Volvo | S90 | Sensus Navigation | Volvo S90 2017 Sensus Navigation

Volvo S90 2017 Sensus Navigation
SENSUS NAVIGATION
Bestemming/eindbestemming
Deelbestemming
Begeleidingspunt
Auto op de geplande route
Verkeersinformatie
Kaartweergave minimaliseren (gedetailleerd beeld) of maximaliseren
(volledig scherm)
Omweg berekenen
Stembegeleiding herhalen
Stembegeleiding tijdelijk Aan/Uit
Begeleiding annuleren
Bestemming/deelbestemming aangeven
Nuttige plaats (Point of Interest - POI)
Tekst en symbolen op de kaart
Kaart resetten naar het volgen van de auto
Actuele positie van de auto
Wisselen tussen kaartweergave in 2D en 3D
Schaal
Kompas + wisselen tussen noorden of rijrichting boven
Lijst met begeleidingspunten van het reisplan
Reisplan en alternatieve route
Bestemming en aankomsttijd/resterende reistijd of actuele positie en
afstand tot bestemming
Lijst met nuttige plaatsen (Point of Interest - POI) en verkeersinformatie
voor het reisplan
SENSUS NAVIGATION
Sensus Navigation is een systeem voor verkeersinformatie en navigatie
op satellietbasis.
Er vindt voortdurend productontwikkeling plaats ter verbetering van ons
product. Aanpassingen kunnen ertoe leiden dat de gegevens, beschrij-
vingen en illustraties in de gebruikershandleiding afwijken van de werkelijke uitrusting op uw auto. We behouden ons het recht voor om zonder
voorafgaande mededeling wijzigingen aan te brengen.
INHOUD
INLEIDING
2
STEMBEDIENING
BESTEMMING OPGEVEN
Direct aan de slag met kaartnavigatie
6
Stembediening
14
Eenvoudige begeleiding naar een
bestemming
7
Stembediening gebruiken
15
Stembediening bij kaartnavigatie
16
Instellingen voor stembediening
17
Displays en bediening voor kaartnavigatie
7
Veelvoorkomende handelingen bij
kaartnavigatie
9
Algemene informatie over het aangeven van bestemmingen
20
Bestemming direct op de kaart aangeven
20
Bestemming aangeven via zoeken
op vrije tekst
21
Bestemming aangeven met Laatste/
Favorieten/Bibliotheek
22
Bestemming invoeren via nuttige
plaats (Point of Interest - POI)
24
Bestemming aangeven via zoeken
op adres
25
Bestemming opslaan met "Send to Car"
26
REISPLAN EN ROUTE
VERKEERSINFORMATIE
INSTELLINGEN
Reisplan en alternatieve route
30
Verkeersinformatie
36
Begeleidingspunten in het reisplan
31
Uitgebreide verkeersinformatie (RTTI),
37
Kaartweergave op bestuurdersdisplay activeren/deactiveren
40
Nuttige plaatsen (Point of Interest POI) langs de route
31
Instellingen voor Sensus Navigation
40
Instellingen voor kaart
Verkeersproblemen langs de route
41
32
Instellingen voor route
43
Informatiekaarten op de kaart
33
Instellingen voor verkeer
44
Omweg kiezen
34
Activeer/deactiveer de uitgebreide
verkeersinformatie (RTTI),
45
Instellingen voor routebegeleiding
45
Kaartinformatie
46
3
KAART- EN
SYSTEEMINFORMATIE
4
ALFABETISCH REGISTER
Alfabetisch register
Kaartgegevens bijwerken met MapCare
48
Kaartgegevens bijwerken bij Connected Car
49
Kaartgegevens bijwerken via pc en USB
50
Storingsdiagnose Sensus Navigation
52
Licentieovereenkomst voor kaartnavigatie
54
Auteursrecht op kaartnavigatie
61
63
INLEIDING
INLEIDING
Direct aan de slag met
kaartnavigatie
Het elektrische systeem van de auto wordt bij
het openen van het bestuurdersportier automatisch ingeschakeld.
Navigatie activeren
Daarna wordt de kaart van het actuele gebied
weergegeven, waarop de auto wordt aangeduid
met een blauwe driehoek.
WAARSCHUWING
Denk aan het volgende:
•
Richt al uw aandacht op de weg en concentreer u volledig op het rijden.
•
Neem de geldende verkeersregels in acht
en rijd voorzichtig.
•
Vanwege bijv. weersomstandigheden of
het jaargetijde kunnen bepaalde aanbevelingen voor de route minder betrouwbaar zijn.
Navigatie deactiveren
Homeknop
Menuregel Navigatie
Als het navigatiesysteem geen kaart op het middendisplay weergeeft, drukt u op de bovenste
menuregel Navigatie (2).
Verschijnt de menuregel Navigatie niet op het
middendisplay - druk dan op de homeknop (1) en
vervolgens op de menuregel Navigatie (2).
6
Het navigatiesysteem is niet uit te schakelen,
maar blijft altijd op de achtergrond doorwerken.
Het wordt pas uitgeschakeld wanneer u de auto
verlaat en vergrendelt.
N.B.
Het navigatiesysteem is ook met uitgeschakelde motor toegankelijk. Bij een te lage
accuspanning wordt het systeem uitgeschakeld.
Gerelateerde informatie
•
Displays en bediening voor kaartnavigatie
(p. 7)
•
Eenvoudige begeleiding naar een bestemming (p. 7)
INLEIDING
Eenvoudige begeleiding naar een
bestemming
Displays en bediening voor
kaartnavigatie
Stel de begeleiding naar de gewenste bestemming in zonder eerst de hele gebruikershandleiding te hoeven doornemen.
Sensus Navigation wordt op meerdere manieren
gepresenteerd en bediend, bijvoorbeeld via het
bestuurdersdisplay, het head-updisplay en stemcommando's.
Bestemming kiezen op de kaart
Middendisplay
1.
Druk op het deelscherm Navigatie.
Bestuurdersdisplay
Alleen op een 12 inch bestuurdersdisplay verschijnt een
kaart.
2.
Druk erop om de kaartweergave te maximaliseren.
3.
Zoek de gewenste locatie op de kaart op.
4.
Houd uw vinger op de gewenste locatie.
> Er wordt een pictogram aangemaakt en er
verschijnt een menu.
5.
Druk op Ga hierheen.
> De begeleiding gaat van start.
Tijdens het rijden krijgt u begeleiding via gesproken aanwijzingen plus aanwijzingen op het
bestuurdersdisplay. De kaartweergave op het
bestuurdersdisplay is ook te activeren zonder een
bestemming te hebben ingevoerd.
Vanaf het middendisplay kunt u alle functies van
het navigatiesysteem verrichten, zoals kaartinstellingen en een bestemming aangeven.
Als de kaartweergave niet op het middendisplay
verschijnt – druk op de bovenste menuregel
Navigatie van het homescherm.
Rechter stuurknoppenset en
bestuurdersdisplay
Met de rechter stuurknoppen zijn bepaalde functies van de kaartnavigatie te hanteren, zoals
Breng me naar huis en Annuleer
begeleiding. Als er een bericht op het bestuurdersdisplay verschijnt, moet u het eerst bevestigen voordat het menu wordt geopend.
}}
7
INLEIDING
||
Head-updisplay*
Menu openen/sluiten. Het menu wordt automatisch gesloten na enige tijd van inactiviteit
of bij bepaalde opties.
Tussen menu's bladeren.
Tussen menuopties bladeren.
Een keuze bevestigen of markeren.
Gerelateerde informatie
•
Bestemming aangeven via zoeken op vrije
tekst (p. 21)
•
•
•
•
•
Stembediening bij kaartnavigatie (p. 16)
Stembediening (p. 14)
Stembediening gebruiken (p. 15)
Instellingen voor stembediening (p. 17)
Kaartweergave op bestuurdersdisplay activeren/deactiveren (p. 40)
Kaartnavigatie op de voorruit.
U kunt ook begeleiding en informatie van het
navigatiesysteem krijgen via het head-updisplay
onder aan de binnenkant van de voorruit.
U kunt de weergave van de navigatie-informatie
sluiten en de positie van het informatieveld aanpassen.
Stembediening
Veel functies zijn ook te bedienen met stemcommando's.
Druk op de stuurknop, wacht
op een signaal en zeg bijvoorbeeld "Rijd Huis".
8
* Optie/accessoire.
INLEIDING
Veelvoorkomende handelingen bij
kaartnavigatie
Autosymbool zoeken op de kaart
Rijrichting of Noorden boven
Druk op het dradenkruis.
Druk op het kompas om de beweging van het autosymbool op de kaart te wijzigen.
Hier wordt een aantal veelvoorkomende handelingen bij kaartnavigatie beschreven.
•
•
•
•
•
•
•
•
Waar ben ik?
Autosymbool zoeken op de kaart
Rijrichting of Noorden boven
2D- of 3D-weergave
Zoomen
Schuiven
Andere rubriekweergave
Een menu verlaten
Op welke geografische positie bevindt de auto
zich op dit moment?
Als u hebt uitgezoomd en de kaart hebt verschoven, is de positie van de auto soms lastig terug te
vinden op de kaart. Dat gaat dan op deze manier
het eenvoudigst:
•
•
Waar ben ik?
Druk op het autosymbool op de kaart
(blauwe driehoek). De informatie wordt direct
op de kaart weergegeven.
U kunt kiezen uit twee manieren om de beweging
van de auto op de kaart te tonen:
•
De kaart wordt altijd weergegeven met
Noord boven aan het middendisplay – het
autosymbool beweegt in de desbetreffende
richting over de kaart. Als het autosymbool
op de kaart naar links beweegt, rijdt de auto
dus in westelijke richting.
•
Het autosymbool wijst altijd omhoog op het
middendisplay – de kaart onder het autosymbool draait mee met de bochten die de auto
maakt. Het kompassymbool geeft aan naar
welke kant het noorden (N) is op de kaart en
in het midden van het kompas is te zien naar
welke kant de voorzijde van de auto wijst (in
dit geval NE = Noordoost).
Druk op het dradenkruis. De kaart wordt
gereset en daarna volgt het autosymbool.
}}
9
INLEIDING
||
Tekens in het kompas
kompasrichting
N
(North): Noord
NE
(NorthEast): Noordoost
E
(East): Oost
SE
(SouthEast): Zuidoost
S
(South): Zuid
SW
(SouthWest): Zuidwest
W
(West): West
NW
(NorthWest): Noordwest
2D- of 3D-weergave
Bij 3D-weergave is de rijrichting van de auto altijd
boven op het middendisplay – de kaart onder het
autosymbool draait mee met de bochten die de
auto maakt.
Bij 3D-weergave wordt de schaal van de kaart
niet weergegeven.
of
Zet 2 uitgespreide vingers op
het middendisplay en beweeg
deze naar elkaar toe.
2D-weergave wordt beschreven onder "Rijrichting of Noorden boven" hierboven.
Zoomen
Inzoomen
Zo maakt u de kaart groter:
Schuiven
Zet een vinger op de kaart,
veeg deze in de gewenste richting en laat los.
De schuiffunctie is alleen
mogelijk als de kaart gemaximaliseerd is (en niet geminima-
of
Zet 2 vingers naast elkaar op
het middendisplay en spreid ze
uit.
10
Druk eenmaal met 2 uitgespreide vingers op het middendisplay.
Het kompas geeft aan naar welke kant het noorden (N) is op de kaart en in het midden van het
kompas is te zien naar welke kant de voorzijde
van de auto wijst.
Tik snel tweemaal met een vinger op het middendisplay.
Druk op 2D/3D om te wisselen tussen een 2D- en 3Dweergave.
Uitzoomen
Zo maakt u de kaart kleiner:
liseerd).
INLEIDING
Andere rubriekweergave
Terug naar kaartweergave
Druk hier om van kaartrubriek te veranderen.
Homeknop
Kies uit de volgende weergavetypen voor rubrieken op de kaart:
Menuregel Navigatie
•
Aanduiding van bestemming (Destination) en
aankomsttijd (ETA) of resterende reistijd
(RTA). Zie het artikel "Route-instellingen"
om te kiezen uit ETA of RTA.
Als u ver in een ander deel van het systeem zit en
snel terug wilt naar de kaartweergave, kunt u
deze methode gebruiken:
1.
Druk op de homeknop van het middendisplay
(1).
Aanduiding voor actuele positie (Position) en
afstand tot bestemming (Dist).
2.
Als het middendisplay vervolgens het homescherm weergeeft in plaats van de kaartweergave, drukt u op Navigatie (2) op de
bovenste menuregel.
of
•
Een andere rubriek is alleen mogelijk als de kaart
gemaximaliseerd is (en niet geminimaliseerd).
Gerelateerde informatie
•
Kaartweergave op bestuurdersdisplay activeren/deactiveren (p. 40)
•
•
Instellingen voor Sensus Navigation (p. 40)
Instellingen voor route (p. 43)
11
STEMBEDIENING
STEMBEDIENING
Stembediening1
Gerelateerde informatie
•
•
•
De stembediening biedt u de mogelijkheid om
bepaalde functies van de mediaspeler, een via
Bluetooth aangesloten telefoon, de klimaatregeling en Volvo's navigatiesysteem* met stemcommando's te bedienen.
Stembediening gebruiken (p. 15)
Stembediening bij kaartnavigatie (p. 16)
Instellingen voor stembediening (p. 17)
Het gebruik van stemcommando's biedt bedieningscomfort, leidt minder af en helpt u om de
aandacht op het verkeer op de weg vast te houden.
WAARSCHUWING
Als bestuurder bent u er altijd verantwoordelijk voor dat u de auto op een veilige manier
bestuurt en de geldende verkeersregels in
acht neemt.
Microfoon van de stembediening
De stembediening vindt in dialoogvorm plaats
met stemcommando's van de gebruiker en
gesproken systeemreacties. De stembediening
maakt gebruik van dezelfde microfoon als het
Bluetooth-handsfreesysteem en geeft antwoord
via de luidsprekers in de auto. In sommige gevallen verschijnt tevens een tekstmelding op het
bestuurdersdisplay. De functies worden aangestuurd met de rechter stuurknoppenset en instellingen doet u via het middendisplay.
Systeemupdate
Het systeem voor stembediening wordt voortdurend verder verbeterd. Voor optimale functionaliteit kunt u updates downloaden, zie
support.volvocars.com.
1
14
Geldt voor bepaalde markten.
* Optie/accessoire.
STEMBEDIENING
Stembediening gebruiken2
Basisinstructies voor gebruik van de stembediening.
Druk op de stuurknop voor
stembediening
om de
werking te activeren en een
dialoog met stemcommando's
te starten.
Let op het volgende tijdens de dialoog:
•
Spreek bij het geven van commando's na de
toon, met normale stem in een normaal
tempo.
•
Wacht met spreken, totdat het systeem klaar
is met antwoorden (zolang het systeem antwoordt, werkt de stembediening namelijk
niet).
•
Vermijd achtergrondgeluiden in het interieur
door portieren, ruiten en dakluik gesloten te
houden.
U kunt de stembediening als volgt beëindigen:
•
•
Zeg "Annuleer".
Druk lang op de stuurknop voor stembedie.
ning
Om de commandodialoog te verkorten en systeemvragen over te slaan voordat het volgende
commando wordt aangegeven, kunt u wanneer
2
het systeem spreekt de stuurknop voor stembeindrukken.
diening
Voorbeelden van stembediening
nul drie een twee twee vier vier drie
(03122443).
•
Huisnummers kunt u apart of in een groep
zeggen, bijvoorbeeld twee twee of tweeëntwintig (22). Bij Engels en Nederlands kunt u
meerdere groepen achter elkaar zeggen, bijvoorbeeld tweeëntwintig tweeëntwintig (22
22). Bij Engels kunt u ook dubbel of drievoudig gebruiken, bijvoorbeeld dubbel nul (00).
U kunt nummers aangeven binnen het interval 0–2300.
•
Frequenties kunt u als volgt zeggen: achtennegentig komma acht (98,8) en honderdenvier komma twee (104,2).
Druk op
, zeg "Bel [Voornaam]
[Achternaam] [nummercategorie]" - contactpersoon bellen voor wie meerdere telefoonnummers in het telefoonboek staan (bijvoorbeeld
thuis, mobiel, werk), bijvoorbeeld:
Druk
, zeg "Bel Robyn Smith Mobiel".
Commando's/zinnen
De volgende commando's zijn altijd mogelijk:
•
"Herhaal" - de laatst gegeven steminstructie van de actieve dialoog herhalen.
•
•
"Annuleer" - de dialoog annuleren.
"Help" - een hulpdialoog starten. Het systeem antwoordt met: commando's die in de
actuele situatie gebruikt kunnen worden, een
vraag of een voorbeeld.
Gerelateerde informatie
•
•
Stembediening (p. 14)
Instellingen voor stembediening (p. 17)
Commando's voor specifieke functies staan
beschreven in de desbetreffende artikelen, bijvoorbeeld Spaakherkenning telefoon.
Cijfers
Geef de cijfercommando's aan, afhankelijk van
welke functie moet worden aangestuurd:
•
Telefoonnummers en postcodes moet u
apart en cijfer voor cijfer zeggen, bijvoorbeeld
Geldt voor bepaalde markten.
15
STEMBEDIENING
Stembediening bij kaartnavigatie3
Commando's voor stembediening van de radio
en de mediaspeler om bijvoorbeeld een bestemming aan te geven of de routebegeleiding te
pauzeren.
Druk op
mando's:
•
"Navigatie" - Een navigatiedialoog starten
en voorbeelden van commando's tonen.
•
"Breng me naar huis" - Voor begeleiding
naar de Huis-locatie.
•
"Ga naar [stad]" - Een stad aangeven als
bestemming. Bijvoorbeeld "Rij naar Rotterdam".
•
"Ga naar [Adres]" - Een adres aangeven
als bestemming. Een adres moet uit een
straat en plaats bestaan. Bijvoorbeeld "Rij
naar Coolsingel 35, Rotterdam".
•
"Voeg kruispunt toe" – Een dialoog starten
waar u twee straten moet aangeven. De
bestemming is het punt waar de twee straten
elkaar kruisen.
3
4
5
6
16
en zeg een van de volgende com-
•
"Ga naar [Postcode]" - Een postcode aangeven als bestemming. Bijvoorbeeld "Rij naar
1 2 3 4 5".
•
"Wis reisweg" - Alle in een reisplan opgeslagen deelbestemmingen en de eindbestemming wissen.
•
"Ga naar [contact]" - Een adres uit het
telefoonboek aangeven als bestemming. Bijvoorbeeld "Rij naar Robyn Smith".
•
"Herhaal stembegeleiding" - De laatst uitgesproken aanwijzing herhalen.
•
"Zoek [POI-categorie]" - Om nuttige plaatsen (POI's) in de buurt zoeken die binnen
een bepaalde categorie vallen (zoals restaurants).4 Om een lijst te krijgen van de nuttige
plaatsen langs de route kunt u "Langs de
route" zeggen, wanneer de lijst met treffers
verschijnt.
•
"Schakel stembegeleiding uit" - De
gesproken aanwijzingen uitschakelen.
•
"Schakel stembegeleiding in" - De uitgeschakelde gesproken aanwijzingen weer
starten.
•
"Zoek [POI-categorie] in [stad]" - Om
nuttige plaatsen (POI's) in een bepaalde
categorie of plaats te zoeken. De lijst met
treffers wordt gesorteerd op de respectievelijke afstand tot het centrum van de aangegeven plaats. Bijvoorbeeld "Zoek restaurant
in Rotterdam".
•
"Zoek [POI-naam]". Bijvoorbeeld "Zoek
Euromast".
•
"Wijzig land/Wijzig staat5, 6" - Het zoekgebied wijzigen voor navigatie.
•
"Toon favorieten" - Om de favoriete locaties weer te geven op het bestuurdersdisplay.
Geldt voor bepaalde markten.
U kunt ervoor kiezen om een POI te bellen of deze aan te geven als bestemming.
In Europese landen wordt "land" gebruikt in plaats van "staat".
In Brazilië en India past u het zoekgebied aan via het middendisplay.
Gerelateerde informatie
•
Displays en bediening voor kaartnavigatie
(p. 7)
•
•
•
Stembediening (p. 14)
Stembediening gebruiken (p. 15)
Instellingen voor stembediening (p. 17)
STEMBEDIENING
Instellingen voor stembediening7
•
Stembediening bij kaartnavigatie (p. 16)
Er zijn meerdere instellingen voor stembediening
mogelijk.
1.
Druk op Instellingen op het hoofdscherm.
2.
Druk op Systeem
kies instellingen.
Stembediening en
• Herhaalmodus
• Geslacht
• Spreeksnelheid
Audio-instellingen
1. Druk op Instellingen op het hoofdscherm.
2.
Druk op Geluid Systeemvolumes
Stembediening en kies instellingen.
Taal wijzigen
Stembediening is niet voor alle talen mogelijk. De
beschikbare talen voor stembediening zijn in de
talenlijst aangegeven met een pictogram,
.
Een eventuele taalwijziging geldt ook voor de
menu-, display- en hulpteksten.
1.
Druk op Instellingen op het hoofdscherm.
2.
Druk op Systeem
Taal en kies taal.
Gerelateerde informatie
•
•
7
Stembediening (p. 14)
Stembediening gebruiken (p. 15)
Geldt voor bepaalde markten.
17
BESTEMMING OPGEVEN
BESTEMMING OPGEVEN
Algemene informatie over het
aangeven van bestemmingen
Een bestemming is op verschillende manieren
aan te geven.
U kunt op de volgende manieren een bestemming opgeven:
•
•
•
•
•
•
•
Druk op de kaart
Zoeken op vrije tekst en Kaartcoördinaten
Laatst gekozen bestemmingen
Favoriete locaties uit bibliotheek
In de bibliotheek bewaarde posities
•
•
Reisplan en alternatieve route (p. 30)
•
Bestemming aangeven via zoeken op vrije
tekst (p. 21)
•
Bestemming aangeven met Laatste/Favorieten/Bibliotheek (p. 22)
•
Bestemming invoeren via nuttige plaats
(Point of Interest - POI) (p. 24)
•
Bestemming aangeven via zoeken op adres
(p. 25)
Bestemming direct op de kaart aangeven
(p. 20)
Bestemming direct op de kaart
aangeven
Een bestemming is op verschillende manieren
aan te geven, het markeren met de vinger op de
kaart is daar één van.
In veel gevallen is het het eenvoudigst om de
kaart te verschuiven naar de gewenste positie en
deze met uw vinger aan te raken.
Controleer eerst of de kaartweergave in de maximale stand
staat: Als u deze knop op het
scherm ziet, drukt u erop om de
kaartweergave te maximaliseren.
Nuttige plaats (Point of Interest - POI)
Adres
Kies een van de mogelijkheden via verwijzingen
onder "Bestemmingen en Deelbestemmingen"
en volg de aanwijzingen.
Bestemming en Deelbestemmingen
De positie die het eerst wordt ingesteld, wordt de
bestemming van het reisplan.
De volgende locaties worden de deelbestemmingen van het reisplan.
U kunt een reisplan en de bijbehorende bestemming en deelbestemmingen naderhand heel eenvoudig bewerken - zie "Reisplan bewerken"
onder "Reisplan en alternatieve route".
20
Gerelateerde informatie
Vervolgens doet u het volgende:
1.
Ga naar de gewenste positie op de kaart
door te schuiven.
2.
Ingedrukt houden op de positie - er wordt
een pictogram aangemaakt en er verschijnt
een menu.
BESTEMMING OPGEVEN
Bestemming aangeven via zoeken
op vrije tekst
U kunt op verschillende manieren een bestemming aangeven – via een vrije zoekopdracht kunt
u bijvoorbeeld zoeken op telefoonnummer, postcode, straat, plaats, coördinaten en POI (Point
of Interest - POI).
3. Kies Ga hierheen. De begeleiding begint.
Met het toetsenbord van het middendisplay zijn
voor het zoeken van bestemmingen de meeste
tekens in te voeren en te gebruiken. Zie het artikel "Toetsenbord van middendisplay gebruiken"
voor een beschrijving.
Pictogram wissen
Als het pictogram van de positie moet worden
gewist:
•
Kies Wis
Positie van pictogram wijzigen
Als de positie van het pictogram moet worden
gewijzigd:
1.
Druk langdurig op het pictogram, sleep dit
naar de gewenste positie en laat het los.
1.
2.
Druk op Best. inst. onder aan het display.
> De kaartweergave schakelt over op het
zoeken op adres
Druk op
.
3.
Geef de zoekterm aan.
> Naarmate u meer tekst invoert wordt de
lijst met treffers aangepast.
Gerelateerde informatie
•
Algemene informatie over het aangeven van
bestemmingen (p. 20)
}}
21
BESTEMMING OPGEVEN
||
4.
Als de zoekopdracht het gewenste resultaat opleverde – druk op een treffer om de
desbetreffende informatiekaart te openen en
kies ervoor om de treffer te gebruiken.
Als de zoekopdracht te veel treffers opleverde – druk op Filter zoekopdracht en
kies een positie die als middelpunt voor een
zoekopdracht moet gelden en kies daarna
ervoor om de treffer te gebruiken:
•
•
•
•
Rondom auto
Rondom bestemming
Langs route
Rondom kaartpunt
Coördinaten
Een bestemming is ook in te voeren aan de hand
van coördinaten op de kaart.
•
Voer bijvoorbeeld "N 58,1234 E 12,5678" in
en druk op Zoeken.
De windstreken N, E, S en W zijn op verschillende manieren in te voeren, bijvoorbeeld als
volgt:
N 58,1234 E 12,5678 (met spatie)
N58,1234 E12,5678 (zonder spatie)
22
58,1234N 12,5678E (met windstreek achter de coördinaten)
Bestemming aangeven met
Laatste/Favorieten/Bibliotheek
58,1234-12,5678 (met koppelteken zonder
windstreek)
Een bestemming is op verschillende manieren
aan te geven. Het kiezen uit lijsten is daar één
van.
U kunt net zo goed een punt [.] als een komma [,]
gebruiken.
Zo kunt u deze lijsten weergeven:
1. Druk op Best. inst. onder
aan het beeldscherm - op de
kaartweergave verschijnt een
zoekveld voor het zoeken op
adres.
Gerelateerde informatie
•
Algemene informatie over het aangeven van
bestemmingen (p. 20)
•
Displays en bediening voor kaartnavigatie
(p. 7)
•
Informatiekaarten op de kaart (p. 33)
2. Kies daarna een van de volgende lijsten, boven
aan het beeldscherm:
• Recent
• Favorieten
• Bibliotheek
Nadat er een mogelijkheid in een lijst is gemarkeerd, voegt u dit als bestemming toe met een
van de knoppen Navigatie starten of Als
routepunt toev..
BESTEMMING OPGEVEN
Laatste
Favorieten
Bibliotheek
In deze lijst staat een overzicht van verrichte zoekopdrachten. Schuiven en kiezen.
Deze lijst geeft een overzicht van als favoriet
gemarkeerde locaties uit Bibliotheek. Schuiven
en kiezen.
Hier worden opgeslagen locaties en reisplannen
verzameld. Het laatst opgeslagen item staat
bovenaan in de lijst.
Een gewiste positie in Favorieten staat altijd
nog in Bibliotheek, maar dan met een ster die
"uit" is. Als u hem weer terug wilt zetten naar
Favorieten, gaat u naar Bibliotheek en markeert u het sterretje voor de positie weer.
Druk op het sterretje voor een positie om deze
als favoriet te markeren of juist niet. Een positie
met een gemarkeerd/ingekleurd sterretje wordt
ook weergegeven onder Favorieten.
Is ook beschikbaar als menuoptie in het bestuurdersdisplay, en wel via de rechter stuurknoppenset. Zie "Displays en bediening voor kaartnavigatie".
Met Bewerken kan de lijst worden bewerkt.
Met Thuisadres instellen kan een vaak
gebruikte bestemming worden geprogrammeerd
en gebruikt. Een ingevoerde Huis-bestemming is
ook beschikbaar als menuoptie in het bestuurdersdisplay, en wel via de rechter stuurknoppenset. Zie "Displays en bediening voor kaartnavigatie".
Met Bewerken kan de lijst worden bewerkt.
Een gewiste positie in Bibliotheek wordt ook
gewist in Favorieten.
De bibliotheek is op verschillende manieren te
rangschikken:
• Toegevoegd - om op volgorde van tijd te
sorteren.
• Naam - om te sorteren op alfabetische volgorde.
}}
23
BESTEMMING OPGEVEN
||
• Afstand - om te sorteren op de afstand tot
Bestemming invoeren via nuttige
plaats (Point of Interest - POI)
• Ontvangen - posities worden uitgefilterd die
Een bestemming is op verschillende manieren
aan te geven. Het aangeven van een POI is daar
één van.
de actuele positie.
naar de auto zijn verzonden met de functie
"Send to Car". Nieuwe, ongelezen locaties
zijn voorzien van een BLAUWE markering,
die verdwijnt nadat deze zijn gelezen. Zie
voor meer informatie het artikel "Bestemming opslaan met Send to car".
Met Bewerken kunt u een of meer posten uit de
lijst verwijderen.
Gerelateerde informatie
•
Bestemming opslaan met "Send to Car"
(p. 26)
•
Displays en bediening voor kaartnavigatie
(p. 7)
•
24
Algemene informatie over het aangeven van
bestemmingen (p. 20)
Druk op Best. inst. onder aan het beeldscherm - op de kaartweergave verschijnt een
zoekveld voor het zoeken op adres.
Voorbeeld van een POI.
2.
Druk op POI.
3.
Druk op het gewenste filter.
Onder "Instellingen voor kaart" kunt u kiezen
welke POI's op de kaart moeten worden weergegeven. Daar ziet u een lijst met alle POI's die
beschikbaar zijn in de actuele regio. Die instelling
is niet van invloed op het zoeken van POI's als
bestemming; ook niet-geselecteerde POI's worden hier weergegeven als alternatieve bestemmingen.
1.
•
•
•
•
•
In de buurt van de auto
In de buurt van de bestemming
In de buurt van de deelbestemming
Langs de route
Rondom kaartmarkering
4.
Zoek de gewenste POI en kies deze.
5.
Kies Navigatie starten of Als routepunt
toev..
Veel POI's (bijvoorbeeld restaurants) hebben
subcategorieën (zoals fastfood).
Bepaalde POI's worden pas op de kaart weergegeven vanaf een schaal van 1 km (1 mi).
BESTEMMING OPGEVEN
N.B.
•
Het symbool voor een POI, het aantal
POI’s en de POI-varianten kunnen per
markt verschillen.
•
Bij het bijwerken van kaartgegevens worden er mogelijk symbolen toegevoegd en
andere verwijderd – in het menusysteem
kunt u altijd alle symbolen voor het desbetreffende kaartsysteem doornemen.
Bestemming aangeven via zoeken
op adres
Een bestemming is op verschillende manieren
aan te geven. Het aangeven van een adres is
daar één van.
Druk op Best. inst. onder aan
het beeldscherm - op de kaartweergave verschijnt een zoekveld voor het zoeken op adres.
Gerelateerde informatie
•
Algemene informatie over het aangeven van
bestemmingen (p. 20)
•
Instellingen voor kaart (p. 41)
U hoeft niet alle velden in te vullen. Als u bijvoorbeeld routebegeleiding naar een stad wenst, kunt
u volstaan met het aangeven van het desbetreffende land en de stad. U krijgt dan routebegeleiding naar het centrum van die stad.
Kies een toegankelijk invoerveld en voer in met
het toetsenbord van het middendisplay:
•
•
•
•
•
Land/Staat/Provincie
Plaats/Gebied/Postcode
Adres
Nummer
Kruispunt
Gerelateerde informatie
•
Algemene informatie over het aangeven van
bestemmingen (p. 20)
•
Informatiekaarten op de kaart (p. 33)
Voorbeeld van zoekvelden – deze kunnen per markt/
regio verschillen.
Let erop dat de hier beschreven zoekmogelijkheden niet voor alle markten/regio's beschikbaar
zijn - het beeldscherm geeft alleen de beschikbare zoekmogelijkheden weer voor het actuele
zoekgebied.
25
BESTEMMING OPGEVEN
Bestemming opslaan met "Send to
Car"
Een bestemming is op verschillende manieren
op te slaan - één manier is het gebruiken van de
functie "Send to Car" (Send to Car).
Positie naar de auto sturen
Send to Car (Naar auto verzenden) is een systeem dat het mogelijk maakt om een bestemming/positie via een computer toe te voegen aan
het navigatiesysteem van de auto.
Send to Car is ook te gebruiken vanaf de Volvo
On Call-app. Volvo On Call is ook te gebruiken,
als de Volvo On Call-helpdesk een bestemming/
positie naar de auto moet sturen.
3.
Let erop dat de hier getoonde procedure slechts
een voorbeeld is van een van de diverse leveranciers van kaartservices.
1.
Breng via een computer een bezoek aan
here.com.
> Er wordt dan een kaartdienst geopend.
2.
Zoek de gewenste positie op.
4.
26
5.
Klik op Send to Car in het nevenmenu.
6.
Kies uw auto en voer het VIN van de auto in
of geef het e-mailadres aan dat aan uw Volvo
ID gekoppeld is. Klik vervolgens of Sturen.
7.
Klik op Klaar.
> De positie wordt vervolgens naar de auto
gestuurd.
Klik met de rechter muisknop de positie aan
en klik vervolgens op het adres.
> Er wordt een nevenmenu/informatiekaart
geopend.
Klik op Delen in het nevenmenu.
Voor meer informatie over verdere leveranciers
en andere gegevens over de functie Send to Car
kunt u kijken op de supportsite van Volvo Cars
(support.volvocars.com).
BESTEMMING OPGEVEN
Positie ontvangen en gebruiken in de
auto
Om gegevens te kunnen ontvangen moet de
auto een internetverbinding hebben, zie de
beschrijving in het artikel "Internetverbinding
maken voor auto" in de gebruikershandleiding.
Als de positie via Volvo On Call naar de auto
wordt gestuurd, worden de gegevens overgedragen via de geïntegreerde automodem zodat er
geen aparte internetverbinding nodig is.
1.
Na ontvangst van een positie verschijnt er
een bericht op het middendisplay. Druk op
het bericht/symbool.
> Er wordt een informatiekaart geopend.
2.
Kies het gewenste gebruik van de positie.
Opgeslagen positie gebruiken
Ontvangen posities worden opgeslagen in de
bibliotheek van het navigatiesysteem voor later
gebruik, zie "Bestemming aangeven met Laatste/
Favorieten/Bibliotheek".
Gerelateerde informatie
•
Bestemming aangeven met Laatste/Favorieten/Bibliotheek (p. 22)
•
Algemene informatie over het aangeven van
bestemmingen (p. 20)
27
REISPLAN EN ROUTE
REISPLAN EN ROUTE
Reisplan en alternatieve route
2.
De mogelijkheid bestaat om tijdens de routebegeleiding het reisplan te bekijken of te kijken of
er alternatieve routes zijn.
Reisplan weergeven
Druk op het symbool om het reisplan te openen.
Reisplan bewerken of wissen
3.
Kies een alternatieve route:
• Eco
• Snel
• Pittoresk
4.
Druk op de kaart.
> De bijgewerkte route verschijnt op de
kaart en de routebegeleiding wordt hervat.
Gerelateerde informatie
1.
30
Druk tijdens de routebegeleiding op Max.
om de kaartweergave te maximaliseren en
toegang te krijgen tot het reisplan.
1.
Open het reisplan.
2.
Druk op de prullenbak om een deelbestemming in het reisplan te wissen of druk op Wis
reisweg om het complete reisplan te wissen.
Alternatieve route weergeven
Tijdens actieve routebegeleiding kunt u naar
alternatieve routes zoeken.
1.
Open het reisplan.
2.
Druk op Alternatieve routes.
•
•
•
•
Begeleidingspunten in het reisplan (p. 31)
Omweg kiezen (p. 34)
Informatiekaarten op de kaart (p. 33)
Instellingen voor route (p. 43)
REISPLAN EN ROUTE
Begeleidingspunten in het reisplan
Een lijst met de komende begeleidingspunten in
het reisplan helpt u om komende manoeuvres op
tijd te plannen / "zien".
Begeleidingspunten van het reisplan.
Er verschijnt een lijst met de begeleidingspunten
van het reisplan op de kaart bij activering van een
reisplan.
De lijst is uit te vouwen door te drukken op de
. Als u op de pijl-omhoog
pijl-omlaag
drukt, minimaliseert u de lijst.
Het volgende begeleidingspunt staat altijd
bovenaan in de lijst.
Als u op een van de begeleidingspunten in de
lijst drukt, schuift de kaart verder naar de bijbehorende positie. Als u vervolgens op het "dradenkruis" van de kaart (onder de 2D/3D-knop) drukt,
gaat de kaart weer terug naar de begeleidingsweergave, waarbij de kaart de auto volgt.
Nuttige plaatsen (Point of Interest POI) langs de route
Gerelateerde informatie
Er kan een lijst worden weergegeven met nuttige
plaatsen (POI's) langs de route.
•
•
•
•
Omweg kiezen (p. 34)
Reisplan en alternatieve route (p. 30)
Informatiekaarten op de kaart (p. 33)
Instellingen voor route (p. 43)
1.
Druk op Vooruit.
2.
Druk op POI.
> De POI's op de route die verschijnen zijn
geordend op afstand.
3.
Wanneer er op een bepaalde locatie meerdere POI's zijn, verschijnen deze in de vorm
van een groep. Druk op de groep om een lijst
met de POI's te zien.
4.
Kies een POI.
5.
Kies een van de mogelijkheden op de informatiekaart en volg de aanwijzingen op.
}}
31
REISPLAN EN ROUTE
||
Gerelateerde informatie
•
Bestemming invoeren via nuttige plaats
(Point of Interest - POI) (p. 24)
Verkeersproblemen langs de route
Er kan een lijst worden weergegeven met verkeersproblemen langs de route.
1.
32
2.
Druk op Verkeer. De Verkeer-knop is grijs
van kleur, als er op de route geen verkeersgebeurtenissen zijn.
> De verkeersgebeurtenissen op de route
die verschijnen zijn geordend op afstand.
3.
Voor meer informatie over een bepaalde verkeersgebeurtenis kunt u de desbetreffende
regel aanraken om de bijbehorende informatiekaart te openen. Kies een van de mogelijkheden op de informatiekaart en volg de aanwijzingen op.
4.
Druk op Mijden om verkeersgebeurtenissen
te vermijden.
> De route wordt herberekend, waarna de
begeleiding via een alternatieve route verloopt.
Druk op Vooruit.
REISPLAN EN ROUTE
Gerelateerde informatie
•
•
Verkeersinformatie (p. 36)
Instellingen voor verkeer (p. 44)
Informatiekaarten op de kaart
Bij ieder pictogram op de kaart voor bijvoorbeeld
bestemmingen, deelbestemmingen of favorieten
zit een informatiekaart die u kunt openen door
op het pictogram te drukken.
Via de Infokaart van het pictogram kunt u
actuele informatie bekijken over dat pictogram.
De informatie en mogelijkheden variëren, afhankelijk van het type pictogram.
• Opslaan - de positie wordt opgeslagen in
de bibliotheek. Zie voor informatie het artikel
"Bestemming aangeven met Laatste/Favorieten/Bibliotheek".
Gerelateerde informatie
•
•
•
•
•
Reisplan en alternatieve route (p. 30)
Begeleidingspunten in het reisplan (p. 31)
Omweg kiezen (p. 34)
Instellingen voor route (p. 43)
Bestemming aangeven met Laatste/Favorieten/Bibliotheek (p. 22)
Voorbeeld van informatiekaart voor een nuttige plaats
(Point of Interest - POI).
In het gegeven voorbeeld met een gemarkeerde
nuttige plaats (Point of Interest - POI) kunt u
onder andere kiezen voor:
• Navigatie starten - de positie wordt opgeslagen als bestemming
• Als routepnt toevoegen - de positie wordt
opgeslagen als deelbestemming
33
REISPLAN EN ROUTE
Omweg kiezen
Als u het volgende deel van de route wilt vermijden, bijvoorbeeld omdat de weg is afgesloten,
kan de functie Omleiding worden gekozen.
Omweg
De omweg met bijbehorende informatie wordt weergegeven.
2.
1.
Druk op het symbool voor Omleiding. Op de
kaart verschijnt een alternatieve route met
informatie over de grotere/kleinere afstand
en de berekende reistijd.
Normaal gesproken krijgt u een voorstel voor
een korte omweg, waarbij u snel weer teruggaat naar de route van het oorspronkelijke
reisplan.
Als u het voorstel accepteert: Druk op het
bord met de informatie over de omweg. De
route wordt ook automatisch geaccepteerd,
als u de voorgestelde route aanhoudt.
Als u het voorstel niet accepteert: Druk op
Annuleren, waarna de routebegeleiding de
actuele route hervat.
De omweg is geactiveerd.
Na het accepteren van het voorstel wordt de routebegeleiding hervat, maar dan met de omweg
als route.
Een alternatief voor de functie Omleiding is om
af te wijken van de route van het reisplan – het
systeem werkt vervolgens de route automatisch
bij en gaat verder met de begeleiding naar de
bestemming via de meest geschikte route.
Onder "Reisplan en alternatieve route" vindt u
nog een manier om een alternatieve route te kiezen.
Gerelateerde informatie
•
•
•
•
34
Instellingen voor route (p. 43)
Omweg kiezen (p. 34)
Reisplan en alternatieve route (p. 30)
Informatiekaarten op de kaart (p. 33)
VERKEERSINFORMATIE
VERKEERSINFORMATIE
Verkeersinformatie
Het navigatiesysteem ontvangt doorlopend verzonden informatie over verkeersproblemen en
doorstroming.
N.B.
Verkeersinformatie is niet in alle gebieden/
landen beschikbaar.
De dekkingsgebieden voor verkeersinformatie
worden voortdurend uitgebreid.
In het artikel "Verkeersinstellingen" staan de
aanpassingen beschreven die u kunt verrichten
om verkeersinformatie op de kaart weer te geven.
et cetera worden met verschillende symbolen op
de kaart weergegeven.
Bij grotere verkeersproblemen wordt de omvang
daarvan ook met een RODE lijn aangegeven
naast de weg, zoals bij wegwerkzaamheden. De
lijn geeft eveneens aan voor welke rijrichting het
probleem geldt. Als het probleem voor beide rijrichtingen geldt, ziet u een lijn aan beide zijden
van de weg.
Informatie over verkeersprobleem
– Druk op het symbool voor het verkeersprobleem.
> Er verschijnt een informatiekaart. De informatie kan bijvoorbeeld de positie van het
verkeersprobleem bevatten met straatnaam/wegnummer en de aard/omvang/
duur van het probleem.
Verkeersprobleem vermijden
Als het probleem zich op de route bevindt, kan de
optie Mijden worden gekozen. Het systeem
berekent dan een andere route.
Zie "Verkeersproblemen op de route" voor een
beschrijving.
Voorbeeld van verkeersinformatie
Verkeersproblemen als langzaam rijdend en stilstaand verkeer, wegwerkzaamheden, ongelukken
1 Geldt
36
voor bepaalde markten.
Uitgebreide verkeersinformatie (RTTI)1
Bij een Connected Car kunt u via internet uitgebreide verkeersinformatie ontvangen dankzij RTTI.
Gerelateerde informatie
•
•
•
Instellingen voor verkeer (p. 44)
Uitgebreide verkeersinformatie (RTTI),
(p. 37)
Verkeersproblemen langs de route (p. 32)
VERKEERSINFORMATIE
Uitgebreide verkeersinformatie
(RTTI)2, 3
Bij een Connected Car kunt u via internet uitgebreide verkeersinformatie ontvangen dankzij
RTTI.
Wanneer een auto doorstroominformatie aanvraagt, worden tegelijkertijd anonieme gegevens
verstuurd over de doorstroom op de actuele locatie van de auto: dit verbetert de werking van de
dienst. De anonieme gegevens worden alleen
verstuurd, wanneer het RTTI geactiveerd is.
Weergegeven worden de actuele verkeersomstandigheden op snelwegen, grotere wegen en
hoofdwegen en bepaalde centrumroutes.
Hoeveel verkeersinformatie er op de kaart verschijnt hangt af van de afstand ten opzichte van
de auto. Op de kaart verschijnt alleen verkeersinformatie binnen een straal van zo'n 120 km rond
de auto.
N.B.
Verkeersinformatie is niet in alle gebieden/
landen beschikbaar.
De dekkingsgebieden voor verkeersinformatie
worden voortdurend uitgebreid.
Gerelateerde informatie
•
Activeer/deactiveer de uitgebreide verkeersinformatie (RTTI), (p. 45)
•
•
•
Verkeersinformatie (p. 36)
Instellingen voor verkeer (p. 44)
Verkeersproblemen langs de route (p. 32)
Op de kaart staan naast de standaardteksten en
-symbolen ook aanduidingen voor de doorstroom
die de snelheid aangeven ten opzichte van de
snelheidslimiet voor een bepaald gedeelte. De
doorstroom wordt aangeduid met gekleurde lijnen aan weerszijden van het gedeelte:
•
•
Op basis van mobiele apps, openbare instanties
en gps-gegevens wordt verkeersinformatie
samengesteld over problemen en de doorstroom.
2
3
•
•
•
Groen - geen storingen.
Geel – geeft de omvang van het verkeersprobleem aan en zegt niets over de feitelijke
verkeersstroom, bijvoorbeeld wegwerkzaamheden.
Oranje – langzaamrijdend verkeer.
Rood - drukte/opstopping/ongeval.
Zwart – weg afgesloten.
Geldt voor bepaalde markten.
Real Time Traffic Information
37
INSTELLINGEN
INSTELLINGEN
Kaartweergave op
bestuurdersdisplay activeren/
deactiveren
De kaart verschijnt automatisch op het bestuurdersdisplay na instelling van een bestemming. U
kunt de kaartweergave ook activeren zonder een
bestemming te hebben ingevoerd.
Gerelateerde informatie
•
•
Instellingen voor Sensus Navigation (p. 40)
Displays en bediening voor kaartnavigatie
(p. 7)
Instellingen voor Sensus Navigation
U kunt aan de hand van een aantal instellingen
kiezen hoe de route en andere informatie moeten worden gepresenteerd.
Kaartnavigatie is op verschillende manieren te
presenteren - u kunt een aantal instellingen verrichten om de kaart op het beeldscherm aan te
passen aan persoonlijke voorkeuren.
Doe als volgt om naar de instellingen te gaan:
1.
Sleep het hoofdscherm omlaag vanuit de
bovenkant van het beeldscherm.
2.
Volg daarna het volgende zoekpad:
Instellingen
Bestuurdersdisplay1.
1.
Druk op Instellingen op het hoofdscherm.
2.
Druk op My Car Displays
Achtergrond display bestuurder.
3.
Druk op het keuzerondje Navigatie tonen
om de kaartweergave op het bestuurdersdisplay te activeren ook al is er geen reisplan
geactiveerd.
1
40
Alleen op een 12 inch bestuurdersdisplay verschijnt een kaart.
Navigatie
INSTELLINGEN
U kunt instellingen verrichten ten aanzien van het
volgende:
• Kaart - opties voor inhoud en uiterlijk van de
Instellingen voor kaart
Hier kiest u de instellingen voor de kaartweergave op het beeldscherm.
kaart.
• Route - opties voor weergave en berekening
van de route.
• Verkeer - opties voor informatie over verkeersproblemen.
U kunt instellingen verrichten ten aanzien van het
volgende:
•
•
•
•
•
Positieformaat
Kaartontwerp
POI
Favorieten
Snelheidscamera's2
Positieformaat
• Begeleiding - opties voor routebegeleiding.
• Systeem - informatie over software en kaartupdates.
Gerelateerde informatie
•
•
Instellingen voor kaart (p. 41)
•
•
•
•
Instellingen voor route (p. 43)
Kaartweergave op bestuurdersdisplay activeren/deactiveren (p. 40)
Instellingen voor verkeer (p. 44)
Instellingen voor routebegeleiding (p. 45)
Kaartinformatie (p. 46)
Onder Positieformaat kiest u of de actuele
positie op de kaart moet worden benoemd/weergegeven met adres of coördinaten:
Instellingen
2
De functie is niet op alle markten beschikbaar.
Navigatie
Kaart
• Adres
• Coördinaten en hoogte
}}
41
INSTELLINGEN
||
Kaartdesign
Nuttige plaats (Point of Interest - POI)
Onder Kaartontwerp kiest u hoe de kaartkleuren moeten worden weergegeven:
Kies hier de POI's die op de kaart moeten worden weergegeven. Voor iedere categorie zijn er
twee mogelijkheden. U kunt alle POI's in een
categorie laten weergeven, bijvoorbeeld "Transportmiddelen".
• Dag - lichte kleuren.
• Nacht - donkere kleuren om ook in het donker goed te kunnen zien.
• Auto - het systeem schakelt, afhankelijk van
POI-subcategorieën.
•
Vink de POI-categorieën aan die op de kaart
moeten worden weergegeven en sluit het
menu door op Terug of Sluiten te drukken.
Kijk voor meer informatie in het artikel "Bestemming aangeven met nuttige plaats (Point of
Interest - POI)".
het licht in het interieur, heen en weer tussen
Dag en Nacht.
POI-hoofdcategorieën.
42
U kunt ook de categorie openen met het symbool
">" en vervolgens kiezen welke subcategorieën
wel of niet moeten worden weergegeven.
INSTELLINGEN
Favorieten
Flitspalen3
Instellingen voor route
Hier kiest u instellingen voor de berekening van
de route.
Zoekpad:
Instellingen
Navigatie
Route
U kunt instellingen verrichten ten aanzien van het
volgende:
Geef aan of Favorieten op de kaart moeten worden weergegeven.
Geef aan of Snelheidscamera's op de kaart
moeten worden weergegeven.
•
•
Ja/Nee
Zie voor meer informatie het artikel "Bestemming
aangeven met Laatste/Favorieten/Bibliotheek".
Ja/Nee
Gerelateerde informatie
•
•
Instellingen voor Sensus Navigation (p. 40)
•
Bestemming invoeren via nuttige plaats
(Point of Interest - POI) (p. 24)
Bestemming aangeven met Laatste/Favorieten/Bibliotheek (p. 22)
•
•
•
•
•
functie is niet op alle markten beschikbaar.
Patroon verkeersgeschiedenis
Standaard routetype
Mijden
Formaat aankomsttijd
Route aanleren
Geef aan of u gegevensverzameling toestaat voor
optimalisering van de routeberekening:
•
Ja/Nee
Verkeerspatroongeheugen
Geef aan of u het verkeerspatroongeheugen wilt
gebruiken bij het berekenen van een route:
•
3 De
Route leren
Ja/Nee
}}
43
INSTELLINGEN
||
Standaardtype route
Kies het standaardtype route dat uw voorkeur
heeft:
Vink de opties aan die – zo mogelijk – automatisch moeten worden vermeden bij het berekenen
van de route:
• Snel
• Eco
• Pittoresk - snelwegen worden zoveel moge-
•
•
•
•
•
•
•
lijk vermeden, wat een lange reistijd kan
betekenen.
Het is ook mogelijk om tijdens het rijden een
alternatieve route te kiezen - zie het artikel "Reisplan en alternatieve route".
Str ontw
Instellingen voor verkeer
Hier kiest u instellingen voor de weergave van
verkeersinformatie op de kaart.
Tunnel
Landgrens4
Zone met fileheffing
Autotrein
Pont
Snelweg
Tolwegen
Tijdformaat
Aangeven hoe de aankomsttijd moet worden
aangegeven:
• ETA5 - Berekend tijdstip van aankomst bij
bestemming
• RTA6 - Resterende reistijd tot aan bestemming
De aangegeven tijd betreft de tijdzone van de
bestemming.
Gerelateerde informatie
•
•
4
5
6
44
Niet voor alle markten/regio's.
ETA – Estimated Time of Arrival
RTA – Remaining Time to Arrival
Instellingen voor Sensus Navigation (p. 40)
Reisplan en alternatieve route (p. 30)
1.
Druk op Instellingen op het hoofdscherm.
2.
Druk op Navigatie Verkeer en kies de
gewenste instellingen:
INSTELLINGEN
• Verkeersgebeurtenissen - die op de kaart
moeten worden weergegeven en moeten
worden gebruikt bij het berekenen van de
route.
Geen
Hoofd
Alle
• Filevrij verkeer - vink het vakje aan van dat
wat op de kaart moet worden weergeven.
• Verkeershinder vermijden - langs de
route. Bij het berekenen van de route wordt
rekening gehouden met uw keuze.
Activeer/deactiveer de uitgebreide
verkeersinformatie (RTTI)8, 9
Bij een Connected Car kunt u via internet uitgebreide verkeersinformatie ontvangen dankzij
RTTI.
Altijd
• Gebruik RTTI bij internetverbinding - vink
het vakje aan voor uitgebreide verkeersinformatie via internet. 7
• Verkeersbron - geeft aan welke bron er
wordt gebruikt voor de verkeersinformatie.
Niveau voor gesproken aanwijzingen
1. Druk op Instellingen op het hoofdscherm.
Om RTTI te kunnen gebruiken moet de auto een
actieve internetverbinding hebben.
2.
Druk op Navigatie
1.
3.
Druk op de gewenste vorm van stembegeleiding:
Druk op Instellingen op het hoofdscherm.
2.
Druk op Navigatie
3.
Vink het vakje Gebruik online
verkeersinformatie aan om de reguliere
verkeersinformatie te vervangen door RTTI.
Nooit
Vragen - er worden tijdens de route suggesties tot routewijziging gegeven.
Instellingen voor routebegeleiding
Hier kiest u instellingen voor de presentatie van
de routebegeleiding.
Verkeer.
Begeleiding.
• Geen - Geen automatische gesproken
aanwijzingen, maar de mogelijkheid om
eenmalig handmatig actuele gesproken
aanwijzingen op te vragen.
• Laag - Slechts één melding per begelei-
Als bij een actieve RTTI de internetverbinding van
de auto wegvalt, wordt automatisch de standaardverkeersinformatie geactiveerd. Wanneer de
internetverbinding weer is hersteld, wordt RTTI
opnieuw geactiveerd.
• Gemiddeld - Maximaal 3 meldingen per
Gerelateerde informatie
• Vol - Maximaal 4 meldingen per begelei-
•
•
Uitgebreide verkeersinformatie (RTTI), (p. 37)
dingspunt.
begeleidingspunt, met beperkte informatie.
dingspunt en alle beschikbare informatie.
Verkeersinformatie (p. 36)
Gerelateerde informatie
•
•
•
•
7
8
Instellingen voor Sensus Navigation (p. 40)
Verkeersproblemen langs de route (p. 32)
Verkeersinformatie (p. 36)
Uitgebreide verkeersinformatie (RTTI), (p. 37)
Geldt voor bepaalde markten.
Geldt voor bepaalde markten.
}}
45
INSTELLINGEN
||
Nuttige plaatsen (Point of Interest - POI)
langs de route
1. Druk op Instellingen op het hoofdscherm.
2.
Druk op Navigatie
3.
Vink POI langs route aan om weergave op
de kaart te activeren.
Begeleiding.
Gerelateerde informatie
•
•
Instellingen voor Sensus Navigation (p. 40)
Nuttige plaatsen (Point of Interest - POI)
langs de route (p. 31)
Kaartinformatie
Hier staat informatie over het bijwerken van software en kaartgegevens.
De lijst wordt automatisch weergegeven als u op
een snelweg rijdt.
Informatie over spoorwegovergangen
1. Druk op Instellingen op het hoofdscherm.
2.
Druk op Navigatie
3.
Vink Begeleiding spoorwegovergang aan
om weergave op de kaart te activeren.
Begeleiding.
Informatie over rijstrookvermindering
1. Druk op Instellingen op het hoofdscherm.
2.
Druk op Navigatie
3.
Vink Begeleiding knooppunt aan om
weergave op de kaart te activeren.
Begeleiding.
Waarschuwing voor bochten
1. Druk op Instellingen op het hoofdscherm.
2.
Druk op Navigatie
3.
Vink Waarschuwing bocht aan om weergave op de kaart te activeren.
9
46
Real Time Traffic Information
Zoekpad:
Instellingen
Navigatie
Systeem
Kaartinformatie
Snelkoppeling naar instellingen voor de kaartregio en updates.
• Kaartinformatie - Kaarten en updates
bepalen en favoriete regio kiezen.
Begeleiding.
Gerelateerde informatie
•
•
Instellingen voor Sensus Navigation (p. 40)
Kaartgegevens bijwerken met MapCare
(p. 48)
KAART- EN SYSTEEMINFORMATIE
KAART- EN SYSTEEMINFORMATIE
Kaartgegevens bijwerken met
MapCare
MapCare is een dienst waarmee kaartupdates te
verrichten zijn voor Volvo-modellen met Sensus
Navigation. De kaartgegevens zijn bij te werken
via internet.
Algemene informatie over updates
Bijwerken is direct mogelijk via een mobiele telefoonverbinding of via een computer met een
USB-geheugen.
De kaart van de auto is onderverdeeld in een
bepaald aantal vaste regio's. Bij het bijwerken van
kaartgegevens hoeven niet alle regio's te worden
bijgewerkt; u kunt ervoor kiezen om alleen één
specifieke regio bij te werken of meerdere
regio's.
Een of meer regio's kunnen worden bijgewerkt
via de eigen internetverbinding van de auto. Als in
plaats daarvan een groot aantal regio's, of de
hele kaart, moet worden bijgewerkt, kan de totale
hoeveelheid kaartgegevens zo groot zijn dat de
update via een computer en een USB-geheugen
aanzienlijk soepeler zal verlopen.
N.B.
Als een reisplan zich over meerdere regio's
uitstrekt, moeten deze allemaal hetzelfde versienummer hebben. Anders bestaat de kans
dat een berekende route via onverwachte
wegen voert.
48
Kaartstructuur bijwerken
Soms moet de structuur van een kaart worden
gewijzigd. Dit gebeurt als er in de regio moet
worden toegevoegd of als een grote regio moet
worden opgedeeld in kleinere regio's. Als dit zich
heeft voorgedaan, zal het bijwerken van afzonderlijke regio's via de normale procedure mislukken
en zal er een melding worden weergegeven met
de reden daarvoor.
In plaats daarvan kan de hele kaart opnieuw worden geïnstalleerd, en wel via een USB-geheugen.
Zie voor meer informatie de supportsite van Volvo
Cars (support.volvocars.com) of neem contact op
met een Volvo-dealer.
Navigatiesoftware bijwerken
Naast de kaartgegevens wordt ook de eigen software van het navigatiesysteem voortdurend doorontwikkeld en zo nu en dan bijgewerkt. Dat kan
betekenen dat gedownloade kaartgegevens in
bepaalde gevallen niet worden ondersteund door
de navigatiesoftware. In dat geval wordt er een
melding weergegeven dat ook de navigatiesoftware moet worden bijgewerkt. Dat is mogelijk bij
een Volvo-dealer.
Kijk voor meer informatie bij "Softwareversie"
onder "Instellingen voor systeem".
Bijwerken bij een Connected Car of met
USB
Zie voor informatie over het bijwerken van kaarten de artikelen "Kaartgegevens bijwerken bij
Connected Car" en "Kaartgegevens bijwerken via
pc en USB".
Veelgestelde vragen
Vraag
Antwoord
Is het
mogelijk
om van
kaartregio
te veranderen om
bijvoorbeeld de
kaart van
Europa te
verruilen
voor die
van
NoordAmerika?
Ja, met enig voorbehoud. Neem
voor actuele informatie contact
op met een Volvo-dealer.
Hoe lang
duurt het
om een
kaartupdate te
downloaden?
Dat hangt af van de grootte van
de kaartbestanden en de bandbreedte van de verbinding. Op
het scherm verschijnt informatie
over de grootte (MB) van de
update.
KAART- EN SYSTEEMINFORMATIE
Vraag
Antwoord
Hoe groot
is een
update?
Dat verschilt van markt tot markt.
Gedetailleerde informatie staat
vermeld voor de kaarten van de
desbetreffende markt, zie de
supportsite van Volvo Cars
(support.volvocars.com).
Dat bijwerken
werkt
helemaal
niet. Wat
te doen?
Ga na of de supportsite van
Volvo Cars
(www.support.volvocars.com) uitkomst biedt of neem contact op
met een Volvo-dealer.
Kaartgegevens bijwerken bij
Connected Car
Bij een Connected Car zijn de kaartgegevens bij
te werken via de internetverbinding.
De auto moet een internetverbinding hebben, zie
de beschrijving in het artikel "Internetverbinding
voor auto maken" in d gebruikershandleiding.
1.
Druk op Download Center op het applicatiescherm.
> De app gaat van start en bij Kaarten verschijnt een cijfer dat aangeeft hoeveel
kaartupdates er voor de gekozen thuisregio beschikbaar zijn. Het cijfer blijft zichtbaar tot de volgende keer dat u een controle op updates verricht of totdat de
updates zijn geïnstalleerd.
2.
Druk op Kaarten.
Gerelateerde informatie
•
Kaartgegevens bijwerken bij Connected Car
(p. 49)
•
Kaartgegevens bijwerken via pc en USB
(p. 50)
•
Storingsdiagnose Sensus Navigation
(p. 52)
•
•
•
Schematische procesweergave voor externe updates
Auteursrecht op kaartnavigatie (p. 61)
Licentieovereenkomst voor kaartnavigatie
(p. 54)
Kaartinformatie (p. 46)
}}
49
KAART- EN SYSTEEMINFORMATIE
||
software-updates is geactiveerd, zie het artikel
"Systeemupdates".
Kaartgegevens bijwerken via pc en
USB
1.
Download de kaartgegevens van internet naar
een USB-stick en vervolgens van de USB-stick
naar de auto.
Alleen de kaartgegevens van de thuisregio
zijn automatisch bij te werken. Als u nog
geen thuisregio hebt gekozen – druk op de
pijl-OMLAAG om de regio te expanderen.
> Er verschijnt gedetailleerde kaartinformatie.
2.
Druk op Inst. thuisregio.
3.
Vink het vakje voor Auto-upd.: aan.
> Wanneer de auto een internetverbinding
heeft en blijkt dat er een kaartupdate
beschikbaar is, wordt deze automatisch
gedownload naar de auto.
Voorbereidingen
Gerelateerde informatie
3.
Druk op Install. en daarna op Bevestig.
> De installatie van de gekozen kaart/kaartupdate gaat van start.
Ga voor meer informatie naar de supportsite van
Volvo Cars (support.volvocars.com) of neem contact op met een Volvo-dealer.
Kaartgegevens automatisch bijwerken
Een automatische kaartupdate is alleen mogelijk,
als de functie Achtergrondcontroles op
50
•
Kaartgegevens bijwerken met MapCare
(p. 48)
•
Kaartgegevens bijwerken via pc en USB
(p. 50)
Procesprincipe voor bijwerken via computer en USBstick
KAART- EN SYSTEEMINFORMATIE
Kaartgegevens downloaden van
internet naar USB-stick
USB-stick
Een USB-stick kan een update alleen hanteren
als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Parameter
Vereiste
USB-standaard
(1.0/2.0/3.0):
Minimaal 2.0
Bestandssysteem (Ext2/
NTFS/FAT32):
FAT32
Capaciteit
(8/16/32/64
GB):
De grootte van de kaartbestanden hangt van de markt
af - zie de bestandsgrootte
onder "Gedetailleerde informatie" voor de desbetreffende markt op de supportsite van Volvo Cars
(support.volvocars.com).
Houd een USB-stick en de genoteerde kaartinformatie bij de hand.
2.
Druk op de pijl om de regio te expanderen.
> Er verschijnt gedetailleerde kaartinformatie.
1.
Bezoek vanaf een computer met internetverbinding de supportsite van Volvo Cars
(support.volvocars.com).
2.
Kies de kaart, het model en het modeljaar.
3.
Druk op de bij te werken regio.
> Er verschijnt een kaart met informatie over
de nieuwste kaartgegevens voor de desbetreffende regio.
4.
Controleer of de kaartversie nieuwer is dan
die in de auto.
5.
Sluit een USB-stick aan op de computer en
download de update naar de USB-stick.
De tijd die nodig is voor het downloaden is afhankelijk van de omvang van de kaartgegevens en
de bandbreedte van de verbinding.
Actuele kaartversie noteren
Kaartgegevens overdragen van USB
naar auto
1.
Druk op Download Center op het applicatiescherm.
3.
Noteer de kaartinformatie.
Afhankelijk van de omvang van de kaartgegevens
kan de overdracht 40 minuten duren. De update
vindt plaats tijdens het rijden. Als een update bij
het uitschakelen van de auto niet voltooid is,
wordt de update de volgende rit voortgezet.
}}
51
KAART- EN SYSTEEMINFORMATIE
||
Bijwerken
1. Activeer het navigatiesysteem.
2.
3.
Plaats de USB-stick in de USB-aansluiting
van de auto. Als de auto twee USB-aansluitingen heeft, mag de andere niet in gebruik
zijn.
Het navigatiesysteem detecteert automatisch
dat er een update beschikbaar is. Vervolgens
wordt tijdens de update van de complete
kaartdatabase op het beeldscherm in procenten aangegeven hoe groot het resterende deel van het proces is.
> Bij een bijwerken van een afzonderlijke
kaartregio gaat de update direct van start.
Om de update van de complete kaartdatabase te starten moet u op Bevestig drukken – of druk op Annuleren om het
downloaden te annuleren.
4.
52
Druk op Bevestig – de update van de complete kaartdatabase start en op het middendisplay verschijnt informatie over de voortgang van het proces.
5.
Het beeldscherm geeft aan dat de overdracht voltooid is - verwijder de USB-stick.
6.
Start het Infotainmentsysteem opnieuw op.
7.
Controleer of de juiste kaartgegevens in de
auto zijn geladen door de stappen te herhalen die beschreven staan onder het eerdere
kopje "Actuele kaartversie noteren".
Onderbreking
Bij onderbrekingen tijdens de update wordt altijd
een tekstmelding met uitleg weergegeven op het
middendisplay.
Wat gebeurt er,
als...
Antwoord
...het infotainmentsysteem tijdens een
lopende update
wordt uitgeschakeld?
Het proces wordt gepauzeerd en wordt bij heractivering van het systeem
(zoals bij het opnieuw starten van de motor) automatisch voortgezet vanaf het
punt van onderbreking.
...de USB-stick
wordt verwijderd
voordat de
update afgerond
is?
Het proces wordt gepauzeerd en wordt bij heraansluiting van de USB-stick
op de auto automatisch
voortgezet vanaf het punt
van onderbreking.
Ga voor meer informatie naar de supportsite van
Volvo Cars (support.volvocars.com) of neem contact op met een Volvo-dealer.
Gerelateerde informatie
•
Kaartgegevens bijwerken met MapCare
(p. 48)
•
Kaartgegevens bijwerken bij Connected Car
(p. 49)
Storingsdiagnose Sensus
Navigation
Hier volgen enkele voorbeelden van situaties
waarin het kan lijken alsof het navigatiesysteem
niet goed functioneert.
De positie van de auto op de kaart
klopt niet
Het navigatiesysteem geeft de positie van de
auto aan met een nauwkeurigheid van
zo'n 20 meter.
Bij het rijden op wegen die parallel lopen aan een
andere weg, kronkelwegen, wegen op meerdere
niveaus en na lang rijden zonder duidelijke bochten is de kans op fouten groter.
Hoge bergen, gebouwen, tunnels, viaducten,
ongelijkvloerse wegen e.d. hebben daarnaast een
negatieve invloed op de ontvangst van satellietsignalen door het systeem, wat betekent dat de
nauwkeurigheid bij de berekening van de positie
van de auto kan verslechteren.
Het systeem berekent niet altijd de
snelste/kortste weg
Bij het berekenen van de route wordt rekening
gehouden met meerdere factoren om de theoretisch beste route te bepalen, onder andere de
afstand, de wegbreedte, het wegtype, de verkeersintensiteit en snelheidsbeperkingen. De
ervaring en lokale kennis van een bestuurder
kunnen echter een efficiëntere route opleveren.
KAART- EN SYSTEEMINFORMATIE
Het systeem gebruikt bijvoorbeeld
tolwegen of veerverbindingen terwijl u
die wilt vermijden.
Bij het berekenen van langere routes kan het
systeem om technische redenen alleen gebruik
maken van grotere wegen.
Als u ervoor hebt gekozen om tolwegen en snelwegen te vermijden, worden deze voor zover
mogelijk vermeden en alleen gebruikt als er geen
ander, redelijk alternatief beschikbaar is.
De positie van de auto op de kaart
klopt niet na transport
Als de auto is getransporteerd op bijvoorbeeld
een veerboot of een trein, of op een andere wijze
waarbij er geen satellietsignalen ontvangen konden worden, kan het maximaal 5 minuten duren
tot de positie van de auto correct wordt berekend.
Het autosymbool gedraagt zich vreemd
op het beeldscherm na het vervangen
van banden
Naast de satellietontvanger leveren ook de snelheidssensor van de auto en een gyrosensor een
bijdrage aan de berekening van de actuele positie en rijrichting van de auto. Na montage van
een reservewiel en na wisselen tussen zomer- en
winterbanden moet het systeem de afmetingen
van de nieuwe wielen "leren".
op wegen met een goede satellietontvangst (vrij
zicht).
Het kaartbeeld komt niet overeen met
de werkelijke situatie
•
Controleren bij Connected Car – zie het artikel "Kaartgegevens bijwerken bij Connected
Car".
•
Controleer de kaartversie in de auto en vergelijk deze met de beschikbare kaartversie
op de supportsite van Volvo Cars – zie het
artikel "Kaartgegevens bijwerken via pc en
USB".
Het wegennet wordt voortdurend uitgebreid en
onderhouden, er kunnen nieuwe verkeersregels
worden ingevoerd et cetera. De kaartdatabase is
daarom niet altijd compleet.
Gerelateerde informatie
Om die reden worden kaartgegevens voortdurend
verder doorontwikkeld en bijgewerkt - controleer
zo nu en dan of er updates zijn.
•
•
Het autosymbool op het scherm springt
vooruit of draait rond
•
Voordat u wegrijdt, kan het systeem enkele
seconden nodig hebben om de positie en beweging van de auto te detecteren.
Kaartgegevens bijwerken bij Connected Car
(p. 49)
•
Kaartgegevens bijwerken via pc en USB
(p. 50)
Direct aan de slag met kaartnavigatie (p. 6)
Kaartgegevens bijwerken met MapCare
(p. 48)
Schakel het systeem en de auto uit. Start
opnieuw, maar blijf dan even stilstaan voordat u
wegrijdt.
De kaartinformatie is niet actueel
Zie het antwoord bij de volgende vraag.
Zijn de nieuwste kaartgegevens
geïnstalleerd?
De kaartgegevens worden voortdurend bijgewerkt en verbeterd. Controleer of de kaartversie
actueel is en of er updates bestaan:
Om het systeem optimaal te laten functioneren,
wordt daarom geadviseerd om een tijdje te rijden
53
KAART- EN SYSTEEMINFORMATIE
Licentieovereenkomst voor
kaartnavigatie
Een licentie1 is een overeenkomst die toestemming verleent om bepaalde handelingen te verrichten of het recht om gebruik te maken van
een product waar een andere rechtspersoon
octrooi of eigendomsrechten op heeft, onder de
voorwaarden vervat in de overeenkomst.
LIZENZVERTRAG FÜR ENDBENUTZER
WICHTIG – BITTE LESEN SIE DIESEN
LIZENZVERTRAG FÜR ENDBENUTZER VOR
DER VERWENDUNG DER HERE-DATENBANK
SORGFÄLTIG DURCH.
HINWEIS FÜR DEN BENUTZER
DAS VORLIEGENDE DOKUMENT IST EIN
LIZENZVERTRAG UND KEIN KAUFVERTRAG
ZWISCHEN IHNEN UND HERE EUROPE B.V.
(„HERE“) FÜR IHRE KOPIE DER
NAVIGATIONSKARTENDATENBANK VON
HERE, EINSCHLIESSLICH ZUGEHÖRIGER
COMPUTERSOFTWARE, MEDIEN UND VON
HERE HERAUSGEGEBENER SCHRIFTLICHER
UNTERLAGEN ZUR ERLÄUTERUNG
(GEMEINSAM „DIE DATENBANK“). MIT DER
VERWENDUNG DER DATENBANK ERKLÄREN
SIE SICH MIT ALLEN BESTIMMUNGEN DIESES
LIZENZVERTRAGES FÜR ENDBENUTZER
(„VERTRAG“) EINVERSTANDEN. FALLS SIE MIT
DEN BESTIMMUNGEN DIESES VERTRAGES
NICHT EINVERSTANDEN SIND, GEBEN SIE DIE
1
54
EULA = End User License Agreement
DATENBANK MIT ALLEN ZUGEHÖRIGEN
MATERIALIEN GEGEN RÜCKERSTATTUNG
DES KAUFPREISES BITTE UNVERZÜGLICH AN
IHREN HÄNDLER ZURÜCK.
EIGENTUMSRECHT
Die Datenbank sowie sämtliche Urheberrechte,
geistige Eigentumsrechte oder verwandte
Schutzrechte an der Datenbank stehen im
Eigentum von HERE oder deren Lizenzgebern.
Das Eigentumsrecht an den Medien, auf denen
sich die Datenbank befindet, verbleibt bei HERE
und/oder Ihrem Händler, bis Sie alle
Forderungen beglichen haben, die Sie HERE
und/oder Ihrem Händler, entsprechend diesem
Vertrag oder ähnlichen Verträgen, unter denen
Ihnen die Datenbank bereitgestellt wird,
schulden.
LIZENZGEWÄHRUNG
HERE gewährt Ihnen eine nicht-exklusive Lizenz,
die Datenbank zur persönlichen Verwendung
oder, soweit anwendbar, zur internen
Verwendung in Ihrem Unternehmen einzusetzen.
Die vorliegende Lizenz berechtigt nicht zur
Vergabe von Unterlizenzen.
NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN
Die Verwendung der Datenbank ist nur in dem
spezifischen System gestattet, für das sie
entwickelt worden ist. Soweit durch zwingendes
Recht nicht ausdrücklich gestattet (z.B. nationale
Gesetze auf Grundlage der europäischen
Software-Richtlinie (91/250/EWG) oder der
Datenbank-Richtlinie (96/9/EG), sind Sie weder
berechtigt, wesentliche Teile des Inhalts der
Datenbank zu extrahieren oder weiter zu
verwenden, noch Teile der Datenbank zu
vervielfältigen, zu kopieren, zu modifizieren,
anzupassen, zu übersetzen, zu zerlegen, zu
dekompilieren oder mittels Reverse Engineering
zurückzuentwickeln. Falls Sie Informationen über
Interoperabilität gemäß den nationalen Gesetzen,
die auf Grundlage der europäischen SoftwareRichtlinie erlassen worden sind, erhalten
möchten, sind Sie verpflichtet, HERE
angemessene Gelegenheit zu geben, Ihnen diese
Informationen zu angemessenen, von HERE
festzulegenden Bedingungen und Kosten zur
Verfügung zu stellen.
Die Datenbank enthält Informationen, die HERE
in Lizenz von Dritten zur Verfügung gestellt
werden und unterliegt den Händlerkonditionen
und urheberrechtlichen Hinweisen, wie unter der
nachstehend genannten URL erläutert:
here.com/supplierterms
KAART- EN SYSTEEMINFORMATIE
LIZENZÜBERTRAGUNG
Sie sind zu einer Übertragung der Datenbank an
Dritte nicht berechtigt. Dies gilt nicht, wenn die
Datenbank auf dem System, für das sie
entwickelt worden ist, installiert ist oder wenn Sie
keinerlei Kopien der Datenbank zurückbehalten,
vorausgesetzt, dass der Empfänger der
Datenbank sich schriftlich gegenüber HERE mit
sämtlichen Bestimmungen dieses Vertrages
einverstanden erklärt. Multi-Disk-Sets dürfen nur
als kompletter Satz, wie von HERE bereitgestellt,
nicht aber in Teilen weitergegeben oder verkauft
werden.
BESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG
HERE gewährleistet, vorbehaltlich der unten
aufgeführten Warnungen, für die Dauer von 12
Monaten ab dem Tag, an dem Sie Ihre Kopie der
Datenbank erworben haben, dass die Datenbank
im Wesentlichen in Übereinstimmung mit den am
Tag Ihres Erwerbes der Datenbank gültigen
Kriterien für Genauigkeit und Vollständigkeit von
HERE funktioniert; diese werden auf Anfrage von
HERE zur Verfügung gestellt. Falls die
Datenbank nicht entsprechend dieser
beschränkten Gewährleistung funktioniert, wird
sich HERE angemessen darum bemühen, Ihre
mangelhafte Kopie der Datenbank zu reparieren
oder zu ersetzen. Sollten diese Bemühungen
keine Verbesserung der Performance der
Datenbank bewirken, haben Sie die Möglichkeit,
eine angemessene Erstattung des von Ihnen
geleisteten Kaufpreises für die Datenbank zu
erhalten oder von diesem Vertrag zurückzutreten.
Diese Möglichkeiten stellen Ihr einziges
Rechtsmittel gegen HERE dar. Soweit in diesem
Abschnitt nicht ausdrücklich anderweitig
festgelegt, macht HERE im Hinblick auf
Richtigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder in
anderer Hinsicht keine weiteren
Gewährleistungen oder Zusicherungen bezüglich
der Nutzung der Ergebnisse, die durch die
Verwendung der Datenbank erzielt werden.
HERE gewährleistet nicht, dass die Datenbank
ohne jeglichen Fehler ist oder sein wird. Die
vorstehende beschränkte Gewährleistung wird
durch mündliche oder schriftliche Informationen
oder Ratschläge seitens HERE, Ihres Händlers
oder anderer Personen in keinem Fall ergänzt
oder erweitert. Soweit Sie gesetzliche
Gewährleistungsrechte für versteckte Fehler
haben, werden diese durch die in diesem Vertrag
festgelegte beschränkte Gewährleistung nicht
berührt.
Falls Sie die Datenbank nicht direkt von HERE
erworben haben, haben Sie möglicherweise
zusätzlich zu den von HERE laut dem
vorliegenden Vertrag gewährten Rechten nach
nationaler Rechtsprechung Ihres Landes weitere
gesetzliche Gewährleistungsrechte gegenüber
der Person, von der Sie die Datenbank erworben
haben. Die vorstehende Gewährleistung von
HERE lässt derartige gesetzliche
Gewährleistungsrechte unberührt, und Sie sind
berechtigt, derartige Rechte zusätzlich zu den
nach diesem Vertrag gewährten
Gewährleistungsrechten geltend zu machen.
HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG
Der Preis für die Datenbank umfasst nicht die
Übernahme des Risikos von Folgeschäden,
mittelbaren Schäden oder unbegrenzten
unmittelbaren Schäden, die in Zusammenhang
mit Ihrer Verwendung der Datenbank entstehen
können. HERE haftet daher in keinem Fall für
Folgeschäden oder mittelbare Schäden,
einschließlich – aber nicht beschränkt auf –
Gewinnverlust, Datenverlust oder
Nutzungsausfall, die Ihnen oder Dritten in Folge
der Verwendung der Datenbank entstehen
können, selbst wenn HERE auf die Möglichkeit
solcher Schäden hingewiesen worden ist.
Darüber hinaus ist die Haftung von HERE für
unmittelbare Schäden in jedem Fall auf die Höhe
des von Ihnen für Ihre Kopie der Datenbank
bezahlten Kaufpreises beschränkt.
SOWEIT SIE DIE DATENBANK NICHT IM
RAHMEN EINER GESCHÄFTSTRANSAKTION
ERWORBEN HABEN, LÄSST DIE IN DIESEM
VERTRAG FESTGELEGTE BESCHRÄNKTE
GEWÄHRLEISTUNG UND
HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG IHRE
GESETZLICHEN RECHTE UNBERÜHRT.
}}
55
KAART- EN SYSTEEMINFORMATIE
||
WARNUNG
Die Datenbank kann wegen Änderungen, die sich
im Laufe der Zeit ergeben, aufgrund von
veränderten Umständen bzw. verwendeten
Quellen sowie aufgrund der spezifischen
Eigenart einer umfassenden Sammlung von
geografischen Daten möglicherweise ungenaue
oder unvollständige Informationen und Angaben
enthalten. Die Datenbank enthält keinerlei
Informationen über – unter anderem – die
Reisezeit; fehlen könnten zudem Informationen
zur Sicherheit der Umgebung, Verfügbarkeit und
Anwesenheit der Polizei, über Hilfe im Notfall,
Bauarbeiten, Absperrungen von Straßen und
Spuren, Straßengefälle oder Straßenneigungen,
Brückenhöhen, Gewichts- oder andere
Beschränkungen, Straßenbedingungen,
besondere Ereignisse, je nach dem
Navigationssystem-Markenprodukt, das Sie
besitzen.
GELTENDES RECHT
Dieser Vertrag unterliegt der Rechtsprechung
des Landes, in dem Sie zum Zeitpunkt des
Erwerbs der Datenbank Ihren Wohnsitz haben.
Haben Sie zu diesem Zeitpunkt Ihren Wohnsitz
außerhalb der Europäischen Union oder der
Schweiz, gilt das Recht jenes Landes innerhalb
der Europäischen Union oder der Schweiz, in
dem Sie die Datenbank erworben haben. In allen
übrigen Fällen oder in Fällen, in denen das Land,
in dem Sie die Datenbank erworben haben, nicht
festgestellt werden kann, gilt das niederländische
Recht. Für Rechtsstreitigkeiten im
56
Zusammenhang mit diesem Vertrag gilt die
Zuständigkeit jenes Gerichts, an dem Sie zum
Zeitpunkt des Erwerbs der Datenbank Ihren
Wohnsitz haben; HERE ist darüber hinaus
berechtigt, Klagen auch an dem Gericht Ihres
damaligen Wohnsitzes einzureichen.
CONTRAT DE LICENCE POUR
L’UTILISATEUR FINAL
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE PRESENT
CONTRAT DE LICENCE A L’USAGE DE
L’UTILISATEUR FINAL AVANT D’UTILISER LA
BASE DE DONNEES HERE.
NOTE POUR L’UTILISATEUR
CECI EST UN CONTRAT DE LICENCE – ET
NON UN CONTRAT DE VENTE – ENTRE VOUS
ET LA SOCIETE HERE EUROPE B.V. (« HERE »)
POUR VOTRE COPIE DE LA BASE DE
DONNEES CARTOGRAPHIQUES NAVIGABLE
DE HERE Y COMPRIS LE LOGICIEL QUI Y EST
ASSOCIE, LE SUPPORT ET LA
DOCUMENTATION IMPRIMEE EXPLICATIVE
PUBLIEE PAR HERE (COLLECTIVEMENT
DESIGNES PAR « LA BASE DE DONNEES »).
EN UTILISANT LA BASE DE DONNEES, VOUS
ACCEPTEZ TOUS LES TERMES ET
CONDITIONS DU PRESENT CONTRAT DE
LICENCE POUR L’UTILISATEUR FINAL
(« CONTRAT »). SI VOUS N’ACCEPTEZ PAS LES
TERMES DE CE CONTRAT, VEUILLEZ
RETOURNER À VOTRE FOURNISSEUR, DANS
LES MEILLEURS DELAIS, LA BASE DE
DONNEES AINSI QUE TOUS LES ELEMENTS
QUI L’ACCOMPAGNENT AFIN D’EN OBTENIR
LE REMBOURSEMENT.
PROPRIETE
La Base de données ainsi que les droits de
propriété intellectuelle et les droits d’auteur ou
les droits voisins qui y sont rattachés, sont
détenus par HERE et par ses concédants de
licences. La propriété du support contenant la
Base de données est conservée par HERE et/ou
votre fournisseur jusqu’à ce que vous ayez
intégralement payé toutes les sommes dues à
HERE et/ou à votre fournisseur conformément
au présent Contrat ou à tout (tous) autre(s)
contrat(s) similaire(s) aux termes duquel
(desquels) la base de données vous est fournie.
CONCESSION DE LICENCE
HERE vous concède une licence non exclusive
d’utilisation de la Base de données pour votre
usage personnel ou, le cas échéant, pour un
usage professionnel interne. Cette licence ne
comprend pas le droit de concéder des souslicences.
KAART- EN SYSTEEMINFORMATIE
LIMITES D’UTILISATION
L’utilisation de la Base de données est limitée au
système spécifique pour lequel elle a été créée.
A l’exception des dispositions expressément
prévues par la loi (par exemple, les dispositions
des législations nationales transposant les
Directives européennes 91/250 portant sur les
logiciels et 96/9 portant sur les Bases de
données), vous n’êtes pas autorisé à extraire ou à
réutiliser une ou plusieurs parties substantielles
du contenu de la Base de données, ni à
reproduire, copier, modifier, adapter, traduire,
désassembler, décompiler, pratiquer l’ingénierie
inverse d’une quelconque partie de la Base de
données. Si vous souhaitez obtenir des
informations sur l’interopérabilité conformément
aux dispositions de (législations nationales
basées sur) la Directive européenne sur les
logiciels, vous devrez laisser à HERE la possibilité
de vous fournir lesdites informations, dans des
délais et conditions raisonnables, y compris au
regard des frais, qui seront déterminés par HERE.
La Base de données contient des informations
fournies à HERE en vertu d’une licence accordée
par des tiers. Ces informations sont régies par
des conditions et une déclaration concernant les
droits d’auteur que vous trouverez sur le site
Internet :
here.com/supplierterms
TRANSFERT DE LICENCE
Vous n’êtes pas autorisé à transférer la Base de
données à des tiers, sauf lorsqu’elle est installée
dans le système pour lequel elle a été créée ou
dans le cas où vous ne conserveriez aucune
copie de la Base de données et à condition que
le cessionnaire accepte tous les termes et
conditions du présent Contrat et confirme cette
acceptation par écrit à HERE. Les supports
multidisques ne peuvent être transférés ou
vendus que complets, tels que fournis par HERE,
et non en disques séparés.
GARANTIE LIMITEE
HERE garantit que, sous réserve des
avertissements prévus ci-dessous, pour une
période de 12 mois à compter de la date
d’acquisition de votre copie de la Base de
données, cette dernière fonctionnera pour
l’essentiel conformément aux Critères de
précision et d’exhaustivité de HERE en vigueur à
la date d’acquisition de la Base de données. Ces
critères sont disponibles auprès de HERE sur
simple demande. Si la Base de données ne
fonctionne pas conformément à cette garantie
limitée, HERE s’efforcera, dans une limite
raisonnable, de réparer ou de remplacer votre
copie non conforme de la Base de données. Si
ces efforts ne permettent pas d’obtenir le
fonctionnement de la Base de données
conformément aux garanties prévues aux
présentes, vous aurez la possibilité, soit d’obtenir
un remboursement raisonnable du prix que vous
avez payé pour la Base de données, soit de
résilier le présent Contrat. Ceci constitue le seul
engagement de responsabilité de HERE et votre
seul recours à l’encontre de HERE. A l’exception
des dispositions expresses du présent
paragraphe, HERE ne donne aucune garantie et
ne fait aucune déclaration concernant l’utilisation
ou les résultats de l’utilisation de la Base de
données en ce qui concerne son exactitude, sa
précision, sa fiabilité ou toute autre qualité. HERE
ne garantit pas que la Base de données est ou
sera exempte de toute erreur. Aucune
information ni aucun conseil verbal ou écrit,
fourni par HERE, votre fournisseur ou une
quelconque autre personne ne saurait constituer
une garantie ni accroître d’une quelconque
manière le champ de la garantie limitée décrite
ci-dessus. La garantie limitée prévue au présent
Contrat ne porte ni atteinte ni préjudice à de
quelconques droits légaux, dont vous pouvez
bénéficier en vertu de la garantie légale contre
des vices cachés.
Si vous n’avez pas directement acquis la Base de
données auprès de HERE, vous pouvez
bénéficier, en plus des droits légaux concédés
par HERE aux présentes, de droits à l’égard de la
personne auprès de laquelle vous avez acquis la
Base de données, selon les textes de loi en
vigueur dans votre pays. La garantie de HERE
prévue ci-dessus n’affectera pas ces droits. Vous
êtes autorisé à vous prévaloir de tels droits en
plus de ceux accordés par la présente garantie.
}}
57
KAART- EN SYSTEEMINFORMATIE
||
LIMITE DE RESPONSABILITE
Le prix de la Base de données n’inclut aucune
considération relative à la contrepartie d’un
quelconque risque lié à des dommages indirects
ou consécutifs ou à des dommages directs
illimités pouvant survenir à l’occasion de votre
utilisation de la Base de données. Par
conséquent, HERE ne sera en aucun cas
responsable de tous dommages consécutifs ou
indirects, y compris sans que cela ne soit limitatif,
un manque à gagner, la perte de données ou
l’impossibilité d’utiliser la Base de données, subis
par vous ou tout tiers, résultant de votre
utilisation de la Base de données, et ceci, que
l’action soit intentée sur un fondement
contractuel ou délictuel ou fondée sur une
garantie, même si HERE a été avisé de
l’éventualité de tels dommages. En tout état de
cause, la responsabilité de HERE pour tous
dommages directs sera limitée au prix de votre
copie de la Base de données.
LA GARANTIE LIMITEE AINSI QUE LA LIMITE
DE RESPONSABILITE PREVUES AU PRESENT
CONTRAT NE PORTENT NI ATTEINTE NI
PREJUDICE A VOS DROITS LEGAUX, SI VOUS
AVEZ ACQUIS LA BASE DE DONNEES DANS
UN CADRE AUTRE QUE PROFESSIONNEL.
AVERTISSEMENTS
La Base de données peut contenir des
informations devenues inexactes ou incomplètes
au fil du temps, suite au changement de
circonstances, aux sources utilisées et à la nature
58
de la collecte de données géographiques
complètes, tous ces facteurs pouvant être à
l’origine de résultats incorrects. La Base de
données ne contient ou ne reflète aucune
information sur, notamment, les durées de
voyage et peut ne pas donner d’informations sur
la sécurité du voisinage, la proximité de services
de police ou d’assistance d’urgence, les travaux
de construction, la fermeture de routes ou de
voies de circulation, la déclivité ou le degré
d’inclinaison des routes, les limitations de
hauteur, de poids ou autres restrictions
concernant les ponts, l’état des routes, les
événements en fonction de la marque du
système de navigation que vous possédez.
LOI APPLICABLE
Le présent contrat est régi par le droit du pays
dans lequel vous résidez à la date de l’acquisition
de la Base de données. Si, à cette date, vous
résidez en dehors de l’Union européenne ou de
la Suisse, le droit applicable sera le droit suisse
ou le droit du pays de l’Union européenne où
vous avez acquis la Base de données. Dans tous
les autres cas ou si le pays dans lequel vous avez
acquis la Base de données ne peut être
déterminé, le droit des Pays-Bas sera applicable.
Le tribunal compétent sur votre lieu de résidence
à la date où vous avez fait l’acquisition de la Base
de données sera seul compétent pour trancher
tout litige découlant de ou en relation avec ce
contrat, sans préjudice pour HERE du droit
d’intenter une action devant le tribunal du lieu de
votre résidence à la date du litige.
GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST
MET EINDGEBRUIKERS
LEES DEZE
GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST GOED
DOOR VOORDAT U DE HERE-DATABASE
GEBRUIKT.
KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER
DIT IS EEN GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST
– EN GEEN KOOPOVEREENKOMST – TUSSEN
U EN HERE EUROPE B.V. (“HERE”) MET
BETREKKING TOT UW EXEMPLAAR VAN DE
HERE-NAVIGATIEKAARTDATABASE,
INCLUSIEF VERWANTE
COMPUTERSOFTWARE, DRAGERS EN
BIJBEHOREND SCHRIFTELIJK MATERIAAL
TER UITLEG ZOALS DIT DOOR HERE WORDT
UITGEGEVEN (TEZAMEN ‘DE DATABASE’).
DOOR HET GEBRUIK VAN UW EXEMPLAAR
VAN DE DATABASE, STEMT U IN MET ALLE
BEPALINGEN VAN DEZE
GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST
(‘OVEREENKOMST’). INDIEN U NIET INSTEMT
MET DE BEPALINGEN VAN DEZE
OVEREENKOMST, DIENT U UW EXEMPLAAR
VAN DE DATABASE MET ALLE
BIJBEHORENDE ONDERDELEN
ONMIDDELLIJK TE RETOURNEREN AAN UW
LEVERANCIER, TEGEN RESTITUTIE VAN HET
AANKOOPBEDRAG.
KAART- EN SYSTEEMINFORMATIE
EIGENDOM
U erkent dat de Database, alsmede de
auteursrechten en intellectuele eigendom,
naburige rechten of soortgelijke rechten daarop,
berusten bij HERE en haar licentieverleners. De
eigendom van de fysieke dragers waarop de
Database is vastgelegd berust bij HERE en/of
uw leverancier, tot het moment dat u de volledige
vergoeding aan HERE of uw leverancier hebt
betaald die u bent verschuldigd uit hoofde van
deze overeenkomst of vergelijkbare
overeenkomst(en) op basis waarvan u de
Database hebt ontvangen.
VERLENING VAN HET GEBRUIKSRECHT
HERE verleent u een niet-exclusief recht tot
gebruik van de Database, voor uw eigen gebruik
of, indien van toepassing, voor intern gebruik
binnen uw bedrijf. Het is u niet toegestaan ter
zake van het aan u verleende gebruiksrecht
sublicenties te verlenen.
BEPERKINGEN OP HET GEBRUIK
De Database is uitsluitend bedoeld voor gebruik
op het specifieke systeem waarvoor de Database
ontwikkeld is. Behoudens voor zover uitdrukkelijk
toegestaan op grond van dwingendrechtelijke
wetgeving (zoals nationale wetgeving gebaseerd
op de Europese Softwarerichtlijn (91/250/EEG)
en de Europese Databankenrichtlijn (96/9/EG)),
zult u substantiële onderdelen van de inhoud van
de Database niet opvragen of hergebruiken, noch
enig deel van de Database verveelvoudigen,
kopiëren, veranderen, aanpassen, vertalen, aan
reverse engineering onderwerpen, decompileren
of disassembleren. Indien u de in (nationale
wetgeving gebaseerd op) de Europese
Softwarerichtlijn bedoelde informatie die vereist
is om interoperabiliteit te bewerkstelligen wenst
te verkrijgen, dient u HERE redelijkerwijs in de
gelegenheid te stellen u de bedoelde informatie
te verschaffen, op redelijke voorwaarden,
waaronder begrepen een redelijke vergoeding,
vast te stellen door HERE.
De Database bevat informatie die door derden
aan HERE in licentie is gegeven en is
onderworpen aan de voorwaarden en
auteursrechtelijke mededelingen die zijn te
vinden op de onderstaande website:
here.com/supplierterms
OVERDRACHT VAN HET GEBRUIKSRECHT
Het is u niet toegestaan de Database over te
dragen aan derden, behoudens wanneer de
Database is geïnstalleerd op het systeem waar
het voor ontwikkeld is of wanneer u geen kopie
van de Database behoudt na de overdracht, en in
ieder geval alleen indien degene aan wie wordt
overgedragen alle bepalingen van deze
OVEREENKOMST aanvaardt, en dit schriftelijk
aan HERE bevestigt. Sets met meerdere schijven
mogen uitsluitend worden overgedragen of
verkocht als complete set zoals geleverd door
HERE en niet in delen daarvan.
BEPERKTE GARANTIE
HERE garandeert, met inachtneming van de
waarschuwingen zoals hieronder uiteengezet, dat
de Database gedurende een periode van 12
maanden na verkrijging van uw exemplaar van de
Database, in hoofdzaak zal functioneren in
overeenstemming met de ‘Criteria voor
Nauwkeurigheid en Volledigheid’ van HERE,
geldend op de datum waarop u uw exemplaar
van de Database hebt verkregen; deze ‘Criteria
voor Nauwkeurigheid en Volledigheid’ worden u
op uw verzoek ter beschikking gesteld door
HERE. Indien de Database niet functioneert in
overeenstemming met deze beperkte garantie,
zal HERE zich redelijkerwijs inspannen om uw
niet-werkende exemplaar van de Database te
repareren of te vervangen. Indien de Database na
deze inspanningen niet functioneert in
overeenstemming met de garantie zoals
hierboven beschreven, hebt u de keuze tussen
het verkrijgen van een redelijke vergoeding van
de prijs die u hebt betaald voor de Database of
ontbinding van deze Overeenkomst. Het
voorgaande is de totale aansprakelijkheid van
HERE en uw enige verhaalsmogelijkheid jegens
HERE. Behoudens voor zover uitdrukkelijk
bepaald in dit artikel, verleent HERE geen enkele
garantie met betrekking tot het gebruik van de
Database of de resultaten die u met behulp van
de Database kunt verkrijgen, in de zin van
foutloosheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of
anderszins. HERE garandeert niet dat de
Database foutloos is of zal zijn. Mondelinge of
}}
59
KAART- EN SYSTEEMINFORMATIE
||
schriftelijke informatie of adviezen die u door
HERE, uw leverancier of door enige andere
persoon worden verstrekt, houden geen
garanties in, binden HERE in geen enkel opzicht
en houden geen uitbreiding van de hierboven
omschreven beperkte garantie in. De in deze
Overeenkomst omschreven beperkte garantie
laat rechten die u kunt ontlenen aan eventueel
toepasselijke bepalingen van dwingend recht met
betrekking tot verborgen gebreken onverlet.
Indien u de Database niet rechtstreeks van HERE
hebt afgenomen, is het mogelijk dat u naast de
rechten aan u verleend door HERE in deze
Overeenkomst, wettelijke verhaalsmogelijkheden
hebt op de persoon van wie u de Database hebt
verkregen op grond van het toepasselijke recht in
uw jurisdictie. De beperkte garantie van HERE
tast deze wettelijke verhaalsmogelijkheden niet
aan en u mag deze verhaalsacties uitoefenen
naast een beroep op de garantie uit deze
Overeenkomst.
BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
De prijs van de Database is niet berekend op
dekking van risico’s van gevolgschade, indirecte
schade of onbeperkte directe schade als gevolg
van uw gebruik van de Database. Derhalve zal
HERE in geen geval jegens u aansprakelijk zijn
wegens gevolgschade of indirecte schade,
waaronder begrepen maar niet beperkt tot
schade in de vorm van gederfde inkomsten,
verlies van gegevens of van gebruik door u of
een derde voortvloeiend uit het gebruik van de
60
Database, hetzij in een onrechtmatige daadsactie,
hetzij in een contractuele actie, hetzij gebaseerd
op een garantie, ook al was HERE op de hoogte
gesteld van de mogelijkheid van het intreden van
zulke schade. In ieder geval is de
aansprakelijkheid van HERE voor directe schade
beperkt tot het bedrag dat u hebt betaald voor
het verkrijgen van de Database.
DE BEPERKTE GARANTIE EN DE BEPERKING
VAN AANSPRAKELIJKHEID, ZOALS
OPGENOMEN IN DEZE OVEREENKOMST
LATEN ONVERLET ALLE RECHTEN DIE U
KUNT ONTLENEN AAN EVENTUEEL
TOEPASSELIJKE DWINGENDRECHTELIJKE
WETGEVING WANNEER U DE DATABASE
ANDERS DAN IN DE UITOEFENING VAN EEN
BEDRIJF HEBT VERKREGEN.
WAARSCHUWINGEN
Het is mogelijk dat de Database onjuiste of
onvolledige gegevens of informatie bevat als
gevolg van het verloop van de tijd, gewijzigde
omstandigheden, de gebruikte bronnen en
vanwege de aard van het vergaren van
uitgebreide geografische gegevens, die elk tot
onjuiste uitkomsten kunnen leiden. De Database
bevat of geeft geen informatie weer over onder
andere reistijd en omvat mogelijk geen informatie
met betrekking tot veiligheid van de omgeving;
beschikbaarheid of nabijheid van politie; hulp in
noodgevallen; bouwwerkzaamheden; weg- en
rijstrookafsluitingen; helling(shoek) van de weg;
beperkingen met betrekking tot onder andere
maximale hoogte van viaducten of maximaal
gewicht op bruggen; wegsituaties; bijzondere
gebeurtenissen, afhankelijk van het merk
navigatieapparatuur dat u in uw bezit heeft.
TOEPASSELIJK RECHT
Deze Overeenkomst wordt beheerst door het
recht van het land waar u woont op de dag van
verkrijging van de Database. In het geval dat u op
dat moment buiten de Europese Unie of
Zwitserland woont, is het recht van het land
binnen de Europese Unie of Zwitserland waar u
de Database hebt verkregen van toepassing. In
alle andere gevallen, of in het geval dat de plaats
waar u de Database hebt aangeschaft niet
bepaalbaar is, is Nederlands recht van
toepassing. De bevoegde rechter in uw
woonplaats op de dag van verkrijging van de
Database is bevoegd geschillen die voortvloeien
uit of samenhangen met deze Overeenkomst te
beoordelen, onverminderd het recht van HERE
vorderingen voor te leggen aan de rechter van de
plaats waar u ten tijde van het desbetreffende
geschil woonachtig bent.
Gerelateerde informatie
•
Kaartgegevens bijwerken met MapCare
(p. 48)
•
Auteursrecht op kaartnavigatie (p. 61)
KAART- EN SYSTEEMINFORMATIE
Auteursrecht op kaartnavigatie
Zie voor informatie over auteursrechten (©
Copyright) het artikel "Licentieovereenkomst voor
kaartnavigatie".
Gerelateerde informatie
•
Kaartgegevens bijwerken met MapCare
(p. 48)
•
Licentieovereenkomst voor kaartnavigatie
(p. 54)
61
ALFABETISCH REGISTER
A
Autotransport
ALFABETISCH REGISTER
I
53
Informatiekaart
Instellingen
kaart-opties
B
Begeleiding
quick guide
Begeleidingsopties
Bestemming
Bestemming instellen
Instructie-opties
33
POI langs de route
31
41
40, 43, 46
R
Reisplan en Alternatieve route
7
45
20, 24
20, 21, 22, 24, 25
C
Copyright
P
K
Kaart-opties
41
S
Kaartweergave
41
Send to Car
26
Spraakherkenning
Instellingen
17
L
54, 61
30
Licentieovereenkomst
Stembediening
54
14, 16
Symbolen
faciliteiten
24
Systeem activeren
F
Faciliteiten
Symbolen
6
N
24
Navigatiepunten in het Reisplan
31
Nuttige plaatsen (POI)
24
U
Uitgebreide verkeersinformatie (RTTI)
Update kaartgegevens
37, 45
48, 49, 50
O
Omweg
34
63
ALFABETISCH REGISTER
V
64
Verkeershindernissen op de route
32
Verkeersinformatie
uitzending
44
36
Vragen en antwoorden
52
TP 22767 (Dutch), AT 1646, MY17, Printed in Sweden, Göteborg 2016, Copyright © 2000-2016 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising