Volvo | C70 | Road and Traffic Information | Volvo C70 2010 Road and Traffic Information

Volvo C70 2010 Road and Traffic Information
VOLVO C30, S40, V50, C70 & XC90
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI)
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&&&-*Gjhh^Vc6I%.'%Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%%.!8deng^\]i'%%%"'%%.Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Действие, выполняемое на следующей навигационной точке
Пункт назначения маршрута следования
Название следующей дороги/улицы
Исключенный их маршрута район
Объект (бензозаправочная станция)
Расчетное расстояние до пункта назначения
Расчетное время в пути до пункта назначения или время прибытия (ETA)
Масштаб карты
Планируемый маршрут
Название данной дороги/улицы
G032524
Планируемый промежуточный пункт назначения маршрута
Тип дороги
Цвет
Автострада
Зеленый
Главная дорога
Красный
Небольшая главная дорога
Темно-серый
Обычная дорога
Светло-серый
Текст и символы на экране
Сохраненная в памяти путевая точка (символ и текст по выбору)
Расстояние до следующей навигационной точки
Следующая навигационная точка
Известный ориентир
Местоположение автомобиля
Пройденный маршрут
Планируемая начальная точка маршрута
Дорожная информация
Расстояние зависит от дорожной информации
Стрелка на внешнем кольце компаса указывает направление на
пункт назначения
Компас
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION - RTI
Навигационная система Volvo - это разработанная Volvo
система дорожной информации и помощи в прохождении
маршрута. Система помогает вам выйти к заданному
пункту назначения и снабжает информацией вдоль всего
пути следования. Она информирует о ситуации, которая
может осложнить вашу поездку, например, аварии и
дорожные работы, и указывает варианты других маршрутов.
Вы можете проложить маршрут следования, вести поиск
объектов вдоль дороги, сохранять в памяти специальные
путевые точки и многое другое. Система показывает точное местоположение автомобиля и может в случае, если
вы потеряли дорогу, всегда привести к указанному пункту
назначения.
Вы сразу почувствуете, что системой удобно пользоваться. Попробуйте! Чтобы вы чувствовали себя уверенно
при работе с системой, мы рекомендуем вам также изучить
информацию, представленную в этом руководстве.
Навигационная система Volvo вносит свой вклад в охрану
окружающей среды за счет удобства прохождения маршрута и выбора оптимального пути следования.
Лицензионное соглашение NAVTEQ DATABAS
Информацию для конечного потребителя см. стр. 86.
Содержание
01 02 03
01 Познакомьтесь поближе с
Вашей навигационной
системой
Руководство.............................................. 8
Перед пуском............................................ 9
Меню........................................................ 11
Расположение компонентов и функции
С30........................................................... 14
Расположение компонентов и функции
S40............................................................ 16
Расположение компонентов и функции
V50............................................................ 18
Расположение компонентов и функции
С70........................................................... 20
Расположение компонентов и функции
XC90......................................................... 22
Органы управления................................. 24
Клавиатура.............................................. 25
Режимы показа и голосовые сообщения............................................................ 26
Главный блок, обновление данных,
уход.......................................................... 28
2
02 Простая персональная
настройка
Меню........................................................
Дерево меню............................................
Задать пункт............................................
Показать/Удалить пункт назначения....
Параметры...............................................
03 Расширенная персональная
настройка
32
34
35
38
39
Меню........................................................
Дерево меню............................................
Задать пункт............................................
План маршрута........................................
Текущая позиция.....................................
Информация о дорожной обстановке. .
Параметры...............................................
Имитация.................................................
42
46
48
54
57
58
59
64
Содержание
04 05 06
04 Инф. о дор. обст.
Общие сведения......................................
Исключение сложных транспортных
ситуаций...................................................
Выбор информации................................
Чтение информации................................
Передатчик..............................................
68
70
72
73
74
05 Символы на карте
06 Вопросы и ответы
Ориентир и номер дороги...................... 78
Символы обозначения объектов........... 79
Часто задаваемые вопросы................... 84
EULA - Лицензионное соглашение........ 86
Авторские права..................................... 89
3
Содержание
07
07 Алфавитный указатель
Алфавитный указатель........................... 90
4
Содержание
5
6
G028780
Руководство............................................................................................ 8
Перед пуском........................................................................................... 9
Меню...................................................................................................... 11
Расположение компонентов и функции С30...................................... 14
Расположение компонентов и функции S40...................................... 16
Расположение компонентов и функции V50...................................... 18
Расположение компонентов и функции С70...................................... 20
Расположение компонентов и функции XC90.................................... 22
Органы управления............................................................................... 24
Клавиатура............................................................................................ 25
Режимы показа и голосовые сообщения............................................ 26
Главный блок, обновление данных, уход............................................ 28
П О З Н А К О М Ь Т Е С Ь П О Б Л И Ж Е С В А Ш Е Й Н А В И Г А Ц И О ННОЙ СИСТЕМОЙ
01
01 Познакомьтесь поближе с Вашей навигационной системой
Руководство
01
Общие сведения о руководстве
В руководстве приводится общее описание
функций для всех рынков, но может приводиться и специальная информация для
отдельных рынков.
Руководство, как и система, подразделено
на персональные настройки Простой и
Расширенный.
Выбор меню/Пути поиска
Любой выбор, который можно сделать на
дисплее, в руководстве приводится более
крупным шрифтом серого цвета, например,
Задать пункт.
Пути поиска по дереву меню приводится,
например, как:
Задать пункт
Адрес
Город
Специальный текст
ВНИМАНИЕ
Тексты в рубрике ВНИМАНИЕ содержат
советы или рекомендации, которые
помогут вам использовать различные
свойства и функции.
Сноска
В руководстве приводится информация в
виде сносок внизу страницы или после
8
таблицы. Эта информация является дополнением к тексту и обозначается цифрой.
Изменения в руководстве
Технические характеристики, особенности
конструкции и иллюстрации, приведенные в
настоящем руководстве, не являются обязательными.
Мы оставляем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
© Volvo Car Corporation
01 Познакомьтесь поближе с Вашей навигационной системой
Перед пуском
Общие сведения
Навигационной системой можно пользоваться и без выбора пункта назначения. На
экране отображается карта с местоположением автомобиля, на которой автомобиль
изображен в виде синего треугольника.
Система постоянно обновляется, и поэтому
в нее могут входить функции, не описанные
в данном руководстве.
выбран режим Простой (Easy mode) или
Расширенный (Advanced mode).
Режим карты
После запуска на короткое время показывается главное меню, а затем экран переходит в режим карты, при котором изображение карты данного района занимает весь
экран.
01
Параметры
В системе заложены установки по умолчанию, но при запуске используются последние установки.
Если после изменения настройки вы хотите
вернуться к заводским установкам, то это
будет выполнено только для данной функции.
Не существует функции, которая сбрасывает все установки одновременно.
В разных странах данные в системе могут
отличаться, и по техническим причинам не
все опции меню доступны во всех странах.
•
Нажмите BACK для активирования
главного меню, см. стр. 32.
•
Нажмите ENTER для активирования
быстрого меню, см. стр. 32.
Запуск
1. Нажмите джойстик, чтобы активировать режим прокрутки, например, для
просмотра участков карты за пределами экрана.
Включение
2. ENTER в этом режиме активирует меню
прокрутки, см. стр. 32.
Если система отключается вручную, то
включить ее следует также вручную, для
этого:
Выкл/Выкл
Система включается автоматически, когда
ключ запуска/ручка1 поворачивается в
положение I или II.
1. Ключ запуска/ручка должен находиться
в положении I или II (см. Руководство по
эксплуатации автомобиля).
При запуске системы на экране появляется
заставка, содержание которой необходимо
подтвердить, нажав ENTER, после того, как
1
2. Нажмите ENTER или BACK.
3. Активируется экран.
Используется вместо ключа запуска в автомобилях, оснащенных системой Keyless.
``
9
01 Познакомьтесь поближе с Вашей навигационной системой
01
Перед пуском
Системе может потребоваться несколько
секунд, чтобы определить позицию и движение автомобиля.
Простая/расширенная настройка
Demo (имитация навигации)
При запуске системы навигации следует
выбрать персональную настройку.
Выключение
• Простой
Система отключается автоматически при
повороте ключа запуска в положение 0.
В этом положении доступны только самые
важные меню. Подходит в того, чтобы просто проехать из пункта А в пункт В.
Для того чтобы получить представление,
как работает навигация, вы можете указать
пункт назначения. Если автомобиль неподвижен, навигацию можно запустить путем
имитации поездки до указанного пункта
назначения.
Систему можно отключить вручную, и тогда
она не будет включаться автоматически при
повороте ключа запуска в положение I, для
этого:
1. Нажмите BACK для возврата в главное
меню.
2. С помощью джойстика перейдите к
Выключить.
3. Нажмите ENTER.
4. Экран закрывается.
ВНИМАНИЕ
Доступ в систему возможен и при неработающем двигателе. Поэтому помните,
что аккумулятор может разрядиться при
частом использовании навигационной
системы на неработающем двигателе.
10
• Расширенный
В этом положении у вас имеется доступ ко
всем настройкам и функциям.
Переход между настройками
Вы можете перейти от настройки Простой
к настройке Расширенный в Параметры.
Выполненные настройки в режиме
Простой не переходят в режим
Расширенный и наоборот, а лишь сохраняются в соответствующем режиме.
На следующей странице представлены
меню, характерные для каждого варианта.
Функция доступна только в режиме
Расширенный.
Дополнительную информацию о Демо см.
стр. 64.
01 Познакомьтесь поближе с Вашей навигационной системой
Меню
Выбор меню на двух уровнях –
Режим Простой
Задать пункт
Голос навигации
Громкость голосовой навигации
Выбор меню на двух уровнях –
Режим Расширенный
Задать пункт
Адрес
Язык
Адрес
Объекты
Цвет
Объекты
Последние 20
Вид карты
Сохр. положения
Точка на карте
Персональные настройки
Последние 20
Показать пункт назначения
Выключить
01
Возвращение
Точка на карте
Исключить пункт назначения
Информацию обо всех возможных выборах
меню в режиме Простой см. стр. 34.
Широта/долгота
Параметры
План мршт
Начать движение
Добавить в маршрут
Варианты маршрута
Очистить маршрут передвижения
Следующий пункт
``
11
01 Познакомьтесь поближе с Вашей навигационной системой
01
Меню
Адрес
Текущая позиция
Параметры
Инф. о дор. обст.
Варианты маршрута
Меню карты
Меню указаний
Параметры системы
Начать демо
Выключить
Информацию обо всех возможных выборах
меню в режиме Расширенный см. стр. 46.
12
01 Познакомьтесь поближе с Вашей навигационной системой
Меню
01
13
01 Познакомьтесь поближе с Вашей навигационной системой
Расположение компонентов и функции С30
G019631
01
14
01 Познакомьтесь поближе с Вашей навигационной системой
Расположение компонентов и функции С30
Главный блок
Система хранится на жестком диске. Дополнительную информацию см. стр. 28.
Главный блок находится в отделении для
перчаток и выполняет, среди прочего, следующие функции:
•
•
Расчет местоположения автомобиля
•
•
•
•
Обработка дорожной информации
Расчет маршрута до указанного пункта
назначения
Голосовая навигация
Сохранение данных по картам
Dvd-проигрыватель; для обновления
данных по картам и программного обеспечения.
ВНИМАНИЕ
DVD-плейер главного блока предназначен только для дисков Volvo с картами.
Приемные устройства GPS и TMC встроены
в главный блок.
Преимущество данной концепции состоит в
том, что навигационная система регистрирует и рассчитывает схему маршрута, даже
если сигнал GPS временно пропадает,
например, при движении в туннели.
Инф. о дор. обст.
TMC (Traffic Message Channel) является
стандартизированной кодовой системой
для дорожной информации. Приемник автоматически ведет поиск нужной частоты.
Прием осуществляется с помощью
антенны FM.
Территории, охватываемые системой,
постоянно расширяются, и поэтому обновление оказывается необходимым, см.
стр. 28.
Независимо от выбора персональной
настройки Простой или Расширенный
транслируемая дорожная информация
всегда принимается и показывается. Дополнительную информацию см. стр. 68.
01
Динамики
В навигационной системе для передачи
звука используются передние динамики.
Клавиатура
Клавиатура находится сзади с правой стороны рулевого колеса. Используется для
перемещения между опциями меню, подтверждения выборов и перемещения назад
по структуре меню. Дополнительную
информацию см. стр. 24.
Экран
На экране отображаются карты и детальная
информация о типе маршрута, расстоянии,
меню и пр. Уход за экраном, см. стр. 28
ИК-приемник
ИК-приемник для дистанционного пульта
находится на решетке динамика рядом с
экраном. Дополнительную информацию см.
стр. 24.
Позиционирование
Датчик скорости автомобиля и гирокомпас
рассчитывают местоположение и курс автомобиля, используя сигналы от спутниковой
системы GPS.
15
01 Познакомьтесь поближе с Вашей навигационной системой
Расположение компонентов и функции S40
G019632
01
16
01 Познакомьтесь поближе с Вашей навигационной системой
Расположение компонентов и функции S40
Главный блок
Система хранится на жестком диске. Дополнительную информацию см. стр. 28.
Главный блок находится в отделении для
перчаток и выполняет, среди прочего, следующие функции:
•
•
Расчет местоположения автомобиля
•
•
•
•
Обработка дорожной информации
Расчет маршрута до указанного пункта
назначения
Голосовая навигация
Сохранение данных по картам
Dvd-проигрыватель; для обновления
данных по картам и программного обеспечения.
ВНИМАНИЕ
DVD-плейер главного блока предназначен только для дисков Volvo с картами.
Приемные устройства GPS и TMC встроены
в главный блок.
Преимущество данной концепции состоит в
том, что навигационная система регистрирует и рассчитывает схему маршрута, даже
если сигнал GPS временно пропадает,
например, при движении в туннели.
Инф. о дор. обст.
TMC (Traffic Message Channel) является
стандартизированной кодовой системой
для дорожной информации. Приемник автоматически ведет поиск нужной частоты.
Прием осуществляется с помощью
антенны FM.
Территории, охватываемые системой,
постоянно расширяются, и поэтому обновление оказывается необходимым, см.
стр. 28.
Независимо от выбора персональной
настройки Простой или Расширенный
транслируемая дорожная информация
всегда принимается и показывается. Дополнительную информацию см. стр. 68.
01
Динамики
В навигационной системе для передачи
звука используются передние динамики.
Клавиатура
Клавиатура находится сзади с правой стороны рулевого колеса. Используется для
перемещения между опциями меню, подтверждения выборов и перемещения назад
по структуре меню. Дополнительную
информацию см. стр. 24.
Экран
На экране отображаются карты и детальная
информация о типе маршрута, расстоянии,
меню и пр. Уход за экраном, см. стр. 28
ИК-приемник
ИК-приемник для дистанционного пульта
находится на решетке динамика рядом с
экраном. Дополнительную информацию см.
стр. 24.
Позиционирование
Датчик скорости автомобиля и гирокомпас
рассчитывают местоположение и курс автомобиля, используя сигналы от спутниковой
системы GPS.
17
01 Познакомьтесь поближе с Вашей навигационной системой
01
Расположение компонентов и функции V50
2
3
4
1
G019633
5
18
01 Познакомьтесь поближе с Вашей навигационной системой
Расположение компонентов и функции V50
Главный блок
Система хранится на жестком диске. Дополнительную информацию см. стр. 28.
Главный блок находится в отделении для
перчаток и выполняет, среди прочего, следующие функции:
•
•
Расчет местоположения автомобиля
•
•
•
•
Обработка дорожной информации
Расчет маршрута до указанного пункта
назначения
Голосовая навигация
Сохранение данных по картам
Dvd-проигрыватель; для обновления
данных по картам и программного обеспечения.
ВНИМАНИЕ
DVD-плейер главного блока предназначен только для дисков Volvo с картами.
Приемные устройства GPS и TMC встроены
в главный блок.
Преимущество данной концепции состоит в
том, что навигационная система регистрирует и рассчитывает схему маршрута, даже
если сигнал GPS временно пропадает,
например, при движении в туннели.
Инф. о дор. обст.
TMC (Traffic Message Channel) является
стандартизированной кодовой системой
для дорожной информации. Приемник автоматически ведет поиск нужной частоты.
Прием осуществляется с помощью
антенны FM.
Территории, охватываемые системой,
постоянно расширяются, и поэтому обновление оказывается необходимым, см.
стр. 28.
Независимо от выбора персональной
настройки Простой или Расширенный
транслируемая дорожная информация
всегда принимается и показывается. Дополнительную информацию см. стр. 68.
01
Динамики
В навигационной системе для передачи
звука используются передние динамики.
Клавиатура
Клавиатура находится сзади с правой стороны рулевого колеса. Используется для
перемещения между опциями меню, подтверждения выборов и перемещения назад
по структуре меню. Дополнительную
информацию см. стр. 24.
Экран
На экране отображаются карты и детальная
информация о типе маршрута, расстоянии,
меню и пр. Уход за экраном, см. стр. 28
ИК-приемник
ИК-приемник для дистанционного пульта
находится на решетке динамика рядом с
экраном. Дополнительную информацию см.
стр. 24.
Позиционирование
Датчик скорости автомобиля и гирокомпас
рассчитывают местоположение и курс автомобиля, используя сигналы от спутниковой
системы GPS.
19
01 Познакомьтесь поближе с Вашей навигационной системой
01
Расположение компонентов и функции С70
2
3
4
1
5
*
20
01 Познакомьтесь поближе с Вашей навигационной системой
Расположение компонентов и функции С70
Главный блок
Система хранится на жестком диске. Дополнительную информацию см. стр. 28.
Главный блок находится в отделении для
перчаток и выполняет, среди прочего, следующие функции:
•
•
Расчет местоположения автомобиля
•
•
•
•
Обработка дорожной информации
Расчет маршрута до указанного пункта
назначения
Голосовая навигация
Сохранение данных по картам
Dvd-проигрыватель; для обновления
данных по картам и программного обеспечения.
ВНИМАНИЕ
DVD-плейер главного блока предназначен только для дисков Volvo с картами.
Приемные устройства GPS и TMC встроены
в главный блок.
Преимущество данной концепции состоит в
том, что навигационная система регистрирует и рассчитывает схему маршрута, даже
если сигнал GPS временно пропадает,
например, при движении в туннели.
Инф. о дор. обст.
TMC (Traffic Message Channel) является
стандартизированной кодовой системой
для дорожной информации. Приемник автоматически ведет поиск нужной частоты.
Прием осуществляется с помощью
антенны FM.
Территории, охватываемые системой,
постоянно расширяются, и поэтому обновление оказывается необходимым, см.
стр. 28.
Независимо от выбора персональной
настройки Простой или Расширенный
транслируемая дорожная информация
всегда принимается и показывается. Дополнительную информацию см. стр. 68.
01
Динамики
В навигационной системе для передачи
звука используются передние динамики.
Клавиатура
Клавиатура находится сзади с правой стороны рулевого колеса. Используется для
перемещения между опциями меню, подтверждения выборов и перемещения назад
по структуре меню. Дополнительную
информацию см. стр. 24.
Экран
На экране отображаются карты и детальная
информация о типе маршрута, расстоянии,
меню и пр. Уход за экраном, см. стр. 28
ИК-приемник
ИК-приемник для дистанционного пульта
находится на решетке динамика рядом с
экраном. Дополнительную информацию см.
стр. 24.
Позиционирование
Датчик скорости автомобиля и гирокомпас
рассчитывают местоположение и курс автомобиля, используя сигналы от спутниковой
системы GPS.
21
01 Познакомьтесь поближе с Вашей навигационной системой
01
Расположение компонентов и функции XC90
*
22
01 Познакомьтесь поближе с Вашей навигационной системой
Расположение компонентов и функции XC90
Главный блок
Система хранится на жестком диске. Дополнительную информацию см. стр. 28.
Главный блок находится под креслом водителя и выполняет, среди прочего, следующие функции:
•
•
Расчет местоположения автомобиля
•
•
•
•
Обработка дорожной информации
Расчет маршрута до указанного пункта
назначения
Голосовая навигация
Сохранение данных по картам
Dvd-проигрыватель; для обновления
данных по картам и программного обеспечения.
ВНИМАНИЕ
DVD-плейер главного блока предназначен только для дисков Volvo с картами.
Приемные устройства GPS и TMC встроены
в главный блок.
Преимущество данной концепции состоит в
том, что навигационная система регистрирует и рассчитывает схему маршрута, даже
если сигнал GPS временно пропадает,
например, при движении в туннели.
Инф. о дор. обст.
TMC (Traffic Message Channel) является
стандартизированной кодовой системой
для дорожной информации. Приемник автоматически ведет поиск нужной частоты.
Прием осуществляется с помощью
антенны FM.
Территории, охватываемые системой,
постоянно расширяются, и поэтому обновление оказывается необходимым, см.
стр. 28.
Независимо от выбора персональной
настройки Простой или Расширенный
транслируемая дорожная информация
всегда принимается и показывается. Дополнительную информацию см. стр. 68.
01
Динамики
В навигационной системе для передачи
звука используются передние динамики.
Клавиатура
Клавиатура находится сзади с правой стороны рулевого колеса. Используется для
перемещения между опциями меню, подтверждения выборов и перемещения назад
по структуре меню. Дополнительную
информацию см. стр. 24.
Экран
На экране отображаются карты и детальная
информация о типе маршрута, расстоянии,
меню и пр. Уход за экраном см. стр. 28.
ИК-приемник
ИК-приемник дистанционного пульта вмонтирован в панель управления аудиосистемы. Дополнительную информацию см.
стр. 24.
Позиционирование
Датчик скорости автомобиля и гирокомпас
рассчитывают местоположение и курс автомобиля, используя сигналы от спутниковой
системы GPS.
23
01 Познакомьтесь поближе с Вашей навигационной системой
01
Органы управления
Клавиатура и ИК-приемник
Клавиатура, рулевое колесо/
дистанционный пульт
ENTER
Подтверждение или активирование выбора.
BACK
Отменяет последние выборы или возвращается назад по структуре меню.
G019916
"Не мешай"
Навигационная система управляется с клавиатуры на рулевом колесе или дистанционным пультом.
Клавиатура находится сзади с правой стороны рулевого колеса.
Дистанционный пульт направляется в сторону ИК-приемника, который расположен
на решетке динамика у экрана или в панели
управления аудиосистемы (только XC90).
ВНИМАНИЕ
Дистанционный пульт работает от батареек типа ААА или R03. Если дистанционный пульт не работает, попробуйте
сначала заменить батарейки.
24
Обе клавиатуры – на рулевом колесе и на
дистанционном пульте – имеют одинаковые
функции. Используйте клавиатуру для перемещения между опциями меню, подтверждения выборов и перемещения назад по структуре меню.
Внешний вид для различных моделей может
отличаться.
Джойстик
С помощью джойстика – ручка управления
на клавиатуре или стрелки на дистанцион,
,
,
– выполняется
ном пульте
переход между различными вариантами
меню. Джойстик перемещает также и курсор
(перекрестье нитей) на карте.
Иногда для выполнения расчетов системе
требуется несколько дополнительных
секунд на обдумывание ситуации. В этом
случае на экране появляется символ.
ВНИМАНИЕ
Когда появляется символ, указывающий
на проведение расчетов, система не
может принимать некоторые команды от
джойстика, кнопки ENTER или BACK.
01 Познакомьтесь поближе с Вашей навигационной системой
Клавиатура
Ввод и выбор опций
3. Выберите вариант и нажмите ENTER.
Полоса прокрутки на списке справа показывает, что в списке имеются дополнительные варианты, кроме тех, которые отображаются на экране. Цифра ( 110) показывает
количество вариантов.
01
варианты, состоящие из нескольких слов,
разделенных пробелом.
1. Возврат из списка вариантов к клавиатуре с помощью BACK.
2. Поочередно удалить введенные буквы с
помощью BACK.
При работе с меню клавиатура используется достаточно часто для ввода определенной информации, например, типа объекта, страны, города, номера дома, улицы
или почтового индекса.
1. С помощью джойстика выберите буквы
и нажмите ENTER.
> Если при написании названия оно
определяется однозначно, оставшиеся буквы вписываются автоматически.
Список внизу экрана показывает первые три варианта, соответствующие
введенным буквам.
2. Вы также можете прокрутить вниз с
, чтобы получить доступ к
помощью
вариантам названий в списке.
Общие положения поиска
Функция поиска доступна всегда, и принцип
ее действия при вводе путевой точки одинаковый независимо от статуса меню.
Если во время ввода нажать ENTER, то все
комбинации ответа отображаются для
каждого соответствующего варианта
выбора: Город, улица, объект и пр.
Например, если поиск проводится по названию, например, аэропорт в Лондоне, то все
комбинации со словом Лондон отображаются при вводе LO. Чем больше букв вы
вводите, тем более точным оказывается
ответ.
Поиск по LO также приводит к таким
вариантам ответа как, например, ресторан
Lou Trivalou, так как в поиск включаются
25
01 Познакомьтесь поближе с Вашей навигационной системой
01
26
Режимы показа и голосовые сообщения
01 Познакомьтесь поближе с Вашей навигационной системой
Режимы показа и голосовые сообщения
Различные режимы показа
Голосовые сообщения
Изображение на экране зависит от географической позиции и выбранных установок,
например, масштаба карты, выбранных для
изображения символов, и пр.
Навигация активируется после указания
пункта назначения, и когда приближается
перекресток или съезд с дороги, система
голосовым сообщением указывает расстояние и тип предстоящего маневра. Одновременно показывается детальная карта перекрестка. Голосовое сообщение повторяется
вблизи перекрестка.
Объяснения в тексте, знаки и символы,
которые могут появиться на экране, приведены на внутренней стороне обложки.
Объекты вдоль дороги. Функция
доступна, даже если вы не указали пункт
назначения. Показываются только при
движении по данному участку дороги.
Нажмите ENTER на символе объектов в
быстром меню справа, см. стр. 43.
Детальная карта перекрестков. В левой
части экрана в увеличенном режиме
показывается следующий перекресток.
(Возможные полосы движения показываются только для крупных дорог).
Представленная схема всегда сопровождается голосовым сообщением.
Вы можете выбрать режим просмотра
двух карт. На экран выводится одно и то
же изображение карты в двух масштабах. Показывается после того, как вы
нажимаете ENTER на символе Карта/
Обзор маршрута в быстром меню, см.
стр. 42.
Навигацию с голосовым сообщением можно
активировать в любой момент с помощью
ENTER на символе Для Навигации в
быстром меню, см. стр. 32 и 42.
ВНИМАНИЕ
В некоторых случаях, например, при
разговоре по автомобильному телефону, голосовое сообщение заменяется
тоновым сигналом.
Терминалы платных дорог
01
Компас
На карте компас может
отображаться двумя способами:
– Север на компасе всегда
указывает наверх.
– Направление движения
всегда указывает наверх.
Красный наконечник стрелки компаса на
карте указывает на север, а белый наконечник – на юг.
Серая стрелка пункта назначения на внешнем кольце компаса указывает направление
выбранного пункта назначения.
Меню карты
Откройте Параметры
Ориентация карты, чтобы выбрать ориентацию карты, и Компас, чтобы определить,
как следует показывать компас, см.
стр. 61.
В некоторых районах установлены терминалы платных дорог. На подъезде к терминалу платной дороги вам поступает соответствующее голосовое сообщение.
Для получения сообщения вы должны указать пункт назначения.
Режим прокрутки, см. стр. 32 и 44.
27
01 Познакомьтесь поближе с Вашей навигационной системой
01
Главный блок, обновление данных, уход
Содержание главного блока
Уход за DVD-дисками
Вся информация по картам занесена на
жесткий диск главного блока. При
поставке dvd-диск в блоке отсутствует.
Первый раз dvd-диск используется для
обновления данных по картам, см. инструкции на упаковке.
Обращайтесь с DVD-дисками осторожно.
Неиспользуемые диски должны храниться в
оригинальной упаковке. Избегайте попадания влаги, не храните их в очень теплом
месте, под прямыми солнечными лучами или
в запыленном пространстве.
Выпуск dvd-дисков с обновленной и расширенной информацией проводится регулярно. Информацию о последнем выпуске
можно получить у дилера Volvo.
Обновление данных с помощью dvdдиска
Дополнительную информацию о дорожных
картах и пр. см. также www.volvocars.com/
navi.
ВНИМАНИЕ
DVD-плейер главного блока предназначен только для дисков Volvo с картами.
Уход за экраном
Протирайте экран мягкой, безворсовой
тканью, слегка смоченной чистой водой или
мягким средством для очистки окон.
ВНИМАНИЕ
Следите за тем, чтобы не произошло
обесточивание автомобиля, так как
обновление данных может продлиться
прим. до 2-х часов.
Если на dvd-диске кроме карт хранится
новое программное обеспечение, сначала
следует запустить эту часть.
Одновременно с обновлением информации
по картам вы можете управлять автомобилем, но система не может использоваться
до тех пор, пока не завершится процедура
обновления.
1. Включите систему.
2. Если в блоке находится dvd-диск, извлеките его.
3. Загрузите dvd-диск с новой версией. В
случае нескольких дисков вам следует
загрузить их по порядку номеров.
4. После этого автоматически начинается
процедура обновления информации в
системе. В это время показывается
информация о ходе процесса.
5. После завершения обновления dvd-диск
с последней версией должен оставаться
в блоке. Если в комплект входит более
одного диска, следует использовать
диск 1. Система не работает, если в
главном блоке отсутствует диск.
Если система отключается до завершения
процедуры обновления, процедура автоматически завершается, когда система включается в следующий раз.
При обновлении информации по картам в
систему в некоторых случаях могут добавляться новые функции.
После завершения процедуры обновления
на экране появляется начальная заставка.
Прерывание процедуры обновления
Если процедура обновления прерывается,
вы можете ее повторить. При повторном
запуске в меню навигации вам следует
выбрать Прод. обнов. карты.
При этом процедура обновления не начинается с самого начала, а система распоз-
28
01 Познакомьтесь поближе с Вашей навигационной системой
Главный блок, обновление данных, уход
01
нает, в каком месте произошла остановка, и
продолжает с этого места.
29
30
32
34
35
38
39
G029194
Меню......................................................................................................
Дерево меню..........................................................................................
Задать пункт..........................................................................................
Показать/Удалить пункт назначения..................................................
Параметры.............................................................................................
ПРОСТАЯ ПЕРСОНАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА
02
02 Простая персональная настройка
Меню
Общие сведения
02
При запуске системы навигации следует
выбрать персональные настройки
Простой.
Дорожная информация1
Быстрое меню
G029190
В режиме Простой доступны только самые
важные меню со стандартными функциями.
В быстром меню представлены стандартные функции, что облегчает работу с навигацией во время управления автомобилем.
Главное меню
2. С помощью
1. В режиме карты нажмите ENTER.
или
Независимо от выбора персональной
настройки Простой или Расширенный
транслируемая дорожная информация
всегда принимается и показывается. Более
подробно см. стр. 58 или 68.
Меню прокрутки
выберите символ.
Большинство системных настроек можно
выполнить в главном меню в Параметры, а
все остальные открываются только с
помощью быстрого меню.
G028755
– Масштаб карты
Показывается меню с двумя опциями.
Главное меню расположено в верхней части
дерева меню и открывается одним или
нескольким нажатиями клавиши BACK.
В главном меню вы можете переходить
между персональными настройками
Простой и Расширенный в: Параметры
Параметры системы
Персональные
настройки.
1
32
Действует не для всех районов/стран.
При однократном нажатии ENTER для
опции (+) или (-) изменяется с разным шагом
масштаб карты от 50 метров и до 100 км, что
позволяет увеличить панорамную картину
или рассмотреть детали. Плавное изменение достигается, если удерживать нажатой
ENTER – получив требуемый масштаб,
отпустите кнопку.
G028755
– Навигация
Нажмите один раз на ENTER – текущая голосовая навигация.
Прокрутка карты
В режиме прокрутки перекрестье нитей
перемещается по изображению карты.
±
Активируйте режим прокрутки (Scroll
menu) перемещением с помощью джойстика.
Чем дольше вы удерживаете кнопку нажатой, тем быстрее перемещается перекрестье по карте.
02 Простая персональная настройка
Меню
Меню
±
Нажмите ENTER в режиме прокрутки,
чтобы открыть меню прокрутки.
02
Масштаб (Scale)
Изменяет масштаб изображения карты,
чтобы увеличить панорамную картину или
получить более детальное изображение.
При однократном нажатии ENTER для
опции (+) или (-) изменяется с разным шагом
масштаб карты от 50 метров и до 100 км.
Плавное изменение достигается, если удерживать нажатой ENTER – получив требуемый масштаб, отпустите кнопку.
Задать пункт назначения (Set as
destination)
Выбирает точку, установленную в перекрестье, в качестве пункта назначения –
нажмите ENTER. Навигация запускается
немедленно.
33
02 Простая персональная настройка
Дерево меню
Выбор меню
02
Задать пункт
Адрес
Страна
стр.
35
стр.
35
Улица
стр.
36
км/англ. миля
Исключить пункт назначения
стр.
38
Параметры
Голос навигации
стр.
39
стр.
39
стр.
39
Язык
стр.
39
Цвет карты и меню
стр.
39
Черный/Желтый/Синий/
Темный
Тип
Название
34
стр.
38
Выкл./1/2/3/4/5
Город
Последние 20
Показать пункт назначения
Громкость голосовой
навигации
Перекресток
Страна
Единицы измерения расстояния
Женский/Мужской
Город
Объекты
стр.
37
Точка на карте
Здесь показаны три уровня дерева меню.
Некоторые меню третьего уровня содержат
дополнительные подменю, которые описываются более детально в соответствующих
разделах.
стр.
36
Вид карты
2D/3D
стр.
39
Персональные настройки
Простой/Расширенный
Выключить
стр.
39
стр.
39
стр. 9
02 Простая персональная настройка
Задать пункт
Адрес
1. Перейдите к Страна (Country) и/или
Город (City) и нажмите ENTER.
2. Или выберите из последних заданных с
.
помощью
(Информацию о том, как используется клавиатура, см. стр. 25.)
ВНИМАНИЕ
Задать пункт назначения (Set
Адрес (Address)
destination)
Система начинает с Улицы, чтобы избежать путаницы, в случае если два соседних города объединились в один.
Альтернативы 1
± Выберите Улица (Street), не указывая
город.
Если такая улица имеется в нескольких
городах, появляется список с вариантами
выбора. Система проводит навигацию до
центра выбранной улицы.
Альтернативы 2
1. Начните с выбора Город
2. Затем выберите Улица.
Задать улицу
Система устанавливается курсор сначала
на Улица (Street). По умолчанию задается
последняя выбранная Страна (Country).
ВНИМАНИЕ
Определение, что такое город или
область, может отличаться в разных
странах и даже в пределах одной
страны. В некоторых случаях указывается город с пригородами, а в других отдельный пригород.
02
Для небольших поселков названия улиц в
системе не хранятся. В этом случае в качестве пункта назначения вы всегда можете
выбрать центр поселка.
Указать номер дома
Если вы знаете номер дома, вы можете его
указать, чтобы уточнить пункт назначения.
1. После задания улицы перейдите к
строке Номер и нажмите ENTER.
> Показывается опция для номера
дома.
2. Введите номер дома.
3. Перейдите к Выберите и нажмите
ENTER.
> Выбранный адрес заносится в маршрут следования.
4. Курсор переносится к Начать – Вновь
нажмите ENTER.
> Навигация запускается.
Если это не соответствует:
``
35
02 Простая персональная настройка
Задать пункт
Или:
02
±
Перейдите к Начать и нажмите ENTER.
> Навигация запускается немедленно.
Если номер дома не указан, то система проведет навигацию к середине выбранной
улицы.
Выберите
Подтвердите введенный номер.
Отмена
3. Выберите цифры и нажмите ENTER или
выберите из списка.
4. Перейдите к Улица, чтобы выбрать из
представленных адресов с данным
почтовым индексом и нажмите ENTER.
5. Перейдите к Начать движение, чтобы
приступить к навигации до указанного
пункта назначения.
ВНИМАНИЕ
Вернитесь назад к предыдущему изображению на экране.
Задать перекресток
Также при поиске объектов.
Поиск объекта
Объекты – это общее название для автозаправочных станций, отелей, ресторанов,
дилеров Volvo, больниц, гаражей и т.п.
±
Запуск навигации
± Перейдите к Начать движение, чтобы
приступить к навигации.
Страна (Country)
±
Поиск по почтовому индексу
Задать пункт
Адрес
±
Вместо поиска в городе вы можете выбрать
поиск по почтовому индексу.
2. Перейдите к Почтовый индекс и
нажмите ENTER.
36
Введите и выберите страну и нажмите
ENTER.
Город (City)
Город
1. Выберите Город и нажмите ENTER.
Для задания объекта нажмите ENTER,
чтобы открыть подменю с различными
вариантами поиска.
Введите и выберите город и нажмите
ENTER.
Тип (Type)
±
Задать пункт назначения (Set
Объекты (Facilities)
destination)
Введите и выберите тип объекта и
нажмите ENTER.
Название (Name)
±
Введите название объекта или выберите из представленных в меню.
02 Простая персональная настройка
Задать пункт
В списке указываются только объекты в
выбранном городе/выбранном районе.
Выбор из последних 20
Задать пункт
Последние 20
ВНИМАНИЕ
Вы можете также вести поиск точки
непосредственно на карте с помощью
перекрестья, используя джойстик в
режиме карты.
02
Показывается список с двадцатью последними пунктами назначения.
±
Перелистайте до нужного пункта назнаили ENTER, чтобы
чения с помощью
открыть подменю.
Задать как пункт назначения
Пункт назначения добавляется в маршрут
передвижения.
Удалить положение
Удалите точку из списка Последние 20.
Точка на карте
Задать пункт
Точка на карте
1. С помощью джойстика установите
перекрестье на пункте назначения и
нажмите ENTER, чтобы открыть меню
прокрутки, см. стр. 32.
2. Перейдите к Зад. как п. назн. и
нажмите ENTER.
37
02 Простая персональная настройка
Показать/Удалить пункт назначения
Показать пункт назначения на карте
02
Показать пункт назначения
±
Нажмите ENTER, чтобы на карте
появился район, который вы указали,
как конечный пункт назначения.
Удалить пункт назначения
Исключить пункт назначения
1. Нажмите ENTER, чтобы получить
доступ к пункту назначения, который
следует удалить.
2. Вновь нажмите ENTER, чтобы удалить
пункт назначения.
38
02 Простая персональная настройка
Параметры
Голос ведения навигации
Параметры
Голос ведения навигации
Цвет
Параметры
Персональная настройка
Цвет
Выберите женский или мужской голос навигации1.
Вы можете выбрать из 4-х настроек экрана
– выберите то, что подходит лучше всего.
Громкость голосовой навигации
Вид карты
Параметры
навигации
Громкость голосовой
Параметры
Изображение карты может быть двумерным, 2D (вид сверху) или трехмерным, 3D
(сверху, угловой ракурс).
Язык
Единицы измерения расстояния
Язык
Выберите язык для меню, текстовых и голосовых сообщений.
1
Параметры
расстояния
Персональная настройка
02
Выберите персональные настройки
Простой или Расширенный.
Вид карты
Выберите громкость голосовых сообщений
или отключите звук полностью.
Параметры
Параметры
Единицы измерения
Выберите единицы измерения расстояния
км или Англ. миля.
За исключением Нидерландов, где вместо этого выбирается язык Nederlands или Belgisch.
39
40
42
46
48
54
57
58
59
64
G029196
Меню......................................................................................................
Дерево меню..........................................................................................
Задать пункт..........................................................................................
План маршрута......................................................................................
Текущая позиция...................................................................................
Информация о дорожной обстановке................................................
Параметры.............................................................................................
Имитация................................................................................................
РАСШИРЕННАЯ ПЕРСОНАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА
03
03 Расширенная персональная настройка
Меню
Общие сведения
При запуске системы навигации следует
выбрать персональные настройки
Расширенный.
03
В режиме Расширенный имеется доступ ко
всем настройкам и функциям навигационной системы.
Главное меню
Быстрое меню
G029190
В быстром меню представлены стандартные функции, что облегчает работу с навигацией во время управления автомобилем.
Плавное изменение достигается, если удерживать нажатой ENTER – получив требуемый масштаб, отпустите кнопку.
1. В режиме карты нажмите ENTER.
Если выбирается показ двух карт, то символ
масштаба карты показывается в начале и
конце быстрого меню. Это позволяет изменять масштаб каждой карты в отдельности.
2. С помощью
или
выберите символ.
Большинство системных настроек можно
выполнить в главном меню в Параметры, а
все остальные открываются только с
помощью быстрого меню.
G028755
42
G028755
– Карта/Обзор маршрута
Обзор марш.
Если нажать ENTER на верхней опции, появляется карта, на которой показан оставшийся путь1 от фактического местоположения до пункта назначения.
При нажатии ENTER появляется список
приближающихся навигационных точек.
Кроме названия дороги показывается также
расстояние между навигационными точками
и тип маневра.
Если нажать ENTER на второй опции, появляется карта, на которой представлен весь
маршрут следования1 от начала до пункта
назначения.
Параметры
Параметры системы
Персональная настройка
При однократном нажатии ENTER для
опции (+) или (-) изменяется с разным шагом
Необходимо выбрать маршрут следования.
– Навигация
Показывается меню с 4 опциями.
В главном меню вы можете переходить
между персональными настройками
Расширенный и Простой в:
1
G028755
Нажмите один раз на ENTER – текущая голосовая навигация.
– Обзор маршрута/Масштаб
карты
Главное меню расположено в верхней части
дерева меню и открывается одним или
нескольким нажатиями кнопки BACK.
масштаб карты от 50 метров и до 100 км, что
позволяет увеличить панорамную картину
или рассмотреть детали.
Одна карта/две карты
При нажатии ENTER появляется одно большое или два небольших изображения карты
данного района. Для каждой карты вы
можете указать различный масштаб.
03 Расширенная персональная настройка
Меню
Контрольный район2
дороге, которую следует исключить, и
нажмите ENTER. Затем перейдите в
этой группе к последней улице/дороге,
которую следует исключить, и нажмите
ENTER.
Вы можете сохранить изображения карты
для 3-х контролируемых районов, например, проблемные дороги с интенсивным
движением.
Выберите Наблюд. 1, 2 или 3. Чтобы просмотреть ранее установленные наблюдения, см. стр. 45.
G028755
– Объезд
Показывается меню с Исключ. и варианты
1- 5- 10- 20- 40- 80 км.
Исключить улицы/дороги
Данная функция исключает из расчета уточненного маршрута следования улицы или
дороги, если, например, известно, что там
ведутся дорожные работы.
1. Выберите Исключ. в меню Diversion и
нажмите ENTER. Показывается список
улиц/дорог, включенных в маршрут следования.
2. Перейдите к улице/дороге, которую следует исключить, и нажмите ENTER.
3. Если следует исключить несколько
улиц/дорог, сначала с помощью
перейдите в этой группе к первой улице/
2
3
После того, как указанные участки исключены из маршрута и остались позади,
система рассчитывает новый маршрут следования, который с максимальным приближением ведет назад к исходному маршруту.
Исключить отрезок протяженностью
1-80 км
Параметры
Варианты маршрута
на стр. 60.
G028755
– Дорожная информация3
Показывается меню с опциями для чтения
информации о сложных дорожных ситуациях в районе, отображаемом на экране.
Изменение масштаба приводит к изменению
количества показываемых сообщений, см.
стр. 73.
Данная функция исключает из расчетов
целый район в исходном маршруте следования, чтобы избежать, например, густонаселенного района с интенсивным движением в часы "пик".
Чит. сообщ.
±
При нажатии ENTER показываются все
дорожные сообщения.
Выберите вариант 1- 80 км в меню Объезд и нажмите ENTER.
После того, как указанный район исключен
из маршрута и остался позади, система рассчитывает новый маршрут следования,
который с максимальным приближением
ведет назад к исходному маршруту.
Вы можете исключить район, указав в квадрате область на карте, см. Без районов в
03
Нажав ENTER, вы можете переходить
между дорожными сообщениями, показываемыми на экране.
Показать все
Скрыть все
При нажатии ENTER все сообщения гаснут.
Показ. выбр.
При нажатии ENTER вы можете выбрать тип
дорожных сообщений, который следует
показывать на карте.
Независимо от выбора персональной
настройки Простой или Расширенный
Только в регионах, где имеется доступ к дорожной информации.
Действует не для всех районов/стран.
``
43
03 Расширенная персональная настройка
Меню
транслируемая дорожная информация
всегда принимается и показывается. Дополнительную информацию см. стр. 68.
G028755
03
– Объекты
Показывается меню с опциями для поиска
объекта.
Меню прокрутки
Масштаб (Scale)
Прокрутка карты
Изменяет масштаб изображения карты,
чтобы увеличить панорамную картину или
получить более детальное изображение.
В режиме прокрутки перекрестье нитей
перемещается по изображению карты.
±
Рядом с а/м
При нажатии ENTER вы можете вести поиск
рядом с автомобилем. См. стр. 49
Рядом с маршрутом
При нажатии ENTER вы можете вести поиск
вдоль маршрута следования. См. стр. 49
Активируйте режим прокрутки (Scroll
menu) перемещением с помощью джойстика.
Чем дольше вы удерживаете кнопку нажатой, тем быстрее перемещается перекрестье по карте.
Меню
При однократном нажатии ENTER для
опции (+) или (-) изменяется с разным
шагом масштаб карты от 50 метров и до
100 км.
•
Плавное изменение достигается, если
удерживать нажатой ENTER – получив
требуемый масштаб, отпустите кнопку.
Задать пункт назначения (Set as
destination)
В качестве пункта назначения выбирается
точка на перекрестье.
Вдоль автострады
При нажатии ENTER вы можете вести поиск
площадок для отдыха, автозаправочных
станций и ресторанов, которые легко найти
вдоль дороги.
•
Нажмите ENTER. Навигация запускается немедленно.
Объекты рядом (Facilities around)
Показывается меню.
Если в расчет маршрута следования включены несколько автострад, система ведет
поиск только вдоль участка дороги, на котором вы в данный момент находитесь.
•
±
44
•
Нажмите ENTER в режиме прокрутки,
чтобы открыть меню прокрутки.
Выберите между Последние 5 и Все
типы, чтобы вести поиск объектов в
прилегающем районе.
Дорожн. сообщ (Read traffic msg.)
Ведет поиск дорожных сообщений, действующих в данном районе.
03 Расширенная персональная настройка
Меню
Контрольный район (Set for surveill.)3
При нажатии ENTER показывается меню с
опциями.
• Выберите между Наблюд. 1, 2 или 3 и
нажмите ENTER, чтобы сохранить в
памяти изображение карты для выбранного контролируемого района, например, дорог с интенсивным движением,
на которых часто возникают сложные
ситуации.
следует за маршрутом передвижения, если
нажать и удерживать кнопку.
Одна из линий перекрестья (более жирная)
указывает, какую кнопку следует выбрать.
03
С помощью кнопки
или
происходит
автоматическое следование маршруту передвижения.
Активирование карты
Выбирается опция карты для быстрого
меню.
• Выберите Задать наблюдение.
Сохранить путевую точку (Store
location)
Выбранная путевая точка сохраняется и
затем появляется в:
С помощью кнопки
или
происходит
автоматическое следование маршруту передвижения.
Если "магнитная функция" не требуется,
жирная линия на перекрестье гасится, когда
перекрестье прокручивается на несколько
миллиметров в сторону от обозначенного
маршрута передвижения. После этого функция прокрутки работает в нормальном
режиме.
Задать пункт назначения
Сохр. положения
Следовать маршруту передвижения
Для того чтобы вам было легче следить за
проложенным маршрутом, в разработанный
маршрут следования встроена "магнитная
функция". Это означает, что независимо от
изгибов маршрута и изменения направления
на компасе, перекрестье автоматически
3
Действует не для всех районов/стран.
45
03 Расширенная персональная настройка
Дерево меню
Выбор меню
Сохр. положения
Здесь показаны три уровня дерева меню.
Некоторые меню третьего уровня содержат
дополнительные подменю, которые описываются более детально в соответствующих
разделах.
Добавить в маршрут/
Информация/Сортировка/Удалить положение
стр.
50
03
Задать пункт
Адрес
Страна
стр.
48
стр.
48
см. План маршрута
Улица
Перекресток
Объекты по названию
Рядом с а/м
Рядом с маршрутом
Добавить в маршрут/
Информация/Удалить
положение/Удалить все
Возвращение
Город
Объекты
Последние 20
стр. 36
Широта/долгота
стр.
52
Начать движение
Добавить в маршрут
См. Адрес в Задать
пункт
46
стр.
51
стр.
51
План мршт
См. Варианты маршрута в Настройках
стр.
54
стр.
59
Очистить маршрут передвижения
стр.
54
Следующий пункт
стр.
48
Адрес
Точка на карте
Рядом с точкой на карте
На одной улице
стр.
51
Варианты маршрута
См. Адрес в Задать
пункт
стр.
48
Текущая позиция
стр.
57
Параметры
стр.
58
Инф. о дор. обст.
Дин. прокл. маршрута
стр.
48
Источник дор. инф.
стр.
54
Уст. по умолчанию
Поиск станций
стр.
58
03 Расширенная персональная настройка
Дерево меню
Варианты маршрута
Маршрут
стр.
59
Параметры системы
Голос навигации
Без автомагистралей/
без платных дорог/без
паромов/без пробок/
Искл. дороги с огр. по
времени/без районов
Громкость голосовой
навигации
Уст. по умолчанию
Цвет карты
стр.
62
Язык
03
Цвет меню
Экранная заставка
Меню карты
Выбор объекта
стр.
60
Помощь
Единицы измерения
расстояния
Карта
Персональные
настройки
Карта справа
Карта слева
Дата и время
Компас
Информация GPS
Текущее положение
О системе
Уст. по умолчанию
Уст. по умолчанию
Меню указаний
Оставш. время/расст.
Предупр. об объектах
стр.
62
Начать демо
Выключить
стр.
64
стр. 9
Уст. по умолчанию
47
03 Расширенная персональная настройка
Задать пункт
Адрес
1. Перейдите к Страна (Country) и/или
Город (City) и нажмите ENTER.
ВНИМАНИЕ
Определение, что такое город или
область, может отличаться в разных
странах и даже в пределах одной
страны. В некоторых случаях указывается город с пригородами, а в других отдельный пригород.
2. Или выберите из последних заданных с
.
помощью
(Информацию о том, как используется клавиатура, см. стр. 25.)
03
ВНИМАНИЕ
Задать пункт назначения (Set
Адрес (Address)
destination)
Система начинает с Улицы, чтобы избежать путаницы, в случае если два соседних города объединились в один.
Альтернативы 1
± Выберите Улица (Street), не указывая
город.
Если такая улица имеется в нескольких
городах, появляется список с вариантами
выбора. Система проводит навигацию до
центра выбранной улицы.
Альтернативы 2
Задать улицу
Система устанавливается курсор сначала
на Улица (Street). По умолчанию задается
последняя выбранная Страна (Country).
Если это не соответствует:
48
Для небольших поселков названия улиц в
системе не хранятся. В этом случае в качестве пункта назначения вы всегда можете
выбрать центр поселка.
Указать номер дома
Если вы знаете номер дома, вы можете его
указать, чтобы уточнить пункт назначения.
±
После задания улицы перейдите к
строке Номер и нажмите ENTER.
Если номер дома не указан, то система проведет навигацию к середине выбранной
улицы.
1. Начните с выбора Город.
Или:
2. Затем выберите Улица.
1. Введите номер дома.
> Показывается опция для номера
дома.
2. Перейдите к Выберите и нажмите
ENTER.
03 Расширенная персональная настройка
Задать пункт
Отмена
Вернитесь назад к предыдущему изображению на экране.
Задать перекресток
± Перейдите к Перекресток (Junction) и
выберите улицу, которая пересекает
выбранную улицу.
Запуск навигации
1. Перейдите к Начать движение, чтобы
приступить к навигации.
2. Перейдите к Выберите, чтобы добавить введенный адрес к маршруту передвижения.
Информация
Предоставляется информация о пункте
назначения.
Задать пункт назначения (Set
Адрес (Address)
destination)
(City)
Поиск объекта
Город
Вместо поиска в городе вы можете выбрать
поиск по почтовому индексу.
03
1. Выберите Город и нажмите ENTER.
2. Перейдите к Почтовый индекс и
нажмите ENTER.
3. Выберите цифры и нажмите ENTER или
выберите из списка.
4. Перейдите к Улица, чтобы выбрать из
представленных адресов с данным
почтовым индексом и нажмите ENTER.
5. Перейдите к Начать движение, чтобы
приступить к навигации до указанного
пункта назначения.
Поиск по почтовому индексу
ВНИМАНИЕ
Задать пункт назначения (Set
Объекты (Facilities)
destination)
Объекты – это общее название для автозаправочных станций, отелей, ресторанов,
дилеров Volvo, больниц, гаражей и т.п.
±
Для задания объекта нажмите ENTER,
чтобы открыть подменю с различными
вариантами поиска.
Также при поиске объектов.
``
49
03 Расширенная персональная настройка
Задать пункт
Объект по названию (Facility by name)
Рядом с точкой на карте (Around point
on map)
Система ведет поиск точно так же, как
Рядом с а/м, но вокруг выбранной на карте
точки.
1. Переместите перекрестье по карте с
помощью джойстика.
03
2. Нажмите ENTER, чтобы открыть меню
прокрутки.
На одной улице (Along a street)
±
Введите название объекта или выберите из представленных в меню.
В списке указываются только объекты в
выбранном городе/районе.
Рядом с автомобилем (Around the car)
Ищите среди Последние 5 или Все типы.
Система ведет поиск объектов рядом с
автомобилем (макс. радиус 100 км). Поиск
останавливается после того, как будет
найдено 40 объектов.
Вдоль маршрута (Along the route)
Ищите среди Последние 5 или Все типы.
После указания пункта назначения система
может искать объекты в зоне вдоль проложенного маршрута (в пределах до 1 км от
линии маршрута).
Система ведет поиск на указанной улице.
ВНИМАНИЕ
С помощью быстрого меню вы также
можете вести поиска объекта вблизи
автомобиля, вдоль маршрута или автострады, см. стр. 32.
Тип объекта/Различные категории
Задать пункт
по названию
Объекты
Объекты
Сначала система устанавливается курсор
на Тип. По умолчанию задается последняя
выбранная Страна.
Если это не соответствует:
1. Перейдите к Страна и/или Город и
нажмите ENTER.
Или выберите из последних заданных с
.
помощью
2. Перейдите к Название и нажмите
ENTER, чтобы указать название объекта без указания города.
3. Перейдите к Выберите и нажмите
ENTER.
4. Затем перейдите к Начать движение и
нажмите ENTER, чтобы провести навигацию до точки назначения.
ВНИМАНИЕ
Для уточнения поиска выберите сначала
город, а затем перейдите к названию.
Для облегчения поиска существуют подкатегории, например, для ресторанов.
Информация об объекте
В Инф-я показывается адрес, координаты,
а в некоторых случаях и номер телефона
объекта. Если в автомобиле имеется
встроенный телефон, то функция Вызов
также активирована.
Вызов
Телефон набирает указанный номер.
50
03 Расширенная персональная настройка
Задать пункт
Карта
Информация
Показывает местоположение объекта на
карте.
Предоставляется информация о сохраненной путевой точке.
Другие объекты
Правка
Часто рестораны, автозаправочные станции и пр. находятся близи аэропортов.
Изменить название, добавить звук и пр. для
сохраненной путевой точки. См. раздел
Добавить информацию о сохраненной путевой точке.
Вместо того, чтобы искать Ресторан в главном меню, вы можете выбрать Ресторан
непосредственно в выбранном аэропорту.
Исключив варианты вне зоны аэропорта, вы
упрощаете и ускоряете поиск.
Сортировка
Сортировка сохраненных путевых точек по
обозначению или названию.
Добавить инф. о сохраненном
положении
± Выберите Правка,, с помощью
перейдите к Доб. инф. и нажмите ENTER,
чтобы добавить информацию о сохраненной путевой точке.
Каждая сохраненная путевая точка
может сопровождаться следующей
информацией:
•
Сигнализатор Вкл/Выкл (... для предупреждения водителя о приближении к данной путевой точке)
•
•
•
•
•
•
•
•
Значок
Удалить положение
Сохр. положения
Задать пункт
Сохр. положения
Сохраненная в памяти путевая точка – это
сохраненный ранее пункт назначения,
например, домашний адрес, любимый ресторан, аэропорт, дилер Volvo. Как сохранить путевую точку, см. стр. 55.
±
Перелистайте сохраненные путевые
или ENTER, чтобы
точки и нажмите
открыть подменю.
Добавить в маршрут
Путевая точка из памяти добавляется в маршрут передвижения.
Удаляется сохраненная путевая точка.
Удалить все
Удаляются все сохраненные путевые точки.
Перемещение позиции сохраненной
путевой точки
1. Выберите Правка, с помощью
перейдите к Изменить и нажмите ENTER,
чтобы указать новую позицию для
сохраненной путевой точки на карте.
03
Название
Адрес
Город
Страна
Телефон
Эл. почта
Интернет
2. С помощью джойстика переместите
перекрестье в новую позицию и нажмите
ENTER.
3. Затем выберите Сохранить полож. и
нажмите ENTER, чтобы сохранить путевую точку.
``
51
03 Расширенная персональная настройка
Задать пункт
Выбор из последних 20
Задать пункт
03
Последние 20
Возвращение
Задать пункт
Поиск по широте/долготе
Возвращение
Показывается список с двадцатью последними пунктами назначения.
±
±
Затем система включает навигацию назад к
путевой точке, где Начать движение было
выбрано последний раз.
Перелистайте до нужного пункта назнаили ENTER, чтобы
чения с помощью
открыть подменю.
Добавить в маршрут
Пункт назначения добавляется в маршрут
передвижения.
Выберите Начать движение и нажмите
ENTER.
Поиск по точке на карте
Задать пункт
Точка на карте
Информация
Предоставляется информация о пункте
назначения.
Удалить положение
Удалите точку из списка Последние 20.
Удалить все
Удалите все адреса из списка Последние
20.
1. С помощью джойстика установите
перекрестье на пункте назначения и
нажмите ENTER, чтобы открыть меню
прокрутки.
2. Выберите Зад. как п. назн., см.
стр. 44.
ВНИМАНИЕ
Вы можете также вести поиск точки
непосредственно на карте с помощью
перекрестья, используя джойстик в
режиме карты.
Задать пункт
Широта/долгота
1. Вводом координат выберите пункт
назначения.
2. С помощью джойстика укажите широту,
выберите С для северной и Ю для
южной широты.
ВНИМАНИЕ
Лондон расположен на нулевой долготе
(0). Долгота населенных пунктов на запад
от Лондона обозначается буквой W
(West), а долгота населенных пунктов на
восток от Лондона - буквой E (East).
3. Перейдите на вторую строку и укажите
долготу, выберите Д для восточной и Ц
для западной долготы.
Нажмите ОК
> Отображается местоположение на
карте точки с указанными координатами.
4. Нажмите ENTER, чтобы открыть меню
прокрутки.
5. Перелистайте до Зад. как п. назн. и
нажмите ENTER, чтобы выбранную
52
03 Расширенная персональная настройка
Задать пункт
точку задать в качестве пункта назначения.
6. Нажмите BACK, чтобы вернуться к
вводу координат.
Отмена
Возврат назад к предыдущему изображению на экране.
03
53
03 Расширенная персональная настройка
План маршрута
Создать маршрут передвижения
Запуск навигации (Start guidance)
Схема маршрута передвижения
Маршрут передвижения (Itinerary)
Маршрут передвижения (Itinerary)
03
Пункт назначения/промежуточный
пункт назначения
Выбор меню План мршт (Itinerary) откры-
Запуск навигации до пункта назначения.
±
вается лишь после задания пункта назначения.
Добавить в маршрут передвижения
(Add to itinerary)
Здесь к маршруту передвижения добавляется промежуточный пункт назначения, см.
стр. 48.
Информация (Information)
Проложите маршрут передвижения с
несколькими промежуточными пунктами
назначения, и тогда вам не надо задавать
пункты назначения один за другим во время
прохождения маршрута. В плане маршрута
вы можете задать до шести промежуточных
пунктов назначения и один конечный пункт.
Опции маршрута (Route options)
Показать/задать варианты маршрута, см.
стр. 59.
Очистить маршрут передвижения
(Clear itinerary)
Весь маршрут передвижения удаляется.
Выберите пункт назначения и нажмите
ENTER или , чтобы открыть подменю.
Предоставляется информация о пункте
назначения.
Удалить (Delete)
Удаляется пункт назначения из маршрута
передвижения.
Переместить (Move)
Изменить положение конечного пункта в
проложенном маршруте передвижения.
Корректировать (Adjust)
Изменить положение пункта назначения на
карте.
54
03 Расширенная персональная настройка
План маршрута
Сохранить (Store)
Сохранить пункт назначения так, чтобы он
оказался доступным в Сохр. положения.
Удалить из маршрута передвижения
Маршрут передвижения (Itinerary)
Удалить весь маршрут передвижения
Удаляются все промежуточные и конечный
пункт назначения.
±
Перейдите к Удалить План мршт и
нажмите ENTER.
Сохранение для повторного
использования
Для использования при создании различных маршрутов передвижения вы можете
сохранить до 250 пунктов назначения.
Акустический сигнал, предупреждающий
водителя о том, что он приближается к
сохраненной путевой точке, а также дополнительная информация, которая может присоединяться к этой путевой точке, см.
стр. 51 – Добавить инф. о сохраненном
положении.
сохранить, и нажмите ENTER или
чтобы открыть подменю.
,
2. Выберите Сохранить и нажмите
ENTER.
3. С помощью джойстика выберите символ, который будет показан на карте, и
нажмите ENTER.
03
4. Введите название.
5. Перейдите к Сохранить (Store) и
нажмите ENTER.
Сохранение путевой точки на карте
Удалить из маршрута передвижения
промежуточный пункт назначения
1. Выберите один из промежуточных пунктов назначения и нажмите ENTER или
, чтобы открыть подменю.
2. Перейдите к Удалить и нажмите
ENTER.
ВНИМАНИЕ
Пройденный промежуточный пункт
назначения автоматически удаляется из
плана передвижения.
Маршрут передвижения (Itinerary)
Сохранить путевую точку из маршрута
передвижения
1. С помощью джойстика перейдите к
пункту назначения, который вы хотите
Режим карты (Scroll menu)
1. С помощью джойтиска в режиме прокрутки перейдите к путевой точке, которую следует сохранить, и нажмите
ENTER.
``
55
03 Расширенная персональная настройка
План маршрута
2. Выберите Сохранить полож. (Store
location) в меню прокрутки и нажмите
ENTER.
03
3. С помощью джойстика выберите символ, который будет показан на карте, и
нажмите ENTER.
4. Введите название.
5. Перейдите к Сохранить и нажмите
ENTER.
Следующий пункт назначения в
маршруте передвижения
На карте отображается следующий пункт
назначения.
1. Нажмите ENTER или , чтобы получить
информацию о пункте назначения,
например, название, оставшееся время
в пути или расстояние от настоящей
позиции до пункта назначения.
2. Вновь нажмите ENTER, если указаны
несколько пунктов назначения, чтобы
получить информацию и увидеть их на
карте.
Следующий пункт назначения (Next
destination)
56
3. Перейдите к Карта (Map) и нажмите
ENTER, чтобы получить изображение
карты данного района.
03 Расширенная персональная настройка
Текущая позиция
Фактическое местоположение
GPS
Указывается количество спутников, с которыми система связывается.
03
Текущая позиция (Current position)
На карте отображается положение автомобиля.
±
Нажмите ENTER или , чтобы получить
информацию о путевой точке, например,
название и координаты.
57
03 Расширенная персональная настройка
Информация о дорожной обстановке
Информация о дорожной
обстановке
03
Настройки (Settings)
Дорожная
информация (Traffic information)
Независимо от выбора персональной
настройки Простой или Расширенный
транслируемая дорожная информация
всегда принимается и показывается. Дополнительную информацию см. стр. 68.
ВНИМАНИЕ
Дорожная информация доступна не во
всех регионах/странах.
58
03 Расширенная персональная настройка
Параметры
Варианты маршрута
Маршрут (Route)
Без паромов (Avoid ferries)
При расчете маршрута следования выбирайте быстрый, короткий или простой путь.
Указать, следует ли при расчете маршрута
следования исключить паромы.
• Быстрый: Система, по возможности,
Без автопоездов (Avoid car train)
отдает предпочтение автомагистралям,
где поддерживается высокая скорость.
• Короткий: Система, по возможности,
отдает предпочтение ближнему маршруту.
• Простой: Система, по возможности,
Настройки (Settings)
(Route options)
Опции маршрута
1. Переходом между функциями выберите
настройку и нажмите ENTER, чтобы
сохранить заданные настройки.
2. Для отмены нажмите BACK.
отдает предпочтение дорогам, на которых не требуется проводить сложные
маневры и проезжать сложные перекрестки.
Указать, следует ли при расчете маршрута
исключить автопоезда.
Без пробок (Avoid traffic problems)
Указать, должна ли система при расчете
маршрута учитывать сложные транспортные ситуации.
Без огр. по времени (Avoid time-restr.
roads)
• Выберите Да, если система при расчете
маршрута следования должна полностью исключить дороги с ограничениями по скорости.
ВНИМАНИЕ
При расчете маршрута система, по возможности, максимально учитывает
варианты, которые водитель выбрал
исключить из расчетов. Однако это не
происходит, если другие приемлемые
варианты отсутствуют.
Без автомагистралей (Avoid
motorways)
Указать, следует ли при расчете маршрута
следования исключить автострады.
Без платных дорог (Avoid toll roads)
Указать, следует ли при расчете маршрута
следования исключить платные дороги.
03
•
Выберите Нет, если система при расчете маршрута следования должна учитывать дороги с ограничениями по скорости.
Система контролирует время по часам автомобиля, чтобы принять решение об исключении дороги.
ВНИМАНИЕ
При смене временного пояса необходимо переводить время на часах автомобиля.
``
59
03 Расширенная персональная настройка
Параметры
Без районов
03
Эта функция позволяет исключить из навигации определенные регионы, города или
кварталы. Система исключает выбранные
области при расчете маршрута следования.
В расчетах все же используются автострады даже в тех районах, которые
выбраны для исключения.
> Прокрутите до района с обозначенным полем и нажмите ENTER.
2. Для изменения размера: Выберите
Изменить размер (Adjust size) и
нажмите ENTER.
> С помощью джойстика измените
форму обозначенного поля так,
чтобы охватить район, который следует исключить, и нажмите ENTER.
Точно так же положение обозначенного поля можно изменить в
Изменить область (Adjust area).
Параметры
Без районов
Варианты маршрута
Выбранные
Выбрать область, которую следует исключить из маршрута, обозначив ее в виде квадрата непосредственно на карте.
1. Откройте карту, щелкнув с помощью
по Выбранные, с помощью
щелкните по Карта, а затем ENTER на
одном из вариантов в раскрывающемся
списке.
60
одновременно деактивировать несколько
активированных районов с помощью Нет.
Уст. по умолчанию
Восстановить заводские установки для
опций маршрута.
±
, выберите ОК и нажмите
Нажмите
ENTER.
Меню карты
3. Выберите Зад.обл.для искл. и
нажмите ENTER.
> Выбранный район оказывается в списке, в который вы можете занести
несколько районов, и активировать
по мере необходимости.
4. Подтвердите исключение района с
помощью ENTER на ОК и крестом в списке.
> Система, по возможности, исключит
этот район при планировании маршрута.
Для районов в списке вы можете изменять
размер и географическое положение в
Правка. Вы также можете удалить их из
списка с помощью Удалить. Вы можете
Параметры
(Settings
Меню карты
Map otions)
Выберите здесь, какие объекты следует
показывать на карте, и расположение карты
на экране.
03 Расширенная персональная настройка
Параметры
1. С помощью джойстика выберите функцию, которую следует изменить.
2. Активируйте выбранные символы крестом с помощью
или
.
2. Нажмите ENTER, чтобы открыть функцию.
3. Для сохранения нажмите ENTER.
Выбор объекта
Выберите между вариантами Показать и
Скрыть.
Нажмите
меню.
, чтобы открыть варианты под-
• Показать все: Все символы объектов
показываются на карте.
• Скрыть все: Символы не показываются.
• Показ. выбр.: Нажмите
, чтобы увидеть все символы, которые могут
появиться на карте. Затем следующим
образом выберите символы:
Карта
03
Если карта спрятана, система проводит
навигацию с помощью стрелки.
Карта справа
Выберите, в каком режиме следует показывать карту 2D (вид сверху) или 3D (сверху
под углом).
•
Выбором 3D направление движения на
экране всегда указывается вверх.
•
При выборе 2D Курс на экране появляется двумерное изображение карты с
направлением движения вверх, а при
выборе 2D/север – двумерное изображение карты с направлением севера по
компасу всегда вверх.
Выбор угла склонения.
Параметры
карты
3D
Меню карты
Вид
После выбора 3D с помощью
или
и
ENTER появляется ручка регулировки угла
склонения. Выберите угол с помощью
или
, а затем ENTER и BACK.
Карта слева
См. описание в предыдущем разделе.
ВНИМАНИЕ
Если выбран режим 3D для правой
карты, левая карта может показываться
только в 2D.
1. С помощью
и
волы к символу.
переходите от сим-
Компас
Выберите, следует ли на экране показывать
компас.
``
61
03 Расширенная персональная настройка
Параметры
Текущее положение
Предупреждение об объектах
ВНИМАНИЕ
Укажите, следует ли внизу экрана указывать название улицы/дороги, на которой
автомобиль находится в данный момент.
•
Не забывайте, что иногда дорожная
информация по ограничению скорости движения может изменяться и
отличаться от указанной в базе данных навигатора.
•
Только водитель всегда отвечает за
соблюдение действующих правил
дорожного движения и ограничений
по скорости.
Уст. по умолчанию
03
Восстановить заводские установки для
опций карты.
±
Нажмите
ENTER.
, выберите ОК и нажмите
Опции навигации
Параметры
Меню указаний
Оставш. время/расст.
Выберите один из вариантов RTA/ETA/
Скрыть.
• RTA (Remaining Time to Arrival): Оставшееся время в пути.
• ETA (Estimated Time of Arrival): Расчетное
время прибытия.
ВНИМАНИЕ
Время, установленное на часах автомобиля, определяет время, указываемое
для ETA.
62
Камера контроля дорожного движения.
С помощью акустического сигнала и символа водитель предупреждается о приближении к камере контроля дорожного движения. Символ окрашен в оранжевый цвет,
если скорость автомобиля превышает разрешенную, в других случаях цвет символа
белый.
•
Для подачи акустического сигнала
выберите Да, а если сигнал подавать не
требуется, выберите Нет.
Районы, где устанавливаются отмеченные
на карте камеры контроля дорожного движения, зависят от законодательства соответствующих стран. Текущую информацию
см. www.volvocars.com/navi.
Уст. по умолчанию
Восстановить заводские установки для
опций навигации.
±
Нажмите
ENTER.
, выберите ОК и нажмите
Параметры системы
Параметры
Параметры системы
1. Перейдите между функциями с
помощью кнопок джойстика и нажмите
ENTER, чтобы сохранить заданные
настройки.
2. Для отмены нажмите BACK.
03 Расширенная персональная настройка
Параметры
Голос ведения навигации
Единицы измерения расстояния
Выберите голос ведения навигации в
настройке: Женский/Мужской1.
Выберите единицы измерения расстояния –
км или англ. миля.
Громкость голосовой навигации
Персональные настройки
Отрегулируйте громкость голосовых сообщений.
Перейдите между настройками Простой и
Расширенный.
Язык
Дата и время
Выберите язык для меню, текстовых и голосовых сообщений.
Выберите формат показа даты и времени.
Показывается информация о системе и картах.
Информация GPS
Уст. по умолчанию
Цвет меню
ВНИМАНИЕ
Информация о высоте показывается с
шагом 10 м. Все высоты ниже
50 м над ур.м. показываются как <50 м.
О системе
03
Восстановить заводские установки для
опций системы.
Для представления меню выберите
Черный, Желтый или Синий.
±
Цвет карты
Выберите Светлый 1, Светлый 2 или
Темный.
Нажмите
ENTER.
, выберите ОК и нажмите
Светлые цвета предназначены для дневного
света, а темный для ночи или темного времени суток.
Экранная заставка
Укажите, следует ли использовать экранную заставку (экран гаснет через 30 секунд
после последнего нажатия клавиши).
Help
Укажите, следует ли показывать текст
помощи в нижней части экрана.
1
Позиция автомобиля и высота над уровнем
моря (Altitude).
Нажмите
, чтобы увидеть координаты и
высоту над уровнем моря местоположения
автомобиля, а также число спутников, с
которыми система контактирует.
За исключением Нидерландов, где вместо этого выбирается язык Nederlands или Belgisch.
63
03 Расширенная персональная настройка
Имитация
Начать демонстрацию (имитация)
Параметры
03
Начать демо
Демонстрация работы системы, когда автомобиль неподвижен, путем имитации
поездки до указанного пункта назначения.
Вы также можете выполнить настройки во
время демонстрации.
Остановить демо останавливает имитацию.
ВНИМАНИЕ
Для запуска демонстрации необходимо
указать пункт назначения.
64
03 Расширенная персональная настройка
03
65
66
68
70
72
73
74
G029197
Общие сведения....................................................................................
Исключение сложных транспортных ситуаций.................................
Выбор информации..............................................................................
Чтение информации..............................................................................
Передатчик............................................................................................
ИНФ. О ДОР. ОБСТ.
04
04 Инф. о дор. обст.
Общие сведения
Отображение и прием информации
Дорожные символы на карте
Передаваемая дорожная информация
всегда принимается и показывается независимо от выбора персональной настройки
Простой или Расширенный.
Пробка на дороге
Настройки для представления дорожной
информации могут изменяться только в
режиме Расширенный, см. стр. 42.
04
Отображение дорожной информации также
зависит от того, каким образом она передается.
ВНИМАНИЕ
Дорожная информация доступна не во
всех регионах/странах.
Диапазон передачи дорожной информации постоянно увеличивается.
Медленное движение в обоих
направлениях
Сообщения по району
Другая информация
Символ дорожного сообщения.
Если вдоль маршрута следования имеется
хотя бы одно сообщение, в верхнем левом
углу карты появляется символ. С помощью
джойстика вы можете вывести на экран
местоположение и тип сложной дорожной
ситуации.
Протяженность
Проблемы на дорогах обозначаются символами, линиями и рамками. Они окрашены в
красный или желтый цвет.
Красный - Важная информация.
Желтый - Общая информация.
Авария
Медленное движение
68
Некоторые дорожные сообщения также
содержат информацию о протяженности
дорожного препятствия.
В любом масштабе до 5 км препятствие обозначается красной или желтой линией
вдоль соответствующей дороги. Длина
04 Инф. о дор. обст.
Общие сведения
линии соответствует протяженности (расстоянию) проблемного участка.
04
69
04 Инф. о дор. обст.
Исключение сложных транспортных ситуаций
Параметры
04
Варианты маршрута
В пути
Параметры
Инф. о дор. обст.
прокл. маршрута
Дин.
Одновременно с заданием в навигаторе
нового маршрута следования: Выберите,
должна ли система учитывать сложные
дорожные ситуации при активировании
функции Начать движение,см. стр. 54.
Вариантом Вкл или Выкл. устанавливается, должна ли система непрерывно
вести поиск лучшего маршрута и выводить
его на экран.
1. Выбрать Без пробок.
Вкл
2. Выберите между Да и Нет.
При наличии лучшего варианта система
предлагает другой маршрут, например,
дорожное сообщение информирует о наличии сложной дорожной ситуации вдоль
исходного маршрута следования.
Да
При активировании маршрута следования
система постарается максимально исключить дороги со сложными транспортными
ситуациями.
Выкл.
Нет
При наличии сложной дорожной ситуации
система не ведет поиск лучшего маршрута.
Система не исключает дороги со сложными
дорожными ситуациями.
Сообщения по курсу
ВНИМАНИЕ
При запуске системы около 15 минут
может уйти на загрузку дорожной
информации для данного региона.
В предыдущем абзаце выбран вариант Вкл,
и вдоль маршрута следования возникает
сложная дорожная ситуация.
G037262
Перед началом навигации
Если в этой ситуации существует другая
дорога, по которой можно объехать сложный участок, на экране показывается изменение расстояния и времени в пути:
Измененная дорожная обстановка,
Новый маршрут?: на 600 м длиннее,
быстрее на 00ч 09м.
(Changed traffic situation. Use new route?:
600m longer, 00h 09m faster).
•
Выберите Да или Нет.
Да (Yes)
Рассчитывается новый маршрут в объезд
проблемного участка.
Нет (No)
Навигация продолжает до и через проблемный участок.
70
04 Инф. о дор. обст.
Исключение сложных транспортных ситуаций
Показать новый маршрут (Show new
route)
Показывается карта с проложенным новым
маршрутом.
04
71
04 Инф. о дор. обст.
Выбор информации
Источник дор. инф.
(дорожных сообщений) следует показывать на карте.
3. Активируйте или соответственно отмените в помощью
или
.
4. Подтвердите установки с помощью
ENTER.
Дорожные знаки на карте
Авария
04
Выберите, какой тип дорожной информации
должна система показывать и учитывать
при расчете маршрута следования.
Настройки (Settings)
Дорожная
информация (Traffic information)
Источник дорожной информации
(Traffic-info. selection)
Показать все
Доступна любая дорожная информация.
Встр. движение
Отклонение
Информация
Узкая дорога
Скрыть все
Дорожная информация не показывается.
Стоянка
Показать выбор
1. Нажмите
, чтобы выбрать символы.
2. С помощью
или
выберите, какие
символы дорожной информации
72
Пробка
Дор. работы
Скользк. дорога
Проч. опасность
04 Инф. о дор. обст.
Чтение информации
Чтение дорожного сообщения
3. Для получения детальной дорожной
или
переинформации с помощью
йдите вперед или назад и нажмите
ENTER (на рисунке приведен пример).
4. Нажмите BACK, чтобы перелистать
имеющиеся сообщения.
На экране указываются дорожные сообщения, относящиеся к данному участку карты.
G028868
Детальная дорожная информация
Дорожн. сообщ.
Дорожное сообщение отображается символом на экране. Чтобы прочитать дорожное
сообщение:
1. Нажмите ENTER, чтобы открыть
быстрое меню:
G029190
2. С помощью
G028755
или
перейдите к
и нажмите ENTER, см. стр. 42 и
43.
> Текущие сообщения указываются
красной или желтой рамкой.
Кроме того, показывается детальная
информация о транспортной проблеме.
Сверху указывается район действия этого
события. Если сложная дорожная ситуация
сложилась вдоль выбранного маршрута,
указывается расстояние до этой точки.
04
Кроме того, при наличии показывается следующая дополнительная информация:
•
•
протяженность
•
к каким дорогам относится.
ограничения по скорости, ширине и
высоте транспортного средства
Масштаб
Масштабом карты определяется, какой
объем дорожной информации может показываться, – чем больше область, отображаемая на экране, тем больше информации
может появиться. Дополнительную информацию см. стр. 32.
73
04 Инф. о дор. обст.
Передатчик
Поиск/выбор станции для приема
дор. инф.
Параметры
обстановке
Информация о дорожной
Поиск станции
Система автоматически ведет поиск станций, передающих дорожную информацию,
но вы можете также выбрать и определенную станцию.
04
Поиск станций
±
Нажмите ENTER, чтобы вести поиск
передающих станций.
Выбор станции
1. Нажмите ENTER для выбора среди
существующих станций.
2. Выберите станцию с помощью
и нажмите ENTER.
или
3. Нажмите BACK, чтобы вернуться к
предыдущему изображению экрана.
Текущая станция
Показывает действующую станцию для
дорожной информации.
Установки по умолчанию
Восстановить заводские установки для
настройки станции.
±
74
Нажмите
ENTER.
, выберите ОК и нажмите
04 Инф. о дор. обст.
04
75
76
G028760
Ориентир и номер дороги.................................................................... 78
Символы обозначения объектов......................................................... 79
СИМВОЛЫ НА КАРТЕ
05
05 Символы на карте
Ориентир и номер дороги
Ориентир
Горные вершины
Во многих странах/городах хорошо известные ориентиры могут использоваться в
качестве курсового ориентира.
Горные вершины показывается на карте,
если установлен масштаб 5 км или меньше
(только для некоторых районов).
Когда устанавливается масштаб карты 1 км
или меньше, появляется ряд ориентиров,
например, церкви и замки.
Объекты
ВНИМАНИЕ
Ориентиры могут использоваться
только в Европе.
05
Номера дорог
На карте представлены номера дорог местного значения и международных дорог.
78
Объекты
объекта
Меню карты
Выбор
Выбрать объекты для отображения на
карте.
05 Символы на карте
Символы обозначения объектов
Выберите, следует ли показывать или нет,
все объекты на карте, или укажите, какие
объекты следует показывать.
1. Выделите Выбор объекта (Facility
selection) и нажмите
– открывается
меню.
2. Выделите Показ. выбр. (Show
selected) и нажмите
– открывается
меню.
3. Объекты, обозначенные меткой, показываются на карте – в списке с помощью
отмените метки у тех символов, которые не следует показывать.
4. Когда все выборы сделаны, завершите с
помощью ENTER – вернитесь назад по
структуре меню с помощью BACK.
ВНИМАНИЕ
В разных странах символы объектов
могут отличаться.
Следующие символы различных объектов
можно выбрать для показа на дисплее.
Посольство
(Settings
selection)
Map options
Параметры
объекта
Facility
Меню карты
Выбор
Аптека
Пляж
Заправка бензином
Библиотека
Автоклуб
Прокат автомобилей
Автомастерская
Кинотеатр
Книжный магазин
05
Кегельбан
Пожарная часть
Автобусная станция
Центр города
Суд
Аэропорт
Банк
``
79
05 Символы на карте
Символы обозначения объектов
05
80
Зона отдыха
Казино
Выставочный комплекс
Зона отдыха
Химчистка
Ночной/музыкальный клуб
Паромный терминал
Общественный центр
Сжатый природный газ
Сжиженный природный газ
Концертный зал
Парк развлечений
Поле для гольфа
Музей изобразительного искусства
Спортивный аэропорт
Святые места
Городской совет
Место происшествия
Исторический памятник
Бакалейный магазин
Стоянка
Гостиница
Врач
Парковка в гараже
Спорт комплекс
Медицинская помощь
Пересадочная парковка
Промышленная зона
Посёлок
Метро
Каток
Памятник
Пансион
Железнодорожный вокзал
Музей
Милиция
Кафе
Власти
Почта
05 Символы на карте
Символы обозначения объектов
Место стоянки
Достопримечательность
Ресторан
Информация для туристов
Мэрия
Железнодорожная станция
Торговый центр
Университет/колледж
Бассейн
Пункт обзора
Больница
Банкомат
Лыжный курорт
Винодельня
Школа
Вольво дилер
Причал/Морской вокзал
Терминал платной дороги
Муниципалитет
Зоопарк
05
Крупные компании
Дорожная видеокамера
Театр
81
82
G028784
Часто задаваемые вопросы................................................................. 84
EULA - Лицензионное соглашение...................................................... 86
Авторские права................................................................................... 89
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
06
06 Вопросы и ответы
Часто задаваемые вопросы
Позиция автомобиля на карте
неправильная
Система GPS показывает положение автомобиля с точностью около 20 метров.
Большая вероятность ошибки появляется
при движении по дорогам, проходящим
параллельно другой дороге, извилистым
дорогам, на многоуровневых дорогах и если
двигаться продолжительное время по прямой без заметных поворотов.
Высокие горы, здания, туннели, виадуки,
надземные/подземные путепроводы и пр.,
также отрицательно сказываются на качестве приема сигналов GPS. Это означает,
что точность расчетов местоположения
автомобиля снижается.
06
Система не всегда рассчитывает
самый быстрый/самый короткий
маршрут
Теоретически для выбора наилучшего пути
при расчете маршрута следования учитывается протяженность маршрута, ширина
дороги, класс дороги, количество правых
или левых поворотов, площадей и пр. Выбор
наиболее эффективного маршрута может
основываться на опыте и знании местности.
84
Система использует платные дороги,
автострады и паромы, несмотря на то,
что я выбрал исключить их из
расчетов
При расчете протяженных маршрутов следования система по техническим причинам
может использовать только автомагистрали.
Если вы выбрали Нет в отношении платных
дорог и автострад, то они максимально
исключены и используются только, если
другие приемлемые варианты отсутствуют.
После транспортировки
местоположение автомобиля на
карте установлено неправильно
Если автомобиль транспортировался,
например, на пароме или поезде, или таким
образом, что сигнал GPS не принимался, то
для определения правильного местоположения автомобиля может потребоваться до
5 минут.
После отключения аккумуляторной
батареи местоположение автомобиля
на карте определено неправильно
Если от антенны GPS отключалось питание,
то для правильного приема сигналов GPS и
расчета местоположения автомобиля
может потребоваться более 5 минут.
После замены шины символ автомобиля на
экране ведет себя неустойчиво
Кроме GPS-приёмника местоположение
автомобиля и направление движения рассчитывается с участием датчика скорости
автомобиля и гиродатчика. После установки
запасного колеса или замены летних колес
на зимние система нуждается в "заучивании" размера новых колес.
Поэтому для оптимального функционирования системы может потребоваться
несколько километров пути, включая ряд
достаточно крутых поворотов.
Изображение на карте не
соответствует реальной ситуации
Такие факторы, как постоянное расширение и реконструкция дорожной сети, новые
дорожные правила и пр., которые
постоянно внедряются, означают, что база
данных цифровых карт всегда не завершена
полностью. Данные на карте постоянно
добавляются и уточняются. Более подробную информацию вы можете получить у
вашего дилера Volvo.
Дополнительную информацию о дорожных
картах и пр. см. также www.volvocars.com/
navi.
06 Вопросы и ответы
Часто задаваемые вопросы
Масштаб карты иногда изменяется
Для некоторых областей отсутствует карта
с детальной информацией. В этом случае
система автоматически изменяет увеличение.
Отсутствует ожидаемая опция меню
Проверьте выполненные установки. Выберите для функции Уст. по умолчанию,
чтобы вернуться к настройкам, выполненным вначале.
Система показывает тот же маршрут,
по которому я уже еду
Когда я выбрал Рассчитать новый
маршрут или Объезд, система не может
найти лучшего варианта по сравнению с
данным маршрутом.
Символ автомобиля на экране
прыгает вперед или крутится
Системе может потребоваться пара секунд
для определения местоположения и
направления движения автомобиля перед
началом движения. Отключите систему и
заглушите двигатель. Запустите вновь, но
некоторое время не трогайтесь с места.
Я собираюсь в длительную поездку,
но не хочу указывать в качестве
пункта назначения города, которые
планирую проехать. Как мне легче
всего задать маршрут передвижения?
Укажите пункт назначения прямо на карте с
помощью перекрестия нитей. Система автоматически проведет навигацию до пункта
назначения, даже если вы двигаетесь мимо
промежуточных пунктов назначения.
Почему не всегда поступают
дорожные сообщения?
Функция недоступна, не входит в пакет или
имеется не на всех рынках. Проверьте
также правильность выполненной
настройки в Варианты маршрута.
На моей карте представлена
устаревшая информация
Для редактирования данных по картам
обратитесь к вашему дилеру Volvo.
06
См. также www.volvocars.com/navi
85
06 Вопросы и ответы
EULA - Лицензионное соглашение
06
86
Уведомление пользователя
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАЗЫ ДАННЫХ NAVTEQ, ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ДЛЯ КОНЕЧНОГО
ПОТРЕБИТЕЛЯ.
Database и связанные с этим авторские
права и интеллектуальная собственность
или смежные права принадлежат компании
NAVTEQ или обладателям ее лицензии.
Право собственности на медиапродукты, в
которые входит Database, сохраняется за
NAVTEQ и/или вашим поставщиком уже
после того, как вы полностью оплатили всю
сумму, как это следует из данного Соглашения или аналогичного соглашения(й), на
основании которого товары были предоставлены в ваше пользование NAVTEQ и/или
вашим поставщиком.
ДАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ, ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ
СОГЛАШЕНИЕМ О ЛИЦЕНЗИИ, А НЕ
СОГЛАШЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ, ДЕЙСТВУЕТ
МЕЖДУ ВАМИ И NAVTEQ EUROPE B.V. В
ОТНОШЕНИИ ВАШЕЙ КОПИИ БАЗЫ ДАННЫХ (DATABASE) НАВИГАЦИОННЫХ КАРТ
NAVTEQ, ВКЛЮЧАЯ СОПРЯЖЕННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, МЕДИАПРОДУКТЫ И ПОЯСНЯЮЩУЮ ПЕЧАТНУЮ
ДОКУМЕНТАЦИЮ, ИЗДАННУЮ NAVTEQ
(ВХОДЯЩУЮ В "БАЗУ ДАННЫХ"). ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ ВЫ
ПРИЗНАЕТЕ И СОГЛАШАЕТЕСЬ СО ВСЕМИ
ПОЛОЖЕНИЯМИ И УСЛОВИЯМИ ДАННОГО
ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ ДЛЯ
КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ ("СОГЛАШЕНИЕ"). ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ СО ВСЕМИ
УСЛОВИЯМИ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ,
ВАМ СЛЕДУЕТ БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНО ВЕРНУТЬ БАЗУ ДАННЫХ СО ВСЕМИ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ВАШЕМУ
ПОСТАВЩИКУ ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ
ВЫПЛАТЫ.
ровать, детранслировать, декомпилировать
любые составные части данной Database за
исключением тех случаев, которые четко
предусмотрены обязательными законами
(например, национальные законы на
основе European Software Directive (91/250)
и Database Directive (96/9)). Если вам необходимо получить информацию о совместимости системы (основанную на национальном законодательстве), предусмотренную в
European Software Directive, вы должны
предоставить NAVTEQ обоснованную возможность предоставить указанную информацию на приемлемых условиях, включая
затраты, определяемые NAVTEQ.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ
NAVTEQ предоставляет вам неисключительную лицензию на использование
Database в личных целях или, если применимо, для внутренних нужд вашей компании.
Эта лицензия не включает в себя право
передачи лицензии третьему лицу.
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Database предназначена для использования
в специализированной системе, для которой она была создана. Вы не имеете права
извлекать или повторно использовать значительные части содержания Database или
воспроизводить, копировать, модифицировать, адаптировать, переводить, демонти-
ПЕРЕДАЧА ЛИЦЕНЗИИ
Вы не имеете права передавать Database
третьей стороне, за исключением случаев,
когда она инсталлируется в системе, для
которой предназначена, или когда вы не
сохраняете копии Database, при условии,
что такая передача отвечает всем положениям и условиям данного соглашения и подтверждается письменным согласием
NAVTEQ. Комплекты мульти-дисков разрешается передавать или продавать только
полным набором, предусмотренным
NAVTEQ, а не в качестве полукомплекта
последнего.
06 Вопросы и ответы
EULA - Лицензионное соглашение
ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
NAVTEQ гарантирует, что при выполнении
предупреждений, указанных ниже, приобретенная вами копия Database будет функционировать в течение 12 месяцев в соответствии с критериями по точности и полноте
функционирования, выработанными
NAVTEQ на момент приобретения вами
Database; эти критерии можно получить по
запросу у NAVTEQ. Если Database не будет
работать в соответствии с данной ограниченной гарантией, NAVTEQ приложит все
обоснованные усилия к тому, чтобы отремонтировать или заменить вашу не соответствующую требованиям копию Database.
Если эти усилия не приведут к функционированию Database в соответствии с указанными здесь гарантиями, вы сможете либо
получить обоснованную компенсацию стоимости покупки Database, или отозвать данное Соглашение. Это будет толковаться,
как ответственность NAVTEQ в полном объеме и ваше исключительное средство
судебной защиты против NAVTEQ. За
исключением случаев, прямо предусмотренных в данном разделе, NAVTEQ не
несет ответственности и не делает никаких
заявлений по применению результатов
использования Database в отношении правильности ее работы, точности результатов, достоверности или других параметров.
NAVTEQ не гарантирует, что Database свободна от ошибок, как в настоящее время,
так и в будущем. Никакая информация или
консультация в устной или письменной
форме, предоставленная NAVTEQ, вашим
поставщиком или другим лицом, не создает
гарантию или любым другим путем не расширяет диапазон действия ограниченной
гарантии, описанной выше. Ограниченная
гарантия, указанная в данном Соглашении,
действует не во вред любым юридически
установленным законам, которые действуют в рамках гарантии в отношении
скрытых дефектов.
Если вы приобрели Database не у NAVTEQ
напрямую, то вы имеете юридические права
в отношении лица, у которого вы приобрели Database, в дополнении к правам,
гарантированным NAVTEQ в силу настоящего соглашения, и вы имеете право отстаивать эти права наряду с правами на гарантию, делегированными данным документом.
ПРЕДЕЛЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В стоимости Database не учтены никакие
обязательства в отношении риска косвенных, непрямых или неограниченных прямых
убытков, которые могут возникать в связи с
использованием вами Database. В соответствии с этим NAVTEQ ни при каких условиях
не несет ответственности за любые косвен-
ные или непрямые повреждения, включая
без ограничений потери доходов, данных
или использования, понесенных вами или
любой третьей стороной, которые возникают в результате использования вами
Database, будь то в результате иска из договора или деликтного иска или по гарантии,
даже если NAVTEQ была извещена о возможности таких повреждений. В любом случае ответственность NAVTEQ за прямые
повреждения ограничивается стоимостью
вашей копии Database.
ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ И ПРЕДЕЛЫ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, УКАЗАННЫЕ В ДАННОМ СОГЛАШЕНИИ, ДЕЙСТВУЮТ НЕ ВО
ВРЕД ЛЮБЫМ ЮРИДИЧЕСКИ УСТАНОВЛЕННЫМ ЗАКОНАМ, ЕСЛИ ВЫ ПРИОБРЕЛИ DATABASE ДЛЯ ЛЮБЫХ ЦЕЛЕЙ,
КРОМЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
06
В Database может входить неточная или
неполная информация, что связано с ходом
времени, изменением обстоятельств,
использованных источников и природы
сбора полных географических сведений.
Все это может приводить к некорректным
результатам. В Database не входит или не
отражается информация, в числе прочего, о
бытовой безопасности, ужесточении законов, чрезвычайной помощи, строительных
работах, закрытии дорог или полос движе``
87
06 Вопросы и ответы
EULA - Лицензионное соглашение
ния, ограничений по скорости или типам
транспортных средств, уклонах и подъемах
дорог, высоте мостов, ограничениях по
массе и т.п., состоянии дорог или организации движения, специальных событиях, скоплении транспорта или времени в пути.
РЕГУЛИРУЮЩИЙ ЗАКОН
06
88
Данное Соглашение регулируется законами
юрисдикции, действие которых распространяется на вас с даты приобретения
Database. Если в этот момент вы находитесь
за пределами Европейского Союза или
Швейцарии, на вас распространяется закон
юрисдикции, действующий в Европейском
Союзе или Швейцарии там, где вы приобрели Database. В других случаях или если
территориальная юрисдикция приобретения вами Database не может быть установлена, на вас распространяется действие
законов Нидерландов. Законные суды на
месте вашего проживания на момент приобретения вами Database имеют полное право
на любые решения по спору в этой связи или
в отношении данного Соглашения не во вред
права NAVTEQ возбуждать иск на месте
вашего фактического проживания.
06 Вопросы и ответы
Авторские права
Австрия
Португалия
© Bundesamt für Eich- und
Vermessungswesen.
Источник: IgeoE - Portugal.
Франция
Información geográfica propiedad del CNIG.
Source Géoroute® IGN France & BD Carto®
IGN France.
Швеция
Германия
Die Grundlagendaten wurden mit
Genehmigung der zuständigen Behörden
entnommen.
Великобритания
© Based upon Crown Copyright material.
Греция
Copyright Geomatics Ltd.
Венгрия
Copyright © 2003; Top-Map Ltd.
Испания
Based upon electronic data © National Land
Survey Sweden.
Швейцария
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
© 2005 - 2009 NAVTEQ All rights reserved.
ВНИМАНИЕ
Австралия не входит в данное Соглашение, см. специальную информацию.
06
Италия
La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando
quale riferimento anche cartografia numerica
ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione
Toscana.
Норвегия
Copyright © 2000; Norwegian Mapping
Authority.
Польша
© EuroGeographics.
89
07 Алфавитный указатель
1, 2, 3 ...
А
Г
2D или 3D............................................ 39, 61
Авторские права...................................... 89
Главное меню Простой............................ 32
Адрес
ввести............................................ 35, 48
Главное меню Расширенный................... 42
B
BACK......................................................... 24
D
DVD-диск
замена.................................................. 28
уход...................................................... 28
Акустический сигнал
камера.................................................. 62
cохраненная путевая точка.............. 51
Б
Батарейка
дистанционный пульт......................... 24
отключение......................................... 84
Быстрое меню.......................................... 42
E
ENTER....................................................... 24
В
Варианты маршрута................................ 59
07
S
Screen saver.............................................. 63
Ввод маршрута продвижения................. 54
Вид карты................................................. 39
Возвращение............................................ 52
Выбор меню.......................................... 8, 46
Выкл/Выкл.................................................. 9
90
Главный блок
содержание......................................... 28
Главный блок C30
размещение......................................... 15
Главный блок S40
размещение......................................... 17
Главный блок V50
размещение......................................... 19
Главный блок XC90
размещение......................................... 23
Главный блок С70
размещение......................................... 21
Голос ведения навигации........................ 39
Голосовая навигация
быстрое меню............................... 32, 42
Голосовые сообщения............................. 27
Горные вершины и перепад высот......... 78
Громкость голосовой навигации............ 39
07 Алфавитный указатель
Д
Демо.................................................... 10, 64
Дерево меню
простой................................................ 34
расширенный...................................... 46
Джойстик.................................................. 24
Запуск навигации............................... 36, 49
Звуковой сигнал
камера на дороге................................ 62
сохраненная путевая точка............... 51
К
Камера
акустический сигнал.......................... 62
камера (Звуковой сигнал)........................ 62
Камера контроля дорожного движения 62
И
Дистанционный пульт и ИК-приемник... 24
Имитация.................................................. 64
Карта......................................................... 42
2D или 3D............................................. 61
направление........................................ 61
показать/скрыть................................. 61
точка на карте..................................... 37
цвет экрана................................... 39, 63
Долгота и широта.................................... 52
Инф. о дор. обст...................................... 32
быстрое меню..................................... 43
Клавиатура
размещение......................................... 24
Информация GPS.................................... 63
Клавиши со стрелками............................ 24
Исключ.
автострады..........................................
дороги с ограничением по скорости.
паромы.................................................
платные дороги...................................
сложные дорожные ситуации............
указанные районы..............................
Компас................................................ 27, 61
Динамики.......................... 15, 17, 19, 21, 23
Диск с картой
замена.................................................. 28
уход...................................................... 28
Е
Единицы измерения расстояния...... 39, 62
З
Заводские установки................................. 9
Изменения в руководстве......................... 8
Изображение карты................................. 27
ИК-приемник и дистанционный пульт. . . 24
59
59
59
59
59
60
Координаты
поиск.................................................... 52
Исключить пункт назначения................. 38
Лицензионное соглашение...................... 86
Л
07
Зад. для набл..................................... 43, 45
Задать пункт....................................... 35, 48
Занести точку в память........................... 55
91
07 Алфавитный указатель
М
Масштаб/Текущий пункт в быстром
меню.................................................... 32, 42
Масштаб карты/Текущий пункт назначения в быстром меню...................... 32, 42
Меню карты.............................................. 60
Меню прокрутки...................................... 44
простой режим.................................... 32
расширенный режим.......................... 44
Показать пункт назначения.................... 38
Опции навигации...................................... 62
Последние 20 пунктов назначения. . 37, 52
Органы управления................................. 24
Почтовый индекс
поиск.................................................... 49
Ориентир.................................................. 78
О системе
информация о диске с картами......... 63
П
Н
Настройка экрана
цвет карты........................................... 39
Язык..................................................... 39
Номера дорог........................................... 78
Параметры
выбор дороги...................................... 59
Параметры системы................................ 62
Перепад высот
обозначение на карте......................... 78
Переход между настройками.................. 32
07
О
Обзор марш.............................................. 42
Объезд
быстрое меню..................................... 43
Объект, как пункт назначения.......... 36, 49
92
по точке на карте................................ 52
почтовый индекс................................. 49
Объекты
быстрое меню..................................... 44
cимволы.............................................. 79
Персональные настройки
переход между настройками....... 10, 39
План мршт................................................ 54
следующий пункт назначения........... 56
Поиск
общие сведения.................................. 25
по координатам................................... 52
Прокрутка карты
простой режим.................................... 32
расширенный режим.......................... 44
Промежуточный пункт назначения........ 54
Простая персональная настройка......... 32
Пункт назначения.................................... 54
задать............................................ 35, 48
последние 20................................. 37, 52
Пути поиска, описанные в руководстве. . 8
Р
Расположение компонентов и функции
S40............................................................. 16
Расположение компонентов и функции
V50............................................................. 18
Расположение компонентов и функции
XC90.......................................................... 22
07 Алфавитный указатель
Расположение компонентов и функции
С30............................................................ 14
Расположение компонентов и функции
С70............................................................ 20
Режим карты.............................................. 9
Транспортировка автомобиля................ 84
У
Угол склонения в 3D................................ 61
Удалить из маршрута передвижения..... 55
С
Удалить пункт назначения...................... 38
Символ "Не мешай"................................. 24
Указания
запуск............................................ 36, 49
Символы
объекты............................................... 79
Установка по умолчанию.................. 60, 63
Э
Экран
уход...................................................... 28
Я
Язык.................................................... 39, 63
Установки по умолчанию.......................... 9
Системные настройки............................... 9
Следующий пункт назначения в маршруте передвижения............................... 56
Сохр. положения..................................... 51
Сохраненная путевая точка
Акустический сигнал.......................... 51
Сохранить точку...................................... 55
Ф
Фактическое местоположение............... 57
Ц
Т
Цвет карты............................................... 39
Текущая позиция..................................... 57
Ш
Точка на карте................................... 37, 52
07
Широта и долгота.................................... 52
93
07 Алфавитный указатель
07
94
Примечания
95
Примечания
96
VOLVO C30, S40, V50, C70 & XC90
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI)
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&&&-*Gjhh^Vc6I%.'%Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%%.!8deng^\]i'%%%"'%%.Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising