Volvo S60 2018 Sensus Navigation

Volvo S60 2018 Sensus Navigation
SENSUS NAVIGATION
μ
Συ
μ
ά
ο πό
πό
ο η
η έχρι ο πό
Ό ο
πό
Σύ
ο η
ός/ η
ι ός προορι
ιά
θο ήγη ης
ίο
θο ήγη ης
ου ρό ου/ο ού
Ει ι ός προορι
Ε
ίο
ι φέρο ος (POI)
ός προγρ
ος προορι
ο ο γι
ίο
ι
ός προγρ
ο προορι
ό/
πο ογι
έ η ώρ άφιξης
πο ογι
έ η υπο
ιπό
έ ης ι
ι
έ ης ι
ι ό προορι
ο
ρο ής
ό
ι ό προορι
η πό
ρο ής
ό
η έχρι ο προορι
ό
Πυξί
Π ηροφορί ς ο ι ής υ
ή
Τύπος οδο
ρώμ
ος
υ ο ι η ό ρο ος
ρι ός ρό ος
Μι ρό ρος
ρι ός ρό ος
ο ι ός ρό ος
οπι ός ρό ος
χρώμ /
ί
Σ ούρο γ ρι
Γ ρι
οιχ ό γ ρι
Λ υ ό
ύπ
ι πό π ηροφορί ς ο ι ής υ
Ό ο
ρέχο ος ρό ου/ο ού ου (15)
φή
Πορ ο
που
οφορί ς
Προγρ
ι
έ η ι
Η ρέχου
θέ η ου υ ο ι ή ου
ποθη υ έ η οποθ
ί
χάρ η
ρο ή
ί
η
ρέχου
οφορί ς
θέ η ου υ ο ι ή-
SENSUS NAVIGATION
ο Sensus Navigation ί ι έ
φοριώ ο ι ής υ οφορί ς
Οι
π υξι
ιώ ου
ι
ορυφορι ό ύ η π ηροθο ήγη ης ι ρο ής.
ές ργ ί ς ρί ο ι υ χώς
ξέ ιξη γι
ο προ ό
ς. Λόγω ω ροποποιή ω , οι π ηροφο-
ρί ς, οι π ριγρ φές ι οι ι ό ς
υ ό ο υ π ηρω
ι ό
έ υπο πορ ί
ι φέρου πό ο ξοπ ι ό ου υ ο ι ή ου.
Δι ηρού
ο ι ίω πρ γ
οποίη ης
γώ χωρίς προ ι οποίη η
Ω
Ει
Δ
γωγή
6
Sensus Navigation
Π οήγη η - χ ιρι
7
ός
11
Π οήγη η - π ρι ροφι ός πι ογέ ς χ ρ
ήρω
ι χ ιρι ήρι
13
Π οήγη η - φω η ι ή
15
γ ώρι η
Δ Δ
Π οήγη η - προ
ρι ού
Ό
,Δ
Δ
ιορι
Π οήγη η - ύ ο
ι φέρο ος (POI)
ός προοη
ίω
Π οήγη η - ρο ο όγιο
Π οήγη η - ι
25
ρο ής
28
Π οήγη η - πι ογές χάρ η
32
Π οήγη η - πι ογές
34
θο ήγη ης
Π οήγη η - ι γωγή/ ξ γωγή
ποθη υ έ ω θέ ω
2
23
24
ρο ή
Π οήγη η - πι ογές ι
18
37
Π οήγη η - π ηροφορί ς ο ι ής
υ οφορί ς
40
Π οήγη η - Π ηροφορί ς ο ι ής
υ οφορί ς
πρ γ
ι ό χρό ο
(RTTI),
44
Ά
ΛΦ
Π οήγη η - Π ηροφορί ς χάρ η
ι υ ή
ος
46
Π οήγη η - πι
Π οήγη η -
όπη η
ίχ υ η
Π οήγη η - ά ι χρή ης
π υ
ι ά ι ιώ
ού
47
ώ
51
ι
52
Η
Ο Ε ΡΕ ΗΡ Ο
55
3
Ε Σ ΓΩΓ
Ε Σ ΓΩΓ
ω
υ ό ο υ π ηρω
ι ό
υπο πο
προ θ η ο
ο ι ό γχ ιρ ιο
όχου
ου υ ο ι
ου.
Εά
ί
έ ιοι γι οποι ήπο
πό ις
ι ουργί ς ου υ ο ι ή ου,
ρέξ πρωί ως ο γχ ιρί ιο
όχου. Γι π ή ις
π ρ ι έρω ρω ή ις, υ ι ού
π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο ι ο έ ή
ιπρό ωπο ης Volvo Car Corporation.
ράς ι ους θ ι ούς ή ους
ό ους ι ι άξ ις.
ά όπους
Εά έχ
οποι ήπο
φι ο ί χ ι ά
ο ά ρ ή ο προ ιρ ι ό ξοπ ι ό ι
ξ ουάρ, π υθυ θ ί
ο ξου ιο ο ηέ ο ι ο έ Volvo ης π ριοχής ς.
ω
Ω
Μπορ ί
ά
(download) ο
γχ ιρί ιο
όχου ως φ ρ ογή γι
ι η ό η έφω ο (ι χύ ι γι υγ ρι έ
ο έ
υ ο ι ή ου ι ι η ά η έφω
. www.volvocars.com.
Η φ ρ ογή γι ι η
ά ι πί ης ί ο
χό ο ι ύ ο η π
ι φορ ι ώ
η ά
),
ό η έφω ο π ρι
ι
ζη ή ι ο π ρι ριήγη η
ξύ ω
ω .
Οι προ ι γρ φές,
χ ρ
ηρι ι ά χ ι ού ι οι ι ό ς
υ ό ο υ π ηρω ι ό έ υπο
έχου
υ ι όχ ρ
ήρ .
Δι ηρού
ο ι ίω πρ γ
οποίη ης
γώ χωρίς προ ι οποίη η.
© Volvo Car Corporation
π
Ό
ξ
*.
μ
/
ί η προ ιρ ι ού ξοπ ι
ουάρ πι η ί ο ι
έ
ού/
ρί
ο:
Ε ός πό ο
ι ό ξοπ ι ό, ο υ π ηρω
ι ό έ υπο π ριγράφο ι πί ης ο
προ ιρ ι ός ξοπ ι ός ( ργο
ι ός ξοπ ι ός) ι ορι έ
ξ ουάρ (πρό θ
ξ ρ ή
οποθ η έ
ω υ έρω ).
Ο ξοπ ι ός που π ριγράφ
ι
ρω
ι ό έ υπο
ι ίθ
ι
υ ο ί η - ο ξοπ ι ός ι φέρ
η προ ρ ογή ις άγ ς
6
ο υ π ηό
ι ά ογ
άθ γο-
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Ε Σ ΓΩΓ
Sensus Navigation
ι π ριγρ φ
Sensus Navigation.
ι πι
όπη η ου
ο ύ η π οήγη ης υπο ογίζ ι η ι ρο ή, ο χρό ο
ί η ης ι η πόη έχρι ο πι γ έ ο προορι ό. ο
ύ η π ρέχ ι θο ήγη η ι ο ηγί ς γι
ι
υρώ ις, . π.
υπάρχ ι π ρέ
ι η
πό η προγρ
ι έ η ι ρο ή η
ιάρ ι ου ξι ιού, ο ύ η υπο ογίζ ι
υ ό
ι έ ι ρο ή.
υ ι ώ
ς ι ρο ές πά ο
ξιόπι
ς
ιό ι πορ ί
προ ύψου
ά ις που
πίπ ου
ις υ ό η ς ι η
" ρί η" ου υ ή
ος π οήγη ης, όπως
ιφ ί ι
γή ου ιρού.
ηρ ί
•
•
ο ύ η π ρ ί
ι
ρυθ ί ις,
άξ ι ά
χρη ι οποιήθη
η
•
ο Volvo Sensus Navigation χρη ι οποι ί ο
ύ η
φοράς WGS84, ο οποίο π ρέχ ι
θέ ις γ ωγρ φι ού ή ος ι γ ωγρ φι ού
π ά ους.
π
μ
ο ύ η π οήγη ης π ρέχ ι π ηροφορί ς
γι ο ρό ο που ο ηγ ί
έ
προ πι γέ ο προορι ό. Ω ό ο,
ί ι ό ς οι
π
μ
Δ
ο ύ η π οήγη ης πορ ί
χρη ι οποιηθ ί χωρίς
έχ ι πι γ ί άποιος προοριός.
προ πι γ έ ς
ις ρυθ ί ις που
υ ί φορά.
π
ό ουθ .
Ε ιά
ό η ς η προ οχή ο
ρό ο ι
ιωθ ί ό ι ί
πόυ
υγ
ρω έ οι η ο ήγη η.
ηρ ί
ο ι χύο
ώ ι
υ οφορί ς ι ο ηγ ί
ρί η.
ο ι ής
ορθή
Λόγω ιρι ώ υ θη ώ ή ποχής ου
χρό ου οι υ θή ς ου ο ο ρώ ος πορ ί
έχου
άξ ι, πο έως ορι έ ς υ ου ές πορ ί
ί ι ιγό ρο ξιόπι
ς.
Χ ιρι ήρι
ο ι ό ι γι
έ
η ήχου ι η φω η ι ή
ού, η
γ ώρι η.
Σ η οθό η φ ίζο ι χάρ ς
π ο ρ ίς π ηροφορί ς γι ο
ης ι ρο ής, η πό
η,
. π.
ι
ύπο
ού,
Πί
ς έγχου η
ρι ή ο ό
γι η
ργοποίη η ου υ ή
ος
π οήγη ης, ω
ού ι ης έ
ης
ήχου.
Σύ
η USB.
Μι ρόφω ο γι
η φω η ι ή
γ ώρι η.
Ο ήχος ου υ ή
ος π οήγη ης
πό
προ ι ά ηχ ί .
ούγ
ι
ο η χ ιρι ήριο* πορ ί
χρη ι οποιηθ ί
γι ό ς ις ι ουργί ς ο ύ η π οήγηης.
ου πιά ο η χ ιρι ήριο πι -
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
}}
7
Ε Σ ΓΩΓ
||
8
ού
ις ί ι ς ι ουργί ς
ρι ή ο ό ή
χ ιρι
ήρι
ου πιά η
ο ι ό ι.
Ε Σ ΓΩΓ
π
Π ρ
π
φ
ίγ
ί
ι ό ω χάρ η γι η ρέχου θέ η. ο ρο ο όγιο, ο χάρ ης ι
ύρω ης ι η ι ουργί
η οθό η. ΣΗΜΕ ΩΣΗ: Οι ι ό ς ί ι π οποιη έ ς - οι π ο έρ ι ς πορ ί
ι φέρου
ύ ι ης ί ι ορι έ ς πό ις π ι ο ί
ά ογ
η έ ο η ογι ι ού ι η
ις που πορ ί
γορά.
}}
9
Ε Σ ΓΩΓ
||
Η φά ι η ης οθό ης ξ ρ ά ι πό η γ ωγρ φι ή θέ η ι ις ρυθ ί ις που έχου
γί ι, π.χ. ί
χάρ η ι πι ογές POI
προς φά ι η.
Οι π ξηγή ις γι
ύ ο που
η οθό η ι ίθ
Μπορού
ίέ
ο ί ο,
ή
ι
έχ
ι
φ ίζο ι
ι ο προ θόφυ ο.
υπο ογι ού ρί π ριγρά ι ής ι ρο ής ό
οριρο ο όγιο, . ( . 28).
Λ π ο ρής χάρ ης ι
ώ ω - ο
ρι
ρό ή
ης οθό ης φ ίζ
ι
ι
π ο ρής γέθυ η ης πό ης
ι
ύρω ης. Η
ά
η υ π ηρώι πά ο
πό έ ηχη ι ό ή υ , .
( . 28).
ποφυγή ι ς υγ
. ( . 28).
Λ ι ουργί
•
•
10
ρι έ ης π ριοχής,
ύ ι ης,
. ( . 11).
π
Π οήγη η - χ ιρι
ός ( . 11)
Π οήγη η - φω η ι ή
( . 15)
γ ώρι η
Ε Σ ΓΩΓ
-
μ
ι ός χ ιρι ός ου Sensus Navigation
π ρ
γ
χρ ης.
Δ
ι
ηρ ί
•
Μπορ ί
χ ιρίζ
ο ύ η π οήγηης πό η
ρι ή ο ό ,
ου πιά
ο ι ό ι, ο η χ ιρι ήριο* ι
έρ ι
φω η ι ή
γ ώρι η. Γι ο
ι ό χ ιρι ό
ου υ ή
ος, . ό η " χος ι
(πο υ) έ - χ ιρι ός ου υ ή
ος" ο
γχ ιρί ιο
όχου.
π
–
•
•
Sensus Navigation
Π ή
ο ου πί NAV η
ρι ή
ο ό .
> Μ ά πό έ
ύ ο ο χρο ι ό ιάη
φ ίζ
ι έ ς χάρ ης
η
ρέχου γ ωγρ φι ή π ριοχή όπου ο
υ ο ί η ο υ ο ίζ
ι
έ
π
ρίγω ο.
ό ουθ .
Ε ιά
ό η ς η προ οχή ο
ρό ο ι
ιωθ ί ό ι ί
πόυ
υγ
ρω έ οι η ο ήγη η.
ηρ ί
ο ι χύο
ώ ι
υ οφορί ς ι ο ηγ ί
ρί η.
ο ι ής
ορθή
Ε ός πό ο
ο ι ό
ού πηγής ου
υ ή
ος ι ο
ού υ ο ύ ω ( .
γχ ιρί ιο
όχου, ό η Μ ού ο χος
ι (πο υ) έ - χ ιρι ός ου υ ή
ος),
υπάρχ ι έ
ού ύ ι ης γι ο ύ η
π οήγη ης.
Σ η
Λόγω ιρι ώ υ θη ώ ή ποχής ου
χρό ου οι υ θή ς ου ο ο ρώ ος πορ ί
έχου
άξ ι, πο έως ορι έ ς υ ου ές πορ ί
ί ι ιγό ρο ξιόπι
ς.
ό
ο ύ η π οήγη ης
πορ ί
π ργοποιηθ ί,
ά
ί υ ού ι ουργ ί ο
π ρ
ή ιο π ργοποι ί ι έχρι ο
η χ ιρι ήριοι ί
φ ιρ θ ί πό ο
ι όπ η άφ ξης.
Ω
Λ ι ουργί
ο ύ η π οήγη ης ί ι πί ης ι θέι οό
ο ι η ήρ ς ί ι η ός. Ό
η άθ η ι χύος ης π
ρί ς ί ι πο ύ
χ η ή, ο ύ η
π ργοποι ί ι.
π
–
–
1
Επι έξ
η θέ η ου
υρο ή
ος/ έρ ορ θέ
.
ι ουργί
ύ ι ης, έ
υρό η
ι ί ι πά ω πό η ι ό
ου χάρ η
ριθ η ι ά π ή ρ
η
ρι ή ο -
φ
ίζ
ι
ό ο
ή υ
γ έ ς GPS,
ύ ι ης
/ π
π
Ε ργοποίη η - π ή
η ι ά π ή ρ 0-9.
π
1.
υρό η
ργοποίη η - π
έ
ή
πό
ριθ-
EXIT ή NAV.
}}
. ( . 32).
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
11
Ε Σ ΓΩΓ
||
–
–
Π ή
έ
πό
ριθ η ι ά π ή ρ
ψηφίω 1-2-3-4-6-7-8-9 - φ ίζ
ιέ
έ ος
ύθυ ης
όρι υ υ
ι ά
ο ριθ ό που θ χρη ι οποιηθ ί γι
η ύ ι η ου χάρ η η
ύθυ η
που θέ
.
μ
Γυρί
ο π ρι
1. Σ η ι ουργί ύ ι ης, π ή
OK/
MENU.
>
οίγ ι έ
ού γι ο η ίο ο
χάρ η προς ο οποίο ί ι ρ
έ ο
ο έ ρο ου
υρο ή
ος.
2. Επι έξ
•
ροφι ό ου πί TUNE.
μ
Π ώ ς ο ριθ ό 5 η ι ουργί ύ ι ης, ο χάρ ης
ράρ
ι
γύρω πό η θέ η ου υ ο ι ή ου.
ί ι
ργοποιη έ ο έ
ρο ο όγιο
ιά
ους προορι ούς, ο χάρ ης
ράρ
ι γύρω πό άθ
ί οιχο
ιά
ο
προορι ό άθ φορά που π ά
ο ριθ ό.
μ
ι ουργί :
Set single destination - Δι γράφ ι
οποιου ήπο προηγού ους προορι ούς ο ρο ο όγιο ι ρχίζ ι η
θο ήγη η ο χάρ η.
• Add as waypoint - Προ
γ έ ο η
•
ίο
θέ ι ο πιο ρο ο όγιο.
POI information - φ ίζ ι ο ό ο
ι η ι ύθυ η η οθό η γι ο POI
που ρί
ι πιο ο ά ο
υρόη . Γι π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς
χ ι ά
ις πι ογές POI, .
( . 18).
• Traffic information on map - Σ
ς πιρέπ ι
έπ
η ύ
ο ι ής
υ οφορί ς2 γύρω πό η πι γέ η οποθ ί .
• Information - Ε
που ί
οποθ
• Save η
2
12
Η υπηρ
ί
ί
ι ι θέ ι η γι ό
ς ις π ριοχές/ γορές.
ι ι θέ ι
ί .
πι η
ή η, ώ
η ορί
φ
ίζ ι π ηροφορί ς
ς γι η πι γ έ η
ς πι ρέπ ι
ποθη ύ
έ η οποθ ί
η
η υ έχ ι
πορ ί
ως προορι ό ( . 18).
μ
θο ήγη η έχρι ο πιθυ η ό η
φέρο ος (POI):
1.
ίο
ι -
η προ ο ή χάρ η
φ ίζ
π ή
NAV.
> Ε φ ίζ
ι η προ ο ή χάρ η.
2. Π
>
ή
ο
NAV.
ού υ ο
3. Μ ρ άρ
πι
ιώ
ύ
ω
ι-
οίγ ι.
ο Set point of interest
ο OK/MENU.
4. Μ ρ άρ
π.χ. Near the car
ιώ
ο OK/MENU.
> Ε φ ίζ
ι ι ί
.
ι
ι πι
πο
έ-
5. Μ ρ άρ
π.χ. Nearest tourist
ιώ
ο OK/
attraction ι πι
MENU.
> Ε φ ίζ
ι ι ί
πο έ.
6. Μ ρ άρ
η
η ί
ι πι
MENU.
> Ε φ ίζ
ιέ
ιώ
ι ή που θέ
ο OK/
υό
ο
ού.
Ε Σ ΓΩΓ
7. Μ ρ άρ
ο Set single destination
πι
ιώ
ο OK/MENU.
> ρχίζ ι η θο ήγη η - ο ουθή
ις ο ηγί ς.
. πί ης π ρ
ίγ
χ ιρι ού έ ω
φω η ι ής
γ ώρι ης( . 15) ου υ ή
ος π οήγη ης.
•
•
•
•
•
π
ι
-
-π
π
ω
π
ω
μ
π
ω
Χρη ι οποι
ο π ρι ροφι ό πι ογ
χ ρ
ρω
χ ιρι
ρι
η
ρι
ο ό γι
ι άγ
ο ι
ράρ
πι ογ ς. ι π ρά ιγ , ι άγ
π ηροφορ ς γι ι ι ύθυ η
ι ι ό
προορι ό.
Sensus Navigation ( . 7)
Π οήγη η - π ρι ροφι ός πι ογέ ς
χ ρ
ήρω
ι χ ιρι ήρι ( . 13)
Π οήγη η - πι
Π οήγη η -
όπη η
ίχ υ η
Π ρι
ού ( . 47)
ώ ( . 51)
Π οήγη η - Π ηροφορί ς χάρ η
υ ή
ος ( . 46)
ροφι ός πι ογέ ς χ ρ
1. Μ ρ άρ
2. Π ή
ο π ρι
ι
Προ ο ή οθό ης
ί ο.
π
π
μ
ίο
ι έ ου ή προ ιρ ι ό
έ
π
ίο
ήρω .
ι έ ου.
ο OK/MENU γι
φ ι
ί
ροφι ός πι ογέ ς χ ρ
ήρω .
3. Επι έξ
ους χ ρ
ήρ ς χρη ι οποιώς ο π ρι ροφι ό ου πί TUNE ι
ι άγ έ ους π ώ ς ο OK/MENU.
π
Μό ις ρ άρ
ι
ι ουργί /γρ
ή
ού χρη ι οποιώ ς ο π ρι ροφι ό ουπί TUNE, π ή
ο OK/MENU γι
ί
ο πό ο πίπ ο ι ουργιώ / πι ογώ .
}}
13
Ε Σ ΓΩΓ
||
ω
μ
μ
π
π
π
Ω
Οι χ οί χ ρ
ήρ ς
πορού
πιγού
ζί
ους χ ρ
ήρ ς που ι άγο ι η υγ ρι έ η ιγ ή.
Σ οέ θ ο
ού ου π ρι ροφι ού πι ογέ
χ ρ
ήρω υπάρχου πρό θ ς πι ογές
π ρι ό ρους χ ρ
ήρ ς ι ψηφί :
• 123/ABC + OK/MENU - ο π
πι ογέ ς χ ρ
ήρω
άξ
ξύ ριθ ώ
ιχ ρ
ριθ η ι ά π ή ρ 3.
ς ά ος ρόπος ι γωγής χ ρ
ήρω
ί ι
χρη ι οποιή
ου πιά ης
ρι ής ο ό ς 0-9, * ι #.
Ό
π
ι ρά
ρ ς4 ά
y, z ι 9. Π ώ
έρ ορ ς π ρ ά
χ ρ
ήρ ς.
•
Σ
•
Δι γρ φή/
EXIT.
3
4
14
ή
π.χ. ο 9, φ ίζ
ι
ος
ό ους ους χ ρ
ήω πό
ου πιά, π.χ. w, x,
ς ιγ ι ί ο ου πί, ο
ι οχι ά πό υ ούς ους
ή
ο έρ ορ
οχ ρ ήρ που θέ
γι
ο πι έξ
-ο
χ ρ
ήρ ς φ ίζ
ι η γρ
ή ι γωγής.
γή χρη ι οποιώ
ρι ροφι ός
ί ι
ήρω .
• MORE + OK/MENU ίζο
ο ρυθ ι ή
ι οί χ ρ
ήρ ς.
ι
φ -
• => + OK/MENU -
ι ί ο έρ ορ
η ί
η ξιά π υρά ης οθό ης
όπου πορ ί
ά
πι ογές χρη ιοποιώ ς ο OK/MENU.
Λί
που
ι άγ ι.
έρ ορ ς
ι ί ι η ί
η ξιά π υρά
ης οθό ης, όπου πορ ί
ά
πιογές χρη ι οποιώ ς ο OK/MENU, .
Προ ιορι ός προορι ού
χυ ροι ό ώ ι ( . 18).
ά ογ
ο ο έ ο ου υ ο ι ή ου
ι η
ήρ ς που έχ
ο ψηφίο "149" η πά ω ξιά γω ί ης
οθό ης η ί ι ό ι η ί
π ριέχ ι 149 πιθ ές πι ογές που ιριάζου
γρά
που έχ
ι άγ ι "LON".
• Postcode + OK/MENU - ο
ι φέρου
γορά.
οιχίζ ι ους χ ρ
Μ ι
ζή η η, θ
φ ι ού
ί
οι
πιθ ές πι ογές
ά η ις π ηροφορί ς
που έχ
ι άγ ι.
ς ο
ΣΗΜΕ ΩΣΗ: Η ι ό
ί ι π οποιη έ η - οι π ο έρ ι ς πορ ί
Οχ ρ
ήρ ς γι άθ ου πί πορ ί
ι φέρ ι ά ογ
η
ι
γορά.
Ε Σ ΓΩΓ
ω
Η
ή ί
ι οι χ ρ
ήρ ς "***" η
πά ω ξιά γω ί ης οθό ης η ί ου ό ι ο
ριθ ός ω ι θέ ι ω πι ογώ
ους
χ ρ
ήρ ς που έχου πι γ ί η υγ ριέ η ιγ ή ί ι γ ύ ρος πό 1000 ό
ί ι ιγό ρ ς, οι ρέχου ς πι ογές
φ ίζο ι υ ό
.
Ει γάγ
π ρι ό ρους χ ρ
ήρ ς η
γρ
ή ι έ ου γι
φ ι ού ιγό ρ ς
ι ές η ί
.
•
π
Π οήγη η - χ ιρι
ός ( . 11)
- ω
μ
Π ρά ιγ χ ιρι ού ου υ
π ο γη ης
ω φω η ι ς
ος
γ ώρι ης.
Γι ι
ι ή π ριγρ φή ης φω η ι ής
γ ώρι ης, . ό η " χος ι (πο υ) έ φω η ι ή
γ ώρι η" ο γχ ιρί ιο
όχου.
Οι π ρ ά ω ιά ογοι ί ι π ώς
Η πά η η ου υ ή
ος πορ ί
ρ ι ά ογ
η π ρίπ ω η.
ι ι οί.
ι φέ-
Ο π ρ ά ω ιά ογος
φω η ι ές
ο ές
ρχίζ ι η
θο ήγη η ύ φω
ο θορι έ ο ρο ο όγιο.
–
Π ί : "Start route guidance".
> ο ύ η
π ά: "
".
Δ
π
Οπ ρ
ά ω ιά ογος
φω η ι ές
ά η
θο ήγη η.
ο ές
1. Π ί : "Cancel route guidance".
> ο ύ η
π ά: "
μ
;".
2. Π ί : "
> ο ύ
".
η
π ά: "
".
μ
π
(POI)
μ
μ
Ο π ρ ά ω ιά ογος
φω η ι ές
ο ές
ρχίζ ι η
θο ήγη η έως ο π η ιέ
ρο
πρ ήριο υ ί ω . ο
άριο ι ουργ ί
πί ης ι γι ά
η ί
ι φέρο ος
όπως π.χ. ξ ο οχ ί
ι
ι όρι .
1. Π ί : "
μω .".
> ο ύ η
μμ
2. Π ί
προ
θέ
> ο
π
π
μ
π
π
π
π
ά: " π
π μ
μ
.".
ο ριθ ό γρ
ής η οποί έχ ι
ιορι
ί ο πρ ήριο υ ί ω που
(π.χ. γρ
ή 5): "5".
μ 5
ύ η
π ά: "
.
π
μ π
ω
μ
μ ;".
3. Π ί : "
> ο ύ
π
".
η
μ
π
5
μ
ά: "
π
4. Π ί : "
".
> Η ι ρο ή υπο ογίζ
γη η ρχίζ ι.
μ
μ
.
;".
ι
ιη
θο ή-
Π ρι ό ρ ς
ο ές γι ο χ ιρι ό ου
υ ή
ος π οήγη ης έ ω φω η ι ής
-
}}
15
Ε Σ ΓΩΓ
||
γ ώρι ης πορ ί
ρ ί
η
ο ι ή
προ ο ή γι ο MY CAR π ώ ς OK/MENU
ι η υ έχ ι πι έγο ς Settings
Voice control settings Command list
Navigation commands.
•
16
π
Π οήγη η - χ ιρι
ός ( . 11)
ΠΡΟΣΔ ΟΡ ΣΜΌΣ ΠΡΟΟΡ ΣΜΟΎ, ΔΡΟΜΟΛΟΓ Ο
Δ ΔΡΟΜ Σ
ΠΡΟΣΔ ΟΡ ΣΜΌΣ ΠΡΟΟΡ ΣΜΟΎ, ΔΡΟΜΟΛΟΓ Ο
π
μ
Προ ιορ
π ο γη ης.
-π
ο προορι
Δ ΔΡΟΜ Σ
μ
ό
Ω
ο ύ
Ο ορι ός ης πό ης ή ης π ριοχής πορ ί
ι φέρ ι πό χώρ
χώρ , ό η
ι
ός ης ί ι ς ης χώρ ς. Σ ορι ές π ριπ ώ ις, φορά
οι ό η
ι
ά
ς π ριπ ώ ις
ι π ριφέρ ι .
η
άθ φορά που προ ιορίζ
έ
προοριό, πορ ί
ο ποθη ύ
ως " ποθη υ έ η θέ η" ή "οι ί ", η οποί πορ ί
η υ έχ ι
πο ή
ύ ο
πρό
ηό
θέ
προ ιορί
έ
προορι ό. ο ύ η π οήγη ης π ρέχ ι
θο ήγη η έχρι έ
προορι ό ι πί ης
πορ ί
προ θέ
έ
ρις
ιά ους προορι ούς ο ρο ο όγιο. Γι πο ούς προορι ούς, ο ύ η π οήγη ης
πορ ί πί ης
π ρά χ ι π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς
η πι ογή
ού Information.
Μ ο υ ο ί η ο υ
έ ο ο ι ί υο,
πορ ί
χρη ι οποιή
η φ ρ ογή
"Send to Car" γι
πο
ί
προορι ούς
χάρ η πό έ
browser ι έ ω ης φ ρογής Volvo On Call* ο ύ η π οήγη ης,
. γχ ιρί ιο
όχου ι πι
φθ ί
η
ι ύθυ η support.volvocars.com.
μ
π
μ
μ
Λά
υπόψη ό ι ο προορι ός πρέπ ι
έχ ι ποθη υ ί γι
προ ιορι
ί.
–
Σ η
ο ι ή προ ο ή γι η πηγή
π οήγη ης, π ή
OK/MENU ι πιέξ Set destination Home.
> Η
θο ήγη η ρχίζ ι.
μ
π
μ
μ
1. Σ η
ο ι ή προ ο ή γι η πηγή
π οήγη ης, π ή
OK/MENU ι πιέξ Set destination Address.
2. Συ π ηρώ
ί ή π ρι ό ρ ς πό ις
π ρ ά ω πι ογές
ζή η ης:
•
•
•
•
•
Country:
City:
Street:
Number:
Junction:
ρ ί π ώς
ι άγ
ι πό η γι
προύψ ι έ
ρο ο όγιο
θο ήγη η - ς
θο ηγ ί ο έ ρο ης πό ης.
Γι πρό
η ις π ρ ά ω
ι ές
θό ους γι ο προ ιορι ό προορι ώ ,
η
ο ι ή προ ο ή γι η πηγή π οήγηης, π ή
OK/MENU ι πι έξ Set
destination.
18
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΡΟΣΔ ΟΡ ΣΜΌΣ ΠΡΟΟΡ ΣΜΟΎ, ΔΡΟΜΟΛΟΓ Ο
3.
χρ ιάζο ι π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς γι ο προορι ό, πι έξ
Information ι η υ έχ ι ις π ρ ίη ς π ηροφορί ς:
• Map - Δ
ρ ί
φορές
ίχ ι πού ο χάρ η πορ ί
η οποθ ί - ορι έ ς
πρό θ ς π ηροφορί ς.
• Call number1 - Πρ
ο ι ι ό προορι
ός η φώ ου.
γ
ό
οποι ί ή η
ί
ι ριθ-
• Online info.1 - Γί
υ π ηρω
ι ί υο.
ι ήψη (download)
ι ώ π ηροφοριώ πό ο
μ
π
(POI)
μ
μ
μ
ο POI (Point of Interest) ο ο άζ
ι πί ης
" η ίο
ι φέρο ος" ι " ι ι ός προοριός".
Η ά η
ριθ ό
πορ ί
ο έ ω χάρ η π ριέχ ι έ
γά ο
ζη ή ι ω πι ογώ POI2
οποί
ορί
ως προορι ούς.
1. Σ η
ο ι ή προ ο ή γι η πηγή
π οήγη ης, π ή
OK/MENU ι πιέξ Set destination Point of interest
(POI).
4. Γι
ποθη ύ
η ι ύθυ η η
ή η, πι έξ Save ι η υ έχ ι ως
Stored location ή ως Home.
5. Προ ιορι ός ως
ιά
ός ή ως ο ός προορι
• Add as waypoint - προ
θυ
η
ο ρο ο όγιο.
2.
ζη ή
η ίο
οποιώ ς
π ρ
ι φέρο ος χρη ιά ω:
• By name - ο
ηγ ί π υθ ί ς ο π ριροφι ό πι ογέ χ ρ
ήρω
ι
φορά η
ζή η η πι ογώ POI
ο
ο ι ό ους ό ο , π.χ.
"Peppes Bodega". Η π ριοχή
ζή ηης πρ γ
οποι ί ι
ο ό ηρη η
π ριοχή ου ρέχο ος χάρ η, π.χ.
Ε ΡΩΠΗ, . Χάρ ς - π ρι χό ο
( . 46).
• By category -
ργοποι ί η π ριοριέ η
ζή η η πι ογώ POI - πιέξ
ο γι
ι άγ
η χ ι ή
ηγορί (π.χ. ράπ ζ /ξ ο οχ ίο/
ου ίο), ύριο ό ο , χώρ ή/ ι
πό η.
• Near the car -
φορά η
πι ογώ POI γύρω πό η
θέ η ου υ ο ι ή ου.
ος προοριός:
θέ ι η ι ύ-
φορά η
ζήη η πι ογώ POI
ά ή ος ου
θορι έ ου ρο ο ογίου.
γράφ ι
οποιο ήπο προηγού ο προορι ό
ο ρο ο όγιο ι ρχίζ ι η
θο ήγη η ως ο ρέχο
προορι ό.
• Near the destination -
φορά η
ζή η η πι ογώ POI η π ριοχή
γύρω πό ο προορι ό.
• Around point on map -
ζή η η πι ογώ POI
Προ ποθέ ι υ
έ ο ι η ό η έφω ο, . γχ ιρί ιο
όχου.
Γι
ορί
ποι ς πι ογές POI θ
φ ίζο ι ο χάρ η, . ό η
ζή η η
ρέχου
• Along the route -
• Set single destination - Δι
1
2
Δ ΔΡΟΜ Σ
Ση
ί
ι φέρο ος (POI)
ο χάρ η ( . 32).
φορά
ο
η
υρό}}
19
ΠΡΟΣΔ ΟΡ ΣΜΌΣ ΠΡΟΟΡ ΣΜΟΎ, ΔΡΟΜΟΛΟΓ Ο
||
η
ης
( . 11).
ι ουργί ς ύ ι ης -
.
Δ ΔΡΟΜ Σ
2. Επι έξ
• Add as waypoint - προ
θυ
η
ο ρο ο όγιο.
ος προοριός:
π
μ π
μ
μ
π
θυ
θέ ι η ι ύ-
μ
1. Σ η
ο ι ή προ ο ή γι η πηγή
π οήγη ης, π ή
OK/MENU ι πιέξ Set destination Previous
destination.
.
2.
η
ο ρο ο όγιο.
γράφ ι
οποιο ήπο προηγού ο προορι ό
ο ρο ο όγιο ι ρχίζ ι η
θο ήγη η ως ο ρέχο
προορι ό.
π
μ π
μ
μ
π
μ
π
ί ς.
1. Σ η
ο ι ή προ ο ή γι η πηγή
π οήγη ης, π ή
OK/MENU ι πιέξ Set destination Stored location.
Ε ώ πορ ί
ι γράψ
ρι ό, πι έξ
έ ο
ή
ποθη υ έ ς οποθ -
πί ης
π ξ ργ
ί ή
έ
ποθη υ έ ο προοEdit, Delete ή Delete all.
3. Προ ιορι ός ως
ιά
ός ή ως ο ός προορι
ος προοριός:
• Add as waypoint - προ
θυ
η
ο ρο ο όγιο.
θέ ι η ι ύ-
• Set single destination - Δι
γράφ ι
οποιο ήπο προηγού ο προορι ό
ο ρο ο όγιο ι ρχίζ ι η
θο ήγη η ως ο ρέχο
προορι ό.
μ
π
Προ ποθέ ι ύ
η
γχ ιρί ιο
όχου
μ
ο ι
μ
ί υο,
.
1. Σ η
ο ι ή προ ο ή γι η πηγή
π οήγη ης, π ή
OK/MENU ι πιέξ Set destination Internet search.
2.
20
γ γρ
ό:
χρ ιάζο ι π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς γι ο προορι ό, πι έξ
Information ι η υ έχ ι ις π ρ ίη ς π ηροφορί ς.
μ
ός πρέπ ι
ποθη υ έ ο προορι
• Other - π.χ.
Ε ώ υγ
ρώ ο ι οι προορι οί που ποθη ύο ι
η πι ογή
ού Save
Stored location.
Λά
υπόψη ό ι ο προορι
έχ ι ή η ποθη υ ί.
ο
ου ρό ου.
θέ ι η ι ύ-
• Set single destination - Δι
οίξ
• Routes - π.χ.
ος προοριός:
• Add as waypoint - προ
γράφ ι
οποιο ήπο προηγού ο προορι ό
ο ρο ο όγιο ι ρχίζ ι η
θο ήγη η ως ο ρέχο
προορι ό.
π
η ί
3. Προ ιορι ός ως
ιά
ός ή ως ο ός προορι
• Set single destination - Δι
μ
ό
Ε ώ πορ ί
πί ης
ι γράψ
έ
προορι ό, πι έξ Delete ή Delete all.
3. Γι
4. Προ ιορι ός ως
ιά
ός ή ως ο ός προορι
προορι
χρ ιάζο ι π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς γι ο προορι ό, πι έξ
Information ι η υ έχ ι ις π ρ ίη ς π ηροφορί ς.
χρ ιάζο ι π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς γι ο προορι ό, πι έξ
Information ι η υ έχ ι ις π ρ ίη ς π ηροφορί ς.
ποθη ύ
η ι ύθυ η η
ή η, πι έξ Save ι η υ έχ ι ως
Stored location ή ως Home.
έ
ο ουθή
ις ο ηγί ς
η οθό η.
ΠΡΟΣΔ ΟΡ ΣΜΌΣ ΠΡΟΟΡ ΣΜΟΎ, ΔΡΟΜΟΛΟΓ Ο
μ
μ
π
μ
μ
μ π
π
ω
μ
μ
μ
4. Γι
ποθη ύ
η ι ύθυ η η
ή η, πι έξ Save ι η υ έχ ι ως
Stored location ή ως Home.
1. Σ η
ο ι ή προ ο ή γι η πηγή
π οήγη ης, π ή
OK/MENU ι πιέξ Set destination Postcode.
5. Προ ιορι ός ως
ιά
ός ή ως ο ός προορι
θυ
4. Προ ιορι ός ως
ιά
ός ή ως ο ός προορι
• Add as waypoint - προ
θυ
η
ο ρο ο όγιο.
ος προοριός:
θέ ι η ι ύ-
• Set single destination - Δι
γράφ ι
οποιο ήπο προηγού ο προορι ό
ο ρο ο όγιο ι ρχίζ ι η
θο ήγη η ως ο ρέχο
προορι ό.
η
ο ρο ο όγιο.
θέ ι η ι ύ-
• Set single destination - Δι
χρ ιάζο ι π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς γι ο προορι ό, πι έξ
Information ι η υ έχ ι ις π ρ ίη ς π ηροφορί ς.
ποθη ύ
ο προορι ό η
ή η, πι έξ Save ι η υ έχ ι ως
Stored location ή ως Home.
ος προοριός:
• Add as waypoint - προ
2. Π η ρο ογή
ο
χυ ρο ι ό ώ ι
ι η χώρ
χρ ιάζ
ι.
3. Γι
Δ ΔΡΟΜ Σ
γράφ ι
οποιο ήπο προηγού ο προορι ό
ο ρο ο όγιο ι ρχίζ ι η
θο ήγη η ως ο ρέχο
προορι ό.
1. Σ η
ο ι ή προ ο ή γι η πηγή
π οήγη ης, π ή
OK/MENU ι πιέξ Set destination Latitude and
longitude.
2. Πρώ
θέ
υ
μ π
μ
π
μ
μ
ποφ ί
ποι έθο ο
προ ιορι ού οι
γ έ ς GPS, πι έξ Format::
• DD°MM'SS'' - θέ
ι
υ ρό
• Decimal - θέ
3. Π η ρο ογή
π
.
η
η
οίρ ς,
π ά
ι ά ψηφί .
η θέ η.
χρ ιάζο ι π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς γι ο προορι ό, πι έξ
Information ι η υ έχ ι ις π ρ ίη ς π ηροφορί ς.
Θέ η έρ ορ προ ιορι έ η
υ
γ έ ς
GPS. Γι
άξ
φά ι η ο ό
ος, πιέξ Settings
Map options
Position
information.
}}
21
ΠΡΟΣΔ ΟΡ ΣΜΌΣ ΠΡΟΟΡ ΣΜΟΎ, ΔΡΟΜΟΛΟΓ Ο
||
1. Σ η
ο ι ή προ ο ή γι η πηγή
π οήγη ης, π ή
OK/MENU ι πιέξ Set destination Select point on
map.
2. Ε οπί
ι προ ιορί
ο η ίο που
θέ
ο χάρ η χρη ι οποιώ ς ο
υρό η , . ό η Μ ού( . 11) .
3. Γι
ποθη ύ
η ι ύθυ η η
ή η, π ή
OK/MENU ι πι έξ
Save ι η υ έχ ι ως Stored
location ή ως Home.
> Ο προορι ός ποθη ύ
ι ως ύ ο ο/ ι ο ί ιο ο χάρ η
πι έξ
η ι ουργί Stored location on
map, . ό η Επι ογές χάρ η
( . 32).
4. Προ ιορι ός ως
ιά
ός ή ως ο ός προορι
ος προοριός:
• Add as waypoint - προ
θυ
η
ο ρο ο όγιο.
θέ ι η ι ύ-
• Set single destination - Δι
γράφ ι
οποιο ήπο προηγού ο προορι ό
ο ρο ο όγιο ι ρχίζ ι η
θο ήγη η ως ο ρέχο
προορι ό.
ω
μ
π
μ
μ
ζή η η
ξι ιω ι ό ο ηγό (Travel guide)
η ί ι ό ι υπάρχου ι θέ ι ς έ οι ς προά ις πό ις οποί ς πορ ί
πι έξ
22
Δ ΔΡΟΜ Σ
ιάφορ θέ
, π.χ.
ούς ρό ους ή ξιοθέ
η ί .
ι
όρι , γρ φιι οπογρ φι ά
3.
Ο ξι ιω ι ός ο ηγός ποθη ύ
ι
έ
USB memory stick, ο οποίο πρέπ ι
υ
θ ί η θύρ USB ου υ ο ι ή ου ο πί ω
ποθη υ ι ό χώρο ης πι ή ους ο ό ς.
1. Σ η
ο ι ή προ ο ή γι η πηγή
π οήγη ης, π ή
OK/MENU ι πιέξ Set destination Travel guide.
ι πι ογή
ού
φ ίζ
ι η
οθό η, η ί ι ό ι
υπάρχου προ άις η π ριοχή που ρί
ι ο υ οί η ο η υγ ρι έ η ιγ ή ή
υπάρχ ι υ
έ η υ
υή USB.
2. Επι έξ
ις π ρ
•
•
•
•
•
ξι ιω ι ό ο ηγό έ ω ι ς πό
ά ω
ηγορί ς:
Restaurants
Tourist attractions
Hotels
Tourist routes
Other
ί ι ι θέ ι η
πορ ί
ί
ς, θώς ι
έξ :
ο
ξι ιω ι ό ο ηγό,
π ο έρ ι ς ι ι όού
ου ι ή - πι-
• Details
• Photos
• Play audio
4. Επι έξ
•
•
•
Start guidance.
π
Π οήγη η - π ρι ροφι ός πι ογέ ς
χ ρ
ήρω
ι χ ιρι ήρι ( . 13)
Π οήγη η - χ ιρι
ός ( . 11)
Π οήγη η - ρο ο όγιο ( . 24)
ΠΡΟΣΔ ΟΡ ΣΜΌΣ ΠΡΟΟΡ ΣΜΟΎ, ΔΡΟΜΟΛΟΓ Ο
-
μ
(POI)
μ ω
Ε ώπ ρ θ
ιπ ρ
γ
φ ζο
ι
ύ ο γι
η
ι φ ρο ος (POI).
πώς πορ
ι φορ ι ά
Γι
ρυθ ί
ποι ύ ο POI θ
ζο ι ο χάρ η, . ό η Ση ί
φέρο ος (POI) ο χάρ η ( . 32).
φ ίι -
Ω
•
•
Π ρ
έ
ο ύ ο ο γι έ
η ίο POI ι ο
ριθ ός ω η ίω POI ι φέρου
ξύ ω ιάφορω γορώ .
άποι ύ
ι ιά
φ ίζο
η έρω η
- πορ ί
ύ ο γι
χάρ η ο
Settings
symbols
ίγ
ύ φω
ο
πορ ί
ή
υ υ
ου χ ρ ογρ
π ριηγηθ ί
ο υγ ρι
ύ η
ου
Map options
Selected.
ι
υ
φ
ίζο-
ου
ό
η
φι ού υ ι ού
ό
έ ο ύ η
ού
POI
ό ω POI, ο
οποιηη ι ουργί οι ω ί ς:
Δ ΔΡΟΜ Σ
Car repair
Ferry terminal
Parking
Government or comunity
facility
Tourist attraction
Government office
Golf
Police/emergency
Cinema
Library
Amusement park
Hospital or health care
facility
Recreation
Pharmacy
Restaurant
Cash dispenser
Bar or cafe
ATM/Bank exchange
Shopping centre
Post office
Hotel
Education facility
Railway transport
Railway station
Railway access
Car dealer/repair
Airport
Petrol station
Bus station
π
•
Π οήγη η - προ
( . 18)
•
•
Π οήγη η - πι ογές χάρ η ( . 32)
ιορι
Π οήγη η - πι ογές
( . 34)
ός προορι
ού
θο ήγη ης
}}
23
ΠΡΟΣΔ ΟΡ ΣΜΌΣ ΠΡΟΟΡ ΣΜΟΎ, ΔΡΟΜΟΛΟΓ Ο
•
•
Π οήγη η - Π ηροφορί ς χάρ η
υ ή
ος ( . 46)
ι
Π οήγη η - ι γωγή/ ξ γωγή ποθη υέ ω θέ ω ( . 37)
Δ ΔΡΟΜ Σ
-
μ
2.
η ιουργ
ρο ο όγιο ι ρχ
η
θο γη η γι
π οηγηθ
χρι
ο προορι ό που θ
.
ο ρο ο όγιο η ιουργ ί ι ό
ποθη υί ο προορι ός. ο ύ η
ι χ ιρίζ
ι
έ
ρο ο όγιο άθ φορά, ο οποίο πορ ί
π ριέχ ι ως 4
ιά
ους προορι ούς.
χρ ιάζ
ι άποιος
ιά
ός ο ρο ο όγιο, πι έξ
another waypoint.
ος προοριAdd
Σ ο ρο ο όγιο πορού
προ
θού
έως 4
ιά
οι προορι οί. Η ιρά
πορ ί
ρυθ ι
ί, . ό η "Ρύθ ι η
ρο ο ογίου" π ρ ά ω.
3.
χρ ιάζο ι π ηροφορί ς γι έ
ιά
ο προορι ό, ρ άρ
ο
ιά
ο προορι ό, π ή
OK/MENU
ι πι έξ Information.
4. Επι έξ Start guidance.
> ο ρέχο ρο ο όγιο
ργοποι ί ι
ι η θο ήγη η ρχίζ ι
ός
ργοποιηθ ί η ι ουργί Πρό
η
ι ρο ής( . 25) .
Πρέπ ι
προ ιορι
ί έ ς προορι
ργοποιηθ ί ο ρο ο όγιο.
η ι ουργί Πρό
η ι ρο ής ί ι
ργοποιη έ η, πι έξ
ι ρο ή.
> ο ρέχο ρο ο όγιο
ργοποι ί ι
ι ρχίζ ι η θο ήγη η.
Δ
–
π
Σ η
ο ι ή προ ο ή γι
π οήγη ης, π ή
NAV
Cancel guidance.
> Η θο ήγη η ι όπ
ός γι
1. Σ η
ο ι ή προ ο ή γι η πηγή
π οήγη ης, π ή
OK/MENU ι πιέξ Itinerary.
24
5.
η πηγή
ι πι έξ
ι.
ΠΡΟΣΔ ΟΡ ΣΜΌΣ ΠΡΟΟΡ ΣΜΟΎ, ΔΡΟΜΟΛΟΓ Ο
–
ω
π
μ
1. Επι έξ
ο
ιά
θέ
ι ή
ο OK/MENU.
Σ η
ο ι ή προ ο ή γι η πηγή
π οήγη ης, π ή
NAV ι πι έξ
Resume guidance.
> Η θο ήγη η υ χίζ
ι πό ο
η ίο που ίχ
ή ι.
μ
ο
• Delete προορι
ρο ο όγιο (
• Save -
προορι
ι πι
ιώ-
ρέψ
ο TUNE γι
ι ήο
ιά
ο προορι ό προς
πά ω/ ά ω η ί
.Ό
φ ά ι η
θέ η που θέ
, πι
ιώ
ο OK/
MENU.
προ
ι γράφ ι ο
ό.
• Move in list -
ό που
ιώ
μ
Η ι ρο
πορ
φ ζ
ι
π ορ ι ς ως πι όπη η ι πορ
πι ξ
ι ς ι ρο ς. Μπορ
γράψ
η ι ρο γι
η ποθη ύ
η
η ου υ
ος.
3. Π ρι
ιά
ο προορι
ο OK/MENU.
2. Επι έξ
ι θέ
ά
ις
γές:
-
ω
ο προορι
ι πι
2. Μ ρ άρ
ο Move in list
ο OK/MENU.
μ
Δ
–
1. Μ ρ άρ
πι
ιώ
μ
Δ ΔΡΟΜ Σ
άζ ι η
. πό η
ποθη ύ ι ο
ό.
ό
ρ ό
ιά
ο
ιρά ο
φ ί ).
ιά
ο
>
ι
ι
μ
Σ η
ο ι ή προ ο ή γι η πηγή
π οήγη ης, π ή
NAV ι πι έξ
Itinerary Clear itinerary.
ο ρέχο ρο ο όγιο υ π. ό ω
ιά
ω προορι ώ ι γράφ
ω
ι.
π
•
Π οήγη η - προ
( . 18)
•
•
Π οήγη η - ι
ιορι
ός προορι
ού
ρο ή ( . 25)
Π οήγη η - ι γωγή/ ξ γωγή ποθη υέ ω θέ ω ( . 37)
Δ
μ - π
Μ υ ή η πι ογή, ο ο ηγός πορ ί
πιέξ ι
ποφ υχθ ί ο πό ο ή
ι ς
ι ρο ής που π η ιάζ ι. Η ι ουργί ί ι
ργή ό ο ό
υπάρχου ι θέ ι ς
ι ές ο οί/ ρό οι - ι φορ ι ά η πι ήη, ή έρη υ ού, π ρ
έπ
ι.
1. Σ η
ο ι ή προ ο ή γι η πηγή
π οήγη ης, π ή
OK/MENU ι πιέξ Route Avoid.
}}
25
ΠΡΟΣΔ ΟΡ ΣΜΌΣ ΠΡΟΟΡ ΣΜΟΎ, ΔΡΟΜΟΛΟΓ Ο
||
2. Επι έξ
η
έργ ι που θέ
:
Δ ΔΡΟΜ Σ
2. Επι έξ
ι προ ι ό
Route type:
η ι
π
ρο ή ή
–
π
μ
Σ η
ο ι ή προ ο ή γι η πηγή π οήγη ης, π ή
OK/MENU ι πι έξ
Route Detailed route information.
> Ε φ ίζο ι π ηροφορί ς γι ους
ιά
ους προορι ούς ης ι ροής ι ο
ι ό προορι ό.
Μ ρ
ρι
έ ο πι έρους
ή
.
• Reroute -
ο ύ η υπο ογίζ ι ι
ά η ι ρο ή η οποί έχ ι υ υποογι
ί ο ή που θέ
ποφ υχθ ί.
• Longer -
προς
• Shorter -
προς
ο πι έρους ή
ποφυγή έχ ι π
θ ί.
ο πι έρους ή
ποφυγή έχ ι υ π υχθ ί.
• Delete -
ρ ρι έ
πι έρους
ή
ι γράφο ι ι η ι ρο ή
π έρχ
ι η ρχι ή ης έ ο η.
• ECO with traffic adaption - προ
ρ ιό η
ί ου3.
• Fast - προ
χρό ο
χρό ος
υ οφορι
• Short - προ
ι
μ
26
Σ
υ ο ι
ό
ις π ηροφορί ς πό ο Ρ
ιόφω ο ο ι ής υ
η ή
ρ ιό η
ί η ης.
ά ω η
-
οφορί ς.
ί η ης
ές θυ
υ-
ο ύ ο ο
• Fast with traffic adaption -
1. Σ η
ο ι ή προ ο ή γι η πηγή
π οήγη ης, π ή
OK/MENU ι πιέξ Route Alternative routes to
destination.
3
ηχ
ύ ο ος
άχι
ς
ρή ις3.
ρ ιό η
η ύ ο η
ρο ή. Η ι ρο ή πορ ί πί ης
ο ουθή ι ι ρό ρους ρό ους.
π
μ
Ε ώ φ ίζο
ο ι
άθ
ους προορι
ρώ ις.
π
ι
οιχ ί που π ρι
ή
ά
ύο
ούς, π.χ. έξο οι ι ι
μ
άιάυ-
ΠΡΟΣΔ ΟΡ ΣΜΌΣ ΠΡΟΟΡ ΣΜΟΎ, ΔΡΟΜΟΛΟΓ Ο
π
1. Σ η
ο ι ή προ ο ή γι η πηγή π οήγη ης, π ή
OK/MENU ι πι έξ
Route Route overview.
π μ
μ
υ ή η ι ουργί
ίχ ι η υπο
πό
η γι η ι ρο ή.
> Ε φ ίζο ι π ηροφορί ς γι ους
ιά
ους προορι ούς ης ι ροής ι ο
ι ό προορι ό.
–
ιπό
Δ ΔΡΟΜ Σ
1. Σ η
ο ι ή προ ο ή γι η πηγή
π οήγη ης, π ή
OK/MENU ι πιέξ Route Record route.
η
Σ η
ο ι ή προ ο ή γι η πηγή π οήγη ης, π ή
OK/MENU ι πι έξ
Route Map of remaining route.
> Ε φ
ίζ
ι ι ι ό χάρ η που π ριά ι η υπο ιπό η πό
η
ου ρο ο ογίου πό η ρέχου
θέ η ου υ ο ι ή ου.
> Η
γρ φή ρχίζ ι. ο ύ ο ο REC
φ ίζ
ι η οθό η ό ο η
γρ φή ρί
ι
ξέ ιξη.
2. Γι
ή ιη
γρ φή, π ή
OK/MENU ι πι έξ Route Stop
recording.
> Η
γ γρ
έ η ι ρο ή έχ ι ποθη υ ί.
Μπορ ί
οίξ
ις
γ γρ
έ ς
ι ρο ές ο
ού Set destination
Stored location Routes.
Λ π ο
ρές πι έρους
ή
ι ς ι
2. Μ γέθυ η/ ί ρυ η
ύ ι η η ι ρο ή:
• Next ρους
ρο ής.
ο χάρ η
ύ ι η έχρι ο πό
ή .
ι
ο πι έΓι η ι ουργι ό η
ι ις ι θέ ι
ουργί ς, . ό η Μ ού( . 11) .
• Previous -
ύ ι η έχρι ο προηγούο πι έρους ή .
γ θύ ι/ ι ρ ίι η ι ό
ου ρέχο ος πι έρους
ή
ος ο χάρ η.
Συ
έ ο
ο πί ω ποθη υ ι ό χώρο ης
ρι ής ο
ι-
μ
• Zoom in/Zoom out -
4
ς
γράψ
ι ποθη ύ
η ι ρο ή
η ή η ου υ ή
ος π οήγη ης.
ό
ς.
Μπορ ί
γρ
έ
π.χ. γι
ξάγ /
φέρ
γ ρχ ί
έ USB memory stick4
ιγράψ
ο π οηγό GPS
}}
27
ΠΡΟΣΔ ΟΡ ΣΜΌΣ ΠΡΟΟΡ ΣΜΟΎ, ΔΡΟΜΟΛΟΓ Ο
||
ός ά ου οχή
ος. Γι π ρι
ροφορί ς, . ( . 37).
Π οήγη η - χ ιρι
•
Π οήγη η -
μ
Οι ρυθ
ις γι ις πι ογ ς ι ρο ς
π ρι
ά ου ο ύπο ης ι ρο ς ι
ο ριθ ό ω προ ι ό
ω ι ρο ώ ,
ξύ ά ω .
Π οήγη η - ρο ο όγιο ( . 24)
ός ( . 11)
Π οήγη η - π ηροφορί ς ο ι ής υ
φορί ς ( . 40)
ίχ υ η
- π
ό ρ ς π η-
π
•
•
•
Δ ΔΡΟΜ Σ
2. Επι έξ
ύπο ι
• Fast with traffic adaption χρό ος
υ οφορι
ί η ης
ές θυ
• Fast - προ
ρ ιό η
ί η ης.
χρό ο
ο-
ρο ής:
ύ ο ος
άχι
ς
ρή ις5.
ο ύ ο ο
• Short - προ
ι
ώ ( . 51)
ρ ιό η
η ύ ο η
ρο ή. Η ι ρο ή πορ ί πί ης
ο ουθή ι ι ρό ρους ρό ους.
• ECO with traffic adaption - προ
ρ ιό η
ί ου5.
π
π
μ
1. Σ η
ο ι ή προ ο ή γι η πηγή
π οήγη ης, π ή
OK/MENU ι πιέξ Settings Route options.
28
Σ
υ ο ι
ό
ις π ηροφορί ς πό ο Ρ
ιόφω ο ο ι ής υ
οφορί ς.
η ή
μ
ά ω η
-
υ-
μ
Επι ογή γι έο υπο ογι ό ι ρο ής όγω
π ηροφοριώ ο ι ής υ οφορί ς.
1. Σ η
ο ι ή προ ο ή γι η πηγή
π οήγη ης, π ή
OK/MENU ι πιέξ Settings Route options
Reroute on request.
2. Επι έξ
5
ηχ
ι ουργί :
•
Π
•
Π ί ιο η πι γ έ ο - υ ό
ος
έος υπο ογι ός ης ι ρο ής.
ί ιο πι γ έ ο - πρέπ ι
πι ιώ
ο έο υπο ογι ό ι ροής
ο OK/MENU ή
ο γ οήπ ώ ς EXIT.
ΠΡΟΣΔ ΟΡ ΣΜΌΣ ΠΡΟΟΡ ΣΜΟΎ, ΔΡΟΜΟΛΟΓ Ο
μ
2.
οι οποί ς
ο ι ά προορίζο ι γι οπι ά
ωφορ ί , πορι ά οχή
ι ξί η προ πόθ η ό ι ο πι
ι ό υ ο ί η ο
φέρ ι έ
ή π ρι ό ρους πι ά ς.
Ό
υ ή η ι ουργί ί ι
ργοποιη έ η,
οι ωρί ς υ ού ου ί ους υ π ρι
ά οι πί ης ο υπο ογι ό ης
ά η ης
ι ρο ής.
1. Σ η
ο ι ή προ ο ή γι η πηγή
π οήγη ης, π ή
OK/MENU ι πιέξ Settings Route options Route
proposals.
Προ ά
ις ι
Επι έξ
ης ι
1. Σ η
ο ι ή προ ο ή γι η πηγή
π οήγη ης, π ή
OK/MENU ι πιέξ Settings Route options Use
carpool lane.
ρο ής.
ρύθ ι η γι
ρο ής:
η χρή η ης πρό
-
• 1-
ρχίζ ι η θο ήγη η έ ως ύ φω
ο ρο ο όγιο που έχ ι προιορι
ί.
• 3-
ο ύ η προ ί ι 3
ιές ι ρο ές, πό ις οποί ς η ί
ι ή ι ρο ή πρέπ ι
πι γ ί πρι ρχί ι η θο ήγη η. Λά
υπόψη ς ό ι υπάρχ ι ι
φρώς
γ ύ ρη θυ έρη η πρι ρχί ι
η θο ήγη η ιό ι ο ύ η πρέπ ι
υπο ογί ι 3
ά η ς ι ρο ές.
ω
Ορι έ ς φορές
ί η
πι ρέπ
ι
6
Η
ι ουργί
ί
ι ι θέ ι η ό ο
υ π ρι
ά ο
Δ ΔΡΟΜ Σ
ι έ οι ς π ηροφορί ς
ο έ
π
μ
6
ι ιω ι ά πι
ι ά υ οχρη ι οποιού ωρί ς
χ ρ ώ .
2. Επι έξ ρύθ ι η γι η χρή η ης ωρίς υ πι
ι ού:
• Never
• For 2 persons
• Over 2 persons
ω
6
Ορι έ ς φορές
ι ιω ι ά πι
ι ά υ οί η
πι ρέπ
ι
χρη ι οποιού ωρί ς
οι οποί ς
ο ι ά προορίζο ι γι οπι ά
ωφορ ί , πορι ά οχή
ι ξί η προ πόθ η ό ι ο πι
ι ό υ ο ί η ο
θ ωρ ί ι οι ο ογι ό ή π ρό οιο. Ό
υ ήη
ι ουργί ί ι
ργοποιη έ η, οι ωρί ς
}}
29
ΠΡΟΣΔ ΟΡ ΣΜΌΣ ΠΡΟΟΡ ΣΜΟΎ, ΔΡΟΜΟΛΟΓ Ο
||
υ ού ου ί ους υ π ρι
ο υπο ογι ό ης
ά
ά ο ι πί ης
η ης ι ρο ής.
1. Σ η
ο ι ή προ ο ή γι η πηγή
π οήγη ης, π ή
OK/MENU ι πιέξ Settings Route options Use
express lane.
•
Π ί ιο πι γ έ ο - η ωρί
υ οφορί ς χρη ι οποι ί ι
υπο ογι ούς ι ρο ής.
Π
χ ί ς
ους
ί ιο η πι γ έ ο - η ωρί
χ ί ς υ οφορί ς
χρη ι οποι ίι.
π
π
2. Επι έξ
η π ριοχή που θέ
ποφ υχθ ί
ά η ι ρο ή ( η π ριοχή
υπάρχ ι ή η η ί
ως η π ριοχή που
ίχ προ ιορι
ί προηγου έ ως - προχωρή
ο πό ο ή ):
πι έξ
η
π ριοχή που θέ
ο χάρ η, γι
π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς .
"Δη ιουργί ' π γορ υ έ ης' π ριοχής" π ρ ά ω.
• From stored location -
πι έξ
ις ποθη υ έ ς οποθ ί ς.
> Η πι ογή προ ίθ
ι η ί
π ριοχές προς ποφυγή.
1. Σ η
ο ι ή προ ο ή γι η πηγή
π οήγη ης, π ή
OK/MENU ι πιέξ Settings Route options Avoid
area.
30
Η
ι ουργί
ί
ι ι θέ ι η ό ο
υ π ρι
ά ο
ι έ οι ς π ηροφορί ς
πό
ις
Επι η ά
η π ριοχή προς ποφυγή
η ί
,π ή
OK/MENU ι πιέξ Activate.
Ε ώ υπάρχ ι πί ης η υ ό η γι ις
π ριοχές Edit, Deactivate ι Delete.
> Η π ριοχή π ρ
έπ
ι
ά ο υποογι ό ης ι ρο ής.
6
Οι υ ο ι η ό ρο οι
πορού
πο πιγού . Οι υ ο ι η ό ρο οι χρη ι οποιούι πά ο ως
ι ή ι ρο ή
ά
ο υπο ογι ό ι ρο ής.
6
3.
• Select area on map -
2. Επι έξ ρύθ ι η γι η χρή η ης ωρίς χ ί ς υ οφορί ς:
•
Δ ΔΡΟΜ Σ
ο έ
χ ρ ώ .
ΠΡΟΣΔ ΟΡ ΣΜΌΣ ΠΡΟΟΡ ΣΜΟΎ, ΔΡΟΜΟΛΟΓ Ο
Δ μ
' π
μ
'π
Μπορ ί
πι έξ
η π ριοχή που θέ
ποφύγ
χη
ίζο ς π υθ ί ς πά ω
ο χάρ η έ ορθογώ ιο π ί ιο.
5. Π
ή
ο OK/MENU ό
ο π ί ιο
ύπ ι η π ριοχή που θέ
.
> Η π ριοχή ποθη ύ
ι η ί
ις π ριοχές προς ποφυγή.
Ω
Η π ριοχή, γι
η υ π ρι ηφθ ί ο υποογι ό ης ι ρο ής, πρέπ ι
ί ι
ργοποιη έ η, . ό η " ποφυγή π ριοχής"
π ρ πά ω.
π
μ
ω
π
6
–
1. Σ η
ο ι ή προ ο ή γι η πηγή
π οήγη ης, π ή
OK/MENU ι πιέξ Settings Route options Avoid
area Select area on map.
2. Πρ γ
οποιή
ύ ι η ο χάρ η έχρι
ο έρ ορ ς
ρ θ ί η π ριοχή που
θέ
.
3. Π ή
OK/MENU.
> Δη ιουργ ί ι έ
ό ι οπ
4. Π ρι ρέψ
ο TUNE γι
ο έγ θος ου π ι ίου.
6
Η
ι ουργί
ί
ι ι θέ ι η ό ο
Σ η
ο ι ή προ ο ή γι η πηγή
π οήγη ης, π ή
OK/MENU ι πιέξ Settings Route options:
•
•
•
•
•
•
Avoid motorways
Avoid toll roads
Avoid tunnels
Avoid ferries
Avoid car trains
Avoid vignette obligation
Δ ΔΡΟΜ Σ
•
•
•
•
•
Εά ι άγ
έ
ρο ο όγιο ό
ά
υ ές ις πι ογές, πορ ί
υπάρξ ι ι ορι έ η θυ έρη η
ό
άρ /ξ
άρ
ι πιογή ιό ι ο ρο ο όγιο πρέπ ι
υπο ογι
ί
έου.
•
Εά πι έξ
ξ ιρ θού ήρ γγ ς, ρό οι
ιό ι
ι υ ο ι η όρο οι, ό θ ξ ιρ θού γι ό ο ο
υ ό
γ ύ ρη ι ρο ή ι
χρη ι οποιού ι ό ο ά
υπάρχ ι ά η ογι ή
ι ή.
π
Π οήγη η - π ηροφορί ς ο ι ής υ
φορί ς ( . 40)
ο-
Π οήγη η - ρο ο όγιο ( . 24)
Π οήγη η - προ
( . 18)
ιορι
ός προορι
Π οήγη η - χ ιρι
ός ( . 11)
ού
ί ιο.
ρυθ ί
υ π ρι
ά ο
ι έ οι ς π ηροφορί ς
ο έ
χ ρ ώ .
31
ΠΡΟΣΔ ΟΡ ΣΜΌΣ ΠΡΟΟΡ ΣΜΟΎ, ΔΡΟΜΟΛΟΓ Ο
- π
Ε ώ πορ
ά
φ ζ
ι ο χάρ ης
προ ά
ι.
ρυθ
ις πώς θ
η οθό η ι ι θ
Δ ΔΡΟΜ Σ
1. Σ η
ο ι ή προ ο ή γι η πηγή
π οήγη ης, π ή
OK/MENU ι πιέξ Settings Map options Map
type.
2. Επι έξ πώς θέ
χάρ ης η οθό η:
φ
ίζ
ιο
μ
1. Σ η
ο ι ή προ ο ή γι η πηγή
π οήγη ης, π ή
OK/MENU ι πιέξ Settings Map options
Motorway information.
2. Επι έξ
• North up - ο χάρ
ης ίχ ι πά ο
ο
ορρά ο πά ω έρος ης οθό ης.
ο ύ ο ο ου υ ο ι ή ου
ι ίι η χ ι ή
ύθυ η η
οθό η.
1. Σ η
ο ι ή προ ο ή γι η πηγή
π οήγη ης, π ή
OK/MENU ι πιέξ Settings Map options Show
full-screen map.
2. Επι έξ
32
έγ θος χάρ η:
•
Π ί ιο πι γ έ ο - φ ίζ ι ο
χάρ η
ο ό ηρη η οθό η.
•
Π ί ιο η πι γ έ ο - ο ά ω ι
ο πά ω έρος ης οθό ης φ ίζοι π ηροφορί ς χ ι ές
ο υ οί η ο όπως π.χ. θ ρ ο ρ ί
ο
χώρο πι
ώ
ι (πο υ) έ που
π ράγο ι η υγ ρι έ η ιγ ή.
• 3D map basic - ο χάρ
ης
ι γώ ι πό πά ω,
ο
υ ο ι ή ου ο έ ρο
θυ η ί η ης προς
πά
οθό η.
π ι ο ίζ
ι
ύ ο ο ου
ι η
ύω η
• 3D map enhanced - όπως
η προηγού η πι ογή,
ά η ι ό
ου
χάρ η έχου πί ης προ
θ ί ι φορ ι ά
ι ί
, ίρι , . π.
ι ουργί :
•
Π ί ιο πι γ έ ο - ό
ο υ ο ίη ο ρί
ι
υ ο ι η ό ρο ο,
φ ίζο ι οι ρ ις (3) πό
ς έξοοι που έχου π.χ. ΣΕ ή πρ ήριο
ζί ης. Η ί
ί ι ξι ο η έ η
η
π η ιέ
ρη έξο ο
υ ί
η
ί
.
•
Π ί ιο η πι γ έ ο π ργοποιη έ η.
• Map heading up -
ο ύ ο ο ου
υ ο ι ή ου ρί
ι ο έ ρο ι
ί ι πά ο
ρ
έ ο προς
πά ω
η οθό η. Η ι ό
ου χάρ η π ριρέφ
ι ά ω πό ο ύ ο ο ου
υ ο ι ή ου ά ογ
ις ροφές
ου ρό ου.
μ
ι ουργί
μ
1. Σ η
ο ι ή προ ο ή γι η πηγή
π οήγη ης, π ή
OK/MENU ι πιέξ Settings Map options
Position information.
ΠΡΟΣΔ ΟΡ ΣΜΌΣ ΠΡΟΟΡ ΣΜΟΎ, ΔΡΟΜΟΛΟΓ Ο
2. Επι έξ
π ηροφορί ς θέ ης:
• Current road -
η οθό η φ ίζ
οό ο
ου ρό ου/ο ού που ρί
ι ο υ ο ί η ο/ έρ ορ ς.
ι
-
• Lat/Long -
η οθό η φ ίζο ι οι
υ
γ έ ς γι η θέ η που ρί
ι ο υ ο ί η ο/ έρ ορ ς.
• None -
η οθό η
φ ίζο ι
π ηροφορί ς γι η οποθ ί που
ρί
ι ο υ ο ί η ο/ο έρ ορ ς.
1. Σ η
ο ι ή προ ο ή γι η πηγή
π οήγη ης, π ή
OK/MENU ι πιέξ Settings Map options
Compass.
2. Επι έξ
φ
γρά
ι πυξί
η ι ό
ου χάρ η
η που ίχ ι η
ύθυ η προς
ί ι ρ
έ ο ο προ ι ό έρος
ι ή ου.
ο ό ι ο ά ρο ης
ό ς
ης πυξί ς ί ι ρ
έ ο
ο ορρά ι ο υ ό ά ρο
ο ό ο. Μπορ ί
πί ης
πι έξ
έ
ιξη
ύθυ ης πυξί ς υπό ορφή ιέ ου ως
ι ή η
πυξί γρ φι ώ .
ίζ
:
θέ
η
ι ως
ό
ύθυ η πυξί
πυξί ς ή
• Graphic - η
ύθυ
• Text -
ό πυξί ς
η ης πυξί ς.
γρά
η ύ η, S γι
ο ή ίχ ου
πυξί ς.
γι
πάρχ ι
η οθό
η οποί
ου υ ο
Δ ΔΡΟΜ Σ
ίχ ι η
N γι ο ορρά, W
ο ό ο ή E γι η
η
ύθυ η ης
Η
ύθυ η ης πυξί ς η ι ό
ου
χάρ η - π
ήη
προς
πά ω η οθό η - πορ ί πί ης
ρυθ ι
ί, . ό η "Λ ι ουργί χάρ η,
ύθυ η πυξί ς" π ρ πά ω.
μ
ς
(POI)
1. Σ η
ο ι ή προ ο ή γι η πηγή
π οήγη ης, π ή
OK/MENU ι πιέξ Settings Map options POI
symbols.
Οι πι ογές POI που έχου
ο χάρ η.
2. Επι έξ ποι ύ
ι ο χάρ η.
• Default -
έχου ορι
Selected.
ρ
ο
φ
ί
ρι
ί
POI θ
ίζο
η
φ
ίζο
φ
ι
ίζο-
ι
POI που
ι ουργί
• Selected -
πι έξ
ο π ρι ροφι ό ου πί TUNE + OK γι άθ POI
που θέ
φ ίζ
ι η οθό η.
• None -
φ
ίζο
ι POI.
Γι
η ί ιη ι ό
ου χάρ η υ
άγ ω η, ο ριθ ός ω πι ογώ POI που πορ ί
φ ί
υ όχρο
η οθό η
ί ι π ριορι έ ος - ά
γ θύ
έ
η ίο, έχ
η υ ό η
ί π ρι ό ρ ς πι ογές POI.
}}
33
ΠΡΟΣΔ ΟΡ ΣΜΌΣ ΠΡΟΟΡ ΣΜΟΎ, ΔΡΟΜΟΛΟΓ Ο
||
μ
1. Σ η
ο ι ή προ ο ή γι η πηγή
π οήγη ης, π ή
OK/MENU ι πιέξ Settings Map options Map
colours.
2. Επι έξ
χάρ η:
ρύθ ι η γι
χρώ
Δ ΔΡΟΜ Σ
•
•
Π οήγη η - ύ ο
ος (POI) ( . 23)
η
ίω
- π
ι φέρο-
Π οήγη η - ι γωγή/ ξ γωγή ποθη υέ ω θέ ω ( . 37)
Ε ώ πορ
π ρου
η ης
ά
θο
ρυθ
ις γι
γη ης.
π
π μ
η
ου
• Automatic - έ
ς ι θη ήρ ς φω ός
ιχ ύ ι
ί ι έρ ή ύχ
ι προρ όζ ι η οθό η υ ό
.
• Day -
χρώ
ιη
οθό ης γί ο ι υ ρι ή
ίθ η ης
ι οξ ί .
• Night -
χρώ
ιη
ίθ η ης
οθό ης προ ρ όζο ι γι η
ύρη υ ή ορ ό η
ου ο ηγού η
ύχ .
π
–
•
•
•
34
μ
π
Σ η
ο ι ή προ ο ή γι η πηγή
π οήγη ης, π ή
OK/MENU ι πιέξ Settings Map options Stored
location on map.
> Ε φ ίζο ι ό ς οι ποθη υ έ ς
θέ ις.
Π οήγη η - πι ογές
( . 34)
2. Μ ρ άρ
ώρ ς:
• ETA ξης
• RTA -
π
Π οήγη η - πι ογές ι
1. Σ η
ο ι ή προ ο ή γι η πηγή
π οήγη ης, π ή
OK/MENU ι πιέξ Settings Guidance options
Time of arrival format.
ρο ής ( . 28)
θο ήγη ης
Π οήγη η - πι ογές χάρ η ( . 32)
η
πι ογή γι
ίχ ι η
η έ
ι ώ
ίχ ι ο υπο ιπό
ξι ίου έχρι η άφιξη.
ιξη
η ώρ άφιο χρό ο
ΠΡΟΣΔ ΟΡ ΣΜΌΣ ΠΡΟΟΡ ΣΜΟΎ, ΔΡΟΜΟΛΟΓ Ο
μ
ω
1. Σ η
ο ι ή προ ο ή γι η πηγή
π οήγη ης, π ή
OK/MENU ι πιέξ Settings Guidance options
Turn-by-turn navigation.
1. Σ η
ο ι ή προ ο ή γι η πηγή
π οήγη ης, π ή
OK/MENU ι πιέξ Settings Guidance options
Street names in voice guidance.
2. Επι έξ
ι θέ
π ρι
φω η ι ή θο ήγη η:
•
Π
•
Π
ά ιη
ί ιο πι γ έ ο - πό
ύθυ η, θώς ι ο ό
ι ρό ω .
ί ιο η πι
ύθυ η.
η
γ έ ο - πό
μ
2. Επι έξ ρύθ ι η γι
πί
οργά ω :
ι
ο ώ
η
7
ι
•
Π
•
Π
ί ιο η πι
γ έ ο-
χύ ι ό ο γι ορι
έ ς
ό
ις ο έ ω .
ο
ί έ
φώ η η ω
οφορί ς:
•
Π ί ιο πι γ έ ο - φω ού ι οι
η
ι ές ι οπές υ οφορί ς
ά
η ι ρο ή.
•
Π ί ιο η πι
η η.
γ έ ο - χωρίς
φώ-
μ
2. Επι έξ ρύθ ι η γι
ήχου ου χάρ η:
η προ
ρ ογή
•
Π ί ιο πι γ έ ο - ο ηχο ύ η
πο υ έ ω , π.χ. ρ ιόφω ο, ιγ ί ό
ο ύ η φω η ι ής θο ήγη ης
φω ί π ηροφορί ς.
•
Π ί ιο η πι
ογή ήχου.
ιξη
1. Σ η
ο ι ή προ ο ή γι η πηγή
π οήγη ης, π ή
OK/MENU ι πιέξ Settings Guidance options
Automatic read out of traffic.
π
1. Σ η
ο ι ή προ ο ή γι η πηγή
π οήγη ης, π ή
OK/MENU ι πιέξ Settings Guidance options
Audio fadeout.
ω
2. Επι έξ ρύθ ι η γι η
π ηροφοριώ ο ι ής υ
7
ιξη
ί ιο πι γ έ ο - ίχ ι ο πόο ιγ ό ο ρο ο όγιο ι η
πό
η έχρι
ί.
μ
π
η έ
μ
Δ ΔΡΟΜ Σ
γ έ ο - χωρίς προ
ρ-
ω
ά η
θο ήγη η, ό
ο υ ο ί η ο
π η ιάζ ι
ι ι
ύρω η ή έξο ο, έ
φω η ι ό ή υ
φέρ ι η πό
η ι
ο ύπο ου πό ου ιγ ού. υ όχρο
φ ίζ
ι έ ς π ο ρής χάρ ης ης ι ύρω ης. ο ή υ φω η ι ής θο ήγηης π
ά
ι ό ο π η ιάζ
η ι ύρω η. Γι
π
ά
έ
ή υ π ή
ύο φορές ο ου πί OK/MENU.
Μπορ ί
ρυθ ί
η έ
η
πί ρύθ ι ης έ
ης ου ηχο υ ή
( ώ ούγ
ι ο φω η ι ό ή υ ).
ο ουος
}}
35
ΠΡΟΣΔ ΟΡ ΣΜΌΣ ΠΡΟΟΡ ΣΜΟΎ, ΔΡΟΜΟΛΟΓ Ο
||
Ω
Σ η ιάρ ι ι ς ή ης
ι η ό η έφω ο που ί ι υ
έ ο ο ύ η
έ ω Bluetooth, η ι ουργί φω η ι ώ
ο ηγιώ
χρη ι οποι ί ι.
1. Σ η
ο ι ή προ ο ή γι η πηγή
π οήγη ης, π ή
OK/MENU ι πιέξ Settings Guidance options
Voice guidance.
2. Επι έξ
γη η:
π
ρύθ ι η γι
η φω η ι ή
θο ή-
•
Π
•
Π ί ιο η πι γ έ ο - χωρίς φω ηι ή θο ήγη η.
ί ιο πι γ έ ο - φω ί ι η πόη ι ο ύπος ου πό ου ιγού.
ω
Μ η φω η ι ή θο ήγη η ί ο ι
ρ ις (3) ο ηγί ς πρι πό άθ η ίο θοήγη ης - ί προ ι οποιη ι ή, ί
έ ως
πρι
ι η υ έχ ι η
υ ί ό
πρέπ ι
πρ γ
οποιή
ο
ιγ ό. Ό
η π ή
φω η ι ή θο ήγη η ί ι
ργοποιη έ η,
ί
ι ό ο ί (1) ο ηγί γι άθ η ίο
θο ήγη ης.
36
Δ ΔΡΟΜ Σ
1. Σ η
ο ι ή προ ο ή γι η πηγή
π οήγη ης, π ή
OK/MENU ι πιέξ Settings Guidance options
Use simple voice guidance.
2. Επι έξ
γη η:
ρύθ ι η γι
η φω η ι ή
θο ή-
•
Π ί ιο πι γ έ ο - ί (1) φω η ι ή
ο ηγί γι άθ η ίο θο ήγη ης.
•
Π ί ιο η πι γ έ ο - χωρίς φω ηι ή θο ήγη η.
μ
1. Σ η
ο ι ή προ ο ή γι η πηγή
π οήγη ης, π ή
OK/MENU ι πιέξ Settings Guidance options
Speed camera warning.
2. Επι έξ
ι ουργί :
•
Π ί ιο πι γ έ ο - προ ι οποίη η
ηχη ι ό ή
ι ύ ο οό
ο
υ ο ί η ο π η ιάζ ι ι ά ρ
φάι ς.
•
Π ί ιο η πι
ποίη η.
γ έ ο - χωρίς προ ι ο-
Ω
ο ί ος π ηροφοριώ που πι ρέπ
ι
φ ίζο ι ο χάρ η ορίζ
ι η ο οθ ί ης ά ο χώρ ς. Γι ις ρέχους π ηροφορί ς, .
www.volvocars.com/navi.
Ω
Ο ο ηγός φέρ ι πά ο
η υθύ η
ηρ ί ο ώ ι ο ηγι ής υ οφορί ς
ι
όρι
χύ η ς που ι χύου .
μ
π
μ
π
1. Σ η
ο ι ή προ ο ή γι η πηγή
π οήγη ης, π ή
OK/MENU ι πιέξ Settings Guidance options
Stored location notification.
2. Επι έξ
θέ ω :
ξύ ω
•
Π ί
ό
θ ί
χρή
•
Π ί ιο η πι
ή .
ποθη υ έ ω
ιο πι γ έ ο - ηχη ι ό ή
ο υ ο ί η ο π η ιάζ ι ι οποπου έχ ι ποθη υ ί πό ο
η.
γ έ ο - χωρίς ηχη ι ό
ΠΡΟΣΔ ΟΡ ΣΜΌΣ ΠΡΟΟΡ ΣΜΟΎ, ΔΡΟΜΟΛΟΓ Ο
μ
POI
ω
π
1. Σ η
ο ι ή προ ο ή γι η πηγή
π οήγη ης, π ή
OK/MENU ι πιέξ Settings Guidance options
Travel POI notification.
2. Επι έξ
ι ουργί :
•
Π ί ιο πι γ έ ο - ηχη ι ό ή
ό
ο υ ο ί η ο π η ιάζ ι
POI
που υ π ρι
ά
ι
ξι ιω ι ό
ο ηγό ( . 18).
•
Π ί ιο η πι
ή .
μ
μ ω
π
Ει
ι
ω
/
ω
γωγ / ι ξ γωγ ποθη
ρο ώ
ι οποθ ιώ .
ω
υ
Ω
ω
Γι
ι άγ
η ί POI, η ορφή ω
ρχ ίω πρέπ ι
ί ι .gpx.
•
•
•
•
Ο ύπος ρχ ίω γι
ρχ ί POI ι
ο ρόπος
ο οποίο
ά ο ι
(download) πό ο ι ί υο θορίζ ι πό ο
ί οιχο
υ
ή/
ι ο έ . υ ό η ί ιό ι
υπάρχ ι υποποιη έ η ι ι
ί γι η
ήψη ρχ ίω POI πό ο ι ί υο ι γι ο όγο υ ό
υ ό ο γχ ιρί ιο
όχου
π ρ ίθ
ι ριίς ο ηγί ς ή -προς- ή .
•
Εά έχ
έ
Volvo.
π
ι ουργί :
Π ί ιο πι γ έ ο - ηχη ι ό ή
ό
ο υ ο ί η ο π η ιάζ ι
ιω ι ό ο ηγό ( . 18).
Π ί ιο η πι
ή .
Γι
προ θέ
ρχ ί POI η
ά η
ο έ ω χ ρ ώ , χρ ιάζο
ορι έ ς γ ώ ις υπο ογι ώ !
1. Συ έ
ο USB memory stick ο ποθη υ ι ό χώρο ης πι ή ους ο ό ς.
1. Σ η
ο ι ή προ ο ή γι η πηγή
π οήγη ης, π ή
OK/MENU ι πιέξ Settings Guidance options
Guided tour notification.
2. Επι έξ
•
γ έ ο - χωρίς ηχη ι ό
ω
ξι-
γ έ ο - χωρίς ηχη ι ό
π
Π οήγη η - π ηροφορί ς ο ι ής υ
φορί ς ( . 40)
2. Σ η
ο ι ή προ ο ή γι η πηγή
π οήγη ης, π ή
OK/MENU ι πιέξ Settings Import/export stored
locations.
3. Επι έξ
χθ ί.
ι θέ
ι
χθ ί ή
Δ ΔΡΟΜ Σ
ξ -
ρω ή ις - π υθυ θ ί
ξου ιο ο η έ ο ι ο έ
ι
ης
π
•
Π οήγη η - προ
( . 18)
•
•
•
Π οήγη η - ρο ο όγιο ( . 24)
Π οήγη η - ι
ιορι
ός προορι
ού
ρο ή ( . 25)
Π οήγη η - ύ ο
ος (POI) ( . 23)
η
ίω
ι φέρο-
ο-
37
ΠΛΗΡΟΦΟΡ ΕΣ ΟΔ
Σ
ΛΟΦΟΡ
Σ
ΠΛΗΡΟΦΟΡ ΕΣ ΟΔ
Σ
ΛΟΦΟΡ Σ
-π
Το ύ η π ο γη ης
ά ι υ χώς
π ηροφορ ς ο ι ς υ οφορ ς που
ο
ι πό ο Κ ά ι η υ ά ω ο ι ς
υ οφορ ς (TMC) ο οπο ο χρη ι οποι
ι
γι υ
ι ς
υθυ
ρι ς ο ηγ ς. Ό
υ
ου
ά ις που πορ
πηρ ά ου ο ξ ι (π.χ. υχ
,ο ι ά
ργ ), φ ζ
ι χ ι
ιξη η
οθό η, ι ό
χ ι ορι
προορι ός, η
ι ρο υπο ογ ζ
ι
ου. Ο π υποογι ός ι ρο ς πορ
πρ γ
οποιηθ
υ ό
χρ ιάζ
ι πι ω η, .
ρο ο όγη η ό
ζη ηθ
( . 28).
ο TMC ί ι έ
υποποιη έ ο ύ η
ω ιοποίη ης γι π ηροφορί ς ο ι ής υ οφορί ς. Ο έ ης
ζη ά υ ό
η ω ή
υχ ό η .
π ηροφοριώ :
•
•
Ο
ΝΟ - οι π ηροφορί ς φω ού
ι η θέ η φ ίζ
ι ο χάρ η.
Ρ ΝΟ φ ίζ
ι
ο ι ής υ
Ω
ο TMC
ί ι ι θέ ι ο
ό ς ις
π ριοχές/χώρ ς. Η π ριοχή ά υψης ου
υ ή
ος ρί
ι ό ι υπό
υή ι ορι έ ς φορές πορ ί
χρ ιάζ
ι η έρω η.
Οι π ηροφορί ς ο ι ής υ οφορί ς π ρουιάζο ι ι φορ ι ά ά ογ
ο προοριός έχ ι προ ιορι
ί ή όχι.
40
υ ό ο ύ ο ο η οθό η
πο
ίέ
ιξη ό ι υπάρχου ι θέ ι ς π ηροφορί ς
ο ι ής υ οφορί ς
ός
ης ρέχου ς π ριοχής
ήψης. ο χρώ
ου υ όου ίχ ι η η
ί ω
υπάρχ ι
ο χάρ η.
ι
φώ η η, η θέ η
υ ό ο ύ ο ο πι η ί ι
ο η ίο
υ οφορι ό
πρό η , γι π ρι ό ρ ς
π ηροφορί ς, . ό η
Π ηροφορί ς ο ι ής υ οφορί ς θορι έ ο
προορι ό > Π ηροφορί ς
οφορί ς ο χάρ η.
1. Σ η
ο ι ή προ ο ή γι η πηγή
π οήγη ης, π ή
OK/MENU ι πιέξ Traffic information.
2. Επι έξ
ο π ί ιο γι
οι π ηροφορί ς ο ι ής υ
πο πι έξ
ο π ί ιο γι
ποίη η.
ω
μ
π
ργοποιηθού
οφορί ς ή
π ργο-
μ
Η ι ουργί
ς πι ρέπ ι
φ
υ οφορι ά προ ή
χωρίς
γ ί προορι ός.
Ω
Οι π ηροφορί ς ο ι ής υ οφορί ς
ί ι ι θέ ι ς
ό ς ις π ριοχές/
χώρ ς.
Οι π ριοχές ις οποί ς γί
ι
ά ο η
π ηροφοριώ ο ι ής υ οφορί ς π
ίο ι ι ρ ώς.
π
/ π
π
οίγ ι η
ι ουργί
ύ ι ης
ο χάρ η.
ίζ
έχ ι πι-
ΠΛΗΡΟΦΟΡ ΕΣ ΟΔ
ζη ή
υ οφορι ά προ ή
η ι ουργί ύ ι ης, . π ριγρ φή
π ρ ά ω η
ό η Π ηροφορί ς
ο ι ής υ οφορί ς θορι έ ο
προορι ό > Π ηροφορί ς ο ι ής υ οφορί ς ο χάρ η.
1. Σ η
ο ι ή προ ο ή γι η πηγή
π οήγη ης, π ή
OK/MENU ι πιέξ Traffic information Traffic on
map.
> Ε φ ίζ
ι ι ί
ό
η ύο ι ής υ οφορί ς η π ριοχή
ήψης.
2. Επι έξ
ι θέ
φ ίζ
ι, .
π ριγρ φή π ρ ά ω η
ό η Π ηροφορί ς ο ι ής υ οφορί ς θορι έ ο προορι ό > Ό η η υ οφορί .
μ
Η
ι ουργί
ό
έχ
π
μ
-μ
ίχ ι υ οφορι ά προ ήι άγ ι ο προορι ό.
ΛΟΦΟΡ Σ
2. Επι έξ έ
υ οφορι ό πρό η
( ρό ος/ο ός) ι πι
ιώ
ο
OK/MENU.
>
υ οφορι ά προ ή
π ρ ίθ
ι
ί
,
η πιο ο ρή ι οπή υ οφορί ς η ορυφή ης
ί
ς, π.χ. π ήρης ι η οποίη η οχηά ω
ι ωρί .
1. Σ η
ο ι ή προ ο ή γι η πηγή
π οήγη ης, π ή
OK/MENU ι πιέξ Traffic information Traffic on
map.
2.
Σ
π
–
μ
Σ η
ο ι ή προ ο ή γι η πηγή
π οήγη ης, π ή
OK/MENU ι πιέξ Traffic information Listen to
traffic on route.
>
ρέχο
η ύ
ο ι ής υ οφορί ς
ά ή ος ου ρο ο ογίου
φω ού ι.
3. Επι έξ έ
υ οφορι ό πρό η
ι
πι
ιώ
ο OK/MENU.
> Ε φ ίζο ι πρό θ ς π ηροφορί ς
χ ι ά
ο υ οφορι ό πρό η ,
θώς ι η θέ η ο χάρ η. Η ι ό
ου χάρ η ί ι
ρ ρι έ η γύρω
πό η θέ η ου υ οφορι ού προή
ος.
1. Σ η
ο ι ή προ ο ή γι η πηγή
π οήγη ης, π ή
OK/MENU ι πιέξ Traffic information All traffic.
> Ε φ
ίζ
ι ι ί
ό
η ύο ι ής υ οφορί ς η π ριοχή
ήψης. Οι π ηροφορί ς ο ι ής υ οφορί ς ο
οποιού ι πρώ
ύ φω
η χώρ (
υ ορι ές
π ριοχές), ι έπ ι
ά ριθ ό ι
ό ο ο ού.
υ
οφορι
ό πρό
η
ο χάρ η.
}}
41
ΠΛΗΡΟΦΟΡ ΕΣ ΟΔ
Σ
ΛΟΦΟΡ Σ
||
1. Σ η
ο ι ή προ ο ή γι η πηγή
π οήγη ης, π ή
OK/MENU ι πιέξ Traffic information Traffic on
map.
2. Μ
ι ηθ ί
οποθ ηθ
φορι ό πρό
π ι ού ι
>
ά ιέ
ύ ο ο.
ύ ι η ο χάρ η έχρι
ο
υρό η
ο υ οη / ύ ο ο γι ο οποίο
π ο ρ ίς π ηροφορί ς.
ί ρι ο π ί ιο γύρω πό ο
ί
3. Επι
ιώ
OK/MENU
> Ε φ ίζο
ρί ς, π.χ.
•
•
•
•
•
ό ο
η
πι ογή π
ι οι ι θέ ι
ώ
ς ο
μ
ς π ηροφο-
ο ού/ ριθ ός
Χώρ
ί ος ου προ
έ
ή
η ου προ
ιάρ ι
ου προ
ος
ή
ος
ή
ος.
υπάρχου ρ ά υ οφορι ά
προ ή
έ
ο π ί ιο ου
υρο ή
ος, ό
φ ίζ
ι
πρώ ο υ ό που ρί
ι πιο ο ά
ο έ ρο ου
υρο ή
ος.
Σχή
όπως "2/5" ο πά ω έρος
ης οθό ης πορ ί
η ί ου ό ι οι
π ηροφορί ς που φ ίζο ι ί ι ο
2ο πό
5 υ ο ι ά η ύ
ο
υρό η - πορ ί
π ριηγηθ ί
υπό οιπ η ύ
π ώ ς π ι η έ
ο ου πί OK/MENU.
42
μ
1. Σ η
ο ι ή προ ο ή γι η πηγή
π οήγη ης, π ή
OK/MENU ι πιέξ Traffic information Traffic on
map.
>
υ οφορι ά προ ή
ά
ης
φά ι ης ( ύο η προηγού η
ι ό ) ίχ ου ό ι οι π ηροφορί ς
πηρ άζου ο ρέχο ρο ο όγιο.
ΠΛΗΡΟΦΟΡ ΕΣ ΟΔ
2. Επι έξ έ
υ οφορι ό πρό η
ι
πι
ιώ
ο OK/MENU.
> Ε φ ίζο ι πρό θ ς π ηροφορί ς
χ ι ά
ο υ οφορι ό πρό η ,
θώς ι η θέ η ο χάρ η. Η ι ό
ου χάρ η ί ι
ρ ρι έ η γύρω
πό η θέ η ου υ οφορι ού προή
ος.
•
ο ή ος ης πι ή
ης
ιπρο ωπ ύ ι η έ
η ( πό
η) ου υ οφορι ού προ ή
ος.
•
Η
ύθυ η ο ήγη ης πι η ί
πό ο έρ ι
ου ρό ου που ί
ρι έ ο.
υ
υ
οφορι
ό πρό
η
μ
Ορι έ
υ οφορι ά προ ή
υ έο ι ό ο
ι
ο ω έ η θέ η,
ά
πορ ί
φορού
ι
έ
γ ύ ρο
ή
ης ι ρο ής.
Ε ός
ου υ
πό
πό ό
ό πρό
π
ο χάρ η.
π
οφορι
πό ο ύ ο ο που ίχ ι η θέ η
οφορι ού προ ή
ος, η ρέχου
η πι η ί
ι πί ης
ι
ιρά
ι ους
υρούς "xxxxx".
η
η έ
ι
ι
Σ
•
Π οήγη η - προ
( . 18)
•
Π οήγη η - ρο ο όγιο ( . 24)
ιορι
ΛΟΦΟΡ Σ
ός προορι
ού
ρ-
ή ου.
π
Η ί
χάρ η θορίζ ι πό ς π ηροφορί ς ο ι ής υ οφορί ς πορού
π ι ο ίζο ι. Ό ο γ ύ ρη ί ι η π ριοχή ου
χάρ η που φ ίζ
ι η οθό η, ό ο
π ρι ό ρ ς ι οπές υ οφορί ς πορού
φ ι ού .
π
•
Π οήγη η - Π ηροφορί ς ο ι ής υ
φορί ς
πρ γ
ι ό χρό ο (RTTI),
( . 44)
•
Π οήγη η - πι ογές
ο-
θο ήγη ης ( . 34)
43
ΠΛΗΡΟΦΟΡ ΕΣ ΟΔ
(RTTI)1, 2
Σ
π
ΛΟΦΟΡ Σ
μ
Σ
υ ο η ο
υ
ό η
ύ
ης
ο ι
υο, πορ
ά
π ηροφορ ς ο ι ς υ οφορ ς
πρ γ ι ό χρό ο
ω ι ι ύου
ο RTTI.
ι ουργί ης υπηρ ί ς.
χ ί πο έ ο ι ό ο ό
RTTI ί ι
ργοποιη έ η.
η
ώ υ
οιι ουργί
Ε φ ίζο ι οι ρέχου ς υ οφορι ές
υ θή ς γι υ ο ι η ο ρό ους,
ρι ούς
ρό ους ι υπ ρ
ι ούς ρό ους, θώς
ι υγ ρι έ ς προ
ι ές ι ρο ές.
Ο ριθ ός ω π ηροφοριώ ο ι ής υ οφορί ς που φ ίζο ι ο χάρ η ξ ρ ά ι
πό η πό
η πό ο υ ο ί η ο ι
φ ίζο ι ό ο
ός 120 km π ρίπου πό
η θέ η ου υ ο ι ή ου.
Οι π ηροφορί ς ο ι ής υ οφορί ς γι προή
ι η ροή ης υ οφορί ς
άο ι ι ρ ώς πό φ ρ ογές γι ι η ά
η έφω , η ο ι ούς φορ ίς ι
ο έ
GPS πό οχή
.Ό
έ
υ ο ί η ο ζη ήι π ηροφορί ς γι η ροή ο ι ής υ οφορί ς, π ρέχο ι ώ υ
οιχ ί γι η ροή
ο ι ής υ οφορί ς ο η ίο που ρί
ι
ο υ ο ί η ο, γ γο ός που υ ά
ι η
1
2
44
χύ ι
ορι έ ς γορές.
Real Time Traffic Information
ο ί ο ι
ύ ο
ο χάρ η φ ίζο ι ως υ ήθως ι η ροή ης ο ι ής
υ οφορί ς ίχ ι πό ο γρήγορ ι ξάγ
ι
η υ οφορί
έ
ρό ο
χέ η
ο
όριο χύ η ς ου ρό ου. Η ροή ο ι ής
υ οφορί ς φ ίζ
ι ο χάρ η
άθ
π υρά ου ρό ου
ί χρω
ι ή
γρ
ή γι άθ
ύθυ η ί η ης:
•
•
•
Πρά ι η - ο
Πορ ο
ργά.
ή υ
ί-η υ
οφορί .
οφορί
ό ι η - υ φόρη η/ υ
φόρη η/ ύχη .
ι ξάγ
οφορι
ι
ή υ -
π
/ π
π
1. Σ η
ο ι ή προ ο ή γι η πηγή
π οήγη ης, π ή
OK/MENU ι πιέξ Settings Use Real Time Traffic
Information.
2. Επι έξ
ο π ί ιο γι
ργοποιηθού
οι π ηροφορί ς ο ι ής υ οφορί ς
πρ γ
ι ό χρό ο ή πο πι έξ
ο π ίιο γι
π ργοποιηθού .
Ω
Οι π ηροφορί ς ο ι ής υ οφορί ς
ί ι ι θέ ι ς
ό ς ις π ριοχές/
χώρ ς.
Οι π ριοχές που
ύπ ο ι γι π ηροφορί ς ο ι ής υ οφορί ς π
ί ο ι
ι ρ ώς.
•
•
•
•
π
Π οήγη η - π ηροφορί ς ο ι ής υ
φορί ς ( . 40)
Π οήγη η - πι ογές ι
ο-
ρο ής ( . 28)
Π οήγη η - πι ογές χάρ η ( . 32)
Π οήγη η - πι ογές
θο ήγη ης ( . 34)
ΠΛΗΡΟΦΟΡ ΕΣ ΧΆΡ Η
Σ Σ
Μ
ΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡ ΕΣ ΧΆΡ Η
Σ Σ
Μ
ΟΣ
μ
–
Η Volvo π ρ χ ι
ριθ ό χ ρ ώ που
ύπ ου ι φορ ι ά ρη ου ό ου.
Έ ς χάρ ης πο
ι πό χ ρ ογρ φι ό
υ ι ό ι υ ι ό ο ι ώ ι ύω
χ ι ς
π ηροφορ ς.
Σ η ιάρ ι ης η ρω ης, οι
ς π ηροφορ ς
ι άζο
ι ο ύ η π ο γη ης ι οι π ι ς π ρωχη
ς π ηροφορ ς ι γράφο
ι.
μ
Σ η
ο ι ή προ ο ή γι η πηγή
π οήγη ης, π ή
OK/MENU ι πιέξ Settings System information.
> Ε φ ίζ
ιέ
πό π
πό η
ρέχου
ά
η ο ύ η
π οήγη ης, π.χ. ρέχω
ό ης
π ηροφοριώ ο ι ής υ οφορί ς ι
ι ουργι ά
ο έ χάρ η, θώς
ι η έ ο η ου χάρ η.
-π
Οι χάρ ς
ροφορί ς
μ
ρ ίζο ι
ι η ρώ ο
προηγ έ ς π ηι υ χώς.
ροποποιή
η π ριοχή ου χάρ η - π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο ι ο έ
ης Volvo γι π ηροφορί ς πώς
προχωρή.
μ
Ω
χ ρ ογρ φι ό υ ι ό
π ρέχ ι
ά υψη 100%
ό ς ις π ριοχές/χώρ ς.
Η π ριοχή ά υψης ου υ ή
ος ρίι ό ι υπό
υή ι ορι ές φορές πορ ί
χρ ιάζ
ι η έρω η.
Επι
φθ ί
η ι ο
ί
support.volvocars.com γι π ηροφορί ς χ ι ά
χάρ ς ι ά
ς π ηροφορί ς που
φορού
ο Sensus Navigation.
ο ύ
φέρ ι
1
2
46
. π ηροφορί ς η ι ο
ί support.volvocars.com.
ο USB stick πρέπ ι
έχ ι ου άχι ο 20 GB
ύθ ρου χώρου.
η π οήγη ης ου υ ο ι ή ου ι ά ογ
η γορά.
χρ ι
ί
ω
ω
Η ήψη (download) ου η ρω έ ου χ ρ ογρ φι ού υ ι ού πρ γ
οποι ί ι πό ο ι ί υο1
USB memory stick2. Η
φορά
ης η έρω ης που έχ ι ηφθ ί ο ύ η
π οήγη ης ου υ ο ι ή ου πρ γ
οποι ί ι
ό
έ ω ης ύ
ης USB ου υ ο ι ήου, που ρί
ι ο πί ω ποθη υ ι ό
χώρο ης πι ή ους ο ό ς.
Ω
Πρι ρχί ι η η έρω η ου χ ρ ογρ φι ού υ ι ού ου υ ο ι ή ου:
•
Πρώ
ι ά
ις π ηροφορί ς ι
ις ο ηγί ς πό ο ι ί υο γι η
ήψη (download) ι η
η έρω η
ου χ ρ ογρ φι ού υ ι ού.
έχ
πορί ς γι η
η έρω η - π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο ι ο έ
ης Volvo ή πι
φθ ί
η ι ο
ί
www.volvocars.com/navi.
ΠΛΗΡΟΦΟΡ ΕΣ ΧΆΡ Η
μ ω
ο ουθή
ις ο
η ρωθ ί ο ύ
ο ρόπο φ ίζ
ί ς η έρω ης
πο έ ι
ά προ
ηγί ς η οθό η γι
η π οήγη ης υ ό
ι η πρόο ος ης ι ι θώς ι ο χρό ος που
έγγι η.
Ω
Ορι
έ ς πό ις ι ουργί ς ου υ ήος η έρω ης ι ψυχ γωγί ς ί ι
π ργοποιη έ ς ό ο ι ρ ί η η έρω η.
1. Θέ
ο
ι η ήρ
μ ω
π
π
η η έρω η
έχ ι ο ο ηρωθ ί ό
ο
ι η ήρ ς ή ι, ό η ι ι
ί υ χίζ ι πό ο η ίο που
ά η
η πό η
φορά που ι η ήρ ς θ
θ ί
ι ουργί ,
η προ πόθ η ό ι ο USB memory stick
π ρ έ ι υ
έ ο.
ο USB memory
stick
ί ι υ
έ ο - θέ
ο ι ηήρ
ι ουργί
ι η υ έχ ι υ έ
ο USB memory stick.
Σ η οθό η φ ίζ
update finished ό
ρωθ ί.
ι ουργί .
2. Συ έ
ο USB stick που π ριέχ ι η
η έρω η η θύρ USB ου υ ο ι ήου ι ο ουθή
ις ο ηγί ς η
οθό η.
> Σ η οθό η φ ίζ
ιηέ
ιξη Map
update finished. Ό ς οι ι ουργί ς
ου υ ή
ος π οήγη ης πορού
χρη ι οποιηθού ξ ά.
ιηέ
ιξη Map
η η έρω η ο ο
η-
π
•
Π οήγη η - ά ι χρή ης
ι ιώ
( . 52)
•
•
Π οήγη η -
ίχ υ η
ιπ υ
ώ ( . 51)
ι ά
- π
π
Σ Σ
Μ
ΟΣ
μ
Επι
όπη η ω πιθ ώ πι ογώ
ι ρυθω
ού ου υ
ος π ο γηης.
Ε φ ίζο ι ρί πό
πίπ
ης ο ής
ού. Ε έχ
ι
υπάρχου π ρι ό ρ
υπο ού,
οποί
υ ή η π ρίπ ω η
π ριγράφο ι η χ ι ή ό η .
–
οίξ
ο ύ η
ου
ού π ώ ς
ο OK/MENU η
ο ι ή προ ο ή γι
η πηγή π οήγη ης.
Repeat voice guidance
( . 34)
Set destination
( . 18)
Home
( . 18)
Sensus Navigation ( . 7)
Ω
Σ ορι έ ς π ριπ ώ ις,
η
η έρω η ου χ ρ ογρ φι ού υ ι ού πορ ί
πί ης
προ
θού έ ς ι ουργί ς, οι
οποί ς
π ριγράφο ι
υ ό ο
γχ ιρί ιο.
}}
47
ΠΛΗΡΟΦΟΡ ΕΣ ΧΆΡ Η
||
Σ Σ
Address
Μ
ΟΣ
( . 18)
Stored location
( . 18)
Postcode
Country:
Set single destination
Country:
City:
Edit
Postcode
Street:
Delete
Street:
Number:
Delete all
Number:
Junction:
Previous destination
Set single destination
Set single destination
Add as waypoint
By name
By category
Near the car
Save
Save
( . 18)
Latitude and longitude
Delete
Delete all
Internet search
Set single destination
Information
Information
Save
Junction:
Add as waypoint
Add as waypoint
Information
Point of interest (POI)
( . 18)
( . 18)
Set single destination
Add as waypoint
Information
Near the destination
Save
Select point on map
Set single destination
Add as waypoint
Save
48
( . 18)
Format:
Along the route
Around point on map
( . 18)
( . 18)
ΠΛΗΡΟΦΟΡ ΕΣ ΧΆΡ Η
Travel guide
( . 18)
Route overview
( . 25)
Route options
Start guidance
Next
Route type
Details
Previous
Reroute on request
Photos
Zoom in
Route proposals
Play audio
Zoom out
Use carpool lane
Pause audio
Itinerary
Itinerary
( . 24)
Start guidance
Add another waypoint
Clear itinerary
Route
Map of remaining route
( . 25)
Record route
( . 25)
Avoid tunnels
( . 40)
Traffic on map
Avoid
( . 25)
Reroute
Cancel guidance
( . 28)
Avoid motorways
Avoid toll roads
All traffic
ΟΣ
Avoid area
Stop recording
( . 40)
Μ
Use express lane
ή
Traffic information
Σ Σ
Avoid ferries
Avoid car trains
Avoid vignette
obligation
( . 24)
ή
Longer
Resume guidance
Shorter
Settings
Delete
Alternative routes to destination
( . 25)
Detailed route information
( . 25)
}}
49
ΠΛΗΡΟΦΟΡ ΕΣ ΧΆΡ Η
||
Σ Σ
Map options
Μ
ΟΣ
Guidance options
( . 32)
( . 34)
Show full-screen map
Time of arrival format
Map type
Street names in voice
guidance
Motorway information
Turn-by-turn navigation
Position information
Automatic read out of
traffic
Compass
POI symbols
Audio fadeout
Map colours
Voice guidance
Stored location on map
Use simple voice
guidance
Speed camera warning
Stored location
notification
Travel POI notification
Guided tour notification
System information
( . 46)
FAV key options
γ πηέ A
Import/export stored locations
A
50
.
ό η
γ πη έ
ο γχ ιρί ιο
( . 37)
όχου.
•
•
π
Π οήγη η - χ ιρι
ός ( . 11)
Sensus Navigation ( . 7)
ΠΛΗΡΟΦΟΡ ΕΣ ΧΆΡ Η
-
π
μ
ο ύ η π οήγη ης φ ίζ ι η θέ η ου
υ ο ι ή ου
ρί ι 20 έ ρω π ρίπου.
πάρχ ι γ ύ ρη πιθ ό η
φά
ος
ό
ο ηγ ί
ρό ους που ί ι π ρά ηοι
άποιο ά ο ρό ο,
ι ο ι ίς
ρό ους,
ρό ους
πο ά πίπ
ι
ά πό ο ήγη η γι
γά η πό
η
χωρίς ι ρι ές ροφές.
Οι υψη
γ ς, οι
υπόγ ι
πί ης
που η
ης θέ
οί ορ ι οί όγ οι,
ίρι , οι ήρ γοι
ογέφυρ ς, οι υπέργ ι ς/
ς ι ά ις π ζώ . π. πηρ άζου
ρ η ι ά η ήψη ου ή
ος GPS,
ί ι ό ι η ρί ι
ο υπο ογι ό
ης ου υ ο ι ή ου πορ ί
ιωθ ί.
μ
/
π
μ
π
μ
ά ο υπο ογι ό ου π ριγρά
ος ι ς
ι ρο ής,
ά ο ι υπόψη ό ς οι π ράροι όπως η πό
η, ο π ά ος ου ρόου, ο ύπος ου ρό ου, ο ριθ ός ξιώ ή
ρι
ρώ
ροφώ , οι υ ι οί ό οι . π.
γι
προ ύψ ι η
ύ ρη θ ωρη ι ή ι ρο ή. Μπορ ί
ί ι φι ή ι πιο πο -
μ
ι ή πι ογή ι ρο ής, ά ι ης
π ιρί ς ι ης γ ώ ης ης π ριοχής.
Π ρ ά ω ο ουθού π ρ
γ
π ριπ ώ ω που πορού
ρ η υ ού ως
υ
ι ουργ
ου υ
ος π ο γη ης.
π
,
μ
μ
μ π
μ
μ
μ
π
μ
ω
Γι
χ ι ούς όγους, ο ύ η
πορ ί
χρη ι οποι ί ό ο
ρι ούς ρό ους ό
υπο ογίζ ι ο π ρίγρ
ι ς ι ρο ής που
ί
ι
γά η πό
η.
πι έξ
ποφ ύγο ι οι ο οί
ιόι οι υ ο ι η ό ρο οι, ό
ποφ ύγοι γι ό ο ο υ ό
γ ύ ρη ι ρο ή
ι χρη ι οποιού ι ό ο
υπάρχ ι
ά η ύ ογη
ι ή.
ι
μ
μ
η
ό
ή
υ
π
π
μπ
υπάρχ ι η
ρι ή ροφο ο ί προς
ρ ί GPS, πορ ί
χρ ι
ού π ρι ρ πό 5 π ά γι
ηφθού ω ά
GPS ι
υπο ογι
ί η θέ η ου
ο ι ή ου.
Μ
ΟΣ
μπ
Ε ός πό ο ι θη ήρ GPS, ο ι θη ήρ ς
χύ η ς ου υ ο ι ή ου ι έ ς γυρο οπι ός ι θη ήρ ς υ ά ου ώ
υποογι
ί η ρέχου θέ η ι η
ύθυ η
ί η ης ου υ ο ι ή ου. Μ ά η οποθέη η ου φ ρι ού ροχού ή η
γή
ξύ θ ρι ώ
ι χ ι ρι ώ
ι ώ , ο
ύ η χρ ιάζ
ι
" άθ ι" ις ι
ά ις
ω έω ροχώ .
Γι η έ ι η ι ουργί ου υ ή
ος,
υ ι ά ι
ρίψ
ο ι ό ι πό έρ
έρ
ρι ές φορές ώ ο ηγ ί , ό
ρίά η ο η ίο.
μ
ο υ ο ί η ο
φ ρθ ί, γι π ρά ιγ
πορθ ίο ή ρέ ο, ή
ρόπο που πο ίζ ι η ήψη ου ή
ος GPS, πορ ί
χρ ι
ού έως 5 π ά έχρι η θέ η ου
υ ο ι ή ου
υπο ογι
ί ω ά.
μ
μ
Σ Σ
π
Π ράγο
ς όπως η ι
υή ου ο ι
ι γωγή έω
ο ι
ρί ς . π. η ί ου ό
ου χάρ η
ί ι πά
μ
ρ ής πέ
η ι
ού ι ύου, η υ χής
ώ ο ι ής υ οφοιη ά η
ο έ ω
ο π ήρης.
Οι π ηροφορί ς που ποθη ύο ι ους
χάρ ς ξ ί ο ι ι ρ ώς ι η ρώ οι. Γι
ά
(download)
πιο
πρό φ
ο έ χάρ η, . Ε η έρω η
ω χ ρ ώ ( . 46). Επι
φθ ί
πί ης η
ι ο
ί support.volvocars.com γι π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς χ ι ά
ους χάρς, . π.
}}
51
ΠΛΗΡΟΦΟΡ ΕΣ ΧΆΡ Η
||
μ
Σ Σ
Μ
ΟΣ
μ
π
μ
Δ υπάρχου
π ο ρ ίς π ηροφορί ς
χάρ η
ορι έ ς π ριοχές. ο ύ η
υ ή η π ρίπ ω η
άζ ι ο πο ο ό
θυ ης.
μ
μ
π
μπ
ο ύ η
πορ ί
χρ ι
ί ρι ά
ρό π γι
οπί ι η θέ η ι η
ί η η ου υ ο ι ή ου πρι ξ ι ή
.
π ργοποιή
ο
ι η ήρ . Θέ
ο
ουργί ,
άπ ρ
ίγο πρι ρχί
π
π
μ
γέ-
υ -
ύ η
ι ή
ο
ι η ήρ ξ ά
ιί
η έ οι γι
ο ηγ ί .
ω
μ
ω
ω
μμ μ
μ
μ π
π
π
π
μμ
ω
π
ωπ
π
π
ω
μ
;
Προ ιορί
ο προορι ό π υθ ί ς ο
χάρ η χρη ι οποιώ ς ο
υρό η . ο
ύ η
ς θο ηγ ί υ ό
ως ο
ι ό προορι ό ό η ι
ο ηγ ί
ίπ
ιά
ους προορι ούς.
52
μ
ωμ
π
Οι π ηροφορί ς που ποθη ύο ι ους
χάρ ς ξ ί ο ι ι ρ ώς ι η ρώ οι. Γι
ά
(download)
πιο
πρό φ
ο έ χάρ η, . Ε η έρω η
ω χ ρ ώ ( . 46). Επι
φθ ί
πί ης η
ι ο
ί support.volvocars.com γι π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς χ ι ά
ους χάρς, . π.
μπ
ω
μ π
π
;
ζη ή
ο ύ η
ου
ού ο
Settings System information γι
ί
π ηροφορί ς χ ι ά
η έ ο η ι η
γ ωγρ φι ή π ριοχή ά υψης, . ( . 46).
π
•
Π οήγη η - Π ηροφορί ς χάρ η
υ ή
ος ( . 46)
•
•
Π οήγη η - ι
ι
ρο ή ( . 25)
Π οήγη η - πι ογές ι
ρο ής ( . 28)
μ
-
Το π ρ ά ω
ης Volvo
ο
μ
μ
ο υ ι ά η ύ
υ
.
η
μ
π
Austria
© Bundesamt für Eich- und
Vermessungswesen.
Contains content of Stadt Wien –
data.wien.gv.at, licensed in accordance with
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Contains content of Statdt Linz –
data.linz.gv.at, licensed in accordance with
http://creativecommons.org/licenses /by/3.0/
legalcode .
Contains content of LINZ AG – data.linz.gv.at,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Belgium
Realized by means of Brussels UrbIS®© –
Distribution & Copyright CIRB, available at
http://www.cirb.irisnet.be/catalogue-deservices/urbis/telechargement .
Includes content made available by AGIV.
ΠΛΗΡΟΦΟΡ ΕΣ ΧΆΡ Η
Croatia
© EuroGeographics.
Cyprus
© EuroGeographics.
Estonia
© EuroGeographics.
Finland
Contains data from the National Land Survey of
Finland Topographic Database 06/2012.
(Terms of Use available at http://
www.maanmittauslaitos.fi/en/
NLS_open_data_licence_version1_20120501).
Contains content of “LGL, www.lgl-bw.de”,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Contains Content of “Stadt Köln – offenedatenkoeln.de”, licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Great Britain
Contains Ordnance Survey data © Crown
copyright and database right 2010.
Contains Royal Mail data © Royal Mail
copyright and database right 2010.
Contains data that is made available by Itella in
accordance with the terms available at: http://
www.itella.fi/liitteet/palvelutjatuotteet/
yhteystietopalvelut/uusi_postal_
code_services_service_description_and_terms_
of-user.pdf. Retrieved by HERE 09/2013”.
Greece
Copyright Geomatics Ltd.
France
Source: © IGN France 2009 – BD TOPO ®.
©The Chief Pleas of Sark
Germany
Die Grundlagendaten wurden mit
Genehmigung der zuständigen Behörden
entnommen.
Hungary
Copyright © 2003; Top-Map Ltd.
Contains content of „Bayrische
Vermessungsverwaltung –
www.geodaten.bayern.de“, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
Guernsey
©The States of Guernsey
©Teh States of Alderney
©The Royal Court of Guernsey
Ireland
Contains data made available by the Dublin City
Council Multi Story Car Parking Space
Availability as of 2013-11-02, licensed in
accordance with http://psi.gov.ie/files/2010/03/
PSI-Licence.pdf .
Σ Σ
Μ
ΟΣ
Italy
La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando
quale riferimento anche cartografia numerica ed
al tratto prodotta e fornita dalla Regione
Toscana.
Contains data from Trasporto Passeggeri
Emilia-Romagna- S.p.A.
Includes content of Comune di Bolgona
licensed under http://creativecommons.org/
lice3nses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee July 1, 2013.
Includes content of Comune di Cesena
licensed under http://creativecommons.org/
lice3nses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee July 1, 2013.
Includes contents of Ministero della Salute, and
Regione Sicilia, licensed under http://
www.formez.it/iodl/ and updated by licensee
September 1, 2013.
Includes contents of Provincia di Enna,
Comune di Torino, Comune di Pisa, Comune di
Trapani, Comune di Vicenza, Regione
Lombardia, Regione Umbria, licensed under
http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/ and updated by
licensee September 1, 2013.
Includes content of GeoforUs, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
Includes content of Comune di Milano, licensed
under http://creativecommons.org/
}}
53
ΠΛΗΡΟΦΟΡ ΕΣ ΧΆΡ Η
||
Σ Σ
Μ
ΟΣ
licenses/by/2.5/it/legalcode and updated by
licensee November 1, 2013.
Poland
© EuroGeographics.
Includes content of the “Comunità Montana
della Carnia”, licensed under http://
www.dati.gov.it/iodl/2.0/ and updated by
licensee December 1, 2013.
Portugal
Source: IgeoE – Portugal.
Includes content of “Agenzia per la mobilità”
licensed under http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee January 1, 2014.
Spain
Información geogrϊfica propiedad del CNIG.
Includes content of Regione Sardegna, licensed
under http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/ and
updated by licensee May 1, 2014
Latvia
© EuroGeographics.
Lithuania
© EuroGeographics.
Moldova
© EuroGeographics.
Norway
Copyright © 2000; Norwegian Mapping
Authority Includes data under the Norwegian
licence for Open Government data (NLOD),
available at http://data.norge.no/nlod/en/1.0 .
Contains information copyrighted by ©
Kartverket, made available in accordance with
http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/no/ .
54
Slovenia
© EuroGeographics.
Contains data that is made available by the
Generalitat de Catalunya Government in
accordance with the terms available at http://
www.gencat.cat/web/eng/avis_legal.htm .
Retrieved by HERE 05/2013.
Contains content of Centro Municipal de
Informatica – Malaga, licensed in accordance
with http://creativecommons.org/
licenses/by /3.0/legalcode .
Contains content of Administración General de
la Comunidad Autónoma de Euskadi, licensed
in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Sweden
Based upon electronic data © National Land
Survey Sweden.
Contains public data, licensed under Go Open
v1.0, available at http://data.goteborg.se/
goopen .
Switzerland
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
Ukraine
© EuroGeographics.
United Kingdom
Contains public sector information licensed
under the Open Government License v.1.0 (see
the license http://
www.nationalarchives.gov.uk/doc/opengovernment-licence/).
Adapted from data from the Office for National
Statistics licensed under the Open Government
Licence v.1.0.
π
•
Π οήγη η - Π ηροφορί ς χάρ η
υ ή
ος ( . 46)
•
Sensus Navigation ( . 7)
ι
ΛΦ
Α
Κ
ά η η
ι
ύ
θο ήγη ης
24
ώπι η προ η ά ω
η π οήγη ης Sensus
ρ
φά
ι ς
ά
ρ
έγχου
χύ η
ς
Ση
34
Σύ
ί
ι φέρο ος,
. πί ης POI
η USB
23
7
40
Φ
∆
ο έ
χάρ η
46
Δι γρ φή ρο ο ογίου
οπή
θο ήγη ης
Δρο ο όγιο
ι πι
Μ
25
Μ ού
πι όπη η
ύ ι η ο
25
Μ
24
ρο ή
ι ές ι ρο ές
πη η ι ρο ής
Δι
34
ί
γή
Δι
Ο Ε ΡΕ ΗΡ Ο
Σ
ά
51
Η
ό-
ού, π ριήγη η
ού
47
11
φορά ου υ ο ι ή ου
51
24
24
Π
Π ριοχές χάρ η
Ε
Π ρι
ρξη
θο ήγη ης
46
ροφι ός πι ογέ ς χ ρ
ήρω
13
Φω η ι ή
γ ώρι η
15
Φω η ι ή
θο ήγη η
34
Χ
χρό ος
ξι ιού
Ω
ώρ άφιξης
24
Π η ρο όγιο
Ε η έρω η χ ρ ώ
46
Π ηροφορί ς ο ι ής υ
οφορί ς
40
Επι ογές
34
Π ηροφορί ς ο ι ής υ οφορί ς
πρ γ
ι ό χρό ο (RTTI)
P
44
Π υ
52
POI
προ ιορι
Σύ ο
θο ήγη ης
Επι ογές χάρ η
32
Προορι
Πυξί
ι ά ι
ός
34
34
13
ιώ
18
ός προορι
ού
18
23
32
55
ΛΦ
56
Η
Ο Ε ΡΕ ΗΡ Ο
TP 24455 (Greek), AT 1717, MY18, Copyright © 2000-2017 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement