Volvo | XC90 | Road and Traffic Information | Volvo XC90 2014 Road and Traffic Information

Volvo XC90 2014 Road and Traffic Information
WEB EDITION
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION – RTI
Gebeurtenis bij volgende begeleidingspunt
Bestemming van reisplan
Naam van volgende weg/straat
Uitgesloten gebied voor route
Faciliteit (benzinestation)
Berekende afstand tot bestemming
Berekende reistijd tot bestemming of tijdstip bij aankomst (ETA)
Schaal
Geplande route
Naam van huidige weg/straat
G032524
Deelbestemming van geplande route
Type weg
Kleur
Snelweg
Groen
Hoofdweg
Rood
Kleinere hoofdweg
Donkergrijs
Normale weg
Lichtgrijs
Tekst en symbolen op het scherm
Opgeslagen locatie (symbool en tekst naar keuze)
Afstand tot volgende begeleidingspunt
Volgende begeleidingspunt
Bekend landmerk
Positie van de auto
Afgelegd van geplande route
Startpunt van geplande route
Verkeersinformatie
Weg waarvoor verkeersinformatie geldt
Pijl op buitenste kompasring geeft richting naar bestemming aan
Kompas
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION - RTI
Het navigatiesysteem van Volvo is een verkeersinformatie- en begeleidingssysteem dat door Volvo
is ontwikkeld. Het systeem begeleidt u naar een
bestemming en geeft informatie langs de route.
Het systeem informeert u over situaties die het rijden kunnen bemoeilijken, zoals ongevallen en
wegwerkzaamheden, en toont u dan alternatieve
routes.
U kunt een reisplan opstellen, op faciliteiten langs
de route zoeken, speciale plaatsen opslaan enz.
Het systeem toont de exacte positie van de auto
en kan u, als u eventueel fout rijdt, altijd naar de
bestemming leiden.
U zult ervaren hoe intuïtief het systeem in het
gebruik is. Probeer het maar. Om te zorgen dat u
tevreden met het systeem bent adviseren wij u de
informatie in dit boekje door te nemen.
Het navigatiesysteem van Volvo levert een bijdrage aan een beter milieu door snellere en kortere routes voor te stellen.
Licentieovereenkomst NAVTEQ DATABAS
Voor informatie voor eindgebruikers, zie
pagina 74.
Inhoud
01 Leer uw navigatiesysteem
kennen
02 Eenvoudige
gebruikersinstelling
Gebruiksaanwijzing..................................... 8
Voordat u begint......................................... 9
Menu’s...................................................... 11
Plaats van onderdelen en functies XC90.. 14
Bedieningselementen............................... 16
Toetsenset................................................ 17
Weergavestand en stembegeleiding......... 18
Hoofdeenheid, update, onderhoud........... 20
Menu’s......................................................
Menustructuur...........................................
Bestemming instellen................................
Bestemming wissen/weergeven...............
Instellingen................................................
03 Geavanceerde
gebruikersinstelling
24
26
27
30
31
Menu’s......................................................
Menustructuur...........................................
Bestemming instellen................................
Reisplan....................................................
Huidige positie..........................................
Verkeersinformatie....................................
Instellingen................................................
Simulatie...................................................
01 02 03
2
34
38
40
45
48
49
50
55
Inhoud
04 Verkeersinformatie
Algemeen..................................................
Verkeersproblemen vermijden..................
Informatie kiezen.......................................
Informatie lezen.........................................
Zender.......................................................
58
59
61
62
63
05 Symbolen op de kaart
06 Vragen en antwoorden
Landmarks en wegnummers.................... 66
Symbolen voor faciliteiten......................... 67
Veelgestelde vragen.................................. 72
EULA - Licentieovereenkomst.................. 74
Copyright.................................................. 77
04 05 06
3
Inhoud
07 Alfabetisch register
Alfabetisch register................................... 78
07
4
Inhoud
5
6
G028780
Gebruiksaanwijzing................................................................................... 8
Voordat u begint....................................................................................... 9
Menu’s.................................................................................................... 11
Plaats van onderdelen en functies XC90................................................ 14
Bedieningselementen.............................................................................. 16
Toetsenset.............................................................................................. 17
Weergavestand en stembegeleiding....................................................... 18
Hoofdeenheid, update, onderhoud......................................................... 20
LEER UW NAVIGATIESYSTEEM KENNEN
01 Leer uw navigatiesysteem kennen
Gebruiksaanwijzing
01
Algemeen over de gebruiksaanwijzing
Wijzigingen in het boekje
Net als het systeem is de gebruiksaanwijzing
opgedeeld in de gebruikersmodus Makkelijk
en Gevorderd.
De specificaties, constructiegegevens en
afbeeldingen in dit instructieboekje zijn niet
bindend.
Menuopties/paden
We behouden ons het recht voor om zonder
voorafgaande mededeling wijzigingen aan te
brengen.
Alle op het display te maken keuzes worden
in de gebruiksaanwijzing gemarkeerd met een
iets grotere en grijskleurige tekst, bijv.
Bestemm. instellen.
Paden in de menustructuur worden bijv. als
volgt aangegeven:
Bestemm. instellen
Adres
Stad
Speciale tekst
N.B.
Teksten met het kopje N.B. duiden op tips
en adviezen die het gebruik van bepaalde
mogelijkheden en functies vergemakkelijken.
Voetnoot
In de gebruiksaanwijzing staat informatie in
een voetnoot onder aan de pagina of direct
8
bij een tabel. Deze informatie vormt een aanvulling op de tekst waarnaar het cijfer verwijst.
Hoewel in de gebruiksaanwijzing doorgaans
functies worden besproken die voor alle
markten gelden, is marktspecifieke informatie
niet uitgesloten.
© Volvo Car Corporation
01 Leer uw navigatiesysteem kennen
Voordat u begint
Algemeen
U kunt het navigatiesysteem gebruiken zonder een bestemming te hebben opgegeven.
Er wordt een kaart met de positie van de auto
op het scherm getoond, waarbij de auto met
een blauwe driehoek is gemarkeerd.
Het systeem wordt voortdurend bijgewerkt en
kan daarom functies bevatten die niet in dit
boekje staan beschreven.
De inhoud van het systeem kan per land verschillen en sommige menukeuzes zijn om
technische redenen niet in alle landen
beschikbaar.
Opstarten
ENTER nadat Makkelijk (Easy mode) of
Gevorderd (Advanced mode) is gekozen.
Kaartstand
Na het opstarten wordt kort het hoofdmenu
getoond waarna het scherm de kaartstand
start en het actuele kaartbeeld over het complete scherm wordt getoond.
•
Druk op BACK om het hoofdmenu te
activeren, zie pagina 24.
•
Druk op ENTER om het snelmenu te activeren, zie pagina 24.
01
Instellingen
Het systeem wordt met basisinstellingen
geleverd, maar start met de instellingen die
het laatst zijn verricht.
Als u een instelling hebt gewijzigd maar later
de fabrieksinstelling wilt hervatten, geldt dit
alleen voor de bewuste instelfunctie.
Er bestaat geen mogelijkheid om alle instellingen tegelijk te resetten.
Aan/Uit
1. Druk op de navigatietoets om de scrollstand te activeren, bijv. om delen van de
kaart te bekijken die buiten het scherm
liggen.
Aan
2. ENTER in deze stand activeert u het
Scrollmenu, zie pagina 24.
Als het systeem handmatig wordt uitgeschakeld, moet het ook handmatig worden ingeschakeld. Ga als volgt te werk:
Het systeem start automatisch als de contactsleutel/-knop1 in de stand I of II wordt
gedraaid.
1. De contactsleutel/-knop moet in de stand
I of II staan (zie het instructieboekje van
de auto).
2. Druk op ENTER of BACK.
3. Het scherm wordt geactiveerd.
Het systeem toont eerst een scherm waarvan
de tekstinhoud moet worden bevestigd met
1
Wordt in plaats van de sleutel gebruikt in auto's met een keyless-systeem.
Het kan enige seconden duren voordat het
systeem de positie en beweging van de auto
registreert.
}}
9
01 Leer uw navigatiesysteem kennen
01
Voordat u begint
Uit
Eenvoudig/Geavanceerd
Het systeem wordt automatisch uitgeschakeld als de contactsleutel naar stand 0 wordt
gedraaid.
Bij het inschakelen van het navigatiesysteem
kunt u de gewenste gebruikersstand kiezen.
Het systeem kan handmatig worden uitgeschakeld, zodat het de volgende keer niet
automatisch start als de contactsleutel in de
stand I wordt gedraaid. Ga als volgt te werk:
In deze stand zijn alleen de belangrijkste
menu’s beschikbaar. Wellicht handig voor wie
zo eenvoudig mogelijk van A naar B wil rijden.
1. Druk op BACK om het hoofdmenu te
openen.
2. Ga naar Uitschakelen met de navigatietoets.
3. Druk op ENTER.
4. Het scherm wordt ingeklapt.
N.B.
Het systeem is ook raadpleegbaar met de
motor afgezet. Houd er daarom rekening
mee dat frequent gebruik van het navigatiesysteem met de motor afgezet de startaccu kan uitputten.
10
• Makkelijk
• Gevorderd
In deze stand staan alle instellingen en functies tot uw beschikking.
Van stand wisselen
U kunt tussen de Makkelijk en Gevorderd
stand wisselen onder Instellingen.
Eventuele instellingen die in de Makkelijk
stand zijn verricht, worden niet meegenomen
naar de Gevorderd stand of andersom, maar
gelden alleen in de gekozen stand.
Zie de volgende pagina voor de verschillen
tussen de menu's voor de beide alternatieven.
Demo (gesimuleerde
routebegeleiding)
Om een indruk te krijgen van de werking van
het navigatiesysteem is het mogelijk een
route te simuleren terwijl de auto stilstaat.
De functie is alleen beschikbaar in de stand
Gevorderd.
Voor meer informatie over de demo (zie
pagina 55).
01 Leer uw navigatiesysteem kennen
Menu’s
Menuopties op twee niveaus Makkelijke stand
Bestemm. instellen
Adres
Faciliteiten
Laatste 20
Punt op kaart
Bestemming tonen
Bestemming verwijderen
Instructiespraak
Instructievolume
Taal
Kleur
Kaart bekijken
Gebruikersmodus
Uitschakelen
Voor informatie over alle mogelijke menuopties in de stand Makkelijk, zie pagina 26.
01
Menuopties op twee niveaus Geavanceerde stand
Bestemm. instellen
Adres
Faciliteiten
Opgeslagen locaties
Laatste 20
Terugreis
Punt op kaart
Lengte/breedte
Instellingen
Reisplan
Instr. start
Reisplan toevoegen
Route-opties
Reisplan wissen
Volgende bestem.
11
01 Leer uw navigatiesysteem kennen
01
Menu’s
Adres
Huidige positie
Instellingen
Verkeersinformatie
Route-opties
Kaart-opties
Instructie-opties
Systeemopties
Demo starten
Uitschakelen
Voor informatie over alle mogelijke menuopties in de stand Geavanceerd, zie
pagina 38.
12
01 Leer uw navigatiesysteem kennen
Menu’s
01
13
01 Leer uw navigatiesysteem kennen
01
14
Plaats van onderdelen en functies XC90
01 Leer uw navigatiesysteem kennen
Plaats van onderdelen en functies XC90
Hoofdeenheid
Het systeem maakt gebruik van een harddisk.
Voor meer informatie, zie pagina 20.
De hoofdeenheid is onder de bestuurdersstoel gemonteerd en heeft o.a. de volgende
functies:
•
•
Positiebepaling van de auto
•
•
•
•
Hanteren van verkeersinformatie
Berekening van de route naar de opgegeven bestemming
Stembegeleiding
Kaartgegevens opslaan
Dvd-speler; voor het updaten van kaartgegevens en software.
N.B.
De dvd-speler van de hoofdeenheid is uitsluitend bestemd voor kaart-dvd’s van
Volvo.
De gps- en TMC-ontvanger zijn in de hoofdeenheid geïntegreerd.
Het voordeel van dit concept is dat het navigatiesysteem de route registreert en berekent, ook als het gps-signaal tijdelijk is weggevallen, bijv. bij het rijden in een tunnel.
Verkeersinformatie
TMC (Traffic Message Channel) is een
gestandaardiseerd codesysteem voor verkeersinformatie. De ontvanger zoekt automatisch de juiste zendfrequentie op. De ontvangst gaat via de FM-antenne.
Het dekkingsgebied van het systeem wordt
voortdurend uitgebreid waardoor updaten
soms noodzakelijk kan zijn, zie pagina 20.
Het maakt niet uit of u de gebruikersstand
Makkelijk of Gevorderd hebt gekozen: verstuurde verkeersinformatie komt altijd binnen
en wordt altijd getoond. Voor meer informatie,
zie pagina 58.
01
Toetsenset
De toetsenset zit rechts aan de achterzijde
van het stuurwiel. Gebruik deze om menuopties door te nemen, keuzes te bevestigen of
terug te gaan binnen menu’s. Voor meer
informatie, zie pagina 16.
Beeldscherm
Op het beeldscherm verschijnen kaarten en
wordt gedetailleerde informatie verstrekt over
de gekozen route, de afstand, menu’s e.d.
Voor informatie over het onderhoud van het
scherm, zie pagina 20.
IR-ontvanger
De IR-ontvanger voor de afstandsbediening
zit in het bedieningspaneel van de geluidsinstallatie. Voor meer informatie, zie
pagina 16.
Luidsprekers
Het geluid van het navigatiesysteem wordt
doorgegeven via de luidsprekers voorin.
Positioneren
De huidige positie en rijrichting van de auto
worden bepaald aan de hand van signalen
afkomstig van het gps-satellietsysteem, de
snelheidssensor van de auto en een zogeheten gyroscoop.
15
01 Leer uw navigatiesysteem kennen
01
Bedieningselementen
Positie van toetsenset en IRontvanger
Toetsenset stuurwiel/
afstandsbediening
ENTER
Een keuze bevestigen of activeren.
BACK
De laatst verrichte keuze annuleren of terugkeren binnen de menustructuur.
G019916
“Niet storen”
Het navigatiesysteem wordt met de toetsenset op het stuurwiel of met de afstandsbediening bediend.
De toetsenset zit rechts aan de achterzijde
van het stuurwiel.
Richt de afstandsbediening op de IR-ontvanger, die op het luidsprekerrooster bij het
beeldscherm of in het bedieningspaneel van
de geluidsinstallatie (alleen XC90) zit.
N.B.
De afstandsbediening bevat batterijen van
het type AAA of R03. Als de afstandsbediening niet werkt, controleer dan eerst of
de batterijen soms aan vervanging toe zijn.
16
De toetsenset op het stuurwiel en op de
afstandsbediening hebben dezelfde functies.
Gebruik de toetsenset om door menuopties
te lopen, keuzes te bevestigen of terug te
gaan binnen menu’s.
De uitvoering kan per model verschillen.
Navigatietoets
Met de navigatietoets – de stuurpen van de
toetsenset of de pijltjestoetsen van de
,
,
en
– bladert
afstandsbediening
u tussen de verschillende menuopties. De
navigatietoets verplaatst ook de cursor (het
dradenkruis) op de kaart.
In bepaalde situaties heeft het systeem
enkele seconden extra tijd nodig om een
berekening uit te voeren. Er wordt dan een
symbool op het scherm weergegeven.
N.B.
Wanneer het symbool voor berekening
zichtbaar is, reageert het systeem niet op
commando’s via de navigatieknop of de
knoppen ENTER of BACK.
01 Leer uw navigatiesysteem kennen
Toetsenset
Intoetsen en opties kiezen
01
De schuifbalk rechts van de lijst geeft aan dat
er meer alternatieven op de lijst staan dan die
op het scherm. Het cijfer (110) geeft het aantal alternatieven aan.
1. Ga van de lijst met alternatieven terug
naar de tekentabel met BACK.
2. Wis de ingevoerde letters per stuk met
BACK.
Algemene zoekopdracht
De toetsenset wordt op veel plekken in de
menu's gebruikt om specifieke informatie op
te geven, bijv. type faciliteit, land, stad, adres,
huisnummer of postcode.
1. Kies letters met de navigatietoets en
druk op ENTER.
> Wanneer er geen alternatieven zijn,
wordt automatisch de rest van de letters aangevuld.
Onder aan het scherm verschijnt een
lijst met de eerste drie alternatieven die
overeenkomen met de letters die u
hebt ingevoerd.
2. U kunt ook meteen naar de lijst met alter.
natieven gaan met
3. Maak uw keuze en druk op ENTER.
De zoekfunctie is altijd beschikbaar en werkt
altijd op dezelfde manier, waar u zich ook
bevindt.
Wanneer u tijdens het invoeren op ENTER
drukt, verschijnen alle mogelijke treffers:
plaatsen, straten, faciliteiten e.d.
Als u bijvoorbeeld zoekt op een naam als
London Airport, zullen alle combinaties met
London verschijnen wanneer u de letters LO
invoert. Naarmate u meer letters opgeeft zal
het aantal treffers afnemen en vindt u sneller
wat u zoekt.
Een zoekopdracht met LO levert tevens treffers op zoals Restaurant Lou Trivalou, omdat
ook treffers bestaande uit meerdere delen
met een spatie ertussen worden meegenomen.
17
01 Leer uw navigatiesysteem kennen
01
18
Weergavestand en stembegeleiding
01 Leer uw navigatiesysteem kennen
Weergavestand en stembegeleiding
Schermbeeld in verschillende
weergavestanden
Hoe de kaartweergave eruitziet hangt van de
geografische positie en de verrichte instellingen af. Daarbij valt te denken aan de kaartschaal, weer te geven symbolen e.d.
Een uitleg van voorkomende tekst, borden en
symbolen op het scherm vindt u aan de binnenkant van de omslag.
Faciliteiten langs de snelweg. De functie
is ook beschikbaar als u geen bestemming hebt opgegeven. Alleen weergegeven langs de snelweg waar u op dat
moment rijdt. Druk ENTER op het symbool voor Faciliteiten helemaal rechts in
het snelmenu, zie pagina 35.
Gedetailleerde weergave knooppunt. Het
linker deel van het scherm vergroot de
rijsituatie op de volgende kruising uit.
(Alternatieve rijstroken worden alleen voor
grotere wegen weergegeven.) De situatie
wordt altijd aangevuld met een gesproken
melding.
Er is gekozen voor de weergave van twee
kaarten. Het beeld toont dezelfde kaart,
maar met verschillende schalen. Verschijnt na ENTER op het symbool voor
Kaart/Route in het snelmenu, zie
pagina 34.
Scrollstand, zie pagina 24 en 36.
Kompas
De kaartweergave kan het
kompas op twee manieren
weergeven:
Stembegeleiding
Nadat u een bestemming hebt ingevoerd, de
stembegeleiding hebt geactiveerd en vervolgens een kruising of afslag nadert, krijgt u tijdig stembegeleiding met informatie over de
afstand en de te verrichten manoeuvre. Tegelijkertijd verschijnt er een gedetailleerde kaart
van het knooppunt. De gesproken melding
wordt net voor het knooppunt herhaald.
Stembegeleiding is altijd beschikbaar met
ENTER op het symbool voor Begeleiding, zie
pagina 24 en 34.
N.B.
In bepaalde gevallen (bijvoorbeeld wanneer u gebruik maakt van een via Bluetooth aangesloten mobiele telefoon) wordt
de gesproken melding vervangen door een
pling.
01
- Met de kompasrichting
noord altijd omhoog.
omhoog.
- Met de rijrichting altijd
De rode punt van de kompasnaald wijst in
noordelijke richting op de kaart en de witte
wijst naar het zuiden.
De grijze bestemmingspijl in de buitenste ring
van het kompas wijst naar de gekozen
bestemming.
Ga naar Instellingen Kaart-opties
Kaartrichting om te kiezen hoe de kaartrichting moet worden weergegeven en ga naar
Kompas om te kiezen hoe het kompas moet
worden weergegeven, zie pagina 52.
Tolwegen
In bepaalde gebieden zijn tolwegen. Wanneer
u een tolweg nadert, zult u daarover een
gesproken melding krijgen.
Daarvoor moet u wel een bestemming hebben ingevoerd.
19
01 Leer uw navigatiesysteem kennen
01
Hoofdeenheid, update, onderhoud
Inhoud van hoofdeenheid
Verzorging van beeldscherm
Alle kaartgegevens zijn voorgeïnstalleerd op
de harddisk van de hoofdeenheid. Er zit bij
levering geen dvd in de speler. Pas bij een
eventuele update van kaartgegevens hebt u
een dvd nodig (zie de aanwijzingen op de verpakking).
Maak het beeldscherm schoon met een
zachte, niet pluizende doek die u met wat
schoon water of een mild glasreinigingsmiddel bevochtigd hebt.
Er komen regelmatig dvd’s uit met herziene
en aangevulde informatie. Neem contact op
met een Volvo-dealer voor de nieuwste versie.
Hanteer de dvd’s met de nodige voorzichtigheid. Bewaar ze in de bijbehorende hoesjes
wanneer u ze niet gebruikt. Bescherm ze
tegen vocht, grote hitte, direct zonlicht en
stof.
Zie ook www.volvocars.com/navi voor meer
informatie over kaarten e.d.
Bij inhoudelijke fouten of op- en aanmerkingen ten aanzien van de kaarten wordt geadviseerd rechtstreeks contact op te nemen met
de kaartleverancier NavTeq, zie
www.navteq.com.
N.B.
De dvd-speler van de hoofdeenheid is uitsluitend bestemd voor kaart-dvd’s van
Volvo.
Verzorging van dvd’s
Update met dvd
N.B.
Zorg voor voldoende stroomvoorziening,
omdat een update tot ca. 2 uur kan duren.
Als er behalve de kaartgegevens ook nieuwe
software op de dvd staat, wordt eerst de
update gestart.
Het is mogelijk de kaartgegevens tijdens het
rijden bij te werken, maar zolang de update
loopt kunt u geen gebruik maken van het
navigatiesysteem.
1. Schakel het systeem in.
20
2. Haal een eventuele dvd die in de eenheid
zit eruit.
3. Breng de dvd met de update aan. Als de
update meerdere dvd’s beslaat dan dient
u ze één voor één aan te brengen, in de
volgorde waarin ze genummerd zijn.
4. Het systeem wordt vervolgens automatisch bijgewerkt. Ondertussen verschijnt
informatie op het scherm over de voortgang van het proces.
5. Na de update dient u de dvd met de
recentste update in de eenheid laten zitten. Als de update meerdere dvd’s
beslaat, dient u daarvoor dvd nummer 1
te gebruiken. Wanneer u de dvd uit de
hoofdeenheid haalt, werkt het systeem
niet meer.
Als het systeem tijdens de update wordt uitgeschakeld, wordt de update een volgende
keer dat het systeem geactiveerd wordt automatisch hervat.
Bij het bijwerken van de kaartgegevens kan
het systeem in bepaalde gevallen met nieuwe
functies worden uitgebreid.
Na afloop van de update verschijnt het startscherm.
01 Leer uw navigatiesysteem kennen
Hoofdeenheid, update, onderhoud
01
Afgebroken update
Als de update wordt afgebroken, kan deze
worden hervat. Bij de volgende keer opstarten moet u het alternatief Doorg.
kaartupdate in het navigatiemenu kiezen.
De update begint dan niet weer vanaf het
begin, maar het systeem registreert waar de
update werd afgebroken en gaat daar verder.
21
22
24
26
27
30
31
G029194
Menu’s....................................................................................................
Menustructuur.........................................................................................
Bestemming instellen..............................................................................
Bestemming wissen/weergeven.............................................................
Instellingen..............................................................................................
EENVOUDIGE GEBRUIKERSINSTELLING
02 Eenvoudige gebruikersinstelling
Menu’s
Algemeen
02
Snelmenu
Verkeersinformatie1
Bij het inschakelen van het navigatiesysteem
kiest u de gebruikersstand Makkelijk.
In de stand Makkelijk zijn alleen de belangrijkste menu's met de meest gebruikte functies toegankelijk.
Hoofdmenu
G029190
In het snelmenu zijn de meest gebruikte functies verzameld, wat de bediening tijdens het
rijden vereenvoudigt.
1. Druk op ENTER in de kaartstand.
2. Kies het symbool met
of
Het maakt niet uit of u de gebruikersstand
Makkelijk of Gevorderd hebt gekozen: verstuurde verkeersinformatie komt altijd binnen
en wordt altijd getoond. Voor meer informatie,
zie pagina 49 of 58.
Scrollmenu
.
De meeste systeeminstellingen kunnen worden verricht onder Instellingen in het Hoofdmenu, terwijl andere alleen via het Snelmenu
bereikbaar zijn.
G028755
- Schaal
Er verschijnt een menu met 2 alternatieven.
Het hoofdmenu zit bovenaan in de menustructuur en is bereikbaar door een of meerdere keren op de toets BACK te drukken.
In het hoofdmenu kan van gebruikersinstelling
worden gewisseld van Makkelijk naar
Geavanceerd onder: Instellingen
Systeemopties Gebruikersmodus.
1
24
Geldt niet voor alle gebieden/landen.
Na een druk op ENTER op de alternatieven
(+) of (-) wordt de kaartschaal stapsgewijs
aangepast van 50 meter tot 100 km - dit voor
een overzicht of om meer details te zien.
Staploos wijzigen is mogelijk door ENTER
ingedrukt te houden - laat de toets los als de
schaal naar wens is.
G028755
– Begeleiding
Na een druk op ENTER wordt de actuele
stembegeleiding gestart.
Scrollen
In de scrollstand beweegt een dradenkruis
over de kaart.
–
Activeer de scrollstand (Scroll menu) via
de navigatietoets.
Hoe langer de toets ingedrukt wordt gehouden, hoe sneller het dradenkruis over de kaart
beweegt.
02 Eenvoudige gebruikersinstelling
Menu’s
Menu
–
Druk op ENTER in de Scrollstand om het
Scrollmenu te zien.
02
Schaal (Scale)
Wijzigt de kaartschaal om het perspectief te
vergroten of om meer details te zien.
Na een druk op ENTER op de opties (+) of (-)
wordt de kaartschaal stapsgewijs gewijzigd
van 50 meter tot 100 km.
Staploos wijzigen is mogelijk door ENTER
ingedrukt te houden - laat de toets los als de
schaal naar wens is.
Als bestem. inst. (Set as destination)
Kiest de met het dradenkruis gemarkeerde
plaats als bestemming na een druk op
ENTER. De begeleiding start direct.
25
02 Eenvoudige gebruikersinstelling
Menustructuur
Menuopties
02
Hier ziet u drie niveaus van de menustructuur.
Verscheidene menu’s op niveau drie hebben
meerdere submenu’s. Deze worden uitvoerig
in de desbetreffende gedeelten beschreven.
Bestemm. instellen
Adres
pag. 27
Bestemming tonen
pag. 30
Bestemming verwijderen
pag. 30
Instellingen
pag. 31
Instructiespraak
Vrouw/Man
pag. 27
Land
Instructievolume
Stad
pag. 31
Uit/1/2/3/4/5
Straat
Nr.
Kruispunt
Faciliteiten
pag. 31
pag. 28
Land
Taal
pag. 31
Kleur kaart & menu
pag. 31
Zwart/Chroom/
Blauw/Donker
Stad
Kaart bekijken
Type
2D/3D
pag. 31
Naam
26
Laatste 20
pag. 28
Punt op kaart
pag. 29
Afstandseenheid
km/Engelse mijl
pag. 31
Gebruikersmodus
pag. 31
Makkelijk/
Geavanceerd
Uitschakelen
pag. 9
02 Eenvoudige gebruikersinstelling
Bestemming instellen
Adres
1. Ga naar Land (Country) en/of Stad (City)
en druk op ENTER.
2. Of kies uit de laatst gekozen alternatieven
met
.
(Voor informatie over het gebruik van de toetsenset, zie pagina 17.)
N.B.
Bestemming instellen (Set destination)
Adres (Address)
Het systeem begint met Straat om misverstanden tegen te gaan, wanneer twee
naburige steden/plaatsen met elkaar vergroeid zijn.
Opties 1
– Kies Straat (Street) zonder een stad te
Het systeem plaatst de cursor eerst op
Straat (Street). Het laatst gekozen Land
(Country) is ingevuld.
Als dat niet het geval is:
Huisnummer opgeven
Als u het huisnummer aan de straat kent, kunt
u ook dat invoeren om de bestemming nader
te bepalen.
Als de straat in meerdere steden voorkomt,
verschijnt er een lijst met alternatieven. Het
systeem begeleidt naar het midden van de
gekozen straat.
Opties 2
2. Geef het gewenste huisnummer op.
1. Begin met het kiezen van Stad
3. Ga naar kiezen en druk op ENTER.
> Het gekozen adres wordt opgenomen
in het reisplan.
2. Kies vervolgens Straat.
02
Voor de kleinere plaatsen zijn er geen straten
in het systeem opgenomen. U kunt altijd het
centrum van deze plaats als bestemming
opgeven.
1. Ga naar de regel voor Nummer nadat u
het adres hebt opgegeven en druk op
ENTER.
> Er verschijnen alternatieve huisnummers.
kiezen.
Straat opgeven
N.B.
De definitie van een stad of gebied kan
van land tot land en zelfs van regio tot
regio verschillen. In bepaalde gevallen
wordt er een gemeente bedoeld en in
andere gevallen een stadsdeel.
4. De cursor staat op starten - druk nogmaals op ENTER.
> De routebegeleiding start.
}}
27
02 Eenvoudige gebruikersinstelling
Bestemming instellen
Of:
02
–
Ga naar Starten en druk op ENTER.
> De routebegeleiding start direct.
Als het huisnummer niet is opgegeven, begeleidt het systeem u naar het midden van de
gekozen straat.
Selecteren
Bevestigt het ingevoerde nummer.
Annuleren
Terug naar het vorige beeld.
4. Ga naar Straat om een keuze te maken
uit de adressen met de opgegeven postcode en druk vervolgens op ENTER.
5. Ga naar Instr. start voor begeleiding
naar de bestemming.
N.B.
Dit geldt ook bij het zoeken naar faciliteiten.
Zoeken op faciliteiten
Kruispunt opgeven
Faciliteiten is een verzamelnaam voor tankstations, hotels, restaurants, Volvo-dealers,
ziekenhuizen, parkeerplaatsen e.d.
–
Begeleiding starten
Ga naar Begeleiding starten om de
–
begeleiding te starten.
Druk op ENTER om een submenu met
verschillende zoekopties te openen en
een faciliteit op te geven.
Land (Country)
–
Zoeken op postcode
Bestemm. instellen
Adres
Stad
In plaats van op steden te zoeken kunt u ook
op postcode zoeken.
1. Kies Stad en druk op ENTER.
2. Ga naar Postcode en druk op ENTER.
3. Kies cijfers en druk op ENTER of kies uit
de lijst met alternatieven.
28
Kies een land en druk op ENTER.
Stad (City)
–
Kies een stad en druk op ENTER.
Type (Type)
Bestemming instellen (Set destination)
Faciliteiten (Facilities)
–
Kies een type faciliteit en druk op
ENTER.
Naam (Name)
–
Voer de naam van een faciliteit in of kies
uit de alternatieven in het menu.
De lijst toont alleen de faciliteiten die in de
gekozen stad/het gekozen gebied aanwezig
zijn.
02 Eenvoudige gebruikersinstelling
Bestemming instellen
Uit laatste 20 kiezen
Bestemm. instellen
Laatste 20
02
Er verschijnt een lijst met de laatste twintig
bestemmingen.
–
Ga naar de bestemming van uw keuze en
druk op
of ENTER om het submenu te
openen.
Als bestem. inst
De bestemming in het reisplan opnemen.
Locatie verwijderen
Verwijdert de locatie van de lijst Laatste 20.
Punt op kaart
Bestemm. instellen
Punt op kaart
1. Verplaats het dradenkruis met de navigatietoets naar de gewenste bestemming
en druk op ENTER om het scrollmenu te
openen, zie pagina 24.
2. Ga naar Als bestem. inst en druk op
ENTER.
N.B.
U kunt ook rechtstreeks met het dradenkruis zoeken door gebruik te maken van
de navigatieknop in de Kaartstand.
29
02 Eenvoudige gebruikersinstelling
Bestemming wissen/weergeven
Bestemming op kaart weergeven
02
Bestemming tonen
–
Druk op ENTER om een kaartoverzicht te
krijgen van het gebied dat u als eindbestemming hebt opgegeven.
Bestemming wissen
Bestemming verwijderen
1. Druk op ENTER om naar de te wissen
bestemming te gaan.
2. Druk opnieuw op ENTER om de bestemming te wissen.
30
02 Eenvoudige gebruikersinstelling
Instellingen
Instructiestem
Instellingen
Instructiestem
Kies uit Belgische of Nederlandse instructies1.
Instructievolume
Instellingen
Instructievolume
Kies het volume van de stembegeleiding of
schakel de begeleiding uit.
Talen
Instellingen
Talen
Kies de taal voor menu’s en de instructies in
tekstvorm en de stembegeleiding.
1
Kleur
Instellingen
Gebruikersstand
Kleur
Er zijn 4 instellingen voor het uiterlijk van het
scherm - kies de instelling die u het best
vindt.
Instellingen
Gebruikersstand
02
Schakel over van de gebruikersstand
Makkelijk op Gevorderd of andersom.
Kaart bekijken
Instellingen
Kaart bekijken
De kaart kan in 2D (recht van boven) of 3D
(schuin van boven) worden getoond.
Eenh. vr afstand
Instellingen
Eenh. vr afstand
Geef aan of de afstand in km of Engelse mijl
moet worden getoond.
Geldt niet voor het Nederlandse taalgebied. Daar kan worden gekozen tussen de talen Nederlands en Belgisch.
31
32
34
38
40
45
48
49
50
55
G029196
Menu’s....................................................................................................
Menustructuur.........................................................................................
Bestemming instellen..............................................................................
Reisplan..................................................................................................
Huidige positie........................................................................................
Verkeersinformatie..................................................................................
Instellingen..............................................................................................
Simulatie.................................................................................................
GEAVANCEERDE GEBRUIKERSINSTELLING
03 Geavanceerde gebruikersinstelling
Menu’s
Algemeen
Snelmenu
Bij het inschakelen van het navigatiesysteem
kiest u de gebruikersstand Gevorderd.
03
In de stand Gevorderd hebt u toegang tot
alle instellingen en functies van het navigatiesysteem.
Hoofdmenu
G029190
In het snelmenu zijn de meest gebruikte functies verzameld, wat de bediening tijdens het
rijden vereenvoudigt.
1. Druk op ENTER in de kaartstand.
2. Kies het symbool met
of
.
De meeste systeeminstellingen kunnen worden verricht onder Instellingen in het Hoofdmenu, terwijl andere alleen via het Snelmenu
bereikbaar zijn.
Huidige locatie snel opslaan
Met één druk op een knop kunt u de huidige
kaartlocatie van de auto opslaan.
•
Het hoofdmenu zit bovenaan in de menustructuur en is bereikbaar door een of meerdere keren op de toets BACK te drukken.
In het hoofdmenu kunt u de gebruikersstand
wijzigen van Geavanceerd in Makkelijk
onder:
Instellingen Systeemopties
Gebruikersstand
1
34
Er moet een route zijn gekozen.
Druk lang op ENTER – houd de knop
ingedrukt totdat de schermweergave zich
wijzigt.
Vervolgens is de locatie opgeslagen
onder het nevenstaande symbool. De
informatie die aan de locatie gekoppeld
is kan worden aangepast onder Opgeslagen
locatie Bewerken, zie pagina 43.
G028755
- Route beschr/Kaartschaal
Er verschijnt een menu met 4 opties.
Na een druk op ENTER op de optie bovenaan verschijnt een kaart met de resterende
route1 van de huidige positie naar de bestemming.
Na een druk op ENTER op de tweede optie,
verschijnt een kaart die de hele route1 van
begin tot bestemming toont.
Na een druk op ENTER op de opties (+) of (-)
wordt de kaartschaal stapsgewijs aangepast
van 50 meter tot 100 km - dit voor een overzicht of om meer details te zien.
Staploos wijzigen is mogelijk door ENTER
ingedrukt te houden - laat de toets los als de
schaal naar wens is.
Als is gekozen voor het tonen van twee kaarten, wordt het symbool voor de kaartschaal
aan het eind van beide snelmenu’s getoond dit om de schaal individueel te kunnen aanpassen.
G028755
– Begeleiding
Na een druk op ENTER wordt de actuele
stembegeleiding gestart.
03 Geavanceerde gebruikersinstelling
Menu’s
G028755
– Kaart/Route beschr
Route beschr
Na een druk op ENTER wordt een lijst
getoond met komende begeleidingspunten.
Naast de wegnaam worden tevens de afstand
tussen de begeleidingspunten en het type
manoeuvre getoond.
Eén kaart/Twee kaart.
Na een druk op ENTER verschijnen één groot
of twee kleinere kaarten van het actuele
gebied. Er kunnen verschillende schalen voor
de kaart worden aangegeven.
Voor bew. instel.2
Maakt het mogelijk om kaarten op te slaan
van 3 verschillende bewakingsgebieden, bijvoorbeeld drukke wegen waar vaak verkeersproblemen zijn.
Kies Bewaking 1, 2 of 3. Om de eerder ingestelde bewakingsgebieden te bekijken, zie
pagina 36.
– Omleiding
Toont een menu met Str ontw en de opties
1-5-10-20-40-80 km.
G028755
2
3
Alleen in gebieden met ontvangst van verkeersinformatie.
Geldt niet voor alle gebieden/landen.
Straten/wegen vermijden
Deze functie haalt straten of wegen uit een
opgestelde route om bijv. een gebied met
wegwerkzaamheden te vermijden.
Het systeem berekent vervolgens voor zover
mogelijk een nieuwe route die terugleidt naar
de oorspronkelijke route maar het aangegeven gebied vermijdt.
1. Kies Str ontw in het omleidingsmenu en
druk op ENTER. Er verschijnt een lijst
met de straten/wegen op de route.
U kunt ook een gebied vermijden door direct
op de kaart een vierkant aan te geven, zie
Vermijd gesp. gebieden onder
2. Ga naar de te vermijden straat/weg en
druk op ENTER.
Instellingen
Route-opties
3. Als er meerdere straten/wegen moeten
worden vermeden, gaat u met
naar de
eerste straat/weg in de te vermijden
groep en drukt u op ENTER. Ga vervolgens naar de laatste straat/weg in de te
vermijden groep en druk op ENTER.
op pagina 50.
Het systeem berekent vervolgens voor zover
mogelijk een nieuwe route die terugleidt naar
de oorspronkelijke route maar de aangegeven
stukken vermijdt.
Een gewijzigde schaal is van invloed op het
aantal getoonde meldingen, zie pagina 62.
Traject binnen 1–80 km vermijden
Deze functie haalt een heel gebied uit de oorspronkelijke route om bijv. een plaats met
spitsverkeer te vermijden.
–
Kies een optie uit het omleidingsmenu
1-80 km en druk op ENTER.
G028755
03
– Verkeersinformatie3
Toont een menu met verschillende opties om
informatie over verkeersproblemen in het
gebied op het scherm te lezen.
Bericht lezen
Na een druk op ENTER kan door de verkeersmeldingen op het scherm worden
gebladerd.
Toon alle
Na een druk op ENTER worden alle meldingen getoond.
}}
35
03 Geavanceerde gebruikersinstelling
Menu’s
Verb. alle
Na een druk op ENTER worden alle meldingen verborgen.
Selectie
03
Na een druk op ENTER kan het type verkeersmeldingen worden gekozen dat op de
kaart moet worden getoond.
Het maakt niet uit of u de gebruikersstand
Makkelijk of Gevorderd hebt gekozen: verstuurde verkeersinformatie komt altijd binnen
en wordt altijd getoond. Voor meer informatie,
zie pagina 58.
G028755
– Faciliteiten
Toont een menu met verschillende opties om
een faciliteit te zoeken.
Als een berekende route meerdere snelwegen
beslaat, zoekt het systeem alleen langs de
snelweg waar u op dat moment op rijdt.
Scrollmenu
Scrollen
In de scrollstand beweegt een dradenkruis
over de kaart.
–
Activeer de scrollstand (Scroll menu) via
de navigatietoets.
Wijzigt de kaartschaal om het perspectief te
vergroten of om meer details te zien.
•
Na een druk op ENTER op de opties (+)
of (-) wordt de kaartschaal stapsgewijs
gewijzigd van 50 meter tot 100 km.
•
Staploos wijzigen is mogelijk door
ENTER ingedrukt te houden - laat de
toets los als de schaal naar wens is.
Als bestem. inst. (Set as destination)
Kiest de door het dradenkruis gemarkeerde
locatie als bestemming.
Hoe langer de toets ingedrukt wordt gehouden, hoe sneller het dradenkruis over de kaart
beweegt.
•
Menu
Faciliteiten rond (Facilities around)
Rond de auto
Langs de route
Druk op ENTER. De begeleiding start
direct.
Er wordt een menu getoond.
•
Na een druk op ENTER kan rond de auto
worden gezocht. Zie pagina 41
Kies uit Laatste 5 en Alle typen om naar
faciliteiten in de directe omgeving te zoeken.
Verkeersmeld. lezen (Read traffic msg.)
Na een druk op ENTER kan langs de route
worden gezocht. Zie pagina 41
Zoekt op actuele verkeersmeldingen binnen
het gebied.
Langs de snelweg
Voor bew. instel.(Set for surveill.)3
Na een druk op ENTER kan naar parkeerplaatsen, tankstations en restaurants langs de
snelweg worden gezocht.
3
36
Schaal (Scale)
Geldt niet voor alle gebieden/landen.
–
Druk op ENTER in de Scrollstand om het
Scrollmenu te zien.
Na een druk op ENTER verschijnt een menu
met verschillende opties.
•
Kies uit Bewaking 1, 2 of 3 en druk op
ENTER om de kaart op te slaan die u als
03 Geavanceerde gebruikersinstelling
Menu’s
bewakingsgebied wilt instellen, bijvoorbeeld drukke wegen waar vaak verkeersproblemen zijn.
Kaart activeren
Kiest de kaartoptie in het snelmenu.
•
Gewenste bewaking kiezen.
03
Locatie opslaan (Store location)
Slaat de gekozen locatie op, die daarna te
vinden is onder:
Bestemm. instellen
locaties
Opgeslagen
Met toets
gevolgd.
of
wordt de route automatisch
Met toets
gevolgd.
of
wordt de route automatisch
Route in routebeschrijving volgen
Om eenvoudig een route in een opgestelde
routebeschrijving te volgen is een “magneetfunctie” geïntegreerd, wat betekent dat het
dradenkruis ongeacht bochten op de route of
veranderingen van richting automatisch de
route volgt door slechts één toets in te drukken.
Een van de lijnen van het dradenkruis wordt
dikker weergegeven om aan te geven welke
toets moet worden gekozen.
Als de “magneetfunctie” niet langer gewenst
is, schakelt u de dikke lijn in het dradenkruis
uit door het dradenkruis enkele millimeters
van de gemarkeerde route af te scrollen,
waarna de scrollfunctie weer normaal werkt.
37
03 Geavanceerde gebruikersinstelling
Menustructuur
Menuopties
Hier ziet u drie niveaus van de menustructuur.
Verscheidene menu’s op niveau drie hebben
meerdere submenu’s. Deze worden uitvoerig
in de desbetreffende gedeelten beschreven.
03
Bestemm. instellen
Adres
Land
pag.
40
pag.
40
Nr.
Kruispunt
Rond de auto
Langs de route
Rond punt op de kaart
Langs een straat
Laatste 20
Reisplan toevoegen/
Informatie/Locatie verwijderen/Alles verwijderen
Zie Reisplan
Straat
Faciliteit op naam
Reisplan toevoegen/
Informatie/Sorteren op/
Locatie verwijderen
Terugreis
Stad
Faciliteiten
Opgeslagen locaties
pag.
28
pag.
43
pag.
43
pag.
43
Lengte/breedte
pag.
44
Reisplan
Route-opties
Zie Route-opties
onder Instellingen
Reisplan wissen
Volgende bestem.
Adres
Punt op kaart
pag.
45
Zie Adres onder
Bestemm. instellen
pag.
50
pag.
45
pag.
40
pag.
40
Huidige positie
pag.
48
Instellingen
pag.
49
Verkeersinformatie
Dyn. routebegeleiding
Instr. start
pag.
40
Keuze verkeersinform.
Reisplan toevoegen
pag.
45
Terug naar standard
Zie Adres onder
Bestemm. instellen
38
pag.
42
Stations doorzoe.
pag.
49
03 Geavanceerde gebruikersinstelling
Menustructuur
Route-opties
Route
pag.
50
Snelwegen/tolwegen/
veerponten/autotreinen/
verkeersproblemen/
beperkt opengestelde
wegen/opgegeven gebieden vermijden
Kies faciliteit
Reistijd/-afstand
pag.
52
Demo starten
Uitschakelen
Waarsch. bij faciliteit
Gebied betaalde
diensten
pag.
55
pag. 9
03
Terug naar standard
Systeemopties
Terug naar standard
Kaart-opties
Instructie-opties
pag.
51
Instructiespraak
pag.
54
Instructievolume
Taal
Kaart
Menukleur
Rechter kaartaanzicht
Mapkleur
Linker kaartaanzicht
Screensaver
Kompas
Help
Huidige locatie
Afstandseenheid
Terug naar standard
Gebruikersmodus
Info datum & tijd
GPS-informatie
Info
Terug naar standard
39
03 Geavanceerde gebruikersinstelling
Bestemming instellen
Adres
1. Ga naar Land (Country) en/of Stad (City)
en druk op ENTER.
N.B.
De definitie van een stad of gebied kan
van land tot land en zelfs van regio tot
regio verschillen. In bepaalde gevallen
wordt er een gemeente bedoeld en in
andere gevallen een stadsdeel.
2. Of kies uit de laatst gekozen alternatieven
met
.
(Voor informatie over het gebruik van de toetsenset, zie pagina 17.)
03
N.B.
Bestemming instellen (Set destination)
Adres (Address)
Het systeem begint met Straat om misverstanden tegen te gaan, wanneer twee
naburige steden/plaatsen met elkaar vergroeid zijn.
Opties 1
– Kies Straat (Street) zonder een stad te
kiezen.
Als de straat in meerdere steden voorkomt,
verschijnt er een lijst met alternatieven. Het
systeem begeleidt naar het midden van de
gekozen straat.
Straat opgeven
Het systeem plaatst de cursor eerst op
Straat (Street). Het laatst gekozen Land
(Country) is ingevuld.
Als dat niet het geval is:
40
Voor de kleinere plaatsen zijn er geen straten
in het systeem opgenomen. U kunt altijd het
centrum van deze plaats als bestemming
opgeven.
Huisnummer opgeven
Als u het huisnummer aan de straat kent, kunt
u ook dat invoeren om de bestemming nader
te bepalen.
–
Ga naar de regel voor Nummer nadat u
het adres hebt opgegeven en druk op
ENTER.
Opties 2
Als het huisnummer niet is opgegeven, begeleidt het systeem u naar het midden van de
gekozen straat.
1. Begin met het kiezen van Stad.
Of:
2. Kies vervolgens Straat.
1. Geef het gewenste huisnummer op.
> Er verschijnen alternatieve huisnummers.
2. Ga naar kiezen en druk op ENTER.
Annuleren
Terug naar het vorige beeld.
03 Geavanceerde gebruikersinstelling
Bestemming instellen
Kruispunt opgeven
– Ga naar Kruispunt (Junction) en kies
een straat die de gekozen straat kruist.
Begeleiding starten
1. Ga naar Begeleiding starten om de
begeleiding te starten.
2. Ga naar kiezen om het opgegeven adres
in het reisplan op te nemen.
Informatie
Geeft informatie over de bestemming.
Zoeken op postcode
1. Kies Stad en druk op ENTER.
2. Ga naar Postcode en druk op ENTER.
3. Kies cijfers en druk op ENTER of kies uit
de lijst met alternatieven.
4. Ga naar Straat om een keuze te maken
uit de adressen met de opgegeven postcode en druk vervolgens op ENTER.
Faciliteiten is een verzamelnaam voor tankstations, hotels, restaurants, Volvo-dealers,
ziekenhuizen, parkeerplaatsen e.d.
–
Druk op ENTER om een submenu met
verschillende zoekopties te openen en
een faciliteit op te geven.
Faciliteit op naam (Facility by name)
03
5. Ga naar Instr. start voor begeleiding
naar de bestemming.
N.B.
Dit geldt ook bij het zoeken naar faciliteiten.
Zoeken op faciliteiten
–
Voer de naam van een faciliteit in of kies
een alternatief uit het menu.
De lijst toont alleen de faciliteiten die in de
gekozen stad/het gekozen gebied aanwezig
zijn.
Rond de auto (Around the car)
Uit Laatste 5 of Alle typen zoeken.
Bestemming instellen (Set destination)
Adres (Address) Stad (City)
In plaats van op steden te zoeken kunt u ook
op postcode zoeken.
Bestemming instellen (Set destination)
Faciliteiten (Facilities)
Het systeem zoekt faciliteiten rond de auto
(binnen een straal van max. 100 km). Het zoeken wordt afgebroken zodra er 40 faciliteiten
zijn gevonden.
}}
41
03 Geavanceerde gebruikersinstelling
Bestemming instellen
03
Langs de route (Along the route)
Uit Laatste 5 of Alle typen zoeken.
Het systeem plaatst de cursor eerst op Type.
Het laatst gekozen Land is ingevuld.
Als er een bestemming is opgegeven, kan het
systeem zoeken op faciliteiten in een gebied
langs de route (binnen 1 km van de route).
Als dat niet het geval is:
Bellen
1. Ga naar Land en/of Stad en druk op
ENTER.
De telefoon belt het opgegeven nummer.
Rond punt op de kaart (Around point on
map)
Het systeem zoekt op dezelfde manier als
Rond de auto, maar rond een punt naar
keuze op de kaart.
1. Verplaats het dradenkruis met de navigatietoets over de kaart.
2. Druk op ENTER om naar het scrollmenu
te gaan.
Langs een straat (Along a street)
Het systeem zoekt langs een opgegeven
straat.
U kunt tevens faciliteiten zoeken rond de
auto, langs de route of langs de snelweg
via het Snelmenu, zie pagina 24.
Faciliteitstypen/Verschillende
categorieën
42
2. Ga naar Naam en druk op ENTER om de
naam van een faciliteit op te geven zonder een plaats aan te geven.
3. Ga naar kiezen en druk op ENTER.
4. Ga vervolgens naar Begeleiding starten
en druk op ENTER voor begeleiding naar
de bestemming.
N.B.
Om de zoekopdracht te verfijnen: Selecteer eerst Stad en ga daarna naar Naam.
N.B.
Bestemm. instellen
Faciliteit op naam
Of kies uit de laatst gekozen alternatieven
met
.
Faciliteiten
Er bestaan ondercategorieën voor bijv.
restaurants om het zoeken te vereenvoudigen.
Informatie over de faciliteit
Onder Informatie kunt u het adres, de coör-
dinaten en in sommige gevallen ook het telefoonnummer van de faciliteit bekijken. Als de
auto is uitgerust met een geïntegreerde tele-
foon is tevens de functie Gesprek geactiveerd.
Kaart
Toont de locatie van de faciliteit op de kaart.
Andere faciliteiten
Vliegvelden hebben vaak restaurants, tankstations e.d. op het terrein.
In plaats van in het hoofdmenu naar Restaurant te zoeken, kunt u direct onder het gekozen Vliegveld op Restaurant zoeken.
Alternatieven buiten het vliegveld vermijden
maat het zoeken eenvoudiger en sneller.
Opgeslagen locaties
Bestemm. instellen
locaties
Opgeslagen
Een opgeslagen locatie is een eerder opgeslagen bestemming, zoals een thuisadres,
favoriet restaurant, vliegveld, Volvo-dealer.
Informatie over het opslaan van een locatie,
zie pagina 46.
–
Loop de opgeslagen locaties door en
druk op
of op ENTER om het submenu te openen.
03 Geavanceerde gebruikersinstelling
Bestemming instellen
Reisplan toevoegen
Zet de opgeslagen locatie in het reisplan.
Informatie
Geeft informatie over de opgeslagen locatie.
Bewerken
Naam wijzigen van, geluid toevoegen aan e.d.
aan een opgeslagen locatie. Zie de onderstaande rubriek Informatie over opgeslagen
locatie toevoegen.
Sorteren op
De opgeslagen locaties op icoon of naam
sorteren.
Locatie verwijderen
Een opgeslagen locatie verwijderen.
Alles verwijderen
Verwijdert alle opgeslagen locaties.
Positie van opgeslagen locatie
aanpassen
1. Kies Bewerken, ga met
naar
Aanpassen en druk op ENTER om een
nieuwe kaartpositie op te geven voor de
opgeslagen locatie.
2. Verplaats het dradenkruis met de navigatietoets naar de nieuwe positie en druk
op ENTER.
Informatie over opgeslagen locatie
toevoegen
– Kies Bewerken,, ga met
naar Info
toev. en druk op ENTER om meer informatie over de opgeslagen locatie toe te
voegen.
Iedere opgeslagen locatie kan worden
voorzien van de volgende informatie:
•
Alarm Aan/Uit (...om u erop te attenderen dat u de locatie nadert)
•
•
•
•
•
•
•
•
Icoon
–
Ga naar de bestemming van uw keuze en
of ENTER om het submenu te
druk op
openen.
Reisplan toevoegen
De bestemming in het reisplan opnemen.
03
Informatie
Geeft informatie over de bestemming.
Locatie verwijderen
Verwijdert de locatie van de lijst Laatste 20.
Alles verwijderen
Verwijdert alle adressen van de lijst Laatste
20.
Naam
Adres
Stad
Terugreis
Land
Bestemm. instellen
Tel.
Terugreis
E-mail
–
URL
Het systeem gidst u terug naar de locatie
waarin u de functie Instr. start het laatste
selecteerde.
Uit laatste 20 kiezen
Bestemm. instellen
Kies Instr. start en druk op ENTER.
Laatste 20
Er verschijnt een lijst met de laatste twintig
bestemmingen.
3. Kies vervolgens Locatie opslaan en druk
op ENTER om de locatie op te slaan.
}}
43
03 Geavanceerde gebruikersinstelling
Bestemming instellen
Zoeken via punt op kaart
Bestemm. instellen
03
Punt op kaart
1. Verplaats het dradenkruis met de navigatietoets naar de gewenste bestemming
en druk op ENTER om het scrollmenu te
openen.
2. Selecteer Als bestem. inst, zie
pagina 36.
N.B.
U kunt ook rechtstreeks met het dradenkruis zoeken door gebruik te maken van
de navigatieknop in de Kaartstand.
Zoeken via lengte/breedte
Bestemm. instellen
Lengte/breedte
1. Selecteer een bestemming door de coördinaten ervan op te geven.
2. Geef de breedtegraad op met behulp van
de navigatietoets en selecteer N voor
noorderbreedte of Z voor zuiderbreedte.
44
N.B.
Londen ligt op de nulmeridiaan, d.w.z. op
de lengtegraad 0. Plaatsen ten westen van
de nulmeridiaan door Londen worden aangeduid met een W (West), terwijl plaatsen
ten oosten ervan worden aangeduid met
een E (East).
3. Ga naar de tweede regel om de lengtegraad op te geven en selecteer E voor
oosterlengte of W voor westerlengte.
Druk op OK
> Toont de locatie voor de opgegeven
coördinaten op de kaart.
4. Druk op ENTER om het Scrollmenu te
openen.
5. Ga naar Als bestem. inst en druk op
ENTER om de locatie als bestemming te
kiezen.
6. Druk op BACK om terug te gaan naar het
scherm voor de invoer van coördinaten.
Annuleren
Terug naar het vorige beeld.
03 Geavanceerde gebruikersinstelling
Reisplan
Reisplan maken
Start Gidsen (Start guidance)
Reisplan ordenen
03
Bestemming/deelbestemming
De menuoptie Reisplan (Itinerary) is pas
Reisplan (routebeschrijving)
beschikbaar, nadat u een bestemming hebt
ingevoerd.
Begint met het begeleiden naar de bestemming.
Stel een reisplan samen met meerdere tussenstops. Zo hoeft u onderweg niet steeds
een nieuwe bestemming op te geven. U kunt
per reisplan maximaal zes deelbestemmingen
en één eindbestemming aangeven.
Reisplan toevoegen (Add to itinerary)
Hier voegt u meer deelbestemmingen toe aan
het reisplan, zie pagina 40.
Route-opties (Route options)
Instellingen voor de voorkeuren bij het kiezen
van wegen, zie pagina 50.
Wissen Reisplan (Clear itinerary)
Wist het hele reisplan.
Reisplan (routebeschrijving)
–
Selecteer een van de ingevoerde bestemmingen en druk op ENTER of
om het
submenu te openen.
Informatie (Information)
Geeft informatie over de bestemming.
Wissen (Delete)
Wist de bestemming uit het reisplan.
Verplaats. (Move)
Wijzigt de positie van de bestemming in het
reisplan.
Aanpassen (Adjust)
Wijzigt de positie voor de bestemming op de
kaart.
}}
45
03 Geavanceerde gebruikersinstelling
Reisplan
Opslaan (Store)
Opslaan voor hergebruik
Slaat de bestemming op. Deze wordt
beschikbaar wordt onder Opgeslagen
locaties.
U kunt tot 250 bestemmingen opslaan voor
hergebruik in reisplannen.
Verwijderen uit reisplan
03
Reisplan (routebeschrijving)
Het hele reisplan wissen
Het is mogelijk om een akoestisch signaal bij
het naderen van de opgeslagen locatie alsook
aanvullende informatie te koppelen aan de
opgeslagen locatie, zie pagina 43 – Informatie
over opgeslagen locatie toevoegen.
3. Kies het op de kaart te tonen symbool
met de navigatietoets en druk op
ENTER.
4. Vier de gewenste naam in.
5. Ga naar Opslaan (Store) en druk op
ENTER.
Punt op de kaart vastleggen
Alle deelbestemmingen en de eindbestemming worden verwijderd.
–
Ga direct naar Wissen Reisplan en druk
op ENTER.
Deelbestemming uit reisplan
verwijderen
1. Kies een van de ingevoerde deelbestemom het
mingen en druk op ENTER of
submenu te openen.
2. Ga naar wissen en druk op ENTER.
N.B.
Gepasseerde deelbestemmingen worden
automatisch uit het reisplan geschrapt.
Reisplan (routebeschrijving)
Locatie uit reisplan opslaan
1. Ga met de navigatietoets naar de
bestemming die u wilt opslaan en druk op
om het submenu te opeENTER of
nen.
2. Kies Opslaan en druk op ENTER.
46
Kaartstand (Scroll menu)
1. Ga met de navigatietoets in de scrollstand naar de locatie die moet worden
opgeslagen en druk op ENTER.
2. Kies Locatie opslaan Sore location in
het scrollmenu en druk op ENTER.
3. Kies het op de kaart te tonen symbool
met de navigatietoets en druk op
ENTER.
03 Geavanceerde gebruikersinstelling
Reisplan
4. Vier de gewenste naam in.
De kaart toont de eerstkomende bestemming.
5. Ga naar Opslaan en druk op ENTER.
1. Druk op ENTER of
voor informatie
over de bestemming, zoals de naam, de
resterende reistijd en de afstand vanaf de
huidige locatie tot aan de bestemming.
De huidige locatie is ook tijdens de rit snel op
te slaan met één druk op een toets, zie
pagina 34 – Huidige locatie snel opslaan.
Volgende bestemming in reisplan
2. Als u meerdere bestemming hebt opgegeven, drukt u nogmaals op ENTER voor
informatie over deze bestemmingen en
de locatie ervan op de kaart.
03
3. Ga naar Kaart (Map) en druk op ENTER
om de kaart van het gebied te bekijken.
Volgende bestemming (Next destination)
47
03 Geavanceerde gebruikersinstelling
Huidige positie
Huidige positie
GPS
Geeft het aantal satellieten aan waarmee het
systeem in verbinding staat.
03
Huidige positie (Current position)
De kaart toont de positie van de auto.
–
48
Druk op ENTER of
voor informatie
over de locatie, bijvoorbeeld naam en
coördinaten.
03 Geavanceerde gebruikersinstelling
Verkeersinformatie
Verkeersinformatie
03
Instellingen (Settings)
Verkeersinformatie (Traffic information)
Het maakt niet uit of u de gebruikersstand
Makkelijk of Gevorderd hebt gekozen: verstuurde verkeersinformatie komt altijd binnen
en wordt altijd getoond. Voor meer informatie,
zie pagina 58.
N.B.
Verkeersinformatie is niet in alle gebieden/
landen beschikbaar.
49
03 Geavanceerde gebruikersinstelling
Instellingen
Route-opties
Route (Route)
Vermijd auto trein (Avoid car train)
Kies bij het bepalen van de route voor een
snelle, korte of gemakkelijke route.
Geef aan of u autotreinen wilt vermijden bij
het bepalen van de route.
• Snel: Het systeem geeft zoveel mogelijk
Vermijd verkeersprobl. (Avoid traffic
problems)
de voorkeur aan grotere wegen waar u
snel kunt rijden.
03
• Kort: Het systeem geeft zoveel mogelijk
de voorkeur aan de kortste weg.
• Makkelijk: Het systeem geeft zoveel
mogelijk de voorkeur aan wegen zonder
ingewikkelde manoeuvres en kruisingen.
Instellingen (Settings)
(Route options)
Route-opties
1. Loop de functies door, kies de gewenste
instelling en druk op ENTER om de
instellingen op te slaan.
2. Druk op BACK om te annuleren.
Vermijd tijdbep. Wegen (Avoid timerestr. roads)
• Kies Ja als het systeem beperkt opengestelde wegen moet vermijden bij het
berekenen van de route.
N.B.
Bij het berekenen van de route houdt het
systeem zoveel mogelijk rekening met de
zaken die de bestuurder wenst te mijden.
Er kan daarvan worden afgeweken, als er
geen geschikt ander alternatief is.
Snelwegen vermijden (Avoid
motorways)
Geef aan of u snelwegen wilt vermijden bij het
bepalen van de route.
Tolwegen vermijden (Avoid toll roads)
Geef aan of u tolwegen wilt vermijden bij het
bepalen van de route.
Veerponten vermijden (Avoid ferries)
Geef aan of u veerponten wilt vermijden bij
het bepalen van de route.
50
Geef aan of het systeem rekening moet houden met verkeersproblemen bij het bepalen
van de route.
•
Kies Nee als het systeem rekening moet
houden met beperkt opengestelde wegen
bij het berekenen van de route.
Het systeem gaat daarbij uit van de tijd die de
klok in de auto aangeeft.
N.B.
Bij het passeren van een tijdzone dient de
klok van de auto te worden bijgesteld.
Vermijd gesp. gebieden
De functie dient om te voorkomen dat u door
bepaalde gebieden, plaatsen of wijken wordt
geleid. Het systeem vermijdt de gekozen
gebieden bij het bepalen van de route. Een
uitzondering zijn snelwegen die voor de rou-
03 Geavanceerde gebruikersinstelling
Instellingen
tebepaling worden gebruikt, ook in een
gebied dat u wilt vermijden.
2. Om van schaal te veranderen: Kies
Grootte aanpassen (Adjust size) en
druk op ENTER.
> Pas de vorm van het markeerveld aan
met de navigatietoets, zodat het veld
het gebied dekt dat moet worden vermeden en druk op ENTER.
Terug naar standard
Teruggaan naar de fabrieksinstellingen voor
de Route-opties.
–
, kies OK en druk op ENTER.
Druk op
Kaart-opties
03
De positie van het markeerveld kan op
dezelfde manier worden gewijzigd
onder Gebied aanpassen (Adjust
area).
Instellingen Route-opties
gesp. gebieden Gekozen
Vermijd
Kies het te vermijden gebied voor de route
door het rechtstreeks op de kaart te markeren
aan de hand van een rechthoekig veld.
1. Open de kaart door met
op Gekozen
te klikken, klik daarna met
op Kaart
en vervolgens met ENTER op een van de
opties uit de lijst.
> Scroll naar het gewenste gebied met
het markeerveld en druk op ENTER.
3. Kies Kies vermijdgebied en druk op
ENTER.
> Het gekozen gebied komt op een lijst
met gebieden die zijn opgeslagen en
desgewenst kunnen worden geactiveerd.
4. Accepteer het te vermijden gebied met
ENTER op OK en een kruisje in de lijst.
> Het systeem zal vervolgens, voor zover
mogelijk, dit gebied op de route vermijden.
De in de lijst opgeslagen gebieden kunnen
worden aangepast qua grootte en geografische ligging onder Bewerken en kunnen permanent uit de lijst worden verwijderd met
Wissen. Meerdere geactiveerde gebieden
kunnen gezamenlijk worden gedeactiveerd
met de optie Geen.
Instellingen (Settings)
(Map options)
Kaart-opties
Kies hier welke faciliteiten op de kaart moeten
worden weergegeven en hoe de kaart op het
scherm moet worden weergegeven.
1. Kies de aan te passen functie met de
navigatietoets.
2. Druk op ENTER om de functie te openen.
Kies faciliteit
Druk op
om het submenu te openen.
}}
51
03 Geavanceerde gebruikersinstelling
Instellingen
• Toon alle: Alle symbolen voor faciliteiten
Rechter kaartaanzicht
Linker kaartaanzicht
• Verb. alle: Er worden geen symbolen
Geef aan of de kaart in 2D (recht van boven)
of 3D (schuin van boven) moet worden
getoond.
Zie de beschrijving in het vorige hoofdstuk.
• Selectie: Druk op
•
Met de optie 3D is de rijrichting altijd naar
boven op het scherm.
•
Met de optie 2D Richting verschijnt 2D
met de rijrichting naar boven op het
scherm en de optie 2D Noord levert 2D
op met de kompasrichting noord altijd
naar boven.
worden op de kaart getoond.
getoond.
03
om alle op de kaart
te tonen symbolen te zien. Selecteer de
symbolen daarna als volgt:
N.B.
Als 3D is gekozen voor de rechter kaart,
kan de linker kaart alleen in 2D worden
getoond.
Kompas
Geef aan of het kompas op het scherm
getoond moet worden.
Huidige locatie
Geef aan of de naam van de straat/weg
waarin/-op u rijdt onder aan het scherm moet
verschijnen.
Terug naar standard
1. Loop de symbolen door met
of
.
2. Activeer de gewenste symbolen met een
of
.
kruisje met
3. Druk op ENTER om op te slaan.
Kaart
Kies uit de opties Tonen en Verbergen.
Als de kaart verborgen is, begeleidt het systeem u met een pijl.
52
Teruggaan naar de fabrieksinstellingen voor
de Kaart-opties.
–
Hellingshoek kiezen.
Instellingen Kaart-opties
bekijken 3D
Druk op
, kies OK en druk op ENTER.
Instructie-opties
Kaart
Na het kiezen van 3D met
of
en het
indrukken van ENTER verschijnt de elevatiekiezer. Kies de gewenste hoek met
of
en druk daarna op ENTER en BACK.
Instellingen
Instructie-opties
Reistijd/-afstand
Kies een van de opties RTA/ETA/Verbergen.
03 Geavanceerde gebruikersinstelling
Instellingen
• RTA (Remaining Time to Arrival): Resterende reistijd.
Waarsch. bij faciliteit
N.B.
• ETA (Estimated Time of Arrival):
•
In bepaalde regio’s wordt de kaartweergave van de toegestane maximumsnelheid niet gecombineerd met
een camerawaarschuwing.
•
Let erop dat op de verkeersborden
aangegeven maximumsnelheid soms
aangepast wordt en daarmee verschilt
van die in de database van het navigatiesysteem.
•
De bestuurder is er altijd verantwoordelijk voor dat de geldende verkeersen snelheidsvoorschriften worden
nageleefd.
Geschatte aankomsttijd.
N.B.
De tijd die is ingesteld op de klok van de
auto bepaalt de tijd die wordt aangegeven
voor ETA.
Gebied met betaalde diensten
Behalve tolwegen met slagbomen of andere
blokkeringen zijn er ook betaalwegen/-zones
zonder fysieke obstakels, zoals wegen met
spitsheffing.
Kies Ja/Aan als u een waarschuwing wenst
te ontvangen voor dergelijke wegen – kies
anders voor Nee/Uit.
Snelheidscamera.
De bestuurder wordt met een akoestisch signaal en een symbool gewaarschuwd bij het
naderen van een snelheidscamera. Het symbool is oranje van kleur als de rijsnelheid te
hoog is – anders wit.
•
Kies Ja voor een akoestisch waarschuwingssignaal of Nee als het signaal moet
worden uitgeschakeld.
03
Terug naar standard
Teruggaan naar de fabrieksinstellingen voor
de Instructie-opties.
–
Druk op
, kies OK en druk op ENTER.
N.B.
Welke informatie er op de kaart mag worden weergegeven hangt af van de nationale wetgeving. Breng voor actuele informatie een bezoek aan: www.volvocars.com/navi.
}}
53
03 Geavanceerde gebruikersinstelling
Instellingen
Systeemopties
Instellingen
03
Systeemopties
1. Loop met de navigatietoets de functies
door en druk op ENTER om de instellingen op te slaan.
2. Druk op BACK om te annuleren.
Instructiestem
Kies de in te stellen instructiestem van uw
keuze: Vrouw/Man1.
Instructievolume
Stel het volume van de stembegeleiding in.
Talen
Kiest de taal voor menu’s en de instructies in
tekstvorm en de stembegeleiding.
Schermbev.
Geef aan of u de screensaver wilt gebruiken
(het scherm wordt na 30 seconden inactiviteit
zwart).
Help
De hoogte wordt aangegeven in stapjes
van 10 m. Een hoogte kleiner dan
50 m boven de zeespiegel wordt aangegeven met <50 m.
Eenh. vr afstand
Kies de instelling van de afstand - km of
Engelse mijl.
Gebruikersstanden
Kies uit de standen Makkelijk en
Geavanceerd.
Info datum & tijd
Kies de instelling voor tijd en datum.
GPS Informatie
Info
Geeft informatie over het systeem en de kaart
aan.
Terug naar standard
Teruggaan naar de fabrieksinstellingen voor
de Systeemopties.
–
uiterlijk van de menu’s.
Kaartkleur
Kies Helder 1, Helder 2 of Donker.
De lichte kleuren zijn bedoeld voor overdag
en de donkere kleur is bedoeld voor ’s nachts
of in de schemering.
Positie van de auto en hoogte t.o.v. de zeespiegel (Altitude).
54
N.B.
Geef aan of er wel of niet helpteksten onder
aan het scherm moeten verschijnen.
Kleur menu
Kies Zwart, Chroom of Blauw voor het
1
om de coördinaten en de hoogte
Druk op
t.o.v. de zeespiegel weer te geven alsmede
het aantal satellieten waarmee het systeem in
verbinding staat.
Geldt niet voor het Nederlandse taalgebied. Daar kan worden gekozen tussen de talen Nederlands en Belgisch.
Druk op
, kies OK en druk op ENTER.
03 Geavanceerde gebruikersinstelling
Simulatie
Start demo (simulatie)
Instellingen
Demo starten
De demo geeft een demonstratie van het systeem terwijl de auto stilstaat aan de hand van
een simulatie van een rit naar de opgegeven
bestemming.
03
Tijdens de demonstratie kunt u alle mogelijke
instellingen verrichten.
Wanneer u Demo stoppen kiest, wordt de
simulatie beëindigd.
N.B.
De demonstratie werkt alleen, als u een
bestemming hebt aangegeven.
55
56
58
59
61
62
63
G029197
Algemeen................................................................................................
Verkeersproblemen vermijden................................................................
Informatie kiezen.....................................................................................
Informatie lezen.......................................................................................
Zender.....................................................................................................
VERKEERSINFORMATIE
04 Verkeersinformatie
Algemeen
Weergave en ontvangst
Verkeerssymbolen op de kaart
Het maakt niet uit of u de gebruikersstand
Makkelijk of Gevorderd hebt gekozen: verstuurde verkeersinformatie komt altijd binnen
en wordt altijd getoond.
Stilstaand verkeer
De instellingen voor de weergave van deze
verkeersinformatie kunnen alleen worden
gewijzigd in de stand Gevorderd, zie
pagina 34.
04
De weergave van verkeersinformatie is ook
afhankelijk van de wijze waarop deze wordt
uitgezonden.
N.B.
Verkeersinformatie is niet in alle gebieden/
landen beschikbaar.
Het aantal zendgebieden voor verkeersinformatie wordt voortdurend uitgebreid.
Langzaam rijdend verkeer in beide
richtingen
Melding voor het hele gebied
Overige informatie
Symbool voor verkeersmelding.
Wanneer er een of meer verkeersmeldingen
beschikbaar is voor de geplande route, verschijnt er een symbool in de linker bovenhoek
van de kaart. Met de navigatietoets kunt u
het verkeersprobleem tevoorschijn scrollen
om de locatie en de aard ervan te bekijken.
Omvang
Verkeersproblemen worden aangeduid met
symbolen, lijnen en kaders. Deze zijn rood of
geel van kleur.
Rood - Belangrijke informatie.
Geel - Algemene informatie.
Ongeval
Langzaam rijdend verkeer
58
Bepaalde verkeersberichten bevatten ook
informatie over de omvang van het probleem.
Op alle kaarten met een schaal tot 5 km
wordt een rode of gele lijn langs de weg getekend. De lengte van de lijn komt overeen met
de omvang van het verkeersprobleem
(afstand).
04 Verkeersinformatie
Verkeersproblemen vermijden
Instellingen
Route-opties
Bij het invoeren van een nieuwe route in de
navigator: Geef aan of het systeem wel of
geen rekening moet houden met verkeersproblemen bij activering van de functie Instr.
start, zie pagina 45.
1. Selecteer Vermijd verkeersprobl..
2. Kies uit Ja en Nee.
Ja
Het systeem probeert wegen met bekende
verkeersproblemen zoveel mogelijk te vermijden bij het activeren van de route.
Nee
Het systeem vermijdt geen wegen met
bekende verkeersproblemen bij het activeren
van de route.
N.B.
Bij het starten van het systeem kan het ca.
15 minuten duren, voordat alle verkeersinformatie voor het gebied is geladen.
Tijdens het rijden
Instellingen Verkeersinformatie
routebegeleiding
Dyn.
Het systeem stelt een andere route voor als
er geschikte alternatieven zijn, bijvoorbeeld
als een verkeersmelding aangeeft dat er
sprake is van een verkeersprobleem langs de
oorspronkelijke route.
Man/Sem-aut/Auto/Off
Geef aan hoe het systeem een alternatieve
route dient te presenteren door Man/Semaut/Auto te markeren of de functie uit te
schakelen door Off te markeren.
Het systeem stelt automatisch een nieuw
reisplan samen, als er een bestaat, en houdt
dit aan.
• Off
Het systeem toont of berekent geen alternatieve (betere) routes.
Melding op de route
U hebt de een van de opties Man/Sem-aut
gekozen die hierboven beschreven staan en
er treedt tijdens het rijden een verkeersprobleem op:
04
• Manual
Er wordt een andere route voorgesteld (los
van de vraag of deze beter of slechter is dan
de huidige) – kies/accepteer de voorgestelde
route, waarna er een nieuw reisplan wordt
aangehouden.
• Semi-auto
Er wordt een andere route voorgesteld (als
deze beter is dan de huidige) – kies/accepteer
de voorgestelde route, waarna er een nieuw
reisplan wordt aangehouden.
• Auto
G037262
Alvorens de begeleiding te starten
Als er in dat geval een alternatieve route
bestaat waarmee u het probleem kunt omzeilen, verschijnt op het scherm het verschil in
afstand en rijtijd:
Gewijzigde verkeerssituatie, Nwe route
ok?: 600 m langer, 00h 09m sneller.
}}
59
04 Verkeersinformatie
Verkeersproblemen vermijden
(Changed traffic situation. Use new
route?: 600m longer, 00h 09m faster).
•
Kies Ja of Nee.
Ja (Yes)
Er wordt een nieuwe route rond en langs het
probleem gehanteerd.
Nee (No)
Houdt de route met het probleem aan.
Toon nieuwe route (Show new route)
04
60
Toont een kaart waarop de nieuwe route is
ingetekend.
04 Verkeersinformatie
Informatie kiezen
Keuze verkeersinform.
2. Kies met
of
welke verkeersinformatiesymbolen (verkeersberichten) het systeem op de kaart moet weergeven.
Glad wegdek
3. Activeer resp. deactiveer met
Overig gevaar
of
.
4. Bevestig de instellingen met ENTER.
Verkeersborden op de kaart
Ongeval
04
Geef aan welk type verkeersinformatie het
systeem moet tonen en moet worden verwerkt bij het bepalen van de route.
Instellingen (Settings)
Verkeersinformatie (Traffic information)
Keuze verkeersinform. (Traffic-info.
selection)
Toon alle
Eén weghelft
Omleiding
Informatie
Smalle weg
Alle verkeersinformatie is beschikbaar.
Verb. alle
Er wordt geen verkeersinformatie weergegeven.
Parkeerplaats
Selectie
File
1. Druk op
om uit de symbolen te kunnen kiezen.
Wegwerkzaamheden
61
04 Verkeersinformatie
Informatie lezen
Verkeersmelding lezen
3. Ga voor- of achteruit met
of
en
druk op ENTER voor gedetailleerde verkeersinformatie (de afbeelding laat een
voorbeeld zien).
4. Druk op BACK om weer door de actuele
meldingen te kunnen bladeren.
Op het scherm verschijnen de verkeersmeldingen voor het gebied dat de kaart bestrijkt.
04
G028868
Gedetailleerde verkeersinformatie.
Verkeersmel. lezen
Een verkeersmelding wordt met een symbool
op het scherm getoond. Om een verkeersmelding te lezen:
1. Druk op ENTER om het Snelmenu te openen:
G029190
2.
met
of
en druk op
Ga naar
ENTER, zie pagina 34 en 35.
> Een rood of geel kader geeft de desbetreffende melding aan.
G028755
62
Er wordt ook gedetailleerde informatie over
het verkeersprobleem gegeven. Bovenaan
staat de omvang van de gebeurtenis. Als het
verkeersprobleem langs de gekozen route
ligt, wordt de afstand tot het verkeersprobleem aangegeven.
Als de gegevens beschikbaar zijn, wordt ook
het volgende getoond:
•
•
duur
•
desbetreffende wegen.
beperkingen voor snelheid, voertuigbreedte en -hoogte
Schaal
De kaartschaal bepaalt de hoeveelheid te
tonen verkeersinformatie. Hoe groter het
kaartgebied op het scherm, hoe meer informatie mogelijk is. Voor meer informatie, zie
pagina 24.
04 Verkeersinformatie
Zender
Zoek/kies station verkeersinfo
Instellingen Verkeersinformatie
Station zoeken
Het systeem zoekt automatisch stations met
verkeersinformatie, maar u kunt ook zelf een
bepaald zenderstation specificeren.
Stations doorzoe.
–
Druk op ENTER om de aanwezige stations te zoeken.
04
Station selecteren
1. Druk op ENTER om uit de aanwezige stations te kiezen.
2. Kies een station met
ENTER.
of
en druk op
3. Druk op BACK om te terug te gaan naar
het voorgaande scherm.
Huidige station
Toont het huidige station met verkeersinformatie.
Terug naar standard
Teruggaan naar de fabrieksinstellingen voor
de stationsopties.
–
Druk op
, kies OK en druk op ENTER.
63
64
G028760
Landmarks en wegnummers................................................................... 66
Symbolen voor faciliteiten....................................................................... 67
SYMBOLEN OP DE KAART
05 Symbolen op de kaart
Landmarks en wegnummers
Landmarks
Bergtoppen
Veel landen/steden bezitten beroemde landmarks die dienst kunnen doen als oriëntatiepunten.
Bergtoppen worden aangegeven bij een
kaartschaal van 5 km of kleiner (geldt alleen
voor bepaalde gebieden).
Bij een kaartschaal van 1 km of kleiner verschijnt een selectie van landmarks, zoals kerken en kastelen.
Faciliteiten
N.B.
Landmarks zijn alleen beschikbaar voor
Europa.
05
Wegnummers
Er staan zowel regionale als internationale
wegnummers op de kaart.
66
Faciliteiten
faciliteit
Kaart-opties
Kies
Kies de faciliteiten die op de kaart moeten
worden aangegeven.
05 Symbolen op de kaart
Symbolen voor faciliteiten
Geef aan of alle faciliteiten of geen faciliteiten
op de kaart moeten worden weergegeven of
preciseer een selectie.
1. Druk met Kies faciliteit (Facility
selection) gemarkeerd op
– een menu
wordt geopend.
2. Markeer Selectie (Show selected) in het
– een nieuw menu
menu en druk op
wordt geopend.
3. Faciliteiten met een kruis ervoor worden
op de kaart weergegeven – loop de lijst
door en verwijder met
het kruis van de
symbolen die niet weergegeven dienen te
worden.
4. Sluit na afloop van uw selectie met
ENTER – verlaat de menu’s met BACK.
N.B.
Het symbool voor een faciliteit kan per
land verschillen.
De volgende symbolen voor uiteenlopende
faciliteiten kunnen op het scherm worden
weergegeven.
(Settings
selection)
Instellingen
faciliteit
Map options
Kaart-opties
Benzinestation
Bibliotheek
Automobielclub
Autoverhuur
Garage
Bioscoop
05
Boekhandel
Bowling
Brandweer
Ambassade
Busstation
Farmacie
Centrum
Badstrand
Rechtbank
Facility
Kies
Bank
}}
67
05 Symbolen op de kaart
Symbolen voor faciliteiten
05
68
Luchthaven
Café
Overheidsinstantie
Recreatiegebied
Casino
Expositieruimte
Recreatiegebied
Stomerij
Nacht-/muziekclub
Veerpont
Bestuurscentrum
Butagas
Gastankstation
Concertgebouw
Amusementspark
Golfbaan
Kunstmuseum
Klein vliegveld
Heiligdom
Provinciaal bestuur
Ongeluk
Historisch monument
Kruidenier
Parkeerplaats
Hotel
Arts
Parkeergarage
Sportcomplex
Medische dienst
Shuttle
Bedrijvenpark
Buurtschap
Klein treinstation
Schaatsbaan
Monument
Pension
Treinstation
Museum
Politiebureau
05 Symbolen op de kaart
Symbolen voor faciliteiten
Postkantoor
Theater/opera
Parkeerplaats lang snelweg
Toeristische trekpleister
Restaurant
VVV
Stadhuis/Gemeentehuis
Treinstation
Winkelcentrum
Universiteit/college
Overdekt zwembad
Uitkijkpunt
Ziekenhuis
ATM
Skigebied
Wijngaard
School
Volvo-dealer
Jachthaven
Tolhuisje
Stadskantoor
Dierentuin
05
Grote bedrijven
Veiligheidscamera
69
70
G028784
Veelgestelde vragen................................................................................ 72
EULA - Licentieovereenkomst................................................................ 74
Copyright................................................................................................ 77
VRAGEN EN ANTWOORDEN
06 Vragen en antwoorden
Veelgestelde vragen
Waarom is de positie van de auto op de
kaart onjuist?
Het GPS-systeem geeft de positie van de
auto aan met een nauwkeurigheid van ongeveer 20 meter.
Als u op een weg rijdt die evenwijdig ligt aan
een andere weg die veel slingert of op een
weg die andere wegen op verschillende
niveaus kruist, is de kans op fouten groter.
Ook hoge bergen, gebouwen, tunnels, viaducten, ongelijkvloerse kruisingen e.d. kunnen een negatief effect hebben op de ontvangst van GPS-signalen, en dat houdt in dat
de bepaling van de positie van de auto
onnauwkeurigheden kan bevatten.
Waarom bepaalt het systeem niet altijd
de snelste/kortste route?
06
Bij het bepalen van de route wordt rekening
gehouden met de afstand, de breedte van de
weg, het wegtype, het aantal afslagen naar
links of rechts, rotondes e.d. om zo in theorie
de beste route te verkrijgen. Het kan echter
zijn dat persoonlijke ervaring en bekendheid
met de plaatselijke omstandigheden een
effectievere route opleveren.
Waarom selecteert systeem tolwegen,
snelwegen of veerboten, hoewel ik
aangegeven heb deze te willen
vermijden?
Bij het bepalen van langere routes kan het
systeem om technische redenen alleen
gebruik maken van de grote wegen.
Naast de GPS-ontvanger helpen ook de snelheidssensor van de auto en een gyroscoop
bij het berekenen van de actuele positie en
rijrichting van de auto. Na het monteren van
een reservewiel of het wisselen van zomernaar winterbanden moet het systeem de
nieuwe wielmaten "aanleren".
Als u Nee gekozen hebt voor het vermijden
van tolwegen en snelwegen, worden deze
alleen opgenomen in de route als er geen
andere redelijke alternatieven bestaan.
Om te zorgen dat het systeem optimaal
werkt, kan het daarom nodig zijn om enkele
kilometers te rijden en enkele flinke bochten
te nemen.
Waarom is de positie van de auto op de
kaart onjuist na transport?
Waarom komt de kaartweergave niet
overeen met de werkelijkheid?
Als de auto getransporteerd werd op een
veerboot of een trein of als de ontvangst van
GPS-signalen belemmerd werd, kan het tot 5
minuten duren voordat de positie van de auto
opnieuw correct bepaald is.
Waarom is de positie van de auto op de
kaart onjuist na het loskoppelen van de
accu?
Als de GPS-antenne enige tijd geen stroom
heeft gekregen, kan het meer dan 5 minuten
duren voordat de GPS-signalen weer correct
binnenkomen en de positie van de auto kan
worden bepaald.
Het autosymbool op het scherm gedraagt
zich warrig na het verwisselen van banden
72
Omdat er voortdurend uitbreidingen en wijzigingen plaatsvinden in het wegennet en er
nieuwe verkeersregels worden ingevoerd, is
de digitale database met kaartgegevens niet
altijd compleet. De kaartgegevens worden
voortdurend verder ontwikkeld en bijgewerkt.
Neem voor meer informatie contact op met
de Volvo-dealer. Neem voor meer informatie
contact op met de Volvo-dealer.
Zie ook www.volvocars.com/navi voor meer
informatie over kaarten e.d.
Waarom verandert de schaal van de
kaart soms?
Voor sommige gebieden bestaan er geen
gedetailleerde kaartgegevens. Het systeem
verandert dan automatisch van zoomfactor.
06 Vragen en antwoorden
Veelgestelde vragen
Waarom verschijnen de menualternatieven die ik verwacht niet op het
scherm?
u automatisch naar de eindbestemming, ook
al doet u een bepaalde tussenliggende
bestemming niet aan.
Controleer de instellingen die u eerder verrichte. Selecteer Terug naar standard om
terug te keren naar de fabrieksinstellingen die
golden bij aflevering van het systeem.
Waarom krijg ik niet altijd
verkeersmeldingen door?
Het systeem geeft de route weer die ik
al volg
Het systeem kan geen goed alternatief voor
de huidige route vinden als ik Nieuwe route
berekenen of Omleiding heb gekozen.
Waarom verspringt of draait het
symbool voor de auto?
Het kan enige seconden duren voordat het
systeem de positie van de auto en de rijrichting heeft bepaald, voordat u wegrijdt. Schakel het systeem uit en de zet de motor af.
Schakel het systeem uit en de zet de motor
af. Start de motor opnieuw en schakel het
systeem in, maar wacht even voordat u
begint te rijden.
De functie is niet beschikbaar, niet volledig
ontwikkeld of niet in gebruik in bepaalde landen. Controleer ook of u de juiste instelling
hebt verricht onder Route-opties.
Waarom zijn de kaartgegevens niet upto-date?
Neem contact op met de Volvo-dealer over
een bijgewerkte versie van de kaartgegevens.
Zie ook www.volvocars.com/navi
06
Ik ben van plan een lange rit te maken
maar wil geen speciale bestemming
invoeren voor de steden die ik daarbij
aandoe. Hoe kan ik het beste een
traject opstellen?
Geef de bestemming met het dradenkruis
direct op de kaart aan. Het systeem begeleidt
73
06 Vragen en antwoorden
EULA - Licentieovereenkomst
Kennisgeving aan de gebruiker
LEES DEZE LICENTIEOVEREENKOMST
GOED DOOR VOORDAT U DE NAVTEQ
DATABASE GEBRUIKT.
06
DIT IS EEN LICENTIEOVEREENKOMST - EN
GEEN KOOPOVEREENKOMST – TUSSEN U
EN NAVTEQ EUROPE B.V. MET BETREKKING TOT UW EXEMPLAAR VAN DE NAVTEQ WEGENKAARTDATABASE, INCLUSIEF
VERWANTE COMPUTERSOFTWARE, DRAGERS EN BIJBEHOREND SCHRIFTELIJK
MATERIAAL ZOALS DIT DOOR NAVTEQ
WORDT UITGEGEVEN (TEZAMEN ‘DE DATABASE’). DOOR HET GEBRUIK VAN UW
EXEMPLAAR VAN DE DATABASE STEMT U
IN MET ALLE BEPALINGEN VAN DEZE
LICENTIEOVEREENKOMST (‘OVEREENKOMST’). INDIEN U NIET INSTEMT MET DE
BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST,
DIENT U UW EXEMPLAAR VAN DE DATABASE OIDDELLIJK TE RETOURNEREN AAN
UW LEVERANCIER, TEGEN RESTITUTIE VAN
DE LICENTIEVERGOEDING.
EIGENDOM
U erkent dat de Database, alsmede de
auteursrechten en intellectuele eigendom,
naburige rechten of soortgelijke rechten
daarop, berusten bij NAVTEQ of haar licentieverleners. Het eigendom van de fysieke dragers waarop de Database is vastgelegd
berust bij NAVTEQ en/of uw leverancier, tot
74
het moment dat u de volledige vergoeding
aan NAVTEQ of uw leverancier hebt betaald
die u bent verschuldigd uit hoofde van deze
Overeenkomst of vergelijkbare overeenkomst(en) op basis waarvan u zaken hebt
ontvangen.
VERLENING VAN HET
GEBRUIKSRECHT
NAVTEQ verleent u een niet-exclusief recht
tot gebruik van de Database, voor uw eigen
gebruik of, indien van toepassing, voor intern
gebruik binnen uw bedrijf. Het is u niet toegestaan ter zake van het aan u verleende
gebruiksrecht sublicenties te verlenen.
BEPERKINGEN OP HET GEBRUIK
De Database is uitsluitend bedoeld voor
gebruik op het specifieke systeem waarvoor
de Database ontwikkeld is. Behoudens voor
zover uitdrukkelijk toegestaan op grond van
dwingendrechtelijke wetgeving (zoals nationale wetgeving gebaseerd op de Europese
Software Richtlijn (91/250/EEG) en de Europese Databanken Richtlijn (96/9/EG)), zult u
substantiële onderdelen van de inhoud van
de Database niet opvragen of hergebruiken,
noch enig deel van de Database verveelvoudigen, kopiëren, veranderen, aanpassen, vertalen, aan reverse engineering onderwerpen,
decompileren of disassembleren. Indien u de
in (nationale wetgeving gebaseerd op) de
Software Richtlijn bedoelde informatie die
vereist is om interoperabiliteit te bewerkstelligen wenst te verkrijgen, dient u NAVTEQ
redelijkerwijs in de gelegenheid te stellen u de
bedoelde informatie te verschaffen, op redelijke voorwaarden, waaronder begrepen een
redelijke vergoeding.
OVERDRACHT VAN HET
GEBRUIKSRECHT
Het is u niet toegestaan de Database over te
dragen aan derden, behoudens wanneer de
Database is geïnstalleerd op het systeem
waar het voor ontwikkeld is of wanneer u
geen kopie van de Database behoudt na de
overdracht, en in ieder geval alleen indien
degene aan wie wordt overgedragen alle
bepalingen van deze OVEREENKOMST aanvaardt, en dit schriftelijk aan NAVTEQ bevestigt. CD-sets mogen uitsluitend worden overgedragen of verkocht als complete set zoals
geleverd door NAVTEQ en niet in delen daarvan.
BEPERKTE GARANTIE
NAVTEQ garandeert, met inachtneming van
de waarschuwingen zoals hieronder uiteengezet, dat de Database gedurende een periode
van 12 maanden na verkrijging van uw exemplaar van de Database, in hoofdzaak zal functioneren in overeenstemming met de ‘Criteria
oor Nauwkeurigheid en Volledigheid’ van
06 Vragen en antwoorden
EULA - Licentieovereenkomst
NAVTEQ, geldend op de datum waarop u uw
exemplaar van de Database hebt verkregen;
deze ‘Criteria voor Nauwkeurigheid en Volledigheid’ worden u op uw verzoek ter beschikking gesteld door NAVTEQ. Indien de Database niet functioneert in overeenstemming
met deze beperkte garantie, zal NAVTEQ zich
redelijkerwijs inspannen om uw niet-werkende exemplaar van de Database te repareren of te vervangen. Indien de Data-base na
deze inspanningen niet functioneert in overeenstemming met de garantie zoals hierboven beschreven, hebt u de keuze tussen het
verkrijgen van een redelijke vergoeding van
de prijs die u hebt betaald voor de Database
of ontbinding van deze Overeenkomst. Het
voorgaande is NAVTEQ’s totale aansprakelijklheid en uw enige verhaalsmogelijkheid
jegens NAVTEQ. Behoudens voorzover uitdrukkelijk bepaald in dit artikel, verleent NAVTEQ geen enkele garantie met betrekking tot
het gebruik van de Database of de resultaten
die u met behulp van de Database kunt verkrijgen, in de zin van foutloosheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of anderszins. NAVTEQ garandeert niet dat de Database foutloos
is of zal zijn. Mondelinge of schriftelijke informatie of adviezen die u door NAVTEQ, uw
leverancier of door enige andere persoon
worden verstrekt, houden geen garanties in,
binden NAVTEQ in geen enkel opzicht en
houden geen uitbreiding van de hierboven
omschreven beperkte garantie in. De in deze
Overeenkomst omschreven beperkte garantie
laat rechten die u kunt ontlenen aan eventueel toepasselijke bepalingen van dwingend
recht met betrekking tot verborgen gebreken
onverlet.
Indien u de Database niet rechtstreeks van
NAVTEQ hebt afgenomen, is het mogelijk dat
u naast de rechten aan u verleend door NAVTEQ in deze Overeenkomst, wettelijke verhaalsmogelijkheden hebt tegen de persoon
van wie u de Database hebt verkregen op
grond van het toepasselijke recht in uw jurisdictie. De beperkte garantie van NAVTEQ tast
deze wettelijke verhaalsmogelijkheden niet
aan en u mag deze verhaalsacties uitoefenen
naast een beroep op de garantie uit deze
Overeenkomst.
BEPERKING VAN
AANSPRAKELIJKHEID
De prijs van de Database is niet berekend op
dekking van risico’s van gevolgschade, indirecte schade of onbeperkte directe schade
als gevolg van uw gebruik van de Database.
Derhalve zal NAVTEQ in geen geval jegens u
aansprakelijk zijn wegens gevolgschade of
indirecte schade, waaronder begrepen maar
niet beperkt tot schade in de vorm van
gederfde inkomsten, verlies van gegevens of
van gebruik voor u of een derde voortvloeiend
uit het gebruik van de Database, hetzij in een
onrechtmatige daadsactie, hetzij in een contractuele actie hetzij gebaseerd op een garantie, ook al was NAVTEQ op de hoogte gesteld
van de mogelijkheid van het intreden van
zulke schade. In ieder geval is de aansprakelijkheid van NAVTEQ voor directe schade
beperkt tot het bedrag dat u hebt betaald
voor het verkrijgen van de Database.
DE BEPERKTE GARANTIE EN DE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID, ZOALS
OPGENOMEN IN DEZE OVEREENKOMST
LATEN ONVERLET ALLE RECHTEN DIE U
KUNT ONTLENEN AAN EVENTUEEL TOEPASSELIJKE DWINGENDRECHTELIJKE
WETGEVING WANNEER U DE DATABASE
ANDERS DAN IN DE UITOEFENING VAN
EEN BEDRIJF HEBT VERKREGEN.
WAARSCHUWINGEN
De database kan na verloop van tijd onjuiste
of onvolledige informatie bevatten door gewijzigde omstandigheden, de kwaliteit van de
gebruikte bronnen en de manier waarop te
werk is gegaan bij het verzamelen van de uitgebreide geografische gegevens. Al deze
situaties kunnen tot een onjuist resultaat leiden. De Database bevat of geeft onder meer
geen van de volgende categorieën informatie
weer: veiligheid van de omgeving; beschikbaarheid of nabijheid van politie; hulp in
noodgevallen; constructiewerkzaamheden;
06
}}
75
06 Vragen en antwoorden
EULA - Licentieovereenkomst
weg- en rijstrookafsluitingen; voertuig- en
snelheidsbeperkingen; helling(shoek) van de
weg; beperkingen met betrekking tot onder
andere maximale hoogte van viaducten of
maximaal gewicht op bruggen; weg- of verkeersomstandigheden; bijzondere gebeurtenissen; verkeersopstoppingen of reistijd.
TOEPASSELIJK RECHT
06
76
Deze Overeenkomst wordt beheerst door het
recht van het land waar u woont op de dag
van verkrijging van de Database. In het geval
dat u op dat moment buiten de Europese
Unie of Zwitserland woont, is het recht van
het land binnen de Europese Unie of Zwitserland waar u de Database hebt verkregen van
toepassing. In alle andere gevallen, of in het
geval dat de plaats waar u de Database hebt
aangeschaft niet bepaalbaar is, is Nederlands
recht van toepassing. De bevoegde rechter in
uw woonplaats op de dag van verkrijging van
de Database is bevoegd geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze Overeenkomst te beoordelen, onverminderd het
recht van NAVTEQ vorderingen voor te leggen aan de rechter van de plaats waar u ten
tijde van het desbetreffende geschil woont.
06 Vragen en antwoorden
Copyright
Austria
Portugal
© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen.
Bron: IgeoE - Portugal.
France
Source Géoroute® IGN France & BD Carto®
IGN France.
Germany
Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen.
Great Britain
© Based upon Crown Copyright material.
Greece
Copyright Geomatics Ltd.
Hungary
Copyright © 2003; Top-Map Ltd.
Italy
Spain
Información geográfica propiedad del CNIG.
Sweden
Based upon electronic data © National Land
Survey Sweden.
Switzerland
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
© 2005–2014 NAVTEQ All rights reserved.
N.B.
Deze overeenkomst geldt niet voor Australië (zie aparte informatie).
06
La Banca Dati Italiana è stata prodotta
usando quale riferimento anche cartografia
numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla
Regione Toscana.
Norway
Copyright © 2000; Norwegian Mapping
Authority.
Poland
© EuroGeographics.
77
07 Alfabetisch register
1, 2, 3 ...
Bedieningselementen................................ 16
2D of 3D............................................... 31, 52
Beeldscherm
verzorging............................................. 20
A
Begeleiding
starten............................................. 28, 41
Bergen en niveauverschillen...................... 66
Aan/Uit......................................................... 9
Beschreven paden in instructieboekje......... 8
Actuele positie........................................... 48
Adres
invoeren.......................................... 27, 40
Bestemming............................................... 45
instellen........................................... 27, 40
laatste 20........................................ 29, 43
Afstandsbediening en IR-ontvanger.......... 16
Bestemming instellen.......................... 27, 40
Afstandsmaat............................................. 31
ETA....................................................... 52
Bestemming verwijderen........................... 30
Akoestisch signaal
camera.................................................. 53
Opgeslagen locatie............................... 43
Bestemming wissen................................... 30
Autotransport............................................. 72
Bestemming weergeven............................ 30
Copyright................................................... 77
D
Deelbestemming........................................ 45
Demo................................................... 10, 55
Dvd
vervangen............................................. 20
verzorging............................................. 20
E
ENTER....................................................... 16
Bewaking............................................. 35, 36
Breedte- en lengtegraden.......................... 44
F
Fabrieksinstellingen..................................... 9
07
B
BACK......................................................... 16
Batterij
afstandsbediening................................ 16
deactiveren........................................... 72
78
C
Faciliteit als bestemming..................... 28, 41
Camera
akoestisch signaal................................ 53
Faciliteiten
snelmenu.............................................. 36
Symbolen.............................................. 67
camera (Geluidssignaal)............................. 53
Coördinaten
zoeken.................................................. 44
07 Alfabetisch register
G
I
Kaartschaal/Actuele route in
snelmenu............................................. 24, 34
Gebruikersstand
wisselen van................................... 10, 31
Info
informatie over de kaart-dvd................ 54
Kaartstand................................................... 9
Geluidssignaal
opgeslagen locatie............................... 43
snelheidscamera................................... 53
Instellingen
route..................................................... 50
Kompas............................................... 19, 52
Gps-informatie........................................... 54
Instructiespraak......................................... 31
Instructie-opties......................................... 52
Instructie starten.................................. 28, 41
H
Kaartweergave..................................... 19, 31
Instructievolume........................................ 31
IR-ontvanger en afstandsbediening.......... 16
L
Laatste 20 bestemmingen................... 29, 43
Landmarks................................................. 66
Hellingshoek bij 3D.................................... 52
Lengte- en breedtegraden......................... 44
Hoofdeenheid
inhoud................................................... 20
Licentieovereenkomst................................ 74
Hoofdeenheid XC90
positie................................................... 15
Hoofdmenu Geavanceerd.......................... 34
Hoofdmenu Makkelijk................................ 24
Huidige positie........................................... 48
K
Kaart.......................................................... 35
2D of 3D................................................ 52
kleur op scherm.............................. 31, 54
oriëntatie............................................... 52
punt op................................................. 29
tonen/verbergen................................... 52
Kaart-dvd
vervangen............................................. 20
verzorging............................................. 20
Kaartkleur.................................................. 31
Locatie opslaan......................................... 46
Luidsprekers.............................................. 15
M
Makkelijke gebruikersstand....................... 24
07
Menuopties............................................ 8, 38
Menustructuur
geavanceerd......................................... 38
makkelijk............................................... 26
Kaart-opties............................................... 51
79
07 Alfabetisch register
Mijden
beperkt opengestelde wegen...............
gespecificeerde gebieden....................
snelwegen.............................................
tolwegen...............................................
veerverbindingen..................................
verkeersproblemen...............................
50
50
50
50
50
50
P
Pijltoetsen.................................................. 16
Plaats van onderdelen en functies XC90... 14
Plaats vastleggen...................................... 46
Postcode
zoeken.................................................. 41
Punt op kaart....................................... 29, 44
Niveauverschillen
aanduiding op kaart.............................. 66
O
Omleiding
snelmenu.............................................. 35
07
Simulatie.................................................... 55
Snelheidscamera....................................... 53
Standaardinstellingen.................................. 9
R
Standaardinstellingen hervatten.......... 51, 54
Reisplan..................................................... 45
volgende bestemming.......................... 47
Stembegeleiding........................................ 19
snelmenu........................................ 24, 34
Reisplan opstellen..................................... 45
Symbolen
faciliteiten.............................................. 67
Route......................................................... 35
Route-opties.............................................. 50
Symbool ‘Niet storen’................................ 16
Systeeminstellingen..................................... 9
Systeemopties........................................... 54
Opgeslagen locatie
Akoestisch signaal................................ 43
S
Opgeslagen locaties.................................. 42
Schaal/Actuele route in snelmenu....... 24, 34
Schermbeveiliging..................................... 54
Scherminstelling
kleur op kaart........................................ 31
Taal....................................................... 31
80
Scrolmenu.................................................. 36
eenvoudige stand................................. 24
geavanceerde stand............................. 36
Snelmenu................................................... 34
N
Navigatieknop............................................ 16
Scrollen
eenvoudige stand................................. 24
geavanceerde stand............................. 36
T
Taal...................................................... 31, 54
Terugreis.................................................... 43
07 Alfabetisch register
Toetsenset
positie................................................... 16
Tolwegen................................................... 53
V
Van stand wisselen.................................... 24
Verkeersinformatie..................................... 24
snelmenu.............................................. 35
Verwijderen uit reisplan.............................. 46
Volgende bestemming op route................ 47
W
Wegnummers............................................ 66
Wijzigingen in het boekje............................. 8
07
Z
Zoeken
algemeen..............................................
postcode...............................................
via coördinaten.....................................
via punt op kaart...................................
17
41
44
44
81
07 Alfabetisch register
07
82
Volvo Car Corporation TP 17195 (Dutch) AT 1346, Printed in Sweden, Göteborg 2013, Copyright © 2000-2013 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising