Volvo S60 2016 Early Sensus Navigation

Volvo S60 2016 Early Sensus Navigation
WEB EDITION
SENSUS NAVIGATION
ο
Συ
ι
ά
ο
ο πό
πό
η
Ό ο
πό
Σύ
η
θο
ο η
γη ης
ο
θο
γη ης
ου ρό ου/ο ού
ός/ η
ι ός προορι
ιά
ο
χρι ο πό
Ει ι ός προορι
Ε
η οθ
ο η
ι φ ρο ος (POI)
ός προγρ
ος προορι
ο ο γι
ο
ι
ός προγρ
ο προορι
ό/
πο ογι
η ώρ άφιξης
πο ογι
η υπο
ιπό
ης ι
ρο
ι
ης ι
ι ό προορι
ό
ο
ι ό προορι
η πό
η
ς
ρο
ς
ό
χρι ο προορι
ό
Πυξ
Π ηροφορ ς ο ι
που
Τ πος ο ο
ρώ
ος
υ ο ι η ό ρο ος
ρι ός ρό ος
Μι ρό ρος
ρι ός ρό ος
ο ι ός ρό ος
οπι ός ρό ος
χρώ
/
φ
Πορ ο
Σ ούρο γ ρι
ρι
οιχ ό γ ρι
Λ υ ό
ς υ
ύπ
οφορ ς
ι πό π ηροφορ ς ο ι
Ό ο
ρ χο ος ρό ου/ο ού ι
ου (15)
Προγρ
ι
Η ρ χου
θ
ποθη
υ
η ι
η ου υ ο ι
η οποθ
χάρ η
ρο
ου
η
ρ χου
ς υ
θ
οφορ ς
η ου υ ο-
SENSUS NAVIGATION
ο Sensus Navigation
ι
ορυφορι ό ύ η π ηροφοριώ ο ι ς υ οφορ ς ι θο γη ης ι ρο ς.
ο Sensus Navigation ς θο ηγ
ο προορι ό ς ι ς π ρ χ ι π ηροφορ ς
ά
ος ης ι ρο ς. Σ ς η ρώ ι γι
ά ις που πορ
υ χ ρά ου ο ξ ι
ς, όπως υχ
ι ο ι ά ργ , ι η
υ χ ι
φ ζ ι
ι ς ι ρο ς.
Μπορ
ορ
ρο ο όγιο,
ζηPOI (Point of interest)
ά
ος ης ι ρο ς,
ποθη ύ
ις γ πη
ς ς
οποθ
ς . π.
ο Sensus Navigation
χ ι η
ρι θ η
ου υ ο ι
ου ι πορ πά ο
ς
θο ηγ
ι ο προορι ό ς ό η ι
ρψ
άθος η ο.
ι
η
ύ ρη υ
όη η ου υ
ος, υ ι ά ι
ξοι ιωθ
ις π ηροφορ ς
υ ό ο γχ ιρ ιο
όχου.
Ε ός πό η πρ
ι
ου χρ η, ο Sensus
Navigation υ ά
ι π ης
ύ ρο
π ρι ά ο ι υ ο ύ ο
ς η προ
ι ό η
ι πι γο
ς η
ύ ρη υ
ι ρο
ά η ις ρυθ
ις ου ο ηγού.
Π ρι χ
01 ι
γωγ
Ει γωγ ....................................................
Sensus Navigation......................................
Π ο γη η - χ ιρι ός..............................
Π ο γη η - π ρι ροφι ός πι ογ ς
χ ρ
ρω
ι χ ιρι
ρι ....................
Π ο γη η - φω η ι
γ ώρι η..........
5
6
10
02 Προ ιορι
ς προορι ο ,
ρο ο ογ ου ι ι ρο ς
03 Π ηροφορ ς ο ι
υ οφορ ς
Π ο γη η - προ ιορι ός προορι ού.
Π ο γη η - ύ ο
η ω
ι φ ρο ος (POI)..............................................
Π ο γη η - ρο ο όγιο...........................
Π ο γη η - ι ρο ...............................
Π ο γη η - πι ογ ς ι ρο ς.............
Π ο γη η - πι ογ ς χάρ η.....................
Π ο γη η - πι ογ ς θο γη ης........
Π ο γη η - ι γωγ / ξ γωγ ποθηυ
ω θ
ω .....................................
Π ο γη η - π ηροφορ ς ο ι ς υ οφορ ς....................................................... 38
17
21
23
24
27
30
33
ς
01 02 03
2
12
14
36
Π ρι χ
04 Π ηροφορ ς χάρ η
υ
ος
Π ο
υ
Π ο
Π ο
Π ο
ι ά
ι
γη η - Π ηροφορ ς χάρ η ι
ος..............................................
γη η - πι όπη η
ού................
γη η χ υ η
ώ ................
γη η - ά ι χρ ης ι π υ ι ιώ
........................................
05 Α φ
φ
η ι
η ι ό υρ
υρ
ριο
ριο.............................
52
43
44
47
04 05
49
3
Ε Σ
Ω
01 ι
ι
γωγ
μπ
π
μ
π
η προ ρ ογ
ις άγ
ράς ι ους θ ι ούς
ους
ό ους ι ι άξ ις.
π
.
Εά
ιοι γι οποι
πο
ις ι ουργ ς ου υ ο ι
ου,
ρ
πρω
ως ο γχ ιρ ιο
όχου. ι
ις
π ρ ι ρω ρω
ις, υ ι
π υθυ θ
ξου ιο ο η
ι ο
ιπρό ωπο ης Volvo Car
Corporation.
πό
ξ
π ού
ο
Εά
ο
γωγ
01
ς άθ γοά όπους
χ
οποι
ά
ρ
ο
ξ ουάρ, π
η
ο ι ο
πο
φι ο
χ
προ ιρ ι ό ξοπ ι
υθυ θ
ο ξου
Volvo ης π ριοχ ς
γχ ιρ ιο
χου
ι η ά η
ι ά
ό ι
ιο ος.
φω
Οι προ ι γρ φ ς,
χ ρ
ηρι ι ά χ ι ού ι οι ι ό ς
υ ό ο υ π ηρω ι ό
υπο
χου
υ ι όχ ρ ρ . ι ηρού
ο ι ω πρ γ
οπο η ης
γώ χωρ ς προ ι οπο η η.
© Volvo Car Corporation
Προ ιρ
Ό
ξ
*.
ι
ς ξοπ ι
ς/ ξ
η προ ιρ ι ού ξοπ ι
ουάρ πι η
ο
ι
ουάρ
ού/
ρ
ο:
Ε ός πό ο
ι ό ξοπ ι ό, ο
υ π ηρω
ι ό
υπο π ριγράφο
ι πης ο προ ιρ ι ός ξοπ ι ός ( ργο
ι ός ξοπ ι ός) ι ορι
ξ ουάρ
(πρό θ
ξ ρ
οποθ η
ω
υ
ρω ).
Ο ξοπ ι ός που π ριγράφ
ι ο υ π ηρω
ι ό
υπο
ι θ
ι
ό
υ ο η - ο ξοπ ι ός ι φ ρ ι ά ογ
Σ Μ ΩΣ
Μπορ
ά
(download) ο
γχ ιρ ιο
όχου ως φ ρ ογ γι
ι η ό η φω ο (ι χύ ι γι υγ
ρι
ο
υ ο ι
ου ι ι η ά η φω ), . www.volvocars.com.
Η φ ρ ογ γι ι η ό η φω ο π ριά ι π ης
ο ι
ζη
ι ο
π ρι χό
ο ι ύ ο η π ρι γη η
ξύ
ω ι φορ ι ώ
η ά ω .
* Προ
ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ, γι π ρι
ό ρ ς π ηροφορ ς
. Ει
γωγ .
5
01 ι
01
γωγ
Sensus Navigation
π
Sensus Navigation.
ό
π
ς οι υ ι ώ
ς ι ρο ς πά ο
ξιόπι
ς ιό ι πορ
προ ύψου
ά ις που
π π ου
ις υ
ό η ς
ι η " ρ η" ου υ
ος π ο γη ης,
όπως ιφ ι
γ ου ιρού.
π
ο ύ η π ο γη ης υπο ογ ζ ι η ι ρο , ο χρό ο
η ης ι η πόη χρι ο πι γ
ο προορι ό. ο
ύ η π ρ χ ι θο γη η ι ο ηγ ς
γι ι
υρώ ις, . π.
ΠΡΟ ΔΟΠΟ
ηρ
•
υπάρξ ι π ρ
ι η πό ο προγρ
ιο π ρ γρ
ι ρο ς η ιάρ ι
ου ξι ιού, ό
ο ύ η υπο ογ ζ ι
υ ό
ο π ρ γρ
ι ρο ς.
ο ύ η π ο γη ης πορ
ποιηθ χωρ ς
χ ι πι γ
ρι ός.
ο ύ η π ρ
ρυθ
ις,
άξ
χρη ι οποι θη
ι ά
η
ι
•
χρη ι οάποιος προο-
προ πι γ
ς
ις ρυθ
ις που
υ
φορά.
•
θυ ά
πη η υ
ος
Σ
ό ουθ .
Ε ιά
ό η ς η προ οχ
ο
ρό ο ι
ιωθ
ό ι
πόυ
υγ
ρω
οι η ο γη η.
ηρ
ο ι χύο
ώ ι
υ οφορ ς ι ο ηγ
ρ η.
Λόγω ιρι ώ υ θη
ου χρό ου οι υ θ
ρώ
ος πορ
πο
ως ορι
ς
ρ
ι ιγό ρο
ο Volvo Sensus Navigation χρη ι οποι ο
ύ η
φοράς WGS84, ο οπο ο π ρ χ ιθ
ις γ ωγρ φι ού
ος ι γ ωγρ φι ού π ά ους.
Πρ π ι
πι
ο ι ς
ορθ
ώ
ποχ ς
ς ου ο οχου
άξ ι,
υ ου ς ποξιόπι
ς.
Χ ιρι
ρι η.
ρι
ο ι ό ι γι
η χου ι η φω η ι
Σ η οθό η φ ζο
ι χάρ ς
π ο ρ ς π ηροφορ ς γι ο
ης ι ρο ς, η πό
η,
. π.
Π
ς
γχου η
ρι
γι η
ργοπο η η ου υ
π ο γη ης, ω
ού ι ης
χου.
ξ ς
Σύ
ο ύ η π ο γη ης π ρ χ ι π ηροφορ ς γι ο ρό ο που ο ηγ
προ πι γ
ο προορι ό. Ω ό ο,
ι
ού, η
γ ώι
ύπο
ού,
ο
ό
ος
ης
η USB.
Μι ρόφω ο γι
Ο χος ου υ
ι πό
προ
η φω η ι
ος π ο γη ης
ι ά ηχ .
γ ώρι η.
ούγ -
ο η χ ιρι
ριο* πορ
χρη ι οποιηθ γι ό ς ις ι ουργ ς ο ύ η
π ο γη ης.
ου πιά ο η χ ιρι
ριο
6
* Προ
ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ, γι π ρι
ό ρ ς π ηροφορ ς
. Ει
γωγ .
01 ι
πι ού ις
η
ρι
ι ό ι.
ι ς ι ουργ ς
ο ό
χ ιρι
γωγ
01
ου πιά
ρι
ο
}}
7
01 ι
γωγ
||
01
πι
πη η χάρ η
π
μ
8
μ
μπ
μ
.
.
.
ΕΩ
:
μ
,
π
π
μ
-
π
μ
μπ
μ
π
μ
π
-
01 ι
γωγ
01
Η φά ι η ης οθό ης ξ ρ ά ι πό η
γ ωγρ φι θ η ι ις ρυθ
ις που
χου γ ι, π.χ.
χάρ η ι πι ογ ς
POI προς φά ι η.
Οι π ξηγ
ις γι
ύ ο που
η οθό η ι θ
Μπορού
γρά
ορι
ο
χ
ι
ο
ι
ο,
ι
φ ζο
ι
προ θόφυ ο.
υπο ογι ού ρ π ριι ς ι ρο ς ό
ρο ο όγιο, . ( . 27).
Λ π ο ρ ς χάρ ης ι
ώ ω - ο
ρι
ρό
ης οθό ης φ ζ
ι
ι
π ο ρ ς γ θυ η ης πό
ης
ι
ύρω ης. Η
ά
η υ π ηρώι πά ο
πό
ηχη ι ό
υ ,
. ( . 27).
ποφυγ ι ς υγ
. ( . 27).
Λ ι ουργ
Σχ
•
•
ι
ρι
ύ ι ης,
ης π ριοχ ς,
. ( . 10).
ς π ηροφορ ς
Π ο γη η - χ ιρι
Π ο γη η - φω η ι
( . 14)
ός ( . 10)
γ ώρι η
9
01 ι
01
γωγ
Π ο γη η - χ ιρι
π
μ
μ
ς
.
ΠΡΟ ΔΟΠΟ
Sensus Navigation
ηρ
•
Μπορ
χ ιρ ζ
ο ύ η π ο γηης πό η
ρι
ο ό ,
ου πιά
ο ι ό ι, ο η χ ιρι
ριο* ι
ρ ι
φω η ι
γ ώρι η. ι ο
ι ό χ ιρι ό ου υ
ος, . ό η " χος
ι (πο υ)
- χ ιρι ός ου υ
ος"
ο γχ ιρ ιο
όχου.
ό ουθ .
Ε ιά
ό η ς η προ οχ
ο
ρό ο ι
ιωθ
ό ι
πόυ
υγ
ρω
οι η ο γη η.
•
ηρ
ο ι χύο
ώ ι
υ οφορ ς ι ο ηγ
ρ η.
•
Λόγω ιρι ώ υ θη
ου χρό ου οι υ θ
ρώ
ος πορ
πο
ως ορι
ς
ρ
ι ιγό ρο
ργοπο η η Sensus Navigation
Π
ο ου π NAV η
ρι
ο ό .
> Μ ά πό
ύ ο ο χρο ι ό ιάη
φ ζ
ι
ς χάρ ης
η
ρ χου γ ωγρ φι π ριοχ όπου
ο υ ο η ο υ ο ζ
ι
π
ρ γω ο.
–
γχ ιρ ιο
όχου, ό η Μ ού ο
χος ι (πο υ)
- χ ιρι ός ου υ
ος), υπάρχ ι
ού ύ ι ης γι ο
ύ η π ο γη ης.
Σ
Σ η
ο ι ς
ορθ
ό
10
Επι
ξ
* Προ
ηθ
η ου
ιρ ι ός ξοπ ι
υρο
ός/ ξ
ος/
ρ ορ θ
ουάρ, γι π ρι
φ
ζ
–
–
ο
ι
ό ο
ό ρ ς π ηροφορ ς
υ
. Ει
γ
ς GPS,
γωγ .
υρό η
ου χάρ η
ρι
ο -
. ( . 30).
μ 1.
ργοπο η η/ π
ργοπο η η ης
ι ουργ ς
ι ης
γη ης
ι π ης ι η ρ ς
ι η ός.
χύος ης π
ρ ς
, ο ύ η
π
ργο-
Ε ός πό ο
ο ι ό
ού πηγ ς ου
υ
ος ι ο
ού υ ο ύ ω (
1
ι ό
η
μ
Σ Μ ΩΣ
Μ
.
ι ουργ
ύ ι ης,
ι πά ω πό η
ριθ η ι ά π
ρ
ώ
ποχ ς
ς ου ο οχου
άξ ι,
υ ου ς ποξιόπι
ς.
ο ύ η π ο γη ης
πορ
π ργοποιηθ ,
ά
υ ού ι ουργ
οπ ρ
ιο π
ργοποι
ι
χρι ο η χ ιρι
ριοι
φ ιρ θ
πό ο ι όπ η άφ ξης.
ο ύ η π ο
θ ι οό
ο ι
Ό
η άθ η ι
ι πο ύ χ η
ποι
ι.
ι
.
Ε ργοπο η η - π
ριθ η ι ά π
ρ 0-9.
π
ργοπο η η - π
πό
EXIT
NAV.
01 ι
ι η
–
Π
πό
ριθ η ι ά π
ρ
ψηφ ω 1-2-3-4-6-7-8-9 - φ ζ
ι
ος
ύθυ ης
όρι υ υ
ι ά
ο ριθ ό που θ χρη ι οποιηθ γι η ύ ι η ου χάρ η η
ύθυ η που θ
.
ου
–
υρ
ο π ρι
ράρι
ι
ου.
ροφι ό ου π TUNE.
ου χάρ η
Π ώ
ς ο ριθ ό 5 η ιουργ
ύ ι ης, ο χάρ ης
ράρ
ι γύρω πό η θ η ου υ ο-
ι
ργοποιη
ο
ρο ο όγιο
ιά
ους προορι ούς, ο χάρ ης
ράρ
ι γύρω πό άθ
οιχο
ιά
ο
προορι ό άθ φορά που π ά
ο
ριθ ό.
ι η
ο
1. Σ η ι ουργ
ύ ι ης, π
OK/
MENU.
>
ογ ι
ού γι ο η ο ο
χάρ η προς ο οπο ο
ι ρ
ο
ο
ρο ου
υρο
ος.
2. Επι
ξ
ι ουργ :
• Set single destination -
ι γράφ ι
οποιου
πο προηγού
ους προορι ούς ο ρο ο όγιο ι ρχ ζ ι
η
θο γη η ο χάρ η.
• Add as waypoint - Προ
γ
ο η
ο
• POI information -
φ ζ ι οό ο
ι η ι ύθυ η η οθό η γι ο
POI που ρ
ι πιο ο ά ο
υρό η . ι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς χ ι ά
ις πι ογ ς POI,
. ( . 17).
• Traffic information on map - Σ
πι ρ π ι
π
η ύ
υ οφορ ς2 γύρω πό η
η οποθ
.
ο
• Information - Ε
που
ι ι θ ι
η οποθ
.
• Save - Σ
η
η.
2
Η υπηρ
ι ι θ
θ ι ο πιο ρο ο όγιο.
ι η γι ό
ς ις π ριοχ ς/ γορ ς.
φ
ς
ο ι ς
πι γ-
ζ ι π ηροφορ ς
ς γι η πι γ-
ς πι ρ π ι
ποθη
ρ ρι
η οποθ
ύ-
η
Π ρά
γωγ
01
ιγ
θο γη η χρι ο πιθυ η ό η
ι φ ρο ος (POI):
1.
η προ ο χάρ η
π
NAV.
> Ε φ ζ
ι η προ ο
2. Π
>
ο
NAV.
ού υ ο
3. Μ ρ άρ
πι
ιώ
ύ
φ
ο
ζ
ι-
χάρ η.
ω
ο γ ι.
ο Set point of interest
ο OK/MENU.
4. Μ ρ άρ
π.χ. Near the car
ιώ
ο OK/MENU.
> Ε φ ζ
ι ι
.
ι
ι πι
-
πο
-
5. Μ ρ άρ
π.χ. Nearest tourist
ιώ
ο OK/
attraction ι πι
MENU.
> Ε φ ζ
ι ι
πο
.
6. Μ ρ άρ
η
η
ι πι
MENU.
> Ε φ ζ
ι
ιώ
ι
υό
που θ
ο OK/
ο
ού.
7. Μ ρ άρ
ο Set single destination
ι πι
ιώ
ο OK/MENU.
> ρχ ζ ι η θο γη η - ο ουθ
ις ο ηγ ς.
}}
11
01 ι
01
γωγ
||
. π ης π ρ
γ
χ ιρι ού
ω
φω η ι ς
γ ώρι ης( . 14) ου υ
ος π ο γη ης.
Σχ
•
•
•
•
ι
Π ο γη η - π ρι ροφι ς πι ογ
χ ρ
ρω
ι χ ιρι
ρι
Χ
μ π
π
ς π ηροφορ ς
Sensus Navigation ( . 6)
Π ο γη η - π ρι ροφι ός πι ογ ς
χ ρ
ρω
ι χ ιρι
ρι ( . 12)
Π ο γη η -
χ
υ η
ώ ( . 47)
Π ο γη η - Π ηροφορ ς χάρ η
υ
ος ( . 43)
π
π
π
.
μ .
μ
π
ς
ι γωγ
χ ρ
ρω
ο π ρι
ροφι
πι ογ
π
μ
μ
μ ,
-
ι
π
1. Μ ρ άρ
2. Π
ο π ρι
3. Επι
μ
.
μ π
μ
π
-
ργοπο η η ι ς πι ογ ς
Μό ις ρ άρ
ι
ι ουργ /γρ
ού χρη ι οποιώ
ς ο π ρι ροφι ό
ου π TUNE, π
ο OK/MENU γι
ο πό
ο π π ο ι ουργιώ / πι ογώ .
12
.
π
ο
ι
ου.
ο OK/MENU γι
φ
ροφι ός πι ογ ς χ ρ
ι
ρω .
ξ
ους χ ρ
ρ ς χρη ι οποιώς ο π ρι ροφι ό ου π TUNE ι
ι άγ
ους π ώ
ς ο OK/MENU.
01 ι
ι
γωγ
ριθ η ι ά π
ρ
Π ρι
ρ ς πι ογ ς
Λ
γωγ
01
πι ογώ
Σ Μ ΩΣ
Οι χ ο χ ρ
ρ ς
πορού
πιγού
ζ
ους χ ρ
ρ ς που ι άγο
ι η υγ
ρι
η ιγ .
Σ ο θ ο
ού ου π ρι ροφι ού πι ογ χ ρ
ρω υπάρχου πρό θ ς πιογ ς
π ρι ό ρους χ ρ
ρ ς ι
ψηφ :
• 123/ABC + OK/MENU - ο π
μ
ς ά ος ρόπος ι γωγ ς χ ρ
ρω
ι
χρη ι οποι
ου πιά ης
ρι ς ο ό ς 0-9, * ι #.
π.χ. ο 9, φ ζ ι ι ρά ος
ό ους ους
χ ρ
ρ ς4 ά ω πό
ου πιά,
π.χ. w, x, y, z ι 9. Π ώ
ς ιγ ι
ο
ου π , ο ρ ορ ς π ρ ά ι οχι ά πό
υ ούς ους χ ρ
ρ ς.
Ό
•
Σ
•
ι γρ φ /
EXIT.
3
4
πι ογ
άξ
3.
π
π
ρ που θ
οχ ρ
ρ ς
ι γωγ ς.
ΣΗΜΕ ΩΣΗ: Η ι ό
Οχ ρ
ρ ς γι άθ
• MORE + OK/MENU φ
ι
ο ρυθ ι
ι ο χ ρ
ρ ς.
ι
ο
ρ ορ
η
η ξιά π υρά ης οθό ης
όπου πορ
ά
πι ογ ς χρη ιοποιώ
ς ο OK/MENU.
.
π
Μ ι
ζ η η, θ
φ ι ού
οι πιθ
ς πι ογ ς
ά η ις π ηροφορ ς που χ
ι άγ ι.
ο ψηφ ο "149" η πά ω ξιά γω
ης
οθό ης η
ιό ιη
π ρι χ ι 149
πιθ
ς πι ογ ς που ιριάζου
γρά που χ
ι άγ ι "LON".
• Postcode + OK/MENU - ο
ρ ορ
οχ ρ γι
ο πι ξ
φ ζ
ι η γρ
ι π οποιη
ου π πορ
ζο
π
ροφι ός
ι
ρω .
• => + OK/MENU -
ο
γ χρη ι οποιώ
ςχ ρ
ρω
ξύ ριθ ώ
ιχ ρ
ρι
ρ ορ ς
ι
ι η
η ξιά π υρά
ης οθό ης, όπου πορ
ά
πι ογ ς χρη ι οποιώ
ς ο OK/
MENU, . Προ ιορι ός προορι ού
χυ ρο ι ό ώ ι ( . 17).
ς ο
η - οι π ο ρ ι ς πορ
ι φ ρ ι ά ογ
η
ι φ ρου
γορά.
ά ογ
ο ο
ο ου υ ο ι
ου
ι η
γορά.
}}
13
01 ι
01
γωγ
||
Π ο γη η - φω η ι
Χωρ ς
Η
ι οι χ ρ
ρ ς "***" η
πά ω ξιά γω
ης οθό ης η
ου ό ι
ο ριθ ός ω ι θ ι ω πι ογώ
ους
χ ρ
ρ ς που χου πι γ η υγ
ριη ιγ
ι γ ύ ρος πό 1000 ό
ι ιγό ρ ς, οι ρ χου ς πι ογ ς
φ ζο
ι υ ό
.
ι
•
Σχ
•
:
ιώ
Ει άγ
η γρ
ι
ο
π ρι
ριθ ό πι ογώ
ό ρους χ ρ
ι
ου.
ς π ηροφορ ς
Π ο γη η - χ ιρι
ός ( . 10)
η
ρ ς
μ
π
Προ ιορι
ς προορι
ι φ ρο ος (POI)
μ
ι
ι
ι π ριγρ φ
γ ώρι ης, . ό η
(πο υ)
- φω η ι
γχ ιρ ιο
όχου.
Έ
ρξη
θο
ης φω η ι ς
" χος ι
γ ώρι η" ο
1. Π
Δι
ς
ο
ο
ς
ο
ς
: "Start route guidance".
ο ύ η
π
ά: "Έ ρξη
θο γη ης".
Π
>
οπ
θο
γη ης
Οπ ρ
ά ω ιά ογος
φω η ι
ά η
θο γη η.
1. Π
>
: "Cancel route guidance".
ο ύ η
π
ά: "
ιθ
ά
η θο γη η;".
2. Π
>
>
γη ης
Ο π ρ ά ω ιά ογος
φω η ι
ρχ ζ ι η
θο γη η ύ φω
θορι
ο ρο ο όγιο.
: "Ν ι".
ο ύ η
π
θο γη ης".
ά: "Τ ρ
ς
ι
ιοι
ς
ο
η
ο
Ο π ρ ά ω ιά ογος
φω η ι ς
ο ς
ρχ ζ ι η
θο γη η ως ο π η ι
ρο
πρ
ριο υ ω . ο
άριο ι ουργ
π ης ι γι ά
η
ι φ ρο ος
όπως π.χ. ξ ο οχ
ι
ι όρι .
.
Οι π ρ ά ω ιά ογοι
ι π ώς
ι ιο . Η πά η η ου υ
ος πορ
ι φ ρ ι ά ογ
η π ρ π ω η.
–
14
μ
γ ώρι η
μ
ι
υ
: "Π
ω
ο ύ
ριθ
η ι
.".
η
γρ
.".
ρο πρ
π
ριο
ά: " πι ξ
π
π
ς
η
2. Π
ο ριθ ό γρ
ς η οπο
χ ι προ ιορι
ο πρ
ριο υ ω
που θ
(π.χ. γρ
5): "5".
> ο ύ η
π
ά: "Αριθ ς 5
πο
ς. Θ
προ ιορ
ο προορι
που
φ ζ
ι ως
ιά
ο
προορι
;".
3. Π
>
: "Ν ι".
ιά
ος
ο ύ η
π
ά: "Ο
προορι
ς 5 χ ι προ ιορι
.
Θ
ρχ ι η θο γη η;".
4. Π
: "Ν ι".
> Η ι ρο υπο ογ ζ
γη η ρχ ζ ι.
Π ρι
Π ρι
υ
ρ ς
ο
ι
ιη
θο-
ς
ό ρ ς
ο ς γι
ος π ο γη ης
ο χ ιρι ό ου
ω φω η ι ς
01 ι
γ ώρι ης πορ
ρ
η
οι προ ο γι ο MY CAR π ώ
ς
OK/MENU ι η υ χ ι πι γο
ς
Settings Voice control settings
Command list Navigation commands.
Σχ
•
ι
γωγ
01
ς π ηροφορ ς
Π ο γη η - χ ιρι
ός ( . 10)
15
ΠΡΟΣ
ΟΡ ΣΜΌΣ ΠΡΟΟΡ ΣΜΟΎ,
ΡΟΜΟΛΟ
Ο
ΡΟΜ
Σ
02 Προ
Π ο γη η - προ
προορι ο
π
.
π
ιορι
μ
ο υ ο η ο υ
ο ο ι υο πορ
χρη ι οποι
η φ ρογ "Send to Car" γι
πο
προορι ούς χάρ η πό
browser ι
ω ης φ ρ ογ ς Volvo On Call* γι
ι η ά η φω
ο ύ η π ο γη ης,
. γχ ιρ ιο
όχου ι πι
φθ
η
ι ύθυ η support.volvocars.com.
ι πρό
η ις π ρ ά ω
ι ς
θό ους γι ο προ ιορι ό προοριώ , η
ο ι προ ο γι η πηγ
π ο γη ης, π
OK/MENU ι πι ξ
Set destination.
ι υ
ο , ρο ο ογ ου
ο ι η ό η
φω ο,
. γχ ιρ ιο
ι ι
ρο
ς
1. Σ η
ο ι προ ο γι η πηγ
π ο γη ης, π
OK/MENU ι πιξ Set destination Address.
μ
Μ
Προϋποθ
ς προορι
ς
άθ φορά που προ ιορ ζ
προοριό, πορ
ο ποθη ύ
ως
" ποθη υ
η θ η" "οι ", η οπο
πορ
η υ χ ι
πο
ύ ο πρό
ηό
θ
προ ιορ προορι ό. ο ύ η π ο γηης π ρ χ ι θο γη η χρι
προοριό ι π ης πορ
προ θ
ρις
ιά
ους προορι ούς ο ρο οόγιο. ι πο ούς προορι ούς, ο
ύ η π ο γη ης πορ
π ης
π ράχ ι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς
η πιογ
ού Information.
1
ιορι
2. Συ π ηρώ
π ρι
ις π ρ ά ω πι ογ ς
Προ
ιορι
ς προορι
ο
•
•
•
•
•
οι
Λά
υπόψη ό ι ο προορι ός πρ π ι
χ ι ποθη υ γι
προ ιορι
.
–
3.
Σ η
ο ι προ ο γι η πηγ
π ο γη ης, π
OK/MENU ι πιξ Set destination Home.
> Η
θο
City:
Street:
Number:
Junction:
χρ ιάζο
ι π ρι
ρ ς γι ο προορι
Information ι η
ρ η ς π ηροφορ
ρ
φορ ς
Προ ιορι
ι θυ η
ς προορι
ο
ρ
π ώς
προ ύψ ι
ς θο ηγ
ι άγ
ι πό η γι
ρο ο όγιο
θο γη η ο
ρο ης πό ης.
ό ρ ς π ηροφοό, πι ξ
υ χ ι ις π ς:
χ ι πού ο χάρ η πορ
η οποθ
- ορι
ς
πρό θ ς π ηροφορ ς.
• Call number1 - Πρ
γ
ο ι ι ό προορι ό
ριθ ός η φώ ου.
οποι
ι
η
• Online info.1 -
ι ψη
(download) υ π ηρω
ι ώ π ηροφοριώ πό ο ι
υο.
Σ Μ ΩΣ
Ο ορι ός ης πό ης
ης π ριοχ ς πορ
ι φ ρ ι πό χώρ
χώρ , ό η
ι
ός ης ι ς ης χώρ ς. Σ ορι
ς π ριπ ώ ις, φορά
οι ό η
ι
ά
ς π ριπ ώ ις
ι π ριφ ρ ι .
02
Country:
• Map -
γη η ρχ ζ ι.
ό ρ ς πό
ζ η ης:
4.
ι
ποθη ύ
η ι ύθυ η η
η, πι ξ Save ι η υ χ ι
ως Stored location ως Home.
όχου.
}}
* Προ
ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ, γι π ρι
ό ρ ς π ηροφορ ς
. Ει
γωγ .
17
02 Προ
ιορι
ς προορι
||
5. Προ ιορι ός ως
ιά
ός ως ο ός προορι
ος προοριός:
• Add as waypoint - προ
θυ
02
η
ο ρο ο όγιο.
θ
ο , ρο ο ογ ου
2.
ζη
ι οποιώ
η
ο
• By category -
ργοποι η π ριορι
η
ζ η η πι ογώ POI πι ξ
ο γι
ι άγ
η χ ι
ηγορ (π.χ. ράπ ζ /ξ ο οχ ο/
ου ο), ύριο ό ο , χώρ / ι
πό η.
ο POI (Point of Interest) ο ο άζ
ι π ης
" η ο
ι φ ρο ος" ι " ι ι ός προοριός".
Η ά η
ο
ω χάρ η π ρι χ ι
γά ο ριθ ό
ζη
ι ω πι ογώ POI2
οπο
πορ
ορ
ως προοριούς.
• Near the car -
φορά η
πι ογώ POI γύρω πό η
θ η ου υ ο ι
ου.
1. Σ η
ο ι προ ο γι η πηγ
π ο γη ης, π
OK/MENU ι πιξ Set destination Point of
interest (POI).
ζ η η
ρ χου
• Along the route -
φορά η
ζ η η πι ογώ POI
ά
ος ου
θορι
ου ρο ο ογ ου.
• Near the destination -
φορά η
ζ η η πι ογώ POI η
π ριοχ γύρω πό ο προορι ό.
• Around point on map -
φορά η
ζ η η πι ογώ POI
ο
υρό η
ης ι ουργ ς ύ ι ης - .
( . 10).
2
18
ι
ορ
ποι ς πι ογ ς POI θ
φ
ζο
ι
ο χάρ η,
.
ό η
Ση
ι φ ρο ος (POI)
ο χάρ η ( . 30).
ς
χρ ιάζο
ι π ρι
ρ ς γι ο προορι
Information ι η
ρ η ς π ηροφορ
ο
ι φ ρο ος χρηπ ρ ά ω:
ηγ
π υθ ς ο
π ρι ροφι ό πι ογ χ ρ
ρω
ι φορά η
ζ η η πι ογώ
POI
ο
ο ι ό ους ό ο , π.χ.
"Peppes Bodega". Η π ριοχ
ζ η ης πρ γ
οποι
ι
ο ό ηρη
η π ριοχ ου ρ χο ος χάρ η,
π.χ. Ε ΡΩΠΗ, . Χάρ ς - π ρι χόο ( . 43).
ι γράφ ι
οποιο
πο προηγού
ο προοριό ο ρο ο όγιο ι ρχ ζ ι η
θο γη η ως ο ρ χο
προοριό.
ο
ρο
• By name - ο
ι η ι ύ-
• Set single destination -
Προ ιορι
ς προορι
ι φ ρο ος (POI)
η
ς
ι ι
3.
ό ρ ς π ηροφοό, πι ξ
υ χ ι ις π ς.
ι
ποθη ύ
η ι ύθυ η η
η, πι ξ Save ι η υ χ ι
ως Stored location ως Home.
4. Προ ιορι ός ως
ιά
ός ως ο ός προορι
ος προοριός:
• Add as waypoint - προ
θυ
η
ο ρο ο όγιο.
θ
ι η ι ύ-
• Set single destination -
ι γράφ ι
οποιο
πο προηγού
ο προοριό ο ρο ο όγιο ι ρχ ζ ι η
θο γη η ως ο ρ χο
προοριό.
Προ ιορι
ς προορι ο
χρη ι οποιώ
ς ι
η ποθη
οποθ
Ε ώ υγ
ρώ ο
ι οι προορι
ποθη ύο
ι
η πι ογ
Stored location.
Λά
χ ι
υπόψη ό ι ο προορι
η ποθη υ .
υ
ο που
ού Save
ός πρ π ι
1. Σ η
ο ι προ ο γι η πηγ
π ο γη ης, π
OK/MENU ι πιξ Set destination Stored
location.
η
02 Προ
2.
οξ
ο
ποθη
• Routes - π.χ.
ς.
ο προορι
γ γρ
ου ρό ου.
• Other - π.χ.
υ
ποθη
χρ ιάζο
ι π ρι
ρ ς γι ο προορι
Information ι η
ρ η ς π ηροφορ
υ
ο ρο ο όγιο.
θ
ο
1. Σ η
ο ι προ ο γι η πηγ
π ο γη ης, π
OK/MENU ι πιξ Set destination Previous
destination.
ο , ρο ο ογ ου
ό
η
η
.
ό ρ ς π ηροφοό, πι ξ
υ χ ι ις π ς.
π ης
ό, πι ξ
ο ρο ο όγιο.
θ
ι η ι ύ-
ι γράφ ι
οποιο
πο προηγού
ο προοριό ο ρο ο όγιο ι ρχ ζ ι η
θο γη η ως ο ρ χο
προοριό.
Προϋποθ
γχ ιρ ιο
ς προορι ο
ο ι
υο
ι ύ
η
όχου
ο ι
.
1. Σ η
ο ι προ ο γι η πηγ
π ο γη ης, π
OK/MENU ι πιξ Set destination Internet
search.
2.
ο ουθ
ις ο ηγ ς
χρ ιάζο
ι π ρι
ρ ς γι ο προορι
Information ι η
ρ η ς π ηροφορ
3.
ς
ο
02
χυ ρο ι ό
χρ ιάζ
ι.
ό ρ ς π ηροφοό, πι ξ
υ χ ι ις π ς.
ι
ποθη ύ
ο προορι ό η
η, πι ξ Save ι η υ χ ι
ως Stored location ως Home.
4. Προ ιορι ός ως
ιά
ός ως ο ός προορι
ος προοριός:
• Add as waypoint - προ
θυ
υο,
ς προορι
ώ ι
ρο
1. Σ η
ο ι προ ο γι η πηγ
π ο γη ης, π
OK/MENU ι πιξ Set destination Postcode.
ος προοριός:
• Set single destination -
Προ ιορι
ζ η η
Προ ιορι
χυ ρο ι
ι ι
2. Π η ρο ογ
ο
ώ ι
ι η χώρ
ι γράψ
Delete
• Add as waypoint - προ
ι η ι ύ-
ι γράφ ι
οποιο
πο προηγού
ο προοριό ο ρο ο όγιο ι ρχ ζ ι η
θο γη η ως ο ρ χο
προοριό.
προορι
3. Προ ιορι ός ως
ιά
ός ως ο ός προορι
θυ
• Set single destination -
Προ ιορι
ς προορι ο
χρη ι οποιώ
ς
προηγο
προορι
ξ
Ε ώ πορ
προορι
Delete all.
ος προοριός:
• Add as waypoint - προ
η
ο
ς προορι
χρ ιάζο
ι π ρι
ρ ς γι ο προορι
Information ι η
ρ η ς π ηροφορ
ς οποθ -
ό ρ ς π ηροφοό, πι ξ
υ χ ι ις π ς.
3. Προ ιορι ός ως
ιά
ός ως ο ός προορι
2. Επι
ο
Ε ώ πορ
π ης
π ξ ργ
ι γράψ
ποθη υ
προορι ό, πι ξ Edit, Delete
Delete all.
θυ
ό:
ιορι
η
ο ρο ο όγιο.
θ
ι η ι ύ-
• Set single destination -
ι γράφ ι
οποιο
πο προηγού
ο προοριό ο ρο ο όγιο ι ρχ ζ ι η
θο γη η ως ο ρ χο
προοριό.
η οθό η.
}}
19
02 Προ
ιορι
ς προορι
ο , ρο ο ογ ου
ι ι
ρο
ς
||
Προ ιορι
γ ωγρ φι
ς προορι ο
π ά ος ι
ος
4.
ι
ποθη ύ
η ι ύθυ η η
η, πι ξ Save ι η υ χ ι
ως Stored location ως Home.
5. Προ ιορι ός ως
ιά
ός ως ο ός προορι
02
ος προοριός:
• Add as waypoint - προ
θυ
η
ο ρο ο όγιο.
θ
ι η ι ύ-
• Set single destination -
1. Σ η
ο ι προ ο γι η πηγ
π ο γη ης, π
OK/MENU ι πιξ Set destination Latitude and
longitude.
2. Πρώ
θ
Προ ιορι
ς προορι ο
χρη ι οποιώ
ς
η ο
χάρ η
ο
ποφ
ποι
θο ο
προ ιορι ού οι υ
γς GPS, πι ξ Format::
• DD°MM'SS'' - θ
ι
υ ρό
π
• Decimal - θ
η
3. Π η ρο ογ
.
η
ο ρ ς,
π ά
3.
ι
ποθη ύ
η ι ύθυ η η
η, π
OK/MENU ι πι ξ
Save ι η υ χ ι ως Stored
location ως Home.
> Ο προορι ός ποθη ύ
ι ως ύ ο ο/ ι ο ιο ο χάρ η
πι ξ
η ι ουργ Stored location
on map, . ό η Επι ογ ς χάρ η
( . 30).
ος προοριός:
• Add as waypoint - προ
θυ
η
ο ρο ο όγιο.
• Set single destination -
η.
ό ρ ς π ηροφοό, πι ξ
υ χ ι ις π ς.
2. Ε οπ
ι προ ιορ
ο η ο
που θ
ο χάρ η χρη ι οποιώ
ς
ο
υρό η , . ό η
Μ ού( . 10) .
4. Προ ιορι ός ως
ιά
ός ως ο ός προορι
ι ά ψηφ .
ηθ
χρ ιάζο
ι π ρι
ρ ς γι ο προορι
Information ι η
ρ η ς π ηροφορ
20
ι γράφ ι
οποιο
πο προηγού
ο προοριό ο ρο ο όγιο ι ρχ ζ ι η
θο γη η ως ο ρ χο
προοριό.
1. Σ η
ο ι προ ο γι η πηγ
π ο γη ης, π
OK/MENU ι πιξ Set destination Select point on
map.
π
GPS.
, π
Settings
Position information.
μ
μ
μ
Map options
μ μ -
θ
ι η ι ύ-
ι γράφ ι
οποιο
πο προηγού
ο προοριό ο ρο ο όγιο ι ρχ ζ ι η
θο γη η ως ο ρ χο
προοριό.
02 Προ
Προ ιορι
ς προορι
ξι ιω ι ο ηγ
ο
ιορι
3.
ζ η η
ξι ιω ι ό ο ηγό (Travel
guide3) η
ι ό ι υπάρχου ι θ ι ς
οι ς προ ά ις πό ις οπο ς πορ
πι ξ
ιάφορ θ
, π.χ.
ι όρι , γρ φι ούς ρό ους
ξιοθ
ι
οπογρ φι ά η
.
Ο ξι ιω ι ός ο ηγός ποθη ύ
ι
USB memory stick, ο οπο ο πρ π ι
υ θ
η θύρ USB ου υ ο ι
ου ο
π ω ποθη υ ι ό χώρο ης πι
ους ο ό ς.
1. Σ η
ο ι προ ο γι η πηγ
π ο γη ης, π
OK/MENU ι πιξ Set destination Travel guide.
ς προορι
ι ι θ ι η
ο ηγό, πορ
ι ι ό ς, θώς
ι - πι ξ :
ο
ι
ο , ρο ο ογ ου
ξι ιω ι ό
π ο ρ ι ς
ού
ου-
4. Επι
Σχ
•
•
•
ι
ξ
Π ο γη η ο
η
ι φ ρο ος (POI)
Ε
μ
• Details
• Photos
• Play audio
ι
Start guidance.
π
μ
Π ο γη η - χ ιρι
άποι ύ ο
πορ
φ ζοι ιά
ου
φ ζο
ι
υ υ
ό
η
η ρω η ου χ ρ ογρ φι ού υ ιού - πορ
π ριηγηθ
ό
ύ ο γι ο υγ
ρι
ο
ύ η χάρ η ο ύ η
ου
ού Settings
Map options
POI symbols
Selected.
3
ς:
Hotels
Tourist routes
μπ
•
Π ρ
Tourist attractions
π
ο ύ ο ο γι
η ο POI ι ο
ριθ ός ω η ω POI ι φ ρου
ξύ ω ιάφορω γορώ .
2. Επι ξ
ξι ιω ι ό ο ηγό
ω ι ς
πό ις π ρ ά ω
ηγορ ς:
Restaurants
ω
02
Σ Μ ΩΣ
ι πι ογ
ού
φ ζ
ι
η οθό η, η
ιό ι
υπάρχου
προ ά ις η π ριοχ που ρ
ι
ο υ ο η ο η υγ
ρι
η ιγ
υπάρχ ι υ
η υ
υ USB.
•
•
•
•
•
μ
μ
(POI).
ς
•
ός ( . 10)
Π ο γη η - ρο ο όγιο ( . 23)
π
ρο
ρυθ
ποι ύ ο POI θ
φ ζο
ι ο χάρ η, . ό η Ση
ι φ ρο ος (POI) ο χάρ η ( . 30).
ς π ηροφορ ς
Π ο γη η - π ρι ροφι ός πι ογ ς
χ ρ
ρω
ι χ ιρι
ρι ( . 12)
ι ι
γ
ύ φω
υ
ό ω POI, ο
οποιηη ι ουργ
οι ω-
Car dealer/repair
Other
Μη ι θ
ι η γι ό
ς ις π ριοχ ς
γορ ς.
}}
21
02 Προ
ιορι
ς προορι
ο , ρο ο ογ ου
ι ι
||
Petrol station
Bus station
Car repair
Ferry terminal
Parking
Government or
comunity facility
Tourist attraction
Government office
02
Police/emergency
Golf
Library
Cinema
Hospital or health care
facility
Amusement park
Recreation
Pharmacy
Restaurant
Cash dispenser
Bar or cafe
ATM/Bank exchange
Shopping centre
Post office
Hotel
Education facility
Railway transport
Railway station
Railway access
Airport
22
Σχ
ι
ς π ηροφορ ς
•
Π ο γη η - προ
( . 17)
•
•
Π ο γη η - πι ογ ς χάρ η ( . 30)
ιορι
Π ο γη η - πι ογ ς
( . 33)
ός προορι
θο
γη ης
ού
ρο
ς
•
Π ο γη η - Π ηροφορ ς χάρ η
υ
ος ( . 43)
•
Π ο γη η - ι γωγ / ξ γωγ
υ
ω θ
ω ( . 36)
ι
ποθη-
02 Προ
Π ο γη η - ρο ο
Δ μ
π
μ π
γιο
μ
π
.
ιορι
2.
μ
ο ρο ο όγιο η ιουργ
ιό
ποθηυ ο προορι ός. ο ύ η
ι χ ιρ ζ ι
ρο ο όγιο άθ φορά, ο οπο ο
πορ
π ρι χ ι ως 4
ιά
ους προορι ούς.
ς προορι
ο , ρο ο ογ ου
χρ ιάζ
ι άποιος
ιά
ος προορι ός ο ρο ο όγιο, πι ξ Add
another waypoint.
Σ ο ρο ο όγιο πορού
προ
θού
ως 4
ιά
οι προορι ο . Η ιρά
πορ
ρυθ ι
, . ό η "Ρύθι η ρο ο ογ ου" π ρ ά ω.
3.
χρ ιάζο
ι π ηροφορ ς γι
ιά
ο προορι ό, ρ άρ
ο
ιά
ο προορι ό, π
OK/
MENU ι πι ξ Information.
4. Επι ξ Start guidance.
> ο ρ χο ρο ο όγιο
ργοποι
ι η θο γη η ρχ ζ ι
ός
ργοποιηθ η ι ουργ Πρό
ι ρο ς( . 24) .
5.
Πρ π ι
γι
προ ιορι
ς προορι
ργοποιηθ ο ρο ο όγιο.
ός
1. Σ η
ο ι προ ο γι η πηγ
π ο γη ης, π
OK/MENU ι πιξ Itinerary.
Δι
–
η ι ουργ Πρό
η ι ρο ς
ι
ργοποιη
η, πι ξ
ι ρο .
> ο ρ χο ρο ο όγιο
ργοποι
ι ρχ ζ ι η θο γη η.
οπ
θο
–
η η
θο
Προ
ρ ογ
ρο
ς
γη ης
Σ η
ο ι προ ο γι
π ο γη ης, π
NAV
Resume guidance.
> Η θο γη η υ χ ζ
η ο που χ
η πηγ
ι πι ξ
02
ι πό ο
ι.
ρο ο ογ ου
ι
η
1. Μ ρ άρ
πι
ιώ
ι
2. Επι
ά
ξ
ις
ο
ιθ
• Delete -
γη ης
Σ η
ο ι προ ο γι
π ο γη ης, π
NAV
Cancel guidance.
> Η θο γη η ι όπ
Α ά
ι ι
προορι
ιά
ο προορι
ο OK/MENU.
γ ς:
προ
ι γράφ ι ο
ό.
η πηγ
ι πι ξ
• Move in list -
άζ ι η
. πό
η
ι.
• Save -
ύ ι ο
ρο ο όγιο (
προορι
ποθη
ό.
ό
ρ ό
ιά
ι
ο
ιρά
φ
ιά
ι
ο
).
ο
}}
23
02 Προ
ιορι
ς προορι
||
Α
γ ης
προορι ώ
02
1. Επι
θ
ιράς ω
ξ
ο
ιά
ι
ο OK/MENU.
> Ε φ ζ
ι
ιά
υό
ρ ψ
ο TUNE γι
ο
ιά
ο προορι
πά ω/ ά ω η
.
3. Π ρι
4. Ό
φ ά
ιώ
Δι γρ φ
–
•
•
•
24
ι
μ
π
μ
ι πι
ι ι
ρο
μ μπ
π
ού.
π
μ
μ
μπ
μ
μ
μ
.
π
π
.
μ
ρο
ργ ι που θ
:
ός προορι
ού
( . 24)
Π ο γη η - ι γωγ / ξ γωγ
υ
ω θ
ω ( . 36)
ποθη-
πμ
μ μ .
• Reroute -
ο ύ η υπο ογ ζ ι ι
ά η ι ρο
η οπο
χ ι υ υπο ογι
ο
που θ
ποφ υχθ .
Δι
ς π ηροφορ ς
Π ο γη η - ι
η
π -
, πι-
ρο ο όγιο υ π. ό ω
ω προορι ώ ι γρά-
ιορι
ξ
-
ι ό προς
η θ η που θ
ο OK/MENU.
Π ο γη η - προ
( . 17)
ς
2. Επι
μ
ρο ο ογ ου
ο ρ χο
ω
ιά
φ
ι.
ρο
-
Σ η
ο ι προ ο γι η πηγ
π ο γη ης, π
NAV ι πι ξ
Itinerary Clear itinerary.
>
Σχ
ι
ό που
ιώ
ο
ο Move in list
ο OK/MENU.
2. Μ ρ άρ
ιώ
Π ο γη η - ι
ω
ο προορι
ι πι
ο , ρο ο ογ ου
ρο
- ποφυγ
Μ υ
η πι ογ , ο ο ηγός πορ
πι ξ ι
ποφ υχθ ο πό
ο
ι ς ι ρο ς που π η ιάζ ι. Η ι ουργ
ι
ργ ό ο ό
υπάρχου ι θ ι ς
ι ς ο ο / ρό οι - ι φορ ι ά η
πι
η,
ρη υ ού, π ρ
π
ι.
1. Σ η
ο ι προ ο γι η πηγ
π ο γη ης, π
OK/MENU ι πιξ Route Avoid.
• Longer -
ο πι ρους
χ ι π
θ .
προς
• Shorter -
ο πι ρους
χ ι υ π υχθ .
προς
ποφυγ
ποφυγ
• Delete π
ρ ρι
ι γράφο
ι
ρχ
ι η ρχι
πι ρους
ι η ι ρο
ης
ο η.
Χρη ι οποιώ
ς η ι ουργ Avoid area,
πορ
πο πι ξ
ι ο ό ηρη
π ριοχ , . ό η Επι ογ ς ι ρο ς
( . 27).
02 Προ
ι
ς ι
ρο
ς
πι
1. Σ η
ο ι προ ο γι η πηγ
π ο γη ης, π
OK/MENU ι πιξ Route Alternative routes to
destination.
2. Επι ξ
ι προ ι ό
Route type:
η ι
• Fast - προ
χρό ο
η
ρ ιό η
η ης.
–
ά ω η
-
ο ύ ο ο
ς προορι
πη η ι
ς
η ης
θυ
Λ π ο
ύ ο ος
άχι
ς
ρ
ις4.
ό
ις π ηροφορ ς πό ο Ρ
ιόφω ο ο ι
ς
που π ρι
ά
ύο
ούς, π.χ. ξο οι ι
ρο
ς
π
μ
πμ
μ μ μ
2. Μ γ θυ η/
ύ ι η η ι
• Next ρους
ρυ η
ρο :
ύ ι η
.
μ
ο χάρ η
χρι ο πό
• Previous -
ύ ι η
ρους
02
.
ι
ο πι
-
χρι ο προηγού.
• Zoom inZoom out ι ρ
ι η
πι ρους
ρ ιό η
η ύ ο η
ρο . Η ι ρο
πορ
π ης
ο ουθ
ι ι ρό ρους ρόους.
υ ο ι
οιχ
ρο
ι ι
1. Σ η
ο ι προ ο γι η πηγ
π ο γη ης, π
OK/MENU ι πιξ Route Detailed route
information.
> Ε φ ζο
ι π ηροφορ ς γι ους
ιά
ους προορι ούς ης ι ρος ι ο
ι ό προορι ό.
ο πι
ι
Σ
ρ ς π ηροφορ ς ι
Ε ώ φ ζο
ι
ά ο
ι
άθ
ιά
ους προορι
ι
υρώ ις.
• Short - προ
4
ς
Σ η
ο ι προ ο γι η πηγ
π ο γη ης, π
OK/MENU ι πιξ Route Route overview.
• Fast with traffic adaption χρό ος
υ οφορι
ρο
ο , ρο ο ογ ου
> Ε φ ζο
ι π ηροφορ ς γι ους
ιά
ους προορι ούς ης ι ρος ι ο
ι ό προορι ό.
ρο
• ECO with traffic adaption - προ
ρ ιό η
ηχ
υ ου4.
ιορι
ς υ
οφορ ς.
ι ό
γ θύ ι/
ου ρ χο ος
ος ο χάρ η.
}}
25
02 Προ
ιορι
ς προορι
ο , ρο ο ογ ου
ι ι
ρο
ς
||
Χάρ ης υπο
ιπ
ης ι
υ η ι ουργ
πό
η γι η ι
02
–
ρο
χ ι η υπο
ρο .
ς
ιπό
1. Σ η
ο ι προ ο γι η πηγ
π ο γη ης, π
OK/MENU ι πιξ Route Record route.
η
> Η
REC
Σ η
ο ι προ ο γι η πηγ
π ο γη ης, π
OK/MENU ι πιξ Route Map of remaining route.
> Ε φ
π ρι
2.
ζ
ι ι ι ό χάρ η που
ά ι η υπο ιπό
η πόη ου ρο ο ογ ου πό η ρ χου θ η ου υ ο ι
ου.
γρ φ ρχ ζ ι. ο ύ ο ο
φ ζ
ι η οθό η ό ο η
γρ φ ρ
ι
ξ ιξη.
ι
ιη
γρ φ , π
OK/MENU ι πι ξ Route Stop
recording.
> Η
γ γρ
η ι ρο
χ ι
ποθη υ .
Μπορ
οξ
ις
γ γρ
ι ρο ς ο
ού Set destination
Stored location Routes.
ι
η ι ουργι ό η
ι ουργ ς, . ό η
γρ φ
ι
ρο
ι ις ι θ ι ς
Μ ού( . 10) .
ς
γράψ
ι ποθη ύ
η ι ρο
η
η ου υ
ος π ο γη ης.
5
26
Συ
ο
ς
ο π ω ποθη
υ ι ό χώρο ης
Μπορ
ξάγ /
φ ρ
γ γρ
ρχ
USB memory stick5
π.χ. γι
ιγράψ
ο π οηγό GPS
ός ά ου οχ
ος. ι π ρι ό ρ ς
π ηροφορ ς, . ( . 36).
ρι
ς ο
ό
ς.
Σχ
ι
ς π ηροφορ ς
•
•
•
Π ο γη η - χ ιρι
•
Π ο γη η -
Π ο γη η - ρο ο όγιο ( . 23)
ός ( . 10)
Π ο γη η - π ηροφορ ς ο ι
φορ ς ( . 38)
χ
υ η
ς υ
ώ ( . 47)
ο-
02 Προ
Π ο γη η - πι ογ ς ι
μ
μ
π
μ
μ
.
π
π
π
ρο
μ
ς
μ
μ
ιορι
ς προορι
2. Επι
ξ
ύπο ι
ρο
ο , ρο ο ογ ου
Προ ά
ς:
• Fast with traffic adaption μ
χρό ος
υ οφορι
,
• Fast - προ
χρό ο
η ης
ς θυ
ρ ιό η
η ης.
ύ ο ος
άχι
ς
ρ
ις6.
ο ύ ο ο
ις ι
ι ι
ρο
ρο
ς
ς
1. Σ η
ο ι προ ο γι η πηγ
π ο γη ης, π
OK/MENU ι πιξ Settings Route options
Route proposals.
02
• Short - προ
ρ ιό η
η ύ ο η
ρο . Η ι ρο
πορ
π ης
ο ουθ
ι ι ρό ρους ρόους.
ι
• ECO with traffic adaption - προ
ρ ιό η
ηχ
υ ου6.
Τ πος ι
ρο
Ν ος υπο ογι
ζη ηθ
ς
1. Σ η
ο ι προ ο γι η πηγ
π ο γη ης, π
OK/MENU ι πιξ Settings Route options.
Σ
υ ο ι
ό
ις π ηροφορ ς πό ο Ρ
ιόφω ο ο ι
ς ι
ά ω η
ρο
-
ς
Επι ογ γι
ο υπο ογι ό ι ρο
π ηροφοριώ ο ι ς υ οφορ ς.
ς όγω
1. Σ η
ο ι προ ο γι η πηγ
π ο γη ης, π
OK/MENU ι πιξ Settings Route options
Reroute on request.
2. Επι
6
η
ς υ
•
Π
•
Π
οφορ ς.
ξ
ιώ
ς
ι ουργ :
ιο πι γ
ο - πρ π ι
πι ο
ο υπο ογι ό ι ροο OK/MENU
ο γ ο π ώ
ς EXIT.
ιο η πι γ
ο- υ ό
ος υπο ογι ός ης ι ρο
ος
ς.
}}
27
02 Προ
ιορι
ς προορι
||
2.
ο , ρο ο ογ ου
οπι ά ωφορ , πορι ά οχ
ι
ξ η προϋπόθ η ό ι ο πι
ι ό
υ ο η ο
φ ρ ι
π ρι ό ρους
πι ά ς. Ό
υ η ι ουργ
ι
ργοποιη
η, οι ωρ ς υ ού ου
ους
υ π ρι
ά ο
ι π ης ο υπο ογιό ης
ά η ης ι ρο ς.
02
μ
Επι
1. Σ η
ο ι προ ο γι η πηγ
π ο γη ης, π
OK/MENU ι πιξ Settings Route options Use
carpool lane.
.
ξ ρύθ ι η γι
ης ι ρο ς:
η χρ
2. Επι ξ
ς υ
η ης πρό-
ρχ ζ ι η θο γη η
ως ύ φω
ο ρο ο όγιο που χ ι προιορι
.
• 3-
ο ύ η προ
ι3
ις ι ρο ς, πό ις οπο ς η
ι
ι ρο πρ π ι
πιγ πρι ρχ ι η θο γη η.
Λά
υπόψη ς ό ι υπάρχ ι ι
φρώς γ ύ ρη θυ
ρη η
πρι ρχ ι η θο γη η ιό ι ο
ύ η πρ π ι
υπο ογ ι 3
ά η ς ι ρο ς.
Χρ
η ης ωρ
ς υ
πι
ι
ο
ρύθ ι η γι η χρ
πι
ι ού:
Χρ η ης ωρ
υ οφορ ς7
ς
χ
ς
Ορι
ς φορ ς
ι ιω ι ά πι
ι ά υ οη
πι ρ π
ι
χρη ι οποιού ωρ ς οι οπο ς
ο ι ά προορ ζο
ι γι
οπι ά ωφορ , πορι ά οχ
ι
ξ η προϋπόθ η ό ι ο πι
ι ό
υ ο η ο θ ωρ
ι οι ο ογι ό π ρόοιο. Ό
υ η ι ουργ
ι
ργοποιη
η, οι ωρ ς υ ού ου
ους
7
28
ι ουργ
ι ι θ
ι η ό ο
υ π ρι
ά ο
ι
οι ς π ηροφορ ς
ο
ρο
ς
υ π ρι
ό ης
ά ο
ι π ης
ά η ης ι ρο
ο υπο ογις.
1. Σ η
ο ι προ ο γι η πηγ
π ο γη ης, π
OK/MENU ι πιξ Settings Route options Use
express lane.
2. Επι ξ ρύθ ι η γι η χρ
ς χ ς υ οφορ ς:
•
Π
•
Π
η ης ωρ -
ιο πι γ
ο - η ωρ
χ ς υ οφορ ς χρη ι οποι
ους υπο ογι ούς ι ρο ς.
χ
ποι
ι
ιο η πι γ
ο - η ωρ
ς υ οφορ ς
χρη ι οι.
Αποφυγ π ριοχ ς7
Ορι
ς φορ ς
ι ιω ι ά πι
ι ά υ οη
πι ρ π
ι
χρη ι οποιού ωρ ς οι οπο ς
ο ι ά προορ ζο
ι γι
Η
η ης ωρ -
• Never
• For 2 persons
• Over 2 persons
• 1-
7
ι ι
χ ρ ώ .
Οι υ ο
πι γού
ποιού
ά ο
ι η ό ρο
. Οι υ ο
ι πά ο
υπο ογι
οι
πορού
πο ι η ό ρο οι χρη ι οως
ι
ι ρο
ό ι ρο ς.
1. Σ η
ο ι προ ο γι η πηγ
π ο γη ης, π
OK/MENU ι πιξ Settings Route options
Avoid area.
02 Προ
2. Επι ξ
η π ριοχ που θ
ποφ υχθ
ά η ι ρο ( η π ριοχ
υπάρχ ι η η
ως η π ριοχ που
χ προ ιορι
προηγου
ως - προχωρ
ο πό
ο
):
ιορι
ς προορι
ο , ρο ο ογ ου
ι ι
ρο
ς
3.
02
• Select area on map π
π
"
χ
πι ξ
η
ριοχ που θ
ο χάρ η, γι
ρι ό ρ ς π ηροφορ ς .
η ιουργ ' π γορ υ
ης' π ριος" π ρ ά ω.
• From stored location -
πι ξ
ις ποθη υ
ς οποθ
ς.
> Η πι ογ προ θ
ι η
ις π ριοχ ς προς ποφυγ .
πό
Επι η ά
η π ριοχ προς ποφυγ
η
,π
OK/MENU ι πιξ Activate.
Ε ώ υπάρχ ι π ης η υ
ό η γι ις
π ριοχ ς Edit, Deactivate ι Delete.
> Η π ριοχ π ρ
π
ι
ά ο
υπο ογι ό ης ι ρο ς.
Δη ιουργ
' π γορ υ
ης' π ριοχ ς
Μπορ
πι ξ
η π ριοχ που
θ
ποφύγ
χη
ζο
ς π υθ ς πά ω ο χάρ η
ορθογώ ιο π ιο.
1. Σ η
ο ι προ ο γι η πηγ
π ο γη ης, π
OK/MENU ι πιξ Settings Route options
Avoid area Select area on map.
2. Πρ γ
οποι
ύ ι η ο χάρ η
χρι ο ρ ορ ς
ρ θ
η
π ριοχ που θ
.
3. Π
>
OK/MENU.
η ιουργ
ι
ό
4. Π ρι ρ ψ
ο TUNE γι
ο γ θος ου π ι ου.
ι οπ
ιο.
ρυθ
ο OK/MENU ό
οπ
ύπ ι η π ριοχ που θ
.
> Η π ριοχ ποθη ύ
ι η
ις π ριοχ ς προς ποφυγ .
5. Π
Η π ριοχ , γι
η υ π ρι ηφθ
ο
υπο ογι ό ης ι ρο ς, πρ π ι
ργοποιη
η, . ό η " ποφυγ
π ριοχ ς" π ρ πά ω.
ιο
ι
}}
29
02 Προ
ιορι
ς προορι
ο , ρο ο ογ ου
ι ι
||
Αποφυγ υγ
υ οφορ ς 7
–
ρι
ω
ι
οπώ
Σχ
Σ η
ο ι προ ο γι η πηγ
π ο γη ης, π
OK/MENU ι πιξ Settings Route options:
02
•
•
•
•
•
•
Avoid motorways
Avoid toll roads
ι
Π ο γη η - π ηροφορ ς ο ι
φορ ς ( . 38)
•
•
Π ο γη η - ρο ο όγιο ( . 23)
•
Π ο γη η - χ ιρι
ιορι
ς
Π ο γη η - πι ογ ς χάρ η
ς π ηροφορ ς
•
Π ο γη η - προ
( . 17)
ρο
ς υ
ός προορι
ο-
Ε
μ
π
μπ
μ
Π
ρης οθ
π
.
ού
ός ( . 10)
Avoid tunnels
Avoid ferries
Avoid car trains
Avoid vignette obligation
Σ Μ ΩΣ
7
30
•
Εά ι άγ
ρο ο όγιο ό
ά
υ ς ις πι ογ ς, πορ
υπάρξ ι ι ορι
η θυ
ρη η
ό
άρ /ξ
άρ
ι πιογ ιό ι ο ρο ο όγιο πρ π ι
υπο ογι
ου.
•
Εά πι ξ
ξ ιρ θού
ρ γγ ς, ρό οι
ιό ι
ι υ ο ι η όρο οι, ό θ ξ ιρ θού γι ό ο
ο υ
ό
γ ύ ρη ι ρο
ι
χρη ι οποιού
ι ό ο ά
υπάρχ ι ά η ογι
ι .
Η
ι ουργ
ι ι θ
ι η ό ο
υ π ρι
ά ο
η χάρ η
1. Σ η
ο ι προ ο γι η πηγ
π ο γη ης, π
OK/MENU ι πιξ Settings Map options Show
full-screen map.
2. Επι
ι
οι ς π ηροφορ ς
ο
χ ρ ώ .
ξ
γ θος χάρ η:
•
Π
ιο πι γ
ο- φ ζ ι ο
χάρ η
ο ό ηρη η οθό η.
•
Π
ιο η πι γ
ο- ο
ο πά ω ρος ης οθό ης
ι π ηροφορ ς χ ι ς
υ ο η ο όπως π.χ. θ ρ ο
ο χώρο πι
ώ
ι (πο
που
π ράγο
ι η υγ
ιγ .
ά ω ι
φ ζοο
ρ
υ)
ρι
η
Λ ι ουργ
χάρ η,
θυ
02 Προ
ιορι
η πυξ
Π ηροφορ ς
ά
υ ο ι η
ρο ου
ς
1. Σ η
ο ι προ ο γι η πηγ
π ο γη ης, π
OK/MENU ι πιξ Settings Map options Map
type.
2. Επι ξ πώς θ
χάρ ης η οθό η:
φ
ζ
ιο
• North up - ο χάρ
ης
χ ι πά ο
ο ορρά ο πά ω ρος ης οθόης. ο ύ ο ο ου υ ο ι
ου
ι
ι η χ ι
ύθυ η
η οθό η.
• 3D map basic - ο χάρ
ι ι γώ
ου υ ο
ύθυ
η οθό
ης π ι ο ζ ι πό πά ω,
ο ύ ο ο
ι
ου ο
ρο ι η
η
η ης προς
πά ω
η.
ο , ρο ο ογ ου
ος ου
2. Επι
1. Σ η
ο ι προ ο γι η πηγ
π ο γη ης, π
OK/MENU ι πιξ Settings Map options
Motorway information.
2. Επι
•
• Map heading up -
ο ύ ο ο ου
υ ο ι
ου ρ
ι ο
ρο ι
ι πά ο
ρ
ο προς
πά ω η οθό η. Η ι ό
ου χάρ η
π ρι ρ φ
ι ά ω πό ο ύ ο ο
ου υ ο ι
ου ά ογ
ις ροφ ς ου ρό ου.
ς προορι
•
ξ
ι ουργ :
Π
ιο πι γ
η ο ρ
ι
φ ζο
ι οι
ξο οι που χου
ζ ης. Η
η π η ι
η
.
ο-ό
ο υ ο υ ο ι η ό ρο ο,
ρ ις (3) πό
ς
π.χ. ΣΕ
πρ
ριο
ι ξι ο η
η
ρη ξο ο
υ
Π
π
γ
οη.
ιο η πι
ργοποιη
Π ηροφορ ς χ
θ η
ι ά
η
ι ουργ
ρ χου
1. Σ η
ο ι προ ο γι η πηγ
π ο γη ης, π
OK/MENU ι πιξ Settings Map options
Position information.
ξ
ι ι
π ηροφορ ς θ
ρο
ς
ης:
• Current road -
η οθό η φ ζ ι οό ο
ου ρό ου/ο ού που
ρ
ι ο υ ο η ο/ ρ ορ ς.
• Lat/Long -
η οθό η φ ζο
ι
οι υ
γ
ς γι η θ η που ρ ι ο υ ο η ο/ ρ ορ ς.
02
• None -
η οθό η
φ ζο
ι
π ηροφορ ς γι η οποθ
που
ρ
ι ο υ ο η ο/ο ρ ορ ς.
Πυξ
πάρχ ι ι πυξ
η ι ό
ου χάρ η
η οθό η που
χ ι η
ύθυ η
προς η οπο
ι ρ
ο ο προι ό ρος ου υ ο ι
ου.
ο ό ι ο ά ρο ης
ός ης πυξ ς
ι ρ ο ο ορρά ι ο υ ό
ά ρο ο ό ο. Μπορ
π ης
πι ξ
ιξη
ύθυ ης πυξ ς υπό
ορφ
ι
ου ως
ι
η πυξ
γρ φι ώ .
• 3D map enhanced - όπως
η
προηγού
η πι ογ ,
ά η
ι ό
ου χάρ η χου π ης προθ
ι φορ ι ά
ι
, ρι , . π.
}}
31
02 Προ
02
ιορι
ς προορι
ο , ρο ο ογ ου
ι ι
||
1. Σ η
ο ι προ ο γι η πηγ
π ο γη ης, π
OK/MENU ι πιξ Settings Map options
Compass.
2. Επι ξ
ς
γρά
φ
θ
:
ζ
• Graphic - η
η
ύθυ
• Text -
η
ι ως
γρά
η ύ η, S γι
ο
χ ου
πυξ ς.
γι
ς
ς.
χ
Η
ύθυ η ης πυξ ς η ι ό
ου
χάρ η - προς ορρά η
θυ η
ηης προς
πά ω η οθό η - πορ
πης
ρυθ ι
, . ό η "Λ ι ουργ
χάρ η,
ύθυ η πυξ ς" π ρ πά ω.
Ση
ι φ ρο ος (POI)
ο χάρ η
1. Σ η
ο ι προ ο γι η πηγ
π ο γη ης, π
OK/MENU ι πιξ Settings Map options POI
symbols.
2. Επι ξ
χάρ η:
ρύθ ι η γι
χρώ
ου
• Automatic π
POI π
2. Επι
ι
ξ
μ
.
ποι ύ
ο χάρ η.
• Default -
χου ορι
Selected.
ο
φ
μ
POI θ
ζο
η
φ
-
φ
ζο
χρώ
οθό ης γ ο
θ η ης
ι οξ .
χρώ
ιη
θ η
ης οθό ης προ ρ όζο
ι γι η
ύ ρη υ
ορ ό η
ου ο ηγού η ύχ .
Αποθη
–
ι POI.
ι
η
ιη ι ό
ου χάρ η υ
άγ ω η, ο ριθ ός ω πι ογώ POI που
πορ
φ
υ όχρο
η
οθό η
ι π ριορι
ος - ά
γ θύ
η ο, χ
η υ
ό η
π ρι ό ρ ς πι ογ ς POI.
ιη
ι υ ρι
• Night -
ι
POI που
ι ουργ
πι ξ
ο π ρι ροφι ό ου π TUNE + OK γι άθ POI
που θ
φ ζ
ι η
οθό η.
ς ι θη ρ ς φω ός
ύ ι
ι ρ
ύχ
ι
ρ όζ ι η οθό η υ ό
.
• Day -
ζο-
• Selected -
• None -
ιχ
προ
Σχ
•
•
•
32
χάρ η
1. Σ η
ο ι προ ο γι η πηγ
π ο γη ης, π
OK/MENU ι πιξ Settings Map options Map
colours.
ι
N γι ο ορρά, W
ο ό ο E γι η
η
ύθυ η ης
ς
Χρώ
ύθυ η πυξ ό πυξ ς
ό πυξ
η ης πυξ
ρο
υ
η οποθ
ο χάρ η
Σ η
ο ι προ ο γι η πηγ
π ο γη ης, π
OK/MENU ι πιξ Settings Map options Stored
location on map.
> Ε φ ζο
ι ό ς οι ποθη υ
ς
θ
ις.
ι
ς π ηροφορ ς
Π ο γη η - πι ογ ς ι
Π ο γη η - πι ογ ς
( . 33)
ρο
θο
ς ( . 27)
γη ης
Π ο γη η - πι ογ ς χάρ η ( . 30)
02 Προ
•
•
Π ο γη η - ύ ο
ρο ος (POI) ( . 21)
η
ω
Π ο γη η - ι γωγ / ξ γωγ
υ
ω θ
ω ( . 36)
ι φ ποθη-
ιορι
ς προορι
Π ο γη η - πι ογ ς
θο
Ε
π
μ
μπ
ο , ρο ο ογ ου
γη ης
Ο
ο ώ
γη η8
θο
.
Guidance options
Ώρ άφιξης
ξι ου
υπο
ιπ
ρο
ς
η φω η ι
1. Σ η
ο ι προ ο γι η πηγ
π ο γη ης, π
OK/MENU ι πιξ Settings Guidance options
Street names in voice guidance.
2. Επι ξ
φω η ι
Settings
ι ι
•
Π
•
Π
ιθ
θο
ά
ιο πι γ
ο - πό
ύθυ η, θώς ι ο ό
ι ρό ω .
ιο η πι
ύθυ η.
Π ο γη η
ος χρ
π ρι
γη η:
ροφ
γ
ο - πό
02
ιη
η
ι
ο ώ
η
ι
ροφ
ος
1. Σ η
ο ι προ ο γι η πηγ
π ο γη ης, π
OK/MENU ι πιξ Settings Guidance options
Time of arrival format.
2. Μ ρ άρ
ώρ ς:
ςγ ώ
ς.
η
ιξη
χ
• RTA -
χ ι ο υπο ιπό
ο
ξι ου χρι η άφιξη.
χρό ο
Μό ο ορι
πι ογ γι
• ETA -
άφιξης
8
η
ι η
ι ώ
η ώρ
}}
33
02 Προ
02
ιορι
ς προορι
||
1. Σ η
ο ι προ ο γι η πηγ
π ο γη ης, π
OK/MENU ι πιξ Settings Guidance options
Turn-by-turn navigation.
2. Επι
π
ξ
•
Π
•
Π
Αυ
ο ι
ρύθ ι η γι
οργά ω :
η
ιξη
η
ς υ
γ
ο-
ιξη
φώ η η ω π ηροφοριώ
οφορ ς
1. Σ η
ο ι προ ο γι η πηγ
π ο γη ης, π
OK/MENU ι πιξ Settings Guidance options
Automatic read out of traffic.
2. Επι ξ ρύθ ι η γι η
φώ η η ω
π ηροφοριώ ο ι ς υ οφορ ς:
•
•
Αυ
Π
η
ιο πι γ
ο - φω ού
ι οι
ι ς ι οπ ς υ οφορ ς
ά η ι ρο .
Π
ιο η πι
η η.
η προ
γ
ρ ογ
ο - χωρ ς
φώ-
χου
1. Σ η
ο ι προ ο γι η πηγ
π ο γη ης, π
OK/MENU ι πιξ Settings Guidance options
Audio fadeout.
34
2. Επι ξ ρύθ ι η γι
χου ου χάρ η:
•
ο
ιο πι γ
οχ ι ο πόο ιγ ό ο ρο ο όγιο ι η
πό
η χρι
.
ιο η πι
ο , ρο ο ογ ου
•
η προ
ι ι
ρ ογ
Π
ιο πι γ
ο - ο ηχο ύ η
πο υ
ω , π.χ. ρ ιόφω ο, ιγ
ό
ο ύ η φω η ι ς θο γη ης φω
π ηροφορ ς.
Π
Φω η ι
ιο η πι γ
ρ ογ χου.
θο
ο - χωρ ς προ-
ρο
1. Σ η
ο ι προ ο γι η πηγ
π ο γη ης, π
OK/MENU ι πιξ Settings Guidance options
Voice guidance.
2. Επι ξ ρύθ ι η γι
γη η:
γη η
ά η
θο γη η, ό
ο υ ο η ο
π η ιάζ ι
ι ι
ύρω η
ξο ο,
φω η ι ό
υ
φ ρ ι η πό
η
ι ο ύπο ου πό
ου ιγ ού. υ όχρο
φ ζ
ι
ς π ο ρ ς χάρ ης
ης ι
ύρω ης. ο
υ φω η ι ς
θο γη ης π
ά
ι ό ο π η ιάζ
η ι
ύρω η. ι
π
ά
υ -π
ύο φορ ς ο ου π
OK/MENU.
Μπορ
ρυθ
η
η
ο
ου π ρύθ ι ης
ης ου ηχο υ
ος ( ώ ούγ
ι ο φω η ι ό
υ ).
Σ Μ ΩΣ
Σ η ιάρ ι ι ς
ης
ι η ό η φω ο που
ι υ
ο ο ύ η
ω Bluetooth, η ι ουργ φω η ι ώ
ο ηγιώ
χρη ι οποι
ι.
ς
η φω η ι
θο-
•
Π
ιο πι γ
ο - φω
ιη
πό
η ι ο ύπος ου πό
ου
ιγ ού.
•
Π
ι
Απ
ιο η πι γ
θο γη η.
φω η ι
θο
ο - χωρ ς φω η-
γη η
Μ η φω η ι
θο γη η
ρ ις (3) ο ηγ ς πρι πό άθ
γη ης προ ι οποιη ι ,
πρι
ι η υ χ ι η
υ
π ι
πρ γ
οποι
ο
π φω η ι
θο γη η
ποιη
η,
ι ό ο
(1) ο
άθ η ο θο γη ης.
ο
η
ι
ο
θοως
ό
πρ ιγ ό. Ό
η
ι
ργοηγ γι
1. Σ η
ο ι προ ο γι η πηγ
π ο γη ης, π
OK/MENU ι πιξ Settings Guidance options
Use simple voice guidance.
2. Επι ξ ρύθ ι η γι
γη η:
•
Π
ιο πι γ
ο ηγ γι άθ
•
Π
ι
η φω η ι
θο-
ο(1) φω η ι
η ο θο γη ης.
ιο η πι γ
θο γη η.
ο - χωρ ς φω η-
02 Προ
ά
ρ
φά
ιορι
ι ς
ξ
•
Π
•
Π
ιο η πι
οπο η η.
ιο πι γ
ο - προ ι οπο η η
ηχη ι ό
ι ύ ο οό
ο
υ ο η ο π η ιάζ ι ι ά ρ
φά ι ς.
γ
•
ο
ος π ηροφοριώ που πι ρ π
ι
φ ζο
ι ο χάρ η ορ ζ
ι η
ο οθ
ης ά ο χώρ ς. ι ις
ρ χου ς π ηροφορ ς, .
www.volvocars.com/navi.
Σ
ποθη
2. Επι ξ
θ
ω :
•
Μό ο γι
Μό ο ό
υ ο η χωρ ς ι ουργ Road sign information.
υπάρχου ι θ ι ς π ηροφορ ς χύ η ς
υ
ης οποθ
ς
1. Σ η
ο ι προ ο γι η πηγ
π ο γη ης, π
OK/MENU ι πιξ Settings Guidance options
Stored location notification.
•
9
10
ό ι ο
γρ ρ πό
η χύς φορ ς
πο
ι πό
ου υ
ος
ο
ξύ ω
ποθη
υ
ω
Π
ιο πι γ
ο - ηχη ι ό
ό
ο υ ο η ο π η ιάζ ι ι
οποθ
που χ ι ποθη υ
ο χρ
η.
Π
ιο η πι
ι ό
.
ου χάρ η.
γ
2. Επι
χ
ρο
ς
ς9
η
ξ
Π
ιο πι γ
ο- φ
όριο χύ η ς
ι χύ
ο π
οργά ω 10.
•
Π
ιο η πι
πο η η ο π
Σ
02
ι ουργ :
•
γι POI
γ
ζ
ι ο
ο - χωρ ς ι οοργά ω .
ξι ιω ι
π ρι γη η
1. Σ η
ο ι προ ο γι η πηγ
π ο γη ης, π
OK/MENU ι πιξ Settings Guidance options
Travel POI notification.
2. Επι
ξ
ι ουργ :
•
Π
ιο πι γ
ο - ηχη ι ό
ό
ο υ ο η ο π η ιάζ ι
POI
που υ π ρι
ά
ι
ξι ιωι ό ο ηγό ( . 17).
•
Π
ιο η πι
ι ό
.
πό
ο - χωρ ς ηχη-
ς
ι ι
1. Σ η
ο ι προ ο γι η πηγ
π ο γη ης, π
OK/MENU ι πιξ Settings Guidance options
Show speed limits.
Ο ο ηγός φ ρ ι πά ο
η υθύ η
ηρ ο ώ ι ο ηγι ς υ οφορ ς ι
όρι
χύ η ς που
ι χύου .
ο - χωρ ς προ ι-
Σ Μ ΩΣ
Π ριορι
Πρ π ι
η ιωθ
φό
η γι η πι
η
πορ ορι
άζ ι ι ά ογ
η ά η
ο
ω
π ο γη ης.
ι ουργ :
•
ο , ρο ο ογ ου
Σ Μ ΩΣ
1. Σ η
ο ι προ ο γι η πηγ
π ο γη ης, π
OK/MENU ι πιξ Settings Guidance options
Speed camera warning.
2. Επι
ς προορι
γ
ο - χωρ ς ηχη-
}}
35
02 Προ
ιορι
ς προορι
||
Σ
02
γι
ξι ιω ι
π ρι γη η
1. Σ η
ο ι προ ο γι η πηγ
π ο γη ης, π
OK/MENU ι πιξ Settings Guidance options
Guided tour notification.
2. Επι
Σχ
•
ξ
ι ουργ :
•
Π
ιο πι γ
ο - ηχη ι ό
ό
ο υ ο η ο π η ιάζ ι
ιω ι ό ο ηγό ( . 17).
•
Π
ιο η πι
ι ό
.
ι
γ
ξι-
ο - χωρ ς ηχη-
ο , ρο ο ογ ου
ι ι
ρο
Π ο γη η - ι γωγ / ξ γωγ
ποθη υ
ω θ
ω
Ε
μ
/
π
ι
ι άγ
η
ρχ ω πρ π ι
π
.
Σ Μ ΩΣ
μ
POI, η ορφ
ι .gpx.
ω
•
ι
προ θ
ρχ
POI η
ά η
ο
ω χ ρ ώ , χρ ιάζο
ορι
ς γ ώ ις υπο ογι ώ !
•
Ο ύπος ρχ ω γι
ρχ
POI
ι ο ρόπος
ο οπο ο
ά οι (download) πό ο ι
υο
θορ ζ
ι πό ο
οιχο
υ
/ ι ο
. υ ό η
ιό ι
υπάρχ ι υποποιη
η ι ι
γι η ψη ρχ ω POI πό ο ι υο - ι γι ο όγο υ ό
υ ό ο
γχ ιρ ιο
όχου
π ρ θ
ι
ρι ς ο ηγ ς
-προς.
•
Εά
1. Συ
ο USB memory stick ο
ποθη υ ι ό χώρο ης πι
ους ο ό ς.
ς π ηροφορ ς
Π ο γη η - π ηροφορ ς ο ι
φορ ς ( . 38)
ς υ
ο-
Σχ
•
2. Σ η
ο ι προ ο γι η πηγ
π ο γη ης, π
OK/MENU ι πιξ Settings Import/export stored
locations.
3. Επι ξ
χθ .
36
ιθ
ι
χθ
ς
ξ -
•
•
•
ι
ρω
ις - π υθυ θ
ξου ιο ο η
ο ι ο
ης Volvo.
ι
χ
ς π ηροφορ ς
Π ο γη η - προ
( . 17)
ιορι
ός προορι
ού
Π ο γη η - ρο ο όγιο ( . 23)
Π ο γη η - ι
ρο
Π ο γη η - ύ ο
ρο ος (POI) ( . 21)
( . 24)
η
ω
ι φ -
ΠΛΗΡΟΦΟΡ ΕΣ Ο
Σ
ΛΟΦΟΡ
Σ
03 Π ηροφορ ς ο ι
Π ο γη η - π ηροφορ ς ο ι
υ οφορ ς
Ε
π
μ
03
π
.
μ
μ
π
.
π
ς υ
•
ς
μ
μ
μ π
π
μ-
-
Σ Μ ΩΣ
ο TMC
ι ι θ ι ο
ό ς ις
π ριοχ ς/χώρ ς. Η π ριοχ ά υψης ου
υ
ος ρ
ι ό ι υπό
υ
ι ορι
ς φορ ς πορ
χρ ιάζ
ι η ρω η.
Οι π ηροφορ ς ο ι ς υ οφορ ς π ρουιάζο
ι ι φορ ι ά ά ογ
ο προοριός χ ι προ ιορι
όχι.
38
υ ό ο ύ ο ο η
οθό η πο
ιξη ό ι
υπάρχου ι θ ι ς π ηροφορ ς ο ι ς υ οφορ ς
ός ης ρ χου ς
π ριοχ ς ψης. ο χρώ
ου υ ό ου
χ ι η
ω π ηροφοριώ :
•
Ο
ΝΟ - οι π ηροφορ ς φω ού
ιηθ η φ ζ
ι ο χάρ η.
θ
Ρ ΝΟ η φ
-
ο TMC (Traffic Message Channel)
ι
υποποιη
ο ύ η
ω ι οπο η ης γι
π ηροφορ ς ο ι ς υ οφορ ς. Ο
ης
ζη ά υ ό
η ω
υχ ό η .
η
οφορ ς
ροφορ ς ο ι
ζ
ι
υπάρχ ι φώ η η, η
ι ο χάρ η.
υ ό ο ύ ο ο πι η ι ο η ο
υ οφορι ό πρό η , γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς, .
ό η Π ηροφορ ς ο ις υ οφορ ς θορι
ο προορι ό > Π ης υ οφορ ς ο χάρ η.
Σ Μ ΩΣ
Οι π ηροφορ ς ο ι ς υ οφορ ς
ι ι θ ι ς
ό ς ις π ριοχ ς/
χώρ ς.
Οι π ριοχ ς ις οπο ς γ
ι
ά ο η
π ηροφοριώ ο ι ς υ οφορ ς π ο
ι ι ρ ώς.
Π ηροφορ ς ο ι ς υ οφορ ς χωρ ς θορι
ο προορι
Η ι ουργ
ς πι ρ π ι
φ
υ οφορι ά προ
χωρ ς
πι γ προορι ός.
ζ
χ ι
.
Π ηροφορ ς ο ι
χάρ η
ς υ
οφορ ς
ο
1. Σ η
ο ι προ ο γι η πηγ
π ο γη ης, π
OK/MENU ι πιξ Traffic information Traffic on
map.
2.
ζη
υ οφορι ά προ
η ι ουργ
ύ ι ης, . π ριγρ φ
π ρ ά ω η
ό η Π ηροφορ ς
ο ι ς υ οφορ ς θορι
ο
προορι ό > Π ηροφορ ς ο ι ς υ οφορ ς ο χάρ η.
03 Π ηροφορ ς ο ι
Σ
ο ο υ
οφορ ς
1. Σ η
ο ι προ ο γι η πηγ
π ο γη ης, π
OK/MENU ι πιξ Traffic information Traffic on
map.
> Ε φ ζ
ι ι
ό
η ύο ι ς υ οφορ ς η
π ριοχ
ψης.
2. Επι ξ
ιθ
φ
π ριγρ φ π ρ ά ω η
ροφορ ς ο ι ς υ οφορ
ρι
ο προορι ό > Ό η η
Π ηροφορ ς ο ι ς υ
θορι
ο προορι
Η
ι ουργ
ό
χ
χ
ζ
ι, .
ό η Π ηςθου οφορ .
οφορ ς -
ι υ οφορι ά προ
ι άγ ι ο προορι ό.
Α ρ
η π ηροφοριώ ο ι ς
υ οφορ ς
ά η ι ρο
–
Σ η
ο ι προ ο γι η πηγ
π ο γη ης, π
OK/MENU ι πιξ Traffic information Listen to
traffic on route.
>
ρ χο
η ύ
ο ι ς υ οφορ ς
ά
ος ου ρο ο ογ ου
φω ού
ι.
Σ
ο ο υ
ς υ
οφορ ς
3. Επι ξ
υ οφορι ό πρό η
ι πι
ιώ
ο OK/MENU.
> Ε φ ζο
ι πρό θ ς π ηροφορ ς
χ ι ά
ο υ οφορι ό πρόη , θώς ι η θ η ο χάρ η.
Η ι ό
ου χάρ η
ι
ρ ριη γύρω πό η θ η ου υ οφορι ού προ
ος.
03
οφορ ς
1. Σ η
ο ι προ ο γι η πηγ
π ο γη ης, π
OK/MENU ι πιξ Traffic information All traffic.
> Ε φ
-
ζ
ι ι
ό
η ύο ι ς υ οφορ ς η
π ριοχ
ψης. Οι π ηροφορ ς ο ις υ οφορ ς ο
οποιού
ι
πρώ
ύ φω
η χώρ (
υ ορι
ς π ριοχ ς), ι π ι
ά
ριθ ό ι ό ο ο ού.
2. Επι ξ
υ οφορι ό πρό η
( ρό ος/ο ός) ι πι
ιώ
ο
OK/MENU.
>
υ οφορι ά προ
π ρ θ
ι
,
η πιο ο ρ
ι οπ υ οφορ ς η ορυφ
ης
ς, π.χ. π ρης ι η οπο η η
οχη ά ω
ι ωρ .
π
Π ηροφορ ς ο ι
χάρ η
μ
ς υ
.
οφορ ς
ο
1. Σ η
ο ι προ ο γι η πηγ
π ο γη ης, π
OK/MENU ι πιξ Traffic information Traffic on
map.
}}
39
03 Π ηροφορ ς ο ι
ς υ
||
2. Μ
ι ηθ
ύ ι η ο χάρ η
χρι
οποθ ηθ
ο
υρό η
ο υ οφορι ό πρό η / ύ ο ο γι
ο οπο ο π ι ού
ι π ο ρ ς π ηροφορ ς.
>
ά ι
ρι ο π
ιο γύρω πό
ο ύ ο ο.
03
3. Επι
ιώ
OK/MENU
> Ε φ ζο
ρ ς, π.χ.
•
•
•
•
•
ό ο
η
πι ογ π
ι οι ι θ
ι
ώ
ιάρ
ι
ου προ
ος
ος
ος.
υπάρχου ρ ά υ οφορι ά
προ
οπ
ιο ου
υρο
ος, ό
φ ζ
ι
πρώ ο υ ό που ρ
ι πιο ο ά
ο
ρο ου
υρο
ος.
Σχ
όπως "2/5" ο πά ω ρος
ης οθό ης πορ
η
ου ό ι οι
π ηροφορ ς που φ ζο
ι
ι
ο 2ο πό
5 υ ο ι ά η ύ
ο
υρό η - πορ
π ριηγηθ
υπό οιπ η ύ
π ώς π
ι η
ο ου π
OK/MENU.
40
ης
φά ι ης
2. Επι ξ
υ οφορι ό πρό η
ι πι
ιώ
ο OK/MENU.
> Ε φ ζο
ι πρό θ ς π ηροφορ ς
χ ι ά
ο υ οφορι ό πρόη , θώς ι η θ η ο χάρ η.
Η ι ό
ου χάρ η
ι
ρ ριη γύρω πό η θ η ου υ οφορι ού προ
ος.
ς π ηροφο-
Χώρ
η ου προ
Π ηροφορ ς ά
ς ο
ο ού/ ριθ ός
ος ου προ
οφορ ς
1. Σ η
ο ι προ ο γι η πηγ
π ο γη ης, π
OK/MENU ι πιξ Traffic information Traffic on
map.
>
υ οφορι ά προ
ά
ης
φά ι ης ( ύο η προηγού
η
ι ό )
χ ου ό ι οι π ηροφορ ς
πηρ άζου ο ρ χο ρο ο όγιο.
π
Έ
η υ
Ορι
υ
υ
οφορι
μ
.
ο προ
οφορι ά προ
ο
ι ό ο
ι
ο ω
ά πορ
φορού
ι
ρο
ης ι ρο ς.
ος
ηθ
γ
η,
ύ-
Ε ός πό ο ύ ο ο που
χ ι ηθ η
ου υ οφορι ού προ
ος, η ρ χου
πό
η πι η
ι π ης
ι
ιρά πό ό ι ους
υρούς "xxxxx".
03 Π ηροφορ ς ο ι
•
ο
ος ης πι
ης
ιπρο ωπ ύ ι η
η ( πό
η) ου υ οφορι ού προ
ος.
•
Η
ύθυ η ο γη ης πι η
πό ο ρ ι
ου ρό ου που
ρ ρι
ο.
ς υ
οφορ ς
ι
ι
03
π
Έ
ο ι
μ μ
.
η π ριοχ ς γι π ηροφορ ς
ς υ οφορ ς
Η
ρ ςο ι
ο ζο
ου χάρ
π ρι ό
ρού
χάρ η θορ ζ ι πό ς π ηροφος υ οφορ ς πορού
π ιι. Ό ο γ ύ ρη
ι η π ριοχ
η που φ ζ
ι η οθό η, ό ο
ρ ς ι οπ ς υ οφορ ς ποφ ι ού .
Σχ
ς π ηροφορ ς
ι
•
Π ο γη η - πι ογ ς
( . 33)
•
Π ο γη η - προ
( . 17)
•
Π ο γη η - ρο ο όγιο ( . 23)
ιορι
θο
γη ης
ός προορι
ού
41
ΠΛΗΡΟΦΟΡ ΕΣ ΧΆΡ Η
Σ Σ
Μ
ΟΣ
04 Π ηροφορ ς χάρ η
Π ο γη η - Π ηροφορ ς χάρ η
υ
ος
Έ
Volvo π
π
μ
π
π
μ
π
μ
π
μ
π
.
Π ηροφορ ς υ
π
,
μ
ος
.
μ
.
μ
ι
π μ π
π
-
–
Σ η
ο ι προ ο γι η πηγ
π ο γη ης, π
OK/MENU ι πιξ Settings System information.
> Ε φ ζ
ι
πό π
πό η
ρ χου
ά
η ο ύ η
π ο γη ης, π.χ. ρ χω
ό ης
π ηροφοριώ ο ι ς υ οφορ ς ι
ι ουργι ά
ο
χάρ η, θώς
ιη
ο η ου χάρ η.
Χάρ
ς - π ρι χ
Οι χάρ ς
ροφορ ς
ι
ο
ρ ζο
ι
η ρώ ο
προηγ
ς π ηι υ χώς.
Σ Μ ΩΣ
χ ρ ογρ φι ό υ ι ό
π ρ χ ι
ά υψη 100%
ό ς ις π ριοχ ς/
χώρ ς.
Η π ριοχ ά υψης ου υ
ι ό ι υπό
υ
ς φορ ς πορ
χρ ιάζ
ρω η.
ος ρ ι ορι
ι η -
ρ ξ
η ι ύθυ η
www.volvocars.com/navi ι
www.volvocars.com/mapupdate γι π ρι όρ ς π ηροφορ ς χ ι ά
ους χάρ ς
ιά
ς π ηροφορ ς που χ ζο
ι
ο Sensus Navigation.
1
2
. π ηροφορ ς η η
ρο ι
ι ύθυ η www.volvocars.com/mapupdate
ο USB stick πρ π ι
χ ι ου άχι ο 20 GB
ύθ ρου χώρου.
ι υ
ος
Π ριοχ ς χάρ η
ο ύ η π ο γη ης ου υ
φ ρ ι ά ογ
η γορά.
ροποποι
η π ριοχ
π υθυ θ
ξου ιο
ο
ης Volvo γι π ηροφορ
προχωρ
.
η
ο ι
ου ι χρ ι
ου χάρ η ο η
ο ι ς πώς
ρω η ω χ ρ ώ
Η ψη (download) ου η ρω
ου χ ρογρ φι ού υ ι ού πρ γ
οποι
ι πό ο
ι
υο1
USB memory stick2. Η
φορά ης η ρω ης που χ ι ηφθ
ο
ύ η π ο γη ης ου υ ο ι
ου πρ γοποι
ι ό
ω ης ύ
ης USB
ου υ ο ι
ου, που ρ
ι ο π ω
ποθη υ ι ό χώρο ης πι
ους ο ός.
04
Σ Μ ΩΣ
Πρι ρχ ι η η ρω η ου χ ρ ογρ φι ού υ ι ού ου υ ο ι
ου:
•
Πρώ
ι ά
ις π ηροφορ ς ι
ις ο ηγ ς πό ο ι
υο γι η
ψη (download) ι η
η ρω η
ου χ ρ ογρ φι ού υ ι ού.
χ
ρω
ις γι η
η ρω η π υθυ θ
ξου ιο ο η
ο ι ο
ης Volvo
πι
φθ
η ι ύ-
}}
43
04 Π ηροφορ ς χάρ η
||
θυ η www.volvocars.com/navi ι
www.volvocars.com/mapupdate.
η
Συ
ρω η
ο ουθ
ις ο ηγ ς η οθό η γι
η ρωθ ο ύ η π ο γη ης υ ό ο ρόπο φ ζ
ι η πρόο ος ης
ι ι
ς η ρω ης θώς ι ο χρό ος
που πο
ι
ά προ γγι η.
Σ Μ ΩΣ
Ορι
04
ς πό ις ι ουργ ς ου υ
ος η ρω ης ι ψυχ γωγ ς
π
ργοποιη
ςό ο ι ρ
η η
ρω η.
1. Θ
ο
ι η
ρ
ι
-
-
ι ουργ .
2. Συ
ο USB stick που π ρι χ ι η
η ρω η η θύρ USB ου υ ο ι ου ι ο ουθ
ις ο ηγ ς η
οθό η.
> Σ η οθό η φ ζ
ιη
ιξη
Map update finished. Ό ς οι ιουργ ς ου υ
ος π ο γη ης
πορού
χρη ι οποιηθού ξ ά.
Σ Μ ΩΣ
Σ ορι
ς π ριπ ώ ις,
η
η ρω η ου χ ρ ογρ φι ού υ ι ού πορ
π ης
προ
θού
ς ι ουργ ς,
οι οπο ς
π ριγράφο
ι
υ ό ο
γχ ιρ ιο.
44
ι υ
ος
χι η
η
ρω ης που
χ
ι
οπ
η η ρω η
χ ι ο ο ηρωθ ό
ο ι η ρ ς
ι, ό η ι ι
υ χζ
ι πό ο η ο που
ά η
η
πό
η φορά που ι η ρ ς θ
θ
ι ουργ ,
η προϋπόθ η ό ι ο USB
memory stick π ρ
ι υ
ο.
ο
USB memory stick
ι υ
οθ
ο ι η ρ
ι ουργ
ι η
υ χ ι υ
ο USB memory stick.
Σ η οθό η φ ζ
update finished ό
ρωθ .
Σχ
ι
ιη
η η
ιξη Map
ρω η ο ο
η-
ς π ηροφορ ς
•
Π ο γη η - ά ι χρ
ι ιώ
( . 49)
•
•
Π ο γη η -
χ
ης
υ η
Sensus Navigation ( . 6)
ιπ
υ
ώ ( . 47)
ι ά
Π ο γη η - πι
Επ
π
μ
πη η
ο
π
μ
π
π
μ.
Ε φ ζο
ι ρ
πό
ππ
ης ο ς
ού. Ε
χ
ι
υπάρχου π ρι ό ρ
υπο
ού,
οπο
υ
η π ρπ ω η
π ριγράφο
ι η χ ι
ό η .
–
οξ
ο ύ η
ου
ού π ώ
ο OK/MENU η
ο ι προ ο
γι η πηγ π ο γη ης.
Repeat voice guidance
( . 33)
Set destination
( . 17)
Home
( . 17)
Address
( . 17)
Country:
City:
Street:
Number:
Junction:
Set single destination
Add as waypoint
Information
Save
ς
04 Π ηροφορ ς χάρ η
Point of interest (POI)
( . 17)
Postcode
( . 17)
ι υ
Travel guide
By name
Country:
Start guidance
By category
Postcode
Details
Near the car
Street:
Photos
Along the route
Number:
Play audio
Near the destination
Junction:
Pause audio
Around point on map
Set single destination
Stored location
( . 17)
Set single destination
Delete all
Previous destination
( . 17)
Clear itinerary
Route
Set single destination
Add as waypoint
Avoid
Select point on map
Save
Delete
Set single destination
Delete all
Add as waypoint
( . 17)
Save
( . 24)
Reroute
Save
Information
04
Add another waypoint
( . 17)
Information
Add as waypoint
( . 23)
Start guidance
Format:
Set single destination
Internet search
Itinerary
Information
Latitude and longitude
Delete
( . 17)
Itinerary
Add as waypoint
Save
Edit
ος
Longer
( . 17)
Shorter
Delete
Alternative routes to
destination
( . 24)
Route overview
( . 24)
}}
45
04 Π ηροφορ ς χάρ η
ι υ
ος
||
Detailed route information
04
Route options
( . 27)
Map options
Next
Route type
Show full-screen map
Previous
Reroute on request
Map type
Zoom in
Route proposals
Motorway information
Zoom out
Use carpool lane
Position information
Use express lane
Compass
Avoid area
POI symbols
Avoid motorways
Map colours
Avoid toll roads
Stored location
on map
Map of remaining route
( . 24)
Record route
( . 24)
Stop recording
Avoid tunnels
Traffic information
( . 38)
Cancel guidance
( . 23)
Resume guidance
Settings
46
( . 24)
Avoid ferries
Avoid car trains
Avoid vignette
obligation
( . 30)
04 Π ηροφορ ς χάρ η
Guidance options
( . 33)
FAV key options
. όη
γ πη-
Time of arrival format
Street names in
voice guidance
ο
γχ ιρ ιο
όχου.
Turn-by-turn
navigation
Automatic read
out of traffic
Import/export
stored locations
Audio fadeout
( . 36)
Voice guidance
Σχ
Use simple voice
guidance
•
•
Speed camera warning
Stored location
notification
Travel POI notification
Guided tour
notification
System information
( . 43)
ι
ς π ηροφορ ς
Π ο γη η - χ ιρι
ός ( . 10)
Sensus Navigation ( . 6)
ι υ
Π ο γη η π
π
θ
θ
χ
ος
υ η
μπ
η ου υ ο ι
η
ο ύ η π ο γη ης
ου υ ο ι
ου
ρ
που.
ώ
π
μ
μ
ου
μ
π
π
.
ο χάρ η
ι
φ ζ ι ηθ η
ι 20
ρω π ρ -
πάρχ ι γ ύ ρη πιθ ό η
φά
ος
ό
ο ηγ
ρό ους που
ι π ρά η οι
άποιο ά ο ρό ο,
ι ο ι ς
ρό ους,
ρό ους
πο ά π π
ι
ά πό ο γη η γι
γά η πό
η
χωρ ς ι ρι ς ροφ ς.
Οι υψη
γ ς, οι
υπόγ ι
π ης
που η
ης θ
θ .
04
ο ορ ι ο όγ οι,
ρι , οι ρ γοι
ογ φυρ ς, οι υπ ργ ι ς/
ς ι ά ις π ζώ . π. πηρ άζου
ρ η ι ά η ψη ου
ος GPS,
ιό ιη ρ ι
ο υπο ογι ό
ης ου υ ο ι
ου πορ
ιω-
Το
η
υπο ογ ζ ι πά ο
γρηγορ
ρη/ υ ο
ρη ι ρο
η
ά ο υπο ογι ό ου π ριγρά
ος
ι ς ι ρο ς,
ά ο
ι υπόψη ό ς οι
π ρά
ροι όπως η πό
η, ο π ά ος
ου ρό ου, ο ύπος ου ρό ου, ο ριθ ός
ξιώ
ρι
ρώ
ροφώ , οι υ ι ο
ό οι . π. γι
προ ύψ ι η
ύ ρη
θ ωρη ι
ι ρο . Μπορ
ι φι
}}
47
04 Π ηροφορ ς χάρ η
||
ι πιο πο
ι
πι ογ ι ρο
ά ι ης π ιρ ς ι ης γ ώ ης ης
π ριοχ ς.
ι υ
Το
οθ
π
ς,
ι
χ ι ούς όγους, ο ύ η
πορ
χρη ι οποι
ό ο
ρι ούς ρό ους ό
υπο ογ ζ ι ο π ρ γρ
ι ς ι ρο ς
που
ι
γά η πό
η.
πι
ξ
ποφ ύγο
ι οι ο ο
ιόι οι υ ο ι η ό ρο οι, ό
ποφ ύγοι γι ό ο ο υ
ό
γ ύ ρη ι ρο
ι χρη ι οποιού
ι ό ο
υπάρχ ι ά η ύ ογη
ι .
ι
θ
η ου υ ο ι
ου ο χάρ η
θ
η
ά η
φορά
ι
ο υ ο η ο
φ ρθ , γι π ράιγ
πορθ ο
ρ ο,
ρόπο που
πο ζ ι η ψη ου
ος GPS, πορ
χρ ι
ού ως 5 π ά χρι η θ η ου
υ ο ι
ου
υπο ογι
ω ά.
θ
η ου υ ο ι
ου ο χάρ η
θ
η ιη π
ρ
ου
υ ο ι
ου χ ι πο υ
θ
υπάρχ ι η
ρι
ροφο ο
προς
η
ρ
GPS, πορ
χρ ι
ού
π ρι ό ρ πό 5 π ά γι
ηφθού
ω ά
GPS ι
υπο ογι
η
θ η ου υ ο ι
ου.
48
ο ο ου υ ο ι
η υ π ριφ ρ
ι
γ
ι ο
ου
η
ι
ά
Ε ός πό ο ι θη ρ GPS, ο ι θη ρ ς χύ η ς ου υ ο ι
ου ι
ς
γυρο οπι ός ι θη ρ ς υ ά ου ώ
υπο ογι
η ρ χου θ η ι η
ύθυ η
η ης ου υ ο ι
ου. Μ ά
η οποθ η η ου φ ρι ού ροχού
η
γ
ξύ θ ρι ώ
ι χ ι ρι ώ
ι ώ , ο ύ η χρ ιάζ
ι
" άθ ι" ις
ι
ά ις ω
ω ροχώ .
Το
η
χρη ι οποι
ρ ους
ι ι , υ ο ι η
ρο ους ι
πορθ
η ι
πι γω
ποφ υχθο
04
ος
ι
ι η
υ ι ά
ρ
ρ
ι
ρ χου
Π ράγο
ι
ι
η
ρι
ι ουργ
ου υ
ος,
ρψ
ο ι ό ι πό ρ
ς φορ ς ώ ο ηγ
,ό
ά η ο η ο.
ου χάρ η
πρ γ
ι
ς όπως η ι ρ ς
υ ου ο ι ού ι
χ ς ι γωγ
ω
ο ι
υ οφορ ς . π. η
ου
ο
ω ου χάρ η
ρης.
ι
ά
οιχ
η
η
π
η ι
ύου, η υ ώ ο ι ς
ό ιη ά η
ι πά ο π -
Η υ χ
άπ υξη ι η ρω η ου χ ρογρ φι ού υ ι ού
ι
ξ ιξη ς
ξου ιο ο η
ος ι ο
ς ης Volvo πορ
ς π ρά χ ι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς.
ρ ξ
π ης η ι ύθυ η
www.volvocars.com/navi ι
www.volvocars.com/mapupdate γι π ρι
ό-
ρ ς π ηροφορ ς χ ι ά
. π.
ου χάρ η ορι
ους χάρ ς,
ς φορ ς
άζ ι
υπάρχου
π ο ρ ς π ηροφορ ς
χάρ η
ορι
ς π ριοχ ς. ο ύ η
υ
η π ρπ ω η
άζ ι ο πο ο ό
γ θυ ης.
Το
οθ
η
ο ο ου υ ο ι
ου η
πη ά πρ ς
ρο ι ζ
ο ύ η
πορ
ρό π γι
η η ου υ ο ι
ι
χρ ι
ρι ά υοπ ι η θ η ι η
ου πρι ξ ι
.
π
ργοποι
ο ύ η
ι
ι η ρ .Θ
ο ι η ρ ξ ά
ουργ ,
άπ ρ
η
γο πρι ρχ
ο ηγ
.
ο
ιοι γι
Πρ
ι ι
ά ω
γά ο ξ ι
ά
θ ω
θορ ω ο
π ρ γρ
ι ς υγ
ρι
ης
ι ρο ς προς ις π
ις π ις
οπο ς προγρ
ζω
π ρά ω Ποιος
ι ο πιο π ς ρ πος
η ιουργ ω
ρο ο γιο;
Προ ιορ
ο προορι ό π υθ ς ο
χάρ η χρη ι οποιώ
ς ο
υρό η . ο
ύ η
ς θο ηγ
υ ό
ως ο
ι ό προορι ό ό η ι
ο ηγ
π
ιά
ους προορι ούς.
04 Π ηροφορ ς χάρ η
Οι π ηροφορ ς χ ρ ώ
η ρω
ς
ου
ι
π υθυ θ
ο π η ι
ρο ξου ιο οη
ο ι ο
ης Volvo γι η
η ρω η ου χ ρ ογρ φι ού υ ι ού ς.
Π ο γη η - ά
π υ
ι ά ι
π
Volvo μ
ρ ξ
π ης η ι ύθυ η
www.volvocars.com/navi
www.volvocars.com/mapupdate.
Ά
ι χρ
Π
υ
Πώς πορώ
γξω
ο ποι
ο η χάρ η χρη ι οποι
ι;
Austria
Σχ
ι
ς π ηροφορ ς
Π ο γη η - Π ηροφορ ς χάρ η
υ
ος ( . 43)
•
•
Π ο γη η - ι
ρο
ι
( . 24)
Π ο γη η - πι ογ ς ι
ρο
μ
ης
ι
© EuroGeographics.
.
μ
ς ( . 27)
Cyprus
© EuroGeographics.
Estonia
ης
ι ά ι
ος
Croatia
ιώ
υρώπη
ζη
ο ύ η
ου
ού ο
Settings System information γι
π ηροφορ ς χ ι ά
η
ο η ι η
γ ωγρ φι π ριοχ ά υψης, . ( . 43).
•
ι χρ
ιώ
ι υ
© Bundesamt für Eich- und
Vermessungswesen.
Contains content of Stadt Wien –
data.wien.gv.at, licensed in accordance with
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Contains content of Statdt Linz –
data.linz.gv.at, licensed in accordance with
http://creativecommons.org/licenses /by/3.0/
legalcode .
Contains content of LINZ AG – data.linz.gv.at,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
© EuroGeographics.
Finland
Contains data from the National Land Survey
of Finland Topographic Database 06/2012.
(Terms of Use available at http://
www.maanmittauslaitos.fi/en/
NLS_open_data_licence_version1_20120501)
.
04
Contains data that is made available by Itella
in accordance with the terms available at:
http://www.itella.fi/liitteet/palvelutjatuotteet/
yhteystietopalvelut/uusi_postal_
code_services_service_description_and_term
s_of-user.pdf. Retrieved by HERE 09/2013”.
France
Source: © IGN France 2009 – BD TOPO ®.
Belgium
Realized by means of Brussels UrbIS®© –
Distribution & Copyright CIRB, available at
http://www.cirb.irisnet.be/catalogue-deservices/urbis/telechargement .
Includes content made available by AGIV.
}}
49
04 Π ηροφορ ς χάρ η
ι υ
ος
||
Germany
Hungary
Die Grundlagendaten wurden mit
Genehmigung der zustΉndigen Behörden
entnommen.
Copyright © 2003; Top-Map Ltd.
Contains content of „Bayrische
Vermessungsverwaltung –
www.geodaten.bayern.de“, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
04
Contains data made available by the Dublin
City Council Multi Story Car Parking Space
Availability as of 2013-11-02, licensed in
accordance with http://psi.gov.ie/files/
2010/03/PSI-Licence.pdf .
Italy
Contains content of “LGL, www.lgl-bw.de”,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
La Banca Dati Italiana è stata prodotta
usando quale riferimento anche cartografia
numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla
Regione Toscana.
Contains Content of “Stadt Köln –
offenedaten-koeln.de”, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
Contains data from Trasporto Passeggeri
Emilia-Romagna- S.p.A.
Great Britain
Contains Ordnance Survey data © Crown
copyright and database right 2010.
Contains Royal Mail data © Royal Mail
copyright and database right 2010.
Greece
Copyright Geomatics Ltd.
Guernsey
©The States of Guernsey
©Teh States of Alderney
©The Chief Pleas of Sark
©The Royal Court of Guernsey
50
Ireland
Includes content of Comune di Bolgona
licensed under http://creativecommons.org/
lice3nses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee July 1, 2013.
http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/ and updated
by licensee September 1, 2013.
Includes content of GeoforUs, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
Includes content of Comune di Milano,
licensed under http://creativecommons.org/
licenses/by/2.5/it/legalcode and updated by
licensee November 1, 2013.
Includes content of the “Comunità Montana
della Carnia”, licensed under http://
www.dati.gov.it/iodl/2.0/ and updated by
licensee December 1, 2013.
Includes content of “Agenzia per la mobilità”
licensed under http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee January 1, 2014.
Includes content of Regione Sardegna,
licensed under http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/
and updated by licensee May 1, 2014
Includes content of Comune di Cesena
licensed under http://creativecommons.org/
lice3nses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee July 1, 2013.
Latvia
Includes contents of Ministero della Salute,
and Regione Sicilia, licensed under http://
www.formez.it/iodl/ and updated by licensee
September 1, 2013.
Moldova
Includes contents of Provincia di Enna,
Comune di Torino, Comune di Pisa, Comune
di Trapani, Comune di Vicenza, Regione
Lombardia, Regione Umbria, licensed under
© EuroGeographics.
Lithuania
© EuroGeographics.
© EuroGeographics.
04 Π ηροφορ ς χάρ η
Norway
Sweden
Copyright © 2000; Norwegian Mapping
Authority Includes data under the Norwegian
licence for Open Government data (NLOD),
available at http://data.norge.no/nlod/en/1.0 .
Based upon electronic data © National Land
Survey Sweden.
Contains information copyrighted by ©
Kartverket, made available in accordance
with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/no/ .
Poland
© EuroGeographics.
Portugal
Source: IgeoE – Portugal.
Slovenia
© EuroGeographics.
Spain
Información geográfica propiedad del CNIG.
Contains data that is made available by the
Generalitat de Catalunya Government in
accordance with the terms available at http://
www.gencat.cat/web/eng/avis_legal.htm .
Retrieved by HERE 05/2013.
Contains content of Centro Municipal de
Informatica – Malaga, licensed in accordance
with http://creativecommons.org/
licenses/by /3.0/legalcode .
ι υ
ος
Contains public data, licensed under Go
Open v1.0, available at http://
data.goteborg.se/goopen .
Switzerland
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
Ukraine
© EuroGeographics.
United Kingdom
Contains public sector information licensed
under the Open Government License v.1.0
(see the license http://
www.nationalarchives.gov.uk/doc/opengovernment-licence/).
04
Adapted from data from the Office for
National Statistics licensed under the Open
Government Licence v.1.0.
Σχ
ι
ς π ηροφορ ς
•
Π ο γη η - Π ηροφορ ς χάρ η
υ
ος ( . 43)
•
Sensus Navigation ( . 6)
ι
Contains content of Administración General
de la Comunidad Autónoma de Euskadi,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
51
05 Α φ
η ι
υρ
ριο
Α
Κ
γγ ι ό
ο
ά η η
ι
ύ
θο
π ρ
θ
Σ
ις................ 6
ά
ρ
γη ης............................ 23
ά
ρ
φά
ι ς.................................... 33
γχου
ώπι η προ η ά ω
η π ο γη ης Sensus................ 47
χύ η
ς...................... 33
Ση
Σύ
ι φ ρο ος,
. π ης POI.... 21
η USB.............................................. 6
γ .................................................. 38
Φ
∆
Φω η ι
Μ
ο
χάρ η........................................ 43
ι γρ φ
ι
ρο
πη η ι
ι
οπ
ού
πι όπη η
ύ ι η ο
ρο ο ογ ου............................. 23
ι
05
Φω η ι
Μ
ς ι ρο ς ι πι όρο ς................................... 24
θο
γη ης.............................. 23
ρο ο όγιο............................................... 23
Μ
φορά ου υ ο ι
ου...................... 47
Π
Π ρ
θ
ις
γγ ι ό
ο................ 6
Π ριοχ ς χάρ η......................................... 43
Ε
Π ρι
ρξη
Επι ογ ς
θο
θο
γη ης............................... 23
γη ης............................. 33
Επι ογ ς χάρ η......................................... 30
ροφι ός πι ογ
ςχ ρ
ρω .... 12
Π η ρο όγιο............................................ 12
Π ηροφορ ς ο ι
Π
υ
Πυξ
52
ού, π ρι γη η............. 44
ού................................. 10
ι ά ι
ιώ
ς υ
οφορ ς........... 38
............................. 49
....................................................... 30
γ ώρι η............................... 14
θο
γη η.............................. 33
P
POI
προ ιορι ός προορι ού................. 17
Σύ ο ............................................... 21
TP 19681 Greek AT 1517, MY16, Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement