Volvo | S80 | Road and Traffic Information | Volvo S80 2009 Road and Traffic Information

Volvo S80 2009 Road and Traffic Information
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-04-07T17:34:59+02:00; Page 1
VOLVO XC60, V70, XC70 & S80
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI)
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&%))'Gjhh^Vc6I%-'%Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%%-!8deng^\]i'%%%"'%%-Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-04-07T17:34:59+02:00; Page 3
Текст и символы на экране
Расстояние до следующей навигационной точки
Действие, выполняемое на следующей навигационной точке
Название следующей дороги/улицы
Название следующей дороги/улицы
Отправная точка планируемого маршрута передвижения
Промежуточный пункт назначения планируемого маршрута
передвижения
Расчетное время в пути и расстояние до пункта назначения
Масштаб карты
Название данной дороги/улицы
G032523
Дорожная информация
Тип дороги
Цвет
Автострада
Зеленый
Главная дорога
Красный
Небольшая главная дорога
Коричневый
Обычная дорога
Темно-серый
Подъездная дорога
Темно-зеленый
Сохраненная путевая точка
Символ объекта
Местоположение автомобиля
Планируемый маршрут передвижения
Следующая навигационная точка
Пункт назначения планируемого маршрута передвижения
Компас
Стрелка на внешнем кольце компаса указывает направление на
пункт назначения.
P3; 4; 3
siggejohansson
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION - RTI
Навигационная система Volvo - это разработанная Volvo
система дорожной информации и помощи в прохождении
маршрута. Система помогает вам выйти к заданному
пункту назначения и снабжает информацией вдоль всего
пути следования. Она информирует о ситуации, которая
может осложнить вашу поездку, например, аварии и
дорожные работы, и указывает варианты других маршрутов.
Вы можете проложить маршрут следования, вести поиск
объектов вдоль дороги, сохранять в памяти специальные
путевые точки и многое другое. Система показывает точное местоположение автомобиля и может в случае, если
вы потеряли дорогу, всегда привести к указанному пункту
назначения.
Вы сразу почувствуете, что системой удобно пользоваться. Попробуйте! Чтобы вы чувствовали себя уверенно
при работе с системой, мы рекомендуем вам также изучить
информацию, представленную в этом руководстве.
Навигационная система Volvo вносит свой вклад в охрану
окружающей среды за счет удобства прохождения маршрута и выбора оптимального пути следования.
Лицензионное соглашение NAVTEQ DATABAS
Информацию для конечного потребителя см. стр. 68.
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 1
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 2
Содержание
01 02 03
01 Краткое руководство
Быстрый старт.......................................... 8
02 Познакомьтесь поближе с
Вашей навигационной
системой
Структура руководства..........................
Перед пуском..........................................
Обзор XC60 .............................................
Обзор V70/XC70......................................
Обзор S80................................................
Органы управления.................................
Клавиатура..............................................
DVD-диск, экран......................................
Карты, типы дорог и компас..................
Дерево меню на трех уровнях...............
Быстрое меню.........................................
Главное меню..........................................
Меню прокрутки......................................
2
12
13
14
16
18
20
21
22
24
26
28
30
31
03 Планирование поездки
Задать пункт............................................
План маршрута........................................
Сохранить путевую точку......................
Следующий пункт назначения...............
Текущая позиция.....................................
Параметры...............................................
Исключить территорию..........................
Альтернативы..........................................
Имитация.................................................
34
40
42
43
44
45
46
48
50
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 3
Содержание
04 05 06
04 Информация о дорожной
обстановке
Общие сведения......................................
Исключение сложных транспортных
ситуаций...................................................
Выбор информации................................
Чтение информации................................
Передатчики/Масштаб карты................
54
05 Символы на карте
06 Вопросы и ответы
Объекты................................................... 62
Часто задаваемые вопросы................... 66
EULA - Лицензионное соглашение........ 68
Авторские права..................................... 71
55
56
57
58
3
P3; 4; 3
siggejohansson
Содержание
07
07 Алфавитный указатель
Алфавитный указатель........................... 72
4
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 4
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 5
Содержание
5
Быстрый старт........................................................................................ 8
6
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 6
G028767
P3; 4; 3
siggejohansson
P3; 4; 3
siggejohansson
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 7
01
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 8
01 Краткое руководство
Быстрый старт
01
Клавиатура/дистанционный пульт
•
Пользуйте джойстиком – ручка управления на клавиатуре или стрелки на
дистанционном пульте – для навигации
вверх, вниз, право или влево между различными вариантами и выборами меню,
а также перемещения курсора по карте.
•
ENTER – Подтверждение или активирование выбора.
•
BACK – Назад по структуре меню или
для отмены выбора.
Затем системе может потребоваться
несколько секунд для определения местоположения автомобиля. После этого появляется режим Карта, на которой местоположение автомобиля указывается в виде
синего треугольника.
Навигация по улице
Set
destination
Клавиатура находится сзади с правой стороны рулевого колеса, см. стр. 20.
Функции кнопок на дистанционном пульте
аналогичны клавиатуре на рулевом колесе.
Address
Активирование системы
Дистанционный ключ должен находиться в
замке зажигания (см. Руководство по
эксплуатации автомобиля).
Country/
City
1. Кратко нажмите кнопку START/STOP
ENGINE.
2. Если экран не включается: Нажмите
BACK или ENTER.
8
Перейдите к Address
(удалить) и нажмите
ENTER.
Перейдите к Country или
City и нажмите ENTER.
Выберите букву, чтобы
указать страну и город,
где находится эта улица.
Нажмите ENTER.
Street
Перейдите к Street (удалить) и нажмите ENTER.
Street no.
Перейдите к No (удалить)
и нажмите ENTER.
Запуск системы
В начале на экране появляется заставка,
содержание которой необходимо подтвердить, нажав ENTER.
Нажмите BACK, чтобы
открыть главное меню.
Кнопками на джойстике
перейдите к Set
destination и нажмите
ENTER.
Set
Перейдите к Set (удалить)
и нажмите ENTER.
Start
guidance
Перейдите к Start
guidance (удалить) и
нажмите ENTER.
Теперь система рассчитывает маршрут и
расстояние до указанного пункта назначения. Вам предоставляется навигация и
инструкции о перекрестках и т.п.
При отклонении во время поездки от запланированного маршрута система автоматически рассчитывает новую схему маршрута.
Навигация по объекту
Set
destination
Нажмите BACK, чтобы
открыть главное меню.
Кнопками на джойстике
перейдите к Set
destination и нажмите
ENTER.
Facility
Перейдите к Facility
(удалить) и нажмите
ENTER.
Facility by
name
Выберите Facility by
name (редактировать) и
нажмите ENTER.
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 9
01 Краткое руководство
Быстрый старт
Country/
City
Перейдите к Country или
City и нажмите ENTER.
Выберите букву, чтобы
указать Country или City,
где находится этот объект. Нажмите ENTER.
Type
Перейдите к Type. Выберите тип объекта, например, бензозаправочная
станция, ресторан или
дилер Volvo. Нажмите
ENTER.
Name
Перейдите к Name. Выберите объект и нажмите
ENTER.
Set
Перейдите к Set (удалить)
и нажмите ENTER.
Start
guidance
Перейдите к Start
guidance (удалить) и
нажмите ENTER.
01
Теперь система рассчитывает маршрут и
расстояние до указанного объекта. Вам
предоставляется навигация и инструкции о
перекрестках и т.п.
При отклонении во время поездки от запланированного маршрута система автоматически рассчитывает новую схему маршрута.
9
Структура руководства........................................................................
Перед пуском.........................................................................................
Обзор XC60 ...........................................................................................
Обзор V70/XC70....................................................................................
Обзор S80..............................................................................................
Органы управления...............................................................................
Клавиатура............................................................................................
DVD-диск, экран....................................................................................
Карты, типы дорог и компас................................................................
Дерево меню на трех уровнях.............................................................
Быстрое меню.......................................................................................
Главное меню.........................................................................................
Меню прокрутки....................................................................................
10
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 10
12
13
14
16
18
20
21
22
24
26
28
30
31
G028780
P3; 4; 3
siggejohansson
P3; 4; 3
siggejohansson
П О З Н А К О М Ь Т Е С Ь П О Б Л И Ж Е С В А Ш Е Й Н А В И Г А Ц И О ННОЙ СИСТЕМОЙ
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 11
02
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 12
02 Познакомьтесь поближе с Вашей навигационной системой
Структура руководства
Общие сведения о руководстве
02
Изменения в руководстве
Для более подробного описания и выбора
настроек маршрута передвижения мы рекомендуем ознакомиться с разделом "Планирование поездки", см. стр. 34.
Технические характеристики, особенности
конструкции и иллюстрации, приведенные в
настоящем руководстве, не являются обязательными.
Выбор меню/Поиск
Мы оставляем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
Любой выбор, который можно сделать на
дисплее, выделен в руководстве более
крупным шрифтом серого цвета, например,
Set destination.
Поиск по структуре меню указывается,
например, как: Set destination
Address
Street.
Особый текст
ВНИМАНИЕ
Тексты в рубрике ВНИМАНИЕ содержат
советы или рекомендации, которые
помогут вам использовать различные
свойства и функции.
Ссылки
В руководстве некоторая информация приводится в виде ссылок внизу страницы или
под таблицей. Эта информация дополняет
12
текст, в котором ссылка обозначается цифрой.
Для тех, кто хочет без промедления использовать систему, имеется краткое руководство, см. стр. 8.
© Volvo Car Corporation
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 13
02 Познакомьтесь поближе с Вашей навигационной системой
Перед пуском
Общие сведения
Настройки
Вы можете использовать навигационную
систему без задания пункта назначения. На
экране отображается карта с местоположением автомобиля, на которой автомобиль
изображен в виде синего треугольника.
В системе заложены установки по умолчанию, но при запуске используются последние установки.
Система постоянно обновляется, и поэтому
в нее могут входить функции, не описанные
в данном руководстве.
После этого экран возвращается в режим
Карта, и во весь экран появляется изображение карты.
•
•
Нажмите BACK для возврата в главное
меню, см. стр. 30
Нажмите ENTER, чтобы открыть
быстрое меню, см. стр. 28
1. Нажмите джойстик, чтобы активировать режим прокрутки, например, для
просмотра участков карты за пределами экрана.
2. ENTER в этом режиме активирует меню
прокрутки, см. стр. 31.
1. Нажмите BACK для возврата в главное
меню.
Если после изменения настройки вы хотите
вернуться к заводским установкам, то это
будет выполнено только для данной функции.
2. С помощью джойстика перейдите к
Shut down (закрыть).
Не существует функции, которая сбрасывает все установки одновременно.
4. Экран убирается или гаснет.
02
3. Нажмите ENTER.
ВНИМАНИЕ
Режим Карта
При запуске системы на экране появляется
заставка, содержание которой необходимо
подтвердить, нажав ENTER.
когда дистанционный ключ в следующий раз
будет вставлен в замок зажигания:
Вкл/Выкл
Вкл
1. Дистанционный ключ должен находиться в замке зажигания (см. Руководство по эксплуатации автомобиля).
2. Нажмите ENTER или BACK.
3. Экран включается автоматически.
Системе может потребоваться несколько
секунд, чтобы определить позицию и движение автомобиля.
Доступ в систему возможен и при неработающем двигателе. При низкой
зарядке аккумулятора система отключается.
Demo (имитация навигации)
Для того чтобы узнать, как работает навигация, необходимо указать пункт назначения. Если автомобиль неподвижен, навигацию можно запустить путем имитации
поездки до указанного пункта назначения,
см. Start demo см. стр. 50.
Выкл
Система отключается автоматически, когда
дистанционный ключ вынимается из замка
зажигания.
Систему можно также отключить вручную, и
тогда она не включится автоматически,
13
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 14
02 Познакомьтесь поближе с Вашей навигационной системой
Обзор XC60
G031099
02
14
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 15
02 Познакомьтесь поближе с Вашей навигационной системой
Обзор XC60
Главный блок
Главный блок находится в багажном отделении и выполняет следующие функции:
•
•
•
•
•
Расчет местоположения автомобиля
Дорожная информация
Расчет маршрута до указанного пункта
назначения
TMC (Traffic Message Channel) является
стандартизированной кодовой системой
для дорожной информации. Приемник автоматически ведет поиск нужной частоты.
Прием осуществляется с помощью
антенны FM.
Обработка дорожной информации
Голосовая навигация
DVD-плейер
ВНИМАНИЕ
На блоке кнопка EJECT DVD-плейера
расположена слева, а кнопка блокировка справа.
•
рует и рассчитывает схему маршрута, даже
если сигнал GPS временно пропадает,
например, при движении в туннели.
DVD-плейер главного блока предназначен только для дисков Volvo с
картами.
ВНИМАНИЕ
ТМС действует не во всех регионах/
странах. Зона действия системы
постоянно расширяется, и поэтому иногда возникает необходимость обновления данных системы, см. стр. 22.
Антенна для GPS
GPS-приёмник и приемники дорожной
информации (ТМС) встроены в главный
блок.
Позиционирование
Датчик скорости автомобиля и гирокомпас
рассчитывают местоположение и направление движения автомобиля, используя сигналы от спутниковой системы GPS.
Антенна встроена в антенну на крыше.
Динамики
В навигационной системе для передачи
звука используются передние динамики.
02
Экран
На экране отображаются карты и детальная
информация о типе маршрута, расстоянии,
меню и пр. Уход за экраном см. стр. 23.
Клавиатура
Клавиатура находится сзади с правой стороны рулевого колеса. Используется для
перемещения между опциями меню, подтверждения выборов и перемещения назад
по структуре меню, см. стр. 20.
Регулировка громкости и ИКприемник
Для регулировки громкости транслируемого сообщения используйте ручку регулировки громкости аудиосистемы. Громкость
можно также изменить в системе меню.
ИК-приемник дистанционного пульта находится над цифровой клавиатурой центральной консоли.
Преимущество данной концепции состоит в
том, что навигационная система регистри-
15
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 16
02 Познакомьтесь поближе с Вашей навигационной системой
Обзор V70/XC70
2
02
3
4
5
6
G019625
1
16
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 17
02 Познакомьтесь поближе с Вашей навигационной системой
Обзор V70/XC70
Главный блок
Главный блок находится в багажном отделении и выполняет следующие функции:
•
•
•
•
•
Расчет местоположения автомобиля
Дорожная информация
Расчет маршрута до указанного пункта
назначения
TMC (Traffic Message Channel) является
стандартизированной кодовой системой
для дорожной информации. Приемник автоматически ведет поиск нужной частоты.
Прием осуществляется с помощью
антенны FM.
Обработка дорожной информации
Голосовая навигация
DVD-плейер
ВНИМАНИЕ
На блоке кнопка EJECT DVD-плейера
расположена слева, а кнопка блокировка справа.
•
рует и рассчитывает схему маршрута, даже
если сигнал GPS временно пропадает,
например, при движении в туннели.
DVD-плейер главного блока предназначен только для дисков Volvo с
картами.
ВНИМАНИЕ
ТМС действует не во всех регионах/
странах. Зона действия системы
постоянно расширяется, и поэтому иногда возникает необходимость обновления данных системы, см. стр. 22.
Антенна для GPS
GPS-приёмник и приемники дорожной
информации (ТМС) встроены в главный
блок.
Позиционирование
Датчик скорости автомобиля и гирокомпас
рассчитывают местоположение и направление движения автомобиля, используя сигналы от спутниковой системы GPS.
Антенна встроена в антенну на крыше.
Динамики
В навигационной системе для передачи
звука используются передние динамики.
02
Экран
На экране отображаются карты и детальная
информация о типе маршрута, расстоянии,
меню и пр. Уход за экраном см. стр. 23.
Клавиатура
Клавиатура находится сзади с правой стороны рулевого колеса. Используется для
перемещения между опциями меню, подтверждения выборов и перемещения назад
по структуре меню, см. стр. 20.
Регулировка громкости и ИКприемник
Для регулировки громкости транслируемого сообщения используйте ручку регулировки громкости аудиосистемы. Громкость
можно также изменить в системе меню.
ИК-приемник дистанционного пульта находится в дисплее аудиосистемы.
Преимущество данной концепции состоит в
том, что навигационная система регистри-
17
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 18
02 Познакомьтесь поближе с Вашей навигационной системой
Обзор S80
02
2
3
4
5
6
G021310
1
18
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 19
02 Познакомьтесь поближе с Вашей навигационной системой
Обзор S80
Главный блок
Главный блок находится в багажном отделении и выполняет следующие функции:
•
•
•
•
•
Расчет местоположения автомобиля
Дорожная информация
Расчет маршрута до указанного пункта
назначения
TMC (Traffic Message Channel) является
стандартизированной кодовой системой
для дорожной информации. Приемник автоматически ведет поиск нужной частоты.
Прием осуществляется с помощью
антенны FM.
Обработка дорожной информации
Голосовая навигация
DVD-плейер
ВНИМАНИЕ
На блоке кнопка EJECT DVD-плейера
расположена слева, а кнопка блокировка справа.
•
рует и рассчитывает схему маршрута, даже
если сигнал GPS временно пропадает,
например, при движении в туннели.
DVD-плейер главного блока предназначен только для дисков Volvo с
картами.
ВНИМАНИЕ
ТМС действует не во всех регионах/
странах. Зона действия системы
постоянно расширяется, и поэтому иногда возникает необходимость обновления данных системы, см. стр. 22.
Антенна для GPS
GPS-приёмник и приемники дорожной
информации (ТМС) встроены в главный
блок.
Позиционирование
Датчик скорости автомобиля и гирокомпас
рассчитывают местоположение и направление движения автомобиля, используя сигналы от спутниковой системы GPS.
Антенна встроена в антенну на крыше.
Динамики
В навигационной системе для передачи
звука используются передние динамики.
02
Экран
На экране отображаются карты и детальная
информация о типе маршрута, расстоянии,
меню и пр. Уход за экраном см. стр. 23.
Клавиатура
Клавиатура находится сзади с правой стороны рулевого колеса. Используется для
перемещения между опциями меню, подтверждения выборов и перемещения назад
по структуре меню, см. стр. 20.
Регулировка громкости и ИКприемник
Для регулировки громкости транслируемого сообщения используйте ручку регулировки громкости аудиосистемы. Громкость
можно также изменить в системе меню.
ИК-приемник дистанционного пульта находится в дисплее аудиосистемы.
Преимущество данной концепции состоит в
том, что навигационная система регистри-
19
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 20
02 Познакомьтесь поближе с Вашей навигационной системой
Органы управления
Клавиатура и ИК-приемник
Клавиатура, рулевое колесо/
дистанционный пульт
02
1
2
ENTER
Подтверждение или активирование выбора.
BACK
3
1
Отменяет последние выборы или возвращается назад по структуре меню.
2
"Не мешай"
Клавиатура находится сзади с правой стороны рулевого колеса.
Дистанционный пульт направляется в сторону ИК-приемника, который расположен в
дисплее аудиосистемы.
ВНИМАНИЕ
Дистанционный пульт работает от батареек типа ААА или R03. Если дистанционный пульт не работает, попробуйте
сначала заменить батарейки.
20
Обе клавиатуры - на рулевом колесе и на
дистанционном пульте - имеют одинаковые
функции. Используется для перемещения
между опциями меню, подтверждения выборов и перемещения назад по структуре
меню.
Внешний вид для различных моделей может
отличаться.
Джойстик
С помощью джойстика – ручка управления
на клавиатуре или стрелки на дистанционном пульте
,
,
,
– выполняется
переход между различными вариантами
меню. Джойстик перемещает также и курсор
(перекрестье нитей) на карте.
G031712
Навигационная система управляется с клавиатуры на рулевом колесе или дистанционным пультом.
G028732
G028733
3
Иногда для выполнения расчетов системе
требуется несколько дополнительных
секунд на обдумывание ситуации. В этом
случае на экране появляется символ.
ВНИМАНИЕ
Когда появляется символ, указывающий
на проведение расчетов, система не
может принимать некоторые команды от
джойстика, кнопки ENTER или BACK.
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 21
02 Познакомьтесь поближе с Вашей навигационной системой
Клавиатура
Ввод и выбор опций
3. Выберите с помощью
нажмите ENTER.
или
и
варианты, состоящие из нескольких слов,
разделенных пробелом.
02
Полоса прокрутки справа на экране показывает, что в списке имеются дополнительные варианты, кроме тех, которые отображаются на экране. Число (14) показывает
количество вариантов.
G022240
При работе с меню клавиатура используется достаточно часто для ввода определенной информации, например, типа объекта, страны, города, номера дома, улицы
или почтового индекса.
1. С помощью джойстика выберите буквы
и нажмите ENTER.
> Если вводимое слово определяется
однозначно, оставшиеся в слове
буквы вводятся системой.
Список внизу экрана показывает первые три варианта, соответствующие
введенным буквам.
2. Вы также можете прокрутить вниз с
, чтобы получить доступ к
помощью
вариантам в списке.
•
Выход из списка вариантов на клавиатуре с помощью BACK.
•
Поочередно удалить введенные буквы с
помощью BACK.
Общие положения поиска
Функция поиска доступна всегда, и принцип
ее действия при вводе путевой точки одинаковый независимо от статуса меню.
Если во время ввода нажать ENTER, то все
комбинации ответа отображаются для
каждого соответствующего варианта
выбора: Город, улица, объект и пр.
Например, если поиск проводится по названию, например, аэропорт в Лондоне, то все
комбинации со словом Лондон отображаются при вводе LO. Чем больше букв вы
вводите, тем более точным оказывается
ответ.
Поиск по LO также приводит к таким
вариантам ответа как, например, ресторан
Lou Trivalou, так как в поиск включаются
21
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 22
02 Познакомьтесь поближе с Вашей навигационной системой
DVD-диск, экран
02
Содержание диска DVD
Австралия
Южная Африка
Постоянно издаются диски с уточненными и
расширенными дорожными картами.
Информацию о последнем издании карт
можно получить у дилера Volvo.
Дорожная и транспортная
информация – RTI
Volvo Navigation System – VNS
ВНИМАНИЕ
Основная часть дорожной сети Австралии
доступна на одном DVD-диске.
Европа
Диски с дорожными картами не охватывают на 100 % все районы/страны.
Дорожная и транспортная
информация – RTI
Территории, охватываемые системой,
постоянно расширяются, и поэтому
обновление оказывается необходимым.
В каждый комплект dvd-дисков входит не
менее трех дисков. На всех дисках имеется
большая часть дорожной сети Европы.
Диски отличаются детализацией, как,
например, адреса, объекты и пр. Подобная
информация находится на диске соответствующего географического региона.
Дополнительную информацию о дорожных
картах и пр. см. также www.volvocars.com/
navi.
ВНИМАНИЕ
Следующее относится к информации на
картах, хранящихся на нескольких
дисках:
Сообщение на экране указывает, когда/
если приходит время замены диска. Если
диск не заменяется, информация о
дорожной сети по-прежнему остается
доступной, но без детализации.
Основная часть дорожной сети Южной
Африки доступна на одном DVD-диске.
Смена DVD
Зажигание должно быть включено в течение
всей процедуры (см. Руководство по
эксплуатации автомобиля).
1. Включите систему. Инструкции см.
стр. 13.
2. Снимите блокировку с главного блока
(общий вид расположения dvd-проигрывателя см. стр. 16).
Средний Восток
3. Нажмите кнопку EJECT и достаньте
диск.
Volvo Navigation System – VNS
4. Вставьте новый диск с картами.
Основная часть дорожной сети Среднего
Востока доступна на одном DVD-диске.
5. Заблокируйте главный блок.
Россия
Дорожная и транспортная
информация – RTI
Некоторая часть дорожной сети России
имеется на одном dvd-диске.
Замена диска с картами может в некоторых
случаях добавлять в систему новые функции. Если диск содержит также и новое программное обеспечение, вам следует ответить положительно на вопрос о внесении
изменений.
После подтверждения YES, появляется
текст Preparing to load System Software.
22
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 23
02 Познакомьтесь поближе с Вашей навигационной системой
DVD-диск, экран
Please wait (идет подготовка для загрузки
ПО, пожалуйста, подождите).
Обновление системы занимает прим. 15
минут. После завершения процедуры на
экране появляется начальная заставка, и
навигационная система готова к использованию.
Уход за экраном
Протирайте экран мягкой, безворсовой
тканью, слегка смоченной мягким средством для очистки окон.
02
ВНИМАНИЕ
Экран может закрыться или погаснуть во
время процедуры обновления.
Уход за DVD-дисками
Обращайтесь с DVD-дисками осторожно.
Неиспользуемые диски должны храниться в
оригинальной упаковке. Избегайте попадания влаги, не храните их в очень теплом
месте, под прямыми солнечными лучами или
в запыленном пространстве.
23
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 24
02 Познакомьтесь поближе с Вашей навигационной системой
Карты, типы дорог и компас
Изображение карты
1
2
3
4
G031657
02
24
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 25
02 Познакомьтесь поближе с Вашей навигационной системой
Карты, типы дорог и компас
Изображение на карте
местоположения
Изображение на экране зависит от географической позиции и выбранных установок,
например, масштаба карты, выбранных для
изображения символов, и пр.
Объяснения в тексте, знаки и символы,
которые могут появиться на экране, приведены на внутренней стороне обложки.
Внизу на экране отображается название
дороги, по которой вы едете – для этого не
требуется маршрут следования.
Объекты вдоль дороги, см. стр. 30.
Детальная карта перекрестков. В левой
части экрана в увеличенном виде приводится прохождение следующего
перекрестка. Ситуация всегда разъясняется голосовым сообщением.
Вы можете выбрать режим просмотра
двух карт. На экран выводится одно и то
же изображение карты в двух масштабах. Выбор делается в быстром меню,
см. стр. 28.
Голосовые сообщения
Когда после выбора пункта назначения вы
приближаетесь к перекрестку или съезду,
голосовое сообщение предоставляет
информацию о расстоянии и типе маневра.
Одновременно показывается детальная
карта перекрестка.
Голосовое сообщение повторяется вблизи
перекрестка. Отрегулируйте звук с
помощью ручки громкости аудиосистемы
(во время подачи голосового сообщения).
Для выбора женского или мужского голоса:
Guidance options
Откройте Settings
Guidance voice, см. стр. 48.
ВНИМАНИЕ
В некоторых случаях (например, при
использовании автомобильного телефона) голосовое сообщение заменяется
тоновым сигналом.
Компас
На карте компас может
отображаться двумя способами:
02
– Север на компасе всегда
указывает наверх.
– Направление движения
всегда указывает наверх.
Красный наконечник стрелки компаса на
карте указывает на север, а белый наконечник – на юг.
Серая стрелка пункта назначения на внешнем кольце компаса указывает направление
выбранного пункта назначения.
Map options
Map
Откройте Settings
orientation, чтобы выбрать ориентацию
карты, и Compass, чтобы определить, как
следует показывать компас, см. стр. 48.
Режим прокрутки, см. стр. 31.
25
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 26
02 Познакомьтесь поближе с Вашей навигационной системой
Дерево меню на трех уровнях
02
Здесь показаны три уровня дерева меню.
Некоторые меню третьего уровня содержат
дополнительные подменю, которые описываются более детально в соответствующих
разделах.
Stored locations
Add to itinerary
стр.
36
Information
стр.
34
Sorting
Address
стр.
34
Delete all
Country
Add to itinerary
Street
Itinerary
Delete location
Last ten
City
стр.
36
Around the car
Along the route
Around point on map
Along a street
Start guidance
стр.
40
Add to itinerary
стр.
40
см. Set destination/
Address
Route options
Delete location
Facility by name
стр.
35
Delete all
Return trip
см. Itinerary
Junction
Country
Street
Route
стр.
37
стр.
37
City
стр.
45
Avoid motorways/toll
roads/ferries/traffic
problems/ timerestr.roads/car trains/
specified areas
Reset all settings
Clear itinerary
Junction
26
стр.
40
Information
Number
Facilities
Point on map
стр.
37
Latitude/longitude
Edit
Set destination
Map search
Next destination
стр.
40
стр.
43
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 27
02 Познакомьтесь поближе с Вашей навигационной системой
Дерево меню на трех уровнях
Current position
стр.
44
Settings
стр.
45
Guidance options
Guidance voice
стр.
48
02
Guidance volume
Guidance volume check
Traffic information A
Auto. notification
стр.
54
Time/dist. to go
Time format
Traffic-info. selection
Reset to default
Search station
System options
Reset to default
Language
Route options
см. Itinerary/Route
options
стр.
46
стр.
49
Colours
Screen saver
Help
Map options
Facility selection
стр.
48
Distance unit
GPS Information
Map
About
Map orientation
Reset to default
Compass
Start demo
Current location
Reset to default
Shut down
A
стр.
50
стр. 13
Доступна не во всех регионах/странах.
27
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 28
02 Познакомьтесь поближе с Вашей навигационной системой
Быстрое меню
02
Упрощенные действия по время
поездки
– Маршрут следования/Карта/
Контроль
Ряд функций, собранных в Быстром меню,
облегчают действия во время поездки.
•
Обзор маршрута
Список приближающихся точек навигации.
Кроме названия улицы показывается расстояние между точками навигации, а
стрелка показывает тип совершаемого
маневра.
Нажмите ENTER в режиме Карта и с
помощью
или
выберите подменю.
Большинство системных настроек можно
выполнить в главном меню в Settings, а все
остальные открываются только с помощью
быстрого меню.
– Масштаб карты/схема
маршрута передвижения
Изменяется масштаб изображения карты,
чтобы увеличить панораму или получить
более детальное изображение.
G022369
G029221
Показ оставшегося пути от фактического
местоположения до пункта назначения или
всего маршрута следования до пункта
назначения можно выбрать наверху в меню
(см. обложку внутри, п. 7).
Если выбирается показ двух карт, то символ
масштаба карты показывается в начале и
конце Быстрого меню. Это позволяет изменять масштаб каждой карты по отдельности. Масштаб по шкале может указываться от 50 метров до 100 км.
– Навигация
Нажмите ENTER для текущей навигации или
повторения голосового сообщения.
1
28
Только в регионах, где имеется доступ к дорожной информации.
Одна карта/две карты
Выбор показа изображения одной или двух
карт данного участка.
Контрольный район 1
Выберите Surveillan.1, 2 или 3, чтобы просмотреть уже заданные точки для контроля,
см. стр. 31
– Объезд
Исключить улицы/дороги
Данная функция исключает из расчета уточненного маршрута следования улицы или
дороги, если, например, известно, что там
ведутся дорожные работы.
1. Выберите Avoid (Исключить) в меню
Diversion и нажмите ENTER. Показывается список улиц/дорог, включенных
в маршрут следования.
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 29
02 Познакомьтесь поближе с Вашей навигационной системой
Быстрое меню
2. Перейдите к улице/дороге, которую следует исключить, и нажмите ENTER.
3. Если следует исключить несколько
улиц/дорог, сначала с помощью
перейдите в этой группе к первой улице/
дороге, которую следует исключить, и
нажмите ENTER. Затем перейдите в
этой группе к последней улице/дороге,
которую следует исключить, и нажмите
ENTER.
Система рассчитывает новый маршрут следования, который прокладывается назад к
исходному маршруту от точки, в которой
заканчиваются указанные отрезки пути.
Исключить отрезок протяженностью
1-80 км
Данная функция исключает из расчетов
целый район в исходном маршруте следования, чтобы избежать, например, густонаселенного района с интенсивным движением в часы "пик",
±
Выберите вариант 1- 80 км в меню Объезд и нажмите ENTER.
Система рассчитывает новый маршрут следования, который прокладывается назад к
исходному маршруту от точки, в которой
заканчивается указанный район.
2
G028880
– Дорожная информация 2
Выберите чтение информации о проблемах
на дорогах, которые показываются на
экране.
Рядом с маршрутом
см. стр. 35.
02
Читать сообщения
Пролистать различные дорожные сообщения.
Показать выбор
Выбрать тип дорожного сообщения, которое следует показывать на карте.
Показать все
Показать все сообщения.
Скрыть все
Не показывать сообщения.
– Объекты
Вдоль автострады
Выбрать поиск, например, площадок для
отдыха или автозаправочных станций, расположенных вдоль автострады.
Если в рассчитанный маршрут входит более
одной автострады, то система ведет поиск
только вдоль автострады, на которой автомобиль находится в настоящее время.
Рядом с а/м
см. стр. 35.
Доступна не во всех регионах/странах.
29
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 30
02 Познакомьтесь поближе с Вашей навигационной системой
Главное меню
Главное меню
G031502
02
Главное меню расположено наверху дерева
меню и является первым меню, с которым
встречается пользователь после активирования изображения карты.
Независимо от того, в каком меню вы находитесь, главное меню можно всегда открыть
одним или несколькими нажатиями на
кнопку BACK.
30
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 31
02 Познакомьтесь поближе с Вашей навигационной системой
Меню прокрутки
Перемещение по карте
Объекты в окрестности (Facilities
around)
Поиск объектов в окрестностях.
02
Читать дорожное сообщение (Read
traffic msg.)
G031569
Показываются дорожные сообщения для
изображенного на экране участка карты.
В режиме прокрутки перекрестье нитей
перемещается по изображению карты с
помощью джойстика.
1. Активируйте режим прокрутки перемещением с помощью джойстика.
2. Нажмите ENTER в режиме прокрутки,
чтобы активировать меню прокрутки.
Шкала (Scale)
Изменение масштаба заданной области.
Задать как пункт назначения (Set as
destination)
Задание точки, установленной в перекрестье, в качестве пункта назначения в маршруте продвижения.
1
Контролируемый район (Set for
surveill.) 1
Выберите между Surveillance 1, 2 или 3 и
нажмите ENTER, чтобы сохранить в памяти
изображение карты для контролируемого
района, например, дорог с интенсивным
движением, на которых часто возникают
сложные ситуации.
Активирование карты: В быстром меню
выберите вариант Карта/Маршрут следования и проведение контроля.
Сохранить путевую точку (Store
location)
Сохраните путевую точку, которая в дальнейшем открывается в Set destination
Stored locations.
Только в регионах, где имеется доступ к дорожной информации.
31
Задать пункт..........................................................................................
План маршрута......................................................................................
Сохранить путевую точку.....................................................................
Следующий пункт назначения.............................................................
Текущая позиция...................................................................................
Параметры.............................................................................................
Исключить территорию........................................................................
Альтернативы........................................................................................
Имитация................................................................................................
32
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 32
34
40
42
43
44
45
46
48
50
G028782
P3; 4; 3
siggejohansson
P3; 4; 3
siggejohansson
ПЛАНИРОВАНИЕ ПОЕЗДКИ
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 33
03
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 34
03 Планирование поездки
Задать пункт
Адрес
Country может быть выбрана заранее, и
соответствует нахождению последнего
заданного пункта назначения. Информацию
о том, как работает клавиатура, см. стр. 21.
•
G031603
03
Перейдите к Country или City и нажмите
ENTER, чтобы сделать новый выбор,
выберите между
или с помощью
последними заданными.
ВНИМАНИЕ
G031503
Задать пункт
Адрес
Страна/Город
Списки с пятью последними заданными
странами, городами и названиями улиц удаляются, если удаляются пункты назначения
в Last ten (последние десять). Более подробно о последних десяти пунктах назначения см. стр. 36.
Указать номер дома (Number)
Set destionation
(Set destination
City
)
34
Address
Country/
2. После указания номера дома перейдите
к Set. Если номер дома не указан, то
система проведет навигацию к середине
выбранной улицы.
Задать
Определение, что такое город или
область, может отличаться в разных
странах и даже в пределах одной
страны. В некоторых случаях указывается город с пригородами, а в других отдельный пригород.
Укажите (Country) (страну) / (City)
(город) или выберите из списка
1. Перейдите к строке Number ( Number)
после того, как указано название улицы
Street, и нажмите ENTER (или перейдите сразу к Set). Показываются существующие номера домов на этой улице.
Address
Номер дома можно указать для того, чтобы
провести более точную навигацию.
Подтвердите введенный номер.
Отмена
Вернитесь назад к предыдущему изображению на экране.
Введите название улицы ( Street ) или
выберите из списка
Set destination
Address
Street
Улицу можно выбрать даже, если не город
не выбран.
Для небольших поселков названия улиц в
системе не хранятся – в этом случае в качестве пункта назначения следует выбирать
центр поселка.
Запуск навигации
Set destination
Address
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 35
03 Планирование поездки
Задать пункт
1. Перейдите к Set, чтобы добавить введенный адрес к маршруту передвижения.
Вдоль маршрута (Along the route)
После указания пункта назначения система
может искать объекты в зоне вдоль проложенного маршрута (в пределах до 1 км от
линии маршрута).
2. Затем перейдите к Start guidance,
чтобы приступить к навигации.
Вблизи точки на карте (Around point on
map)
Инф-я
G031504
Предоставляется информация о пункте
назначения.
Объекты
Укажите объект в качестве пункта
назначения
Объекты – это общее название для автозаправочных станций, отелей, ресторанов,
дилеров Volvo, больниц, гаражей и т.п.
Вдоль дороги (Along a street)
•
Тип объекта/Различные категории
Нажмите ENTER, чтобы открыть подменю с различными вариантами поиска.
03
Система ведет поиск точно так же, как
Around the car, но вокруг выбранной на
карте точки.
Система ведет поиск на указанной улице.
С помощью меню Quick вы также можете
вести поиска объекта вблизи автомобиля,
вдоль маршрута или автострады.
Задать пункт
(Set destination
Вблизи автомобиля (Around the car)
Объекты
Facilities
Введите название объекта или выберите
объекты из списка в меню. В списке указываются только объекты в выбранном
городе/районе.
)
Система ведет поиск объектов вокруг автомобиля (макс. радиус 160 км). Поиск останавливается после того, как будет найдено
100 объектов.
G031504
G031604
Название объекта (Facility by name)
Задать пункт
названию
(Set destination
name
)
Объект
Facilities
Объекты по
Facility by
``
35
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 36
03 Планирование поездки
Задать пункт
Информация об объекте
В Информации показывается, например,
адрес, координаты и номер телефона объекта. Вы можете вести поиск информации
об объекте разными способами. Самый простой и быстрый заключается в следующем:
G031812
03
1. Когда карта выведена на экран, нажмите
ENTER, чтобы открыть быстрое меню:
Если в автомобиле имеется встроенный
телефон, то функция Call также активирована.
•
Выделите кнопку Call и нажмите
ENTER, чтобы совершить звонок.
Поиск по почтовому индексу
Set destination
Address
G029221
1. Перейдите к Name ( Name) и нажмите
ENTER, чтобы указать название объекта без указания города.
2. С помощью
4. Затем перейдите к Start guidance и
нажмите ENTER, чтобы провести навигацию до точки назначения.
Для более точного поиска: Сначала выберите City, а затем перейдите к Name.
ВНИМАНИЕ
Для облегчения поиска существуют подкатегории для ресторанов.
36
перейдите к
и нажмите ENTER.
2. Перейдите к Type ( Type) и нажмите
ENTER, чтобы указать тип объекта, или
нажмите
, чтобы выбрать из последних заданных объектов.
3. Перейдите к Set (удалить) и нажмите
ENTER.
или
> Выберите один из вариантов Around
the car (вблизи автомобиля), Along
the route (вдоль маршрута) или Along
m.way (вдоль дороги) и нажмите
ENTER.
3. Перелистайте сообщения с помощью
или
.
4. Затем выберите объект из представленных категорий и нажмите ENTER.
5. Выберите Facility info. (редактировать)
и нажмите ENTER.
•
Выделите Map и нажмите ENTER, чтобы
увидеть объект на карте.
Пункты назначения можно ограничить
выбором почтового индекса, а затем
выбрать из имеющихся названий улицы или
объекты.
1. Сначала необходимо выбрать Country.
Перейдите, выберите и нажмите
ENTER.
2. Затем перейдите к City и нажмите
ENTER.
3. Выберите Post code и нажмите ENTER.
4. Выберите цифры и нажмите ENTER или
с помощью
перейдите и выберите из
списка.
> Полоса прокрутки справа показывает, что в списке имеются дополнительные варианты, кроме тех, которые отображаются на экране.
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 37
03 Планирование поездки
Задать пункт
5. Перейдите к Street, чтобы выбрать
среди адресов с заданным почтовым
индексом.
Сортировка
Удалить положение
Сортировка сохраненных путевых точек по
расстоянию, обозначению или названию.
Путевая точка удаляется из списка последних десяти точек.
6. Перейдите к Set, а затем к Start
guidance, чтобы провести навигацию до
точки назначения.
Удалить положение
Удалить все
Удаляется сохраненная путевая точка.
Удаляются все адреса из списка последних
десяти адресов.
Удалить все
Удаляются все сохраненные путевые точки.
Назад к исходной точке
Путевые точки, сохраненные ранее
Set destination
Stored locations
Имеющаяся в памяти путевая точка является сохраненным ранее пунктом назначения (домашний адрес, любимый ресторан,
аэропорт, дилер Volvo, и пр.). Сохранение в
памяти путевой точки см. стр. 42.
•
Перелистайте сохраненные путевые
точки и нажмите
или ENTER, чтобы
открыть подменю.
Добавить в маршрут
Путевая точка из памяти добавляется в маршрут передвижения.
Инф-я
Предоставляется информация о сохраненной путевой точке.
Правка
Изменение названия и пр. сохраненной
путевой точки.
03
Пункты назначения, введенные
ранее
Set destination
Last ten
Показывается список с десятью последними пунктами назначения. Полоса прокрутки справа показывает, что в списке
имеются дополнительные варианты, кроме
тех, которые отображаются на экране.
•
Перелистайте до нужного пункта назначения с помощью
или ENTER, чтобы
открыть подменю.
Добавить в маршрут
Пункт назначения добавляется в маршрут
передвижения.
Инф-я
Предоставляется информация о пункте
назначения.
Set destination
•
Return trip
Выберите Start guidance (редактировать) и нажмите ENTER.
Затем система включает навигацию назад к
путевой точке, где Start guidance было
выбрано последний раз.
Установить перекрестки в качестве
пунктов назначения
Set destination
Junction
1. Укажите Street и нажмите ENTER.
> Существующие перекрестки показываются в Junction, если вдоль дороги
имеются пересекающиеся улицы.
2. Перелистайте до перекрестков, которые вы хотите задать в качестве пунктов
назначения.
``
37
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 38
03 Планирование поездки
Задать пункт
3. Перейдите к Set (удалить) и нажмите
ENTER.
4. Затем перейдите к Start guidance и
нажмите ENTER, чтобы провести навигацию до точки назначения.
03
ВНИМАНИЕ
Если выбранные комбинации перекрестков существуют более чем в одном
городе, то необходимо также указать
город.
ВНИМАНИЕ
Перекрестки можно искать только
между главными дорогами.
Масштаб
Измените масштаб временно на период
поиска с помощью перекрестия нитей.
Зад. как п. назн.
Выберите точку на карте в качестве пункта
назначения или промежуточного пункта
назначения.
Объекты в окрестности
Система ведет поиск объекта вокруг
выбранной точки на карте в радиусе до
160 км. Поиск прерывается, когда найдено
100 объектов.
Дорожн. сообщ.
Используйте джойстик для выбора из
дорожных сообщений, которые отображаются на экране.
Зад. для набл.
Поиск по точке на карте
Set destination
Facilities
Map search
1. С помощью джойстика установите перекрестье на пункте назначения и нажмите
ENTER, чтобы открыть быстрое меню.
2. Перейдите к Set as destination (удалить) и нажмите ENTER.
38
Укажите район на карте, который затем
легко будет контролировать.
Сохранить путевую точку
Сохранение путевой точки на карте
ВНИМАНИЕ
Вы можете вести поиск перекрестьем
нитей с помощью джойстика в режиме
Карта.
Поиск по широте/долготе
Set as destination
Latitude/longitude
Map search
1. Вводом координат выберите пункт
назначения.
2. Введите координаты по широте с
помощью джойстика, выберите N для
северной широты или S для южной
широты.
3. Перейдите на другую строку и введите
координаты по долготе, выберите E для
восточной долготы и W для западной
долготы.
> OK
Отображается местоположение на
карте точки с указанными координатами.
4. Нажмите ENTER, чтобы открыть меню
прокрутки.
5. Перелистайте до Set as destination и
нажмите ENTER, чтобы выбранную
точку задать в качестве пункта назначения.
6. Нажмите BACK, чтобы вернуться к
вводу координат.
> Cancel
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 39
03 Планирование поездки
Задать пункт
Возврат назад к предыдущему изображению на экране.
03
39
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 40
03 Планирование поездки
План маршрута
Ввод маршрута продвижения
Запуск навигации. (Start guidance)
Пункт назначения/промежуточный
пункт назначения
Маршрут передвижения
(Itinerary
)
ВНИМАНИЕ
Выбор меню Itinerary (Itinerary) открывается лишь после задания пункта
назначения.
Проложите маршрут передвижения с
несколькими остановками, и тогда вам не
надо задавать пункты назначения один за
другим во время прохождения маршрута.
Вы можете задать до шести промежуточных
пунктов назначения и один конечный пункт.
40
Запуск навигации до пункта назначения.
Добавить в маршрут передвижения
(Add to itinerary)
G031718
G031505
G031506
03
•
Выберите пункт назначения и нажмите
ENTER или , чтобы открыть подменю.
Информация (Information)
Добавить пункт назначения.
Предоставляется информация о пункте
назначения.
Опции маршрута (Route options)
Удалить (Delete)
Приоритетные опции маршрута
Удаляется пункт назначения из маршрута
передвижения.
Очистить маршрут передвижения
(Clear ininerary)
Весь маршрут передвижения удаляется.
Схема маршрута передвижения
Переместить (Move)
Изменить положение конечного пункта в
проложенном маршруте передвижения.
Корректировать (Adjust)
Маршрут передвижения
Изменить положение пункта назначения на
карте.
(Itinerary
Сохранить (Store)
)
Сохранить пункт назначения так, чтобы в
дальнейшем он оказался доступным в
Stored locations.
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 41
03 Планирование поездки
План маршрута
Удалить из маршрута передвижения
Запуск навигации
Маршрут передвижения
навигации
Запуск
Маршрут передвижения
(Itinerary
(Itinerary
Start guidance
)
)
Удалить из маршрута передвижения
промежуточный пункт назначения
03
1. Выберите один из промежуточных пунктов назначения и нажмите ENTER или
, чтобы открыть подменю.
G031506
2. Перейдите к Delete (удалить) и нажмите
ENTER.
После того, как вы задали пункт назначения
и выбрали Start guidance ( Start guidance),
система приступает к расчету маршрута
следования и расстояния до пункта назначения (в это время на экране показывается
Please wait).
Удалить весь маршрут передвижения
• Перейдите непосредственно к Clear
itinerary (очистить маршрут передвижения) и нажмите ENTER.
При отклонении во время поездки от запланированного маршрута система автоматически рассчитывает новую схему маршрута.
41
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 42
03 Планирование поездки
Сохранить путевую точку
Сохранение для повторного
использования
3. Перейдите с помощью джойстика к символам, чтобы выбрать символ, который
будет показан на карте. Нажмите
ENTER.
4. Затем перелистайте с помощью
чтобы ввести название.
03
,
G031720
В разделе для повторного использования
можно сохранить до 250 пунктов назначения.
Сохранение путевой точки из
маршрута передвижения
1. Нажмите ENTER.
G031719
2. Перелистайте до пункта назначения в
маршруте передвижения, который вы
хотите сохранить, и нажмите
.
1. Перейдите с помощью джойстика в
режиме Карта к району, который вы
хотите сохранить в качестве пункта
назначения, и нажмите ENTER.
2. Выберите Store ( Store) в подменю и
нажмите ENTER.
42
3. Перейдите к Store (удалить) и нажмите
ENTER.
Перемещение позиции сохраненной
путевой точки
Set destination
3. С помощью джойстика переместите
перекрестье в новую позицию и нажмите
ENTER.
4. Затем выберите Store location и
нажмите ENTER, чтобы сохранить путевую точку.
Добавление информации к
сохраненной путевой точке
Itinerary
Сохранение путевой точки на карте
2. Перейдите с помощью
, выберите
Adjust (корректировать) и нажмите
ENTER, чтобы ввести новую позицию
для сохраненной путевой точки на
карте.
Stored locations
1. Выберите Edit (редактировать) и
нажмите ENTER.
Set destination
Stored locations
1. Выберите Edit (редактировать) и
нажмите ENTER.
2. С помощью
перейдите к Add info.
(добавить информацию) и нажмите
ENTER, чтобы ввести дополнительную
информацию о сохраненной путевой
точке.
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 43
03 Планирование поездки
Следующий пункт назначения
Следующий пункт назначения в
маршруте передвижения
2. Нажмите ENTER или
, чтобы открыть
информацию о пункте назначения, как,
например, название, оставшееся время
в пути и расстояние от точки местонахождения автомобиля.
03
4. Перейдите к Map (Map) для каждого
пункта назначения и нажмите ENTER,
чтобы показать изображение карты для
данного пункта назначения на весь
экран.
G031658
G031512
3. Если заданы несколько пунктов назначения, нажмите ENTER вновь, чтобы
открыть информацию и изображения на
карте и для других пунктов назначения.
Next destination
Чтобы увидеть на карте следующий пункт
назначения, указанный в маршруте передвижения:
1. В главном меню перейдите вниз к Next
destination ( Next destination).
43
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 44
03 Планирование поездки
Текущая позиция
Местоположение
Цифра после GPS указывает число спутников, с которыми система поддерживает
связь.
Дорожная информация
Settings
G031537
03
Traffic Information
См. раздел Дорожная информация на стр.
56.
ВНИМАНИЕ
G031571
Дорожная информация доступна не во
всех регионах/странах.
Current position
Чтобы открыть изображение карты с местоположением автомобиля и информацией о
путевой точке, например, названии и координатах:
•
44
В главном меню перейдите вниз к
Current position ( Current position) и
нажмите ENTER или
.
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 45
03 Планирование поездки
Параметры
Варианты маршрута
Settings
ВНИМАНИЕ
Route options
1. Переходом между функциями выберите
настройку и нажмите ENTER, чтобы
сохранить заданные настройки.
Для действия этой функции необходимо
на часах автомобиля установить правильный часовой пояс.
Без автопоездов
2. Для отмены нажмите BACK.
Указать, следует ли при расчете маршрута
исключить автопоезда.
Маршрут
Без районов
При расчете маршрута выберите самую
быструю или самую короткую дорогу.
Без автомагистралей
Указать, следует ли при расчете маршрута
исключить автострады.
Без платных дорог
Указать, следует ли при расчете маршрута
исключить платные дороги.
Без паромов
Указать, следует ли при расчете маршрута
исключить автомобильные паромы.
Без пробок
Указать, должна ли система при расчете
маршрута учитывать сложные транспортные ситуации.
Без огр. по времени
Указать, должна ли система при расчете
маршрута рассматривать дороги с ограничениями по скорости.
03
Выберите район, который система должна
исключить из расчетов маршрута следова. Чтобы увидеть территония, и нажмите
рии выбрать Selected и вновь нажать
.
Возврат к исходным параметрам
Восстановить заводские установки для
опций маршрута.
•
Нажмите
ENTER.
, выберите OK и нажмите
ВНИМАНИЕ
При расчете протяженных маршрутов
система по техническим причинам может
использовать только автомагистрали.
Если вы выбрали No в отношении платных дорог и автострад, то они максимально исключены и используются
только, если другие приемлемые
варианты отсутствуют.
45
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 46
03 Планирование поездки
Исключить территорию
Исключить территорию
Указать территории, которые следует
исключить
03
Settings Route options
specified areas
Avoid
Функция используется в тех случаях, когда
вы не хотите, чтобы маршрут пролегал
через определенные районы, города или
кварталы. Система всегда исключает их из
расчета маршрута. В расчетах все же
используются автострады даже в тех районах, которые следует исключить.
1. Нажмите
и выберите Selected.
2. Чтобы указать территорию, вновь
нажмите
.
См. далее следующую главу Подменю –
исключить территорию, чтобы выполнить
соответствующие настройки.
Подменю – исключить территорию
Settings
Route options
Avoid
specified areas
Selected
•
Выберите вариант в подменю и нажмите
ENTER.
Адрес
Settings
Route options
Avoid
Map
specified areas
Selected
Используйте джойстик для перемещения
перекрестья нитей в центр района, который
следут исключить.
Внизу на карте показывается название
точки, на которой располагается перекре-
46
Укажите масштаб показа исключаемой территории на карте.
Зад.обл.для искл.
Изменить область
Указать территорию на карте
Нажмите ENTER, чтобы активировать
сохраненные ранее районы, которые отмечены крестом.
Масштаб
Сохраните указанную территорию.
Нажмите ENTER, чтобы отменить ранее
активированные районы.
, чтобы установить новые тер-
2. Выберите вариант и нажмите ENTER.
Для указания района, который следует
исключить, непосредственно на карте
используйте джойстик. См. далее следующую главу "Указать территорию на карте".
Нет
Нажмите
ритории.
1. Нажмите ENTER, чтобы открыть подменю.
Карта
Укажите адрес района, который следует
исключить. Адрес определяет центр
района.
Выбранные
стье нитей. Прямоугольником обозначен
размер района.
•
Измените размер района с помощью
джойстика.
•
Для отмены изменения нажмите BACK.
Откорректировать территорию
•
Переместите район с помощью джойстика.
•
Нажмите BACK, чтобы отменить перемещение.
Сохраните территории, которые
следует исключить
Settings
Route options
Avoid
Map
specified areas
Selected
Выберите, какие из сохраненных ранее
районов следует избегать при расчете маршрута. Они отмечаются крестом.
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 47
03 Планирование поездки
Исключить территорию
1. Перелистайте с помощью
или
,
чтобы выбрать из указанных территорий.
2. Активируйте/отмените в помощью
или
.
OK
03
Активирование районов, отмеченных крестом. Активированные районы показываются на карте.
Отмена
Отмена выполненных установок и возвращение к Route options.
47
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 48
03 Планирование поездки
Альтернативы
Меню карты
Settings
03
Карта
Мap options
Выберите здесь, какие объекты следует
показывать на карте, и расположение карты
на экране.
1. С помощью джойстика выберите функцию, которую следует изменить.
2. Нажмите ENTER, чтобы открыть функцию.
Выбор объекта
±
Нажмите
•
Выберите Show all, чтобы увидеть все
символы объектов на изображении
карты.
•
•
, чтобы открыть подменю.
Выберите Hide all, если вы не хотите
видеть символы на карте.
Выберите Show selected и нажмите
, чтобы указать, какие символы следует показывать на изображении карты.
Они активируется с помощью креста.
1. Перелистайте с помощью
или
,
чтобы выбрать из указанных символов.
2. Активируйте/отмените в помощью
или
.
3. Для сохранения нажмите ENTER.
48
Если карта спрятана, система проводит
навигацию с помощью стрелки.
Громкость голосовой навигации
Выберите значение 1- 35 для громкости
звука или Off в случае отказа от голосовой
Ориентация карты
навигации.
Указывает, что, если смотреть на карту,
будет указывать верх на карте - Север или
Направление.
Звук можно также регулировать с помощью
ручки громкости аудиосистемы во время
голосового сопровождения.
Компас
Громкость навигации
Выберите, следуе на экране показывать
компас.
Проверка установленного уровня громкости тоновым сигналом "плинг".
Текущее положение
Оставш. время/расст.
Укажите, следует ли внизу экрана указывать название улицы, на которой автомобиль находится в данный момент.
Выберите один из вариантов RTA/ ETA/
Hide.
Возврат к исходным параметрам
• RTA (Remaining Time to Arrival): Оставшееся время в пути.
Восстановить заводские установки для
опций карты.
• ETA (Estimated Time of Arrival): Расчетное
•
Формат времени
Нажмите
ENTER.
, выберите OK и нажмите
Опции навигации
Settings
Guidance options
Голос навигации
Выбрать Female/Male (мужск./женск.).
время прибытия.
Выберите 12-часовой или 24-часовой формат.
Возврат к исходным параметрам
Восстановить заводские установки для
опций навигации.
•
Нажмите
ENTER.
, выберите OK и нажмите
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 49
03 Планирование поездки
Альтернативы
Параметры системы
Settings
System options
1. С помощью джойстика осуществляется
переход между функциями.
2. Нажмите ENTER, чтобы сохранить
настройки.
Информация GPS
•
Нажмите , чтобы увидеть координаты
и адрес местоположения автомобиля, а
также число спутников, с которым
система контактирует.
О системе
Показывается информация на активированном диске карты.
3. Для отмены нажмите BACK.
Возврат к исходным параметрам
Язык
Восстановить заводские установки для
опций системы.
Выберите язык системы.
Цвет карты
Выберите между вариантами Bright,
Contrast или Dark, чтобы добиться оптимального световосприятия.
•
Нажмите
ENTER.
03
, выберите OK и нажмите
Экранная заставка
Укажите, следует ли использовать экранную заставку (экран гаснет через 30 секунд
после последнего нажатия клавиши).
Экран активируется автоматически для
проведения навигации или предоставления
какой-либо другой информации.
Помощь
Укажите, следует ли показывать текст
помощи в нижней части экрана.
Единицы измерения расстояния
Укажите, в каких единицах следует указывать расстояние (км. или мили).
49
P3; 4; 3
siggejohansson
03 Планирование поездки
Имитация
Запуск demo (имитация)
Settings
03
Start demo
Демонстрация работы системы, когда автомобиль неподвижен, путем имитации
поездки до указанного пункта назначения.
Stop demo останавливает имитацию.
ВНИМАНИЕ
Для запуска демонстрации необходимо
указать пункт назначения.
50
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 50
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 51
03 Планирование поездки
03
51
Общие сведения....................................................................................
Исключение сложных транспортных ситуаций.................................
Выбор информации..............................................................................
Чтение информации..............................................................................
Передатчики/Масштаб карты..............................................................
52
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 52
54
55
56
57
58
G029197
P3; 4; 3
siggejohansson
P3; 4; 3
siggejohansson
ИНФОРМАЦИЯ О ДОРОЖНОЙ ОБСТАНОВКЕ
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 53
04
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 54
04 Информация о дорожной обстановке
Общие сведения
Отображение и прием информации
Передаваемая дорожная информация
всегда принимается и показывается. Это
действительно даже в том случае, когда
пункт назначения не выбран.
04
Медленное движение
Способ представления дорожной информации можно определить и изменить в
Settings, см. стр. 26.
Медленное движение в обоих
направлениях
Отображение дорожной информации также
зависит от того, каким образом она передается.
Протяженность
ВНИМАНИЕ
Дорожная информация доступна не во
всех регионах/странах.
В любом масштабе до 5 км кроме символа
показывается красная или желтая линия
вдоль соответствующей дороги. Длина
линии соответствует протяженности (расстоянию) проблемного участка.
Авария
Другая информация
Протяженность
Диапазон передачи дорожной информации постоянно увеличивается.
Дорожные символы на карте
Проблемы на дорогах обозначаются символами, линиями и рамками. Они окрашены в
красный или желтый цвет.
Красный - Важная информация.
G028869
Желтый - Общая информация.
Некоторые дорожные сообщения также
содержат информацию о протяженности
дорожного препятствия.
54
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 55
04 Информация о дорожной обстановке
Исключение сложных транспортных ситуаций
Settings
Route options
Выберите, следует ли системе планировать
объезд сложных дорожных ситуаций.
Авт. уведомление
Settings Traffic information
notification
Auto.
1. Перелистайте до Avoid traffic problems
Выберите, следует ли показывать транслируемую дорожную информацию.
2. Выберите Yes или No.
да
да
Система выбирает опцию альтернативного
маршрута для объезда любой сложной
ситуации на дороге.
Из расчета маршрута система исключает
сложные дорожные ситуации.
Нет
Из расчета маршрута система не исключает
сложные дорожные ситуации.
ВНИМАНИЕ
При запуске системы около 15 минут
может уйти на загрузку дорожной
информации для данного региона.
Нет
Система не предоставляет информацию о
сложных ситуациях на дороге и планирует
маршрут по участкам с возможными дорожными проблемами.
Новый или исходный маршрут
Если система при наличии препятствия на
дороге рассчитывает альтернативный путь,
то у вас есть возможность выбора маршрута
следования.
G032213
Без пробок
На рисунке: Changed traffic situation. Use
new route? и указываются варианты
ответа, а также информация о том, что
новый маршрут окажется длиннее на 5,4 км.
04
Yes (Да)
Система проводит навигацию нового маршрута следования в объезд проблемного
участка.
No (Нет)
Система проводит навигацию вдоль оригинального маршрута до и через проблемный
участок.
Показать новый путь (Show new route)
Показывается детальная информация об
альтернативном маршруте.
55
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 56
04 Информация о дорожной обстановке
Выбор информации
G032100
Источник дор. инф.
04
Settings Traffic information
info. selection
Traffic-
Выберите, какой тип дорожной информации
следует показывать на экране.
Показать все
2. Активируйте или соответственно отмените в помощью
или
.
Дор. работы
3. Подтвердите установки с помощью
ENTER.
Скользк. дорога
Полоса прокрутки справа показывает, что в
списке имеются дополнительные варианты,
кроме тех, которые отображаются на
экране.
Проч. опасность
Знаки на карте
Закрытая дорога
Авария
Встр. движение
Отклонение
Доступна любая дорожная информация.
Скрыть все
Инф-я
Дорожная информация не показывается.
Показ. выбр.
1. Нажмите
, чтобы выбрать символы.
Выберите, какие символы дорожной
информации (дорожных сообщений)
следует системе показывать на карте и
учитывать при расчете маршрута.
Узкая дорога
Стоянка
Congestion
56
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 57
04 Информация о дорожной обстановке
Чтение информации
Чтение дорожного сообщения
4. Нажмите ENTER, чтобы прочитать
детальную информацию.
Read traffic msg.
5. Нажмите BACK, чтобы перелистать
имеющиеся сообщения.
На экране указываются дорожные сообщения, относящиеся к данному участку карты.
Кроме того, показывается детальная
информация о транспортной проблеме.
Сверху указывается район действия этого
события.
G028868
Детальная дорожная информация.
Дорожное сообщение отображается символом на экране. Чтобы прочитать дорожное
сообщение:
1. Нажмите ENTER, чтобы открыть
быстрое меню:
Кроме того, при наличии показывается следующая дополнительная информация:
•
•
протяженность
•
•
к каким дорогам относится
ограничения по скорости, ширине и
высоте транспортного средства
пр.
Район охвата дорожной информации
G029221
2. С помощью
G028880
или
Read traffic msg.
Map
Scale
G028788
Масштабом карты определяется, какой
объем дорожной информации может показываться, – чем больше область, отображаемая на экране, тем больше информации
может появиться.
04
1. Для изменения масштаба или увеличения определенного дорожного собщения на карте: Выберите масштаб для
данного района и нажмите ENTER.
2. Нажмите BACK, чтобы вернуться к
предыдущему изображению экрана.
перейдите к
и нажмите ENTER.
> Текущие сообщения указываются
красной или желтой рамкой.
3. Перелистайте сообщения с помощью
или
.
57
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 58
04 Информация о дорожной обстановке
Передатчики/Масштаб карты
Поиск/выбор станции для
дорожной информации
Settings
station
Traffic information
Search
Поиск станций
•
04
Нажмите ENTER, чтобы вести поиск
станций, транслирующих дорожную
информацию.
Выбор станции
1. Нажмите ENTER для выбора среди
существующих станций.
2. Выберите станцию с помощью
и нажмите ENTER.
или
3. Нажмите BACK, чтобы вернуться к
предыдущему изображению экрана.
Текущая станция
Показывает действующую станцию для
дорожной информации
Возврат к исходным параметрам
Восстановить заводские установки для
настройки станции.
•
58
Нажмите
ENTER.
, выберите OK и нажмите
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 59
04 Информация о дорожной обстановке
04
59
Объекты................................................................................................. 62
60
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 60
G028760
P3; 4; 3
siggejohansson
P3; 4; 3
siggejohansson
СИМВОЛЫ НА КАРТЕ
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 61
05
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 62
05 Символы на карте
Объекты
Для различных объектов на экране могут
появляться следующие символы.
ВНИМАНИЕ
В разных странах символы объектов
могут отличаться.
Заправка бензином
Прокат автомобилей
Кинотеатр
05
Кегельбан
Автобусная станция
Центр города
Аэропорт
Паромный терминал
Сжиженный природный газ
Поле для гольфа
62
Исторический памятник
Сжатый природный газ
Гостиница
Стоянка
Спорт комплекс
Зона отдыха
Пересадочная парковка
Пригородная железная дорога
Каток
Место стоянки
Железнодорожный вокзал
Ресторан
Казино
Мэрия
Общественный центр
Лыжный курорт
Концертный зал
Больниц
Торговый центр
Театр
Посёлок
Достопримечательность
Музей
Информация для туристов
Выставочный комплекс
Университет/колледж
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 63
05 Символы на карте
Объекты
Винодельня
Вольво дилер
05
63
Часто задаваемые вопросы................................................................. 66
EULA - Лицензионное соглашение...................................................... 68
Авторские права................................................................................... 71
64
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 64
G028731
P3; 4; 3
siggejohansson
P3; 4; 3
siggejohansson
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 65
06
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 66
06 Вопросы и ответы
Часто задаваемые вопросы
Позиция автомобиля на карте
неправильная
Система GPS показывает положение автомобиля с точностью около 20 метров.
Большая вероятность ошибки появляется
при движении по дорогам, проходящим
параллельно другой дороге, извилистым
дорогам, на многоуровневых дорогах и если
двигаться продолжительное время по прямой без заметных поворотов.
Высокие горы, здания, туннели, виадуки,
надземные/подземные путепроводы и пр.,
также отрицательно сказываются на качестве приема сигналов GPS. Это означает,
что точность расчетов местоположения
автомобиля снижается.
06
Система не всегда рассчитывает
самый быстрый/самый короткий
маршрут
Теоретически для выбора наилучшего пути
при расчете маршрута следования учитывается протяженность маршрута, ширина
дороги, класс дороги, количество правых и
левых поворотов, площадей и пр. Выбор
наиболее эффективного маршрута может
основываться на опыте и знании местности.
66
Система использует платные дороги,
автострады и паромы, несмотря на то,
что я выбрал исключить их из
расчетов
При расчете протяженных маршрутов
система по техническим причинам может
использовать только автомагистрали.
Если вы выбрали исключить платные дороги
и автострады, то они максимально исключены и используются только, если другие
приемлемые варианты отсутствуют.
После транспортировки
местоположение автомобиля на
карте установлено неправильно
Если автомобиль транспортировался,
например, на пароме или поезде, или таким
образом, что сигнал GPS не принимался, то
для определения правильного местоположения автомобиля может потребоваться до
пяти минут.
После отключения аккумуляторной
батареи местоположение автомобиля
на карте определено неправильно
Если от антенны GPS отключалось питание,
то для правильного приема сигналов GPS и
расчета местоположения автомобиля
может потребоваться более 5 минут.
После замены шины символ автомобиля
на экране ведет себя неустойчиво
Кроме GPS-приёмника местоположение
автомобиля и направление движения рассчитывается с участием датчика скорости
автомобиля и гиродатчика. После установки
запасного колеса или замены летних колес
на зимние система нуждается в "заучивании" размера новых колес.
Поэтому для оптимального функционирования системы может потребоваться
несколько километров пути, включая ряд
достаточно крутых поворотов.
Изображение на карте не
соответствует реальной ситуации
Такие факторы, как постоянное расширение и реконструкция дорожной сети, новые
дорожные правила и пр., которые
постоянно внедряются, означают, что база
данных цифровых карт всегда не завершена
полностью.
Данные на карте постоянно добавляются и
уточняются. Дилер Volvo может предоставить вам более точную информацию.
Дополнительную информацию о дорожных
картах и пр. см. также www.volvocars.com/
navi.
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 67
06 Вопросы и ответы
Часто задаваемые вопросы
Масштаб карты иногда изменяется
Для некоторых областей отсутствует карта
с детальной информацией. В этом случае
система автоматически изменяет увеличение.
Отсутствует ожидаемая опция меню
Проверьте выполненные установки. Выберите Reset all settings (сброс всех
настроек), чтобы вернуться к настройкам,
сделанным вначале.
Символ автомобиля на экране
прыгает вперед или крутится
Системе может потребоваться несколько
секунд для определения местоположения и
направления движения автомобиля перед
началом движения.
Отключите систему и заглушите двигатель.
Запустите вновь, но некоторое время не
трогайтесь с места.
Я собираюсь в длительную поездку,
но не хочу указывать в качестве
пункта назначения города, которые
планирую проехать. Как мне легче
всего задать маршрут передвижения?
Укажите пункт назначения прямо на карте с
помощью перекрестия нитей. Система автоматически проведет навигацию до пункта
назначения, даже если вы двигаетесь мимо
промежуточных пунктов назначения.
Что мне следует предпринять, чтобы
выбрать пункт/промежуточный пункт
назначения, которого нет на диске?
Задайте пункт назначения обычным способом. Если заданная информация не появляется: замените dvd-диск на диск с картой
указанного района.
(Полная дорожная сеть доступна на всех
дисках, но детальная информация распределена между соответствующими дисками.)
К системе прилагается несколько
дисков с картами. Как узнать, какой
диск мне необходим?
В первую очередь используйте диск, содержащий детальную информацию о вашем
районе проживания. Информацию об этом
вы можете найти на упаковке диска и на
самом диске.
Если вы планируете маршрут заграницу, то
вы должны иметь в автомобиле все диски.
См. также www.volvocars.com/navi
Почему улицы для пунктов
назначения в других странах
недоступны?
На всех дисках с картами представлена
одна и та же дорожная сеть. Детальную
информацию, такую как адреса, объекты и
т.п. можно найти на соответствующем диске
с картами для данного географического
района. В остальном dvd-диски идентичны
друг другу. Убедитесь, что вы загружаете
правильный dvd-диск.
Как мне легче всего проверить,
какой dvd-диск используется?
Информацию о версии диска и районе,
включенном в данный диск, см. Settings
System options
About.
06
Исчезнет ли мой маршрут
передвижения, если я заменю диск с
картами?
Нет, маршрут передвижения остается до
тех пор, пока вы его не удалите.
Мои диски с картами не обновлены
Для редактирования данных по картам
обратитесь с вашему дилеру Volvo.
67
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 68
06 Вопросы и ответы
EULA - Лицензионное соглашение
06
68
УВЕДОМЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАЗЫ ДАННЫХ NAVTEQ, ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ДЛЯ КОНЕЧНОГО
ПОТРЕБИТЕЛЯ.
Database и связанные с этим авторские
права и интеллектуальная собственность
или смежные права принадлежат компании
NAVTEQ или обладателям ее лицензии.
Право собственности на медиапродукты, в
которые входит Database, сохраняется за
NAVTEQ и/или вашим поставщиком уже
после того, как вы полностью оплатили всю
сумму, как это следует из данного Соглашения или аналогичного соглашения(й), на
основании которого товары были предоставлены в ваше пользование NAVTEQ и/или
вашим поставщиком.
ДАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ, ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ
СОГЛАШЕНИЕМ О ЛИЦЕНЗИИ, А НЕ
СОГЛАШЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ, ДЕЙСТВУЕТ
МЕЖДУ ВАМИ И NAVTEQ EUROPE B.V. В
ОТНОШЕНИИ ВАШЕЙ КОПИИ БАЗЫ ДАННЫХ (DATABASE) НАВИГАЦИОННЫХ КАРТ
NAVTEQ, ВКЛЮЧАЯ СОПРЯЖЕННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, МЕДИАПРОДУКТЫ И ПОЯСНЯЮЩУЮ ПЕЧАТНУЮ
ДОКУМЕНТАЦИЮ, ИЗДАННУЮ NAVTEQ
(ВХОДЯЩУЮ В "БАЗУ ДАННЫХ"). ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ ВЫ
ПРИЗНАЕТЕ И СОГЛАШАЕТЕСЬ СО ВСЕМИ
ПОЛОЖЕНИЯМИ И УСЛОВИЯМИ ДАННОГО
ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ ДЛЯ
КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ ("СОГЛАШЕНИЕ"). ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ СО ВСЕМИ
УСЛОВИЯМИ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ,
ВАМ СЛЕДУЕТ БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНО ВЕРНУТЬ БАЗУ ДАННЫХ СО ВСЕМИ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ВАШЕМУ
ПОСТАВЩИКУ ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ
ВЫПЛАТЫ.
ровать, детранслировать, декомпилировать
любые составные части данной Database за
исключением тех случаев, которые четко
предусмотрены обязательными законами
(например, национальные законы на
основе European Software Directive (91/250)
и Database Directive (96/9)). Если вам необходимо получить информацию о совместимости системы (основанную на национальном законодательстве), предусмотренную в
European Software Directive, вы должны
предоставить NAVTEQ обоснованную возможность предоставить указанную информацию на приемлемых условиях, включая
затраты, определяемые NAVTEQ.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ
NAVTEQ предоставляет вам неисключительную лицензию на использование
Database в личных целях или, если применимо, для внутренних нужд вашей компании.
Эта лицензия не включает в себя право
передачи лицензии третьему лицу.
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Database предназначена для использования
в специализированной системе, для которой она была создана. Вы не имеете права
извлекать или повторно использовать значительные части содержания Database или
воспроизводить, копировать, модифицировать, адаптировать, переводить, демонти-
ПЕРЕДАЧА ЛИЦЕНЗИИ
Вы не имеете права передавать Database
третьей стороне, за исключением случаев,
когда она инсталлируется в системе, для
которой предназначена, или когда вы не
сохраняете копии Database, при условии,
что такая передача отвечает всем положениям и условиям данного соглашения и подтверждается письменным согласием
NAVTEQ. Комплекты мульти-дисков разрешается передавать или продавать только
полным набором, предусмотренным
NAVTEQ, а не в качестве полукомплекта
последнего.
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 69
06 Вопросы и ответы
EULA - Лицензионное соглашение
ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
NAVTEQ гарантирует, что при выполнении
предупреждений, указанных ниже, приобретенная вами копия Database будет функционировать в течение 12 месяцев в соответствии с критериями по точности и полноте
функционирования, выработанными
NAVTEQ на момент приобретения вами
Database; эти критерии можно получить по
запросу у NAVTEQ. Если Database не будет
работать в соответствии с данной ограниченной гарантией, NAVTEQ приложит все
обоснованные усилия к тому, чтобы отремонтировать или заменить вашу не соответствующую требованиям копию Database.
Если эти усилия не приведут к функционированию Database в соответствии с указанными здесь гарантиями, вы сможете либо
получить обоснованную компенсацию стоимости покупки Database, или отозвать данное Соглашение. Это будет толковаться,
как ответственность NAVTEQ в полном объеме и ваше исключительное средство
судебной защиты против NAVTEQ. За
исключением случаев, прямо предусмотренных в данном разделе, NAVTEQ не
несет ответственности и не делает никаких
заявлений по применению результатов
использования Database в отношении правильности ее работы, точности результатов, достоверности или других параметров.
NAVTEQ не гарантирует, что Database свободна от ошибок, как в настоящее время,
так и в будущем. Никакая информация или
консультация в устной или письменной
форме, предоставленная NAVTEQ, вашим
поставщиком или другим лицом, не создает
гарантию или любым другим путем не расширяет диапазон действия ограниченной
гарантии, описанной выше. Ограниченная
гарантия, указанная в данном Соглашении,
действует не во вред любым юридически
установленным законам, которые действуют в рамках гарантии в отношении
скрытых дефектов.
Если вы приобрели Database не у NAVTEQ
напрямую, то вы имеете юридические права
в отношении лица, у которого вы приобрели Database, в дополнении к правам,
гарантированным NAVTEQ в силу настоящего соглашения, и вы имеете право отстаивать эти права наряду с правами на гарантию, делегированными данным документом.
ПРЕДЕЛЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В стоимости Database не учтены никакие
обязательства в отношении риска косвенных, непрямых или неограниченных прямых
убытков, которые могут возникать в связи с
использованием вами Database. В соответствии с этим NAVTEQ ни при каких условиях
не несет ответственности за любые косвен-
ные или непрямые повреждения, включая
без ограничений потери доходов, данных
или использования, понесенных вами или
любой третьей стороной, которые возникают в результате использования вами
Database, будь то в результате иска из договора или деликтного иска или по гарантии,
даже если NAVTEQ была извещена о возможности таких повреждений. В любом случае ответственность NAVTEQ за прямые
повреждения ограничивается стоимостью
вашей копии Database.
ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ И ПРЕДЕЛЫ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, УКАЗАННЫЕ В ДАННОМ СОГЛАШЕНИИ, ДЕЙСТВУЮТ НЕ ВО
ВРЕД ЛЮБЫМ ЮРИДИЧЕСКИ УСТАНОВЛЕННЫМ ЗАКОНАМ, ЕСЛИ ВЫ ПРИОБРЕЛИ DATABASE ДЛЯ ЛЮБЫХ ЦЕЛЕЙ,
КРОМЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
06
В Database может входить неточная или
неполная информация, что связано с ходом
времени, изменением обстоятельств,
использованных источников и природы
сбора полных географических сведений все это может приводить к некорректным
результатам. В Database не входит или не
отражается информация, в числе прочего, о
бытовой безопасности, ужесточении законов, чрезвычайной помощи, строительных
работах, закрытии дорог или полос движе``
69
P3; 4; 3
siggejohansson
06 Вопросы и ответы
EULA - Лицензионное соглашение
ния, ограничений по скорости или типам
транспортных средств, уклонах и подъемах
дорог, высоте мостов, ограничениях по
массе и т.п., состоянии дорог или организации движения, специальных событиях, скоплении транспорта или времени в пути.
РЕГУЛИРУЮЩИЙ ЗАКОН
06
70
Данное Соглашение регулируется законами
юрисдикции, действие которых распространяется на вас с даты приобретения
Database. Если в этот момент вы находитесь
за пределами Европейского Союза или
Швейцарии, на вас распространяется закон
юрисдикции, действующий в Европейском
Союзе или Швейцарии там, где вы приобрели Database. В других случаях или если
территориальная юрисдикция приобретения вами Database не может быть установлена, на вас распространяется действие
законов Нидерландов. Законные суды на
месте вашего проживания на момент приобретения вами Database имеют полное право
на любые решения по спору в этой связи или
в отношении данного Соглашения не во вред
права NAVTEQ возбуждать иск на месте
вашего фактического проживания.
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 70
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 71
06 Вопросы и ответы
Авторские права
Австрия
Португалия
© Bundesamt für Eich- und
Vermessungswesen.
Источник: IgeoE - Portugal.
Франция
Información geográfica propiedad del CNIG.
Source Géoroute ® IGN France & BD Carto ®
IGN France.
Швеция
Германия
Die Grundlagendaten wurden mit
Genehmigung der zuständigen Behörden
entnommen.
Испания
Based upon electronic data © National Land
Survey Sweden.
Швейцария
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
Великобритания
© Based upon Crown Copyright material.
Греция
Copyright Geomatics Ltd.
Венгрия
Copyright © 2003; Top-Map Ltd.
Италия
La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando
quale riferimento anche cartografia numerica
ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione
Toscana.
ВНИМАНИЕ
Австралия не входит в данное Соглашение, см. специальную информацию.
© 2005 - 2009 NAVTEQ All rights reserved.
Denso
06
Hereby, DENSO CORPORATION
declares that this DN-NS-020 is in
compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC.
Норвегия
Copyright © 2000; Norwegian Mapping
Authority.
Польша
© EuroGeographics.
71
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 72
07 Алфавитный указатель
B
G
В
BACK..................................................... 8, 20
GPS-приёмник.......................................... 17
Варианты маршрута................................ 45
Ввод маршрута продвижения................. 40
D
DVD-диск
для Австралии.....................................
для Европы..........................................
для России..........................................
для Среднего Востока.......................
для Южной Африки............................
замена..................................................
уход......................................................
А
22
22
22
22
22
22
23
E
ENTER................................................... 8, 20
07
72
Возвращение............................................ 37
Авт. уведомление..................................... 55
Выбор символов дорожной информации............................................................. 56
Адрес
ввести.................................................. 34
Выбор станции для дорожной информации......................................................... 58
Активирование системы............................ 8
Выкл/Выкл................................................ 13
Антенна
pазмещение............................. 15, 17, 19
Г
Б
Главный блок
pазмещение............................. 15, 17, 19
Базовые функции....................................... 8
Голосовая навигация
быстрое меню..................................... 28
Батарейка
дистанционный пульт......................... 20
Голосовые сообщения............................. 25
Быстрое меню.......................................... 28
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 73
07 Алфавитный указатель
Д
З
Действующая станция для дорожной
информации............................................. 58
Зад. для набл............................... 28, 31, 38
Демо.......................................................... 50
Задать пункт............................................. 34
Джойстик.................................................. 20
Занести точку в память........................... 42
выбранный район................................
дороги с ограничением по скорости.
паромы.................................................
платные дороги...................................
сложные дорожные ситуации............
территорию.........................................
указанные районы..............................
Динамики
pазмещение............................. 15, 17, 19
Запуск навигации............................... 34, 41
Источник дор. инф.................................. 56
Диск с картой
для Австралии.....................................
для Европы..........................................
для России..........................................
для Среднего Востока.......................
для Южной Африки............................
22
22
22
22
22
Заводские установки............................... 13
И
Изменение масштаба карты для дорожной информации...................................... 57
Изменение размера исключаемой территории..................................................... 46
46
45
45
45
45
46
45
К
Карта
точка на карте..................................... 38
Дистанционный пульт и ИК-приемник... 20
Изменения в руководстве....................... 12
Клавиатура............................................... 20
pазмещение............................. 15, 17, 19
Дорожная информация............... 15, 17, 19
трансляция.......................................... 57
Изменить область.................................... 46
Клавиши со стрелками........................ 8, 20
Изображение карты................................. 24
Компас................................................ 25, 48
Дорожные символы на карте.................. 54
ИК-приемник и дистанционный пульт. . . 20
Имитация.................................................. 50
Е
Инф. о дор. обст.
быстрое меню............................... 28, 29
Единицы измерения расстояния...... 48, 49
Информация GPS..................................... 49
Исключ.
автострады.......................................... 45
автопоезда.......................................... 45
М
07
Масштаб
изменение...................................... 38, 57
Масштаб/Текущий пункт в быстром
меню.......................................................... 28
Масштаб карты/Текущий пункт назначения в быстром меню............................ 28
73
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 74
07 Алфавитный указатель
Меню/Функции......................................... 26
Меню карты.............................................. 48
О системе
информация о диске с картами......... 49
Местоположение на карте...................... 44
П
Н
Навигация................................................. 41
Назад к исходной точке.......................... 37
Режим карты............................................ 13
Параметры системы................................ 49
Перекресток............................................. 37
Перемещение по карте............................ 31
С
Символ "Не мешай"................................. 20
Сохр. положения..................................... 37
Обзор V70/XC70....................................... 16
Поиск станции для дорожной информации............................................................. 58
Обзор XC60.............................................. 14
Последние десять пунктов назначения. 37
Сохраненная путевая точка
добавление информации................... 42
Объезд
быстрое меню..................................... 28
Почтовый индекс
поиск.................................................... 36
Сохранить точку...................................... 42
Объекты
быстрое меню............................... 28, 29
cимволы.............................................. 62
Приемное устройство TMC......... 15, 17, 19
Обзор S80................................................. 18
Объекты, как пункты назначения........... 35
Системные настройки............................. 13
Следующий пункт назначения в маршруте передвижения............................... 43
Станции для дорожной информации
поиск/выбор........................................ 58
Промежуточный пункт назначения........ 40
Протяженность........................................ 54
Опции навигации...................................... 48
Пункт назначения
задать.................................................. 34
Ориентация карты................................... 48
Пункты назначения в памяти.................. 37
Пути поиска, описанные в руководстве 12
74
Регулировка громкости голосовых
сообщений.................................... 15, 17, 19
Поиск
общие сведения.................................. 21
по точке на карте................................ 38
почтовый индекс................................. 36
О
07
Р
Т
Транспортировка автомобиля................ 66
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 75
07 Алфавитный указатель
У
Э
Удалить маршрут передвижения........... 41
Экран
уход...................................................... 23
Указания
запуск.................................................. 34
краткое руководство.. ....................... 8
Установка по умолчанию........................ 45
Установки по умолчанию........................ 13
Экранная заставка................................... 49
Я
Язык.......................................................... 49
Ф
Функции
клавиатуры и дистанционный пульт. 20
Ц
Цвет карты............................................... 49
Ч
07
Чтение дорожного сообщения............... 57
75
P3; 4; 3
siggejohansson
07 Алфавитный указатель
07
76
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 76
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 77
Примечания
77
P3; 4; 3
siggejohansson
Примечания
78
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 78
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 79
Примечания
79
P3; 4; 3
siggejohansson
Примечания
80
2008-04-07T12:36:01+02:00; Page 80
P3; 4; 3
siggejohansson
2008-04-07T17:34:59+02:00; Page 1
VOLVO XC60, V70, XC70 & S80
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI)
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&%))'Gjhh^Vc6I%-'%Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%%-!8deng^\]i'%%%"'%%-Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising