
(p. 23)
Begeleiding starten
Kaart van resterende route
(p. 25)
Tunnels mijden
Een ander tussenbest. toevoegen
Route opnemen
(p. 25)
Veren mijden
Reisplan wissen
(p. 27)
Routetype
Gebied mijden
Uitzoomen
Routebeschrijving
Routeopties
Doorrijstrook gebruiken
Inzoomen
Routebeschrijving
(p. 23)
Instellingen
Wis
Begeleiding starten
Route
Begeleiding beëindigen
of
Autotreinen mijden
Stoppen met opnemen
Vignet-verplichting mijden
Verkeersinformatie
(p. 38)
Alle verkeer
(p. 38)
Verkeer op kaart
}}
47
KAART- EN SYSTEEMINFORMATIE
||
Kaartopties
Begeleidingsopties
(p. 30)
Kaart op volledig scherm
tonen
(p. 32)
Weergave Aankomsttijd
Straatnamen in
gespr.begel.
Type kaart
Snelweginformatie
Turn-by-turn navigatie (Pijlen)
Positie-informatie
Automatisch oplezen van
verkeer
Kompas
POI-symbolen
Audiovolume verlagen
Kaartkleuren
Gesproken begeleiding
Opgeslagen locatie op
kaart
Eenvoudige spraakbegeleiding
Waarschuwing flitspaal
Opgeslagen locatienotificatie
Kennisgeving reis-POI
Kennisgeving rondleiding
A
48
Systeeminformatie
(p. 44)
Opties FAV-toets
FavorietenA
Opgesl. loc. im-/exporteren
(p. 34)
Zie de paragraaf Favorieten in de gebruikershandleiding.
Gerelateerde informatie
•
•
Navigatie - bediening (p. 11)
Sensus Navigation (p. 7)
KAART- EN SYSTEEMINFORMATIE
Navigatie - storingsdiagnose
Hier volgen enkele voorbeelden van situaties
waarin het kan lijken alsof het navigatiesysteem
niet goed functioneert.
Het systeem gebruikt tolwegen,
snelwegen of veerverbindingen, terwijl
ik heb aangegeven dat ik die wil
vermijden
De positie van de auto op de kaart
klopt niet
Bij het berekenen van routes over langere afstanden kan het systeem om technische redenen
alleen gebruik maken van grote wegen.
Het navigatiesysteem geeft de positie van de
auto aan met een nauwkeurigheid van circa 20
meter.
Tijdens ritten op wegen die parallel lopen aan
een andere weg, kronkelwegen, wegen op meerdere niveaus en na lange etappes zonder duidelijke bochten is de kans op fouten groter.
Hoge bergen, gebouwen, tunnels, viaducten,
ongelijkvloerse wegen enzovoort hebben daarnaast een negatieve invloed op de ontvangst van
gps-signalen door het systeem, wat betekent dat
de nauwkeurigheid bij de berekening van de
positie van de auto kan verslechteren.
Het systeem berekent niet altijd de
snelste/kortste weg
Bij het berekenen van de route wordt, om tot de
theoretisch gezien beste route te komen, rekening gehouden met de afstand, de wegbreedte,
het wegtype, het aantal bochten naar rechts of
links, rotondes enzovoort. Ervaring en lokale kennis kunnen echter een efficiëntere route opleveren.
Als u ervoor hebt gekozen om tolwegen en snelwegen te vermijden, worden deze voor zover
mogelijk vermeden en alleen gebruikt als er geen
ander, redelijk alternatief beschikbaar is.
De positie van de auto op de kaart
klopt niet na transport
Als de auto is getransporteerd op bijvoorbeeld
een veerboot of een trein, of op een andere wijze
waarbij er geen gps-signalen ontvangen konden
worden, kan het maximaal 5 minuten duren tot de
positie van de auto correct wordt berekend.
De positie van de auto op de kaart
klopt niet na loskoppelen van de accu
Als de gps-antenne stroomloos is geweest, kan
het langer dan 5 minuten duren voordat er
sprake is van een correcte ontvangst van gpssignalen en de positie van de auto berekend
wordt.
Het autosymbool op het scherm is
onrustig na verwisseling van een band
Naast de gps-ontvanger leveren ook de snelheidssensor van de auto en een gyrosensor een
bijdrage aan de berekening van de actuele positie en rijrichting van de auto. Na montage van
een reservewiel en na wisselen tussen zomer- en
winterbanden moet het systeem de afmetingen
van de nieuwe wielen "leren".
Om het systeem optimaal te laten functioneren,
wordt daarom geadviseerd om, op een geschikte
plek, het stuur enkele keren volledig te draaien
terwijl u langzaam rijdt.
Het kaartbeeld komt niet overeen met
de werkelijke situatie
Het wegennet wordt voortdurend uitgebreid en
onderhouden, er kunnen nieuwe verkeersregels
worden ingevoerd enzovoort. De kaartdatabase is
daarom niet altijd compleet.
De kaartgegevens worden voortdurend verder
ontwikkeld en bijgewerkt. Zie Kaarten bijwerken
(p. 44) om de nieuwste kaartgegevens te downloaden. Zie ook support.volvocars.com voor meer
informatie over kaarten en dergelijke.
De schaal van de kaart verandert soms
In bepaalde gebieden is er geen gedetailleerde
kaartinformatie beschikbaar. Het systeem verandert dan automatisch de vergroting.
Het autosymbool op het scherm springt
vooruit of draait rond
Voordat u wegrijdt, kan het systeem enkele
seconden nodig hebben om de positie en beweging van de auto te detecteren.
}}
49
KAART- EN SYSTEEMINFORMATIE
||
Schakel het systeem en de auto uit. Start
opnieuw, maar blijf dan even stilstaan voordat u
wegrijdt.
Ik ga een verre rit maken, maar wil geen
speciale route aangeven naar de
plaatsen waar ik langs wil rijden. Hoe
kan ik dan zo eenvoudig mogelijk een
reisplan bepalen?
Geef de bestemming rechtstreeks aan op de
kaart met behulp van het dradenkruis. Het systeem leidt u automatisch naar de eindbestemming, ook als u niet langs de deelbestemmingen
rijdt.
Mijn kaartinformatie is niet actueel
De kaartgegevens worden voortdurend verder
ontwikkeld en bijgewerkt. Zie Kaarten bijwerken
(p. 44) om de nieuwste kaartgegevens te downloaden. Zie ook support.volvocars.com voor meer
informatie over kaarten en dergelijke.
Hoe kan ik eenvoudig controleren
welke kaartversie er wordt gebruikt?
Ga in het menusysteem naar Instellingen
Systeeminformatie voor informatie over de versie en het beschikbare geografische gebied, zie
(p. 44).
Gerelateerde informatie
50
•
Navigatie - kaart- en systeeminformatie
(p. 44)
•
Navigatie - route (p. 25)
•
Navigatie - route-opties (p. 27)
Navigatie - licentieovereenkomst en
copyright
Hier volgt de tekst van de overeenkomst tussen
Volvo en producenten/ontwikkelaars.
Auteursrecht
Europe
Austria
© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen.
Contains content of Stadt Wien – data.wien.gv.at,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Contains content of Statdt Linz – data.linz.gv.at,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses /by/3.0/
legalcode .
Contains content of LINZ AG – data.linz.gv.at,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Belgium
Realized by means of Brussels UrbIS®© –
Distribution & Copyright CIRB, available at http://
www.cirb.irisnet.be/catalogue-de-services/urbis/
telechargement .
Includes content made available by AGIV.
Croatia
© EuroGeographics.
KAART- EN SYSTEEMINFORMATIE
Cyprus
© EuroGeographics.
Estonia
© EuroGeographics.
Finland
Contains data from the National Land Survey of
Finland Topographic Database 06/2012. (Terms
of Use available at http://
www.maanmittauslaitos.fi/en/
NLS_open_data_licence_version1_20120501).
Contains data that is made available by Itella in
accordance with the terms available at: http://
www.itella.fi/liitteet/palvelutjatuotteet/
yhteystietopalvelut/uusi_postal_
code_services_service_description_and_terms_of
-user.pdf. Retrieved by HERE 09/2013”.
France
Source: © IGN France 2009 – BD TOPO ®.
Germany
Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung
der zuständigen Behörden entnommen.
Contains content of „Bayrische
Vermessungsverwaltung –
www.geodaten.bayern.de“, licensed in accordance
with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
Contains content of “LGL, www.lgl-bw.de”,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode
.
Contains Content of “Stadt Köln – offenedatenkoeln.de”, licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Great Britain
Contains Ordnance Survey data © Crown
copyright and database right 2010.
Contains Royal Mail data © Royal Mail copyright
and database right 2010.
Greece
Copyright Geomatics Ltd.
Guernsey
©The States of Guernsey
©Teh States of Alderney
©The Chief Pleas of Sark
©The Royal Court of Guernsey
Hungary
Copyright © 2003; Top-Map Ltd.
Ireland
Contains data made available by the Dublin City
Council Multi Story Car Parking Space Availability
as of 2013-11-02, licensed in accordance with
http://psi.gov.ie/files/2010/03/PSILicence.pdf .
Italy
La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando
quale riferimento anche cartografia numerica ed
al tratto prodotta e fornita dalla Regione Toscana.
Contains data from Trasporto Passeggeri EmiliaRomagna- S.p.A.
Includes content of Comune di Bolgona licensed
under http://creativecommons.org/
lice3nses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee July 1, 2013.
Includes content of Comune di Cesena licensed
under http://creativecommons.org/
lice3nses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee July 1, 2013.
Includes contents of Ministero della Salute, and
Regione Sicilia, licensed under http://
www.formez.it/iodl/ and updated by licensee
September 1, 2013.
Includes contents of Provincia di Enna, Comune
di Torino, Comune di Pisa, Comune di Trapani,
Comune di Vicenza, Regione Lombardia, Regione
Umbria, licensed under http://www.dati.gov.it/
iodl/2.0/ and updated by licensee September 1,
2013.
Includes content of GeoforUs, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
Includes content of Comune di Milano, licensed
under http://creativecommons.org/
licenses/by/2.5/it/legalcode and updated by
licensee November 1, 2013.
Includes content of the “Comunità Montana della
Carnia”, licensed under http://www.dati.gov.it/
}}
51
KAART- EN SYSTEEMINFORMATIE
||
iodl/2.0/ and updated by licensee December 1,
2013.
Slovenia
© EuroGeographics.
Includes content of “Agenzia per la mobilità”
licensed under http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee January 1, 2014.
Spain
Información geográfica propiedad del CNIG.
Includes content of Regione Sardegna, licensed
under http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/ and
updated by licensee May 1, 2014
Latvia
© EuroGeographics.
Lithuania
© EuroGeographics.
Moldova
© EuroGeographics.
Norway
Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority
Includes data under the Norwegian licence for
Open Government data (NLOD), available at
http://data.norge.no/nlod/en/1.0 .
Contains information copyrighted by ©
Kartverket, made available in accordance with
http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/no/ .
52
Contains data that is made available by the
Generalitat de Catalunya Government in
accordance with the terms available at http://
www.gencat.cat/web/eng/avis_legal.htm .
Retrieved by HERE 05/2013.
Contains content of Centro Municipal de
Informatica – Malaga, licensed in accordance with
http://creativecommons.org/licenses/by /3.0/
legalcode .
Contains content of Administración General de la
Comunidad Autónoma de Euskadi, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
Sweden
Based upon electronic data © National Land
Survey Sweden.
Contains public data, licensed under Go Open
v1.0, available at http://data.goteborg.se/
goopen .
Poland
© EuroGeographics.
Switzerland
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
Portugal
Source: IgeoE – Portugal.
Ukraine
© EuroGeographics.
United Kingdom
Contains public sector information licensed under
the Open Government License v.1.0 (see the
license http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/
open-government-licence/).
Adapted from data from the Office for National
Statistics licensed under the Open Government
Licence v.1.0.
Gerelateerde informatie
•
Navigatie - kaart- en systeeminformatie
(p. 44)
•
Sensus Navigation (p. 7)
ALFABETISCH REGISTER
A
ALFABETISCH REGISTER
I
P
Aankomsttijd
32
Instructie-opties
32
Autotransport
49
Instructie starten
23
B
K
POI
bestemming invoeren
Symbolen
18
22
R
Begeleiding annuleren
23
Kaartgebieden
44
Begeleiding hervatten
23
kaartgegevens
44
Begeleiding starten
23
Kaart-opties
30
Bestemming
18
Kaartupdates
44
Kompas
30
Reisplan
23
Reisplan verwijderen
23
reistijd
32
Route
alternatieve routes en route-overzicht
25
25
C
Copyright
50
M
Menu’s
menu-overzicht navigatie
scrolmenu
F
Flitskast
32
Flitspaal
32
S
45
11
N
Nuttige plaatsen, zie ook POI
22
Schaal
wijzigen
38
Schrijfwiel
13
Snelheidscamera
32
Stembediening
15
Stembegeleiding
32
Storingzoeken
sensus navigation
49
53
ALFABETISCH REGISTER
T
Toetsenbord
13
U
Uitgebreide verkeersinformatie (RTTI)
USB-aansluiting
41
7
V
Verkeersinformatie
54
38
TP 22725 (Dutch), AT 1646, MY17, Printed in Sweden, Göteborg 2016, Copyright © 2000-2016 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement