Volvo | C30 | Road and Traffic Information | Volvo C30 2009 Road and Traffic Information

Volvo C30 2009 Road and Traffic Information
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:34:17+02:00; Page 1
VOLVO C30, S40, V50, C70 & XC90
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI)
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&%(-+Gjhh^Vc6I%-'%Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%%-!8deng^\]i'%%%"'%%-Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:34:17+02:00; Page 3
Действие, выполняемое на следующей навигационной точке
Пункт назначения маршрута следования
Название следующей дороги/улицы
Исключенный их маршрута район
Объект (бензозаправочная станция)
Расчетное расстояние до пункта назначения
Расчетное время в пути до пункта назначения или время прибытия (ETA)
Масштаб карты
Планируемый маршрут
Название данной дороги/улицы
G032524
Планируемый промежуточный пункт назначения маршрута
Тип дороги
Цвет
Автострада
Зеленый
Главная дорога
Красный
Небольшая главная дорога
Темно-серый
Обычная дорога
Светло-серый
Текст и символы на экране
Сохраненная в памяти путевая точка (символ и текст по выбору)
Расстояние до следующей навигационной точки
Следующая навигационная точка
Известный ориентир
Местоположение автомобиля
Пройденный маршрут
Планируемая начальная точка маршрута
Дорожная информация
Расстояние зависит от дорожной информации
Стрелка на внешнем кольце компаса указывает направление на
пункт назначения.
Компас
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION - RTI
Навигационная система Volvo - это разработанная Volvo
система дорожной информации и помощи в прохождении
маршрута. Система помогает вам выйти к заданному
пункту назначения и снабжает информацией вдоль всего
пути следования. Она информирует о ситуации, которая
может осложнить вашу поездку, например, аварии и
дорожные работы, и указывает варианты других маршрутов.
Вы можете проложить маршрут следования, вести поиск
объектов вдоль дороги, сохранять в памяти специальные
путевые точки и многое другое. Система показывает точное местоположение автомобиля и может в случае, если
вы потеряли дорогу, всегда привести к указанному пункту
назначения.
Вы сразу почувствуете, что системой удобно пользоваться. Попробуйте! Чтобы вы чувствовали себя уверенно
при работе с системой, мы рекомендуем вам также изучить
информацию, представленную в этом руководстве.
Навигационная система Volvo вносит свой вклад в охрану
окружающей среды за счет удобства прохождения маршрута и выбора оптимального пути следования.
Лицензионное соглашение NAVTEQ DATABAS
Информацию для конечного потребителя см. стр. 80.
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 1
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 2
Содержание
01 02 03
01 Познакомьтесь поближе с
Вашей навигационной
системой
Руководство.............................................. 8
Перед пуском............................................ 9
Меню........................................................ 11
Расположение компонентов и функции
С30............................................................ 12
Расположение компонентов и функции
S40............................................................ 14
Расположение компонентов и функции
V50............................................................ 16
Расположение компонентов и функции
С70............................................................ 18
Расположение компонентов и функции
XC90......................................................... 20
Органы управления................................. 22
Клавиатура.............................................. 23
Режимы показа и голосовые сообщения............................................................ 24
Главный блок, обновление данных,
уход.......................................................... 26
2
02 Простая персональная
настройка
Меню........................................................
Дерево меню............................................
Задать пункт............................................
Показать/Удалить пункт назначения....
Параметры...............................................
03 Расширенная персональная
настройка
30
32
33
36
37
Меню........................................................
Дерево меню............................................
Задать пункт............................................
План маршрута........................................
Текущая позиция.....................................
Информация о дорожной обстановке. .
Параметры...............................................
Имитация.................................................
40
44
46
52
55
56
57
61
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 3
Содержание
04 05 06
04 Информация о дорожной
обстановке
Общие сведения......................................
Исключение сложных транспортных
ситуаций...................................................
Выбор информации................................
Чтение информации................................
Передатчик..............................................
64
05 Символы на карте
06 Вопросы и ответы
Ориентир и номер дороги...................... 72
Символы обозначения объектов........... 73
Часто задаваемые вопросы................... 78
EULA - Лицензионное соглашение........ 80
Авторские права..................................... 83
65
66
67
68
3
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
Содержание
07
07 Алфавитный указатель
Алфавитный указатель........................... 84
4
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 4
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 5
Содержание
5
Руководство............................................................................................ 8
Перед пуском........................................................................................... 9
Меню...................................................................................................... 11
Расположение компонентов и функции С30...................................... 12
Расположение компонентов и функции S40...................................... 14
Расположение компонентов и функции V50...................................... 16
Расположение компонентов и функции С70...................................... 18
Расположение компонентов и функции XC90.................................... 20
Органы управления............................................................................... 22
Клавиатура............................................................................................ 23
Режимы показа и голосовые сообщения............................................ 24
Главный блок, обновление данных, уход............................................ 26
6
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 6
G028780
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
П О З Н А К О М Ь Т Е С Ь П О Б Л И Ж Е С В А Ш Е Й Н А В И Г А Ц И О ННОЙ СИСТЕМОЙ
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 7
01
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 8
01 Познакомьтесь поближе с Вашей навигационной системой
Руководство
01
Общие сведения о руководстве
В руководстве приводится общее описание
функций для всех рынков, но может приводиться и специальная информация для
отдельных рынков.
Руководство, как и система, подразделено
на персональные настройки Простой и
Расширенный.
Выбор меню/Пути поиска
Любой выбор, который можно сделать на
дисплее, в руководстве приводится более
крупным шрифтом серого цвета, например,
Задать пункт.
Пути поиска по дереву меню приводится,
например, как:
Задать пункт
Адрес
Город
Специальный текст
ВНИМАНИЕ
Тексты в рубрике ВНИМАНИЕ содержат
советы или рекомендации, которые
помогут вам использовать различные
свойства и функции.
Сноска
В руководстве приводится информация в
виде сносок внизу страницы или после
8
таблицы. Эта информация является дополнением к тексту и обозначается цифрой.
Изменения в руководстве
Технические характеристики, особенности
конструкции и иллюстрации, приведенные в
настоящем руководстве, не являются обязательными.
Мы оставляем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
© Volvo Car Corporation
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 9
01 Познакомьтесь поближе с Вашей навигационной системой
Перед пуском
Общие сведения
Навигационной системой можно пользоваться и без выбора пункта назначения. На
экране отображается карта с местоположением автомобиля, на которой автомобиль
изображен в виде синего треугольника.
Система постоянно обновляется, и поэтому
в нее могут входить функции, не описанные
в данном руководстве.
выбран режим Простой (Easy mode) или
Расширенный (Advanced mode).
Режим карты
После запуска на короткое время показывается главное меню, а затем экран переходит в режим карты, при котором изображение карты данного района занимает весь
экран.
Параметры
В системе заложены установки по умолчанию, но при запуске используются последние установки.
Если после изменения настройки вы хотите
вернуться к заводским установкам, то это
будет выполнено только для данной функции.
Не существует функции, которая сбрасывает все установки одновременно.
•
Нажмите BACK для активирования
главного меню, см. стр. 30.
•
Нажмите ENTER для активирования
быстрого меню, см. стр. 30.
Запуск
1. Нажмите джойстик, чтобы активировать режим прокрутки, например, для
просмотра участков карты за пределами экрана.
Включение
2. ENTER в этом режиме активирует меню
прокрутки, см. стр. 30.
Если система отключается вручную, то
включить ее следует также вручную, для
этого:
G032191
В разных странах данные в системе могут
отличаться, и по техническим причинам не
все опции меню доступны во всех странах.
При запуске системы на экране появляется
заставка, содержание которой необходимо
подтвердить, нажав ENTER, после того, как
1
01
Выкл/Выкл
Система включается автоматически, когда
ключ запуска/ручка 1 поворачивается в
положение I или II.
1. Ключ запуска/ручка должен находиться
в положении I или II (см. Руководство по
эксплуатации автомобиля).
2. Нажмите ENTER или BACK.
3. Активируется экран.
Используется вместо ключа запуска в автомобилях, оснащенных системой Keyless.
``
9
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 10
01 Познакомьтесь поближе с Вашей навигационной системой
01
Перед пуском
Системе может потребоваться несколько
секунд, чтобы определить позицию и движение автомобиля.
Простая/расширенная настройка
Demo (имитация навигации)
При запуске системы навигации следует
выбрать персональную настройку.
Выключение
• Простой
Система отключается автоматически при
повороте ключа запуска в положение 0.
В этом положении доступны только самые
важные меню. Подходит в того, чтобы просто проехать из пункта А в пункт В.
Для того чтобы получить представление,
как работает навигация, вы можете указать
пункт назначения. Если автомобиль неподвижен, навигацию можно запустить путем
имитации поездки до указанного пункта
назначения.
Систему можно отключить вручную, и тогда
она не будет включаться автоматически при
повороте ключа запуска в положение I, для
этого:
1. Нажмите BACK для возврата в главное
меню.
2. С помощью джойстика перейдите к
Выключить.
3. Нажмите ENTER.
4. Экран закрывается.
ВНИМАНИЕ
Доступ в систему возможен и при неработающем двигателе. Поэтому помните,
что аккумулятор может разрядиться при
частом использовании навигационной
системы на неработающем двигателе.
10
• Расширенный
В этом положении у вас имеется доступ ко
всем настройкам и функциям.
Переход между настройками
Вы можете перейти от настройки Простой
к настройке Расширенный в Параметры.
Выполненные настройки в режиме
Простой не переходят в режим
Расширенный и наоборот, а лишь сохраняются в соответствующем режиме.
На следующей странице представлены
меню, характерные для каждого варианта.
Функция доступна только в режиме
Расширенный.
Дополнительную информацию о Демо см.
стр. 61.
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 11
01 Познакомьтесь поближе с Вашей навигационной системой
Меню
Выбор меню на двух уровнях –
Режим Простой
Задать пункт
Адрес
Объекты
Информацию обо всех возможных выборах
меню в режиме Простой см. стр. 32.
01
Следующий пункт
Адрес
Выбор меню на двух уровнях –
Режим Расширенный
Текущая позиция
Задать пункт
Параметры
Последние 20
Адрес
Точка на карте
Объекты
Информация о дорожной
обстановке
Сохр. положения
Варианты маршрута
Последние 20
Меню карты
Возвращение
Меню указаний
Точка на карте
Параметры системы
Широта/долгота
Начать демо
Показать пункт назначения
Исключить пункт назначения
Параметры
Голос навигации
Громкость голосовой навигации
План мршт
Язык
Начать движение
Цвет карты и меню
Добавить в маршрут
Персональные настройки
Варианты маршрута
Выключить
Выключить
Информацию обо всех возможных выборах
меню в режиме Расширенный см. стр. 44.
Очистить маршрут передвижения
11
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 12
01 Познакомьтесь поближе с Вашей навигационной системой
Расположение компонентов и функции С30
G019631
01
12
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 13
01 Познакомьтесь поближе с Вашей навигационной системой
Расположение компонентов и функции С30
Главный блок
Система хранится на жестком диске. Дополнительную информацию см. стр. 26.
Главный блок находится в отделении для
перчаток и выполняет, среди прочего, следующие функции:
•
•
Расчет местоположения автомобиля
•
•
•
•
Обработка дорожной информации
Расчет маршрута до указанного пункта
назначения
Голосовая навигация
Сохранение данных по картам
Dvd-проигрыватель; для обновления
данных по картам и программного обеспечения.
ВНИМАНИЕ
DVD-плейер главного блока предназначен только для дисков Volvo с картами.
Приемные устройства GPS и TMC встроены
в главный блок.
Преимущество данной концепции состоит в
том, что навигационная система регистрирует и рассчитывает схему маршрута, даже
если сигнал GPS временно пропадает,
например, при движении в туннели.
Информация о дорожной обстановке
TMC (Traffic Message Channel) является
стандартизированной кодовой системой
для дорожной информации. Приемник автоматически ведет поиск нужной частоты.
Прием осуществляется с помощью
антенны FM.
Территории, охватываемые системой,
постоянно расширяются, и поэтому обновление оказывается необходимым, см.
стр. 26.
Независимо от выбора персональной
настройки Простой или Расширенный
транслируемая дорожная информация
всегда принимается и показывается. Дополнительную информацию см. стр. 64.
01
Динамики
В навигационной системе для передачи
звука используются передние динамики.
Клавиатура
Клавиатура находится сзади с правой стороны рулевого колеса. Используется для
перемещения между опциями меню, подтверждения выборов и перемещения назад
по структуре меню. Дополнительную
информацию см. стр. 22.
Экран
На экране отображаются карты и детальная
информация о типе маршрута, расстоянии,
меню и пр. Уход за экраном, см. стр. 26
ИК-приемник
ИК-приемник для дистанционного пульта
находится на решетке динамика рядом с
экраном. Дополнительную информацию см.
стр. 22.
Позиционирование
Датчик скорости автомобиля и гирокомпас
рассчитывают местоположение и курс автомобиля, используя сигналы от спутниковой
системы GPS.
13
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 14
01 Познакомьтесь поближе с Вашей навигационной системой
Расположение компонентов и функции S40
G019632
01
14
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 15
01 Познакомьтесь поближе с Вашей навигационной системой
Расположение компонентов и функции S40
Главный блок
Система хранится на жестком диске. Дополнительную информацию см. стр. 26.
Главный блок находится в отделении для
перчаток и выполняет, среди прочего, следующие функции:
•
•
Расчет местоположения автомобиля
•
•
•
•
Обработка дорожной информации
Расчет маршрута до указанного пункта
назначения
Голосовая навигация
Сохранение данных по картам
Dvd-проигрыватель; для обновления
данных по картам и программного обеспечения.
ВНИМАНИЕ
DVD-плейер главного блока предназначен только для дисков Volvo с картами.
Приемные устройства GPS и TMC встроены
в главный блок.
Преимущество данной концепции состоит в
том, что навигационная система регистрирует и рассчитывает схему маршрута, даже
если сигнал GPS временно пропадает,
например, при движении в туннели.
Информация о дорожной обстановке
TMC (Traffic Message Channel) является
стандартизированной кодовой системой
для дорожной информации. Приемник автоматически ведет поиск нужной частоты.
Прием осуществляется с помощью
антенны FM.
Территории, охватываемые системой,
постоянно расширяются, и поэтому обновление оказывается необходимым, см.
стр. 26.
Независимо от выбора персональной
настройки Простой или Расширенный
транслируемая дорожная информация
всегда принимается и показывается. Дополнительную информацию см. стр. 64.
01
Динамики
В навигационной системе для передачи
звука используются передние динамики.
Клавиатура
Клавиатура находится сзади с правой стороны рулевого колеса. Используется для
перемещения между опциями меню, подтверждения выборов и перемещения назад
по структуре меню. Дополнительную
информацию см. стр. 22.
Экран
На экране отображаются карты и детальная
информация о типе маршрута, расстоянии,
меню и пр. Уход за экраном, см. стр. 26
ИК-приемник
ИК-приемник для дистанционного пульта
находится на решетке динамика рядом с
экраном. Дополнительную информацию см.
стр. 22.
Позиционирование
Датчик скорости автомобиля и гирокомпас
рассчитывают местоположение и курс автомобиля, используя сигналы от спутниковой
системы GPS.
15
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 16
01 Познакомьтесь поближе с Вашей навигационной системой
01
Расположение компонентов и функции V50
2
3
4
1
G019633
5
16
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 17
01 Познакомьтесь поближе с Вашей навигационной системой
Расположение компонентов и функции V50
Главный блок
Система хранится на жестком диске. Дополнительную информацию см. стр. 26.
Главный блок находится в отделении для
перчаток и выполняет, среди прочего, следующие функции:
•
•
Расчет местоположения автомобиля
•
•
•
•
Обработка дорожной информации
Расчет маршрута до указанного пункта
назначения
Голосовая навигация
Сохранение данных по картам
Dvd-проигрыватель; для обновления
данных по картам и программного обеспечения.
ВНИМАНИЕ
DVD-плейер главного блока предназначен только для дисков Volvo с картами.
Приемные устройства GPS и TMC встроены
в главный блок.
Преимущество данной концепции состоит в
том, что навигационная система регистрирует и рассчитывает схему маршрута, даже
если сигнал GPS временно пропадает,
например, при движении в туннели.
Информация о дорожной обстановке
TMC (Traffic Message Channel) является
стандартизированной кодовой системой
для дорожной информации. Приемник автоматически ведет поиск нужной частоты.
Прием осуществляется с помощью
антенны FM.
Территории, охватываемые системой,
постоянно расширяются, и поэтому обновление оказывается необходимым, см.
стр. 26.
Независимо от выбора персональной
настройки Простой или Расширенный
транслируемая дорожная информация
всегда принимается и показывается. Дополнительную информацию см. стр. 64.
01
Динамики
В навигационной системе для передачи
звука используются передние динамики.
Клавиатура
Клавиатура находится сзади с правой стороны рулевого колеса. Используется для
перемещения между опциями меню, подтверждения выборов и перемещения назад
по структуре меню. Дополнительную
информацию см. стр. 22.
Экран
На экране отображаются карты и детальная
информация о типе маршрута, расстоянии,
меню и пр. Уход за экраном, см. стр. 26
ИК-приемник
ИК-приемник для дистанционного пульта
находится на решетке динамика рядом с
экраном. Дополнительную информацию см.
стр. 22.
Позиционирование
Датчик скорости автомобиля и гирокомпас
рассчитывают местоположение и курс автомобиля, используя сигналы от спутниковой
системы GPS.
17
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 18
01 Познакомьтесь поближе с Вашей навигационной системой
01
Расположение компонентов и функции С70
2
3
4
1
5
*
18
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 19
01 Познакомьтесь поближе с Вашей навигационной системой
Расположение компонентов и функции С70
Главный блок
Система хранится на жестком диске. Дополнительную информацию см. стр. 26.
Главный блок находится в отделении для
перчаток и выполняет, среди прочего, следующие функции:
•
•
Расчет местоположения автомобиля
•
•
•
•
Обработка дорожной информации
Расчет маршрута до указанного пункта
назначения
Голосовая навигация
Сохранение данных по картам
Dvd-проигрыватель; для обновления
данных по картам и программного обеспечения.
ВНИМАНИЕ
DVD-плейер главного блока предназначен только для дисков Volvo с картами.
Приемные устройства GPS и TMC встроены
в главный блок.
Преимущество данной концепции состоит в
том, что навигационная система регистрирует и рассчитывает схему маршрута, даже
если сигнал GPS временно пропадает,
например, при движении в туннели.
Информация о дорожной обстановке
TMC (Traffic Message Channel) является
стандартизированной кодовой системой
для дорожной информации. Приемник автоматически ведет поиск нужной частоты.
Прием осуществляется с помощью
антенны FM.
Территории, охватываемые системой,
постоянно расширяются, и поэтому обновление оказывается необходимым, см.
стр. 26.
Независимо от выбора персональной
настройки Простой или Расширенный
транслируемая дорожная информация
всегда принимается и показывается. Дополнительную информацию см. стр. 64.
01
Динамики
В навигационной системе для передачи
звука используются передние динамики.
Клавиатура
Клавиатура находится сзади с правой стороны рулевого колеса. Используется для
перемещения между опциями меню, подтверждения выборов и перемещения назад
по структуре меню. Дополнительную
информацию см. стр. 22.
Экран
На экране отображаются карты и детальная
информация о типе маршрута, расстоянии,
меню и пр. Уход за экраном, см. стр. 26
ИК-приемник
ИК-приемник для дистанционного пульта
находится на решетке динамика рядом с
экраном. Дополнительную информацию см.
стр. 22.
Позиционирование
Датчик скорости автомобиля и гирокомпас
рассчитывают местоположение и курс автомобиля, используя сигналы от спутниковой
системы GPS.
19
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 20
01 Познакомьтесь поближе с Вашей навигационной системой
01
Расположение компонентов и функции XC90
*
20
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 21
01 Познакомьтесь поближе с Вашей навигационной системой
Расположение компонентов и функции XC90
Главный блок
Система хранится на жестком диске. Дополнительную информацию см. стр. 26.
Главный блок находится под креслом водителя и выполняет, среди прочего, следующие функции:
•
•
Расчет местоположения автомобиля
•
•
•
•
Обработка дорожной информации
Расчет маршрута до указанного пункта
назначения
Голосовая навигация
Сохранение данных по картам
Dvd-проигрыватель; для обновления
данных по картам и программного обеспечения.
ВНИМАНИЕ
DVD-плейер главного блока предназначен только для дисков Volvo с картами.
Приемные устройства GPS и TMC встроены
в главный блок.
Преимущество данной концепции состоит в
том, что навигационная система регистрирует и рассчитывает схему маршрута, даже
если сигнал GPS временно пропадает,
например, при движении в туннели.
Информация о дорожной обстановке
TMC (Traffic Message Channel) является
стандартизированной кодовой системой
для дорожной информации. Приемник автоматически ведет поиск нужной частоты.
Прием осуществляется с помощью
антенны FM.
Территории, охватываемые системой,
постоянно расширяются, и поэтому обновление оказывается необходимым, см.
стр. 26.
Независимо от выбора персональной
настройки Простой или Расширенный
транслируемая дорожная информация
всегда принимается и показывается. Дополнительную информацию см. стр. 64.
01
Динамики
В навигационной системе для передачи
звука используются передние динамики.
Клавиатура
Клавиатура находится сзади с правой стороны рулевого колеса. Используется для
перемещения между опциями меню, подтверждения выборов и перемещения назад
по структуре меню. Дополнительную
информацию см. стр. 22.
Экран
На экране отображаются карты и детальная
информация о типе маршрута, расстоянии,
меню и пр. Уход за экраном см. стр. 26.
ИК-приемник
ИК-приемник дистанционного пульта вмонтирован в панель управления аудиосистемы. Дополнительную информацию см.
стр. 22.
Позиционирование
Датчик скорости автомобиля и гирокомпас
рассчитывают местоположение и курс автомобиля, используя сигналы от спутниковой
системы GPS.
21
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 22
01 Познакомьтесь поближе с Вашей навигационной системой
01
Органы управления
Клавиатура и ИК-приемник
Клавиатура, рулевое колесо/
дистанционный пульт
1
2
ENTER
Подтверждение или активирование выбора.
BACK
3
1
Отменяет последние выборы или возвращается назад по структуре меню.
2
"Не мешай"
Клавиатура находится сзади с правой стороны рулевого колеса.
Дистанционный пульт направляется в сторону ИК-приемника, который расположен
на решетке динамика у экрана или в панели
управления аудиосистемы (только XC90).
ВНИМАНИЕ
Дистанционный пульт работает от батареек типа ААА или R03. Если дистанционный пульт не работает, попробуйте
сначала заменить батарейки.
22
Обе клавиатуры – на рулевом колесе и на
дистанционном пульте – имеют одинаковые
функции. Используйте клавиатуру для
перемещения между опциями меню, подтверждения выборов и перемещения назад
по структуре меню.
Внешний вид для различных моделей может
отличаться.
Джойстик
С помощью джойстика – ручка управления
на клавиатуре или стрелки на дистанционном пульте
,
,
,
– выполняется
переход между различными вариантами
меню. Джойстик перемещает также и курсор
(перекрестье нитей) на карте.
G032197
Навигационная система управляется с клавиатуры на рулевом колесе или дистанционным пультом.
G028732
G019916
3
Иногда для выполнения расчетов системе
требуется несколько дополнительных
секунд на обдумывание ситуации. В этом
случае на экране появляется символ.
ВНИМАНИЕ
Когда появляется символ, указывающий
на проведение расчетов, система не
может принимать некоторые команды от
джойстика, кнопки ENTER или BACK.
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 23
01 Познакомьтесь поближе с Вашей навигационной системой
Клавиатура
Ввод и выбор опций
3. Выберите вариант и нажмите ENTER.
Полоса прокрутки на списке справа показывает, что в списке имеются дополнительные варианты, кроме тех, которые отображаются на экране. Цифра ( 110) показывает
количество вариантов.
01
варианты, состоящие из нескольких слов,
разделенных пробелом.
G032196
1. Возврат из списка вариантов к клавиатуре с помощью BACK.
При работе с меню клавиатура используется достаточно часто для ввода определенной информации, например, типа объекта, страны, города, номера дома, улицы
или почтового индекса.
1. С помощью джойстика выберите буквы
и нажмите ENTER.
> Если при написании названия оно
определяется однозначно, оставшиеся буквы вписываются автоматически.
Список внизу экрана показывает первые три варианта, соответствующие
введенным буквам.
2. Вы также можете прокрутить вниз с
, чтобы получить доступ к
помощью
вариантам названий в списке.
2. Поочередно удалить введенные буквы с
помощью BACK.
Общие положения поиска
Функция поиска доступна всегда, и принцип
ее действия при вводе путевой точки одинаковый независимо от статуса меню.
Если во время ввода нажать ENTER, то все
комбинации ответа отображаются для
каждого соответствующего варианта
выбора: Город, улица, объект и пр.
Например, если поиск проводится по названию, например, аэропорт в Лондоне, то все
комбинации со словом Лондон отображаются при вводе LO. Чем больше букв вы
вводите, тем более точным оказывается
ответ.
Поиск по LO также приводит к таким
вариантам ответа как, например, ресторан
Lou Trivalou, так как в поиск включаются
23
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 24
01 Познакомьтесь поближе с Вашей навигационной системой
Режимы показа и голосовые сообщения
1
2
3
4
G028750
01
24
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 25
01 Познакомьтесь поближе с Вашей навигационной системой
Режимы показа и голосовые сообщения
Различные режимы показа
Голосовые сообщения
Изображение на экране зависит от географической позиции и выбранных установок,
например, масштаба карты, выбранных для
изображения символов, и пр.
Навигация активируется после указания
пункта назначения, и когда приближается
перекресток или съезд с дороги, система
голосовым сообщением указывает расстояние и тип предстоящего маневра. Одновременно показывается детальная карта перекрестка. Голосовое сообщение повторяется
вблизи перекрестка.
Объяснения в тексте, знаки и символы,
которые могут появиться на экране, приведены на внутренней стороне обложки.
Объекты вдоль дороги. Функция
доступна, даже если вы не указали пункт
назначения. Показываются только при
движении по данному участку дороги.
Нажмите ENTER на символе объектов в
быстром меню справа, см. стр. 41.
Детальная карта перекрестков. В левой
части экрана в увеличенном режиме
показывается следующий перекресток.
(Возможные полосы движения показываются только для крупных дорог).
Представленная схема всегда сопровождается голосовым сообщением.
Вы можете выбрать режим просмотра
двух карт. На экран выводится одно и то
же изображение карты в двух масштабах. Показывается после того, как вы
нажимаете ENTER на символе Карта/
Обзор маршрута в быстром меню, см.
стр. 40.
Навигацию с голосовым сообщением можно
активировать в любой момент с помощью
ENTER на символе Для Навигации в
быстром меню, см. стр. 30 и 40.
ВНИМАНИЕ
В некоторых случаях, например, при
разговоре по автомобильному телефону, голосовое сообщение заменяется
тоновым сигналом.
Терминалы платных дорог
01
Компас
На карте компас может
отображаться двумя способами:
– Север на компасе всегда
указывает наверх.
– Направление движения
всегда указывает наверх.
Красный наконечник стрелки компаса на
карте указывает на север, а белый наконечник – на юг.
Серая стрелка пункта назначения на внешнем кольце компаса указывает направление
выбранного пункта назначения.
Меню карты
Откройте Параметры
Ориентация карты, чтобы выбрать ориентацию карты, и Компас, чтобы определить,
как следует показывать компас, см.
стр. 58.
В некоторых районах установлены терминалы платных дорог. На подъезде к терминалу платной дороги вам поступает соответствующее голосовое сообщение.
Для получения сообщения вы должны указать пункт назначения.
Режим прокрутки, см. стр. 30 и 42.
25
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 26
01 Познакомьтесь поближе с Вашей навигационной системой
01
Главный блок, обновление данных, уход
Содержание главного блока
Уход за DVD-дисками
Вся информация по картам занесена на
жесткий диск главного блока. При
поставке dvd-диск в блоке отсутствует.
Первый раз dvd-диск используется для
обновления данных по картам, см. инструкции на упаковке.
Обращайтесь с DVD-дисками осторожно.
Неиспользуемые диски должны храниться в
оригинальной упаковке. Избегайте попадания влаги, не храните их в очень теплом
месте, под прямыми солнечными лучами или
в запыленном пространстве.
Выпуск dvd-дисков с обновленной и расширенной информацией проводится регулярно. Информацию о последнем выпуске
можно получить у дилера Volvo.
Обновление данных с помощью dvdдиска
Дополнительную информацию о дорожных
картах и пр. см. также www.volvocars.com/
navi.
ВНИМАНИЕ
DVD-плейер главного блока предназначен только для дисков Volvo с картами.
Уход за экраном
Протирайте экран мягкой, безворсовой
тканью, слегка смоченной чистой водой или
мягким средством для очистки окон.
ВНИМАНИЕ
Следите за тем, чтобы не произошло
обесточивание автомобиля, так как
обновление данных занимает прим. 2
часа.
Если на dvd-диске кроме карт хранится
новое программное обеспечение, сначала
следует запустить эту часть.
Одновременно с обновлением информации
по картам вы можете управлять автомобилем, но система не может использоваться
до тех пор, пока не завершится процедура
обновления.
1. Включите систему.
2. Если в блоке находится dvd-диск, извлеките его.
3. Загрузите dvd-диск с новой версией. В
случае нескольких дисков вам следует
загрузить их по порядку номеров.
4. После этого автоматически начинается
процедура обновления информации в
системе. В это время показывается
информация о ходе процесса.
5. После завершения обновления dvd-диск
с последней версией должен оставаться
в блоке. Если в комплект входит более
одного диска, следует использовать
диск 1. Система не работает, если в
главном блоке отсутствует диск.
Если система отключается до завершения
процедуры обновления, процедура автоматически завершается, когда система включается в следующий раз.
При обновлении информации по картам в
систему в некоторых случаях могут добавляться новые функции.
После завершения процедуры обновления
на экране появляется начальная заставка.
Прерывание процедуры обновления
Если процедура обновления прерывается,
вы можете ее повторить. При повторном
запуске в меню навигации вам следует
выбрать Прод. обнов. карты.
При этом процедура обновления не начинается с самого начала, а система распоз-
26
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 27
01 Познакомьтесь поближе с Вашей навигационной системой
Главный блок, обновление данных, уход
01
нает, в каком месте произошла остановка, и
продолжает с этого места.
27
Меню......................................................................................................
Дерево меню..........................................................................................
Задать пункт..........................................................................................
Показать/Удалить пункт назначения..................................................
Параметры.............................................................................................
28
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 28
30
32
33
36
37
G029194
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
ПРОСТАЯ ПЕРСОНАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 29
02
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 30
02 Простая персональная настройка
Меню
Общие сведения
02
Дорожная информация 1
Быстрое меню
При запуске системы навигации следует
выбрать персональные настройки
Простой.
G029190
В режиме Простой доступны только самые
важные меню со стандартными функциями.
В быстром меню представлены стандартные функции, что облегчает работу с навигацией во время управления автомобилем.
Главное меню
2. С помощью
1. В режиме карты нажмите ENTER.
или
Независимо от выбора персональной
настройки Простой или Расширенный
транслируемая дорожная информация
всегда принимается и показывается. Более
подробно см. стр. 56 или 64.
Меню прокрутки
выберите символ.
Большинство системных настроек можно
выполнить в главном меню в Параметры, а
все остальные открываются только с
помощью быстрого меню.
Главное меню расположено в верхней части
дерева меню и открывается одним или
нескольким нажатиями клавиши BACK.
В главном меню вы можете переходить
между персональными настройками
Простой и Расширенный в: Параметры
Параметры системы
Персональные
настройки.
1
30
Действует не для всех районов/стран.
– Масштаб карты
G032223
G032221
G028755
Показывается меню с двумя опциями.
При однократном нажатии ENTER для
опции (+) или (-) изменяется с разным шагом
масштаб карты от 50 метров и до 100 км, что
позволяет увеличить панорамную картину
или рассмотреть детали. Плавное изменение достигается, если удерживать нажатой
ENTER – получив требуемый масштаб,
отпустите кнопку.
G028755
– Навигация
Нажмите один раз на ENTER – текущая голосовая навигация.
Прокрутка карты
В режиме прокрутки перекрестье нитей
перемещается по изображению карты.
±
Активируйте режим прокрутки (Scroll
menu) перемещением с помощью джойстика.
Чем дольше вы удерживаете кнопку нажатой, тем быстрее перемещается перекрестье по карте.
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 31
02 Простая персональная настройка
Меню
Меню
±
Нажмите ENTER в режиме прокрутки,
чтобы открыть меню прокрутки.
02
Масштаб (Scale)
Изменяет масштаб изображения карты,
чтобы увеличить панорамную картину или
получить более детальное изображение.
При однократном нажатии ENTER для
опции (+) или (-) изменяется с разным шагом
масштаб карты от 50 метров и до 100 км.
Плавное изменение достигается, если удерживать нажатой ENTER – получив требуемый масштаб, отпустите кнопку.
Задать пункт назначения (Set as
destination)
Выбирает точку, установленную в перекрестье, в качестве пункта назначения –
нажмите ENTER. Навигация запускается
немедленно.
31
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 32
02 Простая персональная настройка
Дерево меню
Выбор меню
02
Точка на карте
Здесь показаны три уровня дерева меню.
Некоторые меню третьего уровня содержат
дополнительные подменю, которые описываются более детально в соответствующих
разделах.
Задать пункт
Адрес
Страна
стр.
33
стр.
33
Улица
стр.
34
Город
Название
32
стр.
37
Голос навигации
стр.
37
стр.
37
Язык
стр.
37
Цвет карты и меню
стр.
37
Черный/Желтый/Синий/
Темный
Тип
Последние 20
Параметры
Выкл./1/2/3/4/5
Перекресток
Страна
стр.
36
Громкость голосовой
навигации
No
стр.
36
Исключить пункт назначения
Female/Male
Город
Объекты
Показать пункт назначения
стр.
35
стр.
34
Вид карты
2D/3D
стр.
37
Персональные настройки
Простой/Расширенный
Выключить
стр.
37
стр. 9
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 33
02 Простая персональная настройка
Задать пункт
Адрес
1. Перейдите к Страна (Country) и/или
Город (City) и нажмите ENTER.
2. Или выберите из последних заданных с
помощью
.
G032203
(Информацию о том, как используется клавиатура, см. стр. 23).
Задать пункт назначения (Set
destination)
Адрес (Address)
ВНИМАНИЕ
Система начинает с Улицы, чтобы избежать путаницы, в случае если два соседних города объединились в один.
Альтернативы 1
± Выберите Улица (Street), не указывая
город.
Если такая улица имеется в нескольких
городах, появляется список с вариантами
выбора. Система проводит навигацию до
центра выбранной улицы.
G032224
Альтернативы 2
1. Начните с выбора Город.
2. Затем выберите Улица.
Задать улицу
Система устанавливается курсор сначала
на Улица (Street). По умолчанию задается
последняя выбранная Страна (Country).
ВНИМАНИЕ
Определение, что такое город или
область, может отличаться в разных
странах и даже в пределах одной
страны. В некоторых случаях указывается город с пригородами, а в других отдельный пригород.
02
Для небольших поселков названия улиц в
системе не хранятся. В этом случае в качестве пункта назначения вы всегда можете
выбрать центр поселка.
Указать номер дома
Если вы знаете номер дома, вы можете его
указать, чтобы уточнить пункт назначения.
1. После задания улицы перейдите к
строке Номер и нажмите ENTER.
> Показывается опция для номера
дома.
2. Введите номер дома.
3. Перейдите к Выберите и нажмите
ENTER.
> Выбранный адрес заносится в маршрут следования.
4. Курсор переносится к Начать – Вновь
нажмите ENTER.
> Навигация запускается.
Если это не соответствует:
``
33
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 34
02 Простая персональная настройка
Задать пункт
02
±
Перейдите к Начать и нажмите ENTER.
> Навигация запускается немедленно.
Если номер дома не указан, то система проведет навигацию к середине выбранной
улицы.
Выберите
Подтвердите введенный номер.
Отмена
3. Выберите цифры и нажмите ENTER или
выберите из списка.
4. Перейдите к Улица, чтобы выбрать из
представленных адресов с данным
почтовым индексом и нажмите ENTER.
5. Перейдите к Начать движение, чтобы
приступить к навигации до указанного
пункта назначения.
ВНИМАНИЕ
Вернитесь назад к предыдущему изображению на экране.
Задать перекресток
G032227
Или:
Объекты – это общее название для автозаправочных станций, отелей, ресторанов,
дилеров Volvo, больниц, гаражей и т.п.
Также при поиске объектов.
±
Поиск объекта
Запуск навигации
± Перейдите к Начать движение, чтобы
приступить к навигации.
Страна (Country)
±
Поиск по почтовому индексу
Адрес
±
Вместо поиска в городе вы можете выбрать
поиск по почтовому индексу.
1. Выберите Город и нажмите ENTER.
2. Перейдите к Почтовый индекс и
нажмите ENTER.
34
Введите и выберите страну и нажмите
ENTER.
Город (City)
Город
G032225
Задать пункт
Для задания объекта нажмите ENTER,
чтобы открыть подменю с различными
вариантами поиска.
Тип (Type)
±
Задать пункт назначения (Set
destination)
Объекты (Facilities)
Введите и выберите город и нажмите
ENTER.
Введите и выберите тип объекта и
нажмите ENTER.
Название (Name)
±
Введите название объекта или выберите из представленных в меню.
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 35
02 Простая персональная настройка
Задать пункт
В списке указываются только объекты в
выбранном городе/выбранном районе.
Выбор из последних 20
Задать пункт
Последние 20
ВНИМАНИЕ
Вы можете также вести поиск точки
непосредственно на карте с помощью
перекрестья, используя джойстик в
режиме карты.
02
Показывается список с двадцатью последними пунктами назначения.
±
Перелистайте до нужного пункта назначения с помощью
или ENTER, чтобы
открыть подменю.
Задать как пункт назначения
Пункт назначения добавляется в маршрут
передвижения.
Удалить положение
Удалите точку из списка Последние 20.
Точка на карте
Задать пункт
Точка на карте
1. С помощью джойстика установите
перекрестье на пункте назначения и
нажмите ENTER, чтобы открыть меню
прокрутки, см. стр. 30.
2. Перейдите к Зад. как п. назн. и
нажмите ENTER.
35
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
02 Простая персональная настройка
Показать/Удалить пункт назначения
Показать пункт назначения на карте
02
Показать пункт назначения
±
Нажмите ENTER, чтобы на карте
появился район, который вы указали,
как конечный пункт назначения.
Удалить пункт назначения
Исключить пункт назначения
1. Нажмите ENTER, чтобы получить
доступ к пункту назначения, который
следует удалить.
2. Вновь нажмите ENTER, чтобы удалить
пункт назначения.
36
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 36
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 37
02 Простая персональная настройка
Параметры
Голос ведения навигации
Параметры
Голос ведения навигации
Цвет карты и меню
Параметры
Цвет карты и меню
Выберите женский или мужской голос навигации 1.
Вы можете выбрать из 4-х настроек экрана
– выберите то, что подходит лучше всего.
Громкость голосовой навигации
2D или 3D
Параметры
Меню указаний
Выберите громкость голосовых сообщений
или отключите звук полностью.
Параметры
02
Вид карты
Изображение карты может быть двумерным, 2D – вид сверху, или трехмерным, 3D –
сверху под углом.
Язык
Параметры
Язык
Выберите язык для меню, текстовых и голосовых сообщений.
Персональные настройки
Параметры
настройки
Персональные
Выберите персональные настройки
Простой или Расширенный.
1
За исключением Нидерландов, где вместо этого выбирается язык Nederlands или Belgisch.
37
Меню......................................................................................................
Дерево меню..........................................................................................
Задать пункт..........................................................................................
План маршрута......................................................................................
Текущая позиция...................................................................................
Информация о дорожной обстановке................................................
Параметры.............................................................................................
Имитация................................................................................................
38
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 38
40
44
46
52
55
56
57
61
G029196
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
РАСШИРЕННАЯ ПЕРСОНАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 39
03
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 40
03 Расширенная персональная настройка
Меню
Общие сведения
Быстрое меню
При запуске системы навигации следует
выбрать персональные настройки
Расширенный.
03
G029190
В режиме Расширенный имеется доступ ко
всем настройкам и функциям навигационной системы.
В быстром меню представлены стандартные функции, что облегчает работу с навигацией во время управления автомобилем.
Плавное изменение достигается, если удерживать нажатой ENTER – получив требуемый масштаб, отпустите кнопку.
1. В режиме карты нажмите ENTER.
Если выбирается показ двух карт, то символ
масштаба карты показывается в начале и
конце быстрого меню. Это позволяет изменять масштаб каждой карты в отдельности.
2. С помощью
Главное меню
или
выберите символ.
Большинство системных настроек можно
выполнить в главном меню в Параметры, а
все остальные открываются только с
помощью быстрого меню.
G028755
G032267
40
G028755
– Карта/Обзор маршрута
Обзор марш.
Если нажать ENTER на верхней опции, появляется карта, на которой показан оставшийся путь 1 от фактического местоположения до пункта назначения.
При нажатии ENTER появляется список
приближающихся навигационных точек.
Кроме названия дороги показывается также
расстояние между навигационными точками
и тип маневра.
Если нажать ENTER на второй опции, появляется карта, на которой представлен весь
маршрут следования1 от начала до пункта
назначения.
Параметры
Параметры системы
Персональные настройки
При однократном нажатии ENTER для
опции (+) или (-) изменяется с разным шагом
Необходимо выбрать маршрут следования.
– Навигация
Показывается меню с 4 опциями.
В главном меню вы можете переходить
между персональными настройками
Расширенный и Простой в:
1
G028755
Нажмите один раз на ENTER – текущая голосовая навигация.
– Обзор маршрута/Масштаб
карты
Главное меню расположено в верхней части
дерева меню и открывается одним или
нескольким нажатиями кнопки BACK.
масштаб карты от 50 метров и до 100 км, что
позволяет увеличить панорамную картину
или рассмотреть детали.
Одна карта/две карты
При нажатии ENTER появляется одно большое или два небольших изображения карты
данного района. Для каждой карты вы
можете указать различный масштаб.
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 41
03 Расширенная персональная настройка
Меню
Контрольный район 2
дороге, которую следует исключить, и
нажмите ENTER. Затем перейдите в
этой группе к последней улице/дороге,
которую следует исключить, и нажмите
ENTER.
Вы можете сохранить изображения карты
для 3-х контролируемых районов, например, проблемные дороги с интенсивным
движением.
Выберите Наблюд. 1, 2 или 3. Чтобы просмотреть ранее установленные наблюдения, см. стр. 43.
G028755
– Объезд
Показывается меню с Исключ. и варианты
1- 5- 10- 20- 40- 80 км.
Исключить улицы/дороги
Данная функция исключает из расчета уточненного маршрута следования улицы или
дороги, если, например, известно, что там
ведутся дорожные работы.
1. Выберите Исключ. в меню Diversion и
нажмите ENTER. Показывается список
улиц/дорог, включенных в маршрут следования.
2. Перейдите к улице/дороге, которую следует исключить, и нажмите ENTER.
3. Если следует исключить несколько
улиц/дорог, сначала с помощью
перейдите в этой группе к первой улице/
2
3
После того, как указанные участки исключены из маршрута и остались позади,
система рассчитывает новый маршрут следования, который с максимальным приближением ведет назад к исходному маршруту.
Исключить отрезок протяженностью
1-80 км
Параметры
Варианты маршрута
на стр. 57.
G028755
– Дорожная информация 3
Показывается меню с опциями для чтения
информации о сложных дорожных ситуациях в районе, отображаемом на экране.
Изменение масштаба приводит к изменению
количества показываемых сообщений, см.
стр. 67.
Данная функция исключает из расчетов
целый район в исходном маршруте следования, чтобы избежать, например, густонаселенного района с интенсивным движением в часы "пик".
Читать сообщения
±
При нажатии ENTER показываются все
дорожные сообщения.
Выберите вариант 1- 80 км в меню Объезд и нажмите ENTER.
После того, как указанный район исключен
из маршрута и остался позади, система рассчитывает новый маршрут следования,
который с максимальным приближением
ведет назад к исходному маршруту.
Вы можете исключить район, указав в квадрате область на карте, см. Без районов в
03
Нажав ENTER, вы можете переходить
между дорожными сообщениями, показываемыми на экране.
Показать все
Скрыть все
При нажатии ENTER все сообщения гаснут.
Показать выбор
При нажатии ENTER вы можете выбрать тип
дорожных сообщений, который следует
показывать на карте.
Независимо от выбора персональной
настройки Простой или Расширенный
Только в регионах, где имеется доступ к дорожной информации.
Действует не для всех районов/стран.
``
41
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 42
03 Расширенная персональная настройка
Меню
транслируемая дорожная информация
всегда принимается и показывается. Дополнительную информацию см. стр. 64.
G028755
03
– Объекты
Показывается меню с опциями для поиска
объекта.
Меню прокрутки
Масштаб (Scale)
Прокрутка карты
Изменяет масштаб изображения карты,
чтобы увеличить панорамную картину или
получить более детальное изображение.
В режиме прокрутки перекрестье нитей
перемещается по изображению карты.
±
Рядом с а/м
При нажатии ENTER вы можете вести поиск
рядом с автомобилем. См. стр. 47
Рядом с маршрутом
При нажатии ENTER вы можете вести поиск
вдоль маршрута следования. См. стр. 47
Активируйте режим прокрутки (Scroll
menu) перемещением с помощью джойстика.
Чем дольше вы удерживаете кнопку нажатой, тем быстрее перемещается перекрестье по карте.
При однократном нажатии ENTER для
опции (+) или (-) изменяется с разным
шагом масштаб карты от 50 метров и до
100 км.
•
Плавное изменение достигается, если
удерживать нажатой ENTER – получив
требуемый масштаб, отпустите кнопку.
Задать пункт назначения (Set as
destination)
Меню
В качестве пункта назначения выбирается
точка на перекрестье.
Вдоль автострады
При нажатии ENTER вы можете вести поиск
площадок для отдыха, автозаправочных
станций и ресторанов, которые легко найти
вдоль дороги.
•
Нажмите ENTER. Навигация запускается немедленно.
Объекты рядом (Facilities around)
Показывается меню.
G032266
Если в расчет маршрута следования включены несколько автострад, система ведет
поиск только вдоль участка дороги, на котором вы в данный момент находитесь.
±
42
•
Нажмите ENTER в режиме прокрутки,
чтобы открыть меню прокрутки.
•
Выберите между Последние 5 и Все
типы, чтобы вести поиск объектов в
прилегающем районе.
Дорожн. сообщ (Read traffic msg.)
Ведет поиск дорожных сообщений, действующих в данном районе.
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 43
03 Расширенная персональная настройка
Меню
При нажатии ENTER показывается меню с
опциями.
•
Выберите между Зад. для набл. 1, 2
или 3 и нажмите ENTER, чтобы сохранить в памяти изображение карты для
выбранного контролируемого района,
например, дорог с интенсивным движением, на которых часто возникают
сложные ситуации.
следует за маршрутом передвижения, если
нажать и удерживать кнопку.
Одна из линий перекрестья (более жирная)
указывает, какую кнопку следует выбрать.
03
G032335
Контрольный район (Set for surveill.)3
Выбирается опция карты для быстрого
меню.
•
Выберите Задать наблюдение.
Сохранить путевую точку (Store
location)
Выбранная путевая точка сохраняется и
затем появляется в:
Задать пункт
G032334
Активирование карты
С помощью кнопки
или
происходит
автоматическое следование маршруту передвижения.
С помощью кнопки
или
происходит
автоматическое следование маршруту передвижения.
Если "магнитная функция" не требуется,
жирная линия на перекрестье гасится, когда
перекрестье прокручивается на несколько
миллиметров в сторону от обозначенного
маршрута передвижения. После этого
функция прокрутки работает в нормальном
режиме.
Сохр. положения
Следовать маршруту передвижения
Для того чтобы вам было легче следить за
проложенным маршрутом, в разработанный
маршрут следования встроена "магнитная
функция". Это означает, что независимо от
изгибов маршрута и изменения направления
на компасе, перекрестье автоматически
3
Действует не для всех районов/стран.
43
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 44
03 Расширенная персональная настройка
Дерево меню
Выбор меню
Сохр. положения
Здесь показаны три уровня дерева меню.
Некоторые меню третьего уровня содержат
дополнительные подменю, которые описываются более детально в соответствующих
разделах.
Добавить в маршрут/
Информация/Сортировка/Удалить положение
стр.
48
03
Задать пункт
Адрес
Страна
стр.
46
стр.
46
см. План маршрута
Улица
No
Перекресток
Объекты по названию
Рядом с а/м
Рядом с маршрутом
Добавить в маршрут/
Информация/Удалить
положение/Удалить все
Возвращение
Город
Объекты
Последние 20
стр. 34
Широта/долгота
стр.
50
стр.
52
стр.
46
Добавить в маршрут
стр.
52
стр.
57
Очистить маршрут передвижения
стр.
52
Следующий пункт
стр.
46
См. Адрес в Задать
пункт
стр.
46
Текущая позиция
стр.
55
Параметры
стр.
56
Информация о дорожной
обстановке
стр.
56
Дин. прокл. маршрута
Начать движение
См. Адрес в Задать
пункт
44
стр.
49
стр.
49
План мршт
См. Варианты маршрута в Настройках
Адрес
Точка на карте
Рядом с точкой на карте
На одной улице
стр.
49
Варианты маршрута
Источник дор. инф.
Поиск станций
Уст. по умолчанию
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 45
03 Расширенная персональная настройка
Дерево меню
Варианты маршрута
Маршрут
стр.
57
Параметры системы
Голос навигации
Без автомагистралей/
без платных дорог/без
паромов/без пробок/
Искл. дороги с огр. по
времени/без районов
Громкость голосовой
навигации
Уст. по умолчанию
Цвет карты
стр.
59
Язык
03
Цвет меню
Экранная заставка
Меню карты
Выбор объекта
стр.
58
Помощь
Единицы измерения
расстояния
Карта
Персональные
настройки
Пар-ры правой карты
Параметры левой
карты
Дата и время
Компас
Информация GPS
Текущее положение
О системе
Уст. по умолчанию
Уст. по умолчанию
Меню указаний
Оставшееся время/расстояние
стр.
59
Начать демо
Выключить
стр.
61
стр. 9
Предупр. об объектах
Уст. по умолчанию
45
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 46
03 Расширенная персональная настройка
Задать пункт
Адрес
1. Перейдите к Страна (Country) и/или
Город (City) и нажмите ENTER.
ВНИМАНИЕ
Определение, что такое город или
область, может отличаться в разных
странах и даже в пределах одной
страны. В некоторых случаях указывается город с пригородами, а в других отдельный пригород.
2. Или выберите из последних заданных с
помощью
.
(Информацию о том, как используется клавиатура, см. стр. 23).
G032265
03
Задать пункт назначения (Set
destination)
Адрес (Address)
ВНИМАНИЕ
Система начинает с Улицы, чтобы избежать путаницы, в случае если два соседних города объединились в один.
Альтернативы 1
± Выберите Улица (Street), не указывая
город.
Если такая улица имеется в нескольких
городах, появляется список с вариантами
выбора. Система проводит навигацию до
центра выбранной улицы.
G032268
Альтернативы 2
Задать улицу
Система устанавливается курсор сначала
на Улица (Street). По умолчанию задается
последняя выбранная Страна (Country).
Если это не соответствует:
46
Для небольших поселков названия улиц в
системе не хранятся. В этом случае в качестве пункта назначения вы всегда можете
выбрать центр поселка.
Указать номер дома
Если вы знаете номер дома, вы можете его
указать, чтобы уточнить пункт назначения.
±
После задания улицы перейдите к
строке Номер и нажмите ENTER.
Если номер дома не указан, то система проведет навигацию к середине выбранной
улицы.
1. Начните с выбора Город.
Или:
2. Затем выберите Улица.
1. Введите номер дома.
> Показывается опция для номера
дома.
2. Перейдите к Выберите и нажмите
ENTER.
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 47
03 Расширенная персональная настройка
Задать пункт
Отмена
Вернитесь назад к предыдущему изображению на экране.
Задать перекресток
± Перейдите к Перекресток (Junction) и
выберите улицу, которая пересекает
выбранную улицу.
Задать пункт назначения (Set
destination)
Адрес (Address)
(City)
Поиск объекта
Город
Вместо поиска в городе вы можете выбрать
поиск по почтовому индексу.
03
1. Выберите Город и нажмите ENTER.
приступить к навигации.
2. Перейдите к Выберите, чтобы добавить введенный адрес к маршруту передвижения.
Информация
Предоставляется информация о пункте
назначения.
2. Перейдите к Почтовый индекс и
нажмите ENTER.
3. Выберите цифры и нажмите ENTER или
выберите из списка.
4. Перейдите к Улица, чтобы выбрать из
представленных адресов с данным
почтовым индексом и нажмите ENTER.
5. Перейдите к Начать движение, чтобы
приступить к навигации до указанного
пункта назначения.
Поиск по почтовому индексу
ВНИМАНИЕ
G032271
Запуск навигации
1. Перейдите к Начать движение, чтобы
Задать пункт назначения (Set
destination)
Объекты (Facilities)
Объекты – это общее название для автозаправочных станций, отелей, ресторанов,
дилеров Volvo, больниц, гаражей и т.п.
±
Для задания объекта нажмите ENTER,
чтобы открыть подменю с различными
вариантами поиска.
G032321
Также при поиске объектов.
``
47
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 48
03 Расширенная персональная настройка
Задать пункт
Объект по названию (Facility by name)
Рядом с точкой на карте (Around point
on map)
Система ведет поиск точно так же, как
Рядом с а/м, но вокруг выбранной на карте
точки.
1. Переместите перекрестье по карте с
помощью джойстика.
G032272
03
2. Нажмите ENTER, чтобы открыть меню
прокрутки.
На одной улице (Along a street)
±
Введите название объекта или выберите из представленных в меню.
В списке указываются только объекты в
выбранном городе/районе.
Рядом с автомобилем (Around the car)
Ищите среди Последние 5 или Все типы.
Система ведет поиск объектов рядом с
автомобилем (макс. радиус 100 км). Поиск
останавливается после того, как будет
найдено 40 объектов.
Вдоль маршрута (Along the route)
Ищите среди Последние 5 или Все типы.
После указания пункта назначения система
может искать объекты в зоне вдоль проложенного маршрута (в пределах до 1 км от
линии маршрута).
Система ведет поиск на указанной улице.
ВНИМАНИЕ
С помощью быстрого меню вы также
можете вести поиска объекта вблизи
автомобиля, вдоль маршрута или автострады, см. стр. 30.
Тип объекта/Различные категории
Задать пункт
по названию
Объекты
Объекты
Сначала система устанавливается курсор
на Тип. По умолчанию задается последняя
выбранная Страна.
Если это не соответствует:
1. Перейдите к Страна и/или Город и
нажмите ENTER.
Или выберите из последних заданных с
помощью
.
2. Перейдите к Название и нажмите
ENTER, чтобы указать название объекта без указания города.
3. Перейдите к Выберите и нажмите
ENTER.
4. Затем перейдите к Начать движение и
нажмите ENTER, чтобы провести навигацию до точки назначения.
ВНИМАНИЕ
Для уточнения поиска выберите сначала
город, а затем перейдите к названию.
Для облегчения поиска существуют подкатегории, например, для ресторанов.
Информация об объекте
В Инф-я показывается адрес, координаты,
а в некоторых случаях и номер телефона
объекта. Если в автомобиле имеется
встроенный телефон, то функция Вызов
также активирована.
Вызов
Телефон набирает указанный номер.
48
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 49
03 Расширенная персональная настройка
Задать пункт
Карта
Информация
Показывает местоположение объекта на
карте.
Предоставляется информация о сохраненной путевой точке.
Другие объекты
Правка
Часто рестораны, автозаправочные станции и пр. находятся близи аэропортов.
Изменить название, добавить звук и пр. для
сохраненной путевой точки. См. раздел
Добавить информацию о сохраненной путевой точке.
Вместо того, чтобы искать Ресторан в главном меню, вы можете выбрать Ресторан
непосредственно в выбранном аэропорту.
Исключив варианты вне зоны аэропорта, вы
упрощаете и ускоряете поиск.
Сортировка
Сортировка сохраненных путевых точек по
обозначению или названию.
Добавить инф. о сохраненном
положении
± Выберите Правка,, с помощью
перейдите к Доб. инф. и нажмите ENTER,
чтобы добавить информацию о сохраненной путевой точке.
Каждая сохраненная путевая точка
может сопровождаться следующей
информацией:
•
Сигнализатор Вкл/Выкл (... для предупреждения водителя о приближении к данной путевой точке)
•
•
•
•
•
•
•
•
Значок
Удалить положение
Сохр. положения
Задать пункт
Сохр. положения
Сохраненная в памяти путевая точка – это
сохраненный ранее пункт назначения,
например, домашний адрес, любимый ресторан, аэропорт, дилер Volvo. Как сохранить путевую точку, см. стр. 53.
±
Перелистайте сохраненные путевые
точки и нажмите
или ENTER, чтобы
открыть подменю.
Добавить в маршрут
Путевая точка из памяти добавляется в маршрут передвижения.
Удаляется сохраненная путевая точка.
Удалить все
Удаляются все сохраненные путевые точки.
Перемещение позиции сохраненной
путевой точки
1. Выберите Правка, с помощью
перейдите к Изменить и нажмите ENTER,
чтобы указать новую позицию для
сохраненной путевой точки на карте.
03
Название
Адрес
Город
Страна
Телефон
Эл. почта
Интернет
2. С помощью джойстика переместите
перекрестье в новую позицию и нажмите
ENTER.
3. Затем выберите Сохранить полож. и
нажмите ENTER, чтобы сохранить путевую точку.
``
49
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 50
03 Расширенная персональная настройка
Задать пункт
Выбор из последних 20
Задать пункт
03
Последние 20
Возвращение
Задать пункт
Поиск по широте/долготе
Возвращение
Показывается список с двадцатью последними пунктами назначения.
±
±
Затем система включает навигацию назад к
путевой точке, где Начать движение было
выбрано последний раз.
Перелистайте до нужного пункта назнаили ENTER, чтобы
чения с помощью
открыть подменю.
Добавить в маршрут
Пункт назначения добавляется в маршрут
передвижения.
Выберите Начать движение и нажмите
ENTER.
Поиск по точке на карте
Задать пункт
Точка на карте
Информация
Предоставляется информация о пункте
назначения.
Удалить положение
Удалите точку из списка Последние 20.
Удалить все
Удалите все адреса из списка Последние
20.
1. С помощью джойстика установите
перекрестье на пункте назначения и
нажмите ENTER, чтобы открыть меню
прокрутки.
2. Выберите Зад. как п. назн., см.
стр. 42.
ВНИМАНИЕ
Вы можете также вести поиск точки
непосредственно на карте с помощью
перекрестья, используя джойстик в
режиме карты.
Задать пункт
Широта/долгота
1. Вводом координат выберите пункт
назначения.
2. С помощью джойстика укажите широту,
выберите С для северной и Ю для
южной широты.
ВНИМАНИЕ
Лондон расположен на нулевой долготе
(0). Долгота населенных пунктов на запад
от Лондона обозначается буквой W
(West), а долгота населенных пунктов на
восток от Лондона - буквой E (East).
3. Перейдите на вторую строку и укажите
долготу, выберите Д для восточной и Ц
для западной долготы.
Нажмите ОК
> Отображается местоположение на
карте точки с указанными координатами.
4. Нажмите ENTER, чтобы открыть меню
прокрутки.
5. Перелистайте до Зад. как п. назн. и
нажмите ENTER, чтобы выбранную
50
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 51
03 Расширенная персональная настройка
Задать пункт
точку задать в качестве пункта назначения.
6. Нажмите BACK, чтобы вернуться к
вводу координат.
Отмена
Возврат назад к предыдущему изображению на экране.
03
51
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 52
03 Расширенная персональная настройка
План маршрута
Создать маршрут передвижения
Запуск навигации (Start guidance)
Схема маршрута передвижения
Маршрут передвижения (Itinerary)
G032324
G032322
G032323
03
Маршрут передвижения (Itinerary)
Пункт назначения/промежуточный
пункт назначения
Выбор меню План мршт (Itinerary) откры-
Запуск навигации до пункта назначения.
±
вается лишь после задания пункта назначения.
Добавить в маршрут передвижения
(Add to itinerary)
Здесь к маршруту передвижения добавляется промежуточный пункт назначения, см.
стр. 46.
Информация (Information)
Проложите маршрут передвижения с
несколькими промежуточными пунктами
назначения, и тогда вам не надо задавать
пункты назначения один за другим во время
прохождения маршрута. В плане маршрута
вы можете задать до шести промежуточных
пунктов назначения и один конечный пункт.
Опции маршрута (Route options)
Показать/задать варианты маршрута, см.
стр. 57.
Очистить маршрут передвижения
(Clear itinerary)
Весь маршрут передвижения удаляется.
Выберите пункт назначения и нажмите
ENTER или , чтобы открыть подменю.
Предоставляется информация о пункте
назначения.
Удалить (Delete)
Удаляется пункт назначения из маршрута
передвижения.
Переместить (Move)
Изменить положение конечного пункта в
проложенном маршруте передвижения.
Корректировать (Adjust)
Изменить положение пункта назначения на
карте.
52
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 53
03 Расширенная персональная настройка
План маршрута
Сохранить (Store)
Сохранить пункт назначения так, чтобы он
оказался доступным в Сохр. положения.
Удалить из маршрута передвижения
Маршрут передвижения (Itinerary)
Удалить весь маршрут передвижения
Удаляются все промежуточные и конечный
пункт назначения.
±
Перейдите к Удалить План мршт и
нажмите ENTER.
Сохранение для повторного
использования
сохранить, и нажмите ENTER или
чтобы открыть подменю.
Для использования при создании различных маршрутов передвижения вы можете
сохранить до 250 пунктов назначения.
Акустический сигнал, предупреждающий
водителя о том, что он приближается к
сохраненной путевой точке, а также дополнительная информация, которая может присоединяться к этой путевой точке, см.
стр. 49 – Добавить инф. о сохраненном
положении.
,
2. Выберите Сохранить и нажмите
ENTER.
3. С помощью джойстика выберите символ, который будет показан на карте, и
нажмите ENTER.
03
4. Введите название.
5. Перейдите к Сохранить (Store) и
нажмите ENTER.
Сохранение путевой точки на карте
Удалить из маршрута передвижения
промежуточный пункт назначения
1. Выберите один из промежуточных пунктов назначения и нажмите ENTER или
, чтобы открыть подменю.
ВНИМАНИЕ
Пройденный промежуточный пункт
назначения автоматически удаляется из
плана передвижения.
Маршрут передвижения (Itinerary)
Сохранить путевую точку из маршрута
передвижения
1. С помощью джойстика перейдите к
пункту назначения, который вы хотите
G032325
G032326
2. Перейдите к Удалить и нажмите
ENTER.
Режим карты (Scroll menu)
1. С помощью джойтиска в режиме прокрутки перейдите к путевой точке, которую следует сохранить, и нажмите
ENTER.
``
53
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 54
03 Расширенная персональная настройка
План маршрута
2. Выберите Сохранить полож. (Store
location) в меню прокрутки и нажмите
ENTER.
03
3. С помощью джойстика выберите символ, который будет показан на карте, и
нажмите ENTER.
G032328
4. Введите название.
5. Перейдите к Сохранить и нажмите
ENTER.
На карте отображается следующий пункт
назначения.
Следующий пункт назначения в
маршруте передвижения
G032327
1. Нажмите ENTER или , чтобы получить
информацию о пункте назначения,
например, название, оставшееся время
в пути или расстояние от настоящей
позиции до пункта назначения.
Следующий пункт назначения (Next
destination)
54
2. Вновь нажмите ENTER, если указаны
несколько пунктов назначения, чтобы
получить информацию и увидеть их на
карте.
3. Перейдите к Карта (Map) и нажмите
ENTER, чтобы получить изображение
карты данного района.
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 55
03 Расширенная персональная настройка
Текущая позиция
Фактическое местоположение
GPS
Указывается количество спутников, с которыми система связывается.
G032329
03
G032330
Текущая позиция (Current position)
На карте отображается положение автомобиля.
±
Нажмите ENTER или , чтобы получить
информацию о путевой точке, например,
название и координаты.
55
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 56
03 Расширенная персональная настройка
Информация о дорожной обстановке
Информация о дорожной
обстановке
G033018
03
Настройки (Settings)
Дорожная
информация (Traffic information)
Независимо от выбора персональной
настройки Простой или Расширенный
транслируемая дорожная информация
всегда принимается и показывается. Дополнительную информацию см. стр. 64.
ВНИМАНИЕ
Дорожная информация доступна не во
всех регионах/странах.
56
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 57
03 Расширенная персональная настройка
Параметры
Параметры
Варианты маршрута
Без автомагистралей
Указать, следует ли при расчете маршрута
следования исключить автострады.
1. Переходом между функциями выберите
настройку и нажмите ENTER, чтобы
сохранить заданные настройки.
Без платных дорог
2. Для отмены нажмите BACK.
Без паромов
Маршрут
При расчете маршрута следования выбирайте быстрый, короткий или простой путь.
• Быстрый: Система, по возможности,
отдает предпочтение автомагистралям,
где поддерживается высокая скорость.
• Короткий: Система, по возможности,
отдает предпочтение ближнему маршруту.
• Простой: Система, по возможности,
отдает предпочтение дорогам, на которых не требуется проводить сложные
маневры и проезжать сложные перекрестки.
ВНИМАНИЕ
При расчете маршрута система, по возможности, максимально учитывает
варианты, которые водитель выбрал
исключить из расчетов. Однако это не
происходит, если другие приемлемые
варианты отсутствуют.
Указать, следует ли при расчете маршрута
следования исключить платные дороги.
Указать, следует ли при расчете маршрута
следования исключить паромы.
ВНИМАНИЕ
При смене временного пояса необходимо переводить время на часах автомобиля.
Без районов
Выберите район, который следует исключить из планирования маршрута, обозначив
его квадратом на карте.
03
Без автопоездов
Указать, следует ли при расчете маршрута
исключить автопоезда.
Без пробок
Указать, должна ли система при расчете
маршрута учитывать сложные транспортные ситуации.
Без огр. по времени
• Выберите Да, если система при расчете
маршрута следования должна полностью исключить дороги с ограничениями по скорости.
•
Выберите Нет, если система при расчете маршрута следования должна учитывать дороги с ограничениями по скорости.
Система контролирует время по часам автомобиля, чтобы принять решение об исключении дороги.
G032472
Варианты маршрута
Настройки (Settings)
Варианты
маршрута (Route options)
Исключить
указанные районы (Avoid specified
areas)
Выбранные (Selected)
1. Откройте карту, щелкнув с помощью
по Выбранные, с помощью
щелкните по Карта, а затем ENTER на
``
57
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 58
03 Расширенная персональная настройка
Параметры
одном из вариантов в раскрывающемся
списке.
> Прокрутите до района с обозначенным полем и нажмите ENTER.
03
2. Для изменения размера: Выберите
Изменить размер (Adjust size) и
нажмите ENTER.
> С помощью джойстика измените
форму обозначенного поля так,
чтобы охватить район, который следует исключить, и нажмите ENTER.
Точно так же положение обозначенного поля можно изменить в
Изменить область (Adjust area).
3. Выберите Зад.обл.для искл. и
нажмите ENTER.
> Выбранный район оказывается в списке, в который вы можете занести
несколько районов, и активировать
по мере необходимости.
4. Подтвердите исключение района с
помощью ENTER на ОК и крестом в списке.
> Система, по возможности, исключит
этот район при планировании маршрута.
Для районов в списке вы можете изменять
размер и географическое положение в
58
Правка. Вы также можете удалить их из
списка с помощью Удалить. Вы можете
одновременно деактивировать несколько
активированных районов с помощью Нет.
ВНИМАНИЕ
• Показать все: Все символы объектов
показываются на карте.
• Скрыть все: Символы не показываются.
• Показать выбор: Нажмите
, чтобы
увидеть все символы, которые могут
появиться на карте. Затем следующим
образом выберите символы:
Точность обозначенного поля максимальная для изображения карты 2D.
Установки по умолчанию
Восстановить заводские установки для
опций маршрута.
±
Нажмите
ENTER.
, выберите ОК и нажмите
1. С помощью
и
волы к символу.
переходите от сим-
2. Активируйте выбранные символы крестом с помощью
или
.
3. Для сохранения нажмите ENTER.
Карта
Выберите между вариантами Показать и
Скрыть.
Меню карты
Параметры
Меню карты
Выберите настройки показа карты на
экране.
±
С помощью джойстика выберите
вариант и нажмите ENTER, чтобы сохранить.
Если карта спрятана, система проводит
навигацию с помощью стрелки.
Пар-ры правой карты
Выберите, в каком режиме следует показывать карту 2D (вид сверху) или 3D (сверху
под углом).
•
Выбором 3D направление движения на
экране всегда указывается вверх.
•
Выбором 2D вы можете определить, что
будет вверху экрана – Курс или Север.
Выбор объекта
Нажмите
меню.
, чтобы открыть варианты под-
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 59
03 Расширенная персональная настройка
Параметры
Параметры левой карты
См. описание в предыдущем разделе.
ВНИМАНИЕ
Если выбран режим 3D для правой
карты, левая карта может показываться
только в 2D.
Опции навигации
Параметры
Меню указаний
Оставшееся время/расстояние
Выберите один из вариантов RTA/ ETA/
Скрыть.
• RTA (Remaining Time to Arrival): Оставшееся время в пути.
Компас
Выберите, следует ли на экране показывать
компас.
• ETA (Estimated Time of Arrival): Расчетное
время прибытия.
Текущее положение
ВНИМАНИЕ
Укажите, следует ли внизу экрана указывать название улицы/дороги, на которой
автомобиль находится в данный момент.
Время, установленное на часах автомобиля, определяет время, указываемое
для ETA.
Установки по умолчанию
Восстановить заводские установки для
опций карты.
±
Нажмите
ENTER.
, выберите ОК и нажмите
Предупреждение об объектах
контроля дорожного движения, отмечены
на карте, зависит от законодательства
соответствующих стран. Текущую информацию см. www.volvocars.com/navi.
Установки по умолчанию
Восстановить заводские установки для
опций навигации.
±
Нажмите
ENTER.
, выберите ОК и нажмите
Параметры системы
Параметры
Параметры системы
1. Перейдите между функциями с
помощью кнопок джойстика и нажмите
ENTER, чтобы сохранить заданные
настройки.
Водитель предупреждается акустическим
сигналом, когда он приближается к участку
дороги, где происходят аварии, или установлена камера контроля дорожного движения.
2. Для отмены нажмите BACK.
•
Громкость голосовой навигации
Для подачи акустического сигнала
выберите Да, а если сигнал подавать не
требуется, выберите Нет.
03
Голос ведения навигации
Выберите голос ведения навигации в
настройке: Женский/ Мужской 1.
Отрегулируйте громкость голосовых сообщений.
Какие районы с отрезками дорог, где происходят аварии и/или установлены камеры
1
За исключением Нидерландов, где вместо этого выбирается язык Nederlands или Belgisch.
``
59
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 60
03 Расширенная персональная настройка
Параметры
Язык
Информация GPS
Выберите язык для меню, текстовых и голосовых сообщений.
Нажмите
, чтобы увидеть координаты и
адрес местоположения автомобиля, а также
число спутников, с которым система контактирует.
Цвет меню
03
Для представления меню выберите
Черный, Желтый или Синий.
Показывается информация о системе и картах.
Светлые цвета предназначены для дневного
света, а темный для ночи или темного времени суток.
Восстановить заводские установки для
опций системы.
Экранная заставка
Укажите, следует ли использовать экранную заставку (экран гаснет через 30 секунд
после последнего нажатия клавиши).
Помощь
Укажите, следует ли показывать текст
помощи в нижней части экрана.
Единицы измерения рассстояния
Выберите единицы измерения расстояния –
км или мили.
Персональные настройки
Перейдите между настройками Простой и
Расширенный.
Дата и время
Выберите формат показа даты и времени.
60
О системе
Цвет карты
Выберите Светлый 1, Светлый 2 или
Темный.
Установки по умолчанию
±
Нажмите
ENTER.
, выберите ОК и нажмите
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 61
03 Расширенная персональная настройка
Имитация
Начать демонстрацию (имитация)
Параметры
Начать демо
Демонстрация работы системы, когда автомобиль неподвижен, путем имитации
поездки до указанного пункта назначения.
03
Вы также можете выполнить настройки во
время демонстрации.
Остановить демо останавливает имитацию.
ВНИМАНИЕ
Для запуска демонстрации необходимо
указать пункт назначения.
61
Общие сведения....................................................................................
Исключение сложных транспортных ситуаций.................................
Выбор информации..............................................................................
Чтение информации..............................................................................
Передатчик............................................................................................
62
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 62
64
65
66
67
68
G029197
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
ИНФОРМАЦИЯ О ДОРОЖНОЙ ОБСТАНОВКЕ
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 63
04
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 64
04 Информация о дорожной обстановке
Общие сведения
Отображение и прием информации
Передаваемая дорожная информация
всегда принимается и показывается независимо от выбора персональной настройки
Простой или Расширенный.
Настройки для представления дорожной
информации могут изменяться только в
режиме Расширенный, см. стр. 40.
04
Отображение дорожной информации также
зависит от того, каким образом она передается.
ВНИМАНИЕ
Дорожная информация доступна не во
всех регионах/странах.
Некоторые дорожные сообщения также
содержат информацию о протяженности
дорожного препятствия.
Авария
В любом масштабе до 5 км препятствие обозначается красной или желтой линией
вдоль соответствующей дороги. Длина
линии соответствует протяженности (расстоянию) проблемного участка.
Медленное движение
Медленное движение в обоих
направлениях
Пробка на дороге
Сообщения по району
Другая информация
Диапазон передачи дорожной информации постоянно увеличивается.
Протяженность
Дорожные символы на карте
Проблемы на дорогах обозначаются символами, линиями и рамками. Они окрашены в
красный или желтый цвет.
Красный - Важная информация.
Желтый - Общая информация.
G028869
64
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 65
04 Информация о дорожной обстановке
Исключение сложных транспортных ситуаций
Автоматическое уведомление
Без пробок
Параметры
Варианты маршрута
Выберите, следует ли системе планировать
объезд сложных дорожных ситуаций.
1. Выбрать Без пробок.
2. Выберите между Да и Нет.
Настройки (Settings)
Дорожная
информация (Traffic information)
Дин.
прокл. маршрута (Dyn. route guiding)
Выберите, следует ли показывать транслируемую дорожную информацию.
Да
Да
Из расчета маршрута система исключает
сложные дорожные ситуации.
Система выбирает опцию альтернативного
маршрута для объезда любой сложной
ситуации на дороге.
Нет
Нет
Из расчета маршрута система не исключает
сложные дорожные ситуации.
ВНИМАНИЕ
При запуске системы около 15 минут
может уйти на загрузку дорожной
информации для данного региона.
Система не предоставляет информацию о
сложных ситуациях на дороге и планирует
маршрут по участкам с возможными дорожными проблемами.
Функция активируется автоматически при
запуске системы.
Сообщения по курсу
G028818
Выберите один из вариантов:
04
Yes (Да)
Рассчитывается новый маршрут в объезд
проблемного участка.
No (Нет)
Навигация продолжает до и через проблемный участок.
Карта (Map)
Показывается карта с проложенным новым
маршрутом.
После того, как вы выбрали и щелкнули по
символу сложных дорожных ситуаций,
открывается следующий экран с вопросом
Рассчитать новый маршрут? (Calculate
new route?).
65
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 66
04 Информация о дорожной обстановке
Выбор информации
Источник дор. инф.
(дорожных сообщений) следует показывать на карте.
3. Активируйте или соответственно отмените в помощью
или
.
4. Подтвердите установки с помощью
ENTER.
G032198
Дорожные знаки на карте
Авария
04
Выберите, какой тип дорожной информации
должна система показывать и учитывать
при расчете маршрута следования.
Дорожная
Настройки (Settings)
информация (Traffic information)
Источник дорожной информации
(Traffic-info. selection)
Показать все
Доступна любая дорожная информация.
Встр. движение
Отклонение
Информация
Узкая дорога
Скрыть все
Дорожная информация не показывается.
Стоянка
Показать выбор
1. Нажмите
, чтобы выбрать символы.
2. С помощью
или
выберите, какие
символы дорожной информации
66
Пробка
Дор. работы
Скользк. дорога
Проч. опасность
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 67
04 Информация о дорожной обстановке
Чтение информации
Чтение дорожного сообщения
йдите вперед или назад и нажмите
ENTER (на рисунке приведен пример).
4. Нажмите BACK, чтобы перелистать
имеющиеся сообщения.
На экране указываются дорожные сообщения, относящиеся к данному участку карты.
G028868
Детальная дорожная информация
Дорожные сообщения
Дорожное сообщение отображается символом на экране. Чтобы прочитать дорожное
сообщение:
1. Нажмите ENTER, чтобы открыть
быстрое меню:
G029221
2. С помощью
G028880
или
перейдите к
и нажмите ENTER, см. стр. 40 и
41.
> Текущие сообщения указываются
красной или желтой рамкой.
Кроме того, показывается детальная
информация о транспортной проблеме.
Сверху указывается район действия этого
события. Если сложная дорожная ситуация
сложилась вдоль выбранного маршрута,
указывается расстояние до этой точки.
04
Кроме того, при наличии показывается следующая дополнительная информация:
•
•
протяженность
•
•
к каким дорогам относится
ограничения по скорости, ширине и
высоте транспортного средства
пр.
Масштаб
Масштабом карты определяется, какой
объем дорожной информации может показываться, – чем больше область, отображаемая на экране, тем больше информации
может появиться. Дополнительную информацию см. стр. 30.
3. Для получения детальной дорожной
информации с помощью
или
пере-
67
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 68
04 Информация о дорожной обстановке
Передатчик
Поиск/выбор станции для приема
дор. инф.
Параметры
обстановке
Информация о дорожной
Поиск станции
Система автоматически ведет поиск станций, передающих дорожную информацию,
но вы можете также выбрать и определенную станцию.
04
Поиск станций
±
Нажмите ENTER, чтобы вести поиск
передающих станций.
Выбор станции
1. Нажмите ENTER для выбора среди
существующих станций.
2. Выберите станцию с помощью
и нажмите ENTER.
или
3. Нажмите BACK, чтобы вернуться к
предыдущему изображению экрана.
Текущая станция
Показывает действующую станцию для
дорожной информации
Установки по умолчанию
Восстановить заводские установки для
настройки станции.
±
68
Нажмите
ENTER.
, выберите ОК и нажмите
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 69
04 Информация о дорожной обстановке
04
69
Ориентир и номер дороги.................................................................... 72
Символы обозначения объектов......................................................... 73
70
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 70
G028760
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
СИМВОЛЫ НА КАРТЕ
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 71
05
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 72
05 Символы на карте
Ориентир и номер дороги
Ориентир
Горные вершины
Во многих странах/городах хорошо известные ориентиры могут использоваться в
качестве курсового ориентира.
Горные вершины показывается на карте,
если установлен масштаб 5 км или меньше
(только для некоторых районов).
Когда устанавливается масштаб карты 1 км
или меньше, появляется ряд ориентиров,
например, церкви и замки.
Объекты
ВНИМАНИЕ
Ориентиры могут использоваться
только в Европе.
05
Номера дорог
На карте представлены номера дорог местного значения и международных дорог.
G029204
72
G029202
Объекты
объекта
Меню карты
Выбор
Выбрать объекты для отображения на
карте.
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 73
05 Символы на карте
Символы обозначения объектов
Для различных объектов на экране могут
появляться следующие символы.
ВНИМАНИЕ
В разных странах символы объектов
могут отличаться.
Посольство
Аптека
Пляж
Банк
Заправка бензином
Библиотека
Автоклуб
Прокат автомобилей
Автомастерская
Кинотеатр
Книжный магазин
Исторический памятник
Кегельбан
Гостиница
Пожарная часть
Спорт комплекс
Автобусная станция
Промышленная зона
Центр города
Каток
Суд
Железнодорожный вокзал
Аэропорт
Кафе
Зона отдыха
Казино
Зона отдыха
Химчистка
Паромный терминал
Общественный центр
Сжиженный природный газ
Концертный зал
Поле для гольфа
Музей изобразительного искусства
Святые места
Городской совет
05
``
73
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 74
05 Символы на карте
Символы обозначения объектов
05
74
Бакалейный магазин
Стоянка
Лыжный курорт
Врач
Парковка в гараже
Школа
Медицинская помощь
Пересадочная парковка
Причал/Морской вокзал
Посёлок
Метро
Муниципалитет
Памятник
Пансион
Крупные компании
Музей
Милиция
Дорожная видеокамера
Власти
Почта
Театр
Выставочный комплекс
Место стоянки
Достопримечательность
Ночной/музыкальный клуб
Ресторан
Информация для туристов
Сжатый природный газ
Мэрия
Железнодорожная станция
Парк развлечений
Торговый центр
Университет/колледж
Спортивный аэропорт
Бассейн
Пункт обзора
Место происшествия
Больница
Банкомат
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 75
05 Символы на карте
Символы обозначения объектов
Винодельня
Вольво дилер
Терминал платной дороги
Зоопарк
05
75
Часто задаваемые вопросы................................................................. 78
EULA - Лицензионное соглашение...................................................... 80
Авторские права................................................................................... 83
76
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 76
G028784
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 77
06
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 78
06 Вопросы и ответы
Часто задаваемые вопросы
Позиция автомобиля на карте
неправильная
Система GPS показывает положение автомобиля с точностью около 20 метров.
Большая вероятность ошибки появляется
при движении по дорогам, проходящим
параллельно другой дороге, извилистым
дорогам, на многоуровневых дорогах и если
двигаться продолжительное время по прямой без заметных поворотов.
Высокие горы, здания, туннели, виадуки,
надземные/подземные путепроводы и пр.,
также отрицательно сказываются на качестве приема сигналов GPS. Это означает,
что точность расчетов местоположения
автомобиля снижается.
06
Система не всегда рассчитывает
самый быстрый/самый короткий
маршрут
Теоретически для выбора наилучшего пути
при расчете маршрута следования учитывается протяженность маршрута, ширина
дороги, класс дороги, количество правых
или левых поворотов, площадей и пр. Выбор
наиболее эффективного маршрута может
основываться на опыте и знании местности.
78
Система использует платные дороги,
автострады и паромы, несмотря на то,
что я выбрал исключить их из
расчетов
При расчете протяженных маршрутов следования система по техническим причинам
может использовать только автомагистрали.
Если вы выбрали Нет в отношении платных
дорог и автострад, то они максимально
исключены и используются только, если
другие приемлемые варианты отсутствуют.
После транспортировки
местоположение автомобиля на
карте установлено неправильно
Если автомобиль транспортировался,
например, на пароме или поезде, или таким
образом, что сигнал GPS не принимался, то
для определения правильного местоположения автомобиля может потребоваться до
5 минут.
После отключения аккумуляторной
батареи местоположение автомобиля
на карте определено неправильно
Если от антенны GPS отключалось питание,
то для правильного приема сигналов GPS и
расчета местоположения автомобиля
может потребоваться более 5 минут.
После замены шины символ автомобиля на
экране ведет себя неустойчиво
Кроме GPS-приёмника местоположение
автомобиля и направление движения рассчитывается с участием датчика скорости
автомобиля и гиродатчика. После установки
запасного колеса или замены летних колес
на зимние система нуждается в "заучивании" размера новых колес.
Поэтому для оптимального функционирования системы может потребоваться
несколько километров пути, включая ряд
достаточно крутых поворотов.
Изображение на карте не
соответствует реальной ситуации
Такие факторы, как постоянное расширение и реконструкция дорожной сети, новые
дорожные правила и пр., которые
постоянно внедряются, означают, что база
данных цифровых карт всегда не завершена
полностью. Данные на карте постоянно
добавляются и уточняются. Более подробную информацию вы можете получить у
вашего дилера Volvo.
Дополнительную информацию о дорожных
картах и пр. см. также www.volvocars.com/
navi.
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 79
06 Вопросы и ответы
Часто задаваемые вопросы
Масштаб карты иногда изменяется
Для некоторых областей отсутствует карта
с детальной информацией. В этом случае
система автоматически изменяет увеличение.
Отсутствует ожидаемая опция меню
Проверьте выполненные установки. Выберите для функции Уст. по умолчанию,
чтобы вернуться к настройкам, выполненным вначале.
Система показывает тот же маршрут,
по которому я уже еду
Когда я выбрал Рассчитать новый
маршрут или Объезд, система не может
найти лучшего варианта по сравнению с
данным маршрутом.
Символ автомобиля на экране
прыгает вперед или крутится
Системе может потребоваться пара секунд
для определения местоположения и
направления движения автомобиля перед
началом движения. Отключите систему и
заглушите двигатель. Запустите вновь, но
некоторое время не трогайтесь с места.
Я собираюсь в длительную поездку,
но не хочу указывать в качестве
пункта назначения города, которые
планирую проехать. Как мне легче
всего задать маршрут передвижения?
Укажите пункт назначения прямо на карте с
помощью перекрестия нитей. Система автоматически проведет навигацию до пункта
назначения, даже если вы двигаетесь мимо
промежуточных пунктов назначения.
Почему не всегда поступают
дорожные сообщения?
Функция недоступна, не входит в пакет или
имеется не на всех рынках. Проверьте
также правильность выполненной
настройки в Варианты маршрута.
На моей карте представлена
устаревшая информация
Для редактирования данных по картам
обратитесь к вашему дилеру Volvo.
06
См. также www.volvocars.com/navi
79
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 80
06 Вопросы и ответы
EULA - Лицензионное соглашение
06
80
УВЕДОМЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАЗЫ ДАННЫХ NAVTEQ, ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ДЛЯ КОНЕЧНОГО
ПОТРЕБИТЕЛЯ.
Database и связанные с этим авторские
права и интеллектуальная собственность
или смежные права принадлежат компании
NAVTEQ или обладателям ее лицензии.
Право собственности на медиапродукты, в
которые входит Database, сохраняется за
NAVTEQ и/или вашим поставщиком уже
после того, как вы полностью оплатили всю
сумму, как это следует из данного Соглашения или аналогичного соглашения(й), на
основании которого товары были предоставлены в ваше пользование NAVTEQ и/или
вашим поставщиком.
ДАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ, ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ
СОГЛАШЕНИЕМ О ЛИЦЕНЗИИ, А НЕ
СОГЛАШЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ, ДЕЙСТВУЕТ
МЕЖДУ ВАМИ И NAVTEQ EUROPE B.V. В
ОТНОШЕНИИ ВАШЕЙ КОПИИ БАЗЫ ДАННЫХ (DATABASE) НАВИГАЦИОННЫХ КАРТ
NAVTEQ, ВКЛЮЧАЯ СОПРЯЖЕННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, МЕДИАПРОДУКТЫ И ПОЯСНЯЮЩУЮ ПЕЧАТНУЮ
ДОКУМЕНТАЦИЮ, ИЗДАННУЮ NAVTEQ
(ВХОДЯЩУЮ В "БАЗУ ДАННЫХ"). ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ ВЫ
ПРИЗНАЕТЕ И СОГЛАШАЕТЕСЬ СО ВСЕМИ
ПОЛОЖЕНИЯМИ И УСЛОВИЯМИ ДАННОГО
ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ ДЛЯ
КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ ("СОГЛАШЕНИЕ"). ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ СО ВСЕМИ
УСЛОВИЯМИ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ,
ВАМ СЛЕДУЕТ БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНО ВЕРНУТЬ БАЗУ ДАННЫХ СО ВСЕМИ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ВАШЕМУ
ПОСТАВЩИКУ ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ
ВЫПЛАТЫ.
ровать, детранслировать, декомпилировать
любые составные части данной Database за
исключением тех случаев, которые четко
предусмотрены обязательными законами
(например, национальные законы на
основе European Software Directive (91/250)
и Database Directive (96/9)). Если вам необходимо получить информацию о совместимости системы (основанную на национальном законодательстве), предусмотренную в
European Software Directive, вы должны
предоставить NAVTEQ обоснованную возможность предоставить указанную информацию на приемлемых условиях, включая
затраты, определяемые NAVTEQ.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ
NAVTEQ предоставляет вам неисключительную лицензию на использование
Database в личных целях или, если применимо, для внутренних нужд вашей компании.
Эта лицензия не включает в себя право
передачи лицензии третьему лицу.
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Database предназначена для использования
в специализированной системе, для которой она была создана. Вы не имеете права
извлекать или повторно использовать значительные части содержания Database или
воспроизводить, копировать, модифицировать, адаптировать, переводить, демонти-
ПЕРЕДАЧА ЛИЦЕНЗИИ
Вы не имеете права передавать Database
третьей стороне, за исключением случаев,
когда она инсталлируется в системе, для
которой предназначена, или когда вы не
сохраняете копии Database, при условии,
что такая передача отвечает всем положениям и условиям данного соглашения и подтверждается письменным согласием
NAVTEQ. Комплекты мульти-дисков разрешается передавать или продавать только
полным набором, предусмотренным
NAVTEQ, а не в качестве полукомплекта
последнего.
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 81
06 Вопросы и ответы
EULA - Лицензионное соглашение
ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
NAVTEQ гарантирует, что при выполнении
предупреждений, указанных ниже, приобретенная вами копия Database будет функционировать в течение 12 месяцев в соответствии с критериями по точности и полноте
функционирования, выработанными
NAVTEQ на момент приобретения вами
Database; эти критерии можно получить по
запросу у NAVTEQ. Если Database не будет
работать в соответствии с данной ограниченной гарантией, NAVTEQ приложит все
обоснованные усилия к тому, чтобы отремонтировать или заменить вашу не соответствующую требованиям копию Database.
Если эти усилия не приведут к функционированию Database в соответствии с указанными здесь гарантиями, вы сможете либо
получить обоснованную компенсацию стоимости покупки Database, или отозвать данное Соглашение. Это будет толковаться,
как ответственность NAVTEQ в полном объеме и ваше исключительное средство
судебной защиты против NAVTEQ. За
исключением случаев, прямо предусмотренных в данном разделе, NAVTEQ не
несет ответственности и не делает никаких
заявлений по применению результатов
использования Database в отношении правильности ее работы, точности результатов, достоверности или других параметров.
NAVTEQ не гарантирует, что Database свободна от ошибок, как в настоящее время,
так и в будущем. Никакая информация или
консультация в устной или письменной
форме, предоставленная NAVTEQ, вашим
поставщиком или другим лицом, не создает
гарантию или любым другим путем не расширяет диапазон действия ограниченной
гарантии, описанной выше. Ограниченная
гарантия, указанная в данном Соглашении,
действует не во вред любым юридически
установленным законам, которые действуют в рамках гарантии в отношении
скрытых дефектов.
Если вы приобрели Database не у NAVTEQ
напрямую, то вы имеете юридические права
в отношении лица, у которого вы приобрели Database, в дополнении к правам,
гарантированным NAVTEQ в силу настоящего соглашения, и вы имеете право отстаивать эти права наряду с правами на гарантию, делегированными данным документом.
ПРЕДЕЛЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В стоимости Database не учтены никакие
обязательства в отношении риска косвенных, непрямых или неограниченных прямых
убытков, которые могут возникать в связи с
использованием вами Database. В соответствии с этим NAVTEQ ни при каких условиях
не несет ответственности за любые косвен-
ные или непрямые повреждения, включая
без ограничений потери доходов, данных
или использования, понесенных вами или
любой третьей стороной, которые возникают в результате использования вами
Database, будь то в результате иска из договора или деликтного иска или по гарантии,
даже если NAVTEQ была извещена о возможности таких повреждений. В любом случае ответственность NAVTEQ за прямые
повреждения ограничивается стоимостью
вашей копии Database.
ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ И ПРЕДЕЛЫ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, УКАЗАННЫЕ В ДАННОМ СОГЛАШЕНИИ, ДЕЙСТВУЮТ НЕ ВО
ВРЕД ЛЮБЫМ ЮРИДИЧЕСКИ УСТАНОВЛЕННЫМ ЗАКОНАМ, ЕСЛИ ВЫ ПРИОБРЕЛИ DATABASE ДЛЯ ЛЮБЫХ ЦЕЛЕЙ,
КРОМЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
06
В Database может входить неточная или
неполная информация, что связано с ходом
времени, изменением обстоятельств,
использованных источников и природы
сбора полных географических сведений.
Все это может приводить к некорректным
результатам. В Database не входит или не
отражается информация, в числе прочего, о
бытовой безопасности, ужесточении законов, чрезвычайной помощи, строительных
работах, закрытии дорог или полос движе``
81
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
06 Вопросы и ответы
EULA - Лицензионное соглашение
ния, ограничений по скорости или типам
транспортных средств, уклонах и подъемах
дорог, высоте мостов, ограничениях по
массе и т.п., состоянии дорог или организации движения, специальных событиях, скоплении транспорта или времени в пути.
РЕГУЛИРУЮЩИЙ ЗАКОН
06
82
Данное Соглашение регулируется законами
юрисдикции, действие которых распространяется на вас с даты приобретения
Database. Если в этот момент вы находитесь
за пределами Европейского Союза или
Швейцарии, на вас распространяется закон
юрисдикции, действующий в Европейском
Союзе или Швейцарии там, где вы приобрели Database. В других случаях или если
территориальная юрисдикция приобретения вами Database не может быть установлена, на вас распространяется действие
законов Нидерландов. Законные суды на
месте вашего проживания на момент приобретения вами Database имеют полное право
на любые решения по спору в этой связи или
в отношении данного Соглашения не во вред
права NAVTEQ возбуждать иск на месте
вашего фактического проживания.
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 82
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 83
06 Вопросы и ответы
Авторские права
Австрия
Португалия
© Bundesamt für Eich- und
Vermessungswesen.
Источник: IgeoE - Portugal.
Франция
Información geográfica propiedad del CNIG.
Source Géoroute® IGN France & BD Carto®
IGN France.
Швеция
Германия
Die Grundlagendaten wurden mit
Genehmigung der zuständigen Behörden
entnommen.
Великобритания
© Based upon Crown Copyright material.
Греция
Copyright Geomatics Ltd.
Венгрия
Copyright © 2003; Top-Map Ltd.
Испания
Based upon electronic data © National Land
Survey Sweden.
Швейцария
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
© 2005 - 2009 NAVTEQ All rights reserved.
ВНИМАНИЕ
Австралия не входит в данное Соглашение, см. специальную информацию.
06
Италия
La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando
quale riferimento anche cartografia numerica
ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione
Toscana.
Норвегия
Copyright © 2000; Norwegian Mapping
Authority.
Польша
© EuroGeographics.
83
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 84
07 Алфавитный указатель
1, 2, 3 ...
А
2D или 3D............................................ 37, 58
Авторские права...................................... 83
B
BACK......................................................... 22
Возвращение............................................ 50
Выбор меню.......................................... 8, 44
Выкл/Выкл.................................................. 9
Адрес
ввести............................................ 33, 46
Акустический сигнал
камера.................................................. 59
cохраненная путевая точка.............. 49
Г
Главное меню Простой............................ 30
Главное меню Расширенный................... 40
D
DVD-диск
замена.................................................. 26
уход...................................................... 26
Б
Главный блок
содержание......................................... 26
Батарейка
дистанционный пульт......................... 22
отключение......................................... 78
Главный блок C30
Размещение......................................... 13
Быстрое меню.......................................... 40
E
ENTER....................................................... 22
07
В
Варианты маршрута................................ 57
Ввод маршрута продвижения................. 52
Главный блок S40
Размещение......................................... 15
Главный блок V50
Размещение......................................... 17
Главный блок XC90
Размещение......................................... 21
Главный блок С70
Размещение......................................... 19
Голос ведения навигации........................ 37
Голосовая навигация
быстрое меню............................... 30, 40
Голосовые сообщения............................. 25
84
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 85
07 Алфавитный указатель
Горные вершины и перепад высот......... 72
Громкость голосовой навигации............ 37
З
паромы................................................. 57
платные дороги................................... 57
Заводские установки................................. 9
Д
Демо.................................................... 10, 61
Дерево меню
простой................................................ 32
расширенный...................................... 44
Джойстик.................................................. 22
Зад. для набл..................................... 41, 43
сложные дорожные ситуации............ 57
указанные районы.............................. 57
Задать пункт....................................... 33, 46
Исключить пункт назначения................. 36
Занести точку в память........................... 53
Запуск навигации............................... 34, 47
Звуковой сигнал
камера на дороге................................ 59
cохраненная путевая точка.............. 49
И
Диск с картой
замена.................................................. 26
уход...................................................... 26
Изменения в руководстве......................... 8
Дистанционный пульт и ИК-приемник... 22
Изображение карты................................. 25
Долгота и широта.................................... 50
ИК-приемник и дистанционный пульт. . . 22
Имитация.................................................. 61
Единицы измерения расстояния............ 59
Камера
акустический сигнал.......................... 59
камера (Звуковой сигнал)........................ 59
Динамики.......................... 13, 15, 17, 19, 21
Е
К
Инф. о дор. обст...................................... 30
быстрое меню..................................... 41
Карта......................................................... 40
2D или 3D............................................. 58
направление........................................ 58
показать/скрыть................................. 58
точка на карте..................................... 35
цвет экрана................................... 37, 60
Клавиатура
pазмещение......................................... 22
Клавиши со стрелками............................ 22
Информация GPS .................................... 60
Компас................................................ 25, 59
Исключ.
автострады.......................................... 57
дороги с ограничением по скорости. 57
Координаты
поиск.................................................... 50
07
85
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 86
07 Алфавитный указатель
Л
О
Лицензионное соглашение...................... 80
Обзор марш.............................................. 40
Объекты
быстрое меню..................................... 42
cимволы.............................................. 73
Опции навигации...................................... 59
Показать пункт назначения.................... 36
Меню карты.............................................. 58
Органы управления................................. 22
Последние 20 пунктов назначения. . 35, 50
Меню прокрутки...................................... 42
простой режим.................................... 30
расширенный режим.......................... 42
Ориентир.................................................. 72
Почтовый индекс
поиск.................................................... 47
Н
П
Настройка экрана
цвет карты........................................... 37
язык ..................................................... 37
Параметры
выбор дороги...................................... 57
Номера дорог........................................... 72
Перепад высот
обозначение на карте......................... 72
Масштаб/Текущий пункт в быстром
меню.................................................... 30, 40
Масштаб карты/Текущий пункт назначения в быстром меню...................... 30, 40
Объект, как пункт назначения.......... 34, 47
О системе
информация о диске с картами......... 60
Параметры системы................................ 59
Переход между настройками.................. 30
86
План мршт................................................ 52
cледующий пункт назначения........... 54
Поиск
общие сведения..................................
по координатам...................................
по точке на карте................................
почтовый индекс.................................
М
07
Объезд
быстрое меню..................................... 41
Персональные настройки
переход между настройками....... 10, 37
23
50
50
47
Прокрутка карты
простой режим.................................... 30
расширенный режим.......................... 42
Промежуточный пункт назначения........ 52
Простая персональная настройка......... 30
Пункт назначения.................................... 52
задать............................................ 33, 46
последние 20................................. 35, 50
Пути поиска, описанные в руководстве. . 8
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 87
07 Алфавитный указатель
Р
Расположение компонентов и функции
S40............................................................. 14
Расположение компонентов и функции
V50............................................................. 16
Расположение компонентов и функции
XC90.......................................................... 20
Расположение компонентов и функции
С30............................................................ 12
Расположение компонентов и функции
С70............................................................ 18
Режим карты.............................................. 9
С
Символ "Не мешай"................................. 22
Сохранить точку...................................... 53
Т
Текущая позиция..................................... 55
Точка на карте................................... 35, 50
Транспортировка автомобиля................ 78
У
Удалить из маршрута передвижения..... 53
Удалить пункт назначения...................... 36
Указания
запуск............................................ 34, 47
Установка по умолчанию.................. 58, 60
Установки по умолчанию.......................... 9
Символы
объекты............................................... 73
Ц
Цвет карты............................................... 37
Ш
Широта и долгота.................................... 50
Э
Экран
уход...................................................... 26
Экранная заставка .................................. 60
Я
Язык.................................................... 37, 60
Системные настройки............................... 9
Ф
Следующий пункт назначения в маршруте передвижения............................... 54
Фактическое местоположение............... 55
07
Сохр. положения..................................... 49
Сохраненная путевая точка
aкустический сигнал.......................... 49
87
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
07 Алфавитный указатель
07
88
2008-04-07T12:33:27+02:00; Page 88
P1 and P2 (XC90); 3; 3
henrikrosenqvist
2008-04-07T12:34:17+02:00; Page 1
VOLVO C30, S40, V50, C70 & XC90
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI)
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&%(-+Gjhh^Vc6I%-'%Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%%-!8deng^\]i'%%%"'%%-Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising