Volvo | S90 | Sensus Navigation | Volvo S90 2017 Sensus Navigation

Volvo S90 2017 Sensus Navigation
SENSUS NAVIGATION
Προορι
ός/
ιά
Ση
ι ός προορι
ος προορι
ίο
ός
ός
θο ήγη ης
υ ο ί η ο
η προγρ
ι
Π ηροφορί ς ο ι ής υ
έ η ι
ρο ή
οφορί ς
χι οποίη η (
π υγ έ η προ ο ή) ή
οθό η) ης προ ο ής χάρ ης
πο ογι
π
ός π ρά
θορι
Ση
μ
ί
Λί
Προορι
ρέχου
θέ η ου υ ο ι ή ου
η
ί
Πυξί
προς
θο ήγη ης ου ρο ο ογίου
ός ι ώρ άφιξης/χρό ος που πο έ ι έχρι η άφιξη ή
θέ η ι πό
η έως ο προορι ό
Λί
ω η ίω
ι φέρο ος (Point of Interest - POI)
ο όγιο ι π ηροφορί ς ο ι ής υ οφορί ς
ο ρο-
ργοποιη-
θο ήγη η
ός προορι
ώ /
ιά
ω προορι
ώ
ι φέρο ος (Point of Interest - POI)
ο ουθ ί η
άζ ι η προ ο ή ου χάρ η
χάρ η
θο ήγη ης
ργοποιη έ η/ π
π
ρυθ ίζ ι ο χάρ η ώ
ή ου
μ
ρέχου
ίο
ς φω η ι ής
θο ήγη η προ ωρι ά
υρώ ι η
οποίη η (π ήρης
ψης
ά ηψη ης ρέχου
Φω η ι ή
έ η
γι
+
πά ω
Δρο ο όγιο
γή
ι
ξύ
ι ή ι
ξύ 2D
ύθυ
ί η η ου υ ο ι-
ι 3D
ης προς ορρά
ρο ή
ι πορ ί ς
SENSUS NAVIGATION
ο Sensus Navigation ί ι έ
ορυφορι ό ύ η
ο ι ής υ οφορί ς ι θο ήγη ης ι ρο ής.
Οι
π υξι
ιώ ου
π ηροφοριώ
ές ργ ί ς ρί ο ι υ χώς
ξέ ιξη γι
ο προ ό
ς. Λόγω ω ροποποιή ω , οι π ηροφο-
ρί ς, οι π ριγρ φές ι οι ι ό ς
υ ό ο υ π ηρω
ι ό
έ υπο πορ ί
ι φέρου πό ο ξοπ ι ό ου υ ο ι ή ου.
Δι ηρού
ο ι ίω πρ γ
οποίη ης
γώ χωρίς προ ι οποίη η
Ω
Σύ ο
γη η
ς ο ηγί ς γι
χάρ η
Ω
η π οή-
π ή θο ήγη η έχρι έ
προορι ό
Οθό ς ι χ ιρι ήρι γι
π οήγη η
χάρ η
Συ ήθ ις χ ιρι οί
γη η
χάρ η
6
7
η
7
ά η π οή-
9
Ώ
Ό
γ ώρι η φω ής
Χρή η ης φω η ι ής
Φω η ι ή
γ ώρι η
γη η
χάρ η
Ρυθ ί
ις γι
14
γ ώρι ης
ι π οή-
η φω η ι ή
γ ώρι η
15
16
17
Γ ι ές π ηροφορί ς γι
ι γωγή προορι ού
η
20
ό π υθ ί ς
20
Προ ιορι ός προορι ού
ζή η η
ύθ ρου ι έ ου
21
Προ
22
ι άγ
προορι
ο χάρ η
ι
ιορι ός ός προορι ού
πιο Πρό φ
/ γ πη έ /
ιοθή η
Προ ιορι ός προορι ού
η ίο
ι φέρο ος (Point of
Interest - POI)
24
Προ
ού
25
"Send
26
ι
ιορι ός ός προορι
ι ύθυ η
ποθή υ η προορι
to Car"
2
ού
Δ
Δ Δ
Δρο ο όγιο
ι
ι ή ι
Δ
ρο ή
30
31
Π ηροφορί ς ο ι ής υ
οφορί ς
38
Ση ί
ι φέρο ος (Point of
Interest - POI)
ά η ι ρο ή
31
Π ηροφορί ς ο ι ής υ οφορί ς
πρ γ
ι ό χρό ο (RTTI),
39
Δι
ι
ά η
32
ο χάρ η
Ση
ί
θο ήγη ης
οπές υ
ρο ή
οφορί ς
άρ ς π ηροφοριώ
πι έξ
π ρά
ψη
ο ρο ο όγιο
ργοποίη η/ π ργοποίη η
ης φά ι ης χάρ η η οθό η
ου ο ηγού
42
Ρυθ ί
ις Sensus Navigation
42
Ρυθ ί
ις χάρ η
43
Ρυθ ί
ις ι
ρο ής
33
Ρυθ ί
ις γι
η
34
ργοποίη η/ π ργοποίη η
ης ι ουργί ς Π ηροφορί ς ο ιής υ οφορί ς
πρ γ
ι ό
χρό ο (RTTI),
48
Ρυθ ί
48
ις
υ
46
οφορί
θο ήγη ης
Π ηροφορί ς χάρ η
47
49
3
Ά
ΛΦ
η έρω η χ ρ ογρ φι ού υ ι ού
ο MapCare
52
η έρω η χ ρ ογρ φι ού υ ι ού
έ ω υ ο ι ή ου υ
έ ου
ο ι ί υο
53
η έρω η χ ρ ογρ φι ού υ ι ού
έ ω /
ι USB
55
ίχ υ η
Navigation
ώ γι
Ά ι χρή ης γι
χάρ η
η π οήγη η
Π υ
ι ά ι ιώ
π οήγη η
χάρ η
4
ο Sensus
γι
η
57
59
62
Ο
Ρ
ΡΟ
63
Σ ΓΩΓ
Σ ΓΩΓ
μ
π
μ
οη
ρι ό ύ η
ργοποι
ι υ ό
πόρ
ου ο ηγού.
π
ου υ ο ι
ου
ό
οξ ιη
ό
φ ίζ
ι έ ς χάρ ης ης ρέχου
π ριοχής ι ο υ ο ί η ο υ ο ίζ
ι
έ
π
ρίγω ο.
Δ
ηρ ί
π
Γρ
ή
ιά
ό η ς η προ οχή ο
ρό ο ι
ιωθ ί ό ι ί
πόυ
υγ
ρω έ οι η ο ήγη η.
•
ηρ ί
ο ι χύο
ώ ι
υ οφορί ς ι ο ηγ ί
ρί η.
π
ού 'Π οήγη η'
ο ύ η π οήγη ης
χάρ η η
ρι ή οθό η - π
πά ω γρ
ή
ού
φ ί
ή
(2).
ι
η
η
ρι ή οθό η
φ ι
ίη
γρ
ή
ού
-π ή
ο ου πί
ρχι ής προ ο ής (1) ι η υ έχ ι π ήη γρ
ή
ού
(2).
6
ό ουθ .
•
•
ου πί ρχι ής προ ο ής
ς
ο ι ής
ορθή
Λόγω ιρι ώ υ θη ώ ή ποχής ου
χρό ου οι υ θή ς ου ο ο ρώ ος πορ ί
έχου
άξ ι, πο έως ορι έ ς υ ου ές πορ ί
ί ι ιγό ρο ξιόπι
ς.
π
π
ο ύ η π οήγη ης
πορ ί
π ργοποιηθ ί
ά ι ουργ ί πά ο
οπ ρ ή ιο - π ργοποι ί ι ό ο ό
ο ο ηγός
ι ώ ι ο όχη
ι πο
ρυ θ ί.
Ω
ο ύ η π οήγη ης ί ι πί ης ι θέι οό
ο ι η ήρ ς ί ι η ός. Ό
η άθ η ι χύος ης π
ρί ς ί ι πο ύ
χ η ή, ο ύ η
π ργοποι ί ι.
π
•
Οθό ς ι χ ιρι
χάρ η ( . 7)
•
π ή
( . 7)
ήρι γι
θο ήγη η έχρι έ
η π οήγη η
προορι
ό
Σ ΓΩΓ
π
π
μ
μ
π
Ρύθ ι η ης θο γη ης ο πιθυ η ό
προορι ό χωρ ς πρώ
χρ ιάζ
ι
ι ά
ο ό ηρο ο γχ ιρ ιο
όχου.
π
π
1. Π
μ
ή
η
.
πι έρους προ ο ή
μ
Η προ ο
ι ο χ ιρι ός ου Sensus
Navigation πρ γ
οποι
ι
ιάφορους
ρόπους, π.χ.
ω ης οθό ης ου ο ηγού,
ης προ ο ς
ξ ω
ο π ρ πρ ζ
(Head-Up display) ι ω φω η ι ώ
οώ .
Ο χάρ ης
2. Π ή
γι
ου χάρ η.
3.
ρ ί
γι
4. Π ή
η θέ η
έ η.
> Δη ιουργ ί ι έ
ζ
ιέ
ού.
5. Π
>
ή
οποιηθ ί η ι ό
η θέ η που θέ
ο χάρ η.
ι ρ
ή
ι ο ί ιο
ο ου πί
α
θο ήγη η ρχίζ ι.
η π
η-
φ
ί-
ι
Ν
.
φ
ίζ
ι ό ο
η οθό η ο ηγού 12".
ά η ο ήγη η ο ο ηγός θο ηγ ί ι
έ ω φω η ι ής θο ήγη ης ι ο ηγιώ
η οθό η ου ο ηγού.
φά ι η χάρ η
η οθό η ου ο ηγού πορ ί πί ης
ί
ργή χωρίς
έχ ι ορι
ί προορι ός.
ι
μ
Ό οι οι χ ιρι οί ου υ ή
ος π οήγη ης
ί ι φι οί η
ρι ή οθό η, π.χ. ρυθ ίις χάρ η ι ορι ός προορι ώ .
η ι ό
ου χάρ η
φ ίζ
ι η
ρι ή οθό η - π ή
η πά ω γρ
ή
.
ού ης ρχι ής προ ο ής
ου πιά
πορού
ορι έ ω
χάρ η, π.χ.
Ν
ή υ
η
πι
ιώ
η ξιά π υρά ου ι ο ιού
χρη ι οποιηθού γι ο χ ιρι ό
πό ις ι ουργί ς π οήγη ης
α
Ν
Ν Ν π
ι
α
.
φ ι
ίέ
οθό η ου ο ηγού, πρέπ ι
ο
γι
φ ι
ί ο
ού.
}}
7
Σ ΓΩΓ
||
(Head-Up display)*
Ά οιγ /
ί ι ο ου
ού. ο
ού
ί ι υ ό
ά πό έ
ιά η
ρά ι ς ή ό
ί ι
ργοποιη έ ς
υγ ρι έ ς πι ογές.
Π ριήγη η
Π ριήγη η
πι
ιώ
ού.
ις πι ογές
ού.
ή
ι
ρ άρ
πι ογή.
Π οήγη η
χάρ η
π
μπ
Π ή
ο ου πί ο ι ό ι,
π ρι έ
γι ο ή
ι
η υ έχ ι π ί , γι π ράιγ , “Ο ήγη η έχρι ο
π ”.
Ο ο ηγός πορ ί πί ης
ά ι θο ήγη η ι π ηροφορί ς πό ο ύ η π οήγη ης η προ ο ή
ίξ ω
ο π ρ πρίζ
(Head-Up display) ο ά ω έρος ου π ρπρίζ.
Μπορ ί
π ργοποιή
η προ ο ή
π ηροφοριώ π οήγη ης ι
ρυθ ί
η
θέ η ου π ίου π ηροφοριώ .
Μπορ ί
ουργί ς
8
πί ης
χ ιρι
ί πο
φω η ι ές
ο ές.
Προ ιορι ός προορι ού
ύθ ρου ι έ ου ( . 21)
•
Φω η ι ή
γ ώρι η
χάρ η ( . 16)
•
•
ο π ρ πρίζ.
ές
π
•
ζή η η
ι π οήγη η
γ ώρι η φω ής ( . 14)
Χρή η ης φω η ι ής
( . 15)
γ ώρι ης
•
Ρυθ ί ις γι
( . 17)
•
ργοποίη η/ π ργοποίη η ης φάι ης χάρ η η οθό η ου ο ηγού
( . 42)
η φω η ι ή
γ ώρι η
ι-
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Σ ΓΩΓ
π
μ
μ
μ
Π ρ ά ω π ριγράφο
ι ορι
οι υ θ ις χ ιρι ο
ά η π ο γη η
χάρ η.
•
•
Πού ρί
ο
ι;
ύρ η ου υ
ο χάρ η
ό ου ου υ ο ι ή ου
•
ύθυ η ο ήγη ης ή Προς ορρά
ο χάρ η
•
•
•
•
•
φά ι η 2D ή 3D
ου
ύ ι η
γή έ
πι
ιξης
ροφή πό έ
ύθυ
ης
ού
μ ;
Σ ποι γ ωγρ φι ή θέ η ρί
η ο ώρ ;
•
Π ή
ρίγω ο)
φ ίζο
ι ο υ ο ί-
ο ύ ο ο υ ο ι ή ου ( π
ο χάρ η - οι π ηροφορί ς
ι π υθ ί ς ο χάρ η.
Π
ή
ο ύ
ο ο
υρο ή
Μ ά πό ρι ές γ θύ
ις
ις ι ύ ι η ά ο χάρ η,
ς φορές
ί ι ύ ο ο
θέ η ου υ ο ι ή ου ο χάρ
ρος ρόπος
η ρ ί
ί
•
ος.
ι ι ρύ πορ ί ορι έρ ί ξ ά η
η. Ο υ ο όι ο ξής:
Π ή
η πυξί γι
υ ό ου υ ο ι ή ου
άξ ι η ί η η ου
ο χάρ η.
Ο ο ηγός πορ ί
πι έξ ι ά
ύο
ρόπους
π ρά
ης ης ί η ης ου
υ ο ι ή ου ο χάρ η:
•
Ο χάρ ης προ ά
ι πά ο
ο
ορρά προς ο πά ω έρος ης οθό ης ο ύ ο ο ου υ ο ι ή ου ι ί ι προς
η πρ γ
ι ή
ύθυ η ης πυξί ς
ο χάρ η.
ο ύ ο ο υ ο ι ή ου
ι ηθ ί προς
ρι
ρά ο χάρ η,
η ί ι ό ι ο υ ο ί η ο ι ί ι υ ι ά.
•
ο ύ ο ο ου υ
ρ
έ ο προς
οθό η - ο χάρ ης π
ο ύ ο ο ου υ
ρί ι ο υ ο ί η
πυξί ς ίχ ι η
Π ή
ο ύ ο ο
υρο ή
ος - ο
χάρ ης ό
π
ρυθ ίζ
ι ι η
υ έχ ι
ο ουθ ί ο ύ ο ο υ ο ι ήου.
ο ι ή ου ί ι πά ο
πά ω η
ρι ή
ρι ρέφ
ι ά ω πό
ο ι ή ου ά ογ πώς
ο. ο ύ ο ο ης
ύθυ η ου ορρά
}}
9
Σ ΓΩΓ
||
μ
(N) ο χάρ η, ι ο έ ρο ης πυξί ς
ίχ ι η
ύθυ η προς η οποί
ί ι ρ
έ ο ο προ ι ό έρος ου
υ ο ι ή ου (
υ ή η π ρίπ ω η NE =
ορ ιο
ο ι ά).
Σύ ο
πυξ ς
ύθυ
η πυξ
N
(North): όρ ι
NE
(NorthEast): ορ ιο
ι ά
E
(East):
SE
(SouthEast): Νο ιο
2D
3D
μ
Γι
ή
ύο φορές
ρι ή οθό η
έ
άχ υ ο.
ο-
ο ι ά
S
(South): Νό ι
SW
(SouthWest): Νο ιο υ ι ά
W
(West): Δυ ι ά
NW
(NorthWest): ορ ιο υ ι ά
η
ή
Π
ή
ι 3 ιά
ο 2D/3D γι
ης π ι ό ι ης.
γή
ξύ 2 ιά
ης
Σ η π ι ό ι η 3D, ο υ ο ί η ο
υθύ ι πά ο προς
πά ω η
ρι ή
οθό η - ο χάρ ης π ρι ρέφ
ι γύρω πό ο
ύ ο ο ου υ ο ι ή ου ά ογ πώς ρίι ο υ ο ί η ο.
ο ύ ο ο πυξί ς ίχ ι προς ποι
ύθυ η ο ορρά ρί
ι ο (N) ο χάρ η,
ι ο έ ρο ης πυξί ς ίχ ι η
ύθυ η προς η οποί ί ι ρ
έ ο ο
προ ι ό έρος ου υ ο ι ή ου.
ί
ου χάρ η
ι ουργί 3D.
φ
ίζ
ι
η
προ ο ή 2D π ριγράφ
ι ο προηγούο ί ο
πι φ ί "
ύθυ η
ί η ης ή Προς ορρά ο χάρ η"
10
η ου χάρ η:
Π
ς
ο ι ά
γέθυ
γγίξ
η
ύο άχ υ
η υ έχ ι
ρι ή οθό η
ω έ , ι
οίξ
.
Σ ΓΩΓ
μ
Γι
π
ί ρυ
π
η ου χάρ η:
Π
ή
ί φορά η
ρι ή οθό η
ύο
άχ υ
οι ά.
ή
γγίξ
η
ύο άχ υ
η υ έχ ι
ρι ή οθό η
οι ά, ι
ώ
.
Π ή
χάρ η.
πι έξ
ύθυ
οποθ ή
έ
άχ υ ο
ο χάρ η, ρώ
προς
η
ύθυ η που θέ
,
ι φή
ο.
ί ι
έχ ι
ι ουργί ύ ι ης ί ι
φι ή ό ο ό
ο χάρ ης
γι οποιη έ ος η οθό η, όχι ό
χι οποιηθ ί.
•
ώ γι
η
άξ
ξύ ω π ρ
ο χάρ η:
η
ά ω
ύθυ
η ου
Γρ
ίξ ω ως
Προ ιορι ός ου προορι ού
(Destination) ι ώρ άφιξης (ETχ) ή χρόος που πο έ ι έχρι η άφιξη (RTχ).
ETχ ή RTχ, . ό η
Γι
πι έξ
"Ρυθ ί ις ι ρο ής".
ή
•
ου πί ρχι ής προ ο ής
ι
γή
ύθυ ης ί ι φι ή ό ο ό
ο χάρ ης ί ι γι οποιη έ ος η οθό η,
όχι ό
έχ ι
χι οποιηθ ί.
ού 'Π οήγη η'
ο ο ηγός "έχ ι πο
ρυ θ ί πο ύ"
άποιο ά ο έρος ου υ ή
ος ι θέ ι
πι ρέψ ι γρήγορ
η προ ο ή χάρ η,
πορ ί
χρη ι οποιή ι υ ή η έθο ο:
1. Π
2.
Ορι ός ρέχου ς θέ ης (Position)
πό
η έως ο προορι ό (Dist).
ή
η
ή
ο ου πί ρχι ής προ ο ής (1)
ρι ή οθό η.
η
ρι ή οθό η φ ι
ίη
ρχι ή προ ο ή
ί ης προ ο ής χάρ η
-π ή
η πά ω γρ
ή
ού
(2)/>
}}
11
Σ ΓΩΓ
||
12
π
•
ργοποίη η/ π ργοποίη η ης φάι ης χάρ η η οθό η ου ο ηγού
( . 42)
•
•
Ρυθ ί
ις Sensus Navigation ( . 42)
Ρυθ ί
ις ι
ρο ής ( . 46)
ΦΩΝ
Ν ΓΝ Ρ Σ
ΦΩΝ
Ν ΓΝ Ρ Σ
1
ρώ ις γι έ ι η πό ο η, πι
ι ύθυ η support.volvocars.com.
ο ύ η φω η ι ς
γ ώρι ης πι ρ π ι ο ο ηγό
χρη ι οποι η φω η ι
γ ώρι η γι
χ ιρ ζ
ι υγ
ρι
ς
ι ουργ ς η ο ά
π ρ γωγ ς
(πο υ)
ω , ο η φω ο που
ι υ
ο
ω Bluetooth, ο ύ η
ι
ιού ι ο ύ η π ο γη ης ης Volvo*.
Οι φω η ι ές
ο ές
θού ο ο ηγό
η
θ
πι
ρώ
ιάζ ι η προ οχή
υ οφορι ές υ θή
ι υ ο ύ ου
ι οηπο πά ι,
ά
ίι η ο ήγη η ι
ου ις ο ι ές ι
ς.
Δ
Ο ο ηγός φέρ ι πά ο
η υθύ η
ο ηγ ί ο όχη
φά ι
ι
υ ορφώ
ι
ό ους ους ι χύο ς
ό ς ο ι ής υ οφορί ς.
Μι ρόφω ο υ
ή
ος φω η ι ού χ ιρι
14
χύ ι
ορι
η
π
•
Χρή η ης φω η ι ής
( . 15)
γ ώρι ης
•
Φω η ι ή
γ ώρι η
χάρ η ( . 16)
ι π οήγη η
•
Ρυθ ί ις γι
( . 17)
η φω η ι ή
γ ώρι η
ού
Ο χ ιρι ός ης φω η ι ής
γ ώρι ης
πρ γ
οποι ί ι
η ορφή ι όγου,
φω η ι ές
ο ές πό ο χρή η ι π ή ις που φω ί ο ύ η . ο ύ η
φω η ι ής
γ ώρι ης χρη ι οποι ί ο ί ιο
ι ρόφω ο
ο ύ η
οι ής υ ο ιί ς Bluetooth ι οι π ή ις ου υ ή ος φω η ι ής
γ ώρι ης ούγο ι πό
ηχ ί ου υ ο ι ή ου. Σ ορι έ ς π ριπ ώ ις, η οθό η ου ο ηγού φ ίζ
ι
πί ης έ
ή υ
ι έ ου. Ο χ ιρι ός ω
ι ουργιώ πρ γ
οποι ί ι πό
ξιά
χ ιρι ήρι
ο ι ό ι. Οι ρυθ ί ις πρ γ
οποιού ι πό η
ρι ή οθό η.
μ
μ
ο ύ η φω η ι ής
ι ι ρ ώς.
ά
1
φθ ί
γ ώρι ης
(download)
η
ιώ-
έ ς γορές.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΦΩΝ
2
ι ς ο ηγ ς γι
γ ώρι ης.
η χρ
η ης φω η ι
ς
Π ή
ο ου πί ο ι ό ι
γι η φω η ι ή
γ ώρι η
γι
ργοποιηθ ί ο
ύ η
ι
ρχί ι έ ς
ιά ογος χρη ι οποιώ ς
φω η ι ές
ο ές.
Πρέπ ι
ί :
θυ ά
•
Γι ι
ό ο,
έ πο.
•
Μη ο ι ί
ύ η
ο ές
•
ξής
ά η
ο ή- ι ή
ο ι ή φω ή
2
ά ο ηχη ι ό
ο ι ό
ό
ο ύ η
π ά( ο
πορ ί
οή ι ις
υ ό ο ιά η ).
Γι
ποφύγ
ο θόρυ ο υπο άθρου
ο χώρο πι
ώ , έχ
ι ές ις
πόρ ς,
π ράθυρ
ι η η ιοροφή.
φω η ι ή
γ ώρι η πορ ί
ποιηθ ί ως ξής:
•
•
πι οι ω-
π ί
ορι
ργο-
"ωancel".
έ π ρ
φω η ι ής
χύ ι
π
έ ο πά η
ο ου πί
.
γ ώρι ης ο ι ό ι
Γι
πι π ύ
η πι οι ω ί
ι
π ρ ά ψ
η ύ
προ ροπής πό ο
ύ η ,π ή
ο ου πί ο ι ό ι γι η
ό
ο ύ η
φω η ι ή
γ ώρι η
ο ι ί ιπ ί
η πό η
ο ή.
μ
μ
μ
Π ή
, π ί "ωallΝ[Ό
α]
αΝα
]" ί
[ π υ ][ α
η πι γ έ η π φή πό ο η φω ι ό
ά ογο
η π φή έχου
χωρηθ ί
π ρι ό ροι πό έ ς ριθ οί η φώ ου
(π.χ. οι ί , ι η ό, ργ ί ), π.χ.:
Π ή
εobile".
,π ί
Χ ιρι ός ου η
γ ώρι ης.
•
Οι
•
ους
μ
πορ ί
ους φω ί
άθ ψηφίο ξ χωρι ά
ή
ο ι ά, π.χ. ύο ύο ή ί ο ι ύο (22).
Σ
γγ ι ά ι
Ο
ι ά, πορ ί
π ί
ρ ούς ριθ ούς ζί η
ιρά, π.χ. ί ο ι ύο ί ο ι ύο (22 22).
Σ
γγ ι ά, πορ ί
πί ης
π ί
ζί
ζ ύγη ή ριπ ούς ριθ ούς, π.χ. ύο η ι ά (00). Οι ριθ οί πρέπ ι
πίπ ου
ο ύρος 0-2300.
•
Μπορ ί
φω ί
ις
ως
ή
ο ώ ό
ο ώ (98,8),
ό έ
ρ ό
ύο (104,2).
"ωallΝRobin Smith
ο ές ί
•
"Repeat" - π
φω η ι ή ο ηγί
•
•
"ωancel" - ι
ο
όψ
ι πά ο
ι θέ ι
ά ι η
ρέχο
υ ί
ιά ογο.
ο
ιά ογο
ιά ογο οήθ ι ς.
"ώelp" - ρχίζ ι έ
ο ύ η
π ά
ις
ο ές που
ί ι ι θέ ι ς η ρέχου
άη,
έ
ί η ή έ π ρά ιγ .
Οι
ο ές γι υγ ρι έ ς ι ουργί ς
π ριγράφο ι ις χ ι ές ό η ς, π.χ.
φώ ου έ ω φω η ι ής
μ
Οι
ο ές γι ους ριθ ούς φω ού ι
ι φορ ι ά, ά ογ
η ι ουργί που
θέ
χ ιρι
ί :
/
Οι π ρ ά ω
γι χρή η:
Ν ΓΝ Ρ Σ
ς
•
•
μ
μπρέπ ι
φω ού ι ξ χωρι ά, έ ψηφίο άθ φορά, π.χ. η έ
ρί έ
ύο ύο έ
ρ έ
ρ ρί
(03122443).
-
π
γ ώρι η φω ής ( . 14)
Ρυθ ί ις γι
( . 17)
η φω η ι ή
γ ώρι η
έ ς γορές.
15
ΦΩΝ
Ν ΓΝ Ρ Σ
π
μ
•
3
Ε ο γι ο φω η ι ό χ ιρι ό ου
υ
ος π ο γη ης, π.χ. ορι ός προορι ού π ύ η θο γη ης.
Π ή
ά ω
•
“
γη ης
ώ .
ι
ιπ ί
ί
” - ρχίζ ι έ
φ ίζ ι π ρ
πό ις π ρ ιά ογο π οήίγ
ο-
•
"TakeΝmeΝhome" - π ρέχ
γη η προς η θέ η π .
•
"ύoΝto [
]" - ορίζ ι ι πό η ως
προορι ό. Π ρά ιγ "Ο ήγη η έχρι
η θή ".
•
•
3
4
5
6
16
ο
ο ές:
υ
"ύoΝto [
θυ η ως προορι
π ριέχ ι πό η
"Ο ήγη η έχρι η
5".
•
ι
•
θο ή-
•
]" - ορίζ ι ι ι ύό.
ι ύθυ η πρέπ ι
ι ο ό. Π ρά ιγ
ο όΠ
πι η ίου
"χddΝintersection" - ρχίζ ι έ
ιάογο όπου πρέπ ι
προ ιορι ού ύο
ο οί. ο η ίο ι
ύρω ης ω ο ώ
που έχου προ ιορι
ί ορίζ
ι ό ως
προορι ός.
"ύoΝto [ α υ
Ν
α ]" - ορίζ ιέ
χυ ρο ι ό ώ ι ως προοριό. Π ρά ιγ "Ο ήγη η έχρι ο 1 2
3 4 5".
"ύoΝto [ παφ ]" - ορίζ ι ι ι ύθυ η
πό ο η φω ι ό
ά ογο ως προοριό. Π ρά ιγ "Ο ήγη η έχρι ο
Robyn Smith".
"Search [ α
αΝPτI]" - πρ γ
οποι ί
ζή η η γι π ρ
ί
η ί
ι φέρο ος (POI)
ι υγ ρι έ η
ηγορί (π.χ.
ι όρι ).4 Γι η
ξιό η η ης ί
ς
ά η ι ρο ή Ν
Ν α
"ό
π ί " α Ν
φ ι
ίη ί
πο
ά ω .
αΝPτI]
[
]" "Search [ α
πρ γ
οποι ί
ζή η η η ίω
ι φέρο ος (POI)
ι υγ ρι έ η
ηγορί
ι πό η.
ί
πο
ά ω
ξι ο ί ι ύ φω
ο έ ρο ης
πό ης. Π ρά ιγ "
ζή η η
ι ορίου ο Λο ί ο".
•
"Search [Ό
αΝPτI]". Π ρά
"
ζή η η ου Hyde Park".
•
"ωhangeΝcountry/ωhangeΝstate5, 6" άζ ι η π ριοχή
ζή η ης γι η
π οήγη η.
χύ ι
ορι έ ς γορές.
Ο χρή ης έχ ι η πι ογή
ρ άρ ι έ
η ίο POI ή
ο ορί ι ως προορι ό.
Σ ις υρωπ ές χώρ ς,
ί γι η “Πο ι ί ” χρη ι οποι ί ι η πι ογή “Χώρ ”.
Γι η ρ ζι ί
ι η
ί , η π ριοχή
ζή η ης
άζ ι έ ω ης
ρι ής οθό ης.
ιγ
•
"ShowΝfavourites" - φ ίζ ι ις γ πηέ ς θέ ις η οθό η ου ο ηγού.
•
"ωlearΝitinerary" - ι γράφ ι ό ους ους
ποθη υ έ ους
ιά
ους προοριούς ι ο
ι ό προορι ό
έ
ρο ο όγιο.
•
"RepeatΝvoiceΝguidance" - π
ι η
υ ί
θο ήγη η που έχ
φω ή ι.
•
"TurnΝoffΝvoiceΝguidance" - π
ποι ί η φω η ι ή θο ήγη η.
•
"TurnΝonΝvoiceΝguidance" - ρχίζ ι η
φω η ι ή θο ήγη η που ίχ π ργοποιηθ ί.
•
Οθό ς ι χ ιρι
χάρ η ( . 7)
•
•
•
ά-
ργο-
π
ήρι γι
η π οήγη η
γ ώρι η φω ής ( . 14)
Χρή η ης φω η ι ής
Ρυθ ί ις γι
( . 17)
γ ώρι ης ( . 15)
η φω η ι ή
γ ώρι η
ΦΩΝ
μ
Μπορ
ο ύ η
1. Π
2. Π
2. Π ή
γ ώ
7
ά
φω η ι
ή
ι πι έξ
•
• Φ
• α
ή
2. Π
ή
ς ρυθ
ις γι
γ ώρι ης.
υ
ή
µ
1. Π
ρ
ς
η
μ
ρυθ ί
υ
ις.
αΝ πα
αΝ
πά ω προ ο ή.
ι πι έξ
μ
.
π
γ ώρι η φω ής ( . 14)
Χρή η ης φω η ι ής
Φω η ι ή
γ ώρι η
χάρ η ( . 16)
γ ώρι ης ( . 15)
ι π οήγη η
Ν
α
υ
η
πά ω προ ο ή.
ι
μ
πι έξ
•
•
•
Ν ΓΝ Ρ Σ
ρυθ ί
ις.
φω η ι ή
γ ώρι η
ι ουργ ί
ς ις γ ώ
ς. Οι γ ώ
ς
ις οποί ς
ι ουργ ί η φω η ι ή
γ ώρι η πι η ίο ι
έ
ι ο ί ιο η ί
γ ω ώ .
ό
γή ης γ ώ
ς πηρ άζ ι πί ης
ί
ω
ού, ω η υ ά ω
ι ης
οήθ ι ς.
1. Π
7
χύ ι
ή
ορι
υ
η
πά ω προ ο ή.
έ ς γορές.
17
ΟΡ Σ
Ν Ν ΠΡΟΟΡ ΣΜΌ
ΟΡ Σ
Ν Ν ΠΡΟΟΡ ΣΜΌ
π
π
Μπορ
ι άγ
ι φορ ι ούς ρόπους.
προορι
Γι η ι γωγή ός προορι
θέ ι ς οι π ρ ά ω έθο οι:
•
•
Π
•
•
Προορι
•
•
Θέ
•
ή
χ ι
ο ροποποιή
ποποίη η ρο ο ογίου"
όγιο ι
ι ή ι
μ
ό
ού, ί
ι ι -
ο χάρ η
ζή η η
ύθ ρου
γ έ ς χάρ η
ι έ ου
ός που πι έχθη
γ πη έ ς
ι ιοθή η
ρ
ρι
Ση ίο
POI)
Δι ύθυ
υ
έ ς θέ
ις ποθη υ έ ς
ι Συ
η ι
-
ίος
ις πό η
ιοθή η
ι φέρο ος (Point of Interest η
πι έξ
ί πό ις
ι ές όπως π ριγράφ
ι ο ί ο
πι φ ί "Προορι ός ι
ιά
οι προορι οί" ι ο ουθή
ις ο ηγί ς.
μ
μ
π
πρώ η θέ η που ορίζ
μ
ου ρο ο ογίου.
μ
ιθ
ί
Οι πό
ς θέ ις θ ί ι οι
π
μ
ου ρο ο ογίου.
ιά
20
ρο ο όγιο
ο προορι ό
ους προορι ούς πορ ί
ιοπ
-
μ
ι ους
η υ έ-
ύ ο η
ό η
ρο ή".
•
Δρο ο όγιο
( . 30)
•
ι άγ
προορι
χάρ η ( . 20)
•
Προ ιορι ός προορι ού
ύθ ρου ι έ ου ( . 21)
•
Προ ιορι ός ός προορι ού
Πρό φ
/ γ πη έ / ι ιοθή η
( . 22)
•
Προ ιορι ός προορι ού
η ίο
ι φέρο ος (Point of Interest - POI)
( . 24)
•
Προ ιορι ός ός προορι
ι ύθυ η ( . 25)
ι ή ι
ό π υθ ί ς
ρο ή
π
Σ πο
ο
ζή η η
ού
μ
Μπορ
προ ιορ
προορι ό
ι φορ ι ούς ρόπους - η πι
η
άχ υ ο ο χάρ η
ι
ς πό
υ ούς.
π
ι
π
. " ρο"Δρο ο-
ές π ριπ ώ ις, ί ι πιο π ό
ι ηθ ί
ύ ι η έχρι η θέ η που
θέ
ι
π ή
η θέ η υ ή
ο
άχ υ ό ς.
ιωθ ί πρώ ό ι η
προ ο ή χάρ η ί ι γι οποιη έ η:
υ ό ο ου πί
ί ι ορ ό η οθό η π ή
ο γι
γι οποιηθ ί η προ ο ή χάρ η.
πιο
ι
Σ η υ έχ ι προχωρή
1. Μ
ως ξής:
ι ηθ ί
ύ ι η ο χάρ η έχρι
φ ι
ί η θέ η που θέ
.
2. Π ή
ι ρ ή
π
θέ η - η ιουργ ί ι έ
οίγ ι έ
ού.
η έ η υ ή η
ι ο ί ιο ι
ΟΡ Σ
μ
π
μ
μ
Ν Ν ΠΡΟΟΡ ΣΜΌ
μ
Μπορ
ορ
προορι ό
ι φορ ι ούς ρόπους ζ η η
ύθ ρου ι
ου, γι π ρά ιγ , πορ
γ ι
ζ η η
ριθ ούς η φώ ου,
χυ ρο ι ούς ώ ι ς, ο ούς, πό ις, υ γ
ς ι η
ι φ ρο ος (Point
of Interest - POI).
α
3. πι έξ
ρχίζ ι.
Δ
Γι
•
ι γράψ
έ
α
πι έξ
Ν
-η
θο ήγη η
.
ι ο ί ιο πό η θέ η:
Μπορ ί
χρη ι οποιή
ο “π η ρο όγιο” η οθό η γι
π η ρο ογή
ους
π ρι ό ρους χ ρ
ήρ ς ι
ζη ήπροορι ούς. Γι ι π ριγρ φή, .
ό η "Χρή η ου π η ρο ογίου η
ρι ή οθό η".
έ
μ
Γι
ρυθ ί
η θέ η ου ι ο ι ίου:
1. Π ή
ι ρ ή
π η έ ο ο ι ο ίιο, ύρ έ ο η θέ η που θέ
ι
φή
ο.
•
π
Γ ι ές π ηροφορί ς γι
προορι ού ( . 20)
η
ι
γωγή
3.
1. Π ή
Νπ
, ο ά ω έρος
ης οθό ης.
>
ι ό
ου χάρ η
άζ ι
ζήη η
ά ι ύθυ η
2. Π
ή
ο ου πί
ι
>
γάγ
ις έξ ις
ζή η ης.
φ ίζο ι πο έ
ζή ηης ώ π η ρο ογ ί χ ρ
ήρ ς.
.
}}
21
ΟΡ Σ
||
4.
Ν Ν ΠΡΟΟΡ ΣΜΌ
π
π
-π ή
έ
πο έ
ζή η ης γι
φ ι
ί η χ ι ή άρ π ηροφοριώ
ι
πι έξ
ο γι
υ χί
χρη ι οποι ί
ο πο έ
ζή η ης.
π
μ π
π
π
μ
-π
α
Ν Νφ
θέ η γι
γί ι
ζή η
χ ι πι έξ
ο γι
υ
ι οποι ί
ο πο έ
π
π
ή
ι πι έξ
ι
η, ι η υ έχί
χρηζή η ης:
Ναπ Ν Ν
α
• Γ
Ναπ Ν
Νπ
• Γ
Ν
Ν α
• α Ν
Ναπ Ν Ν
Ν
• Γ
Μπορ ί
ρι ό
•
μ
πί ης
ις υ
ιW
προ ιορί
έ
προογ έ ς ο χάρ η.
N58,1234 E12,5678 (χωρίς
22
, “N
ι άγ
η ί ης πυξί ς
ι φορ ι ούς ρόπους, π.χ.
ξής:
N 58,1234 E 12,5678 (
58,1234-12,5678 (
πυξί ς)
ά)
ά)
η
ί
γ έ η)
ης
π ύ
μ
ί
Μπορ ί
χρη ι οποιή
γι
ί [.]
προ ι ά .
ό
[,]
ί
ι
γωγή
μ
π
Γ ι ές π ηροφορί ς γι
προορι ού ( . 20)
•
Οθό ς ι χ ιρι
χάρ η ( . 7)
η
ήρι γι
άρ ς π ηροφοριώ
Γι
φ
ι
ού
π
π μ
μ
/
υ ές οι ί
ς:
1. Π ή
ο
, ο ά ω έρος ης
π
οθό ης - η ι ό
ου χάρ η
άζ ι
ζή η η έ ω
ι ύθυ ης.
η π οήγη η
ο χάρ η ( . 33)
/
Μπορ
προ ιορ
προορι ό
ι φορ ι ούς ρόπους - η πι ογ πό
ι
ι
ς πό υ ούς.
π
•
•
Π η ρο ογή
, γι π ρά ιγ
58.1234 E 12.5678” ι π ή
α
.
Μπορ ί
N, E, S
ύ φω
58,1234N 12,5678E (
πυξί ς μ
η υ
2. Σ η υ έχ ι πι έξ
ί πό ις π ρ
ί
ς, ο πά ω έρος ης οθό ης:
•
•
•
ά ω
φα α
απ
α
Ό
ι
ι ή
ι ί
πι η
θ ί, πορ ί
η προ θέ
ως προοριΝπ
ό ί
ο ου πί Έ α
ί
ο ου πί
Ν Ν
Νπ
έ.
ΟΡ Σ
π μ
Οι
ί
υ ί ς
ζη ή ις π ρ
ώ. ύ ι η ι πι ογή.
ίθ
ι
Δι ίθ
ι πί ης ι ως πι ογή
ού η
οθό η ου ο ηγού ι πορ ί
η πι έξ
χρη ι οποιώ ς
ξιά χ ιρι ήρι
ου ι ο ιού. . "Οθό ς ι χ ιρι ήρι γι
η π οήγη η
χάρ η".
Μπορ ί
ροποποιή
ποιώ ς η πι ογή π
η ί
χρη ι οα α.
Μπορ ί
ροποποιή
ποιώ ς η πι ογή π
Ν Ν ΠΡΟΟΡ ΣΜΌ
η ί
χρη ι οα α.
Οι θέ ις που έχου
ρ ρι
ί ως γ πη ές πό ο
π ρ ίθ
ι
ί
ώ. ύ ι η ι πι ογή.
ι θέ η ι γρ φ ί πό ο
απ
α,
π ρ έ ι ο
,
ά πι η ί ι
έ
ούρο
ρί ο. Γι
η π φέρ
ώ ο
απ
αί
ι πι η ά
η θέ η ου
ο
ρί ου ξ ά.
προορι ό που ο χρη ι οποι ί
υχ ά
πορ ί
ο προγρ
ί
ι
ο
χρη ι οποι ί
η πι ογή
υ
Ν α
α . Ο προγρ
ι έί ι πί ης ι θέ ι ος
ος προορι ός π
ως πι ογή
ού η οθό η ου ο ηγού ι
πορ ί
ο πι έξ
χρη ι οποιώ ς
ξιά χ ιρι ήρι
ο ι ό ι. . "Οθό ς ι
χ ιρι ήρι ".
}}
23
ΟΡ Σ
Ν Ν ΠΡΟΟΡ ΣΜΌ
||
•
•
ώ υγ
ρώ ο ι οι ποθη υ έ ς
θέ ις ι
ρο ο όγι . Οι θέ ις που ποθη ύ η
πιο πρό φ
φ ίζο ι πιο
ψη ά η ί
.
Π ή
ο "
ρί ο" ι ς θέ ης γι
η πι έξ / πο πι έξ
ως γ πη έ ο.
Μι θέ η
πι η
έ ο/"γ ά ο"
ρίο π ρ ίθ
ι πί ης η
φ ί
" απ
α".
ι θέ η ι γρ φ ί
ι γρ φ ί πί ης ο
ι ιοθή η πορ ί
ρους ρόπους:
•
• Ό
24
ο
απ
α.
φ
α - πρ γ
οποι ί
η ι ή ιρά.
- πρ γ
οποι ί ξι ό η η
ης πό η ρέχου θέ η.
φ
α - οι θέ ις που έχου
ί
ο υ ο ί η ο έ ω ης ι ουργί ς
"Send to Car" ξ ιρού ι
φί ρο. Οι
έ ς θέ ις που
έχου
γ ω
ί
πι η ί ο ι
έ ΜΠΛ η ά ι.
η ά ι
ού
φ ίζο ι ό
οι θέ ις
γ ω ού . Γι π ρι ό ρ ς
π ηροφορί ς, . ό η " ποθή υ η
προορι ού
Send to car".
Χρη ι οποιώ ς η πι ογή π
πορ ί
ι γράψ
έ ή π ρι
οιχ ί πό η ί
.
ποθή υ η προορι
( . 26)
•
Οθό ς ι χ ιρι
χάρ η ( . 7)
•
ού
ήρι γι
Γ ι ές π ηροφορί ς γι
προορι ού ( . 20)
"Send to Car"
η π οήγη η
η
Μπορ
προ ιορ
προορι ό
ι φορ ι ούς ρόπους - ο προ ιοριός ός η ου POI
ι
ς πό
υ ούς.
ι
γωγή
1. Π ή
Νπ
, ο ά ω
ο
έρος ης οθό ης - η ι ό
ου χάρ η
άζ ι
ζή η η έ ω ι ύθυ ης
ο χ ι ό π ίο
ζή η ης.
2. Π
ή
3. Π
ή
•
•
•
• α
• Γ
ιάφοξι ό η η
ξι ό η η
μ μ
(Point of
α α,
ό ρ
π
•
μ π
μ
Interest - POI)
,θ
ξι ο ηθ ί
έ - πρ γ
οποι ί
χρο ο ογι ή ιρά.
π
α
ά ι πό
ο ου πί PτI.
ο φί ρο που θέ
Ν
Ν
Ν
:
α
Νπ
Ν
Νπ
Ναπ Ν
4.
ζη ή
που θέ
.
5.
πι έξ
Ν
Έ α
Νπ
Ν
ι πι έξ
Νπ
έ.
Ν
ο η
Ν
ίο POI
ή
ΟΡ Σ
Ω
Π ρά
ιγ
η
ίω POI
•
ο ύ ο ο γι έ
η ίο POI ι ο
ριθ ός ω η ίω POI ι φέρου
ξύ ω ιάφορω γορώ .
•
Νέ ύ ο
πορ ί
φ ίζο ι
ιά
ή ου
φ ίζοι
ά πό η έρω η ου χ ρ ογρ φι ού υ ι ού. Μπορ ί
π ριηγηθ ί
ο ύ η
ου
ού γι
ρ ί ό
ύ ο που χρη ι οποιού ι ο υγ ρι έ ο ύ η
χ ρ ώ .
Πο ά η ί POI (π.χ.
ι όρι ) ι θέ ου
υπο
ηγορί ς (π.χ. χυφ γ ί ).
Σ η
ό η "Ρυθ ί ις χάρ η", πορ ί
πι έξ
ποι η ί POI θ
φ ίζο ι
ο χάρ η. Ό
η ί POI που ί ι ι θέ ι
η ρέχου π ριοχή π ρ ίθ
ι
ώ. υ ή η ρύθ ι η
πηρ άζ ι η
ζήη η ω η ίω POI ως προορι ό - ό η
ι
η ί POI που έχου ξ ιρ θ ί φ ίζο ι ως
ι οί προορι οί.
Ορι έ
η ί POI φ
ο χάρ η ό
η ί
ίζο ι πρώ
ί ι 1 km (1 mi).
μ
μ μ
Ν Ν ΠΡΟΟΡ ΣΜΌ
π
μ
Μπορ
προ ιορ
προορι ό
ι φορ ι ούς ρόπους - ο προ ιοριός ι ς ι ύθυ ης
ι
ς πό
υ ούς.
ή
ο
Νπ
,
ο ά ω έρος ης οθό ης η ι ό
ου χάρ η
άζ ι
ζή η η έ ω ι ύθυ ης
ο χ ι ό π ίο
ζή η ης.
Π
π
•
Γ ι ές π ηροφορί ς γι
προορι ού ( . 20)
•
Ρυθ ί
η
ι
γωγή
ις χάρ η ( . 43)
Π ρά
ρου
ιγ π
ά ογ
ίου
η
ζή η ης - πορ ί
γορά/π ριοχή.
ι φέ-
Λά
υπόψη ς ό ι οι πι ογές
ζή η ης
που π ριγράφο ι ώ
ί ι ι θέ ι ς
γι ό ς ις γορές/π ριοχές - η οθό η
}}
25
ΟΡ Σ
||
Ν Ν ΠΡΟΟΡ ΣΜΌ
φ ίζο ι ό ο οι ι θέ ι ς πι ογές
ζή η ης γι η ρέχου π ριοχή.
-
π
to Car"
π
μ
μ "Send
π ί πρέπ ι
ί ι υ π ηρω έ .
θέ
ο ηγή
έχρι ι πό η, γι
π ρά ιγ , ό
ρ ί
υ π ηρώ
ο
ό ο
ης χώρ ς ι ης πό ης. ό π ρέχ ι θο ήγη η έχρι ο έ ρο ης πό ης.
Μπορ
προ ιορ
προορι ό
ι φορ ι ούς ρόπους - η χρ η ης ιουργ ς Send to Car ( πο ο
ο υ ο η ο)
ι
ς πό υ ούς.
ργοποιή
ί πό ις ι θέ ι ς πι ογές π ίου ι έ ου ι π η ρο ογή
χρηι οποιώ ς ο π η ρο όγιο ης
ρι ής
οθό ης:
Send to Car ( πο
ι
ι ουργί που
θή η ός προορι
π οήγη ης ου υ ο
ή.
Ό
• Χ α/
/
•
ή
•
•
α α έ
•
•
•
α/
Ν α
π
άρ ς π ηροφοριώ
ο ή ο υ ο ί η ο) ί
θι ά φι ή η προού ή θέ ης ο ύ η
ι ή ου έ ω υπο ογι-
ι
ι ουργί Send to Car πορ ί πί ης
χρη ι οποιηθ ί πό η φ ρ ογή Volvo On
Call. ο Volvo On Call πορ ί πί ης
χρη ιοποιηθ ί
πρέπ ι
ί έ ς προοριός/ ι θέ η ο υ ο ί η ο πό ο έ ρο
ξυπηρέ η ης Volvo On Call.
/ α Ν
Γ ι ές π ηροφορί ς γι
προορι ού ( . 20)
π
η
ι
γωγή
ο χάρ η ( . 33)
3.
ξί ι
η θέ η ι η υ έχ ι
ι
η ι ύθυ η.
οίγ ι έ π υρι ό
ού/ ι άρ
π ηροφοριώ .
Λά
υπόψη ς ό ι η ι ι
ί που π ρ ίθ
ι ώ πο
ί π ώς έ π ρά ιγ
πό έ
πό ους ιάφορους π ρόχους υπηρ ιώ χάρ η.
1. Σύ
ί
>
η
ο υπο ογι ή η ι
here.com.
οίγ ι ι υπηρ ί χ ρ ώ .
2. Πρ γ
οποιή
ής θέ ης.
ο
-
ζή η η ης πιθυ η4.
26
ά
ά
>
ά
οπ
ι
η
υρι ό
πι ογή Δ μ
ού.
μ
ΟΡ Σ
Ν Ν ΠΡΟΟΡ ΣΜΌ
υπο ήριξης Volvo Cars
(support.volvocars.com).
μ
Γι
5.
ά
ι
οπ
η π
υρι ό
6.
πι έξ
ο υ ο ί η ο ι ι γάγ
ο
ριθ ό π ι ίου ου υ ο ι ή ου ή η
ι ύθυ η e-mail που έχ ι
χωρηθ ί
ο προ ωπι ό ς Volvo ID. Σ η υ έχ ι
ά
ι
η π
.
ού.
πορ ί ο υ ο ί η ο
ά ι
ο έ , πρέπ ι
ί ι υ
έ ο ο
ι ί υο, . π ριγρ φή η
ό η "Σύ η ου υ ο ι ή ου" ο γχ ιρί ιο
όχου.
ο υ ο ί η ο
ί ι θέ η
ο
Volvo On Call, ό χρη ι οποι ί ι ο
ωω έ ο ό
ου υ ο ι ή ου γι
ποού
ο έ , η .
χρ ιάζ
ι
ξ χωρι ή ύ
η ο ι ί υο.
1. Ό
ο υ ο ί η ο έχ
η
ρι ή οθό η
ποίη η. Π ή
η
ύ ο ο.
>
οίγ ι ι άρ π
2.
7.
ά
>
ι
η πι ογή
θέ η πο έ
ι
.
ο υ ο ί η ο.
Π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς χ ι ά
ους
υπό οιπους π ρόχους ι η ι ουργί Send
to Car ι ίθ
ι η ι ο
ί
πι έξ
η
ι ά ι ι θέ η,
φ ίζ
ι ι ι οι οποίη η/ ο
ηροφοριώ .
πιθυ η ή χρή η ης θέ ης.
μ
π
μ
Οι ηφθ ί ς θέ ις ποθη ύο ι η
ι ιοθή η ου υ ή
ος π οήγη ης ι
πορού
χρη ι οποιηθού ργό ρ , .
"Ορι ός προορι ού
Πιο πρό φ
/
γ πη έ / ι ιοθή η".
π
•
Προ ιορι ός ός προορι ού
πιο
Πρό φ
/ γ πη έ / ι ιοθή η ( . 22)
•
Γ ι ές π ηροφορί ς γι
προορι ού ( . 20)
η
ι
γωγή
27
ΔΡΟΜΟΛΟΓ Ο
Δ
ΔΡΟΜ
ΔΡΟΜΟΛΟΓ Ο
Δ
μ
Ε ώη
χου
Δ ΔΡΟΜ
2.
μ
θο γη η
ο ρο ο όγιο
ι ς ι
μ
ργ , πορ
γξ
υπάρρο ς.
2. Π
ή
ο ου πί
α
α
ι
ι ή ι
Ν α
.
ι
Π ή
ο ύ
ρο ο όγιο.
μ
ο ο γι
οίξ ι ο
π π
μ
3.
πι έξ
ρο ή:
• Eco
• Γ
• Γ αφ
4. Π
>
1.
θο ήγη η ί ι
ργή, π ή
έ γι
γι οποιηθ ί η ι ό
ου χάρ η ι
πο ή
πρό
η
ο ρο ο όγιο.
30
η
μ
Μπορ ί
ρο ές
1.
ο χάρ η.
ρω έ η ι ρο ή φ ίζ
ό
ο χάρ η ι η θο ήγη η
υ χίζ
ι.
φά ι η ου ρο ο ογίου.
2. Π ή
ο ά ο
ύ ω ης γι
ι γρ φ ί έ ς
ιά
ος προορι ός
α
ο ρο ο όγιο ή π ή
γι
ι γρ φ ί ο ό ηρο ο
ρο ο όγιο.
1. Ό
ή
μ
ώη
ζη ή
θο ήγη η ί
ι
φά ι η ου ρο ο ογίου.
μ
ι ές ι ργή.
η
ι
π
•
Ση ί
( . 31)
•
•
•
πι έξ
θο ήγη ης
π ρά
ψη ( . 34)
άρ ς π ηροφοριώ
Ρυθ ί
ις ι
ο ρο ο όγιο
ο χάρ η ( . 33)
ρο ής ( . 46)
ΔΡΟΜΟΛΟΓ Ο
μ
μ
Μι
ο ι ά η
θο γη ης ου ρο ο ογ ου οηθά ο ο ηγό
προγρ
ζ ι/"προ
π ι" ους π ρχό ους ιγ ούς γ ιρ .
προς
πρός η χ ι ή θέ η. Μ έ
ό η πά η
ο ύ ο ο"
υρο ή
ος"
ου χάρ η ( ά ω πό ο ου πί 2D/3D), ο χάρης π
ρυθ ίζ
ι η προ ο ή θο ήγηης, η οποί ο χάρ ης ο ουθ ί η
πορ ί ου υ ο ι ή ου.
•
•
•
•
Ση
ί
θο ήγη ης ου ρο ο ογίου
Μι ί
η ί
θο ήγη ης ου ροο ογίου φ ίζ
ι ο χάρ η ό
έ
ρο ο όγιο
ργοποιηθ ί.
Μπορ ί
π
ί
ι
ο " ά ω" έ ος
οποιή
ά ο ς
.
ο πό
πά ο
Π ώ
ης ί
η ί
.
ι
ά ο ς
η
χιο "Πά ω" έ ος
πάρχ ι υ
(POI)
ι
η ί
θο ήγη ης
ι ί ι
ύ ι η
(Point of
μ
ό η
ά η ι
ρο
ο ου πί
π
φ
.
ζ
ι ι
π
πι έξ
π ρά
Δρο ο όγιο
( . 30)
ψη ( . 34)
ι
άρ ς π ηροφοριώ
Ρυθ ί
ις ι
ι ή ι
ρο ή
ο χάρ η ( . 33)
ρο ής ( . 46)
1. Π
ή
2. Π
>
ο ου πί PτI.
η ί POI
ά η ι ρο ή
ίζο ι ά ι πό
ης.
.
ή
φ -
3. Ό
η ί ι π ριοχή υπάρχου ρ ά
η ί POI, φ ίζο ι ως ο ά .
Π ή
η ο ά γι
φ ι
ί
ί
η ί POI.
4.
ο η ίο θο ήγη ης ρί
η ορυφή ης ί
ς.
ς
έ
πό
ς, ο χάρ ης
μ
Interest - POI)
Δ ΔΡΟΜ
5.
πι έξ
έ
η
ίο POI.
πι έξ
ί πό ις
π ηροφοριώ
ι ο ουθή
γί ς.
ι ές άρ ς
ις ο η}}
31
ΔΡΟΜΟΛΟΓ Ο
||
•
Δ ΔΡΟΜ
π
Προ ιορι ός προορι ού
η ίο
ι φέρο ος (Point of Interest - POI)
( . 24)
Δ
Μπορ
π ς υ
1. Π
π
μ
φ ι
οφορ ς
ή
ι
ά η ι
ο ου πί
π
ρο
.
.
ις ι
ο-
2. Π ή
ο ου πί υ φ
. ο
ου πί Traffic έχ ι γ ρι χρώ
υπάρχ ι υ οφορι ό πρό η
η ι ρο ή ς.
>
υ οφορι ά προ ή
ά η
ι ρο ή φ ίζο ι ά ι πό
ης.
3.
θέ
π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς γι
η ι οπή ης υ οφορί ς, π ή
η
ιρά ι θ
φ ι
ί ι άρ π ηροφοριώ . πι έξ
ί πό ις
ι ές
άρ ς π ηροφοριώ
ι ο ουθή
ις
ο ηγί ς.
4. Π ή
π φυ γι
η ι οπή υ οφορί ς.
>
ι ρο ή υπο ογίζ
ύ η
ς π ρέχ ι
ι
ι ή ι ρο
32
π ρ
ά ψ
ι
έου ι ο
θο ήγη η
ή.
ΔΡΟΜΟΛΟΓ Ο
π
•
Π ηροφορί ς ο ι ής υ
( . 38)
•
Ρυθ ί
ις γι
η
υ
οφορί ς
οφορί ( . 47)
π
Σ
Γι άθ ι ο ιο ο χάρ η, π.χ. γι ους
προορι ούς, ους
ιά
ους προοριούς
γ πη
, υπάρχ ι ι άρ
π ηροφοριώ , η οπο
ογ ιπ ώ
ς ο
ι ο ιο.
Μέ ω ου
αΝπ
φ
ου ι ο ιίου, ο ο ηγός πορ ί
ι ις ρέχου ς
π ηροφορί ς γι ο υγ ρι έ ο ι ο ί ιο.
Οι π ηροφορί ς η άρ π ηροφοριώ
οι ι θέ ι ς πι ογές ι φέρου
ά ογ
ο ύπο ου ι ο ι ίου.
υ ό ο π ρά ιγ
έ
πι γ έ ο
η ίο POI (Point of Interest - POI) ο ο ηγός
πορ ί,
ξύ ά ω ,
πι έξ ι:
• Έ α
ύ
Νπ
ι ως προορι
- η θέ η ποθηός
•
ύ
Ν Ν
ι ως
- η θέ η ποθηος προορι ός
•
π
ι ιοθή
ρί ς .
ού
ι ιοθή
•
Δρο ο όγιο
( . 30)
•
Ση ί
( . 31)
ι
•
•
•
Π ρά ιγ
άρ ς π ηροφοριώ γι έ
ι φέρο ος (Point of Interest - POI).
Δ ΔΡΟΜ
η
ιά
Νπ
υ
- η θέ η
η, γι π ρι ό
ό η "Προ
πιο Πρό φ
η".
ποθη ύ
ι η
ρ ς π ηροφοιορι ός προορι/ γ πη έ /
π
πι έξ
Ρυθ ί
ι
ι ή ι
θο ήγη ης
π ρά
ις ι
ρο ή
ο ρο ο όγιο
ψη ( . 34)
ρο ής ( . 46)
Προ ιορι ός ός προορι ού
πιο
Πρό φ
/ γ πη έ / ι ιοθή η ( . 22)
ίο
33
ΔΡΟΜΟΛΟΓ Ο
π
π
Δ ΔΡΟΜ
μ
ο ο ηγός θ
ι
ποφύγ ι ο π η ι ρο
ι ς ι ρο ς, π.χ. π ι ο
ρό ος
ι
ι ός, πορ
πι ξ ι η
ι ουργ
α
.
μ
φ ίζ
ρ ι ς.
2.
1. Π ή
- ο
ο ου πί α
χάρ η θ
φ ι
ί ι
ι ή ι ρο ή ζί
π ηροφορί ς πό ο γ ύρη ή ι ρό ρη ί ι η ι ρο ή ι η
ι ώ η ιάρ ι ου ξι ιού.
Συ ήθως προ ί
ι ό ο ι ι ρή π ράψη η οποί γρήγορ
ώ
ιξ ά
η ρχι ή ι ρο ή ου ρο ο ογίου.
ι η π ρά
ψη
ι οι χ ι ές
π ο έ-
η πρό
η γί ι πο
ή: Π ή
ο
ή
ις π ηροφορί ς π ρά
ψης.
ι ρο ή γί
ι πί ης πο
ή
ο ηγή
ο προ ι ό ο ρό ο.
η πρό
η
γί ι πο
ή: Π ήΆ υ . ό θ υ χι ί η θο ήγη η
η ρέχου
ι ρο ή.
π ρά
ργοποιηθ ί.
Ό
πο χ ί
η πρό
η, η θο ήγη η
υ χίζ
ι - π έο
πι γ έ η η π ράψη ως ι ρο ή.
Μι
ι ή ης ι ουργί ς α
ί ι
πο ί
πό η ι ρο ή ου ροο ογίου - ο ύ η
ό
η ρώ ι η
ι ρο ή υ ό
ι υ χίζ ι η
θο ήγη η προς ο προορι ό
ά ή ος ης
π έο
ά η ης ι ρο ής.
ς ά ος ρόπος
πι έξ
ι ή ι ρο ή π ρ ίθ
ι η
"Δρο ο όγιο ι
ι ή ι
•
•
34
ψη έχ ι
π
Ρυθ ί
πι έξ
ις ι
π ρά
ρο ής ( . 46)
ψη ( . 34)
ι
ό η
ρο ή".
-
ΔΡΟΜΟΛΟΓ Ο
•
•
Δρο ο όγιο
( . 30)
ι
άρ ς π ηροφοριώ
ι ή ι
Δ ΔΡΟΜ
ρο ή
ο χάρ η ( . 33)
35
ΠΛ ΡΟΦΟΡ
Σ ΟΔ
Σ
ΛΟΦΟΡ
Σ
ΠΛ ΡΟΦΟΡ Σ ΟΔ
Σ
ΛΟΦΟΡ Σ
π
Π ή
ο ύ ο ο γι ις ι οπές
υ οφορί ς.
>
φ ίζ
ι ι άρ π ηροφοριώ . Οι
π ηροφορί ς πορ ί
π ριγράφου
γι π ρά ιγ
ο η ίο που ρί
ι ο πρό η
οό ο
ης ο ού
ή ο ριθ ό ου ρό ου, ι ο ί ος,
η έ
η ή η ιάρ ι ου προ ήος.
–
ο ύ η π ο γη ης
ά ι ι ρ ώς
ις π ηροφορ ς που
ο
ι χ ι ά
η ρο ο ι ς υ οφορ ς ι
υ οφορι ά προ
.
Ω
Οι π ηροφορί ς ο ι ής υ οφορί ς
ί ι ι θέ ι ς
ό ς ις π ριοχές/
χώρ ς.
Οι π ριοχές που
ύπ ο ι γι π ηροφορί ς ο ι ής υ οφορί ς π
ί ο ι
ι ρ ώς.
Σ η
ό η "Ρυθ ί ις υ οφορί ς" π ριγράφο ι οι
γές που πορ ί
ά
γι
φ ίζο ι π ηροφορί ς χ ι ά
η υ οφορί
ο χάρ η.
1
38
χύ ι
ορι
έ ς γορές.
π
Π ρά
ιγ
π ηροφοριώ ο ι ής υ
οφορί ς.
υ οφορι ά προ ή
όπως η υ οφορι ή υ φόρη η ι η ρχή υ οφορί ,
ο ι ά έργ ,
υχή
. π. φ ίζοι
ι φορ ι ά ύ ο
ο χάρ η.
Ό
προ ή
ί ι ο ρό ρ , πι ηί ο ι πί ης
ι
Ο
Ν γρ
ή
ίπ
ο έρ ι
ου ρό ου, π.χ.
π ρίπ ω η ο ι ώ έργω . γρ
ή ίχ ι υ όχρο προς ποι
ύθυ η ί η ης υπάρχ ι
ο πρό η υπάρχ ι υ οφορι ό πρόη
ι προς ις ύο
υθύ
ις, ο
ή
ου ρό ου πι η ί
ι
ι
γρ
ή ι ις ύο π υρές.
π
η
ρί
ρ ί
ργοποιή
π φυ . ο ύ η
ι ή ι ρο ή.
ο πρό
ι
η ι ρο ή, ποη πι ογή
ό υπο ογίζ ι ι
Γι ι π ριγρ φή, . "Δι
ρί ς
ά η ι ρο ή".
οπές υ
οφο-
π
μ
(RTTI)1
Σ έ
υ ο ί η ο
υ ό η
ύ
ης
ο ι ί υο, πορ ί
ά
π ηροφορί ς ο ι ής υ οφορί ς
πρ γ
ι ό
χρό ο έ ω ι ι ύου
ο RTTI.
ΠΛ ΡΟΦΟΡ Σ ΟΔ
•
•
•
π
Ρυθ ί
ις γι
η
υ
οφορί ς
ά η ι
μ
(RTTI)2, 3
Σ
Π ηροφορί ς ο ι ής υ οφορί ς
πρ γ
ι ό χρό ο (RTTI), ( . 39)
Δι οπές υ
( . 32)
π
οφορί ( . 47)
ρο ή
υ ο η ο
υ
ό η
ύ
ης
ο ι
υο, πορ
ά
π ηροφορ ς ο ι ς υ οφορ ς
πρ γ ι ό χρό ο
ω ι ι ύου
ο RTTI.
Σ
ΛΟΦΟΡ Σ
ο ι ι ρ ώς πό φ ρ ογές γι ι η ά
η έφω , η ο ι ούς φορ ίς ι
ο έ
GPS πό οχή
.Ό
έ
υ ο ί η ο ζη ήι π ηροφορί ς γι η ροή ο ι ής υ οφορί ς, π ρέχο ι ώ υ
οιχ ί γι η ροή
ο ι ής υ οφορί ς ο η ίο που ρί
ι
ο υ ο ί η ο, γ γο ός που υ ά
ι η
ι ουργί ης υπηρ ί ς.
ώ υ
οιχ ί πο έ ο ι ό ο ό
η ι ουργί
RTTI ί ι
ργοποιη έ η.
φ ίζο ι οι ρέχου ς υ οφορι ές
υ θή ς γι υ ο ι η ο ρό ους,
ρι ούς
ρό ους ι υπ ρ
ι ούς ρό ους, θώς
ι υγ ρι έ ς προ
ι ές ι ρο ές.
Ο ριθ ός ω π ηροφοριώ ο ι ής υ οφορί ς που φ ίζο ι ο χάρ η ξ ρ ά ι
πό η πό
η πό ο υ ο ί η ο ι
φ ίζο ι ό ο
ός 120 km π ρίπου πό
η θέ η ου υ ο ι ή ου.
ο ί ο ι
ύ ο
ο χάρ η φ ίζο ι ως υ ήθως ι η ροή ης ο ι ής
υ οφορί ς ίχ ι πό ο γρήγορ ι ξάγ
ι
η υ οφορί
έ
ρό ο
χέ η
ο
όριο χύ η ς ου ρό ου. ροή ο ι ής
υ οφορί ς φ ίζ
ι ο χάρ η
άθ
π υρά ου ρό ου
ί χρω
ι ή
γρ
ή γι άθ
ύθυ η ί η ης:
Οι π ηροφορί ς ο ι ής υ οφορί ς γι προή
ι η ροή ης υ οφορί ς
ά2
3
χύ ι
ορι έ ς γορές.
Real Time Traffic Information
}}
39
ΠΛ ΡΟΦΟΡ Σ ΟΔ
||
•
•
Πρά ι η - ο
Σ
ή υ
ΛΟΦΟΡ Σ
οφορί .
ί ρι ο - ίχ ι η έ
η ου υ οφορι ού προ ή
ος ι
η ώ ι η
πρ γ
ι ή ροή, π.χ. ο ι ά έργ .
•
Πορ ο
ργά.
οφορί
ι ξάγ
•
ό ι η - υ φόρη η/ υ
φόρη η/ ύχη .
οφορι
•
Μ ύρο - ρό ος
ί-η υ
ι
ι
ή υ -
ός.
Ω
Οι π ηροφορί ς ο ι ής υ οφορί ς
ί ι ι θέ ι ς
ό ς ις π ριοχές/
χώρ ς.
Οι π ριοχές που
ύπ ο ι γι π ηροφορί ς ο ι ής υ οφορί ς π
ί ο ι
ι ρ ώς.
•
•
•
•
40
π
ργοποίη η/ π ργοποίη η ης ιουργί ς Π ηροφορί ς ο ι ής υ οφορί ς
πρ γ
ι ό χρό ο (RTTI), ( . 48)
Π ηροφορί ς ο ι ής υ
Ρυθ ί
ις γι
Δι οπές υ
( . 32)
η
υ
οφορί ς ( . 38)
οφορί ( . 47)
οφορί ς
ά η ι
ρο ή
Ρ ΘΜ Σ
Σ
Ρ ΘΜ Σ Σ
μ
π
/ π
π
Ο χάρ ης φ ζ
ι υ ό
η οθό η
ου ο ηγού ό
προ ιορι
ς προοριός. Η φά ι η χάρ η πορ
π ης
πι γ ως
ργ χωρ ς
χ ι ορι
προορι ός.
•
•
μ
π
Ρυθ ί
ις Sensus Navigation ( . 42)
Οθό ς ι χ ιρι
χάρ η ( . 7)
ήρι γι
η π οήγη η
Sensus Navigation
Ο χρ
ης πορ
πι ξ ι η
φά ι η
ης ι ρο ς ι ω υπό οιπω π ηροφοριώ , πρ γ
οποιώ
ς ορι
ς ρυθ ις.
π οήγη η
χάρ η πορ ί
φ ίζ
ι
ιάφορους ρόπους - ο χρή ης έχ ι η
υ ό η
πι έξ ι ρυθ ί ις ξ ο ί υης ης οθό ης χάρ η.
Γι πρό
ξής:
η
ις ρυθ ί
ις, προχωρή
ως
1. Σύρ
προς
ά ω η πά ω προ ο ή
πό ο πά ω έρος ης οθό ης.
2.
ί, πι έξ
ζή η ης:
μ
Οθό η ο ηγού1.
1. Π
ή
2. Π
ή
υ
η πά ω προ ο ή.
My Car
.
μ
φ
ο ου πί πι ογής
Ν
Ν
γι
ργοποιήη
φά ι η χάρ η η οθό η ου
ο ηγού ό η ι
έχ ι
ργοποιηθ ί άποιο ρο ο όγιο.
3. Π
1
42
ή
Ο χάρ ης
φ
ίζ
ι ό ο
η οθό η ο ηγού 12".
η π ρ
ά ω ι
ρο ή
Ρ ΘΜ Σ Σ
•
•
•
Μπορ ί
ά
ρυθ ί
ις
π ρ
• Χ
- ι χ ίρι η π ρι χο έ ου
φά ι ης ου χάρ η.
•
α
— ι χ ίρι η υπο ογι
φά ι ης ης ι ρο ής.
•
•
•
•
•
•
υ φ
γι ις ι
Ρυθ ί
ις γι
Ρυθ ί
ις
η
υ
οφορί ( . 47)
θο ήγη ης ( . 48)
Π ηροφορί ς χάρ η ( . 49)
μ
Ε ώ πι
ζου η
γο
ι οι ρυθ
ις που θορ φά ι η ου χάρ η η οθό η.
ά ω:
ι
ού
ι
- ι χ ίρι η π ηροφοριώ
οπές η υ οφορί .
α
- ι χ ίρι η
θο ήγη ης.
α - π ηροφορί ς χ ι ά
η
η έρω η ου ογι ι ού ι ω χ ρώ .
μ
π
Ρυθ ί
ις χάρ η ( . 43)
ργοποίη η/ π ργοποίη η ης φάι ης χάρ η η οθό η ου ο ηγού
( . 42)
Ρυθ ί
ις ι
ρο ής ( . 46)
Μπορ ί
ά
φ Ν
•
α Ν
•
• PτI
ρυθ ί
ις
π ρ
ά ω:
}}
43
Ρ ΘΜ Σ Σ
||
•
•
απ
α
Να φα
α
μ
POI)
2
ι ουργί
φ Ν
χρη ι οποι ί ι
πι έξ
θέ
η ρέχου θέ η
ο ο
ί/ φ ίζ
ι
η ι ύθυ η ή
ις υ
γ έ ς ης:
γι
•
•
2
44
ι ουργί
χρη ι οποι ίφ ίζο ι
•
•
.
•
υ
υ
ι ουργί
α Ν
ι γι
πι έξ
πώς θ
χρώ
ου χάρ η:
ΝΤΝυ
ί
ι ι θέ ι η
α - φω ι ά χρώ
α - ούρ χρώ
γι
η
π ρ πο ίζ
ι η ορ ό η
η ύχ .
υ
φως
ό
ς ις γορές.
ξύ
έ- ο ύ η
α ι
ο χώρο πι
ά
ι
α ύ φω
ώ .
ο
(Point of Interest -
πι έξ
ώ ποι η ί POI θέ
φ ίζο ι ο χάρ η. άθ
ηγορί ι θέ ι ύο
ι ές - ί
φά ι η ό ω
ω η ίω POI
ηγορί , π.χ. " πηρ ί ς
φορώ ".
Ρ ΘΜ Σ Σ
•
πι έξ
ις
φ ίζο
ού π ώ
ηγορί ς POI που θέ
ι ο χάρ η ι
ί
ς
ή
.
3
μ
ο
Γι π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς, . ό η
"Προ ιορι ός προορι ού
η ίο
ι φέρο ος (Point of Interest - POI)".
π μ
ι ές
ηγορί ς POI.
ί ά οιγ
ης
ηγορί ς
ο ύ ο ο
">" ι η υ έχ ι πι ογή ποι ς υπο
ηγορί ς θ
φ ίζο ι.
πι έξ
πι έξ
απ
•
θέ
φ
α ο χάρ η:
ίζ
3
•
Ν ι/Όχι
•
•
Ρυθ ί
•
Ν ι/Όχι
Γι π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς,
"Προ ιορι ός προορι ού
φ
/ γ πη έ / ι ιοθή η".
πο
ι ο
. ό η
πιο πρό-
θέ
Να φα
α
φ ίζ
ι ο
ο χάρ η:
π
ις Sensus Navigation ( . 42)
Προ ιορι ός ός προορι ού
πιο
Πρό φ
/ γ πη έ / ι ιοθή η ( . 22)
Προ ιορι ός προορι ού
η ίο
ι φέρο ος (Point of Interest - POI)
( . 24)
ηγορί ς POI.
ι ουργί
ί
ι ι θέ ι η
ό
ς ις γορές.
45
Ρ ΘΜ Σ Σ
μ
μ
π
Ε ώ πορ
πι ξ
ις ρυθ
ορ
πώς θ υπο ογ ζ
ιη ι
Δι
ρο ή
Δ
Μπορ ί
•
•
•
ά
ρυθ ί
π ρ
Ν
υ
Ν
π
Ν
Ν
π
ά ω:
υ
Ν α
π φυ
φ Ν
4
5
6
46
μ
ρ ύπο ι
ρο ής που
Μπορ ί
ό η
πι έξ
ι ρο ές η ιάρ ι ης ρέχου
ρο ής - . ό η "Δρο ο όγιο
ι ή ι ρο ή".
π
α Ν φ
ι ές
ς ι ι
-
Μ ρ άρ
ί ή π ρι ό ρ ς πι ογές που
θέ
ποφ ύγο ι υ ό
υ ό
ί ι φι ό ά ο υπο ογι ό ι ρο ής:
•
•
•
•
•
•
•
πι ρέπ
ι η υ ογή
ίω η ου υπο ογι ού
Ν ι/Όχι
Ν ι/Όχι
Όχι γι ό ς ις γορές/π ριοχές.
ETA – Estimated Time of Arrival
RTA – Remaining Time to Arrival
α
α
αΝ
υ φ
Ν
α
4
Ν
έ
υ
Ν υ
φέ
α α
υ
Ν
πι έξ
•
μ
πι έξ
θέ
ο ι ορι ό ο ι ής υ οφορί ς
χρη ι οποι ί ι γι ο υπο ογι ό
ι ς ι ρο ής:
•
ά
- ποφ ύγο ι οι υ ο ι η όρο οι ό ο ο υ ό π ρι ό ρο, που
η ί ι ό ι ο ξί ι πορ ί
ί ι
ρύ.
Ν α
μ
μ
πι έξ
θέ
ο έ ω γι η
ι ρο ής:
•
μ
ις
πι έξ
ο
προ ι ά :
• Γ
• Eco
• Γ αφ
ού:
μ
•
•
ις γι
ρο .
Ν
α
Ν
η ορφή ης ώρ ς άφιξης:
ETχ5
προορι
ό
ι ώ
• RTχ6 - χρό
άφιξη
η ώρ άφιξης
ο
ος που πο έ ι έχρι η
Οι χρό οι που φ ίζο ι ι χύου γι
ζώ η ώρ ς ου προορι ού.
•
•
η
π
Ρυθ ί
ις Sensus Navigation ( . 42)
Δρο ο όγιο
( . 30)
ι
ι ή ι
ρο ή
Ρ ΘΜ Σ Σ
•
μ
Ε ώ πορ
πι ξ
ρυθ
ις πώς θ
φ ζο
ι ο χάρ η οι π ηροφορ ς
ο ι ς υ οφορ ς.
θ
υ
φ
α Νπ
α α - υ ά που
φ ίζο ι ο χάρ η ι θ χρη ιοποιού ι γι ο υπο ογι ό ης ι ρο ής.
α
α
•
•
Ό α
•
•
α
έξ
Ν
Ν
Ν υ
φ
ο π ί ιο γι
φά ι η
π φυ Ν υ
π
ής.
πι ογή
υπο ογι ό ης
ις Sensus Navigation ( . 42)
Δι οπές υ
( . 32)
οφορί ς
Π ηροφορί ς ο ι ής υ
ά η ι
ρο ή
οφορί ς ( . 38)
Π ηροφορί ς ο ι ής υ οφορί ς
πρ γ
ι ό χρό ο (RTTI), ( . 39)
α - πιο χάρ η.
υ
ίζο
ά
ι
ις γι
η
υΝRTTIΝ Ν α
Ν α
υ - πι έξ
ο
π ί ιο γι
χρη ι οποιή
ις Π ηροφορί ς ο ι ής υ οφορί ς
πρ γ ι ό χρό ο έ ω ι ι ύου. 7
1. Π
ή
2. Π ή
πι έξ
7
χύ ι
ορι
υ
η πά ω προ ο ή.
μ
ρυθ ί
ις:
ι
•
Ν
π
Ρυθ ί
φ
α
ά ή ος ης ι ρου π ρι
ά
ι ο
ι ρο ής.
- οποι
ήπο
γές ι ρο ής φ
ιάρ ι ου ξι ιού.
• Χ
•
•
Ν
Νπ
φ
Ν
υ
φ
α - ίχ ι ποι πηγή χρη ιοποι ί ι γι ις π ηροφορί ς ο ι ής
υ οφορί ς.
έ ς γορές.
47
Ρ ΘΜ Σ Σ
π
π
/ π
π
(RTTI)8, 9
μ
Σ
υ ο η ο
υ
ό η
ύ
ης
ο ι
υο, πορ
ά
π ηροφορ ς ο ι ς υ οφορ ς
πρ γ ι ό χρό ο
ω ι ι ύου
ο RTTI.
ο υ ο ί η ο πρέπ ι
ί ι υ
έ ο
ο ι ί υο γι
χρη ι οποιηθ ί η ιουργί RTTI.
1. Π
ή
2. Π
ή
3.
υ
μ
48
•
Π ηροφορί ς ο ι ής υ
οφορί ς ( . 38)
μ
Ε ώ πορ
φά ι ης ης
ππ
1. Π
ή
2. Π
ή
•
πι
θο
ξ
ις ρυθ
γη ης.
υ
η φω η ι ή
έ- ό οέ
θο ήγη ης.
•
η πά ω προ ο ή.
θο ήγη η που
α
α - η φω η ι ή θο ήγη η
πρ γ
οποι ί ι υ ό
,
ά
έχ
η υ ό η
ζη ή
χ ιρο ί η
ργοποιηθ ί η ρέχου
φω η ι ή θο ήγη η ί φορά.
• Χα
•
ις
.
3. Π ή
θέ
:
.
Νonline
πι έξ
ο π ί ιο γι ο Χ
π
φΝ
Ν υ
φ
α γι
ι
ή
ις υ ήθ ις π ηροφορί ς ο ι ής υ οφορί ς
ο RTTI.
χύ ι
ορι έ ς γορές.
Real Time Traffic Information
Π ηροφορί ς ο ι ής υ οφορί ς
πρ γ
ι ό χρό ο (RTTI), ( . 39)
η πά ω προ ο ή.
ο υ ο ί η ο πο υ
θ ί πό ο ι ίυο ό
η ι ουργί RTTI ί ι
ργοποιηέ η, ό
ργοποιού ι υ ό
οι υ ήθ ις π ηροφορί ς ο ι ής υ οφορί ς.
ι ουργί RTTI π
ργοποι ί ι ό
η
ύ
η ο ι ί υο π
υ
θ ί.
8
9
π
•
ή υ
ά η
ίο
- έως ι 3 η ύ
ά
η ίο θο ήγη ης,
π ριορι έ ς
π ηροφορί ς.
- έως ι 4 η ύ
η ίο θο ήγη ης ι ό
ι ς π ηροφορί ς.
ά
ς οι ι θέ-
Ρ ΘΜ Σ Σ
μ
POI)
1. Π
ή
2. Π
ή
3.
(Point of Interest μ
υ
η πά ω προ ο ή.
.
πι έξ PτIΝ α
α
γι
ι η ο χάρ η.
Ν
Ν
ργοποιηθ ί η
ί
πι έγ
ι υ ό
υ ο ι η ό ρο ο.
1. Π
π
ή
2. Π
ή
3.
2. Π
ι η
1. Π
π
ή
2. Π
ή
3.
ις Sensus Navigation ( . 42)
Ση ί
POI)
ι φέρο ος (Point of Interest ά η ι ρο ή ( . 31)
Οι π ηροφορ ς χ ι ά
η
η ρω η
ου ογι ι ού ι ου χ ρ ογρ φι ού υ ιού φ ζο
ι ώ.
φά-
ι ί
η πά ω προ ο ή.
.
υ
ργοποιηθ ί η
Δι
π
η πά ω προ ο ή.
ρο ή
ού:
μ
μ
.
ή
πι έξ
π
Ρυθ ί
π
υ
α
Ν
πι έξ
α α
γι
φά ι η ο χάρ η.
π
1. Π ή
3.
ό
•
•
α
γι
ο χάρ η.
υ
Ν υ
υ
ργοποιηθ ί η φά-
Συ ό υ η γι ρυθ ί
η ρώ ις.
•
η πά ω προ ο ή.
πι έξ
π
Ν
ργοποιηθ ί η φά ι η
.
φ γι
ο χάρ η.
•
•
φ
Ν
ώ , η ρώ ω
ης π ριοχής.
ις π ριοχής χάρ η
ι
- ι χ ίρι η χ ρι πι ογή γ πη έ-
π
Ρυθ ί
ις Sensus Navigation ( . 42)
η έρω η χ ρ ογρ φι ού υ ι ού
MapCare ( . 52)
ο
49
ΠΛ ΡΟΦΟΡ
Σ ΧΆΡ
Σ Σ
Μ
ΟΣ
ΠΛ ΡΟΦΟΡ Σ ΧΆΡ
μ
μ
Σ Σ
Μ
ΟΣ
MapCare
ο MapCare
ι ι υπηρ
η ρω ης
χ ρ ώ γι
υ ο η Volvo που
ι θ ου Sensus Navigation. ο χ ρ ογρ φι ό υ ι ό πορ
η ρωθ
ω ι ιύου.
μ
έ
ρο ο όγιο
ί
ι
ιάφορ ς
π ριοχές, ό ς υ ές πρέπ ι
έχου ο
ί ιο ριθ ό έ ο ης. Δι φορ ι ά υπάρχ ι
πιθ ό η
ι υπο ογι έ η ι ρο ή
υ π ρι ηφθ ί έ
πρό
ο ή
ου ρό ου.
π
η έρω η πορ ί
πρ γ
οποιηθ ί
π υθ ί ς ο υ ο ί η ο χρη ι οποιώ ς
ι ύ
η ι η ού η φώ ου ή έ ω υποογι ή χρη ι οποιώ ς έ USB memory
stick.
Ο χάρ ης ου υ ο ι ή ου χωρίζ
ι
έ
ριθ ό προ θορι έ ω π ριοχώ . Ό
ηρώ
ο χ ρ ογρ φι ό υ ι ό,
χρ ιάζ
ι η έρω η ό ω ω π ριοχώ - ο ο ηγός πορ ί
πι έξ ι
η ρωθ ί ό ο ί
ή π ρι ό ρ ς υγ ρι έ ς π ριοχές.
η έρω η γι ί ή π ρι ό ρ ς π ριοχές
πορ ί
πρ γ
οποιηθ ί έ ω ης ύ
ης ου υ ο ι ή ου ο ι ί υο.
πρόι ι
η ρωθ ί έ ς γά ος ριθ ός
π ριοχώ - ή ο ό ηρος ο χάρ ης, ο υ οι ό έγ θος ου χ ρ ογρ φι ού υ ι ού πορ ί
ί ι ό ο γά ο που ί ι πο ύ υ οό ρο η η έρω η
πρ γ
οποιηθ ί
έ ω υπο ογι ή χρη ι οποιώ ς έ USB
memory stick.
52
Ω
μ
μ
Ορι
έ ς φορές η ο ή χ ρ ώ πρέπ ι
άξ ι - υ ό υ
ί ι
ι π ριοχή πρέπ ι
προ
θ ίήό
ι
γά η π ριοχή
πρέπ ι
ι ιρ θ ί
ι ρό ρ ς π ριοχές.
Ό
υ
ί ά ι έ οιο, οποι ήπο
πόπ ιρ
η ρωθού
ο ω έ ς π ριοχές
η υ ήθη ι ι
ί θ πο ύχ ι ι θ
φ ι
ίέ
ή υ
ο οποίο θ
φέρ ιη ι ί .
ί υ ού, πρέπ ι
π
γ
θ ί ο όηρος ο χάρ ης έ ω ός USB memory
stick. Γι π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς - πι
φθ ί
η ι ο
ί υπο ήριξης ης Volvo
Cars (support.volvocars.com) ή π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο ι ο έ ης Volvo.
μ
μ
π
μ
ός πό ο χ ρ ογρ φι ό υ ι ό, ο ογιι ό ου υ ή
ος π οήγη ης, ο οποίο
π ύ
ι ι ρ ώς, χρ ιάζ
ι η έρω η
π ρι
ι ά. Μπορ ί
ό
προ ύψ ι ι
π ρίπ ω η
ά η οποί οι
υ ί ς ηρώ ις ου χ ρ ογρ φι ού υ ι ού
η
υπο ηρίζο ι πό ο ρέχο ογι ι ό ου
υ ή
ος π οήγη ης. Σ υ ή η π ρίπ ω η, φ ίζ
ιέ
ή υ που ς ηρώ ι ό ι ο ογι ι ό ου υ ή
ος
π οήγη ης πρέπ ι
η ρωθ ί. υ ό πορ ί
γί ι
έ
ξου ιο ο η έ ο ι ο έ
ης Volvo.
Π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς πορ ί
ρ ί
η
ό η "
ο η ογι ι ού"
"Ρυθ ί ις υ ή
ος".
μ
USB
μ
μ
Γι π ηροφορί ς χ ι ά
ο
η ρώ ο ι οι χάρ ς, .
έρω η χ ρ ογρ φι ού υ ι ού
ή ου υ
έ ου ο ι ί
έρω η χ ρ ογρ φι ού υ ι ού
USB".
ις
μ
ρόπο που
ό η ς " ηέ ω υ ο ιυο" ι " ηέ ω /
ι
ΠΛ ΡΟΦΟΡ Σ ΧΆΡ
Ερώ η η
Ερώ η η
Απά η η
Πό ο
γά η ί ι
ι
η έρω η;
υ ό ξ ρ ά ι πό η
γορά. Λ π ο ρ ίς π ηροφορί ς π ρ ίθ
ι
ο
χάρ η άθ γοράς - πιφθ ί
η ι ο
ί
υπο ήριξης ης Volvo Cars
(support.volvocars.com).
Δ
ι ουργ ί
ί
πό υ ές
ις η ρώις - ι πρέπ ι
ά ω;
Δο ι ά
πι
φθ ί
η ι ο
ί υπο ήριξης
Volvo Cars
(support.volvocars.com) ή
π υθυ θ ί
έ
ξουιο ο η έ ο ι ο έ ης
Volvo.
Απά η η
πάρχ ι η
υ ό η
γής
π
φόρ ς
γι ο χ ρογρ φι ό
υ ι ό, π.χ.
πό υρώπη
όρ ιο
ρι ή;
Ν ι,
ορι έ ς ξ ιρέις. π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο ι ο έ
ης Volvo ς γι ις πιο
πρό φ
ς π ηροφορί ς.
Πό ο ι ρί η ήψη
(download)
ι
η έρω ης
χάρ η;
ξ ρ ά ι πό ο έγ θος
ου ρχ ίου χ ρ ώ
ι ης
χύ η ς ης ύ
ης. Οι
π ηροφορί ς γι ο έγ θος
(MB) ης η έρω ης φ ίζο ι η οθό η.
•
•
μ
μ
Ό
ι
Σ Σ
η
υο.
Μ
ΟΣ
μ
ο υ ο η ο
ι υ
ο ο
υο, ο χ ρ ογρ φι ό υ ι ό πορ
ρωθ
ω ης ύ
ης ο ι -
π
η έρω η χ ρ ογρ φι ού υ ι ού έ ω
υ ο ι ή ου υ
έ ου ο ι ί υο
( . 53)
/
η έρω η χ ρ ογρ φι ού υ ι ού έ ω
ι USB ( . 55)
•
ίχ υ η
ώ γι
Navigation ( . 57)
ο Sensus
•
Π υ
ι ά ι ιώ
χάρ η ( . 62)
γι
•
Ά ι χρή ης γι
( . 59)
•
Π ηροφορί ς χάρ η ( . 49)
ρχή
ι ουργί ς ης πο
ρυ
έ ης
ο υ ο ί η ο πρέπ ι
ί ι υ
ο ι ί υο, . π ριγρ φή η
η έρω ης.
έ ο
ό η
η π οήγη η
η π οήγη η
χάρ η
}}
53
ΠΛ ΡΟΦΟΡ Σ ΧΆΡ
||
"Σύ
η ου υ ο ι ή ου"
όχου.
Σ Σ
Μ
ΟΣ
ο γχ ιρί ιο
μ
μ
υ ό
η η έρω η πορ ί
πι γ ί
υ
α Ν
ό ο
η ι ουργί
ί ι
ργοποιη έ η, . όη " η ρώ ις υ ή
ος".
1.
1. Π ή
Ν
Ν(download) η
προ ο ή φ ρ ογώ .
>
φ ρ ογή οίγ ι ι φ ίζ
ι
που ίχ ι
έ ς ριθ ός Χ
πό ς η ρώ ις υπάρχου γι η
θορι έ η π ριοχή οι ί ς. Ο ριθ ός
π ρ έ ι ορ ός έχρι
πρ γ
οποιηθ ί έ
ζή η η γι
η ρώ ις
ή έχρι
γ
θού
η ρώις.
2. Π
ή
ο ου πί Χ
2. Π
γ έ ου
Γι π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς - πι
φθ ί
η ι ο
ί υπο ήριξης ης Volvo Cars
(support.volvocars.com) ή π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο ι ο έ ης Volvo.
ή
ο ου πί
Ν
Ν
α.
3.
μ.
πι έξ
ο π ί ιο υ Ν
> Ό
ο υ ο ί η ο ί ι υ
έ ο
ο ι ί υο ι υπάρχ ι ι θέ ι η ι
η έρω η χάρ η,
ί ι
(download) υ ό
ο υ ο ί η ο.
•
η έρω η χ ρ ογρ φι ού υ ι ού
MapCare ( . 52)
.
3. Π ή
ι η υ έχ ι
π
α
.
> ρχίζ ι η γ
ά
η ου πι
χάρ η/ η έρω ης χ ρ ώ .
54
υ ό
η η έρω η ου χ ρ ογρ φιού υ ι ού πορ ί
πι γ ί ό ο γι η
π ριοχή οι ί ς.
η π ριοχή οι ί ς
έχ ι ή η πι γ ί - π ή
ο
Ω
έ ος γι
π
θ ί η π ριοχή.
>
φ ίζο ι π ο ρ ίς π ηροφορί ς
χάρ η.
•
π
/
ο
η έρω η χ ρ ογρ φι ού υ ι ού έ ω
ι USB ( . 55)
ΠΛ ΡΟΦΟΡ Σ ΧΆΡ
μ
μ
/
Π ρά
USB
Λ ψη (download) χ ρ ογρ φι ού υ ι ού πό
ο ι
υο
USB memory stick ι η
υ χ ι πό ο USB memory stick ο
υ ο η ο.
Διάγρ
ι ι
ί ς
ή ι USB stick.
η έρω ης έ ω υπο ογι-
μ USB
η έρω η πρό ι ι
πρ γ
θ ί έ ω USB memory stick, ι χύου
ά ω:
η
ρος
Πρό υπο
USB
(1.0/2.0/3.0):
Απ ι
ου άχι
Σ Σ
Μ
ΟΣ
ις
ο 2.0
Σύ η
ρχ ίω
(Ext2/NTFS/
FAT32):
FAT32
Χωρη ι ό η
(8/16/32/64
GB):
ο έγ θος ω ρχ ίω
χάρ η ξ ρ ά ι πό η
γορά - . έγ θος
ρχ ίου ις "Λ π ο ρ ίς
π ηροφορί ς" γι η
ίοιχη γορά η ι ο ί υπο ήριξης Volvo
Cars
(support.volvocars.com).
2. Π ή
ο έ ος γι
π ριοχή.
>
φ ίζο ι π ο
χάρ η.
π
θ ίη
ρ ίς π ηροφορί ς
μ
οποιηπ ρ 1. Π ή
Ν
Ν(download)
προ ο ή φ ρ ογώ .
η
3. Ση
ιώ
ις π ηροφορί ς χάρ η.
}}
55
ΠΛ ΡΟΦΟΡ Σ ΧΆΡ
||
(download)
π
memory stick
Σ Σ
Μ
ΟΣ
φι ού υ ι ού.
η έρω η πρ γ
οποι ί ι
ώ ο ηγ ί .
η γ
ά
η
έχ ι ο οηρωθ ί ό
θέ
ο υ ο ί η ο
ός
ι ουργί ς, η η έρω η θ υ χι
ίό
ρχί
ξ ά
ο ηγ ί .
USB
χ
ύ ιρο ο USB memory stick ι ις
π ηροφορί ς χάρ η που η ιώ
.
1.
πό υπο ογι ή
ύ
η ο ι ί υο
- υ
θ ί
η ι ο
ί υπο ήριξης
Volvo Cars (support.volvocars.com).
2.
πι έξ χάρ ς, ο έ ο υ ο ι ή ου
έ ος ο έ ου.
3.
4.
ι
ά
η
ι
η π ριοχή που θέ
ρωθ ί.
>
φ ίζ
ιη ι ό
ου χάρ η
π ηροφορί ς γι ο πιο πρό φ ο χ ρ ογρ φι ό υ ι ό γι η π ριοχή.
ιωθ ί ό ι η έ ο η χάρ η ί ι
γ έ
ρη πό υ ή που υπάρχ ι
υ ο ί η ο.
5. Συ έ
έ
υπο ογι ή
η έρω η
ο
USB memory stick ο
ι
ά
(download) η
ο USB memory stick.
Ο χρό ος που χρ ιάζ
ι γι η ήψη ω
ο έ ω ι φέρ ι ύ φω
ο έγ θος
ου ρχ ίου χ ρ ώ
ι η
χύ η
ης ύ ης.
USB
Μι
40
56
π
φορά πορ ί
ι ρ έ ι έως
π ά ά ογ
ο όγ ο ου χ ρ ογρ -
5.
μ
1.
ργοποίη η ου υ
ή
ος π οήγη ης
2. Συ έ
ο USB memory stick η θύρ
USB ου υ ο ι ή ου.
υπάρχου ύο
θύρ ς USB, η ά η θύρ πρέπ ι
ί ι
ύθ ρη.
3.
4. Π ή
π
α
- ρχί ι η ηέρω η ο ό ηρης ης ά ης
ο έ ω
χ ρ ώ
ι η
ρι ή οθό η φ ίζοι π ηροφορί ς γι η πρόο ο ης ι ι
ί ς.
ο ύ η π οήγη ης ιχ ύ ι υ όό ι υπάρχ ι ι θέ ι η η έρω η
ι, η ιάρ ι ης η έρω ης ο ό ηρης ης ά ης
ο έ ω χ ρ ώ , η
οθό η φ ίζ
ι ο πο ο ό που πο έι έχρι η ο ο ήρω η ης ι ι ί ς.
> Γι η
η έρω η ι ς
ο ω έ ης
π ριοχής χάρ η, η η έρω η ρχίζ ι
έ ως.
Γι
ρχί ι η η έρω η ο ό ηρης
ης ά ης
ο έ ω χ ρ ώ , ο χρήα
ης πρέπ ι
π ή ι π
-ήΆ υ
γι
υρωθ ί η γ
άη.
6.
7.
οθό η ίχ ι πό η
φορά έχ ι
ο ο ηρωθ ί - ό , φ ιρέ
ο USB
memory stick.
π
ι ή
ιωθ
χ ρ ογρ
ά
φο ι
"Ση ιώ
ο ύ
η
Infotainment.
ί ό ι έχ ι
φ ρθ ί ο ω ό
φι ό υ ι ό ο υ ο ί η ο π ο ς
ή
που π ριγράη προηγού η ό η
η ρέχου έ ο η χάρ η".
ΠΛ ΡΟΦΟΡ Σ ΧΆΡ
Δ
π
Σ π ρίπ ω η ι οπής η ιάρ ι
η έρω ης, η
ρι ή οθό η φ ίζ
ι
πά ο
ή υ
π ξηγη
ι ό ί ο.
Τι θ
υ
...
Απά η η
... ο ύ η
Infotainment π ργοποι ί ι η
ιάρ ι ης ηέρω ης;
ι ι
ί ι όπ ι ι θ υ χι
ί
υ ό
πό ο
η ίο που
ά η
ό
ο ύ η
ργοποιηθ ί ξ ά, π.χ.
ό
ο ι η ήρ ς θ ί
ι ουργί .
... ο USB memory
stick φ ιρ θ ί
πρι ο ο ηρωθ ί
η η έρω η;
ι ι
ί ι όπ ι ι θ υ χι
ί
υ ό
πό ο
η ίο που
ά η
ό
π
υ έ
ο USB memory stick
ο υ ο ί η ο.
Γι π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς - πι
φθ ί
η ι ο
ί υπο ήριξης ης Volvo Cars
(support.volvocars.com) ή π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο ι ο έ ης Volvo.
π
•
η έρω η χ ρ ογρ φι ού υ ι ού
MapCare ( . 52)
•
η έρω η χ ρ ογρ φι ού υ ι ού έ ω
υ ο ι ή ου υ
έ ου ο ι ί υο
( . 53)
ο
Σ Σ
Μ
ΟΣ
Sensus
Navigation
π ρ ά ω
ω που πορ
ου υ
ιπ ρ
γ
ι ι ρ η υ ού ως φά ος π ο γη ης.
μ
ο ύ η π οήγη ης φ ίζ ι η θέ η ου
υ ο ι ή ου
ρί ι 20 έ ρω π ρίπου.
πάρχ ι γ ύ ρη πιθ ό η
φά
ος
ό
ο ηγ ί
ρό ους που ί ι π ρά ηοι
άποιο ά ο ρό ο,
ι ο ι ίς
ρό ους,
ρό ους
πο ά πίπ
ι
ά πό ο ήγη η γι
γά η πό
η
χωρίς ι ρι ές ροφές.
Οι ψη οί ορ ι οί όγ οι,
ίρι , οι ήρ γγ ς,
οι οι
ογέφυρ ς, οι υπέργ ι ς/υπόγ ι ς ι ά ις π ζώ . π. πηρ άζου πί ης ρ ηι ά η ήψη ου ορυφορι ού ή
ος, που
η ί ι ό ι η ρί ι υπο ογι ού ης
θέ ης ου υ ο ι ή ου πορ ί
ιωθ ί.
μ
/
π
μ
π
μ
ά ο υπο ογι ό ι ς ι ρο ής, υ υπο ογίζο ι ιάφοροι π ράγο ς γι
προ ιορι
ί η θ ωρη ι ά
ύ ρη ύ η.
Σ ους π ράγο ς υ ούς υ π ρι
ά
ι
η πό
η ι ρο ής, ο π ά ος ου ρόου, η
ηγορί ου ρό ου, η
ά
η
ης υ οφορί ς ι
όρι
χύ η ς.
}}
57
ΠΛ ΡΟΦΟΡ Σ ΧΆΡ
||
Σ Σ
Μ
ΟΣ
Ω ό ο, έ ς π π ιρ έ ος ο ηγός που γ ωρίζ ι η π ριοχή ί ι πιθ ό
πι έξ ι ι
ύ ρη ι ρο ή.
π
μ μπ
μ π
μ
π
.
μ
π
μ
μ
π
Γι
χ ι ούς όγους, ο ύ η
πορ ί
χρη ι οποι ί ό ο γ ύ ρους ρό ους
ά ο υπο ογι ό ι ς ι ρο ής που
ί
ι
γά η πό
η.
πι έξ
ποφ ύγο ι οι ο οί
ιόι οι υ ο ι η ό ρο οι, ό
ποφ ύγοι γι ό ο ο υ ό
γ ύ ρη ι ρο ή
ι χρη ι οποιού ι ό ο
υπάρχ ι
ά η ύ ογη
ι ή.
ι
μ
μ
μ
ο υ ο ί η ο
φ ρθ ί, γι π ρά ιγ
πορθ ίο ή ρέ ο, ή
ρόπο που πο ίζ ι η ήψη ου ορυφορι ού ή
ος, πορ ί
χρ ι
ού έως 5 π ά έχρι η θέ η ου
υ ο ι ή ου
υπο ογι
ί ω ά.
μπ
μ
μ
.
ός πό ο ορυφορι ό έ η, ο ι θη ήρ ς χύ η ς ου υ ο ι ή ου ι έ ς
γυρο οπι ός ι θη ήρ ς υ ά ου ώ
58
υπο ογι
ί η ρέχου θέ η ι η
ύθυ η ί η ης ου υ ο ι ή ου. Μ ά η
οποθέ η η ου φ ρι ού ροχού ή η
γή
ξύ θ ρι ώ
ι χ ι ρι ώ
ιώ , ο ύ η χρ ιάζ
ι
" άθ ι" ις ι ά ις ω έω ροχώ .
Συ πώς, γι η έ ι η ι ουργί ου
υ ή
ος, υ ι ά ι ο υ ο ί η ο
ο ηγηθ ί γι ίγο
ρό ους
ή ορυφορι ή ήψη (
ή ορ ό η ).
π
μ
Π ράγο
ς όπως η ι ρ ής
υή ου ο ι ού ι
ι γωγή έω
ο ι ώ ο
ρί ς . π. η ί ου ό ι η ά
χ ρ ώ
ί ι πά ο ,
π ήρης.
πέ
η ι
ύου, η υ χής
ι ής υ οφοη
ο έ ω
άθ π ρίπ ω η,
ουργί ,
ίγο πρι
π
μ
π
μπ
ο ύ η
πορ ί
χρ ι
ί ρι ά
ρό π γι
οπί ι η θέ η ι η
ί η η ου υ ο ι ή ου πρι ξ ι ή
.
π ργοποιή
ι η ήρ . Θέ
ο ύ η
ι ή
ο ι η ήρ ξ ά
υ -
ι-
ο
η έ οι γι
ο
η
ί
ο
πό
η
;
ο χ ρ ογρ φι ό υ ι ό η ρώ
ι ι
ιώ
ι υ χώς.
ιωθ ί ό ι η ο
ύ η
ι θέ ι η ρέχου έ ο η χάρ η
ι ό ι οι η ρώ ις ί ι ι θέ ι ς:
•
έγξ
ο υ
ο ι ί υο χ ρ ογρ φι ού υ
έ ο ο ι
•
έγξ
η έ ο η χάρ η ο υ ο ί η ο
ι υγ ρί έ η
η έ ο η χάρ η
που ί ι ι θέ ι η η ι ο
ί υποήριξης Volvo Cars - . ό η " η έρω η χ ρ ογρ φι ού υ ι ού έ ω /
ι
USB".
•
Σύ ο ς ο ηγί ς γι
χάρ η ( . 6)
•
η έρω η χ ρ ογρ φι ού υ ι ού
MapCare ( . 52)
ο όγο, ο χ ρ ογρ φι ό υ ι ό
π ύ ι ι ρ ώς ι η ρώ
ι - έγχ
π ρι
ι ά γι
ί
υπάρχου
η ρώ ις.
π
ί
ο ηγ ί .
μ
Δ ί
η πά η η
πι φ ί .
Γι
μ
μ
άπ ρ
ρχί
ο ί η ο υ
έ ο
. ό η " η έρω η
ι ού
υ ο ί η ο υ ί υο".
π
η π οήγη η
ο
ΠΛ ΡΟΦΟΡ Σ ΧΆΡ
•
η έρω η χ ρ ογρ φι ού υ ι ού έ ω
υ ο ι ή ου υ
έ ου ο ι ί υο
( . 53)
•
η έρω η χ ρ ογρ φι ού υ ι ού έ ω
/
ι USB ( . 55)
Ά
π
Η ά ι 1 πο
ύ
ι ω χρ ης ι ς
ουργ ς
ο ι ω
ος ός ρ ου ύ
ι ις προϋποθ
ις
μ
η που π ρ χ ι ο
υγ
ρι
ης ιχρ ης ου ι ιώφω
ους όρους
ης ύ
ης.
Δ
Σ ΣΠ Ρ
ΛΟ Μ Ν Δ
Σ
ΠΡΟΣ
Ν Π ΡΟ Σ Σ Μ Σ
Δ Σ ΧΡ Σ Σ Λ Ο ΧΡ Σ
ΠΡ Ν
ΧΡ Σ ΜΟΠΟ Σ
Σ Δ ΔΟΜ ΝΩΝ
HERE.
Π ΡΟ Σ
ΠΟ Λ Σ Μ Σ
Δ Σ
ΧΡ Σ Σ –
ΟΧ Σ Μ Σ ΠΩΛ Σ ΩΣ –
Ν Μ Σ Σ Σ Σ
Ν
Ρ
HERE
EUROPE B.V. (“HERE”) Γ
Ο Ν ΓΡ ΦΟ
Σ Σ
Σ
Σ Σ Δ ΔΟΜ ΝΩΝ
ΠΛΟ Γ Σ ΜΩΝ Χ Ρ ΩΝ HERE,
Σ ΜΠ Ρ Λ Μ ΝΟΜ ΝΩΝ Σ Ν ΦΩΝ
ΛΟΓ ΣΜ ΩΝ Λ
ΡΟΝ ΩΝ
ΠΟΛΟΓ Σ ΩΝ, Μ ΣΩΝ
Π Ξ Γ Μ
Ο Ν ΠΟ Λ Ο ΠΟ
ΧΟ Ν
ΔΟΘ
ΠΟ
Ν
Ρ
HERE
( ΠΟ Ο ΝΟ “
Σ Δ ΔΟΜ ΝΩΝ”). Μ
ΧΡ Σ
Σ
Σ Σ Δ ΔΟΜ ΝΩΝ,
ΠΟΔ Χ Σ
Σ ΜΦΩΝ
Μ ΟΛΟ Σ
Ο Σ ΟΡΟ Σ
ΠΡΟΫΠΟΘ Σ Σ
Σ
1
EULA = End User License Agreement
Σ Σ
Μ
ΟΣ
Π ΡΟ Σ Σ Σ Μ Σ Σ Δ Σ ΧΡ Σ Σ
Λ Ο ΧΡ Σ
[END USER LICENSE
AGREEMENT (“Σ Μ Σ ”)].
ΝΔ Ν
Σ ΜΦΩΝ
Μ Ο Σ ΟΡΟ Σ
Σ
Π ΡΟ Σ Σ Σ Μ Σ Σ, Θ ΠΡ Π Ν
ΠΣ Ρ Ψ
Μ ΣΩΣ
Σ
Δ ΔΟΜ ΝΩΝ, Μ
Μ ΟΛ ΟΣ
Σ ΝΟΔ Ο Ν, Σ ΟΝ ΠΡΟΜ Θ
Σ ΣΓ
Ν Σ Σ Π Σ Ρ ΦΟ Ν
ΧΡ Μ
.
ά η
ο έ ω
ι
υγγρ φι ά ι
π υ
ι ά ι ιώ
η ιουργού ή
υγγ ή ι ιώ
που χ ίζο ι
υ ή
ή ου
η υριό η
ης
ιρ ί ς HERE
ι ω
ιο όχω ης.
υριό η
ω
πο υ έ ω
οποί π ριέχ
ιη ά η
Δ ο έ ω ι ηρ ί ι πό η HERE ή/ ι
ο προ ηθ υ ή ς έχρις ό ου
ά
ο έρ ιο οποι ήπο πο ά οφ ί ο ι
η HERE ή/ ι ο προ ηθ υ ή ς
ύ φω
η π ρού Σύ
ηή
π ρό οι (- ς) ύ
η(- ις) ο π ί ιο ης
οποί ς ς π ρέχ
ιη ά ηΔ ο έ ω .
Δ
HERE άς χορηγ ί ι η
ά ι χρή ης ης ά ης Δ
προ ωπι ή ς χρή η ή, ά
ις ω ρι ές ι ουργί ς
ς. π ρού ά ι
π
ι ίω χορήγη ης υπο-
πο
ι ι ή
ο έ ω γι
ι χύ ι, γι χρή η
ης πιχ ίρη ής
ρι
ά ι ο
ιώ .
}}
59
ΠΛ ΡΟΦΟΡ Σ ΧΆΡ
||
60
Σ Σ
Μ
ΟΣ
ά η Δ ο έ ω π ριορίζ
ι γι χρή η
ο υγ ρι έ ο ύ η γι ο οποίο
η ιουργήθη .
ός πό ο
θ ό που ά ι
έ οιο πι ρέπ
ι ρη ά πό
γ
ι ούς
ό ους (π.χ. θ ι οί ό οι που
ίζο ι η
υρωπ ή Ο ηγί γι η Νο ι ή Προ
ί
Προγρ
ά ω
ρο ι ώ πο ογι ώ
(91/250) ι η Ο ηγί γι η Νο ι ή
Προ
ί
ά ω Δ ο έ ω (96/9)),
πι ρέπ
ι
φ ιρ ί ή
π
χρη ι οποι ί ου ιώ η έρη ω
π ρι χο έ ω ης ά ης Δ ο έ ω ή
π ράγ ,
ιγράφ ,
ροποποι ί ,
προ ρ όζ ,
φράζ ,
προ ί
υή
ου
ι ι ι ού ώ ι ,
προ ί
υή ου πηγ ίου ώ ι ή
προ ί
ί ροφη
γ ώ ι η
οποιου ήπο
ή
ος ης ά ης
Δ ο έ ω . ά πιθυ ί
πο ή
ι
ι ουργι ό η π ηροφοριώ
ά
οού
η υρωπ ή Ο ηγί γι η
Νο ι ή Προ
ί Προγρ
ά ω
ρο ι ώ πο ογι ώ (ή
θ ι ούς
ό ους οι οποίοι
ίζο ι
υ ή ), θ
π ρέχ
η HERE ύ ογη υ ό η
ς προ ηθ ύ ι ις
όγω π ηροφορί ς
υπό ογι ούς όρους, υ π ρι
ο έ ω
ω ξό ω , που θ
θορίζο ι πό η
HERE.
ά η Δ ο έ ω π ρι
ά ι
π ηροφορί ς που π ρέχο ι
ά ι
η
HERE πό ρί
έρη ι υπό ι ι ις
οι ποιή ις όρω
ι προύποθέ ω ου
προ ηθ υ ή που π ρ ίθ
ι η π ρ ά ω
ι ύθυ η URL:
here.com/supplierterms
Δ
Δ
πι ρέπ
ι
ι άζ
η ά η
Δ ο έ ω
ρί ους,
ός ά
γ
θ ί ο ύ η γι ο οποίο
η ιουργήθη ή ό
ι ηρ ί
έ
ίγρ φο ης ά ης Δ ο έ ω , ι υπό η
προ πόθ η ό ι ο προς ο η
ί
η
υ φω ί
ό ους ους όρους ι
προ ποθέ ις ης π ρού ς Σύ
ης ι ο
πι
ιώ ι γγράφως η HERE.
ύ ο
πο
π ώ ί ω πορού
ι
θού ή
πω ηθού ό ο ως
π ήρ ς ύ ο ο όπως προ έπ
ι πό η
HERE ι όχι ως ή
υ ού ου υ ό ου.
HERE γγυά ι, ο π ί ιο ω
Προ ι οποιή ω που
ίθ
ι
ω έρω,
γι ι χρο ι ή π ρίο ο 12 η ώ πό η
γορά ου
ιγράφου ς ης ά ης
Δ ο έ ω ,ό ι ο
όγω
ίγρ φο θ
ι ουργ ί ου ι
ι ά ύ φω
ρι ήρι
ρι ί ς ι Π ηρό η ς ης HERE
που υφί
ι
ά η η ρο η ί που
γορά
η ά ηΔ ο έ ω .
ρι ήρι
υ ά ί ι ι θέ ι
πό η HERE
όπι
χ ι ού ι ή
ός ς. ά η ά η
Δ ο έ ω
ι ουργ ί ύ φω
η
π ρού π ριορι έ η γγύη η, η HERE θ
ά ι ύ ογ ς προ πάθ ι ς γι η
πι
υή ή
ι
ά
η ου η
υ ορφού ου
ιγράφου ης ά ης
Δ ο έ ω . ά οι προ πάθ ι ς υ ές
ο ηγή ου
πό ο η ης ά ης
Δ ο έ ω ύ φω
ις γγυή ις οι
οποί ς
ίθ
ι η π ρού , θ έχ
η
πι ογή ί
ά
η ύ ογη πι ροφή
ου ι ή
ος που
ά
γι η
π ρού
ά η
ο έ ω ί
υπ
χωρή
πό η Σύ
η. Σ
ω έρω ξ
ί ι η υ ο ι ή υθύ η ης
HERE ι
ω έρω πο ού ο ο
ι ό
έ ο πο
ά
ής ς έ
ι ης
ιρί ς.
ός πό
ρη ώς προ
πό
η
π ρού π ράγρ φο, η HERE
γγυά ι
ού προ ί ι
οποι
ήπο
η ώ ις
ό, ι φορά η χρή η ω πο
ά ω πό
η χρή η ης ά ης
ο έ ω
φορι ά
η ορθό η , ρί ι , ξιοπι ί ης ή ά ο
χ ρ
ηρι ι ό ης. HERE
γγυά ι ό ι
η ά ηΔ ο έ ω ί ιήθ ί ι
ύθ ρη
φ
ά ω .
ί προφορι ή ή γρ π ή
π ηροφορί ή υ ου ή η οποί π ρέχ
ι
πό η HERE, ο προ ηθ υ ή ς ή
οποιο ήπο ά ο πρό ωπο
θ υ ι ά
γγύη η ού θ υξή ι θ’ οιο ήπο
ρόπο ο π ίο ης π ριορι έ ης γγύη ης η
οποί π ριγράφ
ι ω έρω. π ριορι έ η
ΠΛ ΡΟΦΟΡ Σ ΧΆΡ
γγύη η που ι υπώ
ι η π ρού
Σύ
η
θίγ ι ή άπ ι οποι ήπο
ό ι
ι ιώ
που
χο έ ως έχ
π ί ι ης ο ι ής γγύη ης έ
ι
ρυφώ
ω ά ω .
ά
πο ή
η ά ηΔ ο έ ω
π υθ ί ς πό η HERE,
έχ
ι
έχ
ό ι
ι ιώ
ά ου προ ώπου πό ο
οποίο πο ή
η ά ηΔ ο έ ω ,
πιπρο θέ ως ω ι ιω ά ω που
π ρέχο ι
η π ρού
πό η HERE
ύ φω
ο ι χύο ί ιο ης χώρ ς ς.
ω έρω γγύη η ης HERE
θίγ ι
όγω ό ι
ι ιώ
οποί πορ ί
ι
ι ή
πιπρο θέ ως ω π ρ χό ω
η π ρού
ι ιω ά ω γγύη ης.
ο ί η
ης ά ης Δ ο έ ω
π ρι
ά ι ως
ά
γ
η
ά ηψη
ι ύ ου γι ποθ ι ές, έ
ςή
π ριόρι
ςά
ς ζη ί ς οι οποί ς
έχ
ι
προ ύψου
χέ η
η
χρή η ης ά ης Δ ο έ ω πό άς.
ά
υ έπ ι , η HERE
θ ί ι
ί
π ρίπ ω η υπ ύθυ η γι οποι
ήπο
ποθ ι ές ή έ
ς ζη ί ς,
υ π ρι
ο έ ω
ι ι ά ι όχι
π ριορι ι ά ω πω ιώ
ό ω ,
ο έ ω , ή χρή ης, που υφί
θ
ίς ή
οποιο ήπο
ρί ος ως πο έ
ης
έρους ς χρή ης ης ά ης Δ ο έ ω ,
ί
π ί ι υ
ι ής πράξης ή
ι οπρ ξί ς ί
ά ι γγύη ης, ό η ι
ά η HERE έχ ι η ρωθ ί γι η
πιθ ό η
έ οιω ζη ιώ . Σ άθ
π ρίπ ω η, η υθύ η ης HERE γι ά
ς
ζη ί ς π ριορίζ
ι ο ύψος ου ι ή
ος
ου
ιγράφου ς ης ά ης Δ ο έ ω .
Π Ρ ΟΡ ΣΜ Ν
ΓΓ Σ
Ο
Π Ρ ΟΡ ΣΜΟΣ
Σ Θ Ν Σ ΠΟ
Θ Ν
Σ Ν Π ΡΟ Σ Σ Μ Σ , Δ Ν
Θ ΓΟ Ν Ο
Λ Π Ο Ν
ΝΟΜ Μ
Δ
ΩΜ
Σ Σ Σ Π Ρ Π ΩΣ Σ
Σ
ΟΠΟ Σ ΠΟ
Σ
Σ
Δ ΔΟΜ ΝΩΝ Μ
ΛΛΟ ΡΟΠΟ
ΟΧ Σ
ΠΛ Σ
ΠΧ Ρ Μ
Σ
ΔΡ Σ Ρ Ο
Σ.
Δ
ά ηΔ ο έ ω
έχ
ι
π ριέχ ι
ρι ίς ή η π ήρ ις π ηροφορί ς όγω
ης π ρό ου ου χρό ου, ω
ό ω υ θη ώ , ω πηγώ που
χρη ι οποιού ι θώς ι όγω ης φύ ης
ης υ ογής
ώ γ ωγρ φι ώ
ο έ ω , θώς ο ι ήπο
πό
ω έρω
έχ
ι
ήξ ι
φ
έ
πο έ
.
ά ηΔ ο έ ω
π ριέχ ι ού
ι
οπ ρίζ ι π ηροφορί ς
που φορού –
ξύ ά ω – ο χρό ο
ξι ίου ι
έχ
ι
η υ π ρι
ά ι
η
φά ι ης γ ι ο ιάς, η πι ο ή ου
ό ου, οήθ ι
π ριπ ώ ις έ
ης
άγ ης,
υ
ι ά έργ ,
ί ι ο
ρό ω ή ωρί ω , η
ί η ή η ι άθ ι η
Σ Σ
Μ
ΟΣ
ο ώ , ο ύψος, ο άρος ή ά
όρι που
φορού
ις γέφυρ ς, ις ο ι ές υ θή ς,
ι ι ές
η ώ ις
όγως
η άρ
ου υ ή
ος π οήγη ης ο οποίο
έχ .
Δ
π ρού
ύ
η ιέπ
ι πό ο Δί ιο
ης π ριοχής/ χώρ ς η οποί
οι ί
ά η η ρο η ί
η οποί γορά
η ά ηΔ ο έ ω . ά
ά η ιγ ή ης
γοράς
οι ί
ός υρωπ ής ω ης
ή
ί ς, θ ι χύ ι ο ί ιο ης χώρ ς
ός ης υρωπ ής ω ης ή ης
ί ς
όπου γορά
η ά η Δ ο έ ω . Σ άθ
ά η π ρίπ ω η ή η π ρίπ ω η
ά η
οποί
πορ ί
προ ιορι θ ί η π ριοχή
η οποί γορά
η ά ηΔ ο έ ω
ι η ι χύου
ι ιο ο ί , θ ι χύ ι ο
Ο
ι ό ί ιο.
ρ ό ι ι
ήρι ου
όπου ης
οι ί ς ς
ά η ιγ ή
γοράς ης ά ης Δ ο έ ω θ έχου
ι ιο ο ί γι οποι ήπο
ι φορά
χο έ ως προ ύψ ι πό ή
χέ η
η
π ρού Σύ
η, χωρίς
θίγ
ι ο
ι ίω
ης HERE
γ ίρ ι ξιώ ις ο
ά ο
ρέχο
όπο
οι ί ς ς.
π
•
η έρω η χ ρ ογρ φι ού υ ι ού
MapCare ( . 52)
•
Π υ
ι ά ι ιώ
χάρ η ( . 62)
γι
ο
η π οήγη η
61
ΠΛ ΡΟΦΟΡ Σ ΧΆΡ
π
μ
μ
Σ Σ
ΟΣ
μ
Γι π ηροφορί ς χ ι ά
ι ιώ
(© Copyright) χρή ης γι η π οήγη η
62
Μ
π υ
. ό η
χάρ η"
ι ά
"Ά ι
π
•
η έρω η χ ρ ογρ φι ού υ ι ού
MapCare ( . 52)
•
Ά ι χρή ης γι
( . 59)
η π οήγη η
ο
χάρ η
ΛΦ
Α
Ά
Κ
ι χρή ης
πο
ο ή
59
ο υ ο ί η ο
θορι
άρ
7
ός προορι
ού
οπή υ
ρο ής
οφορί ς
Δρο ο όγιο
ι
ά ή ος ης
ι ή ι
ρο ή
32
Μ
30
Μ
Ε
33
φορά ου υ ο ι ή ου
58
Π
ι ι οί προορι
Σύ ο
οί
ργοποίη η υ
Π ρά
24
ή
ος
6
η έρω η χ ρ ογρ φι ού υ ι ού
πι ογές
θο ήγη ης
42, 46, 48, 49
πι ογές χάρ η
ρω ή
ις
ι π
ή
52,
53, 55
ις
ΡΟ
ψη
Π ηροφορί ς ο ι ής υ
ά ο η
οφορί ς
Προ ο ή χάρ η
Προορι
ός
ί
Ση
ί
ι φέρο ος (POI)
Σύ
ο
ι ι οί προορι
θο ήγη ης
43
ο ρο ο όγιο
οί
Φω η ι ή
γ ώρι η
Ρυθ ί ις
59, 62
57
Ση
47
38
39, 48
43
Σ
Φ
Π υ
ιώ
43
34
Π ηροφορί ς ο ι ής υ οφορί ς
πρ γ
ι ό χρό ο (RTTI)
ι ά ι
Ρυθ ί ις
πι ογές χάρ η
20, 21, 22, 24, 25
π ηροφοριώ
∆
Δι
ι
Ρ
Ρ
θο ήγη η
quick guide
26
Ο
24
31
24
14, 16
17
P
POI
ά ή ος ης ι
ρο ής
31
20, 24
63
ΛΦ
64
Ο
Ρ
ΡΟ
TP 22773 (Greek), AT 1646, MY17, Printed in Sweden, Göteborg 2016, Copyright © 2000-2016 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising