Volvo V50 2009 Руководство для владельца

Volvo V50 2009 Руководство для владельца
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:15:31+01:00; Page 1
VOLVO V50
Руководство По Эксплуатации
WEB EDITION
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&%'+%Gjhh^Vc!6I%-'%!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%%-!8deng^\]i'%%%"'%%-Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 1
УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ АВТОМОБИЛЯ
VOLVO!
СПАСИБО ЗА ВАШ ВЫБОР АВТОМОБИЛЯ VOLVO!
Мы надеемся, что Вы в течение многих лет получите
наслаждение от управления Вашим автомобилем Volvo.
Этот автомобиль создан для обеспечения комфорта и
безопасности Вам и Вашим пассажирам. Volvo — это один
из самых безопасных легковых автомобилей в мире. Ваш
Volvo разработан с учетом всех действующих требований
по безопасности и охране окружающей среды.
Для того чтобы этот автомобиль доставил Вам истинное
удовольствие, мы рекомендуем ознакомиться с информацией об оборудовании, эксплуатации и техническом обслуживании, которая содержится в данном Руководстве по
эксплуатации.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 2
Содержание
00 01 02
2
00 Введение
01 Безопасность
Важная информация................................. 8
Volvo и окружающая среда.................... 12
Ремни безопасности...............................
Система Airbag........................................
Надувные подушки безопасности
(SRS).........................................................
Активирование/отключение подушки
безопасности (SRS)*...............................
Боковая подушка безопасности (SIPSbag)...........................................................
Надувной занавес (IC).............................
WHIPS.......................................................
Когда срабатывают системы.................
Crash mode (aварийный режим).............
Безопасность детей................................
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
18
21
22
25
28
30
31
33
35
36
02 Приборы и органы
управления
Обзор, автомобили с левосторонним
управлением............................................
Обзор, автомобили с правосторонним
управлением............................................
Панель управления в двери водителя. .
Комбинированный прибор.....................
Контрольные и предупреждающие символы..........................................................
Информационный дисплей....................
Электрическое гнездо............................
Панель освещения..................................
Левый подрулевой рычаг.......................
Правый подрулевой рычаг.....................
Система поддержания постоянной скорости*.......................................................
Клавиатура на рулевом колесе*............
Регулировка положения рулевого
колеса, аварийная мигающая сигнализация........................................................
Стояночный тормоз................................
Электрические стеклоподъемники.......
Зеркала заднего вида.............................
Люк в крыше с электроприводом*........
Персональные настройки......................
46
48
50
51
53
58
61
62
65
68
71
73
74
75
76
79
83
85
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 3
Содержание
HomeLinkŸ ЕС*......................................... 89
02 03 04
03 Климатическая установка
04 Интерьер салона
Общие сведения о климатической установке........................................................ 94
Климатическая установка с ручным
управлением, АС..................................... 96
Электронная климатическая установка, ЕСС*.............................................. 99
Распределение воздуха....................... 103
Топливный обогреватель двигателя и
отопитель салона*................................ 104
Дополнительный топливный отопитель* (дизель)......................................... 107
Передние кресла...................................
Освещение салона................................
Места для хранения вещей в салоне. .
Заднее сиденье.....................................
Грузовое отделение..............................
110
113
116
120
122
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
3
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 4
Содержание
05 06 07
05 Замки и сигнализация
Пульт дистанционного управления с
плоским ключом....................................
Точки запирания...................................
Keyless drive*..........................................
Батарейка в пульте дистанционного
управления............................................
Запирание и отпирание........................
Блокировка для безопасности детей.
Охранная сигнализация*......................
4
06 Запуск двигателя и
вождение
128
131
132
135
136
139
140
Общие сведения....................................
Заправка топливом...............................
Запуск двигателя..................................
Запуск двигателя – Гибкое топливо....
Keyless drive*..........................................
Ручная коробка передач......................
Автоматическая коробка передач......
Привод на четыре колеса....................
Тормозная система...............................
DSTC – Система динамической стабилизации и силы тяги*............................
Радар парковки*....................................
BLIS* – Blind Spot Information System. .
Буксировка и эвакуация.......................
Пуск от вспомогательного источника.
Езда с прицепом....................................
Сцепное устройство*............................
Съемный буксирный крюк*..................
Погрузка.................................................
Регулировка направления света фар.
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
07 Колеса и шины
146
148
150
152
154
155
158
162
163
165
167
170
174
176
177
179
181
185
186
Общие сведения....................................
Давление воздуха в шинах...................
Треугольный знак аварийной остановки* и запасное колесо....................
Замена колес.........................................
Временная герметизация шин*............
190
195
198
200
202
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 5
Содержание
08 09 10
08 Уход за автомобилем
09 Уход и техобслуживание
Чистка.................................................... 208
Восстановление лакокрасочного
покрытия................................................ 212
Антикоррозионная защита................... 213
Плановое техобслуживание Volvo.......
Уход за автомобилем своими силами.
Капот и двигательный отсек................
Масла и жидкости.................................
Щетки стеклоочистителей...................
Аккумуляторная батарея.....................
Замена ламп накаливания....................
Предохранители....................................
216
217
218
219
224
226
228
235
10 Информационноразвлекательная система
Общие сведения....................................
Функции аудиосистемы........................
Функции радиоприемника....................
Функции CD...........................................
Структура меню – аудиосистема.........
Функции телефона*...............................
Структура меню – телефон*................
Bluetooth, "свободные руки"*...............
244
246
251
257
260
261
270
273
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
5
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 6
Содержание
11 12
11 Технические данные
Обозначение типа.................................
Размеры и массы..................................
Технические данные двигателя...........
Масло для двигателя............................
Жидкости и смазки...............................
Топливо..................................................
Катализатор..........................................
Электросистема....................................
Тип разрешения....................................
6
12 Алфавитный указатель
280
282
284
286
290
293
299
300
302
Алфавитный указатель......................... 303
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 7
Содержание
7
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 8
Введение
Важная информация
Читайте Руководство по
эксплуатации
Введение
Лучший способ познакомиться с Вашим
новым автомобилем — это прочитать
настоящее руководство, желательно до
первой поездки. Из руководства Вы можете
узнать о новых функциях, о том, как лучше
управлять автомобилем в различных ситуациях и как наиболее эффективно использовать различные свойства и возможности
автомобиля. Особое внимание уделяйте
приведенным в руководстве инструкциям по
безопасности.
Оборудование, описанное в настоящем
руководстве по эксплуатации, установлено
не на всех автомобилях . Помимо стандартного оборудования в настоящем руководстве по эксплуатации описаны также опции
(оборудование, устанавливаемое на заводеизготовителе) и некоторые аксессуары
(дополнительное оборудование, устанавливаемое позднее). Если Вы не уверены в том,
что входит в стандартный или опционный/
дополнительный комплект поставки, обратитесь к дилеру Volvo.
Автомобили Volvo комплектуются в зависимости от требований рынков сбыта и национальных или местных законов и правил.
8
Технические характеристики, особенности
конструкции и иллюстрации, приведенные в
настоящем Руководстве по эксплуатации,
не являются обязательными. Мы оставляем
за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
© Volvo Car Corporation
Опция
Все типы опций/дополнительного оборудования обозначены звездочкой .
Выбор опционного/дополнительного оборудования для различных моделей зависит от
рынка. Большинство опционного оборудования монтируется на заводе и не может
устанавливаться после выпуска автомобиля. Дополнительное оборудование устанавливается после выпуска автомобиля с
завода.
Дополнительную информацию можно получить у Вашего официального дилера Volvo.
Специальные рубрики
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Тексты под рубрикой "Предостережение" указывают на опасность получения
травм.
ВАЖНО
Тексты под рубрикой "Важно" свидетельствуют об опасности повреждения
автомобиля.
ВНИМАНИЕ
В текстах под рубрикой "Внимание"
содержатся советы или рекомендации,
которые помогут Вам использовать различные свойства и функциональные возможности автомобиля.
Сноска
В Руководстве по эксплуатации приводится
информация в виде сносок внизу страницы.
Эта информация дополняет текст, в котором указывается номер сноски. Для обозначения сноски к тексту в таблице вместо
цифр используются буквы.
Тексты сообщений
В автомобиле установлены дисплеи, на
которых появляются текстовые сообщения.
Такие сообщения приведены в Руководстве
по эксплуатации более крупным шрифтом
серого цвета. Пример такого текста приводится в текстах меню и сообщений на
информационном дисплее (например, Audio
settings).
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 9
Введение
Важная информация
Таблички
Повреждение имущества
Информация
В автомобиле имеются различные
таблички, в которых ясно и четко приводится важная информация. Эти таблички в
автомобиле по нисходящей указывают степень важности предупреждения/информации.
Символы ISO белого цвета на черном фоне,
текст/рисунок белого цвета на черном поле
сообщения. Табличка может быть окрашена
в синий цвет. Опасная ситуация. Если ее не
избежать - возможно незначительное или
среднее повреждение имущества.
G031590
G031593
G031592
Предупреждение о возможных
травмах
Символы ISO белого цвета и текст/рисунок
белого цвета на черном поле сообщения.
Списки операций
В Руководстве по эксплуатации процедуры,
которые необходимо выполнять в определенной последовательности, пронумерованы.
Символы ISO черного цвета на желтом фоне
предупреждения, текст/рисунок белого
цвета на черном поле сообщения. Опасная
ситуация. Если ее не избежать - серьезные
травмы или смертельный исход.
9
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 10
Введение
Важная информация
Если поэтапная инструкция оснащена
серией рисунков, то нумерация каждого
момента аналогична соответствующему
рисунку.
Серии рисунков сопровождаются пронумерованными списками с буквенными
обозначениями, в которых взаимный
порядок инструкций может отличаться.
Стрелки с цифрами и без цифр используются для наглядности перемещений.
Если к поэтапной инструкции отсутствует
серия из рисунков, то различные этапы обозначаются обычными цифрами.
Списки позиций
Для обозначения различных участков на
обзорных рисунках используются красные кружки с цифрой. Эта же цифра
приводится в списке позиций с описанием объекта, соответствующего данному рисунку.
Маркированные списки
При перечислении в Руководстве по
эксплуатации используется маркированный
список.
Пример:
•
•
10
Охлаждающая жидкость
Масло для двигателя
Продолжение следует
`` Если раздел продолжается на следующем развороте, данный символ расположен
справа внизу.
Запись данных
Один или несколько компьютеров в Вашем
автомобиле Volvo могут осуществлять регистрацию подробной информации. Эта
информация, предназначенная для использования с целью дальнейшего повышения
безопасности и диагностики неисправностей в некоторых системах автомобиля,
может содержать данные о частоте использования ремней безопасности водителем и
пассажирами, информации о состоянии
различных систем и модулей автомобиля, а
также информации о состоянии двигателя,
дроссельной заслонки, рулевого управления, тормозов и других систем. Эта информация может включать в себя данные о
манере управления автомобилем. Помимо
прочего, такая информация может содержать данные о скорости автомобиля,
использовании педалей тормоза и газа,
поворотах рулевого колеса. Эти последние
данные могут храниться в памяти ограниченный период времени, в течение которого
автомобиль находится в движение перед и
во время столкновения или в аварийной
ситуации. Volvo Car Corporation не будет
способствовать разглашению этой сохраненной информации без Вашего согласия.
Однако Volvo Car Corporation может быть
вынуждена предоставить данную информацию третьим лицам в соответствии с требованиями национального законодательства.
В общем случае Volvo Car Corporation и ее
официальные станции техобслуживания
вправе считывать и использовать данную
информацию.
Аксессуары и дополнительная
оснастка
Неправильное подсоединение или установка дополнительного оборудования могут
отрицательно повлиять на электронную
систему автомобиля. Некоторые аксессуары функционируют только при условии,
что соответствующее программное обеспечение установлено в компьютерной системе
Вашего автомобиля. Поэтому перед установкой дополнительных принадлежностей,
подключаемых или влияющих на электрическую систему автомобиля, обязательно
обратитесь на официальную станцию техобслуживания Volvo.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 11
Введение
Важная информация
Информация в сети Интернет
На сайте www.volvocars.com можно найти
дополнительную информацию о вашем
автомобиле.
11
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 12
Введение
Volvo и окружающая среда
G000000
Экологическая концепция Volvo Car Corporation
12
Забота об окружающей среде является
одним из основополагающих принципов
деятельности всех подразделений Volvo Car
Corporation. Мы также верим, что наши клиенты разделяют нашу заботу об окружающей среде.
14001, в соответствии с которым действуют
все наши заводы и большинство других
наших подразделений. Мы требуем также,
чтобы и наши партнеры систематически
занимались вопросами охраны окружающей
среды.
Ваш автомобиль Volvo отвечает жестким
международным стандартам по охране
окружающей среды и, кроме того, изготавливается на одном из самых экологически
чистых и ресурсосберегающих заводов в
мире. Volvo Car Corporation сертифицирован
согласно глобальному сертификату ISO,
включающему экологический стандарт ISO
Всем автомобилям Volvo выдается экологическая справка EPI (Environmental Product
Information), с помощью которой Вы можете
проследить воздействие на окружающую
среду в течение всего срока службы автомобиля.
Более подробно см. сайт:
www.volvocars.com/EPI.
Расход топлива
Все автомобили Volvo конкурентоспособны
в отношении расхода топлива в соответствующих классах. Чем меньше расход топлива, тем ниже в общем случае уровень
выбросов двуокиси углерода — газа, создающего парниковый эффект.
Расход топлива зависит от водителя. С
дополнительной информацией можно ознакомиться в рубрике Охрана окружающей
среды, расположенной ниже.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 13
Введение
Volvo и окружающая среда
Эффективная очистка отработавших
газов
Ваш автомобиль Volvo изготовлен в соответствии с концепцией "Чистота внутри и
снаружи" – концепция, которая предусматривает как чистую среду в салоне, так и
высокую степень очистки отработанных
газов. Во многих случаях уровень выбросов
отработанных газов намного ниже действующих нормативов.
Чистый воздух в салоне
Фильтр в салоне препятствует проникновению в салон пыли и пыльцы через воздухозаборник.
Совершенная система контроля качества
воздуха IAQS* (Interior Air Quality System),
следит за тем, чтобы воздух, поступающий
в салон, был чище, чем снаружи в транспортном потоке.
Система состоит из электронного датчика и
угольного фильтра. Поступающий воздух
постоянно контролируется, и воздухозаборник закрывается при повышенном
содержании некоторых вредных для здоровья газов, например, оксида углерода.
Подобная ситуация может встречаться,
например, в плотном транспортном потоке,
пробках или туннелях.
1
Угольный фильтр препятствует поступлению оксидов азота, приповерхностного
озона и углеводородов.
Стандарт для текстильных покрытий
В салоне Volvo создается уютная и приятная
атмосфера даже для страдающих контактной аллергией и астмой. Особое внимание
уделено выбору экологически безопасных
материалов, которые отвечают требованиям стандарта Oeko-Tex 100 1 - большой
успех в создании еще более здорового климата в салоне.
Сертификации согласно Оеko-Tex подлежат, например, ремни безопасности,
коврики и текстиль. Дубильные вещества
для кожаной обивки, отвечающие требованиям этого стандарта, не содержат хрома, а
в них входят растительные вещества.
Станции техобслуживания Volvo и
экология
Регулярное обслуживание создает условия
для увеличения срока службы автомобиля с
сохранением низкого расхода топлива. Это
способствует сохранению более чистой
окружающей среды. Ваш автомобиль становится частью нашей системы, если Вы доверяете мастерским Volvo проводить сервис и
обслуживание автомобиля. Мы уделяем
внимание организации помещений в наших
мастерских с целью предотвращения проливов и выбросов в окружающую среду.
Персонал наших станций техобслуживания
обладает необходимыми знаниями и оборудованием, что гарантирует максимальную
экологическую безопасность.
Охрана окружающей среды
Вы можете внести свой вклад в охрану окружающей среды, например, экономичным
вождением, а также выполняя рекомендации по уходу и техобслуживанию автомобиля, приведенные в Руководстве по
эксплуатации.
Несколько советов по защите окружающей
среды (дополнительные советы о том, как
можно снизить воздействие на окружающую среду, и экономичном вождении см.
стр. 146):
•
Для низкого расхода топлива поддерживайте в шинах давление ECO, см.
стр. 195.
•
Груз на крыше и лыжный кофр увеличивают сопротивление воздуха, в связи с
чем повышается расход топлива. Снимайте их сразу же после использования.
Более подробно см. www.oekotex.com
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
13
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 14
Введение
Volvo и окружающая среда
14
•
Не возите в автомобиле ненужные вещи.
Чем тяжелее груз, тем выше расход топлива.
•
Если в автомобиле установлен предпусковой подогреватель, обязательно
включайте его перед холодным пуском.
Это позволяет уменьшить расход топлива и выбросы в атмосферу.
•
Ведите автомобиль плавно, избегая резких торможений.
•
Используйте максимально высокую
передачу. На низких оборотах двигатель
расходует меньше топлива.
•
•
Притормаживайте двигателем.
•
Утилизируйте опасные для окружающей
среды отходы, например, батарейки и
масло, экологически безопасным способом. Если Вы не знаете точно, как поступить с этими отходами, спросите совета
на официальной станции техобслуживания Volvo.
•
Регулярно проводите техобслуживание
автомобиля.
•
Расход топлива значительно возрастает на высоких скоростях в связи с увеличением сопротивления воздуха. При
Не допускайте работу двигателя на
холостых оборотах. Выполняйте местные предписания. Выключайте двигатель при длительном ожидании.
увеличении скорости в два раза сопротивление воздуха возрастает в 4 раза.
Следуя этим советам, Вы добьетесь экономии топлива без каких-либо негативных
последствий для продолжительности или
комфортности поездки. Вы сбережете свой
автомобиль, деньги и ресурсы планеты.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 15
Введение
15
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 16
Ремни безопасности.............................................................................
Система Airbag......................................................................................
Надувные подушки безопасности (SRS).............................................
Активирование/отключение подушки безопасности (SRS)*..............
Боковая подушка безопасности (SIPS-bag)........................................
Надувной занавес (IC)...........................................................................
WHIPS.....................................................................................................
Когда срабатывают системы...............................................................
Crash mode (aварийный режим)...........................................................
Безопасность детей..............................................................................
16
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
18
21
22
25
28
30
31
33
35
36
G020871
V50; 7; 3
evastarck
V50; 7; 3
evastarck
БЕЗОПАСНОСТЬ
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 17
01
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 18
01 Безопасность
01
Ремни безопасности
Общая информация
Пристегивание ремня безопасности
±
Медленно вытяните ремень безопасности и застегните его, вставив язычок
в замок. Громкий щелчок указывает на
фиксацию ремня безопасности.
Как отстегнуть ремень безопасности
G020104
±
Натягивание набедренной части ремня, которая должна располагаться как можно ниже
Если не пристегнуть ремень безопасности,
резкое торможение может иметь серьезные
последствия. Поэтому проверьте, чтобы все
пассажиры пристегнули ремни безопасности. Для того чтобы ремень безопасностиобеспечивал максимальную защиту,
необходимо, чтобы он плотно прилегал к
телу. Не отклоняйте спинку сидения слишком далеко назад. Ремень безопасности
рассчитан так, чтобы обеспечивать защиту
при нормальной посадке.
18
Нажмите на красную кнопку в замке и
дайте катушке втянуть ремень безопасности. Если ремень безопасности втягивается не полностью, заправьте его
вручную, чтобы он не провисал.
Ремень безопасности блокируется и не
вытягивается:
•
•
•
если вытягивать его резко
во время торможения и ускорения
если автомобиль сильно наклонен.
Всегда помните следующее:
•
нельзя использовать застежки и т.п.,
мешающие нормальному прилеганию
ремня безопасности
•
необходимо следить, чтобы ремень
безопасности не был перекручен и не
зацепился за что-либо
•
набедренная часть ремня должна располагаться низко (не на животе)
•
необходимо натянуть набедренную
ленту поверх бедер, протянув диагональную ленту, как показано на рисунке.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Ремень безопасности и подушка безопасности срабатывают согласованно.
Если ремень безопасности не пристегнут
или используется неправильно, это
может снизить защитные свойства
надувной подушки безопасности в случае столкновения.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Каждый ремень безопасности рассчитан
только на одного человека.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Запрещается самостоятельно вносить
изменения или ремонтировать ремень
безопасности. Обращайтесь на официальную станцию технического обслуживания Volvo. Если ремень безопасности подвергается большой нагрузке,
например, при столкновении, весь
ремень безопасности следует заменить.
Даже если ремень безопасности выглядит неповрежденным, его защитные
свойства могут быть частично утрачены.
Заменяйте также изношенный и поврежденный ремень безопасности. Новый
ремень безопасности должен быть одобрен и предназначен для установки на то
же место, что и заменяемый.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 19
01 Безопасность
Ремни безопасности
Беременные женщины и ремни
безопасности
Вследствие того, что беременность изменяет фигуру спереди, беременным водителям следует регулировать кресло и рулевое
колесо с тем, чтобы не терять возможность
управлять автомобилем (это означает, что
водитель должен легко доставать рулевое
колесо и ножные педали). Устанавливайте
максимально возможное расстояние между
животом и рулевым колесом.
ние расположено в потолочной консоли и в
комбинированном приборе.
Детские кресла не включены в систему
напоминания о ремне безопасности.
Заднее сиденье
Напоминание о ремне безопасности на
заднем сидении состоит из двух подфункций:
•
Информирует о том, какие ремни безопасности используются на заднем сидении. Сообщение появляется на информационном дисплее при использовании
ремней безопасности или открытии
задних дверей. Сообщение удаляется
автоматически прим. через 30 секунд,
но может также подтверждаться вручную нажатием клавиши READ.
•
Напоминает о том, что во время движения отстегнут один из ремней безопасности на заднем сидении. Напоминание
поступает в виде сообщения на информационном дисплее в сочетании со звуковым и световым сигналом. Напоминание аннулируется, если ремень безопасности вновь пристегивается, но может
также подтверждаться вручную нажатием клавиши READ.
Беременным следует обязательно пользоваться ремнем безопасности. При этом
очень важно правильно использовать
ремень безопасности. Он должен плотно
прилегать к плечу, а диагональная часть
ремня должна располагаться посередине на
груди и сбоку живота. Набедренная часть
ремня безопасности должна плоско лежать
на бедрах как можно ниже под животом – не
допускайте, чтобы она скользила вверх по
животу. Необходимо, чтобы ремень безопасности плотно прилегал к телу, не провисая без необходимости. Следите также за
тем, чтобы ремень не был перекручен.
G018084
G020105
Напоминание о ремне безопасности
Напоминание пассажирам, не пристегнутым
ремнями безопасности, подается в виде
звукового и светового сигнала. Звуковое
напоминание зависит от скорости, а иногда
подается по времени. Световое напомина-
01
К сообщению на информационном дисплее,
показывающему, какие ремни безопасности
используются, имеется постоянный доступ.
``
19
V50; 7; 3
evastarck
01 Безопасность
01
Ремни безопасности
Чтобы просмотреть сохраненные сообщения, нажмите клавишу READ.
Некоторые рынки
Напоминание водителю, не пристегнутому
ремнем безопасности, подается в виде звукового и светового сигнала. На низкой скорости звуковое напоминание подается первые шесть секунд.
Натяжитель ремня безопасности
Все ремни безопасности оснащены преднатяжителем ремня. Механизм в преднатяжителе ремня натягивает ремень безопасности во время достаточно сильного
столкновения. При этом ремень безопасности более эффективно удерживает пассажира.
20
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 20
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 21
01 Безопасность
Система Airbag
Предупреждающий символ в
комбинированном приборе
Если это необходимо, то одновременно с предупреждающим
символом на дисплее появляется сообщение. Если предупреждающий символ неисправен, загорается предупреждающий треугольник, и на дисплее
появляется сообщение:
ВОЗД.ПОДУШ. SRS ТРЕБУЕТ
ОБСЛУЖ или ВОЗД.ПОДУШ. SRS
ТРЕБ.СРОЧ.ОБСЛУЖ. Безотлагательно
свяжитесь с официальной станции технического обслуживания Volvo.
G029041
1
Работа системы Airbag постоянно контролируется модулем управления системы.
Предупреждающий символ в комбинированном приборе включается при повороте
ключа запуска в положение I, II или III. Символ гаснет прим. через 6 секунд, если
система Airbag1 исправна.
1
01
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Если предупреждающий символ
системы Airbag продолжает гореть или
загорается во время движения, это указывает на нарушение в работе системы
Airbag. Этот символ сигнализирует о
неисправности в системе ремней безопасности, SIPS, системе SRS или IC.
Незамедлительно обратитесь на официальную станцию техобслуживания
Volvo.
Входят SRS и преднатяжитель ремня, SIPS и IC.
21
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 22
01 Безопасность
01
Надувные подушки безопасности (SRS)
Система подушек безопасности
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
ВНИМАНИЕ
G020111
Ремонт может выполняться только на
официальной станции техобслуживания
Volvo. Любое вмешательство в систему
подушек безопасности может привести к
ее неправильному функционированию и,
как следствие, к серьезным травмам.
22
При столкновении возможна ситуация,
когда срабатывает только одна подушка
безопасности (или ни одной). Система
подушек безопасности распознает силу,
приложенную к автомобилю при столкновении, и реагирует на это срабатыванием одной или нескольких надувных
подушек безопасности.
Действие подушек безопасности также
соизмеряется с силой удара, приложенной к автомобилю при столкновении.
G020110
Система SRS, автомобиль с левосторонним
управлением
Система состоит из подушек безопасности
и датчиков. Датчики реагируют на достаточно сильное столкновение, и подушка/
подушки безопасности надуваются, одновременно нагреваясь при этом. Для амортизации удара подушка безопасности выпускает воздух при сжатии. При этом в
автомобиле образуется небольшое количество дыма, что абсолютно нормально.
Весь процесс, включая надувание и сдувание подушки безопасности, происходит в
десятые доли секунды.
Датчики реагирует по-разному в зависимости от силы столкновения и от того,
пристегнут ли ремень безопасности
водителя или пассажира соответственно.
Система SRS, автомобиль с правосторонним
управлением
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 23
01 Безопасность
Надувные подушки безопасности (SRS)
Подушка безопасности (SRS) на
стороне водителя
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Ремень безопасности и подушка безопасности срабатывают согласованно.
Если ремень безопасности не пристегнут
или используется неправильно, это
может снизить защитные свойства
надувной подушки безопасности в случае столкновения.
Надувная подушка безопасности
(SRS) на стороне пассажира
В дополнение к ремню безопасности на стороне водителя автомобиль оснащен надувной подушкой безопасности SRS
(Supplemental Restraint System). Эта
подушка сложена в центральной части
рулевого колеса. Такое рулевое колесо
имеет маркировку SRS AIRBAG.
G020109
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не кладите какие-либо предметы перед
или на приборную панель там, где находится надувная подушка безопасности
пассажира.
G020108
G020113
Расположение надувной подушки безопасности на стороне пассажира, автомобили с
левосторонним и правосторонним управлением соответственно
01
В дополнение к ремню безопасности на стороне пассажира автомобиль оснащен
``
23
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 24
01 Безопасность
Надувные подушки безопасности (SRS)
01
надувной подушкой безопасности 1, которая
в сложенном виде находится в отделении
над перчаточным ящиком, Такая панель
имеет маркировку SRS AIRBAG.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Запрещено сажать детей в детское
кресло или опорную подушку на переднем сидении, если надувная подушка
безопасности (SRS) активирована.2
G032243
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Для максимальной травмобезопасности
при срабатывании надувной подушки
безопасности пассажир должен сидеть
как можно прямее, его ноги должны стоять на полу, а спина опираться на спинку
кресла. Ремень безопасности должен
быть натянут и пристегнут.
Расположение таблички для подушки безопасности на стороне переднего пассажира
Не разрешайте детям стоять или сидеть
перед креслом пассажира. На переднем
сиденье запрещено сидеть пассажирам
ростом менее 140 см, если подушка
безопасности (SRS) активирована.
Нарушение вышеперечисленных правил
может быть опасно для жизни ребенка.
1
2
24
Не на всех автомобилях имеются надувные подушки безопасности (SRS) на стороне пассажира. От нее можно отказаться при покупке.
Информацию об активированной/отключенной подушке безопасности (SRS) см. стр. 25.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 25
01 Безопасность
Активирование/отключение подушки безопасности (SRS)*
Общая информация
Подушку безопасности (SRS) на стороне
пассажира можно отключить, если в автомобиле установлен переключатель PACOS.
Информацию об том, как активировать/
отключить подушку см. в разделе Активирование/отключение.
Отключение с помощью ключа/
переключатель
Переключатель подушки безопасности пассажира (PACOS) расположен в торце приборной панели на стороне пассажира и
доступен, когда дверь открыта (см. в разделе Переключатель PACOS). Контролируйте положение переключателя. Для изменения положения переключателя Volvo
рекомендует пользоваться плоским ключом.
Информацию о плоском ключе, см.
стр. 129.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Нарушение вышеперечисленных правил
может быть опасно для жизни.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Активирование/отключение
Если автомобиль оснащен подушкой
безопасности (SRS) на стороне пассажира впереди, а переключатель (PACOS)
отсутствует, то подушка безопасности
всегда активирована.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Запрещено сажать детей в детское
кресло или на опорную подушку на
переднем сиденье, если надувная
подушка безопасности активирована и
горит символ
в потолочной консоли. Нарушение этого правила может
быть опасно для жизни ребенка.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не разрешайте пассажиру находиться на
этом месте, если текстовое сообщение в
потолочной панели указывает, что
подушка безопасности (SRS) отключена,
и одновременно в комбинированном
приборе показывается предупреждающий символ системы Airbag. Это указывает на наличие серьезной неисправности. Безотлагательно обратитесь на
официальную станцию техобслуживания Volvo.
G019800
Отключение с помощью ключа PACOS
01
Расположение переключателя.
Подушка безопасности активирована.
Если переключатель находится в этом
положении, пассажир ростом выше
140 см может сидеть на переднем
кресле, а ребенок в детском кресле и на
опорной подушке никогда не должен
сидеть на этом месте.
Подушка безопасности отключена. Если
переключатель находится в этом положении, ребенок в детском кресле или на
опорной подушке может сидеть на месте
пассажира на переднем сидении, а пассажирам ростом выше 140 см запрещается занимать это место.
``
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
25
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 26
01 Безопасность
01
Активирование/отключение подушки безопасности (SRS)*
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Messages
Активированная подушка безопасности (место пассажира):
Ребенку в детском кресле или на опорной подушке запрещается сидеть на
месте пассажира на переднем сидении,
если подушка активирована. Это относится ко всем лицам ростом менее
140 см.
2
Нарушение вышеперечисленных правил
может быть опасно для жизни.
G018082
На переднем сиденье запрещено сидеть
пассажирам ростом выше 140 см, если
подушка безопасности отключена.
Индикация, указывающая на отключенную
подушку безопасности (SRS) на стороне пассажира.
Текстовое сообщение и символ в потолочной панели указывают, что подушка безопасности (SRS) на стороне переднего пассажира отключена (см. предыдущий рисунок).
26
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
G018083
Отключенная подушка безопасности
(место пассажира):
Индикация, указывающая на включенное положение подушки безопасности (SRS) на стороне
пассажира.
Предупреждающий символ в потолочной
консоли указывает на включенное положение подушки безопасности (SRS) на стороне
переднего пассажира (см. предыдущий
рисунок).
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 27
01 Безопасность
Активирование/отключение подушки безопасности (SRS)*
01
ВНИМАНИЕ
При установке дистанционного пульта в
положение зажигания II или III в комбинированном приборе в течение прим. 6
секунд показывается предупреждающий
символ подушки безопасности см.
стр. 21.
Затем включается индикация в потолочной консоли, которая показывает, что
подушка безопасности пассажира
исправна. Дополнительную информацию
о различных положениях зажигания см.
стр. 150.
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
27
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 28
01 Безопасность
Боковая подушка безопасности (SIPS-bag)
01
Боковая подушка безопасности –
SIPS-bag
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Ремонт может выполняться только на
официальной станции техобслуживания
Volvo.
Любое вмешательство в систему подушек SIPS может привести к ее неправильному функционированию и, как
следствие, к серьезным травмам.
G020118
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Между внешней боковой поверхностью
сиденья и панелью двери не должны
находиться посторонние предметы, так
как эта зона находиться в пределах
досягаемости боковой подушки безопасности.
Расположение боковых подушек безопасности
При боковом столкновении SIPS (Side
Impact Protection System) направляет большую часть силы удара на балки, стойки, пол,
крышу и другие элементы кузова автомобиля. Боковые подушки безопасности на
стороне водителя и пассажира защищают
грудь и являются важным элементом SIPS.
Боковая подушка безопасности смонтирована на раме в спинке переднего сидения.
1
28
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Используйте только чехлы, одобренные
для использования Volvo. Другие чехлы
могут помешать функционированию
боковых подушек безопасности.
Информацию об активированной/отключенной подушке безопасности (SRS) см. стр. 25.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Боковая подушка безопасности является дополнением к ремню безопасности. Обязательно пристегивайтесь
ремнем безопасности.
Детское кресло и боковая подушка
безопасности
Боковая подушка безопасности не снижает
защитные свойства автомобиля в отношении детского кресла или детской опорной
подушки.
Детское кресло/опорная подушка может
размещаться на переднем сиденье только,
если автомобиль не оборудован активируемой 1 подушкой безопасности на стороне
пассажира.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 29
01 Безопасность
Боковая подушка безопасности (SIPS-bag)
01
Место водителя, автомобиль с левосторонним
управлением
Место пассажира, автомобиль с левосторонним управлением
G032246
G025316
G025315
Подушка SIPS
Расположение таблички для боковой подушки
безопасности на стороне водителя, автомобиль с левосторонним управлением.
Система подушек SIPS состоит из боковых
подушек безопасности и датчиков. При
достаточно сильном столкновении датчики
реагируют, и боковая подушка надувается.
Боковая подушка безопасности надувается
между пассажиром и дверной панелью и тем
самым гасит силу удара, направленную на
пассажира, в момент столкновения. Когда в
момент удара подушка сдавливается, она
сдувается. Обычно боковая подушка безопасности срабатывает только на стороне
удара.
29
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 30
01 Безопасность
01
Надувной занавес (IC)
Назначение
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
G019985
Запрещается вешать или крепить тяжелые предметы за ручки, расположенные
в крыше. Крючок предназначен только
для легкой верхней одежды (но не для
твердых предметов, таких как, например, зонты).
Не вкручивайте и не монтируйте чтолибо на внутренней облицовке потолка,
стойках дверей или боковых панелях.
Это может снизить защитные свойства
автомобиля. В этих зонах можно устанавливать только оригинальные детали,
одобренные Volvo.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Надувной занавес IC (Inflatable Curtain) является дополнением к SIPS и подушкам безопасности. Он смонтирован в облицовке
потолка вдоль боковин автомобиля и защищает все внешние места автомобиля. При
достаточно сильном столкновении датчики
реагируют, и занавес надувается. Надувной
занавес помогает во время столкновения
защитить голову водителя и пассажиров от
ударов о внутренние поверхности автомобиля.
Груз в автомобиле должен располагаться на 50 мм ниже верхнего края боковых стекол. В противном случае может
пропасть защитный эффект надувного
занавеса, спрятанного за обшивкой
потолка автомобиля.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Надувной занавес является дополнением к ремню безопасности.
Обязательно пристегивайтесь ремнем
безопасности.
30
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 31
01 Безопасность
WHIPS
01
G020347
Защита от плетевых травм шеи – WHIPS
Система WHIPS (Whiplash Protection System)
состоит из энергопоглощающей спинки и
специально адаптированного к данной
системе подголовника в передних сидениях.
Система активируется в момент удара
сзади, и ее срабатывание зависит от угла
удара, скорости и вида транспортного средства, нанесшего удар.
Функции кресла
При активировании системы WHIPS спинки
передних кресел откидываются назад,
изменяя положение водителя и пассажира
на переднем сиденье. Это снижает опасность повреждения шейных позвонков при
резком ударе, т.н. плетевых травмы.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Система WHIPS является дополнением к
ремню безопасности. Обязательно пристегивайтесь ремнем безопасности.
Запрещается самостоятельно видоизменять или ремонтировать кресло или
систему WHIPS. Обращайтесь на официальную станцию технического обслуживания Volvo.
Система WHIPS и детское кресло/
опорная подушка
Система WHIPS не снижает защитные
свойства детского кресла или детской
опорной подушки.
Правильное положение на сиденье
Максимальная защита водителя и пассажира на переднем сиденье обеспечивается,
когда они сидят посередине своих сидений
с минимальным расстоянием между головой
и подголовником.
``
31
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 32
01 Безопасность
01
WHIPS
Не создавайте помех для
функционирования системы WHIPS
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Если сиденье подвергается сильной
перегрузке, например, в момент удара
сзади, систему WHIPS следует проверить на официальной станции техобслуживания Volvo.
G020125
G020126
Защитные свойства системы WHIPS
могут быть частично утрачены, даже
если кресло не имеет видимых повреждений.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не кладите коробки и другой аналогичный багаж так, чтобы он оказался зажатым между подушкой заднего сидения и
спинкой переднего сидения. Не создавайте помех функционированию
системы WHIPS.
32
Если спинка заднего сидения опущена
вниз, следует переместить переднее
кресло вперед так, чтобы оно не соприкасалось с опущенной спинкой.
Обратитесь на официальную станцию
техобслуживания Volvo для проверки
системы даже после незначительного
наезда сзади.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 33
01 Безопасность
Когда срабатывают системы
01
Активирование систем
Система
Активируется
Преднатяжитель ремня безопасности, передние сидения
При фронтальном и/или боковом столкновении и/или наезде сзади
Преднатяжитель ремня безопасности, внешние места
заднего сидения
При фронтальном столкновении
Надувные подушки безопасности SRS
При фронтальном столкновении A
Боковые надувные подушки безопасности SIPS
При боковом столкновении
Надувной занавес IC
При боковом столкновении
Защита от плетевых травм шеи, WHIPS
При наезде сзади
A
В результате столкновения автомобиль может быть сильно деформирован, но подушки безопасности при этом могут не срабатывать. На способ активирования различных систем
безопасности автомобиля влияют ряд факторов, как, например, жесткость и вес объекта столкновения, скорость автомобиля, угол, под которым произошло столкновение и пр.
Если надувные подушки безопасности сработали, рекомендуется следующее:
•
Эвакуируйте автомобиль на официальную станцию технического обслуживания Volvо. Запрещается управлять автомобилем со сработавшими подушками
безопасности.
•
Предоставьте официальной станции
техобслуживания Volvo заменить компоненты системы безопасности автомобиля.
•
Обязательно обратитесь к врачу.
ВНИМАНИЕ
Активирование системы SRS, SIPS, IC и
ремней безопасности во время столкновения происходит только однократно.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Модуль управления системой Airbag расположен в центральной консоли. Если
центральная консоль окажется погруженной в воду или другую жидкость,
отсоедините провода аккумуляторной
батареи. Не пытайтесь запустить двигатель, так как могут сработать подушки
безопасности. Эвакуируйте автомобиль
на официальную станцию технического
обслуживания Volvо.
``
33
V50; 7; 3
evastarck
01 Безопасность
01
Когда срабатывают системы
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Запрещается управлять автомобилем со
сработавшими подушками безопасности. Это может затруднить управление автомобилем. Другие системы
защиты также могут быть повреждены.
Интенсивное задымление и запыление
во время срабатывания подушек может
вызвать раздражение/травмы глаз и
кожи. В этом случае промойте холодной
водой. Быстрое срабатывание подушек
безопасности в сочетании с материалом
подушек может также вызвать ожоги
кожи и раздражение вследствие трения.
34
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 34
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 35
01 Безопасность
Crash mode (aварийный режим)
Вождение после столкновения
Попытка пуска двигателя
Сначала убедитесь, что из автомобиля не
вытекает топливо. Запах топлива также не
допускается.
G029042
Если все выглядит нормально, то после проверки отсутствия утечки топлива можно
попытаться завести двигатель.
Если автомобиль участвовал в столкновении, на информационном дисплее может
появиться текст АВАРИЙН. РЕЖИМ СМ.
РУКОВОДСТВО. Это означает, что не все
функции автомобиля выполняются в полном объеме. Аварийный режим – это защита,
которая задействуется, когда во время
столкновения могли быть повреждены важные функции автомобиля, например, топливопроводы, датчики одной из систем
защиты или система тормозов.
Сначала выньте ключ из замка зажигания и
вновь вставьте его на место. Электронные
системы автомобиля попытаются самовосстановиться до нормального состояния.
После этого попытайтесь запустить двигатель. Если АВАРИЙН. РЕЖИМ СМ.
РУКОВОДСТВО, по-прежнему, остается
на дисплее, автомобилем запрещается
управлять или буксировать. Скрытые
повреждения могут препятствовать управлению автомобилем во время движения,
даже если Вам кажется, что автомобиль не
потерял управление.
Перемещение
Если NORMAL MODE показывается после
сброса АВАРИЙН. РЕЖИМ СМ.
РУКОВОДСТВО, автомобиль можно осторожно убрать с проезжей части. Не перемещайте автомобиль дальше, чем это необходимо.
01
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать автомобиль или возвращать
электронику в исходное положение
после регистрации аварийного режима.
Это может привести к травмам или
неправильной работе систем автомобиля. Доверьте официальной станции
техобслуживания Volvo провести проверку и возврат автомобиля в NORMAL
MODE, после того как был показан
АВАРИЙН. РЕЖИМ СМ.
РУКОВОДСТВО.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Ни при каких обстоятельствах не запускайте двигатель после появления сообщения АВАРИЙН. РЕЖИМ СМ.
РУКОВОДСТВО, если чувствуется
запах топлива. Без промедления
покиньте автомобиль.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Если автомобиль остается в аварийном
режиме, его запрещается буксировать.
Его следует эвакуировать с места аварии на официальную станцию техобслуживания Volvo.
35
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 36
01 Безопасность
Безопасность детей
01
Дети должны сидеть так, чтобы им
было удобно и безопасно
Место ребенка в автомобиле и необходимое
оборудование выбирается в зависимости от
веса и роста ребенка. Подробную информацию см. стр. 38.
ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ
С вопросами по монтажу оборудования
для безопасности детей обращайтесь к
его изготовителю за более четкими
инструкциями.
При использовании изделий для безопасности детей необходимо ознакомиться с прилагаемыми к этим изделиям
инструкциями по монтажу.
Не закрепляйте крепежные ленты детского
кресла на штоке продольного перемещения
кресла, пружинах или различных направляющих и балках под сидением. Острые
края могут повредить крепежные ленты.
Детские кресла
В разных странах существуют разные
правила, регламентирующие размещение ребенка в автомобиле. Ознакомьтесь с действующими правилами.
Спинка детского кресла должна опираться
на панель инструментов. Это относится к
автомобилям, не оснащенным подушкой
безопасности пассажира, или с отключенной подушкой безопасности.
Дети любого возраста и роста должны
всегда сидеть в автомобиле правильно пристегнутыми. Ребенок, ни при каких обстоятельствах не должен сидеть на коленях у
пассажира.
1
36
Размещение детских кресел
Можно выбрать следующие варианты:
G020128
Оригинальное оборудование Volvo для
безопасности детей сконструировано специально для Вашего автомобиля. При
использовании оригинального оборудования Volvo Вы можете быть уверены в правильном расположении и надежности точек
крепления и крепежных деталей.
Детское кресло и надувная подушка безопасности несовместимы
Volvo выпускает изделия, обеспечивающие
безопасность детей, которые разработаны
специально для автомобилей Volvo и проверены на них.
Информацию об активированной/отключенной подушке безопасности (SRS) см. стр. 25.
•
детское кресло/опорную подушку на
переднем кресле пассажира, если на
месте пассажира отсутствует активированная подушка безопасности 1.
•
повернутое назад детское кресло на
заднем сиденье, которое опирается на
спинку переднего сиденья.
Детей следует перевозить на заднем сидении, если подушка безопасности на стороне
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 37
01 Безопасность
Безопасность детей
пассажира активирована. Ребенок может
получить серьезные травмы, если при срабатывании надувной подушки безопасности
он находится на сиденье пассажира.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Никогда не размещайте ребенка в детском кресле или на детской опорной
подушке на переднем сиденье, если
подушка безопасности (SRS) активирована2.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Запрещается использовать детские
опорные подушки/детские кресла, оснащенные стальными скобами или другими
элементами, которые могут соприкасаться с кнопкой замка ремня безопасности, так как это может привести к
случайному открытию замка ремня.
01
Табличка подушки безопасности
Табличка в торце приборной панели
Следите за тем, чтобы верхняя часть
детского кресла не опиралась на ветровое стекло.
На переднем сиденье запрещено сидеть
пассажирам ростом менее 140 см, если
подушка безопасности (SRS) активирована.
Нарушение вышеперечисленных правил
может быть опасно для жизни ребенка.
2
Информация об активизации/отключении подушки безопасности, см. стр. 25.
``
37
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 38
01 Безопасность
Безопасность детей
01
Размещение детей в автомобиле 3
Вес/возраст
Переднее сиденье A
Внешнее место заднего
сидения
Среднее место заднего
сиденья
Группа 0
Детское кресло Volvol – повернутое
назад детское защитное кресло,
крепится с помощью ремня безопасности автомобиля и крепежной
ленты. Используйте защитную
подушку между детским креслом и
приборной панелью.
Детское кресло Volvo – Повернутое
назад детское защитное кресло с
креплением ремнем безопасности
автомобиля, крепежной лентой и
опоры.
Детское кресло Volvo – Повернутое назад детское защитное
кресло с креплением ремнем
безопасности автомобиля, крепежной лентой и опоры.
Тип разрешения: E5 03135
Тип разрешения: E5 03135
Britax Baby Safe Plus – Повернутое
назад детское защитное кресло с
системой крепления ISOFIX.
Britax Baby Safe Plus – Повернутое
назад детское защитное кресло с
системой крепления ISOFIX.
Тип разрешения: E1 03301146
Тип разрешения: E1 03301146
Britax Baby Safe Plus – Повернутое назад детское защитное
кресло с креплением ремнем
безопасности автомобиля.
макс. 10 кг
(0 – 9 месяцев)
Группа 0+
макс. 13 кг
Тип разрешения: E5 03135
Тип разрешения: E1 03301146
3
38
В отношении другого оборудования для защиты детей данный автомобиль должен быть включен в соответствующий перечень производителя или соответствовать в целом нормативным
требованиям ECE R44.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 39
01 Безопасность
Безопасность детей
Вес/возраст
Переднее сиденье A
Внешнее место заднего
сидения
Среднее место заднего
сиденья
Группа 1
Детское кресло Volvol – повернутое
назад детское защитное кресло,
крепится с помощью ремня безопасности автомобиля и крепежной
ленты. Используйте защитную
подушку между детским креслом и
приборной панелью.
Детское кресло Volvo – Повернутое
назад детское защитное кресло с
креплением ремнем безопасности
автомобиля, крепежной лентой и
опоры.
Детское кресло Volvo – Повернутое назад детское защитное
кресло с креплением ремнем
безопасности автомобиля, крепежной лентой и опоры.
Тип разрешения: E5 03135
Тип разрешения: E5 03135
9 – 18 кг
(9 – 36 месяцев)
01
Тип разрешения: E5 03135
Группа 2/3
15 – 36 кг
(3 – 12 лет)
Britax Frixway – Повернутое назад
детское защитное кресло с системой крепления ISOFIX и крепежной
лентой.
Britax Frixway – Повернутое назад
детское защитное кресло с системой крепления ISOFIX и крепежной
лентой.
Тип разрешения: E5 03171
Тип разрешения: E5 03171
Детская опорная подушка Volvo – с/
без спинки.
Детская опорная подушка Volvo –
с/без спинки.
Детская опорная подушка Volvo –
с/без спинки.
Тип разрешения: E5 03139
Тип разрешения: E5 03139
Тип разрешения: E5 03139
Встроенная фиксируемая ремнем
опорная подушка Volvo – опция,
устанавливаемая на заводе-изготовителе.
Тип разрешения: E5 03168
A
Информацию об активированной/отключенной подушке безопасности (SRS) см. стр. 25.
``
39
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 40
01 Безопасность
Безопасность детей
01
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Никогда не размещайте ребенка в детском кресле или на детской опорной
подушке на переднем сиденье, если
подушка безопасности (SRS) активирована4.
Встроенные фиксируемые ремнем
опорные подушки*
Раскладывание фиксируемой ремнем
опорной подушки
На переднем сиденье запрещено сидеть
пассажирам ростом менее 140 см, если
подушка безопасности (SRS) активирована.
G015013
G020808
Нарушение вышеперечисленных правил
может быть опасно для жизни ребенка.
Встроенная фиксируемая ремнем подушка
Volvo для внешних мест заднего сидения
специально сконструирована в расчете на
обеспечение оптимальной безопасности
ребенка. В комбинации со штатными ремнями безопасности эти встроенные опорные подушки рассчитаны на детей весом от
15 до 36 кг.
Потяните за ручку и подушка поднимется.
Возьмитесь за подушку двумя руками и
переместите назад.
Вдавите до фиксации.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Опорная подушка должна быть зафиксирована до того, как Вы посадите на нее
ребенка.
4
40
Информация об активизации/отключении подушки безопасности, см. стр. 25.
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 41
01 Безопасность
Безопасность детей
•
фиксируемая ремнем подушка заблокирована.
•
ремень безопасности соприкасается с
телом ребенка, не провисает или не
перекручен, и что ремень безопасности
расположен правильно на плече.
•
набедренная часть ремня располагается низко на бедрах для обеспечения
оптимальной защиты.
•
ремень безопасности не касается шеи
ребенка или не лежит ниже плеча.
•
Тщательно отрегулируйте положение
подголовника по голове ребенка.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Ремонт или замену следует проводить
только на официальной станции техобслуживания Volvo. Не вносите изменений
или дополнений в конструкцию фиксируемой ремнем подушки.
Раскладывание фиксируемой ремнем
опорной подушки
Если встроенная фиксируемая ремнем
безопасности подушка была подвержена
большой перегрузке, например, при
столкновении, то следует заменить всю
подушку в комплекте. Даже если
встроенная фиксируемая ремнем
подушка кажется неповрежденной,
некоторые защитные свойства подушки
могут быть утрачены. Фиксируемая ремнем безопасности подушка также подлежит замене при сильной степени износа.
G014507
Убедитесь, что:
01
Потяните за ручку.
Переместите сидение вниз и надавите
так, чтобы оно зафиксировалось.
ВНИМАНИЕ
Помните, что перед тем опустить спинку
сиденья вперед, необходимо предварительно сложить фиксируемую ремнем
подушку.
``
41
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 42
01 Безопасность
01
Безопасность детей
G015268
Система креплений ISOFIX для
детских кресел*
Точки крепления системы ISOFIX спрятаны
сзади в нижней части спинки внешних мест
заднего сидения.
Такие точки крепления обозначены символами на обивке спинки (см. рисунок выше).
Чтобы получить доступ к точкам крепления,
надавите на подушку сидения.
Крепление защиты для детей к точкам крепления ISOFIX проводите только согласно
инструкциям по монтажу производителя.
42
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 43
01 Безопасность
01
43
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 44
46
48
50
51
53
58
61
62
65
68
71
73
74
75
76
79
83
85
HomeLinkŸ ЕС*....................................................................................... 89
44
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
G020901
Обзор, автомобили с левосторонним управлением..........................
Обзор, автомобили с правосторонним управлением........................
Панель управления в двери водителя................................................
Комбинированный прибор...................................................................
Контрольные и предупреждающие символы.....................................
Информационный дисплей..................................................................
Электрическое гнездо..........................................................................
Панель освещения................................................................................
Левый подрулевой рычаг.....................................................................
Правый подрулевой рычаг...................................................................
Система поддержания постоянной скорости*...................................
Клавиатура на рулевом колесе*..........................................................
Регулировка положения рулевого колеса, аварийная мигающая сигнализация..............................
Стояночный тормоз..............................................................................
Электрические стеклоподъемники.....................................................
Зеркала заднего вида...........................................................................
Люк в крыше с электроприводом*.......................................................
Персональные настройки.....................................................................
V50; 7; 3
evastarck
ПРИБОРЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 45
02
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 46
02 Приборы и органы управления
Обзор, автомобили с левосторонним управлением
G019488
02
46
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 47
02 Приборы и органы управления
Обзор, автомобили с левосторонним управлением
Регулировка положения рулевого
колеса
Ручка для открытия капота
Панель управления
Указатели поворотов, дальний свет,
бортовой компьютер
Освещение, ручка для открытия крышки
топливного бака
Дверная ручка, кнопка блокировки
замка.
Вентиляционные сопла в приборной
панели
Функция отсутствует
Blind Spot Information System, BLIS
Освещение салона, выключатель
Переключатель, опционное оборудование
Лампа для чтения, левая сторона
Лампа для чтения, правая сторона
Напоминание о ремне безопасности и
индикация подушки безопасности на
стороне пассажира
Внутреннее зеркало заднего вида
Дисплей системы управления микроклиматом и Infotainment
Вентиляционное сопло бокового окна
Информационно-развлекательная
система
Система поддержания постоянной скорости
Настройки управления микроклиматом,
Infotainment и персональные настройки
Звуковой сигнал, надувная подушка
безопасности
Климатическая установка
Комбинированный прибор
Клавиатура системы Infotainment
02
Рычаг переключения передач
Аварийная мигающая сигнализация
Дверная ручка
Очиститель и омыватель ветрового
стекла и омыватели фар
Отделение для перчаток
Замок зажигания
Стояночный тормоз
Управление, люк в крыше
Электрическое гнездо/прикуриватель
Функция отсутствует
47
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 48
02 Приборы и органы управления
Обзор, автомобили с правосторонним управлением
G028204
02
48
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 49
02 Приборы и органы управления
Обзор, автомобили с правосторонним управлением
Электрическое гнездо, прикуриватель
Освещение салона, выключатель
Ручка для открытия капота
Blind Spot Information System, BLIS
Лампа для чтения, левая сторона
Переключатель, опционное оборудование
Лампа для чтения, правая сторона
Регулировка положения рулевого
колеса
Стояночный тормоз
Панель управления
Отделение для перчаток
Дверная ручка
Функция отсутствует
Функция отсутствует
Управление люком в крыше
Замок зажигания
Вентиляционное сопло, боковое окно
Очиститель и омыватель ветрового
стекла, омыватели фар
Вентиляционные сопла, приборная
панель
Система поддержания постоянной скорости
Рычаг переключения передач
Комбинированный прибор
Климатическая установка
Звуковой сигнал, надувная подушка
безопасности
Настройки управления микроклиматом,
Infotainment и персональные настройки
Информационно-развлекательная
система
Дисплей системы управления микроклиматом и Infotainment
Внутреннее зеркало заднего вида
Напоминание о ремне безопасности и
индикация подушки безопасности на
стороне пассажира
02
Клавиатура системы Infotainment
Аварийная мигающая сигнализация
Дверная ручка, кнопка блокировки
замка
Освещение, ручка для открытия крышки
топливного бака
Указатели поворотов, дальний свет,
бортовой компьютер
49
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 50
02 Приборы и органы управления
Панель управления в двери водителя
G017435
02
Панель управления в двери
водителя
Отключение стеклоподъемников сзади.
Электрическая блокировка замков для
безопасности детей*
Стеклоподъемники
Наружное зеркало заднего вида, левая
сторона
Наружное зеркало заднего вида,
настройка
Наружное зеркало заднего вида, правая
сторона
50
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 51
02 Приборы и органы управления
Комбинированный прибор
G029046
02
Спидометр
Информационный символ
Указатель поворотов, левый
Указатель поворотов, правый
Аварийная сигнализация
Тахометр – Показывает частоту вращения двигателя в тысяча
х оборотов/минуту.
Информационный дисплей – На дисплее
отображаются информационные или
предупреждающие сообщения, наружная температура и время. При наружной
температуре в диапазоне от +2 °Cд
о –5 °C на дисплее отображается символ
"снежинка". Этот символ предупреждает о скользком дорожном покрытии.
Когда автомобиль неподвижен, показания наружной температуры могут быть
несколько завышены.
Контрольные и информационные символы
Счетчик топлива, см. также бортовой
компьютер на странице 66.
Индикация дальнего света фар.
Дисплей – Показывает положение передачи в автоматической коробке передач, состояние датчика дождя, счетчика
пробега, счетчика пройденного пути и
круиз-контроля.
Кнопка счетчика пройденного пути –
Используется для измерения коротких
отрезков пути. Кратким нажатием
кнопки осуществляется переключение с
одного счетчика на другой T1 и T2. Длительным нажатием (более 2-х секунд)
обнуляется активированный счетчик
пройденного пути.
``
51
V50; 7; 3
evastarck
02 Приборы и органы управления
Комбинированный прибор
02
Указатель температуры – Используется
для системы охлаждения двигателя.
Если температура повышается сверх
нормы и стрелка перемещается в красную зону, на дисплее появляется сообщение. Помните, что, например, дополнительные фары перед воздухозаборником снижают охлаждающую способность при высоких температурах окружающего воздуха и больших нагрузках
на двигатель.
Контрольные и предупреждающие символы.
52
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 52
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 53
02 Приборы и органы управления
Контрольные и предупреждающие символы
Проверка функционирования,
символы
Символы в центре прибора
Когда этот символ горит:
1. Остановите автомобиль, соблюдая
меры безопасности. Автомобилем
управлять далее запрещается.
Перед пуском двигателя все контрольные и
предупреждающие символы 1 включаются
после поворота ключа зажигания в положение II. Так проверяется функционирование
символов. После запуска двигателя все
символы гаснут, за исключением ручного
тормоза, который гаснет после отпускания
тормоза.
1
2. Прочитайте информацию на дисплее.
Примите меры в соответствии с сообщением на дисплее. Удалите сообщение
кнопкой READ.
G030755
Если двигатель не заводится в
течение пяти секунд, все символы погаснут за исключением
символов, указывающих на
неисправность в системе
очистки отработавших газов и
низкое давление масла. В зависимости от комплектации автомобиля некоторые функции
соответствующих символов могут отсутствовать.
02
Красный предупреждающий
символ горит, когда установлена
неисправность, которая может
повлиять на безопасность и/или
динамические характеристики
автомобиля. На информационном дисплее
одновременно показывается поясняющий
текст. Символ остается до тех пор, пока не
будет устранена неисправность, а сообщение можно удалить кнопкой READ, см.
стр. 58. Предупреждающий символ может
также включиться в комбинации с другими
символами.
Желтый информационный символ включается в сочетании с
текстом на информационном
дисплее. Текст сообщения
гасится с помощью кнопки
READ см. стр. 58 или автоматически через
некоторое время (которое зависит от указываемой функции).
Данный желтый информационный символ
может загораться также в комбинации с
другими символами.
ВНИМАНИЕ
Когда появляется сообщение о техобслуживании, символ и сообщение можно
погасить с помощью кнопки READ, или
это происходит автоматически через
некоторое время.
На некоторых вариантах двигателей символ низкого давления масла не используется. Предупреждение поступает в виде текста на дисплее, см. стр. 58.
``
53
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 54
02 Приборы и органы управления
Контрольные и предупреждающие символы
02
Контрольные символы – левая
сторона
Система очистки отработанных газов
Если символ горит, это может
быть связано с неисправностью
в системе очистки отработанных
газов автомобиля. Следуйте на
станцию технического обслуживания Volvo для проверки системы.
Неисправность в системе ABS
Система устойчивости STC или DSTC*
Информацию о работе системы
и символах см. стр. 165.
Предпусковой обогреватель
двигателя (дизель)
Символ горит, когда идет предпусковой подогрев двигателя.
Подогрев происходит, если температура ниже –2 °C. Двигатель
можно запускать, когда символ
G029048
Если символ горит, то система
не работает. Традиционная
система тормозов продолжает
работать без функции ABS.
1. Остановите автомобиль в безопасном
месте и выключите двигатель.
2. Снова запустите двигатель.
Неисправность в системе очистки отработанных газов автомобиля
Неисправность в системе ABS
Противотуманные фары сзади
Система устойчивости STC или DSTC
Функция отсутствует
3. Если символ продолжает гореть, отгоните автомобиль на официальную станцию техобслуживания Volvo для проверки системы ABS.
Противотуманные фары сзади
Этот символ горит при включенном противотуманном свете.
Предпусковой обогреватель двигателя
(дизель)
Низкий уровень топлива в баке
54
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
гаснет.
Низкий уровень топлива в баке
Символ включается при низком
уровне топлива в баке. Без промедления заправьте автомобиль
топливом.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 55
02 Приборы и органы управления
Контрольные и предупреждающие символы
Контрольные символы – правая
сторона
Контрольный символ прицепа
Символ мигает, когда включаются указатели поворотов и
подсоединен прицеп. Если символ не мигает, одна из ламп прицепа или автомобиля не работает.
Стояночный тормоз затянут
G029049
Символ горит, когда стояночный
тормоз затянут. Обязательно
натягивайте стояночный тормоз
до упора.
Контрольный символ прицепа
Стояночный тормоз затянут
Надувные подушки безопасности – SRS
Низкое давление масла
Напоминание о ремне безопасности
Генератор не дает тока
Неисправность в тормозной системе
2
ВНИМАНИЕ
Символ горит независимо от усилия, с
которым затянут стояночный тормоз.
Надувные подушки безопасности –
SRS
Если этот символ продолжает
гореть или загорается во время
движения, то обнаружена неисправность в замке ремня безопасности, системе SRS, SIPS
или IC. Незамедлительно отгоните автомобиль на официальную станцию техобслуживания Volvo для проверки.
Низкое давление масла 2
Символ загорается во время
движения при слишком низком
давлении масла. Незамедлительно остановите двигатель и
проверьте уровень масла в двигателе, при необходимости, долейте. Если
символ горит при нормальном уровне
масла, обратитесь на официальную станцию техобслуживания Volvo.
02
Напоминание о ремне безопасности
Этот символ горит, если водитель или пассажир на переднем
сиденье не пристегнул ремень
безопасности или если один из
пассажиров на заднем сиденье
отстегнул ремень безопасности.
Генератор не дает тока
Если символ загорается во
время движения, в электрической системе имеется неисправность. Обратитесь за помощью
на официальную станцию техобслуживания Volvo.
На некоторых вариантах двигателей символ низкого давления масла не используется. Предупреждение поступает в виде текста на дисплее, см. стр. 58.
``
55
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 56
02 Приборы и органы управления
Контрольные и предупреждающие символы
Неисправность в тормозной системе
Этот символ загорается при возможном низком уровне тормозной жидкости.
02
±
Остановите автомобиль в безопасном
месте и проверьте уровень тормозной
жидкости в бачке, см. стр. 223. Если
уровень жидкости в бачке ниже отметки
MIN, автомобилем управлять дальше
запрещено; его необходимо эвакуировать на официальную станцию техобслуживания Volvo для проверки
системы тормозов.
Если контрольные символы
BRAKE и ABS загораются одновременно, возможны неполадки
в системе распределения тормозных усилий.
3. Если оба символа погасли, можно продолжать движение.
4. Если оба символа продолжают гореть,
проверьте уровень тормозной жидкости
в бачке, см. стр. 223.
5. Если уровень тормозной жидкости в
бачке нормальный, а символы продолжают гореть, автомобиль можно очень
осторожно отогнать на официальную
станцию техобслуживания Volvo для
проверки тормозной системы.
6. Если уровень жидкости в бачке находится ниже отметки MIN, дальнейшее
движение запрещено. Доставьте автомобиль на эвакуаторе на официальную
станцию техобслуживания Volvo для
проверки тормозной системы.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Если загораются символы BRAKE и ABS,
то при резком торможении существует
опасность заноса задней части автомобиля.
1. Остановите автомобиль в безопасном
месте и выключите двигатель.
2. Снова запустите двигатель.
3
56
Только автомобили с охранной сигнализацией.
Напоминание – не закрыты двери
Если одна из дверей, капот 3 или дверь задка
не закрыта плотно, на это обращается внимание водителя.
Малая скорость
Если автомобиль двигается на
скорости ниже 5 км/ч, включается информационный символ
и одновременно на дисплее
показывается ОТКРЫТА
ДВЕРЬ ВОДИТЕЛЯ, ОТКРЫТА ПРАВАЯ
ПЕРЕД. ДВЕРЬ, ОТКРЫТА ЛЕВАЯ
ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ, ОТКРЫТ КАПОТ
ДВИГАТЕЛЯ или ОТКРЫТА ПРАВАЯ
ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ. Остановите автомобиль в
удобном месте и закройте дверь или
крышку.
Высокая скорость
Если автомобиль двигается со
скоростью выше 10 км/ч, то символ включается одновременно с
появлением на дисплее одного
из текстов, указанных в предыдущем абзаце.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 57
02 Приборы и органы управления
Контрольные и предупреждающие символы
Напоминание о крышке багажника
Если дверь задка открыта, включается информационный символ, и на дисплее появляется:
ОТКРЫТА ПЯТАЯ ДВЕРЬ.
02
57
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 58
02 Приборы и органы управления
Информационный дисплей
Сообщения
ВНИМАНИЕ
Если предупреждающее сообщение отображается во время использования бортового компьютера, работу можно возобновить только после прочтения сообщения (нажать на кнопку READ).
Сообщение
Значение
ОСТАНОВИТЬСЯA
Остановите автомобиль, соблюдая
меры безопасности, и выключите
двигатель. Опасность серьезного
повреждения.
СРОЧ.ОБСЛУЖ.A
Незамедлительно
проверьте Ваш
автомобиль на
официальной станции техобслуживания Volvo.
СМ.РУКОВОДСТВОA
Прочитайте Руководство по
эксплуатации.
G029050
02
Одновременно с появлением предупреждающего или контрольного символа на
информационном дисплее появляется
поясняющее сообщение.
±
Нажмите кнопку READ (1).
При помощи кнопки READ пролистайте
сообщения. Сообщения о неисправности
хранятся в памяти, пока неисправность не
будет устранена.
58
Сообщение
Значение
ТРЕБУЕТ
ОБСЛУЖA
Как можно быстрее
проверьте Ваш
автомобиль на
официальной станции техобслуживания Volvo.
ВЫС.ТЕМП.ДВИГАТ ЗАГЛУШИТЬ
ДВИГ.
Остановите автомобиль, соблюдая
меры безопасности, и выключите
двигатель. Опасность серьезного
повреждения.
ЗАРЕГ. ВРЕМЯ
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ
Время заказать
сервис на официальной станции
техобслуживания
Volvo.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 59
02 Приборы и органы управления
Информационный дисплей
Сообщение
Значение
Сообщение
Значение
Сообщение
Значение
ВРЕМЯ ТЕХОБСЛУЖ
Время планового
техобслуживания
на официальной
станции техобслуживания Volvo. Это
время техобслуживания зависит от
пробега, количества месяцев, прошедших с момента
последнего техобслуживания, наработки двигателя и
качества масла.
КОР.ПЕРЕДАЧ
ТРЕБ.ЗАМ.
МАСЛА
Как можно быстрее
проверьте Ваш
автомобиль на
официальной станции техобслуживания Volvo.
КОР.ПЕРЕДАЧ
НИЗК.
ЭФФЕКТИВ.
НАПОМИНАТЕЛЬ
ПРОВ. УР.
МАСЛА
Проверьте уровень
масла. Сообщение
показывается
через каждые 10
000 км (некоторые
варианты двигателя). Информацию о проверке
уровня масла см.
стр. 220.
Коробка передач
не может работать
на полную мощность. Соблюдайте
осторожность пока
сообщение не
погаснет, см.
стр. 160.
САЖ.ФИЛЬТР
ПОЛН. СМ. РУКОВОДСТВО
Необходимо регенерировать
дизельный фильтр
грубой очистки, см.
стр. 297.
STC/DSTC КУРС.
УСТ. ВЫКЛ
Снижено действие
системы динамической устойчивости
и тяги, другие
варианты см.
стр. 166.
СРОК ТЕХОБСЛУЖ. ИСТЕК
При несоблюдении
интервалов техобслуживания поврежденные детали не
покрываются
гарантией. Обратитесь на официальную станцию техобслуживания
Volvo для проведения сервисных
работ.
02
При повторном
появлении сообщения: Обратитесь на
официальную
станцию технического обслуживания
Volvo.
``
59
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 60
02 Приборы и органы управления
Информационный дисплей
02
A
B
60
Сообщение
Значение
КОР.ПЕРЕДАЧ
ВЫСОК.ТЕМП.М
АСЛА
Двигайтесь медленно или остановитесь, соблюдая
меры безопасности. Выключите
передачу и дайте
двигателю поработать на холостых
оборотах до тех
пор, пока сообщение не погаснет.
Дополнительную
информацию см.
стр. 160.
ВЫС.ТЕМП. КП
ОСТАНОВИТЬСЯ
Серьезная неисправность. Без
промедления остановиться, соблюдая меры безопасности. Обратитесь
на официальную
станцию технического обслуживания
Volvo. B
Часть сообщений появляется вместе с информацией о
том, где возникла неисправность.
Более подробно сообщения, связанные с автоматической коробкой передач, можно найти на см. стр. 160.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 61
02 Приборы и органы управления
Электрическое гнездо
Электрическое гнездо 12 В
Прикуриватель*
Прикуриватель активируется нажатием на
кнопку. Когда прикуриватель нагрет, кнопка
выскакивает обратно. Выньте прикуриватель и прикурите от раскаленной спирали.
ВНИМАНИЕ
Прикуриватель в этом гнезде не работает.
02
Оно рассчитано на 12 В. Макс. сила тока
10 А. Ключ зажигания должен находиться,
как минимум в положении I, чтобы на гнездо
подавалось питание.
Электрическое гнездо у заднего
сидения
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Электрическое гнездо можно использовать
для подключения различного дополнительного оборудования на 12 В, например,
мобильного телефона или холодильника.
Максимальная сила тока равна 10 А. Напряжение на гнездо подается, если ключ зажигания находится, как минимум, в положении
I.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
G029082
G019621
Если гнездо не используется, оно
должно быть обязательно закрыто
заглушкой.
Электрическое гнездо можно использовать
для различного дополнительного оборудования, например, мобильного телефона или
холодильника.
Пока гнездо не используется, оно всегда
должно быть закрыто заглушкой.
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
61
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 62
02 Приборы и органы управления
Панель освещения
Общие сведения
Положение
02
Значение
Автоматический/отключенный ближний свет фар.
Только мигание дальним светом.
G020139
Габаритный/стояночный свет
Регулировочное кольцо для регулировки высоты светового пучка
Ручка регулировки света
Регулировочное кольцо для регулирования подсветки дисплеев и приборов
Противотуманные фары*
Откройте крышку топливного бака
Задний противотуманный свет
Автоматический ближний
свет фар. В этом положении
можно включить дальний свет
и мигать дальним светом.
Габаритный/стояночный свет
Габаритные/стояночные огни можно включить независимо от положения ключа зажигания.
±
Поверните ручку регулировки света (2) в
среднее положение.
Когда ключ зажигания находится в положении II, включены габаритные/стояночные
огни и освещение номерного знака.
Регулировка высоты света фар
Груз в автомобиле изменяет положение
света фар по высоте, что может приводить
к ослеплению водителей встречного транспорта. Избегайте этого регулировкой
высоты света фар.
1. Поверните ключ зажигания в положение
II.
2. Поверните ручку регулировки света (2) в
одно из крайних положений.
3. Прокрутите вверх или вниз маховичок
(1) для увеличения или соответственно
уменьшения высоты света фар.
62
В автомобилях с би-ксеноновымиŸфарами*
предусмотрена автоматическая регулировка высоты света фар, и поэтому регулировочное кольцо (1) отсутствует.
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
Фары
Автоматический ближний свет фар*
Ближний свет загорается автоматически
при повороте ключа зажигания в положение
II. Исключением является среднее положение ручки регулировки света (2). При необходимости автоматическое включение
ближнего света фар можно отменить на
официальной станции техобслуживания
Volvo.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 63
02 Приборы и органы управления
Панель освещения
Автоматический ближний свет,
дальний свет фар
Дополнительная подсветка
дисплеев
1. Поверните ключ зажигания в положение
II.
Чтобы облегчить просмотр счетчика пробега, счетчика пройденного пути, времени и
наружной температуры, подсветка этих
приборов горит, когда автомобиль отпирается и когда ключ вынимается из замка
зажигания. Подсветка дисплеев отключается, когда автомобиль запирается.
3. Дальний свет фар включается, если
переместить левый подрулевой рычаг в
сторону рулевого колеса до упора и
отпустить, см. стр. 65.
Противотуманные фары
Свет отключается автоматически при повороте ключа зажигания в положение I или 0.
±
Прокрутите вверх или вниз маховичок
(3) для увеличения или уменьшения
освещенности.
Крышка топливного бака
Если автомобиль не заперт, чтобы открыть
крышку топливного бака, нажмите клавишу
(5), см. стр. 136.
Активные би-ксеноновыеŸфар*
ВНИМАНИЕ
Правила пользования противотуманным
светом в разных странах отличаются.
Подсветка приборов
Подсветка приборов включается при повороте ключа зажигания в положение II, когда
ручка регулировки света (2) находится в
одном из крайних положений. Интенсивность подсветки автоматически снижается
в дневное время и может регулироваться
вручную в темное время суток.
02
Противотуманные фары*
Противотуманные фары можно зажигать в
сочетании с фарами или габаритным/стояночным светом.
±
Нажмите клавишу (4).
Лампа в клавише (4) горит при включенных
противотуманных фарах.
Задний противотуманный свет
Задний противотуманный свет можно зажигать только вместе с фарами или противотуманными фарами.
±
Нажмите клавишу (6).
G026507
2. Ближний свет фар активируется при
повороте ручки регулировки света (2) в
крайнее положение по часовой стрелке.
При включенном заднем противотуманном
свете горят контрольный символ в комбинированном приборе и лампа в клавише (6).
Панель освещения для активных би-ксеноноŸ
вых фар.
Если в автомобиле установлены активные
фары (Active Bi-XenonŸ Lights, ABL), свет от
фар следует за поворотом рулевого колеса,
``
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
63
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 64
02 Приборы и органы управления
Панель освещения
02
обеспечивая максимальное освещение при
прохождении поворотов и перекрестков,
что повышает безопасность.
Тормозной фонарь
горит, когда функция активироДиод
вана. При неисправности диод мигает, и на
информационном дисплее появляется
сообщение о неисправности. Функция действует только в сумерках или темное время
суток и только когда автомобиль находится
в движении.
Стоп-сигналы экстренного
торможения и аварийные мигающие
сигналы, EBL*
Функцию можно отключить/включить с
помощью ручки регулировки света.
Стоп-сигналы включаются автоматически
во время торможения.
EBL (Emergency Brake Lights) активируется
при резком торможении или подключении
функции ABS. Функция означает, что стопсигналы мигают, привлекая особое внимание находящихся сзади Вас автомобилей.
G020789
Система активируется, если ABS действуют
в течение более 0,5 секунд, или при резком
торможении, но только если торможение
происходит на скорости выше 50 км/ч. Если
скорость автомобиля ниже 30 км/ч, стопсигналы горят в нормальном режиме, и
автоматически подключаются аварийные
мигающие сигналы. Аварийные мигающие
сигналы задействованы до тех пор, пока Вы
вновь не начнете ускоряться, но их можно
отключить соответствующей кнопкой, см.
стр. 74.
Функция изменения формы светового пятна
отключает (слева) или включает (справа).
64
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 65
02 Приборы и органы управления
Левый подрулевой рычаг
Указатели поворотов
Положения подрулевого рычага
Непрерывное мигание
±
2
Переместите подрулевой рычаг вверх
или вниз в крайнее положение (2).
Рычаг остается в крайнем положении и
перемещается назад вручную или автоматически при повороте рулевого колеса.
1
3
4
Непродолжительное мигание
±
2
G026380
1
Непродолжительное мигание, указатели
поворотов
Переместите подрулевой рычаг вверх
или вниз в положение (1) и отпустите.
Указатели поворотов мигают три раза, и
подрулевой рычаг возвращается в исходное
положение.
Мигание дальним светом фар
Непрерывное мигание, указатели поворотов
±
Мигание дальним светом фар и переключение дальнего/ближнего света фар
Дальний свет горит до тех пор, пока рычаг
не отпущен. Мигание дальним светом работает только, когда ключ запуска находится
в замке зажигания.
Освещение при выходе из автомобиля и
переключение ближнего/дальнего света
фар
Слегка переместите рычаг в направлении рулевого колеса в положение (3).
Переключение дальнего и ближнего
света фар
Для включения дальнего света фар необходимо установить ключ запуска в положение
II, а переключатель света в крайнее положение, см. стр. 62.
02
Включение дальнего света фар:
±
Переместите подрулевой рычаг в
направлении рулевого колеса в крайнее
положение (4) и отпустите.
Отключение дальнего света фар:
±
Переместите подрулевой рычаг в
направлении рулевого колеса в положение (3) и отпустите.
Освещение при выходе из
автомобиля
После того как автомобиль заперт, часть
внешнего освещения можно оставить включенным и использовать в качестве освещения при выходе из автомобиля. Задержка
времени составляет 30 1 секунд, но может
быть изменена на 60 или 90 секунд, см.
стр. 87.
1. Выньте ключ из замка зажигания.
1
Фабричная установка.
``
65
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 66
02 Приборы и органы управления
Левый подрулевой рычаг
02
2. Переместите подрулевой рычаг в
направлении рулевого колеса в крайнее
положение (4) и отпустите.
3. Выйдите из автомобиля и заприте
дверь.
Органы управления
Для доступа к информации в бортовом
компьютере необходимо повернуть ступенчато регулировочное кольцо вверх или
вниз. При еще одном повороте происходит
возврат в исходное положение.
Бортовой компьютер*
ВНИМАНИЕ
Если работа с бортовым компьютером
прерывается предупреждающим сообщением, необходимо подтвердить получение этого сообщения. Чтобы вернуться к работе с бортовым компьютером, подтвердите, нажав кнопку READ.
Функции
G029052
Бортовой компьютер показывает следующую информацию:
READ - подтверждение
Регулировочное кольцо 2 - переключение между меню и выбором в списке
бортового компьютера
RESET2
2
3
66
- обнуление
•
•
•
•
•
•
СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ
для расчета нового значения, когда будет
продолжено движение. Обнуление проводится с помощью кнопки RESET.
ДЕЙСТВ. СКОРОСТЬ МИЛЬ/Ч
Настоящая скорость показывается в милях/
ч.
МГНОВЕННО
Расчет фактического расхода топлива проводится каждую секунду. Показания на дисплее обновляются каждые две секунды.
Если автомобиль неподвижен, на дисплее
показывается " --.-". Во время регенерации
3 расход топлива может несколько возрасти, см. стр. 297.
В СРЕДНЕМ
При выключении зажигания средний расход
топлива сохраняется и остается для следующего сброса функции. Обнуление проводится с помощью кнопки RESET.
ДЕЙСТВ. СКОРОСТЬ МИЛЬ/Ч*
МГНОВЕННО
В СРЕДНЕМ
КИЛОМЕТРОВ НА ОСТ. ТОПЛИВЕ
STC/DSTC, см. стр. 165
СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ
При выключении зажигания значение средней скорости сохраняется и используется
ВНИМАНИЕ
При использовании топливного отопителя возможны ошибочные показания.
КИЛОМЕТРОВ НА ОСТ. ТОПЛИВЕ
Расстояние, которое может пройти автомобиль до пустого топливного бака, рассчиты-
Функция отсутствует в автомобилях без бортового компьютера, топливного стояночного отопителя и системы динамической устойчивости и силы тяги.
Только для автомобилей с дизельным двигателем и фильтром грубой очистки.
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 67
02 Приборы и органы управления
Левый подрулевой рычаг
вается на основании среднего расхода топлива за последние 30 км пути. Когда на
дисплее отображается " --- км на ост.
топливе", гарантированного пробега не
остается. Без промедления заправьте автомобиль топливом.
02
ВНИМАНИЕ
Возможны ошибочные показания расхода топлива, вызванные, например,
изменением стиля вождения или использованием топливного отопителя.
Обнуление
1. Выберите СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ или В
СРЕДНЕМ.
2. Сбросьте, нажав кнопку RESET. Удерживайте кнопку RESET нажатой не
менее пяти секунд, чтобы одновременно
обнулить среднюю скорость и средний
расход топлива.
67
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 68
02 Приборы и органы управления
Правый подрулевой рычаг
Очистители ветрового стекла
Одинарный ход
Потяните рычаг вверх, чтобы
щетки очистителя сделали один
ход.
02
B
D
C
0
Интервальный режим работы
A
G025411
0
Вы можете сами установить
удобную скорость интервального режима очистки. Поверните
регулировочное кольцо (С)
вверх, чтобы уменьшить интервал между ходом щеток. Поверните вниз,
чтобы увеличить интервал между ходами.
Непрерывный режим работы
Омыватели ветрового стекла и фар
Датчик дождя – вкл/выкл
Регулировочное кольцо
Очиститель и омыватель заднего стекла
Выключение стеклоочистителя
ветрового стекла
Очистители ветрового стекла
выключены, когда рычаг находится в положении 0.
68
ВАЖНО
Используйте достаточное количество
омывающей жидкости при очистке стеклоочистителями ветрового стекла. Ветровое стекло должно быть мокрым,
когда работают стеклоочистители.
Омыватели лобового стекла/фар
Для включения омывателя ветрового
стекла и фар потяните подрулевой рычаг в
сторону рулевого колеса. После отпускания
подрулевого рычага стеклоочистители
совершают несколько дополнительных
ходов.
Нормальная скорость работы
стеклоочистелей.
Омыватель высокого давления для
фар*
Очистители двигаются с высокой скоростью.
Омыватель высокого давления для фар расходуют большое количество омывающей
жидкости. В целях экономии жидкости
фары омываются следующим образом:
ВАЖНО
Перед включением стеклоочистителей в
зимнее время – убедитесь, что щетки не
примерзли к стеклу, а снег или наледь
удалены с ветрового стекла (заднего
стекла).
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
Ближний свет фар включен при помощи
ручки на панели освещения:
Фары омываются первый раз одновременно
с омыванием ветрового стекла. После этого
при каждом пятом омывании ветрового
стекла, если это происходит в течение десятиминутного интервала. При более длитель-
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 69
02 Приборы и органы управления
Правый подрулевой рычаг
Очиститель и омыватель заднего
стекла
Очиститель – движение задним ходом
Если включается передача заднего хода,
когда активированы очистители ветрового
стекла, очиститель заднего стекла включается в интервальном режиме работы.
Если в это время нормальная скорость
работы очистителя заднего стекла уже
была включена, никаких изменений не происходит.
Стояночный/габаритный свет включен при
помощи ручки на панели освещения:
•
Би-ксеноновые фарыŸ омываются
только при каждом пятом омывании
независимо от прошедшего времени.
•
Галогенные фары не омываются.
0
Ручка не панели освещения в положении 0:
Би-ксеноновые фарыŸ омываются
только при каждом пятом омывании
независимо от прошедшего времени.
•
Галогенные фары не омываются.
Функцию интервальной очистки при движении задним ходом можно отключить. Обратитесь на официальную станцию технического обслуживания Volvo.
G021418
•
02
Датчик дождя*
При перемещении рычага вперед запускается омывание и очистка заднего стекла.
После завершения омывания щетка стеклоочистителя совершает несколько
дополнительных ходов. Кнопка в торце
рычага является трехпозиционным переключателем:
Интервальный режим работы: Нажмите
на верхнюю часть кнопки.
Нейтральное положение: Функция
отключена.
Постоянная скорость: Нажмите на нижнюю часть кнопки.
G029053
ных интервалах фары омываются каждый
раз.
``
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
69
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 70
02 Приборы и органы управления
Правый подрулевой рычаг
02
Датчик дождя контролирует количество
воды на ветровом стекле и автоматически
активирует стеклоочистители. Чувствительность датчика дождя можно регулировать с помощью регулировочного кольца (С),
см. стр. 68.
Поверните регулировочное кольцо вверх
для повышения чувствительности и вниз
для понижения чувствительности (при повороте кольца вверх очистители делают
дополнительный ход).
Вкл/Выкл
Для активирования датчика дождя ключ
зажигания/пуска должен находиться в
положении I или II, а рычаг очистителей ветрового стекла должен быть установлен в
положение 0 (не активирован).
Активирование датчика дождя:
±
Нажмите кнопку (В), см. стр. 68. На дисплее появляется символ датчика дождя.
Для отключения датчика дождя выберите
один из перечисленных ниже способов:
1. Нажмите кнопку (В)
2. Переместите подрулевой рычаг вниз на
другую программу. При переводе рычага
вверх датчик дождя остается в активном состоянии, щетки совершают один
дополнительный ход и возвращаются в
положение датчика дождя, когда рычаг
70
отпускается обратно в положение 0 (не
активирован), см. стр. 68.
Датчик дождя выключается автоматически
по извлечении ключа зажигания из замка
или через пять минут после выключения
зажигания.
ВАЖНО
При автоматической мойке: Отключите
датчик дождя, нажав кнопку (В), когда
ключ зажигания находится в положении
I или II. Очистители ветрового стекла
могут иначе включиться и получить
повреждение.
Регулировочное кольцо
Регулирующее кольцо используется для
установки частоты работы щеток стеклоочистителя в интервальном режиме работы
или для регулировки чувствительности по
отношению к количеству осадков при
выборе датчика дождя.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 71
02 Приборы и органы управления
Система поддержания постоянной скорости*
Активирование
Увеличение или уменьшение
скорости
ВНИМАНИЕ
Временное повышение скорости (менее
одной минуты) при помощи педали газа,
например, при обгоне, не влияет на
заданную в системе скорость. Когда
отпускается педаль газа, автомобиль
возвращается к ранее установленной
скорости.
02
Временное отключение
Кнопки управления круиз-контролем находятся слева от руля.
Установка желаемой скорости:
1. Нажмите кнопку CRUISE. В комбинированном приборе появится CRUISE.
2. Слегка нажмите на + или – для блокировки скорости автомобиля. В комбинированном приборе появляется CRUISEON.
Система поддержания постоянной скорости не может включаться при скоростях
менее 30 км/ч или более 200 км/ч.
G029054
G020141
±
±
Увеличить или уменьшить зафиксированную скорость можно, нажав + или –.
Скорость автомобиля в момент отпускания кнопки программируется.
Краткое нажатие (менее полсекунды) на +
или – соответствует изменению скорости на
1 км/ч или 1 миль/ч 1.
Нажмите 0, чтобы временно отключить
круиз-контроль. В комбинированном
приборе появляется CRUISE. Ранее
запрограммированная скорость сохраняется в памяти после временного
отключения.
Кроме того, система поддержания постоянной скорости временно отключается если:
•
нажать на педаль тормоза или выжать
педаль сцепления
•
скорость на подъеме падает ниже 25–
30 км/ч
•
селектор передач устанавливается в
положение N
•
колеса прокручиваются или пробуксовывают
•
временное повышение скорости продолжалось более одной минуты.
``
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
71
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 72
02 Приборы и органы управления
Система поддержания постоянной скорости*
Возврат к скорости
– Нажмите на кнопку для возврата к ранее установленной
скорости. В комбинированном
приборе появляется CRUISE
ON.
02
Отключение
±
1
72
Нажмите CRUISE для отключения
системы круиз-контроля. В комбинированном приборе гаснет CRUISE ON.
Зависит от типа двигателя.
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 73
02 Приборы и органы управления
Клавиатура на рулевом колесе*
Функции кнопок
ками со стрелками, его следует активировать кнопкой ENTER.
02
G020142
Для возврата только в режим Аудио,
нажмите EXIT.
Четыре нижние кнопки клавиатуры рулевого колеса общие для радио и телефона.
Функция кнопок зависит от того, какая
система активирована. С помощью клавиатуры рулевого колеса Вы можете переключать запрограммированные радиостанции,
менять дорожку на компакт-диске и регулировать громкость.
±
Удерживайте нажатой одну из клавиш
со стрелками для ускоренной перемотки или поиска радиостанции.
Для осуществления настроек аудиосистемы
необходимо, чтобы телефон был включен.
Чтобы управлять системой телефона кноп-
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
73
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 74
02 Приборы и органы управления
Регулировка положения рулевого колеса, аварийная мигающая сигнализация
02
Регулировка положения рулевого
колеса
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Отрегулируйте положение рулевого
колеса перед поездкой, но не занимайтесь этим во время езды. Перед началом
езды убедитесь, что рулевое колесо
зафиксировано.
При достаточно сильном столкновении или
резком торможении аварийные мигающие
сигналы активируются автоматически, см.
стр. 64. Функцию можно отключить соответствующей кнопкой.
ВНИМАНИЕ
G020143
Аварийная мигающая сигнализация
1. Для освобождения рулевого колеса
потяните рычаг на себя.
2. Установите рулевое колесо в наиболее
удобное положение.
3. Для блокировки рулевого колеса вдавите рычаг на место. Если движение
рычага затруднено, при возвращении
рычага на место слегка нажмите на
рулевое колесо.
74
G020144
Рулевое колесо можно регулировать по
высоте и в продольном положении.
Аварийную мигающую сигнализацию
(мигают все указатели поворотов) следует
использовать, когда автомобиль стоит в
таком месте, где он может создавать опасность или помехи для других транспортных
средств. Нажмите на кнопку для включения
данной функции.
Правила использования аварийной
мигающей сигнализации отличаются в
разных странах.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 75
02 Приборы и органы управления
Стояночный тормоз
Стояночный тормоз (ручной тормоз)
3. Отпустите педаль ножного тормоза и
убедитесь, что автомобиль неподвижен.
4. Если автомобиль катится, стояночный
тормоз следует затянуть с еще большим
усилием.
02
Устанавливая автомобиль на стоянку, выберите передачу 1 (механическая коробка
передач) или P (автоматическая коробка
передач).
G018260
Стоянка на склоне
Рычаг расположен между передними креслами.
ВНИМАНИЕ
Предупреждающая контрольная лампа в
комбинированном приборе включается
независимо от усилия, с которым задействован стояночный тормоз.
Если автомобиль ставится на подъеме:
поверните колеса в сторону от края тротуара.
Если автомобиль ставится на спуске: поверните колеса в сторону к краю тротуара.
Освобождение стояночного тормоза
1. Выжмите с усилием педаль ножного
тормоза.
2. Потяните рычаг стояночного тормоза
немного вверх, нажмите кнопку, опустите рычаг стояночного тормоза вниз и
отпустите кнопку.
Задействование стояночного тормоза
1. Выжмите с усилием педаль ножного
тормоза.
2. С усилием до упора потяните вверх
рычаг стояночного тормоза.
75
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 76
02 Приборы и органы управления
Электрические стеклоподъемники
02
Управление электрическими стеклоподъемниками осуществляется при помощи
переключателей в дверях. Стеклоподъемники работают, когда зажигание находится
в положении I и II.
По окончании поездки после того, как ключ
вынут из замка зажигания, стекла могут
открываться или закрываться некоторое
время до тех пор, пока не открыта ни одна
из дверей. Будьте внимательны при управлении стеклами.
дистанционного управления см. страницы
128 и 137.
Дверь водителя
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Проверьте, чтобы дети или другие пассажиры не оказались зажатыми при
закрытии стекол. Будьте внимательны
при управлении стеклами задних дверей
с двери водителя или при закрытии стекол пультом дистанционного управления.
G017439
Управление
Для открытия окна:
±
Нажмите на переднюю часть клавиши.
Для закрытия окна:
±
Потяните вверх переднюю часть клавиши.
ВНИМАНИЕ
Для снижения шума ветра при открытых
задних стеклах Вы можете немного приоткрыть также и передние стекла.
Органы управления стеклоподъемниками.
Органы управления передним окном
Органы управления задним окном
Водитель может управлять всеми стеклоподъемниками со своего места.
Окна можно открыть и закрыть двумя способами:
Управление вручную
Пульт дистанционного управления и
кнопки блокировки
Управление электрическими стеклоподъемниками кнопками запирания и пультом
76
Слегка нажмите или потяните вверх одну из
клавиш (А) или (В). Стеклоподъемники поднимают или опускают стекло до тех пор,
пока клавиша в действии.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 77
02 Приборы и органы управления
Электрические стеклоподъемники
Автоматическое управление
Нажмите или потяните вверх, а затем отпустите одну из клавиш (A). Боковые стекла
открываются или закрываются автоматически. Если стекло блокируется посторонним предметом, движение прерывается.
Блокировка стеклоподъемников в
задней двери
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Функция отключения движения стекол
при блокировании посторонним предметом действует как при автоматическом
закрытии, так и при закрытии вручную,
но только если не срабатывала защита
от защемления.
ВНИМАНИЕ
Если задние двери автомобиля оснащены электроуправляемыми замками
для безопасности детей, эта лампа
также указывает, что они активированы.
Двери при этом невозможно открыть
изнутри. Когда активирован замок для
безопасности детей, на дисплее показывается сообщение.
02
G017440
Место пассажира, впереди
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Помните, что необходимо всегда обесточить стеклоподъемники, вынув ключ
из замка зажигания, если водитель покидает автомобиль.
Проверьте, чтобы дети или другие пассажиры не оказались зажатыми при
закрытии стекол.
Блокирование задних стеклоподъемников и
электрическая блокировка замков для безопасности детей*.
Лампа в выключателе светится
Управление стеклами задних дверей возможно только с двери водителя.
G019511
Если в автомобиле находятся дети:
Лампа в выключателе не горит
Управление стеклами задних дверей возможно клавишами соответствующих дверей
и клавишей с двери водителя.
Место пассажира, впереди.
Клавиша стеклоподъемника у места пассажира управляет только этим окном.
``
77
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 78
02 Приборы и органы управления
Электрические стеклоподъемники
Стеклоподъемники задних дверей
G028208
02
Управление стеклами задних дверей возможно клавишами соответствующих дверей
или переключателем с двери водителя.
Если в выключателе блокировки стеклоподъемников задних дверей (расположенном на
панели управления двери водителя) горит
лампа, управление стеклоподъемниками
задних дверей возможно только с двери
водителя. Управление стеклоподъемниками
задних дверей осуществляется так же, как и
передних дверей.
78
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 79
02 Приборы и органы управления
Зеркала заднего вида
Внутреннее зеркало заднего вида
Автоматическая защита от
ослепления*
В случае яркого свет сзади зеркало заднего
вида затемняется автоматически. Регулятор (1) на зеркалах с автоматическим затемнением отсутствует.
NE (северо-восток), E (восток). SE (юго-восток), S (юг), SW (юго-запад), W (запад) и NW
(северо-запад).
02
Калибровка компаса
G020146
Внутреннее зеркало заднего вида с
компасом*
Регулятор противоослепляющего положения
Нормальное положение
Противоослепляющее положение.
G031043
Противоослепляющее положение
G031045
Мощный свет от автомобиля сзади может
отражаться в зеркале заднего вида и ослеплять водителя. Если Вас это раздражает,
используйте противоослепляющее положение.
В верхнем правом углу зеркала заднего вида
установлен дисплей, который показывает, в
каком направлении по компасу направлена
передняя часть автомобиля. Восемь различных направлений обозначаются сокращениями на английском языке: N (север).
Земной шар разделен на 15 магнитных зон.
Компас настроен на тот географический
регион, в который осуществлена поставка
данного автомобиля. Необходимо провести
калибровку компаса, если автомобиль перемещается в другие магнитные зоны.
1. Остановите автомобиль с работающим
двигателем на большом открытом
участке.
``
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
79
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 80
02 Приборы и органы управления
Зеркала заднего вида
02
2. Не менее 6 секунд удерживайте нажатой
кнопку (1). После этого появляется обозначение C (кнопка утоплена, поэтому
воспользуйтесь, например, скрепой,
чтобы ее нажать).
G020150
4. Повторным нажатием кнопки (1) выведите нужную магнитную зону ( 1–15), см.
карту магнитных зон для компаса.
5. Подождите, пока на дисплее вновь
появится C.
6. После этого удерживайте кнопку в течение 9 секунд и выберите L для автомобилей с левосторонним управлением и
R для автомобилей с правосторонним
управлением.
Магнитные зоны, Европа.
G020152
3. Не менее 3 секунд удерживайте нажатой
кнопку (1). Показывается номер действующей магнитной зоны.
Магнитные зоны, Южная Америка.
Магнитные зоны, Азия.
80
G020153
G020151
7. Медленно двигайтесь по кругу со скоростью не выше 10 км/ч, пока на дисплее
не появится компасный курс, что означает завершение калибровки.
Магнитные зоны, Австралия.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 81
02 Приборы и органы управления
Зеркала заднего вида
Наружные зеркала заднего вида
Электроуправляемые складные
зеркала заднего вида*
Для парковки/проезда в узком пространстве наружные зеркала можно сложить. Это
можно сделать в положении зажигания I и
II.
02
Складывание зеркал
Магнитные зоны, Африка.
2. Отпустите клавиши. Зеркала автоматически устанавливаются в полностью
сложенном положении.
G018252
G020154
1. Одновременно нажмите кнопку L и R.
Регулятора установки двух внешних зеркал
заднего вида находятся в передней части
подлокотника водителя. Зеркалами заднего
вида можно управлять в положении зажигания I и II.
1. Нажмите кнопку L для левого зеркала
или R для правого зеркала заднего вида.
Лампа в кнопке горит.
2. Отрегулируйте положение с помощью
джойстика посередине.
3. Нажмите кнопку L или R еще раз. Лампа
гаснет.
ВАЖНО
Не пользуйтесь скребком для удаления
наледи с зеркал, так как можно поцарапать стекло и повредить водо- и грязеотталкивающее покрытие*. Вместо этого
пользуйтесь функцией электрообогрева, см. стр. 98 или 101.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Для расширения обзора установлены
широкоугольные внешние зеркала
заднего вида. Поэтому кажется, что расстояние до отражающихся в них объектах больше, чем в действительности.
Раскладывание наружных зеркал
1. Одновременно нажмите кнопку L и R.
``
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
81
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 82
02 Приборы и органы управления
Зеркала заднего вида
02
2. Отпустите клавиши. Зеркала автоматически устанавливаются в полностью
раскрытом положении.
раскладывания наружных зеркал после их
смещения со своего места вследствие
внешнего механического воздействия.
Автоматическое складывание/
раскладывание
1. Сложите зеркала с помощью клавиш L и
R.
Когда автомобиль запирается/отпирается
дистанционным пультом или с помощью
системы без ключа Keyless, см. стр. 132,
зеркала заднего вида складываются/раскладываются автоматически.
ВНИМАНИЕ
Зеркала заднего вида не раскладываются автоматически при отпирании
автомобиля, если они были сложены с
помощью регулятора в двери.
Если до запуска двигателя автомобиль
был заперт дистанционным пультом,
зеркала заднего вида все же раскроются.
Данную функцию можно активировать/
отключить в НАСТРОЙКИ АВТОМОБИЛЯ
Сложить зеркала при запирании; описание системы меню см. стр. 87.
Возврат в нейтральное положение
Возврат в нейтральное положение необходимо выполнить для восстановления функции электроуправляемого складывания/
82
2. Вновь раскройте зеркала с помощью
клавиш L и R. Теперь зеркала вернулись
в нейтральное положение.
Комфортное освещение и освещение
при выходе из автомобиля
Лампа в зеркалах заднего вида включается,
когда активируется комфортное освещение
или освещение при выходе из автомобиля.
Blind Spot Information System, BLIS*
BLIS – это информационная система, которая при определенных условиях привлекает
внимание водителя к транспортным средствам, которые передвигаются в одном
направлении с Вашим автомобилем в т.н.
"мертвой зоне", см. стр. 170.
Водо- и грязеотталкивающее
покрытие*
На передние боковые стекла и/или
внешние зеркала заднего вида нанесено специальное покрытие, которое улучшает видимость в тяжелых погодных условиях. Информацию об уходе см. стр. 210.
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
Зеркала заднего вида
В некоторых погодных условиях грязеотталкивающий слой действует лучше, чем
электрообогрев зеркал заднего вида, см.
стр. 98 или 101.
Включите обогрев зеркал заднего вида:
•
Если зеркала покрыты льдом или снегом.
•
В сильный дождь и на грязном дорожном покрытии.
•
При запотевании зеркала.
ВАЖНО
Не пользуйтесь металлическим скребком для удаления льда со стекол. Вы
можете повредить водо- и грязеотталкивающий слой. Для удаления льда с зеркал пользуйтесь функцией электрообогрева. Скребок может поцарапать
стекло зеркал!
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 83
02 Приборы и органы управления
Люк в крыше с электроприводом*
Открытые положения
Положение вентиляции
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Открыть:
Если в автомобиле находятся дети:
Если водитель покидает автомобиль,
отключите подачу питания в люк крыши,
вынув ключ из замка зажигания.
±
02
Отожмите заднюю часть ручки управления вверх (5).
Закрыть:
±
Потяните заднюю часть ручки управления вниз (6).
Из положения вентиляции в положение полностью открытого люка:
G007503
±
Отведите ручку управления назад до
упора (1) и отпустите.
Сдвинутое положение
Автоматическое управление
Органы управления люком в крыше расположены на потолке. Люк можно открыть в
два положения:
G029222
±
Положение вентиляции, задний край
вверх
Сдвинутое положение, назад/вперед
Ключ зажигания должен находиться в положении I или II.
Открытие, автоматическое
Открытие, вручную
Закрытие, вручную
Закрытие, автоматическое
Открытие, положение вентиляции
Закрытие, положение вентиляции
Отведите регулятор, минуя положение
сопротивления (2), в крайнее заднее
положение (1) или, минуя положение
сопротивления (3), в крайнее переднее
положение (4), а затем отпустите. Люк в
крыше полностью откроется/закроется.
Управление вручную
Открыть:
±
Отведите ручку управления назад до
положения сопротивления (2). Люк в
крыше движется в направлении полного
открытия до тех пор, пока ручка управления нажата.
``
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
83
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 84
02 Приборы и органы управления
Люк в крыше с электроприводом*
Закрыть:
02
±
Отведите ручку управления вперед до
положения сопротивления (3). Люк в
крыше движется в направлении полного
закрытия до тех пор, пока ручка нажата.
Закрытие с помощью
дистанционного пульта или кнопки
блокировки
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Защита от защемления люка в крыше
действует только при автоматическом
закрытии люка, но не в ручном режиме.
G020157
Солнцезащитная шторка
±
Длительным нажатием кнопки запирания закрывается люк в крыше и все
стекла. Двери и крышка багажника запираются.
Чтобы прервать закрытие:
±
84
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Следите за тем, чтобы дети или другие
пассажиры не защемили руки, когда люк
в крыше закрывается с помощью пульта
дистанционного управления. Будьте
внимательны при управлении люком в
крыше.
Снова нажмите на кнопку запирания.
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
У люка также имеется внутренняя солнцезащитная шторка, перемещаемая вручную.
Когда люк открывается, солнцезащитная
шторка автоматически сдвигается назад.
Чтобы закрыть шторку, сдвиньте ее вперед
за ручку.
Защита от защемления
Люк в крыше имеет защиту от защемления,
которая срабатывает при его блокировании
посторонним предметом. В этом случае люк
останавливается, а затем автоматически
открывается в установленное ранее положение.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 85
02 Приборы и органы управления
Люк в крыше с электроприводом*
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Защита от защемления люка в крыше
действует только при автоматическом
закрытии, но не действует при закрытии
вручную.
02
Проверьте, чтобы никто не был зажат
при закрытии люка в крыше.
A
B
D
C
G026307
E
Панель управления.
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
85
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 86
02 Приборы и органы управления
Персональные настройки
02
Возможные настройки
Закрытие меню:
Для некоторых функций автомобиля можно
провести персональные настройки. Это
относится в настройке замков, климата и
аудиосистемы. Функции аудиосистемы см.
стр. 246.
±
Часы, установка
Панель управления
Время в часах и минутах устанавливается
отдельно.
Дисплей
MENU
EXIT
ENTER
Навигация
Нажмите и удерживайте EXIT (С) в течение прим. одной секунды.
1. Используйте цифры на клавиатуре или
стрелку "вверх" или "вниз" на джойстике (E).
Открытие меню для проведения настроек:
1. Нажмите MENU (В).
2. С помощью джойстика (Е) перейдите
например, к НАСТРОЙКИ
АВТОМОБИЛЯ.
3. Нажмите ENTER (D).
4. При помощи джойстика (Е) выберите
нужный вариант.
5. Активируйте выбор, нажав ENTER.
86
Aвтомат. настройка вентилятора
В автомобилях с климат-контролем ЕСС
можно настроить скорость вентилятора в
режиме AUTO:
±
Выберите между Низкая, Нормальная
и Высокая.
Таймер рециркуляции
2. С помощью стрелки "вправо" или
"влево" на джойстике выберите цифру,
которую следует изменить.
Если таймер включен, рециркуляция воздуха в автомобиле осуществляется в течение 3–12 минут в зависимости от температуры окружающего воздуха.
3. Нажмите ENTER, чтобы запустить часы.
±
Использование
Настройки отображаются на дисплее (А).
Настройки управления
микроклиматом
ВНИМАНИЕ
Если часы автомобиля настроены с 12
часовым интервалом, AM/PM выбирается стрелкой "вверх" или "вниз"
после установки последней цифры в
минутах.
Выберите Вкл/Выкл, если хотите
включить или выключить таймер рециркуляции.
Сбросить все
Возврат изменяемых функций климатической установки к стандартным заводским
настройкам.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 87
02 Приборы и органы управления
Персональные настройки
Настройки автомобиля
Сложить зеркала при запирании*
При запирании/отпирании автомобиля
дистанционным пультом зеркала заднего
вида можно сложить/раскрыть автоматически. Имеются варианты Вкл/Выкл.
Режим частичной охраны*
Блокировку замков можно временно отключить и установить частичную сигнализацию,
если кто-то хочет остаться в автомобиле, и
двери должны быть заперты снаружи.
Имеются варианты Активировать один
раз и Спросить при выходе, см. стр.
137 и 142.
Подтверд. разблок.
Можно выбрать настройку, при которой
мигающие сигналы автомобиля вспыхнут
один раз при отпирании автомобиля пультом дистанционного управления. Имеются
варианты Вкл/Выкл.
Подтвер. блокировки
Можно выбрать настройку, при которой
мигающие сигналы автомобиля вспыхнут
один раз при запирании автомобиля пультом дистанционного управления. Имеются
варианты Вкл/Выкл.
Автоматическая блокировка – двери
На скорости выше 7 км/ч двери и дверь
задка могут запираться автоматически.
Имеются варианты Вкл/Выкл. Потянув
дважды за дверную ручку, можно отпереть
и открыть двери изнутри.
Разблокировка дверей
Для отпирания дверей имеются два
варианта:
• Все двери – однократным нажатием на
дистанционный пульт отпираются все
двери и дверь задка.
• Дверь водителя, затем все – однократным нажатием на дистанционный
пульт отпирается дверь водителя. Еще
одним нажатием отпираются все двери
и дверь задка.
Автомат. открывание дверей*
• Все двери – все двери отпираются
одновременно.
• Двери одной стороны – одновременно
отпираются передняя и задняя дверь с
одной стороны.
• Обе передние двери – обе передние
двери отпираются одновременно.
Одновременное закрытие/открытие
всех стекол
Эту функцию можно выбрать в автомобилях
с бесключевой системой для кнопки блокировки на пульте дистанционного управления и кнопки центрального замка передних
дверей, а также кнопки внешних дверных
ручек:
02
• Автом. закр. все окна – длительным
нажатием на кнопку блокировки одновременно закрываются все стекла и люк
в крыше.
Эту функцию можно выбрать для кнопки
отпирания на пульте дистанционного управления и центральной кнопки передних дверей:
• Автом. откр. все окна – длительным
нажатием на кнопку отпирания открываются все стекла одновременно.
Дист. освещения при подходе
Выберите время, в течение которого освещение автомобиля должно оставаться
включенным при нажатии кнопки комфортного освещения на пульте дистанционного
управления. Можно выбрать следующие
варианты: 30/60/90секунд.
• Любая перед. дверь – любая дверь по
выбору или дверь задка может отпираться отдельно.
``
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
87
V50; 7; 3
evastarck
02 Приборы и органы управления
Персональные настройки
02
Освещение при выходе из
автомобиля
Выберите время, в течение которого освещение автомобиля должно оставаться
включенными, если после того, как ключ
зажигания вынут из замка, потянуть назад
левый подрулевой рычаг. Можно выбрать
следующие варианты: 30/60/90секунд.
Информация
• НОМЕР VIN – (Vehicle Identification
Number) – идентификационный номер
автомобиля.
• КОЛИЧЕСТВО КЛЮЧЕЙ – показывается, сколько ключей зарегистрировано для данного автомобиля.
88
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 88
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 89
02 Приборы и органы управления
HomeLinkŸ ЕС*
Общие сведения
ВНИМАНИЕ
Конструктивно HomeLink создан так, что
он не действует, если автомобиль заперт
снаружи.
Сохраните исходные пульты дистанционного управления для дальнейшего
программирования (например, другого
автомобиля).
G030070
Перед продажей автомобиля аннулируйте программирование кнопок.
HomeLink – это программируемый дистанционный пульт, с помощью которого можно
управлять работой до трех различных
устройств (например, ворота гаража,
система охранной сигнализации, освещение
снаружи и внутри помещения, и т.д.), заменяя пульты дистанционного управления
этих устройств. При поставке HomeLink
встроен в левый солнцезащитный козырек.
Панель HomeLink состоит из трех программируемых кнопок и одной индикаторной
лампы.
Не используйте металлические солнцезащитные козырьки в автомобилях,
оснащенных HomeLink. Это может отрицательно сказаться на работе функции
HomeLink.
Использование
После программирования HomeLink эту
функцию можно использовать вместо
отдельных пультов дистанционного управления для каждого устройства.
Для активирования ворот гаража, системы
сигнализации и пр. нажмите запрограммированную кнопку. Индикаторная лампа
горит до тех пор, пока кнопка нажата.
ВНИМАНИЕ
При выключенном зажигании функция
Homelink действует в течение 30 минут
после того, как открыта дверь водителя.
02
Исходные пульты дистанционного управления можно, естественно, использовать
параллельно с HomeLink.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Если HomeLink используется для управления воротами гаража или решеткой,
убедитесь в отсутствии людей вблизи
ворот или решетки во время их перемещения.
Не используйте пульт дистанционного
управления HomeLink для управления
воротами гаража, в которых отсутствует
аварийный останов или движение
задним ходом. Ворота гаража должны
реагировать немедленно, если возникает препятствие их движению: останавливаться или перемещаться назад.
Ворота гаража, для которых такая функция не предусмотрена, могут стать причиной травм. Дальнейшую информацию
можно получить по телефону горячей
линии HomeLink Hotline: 008000 466 354
65 (звонок бесплатный). Вы можете
также обратиться по интернету:
www.homelink.com.
``
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
89
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 90
02 Приборы и органы управления
HomeLinkŸ ЕС*
Первое программирование
02
При выполнении первого пункта происходит
очистка памяти HomeLink, и его не следует
выполнять, если перепрограммируется
только одна кнопка.
1. Нажмите две внешние кнопки и не отпускайте до тех пор, пока индикаторная
лампа не начинает мигать прим. через 20
секунд. Мигание означает, что HomeLink
установлен в "положение обучения", и
он готов к программированию.
тех пор, пока индикаторная лампа не
перейдет из режима медленного мигания в режим быстрого мигания. Быстрое
мигание означает, что программирование успешно завершено.
4. Проверьте программирование нажмите запрограммированную кнопку
на HomeLink и следите за индикаторной
лампой:
•
2. Установите исходный пульт дистанционного управления в 2-8 см от
HomeLink. Не упускайте из виду индикаторную лампу.
Расстояние, которое следует установить между исходным пультом дистанционного управления и HomeLink, зависит от программирования устройства.
Вам, возможно, потребуется выполнить
несколько попыток с разного расстояния. Перед новой попыткой сохраняйте
выбранное положение в течение прим.
15 секунд.
3. Одновременно нажмите кнопку на оригинальном пульте дистанционного
управления и программируемую кнопку
на HomeLink. Не отпускайте кнопки до
1
90
•
Постоянный свет: Индикаторная
лампа горит постоянным светом,
когда кнопка удерживается нажатой.
Это означает, что программирование
завершено. Ворота гаража, решетка
или т.п. теперь можно активировать
нажатием запрограммированной
кнопки HomeLink.
Мигающая лампа: Индикаторная
лампа быстро мигает прим. 2 секунды
и затем прим. на 3 секунды переходит
в постоянный режим. Такая последовательность повторяется прим. 20
секунд и означает, что в устройстве
установлен "непрерывно изменяющийся код". При нажатии кнопки
HomeLink ворота гаража, решетка
или т.п. не активируется. Продолжите
программирование, как указано ниже.
Название и цвет кнопки варьирует у разных производителей.
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
5. Найдите "обучающую кнопку 1" на приемном устройстве, например, к воротам
гаража, которая обычно расположена
вблизи крепления антенны. Если кнопку
найти трудно, посмотрите в руководстве производителя или позвоните на
горячую линию HomeLink Hotline: 008000
466 354 65 (звонок бесплатный). Вы
можете также обратиться по интернету:
www.homelink.com.
6. Нажмите и отпустите "обучающую
кнопку". Кнопка мигает в течение прим.
30 секунд. За это время вам следует
выполнить следующий пункт.
7. Нажмите запрограммированную кнопку
на HomeLink в то время, пока "обучающая кнопка" продолжает мигать, удерживайте ее нажатой в течение прим. 3-х
секунд, а затем отпустите. Повторите
последовательность "нажать/удерживать/отпустить до 3-х раз, чтобы завершить программирование.
Программирование одной кнопки
Для программирования одной кнопки
выполните следующее:
1. Нажмите выбранную кнопку на
HomeLink и не отпускайте ее до завершения выполнения пункта 3.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 91
02 Приборы и органы управления
HomeLinkŸ ЕС*
2. Когда индикаторная лампа на HomeLink
начинает мигать (прим. через 20 секунд),
поместите исходный пульт дистанционного управления на расстоянии 2-8 см
от HomeLink. Не упускайте из виду индикаторную лампу.
Расстояние, которое следует установить между исходным пультом дистанционного управления и HomeLink, зависит от программирования устройства.
Вам, возможно, потребуется выполнить
несколько попыток с разного расстояния. Перед новой попыткой сохраняйте
выбранное положение в течение прим.
15 секунд.
3. Нажмите кнопку на исходном пульте.
Индикаторная лампа начинает мигать.
Когда мигание с медленного переходит
на быстрый режим, отпустите обе
кнопки. Быстрое мигание означает, что
программирование успешно завершено.
4. Проверьте программирование нажмите запрограммированную кнопку
на HomeLink и следите за индикаторной
лампой:
•
2
Постоянный свет: Индикаторная
лампа горит постоянным светом,
когда кнопка удерживается нажатой.
Это означает, что программирование
завершено. Ворота гаража, решетка
или т.п. теперь можно активировать
нажатием запрограммированной
кнопки HomeLink.
•
Мигающая лампа: Индикаторная
лампа быстро мигает прим. 2 секунды
и затем прим. на 3 секунды переходит
в постоянный режим. Такая последовательность повторяется прим. 20
секунд и означает, что в устройстве
установлен "непрерывно изменяющийся код". При нажатии кнопки
HomeLink ворота гаража, решетка
или т.п. не активируется. Продолжите
программирование, как указано ниже.
5. Найдите "обучающую кнопку 2" на приемном устройстве, например, к воротам
гаража, которая обычно расположена
вблизи крепления антенны. Если кнопку
найти трудно, посмотрите в руководстве производителя или позвоните на
горячую линию HomeLink Hotline: 008000
466 354 65 (звонок бесплатный). Вы
можете также обратиться по интернету:
www.homelink.com.
30 секунд. За это время вам следует
выполнить следующий пункт.
7. Нажмите запрограммированную кнопку
на HomeLink в то время, пока "обучающая кнопка" продолжает мигать, удерживайте ее нажатой в течение прим. 3-х
секунд, а затем отпустите. Повторите
последовательность "нажать/удерживать/отпустить до 3-х раз, чтобы завершить программирование.
02
Аннулирование программирования
Аннулировать программирование можно
только для всех кнопок HomeLink, а не для
отдельной кнопки.
±
Нажмите две внешние кнопки и не отпускайте до тех пор, пока индикаторная
лампа не начинает мигать прим. через 20
секунд.
> Теперь HomeLink установлен в т.н.
"режим обучения" и готов к новому
программированию, см. стр. 90.
6. Нажмите и отпустите "обучающую
кнопку". Кнопка мигает в течение прим.
Название и цвет кнопки варьирует у разных производителей.
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
91
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 92
Общие сведения о климатической установке.................................... 94
Климатическая установка с ручным управлением, АС..................... 96
Электронная климатическая установка, ЕСС*.................................. 99
Распределение воздуха...................................................................... 103
Топливный обогреватель двигателя и отопитель салона*............. 104
Дополнительный топливный отопитель* (дизель)........................... 107
92
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
G020906
V50; 7; 3
evastarck
V50; 7; 3
evastarck
КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 93
03
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 94
03 Климатическая установка
Общие сведения о климатической установке
03
Кондиционирование воздуха
Лед и снег
Климатическая установка охлаждает или
нагревает, а также осушает воздух в салоне.
Автомобиль оснащен либо системой ручного управления микроклиматом (АС), либо
автоматическим климат-контролем (ЕСС,
Electronic Climate Control).
Удаляйте лед и снег с воздухозабора климатической установки (щель между капотом
и ветровым стеклом).
ВНИМАНИЕ
Кондиционирование воздуха можно
отключить, но его следует всегда включать, если Вы хотите, чтобы воздух в
салоне был чистым, и стекла не запотевали.
Запотевание стекол изнутри
Чтобы удалить запотевание на стеклах с
внутренней стороны, следует в первую очередь использовать дефростер.
Для снижения вероятности запотевания
стекла следует протирать обычным средством для чистки стекол.
94
Поиск неисправностей и ремонт
Доверяйте только официальной станции
техобслуживания Volvo проводить поиск
неисправностей и ремонт климатической
установки.
Хладагент
В установке кондиционирования воздуха
используется хладагент R134a. Он не
содержит хлора и поэтому безопасен для
озонового слоя. При заправке/замене хладагента используйте только R134a. Поручите
эту работу официальной станции техобслуживания Volvo.
Фильтр в салоне
Воздух, поступающий в салон автомобиля,
сначала проходит очистку в фильтре, который должен регулярно заменяться. Выполняйте программу техобслуживания Volvo в
отношении рекомендуемого интервала
замены. При эксплуатации автомобиля в
сильно загрязненной среде следует чаще
проводить замену фильтра.
ВНИМАНИЕ
Существуют различные типы фильтров
салона. Убедитесь, что установлен нужный фильтр.
Дисплей
Над панелью управления микроклиматом
расположен дисплей, предназначенный для
визуализации заданных настроек управления микроклиматом.
Персональные настройки
В системе управления микроклиматом возможны настройки двух параметров:
•
Скорость вентилятора в режиме AUTO
(только для автомобилей с ECC).
•
Таймер рециркуляции воздуха в салоне.
Информацию о проведении настроек см.
стр. 86.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 95
03 Климатическая установка
Общие сведения о климатической установке
Вентиляционные сопла в приборной
панели
более эффективного устранения запотевания.
G019942
ЕСС*
Открыто
Закрыто
Отклонение потока воздуха по горизонтали
Отклонение потока воздуха по вертикали
Отрегулируйте положение внешних сопел
таким образом, чтобы воздух подавался на
передние боковые окна для устранения
запотевания.
В холодную погоду – Закройте центральные
воздушные сопла для обеспечения наиболее комфортных климатических условий и
ВНИМАНИЕ
Не закрывайте или не блокируйте датчики одеждой или другими предметами.
Действительная температура
Боковые окна и люк в крыше
Выбранное значение температуры соответствует субъективным ощущениям, зависящим от скорости перемещения воздуха,
влажности воздуха, интенсивности солнечного излучения и других факторов, действующих внутри и снаружи автомобиля.
Для того чтобы кондиционирование воздуха
работало хорошо, боковые окна и люк в
крыше должны быть закрыты.
В системе имеется солнечный датчик, который распознает, с какой стороны солнце
светит в салон. В этой связи температура в
правом и левом воздушных соплах может
отличаться, несмотря на то, что на обеих
сторонах установлено одинаковое значение
температуры.
Местоположение датчика
•
Датчик солнечного излучения расположен на верхней стороне приборной
панели.
•
Датчик температуры в салоне находится
за панелью управления микроклиматом.
•
Датчик наружной температуры установлен во внешнем зеркале заднего вида.
•
Датчик контроля влажности установлен
во внутреннем зеркале заднего вида.
03
Ускорение
Система кондиционирования воздуха временно отключается при ускорении на полном газу. При этом Вы можете ощутить
временный подъем температуры.
Конденсат
В жаркую погоду из-под автомобиля может
капать конденсационная вода из системы
кондиционирования воздуха. Это нормально.
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
95
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 96
03 Климатическая установка
Климатическая установка с ручным управлением, АС
Панель управления
2
8
3
4
1
9
03
4
7
6
Вентилятор
Рециркуляция
G026308
5
Электрообогрев заднего стекла и
наружных зеркал заднего вида
Температура
Дефростер
Распределение воздуха
AC ON/OFF – Кондиционирование воздуха Вкл/Выкл
Электрообогрев левого переднего
кресла
Правое переднее кресло с электрообогревом
96
Функции
1. Вентилятор
Уменьшение или увеличение скорости вентилятора
регулируется поворотом
ручки.
При повороте ручки против часовой
стрелки до исчезновения индикации вентилятора с дисплея вентилятор и кондиционер выключаются. На дисплее остается
символ вентилятора и ВЫКЛ.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 97
03 Климатическая установка
Климатическая установка с ручным управлением, АС
2. Рециркуляция
Рециркуляция не допускает
проникновение в салон
загрязненного воздуха,
выхлопных газов и т.п. Воздуха циркулирует внутри
салона. Воздух снаружи не
затягивается в автомобиль.
При помощи рециркуляции (вместе с системой кондиционирования) салон охлаждается быстрее в жаркую погоду. При
длительной рециркуляции возможно запотевание окон изнутри.
Таймер
При включенном таймере (при условии, что
выбрана рециркуляция) снижается риск
обледенения, запотевания и сохраняется
свежий воздух в салоне. Для активирования/отключения функции см. страницу 86.
При выборе программы Дефростера (3)
рециркуляция отключается.
3. Дефростер
Для быстрого удаления
запотевания и обледенения
с переднего и боковых стекол. Поток воздуха направляется к стеклам на высокой скорости вентилятора.
Лампа в кнопке дефростера
горит при включенной функции.
Для максимального осушения воздуха при
выборе функции дефростера происходит
также следующее:
•
кондиционирование воздуха (АС) включается автоматически (можно отключить клавишей AC (5))
•
автоматически отключается рециркуляция.
При выключении дефростера климатическая установка возвращается к предыдущим настройкам.
4. Распределение воздуха
Нажатием на клавиши распределения воздуха воздушный поток направляется на окна, в салон и к
полу.
Символ на дисплее над
панелью управления климатической установкой и включенная лампа в соответствующей клавише указывают, какая функция
выбрана.
5. АС – Вкл/Выкл
ON: Кондиционирование
воздуха включено. Регулируется автоматикой
системы. В этом случае
поступающий воздух охлаждается и подсушивается.
03
OFF: Кондиционирование воздуха выключено.
Когда активируется функция дефростера,
кондиционирование воздуха включается
автоматически (можно отключить клавишей
AC). Символ ON соответствующей панели
управления климатической установкой и
включенная лампа в соответствующей клавише указывают, какая функция выбрана.
6. и 7. Передние кресла с
электрообогревом
(опция на некоторых
рынках)
Теплее:
– Нажмите клавишу один раз
– горят обе лампы.
См. таблицу на странице 103.
Холоднее:
– Нажмите клавишу два раза – горит одна
лампа.
Обогрев отключен:
``
97
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 98
03 Климатическая установка
Климатическая установка с ручным управлением, АС
– Нажмите клавишу три раза – лампы не
горят.
8. Электрообогрев заднего стекла и
наружных зеркал заднего вида
03
Обогрев используется для
удаления обледенения и
запотевания с заднего
стекла и зеркал заднего
вида. Если нажать один раз
на кнопку, одновременно
начинается обогрев заднего
стекла и зеркал заднего вида. Если в кнопке
горит лампа – функция активирована.
Отключить можно вручную или автоматически. Вручную, если нажать на кнопку.
Заднее стекло и зеркала заднего вида
отключаются автоматически через
12 – 20 минут в зависимости от наружной
температуры.
В холодную погоду обогрев продолжается
сверх 20 минут, сохраняя заднее стекло и
зеркала заднего вида свободными от
наледи и запотевания 1. Сила обогрева зависит от наружной температуры. Функцию
следует отключить вручную.
1
98
Зависит от рынка и комплектации автомобиля
9. Температура
Служит для выбора охлаждения или обогрева, как со
стороны водителя, так и
пассажира.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 99
03 Климатическая установка
Электронная климатическая установка, ЕСС*
Панель управления
2
3
9
4
5
1
10
03
5
8
7
AUTO
Вентилятор
G026309
6
Электрообогрев заднего стекла и
наружных зеркал заднего вида
Регулятор температуры
Рециркуляция/Система контроля качества воздуха
Функции
Дефростер
1. AUTO
Распределение воздуха
В режиме AUTO система
управления микроклиматом
автоматически поддерживает заданную температуру.
Автоматическая функция
управляет отоплением, кондиционированием воздуха,
скоростью вентилятора, рециркуляцией и
распределением воздуха.
AC ON/OFF – Кондиционирование воздуха Вкл/Выкл
Электрообогрев переднего кресла,
левого
Электрообогрев переднего кресла, правого
При выборе ручного управления для одной
или нескольких функций остальные функции продолжают работать в автоматическом режиме. При нажатии AUTO все ручные
установки отключаются. На дисплее отображается AВTO КЛИМАТ.
2. Вентилятор
Для увеличения уменьшения скорости вентилятора
поверните ручку. Если
выбирается AUTO, скорость вентилятора устанавливается автоматически.
Ранее установленная скорость вентилятора отменяется.
``
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
99
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 100
03 Климатическая установка
Электронная климатическая установка, ЕСС*
03
При повороте ручки против часовой
стрелки до исчезновения индикации вентилятора с дисплея вентилятор и кондиционер выключаются. На дисплее
остается символ вентилятора и OFF
(Выкл).
3. Рециркуляция
Эта функция выбирается
для прекращения доступа в
салон плохого воздуха,
выхлопных газов и пр. Воздух в салоне рециркулирует, т.е. если эта функция
включена, воздух снаружи
не поступает внутрь автомобиля. Если воздух рециркулирует в салоне слишком длительное время, существует опасность запотевания стекол изнутри.
3. Система контроля качества воздуха
(опция)
(та же клавиша, что и для
рециркуляции)
Система контроля качества
воздуха состоит из мультифильтра и датчика. Фильтр
очищает воздух от газов и
частиц, препятствуя появлению в салон
неприятных запахов и пыли. Если датчик
регистрирует загрязнение окружающего
воздуха, перекрывается воздухозаборник, и
в салоне включается рециркуляция. При
подключении датчика контроля качества
воздуха в клавише горит зеленая лампа (A).
G000000
ВНИМАНИЕ
Активирование датчика качества воздуха:
±
Нажмите AUTO (1) для активирования
датчика контроля качества воздуха
(нормальная настройка).
Таймер
Или:
При включенном таймере (при условии, что
выбрана рециркуляция) снижается риск
обледенения, запотевания и сохраняется
свежий воздух в салоне. Для активации/
отключения функции, см. стр. 86.
±
Выберите одну из следующих трех
функций повторными нажатиями на клавишу рециркуляции.
•
Датчик контроля качества воздуха подключен – горит лампа (A).
ВНИМАНИЕ
При включении дефростера (4) рециркуляция всегда отключается.
100
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
•
Рециркуляция отключена, при условии
что это не требуется для охлаждения в
жаркую погоду – ни одна лампа не горит.
•
Рециркуляция подключена – горит
лампа (M).
Помните, что:
•
Как правило, следует всегда включать
датчик качества воздуха.
•
Рециркуляция ограничена в холодную
погоду во избежание запотевания окон.
•
При запотевании может помочь включение режимов удаления запотевания с
ветрового стекла, заднего и боковых
стекол.
4. Дефростер
Для быстрого удаления
запотевания и обледенения
с переднего и боковых стекол. Поток воздуха направляется к стеклам на высокой скорости вентилятора.
Лампа в кнопке дефростера
горит при включенной функции.
Для максимального осушения воздуха при
выборе функции дефростера происходит
также следующее:
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 101
03 Климатическая установка
Электронная климатическая установка, ЕСС*
•
•
кондиционирование воздуха (АС) включается автоматически (можно отключить клавишей AC (6)
автоматически отключается рециркуляция.
OFF: Выключено
Когда активируется функция дефростера,
кондиционирование воздуха включается
автоматически (можно отключить клавишей
AC).
При выключении дефростера климатическая установка возвращается к предыдущим настройкам.
ВНИМАНИЕ
Действие функции климатической установки по удалению запотевания при
наличии датчика контроля влажности
значительно снижается, если кондиционирование воздуха отключено (OFF), а
также если распределение воздуха и
скорость вентилятора выбираются
вручную.
5. Распределение воздуха
Нажатием на клавиши распределения воздуха воздушный поток направляется на окна, в салон и к
полу.
Символ на дисплее над
панелью управления климатической установкой и включенная лампа в соответствующей клавише указывают, какая функция
выбрана.
7 и 8. Передние кресла с
электрообогревом*
Для обогрева переднего
кресла проделайте следующее:
См. таблицу на странице 103.
6. АС– Вкл/Выкл (ON/OFF)
ON: Кондиционирование
воздуха включено. Регулируется автоматикой
системы. В этом случае
поступающий воздух охлаждается и подсушивается.
Теплее:
±
Нажмите клавишу один раз – горят обе
лампы.
Холоднее:
1
±
Нажмите клавишу два раза – горит одна
лампа.
Обогрев отключен:
±
Нажмите клавишу три раза – лампы не
горят.
9. Электрообогрев заднего стекла и
внешних зеркал
03
Обогрев используется для
удаления обледенения и
запотевания с заднего
стекла и зеркал заднего
вида. Если нажать один раз
на кнопку, одновременно
начинается обогрев заднего
стекла и зеркал заднего вида. Если в кнопке
горит лампа – функция активирована.
Отключить можно вручную или автоматически. Вручную, если нажать на кнопку.
Заднее стекло и зеркала заднего вида
отключаются автоматически через
12 – 20 минут в зависимости от наружной
температуры.
В холодную погоду обогрев 1 продолжается
сверх 20 минут, сохраняя заднее стекло и
зеркала заднего вида свободными от
наледи и запотевания. Сила обогрева зависит от наружной температуры. Функцию
следует отключить вручную.
Зависит от рынка
``
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
101
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 102
03 Климатическая установка
Электронная климатическая установка, ЕСС*
10. Регулятор температуры
Температура со стороны
водителя и пассажира
может регулироваться
индивидуально.
03
При однократном нажатии
на клавишу активируется
только одна сторона. Еще одним нажатием
активируется другая сторона. При третьем
нажатии клавиши активируются обе стороны.
Активная сторона обозначается включением лампы в клавише и на дисплее над
панелью управления микроклиматом.
При запуске двигателя сохраняются
последние заданные настройки.
ВНИМАНИЕ
Установка более высокой/низкой температуры, чем нужно, не помогает ускорить
обогрев/охлаждение.
102
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 103
03 Климатическая установка
Распределение воздуха
Распределение воздуха
Используется:
Распределение воздуха
Используется:
Воздух к стеклам. Некоторое количество воздуха
поступает из вентиляционных сопел. Рециркуляция
воздуха не работает. Кондиционирование воздуха
всегда подключено.
для быстрого удаления обледенения и
запотевания.
Воздух к полу и стеклам.
Некоторое количество воздуха поступает из вентиляционных сопел в панели
приборов.
для достижения комфортных условий и
эффективного удаления запотевания в
холодную или влажную погоду.
Воздух к переднему и
боковым стеклам. Некоторое количество воздуха
поступает из вентиляционных сопел.
для предотвращения запотевания и
обледенения в
холодную и влажную
погожу. (За исключение низкой скорости вентилятора.)
Воздух направляется к полу
и через вентиляционные
сопла в панели приборов.
при солнечной
погоде с прохладной
наружной температурой.
Поток воздуха направляется к стеклам и через
вентиляционные сопла
панели приборов.
для достижения
хороших комфортных условий в жаркую и сухую погоду.
Воздух к полу. Некоторое
количество воздуха поступает через вентиляционные
сопла в панели приборов, а
также направляется к стеклам.
для обогрева ног.
Поток воздуха к голове и
туловищу через вентиляционные сопла в панели
приборов.
Для эффективного
охлаждения в жаркую погоду.
Поток воздуха на окна
через вентиляционные
сопла в панели приборов и
к полу.
для охлаждения ног
или обогрева верхней
части в холодную или
жаркую, сухую
погоду.
03
103
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 104
03 Климатическая установка
Топливный обогреватель двигателя и отопитель салона*
Общие сведения об отопителях
ней частью вниз, чтобы обеспечить надежное поступление топлива в стояночный отопитель.
Заправка топливом
Стояночный отопитель обогревает двигатель и салон и может запускаться напрямую
или с помощью таймера.
Если наружная температура превышает
25 °C, обогреватель не запускается. При
температуре –10 °C или ниже максимальное
время непрерывной работы стояночного
отопителя составляет 50 минут.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Автомобиль должен находиться вне
помещения при использовании бензиновых и дизельных отопителей.
ВНИМАНИЕ
Если работает стояночный отопитель, то
из-под автомобиля может появляться
дым, что вполне нормально.
Если аккумуляторная батарея недостаточно заряжена, или в баке слишком мало
топлива, стояночный отопитель автоматически отключается, и на информационном
дисплее показывается сообщение.
±
G007632
03
Аккумулятор и топливо
С помощью таймера можно выбрать два
времени запуска. Под временем запуска
понимается время, к которому завершается
обогрев автомобиля. Электронная система
автомобиля рассчитывает время пуска
отопителя в зависимости от температуры
окружающего воздуха.
Предупреждающая табличка на крышке
топливного бака.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Пролитое топливо может воспламениться. Перед заправкой топливом
выключайте топливный отопитель.
На информационном дисплее убедитесь,
что стояночный отопитель отключен.
Когда отопитель работает, на информационном дисплее показывается
ДОП.ОБОГ. ВКЛ.
Стоянка на склоне
Если автомобиль припаркован на крутом
склоне, то он должен располагаться перед-
104
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
Подтвердите сообщение, нажав кнопку
READ на рычаге указателей поворотов.
ВАЖНО
Частое использование стояночного
отопителя в условиях поездок на короткие расстояния приводит к разрядке
аккумулятора и затруднению пуска двигателя.
Чтобы аккумулятор мог беспрепятственно получать такое же количество
энергии, какое забирает от отопитель,
необходимо при регулярном использовании отопителя совершать поездки,
равные по продолжительности времени
работы отопителя.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 105
03 Климатическая установка
Топливный обогреватель двигателя и отопитель салона*
Символы и сообщения на дисплее
Активирование отопителя
G029052
Если активирована настройка
одного из таймеров или
немедленный пуск, в комбинированном приборе загорается
информационный символ, и на
информационном дисплее отображается
пояснительный текст.
Кнопка READ
Регулировочное кольцо 1
Кнопка RESET1
Дисплей
Значение
ДОП. ОБОГРЕВ
ВКЛ
Отопитель включен и работает.
ТАЙМЕР
НАСТР.НА ДОП.
ОБОГРЕВ
Когда Вы вынимаете ключ из
замка зажигания,
появляется напоминание о том, что
отопитель включится в установленное время
после того, как Вы
покинете автомобиль.
Дисплей
Значение
ДОП.ОБОГР.
ОТКЛ БАТАРЕЯ
РАЗРЯЖ
Электроника автомобиля отключает
отопитель, чтобы
иметь возможность
запустить двигатель.
ДОП.ОБОГР.
ОТКЛ
НИЗК.УР.ТОПЛИВА
03
Электроника автомобиля отключает
отопитель, чтобы
иметь возможность
запустить двигатель и проехать
расстояние 50 км.
Прямой пуск или отключение
1. Регулировочным кольцом перейдите к
немедленный пуск.
2. Нажмите кнопку RESET, чтобы выбрать
между ВКЛ и ВЫКЛЮЧЕНО.
ВКЛ: Стояночный отопитель включен вручную или запрограммированным таймером.
ВЫКЛЮЧЕНО: Стояночный отопитель
выключен.
1
Функция отсутствует в автомобилях без бортового компьютера, топливного стояночного отопителя и системы динамической устойчивости и силы тяги.
``
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
105
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 106
03 Климатическая установка
Топливный обогреватель двигателя и отопитель салона*
03
При прямом пуске отопителя время его
непрерывной работы составляет 50 минут.
6. Кратко нажмите RESET для подтверждения выбранной настройки.
Обогрев салона начинается, как только
охлаждающая жидкость двигателя достигнет нужной температуры.
7. Нажмите RESET, чтобы активировать
таймер.
ВНИМАНИЕ
Двигатель можно запускать и двигаться
при включенном стояночном отопителе.
Установка таймера
С помощью таймера задается время, к которому автомобиль должен быть прогрет и
готов к использованию.
Выберите между ТАЙМЕР 1 и ТАЙМЕР 2.
1. Регулировочным кольцом перейдите к
ДОП.ОБОГР.ТАЙМЕР 1.
2. Слегка нажмите кнопку RESET, чтобы
перейти к мигающим значениям установки времени в часах.
3. Выберите время в часах с помощью
регулировочного кольца.
4. Кратко нажмите RESET, чтобы перейти
к установке времени в минутах.
5. Выберите время в минутах с помощью
регулировочного кольца.
106
После настройки ТАЙМЕР 1 вы можете
запрограммировать другое время в
ТАЙМЕР 2, выбрав его регулировочным
кольцом.
Установка другого времени проводится
точно так же, как и для ТАЙМЕР 1.
Отключение отопителя, запущенного
таймером
Отопитель, запущенный таймером, можно
отключить вручную до того, как это сделает
таймер. Для этого:
1. Нажмите кнопку READ.
2. Регулировочным кольцом перейдите к
тексту ДОП.ОБОГР.ТАЙМЕР 1 или
ДОП.ОБОГР.ТАЙМЕР 2.
Текст ON мигает на дисплее.
3. Нажмите RESET.
Текст ВЫКЛЮЧЕНО показывается
постоянный светом, и отопитель отключается.
Отопитель, запущенный таймером, можно
также отключить, как указано в разделе
"Прямой пуск или отключение".
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
Часы/таймер
Таймер отопителя подключен к часам автомобиля.
ВНИМАНИЕ
При установки времени на часах запрограммированные значения для таймера
удаляются.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 107
03 Климатическая установка
Дополнительный топливный отопитель* (дизель)
Дополнительный отопитель
(дизель)
В автомобилях с дизельным двигателем
дополнительный отопитель может потребоваться в холодную погоду для обеспечения
в салоне нужной температуры.
03
Для получения дополнительного тепла отопитель запускается автоматически, когда
двигатель работает.
Отопитель отключается автоматически,
когда достигается нужная температура или
двигатель останавливается.
ВНИМАНИЕ
Дополнительный отопитель нельзя
включить или выключить вручную, так
как его работа контролируется только
электроникой автомобиля.
Когда дополнительный отопитель в действии, из-под автомобиля может
появляться дым, что вполне нормально.
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
107
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 108
Передние кресла.................................................................................
Освещение салона..............................................................................
Места для хранения вещей в салоне................................................
Заднее сиденье...................................................................................
Грузовое отделение............................................................................
108
110
113
116
120
122
G020908
V50; 7; 3
evastarck
V50; 7; 3
evastarck
ИНТЕРЬЕР САЛОНА
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 109
04
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 110
04 Интерьер салона
Передние кресла
Регулировка опоры поясницы 1 (кресло
водителя и пассажира*), поверните
ручку.
Положение на сиденье
Складывание спинки переднего
сидения*
Регулировка наклона спинки сидения,
вращение рукоятки.
Панель управления кресла с электроприводом*.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Придайте правильное положение креслу
водителя и отрегулируйте ремень безопасности, см. стр. 18, перед поездкой, ни
в коем случае не во время езды.
Убедитесь, что кресло зафиксировано.
Кресла водителя и пассажира можно отрегулировать для оптимальной посадки и
удобства управления.
Вперед/назад, поднимите ручку, чтобы
отрегулировать расстояние до рулевого
колеса и педалей. По окончании регулировки проверьте фиксацию кресла.
Подъем/опускание переднего края
сидения, (на стороне водителя и пассажира*), подкачивание вверх/вниз.
Подъем/опускание кресла (на стороне
воителя и пассажира*), подкачивание
вверх/вниз.
1
110
G014805
G027960
04
Относится также к креслу с электроприводом.
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
Спинка кресла пассажира может складываться вперед для перевозки длинномерных
грузов.
1. Передвиньте кресло назад до упора.
2. Установите спинку вертикальное положение 90 градусов.
3. Поднимите защелки в задней части
спинки сидения и одновременно сложите его вперед.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 111
04 Интерьер салона
Передние кресла
4. Переместите кресло вперед так, чтобы
подголовник "заблокировался" под перчаточным ящиком.
Кресло с электроприводом*
Защита от перегрузки срабатывает, если
что-либо блокирует сиденье. В этом случае
выключите зажигание и подождите мгновение перед повторной установкой кресла.
Одновременно кресло можно перемещать
только в одном направлении.
Напольные коврики*
Volvo использует напольные коврики, предназначенные специально для Вашего автомобиля.
Функция памяти
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
04
Установку кресло можно проводить определенное время после того, как дверь отпирается пультом дистанционного управления, а ключ не вставляется в замок
зажигания. Кресло можно устанавливать в
любое время в положении зажигания I или
II.
G020200
G020199
Напольный коврик места водителя следует аккуратно расправить и закрепить
зажимами, чтобы он не был зажат на или
под педалями.
Кнопки функции памяти.
Положение переднего края подушки
сидения вверх/вниз
Сохранение установки в памяти
Кресло вперед/назад
2. Удерживая нажатой клавишу M, одновременно нажмите кнопку 1, 2 или 3.
Кресло вверх/вниз
1. Установите кресло.
Наклон спинки сидения
``
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
111
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 112
04 Интерьер салона
Передние кресла
Использование сохраненной
установки
Нажмите и удерживайте одну из кнопок
памяти 1–3, пока кресло не остановится.
Если кнопку отпустить, перемещение
кресла прерывается.
Аварийная остановка
04
Если кресло случайно приводится в движение, нажмите любую клавишу, и движение
прерывается.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Опасность защемления. Не Следите за
тем, чтобы дети не играли выключателями.
При установке следите за тем, чтобы
перед, позади или под креслом не находились посторонние предметы.
Защитите от защемления пассажиров на
заднем сидении.
Функция памяти в дистанционном
ключе
Установки для кресла водителя сохраняются в памяти дистанционного ключа, которым автомобиль запирается. Когда автомобиль отпирается этим же дистанционным
ключом, кресло водителя занимает сохра-
112
ненные в памяти положения при открытии
двери водителя.
ВНИМАНИЕ
Память пульта дистанционного управления не связана с памятью кресла.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 113
04 Интерьер салона
Освещение салона
Лампы для чтения и освещение
салона
•
двигатель остановлен, и зажигание
находится в положении 0
Лампы включаются и выключаются нажатием на соответствующую кнопку.
•
автомобиль отперт, но двигатель не
запущен.
Освещение порогов
Переднее потолочное освещение
Передние лампы для чтения включаются и
выключаются нажатием на соответствующую кнопку в потолочной консоли.
Освещение порогов (и освещение салона)
включается или выключается, когда боковая дверь соответственно открывается или
закрывается.
Косметическое зеркало*
Заднее потолочное освещение
G020201
04
Клавиши управления в потолочной консоли
передними лампами для чтения и освещением
салона.
G030855
Освещение салона
Лампа для чтения, правая, вкл/выкл
Все освещение салона можно включать в
положении зажигания I и II, а также при
работающем двигателе. Освещение можно
также включать в течение 30 минут после
того, как:
Лампы для чтения сзади.
Лампа для чтения левая задняя, вкл/
выкл
G020210
Лампа для чтения, левая, вкл/выкл
Лампа включается или выключается автоматически, когда крышка соответственно
открывается или закрывается.
Лампа для чтения правая задняя, вкл/
выкл
``
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
113
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 114
04 Интерьер салона
Освещение салона
Освещение отделения для перчаток
Освещение перчаточного ящика включается или выключается, когда крышка
соответственно открывается или закрывается.
04
•
автомобиль отпирается ключом или
пультом дистанционного управления
•
двигатель не работает, и ключ зажигания повернут в положение 0.
Освещение грузового отделения
Освещение салона отключается, когда:
Освещение грузового отделения включается или выключается, когда дверь задка
соответственно открывается или закрывается.
•
•
Автоматическое освещение
Кнопкой (2), см. стр. 113, можно выбрать три
положения для освещения салона:
•
Выкл – нажата правая сторона (с отметкой 0), автоматический режим освещения отключен.
•
Нейтральное положение – активирован
автоматический режим освещения
Функция замедленного затемнения
включена.
•
Вкл – левая сторона нажата, освещение
салона включено.
Нейтральное положение
Когда клавиша (2) находится в нейтральном
положении, освещение салона включается
и выключается автоматически, как указано
ниже:
114
Освещение салона включается и горит в
течение 30 секунд, если:
двигатель запускается
автомобиль запирается ключом или
пультом дистанционного управления.
Освещение салона включается и горит в
течение 5 минут, если одна из дверей
открыта.
Если освещение включается вручную и
автомобиль запирается, то оно гаснет автоматически через 5 минут.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 115
04 Интерьер салона
Освещение салона
04
115
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 116
04 Интерьер салона
Места для хранения вещей в салоне
Места для хранения вещей
1
2
3
4
5
04
10
9
6
7
G019513
8
116
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 117
04 Интерьер салона
Места для хранения вещей в салоне
Кaрман для хранения сзади в спинке
передних сидений
Отделение для хранения в дверной
панели с подстаканником.
Клипса для билетов
Карман для хранения в передней кромке
подушек передних сидений.
Отделение для перчаток
Отделение для хранения (например,
компакт-дисков) и подстаканник (или
отделение для хранения*).
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Удостоверьтесь, что в салоне не лежат и
не выступают твердые, острые или тяжелые предметы, которые могли бы нанести травму в случае резкого торможения.
Перчаточный ящик можно запереть вставным плоским ключом пульта дистанционного управления. Дополнительную информацию можно найти на стр. 129.
Вешалка для легкой одежды
Всегда закрепляйте большие, тяжелые
предметы при помощи ремня безопасности или багажными ремнями.
04
Отделение для перчаток
Держатель для бутылок*
Вешалка, только для легкой одежды.
G018137
Отделение для хранения и подстаканники.
G024208
Карман для хранения* в передней
кромке центральной подушки заднего
сидения.
Вешалка находится в подголовнике кресла
пассажира. Используется только для легкой одежды.
Здесь можно хранить, например, Руководство по эксплуатации автомобиля и дорожные карты. Предусмотрен даже держатель
для монет, ручек и бензиновых карт.
``
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
117
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 118
04 Интерьер салона
Места для хранения вещей в салоне
Отделение для хранения под
передним подлокотником
Подстаканник в центральной
консоли
Под подлокотником имеется отделение для
хранения. Небольшое пространство
имеется также в открывающейся части подлокотника. Чтобы открыть основное отделение, нажмите на меньшую кнопку и поднимите подлокотник. Чтобы открыть нижнее
отделение, нажмите на большую кнопку и
поднимите подлокотник.
В этом глубоком отделении можно установить 10 футляров с обычными компактдисками, которые следует хранить в вертикальном положении, чтобы все 10 поместились в этом отделении.
G018372
G018371
G026704
04
Пространство с двойным подстаканником
закрывается шторкой. Если подстаканник
убрать, это пространство можно использовать для хранения вещей. Поднимите подстаканник за задний край, в котором
имеется паз.
Для установки подстаканника сначала
вставьте два направляющих выступа подстаканника в два паза в переднем крае отделения, а затем надавите на задний край
подстаканника.
Чтобы закрыть шторку, захватите снизу
шторку за передний край и потяните вперед.
118
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 119
04 Интерьер салона
Места для хранения вещей в салоне
Отделение для хранения за рычагом
переключения передач
Держатель для бутылок*
Пепельница*
При условии, что отсутствуют клавиши
парктроника и BLIS, см. стр. 168 и 170, это
пространство можно использовать в качестве отделения для хранения.
Держатель для больших бутылок находится
в задней части туннельной консоли.
G019622
G017441
G019623
04
Пепельница расположена сзади в торце
туннельной консоли.
Чтобы открыть пепельницу, вытяните верхний край крышки.
Чтобы очистить пепельницу:
1. Нажмите вниз стопор, см. рисунок
вверху, и наклоните крышку наружу.
2. Затем выньте пепельницу.
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
119
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 120
04 Интерьер салона
Заднее сиденье
Подголовники сзади
Складывание спинки заднего
сидения
Все подголовники регулируются по высоте
в зависимости от роста пассажира. Верхний
край подголовника должен находиться на
уровне середины затылка. Сдвиньте подголовник вверх на нужную высоту. Для перемещения подголовника вниз необходимо
нажать кнопку на правой стойке подголовника и одновременно надавить на него
сверху. Чтобы снять подголовник, нажмите
кнопку на правой стойке и вытяните подголовник вверх.
G014845
G020765
G020790
04
Складывание спинки.
Задний край подушки сидения
Фиксатор
Складывание спинки
Расположение подголовника под подушкой сиденья
ВАЖНО
Если не снять подголовники, они могут
быть повреждены при погрузке. При
перевозке тяжелых грузов необходимо
снимать также подголовник в центре.
120
Для облегчения транспортировки длинных
предметов спинки заднего сидения можно
складывать вперед вместе и отдельно друг
от друга. Во избежание повреждения или
защемления ленты ремня безопасности при
складывании или раскладывании спинки
заднего сидения ремень следует подвесить
на крючке поручня.
1. Не забудьте подвесить ленту ремня
перед складыванием или раскладыванием спинки сидения.
2. Чтобы сложить подушки сидений вперед, поднимите задний край подушки (1).
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 121
04 Интерьер салона
Заднее сиденье
3. Чтобы освободить спинку сидения,
потяните фиксатор (2) вверх и вперед.
Красный индикатор на фиксаторе показывает, что спинка сидения находится в
незафиксированном положении.
4. Наклоните спинки сидения (3) вперед
наполовину и снимите подголовники
внешних мест. Снимите центральный
подголовник, чтобы пол стал абсолютно
ровным.
5. Вставьте подголовники в пластмассовые втулки с нижней стороны сложенной подушки сидения (4).
04
ВНИМАНИЕ
После установки спинки сидения
обратно в вертикальное положение
красный индикатор не должен быть
виден. Если он виден, спинка сидения не
зафиксирована.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не забудьте снять ленту ремня вновь
после того, как спинка сидения поднята.
121
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 122
04 Интерьер салона
Грузовое отделение
Защитная сетка*
через сужение между передним и
задним отверстием.
2. Проделайте аналогичные действия на
другой стороне. Крепления сетки втягиваются пружиной, сетка растягивается
в направлении левого крепления и устанавливается на место.
Защитная решетка*
3. Убедитесь, что крепления защитной
сетки установлены правильно в потолочных креплениях.
Вытягиваемый футляр для хранения съемной защитной сетки монтируется на задней
стороне спинки сидения.
Использование защитной сетки при
поднятых спинках сидения.
1. Вытяните защитную сетку назад. Вытяните и удерживайте правое крепление,
заведите это крепление в заднее отверстие большего размера в заднем креплении потолочной панели. Затем переместите крепление вперед в переднее
отверстие. Крепление следует вдавить в
отверстие так, чтобы "выступ" прошел
Использование при сложенных
спинках сидений
Защитную сетку можно также использовать
при сложенных спинках сидений. Для этого
используются передние крепления в потолочной панели.
Снятие защитной сетки
1. Переместите назад в большее отверстие одно из креплений сетки и вытяните его.
2. Точно так же освободите другое крепление.
Снятие кассеты для хранения
багажной сетки.
1. Опустите спинку сидения целиком.
2. Переместите футляр назад, пока он не
освободится из креплений.
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
G014730
G020768
04
122
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Груз в грузовом отделении должен быть
надежно закреплен даже, если защитная
сетка установлена правильно.
Защитная решетка не позволяет грузу или
домашним животным переместиться в
салон при резком торможении. Защитная
решетка должна всегда в целях безопасности правильно закрепляться и фиксироваться.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 123
04 Интерьер салона
Грузовое отделение
5. Проделайте аналогичную работу с другим креплением и затем осторожно
выньте решетку из автомобиля.
Установка защитной шторки.
1. Возьмитесь за ручку внизу дуги защитной решетки.
Монтаж
1. Переместите переднюю часть шторки
назад/за кассету.
2. Потяните назад и вверх. Затем отпустите. Газовые амортизаторы не дадут
решетке упасть вниз.
1. Следуйте инструкциям в обратном
порядке.
Складывание
Если защитная решетка Вам мешает, ее
можно откинуть к потолку:
Установка решетки производится в обратном порядке.
Снятие
Снять защитную решетку можно следующим
образом:
1. Немного наклоните вперед спинку
заднего сидения (для снятия нагрузки с
газовых амортизаторов).
Для монтажа защитной решетки:
2. Затяните обе гайки с моментом 24 Нм.
Обратитесь на официальную станцию техобслуживания Volvo, если у Вас есть сомнения относительно снятия и установки
защитной решетки.
Защитная шторка*
Для установки защитной шторки проделайте следующее:
2. После этого установите защитную
шторку в пазы боковых панелей в глубине грузового отделения.
3. Потяните кнопку вперед, чтобы втянуть
зажимные собачки. Затем надавите на
шторку вниз в паз.
04
4. Кнопка спружинивает назад, когда
защитная шторка устанавливается на
место.
5. Повторите действия с противоположной стороны.
2. Снимите защитные колпачки с гаек,
удерживающих с двух сторон защитную
решетку.
3. Выверните гайки так, чтобы резьбы оказались на одном уровне с краем гайки.
G020766
4. Поверните решетку в автомобиле
немного назад так, чтобы она не
застряла в обивке. Не наклоняйте
решетку слишком сильно, так как ее
может заклинить, и Вам будет трудно ее
вытянуть.
Защитная шторка.
``
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
123
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 124
04 Интерьер салона
Грузовое отделение
Использование
Протяните защитную шторку поверх багажа
и закрепите крюки в пазах задних стоек грузового отделения.
Использование защитной сетки
вместе с защитной шторкой
Снятие защитной шторки
1. Поднимите переднюю часть защитной
шторки, переместите ее назад и пусть
она висит свободно.
6. Проверьте, чтобы защитная шторка
была надежно закреплена в грузовом
отделении.
G020769
G020767
04
2. Переместите кнопку вперед, поднимите
один край защитной шторки. Аналогично повторите с противоположной
стороны. Затем снимите защитную
шторку.
7. Установите переднюю часть защитной
шторки в клиновидные пазы боковых
стоек вплотную к заднему сидению.
1. Немного опустите вперед спинки сидений, чтобы получить доступ к футляру
для хранения защитной сетки. Начните
с 40 %-ой части.
8. После этого защитную шторку можно
использовать.
2. Вытяните защитную сетку назад под
наклоном.
3. Откиньте на место спинки сидений.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не кладите посторонние предметы
сверху на защитную шторку или ее
переднюю часть.
124
4. Подвесьте сетку на крюки в крепления
потолочной панели согласно описанию,
приведенному для сложенных спинок
сидений.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 125
04 Интерьер салона
Грузовое отделение
ВНИМАНИЕ
После установки спинки сидения
обратно в вертикальное положение
красный индикатор не должен быть
виден. Если он виден, спинка сидения не
зафиксирована.
Электрическое гнездо в грузовом
отделении*
Держатель продуктовых сумок*
Проушины для крепления груза*
G014757
G014731
G014756
04
Крепежные проушины служат для крепления багажных ремней или сеток, предназначенных для фиксации груза в грузовом
отсеке.
Чтобы получить доступ к электрическому
гнезду, откиньте крышку. Питание на гнездо
подается независимо от того, включено
зажигание или нет.
ВНИМАНИЕ
Не пользуйтесь электрическим гнездом,
если двигатель не работает, так как
существует риск разрядки аккумуляторной батареи.
Держатель для пакетов удерживает пакеты
на месте и не позволяет им опрокинуться и
рассыпать или разлить содержимое по грузовому отделению.
1. Откиньте вверх крышку в грузовом
отделении.
2. Закрепите багажной лентой сумки.
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
125
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 126
Пульт дистанционного управления с плоским ключом...................
Точки запирания.................................................................................
Keyless drive*........................................................................................
Батарейка в пульте дистанционного управления............................
Запирание и отпирание......................................................................
Блокировка для безопасности детей...............................................
Охранная сигнализация*....................................................................
126
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
128
131
132
135
136
139
140
V50; 7; 3
evastarck
ЗАМКИ И СИГНАЛИЗАЦИЯ
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 127
05
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 128
05 Замки и сигнализация
Пульт дистанционного управления с плоским ключом
Автомобиль поставляется с двумя пультами
дистанционного управления. Они также
являются ключами зажигания.
В пульт дистанционного управления вставлен металлический плоский ключ для
механического запирания/отпирания двери
водителя и отделения для перчаток.
Оригинальный код плоского ключа имеется
на официальных станциях техобслуживания Volvo, которые могут заказать новые
плоские ключи.
05
Для одного автомобиля можно запрограммировать и использовать максимум шесть
пультов дистанционного управления/плоских ключей.
Мигающая индикация при
запирании/отпирании
Если автомобиль отпирается при помощи
бесключевой системы Keyless drive или
пульта дистанционного управления, то две
короткие вспышки указателей поворотов
указывают, что отпирание проведено без
ошибок.
При запирании индикация длинным мигающим сигналом появляется, только если
заперты все замки после того, как двери и
дверь задка закрыты.
128
С помощью персональных настроек Вы
можете отключить индикацию мигающих
сигналов. При этом Вы не сможете получать
информацию о правильном статусе замков,
см. стр. 87.
Функции пульта дистанционного
управления
В случае утраты пульта
дистанционного управления
В случае утраты одного из пультов дистанционного управления необходимо предоставить на официальную станцию техобслуживания Volvo другие дистанционные
пульты. Для предотвращения возможности
угона автомобиля необходимо удалить код
утраченного пульта из системы.
Электронная блокировка запуска
двигателя
В пульты дистанционного управления вмонтирован кодовый чип. Код должен соответствовать считывателю (приемнику) в замке
зажигания. Двигатель автомобиля можно
запустить только при использовании подходящего пульта дистанционного управления
с правильным кодом.
G019402
Пульт дистанционного управления
Запирание – Запираются все двери и
дверь задка. Длительным нажатием
закрываются также боковые стекла и
люк в крыше.
Отпирание – Отпираются двери и дверь
задка. При длительном нажатии также
открываются боковые стекла.
Дист. освещ. подход – Включение
освещения на расстоянии: освещает
пространство вокруг автомобиля, находящегося в неосвещенном месте. Одним
нажатием на кнопку включается освещение салона, габаритные/ стояночные
огни, освещение номерного знака и
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 129
05 Замки и сигнализация
Пульт дистанционного управления с плоским ключом
лампы во внешних зеркалах заднего
вида (опция). Освещение гаснет автоматически через 30, 60 или 90 секунд. Для
установки нужной продолжительности
см. стр. 87.
Вставной плоский ключ
Сдвиньте в сторону подпружиненную
защелку.
Одновременно выньте плоский ключ.
Установка на место плоского ключа
Дверь задка – Нажатием на эту кнопку
отпирается только дверь задка. 1
1. Держите пульт дистанционного управления тонким концом вниз и вставьте
плоский ключ в паз.
G019403
Функция паники – Используется в
экстренной ситуации для привлечения
внимания окружающих. Если красную
кнопку удерживать нажатой в течение
не менее трех секунд или нажать
дважды в течение трех секунд, включаются мигающие сигналы и подается
звуковой сигнал. Данная функция
отключается, если нажать на ту же
кнопку спустя минимум 5 секунд после
включения функции. В противном случае функция отключается через
30 секунд.
Соблюдайте осторожность, вставляя плоский ключ в пульт дистанционного управления.
С помощью вставного плоского ключа в
пульте дистанционного управления Вы
можете:
•
открыть вручную дверь водителя, если
центральный замок не срабатывает от
дистанционного пульта, см. стр. 129, см.
стр. 133.
•
запереть доступ в перчаточный ящик,
см. стр. 130.
ВАЖНО
Наиболее чувствительной является
узкая часть пульта дистанционного
управления, так как там расположен
микрочип. Если повредить микрочип,
двигатель невозможно запустить.
1
Как вынуть плоский ключ
Чтобы достать плоский ключ из дистанционного пульта:
2. Слегка надавите на плоский ключ,
чтобы зафиксировать его на месте. Вы
услышите "щелчок".
05
Отпирание двери плоским ключом
Если центральный замок не срабатывает от
пульта дистанционного управления, например, из-за разряженной батарейки, дверь
водителя можно отпереть и открыть следующим образом:
1. Вставьте плоский ключ в замочную
скважину в двери водителя.
2. Поверните ключ на 45 градусов по часовой стрелке и откройте дверь.
Функция отпирает крышку - она не открывается.
``
129
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 130
05 Замки и сигнализация
Пульт дистанционного управления с плоским ключом
Поверните плоский ключ на 90 градусов
по часовой стрелке. В запертом положении замочная скважина расположена
горизонтально.
ВНИМАНИЕ
Когда дверь водителя отпирается плоским ключом и открывается, срабатывает
сигнализация. Ее можно отключить,
установив дистанционный пульт в замок
зажигания, см. стр. 141.
Выньте плоский ключ.
±
Отпирание проводится в обратном
порядке.
Запирание перчаточного ящика
ВНИМАНИЕ
Пультом дистанционного управления
без плоского ключа нельзя отпереть
перчаточный ящик.
Эту функцию удобно использовать,
когда Вы оставляете автомобиль на
станции техобслуживания, в отеле или
т.п.
G020034
05
Отделение для перчаток можно запирать/
отпирать только плоским ключом от пульта
дистанционного управления. (Информацию
о плоском ключе см. стр. 129).
Вставьте плоский ключ в замок отделения для перчаток.
130
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 131
05 Замки и сигнализация
G019450
Точки запирания
Точки запирания дистанционного пультом с плоским ключом.
05
Точки запирания дистанционным пультом без плоского ключа.
131
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 132
05 Замки и сигнализация
Keyless drive*
G019451
Система запирания и запуска без
ключа
05
Радиус действия бесключевой функции
Используя систему без ключа Keyless drive
автомобиль можно отпирать, запирать и
ездить на нем без ключа. Достаточно иметь
с собой в кармане или сумке пульт дистанционного управления.
Используя эту систему, удобно открывать
автомобиль, например, когда в одной руке у
Вас сумка с продуктами, а другой Вы держите за руку ребенка. Вам нет необходимости вынимать или искать пульт дистанционного управления.
132
Оба пульта дистанционного управления
автомобиля оснащены бесключевой функцией. Вы можете заказать еще несколько
штук. Эта система может обслуживать до
шести пультов дистанционного управления
с бесключевой функцией.
дистанционного управления возвращается
в автомобиль или когда ручка запуска поворачивается в положение 0. Предупреждение появляется только, если пусковая ручка
находится в положении I или II, после того,
как была открыта и закрыта дверь.
Нахождение пульта дистанционного
управления на расстоянии максимум
1,5 м от автомобиля
После возвращения пульта дистанционного
управления назад в автомобиль предупреждающее сообщение и звуковое напоминание
исчезают, если выполнено одно из следующих действий:
Для того чтобы открыть дверь или багажник, необходимо, чтобы пульт дистанционного управления находился на максимальном расстоянии прим. 1,5 м от дверной
ручки или крышки багажника автомобиля.
Это означает, что что для того, чтобы
открыть дверь, следует иметь при себе
пульт дистанционного управления. Вы не
можете открыть дверь, если пульт дистанционного управления находится по другую
сторону от автомобиля.
На рисунке серым цветом указана зона действия антенн системы.
Если при выходе из автомобиля кто-то
берет с собой пульт дистанционного управления с бесключевой функцией, на информационном дисплее появляется предупреждающее сообщение и одновременно слышится звуковой сигнал. Предупреждающее
сообщение исчезает, когда данный пульт
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
•
•
•
дверь открыта и закрыта
ручка запуска повернута в положение 0
нажата кнопка READ.
Никогда не оставляйте пульт
дистанционного управления в
автомобиле
Если дистанционный пульт с бесключевой
функцией оставлен в автомобиле, то при
запирании автомобиля он пассивируется.
При этом посторонние лица не могут
открыть дверь.
Если кто-то проникает внутрь автомобиля и
находит пульт дистанционного управления,
то его можно вновь активировать и использовать. Поэтому всегда обращайтесь внимательно со всеми пультами дистанционного управления.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 133
05 Замки и сигнализация
Keyless drive*
Помехи в работе пульта
дистанционного управления
Запирание
ВНИМАНИЕ
В автомобиле с системой Keyless drive и
автоматической коробкой передач
селектор передач должен быть установлен в положении P и пусковая ручка
повернута в положение 0. Иначе автомобиль невозможно запереть или поставить на сигнализацию.
Бесключевая функция может быть нарушена электромагнитными помехами и
полями. Чтобы этого избежать: не кладите
пульт дистанционного управления вблизи
мобильного телефона, металлических предметов или, например, металлический футляр.
Если помехи все же имеют место, используйте пульт дистанционного управления и
плоский ключ обычным способом, см.
стр. 128.
G020033
Отпирание
В автомобилях с системой Keyless во внешних
дверных ручках имеется кнопка
Когда дистанционный пульт находится в
радиусе действия антенн системы, двери и
дверь задка запираются следующим
образом:
±
Нажмите кнопку блокировки на одной из
дверных ручек.
Все двери должны быть закрыты до того,
как нажимается кнопка блокировки. В противном случае они не запираются.
При запирании автомобиля кнопки блокировки замков с внутренней стороны дверей
втягиваются.
Когда пульт дистанционного управления
находится внутри зоны действия антенн
системы:
1. Чтобы открыть двери, потяните за соответствующую дверную ручку.
05
2. Чтобы открыть дверь задка, нажмите
снизу соответствующую кнопку и поднимите дверь задка.
Если бесключевая функция в пульте
дистанционного управления по каким-то
причинам не работает, автомобиль можно
отпереть с помощью функций пульта
дистанционного управления, см. стр. 128.
Кресло с электроприводом – функция
памяти в пульте дистанционного
управления
Если в автомобиле находится более одного
пассажира с дистанционным пультом с бесключевой системой keyless, то кресло води``
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
133
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 134
05 Замки и сигнализация
Keyless drive*
теля занимает положение, задаваемое пультом, при помощи которого была открыта
дверь.
Отпирание двери плоским ключом
Задний бампер, с внутренней стороны
посередине
2. Отоприте дверь плоским ключом.
ВНИМАНИЕ
Дверная ручка, левая задняя
Когда дверь водителя отпирается плоским ключом и открывается, срабатывает
сигнализация. Ее можно отключить,
установив дистанционный пульт в замок
зажигания, см. стр. 141.
Расположение антенн
Грузовое отделение, под полом в глубине у спинки сидения.
Дверная ручка, правая задняя
Центральная консоль, под задней
частью
Центральная консоль, под передней
частью
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Лица с имплантированным электрокардиостимулятором не должны подходить
к антеннам системы Keyless на расстояние менее 22 см. Это позволит избежать
помех между кардиостимулятором и
системой Keyless.
G020225
05
1. Чтобы получить доступ к замочной скважине: Осторожно освободите пластмассовую заглушку в дверной ручке, вставив плоский ключ в отверстие в нижней
части заглушки.
134
G020074
Если центральный замок не срабатывает от
пульта дистанционного управления, например, из-за разряженной батарейки, дверь
водителя можно открыть следующим
образом:
В систему Keyless входит ряд антенн, расположенных в различных точках в автомобиле:
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
Персональные настройки
Для функции keyless предусмотрены персональные настройки, см. стр. 87.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 135
05 Замки и сигнализация
Батарейка в пульте дистанционного управления
Разряженная батарейка пульта
дистанционного управления
расстояния, следует заменить батарейку
(тип CR 2450, 3 В).
Когда состояние батарейки приближается к
уровню, не обеспечивающему надежную
работу, загорается информационный символ , и на дисплее появляется сообщение
ВНЕШНЯЯ БАТАРЕЯ НИЗКОЕ
НАПРЯЖЕН или КЛЮЧ К АВТОМОБИЛЮ
– ЗАМЕНИТЬ БАТАРЕЙКУ.
1. Положите пульт дистанционного управления клавиатурой вниз и маленькой
отверткой подцепите крышку.
Замена батарейки пульта
дистанционного управления
4. Подденьте и замените батарейку. Не
касайтесь пальцами батарейки и контактных поверхностей.
2. Снимите крышку.
3. Внимательно запомните, как расположены полюса (+) и (–) батарейки (под
крышкой имеется схема).
5. Установите на место и защелкните
крышку.
05
G019406
Обеспечьте утилизацию отработанной
батарейки безопасным для окружающей
среды способом.
Если замки через некоторое время перестают реагировать на сигналы пульта
дистанционного управления с нормального
135
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 136
05 Замки и сигнализация
Запирание и отпирание
Запирание/отпирание снаружи
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Для автомобилей с системой без ключа
Keyless; см. стр. 132.
Следите, чтобы при запирании автомобиля снаружи пультом дистанционного
управления никто не остался внутри
автомобиля. В этом случае выйти из
автомобиля, используя органы управления внутри автомобиля невозможно.
Отпирание
Кнопкой отпирания на пульте дистанционного управления можно отпирать автомобиль двумя разными способами (способ
выбирается в персональных настройках, см.
стр. 87):
05
•
При нажатии отпираются двери и дверь
задка.
•
При нажатии отпирается дверь водителя, а еще одним нажатием отпираются
другие двери и дверь задка.
Запирание
Пультом дистанционного управления одновременно запираются двери и дверь задка.
Кнопки блокировки в дверях и внутренние
дверные ручки не работают*.
Крышка топливного бака не открывается,
если автомобиль заперт пультом дистанционного управления.
ВНИМАНИЕ
Автомобиль можно запереть, даже если
открыта дверь или дверь задка. При
закрытии двери существует опасть запереть ключи внутри автомобиля*.
136
Функция проветривания
При длительном нажатии на кнопку отпирания или запирания одновременно открываются или соответственно закрываются
все окна (закрывается также открытый люк
в крыше).
Эту функцию можно использовать, например, для быстрого проветривания автомобиля в жаркую погоду.
Возможны различные персональные
настройки, см. стр. 87.
Дверь задка
Отпирание
Отпирание только двери задка:
±
Чтобы отпереть дверь задка, нажмите
кнопку отпирания на дистанционном
ключе.
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
Запирание
Если дверь задка закрывается, когда двери
заперты, то она не запирается. Запереть
обе двери и дверь задка можно пультом
дистанционного управления или изнутри.
Автоматическое повторное
запирание
Если ни одна из дверей или дверь задка не
открываются в течение двух минут после
отпирания, то все замки вновь автоматически запираются (не относится к запиранию изнутри). Эта функция снижает риск,
случайно оставить автомобиль незапертым.
Для автомобилей с охранной сигнализацией
см. стр. 141.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 137
05 Замки и сигнализация
Запирание и отпирание
Запирание/отпирание изнутри
Длительным нажатием закрываются
также все стекла и люк в крыше.
Все двери можно запереть кнопкой блокировки в соответствующей двери.
Открытие дверей
Если двери заперты изнутри:
±
Два раза потяните дверную ручку, двери
отпираются и открываются.
G007451
Автоматическое запирание
Кнопкой блокировки на дверной ручке
можно одновременно запирать и отпирать
двери и дверь задка.
Отпирание
±
Нажмите на верхнюю часть кнопки запирания. При длительном нажатии также
открываются все боковые стекла.
На скорости выше 7 км/ч двери и дверь
задка могут запираться автоматически.
Когда двери заперты при активированной
функции, они могут быть открыты двумя
способами:
•
Два раза потяните одну из дверных
ручек.
•
Нажмите кнопку разблокировки замков
на дверной ручке.
Блокировка замков
Блокировка замков означает, что двери
нельзя открыть изнутри, если они заперты
пультом дистанционного управления.
Блокировка замков активируется пультом
дистанционного управления и включается с
задержкой в 25 секунд после того, как двери
запираются.
Если активирована блокировка замков,
автомобиль можно отпереть только дистанционным пультом. Дверь водителя можно
также отпереть вставным плоским ключом.
05
Функцию можно активировать/отключить в
персональных настройках, см. стр. 87.
Вы не можете отпереть дверь, потянув
вверх кнопку блокировки замка.
Запирание
±
Нажмите на нижнюю часть кнопки запирания.
``
137
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 138
05 Замки и сигнализация
Запирание и отпирание
Если кто-либо хочет остаться в автомобиле,
а двери должны быть заперты снаружи,
функцию блокировки замков можно временно отключить.
Временное отключение
Для этого:
A
1. Откройте в системе меню НАСТРОЙКИ
АВТОМОБИЛЯ (подробное описание
системы меню см. стр. 87).
2. Выберите Реж. частич.охр.
E
B
D
C
05
3. Выберите Активировать один раз: На
дисплее приборной панели отображается сообщение Реж. частич.охр.- См.
Руководство, и, когда автомобиль
запирается, блокировка замков отключается.
G026307
или
Активированный выбор меню отмечен крестом.
Дисплей
MENU
EXIT
ENTER
Навигация
138
•
крена*, одновременно отключаются также и
эти датчики, см. стр. 142.
В следующий раз при повороте ключа в
положение II система сбрасывается, и на
дисплее приборной панели отображается
сообщение ПОЛНАЯ ОХРАНА. Это означает, что блокировка замков и датчики движения и крена* вновь подключены.
или
•
Если вы не хотите изменить режим
системы замков: Заприте автомобиль,
не сделав выбора. Или нажмите EXIT и
заприте автомобиль.
ВНИМАНИЕ
Если в автомобиле установлена сигнализация:
Выберите Спросить при выходе:
Каждый раз при повороте ключа в положение 0 на дисплее аудиосистемы отображается сообщение Наж. ENTER для
реж.част.охр. до пуска двигателя.
Отменить - EXIT. В этом случае выберите один из вариантов:
Помните, что при запирании автомобиля,
также включается и сигнализация.
Если вы хотите отключить блокировку
замков: Нажмите ENTER и заприте автомобиль.
Чтобы не запереть кого-нибудь по
ошибке в автомобиле, не позволяйте
никому оставаться в автомобиле, не
отключив перед этим функцию блокировки замков.
Если в автомобиле установлена охранная
сигнализация с датчиками движения и
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
Если одна из дверей открывается
изнутри, сигнализация срабатывает.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 139
05 Замки и сигнализация
Блокировка для безопасности детей
Электрическая блокировка замков
дверей и стекол*
Ручной фиксатор задних дверей
При действующей блокировке горит
лампа в кнопке.
ВНИМАНИЕ
G017440
G014697
На автомобилях с электрической блокировкой для безопасности детей ручная
блокировка отсутствует.
Ручной замок в левой задней двери.
Дверь нельзя открыть изнутри.
Панель управления в двери водителя.
Дверь можно открыть изнутри.
Когда активирован электрический замок
для безопасности детей, задние:
Регулятор ручного замка для безопасности
детей находится на задней кромке задних
дверей, и доступ с нему возможен только
при открытой двери.
•
стекла можно открыть только с панели
управления на двери водителя
•
двери не открываются изнутри.
Чтобы включить или отключить замок для
безопасности детей:
1. Блокировка для безопасности детей
активируется в положении ключа I или
II.
1. Достаньте из пульта дистанционного
управления плоский ключ.
2. Нажмите регулятор в двери водителя.
2. Поверните регулятор плоским ключом.
05
На дисплее приборной панели появляется сообщение.
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
139
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 140
05 Замки и сигнализация
Охранная сигнализация*
Система сигнализации
Индикатор сигнализации
ВНИМАНИЕ
При включенной охранной сигнализации
осуществляется непрерывный мониторинг
всех охраняемых входов.
Не пытайтесь самостоятельно проводить ремонт или вносить изменения в
компоненты системы сигнализации. Не
пытайтесь самостоятельно производить
ремонт или модифицировать компоненты системы сигнализации. Все
попытки такого рода влияют на условия
страхования.
Сигнализация срабатывает:
если открываются дверь, капот или
дверь задка
•
при попытке использовать неподходящий ключ в замке зажигания или
попытке взломать замок
•
при регистрации движения в салоне
(если установлен датчик движения)
•
при поднятии и буксировке автомобиля
(если он оснащен датчиком наклона)
•
•
отсоединяется кабель аккумулятора
05
кто-то пытается отключить сирену
Включение охранной функции
±
G020227
•
Красный светодиод в панели приборов
показывает статус системы охранной сигнализации:
•
Диод не горит – охранная сигнализация
отключена.
•
Диод мигает один раз две секунды – сигнализация подключена.
•
Диод мигает быстро после отключения
сигнализации и до того, как зажигание
включено – сигнализация срабатывала.
Если в системе сигнализации возникает
неисправность, на дисплее появляется
сообщение. Обратитесь при этом на официальную станцию техобслуживания Volvo.
140
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
Нажмите кнопку запирания на пульте
дистанционного управления. Длительный мигающий сигнал указателей поворотов автомобиля подтверждает подключение охранной сигнализации и
запирание дверей.
ВАЖНО
Сигнализация включена в полном объеме, после того как указатели поворотов
совершили один длительный мигающий
сигнал, а диод в приборной панели
мигает один раз в две секунды.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 141
05 Замки и сигнализация
Охранная сигнализация*
Отключение охранной сигнализации
Сигналы охранной сигнализации
±
При срабатывании охранной сигнализации:
Нажмите кнопку отпирания на пульте
дистанционного управления. Два коротких мигающих сигнала указателей поворотов автомобиля подтверждают
отключение охранной сигнализации и
отпирание дверей.
Автоматическое восстановление
сигнализации
Данная функция предотвращает возможность по ошибке оставить автомобиль с
отключенной сигнализацией.
Если ни одна из дверей или дверь задка не
открываются в течение двух минут после
отключения сигнализации (при условии, что
автомобиль был заперт пультом дистанционного управления), сигнализация автоматически вновь подключается. Одновременно автомобиль запирается.
•
•
Сирена звучит в течение 25 секунд. Она
оборудована автономной аккумуляторной батареей, которая подключается
при низком напряжении или отсоединении аккумуляторной батареи автомобиля.
Все указатели поворотов мигают в течение пяти минут или до отключения
охранной сигнализации.
Не работает пульт дистанционного
управления
Если пульт дистанционного управления по
какой-то причине вышел из строя, охранную
сигнализацию все же можно отключить и
запустить двигатель следующим способом:
1. Откройте дверь водителя плоским ключом. Сигнализация срабатывает и звучит сирена.
2. В автомобилях с системой Keyless drive:
Сначала снимите ручку, для этого
нажмите на блокиратор (1) и выньте
ручку (2).
3. Установите в замке зажигания пульт
дистанционного управления (3). Сигнализация отключается. Лампа сигнализации часто мигает до того, как ключ
запуска повернут в положение II.
05
±
Нажмите кнопку отпирания на пульте
дистанционного управления или
вставьте ключ в замок зажигания.
Две короткие вспышки указателей поворотов подтверждают отключение.
G019420
Отключение сработавшей
сигнализации
``
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
141
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 142
05 Замки и сигнализация
Охранная сигнализация*
Частичное подключение
сигнализации
Навигация
Можно временно отключать датчики движения и крена для предотвращения непреднамеренного срабатывания сигнализации,
например, если в автомобиле оставлена
собака, или во время перевозки автомобиля
на пароме.
A
Для этого:
E
B
D
C
G026307
05
Активированный выбор меню отмечен крестом.
Дисплей
MENU
EXIT
142
этом случае выберите один из вариантов:
ENTER
1. Откройте в системе меню НАСТРОЙКИ
АВТОМОБИЛЯ (подробное описание
системы меню см. стр. 87).
2. Выберите РЕЖИМ ЧАСТИЧНОЙ
ОХРАНЫ.
3. Выберите Активировать один раз: На
дисплее приборной панели отображается сообщение Реж. частич.охр.- См.
Руководство, и, когда автомобиль
запирается, датчик движения и крена
отключаются.
или
Выберите Спросить при выходе:
Каждый раз при повороте ключа в положение 0 на дисплее аудиосистемы отображается сообщение ENTER – режим
частичной охраны до следующего
пуска двигателя. EXIT – отменить. В
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
•
Если вы хотите отключить датчики движения и крена: Нажмите ENTER и
заприте автомобиль.
Если в автомобиле предусмотрена блокировка замков, она также отключается, см.
стр. 137.
В следующий раз при повороте ключа в
положение II система сбрасывается, и на
дисплее приборной панели отображается
сообщение ПОЛНАЯ ОХРАНА. Это означает, что блокировка замков и датчики движения и крена вновь подключены.
или
•
Если вы не хотите отключать датчики:
Заприте автомобиль, не сделав выбора.
Или нажмите EXIT и заприте автомобиль.
Проверка системы охранной
сигнализации
Проверка датчика движения в салоне
1. Откройте все окна.
2. Включите охранную сигнализацию.
Активирование сигнализации подтверждается одним медленным мигающим
сигналом лампы.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 143
05 Замки и сигнализация
Охранная сигнализация*
3. Подождите 30 секунд.
3. Подождите 30 секунд.
4. Проверьте датчик движения в салоне,
для чего, например, поднимите сумку с
сидения. Должна включиться сирена и
одновременно мигать указатели поворотов.
4. Ручкой, расположенной под приборной
панелью, откройте капот. Должна включиться сирена и одновременно мигать
указатели поворотов.
5. Отключите охранную сигнализацию
кнопкой отпирания на пульте дистанционного управления.
5. Отключите охранную сигнализацию
кнопкой отпирания на пульте дистанционного управления.
Проверка сигнализации для дверей.
1. Включите охранную сигнализацию.
2. Подождите 30 секунд.
3. Отоприте ключом со стороны водителя.
05
4. Откройте одну из дверей. Должна включиться сирена и одновременно мигать
указатели поворотов.
5. Отключите охранную сигнализацию
кнопкой отпирания на пульте дистанционного управления.
Проверка сигнализации для капота
1. Сядьте в автомобиль и отключите датчик движения.
2. Включите охранную сигнализацию.
Оставайтесь внутри автомобиля и
заприте двери кнопкой на дистанционном пульте.
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
143
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 144
Общие сведения..................................................................................
Заправка топливом.............................................................................
Запуск двигателя................................................................................
Запуск двигателя – Гибкое топливо..................................................
Keyless drive*........................................................................................
Ручная коробка передач....................................................................
Автоматическая коробка передач.....................................................
Привод на четыре колеса..................................................................
Тормозная система.............................................................................
DSTC – Система динамической стабилизации и силы тяги*...........
Радар парковки*..................................................................................
BLIS* – Blind Spot Information System................................................
Буксировка и эвакуация.....................................................................
Пуск от вспомогательного источника...............................................
Езда с прицепом..................................................................................
Сцепное устройство*..........................................................................
Съемный буксирный крюк*................................................................
Погрузка...............................................................................................
Регулировка направления света фар...............................................
144
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
146
148
150
152
154
155
158
162
163
165
167
170
174
176
177
179
181
185
186
G020912
V50; 7; 3
evastarck
V50; 7; 3
evastarck
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ И ВОЖДЕНИЕ
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 145
06
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 146
06 Запуск двигателя и вождение
Общие сведения
06
Экономичное вождение
Скользкое дорожное покрытие
Экономичное вождение и забота об окружающей среде означают предвидение
дорожной ситуации и плавное вождение, а
также адаптацию манеры вождения и скорости к условиям дорожного движения.
Советы по охране окружающей среды см.
стр. 13.
Потренируйтесь в езде по скользким дорогам в специально отведенных местах, чтобы
знать, как ведет себя новый автомобиль.
•
Прогревайте двигатель, как можно
быстрее.
•
Не прогревайте двигатель на холостых
оборотах, а двигайтесь с небольшой
нагрузкой, как только это возможно.
•
Холодный двигатель потребляет
больше топлива, чем прогретый.
•
•
Избегайте резких торможений.
•
Не пользуйтесь зимними шинами на
сухих дорогах.
•
Снимайте багажник с крыши, когда он не
нужен.
•
Не ездите с открытыми окнами.
Не возите в автомобиле ненужные
грузы.
Двигатель и система охлаждения
В некоторых условиях, например, при движении в гористой местности, в условиях
очень жаркого климата или с тяжелым грузом, существует риск перегрева двигателя и
системы охлаждения.
Избегайте перегрева системы
охлаждения
•
Двигайтесь на малых скоростях при буксировке прицепа по длинным, крутым
подъемам.
•
После езды с высокими нагрузками не
выключайте двигатель сразу после
остановки.
•
При езде в очень жаркую погоду снимите дополнительные фары, расположенные перед решеткой.
Избегайте перегрева двигателя
Не допускайте, чтобы обороты двигателя
превышали 4500 оборотов в минуту (дизельный двигатель: 3500 оборотов в минуту) при
движении с прицепом или кемпером по
пересеченной местности. Это может приве-
146
сти к повышению температуры масла в двигателе.
Открытая крышка багажника
Не ездите с открытой дверью задка. Если
Вам все же необходимо проехать небольшое расстояние с открытой дверью задка,
выполните следующее:
1. Закройте все окна.
2. Распределяйте воздух между ветровым
стеклом и полом при помощи вентилятора, работающего на максимальной
скорости.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не ездите с открытой дверью задка.
Ядовитые выхлопные газы могут втягиваться в автомобиль через грузовое
отделение.
Езда по воде
На автомобиле можно ездить по воде глубиной не более 25 см со скоростью не выше
10 км/ч. Особое внимание обращайте на
течения.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 147
06 Запуск двигателя и вождение
Общие сведения
ВАЖНО
Двигатель можно повредить, если вода
проникнет в воздушный фильтр.
На большой глубине вода может попасть
в трансмиссию. При этом снижаются
смазочные свойства масла, что сокращает срок службы этих систем.
При езде по воде держите низкую скорость
и не останавливайтесь. После выезда из
воды слегка нажмите на педаль тормоза и
проверьте, достигается ли полный тормозной эффект. Вода и, например, ил могут
смочить тормозные накладки, что приведет
к задержке в действии тормозов.
После езды по воде и глине очистите электрические контакты электрического подогревателя двигателя и сцепления прицепа.
ВАЖНО
Не перегружайте аккумуляторную
батарею
Электрооборудование в автомобиле создает различную нагрузку на аккумуляторную батарею. При неработающем двигателе
избегайте оставлять ключ зажигания в
положении II. Вместо этого используйте
положение I, при этом снижается расход
электроэнергии.
на аккумуляторную батарею, например,
снижает скорость вращения вентилятора в
салоне и звук аудиосистемы.
Зарядите аккумуляторную батарею, включив двигатель.
Помните, что электрическое гнездо на 12 В
в грузовом отделении обеспечивает ток,
даже когда пульт дистанционного управления вынут из замка зажигания.
Примеры энергоемкого оборудования:
•
•
•
вентилятор в салоне
•
стояночные огни.
очистители ветрового стекла
аудиоаппаратура (на большой громкости)
Не допускайте, чтобы автомобиль долго
находился в воде, уровень которой превышает пороги, так как это может стать
причиной неисправности в электрической системе автомобиля.
Обратите внимание также на различное
дополнительное оборудование, нагружающее электросистему автомобиля. Не
пользуйтесь энергоемким оборудованием,
если двигатель не работает.
Если двигатель заглох в воде, не пытайтесь его запустить. Отбуксируйте автомобиль из воды.
Если напряжение аккумуляторной батареи
низкое, на дисплее появляется текст. Функция экономии электроэнергии отключает
некоторые функции или снижает нагрузку
06
147
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 148
06 Запуск двигателя и вождение
Заправка топливом
Открытие крышки топливного бака
2. Пройдите через положение сопротивления до конца.
3. Выньте пробку.
4. Подвесьте ее на внутренней стороне
крышки топливного бака.
Перед заправкой топливом выключайте
топливный отопитель.
ВНИМАНИЕ
G015313
После заправки топливом поставьте
пробку на место. Поворачивайте, пока не
услышите один или несколько отчетливых щелчков.
Не забудьте отключить топливный отопитель
перед заправкой топливом!
06
Откройте крышку топливного бака кнопкой
на панели освещения, см. стр. 63. Чтобы
крышку можно была открыть, необходимо
остановить двигатель. Крышка топливного
бака расположена в правом заднем крыле.
Закрытие
Надавите на крышку до щелчка.
Пробка заливной горловины
1. Поверните пробку заливной горловины,
пока не почувствуете сопротивление.
148
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Топливо, пролитое на землю, может воспламениться от отработанных газов.
Во время заправки никогда не имейте
при себе включенный мобильный телефон. Сигнал вызова может вызвать
искрообразование и поджечь пары бензина, что в свою очередь может стать
причиной пожара и травм.
Бензин
Заправка топливом
Не заливайте слишком много топлива,
завершите заправку, когда пистолет отключается.
ВАЖНО
Не примешивайте к бензину никакие очищающие добавки, кроме рекомендованных Volvo.
ВНИМАНИЕ
В жаркую погоду из переполненного
бака может вытекать топливо.
Топливо низкого качества, не соответствующее указанному, запрещается использовать, так как это может отрицательно
повлиять на мощность двигателя и расход
топлива, см. стр. 295.
Детальную информацию о бензине см.
стр. 296.
Дизель
В дизельном топливе может при низких температурах (от –5 °C до –40 °C) образовываться парафиновый осадок, что может
привести к затруднениям в момент запуска.
Более подробно см. стр. 297.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 149
06 Запуск двигателя и вождение
Заправка топливом
ВАЖНО
В холодный сезон используйте специальное зимнее топливо.
06
149
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 150
06 Запуск двигателя и вождение
Запуск двигателя
Перед пуском двигателя
±
ВНИМАНИЕ
Затяните стояночный тормоз.
Для некоторых моделей двигателей
число холостых оборотов при холодном
старте может быть значительно выше
нормального. Это уменьшает выброс
токсичных веществ и загрязнение окружающей среды за счет максимально
быстрого прогрева системы очистки
отработанных газов двигателя до рабочей температуры.
Автоматическая коробка передач
±
Установите селектор передач в положение P или N.
Ручная коробка передач
Установите рычаг переключения передач в
нейтральное положение и полностью
выжмите педаль сцепления. Это особенно
важно в мороз.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
06
При использовании функции автозапуска
нет необходимости удерживать ключ
запуска (или ручку запуска на автомобилях
с системой Keyless drive, см. стр. 132) в
положении III до момента запуска двигателя.
Поверните ключ запуска в положение
запуска и отпустите его. Стартер при этом
работает автоматически до момента
запуска двигателя.
Запуск двигателя
Бензин
Запрещается вынимать ключ зажигания
из замка рулевого колеса во время движения или буксировки автомобиля.
Замок руля может активироваться, и
автомобиль потеряет управление.
±
При буксировке ключ зажигания должен
находиться в положении II.
Дизель
Поверните ключ запуска в положение III. Если двигатель не запускается в
течение 5 – 10 секунд, отпустите ключ и
повторите пуск еще раз.
1. Поверните ключ запуска в положение
II.
> Контрольный символ в комбинированном приборе показывает, что идет
предпусковой подогрев двигателя,
см. стр. 54.
2. Когда контрольный символ погаснет,
поверните ключ в положение III.
150
Автозапуск (5-цилиндровый)
ВНИМАНИЕ
Если пуск дизельного двигателя в очень
холодную погоду проводится без предпускового подогрева, автоматическая
последовательность запуска может происходить с небольшой задержкой до
нескольких секунд.
Замок зажигания и блокировки
рулевого колеса
0 – Запертое положение
Блокировка рулевого
колеса запирается, когда
ключ вынимается из замка.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 151
06 Запуск двигателя и вождение
Запуск двигателя
I – Положение радио
Могут быть подключены
определенные электрические компоненты. Электросистема двигателя не подключена.
II – Положение вождения
Положение ключа во время
движения. Электросистема
двигателя подключена.
III – Положение старта
Подключается стартер.
После запуска двигателя
ключ отпускается, и пружина автоматически возвращает ключ назад в положение для движения.
Тикающий звук может слышаться, если
ключ находится в среднем положении.
Чтобы убрать звук, поверните ключ в положение II и назад.
Когда срабатывает замок рулевого
колеса
ключи зажигания и электронная
блокировка запуска двигателя
Если передние колеса расположены таким
образом, что возникают напряжения в
замке рулевого колеса, на информационном
дисплее появляется предупреждающее
сообщение и двигатель автомобиля не
заводится.
Ключ зажигания не следует держать на
одной связке с другими ключами или металлическими предметами, так как электронная блокировка старта может по ошибке
активироваться.
1. Выньте ключ, поверните рулевое колесо
так, чтобы снять напряжения.
2. Сохраняя положение рулевого колеса,
вставьте ключ в замок зажигания и
попытайтесь пустить двигатель еще раз.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Запрещается вынимать ключ из замка
зажигания во время движения или буксировки автомобиля. Замок рулевого
колеса может активироваться, и автомобиль потеряет управление.
06
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Всегда вынимайте ключ из замка зажигания, когда Вы покидаете автомобиль,
особенно, если в автомобиле остаются
дети.
Убедитесь, что замок рулевого колеса активирован, когда Вы покидаете автомобиль.
Этим Вы снизите риск угона автомобиля.
151
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 152
06 Запуск двигателя и вождение
Запуск двигателя – Гибкое топливо
Общие сведения о пуске двигателя
с гибким топливом
Если и при этом двигатель не
запускается
Двигатель пускается аналогично бензиновому двигателю, см. стр. 150.
±
Подождите одну минуту, полностью
выжмите педаль газа и повторите предыдущий момент.
ВНИМАНИЕ
Блокировка старта включается при
повторных попытках. Перед новой
попыткой запуска необходимо сначала
ключ/ ручку запуска повернуть назад в
положение I или 0.
Трудности запуска
ВАЖНО
Если двигатель не запускается после
нескольких попыток, обратитесь на официальную станцию техобслуживания
Volvo.
1. Выжмите педаль газа от 1/3 до 1/2.
2. Поверните ключ/ручку пуска в положение III.
3. После пуска двигателя: отпускайте
педаль газа постепенно по мере повышения оборотов двигателя.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
152
Поверните ключ/ручку пуска в положение III и удерживайте до пуска двигателя, но не более 60 секунд.
G019754
Если двигатель не запускается в
течение 10 секунд, вторая попытка
±
Чем ниже температура, тем больше времени
требуется для работы подогревателя двигателя. При температуре –20 °С предпусковой подогреватель должен работать в течение прим. 3-х часов.
В автомобилях, предназначенных для
использования биоэтанола Е85, устанавливается электрический подогреватель двигателя*. Запуск и езда на предварительно
прогретом двигателе означает существенное сокращение количества выбросов и
снижение расхода топлива. Поэтому старайтесь пользоваться подогревом двигателя в течение всего зимнего полугодия.
Подогреватель двигателя*
Если двигатель не запускается с первой
попытки, выполните следующее:
06
Если ожидается температура ниже –10 °C, а
в автомобиль залит биоэтанол Е85, необходимо использовать предпусковой подогреватель двигателя в течение
прим. 2-х часов, чтобы облегчить быстрый
пуск двигателя.
Гнездо для подключения подогревателя двигателя
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
Подогреватель двигателя работает от
высокого напряжения. Поиск неисправности и ремонт электрического подогревателя двигателя и его электрических
соединений разрешается проводить
только на официальной станции техобслуживания Volvo.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 153
06 Запуск двигателя и вождение
Запуск двигателя – Гибкое топливо
ВНИМАНИЕ
Для тех, кто хочет иметь с собой запас
топлива:
При остановке двигателя из-за отсутствия топлива в баке, биоэтанол Е85 из
запасной канистры может затруднить
пуск двигателя в сильный мороз. Чтобы
этого избежать, в запасную канистру
следует заливать бензин с октановым
числом 95.
ВАЖНО
После изменения соотношения топливной смеси в баке необходимо проводить
адаптацию, проехав с постоянной скоростью прим. 15 минут.
Если аккумулятор был разряжен или отключен, то для адаптации потребуется
несколько больше времени, так как в электронной памяти отсутствует информация.
Более подробно о гибком топливе биоэтаноле E85 см. стр. 296.
Адаптация топлива
Если в топливный бак заливается бензин
после того, как автомобиль работал на
биоэтаноле Е85 (или наоборот), некоторое
время может отмечаться неровная работа
двигателя. Поэтому важно дать двигателю
возможность "привыкнуть" (адаптироваться) к новой топливной смеси.
06
Адаптация проводится автоматически,
когда автомобиль короткий отрезок времени двигается с постоянной скоростью.
153
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 154
06 Запуск двигателя и вождение
Keyless drive*
Общие сведения
Пуск двигателя
±
Выжмите педаль сцепления (автомобиль с механической коробкой передач)
или педаль тормоза (автомобиль с автоматической коробкой передач).
Пуск с помощью пульта
дистанционного управления
Бензиновый двигатель
±
Нажмите и поверните ручку запуска в
положение III.
Используя бесключевую систему Keyless
drive автомобиль можно отпирать, запирать
и ездить на нем без ключа, см. стр. 132.
06
1. Сначала поверните ручку запуска в
положение II и подождите, пока погаснет символ проверки дизеля в комбинированном приборе, см. стр. 54.
2. После этого поверните ручку запуска в
положение III.
Ручка пуска в замке зажигания используется аналогично ключу. Необходимым
условием для пуска двигателя является
нахождение пульта дистанционного управления в салоне или грузовом отделении.
G019420
G019410
Дизельный двигатель
Если батарейка пульта дистанционного
управления разряжена, функция keyless
drive не работает. Пуск двигателя возможен,
если использовать пульт дистанционного
управления в качестве пусковой ручки.
1. Нажмите блокиратор на пусковой ручке.
2. Выньте пусковую ручку из замка зажигания.
3. Вставьте пульт дистанционного управления в замок зажигания и запустите
двигатель точно так же, как ручкой
запуска.
154
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 155
06 Запуск двигателя и вождение
Ручная коробка передач
Блокиратор включения заднего хода
– пять передач
Для достижения по возможности наилучшей
топливной экономичности используйте как
можно более высокие передачи как можно
чаще.
•
Полностью выжимайте педаль сцепления при каждом переключении передачи.
•
Снимайте ногу с педали сцепления
между переключениями передач.
•
Следуйте указанной схеме переключения передач.
Положения передач – шесть
передач (бензиновый двигатель)
G018258
G018257
G018256
Положения передач – пять передач
Блокировка передачи заднего хода ограничивает возможность по ошибке включить
передачу заднего хода при движении вперед.
Для достижения по возможности наилучшей
топливной экономичности используйте как
можно более высокие передачи как можно
чаще.
Включайте передачу заднего хода, только
когда автомобиль стоит неподвижно.
•
Полностью выжимайте педаль сцепления при каждом переключении передачи.
•
Снимайте ногу с педали сцепления
между переключениями передач.
•
Следуйте указанной схеме переключения передач.
•
Перед включением передачи заднего
хода необходимо сначала рычаг переключения передач переместить в положение N. Блокиратор передачи заднего
хода не позволяет включать задний ход
непосредственно с пятой передачи.
06
Когда автомобиль неподвижен, могут возникнуть затруднения с включением пятой и
``
155
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 156
06 Запуск двигателя и вождение
Ручная коробка передач
Блокировка передачи заднего хода ограничивает возможность по ошибке включить
передачу заднего хода при движении вперед.
Включайте передачу заднего хода, только
когда автомобиль стоит неподвижно.
156
Электронная блокировка передачи
заднего хода срабатывает, если автомобиль двигается со скоростью выше
20 км/ч.
Положения передач – шесть
передач (дизельный двигатель)
•
Полностью выжимайте педаль сцепления при каждом переключении передачи.
•
Снимайте ногу с педали сцепления
между переключениями передач.
•
Следуйте указанной схеме переключения передач.
Блокиратор включения заднего хода
– шесть передач (дизельный
двигатель)
Для достижения по возможности наилучшей
топливной экономичности используйте как
можно более высокие передачи как можно
чаще.
G018262
06
G018259
Блокиратор включения заднего хода
– шесть передач (бензиновый
двигатель)
ВНИМАНИЕ
G018261
шестой передачи, так как блокиратор передачи заднего хода (блокирующий боковое
перемещение) в этом случае не активирован.
Блокировка передачи заднего хода ограничивает возможность по ошибке включить
передачу заднего хода при движении вперед.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 157
06 Запуск двигателя и вождение
Ручная коробка передач
Включайте передачу заднего хода, только
когда автомобиль стоит неподвижно.
•
Чтобы включить передачу заднего хода,
нажмите, а затем переместите влево
рычаг переключения передач.
06
157
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 158
06 Запуск двигателя и вождение
Автоматическая коробка передач
Автоматические положения
передач Geartronic
ВНИМАНИЕ
Для перемещения рычага переключения
передач из положения P следует выжать
педаль тормоза.
P положении коробка передач механически
заблокирована. При стоянке обязательно
задействуйте стояночный тормоз.
R – Положение передачи заднего хода
G018264
Автомобиль должен стоять неподвижно,
когда выбирается положение R.
D
06
– левое положение: Автоматическое
переключение.
M – правое положение: Переключение
передач вручную.
Стояночное положение – Р
Положение P выбирается при запуске двигателя или, если автомобиль находится на
стоянке.
ВАЖНО
Автомобиль должен стоять неподвижно,
когда выбирается положение P.
158
N – Нейтральное положение
Ни одна из передач не включена, и можно
пускать двигатель. Затяните стояночный
тормоз, когда автомобиль неподвижен и
селектор передач находится в положении N.
положения педали газа и скорости. Автомобиль должен стоять неподвижно при
выборе положения D из положения R.
Ручные положения передач в
Geartronic
Автоматическая коробка передач Geartronic
позволяет водителю переключать передачи
также и вручную. При отпускании педали
газа автомобиль притормаживает двигателем.
Положение ручного переключения передач
выбирается при перемещении рычага из
положения D в правое крайнее положение M. На информационном дисплее обозначение D заменяется на одну из цифр "1–
6" в зависимости от выбранной скорости,
см. стр. 51.
•
Отведите рычаг вперед к + (плюс), чтобы
переключиться на одну передачу вверх,
и отпустите. Рычаг возвращается в
положение покоя M.
•
Потяните рычаг назад к – (минус), чтобы
переключиться на одну передачу вниз, и
отпустите.
ВНИМАНИЕ
Если автомобиль стоял неподвижно
более 3-х секунд, то для перемещения
рычага переключения передач из положения N, необходимо выжать педаль
тормоза.
D – Положение движения
D – это нормальное положение для вождения. Повышение и понижение передачи происходит автоматически в зависимости от
Положение ручного переключения передач M может выбираться в любое время во
время движения.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 159
06 Запуск двигателя и вождение
Автоматическая коробка передач
Для возврата в автоматический режим движения: переместите рычаг в левое крайнее
положение D.
Во избежание неравномерной работы и
остановки двигателя Geartronic автоматически понижает передачу, если водитель
позволяет скорости упасть ниже значения,
допустимого для выбранной передачи.
Kickdown
При полностью выжатой педали акселератора (дальше обычного положения "полного
газа") автоматически происходит немедленное понижение передачи, т.н. kickdown.
При отпускании педали акселератора из
положения kickdown, происходит автоматическое повышение передачи.
двигатель может быть поврежден. Если
водитель все же пытается провести такое
понижение передач на высоких оборотах
двигателя, то никаких изменений не происходит – сохраняется исходная передача.
Рычаг можно свободно переводить вперед
или назад между N и D. На других положениях передач установлен блокиратор, который управляется кнопкой блокировки на
рычаге переключения передач.
В режиме kickdown автомобиль может переключиться вниз на одну или сразу
несколько передач, что зависит от оборотов двигателя. Чтобы предотвратить повреждение двигателя, автомобиль переключается вверх, когда двигатель достигает
максимального числа оборотов.
Если нажать кнопку блокировки, рычаг
можно перемещать вперед или назад между
положениями P, R, N и D.
Механический блокиратор
переключения передач
Автоматический блокиратор
переключения передач
Автомобили с автоматической коробкой
передач имеют специальную предохранительную систему:
Блокировка ключа – Keylock
Используйте kickdown, когда требуется
максимальное ускорение, например, при
обгоне.
Ключ запуска из замка зажигания можно
вынуть, если селектор передач находится в
положении P. Во всех других положениях
ключ заблокирован.
Функция безопасности
Стояночное положение (положение Р)
Для предотвращения резкого повышения
оборотов двигателя в программе управления коробкой передач предусмотрена
защита от понижения передач, которая препятствует функции kickdown.
±
Автомобиль стоит неподвижно, двигатель
работает:
G020237
Geartronic не допускает понижение передач/kickdown, которые приводят к такому
резкому повышению частоты вращения, что
06
Держите ногу на педали тормоза при
переключении селектора передач в другое положение.
``
159
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 160
06 Запуск двигателя и вождение
Автоматическая коробка передач
Электронная блокировка пуска
двигателя – Shiftlock Стояночное
положение (положение P)
Отключение блокиратора
переключения передач
3. Удерживайте плоский ключ в нажатом
положении и одновременно выведите
рычаг переключения передач из положения P.
Для переключения селектора передач из
положения P в любое другое положение
необходимо, чтобы ключ зажигания находился в положении II, а педаль тормоза
была выжата.
Холодный старт
Если селектор передач находится в положении N и автомобиль стоит неподвижно в
течение не менее трех секунд (независимо
от того, работает двигатель или нет), то
селектор передач блокируется в положении N.
06
Для того чтобы переместить селектор передач из положения N в другое положение,
необходимо выжать педаль тормоза и ключ
зажигания повернуть в положение II.
G018263
Блокировка переключения передач –
Нейтральное положение (положение
N)
ВНИМАНИЕ
В некоторых случаях может потребоваться
транспортировка неуправляемого автомобиля, например, с разряженной аккумуляторной батареей. Для транспортировки
автомобиля выполните следующее:
1. Под текстом P-R-N-D на панели селектора передач находится небольшая
крышка. Поднимите задний край этой
крышки.
2. Вставьте до упора плоский ключ от
пульта дистанционного управления.
160
При пуске при низких температурах переключение передач иногда может быть
несколько затруднено. Это связано с повышенной вязкостью трансмиссионного масла
при низких температурах. Для снижения
выбросов выхлопных газов после пуска двигателя при низкой температуре повышение
передач происходит с запозданием.
Для некоторых типов двигателей в зависимости от температуры двигателя в
момент пуска обороты холостого хода
при холодном пуске выше, чем обычно.
Текстовые сообщения и меры по
устранению
В некоторых ситуациях одновременно с
появлением символа на дисплее может
показываться сообщение.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 161
06 Запуск двигателя и вождение
Автоматическая коробка передач
Символ
A
Дисплей
Динамические характеристики
Меры по устранению
ПЕРЕГР.КОР.ПЕР. ДЕРЖАТЬ ТОРМОЗ
Трудно поддерживать одинаковую скорость на постоянных оборотах двигателя.
Коробка передач перегрета. Торможением удерживайте автомобиль неподвижно A.
ПЕРЕГР.КОР.ПЕР. ПРИПАРКОВАТЬСЯ
Автомобиль двигается сильными
рывками.
Коробка передач перегрета. Без промедления остановиться, соблюдая меры
безопасности.
Для быстрого охлаждения: Дайте двигателю поработать на холостых оборотах, установив рычаг переключения передач в положение N или P, до исчезновения сообщения.
В таблице приводятся примеры двух степеней опасности при перегреве коробки передач. Параллельно с текстом на дисплее
внимание водителя также привлекается
тем, что электроника временно изменяет
динамические характеристики автомобиля.
В таких случаях выполняйте инструкции,
приводимые на дисплее.
Другие возможные сообщения на дисплее
относительно автоматической коробки
передач и возможные пути устранения см.
стр. 58.
Текст на дисплее гаснет автоматически
после выполнения указанных мер или если
нажать кнопку READ на подрулевом рычаге
указателей поворотов.
06
ВНИМАНИЕ
Примеры, приведенные в таблице, ни в
коей мере не означают неисправность
автомобиля, а только указывают на
активирование защитной функции с
целью не допустить повреждения какихлибо компонентов автомобиля.
161
V50; 7; 3
evastarck
06 Запуск двигателя и вождение
Привод на четыре колеса
Привод на четыре колеса – AWD* (All
Wheel Drive)
Полный привод всегда подключен.
Полный привод означает, что все четыре
колеса являются ведущими. Усилие распределяется автоматически между передними
и задними колесами. Электронно-управляемая система сцепления распределяет усилие на ту пару колес, которая в данный
момент имеет лучшее сцепление с дорожным покрытием. Таким образом достигается
оптимальное сцепление с дорогой и предотвращается пробуксовывание колес.
При нормальном вождении большая часть
усилия распределяется на передние
колеса.
Полный привод повышает безопасность
вождения в дождь, снег и гололед.
06
162
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 162
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 163
06 Запуск двигателя и вождение
Тормозная система
Сервоусилитель тормозов
При откатывании или буксировке автомобиля с выключенным двигателем необходимо прикладывать к педали тормоза усилие прим. в пять раз больше, чем при
торможении с работающим двигателем.
Если удерживать педаль тормоза выжатой
при пуске двигателя, то можно ощутить, что
педаль тормоза "проваливается". Это
вполне нормально, так как запускается сервоусилитель тормозов. Если на автомобиле
установлена система EBA (Emergency Brake
Assistance), это ощущается более отчетливо.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Сервоусилитель тормозов работает
только при включенном двигателе.
ВНИМАНИЕ
Нажмите на педаль только один раз с
большой силой при торможении с
выключенным двигателем. Не нажимайте несколько раз.
Тормозные контуры
Этот символ горит, если тормозной контур вышел из строя.
Если вышел из строя один из
тормозных контуров, автомобиль по-прежнему можно затормозить. Ход
педали тормоза увеличивается, и она становится более "мягкой", чем обычно. Для
нормального эффекта торможения следует
нажимать на педаль сильнее.
Влага снижает тормозные
характеристики
При вождении в сильный дождь глубоким
лужам или при мойке автомобиля детали
тормозных механизмов намокают. При этом
фрикционные свойства накладок могут
измениться, вызывая запаздывание тормозного действия.
Время от времени слегка нажимайте на
педаль тормоза при продолжительных
поездках в дождливую или снежную погоду,
а также после начала движения в условиях
высокой влажности или низких температур.
Тормозные колодки нагреваются, и вода
испаряется. Это полезно делать и перед
длительной стоянкой автомобиля в подобных погодных условиях.
При высокой нагрузке на тормоза
При вождении в горной местности или по
другим дорогам с соответствующими перепадами высоты тормозная система автомобиля испытывает большую нагрузку, даже
если водитель не нажимает слишком сильно
на педаль тормоза.
Поскольку скорость, кроме того, часто низкая, охлаждение тормозных механизмов не
столь эффективное, как при вождении в
равнинной местности с высокой скоростью.
Чтобы не нагружать тормозную систему
больше, чем необходимо, на спусках производите переключение на более низкую
передачу вместо обычного торможения.
Используйте на спуске ту же передачу,
которую Вы используете на подъеме. Таким
путем торможение двигателем происходит
более эффективно, и рабочая тормозная
система необходима лишь в течение короткого времени.
06
Помните, что тормоза нагружаются дополнительно при вождении с прицепом.
``
163
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 164
06 Запуск двигателя и вождение
Тормозная система
Антиблокировочная система
тормозов (ABS)
Система ABS (Anti-lock Braking
System) препятствует блокировке колес во время торможения.
Благодаря этой системе автомобиль сохраняет управляемость и, например, легче объезжает препятствия.
После пуска двигателя и разгона прим. до
20 км/ч осуществляется кратковременное
самотестирование системы ABS. Это может
ощущаться по вибрации педали тормоза.
Для использования всех возможностей
системы ABS:
1. Выжмите педаль тормоза со всей силы.
Будет ощущаться вибрация.
06
2. Вращайте рулевое колесо в направлении движения. Не снижайте давление на
педаль тормоза.
Потренируйтесь в торможении с системой
ABS на свободной от движения площадке и
в различных погодных условиях.
Символ ABS горит в течение двух секунд,
если во время последнего запуска двигателя была обнаружена неисправность в
системе ABS.
164
Усиление тормозного действия –
EBA
(Emergency Brake Assistance) При необходимости резкого торможения водитель немедленно получает полный тормозной эффект.
Эта функция распознает момент резкого
торможения, регистрируя скорость, с которой выжимается педаль тормоза. Выполняйте до конца торможение, не ослабляя
давление на педаль тормоза. Действие
функции прекращается, когда ослабляется
давление на педаль тормоза. Функция активирована в постоянном режиме, и ее нельзя
отключить.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Если предупреждающие символы ТОРМОЗОВ и ABS загораются одновременно, возможна неисправность в тормозной системе. Если при этом уровень
тормозной жидкости в бачке нормальный, осторожно двигайтесь своим ходом
на ближайшую официальную станцию
техобслуживания Volvo для проверки
системы тормозов.
Если тормозная жидкость находится
ниже уровня MIN в бачке для тормозной
жидкости, автомобиль не должен двигаться дальше, пока тормозная жидкость не будет долита.
Необходимо выяснить причину снижения уровня тормозной жидкости.
ВНИМАНИЕ
Когда активирована функция ЕВА, ход
педали тормоза вниз несколько замедляется; нажмите (удерживайте) педаль
тормоза столько, сколько это необходимо. Если отпустить педаль тормоза,
торможение прекращается.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 165
06 Запуск двигателя и вождение
DSTC – Система динамической стабилизации и силы тяги*
Общие сведения
Функция антиюза
Система динамической стабилизации и
силы тяги STC/DSTC (Dynamic Stability and
Traction Control) повышает проходимость
автомобиля и помогает водителю избежать
заноса.
Для повышения устойчивости автомобиля
функция ограничивает тяговое и тормозное
усилие колес индивидуально.
В зависимости от рынка на автомобиле
может быть установлена система STC или
DSTC. В таблице приведены функции для
каждой системы.
Функция/система
STC
Функция антиюза
1
DSTC
X
Противобуксовочная
функция
X
X
Функция тягового
усилия
X
X
Противобуксовочная функция
Во время ускорения функция не допускает
проскальзывание ведущих колес на дорожном покрытии.
Функция тягового усилия
Функция, действуя на низких скоростях,
передает усилие с ведущего колеса, которое пробуксовывает, на ведущее колесо,
которое не делает этого.
G029057
При торможении или подаче газа срабатывание системы может восприниматься в
виде пульсирующего звука. При подаче газа
ускорение автомобиля может быть ниже
ожидаемого.
Сниженная функция
Регулировочное кольцо 1
Кнопка RESET1
Каждый раз при запуске двигателя система
устойчивости активируется автоматически.
06
Задействование системы может быть снижено во время проскальзывания и ускорения. При проскальзывании включение тогда
задерживается, и таким образом допускается еще большее проскальзывание, предоставляя больше свободы для динамического вождения. Одновременно улучшается
проходимость по глубокому снегу или песку,
поскольку не ограничивается подача газа.
Функция отсутствует в автомобилях без бортового компьютера, топливного стояночного отопителя и системы динамической устойчивости и силы тяги.
``
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
165
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 166
06 Запуск двигателя и вождение
DSTC – Система динамической стабилизации и силы тяги*
Использование
±
Поверните регулировочное кольцо до
появления меню STC/DSTC.
DSTC ВКЛ означает, что функция
системы не изменена.
DSTC КУРС. УСТ.ВЫКЛ. означает, что
действие системы ограничено.
±
Удерживайте кнопку RESET, пока не
изменится меню STC/DSTC.
, как
Одновременно горит символ
напоминание о том, что действие
системы ограничено.
Действие системы будет занижено до
следующего пуска двигателя.
Сообщения на информационном
дисплее
КУРС. УСТ. ВРЕМЕННО ВЫКЛ означает,
что действие системы временно ограничено
вследствие повышенной температуры тормозов. Функция активируется автоматически при снижении температуры тормозов.
СИСТЕМА DSTC ТРЕБУЕТ ОБСЛУЖ
означает, что система отключена вследствие неисправности.
±
Остановите автомобиль в безопасном
месте и выключите двигатель.
Если сообщение остается при следующем
запуске двигателя, следуйте своим ходом на
официальную станцию техобслуживания
Volvo.
Информация
Если одновременно появляются символы
и
: Прочтите сообщение в информационном дисплее.
,
Если появляется только один символ
это может быть следствием следующего:
•
Мигающий свет означает, что в этот
момент система STC/DSTC действует.
•
Ровный свет в течение двух секунд означает проверку системы при пуске двигателя.
•
Ровный свет после запуска двигателя
или во время движения означает неисправность системы STC/DSTC.
•
Постоянный свет после отключения
напоминает о том, что действие
системы STC/DSTC ограничено.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Ходовые качества автомобиля могут
измениться, если снижается функция
системы.
06
Символы в комбинированном
приборе
Система DSTC
ВНИМАНИЕ
DSTC ВКЛ показывается несколько
секунд на дисплее, и при каждом пуске
двигателя горит символ
.
1
166
Функция отсутствует в автомобилях без бортового компьютера, топливного стояночного отопителя и системы динамической устойчивости и силы тяги.
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 167
06 Запуск двигателя и вождение
Радар парковки*
Общие сведения о помощи при
парковке
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Помощь при парковке никогда не может
заменить собственную ответственность
водителя во время парковки. У датчиков
имеются "мертвые зоны", в которых они
не могут обнаруживать препятствие.
Особое внимание уделяйте детям или
животным, находящимся вблизи автомобиля.
Варианты
G020294
Помощь при парковке устанавливается в
двух вариантах:
•
•
Только сзади.
Как впереди, так и сзади.
Помощь при парковке впереди и сзади
Действие
Помощь при парковке используется как
вспомогательное средство при парковке.
Сигнал указывает на расстояние до обнаруженного препятствия.
Чем меньше расстояние до препятствия
позади или впереди автомобиля, тем выше
частота подачи звукового сигнала. Другой
громкий звук динамиков приглушается автоматически.
На расстоянии прим. 30 см звучит непрерывный сигнал. Если препятствие находится в пределах расстояния, вызывающего
непрерывный сигнал, как позади, так и
перед автомобилем, сигнал звучит попеременно из левого и правого динамиков.
Помощь при парковке только сзади
Система включается автоматически при
пуске двигателя.
Парковочный радар сзади активируется,
если включается передача заднего хода, и
на дисплее аудиосистемы отображается
сообщение Помощь парковки включена,
выключить – Exit.
Если система отключена, то при включении
передачи заднего хода на дисплее появляется Помощь парковки отключена,
включить – Enter. Изменение настройки
см. стр. 87.
Расстояние, измеряемое позади автомобиля, составляет прим. 1,5 м. Звуковой сигнал поступает из задних динамиков.
Ограничения
При движении задним ходом, например, с
прицепом или держателем для велосипеда,
установленным на буксирном крюке,
систему следует отключить. Иначе датчики
среагируют на прицеп или держатель велосипеда.
06
ВНИМАНИЕ
Помощь при парковке сзади выключается автоматически при езде с прицепом, если используется оригинальный
кабель Volvo для прицепа.
``
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
167
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 168
06 Запуск двигателя и вождение
Радар парковки*
Помощь при парковке, как впереди,
так и сзади
Расстояние, измеряемое перед автомобилем по прямой, составляет прим. 0,8 м. Звуковой сигнал при наличии препятствия впереди поступает из передних динамиков.
Ограничения
Помощь при парковке нельзя использовать
вместе с дополнительным освещением, так
как датчики реагируют на дополнительные
фонари.
Сзади
G018270
Помощь при парковке сзади активируется
при включении передачи заднего хода.
Кнопка Выкл/Вкл (в данном примере правая
кнопка)
06
Система активируется автоматически при
пуске двигателя, и горит лампа в переключателе Вкл/Выкл. Если помощь при парковке отключить кнопкой, лампа гаснет.
Расстояние, измеряемое позади автомобиля по прямой, составляет прим. 1,5 м. Звуковой сигнал при наличии препятствия
сзади поступает из задних динамиков.
Ограничения
См. предыдущий раздел Помощь при парковке сзади.
Впереди
Парковочный радар впереди активирован
на скорости до 15 км/ч. На более высокой
скорости система отключается. Когда скорость снижается до 10 км/ч, система вновь
активируется.
168
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
Индикация неисправности системы
Если информационный символ
горит ровным светом и на дисплее появляется ПОМОЩЬ
ПАРКОВКИ ТРЕБУЕТ
ОБСЛУЖ, парковочный радар
неисправен. Обратитесь на официальную
станцию техобслуживания Volvo для проведения ремонта.
ВАЖНО
В некоторых ситуациях система помощи
при парковке может подавать ложные
предупреждающие сигналы, вызванные
внешними источниками звука, частота
ультразвуковых сигналов которых совпадает с диапазоном действия системы.
Примером таких источников являются
сигнальный рожок, соприкосновение
мокрых шин с асфальтом, пневматические тормоза, звук, издаваемый выхлопными трубами мотоциклов и пр.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 169
06 Запуск двигателя и вождение
Радар парковки*
G020770
Очистка датчиков
Датчики помощи при парковке
Для того чтобы датчики правильно функционировали, их необходимо регулярно
чистить водой и шампунем для автомобилей.
06
ВНИМАНИЕ
Грязь, лед и снег на датчиках могут
вызвать подачу ложных предупреждающих сигналов.
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
169
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 170
06 Запуск двигателя и вождение
BLIS* – Blind Spot Information System
Общие сведения
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
G020295
Система является лишь дополнением и
не заменяет безопасного вождения и
использования зеркал заднего вида. Она
ни при каких обстоятельствах не заменяет внимание и ответственность водителя. Ответственность за безопасный
способ перестроения во время движения всегда лежит на водителе.
Зеркало заднего вида с системой BLIS
Камера BLIS
Индикаторная лампа
06
Символ BLIS
BLIS – это информационная система, которая при определенных условиях помогает
водителю обратить внимание на транспортные средства, двигающиеся в том же
направлении, что и Ваш автомобиль в т.н.
"мертвой зоне".
Система создана для оптимальной работы в
плотном транспортном потоке с многорядным движением.
BLIS работает с помощью камер. Камеры (1)
расположены под внешними зеркалами
заднего вида.
Если камера обнаруживает транспортное
средство внутри мертвой зоны, индикаторная лампа (2) загорается ровным светом.
170
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
ВНИМАНИЕ
Лампа горит на той стороне автомобиля,
где система обнаружила транспортное
средство. Если автомобиль обгоняют с
двух сторон одновременно, горят обе
лампы.
В случае возможной неисправности в
системе BLIS направляет водителю сообщение. Если камеры, например, заблокированы, индикаторная лампа BLIS мигает, и на
дисплее приборной панели появляется
сообщение. В таком случае проверьте и очистите объективы. При необходимости
систему можно временно отключить, нажав
клавишу BLIS, см. стр. 172.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 171
06 Запуск двигателя и вождение
BLIS* – Blind Spot Information System
"Мертвые зоны"
скоростью, которая в пределах до 70 км/ч
превышает скорость вашего автомобиля.
B
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
BLIS не работает на крутых поворотах.
A
G020296
BLIS не работает при движении задним
ходом.
А = прим. 3,0 м, В = прим. 9,5 м.
Когда BLIS работает
Система работает, когда ваш автомобиль
двигается со скоростью выше 10 км/ч.
Обгоны
Данная система предназначена для реагирования в случае, когда вы совершаете
обгон со скоростью, которая в пределах
10 км/ч превышает скорость обгоняемого
вами транспортного средства.
Данная система предназначена для реагирования в случае, когда вас обгоняют со
Широкий прицеп, присоединенный к
автомобилю, может закрыть обзор других транспортных средств, находящихся
на соседних полосах движения. Это
может приводить к тому, что транспортные средства в такой затененной зоне не
могут быть обнаружены BLIS.
Светлое и темное время суток
В светлое время система реагирует на
форму окружающих автомобилей. Система
создана для обнаружения таких моторных
транспортных средств, как легковые и грузовые автомобили, автобусы и мотоциклы.
В темное время система реагирует на фары
окружающих автомобилей. Если фары не
включены, система не обнаруживает такое
транспортное средство. Это означает, что
система не реагирует на прицепы без фар,
установленные сзади легкового или грузового автомобиля.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Система не реагирует на велосипедистов и мотопедистов.
Камеры BLIS могут выйти из строя из-за
яркого света или при движении в темноте, когда источники света (например,
дорожное освещение или другие транспортные средства) отсутствуют. При
этом система может реагировать на
отсутствие света, как на признак блокирования камер.
В обоих случаях на информационном
дисплее появляется сообщение.
При движении в таких условиях качество
работы системы может временно ухудшиться, и появляется текстовое сообщение, см. стр. 172.
Когда сообщение автоматически исчезает, нормальная работа BLIS восстановлена.
06
Камеры BLIS имеют такие же ограничения, как и глаз человека, т.е. они "видят"
хуже, например, при сильном снегопаде
или плотном тумане.
``
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
171
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 172
06 Запуск двигателя и вождение
BLIS* – Blind Spot Information System
сообщения. Детальную информацию об
использовании сообщений см. стр. 58.
Активирование/отключение
Сообщения системы BLIS
Значение
BLIS ВКЛ.
Система BLIS
включена.
BLIS СНИЖ.
РАБОТАЕТ
Работе камеры
BLIS препятствует,
например, туман
или яркий солнечный свет прямо в
камеру.
G018270
Текст на дисплее
Кнопка для активации/отключения (здесь
левая кнопка)
06
BLIS активируется при пуске двигателя. При
активировании BLIS индикаторные лампы в
дверных панелях мигают три раза.
Систему можно отключить/активировать,
нажав кнопку BLIS.
При отключении BLIS лампы в кнопках гаснут, и текстовое сообщение появляется на
дисплее приборной панели.
При активировании BLIS загорается лампа в
кнопке, новое текстовое сообщение появляется на дисплее и индикаторные лампы в
дверных панелях мигают три раза. Нажмите
кнопку READ для удаления текстового
172
Камера возвращается к нормальной работе при
нормализации
окружающей
обстановки.
BLIS КАМЕРА
БЛОКИРОВ.
Заблокированы
одна или обе
камеры.
Очистите объективы.
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
Текст на дисплее
Значение
ОБСЛУЖИВАН.
BLIS ТРЕБУЕТСЯ
BLIS не работает.
BLIS ВЫКЛ.
Система BLIS
отключена.
Обращайтесь на
официальную
станцию технического обслуживания
Volvo.
ВАЖНО
Ремонт компонентов системы BLIS разрешается проводить только на официальной станции техобслуживания
Volvo.
Чистка
Для оптимальной работы системы объективы камеры BLIS должны быть чистыми.
Объективы можно чистить мягкой тканью
или влажной губкой. Очищайте объективы
осторожно, избегайте царапин.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 173
06 Запуск двигателя и вождение
BLIS* – Blind Spot Information System
ВАЖНО
Ограничения
В некоторых ситуациях индикаторная
лампа BLIS может гореть даже в отсутствии
транспортного средства в "мертвой зоне".
G018176
Объективы оснащены электрообогревом, чтобы обеспечить удаление льда
или снега. При необходимости удалите
щеткой снег с объективов.
Отражение от блестящего мокрого дорожного
покрытия
Если в редких случаях индикаторная
лампа BLIS горит при отсутствии транспортного средства в "мертвой зоне", это
не означает наличие неисправности в
системе.
В случае неисправности системы BLIS на
дисплее появляется текст
ОБСЛУЖИВАН. BLIS ТРЕБУЕТСЯ.
G018177
ВНИМАНИЕ
Собственная тень, падающая на светлую ровную большую поверхность, например, звукозащитный барьер или бетонное покрытие
дороги
G018178
Здесь приводится несколько примеров,
когда индикаторная лампа BLIS может
гореть в отсутствии транспортного средства в "мертвой зоне".
06
Свет низкого солнца прямо в камеру
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
173
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 174
06 Запуск двигателя и вождение
Буксировка и эвакуация
Пуск от вспомогательного
источника
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Замок рулевого колеса остается в том
положении, в котором он был в момент
отключения напряжения. Перед буксировкой следует снять блокировку замка
рулевого колеса.
Пользуйтесь вспомогательным аккумулятором в том случае, если аккумулятор вашего
автомобиля разряжен так, что двигатель не
запускается. Запрещается запускать двигатель буксировкой, см. стр. 176.
Ключ зажигания должен находиться в
положении II. Запрещается вынимать
ключ из замка зажигания во время движения или буксировки автомобиля.
ВАЖНО
Буксировка автомобиля для запуска
двигателя может привести к повреждению катализатора.
Перед буксировкой автомобиля выясните,
какая максимальная скорость буксировки
разрешена законом.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
1. Поверните ключ запуска в положение II
и снимите блокировку рулевого колеса
с тем, чтобы автомобилем можно было
управлять, см. стр. 151.
При выключенном двигателе сервоприводы тормозов и рулевого управления не
функционируют. Вам следует нажимать
на педаль тормоза прим. в пять раз сильнее, и руль вращается значительно труднее, чем обычно.
2. Во время буксировки ключ зажигания
должен постоянно находиться в положении II.
3. Чтобы избежать резких рывков, следите
за тем, чтобы буксировочный трос был
все время натянут. Для этого слегка
придерживайте ногой педаль тормоза.
174
±
Переместите селектор передач в положение N и отпустите стояночный тормоз.
ВАЖНО
Помните, что автомобиль должен буксироваться только вперед.
•
ВНИМАНИЕ
Если автомобиль обесточен, то перед
буксировкой замок рулевого колеса следует открыть с помощью вспомогательного аккумулятора.
Буксировка
06
Автоматическая коробка передач
Ручная коробка передач
±
Переместите рычаг переключения передач в нейтральное положение и отпустите стояночный тормоз.
Запрещается буксировать автомобиль с автоматической коробкой
передач на скорости выше 80 км/ч.
Максимально разрешенное расстояние буксировки составляет 80 км.
2.0D
2.0D с автоматической коробкой передач
запрещается буксировать. В связи с тем,
что циркуляционный насос с приводом от
двигателя не может поддерживать заданную рабочую температуру масла в коробке
передач, существует большой риск повреждения коробки передач.
Буксировка на небольшое расстояние – не
более 30 км – и на низкой скорости – не выше
30 км/ч – все же допускается, если необходимо убрать автомобиль с опасного участка
дороги.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 175
06 Запуск двигателя и вождение
Буксировка и эвакуация
ВАЖНО
Буксировка при температуре ниже точки
замерзания абсолютно недопустима.
Буксирная скоба
2. Снимите защитную крышку (1) на бампере, нажав на маркировку в нижней
части крышки.
Эвакуация
3. Надежно завинтите буксировочную
скобу (3) вплотную к фланцу. Пользуйтесь баллонным ключом, чтобы затянуть скобу.
Колеса автомобиля при такой буксировке
должны вращаться только вперед.
После использования открутите буксировочную скобу и положите на место.
Буксировка автомобиля с автоматической коробкой передач разрешается
только, если ведущие колеса не
касаются дорожного полотна.
Установите на место крышку в бампере.
Пользуйтесь услугами специалистов для
проведения эвакуационных работ.
ВАЖНО
G021297
ВАЖНО
Буксирная скоба предназначена только
для буксировки по дороге, а не для эвакуации из кювета или через препятствие.
Пользуйтесь услугами специалистов для
проведения эвакуационных работ.
ВНИМАНИЕ
Если автомобиль следует отбуксировать по
дороге, используйте буксировочную скобу.
Буксировочная скоба закрепляется в нише
с правой стороны переднего или заднего
бампера.
Установка буксировочной скобы
1. Выньте буксирную скобу, которая находится под люком в полу грузового отделения.
06
Если смонтирован буксирный крюк, то
на некоторых автомобилях буксирная
скоба не может быть установлена в
заднем креплении. В этом случае закрепите буксирный трос в буксирном крюке.
Именно поэтому удобно хранить сцепной
шар буксирного крюка в автомобиле, см.
стр. 179.
175
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 176
06 Запуск двигателя и вождение
Пуск от вспомогательного источника
Пуск от другой аккумуляторной
батареи
2. Убедитесь, что вспомогательная аккумуляторная батарея рассчитана на 12 В.
3. Если вспомогательная аккумуляторная
батарея находится в другом автомобиле, выключите двигатель и убедитесь,
что автомобили не касаются друг друга.
G020298
4. Соедините красным пусковым проводом
положительный вывод (1+) вспомогательной аккумуляторной батареи с
положительным выводом (2+) аккумуляторной батареи Вашего автомобиля.
06
Если аккумуляторная батарея разрядилась,
можно "позаимствовать" электроэнергию
от отдельного аккумулятора или аккумулятора другого автомобиля. Во избежание
искрообразования при попытке пуска двигателя обязательно проверьте надежность
крепления зажимов на пусковых проводах.
Во избежание взрыва при пуске двигателя
от вспомогательной аккумуляторной батареи рекомендуется следующая последовательность действий:
1. Поверните ключ запуска в положение 0.
176
5. Клемму черного пускового провода подсоедините к отрицательному выводу (3–)
вспомогательной батареи.
6. Поставьте другой зажим на клемму
массы (4–), расположенную на левой
пружинной стойке.
7. Запустите двигатель "вспомогательного
автомобиля". Дайте двигателю поработать примерно минуту на повышенных
холостых оборотах, 1500 об/мин.
8. Запустите двигатель автомобиля с разряженным аккумулятором.
9. Снимите пусковые провода, сначала
черный, а затем красный. Следите,
чтобы зажимы черного пускового провода не коснулись положительного
вывода аккумуляторной батареи или
соединительной клеммы красного
пускового провода.
ВАЖНО
При попытке пуска не трогайте соединения. Риск искрообразования.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
В аккумуляторной батарее может образовываться очень взрывоопасный гремучий газ. Достаточно одной искры,
образовавшейся из-за неправильного
подсоединения пусковых проводов,
чтобы вызвать взрыв аккумуляторной
батареи.
В аккумуляторной батарее находится
серная кислота, которая может стать
причиной серьезных кислотных ожогов.
Если серная кислота попадает в глаза,
на кожу или одежду, нужно немедленно
промыть пораженный участок большим
количеством воды.
При попадании брызг в глаза немедленно обратитесь к врачу.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 177
06 Запуск двигателя и вождение
Езда с прицепом
Общие сведения
Допустимая нагрузка зависит от дополнительного оборудования, установленного на
автомобиле, например, буксирного крюка,
багажника и кофра на крыше, суммарного
веса всех пассажиров и пр., а также давления на сцепной шар. Допустимая нагрузка
автомобиля снижается в зависимости от
количества пассажиров и их веса.
Если буксирное устройство монтируется на
официальной станции техобслуживания
Volvo, автомобиль поставляется со всем
необходимым оборудованием для езды с
прицепом.
•
Буксирное устройство на автомобиле
должны быть разрешенного типа.
•
Если буксирный крюк устанавливается
после поставки автомобиля, проверьте
у своего дилера Volvo, что автомобиль
полностью укомплектован оборудованием для езда с прицепом.
•
Груз в прицепе разместите так, чтобы
давление на буксирное устройство
автомобиля соответствовало указанному максимальному давлению на шар.
•
Увеличьте давление в шинах до рекомендуемого значения для полной
нагрузки. Давление в шинах указано на
наклейке, расположение см. стр. 195.
1
•
Регулярно очищайте буксирное
устройство и смазывайте консистентной смазкой буксирное шаровое
устройство 1.
•
Не ездите с тяжелым прицепом на новом
автомобиле. Подождите, пока пробег
достигнет 1000 км.
•
Тормоза нагружаются значительно
больше обычного на длинных и крутых
спусках. Переключитесь на более низкую передачу и скорректируйте скорость.
•
Двигатель испытывает еще большую
нагрузку, чем обычно, при вождении с
прицепом.
•
В жарком климате двигатель и коробка
передач могут перегреться, если автомобиль тяжело нагружен. Если указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя перемещается в красный сектор, остановитесь и дайте
двигателю поработать несколько минут
на холостых оборотах. Автоматическая
коробка передач реагирует с помощью
встроенной защитной фнукции. Просмотрите сообщения в информационном
дисплее. В случае перегрева воздушный
кондиционер может временно отключиться.
•
Из соображений безопасности не следует ехать со скоростью выше 80 км/ч,
даже если правила в некоторых странах
разрешают движение с более высокой
скоростью.
•
Во время стоянки автомобиля с автоматической коробкой передач и прицепом
селектор передач должен находиться в
положении для стоянки P Обязательно
затягивайте стояночный тормоз. Если
автомобиль с прицепом устанавливается на стоянку на склоне, для блокировки колес используйте колодки.
Масса прицепа
Информацию о прицепах разрешенной
массы, см. стр. 282.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Выполняйте указанные рекомендации в
отношении веса прицепа. В противном
случае может снизиться управляемость
автопоезда при объезде препятствий и
торможении.
06
Не относится к шаровому прицепному устройству с виброгасителем.
``
177
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 178
06 Запуск двигателя и вождение
Езда с прицепом
ния передачи в коробке передач, и
масло в коробке передач будет меньше
нагреваться.
ВНИМАНИЕ
Указанные значения являются максимальными массами прицепа, разрешенными Volvo. Национальные правила
дорожного движения могут накладывать
дополнительные ограничения на массу
прицепа и скорость. Буксировочные
крюки могут быть сертифицированы на
массу, превышающую максимально разрешенную для буксировки данным автомобилем.
Автоматическая коробка передач,
езда с прицепом
Стоянка на склоне
1. Затяните стояночный (ручной) тормоз.
06
2. Переместите селектор передач в положение для стоянки P.
Трогание с места на склоне
1. Переместите селектор передач в положение для движения D.
2. Отпустите стояночный тормоз (ручной
тормоз).
Крутые подъемы
•
178
Выбирайте подходящее положение
передачи вручную при движении по крутым подъемам или на малой скорости.
Это предотвращает ненужные повыше-
•
Не используйте более высокую ручную
передачу, чем двигатель может
"осилить". Вождение на повышенных
передачах не всегда экономически
выгодно.
•
Избегайте при буксировке прицепа подъемов, круче 15 %.
Дизельный двигатель 1.6D с
механической коробкой передач,
езда с прицепом
Если автомобиль с тяжелым грузом
эксплуатируется в жаркую погоду, стандартный вентилятор охлаждения двигателя
можно заменить другим более мощным вентилятором. Проверьте у ближайшего
дилера Volvo, что относится конкретно к
Вашему автомобилю.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 179
06 Запуск двигателя и вождение
Сцепное устройство*
Буксировочный крюк
Если автомобиль оборудован съемным буксирным крюком, при установке шарового
устройства требуется строго выполнять
указания по его монтажу, см. стр. 181.
Кабель прицепа
Хранение шарового сцепного
устройства
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Точно следуйте инструкциям по монтажу для буксирного шарового
устройства.
•
Прежде чем тронуться с места, убедитесь, что шаровое устройство
заперто на ключ.
•
Убедитесь, что индикатор в окошке
имеет зеленый цвет.
Проверьте, это важно
•
Шаровую часть буксирного устройства
следует регулярно чистить и смазывать
пластичной смазкой.
Место хранения шарового сцепного устройства.
ВАЖНО
После использования обязательно снимайте шаровое сцепное устройство и
храните его в автомобиле в определенном месте, закрепив натяжным ремнем.
G014589
•
G031118
Если автомобиль оборудован съемным
буксирным крюком Volvo:
Если буксирное устройство автомобиля
оборудовано 13-штекерным разъемом, а
прицеп 7-штекерным разъемом, необходим
специальный переходник. Используйте
переходный кабель, одобренный Volvo. Проверьте, чтобы кабель не волочился по
земле.
06
ВНИМАНИЕ
Если на шаре используется чехол с
демпфером, сцепной шар в смазке не
нуждается.
``
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
179
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 180
06 Запуск двигателя и вождение
Сцепное устройство*
G010393
G010387
G010388
Технические данные
Расстояния до точек крепления (мм)
06
A
В
C
D
Несъемный буксирный крюк, стандарт
1115
81
Несъемный буксирный крюк с Nivomat
1111
76
Съемный буксирный крюк, стандарт
1115
81
Съемный буксирный крюк с Nivomat
1111
77
1
Боковая балка
2
Центр шарового устройства
Е
F
G
Н
I
J
K
100
140
113
964
482
40
141
542
150
63
180
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 181
06 Запуск двигателя и вождение
Съемный буксирный крюк*
1. Снимите защитную крышку, надавив
сначала на фиксатор,
а затем потянув крышку назад
.
2. Повернув ключ по часовой стрелке, убедитесь, что механизм находится в незапертом положении.
G020302
G020301
G017317
Установка шарового устройства
3. Убедитесь, что индикаторное окошко (3)
окрашено в красный цвет. Если в окошке
красный цвет отсутствует, нажмите (1) и
поверните стопорную ручку против
часовой стрелки (2) до щелчка.
06
``
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
181
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 182
06 Запуск двигателя и вождение
4. Вставьте и вдавите шаровое устройство
до щелчка.
5. Убедитесь, что индикатор в окошке
имеет зеленый цвет.
06
182
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
G020307
G020306
G020304
Съемный буксирный крюк*
6. Поверните ключ против часовой
стрелки в запертое положение. Выньте
ключ из замка.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 183
06 Запуск двигателя и вождение
Съемный буксирный крюк*
7. Убедитесь, что шаровое устройство
зафиксировано, подергав вверх, вниз и
назад.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Если шаровое устройство установлено
неправильно, его следует снять и вновь
установить в соответствии с указанными
ранее этапами.
G020301
G020310
G020309
Снятие шарового устройства
8. Страховочный трос.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
1. Вставьте ключ и поверните по часовой
стрелке да незапертого положения.
Убедитесь, что страховочный трос прицепа закреплен в предназначенном для
него месте.
06
ВАЖНО
Нанесите смазку только на собственно
сцепной шар, остальные части должны
быть чистыми и сухими.
``
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
183
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 184
06 Запуск двигателя и вождение
2. Нажмите стопорную ручку (1) и поверните против часовой стрелки (2) до
щелчка.
06
3. Поверните вниз до упора стопорную
ручку и, удерживая ее, одновременно
выньте шаровое устройство назад и
вверх.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
При хранении съемного шарового
устройства буксирного крюка в автомобиле его следует надежно закреплять,
см. стр. 179.
184
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
G017318
G020314
G020312
Съемный буксирный крюк*
4. Задвиньте защитную крышку.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 185
06 Запуск двигателя и вождение
Погрузка
Общие сведения
•
Допустимая нагрузка зависит от дополнительного оборудования, установленного на
автомобиле, например, багажника и кофра
на крыше и т.п., а также буксирного крюка и
давления на сцепной шар.
Подголовники можно снять, чтобы их не
повредить.
Использование багажника на
крыше*
•
•
Располагайте широкий груз по центру.
Во избежание повреждения автомобиля и
для достижения максимально возможной
безопасности движения рекомендуется
использовать багажники, разработанные
Volvo специально для Вашего автомобиля.
•
Острые края закройте чем-то мягким,
чтобы не повредить обивку или поверхность стекла в двери задка.
•
Весь груз следует закреплять ремнями
или стяжными лентами в проушинах для
крепления груза.
Допустимая нагрузка автомобиля снижается в зависимости от количества пассажиров и их веса. Информацию о разрешенных весах см. стр. 282.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Динамические свойства автомобиля
изменяются в зависимости от груза и его
расположения в автомобиле.
Загрузка грузового отделения
При погрузке и выгрузке длинномерного
груза остановите двигатель и затяните
стояночный тормоз. Вы можете случайно
выбить грузом рычаг переключения передач
или селектор передач из своего положения,
в результате чего автомобиль покатится.
Чтобы увеличить в длину пространство для
багажа, Вы можете снять подголовники и
сложить сидения, см. стр. 120.
Разместите груз, зафиксировав его спинкой
переднего сидения.
Тяжелые предметы следует располагать как можно ниже. Не кладите тяжелый груз поверх сложенной спинки
сидения.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Незакрепленный предмет весом 20 кг
может при лобовом столкновении на
скорости 50 км/ч создать движущуюся
массу, соответствующую 1000 кг.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не кладите груз поверх спинок сидений.
Если груз расположен слишком высоко,
то защитный эффект противоударных
занавесов в облицовке потолка будет
отсутствовать или уменьшится.
Обязательно закрепляйте груз. Иначе
при резком торможении он может сместиться внутрь автомобиля и травмировать пассажиров.
Точно следуйте монтажным инструкциям,
приложенным к багажнику.
•
Регулярно проверяйте надежность
крепления багажника и груза. Тщательно прикрепите груз специальной
лентой.
•
Распределите груз равномерно на
багажнике. Самый тяжелый груз положите вниз.
•
Аэродинамическое сопротивление и,
следовательно, расход топлива возрастают вместе с размером груза.
•
Ведите автомобиль плавно. Избегайте
резких ускорений и торможений и жесткого прохождения поворотов.
06
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Центр тяжести автомобиля и ходовые
качества изменяются, если на крыше
установлен груз.
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
185
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 186
06 Запуск двигателя и вождение
Регулировка направления света фар
Фары с би-ксеноновымиŸ лампами
Фары с галогенными лампами
G020317
06
Форма светового пятна для левостороннего движения
Форма светового пятна для правостороннего движения
Чтобы не ослеплять встречный транспорт,
форму светового пятна фар можно переустановить с помощью регулятора в каждом
корпусе фары.
Правильно отрегулированные фары более
эффективно освещают края дороги.
186
G021422
G021421
Правильная форма светового пятна
при правостороннем или
левостороннем движении
Для левостороннего движения
Для левостороннего движения
Для правостороннего движения
Для правостороннего движения
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
На автомобилях с би-ксеноновымиŸ
фарами замену следует проводить на
официальной станции техобслуживания
Volvo. Такие фары требуют очень осторожного обращения, так как би-ксеноноваяŸ лампа оснащена высоковольтным
агрегатом.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 187
06 Запуск двигателя и вождение
06
187
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 188
Общие сведения..................................................................................
Давление воздуха в шинах.................................................................
Треугольный знак аварийной остановки* и запасное колесо........
Замена колес.......................................................................................
Временная герметизация шин*..........................................................
188
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
190
195
198
200
202
G020918
V50; 7; 3
evastarck
V50; 7; 3
evastarck
КОЛЕСА И ШИНЫ
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 189
07
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 190
07 Колеса и шины
Общие сведения
Управление автомобилем и шины
91
Для управляемости автомобилем шины
имеют очень большое значение. От типа
шин, размера, давления в шинах и класса
скорости зависит поведение автомобиля.
Цифровой код для максимально
разрешенной нагрузки на шину (в
данном случае 615 кг)
W
Цифровой код для максимально
разрешенной скорости (в данном
случае 270 км/ч).
При замене шин убедитесь, что на всех
четырех колесах установлены шины одинакового типа, размера и, желательно, от
одного производителя. Следуйте рекомендациям относительно давления в шинах,
приведенным на соответствующей
табличке, см. стр. 195.
Обозначение размера
На всех автомобильных шинах обозначен
размер. Пример обозначения: 205/55R16
91 W.
07
190
205
Ширина профиля (мм)
55
Соотношение высоты профиля к
ширине шины (%)
R
Радиальные шины
16
Диаметр колесного диска в дюймах
(")
Классы скорости
Ваш автомобиль был принят и одобрен как
единое целое. Это означает, что Вы не
можете изменять размеры и классы скорости, указанные в регистрационном свидетельстве на транспортное средство. Единственным исключением из этого правила
являются зимние шины (как ошипованные,
так и неошипованные). При выборе таких
шин автомобилю запрещено двигаться со
скоростью выше предусмотренной классом
этих шин (например, для класса Q максимальная скорость 160 км/ч).
Помните, что скорость движения определяется правилами дорожного движения, а не
классом скорости шин.
Обратите внимание, что приведена максимально разрешенная скорость.
Q
160 км/ч (используется только для
зимних шин)
T
190 км/ч.
Н
210 км/ч.
V
240 км/ч.
W
270 км/ч.
Y
300 км/ч.
Новые шины
Шины – это товар с ограниченным сроком годности.
Через несколько лет
использования они становятся жестче, и их фрикционные свойства снижаются. Поэтому при
замене шин старайтесь приобрести шины,
выпущенные как можно позднее. Это особенно важно для зимних шин. Неделя и год
изготовления шины указаны маркировкой
DOT (Department of Transportation) при
помощи четырех цифр, например 1502.
Шина на рисунке изготовлена на 15-ой
неделе 2002 года.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 191
07 Колеса и шины
Общие сведения
Все шины старше шести лет следует проверять у специалиста даже при отсутствии
видимых повреждений. Это связано с тем,
что шины стареют и разрушаются, даже
если их использовали мало или совсем не
использовали. Их свойства могут измениться вследствие разрушения материала,
из которого шины изготовлены. В таком случае шина не может использоваться. Это
относится также и к запасным шинам, зимним шинам и шинам, предназначенным для
использования в будущем. Примером внешних признаков, указывающих на то, что
шины не пригодны для использования,
являются трещины или изменения окраски.
Возраст шины можно определить по маркировке DOT, см. рисунок выше.
Равномерный износ и уход за
шинами
есть сомнения относительно высоты
рисунка протектора шин.
Колеса следует хранить в горизонтальном
или подвешенном состоянии, их запрещается ставить.
Шины с индикатором износа
протектора
G020323
Возраст шин
Индикатор износа шин
При правильном давлении в шинах износ
шин происходит более равномерно, см.
стр. 195. Скорость старения и износа шин
зависит от стиля вождения, давления в
шинах, климата и качества дорог. Чтобы
избежать различия в высоте рисунка протектора и неравномерного износа шин,
можно менять местами переднюю и заднюю
шины. Первый раз замену следует провести
прим. после 5000 км, а затем с интервалом
10000 км. Обратитесь на официальную
станцию техобслуживания Volvo, если у Вас
Индикатор износа протектора представляет собой узкий выступ, расположенный
поперек дорожки протектора. На боковине
шины находится маркировка TWI (Tread
Wear Indicator). Когда высота протектора
шины снижается до 1,6 мм, она оказывается
равной индикатору износа. Немедленно
замените шины новыми. Помните, что шины
с малой высотой рисунка протектора имеют
очень плохое сцепление с дорожным покрытием на мокрой и заснеженной дороге.
Зимние шины
Volvo рекомендует использовать зимние
шины определенных размеров. Размеры
шин зависят от варианта двигателя. Устанавливайте зимние шины на все четыре
колеса обязательно.
07
``
191
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 192
07 Колеса и шины
Общие сведения
Проконсультируйтесь у дилера Volvo
относительно наиболее подходящих
дисков и типа шин.
Шипованные шины
На протяжении первых 500–1000 км после
установки новых ошипованных шин необходимо ездить как можно более плавно и осторожно, так чтобы шипы правильно установились в шинах. Благодаря этому продлевается срок службы шин и особенно шипов.
ВНИМАНИЕ
Правила использования ошипованных
шин отличаются в разных странах.
С цепями противоскольжения запрещается
превышать скорость 50 км/ч. Старайтесь не
ездить с цепями по не заснеженным дорогам, так как это приводит к ускоренному
износу, как цепей, так и шин. Никогда не
используйте т.н. траки противоскольжения,
поскольку расстояние между тормозными
дисками и колесами слишком мало.
Диски и колесные гайки
ВАЖНО
Пользуйтесь оригинальными цепями
противоскольжения Volvo или их аналогами, адаптированными к конкретной
модели автомобиля, размерам шин и
дисков. Обратитесь за советом на официальную станцию техобслуживания
Volvo.
G020324
ВНИМАНИЕ
Низкая колесная гайка
Высокая колесная гайка
Высота рисунка протектора
07
Эксплуатация на обледенелых, заснеженных дорогах при низких температурах предъявляет к шинам более высокие требования, чем летом. Поэтому рекомендуется не
эксплуатировать зимние шины с остаточной
высотой рисунка протектора меньше 4 мм.
Цепи для езды по снегу
Цепи противоскольжения можно устанавливать только на передние колеса; это правило распространяется и на полноприводные автомобили.
192
На автомобиль можно устанавливать
только такие колесные диски, которые прошли тестирование и одобрены Volvo и включены в ассортимент оригинальных аксессуаров Volvo. Существует два типа колесных гаек для стальных и алюминиевых
дисков соответственно. Затяните колесные
гайки с моментом 110 Нм. Проверьте момент
затяжки динамометрическим ключом.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 193
07 Колеса и шины
Общие сведения
Колесные гайки следует затягивать с
усилием 110 Нм. При слишком большом
усилии можно повредить резьбовое соединение.
Стальные диски – короткая колесная
гайка (1)
Стальные диски обычно крепятся короткими гайками, однако для их крепления
можно использовать и высокие гайки.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Запрещается использовать короткие
гайки для крепления алюминиевых дисков. Крепление диска может ослабнуть.
Алюминиевые диски – высокая
колесная гайка (2)
Для алюминиевых дисков используйте
только высокие колесные гайки. Эти гайки
существенно отличаются от гаек других
типов наличием вращающейся конической
упорной шайбы.
ВНИМАНИЕ
Этот тип гаек можно использовать и для
стальных дисков.
Колесная гайка с "секреткой"
Летние и зимние колеса
Колесная гайка с "секреткой" может устанавливаться как на алюминиевых, так и
стальных дисках. Если на стальной диск с
колпаком ставится "секретка", то она должна устанавливаться на ближайшей к воздушному вентилю шпильке. В противном
случае невозможно будет установить
колесный колпак на диск.
Запасное колесо Temporary Spare*
Запасное колесо можно использовать
только на короткое время, в течение которого стандартное колесо заменяется или
находится в ремонте. Как можно быстрее
заменяйте запасное колесо стандартным
Запасное колесо может изменить управляемость автомобиля.
Запрещается превышать скорость 80 км/ч,
когда на автомобиле установлено запасное
колесо.
ВАЖНО
На автомобиль нельзя ставить одновременно более одного запасного колеса
типа "Temporary Spare".
G020325
ВАЖНО
Стрелка указывает направление вращения
шины
При замене летних колес на зимние и наоборот на колесах следует пометить, с какой
стороны они были сняты. Например, V с
левой стороны и H с правой стороны. На
шинах с рисунком протектора, предназначенным для вращения только в одну сторону, стрелкой указано направление вращения.
07
Шины должны вращаться только в одну сторону в течение всего срока службы. Переставлять такие шины можно только между
передним и задним колесом, но ни в коем
``
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
193
V50; 7; 3
evastarck
07 Колеса и шины
Общие сведения
случае не с левой стороны на правую или
наоборот.
Неправильная установка шин приводит к
ухудшению тормозных характеристик и
потере способности выдавливать воду, снег
и грязь с дорожного покрытия.
Шины с наибольшей высотой рисунка протектора следует всегда устанавливать
назад (для снижения опасности заноса).
Обратитесь на официальную станцию техобслуживания Volvo, если у Вас есть сомнения относительно высоты рисунка протектора шин.
07
194
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 194
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 195
07 Колеса и шины
Давление воздуха в шинах
Рекомендуемое давление в шинах
На наклейке приводится:
•
Давление в шинах колес, рекомендованных для Вашего автомобиля
•
•
Давление ECO
Давление в запасном колесе (Temporary
Spare).
Проверка давления в шинах
Регулярно проверяйте давление в шинах.
G020791
ВНИМАНИЕ
На наклейке, расположенной на дверной
стойке на стороне водителя, указано давление в шинах при различной нагрузке и скоростях.
ВНИМАНИЕ
Полная загрузка автомобиля соответствует числу месте с ремнями безопасности.
Давление в колесах постепенно снижается - это естественное явление.
Давление в шинах колеблется в зависимости от окружающей температуры.
Шины нагреваются уже после нескольких
километров пробега, и давление повышается. Поэтому не выпускайте воздух,
если давление проверяется на нагретых
шинах. И наоборот, если давление низкое,
его следует поднять.
Недостаточно накаченные шины приводят к
повышенному расходу топлива, сокраще-
нию срока службы шин и снижению динамических показателей автомобиля. Езда с
плохо накаченными шинами приводит к
тому, что шины могут перегреться и получить повреждения.
Для получения информации о правильном
давлении в шинах см. таблицу давления в
шинах. Указанные значения давления в
шинах предполагают холодные шины.
(Холодные шины предполагают, что шины
имеют такую же температуру, что и наружная температура.)
Экономичный расход топлива,
давление ECO
Для достижения наилучшей экономии
топливной на скоростях ниже 160 км/ч рекомендуется обычное давление в шинах при
полной загрузке автомобиля.
От давления в шинах зависит комфортность
езды, шум дороги и управляемость автомобилем.
07
``
195
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 196
07 Колеса и шины
Давление воздуха в шинах
Таблица давления в шинах
Вариант
Размер шин
Скорость
(км/ч)
Груз, 1 – 3 человека
Макс. груз
Передние
(кПа) A
Задние (кПа)
Передние
(кПа)
Задние (кПа)
1.6
195/65 R15 91V
0-160
210
210
250
250
1.8
195/65 R15 91Q/T/H/V M+S
160+
250
210
280
260
1.8F
205/55 R16 91V/W
2.0
205/55 R16 91Q/T/H/V M+S
205/50 R17 93W Доп. нагрузка
0-160
220
220
250
250
205/50 R17 93Q/T/H/V M+S
Доп. нагрузка
160+
260
220
280
260
1.6D
215/45 R18 93W Доп. нагрузка
2.4
205/55 R16 91 V/W
0-160
210
210
250
250
2.4i
205/55 R16 91Q/T/H/V M+S
160+
250
210
280
260
205/50 R17 93W Доп. нагрузка
0-160
220
220
250
250
205/50 R17 93Q/T/H/V M+S
Доп. нагрузка
160+
260
220
280
260
2.0D
07
215/45 R18 93W Доп. нагрузка
196
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 197
07 Колеса и шины
Давление воздуха в шинах
Вариант
T5
Размер шин
Скорость
(км/ч)
Груз, 1 – 3 человека
Макс. груз
Передние
(кПа) A
Задние (кПа)
Передние
(кПа)
Задние (кПа)
205/55 R16 91 V/W
0-160
210
210
250
250
205/55 R16 91Q/T/H/V M+S
160+
260
210
280
260
205/50 R17 93W Доп. нагрузка
0-160
220
220
250
250
205/50 R17 93Q/T/H/V M+S
Доп. нагрузка
160+
270
220
290
270
205/55 R16 91 V/W
0-160
230
220
250
250
205/55 R16 91Q/T/H/V M+S
160+
270
220
290
270
Все
0-160
250 B
250
250
250
T125/85R16 99M
0-80
420
420
420
420
215/45 R18 93W Доп. нагрузка
D5
205/50 R17 93W Доп. нагрузка
205/50 R17 93Q/T/H/V M+S
Доп. нагрузка
215/45 R18 93W Доп. нагрузка
Все
Запасное
колесо C
A
B
C
07
В некоторых странах одновременно с единицей системы СИ "паскаль" используется единица измерения "бар": 1 бар = 100 кПа
Давление ECO см. стр. 195.
Временное запасное колесо Temporary spare.
197
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 198
07 Колеса и шины
Треугольный знак аварийной остановки* и запасное колесо
G020792
Треугольный знак аварийной остановки
Следуйте действующим правилам использования треугольного знака аварийной
остановки*. Треугольный знак аварийной
остановки ставится в удобном месте с учетом особенностей дорожного движения.
07
1. Освободите чехол с треугольным знаком аварийной остановки. Он крепится
липучей лентой. Освободите треугольный знак аварийной остановки из чехла.
2. Откиньте опоры аварийного треугольника.
Убедитесь, что после использования футляр с треугольным знаком аварийной остановки надежно закреплен в грузовом отделении.
198
Запасное колесо и домкрат
Оригинальный домкрат Вашего
автомобиля
Пользуйтесь оригинальным домкратом
только для замены колес. Болт домкрата
должен быть всегда хорошо смазан. Запасное колесо, домкрат и баллонный ключ
находятся под настилом пола в грузовом
отделении.
Как достать запасное колесо
1. Отверните напольный коврик сзади и
спереди.
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
2. Освободите запасное колесо и поднимите его.
3. Выньте домкрат с воротом и баллонный
ключ.
Запасное колесо и домкрат,
размещение в грузовом отделении
1. Скрутите домкрат (1) наполовину. Маркировка на шайбе (2) должна соответствовать маркировке на рычаге (3),
чтобы домкрат разместился в горизонтальном положении в креплении.
2. Сложите ворот (4) и положите баллонный ключ (5) на домкрат.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 199
07 Колеса и шины
Треугольный знак аварийной остановки* и запасное колесо
3. Установите домкрат (1) обратно в правое отверстие (6). Закрепите запасное
колесо (7) в левом отверстии (8).
максимально скрутить и положить в
пенопластовый бокс.
ВАЖНО
Инструменты – положение для
хранения
Инструменты и домкрат, если они не
используются, следует хранить в грузовом отделении автомобиля в предназначенном для этого месте.
Аптечка первой помощи*
G029335
Аптечка первой помощи находится в грузовом отделении.
Исходное положение для хранения домкрата в
автомобилях с запасным колесом.
После использования инструменты и
домкрат* должны храниться в автомобиле в
правильном положении.
•
Для автомобилей с запасным колесом
домкрат следует скрутить в правильное
положение, см. предыдущий рисунок.
•
Для автомобилей с временным шиноремонтным комплектом домкрат следует
07
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
199
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 200
07 Колеса и шины
Замена колес
Демонтаж колес
помощи баллонного ключа или сдерните
его руками.
5. Баллонным ключом отпустите колесные
гайки на ½–1 оборот против часовой
стрелки.
07
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Убедитесь, что домкрат чистый, без
повреждений и резьба тщательно смазана.
200
2. Затяните стояночный тормоз и включите первую передачу или положение
P, если на автомобиле установлена
автоматическая коробка передач.
3. Заблокируйте спереди и сзади те
колеса, которые останутся стоять на
земле. Используйте мощные деревянные упоры или большие камни.
4. На автомобилях со стальными дисками
устанавливаются съемные колесные
колпаки. Отогните и снимите колпак при
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
G024531
Выставьте треугольный знак аварийной
остановки, если замена колеса должна быть
проведена в зоне движения транспорта.
Убедитесь, что автомобиль и домкрат находятся на твердой горизонтальной поверхности.
G020332
G020331
1. Достаньте запасное колесо*, домкрат* и
баллонный ключ*, которые находятся
под ковриком в грузовом отделении.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не прокладывайте ничего между
домкратом и поверхностью земли, так
же как и между креплением домкрата и
домкратом.
6. На автомобиле с каждой стороны
имеется по два упора для установки
домкрата. В каждой точке крепления
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 201
07 Колеса и шины
Замена колес
имеется углубление в пластмассовой
защите. Опустите ногу домкрата так,
чтобы она плотно прижалась к поверхности земли. Убедитесь, что домкрат
надежно зафиксирован в упоре, как это
показано на рисунке, а его нога располагается вертикально под упором.
7. Поднимите автомобиль так, чтобы вывесить колесо. Открутите колесные гайки
и снимите колесо.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Никогда не подлезайте под автомобиль,
поднятый домкратом.
В автомобиле, поднимаемом домкратом,
не должны оставаться пассажиры.
Убедитесь, что между пассажирами и
проезжей частью находится автомобиль
или, что еще лучше, - ограда.
Монтаж колеса
1. Очистите контактные поверхности
колеса и ступицы.
2. Установите колесо. Затяните колесные
гайки.
3. Опустите автомобиль так, чтобы колеса
не могли проворачиваться.
4. Затяните колесные гайки крестнакрест. Важно, чтобы колесные гайки
были надежно затянуты. Затяните с
моментом 110 Нм. Проверьте момент
затяжки динамометрическим ключом.
07
5. Поставьте колесный колпак (стальной
диск).
201
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 202
07 Колеса и шины
Временная герметизация шин*
Временная герметизация шин,
общие сведения
разрывов, трещин, вздутий и аналогичных
повреждений шин.
Шиноремонтный комплект используется
для герметизации прокола, а также для контроля и регулировки давления в шинах. В
него входит компрессор и упаковка с жидким герметиком. Комплект предназначен
для временного ремонта. Банка с жидким
герметиком должна заменяться до окончания срока действия или после использования.
Компрессор можно подключать к 12 В гнездам впереди у центральной консоли, у
заднего сидения и в грузовом отделении*.
Выберите ближайшее к проколотой шине
гнездо.
ВНИМАНИЕ
Шиноремонтный комплект предназначен
только для герметизации проколов на
беговой дорожке протектора.
ВНИМАНИЕ
07
Домкрат входит в качестве опции для
автомобилей, поставляемых с шиноремонтным комплектом.
Возможности шиноремонтного комплекта
по герметизации проколов в боковинах шин
ограничены. Нельзя использовать временный герметик для герметизации больших
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
После временной герметизации шины
запрещается превышать скорость
80 км/ч. Обратитесь на официальную
станцию техобслуживания для осмотра
загерметизированной шины (максимальный пробег 200 км). Персонал станции
может решить, возможно ли отремонтировать шину, или ее следует заменить.
Как достать шиноремонтный
комплект
Шиноремонтный комплект с компрессором
и инструментами находится под полом в грузовом отделении.
1. Отверните заднюю часть напольного
коврика вперед.
2. Достаньте шиноремонтный комплект.
G020400
Жидкий герметик эффективен в случае проколов дорожки протектора.
Обзор
Табличка, максимально разрешенная
скорость
Переключатель
Провод
Держатель упаковки (оранжевая
крышка)
Защитный колпачок
Редукционный клапан
Воздушный шланг
Банка с жидким герметиком
Манометр
202
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 203
07 Колеса и шины
Временная герметизация шин*
Герметизация прокола в шине
3. Убедитесь, что переключатель находится в положении 0 и выньте провод и
воздушный шланг.
ВНИМАНИЕ
Не нарушайте герметичность банки.
Когда банка закручивается до упора,
пломба снимается.
G019723
4. Открутите оранжевую крышку и пробку
на банке.
Информацию о работе отдельных частей см.
предыдущий рисунок
1. Откройте крышку шиноремонтного комплекта.
2. Табличку с информацией о максимально
разрешенной скорости приклейте на
рулевое колесо.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Жидкий герметик может вызвать раздражение кожи. При попадании на кожу
немедленно смойте жидкость с кожи
водой с мылом.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не откручивайте банку, так как для предотвращения течи в ней предусмотрен
упор.
5. Плотно закрутите банку в держателе.
6. Снимите колпачок ниппеля шины и
наверните вентиль воздушного шланга
до упора на резьбу вентиля шины.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Во время работы компрессора не стойте
рядом с шиной. При появлении трещин
или вздутий компрессор следует немедленно отключить. От дальнейшей
поездки следует отказаться. Обратитесь за помощью в официальную шиноремонтную мастерскую.
ВНИМАНИЕ
При запуске компрессора давление
может сначала возрасти до 6 бар, но
затем падает в течение прим. 30 секунд.
8. Установите переключатель в положение I.
ВАЖНО
Опасность перегрева. Компрессор не
должен работать более 10 минут.
9. Накачивайте шину в течение 7 минут.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
07
Не оставляйте детей в автомобиле без
присмотра, если двигатель работает.
7. Присоедините провод к гнезду на 12 В и
запустите двигатель.
``
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
203
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 204
07 Колеса и шины
Временная герметизация шин*
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Если давление ниже 1,8 бар, отверстие в
шине слишком большого размера. От
дальнейшей поездки следует отказаться. Обратитесь за помощью в официальную шиноремонтную мастерскую.
10. Отключите компрессор и проверьте
давление манометром. Минимальное
давление 1,8 бар, а максимальное
3,5 бар.
11. Отключите компрессор и отсоедините
провод от гнезда на 12 В.
12. Отсоедините шланг от ниппеля на шине
и закройте ниппель колпачком.
13. Чтобы жидкий герметик загерметизировал шину, не откладывая необходимо
проехать прим. 3 км на максимальной
скорости 80 км/ч.
Последующая проверка герметизации
и давления
07
1. Вновь подсоедините оборудование.
2. По манометру определите давление в
шине.
3. Если давление ниже 1,3 бар, шина загерметизирована недостаточно надежно.
От дальнейшей поездки следует отка-
204
заться. Обратитесь в шиноремонтную
мастерскую.
4. Если давление выше 1,3 бар, давление в
шине следует накачать до заданного
давления, указанного в соответствующей табличке. Если давление слишком
высокое, сбросьте его с помощью
редукционного клапана.
6. Положите шиноремонтный комплект на
место в грузовое отделение.
7. На ближайшей официальной станции
техобслуживания Volvo замените/отремонтируйте поврежденную шину. Сообщите на станции, что в шине находится
герметик.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не откручивайте банку, так как для предотвращения течи в ней предусмотрен
упор.
5. Отключите компрессор. Отсоедините
воздушный шланг и провод. Установите
колпачок ниппеля на место.
ВНИМАНИЕ
После использования банку с жидким
герметиком и шланг следует заменить.
Замена проводится на официальной
станции техобслуживания Volvo.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Регулярно проверяйте давление в
шинах.
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
После временной герметизации шины
запрещается превышать скорость
80 км/ч. Обратитесь на официальную
станцию техобслуживания для осмотра
загерметизированной шины (максимальный пробег 200 км). Персонал станции
может решить, возможно ли отремонтировать шину, или ее следует заменить.
Накачка шин
Оригинальные шины автомобиля можно
накачивать компрессором.
1. Компрессор должен быть отключен.
Убедитесь, что переключатель находится в положении 0. Достаньте провод
и воздушный шланг.
2. Снимите колпачок ниппеля шины и
наверните вентиль воздушного шланга
до упора на резьбу вентиля шины.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 205
07 Колеса и шины
Временная герметизация шин*
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Вдыхание выхлопных газов может быть
опасно для жизни. Обязательно глушите
двигатель в закрытых помещениях или
при отсутствии достаточной вентиляции.
7. Установите колпачок ниппеля на место.
Замена упаковки с жидким
герметиком
Замените банку до истечения срока годности. Утилизируйте использованную банку
как экологически опасный продукт.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не оставляйте детей в автомобиле без
присмотра, если двигатель работает.
3. Подсоедините провод в автомобиле к
одному из гнезд на 12 В и запустите двигатель.
4. Включите компрессор, установив переключатель в положение I.
ВАЖНО
Опасность перегрева. Компрессор не
должен работать более 10 минут.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Вещество в банке состоит из 1,2-этанола
и натуральной сырой резины-латекса.
Едкое вещество. Может вызывать
аллергию при попадании на кожу.
Избегайте контакта с кожей и берегите
глаза.
Храните в недоступном для детей месте.
ВНИМАНИЕ
Сдавайте емкость на станцию, специально предназначенную для сбора
опасных отходов.
5. Накачайте шину до требуемого давления согласно соответствующей
табличке. (Если давление высокое,
выпустите воздух с помощью редукционного клапана.)
07
6. Отключите компрессор. Отсоедините
воздушный шланг и провод.
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
205
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 206
Чистка.................................................................................................. 208
Восстановление лакокрасочного покрытия.................................... 212
Антикоррозионная защита................................................................. 213
206
G020920
V50; 7; 3
evastarck
V50; 7; 3
evastarck
УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 207
08
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 208
08 Уход за автомобилем
Чистка
Мойка автомобиля
Мойте автомобиль, как только он загрязняется. Пользуйтесь автомошампунем. Грязь и
соль на дороге могут легко вызвать коррозию.
•
•
Не ставьте автомобиль под прямые солнечные лучи. Лакокрасочное покрытие
нагревается, что может привести к его
повреждению. Поставьте автомобиль на
специальной площадке для мойки со
сточным сепаратором.
Тщательно смывайте грязь с автомобиля снизу.
ВАЖНО
Облейте водой весь автомобиль, чтобы
размягчилась и отстала грязь. При
использовании мойки под высоким
давлением: Следите за тем, чтобы форсунка распылителя высокого давления
располагалась не ближе 30 см от кузова.
Не направляйте струю прямо на замки.
•
•
Если грязь удаляется с трудом, вымойте
автомобиль со средством для холодного обезжиривания.
•
Насухо вытрите автомобиль чистой,
мягкой замшей или губкой для воды.
08
208
Для мойки используйте губку, автошампунь и большое количество теплой
воды.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Мойку двигателя проводите только в
мастерской. Если двигатель горячий,
существует опасность пожара.
ВАЖНО
Грязные фары действуют не в полную
силу. Регулярно чистите их, например,
при заправке топливом.
ВНИМАНИЕ
В элементах внешнего освещения, таких
как фары, противотуманные фары и
задние комби-фары, на плафоне изнутри
может время от времени скапливаться
конденсат. Это естественное явление, и
в конструкции всех элементов внешнего
освещения предусмотрены меры борьбы
с этим. Обычно конденсат выветривается из плафона через некоторое
время после включения фонаря.
Чистка щеток стеклоочистителей
Срок службы щеток сокращается, если на
щетки налипают частицы асфальта, пыли и
соли, а на ветровое стекло останки насекомых, лед и пр.
ВНИМАНИЕ
Вымойте щетки стеклоочистителя и ветровое стекло теплым мыльным раствором или автошампунем.
Не пользуйтесь сильными растворителями.
Удаление птичьего помета
Смывайте птичий помет с лакокрасочного
покрытия как можно быстрее. Птичий помет
содержит химические вещества, которые
быстро действуют и обесцвечивают лакокрасочное покрытие. Такое обесцвечивание
может восстановить только специалист.
Хромированные колеса
ВАЖНО
Чистящие средства для дисков могут
оставить пятна на хромированных колесах. Для мойки используйте губку, автошампунь и большое количество теплой
воды.
Автоматическая мойка
Автоматическая мойка является быстрым и
легким способом поддержания чистоты
автомобиля, но она не может заменить
настоящую мойку вручную. Щетки автома-
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 209
08 Уход за автомобилем
Чистка
тической мойки не могут проникнуть во все
точки поверхности.
ВАЖНО
Ручная мойка сохраняет лакокрасочную
поверхность лучше, чем автоматическая
мойка. Кроме того, новая краска менее
стойкая. Поэтому мы рекомендуем мыть
автомобиль первые месяцы вручную.
Проверка тормозов
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
После мойки обязательно, притормаживая, просушите тормоза, включая стояночный тормоз, чтобы тормозные
колодки не подверглись воздействию
влаги и коррозии, что отрицательно сказывается на работе тормозов.
Время от времени слегка нажимайте на
педаль тормоза при продолжительных
поездках в дождливую или снежную погоду.
Тормозные колодки при этом нагреваются и
высыхают. Это полезно делать после
начала движения в условиях высокой влажности или низких температур.
Пластмассовые, резиновые и
декоративные внешние детали
Для чистки окрашенных пластмассовых,
резиновых и декоративных деталей (например, блестящих планок) рекомендуется
использовать специальное чистящее средство, которое можно приобрести у дилеров
Volvo. При этом следует точно следовать
приложенным инструкциям.
ВАЖНО
Не покрывайте воском и не полируйте
детали из пластмассы и резины.
При полировке блестящих планок можно
удалить или повредить блестящий слой.
Запрещается использовать полировальные вещества, содержащие абразивы.
Полировка и нанесение воскового
покрытия
Полируйте и наносите восковое покрытие,
если краска автомобиля стала матовой или
для обеспечения ей дополнительной
защиты.
Автомобиль не нуждается в полировке, по
меньшей мере, в течение первого года, а
нанести восковое покрытие можно и
раньше. Не полируйте и не наносите воск на
прямых солнечных лучах.
Тщательно вымойте и просушите автомобиль перед полировкой или нанесением воскового покрытия. Удалите пятна битума и
дегтя растворителем асфальтовых пятен
Volvo или уайт-спиритом. Если пятна не удаляются, сошлифуйте их тонкой шлифовальной пастой (для полировки), предназначенной для автомобильных красок.
Сначала отполируйте специальным материалом, и затем нанесите жидкое или твердое восковое покрытие. Точно следуйте
инструкциям на упаковке. Многие составы
содержат, как полирующие, так и восковые
материалы.
ВАЖНО
Обработка лакокрасочного покрытия,
такая как консервация, герметизация,
защитные покрытия, защитная полировка и т.п. могут повредить лак. Нарушения лакокрасочного покрытия,
вызванные подобной обработкой
поверхности, не покрываются гарантией Volvo.
08
``
209
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 210
08 Уход за автомобилем
Чистка
Очистка внешних зеркал заднего
вида и передних боковых стекол с
водоотталкивающим покрытием*
Никогда не применяйте такие материалы,
как автовоск, обезжиривающие средства
или им подобные для обработки поверхности зеркал/стекол, так как это может
нарушить их водоотталкивающие свойства.
Во время очистки следите за тем, чтобы не
оставить царапин на поверхности стекла.
Чтобы не повредить поверхность стекла
при удалении льда – пользуйтесь только
пластмассовым скребком.
Водоотталкивающий слой подвержен естественному износу.
ВНИМАНИЕ
Для сохранения водоотталкивающих
свойств рекомендуется обрабатывать
поверхность специальным средством,
которое имеется у дилеров Volvo. Его
следует использовать первый раз через
три года, а затем ежегодно.
08
Чистка салона
Обработка пятен на обивке из
текстиля
Чистку текстильных покрытий рекомендуется проводить специальным чистящим
средством, имеющимся у дилеров Volvo.
Другие химические средства могут снижать
огнестойкие свойства обивки.
ВАЖНО
Острые предметы и "липучие" застежки
могут повредить ткань обивки.
Обработка пятен на обивке из кожи
Кожаная обивка автомобилей Volvo не
содержит хрома и соответствует требованиям стандарта Oeko-Tex 100.
Кожа отделывается и обрабатывается так,
чтобы сохранились ее природные свойства.
На нее наносится защитный слой, а для
сохранения свойств и внешнего вида кожу
необходимо регулярно чистить. Volvo предлагает полный спектр продуктов для чистки
и последующей обработки обивки из кожи,
при использовании которых в соответствии
с инструкциями на коже сохраняется защитный слой.
Все же со временем кожа изменяет в большей или меньшей степени свой естествен-
210
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
ный внешний вид в зависимости от структуры поверхности кожи. Такой естественный процесс старения кожи подтверждает,
что это натуральный продукт.
Для достижения наилучших результатов
Volvo рекомендует чистить и наносить
защитный крем от одного до четырех раз в
год (или в случае необходимости больше).
Спрашивайте у дилера Volvo продукты Volvo
по уходу за кожей.
ВАЖНО
Никогда не пользуйтесь сильными растворителями. Они могут повредить как
тканевую, виниловую, так и кожаную
обивку.
ВАЖНО
Помните, что ткани с сухой обработкой
(новые джинсы, замша и пр.) могут окрасить материал обивки.
Рекомендации по чистке кожаной
обивки
1. Смочите губку средством для чистки
кожи и выжмите ее так, чтобы образовалось много пены.
2. Удалите грязь легкими круговыми движениями.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 211
08 Уход за автомобилем
Чистка
3. Тщательно смочите пятна губкой.
Подождите, пока пятно не "всосется" в
губку. Не трите пятно.
Volvo. Высушите ремень перед тем, как
снова намотать его на катушку.
4. Высушите мягкой бумажной салфеткой
или тканью и полностью просушите
кожу.
Защитная обработка кожаной обивки
1. Нанесите небольшое количество защитного крема на фетровую ткань и вотрите
в кожу тонкий слой крема легкими круговыми движениями.
2. Перед использованием просушите кожу
в течение 20 минут.
Это усиливает защитные свойства кожи от
пятен и ультрафиолета.
Обработка пятен на пластмассовых,
металлических и деревянных деталях
салона
Для чистки деталей и поверхностей в
салоне рекомендуется специальное чистящее средство, которое имеется у дилеров
Volvo. Никогда не соскабливайте и не трите
пятно. Никогда не пользуйтесь сильными
пятновыводителями.
Чистка ремней безопасности
Используйте воду и синтетические моющие
вещества; специальные моющие вещества
для тканей можно найти у Вашего дилера
08
211
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 212
08 Уход за автомобилем
Восстановление лакокрасочного покрытия
Лакокрасочное покрытие
Сколы от камней и царапины
Небольшие сколы от камней и
царапины
Лакокрасочное покрытие является важной
частью антикоррозионной защиты автомобиля, и, следовательно, нуждается в регулярной проверке. Во избежание образования ржавчины повреждения лакокрасочного покрытия необходимо устранять
незамедлительно. Наиболее распространенными типами повреждений лакокрасочного покрытия являются небольшие сколы
от камней, царапины и вмятины, например,
на кромках крыльев и дверях.
Если скол эмали не проникает до металла и
под ним остается слой неповрежденного
лакокрасочного покрытия, можно нанести
новый слой эмали сразу же после очистки
поврежденного участка.
Если скол эмали проник до металла
G020345
1. Закрепите кусок маскирующей ленты на
поврежденной поверхности. Затем удалите ленту вместе с остатками краски.
Цветовой код
Перед началом работ по восстановлению
лакокрасочного покрытия автомобиль
необходимо вымыть и высушить, а его температура должна быть выше 15 °С.
G020346
Материал
Табличка технических данных.
08
212
Большую роль играет правильный подбор
цвета. Номер цветового кода (1) указан на
табличке с техническими данными, см.
стр. 280.
•
•
Грунтовка (праймер) в банке
•
•
Кисть
Эмаль в банке или "карандаш" для подкраски
Маскирующая лента.
2. Тщательно перемешайте грунтовку
(праймер) и нанесите ее с помощью тонкой кисти или спички. После высыхания
грунтовки нанесите кистью эмаль.
3. Обрабатывайте царапины так же, как
описано выше, но наклейте маскирующую ленту вокруг участка, чтобы защитить неповрежденное лакокрасочное
покрытие.
4. Через несколько дней отполируйте восстановленные участки. Используйте для
этого мягкую ткань и небольшое количество полировальной пасты.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 213
08 Уход за автомобилем
Антикоррозионная защита
Контроль и уход
Ваш автомобиль уже на заводе подвергся
тщательной и всеобъемлющей антикоррозийной обработке. Элементы кузова изготовлены из оцинкованного листового металла.
Днище защищено износоустойчивым антикоррозионным покрытием. Балки, углубления и скрытые полости обработаны изнутри
распылением жидкого, проникающего ингибитора коррозии.
Уход за антикоррозионной защитой автомобиля.
•
Содержите автомобиль в чистоте. Промывайте днище автомобиля. При мойке
под высоким давлением держите распылитель на расстоянии минимум 30 см от
лакокрасочных поверхностей.
•
Регулярно проверяйте и восстанавливайте антикоррозионную защиту по
мере необходимости.
Антикоррозионная защита автомобиля в
обычных условиях не требует восстановления на протяжении примерно 12 лет. После
этого срока необходимо обрабатывать
автомобиль один раз в три года. Если автомобиль нуждается в дополнительной обработке, обратитесь за помощью на официальную станцию техобслуживания Volvo.
08
213
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 214
Плановое техобслуживание Volvo.....................................................
Уход за автомобилем своими силами...............................................
Капот и двигательный отсек..............................................................
Масла и жидкости...............................................................................
Щетки стеклоочистителей.................................................................
Аккумуляторная батарея....................................................................
Замена ламп накаливания..................................................................
Предохранители..................................................................................
214
216
217
218
219
224
226
228
235
G020922
V50; 7; 3
evastarck
V50; 7; 3
evastarck
УХОД И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 215
09
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 216
09 Уход и техобслуживание
09
Плановое техобслуживание Volvo
Программа техобслуживания Volvo
Специальные сервисные операции
Перед тем, как автомобиль покинул завод,
он прошел тщательные испытания. Он был
снова проверен в соответствии с требованиями Volvo Car Corporation перед тем, как
был передан Вам.
Для некоторых сервисных операций, связанных с системой электрооборудования
автомобиля, требуется электронное оборудование, разработанное специально для
Вашего автомобиля. Поэтому перед выполнением сервисных операций, затрагивающих систему электрооборудования автомобиля, обязательно проконсультируйтесь на
официальной станции техобслуживания
Volvo.
Для поддержания на высоком уровне
дорожной безопасности и эксплуатационной надежности Вашего автомобиля Volvo
необходимо следовать программе техобслуживания Volvo, которая приведена в
Сервисной и гарантийной книжке. Доверьте
техническое обслуживание и ремонт
Вашего автомобиля официальной станции
техобслуживания Volvo. На станциях техобслуживания Volvo имеется обученный персонал, сервисная литература и специальный инструмент, что гарантируют высокое
качество технического обслуживания.
ВАЖНО
Для того, чтобы гарантия Volvo действовала, прочтите и выполняйте инструкции
в Сервисной и гарантийной книжке.
216
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 217
09 Уход и техобслуживание
Уход за автомобилем своими силами
Перед началом работ в автомобиле
Аккумуляторная батарея
Проверьте правильность подсоединения и
надежность крепления проводов аккумуляторной батареи.
Никогда не отключайте аккумуляторную
батарею при работающем двигателе (например, для замены аккумуляторной батареи).
Для зарядки аккумуляторной батареи
запрещается пользоваться устройством
быстрой зарядки. Во время зарядки провода аккумулятора должны быть отсоединены.
Аккумуляторная батарея содержит едкую и
ядовитую кислоту. Поэтому важно обращаться с аккумуляторной батареей так,
чтобы не нанести вред окружающей среде.
В этом Вам поможет продавец Volvo.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Система зажигания имеет очень высокую мощность. Напряжение в системе
зажигания опасно для жизни. Поэтому
при выполнении работ в двигательном
отсеке зажигание следует обязательно
выключать.
Не касайтесь свечей или катушек зажигания, когда зажигание включено или
двигатель горячий.
09
Регулярные проверки
Следующие проверки необходимо выполнять регулярно, например, во время
заправки:
•
Охлаждающая жидкость – Уровень должен лежать между отметками MIN и
MAX на расширительном бачке.
•
Моторное масло – Уровень должен
лежать между отметками MIN и MAX.
•
Жидкость усилителя руля – Уровень
должен лежать между отметками MIN и
MAX.
•
Омывающая жидкость – Бачок должен
быть заполнен. При температуре вблизи
точки замерзания доливайте морозоустойчивое средство.
•
Жидкость тормозов и сцепления – Уровень должен находиться между отметками MIN и MAX.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Помните, что вентилятор радиатора
может запускаться автоматически через
некоторое время после выключения двигателя.
Мойку двигателя проводите только в
мастерской. Если двигатель горячий,
существует опасность пожара.
217
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 218
09 Уход и техобслуживание
09
Капот и двигательный отсек
G020793
Открытие капота
1. Потяните ручку слева под приборной
панелью. Вы услышите, что защелка
отпущена.
2. Заведите руку под передний край посередине капота и отожмите собачку
вправо вверх.
3. Откройте капот.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Закрыв капот, убедитесь, что он
надежно заперт.
Двигательный отсек
Бачок омывающей жидкости (4-цил.)
Бычок рабочей жидкости тормозов и
сцепления (правостороннее управление)
Расширительный бачок системы охлаждения
Доливка масла в двигатель*
Бачок жидкости сервоусилителя руля
(скрыт за фарой)
Бачок рабочей жидкости тормозов и
сцепления (левостороннее управление)
Щуп для моторного масла*
Аккумуляторная батарея
Радиатор
Блок реле и предохранителей, двигательный отсек
Вентилятор радиатора
Бачок омывающей жидкости (5-цил.)
218
Воздушный фильтр*
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 219
09 Уход и техобслуживание
Масла и жидкости
Наклейка в двигательном отсеке с
указанием марки масла.
09
условиях Volvo рекомендует использовать
масло более высокого качества по сравнению с указанным на наклейке, см. стр. 287.
G020341
G020340
Проверка масла в двигателе и
масляного фильтра
Масломерный щуп, дизельные двигатели
Используйте масло только рекомендованного качества, см. табличку в двигательном отсеке. Часто проверяйте уровень масла и регулярно проводите
замену масла. Использование масла
более низкого по сравнению с рекомендованным качества или эксплуатация
автомобиля при низком уровне масла
наносит вред двигателю.
G020338
ВАЖНО
Volvo рекомендует маслопродукты Castrol.
Замену масла и масляного фильтра проводите согласно интервалам, указанным в
Книжке по гарантии и сервису.
Масломерный щуп, бензиновые двигатели.
Разрешается использовать масла более
высокого по сравнению с указанным качества. При эксплуатации в неблагоприятных
``
219
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 220
09 Уход и техобслуживание
Масла и жидкости
ВАЖНО
Для соблюдения интервалов техобслуживания во все двигатели производителем заливается специализированное
синтетическое моторное масло. При
выборе масла большое внимание уделено сроку службы, пусковым характеристикам, нормам расхода топлива и
вопросам охраны окружающей среды.
Рекомендуемые интервалы техобслуживания можно соблюдать в том случае,
если используется одобренное моторное масло. Используйте масло только
предписанного качества (см. табличку в
двигательном отсеке), как при дозаправке, так и замене масла. Иначе это
можете повлиять на срок службы, способность запуска, нормы расхода топлива и охрану окружающей среды.
Volvo Car Corporation снимает с себя все
гарантийные обязательства, если качество и вязкость используемого масла не
отвечает указанным требованиям.
Volvo использует различные системы предупреждения о низком уровне масла или
низком давлении масла. В некоторых
вариантах, где установлен датчик давления
масла, используется лампа давления масла.
В других вариантах, где установлен датчик
уровня масла, водитель получает информацию в виде предупреждающего символа в
220
центре прибора и текстов на дисплее. На
некоторых моделях предусмотрены оба
варианта. Дополнительную информацию
можно получить у официального дилера
Volvo.
Проверка масла
Важно проверять уровень масла в новом
автомобиле до первой плановой замены
масла. Необходимые данные о показаниях
спидометра приведены в Сервисной и
гарантийной книжке.
Volvo рекомендует проверять уровень
масла через каждые 2 500 км. Наиболее точные результаты можно получить на холодном двигателе перед пуском. Некорректные
результаты дает измерение уровня масла
сразу после выключения двигателя. Масломерный щуп показывает слишком низкий
уровень масла, так как масло не успевает
стечь вниз в поддон.
G020336
09
Уровень масла должен находиться в интервале между отметками на масломерном щупе
Проверка уровня масла на холодном
двигателе
1. Протрите масломерный щуп перед проведением проверки.
2. Масломерным щупом проверьте уровень масла. Уровень должен находиться
между отметками MIN и MAX.
3. Если уровень находится вблизи отметки
MIN, то для начала можно залить
0,5 литра масла. Долейте столько
масла, чтобы его уровень на масломерном щупе находился ближе к отметке
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 221
09 Уход и техобслуживание
Масла и жидкости
MAX, чем MIN. Заправочные объемы на
см. стр. 287.
Проверка уровня масла на прогретом
двигателе
1. Остановите автомобиль на ровной горизонтальной поверхности, выключите
двигатель и подождите 10 – 15 минут,
чтобы масло стекло в поддон картера.
Заправка моделей с 4-цилиндровыми и
дизельными двигателями.
ВАЖНО
Никогда не заливайте выше отметки
MAX. Если в двигатель залить избыток
масла, может возрасти расход масла.
Заправка моделей с 5-цилиндровыми
двигателями.
В зимнее время пользуйтесь морозоустойчивым средством, чтобы жидкость не
замерзала в насосе, бачке и шлангах.
Омывающая жидкость, заправка
ВНИМАНИЕ
2. Протрите масломерный щуп перед проведением проверки.
Смешайте морозоустойчивое средство с
водой перед заправкой.
3. Масломерным щупом проверьте уровень масла. Уровень должен находиться
между отметками MIN и MAX.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не проливайте масло на горячие выхлопные трубы - может возникнуть пожар.
СОВЕТ! При заправке омывающей жидкости
мойте щетки стеклоочистителей.
G020335
Если уровень находится вблизи отметки
MIN, то для начала можно залить 0,5 литра
масла. Долейте столько масла, чтобы его
уровень на масломерном щупе находился
ближе к отметке MAX, чем MIN. Заправочные объемы на см. стр. 287.
09
Местоположение бачка омывающей жидкости
1.
Омыватели ветрового стекла и фар имеют
общий бачок с жидкостью.
Заправочный объемы см. в таблице Жидкости на стр. 291.
1
Зависит от варианта двигателя.
``
221
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 222
09 Уход и техобслуживание
09
Масла и жидкости
ВАЖНО
•
При заправке выполняйте инструкции, приведенные на упаковке. Важно выбрать правильное соотношение между количеством
охлаждающей жидкости и воды в зависимости от погодных условий. Никогда не
добавляйте только чистую воду. Стойкость
к замерзанию снижается, как при недостаточном, так и избыточном количестве охлаждающей жидкости в смеси.
222
Высокое содержание, хлора, хлоридов и других солей может вызывать
коррозию в системе охлаждения.
•
Используйте охлаждающую жидкость с антикоррозионной добавкой
согласно рекомендациям Volvo.
•
Следите за тем, чтобы смесь охлаждающей жидкости состояла из
50 % воды и 50 % охлаждающей жидкости.
•
Смешивайте охлаждающую жидкость с сырой водой одобренного
качества. Если у вас возникают сомнения в отношении качества воды,
используйте готовую смесь охлаждающей жидкости, рекомендуемую
Volvo.
G020334
Охлаждающая жидкость, проверка
уровня и заправка
•
•
При замене охлаждающей жидкости/
компонентов системы охлаждения
систему охлаждения необходимо
промыть сырой водой одобренного
качества или готовой смесью охлаждающей жидкости.
Двигатель должен работать только с
заполненной системой охлаждения.
Высокая температура может стать
причиной повреждения (трещин)
головки блока цилиндров.
Заправочный объемы и нормативы в отношении качества воды см. стр. 291.
Регулярно проверяйте охлаждающую
жидкость
Уровень должен лежать между отметками
MIN и MAX на расширительном бачке. Если
система не заправлена надлежащим
образом, местами может создаваться высокая температура, вызывая опасность
повреждения (трещин) головки блока
цилиндров. Долейте жидкость, если уровень понизился до отметки MIN.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Охлаждающая жидкость может быть
очень горячей. Если необходимо долить
охлаждающую жидкость в прогретый
двигатель, отворачивайте крышку расширительного бачка очень медленно,
чтобы стравить избыточное давление.
ВНИМАНИЕ
Двигатель должен работать только с
заполненной системой охлаждения.
Высокая температура может стать причиной повреждения (трещин) головки
блока цилиндров.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 223
09 Уход и техобслуживание
Масла и жидкости
Жидкость тормозов и сцепления,
проверка уровня и заправка
гористой местности, или во влажном тропическом климате, необходимо заменять тормозную жидкость раз в год.
09
Однако при этом поворот руля требует
гораздо больших усилий, чем обычно.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Если уровень тормозной жидкости находится ниже отметки MIN в бачке тормозной жидкости, то дальнейшее движение
автомобиля разрешается только после
заправки тормозной жидкости.
G020333
Необходимо выяснить причину снижения уровня тормозной жидкости.
Жидкость тормозов и сцепления заливается в общий бачок 2. Уровень должен
лежать между отметками MIN и MAX. Регулярно проверяйте уровень. Заменяйте жидкость один раз в два года или при каждом
втором плановом техобслуживании.
Заправочные объемы и рекомендуемое
качество тормозной жидкости см. таблицу
Жидкости на стр. 291.
Если автомобиль эксплуатируется при
частых и резких торможениях, например, в
2
Жидкость усилителя руля,
проверка уровня и заправка
ВНИМАНИЕ
Уровень жидкости проверяется при
каждом техобслуживании.
Заменять жидкость не требуется. Заправочные объемы и рекомендуемое качество жидкости см. стр. 287.
В случае выхода из строя системы усилителя руля или необходимости буксировки
обесточенного автомобиля управляемость
автомобиля по-прежнему сохраняется.
Расположение различается для правостороннего и левостороннего управления.
223
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 224
09 Уход и техобслуживание
09
Щетки стеклоочистителей
Щетки стеклоочистителей
1. Поднимите рычаг стеклоочистителя.
Замена щеток стеклоочистителей,
ветровое стекло
2. Нажмите на кнопку, расположенную на
креплении щетки, и вытяните (1) параллельно рычагу очистителя.
3. Вставьте (2) новую щетку до слышимого
щелчка.
4. Проверьте, (3) чтобы щетка была
надежно закреплена.
5. Опустите рычаг стеклоочистителя.
G020330
Замена щетки стеклоочистителя,
заднее стекло
ВНИМАНИЕ
Щетки стеклоочистителей имеют разную
длину. Длина щетки стеклоочистителя
на стороне водителя больше, чем другой
щетки.
Чистка
G014732
Чистка щеток стеклоочистителей и ветрового стекла, см. стр. 208.
ВАЖНО
224
1. Откиньте рычаг стеклоочистителя
наружу.
G020329
Регулярно проверяйте состояние щеток
стеклоочистителей. Несвоевременный
уход сокращает срок службы щеток.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 225
09 Уход и техобслуживание
Щетки стеклоочистителей
09
2. Стяните щетку стеклоочистителя в сторону заднего люка.
3. Нажатием закрепите новую щетку. Проверьте, чтобы щетка была надежно
закреплена.
4. Верните на место рычаг стеклоочистителя.
225
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 226
09 Уход и техобслуживание
09
Аккумуляторная батарея
Уход за аккумуляторной батареей
Срок службы и рабочее состояние аккумуляторной батареи зависит от числа пусков
двигателя, разрядов, манеры вождения,
условий эксплуатации, климата и т.д.
ВНИМАНИЕ
Использованную аккумуляторную батарею следует утилизировать безопасным
для окружающей среды способом – в ее
состав входит свинец.
ВНИМАНИЕ
Если аккумуляторная батареи многократно разряжается, это отрицательно
сказывается на ее сроке службы.
Символы на аккумуляторной
батарее
Избегайте искр открытого огня.
Пользуйтесь защитными очками.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
В аккумуляторных батареях может образовываться очень взрывоопасный гремучий газ. Достаточно одной искры,
образовавшейся из-за неправильного
подсоединения пусковых проводов,
чтобы вызвать взрыв аккумуляторной
батареи. В аккумуляторной батарее
находится серная кислота, которая
может стать причиной серьезных
кислотных ожогов. Если серная кислота
попадает в глаза, на кожу или одежду,
нужно немедленно промыть пораженный
участок большим количеством воды.
При попадании брызг в глаза немедленно обратитесь к врачу.
Аккумулятор содержит
едкую кислоту.
Опасность взрыва.
Дополнительная информация имеется в Руководстве по эксплуатации автомобиля.
Замена аккумуляторной батареи
Храните аккумулятор в
недоступном для детей
месте.
Демонтаж аккумуляторной батареи
1. Выключите зажигание и выньте ключ.
2. Подождите не менее 5 минут, прежде
чем касаться каких-либо электрических
выводов. Информация о состоянии
системы электрооборудования должна
сохраниться в модулях управления.
3. Снимите верхнюю крышку.
226
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 227
09 Уход и техобслуживание
Аккумуляторная батарея
09
4. Отсоедините отрицательный провод.
5. Отсоедините положительный провод.
6. С помощью отвертки снимите переднюю
стенку коробки аккумулятора.
7. Освободите зажим, фиксирующий аккумуляторную батарею.
8. Выньте аккумуляторную батарею.
Установка аккумуляторной батареи
на место
1. Поставьте аккумуляторную батарею на
место.
2. Установите на место зажим, фиксирующий аккумуляторную батарею.
3. Установите на место переднюю стенку
коробки аккумулятора.
4. Подсоедините положительный провод.
5. Подсоедините отрицательный провод.
6. Установите на место крышку над аккумуляторной батареей.
227
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 228
09 Уход и техобслуживание
Замена ламп накаливания
09
Общие сведения
Лампы накаливания и точечные лампы специального типа или, замена которых возможна только на станции техобслуживания:
•
•
Общее освещение в потолке
•
Мигающие сигналы, внешние зеркала
заднего вида и комфортное освещение
•
•
Тормозной фонарь
Лампы для чтения и освещение отделения для перчаток
Би-ксеноновыеŸ
Снятие корпуса фары
ВАЖНО
Список всех ламп накаливания приведен на
стр. 300.
Не прикасайтесь пальцами к стеклу
лампы накаливания. Жир и масло с пальцев будут испаряться при нагревании
лампы и конденсироваться на отражателе, вследствие чего он может выйти из
строя.
Не тяните за кабель; только за контактный разъем.
3. Сдвиньте корпус фары вбок, а затем
вперед.
4. Освободите контактный разъем, надавив на зажим большим пальцем, и одновременно другой рукой выньте разъем.
G019599
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Все лампы впереди (за исключение противотуманных) можно заменить из двигательного отсека, отсоединив и вынув всю фару
в сборе.
228
2. Вытяните стопорный палец корпуса
фары.
ВАЖНО
Замена ламп впереди
фары
В автомобилях с би-ксеноновымиŸ
фарами замена би-ксеноновыхŸ ламп
должна проводиться на официальной
станции техобслуживания Volvo. Такие
фары требуют очень осторожного обращения, так как би-ксеноноваяŸ лампа
оснащена высоковольтным агрегатом.
1. Выньте ключ из замка зажигания и
поверните переключатель освещения в
положение 0.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 229
09 Уход и техобслуживание
Замена ламп накаливания
09
5. Извлеките корпус фары и положите его
на мягкую поверхность, чтобы не повредить рассеиватель.
Установка на место корпуса фары
1. Подсоедините разъем и установите корпус лампы и стопорный палец на место.
Убедитесь, что стопорный палец утоплен в правильном положении.
2. Проверьте освещение.
Не включайте освещение и не вставляйте
ключ в замок зажигания, тока корпус фары
не будет подсоединен и надежно закреплен
на своем месте.
G019133
G019131
G019600
Ближний свет
Установка на место новой лампы
Снятие защитной крышки и лампы
накаливания:
1. Снимите корпус лампы в сборе, см.
стр. 228.
2. Отведите защелки и снимите крышку.
3. Отсоедините разъем от лампы накаливания.
4. Освободите пружинный зажим крепления лампы накаливания. Нажмите
внутрь/вниз.
5. Выньте лампу накаливания.
1. Установите новую лампу накаливания.
Она может фиксироваться только в
одном положении.
2. Отожмите пружинный зажим внутрь/
вверх, а затем немного вправо, чтобы
закрепить его на месте.
3. Вдавите на место разъем.
4. Установите на место пластмассовую
крышку.
5. Установите корпус лампы на место, см.
стр. 228.
``
229
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 230
09 Уход и техобслуживание
09
Замена ламп накаливания
Дальний свет фар, галоген
поверните держатель лампы против
часовой стрелки.
Габаритный/стояночный свет
Правая фара:
поверните держатель лампы по часовой
стрелке.
4. Выньте держатель лампы и замените
лампу.
На рисунке изображена галогенная лампа.
1. Снимите корпус лампы в сборе, см.
стр. 228.
2. Повернув против часовой стрелки, снимите защитную крышку, расположенную
сверху над корпусом лампы.
ВНИМАНИЕ
Если в автомобиле установлена лампа
ABL или GDL, то лампа дальнего света
фар имеет другой патрон. Поэтому
такую лампу вытяните наружу.
3. Левая фара:
230
6. Повернув по часовой стрелке, установите на место защитную крышку, расположенную сверху над корпусом лампы.
7. Установите корпус лампы на место, см.
стр. 228.
G019145
G019136
5. Установите держатель лампы на место.
Он может фиксироваться только в
одном положении.
1. Снимите корпус лампы, см. стр. 228.
2. Повернув против часовой стрелки, снимите защитную крышку, расположенную
сверху над корпусом лампы.
3. Выньте держатель лампы и замените
лампу.
4. Вдавите на место держатель лампы. При
правильной установке Вы услышите
щелчок.
5. Повернув по часовой стрелке, установите на место защитную крышку, расположенную сверху над корпусом лампы.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 231
09 Уход и техобслуживание
Замена ламп накаливания
6. Установите корпус лампы на место, см.
стр. 228.
ВНИМАНИЕ
В плафоне с активным биксеноновымŸ
светом (опция) находится не подлежащий замене габаритный фонарь (светодиод).
3. Вдавите лампу внутрь, поверните против часовой стрелки и выньте из держателя.
3. Установите держатель лампы на место.
Она может фиксироваться только в
одном положении.
4. Поставьте новую лампу и установите
держатель с лампой в корпус фонаря.
4. Установите корпус лампы на место, см.
стр. 228.
5. Установите корпус лампы на место, см.
стр. 228.
Противотуманные фары
09
Боковые габаритные фонари
G019150
G018050
G019605
Мигающие сигналы
1. Снимите корпус лампы, см. стр. 228.
1. Снимите корпус лампы, см. стр. 228.
2. Выньте держатель лампы, повернув
против часовой стрелки.
2. Поверните держатель лампы против
часовой стрелки, выньте его и замените
лампу накаливания.
1. Выключите освещение и поверните
ключ зажигания в положение 0.
2. Снимите крышку, вставив отвертку, как
это показано на рисунке (вертикально) и
продолжайте давить в вертикальном
направлении, чтобы освободить зажим,
удерживающий крышку.
3. Возьмите крышку за край и выньте.
``
231
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 232
09 Уход и техобслуживание
09
Замена ламп накаливания
4. Освободите винт корпуса лампы и
выньте корпус.
Все лампы в задней комби-фаре заменяются изнутри грузового отделения.
5. Поверните против часовой стрелки и
выньте лампу.
1. Выключите освещение и поверните
ключ зажигания в положение 0.
6. Вращая по часовой стрелке, установите
на место новую лампу. (Профиль корпуса лампы совпадает с профилем основания лампы.)
2. Чтобы получить доступ к лампам, снимите крышку (А или В) в левой/правой
панели.
7. Установите держатель лампы на место.
Маркировка TOP на держателе лампы
должна находиться сверху.
Расположение ламп в заднем
комбинированном фонаре
3. Лампы накаливания помещены в отдельные держатели ламп.
4. Отсоедините разъем от держателя
ламп.
5. Сожмите защелки и вытяните держатель ламп.
Снятие держателя лампы
6. Замените лампу накаливания.
7. Подсоедините разъем.
G018058
8. Вставьте на место держатель лампы и
верните на место крышку (А или В).
G019166
ВНИМАНИЕ
232
Если сообщение о неисправности
НЕИСПР.ЛАМПА/ПРОВЕРЬТЕ СТОПСИГНАЛЫ сохраняется после замены
неисправной лампы накаливания, необходимо устранить неисправность на
официальной станции техобслуживания
Volvo.
Держатель лампы
ВАЖНО
Провод к светодиодам стоп-сигнала
запаян в верхнем держателе лампы
накаливания. Его снимать не следует.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 233
09 Уход и техобслуживание
Замена ламп накаливания
09
Грузовое отделение
Стоп-сигналы (светодиод)
3. Осторожно снимите плафон.
Габаритные огни
4. Замените лампу.
Габаритный/стояночный свет
5. Установите на место плафон и закрепите винтами.
Мигающие сигналы
Освещение порогов
Фонарь заднего хода
Задний противотуманный фонарь (с
одной стороны)
G014852
Освещение номерного знака
G020795
1. Вставьте отвертку и осторожно поверните ее, чтобы корпус лампы высвободился.
2. Выньте перегоревшую лампу.
G014849
3. Установите новую лампу.
Освещение порогов расположено под приборной панелью на стороне водителя и пассажира.
1. Вставьте отвертку и слегка поверните
ее, чтобы рассеиватель высвободился.
1. Выключите освещение и поверните
ключ зажигания в положение 0.
2. Выньте перегоревшую лампу.
2. Отверткой открутите винты.
3. Установите новую лампу.
4. Установите на место рассеиватель.
``
233
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 234
09 Уход и техобслуживание
09
Замена ламп накаливания
Освещение косметического
зеркала*
Установка зеркальной вставки
1. Сначала вдавите на место три выступа у
верхнего края зеркального стекла.
G020253
2. Затем вдавите на место три нижних
выступа.
Снятие зеркальной вставки
1. Вставьте отвертку под нижний край зеркала по середине. Осторожно поверните и отожмите вверх выступ на краю.
2. Заведите отвертку под нижний край, как
с левой, так и правой стороны (в точках
с черной резиной) и осторожно отогните, чтобы освободить стекло.
3. Аккуратно освободите и снимите зеркальное стекло с крышкой в сборе.
4. Выньте перегоревшую лампу накаливания и замените новой.
234
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 235
09 Уход и техобслуживание
Предохранители
Общие сведения
Все электрические устройства и компоненты защищены плавкими предохранителя, которые предотвращают повреждение системы электрооборудования в случае
короткого замыкания или перегрузки.
Предохранителя расположены в двух различных местах автомобиля:
•
Реле/Предохранители в двигательном
отсеке
•
Блок реле/предохранителей в салоне.
Замена
09
тель перегорает несколько раз, причина
заключается в неисправности соответствующего компонента. В этом случае обратитесь на официальную станцию техобслуживания Volvo для проверки.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
При замене предохранителя запрещается использовать посторонние предметы или более мощный по сравнению с
указанным предохранитель. Это может
привести к серьезным повреждениям
системы электрооборудования и даже
вызвать воспламенение.
Отказ электрического компонента или
функции может быть вызван временной
перегрузкой или перегоранием соответствующего предохранителя.
1. Найдите обозначение предохранителя,
чтобы найти его местоположение.
2. Выньте предохранитель и сбоку проверьте, не перегорела ли изогнутая проволока.
3. Если проволока перегорела, замените
его новым такого же цвета и ампеража.
В каждом блоке предохранителей предусмотрены гнезда для резервных предохранителей. Если один и тот же предохрани-
``
235
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 236
09 Уход и техобслуживание
Предохранители
09
G007446
Блок реле/предохранителей в двигательном отсеке
В блоке находятся 36 гнезд предохранителей. При замене перегоревшего предохранителя убедитесь, что новый предохранитель имеет такие же цвет и ампераж.
•
•
19 – 36 типа "MiniFuse".
•
1 – 6 типа "Midi Fuse", заменяются
только на официальной станции техобслуживания Volvo.
7 – 18 типа "JCASE", и их следует заменять на официальной станции техобслуживания Volvo.
Под крышкой находятся специальные
щипцы, которые помогут Вам вынуть и
поставить на место предохранитель.
236
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 237
09 Уход и техобслуживание
09
G020250
Предохранители
1.
2.
3.
4.
5.
Вентилятор радиатора
Сервоуправление (за
исключ. двигателя 1,6 л)
50 A
Свечи накаливания (4-цил.
дизель)
60 A
Свечи накаливания (5-цил.
дизель)
70 A
7.
Насос ABS
30 A
8.
Клапаны ABS
20 A
15.
Резервное гнездо
9.
Функции двигателя
30 A
16.
10.
Вентилятор климатической
установки
Питание развлекательной
системы
30 A
40 A
Очиститель фар
20 A
Очиститель ветрового
стекла
30 A
Питание блока предохранителей в салоне
40 A
80 A
Питание блока предохранителей в салоне
60 A
Питание блока предохранителей в салоне
60 A
Элемент климатической
установки, дополнительный
отопитель PTC*
6.
80 A
11.
12.
Питание электрообогреваемого заднего стекла
30 A
13.
Реле стартера
30 A
14.
Проводка буксирного
устройства*
40 A
17.
18.
-
``
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
237
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 238
09 Уход и техобслуживание
09
Предохранители
19.
Резервное гнездо
-
20.
Звуковой сигнал
15 A
21.
Дополнительный топливный отопитель, отопитель
салона
238
31.
20 A
22.
Резервное гнездо
23.
Модуль управления двигателем ЕСМ (5-цил. бензин)
трансмиссия (ТСМ)
10 A
Трансмиссия (TCM)
(4-цил.дизель автомат.)
15 A
24.
Топливный фильтр с электрообогревом, элемент РТС
маслоуловителя (5-цил.
дизель)
-
Резервное гнездо
-
26.
Замок зажигания
15 A
27.
Компрессор кондиционирования воздуха
10 A
Резервное гнездо
29.
Противотуманный свет,
впереди
32.
33.
20 A
25.
28.
30.
15 A
34.
Модуль управления двигателем ЕСМ (1,6 л бензин, 2,0
л дизель)
3A
Регулятор напряжения,
генератор 4-цил.
10 A
Форсунки (5-цил. бензин),
лямбда-зонд (4-цил. бензин), охладитель нагнетаемого воздуха (4-цил.
дизель), расходомер воздуха и турбоконтроль (5цил. дизель)
10 A
Лямбда-зонд и вакуумный
насос (5-цил. бензин),
модуль управления двигателем (5-цил. дизель), обогреватель фильтра дизельного
топлива (4-цил. дизель)
Катушки зажигания (бензин), форсунки (1,6 л бензин), топливный насос (4цил. дизель), реле давления
климатической установки
(5-цил.), свечи накаливания
и EGR очистка отработавших газов (5-цил. дизель)
35.
36.
20 A
10 A
Датчик двигателя клапанов,
реле кондиционирования
воздуха, элемент PTC
маслоуловителя (5-цил.
бензин), модуль управления
двигателем ЕСМ (5-цил.
дизель), бачок поглощения
(бензин), форсунки (1,8/2,0 л
бензин), расходомер воздуха MAF (5-цил. бензин, 4цил. дизель), турбоконтроль
(4-цил. дизель), реле давления сервоуправления (1,6 л
бензин), EGR очистка отработавших газов (4-цил.
дизель)
15 A
Модуль управления двигателем ЕСМ (за исключ. 5цил. дизель), датчик педали
газа, лямбда-зонд (5-цил.
дизель)
10 A
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 239
09 Уход и техобслуживание
Предохранители
09
G020601
Блок реле/предохранителей в салоне
В блоке находятся 50 гнезд предохранителей. Предохранители находятся под отделением для перчаток. Там же предусмотрены гнезды для резервных предохранителей. Инструмент для замены предохранителей находится в блоке реле/предохранителей в двигательном отсеке, см. стр. 236.
3. Наполовину опустите блок предохранителей (3). Вытяните его в направлении
кресла до упора. Полностью опустите
его. Блок предохранителей можно снять
полностью.
Замена предохранителей
5. Полностью выньте центральный штифт
из крепежного пистона, закрепите при
помощи крепежного пистона облицовку
и вдавите штифт обратно в крепежный
пистон. Крепежный пистон расширяется и удерживает облицовку на месте.
1. Снимите внутреннюю обивку, закрывающую блок предохранителей, утопив
сначала центральный штифт примерно
на один см в крепежном пистоне (1),
затем выньте пистон.
4. Уберите блок предохранителей в обратном порядке.
2. Поворотом против часовой стрелки снимите оба барашковых винта (2) (удерживающих блок предохранителей).
``
239
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 240
09 Уход и техобслуживание
Предохранители
G020246
09
43.
44.
240
Телефон, Звуковоспроизведение, RTI (опция)
15 A
Система SRS, модуль
управления двигателем
ЕСМ (5-цил.)
10 A
45.
Электрическое гнездо
15 A
46.
Освещение салона,
перчаточного ящика и
порогов
5A
47.
Освещение салона
5A
48.
Омыватель, очиститель
заднего стекла
49.
Система SRS
50.
Резервное гнездо
51.
Дополнительный отопитель салона, AWD,
реле топливного
фильтра электрообогрев
52.
15 A
53.
10 A
-
55.
56.
10 A
Модуль трансмиссии
(TCM), система ABS,
реле блокировки
старта (4-цил. дизель
автомат.)
5A
Сервоусилитель руля
10 A
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
54.
57.
Помощь при парковке,
биксенонŸ*
10 A
Модуль управления
системы Keyless
20 A
Модуль управления
пульта дистанционного
управления, Модуль
управления сирены
10 A
Диагностическая
розетка, контакт стопсигналов
15 A
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 241
09 Уход и техобслуживание
Предохранители
58.
59.
60.
61.
Дальний свет справа,
катушка реле дополнительного света
69.
7,5 A
Дальний свет фар,
слева
7,5 A
Обогрев кресла на стороне водителя
15 A
Обогрев кресла на стороне пассажира
15 A
62.
Люк в крыше
20 A
63.
Питание задней двери,
правая сторона
20 A
64.
RTI *
5A
65.
Информационно-развлекательная система
5A
66.
Модуль управления
информационно-развлекательной системы
(ICM), климатическая
установка
67.
Резервное гнездо
68.
Система поддержания
постоянной скорости
81.
5A
70.
Резервное гнездо
-
71.
Резервное гнездо
-
72.
Резервное гнездо
-
73.
Люк в крыше, консоль
освещения в салоне
(ОНС) напоминатель о
ремнях безопасности
сзади, зеркало с автозатемнением
5A
Реле топливного
насоса
15 A
75.
Резервное гнездо
-
76.
Резервное гнездо
-
77.
Электрическое гнездо в
грузовом отделении,
модуль управления
дополнительным оборудованием (АЕМ)
74.
10 A
5A
Климатическая установка, датчик дождя,
кнопка BLIS
78.
Резервное гнездо
79.
Фонарь заднего хода
80.
Резервное гнездо
82.
83.
84.
85.
86.
Питание задней двери,
левая сторона
20 A
Питание правой передней двери
25 A
Питание левой передней двери
25 A
Сиденье пассажира с
электроприводом
25 A
Сиденье водителя с
электроприводом
25 A
Освещение салона,
освещение в грузовом
отделении, кресла с
электроприводом, указатель уровня топлива
(1.8F)
5A
09
15 A
5A
-
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
241
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 242
Общие сведения..................................................................................
Функции аудиосистемы......................................................................
Функции радиоприемника..................................................................
Функции CD..........................................................................................
Структура меню – аудиосистема.......................................................
Функции телефона*.............................................................................
Структура меню – телефон*...............................................................
Bluetooth, "свободные руки"*.............................................................
242
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
244
246
251
257
260
261
270
273
G020924
V50; 7; 3
evastarck
V50; 7; 3
evastarck
ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 243
10
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 244
10 Информационно-развлекательная система
Общие сведения
G020245
10
Информационно-развлекательная
система
POWER – Нажимная кнопка
Дисплей
В информационно-развлекательную
систему интегрированы функции звуковоспроизведения и телефона*. С этой системой
можно легко работать с панели управления
и с клавиатуры* на рулевом колесе, см.
стр. 73. На дисплее (2) показываются сообщения и информация о действующей функции.
Часть функций информационно-развлекательной системы управляется в системе
меню. Действующий уровень меню показывается наверху справа на дисплее.
Варианты выбора меню показываются в
центре дисплея.
MENU (4) – вход в систему меню.
Система звуковоспроизведения
•
•
Вкл/Выкл
•
ENTER (7) – выбирает/активирует/
отключает выбор меню.
•
EXIT (6) – возврат на один уровень по
структуре меню. Длительное нажатие на
EXIT – выход из системы меню.
POWER (1) включает/выключает аудиосистему. Если аудиосистема включена в
момент поворота ключа запуска в положение 0, она продолжает работать до момента,
когда ключ вынимается из замка зажигания.
Аудиосистема запускается автоматически,
когда ключ зажигания поворачивается в
положение I в следующий раз.
Клавиатура
MENU – Система меню
Кнопки джойстика
EXIT – Выход из системы меню
ENTER – Выбрать/активировать/отключить
244
Использование меню
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
Вверх/вниз при помощи джойстика (5)
переход между выборами меню.
Ускоренный выбор
Выборы в меню пронумерованы и могут
выбираться непосредственно с клавиатуры
(3).
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 245
10 Информационно-развлекательная система
Общие сведения
Оснащение
В аудиосистему может входить различное
оборудование по выбору и по классу. Существует три класса аудиосистемы:
•
•
•
10
Performance
High Performance
Premuim Sound
При этом радио в диапазоне FM и AM с RDS,
а также проигрыватель компакт-дисков
имеются во всех классах.
Dolby Surround Pro Logic II 1
Dolby Surround Pro Logic II подразделяет два
стереоканала звучания на левый, центральный, правый и задний динамики. Это обеспечивает ощущение звука очень близкое к
реальному по сравнению с обычным двухканальным стереозвучанием.
Dolby Surround Pro Logic II и
иконка Dolby являются торговой
маркой, принадлежащей Dolby
Laboratories Licensing Corporation.
Dolby Surround Pro Logic II System изготовлена по лицензии Dolby Laboratories
Licensing Corporation.
1
Premium Sound
245
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 246
10 Информационно-развлекательная система
Функции аудиосистемы
10
Органы управления функциями
аудиосистемы
Громкость
Используйте VOLUME (1) или клавиатуру на
рулевом колесе для регулировки громкости,
см. стр. 73. Громкость звука регулируется
автоматически в зависимости от скорости
автомобиля, см. стр. 249.
Выбор источника звучания
Повторными нажатиями на AM/FM происходит переключение между FM1, FM2 и AM.
G019805
VOLUME – Поворотная ручка
AM/FM – Выбор источника звучания
AUX 1
К входу AUX в туннельной консоли можно
подключать, например, mp3-плеер. Для
стандартного кабеля к iPod или другому
mp3-плееру предусмотрено место между
крышкой и краем отделения для хранения.
MODE – Выбор источника звучания, CD/
AUX
TUNING – Поворотная ручка
SOUND – Нажимная кнопка
Джойстик – Поиск радиостанций и
использование меню
1
246
G021296
Повторными нажатиями на MODE происходит переключение между CD и AUX.
Отсутствует в аудиосистеме класса Performance, если Bluetooth инсталлирован.
Вывод для внешнего источника звучания (AUX)
3,5 мм.
ВНИМАНИЕ
Качество звука может понизиться, если
проигрыватель загружается, когда
аудиосистема находится в положении
AUX. Избегайте загрузки плеера в этом
положении.
Иногда внешний источник звучания AUX
имеет другой уровень громкости по сравнению со встроенными источниками звучания,
например, проигрывателем компакт-дисков. При слишком высокой громкости звука
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 247
10 Информационно-развлекательная система
Функции аудиосистемы
внешнего источника качество звука может
снизиться. Это можно избежать, если отрегулировать громкость на входе AUX.
Подключение USB/iPod 2
2. Подключите медиа-носитель к разъему
в отделении для хранения в центральной консоли (см. рисунок выше).
1. Переключите аудиосистему в положение AUX с помощью MODE.
Текст Загруз показывается на дисплее,
когда система считывает файлы носителя.
На это требуется некоторое время.
2. Нажмите MENU, а затем ENTER.
После завершения считывания на дисплее
появляется информация о дорожках, и вы
можете выбрать одну из них.
4. Поверните TUNING или нажмите
вправо/влево на джойстике.
Дорожку можно выбрать двумя путями:
G019823
3. Перейдите к AUX входной звук и
нажмите ENTER.
iPod или mp3-плеер можно подключать к развлекательной системе автомобиля через USBразъем в центральной консоли.
С помощью разъема в центральной консоли
вы можете подсоединить, например, iPod,
другой mp3-плеер или USB-память к развлекательной системе автомобиля.
В зависимости от подсоединенного устройства выбирается источник звучания:
1. С помощью MODE выберите iPod или
USB. На дисплее показывается текст
Подключ. устр-во.
2
10
1. Поверните TUNING (4) по или против
часовой стрелки.
2. С помощью правой или левой кнопки
джойстика (6) перейти к нужной
дорожке.
Если в автомобиле установлена клавиатура
на рулевом колесе, Вы можете перейти к
другой дорожке, используя эту клавиатуру.
ВНИМАНИЕ
Система поддерживает воспроизведение обычных музыкальных файлов форматов mp3, wma и wav. Однако некоторые варианты этих звуковых форматов
система не поддерживает.
Некоторые уровни звука.
``
247
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 248
10 Информационно-развлекательная система
Функции аудиосистемы
Память USB
10
Для удобства обращения с памятью USB
сохраняйте в ней только музыкальные
файлы. Системе требуется на много больше
времени на считывание носителей, содержащих кроме совместимых музыкальных
файлов, также и другие файлы.
настройки следует активировать сабвуфер, см. под рубрикой Активирование/
отключение сабвуфера ниже.
ВНИМАНИЕ
При подключении в качестве источника
звучания iPod-плеера структура меню
развлекательной системы становится
аналогичной собственной структуре
меню iPod-плеера. Детальную информацию см. в руководстве iPod-плеера.
• ЦЕНТР 3 – Уровень для центральных
динамиков. Перед проведением
настройки следует активировать трехканальное стереозвучание или Pro Logic
II, см. в разделе Активирование/отключение объемного звучания ниже.
Mp3-проигрыватель
Многие mp3-плееры имеют свою собственную систему файлов, которая не поддерживается системой автомобиля. Чтобы
пользоваться mp3-плеером в системе автомобиля необходимо, чтобы он был установлен в положение USB Сменное устр-во/
Массов. устр-во памяти.
Дополнительную информацию см. руководство для устройства USB/iPod Music
Interface.
iPod-проигрыватель
Несколькими нажатиями SOUND выберите
один из приведенных ниже вариантов. Регулировка производится поворотом TUNING.
iPod-плеер заряжается и питается от
системы через соединительный провод.
Если батарейка iPod-плеера полностью разряжена, ее следует зарядить перед подключением iPod-плеера к системе автомобиля.
Регулировка настроек звука
• НИЗКИЕ ЧАСТОТЫ – Уровень низких
частот.
• ВЫСОК. ЧАСТОТЫ – Уровень высоких
частот.
задним динамиком.
• БАЛАНС – Баланс между правым и
левым динамиком.
• САБВУФЕР* – Уровень динамиков низких частот. Перед проведением.
248
ного звучания. Перед проведением
настройки следует активировать Pro
Logic II, см. ниже в рубрике НАСТРОЙКИ
АУДИО.
НАСТРОЙКИ АУДИО
• МИКШЕР – Баланс между передним и
3
• ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК3 – Уровень объем-
Premium Sound.
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
Активирование/отключение
сабвуфера
•
•
Нажмите MENU, а затем ENTER.
•
Перейдите к Сабвуфер и нажмите
ENTER.
Перейдите к Настройки аудио и
нажмите ENTER.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 249
10 Информационно-развлекательная система
Функции аудиосистемы
Эквалайзер впереди/сзади 5
Автомат. громкость 6
Настройки объемного звучания
обеспечивают пространственное
восприятие звука. Настройки и
активирование/отключение производятся отдельно для каждого источника
звучания.
С помощью эквалайзера можно настраивать
звук раздельно для каждого частотного
диапазона.
Автоматическая регулировка громкости
означает, что громкость звука возрастает с
увеличением скорости. Можно выбрать три
уровня: Низкая, Средняя и Высокая.
Иконка Dolby на дисплее показывает, что
система Dolby Pro Logic II активирована. Для
объемного звучания существует три различных типа настройки:
2. Перейдите к Настройки аудио и
нажмите ENTER.
G021216
ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК3
• Pro Logic II
• 3-х канальный
• Выключено – 2-х канальное стерео.
Активирование/отключение
объемного звучания
Регулировка эквалайзера
1. Нажмите MENU, а затем ENTER.
3. Перейдите к Передний эквалайзер
или Задний эквалайзер и нажмите
ENTER.
4. Графика на дисплее показывает уровень громкости для конкретного частотного диапазона.
2. Перейдите к Настройки аудио и
нажмите ENTER.
5. Отрегулируйте уровень с помощью
TUNING (4) или вверх/вниз джойстиком.
Дополнительные частоты можно выбирать кнопкой на джойстике влево/
вправо.
3. Перейдите к Объемный звук FM/AM/
CD/AUX и нажмите ENTER.
6. Сохраните с помощью ENTER или
завершите с помощью EXIT.
1. Нажмите MENU, а затем ENTER.
4. Перейдите к Pro Logic II 4, 3-х
канальный или Выключено и нажмите
ENTER.
3
4
5
6
10
Настройка автоматической
регулировки громкости
1. Нажмите MENU, а затем ENTER.
2. Перейдите к Настройки аудио и
нажмите ENTER.
3. Перейдите к Автоматичекая
громкость и нажмите ENTER.
4. Перейдите к Низкая, Средняя или
Высокая и нажмите ENTER.
Оптимальное звуковосприятие
Аудиосистема откалибрована для оптимального восприятия звучания с помощью
цифровой обработки сигнала.
Эта калибровка проводится для каждой
комбинации модели автомобиля и аудиосистемы с учетом динамиков, усилителей, акустики салона, положения слушателей и
много другого.
Premium Sound.
Отсутствует в диапазоне АМ и FM.
Некоторые уровни звука.
За исключением Performance Sound.
``
249
V50; 7; 3
evastarck
10 Информационно-развлекательная система
Функции аудиосистемы
10
Также проводится калибровка динамиков с
учетом установленного положения уровня
громкости, приема радиосигнала и скорости
автомобиля.
Параметры регулировки, описание которых
приводится в этом руководстве, например,
Низкие частоты, Высок. частоты и
Эквалайзер, предназначены только для
того, чтобы пользователь смог подобрать
по желанию звуковосприятие.
250
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 250
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 251
10 Информационно-развлекательная система
Функции радиоприемника
Органы управления радио
Поиск радиостанций
Сохранение станций
Автоматический поиск радиостанций
1. Выберите диапазон частот с помощью
AM/FM (1).
2. Кратко нажмите на
или
.
G019806
Поиск радиостанций вручную
FM/AM – Выбор диапазона частот
Кнопки выбора станций
TUNING – Поворотная ручка для поиска
радиостанций
SCAN – Сканирование
Джойстик – Поиск радиостанций и
использование меню
EXIT – Отмена текущей функции
AUTO – Автоматический выбор радиостанций
В каждом частотном диапазоне можно
сохранить десять выбранных станций. В FM
имеются два блока памяти для запоминания: FM1 и FM2. Выбор делается с помощью
кнопок (2) или клавиатуры на рулевом
колесе.
1. Выберите диапазон частот с помощью
AM/FM (1).
Выбор радиостанций вручную
2. Настройте частоту поворотом TUNING
(3).
2. Удерживайте одну из кнопок выбора
станций нажатой до тех пор, пока на
дисплее не появится сообщение Станц.
сохранена.
Станцию можно также настроить длительным нажатием
или
. Или с помощью
клавиатуры на рулевом колесе:
±
Удерживайте
или
на джойстике,
пока нужная частота не появится на дисплее.
До тех пор пока частотная колонка показывается на дисплее, можно проводить поиск
краткими нажатиями
или
.
10
1. Выберите станцию.
Автоматический выбор радиостанций
AUTO (7) ведет поиск и автоматическое
сохранение в отдельном блоке памяти
десяти самых сильных радиостанций. Данная функция особенно полезна в тех областях, где Вы не знакомы с радиостанциями
или их частотами.
Запуск автоматического сохранения
радиостанций
1. Выберите диапазон частот с помощью
AM/FM (1).
2. Нажмите и удерживайте AUTO (7) до тех
пор, пока на дисплее не появится
Автом. сохран...
``
251
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 252
10 Информационно-развлекательная система
Функции радиоприемника
10
Когда Автом. сохран.… исчезает с дисплея, процесс сохранения завершен. Радио
возвращается к автоматическому режиму и
на дисплее появляется Auto. После этого
автоматически сохраненные станции можно
выбирать непосредственно кнопками предварительного выбора (2).
Прерывание автоматического
сохранения станций
±
Нажмите EXIT (6).
Выбор сохраненных станций
В автоматическом режиме радио можно
пользоваться автоматически сохраненными
станциями.
1. Кратко нажмите AUTO (7).
> На дисплее показывается Auto.
2. Нажмите кнопку выбра станций (2).
> Радио продолжает работу в автоматическим режиме до тех пор, пока
этот режим не прерывается кратким
нажатием на AUTO (7), EXIT (6) или
AM/FM (1).
Сохранение автоматически
выбранных станций в другом блоке
памяти
Автоматически сохраненная станция может
переноситься в блоки памяти FM или AM.
1. Кратко нажмите AUTO (7).
252
> На дисплее показывается Auto.
±
2. Нажмите кнопку выбора станций.
3. Нажмите и удерживайте кнопку выбора,
на которой вы хотите сохранить станцию, до появления на дисплее сообщения Станц. сохранена.
> Радио выходит из автоматического
режима, и сохраненная станция
может быть сохранена.
Сканирование
SCAN (4) ведет автоматический поиск сильных станций в пределах диапазона частот.
Если станция найдена, она транслируется в
течение прим. 8 секунд, а затем поиск продолжается.
Функции RDS
Radio Data System – RDS объединяет передатчики в диапазоне FM в единую трансляционную сеть. В такой сети передатчик FM
передает информацию, которая предоставляет для радио RDS следующие функции:
•
Автоматический переход на самый сильный передатчик в случае слабого
приема в данном районе.
•
Поиск определенного типа программ,
например, дорожной информации или
новостей.
•
Прием текстовой информации о
выбранной радиопрограмме.
Активирование/отключение Scan
1. Выберите диапазон частот с помощью
AM/FM.
2. Нажмите SCAN, чтобы активировать.
> На дисплее показывается SCAN.
Завершите с помощью SCAN или
EXIT.
Сохранение найденной станции
Если функция SCAN активирована, можно
сохранить выбранную станцию в памяти.
Нажмите и удерживайте кнопку выбора
до появления на дисплее сообщения
Станц. сохранена.
> Сканирование прерывается, и сохраненную станцию можно включать
предварительным выбором.
Некоторые радиостанции не используют
RDS или лишь некоторые функции RDS.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 253
10 Информационно-развлекательная система
Функции радиоприемника
Программные функции
Тревога
Радио в режиме FM может вести поиск
радиостанций, транслирующих определенный тип программ. Если найдена программа
определенного типа, радиоприемник может
перейти на другую станцию, при этом
настоящий источник звучания прерывается.
Если, например, активирован проигрыватель компакт-дисков, то он переходит в
режим ожидания. Новая программа транслируется с заранее заданной громкостью
звука, см. стр. 256. Радио возвращается к
предыдущему источнику звучания и громкости звука, когда прекращается трансляция
заданного типа программы.
Данная функция используется для всеобщего оповещения о серьезных авариях и
катастрофах. Тревогу нельзя временно прервать или отключить. Сообщение
ТРЕВОГА! появляется на дисплее, когда
начинается трансляция данного сообщения.
Программные функции тревоги ( ТРЕВОГА),
дорожная информация ( TP), новости
( НОВОСТИ) и типы программ ( PTY) прерывают друг друга по приоритету, при этом
тревога имеет наивысший, а типы программ
низший приоритет.
Другие настройки прерывания программ
см. EON и REG см. стр. 254. Программные
функции изменяются с помощью системы
меню, см. стр. 244.
Возврат к прерванному источнику
звучания
Нажмите EXIT, чтобы вернуться к прерванному источнику звучания.
Дорожная информация – ТР
G021220
Данная функция прерывает трансляцию для передачи дорожной
информации, которая передается
по сети RDS выбранной станции.
TP показывает, что данная функция активирована. Если выбранная станция может
передавать дорожную информацию, на дисплее показывается
.
3. Перейдите к Расширенные настройки
радио и нажмите ENTER.
4. Перейдите к TP и нажмите ENTER.
5. Перейдите к Станция TP и нажмите
ENTER.
> На дисплее показывается либо TP с
текущей станции, либо TP - все
станции.
6. Нажмите ENTER.
Активирование/отключение поиска
ТР
1. Нажмите MENU, а затем ENTER.
Поиском ТР удобно пользоваться в длительных поездках, когда вместо радио активирован другой источник звучания. Эта
функция ведет автоматический поиск
дорожной информации в пределах различных сетей RDS.
2. Перейдите к TP и нажмите ENTER.
1. Нажмите MENU, а затем ENTER.
ТР от включенной станции/всех
станций
2. Перейдите к Расширенные настройки
радио и нажмите ENTER.
Активирование/отключение ТР
Радио может прерывать трансляцию
дорожным сообщением от одной выбранной
станции (в данный момент) или всех радиостанций.
10
3. Перейдите к TP и нажмите ENTER.
4. Перейдите к Поиск TP и нажмите
ENTER.
1. Выберите станцию в диапазоне FM.
2. Нажмите MENU, а затем ENTER.
``
253
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 254
10 Информационно-развлекательная система
Функции радиоприемника
Поиск PTY
С помощью функции PTY Вы
можете выбирать различные типы
программ, например, Попмузыка и Серьезн.классика.
Символ PTY показывает, что данная функция активирована. Данная функция прерывает трансляцию для передачи типов программ, которые передаются по сети RDS
выбранной станции.
Данная функция ведет поиск выбранного
типа программы в пределах всего диапазона
частот.
Активирование/отключение
программы новостей
1. Нажмите MENU, а затем ENTER.
2. Перейдите к Новости и нажмите
ENTER.
Активирование/отключение PTY
1. С помощью FM/AM выберите FM1 или
FM2.
Передача новостей от включенной
радиостанции/всех радиостанций
2. Нажмите MENU, а затем ENTER.
Радио может прерывать трансляцию для
передачи новостей от одной выбранной
станции (в данный момент) или всех радиостанций.
1. Выберите станцию в диапазоне FM.
2. Нажмите MENU, а затем ENTER.
3. Перейдите к Расширенные настройки
радио и нажмите ENTER.
4. Перейдите к Станция новостей и
нажмите ENTER.
> На дисплее показывается либо
Новости - на станции., либо
Новости - все станции.
5. Нажмите ENTER.
254
G021222
Типы программ – PTY
Данная функция прерывает трансляцию для передачи новостей,
которые передаются по сети RDS
выбранной станции. Сообщение
НОВОСТИ показывает, что данная функция
активирована.
G021221
10
Новости
3. Перейдите к PTY и нажмите ENTER.
4. Перейдите к Выберите pty и нажмите
ENTER.
> Показывается список типов программ: Текущие состоян.,
Информация, и т.д. Функция PTY
активируется выбором типов программ и отключается отменой всех
PTY.
5. Выберите типы программы или
Очистить все PTY.
1. Активируйте PTY.
2. Нажмите MENU, а затем ENTER.
3. Перейдите к PTY и нажмите ENTER.
4. Перейдите к Поиск PTY и нажмите
ENTER.
Если радио находит один из выбранных
типов программ, на дисплее показывается
>| Поиск. Нажав кнопку
на джойстике,
Вы продолжаете поиск далее другой трансляции выбранных типов программ.
Демонстрация типа программы
На дисплее можно увидеть тип программы
выбранной станции.
ВНИМАНИЕ
Не все радиостанции имеют данную
функцию.
Активирование/отключение
демонстрации
1. Нажмите MENU, а затем ENTER.
2. Перейдите к PTY и нажмите ENTER.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 255
10 Информационно-развлекательная система
Функции радиоприемника
3. Перейдите к Показать PTY и нажмите
ENTER.
2. Перейдите к Расширенные настройки
радио и нажмите ENTER.
3. Перейдите к AF и нажмите ENTER.
Радиотекст
Активирование/отключение
радиотекста
1. Нажмите MENU, а затем ENTER.
2. Перейдите к Радиотекст и нажмите
ENTER.
Региональные радиопрограммы –
REG
Данная функция позволяет слушать региональную трансляцию
даже в случае слабого сигнала.
REG показывает, что данная функция активирована. Обычно региональная
функция отключена.
G021223
Некоторые радиостанции RDS транслируют
информацию о содержании программы,
артистах и т.д. Эта информация может показываться на дисплее.
Активирование/отключение REG
1. Нажмите MENU, а затем ENTER.
Автоматическое обновление
частоты – AF
2. Перейдите к Расширенные настройки
радио и нажмите ENTER.
С помощью функции AF выбирается один из
самых сильных передатчиков данной станции. Иногда необходимо вести поиск в пределах всего диапазона FM, чтобы найти
самый сильный передатчик. При этом радио
отключается, и на дисплее появляется
Поиск PI Отменить - EXIT.
3. Перейдите к Региональная и нажмите
ENTER.
Активирование/отключение AF
Enhanced Other Networks – EON
Функцией EON особенно удобно пользоваться в крупных городах с большим количеством региональных станций. Она позволяет по расстоянию между автомобилем и
транслятором радиостанции регулировать
прерывание программными функциями
активного источника звучания.
10
• Местная – прерывает только, если
передатчик находится вблизи.
•
Удаленная 1 – прерывает, когда передатчик станции находится далеко даже
при наличии радиопомех.
• Выключено – не прерывает для трансляции программ другими передатчиками.
Активирование/отключение EON
1. Нажмите MENU, а затем ENTER.
2. Перейдите к РАСШИРЕННЫЕ
НАСТРОЙКИ РАДИО и нажмите
ENTER.
3. Перейдите к EON и нажмите ENTER.
4. Перейдите к Местная, Удаленная или
Выключено и нажмите ENTER.
1. Нажмите MENU, а затем ENTER.
1
Factory sett. (Фабричные установки)
``
255
V50; 7; 3
evastarck
10 Информационно-развлекательная система
Функции радиоприемника
10
Возврат к исходным настройкам
функций RDS
Возвращает все настройки радиоприемника
к исходным заводским.
1. Нажмите MENU, а затем ENTER.
2. Перейдите к Расширенные настройки
радио и нажмите ENTER.
3. Перейдите к Сбросить все и нажмите
ENTER.
Регулировка громкости различных
типов программ
Прерывающие программы воспроизводятся
с тем уровнем громкости, который был
выбран для соответствующего типа программы. Если громкость регулируется в
период прерывания программы, то новый
уровень сохраняется до следующего вмешательства в программу.
256
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 256
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 257
10 Информационно-развлекательная система
Функции CD
Органы управления функциями CD
Запуск воспроизведения
(проигрыватель компакт-дисков)
Если при установке аудиосистемы в режим
компакт-диска в проигрывателе уже
имеется музыкальный диск, проигрывание
начинается автоматически. Иначе загрузите
диск и перейдите в режим CD, нажав
MODE.
G019807
Запуск воспроизведения (чейнджер
компакт-дисков*)
Кнопка джойстика – Быстрая прокрутка,
выбор дорожки и использование меню
Выбор позиции в чейнджере компактдисков*
Загрузка и выброс компакт-диска
Слот для загрузки и выброса компактдиска
MODE – Выбор источника звучания cd
или AUX*
TUNING – Поворотная кнопка для
выбора дорожки
Если режим cd с музыкальным диском уже
выбран при активировании аудиосистемы,
проигрывание начинается автоматически.
Если нет, то выберите положение для
чейнджера компакт-дисков с помощью
MODE и выберите диск клавишами с цифрами 1–6 или вверх/вниз на джойстике.
Выброс компакт-дисков
Выведенный компакт-диск остается в таком
положении прим. 12 секунд. После этого
проигрыватель втягивает диск обратно и
продолжает проигрывание.
10
Выведите диски по одному, нажав на кнопку
.
возврата
Выведите все диски длительным нажатием
на кнопку возврата. Освобождается весь
магазин, диск за диском. На дисплее показывается сообщение Извлеч. все.
Пауза
При снижении громкости звука полностью
проигрыватель компакт-дисков останавливается. Когда звук усиливается, проигрыватель вновь запускается.
Загрузка компакт-диска
Звуковые файлы*
1. Выберите не занятую позицию с
помощью клавиш с цифрами 1–6 или
вверх/вниз на джойстике.
> Незанятая позиция отмечается на
дисплее. Текст Вставить диск показывает, что новый диск можно загружать. В чейнджер компакт-дисков
можно загрузить до
6 компакт-дисков.
Проигрыватель компакт-дисков поддерживает также звуковые файлы в формате
mp3 и wma.
2. Загрузите компакт-диск в чейнджер
компакт-дисков.
При загрузке в проигрыватель компактдиска со звуковыми файлами считывается
структура каталога на диске. В зависимости
ВНИМАНИЕ
Некоторые звуковые файлы с защитой
от копирования не читаются проигрывателем.
``
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
257
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 258
10 Информационно-развлекательная система
Функции CD
10
от качества компакт-диска проигрывание
может начаться с небольшим запозданием.
TUNING (или клавиатурой на рулевом
колесе).
• СЛУЧАЙНАЯ означает, что проигры-
Навигация и воспроизведение
Сканирование компакт-диска
Если в проигрывателе компакт-дисков
находится диск со звуковыми файлами, с
помощью ENTER открывается структура
каталога диска. Навигация в структуре каталога происходит аналогично структуре
меню аудиосистемы. Звуковые файлы обозначаются символом
, а каталоги символом
. Воспроизведение звуковых файлов начинается с помощью ENTER.
С помощью этой функции проигрываются
первые 10 секунд на каждой дорожке диска/
звуковом файле. Для активирования
нажмите SCAN. Прервите с помощью EXIT
или SCAN, чтобы продолжить воспроизведение текущей дорожки компакт-диска/звукового файла.
• ВСЕ RND означает, что проигрываются
После проигрывания одного файла происходит переход с другим файлам только
внутри данного каталога. Смена каталога
происходит автоматически после того, как
все файлы в данном каталоге проиграны.
Данная функция позволяет проигрывать
дорожки в произвольном порядке. Вы
можете, как обычно перемещаться между
произвольно выбранными дорожками компакт-диска/звуковыми файлами.
Нажмите на влево/вправо на джойстике,
если ширина дисплее не позволяет увидеть
название звукового файла целиком.
Прокрутка/смена дорожки компактдиска и звуковых файлов
Нажатием вправо/влево на джойстике происходит переход между дорожками компакт-диска/звуковыми файлами. Длительным нажатием осуществляется прокрутка
дорожек компакт-диска/звуковых файлов.
Для этого можно также пользоваться
258
Проигрывание в произвольном
порядке
ВНИМАНИЕ
Переход в произвольном порядке между
дорожками компакт-диска осуществляется только в пределах данного диска.
На дисплее показываются различные сообщения в зависимости от выбранной функции
проигрывания в произвольном порядке:
ваются дорожки только одного музыкального диска.
все дорожки всех музыкальных дисков в
чейнджере компакт-дисков.
• RANDOM FOLDER означает, что проигрываются музыкальные файлы из
одного каталога в пределах данного
диска.
Активирование/отключение
(проигрыватель компакт-дисков)
Если проигрывается обычный музыкальный
диск:
1. Нажмите MENU, а затем ENTER.
2. Перейдите к Случайный выбор и
нажмите ENTER.
Если проигрывается диск со звуковыми
файлами:
1. Нажмите MENU, а затем ENTER.
2. Перейдите к Случайный выбор и
нажмите ENTER.
3. Перейдите к Папка или Диск и нажмите
ENTER.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 259
10 Информационно-развлекательная система
Функции CD
Активирование/отключение
(чейнджер компакт-дисков)
Если проигрывается обычный музыкальный
диск:
1. Нажмите MENU, а затем ENTER.
2. Перейдите к Случайный выбор и
нажмите ENTER.
3. Перейдите к Один диск или Все
диски и нажмите ENTER.
Выбор Все диски относится только к музыкальным дискам в чейнджере компакт-дисков.
Если проигрывается компакт-диск со звуковыми файлами:
1. Нажмите MENU, а затем ENTER.
2. Перейдите к Случайный выбор и
нажмите ENTER.
Активирование/отключение
1. Включите воспроизведение компактдиска.
10
2. Нажмите MENU, а затем ENTER.
3. Перейдите к Диск текст и нажмите
ENTER.
Cd диски
Использование компакт-дисков плохого
качества может привести к плохому качеству звука или его отсутствию.
ВАЖНО
Пользуйтесь только стандартными
дисками (12 см диаметром). Не пользуйтесь дисками с наклеенными этикетками.
Из-за нагрева в проигрывателе наклейка
может отклеиться с диска и повредить
проигрыватель.
3. Перейдите к Один диск или Папка и
нажмите ENTER.
При выборе другого компакт-диска функция
отключается.
Диск текст
Если на музыкальном диске имеется информация о названиях, она может воспроизводиться на дисплее 1.
1
Относится к чейнджеру компакт-дисков
259
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 260
10 Информационно-развлекательная система
Структура меню – аудиосистема
Обзор
10
Меню aux
Меню fm
1. Громкость AUX
1. Новости
2. Новости
2. TP
3. TP
3. PTY
4. Настройки аудио*
4. Радиотекст
5. Расширенные настройки радио
6. Настройки аудио*
Меню am
1. Настройки аудио*
Меню cd
1. Случайный выбор
2. Новости
3. TP
4. Диск текст
5. Настройки аудио*
Меню чейнджера компакт-дисков
1. Случайный выбор
2. Новости
3. TP
4. Диск текст
5. Настройки аудио*
260
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 261
10 Информационно-развлекательная система
Функции телефона*
G019843
10
Обзор – Компоненты системы телефона.
``
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
261
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 262
10 Информационно-развлекательная система
Функции телефона*
Элементы телефонной системы
10
1. Антенна
2. Клавиатура на рулевом колесе
Общие сведения
IDIS
•
На первом месте всегда должна быть
безопасность движения.
•
Если водитель автомобиля должен воспользоваться телефонной трубкой,
остановите сначала автомобиль в безопасном месте.
•
При заправке автомобиля топливом
выключите телефонную систему.
•
Отключайте систему, если рядом происходят взрывные работы.
•
Система IDIS (Intelligent Driver Information
System – интеллектуальная система информации водителя) позволяет задерживать
входящие телефонные вызовы и SMS для
того, чтобы водитель мог сконцентрироваться на управлении автомобилем. Входящие телефонные звонки и SMS могут перед
подключением задерживаться на 5 секунд.
Пропущенные вызовы показываются на
дисплее. IDIS можно отключить в функции
меню 5.5, см. стр. 270.
Обслуживание телефонной системы
доверяйте только официальной станции
техобслуживания Volvo.
Большинством функций системы телефона
можно пользоваться с помощью клавиатуры, см. стр. 263.
3. Микрофон
Микрофон для телефона "свободные руки"
вмонтирован в потолочную консоль у внутреннего зеркала заднего вида.
4. Панель управления в средней
консоли
Все функции телефона (за исключением
громкости звука при разговоре) могут регулироваться с контрольной панели.
5. Личная телеф. трубка
6. Считывающее устройство для SIMкарты
SIM карта
Экстренный вызов
Экстренный вызов по телефону службы
спасения можно производить без SIMкарты, при условии, что Вы находитесь в
зоне действия одного из операторов GSM.
Как осуществить экстренный вызов
2. Позвоните по номеру службы спасения,
который действует в Вашем регионе (в
пределах ЕС: 112).
3. Нажмите ENTER.
262
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
G020244
1. Активируйте телефон.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 263
10 Информационно-развлекательная система
Функции телефона*
ВНИМАНИЕ
Встроенный телефон не может считывать SIM-карту типа только 3G. Комбинированная 3G/GSM-карта принимается. Обратитесь к оператору сети
для замены SIM-карты.
Двойная SIM-карта
Многие операторы сети предлагают дополнительную SIM-карту на один и тот же номер
телефона. Эта дополнительная SIM-карта
может использоваться в автомобиле.
Установка SIM-карты
1. Выключите телефон и откройте перчаточный ящик.
2. Выньте держатель SIM-карты из считывающего устройства, см. рисунок на стр.
262.
Срезанный угол SIM-карты должен совместиться со скосом в держателе.
Органы управления телефоном
10
4. Осторожно заведите на место держатель SIM-карты.
Использование меню
Как функции телефона контролируются с
помощью системы меню – описывается на
странице 270.
Безопасность движения
Доступ в систему меню телефона закрыт из
соображений безопасности на скорости
выше 8 км/час.
G019809
Телефон можно использовать только
вместе с действующей SIM-картой
(Subscriber Identity Module – модуль идентификации абонента). Карту можно получить у
различных операторов сети. В случае
затруднений при обращении с картой обратитесь к Вашему оператору сети.
Панель управления в средней консоли
VOLUME – Регулировка громкости звука
от радиоприемника и пр. во время телефонного разговора
Кнопки с цифрами и буквами
MENU – Открыть главное меню
EXIT – Завершить/отказаться от вызова,
удаление введенных знаков
Джойстик – Пошаговый переход в меню
и между рядами знаков
3. Установите SIM-карту в держатель
металлической поверхностью вверх.
``
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
263
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 264
10 Информационно-развлекательная система
Функции телефона*
10
ENTER – Принять вызов. При нажатии на
клавишу появляется последний набранный номер.
PHONE – Вкл/Выкл и положение ожидания (standby)
Клавиатура на рулевом колесе
ENTER – Функция, аналогичная функции
на контрольной панели
EXIT – Функция, аналогичная функции на
контрольной панели
G020243
Вкл/Выкл
264
Если система телефона отключена, телефонные вызовы не принимаются.
±
Громкость звука при разговоре – Увеличение/уменьшение
Кнопки джойстика – Пошаговый переход
в меню
Когда телефон активирован, клавишами на
руле можно регулировать только функции
телефона. Для настройки звука необходимо
перевести телефон в режим ожидания
(standby).
Отключение системы телефона
Если система телефона включена или находится в режиме ожидания (standby), на дисплее отображается символ телефонной
трубки. Если, когда телефон находится в
одном из этих положений, ключ запуска
поворачивается в положение 0, то при следующем повороте ключа запуска в положение I или II, телефон автоматически устанавливается в это же положение.
Удерживайте нажатой клавишу PHONE
до тех пор, пока телефон не отключится.
Режим ожидания (standby)
В положении ожидания аудиосистема
может работать одновременно с приемом
вызовов. В положении ожидания, однако,
Вы не можете совершить звонок.
Установка телефона в положение
ожидания
Телефон должен быть активирован, а затем
переведен в режим ожидания.
±
Нажмите PHONE.
Активирование из режима ожидания
±
Нажмите PHONE.
Активирование системы телефона
Функциями телефона можно пользоваться,
только если телефон находится в активном
режиме.
1. Нажмите PHONE.
2. Введите PIN код (если это необходимо)
и нажмите ENTER.
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
Функции вызова
Если телефонная трубка поднята, когда
начат телефонный разговор, звук подается
на "громкую связь". Переключение во время
ведения разговора между телефонной трубкой и громкой связью см. стр. 267.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 265
10 Информационно-развлекательная система
Функции телефона*
Совершение вызова
1. Активируйте систему телефона (если
необходимо).
2. Наберите номер или воспользуйтесь
телефонной книжкой, см. стр. 267.
3. Нажмите ENTER или поднимите трубку.
Снимите трубку, отжав ее вниз.
Удержание/Снятие удержания
вызова
1. Нажмите MENU или ENTER.
2. Перейдите к Удержать или Hold off и
нажмите ENTER.
Совершение вызова во время
ведения разговора
Прием вызова
1. Переведите разговор на удержание.
Автоматический ответ, см. выбор меню 4.3,
см. стр. 270.
2. Наберите номер другого абонента.
±
Нажмите ENTER или поднимите трубку.
Снимите трубку, отжав ее вниз.
Завершение разговора
±
Нажмите EXIT или положите трубку.
Отказ от приема вызова
±
Нажмите EXIT.
Ожидающие звонки
Если во время ведения разговора поступает
еще один вызов, то раздаются два тональных сигнала. На дисплее появляется
Ответ?. Вы можете обычным образом отказаться или принять вызов. Если входящий
вызов принимается, то предыдущий переводится в режим удержания.
Переключитесь между абонентами
1. Нажмите MENU или ENTER.
2. Перейдите к Swap и нажмите ENTER.
Включение конференц-связи
Конференц-связь можно организовать не
менее чем между тремя участниками, которые могут разговаривать друг с другом.
После начала конференц-связи дополнительно подключить других участников
невозможно. Все текущие разговоры завершаются, когда завершается конференцсвязь.
1. Начните два телефонных разговора.
Громкость звука
В телефоне используется динамик в двери
водителя.
10
Громкость разговора
Громкость разговора регулируется при помощи кнопок на рулевом колесе.
Если используется телефонная трубка, то громкость звука регулируется
при помощи маховичка сбоку трубки.
Громкость звука системы
звуковоспроизведения
Во время ведения разговора громкость
звука временно снижается. По окончании
разговора громкость возвращается к исходному значению. Если громкость изменяется
во время ведения разговора, то новый уровень громкость сохраняется после завершения разговора. Звук во время телефонного разговора можно также выключить
автоматически, см. меню 5.4.3, на стр. 272.
Эта функция имеется только для встроенной телефонной системы Volvo.
2. Нажмите MENU или ENTER.
3. Перейдите к Присоедин и нажмите
ENTER.
``
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
265
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 266
10 Информационно-развлекательная система
Функции телефона*
Ввод текста
10
Кнопка Принцип действия
Ввод текста осуществляется с клавиатуры
на телефоне.
1. Нажмите на кнопку с обозначением требуемого знака - один раз для введения
первого обозначенного знака, два раза второго и т.д., см. таблицу.
2. Нажмите 1, чтобы ввести пробел. Если
два знака подряд вводятся одной и той
же кнопкой, нажмите * или подождите
несколько секунд.
Вызов последних набранных номеров
mno6ñöòØ
Телефон автоматически сохраняет в памяти
последние набранные номера телефонов.
pqrs7ß
1. Нажмите ENTER.
2. Перейдите к номеру и нажмите ENTER.
tuv8üù
wxyz9
Кратким нажатием EXIT удаляется введенный знак. Длительным нажатием EXIT удаляются все введенные знаки.
Кратко нажмите, если Вы
хотите ввести одной и той же
кнопкой два знака друг за другом.
Кнопка Принцип действия
[email protected]*#&$£/%
пробел 1 - ? ! , . : " ' ( )
Набор номера
Переключение между прописными и строчными буквами.
abc2äåàæç
def3èé
ghi4ì
Телефонная книга
Если в этой телефонной книжке содержатся
данные о собеседнике, они показываются
на дисплее. Данные записи можно сохранить в SIM-карте или телефоне.
Сохранение записи в телефонной
книжке
1. Нажмите MENU.
2. Перейдите к Телефонная книга и
нажмите ENTER.
3. Перейдите к New number и нажмите
ENTER.
4. Введите имя и нажмите ENTER.
5. Введите номер и нажмите ENTER.
6. Перейдите к SIM карта или Телефон и
нажмите ENTER.
Поиск записи в телефонной книжке
jkl5
266
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
Стрелка "вниз" на джойстике вместо
MENU открывает напрямую меню Поиск.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 267
10 Информационно-развлекательная система
Функции телефона*
1. Нажмите MENU.
2. Перейдите к Телефонная книга и
нажмите ENTER.
3. Перейдите к Поиск и нажмите ENTER.
4. Введите начальную букву имени и
нажмите ENTER или нажмите только
ENTER.
5. Перейдите к записи и нажмите ENTER.
Копирование данных между SIMкартой и телефонной книжкой
1. Нажмите MENU.
2. Перейдите к Телефонная книга и
нажмите ENTER.
3. Перейдите к Копировать весь и
нажмите ENTER.
4. Перейдите к SIM в телефон или
Телефон в SIM и нажмите ENTER.
5. Перейдите к записи, которую следует
удалить, и нажмите ENTER.
6. Перейдите к Erase и нажмите ENTER.
Удалить все записи
7. Перейдите к записи и нажмите ENTER.
1. Нажмите MENU.
8. Удерживайте EXIT для выхода из
системы меню.
2. Перейдите к Телефонная книга и
нажмите ENTER.
3. Перейдите к Стереть SIM или Стереть
телефон и нажмите ENTER.
Если необходимо, введите код телефона.
Заводской код 1234.
Однокн. набор
Одна цифра на клавиатуре (1–9) может
использоваться в качестве короткого
номера для одной записи в телефонной
книжке.
1. Нажмите MENU.
Удаление записи из телефонной
книжки
2. Перейдите к Телефонная книга и
нажмите ENTER.
1. Нажмите MENU.
3. Перейдите к Однокноп. набор и
нажмите ENTER.
2. Перейдите к Телефонная книга и
нажмите ENTER.
6. Введите начальную букву имени и
нажмите ENTER или нажмите только
ENTER.
3. Перейдите к Поиск и нажмите ENTER.
4. Перейдите к Выбрать номера и
нажмите ENTER.
4. Введите начальную букву имени и
нажмите ENTER или нажмите только
ENTER.
5. Перейдите к цифре, на которой будет
сохранен короткий номер, и нажмите
ENTER.
10
Звонок с функцией быстрого выбора
±
Кратко нажмите выбранную кнопку на
клавиатуре, а затем ENTER.
ВНИМАНИЕ
После включения телефона функция
быстрого вызова становится доступной
через некоторое время.
Для того, чтобы набрать короткий номер, в
меню Телефонная книга необходимо активировать выбор Однокн. набор, см.
стр. 272.
Набор номера из телефонной
книжки
1. Нажмите MENU.
2. Перейдите к Телефонная книга и
нажмите ENTER.
> Показываются все записи в памяти
телефонной книжки. Число отобра-
``
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
267
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 268
10 Информационно-развлекательная система
Функции телефона*
10
жаемых записей можно уменьшить
вводом части искомого имени.
3. Перейдите к записи и нажмите ENTER.
ВНИМАНИЕ
Нажмите ENTER, чтобы осуществить
соединение.
ВНИМАНИЕ
Удерживайте букву/кнопку на клавиатуре прим. 2 секунды, чтобы открыть
соответствующую букву в телефонной
книжке.
4. Телефонная книга – Показать телефонную книжку.
5. Присоедин – Конференц-связь
(доступна, если подключено более трех
участников).
6. Swap – Переключение между двумя
вызовами (максимум для трех участников).
SMS – Short message service (Служба
коротких сообщений)
Функции во время текущего
разговора
Прочитать SMS
Во время текущего разговора Вам доступен
ряд функций. Часть функций может использоваться только, если разговор переведен
на удержание.
2. Перейдите к Сообщения и нажмите
ENTER.
Нажмите MENU или ENTER, чтобы открыть
меню вызовов, и выберите следующее:
1. Mute/Mute off – Положение для индивидуального разговора.
2. Hold/Hold off – Удержание или отмена
удержания текущего разговора.
268
3. Громкая связь/трубка – Использование громкой связи или телефонной
трубки.
1. Нажмите MENU.
3. Перейдите к Читать и нажмите ENTER.
4. Выберите сообщение и нажмите
ENTER.
> Текст сообщения показывается на
дисплее. Другие выборы осуществляются нажатием на ENTER. Удерживайте EXIT для выхода из системы
меню.
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
Написать и отправить
1. Нажмите MENU.
2. Перейдите к Сообщения и нажмите
ENTER.
3. Перейдите к Написать новое и
нажмите ENTER.
4. Введите текст и нажмите ENTER.
5. Перейдите к Отправить и нажмите
ENTER.
6. Введите номер телефона и нажмите
ENTER.
Номер IMEI
Для того чтобы заблокировать номер телефона, оператору сети необходимо знать
номер IMEI телефона. Это 15-значный
серийный номер, который запрограммирован в телефоне. Наберите *#06#, чтобы
вывести номер на дисплей. Запишите его и
сохраните в надежном месте.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 269
10 Информационно-развлекательная система
Функции телефона*
Технические данные
A
Выходная мощность
2W
SIM карта
Малого размера
Позиции памяти
250 A
SMS - Short message
service (Служба коротких
сообщений)
Да
Компьютер/Факс
Нет
Двойной диапазон
(900/1800 мГц)
Да
10
Количество позиций памяти на SIM-карте зависит от
типа SIM-карты.
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
269
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 270
10 Информационно-развлекательная система
Структура меню – телефон*
Меню телефона
10
1.
Однокноп. набор
4.6.3.
Not answered
Call register (Регистрация звонков)
2.4.1.
включ
4.6.4.
Not reachable
1.1.
Пропущенные звонки
2.4.2.
Выбрать номера
4.6.5.
Fax calls
1.2.
Полученные звонки
2.5.
Стереть SIM
4.6.6.
Data calls
1.3.
Dialled no.
2.6.
Стереть телефон
4.6.7.
Отменить все
1.4.
Erase list (Стереть список)
2.7.
Статус памяти
1.5.
2.
270
2.4.
1.4.1.
Все звонки
1.4.2.
Пропущенные звонки
3.1.
Читать
1.4.3.
Полученные звонки
3.2.
Записать
1.4.4.
Dialled no. (Выходящие)
3.3.
Настройки сообщений
3.
5.
Настройки телефона
5.1.
Сообщения
5.2.
Оператор
5.1.1.
Автоматический
5.1.2.
Manual select
Безопасность SIM
Продолж. звонка
3.3.1.
Номер SMSC
5.2.1.
Вкл
1.5.1.
Последний звонок
3.3.2.
Время действия
5.2.2.
Выключено
1.5.2.
Количество звонков
3.3.3.
Тип сообщения
5.2.3.
Автоматический
1.5.3.
Общее время
1.5.4.
Reset timers
(Очистить время)
Телефонная книга
2.1.
New number (Ввести позицию)
2.2.
Поиск
2.3.
Копировать весь
2.3.1.
SIM в телефон
2.3.2.
Телефон в SIM
4.
Call options (Опции вызова)
5.3.
Редактировать PIN код
5.4.
Sounds
4.1.
Send my no. (Передача номера)
4.2.
Ожидание звонка
5.4.1.
Громкость звонка
4.3.
Автомат. ответ
5.4.2.
Сигнал звонка
4.4.
Автодозвон
5.4.3.
Откл. звук радио
4.5.
Номер голосов. почты
5.4.4.
Msg. beep
4.6.
Переадресация
5.5.
IDIS
4.6.1.
Все звонки
5.6
Фабричные установки
4.6.2.
Когда занято
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 271
10 Информационно-развлекательная система
Структура меню – телефон*
Описание пунктов меню
1.5.1.
Последний звонок
2.7. Статус памяти
1. Регистрация звонков
1.5.2.
Количество звонков
1.1. Пропущ. вызовы
1.5.3.
Общее время
Список пропущенных звонков. Выберите:
позвонить, удалить или сохранить в телефонной книжке.
1.5.4.
Reset timers (Очистить время)
Показывает, сколько позиций заняты в
памяти SIM-карты или телефона. В таблице
показывается, какая часть общего числа
позиций заняты, например, 100 (250).
2. Телефонная книжка
1.2. Полученные звонки
2.1. Ввести позицию
Список принятых звонков. Выберите:
позвонить, удалить или сохранить в телефонной книжке.
1.3. Исходящие звонки
Список ранее набранных номеров. Выберите: позвонить, удалить или сохранить в
телефонной книжке.
1.4. Стереть список
Удалите списки в меню 1.1, 1.2 и 1.3, как это
указано ниже.
1.4.1.
Все
1.4.2.
Пропущенные
1.4.3.
Принятые
1.4.4.
Выходящие
3. Сообщения
3.1. Читать
2.2. Поиск
Входящие текстовые сообщения. Выберите:
удалить последнее сообщение, переадресовать, изменить, сохранить сообщение полностью или частично.
Поиск имени в телефонной книжке
3.2. Записать
2.3. Копировать все
Набрать сообщение на клавиатуре. Выберите: сохранить или отправить.
Сохраните имя и номер телефона в телефонной книжке, см. стр. 266.
Копировать номера телефонов и имена с
SIM-карты в память телефона.
2.3.1.
SIM в телефон
2.3.2.
Телефон в SIM
2.4. Однокн. набор
Номера, сохраненные в телефонной
книжке, можно хранить под коротким номером.
2.5. Очистить SIM
10
3.3. Установки для сообщений
Введите номер (номер SMSС) сервисного
центра сообщений, через который будут
передаваться сообщения, а также как долго
их следует хранить в сервисном центре.
Обратитесь к Вашему оператору сети относительно информации об установках для
сообщений. Обычно эти установки не следует изменять.
1.5. Продолжительность звонка
Очистить всю память SIM-карты.
3.3.1.
Номер SMSC
Продолжительность разговора для всех
вызовов или последнего звонка. Для обнуления счетчика продолжительности звонков см. меню 1.5.4.
2.6. Очистить телефон
3.3.2.
Время действия
Удаление всех данных из памяти телефона.
3.3.3.
Тип сообщения
``
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
271
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 272
10 Информационно-развлекательная система
Структура меню – телефон*
10
4. Опции вызова
4.6.5.
Fax calls (Сигналы факса)
4.1. Передача номера
4.6.6.
Data calls (Компьютерные звонки)
4.6.7.
Отменить все
Показывать или нет Ваш номер телефона
другому участнику разговора. Обратитесь к
оператору сети за постоянно скрытым
номером.
5. Настройки телефона
4.2. Ожидание звонка
5.1. Оператор
Прием сообщения об ожидающем втором
вызове во время текущего разговора.
4.3. Автомат. ответ
5.4.1.
Громкость. Регулировка громкости
сигнала звонка.
5.4.2.
Сигнал звонка. Имеется семь различных сигналов звонка.
5.4.3.
Откл. звук радио. Вкл/Выкл
5.4.4.
Msg. beep (Сигнал приема сообщения)
5.5. IDIS
5.1.1.
Auto (Автоматический)
При отключении функции IDIS входящие
звонки не задерживаются в любой дорожной ситуации.
Автоматический набор ранее занятого
номера.
5.1.2.
Manual select (Ручная)
5.5. Заводские установки
4.5. Номер голосовой почты
Сохранение номера голосовой почты.
Выберите: вводить или нет PIN-код или PINкод вводится в телефон автоматически.
4.6. Переадрессовать звонки
5.2.1.
Вкл
5.2.2.
Выключено
5.2.3.
Автоматический
Автоматический ответ на входящие звонки.
4.4. Повторный вызов
Выберите, когда и какие типы звонков следует переадресовывать на указанный номер
телефона.
5.2. Защита SIM
4.6.1.
Все звонки (установка действительна только для данного вызова)
4.6.2.
Когда занято
Изменить PIN-код или код телефона. Запишите и сохраните коды в надежном месте.
4.6.3.
Not answered (Когда нет ответа)
5.3.1.
PIN code (PIN-код)
4.6.4.
Not reachable
5.3.2.
Phone code. В первый раз для
замены используется заводской код
1234.
(Если телефон находи тся
вне зоны связи)
272
Выбрать оператора автоматически или
вручную. Выбранный оператор сети показывается на дисплее в режиме готовности
телефона.
5.4. Громкость
5.3. Изменение кодов
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
Возвращает систему к стандартным фабричным установкам.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 273
10 Информационно-развлекательная система
Bluetooth, "свободные руки"*
Общие сведения
ственной клавиатурой мобильного телефона независимо от того, подключен он или
нет.
ВНИМАНИЕ
G029503
Только некоторые модели мобильных
телефонов полностью совместимы с
функцией "свободные руки". Информацию о совместимых телефонах можно
найти у дилеров Volvo и на сайте
www.volvocars.com.
Обзор системы.
Меню и органы управления
Центральная консоль
BluetoothTM
Мобильный телефон с BluetoothТМ можно
подключить к аудиосистеме без использования проводов. Аудиосистема в этом случае выполняет функцию "свободные руки" с
возможностью дистанционного управления
некоторыми функциями мобильного телефона. Микрофон находится в потолочной
консоли (2). Вы можете пользоваться соб-
Подсоединение мобильного телефона
может происходить разными способами в
зависимости от того, был ли мобильный
телефон подсоединен ранее. Если мобильный телефон подсоединяется впервые, следуйте инструкциям, приведенным ниже:
Альтернатива 1 – через систему меню автомобиля
1. Сделайте телефон доступным для
поиска/узнаваемым для BluetoothТМ, см.
руководство для мобильного телефона
или www.volvocars.com.
Приведение в действие
2. Активируйте функцию "свободные руки"
с помощью PHONE.
> На дисплее показывается выбор
меню ДОбавить телефон. Если
один или несколько телефонов уже
зарегистрированы, то они также
показываются.
Меню управляются с центральной консоли
и клавиатуры на рулевом колесе. Общую
информацию об обращении с меню см.
стр. 270.
Активирование/отключение
Кратким нажатием на PHONE активируется
функция "свободные руки". Текст
ТЕЛЕФОН в верхней части дисплея указывает, что он находится в режиме телефона.
Символ
показывает, что функция
громкой связи активирована.
10
Подключение мобильного телефона
Обращение с меню проводится с панели
управления центральной консоли (3), см.
стр. 263.
Мобильный телефон
Микрофон
Длительным нажатием на PHONE отключается функция "свободные руки" и отсоединяется подключенный телефон.
3. Выберите ДОбавить телефон.
> Аудиосистема ведет поиск ближайших мобильных телефонов. Поиск
занимает примерно 30 секунд.
``
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
273
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 274
10 Информационно-развлекательная система
Bluetooth, "свободные руки"*
Найденные мобильные телефоны
показываются на дисплее с соответствующими именами в BluetoothТМ.
Название функции "свободные руки"
в BluetoothТМ показывается в мобильном телефоне в виде Мой
автомобиль.
10
4. Выберите один из мобильных телефонов на дисплее аудиосистемы.
5. Введите с клавиатуры мобильного телефона цифровой ряд, который показывается на дисплее аудиосистемы.
Альтернатива 2 – через систему меню телефона
Дополнительную информацию о подключении см. стр. 276.
Мобильный телефон регистрируется и подключается автоматически к аудиосистеме,
пока на дисплее показывается текст
Синхронизация. Дополнительную информацию о регистрации мобильного телефона
см. стр. 276.
Отключение вручную происходит при
отключении функции "свободные руки" в
результате длительного нажатия PHONE.
Функция громкой связи отключается также,
когда мотор останавливается или открывается дверь 1.
После завершения подключения на дисплее
и имя мобильного
появляется символ
телефона в BluetoothТМ. После этого Вы
можете управлять мобильным телефоном
через аудиосистему.
При отсоединении мобильного телефона
текущий разговор можно продолжить через
встроенный в мобильный телефон микрофон и динамик.
Совершение вызова
1. Активируйте функцию "свободные руки"
с помощью PHONE. Если уже есть подключенный телефон, отключите его.
1. Убедитесь, что текст ТЕЛЕФОН показывается в верхней части дисплея и
.
виден символ
2. Проведите поиск с BluetoothТМ мобильного телефона, см. руководство для
мобильного телефона.
2. Наберите номер или воспользуйтесь
телефонной книжкой, см. стр. 276.
3. Выберите Мой автомобиль в списке
устройств, имеющихся в вашем мобильном телефоне.
Разговор прерывается с помощью EXIT.
4. После запроса PIN-кода введите в
мобильном телефоне PIN-код "1234".
1
274
5. Выберите подсоединение к Мой
автомобиль с мобильного телефона.
3. Нажмите ENTER.
Отключение мобильного телефона
Автоматические отключение происходит,
если мобильный телефон оказывается за
пределами зоны действия аудиосистемы.
Относится к Keyless Drive.
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
ВНИМАНИЕ
Для некоторых мобильных телефонов
переход от функции "свободные руки"
должен подтверждаться на клавиатуре
телефона.
Функции вызова
Входящий вызов
Звонок принимается с помощью ENTER,
даже если аудиосистема находится, например, в режиме CD или FM. Откажитесь от
звонка или завершите с помощью EXIT.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 275
10 Информационно-развлекательная система
Bluetooth, "свободные руки"*
Автомат. ответ
ВНИМАНИЕ
Функция авто-ответа позволяет принимать
входящие звонки автоматически. Активируется/отключается в Меню телефона
Настройки телефона
Опции вызова
Автомат. ответ.
НАСТРОЙКИ АУДИО
In-call menu
Громкость разговора
Нажмите MENU или ENTER во время текущего разговора, чтобы получить доступ к
следующим функциям:
Громкость разговора можно регулировать,
когда функция "свободные руки" находится
в режиме телефона. Используйте клавиатуру на рулевом колесе или VOLUME.
• Микроф. выкл. – микрофон аудиосистемы отключается.
• Перед вызов в моб.тел. – вызов переключается на мобильный телефон.
ВНИМАНИЕ
Для некоторых моделей мобильных
телефонов подсоединение отключается
при использовании функции индивидуального разговора. Это нормально.
Функция "свободные руки" запрашивает,
хотите ли подключиться вновь.
• Телефонная книга – поиск в телефонной книжке.
2
Новый разговор не может начаться во
время текущего разговора.
Громкость аудиосистемы
При отсутствии текущего разговора громкость аудиосистемы регулируется обычным
способом с помощью VOLUME. Для регулировки громкости аудиосистемы во время
текущего разговора Вы должны переключиться на один из источников звучания.
Источник звучания может автоматически
заглушаться при входящем звонке в Меню
Настройки телефона
телефона
Звуки и громкость
Откл. звук радио.
Громкость звонка и отрегулируйте с
помощью
/
на джойстике.
10
Сигналы звонка
Сигналы звонка, включенные в функцию
"свободные руки", можно выбрать в Меню
телефона
Настройки телефона
Звуки и громкость
Сигналы звонка
Сигнал звонка 1, 2, 3, и т.д.
ВНИМАНИЕ
Сигнал звонка подключенного мобильного телефона не выключается при
использовании одного из сигналов
системы "свободные руки".
Для выбора сигнала звонка подключенного
телефона 2 перейдите в Меню телефона
Настройки телефона
Звуки и
Сигналы звонка
Исп.
громкость
сигн. моб. тел..
Громкость звонка
Откройте Меню телефона
Настройки
телефона
Звуки и громкость
Не поддерживается всеми мобильными телефонами.
``
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
275
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 276
10 Информационно-развлекательная система
Bluetooth, "свободные руки"*
10
Подробнее о регистрации и
подключении
1. Установите аудиосистему в режим телефона.
Можно зарегистрировать максимум пять
мобильных телефонов. Каждый телефон
проходит регистрацию один раз. После
регистрации мобильный телефон не должен
оставаться узнаваемым/доступным для
поиска. За один раз можно подсоединить
только один телефон. Телефоны можно
снять с регистрации в Меню Bluetooth
Bluetooth
Удалить телефон.
2. Нажмите PHONE и выберите один из
телефонов из списка.
Автоматическое подсоединение
Если при активированной функции "свободные руки" последний подсоединенный телефон находится в пределах досягаемости, он
подсоединяется автоматически. Когда
аудиосистема ведет поиск последнего подсоединенного телефона, название телефона показывается на дисплее. Для перехода к ручному подсоединению другого
телефона, нажмите EXIT.
Подсоединение вручную
Если Вы хотите подсоединить другой
мобильный телефон, не тот который был
подсоединен последним, или заменить подсоединенный мобильный телефон, проделайте следующее:
276
Подсоединение можно также провести с
помощью системы меню в Меню Bluetooth
Bluetooth
Подключить телефон или
Изменить телефон.
ВНИМАНИЕ
Если в мобильный телефон не входит
функция копирования телефонной
книжки, по завершении копирования
показывается Список пуст.
Если в этой телефонной книжке содержатся
данные о вызываемом абоненте, они показываются на дисплее.
Телефонная книга
Поиск записи
Любые действия с телефонной книжкой
предполагают, что текст ТЕЛЕФОН показывается вверху на дисплее и виден символ
.
Самым простым способом поиска в телефонной книжке является длительное нажатие на кнопки 2–9. Таким образом начинается поиск в телефонной книжке по
первой букве кнопки.
Аудиосистема сохраняет копию телефонной книжки каждого зарегистрированного
телефона. Телефонная книжка копируется
автоматически в аудиосистему при каждом
подключении. Отключите функцию в
Синхрониз. тел.
Настройки телефона
книгу. Поиск записей проводится только в
телефонной книжке подсоединенного телефона.
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
Телефонную книжку можно также открыть с
помощью
/
на джойстике или
/
на клавиатуре рулевого колеса. Поиск
можно вести также из меню поиска телефонной книжки в Телефонная книга
Поиск:
1. Введите начальную букву имени и
нажмите ENTER или нажмите только
ENTER.
2. Выберите имя и нажмите ENTER, чтобы
совершить звонок.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 277
10 Информационно-развлекательная система
Bluetooth, "свободные руки"*
6.
Управление голосом
Ввод текста
Функция управления голосом для совершения звонков в мобильном телефоне может
использоваться удерживанием ENTER.
Ввод текста осуществляется с клавиатуры
центральной консоли. Нажмите один раз
для ввода первого знака на кнопке, два раза
для второго знака и т.п. Продолжайте нажимать для ввода нескольких знаков, см.
таблицу ниже на странице 266.
Номер голосовой почты
Номер телефона для голосовой почты
можно изменить в Настройки телефона
Опции вызова
Номер голосов.
почты. Если в памяти такой номер отсутствует, это меню можно открыть длительным нажатием на 1. Длительно нажмите на
1, чтобы использовать сохраненный в
памяти номер.
Списки звонков
Списки звонков копируются в функцию
"свободные руки" каждый раз при новом
подсоединении, а затем редактируются во
время подсоединения. Нажмите ENTER,
чтобы открыть последние выполненные
звонки. Прочие списки звонков находятся в
Реестр звонков.
ВНИМАНИЕ
Некоторые мобильные телефоны открывают список последних сделанных звонков в обратном порядке.
Кратким нажатием EXIT удаляется введенный знак. Длительным нажатием EXIT удаляются все введенные знаки. Переход
/
на джоймежду знаками с помощью
стике.
Настройки телефона
6.1.
Опции вызова
6.1.2.
Автомат. ответ
6.1.3.
Номер голосов.
почты
6.2.
Звуки и громкость
6.3.
IDIS
6.4.
Синхрониз. тел. книгу
10
Структура меню – Bluetooth
1.
Пропущенные звонки
2.
Полученные звонки
3
Набранные номера
4.
Телефонная книга
5.
4.1.
Поиск
4.2.
Копир. фр. моб. тел.
Bluetooth
5.1.
Изменить телефон
5.2.
Подключить телефон
5.3.
Отсоединить телефон
5.4.
Соединиться с моб. тел.
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
277
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 278
Обозначение типа...............................................................................
Размеры и массы.................................................................................
Технические данные двигателя.........................................................
Масло для двигателя..........................................................................
Жидкости и смазки.............................................................................
Топливо................................................................................................
Катализатор........................................................................................
Электросистема..................................................................................
Тип разрешения..................................................................................
278
280
282
284
286
290
293
299
300
302
G000000
V50; 7; 3
evastarck
V50; 7; 3
evastarck
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 279
11
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 280
11 Технические данные
Обозначение типа
G032083
11
280
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 281
11 Технические данные
Обозначение типа
Общение с дилером Volvo или заказ запасных частей и аксессуаров для автомобиля
существенно упрощается, если Вам
известны обозначение типа, номер шасси и
номер двигателя автомобиля.
Обозначение типа, номер шасси, разрешенные максимальные веса, код цвета и
код обивки, а также номер типа разрешения.
11
Наклейка стояночного отопителя.
Обозначение типа двигателя, номер
детали и серийный номер.
Наклейка с указанием масла для двигателя.
Обозначение типа и серийного номера
коробки передач:
механическая коробка передач
,
автоматическая коробка передач
Номер VIN (обозначение типа и модели и
номер шасси).
В регистрационном документе находится
дополнительная информация об автомобиле.
281
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 282
11 Технические данные
Размеры и массы
Размеры
G017205
11
Обозначение на
рисун
ке
282
Размеры
(мм)
A
Колесная база
2640
В
Длина
4522
C
Длина груза, пол, сложенное сидение
1766
D
Длина груза, пол
989
Е
Высота
1457
Обозначение на
рисун
ке
Размеры
(мм)
F
Ширина передней
колеи
1535
G
Ширина задней колеи
1531
Н
Ширина
1770
I
Ширина, включая зеркала заднего вида
2022
Массы
В рабочий вес автомобиля включается вес
водителя, вес топливного бака, заполненного на 90 %, прочие омывающие/охлаждающие жидкости и т.п. Вес пассажиров и
установленное дополнительное оборудование, например, буксирный крюк, багажник,
багажный кофр и т.д., а также давление на
шар (при наличии прицепа, см. таблицу)
влияют на допустимую нагрузку и не включаются в рабочий вес. Допустимая нагрузка
(помимо водителя) = Полный вес – Рабочий
вес.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 283
11 Технические данные
Размеры и массы
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
G016008
Динамические свойства автомобиля
изменяются в зависимости от груза и его
расположения в автомобиле.
Для расположения таблички, см. стр. 280.
Максимальный общий вес
Максимальный вес автопоезда (автомобиль+прицеп)
Максимальная нагрузка на переднюю
ось
Максимальная нагрузка на заднюю ось
Максимальный груз: См. регистрационные
документы.
Максимальный груз на крыше: 75 кг.
Прицеп с тормозами:
Двигатель
Макс. вес
прицепа (кг)
Макс.
давление на
сцепной
шар (кг)
1.6
1200
75
1.6D
1300
1.8
1300
1.8F
1300
2.0
1350
прочие
1500
11
Прицеп без тормозов:
Макс. вес прицепа (кг)
Макс. давление
на сцепной шар
(кг)
700
50
Уровень комплектации
283
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 284
11 Технические данные
Технические данные двигателя
Обзор
11
284
1.6
1.8
1.8F
2.0
2.4
2.4i
T5
Обозначение
двигателя
B4164S3
B4184S11
B4184S8
B4204S3
B5244S5
B5244S4
B5254T7
Мощность
(кВт/об/м)
74/6000
92/6000
92/6000
107/6000
103/5000
125/6000
169/5000
Мощность
(л.с./об/мин)
100/6000
125/6000
125/6000
145/6000
140/5000
170/6000
230/5000
Крутящий
момент (Нм/об/
м)
150/4000
165/4000
165/4000
185/4500
220/4000
230/4400
320/1500 – 500
0
Число цилиндров
4
4
4
4
5
5
5
Диаметр
цилиндра (мм)
79
83
83
87
83
83
83
Рабочий ход
поршня (мм)
81,4
83,1
83,1
83,0
90,0
90,0
93,2
Рабочий объем
цилиндров
(литры)
1,60
1,80
1,80
1,99
2,44
2,44
2,52
Коэффициент
сжатия
11,0:1
10,8:1
10,8:1
10,8:1
10,3:1
10,3:1
9,0:1
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 285
11 Технические данные
Технические данные двигателя
A
1.6D
2.0D
D5
D5
D5
Обозначение двигателя
D4164T
D4204T
D5244T9 A
D5244T8
D5244T13
Мощность (кВт/об/м)
80/4000
100/4000
120/4000
132/4000
132/4000
Мощность (л.с./об/
мин)
109/4000
136/4000
163/4000
180/4000
180/4000
Крутящий момент
(Нм/об/м)
240/1750
320/2000
340/1750 – 3000
350/1750 – 3250
400/2000 – 2750
Число цилиндров
4
4
5
5
5
Диаметр цилиндра
(мм)
75
85
81
81
81
Рабочий ход поршня
(мм)
88,3
88,0
93,2
93,2
93,2
Рабочий объем
цилиндров (литры)
1,56
2,00
2,40
2,40
2,40
Коэффициент сжатия
18,3:1
18,5:1
17,3:1
17,3:1
17,3:1
11
Бельгия
Обозначение типа двигателя, номер компонента и серийный номер можно прочитать
на двигателе, см. стр. 280.
285
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 286
11 Технические данные
Масло для двигателя
масло для двигателя. Это дополнительная
защита для двигателя.
Проверяйте уровень масла более часто при
длительной эксплуатации:
Volvo рекомендует маслопродукты Castrol.
•
•
•
•
для буксировки кемпера или прицепа
в гористой местности
на высокой скорости
при температуре ниже –30 °C или выше
+40 °C.
Это может привести к превышению нормальной температуры или повышенному
расходу топлива.
Также необходимо чаще проверять уровень
масла при многократных поездках на короткие расстояния (менее 10 км) при низких
температурах (ниже +5 °C).
При эксплуатации в неблагоприятных условиях выбирайте полностью синтетическое
ВАЖНО
Для соблюдения интервалов техобслуживания во все двигатели производителем заливается специализированное
синтетическое моторное масло. При
выборе масла большое внимание уделено сроку службы, пусковым характеристикам, нормам расхода топлива и
вопросам охраны окружающей среды.
Рекомендуемые интервалы техобслуживания можно соблюдать в том случае,
если используется одобренное моторное масло. Используйте масло только
предписанного качества (см. табличку в
двигательном отсеке), как при дозаправке, так и замене масла. Иначе это
можете повлиять на срок службы, способность запуска, нормы расхода топлива и охрану окружающей среды.
Volvo Car Corporation снимает с себя все
гарантийные обязательства, если качество и вязкость используемого масла не
отвечает указанным требованиям.
286
Диаграмма вязкости
G020236
11
Неблагоприятные условия
эксплуатации
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 287
11 Технические данные
Масло для двигателя
Наклейка с указанием масла
Качество моторного масла
Вариант двигателя
Объем заливаемого масла
между отметками
Объем A
(литры)
11
MIN–MAX (литры)
B
B5244S5
1,3
5,8
2.4iB
B5244S4
1,3
5,8
T5B
B5254T7
1,3
5,8
G032080
2.4
Расположение наклейки с указанием масла
в двигательном отсеке см. стр. 219.
Качество масла: ACEA A3/B3/В4
Вязкость: SAE 0W-30
При эксплуатации в неблагоприятных условиях используйте ACEA A5/B5 SAE 0W-30.
A
B
Включает замену фильтра.
За исключением Европы; для Европы см. масло ACEA A5/B5
``
287
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 288
11 Технические данные
Масло для двигателя
Качество моторного масла
Вариант двигателя
Объем A
(литры)
MIN–MAX (литры)
G032079
11
Расположение наклейки с указанием масла
в двигательном отсеке см. стр. 219.
Качество масла: WSS-M2C913-B
Вязкость: SAE 5W-30
При эксплуатации в неблагоприятных условиях используйте ACEA A5/B5 SAE 0W-30.
A
288
Объем заливаемого масла
между отметками
Включает замену фильтра.
1.6
B4164S3
0,75
4,0
1.8
B4184S11
0,75
4,3
1.8F
B4184S8
0,75
4,3
2.0
B4204S3
0,75
4,3
1.6D
D4164T
1,0
3,7
2.0D
D4204T
2,0
5,5
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 289
11 Технические данные
Масло для двигателя
Качество моторного масла
Вариант двигателя
Объем заливаемого масла
между отметками
Объем A
(литры)
MIN–MAX (литры)
B5244S5
1,3
5,5
2.4i
B5244S4
B
1,3
5,5
T5
B5254T7 B
1,3
5,5
D5
D5244T8
1,5
6
2.4
G032078
11
B
D5244T9
(Только Бельгия)
Расположение наклейки с указанием масла
в двигательном отсеке см. стр. 219.
D5244T13
Качество масла: ACEA A5/B5
Вязкость: SAE 0W-30
A
B
Включает замену фильтра.
Только Европа; прочие рынки см. масло ACEA A3/B3/B4
289
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 290
11 Технические данные
Жидкости и смазки
Обзор
ВАЖНО
11
Для сохранения коробки передач следует использовать рекомендуемое
трансмиссионное масло, которое запрещается смешивать с другими трансмиссионными маслами. Если залито другое
трансмиссионное масло, обратитесь на
ближайшую официальную станцию техобслуживания Volvo для проведения
сервисных работ.
Масло для коробки передач
Система
290
Объем (литры)
Рекомендуемое качество:
1.6 Механическая, 5 передач
2,1
Трансмиссионное масло: BOT 130
1.8 Механическая, 5 передач
1,9
Трансмиссионное масло: BOT 130
1.8F Механическая, 5 передач
1,9
Трансмиссионное масло: BOT 130
2.0 Механическая, 5 передач
1,9
Трансмиссионное масло: BOT 130
2.4 Автоматическая коробка передач
7,75
Трансмиссионное масло: JWS 3309
2.4i Механическая, 5 передач
2,1
Трансмиссионное масло: MTF 97309
2.4i Автоматическая коробка передач
7,75
Трансмиссионное масло: JWS 3309
T5 Механическая, 6 передач
2,0
Трансмиссионное масло: MTF 97309
Т5 Автоматическая коробка передач
7,75
Трансмиссионное масло: JWS 3309
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 291
11 Технические данные
Жидкости и смазки
Система
Объем (литры)
Рекомендуемое качество:
1.6D Механическая, 5 передач
1,9
Трансмиссионное масло: BOT 130
2.0D Механическая, 6 передач
1,7
Трансмиссионное масло: BOT 130
2.0D Автоматическая коробка передач
5,6
Трансмиссионное масло: BOT 341
D5 Автоматическая коробка передач
7,75
Трансмиссионное масло: JWS 3309
11
Жидкости
Жидкость
Система
Охлаждающая жидкость
4-цил. Бензин (1.6)
6,2
4-цил. бензин (1.8, 1.8F и 2.0)
7,5
Охлаждающая жидкость с антикоррозионной
добавкой в смеси с водой A, см. упаковку. Термостат открывается при:
5-цил., механическая коробка
передач
9,5
бензиновый двигатель (1.6) 82 °C
5-цил., автоматическая коробка
передач
10,0
бензиновые двигатели, 90 °С, дизельные двигатели 82 °С
4-цил. Дизель (1.6D)
7,2
4-цил. Дизель (2.0D)
9,5
Кондиционирование
воздуха B
-
Тормозная жидкость
-
Объем (литры)
Рекомендуемое качество:
дизельный двигатель (1.6D) 83 °C
180 – 200 грамм
Компрессионное масло PAG
500 – 600 грамм
Хладагент R134a (HFC134a)
0,6
DOT 4+
``
291
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 292
11 Технические данные
Жидкости и смазки
11
A
B
292
Жидкость
Система
Сервоусилитель руля
-
Омывающая жидкость
Топливный бак
См. таблицу ниже в разделе Расход, выбросы и объемы.
Объем (литры)
Рекомендуемое качество:
1,0 – 1,2
Масло для усилителя руля: WSS M2C204-A или
аналогичный продукт с такими же техническими
характеристиками.
4-цил. Бензин/Дизель
4,0
5-цил. Бензин
6,5
При отрицательной температуре рекомендуется
смешивать с водой рекомендуемое Volvo морозоустойчивое средство.
Качество воды должно соответствовать нормам STD 1285,1.
Масса зависит от варианта двигателя. Точную информацию можно получить на официальной станции техобслуживания Volvo.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 293
11 Технические данные
Топливо
Расход, выброс и объем
Двигатель
Коробка передач
Бензин
Расход
(литры/100 км)
Выброс диоксида
углерода CO2 (г/км)
Объем бака
(литры)
1.6
B4164S3
Механическая 5 передач (IB5)
7,1
169
прим. 53
1.8
B4184S11
Механическая, 5 передач
(MTX75)
7,3
174
прим. 53
1.8F A
B4184S8
Механическая, 5 передач
(MTX75)
7,4
177
прим. 53
2.0
B4204S3
Механическая, 5 передач
(MTX75)
7,4
176
прим. 53
2.4
B5244S5
Автоматическая коробка передач (AW55-50/51)
9,1
217
прим. 62
2.4i
B5244S4
Механическая, 5 передач (M56Н)
8,5
203
прим. 62
2.4i
B5244S4
Автоматическая коробка передач (AW55-50/51)
9,1
217
прим. 62
T5
B5254T7
Механическая, 6-ступенчатая
(M66)
8,7
208
прим. 62
T5
B5254T7
Автоматическая коробка передач (AW55-50/51)
9,5
227
прим. 62
11
``
293
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 294
11 Технические данные
Топливо
Двигатель
Коробка передач
Бензин
T5
T5
9,6
229
прим. 57
B5254T7
Автоматическая коробка передач (AW55-50/51)
10,1
241
прим. 57
Гибридный двигатель может работать на любом неэтилированном бензине с октановым числом 95 или биоэтаноле Е 85, а также смеси этих двух видов топлива в любой пропорции.
Автомобиль расходует прим. на 40 % больше Е85, так как это топливо энергетически менее емкое.
Двигатель
Коробка передач
Расход
(литры/100 км)
Выброс диоксида
углерода CO2 (г/км)
Объем бака
(литры)
Механическая, 5 передач
(MTX75)
5,0
132
прим. 52
D4204T
Manual select
5,7
153
прим. 52
(EURO3)
6-ступенчатая (MMT6)
5,8
153
прим. 52
Дизель
1.6D
D4164T (EURO3)
(EURO4)
2.0D
2.0D
294
Объем бака
(литры)
Механическая, 6-ступенчатая
(M66)
AWD
A
Выброс диоксида
углерода CO2 (г/км)
B5254T7
AWD
11
Расход
(литры/100 км)
D4204T
D4204T
(EURO4)
6-ступенчатая (MMT6)
2.0D
D4204T
Автоматическая коробка
передач (MPS6)
6,0
159
прим. 52
D5
D5244T8
Автоматическая коробка
передач (AW55-51)
7,0
184
прим. 60
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 295
11 Технические данные
Топливо
Двигатель
Коробка передач
Расход
(литры/100 км)
Выброс диоксида
углерода CO2 (г/км)
Объем бака
(литры)
Автоматическая коробка
передач (AW55-51)
7,0
184
прим. 60
Механическая, 6-ступенчатая (M66)
6,3
166
прим. 60
Дизель
D5
D5244T9
(Только Бельгия)
D5
D5244T13
Расход топлива и выброс диоксида
углерода
Официальные значения расхода топлива
получены в ходе стандартного цикла движения в соответствии с директивой ЕС
80/1268 comb.
Расход топлива может иметь другое значение, если автомобиль оснащен дополнительным оборудованием, влияющим на
массу автомобиля. На расход топлива также
влияет манера езды и другие не технические
факторы.
Расход топлива возрастает, а мощность
двигателя снижается при использовании
бензина с октановым числом 91.
ВНИМАНИЕ
Экстремальные условия эксплуатации,
наличие прицепа или высокогорная
местность в сочетании с качеством топлива являются факторами, которые
могут повлиять на мощность двигателя.
11
Общие сведения о топливе
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Ни при каких обстоятельствах не вдыхайте пары топлива и избегайте попадания брызг топлива в глаза.
Если топливо попадает в глаза, снимите,
при наличии, контактные линзы, промойте глаза большим количеством воды
в течение не менее 15 минут и обратитесь за помощью к врачу.
Запрещается глотать топливо. Топливо,
в состав которого входят бензин, биоэтанол или их смесь в любой пропорции и
дизель очень ядовито и может приводить к необратимым травмам, а если
такое топливо проглотить – к летальному исходу. Немедленно обращайтесь к
врачу, если Вы проглотили топливо.
``
295
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 296
11 Технические данные
Топливо
ВАЖНО
Использование топлива, не рекомендованного Volvo для соответствующего
типа двигателя, может приводить к
повреждению двигателя и снижению
разгонных характеристик.
11
Использование других видов топлива
также приводит к прекращению действия гарантии Volvo и дополнительных
договоров на обслуживание.
Бензин
Бензин должен отвечать нормам EN 228.
Большинство двигателей могут работать на
бензине с октановым числом 91, 95 и 98.
•
Не разрешается использовать бензин с
октановым числом 91 для 4-цилиндровых двигателей. В других двигателях
допускается использование только в
исключительных случаях.
•
Топливо с октановым числом 95 может
использоваться для обычной езды.
•
Топливо с октановым числом 98 рекомендуется для максимальной приемистости и минимального потребления
топлива.
При эксплуатации автомобиля в жаркую
погоду при температуре выше +38 °C для
достижения максимальной приемистости и
296
минимального расхода топлива рекомендуется использовать топливо с наиболее
высоким октановым числом.
ВАЖНО
•
Чтобы не повредить катализатор,
пользуйтесь только неэтилированным бензином.
•
Для действия гарантии Volvo не смешивайте спирт с бензином, так как
это может повредить топливную
систему.
•
Не используйте добавки, не рекомендованные Volvo.
Биоэтанол Е85
Не вносите изменения в топливную систему
или компоненты топливной системы и не
заменяйте компоненты деталями, которые
не предназначены для использования с
биоэтанолом.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Метанол запрещается использовать. На
табличке внутри крышки топливного
бака указано альтернативное топливо.
Использование компонентов, не предназначенных для двигателей, работающих на биоэтаноле, может привести к
пожару, травмам и повреждению двигателя.
Запасная канистра
В запасную канистру, хранимую в автомобиле, следует заливать бензин, см.
стр. 152.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Этанол восприимчив к искрообразованию, и в запасной канистре, заполненной
этанолом, могут образовываться взрывоопасные газы.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 297
11 Технические данные
Топливо
Дизель
Дизельное топливо должно отвечать нормам EN 590 или JIS K2204.
Дизельные двигатели чувствительны к
загрязнению, как, например, повышенному
содержанию частиц серы. Используйте
дизельное топливо только известных производителей. Не заправляйте дизельное
топливо сомнительного качества.
В дизельном топливе при низких температурах (от –40 °C до –6 °C) может образовываться парафиновый осадок, что может
привести к затруднениям в момент запуска.
Крупные нефтяные компании поставляют
специальное дизельное топливо, предназначенное для наружной температуры
вблизи точки замерзания. Такое топливо
обладает пониженной вязкостью при низких
температурах и меньшей склонностью к
кристаллизации парафина.
Вероятность образования конденсата в
топливном баке уменьшается, если он
всегда заполнен. При заправке следите за
чистотой вокруг заправочной горловины. Не
допускайте попадание топлива на лакокрасочное покрытие. Промойте загрязненные
топливом места водой с мылом.
1
ВАЖНО
Разрешается использовать только
топливо, соответствующее европейскому стандарту для дизельного топлива.
ВАЖНО
Запрещается использовать следующее
топливо, аналогичное дизельному: специальные добавки, дизельное топливо
для судовых дизелей, котельное
топливо, RME1(растительный метиловый
эфир) и растительное масло. Такое
топливо не отвечает требованиям Volvo
и увеличивает износ и вызывает повреждения двигателя, которые не охватываются гарантией Volvo.
ВАЖНО
Начиная с модельного года 2006 максимальное содержание серы 50 промилей.
Пустой топливный бак
После прекращения поступления топлива
не нужно предпринимать никаких специальных мер. Топливная система прокачивается
автоматически, если зажигание находится в
положении II в течение прим. 60 секунд до
запуска.
Слив конденсата из топливного
фильтра
В топливном фильтре осуществляется
отделение конденсата от топлива во избежание перебоев в работе двигателя.
Необходимо сливать конденсат из топливного фильтра с периодичностью, указанной
в Сервисной и гарантийной книжке, либо в
тех случаях, когда предполагается, что
используемое топливо загрязнено.
11
ВАЖНО
Некоторые специальные добавки препятствуют сепарации воды в топливном
фильтре.
Дизельный фильтр грубой очистки
(DPF)
Для более эффективной очистки отработанных газов в автомобилях с дизельным
двигателем может устанавливаться фильтр
грубой очистки. При нормальных условиях
эксплуатации частицы, содержащиеся в
отработанных газах, задерживаются фильтром. Для сжигания этих частиц и очистки
фильтра запускается т.н. процесс регенерации. Для этого необходимо, чтобы двига-
Дизельное топливо может содержать некоторую добавку RME, количество которого не следует увеличивать.
``
297
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 298
11 Технические данные
Топливо
тель достиг нормальной рабочей температуры.
11
Регенерация фильтра происходит автоматически с интервалом прим. 30–90 миль в
зависимости от условий эксплуатации.
Обычно регенерация занимает 10–20 минут.
При низкой средней скорости на это может
потребоваться немного больше времени. Во
время регенерации несколько возрастает
расход топлива.
Обогрев заднего стекла может включаться
автоматически без предупреждения, чтобы
повысить нагрузку на двигатель во время
процесса регенерации.
Регенерация в холодную погоду
Если автомобиль в холодную погоду часто
эксплуатируется на короткие расстояния, в
двигателе не достигается нормальная рабочая температура. Это означает, что регенерация дизельного фильтра грубой очистки
не происходит, и фильтр не очищается.
автостраде, с тем чтобы в двигателе достигалась нормальная рабочая температура.
После этого автомобиль должен находиться
в движении прим. еще 20 минут.
После завершения регенерации сообщение
удаляется автоматически.
ВАЖНО
Если фильтр полностью забит частицами, он не будет функционировать. При
этом могут появиться трудности с
пуском двигателя, и существует риск
необходимости замены фильтра.
Используйте стояночный отопитель* в
холодную погоду, тогда в двигателе быстрее
достигается нормальная рабочая температура.
Когда фильтр заполнен частицами прим. на
80 %, на приборной панели включается
желтый информационный символ, а на дисплее приборной панели появляется сообщение САЖ.ФИЛЬТР ПОЛН. СМ.
РУКОВОДСТВО.
Запускайте регенерацию фильтра поездкой
в автомобиле, желательно, по шоссе или
298
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 299
11 Технические данные
Катализатор
Общие сведения
Катализатор предназначен для очистки
отработавших газов. Он установлен в
потоке выхлопных газов близко к двигателю, чтобы быстро достигалась рабочая
температура. Катализатор состоит из монолитного блока (керамзит или металл), в
котором проходят каналы. Стенки каналов
покрыты тонким слоем платины/родия/палладия. Эти металлы действуют как катализаторы, т.е. они ускоряют химические процессы, но сами не расходуются.
11
Лямбда-зондТМ кислородный
датчик
Лямбда-зонд является частью системы
управления. Он служит для уменьшения
выбросов и повышения экономии топлива.
Кислородный датчик контролирует содержание кислорода в отработавших газах,
покидающих двигатель. Измеренное значение анализа отработавших газов вводится в
электронную систему, которая непрерывно
регулирует работу форсунок. Соотношение
между количеством топлива и воздуха,
поставляемым в двигатель, регулируется
постоянно. Регулирование создает оптимальный режим для эффективного сжигания вредных веществ (углеводородов,
моноксида углерода и оксидов азота) с
помощью трехканального катализатора.
299
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 300
11 Технические данные
Электросистема
Общие сведения
Система на 12 В с генератором переменного
тока, регулируемым напряжением. Однополюсная система, в которой шасси и корпус
двигателя используются как проводники.
11
При замене аккумуляторной батареи убедитесь, что новая аккумуляторная батарея
имеет такую же способность холодного
старта и резервную емкость, как и ориги-
нальная (см. наклейку на аккумуляторной
батарее).
Аккумуляторная батарея
Напряжение
4- и 5-цил. бензин
4- и 5-цил. бензин
4- и 5-цил. дизель
590 A
600 A A
700 A B
100 мин
120 мин
135 мин
60
70
80
Способность холодного старта
(ССА)
Резерв мощности (RC)
Емкость (Ач)
A
B
Автомобили с аудиосистемой класса High Perfomance.
Автомобили с дизельным двигателем, системой без ключа keyless drive, аудиосистемой класса Premium Sound, топливным отопителем или RTI.
Лампы накаливания
300
Освещение
Мощность (Вт)
Type (Тип)
Ближний свет
55
H7
Дальний свет (указано для галогена)
55
H9
Дополнительное освещение (би-ксенонŸ и
ABL)
55
H7
Стоп-сигналы, фонарь заднего хода, задний
противотуманный свет
21
P21W
Передние мигающие сигналы (би-ксенонŸ и
галоген), задние мигающие сигналы
21
PY21W
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 301
11 Технические данные
Электросистема
Освещение
Мощность (Вт)
Type (Тип)
Передние мигающие сигналы (ABL)
24
PY24W
Задние габаритные/стояночные огни и боковые габаритные огни (верхний патрон)
5
P21/5W
Задние габаритные/стояночные огни (нижний патрон)
5
R5W
Освещение порогов, освещение в грузовом
отсеке, освещение номерных знаков
5
C5W
1,2
Светодиодная лампа
Передние габаритные/стояночные огни,
передние боковые габаритные огни
5
W5W
Противотуманные фары
35
H8
Освещение отделения для перчаток
3
Светодиодная лампа
Косметическое зеркало*
* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
11
301
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 302
11 Технические данные
Тип разрешения
Система
дистанционногоуправления
BR
Страна и регион
11
A, B, CY, CZ, D, DK,
E, EST, F, FIN, GB,
GR, H, I, IRL, L, LT,
LV, M, NL, P, PL, S,
SK, SLO
IS, LI, N, CH
HR
ROK
302
Страна и регион
Настоящим
Delphi подтверждает, что данная
система дистанционного управления соответствует
основным требованиям по качеству и
другим аналогичным постановлениям, вытекающим
из директивы
1999/5/EG.
Delphi 2003-07-15,
Германия RLPD1-03-0151
TW
ETC093LPD0155
Сертификация системы без ключа
keyless drive
Настоящим Siemens VDO Automotive A.G.
подтверждает, что данное оборудование
типа 5WK4 8952, 5WK48956, 5WK48812
соответствует основным требованиям по
качеству и другим аналогичным постановлениям, вытекающим из директивы 1999/5/EG.
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 303
12 Алфавитный указатель
A
D
I
A/C
Климатическая установка с ручным
управлением.................................. 96, 97
электронный климат-контроль....... 101
Dolby Surround Pro Logic II............ 245, 249
IDIS – Intelligent Driver Information
System..................................................... 262
ABS, неисправность в системе
ABS.................................................... 54, 164
AF – автоматическое обновление
частоты................................................... 255
AUTO
настройка климат-контроля.............. 99
сохранение станций......................... 251
AUTO CLIMATE......................................... 99
DSTC, см. также система устойчивости....................................................... 165
DSTC, см. также Система устойчивости
символ................................................. 54
Keyless drive............................ 132, 154, 302
пуск двигателя.................................. 154
ECC, электронная климатическая установка......................................................... 95
Kick-down
автоматическая коробка передач... 159
12
EON – Enhanced Other Networks........... 255
G
O
One-key dial (Быстрый вызов)............... 267
Geartronic................................................ 158
Blind Spot Information System, BLIS 82, 170
Bluetooth
"свободные руки"............................. 273
перед. звон. на моб.т........................ 275
убрать звук микрофона................... 275
K
E
AWD, привод на четыре колеса............ 162
B
iPod, подключение................................. 247
H
HomeLinkŸ ЕС.......................................... 89
P
PACOS....................................................... 25
PACOS, переключатель.......................... 25
Phone book (Телефонная книжка)
набор номера.................................... 266
PTY – Типы программ............................ 254
303
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 304
12 Алфавитный указатель
R
T
REG – Региональные радиопрограммы.................................................... 255
SCAN
компакт-диск и звуковые файлы.... 258
радиостанции.................................... 252
Telephone
one-key dial (быстрый вызов)...........
безопасность движения...................
ввод текста........................................
набор номера из телефонной
книжки...............................................
органы управления...........................
положение ожидания, положение
standby...............................................
SIM карта................................................ 262
TP – дорожная информация................. 253
SMS......................................................... 268
написать............................................ 268
читать................................................. 268
Traction control........................................ 165
S
12
Sounds (Громкость)
громкость.......................................... 246
источник звучания............................ 246
настройки аудио....................... 246, 248
SRS-AIRBAG............................................. 22
Surround.......................................... 245, 249
А
Аварийная мигающая сигнализация...... 74
267
263
266
267
263
264
Автозапуск............................................. 150
Автомат. открывание дверей.................. 87
Автоматическая коробка передач
буксировка и эвакуация................... 174
прицеп........................................ 177, 178
ручные положения передачи
(Geartronic)......................................... 158
Автоматическая мойка автомобилей... 208
U
Автоматическая регулировка громкости........................................................... 249
USB, подключение................................. 247
Автоматическое запирание.................. 137
W
WHIPS
Детское кресло/опорная подушка.... 31
плетевые травмы шеи........................ 31
304
Аварийное оборудование
треугольный знак аварийной остановки.................................................. 198
Автоматическое повторное запирание........................................................... 136
Адаптация............................................... 153
Аккумулятор........................................... 226
символы на аккумуляторе............... 226
уход............................................ 217, 226
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 305
12 Алфавитный указатель
Аккумуляторная батарея
перегрузка......................................... 147
пуск от вспомогательного источника.................................................... 176
технические данные......................... 300
Активные биксеноновыеŸ фары............ 63
Блокиратор переключения передач.... 159
Внешние зеркала заднего вида.............. 81
Блокировка замков................................ 137
временное отключение.................... 138
отключение....................................... 137
Внутреннее зеркало заднего вида......... 79
автоматическая защита от ослепления........................................................ 79
блокировка старта........................ 128, 151
Водо- и грязеотталкивающее покрытие............................................................. 82
Активные фары........................................ 63
Блок реле/предохранителей, см. Предохранители........................................... 235
Антикоррозионная защита................... 213
Боковые подушки безопасности............ 29
Аптечка первой помощи........................ 199
Бортовой компьютер............................... 66
Аудио, см. также Звук........................... 246
Буксирная скоба.................................... 175
Б
Багажник
загрузка............................................. 185
Батарейка
замена батарейки в пульте дистанционного управления....................... 135
Буксирный крюк, см. Сцепное устройство........................................................... 179
Буксировка............................................. 174
буксирная скоба............................... 175
В
Безопасность
системы безопасности, таблица....... 33
Вентилятор
AC......................................................... 96
ЕСС...................................................... 99
Беременные женщины, ремень безопасности......................................................... 19
Вентиляционные сопла........................... 95
Блокиратор включения заднего хода
пять передач..................................... 155
шесть передач, бензин..................... 155
Вентиляция............................................... 95
Вешалка для легкой одежды................ 117
Виброгаситель....................................... 179
Водоотталкивающий слой, чистка....... 210
Вождение
по воде...............................................
система охлаждения........................
скользкое дорожное покрытие.......
с прицепом........................................
экономичное......................................
146
146
146
177
146
12
Возврат зеркал заднего вида................. 82
Временная герметизация шин.............. 202
Встроенная фиксируемая ремнем опорная подушка............................................. 40
Г
Габариты................................................. 282
Гибкое топливо...................................... 152
адаптация.......................................... 153
Гнездо прикуривателя
переднее сиденье............................... 61
305
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 306
12 Алфавитный указатель
Гремучий газ........................................... 176
12
Громкость звука
автоматическая регулировка громкости.................................................. 249
аудиосистема.................................... 246
медиапроигрыватель........................ 246
сигнал звонка, телефон................... 275
телефон..................................... 265, 275
телефон/медиапроигрыватель........ 275
типы программ.................................. 256
Грузовое отделение............................... 122
защитная решетка............................ 122
защитная сетка......................... 122, 124
защитная шторка...................... 123, 124
освещение......................................... 114
Д
Двигательный отсек.............................. 218
масло сервоусилителя руля............ 223
охлаждающая жидкость.................. 222
Держатель лампы
снятие................................................ 232
Дети........................................................... 36
безопасность...................................... 36
детское кресло и боковая подушка
безопасности...................................... 28
замок для безопасности детей....... 139
размещение в автомобиле................. 36
размещение в автомобиле, таблица. 37
Детское кресло........................................ 36
Дефростер................................................ 97
Давление ЕСО........................................ 195
Дизель, предпусковой обогреватель
двигателя.................................................. 54
Дальний свет
мигание................................................ 65
Датчик дождя........................................... 69
Дист. освещения при подходе................ 82
настройки............................................ 87
Дистанционный ключ
вставной плоский ключ.................... 129
замена батареек............................... 135
Домкрат.................................................. 198
Дополнительный отопитель................. 107
Дорожная информация......................... 253
Держатель продуктовых сумок............ 125
Давление ECO
таблица.............................................. 195
Дальний/ближний света фар, см. Освещение........................................................ 62
306
Дверь задка
вождение с открытой дверью
задка.................................................. 146
запирание/отпирание............... 128, 136
Дизель..................................................... 297
Динамик низких частот......................... 248
Диск текст.............................................. 259
Дисплей, сообщения................................ 58
Е
Езда по воде........................................... 146
Езда с прицепом
масса, разрешенная для буксировки.................................................. 282
нагрузка на шаровое устройство
прицепа.............................................. 282
Ж
Жидкости, заправочные объемы......... 290
Жидкости и масла......................... 219, 290
Жидкости и масла, общие сведения.... 219
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 307
12 Алфавитный указатель
Жидкости и масла, проверка в двигательном отсеке...................................... 219
Жидкость для сцепления, проверка и
заправка................................................. 223
Жидкость для тормозов и сцепления.. 223
Жидкость усилителя руля, проверка и
заправка................................................. 223
Запотевание
заднее стекло..................................... 98
конденсат внутри фар...................... 208
обработка стекол............................... 94
удаление дефростером.............. 97, 100
функция таймера........................ 97, 100
З
Заправка топливом
заправка топливом........................... 148
крышка топливного бака, электропривод................................................ 148
пробка заливной горловины............ 148
Загрузка
проушины для крепления груза...... 125
Запуск двигателя................................... 150
keyless drive............................... 132, 154
Замки
Запирание.......................................... 136
Защита от защемления, люк в крыше.... 84
Замок для безопасности детей............ 139
Защитная сетка.............................. 122, 124
Замок рулевого колеса......................... 150
Защитная шторка........................... 123, 124
Запасное колесо.................................... 198
Временное запасное колесо
Temporary spare........................ 193, 198
Звонки
входящие........................................... 274
громкость звука в телефоне........... 265
обращение................................. 264, 274
функции во время текущего разговора............................................ 264, 268
Запирание............................................... 133
отпирание.......................................... 136
Запирание/отпирание............................ 136
изнутри.............................................. 137
снаружи............................................. 136
Защитная решетка................................. 122
Зеркала заднего вида
автоматическое складывание/раскладывание.................................... 82, 87
внешние............................................... 81
внутреннее.......................................... 79
компас.................................................. 79
складные с электроприводом........... 81
электрообогрев.................................. 82
Зимние шины.......................................... 193
12
И
Инструменты.......................................... 198
Интервальный режим работы................ 68
Информационно-развлекательная система
использование меню........................ 244
Информационный дисплей..................... 58
Использование меню
аудиосистема.................................... 244
К
Капот, открытие..................................... 218
Катализатор........................................... 299
эвакуация.......................................... 174
307
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 308
12 Алфавитный указатель
Качество бензина.................................. 296
Клавиатура на рулевом колесе 71, 73, 264
Климатическая установка
персональные настройки................... 86
Климат-контроль
общие сведения.................................. 94
12
Ключ
дистанционный ключ........................ 128
система запирания и запуска без
ключа................................................. 132
Ключи запуска........................................ 151
Код цвета, лакокрасочное покрытие... 212
Кожаная обивка, рекомендации по
чистке..................................................... 210
Колеса
демонтаж...........................................
замена................................................
запасное колесо...............................
колесные диски.................................
установка на место...........................
цепи противоскольжения................
200
200
198
192
201
192
Колесные диски
чистка................................................ 208
Комбинированный прибор...................... 51
308
Компакт-диски
отделение для хранения.................. 118
Компас...................................................... 79
калибровка.......................................... 79
установка зоны................................... 79
Конденсат внутри фар.......................... 208
Кондиционирование воздуха.................. 96
ЕСС...................................................... 99
общие сведения.................................. 94
Коробка передач
механическая.................................... 155
Лампы для чтения, см. Освещение...... 113
Лампы накаливания
замена................................................ 228
Люк в крыше............................................. 83
защита от защемления....................... 84
открытие и закрытие.................... 83, 84
положение вентиляции...................... 83
солнцезащитная шторка.................... 84
Люк в крыше с электроприводом.......... 83
Лямбда-зонд........................................... 299
Кресло
с электроприводом.......................... 111
установка вручную........................... 110
М
Кресло с электроприводом.................. 111
Масло, см. также Масло для двигателя................................................. 220, 286
Круиз-контроль........................................ 71
Л
Лакокрасочное покрытие
код цвета........................................... 212
Повреждения лакокрасочного
покрытия и устранение.................... 212
лампа накаливания, см. Освещение................................................... 228, 300
Масло для двигателя.................... 220, 286
давление масла................................... 55
заправочные объемы....................... 286
качество масла................................. 286
фильтр............................................... 219
экстремальные условия вождения. 286
Масса, разрешенная для буксировки.. 282
Массы
рабочий вес....................................... 282
Мертвая зона (BLIS)............................... 170
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 309
12 Алфавитный указатель
Места для хранения в салоне.............. 116
Мигание дальним светом фар................ 65
Мигающие сигналы.................................. 65
Мобильный телефон
"свободные руки"............................. 273
подключение..................................... 276
регистрация телефона..................... 273
Мойка автомобиля................................. 208
О
Обзор приборов
автомобиль с левосторонним управлением.................................................. 46
автомобиль с правосторонним
управлением........................................ 48
Обивка автомобиля............................... 210
Обновление частоты, автоматическое 255
Обозначение типа.................................. 280
Н
Надувной занавес.................................... 30
Оборудование для защиты детей.......... 36
Система крепления детских кресел
ISOFIX................................................... 42
Нанесение воскового покрытия........... 209
Общий вес............................................... 282
Напольные коврики............................... 111
Омыватели
фары.................................................... 68
Напоминание о ремне безопасности..... 19
Настройка климата
AUTO.................................................... 99
Настройки автомобиля........................... 87
НОВОСТИ............................................... 254
Номер IMEI.............................................. 268
Омыватель
ветровое стекло................................. 68
заднее стекло..................................... 69
омывающая жидкость, заправка..... 221
Омыватель высокого давления для
фар............................................................ 68
Омывающая жидкость, заправка......... 221
Опорная подушка, встроенная............... 40
Освещение
автоматический ближний свет фар. . 62
автоматическое освещение............. 114
Активные биксеноновыеŸ фары,
ABL....................................................... 63
ближний свет фар.............................. 62
в салоне............................................. 113
габаритный/стояночный свет............ 62
грузовое отделение.......................... 114
дальний/ближний свет фар......... 63, 65
дист. освещения при подходе........... 82
лампа накаливания, спецификация 300
лампы для чтения............................. 113
освещение при выходе из автомобиля................................................ 65, 82
панель освещения, салон.................. 62
подсветка дисплеев........................... 63
противотуманные фары..................... 63
противотуманный свет сзади............ 63
регулировка высоты света фар........ 62
Освещение, замена ламп......................
багажное отделение.........................
ближний свет....................................
боковые габаритные фонари..........
впереди..............................................
габаритные огни................................
дальний свет, галоген......................
задняя комби-фара..........................
12
228
233
229
231
228
230
230
232
309
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 310
12 Алфавитный указатель
косметическое зеркало...................
мигающие сигналы............................
освещение номерного знака............
освещение порогов...........................
противотуманный свет.....................
стояночные огни...............................
234
231
233
233
231
230
Освещение при выходе из автомобиля..................................................... 65, 82
настройки............................................ 88
12
Отделение для перчаток....................... 117
Запирание.......................................... 130
Отделение для хранения...................... 116
Компакт-диски.................................. 118
Отказ от приема вызова....................... 264
Отключение блокиратора переключения передач............................................ 160
Открытие дверей, без ключа.................. 87
Отпирание...................................... 133, 136
настройки............................................ 87
Охлаждающая жидкость....................... 222
Охлаждающая жидкость, проверка и
заправка................................................. 222
310
Охранная сигнализация
автоматическое восстановление
сигнализации..................................... 141
отключение....................................... 141
подключение..................................... 140
Очистители
заднее стекло..................................... 69
Очистка отработанных газов
индикация неисправности................. 54
разблокировка дверей....................... 87
таймер рециркуляции......................... 86
Плетевые травмы шеи............................. 31
Плетевые травмы шеи, WHIPS............... 31
Плоский ключ................................. 129, 134
точки запирания............................... 131
Погрузка
допустимая нагрузка........................ 185
общие сведения................................ 185
Подголовники......................................... 120
П
Подогреватель двигателя..................... 152
Панель управления в двери водителя..................................................... 50, 76
Подсветка приборов............................... 63
Подсветка дисплеев................................ 63
Перевод вызова на удержание............. 264
Передние кресла с электрообогревом.. 97
Персональные настройки.......................
aвтомат. настройка вентилятора......
автомат. открывание дверей.............
автоматическое запирание................
дист. освещения при подходе...........
индикация отпирания, световая........
освещение при выходе из автомобиля......................................................
подтвер. блокировки..........................
86
86
87
87
87
87
88
87
Подушка безопасности...........................
активирование/отключение, PACOS.
на стороне водителя и пассажира....
отключение/активирование...............
22
25
23
25
Подушки SIPS........................................... 28
Поиск радиостанций.............................. 251
Полировка.............................................. 209
Положение ожидания, телефон........... 264
Помощь при парковке........................... 167
датчики помощи при парковке........ 169
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 311
12 Алфавитный указатель
Предохранители....................................
блок реле/предохранителей в
салоне................................................
в двигательном отсеке.....................
замена................................................
общие сведения................................
235
Противотуманный свет, вкл/выкл.......... 63
Проушины для крепления груза........... 125
239
236
235
235
Предупреждающая лампа
система динамической стабилизации и силы тяги................................. 165
Пульт дистанционного управления...... 128
замена батарейки............................. 135
программируемый............................... 89
функции............................................. 128
Распределение воздуха, А/С.................. 97
Пуск без ключа (keyless drive)............... 132
Режим частичной охраны
настройки............................................ 87
Пуск от вспомогательного источника. 176
Предупреждающий символ, система
AIRBAG...................................................... 21
Пятна....................................................... 210
Привод на четыре колеса, AWD........... 162
Р
Прицеп.................................................... 177
кабель................................................ 179
Проверка
жидкости и масла............................. 220
Проверка системы охранной сигнализации........................................................... 142
Программа техобслуживания............... 216
Произвольный выбор, компакт-диск и
звуковые файлы.................................... 258
Прокол, см. Шины.......................... 198, 200
Прокрутка............................................... 258
Противотуманные фары
сзади.................................................... 63
Распределение воздуха........................ 103
ЕСС.................................................... 101
Рабочий вес............................................ 282
Радио
EON....................................................
REG....................................................
настройки радио...............................
НОВОСТИ..........................................
обновление частоты.........................
радиостанции....................................
типы программ..................................
255
255
251
254
255
251
253
Радиотекст............................................. 255
Разрешенная к использованию система
дистанционного управления................. 302
Регулировка направления света фар. . 186
Би-ксеноновыеŸ фары.................... 186
Галогенные фары.............................. 186
Ремни безопасности................................ 18
беременность...................................... 19
преднатяжитель ремня безопасности.................................................... 20
12
Рециркуляция
A/C........................................................ 97
ЕСС.................................................... 100
Рулевое колесо
клавиатура............................ 71, 73, 264
круиз-контроль................................... 71
регулировка руля................................ 74
Ручная коробка передач....................... 155
буксировка и эвакуация................... 174
Ручной тормоз.......................................... 75
Ручные положения передачи
(Geartronic).............................................. 158
Расположение антенн, Keyless drive.... 134
311
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 312
12 Алфавитный указатель
С
Система динамической стабилизации и
силы тяги................................................ 165
Спинка
переднее кресло, складывание....... 110
САЖ.ФИЛЬТР ПОЛН............................. 298
Система дистанционного управления,
тип разрешения..................................... 302
Спинка заднего сидения, складывание........................................................... 120
Сажевый фильтр............................. 58, 298
Система качества воздуха, ЕСС.......... 100
Средний расход топлива........................ 66
Салон, освещение, см. Освещение...... 113
Система креплений ISOFIX для детских
кресел....................................................... 42
Стеклоочистители ветрового стекла.... 68
датчик дождя...................................... 69
Система охлаждения............................. 146
Стеклоподъемники..................................
блокировка..........................................
заднее сидение...................................
место пассажира................................
Сабвуфер................................................ 248
12
Сигнализация.........................................
включение.........................................
индикатор сигнализации..................
отключение сработавшей сигнализации..................................................
проверка системы охранной сигнализации..............................................
частичная сигнализация..................
140
140
140
141
Система телефона................................. 262
142
142
Сколы от камней и царапины............... 212
Сидения
Подголовники задего сидения........ 120
складывание спинки переднего
сидения...................................... 110, 120
Смазки, заправочные объемы.............. 290
Символы................................................. 166
контрольные символы.................. 54, 55
Предупреждающие символы............. 53
Символы и сообщения на дисплее
стояночный отопитель..................... 105
Система SRS............................................ 22
общие сведения.................................. 22
312
Система поддержания постоянной скорости......................................................... 71
Смазки.................................................... 290
Совершение вызова...................... 264, 274
Солнцезащитная шторка, люк в крыше. 84
Сообщения на информационном дисплее........................................................... 58
Сообщения о неисправности в системе
BLIS......................................................... 172
Сообщения системы BLIS..................... 172
Сохранение станций, вручную и автоматически............................................... 251
76
77
78
77
Столкновение
crash mode (aварийный режим)......... 35
надувной занавес (IC)......................... 30
Стояночный отопитель
аккумулятор и топливо....................
общие сведения................................
символы и сообщения на дисплее. .
стоянка на подъеме..........................
установка времени...........................
104
104
105
104
106
Стояночный тормоз........................... 55, 75
Структура меню....................................... 86
медиапроигрыватель........................ 260
телефон, выборы меню.................... 271
телефон, обзор................................. 270
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 313
12 Алфавитный указатель
Сцепное устройство..............................
демонтаж...........................................
монтаж...............................................
технические данные.........................
179
183
181
180
Счетчики в комбинированном приборе
спидометр............................................ 51
Счетчик топлива................................. 51
Тахометр.............................................. 51
Т
Таймер
A/C........................................................ 97
ЕСС.................................................... 100
Текущий разговор, функции................. 268
Телефон
"свободные руки".............................
вкл/выкл............................................
входящие звонки..............................
подключение.....................................
прием звонка.....................................
регистрация телефона.....................
совершение вызова..........................
телефонная книжка..........................
телефонная книжка, быстрый
вызов..................................................
273
264
274
276
274
273
274
276
Температура
салон, климатическая установка с
ручным управлением.......................... 98
салон, электронный климат-контроль.................................................. 102
фактическая температура................. 95
Тревога
RDS, предупреждения на дорогах. . 253
Технические данные двигателя............ 284
У
Типы программ....................................... 254
Топливо
заправка топливом........................... 148
расход топлива, просмотр................. 66
стояночный отопитель..................... 104
указатель уровня................................ 54
экономичный расход топлива......... 195
Тормоза
антиблокировочная система тормозов ABS.............................................. 164
ручной тормоз..................................... 75
стоп-сигналы экстренного торможения, EBL............................................... 64
тормозной фонарь.............................. 64
усиление тормозного действия,
ЕВА..................................................... 164
Треугольный знак аварийной остановки....................................................... 198
Удар, см. Столкновение.......................... 35
Указатели в комбинированном приборе
счетчик пройденного пути................. 51
указатель наружной температуры.... 51
12
Указатели поворотов.............................. 65
Уход......................................................... 217
антикоррозионная защита............... 213
уход за автомобилем своими
силами................................................ 217
Уход за автомобилем............................ 208
Уход за автомобилем, кожаная
обивка..................................................... 210
Тормозная система................................ 163
Тормозной фонарь.................................. 64
276
313
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 314
12 Алфавитный указатель
Ф
Ч
Щ
Фары......................................................... 62
Часы, установка....................................... 86
Фиксируемая ремнем опорная подушка
поднятие.............................................. 40
складывание........................................ 41
Чистка
автоматическая мойка автомобилей......................................................
колесные диски.................................
мойка автомобиля............................
обивка................................................
ремни безопасности.........................
Щетки стеклоочистителей....................
замена, ветровое стекло.................
замена, заднее стекло......................
чистка................................................
Фильтр в салоне...................................... 94
Фильтр грубой очистки......................... 297
12
Фильтр грубой очистки дизельного топлива......................................................... 297
Функции CD............................................ 257
Функции RDS.......................................... 252
возврат к исходным настройкам..... 256
Функция общего проветривания.......... 136
Функция памяти кресла........................ 111
Х
Хладагент.................................................. 94
Холодный старт..................................... 160
автоматическая коробка передач... 160
314
208
208
208
210
211
224
224
224
224
Э
Эквалайзер............................................. 249
Ш
Шины
герметизация шин............................. 202
давление воздуха..................... 195, 196
зимние шины..................................... 193
индикатор износа протектора......... 191
классы скорости............................... 190
направление вращения.................... 193
общие сведения................................ 190
технические данные......................... 190
уход.................................................... 190
ходовые характеристики................. 190
Экономичное вождение........................ 146
Экстренный вызов................................. 262
Электрическое гнездо
багажное отделение......................... 125
заднее сиденье................................... 61
центральная консоль......................... 61
Электронная блокировка запуска двигателя...................................................... 128
Электрообогрев
заднее стекло............................. 98, 101
зеркала заднего вида........... 82, 98, 101
передних кресел......................... 97, 101
Электросистема..................................... 300
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 315
Примечания
315
V50; 7; 3
evastarck
Примечания
316
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 316
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 317
Примечания
317
V50; 7; 3
evastarck
Примечания
318
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 318
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 319
Примечания
319
V50; 7; 3
evastarck
Примечания
320
2008-03-13T19:12:36+01:00; Page 320
V50; 7; 3
evastarck
2008-03-13T19:15:31+01:00; Page 1
VOLVO V50
Руководство По Эксплуатации
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&%'+%Gjhh^Vc!6I%-'%!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%%-!8deng^\]i'%%%"'%%-Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement