Volvo | S80 | Road and Traffic Information | Volvo S80 2009 Road and Traffic Information

Volvo S80 2009 Road and Traffic Information
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-26T11:49:47+01:00; Page 1
VOLVO XC60, V70, XC70 & S80
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI)
GEBRUIKSAANWIJZING
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&%%.+9jiX]6I%-'%Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%%-!8deng^\]i'%%%"'%%-Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-26T11:49:47+01:00; Page 3
Tekst en symbolen op het scherm
Afstand tot volgende begeleidingspunt
Gebeurtenis bij volgende begeleidingspunt
Naam van volgende weg/straat
Bewegwijzeringsinformatie voor volgende weg/straat
Startpunt geplande route
Tussenbestemming geplande route
Berekende reistijd en afstand naar bestemming
Schaal
Naam van huidige weg/straat
Verkeersinformatie
G032523
Opgeslagen plaats
Faciliteitssymbool
Positie van de auto
Type weg
Kleur
Geplande route
Snelweg
Groen
Volgende begeleidingspunt
Hoofdweg
Rood
Bestemming geplande route
Kleinere hoofdweg
Bruin
Kompas
Normale weg
Donkergrijs
Pijl op buitenste kompasring geeft richting naar bestemming aan
Lokale weg
Donkergroen
P3; 4; 3
siggejohansson
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION - RTI
Het navigatiesysteem van Volvo is een verkeersinformatie- en
routesysteem dat door Volvo ontwikkeld is. Het systeem leidt
u naar een gegeven bestemming en biedt onderweg verkeersinformatie. Het systeem informeert u over situaties die het rijden
kunnen bemoeilijken, zoals bijvoorbeeld ongevallen en wegwerkzaamheden, en geeft dan alternatieve routes.
U kunt van tevoren een reisplan opstellen, naar bepaalde faciliteiten op de route zoeken, speciale locaties opslaan e.d. Het
systeem geeft altijd exact aan waar u zich bevindt en weet u
altijd, zelfs als u verkeerd bent gereden, naar uw bestemming
te leiden.
U zult merken hoe intuïtief de bediening verloopt. Probeer de
mogelijkheden uit. Om het systeem maximaal te benutten
wordt u geadviseerd de informatie in deze gebruiksaanwijzing
door te lezen.
Het navigatiesysteem van Volvo draagt bij aan een beter milieu
door de route makkelijker te maken en de afstanden te verkorten.
Licentieovereenkomst NAVTEQ DATABAS
Voor informatie voor eindgebruikers (zie pagina 66).
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 1
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 2
Inhoud
01 02 03
01 Beknopte instructies
Beknopte bedieningsinstructies................. 8
02 Leer uw navigatiesysteem
kennen
Gebruiksaanwijzing...................................
Voordat u begint.......................................
Overzicht XC60 ........................................
Overzicht V70/XC70..................................
Overzicht S80............................................
Bedieningselementen...............................
Toetsenset................................................
Dvd, beeldscherm.....................................
Kaarten, soorten wegen en kompas.........
Menustructuur op drie niveaus.................
Snelmenu..................................................
Hoofdmenu...............................................
Scrollmenu................................................
2
03 Route plannen
12
13
14
16
18
20
21
22
24
26
28
30
31
Bestemm. instellen....................................
Reisplan....................................................
Locatie opslaan.........................................
Volgende bestem......................................
Huidige positie..........................................
Instellingen................................................
Gebied vermijden......................................
Alternatief..................................................
Simulatie...................................................
34
39
41
42
43
44
45
47
49
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 3
Inhoud
04 05 06
04 Verkeersinformatie
Algemeen..................................................
Verkeersproblemen vermijden..................
Informatie kiezen.......................................
Informatie lezen.........................................
Zender/Kaartschaal...................................
52
53
54
55
56
05 Symbolen op de kaart
06 Vragen en antwoorden
Faciliteiten................................................. 60
Veelgestelde vragen.................................. 64
EULA - Licentieovereenkomst.................. 66
Auteursrecht.............................................. 69
3
P3; 4; 3
siggejohansson
Inhoud
07
07 Alfabetisch register
Alfabetisch register................................... 70
4
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 4
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 5
Inhoud
5
Beknopte bedieningsinstructies................................................................ 8
6
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 6
G028767
P3; 4; 3
siggejohansson
P3; 4; 3
siggejohansson
BEKNOPTE INSTRUCTIES
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 7
01
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 8
01 Beknopte instructies
Beknopte bedieningsinstructies
01
Toetsenset/afstandsbediening
Start het systeem
•
Het systeem begint met het weergeven van
een schermbeeld waarvan de tekstinhoud
moet worden bevestigd met ENTER.
Gebruik de navigatietoets - de stuurpen
van de toetsenset of de pijltoetsen van de
afstandsbediening - om omhoog, omlaag,
naar rechts of naar links tussen de verschillende menuopties en keuzemogelijkheden te navigeren en om de cursor op de
kaart te verplaatsen.
•
ENTER – Een keuze bevestigen of activeren.
•
BACK - Terugkeren naar de menustructuur of een keuze annuleren.
De toetsenset zit rechts aan de achterzijde van
het stuurwiel, zie pagina 20.
Het systeem kan daarna een paar seconden
nodig hebben om de positie van de auto te
registreren. Daarna wordt de Kaarstand weergegeven waarbij de positie van de auto met
een blauwe driehoek is gemarkeerd.
Begeleiding naar straat
Bestemm.
instellen
Druk op BACK om naar het
hoofdmenu te gaan. Ga met
de navigatietoets naar
Bestemm. instellen en
druk op ENTER.
Adres
Ga naar Adres en druk op
ENTER.
De toetsen van de afstandsbediening hebben
dezelfde functies als de toetsenset van het
stuurwiel.
Systeem activeren
De transpondersleutel moet in het contactslot
zitten (zie het instructieboekje van de auto).
Land/Stad
1. Druk kort op de toets START/STOP
ENGINE.
2. Als het scherm niet wordt geactiveerd:
Druk op BACK of ENTER.
Straat
8
Ga naar Land of Stad en
druk op ENTER. Ga naar de
gewenste letters van het
land of de stad waarin de
gezochte faciliteit ligt. Druk
op ENTER.
Ga naar Straat en druk op
ENTER.
Huisnummer
Ga naar Nr. en druk op
ENTER.
Instellen
Ga naar Instellen en druk
op ENTER.
Begeleiding
starten
Ga naar Begeleiding starten en druk op ENTER.
Het systeem berekent vervolgens de route
naar en de afstand tot de aangegeven bestemming. U krijgt vervolgens begeleiding en
instructies bij kruisingen e.d.
Als u tijdens de rit van de geplande route
afwijkt, berekent het systeem automatisch een
nieuwe route.
Begeleiding naar faciliteit
Bestemm.
instellen
Druk op BACK om naar het
hoofdmenu te gaan. Ga met
de navigatietoets naar
Bestemm. instellen en
druk op ENTER.
Faciliteit
Ga naar Faciliteit en druk
op ENTER.
Faciliteit op
naam
Kies Faciliteit op naam en
druk op ENTER.
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 9
01 Beknopte instructies
Beknopte bedieningsinstructies
Land/Stad
Ga naar Land of Stad en
druk op ENTER. Ga naar de
gewenste letters van het
Land of de Stad waarin de
gezochte faciliteit ligt. Druk
op ENTER.
Type
Ga naar Type. Selecteer het
type faciliteit zoals een
tankstation, een restaurant
of Volvo-dealerbedrijf. Druk
op ENTER.
Naam
Ga naar Naam. Selecteer
een faciliteit en druk op
ENTER.
Instellen
Ga naar Instellen en druk
op ENTER.
Begeleiding
starten
Ga naar Begeleiding starten en druk op ENTER.
01
Het systeem berekent vervolgens de route
naar en de afstand tot de aangegeven faciliteit.
U krijgt vervolgens begeleiding en instructies
bij kruisingen e.d.
Als u tijdens de rit van de geplande route
afwijkt, berekent het systeem automatisch een
nieuwe route.
9
Gebruiksaanwijzing.................................................................................
Voordat u begint.....................................................................................
Overzicht XC60 ......................................................................................
Overzicht V70/XC70................................................................................
Overzicht S80..........................................................................................
Bedieningselementen..............................................................................
Toetsenset..............................................................................................
Dvd, beeldscherm...................................................................................
Kaarten, soorten wegen en kompas.......................................................
Menustructuur op drie niveaus...............................................................
Snelmenu................................................................................................
Hoofdmenu.............................................................................................
Scrollmenu..............................................................................................
10
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 10
12
13
14
16
18
20
21
22
24
26
28
30
31
G028780
P3; 4; 3
siggejohansson
P3; 4; 3
siggejohansson
LEER UW NAVIGATIESYSTEEM KENNEN
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 11
02
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 12
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Gebruiksaanwijzing
02
Algemeen over de gebruiksaanwijzing
Wijzigingen in het boekje
Er is een snelgids voor mensen die direct aan
de slag willen, zie pagina 8.
De specificaties, constructiegegevens en
afbeeldingen in dit instructieboekje zijn niet
bindend.
Voor een nadere beschrijving en het kiezen van
instellingen voor bestemmingen verwijzen wij u
naar het hoofdstuk Uw reis plannen, zie
pagina 34.
Menuopties/paden
Alle op het display te maken keuzes worden in
de gebruiksaanwijzing gemarkeerd met een
iets grotere en grijskleurige tekst, bijv.
Bestemm. instellen.
Paden in de menustructuur worden bijv. als
volgt aangegeven: Bestemm. instellen
Adres Straat.
Speciale tekst
N.B.
Teksten die met NB zijn gemarkeerd, geven
adviezen of tips die het gebruik van bijv.
nieuwe snufjes en functies vergemakkelijken.
Voetnoot
In de gebruiksaanwijzing staat informatie in
een voetnoot onderaan de pagina of direct bij
een tabel. Deze informatie vormt een aanvulling op de tekst waarnaar het cijfer verwijst.
12
Wij behouden ons het recht voor om zonder
voorafgaande mededeling wijzigingen door te
voeren.
© Volvo Personvagnar AB
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 13
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Voordat u begint
Algemeen
Instellingen
U kunt het navigatiesysteem gebruiken zonder
dat u een bestemming hebt gekozen. Er wordt
een kaart met de positie van de auto op het
scherm getoond waarbij de auto met een
blauwe driehoek is gemarkeerd.
Het systeem wordt met basisinstellingen geleverd, maar start met de instellingen die het
laatst zijn verricht.
Het systeem wordt voortdurend bijgewerkt en
kan daarom functies bevatten die niet in dit
boekje staan beschreven.
Kaartstand
Bij het opstarten begint het systeem met het
weergeven van een schermbeeld waarvan de
tekstinhoud moet worden bevestigd met
ENTER.
Daarna gaat het scherm naar de Kaartstand
waarbij de kaartweergave het hele scherm
dekt.
•
Druk op BACK om het Hoofdmenu te openen, zie pagina 30.
•
Druk op ENTER om het Snelmenu te openen, zie pagina 28.
1. Druk op de navigatietoets om de scrollstand te activeren, bijv. om delen van de
kaart te bekijken die buiten het scherm liggen.
2. ENTER in deze stand activeert het Scrollmenu, zie pagina 31.
automatisch start als de transpondersleutel in
het contactslot wordt gestoken:
1. Druk op BACK om het hoofdmenu te openen.
Als u een instelling hebt gewijzigd maar later de
fabrieksinstelling wilt hervatten, geldt dit alleen
voor de bewuste instelfunctie.
2. Ga naar Uitschakelen met de navigatietoets.
Er bestaat geen mogelijkheid om alle instellingen tegelijk te resetten.
4. Het scherm gaat omlaag of gaat uit.
Aan/Uit
Aan
1. De transpondersleutel moet in het contactslot zitten (zie het instructieboekje van de
auto).
2. Druk op ENTER of BACK.
3. Het scherm wordt automatisch geactiveerd.
Het systeem kan een paar seconden nodig
hebben om de positie en beweging van de auto
te registreren.
Uit
02
3. Druk op ENTER.
N.B.
Het systeem kan ook worden gebruikt als de
motor is afgezet. Bij een te lage accuspanning wordt het systeem uitgeschakeld.
Demo (gesimuleerde
routebegeleiding)
Om een indruk te krijgen van de werking van
de routebegeleiding is het mogelijk een
bestemming op te geven. Wanneer de auto
stilstaat is het mogelijk een demonstratie van
de begeleiding naar de opgegeven bestemming te krijgen, zie Demo starten,
pagina 49.
Het systeem wordt automatisch uitgeschakeld
als de transpondersleutel uit het contactslot
wordt gehaald.
Het systeem kan ook handmatig worden uitgeschakeld, zodat het de volgende keer niet
13
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 14
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Overzicht XC60
G031099
02
14
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 15
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Overzicht XC60
Hoofdeenheid
De hoofdeenheid is in de bagageruimte
gemonteerd en heeft o.a. de volgende functies:
•
•
Positiebepaling van de auto
Berekening van de route naar de opgegeven bestemming
•
•
•
Hanteren van verkeersinformatie
Stembegeleiding
Dvd-speler
N.B.
De toets EJECT van de dvd-speler zit links
en de vergrendelingstoets zit rechts op de
eenheid.
•
De dvd-speler van de hoofdeenheid is
alleen bestemd voor de kaart-dvd’s van
Volvo.
Het voordeel van dit concept is dat het navigatiesysteem de route registreert en berekent,
ook als het GPS-signaal tijdelijk is weggevallen, bijv. bij het rijden in een tunnel.
Verkeersinformatie
TMC (Traffic Message Channel) is een gestandaardiseerd codesysteem voor verkeersinformatie. De ontvanger zoekt automatisch de
juiste zendfrequentie op. De ontvangst gaat via
de FM-antenne.
N.B.
TMC is niet in alle gebieden/landen beschikbaar. Het dekkingsgebied van het systeem
wordt voortdurend uitgebreid waardoor
updaten soms noodzakelijk kan zijn, zie
pagina 22.
Antenne voor GPS
De GPS-ontvanger en de ontvanger voor verkeersinformatie (TMC) zijn geïntegreerd in de
hoofdeenheid.
Positioneren
De huidige positie en rijrichting van de auto
worden bepaald aan de hand van signalen
afkomstig van het GPS-satellietsysteem, de
snelheidssensor van de auto en een zogeheten
gyroscoop.
De antenne is geïntegreerd in de antenne op
het dak.
Luidsprekers
Het geluid vanuit het navigatiesysteem wordt
doorgegeven via de luidsprekers voorin.
02
Beeldscherm
Op het beeldscherm verschijnen kaarten en
wordt gedetailleerde informatie verstrekt over
de gekozen route, de afstand, menu's e.d. Voor
het onderhoud van het scherm, zie
pagina 23.
Toetsenset
De toetsenset zit rechts aan de achterzijde van
het stuurwiel. Gebruik de set om menuopties
door te nemen, keuzes te bevestigen of terug
te gaan binnen menu’s. Zie pagina 20.
Volumeregeling en IR-ontvanger
Gebruik tijdens stembegeleiding de volumeregeling van de geluidsinstallatie om het volume
te wijzigen. Het volume kan ook in het menusysteem worden gewijzigd.
De IR-ontvanger voor de afstandsbediening zit
boven de numerieke toetsenset van de middenconsole.
15
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 16
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Overzicht V70/XC70
2
02
3
4
5
6
G019625
1
16
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 17
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Overzicht V70/XC70
Hoofdeenheid
De hoofdeenheid is in de laadruimte gemonteerd en heeft o.a. de volgende functies:
•
•
Positiebepaling van de auto
Berekening van de route naar de opgegeven bestemming
•
•
•
Hanteren van verkeersinformatie
Stembegeleiding
Dvd-speler
N.B.
De toets EJECT van de dvd-speler zit links
en de vergrendelingstoets zit rechts op de
eenheid.
•
De dvd-speler van de hoofdeenheid is
alleen bestemd voor de kaart-dvd’s van
Volvo.
Het voordeel van dit concept is dat het navigatiesysteem de route registreert en berekent,
ook als het GPS-signaal tijdelijk is weggevallen, bijv. bij het rijden in een tunnel.
Verkeersinformatie
TMC (Traffic Message Channel) is een gestandaardiseerd codesysteem voor verkeersinformatie. De ontvanger zoekt automatisch de
juiste zendfrequentie op. De ontvangst gaat via
de FM-antenne.
N.B.
TMC is niet in alle gebieden/landen beschikbaar. Het dekkingsgebied van het systeem
wordt voortdurend uitgebreid waardoor
updaten soms noodzakelijk kan zijn, zie
pagina 22.
Antenne voor GPS
De GPS-ontvanger en de ontvanger voor verkeersinformatie (TMC) zijn geïntegreerd in de
hoofdeenheid.
Positioneren
De huidige positie en rijrichting van de auto
worden bepaald aan de hand van signalen
afkomstig van het GPS-satellietsysteem, de
snelheidssensor van de auto en een zogeheten
gyroscoop.
De antenne is geïntegreerd in de antenne op
het dak.
Luidsprekers
Het geluid vanuit het navigatiesysteem wordt
doorgegeven via de luidsprekers voorin.
02
Beeldscherm
Op het beeldscherm verschijnen kaarten en
wordt gedetailleerde informatie verstrekt over
de gekozen route, de afstand, menu's e.d. Voor
het onderhoud van het scherm, zie
pagina 23.
Toetsenset
De toetsenset zit rechts aan de achterzijde van
het stuurwiel. Gebruik de set om menuopties
door te nemen, keuzes te bevestigen of terug
te gaan binnen menu’s. Zie pagina 20.
Volumeregeling en IR-ontvanger
Gebruik tijdens stembegeleiding de volumeregeling van de geluidsinstallatie om het volume
te wijzigen. Het volume kan ook in het menusysteem worden gewijzigd.
De IR-ontvanger voor de afstandsbediening zit
in het display van de geluidsinstallatie.
17
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 18
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Overzicht S80
02
2
3
4
5
6
G021310
1
18
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 19
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Overzicht S80
Hoofdeenheid
De hoofdeenheid is in de bagageruimte
gemonteerd en heeft o.a. de volgende functies:
•
•
Positiebepaling van de auto
Berekening van de route naar de opgegeven bestemming
•
•
•
Hanteren van verkeersinformatie
Stembegeleiding
Dvd-speler
N.B.
De toets EJECT van de dvd-speler zit links
en de vergrendelingstoets zit rechts op de
eenheid.
•
De dvd-speler van de hoofdeenheid is
alleen bestemd voor de kaart-dvd’s van
Volvo.
Het voordeel van dit concept is dat het navigatiesysteem de route registreert en berekent,
ook als het GPS-signaal tijdelijk is weggevallen, bijv. bij het rijden in een tunnel.
Verkeersinformatie
TMC (Traffic Message Channel) is een gestandaardiseerd codesysteem voor verkeersinformatie. De ontvanger zoekt automatisch de
juiste zendfrequentie op. De ontvangst gaat via
de FM-antenne.
N.B.
TMC is niet in alle gebieden/landen beschikbaar. Het dekkingsgebied van het systeem
wordt voortdurend uitgebreid waardoor
updaten soms noodzakelijk kan zijn, zie
pagina 22.
Antenne voor GPS
De GPS-ontvanger en de ontvanger voor verkeersinformatie (TMC) zijn geïntegreerd in de
hoofdeenheid.
Positioneren
De huidige positie en rijrichting van de auto
worden bepaald aan de hand van signalen
afkomstig van het GPS-satellietsysteem, de
snelheidssensor van de auto en een zogeheten
gyroscoop.
De antenne is geïntegreerd in de antenne op
het dak.
Luidsprekers
Het geluid vanuit het navigatiesysteem wordt
doorgegeven via de luidsprekers voorin.
02
Beeldscherm
Op het beeldscherm verschijnen kaarten en
wordt gedetailleerde informatie verstrekt over
de gekozen route, de afstand, menu's e.d. Voor
het onderhoud van het scherm, zie
pagina 23.
Toetsenset
De toetsenset zit rechts aan de achterzijde van
het stuurwiel. Gebruik de set om menuopties
door te nemen, keuzes te bevestigen of terug
te gaan binnen menu’s. Zie pagina 20.
Volumeregeling en IR-ontvanger
Gebruik tijdens stembegeleiding de volumeregeling van de geluidsinstallatie om het volume
te wijzigen. Het volume kan ook in het menusysteem worden gewijzigd.
De IR-ontvanger voor de afstandsbediening zit
in het display van de geluidsinstallatie.
19
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 20
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Bedieningselementen
Positie van toetsenset en IR-ontvanger
02
Toetsenset stuurwiel/
afstandsbediening
1
2
BACK
De laatst verrichte keuze annuleren of terugkeren binnen de menustructuur.
3
"Niet storen"
1
2
De toetsenset zit rechts aan de achterzijde van
het stuurwiel.
Richt de afstandsbediening naar de IR-ontvanger in het display van de geluidsinstallatie.
N.B.
De afstandsbediening bevat batterijen van
het type AAA of R03. Als de afstandsbediening niet werkt, moet u eerst controleren of
de batterijen soms aan vervanging toe zijn.
G031712
Het navigatiesysteem wordt met de toetsenset
op het stuurwiel of met de afstandsbediening
bediend.
G028732
G028733
3
De toetsenset op het stuurwiel en die op de
afstandsbediening hebben dezelfde functies.
Gebruik de set om menuopties door te nemen,
keuzes te bevestigen of terug te gaan binnen
menu’s.
De uitvoering kan per model verschillen.
Navigatietoets
Met de navigatietoets - de stuurpen van de
toetsenset of de pijltoetsen van de afstandsbediening
,
,
en
- bladert u tussen
de verschillende menuopties. De navigatietoets verplaatst ook de cursor (het dradenkruis)
op de kaart.
ENTER
Een keuze bevestigen of activeren.
20
In bepaalde situaties heeft het systeem enkele
seconden extra tijd nodig om een berekening
uit te voeren. Er wordt dan een symbool op het
scherm weergegeven.
N.B.
Als het symbool voor berekenen zichtbaar
is, kan het systeem geen commando's van
de navigatie-, ENTER- of BACK-toets ontvangen.
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 21
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Toetsenset
Intoetsen en alternatieven kiezen
die op het scherm. Het getal (14) geeft aan
hoeveel alternatieven er zijn.
•
Ga van de lijst met alternatieven terug naar
de toetsenset met BACK.
•
Wis de ingevoerde letters per stuk met
BACK.
02
Algemene zoekopdracht
G022240
De toetsenset wordt op veel plekken in de
menu's gebruikt om specifieke informatie op te
geven, bijv. type faciliteit, land, stad, adres,
huisnummer of postcode.
1. Kies letters met de navigatietoets en druk
op ENTER.
> Als er niet meer alternatieven zijn, vult
het systeem de resterende letters aan.
Onder aan het scherm verschijnt een
lijst met de eerste drie alternatieven die
overeenkomen met de letters die u hebt
ingevoerd.
2. U kunt ook met
meteen naar de lijst met
alternatieven gaan.
3. Kies met
of
De zoekfunctie is altijd beschikbaar en werkt
altijd op dezelfde manier, waar u zich ook
bevindt.
Wanneer u tijdens het invoeren op ENTER
drukt, verschijnen alle mogelijke treffers: plaatsen, straten, faciliteiten e.d.
Als u bijvoorbeeld zoekt op een naam als London Airport, zullen alle combinaties met London verschijnen wanneer u de letters LO
invoert. Naarmate u meer letters opgeeft zal
het aantal treffers afnemen en vindt u sneller
wat u zoekt.
Een zoekopdracht met LO levert tevens treffers
op zoals Restaurant Lou Trivalou, omdat ook
treffers bestaande uit meerdere delen met een
spatie ertussen worden meegenomen.
en druk op ENTER.
De schuifbalk rechts van het scherm geeft aan
dat er meer alternatieven op de lijst staan dan
21
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 22
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Dvd, beeldscherm
02
Inhoud van de dvd's
Europa
Kaart-dvd vervangen
Er verschijnen voortdurend kaart-dvd's met
bijgewerkte en uitgebreide informatie. Neem
contact op met uw Volvo-dealer voor informatie over de nieuwste uitgave.
Road & Traffic Information RTI
Het contact moet de hele procedure ingeschakeld blijven staan (zie instructieboekje bij de
auto).
N.B.
De kaart-dvd's hebben geen 100 procent
dekking in alle gebieden/landen.
Het dekkingsgebied van het systeem wordt
voortdurend uitgebreid waardoor updaten
soms noodzakelijk kan zijn.
Zie ook www.volvocars.com/navi voor meer
informatie over kaarten e.d.
N.B.
Voor kaartinformatie op meerdere dvd's
geldt het volgende:
Een bericht op het scherm geeft aan wanneer u van dvd moet wisselen. Als u dan niet
van dvd wisselt, beschikt u wel over de
wegennetgegevens maar niet over de bijbehorende gedetailleerde gegevens.
Australië
Road & Traffic Information RTI
Het grootste deel van het wegennet van
Australië staat op één dvd.
22
Elke dvd-set bevat minimaal drie dvd's. Alle
dvd's bevatten het grootste deel van het Europese wegennet. Het verschil tussen de dvd's is
de gedetailleerde informatie zoals adressen,
faciliteiten e.d. Dergelijke informatie is op de
resp. dvd op geografisch gebied ingedeeld.
Midden-Oosten
Volvo Navigation System VNS
Het grootste deel van het wegennet van het
Midden-Oosten staat op één dvd.
1. Start het systeem. Voor instructies, zie
pagina 13.
2. Ontgrendel de vergrendeling op de hoofdeenheid. (Zie het overzicht voor de positie
van de dvd-speler, zie pagina 16.)
3. Druk op de toets EJECT om de dvd uit te
nemen.
4. Plaats de nieuwe kaart-dvd.
Rusland
5. Vergrendel de hoofdeenheid.
Road & Traffic Information RTI
Door het verwisselen van de kaart-dvd kan het
systeem in bepaalde gevallen ook nieuwe
functies krijgen. Als de dvd ook nieuwe software bevat, wordt gevraagd of de update
wordt geaccepteerd.
Een selectie van het wegennet van Rusland
staat op één dvd.
Zuid-Afrika
Volvo Navigation System VNS
Het grootste deel van het wegennet van ZuidAfrika staat op één dvd.
Nadat u met de optie JA hebt bevestigd, verschijnt de tekst Preparing to load System
Software. Please wait.
Het updaten duurt ongeveer 15 minuten. Als dit
is voltooid, verschijnt het startbeeld op het
scherm en het navigatiesysteem is klaar om te
worden gebruikt.
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 23
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Dvd, beeldscherm
N.B.
Het scherm kan omlaag gaan of uit gaan als
het updaten bezig is.
02
Verzorging van dvd’s
Ga voorzichtig met de dvd's om.
Bewaar ze in de bijbehorende hoesjes wanneer
u ze niet gebruikt. Bewaar ze niet in vocht, hitte,
direct zonlicht of in een stoffige omgeving.
Verzorging van beeldscherm
Maak het beeldscherm schoon met een
zachte, niet pluizende, licht vochtige doek en
een mild glasreinigingsmiddel.
23
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 24
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Kaarten, soorten wegen en kompas
Kaartweergave
1
2
3
4
G031657
02
24
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 25
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Kaarten, soorten wegen en kompas
Kaartweergave actuele positie
Stembegeleiding
Hoe de kaartweergave eruitziet hangt van de
geografische positie en de verrichte instellingen af. Daarbij valt te denken aan de kaartschaal, weer te geven symbolen e.d.
Als u een bestemming hebt ingevoerd en een
knooppunt of afrit nadert, krijgt u stembegeleiding over de afstand en het type manoeuvre.
Tegelijkertijd verschijnt er een gedetailleerde
kaart van de kruising.
Een uitleg van voorkomende tekst, borden en
symbolen op het scherm vindt u aan de binnenkant van de omslag.
De naam van de betreffende route wordt
onderaan het scherm weergegeven. Hier is
geen reisplan voor nodig.
Faciliteiten langs de snelweg, zie
pagina 30.
Gedetailleerde weergave knooppunt. Het
linkerdeel van het scherm vergroot het volgende knooppunt. De situatie wordt altijd
met stembegeleiding aangevuld.
Er is gekozen voor de weergave van twee
kaarten. Het beeld toont dezelfde kaart,
maar met verschillende schalen. De keuze
wordt in het snelmenu gedaan, zie
pagina 28.
De gesproken melding wordt net voor de kruising herhaald. Stel het volume af met de volumeknop van de geluidsinstallatie (tijdens de
stembegeleiding).
Om uit een mannelijke of vrouwelijke stem te
kiezen: Ga naar Instellingen Instructieopties Instructiespraak, zie pagina 47.
De rode punt van de kompasnaald wijst in
noordelijke richting op de kaart en de witte
wijst naar het zuiden.
02
De grijze bestemmingspijl in de buitenste ring
van het kompas wijst naar de gekozen bestemming.
Ga naar Instellingen Kaart-opties
Kaartrichting om te kiezen hoe de richting van
de kaart moet worden weergegeven en ga naar
Kompas om te kiezen hoe het kompas moet
worden weergegeven, zie pagina 47.
N.B.
In bepaalde gevallen (bijvoorbeeld wanneer
u gebruik maakt van de mobiele telefoon)
wordt een gesproken bericht vervangen
door een belsignaal.
Kompas
De kaartweergave kan het
kompas op twee manieren
weergeven:
Scrollstand, zie pagina 31.
- Met de kompasrichting
noord altijd omhoog.
- Met de rijrichting altijd
omlaag.
25
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 26
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Menustructuur op drie niveaus
02
Hier ziet u drie niveaus van de menustructuur.
Verscheidene menu's op niveau drie hebben
meerdere submenu's. Deze worden uitvoerig
in hun resp. gedeelte beschreven.
Bestemm. instellen
Adres
Land
pag.
34
Locatie verwijderen
Rond de auto
Langs de route
Punt op kaart
Reisplan
Reisplan toevoegen
pag.
37
pag.
36
pag.
39
Begeleiding starten
pag.
39
Reisplan toevoegen
pag.
39
Alles verwijderen
zie Bestemming/Adres
instellen
Informatie
pag.
35
Route-opties
Locatie verwijderen
Alles verwijderen
Terugreis
zie Reisplan
Route
pag.
37
Rond punt op de kaart
Langs een straat
Zoeken op kaart
Lengte/breedte
Sorteren op
Laatste tien
Nummer
pag.
36
Informatie
Bewerken
Straat
Faciliteit op naam
Reisplan toevoegen
pag.
34
Stad
Faciliteiten
Opgeslagen locaties
Knooppunt
Land
pag.
37
pag.
44
Snelwegen/tolwegen/
veerboten/verkeersproblemen/tijdbep. wegen/
autotreinen/gesp. gebieden vermijden
Terug naar basisinstellingen
Straat
Knoopp.
Wissen Reisplan
Stad
Volgende bestem.
26
pag.
39
pag.
42
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 27
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Menustructuur op drie niveaus
Huidige positie
pag.
43
Instellingen
pag.
44
Instructie-opties
Instructiespraak
pag.
47
02
Begeleidingsvolume
Begeleidingsvol. control.
Verkeersinformatie A
Auto. Info
pag.
52
Reistijd/-afstand
Tijdsindeling
Keuze verkeersinform.
Terug naar standard
Station zoeken
Systeemopties
Terug naar standard
Taal
Route-opties
zie Reisplan/Routeopties
pag.
45
pag.
47
Kleuren
Screensaver
Help
Kaart-opties
Kies faciliteit
pag.
47
Afstandseenheid
GPS Informatie
Kaart
Info
Kaartrichting
Terug naar standard
Kompas
Demo starten
Huidige locatie
Terug naar standard
Uitschakelen
A
pag.
49
pag. 13
Niet in alle gebieden/landen beschikbaar.
27
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 28
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Snelmenu
02
Eenvoudiger bediening tijdens het
rijden
- Route/Kaart/Bewaking
Route beschr
In het Snelmenu staan enkele functies die het
gebruik tijdens het rijden vergemakkelijken.
•
Lijst met komende instructiepunten. Naast de
wegnaam worden ook de afstand tussen de
instructiepunten en een pijl voor de te verrichten manoeuvre weergegeven.
Druk op ENTER in de kaartstand en kies
of
.
een submenu met
Eén kaart/Twee kaart.
De meest systeeminstellingen kunnen worden
verricht onder Instellingen in het Hoofdmenu,
terwijl andere alleen via het Snelmenu bereikbaar zijn.
– Kaartschaal/Actuele route
Wijzig de kaartschaal om het perspectief te
vergroten of om meer details te zien.
G022369
G029221
De weergave van resterende wegen vanaf de
huidige positie tot de bestemming of de hele
route tot de bestemming, kan bovenin het
menu worden gekozen (zie de binnenkant van
de omslag punt 7).
Als de weergave van twee kaarten is gekozen,
staat er een symbool voor de kaartschaal aan
elke einde van het snelmenu. Zo kan de schaal
afzonderlijk worden aangepast. De schaalstok
van 50 meter tot 100 km kan worden gekozen.
– Begeleiding
Druk op ENTER om de actuele begeleiding te
zien of een gesproken bericht te herhalen.
Kies voor het weergeven van één of twee kaarten van het betreffende gebied.
Voor bew. instel. 1
Kies Bewaking 1, 2 of 3 om de eerder ingestelde bewakingen te bekijken. Zie
pagina 31.
– Omleiding
Straten/wegen vermijden
Deze functie haalt straten of wegen uit een
opgestelde route om bijv. een gebied met wegwerkzaamheden te vermijden.
1. Kies Str ontw in het omleidingsmenu en
druk op ENTER. Er verschijnt een lijst met
de straten/wegen op de route.
2. Ga naar de te vermijden straat/weg en druk
op ENTER.
3. Als er meerdere straten/wegen moeten
worden vermeden, gaat u met
naar de
1
28
Alleen in gebieden met ontvangst van verkeersinformatie.
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 29
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Snelmenu
eerste straat/weg in de te vermijden groep
en drukt u op ENTER. Ga vervolgens naar
de laatste straat/weg in de te vermijden
groep en druk op ENTER.
Het systeem berekent daarna een nieuwe route
die pas terugleidt naar de oorspronkelijke route
als de aangegeven trajecten zijn vermeden en
gepasseerd.
Traject binnen 1-80 km vermijden
Deze functie haalt een heel gebied uit de oorspronkelijke route om bijv. een plaats met
spitsverkeer te vermijden.
±
Kies een alternatief in het omleidingsmenu
1-80 km en druk op ENTER.
Het systeem berekent daarna een nieuwe route
die pas terugleidt naar de oorspronkelijke route
als het aangegeven gebied is vermeden en
gepasseerd.
G028880
Toon alle
Alle berichten weergeven.
Verb. alle
02
Alle berichten verbergen.
– Faciliteiten
Langs de snelweg
Kies om te zoeken op bijv. pleisterplaatsen en
tankstations die vanaf de snelweg goed bereikbaar zijn.
Als een berekende route zich over meerdere
snelwegen uitstrekt, zoekt het systeem langs
de snelweg waar u op rijdt.
Rond de auto
Zie pagina 35.
Langs de route
Zie pagina 35.
– Verkeersinformatie 2
Geef aan of u informatie over de verkeersproblemen op het scherm wilt laten weergeven.
Bericht lezen
Verschillende verkeersberichten doornemen.
Selectie
Kies het type verkeersberichten dat op de kaart
moet worden getoond.
2
Niet in alle gebieden/landen beschikbaar.
29
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 30
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Hoofdmenu
Hoofdmenu
G031502
02
Het hoofdmenu staat helemaal bovenaan in de
menustructuur en is het eerste menu dat de
gebruiker na het opstarten van de kaartweergave ziet.
Waar de gebruiker zich ook in de menu's
bevindt, het Hoofdmenu is altijd bereikbaar
met één of meerdere keren drukken op de
BACK-toets.
30
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 31
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Scrollmenu
Voor bew. instel. (Set for surveill.) 1
Kies tussen Bewaking 1, 2 of 3 en druk op
Scrollen
ENTER om een kaartbeeld als een bewakingsgebied op te slaan, bijv. zeer drukke wegen die
vaak voor verkeersproblemen zorgen.
02
G031569
Kaart activeren: Kies het alternatief Kaart/
Route in het Snelmenu en bepaal de gewenste
bewaking.
In de Scrollstand beweegt u een dradenkruis
over de kaart met de navigatietoets.
Locatie opslaan (Store location)
De locatie opslaan die vervolgens terug te vinden is onder Bestemm. instellen
Opgeslagen locaties.
1. Activeer de Scrollstand door er met de
navigatietoets heen te gaan.
2. Druk op ENTER in de Scrollstand om het
Scrollmenu te activeren.
Schaal (Scale)
De schaal van het betreffende gebied wijzigen.
Als bestem. inst (Set as destination)
Zet de locatie gemarkeerd door het dradenkruis als een bestemming in het reisplan.
Faciliteiten rond (Facilities around)
Zoek naar de faciliteiten die in de buurt liggen.
Verkeersmel. lezen (Read traffic msg.)
Toont de actuele verkeersmeldingen binnen
het kaartgebied van het schermbeeld.
1
Alleen in gebieden met ontvangst van verkeersinformatie.
31
Bestemm. instellen..................................................................................
Reisplan..................................................................................................
Locatie opslaan.......................................................................................
Volgende bestem....................................................................................
Huidige positie........................................................................................
Instellingen..............................................................................................
Gebied vermijden....................................................................................
Alternatief................................................................................................
Simulatie.................................................................................................
32
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 32
34
39
41
42
43
44
45
47
49
G028782
P3; 4; 3
siggejohansson
P3; 4; 3
siggejohansson
ROUTE PLANNEN
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 33
03
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 34
03 Route plannen
Bestemm. instellen
Adres
Land kan vooraf gekozen zijn en komt dan
overeen met de positie voor de laatst ingevoerde bestemming. Voor informatie over hoe
de toetsenset werkt, zie pagina 21.
•
G031603
03
Ga naar Land of Stad en druk op ENTER
om opnieuw te selecteren of druk op
om een keuze te maken uit de laatst gekozen bestemmingen.
G031503
Bestemm. instellen
(Set destination
City )
34
Adres
Address
De lijsten met de laatste vijf opgegeven landen,
plaatsen en straten worden verwijderd, wanneer u de bestemmingen in Laatste tien verwijdert. Zie pagina 36 voor meer informatie over de laatste tien bestemmingen.
Instellen
Bevestigt het ingevoerde nummer.
Terug naar het vorige beeld.
Straat (Street) opgeven of uit lijst kiezen
Bestemm. instellen
Adres
Straat
Het is mogelijk een straat te selecteren zonder
dat er een plaats voorgeselecteerd is.
Voor kleinere plaatsen staan er geen adressen
in het systeem. Kies dan het centrum van de
plaats als bestemming.
Begeleiding starten
Huisnummer opgeven (Number)
Bestemm. instellen
Bestemm. instellen
Adres
Adres
Land/Stad
Country/
2. Ga naar Instellen nadat u het huisnummer
hebt opgegeven. Als het huisnummer niet
is opgegeven, begeleidt het systeem u
naar het midden van de gekozen straat.
Annuleren
N.B.
De definitie van een stad of gebied kan van
land tot land en zelfs van regio tot regio verschillen. In bepaalde gevallen wordt er een
gemeente bedoeld, in andere gevallen een
stadsdeel.
Land (Country)/Stad (City) opgeven of uit
lijst kiezen
naar Instellen). De bestaande huisnummers worden weergegeven.
Voor een exactere begeleiding kunt u het huisnummer opgeven.
1. Ga naar de rij voor het Nummer
(Number) nadat u het adres (Street) hebt
opgegeven en druk op ENTER (of ga direct
1. Ga naar Instellen om het opgegeven adres
in het reisplan op te nemen.
2. Ga vervolgens naar Begeleiding starten
om de begeleiding te starten.
Informatie
Geeft informatie over de bestemming.
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 35
03 Route plannen
Bestemm. instellen
•
Faciliteiten
Faciliteit als bestemming opgeven
Druk op ENTER om een subcategorie met
verschillende zoekopties te openen.
Faciliteitstypen/Verschillende
categorieën
U kunt tevens faciliteiten zoeken rond de auto,
langs de route of langs de snelweg via het
Snelmenu.
Bestemm. instellen
(Set destination
Facilities
Rond de auto (Around the car)
Het systeem zoekt faciliteiten rond de auto
(binnen een straal van max. 160 km). Het zoeken wordt afgebroken zodra er 100 faciliteiten
zijn gevonden.
Faciliteiten
)
03
Voer de naam van een faciliteit in of kies uit de
faciliteiten in de lijst in het menu. De lijst toont
alleen de faciliteiten die in de gekozen stad/het
gekozen gebied aanwezig zijn.
G031504
G031604
Faciliteit op naam (Facility by name)
Langs de route (Along the route)
Als er een bestemming is opgegeven, kan het
systeem zoeken op faciliteiten in een gebied
langs de route (binnen 1 km van de route).
Bestemm. instellen
Faciliteit op naam
(Set destination
name )
Faciliteit
Facilities
Facility by
Rond punt op de kaart (Around point on
map)
Faciliteiten is een verzamelnaam voor tankstations, hotels, restaurants, Volvo-dealers, ziekenhuizen, parkeerplaatsen e.d.
Langs een straat (Along a street)
Het systeem zoekt langs een opgegeven
straat.
G031812
G031504
Het systeem zoekt op dezelfde manier als
Rond de auto, maar rond een punt naar keuze
op de kaart.
``
35
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 36
03 Route plannen
Bestemm. instellen
1. Ga naar Naam (Name) en druk op
ENTER om de naam van een faciliteit op te
geven zonder een stad aan te geven.
03
Zoeken op postcode
G029221
2.
2. Ga naar Type (Type) en druk op ENTER
om een type faciliteit op te geven of druk
op
om uit de laatst gekozen te kiezen.
3. Ga naar Instellen en druk op ENTER.
4. Ga vervolgens naar Begeleiding starten
en druk op ENTER voor begeleiding naar
het doel.
Om de zoekopdracht te verfijnen: Selecteer
eerst de Stad en ga daarna naar Naam.
3. Blader door de berichten met
Onder Informatie worden bijv. het adres, de
coördinaten en het telefoonnummer van de
faciliteit weergegeven. Er zijn meerdere manieren om informatie over een faciliteit te zoeken.
De volgende manier is het makkelijkst en
snelst:
1. Met een kaartweergave op het scherm
drukt u op ENTER om het Snelmenu te
openen:
36
.
5. Kies Info faciliteiten en druk op ENTER.
N.B.
Informatie over de faciliteit
of
4. Kies vervolgens een faciliteit uit de voorkomende categorieën en druk op ENTER.
•
Er bestaan ondercategorieën voor restaurants om het zoeken te vereenvoudigen.
Bestemm. instellen
Ga naar
met
of
en druk op
ENTER.
> Kies tussen de alternatieven Rond de
auto, Langs de route of Snelweg
fac. en druk op ENTER.
Markeer Kaart en druk op ENTER om de
faciliteit op de kaart te zien.
Als de auto is uitgerust met een geïntegreerde
telefoon is tevens de functie Oproep geactiveerd.
•
Markeer de toets Oproep en druk op
ENTER om direct te bellen.
Adres
De bestemming kan worden beperkt door een
postcodegebied te kiezen. Vervolgens kan de
straat of faciliteit worden gekozen.
1. Eerst moet een Land worden gekozen. Ga
erheen, selecteer en druk op ENTER.
2. Ga vervolgens naar Stad en druk op
ENTER.
3. Kies daar Postcode en druk op ENTER.
4. Selecteer cijfers en druk op ENTER of
gebruik
en kies direct uit de lijst met
alternatieven.
> De schuifbalk aan de rechterkant geeft
aan dat er meer alternatieven op de lijst
staan dan op het scherm zichtbaar zijn.
5. Ga naar Straat om met de gekozen postcode uit de adressen te kiezen.
6. Ga naar Instellen en vervolgens naar
Begeleiding starten om begeleiding naar
de bestemming te krijgen.
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 37
03 Route plannen
Bestemm. instellen
Eerde opgeslagen locaties
Bestemm. instellen
locaties
Opgeslagen
Een opgeslagen locatie is een eerder opgeslagen bestemming (thuisadres, favoriet restaurant, vliegveld, Volvo-dealer e.d.). Zie
pagina 41 voor het opslaan van een locatie.
•
Loop de opgeslagen locaties door en druk
op
of op ENTER om het submenu te
openen.
Eerder ingevoerde bestemming
Bestemm. instellen
Laatste tien
Er verschijnt een lijst met de laatste tien
bestemmingen. De schuifbalk aan de rechterkant geeft aan dat er meer alternatieven op de
lijst staan dan op het scherm zichtbaar zijn.
•
Ga naar de bestemming van uw keuze en
of ENTER om het submenu te
druk op
openen.
Bestemming instellen via kruisingen
Bestemm. instellen
Knooppunt
1. Geef Straat op en druk op ENTER.
> Aanwezige knooppunten worden weergegeven onder Knoopp. als er straten
zijn die aansluiten op de weg of deze
kruisen.
2. Naar de knooppunten gaan die u als
bestemming wilt opslaan.
Reisplan toevoegen
3. Ga naar Instellen en druk op ENTER.
Reisplan toevoegen
De bestemming in het reisplan opnemen.
Zet de opgeslagen locatie in het reisplan.
Informatie
Informatie
Geeft informatie over de bestemming.
4. Ga vervolgens naar Begeleiding starten
en druk op ENTER voor begeleiding naar
het doel.
Geeft informatie over de opgeslagen locatie.
Locatie verwijderen
Bewerken
Wist de locatie uit de lijst met Laatste tien.
De naam e.d. van de opgeslagen locatie wijzigen.
Alles verwijderen
Wist alle adressen uit de lijst met Laatste tien.
Sorteren op
De opgeslagen locaties op afstand, icoon of
naam sorteren.
Locatie verwijderen
Een opgeslagen locatie verwijderen.
Alles verwijderen
Verwijdert alle opgeslagen locaties.
Terug naar het vertrekpunt
Bestemm. instellen
•
Terugreis
Kies Begeleiding starten en druk op
ENTER.
03
N.B.
Als combinaties van kruisingen in meer dan
één stad bestaan, moet ook een stad worden aangegeven.
N.B.
Het is alleen mogelijk te zoeken op kruisingen tussen de grotere wegen.
Het systeem gidst u terug naar de locatie
waarin u de functie Begeleiding starten het
laatste selecteerde.
``
37
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 38
03 Route plannen
Bestemm. instellen
Zoeken via punt op kaart
Bestemm. instellen
Faciliteiten
03
Zoeken op kaart
1. Verplaats het dradenkruis met de navigatietoets naar de gewenste bestemming en
druk op ENTER om het Scrollmenu te openen.
2. Ga naar Als bestem. inst en druk op
ENTER.
Schaal
De schaal tijdelijk aanpassen tijdens het zoeken met het dradenkruis.
Als bestem. inst
De locatie op de kaart als bestemming of deelbestemming kiezen.
Faciliteiten rond
Het systeem zoekt naar faciliteiten rond een
gekozen punt op de kaart met een straal van
maximaal 160 km. Het zoeken wordt afgebroken als er 100 faciliteiten zijn gevonden.
Verkeersmel. lezen
Gebruik de navigatietoets om te kiezen tussen
de verkeersberichten die op het scherm worden weergegeven.
Voor bew. instel.
Een gebied op de kaart opgeven dat vervolgens eenvoudig bewaakt kan worden.
38
Locatie opslaan
Een punt op de kaart opslaan.
N.B.
U kunt rechtstreeks met het dradenkruis
zoeken door gebruik te maken van de navigatietoets in de Kaartstand.
Zoeken via lengte/breedte
Als bestem. inst
Lengte/breedte
Zoeken op kaart
1. Selecteer een bestemming door de coördinaten ervan op te geven.
2. Geef de coördinaten voor de breedtegraad
met behulp van de navigatietoets op en
selecteer N voor noorderbreedte of S voor
zuiderbreedte.
3. Ga naar de tweede regel om de coördinaten voor de lengtegraad op te geven en
selecteer E voor oosterlengte of W voor
westerlengte.
> OK
Toont de locatie voor de opgegeven
coördinaten op de kaart.
4. Druk op ENTER om het Scrollmenu te openen.
5. Ga naar Als bestem. inst en druk op
ENTER om de locatie als bestemming te
kiezen.
6. Druk op BACK om terug te gaan naar het
scherm voor de invoer van coördinaten.
> Annuleren
Terug naar het vorige beeld.
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 39
03 Route plannen
Reisplan
Reisplan opstellen
Start Gidsen (Start guidance)
Bestemming/deelbestemming
Reisplan
(Itinerary
)
N.B.
De menuoptie Reisplan (Itinerary) komt
pas beschikbaar nadat u een bestemming
hebt ingevoerd.
Maak een reisplan aan met meerdere stops. Zo
hoeft u tijdens de rit niet telkens een nieuwe
bestemming op te geven.
U kunt maximaal zes deelbestemmingen en
één eindbestemming aangeven.
Begint met het begeleiden naar de bestemming.
G031718
G031505
G031506
03
•
Selecteer een van de ingevoerde bestemmingen en druk op ENTER of
om het
submenu te openen.
Reisplan toevoegen (Add to itinerary)
Informatie (Information)
Nog een bestemming toevoegen.
Geeft informatie over de bestemming.
Route-opties (Route options)
Wissen (Delete)
Instellingen voor het voorkeur geven aan routes.
Wist de bestemming uit het reisplan.
Wissen Reisplan (Clear itinerary)
Wist het hele reisplan.
Wijzigt de positie van de bestemming in het
reisplan.
Reisplan ordenen
Aanpassen (Adjust)
Reisplan
Verplaats. (Move)
Wijzigt de positie voor de bestemming op de
kaart.
Opslaan (Store)
(Itinerary
)
Slaat de bestemming op die daarna beschikbaar wordt onder Opgeslagen locaties.
``
39
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 40
03 Route plannen
Reisplan
Begeleiding starten
Verwijderen uit reisplan
Reisplan
Begeleiding starten
Reisplan
(Itinerary
Start guidance
(Itinerary
)
03
)
Deelbestemming uit reisplan
verwijderen
1. Kies een van de ingevoerde deelbestemmingen en druk op ENTER of
om het
submenu te openen.
G031506
2. Ga naar Wissen en druk op ENTER.
Het hele reisplan wissen
• Ga direct naar Wissen Reisplan en druk
op ENTER.
Als u een bestemming hebt opgegeven en
Begeleiding starten (Start guidance) hebt
gekozen, begint het systeem de route en de
afstand tot de bestemming te berekenen
(ondertussen verschijnt Wachten aub op het
scherm).
Als u tijdens de rit van de geplande route
afwijkt, berekent het systeem automatisch een
nieuwe route.
40
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 41
03 Route plannen
Locatie opslaan
Opslaan voor hergebruik
3. Ga met de navigatietoets naar de symbolen die op de kaart moeten worden weergegeven. Druk op ENTER.
4. Ga vervolgens met
omlaag om de
gewenste naam in te voeren.
G031720
U kunt tot 250 bestemmingen opslaan voor
hergebruik.
Locatie in het reisplan opslaan
4. Kies vervolgens Locatie opslaan en druk
op ENTER om de locatie op te slaan.
Voeg informatie toe over bewaarde
plaats
Bestemm. instellen
locaties
Opgeslagen
03
1. Kies Bewerken en druk op ENTER.
2. Ga met
naar Info toev. en druk op
ENTER om meer informatie over het opgeslagen punt in te voeren.
Reisplan
1. Druk op ENTER.
2. Ga naar de bestemming in het plan dat u
wilt opslaan en druk op
.
G031719
3. Ga naar Opslaan en druk op ENTER.
Punt op de kaart vastleggen
1. Ga met de navigatietoets in de Kaartstand
naar het gebied dat u als bestemming wilt
opslaan en druk op ENTER.
2. Kies Opslaan (Store) in het submenu en
druk op ENTER.
Positie van opgeslagen locatie
aanpassen
Bestemm. instellen
locaties
Opgeslagen
1. Kies Bewerken en druk op ENTER.
2. Gebruik
, kies Aanpassen en druk op
ENTER om een nieuwe positie op te geven
voor het opgeslagen punt op de kaart.
3. Verplaats het dradenkruis met de navigatietoets naar de nieuwe positie en druk op
ENTER.
41
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 42
03 Route plannen
Volgende bestem.
Volgende bestemming in reisplan
rende reistijd en de afstand vanuit de huidige positie.
3. Druk nogmaals op ENTER als er meerdere
bestemmingen staan aangegeven om ook
hiervoor informatie en kaartweergaves te
krijgen.
G031658
G031512
03
Volgende bestem.
Om de kaartweergave van de komende
bestemming van de route te bekijken:
1. Ga in het Hoofdmenu naar Volgende
bestem. (Next destination).
2. Druk op ENTER of
voor informatie over
de bestemming, zoals bijv. naam, reste-
42
4. Ga bij elke bestemming naar Kaart (Map)
en druk op ENTER voor een kaartweergave van de bestemming over het hele
scherm.
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 43
03 Route plannen
Huidige positie
Positie op dit moment
Het cijfer na GPS geeft het aantal satellieten
aan waarmee het systeem in verbinding staat.
Verkeersinformatie
Instellingen
Verkeersinformatie
03
G031537
Zie hoofdstuk Verkeersinformatie op pagina
54.
N.B.
G031571
Verkeersinformatie is niet in alle gebieden/
landen beschikbaar.
Huidige positie
Voor een kaartweergave met de positie van de
auto en informatie over de plaats, bijv. naam en
coördinaten.
•
In het Hoofdmenu gaat u naar Huidige
positie (Current position) en drukt u op
ENTER of
.
43
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 44
03 Route plannen
Instellingen
Route-opties
Instellingen
03
N.B.
Route-opties
1. Loop door de functies, kies de gewenste
instelling en druk op ENTER om de instellingen op te slaan.
Vermijd autotrein
2. Druk op BACK om te annuleren.
Geef aan of u autotreinen wilt vermijden bij het
bepalen van de route.
Route
Vermijd gesp. gebieden
Geef aan of u de snelste of kortste weg wilt bij
het bepalen van de route.
Snelwegen vermijden
Geef aan of u snelwegen wilt vermijden bij het
bepalen van de route.
Tolwegen vermijden
Geef aan of u tolwegen wilt vermijden bij het
bepalen van de route.
Veerponten vermijden
Geef aan of u veerponten wilt vermijden bij het
bepalen van de route.
Vermijd verkeersprobl.
Geef aan of het systeem rekening moet houden
met verkeersproblemen bij het bepalen van de
route.
Vermijd tijdbep. Wegen
Geef aan of het systeem rekening moet houden
met wegen die slechts beperkte tijd zijn opengesteld bij het bepalen van de route.
44
Om te zorgen dat de functie goed werkt,
moet de juiste zonetijd op de klok van de
auto zijn ingesteld.
Het gebied selecteren dat het systeem moet
vermijden bij het bepalen van de route en druk
op
. Kies Gekozen en druk nogmaals op
om gebieden op te geven.
Terug naar standard
Teruggaan naar de fabrieksinstellingen voor de
Route-opties.
•
Druk op
, kies OK en druk op ENTER.
N.B.
Bij het bepalen van langere routes kan het
systeem om technische redenen alleen
gebruik maken van de grote wegen.
Als u Nee gekozen hebt voor het vermijden
van tolwegen en snelwegen, worden deze
alleen opgenomen in de route als er geen
andere redelijke alternatieven bestaan.
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 45
03 Route plannen
Gebied vermijden
Gebied vermijden
Submenu, gebied vermijden
Gebieden opgeven die u wilt vermijden
Instellingen Route-opties
gesp. gebieden
Vermijd
De functie is aanwezig om te zorgen dat u niet
door gebieden, steden of wijken wordt geleid
waar u nooit wilt rijden. Het systeem vermijdt
deze altijd bij het bepalen van de route. Een
uitzondering zijn snelwegen die voor het bepalen worden gebruikt, ook in een gebied dat u
wilt vermijden.
1. Druk op
en kies Gekozen.
2. Druk nogmaals op
geven.
om gebieden op te
Geen
Druk op ENTER om eerder geactiveerde
gebieden te deactiveren.
Gekozen
Druk op
om nieuwe gebieden op te geven.
Druk op ENTER om al opgeslagen gebieden
die met een kruis zijn gemarkeerd te activeren.
Zie verder het volgende hoofdstuk, Submenu
gebied vermijden, om vandaar uit instellingen
te verrichten.
Instellingen Route-opties
gesp. gebieden Gekozen
•
Vermijd
2. Maak uw keuze en druk op ENTER.
Kies een alternatief in het submenu en druk
op ENTER.
Kaart
Gebruik de navigatietoets om het te vermijden
gebied direct op de kaart aan te geven. Zie
verder het volgende hoofdstuk, "Gebied op de
kaart aangeven".
Adres
Geef het adres aan van het te vermijden
gebied. Het adres is dan het centrum van het
gebied.
Gebied op de kaart aangeven
Instellingen Route-opties
gesp. gebieden Gekozen
1. Druk op ENTER om het submenu te openen.
Vermijd
Kaart
Gebruik de navigatietoets om het snijpunt van
het dradenkruis te verslepen naar het centrum
van het te vermijden gebied.
Onderaan de kaart verschijnt dan de naam van
de locatie die het snijpunt van het dradenkruis
aangeeft. De rechthoek geeft de grootte van
het gebied aan.
Schaal
Geef de grootte van de kaart aan die moet worden weergegeven van het te vermijden gebied.
03
Kies vermijdgebied
Sla het aangegeven gebied op.
Gebied aanpassen
•
Wijzig de grootte van het gebied met de
navigatietoets.
•
Druk op BACK om de wijziging te annuleren.
Gebied aanpassen
•
Verplaats het gebied met de navigatietoets.
•
Druk op BACK om de verplaatsing te
annuleren.
Opgeslagen gebieden die u wilt
vermijden
Instellingen Route-opties
gesp. gebieden Gekozen
Vermijd
Kaart
Kies welke eerder opgeslagen gebieden bij het
bepalen van de route moeten worden vermeden. U kunt de gewenste items met een kruisje
markeren.
``
45
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 46
03 Route plannen
Gebied vermijden
1. Gebruik
kiezen.
of
om uit de gebieden te
2. Activeren/deactiveren met
of
.
OK
03
Activeert gebieden die aangekruist zijn. De
geactiveerde gebieden worden op de kaart
weergegeven.
Annuleren
Wist verrichte instellingen en gaat terug naar
Route-opties.
46
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 47
03 Route plannen
Alternatief
Kaart-opties
Instellingen
Kaart-opties
Kies hier welke faciliteiten op de kaart moeten
worden weergegeven en hoe de kaart op het
scherm moet worden weergegeven.
1. Kies de aan te passen functie met de navigatietoets.
Kaartrichting
Reistijd/-afstand
Geef aan of de bovenkant van de kaart naar het
noorden van de kaart of in de rijrichting moet
wijzen.
Kies een van de alternatieven RTA/ETA/
Verbergen.
Kompas
rende reistijd.
Kies of het kompas wel of niet op het scherm
moet worden weergegeven.
• ETA (Estimated Time of Arrival): Geschatte
Huidige locatie
Tijdsindeling
2. Druk op ENTER om de functie te openen.
Geef aan of de naam van de straat waarin u rijdt
onderaan het scherm moet verschijnen.
Kies faciliteit
Terug naar standard
±
Druk op
•
Selecteer Toon alle om alle symbolen voor
faciliteiten op de kaart weer te geven.
•
Selecteer Verb. alle om geen van de symbolen weer te geven.
•
om het submenu te openen.
om aan
Selecteer Selectie en druk op
te geven welke symbolen u op de kaart wilt
zien. U kunt de gewenste items met een
kruisje activeren.
1. Gebruik
kiezen.
of
om uit de symbolen te
2. Activeren/deactiveren met
of
.
3. Druk op ENTER om op te slaan.
Kaart
Als de kaart verborgen is, begeleidt het systeem u met een pijl.
• RTA (Remaining Time to Arrival): Reste-
Teruggaan naar de fabrieksinstellingen voor de
Kaart-opties.
•
Druk op
, kies OK en druk op ENTER.
Instructie-opties
Instellingen
Instructie-opties
Instructiespraak
Selecteer Vrouw/Man.
Begeleidingsvolume
Kies een waarde 1-35 voor volume of Uit als
instructiespraak niet gewenst is.
Tijdens de stembegeleiding kan het geluid ook
worden afgesteld met de volumeregeling van
de geluidsinstallatie.
aankomsttijd.
03
Kies voor 12- of 24-uurs weergave.
Terug naar standard
Teruggaan naar de fabrieksinstellingen voor de
Instructie-opties.
•
Druk op
, kies OK en druk op ENTER.
Systeemopties
Instellingen
Systeemopties
1. Loop met de navigatietoets dor de functies.
2. Druk op ENTER om de instellingen op te
slaan.
3. Druk op BACK om te annuleren.
Taal
Selecteer de taal die het systeem moet hanteren.
Begeleidingsvol. control.
Controleert het ingestelde volume met "pling".
``
47
P3; 4; 3
siggejohansson
03 Route plannen
Alternatief
Kaartkleur
Kies tussen de alternatieven Licht, Contrast
of Donker voor een optimale kleurweergave.
Screensaver
03
Geef aan of u de screensaver wilt gebruiken
(het scherm wordt na 30 seconden inactiviteit
zwart).
Bij begeleiding of als er andere informatie
wordt gegeven, wordt het scherm automatisch
geactiveerd.
Help
Geef aan of er wel of niet helpteksten onderaan
het scherm moeten verschijnen.
Afstandseenheid
Kies de lengte-eenheid die moet worden
gehanteerd (km of miles).
GPS Informatie
•
Druk op
om de coördinaten en het
adres van de auto weer te geven alsmede
het aantal satellieten waarmee het systeem
in verbinding staat.
Info
Toont informatie over de actuele kaart-dvd.
Terug naar standard
Teruggaan naar de fabrieksinstellingen voor de
Systeemopties.
•
48
Druk op
, kies OK en druk op ENTER.
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 48
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 49
03 Route plannen
Simulatie
Demo starten (simulatie)
Instellingen
Demo starten
De demo geeft een demonstratie van het systeem terwijl de auto stilstaat aan de hand van
een simulatie van een rit naar de opgegeven
bestemming.
03
Wanneer u Demo stoppen kiest, wordt de
simulatie beëindigd.
N.B.
De demonstratie werkt alleen, als u een
bestemming hebt aangegeven.
49
Algemeen................................................................................................
Verkeersproblemen vermijden................................................................
Informatie kiezen.....................................................................................
Informatie lezen.......................................................................................
Zender/Kaartschaal.................................................................................
50
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 50
52
53
54
55
56
G029197
P3; 4; 3
siggejohansson
P3; 4; 3
siggejohansson
VERKEERSINFORMATIE
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 51
04
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 52
04 Verkeersinformatie
Algemeen
Weergave en ontvangst
Verstuurde verkeersinformatie wordt altijd ontvangen en weergegeven. Dit werkt ook als er
geen bestemming is opgegeven.
Hoe de verkeersinformatie moet worden weergegeven kan in Instellingen worden ingesteld
en gewijzigd, zie pagina 26.
04
De weergave van verkeersinformatie is ook
afhankelijk van de wijze waarop deze wordt
uitzonden.
N.B.
weg weergegeven. De lengte van de lijn komt
overeen met de omvang van het verkeersprobleem (afstand).
Ongeval
Langzaamrijdend verkeer
Langzaamrijdend verkeer in beide
richtingen
Omvang
Overige informatie
Verkeersinformatie is niet in alle gebieden/
landen beschikbaar.
Het aantal zendgebieden voor verkeersinformatie neemt voortdurend toe.
Omvang
Verkeerssymbolen op de kaart
Verkeersproblemen worden aangeduid met
symbolen, lijnen en kaders. Deze zijn rood of
geel van kleur.
Rood - Belangrijke informatie.
Geel - Algemene informatie.
G028869
Bepaalde verkeersberichten bevatten ook
informatie over de omvang van het probleem.
Op alle schalen tot 5 km wordt - naast het symbool - een rode of gele lijn langs de betreffende
52
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 53
04 Verkeersinformatie
Verkeersproblemen vermijden
Instellingen
Route-opties
Kies of het systeem wel of niet langs verkeersproblemen moet leiden.
1. Blader naar Vermijd verkeersprobl.
Auto. Info
Instellingen
Auto. Info
Verkeersinformatie
Kies of de verstuurde verkeersinformatie wel of
niet weergegeven moet worden.
2. Kies Ja of Nee.
Ja
Ja
Het systeem biedt de mogelijkheid om een
alternatieve route, langs eventuele verkeersproblemen, te kiezen.
Bij het bepalen van de route ontwijkt het systeem wegen met verkeersproblemen.
Nee
Bij het bepalen van de route ontwijkt het systeem wegen met verkeersproblemen niet.
N.B.
Bij het opstarten van het systeem kan het
ongeveer 15 minuten duren voordat alle verkeersinformatie voor het gebied is geladen.
Nee
Het systeem geeft geen informatie over verkeersproblemen, maar leidt door gebieden met
eventuele verkeersproblemen.
Nieuwe of oorspronkelijke route
Als het systeem bij het optreden van een verkeersprobleem een alternatieve route bepaalt,
hebt u de mogelijkheid om aan te geven welke
route u wilt nemen.
G032213
Vermijd verkeersprobl.
Het beeld laat Verkeerssituatie gewijzigd.
Nieuwe route? (Changed traffic situation.
Use new route?) zien en toont het alternatief
en dat de nieuwe route 5,4 km langer is.
04
Ja (Yes)
Het systeem schakelt over op de nieuwe route,
rond en langs het probleem.
Nee (No)
Het systeem houdt de oorspronkelijke route
aan, naar en door het probleem.
Nieuwe route weergeven (Show new
route)
Toont gedetailleerde informatie over de alternatieve route.
53
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 54
04 Verkeersinformatie
Informatie kiezen
Keuze verkeersinform.
2. Activeer resp. deactiveer met
of
.
G032100
3. Bevestig de instellingen met ENTER.
De schuifbalk aan de rechterkant geeft aan dat
er meer alternatieven op de lijst staan dan op
het scherm zichtbaar zijn.
Overig gevaar
Borden op de kaart
Gesloten weg
Ongeval
04
Instellingen Verkeersinformatie
Keuze verkeersinform.
Kies welk type verkeersinformatie er op het
scherm moet worden weergegeven.
Toon alle
Één weghelft
Omleiding
Informatie
Alle verkeersinformatie is beschikbaar.
Verb. alle
Smalle weg
Er wordt geen verkeersinformatie weergegeven.
Selectie
1. Druk op
om uit de symbolen te kunnen
kiezen. Kies welke verkeersinformatiesymbolen (verkeersberichten) het systeem op
de kaart moet tonen en waarmee rekening
moet worden gehouden bij het bepalen
van de route.
54
Glad wegdek
Parkeerplaats
File
Wegwerkzaamheden
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 55
04 Verkeersinformatie
Informatie lezen
Verkeersmelding lezen
4. Druk op ENTER voor gedetailleerde verkeersinformatie.
Verkeersmel. lezen
5. Druk op BACK om weer door de actuele
meldingen te kunnen bladeren.
Op het scherm verschijnen de verkeersmeldingen voor het gebied dat de kaart bestrijkt.
Er wordt ook gedetailleerde informatie over het
verkeersprobleem gegeven. Bovenaan staat
de omvang van de gebeurtenis.
Als de gegevens beschikbaar zijn, wordt ook
het volgende getoond:
G028868
Gedetailleerde verkeersinformatie.
Een verkeersmelding wordt met een symbool
op het scherm weergegeven. Om een verkeersmelding te lezen:
1. Druk op ENTER om het Snelmenu te openen:
G029221
2.
•
•
duur
•
•
betreffende wegen
beperkingen voor snelheid, voertuigbreedte en -hoogte
etc.
Kaart
De kaartschaal bepaalt hoeveel verkeersinformatie er kan worden weergegeven. Hoe groter
het kaartgebied dat het scherm weergeeft, hoe
meer informatie er kan zijn.
04
1. Om de schaal te wijzigen of op een specifieke verkeersmelding op de kaart in te
zoomen: Kies de schaal voor het gebied en
druk op ENTER.
2. Druk op BACK om te terug te gaan naar
het voorgaande scherm.
Grootte van gebied voor
verkeersinformatie
Verkeersmel. lezen
G028788
Schaal
Ga naar
met
of
en druk op
ENTER.
> Een rood of geel kader geeft de betreffende melding aan.
G028880
3. Blader door de berichten met
of
.
55
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 56
04 Verkeersinformatie
Zender/Kaartschaal
Zendstation met verkeersinformatie
zoeken/selecteren
Instellingen Verkeersinformatie
Station zoeken/kiezen
Stations zoeken
•
04
Druk op ENTER om te zoeken naar aanwezige stations die verkeersinformatie versturen.
Station kiezen
1. Druk op ENTER om uit de aanwezige stations te kiezen.
2. Kies een station met
ENTER.
of
en druk op
3. Druk op BACK om te terug te gaan naar
het voorgaande scherm.
Huidig station
Toont het huidige station met verkeersinformatie.
Terug naar standard
Teruggaan naar de fabrieksinstellingen voor de
stationsopties.
•
56
Druk op
, kies OK en druk op ENTER.
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 57
04 Verkeersinformatie
04
57
Faciliteiten............................................................................................... 60
58
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 58
G028760
P3; 4; 3
siggejohansson
P3; 4; 3
siggejohansson
SYMBOLEN OP DE KAART
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 59
05
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 60
05 Symbolen op de kaart
Faciliteiten
De volgende symbolen kunnen voor verschillende faciliteiten op het scherm worden weergegeven.
Historisch monument
Butagas
Hotel
Parkeerplaats
Sporthal
Park & recreatiegebied
Park & Ride
Forensentreinstation
Schaatsbaan
Parkeerplaats lang snelweg
Treinstation
Restaurant
Casino
Stadhuis
Wijkcentrum
Skibaan
Concertgebouw
Ziekenhuis
Winkelcentrum
Theater
Buurtschap
Toeristische trekpleister
Museum
VVV
Congrescentrum
Universiteit/hogeschool
N.B.
Symbolen voor een faciliteit kunnen per land
verschillen.
Benzinestation
Autoverhuurbedrijf
Bioscoop
05
Bowlingcentrum
Busstation
Centrum
Luchthaven
Veerhaven
Gastankstation
Golfbaan
60
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 61
05 Symbolen op de kaart
Faciliteiten
Wijnmakerij
Volvo-dealer
05
61
Veelgestelde vragen................................................................................ 64
EULA - Licentieovereenkomst................................................................ 66
Auteursrecht............................................................................................ 69
62
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 62
G028731
P3; 4; 3
siggejohansson
P3; 4; 3
siggejohansson
VRAGEN EN ANTWOORDEN
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 63
06
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 64
06 Vragen en antwoorden
Veelgestelde vragen
Waarom is de positie van de auto op de
kaart onjuist?
Het GPS-systeem geeft de positie van de auto
aan met een nauwkeurigheid van ongeveer 20
meter.
Als u op een weg rijdt die evenwijdig ligt aan
een andere weg die veel slingert of op een weg
die andere wegen op verschillende niveaus
kruist, is de kans op fouten groter.
Ook hoge bergen, gebouwen, tunnels, viaducten, ongelijkvloerse kruisingen e.d. kunnen een
negatief effect hebben op de ontvangst van
GPS-signalen, en dat houdt in dat de bepaling
van de positie van de auto onnauwkeurigheden
kan bevatten.
Waarom bepaalt het systeem niet altijd
de snelste/kortste route?
06
Bij het bepalen van de route wordt rekening
gehouden met de afstand, de breedte van de
weg, het wegtype, het aantal afslagen naar
links of rechts, rotondes e.d. om zo in theorie
de beste route te verkrijgen. Het kan echter zijn
dat persoonlijke ervaring en bekendheid met
de plaatselijke omstandigheden een effectievere route opleveren.
Bij het bepalen van langere routes kan het systeem om technische redenen alleen gebruik
maken van de grote wegen.
Naast de GPS-ontvanger helpen ook de snelheidssensor van de auto en een gyroscoop bij
het berekenen van de actuele positie en rijrichting van de auto. Na het monteren van een
reservewiel of het wisselen van zomer- naar
winterbanden moet het systeem de nieuwe
wielmaten "aanleren".
Als u gekozen hebt voor het vermijden van tolwegen en snelwegen, worden deze alleen
opgenomen in de route als er geen andere
redelijke alternatieven bestaan.
Om te zorgen dat het systeem optimaal werkt,
kan het daarom nodig zijn om enkele kilometers te rijden en enkele flinke bochten te
nemen.
Waarom is de positie van de auto op de
kaart onjuist na transport?
Waarom komt de kaartweergave niet
overeen met de werkelijkheid?
Waarom selecteert systeem tolwegen,
snelwegen of veerboten, hoewel ik
aangegeven heb deze te willen
vermijden?
Als de auto getransporteerd werd op een veerboot of een trein of als de ontvangst van GPSsignalen belemmerd werd, kan het tot vijf
minuten duren voordat de positie van de auto
opnieuw correct bepaald is.
Waarom is de positie van de auto op de
kaart onjuist na het loskoppelen van de
accu?
Als de GPS-antenne enige tijd geen stroom
heeft gekregen, kan het meer dan 5 minuten
duren voordat de GPS-signalen weer correct
binnenkomen en de positie van de auto kan
worden bepaald.
Het autosymbool op het scherm gedraagt
zich warrig na het verwisselen van banden
64
Het wegennet wordt continu vernieuwd en
gewijzigd, er worden nieuwe verkeersregels
ingevoerd e.d. Daardoor is de digitale kaartdatabase niet altijd compleet.
De kaartgegevens worden voortdurend verder
ontwikkeld en bijgewerkt. Een Volvo-dealer
kan u meer informatie geven.
Zie ook www.volvocars.com/navi voor meer
informatie over kaarten e.d.
Waarom verandert de schaal van de
kaart soms?
Voor sommige gebieden bestaan er geen
gedetailleerde kaartgegevens. Het systeem
verandert dan automatisch van zoomfactor.
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 65
06 Vragen en antwoorden
Veelgestelde vragen
Waarom verschijnen de menuopties die
ik verwacht niet op het scherm?
Controleer de instellingen die u eerder verrichte. Selecteer Terug naar
basisinstellingen om terug te keren naar de
fabrieksinstellingen die golden bij aflevering
van het systeem.
Waarom verspringt of draait het symbool
voor de auto?
Het systeem kan enkele seconden nodig hebben op de positie en beweging van de auto te
registreren voordat u wegrijdt.
Schakel het systeem uit en de zet de motor af.
Start de motor opnieuw en schakel het systeem in, maar wacht even voordat u begint te
rijden.
Ik ben van plan een lange rit te maken
maar wil geen speciale bestemming
invoeren voor de steden die ik daarbij
aandoe. Hoe kan ik het beste een traject
opstellen?
Geef de bestemming met het dradenkruis
direct op de kaart aan. Het systeem begeleidt
u automatisch naar de eindbestemming, ook al
doet u een bepaalde tussenliggende bestemming niet aan.
Hoe kies ik een bestemming/
deelbestemming die niet op de actuele
dvd staat?
Waarom zijn er geen adressen
beschikbaar voor bestemmingen in een
ander land?
Geef de bestemming zoals gewoonlijk op. Als
de gewenste informatie niet wordt getoond;
vervang de dvd door een dvd met het gewenste kaartgebied.
Op elke kaart-dvd staat hetzelfde wegennet.
De gedetailleerde gegevens in de vorm van
adressen, faciliteiten e.d. zijn verdeeld over de
kaart-dvd’s voor de verschillende geografische
gebieden. In alle andere opzichten zijn de
kaart-dvd’s identiek. Controleer of u de juiste
dvd hebt aangebracht.
(Het hele wegennet staat op alle dvd's, maar
de gedetailleerde informatie staat op de resp.
dvd.)
Er bestaan meerdere kaart-dvd’s voor
het systeem. Hoe weet ik welke ik moet
gebruiken?
Gebruik in eerste instantie de dvd met de gedetailleerde informatie over uw eigen omgeving.
Welke dvd dat is, ziet u op het dvd-hoesje en
aan de opdruk van de dvd.
Als u een buitenlandse route plant, moeten alle
dvd's in de auto aanwezig zijn.
Hoe kan ik het eenvoudigst controleren
welke kaart-dvd wordt gebruikt?
Zie Instellingen Systeemopties Info om
informatie te krijgen over de versie van de
gebruikte kaart-dvd en het gebied dat de dvd
bestrijkt.
06
Verdwijnt mijn reisplan bij het wisselen
van de kaart-dvd?
Nee, het reisplan blijft opgeslagen totdat u het
wist.
Waarom zijn mijn kaart-dvd’s niet
actueel?
Neem contact op met de Volvo-dealer over een
bijgewerkte versie van de kaartgegevens.
Zie ook www.volvocars.com/navi
65
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 66
06 Vragen en antwoorden
EULA - Licentieovereenkomst
KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER
LEES DEZE LICENTIEOVEREENKOMST
GOED DOOR VOORDAT U DE NAVTEQ DATABASE GEBRUIKT.
06
DIT IS EEN LICENTIEOVEREENKOMST - EN
GEEN KOOPOVEREENKOMST – TUSSEN U
EN NAVTEQ EUROPE B.V. MET BETREKKING
TOT UW EXEMPLAAR VAN DE NAVTEQ
WEGENKAARTDATABASE, INCLUSIEF VERWANTE COMPUTERSOFTWARE, DRAGERS
EN BIJBEHOREND SCHRIFTELIJK MATERIAAL ZOALS DIT DOOR NAVTEQ WORDT UITGEGEVEN (TEZAMEN ‘DE DATABASE’).
DOOR HET GEBRUIK VAN UW EXEMPLAAR
VAN DE DATABASE STEMT U IN MET ALLE
BEPALINGEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST (‘OVEREENKOMST’). INDIEN U
NIET INSTEMT MET DE BEPALINGEN VAN
DEZE OVEREENKOMST, DIENT U UW EXEMPLAAR VAN DE DATABASE ONMIDDELLIJK
TE RETOURNEREN AAN UW LEVERANCIER,
TEGEN RESTITUTIE VAN DE LICENTIEVERGOEDING.
EIGENDOM
U erkent dat de Database, alsmede de auteursrechten en intellectuele eigendom, naburige
rechten of soortgelijke rechten daarop, berusten bij NAVTEQ of haar licentieverleners. Het
eigendom van de fysieke dragers waarop de
Database is vastgelegd berust bij NAVTEQ en/
of uw leverancier, tot het moment dat u de vol-
66
ledige vergoeding aan NAVTEQ of uw leverancier hebt betaald die u bent verschuldigd uit
hoofde van deze Overeenkomst of vergelijkbare overeenkomst (en) op basis waarvan u
zaken hebt ontvangen.
VERLENING VAN HET GEBRUIKSRECHT
NAVTEQ verleent u een niet-exclusief recht tot
gebruik van de Database, voor uw eigen
gebruik of, indien van toepassing, voor intern
gebruik binnen uw bedrijf. Het is u niet toegestaan ter zake van het aan u verleende
gebruiksrecht sublicenties te verlenen.
BEPERKINGEN OP HET GEBRUIK
De Database is uitsluitend bedoeld voor
gebruik op het specifieke systeem waarvoor de
Database ontwikkeld is. Behoudens voor zover
uitdrukkelijk toegestaan op grond van dwingendrechtelijke wetgeving (zoals nationale
wetgeving gebaseerd op de Europese Software Richtlijn (91/250/EEG) en de Europese
Databanken Richtlijn (96/9/EG)), zult u substantiële onderdelen van de inhoud van de
Database niet opvragen of hergebruiken, noch
enig deel van de Database verveelvoudigen,
kopiëren, veranderen, aanpassen, vertalen,
aan reverse engineering onderwerpen, decompileren of disassembleren. Indien u de in (nationale wetgeving gebaseerd op) de Software
Richtlijn bedoelde informatie die vereist is om
interoperabiliteit te bewerkstelligen wenst te
verkrijgen, dient u NAVTEQ redelijkerwijs in de
gelegenheid te stellen u de bedoelde informatie te verschaffen, op redelijke voorwaarden,
waaronder begrepen een redelijke vergoeding.
OVERDRACHT VAN HET
GEBRUIKSRECHT
Het is u niet toegestaan de Database over te
dragen aan derden, behoudens wanneer de
Database is geïnstalleerd op het systeem waar
het voor ontwikkeld is of wanneer u geen kopie
van de Database behoudt na de overdracht, en
in ieder geval alleen indien degene aan wie
wordt overgedragen alle bepalingen van deze
OVEREENKOMST aanvaardt, en dit schriftelijk
aan NAVTEQ bevestigt. CD-sets mogen uitsluitend worden overgedragen of verkocht als
complete set zoals geleverd door NAVTEQ en
niet in delen daarvan.
BEPERKTE GARANTIE
NAVTEQ garandeert, met inachtneming van de
waarschuwingen zoals hieronder uiteengezet,
dat de Database gedurende een periode van
12 maanden na verkrijging van uw exemplaar
van de Database, in hoofdzaak zal functioneren in overeenstemming met de ‘Criteria oor
Nauwkeurigheid en Volledigheid’ van NAVTEQ, geldend op de datum waarop u uw exemplaar van de Database hebt verkregen; deze
‘Criteria voor Nauwkeurigheid en Volledigheid’
worden u op uw verzoek ter beschikking
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 67
06 Vragen en antwoorden
EULA - Licentieovereenkomst
gesteld door NAVTEQ. Indien de Database niet
functioneert in overeenstemming met deze
beperkte garantie, zal NAVTEQ zich redelijkerwijs inspannen om uw niet-werkende exemplaar van de Database te repareren of te
vervangen. Indien de Data-base na deze
inspanningen niet functioneert in overeenstemming met de garantie zoals hierboven
beschreven, hebt u de keuze tussen het verkrijgen van een redelijke vergoeding van de
prijs die u hebt betaald voor de Database of
ontbinding van deze Overeenkomst. Het voorgaande is NAVTEQ’s totale aansprakelijkheid
en uw enige verhaalsmogelijkheid jegens NAVTEQ. Behoudens voorzover uitdrukkelijk
bepaald in dit artikel, verleent NAVTEQ geen
enkele garantie met betrekking tot het gebruik
van de Database of de resultaten die u met
behulp van de Database kunt verkrijgen, in de
zin van foutloosheid, nauwkeurigheid,
betrouwbaarheid of anderszins. NAVTEQ
garandeert niet dat de Database foutloos is of
zal zijn. Mondelinge of schriftelijke informatie of
adviezen die u door NAVTEQ, uw leverancier
of door enige andere persoon worden verstrekt, houden geen garanties in, binden NAVTEQ in geen enkel opzicht en houden geen
uitbreiding van de hierboven omschreven
beperkte garantie in. De in deze Overeenkomst
omschreven beperkte garantie laat rechten die
u kunt ontlenen aan eventueel toepasselijke
bepalingen van dwingend recht met betrekking
tot verborgen gebreken onverlet.
Indien u de Database niet rechtstreeks van
NAVTEQ hebt afgenomen, is het mogelijk dat
u naast de rechten aan u verleend door NAVTEQ in deze Overeenkomst, wettelijke verhaalsmogelijkheden hebt tegen de persoon
van wie u de Database hebt verkregen op
grond van het toepasselijke recht in uw jurisdictie. De beperkte garantie van NAVTEQ tast
deze wettelijke verhaalsmogelijkheden niet aan
en u mag deze verhaalsacties uitoefenen naast
een beroep op de garantie uit deze Overeenkomst.
BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
De prijs van de Database is niet berekend op
dekking van risico’s van gevolgschade, indirecte schade of onbeperkte directe schade als
gevolg van uw gebruik van de Database. Derhalve zal NAVTEQ in geen geval jegens u aansprakelijk zijn wegens gevolgschade of indirecte schade, waaronder begrepen maar niet
beperkt tot schade in de vorm van gederfde
inkomsten, verlies van gegevens of van gebruik
voor u of een derde voortvloeiend uit het
gebruik van de Database, hetzij in een onrechtmatige daadsactie, hetzij in een contractuele
actie hetzij gebaseerd op een garantie, ook al
was NAVTEQ op de hoogte gesteld van de
mogelijkheid van het intreden van zulke
schade. In ieder geval is de aansprakelijkheid
van NAVTEQ voor directe schade beperkt tot
het bedrag dat u hebt betaald voor het verkrijgen van de Database.
DE BEPERKTE GARANTIE EN DE BEPERKING
VAN AANSPRAKELIJKHEID, ZOALS OPGENOMEN IN DEZE OVEREENKOMST LATEN
ONVERLET ALLE RECHTEN DIE U KUNT
ONTLENEN AAN EVENTUEEL TOEPASSELIJKE DWINGENDRECHTELIJKE WETGEVING WANNEER U DE DATABASE ANDERS
DAN IN DE UITOEFENING VAN EEN BEDRIJF
HEBT VERKREGEN.
WAARSCHUWINGEN
Het is mogelijk dat de Database onjuiste of
onvolledige gegevens of informatie bevat als
gevolg van het verloop van de tijd, gewijzigde
omstandigheden, de gebruikte bronnen en
vanwege de aard van het vergaren van uitgebreide geografische gegevens, die elk tot
onjuiste uitkomsten kunnen leiden. De Database bevat of geeft onder meer geen van de
volgende categorieën informatie weer: veiligheid van de omgeving; beschikbaarheid of
nabijheid van politie; hulp in noodgevallen;
constructiewerkzaamheden; weg- en rijstrookafsluitingen; voertuig- en snelheidsbeperkingen; helling (shoek) van de weg; beperkingen
met betrekking tot onder andere maximale
hoogte van viaducten of maximaal gewicht op
bruggen; weg- of verkeersomstandigheden;
06
``
67
P3; 4; 3
siggejohansson
06 Vragen en antwoorden
EULA - Licentieovereenkomst
bijzondere gebeurtenissen; verkeersopstoppingen of reistijd.
TOEPASSELIJK RECHT
06
68
Deze Overeenkomst wordt beheerst door het
recht van het land waar u woont op de dag van
verkrijging van de Database. In het geval dat u
op dat moment buiten de Europese Unie of
Zwitserland woont, is het recht van het land
binnen de Europese Unie of Zwitserland waar
u de Database hebt verkregen van toepassing.
In alle andere gevallen, of in het geval dat de
plaats waar u de Database hebt aangeschaft
niet bepaalbaar is, is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter in uw woonplaats op de dag van verkrijging van de
Database is bevoegd geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze Overeenkomst te beoordelen, onverminderd het
recht van NAVTEQ vorderingen voor te leggen
aan de rechter van de plaats waar u ten tijde
van het desbetreffende geschil woont.
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 68
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 69
06 Vragen en antwoorden
Auteursrecht
Austria
Portugal
© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen.
Source: IgeoE - Portugal.
France
Información geográfica propiedad del CNIG.
Source Géoroute® IGN France & BD Carto®
IGN France.
Sweden
Spain
Germany
Based upon electronic data © National Land
Survey Sweden.
Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen.
Switzerland
Great Britain
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
© Based upon Crown Copyright material.
Greece
Copyright Geomatics Ltd.
N.B.
Deze overeenkomst geldt niet voor Australië
(zie aparte informatie).
Hungary
Copyright © 2003; Top-Map Ltd.
© 2005-2009 NAVTEQ All rights reserved.
Italy
Denso
La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando
quale riferimento anche cartografia numerica
ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione
Toscana.
Norway
06
Hierbij verklaart DENSO CORPORATION dat het toestel DN-NS-020 in
overeenstemming is met de essentiële
eisen en de andere relevante bepalingen van
richtlijn 1999/5/EG.
Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority.
Poland
© EuroGeographics.
69
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 70
07 Alfabetisch register
A
Bestemming
instellen................................................. 34
Aan/Uit....................................................... 13
Accu
afstandsbediening................................ 20
Adres
invoeren................................................ 34
Afstandsbediening en IR-ontvanger.......... 20
Antenne
positie....................................... 15, 17, 19
Auto. Info................................................... 53
Autotransport............................................. 64
B
BACKSPACE......................................... 8, 20
07
70
Fabrieksinstellingen................................... 13
Faciliteiten
snelmenu........................................ 28, 29
symbolen.............................................. 60
D
Deelbestemming........................................ 39
Demo......................................................... 49
Dvd
inhoud Australië....................................
inhoud Europa......................................
inhoud Midden-Oosten.........................
inhoud Rusland.....................................
inhoud Zuid-Afrika................................
vervangen.............................................
verzorging.............................................
22
22
22
22
22
22
23
Faciliteiten als bestemming....................... 35
Functies
toetsenset en afstandsbediening......... 20
G
Gebied aanpassen..................................... 45
GPS-informatie.......................................... 48
GPS-ontvanger.......................................... 17
Basisfuncties............................................... 8
E
Beeldscherm
verzorging............................................. 23
Eenh. vr afstand................................... 47, 48
Begeleiding................................................ 40
Beknopte instructies............................... 8
starten................................................... 34
F
ENTER................................................... 8, 20
Grootte van het te vermijden gebied aanpassen....................................................... 45
H
Hoofdeenheid
positie....................................... 15, 17, 19
Begeleiding starten.............................. 34, 40
Huidige positie op kaart............................. 43
Bestemm. instellen.................................... 34
Huidig station met verkeersinformatie....... 56
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 71
07 Alfabetisch register
I
L
Instellingen routeopties.............................. 44
Laatste tien bestemmingen....................... 37
Over
informatie over de kaart-dvd................ 48
Instructie-opties......................................... 47
Locatie opslaan......................................... 41
Overzicht S80............................................ 18
IR-ontvanger en afstandsbediening.......... 20
Locatie vastleggen..................................... 41
Overzicht V70/XC70.................................. 16
Luidsprekers
positie....................................... 15, 17, 19
Overzicht XC60.......................................... 14
K
Kaart
punt op................................................. 38
M
Kaart-dvd
inhoud Australië....................................
inhoud Europa......................................
inhoud Midden-Oosten.........................
inhoud Rusland.....................................
inhoud Zuid-Afrika................................
Menu’s/Functies........................................ 26
22
22
22
22
22
N
Navigatietoets............................................ 20
Kaartkleur................................................... 48
Kaart mode................................................ 13
Kaart-opties............................................... 47
Kaartrichting.............................................. 47
O
Kaartschaal/Actuele route in snelmenu..... 28
Omleiding
snelmenu.............................................. 28
Keuze verkeersinform................................ 54
Omvang..................................................... 52
Knooppunt................................................. 37
Opgeslagen locatie
informatie toevoegen............................ 41
Kompas................................................ 25, 47
Opgeslagen locaties.................................. 37
P
Paden in de gebruiksaanwijzing................ 12
Pijltoetsen.............................................. 8, 20
Postcode
zoeken.................................................. 36
R
Reisplan opstellen..................................... 39
Reisplan wissen......................................... 40
07
71
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-26T11:49:07+01:00; Page 72
07 Alfabetisch register
S
Systeeminstellingen................................... 13
Systeemopties........................................... 47
Schaal
wijzigen........................................... 38, 55
Schaal/Actuele route in snelmenu............. 28
Schaal verkeersinformatie wijzigen........... 55
Schermbev................................................. 48
Scrollen...................................................... 31
Simulatie.................................................... 49
Snelmenu................................................... 28
Standaardinstellingen................................ 13
Stembegeleiding........................................ 25
snelmenu.............................................. 28
07
72
Str ontw
autotrein................................................
beperkt opengestelde wegen...............
gebied...................................................
gekozen gebied....................................
gespecificeerde gebieden....................
snelwegen.............................................
tolwegen...............................................
veerponten............................................
verkeersproblemen...............................
Voor bew. instel............................. 28, 31, 38
44
44
45
45
44
44
44
44
44
T
Taal............................................................ 47
W
Weergeven kaart........................................ 24
Wijzigingen in het boekje........................... 12
Terug naar het vertrekpunt........................ 37
Terug naar standard.................................. 44
Terugreis.................................................... 37
TMC-ontvanger.............................. 15, 17, 19
Toetsenset................................................. 20
positie....................................... 15, 17, 19
V
Verkeersinformatie......................... 15, 17, 19
snelmenu........................................ 28, 29
uitzending............................................. 55
Verkeersinformatiesymbolen selecteren.... 54
Verkeersmelding lezen............................... 55
Verkeerssymbolen op de kaart.................. 52
Symbool "Niet storen"............................... 20
Volgende bestemming in reisplan............. 42
Systeem activeren....................................... 8
Volumeregeling stembegeleiding... 15, 17, 19
Z
Zendstation met verkeersinformatie zoeken............................................................. 56
Zendstations met verkeersinformatie
zoeken/selecteren................................ 56
Zendstations met verkeersinformatie zoeken............................................................. 56
Zoeken
algemeen.............................................. 21
postcode............................................... 36
via punt op kaart................................... 38
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-03-26T11:49:47+01:00; Page 1
VOLVO XC60, V70, XC70 & S80
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI)
GEBRUIKSAANWIJZING
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&%%.+9jiX]6I%-'%Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%%-!8deng^\]i'%%%"'%%-Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising