Volvo V50 2008 Quick Guide

Volvo V50 2008 Quick Guide
VOLVO V50
quick Guide
gefelICITeeRd MeT de AAnkOOP vAn UW
nIeUWe vOlvO!
Het is altijd spannend een nieuwe auto te leren kennen.
Neem deze Quick Guide door om nog meer plezier te hebben van uw
nieuwe Volvo. Gedetailleerde informatie vindt u in het instructieboekje.
Waarschuwingsteksten en andere belangrijke informatie staan alleen in
het instructieboekje, niet in deze folder. Het instructieboekje bevat de
meest recente gegevens.
Opties staan aangegeven met een sterretje (*).
SleUTel en AfSTAndSbedIenIng
vergrendelt de portieren en de achterklep en activeert het alarm*.
Ontgrendelt de portieren1 en de achterklep en deactiveert het alarm.
Ontgrendelt de achterklep. (Klep
wordt niet geopend.)
Activeert 30 seconden2 lang de verlichting van de buitenspiegels* alsmede de
interieur-, instap- en kentekenplaatverlichting. Richtingaanwijzers en stadslichten vóór/achterlichten branden.
“Paniek”-toets. In een noodsituatie
de toets ca. 3 seconden lang ingedrukt
houden om het alarm te laten afgaan.
Het alarm uitschakelen met de ontgrendelingstoets.
SleUTelblAd
Te gebruiken om het dashboardkastje te
vergrendelen/ontgrendelen of het slot in het
bestuurdersportier te bedienen als de auto
bijvoorbeeld zonder stroom zit.
1. Als geen van de portieren noch de achterklep binnen 2 minuten na ontgrendeling wordt geopend,
worden deze na enige tijd automatisch opnieuw
vergrendeld.
2. De tijd is in te stellen op 30, 60 of 90 seconden (zie
instructieboekje).
kOUde START
n.b.
Om te zorgen dat de emissieregeling snel
op temperatuur komt, is het mogelijk dat de
motor korte tijd iets hogere stationaire toeren
maakt.
RICHTIngAAnWIJZeRS
A. Korte signalen, drie knippersignalen.
B. Onafgebroken serie knippersignalen.
AUTOSTART (geldT vOOR de 2.4i, T5 en
d5)
De contactsleutel/startknop naar stand III
draaien en loslaten. De motor start automatisch.
Een dieselmotor altijd laten voorgloeien in
stand II, voordat u de motor start.
STUURWIel InSTellen
WAARSCHUWIng! Stel het stuurwiel in, voordat u gaat rijden. Doe dit nooit tijdens het rijden.
veRlICHTIngSbedIenIng
koplamphoogteverstelling (automatisch voor Bi-Xenonverlichting*).
Automatisch dimlicht en grootlichtsignalen. Het is niet mogelijk het groot
licht te voeren.
Stadslichten voor/achterlichten
dimlicht, dooft bij het afzetten van de
motor. Het is mogelijk het groot licht
te voeren.
Actieve bi-Xenonverlichting*, de
lichtbundels van de koplampen draaien
met het stuurwiel mee.
display- en instrumentenverlichting
Mistlampen vóór*
Mistachterlicht, (één lamp)
A
B
A
grootlichtsignalen
B
Wisselen groot licht/dimlicht en
Approach-verlichting.
bedIenIngSPAneel OP beSTUURdeRSPORTIeR
2
2
1
1
2
2
L R
buitenspiegel instellen, op l of R
drukken. Instellen met hendeltje.
buitenspiegels inklappen*, tegelijkertijd l en R indrukken. Nogmaals
indrukken om uit te klappen.
2
elektrisch bediende ruiten handmatig openen/sluiten
elektrisch bediende ruiten automatisch openen/sluiten
Achterste zijruiten en portieren
vergrendelen*, kinderslot.
AUTOveRZORgIng
Voor de lak is het beter om de auto met de
hand te wassen dan in een automatische
wasstraat. Een nieuwe laklaag is bovendien
kwetsbaarder dan een oude laag. U wordt
daarom geadviseerd de eerste maanden na
aankoop van een nieuwe auto deze alleen met
de hand te wassen.
Leren bekleding heeft regelmatige verzorging
nodig. Gebruik daarom een- à viermaal per
jaar (zo nodig vaker) een leerverzorgingsproduct. Leerverzorgingsproducten zijn verkrijgbaar bij de erkende Volvo-werkplaats.
AUdIOSYSTeeM
RAdIO
6 Radiozender kiezen door te draaien.
10 Zender zoeken met pijl-links/pijl-rechts
of met SCAn (8). Tot 20 zenders vastleggen door 0–9 ingedrukt te houden bij
FM1 en 0–9 bij FM2. Na vastlegging van
een zender verschijnt een bevestiging op
het display.
11 Zenders automatisch vastleggen.
Ca. 2 seconden op AUTO drukken. De tien
best doorkomende zenders worden vastgelegd. Op 0–9 drukken om een zender te
selecteren.
Cd-SPeleR
10 Ander nummer op cd met pijl-links/pijlrechts of aan (6) draaien.
Cd kiezen2 met pijl-omhoog/pijl-omlaag.
1 Aan/uit en volume. Indrukken om aan/uit
te zetten. Omdraaien voor instellen
volume. Individueel vastgelegde volumestanden voor radio, TP, handsfree* en
RTI*.
2 fM1, fM2 of AM.
4 display, klok instellen onder persoonlijke
3 Cd uitwerpen. Bij kort indrukken wordt
alleen de beluisterde cd uitgeworpen. Bij
lang indrukken worden alle cd’s uitgeworpen2.
7 Rechtstreeks cd kiezen2 . Op 1–6 drukken.
instellingen.
5 MOde. Cd of AUX
6 geluidsweergave, indrukken om te kie1
zen uit BAS, Dolby Pro Logic II* of SUBWOOFER*. Omdraaien om bij te regelen.
9 MenU, AUX, volume en geavanceerde
geluidsinstellingen. SUBWOOFER* activeren/deactiveren.
1. AUX-ingang voor bijv. mp3-speler (voor optimale
geluidsweergave volume op half zetten).
2. Alleen cd-wisselaar*.
RUITenWISSeRS en RegenSenSOR*
#
enkele wisslag
0
Uit
C
0
D
%
Intervalstand wissers, voor instellen
aan (2) draaien.
normale snelheid
F
Hoge snelheid
1
G
Ruiten- en koplampsproeiers
2
H
Ruitensproeier achterklep
3
Ruitenwisser achterklep intervalstand/normale stand
$
G
E
F
Activeert regensensor, stand d–f
deactiveert regensensor.
gevoeligheid instellen met duimwiel.
displaysymbool bij regensensor aan.
elekTROnISCHe klIMAATRegelIng, eCC*
AUTOMATISCHe RegelIng
In de stand AUTO regelt het ECC-systeem
automatisch alle functies voor een groter bedieningsgemak en optimale luchtkwaliteit.
1 Automatische functie
Op AUTO drukken om de temperatuur en
de overige functies automatisch te laten
regelen.
2 Temperatuur
Indrukken voor individuele temperatuurinstelling voor de linker- (l) of rechterzijde (R). Knop naar gewenste temperatuurstand draaien. Ingestelde temperatuur
staat op display.
HAndMATIge RegelIng
ventilatorsnelheid
luchtverdeling
Ontwaseming om de voorruit en zijruiten snel van condens te ontdoen.
Interior Air Quality System* aan (A).
Recirculatie aan (M).
Airconditioning aan/uit
elektrische verwarming achterruit en buitenspiegels. Automatisch
uitschakelen1
1. Achterruit 12 minuten. Spiegels 6 minuten.
PACOS*, PASSAgIeRSAIRbAg deACTIveRen
2
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)
Contactsleutel gebruiken voor omzetten
On/Off.
Off: Airbag gedeactiveerd.
PASSengeR AIRbAg Off verschijnt op
waarschuwingslampje boven de achteruitkijkspiegel.
Kinderen op een comfortkussen of in een
kinderzitje mogen op de voorstoel zitten, maar
nooit passagiers groter dan 1,40 m.
WAARSCHUWIng
Onoordeelkundig gebruik kan levensgevaarlijke situaties opleveren. Bij twijfel over het
juiste gebruik het instructieboekje raadplegen.
On: Airbag geactiveerd.
Passagiers groter dan 1,40 m mogen op de
voorstoel zitten, maar nooit kinderen op een
comfortkussen of in een kinderzitje.
bOORdCOMPUTeR en dAgTelleR
bRAndSTOf
bOORdCOMPUTeR
1 laag brandstofpeil
Nog 8 liter benzine (7 liter dieselolie) in de
tank.
2 brandstofmeter
De pijl geeft aan dat de tankdop aan de
rechterzijde zit.
dAgTelleRS
5 Op het display staan twee verschillende
dagtellers, T1 & T2.
3 Wisselen tussen T1 & T2 door kort in-
drukken. Lang indrukken om actuele teller
te resetten.
6 Indrukken om een melding te verwijderen.
7 Omdraaien om bijv. KILOMETER TOT
LEGE TANK op het display (4) weer te
geven.
8 Actuele functie resetten. Lang indrukken om alle functies te resetten.
belAngRIJk
kIlOMeTeR TOT lege TAnk is een schatting op basis van eerdere rijomstandigheden.
COnTROle- en WAARSCHUWIngSlAMPJeS
Melding informatiedisplay lezen
fout in AbS-systeem. Stop auto
z.s.m. Motor opnieuw starten1.
Stop auto z.s.m. Storing verhelpen
aan de hand van displaymelding.
fout in remsysteem. Stop auto
z.s.m. Remvloeistof controleren2.
Stabiliteitssysteem dSTC*. Knippert bij actief systeem.
lage oliedruk. Stop auto z.s.m.
Oliepeil controleren2.
1. Contact opnemen met een Volvo-werkplaats als het lampje bij de tweede startpoging opnieuw brandt.
2. Auto laten bergen als het lampje blijft branden.
TAnken
ROeTfIlTeR
Dieselmodellen zijn uitgerust met een
roetfilter, waardoor een nog efficiëntere
emissieregeling mogelijk is. Onder normale
rijomstandigheden blijven de roetdeeltjes uit
de uitlaatgassen in het filter achter. Om de
roetdeeltjes te verbranden en het filter te legen wordt een zogeheten regeneratie gestart.
Tijdens de regeneratie ligt het motorvermogen
mogelijk iets lager.
Knop indrukken om tankvulklep te openen.
Tankdop ophangen tijdens het tanken.
blIS, blInd SPOT InfORMATIOn
SYSTeM*
Als het controlelampje voor BLIS oplicht
zonder dat u voertuigen in de dode hoeken
kunt waarnemen, kunnen reflecties op een
nat wegdek, eigen schaduwen op betonnen
wegen of een laag staande zon in de camera
daarvan de oorzaak zijn.
Bij een storing in het BLIS verschijnt de melding blIS SeRvICe veReIST op het display.
eMeRgenCY bRAke ASSIST, ebA
De remkrachtverhoging bij noodstops helpt
de remkracht verhogen om op die manier
de remweg te verkorten. Het EBA-systeem
wordt geactiveerd wanneer u krachtig remt.
Wanneer het EBA geactiveerd wordt, zakt het
rempedaal iets verder omlaag dan normaal.
Bedien het rempedaal (houd het ingedrukt)
zolang dat nodig is. Zodra u het rempedaal
loslaat, worden de remmen volledig gelost.
RUggedeelTen ACHTeRbAnk OMklAPPen
A. Veiligheidsgordel aan kledinghaak ophangen.
B. Zitgedeelte vooroverklappen.
C. Pal van ruggedeelte vrijgeven en ruggedeelte naar voren toe omklappen.
D. Pal van hoofdsteun vrijgeven.
E. Hoofdsteun in de bussen aan de onderkant
van het zitgedeelte plaatsen.
F. Ruggedeelte omlaagklappen.
Ook de passagiersstoel is omlaag te klappen. Zie
punt 6 onder VOORSTOEL INSTELLEN.
vOORSTOel InSTellen
+
-
1
2
3
4
5
6
lendensteun
Hellingshoek ruggedeelte
Stoel omhoog/omlaag
voorkant zitting omhoog/omlaag
vooruit/achteruit
Rugleuning passagiersstoel omklappen
OPbeRgMOgelIJkHeden, 12v-AAnSlUITIngen & AUX
De 12v-aansluitingen in de middenconsole
voor/achter werken wanneer het contactslot in
stand I of II staat. De 12v-aansluiting rechts in
de bagageruimte* is altijd actief.
Met de AUX-ingang is het mogelijk om muziek
op bijv. een mp3-speler te beluisteren via het
audiosysteem van de auto.
belAngRIJk
Bij gebruik van de 12V-aansluiting in de
bagageruimte met de motor afgezet kan de
accu uitgeput raken.
TP 9281 (Dutch). AT 0720. Printed in Sweden, Göteborg 2007. Copyright © 2000–2007 Volvo Car Corporation.
HOUdeR vOOR bOOdSCHAPPenTASSen*
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement