Volvo | XC90 | Sensus Navigation | Volvo XC90 2016 Sensus Navigation

Volvo XC90 2016 Sensus Navigation
WEB EDITION
SENSUS NAVIGATION
Bestemming/eindbestemming
Deelbestemming
Punt voor routebegeleiding
Auto (blauw driehoekje) op de geplande route
Verkeersprobleem met informatie
Minimaliseert (gedetailleerd beeld) of maximaliseert (volledig scherm)
het kaartbeeld
Berekent een omweg
Herhaalt de actuele gesproken aanwijzing
Gesproken aanwijzingen tijdelijk Aan/Uit
Pauzeert/hervat de routebegeleiding
Bestemming/deelbestemming aangeven
POI (Restaurant)
Tekst en symbolen op de kaart
Actuele positie van de auto + drukpunt voor het openen van het reisplan
Schaal
Lijst met begeleidingspunten van het reisplan
Afstand tot bestemming/aankomsttijd op bestemming + drukpunt voor
het wisselen van rubriek
Drukpunt voor een lijst met POI's en verkeersinformatie voor het reisplan
Drukpunt dat de kaart reset naar het volgen van de auto (blauw driehoekje)
Drukpunt voor wisselen 2D/3D
Kompas + drukpunt voor Noorden boven/Rijrichting boven
SENSUS NAVIGATION
Sensus Navigation is een systeem voor verkeersinformatie en navigatie
op satellietbasis.
Er vindt voortdurend productontwikkeling plaats ter verbetering van ons
product. Aanpassingen kunnen ertoe leiden dat de gegevens, beschrij-
vingen en illustraties in de gebruikershandleiding afwijken van de werkelijke uitrusting op uw auto. We behouden ons het recht voor om zonder
voorafgaande mededeling wijzigingen aan te brengen.
INHOUD
INLEIDING
2
STEMBEDIENING
BESTEMMING OPGEVEN
Direct aan de slag met kaartnavigatie
6
Stembediening
14
Eenvoudige begeleiding naar een
bestemming
7
Stembediening gebruiken
14
Stembediening bij kaartnavigatie
15
Instellingen voor stembediening
16
Displays en bediening voor kaartnavigatie
7
Veelvoorkomende handelingen bij
kaartnavigatie
9
Algemene informatie over het aangeven van bestemmingen
20
Bestemming direct op de kaart aangeven
20
Bestemming aangeven via zoeken
op vrije tekst
21
Bestemming aangeven met Laatste/
Favorieten/Bibliotheek
23
Bestemming aangeven via POI
25
Bestemming aangeven via zoeken
op adres
26
Bestemming opslaan met "Send to Car"
27
REISPLAN EN ROUTE
VERKEERSINFORMATIE
INSTELLINGEN
Reisplan en alternatieve route
30
Verkeersinformatie
38
Kaartnavigatie op bestuurdersdisplay
42
Begeleidingspunten in het reisplan
31
Uitgebreide verkeersinformatie (RTTI)
39
Instellingen voor Sensus Navigation
42
43
POI langs de route
32
Instellingen voor kaart
Verkeersproblemen langs de route
33
Instellingen voor route
46
Informatiekaarten op de kaart
33
Instellingen voor verkeer
48
Omweg kiezen
34
Instellingen voor routebegeleiding
49
Instellingen voor systeem
49
3
KAART- EN
SYSTEEMINFORMATIE
4
ALFABETISCH REGISTER
Alfabetisch register
Kaartgegevens bijwerken met MapCare
52
Kaartgegevens bijwerken via Externe
updates
53
Kaartgegevens bijwerken via pc en USB
54
Storingsdiagnose Sensus Navigation
56
Licentieovereenkomst voor kaartnavigatie
58
Auteursrecht op kaartnavigatie
65
67
INLEIDING
INLEIDING
Direct aan de slag met
kaartnavigatie
Het elektrische systeem van de auto wordt bij
het openen van het bestuurdersportier automatisch ingeschakeld.
Navigatie Aan/Uit
Aan
"Home"-knop
Menuregel "Navigatie"
Als het navigatiesysteem geen kaart op het middendisplay weergeeft, drukt u op de bovenste
menuregel Navigatie (2).
Verschijnt de menuregel Navigatie niet op het
middendisplay - druk dan op de "Home"-knop (1)
en vervolgens op de menuregel Navigatie (2).
6
Daarna wordt de kaart van het actuele gebied
weergegeven, waarop de auto wordt aangeduid
met een blauwe driehoek.
WAARSCHUWING
Denk aan het volgende:
•
Richt al uw aandacht op de weg en concentreer u volledig op het rijden.
•
Neem de geldende verkeersregels in acht
en rijd voorzichtig.
•
Vanwege bijv. weersomstandigheden of
het jaargetijde kunnen bepaalde aanbevelingen voor de route minder betrouwbaar zijn.
Uit
Het navigatiesysteem is niet uit te schakelen,
maar blijft altijd op de achtergrond doorwerken.
Het wordt pas uitgeschakeld wanneer u de auto
verlaat en vergrendelt.
N.B.
Het navigatiesysteem is ook met uitgeschakelde motor toegankelijk. Bij een te lage
accuspanning wordt het systeem uitgeschakeld.
Gerelateerde informatie
•
Displays en bediening voor kaartnavigatie
(p. 7)
•
Eenvoudige begeleiding naar een bestemming (p. 7)
INLEIDING
Eenvoudige begeleiding naar een
bestemming
Stel de begeleiding naar de gewenste bestemming in zonder eerst de hele gebruikershandleiding te hoeven doornemen.
Stap
3
Beeldscherm/
menu
Uitvoering
Volvo Sensus Navigation wordt op meerdere
manieren gepresenteerd en bediend, bijvoorbeeld via het bestuurdersdisplay, het headupdisplay en stemcommando's.
Er verschijnt
een kaart.
Bestemming kiezen op de kaart
Stap
1
2
Beeldscherm/
menu
Uitvoering
Doe het volgende, als
op het
beeldscherm
geen kaartweergave
verschijnt:
Druk op de rechthoekige knop onder het
beeldscherm om naar
het homescherm te
gaan.
Het homescherm verschijnt.
Druk op de bovenste
menuregel van het
beeldscherm Navigatie.
Displays en bediening voor
kaartnavigatie
Beeldscherm van het middendisplay
Als u deze knop op het
scherm ziet, drukt u
erop om de kaartweergave te maximaliseren.
4
Er verschijnt
een kaart.
Verschuif de kaart totdat u de gewenste locatie op de kaart ziet en
druk lang op de positie.
5
Er verschijnt
een veld
met de tekst
Navigatie
starten op
het scherm.
Druk op Navigatie
starten.
Er verschijnt
een kaart
met de
gemarkeerde
route.
De routebegeleiding
start. Volg de aanwijzingen op het bestuurdersdisplay.
6
Het beeldscherm van het middendisplay wordt
gebruikt om instellingen te verrichten en om de
bestemming op te zoeken en te bepalen.
Als er geen kaart op het middendisplay wordt
getoond:
•
Druk op de bovenste menuregel van het
homescherm Navigatie.
}}
7
INLEIDING
||
Bestuurdersdisplay
3.
Bevestig of markeer een keuze met (4).
> De functie wordt geactiveerd en voor
bepaalde opties wordt vervolgens het
menu gesloten.
HUD – Head-up-display*
Openen/sluiten
Alleen op een 12 inch bestuurdersdisplay verschijnt een
kaart.
Links/rechts
Tijdens het rijden krijgt u begeleiding via gesproken aanwijzingen plus aanwijzingen op het
bestuurdersdisplay.
De knoppenset rechts op het stuurwiel
en het bestuurdersdisplay
Met de rechter stuurknoppen kunnen bepaalde
functies van de kaartnavigatie worden bediend,
bijvoorbeeld Breng me naar huis.
Omhoog/omlaag
Bevestigen
Menu openen/sluiten
– Druk op openen/sluiten (1).
> Met met opties wordt geopend/gesloten.
Het menu wordt na een periode van inactiviteit automatisch gesloten of na
bepaalde opties.
Navigeren en kiezen in het menu
1. Blader door de menu's met pijl-links/pijlrechts (2).
2.
8
Blader door de opties met pijl-omhoog/pijlomlaag (3).
Kaartnavigatie op de voorruit.
U kunt ook begeleiding en informatie van het
navigatiesysteem krijgen onder aan de binnenkant van de voorruit.
De positie van het informatieveld is aan te passen. HUD wordt nader beschreven onder "Headup-display".
Stembediening
Veel functies kunnen ook worden uitgevoerd met
stemcommando's.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
INLEIDING
Druk op de stuurknop, wacht
op een signaal en zeg bijvoorbeeld "Rijd Huis".
De stembediening staat gedetailleerd beschreven onder "Stembediening bij kaartnavigatie",
"Stembediening", "Stembediening gebruiken" en
"Instellingen voor stembediening".
Gerelateerde informatie
•
Bestemming aangeven via zoeken op vrije
tekst (p. 21)
•
•
•
•
Stembediening bij kaartnavigatie (p. 15)
Stembediening (p. 14)
Stembediening gebruiken (p. 14)
Instellingen voor stembediening (p. 16)
Veelvoorkomende handelingen bij
kaartnavigatie
Autosymbool zoeken op de kaart
Hier wordt een aantal veelvoorkomende handelingen bij kaartnavigatie beschreven.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Waar ben ik?
Autosymbool zoeken op de kaart
Rijrichting of Noorden boven
2D- of 3D-weergave
Zoomen
Schuiven
Andere rubriekweergave
Een menu verlaten
"Verkeerde" taal in afbeeldingen
Waar ben ik?
Op welke geografische positie bevindt de auto
zich op dit moment?
•
Druk op het autosymbool op de kaart
(blauwe driehoek). De informatie wordt direct
op de kaart weergegeven.
Druk op het dradenkruis.
Als u hebt uitgezoomd en de kaart hebt verschoven, is de positie van de auto soms lastig terug te
vinden op de kaart. Dat gaat dan op deze manier
het eenvoudigst:
•
Druk op het dradenkruis. De kaart wordt
gereset en daarna volgt het autosymbool.
}}
9
INLEIDING
||
Rijrichting of Noorden boven
Druk op het kompas om de beweging van het autosymbool op de kaart te wijzigen.
U kunt kiezen uit twee manieren om de beweging
van de auto op de kaart te tonen:
10
•
De kaart wordt weergegeven met Noord
altijd boven aan op het middendisplay - het
autosymbool verplaatst zich / "rijdt" in werkelijke windstreken op de kaart. Als het autosymbool op de kaart naar links beweegt, rijdt
de auto dus in westelijke richting.
•
Het autosymbool wijst / "rijdt" altijd omhoog
op het middendisplay. De kaart onder het
autosymbool draait mee met de bochten die
de auto maakt. Het kompassymbool geeft
aan naar welke kant het noorden (N) is op de
kaart en in het midden van het kompas is te
zien naar welke kant de voorzijde van de auto
wijst (in het gegeven geval NE = Noordoost).
Tekens in het kompas
kompasrichting
N
(North): Noord
NE
(NorthEast): Noordoost
E
(East): Oost
SE
(SouthEast): Zuidoost
S
(South): Zuid
SW
(SouthWest): Zuidwest
W
(West): West
NW
(NorthWest): Noordwest
2D- of 3D-weergave
Bij een 3D-weergave is de rijrichting van de auto
altijd omhoog op het middendisplay. De kaart
onder het autosymbool draait mee met de bochten die de auto maakt.
Het kompas geeft aan naar welke kant het noorden (N) is op de kaart en in het midden van het
kompas is te zien naar welke kant de voorzijde
van de auto wijst.
Bij 3D-weergave wordt de schaal van de kaart
niet weergegeven.
2D-weergave wordt beschreven onder "Rijrichting of Noorden boven" hierboven.
Zoomen
Inzoomen
Zo maakt u de kaart groter:
Druk snel tweemaal met een
vinger op het middendisplay.
of
Zet 2 vingers naast elkaar op
het middendisplay en spreid ze
uit.
Druk op 2D/3D om te wisselen tussen een 2D- en 3Dweergave.
INLEIDING
Uitzoomen
Zo maakt u de kaart kleiner:
Andere rubriekweergave
Terug naar kaartweergave
Druk eenmaal met 2 uitgespreide vingers op het middendisplay.
of
Zet 2 uitgespreide vingers op
het middendisplay en beweeg
deze naar elkaar toe.
"Home"-knop
Menuregel "Navigatie"
•
Schuiven
Zet een vinger op de kaart,
veeg deze in de gewenste richting en laat los.
De schuiffunctie is alleen
mogelijk als de kaart gemaximaliseerd is (en niet geminimaliseerd).
Druk hier om van kaartrubriek te veranderen.
Kies uit de volgende weergavetypen voor rubrieken op de kaart:
Aanduiding van bestemming (Destination) en
aankomsttijd (ETA1) of resterende reistijd
(RTA1)
of
•
Aanduiding voor actuele positie (Position) en
afstand tot bestemming (Dist).
Een andere rubriek is alleen mogelijk als de kaart
gemaximaliseerd is (en niet geminimaliseerd).
Als u ver in een ander deel van het systeem zit en
snel terug wilt naar de kaartweergave, kunt u
deze methode gebruiken:
1.
Druk op de "home"-knop van het middendisplay (1).
2.
Als het middendisplay vervolgens het homescherm weergeeft in plaats van de kaartweergave, drukt u op Navigatie (2) op de
bovenste menuregel.
"Verkeerde" taal in afbeeldingen
De afbeeldingen van de aanwijzingen zijn voor de
meeste markten en talen gelijk. Daarom zijn de
teksten daarin voornamelijk in het Engels.
1
De keuze tussen ETA – Estimated Time of Arrival en RTA – Remaining Time to Arrival wordt gemaakt onder "Instellingen voor route".
}}
11
INLEIDING
||
Om ervoor te zorgen dat u de afbeeldingen en de
menuopties met paden naar de tekst in de aanwijzingen beter begrijpt, staan meteen na de bijbehorende tekst/zin in de taal van de gebruikershandleiding de Engelse woorden op de afbeelding tussen haakjes.
Voorbeelden
Zoekpad:
Instellingen
Navigatie
Verkeer
(Settings > Navigation > Traffic)
Rubriek: Verkeersgebeurtenissen (Traffic
events)
Opties:
• Geen (None)
• Hoofd (Major)
• Alle (All)
12
Gerelateerde informatie
•
Kaartnavigatie op bestuurdersdisplay
(p. 42)
•
Instellingen voor Sensus Navigation (p. 42)
STEMBEDIENING
STEMBEDIENING
Stembediening
De stembediening biedt u de mogelijkheid om
bepaalde functies van de mediaspeler, een via
Bluetooth aangesloten telefoon, de klimaatregeling en Volvo's navigatiesysteem* met stemcommando's te bedienen.
Het gebruik van stemcommando's biedt bedieningscomfort, leidt minder af en helpt u om de
aandacht op het verkeer op de weg vast te houden.
WAARSCHUWING
Als bestuurder bent u er altijd verantwoordelijk voor dat u de auto op een veilige manier
bestuurt en de geldende verkeersregels in
acht neemt.
De stembediening vindt in dialoogvorm plaats
met stemcommando's van de gebruiker en
gesproken systeemreacties. De stembediening
maakt gebruik van dezelfde microfoon als het
Bluetooth-handsfreesysteem en geeft antwoord
via de luidsprekers in de auto. In sommige gevallen verschijnt tevens een tekstmelding op het
bestuurdersdisplay. De functies worden aangestuurd met de knoppenset rechts op het stuurwiel en instellingen doet u via het middendisplay.
Systeemupdate
Het systeem voor stembediening wordt voortdurend verder verbeterd. Voor optimale functionaliteit kunt u updates downloaden, zie
support.volvocars.com.
Gerelateerde informatie
•
•
•
Stembediening gebruiken
Basisinstructies voor gebruik van de stembediening.
Druk op de stuurknop voor
om de
stembediening
werking te activeren en een
dialoog met stemcommando's
te starten.
Let op het volgende tijdens de dialoog:
•
Spreek bij het geven van commando's na de
toon, met normale stem in een normaal
tempo.
•
Wacht met spreken, totdat het systeem klaar
is met antwoorden (zolang het systeem antwoordt, werkt de stembediening namelijk
niet).
•
Vermijd achtergrondgeluiden in het interieur
door portieren, ruiten en dakluik gesloten te
houden.
Stembediening gebruiken (p. 14)
Stembediening bij kaartnavigatie (p. 15)
Instellingen voor stembediening (p. 16)
U kunt de stembediening als volgt beëindigen:
•
•
Zeg "Annuleer".
Druk lang op de stuurknop voor stembedie.
ning
Om de commandodialoog te verkorten en systeemvragen over te slaan voordat het volgende
commando wordt aangegeven, kunt u wanneer
het systeem spreekt de stuurknop voor stembediening
indrukken.
14
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
STEMBEDIENING
meerdere groepen achter elkaar zeggen, bijvoorbeeld tweeëntwintig tweeëntwintig (22
22). Bij Engels kunt u ook dubbel of drievoudig gebruiken, bijvoorbeeld dubbel nul (00).
U kunt nummers aangeven binnen het interval 0-2300.
Voorbeelden van stembediening
Druk op
, zeg "Bel [Voornaam]
[Achternaam] [nummercategorie]" - contactpersoon bellen voor wie meerdere telefoonnummers in het telefoonboek staan (bijvoorbeeld
thuis, mobiel, werk), bijvoorbeeld:
Druk
, zeg "Bel Robyn Smith Mobiel".
Commando's/zinnen
De volgende commando's zijn altijd mogelijk:
•
"Herhaal" - de laatst gegeven steminstructie van de actieve dialoog herhalen.
•
•
"Annuleer" - de dialoog annuleren.
•
Frequenties kunt u als volgt zeggen: achtennegentig komma acht (98,8) en honderdenvier komma twee (104,2).
Gerelateerde informatie
•
•
Stembediening (p. 14)
Instellingen voor stembediening (p. 16)
Stembediening bij kaartnavigatie
De stembediening biedt de mogelijkheid om tal
van functies van het navigatiesysteem te bedienen met behulp van stemcommando's.
De stembediening staat gedetailleerd beschreven onder "Stembediening", "Stembediening
gebruiken" en "Instellingen voor stembediening".
Stemcommando's
Hier volgen enkele voorbeelden van stemcommando's die uniek zijn voor kaartnavigatie.
Druk op stuurknop
gende commando's:
en zeg een van de vol-
•
"Navigatie" - Een navigatiedialoog starten
en voorbeelden van commando's tonen.
•
Commando's voor specifieke functies staan
beschreven in de desbetreffende artikelen, bijvoorbeeld Spaakherkenning telefoon.
"Breng me naar huis" - Voor begeleiding
naar de Huis-locatie.
•
"Ga naar [stad]" - Een stad aangeven als
bestemming, bijvoorbeeld "Rij naar Amsterdam".
Cijfers
Geef de cijfercommando's aan, afhankelijk van
welke functie moet worden aangestuurd:
•
"Ga naar [Adres]" - Een adres aangeven
als bestemming. Een adres bestaat uit een
straat en stad, bijvoorbeeld "Rij naar Kalverstraat 5, Amsterdam".
•
"[Kruising] aangeven " - Een kruising aangeven als bestemming. Er wordt binnen het
aangegeven zoekgebied naar de desbetreffende kruising gezocht.
"Help" - een hulpdialoog starten. Het systeem antwoordt met: commando's die in de
actuele situatie gebruikt kunnen worden, een
vraag of een voorbeeld.
•
Telefoonnummers en postcodes moet u
apart en cijfer voor cijfer zeggen, bijvoorbeeld
nul drie een twee twee vier vier drie
(03122443).
•
Huisnummers kunt u apart of in een groep
zeggen, bijvoorbeeld twee twee of tweeëntwintig (22). Bij Engels en Nederlands kunt u
}}
15
STEMBEDIENING
||
•
•
•
•
"Ga naar [contact]" - Een adres uit het
telefoonboek aangeven als bestemming, bijvoorbeeld "Rij naar Robyn Smith".
Gerelateerde informatie
•
"Zoek [POI-categorie]" - Een POI1-categorie zoeken (bijvoorbeeld restaurant). POI's
zijn altijd "rondom de auto" gerangschikt. Om
de lijst te laten rangschikken langs de route,
zegt u "Langs de route" bij weergave van
de resultatenlijst.
Displays en bediening voor kaartnavigatie
(p. 7)
•
•
•
Stembediening (p. 14)
"Schakel stembegeleiding in" - De uitgeschakelde gesproken aanwijzingen weer
starten.
Instellingen voor stembediening
Er zijn meerdere instellingen voor stembediening
mogelijk.
1.
Druk op Instellingen op het hoofdscherm.
2.
Druk op Systeem
kies instellingen.
Stembediening en
• Herhaalmodus
• Geslacht
• Spreeksnelheid
Stembediening gebruiken (p. 14)
Instellingen voor stembediening (p. 16)
Audio-instellingen
1. Druk op Instellingen op het hoofdscherm.
•
"[Land]/[staat] aangeven/2, 3" - Zoekgebied voor navigatie wijzigen.
•
"Toon favorieten" - Om de favoriete locaties weer te geven op het bestuurdersdisplay.
2.
•
"Wis reisweg" - Alle in een reisplan opgeslagen deelbestemmingen en de eindbestemming wissen.
•
"Herhaal stembegeleiding" - De laatst uitgesproken aanwijzing herhalen
Taal wijzigen
Stembediening is niet voor alle talen mogelijk. De
beschikbare talen voor stembediening zijn in de
talenlijst aangegeven met een pictogram,
.
•
"Pauzeer begeleiding" - Een pauze in de
routebegeleiding op de kaart inlassen.
•
"Hervat begeleiding" - Routebegeleiding
na een pauze op de kaart hervatten.
•
"Schakel stembegeleiding uit" - De
gesproken aanwijzingen uitschakelen.
1
2
3
16
"Ga naar [Postcode]" - Een postcode aangeven als bestemming, bijvoorbeeld "Rij naar
1234 AB".
U kunt ervoor kiezen om een POI te bellen of deze aan te geven als bestemming.
In Europese landen wordt "land" gebruikt in plaats van "staat".
In Brazilië en India past u het zoekgebied aan via het middendisplay.
Druk op Geluid Systeemvolumes
Stembediening en kies instellingen.
Een eventuele taalwijziging geldt ook voor de
menu-, display- en hulpteksten.
1.
Druk op Instellingen op het hoofdscherm.
2.
Druk op Systeem
Taal en kies taal.
STEMBEDIENING
Gerelateerde informatie
•
•
•
Stembediening (p. 14)
Stembediening gebruiken (p. 14)
Stembediening bij kaartnavigatie (p. 15)
17
BESTEMMING OPGEVEN
BESTEMMING OPGEVEN
Algemene informatie over het
aangeven van bestemmingen
Een bestemming kan op verschillende manieren
worden aangegeven.
U kunt op de volgende manieren een bestemming opgeven:
•
•
•
•
•
•
•
Druk op de kaart
Zoeken op vrije tekst en Kaartcoördinaten
Laatst gekozen bestemmingen
Favoriete locaties uit bibliotheek
Gerelateerde informatie
•
•
Reisplan en alternatieve route (p. 30)
•
Bestemming aangeven via zoeken op vrije
tekst (p. 21)
•
Bestemming aangeven met Laatste/Favorieten/Bibliotheek (p. 23)
•
•
Bestemming aangeven via POI (p. 25)
Een bestemming is op verschillende manieren
aan te geven, het markeren met de vinger op de
kaart is daar één van.
In veel gevallen is het het eenvoudigst om de
kaart te verschuiven naar de gewenste positie en
deze met uw vinger aan te raken.
Controleer eerst of de kaartweergave in de maximale stand
staat: Als u deze knop op het
scherm ziet, drukt u erop om de
kaartweergave te maximaliseren.
Bestemming aangeven via zoeken op adres
(p. 26)
In de bibliotheek bewaarde posities
POI1
Adres
Kies een van de mogelijkheden via verwijzingen
onder "Bestemmingen en Deelbestemmingen"
en volg de aanwijzingen.
Vervolgens doet u het volgende:
1.
Ga naar de gewenste positie op de kaart
door te schuiven.
Bestemming en Deelbestemmingen
2.
Ingedrukt houden op de positie - er wordt
een pictogram aangemaakt en er verschijnt
een menu.
De positie die het eerst wordt ingesteld, wordt de
bestemming van het reisplan.
De volgende locaties worden de deelbestemmingen van het reisplan.
U kunt een reisplan en de bijbehorende bestemming en deelbestemmingen naderhand heel eenvoudig bewerken - zie "Reisplan bewerken"
onder "Reisplan en alternatieve route".
1
20
Bestemming direct op de kaart aangeven
(p. 20)
Bestemming direct op de kaart
aangeven
Een POI: Point of interest wordt ook wel faciliteit of nuttige plaats genoemd.
BESTEMMING OPGEVEN
Bestemming aangeven via zoeken
op vrije tekst
Een bestemming is op verschillende manieren
aan te geven - zoeken op vrije tekst is daar één
van.
Zoeken op vrije tekst
Met zoeken op vrije tekst kunt u de meeste
zaken zoeken, zoals telefoonnummers, postcodes, straten, plaatsen, coördinaten en POI's.
3. Kies Ga hierheen (Go here). De begeleiding
begint.
Pictogram wissen
Als het pictogram van de positie moet worden
gewist:
•
Kies Wis (Delete)
Positie van pictogram wijzigen
Als de positie van het pictogram moet worden
gewijzigd:
1.
Markeer het pictogram door er kort op te
drukken.
2.
Druk langdurig op het pictogram, sleep dit
naar de gewenste positie en laat het los.
Met het "toetsenbord" van het beeldscherm zijn
voor het zoeken van bestemmingen de meeste
tekens in te voeren en te gebruiken.
Zo laat u het toetsenbord verschijnen:
1. Druk op Best. inst. ((Set
dest.)) onder aan het beeldscherm - op de kaartweergave
verschijnt een zoekveld voor
het zoeken op adres.
2. Druk vervolgens op dit symbool boven aan het beeldscherm - het zoeken op vrije
tekst met toetsenbord, zoekveld en filter wordt geopend.
1.
Voer een zoekterm in - suggesties voor
mogelijke alternatieve bestemmingen worden
in een lijst weergegeven, gerangschikt op
Gerelateerde informatie
•
Algemene informatie over het aangeven van
bestemmingen (p. 20)
}}
21
BESTEMMING OPGEVEN
||
2.
3.
afstand ten opzichte van het autosymbool op
de kaart.
Wisselt tussen letters en cijfers/speciale
tekens
De beschikbare filters kunnen per geval verschillen. De volgende filters zijn mogelijk:
Selecteer/markeer juiste suggestie in de lijst
- de Infokaart2 voor de suggestie wordt
weergegeven.
Spatie
• Langs route (Along route) - Alleen treffers
Volg de aanwijzingen op het middendisplay
en activeer de routebegeleiding naar de
bestemming.
Toetsenbord
Verwijdert teken links van de cursor
Tablet - "Voer" het gewenste teken met uw
vinger in op de "tablet" van het beeldscherm.
Het toetsenbord met aanvullende functies wordt
nader beschreven onder "Het toetsenbord op het
middendisplay gebruiken".
Filter
Met bepaalde filters kunt u de lijsten met treffers
verkorten.
De functietoetsen van het toetsenbord.
Filter - beperkt/filtert treflijsten.
Verbergt de toetsen voor weergave van grotere/langere lijst met treffers - druk op het
invoerveld om het toetsenbord opnieuw weer
te geven
Wisselt tussen GROTE letters (hoofdletters)
en kleine letters
2
22
Zie de informatie onder "Informatiekaarten op de kaart".
Filter voor lijsten met treffers
langs de route in de lijst met treffers aangeven.
• Straten (Streets) - Alleen straten/wegen in
de lijst met treffers aangeven.
• Steden (Only cities) - Alleen steden/dorpen
in de lijst met treffers aangeven.
BESTEMMING OPGEVEN
Filter voor POI
Helemaal onderaan op het beeldscherm, onder
de drie filters, staat een lijst van de POI-categorieën die voorkomen in het actuele gebied.
"Langs route" (Along route) is te combineren
met POI's.
Bestemming aangeven met
Laatste/Favorieten/Bibliotheek
Coördinaten
Een bestemming is ook in te voeren aan de hand
van coördinaten op de kaart.
Een bestemming is op verschillende manieren
aan te geven. Het kiezen uit lijsten is daar één
van.
•
Zo kunt u deze lijsten weergeven:
Voer bijvoorbeeld "N 58,1234 E 12,5678" in
en druk op Zoeken (Search).
De windstreken N, E, S en W zijn op verschillende manieren in te voeren, bijvoorbeeld als
volgt:
N 58,1234 E 12,5678 (met spatie)
1. Druk op Best. inst. ((Set
dest.)) onder aan het beeldscherm - op de kaartweergave
verschijnt een zoekveld voor
het zoeken op adres.
N58,1234 E12,5678 (zonder spatie)
58,1234N 12,5678E (met windstreek achter de coördinaten)
58,1234-12,5678 (met koppelteken zonder
windstreek)
U kunt net zo goed een punt [.] als een komma [,]
gebruiken.
Gerelateerde informatie
POI's uitgefilterd uit gemarkeerde categorie
(2)
POI-categorieën (er kunnen ook subcategorieën aanwezig zijn in een POI-categorie).
Er worden alleen POI's uit de gemarkeerde POIcategorie in de lijst weergegeven en alleen filter
•
Algemene informatie over het aangeven van
bestemmingen (p. 20)
•
Displays en bediening voor kaartnavigatie
(p. 7)
•
Informatiekaarten op de kaart (p. 33)
2. Kies daarna een van de volgende lijsten, boven
aan het beeldscherm:
• Recent (Recent)
• Favorieten (Favourites)
• Bibliotheek (Library)
Nadat er een mogelijkheid in een lijst is gemarkeerd, voegt u dit als bestemming toe met een
van de knoppen Navigatie starten (Start
navigation) of Als routepunt toev. (Add as
waypoint).
}}
23
BESTEMMING OPGEVEN
||
Laatste
Favorieten
Bibliotheek
In deze lijst staat een overzicht van verrichte zoekopdrachten. Schuiven en kiezen.
Deze lijst geeft een overzicht van als favoriet
gemarkeerde locaties uit Bibliotheek. Schuiven
en kiezen.
Hier worden opgeslagen locaties en reisplannen
verzameld. Het laatst opgeslagen item staat
bovenaan in de lijst.
Een gewiste positie in Favorieten staat altijd
nog in Bibliotheek, maar dan met een ster die
"uit" is. Als u hem weer terug wilt zetten naar
Favorieten, gaat u naar Bibliotheek en markeert u het sterretje voor de positie weer.
Druk op het "sterretje" voor een positie om deze
als favoriet te markeren of juist niet. Een positie
met een gemarkeerd / "ingekleurd" sterretje
wordt ook weergegeven onder "Favorieten".
Is ook beschikbaar als menuoptie in het bestuurdersdisplay, en wel via de knoppenset rechts op
het stuurwiel. Zie "Displays en bediening voor
kaartnavigatie".
Met Thuisadres instellen (Set home address)
kan een vaak gebruikte bestemming worden
geprogrammeerd en gebruikt. Een ingevoerde
Huis-bestemming is ook beschikbaar als
menuoptie in het bestuurdersdisplay, en wel via
de knoppenset rechts op het stuurwiel. Zie "Displays en bediening voor kaartnavigatie".
Met Bewerken (Edit list) kan de lijst worden
bewerkt.
24
Een gewiste positie in Bibliotheek wordt ook
gewist in Favorieten.
De bibliotheek is op verschillende manieren te
rangschikken:
•
•
•
•
Toegevoegd (Added)
Naam (Name)
Afstand (Distance)
Ontvangen (Received) - dit is een filter
BESTEMMING OPGEVEN
Met Ontvangen (Received) zijn locaties uit te filteren die naar de auto zijn verzonden met "Send
to Car". Nieuwe, ongelezen locaties zijn voorzien
van een BLAUWE markering, die verdwijnt nadat
deze zijn gelezen. Zie voor meer informatie het
artikel "Bestemming opslaan met Send to car".
Bestemming aangeven via POI
Een bestemming is op verschillende manieren
aan te geven - het aangeven van een POI3 is
daar één van.
1. Druk op Best. inst. ((Set
dest.)), onder aan het beeldscherm - op de kaartweergave
verschijnt een zoekveld voor
het zoeken op adres.
Met Bewerken (Edit list) kunt u de verschillende
locaties op de lijst bewerken qua naam, positie,
internetadres en telefoonnummer (maximaal 3
telefoonnummers per positie).
Gerelateerde informatie
•
Bestemming opslaan met "Send to Car"
(p. 27)
•
Displays en bediening voor kaartnavigatie
(p. 7)
•
Algemene informatie over het aangeven van
bestemmingen (p. 20)
2. Kies daarna voor POI
((POI)), boven aan het beeldscherm.
POI-suggesties worden in de lijst weergegeven
op basis van de afstand ten opzichte van het
autosymbool op de kaart.
Onder "Instellingen voor kaart" kunt u kiezen
welke POI's op de kaart moeten worden weergegeven. Daar ziet u een lijst met alle POI's die
beschikbaar zijn in de actuele regio. Die instelling
is niet van invloed op het zoeken van POI's als
bestemming; ook niet-geselecteerde POI's worden hier weergegeven als alternatieve bestemmingen.
Bepaalde POI's worden pas op de kaart weergegeven vanaf een schaal van 1 km (1 mi).
N.B.
•
Het symbool voor een POI, het aantal
POI’s en de POI-varianten kunnen per
markt verschillen.
•
Bij het bijwerken van kaartgegevens worden er mogelijk symbolen toegevoegd en
andere verwijderd – in het menusysteem
kunt u altijd alle symbolen voor het desbetreffende kaartsysteem doornemen.
Voorbeeld van een POI.
Veel POI's (bijvoorbeeld restaurants) hebben
subcategorieën (bijvoorbeeld Chinese restaurants).
3
POI = Point of interest - wordt ook wel aangeduid als "nuttige locatie" of "faciliteit".
}}
25
BESTEMMING OPGEVEN
||
Filter
Als er een reisplan geactiveerd is en een POIcategorie bepaald is, wordt er een filter aangeboden waarmee de zoeklijst wordt ingekort door
alleen POI's langs de route weer te geven. De
lijst is vervolgens te sorteren.
• Langs de route (Along route) - Alleen treffers langs de route in de lijst met treffers
aangeven.
Met geactiveerd filter kan de lijst worden gerangschikt op Naam (Name) of Afstand (Distance).
Bestemming aangeven via zoeken
op adres
Kies een toegankelijk invoerveld en voer in met
het toetsenbord van het middendisplay:
Een bestemming is op verschillende manieren
aan te geven. Het aangeven van een adres is
daar één van.
•
•
•
•
•
Druk op Best. inst. (Set dest.)
onder aan het beeldscherm op de kaartweergave verschijnt
een zoekveld voor het zoeken
op adres.
POI-suggesties worden in de lijst weergegeven
op basis van de afstand ten opzichte van het
autosymbool op de kaart.
Gerelateerde informatie
•
Algemene informatie over het aangeven van
bestemmingen (p. 20)
•
Instellingen voor kaart (p. 43)
Voorbeeld van zoekvelden - deze kunnen per markt/
regio verschillen.
Let erop dat de hier beschreven zoekmogelijkheden niet voor alle markten/regio's beschikbaar
zijn - het beeldscherm geeft alleen de beschikbare zoekmogelijkheden weer voor het actuele
zoekgebied.
26
Land (Country)/Staat/Provincie
Plaats (City)/Gebied/Postcode
Adres (Address)
Nummer (Number)
Kruispunt (Junction)
Gerelateerde informatie
•
Algemene informatie over het aangeven van
bestemmingen (p. 20)
•
Informatiekaarten op de kaart (p. 33)
BESTEMMING OPGEVEN
Bestemming opslaan met "Send to
Car"
Let erop dat de hier getoonde procedure slechts
een voorbeeld is van een van de diverse leveranciers van kaartservices.
Een bestemming kan op verschillende manieren
worden opgeslagen - één manier is het gebruiken van de functie "Send to Car" (Send to Car).
Voor meer informatie over verdere leveranciers
en andere gegevens over de functie Send to Car
kunt u kijken op de supportsite van Volvo Cars
(support.volvocars.com).
Send to Car (Naar auto verzenden) is een functie
die het mogelijk maakt om een bestemming/
positie via een computer toe te voegen aan het
navigatiesysteem van de auto.
De functie Send to Car kan ook worden uitgevoerd met een mobiele telefoon via de Volvo-service VOC (Volvo On Call). VOC kan ook worden
gebruikt als er vanaf de VOC-helpdesk een
bestemming/positie naar de auto moet worden
verzonden.
Markeer de gewenste positie en kies "Send this location
to car".
Gerelateerde informatie
Voer VIN-nr. of Volvo-ID in en kies "Send".
1.
Maak verbinding met internet (here.com). Er
wordt een kaartservice geopend.
2.
Maak verbinding met internet - er wordt een
kaartservice geopend.
3.
Gewenste positie markeren
4.
Kies voor "Send this location to car"
5.
Voer het VIN-nummer of Volvo-ID van de
auto in.
6.
Kies "Send". De positie wordt naar de Bibliotheek-lijst van de auto verzonden en is daar
voorzien van een blauwe markering.
•
Bestemming aangeven met Laatste/Favorieten/Bibliotheek (p. 23)
•
Algemene informatie over het aangeven van
bestemmingen (p. 20)
In de auto wordt u er vervolgens met een brandend symbool op het middendisplay op gewezen
dat er een bestemming/positie naar de auto is
verzonden. Druk op het symbool. Een informatiekaart toont dan informatie over de inhoud met
mogelijke alternatieven.
27
REISPLAN EN ROUTE
REISPLAN EN ROUTE
Reisplan en alternatieve route
of
De mogelijkheid bestaat om tijdens de routebegeleiding het reisplan te bekijken of te kijken of
er alternatieve routes zijn.
•
Reisplan weergeven
U kunt op elk gewenst moment tijdens de routebegeleiding kijken of er nog alternatieve routes
zijn. Doe het volgende:
Kies Wis reisweg (Clear itinerary) en bevestig uw keuze om het hele reisplan te wissen.
Alternatieve route weergeven
Reisplan bekijken/weergeven:
•
Selecteer een van de regels in het reisplan
en volg de aanwijzingen.
Reisplan wissen
U kunt het hele reisplan of een afzonderlijke
deelbestemming wissen:
•
Druk op Positie: (Position:) of
Bestemming: (Destination:). Het actuele
reisplan wordt weergegeven.
1.
Reisplan bewerken
Het reisplan is aan te passen:
•
30
Kies een deelbestemming van het reisplan
en volg de aanwijzingen.
Druk op Positie: (Position:) of
Bestemming: (Destination:). Het actuele
reisplan wordt weergegeven.
REISPLAN EN ROUTE
4.
Druk vervolgens op de kaart - de bijgewerkte
route verschijnt op de kaart en de routebegeleiding wordt hervat.
Zie ook "Alternatieve routes" onder "Instellingen
voor route".
Begeleidingspunten in het reisplan
Een lijst met de komende begeleidingspunten in
het reisplan helpt u om komende manoeuvres op
tijd te plannen / "zien".
Gerelateerde informatie
•
•
•
•
2.
Begeleidingspunten in het reisplan (p. 31)
Omweg kiezen (p. 34)
Informatiekaarten op de kaart (p. 33)
Instellingen voor route (p. 46)
Druk op Alternatieve
routes (Summary) - er worden (mits aanwezig) alternatieve routes weergegeven voor de
rest van het reisplan.
Begeleidingspunten van het reisplan.
Er verschijnt een lijst met de begeleidingspunten
van het reisplan op de kaart bij activering van een
reisplan.
De lijst is uit te vouwen door te drukken op de
. Als u op de pijl-omhoog
pijl-omlaag
drukt, minimaliseert u de lijst.
Het volgende begeleidingspunt staat altijd
bovenaan in de lijst.
3.
Kies een van de alternatieven:
• Eco (Eco)
• Snel (Fast)
• Pittoresk (Scenic)
Als u op een van de begeleidingspunten in de
lijst drukt, schuift de kaart verder naar de bijbehorende positie. Als u vervolgens op het "dradenkruis" van de kaart (onder de 2D/3D-knop) drukt,
}}
31
REISPLAN EN ROUTE
||
gaat de kaart weer terug naar de begeleidingsweergave, waarbij de kaart de auto volgt.
Gerelateerde informatie
•
•
•
•
POI langs de route
U kunt een lijst weergeven met POI's langs de
route.
Omweg kiezen (p. 34)
Reisplan en alternatieve route (p. 30)
Daarna worden op een lijst de actuele POI-categorieën weergegeven bij bijvoorbeeld een afrit of
een terrein waar diverse diensten beschikbaar
zijn.
1.
Selecteer de gewenste categorie. Er wordt
nu een nieuwe lijst geopend, soms met subcategorieën.
2.
Ga door met "inzoomen" tot u een specifiek
POI kunt selecteren.
3.
Markeer een POI in de lijst om de desbetreffende informatiekaart weer te geven.
4.
Kies een van de mogelijkheden op de informatiekaart en volg de aanwijzingen op.
Informatiekaarten op de kaart (p. 33)
Instellingen voor route (p. 46)
1. Druk op "Verderop" (Ahead).
De op de lijst vermelde alternatieven staan op
volgorde van afstand tot het autosymbool op de
kaart - het alternatief boven aan de lijst is het
dichtstbij.
Gerelateerde informatie
•
2. Druk vervolgens hier voor informatie over POI's langs
de route.
32
Bestemming aangeven via POI (p. 25)
REISPLAN EN ROUTE
Verkeersproblemen langs de route
Er kan een lijst worden weergegeven met verkeersproblemen langs de route.
Voor informatie over een specifiek verkeersprobleem:
•
Kies in de lijst - u krijgt specifieke informatie
over het verkeersprobleem.
Met de optie Mijden (Avoid) krijgt u routebegeleiding via een alternatieve route.
Gerelateerde informatie
•
•
Verkeersinformatie (p. 38)
Instellingen voor verkeer (p. 48)
Informatiekaarten op de kaart
Bij ieder pictogram op de kaart voor bijvoorbeeld
bestemmingen, deelbestemmingen of favorieten
zit een informatiekaart die u kunt openen door
op het pictogram te drukken.
Via de Infokaart van het pictogram kunt u
actuele informatie bekijken over dat pictogram.
De informatie en mogelijkheden variëren, afhankelijk van het type pictogram.
1. Druk op "Verderop" (Ahead).
Voorbeeld van informatiekaart voor een POI.
2. Druk vervolgens op "Traffic" voor informatie over verkeersproblemen langs de route.
}}
33
REISPLAN EN ROUTE
||
In dit voorbeeld met een gemarkeerde POI kunt u
onder andere kiezen voor:
Omweg kiezen
• Navigatie starten (Go here) - de positie
Als u het volgende deel van de route wilt vermijden, bijvoorbeeld omdat de weg is afgesloten,
kan de functie Omleiding worden gekozen.
•
Omweg
wordt opgeslagen als bestemming
Als routepnt toevoegen (Add as waypoint)
- de positie wordt opgeslagen als deelbestemming
• Opslaan (Save) - de positie wordt opgesla-
gen in de bibliotheek. Zie voor informatie het
artikel "Bestemming aangeven met Laatste/
Favorieten/Bibliotheek".
De omweg met bijbehorende informatie wordt weergegeven.
Gerelateerde informatie
•
•
•
•
•
Reisplan en alternatieve route (p. 30)
2.
Begeleidingspunten in het reisplan (p. 31)
Omweg kiezen (p. 34)
Instellingen voor route (p. 46)
Bestemming aangeven met Laatste/Favorieten/Bibliotheek (p. 23)
Knop voor "Omweg" (Detour).
1.
Druk op de knop voor Omleiding (Detour).
Op de kaart verschijnt een alternatieve route
met informatie over de grotere/kleinere
afstand en de berekende reistijd.
Als u het voorstel accepteert: Druk op het
bord met de informatie over de omweg.
Als u het voorstel niet accepteert: Druk op
de X-knop (Cancel), waarna de routebegeleiding de actuele route hervat.
Normaal gesproken krijgt u een voorstel voor
een korte omweg, waarbij u snel weer teruggaat naar de route van het oorspronkelijke
reisplan.
De omweg is geactiveerd.
34
REISPLAN EN ROUTE
3.
Na het accepteren van het voorstel wordt de
routebegeleiding hervat, maar dan met de
omweg als route.
Een alternatief voor de functie Omleiding
(Detour) is om een andere weg te kiezen en af te
wijken van de route van het reisplan. Het systeem
werkt vervolgens de route automatisch bij en
gaat verder met de begeleiding naar de bestemming via de meest geschikte route.
Onder "Reisplan en alternatieve route" vindt u
nog een manier om een alternatieve route te kiezen.
Gerelateerde informatie
•
•
•
•
Instellingen voor route (p. 46)
Omweg kiezen (p. 34)
Reisplan en alternatieve route (p. 30)
Informatiekaarten op de kaart (p. 33)
35
VERKEERSINFORMATIE
VERKEERSINFORMATIE
Verkeersinformatie
Het navigatiesysteem ontvangt doorlopend verzonden informatie over verkeersproblemen en
doorstroming.
N.B.
Verkeersinformatie is niet in alle gebieden/
landen beschikbaar.
De dekkingsgebieden voor verkeersinformatie
worden voortdurend uitgebreid.
Bij "Instellingen voor verkeer" kunt u een aantal
instellingen verrichten.
Rechtstreeks op de kaart
Verkeersproblemen als langzaam rijdend en stilstaand verkeer, wegwerkzaamheden, ongelukken
enz. worden met verschillende symbolen op de
kaart weergegeven.
Bij grotere verkeersproblemen wordt de omvang
daarvan ook met een RODE lijn aangegeven
naast de weg, zoals bij wegwerkzaamheden. De
lijn geeft eveneens aan voor welke rijrichting het
probleem geldt. Als het probleem voor beide rijrichtingen geldt, ziet u een lijn aan beide zijden
van de weg.
•
Druk op het symbool voor het verkeersprobleem. Er wordt dan een informatiekaart
weergegeven.
De informatie kan bijvoorbeeld de positie van het
verkeersprobleem bevatten met straatnaam/
wegnummer en de aard/omvang/duur van het
probleem.
Als het probleem zich op de route bevindt, kan de
optie Mijden worden gekozen. Het systeem
berekent dan een andere route.
Uitgebreide verkeersinformatie (RTTI)1
Bij een Connected Car kunt u via internet uitgebreide verkeersinformatie ontvangen dankzij
RTTI2.
Voorbeeld van verkeersinformatie
1 Geldt voor bepaalde markten.
2 RTTI = Real Time Traffic Information
38
(realtime verkeersinformatie)
Gerelateerde informatie
•
•
•
Instellingen voor verkeer (p. 48)
Uitgebreide verkeersinformatie (RTTI)
(p. 39)
Verkeersproblemen langs de route (p. 33)
VERKEERSINFORMATIE
Uitgebreide verkeersinformatie
(RTTI)4
Bij een Connected Car kunt u via internet uitgebreide verkeersinformatie ontvangen dankzij
RTTI.5
Wanneer een auto doorstroominformatie aanvraagt, worden tegelijkertijd anonieme gegevens
verstuurd over de doorstroom op de actuele locatie van de auto: dit verbetert de werking van de
dienst. De anonieme gegevens worden alleen
verstuurd, wanneer het RTTI geactiveerd is.
Weergegeven worden de actuele verkeersomstandigheden op snelwegen, grotere wegen en
hoofdwegen en bepaalde centrumroutes.
Hoeveel verkeersinformatie er op de kaart verschijnt hangt af van de afstand en opzichte van
de auto. Op de kaart verschijnt alleen verkeersinformatie binnen een straal van zo'n 100 km rond
de auto.
Op de kaart staan naast de standaardteksten en
-symbolen ook aanduidingen voor de doorstroom
die de snelheid aangeven ten opzichte van de
snelheidslimiet voor een bepaald gedeelte. De
doorstroom wordt aangeduid met gekleurde lijnen aan weerszijden van het gedeelte:
•
•
•
Groen - geen storingen.
Oranje - langzaamrijdend verkeer.
Rood - drukte/opstopping/ongeval.
N.B.
Verkeersinformatie is niet in alle gebieden/
landen beschikbaar.
De dekkingsgebieden voor verkeersinformatie
worden voortdurend uitgebreid.
Activeren/deactiveren
Om RTTI te kunnen gebruiken moet de auto een
actieve internetverbinding hebben.
1.
Druk op Instellingen op het hoofdscherm.
2.
Druk op Navigatie Verkeer en kies de
instelling voor verkeersinformatie via internet:
•
Vink het vakje aan - RTTI wordt geactiveerd en komt in de plaats voor de standaardverkeersinformatie.
•
Vink het vakje uit - RTTI wordt gedeactiveerd en de standaardverkeersinformatie
wordt geactiveerd.
Als bij een actieve RTTI de internetverbinding van
de auto wegvalt, wordt automatisch de standaardverkeersinformatie geactiveerd. Wanneer de
internetverbinding weer is hersteld, wordt RTTI
opnieuw geactiveerd.
Op basis van mobiele apps, openbare instanties
en gps-gegevens wordt verkeersinformatie
samengesteld over problemen en de doorstroom.
4
5
Geldt voor bepaalde markten.
RTTI = Real Time Traffic Information (realtime verkeersinformatie)
}}
39
VERKEERSINFORMATIE
||
40
Gerelateerde informatie
•
•
•
Verkeersinformatie (p. 38)
Instellingen voor verkeer (p. 48)
Verkeersproblemen langs de route (p. 33)
INSTELLINGEN
INSTELLINGEN
Kaartnavigatie op
bestuurdersdisplay
Instellingen voor Sensus Navigation
U kunt aan de hand van een aantal instellingen
kiezen hoe de route en andere informatie moeten worden gepresenteerd.
Een geactiveerd reisplan verschijnt automatisch
op het bestuurdersdisplay.
Kaartnavigatie is op verschillende manieren te
presenteren - u kunt een aantal instellingen verrichten om de kaart op het beeldscherm aan te
passen aan persoonlijke voorkeuren.
Doe als volgt om naar de instellingen te gaan:
Hier activeert/deactiveert u kaartweergave op het
bestuurdersdisplay.
Zoekpad:
Bestuurdersdisplay1.
U kunt ervoor kiezen om navigatie-informatie te
laten weergeven op het bestuurdersdisplay, ook
als er geen reisplan geactiveerd is. Bij een geactiveerd reisplan verschijnt de kaart automatisch
op het bestuurdersdisplay.
Instellingen My Car Displays
Achtergrond display bestuurder Opties
bestuurdersscherm
(Settings > My car > Displays > Driver display
centre area > Driver display options)
•
Markeer daar de optie Navigatie tonen
(Show navigation even if no route is set).
Gerelateerde informatie
•
•
1
42
Alleen op een 12 inch bestuurdersdisplay verschijnt een kaart.
Instellingen voor Sensus Navigation (p. 42)
Displays en bediening voor kaartnavigatie
(p. 7)
1.
Sleep het hoofdscherm omlaag vanuit de
bovenkant van het beeldscherm.
2.
Volg daarna het volgende zoekpad:
Instellingen
Navigatie
Route
INSTELLINGEN
U kunt instellingen verrichten ten aanzien van het
volgende:
• Kaart (Map) - opties voor inhoud en uiterlijk
Instellingen voor kaart
Hier kiest u de instellingen voor de kaartweergave op het beeldscherm.
van de kaart.
• Route (Route) - opties voor weergave en
berekening van de route.
• Verkeer (Traffic) - opties voor informatie
over verkeersproblemen.
U kunt instellingen verrichten ten aanzien van het
volgende:
•
•
•
•
•
Positieformaat (Position format)
Kaartontwerp (Map design)
POI (POI)
Favorieten (Favorites)
Snelheidscamera's2 (Speed cameras)
• Begeleiding (Guidance) - opties voor routebegeleiding.
• Systeem (System) - informatie over software en kaartupdates.
Gerelateerde informatie
•
•
•
•
•
•
Instellingen voor kaart (p. 43)
Kaartnavigatie op bestuurdersdisplay (p. 42)
Instellingen voor route (p. 46)
Instellingen voor verkeer (p. 48)
Instellingen voor routebegeleiding (p. 49)
Instellingen voor systeem (p. 49)
Instellingen
Navigatie
Kaart
(Settings > Navigation > Map)
2
De functie is niet op alle markten beschikbaar.
}}
43
INSTELLINGEN
||
Hieronder ziet u de beide mogelijkheden:
Positieformaat
Positieformaat
Onder Positieformaat kiest u of de actuele
positie op de kaart moet worden benoemd/weergegeven met adres of coördinaten:
• Adres (Address)
• Coördinaten en hoogte (Coordinates and
altitude)
Hieronder ziet u de beide mogelijkheden:
Onder Positieformaat kiest u of de actuele
positie op de kaart moet worden benoemd/weergegeven met adres of coördinaten:
• Adres
• Coördinaten en hoogte
44
INSTELLINGEN
Kaartdesign
POI
Onder Kaartontwerp kiest u hoe de kaartkleuren moeten worden weergegeven:
Kies hier de POI's die op de kaart moeten worden weergegeven. Voor iedere categorie zijn er
twee mogelijkheden. U kunt alle POI's in een
categorie laten weergeven, bijvoorbeeld "Transportmiddelen".
• Dag (Day) - lichte kleuren.
• Nacht (Night) - donkere kleuren om ook in
het donker goed te kunnen zien.
• Auto (Automatic) - Het systeem schakelt,
afhankelijk van het licht in het interieur, heen
en weer tussen Dag en Nacht.
U kunt ook de categorie openen met het symbool
">" en vervolgens kiezen welke subcategorieën
wel of niet moeten worden weergegeven.
POI-subcategorieën.
•
Vink de POI-categorieën aan die op de kaart
moeten worden weergegeven en sluit het
menu door op Terug (Back) of Sluiten
(Close) te drukken.
Kijk voor meer informatie bij "Bestemming aangeven met POI".
POI-hoofdcategorieën.
}}
45
INSTELLINGEN
||
Favorieten
Flitspalen3
Instellingen voor route
Hier kiest u instellingen voor de berekening van
de route.
Geef aan of Favorieten op de kaart moeten worden weergegeven.
Geef aan of Snelheidscamera's op de kaart
moeten worden weergegeven.
•
•
Ja/Nee
Zie voor meer informatie het artikel "Bestemming
aangeven met Laatste/Favorieten/Bibliotheek".
Ja/Nee
Gerelateerde informatie
•
•
Instellingen voor Sensus Navigation (p. 42)
•
Bestemming aangeven via POI (p. 25)
Bestemming aangeven met Laatste/Favorieten/Bibliotheek (p. 23)
Zoekpad:
Instellingen
Navigatie
Route
(Settings > Navigation > Route)
3 De
46
functie is niet op alle markten beschikbaar.
INSTELLINGEN
U kunt instellingen verrichten ten aanzien van het
volgende:
•
•
•
•
•
Route leren (Route learning)
Alternatieve routes (Alternative routes)
Standaard routetype (Default route type)
Mijden (Avoid))
Formaat aankomsttijd (Arrival time format)
Route aanleren
Geef aan of u gegevensverzameling toestaat voor
optimalisering van de routeberekening:
•
Standaardtype route
Kies het standaardtype route dat uw voorkeur
heeft:
• Zone met fileheffing (Congestion charging
zone)
• Snel (Fast)
• Eco (Eco)
• Pittoresk (Scenic)
•
•
•
•
Het is ook mogelijk om tijdens het rijden een
alternatieve route te kiezen - zie het artikel "Reisplan en alternatieve route".
Tijdformaat
Aangeven hoe de aankomsttijd moet worden
aangegeven:
Str ontw
• ETA5 - Berekend tijdstip van aankomst bij
Autotrein (Car train)
Pont (Ferry)
Snelweg (Highway)
Tolwegen (Toll roads)
bestemming
Ja/Nee
• RTA6 - Resterende reistijd tot aan bestem-
Alternatieve routes
ming
De aangegeven tijd betreft de tijdzone van de
bestemming.
Gerelateerde informatie
•
•
Geef aan of 3 alternatieve routes moeten worden
weergegeven voordat de routebegeleiding start:
•
4
5
6
Ja/Nee
Instellingen voor Sensus Navigation (p. 42)
Reisplan en alternatieve route (p. 30)
Vink de opties aan die automatisch moeten worden vermeden bij het berekenen van de route:
• Tunnel (Tunnel)
• Landgrens4 (Country border)
Niet voor alle markten/regio's.
ETA – Estimated Time of Arrival
RTA – Remaining Time to Arrival
47
INSTELLINGEN
Instellingen voor verkeer
Hier kiest u instellingen voor de weergave van
verkeersinformatie op de kaart.
Verkeersgebeurtenissen
Bepaal welke verkeersproblemen op de kaart
moeten worden weergegeven en moeten worden
gebruikt bij het berekenen van de route. Kies een
van de volgende alternatieven:
• Geen (None)
• Hoofd (Major)
• Alle (All)
Verkeersstroom
Geef aan of vrij doorstromend verkeer op de
kaart moet worden weergegeven, met groene lijnen. Kies:
•
Zoekpad:
Instellingen
Navigatie
Verkeer
(Settings > Navigation > Traffic)
U kunt instellingen verrichten ten aanzien van het
volgende:
• Verkeersgebeurtenissen (Traffic events)
• Filevrij verkeer (Traffic flow)
• Verkeershinder vermijden (Avoid traffic
events)
• Verkeersinformatiedienst: %s (Traffic
provider:)
48
Ja/Nee
Oranje of rode lijnen worden bepaald door de
actuele verkeerssituatie en kunnen niet worden
uitgeschakeld.
Vermijd verkeersincidenten
Geef aan of het systeem automatisch verkeersincidenten langs de route moet vermijden. Kies een
van de volgende alternatieven:
• Nooit (Never)
• Vragen (Ask)
• Altijd (Always)
Bij de berekening van de route houdt het systeem rekening met uw keuze. Wat u moet
"bevestigen" zijn de extra opties die er onderweg
bij komen.
Verkeersbron:
Hier staat welke bron er wordt gebruikt voor de
verkeersinformatie.
Gerelateerde informatie
•
•
•
•
Instellingen voor Sensus Navigation (p. 42)
Verkeersproblemen langs de route (p. 33)
Verkeersinformatie (p. 38)
Uitgebreide verkeersinformatie (RTTI) (p. 39)
INSTELLINGEN
Instellingen voor routebegeleiding
Hier kiest u instellingen voor de presentatie van
de routebegeleiding.
eenmalig handmatig actuele gesproken aanwijzingen op te vragen.
• Laag (Low) - Slechts één melding per begeleidingspunt.
Instellingen voor systeem
Hier staat informatie over het bijwerken van software en kaartgegevens.
• Gemiddeld (Moderate) - Maximaal 3 mel-
dingen per begeleidingspunt, met beperkte
informatie.
• Vol (Full) - Maximaal 4 meldingen per begeleidingspunt en alle beschikbare informatie.
POI langs de route
Geef aan of POI langs route op de kaart moeten worden weergegeven.
•
Zoekpad:
Instellingen
Ja/Nee
De lijst wordt automatisch weergegeven als u op
een snelweg rijdt. Zie voor meer informatie het
artikel "POI langs de route".
Navigatie
Begeleiding
(Settings > Navigation > Guidance)
U kunt instellingen verrichten ten aanzien van het
volgende:
Gerelateerde informatie
•
•
Instellingen voor Sensus Navigation (p. 42)
POI langs de route (p. 32)
Zoekpad:
Instellingen
Navigatie
Systeem
(Settings > Navigation > System)
Softwareversie
Hier staat informatie over de basiskaart van het
navigatiesysteem.
• Stembegeleiding (Guidance level)
• POI langs route (POI along route)
• Versie basiskaart Base Map Version - Bij-
Niveau voor gesproken aanwijzingen
Bepaal de hoeveelheid informatie in de routebegeleiding - kies een van de volgende alternatieven:
Kijk voor meer informatie bij "Navigatiesoftware
bijwerken" onder "Kaartgegevens bijwerken met
MapCare".
• Geen (None) - Geen automatische gesproken aanwijzingen, maar de mogelijkheid om
voorbeeld 00.20.00.18
}}
49
INSTELLINGEN
||
Kaartinformatie
Hier staat informatie over de kaartgegevens van
het navigatiesysteem met sneltoetsen voor updates.
• Kaartinformatie (Map information) - Kaarten en updates bepalen en favoriete regio
kiezen.
Gerelateerde informatie
•
•
50
Instellingen voor Sensus Navigation (p. 42)
Kaartgegevens bijwerken met MapCare
(p. 52)
KAART- EN SYSTEEMINFORMATIE
KAART- EN SYSTEEMINFORMATIE
Kaartgegevens bijwerken met
MapCare
Mensen met Volvo Sensus Navigation kunnen
de kaartgegevens voor de navigatie bijwerken
via internet.
Algemene informatie over updates
Bijwerken van de auto is mogelijk met externe
updates via een mobieletelefoonverbinding of via
een computer met een USB-geheugen.
De kaart van de auto is onderverdeeld in een
bepaald aantal vaste regio's. Bij het bijwerken van
kaartgegevens hoeven niet alle regio's te worden
bijgewerkt; u kunt ervoor kiezen om alleen één
specifieke regio bij te werken of meerdere
regio's.
Een of meer regio's kunnen worden bijgewerkt
via de eigen internetverbinding van de auto. Als in
plaats daarvan een groot aantal regio's, of de
hele kaart, moet worden bijgewerkt, kan de totale
hoeveelheid kaartgegevens zo groot zijn dat de
update via een computer en een USB-geheugen
aanzienlijk soepeler zal verlopen.
N.B.
Als een reisplan zich over meerdere regio's
uitstrekt, moeten deze allemaal hetzelfde versienummer hebben. Anders bestaat de kans
dat een berekende route via onverwachte
wegen voert.
52
Kaartstructuur bijwerken
Soms moet de structuur van een kaart worden
gewijzigd. Dit gebeurt als er in de regio moet
worden toegevoegd of als een grote regio moet
worden opgedeeld in kleinere regio's. Als dit zich
heeft voorgedaan, zal het bijwerken van afzonderlijke regio's via de normale procedure mislukken
en zal er een melding worden weergegeven met
de reden daarvoor.
In plaats daarvan kan de hele kaart opnieuw worden geïnstalleerd, en wel via een USB-geheugen.
Zie voor meer informatie de supportsite van Volvo
Cars (support.volvocars.com) of neem contact op
met een Volvo-dealer.
Navigatiesoftware bijwerken
Naast de kaartgegevens wordt ook de eigen software van het navigatiesysteem voortdurend doorontwikkeld en zo nu en dan bijgewerkt. Dat kan
betekenen dat gedownloade kaartgegevens in
bepaalde gevallen niet worden ondersteund door
de navigatiesoftware. In dat geval wordt er een
melding weergegeven dat ook de navigatiesoftware moet worden bijgewerkt. Dat is mogelijk bij
een Volvo-dealer.
Kijk voor meer informatie bij "Softwareversie"
onder "Instellingen voor systeem".
Bijwerken via Externe updates of USB
Zie voor informatie over het bijwerken van kaarten onder "Kaartgegevens bijwerken via Externe
updates" en "Kaartgegevens bijwerken via pc en
USB".
Veelgestelde vragen
Vraag
Antwoord
Is het
mogelijk
om van
kaartregio
te veranderen om
bijvoorbeeld de
kaart van
Europa te
verruilen
voor die
van
NoordAmerika?
Ja, met enig voorbehoud. Neem
voor actuele informatie contact
op met een Volvo-dealer.
Hoe lang
duurt het
om een
kaartupdate te
downloaden?
Dat hangt af van de grootte van
de kaartbestanden en de bandbreedte van de verbinding. Op
het scherm verschijnt informatie
over de grootte (MB) van de
update.
KAART- EN SYSTEEMINFORMATIE
Vraag
Antwoord
Hoe groot
is een
update?
Dat verschilt van markt tot markt.
Gedetailleerde informatie staat
vermeld voor de kaarten van de
desbetreffende markt, zie de
supportsite van Volvo Cars
(support.volvocars.com).
Dat bijwerken
werkt
helemaal
niet. Wat
te doen?
Ga na of de supportsite van
Volvo Cars
(www.support.volvocars.com) uitkomst biedt of neem contact op
met een Volvo-dealer.
Kaartgegevens bijwerken via
Externe updates
Kaartgegevens bijwerken via Externe updates (p. 53)
•
Kaartgegevens bijwerken via pc en USB
(p. 54)
•
Storingsdiagnose Sensus Navigation
(p. 56)
•
•
Auteursrecht op kaartnavigatie (p. 65)
•
Licentieovereenkomst voor kaartnavigatie
(p. 58)
Instellingen voor systeem (p. 49)
Downloaden vindt plaats via
Updates op het applicatiescherm van het middendisplay.
Voordat u externe updates kunt verrichten via
een mobieletelefoonverbinding, moet een aantal
zaken geregeld zijn.
Voorbereidingen
Gerelateerde informatie
•
Kaartgegevens downloaden van
internet
Schematische procesweergave voor externe updates
Verbinding
De auto maakt verbinding via Bluetooth, Wi-Fi of
een kabel die op de USB-ingang is aangesloten
óf via het ingebouwde modem van de auto. De
status van de verbinding wordt weergegeven met
een symbool op de statusbalk van het middendisplay.
1.
Open de app Updates vanuit het appscherm.
> Er start een downloadapplicatie en een
pictogram op de knop Kaarten van de
downloadapplicatie geeft aan hoeveel
updates er beschikbaar zijn.
2.
Druk op de knop Kaarten om een lijst weer
te geven met de beschikbare updates.
3.
Actuele regio markeren. Druk op de pijlOMLAAG voor informatie over de actuele
versie van de kaartgegevens of druk op
Install. (Install) om te kijken of er een nieuwere versie is.
Ga voor meer informatie naar de supportsite van
Volvo Cars (support.volvocars.com) of neem contact op met een Volvo-dealer.
Zie de informatie/beschrijving onder "Auto met
internet verbinden" en "Connected Car" in de
Gebruikershandleiding.
}}
53
KAART- EN SYSTEEMINFORMATIE
||
Thuisregio
U kunt een thuisregio kiezen en automatisch
updates voor deze regio ontvangen. Doe het volgende:
1.
Markeer de actuele regio - druk op de pijlOMLAAG om de regio te expanderen.
2.
Druk op de knop Inst. thuisregio.
3.
Druk op de knop Auto-upd.: als u automatische updates wenst.
Kaartgegevens bijwerken via pc en
USB
Voordat u gaat bijwerken via een USB-geheugen
moet een aantal zaken geregeld zijn.
Voorbereidingen
U kunt alleen kiezen voor automatische updates,
als de functie Op de achtergrond controleren op
beschikbare software-updates geactiveerd is, zie
het artikel "Systeemupdates".
Gerelateerde informatie
•
Kaartgegevens bijwerken met MapCare
(p. 52)
Procesprincipe voor bijwerken via computer en USBgeheugen
USB-geheugen
Een USB-geheugen kan een update alleen hanteren als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
54
Parameter
Vereiste
USB-standaard
(1.0/2.0/3.0):
Minimaal 2.0
Bestandssysteem (Ext2/
NTFS/FAT32):
FAT32
Capaciteit
(8/16/32/64
GB):
De grootte van de kaartbestanden hangt van de markt
af - zie de bestandsgrootte
onder "Gedetailleerde informatie" voor de desbetreffende markt op de supportsite van Volvo Cars
(support.volvocars.com).
KAART- EN SYSTEEMINFORMATIE
Actuele kaartversie
Voorbeeld van regio's in kaartgegevens. Druk op de pijlOMLAAG voor meer informatie.
Controleer eerst welke kaartversie de auto heeft
alvorens de kaartgegevens te downloaden. Dit
gaat als volgt:
3.
1.
De tijd die nodig is voor het downloaden is afhankelijk van de omvang van de kaartgegevens en
de bandbreedte van de verbinding.
Open de app Updates vanuit het appscherm.
> Er start een downloadapplicatie en een
pictogram op de knop Kaarten van de
downloadapplicatie geeft aan hoeveel
updates er beschikbaar zijn.
2.
Druk op de knop Kaarten om een lijst weer
te geven met de beschikbare updates.
3.
Actuele regio markeren. Druk op de pijlOMLAAG voor informatie over de actuele
versie van de kaartgegevens of druk op
Install. (Install) om te kijken of er een nieuwere versie is.
Kaartgegevens downloaden van
internet naar USB-geheugen
Ga vanaf een computer met internetverbinding
naar de supportsite van Volvo Cars
(support.volvocars.com) en volg de aanwijzingen
op het beeldscherm van de computer.
Voorbeeld van regio. Met een druk op "Als thuisregio
aangeven" (Set as home region) maakt u hier uw thuisregio van.
1.
Druk op "Gedetailleerde informatie" voor de
regio die u wilt bijwerken.
2.
Er verschijnt een kaartweergave die de
nieuwste kaartgegevens voor de desbetreffende regio aangeeft. Verifieer of deze kaartgegevens nieuwer zijn dan die in de auto.
Sluit een USB-geheugen aan op de computer en download de update naar het USBgeheugen.
Kaartgegevens overbrengen van USB
naar auto
Algemeen
Het overbrengen kan 30–60 minuten duren
(afhankelijk van de omvang van de kaartgegevens) en moet plaatsvinden met een geactiveerd
navigatie-/ infotainmentsysteem.
Om te voorkomen dat de startaccu uitgeput raakt
tijdens de kaartupdate moet u een acculader
aansluiten. Een update is ook mogelijk tijdens het
rijden.
Tijdens het bijwerken van een volledige kaartdatabase zijn de volgende functies van het infotainmentsysteem niet of beperkt beschikbaar:
•
•
•
Navigatie
Stembediening
Gegevens/media op de harde schijf
}}
55
KAART- EN SYSTEEMINFORMATIE
||
Bijwerken
1. Activeer het navigatiesysteem zoals aangegeven in het voorgaande onderdeel "Actuele
kaartversie".
2.
Sluit het USB-geheugen aan op de USBaansluiting van de auto.
3.
Het navigatiesysteem detecteert automatisch
of er een update beschikbaar is, waarna het
beeldscherm tijdens de update de voortgang
in procenten aangeeft.
Om de update te starten moet u op
Bevestig drukken. Of druk op Annuleren
om te annuleren.
4.
5.
6.
Druk op Bevestig: de update gaat van start
en op het middendisplay verschijnt informatie
over de voortgang van het proces.
Het beeldscherm geeft aan dat de overdracht voltooid is - verwijder het USB-geheugen.
Controleer of de juiste kaartgegevens in de
auto geladen zijn door de stappen te herhalen die beschreven staan onder het kopje
"Actuele kaartversie" eerder.
Onderbreking
Wat gebeurt er,
als...
Antwoord
...het infotainmentsysteem tijdens een
lopende update
wordt uitgeschakeld?
Het proces wordt gepauzeerd en wordt bij heractivering van het systeem
(zoals bij het opnieuw starten van de motor) automatisch voortgezet vanaf het
punt van onderbreking.
...het USBgeheugen wordt
verwijderd voordat de update
afgerond is?
Het proces wordt gepauzeerd en wordt bij heraansluiting van het USBgeheugen op de auto
automatisch voortgezet
vanaf het punt van onderbreking.
Bij onderbrekingen tijdens de update wordt altijd
een tekstmelding met uitleg weergegeven op het
middendisplay.
Ga voor meer informatie naar de supportsite van
Volvo Cars (support.volvocars.com) of neem contact op met een Volvo-dealer.
Gerelateerde informatie
•
56
Kaartgegevens bijwerken met MapCare
(p. 52)
Storingsdiagnose Sensus
Navigation
Hier volgen enkele voorbeelden van situaties
waarin het kan lijken alsof het navigatiesysteem
niet goed functioneert.
De positie van de auto op de kaart
klopt niet
Het navigatiesysteem geeft de positie van de
auto aan met een nauwkeurigheid van
zo'n 20 meter.
Bij het rijden op wegen die parallel lopen aan een
andere weg, kronkelwegen, wegen op meerdere
niveaus en na lang rijden zonder duidelijke bochten is de kans op fouten groter.
Hoge bergen, gebouwen, tunnels, viaducten,
ongelijkvloerse wegen e.d. hebben daarnaast een
negatieve invloed op de ontvangst van satellietsignalen door het systeem, wat betekent dat de
nauwkeurigheid bij de berekening van de positie
van de auto kan verslechteren.
Het systeem berekent niet altijd de
snelste/kortste weg
Bij het berekenen van de route wordt rekening
gehouden met meerdere factoren om de theoretisch beste route te bepalen, onder andere de
afstand, de wegbreedte, het wegtype, de verkeersintensiteit en snelheidsbeperkingen. De
ervaring en lokale kennis van een bestuurder
kunnen echter een efficiëntere route opleveren.
KAART- EN SYSTEEMINFORMATIE
Het systeem gebruikt bijvoorbeeld
tolwegen of veerverbindingen terwijl u
die wilt vermijden.
Bij het berekenen van langere routes kan het
systeem om technische redenen alleen gebruik
maken van grotere wegen.
Als u ervoor hebt gekozen om tolwegen en snelwegen te vermijden, worden deze voor zover
mogelijk vermeden en alleen gebruikt als er geen
ander, redelijk alternatief beschikbaar is.
De positie van de auto op de kaart
klopt niet na transport
Als de auto is getransporteerd op bijvoorbeeld
een veerboot of een trein, of op een andere wijze
waarbij er geen satellietsignalen ontvangen konden worden, kan het maximaal 5 minuten duren
tot de positie van de auto correct wordt berekend.
Het autosymbool gedraagt zich vreemd
op het beeldscherm na het vervangen
van banden
Naast de satellietontvanger leveren ook de snelheidssensor van de auto en een gyrosensor een
bijdrage aan de berekening van de actuele positie en rijrichting van de auto. Na montage van
een reservewiel en na wisselen tussen zomer- en
winterbanden moet het systeem de afmetingen
van de nieuwe wielen "leren".
op wegen met een goede satellietontvangst (vrij
zicht).
Het kaartbeeld komt niet overeen met
de werkelijke situatie
Het wegennet wordt voortdurend uitgebreid en
onderhouden, er kunnen nieuwe verkeersregels
worden ingevoerd enz. De kaartdatabase is
daarom niet altijd compleet.
Om die reden worden kaartgegevens voortdurend
verder doorontwikkeld en bijgewerkt - controleer
zo nu en dan of er updates zijn.
Het autosymbool op het scherm springt
vooruit of draait rond
Daar staat informatie over de actuele kaartversie.
Onder "Kaartgegevens bijwerken - MapCare"
vindt u meer informatie over de versie en het
geografische gebied dat de kaart bestrijkt.
Kijk ook op de supportsite van Volvo Cars
(support.volvocars.com) voor meer informatie over
kaartupdates. U kunt ook contact opnemen met
een Volvo-dealer.
Gerelateerde informatie
•
•
Direct aan de slag met kaartnavigatie (p. 6)
Kaartgegevens bijwerken met MapCare
(p. 52)
Voordat u wegrijdt, kan het systeem enkele
seconden nodig hebben om de positie en beweging van de auto te detecteren.
Schakel het systeem en de auto uit. Start
opnieuw, maar blijf dan even stilstaan voordat u
wegrijdt.
De kaartinformatie is niet actueel
Zie het antwoord bij de volgende vraag.
Hoe kunt u eenvoudig controleren
welke kaartversie er wordt gebruikt?
1.
Veeg om het applicatiescherm van het middendisplay weer te geven.
2.
Kies de applicatie Updates.
Om het systeem optimaal te laten functioneren,
wordt daarom geadviseerd om een tijdje te rijden
57
KAART- EN SYSTEEMINFORMATIE
Licentieovereenkomst voor
kaartnavigatie
Een licentie1 is een overeenkomst die toestemming verleent om bepaalde handelingen te verrichten of het recht om gebruik te maken van
een product waar een andere rechtspersoon
octrooi of eigendomsrechten op heeft, onder de
voorwaarden vervat in de overeenkomst.
LIZENZVERTRAG FÜR ENDBENUTZER
WICHTIG – BITTE LESEN SIE DIESEN
LIZENZVERTRAG FÜR ENDBENUTZER VOR
DER VERWENDUNG DER HERE-DATENBANK
SORGFÄLTIG DURCH.
HINWEIS FÜR DEN BENUTZER
DAS VORLIEGENDE DOKUMENT IST EIN
LIZENZVERTRAG UND KEIN KAUFVERTRAG
ZWISCHEN IHNEN UND HERE EUROPE B.V.
(„HERE“) FÜR IHRE KOPIE DER
NAVIGATIONSKARTENDATENBANK VON
HERE, EINSCHLIESSLICH ZUGEHÖRIGER
COMPUTERSOFTWARE, MEDIEN UND VON
HERE HERAUSGEGEBENER SCHRIFTLICHER
UNTERLAGEN ZUR ERLÄUTERUNG
(GEMEINSAM „DIE DATENBANK“). MIT DER
VERWENDUNG DER DATENBANK ERKLÄREN
SIE SICH MIT ALLEN BESTIMMUNGEN DIESES
LIZENZVERTRAGES FÜR ENDBENUTZER
(„VERTRAG“) EINVERSTANDEN. FALLS SIE MIT
DEN BESTIMMUNGEN DIESES VERTRAGES
NICHT EINVERSTANDEN SIND, GEBEN SIE DIE
1
58
EULA = End User License Agreement
DATENBANK MIT ALLEN ZUGEHÖRIGEN
MATERIALIEN GEGEN RÜCKERSTATTUNG
DES KAUFPREISES BITTE UNVERZÜGLICH AN
IHREN HÄNDLER ZURÜCK.
EIGENTUMSRECHT
Die Datenbank sowie sämtliche Urheberrechte,
geistige Eigentumsrechte oder verwandte
Schutzrechte an der Datenbank stehen im
Eigentum von HERE oder deren Lizenzgebern.
Das Eigentumsrecht an den Medien, auf denen
sich die Datenbank befindet, verbleibt bei HERE
und/oder Ihrem Händler, bis Sie alle
Forderungen beglichen haben, die Sie HERE
und/oder Ihrem Händler, entsprechend diesem
Vertrag oder ähnlichen Verträgen, unter denen
Ihnen die Datenbank bereitgestellt wird,
schulden.
LIZENZGEWÄHRUNG
HERE gewährt Ihnen eine nicht-exklusive Lizenz,
die Datenbank zur persönlichen Verwendung
oder, soweit anwendbar, zur internen
Verwendung in Ihrem Unternehmen einzusetzen.
Die vorliegende Lizenz berechtigt nicht zur
Vergabe von Unterlizenzen.
NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN
Die Verwendung der Datenbank ist nur in dem
spezifischen System gestattet, für das sie
entwickelt worden ist. Soweit durch zwingendes
Recht nicht ausdrücklich gestattet (z.B. nationale
Gesetze auf Grundlage der europäischen
Software-Richtlinie (91/250/EWG) oder der
Datenbank-Richtlinie (96/9/EG), sind Sie weder
berechtigt, wesentliche Teile des Inhalts der
Datenbank zu extrahieren oder weiter zu
verwenden, noch Teile der Datenbank zu
vervielfältigen, zu kopieren, zu modifizieren,
anzupassen, zu übersetzen, zu zerlegen, zu
dekompilieren oder mittels Reverse Engineering
zurückzuentwickeln. Falls Sie Informationen über
Interoperabilität gemäß den nationalen Gesetzen,
die auf Grundlage der europäischen SoftwareRichtlinie erlassen worden sind, erhalten
möchten, sind Sie verpflichtet, HERE
angemessene Gelegenheit zu geben, Ihnen diese
Informationen zu angemessenen, von HERE
festzulegenden Bedingungen und Kosten zur
Verfügung zu stellen.
Die Datenbank enthält Informationen, die HERE
in Lizenz von Dritten zur Verfügung gestellt
werden und unterliegt den Händlerkonditionen
und urheberrechtlichen Hinweisen, wie unter der
nachstehend genannten URL erläutert:
here.com/supplierterms
KAART- EN SYSTEEMINFORMATIE
LIZENZÜBERTRAGUNG
Sie sind zu einer Übertragung der Datenbank an
Dritte nicht berechtigt. Dies gilt nicht, wenn die
Datenbank auf dem System, für das sie
entwickelt worden ist, installiert ist oder wenn Sie
keinerlei Kopien der Datenbank zurückbehalten,
vorausgesetzt, dass der Empfänger der
Datenbank sich schriftlich gegenüber HERE mit
sämtlichen Bestimmungen dieses Vertrages
einverstanden erklärt. Multi-Disk-Sets dürfen nur
als kompletter Satz, wie von HERE bereitgestellt,
nicht aber in Teilen weitergegeben oder verkauft
werden.
BESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG
HERE gewährleistet, vorbehaltlich der unten
aufgeführten Warnungen, für die Dauer von 12
Monaten ab dem Tag, an dem Sie Ihre Kopie der
Datenbank erworben haben, dass die Datenbank
im Wesentlichen in Übereinstimmung mit den am
Tag Ihres Erwerbes der Datenbank gültigen
Kriterien für Genauigkeit und Vollständigkeit von
HERE funktioniert; diese werden auf Anfrage von
HERE zur Verfügung gestellt. Falls die
Datenbank nicht entsprechend dieser
beschränkten Gewährleistung funktioniert, wird
sich HERE angemessen darum bemühen, Ihre
mangelhafte Kopie der Datenbank zu reparieren
oder zu ersetzen. Sollten diese Bemühungen
keine Verbesserung der Performance der
Datenbank bewirken, haben Sie die Möglichkeit,
eine angemessene Erstattung des von Ihnen
geleisteten Kaufpreises für die Datenbank zu
erhalten oder von diesem Vertrag zurückzutreten.
Diese Möglichkeiten stellen Ihr einziges
Rechtsmittel gegen HERE dar. Soweit in diesem
Abschnitt nicht ausdrücklich anderweitig
festgelegt, macht HERE im Hinblick auf
Richtigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder in
anderer Hinsicht keine weiteren
Gewährleistungen oder Zusicherungen bezüglich
der Nutzung der Ergebnisse, die durch die
Verwendung der Datenbank erzielt werden.
HERE gewährleistet nicht, dass die Datenbank
ohne jeglichen Fehler ist oder sein wird. Die
vorstehende beschränkte Gewährleistung wird
durch mündliche oder schriftliche Informationen
oder Ratschläge seitens HERE, Ihres Händlers
oder anderer Personen in keinem Fall ergänzt
oder erweitert. Soweit Sie gesetzliche
Gewährleistungsrechte für versteckte Fehler
haben, werden diese durch die in diesem Vertrag
festgelegte beschränkte Gewährleistung nicht
berührt.
Falls Sie die Datenbank nicht direkt von HERE
erworben haben, haben Sie möglicherweise
zusätzlich zu den von HERE laut dem
vorliegenden Vertrag gewährten Rechten nach
nationaler Rechtsprechung Ihres Landes weitere
gesetzliche Gewährleistungsrechte gegenüber
der Person, von der Sie die Datenbank erworben
haben. Die vorstehende Gewährleistung von
HERE lässt derartige gesetzliche
Gewährleistungsrechte unberührt, und Sie sind
berechtigt, derartige Rechte zusätzlich zu den
nach diesem Vertrag gewährten
Gewährleistungsrechten geltend zu machen.
HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG
Der Preis für die Datenbank umfasst nicht die
Übernahme des Risikos von Folgeschäden,
mittelbaren Schäden oder unbegrenzten
unmittelbaren Schäden, die in Zusammenhang
mit Ihrer Verwendung der Datenbank entstehen
können. HERE haftet daher in keinem Fall für
Folgeschäden oder mittelbare Schäden,
einschließlich – aber nicht beschränkt auf –
Gewinnverlust, Datenverlust oder
Nutzungsausfall, die Ihnen oder Dritten in Folge
der Verwendung der Datenbank entstehen
können, selbst wenn HERE auf die Möglichkeit
solcher Schäden hingewiesen worden ist.
Darüber hinaus ist die Haftung von HERE für
unmittelbare Schäden in jedem Fall auf die Höhe
des von Ihnen für Ihre Kopie der Datenbank
bezahlten Kaufpreises beschränkt.
SOWEIT SIE DIE DATENBANK NICHT IM
RAHMEN EINER GESCHÄFTSTRANSAKTION
ERWORBEN HABEN, LÄSST DIE IN DIESEM
VERTRAG FESTGELEGTE BESCHRÄNKTE
GEWÄHRLEISTUNG UND
HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG IHRE
GESETZLICHEN RECHTE UNBERÜHRT.
}}
59
KAART- EN SYSTEEMINFORMATIE
||
WARNUNG
Die Datenbank kann wegen Änderungen, die sich
im Laufe der Zeit ergeben, aufgrund von
veränderten Umständen bzw. verwendeten
Quellen sowie aufgrund der spezifischen
Eigenart einer umfassenden Sammlung von
geografischen Daten möglicherweise ungenaue
oder unvollständige Informationen und Angaben
enthalten. Die Datenbank enthält keinerlei
Informationen über – unter anderem – die
Reisezeit; fehlen könnten zudem Informationen
zur Sicherheit der Umgebung, Verfügbarkeit und
Anwesenheit der Polizei, über Hilfe im Notfall,
Bauarbeiten, Absperrungen von Straßen und
Spuren, Straßengefälle oder Straßenneigungen,
Brückenhöhen, Gewichts- oder andere
Beschränkungen, Straßenbedingungen,
besondere Ereignisse, je nach dem
Navigationssystem-Markenprodukt, das Sie
besitzen.
GELTENDES RECHT
Dieser Vertrag unterliegt der Rechtsprechung
des Landes, in dem Sie zum Zeitpunkt des
Erwerbs der Datenbank Ihren Wohnsitz haben.
Haben Sie zu diesem Zeitpunkt Ihren Wohnsitz
außerhalb der Europäischen Union oder der
Schweiz, gilt das Recht jenes Landes innerhalb
der Europäischen Union oder der Schweiz, in
dem Sie die Datenbank erworben haben. In allen
übrigen Fällen oder in Fällen, in denen das Land,
in dem Sie die Datenbank erworben haben, nicht
festgestellt werden kann, gilt das niederländische
Recht. Für Rechtsstreitigkeiten im
60
Zusammenhang mit diesem Vertrag gilt die
Zuständigkeit jenes Gerichts, an dem Sie zum
Zeitpunkt des Erwerbs der Datenbank Ihren
Wohnsitz haben; HERE ist darüber hinaus
berechtigt, Klagen auch an dem Gericht Ihres
damaligen Wohnsitzes einzureichen.
CONTRAT DE LICENCE POUR
L’UTILISATEUR FINAL
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE PRESENT
CONTRAT DE LICENCE A L’USAGE DE
L’UTILISATEUR FINAL AVANT D’UTILISER LA
BASE DE DONNEES HERE.
NOTE POUR L’UTILISATEUR
CECI EST UN CONTRAT DE LICENCE – ET
NON UN CONTRAT DE VENTE – ENTRE VOUS
ET LA SOCIETE HERE EUROPE B.V. (« HERE »)
POUR VOTRE COPIE DE LA BASE DE
DONNEES CARTOGRAPHIQUES NAVIGABLE
DE HERE Y COMPRIS LE LOGICIEL QUI Y EST
ASSOCIE, LE SUPPORT ET LA
DOCUMENTATION IMPRIMEE EXPLICATIVE
PUBLIEE PAR HERE (COLLECTIVEMENT
DESIGNES PAR « LA BASE DE DONNEES »).
EN UTILISANT LA BASE DE DONNEES, VOUS
ACCEPTEZ TOUS LES TERMES ET
CONDITIONS DU PRESENT CONTRAT DE
LICENCE POUR L’UTILISATEUR FINAL
(« CONTRAT »). SI VOUS N’ACCEPTEZ PAS LES
TERMES DE CE CONTRAT, VEUILLEZ
RETOURNER À VOTRE FOURNISSEUR, DANS
LES MEILLEURS DELAIS, LA BASE DE
DONNEES AINSI QUE TOUS LES ELEMENTS
QUI L’ACCOMPAGNENT AFIN D’EN OBTENIR
LE REMBOURSEMENT.
PROPRIETE
La Base de données ainsi que les droits de
propriété intellectuelle et les droits d’auteur ou
les droits voisins qui y sont rattachés, sont
détenus par HERE et par ses concédants de
licences. La propriété du support contenant la
Base de données est conservée par HERE et/ou
votre fournisseur jusqu’à ce que vous ayez
intégralement payé toutes les sommes dues à
HERE et/ou à votre fournisseur conformément
au présent Contrat ou à tout (tous) autre(s)
contrat(s) similaire(s) aux termes duquel
(desquels) la base de données vous est fournie.
CONCESSION DE LICENCE
HERE vous concède une licence non exclusive
d’utilisation de la Base de données pour votre
usage personnel ou, le cas échéant, pour un
usage professionnel interne. Cette licence ne
comprend pas le droit de concéder des souslicences.
KAART- EN SYSTEEMINFORMATIE
LIMITES D’UTILISATION
L’utilisation de la Base de données est limitée au
système spécifique pour lequel elle a été créée.
A l’exception des dispositions expressément
prévues par la loi (par exemple, les dispositions
des législations nationales transposant les
Directives européennes 91/250 portant sur les
logiciels et 96/9 portant sur les Bases de
données), vous n’êtes pas autorisé à extraire ou à
réutiliser une ou plusieurs parties substantielles
du contenu de la Base de données, ni à
reproduire, copier, modifier, adapter, traduire,
désassembler, décompiler, pratiquer l’ingénierie
inverse d’une quelconque partie de la Base de
données. Si vous souhaitez obtenir des
informations sur l’interopérabilité conformément
aux dispositions de (législations nationales
basées sur) la Directive européenne sur les
logiciels, vous devrez laisser à HERE la possibilité
de vous fournir lesdites informations, dans des
délais et conditions raisonnables, y compris au
regard des frais, qui seront déterminés par HERE.
La Base de données contient des informations
fournies à HERE en vertu d’une licence accordée
par des tiers. Ces informations sont régies par
des conditions et une déclaration concernant les
droits d’auteur que vous trouverez sur le site
Internet :
here.com/supplierterms
TRANSFERT DE LICENCE
Vous n’êtes pas autorisé à transférer la Base de
données à des tiers, sauf lorsqu’elle est installée
dans le système pour lequel elle a été créée ou
dans le cas où vous ne conserveriez aucune
copie de la Base de données et à condition que
le cessionnaire accepte tous les termes et
conditions du présent Contrat et confirme cette
acceptation par écrit à HERE. Les supports
multidisques ne peuvent être transférés ou
vendus que complets, tels que fournis par HERE,
et non en disques séparés.
GARANTIE LIMITEE
HERE garantit que, sous réserve des
avertissements prévus ci-dessous, pour une
période de 12 mois à compter de la date
d’acquisition de votre copie de la Base de
données, cette dernière fonctionnera pour
l’essentiel conformément aux Critères de
précision et d’exhaustivité de HERE en vigueur à
la date d’acquisition de la Base de données. Ces
critères sont disponibles auprès de HERE sur
simple demande. Si la Base de données ne
fonctionne pas conformément à cette garantie
limitée, HERE s’efforcera, dans une limite
raisonnable, de réparer ou de remplacer votre
copie non conforme de la Base de données. Si
ces efforts ne permettent pas d’obtenir le
fonctionnement de la Base de données
conformément aux garanties prévues aux
présentes, vous aurez la possibilité, soit d’obtenir
un remboursement raisonnable du prix que vous
avez payé pour la Base de données, soit de
résilier le présent Contrat. Ceci constitue le seul
engagement de responsabilité de HERE et votre
seul recours à l’encontre de HERE. A l’exception
des dispositions expresses du présent
paragraphe, HERE ne donne aucune garantie et
ne fait aucune déclaration concernant l’utilisation
ou les résultats de l’utilisation de la Base de
données en ce qui concerne son exactitude, sa
précision, sa fiabilité ou toute autre qualité. HERE
ne garantit pas que la Base de données est ou
sera exempte de toute erreur. Aucune
information ni aucun conseil verbal ou écrit,
fourni par HERE, votre fournisseur ou une
quelconque autre personne ne saurait constituer
une garantie ni accroître d’une quelconque
manière le champ de la garantie limitée décrite
ci-dessus. La garantie limitée prévue au présent
Contrat ne porte ni atteinte ni préjudice à de
quelconques droits légaux, dont vous pouvez
bénéficier en vertu de la garantie légale contre
des vices cachés.
Si vous n’avez pas directement acquis la Base de
données auprès de HERE, vous pouvez
bénéficier, en plus des droits légaux concédés
par HERE aux présentes, de droits à l’égard de la
personne auprès de laquelle vous avez acquis la
Base de données, selon les textes de loi en
vigueur dans votre pays. La garantie de HERE
prévue ci-dessus n’affectera pas ces droits. Vous
êtes autorisé à vous prévaloir de tels droits en
plus de ceux accordés par la présente garantie.
}}
61
KAART- EN SYSTEEMINFORMATIE
||
LIMITE DE RESPONSABILITE
Le prix de la Base de données n’inclut aucune
considération relative à la contrepartie d’un
quelconque risque lié à des dommages indirects
ou consécutifs ou à des dommages directs
illimités pouvant survenir à l’occasion de votre
utilisation de la Base de données. Par
conséquent, HERE ne sera en aucun cas
responsable de tous dommages consécutifs ou
indirects, y compris sans que cela ne soit limitatif,
un manque à gagner, la perte de données ou
l’impossibilité d’utiliser la Base de données, subis
par vous ou tout tiers, résultant de votre
utilisation de la Base de données, et ceci, que
l’action soit intentée sur un fondement
contractuel ou délictuel ou fondée sur une
garantie, même si HERE a été avisé de
l’éventualité de tels dommages. En tout état de
cause, la responsabilité de HERE pour tous
dommages directs sera limitée au prix de votre
copie de la Base de données.
LA GARANTIE LIMITEE AINSI QUE LA LIMITE
DE RESPONSABILITE PREVUES AU PRESENT
CONTRAT NE PORTENT NI ATTEINTE NI
PREJUDICE A VOS DROITS LEGAUX, SI VOUS
AVEZ ACQUIS LA BASE DE DONNEES DANS
UN CADRE AUTRE QUE PROFESSIONNEL.
AVERTISSEMENTS
La Base de données peut contenir des
informations devenues inexactes ou incomplètes
au fil du temps, suite au changement de
circonstances, aux sources utilisées et à la nature
62
de la collecte de données géographiques
complètes, tous ces facteurs pouvant être à
l’origine de résultats incorrects. La Base de
données ne contient ou ne reflète aucune
information sur, notamment, les durées de
voyage et peut ne pas donner d’informations sur
la sécurité du voisinage, la proximité de services
de police ou d’assistance d’urgence, les travaux
de construction, la fermeture de routes ou de
voies de circulation, la déclivité ou le degré
d’inclinaison des routes, les limitations de
hauteur, de poids ou autres restrictions
concernant les ponts, l’état des routes, les
événements en fonction de la marque du
système de navigation que vous possédez.
LOI APPLICABLE
Le présent contrat est régi par le droit du pays
dans lequel vous résidez à la date de l’acquisition
de la Base de données. Si, à cette date, vous
résidez en dehors de l’Union européenne ou de
la Suisse, le droit applicable sera le droit suisse
ou le droit du pays de l’Union européenne où
vous avez acquis la Base de données. Dans tous
les autres cas ou si le pays dans lequel vous avez
acquis la Base de données ne peut être
déterminé, le droit des Pays-Bas sera applicable.
Le tribunal compétent sur votre lieu de résidence
à la date où vous avez fait l’acquisition de la Base
de données sera seul compétent pour trancher
tout litige découlant de ou en relation avec ce
contrat, sans préjudice pour HERE du droit
d’intenter une action devant le tribunal du lieu de
votre résidence à la date du litige.
GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST
MET EINDGEBRUIKERS
LEES DEZE
GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST GOED
DOOR VOORDAT U DE HERE-DATABASE
GEBRUIKT.
KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER
DIT IS EEN GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST
– EN GEEN KOOPOVEREENKOMST – TUSSEN
U EN HERE EUROPE B.V. (“HERE”) MET
BETREKKING TOT UW EXEMPLAAR VAN DE
HERE-NAVIGATIEKAARTDATABASE,
INCLUSIEF VERWANTE
COMPUTERSOFTWARE, DRAGERS EN
BIJBEHOREND SCHRIFTELIJK MATERIAAL
TER UITLEG ZOALS DIT DOOR HERE WORDT
UITGEGEVEN (TEZAMEN ‘DE DATABASE’).
DOOR HET GEBRUIK VAN UW EXEMPLAAR
VAN DE DATABASE, STEMT U IN MET ALLE
BEPALINGEN VAN DEZE
GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST
(‘OVEREENKOMST’). INDIEN U NIET INSTEMT
MET DE BEPALINGEN VAN DEZE
OVEREENKOMST, DIENT U UW EXEMPLAAR
VAN DE DATABASE MET ALLE
BIJBEHORENDE ONDERDELEN
ONMIDDELLIJK TE RETOURNEREN AAN UW
LEVERANCIER, TEGEN RESTITUTIE VAN HET
AANKOOPBEDRAG.
KAART- EN SYSTEEMINFORMATIE
EIGENDOM
U erkent dat de Database, alsmede de
auteursrechten en intellectuele eigendom,
naburige rechten of soortgelijke rechten daarop,
berusten bij HERE en haar licentieverleners. De
eigendom van de fysieke dragers waarop de
Database is vastgelegd berust bij HERE en/of
uw leverancier, tot het moment dat u de volledige
vergoeding aan HERE of uw leverancier hebt
betaald die u bent verschuldigd uit hoofde van
deze overeenkomst of vergelijkbare
overeenkomst(en) op basis waarvan u de
Database hebt ontvangen.
VERLENING VAN HET GEBRUIKSRECHT
HERE verleent u een niet-exclusief recht tot
gebruik van de Database, voor uw eigen gebruik
of, indien van toepassing, voor intern gebruik
binnen uw bedrijf. Het is u niet toegestaan ter
zake van het aan u verleende gebruiksrecht
sublicenties te verlenen.
BEPERKINGEN OP HET GEBRUIK
De Database is uitsluitend bedoeld voor gebruik
op het specifieke systeem waarvoor de Database
ontwikkeld is. Behoudens voor zover uitdrukkelijk
toegestaan op grond van dwingendrechtelijke
wetgeving (zoals nationale wetgeving gebaseerd
op de Europese Softwarerichtlijn (91/250/EEG)
en de Europese Databankenrichtlijn (96/9/EG)),
zult u substantiële onderdelen van de inhoud van
de Database niet opvragen of hergebruiken, noch
enig deel van de Database verveelvoudigen,
kopiëren, veranderen, aanpassen, vertalen, aan
reverse engineering onderwerpen, decompileren
of disassembleren. Indien u de in (nationale
wetgeving gebaseerd op) de Europese
Softwarerichtlijn bedoelde informatie die vereist
is om interoperabiliteit te bewerkstelligen wenst
te verkrijgen, dient u HERE redelijkerwijs in de
gelegenheid te stellen u de bedoelde informatie
te verschaffen, op redelijke voorwaarden,
waaronder begrepen een redelijke vergoeding,
vast te stellen door HERE.
De Database bevat informatie die door derden
aan HERE in licentie is gegeven en is
onderworpen aan de voorwaarden en
auteursrechtelijke mededelingen die zijn te
vinden op de onderstaande website:
here.com/supplierterms
OVERDRACHT VAN HET GEBRUIKSRECHT
Het is u niet toegestaan de Database over te
dragen aan derden, behoudens wanneer de
Database is geïnstalleerd op het systeem waar
het voor ontwikkeld is of wanneer u geen kopie
van de Database behoudt na de overdracht, en in
ieder geval alleen indien degene aan wie wordt
overgedragen alle bepalingen van deze
OVEREENKOMST aanvaardt, en dit schriftelijk
aan HERE bevestigt. Sets met meerdere schijven
mogen uitsluitend worden overgedragen of
verkocht als complete set zoals geleverd door
HERE en niet in delen daarvan.
BEPERKTE GARANTIE
HERE garandeert, met inachtneming van de
waarschuwingen zoals hieronder uiteengezet, dat
de Database gedurende een periode van 12
maanden na verkrijging van uw exemplaar van de
Database, in hoofdzaak zal functioneren in
overeenstemming met de ‘Criteria voor
Nauwkeurigheid en Volledigheid’ van HERE,
geldend op de datum waarop u uw exemplaar
van de Database hebt verkregen; deze ‘Criteria
voor Nauwkeurigheid en Volledigheid’ worden u
op uw verzoek ter beschikking gesteld door
HERE. Indien de Database niet functioneert in
overeenstemming met deze beperkte garantie,
zal HERE zich redelijkerwijs inspannen om uw
niet-werkende exemplaar van de Database te
repareren of te vervangen. Indien de Database na
deze inspanningen niet functioneert in
overeenstemming met de garantie zoals
hierboven beschreven, hebt u de keuze tussen
het verkrijgen van een redelijke vergoeding van
de prijs die u hebt betaald voor de Database of
ontbinding van deze Overeenkomst. Het
voorgaande is de totale aansprakelijkheid van
HERE en uw enige verhaalsmogelijkheid jegens
HERE. Behoudens voor zover uitdrukkelijk
bepaald in dit artikel, verleent HERE geen enkele
garantie met betrekking tot het gebruik van de
Database of de resultaten die u met behulp van
de Database kunt verkrijgen, in de zin van
foutloosheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of
anderszins. HERE garandeert niet dat de
Database foutloos is of zal zijn. Mondelinge of
}}
63
KAART- EN SYSTEEMINFORMATIE
||
schriftelijke informatie of adviezen die u door
HERE, uw leverancier of door enige andere
persoon worden verstrekt, houden geen
garanties in, binden HERE in geen enkel opzicht
en houden geen uitbreiding van de hierboven
omschreven beperkte garantie in. De in deze
Overeenkomst omschreven beperkte garantie
laat rechten die u kunt ontlenen aan eventueel
toepasselijke bepalingen van dwingend recht met
betrekking tot verborgen gebreken onverlet.
Indien u de Database niet rechtstreeks van HERE
hebt afgenomen, is het mogelijk dat u naast de
rechten aan u verleend door HERE in deze
Overeenkomst, wettelijke verhaalsmogelijkheden
hebt op de persoon van wie u de Database hebt
verkregen op grond van het toepasselijke recht in
uw jurisdictie. De beperkte garantie van HERE
tast deze wettelijke verhaalsmogelijkheden niet
aan en u mag deze verhaalsacties uitoefenen
naast een beroep op de garantie uit deze
Overeenkomst.
BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
De prijs van de Database is niet berekend op
dekking van risico’s van gevolgschade, indirecte
schade of onbeperkte directe schade als gevolg
van uw gebruik van de Database. Derhalve zal
HERE in geen geval jegens u aansprakelijk zijn
wegens gevolgschade of indirecte schade,
waaronder begrepen maar niet beperkt tot
schade in de vorm van gederfde inkomsten,
verlies van gegevens of van gebruik door u of
een derde voortvloeiend uit het gebruik van de
64
Database, hetzij in een onrechtmatige daadsactie,
hetzij in een contractuele actie, hetzij gebaseerd
op een garantie, ook al was HERE op de hoogte
gesteld van de mogelijkheid van het intreden van
zulke schade. In ieder geval is de
aansprakelijkheid van HERE voor directe schade
beperkt tot het bedrag dat u hebt betaald voor
het verkrijgen van de Database.
DE BEPERKTE GARANTIE EN DE BEPERKING
VAN AANSPRAKELIJKHEID, ZOALS
OPGENOMEN IN DEZE OVEREENKOMST
LATEN ONVERLET ALLE RECHTEN DIE U
KUNT ONTLENEN AAN EVENTUEEL
TOEPASSELIJKE DWINGENDRECHTELIJKE
WETGEVING WANNEER U DE DATABASE
ANDERS DAN IN DE UITOEFENING VAN EEN
BEDRIJF HEBT VERKREGEN.
WAARSCHUWINGEN
Het is mogelijk dat de Database onjuiste of
onvolledige gegevens of informatie bevat als
gevolg van het verloop van de tijd, gewijzigde
omstandigheden, de gebruikte bronnen en
vanwege de aard van het vergaren van
uitgebreide geografische gegevens, die elk tot
onjuiste uitkomsten kunnen leiden. De Database
bevat of geeft geen informatie weer over onder
andere reistijd en omvat mogelijk geen informatie
met betrekking tot veiligheid van de omgeving;
beschikbaarheid of nabijheid van politie; hulp in
noodgevallen; bouwwerkzaamheden; weg- en
rijstrookafsluitingen; helling(shoek) van de weg;
beperkingen met betrekking tot onder andere
maximale hoogte van viaducten of maximaal
gewicht op bruggen; wegsituaties; bijzondere
gebeurtenissen, afhankelijk van het merk
navigatieapparatuur dat u in uw bezit heeft.
TOEPASSELIJK RECHT
Deze Overeenkomst wordt beheerst door het
recht van het land waar u woont op de dag van
verkrijging van de Database. In het geval dat u op
dat moment buiten de Europese Unie of
Zwitserland woont, is het recht van het land
binnen de Europese Unie of Zwitserland waar u
de Database hebt verkregen van toepassing. In
alle andere gevallen, of in het geval dat de plaats
waar u de Database hebt aangeschaft niet
bepaalbaar is, is Nederlands recht van
toepassing. De bevoegde rechter in uw
woonplaats op de dag van verkrijging van de
Database is bevoegd geschillen die voortvloeien
uit of samenhangen met deze Overeenkomst te
beoordelen, onverminderd het recht van HERE
vorderingen voor te leggen aan de rechter van de
plaats waar u ten tijde van het desbetreffende
geschil woonachtig bent.
Gerelateerde informatie
•
Kaartgegevens bijwerken met MapCare
(p. 52)
•
Auteursrecht op kaartnavigatie (p. 65)
KAART- EN SYSTEEMINFORMATIE
Auteursrecht op kaartnavigatie
Zie voor informatie over auteursrechten (©
Copyright) het artikel "Licentieovereenkomst voor
kaartnavigatie".
Gerelateerde informatie
•
Kaartgegevens bijwerken met MapCare
(p. 52)
•
Licentieovereenkomst voor kaartnavigatie
(p. 58)
65
ALFABETISCH REGISTER
Instructie-opties
A
Autotransport
ALFABETISCH REGISTER
42, 46, 49
57
R
Reisplan en Alternatieve route
30
K
B
Begeleiding
quick guide
Bestemming
Bestemming instellen
43
Kaartweergave
43
7
20, 25
20, 21, 23, 25, 26
C
Copyright
Kaart-opties
L
Licentieovereenkomst
58
Send to Car
27
Spraakherkenning
Instellingen
16
Stembediening
14, 15
Symbolen
faciliteiten
25
Systeem activeren
N
58, 65
S
Navigatiepunten in het Reisplan
31
Nuttige plaatsen (POI)
25
6
U
F
Uitgebreide verkeersinformatie (RTTI)
Faciliteiten
Symbolen
Update kaartgegevens
25
O
Omweg
39
52, 53, 54
34
V
I
Informatiekaart
Instellingen
kaart-opties
33
P
POI langs de route
43
32
Verkeershindernissen op de route
33
Verkeersinformatie
uitzending
48
38
Vragen en antwoorden
56
67
ALFABETISCH REGISTER
68
TP 20503 (Dutch), AT 1546, MY16, Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising