Volvo S90 2019 Early Sensus Navigation

Volvo S90 2019 Early Sensus Navigation
SEN SUS N A V IG A TIO N
SENSUS NAVIGATION
Sensus Navigation is een op satellieten gebaseerd systeem voor verkeersinformatie en navigatie.
Er vindt voortdurend productontwikkeling plaats ter verbetering van ons
product. Aanpassingen kunnen ertoe leiden dat de gegevens, beschrij-
vingen en illustraties in de gebruikershandleiding afwijken van de werkelijke uitrusting op uw auto. We behouden ons het recht voor om zonder
voorafgaande mededeling wijzigingen aan te brengen.
INHOUD
NAVIGATIE
2
ALFABETISCH REGISTER
Navigatiesysteem* activeren en
deactiveren
4
Nuttige plaatsen langs de route
weergeven
18
Symbolen en knoppen in navigatiesysteem*
5
Begeleidingspunten tonen in het reisplan
18
Informatiekaarten in het navigatiesysteem*
Verkeersproblemen op de kaart
6
19
Verkeersproblemen langs de route tonen
19
Navigatiesysteem* op het middendisplay
6
Omweg kiezen in het navigatiesysteem*
20
Navigatiesysteem* op het bestuurdersdisplay
8
Uitgebreide verkeersinformatie
21
21
Navigatiesysteem* op bestuurdersdisplay activeren en deactiveren
9
Uitgebreide verkeersinformatie activeren en deactiveren
Instellingen voor navigatiesysteem*
22
Navigatiesysteem* op head-updisplay*
9
Instellingen voor kaart
22
Stembediening navigatiesysteem*
9
Instellingen voor route en routebegeleiding
23
Instellingen voor verkeer
24
Kaartupdate
25
Bestemming direct op kaart aangeven
10
Bestemming aangeven via zoeken
op adres
11
Bestemming aangeven via zoeken
op vrije tekst
12
Kaarten bijwerken via computer en USB
26
Bestemming invoeren via nuttige plaats
13
Kaarten bijwerken vanuit een auto
met internetverbinding
28
Bestemming aangeven met Laatste/
Favorieten/Bibliotheek
14
Veelgestelde vragen over het navigatiesysteem*
29
Bestemming aangeven via Send to Car
15
16
Licentieovereenkomst voor navigatiesysteem*
30
Reisplan
Reisplan weergeven
16
Auteursrecht op navigatiesysteem*
38
Reisplan bewerken of wissen
17
Alternatieve route weergeven
17
Alfabetisch register
39
NAVIGATIE
NAVIGATIE
Navigatiesysteem* activeren en
deactiveren
Het navigatiesysteem wordt bij het openen van
het bestuurdersportier automatisch geactiveerd
en pas weer gedeactiveerd, wanneer de
bestuurder uitstapt en de auto vergrendelt.
Navigatie activeren
Open de kaartweergave op het middendisplay
door op het bovenste deelscherm (1) op het
startscherm te tikken.
Als het deelscherm voor het navigatiesysteem
niet op het middendisplay verschijnt, tik dan
tweemaal kort op de homeknop (2) en vervolgens
op het deelscherm voor het navigatiesysteem (1).
Navigatie deactiveren
Het navigatiesysteem is niet uit te schakelen,
maar blijft altijd op de achtergrond doorwerken.
Het wordt pas uitgeschakeld wanneer u de auto
verlaat en vergrendelt.
N.B.
Het navigatiesysteem is ook met uitgeschakelde motor toegankelijk. Bij een te lage
accuspanning wordt het systeem uitgeschakeld.
Daarna wordt de kaart van het actuele gebied
weergegeven, waarop de auto wordt aangeduid
met een blauwe driehoek.
Tik op dit symbool om de kaartweergave over de volle breedte
van het middendisplay te bekijken.
WAARSCHUWING
Gerelateerde informatie
•
Navigatiesysteem* op het middendisplay
(p. 6)
•
Navigatiesysteem* op het bestuurdersdisplay
(p. 8)
•
Navigatiesysteem* op head-updisplay*
(p. 9)
•
•
Stembediening navigatiesysteem* (p. 9)
Denk aan het volgende:
Deelscherm voor navigatiesysteem
•
Richt al uw aandacht op de weg en concentreer u volledig op het rijden.
•
Neem de geldende verkeersregels in acht
en rijd voorzichtig.
•
Vanwege bijv. weersomstandigheden of
het jaargetijde kunnen bepaalde aanbevelingen voor de route minder betrouwbaar zijn.
Symbolen en knoppen in navigatiesysteem*
(p. 5)
Homeknop
4
* Optie/accessoire.
NAVIGATIE
Symbolen en knoppen in
navigatiesysteem*
Op de kaart op het middendisplay verschijnen
symbolen en kleuren voor verschillende wegen,
wegtypes en referentiepunten in de buurt en
langs de route. Links verschijnt een werkbalk
met verschillende knoppen voor uiteenlopende
instellingen.
Lijst met begeleidingspunten van reisplan
weergeven
Symbolen en knoppen op de kaart
aankomsttijd of resterende reistijd
Bestemming/deelbestemming aangeven
Afstand tot bestemming
Routebegeleiding annuleren
Kompas/wisselen tussen noorden of rijrichting boven
Lijst met nuttige plaatsen (POI1) en verkeersinformatie voor het reisplan weergeven
Start
Volgende manoeuvre
Bestemming/eindbestemming
Reisplan en alternatieve route
Wisselen tussen kaartweergave in 2D en 3D
Bestemming/eindbestemming
Met de kaart weer de auto volgen
Nuttige plaats (POI1)
Gerelateerde informatie
•
Verkeersinformatie
Minimaliseert (gedetailleerd beeld) of maximaliseert (volledig scherm) de kaartweergave
Auto op de geplande route
Werkbalk minimaliseren
•
•
•
Informatiekaarten in het navigatiesysteem*
(p. 6)
Verkeersproblemen op de kaart (p. 19)
Uitgebreide verkeersinformatie (p. 21)
Verkeersproblemen langs de route tonen
(p. 19)
Actuele gesproken aanwijzing herhalen
Werkbalk minimaliseren
Omweg berekenen
Gesproken aanwijzingen tijdelijk Aan/Uit
1
Point of Interest
* Optie/accessoire.
5
NAVIGATIE
Informatiekaarten in het
navigatiesysteem*
Alle pictogrammen op de kaart, zoals bestemmingen, deelbestemmingen en favorieten, hebben een informatiekaart die wordt geopend door
op het pictogram te drukken.
Gerelateerde informatie
•
•
•
Reisplan (p. 16)
Bestemming invoeren via nuttige plaats
(p. 13)
Nuttige plaatsen langs de route weergeven
(p. 18)
Navigatiesysteem* op het
middendisplay
Het navigatiesysteem is op meerdere manieren
te presenteren en te bedienen, bijv. via het middendisplay.
Bij het aantikken van de informatiekaart verschijnt eerst een kleine kaart en bij nogmaals
aantikken verschijnt een grotere kaart met meer
gegevens. De gegevens en opties op de informatiekaart zijn afhankelijk van het type pictogram.
Met bijvoorbeeld een gemarkeerde nuttige plaats
(POI2) kan de bestuurder onder meer kiezen
voor:
• Navigatie starten – de positie wordt opgeslagen als bestemming
• Als routepnt toevoegen – de positie wordt
opgeslagen als deelbestemming (alleen
getoond als een bestemming is ingevoerd)
• Opslaan – de positie wordt opgeslagen in
de bibliotheek
• Uit reisweg verwijderen – de positie wordt
verwijderd als deze onderdeel is van het reisplan
• Nabijgelegen POI – weergave van nuttige
plaatsen rond de locatie van de auto
2
6
Alle instellingen voor het navigatiesysteem zijn via
het middendisplay te verrichten. Hier kunt u de
Point of Interest
* Optie/accessoire.
NAVIGATIE
kaartweergave instellen of een bestemming aangeven.
Als de kaartweergave niet op het middendisplay
verschijnt – tik dan op het bovenste deelscherm
(voor het navigatiesysteem).
Waar ben ik?
Op welke geografische positie bevindt de auto
zich op dit moment?
•
Druk op het autosymbool op de kaart
(blauwe driehoek). De informatie wordt direct
op de kaart weergegeven.
Autosymbool zoeken op de kaart
Als u hebt uitgezoomd en de kaart hebt
verschoven, is de positie van de auto
soms lastig terug te vinden. Met één
druk op het dradenkruis kunt u de
kaartweergave herstellen waarbij u het autosymbool volgt.
Noorden of rijrichting boven
Er zijn twee manieren om de beweging
van de auto op de kaart weer te geven.
Tik op de symbolen om te wisselen
tussen noorden boven of noorden
boven.
Met het noorden boven beweegt het autosymbool in de desbetreffende richting over de kaart.
Als het autosymbool op de kaart naar links
beweegt, rijdt de auto in westelijke richting.
Wanneer het autosymbool omhoogwijst draait de
kaart onder het autosymbool mee afhankelijk van
de bochten die de auto maakt. Het kompassymbool geeft aan naar welke kant het noorden ((N))
is op de kaart en in het midden van het kompas
is te zien naar welke kant de voorzijde van de
auto wijst:
Tekens in het kompas
kompasrichting
N
Noord
NE
Noordoost
E
Oost
SE
Zuidoost
S
Zuid
SW
Zuidwest
W
West
NW
Noordwest
2D- of 3D-weergave
Tik op de symbolen om te wisselen
tussen een 2D- en 3D-weergave.
Bij 3D-weergave staat de rijrichting van
de auto altijd boven. De kaart onder het
autosymbool draait mee afhankelijk van
de bochten die de auto maakt. Het
kompas geeft aan naar welke kant het noorden
(N) is op de kaart en in het midden van het kompas is te zien naar welke kant de voorzijde van de
auto wijst. Bij 3D-weergave wordt de schaal van
de kaart niet weergegeven.
Bij 2D-weergave verschijnt de kaart met het
noorden boven en het autosymbool beweegt in
de desbetreffende richting over de kaart.
Inzoomen
Maak de kaart groter door snel tweemaal met
een vinger op het middendisplay te tikken of
twee vingers naast elkaar op het middendisplay
te plaatsen en ze te spreiden.
Uitzoomen
Maak de kaart kleiner door één keer met twee
vingers op het middendisplay te drukken of
beweeg twee vingers op het middendisplay naar
elkaar toe.
Schuiven
Zet een vinger op de kaart, veeg deze in de
gewenste richting en laat los. De schuiffunctie is
alleen mogelijk als de kaart gemaximaliseerd is,
niet geminimaliseerd.
}}
7
NAVIGATIE
||
Andere rubriekweergave
Maximaliseer de kaartweergave en tik op de
kaartrubriek boven aan het middendisplay. Kies
uit de volgende weergavetypen voor rubrieken op
de kaart:
1.
Bestemming (Destination), aankomsttijd
(ETA) of resterende reistijd (RTA) en afstand
tot bestemming (Distance). Zie het artikel
"Route-instellingen en routebegeleiding" om
te kiezen uit ETA of RTA.
2.
Actuele positie in de vorm van een adres
(Address) of coördinaten (Coordinates). Bij
weergave van coördinaten wordt ook de
hoogte (Altitude) getoond. Zie het artikel
"Instellingen voor kaart" om te kiezen uit
adres of coördinaten.
Gerelateerde informatie
•
•
Navigatiesysteem* op het bestuurdersdisplay
(p. 8)
•
Navigatiesysteem* op head-updisplay*
(p. 9)
•
Instellingen voor route en routebegeleiding
(p. 23)
•
8
Instellingen voor navigatiesysteem* (p. 22)
Instellingen voor kaart (p. 22)
Navigatiesysteem* op het
bestuurdersdisplay
Het navigatiesysteem is op meerdere manieren
te presenteren en te bedienen, bijv. via het
bestuurdersdisplay.
een bericht verschijnt, moet u wel of niet akkoord
gaan met dit bericht voordat het menu wordt
geopend.
Menu openen/sluiten. Het menu wordt automatisch gesloten na enige tijd van inactiviteit
of bij bepaalde opties.
Alleen op een 12 inch bestuurdersdisplay verschijnt een
kaart.
Tijdens het rijden krijgt u begeleiding via gesproken aanwijzingen plus aanwijzingen op het
bestuurdersdisplay. De kaartweergave op het
bestuurdersdisplay is ook te activeren zonder een
bestemming te hebben ingevoerd.
Tussen menu's bladeren.
Tussen menuopties bladeren.
Een keuze bevestigen of markeren.
Gerelateerde informatie
Rechter stuurknoppenset en
bestuurdersdisplay
•
Navigatiesysteem* op bestuurdersdisplay
activeren en deactiveren (p. 9)
Met de rechter stuurknoppen zijn bepaalde functies van het navigatiesysteem te hanteren, zoals
Breng me naar huis en Annuleer
begeleiding. Als er op het bestuurdersdisplay
•
Navigatiesysteem* op het middendisplay
(p. 6)
•
Navigatiesysteem* op head-updisplay*
(p. 9)
* Optie/accessoire.
NAVIGATIE
Navigatiesysteem* op
bestuurdersdisplay activeren en
deactiveren
Het navigatiesysteem verschijnt automatisch op
het bestuurdersdisplay na instelling van een
bestemming. Het navigatiesysteem is ook weer
te geven zonder een bestemming aan te geven.
1.
Veeg het hoofdscherm op het middendisplay
open.
2.
Tik op Instellingen.
3.
Tik op My Car Displays
bestuurdersscherm.
4.
Tik op het keuzerondje Kaart tonen om het
navigatiesysteem op het bestuurdersdisplay
te tonen zonder dat er een bestemming is
aangegeven.
Het navigatiesysteem is op meerdere manieren
te presenteren en te bedienen, bijv. via het headupdisplay.
Informatie
Gerelateerde informatie
•
Navigatiesysteem* op headupdisplay*
Navigatiesysteem* op het bestuurdersdisplay
(p. 8)
Navigatiesysteem op de voorruit.
U kunt begeleiding en informatie van het navigatiesysteem krijgen via het head-updisplay onder
aan de voorruit.
U kunt ervoor kiezen om het navigatiesysteem
wel of niet op het head-updisplay weer te geven
en u kunt ook de positie van het informatieveld
aanpassen.
Stembediening3 navigatiesysteem*
Diverse functies van het navigatiesysteem kunnen worden geactiveerd met stemcommando's.
Druk op
op de rechter stuurknoppenset en
zeg een van de volgende commando's:
•
"Navigatie" – Een navigatiedialoog starten
en voorbeelden van commando's tonen.
•
"Breng me naar huis" – Voor begeleiding
naar de Huis-locatie.
•
"Ga naar [stad]" – Een stad aangeven als
bestemming. Bijvoorbeeld "Rij naar Rotterdam".
•
"Ga naar [Adres]" – Een adres aangeven
als bestemming. Een adres moet uit een
straat en plaats bestaan. Bijvoorbeeld "Rij
naar Coolsingel 35, Rotterdam".
•
"Voeg kruispunt toe" – Een dialoog starten
waar u twee straten moet aangeven. De
bestemming is het punt waar de twee straten
elkaar kruisen.
•
"Ga naar [Postcode]" – Een postcode aangeven als bestemming. Bijvoorbeeld "Rij naar
1 2 3 4 5".
•
"Ga naar [contact]" – Een adres uit het
telefoonboek aangeven als bestemming. Bijvoorbeeld "Rij naar Robyn Smith".
•
"Zoek [POI-categorie]" – Om nuttige
plaatsen (POI's) in de buurt te zoeken die
binnen een bepaalde categorie vallen (zoals
Gerelateerde informatie
•
Navigatiesysteem* op het middendisplay
(p. 6)
•
Navigatiesysteem* op het bestuurdersdisplay
(p. 8)
* Optie/accessoire.
}}
9
NAVIGATIE
restaurants)4. Om een lijst te krijgen van de
nuttige plaatsen langs de route kunt u
"Langs de route" zeggen, wanneer de lijst
met treffers verschijnt.
•
Positie van pictogram wijzigen
Als de positie van het pictogram moet worden
gewijzigd:
U kunt op verschillende manieren een bestemming aangeven in het navigatiesysteem*. Met uw
vinger een locatie aanwijzen op de kaart is daar
één van.
•
In veel gevallen is het het eenvoudigst om de
kaart te verschuiven en de gewenste positie op
de kaart met uw vinger aan te raken.
•
•
Druk langdurig op het pictogram, sleep dit
naar de gewenste positie en laat het los.
Gerelateerde informatie
Reisplan (p. 16)
Bestemming aangeven via zoeken op adres
(p. 11)
•
"Zoek [POI-naam]". Bijvoorbeeld "Zoek
Euromast".
1.
Controleer of de kaartweergave in de maximale stand staat.
•
•
"Wijzig land/Wijzig staat5,6" – Het zoekgebied wijzigen voor navigatie.
2.
Ga naar de gewenste positie op de kaart
door te schuiven.
Bestemming aangeven via zoeken op vrije
tekst (p. 12)
•
•
"Toon favorieten" – Om de favoriete locaties weer te geven op het bestuurdersdisplay.
3.
•
Bestemming aangeven met Laatste/Favorieten/Bibliotheek (p. 14)
•
"Wis reisweg" – Alle in een reisplan opgeslagen deelbestemmingen en de eindbestemming wissen.
Ingedrukt houden op de positie – er wordt
een pictogram aangemaakt en er verschijnt
een menu.
Bestemming invoeren via nuttige plaats
(p. 13)
4.
Kies Ga hierheen – de begeleiding begint.
•
Bestemming aangeven via Send to Car
(p. 15)
•
•
"Herhaal stembegeleiding" – De laatst
uitgesproken aanwijzing herhalen.
Instellingen voor route en routebegeleiding
(p. 23)
•
"Schakel stembegeleiding uit" – De
gesproken aanwijzingen uitschakelen.
•
"Schakel stembegeleiding in" – De uitgeschakelde gesproken aanwijzingen weer
starten.
3
4
5
6
10
"Zoek [POI-categorie] in [stad]" – Om
nuttige plaatsen (POI's) in een bepaalde
categorie of plaats te zoeken. De lijst met
treffers wordt gesorteerd op de afstand tot
het centrum van de aangegeven plaats. Bijvoorbeeld "Zoek restaurant in Rotterdam".
Bestemming direct op kaart
aangeven
Pictogram wissen
Als het pictogram van de positie moet worden
gewist:
•
Kies Verwijd.
Geldt voor bepaalde markten.
U kunt ervoor kiezen om een POI te bellen of deze aan te geven als bestemming.
In Europese landen wordt "land" gebruikt in plaats van "staat".
In Brazilië en India past u het zoekgebied aan via het middendisplay.
* Optie/accessoire.
NAVIGATIE
Bestemming aangeven via zoeken
op adres
4.
Een bestemming is op verschillende manieren
aan te geven in het navigatiesysteem*. Het kiezen van een adres is daar één van.
1.
2.
3.
7
•
•
•
•
•
Vouw bij weergave van de kaart de werkbalk
uit met de pijl-omlaag aan de linkerzijde en
tik op Best. inst..
> De kaartweergave maakt plaats voor een
vrije zoekopdracht.
Tik op Adres.
U hoeft niet alle velden in te vullen. Als u bijvoorbeeld routebegeleiding naar een stad
wenst, kunt u volstaan met het aangeven van
het desbetreffende land en de stad. U krijgt
dan routebegeleiding naar het centrum van
die stad.
Kies een toegankelijk invoerveld en voer in
met het toetsenbord van het middendisplay:
•
Informatiekaarten in het navigatiesysteem*
(p. 6)
Land/Staat/Provincie
Plaats/Gebied/Postcode
Adres
Nummer
Kruispunt
Bij auto's met Volvo On Call* kunt u ook adressen en bestemmingen naar het navigatiesysteem
van de auto sturen via de Volvo On Call-app en
de Volvo On Call-helpdesk7.
Gerelateerde informatie
•
•
Reisplan (p. 16)
Bestemming direct op kaart aangeven
(p. 10)
•
Bestemming aangeven via zoeken op vrije
tekst (p. 12)
•
Bestemming invoeren via nuttige plaats
(p. 13)
•
Bestemming aangeven met Laatste/Favorieten/Bibliotheek (p. 14)
•
Bestemming aangeven via Send to Car
(p. 15)
•
Instellingen voor route en routebegeleiding
(p. 23)
Geldt alleen voor bepaalde markten.
* Optie/accessoire.
11
NAVIGATIE
Bestemming aangeven via zoeken
op vrije tekst
3.
U kunt op verschillende manieren een bestemming aangeven in het navigatiesysteem* – via
een vrije zoekopdracht kunt u bijvoorbeeld zoeken op telefoonnummer, postcode, straat, plaats,
coördinaten en nuttige plaatsen (POI8).
Met het toetsenbord van het middendisplay zijn
voor het zoeken van bestemmingen de meeste
tekens in te voeren en te gebruiken.
1.
Vouw bij weergave van de kaart de werkbalk
uit met de pijl-omlaag aan de linkerzijde en
tik op Best. inst..
Als de zoekopdracht het gewenste resultaat opleverde – druk op een treffer om de
desbetreffende informatiekaart te openen en
kies ervoor om de treffer te gebruiken.
58,1234N 12,5678E (met windstreek achter de coördinaten)
58,1234-12,5678 (met koppelteken zonder
windstreek)
Als de zoekopdracht te veel treffers opleverde – druk op Geavanceerde filter en
kies een positie die als middelpunt voor een
zoekopdracht moet gelden en kies daarna
ervoor om de treffer te gebruiken:
U kunt net zo goed een punt [.] als een komma [,]
gebruiken.
• Rondom auto
• Rondom bestemming - verschijnt
•
•
Gerelateerde informatie
alleen als een bestemming is ingevoerd.
• Langs route - verschijnt alleen als een
•
Bestemming aangeven via zoeken op adres
(p. 11)
•
Bestemming invoeren via nuttige plaats
(p. 13)
•
Bestemming aangeven met Laatste/Favorieten/Bibliotheek (p. 14)
•
Bestemming aangeven via Send to Car
(p. 15)
•
Instellingen voor route en routebegeleiding
(p. 23)
bestemming is ingevoerd.
• Rondom punt op kaart
> De kaartweergave maakt plaats voor een
vrije zoekopdracht.
2.
Geef een zoekterm aan in het zoekvenster of
beperk vooraf het aantal treffers door een filter te kiezen.
> Naarmate u meer tekst invoert wordt de
lijst met treffers aangepast.
Coördinaten
Een bestemming is ook in te voeren aan de hand
van coördinaten op de kaart.
•
Voer bijvoorbeeld "N 58,1234 E 12,5678" in
en druk op Zoeken.
De windstreken N, E, S en W zijn op verschillende manieren in te voeren, bijvoorbeeld als
volgt:
Reisplan (p. 16)
Bestemming direct op kaart aangeven
(p. 10)
N 58,1234 E 12,5678 (met spatie)
N58,1234 E12,5678 (zonder spatie)
8
12
Point of Interest
* Optie/accessoire.
NAVIGATIE
Bestemming invoeren via nuttige
plaats
5.
U kunt op verschillende manieren een bestemming aangeven in het navigatiesysteem*. Het
aangeven van een nuttige plaats (POI9) is daar
één van.
1.
Vouw bij weergave van de kaart de werkbalk
uit met de pijl-omlaag aan de linkerzijde en
tik op Best. inst..
•
Bestemming aangeven via zoeken op adres
(p. 11)
Veel POI's (bijvoorbeeld restaurants) hebben
subcategorieën (zoals fastfood).
•
Bestemming aangeven via zoeken op vrije
tekst (p. 12)
In de instellingen voor de kaart kunt u de POI's
wijzigen die op de kaart moeten worden weergegeven. Die instelling is niet van invloed op het
zoeken van POI's als bestemming; ook niet-geselecteerde POI's worden hier weergegeven als
alternatieve bestemmingen.
•
Bestemming aangeven met Laatste/Favorieten/Bibliotheek (p. 14)
•
Bestemming aangeven via Send to Car
(p. 15)
•
Instellingen voor kaart (p. 22)
Kies Navigatie starten of Als routepunt
toev..
Bepaalde POI's worden pas op de kaart weergegeven vanaf een schaal van 1 km (1 mile).
> De kaartweergave maakt plaats voor een
vrije zoekopdracht.
2.
Tik op POI.
3.
Tik op het gewenste filter (bepaalde opties
verschijnen alleen voor de aangegeven
bestemming of deelbestemming):
•
•
•
•
•
4.
9
N.B.
In de buurt van de auto
In de buurt van de bestemming
In de buurt van de deelbestemming
•
Het symbool voor een POI, het aantal
POI’s en de POI-varianten kunnen per
markt verschillen.
•
Bij het bijwerken van kaartgegevens worden er mogelijk symbolen toegevoegd en
andere verwijderd – in het menusysteem
kunt u altijd alle symbolen voor het desbetreffende kaartsysteem doornemen.
Langs route
Rondom punt op kaart
Zoek de gewenste nuttige plaats op en kies
deze.
Gerelateerde informatie
•
•
Reisplan (p. 16)
Bestemming direct op kaart aangeven
(p. 10)
Point of Interest
* Optie/accessoire.
13
NAVIGATIE
Bestemming aangeven met
Laatste/Favorieten/Bibliotheek
U kunt op verschillende manieren een bestemming aangeven in het navigatiesysteem*. Het kiezen uit lijsten is daar één van.
1.
Vouw bij weergave van de kaart de werkbalk
uit met de pijl-omlaag aan de linkerzijde en
tik op Best. inst..
> De kaartweergave maakt plaats voor een
vrije zoekopdracht.
2.
Kies daarna een van de volgende lijsten,
boven aan het beeldscherm:
• Recent
• Favorieten
• Bibliotheek
Nadat er een mogelijkheid in een lijst is gemarkeerd, voegt u dit als bestemming toe met een
van de knoppen Navigatie starten of Als
routepunt toev..
Laatste
In deze lijst staat een overzicht van eerdere zoekopdrachten. Schuiven en kiezen.
Is ook beschikbaar als menu-optie op het
bestuurdersdisplay, en wel via de rechter stuurknoppenset.
14
Met Bewerken kan de lijst worden bewerkt.
Favorieten
Deze lijst geeft een overzicht van als favoriet
gemarkeerde locaties uit Bibliotheek. Schuiven
en kiezen.
Een gewiste positie in Favorieten staat altijd
nog in Bibliotheek, maar dan met een ster die
"uit" is. Om een positie weer op te slaan bij
Favorieten, gaat u naar Bibliotheek en markeert u het sterretje voor de positie weer.
Met Thuisadres instellen kan een vaak
gebruikte bestemming worden geprogrammeerd
en gebruikt. Een ingevoerde Huis-bestemming is
ook beschikbaar als menu-optie op het bestuurdersdisplay, en wel via de rechter stuurknoppenset.
Met Bewerken kan de lijst worden bewerkt.
Bibliotheek
Hier worden opgeslagen locaties en reisplannen
verzameld. Het laatst opgeslagen item staat
bovenaan in de lijst.
De bibliotheek is op verschillende manieren te
rangschikken:
• Toegevoegd - om op volgorde van tijd te
sorteren.
• Naam - om te sorteren op alfabetische volgorde.
•
Afstand - om te sorteren op de afstand tot
de actuele positie.
• Ontvangen - posities worden uitgefilterd die
naar de auto zijn verzonden met de functie
Send to Car. Nieuwe, ongelezen locaties zijn
voorzien van een BLAUWE markering, die
verdwijnt nadat de posities zijn gelezen.
Met Bewerken kunt u een of meer posten uit de
lijst verwijderen.
Gerelateerde informatie
•
•
Reisplan (p. 16)
Bestemming direct op kaart aangeven
(p. 10)
•
Bestemming aangeven via zoeken op adres
(p. 11)
Druk op het sterretje voor een positie om deze
als favoriet te markeren of juist niet. Een positie
met een gemarkeerd/ingekleurd sterretje wordt
ook weergegeven onder Favorieten.
•
Bestemming aangeven via zoeken op vrije
tekst (p. 12)
•
Als een positie wordt verwijderd bij Bibliotheek,
wordt deze ook verwijderd bij Favorieten.
Bestemming invoeren via nuttige plaats
(p. 13)
•
Bestemming aangeven via Send to Car
(p. 15)
•
Instellingen voor route en routebegeleiding
(p. 23)
* Optie/accessoire.
NAVIGATIE
Bestemming aangeven via Send to
Car
U kunt op verschillende manieren een bestemming aangeven in het navigatiesysteem*. Het
gebruik van Send to Car is daar één van.
6.
7.
Positie naar de auto sturen
Send to Car is een functie waarmee het mogelijk
is om via een computer een bestemming/locatie
toe te voegen aan het navigatiesysteem van de
auto.
Send to Car is ook te gebruiken vanaf de app
Volvo On Call*. Volvo On Call is ook te gebruiken,
als de Volvo On Call-helpdesk een bestemming/
positie naar de auto moet sturen.
Kies uw auto en voer het VIN van de auto in
of geef het e-mailadres aan dat aan uw Volvo
ID gekoppeld is. Klik vervolgens of Sturen.
Klik op Klaar.
> De positie wordt vervolgens naar de auto
gestuurd.
Bestemming aangeven via zoeken op adres
(p. 11)
•
Positie ontvangen en gebruiken in de
auto
Bestemming invoeren via nuttige plaats
(p. 13)
•
Bestemming aangeven met Laatste/Favorieten/Bibliotheek (p. 14)
•
Instellingen voor route en routebegeleiding
(p. 23)
Ga naar wego.here.com op de computer.
> Er wordt dan een kaartdienst geopend.
1.
2.
Zoek de gewenste positie op.
3.
Klik met de rechter muisknop de positie aan
en klik vervolgens op het adres.
> Er wordt een nevenmenu/informatiekaart
geopend.
Na ontvangst van een positie verschijnt er
een bericht op het middendisplay. Druk op
het bericht/symbool.
> Er wordt een informatiekaart geopend.
2.
Kies het gewenste gebruik van de positie.
Klik op Send to Car in het nevenmenu.
•
Bestemming aangeven via zoeken op vrije
tekst (p. 12)
1.
Klik op Delen in het nevenmenu.
Reisplan (p. 16)
Bestemming direct op kaart aangeven
(p. 10)
•
Let erop dat de procedure slechts een voorbeeld
is van een van de vele leveranciers van kaartservices.
5.
•
•
Voor meer informatie over andere leveranciers en
de functie Send to Car kunt u terecht op de supportsite van Volvo Cars (support.volvocars.com).
Om gegevens te kunnen ontvangen moet de
auto een internetverbinding hebben. Als de positie via Volvo On Call naar de auto wordt gestuurd,
worden de gegevens ontvangen via de geïntegreerde automodem zodat er geen aparte internetverbinding nodig is.
4.
Gerelateerde informatie
Opgeslagen positie gebruiken
Ontvangen posities worden voor later gebruik
opgeslagen in de bibliotheek van het navigatiesysteem.
* Optie/accessoire.
15
NAVIGATIE
Reisplan
Reisplan weergeven
Het reisplan is het routevoorstel dat het navigatiesysteem* aandraagt, nadat u een bestemming
hebt aangegeven.
Het is tijdens een actieve routebegeleiding
mogelijk om het reisplan van het navigatiesysteem* weer te geven.
2.
De positie die het eerst wordt ingesteld, wordt de
bestemming van het reisplan.
Tik op het symbool voor Reisweg om het
reisplan te openen.
De volgende locaties worden de deelbestemmingen van het reisplan.
Gerelateerde informatie
•
•
•
Een reisplan met de bijbehorende bestemming
en deelbestemming(en) is eenvoudig achteraf
aan te passen.
Gerelateerde informatie
•
•
•
•
Begeleidingspunten tonen in het reisplan
(p. 18)
Reisplan weergeven (p. 16)
Reisplan bewerken of wissen (p. 17)
Alternatieve route weergeven (p. 17)
Begeleidingspunten tonen in het reisplan
(p. 18)
1.
16
Reisplan bewerken of wissen (p. 17)
Alternatieve route weergeven (p. 17)
Vouw tijdens de routebegeleiding de werkbalk uit met de pijl-omlaag en daarna met de
drie punten.
* Optie/accessoire.
NAVIGATIE
Reisplan bewerken of wissen
Alternatieve route weergeven
Tijdens de routebegeleiding kunt u een deelbestemming of het complete reisplan verwijderen
in het navigatiesysteem*.
Tijdens actieve routebegeleiding kunt u alternatieve routes zoeken in het navigatiesysteem*.
1.
Vouw de werkbalk uit met de pijl-omlaag en
de drie punten.
1.
•
Instellingen voor route en routebegeleiding
(p. 23)
Vouw de werkbalk uit met de pijl-omlaag en
de drie punten.
2.
2.
Tik op het symbool voor Reisweg om het
reisplan te openen.
3.
Tik op de prullenbak om een deelbestemming in het reisplan te wissen of tik op
Reisweg wissen om het complete reisplan
te wissen.
Tik op het symbool voor Reisweg om het
reisplan te openen.
3.
4.
•
Alternatieve route weergeven (p. 17)
5.
Nuttige plaatsen langs de route weergeven
(p. 18)
Begeleidingspunten tonen in het reisplan
(p. 18)
Kies een alternatieve route:
• Eco
• Snel
• Pittoresk
Gerelateerde informatie
•
•
Tik op Alternatieve routes.
Druk op de kaart.
> De bijgewerkte route verschijnt op de
kaart en de routebegeleiding wordt hervat.
Gerelateerde informatie
•
•
•
Reisplan bewerken of wissen (p. 17)
Verkeersproblemen langs de route tonen
(p. 19)
Omweg kiezen in het navigatiesysteem*
(p. 20)
* Optie/accessoire.
17
NAVIGATIE
Nuttige plaatsen langs de route
weergeven
Begeleidingspunten tonen in het
reisplan
Het navigatiesysteem* biedt de mogelijkheid om
een lijst weer te geven met nuttige plaatsen
(POI's10) langs de route.
Een lijst met de komende begeleidingspunten in
het reisplan helpt u om komende manoeuvres op
tijd te plannen.
Toon een lijst met de komende afslagen in het
reisplan van het navigatiesysteem* door:
1.
Druk op Vooruit.
2.
Druk op POI.
> De POI's op de route die verschijnen zijn
geordend op afstand.
3.
Wanneer er op een bepaalde locatie meerdere POI's zijn, verschijnen deze in de vorm
van een groep. Druk op de groep om een lijst
met de POI's te zien.
4.
Kies een POI.
5.
Kies een van de mogelijkheden op de informatiekaart en volg de aanwijzingen op.
Gerelateerde informatie
•
Informatiekaarten in het navigatiesysteem*
(p. 6)
•
Instellingen voor kaart (p. 22)
10
18
1.
De werkbalk uit te vouwen met de pijlomlaag aan de linkerzijde.
2.
De werkbalk verder uit te vouwen met de drie
punten.
3.
Tik op het symbool voor Stapsgewijs (zie
afbeelding).
Bij het aantikken van een van de routebegeleidingspunten in de lijst verschijnt
de bijbehorende locatie op de kaart.
Als u vervolgens op het dradenkruis
van de kaart (zie afbeelding) tikt, gaat de kaart
weer terug naar de begeleidingsweergave, waarbij de kaart de auto volgt.
Er verschijnt een lijst met de routebegeleidingspunten in plaats van de werkbalk (u kunt in de
lijst bladeren). Bij eenmaal drukken op de pijllinks minimaliseert u de lijst.
Het volgende begeleidingspunt staat altijd
bovenaan in de lijst.
Point of Interest
* Optie/accessoire.
NAVIGATIE
Verkeersproblemen op de kaart
Het navigatiesysteem* ontvangt informatie over
verkeersproblemen en verkeersproblemen en
geeft deze weer op de kaart.
N.B.
Verkeersinformatie is niet in alle gebieden/
landen beschikbaar.
De dekkingsgebieden voor verkeersinformatie
worden voortdurend uitgebreid.
Via de instellingen kunt u aangeven welke verkeersspecifieke informatie op de kaart moet verschijnen.
Verkeersproblemen in de vorm van files of langzaam rijdend verkeer, wegwerkzaamheden en
verkeersongelukken zijn als u ver genoeg
inzoomt op de kaart te herkennen aan hun eigen
symbolen.
Zo worden wegwerkzaamheden als
volgt aangegeven. Bij grotere verkeersproblemen wordt de omvang daarvan
ook met een rode lijn aangegeven
naast de weg. De lijn geeft eveneens aan voor
welke rijrichting het probleem geldt. Als het probleem voor beide rijrichtingen geldt, ziet u een lijn
aan beide zijden van de weg.
11
12
Informatie over verkeersprobleem
– Druk op het symbool voor het verkeersprobleem.
> Er verschijnt een informatiekaart. De informatie kan bijvoorbeeld de positie van het
verkeersprobleem bevatten met straatnaam/wegnummer en de aard/omvang/
duur van het probleem.
Verkeersprobleem vermijden
Als er verkeersproblemen op de route zijn, kunt u
de optie Mijden kiezen. Het systeem berekent
dan een andere route.
Uitgebreide verkeersinformatie11
Als de auto een internetverbinding heeft is ook
uitgebreide verkeersinformatie te ontvangen via
RTTI12.
Verkeersproblemen langs de route
tonen
Het navigatiesysteem* biedt de mogelijkheid om
een lijst weer te geven met verkeersproblemen
op de route.
1.
2.
Tik op Vooruit.
3.
Tik op Verkeer. De Verkeer-knop is grijs van
kleur, als er op de route geen verkeersproblemen zijn.
> Eventuele verkeersproblemen op de route
die verschijnen zijn geordend op afstand.
4.
Voor meer informatie over een bepaald verkeersprobleem kunt u de desbetreffende
regel aanraken om de bijbehorende informatiekaart te openen. Kies een van de mogelijkheden op de informatiekaart en volg de aanwijzingen op.
Gerelateerde informatie
•
•
•
•
•
Instellingen voor verkeer (p. 24)
Instellingen voor kaart (p. 22)
Verkeersproblemen langs de route tonen
(p. 19)
Uitgebreide verkeersinformatie (p. 21)
Informatiekaarten in het navigatiesysteem*
(p. 6)
Vouw tijdens de weergave van de kaart de
werkbalk uit met de pijl-omlaag aan de linkerzijde en daarna met de drie punten.
Geldt alleen voor bepaalde markten.
Real Time Traffic Information
}}
* Optie/accessoire.
19
NAVIGATIE
||
5.
Tik op Mijden om verkeersproblemen te mijden.
> De route wordt herberekend, waarna de
begeleiding via een alternatieve route verloopt.
Gerelateerde informatie
•
•
•
•
Omweg kiezen in het
navigatiesysteem*
bij en gaat verder met de begeleiding naar de
bestemming via de meest geschikte route.
Als u het volgende deel van de route wilt vermijden, bijvoorbeeld omdat de weg is afgesloten,
kunt u een omweg kiezen.
Tijdens het rijden kunt u ook een alternatieve
route tonen.
1.
Verkeersproblemen op de kaart (p. 19)
Instellingen voor verkeer (p. 24)
Vouw de werkbalk uit met de pijl-omlaag aan
de linkerzijde en daarna met de drie punten.
Gerelateerde informatie
•
Alternatieve route weergeven (p. 17)
2.
Informatiekaarten in het navigatiesysteem*
(p. 6)
Uitgebreide verkeersinformatie (p. 21)
Tik op het symbool voor Omleiding om een
alternatieve route te zien met informatie over
de langere/kortere route en de berekende
reistijd. Normaal gesproken krijgt u een voorstel voor een korte omweg, waarbij u snel
weer teruggaat naar het oorspronkelijke reisplan.
3.
Als u het voorstel accepteert: Druk op het
bord met de informatie over de omweg. De
route wordt ook geaccepteerd, als u de voorgestelde route aanhoudt. Na het accepteren
van het voorstel wordt de routebegeleiding
hervat, maar dan met de omweg als route.
Als u het voorstel niet accepteert kunt u de
oorspronkelijke route aanhouden.
Een alternatief voor de functie Omleiding is om
af te wijken van de route van het reisplan – het
systeem werkt vervolgens de route automatisch
20
* Optie/accessoire.
NAVIGATIE
Uitgebreide verkeersinformatie13
Wanneer de auto een internetverbinding heeft,
kunt u toegang krijgen tot uitgebreide verkeersinformatie (RTTI14).
Er wordt voortdurend informatie over verkeersgebeurtenissen en de doorstroom opgehaald via
een internetdienst. Wanneer een auto doorstroominformatie aanvraagt, worden tegelijkertijd
anonieme gegevens verstuurd over de doorstroom op de actuele locatie van de auto: dit verbetert de werking van de dienst. De anonieme
gegevens worden alleen verstuurd, wanneer het
RTTI geactiveerd is.
Wat het navigatiesysteem* weergeeft zijn de
actuele verkeersomstandigheden op snelwegen,
grotere wegen en hoofdwegen en bepaalde centrumroutes.
Hoeveel verkeersinformatie er op de kaart verschijnt hangt af van de afstand tot de auto. Op de
kaart verschijnt alleen verkeersinformatie voor
punten binnen een straal van zo'n 120 km
(75 mijl) rond de auto.
Op de kaart staan naast de standaardteksten en
-symbolen ook aanduidingen voor de doorstroom
die de snelheid aangeven ten opzichte van de
maximumsnelheid voor een bepaald gedeelte. De
doorstroom wordt aangeduid met gekleurde lijnen aan weerszijden van het gedeelte:
13
14
•
•
•
•
Groen – geen storingen.
Oranje – langzaam rijdend verkeer.
Rood – drukte/opstopping/ongeval.
Zwart – weg afgesloten.
N.B.
Verkeersinformatie is niet in alle gebieden/
landen beschikbaar.
De dekkingsgebieden voor verkeersinformatie
worden voortdurend uitgebreid.
Uitgebreide verkeersinformatie15
activeren en deactiveren
Wanneer de auto een internetverbinding heeft,
kunt u toegang krijgen tot uitgebreide verkeersinformatie (RTTI16) in het navigatiesysteem*.
RTTI is als volgt te activeren en deactiveren:
1.
2.
Druk op Navigatie
3.
Kies Real-time verkeersinformatie om
RTTI te activeren (de standaardverkeersinformatie te vervangen door RTTI) of te deactiveren.
4.
Er verschijnt een pop-upvenster met de titel
Voorwaarden en een venster met de titel
Gegevensuitwisseling, als het de eerste
keer is dat u RTTI gebruikt.
Gerelateerde informatie
•
Uitgebreide verkeersinformatie activeren en
deactiveren (p. 21)
Druk op Instellingen op het hoofdscherm
van het middendisplay.
Verkeer.
Als bij een actieve RTTI de internetverbinding van
de auto wegvalt, wordt automatisch de standaardverkeersinformatie geactiveerd. Wanneer de
internetverbinding weer is hersteld, wordt RTTI
opnieuw geactiveerd.
Gerelateerde informatie
•
•
Uitgebreide verkeersinformatie (p. 21)
Instellingen voor verkeer (p. 24)
Geldt voor bepaalde markten.
Real Time Traffic Information
* Optie/accessoire.
21
NAVIGATIE
Instellingen voor navigatiesysteem*
Instellingen voor kaart
Kaartdesign
Hier kiest u instellingen voor de presentatie van
de route en andere informatie in het navigatiesysteem.
Hier kiest u instellingen voor hoe de kaart moet
worden weergegeven in het navigatiesysteem*.
Onder Kaartweergaveformaat kiest u hoe de
kaartkleuren moeten worden weergegeven:
Instellingen
Instellingen
Kaart
Navigatie
U kunt instellingen verrichten ten aanzien van het
volgende:
• Kaart – opties voor inhoud en opzet van de
kaart.
• Route en begeleiding – routebegeleiding
en weergave en berekening van de route
bepalen.
• Verkeer – opties voor informatie over verkeersproblemen.
U kunt instellingen verrichten ten aanzien van het
volgende:
•
•
•
•
•
Positieformaat
Kaartweergaveformaat
Toon flitspalen
Toon favorieten
Nuttige plaats (POI)
Positieformaat
•
•
Instellingen voor kaart (p. 22)
Onder Positieformaat kiest u of de actuele
positie op de kaart moet worden benoemd/weergegeven met adres of coördinaten:
Instellingen voor route en routebegeleiding
(p. 23)
• Adres
• Coördinaten en hoogte
•
Instellingen voor verkeer (p. 24)
15
16
17
18
Geldt voor bepaalde markten.
Real Time Traffic Information
De functie is niet op alle markten beschikbaar.
Point of Interest
Gerelateerde informatie
22
Navigatie
• Dag – lichte kleuren.
• Nacht – donkere kleuren om ook in het donker goed te kunnen zien.
• Auto – het systeem schakelt, afhankelijk van
het licht in het interieur, heen en weer tussen
Dag en Nacht.
Flitspalen17
Onder Toon flitspalen kiest u of flitspalen op de
kaart moet worden weergegeven.
Favorieten
Geef aan of Favorieten op de kaart moeten worden weergegeven.
Nuttige plaats (POI18)
Onder Nuttige plaats (POI) geeft u aan welke
POI's op de kaart moeten worden weergegeven.
Tik op de gewenste categorie zoals "Vervoersmiddel" en kies daarna voor weergave van alle of
bepaalde subcategorieën. Verlaat het menu door
te tikken op Terug of Sluiten.
* Optie/accessoire.
NAVIGATIE
Gerelateerde informatie
•
•
•
•
Instellingen voor navigatiesysteem* (p. 22)
Instellingen voor route en routebegeleiding
(p. 23)
Instellingen voor verkeer (p. 24)
Nuttige plaatsen langs de route weergeven
(p. 18)
•
Bestemming invoeren via nuttige plaats
(p. 13)
•
Bestemming aangeven met Laatste/Favorieten/Bibliotheek (p. 14)
Instellingen voor route en
routebegeleiding
Niveau voor gesproken aanwijzingen
1.
Tik op Stembegeleidingsniveau.
Hier kiest u instellingen voor de berekening van
de route en de presentatie van de routebegeleiding in het navigatiesysteem*.
2.
Druk op de gewenste vorm van stembegeleiding:
Instellingen
begeleiding
Navigatie
Route en
U kunt instellingen verrichten ten aanzien van het
volgende:
•
•
•
•
•
•
Formaat aankomsttijd
Stembegeleidingsniveau
Kies standaard routetype
Route leren
Instellingen voor mijden
Voorstel tankstation
Tijdformaat
Aangeven hoe de aankomsttijd moet worden
aangegeven:
• ETA19 (berekende aankomsttijd bij bestemming)
•
RTA20 (resterende reistijd tot aan bestemming)
De aangegeven tijd betreft de tijdzone van de
bestemming.
19
20
• Geen (geen automatische gesproken
aanwijzingen, maar de mogelijkheid om
eenmalig handmatig actuele gesproken
aanwijzingen op te vragen)
• Laag (slechts één melding per begeleidingspunt)
• Gemiddeld (maximaal 3 meldingen per
begeleidingspunt, met beperkte informatie)
• Vol (maximaal 4 meldingen per begeleidingspunt en alle beschikbare informatie)
Standaardtype route
Kies het standaardtype route dat uw voorkeur
heeft:
• Snel
• Eco
• Pittoresk (snelwegen worden zoveel mogelijk vermeden, wat een lange reistijd kan
betekenen)
Tijdens het rijden kunt u ook een alternatieve
route tonen.
Estimated Time of Arrival
Remaining Time to Arrival
}}
* Optie/accessoire.
23
NAVIGATIE
||
Route aanleren
Instellingen voor verkeer
Vermijd verkeersincidenten
Markeer Route leren als gegevensverzameling
voor optimalisering van de routeberekening moet
worden toegestaan:
Hier kiest u instellingen voor hoe verkeersinformatie moet worden weergegeven in het navigatiesysteem*.
Geef aan of verkeersincidenten moeten worden
vermeden bij het bereken van een route:
Str ontw
Tik op Instellingen voor mijden om een menu
te openen met verschillende opties die automatisch te vermijden zijn – voor zover mogelijk – bij
het berekenen van een route. Kies bijvoorbeeld
tunnels, gebieden met spitsheffingen en veerverbindingen.
Suggesties voor tankstations
Tik op Voorstel tankstation voor activering of
deactivering van de weergave van suggesties
voor een tankstation in de buurt bij een laag
brandstofpeil.
Gerelateerde informatie
•
•
•
•
21
24
Instellingen voor navigatiesysteem* (p. 22)
Instellingen voor kaart (p. 22)
Instellingen voor verkeer (p. 24)
Alternatieve route weergeven (p. 17)
Instellingen
Navigatie
Verkeer
U kunt instellingen verrichten ten aanzien van het
volgende:
• Verkeersgebeurtenissen weergeven &
op reageren
• Verkeershinder vermijden
• Filevrij verkeer weergeven
• Real-time verkeersinformatie
-verkeersproblemen weergeven
Geef aan of verkeersproblemen op de kaart moeten worden weergegeven en moeten worden
gebruikt bij het berekenen van de route:
• Geen
• Hoofd
• Alle
• Nooit
• Vragen (er worden tijdens de route suggesties tot routewijziging gegeven)
• Altijd
Vrij doorstromend verkeer weergeven
Markeer Filevrij verkeer weergeven om dit op
de kaart weer te geven.
Uitgebreide verkeersinformatie
gebruiken21
Markeer Real-time verkeersinformatie om de
uitgebreide verkeersinformatie via internet te
gebruiken (RTTI).
Gerelateerde informatie
Instellingen voor navigatiesysteem* (p. 22)
•
•
•
Instellingen voor kaart (p. 22)
•
Uitgebreide verkeersinformatie (p. 21)
Instellingen voor route en routebegeleiding
(p. 23)
Geldt voor bepaalde markten.
* Optie/accessoire.
NAVIGATIE
Kaartupdate
MapCare is een dienst waarmee kaartupdates te
verrichten zijn voor Volvo-modellen met Sensus
Navigation*.
Algemene informatie over updates
Er zijn twee manieren om kaarten bij te werken.
Via een computer en een USB-stick of rechtstreeks vanuit de auto22 (bij een auto met internetverbinding).
De kaart van de auto is onderverdeeld in een
bepaald aantal vaste regio's. Bij het bijwerken van
kaartgegevens hoeven niet alle regio's te worden
bijgewerkt; u kunt ervoor kiezen om alleen één
specifieke regio bij te werken of meerdere
regio's.
Wanneer de auto een internetverbinding heeft
zijn een of meer regio's bij te werken. Als in
plaats daarvan een groot aantal regio's, of de
hele kaart, moet worden bijgewerkt, kan de totale
hoeveelheid kaartgegevens zo groot zijn dat de
update via een computer en een USB-stick aanzienlijk soepeler zal verlopen.
N.B.
Als een reisplan zich over meerdere regio's
uitstrekt, moeten deze allemaal hetzelfde versienummer hebben. Anders bestaat de kans
dat een berekende route via onverwachte
wegen voert.
Kaartstructuur bijwerken
Soms moet de structuur van een kaart worden
gewijzigd. Dit gebeurt als er in de regio moet
worden toegevoegd of als een grote regio moet
worden opgedeeld in kleinere regio's. Als dit zich
heeft voorgedaan, zal het bijwerken van afzonderlijke regio's via de normale procedure mislukken
en zal er een melding worden weergegeven met
de reden daarvoor.
In plaats daarvan kan de hele kaart opnieuw worden geïnstalleerd, en wel via een USB-stick. Zie
voor meer informatie de supportsite van Volvo
Cars (support.volvocars.com) of neem contact op
met een Volvo-dealer.
Navigatiesoftware bijwerken
Naast de kaartgegevens wordt ook de eigen software van het navigatiesysteem voortdurend doorontwikkeld en zo nu en dan bijgewerkt. Dat kan
betekenen dat gedownloade kaartgegevens in
bepaalde gevallen niet worden ondersteund door
de navigatiesoftware. In dat geval wordt er een
melding weergegeven dat ook de navigatiesoft-
22
ware moet worden bijgewerkt. Dat is mogelijk bij
een Volvo-dealer.
Veelgestelde vragen
Vraag
Antwoord
Is het
mogelijk
om van
kaartregio
te veranderen om
bijvoorbeeld de
kaart van
Europa te
verruilen
voor die
van
NoordAmerika?
Ja, met enig voorbehoud. Neem
voor actuele informatie contact
op met een Volvo-dealer.
Hoe lang
duurt het
om een
kaartupdate te
downloaden?
Dat hangt af van de grootte van
de kaartbestanden en de bandbreedte van de verbinding. Op
het scherm verschijnt informatie
over de grootte (MB) van de
update.
Geldt alleen voor bepaalde landen.
}}
* Optie/accessoire.
25
NAVIGATIE
||
Vraag
Antwoord
Hoe groot
is een
update?
Dat verschilt van markt tot markt.
Gedetailleerde informatie staat
vermeld voor de kaarten van de
desbetreffende markt, zie de
supportsite van Volvo Cars
(support.volvocars.com).
Dat bijwerken
werkt
helemaal
niet. Wat
te doen?
Kaarten bijwerken via computer en
USB
Vanaf een computer met internetaansluiting zijn
nieuwe kaarten te downloaden naar een USBstick en vervolgens van de USB-stick over te zetten naar het navigatiesysteem* van de auto.
Voorbereidingen
Ga na of de supportsite van
Volvo Cars
(www.support.volvocars.com) uitkomst biedt of neem contact op
met een Volvo-dealer.
Gerelateerde informatie
26
•
Kaarten bijwerken via computer en USB
(p. 26)
•
Kaarten bijwerken vanuit een auto met internetverbinding (p. 28)
•
Veelgestelde vragen over het navigatiesysteem* (p. 29)
•
Licentieovereenkomst voor navigatiesysteem* (p. 30)
•
Auteursrecht op navigatiesysteem* (p. 38)
Parameter
Vereiste
USB-standaard
(1.0/2.0/3.0):
Minimaal 2.0
Bestandssysteem (Ext2/
NTFS/FAT32):
FAT32
Capaciteit
(8/16/32/64
GB):
De grootte van de kaartbestanden hangt van de markt
af – zie de bestandsgrootte
onder "Gedetailleerde informatie" voor de desbetreffende markt op de supportsite van Volvo Cars
(support.volvocars.com).
Bijwerken via computer en USB-stick
USB-stick
Een USB-stick kan een update alleen hanteren
als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
* Optie/accessoire.
NAVIGATIE
Actuele kaartversie noteren
1.
2.
3.
Tik op Download Center op het appscherm.
Tik op de pijl om de regio te expanderen.
> Er verschijnt gedetailleerde kaartinformatie.
Noteer de kaartinformatie onder de kaartweergave.
Kaartgegevens downloaden van
internet naar USB-stick
Houd een USB-stick en de genoteerde kaartinformatie bij de hand.
1.
2.
Ga naar de Volvo Cars supportsite
(support.volvocars.com) op een computer
met internetaansluiting.
Kies de kaart, het model en het modeljaar.
3.
Tik op de bij te werken regio.
> Er verschijnt een kaart met informatie over
de nieuwste kaartgegevens voor de desbetreffende regio.
4.
Controleer of de kaartversie nieuwer is dan
die in de auto.
5.
Sluit een USB-stick aan op de computer en
download de update naar de USB-stick.
3.
Om de update van de complete kaartdatabase te starten moet u op Bevestigen
tikken – of tik op Annuleren om het
downloaden te annuleren.
Hoe lang het downloaden duurt, is afhankelijk
van de omvang van de kaartgegevens en de
bandbreedte van de verbinding.
Kaartgegevens overdragen van USB
naar auto
Hoe lang de overdracht van de USB-stick naar
de auto duurt hangt af van de omvang van de
bestanden met kaartgegevens. De update is tijdens het rijden te verrichten. Tijdens een update
van een kaartregio is het navigatiesysteem te
gebruiken. Maar tijdens een update van een complete kaartmarkt (zoals Europa), kunt u het navigatiesysteem niet gebruiken. Als een update bij
het uitschakelen van de auto niet voltooid is,
wordt de update de volgende rit voortgezet.
Het navigatiesysteem detecteert automatisch
dat er een update beschikbaar is. Vervolgens
wordt tijdens de update van de complete
kaartdatabase op het beeldscherm de voortgang van het proces in procenten de voortgang aangegeven.
> Bij een bijwerken van een afzonderlijke
kaartregio gaat de update direct van start.
4.
Tik op Bevestigen – de update van de complete kaartdatabase start en op het middendisplay verschijnt informatie over de voortgang van het proces.
5.
Het middendisplay geeft aan dat de overdracht voltooid is – verwijder de USB-stick.
6.
Start het Infotainmentsysteem opnieuw op.
7.
Controleer of de juiste kaartgegevens in de
auto zijn geladen door de stappen te herhalen die beschreven staan onder het eerdere
kopje "Actuele kaartversie noteren".
Bijwerken
1. Activeer het navigatiesysteem.
2.
Plaats de USB-stick in de USB-poort van de
auto. Als de auto twee USB-poorten heeft,
mag de andere niet in gebruik zijn.
}}
27
NAVIGATIE
||
Onderbreking
Bij onderbrekingen tijdens de update wordt altijd
een tekstmelding met uitleg weergegeven op het
middendisplay.
Wat gebeurt er,
als...
Kaarten bijwerken vanuit een auto
met internetverbinding
De auto moet een internetverbinding hebben.
Wanneer de auto een internetverbinding heeft,
kunnen de kaarten van het navigatiesysteem*
worden bijgewerkt23.
Antwoord
het infotainmentsysteem tijdens een
lopende update
wordt uitgeschakeld?
Het proces wordt gepauzeerd en wordt bij heractivering van het systeem
(zoals bij het opnieuw starten van de motor) automatisch voortgezet vanaf het
punt van onderbreking.
de USB-stick
wordt verwijderd
voordat de
update afgerond
is?
Het proces wordt gepauzeerd en wordt bij heraansluiting van de USB-stick
op de auto automatisch
voortgezet vanaf het punt
van onderbreking.
Ga voor meer informatie naar de supportsite van
Volvo Cars (support.volvocars.com) of neem contact op met een Volvo-dealer.
Schematische procesweergave voor externe updates
1.
Tik op Download Center op het appscherm.
> De app gaat van start en bij Kaarten verschijnt een cijfer dat aangeeft hoeveel
kaartupdates er voor de gekozen thuisregio beschikbaar zijn. Het cijfer blijft zichtbaar tot de volgende keer dat u een controle op updates verricht of totdat de
updates zijn geïnstalleerd.
2.
Tik op Kaarten.
3.
Tik op Installeren en daarna op Bevestig.
> De installatie van de gekozen kaart/kaartupdate gaat van start.
Ga voor meer informatie naar de supportsite van
Volvo Cars (support.volvocars.com) of neem contact op met een Volvo-dealer.
Gerelateerde informatie
•
Kaarten bijwerken vanuit een auto met internetverbinding (p. 28)
•
Kaartupdate (p. 25)
23
28
Geldt alleen voor bepaalde landen.
* Optie/accessoire.
NAVIGATIE
Kaartgegevens automatisch bijwerken
Een automatische kaartupdate is alleen mogelijk,
als de functie Achtergrondcontroles op
software-updates is geactiveerd onder
Instellingen Systeem Download Center.
1.
Alleen de kaartgegevens van de thuisregio
zijn automatisch bij te werken. Als u nog
geen thuisregio hebt gekozen – druk op de
pijl omlaag om de regio uit te vouwen.
> Er verschijnt gedetailleerde kaartinformatie.
2.
Tik op Inst. thuisregio.
3.
Vink het vakje voor Auto-update: aan.
> Wanneer de auto een internetverbinding
heeft en blijkt dat er een kaartupdate
beschikbaar is, wordt deze automatisch
gedownload naar de auto.
Gerelateerde informatie
•
Kaarten bijwerken via computer en USB
(p. 26)
•
Kaartupdate (p. 25)
Veelgestelde vragen over het
navigatiesysteem*
Hier volgen antwoorden op een aantal veelgestelde vragen over het navigatiesysteem Sensus
Navigation.
De positie van de auto op de kaart
klopt niet
Het navigatiesysteem geeft de positie van de
auto aan met een nauwkeurigheid van ca.
20 meter (65 voet).
Bij ritten op wegen die parallel lopen aan een
andere weg, kronkelwegen, wegen op meerdere
niveaus en na lang rijden zonder duidelijke bochten is de kans op fouten groter.
Hoge bergen, gebouwen, tunnels, viaducten,
ongelijkvloerse wegen e.d. hebben daarnaast een
negatieve invloed op de ontvangst van satellietsignalen door het systeem, wat betekent dat de
nauwkeurigheid bij de berekening van de positie
van de auto kan verslechteren.
Het systeem berekent niet altijd de
snelste/kortste weg
Bij het berekenen van de route wordt rekening
gehouden met meerdere factoren om de theoretisch beste route te bepalen, onder andere de
afstand, de wegbreedte, het wegtype, de verkeersintensiteit en maximumsnelheden. De ervaring en lokale kennis van een bestuurder kunnen
echter een efficiëntere route opleveren.
Het systeem gebruikt bijvoorbeeld
tolwegen of veerverbindingen terwijl u
die wilt vermijden.
Bij het berekenen van langere routes kan het
systeem om technische redenen alleen gebruikmaken van grotere wegen.
Als u ervoor hebt gekozen om tolwegen en snelwegen te vermijden, worden deze voor zover
mogelijk vermeden en alleen gebruikt als er geen
ander, redelijk alternatief beschikbaar is.
De positie van de auto op de kaart
klopt niet na transport
Als de auto is getransporteerd op bijvoorbeeld
een veerboot of een trein, of op een andere wijze
waarbij er geen satellietsignalen ontvangen konden worden, kan het maximaal 5 minuten duren
tot de positie van de auto correct wordt berekend.
Het autosymbool gedraagt zich vreemd
op het beeldscherm na het vervangen
van banden
Naast de satellietontvanger leveren ook de snelheidssensor van de auto en een gyrosensor een
bijdrage aan de berekening van de actuele positie, snelheid en rijrichting van de auto. Na montage van een reservewiel en na wisselen tussen
zomer- en winterbanden moet het systeem de
afmetingen van de nieuwe wielen "leren".
Om het systeem optimaal te laten functioneren,
wordt daarom geadviseerd om een tijdje te rijden
}}
* Optie/accessoire.
29
NAVIGATIE
||
op wegen met een goede satellietontvangst (vrij
zicht).
beschikbare kaartversie op de supportsite van
Volvo Cars support.volvocars.com.
Licentieovereenkomst voor
navigatiesysteem*
Het kaartbeeld komt niet overeen met
de werkelijke situatie
Gerelateerde informatie
Een licentie24 is een overeenkomst die toestemming verleent om bepaalde handelingen te verrichten of het recht om gebruik te maken van
een product waar een andere rechtspersoon
octrooi of eigendomsrechten op heeft, onder de
voorwaarden vervat in de overeenkomst.
Het wegennet wordt voortdurend uitgebreid en
onderhouden, er kunnen nieuwe verkeersregels
worden ingevoerd et cetera. De kaartdatabase is
daarom niet altijd compleet.
Om die reden worden kaartgegevens voortdurend
verder doorontwikkeld en bijgewerkt – controleer
zo nu en dan of er updates zijn.
Het autosymbool op het scherm springt
vooruit of draait rond
•
Kaartupdate (p. 25)
LIZENZVERTRAG FÜR ENDBENUTZER
WICHTIG – BITTE LESEN SIE DIESEN
LIZENZVERTRAG FÜR ENDBENUTZER VOR
DER VERWENDUNG DER HERE-DATENBANK
SORGFÄLTIG DURCH.
Voordat u wegrijdt, kan het systeem enkele
seconden nodig hebben om de positie en beweging van de auto te detecteren.
Schakel het systeem en de auto uit. Start
opnieuw, maar blijf dan even stilstaan voordat u
wegrijdt.
De kaartinformatie is niet actueel
Zie het antwoord bij de volgende vraag.
Zijn de nieuwste kaartgegevens
geïnstalleerd?
De kaartgegevens worden voortdurend bijgewerkt en verbeterd. Als u de kaarten via een computer en USB-stick bijwerkt, wordt mogelijk de
actuele kaartversie weergegeven. Controleer de
kaartversie in de auto en vergelijk deze met de
30
* Optie/accessoire.
NAVIGATIE
HINWEIS FÜR DEN BENUTZER
DAS VORLIEGENDE DOKUMENT IST EIN
LIZENZVERTRAG UND KEIN KAUFVERTRAG
ZWISCHEN IHNEN UND HERE EUROPE B.V.
(„HERE“) FÜR IHRE KOPIE DER
NAVIGATIONSKARTENDATENBANK VON
HERE, EINSCHLIESSLICH ZUGEHÖRIGER
COMPUTERSOFTWARE, MEDIEN UND VON
HERE HERAUSGEGEBENER SCHRIFTLICHER
UNTERLAGEN ZUR ERLÄUTERUNG
(GEMEINSAM „DIE DATENBANK“). MIT DER
VERWENDUNG DER DATENBANK ERKLÄREN
SIE SICH MIT ALLEN BESTIMMUNGEN DIESES
LIZENZVERTRAGES FÜR ENDBENUTZER
(„VERTRAG“) EINVERSTANDEN. FALLS SIE MIT
DEN BESTIMMUNGEN DIESES VERTRAGES
NICHT EINVERSTANDEN SIND, GEBEN SIE DIE
DATENBANK MIT ALLEN ZUGEHÖRIGEN
MATERIALIEN GEGEN RÜCKERSTATTUNG
DES KAUFPREISES BITTE UNVERZÜGLICH AN
IHREN HÄNDLER ZURÜCK.
EIGENTUMSRECHT
Die Datenbank sowie sämtliche Urheberrechte,
geistige Eigentumsrechte oder verwandte
Schutzrechte an der Datenbank stehen im
Eigentum von HERE oder deren Lizenzgebern.
Das Eigentumsrecht an den Medien, auf denen
sich die Datenbank befindet, verbleibt bei HERE
und/oder Ihrem Händler, bis Sie alle
Forderungen beglichen haben, die Sie HERE
und/oder Ihrem Händler, entsprechend diesem
24
EULA = End User License Agreement
Vertrag oder ähnlichen Verträgen, unter denen
Ihnen die Datenbank bereitgestellt wird,
schulden.
Informationen zu angemessenen, von HERE
festzulegenden Bedingungen und Kosten zur
Verfügung zu stellen.
LIZENZGEWÄHRUNG
HERE gewährt Ihnen eine nicht-exklusive Lizenz,
die Datenbank zur persönlichen Verwendung
oder, soweit anwendbar, zur internen
Verwendung in Ihrem Unternehmen einzusetzen.
Die vorliegende Lizenz berechtigt nicht zur
Vergabe von Unterlizenzen.
Die Datenbank enthält Informationen, die HERE
in Lizenz von Dritten zur Verfügung gestellt
werden und unterliegt den Händlerkonditionen
und urheberrechtlichen Hinweisen, wie unter der
nachstehend genannten URL erläutert:
NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN
Die Verwendung der Datenbank ist nur in dem
spezifischen System gestattet, für das sie
entwickelt worden ist. Soweit durch zwingendes
Recht nicht ausdrücklich gestattet (z.B. nationale
Gesetze auf Grundlage der europäischen
Software-Richtlinie (91/250/EWG) oder der
Datenbank-Richtlinie (96/9/EG), sind Sie weder
berechtigt, wesentliche Teile des Inhalts der
Datenbank zu extrahieren oder weiter zu
verwenden, noch Teile der Datenbank zu
vervielfältigen, zu kopieren, zu modifizieren,
anzupassen, zu übersetzen, zu zerlegen, zu
dekompilieren oder mittels Reverse Engineering
zurückzuentwickeln. Falls Sie Informationen über
Interoperabilität gemäß den nationalen Gesetzen,
die auf Grundlage der europäischen SoftwareRichtlinie erlassen worden sind, erhalten
möchten, sind Sie verpflichtet, HERE
angemessene Gelegenheit zu geben, Ihnen diese
here.com/supplierterms
LIZENZÜBERTRAGUNG
Sie sind zu einer Übertragung der Datenbank an
Dritte nicht berechtigt. Dies gilt nicht, wenn die
Datenbank auf dem System, für das sie
entwickelt worden ist, installiert ist oder wenn Sie
keinerlei Kopien der Datenbank zurückbehalten,
vorausgesetzt, dass der Empfänger der
Datenbank sich schriftlich gegenüber HERE mit
sämtlichen Bestimmungen dieses Vertrages
einverstanden erklärt. Multi-Disk-Sets dürfen nur
als kompletter Satz, wie von HERE bereitgestellt,
nicht aber in Teilen weitergegeben oder verkauft
werden.
}}
31
NAVIGATIE
||
32
BESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG
HERE gewährleistet, vorbehaltlich der unten
aufgeführten Warnungen, für die Dauer von 12
Monaten ab dem Tag, an dem Sie Ihre Kopie der
Datenbank erworben haben, dass die Datenbank
im Wesentlichen in Übereinstimmung mit den am
Tag Ihres Erwerbes der Datenbank gültigen
Kriterien für Genauigkeit und Vollständigkeit von
HERE funktioniert; diese werden auf Anfrage von
HERE zur Verfügung gestellt. Falls die
Datenbank nicht entsprechend dieser
beschränkten Gewährleistung funktioniert, wird
sich HERE angemessen darum bemühen, Ihre
mangelhafte Kopie der Datenbank zu reparieren
oder zu ersetzen. Sollten diese Bemühungen
keine Verbesserung der Performance der
Datenbank bewirken, haben Sie die Möglichkeit,
eine angemessene Erstattung des von Ihnen
geleisteten Kaufpreises für die Datenbank zu
erhalten oder von diesem Vertrag zurückzutreten.
Diese Möglichkeiten stellen Ihr einziges
Rechtsmittel gegen HERE dar. Soweit in diesem
Abschnitt nicht ausdrücklich anderweitig
festgelegt, macht HERE im Hinblick auf
Richtigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder in
anderer Hinsicht keine weiteren
Gewährleistungen oder Zusicherungen bezüglich
der Nutzung der Ergebnisse, die durch die
Verwendung der Datenbank erzielt werden.
HERE gewährleistet nicht, dass die Datenbank
ohne jeglichen Fehler ist oder sein wird. Die
vorstehende beschränkte Gewährleistung wird
durch mündliche oder schriftliche Informationen
oder Ratschläge seitens HERE, Ihres Händlers
oder anderer Personen in keinem Fall ergänzt
oder erweitert. Soweit Sie gesetzliche
Gewährleistungsrechte für versteckte Fehler
haben, werden diese durch die in diesem Vertrag
festgelegte beschränkte Gewährleistung nicht
berührt.
Falls Sie die Datenbank nicht direkt von HERE
erworben haben, haben Sie möglicherweise
zusätzlich zu den von HERE laut dem
vorliegenden Vertrag gewährten Rechten nach
nationaler Rechtsprechung Ihres Landes weitere
gesetzliche Gewährleistungsrechte gegenüber
der Person, von der Sie die Datenbank erworben
haben. Die vorstehende Gewährleistung von
HERE lässt derartige gesetzliche
Gewährleistungsrechte unberührt, und Sie sind
berechtigt, derartige Rechte zusätzlich zu den
nach diesem Vertrag gewährten
Gewährleistungsrechten geltend zu machen.
HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG
Der Preis für die Datenbank umfasst nicht die
Übernahme des Risikos von Folgeschäden,
mittelbaren Schäden oder unbegrenzten
unmittelbaren Schäden, die in Zusammenhang
mit Ihrer Verwendung der Datenbank entstehen
können. HERE haftet daher in keinem Fall für
Folgeschäden oder mittelbare Schäden,
einschließlich – aber nicht beschränkt auf –
Gewinnverlust, Datenverlust oder
Nutzungsausfall, die Ihnen oder Dritten in Folge
der Verwendung der Datenbank entstehen
können, selbst wenn HERE auf die Möglichkeit
solcher Schäden hingewiesen worden ist.
Darüber hinaus ist die Haftung von HERE für
unmittelbare Schäden in jedem Fall auf die Höhe
des von Ihnen für Ihre Kopie der Datenbank
bezahlten Kaufpreises beschränkt.
SOWEIT SIE DIE DATENBANK NICHT IM
RAHMEN EINER GESCHÄFTSTRANSAKTION
ERWORBEN HABEN, LÄSST DIE IN DIESEM
VERTRAG FESTGELEGTE BESCHRÄNKTE
GEWÄHRLEISTUNG UND
HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG IHRE
GESETZLICHEN RECHTE UNBERÜHRT.
NAVIGATIE
WARNUNG
Die Datenbank kann wegen Änderungen, die sich
im Laufe der Zeit ergeben, aufgrund von
veränderten Umständen bzw. verwendeten
Quellen sowie aufgrund der spezifischen
Eigenart einer umfassenden Sammlung von
geografischen Daten möglicherweise ungenaue
oder unvollständige Informationen und Angaben
enthalten. Die Datenbank enthält keinerlei
Informationen über – unter anderem – die
Reisezeit; fehlen könnten zudem Informationen
zur Sicherheit der Umgebung, Verfügbarkeit und
Anwesenheit der Polizei, über Hilfe im Notfall,
Bauarbeiten, Absperrungen von Straßen und
Spuren, Straßengefälle oder Straßenneigungen,
Brückenhöhen, Gewichts- oder andere
Beschränkungen, Straßenbedingungen,
besondere Ereignisse, je nach dem
Navigationssystem-Markenprodukt, das Sie
besitzen.
GELTENDES RECHT
Dieser Vertrag unterliegt der Rechtsprechung
des Landes, in dem Sie zum Zeitpunkt des
Erwerbs der Datenbank Ihren Wohnsitz haben.
Haben Sie zu diesem Zeitpunkt Ihren Wohnsitz
außerhalb der Europäischen Union oder der
Schweiz, gilt das Recht jenes Landes innerhalb
der Europäischen Union oder der Schweiz, in
dem Sie die Datenbank erworben haben. In allen
übrigen Fällen oder in Fällen, in denen das Land,
in dem Sie die Datenbank erworben haben, nicht
festgestellt werden kann, gilt das niederländische
Recht. Für Rechtsstreitigkeiten im
Zusammenhang mit diesem Vertrag gilt die
Zuständigkeit jenes Gerichts, an dem Sie zum
Zeitpunkt des Erwerbs der Datenbank Ihren
Wohnsitz haben; HERE ist darüber hinaus
berechtigt, Klagen auch an dem Gericht Ihres
damaligen Wohnsitzes einzureichen.
CONTRAT DE LICENCE POUR
L’UTILISATEUR FINAL
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE PRESENT
CONTRAT DE LICENCE A L’USAGE DE
L’UTILISATEUR FINAL AVANT D’UTILISER LA
BASE DE DONNEES HERE.
NOTE POUR L’UTILISATEUR
CECI EST UN CONTRAT DE LICENCE – ET
NON UN CONTRAT DE VENTE – ENTRE VOUS
ET LA SOCIETE HERE EUROPE B.V. (« HERE »)
POUR VOTRE COPIE DE LA BASE DE
DONNEES CARTOGRAPHIQUES NAVIGABLE
DE HERE Y COMPRIS LE LOGICIEL QUI Y EST
ASSOCIE, LE SUPPORT ET LA
DOCUMENTATION IMPRIMEE EXPLICATIVE
PUBLIEE PAR HERE (COLLECTIVEMENT
DESIGNES PAR « LA BASE DE DONNEES »).
EN UTILISANT LA BASE DE DONNEES, VOUS
ACCEPTEZ TOUS LES TERMES ET
CONDITIONS DU PRESENT CONTRAT DE
LICENCE POUR L’UTILISATEUR FINAL
(« CONTRAT »). SI VOUS N’ACCEPTEZ PAS LES
TERMES DE CE CONTRAT, VEUILLEZ
RETOURNER À VOTRE FOURNISSEUR, DANS
LES MEILLEURS DELAIS, LA BASE DE
DONNEES AINSI QUE TOUS LES ELEMENTS
QUI L’ACCOMPAGNENT AFIN D’EN OBTENIR
LE REMBOURSEMENT.
PROPRIETE
La Base de données ainsi que les droits de
propriété intellectuelle et les droits d’auteur ou
les droits voisins qui y sont rattachés, sont
détenus par HERE et par ses concédants de
licences. La propriété du support contenant la
Base de données est conservée par HERE et/ou
votre fournisseur jusqu’à ce que vous ayez
intégralement payé toutes les sommes dues à
HERE et/ou à votre fournisseur conformément
au présent Contrat ou à tout (tous) autre(s)
contrat(s) similaire(s) aux termes duquel
(desquels) la base de données vous est fournie.
CONCESSION DE LICENCE
HERE vous concède une licence non exclusive
d’utilisation de la Base de données pour votre
usage personnel ou, le cas échéant, pour un
usage professionnel interne. Cette licence ne
comprend pas le droit de concéder des souslicences.
}}
33
NAVIGATIE
||
LIMITES D’UTILISATION
L’utilisation de la Base de données est limitée au
système spécifique pour lequel elle a été créée.
A l’exception des dispositions expressément
prévues par la loi (par exemple, les dispositions
des législations nationales transposant les
Directives européennes 91/250 portant sur les
logiciels et 96/9 portant sur les Bases de
données), vous n’êtes pas autorisé à extraire ou à
réutiliser une ou plusieurs parties substantielles
du contenu de la Base de données, ni à
reproduire, copier, modifier, adapter, traduire,
désassembler, décompiler, pratiquer l’ingénierie
inverse d’une quelconque partie de la Base de
données. Si vous souhaitez obtenir des
informations sur l’interopérabilité conformément
aux dispositions de (législations nationales
basées sur) la Directive européenne sur les
logiciels, vous devrez laisser à HERE la possibilité
de vous fournir lesdites informations, dans des
délais et conditions raisonnables, y compris au
regard des frais, qui seront déterminés par HERE.
La Base de données contient des informations
fournies à HERE en vertu d’une licence accordée
par des tiers. Ces informations sont régies par
des conditions et une déclaration concernant les
droits d’auteur que vous trouverez sur le site
Internet :
here.com/supplierterms
TRANSFERT DE LICENCE
Vous n’êtes pas autorisé à transférer la Base de
données à des tiers, sauf lorsqu’elle est installée
34
dans le système pour lequel elle a été créée ou
dans le cas où vous ne conserveriez aucune
copie de la Base de données et à condition que
le cessionnaire accepte tous les termes et
conditions du présent Contrat et confirme cette
acceptation par écrit à HERE. Les supports
multidisques ne peuvent être transférés ou
vendus que complets, tels que fournis par HERE,
et non en disques séparés.
GARANTIE LIMITEE
HERE garantit que, sous réserve des
avertissements prévus ci-dessous, pour une
période de 12 mois à compter de la date
d’acquisition de votre copie de la Base de
données, cette dernière fonctionnera pour
l’essentiel conformément aux Critères de
précision et d’exhaustivité de HERE en vigueur à
la date d’acquisition de la Base de données. Ces
critères sont disponibles auprès de HERE sur
simple demande. Si la Base de données ne
fonctionne pas conformément à cette garantie
limitée, HERE s’efforcera, dans une limite
raisonnable, de réparer ou de remplacer votre
copie non conforme de la Base de données. Si
ces efforts ne permettent pas d’obtenir le
fonctionnement de la Base de données
conformément aux garanties prévues aux
présentes, vous aurez la possibilité, soit d’obtenir
un remboursement raisonnable du prix que vous
avez payé pour la Base de données, soit de
résilier le présent Contrat. Ceci constitue le seul
engagement de responsabilité de HERE et votre
seul recours à l’encontre de HERE. A l’exception
des dispositions expresses du présent
paragraphe, HERE ne donne aucune garantie et
ne fait aucune déclaration concernant l’utilisation
ou les résultats de l’utilisation de la Base de
données en ce qui concerne son exactitude, sa
précision, sa fiabilité ou toute autre qualité. HERE
ne garantit pas que la Base de données est ou
sera exempte de toute erreur. Aucune
information ni aucun conseil verbal ou écrit,
fourni par HERE, votre fournisseur ou une
quelconque autre personne ne saurait constituer
une garantie ni accroître d’une quelconque
manière le champ de la garantie limitée décrite
ci-dessus. La garantie limitée prévue au présent
Contrat ne porte ni atteinte ni préjudice à de
quelconques droits légaux, dont vous pouvez
bénéficier en vertu de la garantie légale contre
des vices cachés.
Si vous n’avez pas directement acquis la Base de
données auprès de HERE, vous pouvez
bénéficier, en plus des droits légaux concédés
par HERE aux présentes, de droits à l’égard de la
personne auprès de laquelle vous avez acquis la
Base de données, selon les textes de loi en
vigueur dans votre pays. La garantie de HERE
prévue ci-dessus n’affectera pas ces droits. Vous
êtes autorisé à vous prévaloir de tels droits en
plus de ceux accordés par la présente garantie.
NAVIGATIE
LIMITE DE RESPONSABILITE
Le prix de la Base de données n’inclut aucune
considération relative à la contrepartie d’un
quelconque risque lié à des dommages indirects
ou consécutifs ou à des dommages directs
illimités pouvant survenir à l’occasion de votre
utilisation de la Base de données. Par
conséquent, HERE ne sera en aucun cas
responsable de tous dommages consécutifs ou
indirects, y compris sans que cela ne soit limitatif,
un manque à gagner, la perte de données ou
l’impossibilité d’utiliser la Base de données, subis
par vous ou tout tiers, résultant de votre
utilisation de la Base de données, et ceci, que
l’action soit intentée sur un fondement
contractuel ou délictuel ou fondée sur une
garantie, même si HERE a été avisé de
l’éventualité de tels dommages. En tout état de
cause, la responsabilité de HERE pour tous
dommages directs sera limitée au prix de votre
copie de la Base de données.
LA GARANTIE LIMITEE AINSI QUE LA LIMITE
DE RESPONSABILITE PREVUES AU PRESENT
CONTRAT NE PORTENT NI ATTEINTE NI
PREJUDICE A VOS DROITS LEGAUX, SI VOUS
AVEZ ACQUIS LA BASE DE DONNEES DANS
UN CADRE AUTRE QUE PROFESSIONNEL.
AVERTISSEMENTS
La Base de données peut contenir des
informations devenues inexactes ou incomplètes
au fil du temps, suite au changement de
circonstances, aux sources utilisées et à la nature
de la collecte de données géographiques
complètes, tous ces facteurs pouvant être à
l’origine de résultats incorrects. La Base de
données ne contient ou ne reflète aucune
information sur, notamment, les durées de
voyage et peut ne pas donner d’informations sur
la sécurité du voisinage, la proximité de services
de police ou d’assistance d’urgence, les travaux
de construction, la fermeture de routes ou de
voies de circulation, la déclivité ou le degré
d’inclinaison des routes, les limitations de
hauteur, de poids ou autres restrictions
concernant les ponts, l’état des routes, les
événements en fonction de la marque du
système de navigation que vous possédez.
LOI APPLICABLE
Le présent contrat est régi par le droit du pays
dans lequel vous résidez à la date de l’acquisition
de la Base de données. Si, à cette date, vous
résidez en dehors de l’Union européenne ou de
la Suisse, le droit applicable sera le droit suisse
ou le droit du pays de l’Union européenne où
vous avez acquis la Base de données. Dans tous
les autres cas ou si le pays dans lequel vous avez
acquis la Base de données ne peut être
déterminé, le droit des Pays-Bas sera applicable.
Le tribunal compétent sur votre lieu de résidence
à la date où vous avez fait l’acquisition de la Base
de données sera seul compétent pour trancher
tout litige découlant de ou en relation avec ce
contrat, sans préjudice pour HERE du droit
d’intenter une action devant le tribunal du lieu de
votre résidence à la date du litige.
GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST
MET EINDGEBRUIKERS
LEES DEZE
GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST GOED
DOOR VOORDAT U DE HERE-DATABASE
GEBRUIKT.
KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER
DIT IS EEN GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST
– EN GEEN KOOPOVEREENKOMST – TUSSEN
U EN HERE EUROPE B.V. (“HERE”) MET
BETREKKING TOT UW EXEMPLAAR VAN DE
HERE-NAVIGATIEKAARTDATABASE,
INCLUSIEF VERWANTE
COMPUTERSOFTWARE, DRAGERS EN
BIJBEHOREND SCHRIFTELIJK MATERIAAL
TER UITLEG ZOALS DIT DOOR HERE WORDT
UITGEGEVEN (TEZAMEN ‘DE DATABASE’).
DOOR HET GEBRUIK VAN UW EXEMPLAAR
VAN DE DATABASE, STEMT U IN MET ALLE
BEPALINGEN VAN DEZE
GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST
(‘OVEREENKOMST’). INDIEN U NIET INSTEMT
MET DE BEPALINGEN VAN DEZE
OVEREENKOMST, DIENT U UW EXEMPLAAR
VAN DE DATABASE MET ALLE
BIJBEHORENDE ONDERDELEN
ONMIDDELLIJK TE RETOURNEREN AAN UW
LEVERANCIER, TEGEN RESTITUTIE VAN HET
AANKOOPBEDRAG.
}}
35
NAVIGATIE
||
EIGENDOM
U erkent dat de Database, alsmede de
auteursrechten en intellectuele eigendom,
naburige rechten of soortgelijke rechten daarop,
berusten bij HERE en haar licentieverleners. De
eigendom van de fysieke dragers waarop de
Database is vastgelegd berust bij HERE en/of
uw leverancier, tot het moment dat u de volledige
vergoeding aan HERE of uw leverancier hebt
betaald die u bent verschuldigd uit hoofde van
deze overeenkomst of vergelijkbare
overeenkomst(en) op basis waarvan u de
Database hebt ontvangen.
VERLENING VAN HET GEBRUIKSRECHT
HERE verleent u een niet-exclusief recht tot
gebruik van de Database, voor uw eigen gebruik
of, indien van toepassing, voor intern gebruik
binnen uw bedrijf. Het is u niet toegestaan ter
zake van het aan u verleende gebruiksrecht
sublicenties te verlenen.
BEPERKINGEN OP HET GEBRUIK
De Database is uitsluitend bedoeld voor gebruik
op het specifieke systeem waarvoor de Database
ontwikkeld is. Behoudens voor zover uitdrukkelijk
toegestaan op grond van dwingendrechtelijke
wetgeving (zoals nationale wetgeving gebaseerd
op de Europese Softwarerichtlijn (91/250/EEG)
en de Europese Databankenrichtlijn (96/9/EG)),
zult u substantiële onderdelen van de inhoud van
de Database niet opvragen of hergebruiken, noch
enig deel van de Database verveelvoudigen,
kopiëren, veranderen, aanpassen, vertalen, aan
36
reverse engineering onderwerpen, decompileren
of disassembleren. Indien u de in (nationale
wetgeving gebaseerd op) de Europese
Softwarerichtlijn bedoelde informatie die vereist
is om interoperabiliteit te bewerkstelligen wenst
te verkrijgen, dient u HERE redelijkerwijs in de
gelegenheid te stellen u de bedoelde informatie
te verschaffen, op redelijke voorwaarden,
waaronder begrepen een redelijke vergoeding,
vast te stellen door HERE.
De Database bevat informatie die door derden
aan HERE in licentie is gegeven en is
onderworpen aan de voorwaarden en
auteursrechtelijke mededelingen die zijn te
vinden op de onderstaande website:
here.com/supplierterms
OVERDRACHT VAN HET GEBRUIKSRECHT
Het is u niet toegestaan de Database over te
dragen aan derden, behoudens wanneer de
Database is geïnstalleerd op het systeem waar
het voor ontwikkeld is of wanneer u geen kopie
van de Database behoudt na de overdracht, en in
ieder geval alleen indien degene aan wie wordt
overgedragen alle bepalingen van deze
OVEREENKOMST aanvaardt, en dit schriftelijk
aan HERE bevestigt. Sets met meerdere schijven
mogen uitsluitend worden overgedragen of
verkocht als complete set zoals geleverd door
HERE en niet in delen daarvan.
BEPERKTE GARANTIE
HERE garandeert, met inachtneming van de
waarschuwingen zoals hieronder uiteengezet, dat
de Database gedurende een periode van 12
maanden na verkrijging van uw exemplaar van de
Database, in hoofdzaak zal functioneren in
overeenstemming met de ‘Criteria voor
Nauwkeurigheid en Volledigheid’ van HERE,
geldend op de datum waarop u uw exemplaar
van de Database hebt verkregen; deze ‘Criteria
voor Nauwkeurigheid en Volledigheid’ worden u
op uw verzoek ter beschikking gesteld door
HERE. Indien de Database niet functioneert in
overeenstemming met deze beperkte garantie,
zal HERE zich redelijkerwijs inspannen om uw
niet-werkende exemplaar van de Database te
repareren of te vervangen. Indien de Database na
deze inspanningen niet functioneert in
overeenstemming met de garantie zoals
hierboven beschreven, hebt u de keuze tussen
het verkrijgen van een redelijke vergoeding van
de prijs die u hebt betaald voor de Database of
ontbinding van deze Overeenkomst. Het
voorgaande is de totale aansprakelijkheid van
HERE en uw enige verhaalsmogelijkheid jegens
HERE. Behoudens voor zover uitdrukkelijk
bepaald in dit artikel, verleent HERE geen enkele
garantie met betrekking tot het gebruik van de
Database of de resultaten die u met behulp van
de Database kunt verkrijgen, in de zin van
foutloosheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of
anderszins. HERE garandeert niet dat de
Database foutloos is of zal zijn. Mondelinge of
NAVIGATIE
schriftelijke informatie of adviezen die u door
HERE, uw leverancier of door enige andere
persoon worden verstrekt, houden geen
garanties in, binden HERE in geen enkel opzicht
en houden geen uitbreiding van de hierboven
omschreven beperkte garantie in. De in deze
Overeenkomst omschreven beperkte garantie
laat rechten die u kunt ontlenen aan eventueel
toepasselijke bepalingen van dwingend recht met
betrekking tot verborgen gebreken onverlet.
Indien u de Database niet rechtstreeks van HERE
hebt afgenomen, is het mogelijk dat u naast de
rechten aan u verleend door HERE in deze
Overeenkomst, wettelijke verhaalsmogelijkheden
hebt op de persoon van wie u de Database hebt
verkregen op grond van het toepasselijke recht in
uw jurisdictie. De beperkte garantie van HERE
tast deze wettelijke verhaalsmogelijkheden niet
aan en u mag deze verhaalsacties uitoefenen
naast een beroep op de garantie uit deze
Overeenkomst.
BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
De prijs van de Database is niet berekend op
dekking van risico’s van gevolgschade, indirecte
schade of onbeperkte directe schade als gevolg
van uw gebruik van de Database. Derhalve zal
HERE in geen geval jegens u aansprakelijk zijn
wegens gevolgschade of indirecte schade,
waaronder begrepen maar niet beperkt tot
schade in de vorm van gederfde inkomsten,
verlies van gegevens of van gebruik door u of
een derde voortvloeiend uit het gebruik van de
Database, hetzij in een onrechtmatige daadsactie,
hetzij in een contractuele actie, hetzij gebaseerd
op een garantie, ook al was HERE op de hoogte
gesteld van de mogelijkheid van het intreden van
zulke schade. In ieder geval is de
aansprakelijkheid van HERE voor directe schade
beperkt tot het bedrag dat u hebt betaald voor
het verkrijgen van de Database.
DE BEPERKTE GARANTIE EN DE BEPERKING
VAN AANSPRAKELIJKHEID, ZOALS
OPGENOMEN IN DEZE OVEREENKOMST
LATEN ONVERLET ALLE RECHTEN DIE U
KUNT ONTLENEN AAN EVENTUEEL
TOEPASSELIJKE DWINGENDRECHTELIJKE
WETGEVING WANNEER U DE DATABASE
ANDERS DAN IN DE UITOEFENING VAN EEN
BEDRIJF HEBT VERKREGEN.
WAARSCHUWINGEN
Het is mogelijk dat de Database onjuiste of
onvolledige gegevens of informatie bevat als
gevolg van het verloop van de tijd, gewijzigde
omstandigheden, de gebruikte bronnen en
vanwege de aard van het vergaren van
uitgebreide geografische gegevens, die elk tot
onjuiste uitkomsten kunnen leiden. De Database
bevat of geeft geen informatie weer over onder
andere reistijd en omvat mogelijk geen informatie
met betrekking tot veiligheid van de omgeving;
beschikbaarheid of nabijheid van politie; hulp in
noodgevallen; bouwwerkzaamheden; weg- en
rijstrookafsluitingen; helling(shoek) van de weg;
beperkingen met betrekking tot onder andere
maximale hoogte van viaducten of maximaal
gewicht op bruggen; wegsituaties; bijzondere
gebeurtenissen, afhankelijk van het merk
navigatieapparatuur dat u in uw bezit heeft.
TOEPASSELIJK RECHT
Deze Overeenkomst wordt beheerst door het
recht van het land waar u woont op de dag van
verkrijging van de Database. In het geval dat u op
dat moment buiten de Europese Unie of
Zwitserland woont, is het recht van het land
binnen de Europese Unie of Zwitserland waar u
de Database hebt verkregen van toepassing. In
alle andere gevallen, of in het geval dat de plaats
waar u de Database hebt aangeschaft niet
bepaalbaar is, is Nederlands recht van
toepassing. De bevoegde rechter in uw
woonplaats op de dag van verkrijging van de
Database is bevoegd geschillen die voortvloeien
uit of samenhangen met deze Overeenkomst te
beoordelen, onverminderd het recht van HERE
vorderingen voor te leggen aan de rechter van de
plaats waar u ten tijde van het desbetreffende
geschil woonachtig bent.
Gerelateerde informatie
•
•
Kaartupdate (p. 25)
Auteursrecht op navigatiesysteem* (p. 38)
* Optie/accessoire.
37
NAVIGATIE
Auteursrecht op navigatiesysteem*
Zie voor informatie over auteursrechten (© Copyright) het artikel "Licentieovereenkomst voor
navigatiesysteem".
Gerelateerde informatie
•
•
38
Kaartupdate (p. 25)
Licentieovereenkomst voor navigatiesysteem* (p. 30)
* Optie/accessoire.
ALFABETISCH REGISTER
A
K
Alternatieve route
Eco, Snel, Pittoresk
17
Autotransport
29
B
Begeleidingsopties
Bestemming instellen
ALFABETISCH REGISTER
kaartnavigatie
op bestuurdersdisplay
op head-updisplay
op middendisplay
R
8
9
6
Kaart-opties
22
Kaartweergave
22
16
17
16
S
Send to Car
23
10, 11, 12, 13, 14, 15
Reisplan
bewerken en verwijderen
weergeven
L
Licentieovereenkomst
15
Stembediening
9
Systeem activeren
4
30
C
Copyright
30, 38
U
N
Navigatiepunten in het Reisplan
Nuttige plaatsen
I
Instellingen
kaart-opties
route en routebegeleiding
verkeersinformatie
22
22
23
24
Instructie-opties
22
Uitgebreide verkeersinformatie (RTTI)
18
Update kaartgegevens
21
25, 26, 28
13, 18
V
O
Omweg
20
P
POI
Verkeershindernissen op de route
19
Verkeersinformatie
uitzending
24
19
Vragen en antwoorden
29
13, 18
39
ALFABETISCH REGISTER
40
TP 26609 (Dutch), AT 1817, MY19, Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement