Volvo S90 2017 Εγχειριδιο κατοχου

Volvo S90 2017 Εγχειριδιο κατοχου
ΓΧ
Ρ Δ Ο
ΟΧΟ
VÄLKOMMEN!
πίζουµ ό ι θ πο
ά
γι πο ά χρό ι ο υ ο ί η ο που
γορά
πό η Volvo. ο υ ο ί η ο υ ό χ ιά η
γ ώο
η
φά ι
ι η ά
η, ό ο η ι ή ς ό ο ι ω
υ πι
ώ
ς.
υ ο ί η
ης Volvo ί ι πό
φ έρ π γ ο µίως. ο Volvo που γορά
έχ ι πί ης χ ι
ί
έ ι, ώ
π ηροί ό ς ις ι χύου ς προ ποθέ ις που φορού
η
φά ι
ι ο π ρι ά ο .
Γι
ι
πο ύ
ο έπ ρο ο Volvo ς, ς υ ι ού
ά
ις ο ηγί ς ι ις π ηροφορί ς χ ι ά
η υ ήρη η
ο π ρό γχ ιρί ιο
όχου. ο γχ ιρί ιο
όχου ι ίθ
ι πίης ι ως φ ρ ογή γι ι η ά η έφω (Volvo Manual) θώς ι
η ι ο
ί υπο ήριξης ης Volvo Cars
(support.volvocars.com).
Ω
Ά
Πώς
ρί
όχου
π ηροφορί ς
Ψηφι ό γχ ιρί ιο
υ ο ί η ο
όχου
Π ριήγη η
όχου
ο ψηφι
ό γχ ιρί ιο
γχ ιρί ιο
η έφω
όχου
ο
ήριξης
άγ ω η ου γχ ιρι ίου
γρ φή
15
ι η ά
Δι υ ός όπος υπο
Volvo Cars
ο έ ω
γή ρυθ ί ω γι
ρι ή οθό η
ά
ης
η
49
49
φά
ι
φά
ι
60
ά η
ύη η
61
63
17
51
Pedestrian Protection System
19
Χρή η ου π η ρο ογίου
ρι ή οθό η
53
Προ
57
Πρό
φ
20
Γρ φή χ ρ
η οθό η
ήρω
η
ο χέρι
ώ η
φ
ί ς
64
ήρ ς ζώ ης
η/ π
ί ς
π θύ ι η πόρ
φ
ί ς
ς
ρό
οι
24
ρό
ος ο ηγού
Volvo ID
25
πο
ο γχ ιρί ιο
ά ο
Π ράθυρ , ρύ
πι
όπη η ης
Χ ιρι
ός ης
η
ο
θρέφ ς
ρι ής οθό ης
ρι ής οθό ης
Π ριήγη η ις προ ο ές ης
ρι ής οθό ης
28
32
ι ο π ριι
ι ζώ ης
Π
υρι ός
ρό
35
ρό
ος
ος ύπου ουρ ί
35
36
38
-
ί γι
Π ι ι ά
43
Ά ω η
θί
65
67
ά ω η ί
ι ά θί
71
75
76
οπ ι ί
θί
ί
69
74
ς
ί η η/
ί η η ου υ ο ιή ου
ά η ι ουργί
φά ι ς
Προ
64
69
ι υ ο ηγού
ργοποίη η/ π ργοποίη η
ου ρό
ου υ ο ηγού*
31
ι υ ήρη η
όχου
ί ς
Safety mode
ήριξη ο ηγού IntelliSafe
Sensus - ύ
φ
φά ι η ζώ ης
23
θ ρή ο ηγι ή πό-
61
Whiplash Protection System
Προ ο ή ι ουργιώ
ου πιά
γι ις ι ουργί ς ου υ ο ι ή ου
20
όχου
Σύ ο
η γρ
ή
ης
ρι ής οθό ης
Ση
ι ές π ηροφορί ς γι
ξ ουάρ, ο πρό θ ο ξοπ ιό ι η υπο οχή ι γ ω ι ού
έγχου
Drive-E - πιο
υ η
2
14
77
78
78
ρέω ης γι π ι ι ά
81
ρέω ης γι π ι-
82
Ό
Πί
θι
φ
Πί
83
ρέω ης i-Size/ISOFIX
Όργ
ι χ ιρι
ί ο ο ο έ ο
ήρι , ρι
ήρι ,
85
Όργ
ι χ ιρι
ο ο ο έ ο
θι
ς θέ ω ω π ι ι ώ
ά ω ISOFIX
86
Οθό η ο ηγού
θι
ς θέ ω ω π ι ι ώ
ά ω i-Size
90
Ση
Πί
ς θέ ω ω π ι ι ώ
ά ω
χρή η ω ζω ώ
ί ς ου υ ο ι ή ου
ί
ω
άθι
*
ω έ ο οηθη ι ό π ι ι ό
ύψω η ου
ω
οηθη ι ού π ι ι ού
91
ω έ ου
θί
ος*
92
έ
ου
ω
ω έ ου
οηθη ι ού π ι ι ού θί
ος*
93
Ρυθ ί
ρο-
ξιο ί-
Ρυθ ί
97
Χ ιρι ός η φώ ου έ ω φω ηι ής
γ ώρι ης
130
Χ ιρι ός ρ
(πο υ) έ ω
γ ώρι ης
131
100
ις οθό ης ο ηγού
ι ι ές υχ ί ς
ου ο ηγού
104
η οθό η
Προ ι οποιη ι ές υχ ί ς
οθό η ου ο ηγού
η
Δ ί ης ξω ρι ής θ ρ ο ρ
ί ς
Ρο όι
η οθό η ου
Μ ού φ ρ ογής
ο ηγού
η οθό η ου
Χρή η ου
ού φ ρ ογής
οθό η ου ο ηγού
η
η οθό η ου ο ηγού
ρι ή οθό η
Δι χ ίρι η η υ ά ω
ου ο ηγού ι η
η οθό η
ρι ή οθό η
109
Χ ιρο ί η ο προ
ρι ό προ
-
132
ι π οή-
133
ι ό άθι
ι ό άθι
134
*
111
116
Χρή η ης ι ουργί ς ή ης
η
ρι ό προ ι ό άθι
*
117
Μπρο ι ό άθι
ι ουργιώ *
118
Ρύθ ι η ι ουργιώ
ο πο υουργι ό προ ι ό άθι
*
120
Ρύθ ι η ου θί
γού πό ο άθι
127
128
πο
ος υ ο ηου ο ηγού*
135
ο
136
137
ι-
138
141
142
Ρύθ ι η ω προ
πί ω θι ά ω
ίπ ω η π
*
134
ι-
π ώ
Πί ω άθι
άθι
129
ή-
Ρύθ ι η ου η
ρι ού προ
ού θί
ος*
124
γ ώρι ης
ιοφώ ου ι
έ ω φω η ι ής
Φω η ι ή
γ ώρι η
γη η
χάρ η
Προ ο ή
ίξ ω
(Head-Up display)*
Χρή η ης φω η ι ής
γ ώρι η
108
122
γ ώρι η φω ής
η φω η ι ή
Φω η ι ός χ ιρι ός ου υ
ος ι
ι ού
Δι χ ίρι η η υ ά ω που ποθηύ η
πό η οθό η ου ο ηγού ι η
ρι ή οθό η
ο π ρ πρίζ
ις γι
105
110
Ά ι χρή ης γι
ο ηγού
Μη ύ
ι η
96
έφ
ώ
ι ό ι
Ρύθ ι η ου ι ο ιού
ω
ω
ο πί ω
142
143
145
146
3
Δι
όπ ς φώ ω
Ρύθ ι η ύψους έ
ης προ ο έω
Χρή η ου
ξη ίου*
149
Ρύθ ι η ω
ξω ρι ώ
ω ρι ός
θρέπ ης
Φώ
θέ ης
150
Φώ
πορ ί ς η έρ ς
150
Μ
ί
ά
151
ργοποίη η/ π
γά ης ά ς
ργοί προ ο
ης έ ης*
ργοποίη η
ίς προ
Ρύθ ι η ης φω ι ής έ
ους προ ο ίς
Μπρο ι ά φώ
ροφής*
Πί ω φώ
152
ρ οζόης πό
ο ίχ ης/φώ
ο ίχ ης
ς
ω ρι ός φω ι
ός
Διάρ ι φω ι
ού πο ά ρυ
Διάρ ι φω ι
ού προ έγγι ης
Χρή η υ
ο
θ ρι
ης
ήρω π ρ πρίζ
ργοποίη η/ π ργοποίη η
ου ι θη ήρ ροχής
Ψ
ήρ ς π ρ πρίζ
ι προ ο έω
ρι ά π ράθυρ
Χ ιρι
ός ω η
ι
ής
ός HomeLink®*
180
ξι ίου
183
158
φά ι η
ι ι ώ
η
ρι ή οθό η
159
Προ ο ή ρυθ ί
159
ηγορί ς
ι
185
ρο ής
187
ω
188
γή ρυθ ί ω υ ή
η προ ο ή ρυθ ί ω
Μη
ι ός ρυθ ί
ο ή ρυθ ί ω
164
Προφί ο ηγού
168
ρο ής
η προ ο ή ρυθ ί
163
166
176
179
φά ι η
ο έ ω ι
η οθό η ου ο ηγού
167
ρι ώ π ρ θύρω
175
157
165
174
ός ης η ιοροφής*
Προγρ
163
ς*
ιοροφή*
156
ω
ω
189
ος
191
η προ-
192
193
πι ογή ου προφί ο ηγού
194
π ξ ργ
194
Σύ
ιού
ί
ι γωγή/ ξ γωγή ός προφί
ου ο ηγού πό/προς ι υ
υή
USB
172
θ ο ό η η ης πυξί
Χ ιρι
170
174
HomeLink®*
160
169
θρ π ώ
*
155
158
άρ
Χρή η ω φ
Πυξί
πο ογι
Φως φρέ ω
4
147
ός προφί ο ηγού
η η χ ιρι ηρίουιο προφί ου ο ηγού
195
γή ρυθ ί
π
χρή
ω γι
ρύθ ι η ω
η γι
γή
ις φ ρ ογές
ο έ ω
όχου
197
198
198
Ό
Σύ
η
ι
ι
ού
200
Σύ
η
ι
ι
ού - ι θη ήρ ς
201
ι θη ή θ ρ ο ρ
Ποιό η
ί
201
έρ
202
Φί ρο χώρου πι
ώ
203
Clean Zone Interior Package*
203
Χ ιρι
204
ι
ι
ού
Χ ιρι ήρι
ι
ρι ή οθό η
ι
ού
222
ργοποίη η/ π
ου ρι ού θι
224
ργοποίη η
ά ω *
ργοποίη η/ π ργοποίη η
ης θέρ
ης ι ο ιού*
ι
203
Interior Air Quality System*
ήρι
ργοποίη η/ π ργοποίη η
ης θέρ
ης θι ά ω *
ι
ός
ά η
άθ
ρξη/ ρ
ι ός προ
ού ι
ι ού*
225
Σ ιά ι
ού
207
231
ργοποίη η/ π ργοποίη η
ου υ ή
ος ι
ι ού
208
ργοποίη η/ π ργοποίη η
ου χρο ο ι όπ η γι ο προ
ρ ι ό ι
ι ό*
ι
ι
Ρύθ ι η ης θ ρ ο ρ
Ρύθ ι η ης
χύ η
ί ς
ς
209
ήρ
211
ργοποίη η/ π ργοποίη η
ου υ ή
ος ποθά ω ης
ω π ρ θύρω
ι ω
θρ π ώ
ι
213
ργοποίη η/ π ργοποίη η
ης
υ οφορί ς έρ
216
ο ή έρ
γή ης
Ά οιγ /
ί ι ο
ρ γωγώ
Πί
ς πι ογώ
217
ο ής έρ
ι ρύθ ι η ω
ο ής έρ
218
-
229
ρξη/ π ργοποίη η ης ιουργί ς ι ήρη ης υχάρι ης
θ ρ ο ρ ί ς*
γι
ι ι ές υχ ί ς
ο ύ η
ι
υ ης*
ι η ύ
ι ού
άθ-
οριφέρ*
ου
246
χ ο οχ ίω *
246
πιού υ ο ηγού
247
249
υώ
249
Φόρ ω η
249
ρί οι υγ ρά η ης φορ ίου
ρ γι
Δι π ρές ά οιγ
πί ω άθι
*
ού
251
ς
φόρ ω ης
251
ο
252
232
233
235
Σύ η προθέρ
άθ υ η*
ξάρ η ο ύ
242
π ήρ *.
Χώρος πο
Άγ ι
-
240
241
ω
227
229
η ρύθ ι η
ι
ρ ι-
207
υ ό
Χρή η ου
Ά
ώ
ό
ο ό ης
Χρή η ου
Ρύθ ι η ου χρο ο ι όπ η γι
ο προ
ρ ι ό ι
ι ό*
ο πί ω
ό ς*
Ρ υ
226
Χρο ο ι όπ ης γι ο προ
ρ ι ό ι
ι ό*
Χ ιρι ήρι
ι
ι ού
έρος ης πι ή ους ο
πι ή ης ο
υ η*
205
η
Ω
ω ρι ό χώρου πι
ης
η
θέρ
ά η
ης*
236
238
218
220
5
Δ
η
Ό
χ ιρι
έ
ήριο-
ι
η
ι ί
χ ιρι
254
ηρίου-
Red Key - η χ ιρι
π ριορι ώ *
ήριο-
/ξ
ί ω
ί ω
Διπ ό
/ξ
ί ω
ί ω
*
ί ω
υώ
257
φόπ ι η ου υ γ ρ ού* χωρίς
ργό η χ ιρι ήριοι ί
287
259
γ ρι η ύπου γι ο ύ η
η χ ιρι ηρίουι ιού
289
Χρή η ου
ώ χώρω
ι ώ
πο πώ
ο
ος
260
ί-
263
πό έ
ου
264
πό
ος προ ωπι-
ι ί
ρο ί η ο
υώ *
274
η
ι
ά
χ ιρι
η ης π
ήριοι ί
ρο ι ό ύ η
ποίη ης (Immobiliser)
ι
Συ
6
ριές
γ ρ ός*
φ
Ρυθ ι
ρί ς
ι η ο-
ί ς π ι ιώ
ο
ής
χύ η
301
ς γι
ο ρυθ-
ής
303
ή
χύ η
γή ης οχής γι
ο ρυθ ι ή χύ η
Cruise control
282
ργοποίη η
Cruise control
283
Δι χ ίρι η
control
ο
ς
302
302
ργοχύ η ς
305
ς*
ργοποίη η/ π ργοποίη η
ου υ ό
ου ρυθ ι ή χύ η
279
285
299
ρξη ου Ρυθ-
π ργοποίη η ου Ρυθ ι
χύ η ς
ος ρυθ ι
297
298
ς*
ργοποίη η ι έ
ι ή χύ η ς
υ ό
277
ρο-
ι ι ές υχ ί ς ι η ύ
οη
ρο ι ό πρόγρ
άθ ι ς
π ργοποίη η/ π
ποίη η ου ρυθ ι ή
πό χώρου πο-
άθ ι ς
Πρόγρ
Sport γι ο η
ι ό πρόγρ
υ άθ ι ς
γι
υ
296
296
υ
269
272
η ής
ρο ι ό πρόγρ
Δι χ ίρι η χύ η
ι ή χύ η ς
ο πο-
Ά οιγ /
ί ι ο ου πό χώρου
πο
υώ
ί η η ου πο ιού*
ης
267
271
ί ω /ξ
ί ω
πώ ο
ι ί
Roll Stability Control
ι ί
266
ί ω /ξ
χώρου πο
Σύ η
ι ύθυ
υπο οήθη ης
256
π' έξω
ιξη γι ο
ί ω /ξ
ω
ου υ ο ι ή ου
287
ι ιού
Θέ ις ης ρ ί ς γι ο
ύ η
ί η ης ι
ι ώ
ί ω
Δ
υ ό
η όπ ι η/ π ά ηψη όπ ιης ου υ γ ρ ού*
305
ς
υ ό-
307
308
309
ιέ
χύ η
ρξη ου
ς γι
ο Cruise
310
310
π ργοποίη η/ π
ργοποίη η ου Cruise control
π
312
ργοποίη η ου Cruise Control
Προ ι οποίη η πό
ης*
γι
ι ι ές υχ ί ς ι η ύ
ο Adaptive cruise control*
313
Pilot Assist*
314
ργοποίη η
Pilot Assist*
ργοποίη η ι ρύθ ι η ου
χρο ι ού ι
ή
ος προ έγγιης γι η Προ ι οποίη η πόης*
315
Π ριορι οί γι η ι ουργί
Προ ι οποίη ης πό
ης*
316
Adaptive cruise control*
317
ργοποίη η ι έ ρξη ου
Adaptive cruise control*
320
ιέ
Δι χ ίρι η χύ η
Pilot Assist*
ρξη ου
ς γι
ο
όχου ι υ ό
ο Pilot Assist*
321
Π ριορι
οί ου Pilot Assist*
Ρύθ ι η ου χρο ι ού ι
ή ος προ έγγι ης γι ο Adaptive
cruise control*
323
ι ι ές υχ ί ς
γι Pilot Assist*
π ργοποίη η/ ργοποίη η
ου Adaptive cruise control*
324
ο
πο οήθη η προ πέρ ης
Adaptive cruise control* ή ο
Pilot Assist*
ο
Μο ά
326
ρ
Π ριορι
η
Π ριορι
337
Μη ύ
ις ο ά
Μο ά
ά
Π ριορι
οί ης ο ά
άρ
ςρ
ρ ς
354
358
ς ά
ρ ς
359
γή
πέ η η
όχου ι υ ό
η
ο Adaptive Cruise Control
327
City Safety
362
Π ριορι
control*
οί ου Adaptive cruise
329
Ρύθ ι η ης πό
ης προ ι οποίη ης γι ο City Safety
365
329
ίχ υ η
Safety™
366
γή
ξύ Cruise control
ι Adaptive cruise control*
City Safety
πο ίω
ι ρχό
ο City
η υ
οφορί
γι
369
370
370
ο City Safety
373
Rear Collision Warning
374
Blind Spot Information*
375
ργοποίη η/ π ργοποίη η
ου Blind Spot Information*
Cross Traffic Alert*
350
άρ
οί ου City Safety
343
347
ςρ
ιγ οί ποφυ-
Π ριορι οί ου Blind Spot
Information*
349
οί ης ο ά
οι
ι
341
345
ι η ύ
άρ
γ ρι η ύπου γι
333
340
ργοποίη η
γή
πέ η η
Δι χ ίρι η ης χύ η ς
Adaptive cruise control*
City Safety ό
γής πο ρέπο
339
Ρύθ ι η ου χρο ι ού ι
ή ος προ έγγι ης γι ο Pilot Assist*
π ργοποίη η/
ου Pilot Assist*
331
377
378
ργοποίη η/ π ργοποίη η
ου Cross Traffic Alert*
Π ριορι
376
379
οί ου Cross Traffic Alert
380
Μη ύ
γι
Blind Spot
Information* ι Cross Traffic Alert*
382
Π ηροφορί ς ο ι ής ή
383
ιξη η ά ω
ο ι ής ή
ης
Π ηροφορί ς γι
έγχου χύ η
ης*
Π ηροφορί ς
η
ς*
ά
ρ
ργοποίη η/ π ργοποίη η
ω π ηροφοριώ ο ι ής ή
ης
383
386
386
Π ριορι οί γι ις Π ηροφορί ς
ο ι ής ή
ης*
387
Driver Alert Control
388
ργοποίη η/ π ργοποίη η
Driver Alert Control
389
7
Δ
Π ριορι
οί ου Driver Alert Control
Lane Keeping Aid
ργοποίη η/ π
Lane Keeping Aid
γι
390
391
ργοποίη η
ι ι ές υχ ί ς ι η ύ
η ι ουργί Lane assistance
393
395
Λ ι ουργί προ
ί ς πό
ροπή Run-off Mitigation
397
ι ι ές υχ ί ς ι η ύ
γι η ι ουργί προ
ί ς πό
ροπή
399
πο οήθη η
άθ
υ ης*
400
ργοποίη η/ π ργοποίη η
ου υ ή
ος υπο οήθη ης
άθ υ ης*
402
Π ριορι οί ου Συ ή
οήθη ης άθ υ ης*
ος υπο-
402
Μη ύ
θη ης
υπο οή-
404
ά
γι ο Σύ
άθ υ ης*
ρ υπο οήθη ης
η
άθ
υ ης*
405
Σ άθ υ η
ο
ργό ύ
υπο οήθη ης άθ υ ης*
Π ριορι
Μη ύ
οί γι
γι
η
ο Park Assist Pilot*
ο Park Assist Pilot*
414
ο έ
417
Π ρά
φρ γή
419
Πρι
ο
φρ γή
ψη ου
ί η ης*
η
ο έ
Θέ
ις ι
ί η ης*
422
ί η η ου ι η ήρ
φρ γή
ί η ης
423
όπ η
423
άφ
425
ργοποίη η ου υ ο ι ή ου.
ί ω
ι ο ιού
Χρή η ης ι
οηθη ι ά
π
ρί
ι ώ ιο
ι
ί η ης
ά η
χυ ή ω
ι ό ι ώ ιο
ιξη
ο
χυ ή ω
γής χέ
ω *
ο έ ς οχ ού πι ογής
χυ ή ω
Γρ
ές υπο οήθη ης άθ υης ι π ί γι η ά ρ υποοήθη ης άθ υ ης*
407
ρξη ι ουργί ς ης ά
υπο οήθη ης άθ υ ης*
ρ ς
409
Π ριορι οί ης ά ρ ς υπο οήθη ης άθ υ ης*
411
Προ ποθέ
Start/Stop
Park Assist Pilot*
412
Προγρά
γή χέ ης
γής χυ ή ω
χ ιρι ήρι
ο ι ό ι*
Start/Stop
Χρή η ης
428
429
Θέ ις χέ ω
ο υ ό
ι ώ ιο χυ ή ω
Μηχ
427
427
ί ς
ώ ι
430
432
433
434
435
437
ι ουργί ς Start/Stop
ις γι
η
ι ουργί
ο ήγη ης*
Θέ η ο ήγη ης ECO
8
ξης
ί η η ου υ ο ι ή ου
π
422
ο έ
437
439
441
444
Ρύθ ι η ύψους άρ η ης*
πορρόφη η ρ
ώ
ρ
ι
446
Ά ιο ρ ζ ρ ουάρ
ι η ήρ ς
ιπ ρ
ί η η*
447
Φί ρο ω
Λ ι ουργί ς πέ η ης
448
Οι ο ο ι ή ο ήγη η
Φρέ ο
448
Φώ
πό ο ου φρ
ί χυ η ης ύ
ρί
ης πέ η ης
451
Προ ι γρ φές ο
ά πό
Χ ιρόφρ ο
Χρή η ου χ ιρόφρ ου
πο οήθη η
υ ό
ά ης
η πέ η η
Πέρ
πό η
π ρθέρ
ο ύ η
η
π ρφόρ ω η ης π
η ης
Προ οι
ί ς γι
γά ο
471
452
ο υπό
473
486
άθ ι ς ρυ ου -
474
Σύ
η ά
ις ιάφορ ς
ζώ ς ρ ιοφω ι ώ υχ ο ή ω
FM ι DAB
Ρυθ ί
487
458
458
459
Πορ ά ι ου ρ ζ ρ ουάρ, ά οιγ /
ί ι ο ι
φο ι
ός υ ί ου
460
Χ ιρι
461
ός ου
Π ρέ
ιο
υ ί ου
ρί ος ρυ ού
Ρυ ού
η ης
η η
ά υρ η ου υ ο ι ή ου
475
ιόφω ο RDS
482
ού
Ο ήγη η ο χ ι ώ
ζί η
ώ
ιοφω ι-
Ο ήγη η
ρυ ου
ι ι ές υ θή ς
457
ξί ι
468
482
ζή η η ρ
451
πο οήθη η υ
ού ου*
όρου*
όροι*
ι
θ ώ
Ψηφι
456
ί-
οι ο
γή
Ρ
455
ρί ς
ό
481
ιόφω ο
470
455
ρά
οι/π υ
Ρ
480
ις ήχου
ο
ηφόρ
ί
ι ό
Ρυθµί
ού
454
ο ι η ήρ
ι
ά ο ης ί η ης
466
480
ρυ ου
452
ά η
465
ι πο υ έ
φ ρ ογές
Ο ήγη η
ο χ ιρόφρ ο
ί η ης
ίου
467
450
χος
465
όρος*
ος
υ ό
η πέ η η
ύγ ρου η
Σ π ρίπ ω η
ο
ι ίω π ρ
ιο-
ις γι
χο ύ
485
ιόφω ο
ορ
486
ιόφω ο
η
488
π ρ γωγή (πο υ) έ ω
476
478
όρ
Gracenote®
ζή η η (πο υ) έ ω
492
CD player*
(Πο υ) έ
Σύ
489
492
493
έ ω Bluetooth
η (πο υ) έ ω
έ ω Bluetooth
493
494
(Πο υ) έ
έ ω υπο οχής AUX
In/θύρ ς USB
494
Σύ
η (πο υ) έ ω έ ω
υπο οχής AUX In/θύρ ς USB
495
ί
ο
462
Ρυθ ί
463
TV*
495
ις ήχου γι
(πο υ) έ
496
497
9
Ά
Χρή η ης η
όρ
ης*
Apple CarPlay*
Ρυθ ί
498
Λήψη, η έρω η
η φ ρ ογώ
Χρή η ου Apple CarPlay*
499
Ρυθ ί
501
ις γι
ο Apple CarPlay*
Android Auto*
Ρυθ ί
501
ις γι
ο Android Auto*
503
χ ι ές προ ι γρ φές γι (πο υ) έ
η έφω ο
η η
Σύ
η/ πο ύ
φώ ου
506
η ου η
φω ι ώ
ή
Δι χ ίρι η η υ ά ω
Δι χ ίρι η ου η
όγου
ις γι
Ρυθ ί
ις γι
Ρυθ ί
ις Bluetooth
φώ ου
508
ω
509
ι έ ου
φω ι ού
Ρυθ ί
510
-
ο η έφω ο
η ύ
ι έ ου
οι ή χρή η ι
Wi-Fi hotspot
Δ
ί
υπάρχ ι ύ
ηήη ύ
ι προ η
ι ή
φ ίρ
η ι ύου Wi-Fi
χ ο ογί
ι
φά
ι γι
518
518
ο Wi-Fi
ι π γ
ι χρή ης γι ήχο
Όροι
ί ς
ι
ά-
ι πο υ έ
ι προ ποθέ ις γι υπηρ ιω ι ό πόρρη ο π
ώ
Ά
ι ά
519
520
522
534
Φορά π ρι
Δ ί
ροφής
ς φθοράς πέ
ι ά
γχος ω πιέ
532
ι ώ
Σύ
η
519
535
ος
536
ω
πι ήρη ης
γχος ης πί ης
ο ύ η
πι ήρη ης
ι ώ
537
ι ώ *
538
ι ώ
ι ώ *
Διόρθω η ης χ η ής πί ης
ι ώ
ο ύ η
πι ήρηης
ι ώ *
θ ο ό η η ου υ ή
πι ήρη ης
ι ώ *
ι έ
ης πι
υής
Φου ώ
ι ά
υ πι
ή πό ο ι έ
υής
ι ού
513
516
η
υ ο ι ή ου*
513
515
ι ύου έ ω
ο ό
Χρή η ου ι έ
ι ού
514
η ου υ ο ι ή ου
Ά
ις γι
512
514
υ ο ί η ο online*
Σύ
504
505
Σύ
Δι χ ίρι η η
10
497
Ό
ης πι
άζ
φ ίρ
ι ά
η ροχού
οποθέ η η ω
Μπου ό ι
φ
Χ ι
ργ
ος
540
541
542
ι ού
544
υής
545
ο
ης πι-
549
550
550
ροχώ
ροχώ
553
554
ρι ός ροχός*
554
ρι ά
555
ι ά
ιοθή η
Προ ι οποιη ι ό ρίγω ο
556
557
Γρύ ος*
558
ι πρώ ω
οηθ ιώ
Ο ο
ο ογί
ζά ς
ι
ά
ω γι
Ο ο
ι
ά
ω γι
ο ογί
ι ά
Πρόγρ
ις
559
559
έρ ις ης Volvo
ά
559
ρά η η έρ ις
πο
ρυ
η
562
η υ ο ι ή ου
ρώ
562
ι πι
έ ς
ις υ
η
ή
υή
ρώ
ις
ος
πο ο ή
ο έ ω
ά
ο υ ο ί η ο ι υ ργ ίο
υψώ
ο υ ο ί η ο
Ά οιγ
ι η ήρ
πι
ι
πό
ι π ήρω η
ο ύ
ά
ι
ά
ί ς
ι
ά
γά ης
η
η
ιού ι η ήρ
Μπ
567
Λυχ ί ς πά ω
ι
ι
η ου
ς
π ήρ
ά
ι ώ
ι
προ
ά
η ου
ι ώ φ ς
ού
π ήρ
π ήρ
ι
προ
Προ ι γρ φές
π ήρ
ω
π ήρ πί ω
π ήρω
578
ά
ήρ
φ
φά
η
ο
589
-
ήρω
ι
φά
590
592
593
ις π
ρί ς
595
ρί
596
ι ς
598
ά
η
ι ς
ο χώρο ου ι η ήρ
φά
ι ς
φά ι ς ά ω πό ο
πά ι υ ο ηγού
599
605
υώ
609
θ ρι ός ου ξω ρι ού ου
υ ο ι ή ου
613
φά
ι ς
ι
ο χώρο πο
ι έρωµ
ωρι
ή προ
θ ρι ός ου
υ ο ι ή ου
θ ρι
η ιά
ου
600
-
Γυά ι µ
584
η ά ρου υ
ρι ή π
581
583
ήρω
ρί
579
582
η ου
π ήρ ω
άρ /φώ ω θέ ης
ι
ά
η ου
φω ός ο ίχ ης
574
576
η ου
ά ς
ά
Π ήρω η υγρού ψ
566
573
Συ π ήρω η ψυ ι ού
ι
565
572
Λά ι ι η ήρ
Σέρ ις
ι
θ ρι
571
όπη η χώρου ι η ήρ
γχος
562
569
ί ι ο ου
Μά ρ υ ο θ ρι
θέ η ρύθ ι ης
616
ω ρι ού ου
ός ης
η
616
ί
ρι ής οθό ης
φή
πι ιόρθω η ζη ιάς
617
619
620
η
φή
620
584
589
11
Ά
Ά
ύπος
Δι
ά
624
ις
627
άρη
629
Δυ ό η ρυ ού η ης ι
φορ ίο φ ής ο
όρου
χ ι άχ ρ
ηρι
630
ι ά ι η ήρ
633
Λά ι ι η ήρ — προ ι γρ φές
634
ίξο ς υ θή ς ο ήγη ης γι
ο ά ι ι η ήρ
636
Ψυ ι ό υγρό - προ ι γρ φές
637
Λά ι ι ω ίου
ι γρ φές
637
χυ ή ω — προ-
γρό φρέ ω — προ ι γρ φές
638
Σύ η
γρ φές
638
ι
ι
ού — προ ι -
ά ω η υ ί ου
πο πές CO2
γ
ι
ρι έ ς ι
ι ώ
Δ ί ης φορ ίου
η ς
γ
12
638
Ρ ζ ρ ουάρ - χωρη ι ό η
ρι έ ς πιέ
ι
640
ά
ις ζ
ι
ί ης
ις
ώ
ι ώ
χύ-
643
645
646
ΛΦ
Ο
Ρ
ΡΟ
647
Σ ΓΩΓ
Σ ΓΩΓ
π
Οι π ηροφορ ς
όχου
ι ι θ ι ς
ιάφορ ς ορφ ς, ό ο ψηφι
ςό ο ι
υπ ς. ο γχ ιρ ιο
όχου
ι ι θ ι ο η
ρι οθό η ου υ ο ι
ου,
ως φ ρ ογ γι ι η ά η φω
ι η
ι ο
υπο
ριξης ης Volvo Cars. Σ ο
ου πά ι υ ο ηγού υπάρχ ι
ς ο ηγός
Quick Guide ι
υ π ηρω
ι ό
υπο
ου γχ ιρι ου
όχου,
προ ι γρ φ ς
ι π ηροφορ ς γι ις φά ι ς,
ξύ ά ω . ο
υπο γχ ιρ ιο
όχου
πορ
π ρ γγ θ .
1
14
Μ ζί
ο υ ο ί η ο π ρέχ
π
1
ιέ
π ήρ ς έ υπο γχ ιρί ιο
Σ η
προς
ο ή
ρι ή οθό η, Σύρ
ά ω η πά ω προιπ ή
. ώ υπάρχου ι θέ ι ς πι ογές γι οπ ι ή
π οήγη η,
ι ό ς πό ο
ξω ρι ό ι ο ω ρι ό
ου υ ο ι ή ου. Οι π ηροφορί ς ί ι
ζηή ι ς ι πί ης χωρίζο ι
ηγορί ς.
μ
Σ ο App Store ή ο Google
Play,
ζη ή
"Volvo
Manual",
ά
(download) η φ ρ ογή ο
smartphone ή ο tablet ς
ι πι έξ
ο υ ο ί η ο.
Σ η φ ρ ογή υπάρχου
ι θέ ι
π ξηγη
ι ά ί ο ι πι ογές
γι η οπ ι ή π οήγη η,
ι ό ς πό ο
ξω ρι ό ι ο ω ρι ό ου υ ο ι ή ου.
ί ι ύ ο ο
π ριηγηθ ί
ις ι φορ ιές ό η ς ου γχ ιρι ίου
όχου ι πίης πορ ί
πρ γ
οποιή
ζήη η ο π ρι χό ο.
ις γορές γι
ις οποί ς
υπάρχ ι γχ ιρί ιο
όχου
η
Cars
Volvo
πι
φθ ί
η ι ύθυ η
support.volvocars.com ι
πι έξ
η χώρ
ς. ώ
πορ ί
ρ ί
γχ ιρί ι
όχου, ό ο online ό ο ι
ορφή PDF. Σ η ι ο ί υπο ήριξης ης Volvo
Cars υπάρχου πί ης π ξηγη
ι ά ί ο
ι π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς ι οήθ ι
γι ο Volvo ς ι η
οχή ου υ ο ι ήου ς. ι ο
ί
ί ι ι θέ ι η γι ις
π ρι ό ρ ς γορές.
π
π
Σ ο ου πά ι υ ο ηγού
υπάρχ ι έ
υ π ηρω
ι ό
έ υπο ου γχ ιρι ίου
όχου1, που π ριέχ ι π ηροφορί ς γι ις φά ι ς ι
προ ι γρ φές, θώς ι ι
ύ οψη η
ι ώ
ι πρ ι ώ π ηροφοριώ .
πάρχ ι πί ης ι θέ ι ος έ ς ο ηγός Quick
Guide
έ υπη ορφή που ς οηθά
ρχί
χρη ι οποι ί
ις ι ουργί ς
που χρη ι οποιού ι πιο υχ ά ο υ ο ίη ο.
ρι ή οθό η.
Σ ΓΩΓ
ά ογ
ο πίπ ο ξοπ ι ού που έχ ι
πι γ ί, η γορά, . π.,
έχ
ι πί ης
υπάρχου π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς
όχου
έ υπη ορφή ο υ ο ί η ο.
ο έ υπο γχ ιρί ιο
όχου ι ο
υ π ηρω
ι ό έ υπο πορού
γ θού . π υθυ θ ί
έ
ξου
έ ο ι ο έ ης Volvo γι η π ρ
Ο ο ηγός φέρ ι πά ο
η υθύ η
ο ηγ ί ο υ ο ί η ο
φά ι
ι
ηρ ί ο ώ ι ο ι ής υ οφορί ς.
ί ι πί ης η
ι ό ο όχη
υ ηρ ί ι ι
χρη ι οποι ί ι ύ φω
ις υ ά ις ης Volvo ις π ηροφορί ς
όχου.
χ ι ό
π ρ γιο ο ηγγ ί .
γή ης γ ώ
ς η
ρι ή οθό η
πορ ί
πο
ί η υ όρφω η ορι έω π ηροφοριώ
όχου
η ο οθ ί ή
ους
ο ι ούς ης ά ο χώρ ς. Μη
πι έξ
γ ώ
που ί ι υ όη η, ιό ι
πορ ί έ ι
υ ο υ ί
ι ηθ ί
προς
πί ω ο π ρι ά ο ογι ι ού η
οθό η.
ο γχ ιρ ιο
όχου
ι ι θ
ρι οθό η ου υ ο ι
ου
2 ορφ .
ψηφι
ι ο
η
υπάρχ ι ι φορά ά
ις π ηροφορί ς η
ρι ή οθό η ι ις
υπω έ ς π ηροφορί ς, ό υπ ρι χύου
πά ο οι
υπω έ ς π ηροφορί ς.
π
•
Ψηφι ό γχ ιρί ιο
η ο ( . 15)
όχου
•
γχ ιρί ιο
( . 19)
ι η ά η έφω
Πρό
•
Δι υ ός όπος υπο
( . 20)
ήριξης Volvo Cars
•
άγ ω η ου γχ ιρι ίου
( . 20)
Γι
- ύρ
η
όχου
ο υ ο ί-
όχου
η
πο ή
ο ψηφι ό γχ ιρί ιο
όχου πορ ί
πό η πά ω προ ο ή.
οίξ
ο ψηφι ό γχ ιρί ιο
όχου
προς
ά ω η πά ω προ ο ή
ρι ή οθό η ι π ή
.
Ω
ο ψηφι ό γχ ιρί ιο
ι θέ ι ο ώ ο ηγ ί .
2
χύ ι γι
ις π ρι
ό ρ ς γορές.
όχου
ί
ι
}}
15
Σ ΓΩΓ
||
πάρχου ρ οί ι φορ ι οί ρόποι
ης π ηροφοριώ
ο ψηφι ό γχ ιρί
όχου. Μπορ ί
φ ά
ις πι
πό η ρχι ή
ί
ου γχ ιρι ίου
χου.
ς ρόπος ί ι πό ο πά ω
π ώ ς ί φορά
.
Σ
ο
ιη η
ου γχ ιρι ου
ους
ο
ύρ ιο
ογές
όού,
ο
χου
Ο ηγ ί η ρχι ή
ί
ου γχ ιρι ίου
όχου.
Άρθρ ο
οποιη έ
ά
ηγορί . ο ί ιο
άρθρο πορ ί
φ ίζ
ι
ρ ές
ηγορί ς.
Ο ηγ ί η
ί Quick
Guide
υ έ ους γι
ι
ιρά άρθρω , η άγ ω η ω οποίω πορ ί
φ
ί ι ι ί ρ χρήι η. Π ρέχ ι π ή ις
υ ήθ ις ρω ή ις
γι ο υ ο ί η ο.
16
Σ
ο
ιη η
ου γχ ιρι ου
ους
ο
ο
χου
Σ
ο
ιη η
ου γχ ιρι ου
ι ό ς πι όπη ης πό
ο ξω ρι ό ι ο ωρι ό ου υ ο ι ή ου.
Σ
ιάφορ έρη έχου
χωρηθ ί χ ρ
ηρι ιές π ο έρ ι ς που
ο ηγού
άρθρ γι
υγ ρι έ
έρη ου
υ ο ι ή ου.
Ό
άρθρ που έχου
πι η
θ ί ως " γ πηέ " π ρ ίθ
ι ώ.
ους
ο
ο
χου
Ο ηγ ί
ύ ο
π ξηγη
ι ά ί ο γι ιάφορ ς ι ουργί ς ο
υ ο ί η ο.
Δ ίχ ι ποι έ ο η ου
γχ ιρι ίου
όχου ί ι
ι θέ ι η ο υ ο ί η ο
ι π ρέχ ι ά
ς χρή ις π ηροφορί ς.
•
π
Π ριήγη η
χου ( . 17)
ο ψηφι
ό γχ ιρί ιο
ό-
Σ ΓΩΓ
ρι ίου
όχου – π ή
γρ
ή ου γχ ιρι ίου
Μπορ
ψηφι ό γχ
ρι οθό
χό
ο
ι
π ριηγηθ
ου.
πο
πρό
η ο
ιρ ιο
όχου πό η
η ου υ ο ι
ου. ο π ρι ζη
ι ο, ώ πορ
ύ ο
ις ιάφορ ς ό η ς
1. Π
άρθρ
ο γχ ιρί ιο
όχου ί ι ο η έ
ύρι ς
ηγορί ς ι υπο ηγορί ς. ο ί ιο άρθρο πορ ί
φ ίζ
ι
ρ ές χ ι ές
ηγορί ς, γι
πορ ί
ο ρ ί
ι
ή
η υ έχ ι
πι έξ
.
> Οι ύρι ς
ι ί
.
2. Π
>
–
η
πο ή
Γι
ο ψηφι ό γχ ιρί ιο
όχου πορ ί
πό η πά ω προ ο ή.
οίξ
όχου - ύρ
προ ο ή η
ο ψηφι ό γχ ιρί ιο
προς
ά ω η πά ω
ρι ή οθό η ι π ή
.
πάρχου ρ οί ι φορ ι οί ρόποι ύρ ης π ηροφοριώ
ο ψηφι ό γχ ιρί ιο
όχου. Γι πρό
η ο
ού ου γχ ι-
3. Π
ή
φ ίζ
ρί ς ( )
ή
ηγορί ς
ι
φ
μ
ι ό ς πι όπη ης πό ο
ξω ρι ό ι ο ω ρι ό
ου υ ο ι ή ου. Σ
ιάφορ έρη έχου
χωρηθ ί
χ ρ
ηρι ι ές π ο έρ ι ς που ο ηγού
άρθρ
γι
υγ ρι έ
έρη ου
υ ο ι ή ου.
μ π
υ ο ό ρ .
Πρό
π
η πά ω
όχου.
ίζο
ι
ύρι
ηγορί (
).
ι ι ί
ι άρθρ (
υπο
ηγο-
).
έ άρθρο γι
οίξ ι. Γι
ι ηθ ί προς
πί ω, π ή
ο πί ω έ ος.
1. Π
ι η υ έχ ι πι έξ
/
.
> Οι ι ό ς ου ξω ρι ού/ ω ρι ού
φ ίζο ι
ις χ ρ
ηρι ι ές
π ο έρ ι ς. άθ χ ρ
ηρι ι ή
π ο έρ ι
ς ο ηγ ί
άρθρ που
φορού
ο
ί οιχο ή
ου
υ ο ι ή ου. Σ ρώ
οριζό ι πά ω
πό η οθό η γι
π ριηγηθ ί
ις
ι ό ς.
ή
2. Π ή
ρ ι .
>
φ
υγ
ι χ ρ
ηρι
ι ή
π ο έ-
ίζ
ι ο ί ος ου άρθρου γι
ρι έ ο ή .
3. Π ή
ο ί ο γι
άρθρο. Γι
ι ηθ ί
π ή
ο πί ω έ ος.
ο
οίξ ι ο
προς
πί ω,
}}
17
Σ ΓΩΓ
||
π
Quick Guide (
μ
)
Ο ηγ ί
ι
ί
υ έ ους γι ι
ιρά
άρθρω , η άγ ω η ω
οποίω πορ ί
ί ι ι ι ίρ χρή ι η γι
ξοι ιωθ ί
ις π έο υ ήθ ις
ι ουργί ς ου υ ο ι ή ου.
Μπορ ί
έχ
πρό
η
άρθρ
έ ω
ηγοριώ ,
ά υ έγο ι ώ γι
γρήγορη πρό
η. Π ή
έ άρθρο
γι
ο ι ά
ο ό ηρο.
π μ
ώ ρί ο ι
άρθρ
που ί ι ποθη υ έ ως
γ πη έ . Π ή
έ
άρθρο γι
ο ι ά
ο ό ηρο.
π
/
π μ
Γι
ποθη ύ
έ άρθρο ως γ πηέ ο, π ή
ο
πά ω ξιά, ό
έ
άρθρο ί ι οι ό. Ό
έ άρθρο έχ ι
ποθη υ ί ως γ πη έ ο, ο
έρι φ ίζ
ι "γ ά ο":
.
18
Γι
φ ιρέ
έ ,π ή
ξ
άρθρο.
έ
ά
άρθρο πό
γ πηο
έρι ο ρέχο
Ο ηγ ί
ύ ο
π ξηγηι ά ί ο γι ιάφορ ς
ι ουργί ς ο υ ο ί η ο.
Information
Π
ή
ί π
έ ο η
χου ί
ί η ο
ι ςπ
ο ύ ο ο γι
ηροφορί ς ποι
ου γχ ιρι ίου
όι ι θέ ι η ο υ οθώς ι ά
ς χρήηροφορί ς.
Π ή
ο ύ ο ο γι
πι ρέψ
η ρχι ή
ί
ο γχ ιρί ιο
όχου.
1. Π ή
ο πά ω
ού ου
ο
γχ ιρι ίου
όχου. Σ ο ά ω έρος ης
οθό ης φ ίζ
ι έ π η ρο όγιο.
2. Π η ρο ογή
ι έξη"ζώ η φ
ί ς".
>
θώς ι άγ
γρά
ι υ ι ώ
άρθρ
ρί ς.
3. Π ή
πο ή
έ άρθρο/
πρό
η
ι ί, όπως
,
ι
φ
ίζοηγο-
ηγορί γι
υ ό(-ή).
π
•
Ψηφι ό γχ ιρί ιο
η ο ( . 15)
•
Χρή η ου π η ρο ογίου
οθό η ( . 53)
όχου
ο υ ο ίη
ρι ή
Σ ΓΩΓ
ο γχ ιρ ιο
όχου
ι ι θ ι ο ως
φ ρ ογ γι ι η ά η φω
ό ο πό ο
App Store ό ο ι πό ο Google Play. Η
φ ρ ογ
ι προ ρ ο
η
smartphone ι tablet.
Μπορ ί
ά
(download) ο γχ ιρί ιο
όχου ως φ ρ ογή γι
ι η ά η έφω
πό ο App
Store ή ο Google Play. Ο
ω ι ός QR που π ρέχ
ι
ώ ς
φέρ ι π υθ ί ς η φ ρ ογή.
ι ά, πορ ί
ά
ζή η η γι "Volvo manual" ο
App Store ή ο Google Play.
φ ρ ογή π ριέχ ι έ
πό ο ξω ρι ό ι ο
ος όπου ι φορ ι ά έρη ου υ ο ι ήου πι η ί ο ι ως χ ρ
ηρι ι ές π οέρ ι ς, οι οποί ς π ρ πέ που
άρθρ
γι ο
ί οιχο ή
ου υ ο ι ή ου. ί ι
ύ ο ο
π ριηγηθ ί
ις ι φορ ι ές
ό η ς ου γχ ιρι ίου
όχου ι πί ης
πορ ί
πρ γ
οποιή
ζή η η ο
π ρι χό ο.
π
•
άγ ω η ου γχ ιρι ίου
( . 20)
•
Δι υ ός όπος υπο
( . 20)
όχου
ήριξης Volvo Cars
φ ρ ογή γι ι η ά η έφω
ί ι ι θέ ι η
ό ο πό ο App Store ό ο ι πό ο Google Play.
ί ο
ι ό ς
ω ρι ό ου οχή-
19
Σ ΓΩΓ
Δ
Volvo Cars
π
π
Π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς γι ο υ ο η ό ς
ι ι θ ι ς η ι ο
ης Volvo Cars ι ο ι υ ό όπο υποριξης. Ε
πορ
π ριηγηθ
ο
My Volvo3, ι προ ωπι ι ο
γι
άς ι ο υ ο η ό ς.
π
Μ
ί
η ι ύθυ η
support.volvocars.com γι
πι
φθ ί
η
ί . Ο ι υ ός όπος υπο ήριξης γι
ις π ρι ό ρ ς γορές.
Π ρέχ ι υπο ήριξη γι
ι ουργί ς όπως ι ι υ ές υπηρ ί ς ι ι ουργί ς, Volvo On
Call*, ο ύ η π οήγη ης* ι φ ρ ογές.
ί ο ι οι ο ηγί ς ή προς ή
π ξηγού ιάφορ ς ι ι
ί ς, π.χ. πώς
υ έ
ο υ ο ί η ο ο ι ί υο έ ω
ι η ού η φώ ου.
π μπ
(download)
Σ
υ ο ί η
ο προ ιρ ι ό ύ η
π οήγη ης Sensus Navigation, υπάρχ ι η
υ ό η
ήψης (download) χ ρ ώ πό η
ι ο
ί υπο ήριξης.
PDF
γχ ιρί ι
όχου ί ι ι θέ ι γι
ήψη (download)
ορφή PDF. πι έξ
ο
ο έ ο υ ο ι ή ου ι ο έ ος ο έ ου γι
ά
ο γχ ιρί ιο που θέ
.
π
Ο ι υ ός όπος υπο ήριξης π ριέχ ι π ηροφορί ς πι οι ω ί ς
η ξυπηρέ η η
π
ώ
ι ο π η ιέ
ρο ξου ιο ο ηέ ο ι ο έ ης Volvo.
3
My Volvo
πό η η
ρο ι ή ι ύθυ η
www.volvocars.com πορ ί
π ριηγηθ ί
ο ι υ ό όπο My Volvo, που πο
ί
ι προ ωπι ή ι ο
ί γι
άς ι ο
υ ο ί η ό ς.
Δη ιουργή
έ προ ωπι ό Volvo ID, υ
θ ί
ο ι υ ό όπο My Volvo ι ί
ξύ ά ω ι ύ οψη ω υπηρ ιώ , ω
υ ά ω
ι ω γγυή ω . Σ ο ι υ ό
όπο My Volvo υπάρχου πί ης π ηροφορί ς
χ ι ά
ξ ουάρ ι ο ογι ι ό που
προορίζο ι γι ο ο έ ο ου υ ο ι ή ου
ς.
•
π
Volvo ID ( . 25)
Έ
ς
ός ρόπος
ξοι ιωθ
ο
ο ς υ ο η ο
ι
ι ά
ο
γχ ιρ ιο
όχου, ι ως πρι πό ο πρώ ο
ς ξ ι.
Δι
άζο ς ο γχ ιρί ιο
όχου, πορ ί
ξοι ιωθ ί
ις έ ς ι ουργί ς,
ρ ί
υ ου ές πώς
χ ιρι
ί
ο
ύ ρο ρόπο ο υ ο ί η ο
ι φορ ιές
ά ις ι
άθ
πώς
ξιοποιή
ό
χ ρ
ηρι ι ά ου ο έ ι ο θ ό. Δώ
ι ι ί ρη προ οχή ις
ο ηγί ς φ
ί ς που π ρ ίθ
ι ο
γχ ιρί ιο
όχου.
Οι
π υξι ές ργ ί ς ρί ο ι υ χώς
ξέ ιξη γι
ιώ ου
ο προ ό
ς.
Λόγω ω ροποποιή ω , οι π ηροφορί ς, οι
π ριγρ φές ι οι ι ό ς ο γχ ιρί ιο
όχου πορ ί
ι φέρου πό ο ξοπ ι ό
ου υ ο ι ή ου. Δι ηρού
ο ι ίω
πρ γ
οποίη ης
γώ χωρίς προ ι οποίη η.
Μη γά
υ ό ο γχ ιρί ιο πό ο υ ο ίη οπρο ύψου προ ή
, ό οι
π ρ ί η ς π ηροφορί ς γι ο πού ι πώς
ζη ή
οήθ ι πό π γγ
ί ς
θ
ίπου .
© Volvo Car Corporation
3
20
χύ ι
ορι
έ ς γορές.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Σ ΓΩΓ
π
μ
/
ός πό ο
ι ό ξοπ ι ό, ο γχ ιρίιο
όχου π ριγράφο ι πί ης ο προ ιρ ι ός ξοπ ι ός ( ξοπ ι ός γ
η έ ος
πό ο ργο ά ιο) ι ορι έ
ξ ουάρ
(πρό θ
ξ ρ ή
οποθ η έ
ω
υ έρω ).
Ό
ξ
ί η προ ιρ ι ού ξοπ ι
ουάρ πι η ί ο ι
έ
ο: *.
ού/
ρί-
Ο ξοπ ι ός που π ριγράφ
ι ο γχ ιρίιο
όχου
ι ίθ
ι
ό
υ ο ίη - ο ξοπ ι ός ι φέρ ι ά ογ
η
προ ρ ογή ις άγ ς άθ γοράς ι
ους θ ι ούς ή ους
ά όπους ό ους ι
ι άξ ις.
ά έχ
οποι ήπο
φι ο ί χ ι ά
ο ά ρ ή ο προ ιρ ι ό ξοπ ι ό ι
ξ ουάρ, π υθυ θ ί
ο ξου ιο ο ηέ ο ι ο έ Volvo ης π ριοχής ς.
ο ί ο
η έ
ιξη "Ση
ι ό"
φ ίζ
ι ά υπάρχ ι ί υ ος ζη ιάς.
Ω
Δ
ο ί ο
η έ
ιξη "Προ ι οποίη η"
φ ίζ
ι ά υπάρχ ι ί υ ος ρ υ ι ού.
π
ρόπο. Οι πι
η ο
ά
ιρά ως προς
οποίη ης/ ω
μ
ί ς
ο ι
η
π η-
μ
"Σ Μ ΩΣ " π ρέχ ι υ ου ές που
ι υ ο ύ ου γι π ρά ιγ
η χρή η
χ ρ
ηρι ι ώ
ι ι ουργιώ .
π
μ
ο γχ ιρί ιο
όχου π ριέχ ι π ηροφορί ς
ορι έ
η ί
η ορφή υπο η ιώω
ο ά ω έρος ης
ί ςή ο
έ ος ός πί
. υ ές οι π ηροφορί ς ί ι
υ π ηρω
ι ές ου ι έ ου ο οποίο
π ρ πέ που
έ
ριθ ό. ά η υπο ηίω η π ρ πέ π ι
ί ο
πί
, ό
ί γι ριθ ούς χρη ι οποιού ι γρά
γι η π ρ πο πή.
μ
μ
φορί ς
π ό ι φή
που υπάρχου
ο υ ο ί
π ρ ά ω
φθί ου
πι ι υ ό η
ης προ ι
ροφοριώ .
μ
μ
πάρχου οθό ς ο υ ο ί η ο ις οποί ς
φ ίζο ι ί
ού ι ί
η ύος. Σ ο γχ ιρί ιο
όχου, η όψη υ ώ
ω
ι έ ω ι φέρ ι πό ο
ο ι ό ίο. Π ρ
ίγ
ι έ ω
ού ι ι έ,
μ
μ .
ω η ύ
ος:
Μ ύρ ύ ο ISO
οποίη ης, υ ό ί
π ί ιο η ύ
ος. Χρη
υπο ίξ ι ό ι υπάρχ ι ί
ρ ί
ο ηγή ι
ο
θά ο, ά γ οή
ί ρι ο π ί ιο προ ιο/ ι ό
ύρο
ι οποι ί ι γι
υ ος ο οποίος πορό ρ υ
ι όή
η προ ι οποίη η.
Σ ο υ ο ί η ο υπάρχου ι φορ ι οί ύποι
πι
ί ω , ις οποί ς
γράφο ι π ηρο-
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
21
Σ ΓΩΓ
||
μ
Όπου υπάρχ ι ι
ιρά ι ό ω
ο ηγί ς ή -προς- ή , η ρίθ η η άθ
ή
ος
ι οιχ ί η ρίθ η η ης
χ ι ής ι ό ς.
Information
Όπου η ιρά ω ο ηγιώ
ί
ι ή, υπάρχου ί
ς
γρά
ις ι ό ς.
ά
γι
Λ υ ά ύ ο ISO ι υ ό ί ο/ ι ό
ύρο ή π π ί ιο προ ι οποίη ης ι
π ίο η ύ
ος. Χρη ι οποι ί ι γι
υποίξ ι ό ι υπάρχ ι ί υ ος ο οποίος πορ ί
ο ηγή ι
υ ι ές ζη ιές, ά γ οή
η
προ ι οποίη η.
Λ υ ά ύ ο ISO ι υ ό
ύρο π ίο η ύ
ος.
ί
ο/ ι ό
Ω
Οι πι
ί ς που π ι ο ίζο ι ο γχ ιρί ιο
όχου
ί ι π ρ ι ή ως
ρι ή
ίγρ φ ω πι
ί ω που
υπάρχου
ο υ ο ί η ο. χου υ π ριηφθ ί γι
πι η
θ ίη
ά προ έγγι η όψη ι θέ η ους ο υ ο ί η ο. Οι
π ηροφορί ς που ι χύου γι υ ο ί η ό
ς
γράφο ι ις
ί οιχ ς πι
ίς ου υ ο ι ή ου ς.
ι η ίπ
έ η φ ίζο ι ά ο
ριθ η έ
ο όχι ι χρη ι οποιού ι ις ι ός γι
υπο ίξου φορά ί η ης.
έ η
γρά
χρη ι οποιού ι
πο φη ι
ί ι ί η ηό
η
ί ροφη φορά ί ι ά χ η
η ι ιί .
ά
υπάρχ ι ιρά ι ό ω
ή -προς- ή , ό
άθ ή
ριθ η έ ο
η ιρά.
ο ηγί ς
ί ι π ώς
Οι ό ι οι ύ οι, έ
ους οποίους
υπάρχ ι έ ς ριθ ός, χρη ι οποιού ι
ι ό ς υ οπ ι ής π ρου ί ης ις
οποί ς π ι ο ίζο ι ι φορ ι ά ξ ρ ή. Ο ριθ ός υπάρχ ι η ί
θέ ω ως π ρ πο πή η ι ό που
π ι ο ίζ ι ο χ ι ό ξάρ η .
μ
Οι ι ι
ί ς
ά ις οποί ς ο ο ηγός πρέπ ι
προ ί
υγ ρι έ ς έργ ι ς
ί ι ριθ η έ ς ο γχ ιρί ιο
όχου:
22
Οι ί
ς η ά ω π ρ ίθ
ι
η ορφή
ριθ η έ ης ιράς
ργ ιώ
ο γχ ιρί ιο
όχου.
Π ρά
ιγ
:
Σ ΓΩΓ
•
•
•
μ
Ψυ ι ό
Λά ι ι η ήρ
π
Οι χ ι ές π ηροφορί ς φορού
ά
άρθρ που π ριέχου υ φ ίς π ηροφορί ς.
Οι ι ό ς ο γχ ιρί ιο ί
φορές χη
ι ές ι πορ
πό η πρ γ
ι ή φά ι
ου ά ογ
ο πίπ ο
γορά.
ι ορι
έ ς
ί
ι φέρου
η ου υ ο ι ήξοπ ι ού ι η
}} ο ύ ο ο υ ό ρί
ι έρ
ξιά, ό
έ άρθρο υ χίζ
ι
η
ί .
π
π
η
ά ω
πό-
μ
|| ο ύ ο ο υ ό ρί
ι έρ
ρι
ρά, ό
έ άρθρο υ χίζ
προηγού η
ί .
πά ω
ι πό η
Ως ρος ης ι φά ι ης φά ι ς ι
ποιό η ς ης Volvo υγ
ρι
ς π ηροφορ ς χ ι ά
η ι ουργ
ου οχ
ος η ι ουργι ό η
ι υ ά
γράφο
ι ο υ ο η ο.
υ ό ο όχη
ι θέ ι "Event Data Recorder"
(EDR). Ο
ι ός ου οπός ί ι
γράφ ι ι
χωρ ί
ο έ που φορού
ροχ ί
υχή
ή υ θή ς
ύγ ρου ης, όπως ό
ργοποι ί ι έ ς
ρό
ος ή ό
ο όχη προ ρού ι
άποιο πό ιο ο ρό ο.
ο έ
γράφο ι γι
οή ου
ύρ ο ρόπο που ι ουργού
υ ήου οχή
ος
υ ού ου ί ους ις
υ θή ς. ο EDR έχ ι χ ι
ί γι
γράφ ι
ο έ γι η υ
ι ή ι
υ ή
φά ι ς ου οχή
ος ι ι ρά
χρο ι ά ι
ή
, υ ήθως
30 υ ρο έπ ω ή ι ρό ρ .
ο EDR
π
υ ό ο όχη έχ ι χ ι
ί γι
γράφ ι
ο έ ,
π ρίπ ω η ροχ ίω
υχη ά ω ή
υ θή ς ύγ ρουης, γι
ξής:
•
Ψηφι ό γχ ιρί ιο
η ο ( . 15)
όχου
•
γχ ιρί ιο
( . 19)
ι η ά η έφω
•
•
Δι υ ός όπος υπο
( . 20)
ήριξης Volvo Cars
•
όχου
ο υ ο ί-
Πώς ι ούργη
ο υ ο ί η ο
οι ζώ ς φ
ηγού ή
προ
ς
ιάφορ
ί ς ο ηγού
έ ς/ π
υ
ή
ι υ οφ ι έ-
•
Χρή η ου π ά γ ζιού ή ου π
φρέ ω πό ο ο ηγό
χύ η
ί η ης ου οχή
ά
ος
υ ές οι π ηροφορί ς πορού
ς οηθήου
οή ου
ύ ρ ο ρόπο
ο οποίο υ
ί ου
ροχ ί
υχή, οι ρ υ
ι οί ι οι ζη ιές. ο EDR
γράφ ι
ο έ
π ρίπ ω η η
η έ ς ύγ ρου ης. ο EDR
γράφ ι
ο έ
φυ ιο ογι ές ο ηγι ές υ θής. Ο οίως, ο ύ η
γράφ ι πο έ
ποιος ο ηγ ί ο όχη ή η γ ωγρ φι ή θέ η
ου υχή
ος ή ου πο ο ηθέ ος υχήος. Ω ό ο, ρί οι φορ ίς, όπως η
υ οί , πορού
χρη ι οποιή ου
γ γρ
έ
ο έ
υ υ
ό
ο
ί ος ω προ ωπι ά υ οποιή ι ω π ηροφοριώ που υ έγο ι
θ ρή ά η
ά πό ροχ ίο ύχη . Γι η ρ η ί
ω
γ γρ
έ ω
ο έ ω π ι ί ι
ι ι ός ξοπ ι ός ι πρό
η ί
ο
όχη
ί
ο EDR.
ός πό ο EDR, ο υ ο ί η ο ι θέ ι ι
ιρά πό υπο ογι ές που έχου χ ι
ί
γι ο υ χή έ γχο ι πι ήρη η ης ιουργί ς ου υ ο ι ή ου. Μπορού
γράφου
ο έ
φυ ιο ογι ές ο ηγι ές
υ θή ς,
ά πιο υγ ρι έ
γράφου
ά ς που πηρ άζου ο χ ιρι ό ι
η ι ουργι ό η
ου οχή
ος ή ό
ργοποι ί ι η ι ουργί υπο ήριξης ο η}}
23
Σ ΓΩΓ
γού ου οχή
ουργί υ ό
ος (π.χ. City Safety
ης πέ η ης).
ιη
ι-
Ορι έ
πό
γ γρ
έ
ο έ
ί ι π ρ ί η γι
πορέ ου οι χ ι οί
έρ ις ι υ ήρη ης
ι γ ώ ου
ι
ι ωπί ου ις ά ς που προ
ού ι
ο όχη . Οι
γ γρ
έ ς π ηροφορί ς
ί ι πί ης π ρ ί η ς γι
πορ ί η Volvo
π ηροί ις ο ι ές π ι ή ις που προ έπο ι πό η ο οθ ί
ι ους υ ρ η ιούς φορ ίς. Οι π ηροφορί ς που
γράφο ι ο όχη
ποθη ύο ι ο χ ι ό
υπο ογι ή έχρι
γί ι έρ ις ή πι
υή
ο όχη .
ός πό
π ρ πά ω, οι
γ γρ
έ ς
π ηροφορί ς πορού
χρη ι οποιηθού
υγ
ρω ι ά γι έρ υ
ι άπ υξη
προ ό ος
οπό η ι ρ ή
ίω η ης
φά ι ς ι ης ποιό η ς ω υ ο ι ή ω
Volvo.
Volvo
θ υ
ά χ ι η οι οποίη η
ω π ηροφοριώ που π ριγράφο ι π ρ πά ω
ρί ους χωρίς η υ ί
η ου
όχου ου οχή
ος. Γι η ήρη η ης
ο οθ ί ς ι ω
ο ι ώ ης ά ο
χώρ ς, η Volvo ί ως
γ
ί
οι οποιήι υ ές ις π ηροφορί ς η
υ ο ί ή
ά
ς ρχές που πορ ί
γ ίρου
ξίω η ο ι ού ι ιώ
ος πρό
ης ις
όγω π ηροφορί ς. Γι η
άγ ω η ι
ρ η ί ω
γ γρ
έ ω
ο έ ω ,
π ι ί ι ι ι ός χ ι ός ξοπ ι ός ο
24
οποίο έχ ι πρό
η η Volvo ι
υ ργ ί
που ί ι υ
η έ
η Volvo. Volvo
οφ ί ι
φρο ίζ ι ώ
οι π ηροφορί ς που
ί ο ι η Volvo
ά ο έρ ις ι η
υ ήρη η
ποθη ύο ι ι
χρη ι οποιού ι
φ ή ρόπο ι η ι χ ίρι ή
ους
π ηροί ις ο ι ές προ ποθέ ις. Γι
π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς - π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο ι ο έ ης Volvo.
μ
π
μ
π
,
π
π
Η
θ
η ύ
η ι γ
ά
η
ξ ουάρ, πρό θ ου ξοπ ι ού
ογι ιού/ ργ
ω ι γ ω ι ού
γχου πορ
χ ι ρ η ι ς υ π ι ς οη
ρο ι ό
ύ η
ου υ ο ι
ου.
Ορι
έχ ι
ύ
ο
έ
ξ ουάρ ι ουργού ό ο ό
γ
θ ί ο
ί οιχο ογι ι ό ο
η
ου υπο ογι ή ου υ ο ι ή ου. Γι
όγο υ ό, η Volvo υ ι ά
π υθύ πά ο
έ
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης Volvo πρι οποθ ή
ξ ουάρ ή
πρό θ ο ξοπ ι ό που υ έο ι ο
η
ρι ό ύ η ή ο πηρ άζου .
π
μ
π
Δ
Volvo Cars
φέρ ι
ί υθύ η γι
ις υ έπ ι ς ης ύ
ης η γ ρι έου ξοπ ι ού η φί
υ έ ου
οέ ω ου υ ο ι ή ου (On-BoardDiagnostics (OBD-II)).
Σ ΓΩΓ
Volvo ID
ο Volvo ID π ρ χ ι πρό
γ ά
πό ξ ο ι υ
ς ης Volvo4.
υπο οχή ι γ ω
πό ο
π ό ι
ι ού έγχου ρί
η ί ι π υρά
ι ά ω
ο ι ό ι.
Μπορ ί
πί ης
η ιουργή
έ Volvo
ID πό ο υ ο ί η ο, έ ω ου My Volvo5 ή
έ ω ης φ ρ ογής Volvo On Call6. Ορι ές ι ουργί ς ι υπηρ ί ς προ ποθέ ου
ο υ ο ί η ο
έχ ι
χωρηθ ί έ προωπι ό Volvo ID.
χώρη η ου Volvo ID
ο υ ο ί η ο θι ά ι θέ ι η ι
γά η
γ ά υπηρ ιώ Volvo π υθ ί ς πό ο
υ ο ί η ο.
Π ρ
4
5
6
Οι ι θέ ι ς υπηρ ί ς πορ ί
ι φέρου
Δι θέ ι η
ορι έ ς γορές.
ο υ ο ί η ο ι θέ ι ο προ ιρ ι ό ύ η
η
ι
γά η
ς online υπηρ -
ίγ
υπηρ
My Volvo - Μι προ ωπι ή ι ο
άς ι ο υ ο ί η ό ς.
•
ο Volvo On Call* - ο Volvo ID χρη ι οποι ί ι ό
υ έ
η φ ρ ογή
Volvo On Call.
•
Send to Car θι ά φι ή η ποο ή ι ς ι ύθυ ης πό ι υπηρ ί
ι ι υ ώ χ ρ ώ π υθ ί ς ο
υ ο ί η ο.
•
ρά η η γι έρ ις ι πι
υή - Δη ώο υ ργ ίο/ ξου ιο ο η έ ο ι οέ ης προ ί η ή ς η ι ο
ί
My Volvo γι
πορ ί
ά
ράι
ά ογ
ο πίπ
Δ μ
ο ξοπ ι
ού
ί
γι
1.
2.
3.
ι η
έρ ις π υθ ί ς πό ο υ ο ί-
Volvo ID
Μπορ ί
η ιουργή
ι φορ ι ούς ρόπους.
η ιουργηθ ί η ι ο
φ ρ ογή Volvo On Call,
πί ης
χωρηθ ί
ί ι φι ή η χρή η ω
Volvo ID.
ιώ :
•
η πάρο ο ου χρό ου
η η γι
η ο.
έ Volvo ID
ο Volvo ID
ί My Volvo ή η
ο Volvo ID πρέπ ι
ο υ ο ί η ο γι
ιάφορω υπηρ ιώ
My Volvo5
πι
φθ ί
η ι ύθυ η
www.volvocars.com ι
Volvo.
ι άγ
η ι ύθυ
η email
ί
ο My
ς.
ο ουθή
ις ο ηγί ς που πο έ οι υ ό
η ι ύθυ η email που
έχ
η ώ ι.
> ο Volvo ID έχ ι π έο η ιουργηθ ί.
Δι ά
π ρ ά ω γι
άθ
πώς
χωρή
ο ID ο υ ο ί η ο.
γορά.
}}
Volvo On Call*.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
25
Σ ΓΩΓ
||
μ
Volvo ID
Volvo On Call
Δ μ
Volvo ID
6
1.
ά
(download) η πιο πρό φ η
έ ο η ης φ ρ ογής Volvo On Call πό
ο smartphone, έ ω π.χ. App Store,
Windows Phone ή Google Play.
2.
πι έξ
η ιουργί Volvo ID πό η
ρχι ή
ί
ης φ ρ ογής ι ι άγ
η ι ύθυ η email ς.
3.
6
26
ο ουθή
ις ο ηγί ς που πο έ οι υ ό
η ι ύθυ η email που
έχ
η ώ ι.
> ο Volvo ID έχ ι π έο η ιουργηθ ί.
Δι ά
π ρ ά ω γι
άθ
πώς
χωρή
ο ID ο υ ο ί η ο.
ο υ ο ί η ο ι θέ ι ο προ ιρ ι ό ύ
η
η ιουργή
ο Volvo ID ς έ ω ι ιύου ή έ ω ης φ ρ ογής Volvo On Call,
χωρή
ο ο υ ο ί η ό ς ως ξής:
1.
ά
(download) η
Volvo ID πό ο
η προ ο ή φ ρ ογώ
οθό ης.
φ ρ ογή
(download)
ης
ρι ής
1.
2.
φ ρ ογή ι ι άγ
ς Volvo ID/ η ι ύθυ
ο
η
3.
ο ουθή
ις ο ηγί ς που
ά η
υ ό
η ι ύθυ η email που ί ι
υ
έ η
ο Volvo ID ς.
> ο Volvo ID ς έχ ι π έο
χωρηθ ί ο υ ο ί η ο. Μπορ ί π έο
χρη ι οποι ί
ις υπηρ ί ς Volvo ID.
η
ρχί
η φ ρ ογή ι
χωρή
ι προ ωπι ή ι ύθυ η email.
ο ουθή
ις ο ηγί ς που πο έ οι υ ό
η ι ύθυ η email που
έχ
η ώ ι.
> ο Volvo ID έχ ι π έο η ιουργηθ ί ι
χωρήθη
υ ό
ο υ ο ίη ο. Μπορ ί
χρη ι οποι ί
π έο ις υπηρ ί ς Volvo ID.
•
ό ο χρή η ι έ ς ω ι ός πρόης γι πρό
η
υπηρ ί ς
π υθ ί ς ύ
η, η . ό ο έ ό ο
χρή η ι έ ς ω ι ός πρό
ης γι
θυ ά
.
•
ο ό ο χρή η/ ω ι ός πρό
ης
γι ι υπηρ ί (π.χ. Volvo On Call)
άξ ι, η
γή φ ρ όζ
ι υ ό
ι
γι ις υπό οιπ ς υπηρ ί ς (π.χ. My
Volvo)
Ω
ρχί
η
προ ωπι ό
email ς.
ά
3.
Γι
ά
(download) φ ρ ογές,
ο υ ο ί η ο πρέπ ι
ί ι υ
έ ο
ο ι ί υο.
2.
ο έχ
ά ι ή η,
φ ρ ογή Volvo ID πό η
(download).
μ
Volvo ID
Volvo On Call*.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Σ ΓΩΓ
π
•
Λήψη, η έρω η ι π γ
φ ρ ογώ ( . 520)
•
Σύ
ά
η
η ου υ ο ι ή ου ( . 515)
27
Σ ΓΩΓ
Drive-E - π
π
θ
ι ά προ ό
ο ρ η ι ός
ι ύ ις γι
υπος ο π ρι ά
ιωο .
Η Volvo Car Corporation προ π θ
υ χώς
ώ
π ράγ ι φ
ρ
ι πιο πο-
H φρο ί γι ο π ρι ά ο ί ι έ ς πό
ους η
ι ό ρους π ράγο ς που ιέπου ό ς ις πιχ ιρη
ι ές ρ
ηριό η ς
ης Volvo Cars. ο π ρι
ο ι ό έργο
ίζ
ι
έ
ο ό ηρο ύ ο ζωής ου υ οι ή ου ο οποίο υ υπο ογίζ
ι ο π ρι
ο ι ός
ί υπος που
ί, πό η χ ί η έως η πό υρ η γι π ιο ί ρ
ι
η
ύ ω η. Σύ φω
η
ι ή ρχή
ης Volvo Cars, άθ έο προ ό που χ ιάζ ι πρέπ ι
έχ ι ι ρό ρο
ί υπο ο
π ρι ά ο πό ο προ ό που
ι θι ά.
28
ο έργο π ρι
ο ι ής ι χ ίρι ης ης
Volvo έχ ι ο ηγή ι η
άπ υξη πιο πο οι ώ
ι ιγό ρο ρυπογό ω υ η ά ω
ά ο ης ί η ης Drive-E. ο προ ωπι ό
π ρι ά ο ί ι πί ης η
ι ό γι η
Volvo - ο έρ ς έ
έ Volvo ί ι, γι
π ρά ιγ , πιο θ ρός πό ο ξω ρι ό
έρ χάρη ο ύ η
ι
ι ού.
ο Volvo ς π ηροί
πιο υ ηρά ι θ ή
π ρι
ο ι ά πρό υπ . Ό ς οι π ρ γωγιές ο ά ς ης Volvo πρέπ ι
ί ι πι οποιη έ ς
ά ISO 14001, γ γο ός που υπο-
ηρίζ ι ι υ η
ι ή προ έγγι η
π ρι
ο ι ά ζη ή
ι ουργί ς, ι
ο ηγ ί
ι υ χή
ίω η
ιω έ ο
π ρι
ο ι ό
ί υπο. πι οποίη η
ά
ISO η ί ι πί ης υ όρφω η
ους
ι χύο ς π ρι
ο ι ούς ό ους ι ι άξ ις. Volvo π ι ί πί ης οι υ ργά ς ης
π ηρού υ ές ις π ι ή ις.
μ
θώς έ
γά ο έρος ου υ ο ι ού
υπου ου υ ο ι ή ου ο π ρι ά ο
ί-
Σ ΓΩΓ
προέρχ
ι πό η χρή η ου, η έ φ η ου
π ρι
ο ι ού έργου ης Volvo Cars ί
ι
η ίω η ης
ά ω ης υ ί ου, ω
πο πώ ιοξ ι ίου ου ά θρ
ιά ω
ρύπω ου έρ .
υ ο ί η
ης Volvo
ί ιι ι ί ρ
γω ι ι ά ό ο φορά
η
ά ω η υ ίµου
ύγ ρι η µ
ί οιχ υ ο ί η
ης
ηγορί ς ους.
Ό ο χ η ό ρη ί ι η
ά ω η υ ίου, ό ο ιγό ρ ς ί ι οι ποµπές ιοξ ιίου ου ά θρ
που υ
ού
ο
φ ι όµ ο ου θ ρµο ηπίου.
π
υ ο ί η ο που ξοι ο ο ί έργ ι
ι
ύ ι όχι ό ο υ ά
ι η ίω η ου
π ρι
ο ι ού
ί υπου,
ά ιώ ι πίης ι ο ό ος γι ο ά οχο ου υ ο ιή ου. Ως ο ηγός, ί ι ύ ο ο
ιώ
η
ά ω η υ ί ου ι, υ πώς,
ξοι ο ο ή
χρή
ι
υ ά
έ
ύ ρο π ρι ά ο - ο ουθού
ορι έ ς υ ου ές:
έ οι γι
γά ο χρο ι ό ιά η .
ηρ ί
ους
ο ι ούς ης ά ο
χώρ ς.
•
Προγρ
ί
ο ξί ι - οι πο ές
π ρι ές ά ις ι οι υξο ιώ ις ης
χύ η ς υ ί ου
η υξη έ η
ά ω η υ ί ου.
•
Χρη ι οποι ί
ο προ
ρ ι ό ι
ιό* πρι πό η
ί η η ου υ ο ι ήου
χ η ές θ ρ ο ρ ί ς ιώ ι
η υ ό η
ί η ης ι ιώ ι η
φθορά ό
πι ρ ού χ η ές θ ρ ορ ί ς. Ο ι η ήρ ς έρχ
ι η
ο ι ήθ ρ ο ρ ί
ι ουργί ς ου πιο
γρήγορ , γ γο ός που ιώ ι η
ά ω η ι ις πο πές υ
ρίω .
μ
•
•
•
Προγρ
ί
ι πο ο ι ή έ η
χύ η . Οι χύ η ς πά ω πό
80 km/h π ρίπου (50 mph) ι ά ω πό
50 km/h (π ρίπου 30 mph) έχου ως ποέ
υξη έ η
ά ω η έργ ι ς.
ηρ ί
ο ι
ή
που υ ι ώι ο ι ίο έρ ις ι γγύη ης γι ο
έρ ις ι η υ ήρη η ου υ ο ι ή ου.
Μη
ή
φή
ο
ο ι η ήρ
ι η ήρ ό
ί
ορ
ίη-
πί ης
θυ ά
π ά
πορρί
που ί ι πι
ή γι ο π ρι ά ο , όπως
π
ρί ς ι ά ι, πά ο
ρόπο φ ή
γι ο π ρι ά ο . ά
ί
ίγουροι γι
ο ρόπο πόρριψης υ ού ου ί ους πορρι ά ω , υ ου υ ί έ
υ ργ ίο υ ι ά ι
π υθυ θ ί
έ
ξου ιο οη έ ο υ ργ ίο ης Volvo.
π
µ
π µπ
υ ο ί η
ης Volvo
υάζο ι
γ ώ ο
η φι ο οφί " θ ρό έ -έξω",
γ γο ός που η ί ι θ ρό χώρο πι
ώ
ά ι ι ι ί ρ πο
ι ό έ γχο
πο πώ
υ
ρίω . Σ πο ές π ριπ ώ-
χ
ις, οι πο πές
η ό ρ ς πό
υ
ρίω
ι χύο
ί
ά
ι
ά πο ύ
ρ.
π
ο φί ρο χώρου πι
ώ
πι ρέπ ι η
ό η ι η γύρη
ι χωρή ι ο χώρο
πι
ώ έ ω ης ι ό ου έρ .
ο Σύ η ποιό η ς έρ χώρου πι
ώ
(IAQS)* ι φ ίζ ι ό ι ο έρ ς που ι έρχ
ι
ο χώρο πι
ώ ί ι θ ρό ρος πό
ο ξω ρι ό έρ .
ο ύ η
θ ρίζ ι ο έρ
ο χώρο
πι
ώ πό ρύπους όπως ι ρο ω
ί ι ,
υ ρογο ά θρ
ς, οξ ί ι ου ζώ ου ι πιφ
ι ό όζο . ά ο ξω ρι ός έρ ς ί ι
ο υ έ ος, η ί ο ος έρ
ί ι ι
ργοποι ί ι η
υ οφορί έρ . ά ι έ οιο
πορ ί
υ
ί
π ρίπ ω η υ οφορι ής υ φόρη ης, γι π ρά ιγ
ουρές
ι ήρ γγ ς.
ο IAQS πο
ί έρος ου π έ ου
ξοπ ι ού Clean Zone Interior Package
(CZIP)*, ο οποίο π ρι
ά ι πί ης ι
ουργί που πι ρέπ ι ο
ι ήρ
θ ί
ι ουργί ό
ο υ ο ί η οξ
ωθ ί
ο η χ ιρι ήριοι ί.
υ ι ά που χρη ι οποιού ι ο
ός Volvo πι έγο ι προ
ι ά
ο ι
ίώ
ί ι υχάρι
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ιι-
ω ρι ό
ι έχου
ιά
.
ός/ ξ
ουάρ.
}}
29
Σ ΓΩΓ
||
Ορι έ ς πό ις π ο έρ ι ς ί ι χ ιροποίη ς, όπως οι ρ φές ο ι ό ι που ρά οι
ο χέρι. ο ω ρι ό πι ηρ ί ι ώ
η
ί ο ι έ ο ς ο ές ή ου ί ς
που προ
ού υ φορί
π ρίπ ω η π.χ.
υψη ής θ ρ ο ρ ί ς ι έ ο ης η ιοφάι ς.
π
Volvo
ι ή υ ήρη η η ιουργ ί ις προ ποθέ ις γι
γ ύ ρη ιάρ ι
ι ουργι ής
ζωής ου υ ο ι ή ου ι χ η ή
ά ω η
υ ί ου. Μ υ ό ο ρόπο, υ ά
πί ης
έ
θ ρό ρο π ρι ά ο . Ό
υ ργ ί ης Volvo
ά ου ο έρις ι η υ ήρη η ου υ ο ι ή ου ς, η
προ
ί ου π ρι ά ο ος γί
ι ι ι ό
ς θέ . Volvo έχ ι φ ίς π ι ή ις γι
ο ρόπο
ο οποίο χ ιάζο ι οι γ ά ις ός υ ργ ίου, ώ
πο ρέπο ι οι ι ρροές πι ί υ ω ου ιώ
ο
π ρι ά ο . ο προ ωπι ό
υ ργ ί ης
Volvo ι θέ ι ις γ ώ ις ι
ργ
ί που
π ι ού ι γι
γγυηθ ί η ω ή φροί
πέ
ι ο π ρι ά ο .
ά οχος ου υ ο ι ή ου θ πρέπ ι
π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο ι ο έ , ο
οποίος θ ο π ρ πέ ψ ι
πι οποιη έ ο/
γ ρι έ ο έ ρο
ύ ω ης.
•
•
π
Προγρά
ο ήγη ης* ( . 441)
ο γχ ιρί ιο
( . 35)
όχου
ι ο π ρι ά
•
•
Οι ο ο ι ή ο ήγη η ( . 466)
•
Ποιό η
ά ω η
( . 640)
υ ί ου
ι
ο
πο πές CO2
έρ ( . 202)
π ι ή ο έργο ης Volvo φορά
ο ό ηρο
ο ύ ο ζωής ω οχη ά ω ης, ί ι πίης η
ι ό ο υ ο ί η ο
υ ώ ι
ρόπο άρ ιο γι ο π ρι ά ο . ο
υ ο ί η ο πορ ί
υ ωθ ί χ ό ξ
ο ο ήρου. Γι ο όγο υ ό, ο
υ ίος
30
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Σ ΓΩΓ
π
IntelliSafe
ο IntelliSafe
ιηι
που
π υξ η
Volvo Cars γι η
φά ι ου υ ο ι ου. πο
ι πό ι
ιρά υ η ά ω
που υ ά ου
ις φ
ς
ι
ις
ο υ ο η ο, η πρό ηψη ρ υ
ιώ
ι η προ
ω πι
ώ πό
ους υπό οιπους χρ
ς ου ρό ου.
π
πάρχου υ ή
ω
ω έ
ο
IntelliSafe που οηθού ο ο ηγό
ο ηγ ί ο
υ ο ί η ο
φ ή ρόπο. Σ ις ι ουργί ς
υπο ήριξης ο ηγού που ί ι
ω
ω έ ς
ο υ ο ί η ο υ π ρι
ά
ι π.χ. ο
Adaptive Cruise Control (Adaptive Cruise
Control)* που ι φ ίζ ι ό ι ι ηρ ί ι ι
θ ρή πό
η ά
ο υ ο ί η ο
ι ο προπορ υό ο όχη .
ι ουργί Pilot Assist* οηθά ο ο ηγό
ι ηρ ί ο υ ο ί η ο ά
ις π υριές ι γρ
ί ις ης ωρί ς υ οφορί ς,
ι ηρώ ς π ρά η έ προ πι γ έ ο
χρο ι ό ιά η προ έγγι ης έχρι ο προπορ υό ο όχη .
ο Park Assist Pilot* οηθά ο ο ηγό
θ ύ ι ο υ ο ί η ο ρώ ο ς ο
π ρι ά ο
χώρο.
Ά
π ρ
ίγ
υ η ά ω που οηθού
ο ο ηγό ί ι η
ργή γά η ά , ο
ύ η Cross Traffic Alert (CTA)* ι ο
ύ η Blind Spot Information (BLIS)*.
ι ι ό π ρά ιγ
ι ουργί ς που υ ά
ι η πρό ηψη υχη ά ω ί ι ο
City Safety.
ι ουργί προ ι οποι ί ο
ο ηγό γι ι ύ ους ύγ ρου ης
ά ο
όχη , π ζούς, ι υ ι ές ή υ γέθη ζώ .
ο ο ηγός
ι ρά ι η προ ι οποίη η ι ο ί υ ος ύγ ρου ης ί ι ά ος, ο City Safety πορ ί
φρ άρ ι υ όο υ ο ί η ο.
ο Lane Keeping Aid (LKA)* ί ι ό η έ
π ρά ιγ
ι ουργί ς που υ ά
ι η
πρό ηψη υχη ά ω , προ ι οποιώ ς ο
ο ηγό ι π ρ
ί ο ς ιορθω ι ά ο
ι ό ι
ο υ ο ί η ο ί ι
ι χί ι ι
π υρι ή ι γρά ι η ωρί ς.
Δι θέ ι η πί ης ί ι η ι ουργί προ
ί ς πό
ροπή
ός ρό ου (Run off
mitigation), ο ρό ος ης οποί ς ί ι
ιωθ ί
ο ί υ ος ο υ ο ί η ο
ρ π ί ού ι
ός ρό ου, ι
υθύ ι
ργά ο υ οί η ο ξ ά ο ο ό ρω .
Γι η προ
ί ου ο ηγού ι ω πι ώ , ο υ ο ί η ο ι θέ ι
ήρ ς ζω ώ
φ
ί ς που πορού
ώ ου ις
ζώ ς φ
ί ς
ρί ι ς
ά ις ι
π ρίπ ω η ύγ ρου ης. Δι θέ ι πί ης
ρό
ους ι ρό
ους ύπου ουρ ίς, θώς ι Whiplash Protection System
(WHIPS) που προ
ύ ι ους πι ά ς πό
ρ υ
ι ούς ου υχέ .
ο Pedestrian Protection System (PPS) ί ι
πί ης ι θέ ι ο, ο οποίο
ριάζ ι η πρόρου η ου π ζού
ο υ ο ί η ο
π ρίπ ω η
ωπι ής ύγ ρου ης.
π
•
•
•
Adaptive cruise control* ( . 317)
•
ργοποίη η/ π ργοποίη η ου Cross
Traffic Alert* ( . 379)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Blind Spot Information* ( . 375)
•
Whiplash Protection System ( . 61)
Park Assist Pilot* ( . 412)
ργοποίη η/ π
ά ς ( . 152)
ργοποίη η
γά ης
City Safety ( . 362)
Lane Keeping Aid ( . 391)
Roll Stability Control ( . 296)
ώ η
φά
ρό
φ
ί ς ( . 64)
ι ( . 60)
οι ( . 69)
Pilot Assist* ( . 333)
Λ ι ουργί προ
ί ς πό
off Mitigation ( . 397)
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ροπή Run-
ός/ ξ
ουάρ.
31
Σ ΓΩΓ
Sensus -
, π
Sensus θι ά φι
η π ρι γη η ο
ι
υο ι η χρ η ι φόρω ύπω
φ ρ ογώ , ι
ρ π ι ο υ ο η ο
Wi-Fi hotspot.
Sensus
Οι ιάφορ ς οθό ς ο υ ο ί η ο π ρέχου
π ηροφορί ς η
ά η η ιγ ή. Οι π ηροφορί ς φ ίζο ι
ι φορ ι ές
θέ ις ά ογ
ις προ ρ ιό η ς που
ορίζ ι ο ο ηγός.
ο Sensus π ρέχ ι ι έξυπ η ι ύ
η ι
ι ι υ ή υ
ι ό η
ο ψηφι ό
ό ο. Μι ι ι θη ι ή ο ή π οήγη ης θιά φι ή η ήψη χ ι ής υπο ήριξης,
π ηροφοριώ
ι ψυχ γωγί ς, ό
ί ι
γ ίο, χωρίς
πο πά η προ οχή ου ο ηγού.
ο Sensus
ύπ ι ό ς ις ύ ις ο υ οί η ο που υ έο ι
η ψυχ γωγί , η
ι ι υ ή υ
ι ό η , η π οήγη η*
ι η ι ύ
η
ξύ ο ηγού ι υ ο ιή ου. ί ι ο Sensus που θι ά φι ή η
πι οι ω ί
ά
άς, ο υ ο ί η ο
ι ο ξω ρι ό ό ο.
32
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
G000000
Σ ΓΩΓ
Δι φορ ι οί ύποι π ηροφοριώ
φ
π
μπ
ίζο
ι
ι φορ ι ές οθό ς
(Head-Up
display)*
ά ογ
η προ ρ ιό η
που πρέπ ι
έχ ι η π ηροφορί .
ις οποί ς ο ο ηγός πρέπ ι
χο ηθ ί ο
υ ο ό ρο υ ό. έ οι ς π ηροφορί ς
π ρι
ά ου προ ι οποιή ις υ οφορί ς,
π ηροφορί ς χύ η ς ι π ηροφορί ς
π οήγη ης*. Π ηροφορί ς η ά ω ο ι ής
υ οφορί ς ι ι ρχό
ς η φω ι ές
ή ις φ ίζο ι πί ης η προ ο ή
ίξ ω
ο π ρ πρίζ.
Οθό η ο ηγού 12 ι
ώ
προ ο ή
ίξ ω
ο π ρ πρίζ (Head-Up
display) ίχ ι πι γ έ ς π ηροφορί ς
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
33
Σ ΓΩΓ
||
Πο ές πό ις ι ουργί ς ου υ ο ι ή ου
έγχο ι πό η
ρι ή οθό η, ι οθό η
φής που
ι ρά
γγίγ
.
ά υ έπ ι ο ριθ ός φυ ι ώ ου πιώ
ι χ ιριηρίω
ο υ ο ί η ο ί ι άχι ος. Ο
χ ιρι ός ης οθό ης πορ ί
γί ι ό η
ι
φορά γά ι .
Οθό η ο ηγού 8 ι
ώ
Σ η οθό η ο ηγού φ ίζο ι π ηροφορί ς
χ ι ά
η
χύ η
ι π.χ. ι ρχό
ς
ή ις ή
ρ γού ι που
π ράγο ι. Ο
χ ιρι ός ης οθό ης γί
ι έ ω ω ύο
π η ρο ογίω ου ι ο ιού.
ο ύ η
ι
ι ού, ο ύ η ψυχ γωγί ς ι η θέ η ου θί
ος έγχο ι
πό ώ, γι π ρά ιγ . Οι έργ ι ς γι ις
π ηροφορί ς που φ ίζο ι η
ρι ή
οθό η πορού
γί ου πό ο ο ηγό ή
άποιο ά ο ο υ ο ί η ο, όπο
οθ ί η
υ ιρί .
π
Χ ιρι
ός ης
ρι ής οθό ης ( . 38)
Π ριήγη η ις προ ο ές ης
οθό ης ( . 43)
•
Προ ο ή
ίξ ω
Up display)* ( . 124)
•
•
•
•
Οθό η ο ηγού ( . 100)
ρι ής
ο π ρ πρίζ (Head-
γ ώρι η φω ής ( . 127)
υ ο ί η ο online* ( . 514)
χος
ι πο υ έ
( . 480)
μ
ο ύ η φω η ι ής
γ ώρι ης πορ ί
χρη ι οποιηθ ί χωρίς
χρ ιάζ
ι
ο/η ο ηγός
πάρ ι
χέρι
ου/ ης πό ο ι ό ι. ο
ύ η
πορ ί
ι ηφθ ί φυ ι ό όγο. Χρη ι οποιή
ο ύ η φω η ι ής
γ ώρι ης,
γι η
π ρ γωγή ός ρ γου ιού, γι
η φω ή
άποιο , γι
υξή
η
θ ρ ο ρ ί ή γι η
άγ ω η ός η ύος ι έ ου.
Γι π ρι
ό ς ις
η χ ι
ο υ π
34
•
•
ό ρ ς π ηροφορί ς χ ι ά
ι ουργί ς/ υ ή
,
ρέξ
ή ό η
ο γχ ιρί ιο
όχου ή
ηρω
ι ό έ υπο.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Σ ΓΩΓ
,
π
ο γχ ιρ ιο
όχου
υπώ
ι
χ ρ
που προ ρχ
ι πό ά η
γχό
ης
ι ργ ι ς.
ο ύ ο ο Forest Stewardship Council
(FSC)® η ί ι ό ι ο πο ός χ ρ ιού που έχ ι
χρη ι οποιηθ ί
έ
υπω έ ο γχ ιρί ιο
όχου προέρχ
ι πό ά η που έχου
πι οποιηθ ί
ά FSC® ή πό ά
ς
γχός πηγές.
•
π
Drive-E - πιο
( . 28)
θ ρή ο ηγι ή πό
υ η
ο υ ο η ο π ρι
π ράθυρ ,
ρύ
π ς. Μ ρι ά πό
η ο
ι ι χυ
πράγ που π ρ χ
ω η η
π
Δ
ι χύ ι γι
ο π ρ πρίζ ή η η ιοροφή*
οποί
ρι γι
ι ους θρ π ράθυρ
ο υ ο πι ρώ ις,
ι π ρι ό ρη ηχο όπι
ώ
ξύ ά ω .
ο π ρ πρίζ ι η η ιοροφή* πο ού ι
πό ρύ
ο φ
ί ς. ο ρύ
ο
ί ι ι χυ έ ο, ώ
π ρέχ ι γ ύ ρη
προ
ί
ά ω ι ρρήξ ω
ι
ύ ρη
ηχο ό ω η ο χώρο πι
ώ . ο ρύο φ
ί ς ( πί ρω η ι ι ής
ρά ης) ι ίθ
ι ως προ ιρ ι ός ξοπ ιός γι ορι έ ς ά
ς γυά ι ς πιφάι ς.
ο ύ ο ο
ου ρύ
ι θέ ου πά ο
φ
ο
ίζ
φ
ι
ί ς7.
ργοποίη η/ π ργοποίη η ου
υ ή
ος ποθά ω ης ω π ρ θύρω
ι ω
θρ π ώ ( . 213)
•
•
•
Χρή η ου
•
Προ ο ή
ίξ ω
Up display)* ( . 124)
•
Χρή η υ
( . 164)
•
Ψ
ήρ ς π ρ πρίζ
( . 166)
ξη ίου* ( . 169)
ω ρι ός
Ρύθ ι η ω
( . 170)
θρέπ ης ( . 172)
ξω ρι ώ
ο
θ ρι
θρ π ώ
ο π ρ πρίζ (Headήρω π ρ πρίζ
ι προ ο έω
π ράθυρ που ι θέ-
π
•
•
7
χ ι χ ιρι
•
ιοροφή* ( . 175)
ρι ά π ράθυρ ( . 167)
ρύ
ο
φ
ί ς
ι, γι
ο
όγο υ ό,
έχου
υ ό ο ύ
ο ο.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
35
Σ ΓΩΓ
π
Ο χ ιρι
υ ο ι
π
ός πο ώ
ου πρ γ
ρ ις πό ις
36
πό ις ι ουργ ς ου
οποι
ι πό η
ι ές προ ο ές ης
ρι ής οθό ης. Σ ρώ
ρι
ρι
οθό η. Ε ώ π ρου ιάζ
ιη
οθό η ι οι χ ι ς πι ογ ς.
ξιά ή ρι
ρά γι πρό
η
η προ ο ή
ι ουργιώ ή φ ρ ογώ
ί
οιχ 8.
Σ ΓΩΓ
Προ ο ή ι ουργιώ - ι ουργί ς ου
υ ο ι ή ου που
ργοποιού ι/ π ργοποιού ι
έ πά η . Ορι έ ς
ι ουργί ς
ργοποιού πί ης ά
ς
ι ουργί ς, που η ί ι ό ι οίγου έ
π ράθυρο
πι ογές ρύθ ι ης. Σχ ι ά
μ
ι οι ιπ ρ
ίγ
ί ιη
ουργί ς άθ υ ης.
ρχι ή προ ο ή - η πρώ η προ ο ή που
φ ίζ
ιό
ργοποι ί ι η οθό η.
Προ ο ή φ ρ ογώ (app) - φ ρ ογές
που έχου ηφθ ί (download) ( φ ρ ογές
ρί ω ) ι φ ρ ογές γι
ω
ω έFM.
ς ι ουργί ς, όπως
Π ή
ο ι ο ί ιο ης φ ρ ογής γι
οίξ ι η φ ρ ογή.
Γρ
ή
ά
ης - οι ι ουργί ς ο
υ ο ί η ο φ ίζο ι ξιά ο πά ω
έρος ης οθό ης. Οι π ηροφορί ς
ι ύου/ ύ
ης φ ίζο ι η ριρή π υρά ης γρ
ής
ά
ης,
ώ οι π ηροφορί ς που φορού
(πο υ) έ , ο ρο όι ι η έ
ιξη ό ι
υπάρχ ι ρ
ηριό η
ξέ ιξη ο
π ρ
ή ιο φ ίζο ι ξιά.
Πά ω προ ο ή - ύρ
προς
ά ω
η
ρ έ γι πρό
η η πά ω
προ ο ή. Οι
μ
, ο
, ο
ι
ποθη υ έ
8
Οι προ ο ές
ι
ρέφο
ι
ξιο ί ο
υ ο ί η
η ύ
ι
πό
ου υ ο ι ή ου ί
ώ.
ι προ
ά-
Π οήγη η - ο ηγ ί η π οήγη η
χάρ η, π.χ.
ο Sensus Navigation*.
Π ή
η πι έρους προ ο ή γι
π υχθ ί.
Πο υ( έ ) - πρό φ
χρη ι οποιη έ ς
φ ρ ογές που χ ίζο ι
(πο υ) έ . Π ή
η πι έρους προο ή γι
π υχθ ί.
η έφω ο - πό ώ πορ ί
πο ήπρό
η η ι ουργί ου η φώ ου. Π ή
η πι έρους προ ο ή
γι
π υχθ ί.
Πρό θ η πι έρους προ ο ή - πρόφ
χρη ι οποιη έ ς φ ρ ογές/
ι ουργί ς ου υ ο ι ή ου που
υπάγο ι
ί πό ις υπό οιπ ς πι έρους προ ο ές. Π ή
η πι έρους
προ ο ή γι
π υχθ ί.
•
•
π
Χ ιρι
ός ης
ρι ής οθό ης ( . 38)
Π ριήγη η ις προ ο ές ης
οθό ης ( . 43)
ρι ής
•
Προ ο ή ι ουργιώ
ου πιά γι
ι ουργί ς ου υ ο ι ή ου ( . 51)
•
γή ρυθ ί
( . 198)
•
Σύ
•
•
•
•
Προ ο ή ρυθ ί
•
θ ρι ός ης
( . 619)
ω γι
ις φ ρ ογές
ο
η γρ
ή
ά
ρι ής οθό ης ( . 49)
χο ύ
η
ις
ης ης
ω ( . 188)
( . 488)
η έφω ο ( . 505)
Χ ιρι ήρι
ι
οθό η ( . 205)
ι
ού
η
ρι ή
ρι ής οθό ης
Γρ
ή ι
ι ού - π ηροφορί ς ι
ά
η
η πί ρ η γι η ρύθ ι η ης
θ ρ ο ρ ί ς, ης έ
ης θέρ
ης
θι ά ω
ι ης χύ η ς
ιήρ . Π ή
ο ύ ο ο ο έ ρο
ης γρ
ής ι
ι ού γι
οίξ ι η
προ ο ή ι
ι ού
π ρι ό ρ ς
πι ογές ρύθ ι ης.
.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
37
Σ ΓΩΓ
μ
Ο χ ιρι ός ι η ρύθ ι η πο ώ πό ις
ι ουργ ς ου υ ο ι
ου πρ γ
οποι ι πό η
ρι οθό η. Η
ρι
οθό η
ι οθό η φ ς που ι ουργ
ω ης φ ς.
οθό η πο ρί
ι ι φορ ι ά, ά ογ
πιέ
, ύρ
ή ρώ
ο άχ υ ό
ς η πιφά ιά ης. Μπορ ί
πρ γ -
Δι
ι
Ε
Π
η
ή
38
.
ο φι υπ ρύθρω πι ρέπ ι η οθό η
ιχ ύ ι ό ι υπάρχ ι ά υ ο προ ά πό
η οθό η. υ ή η χ ο ογί
ς πι ρέπ ι
χρη ι οποι ί
η οθό η ό η ι ό
φορά γά ι .
Μη χρη ι οποι ί
ιχ ηρά
ι ί
η οθό η, ιό ι πορ ί
γ ρθ ί.
Σ ο π ρ ά ω πί
ρ ι οί ρόποι χ ιρι
πι η
ύο φορές γρή-
Π ή
ι ρ
π η έ ο.
γγίξ
άχ υ
πάρχ ι η υ ό η χρή ης ης οθό ης πό
ύο ά ο
υ όχρο , π.χ. γι η ρύθ ι η
ου ι
ι ού γι η π υρά ου ο ηγού
ι ου υ ο ηγού
ί οιχ .
π ρ ίθ
ι οι ι φοού ης οθό ης:
Απο
ί φορά.
Π ή
γορ .
οποι ί
έργ ι ς, όπως π ριήγη η ις ιάφορ ς προ ο ές, πι ή
η
ι ι έ ω ,
ύ ι η
ι ί
ι
ί η η φ ρ ογώ , γγίζο ς η οθό η
ι φορ ι ούς
ρόπους.
ί φορά
ή
Γί
ί ιέ
ι ζου
ι ί
έ
ψηφι
ο, πι
ό
ιώ ι ι
ι ί
πι ογή ή
ο, όπως
ργοποι ί ι
ι ουργί .
ο χάρ η*.
Πιά ι έ
ι ί ο. Μπορ ί
ο χρη ι οποιή
γι
ι ή
ου χάρ η πά ω ο χάρ η*. Π ή
ι ρ ή
π η έ ο ο άχ υ ό
υ όχρο
ύρ
ο
ι ί ο η θέ η που θέ
.
ύο
Γί
ι
ί ρυ
η
έ
ψηφι
ό
ι ί
ο, όπως
φ ρ ογές ή η ί
ς η οθό η ι
ο χάρ η*.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Σ ΓΩΓ
Δι
ι
Ε
η
Απο
Σύρ
Σ ρώ
γή ά
ις ι φορ ι ές προ ο ές ή ύ ι η
ι ί
, ί ο ή προ ο ή. ρ
ο π η έ ο ι ύρ
γι
ι ή
φ ρ ογές ή η ί ου χάρ η ο χάρ η*.
Σύρ
οριζό ι ή άθ
ά π ά ος ης οθό ης.
/ ύρ
γρήγορ
γή ά
οριζό ι ή άθ
Σύρ
ι ι χωρί
Μ γέθυ
Σύρ
ι
Σ ί ρυ
ώ
ις ι φορ ι ές προ ο ές ή ύ ι η
ά π ά ος ης οθό ης.
ι
ί
,
ί
ή-
ο ή προ ο ή. Σύρ
η.
η.
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
39
Σ ΓΩΓ
||
π
π
π
1. Π ή
π ρ
έ
ο ου πί ρχι ής
προ ο ής ά ω πό η οθό η.
>
οθό η υρίζ ι,
ξ ίρ η η
γρ
ή ι
ι ού που ξ ο ουθ ί
φ ί
ι. Ό ς οι ι ουργί ς ξ οουθού
ού ι, όπως ο
ύ η
ι
ι ού, ο ηχο ύ η ,
η θο ήγη η* ι οι φ ρ ογές. Σ
υ ή η
ά
η ι ουργί ς, πορ ί
θ ρί
η οθό η
ο
π ά ι που π ρέχ
ι, . ό η
" θ ρι ός ης
ρι ής οθό ης".
2.
ου πί ρχι ής προ ο ής γι
η
ρι ή οθό η.
Ό
η
ρι ή οθό η π ργοποιηθ ί, η
φω ι ό η
ης οθό ης ιώ
ιώ
η πο πά η προ οχή
ά η ο ήγη η.
γρ
ή ου ι
ι ού θ ί ι ό η
ορ ή ι οι φ ρ ογές ι ά
ς ι ουργί ς
υ
έ ς η οθό η θ υ χί ου
ι ουργού .
π
ργοποίη η ης οθό ης - π
ιγ ι ί
ο ου πί ρχι ής προ ο
>
προ ο ή που φ ιζό
πρι
π ργοποίη η ης οθό ης θ
ί ξ ά.
ή
ής.
η
φ ι-
Ω
ό
οθό η
πορ ί
η οθό η φ
πρ γ
οποιή
π ργοποιηθ ί
ίζ
ι υπό ιξη γι
άποι
έργ ι .
Ω
ρι ή οθό η π ργοποι ί ι υ όό
ο ι η ήρ ς ί ι η ός ι
οίξ ι η πόρ
ου ο ηγού.
40
π
π
π
π
1. Π ή
ιγ ι ί ο ου πί ρχι ής προο ής.
>
φ ίζ
ι ο πιο πρό φ ο πρόγρ
ι ουργί ς ης οθό ης ρχιής προ ο ής.
2. Π ή
ο ιγ ι ί ξ ά.
> Ό ς οι πι έρους προ ο ές η
ρχι ή προ ο ή έχου ορι
ί η
προ πι γ έ η ους ρύθ ι η.
Ω
Σ η
ά ρ ι ουργί ης προ ο ής
ρχι ής
ί ς-π ή
ιγ ι ί ο
ου πί ρχι ής
ί ς. Σ η οθό η φ ίζ
ι ι ι ού η ι ό που π ρέχ ι
πρό
η
ι φορ ι ές προ ο ές.
μ
μπ
Οι φ ρ ογές ι
ου πιά γι ις ι ουργί ς ου υ ο ι ή ου η προ ο ή φ ρ ογώ
ι η προ ο ή ι ουργιώ
ί οιχ
πορού
ι ηθού
ι
ι υθ ηθού
όπως θέ
.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Σ ΓΩΓ
1. Π ή
ι φ ρ ογή/ ου πί ι ρ ή
ο π η έ ο.
>
φ ρ ογή/ ου πί
άζ ι έγ θος
ι γί
ι
φρώς ι φ ής(-ές).
ό
πορ ί
η/ ο
ι ή
.
2. Σύρ
θ ρώ
η
φ ρ ογή/ ου πί γι
χώρο η προ ο ή.
,
π
Ό
η οθό η φ ι
ί ο ί ης ύ ιης, ί ι φι ή η ύ ι η προς
ά ωή
πά ω η προ ο ή. Σ ρώ
προς
ά ω/
προς
πά ω οπου ήπο
η προ ο ή.
υ-
Ο έγι ος ριθ ός ιρώ που ί ι ι θέ ις γι η οποθέ η η φ ρ ογώ / ου πιώ
ί ι 48. Γι
ι ή
ι φ ρ ογή/
ου πί έξω πό η ορ ή προ ο ή, ύρ έ
ο ο ά ω έρος ης προ ο ής. ό προίθ
ι έ ς ιρές, όπου πορ ί
οποθ ηθ ί η φ ρ ογή/ ου πί.
Δι
Μ υ ό ο ρόπο ι φ ρ ογή/ ου πί πορ ί
οποθ ηθ ί πιο ά ω ι, ό ,
ί ι ορ ή(-ό) η
ο ι ή ι ουργί ης
προ ο ής.
ο χ ιρι ήριο χρη ι οποι ί ι γι πο ές πό
ις ι ουργί ς ου υ ο ι ή ου. Μπορ ί
ρυθ ί
π.χ. η θ ρ ο ρ ί
έ
πό
ους ξής ρόπους:
Σ ρώ
προς
ά π ά ος ης οθό ης γι
πά ω/ ά ω η προ ο ή.
ύ ι η
Ω
Μπορ ί
πο ρύψ
ις φ ρ ογές
που χρη ι οποι ί
πά ι ή θό ου,
ι ώ ς ις ο ά ω έρος,
ός
ορ ής οθό ης. Μ υ ό ο ρόπο θ
ί ι υ ο ό ρο
ρ ί
ις φ ρ ογές
που χρη ι οποι ί πιο υχ ά.
Ο
ό
ί ης ύ ι ης φ ίζ
ι
η ύ ι η η προ ο ή ί
η
ρι ή οθό η
ι φι ή.
όπ ης ρύθ ι ης θ ρ ο ρ
ί ς.
•
ύρ
ο χ ιρι
θ ρ ο ρ ί ,
•
π ή
θ ρ ο ρ
•
π ή
ηθ ρ ο ρ
χ ιρι ήριο.
•
Π ριήγη η ις προ ο ές ης
οθό ης ( . 43)
•
•
Προ ο ή ρυθ ί
ήριο έχρι η
πιθυ η ή
ο + /− γι
ιωθ ί/ υξηθ ί η
ί
ι ά, ή
ί που θέ
ο
π
Sensus - ύ
ρι ής
ω ( . 188)
η
ι υ ήρη η ( . 32)
}}
41
Σ ΓΩΓ
||
42
•
έ ι
( . 256)
•
Λήψη, η έρω η ι π γ
φ ρ ογώ ( . 520)
•
Χρή η ου π η ρο ογίου
οθό η ( . 53)
•
γή ρυθ ί
( . 49)
η
χ ιρι
ω γι
ηρίου-
η
ι ιού
ά
η
η
ρι ή
ρι ή οθό η
Σ ΓΩΓ
π
πάρχου π
ι φορ
ο ς η
ρι οθό
πά ω προ ο , προ ο
ο
φ ρ ογώ (app)
γιώ . Η οθό η θ
ι υ
γ ό
ο γ ι η πόρ
ι ς
ι ς προη: ρχι προ ο ,
ι
ι ού, προι προ ο
ι ουρό
ι ουρου ο ηγού.
π
ρχι ή προ ο ή ί ι η προ ο ή που φ ίζ
ιό
ργοποι ί ι η οθό η. πο
ίι πό έ
ρις πι έρους προ ο ές:
,
μ
,
ι ί πρό θ η πι έρους προ ο ή.
φ ρ ογή/ ι ουργί που πι έγ
πό
η προ ο ή φ ρ ογώ / ι ουργιώ ρχίζ ι
η
ί οιχη πι έρους προ ο ή ης ρχιής προ ο ής. Γι π ρά ιγ
ο
FM ρχίζ ι η πι έρους προ ο ή
.
μ
πρό θ η πι έρους προ ο ή π ριέχ ι η
φ ρ ογή/ ι ουργί υ ο ι ή ου που χρη ιοποιήθη πιο πρό φ
, η οποί
χ ίζ
ι
ί πό ις ρ ις υπό οιπ ς πι έρους προ ο ές.
Οι πι έρους προ ο ές φ ίζου ύ ο ς
π ηροφορί ς γι άθ ι φορ ι ή φ ρ ογή.
Ω
η πρώ η φορά που χρη ι οποι ί ι ο
υ ο ί η ο, ορι έ ς πό ις πι έρους
προ ο ές ης ρχι ής προ ο ής
έχου π ρι χό ο.
Ω
Σ η
ά ρ ι ουργί ης προ ο ής
ρχι ής
ί ς-π ή
ιγ ι ί ο
ου πί ρχι ής
ί ς. Σ η οθό η φ ίζ
ι ι ι ού η ι ό που π ρέχ ι
πρό
η
ι φορ ι ές προ ο ές.
}}
43
Σ ΓΩΓ
||
π
Σ ά
44
πμ
ρ
ι ουργί
π
ι
π υγ έ η
π
ι ουργί
π
π
μ
ι ς πι έρους προ ο ής
η
ρι ή οθό η.
Σ ΓΩΓ
άπ υξη ι ς πι έρους προ ο ής
–
Π ή
οπου ήπο
η πι έρους
προ ο ή. Ό
ι πι έρους προ ο ή
έχ ι
π υχθ ί, η έ ρ η πι έρους
προ ο ή η ρχι ή προ ο ή πο ρύπ
ι προ ωρι ά. Οι ά
ς ύο
χι οποιού ι, ι φ ίζο ι ό ο υγ ρι έ ς π ηροφορί ς.
π υγ έ η προ ο ή π ρέχ ι πρόη ις
ι ές ι ουργί ς ης φ ρογής.
ί ι ο
–
Μπορ ί
ο ή
π υγ έ ης πι έρους προ ο ής:
ί
η πι έρους προρ ις ι φορ ι ούς ρόπους.
•
Π ή
ο πά ω έρος ης
έ ης πι έρους προ ο ής.
•
Π ή
ι ά η πι έρους προο ή ( η πι έρους προ ο ή που θ
οίξ ι η
π υγ έ η ι ουργί ).
•
Π ή
ιγ ι ί ο ου πί ρχι ής
προ ο ής ά ω πό η
ρι ή
οθό η.
Ό
ι έ πι έρους προ ο ή οίγ ι
π ήρη οθό η,
φ ίζο ι π ηροφορί ς
πό ά
ς πι έρους προ ο ές.
Σ η
π υγ έ η ι ουργί ,
οίξ
η φ ρ ογή
π ήρη οθό η - π ή
ο
ύ ο ο.
Π ή
ο ύ ο ο γι
πι ρέψ
η
π υγέ η ι ουργί ή π ή
ο
ου πί ρχι ής προ ο ής ο
ά ω έρος ης οθό ης.
ρχι ή προ ο ή πό η ι ουργί π ήρους
οθό ης - π ή
ύο φορές ο ου πί ρχιής προ ο ής.
μμ
Οι ι ουργί ς που
ού ι ο υ ο ίη ο φ ίζο ι ο πά ω έρος ης οθόης. Οι π ηροφορί ς ι ύου/ ύ
ης φ ίζο ι η ρι
ρή π υρά ου π ίου
ά
ης, ώ οι π ηροφορί ς που φορού
(πο υ) έ , ο ρο όι ι η έ
ιξη
ό ι υπάρχ ι
ξέ ιξη ρ
ηριό η
ο
π ρ
ή ιο φ ίζο ι ξιά.
π
π υγ-
Ά
μ /
μ μ
πμ
π
π
πρό θ η πι έρους προ ο ή ι η πι έπορού
ρους προ ο ή γι η
οίξου
π ήρη οθό η,
ό η π ρι όρ ς π ηροφορί ς ι π ρι ό ρ ς πι ογές ρύθ ι ης.
Πά ω προ ο ή ρ
ου πί ρχι ής προ ο ής γι
η
ρι ή οθό η.
χ
πά ο
η υ ό η
πι ρέψ
η ρχι ή προ ο ή π ώ ς ο ου πί
ρχι ής προ ο ής. πι ροφή η
ά ρ
ηγ έ η ά ω.
Σ η έ η ης γρ
ής
ά
ης υπάρχ ι
ι
ρ έ
ο πά ω έρος ης οθό ης. Γι
οίξ ι η πά ω προ ο ή, π ή
η
ρ έ ή ύρ / ρώ
πό πά ω προς
ά ω
ά π ά ος ης οθό ης.
}}
45
Σ ΓΩΓ
||
Σ η πά ω προ ο ή, έχ
ξής:
•
•
•
•
πρό
η
μ
ου.
ποθη υ έ
η ύ
•
Π ή
ίζ
ιέ
9
46
χύ ι γι
προς
ι ι
ρι
υ ο ί η
π μ
. Γι
ξιο ί ο
υ ο ί η
μ
- φ ιόφω ο FM.
μ
Π ή
ο ύ ο ο γι
ί ι
η προ ο ή ι
ι ού ι
πιρέψ
η προηγού η προο ή.
ά ω η πά ω προ ο ή ό
φ ρ ογή, π.χ. ρ ιόφω ο FM:
ρο ί ο
ι
Π ή
ο ύ ο ο ο έ ρο
ης γρ
ής ι
ι ού γι
οίξ ι η προ ο ή ι
ι ού ι
πο ή
πρό
η
π ρι όρ ς ρυθ ί ις ι
ι ού.
μ
ί
FM
άρθρο γι ο ρ
μ
Ω
Σύρ
FM
μ
ή
φ ίζο ι οι ρυθ ί ις που χ ίζο
ρ ιόφω ο FM.
γρ
ή ι
ι ού ί ι πά ο ορ ή
ο ά ω έρος ης οθό ης.
ί πορ ί
ά
π υθ ί ς ις πιο οι ές ρυθ ί ις ιι ού, όπως ρύθ ι η θ ρ ο ρ ί ς, θέρης θι ά ω
ι
ι ήρ .
πά ω προ ο ή
ί ι ι θέ ι η
ά
η
ί η η/ ρ
ι ό ι ουργί ς ή
ό
η οθό η φ ίζ
ι άποιο
ή υ .Δ
ί ι πί ης ι θέ ι η ό
φ ίζ
ι η προ ο ή ου υ ή
ος
ι
ι ού.
π
Π
υ ό ι χύ ι ό ο γι ορι έ ς πό ις φ ρογές ο υ ο ί η ο. Δ
ί ι φι ή η πρόη, γι π ρά ιγ ,
άρθρ ή
ρυθ ίις γι φ ρ ογές ρί ω που
άζ ι
(download) ο ά οχος.
ου υ ο ι ή-
ξο ος πό η πά ω προ ο ή - π ή
έξω
πό η πά ω προ ο ή, ο ου πί ρχι ής
προ ο ής ή ο ά ω έρος ης πά ω προ οής ι ύρ
προς
πά ω. ό
φ ίζ ι η υπο ί η προ ο ή ι ί ι ξ ά ι θέι η γι χρή η.
π
•
-
ρώ
προς η
ίθ η
ύθυ
η.
Προ ο ή φ ρ ογώ
ή ου.
ις φ ρ ογές ου υ ο ι-
Σ ρώ
πό
ξιά προς
ρι
ρά9
ά π ά ος ης οθό ης γι πρό
η η
προ ο ή φ ρ ογώ (app) πό η ρχι ή
προ ο ή. Οι φ ρ ογές που έχ
ά ι
(download) ( φ ρ ογές ρί ω ) ι φ ρ ογές
γι
ω
ω έ ς ι ουργί ς, όπως
FM, ρί ο ι ώ. Γι ορι έ-
Σ ΓΩΓ
ς φ ρ ογές, η προ ο ή φ ρ ογώ
φ ίζο ι π υθ ί ς ύ ο ς π ηροφορί ς, όπως ο ριθ ός ω η
γ ω έ ω
η υ ά ω
ι έ ου γι
μ
.
πι ρέψ
η ρχι ή προ ο ή ξ ά ρώο ς πό ρι
ρά προς
ξιά9
ά
π ά ος ης οθό ης ή π ώ ς ο ου πί
ρχι ής προ ο ής.
Π ή
ι φ ρ ογή γι
οίξ ι. Σ η
υ έχ ι
οίγ ι η χ ι ή πι έρους προο ή, όπως
μ
.
ά ογ
ο ριθ ό ω φ ρ ογώ , ώ
πορ ί
πί ης
ι ηθ ί
ύ ι η
προς
ά ω η προ ο ή. Μπορ ί
ά
ά ι έ οιο ρώ ο ς/ ύρο ς πό
ά ω προς
πά ω.
ά ογ
ο ριθ ό ω φ ρ ογώ , πορ ί
ι ηθ ί
ύ ι η η προο ή φ ρ ογώ . Μπορ ί
ά
ά ι
έ οιο ρώ ο ς/ ύρο ς πό ά ω προς
πά ω.
Γι
ι ή
ι
2. Σύρ
θέ
.
η
Σ
ίθ η
η προ ο ή φ ρ ογώ , όπου
ι φ ρ ογή οίγ ι
έ πά η , ι
ιουργί
ργοποι ί ι/ π ργοποι ί ι
π ώ ς ο χ ι ό ου πί ι ουργί ς.
Ορι έ ς ι ουργί ς ( ι ουργί ς
ργοποίη ης) οίγου
έο π ράθυρο ό
π ή
πά ω ους.
φ ρ ογή:
1. Π ή
η φ ρ ογή ι ρ ή
π η έ η.
>
φ ρ ογή γί
ι
φρώς ιάφ
ι γ ύ ρη ό
ί ι έ οι η
ι ηθ ί.
φ ρ ογή
η
η
Όπως
η θέ η που
Ω
Οι φ ρ ογές ι
ου πιά ι ουργιώ
ου υ ο ι ή ου
πορού
οποθ ηθού
η ί που ί ι ή η
ι η έ .
Προ ο ή ι ουργιώ
ου πιά γι
ές ι ουργί ς ου υ ο ι ή ου.
Σ ρώ
πό ρι
ρά προς
π ά ος ης οθό ης γι πρό
9
χύ ι γι
ρι
ρο ί ο
υ ο ί η
ο ή ι ουργιώ πό η ρχι ή προ ο ή.
πό ώ πορ ί
ργοποιή
/ π ργοποιή
ι φορ ι ές ι ουργί ς ου
υ ο ι ή ου, π.χ. Lane Departure Warning,
Lane Keeping Aid* ι π
.
*.
μ
. Γι
ξιο ί ο
υ ο ί η
-
ρώ
προς η
ίθ η
ύθυ
ις ι φορ ι-
η
ξιά9
ά
η προ-
•
•
•
•
ι η προ ο ή φ ρ ογώ , πορ ί
ι ή
ου πιά ι ουργιώ
ι
ι υθ ή
η ιρά που θέ
.
π
Χ ιρι
ός ης
πι
όπη η ης
ρι ής οθό ης ( . 38)
ρι ής οθό ης ( . 36)
Προ ο ή ι ουργιώ
ου πιά γι
ι ουργί ς ου υ ο ι ή ου ( . 51)
γή ρυθ ί
( . 198)
ω γι
ις
ις φ ρ ογές
}}
η.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
47
Σ ΓΩΓ
||
48
•
Σύ
•
Χ ιρι ήρι
ι
οθό η ( . 205)
ο
η γρ
ή
ά
ρι ής οθό ης ( . 49)
ι
ού
ης ης
η
ρι ή
Σ ΓΩΓ
μ
μμ
Λυχ
Επι όπη η ω υ ό ω που πορού
φ ι ού
η γρ
ά
ης ης
ρι ς οθό ης.
έ
Λυχ
χύς ή
ος
η φω ί ς.
Συ
η
η
ο ί υο ι η ής
Σίγ
έ η.
έ ο
υ ο ι ή ου
ργοποιη-
ι
ι
ός
π ρ γωγή ης πηγής
π ρ γωγή πηγής ήχου
.
φω ι ή
ή η
π
ξέ ιξη.
ι πό ο
π
Μη ύ
η οθό η ου ο ηγού
ρι ή οθό η ( . 118)
•
Π ριήγη η ις προ ο ές ης
οθό ης ( . 43)
2. Π
η
ος
ι η
ρι ής
άξ
η
ο ήχο
η έ
η ήχου ου
ρι ή οθό η ή
π ρώς:
μ
η πά ω προ ο ή
ρι ή οθό η.
ή
ή
μ
ά ο ι π ηροφορί ς ο ι ής
οφορί ς.
/
μ
.
1. Π
•
π
Μπορ ί
υ ή
γοποιή
η πηγής ήχου
ά ο
ά ι.
Η
ρι οθό η θ
ι υ ό
ιουργ ό
ο γ ι η πόρ
ου ο ηγού. Οι
ρυθ
ις πορού
άξου γι η ξ ο
υ η χω
ιθ ά ω
η
ρι
οθό η. Η οθό η πορ
π
ργοποιηθ ,
ώ
η πο πά η προ οχ
ά η
ο γη η.
ά-
Ρο όι.
ο ί υο Wi-Fi.
Λ ι ουργί tethering
ργοποιηέ η (Wi-Fi hotspot). ο υ ο ίη ο ι οιράζ
ι η ι θέ ι η
ύ
η.
Μό
έ ο.
Λ
υ
ι ός
ξέ ιξη.
Οι ι ή ις
ρ ιοφω ι ό
ο Bluetooth ί ι
ργοποιη έ ο
ά
υπάρχ ι υ
έ η
υ
υή.
Συ
ί
Γί
ι
ήχου.
ργοποιη έ η.
υή Bluetooth υ
ι
Προ
ρ ι ός
ξέ ιξη.
Ερ η
Π ρι γωγή
πο
ρυ έ ος ι γ ω
γχος
ργός.
Δι
Σ η γρ
ή
ά
ης φ ίζο ι οι ιουργί ς
ξέ ιξη ι,
ορι έ ς π ριπ ώ ις, η
ά
ή ους. Δ
φ ίζο ι
ό
ύ ο
υ χώς, όγω ου π ριοριέ ου χώρου ο π ίο.
μ
Ερ η
.
3. Σ ο
ύρ
ο χ ιρι ήριο,
γι
άξ
η έ
η/ π ργοποιή
ους ήχους φής ης οθό ης ι
ο
π
, γι
άξ
η έ
η/ π ργοποιή
ους
ήχους φής ου π η ρο ογίου. Σύρ
ο χ ιρι ήριο η πιθυ η ή έ
η
ήχου.
μ
1. Π
ή
μ
η πά ω προ ο ή.
}}
49
Σ ΓΩΓ
||
2. Π
ή
My Car
μ
.
3.
όπι πι έξ θέ
Chrome rings.
, π.χ. Minimalistic ή
Σ
έχ
υ π ήρω
υ ές ις φ ί ις
η υ ό η
πι ογής
ξύ
ιΔ
.Μ ο
, ο
φό ο ης οθό ης ί ι ο ι ό ι ο ίο ί ι φω ι ό. υ ή η
ι ή ί ιη
προ πι ογή γι ό
θέ
. Μπορ ί πί ης
πι χθ ί ι φω ι ή π ρ
γή, η
οποί ο φό ο ί ι φω ι ό ι ο ί ο
ούρο. υ ή η
ι ή πορ ί
ί ι
χρή ι η, γι π ρά ιγ ,
έ ο ο φως η έρ ς.
υ ήη
ι ή ί ι πά ο
γι ο χρή η ι
πηρ άζ
π ρι ά ο
φω ι ό.
50
ι θέ ι η
ι πό ο
π
•
•
•
Sensus - ύ
•
Χ ιρι
Προ ο ή ρυθ ί
θ ρι ός ης
( . 619)
ός ης
ω ( . 188)
η
ι υ ήρη η ( . 32)
ρι ής οθό ης
ρι ής οθό ης ( . 38)
Σ ΓΩΓ
μ
Ό
υ ο ι
μπ
ουργιώ , που πο
πό ις
ι ς
προ ο ς ης
ρι ς οθό ης. Μπορ
π ριηγηθ
η προ ο
ι ουργιώ
πό η ρχι προ ο
ρώ ο
ς πό
ου πιά γι ις ι ουργ ς ου
ου ρ ο
ι η προ ο
ι-
πος ουπιο
ου πιά
ουργιώ
ι
ι-
η
Δι θέ ου θέ
ργο-
Δ
ις
ργοποίη ης/ π
ι θέ ου θέ
ή
ις
ί
ργοποίη ης.
ι, ά ι ι
ο ου πί γι
υχ ί LED
ργοποιή
ργοποίη ης/ π
ργοποίη ης.
ρι
ρά ου ι ο ι/ π ργοποιή
Ό
π ηθ ί έ
ου πί
ργοποίη ης, οίγ ι έ π ράθυρο γι
γί . Γι π ρά ιγ , πορ ί
ί ι έ π ράθυρο γι η ρύθ ι η
ος.
Δ
10
χύ ι γι
άθ-
Δι θέ ου
ι ουργί
Π ρό οι
θέ ης άθ
ρι
ρο ί ο
υ ο ί η
π
η ι ουρός θί
-
. Γι
ργοποίη ης, π
ου πιά
υ ης.
ξιο ί ο
ι ουργιώ
υ ο ί η
-
ρώ
ργοποίη ης
ά
προς η
ι άρω ης.
ι πρό θ η θέ η γι
ίθ η
ύθυ
η.
η άρω η
ά π ά ος ης
μπ
πάρχου ρ ις ι φορ ι οί ύποι ου πιώ
γι ις ι ουργί ς ου υ ο ι ή ου - .
π ρ ά ω:
ι ουργ
ου υ ο ι
ου
π ρι ό ρ ου πιά η προ ο ή
ουργιώ ί ι ου πιά ι ουργιώ .
•
•
•
•
ου πιά
υ ης
ξιά
Επηρ άζ ι η
Ό
ι
ι ουργί
ίου γι ο ου πί. Π
ι
ι ουργί .
ου πιά
ποίη ης
ρι
ρά προς
οθό ης10.
•
•
ι-
μ
π
π
Λ ι ουργί γι
ω
μ
η
ίπ ω η
θι
ά-
Head-up display
μ.
π
μ.
}}
51
Σ ΓΩΓ
||
μπ
ι ουργί ί ι π
ι ι ή υχ ί LED
Ό
ργοποιη έ η ό
ή ι.
η
η υχ ί LED άψ ι
πρά ι ο χρώ
ου πί ι ουργί ς ή άθ υ ης,
η ί ι ό ι η ι ουργί ί ι
ργοποιηέ η. Ό
ργοποιηθ ί ι
ι ουργί ,
φ ίζ
ι πρό θ ο ί ο
ι π ξήγη η γι υγ ρι έ ς ι ουργί ς. ο ίο φ ίζ
ι πί ρι ά υ ρό π
ι
η υ έχ ι ο ου πί φ ίζ
ι
η
ι ι ή υχ ί LED
έ η.
Γι
έ
ι ουργί Lane Keeping Aid, ο ίμ
φ ίζ
ι, γι π ρά ιγ , ό
ηθ ί ο ου πί.
η
ο
π
Π
ή
ιγ ι ί
ο ου πί ί φορά γι
ργοποιή
/ π ργοποιή
η ιουργί .
Ό
έ
•
•
•
52
ο ξί ή
ου ου πιού φ ίζ
ι
προ ι οποιη ι ό ρίγω ο, η ί ι ό ι ά ι
ι ουργ ί όπως θ έπρ π .
π
πι
όπη η ης
ρι ής οθό ης ( . 36)
Π ριήγη η ις προ ο ές ης
οθό ης ( . 43)
ρι ής
ηγορί ς
( . 189)
ω
η προ ο ή ρυθ ί
Σ ΓΩΓ
π
ο π η ρο όγιο η
ρι οθό η ς
πι ρ π ι
ά
χωρ
ις χρη ι οποιώ
ς
π
ρ . Μπορ
π ης
ύρ
ι
ποθ
γρά
ι
χ ρ
ρ ς η οθό η
ο χ ρι.
μ
π
Μπορ ί
χρη ι οποιή
ο π η ρο όγιο γι
ι άγ
χ ρ
ήρ ς, γρά
ι
ριθ ούς, π.χ. γι
γράψ
η ύ
ιέ ου πό ο υ ο ί η ο,
ι άγ
ω ιούς πρό
ης ή
ζη ή
άρθρ
ο
ψηφι ό γχ ιρί ιο
όχου.
ο π η ρο όγιο φ ίζ
ι ό οό
οι
χωρή ις η οθό η ί ι φι ές.
}}
53
Σ ΓΩΓ
||
γι
54
ι ό
ίχ ι ι πι όπη η ορι έ ω πό
η οποί χρη ι οποι ί ι ο π η ρο όγιο.
ου πιά που
φ
ίζο
ι
ο π η ρο όγιο.
φά ι η ι φέρ ι
ά ογ
ις ρυθ ί
ις γ ώ
ς
ι η
ι ουργί
Σ ΓΩΓ
Γρ
ή προ ι ό ω έξ ω ή χ ρ
ήρω 11. Οι προ ι ό
ς έξ ις προ ρόζο ι θώς ι άγ
έ γρά
.
Γι
π ριηγηθ ί
ις προ ι ό
ς
έξ ις, π ή
ο ρι
ρό ι ο ξί
έ ος. Π ή
ι προ ι ό η έξη
γι
η πι έξ . Ση ιώ
ό ι υ ήη
ι ουργί
υπο ηρίζ
ι πό ό ς ις
πι ογές γ ώ
ς.
ί ι ι θέ ι η,
η ιρά
θ
φ ίζ
ι ο π η ροόγιο.
Οι χ ρ
ήρ ς που
π η ρο όγιο ξ ρ
που έχ ι πι γ ί (
έ
χ ρ
ήρ
ί ι ι θέ ι οι ο
ώ ι πό η γ ώ
. η ίο 7). Π ή
γι
ο ι άγ .
ο ου πί ι ουργ ί
ι φορ ι ούς
ρόπους ά ογ
η χρή η ου π η ρο ογίου - ί γι η
χώρη η @
(
ά η
χώρη η ι ύθυ ης email)
ί γι η μ
(γι
η
ο ι ή π η ρο όγη η ι έ ου).
πο ρύπ ι ο π η ρο όγιο.
ί ι φι ό, ο ου πί
φ
υ ό
ίζ
ι.
Χρη ι οποι ί ι γι η γρ φή
φ
ί
γρά
.Π ή
ξ ά γι
γράψ
έ
φ
ίο γρά
ι η υ έχ ι
υ χί
π ζά γρά
.Μ έ
ό η πά η , ό
γρά
ρέπο ι
φ
ί . Μ ο πό ο
πά η , ο π η ρο όγιο π έρχ
ι
11
χύ ι γι
ις
ι
ι ές γ ώ
ς.
π ζούς χ ρ
ήρ ς. Σ υ ή η ι ουργί , ο πρώ ο γρά
ά πό
ί ,
θ υ
ι ό ή ρω η
ι ό ί ι φ
ίο.
ο πρώ ο γρά
ο π ίο ι έ ου ί ι
πί ης φ
ίο. Σ π ί
ι έ ου που
προορίζο ι γι ο ό
ή ι υθύ
ις,
άθ έξη ρχίζ ι υ ό
φ
ίο
γρά
.Σ π ί
ι έ ου
οποί
χωρ ί ι ω ι ός πρό
ης, η ρο ι ή ι ύθυ η ή ι ύθυ η email,
ό
γρά
χωρού ι υ όως π ζά
ός
έχ
πι έξ ι ά ι
ι φορ ι ό
ο ου πί.
χώρη η ριθ ού. ο π η ρο όγιο
(2) φ ίζ
ι η υ έχ ι
ριθ ούς.
Π ή
, που φ ίζ
ι η ι, γι
ουργί ριθ ώ
ί ου
πι ρέψ
ο π η ρο όγιο γρ
άγι
φ ι
ί ο π ηω ,ή
ρο όγιο
ους ι ι ούς χ ρ
ήρ ς.
άζ ι η γ ώ
π η ρο όγη ης ιέ ου, π.χ. UK. Οι ι θέ ι οι χ ρ
ήρ ς
ι οι προ ι ό
ς έξ ις (1) ι φέρου
ά ογ
η πι γ έ η γ ώ
.
Π ή
γι
οίξ ι ι ί
ις
γ ώ
ς ι η υ έχ ι π ή
η
γ ώ
που πρό ι ι
χρη ι οποιηθ ί.
Γι
προ θέ
ιά
ςγ ώ
ς
ο π η ρο όγιο - . ί ο
πι -
φ ί "
π ρ ά ω.
Διά
η
γή γ ώ
ς π η ρο ογίου"
.
Δι γράφ ι ο ί ο που έχ ι π η ρο ογηθ ί. Π ή
ο ιγ ι ί γι ι γρ φή
ός χ ρ
ήρ άθ φορά. ρ ή
ο
ου πί π η έ ο γι
ι γράψ
ους
χ ρ
ήρ ς πιο γρήγορ .
άζ ι η ι ουργί π η ρο ογίου γι
γράψ ,
ί υ ού, γρά
ι
χ ρ
ήρ ς
ο χέρι. Δι ά
π ρι ό ρ
ο ί ο
πι φ ί
"Γρ φή χ ρ
ήρω /γρ
ά ω
ο
χέρι η οθό η".
Π ή
ο ου πί πι
ίω ης πά ω πό ο
π η ρο όγιο (
φ ί
ι η ι ό ) γι
πι
ιώ
ο ί ο που έχ
ι άγ ι.
φά ι η ου ου πιού ι φέρ ι άογ
ο π ρι χό ο.
π
Γι
ί ι φι ή η
γή ά
ι φορ ι ές γ ώ
ς γι ο π η ρο όγιο,
πρέπ ι πρώ
ορί
ις γ ώ
ς ις
μ
.
}}
55
Σ ΓΩΓ
||
1. Π
ή
2. Π
ή
3.
μ
.
Δ
πι έξ
ί ή π ρι ό ρ ς γ ώ
ς πό
η ί
.
> ώρ πορ ί
πι έγ
άξ
ις πι γ έ ς γ ώ
ς π υθ ί ς
πό ο π η ρο όγιο γι π η ρο όγη η ι έ ου.
έχ ι
ο π η ρο
ηγ ώ
. ό η
η προ ο
π
η πά ω προ ο ή.
μ
μ
,
πι γ ί γ ώ
ις
όγιο χρη ι οποι ί η ί ι γ ώ
υ ή
ος ου υ ο ι ή ου "
γή ρυθ ί ω υ ή
ος
ή ρυθ ί ω ".
μμ
μ
/
μ
ο π η ρο όγιο ρυθ ίζ
ι υ ό
ις
ί ι ςγ ώ
ς
ηγ ώ
υ ή
ος.
γ ώ
π η ρο ογίου πορ ί
προ ρ οί χ ιρο ί η χωρίς
πηρ
ίη
γ ώ
υ ή
ος.
ρω γ ω
Γι
γίου:
ώ .
άξ
Ό
έχ ι πι χθ ί έ ς
ριθ ός γ ω ώ
ο
μ
, ο ου πί π η ρο ογίου ( φ ίζ
ι ως
ριθ ός 7 η π ρ πά ω
ι ό ) χρη ι οποι ί ι γι
γή
ξύ ω ι φόηγ ώ
1. Π ή
ι ρ ή
π
( . ι ό π ρ πά ω).
>
οίγ ι ι ί
.
2.
ου π η ρο οη έ ο ο ου πί
πι έξ
ηγ ώ
που θέ
.
έχου
πι γ ί π ρι ό ρ ς πό ί γ ώ
ς
μ
, πορ ί
ι ηθ ί
ις
ύ ι η η ί
πό ο π η ρο όγιο.
> ο π η ρο όγιο προ ρ όζ
ι η
πι γ έ η γ ώ
ι φ ίζο ι
ά
ς προ ι ό
ς έξ ις.
Γι
ι άγ
ι π ρ
γή
ος/χ ρ
ήρ , π.χ. ε ή θ:
1. Π ή
ι ρ ή
π η έ ο ο
γρά
/χ ρ
ήρ .
>
οίγ ι έ π ί ιο
πιθ ές π ρ
γές ου γρά
ος/χ ρ
ήρ .
2. Π
η π ρ
γή που θέ
πι έξ
ί πό ις π ρ
ι άγ
ι ο ρχι ό γρά
/χ ρ
•
•
•
•
56
ός γρά
ή
-
-
.
γές,
ήρ ς.
π
Προ ο ή ρυθ ί
Χ ιρι
ός ης
ω ( . 188)
ρι ής οθό ης ( . 38)
Δι χ ίρι η η υ ά ω
ι έ ου ( . 510)
γή ρυθ ί ω υ ή
ο ή ρυθ ί ω ( . 191)
ος
η προ-
Σ ΓΩΓ
μ
πι
ρέψ
ο π η ρο όγιο
χώρη ης χ ρ
ήρω .
ο ι ής
πό ρυψη ου π η ρο ογίου.
ί ι φι ό, ο ου πί
ι.
γή ης γ ώ
ι έ ου.
Π ριοχή γι
ήρω .
η γρ φή γρ
ά ω /χ ρ -
Π ίο ι έ ου όπου ι άγ
γρά
χ ρ
ήρ ς θώς / ους ύρ
οθό η.
Προ ι ό
Μπορ ί
ύ ι η.
Διά
η
γρά
η
/
/χ ρ
ήρ ς.
ι ηθ ί
η ί
.
φ
Δ
π
Γι
ο ρ
ι ό π η ρο όγιο -
ρώ
προς η
ίθ η
Γι
ι γράψ
ό ους ους χ ρ
ήρ ς ο
π ίο ι έ ου (2), ρώ
ά π ά ος ου π ίου
γρ φής
ο χέρι (1).
–
2. Π ρι έ
έ
π ό γι
ι χθ ί ο
χ ρ
ήρ ς/γρά
.
> ι άγ
ιοχ ρ
ήρ ς/ ο γρά
που ρί
ι η ορυφή ης ί
ς.
πάρχ ι πί ης η υ ό η
πι έξ
έ
ι φορ ι ό χ ρ
ήρ
π ώ ς ο χ ρ
ήρ /γρά
που
θέ
η ί
.
η.
ρώ
πό
μμ
ς π η ρο όγη ης
/
μμ
μ
1. Γράψ έ
χ ρ
ήρ /γρά
η
π ριοχή γι
χ ιρόγρ φ γρά
(1).
>
φ ίζ
ι έ ς ριθ ός πό προ ιό ους χ ρ
ήρ ς ή γρά
(3).
πιο πιθ ή πι ογή ρί
ι η
ορυφή ης ί
ς.
ύθυ
/
μ
υ ό
ίζ -
Δι γρ φή ί ου που έχ ι π η ρο ογηθ ί. Π ή
ο ιγ ι ί γι ι γρ φή
ός γρά
ος/χ ρ
ήρ άθ φορά.
Π ρι έ
έ
π ό πρι ο π ή
ξ ά γι
ι γρ φ ί ο πό ο
γρά
/χ ρ
ήρ ς, . π.
12
/
ξιά προς
ρι
ρά, η ιουργ ί
ι
ό ιά
πάρχου
γρ φή/
ρ ές πι ογές γι
γή χ ρ
ήρω /γρ
η ι ά ω .
•
Π ή
ί
(3).
•
Π ή
(5) γι
ρχί
•
Σ ρώ
οριζό ι πό ξιά προς
ρι
ρά12 πά ω πό η π ριοχή γι
χ ιρόγρ φ γρά
(1). Δι γράψ πο
π ά γρά
ρώ ος πά ω πό η π ριοχή ρ ές
φορές.
•
Π ώ ς ο X ο π ίο ι έ ου (2)
ι γράφ
ι ό ο ο ό ο ο ί ο που
έχ
ι άγ ι.
η
.
ο γρά
που θέ
ο ου πί ι γρ φής
ι γράψ
ο γρά
ξ ά.
η
ι έ ου
ι
}}
57
Σ ΓΩΓ
||
μμ
π
μ
άξ γρ
ή
ο χέρι, ζωγρ φίζο ς ο
π ρ πά ω χ ρ
ήρ
ο π ίο γρ φής
ο
13
χέρι .
π
•
•
13
58
Δι χ ίρι η η υ ά ω
ι έ ου ( . 510)
γή ρυθ ί ω υ ή
ο ή ρυθ ί ω ( . 191)
Γι
ρ
ι ά π η ρο όγι - ζωγρ φί
ος
η προ-
ο ί ιο χ ρ
ήρ ,
ά
ί
ροφ .
ΣΦΆΛ
ΣΦΆΛ
π
ο όχη
ι θ ι ιάφορ υ
φά ι ς που υ ργάζο
ι γι
πρου ο ο ηγός ι ο υ ο ηγός
π ρ π ω η υχ
ος.
ο υ ο ί η ο ι θέ ι ι
ιρά πό ι θη ήρ ς που π ργού
π ρίπ ω η υχή ος ι
ργοποιού ι φορ ι ά υ ή
φά ι ς, όπως ι φορ ι ούς ύπους
ρό
ω
ι
ήρω ζω ώ
φ
ί ς.
ά ογ
η υγ ρι έ η π ρίπ ω η υχή
ος, όπως υγ ρού ις
ι φορ ι ές
γω ί ς,
ροπή ή
ροπή
ός ρό ου,
υ ή
ι ρού
ι φορ ι ούς ρόπους ώ
π ρά χου η
ύ ρη
υ ή προ
ί .
προ ι οποιη ι ή υχ ί
η
οθό η ου ο ηγού ά ι ό
ο
η
ρι ό ύ η
ου υ ο ι ή ου
ρί
ι η θέ η II ου ι όπ η
άφ ξης.
υχ ί
ή ι
ά πό 6 υρό π π ρίπου,
ο ύ η
φ
ί ς
ου υ ο ι ή ου ι ουργ ί
ο ι ά.
Δ
η προ ι οποιη ι ή υχ ί π ρ έ ι
έ η ή άψ ι ώ ο ηγ ί
ι η
οθό η ου ο ηγού φ ι
ί ο ή υ
SRS
π
.
, η ί ιό ιέ
έρος ός πό
υ ή
φ
ί ς
ι ουργ ί π ήρως. Volvo υ ι ά
π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο
υ ργ ίο ης Volvo ο υ ο ό ρο
υ ό.
πάρχου πί ης ηχ ι ά υ ή
φάι ς όπως ο Whiplash Protection System. ο
υ ο ί η ο ί ι πί ης
υ
έ ο έ ι,
ώ
έ
γά ο έρος ης ύ
ης ης
ύγ ρου ης
έ
ι ις ο ούς, ις
ο ό ς, ο άπ ο, η οροφή ι ά
έρη
ου
ξώ
ος.
ι ουργί
φ
ί ς ου υ ο ι ή ου πορ ί
ργοποιηθ ί
ά πό ύγ ρου η
άποι η
ι ή ι ουργί
ο υ ο ί η ο
έχ ι υπο
ί ά η.
60
φ
•
•
•
ίζ
η υγ ρι έ η προ ι οποιη ι ή
υχ ί έχ ι
ί, ό
ί υ ής
ά ι η γ ι ή προ ι οποιη ι ή
υχ ί
ι η οθό η ου ο ηγού
ι ο ί ιο ή υ .
π
φά
ώ η
ρό
ι
ά η
φ
ύη η ( . 61)
ί ς ( . 64)
οι ( . 69)
•
•
•
•
Whiplash Protection System ( . 61)
Pedestrian Protection System ( . 63)
Safety mode ( . 76)
Προ
ί γι
ο π ι ί ( . 78)
ΣΦΆΛ
μ
Ε ι η
ι ό η ζώ η φ
ς
χρη ιοποι
ι ω ά η ιάρ ι ης ύη ης,
ι οι γ υ ς ο ηγο
ρυθ ζου ο άθιά ους.
Ό ο προχωρά η γ υ ο ύ η, οι έγ υ ς ο ηγοί
πρέπ ι
ρυθ ίζου ο άθι
ι ο ι ό ι
έ ι, ώ
πορού
έγχου ύ ο
ο
υ ο ί η ο
ά η ο ήγη η ( η
ή πρέπ ι
πορού
χ ιρίζο ι ά
π ά
ι
ο ι ό ι). υ ό η ί ι ό ι θ πρέπ ι
ι ή ου ο άθι
ό ο ο υ ό πιο
πί ω ώ
η ιουργηθ ί ρ ός χώρος
ά
ο ι ό ι ι η οι ιά.
•
•
•
•
ο ι γώ ιο ή
ης ζώ ης φ
π ι
π ρ ά πά ω πό ο ώ ο,
ά
πό ο ήθος ι
π άι ης οι ιάς.
ί ς πρέιέρχ
ι
ί ι ο
ο οριζό ιο ή
ης ζώ ης φ
ί ς πρέπ ι
ί ι πίπ ο πά ω πό ους ηρούς ι
π ρ ά ό ο ο υ ό χ η ό ρ πό η
οι ιά. – Σ
ί π ρίπ ω η
πρέπ ι
ί ι προς η οι ιά. ζώ η φ
ί ς
πρέπ ι
ί ιχ
ρή,
ά
φ ρ όζ ι ό ο ο υ ό πιο
ά ο ώ . πίης,
ιωθ ί ό ι η ζώ η φ
ί ς
έχ ι υ ρ φ ί.
π
φά
ώ η
ι ( . 60)
φ
ί ς ( . 64)
Χ ιρο ί η ο προ
ρι ό προ
ι ό άθι
ι ό άθι
( . 134)
* ( . 134)
Whiplash Protection System
ο Whiplash Protection System (WHIPS)
π ρ χ ι προ
πό ρ υ
ι ούς ου
υχ
( η
ιγ ου). ο ύ η π ριά ι π ά ς ι ρ ς θι ά ω
πορρόφη ης
ργ ι ς ι ι ι ά χ ι προ
φ
προ ι ά θ .
ο ύ η WHIPS
ργοποι ί ι
π ρίπ ω η οπί θι ς ύγ ρου ης, ά ογ
η
γω ί
ι η
χύ η πρό ρου ης, ι ο
ύπο ου υγ ρουό ου οχή
ος.
Ό
ο ύ η WHIPS
ργοποι ί ι, οι
π ά ς ω προ ι ώ
θι ά ω πέφ ου
προς
πί ω ι οι έ ρ ς ω
θι ά ω
ι ού ι προς
ά ω,
άζο ς έ ι
η θέ η ου ο ηγού ι ου υ ο ηγού. Μ
υ ό ο ρόπο, ιώ
ι ο ί υ ος ρ υ ι ού ο υχέ .
Δ
ο WHIPS ι ουργ ί υ π ηρω
ι ά
ις ζώ ς φ
ί ς. Χρη ι οποι ί πά
η ζώ η φ
ί ς.
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
61
ΣΦΆΛ
||
Δ
Δ
Μη ροποποι ί
ι η πι
υάζ
πο έ
ίς οι ί ιοι ο άθι
ή ο WHIPS.
Volvo υ ι ά
π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης Volvo.
ι ά θί
έχου υπο
ί
ι χυρή
πό η η, όπως γι π ρά ιγ
π ρίπ ω η ύγ ρου ης, πρέπ ι
ιθού . προ
υ ι ήι
ό η
ω
θι ά ω πορ ί
έχ ι χ θ ί,
ό η ι
φ ί ο ι
ή
ά
η.
Μη
ρ ώ
ηρά
ι ί
ο
χώρο ά
ο πί ω άθι
ι η
π ά η ου προ ι ού θί
ος.
προ
Δ
η π ά η ου πί ω θί
ος
ιπ ω έ η προς
πρός, ο
προ ι ό άθι
πρέπ ι
προς
πρός έ ι, ώ
η
π φή
η
ιπ ω έ η π
•
•
•
•
•
π
φά
ι ( . 60)
Χ ιρο ί η ο προ
ρι ό προ
ι ό άθι
ι ό άθι
( . 134)
* ( . 134)
Rear Collision Warning ( . 374)
Π ι ι ά
θί
( . 78)
ί ι
ί οιχο
ι ηθ ί
έρχ
ι
ά η.
μ
Γι η έ ι η προ
ί ου WHIPS, ο ο ηγός ι ο υ ο ηγός πρέπ ι
άθο ι η
ω ή θέ η ι
φρο ίζου ώ
η ιουργί ου υ ή
ος
η
πο ίζ
ι.
Ρυθ ί
ο προ
θέ η πρι ρχί
Μη φή
πό
προ
ιό ι πορ ί
ος WHIPS.
62
ι ί
ι ά θί
πο ι
ο άπ ο πί ω ή ά ω
ή ο πί ω άθι
,
ί η ι ουργί ου υ ή -
ι ό άθι
ο ηγ ί .
η ω
ή
Ο ο ηγός ι ο υ ο ηγός πρέπ ι
άθο ι
ο έ ρο ου θί
ος, ώ η πό
η
ά
ο φά ι ι ο προ έφ ο πρέπ ι
ί ι ό ο ο υ ό ι ρό ρη.
WHIPS
π
μ
προ
ί που π ρέχ ι ο υ ο ί η ο
π ι ιά που άθο ι
π ι ι ό άθι
ή
οηθη ι ό π ι ι ό άθι
ιώ
ι πό
ο ύ η WHIPS.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΣΦΆΛ
Pedestrian Protection System
ο Pedestrian Protection System (PPS)
ι
ύ η
ο οπο ο,
υγ
ρι
ς
ωπι ς υγ ρού ις, υ ά
ιώ
ρι
η πρό ρου η ου π ζού
ο
υ ο η ο.
Σ υγ ρι έ ς
ωπι ές υγ ρού ις
π ζό, οι ι θη ήρ ς η
ώπη ου υ ο ι ήου
ι ρού
ι ο ύ η
ργοποι ί ι.
Ό
ου
ο PPS ί
ξής:
ι
ργοποιη έ ο, υ
•
ο πί ω ή
ου
η ώ
ι.
•
πο έ
ιέ ς υ ό
ος υ
ός έ ω ου Volvo On Call*.
ί-
πό ου ι η ήρ
γ ρ-
Οι ι θη ήρ ς ί ι
ργοί
χύ η ς
π ρίπου 25-50 km/h (15-30 mph).
Οι ι θη ήρ ς έχου χ ι
ί έ ι, ώ
ιχ ύου ύγ ρου η
ι ί ο που έχ ι
ι ιό η ς π ρό οι ς
υ ές ου θρώπι ου
πο ιού.
Ω
Μπορ ί
υπάρχου
ι ί
η
ο ι ή υ οφορί που
ργοποιού έ
ή
ους ι θη ήρ ς ο οποίο ί ι
π ρό οιο
ύγ ρου η
π ζό. πάρχ ι
πιθ ό η
ο ύ η
ργοποιηθ ί
π ρίπ ω η ύγ ρου ης
έ
έ οιο
ι ί ο.
Λυχ
Ερ η
ο PPS έχ ι
ργοποιηθ ί ή
η ιωθ ί ά η ο
ύ η . ο ουθή
η
ύ
η ου υ ή
ος.
•
π
φά
ι ( . 60)
Δ
Μη οποθ ί
υχό ξ ουάρ ι η
ά
ροποποιή ις ο προ ι ό
έρος. υχό
φ
έ η π ρέ
η ο
προ ι ό έρος πορ ί
έχ ι ως πο έο ύ η
η ι ουργ ί ω ά
ι
ο ηγή ι
ο ρό ρ υ
ι ό
ι
προ ηθ ί ζη ιά ο υ ο ί η ο.
Volvo υ ι ά
χρη ι οποι ί
υθ ιούς ρ χίο ς υ ο θ ρι ήρω
ι
ό ο υθ ι ά ξ ρ ή
υ ο θ ριήρω .
Δ
Volvo υ ι ά
ξου ιο ο η έ ο
π ρίπ ω η οποι
ι ό έρος ου
φ ί
ό ι ο
π υθυ θ ί
έ
υ ργ ίο ης Volvo
ήπο ζη ιάς ο πρου ο ι ή ου, γι
ι ύ η
ί ι άθι ο.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
63
ΣΦΆΛ
Δ
Σ π ρ π ω η πό ο ης π η ης, οι πι άς πορ
ρ υ
ι ού ο ρά ά
φορού ζώ η φ
ς.
Πο
ζώ
υ
ο
Γι
π ρέχ ι η ζώ η φ
ί ς η έγι η
υ ή προ
ί ί ι η
ι ό
φ ρ όζ ι ω ά ι φι ά ο ώ . Μη ρυθ ίζ
η
ά ι η ης π ά ης ου θί µ ος πο ύ
προς
πί ω. ζώ η φ
ί ς έχ ι χ ι ί έ ι, ώ
π ρέχ ι προ
ί ό
ο
άθι
ρί
ι η
ο ι ή, όρθι θέ η.
ά η ζώ η φ
ί ς υπο
ί ι χυρή
πό η η, όπως
π ρίπ ω η ύγ ρουης, πρέπ ι
ι
θ ί ο ό ηρη.
Ορι έ
πό
χ ρ
ηρι ι ά προ
ί ς ης ζώ ης φ
ί ς πορ ί
έχου
χ θ ί ό η ι
η ζώ η
φ ί
ι
έχ ι υπο
ί ζη ιά. ζώ η φ
ί ς πρέπ ι πί ης
ι
θ ί ά
φ ίζ ι
η ά ι φθοράς ή ζη ιάς.
έ ζώ η
φ
ί ς πρέπ ι
ί ι γ ρι έ η ι
χ ι
έ η γι οποθέ η η η ί ι
θέ η
η ζώ η που θ
ι
θ ί.
Δ
Πρέπ ι
θυ ά
η
ρ ά ή
γ ι ρώ
η ζώ η φ
ί ς
άγ ιρ ήά
ω ρι ά η ί
ρέω ης,
ιό ι ά ι έ οιο
πι ρέπ ι η ζώ η
ωθ ί ω ά.
Δ
Οι ζώ ς φ
ί ς ι οι ρό
οι ιουργού υ π ηρω
ι ά. ά η ζώ η
φ
ί ς
χρη ι οποι ί ι ω ά ή
χρη ι οποι ί ι θό ου,
έχ
ι
ιωθ ί ο θ ός προ
ί ς ου ρό ου
π ρίπ ω η ύγ ρου ης.
64
έ η ροποποι ί ή πι
υάζ
ις
ς φ
ί ς
ίς οι ί ιοι. Volvo
ι ά
π υθυ θ ί
έ
ξου ιοη έ ο υ ργ ίο ης Volvo.
•
•
•
•
π
φά
π
π
Ό ς οι ζώ ς
χ ι ούς προ
φ
ί ς ι θέ ου πυρο ήρ ς.
Ο πυρο χ ι ός προ
ήρ ς ζώ ης φ ί ς
ώ ι η ζώ η φ
ί ς
π ρίπ ω η ύγ ρου ης
π ρ ή ύ
ηώ
υγ ρ ή ι πιο πο
ι ά ο πιά η.
μ
ι ( . 60)
Προ
ήρ ς ζώ ης
Πρό
( . 65)
η/ π
π θύ ι η πόρ
( . 67)
ο υ ο η ο ι θ ι πυρο χ ι ούς ι
ρι ούς προ
ρ ς ζω ώ
φ ς που πορού
ώ ου ις ζώ ς
φ
ς
ρ ι ς
ά ις ι
π ρ π ω η ύγ ρου ης.
η
φ
ί ς ( . 64)
φά ι η ζώ ης
ς
ι ζώ ης
φ
ί ς
φ
ί ς
ζώ η ου ο ηγού
ου η
ρι ό προ
ί ς.
ι ου υ ο ηγού ι θέήρ ζώ ης φ -
Οι προ
ήρ ς ζω ώ
φ
ί ς υ ργάζο ι ι πορού
ργοποιηθού
ζί
υ ή
υπο ήριξης ο ηγού City Safety
ι Rear Collision Warning. Σ ρί ι ς
ά ις, όπως πέ η η π ι ού, πό ο ους
ιγ ούς ποφυγής, ο ήγη η
ός ρό ου
(π.χ.
ο υ ο ί η ο
ρ π ί έ
άφρο,
η ωθ ί πό ο έ φος ή προρού ι
άποιο
ι ί ο
ός ρόου), ο ί θη η ή ί υ ο ύγ ρου ης, η ζώ η
ΣΦΆΛ
φ
ί ς πορ ί
ρο ο έρ ου προ
ωθ ί πό ο η
ήρ ζώ ης φ
ί ς.
Οη
ρι ός προ
ήρ ς ζώ ης φ
προ ρ όζ ι ο πι ά η
ύ ρη θέ
ιώ ο ς ο ί υ ο
προ ρού ι
ω ρι ό ου υ ο ι ή ου ι
ιώ ο
η πο
ι ό η
ω υ η ά ω
φά ι ς όπως οι ρό
οι ου υ ο ι
ου.
ί ς
η,
ο
ς
ή-
μ
π
Μό ις η ρί ι η
ά
η π ρά
φ
ί ς ιοη
ρι ός προ
ζώ ης φ
ί ς π
ρυθ ίζο
η ζώ η
1. Σ
2.
έ η ροποποι ί ή πι
υάζ
ις
ς φ
ί ς
ίς οι ί ιοι. Volvo
ι ά
π υθυ θ ί
έ
ξου ιοη έ ο υ ργ ίο ης Volvo.
ά η ζώ η φ
ί ς υπο
ί ι χυρή
πό η η, όπως
π ρίπ ω η ύγ ρουης, πρέπ ι
ι
θ ί ο ό ηρη.
Ορι έ
πό
χ ρ
ηρι ι ά προ
ί ς ης ζώ ης φ
ί ς πορ ί
έχου
χ θ ί ό η ι
η ζώ η
φ ί
ι
έχ ι υπο
ί ζη ιά. ζώ η φ
ί ς πρέπ ι πί ης
ι
θ ί ά
φ ίζ ι
η ά ι φθοράς ή ζη ιάς.
έ ζώ η
φ
ί ς πρέπ ι
ί ι γ ρι έ η ι
χ ι
έ η γι οποθέ η η η ί ι
θέ η
η ζώ η που θ
ι
θ ί.
ο ρό
ος υ ο ηγού π ργοποιηθ ί, θ π ργοποιηθ ί πί ης ο η
ριός προ
ήρ ς ης ζώ ης φ
ί ς
η π υρά ου υ ο ηγού.
π
η
ή
ίο.
φ
ί ςπ ρ
ί ι
ο υ ο ί η ο
ι, η ζώ η
ήρ ς
ι υ ό
.
ω έ η:
φ
ές
π φ ί
η ζώ η φ
ί ς ι η
υ έχ ι προ έ
η ξ ά.
>
ζώ η φ
ί ς ιοη
ρι ός
προ
ήρ ς ης ζώ ης φ
ί ς
έχου π
ρυθ ι
ί.
/ π
Δ
Πο
ζώ
υ
ο
•
•
π
ώ η
Πρό
( . 65)
φ
φά ι η ζώ ης
•
π θύ ι η πόρ
( . 67)
•
•
•
City Safety ( . 362)
ς
ι ζώ ης
1.
φ
ί ς
φ
ί ς
ρ ήξ έξω η ζώ η φ
ί ς ργά
ι
ιωθ ί ό ι
έχ ι υ ρ φ ί ή
υπο
ί ζη ιά.
Ω
ζώ η φ
θ πορ ί
ί ς θ π ο άρ ι
η ρ ήξ :
•
•
ήξ
•
ί ς ( . 64)
η/ π
ιωθ
ό ι ό οι οι πι ά ς χου προι η ζώ η φ
ς ους πρι ρχ ο ηγ
.
ά
η
ρ
ι
πο ύ πό ο
πό ο ο φρ άρι
άχυ η
ή πό ο η πι-
π ρίπ ω η που ο υ ο ί η ο πάρ ι
γά η ί η.
Rear Collision Warning ( . 374)
ργοποίη η/ π ργοποίη η ου
ου υ ο ηγού* ( . 71)
ρό-
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
65
ΣΦΆΛ
||
2.
η ζώ η φ
ί ς πιέζο ς
ι ήγ ώ
έ
η
ίοιχη πόρπη.
> Ό
η ζώ η φ ί ι, θ
ου
ί
έ
υ ό " ι ".
η
φ
ί
3. Σ
προ ι ά θί
ί ς πορ ί
ρυθ ι
, η ζώ η φ ί θ' ύψος.
Δ
ι άγ
πά ο
ο
ι όέ
άθ ζώ ης φ
ί ς η ω ή πόρπη.
Δι φορ ι ά οι ζώ ς φ
ί ς ι οι
πόρπ ς
έχ
ι
η ι ουργή ου
όπως προ έπ
ι
π ρίπ ω η ύγ ρουης. πάρχ ι ί υ ος ο ρού ρ υ
ιού.
ζώ η φ
ί ς πρέπ ι
π ρ ά πά ω πό ο
ώ ο (όχι ά ω πό ο ρ χίο ).
4.
Πιέ
ζί ις ύο π υρές ου
ης ι
ι ή
η ζώ η φ
πά ω ή ά ω.
οποθ ή
η ζώ η ό ο ο υ
ψη ό ρ χωρίς
ρί
ι ο
ς.
ρέωί ς
ώ
ο οριζό ιο ή
ης ζώ ης
ά ή ος ης
ά ης, ρ ώ ς ο
ι γώ ιο ή
ης ζώ ης φ
ί ς
προς ο ώ ο.
ό
ι ό
ο οριζό ιο ή
ης ζώ ης πρέπ ι
χ µη ά (όχι πά ω πό η οι ιά).
66
ρί
ι
ΣΦΆΛ
•
Δ
άθ ζώ η φ
ά ο ο ό ο.
ί ς προορίζ
ι γι έ
Δ
Πρέπ ι
θυ ά
η
ρ ά ή
γ ι ρώ
η ζώ η φ
ί ς
άγ ιρ ήά
ω ρι ά η ί
ρέω ης,
ιό ι ά ι έ οιο
πι ρέπ ι η ζώ η
ωθ ί ω ά.
π θύ ι η πόρ
( . 67)
ς
ι ζώ ης
φ
ί ς
π
μ
π
ο ύ η υπ θυ ζ ι ους η προ
ους πι
ο ς
φορ ου ζώ η
φ
ς ι π ης προ ι οποι ό ι
ι
οι
άποι πόρ , ο πό ι η ρ , ο
πό ου χώρου πο
υώ
ο πορ ά ι
ου ρ ζ ρ ουάρ.
Δ
Φρο ί
ώ
οι ζώ ς φ
ί ς
η
υπο ού ζη ιά ι η ι άγ
ά
ιί
η πόρπη. Δι φορ ι ά, οι ζώ ς
φ
ί ς ι οι πόρπ ς
έχ
ι
η
ι ουργή ου όπως προ έπ
ι
π ρίπ ω η ύγ ρου ης. πάρχ ι ί υ ος
ο ρού ρ υ
ι ού.
π
1. Π ή
ο ό ι ο ου πί η πόρπη
ης ζώ ης φ
ί ς ι η υ έχ ι
φή
η ζώ η
υ ιχ ί.
2.
•
•
ά η ζώ η φ
ρως, ροφο ο ή
ο ηχ ι ό γι
ί ς
η
υ ιχθ ί π ήο χέρι έ
ρέ
ι.
η
π
ώ η
Προ
φ
Γρ φι ά η οθό η ου ο ηγού
ι φορ ι ούς
ύπους προ ι οποιή ω . ο χρώ προ ι οποίη ης
η π
ή πόρ
ι ο πό ου χώρου πουώ ξ ρ ά ι πό η
χύ η
ου υ ο ι ήου.
γρ φι ή π ι ό ι η η οθό η ου ο ηγού
ίχ ι
ποι
θί
ο υ ο ί η ο
άθο ι προ
έ οι ι η προ
έοι πι ί ο ς.
ί ς ( . 64)
ήρ ς ζώ ης
φ
ί ς ( . 64)
}}
67
ΣΦΆΛ
||
ί ι γρ φι ή π ι ό ι η ίχ ι πί ης
ί ι οι ό ο πό ου ι η ήρ , ο πό
ου χώρου πο
υώ , ο πορ ά ι ου ρ ζ ρουάρ ή οποι ήπο ά η πόρ .
γρ φι ή π ι ό ι η
ά
φ ίζ
ι
υ ό
ά πό π ρίπου 30 υ ρό π
ο ήγη ης ή
π ή
ο ου πί O
ξιά χ ιρι ήρι
ο ι ό ι.
π
μ
π ι ό ι η
ζώ η προ
η οθό η ου ο ηγού ό
θ ίή π φ ι
ί.
υπ θύ ι η ζώ ης φ
π ι ι ά θί
.
π
Μι οπ ι ή
ζου
ο ο
έχου προ
χρη ι οποιή
ί ς
η
ύπ ι
μ
ι ηχη ι ή υπ θύ ι η υπ θυ ίηγό ι ο υ ο ηγό,
θ ί
η ζώ η φ
ί ς,
η
ου .
μ
υπ θύ ι η ζώ ης φ
ί ς ο πί ω
άθι
έχ ι ύο πι έρους ι ουργί ς:
•
Δ ίχ ι ποι ς ζώ ς φ
ί ς χρη ι οποιού ι ο πί ω άθι
. γρ φι ή
π ι ό ι η ης οθό ης ου ο ηγού φ ίζ
ιό
οι ζώ ς φ
ί ς ί ι προέ ς.
•
Οπ ι ή υπ θύ ι η
η
ο
ό
π θύ ι η η προ
έ ης ζώ ης
φ
ί ς ο πί ω άθι
η ιάρ ι
ξι ιού
οπ ι ή ι ηχη ι ή έ
ιξη.
υπ θύ ι η
άό
η ζώ η φ ί ς φ ί ι ξ ά ή πορ ί
η
ι γράψ
χ ιρο ί η π ώ ς ο ουπί O
ξιά χ ιρι ήρι
ο ι ό ι.
οροφής.
ργοποι ί ι ι οπ ι ή υπ θύ ι η η
ο ό οροφής ι ι προ ι οποιη ι ή
υχ ί
η οθό η ου ο ηγού.
ηχη ι ή υπ θύ ι η ξ ρ ά ι πό η
χύ η , ο χρό ο ο ήγη ης ι η πόη.
ά
η ζώ ης φ
ί ς ου ο ηγού
ι ου υ ο ηγού φ ίζ
ι η γρ φι ή
68
π
μ
π
πο
ο
,
π
π
π
,
π
πό ου ι η ήρ , ο πό ου χώρου
υώ , ο πορ ά ι ου ρ ζ ρ ουάρ ή
άποι πόρ
έχ ι
ί ι
ά, η γρ φι ή
π ι ό ι η η οθό η ου ο ηγού ίχ ι ι
ί ι οι ό. Σ
ή
ο υ ο ί η ο
φ ές η ίο ο υ ο ό ρο υ ό
ι
ί
η πόρ ή ό, ι ί ι οι ό.
ο ηγ ί
ο υ ο ί η ο
χύη χ η ό ρη πό 10 km/h (6
mph) π ρίπου, ά ι η π ηροφορι ή υχ ί
η οθό η ου ο η-
γού.
ο ηγ ί
ο υ ο ί η ο
χύη
γ ύ ρη πό 10 km/h (6
mph) π ρίπου, ά ι η προ ι οποιηι ή υχ ί
η οθό η ου ο ηγού.
•
•
•
π
ώ η
φ
ί ς ( . 64)
Προ
ήρ ς ζώ ης
Πρό
( . 65)
η/ π
φ
ί ς ( . 64)
φά ι η ζώ ης
φ
ί ς
ΣΦΆΛ
Δ
ο υ ο η ο ι θ ι ρό
ους ι
ρό
ους ύπου ουρ
ς γι ο ο ηγό
ι ους πι ά ς.
Μη ο ηγ ί πο έ ο υ ο ί η ο ά
έχου
ργοποιηθ ί οι ρό
οι. ο ήγη η ου υ ο ι ή ου
θ ί ι ύ ο η.
πί ης πορ ί
έχου υπο
ί ζη ιά ι
ά
υ ή
φ
ί ς. π ρ
έ ηέ θ η ο
π ό ι η ό η που
ύο ι
ο φού ω
ω
ρό
ω
πορ ί
προ
έ ι ρ θι ό/ ρ υ
ιό
ά ι
ι ο έρ . Σ υ ή η
π ρίπ ω η, ξ π ύ
ρύο ρό.
χύ η
η οποί φου ώ ου οι
ρό
οι ι ο υ ι ό ους πορ ί
προ
έ ου ρ υ
ι ό ι γ ύ
ο έρ
όγω ρι ής.
Δ
ο ά
έγχου ου υ ή
ος ρόω ρί
ι η
ρι ή ο ό .
ά η
ρι ή ο ό έχ ι ρ χ ί
ρό ή ά ο υγρό, πο υ έ
ώι ης π
ρί ς
ί η ης. Μη πιχ ιρή
ξ ι ή
ο υ ο ί η ο, γι ί
πορ ί
ργοποιηθού οι ρό
οι.
ά υρ η ου υ ο ι ή ου. Volvo υ ιά
φ ρθ ί
έ
ξου ιο ο ηέ ο υ ργ ίο ης Volvo.
•
•
μ
ι
έ ς πό ους
ού
ξής:
ρό
ους
οίξ ι, υ -
•
ά υρ η ου υ ο ι ή ου. Volvo υ ιά
φ ρθ ί
έ
ξου ιο ο ηέ ο υ ργ ίο ης Volvo. Μη ο ηγ ί
ο υ ο ί η ο ά
οίξου οι ρό
οι.
•
Volvo υ ι ά
θέ
έ
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης Volvo η
ι
ά
η ω ξ ρ η ά ω ω
υ η ά ω
φ
ί ς ου υ ο ι ή ου.
•
πι οι ω ή
οπω
1
ο υ ο ί η ο ι θέ ι
ρό
ήπο
ο γο ά ω
έ
ό ο
γι
ορι
•
•
ρό.
έ ς γορές.
Επι ουρι ά ω ζω ώ
φ
ς, ο όχη
ι θ ι ρό
ους γι ο άθι
ου
ο ηγού ι ου υ ο ηγού.
π
φά
ρό
( . 69)
Π
ι ( . 60)
ος ο ηγού
υρι ός
ρό
ρό
ι υ ο ηγού
ος ( . 74)
ος ύπου ουρ ί
ς ( . 75)
ρό
ος ο ηγού
ι υ ο ηγού1.
Σ π ρίπ ω η
ωπι ής ύγ ρου ης, οι
ρό
οι υ ά ου
η προ
ί ου
φ ιού, ου προ ώπου ι ου θώρ
ου
ο ηγού ι ου υ ο ηγού θώς ι ω
γο ά ω
ι ω πο ιώ 1 ου ο ηγού.
Ό
η ύγ ρου η ί ι ρ ά φο ρή, οι
ι θη ήρ ς
ργοποιού ι ι ο ρό ος(-οι)φου ώ ι(-ου ). Ο ρό
ος
ριάζ ι η ρχι ή ύ
η ης πρό ρου ης γι
ο πι ί ο . O ρό
ος ξ φου ώ ι
ό
υ πι
ί όγω ης ύγ ρου ης. ό ,
π
υθ ρώ
ι π ός ο ω ρι ό ου
}}
69
ΣΦΆΛ
||
υ ο ι ή ου. υ ό ί ι πό υ φυ ιο ογι ό.
Ο ό ηρη η ι ι
ί , πό ο φού ωµ
έως ο ξ φού ωµ ου ρό
ου, ι ρ ί
µ ρι ά έ
ου υ ρο έπ ου.
Ω
Οι ιχ υ ές
ι ρού ι φορ ι ά άογ
ο ί ος ης ύγ ρου ης ι
οι
ζώ ς φ
ί ς ί ι προ
έ ςή
όχι. χύ ι γι ό ς ις θέ ις που υπάρχ ι
ζώ η.
Μπορ ί πο έ ως
υπάρξ ι ύγ ρου η
ά η οποί θ
ργοποιηθ ί ό ο ο
έ ς (ή
έ ς) ρό
ος. Οι ιχ υ ές
υπο ογίζου η ύ
η ης ύγ ρου ης
που π ργ ί ο όχη
ιη
ί ρ η
προ ρ όζ
ι ά ογ , ώ
η
οίξ ι
έ ς ρό
ος ή
οίξ ι
έ ς ή π ρι ό ροι ρό
οι ά ογ
η π ρίπ ω η.
Δ
Οι ζώ ς φ
ί ς ι οι ρό
οι ιουργού υ π ηρω
ι ά. ά η ζώ η
φ
ί ς
χρη ι οποι ί ι ω ά ή
χρη ι οποι ί ι θό ου,
έχ
ι
ιωθ ί ο θ ός προ
ί ς ου ρό ου
π ρίπ ω η ύγ ρου ης.
Γι
χι οποιηθ ί ο
χό ο
ρ υ
ι ού πό φού ω
ου ρό ου, οι πι ά ς πρέπ ι
άθο ι
όρθι θέ η
πό ι ους ο άπ ο
ι ου πι έ οι η π ά η ου θί
ος.
Δ
Volvo υ ι ά
π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης Volvo γι
πι
υή. υχό π η
ής ργ ί
ο
ύ η
ρό
ω πορ ί
προ
έ ι
ά η ι
ο ηγή ι
ο ρό ρ υ ι ό.
μ
ος υ ός ρί
ι ο
ρι ό
ή
ου ι ο ιού. Σ υ ό ο η ίο ου
ι ο ιού υπάρχ ι η έ
ιξη AIRBAG.
Ο
1
70
ο υ ο ί η ο ι θέ ι
ρό
ο γο ά ω
ό ο
ορι
έ ς γορές.
ρό
1
Ο ρό
ος ί ι
ιπ ω έ ος ο ά ω
έρος ου
π ό η π υρά ου ο ηγού.
Σ ο ά υ
υ ής ης θή ης υπάρχ ι η
έ
ιξη AIRBAG.
Δ
Μη οποθ ί ή ο ά
ι ί
ο πά ω έρος ή προ ά πό ο π ί ιο
που ί ι ποθη υ έ ος ο ρό
ος
γο ά ω .
Ο ρό
ος ρί
ι ιπ ω έ ος
ι
θή η πά ω πό ο ου πά ι ου υ ο ηγού.
Σ ο ά υ
υ ής ης θή ης υπάρχ ι η
έ
ιξη AIRBAG.
Δ
Μη οποθ
πά ω ο
ι ο ρό
ί
ι ί
προ ά ή
π ό ο η ίο που ρί
ος υ ο ηγού.
ΣΦΆΛ
προ ι οποιη ι ή
υ ο ηγού ρί
ζ
ι π ρ πά ω.
ι έ γι
ι ο η
Δ
ο υ ο ί η ο
ι θέ ι ι όπ η γι
η
ργοποίη η/ π ργοποίη η ου
ρό
ου υ ο ηγού, ο ρό
ος ί ι
πά ο
ργοποιη έ ος.
Δ
ι έ
ο
Μη πι ρέπ
πο έ
ιή
άθ
ι προ
ου υ ο ηγού.
ιά ιο ου υ ο ηγού.
π
ο
ρό
ο
ίο που π ι ο ί-
έ
έ ά πό ο άθι
/ π
π
*
Μπορ
π
ργοποι
ο
ρόο υ ο ηγού
ο υ ο η ο ι θ ι
ι όπ η, Passenger Airbag Cut Off Switch
(PACOS).
Δ
π
Ο ι όπ ης γι ο
ρό
ο ου υ ο ηγού
ρί
ι η ά ρη ου
π ό η π υρά
ου υ ο ηγού ι ί ι προ ά ι ος ό
ί ι οι ή η πόρ
ου υ ο ηγού.
ιωθ ί ό ι ο ι
πιθυ η ή θέ η.
όπ ης ρί
ι
η
Πο έ η χρη ι οποι ί π ι ι ό άθι
φορά προς
πί ω η θέ η ου υ ο ηγού,
ο ρό
ος ί ι
ργοποιη έος.
Οι πι ά ς που άθο ι ρ
έ
πρός (π ι ιά ι ή ι ς)
πο έ
άθο ι ο άθι
ου
γού
ο ρό
ος υ ο ηγού ί
ργοποιη έ ος.
έ
ι έ
η ο ό
ί ι ορ ή ό
οι ή.
ης πόρ
η πόρ
οι προς
πρέπ ι
υ ο ηι π -
Π ρά ιψη ήρη ης ης π ρ πά ω ο ηγί ς πορ ί
θέ ι
ί υ ο η ζωή ου
ό ου ή
προ
έ ι ο ρό προ ωπι ό ρ υ
ι ό.
ς υ ο ηγού.
ιου υ ο ηγού ί ι
•
•
π
ρό
οι ( . 69)
ργοποίη η/ π ργοποίη η ου
ου υ ο ηγού* ( . 71)
ON - ο ρό
ος ί ι
ργοποιη έ ος
ι ό οι οι πι ά ς που άθο ι ρ έ οι προς
πρός (π ι ιά ι ή ι ς)
ρό-
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
71
ΣΦΆΛ
||
πορού
θί ου
άθι
ου υ ο ηγού.
OFF - Ο
έ ος ι
πορ ί
π ι ι ό
προς
πί
φά
ι
ο
π
2.
πι
ιώ
ου πί O
ο ή υ π ώ
ξιά χ ιρι ήρι
ς ο
ο ι ό ι.
ρό
ος ί ι π ργοποιηο άθι
ου υ ο ηγού
θί ι
φά ι έ π ι ί
άθι
φ
ί ς
φορά
ω.
Δ
ο υ ο ί η ο
ι θέ ι ι όπ η γι
η
ργοποίη η/ π ργοποίη η ου
ρό
ου υ ο ηγού, ο ρό
ος ί ι
πά ο
ργοποιη έ ος.
ρ ήξ
ο ι όπ η προς
έξω ι
γυρί
ο πό η θέ η OFF (B) η θέ η
ON (A).
> Σ η οθό η ου ο ηγού φ ίζ
ι ο
ή υ
.
.
.
π
.
Ω
ο ρό
ος υ ο ηγού έχ ι
ργοποιηθ ί/ π ργοποιηθ ί ι ο ι όπ ης
άφ ξης ου υ ο ι ή ου ρί
ι η
θέ η I ή ι ρό ρη, η οθό η ου ο ηγού φ ίζ
ιέ
ή υ
ι ά ιη
π ρ ά ω
ι ι ή υχ ί
η ο ό
οροφής π ρίπου 6 υ ρό π
πό η
ιγ ή που ο η
ρι ό ύ η
ου
υ ο ι ή ου θ ί η θέ η II ου ι όπ η
άφ ξης.
72
>
ή υ
ι έ ου ι ι προ ι οποιη ι ή υχ ί
η ο ό οροφής
υπο ι ύου ό ι ο ρό
ος υ ο ηγού ί ι
ργοποιη έ ος.
ΣΦΆΛ
Δ
π
π
2.
Πο έ η χρη ι οποι ί π ι ι ό άθι
φορά προς
πί ω η θέ η ου υ ο ηγού, ό
ο ρό
ος ί ι
ργοποιη έος.
πι
ιώ
ου πί O
ο ή υ π ώ
ξιά χ ιρι ήρι
ς ο
ο ι ό ι.
Ο ρό
ος ου υ ο ηγού πρέπ ι
ί ι πά ο
ργοποιη έ ος ό
ο
άθι
ου υ ο ηγού άθο ι πι ά ς
ρ
έ οι προς
πρός (π ι ιά ι
ή ι ς).
Π ρά ιψη ήρη ης ης π ρ πά ω ο ηγί ς πορ ί
θέ ι
ί υ ο η ζωή ου
ό ου ή
προ
έ ι ο ρό προ ωπι ό ρ υ
ι ό.
ρ ήξ
ο ι όπ η προς
έξω ι
γυρί
ο πό η θέ η ON (A) η θέ η
OFF (B).
> Σ η οθό η ου ο ηγού φ ίζ
ι ο
ή υ
.
. π .
π
.
Ω
ο ρό
ος υ ο ηγού έχ ι
ργοποιηθ ί/ π ργοποιηθ ί ι ο ι όπ ης
άφ ξης ου υ ο ι ή ου ρί
ι η
θέ η I ή ι ρό ρη, η οθό η ου ο ηγού φ ίζ
ιέ
ή υ
ι ά ιη
π ρ ά ω
ι ι ή υχ ί
η ο ό
οροφής π ρίπου 6 υ ρό π
πό η
ιγ ή που ο η
ρι ό ύ η
ου
υ ο ι ή ου θ ί η θέ η II ου ι όπ η
άφ ξης.
>
ή υ
ι έ ου ι ι προ ι οποιη ι ή υχ ί
η ο ό οροφής
υπο ι ύου ό ι ο ρό
ος υ ο ηγού ί ι π ργοποιη έ ος.
Δ
Οι πι ά ς που άθο ι ρ
έ οι προς
πρός (π ι ιά ι ή ι ς)
πρέπ ι
πο έ
άθο ι ο άθι
ου υ ο ηγού ό
ο ρό
ος ί ι π ργοποιηέ ος.
Π ρά ιψη ήρη ης ης π ρ πά ω ο ηγί ς πορ ί
θέ ι
ί υ ο η ζωή ου
ό ου ή
προ
έ ι ο ρό προ ωπι ό ρ υ
ι ό.
}}
73
ΣΦΆΛ
||
ο ρό
ος υ ο ηγού π ργοποιηθ ί, θ π ργοποιηθ ί πί ης ο η
ριός προ
ήρ ς ης ζώ ης φ
ί ς
η π υρά ου υ ο ηγού.
•
•
•
Οι π υρι ο
ρό
οι γι ο άθι
ου
ο ηγού ι ου υ ο ηγού προ
ύου ο
θώρ
ι
ι χ
ω πι ι ό ω
π ρ π ω η ύγ ρου ης.
π
ρό
Προ
Π ι ι ά
ος ο ηγού
ήρ ς ζώ ης
θί
ι υ ο ηγού ( . 69)
φ
ί ς ( . 64)
φου
ρί
ώ ι ό ο ο π υρι ός ρό
ος που
ι η π υρά ης ύγ ρου ης.
Δ
Volvo υ ι ά
π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης Volvo γι
πι
υή. π η
ής ργ ί
ο
ύ η π υρι ώ
ρό
ω πορ ί
προ
έ ι ά η ι
ο ηγή ι
ο ρό ρ υ
ι ό.
( . 78)
Δ
Μη οποθ ί
ι ί
ή ξ ουάρ
ά
η ξω ρι ή π υρά ω
θιά ω
ι ο π ί ιο ης πόρ ς, γι ί
ο χώρο υ ό φου ώ ι ο π υρι ός
ρό
ος.
Οι π υρι οί ρό
οι ί ι οποθ η
η ξω ρι ή π υρά ου
ού
π ά ης ω προ ι ώ
θι ά ω
ά ου
η προ
ί ου ο ηγού
υ ο ηγού.
έ οι
ης
ι υ ι ου
η ύγ ρου η ί ι ρ ά φο ρή,
ργοποιού ι οι ι θη ήρ ς ι φου ώου οι π υρι οί ρό
οι. Ο ρό
ος
φου ώ ι ι
ά ι ο χώρο άο πι ά η ι ο π ί ιο ης πόρ ς,
ριάζο ς έ ι ις πιπ ώ ις ης
ύγ ρου ης. O ρό
ος ξ φου ώ ι ό
υ πι
ί όγω ης ύγ ρου ης.
ο ι ά,
Volvo υ ι ά
χρη ι οποι ί
ό ο
ύ
θι ά ω που ί ι γ ριέ
πό η Volvo. χρή η ά ω
υ ά ω πορ ί
π ρ πο ί ι η ι ουργί ω π υρι ώ
ρό
ω .
Δ
Ό
74
Οι π υρι οί ρό
υ π ηρω
ι ά
Χρη ι οποι ί πά
μ
οι ι ουργού
ις ζώ ς φ
η ζώ η φ
ί ς.
ί ς.
π
προ
ί που π ρέχ ι ο υ ο ί η ο
π ι ιά που άθο ι
π ι ι ό άθι
ή
ΣΦΆΛ
οηθη ι ό π ι ι ό άθι
ο π υρι ό ρό
ο.
•
•
π
ρό
Π ι ι ά
οι ( . 69)
θί
( . 78)
ιώ
π
ι πό
Οι ρό
οι ύπου ουρ
ς, Inflatable
Curtain (IC), προ
ύου ο φά ι ου
ο ηγού ι ου υ ο ηγού πό πρό ρου η
ο ω ρι ό ου υ ο ι
ου
π ρπ ω η ύγ ρου ης.
Δ
Πο έ η ρ ά
ριά
ι ί
ις
χ ιρο
ές ης οροφής.
άγ ι ρ ί ι
χ ι
έ
ό ο γι
φρά π ωφόρι
ι
ά ι (όχι γι υ π γή
ι ί
όπως ο πρέ ς).
Μη ι ώ
ι η
ρ ώ
ι ίη πέ υ η οροφής, ις ο ό ς
ω θυρώ ή
π υρι ά π ί ι ου
υ ο ι ή ου. Μπορ ί έ ι
π ριορι
ίη
φά ι που ς π ρέχου
ιάφορ
υ ή
προ
ί ς. Volvo υ ι ά
χρη ι οποι ί
ό ο γ ή ι ξ ουάρ
Volvo γ ρι έ γι οποθέ η η
υ ά
η ί .
Δ
Οι ρό
οι ύπου ουρ ί ς ί ι οποθ ηέ οι
ά ή ος ι ω ύο π υρώ ης
πέ υ ης οροφής ι υ ά ου
η προί ου ο ηγού ι ου υ ο ηγού ι ω
πι
ώ ου υ ο ι ή ου που άθο ι
ρι ά θί
.Σ
χ ι ά π ί ι υπάρχ ιηέ
ιξη IC AIRBAG.
Ό
η ύγ ρου η ί ι ρ ά φο ρή,
ργοποιού ι οι ι θη ήρ ς ι φου ώου οι ρό
οι ύπου ουρ ί ς.
φή
ό 10 cm ά
ο φορ ίο
ι
π ράθυρ
ο φορ ίο ο υ ο ίη ο υπ ρ ί ι ο πά ω ά ρο ω π ρ θύρω . Δι φορ ι ά, η προ
ί που
π ρέχ
ι πό ους ρό
ους ύπου
ουρ ί ς η πέ υ η οροφής πορ ί
ιωθ ί η
ι ά.
Δ
Ο
υ
ζω
ζώ
ρό
ος οροφής ι ουργ ί ως
π ηρω
ι ό ύ η προ
ί ς ω
ώ
φ
ί ς. Χρη ι οποι ί πά
η
η φ
ί ς.
}}
75
ΣΦΆΛ
||
•
π
ρό
οι ( . 69)
Safety mode
Δ
Η
ι ουργ Safety mode
ι ι
άη φ
ς που
ργοποι
ιό
όγω ης ύγ ρου ης
χ
ι
χ ι
υπο
ζη ιά άποιο η
ι ό ύ η
ου
υ ο ι
ου, όπως οι ω
ς υ ου, οι
ι θη ρ ς οποιου πο
υ
ος
φά ι ς
ο ύ η π η ης.
ο υ ο ί η ο έχ ι π
η οθό η ου ο ηγού φ
Safety mode
.
η προ ι οποιη ι ή υχ ί
ό ι άποι ς πό ις ι ουργί
ου έχου υπο θ ι
ί.
ο υ ο ί η ο θ ί
ί ς, πορ ί
π
ρυθ
ύ η
ι η υ έχ ι
ουργί
ι
ι ή
πό η πι ί υ η θέ η.
Μη
πιχ ιρή
πο έ
πι
υά
ίς οι ί ιοι ο υ ο ί η ο ή
πο
ή
η ι ουργί ω η
ρο ι ώ
ου υ η ά ω
ά πό
ά
η
φ
ί ς. ά ι έ οιο πορ ί
ο ηγή ι
ρ υ
ι όή
προ
έ ι ά η
ο υ ο ί η ο. Volvo υ ι ά
π υθυ θ ί
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο
ης Volvo γι ο έ γχο ι η πο
άη ου υ ο ι ή ου
ο ι ή
άη ι ουργί ς
φ ι
ί ο Safety
.
.
mode
ί
ίζ
ύγ ρου η,
ι ο ί ο
ζί
. υ ό η ί ι
ς ου υ ο ι ή-
Δ
ά
η φ ί
ο
θέ
ιο υ ο ί η ο
ά ο υ ο ί η ο ρί
ι
ά
η
φ
ί ς,
πρέπ ι
ρυ ου ηθ ί.
Πρέπ ι
φ ρθ ί πό ο υγ ριέ ο η ίο. Volvo υ ι ά
φ ρθ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης
Volvo.
•
•
76
π
φά
ι ( . 60)
ί η η/
ί η η ου υ ο ι ή ου
ά η ι ουργί
φά ι ς ( . 77)
ΣΦΆΛ
/μ
μ
ο υ ο η ο θ
ι ουργ
φάι ς, πορ
προ π θ
ο
θ
ι ουργ
ι η υ χ ι
ο
ι
πό η πι
υ η θ η.
μ
1. Πρώ ,
ιωθ ί ό ι
υπάρχ ι ι ρροή υ ίµου πό ο υ ο ί η ο. πί ης,
πρέπ ι
υπάρχ ι η π ρ ι ρή ο ή
υ ί ου.
ό φ ί ο ι
ι ουργού
ο ι ά
ι έχ
ιωθ ί ό ι
υπάρχ ι ι ρροή υ ίµου, µπορ ί
ο ιµά
ά
προ ά ο υ ο ί η ο.
Δ
Σ
ί π ρίπ ω η η πιχ ιρή
θέ
ο υ ο ί η ο
ι ουργί , ά
υπάρχ ι η π ρ ι ρή ο ή υ ί ου ι
η οθό η ου ο ηγού φ ίζ
ι ο
.
ή υ Safety mode
. γ ί
έ ως πό ο υ ο ίη ο.
2. Γυρί
ο π ρι
η θέ η STOP
ροφι ό ι όπ η Start
ι φή
ο .
3. Σ η υ έχ ι ,
υ ο ί η ο
> οη
ρο
ου πρ γ
ά ω
ι
π
φέρ ι
ο ιµά
θέ
ο
ι ουργί .
ι ό ύ η
ου υ ο ι ήοποι ί έ γχο ω υ ηη υ έχ ι πιχ ιρ ί
η υ ήθη
ά
η.
Safety mode
.
ξ ο ουθ ί
φ ίζ
ι η οθό η,
πρέπ ι
ο ηγή
ή
ρυ ου ή
ο υ ο ίη ο,
ά
έ
ο ι ή οήθ ι .
όµη ι η π ρίπ ω η που ο υ ο ίη ο
φ ί
ι
έχ ι πρό ηµ ,
έχ
ι άποι
ά η που
ί ι µφ ής
ή ι ύ ο ο έ γχο ου
υ ο ι ή ου φού ο θέ
ι ουργί .
2. Μη µ
ι ί
ο υ ο ί η οµ
πό ό ο ί ι π ρ ί η ο.
ρύ ρ
Δ
ά ο υ ο ί η ο ρί
ι
ά
η
φ
ί ς,
πρέπ ι
ρυ ου ηθ ί.
Πρέπ ι
φ ρθ ί πό ο υγ ριέ ο η ίο. Volvo υ ι ά
φ ρθ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης
Volvo.
ο ή υ
•
π
Safety mode ( . 76)
μ
1.
η οθό η ου ο ηγού φ ι
ί ο
ή υ Normal mode The car is now in
normal mode
ά πό προ πάθ ι
ίη ης, πορ ί
ι ή
προ ι ά ο υ ο ί η ο
ρί
ι
πι ί υ ο η ίο.
77
ΣΦΆΛ
π
χρή η ου ξοπ ι ού φ
ης Volvo π ρέχ ι ις έ ι
φ ούς
ί η ης ου π
υ ο ί η ο. πιπ έο , ο ξοπ
ί ς π ι ιώ φ ρ όζ ι ω
ύχρη ος.
ς
ι
ι
ά
ί ςπ
υ θή
ιού
ός
ι ί
Volvo υ ι ά
π ι ιά
ξι ύου
π ι ι ό άθι
φορά προς
πί ω έχρι
ό ο ο υ ό
γ ύ ρη η ι ί , ου άχιο έχρι 3-4 ώ , ι η υ έχ ι
οηθη ι ό π ι ι ό άθι
/π ι ι ό άθι
φορά προς
πρός έχρι
φ ά ου
ύψος 140 cm.
78
Οι ο ι ές ι άξ ις γι ο ύπο π ι ι ού
θί
ος που πρέπ ι
χρη ι οποι ί ι
γι π ι ιά ι φορ ι ής η ι ί ς ι ύψους
ι φέρου πό χώρ
χώρ . έγξ
ι
προ έπ ι η ο οθ ί .
ι ιώ
ς
ο
φ ι
π ι ιά,
ξ ρ ή ως η ι ί ς ι ύψους,
πρέπ ι
άθο ι ο υ ο ί η ο ω ά
φ ι έ . Μη φή
πο έ
π ι ιά
άθο ι η γ
ιά ω πι
ώ .
μ
Ω
Η Volvo ι θ ι ξοπ ι ό φ
ς π ιιώ (π ι ι ά θ
, οηθη ι ά π ι ι ά
θ
ι υ
πρό
ης) που
χ ι χ ι
ι ι ά γι ο υγ
ρι
ο
υ ο η ο.
Ω
ά έχ
πορί ς
ά η οποθέ η η
ξοπ ι ού φ
ί ς γι π ι ιά, πι οιω ή
ο
υ
ή γι
φέρ ς ο ηγί ς.
•
•
•
π
φά
Π ι ι ά
ι ( . 60)
θί
( . 78)
ω
ω έ ο οηθη ι ό π ι ι ό άθι* ( . 91)
Η θ η ου π ι ιού ο υ ο η ο ι ο
π ι ού
ος ξοπ ι ός γι η
φά ιά
ου θορ ζο
ι πό ο άρος ι ο ύψος
ου π ι ιού.
π ι ιά πρέπ ι
άθο ι ά
ι
φά ι .
ιωθ ί ό ι ο π ι ι ό άθι
χρη ι οποι ί ι ω ά.
ρέξ
π ι ι ού
η η.
θί
ις ο ηγί ς γ
ά
ης ου
ος γι η ω ή οποθέ-
Ω
Ό
χρη ι οποι ί
ξοπ ι ό
γι π ι ιά, ί ι η
ι ό
ι
ο ηγί ς οποθέ η ης που υ ο
ά ο προ ό .
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
φ
ί ς
ά
ις
ύου ο
ός/ ξ
ουάρ.
ΣΦΆΛ
π
μ
Ω
Δ
Οι
ο ι οί που φορού η θέ η ω
π ι ιώ
ο υ ο ί η ο ι φέρου πό
χώρ
χώρ . έγξ
ι προ έπ ι η
ο οθ ί .
Δ
Μη πι ρέπ
πο έ
ιή
άθ
ι προ
ου υ ο ηγού.
π ι ι ά
ρό
ος
θί
ί
φορά προς
πί ω
ι υ
ά
ξύ ους.
ιο
οποθ ί πά ο
π ι ι ά θί
φορά προς
πί ω ο πί ω άθι
ο
ρό
ος ου υ ο ηγού ί ι
ργοποιηέ ος.
η θέ η ου υ ο ηγού άθ
ι
άποιο π ι ί, πορ ί
ρ υ
ι
ί ο ρά
ά ο ρό
ος οίξ ι.
ο ρό
ος ου υ ο ηγού ί ι π ργοποιη έ ος, ό
ο π ι ι ό άθι
φορά
προς
πί ω πορ ί
οποθ ηθ ί ο άθιου υ ο ηγού.
έ
έ ά πό ο άθι
Πο έ η χρη ι οποι ί π ι ι ό άθι
φορά προς
πί ω η θέ η ου υ ο ηγού,
ο ρό
ος ί ι
ργοποιη έος.
Οι πι ά ς που άθο ι ρ
έ
πρός (π ι ιά ι ή ι ς)
πο έ
άθο ι ο άθι
ου
γού
ο ρό
ος υ ο ηγού ί
ργοποιη έ ος.
οι προς
πρέπ ι
υ ο ηι π -
οηθη ι ά π ι ι ά θί
/π ι ι ά θίι όήά ο ύ η
ήριξης που πορ ί
ου πά ο ου πί
οίγ
ος ης ζώ ης φ
ί ς
πρέπ ι
χρη ι οποιού ι, θώς πορ ί
προ
έ ου
ού ιο ά οιγ
ης ζώ ης
φ
ί ς.
Μη
ρ ώ
ους ιµά ς
ρέω ης
γι ο π ι ι ό άθι
η οριζό ι
ρά ο ρύθ ι ης ου θί
ος ή
ήρι , ις ο ούς ι ις ρά ους που
ρί ο ι ά ω πό ο άθι
.
ιχ ηρά ά ρ πορ ί
προ
έ ου
ζη ιά ους ιµά ς.
Φρο ίζ
ώ
ο πά ω ή
ου π ιι ού θί
ος
η
ου πά ο π ρπρίζ.
Π ρά ιψη ήρη ης ης π ρ πά ω ο ηγί ς πορ ί
θέ ι
ί υ ο η ζωή ου
ό ου ή
προ
έ ι ο ρό προ ωπι ό ρ υ
ι ό.
π
π
μ
π ρ ά ω ί ι η
ι ές π ρά ροι
που πρέπ ι
ά
υπόψη ς ό
οποθ ί έ π ι ι ό άθι
ο υ ο ί η ο.
}}
79
ΣΦΆΛ
||
•
•
•
•
•
•
•
2
3
80
π
μπ
μ
Ό
οποθ ί π ι ι ό άθι
φορά προς
πί ω,
ιωθ ί ό ι ο
ρό
ος υ ο ηγού ί ι π ργοποιη έ ος.
Ό
οποθ ί π ι ι ό άθι
φορά προς
πρός,
ιωθ ί ό ι ο
ρό
ος υ ο ηγού ί ι
ργοποιηέ ος.
Χρη
που
γ
χρή
ο π ι ι ό άθι
ι θέ ι ά ω ι άς, η Volvo υ ι ά
χρη ι οποιού ι
ά ω η ί
ρέω ης2.
Μπορ ί
χρη ι οποιή
ο ο ηγό
ISOFIX γι
ι υ ο υ θ ί
ά η
οποθέ η η ου π ι ι ού θί
ος.
π
μ
ι οποι ί
ό ο π ι ι ά θί
υ ι ώ ι πό η Volvo, που ί ι
ρι έ γι γ ι ή ή γι η ι-γ ι ή
η, ι ό
ο υ ο ί η ο υ π ρι-
γ ά
ω ξ ουάρ ι φέρ ι
Δι φέρ ι ά ογ
η γορά.
ά ογ
η
γορά.
ι η ί
ιο
•
Σ ο
ίο άθι
ηθ ί π ι ι ό άθι
•
ρι ά θί
ρέω ης ISOFIX
γι i-Size3.
•
ι οποι ί
ό ο π ι ι ά θί
υ ι ώ ι πό η Volvo, που ί ι
ρι έ γι γ ι ή ή γι η ι-γ ι ή
η, ι ό
ο υ ο ί η ο υ π ριά
ι η ί
οχη ά ω που έχ ι
ρ ί ιο
υ
ής.
π ι ι ά θί
ISOFIX πορού
οποθ ηθού ό ο ό
ο υ ο ί η ο
ι θέ ι ο ξ ουάρ ο ό ς ISOFIX2.
π
Χρη
που
γ
χρή
ά
ρ ί
•
οχη ά ω που έχ ι
υ
ής.
πρέπ ι
πό ι
οποθ ήριξης.
ι θέ ου ύ η
ι ί ι γ ρι έ
ρι ά θί
ι θέ ου πά ω
η ί
ρέω ης. Volvo υ ι ά
ρ ά
ους πά ω ι ά ς ου π ι ι ού
θί
ος έ
πό ο ά οιγ
ο προέφ ο πρι ους
ώ
ο η ίο
ρέω ης.
υ ό
ί ι φι ό, οουθή
ις υ ά ις ου
υ ή ου π ι ι ού θί
ος.
ι έ
ο
ιά ιο ου υ ο ηγού.
ο π ι ι ό άθι
ι θέ ι ά ω ι άς, πο έ η ρυθ ίζ
η θέ η ου θίος που ρί
ι προ ά πό ο
π ι ι ό άθι
φό ου οποθ ή
ους ι ά ς
ά ω η ί
ρέω ης.
Ν θυ ά
πά ο
φ ιρ ί
ους
ά ωι ά ςό
ο π ι ι ό άθι
ί ι οποθ η έ ο.
έ
ι έ
η ο ό
ί ι ορ ή ό
οι ή.
ης πόρ
η πόρ
ς υ ο ηγού.
ιου υ ο ηγού ί ι
ΣΦΆΛ
προ ι οποιη ι ή
υ ο ηγού ρί
ζ
ι π ρ πά ω.
•
•
•
•
•
ι έ γι
ι ο η
ο
ρό
ο
ίο που π ι ο ί-
ί γι
Ά ω η ί
( . 81)
ά ω η ί
( . 82)
Ση
ί
ο π ι ί ( . 78)
ρέω ης γι π ι ι ά
θί-
ρέω ης γι π ι ι ά
θί-
ρέω ης i-Size/ISOFIX ( . 85)
ργοποίη η/ π ργοποίη η ου
ου υ ο ηγού* ( . 71)
μ
μ
π
ο υ ο η ο ι θ
ης γι π ι ι ά θ
θ
.
π
Προ
Ά
ρό-
ιά ω η
ά ω η ί
ρέω ης ου ι
ζο ι γι χρή η
π ι ι ά θί
φορά προς
πρός.
π ω
Δ
Πρέπ ι πά ο
π ρ ά
ους πά ω ι άς ου π ι ι ού θί
ος έ
πό ο
ά οιγ
ο έ χος ου προ έφ ου
πρι ους
ώ
ο η ίο
ρέωης.
υ ό
ί ι φι ό, ο ουθήις υ ά ις ου
υ
ή ου
π ι ι ού θί
ος.
ρ ωρι ά
ι ά προορί-
ο ουθ ί πά ο
ις ο ηγί ς οποθέ η ης
ου
υ
ήό
οποθ ί έ π ιι ό άθι
ά ω η ί
ρέω ης.
Ω
ιπ ώ
προ έφ
γι
ι υο υ θ ί
ά η οποθέ η η υ ού
ου ύπου π ι ι ού θί
ος
υ οί η
ιπ ού
προ έφ
ρι ά θί
.
μ
θέ η ω η
ύ ο
η
ίω
ρέω ης πι η ί
ι
ζέρ πί ω πό ο πί ω άθι
η ί
ρέω ης ρί ο ι η
ζέρ πί ω πό
πί ω ρι ά θί
π
•
•
Π ι ι ά
•
•
Ση
θί
ά ω η ί
( . 82)
ί
( . 78)
ρέω ης γι π ι ι ά
θί-
ρέω ης i-Size/ISOFIX ( . 85)
Πί
ς θέ ω ω π ι ι ώ
θι ά ω
χρή η ω ζω ώ
φ
ί ς ου υ οι ή ου ( . 83)
.
.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
81
ΣΦΆΛ
μ
π
ργοποίη ης/ π
ου υ ο ηγού*.
μ
ο υ ο η ο ι θ ι ά ω η
ης γι π ι ι ά θ
ο προ
άθι
* ι ο π ω άθι
.
ά ω η
γι χρή η
ι ά θί
ί
υ
ργοποίη ης ου
ρό
-
ρ ωι ό
ρέω ης έχου χ ι
υ
ό
υγ ρι έ
φορά προς
πί ω.
ί
π ι-
ο ουθ ί πά ο
ις ο ηγί ς οποθέ η ης
ου
υ
ήό
οποθ ί έ π ιι ό άθι
ά ω η ί
ρέω ης.
μ
Θέ
ις η
ίω
ρέω ης
ο πί ω άθι
.
η ί
ρέω ης ο πί ω άθι
ρίο ι ο πί ω έρος ω ο ηγώ ου
προ ι ού θί
ος ο άπ ο.
•
•
Θέ
ις η
ίω
ρέω ης
ο προ
ι ό άθι
.
η ί
ρέω ης ο προ ι ό άθι
ρί ο ι
π άγι ου χώρου πο ιώ ου
θί
ος υ ο ηγού.
η ί
υπάρχου
82
•
•
•
π
Π ι ι ά
θί
Ά ω η ί
( . 81)
Ση
ί
( . 78)
ρέω ης γι π ι ι ά
θί-
ρέω ης i-Size/ISOFIX ( . 85)
Πί
ς θέ ω ω π ι ι ώ
θι ά ω
χρή η ω ζω ώ
φ
ί ς ου υ οι ή ου ( . 83)
ργοποίη η/ π ργοποίη η ου
ου υ ο ηγού* ( . 71)
ρό-
ρέω ης ο προ ι ό άθι
ό ο
ο όχη
ι θέ ι ι όπ η
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΣΦΆΛ
μ
Σ ο π
π ι ι ά
θ
Βάρος
Ο ά
0
0+
max 13 kg
Ο ά
1
9-18 kg
Ο ά
π ρ
θ
Μπρο
ποιη
θ
max 10 kg
Ο ά
π
μ
2
15-25 kg
ι υ
ιριάζου
ι
ο
θ
ις
ιώ .
ά
ι γι ποι
ω
ι
ιάπ
η π ι-
Ω
Δι
θί
άθι
ις ποι
ποι ς
άθι
(
π
ργορ
ο,
οπ ι ι ά
φορά προς
π ω)
Μπρο
ο
ι
ρ
άθι
(
ργοποιηο,
οπ ι ι ά θφορά προς
πρ ς)
Α ρι
άζ
πά ο
η
ό η "Π ι ι ά
" πρι οποθ ή
έ π ι ι ό
ο υ ο ί η ο.
π ω άθι
Μ
ο π ω άθι
UA, B
X
UB
UB
UA, B
X
UB
UB
LC
UFA, D
U, LC
U
LC
UFA
UE, F, B*, G, LC
UE
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
83
ΣΦΆΛ
||
Βάρος
Μπρο
ποιη
θ
Ο ά
ι
ο
άθι
(
π
ργορ
ο,
οπ ι ι ά
φορά προς
π ω)
3
ά
UF:
ά
L:
ά
π ριορι
B:
ω
η ο γι π ι ι ά
F
G
H
Ρυθ ί
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
οηθη ι
Volvo
Volvo
Volvo
θί
η ο γι π ι ι ά
γ
θί
ω έ ο π ι ι ό άθι
ί
ι
ά
ρι έ
γι
θί
πρός, γ
. υ ά
υ ή η ο ά
η ο γι π ι ιά
Α ρι
π ω άθι
Μ
ο π ω άθι
UF, H, B*, G
UH
γι γ ι ή χρή η.
φορά προς
θί
ρι έ
γι γ ι ή χρή η.
πορ ί
ί
ι
θί
ου υγ
ρι έ ου οχή
ος, ή
θί
άρους.
υ ή η
ηγορί
άρους.
η π ά η ου θί
ος
πιο όρθι θέ η.
υ ι ά: ρ φι ό άθι
Volvo (έγ ρι η ύπου E1 04301146).
υ ι ά:
ι ρ φό ο άθι
Volvo οποθ η έ ο
φορά προς
πί ω (έγ ρι η ύπου E5 04192) - άθι
Volvo
φορά προς
πί ω (έγ ρι η ύπου E5 04212).
υ ι ά π ι ι ό άθι
φορά προς
πί ω γι π ι ιά
υ ή η
ηγορί άρους.
υ ι ά:
ι ρ φό ο άθι
Volvo οποθ η έ ο
φορά προς
πρός (έγ ρι η ύπου E5 04191) - οηθη ι ό π ι ι ό άθι
ι χωρίς π ά η (έγ ρι η ύπου E5 04216) ό π ι ι ό άθι
Volvo
π ά η (έγ ρι η ύπου E1 04301169) - οηθη ι ό π ι ι ό άθι
Volvo (έγ ρι η ύπου E1 04301312).
υ ι ά: Römer KidFix XP (έγ ρι η ύπου E1 04301312).
υ ι ά:
ω
ω έ ο οηθη ι ό π ι ι ό άθι
.
υ ι ά: οηθη ι ό π ι ι ό άθι
ι χωρίς π ά η (έγ ρι η ύπου E5 04216) - οηθη ι ό π ι ι ό άθι
Volvo
π ά η (έγ ρι η ύπου E1 04301169).
Δ
Πο έ η χρη ι οποι ί π ι ι ό άθι
φορά προς
πί ω η θέ η ου υ ο ηγού,
ο ρό
ος υ ο ηγού ί ι
ργοποιη έ ος.
84
άθι
(
ργοποιηο,
οπ ι ι ά θφορά προς
πρ ς)
UFA
η ο γι υγ ρι έ π ι ι ά
έ ης ή η ι-γ ι ής χρή ης.
X: ο άθι
A
B
C
D
E
ι
ρ
X
22-36 kg
U:
Μπρο
ο
•
•
π
Π ι ι ά
θί
Ά ω η ί
( . 81)
( . 78)
ρέω ης γι π ι ι ά
θί-
•
Πί
ς θέ ω
ISOFIX ( . 86)
ω π ι ι ώ
θι
ά ω
•
Πί
ς θέ ω
i-Size ( . 90)
ω π ι ι ώ
θι
ά ω
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΣΦΆΛ
μ
i-Size/ISOFIX
ο υ ο η ο ι θ ι η
Size/ISOFIX4 γι π ι ι ά θ
άθι
.
ρ ω ης iοπ ω
ο i-Size/ISOFIX ί ι έ
ύ η
ρέω ης
γι π ι ι ά θί
υ ο ι ή ου που
ίζ
ι
έ
ι θ ές πρό υπο.
ο ουθ ί πά ο
ις ο ηγί ς οποθέ η ης
ου
υ
ήό
οποθ ί έ π ιι ό άθι
η ί
ρέω ης i-Size/
ISOFIX.
μ
Οι θέ
πό
θί
4
ο ό
ις ω η ίω
ύ ο 4 η
ος.
ι
ύ
η ί
ρέω ης γι i-Size/ISOFIX ρίο ι πί ω πό
ύ
ο ά ω ή
ης π ά ης ω πί ω ρι ώ
θι ά ω .
ρ ήξ
πο ή
ης.
•
•
προς
πρό
πά ω
η
η
ύ
ί
γι
ρέω-
π
Π ι ι ά
θί
Ά ω η ί
( . 81)
( . 78)
ρέω ης γι π ι ι ά
θί-
•
ά ω η ί
( . 82)
•
Πί
ς θέ ω
i-Size ( . 90)
ω π ι ι ώ
θι
ά ω
•
Πί
ς θέ ω
ISOFIX ( . 86)
ω π ι ι ώ
θι
ά ω
ρέω ης γι π ι ι ά
θί-
ρέω ης πι η ί ο ι
π
ρί ης π ά ης ου
ο
άζου
ά ογ
η
γορά.
85
ΣΦΆΛ
μ
ISOFIX
π
Σ ο π
π ρ θ
ι υ ά ις ποι
π ι ι ά θ
ISOFIX ιριάζου
ποι ς θ
ις ι γι ποι ω
ι
ιάπ
π ι ιώ .
Βάρος
Ο ά
ηγορ
γ θουςA
0
max 10 kg
Ο ά
0+
max 13 kg
86
ο π ι ι ό άθι
πρέπ ι
ί ι γ ριέ ο ύ φω
η ιά ξη UN Reg R44 ι
ο ο έ ο ου υ ο ι ή ου πρέπ ι
υγ έγ
ι η ί
οχη ά ω που έχ ι
ρ ί ιο
υ
ής.
η
πος π ι ι ο
ος
E
ρ φι ό άθι
φορά προς
πί ω
E
ρ φι ό άθι
φορά προς
πί ω
C
Π ι ι ό άθι
φορά προς
πί ω
D
Π ι ι ό άθι
φορά προς
πί ω
θ-
Μπρο
(
ποιη
ο,
θ
προς
ι
π
ο
οπ
άθιργορ ι ι ά
φορά
π ω)B
Ω
Δι
θί
άθι
άζ
πά ο
η
ό η "Π ι ι ά
" πρι οποθ ή
έ π ι ι ό
ο υ ο ί η ο.
Μπρο ι
άθι
(
ργοποιη
ο
ρ
ο,
ο
π ι ι ά θ
φορά προς
πρ ς)B
Α ρι
π ω
άθι
Μ
οπ ω
άθι
ILB, C, XD
X
ILC
X
ILB, C, E, XD
X
ILC
X
ΣΦΆΛ
Βάρος
Ο ά
ηγορ
γ θουςA
1
9-18 kg
πος π ι ι ο
ος
θ-
A
Π ι ι ό άθι
φορά προς
πρός
B
Π ι ι ό άθι
φορά προς
πρός
B1
Π ι ι ό άθι
φορά προς
πρός
C
Π ι ι ό άθι
φορά προς
πί ω
D
Π ι ι ό άθι
φορά προς
πί ω
Μπρο ι
άθι
(
ργοποιη
ο
ρ
ο,
ο
π ι ι ά θ
φορά προς
πρ ς)B
Α ρι
π ω
άθι
X
ILB, E, F, XD
ILF, IUFF
X
ILB, E, XD
X
ILG
X
Μπρο
(
ποιη
ο,
θ
προς
ι
π
ο
οπ
άθιργορ ι ι ά
φορά
π ω)B
Μ
οπ ω
άθι
}}
87
ΣΦΆΛ
||
Βάρος
πος π ι ι ο
ος
ηγορ
γ θουςA
θ-
Μπρο
(
ποιη
ο,
θ
προς
IL:
ά η ο γι υγ ρι έ π ι ι ά θί
ISOFIX. υ ά
ή ου, η
ηγορί π ριορι έ ης ή η ι-γ ι ής χρή ης.
IUF:
ο ά
X: η
A
B
C
D
E
F
G
ά η ο γι π ι ι ά
άρους.
ά
η ο γι π ι ι ά
θί
θί
ι
π
ο
οπ
άθιργορ ι ι ά
φορά
π ω)B
π ι ι ά
γ ι ής χρή ης ISOFIX που οποθ ού
θί
έχ
ι
φορά προς
ι
προορίζο
ι γι
πρός γ
υγ
ρι έ
Μ
οπ ω
άθι
ρι έ ο ο έ ο υ ο ι-
γι χρή η πό υ ή η
ISOFIX.
Γι
π ι ι ά θί
ύ η
ρέω ης ISOFIX, υπάρχ ι ι
ξι ό η η ά έγ θος προ ι έ ου ο χρή ης
ι υ ο υ θ ί η πι ογή ου ω ού π ι ι ού θί
ος. Μπορ ί
ί
η
ηγορί
γέθους η
ι έ
ου π ι ι ού θί
ος.
χύ ι γι η οποθέ η η π ι ι ώ
θι ά ω ISOFIX γ ρι έ ω γι η ι-γ ι ή χρή η (IL)
ο υ ο ί η ο ι θέ ι ο ξ ουάρ ο ό ς ISOFIX (η γ ά
ω ξ ουάρ ι φέρ ι ά ογ
η γορά).
Volvo υ ι ά: ρ φι ό άθι
Volvo που
ρ ώ
ι
ο ύ η ISOFIX (έγ ρι η ύπου E1 04301146).
χύ ι
ο υ ο ί η ο
ι θέ ι ά η ISOFIX.
Ρυθ ί
η π ά η ου θί
ος έ ι, ώ
προ έφ
η έρχο ι
π φή
ο π ι ι ό άθι
.
Volvo υ ι ά π ι ι ό άθι
φορά προς
πί ω γι π ι ιά
υ ή η
ηγορί άρους.
Volvo υ ι ά: BeSafe iZi Kid X3 ISOfix (έγ ρι η ύπου E5 04200).
Δ
Πο έ η χρη ι οποι ί π ι ι ό άθι
φορά προς
πί ω η θέ η ου υ ο ηγού,
ο ρό
ος υ ο ηγού ί ι
ργοποιη έ ος.
Ω
Ω
ο π ι ι ό άθι
i-Size/ISOFIX
γράφ
ι ξι ό η η γέθους, ο
ο έ ο ου υ ο ι ή ου πρέπ ι
υπάρχ ι η ί
ω οχη ά ω
οποί
πορ ί
οποθ ηθ ί ο π ι ι ό άθι
.
Volvo υ ι ά
π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο ι ο έ ης Volvo γι
π ηροφορί ς ποι π ι ι ά θί
iSize/ISOFIX υ ι ά η Volvo.
•
•
88
Α ρι
π ω
άθι
Μπρο ι
άθι
(
ργοποιη
ο
ρ
ο,
ο
π ι ι ά θ
φορά προς
πρ ς)B
π
Π ι ι ά
θί
Ση
ρέω ης i-Size/ISOFIX ( . 85)
ί
( . 78)
ΣΦΆΛ
•
Πί
ς θέ ω
i-Size ( . 90)
•
Πί
ω π ι ι ώ
θι
ά ω
ς θέ ω ω π ι ι ώ
θι ά ω
χρή η ω ζω ώ
φ
ί ς ου υ οι ή ου ( . 83)
89
ΣΦΆΛ
μ
Σ ο
π ι
θ
ιώ
i-Size
π
ι ά
ις
.
ο π ι ι ό άθι
έ ο ύ φω
Ω
Δι
Μπρο ι
άθι
(
π ργοποιη
ο ρ
ο,
οπ ι ι ά θ
φορά προς
π ω)
Μπρο ι
άθι
(
ργοποιη
ο ρ
ο,
ο
π ι ι ά θ
φορά
προς
πρ ς)
i-Size
X
X
θί
i-U:
ά
η ο γι π ι ι ό άθι
X:
ά
η ο γι π ι ι ά
θί
άπ ι ι ά
φορά προς
Volvo υ ι
θί
i-Size "γ ι ής χρή ης",
γ
ρι έ
πί ω γι
π
•
•
•
Π ι ι ά
θί
Ση
ρέω ης i-Size/ISOFIX ( . 85)
•
Πί
ί
Πί
ς θέ ω
ISOFIX ( . 86)
θί
άθι
θ-
Π ι ι ά
A
πρέπ ι
ί ι γ ριη ο ηγί UN Reg R129.
π ρ θ
ι υ ά ις ποι
θ
i-Size ιριάζου
ποι ς
ι γι ποι ω
ι
ιάπ
η π ι-
πος π ι ι ο
ος
90
π
( . 78)
ω π ι ι ώ
θι
ά ω
ς θέ ω ω π ι ι ώ
θι ά ω
χρή η ω ζω ώ
φ
ί ς ου υ οι ή ου ( . 83)
φορά προς
γι γ ι ή χρή η.
υ ή η η ι ι
ήο ά
.
πρός
Α ρι
άζ
π ω άθι
i-UA
ι φορά προς
πά ο
η
ό η "Π ι ι ά
" πρι οποθ ή
έ π ι ι ό
ο υ ο ί η ο.
πί ω.
Μ
ο π ω άθι
X
ΣΦΆΛ
μ
μ
μ *
ω
που
φά
ω
π ω
π ι ιά
ι .
π
οηθη ι ά π ι ι ά θ ρι ά θ
πι ρ άθο
ι
ά
η ι
οηθη ι ό π ι ι ό άθι
ί ι ι ι ά χ έ ο, ώ
π ρέχ ι η έ ι η φάι .Σ υ υ
ό
η ζώ η φ
ί ς,
ί ι γ ρι έ ο γι π ι ιά άρους 15 έως 36
kg ι ύψους ου άχι ο 97 cm.
ι
Πρι ο ηγή
,
•
ω έ ο οηθη ι ό π ι ι ό άθιι ω έ ο
ο
ί
ω
ι
ιωθ ί
ό ι:
Δ
•
η ζώ η φ
ου π ι ιού,
υ ρ φ ί
•
η ζώ η φ
ί ς
π ρ ά πό ο
ου π ι ιού ή ά ω πό ο ώ ο
•
ί ς φάπ
ί ιχ
ι
ρή
ο ουθή
ις ο ηγί ς γι ο
ω
ω έ ο οηθη ι ό π ι ι ό άθι
ο π ι ί πορ ί
ρ υ
ι
ί ο ρά
π ρίπ ω η υχή
ος.
ο ώ
ι
έχ ι
ι ό
ο οριζό ιο ή
ης ζώ ης φ
ί ς
π ρ ά χ η ά πό η οι ιά, ώ
π ρέχ ι η γ ύ ρη υ ή φά ι .
•
•
•
,
π
Προ
ί γι
ύψω η ου
π ι ι ού θί
ο π ι ί ( . 78)
ω
ω έ ου οηθη ι ού
ος* ( . 92)
έ
ου
ω
ω έ ου οηθη ιού π ι ι ού θί
ος* ( . 93)
Δ
Σω ή θέ η, η ζώ η
ο ώ ο.
φ
ί ς πρέπ ι
π ρ ά πό
Volvo υ ι ά υχό πι
υή ή
ι ά
η
πρ γ
οποι ί ι ό ο πό
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης Volvo. Μη
ά
ροποποιή ις ή προ θή ς ο
οηθη ι ό π ι ι ό άθι
.
ο
ω ω έ ο οηθη ι ό π ι ι ό άθι
έχ ι
υπο
ί ι χυρή
πό η η, όπως γι
π ρά ιγ
π ρίπ ω η ύγ ρου ης,
πρέπ ι
ι
θ ί ο ό ηρο. ό η
ι
ο οηθη ι ό π ι ι ό άθι
φ ί
ι
έχ ι υπο
ί ζη ιά, η προ
υ ι ή ου ι
ό η
πορ ί
έχ ι ιωθ ί. ο οηθη ι ό π ι ι ό άθι
πρέπ ι
ι
θ ί πί ης ά π ρου ιάζ ι
γά η φθορά.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
91
ΣΦΆΛ
μ
π
ω
π ώ ο
ποιηθού .
ω
π ω
ι προς
μ
μ
*
Πά ω θέ η, ρχί
ά ω θέ η:
πό η
ά ω θέ η:
οηθη ι ά π ι ι ά θ ρι ά θ
ιπά ω γι
χρη ι ο-
ο οηθη ι ό π ι ι ό άθι
πορ ί
ιπ ωθ ί προς
πά ω
ύο θέ ις. θέ η
που θ χρη ι οποιηθ ί ξ ρ ά ι πό ο
άρος ου π ι ιού.
ά ωθ
άρος
22-36 kg
η
Πά ω θ
15-25 kg
η
ρ ήξ
η
ή προς
πά ω, γι
π
υθ ρώ
ι ό π ι ι ό άθι
.
πρός ι
ο οηθη-
Πιέ
ο οηθη ι ό π ι ι ό άθι
πί ω γι
φ ί ι.
92
Π ή
ο ου πί γι
οηθη ι ό π ι ι ό άθι
.
π
φ
ί
ι ο
προς
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΣΦΆΛ
•
•
μ
π
ω
ω έ ο οηθη ι ό π ι ι ό άθι* ( . 91)
έ
ου
ω
ω έ ου οηθη ιού π ι ι ού θί
ος* ( . 93)
μ
π
Μπορ
ά
οηθη ι ά π ι ι ά θ
π ω ρι ά θ
χρη ι οποι
.
μ
μ
*
ω
ω
που ρ ο
ό
ι
Ω
η ώ
ο οηθη ι ό π ι ι ό άθι
πό ο προ ι ό ά ρο ου ι πιέ
ο
προς
πί ω, προς η π ά η ου θίος, γι
φ ί ι.
ο οηθη ι ό π ι ι ό άθι
πορ ί
οποθ ηθ ί πό η πά ω η ά ω
θέ η. Πρέπ ι πρώ
ά
ο
οηθη ι ό π ι ι ό άθι
πό η πά ω
θέ η
ώς έχρι η έ ρ ου θί
ος ι η υ έχ ι
ο
ιπ ώ
η ά ω θέ η.
Δ
ο ουθή
ις ο ηγί ς γι ο
ω
ω έ ο οηθη ι ό π ι ι ό άθι
ο π ι ί πορ ί
ρ υ
ι
ί ο ρά
π ρίπ ω η υχή
ος.
,
Ω
ο οηθη ι ό π ι ι ό άθι
πορ ί
οποθ ηθ ί πό η πά ω η ά ω
θέ η. Πρέπ ι πρώ
ά
ο
οηθη ι ό π ι ι ό άθι
πό η πά ω
θέ η
ώς έχρι η έ ρ ου θί
ος ι η υ έχ ι
ο
ιπ ώ
η ά ω θέ η.
ρ
π
ήξ
η
υθ ρώ
ή προς
πρός γι
ο π ι ι ό άθι
.
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
93
ΣΦΆΛ
||
•
•
Πιέ
προς
ά ω
ο χέρι ς
έ ρο ου π ι ι ού θί
ος γι
φ ί ι.
π
ω
ω έ ο οηθη ι ό π ι ι ό άθι* ( . 91)
ύψω η ου
π ι ι ού θί
ω
ω έ ου οηθη ι ού
ος* ( . 92)
ο
ιωθ ί ό ι
υπάρχου
όρπι
ι ί
(π.χ. π ιχ ί ι ) ο χώρο ά ω
πό η έ ρ ου θί
ος ό
ο
άζ .
Ω
Γι
ά
η π ά η ου πί ω
ος, πρέπ ι πρώ
ά
ο οηθη ι ό π ι ι ό άθι
.
94
θί
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΌΡΓ Ν
Χ
ΡΣ
Ρ
ΌΡΓ Ν
Ό
Χ ΡΣ
μ
Ρ
,
μ
Σ ις πι οπ
ις πορ
ο
ι οι οθό ς ι
χ ιρι
ο ο ηγό.
Οθ
ρι
πού ρ ο ά
η/
ι ουργ /χ ιρι
ς
Οθό η ο ηγού
ο θ ρι ήρ ς ι ύ
ης, ι θη ήρ ς ροχής*
Δ ξιά χ ιρι
ήρι
η
π ύ-
ο ι ό ι
Ρύθ ι η ι ο ιού
όρ
Οθ
η/
ι ουργ /χ ιρι
ς
Φώ
θέ ης, φώ πορ ί ς η έρ ς,
ί
ά , γά η ά , φ ς,
προ ι ά φώ ο ίχ ης/φώ
ροφής*, πί ω φώ ο ίχ ης, η
ι ός
ου χι ιο ρη ή
ρι
ρά χ ιρι
Ά οιγ
ου
ήρι
ο ι ό ι
Οθ
πό ι η ήρ
Φω ι ός οθό ης, ξ
ί ω
ου
πό χώρου πο
υώ , ά οιγ /
ι ο ου πό χώρου πο
υώ *,
ρύθ ι η ύψους έ ης προ ο έω
ογό ου
ί-
η/
ι ουργ /χ ιρι
ς
Μπρο ι ά φώ
άγ ω ης
ρι ός φω ι ός
Π
ορ
ιξη
ι
ω-
ι ή οροφή*
η
ο
ό
οροφής
Χ ιρο ί η η ι ουργί
ιθ µ ω ι ής
προ
ί ς ου ω ρι ού θρέπ η
Χ ιρι ήρι
γής χυ ή ω
ο
ι ό ι γι η χ ιρο ί η η
γή χέω
υ ό
ο ι ώ ιο χυ ή ω *
Προ ο ή
ίξ ω
(Head-Up display)*
96
ο π ρ πρίζ
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΌΡΓ Ν
Ό
μ
Χ ΡΣ
,
μ
Σ ις πι οπ
ις πορ
ο
ι οι οθό ς ι
χ ιρι
ο ο ηγό.
Οθ
η/
ι ουργ /χ ιρι
ς
ρι ή οθό η
Π ρι
Δι
χυ ή ω
ροφι ός ι
όπ ης προγρ
όπ ης Start
ά ω ο ήγη ης*
η πέ η η
•
•
•
η
ι ουργ /χ ιρι
ά η
ρι
πού ρ ο ά
ς
η ρύθ ι η ου:
ρο ί η ο προ
ξω ρι οί
ι ό άθι
Προ ο ή
ίξ ω
(Head-Up display)*
ο π ρ πρίζ
Ά οιγ θυρώ ,
ί ω /ξ
ί ω
ω θυρώ
ι ου πό χώρου πουώ
Ρύθ ι η προ
*
θρέπ ς
ρι ά π ράθυρ , ξω ρι οί
θρέπ ς
Χ ιρόφρ ο
υ ό
η/
Μ ή η γι
άρ , έγ. ποθά ω η/θ ρ ι όο π ρ πρίζ*, (πο υ) έ , ά οιγ
ου πιού υ ο ηγού
πι ογέ ς
Οθ
Ρ
ι ού
θί
ος
Οθ
η/
ι ουργ /χ ιρι
ς
Φώ
θέ ης, φώ πορ ί ς η έρ ς,
ί
ά , γά η ά , φ ς,
προ ι ά φώ ο ίχ ης/φώ
ροφής*, πί ω φώ ο ίχ ης, η
ι ός
ου χι ιο ρη ή
Χ ιρι ήρι
γής χυ ή ω
ο
ι ό ι γι η χ ιρο ί η η
γή χέω
υ ό
ο ι ώ ιο χυ ή ω *
Προ ο ή
ίξ ω
(Head-Up display)*
ο π ρ πρίζ
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
}}
ός/ ξ
ουάρ.
97
ΌΡΓ Ν
||
Χ ΡΣ
Οθ
η/
Ρ
ι ουργ /χ ιρι
ς
Οθ
Οθό η ο ηγού
ο θ ρι ήρ ς ι ύ
ης, ι θη ήρ ς ροχής*
Δ ξιά χ ιρι
ήρι
η
Ά οιγ
ου
ι ουργ /χ ιρι
ς
Μπρο ι ά φώ
άγ ω ης
ρι ός φω ι ός
π ύ-
Π
ορ
ο ι ό ι
Φω ι ός οθό ης, ξ
ί ω
ου
πό χώρου πο
υώ , ά οιγ /
ι ο ου πό χώρου πο
υώ *
η/
ιξη
ί-
Οθ
ι
ω-
ο
ό
οροφής
Χ ιρο ί η η ι ουργί
ιθ µ ω ι ής
προ
ί ς ου ω ρι ού θρέπ η
ι ουργ /χ ιρι
πι ογέ ς
Π ρι
ι ή οροφή*
η
η/
Δι
ς
χυ ή ω
ροφι ός ι
όπ ης προγρ
όπ ης Start
ά ω ο ήγη ης*
Χ ιρόφρ ο
υ ό
η πέ η η
ά η
πό ι η ήρ
όρ
Ρύθ ι η ι ο ιού
ρι
ρά χ ιρι
ήρι
ο ι ό ι
Οθ
η/
ι ουργ /χ ιρι
ς
ρι ή οθό η
άρ , έγ. ποθά ω η/θ ρ ι όο π ρ πρίζ*, (πο υ) έ , ά οιγ
ου πιού υ ο ηγού
98
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΌΡΓ Ν
Οθ
η/
Μ ή η γι
•
•
•
η
ι ουργ /χ ιρι
Χ ΡΣ
Ρ
ς
η ρύθ ι η ου:
ρο ί η ο προ
ξω ρι οί
ι ό άθι
*
θρέπ ς
Προ ο ή
ίξ ω
(Head-Up display)*
ο π ρ πρίζ
Ά οιγ θυρώ ,
ί ω /ξ
ί ω
ω θυρώ
ι ου πό χώρου πουώ
ρι ά π ράθυρ , ξω ρι οί
θρέπ ς
Ρύθ ι η προ
ι ού
θί
ος
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
99
ΌΡΓ Ν
Χ ΡΣ
Ρ
Σ η οθό η ου ο ηγού φ ζο
φορ ς γι ο υ ο η ο ι η ο
η οθό η ου ο ηγού ή ι,
ά η
ργοποίη η/ ί η η ή
υ
άγ ω η
άέ
έρος ή
ο υ ο ί η ο
πρέπ ι
χρη ι
ι. Πρέπ ι
πι
φθ ί έ
υ
έ ως. Volvo υ ι ά έ
ξου
έ ο υ ργ ίο ης Volvo.
οθό η ου ο ηγού π ρι
ά ι ί ς,
ι ι ές υχ ί ς ι προ ι οποιη ι ές
υχ ί ς. ο π ρι χό ο ης οθό ης ου ο ηγού ξ ρ ά ι πό ο ξοπ ι ό ου υ ο ιή ου, ις ρυθ ί ις ι ποι ς ι ουργί ς ί ι
ργές η υγ ρι έ η ιγ ή.
οθό η ου ο ηγού ι
ις, 12 ι 8 ι ώ .
ίθ
ι
ύο
, 12
Δ
ι π ηρογη η.
ά ι
ί ι
ώς,
οποι ίργ ίο
ιο ο η-
ό-
Δ
Σ π ρίπ ω η ά ης η οθό η ου ο ηγού, πορ ί
η
φ ίζο ι π ηροφορί ς π.χ. γι
φρέ , ους ρό
ους ή
ά
υ ή
φ
ί ς. Σ υ ή η
π ρίπ ω η, ο ο ηγός
πορ ί
έγξ ι
η
ά
η ω υ η ά ω ου υ οι ή ου ή
ά ι ις ρέχου ς προ ιοποιή ις ι π ηροφορί ς.
Θέ η
Αρι
χύ
100
η οθό η ου ο ηγού:
ρά
ρο
Σ η
η
ι ι ές
Δ ξιά
ι προ ι οποιη ι ές υχ ί ς
Χι ιο
ρη ής
Δ ί ης ξω ρι ής θ ρ ο ρ
Χι ιο
ρη ής
Ρο όι
ί ς
Σ ροφό
ροA
Δ ί ης ECOA
ιξη
γής χέ
ω
ΌΡΓ Ν
Αρι
ρά
Σ η
Π ηροφορί ς Cruise control
ή χύ η ς
Π ηροφορί ς ο ι ής ή
ι ρυθ ιης*
–
,
ορι
Π ηροφορί ς γι
έ ς π ριπ ώ
ις πόρ ς
η
Φω η ι ή
ά ογ
ο πι
γ έ ο πρόγρ
ις
γρ φι ά
ι ις ζώ ς
φ
Πρόγρ
ί ς
Δ ί ης
ά
η έφω ο
–
Ρ
Δ ξιά
Χάρ ης π οήγη ης*
–
A
Μη ύ
χο ύ
–
η
Χ ΡΣ
υ ί ου
η ης
ι ουργί ς Start/Stop
υ ο ο ί
Σ ιγ ι ί
γ ώρι η
ο ήγη ης
ά ω η
Μ ού φ ρ ογώ (
ρι ηρίω
ο ι ό ι)
υ ί ου
ργοποι ί
ι έ ω ω χ ι-
ο ήγη ης.
,8
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 101
ΌΡΓ Ν
||
Θέ η
Χ ΡΣ
Ρ
η οθό η ου ο ηγού:
Αρι
ρά
Δ ί ης
Σ η
υ ί ου
Πρόγρ
ο ήγη ης
ιξη
Σ ροφό
χύ
γής χέ
ω
χο ύ
υ ο ο ί
ί ς
ι προ ι οποιη ι ές
ης*
Π ηροφορί ς γι
φ
ί ς
ι ις ζώ ς
η ης
ις πόρ ς
ι ουργί ς Start/Stop
η
η έφω ο
ι ρυθ ι
ά
Δ ί ης ξω ρι ής θ ρ ο ρ
102
ρο
Π ηροφορί ς Cruise control
χύ η ς
Δ ί ης ECOA
A
Δ ξιά
Π ηροφορί ς ο ι ής ή
ροA
ι ι ές
υχ ί ς
η
ή
Π ηροφορί ς π οήγη ης*
Ρο όι
Μ ού φ ρ ογώ (
ο ι ό ι)
–
Σ ιγ ι ί
–
Χι ιο
ρη ής
–
Χι ιο
ρη ής
ά ω η
–
–
–
–
Φω η ι ή
–
–
Δ ί ης θ ρ ο ρ
–
–
Μη ύ
ά ογ
ο πι
γ έ ο πρόγρ
ργοποι ί
ι ι ές
ι έ ω ω χ ιρι
ηρίω
υ ί ου
ι προ ι οποιη ι ές υχ ί ς
γ ώρι η
,
ορι
ί ς
ιού ι η ήρ
έ ς π ριπ ώ
ις
γρ φι ά
ο ήγη ης.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΌΡΓ Ν
π
μ
Π ρά ιγ
12 ι ώ .
μ
ι ι ής υχ ί ς
μ
η οθό η ο ηγού
Σ ο έ ρο ης οθό ης ου ο ηγού, πορού
φ ίζο ι ι φορ ι ά ύ ο γι ι φορ ι ά ί η η υ ά ω . Μπορ ί
έχ ι
ορφή
ι ι ής υχ ί ς ή προ ι οποιη ι ής
υχ ί ς, ή
πο
ί ι πό ι
ιρά ι όω που ρχίζ ι πό υ ή η θέ η ι η
υ έχ ι
ρέπ
ι
γ ύ ρη ι ό .
•
•
Π
ή
οπ
Γυρί
I.
•
οίξ
•
•
Ρυθ ί
Χ ΡΣ
Ρ
ά φρέ ω .
ο
ι
όπ η
άφ
ι
πό ις πόρ ς.
ξης
η θέ η
π
ις οθό ης ο ηγού ( . 104)
ι ι ές υχ ί ς
γού ( . 105)
η οθό η ου ο η-
•
Προ ι οποιη ι ές υχ ί ς
ο ηγού ( . 108)
•
Μ ού φ ρ ογής
γού ( . 116)
•
Ά ι χρή ης γι
( . 111)
η οθό η ου
η οθό η ου ο ηη οθό η ου ο ηγού
π
οθό η ου ο ηγού
ργοποι ί ι ό ις
οίξ ι άποι πόρ , η . ό
ο ι όπ ης
άφ ξης ρί
ι η θέ η 0. οθό η ου
ο ηγού ή ι
ά πό ίγο
χρη ι οποιηθ ί. Μπορ ί
η π
ργοποιή
έ
πό ους ξής ρόπους:
103
ΌΡΓ Ν
Χ ΡΣ
Ρ
μ
3.
Οι ρυθ
ις γι η οθό
ρού
γ ου πό ο
η οθό η ου ο ηγού
μ
η
ρι
μ
η ου ο ηγού ποού φ ρ ογώ
ι ο
ού
οθό η.
μ
•
•
•
•
υπο ογι
ής
ο ά
ι
ύ
ξι ίου
π οήγη ης*.
ού φ ρ ογώ
η οθό η ου ο ηγού
ι ι η π ριήγη η γί
ι πό
ξιά
ήρι ου ι ο ιού, . ό η "Χρή η
ού φ ρ ογώ
η οθό η ου ο η-
π
1. Π
2. Π
π
1. Π
2. Π
3.
π
η
ή
π
μ
η
ρι ή οθό η.
ή
My Car
πά ω προ ο ή
μ
π
.
Ο χάρ ης
π οήγη η
φ
μ
π
ι
ο
π
1. Π
.π
2. Π
π
η
ή
πά ω προ ο ή
μ
γι
πι έξ
γ ώ
γή πηρ άζ ι η γ ώ
ς ις οθό ς.
.
μ
>
μ
μ
η
ρι ή οθό η.
ή
.
μ
μ 1.
ου ο ηγού 12 ι ώ οι π ηφ ίζο ι ο έ ρο, ι
ου ο ηγού 8 ι ώ οι π ηφ ίζο ι ο πά ω ξί
ό
π
•
•
Οθό η ο ηγού ( . 100)
•
Προ ο ή ρυθ ί
Μ ού φ ρ ογής
γού ( . 116)
η οθό η ου ο η-
ω ( . 188)
μ
η
ή
μ
η
ρι ή οθό η.
ή
My Car
πι έξ έ θέ (
οθό η ου ο ηγού:
•
•
•
•
ίζ
.
μ
media
Σ η οθό η
ροφορί ς
η οθό η
ροφορί ς
π ίο.
π ρ γωγής (πο υ) έ ω
η
ι θέ
μ
•
πι έξ
η
μ
104
•
η έφω ο
ο
οίγ
χ ιρι
ου
γού".
1
•
μ
Σ ο
ού φ ρ ογώ , πορ ί
ποι ς π ηροφορί ς θ
φ ίζο
οθό η ου ο ηγού.
πι έξ
φό ο:
πά ω προ ο ή
μ
φά ι η) γι
μ
η
Glass
Minimalistic
Performance
Chrome rings.
φ ίζ
ι ό ο η οθό η ο ηγού 12 ι ώ . Σ η οθό η ο ηγού 8 ι
χάρ η" ι "Π οήγη η
χάρ η η οθό η ου ο ηγού".
ώ ,
φ
ίζο
ι ό ο ο ηγί ς. Γι π ρι
ό ρ ς π ηροφορί ς,
.
ό η
"Οθό ς
ι χ ιρι
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ήρι γι
ός/ ξ
η
ουάρ.
ΌΡΓ Ν
Λυχ
Οι
ι ι ς υχ ς προ ι οποιού ο
ο ηγό ό ι ι
ι ουργ
χ ι
ργοποιηθ ,
ό ι ο ύ η
ι ουργ
ό ι χ ι η ιωθ
άποιο φά
ά η.
Λυχ
Ερ η
,
-
μ
άποιο πό
υ ή
ου
υ ο ι ή ου
υ π ριφέρ
ι
φυ ιο ογι ά, ά ι η π ηροφορι ή υχ ί
ι υ όχρο
φ ίζ
ι χ ι ό ή υ
η
οθό η ου ο ηγού. π ηροφορι ή υχ ί πορ ί πί ης
άψ ι
υ υ
ό
ά
ς
υχ ί ς.
μ π
υχ ί
ά ιό
υπάρχ ι
ά η ο χ ιρόφρ ο.
μ ABS
ά
άψ ι υ ή η υχ ί , ο
ύ ηµ
ι ουργ ί. ο
ο ι ό ύ ηµ πέ η ης ου
υ ο ι ή ου υ χίζ ι
ιουργ ί,
ά χωρίς η
ι ουργί ABS.
Ερ η
Λυχ
μ
π
π
Χ ΡΣ
Ρ
Ερ η
-
μ
π μπ
-
μ
υχ ί
ά ιό
η ι ουργί
ργοποι ί ι ι ο πο όφρ ο ή ο χ ιρόφρ ο π ργ ί. ο φρέ ο υγ ρ
ί ο
υ ο ί η ο ι η οποιη έ ο ό
έχ ι
ή ι.
μ
π
π
υχ ί
ά ι
π ρίπ ω η
χ η ής πί ης
ι ώ .
υπάρχ ι ά η ο ύ η
πιήρη ης πί ης
ι ώ ,η
υχ ί
ο ή ι πί 1 π ό
π ρίπου ι η υ έχ ι π ρ έ ι
θ ρά
έ η. H
ά η πορ ί
έγ ι ι ο
γ γο ός ό ι ο ύ η
πορ ί
ιχ ύ ι ή
προ ι οποιή ι γι χ η ή πί η
ιώ όπως θ έπρ π .
ά η υχ ί
άψ ι
ά η
ί η η ου ι η ήρ ,
έχ
ι
η ί ι ό ι υπάρχ ι ά η
ο ύ η
πο πώ
υ
ρίω ου υ ο ι ή ου. Ο ηγή
έχρι έ
υ ργ ίο γι έ γχο.
Volvo υ ι ά
π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης Volvo.
Οι υχ ί ς
ί ι
έ
έ
υχ ί
φώ
ά
ο
ή ου ό
φ ς.
ιό
ί
θέ ης.
ι
-
}}
105
ΌΡΓ Ν
||
Λυχ
Χ ΡΣ
Ρ
Ερ η
Λυχ
μ
π
Ερ η
-
Λυχ
μ
μ-
μ
υχ ί
ά ι
η ιωθ ί
ά η η ι ουργί ABL (
ργοί προ ο ίς προ ρ οζό ης
έ ης) ή
έχ ι η ιωθ ί ά η
ά η ο ύ η
ω προ οέω .
μ
μ-
μ
ό
ί
υχ ί
ά ι
π χρώ
η υ ό
η γά η ά
ι
ργοποιη έ η.
μ
ό
ί
υχ ί
ά ι
υ ό χρώ
η υ ό
η γά η ά
ι π ργοποιη έ η.
μμ
υχ ί
ά ιό
ί ι
έ η η γά η ά
ιό
χρη ι οποι ί
ο ι ιά ο προ οέω .
π
υχ ί
ά ι
π χρώ
ό
η υ ό
η γά η ά
ί ι
ργοποιη έ η.
φώ
θέ ης ί ι
έ .
μ
μ
υ ή η υχ ί
ά ιό
ί ι
ργοποιη έ ος ο ι θη ήρ ς
ροχής.
μ
π
υχ ί
ά ι
υ ό χρώ
ό
η υ ό
η γά η ά
ί ι π ργοποιη έ η.
φώ θέ ης ί ι
έ .
μμ
υχ ί
ά ιό
ί ι
έ η η γά η ά
ω προο έω
ι
φώ θέ ης.
π
μ
μμ
υ ή η υχ ί
ά
µµέ ο ο προ
χ ης.
μ
ιό
ί ι
ι ό φως ο ίμμ
υ ή η υχ ί
ά ιό
ί ι
µµέ ο ο πί ω φως ο ίχ ης.
106
Ερ η
μ
μ
υχ ί
ά
ου ι η ήρ
ώ φρο ίζου
ρ ι ό ι
ή ου.
ιό
ο π ο
ι ο χώρος πι γι ο προ ι ό ου υ ο ι-
μ
Ό
η υχ ί
ο ή ι, ο
ύ ηµ υ άθ ι ς ι ουργ ί.
ά η υχ ί
άψ ι ι π ρ
ίι
θ ρά
έ η, υπάρχ ι
ά η ο ύ η .
ΌΡΓ Ν
Λυχ
Ερ η
μ
μμ
Λυχ
,π Sport
υχ ί
ά ιό
ί ι
ργοποιη έ ο ο πρόγρ
ι ουργί ς Sport.
ι ουργί
Sport πι ρέπ ι η πιο υ
ι ή
ο ήγη η ου υ ο ι ή ου. ο
ύ η
ιχ ύ ι ά ο ο ηγός
π ά ο π ά γ ζιού, ρί ι
ο ι ό ι ή π ίρ ι ις ροφές
πιο έ ο
π' ό, ι υ ήθως, πιρέπο ς έ ι η
γχό η
ο ί θη η
ο πί ω έρος έως
έ
υγ ρι έ ο θ ό, πρι
π ρέ
ι γι
θ ροποιή ι
ο υ ο ί η ο.
Ερ η
π
Lane assistance
π
Λ υ ή υχ ί :
ι ουργί Lane
assistance ί ι
ργοποιη έ η
ι οι ι γρ
ί ις ου ο ορώ
ος ιχ ύο ι.
Γ ρι υχ ί :
ι ουργί Lane
assistance ί ι
ργοποιη έ η
ά οι ι γρ
ί ις ου ο ορώ
ος
ιχ ύο ι.
μ
,
π
π
π
,
Ρ
π
ο πό ου ι η ήρ , ο πό
πο
υώ , ο πορ ά ι ου ρ ζ ρ
άποι πόρ
έχ ι
ί ι ω
ά ι η π ηροφορι ή ή η προ ι
υχ ί
ι η γρ φι ή π ι ό ι η
ου ο ηγού.
ου χώρου
ουάρ ή
ά, ό
οποιη ι ή
η οθό η
π
ί ρι η υχ ί :
ι ουργί
Lane assistance προ ι οποι ί/
π ρ
ί ι.
•
•
Οθό η ο ηγού ( . 100)
Lane assistance
•
π θύ ι η πόρ
( . 67)
-
Χ ΡΣ
Προ ι οποιη ι ές υχ ί ς
ο ηγού ( . 108)
ς
η οθό η ου
ι ζώ ης
φ
ί ς
Λ υ ή υχ ί :
ι ουργί Lane
assistance ί ι
ργοποιη έ η
ι οι ι γρ
ί ις ου ο ορώ
ος ιχ ύο ι. Ο
ι θη ήρ ς ροχής ί ι
ργοποιη έ ος.
Γ ρι υχ ί :
ι ουργί Lane
assistance ί ι
ργοποιη έ η
ά οι ι γρ
ί ις ου ο ορώ
ος
ιχ ύο ι. Ο
ι θη ήρ ς ροχής ί ι
ργοποιη έ ος.
107
ΌΡΓ Ν
Χ ΡΣ
Ρ
π
Λυχ
Οι προ ι οποιη ι ς υχ ς προ ι οποιού
ο ο ηγό ό ι χ ι
ργοποιηθ
ι η ι
ι ουργ
ό ι χ ι η ιωθ
άποιο
ο ρό φά
ά η.
Δ
ά η άθ η ο οχ ίο υγρού φρέ ω
ρί
ι ά ω πό η έ
ιξη MIN, η
υ χί
ο ηγ ί
ά πρώ
υ π ηρώ
υγρό φρέ ω .
πώ ι ου υγρού φρέ ω πρέπ ι
ι ρ υ ηθ ί πό έ
υ ργ ίο. Volvo
υ ι ά
π υθυ θ ί
έ
ξου ιοο η έ ο υ ργ ίο ης Volvo.
Δ
ά οι υχ
υ όχρο
ου πί ω
π ρίπ ω η
ί ς ΦΡ ΝΩΝ ι ABS άψου
, υπάρχ ι ί υ ος ο ί θη ης
ή
ος ου υ ο ι ή ου
υ ού φρ
ρί
ος.
Ερ η
Λυχ
π
ό ι η προ ι οποιη ι ή υχ ί
ά ι ά
ιχ υ ί ά η που
µπορ ί
πηρ ά ι η
φάι ή/ ι η ι υθυ ι ό η
ου
υ ο ι ή ου. Σ η οθό η ου
ο ηγού φ ίζ
ι υ όχρο
έ
π ξηγη
ι ό ί ο.
προ ι οποιη ι ή υχ ί πορ ί
πί ης
άψ ι
υ υ
ό
ά
ς υχ ί ς.
π
μ
υχ ί υ ή
ο ή ι
ο
ο ηγός ή ο υ ο ηγός
έχου
προ
θ ί
η ζώ η φ
ί ς
ή ά άποιος πό ους πι ά ς
ω πί ω θι ά ω γά ι η
ζώ η φ
ί ς.
η υχ ί π ρ έ ι
έ η
άψ ι ώ ο ηγ ί , η ίι ό ι έχ ι ιχ υ ί ά η
έ
πό
υ ή
φ ί ς ου υ ο ι ή ου. Δι ά
ο ή υ
η οθό η ου ο ηγού. Volvo υ ι ά
π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο
υ ργ ίο ης Volvo.
ή
108
Ερ η
μ π
ά ι υ ή η υχ ί ,
έι
ί ι πο ύ χ µη ή η
άθµη ου υγρού φρέ ω . πιφθ ί
ο π η ιέ
ρο ξουιο ο η έ ο υ ργ ίο γι
έ γχο ι πο
ά
η ης
άθ ης υγρού φρέ ω .
χ
ά
π
μ
υ ή η υχ ί
ά ι ιπ ρ έ ι
θ ρά
έ ηό
ο
χ ιρόφρ ο ί ι ρ ηγ έ ο.
Ό
η
ά
οθό
η υχ ί
ο ή ι,
ί ι ό ι έχ ι η ιωθ ί
η. Δι ά
ο ή υ
η ου ο ηγού.
η
ΌΡΓ Ν
Λυχ
Ερ η
μ
π
ά υ ή η υχ ί
άψ ι
ά
η ο ήγη η, ηµ ί ι ό ι η πί η
ιού ου ι η ήρ ί ι πο ύ
χ µη ή. Σ ή
µέ ως ο
ι η ήρ
ι έγξ
η άθµη
ιού ο ι η ήρ . Συµπ ηρώ
ά ι, ά ί ι π ρ ίη ο. ά η υχ ί
ά ι ώη
άθ η
ιού ί ι
ο ι ή,
π υθυ θ ί
έ
υ ργ ίο.
Volvo υ ι ά
π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης Volvo.
υ ή η υχ ί
ά ι
ά η
ο ήγη η ά έχ ι η ιωθ ί
ά η οη
ρι ό ύ η .
πι
φ ί έ
υ ργ ίο.
Volvo υ ι ά
π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης Volvo.
π
μ
π
πο
ο
,
π
π
π
,
π
πό ου ι η ήρ , ο πό ου χώρου
υώ , ο πορ ά ι ου ρ ζ ρ ουάρ ή
άποι πόρ
έχ ι
ί ι ω ά, ό
ά ι η π ηροφορι ή ή η προ ι οποιη ι ή
υχ ί
ι η γρ φι ή π ι ό ι η η οθό η
ου ο ηγού.
π
•
•
Οθό η ο ηγού ( . 100)
ι ι ές υχ ί ς
γού ( . 105)
η οθό η ου ο η-
•
π θύ ι η πόρ
( . 67)
ι ζώ ης
•
φά
ς
φ
Δ
Ο
ζ
Χ ΡΣ
Ρ
μ
ι
ης ξω ρι ς θ ρ ο ρ
η οθό η ου ο ηγού.
ς
φ
ς ι θη ήρ ς ιχ ύ ι η θ ρ ο ρ
έξω πό ο υ ο ί η ο.
-
ί
ί ς
ι ( . 60)
Θέ η ου ί η ξω ρι ής θ ρ ο ρ
οθό η ο ηγού 12 ι 8 ι ώ .
ί ς
η
Ο
ί ης ξω ρι ής θ ρ ο ρ ί ς πορ ί
ίχ ι
φρώς υψη ό ρη ι ή πό η
πρ γ
ι ήθ ρ ο ρ ί
ο υ ο ί η ο
έχ ι π ρ
ί ι
θ υ έ ο.
Ό
η ξω ρι ή θ ρ ο ρ ί υ ί
ι
ξύ +2°C ι -5°C, η οθό η ου ο ηγού
φ ίζ
ι ο ύ ο ο ι ς χιο ο ιφά ς
ως προ ι οποίη η
χό ης ο ι θηρό ης. ο ύ ο ο ης χιο ο ιφά ς ά ι πίης ιγ ι ί
η Προ ο ή
ίξ ω
ο
π ρ πρίζ (Head-Up display),
υπάρχ ι.
}}
109
ΌΡΓ Ν
||
Χ ΡΣ
Ρ
μ
μ
άξ
η ο ά γι ο ί η θ ρ ο ρ ί ς πό η πά ω προ ο ή ης
ρι ής
οθό ης.
–
•
•
ο ρο όι φ ζ
ι ό ο η οθό η ου
ο ηγού ό ο ι η
ρι οθό η.
μ
μ
μ GPS
ο υ ο ί η ο ι θέ ι ύ η π οήγημ
ης, πορ ί
πι έξ
. ό η ζώ η ώρ ς ρυθ ίζ
ι
μ
υ ό
ά η η θέ η ου υ ο ι ή ου.
Σ ορι έ ους ύπους υ η ά ω π οήγηης, η ρέχου θέ η (χώρ ) πρέπ ι πί ης
ορι
ί γι
προ ύψ ι η ω ή ζώ η ώρ ς.
πι έξ
μ
μ
,
πορ ί
ρυθ ί
η ώρ
ι
οέ
ο πά ω ή ά ω έ ος η οθό η
φής.
πι έξ
μ
μ
μ
ι πι η ά
ύπο ης ο ά ς που θέ
,
.
.ή
μ
.,
ο
.
π
Οθό η ο ηγού ( . 100)
Σύ η
( . 201)
ι
ι
ού - ι θη ήρ ς
Θέ η ου ρο ογιού
ι ώ .
Σ η
πά ω
η οθό η ο ηγού 12
ρι ή οθό η, ο ρο όι ρί
ξιά π υρά ου π ίου
ά
ι8
ι
η
ης.
Σ ορι έ ς π ριπ ώ ις,
η ύ
ι οι
π ηροφορί ς πορ ί
ύπ ου ο ρο όι
η οθό η ου ο ηγού.
μ
μ
μ
πι έξ
μ
μ
μ
μ
η πά ω προ ο ή
ης
ρι ής οθό ης γι
άξ
ις ρυθί ις γι η ώρ
ι η ορφή ης η ρο ηί ς.
110
Γι
ρυθ ί
η ώρ
ι η η ρο η ί ,
π ή
ο πά ω ι ά ω έ ος η οθό η
φής.
Σ ορι έ ς χώρ ς, υπάρχ ι η υ ό η
πι ογής ης υ ό
ης ρύθ ι ης ης θ ρι ής
μ.. Σ ά
ς χώρ ς, η θ ρι ή
ώρ ς
ο
ώρ πορ ί
ορι
ί ως
.ή π
..
•
•
π
Οθό η ο ηγού ( . 100)
Προ ο ή ρυθ ί
ω ( . 188)
ΌΡΓ Ν
Ά
Η ά ι πο
ύ
η που π ρ χ ι ο
ι ω χ ιρι ού ι ς υγ
ρι
ης ιουργ ς
ο ι ω χρ ης ου ι ιώος ός ρ ου ύ φω
ους όρους
ι ις προ ποθ
ις ης ύ
ης. ο
π ρ ά ω
ο υ ι ά η ύ
η ης
Volvo
ο
υ
ιπ ρ θ
ι
γγ ι ά.
BSD 4-clause "Original" or "Old"
License
Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1991, 1993
The Regents of the University of California. All
rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following conditions
are met:
1. Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the
distribution.
3. All advertising materials mentioning
features or use of this software must
display the following acknowledgement:
This product includes software developed
by the University of California, Berkeley and
its contributors.
4. Neither the name of the University nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from
this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE REGENTS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Χ ΡΣ
Ρ
BSD 3-clause "New" or "Revised"
License
Copyright (c) 2011-2014, Yann Collet.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following conditions
are met:
1. Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the
distribution.
3. Neither the name of the organisation nor
the names of its contributors may be used
to endorse or promote products derive
from this software without specific prior
written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
}}
111
ΌΡΓ Ν
||
Χ ΡΣ
Ρ
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
BSD 2-clause “Simplified” license
Copyright (c) <YEAR>, <OWNER> All rights
reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following conditions
are met:
1. Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the
distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
112
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The views and conclusions contained in the
software and documentation are those of the
authors and should not be interpreted as
representing official policies, either expressed
or implied, of the FreeBSD Project.
FreeType Project License
1. 1 Copyright 1996-1999 by David Turner,
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
Introduction The FreeType Project is
distributed in several archive packages;
some of them may contain, in addition to
the FreeType font engine, various tools and
contributions which rely on, or relate to, the
FreeType Project. This license applies to all
files found in such packages, and which do
not fall under their own explicit license. The
license affects thus the FreeType font
engine, the test programs, documentation
and makefiles, at the very least. This license
was inspired by the BSD, Artistic, and IJG
(Independent JPEG Group) licenses, which
all encourage inclusion and use of free
software in commercial and freeware
products alike. As a consequence, its main
points are that: o We don't promise that
this software works. However, we are be
interested in any kind of bug reports. (`as is'
distribution) o You can use this software for
whatever you want, in parts or full form,
without having to pay us. (`royalty-free'
usage) o You may not pretend that you
wrote this software. If you use it, or only
parts of it, in a program, you must
acknowledge somewhere in your
documentation that you've used the
FreeType code. (`credits') We specifically
permit and encourage the inclusion of this
software, with or without modifications, in
commercial products, provided that all
warranty or liability claims are assumed by
the product vendor. Legal Terms 0.
Definitions Throughout this license, the
terms `package', `FreeType Project', and
`FreeType archive' refer to the set of files
originally distributed by the authors (David
ΌΡΓ Ν
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg) as the `FreeType project', be they
named as alpha, beta or final release. `You'
refers to the licensee, or person using the
project, where `using' is a generic term
including compiling the project's source
code as well as linking it to form a
`program' or `executable'. This program is
referred to as `a program using the
FreeType engine'. This license applies to all
files distributed in the original FreeType
archive, including all source code, binaries
and documentation, unless otherwise
stated in the file in its original, unmodified
form as distributed in the original archive. If
you are unsure whether or not a particular
file is covered by this license, you must
contact us to verify this. The FreeType
project is copyright (C) 1996-1999 by David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg. All rights reserved except as
specified below. 1. No Warranty THE
FREETYPE ARCHIVE IS PROVIDED `AS IS'
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EITHER EXPRESSED OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF
THE AUTHORS OR COPYRIGHT
HOLDERS BE LIABLE FOR ANY
DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE
INABILITY TO USE, OF THE FREETYPE
PROJECT. As you have not signed this
license, you are not required to accept it.
However, as the FreeType project is
copyrighted material, only this license, or
another one contracted with the authors,
grants you the right to use, distribute, and
modify it. Therefore, by using, distributing,
or modifying the FreeType project, you
indicate that you understand and accept all
the terms of this license.
2. Redistribution Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that
the following conditions are met: o
Redistribution of source code must retain
this license file (`licence.txt') unaltered; any
additions, deletions or changes to the
original files must be clearly indicated in
accompanying documentation. The
copyright notices of the unaltered, original
files must be preserved in all copies of
source files. o Redistribution in binary form
must provide a disclaimer that states that
the software is based in part of the work of
the FreeType Team, in the distribution
documentation. We also encourage you to
put an URL to the FreeType web page in
your documentation, though this isn't
mandatory. These conditions apply to any
software derived from or based on the
FreeType code, not just the unmodified
files. If you use our work, you must
Χ ΡΣ
Ρ
acknowledge us. However, no fee need be
paid to us.
3. Advertising The names of FreeType's
authors and contributors may not be used
to endorse or promote products derived
from this software without specific prior
written permission. We suggest, but do not
require, that you use one or more of the
following phrases to refer to this software in
your documentation or advertising
materials: `FreeType Project', `FreeType
Engine', `FreeType library', or `FreeType
Distribution'.
4. Contacts There are two mailing lists related
to FreeType: o [email protected]
Discusses general use and applications of
FreeType, as well as future and wanted
additions to the library and distribution. If
you are looking for support, start in this list
if you haven't found anything to help you in
the documentation. o [email protected]
Discusses bugs, as well as engine
internals, design issues, specific licenses,
porting, etc. o http://www.freetype.org
Holds the current FreeType web page,
which will allow you to download our latest
development version and read online
documentation. You can also contact us
individually at: David Turner
<[email protected]> Robert
Wilhelm <[email protected]>
}}
113
ΌΡΓ Ν
||
Χ ΡΣ
Ρ
Werner Lemberg
<[email protected]>
provided with all faults, and the entire risk of
satisfactory quality, performance, accuracy,
and effort is with the user.
libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88,
January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996
Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.
libpng versions 0.97, January 1998, through
1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c) 1998,
1999 Glenn Randers-Pehrson, and are
distributed according to the same disclaimer
and license as libpng-0.96, with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors:
For the purposes of this copyright and license,
"Contributing Authors" is defined as the
following set of individuals:
Tom Lane
Paul Schmidt
Glenn Randers-Pehrson
Tim Wegner
libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through
1.0.13, April 15, 2002, are Copyright (c)
2000-2002 Glenn Randers-Pehrson and are
distributed according to the same disclaimer
and license as libpng-1.0.6 with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors
Willem van Schaik
Simon-Pierre Cadieux
John Bowler
Eric S. Raymond
Kevin Bracey
Gilles Vollant
Sam Bushell
The PNG Reference Library is supplied "AS IS".
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
disclaim all warranties, expressed or implied,
including, without limitation, the warranties of
merchantability and of fitness for any purpose.
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
assume no liability for direct, indirect, incidental,
special, exemplary, or consequential damages,
which may result from the use of the PNG
Reference Library, even if advised of the
possibility of such damage.
and with the following additions to the
disclaimer:
Magnus Holmgren
Libpng License
This copy of the libpng notices is provided for
your convenience. In case of any discrepancy
between this copy and the notices in the file
png.h that is included in the libpng distribution,
the latter shall prevail.
COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and
LICENSE:
If you modify libpng you may insert additional
notices immediately following this sentence.
There is no warranty against interference with
your enjoyment of the library or against
infringement. There is no warranty that our
efforts or the library will fulfill any of your
particular purposes or needs. This library is
114
libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96,
May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997
Andreas Dilger Distributed according to the
same disclaimer and license as libpng-0.88,
with the following individuals added to the list of
Contributing Authors:
Greg Roelofs
Tom Tanner
Andreas Dilger
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Permission is hereby granted to use, copy,
modify, and distribute this source code, or
portions hereof, for any purpose, without fee,
subject to the following restrictions:
ΌΡΓ Ν
1. The origin of this source code must not be
misrepresented.
2. Altered versions must be plainly marked as
such and must not be misrepresented as
being the original source.
3. This Copyright notice may not be removed
or altered from any source or altered
source distribution.
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
specifically permit, without fee, and encourage
the use of this source code as a component to
supporting the PNG file format in commercial
products. If you use this source code in a
product, acknowledgment is not required but
would be appreciated.
A "png_get_copyright" function is available, for
convenient use in "about" boxes and the like:
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
Also, the PNG logo (in PNG format, of course)
is supplied in the files "pngbar.png" and
"pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png"
(98x31).
Libpng is OSI Certified Open Source Software.
OSI Certified Open Source is a certification
mark of the Open Source Initiative.
Glenn Randers-Pehrson [email protected]
April 15, 2002
MIT License
Copyright (c) <year> <copyright holders>
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software
and associated documentation files (the
"Software"), to deal in the Software without
restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission
notice shall be included in all copies or
substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS
BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
zlib License
The zlib/libpng License Copyright (c) <year>
<copyright holders>
Χ ΡΣ
Ρ
This software is provided 'as-is', without any
express or implied warranty. In no event will the
authors be held liable for any damages arising
from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this
software for any purpose, including commercial
applications, and to alter it and redistribute it
freely, subject to the following restrictions:
1. The origin of this software must not be
misrepresented; you must not claim that
you wrote the original software. If you use
this software in a product, an
acknowledgment in the product
documentation would be appreciated but is
not required.
2. Altered source versions must be plainly
marked as such, and must not be
misrepresented as being the original
software.
3. This notice may not be removed or altered
from any source distribution.
SGI Free Software B License Version
2.0.
SGI FREE SOFTWARE LICENSE B (Version
2.0, Sept. 18, 2008)
Copyright (C) [dates of first publication] Silicon
Graphics, Inc. All Rights Reserved. Permission
is hereby granted, free of charge, to any person
obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"),
}}
115
ΌΡΓ Ν
||
Χ ΡΣ
Ρ
to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following
conditions: The above copyright notice
including the dates of first publication and either
this permission notice or a reference to http://
oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included
in all copies or substantial portions of the
Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of
Silicon Graphics, Inc. shall not be used in
advertising or otherwise to promote the sale,
use or other dealings in this Software without
prior written authorization from Silicon
Graphics, Inc.
116
•
μ
π
Οθό η ο ηγού ( . 100)
ο
ού φ ρ ογώ (
ού app) η
οθό η ου ο ηγού π ρ χ ι γρ γορη πρόη ις ι ουργ ς που χρη ι οποιούι υ θως γι ορι
ς φ ρ ογ ς.
ί γι
ποιή
γού.
η
ο
ρι ή οθό η, πορ ί
χρη ι οού φ ρ ογώ
η οθό η ου ο η-
ο
ού φ ρ ογώ
φ ίζ
ι η οθό η
ου ο ηγού ι πορ ί
ο χ ιρίζ
χρηι οποιώ ς
χ ιρι ήρι
η ξιά π υρά
ου ι ο ιού. ο
ού φ ρ ογώ
θι ά
ύ ο η η
γή
ξύ ω ι φορ ιώ φ ρ ογώ ή ι ουργιώ
ός ω
φ ρ ογώ χωρίς
χρ ιάζ
ι
φή
ο ι ό ι ι
πάρ
ο έ
ς πό ο
ρό ο.
ΌΡΓ Ν
μ
Εφ ρ ογ
ής
η
η έφω ο
Π οήγη η
•
•
•
Ά
Ο χ ιρι ός ου
ού φ ρ ογώ (app)
η οθό η ου ο ηγού γ
ι πό
ξιά
χ ιρι
ρι
ο ι ό ι.
πι ογή χι ιο ρη ή, πιογή π ρι χο έ ου που
φ ίζ
ι η οθό η ου
ο ηγού, . π.
–
ί
όπη η ης
ρι ής οθό ης ( . 36)
Χρή η ου
ού φ ρ ογής
ου ο ηγού ( . 117)
η οθό η
ή
μ
ο
ού φ ρ ογώ
ι ό ι.
Ά οιγ
/
ρι
ρά/
ί ι ο
ξιά
πά ω/ ά ω
Οθό η ο ηγού ( . 100)
Π
μ
μ
ά οιγ
/
ί ι ο (1).
ο
ού φ ρ ογώ
ί ι υ ό
π ηθ ί
έ
ου πί ή
έχου
θ ί υγ ρι έ ς πι ογές.
ή η ι ς π φής πό η
ή ω .
Π ύ η ο ηγού, έ ρξη ο ηγού προς ο προορι ό
που χρη ι οποιήθη πρόφ
, . π.
μ /
μ
πι
ίω η
ι
ξιά χ ιρι
ήρι
ο
Ρ
( ο
ού φ ρ ογώ
πορ ί
οίξ ιό
η οθό η ου ο ηγού υπάρχ ι
η πι
ιω έ ο ή υ . Πρέπ ι
πιιώ
ο ή υ γι
πορέ ι
οίξ ι ο
ού φ ρ ογώ .)
> ο
ού φ ρ ογώ
οίγ ι/
ί ι.
πι ογή
ργής πηγής γι
ο media player.
π
πι
μ
Λ ι ουργ ς
πο ογι
ξι ίου
χο ύ
μ
μ
Οι ι φορ ι ές φ ρ ογές π ρέχου πρόη
ι φορ ι ούς ύπους ι ουργιώ .
Μπορ ί
χ ιρίζ
ις π ρ ά ω φ ρ ογές ι ις χ ι ές ι ουργί ς ους πό ο
ού φ ρ ογώ :
Χ ΡΣ
:
π
ργοποιη-
μ
1. Π ριηγηθ ί
ις ι φορ ι ές φ ρ ογές που ί ι ι θέ ι ς π ώ ς ριρά ή ξιά (2).
> Οι ι ουργί ς γι η προηγού η/
πό η φ ρ ογή φ ίζο ι ο
ού φ ρ ογώ .
2. Γι
π ριηγηθ ί
ις ι ουργί ς γι
η πι γ έ η φ ρ ογή, π ή
πά ω
ή ά ω (3).
3.
πι
ιώ
ή ρ άρ
ι πι ογή γι
η ι ουργί π ώ ς η πι
ίω η
(4).
>
ι ουργί
ργοποι ί ι ι γι οριέ ς πι ογές ο
ού φ ρ ογώ
η υ έχ ι
ί ι.
}}
117
ΌΡΓ Ν
||
Χ ΡΣ
Ρ
οίξ
ο
ού φ ρ ογώ ξ ά, οίγ ι
ξιά ω
ι ουργιώ γι η ι ουργί
που πι έχθη πιο πρό φ
.
π
•
Μ ού φ ρ ογής
γού ( . 116)
•
Δι χ ίρι η η υ ά ω
η οθό η ου
ο ηγού ι η
ρι ή οθό η ( . 120)
η οθό η ου ο η-
μ
Σ η οθό η ου ο ηγού ι η
ρι
οθό η πορού
φ ζο
ι η ύ
που η ρώ ου
οηθού ο ο ηγό
π ρ π ω η ι φορ ι ώ υ ά ω .
Μή υ
η οθό η ου ο ηγού3.
Σ η οθό η ου ο ηγού φ ίζο ι η ύυψη ής προ ρ ιό η ς γι ο ο ηγό.
Μή υ
η οθό η ου ο ηγού2.
η ύ
πορού
φ ίζο ι
ι φορ ι ά η ί ης οθό ης ου ο ηγού άογ ποι ς π ηροφορί ς φ ίζο ι η
υγ ρι έ η ιγ ή. Μ ά πό ίγο, ή ό
ο
ο ηγός έχ ι πι
ιώ ι ο ή υ /προ ί
ά η η έργ ι
χρ ιάζ
ι, ο ή υ
ά
φ ίζ
ι η οθό η ου ο ηγού.
έ
ή υ χρ ιάζ
ι
ποθη υί, οποθ ί ι η φ ρ ογή
, η οποί
οίγ ι πό η προο ή φ ρ ογώ
η
ρι ή οθό η.
ύ ξη ου η ύ
ος πορ ί
ι φέρ ι
ι πορ ί
φ ίζ
ι ζί
γρ φι ά,
ύ ο ή ου πιά γι η πι
ίω η ου
2
3
118
Μ οθό η ο ηγού 8 ι ώ .
Μ οθό η ο ηγού 12 ι ώ .
ΌΡΓ Ν
η ύ
π ρά
ος ή η
ιγ .
πο οχή
ός ι ή
μ
Π ρ ά ω π ρ ίθ
ι ορι έ
η
η ύ
έρ ις ι η η
ί ους.
Μ
ος, γι
υ
Ερ η
Σ
ή
ι ή
ο ι η ήρ . Σο ρός ί υ ος ζη ιάς - υ ουυ ί έ
υ ργ ίοB.
A
π -
.
A
π
A
-
ρ γι ο προγρ
ιέ ο έρ ις - π υθυ θ ί
έ
υ ργ ίοB.
φ ίζ
ι πρι πό η
η ρο η ί πό ου έρις.
-
ρ γι ο προγρ
ιέ ο έρ ις - π υθυ θ ί
έ
υ ργ ίοB.
φ ίζ
ι η η ροη ί πό ου έρ ις.
π
π υθυ θ ί
έ
υ ργ ίοB ώ
ο υ οί η ο
γχθ ί έως.
μ
μμ
π
π υθυ θ ί
έ
υ ργ ίοB ώ
ο υ οί η ο
γχθ ί ο
υ ο ό ρο υ ό.
π
A
B
Ρ
Ερ η
-
Σ
ή
ι ή
ο ι η ήρ . Σο ρός ί υ ος ζη ιάς - υ ουυ ί έ
υ ργ ίοB.
A
υ
ι ά
μ
μ
Μ
Χ ΡΣ
π.A
ρ γι ο προγρ
ιέ ο έρ ις - π υθυ θ ί
έ
υ ργ ίοB.
φ ίζ
ιό
η η ροη ί γι έρ ις έχ ι
π ρέ θ ι.
Μι
ι ουργί έχ
ργοποιηθ ί προ
ι π
ρυθ ίζ
ώ ο ηγ ί
πό η πό η
ου ι η ήρ .
ι π ωρι ά
ι υ όή
ά
ί η η
ή
η ύ
ος, φ ίζ
ι ζί
π ηροφορί ς χ ι ά
ο πού έχ ι φ ι
ί ο πρό η .
Συ ι ά ι
π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης Volvo.
Μή υ
η
ρι ή οθό η.
Σ η
ρι ή οθό η φ ίζο ι η ύ
χ η ό ρης προ ρ ιό η ς γι ο ο ηγό.
π ρι ό ρ η ύ
φ ίζο ι πά ω
πό η γρ
ή
ά
ης ης
ρι ής
οθό ης. Μ ά πό ίγο, ή ό
ο ο ηγός έχ ι
προ ί η
ά η η έργ ι χ ι ά
ο ή υ , ο ή υ
ά
φ ίζ
ι
η γρ
ή
ά
ης.
έ
ή υ
χρ ιάζ
ι
ποθη υ ί, οποθ ί ι η
πά ω προ ο ή η
ρι ή οθό η.
ύ ξη ου η ύ
ος πορ
ι πορ ί
φ ίζ
ι ζί
ύ ο ήέ
ου πί γι η
π ργοποίη η ι ς ι ουργί
υ
έ η
ο ή υ .
ί
ι φέρ ι
γρ φι ά,
ργοποίη η/
ς που ί ι
}}
119
ΌΡΓ Ν
||
Χ ΡΣ
Ρ
μ
μ
μ
έ ς π ριπ ώ ις, έ
ή υ
φ ίη ορφή
υό ου π ρ θύρου.
υό
η ύ
έχου υψη ό ρη
προ ρ ιό η
πό
η ύ
που φ ίζο ι η γρ
ή
ά
ης ι χρ ιάζοι πι
ίω η/ χ ι ή έργ ι γι
ή ου
φ ίζο ι.
η ύ
που
πρό ι ι
ποθη υ ού οποθ ού ι
η πά ω προ ο ή η
ρι ή οθό η.
Σ ορι
ζ
ι
•
•
•
•
Δ
120
μ
Ο χ ιρι ός ω η υ ά ω
η οθό η ου
ο ηγού ι η
ρι οθό η πρ γ
οποι
ι πό
ξιά χ ιρι
ρι
ο ι ό ι
ι πό ις προ ο ς ης
ρι ς οθό ης.
π
Οθό η ο ηγού ( . 100)
πι
όπη η ης
ρι
Δι χ ίρι η η υ ά ω
η οθό η ου
ο ηγού ι η
ρι ή οθό η ( . 120)
πι
Δι χ ίρι η η υ ά ω που ποθη ύ η
πό η οθό η ου ο ηγού ι η
ρι ή οθό η ( . 122)
Μ οθό η ο ηγού 8 ι ώ .
Μ οθό η ο ηγού 12 ι ώ .
η οθό η ου ο ηγού5
ου ι ο ιού.
Μή υ
ήρι
ρι ής οθό ης ( . 36)
Μή υ
ήρι
4
5
μ
η οθό η ου ο ηγού4
ου ι ο ιού.
ι
ξιά χ ιρι-
ρά/
ι
ξιά χ ιρι-
ξιά
ίω η
Ορι έ
η ύ
η οθό η ου ο ηγού
π ριέχου έ ή π ρι ό ρ ου πιά γι η
πι
ίω η ου η ύ
ος ή η πο οχή
ός ι ή
ος, γι π ρά ιγ .
ΌΡΓ Ν
Δ
Γι
μ
η ύ
1. Π ριηγηθ ί
που ί ι ι θέ ι
ξιά (1).
2.
–
ι φορ ι ά ου πιά
π ώ ς ρι
ρά ή
πι
ιώ
η πι ογή ς π ώ ς
η πι
ίω η (2).
> ο ή υ
ά
φ ίζ
ι
η οθό η ου ο ηγού.
Γι
–
Γι
μ
ου πιά:
η ύ
έ
οποθ
ή υ
ί ι
χρ ιάζ
η φ ρ
, η οποί
ο ή φ ρ ογώ
η
Π ρά η
η
ρι
ο ή υ
μ
π
.
ώ ς η πι ο ή υ
ί ι
ίγο.
ά
φ ίζ
ι
ηγού.
ι
ποθη υ ί,
ογή
οίγ ι πό η προρι ή οθό η.
ή οθό η φ ίζ
ι
μ
Ρ
χωρίς ου πιά:
ί
ο ή υ
φή
ο ή υ
ά πό ίγο.
> ο ή υ
γρ
ή
ά
π
ώ
ά
ης.
ί
ς πά ω ου ή
ι υ ό
φ
ίζ
ι
η
έ
ή υ χρ ιάζ
ι
ποθη υ ί,
οποθ ί ι η πά ω προ ο ή η
ρι ή οθό η.
χωρίς ου πιά:
ί
ο ή υ π
ίω η (2) ή φή
υ ό
ά πό
> ο ή υ
η οθό η ου ο
η ύ
Χ ΡΣ
Μή υ
η
ρι ή οθό η.
Ορι έ
η ύ
η
ρι ή οθό η ι θέ ου έ
ου πί (ή ρ ά ου πιά
υό
η ύ
) π.χ. γι η
ργοποίη η/
π ργοποίη η ι ς ι ουργί ς που ί ι
υ
έ η
ο ή υ .
Δ
Γι
–
μ
η ύ
Π
ή
ο
ι ουργί ή
υ ό
> ο ή υ
γρ
ή
π
•
Μη ύ
η οθό η ου ο ηγού
ρι ή οθό η ( . 118)
•
Δι χ ίρι η η υ ά ω που ποθη ύ η
πό η οθό η ου ο ηγού ι η
ρι ή οθό η ( . 122)
ι η
μ
ου πιά:
ου πί γι
φή
ο ή υ
ά πό ίγο.
ά
φ
ά
ης.
ίη
ίζ
ι
ί
ι
η
121
ΌΡΓ Ν
Χ ΡΣ
Δ
π
μ
Ρ
μ
π
π
η ύ
που φ ίζοι η οθό η ου ο ηγού
ι πρέπ ι
ποθη υ ού
οποθ ού ι η φ ρογή
η
ρι ή
οθό η. Π ρά η
η
ρι ή οθό η φ ίζ
ι ο ή υ
μ
.
π
μ
Ε
ποθη ύ η
πό η οθό η ου ο ηγού
πό η
ρι οθό η, η ι χ ρι η ω η υ ά ω πρ γ
οποι
ι η
ρι οθό η.
μ
π
π
π
π
Γι
–
ι
έ ως:
ά
έ
Π ή
ο ου πί
ξιά ου η ύ μ
π
μ
ος
η
ρι ή οθό η.
> ο ποθη υ έ ο ή υ
φ ίζ
ι
η φ ρ ογή
.
Γι
ι ά
ργό ρ :
ποθη υ έ
φ ρ ογή
122
η ύ
ι πιθ
ές πι ογές
.
η
1.
μ
μ
μ
ποθη υ έ ο ή υ
οίξ
έ
η
ποθη υ έ ο ή υ
φ ρ ογή
πό η προ ο ή φ ρ ογώ
η
ρι ή οθό η.
>
φ ρ ογή οίγ ι η ά ω πι έρους προ ο ή η ρχι ή προ ο ή.
2.
πι έξ
η
ρ έ
φ ρ ογή.
>
φ ίζ
ι ι ί
έ
η ύ
.
μ
η
ποθη υ-
3. Π ή
ο έ ος
ξιά γι
άπ υξη/
χι οποίη η ός η ύ
ος.
> Π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς γι ο
ή υ
φ ίζο ι η ί
ιη
ι ό
ρι
ρά η φ ρ ογή
ίχ ι π ηροφορί ς γι ο ή υ
η ορφή γρ φι ώ .
ΌΡΓ Ν
Δ
π
μ
μ
μ
Σ η
π υγ έ η ι ουργί ,
ορι έ
η ύ
υπάρχου ύο ου πιά ι θέ ι
γι η ρά η η γι έρ ις ή η
άγ ω η
ου γχ ιρι ίου
όχου.
Γι
ά
ρά η η γι
ποθη υ έ ο ή υ :
–
Σ η
ή υ
π υγ έ η
,π ή
έρ ις πό έ
ι ουργί γι
μ
ο
6
γι οήθ ι χ ι ά
η ράη η γι έρ ις.
> Μ
μ
:
ρ έ
οίγ ι η φ ρ ογή ι
η ιουργ ί έ
ί η
ρά η ης γι
ργ ί ς έρ ις ι πι
υής.
Γι
έ
–
ι ά
ο γχ ιρί ιο
ποθη υ έ ο ή υ :
όχου γι
Σ η
π υγ έ η ι ουργί γι ο
γι
ή υ ,π ή
ι ά
ο ή υ
ο γχ ιρί ιο
όχου.
> ο γχ ιρί ιο
όχου οίγ ι η
ρι ή οθό η ι φ ίζ ι π ηροφορί ς που φορού
ο ή υ .
η ύ
που ί ι ποθη υ έ
η
φ ρ ογή ι γράφο ι υ ό
άθ φορά
που ο ι η ήρ ς ίθ
ι
ι ουργί .
μ
π
π
π
:
φ ρ ογή η φώ ου
ργοποι ί ι
ι
ίέ
έ ρο ξυπηρέ η ης γι
ρά η η γι ργ ί ς έρ ις ι πιυής.
η
η ύ
που φ ίζο ι η
ρι ή
οθό η ι πρέπ ι
ποθη υ ού οποθ ού ι η πά ω προ ο ή ης
ρι ής
οθό ης.
1.
π
μ
οίξ
η πά ω προ ο ή
οθό η.
>
φ ίζ
ι ι ί
έ
η ύ
.
η ύ
έ ος
ξιά πορού
χθού .
2. Π
–
μ
η
μ
ρι ή
ποθη υέ
π υ-
ή
ο έ ος γι
άπ υξη/
οποίη η ου η ύ
ος.
χι-
Π
ή
ο ου πί γι
ι ουργί .
ίη
ποθη υ έ
η ύ
η πά ω προο ή ι γράφο ι υ ό
ό
ο υ ο ίη ο ίθ
ι
ός ι ουργί ς.
ποθη υ έ
η ύ
πά ω προ ο ή.
ά ογ
Ρ
Δ
π
μ
μ
μ
Σ ορι έ
η ύ
υπάρχ ι έ
ου πί π.χ.
γι η
ργοποίη η/ π ργοποίη η ι ς
ι ουργί ς που ί ι υ
έ η
ο
ή υ .
Μ
6
Χ ΡΣ
ι πιθ
ές πι ογές
η
π
•
Μη ύ
η οθό η ου ο ηγού
ρι ή οθό η ( . 118)
•
Δι χ ίρι η η υ ά ω
η οθό η ου
ο ηγού ι η
ρι ή οθό η ( . 120)
ι η
γορά.
123
ΌΡΓ Ν
Χ ΡΣ
Ρ
π
(Head-Up display)*
Η προ ο
Up display) ι
οθό η ο ηγού
ι π ηροφορ
πά ω ο π ρ
ι ορ
ό
μπ
ξ ω
ο π ρ πρ ζ (Headουργ
πι ουρι ά
η
ου υ ο ι
ου ι προ ά ς πό η οθό η ου ο ηγού
πρ ζ. Η προ
ό
η ι ό
ο πό η θ η ου ο ηγού.
η προ ι οποιη ι ή υχ ί ί ι
έ η- ι ά
ο προ ι οποιη ι ό ή υ
η οθό η ου
ο ηγού.
ο ά
έ ω ης οποί ς προ ά ο ι
οι π ηροφορί ς ρί
ι ο
π ό. Γι
ποφ υχθ ί υχό ζη ιά ο ζά ι ου
ύ
ος ης ο ά ς προ ο ής - η
οποθ ί
ι η ρίχ
ι ί
πά ω ο ζά ι ου
ύ
ος.
η π ηροφορι ή υχ ί ί ι
έ η- ι ά
ο ή υ
οθό η ου ο ηγού.
η
Ω
ι
ό η
ου ο ηγού
έπ ι ις π ηροφορί ς η προ ο ή
ίξ ω
ο
π ρ πρίζ (Head-Up display) ί ι π ριοριέ η :
ι
ρχό
ς η
φω ι ές
ή
ις.
Σ η προ ο ή
ίξ ω
ο π ρ πρίζ φ ίζο ι προ ι οποιή ις ι π ηροφορί ς χ ι ά
η
χύ η , ις ι ουργί ς ου
Cruise control, η π οήγη η, . π. ο π ίο
ορ ό η ς ου ο ηγού. Οι π ηροφορί ς ο ιής ή
ης ι οι ι ρχό
ς ή ις
φ ίζο ι πί ης η προ ο ή
ίξ ω
ο π ρ πρίζ.
124
Π ρ
ίγ
π ηροφοριώ που πορού
ηθού
η οθό η.
•
•
ο ο ηγός φορά πο ω ι ά γυ
•
υπάρχου
ι ί
πά ω ο ζά ι
ου
ύ
ος ης ο ά ς προ οής
ίξ ω
•
πι ρ ού
φω ι ού.
προ-
χύ η
ιά η ίου
η θέ η ο ήγη ης ί ι έ οι που ο
ο ηγός
άθ
ι ο έ ρο ου
θί
ος
η υ ο ές υ θή ς
Cruise control
Ω
Π οήγη η
Ο ι ά ή
Ορι έ
ύ ο
πορ ί
προ ωρι ά η προ ο ή
πρίζ (Head-Up display):
φ ι
ίξ ω
ού
ο π ρ-
Ορι έ οπ ι ά φέ πορ ί
προ
έου πο ο φά ους ι ι ί θη η ρ ς
ό
χρη ι οποι ί ι η προ ο ή
ίξ ω
ο π ρ πρίζ (Head-Up display).
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΌΡΓ Ν
π
/ π
π
(Head-Up display)
City Safety
π
π μπ
(Head-Up display)
Ω
Ό
η ι ουργί City Safety* ί ι
ργοποιη έ η, οι π ηροφορί ς η προ ο ή
ίξ ω
ο π ρ πρίζ
ι θί
ι
πό ο γρ φι ό ύ ο ο γι η City
Safety. υ ό ο γρ φι ό ύ ο ο ί ι
έ ο ό η ι
η προ ο ή
ίξ ω
ο π ρ πρίζ ί ι π ργοποιηέ η.
π
π
Μπορ ί
ργοποιή
υ ή η ι ουργί
ης
ρι ής οθό ης:
μ
π
μπ
/ π ργοποιήύο ρόπους έ ω
Π
ή
ο ου πί
π μπ
.
ή
2. Π
ή
3.
μ
μ
η πά ω προ ο ή.
My Car
πι έξ / πο πι έξ
π μπ
.
μ
.
Μπορ ί
ποθη ύ
η
προ ωπι ή ρύθ ι η ο προφί
πι ογή ως
ου ο ηγού.
π
(Head-Up display)
η
π
ή
π
μ
η
ρι ή οθό η.
2. Π ή
My Car
Head-up display.
3.
π
1. Π
Ρ
πι η ά
η πι ογή ι
άξ
ις ρυθί ις γι η προ ο ή
ίξ ω
ο π ρπρίζ (Head-Up display) ο π ρ πρίζ.
1. Π
π
μπ
Χ ΡΣ
πι έξ
ι:
•
•
•
•
ποι ς
πά ω προ ο ή
μ
π
ι ουργί ς θ
φ
ίζο-
μ
π
μ
Road Sign Information
μ
μ
π
.
Μπορ ί
ποθη ύ
η ρύθ ι η ως
προ ωπι ή ρύθ ι η ο προφί ου ο ηγού.
Ω
ο γρ φι ό ύ ο ο γι ο City Safety
ο
γι
πι ή ι η προ οχή ου ο ηγού.
ή ι
ργοποίη η/ π ργοποίη η ι η
ρύθ ι η ης προ ο ής
ίξ ω
ο π ρπρίζ (head-up-display) πορού
πρ γοποιηθού ό ο ό
προ ά
ι ι
ι ό . Ο ι η ήρ ς ου υ ο ι ή ου πρέπ ι
ρί
ι
ι ουργί .
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 125
ΌΡΓ Ν
||
Χ ΡΣ
Ρ
έ
μ
πι
1. Π ή
μ
Head-up
ο ου πί
display η προ ο ή ι ουργιώ
η
ρι ή οθό η.
2. Γι
ρυθ ί
η φω ι ό η
ι η
άθ η θέ η ης ι ό ς που προ ά
ι
ο π ίο ορ ό η ς ου ο ηγού, χρη ιοποιή
ξιά χ ιρι ήρι
ο ι ό ι.
ης θέ ης
ίω η
φω ι ό η
ω γρ φι ώ προ ρ όζ
ι
υ ό
ις υ θή ς φω ός υπο άθρου.
φω ι ό η
πί ης πηρ άζ
ι πό η ρύθι η ης φω ι ό η ς ις υπό οιπ ς οθό ς
ου υ ο ι ή ου.
άθ η θέ η πορ ί
ουργί
ή ης ου η
θί
ος*.
ποθη υ ί η ιρι ού προ ι ού
μ
μ
οριζό ι θέ η ης προ ο ής
ίξ ω
ο
π ρ πρίζ (Head-Up display) πορ ί
χρ ιάζ ι θ ο ό η η
ο π ρ πρίζ ή η ο ά
οθό ης
ι
θ ί.
θ ο ό η η η ίι ό ι η ι ό που προ ά
ι π ρι ρέφ ι ξιά ή ρι
ρά.
1. Π
2.
η
ή
πι έξ
μ
μ
η
ρι ή οθό η.
πά ω προ ο ή
My Car
μ
μ
Head-up display.
3. Γι
θ ο ο ή
η οριζό ι θέ η
ης ι ό ς, χρη ι οποιή
ξιά χ ιρι ήρι
ο ι ό ι.
Μ ίω η ης φω ι ό η
ς
ύξη η ης φω ι ό η
ς
ύψω η ης θέ ης
126
Π ρι
ροφή ρι
Π ρι
ροφή
πι
ρά
ξιά
ίω η
μ
Σ ουπί
π ά ο γυ ί που
ύπ ι η
οθό η
έ
θ ρό ι
γ ό π ί πό
ι ροΐ ς.
ί ι π ρ ί η ο, υγρά
φρά ο π ί πό ι ροΐ ς.
Πο έ η χρη ι οποι ί ι
ι ά. Γι ους πιο πί ο
ρ ί
χρη ι οποιή
ι ό που ι ίθ
ι πό
Volvo.
-
χυρά πορρυπ ους
έ ς, ποέ
ι ι ό θ ριους ι ο ίς ης
π
μπ
ο π ρ πρίζ
υ ο ί η
προ ο ή
ίξ ω
ο π ρ πρίζ (Head-Up display)
ί ι ι ι ού ύπου, που π ηροί ις π ι ή ις
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΌΡΓ Ν
γι
ι.
η
φά ι η ης ι ό
ς που προ ά
π
•
Προ ο ή ι ουργιώ
ου πιά γι
ι ουργί ς ου υ ο ι ή ου ( . 51)
•
•
•
Προ ο ή ρυθ ί
•
Οθό η ο ηγού ( . 100)
7
8
ω ( . 188)
ι ό ι ( . 145)
Χρή η ης
ρι ό προ
Συ ι ά ι
χύ ι
ορι
ι ουργί ς ή ης ο η
ι ό άθι
* ( . 136)
π υθυ θ ί
έ ς γορές.
έ
ο ύ η φω η ι ς
γ ώρι ης πι ρ π ι ο ο ηγό
χρη ι οποι η φω η ι
γ ώρι η γι
χ ιρ ζ
ι υγ
ρι
ς
ι ουργ ς η ο ά
π ρ γωγ ς
(πο υ)
ω , ο η φω ο που
ι υ
ο
ω Bluetooth, ο ύ η
ι
ιού ι ο ύ η π ο γη ης ης Volvo*.
Οι φω η ι ές
ο ές
θού ο ο ηγό
η
θ
πι
ρώ
ιάζ ι η προ οχή
υ οφορι ές υ θή
ις
Ρ
8
-
Γι η
ι
ά
η ου π ρ πρίζ - π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο7.
Πρέπ ι
οποθ ηθ ί η ω ή έ ο η ου
π ρ πρίζ γι
φ ίζο ι ω ά
γρ φι ά ης προ ο ής
ίξ ω
ο π ρ πρίζ.
Χ ΡΣ
-
ι υ ο ύ ου
ι οηπο πά ι,
ά
ίι η ο ήγη η ι
ου ις ο ι ές ι
ς.
Δ
Ο ο ηγός φέρ ι πά ο
η υθύ η
ο ηγ ί ο όχη
φά ι
ι
υ ορφώ
ι
ό ους ους ι χύο ς
ό ς ο ι ής υ οφορί ς.
Μι ρόφω ο υ
ή
ος φω η ι ού χ ιρι
ού
Ο χ ιρι ός ης φω η ι ής
γ ώρι ης
πρ γ
οποι ί ι
η ορφή ι όγου,
φω η ι ές
ο ές πό ο χρή η ι π ή ις που φω ί ο ύ η . ο ύ η
φω η ι ής
γ ώρι ης χρη ι οποι ί ο ί ιο
ι ρόφω ο
ο ύ η
οι ής υ ο ιί ς Bluetooth ι οι π ή ις ου υ ή ος φω η ι ής
γ ώρι ης ούγο ι πό
ηχ ί ου υ ο ι ή ου. Σ ορι έ ς π ριπ ώ ις, η οθό η ου ο ηγού φ ίζ
ι
πί ης έ
ή υ
ι έ ου. Ο χ ιρι ός ω
ι ουργιώ πρ γ
οποι ί ι πό
ξιά
χ ιρι ήρι
ο ι ό ι. Οι ρυθ ί ις πρ γ
οποιού ι πό η
ρι ή οθό η.
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης Volvo.
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 127
ΌΡΓ Ν
||
Χ ΡΣ
Ρ
μ
μ
ο ύ η φω η ι ής
γ ώρι ης
ιώι ι ρ ώς.
ά
(download) η ρώ ις γι έ ι η πό ο η, πι
φθ ί
η
ι ύθυ η support.volvocars.com.
9
ι ς ο ηγ ς γι
γ ώρι ης.
Χρή η ης φω η ι ής
( . 128)
•
Χ ιρι ός η φώ ου έ ω φω η ι ής
γ ώρι ης ( . 130)
•
Χ ιρι ός ρ ιοφώ ου ι (πο υ) έ ω
έ ω φω η ι ής
γ ώρι ης ( . 131)
•
Φω η ι ός χ ιρι ός ου υ
ι ού ( . 132)
•
Φω η ι ή
γ ώρι η
χάρ η ( . 133)
•
Ρυθ ί ις γι
( . 129)
γ ώρι ης
ή
ος
Πρέπ ι
ί :
ι-
γ ώρι η
θυ ά
•
Γι ι
ό ο,
έ πο.
•
Μη ο ι ί
ύ η
ο ές
ι π οήγη η
η φω η ι ή
η ης φω η ι
•
ξής
ά η
ο ή- ι ή
ο ι ή φω ή
•
•
128
χύ ι
ορι
έ ς γορές.
πι οι ω-
ά ο ηχη ι ό
ο ι ό
ό
ο ύ η
π ά( ο
πορ ί
οή ι ις
υ ό ο ιά η ).
Γι
ποφύγ
ο θόρυ ο υπο άθρου
ο χώρο πι
ώ , έχ
ι ές ις
πόρ ς,
π ράθυρ
ι η η ιοροφή.
φω η ι ή
γ ώρι η πορ ί
ποιηθ ί ως ξής:
9
ς
Π ή
ο ου πί ο ι ό ι
γι η φω η ι ή
γ ώρι η
γι
ργοποιηθ ί ο
ύ η
ι
ρχί ι έ ς
ιά ογος χρη ι οποιώ ς
φω η ι ές
ο ές.
π
•
η χρ
π ί
π
ργο-
"Cancel".
έ π ρ
φω η ι ής
έ ο πά η
ο ου πί
γ ώρι ης ο ι ό ι
.
Γι
πι π ύ
η πι οι ω ί
ι
π ρ ά ψ
η ύ
προ ροπής πό ο
ύ η ,π ή
ο ου πί ο ι ό ι γι η
ό
ο ύ η
φω η ι ή
γ ώρι η
ο ι ί ιπ ί
η πό η
ο ή.
μ
μ
Π ή
,π
[
π φή πό ο
π φή έχου
έ ς ριθ οί η
ργ ί ), π.χ.:
Π ή
Mobile".
μ
ί "Call [Ό μ ] [ π
μ ]
μ ]" ί η πι γ έ η
η φω ι ό
ά ογο
η
χωρηθ ί π ρι ό ροι πό
φώ ου (π.χ. οι ί , ι η ό,
,π ί
"Call Robin Smith
/
Οι π ρ ά ω
γι χρή η:
ο ές ί
•
"Repeat" - π
φω η ι ή ο ηγί
•
•
"Cancel" - ι
ο
όψ
ι πά ο
ι θέ ι
ά ι η
ρέχο
υ ί
ιά ογο.
ο
ιά ογο
"Help" - ρχίζ ι έ
ιά ογο οήθ ι ς.
ο ύ η
π ά
ις
ο ές που
ί ι ι θέ ι ς η ρέχου
άη,
έ
ί η ή έ π ρά ιγ .
Οι
ο ές γι υγ ρι έ ς ι ουργί ς
π ριγράφο ι ις χ ι ές ό η ς, π.χ.
ς
ΌΡΓ Ν
Χ ιρι ός ου η
γ ώρι ης.
φώ ου έ ω φω η ι ής
μ
Οι
ο ές γι ους ριθ ούς φω ού ι
ι φορ ι ά, ά ογ
η ι ουργί που
θέ
χ ιρι
ί :
•
•
•
•
•
•
Οι
μ
μπρέπ ι
φω ού ι ξ χωρι ά, έ ψηφίο άθ φορά, π.χ. η έ
ρί έ
ύο ύο έ
ρ έ
ρ ρί
(03122443).
ους
μ
πορ ί
ους φω ί
άθ ψηφίο ξ χωρι ά
ή
ο ι ά, π.χ. ύο ύο ή ί ο ι ύο (22).
Σ
γγ ι ά ι
Ο
ι ά, πορ ί
π ί
ρ ούς ριθ ούς ζί η
ιρά, π.χ. ί ο ι ύο ί ο ι ύο (22 22).
Σ
γγ ι ά, πορ ί
πί ης
π ί
ζί
ζ ύγη ή ριπ ούς ριθ ούς, π.χ. ύο η ι ά (00). Οι ριθ οί πρέπ ι
πίπ ου
ο ύρος 0-2300.
Μπορ ί
φω ί
ις
ως
ή
ο ώ ό
ο ώ (98,8),
ό έ
ρ ό
ύο (104,2).
π
γ ώρι η φω ής ( . 127)
Χ ιρι ός η φώ ου έ ω φω η ι ής
γ ώρι ης ( . 130)
Χ ιρι ός ρ ιοφώ ου ι (πο υ) έ ω
έ ω φω η ι ής
γ ώρι ης ( . 131)
-
•
Φω η ι ός χ ιρι ός ου υ
ι ού ( . 132)
•
Φω η ι ή
γ ώρι η
χάρ η ( . 133)
•
Ρυθ ί ις γι
( . 129)
ή
ος
ι π οήγη η
η φω η ι ή
γ ώρι η
μ
ι-
2. Π
•
•
•
Ρ
10
Μπορ
ο ύ η
1. Π
Χ ΡΣ
ά
φω η ι
ρ
ς
ς ρυθ
ις γι
γ ώρι ης.
μ
ή
ή
ι πι έξ
μ
ρυθ ί
η
πά ω προ ο ή.
η
πά ω προ ο ή.
ις.
π
μ
µ
1. Π
ή
2. Π
ή
μ
ι
μ
πι έξ
ρυθ ί
ις.
φω η ι ή
γ ώρι η
ι ουργ ί
ς ις γ ώ
ς. Οι γ ώ
ς
ις οποί ς
ι ουργ ί η φω η ι ή
γ ώρι η πι η ίο ι
έ
ι ο ί ιο η ί
γ ω ώ .
ό
γή ης γ ώ
ς πηρ άζ ι πί ης
ί
ω
ού, ω η υ ά ω
ι ης
οήθ ι ς.
1. Π
ή
2. Π
ή
μ
μ
η
μ
ι πι έξ
πά ω προ ο ή.
γ ώ
.
}}
129
ΌΡΓ Ν
||
•
•
Χ ΡΣ
Ρ
μ
π
γ ώρι η φω ής ( . 127)
Χρή η ης φω η ι ής
( . 128)
Ε ο
ρι ης
ου
φ ς,
ος.
γ ώρι ης
•
Χ ιρι ός η φώ ου έ ω φω η ι ής
γ ώρι ης ( . 130)
•
Χ ιρι ός ρ ιοφώ ου ι (πο υ) έ ω
έ ω φω η ι ής
γ ώρι ης ( . 131)
•
Φω η ι ός χ ιρι ός ου υ
ι ού ( . 132)
•
Φω η ι ή
γ ώρι η
χάρ η ( . 133)
ή
ος
ι π οήγη η
130
χύ ι
χύ ι
ορι
ορι
έ ς γορές.
έ ς γορές.
11
χ ιρι ού
ω φω η ι ς
γ ώός ι η ού η φώ ου υ
ω Bluetooth π.χ. γι
η ι ς π ός ριθ ού γι
ρό η ός η ύ-
Γι
ι-
ορί
ι π φή ο η φω ι ό
ά ογο, η
ο ή φω η ι ής
γ ώρι ης
πρέπ ι
π ρι
ά ι ις π ηροφορί ς ης
π φής που έχου
χωρηθ ί ο η φωι ό
ά ογο.
ι π φή, π.χ. Robyn
Smith, ι θέ ι ρ ούς ριθ ούς η φώου, ό
πορ ί
φέρ
ι η
ηγορί ριθ ού, π.χ. Home ή Mobile:
"Call Robin Smith Mobile".
Π
10
11
μ
ή
ο ές:
ιπ ί
ί
πό ις π ρ
ά ω
•
]" "Call [ π
π φή πό ο η
•
μ
"Call [
ριθ ό η φώ ου.
•
"Recent calls" ω .
•
ος.
"Read message" - άγ ω η η ύ
υπάρχου ιάφορ η ύ
- πι έξ
ποιο ή υ θέ
φω ηθ ί.
ί η πι γ έ η
φω ι ό
ά ογο.
φ
]" ίζ ι η ί
ί ο
ή-
•
•
•
π
γ ώρι η φω ής ( . 127)
Χρή η ης φω η ι ής
( . 128)
Ρυθ ί ις γι
( . 129)
γ ώρι ης
η φω η ι ή
γ ώρι η
ΌΡΓ Ν
μ
)μ
(π
ποι ί ι η ζώ η υχ ο ή ω FM ως προ πι ογή.
μ
12
Ε ο γι ο χ ιρι ό ου ρ ιοφώ ου
ης ο ά ς
π ρ γωγ ς (πο υ)
ω
ω φω η ι ς
γ ώρι ης.
Π
ή
ο ές:
ιπ ί
ί
πό ις π ρ
ι
ά ω
•
"Media" - ρχίζ ι έ
ιά ογο γι
(πο υ) έ
ι ο ρ ιόφω ο φ
π ρ
ίγ
ο ώ .
•
"Play [
ι ή πό ο
•
"Play [
ο πι γ έ ο ρ γού ι.
•
] π
"Play [
π ράγ ι ο πι γ έ ο
[ μπ μ]" ρ γού ι πό ο πι γ έ ο ά που .
•
μ
"Play [
ρχίζ ι ο πι
•
"Play [
μ ]" - ρχίζ ι
η
π ρ γωγή ου πι γ έ ου ρ ιοφω ι ού
θ ού.
]" πι γ έ ο
π
γ έ ο η
ίζ ι
π ράγ ι ουι έχ η.
]" -
οπ ι ό
•
•
•
•
•
]" ά ι.
]" - ρχίζ ι η πι"Tune to [
γ έ η ρ ιοφω ι ή υχ ό η
η
ρέχου ζώ η υχ ο ή ω .
υπάρχ ι
ργή υπηρ ί ρ ιοφώ ου,
ργο-
12
χύ ι
"Tune to [
- ρχίζ ι η
υχ ό η
ή ω .
] [μ
μ
]"
πι γ έ η ρ ιοφω ι ή
η πι γ έ η ζώ η υχ ο-
"Radio" - ρχίζ ι ο ρ
ιόφω ο FM.
"Radio FM" - ρχίζ ι ο ρ
ιόφω ο FM.
"Radio AM" - ρχίζ ι ο ρ
ιόφω ο AM.
"DAB " - ρχίζ ι ο ρ
•
Ρ
π
γ ώρι η φω ής ( . 127)
Χρή η ης φω η ι ής
( . 128)
Ρυθ ί ις γι
( . 129)
γ ώρι ης
η φω η ι ή
γ ώρι η
ιόφω ο DAB.
"TV" - ρχίζ ι η
TV*.
π ρ γωγή πό η
•
"CD" - ρχίζ ι η
CD*.
π ρ γωγή πό ο
•
"USB" - ρχίζ ι η
USB.
π ρ γωγή πό
•
"iPod" - ρχίζ ι η
iPod.
π ρ γωγή πό
•
π ρ γωγή
"Bluetooth" - ρχίζ ι η
πό πηγή πο υ έ ω που ί ι υ
έ η έ ω Bluetooth.
•
"Similar music" — ρχίζ ι η
π ρ γωγή ου ι ής π ρό οι ς
η ου ι ή
που ούγ
ι ή η πό υ
υές USB.
π ράγ ι
•
ορι
•
•
•
Χ ΡΣ
έ ς γορές.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 131
ΌΡΓ Ν
Χ ΡΣ
μ
Ρ
μ
μ
μ
13
Ε ο ς φω η ι ού χ ιρι ού γι ο
ύ η
ι
ι ού π.χ. γι η
γ
θ ρ ο ρ
ς, η
ργοπο η η θ ρ ι όου θ
ος
η
γ ης χύ ης
ι
ρ .
Π
•
•
132
ή
ο ές:
ιπ ί
ί
"Climate" - ρχίζ ι έ
ύ η
ι
ι ού
ίγ
ο ώ .
πό ις π ρ
ι
ά ω
ιά ογο γι ο
φ ίζ ι π ρ -
"Set temperature to X degrees" - ρυθ ίζ ι η πιθυ η ή θ ρ ο ρ ί .
•
"Raise temperature"/"Lower
temperature" - ύξη η/ ίω η ης ρύθ ιης θ ρ ο ρ ί ς
ά ί
θ ί .
•
"Sync temperature" - υγχρο ίζ ι η θ ρο ρ ί γι ό ς ις ζώ ς ι
ι ού
ο υ ο ί η ο
η θ ρ ο ρ ί που
έχ ι πι γ ί η π υρά ου ο ηγού.
•
"Air on feet"/"Air on body" πιθυ η ή ροή έρ .
•
"Air on feet off"/"Air on body off" ι η πιθυ η ή ροή έρ .
•
"Set fan to max"/"Turn off fan" η ροή έρ
ο Max/Off.
13
χύ ι
ορι
•
"Raise fan speed"/"Lower fan speed" υξά ι/ ιώ ι η
χύ η
ι ήρ
ά ί
θ ί .
•
ργοποι ί η
"Turn on auto" η ρύθ ι η θ ρ ο ρ ί ς.
•
"Air condition on"/"Air condition off" ργοποι ί/ π ργοποι ί ο ύ η
ι
ι ού.
•
"Recirculation on"/"Recirculation off" ργοποι ί/ π ργοποι ί η υ οφορί έρ .
•
"Turn on defroster "/"Turn off defroster"
ργοποι ί/ π ργοποι ί ο ξ πάγω
ω π ρ θύρω
ι ω
θρ π ώ .
•
"Turn on max defroster"/"Turn max
defroster off" ργοποι ί/ π ργοποι ί η έγ. ποθά ω η.
•
"Turn on electric defroster"/"Turn off
ργοποι ί/ π ρelectric defroster" γοποι ί ο θ ρ ι ό ο π ρ πρίζ*.
•
οίγ ι η
ίάζ ι
•
υ ό-
"Turn on rear defroster"/"Turn off rear
defroster" ργοποι ί/ π ργοποι ί ο
θ ρ ι ό ο πί ω π ρ πρίζ ι ους
ξω ρι ούς θρέπ ς.
"Turn steering wheel heat on"/"Turn
ργοποι ί/
steering wheel heat off" π ργοποι ί ο θ ρ ι ό ο ι ό ι*.
•
"Raise steering wheel heat"/"Lower
steering wheel heat" - υξά ι/ ιώ ι η
ρύθ ι η γι ο θ ρ ι ό ο ι ό ι*
ά
ί
θ ί .
•
"Turn on seat heat"/"Turn off seat heat"
ργοποι ί/ π ργοποι ί ο θ ρ ι όο άθι
*.
•
"Raise seat heat"/"Lower seat heat" υξά ι/ ιώ ι η ρύθ ι η γι ο θ ρ ιό ο άθι
*
ά ί
θ ί .
•
"Turn on seat ventilation"/"Turn off seat
ventilation" ργοποι ί/ π ργοποι ί
ο
ρι ό θί
ος*.
•
"Raise seat ventilation"/"Lower seat
ventilation" - υξά ι/ ιώ ι η ρύθ ι η
γι ο ριζό ο άθι
*
ά ί
θί .
•
•
π
γ ώρι η φω ής ( . 127)
Χρή η ης φω η ι ής
( . 128)
•
Ρυθ ί ις γι
( . 129)
•
Σύ
η
ι
γ ώρι ης
η φω η ι ή
ι
γ ώρι η
ού ( . 200)
έ ς γορές.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΌΡΓ Ν
π
•
14
μ
Ε ο γι ο φω η ι ό χ ιρι ό ου
υ
ος π ο γη ης, π.χ. ορι ός προορι ού π ύ η θο γη ης.
Π ή
ά ω
•
ο
ο ές:
“
γη ης
ώ .
ι
ιπ ί
ί
” - ρχίζ ι έ
φ ίζ ι π ρ
πό ις π ρ ιά ογο π οήίγ
ο-
•
"Take me home" - π ρέχ
γη η προς η θέ η π .
•
"Go to [
]" - ορίζ ι ι πό η ως προορι ό. Π ρά ιγ "Ο ήγη η έχρι η
θή ".
•
•
14
15
16
17
"Go to [Δ
θυ η ως προορι
π ριέχ ι πό η
"Ο ήγη η έχρι η
5".
•
ι
•
θο ή-
•
]" - ορίζ ι ι ι ύό.
ι ύθυ η πρέπ ι
ι ο ό. Π ρά ιγ
ο όΠ
πι η ίου
ιά ογο
"Add intersection" - ρχίζ ι έ
όπου πρέπ ι
προ ιορι ού ύο ο οί.
ο η ίο ι
ύρω ης ω ο ώ που
έχου προ ιορι
ί ορίζ
ι ό ως
προορι ός.
"Go to [
μ
]" - ορίζ ι
έ
χυ ρο ι ό ώ ι ως προορι ό.
Π ρά ιγ "Ο ήγη η έχρι ο 1 2 3 4
5".
]" - ορίζ ι ι ι ύθυ η
"Go to [ π
πό ο η φω ι ό
ά ογο ως προοριό. Π ρά ιγ "Ο ήγη η έχρι ο
Robyn Smith".
POI]" - πρ γ
ο"Search [
ποι ί
ζή η η γι π ρ
ί
η ί
ι φέρο ος (POI)
ι υγ ρι έ η
ηγορί (π.χ.
ι όρι ).15 Γι η
ξιό η η ης ί
ς
ά η ι ρο ή π ί "
μ
μ "ό
φ ι
ίη ί
πο
ά ω .
POI]
[
]" "Search [
πρ γ
οποι ί
ζή η η η ίω
ι φέρο ος (POI)
ι υγ ρι έ η
ηγορί
ι πό η.
ί
πο
ά ω
ξι ο ί ι ύ φω
ο έ ρο ης
πό ης. Π ρά ιγ "
ζή η η
ι ορίου ο Λο ί ο".
•
"Search [Ό μ POI]". Π ρά
ζή η η ου Hyde Park".
•
"Change country/Change state16, 17" άζ ι η π ριοχή
ζή η ης γι η
π οήγη η.
ιγ
"
Χ ΡΣ
Ρ
•
"Show favourites" - φ ίζ ι ις γ πηέ ς θέ ις η οθό η ου ο ηγού.
•
"Clear itinerary" - ι γράφ ι ό ους ους
ποθη υ έ ους
ιά
ους προοριούς ι ο
ι ό προορι ό
έ
ρο ο όγιο.
•
ά"Repeat voice guidance" - π
ι η
υ ί
θο ήγη η που έχ
φω ή ι.
•
"Turn off voice guidance" - π
ποι ί η φω η ι ή θο ήγη η.
•
"Turn on voice guidance" - ρχίζ ι η
φω η ι ή θο ήγη η που ίχ π ργοποιηθ ί.
•
•
•
ργο-
π
γ ώρι η φω ής ( . 127)
Χρή η ης φω η ι ής
( . 128)
Ρυθ ί ις γι
( . 129)
γ ώρι ης
η φω η ι ή
γ ώρι η
-
χύ ι
ορι έ ς γορές.
Ο χρή ης έχ ι η πι ογή
ρ άρ ι έ
η ίο POI ή
ο ορί ι ως προορι ό.
Σ ις υρωπ ές χώρ ς,
ί γι η “Πο ι ί ” χρη ι οποι ί ι η πι ογή “Χώρ ”.
Γι η ρ ζι ί
ι η
ί , η π ριοχή
ζή η ης
άζ ι έ ω ης
ρι ής οθό ης.
133
ΌΡΓ Ν
Χ ΡΣ
μπ
Ρ
μ
άξ
η θέ η ου ηχ ι ού
ήριξης ο φυ ής χώρ ς*, π ή
ο
ου πί προς
πά ω/ ά ω/ πρός/πί ω.
Γι
υψώ
/
, ρυθ ί
ο χ ιρι
Γι
άξ
η
ος, γυρί
θί
πί.
ά
ο άθιήριο πά ω/ ά ω.
ί η ης π ά ης ου
ο π ρι ροφι ό ου-
Δ
Ρυθ ίζ
η θέ η ου θί
ος ου
ο ηγού πρι ξ ι ή
, πο έ
ά η
ο ήγη η.
ιωθ ί ό ι ο άθι
έχ ι
φ ί ι γι
ποφ υχθ ί υχό ρ υι ός
π ρίπ ω η υ ού φρ
ρίος ή υχή
ος.
Γι
ά
/
ά
ο προή
ης έ ρ ς ου θί
ος*,
ι ή
π
ι η έ
ο οχ ό
πά ω/ ά ω.
ι ό
Γι
ρυθ ί
ο ή ος ης έ ρ ς ου
θί
ος, ρ ήξ
ο οχ ό προς
πά ω ι
ι ή
η έ ρ ου θίος πρός/πί ω
ο χέρι.
Γι
ρυθ ί
ο άθι
προς
πρός/πί ω,
ά
η
ή ι ρυθ ίη πό
η έως ο ι ό ι ι
π ά .
ιωθ ί ό ι ο άθι
έχ ι
φ ί ι η έ ρύθ ι η θέ ης.
134
μπ
Γι
προ ι ά θ
ου υ ο ι
ου
ι θ ου ι φορ ι ς πι ογ ς ρύθ ι ης
γι η
ι ηά
η ω πι
ώ .
•
•
•
•
π
ρι ό προ
Μπρο ι ό άθι
γιώ * ( . 137)
ι ό άθι
πο
* ( . 134)
π ώ
ι ουρ-
ργοποίη η/ π ργοποίη η ης θέρης θι ά ω * ( . 222)
ώ η
φ
ί ς ( . 64)
μ *
προ ι ά θ
ου υ ο ι
ου
ι θ ου ι φορ ι ς πι ογ ς ρύθ ι ης
γι η
ι ηά
η ω πι
ώ . ο
η
ρι ό άθι
πορ
ι ηθ
πρός/π ω ι πά ω/ ά ω. ο προ ι ό
ά ρο ης ρ ς ου θ
ος πορ
ρυθ ι
προς
πά ω/ ά ω ι η
η ης
π ά ης ου θ
ος πορ
ρυθ ι
.
Ο ηχ ι ός
ριξης ο φυ ς χώρ ς
πορ
ρυθ ι
προς
πά ω/ ά ω/
πρός/π ω.
η
προ
οποίο
ρι
ί
έ οιο,
ρυθ ί
ρι ά θί
ι θέ ου ύ η
ί ς πό υπ ρ ο ι ή
πό η η, ο
ργοποι ί ι ά ο άθι
π ο πό άποιο
ι ί ο.
υ
ί ά ι
φ ιρέ
ο πό ιο ι η υ έχ ι
ξ ά ο άθι
.
ο άθι
πορ ί
ρυθ ι
ί ό ο γι
άποιο χρο ι ό ιά η
ά οξ
ί ω
ης πόρ ς
ο η χ ιρι ήριοι ί, ό
ο ι η ήρ ς
ρί
ι
ι ουργί .
ρύθ ι η ου θί
ος ί ι πά ο
φι ή
ό
ο ι η ήρ ς ρί
ι
ι ουργί .
ρύθ ι η πορ ί πί ης
πρ γ
οποιηθ ί
ό ο γι άποιο χρο ι ό ιά η
ά ο
ή ι ο ου ι η ήρ .
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΌΡΓ Ν
π
•
Μπρο ι ό άθι
γιώ * ( . 137)
•
Ρύθ ι η ου η
ος* ( . 135)
•
Χρή η ης
ρι ό προ
•
•
Χ ιρο ί η ο προ
πο
π ώ
ι ουρ-
μ
μπ
Ρυθ
ρι ού προ
ι ού
θί-
ι ουργί ς ή ης ο η
ι ό άθι
* ( . 136)
ι ό άθι
η πιθυ η
ο χ ιρι
ριο η
θ
ος.
Γι
*
μ
θ
ρ
η θ
ου προ
ος
ι ού
-
( . 134)
Γι
άξ
η
ί η ης π ά ης ου
θί
ος, ρυθ ί
ο χ ιρι ήριο
πρός/πί ω.
Μπορ ί
ά
ό ο ί ρύθ ι η
( πρός/πί ω/ πά ω/ ά ω) άθ φορά.
•
•
•
Γι
άξ
η θέ η ου ηχ ι ού
ήριξης ο φυ ής χώρ ς, π ή
ο
ου πί προς
πά ω/ ά ω/ πρός/πί ω.
Ρ
ι ή
ο άθι
προς
πρός/πί ω, ρυθ ί
ο χ ιρι ήριο
πρός/πί ω.
Οι π ά ς ω
πορού
ργοποίη η/ π ργοποίη η ης θέρης θι ά ω * ( . 222)
Χ ΡΣ
•
προ ι ώ
ιπ ωθού
θι
έρ
ά ω
προ
ά.
π
ρι ό προ
Χρή η ης
ρι ό προ
Μπρο ι ό άθι
γιώ * ( . 137)
ώ η
φ
ι ό άθι
* ( . 134)
ι ουργί ς ή ης ο η
ι ό άθι
* ( . 136)
πο
π ώ
-
ι ουρ-
ί ς ( . 64)
Γι
υψώ
/
ά
ο προι ό ά ρο ης έ ρ ς ου θί
ος,
ρυθ ί
ο χ ιρι ήριο πά ω/ ά ω.
Γι
υψώ
/
, ρυθ ί
ο χ ιρι
ά
ο άθιήριο πά ω/ ά ω.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 135
ΌΡΓ Ν
Χ ΡΣ
Ρ
μ
μπ
μ
μ *
Η
γι
ι ουργ
ης ποθη ύ ι ρυθ
ις
ο άθι
, ους ξω ρι ούς θρ π ς
ι η προ ο
ξ ω
ο π ρ πρ ζ
(Head-Up display)*.
Μπορ
ρυθ ί
ήρι
ί
ύο*.
ί
ποθη ύ
ύο ι φορ ι ές
ις
η ι ουργί
ή ης.
χ ιριγι η ι ουργί
ή ης ρί ο ι
η ί προ ι ή πόρ
ί
ι ις
π
μ
1. Ρυθ ί
ο άθι
, ους ξω ρι ούς
θρέπ ς ι η προ ο ή
ίξ ω
ο
π ρ πρίζ (Head-Up display) η θέ η που
θέ
.
2. Π
3.
ή
ο ου πί M ι φή
ο.
ι ι ή υχ ί
ο ου πί ά ι.
ός ριώ
υ ρο έπ ω , π ή
ο
ου πί 1 ή 2.
> Ό
η θέ η έχ ι ποθη υ ί ο πιγ έ ο ου πί ή ης, ούγ
ιέ
ηχη ι ό ή
ιη
ι ι ή υχ ί
ο ου πί M ή ι.
π ηθ ί
έ
πό
ου πιά ή ης
ός ριώ
υ ρο έπ ω , η υχ ί
ο
ου πί M ή ι ι η ποθή υ η
πρ γοποι ί ι.
Πρέπ ι
ρυθ ί
πορέ ι
ορι
π
ου πί M γι
ω .
136
ου πί
ή ης
ου πί
ή ης
η
ποθή υ η ω ρυθ ί-
μπ
π
ή
έ
πό
ου πιά ή ης 1 ή 2
έ
ιγ ι ίο πά η . ο άθι
, οι
ξω ρι οί θρέπ ς ι η προ ο ή
ίξ ω
ο π ρ πρίζ (Head-Up display)
ι ού ι ι η υ έχ ι
ού
ις θέ ις που έχου ποθη υ ί ο
πι γ έ ο ου πί ή ης.
Π
–
ξ ά ο άθι
ί έ
ή η.
μ
Μπορ ί
χρη ι οποιή
έ η ρύθ ι η
η προ
οι ή ί
ι ή:
γι
μ
ι ποθη υι ή πόρ
ί
μπ
π
ρ ή
έ
πό
ου πιά ή ης 1 ή
2 π η έ ο έχρι ο άθι
, οι ξω ριοί θρέπ ς ι η προ ο ή
ίξ ω
ο π ρ πρίζ (Head-Up display)
ή ου
ις θέ ις που ί ι ποθη υ ές ο πι γ έ ο ου πί ή ης.
–
φή
ο ου πί ή ης, η ί η η ου
θί
ος, ω ξω ρι ώ
θρ π ώ
ι
ης προ ο ής
ίξ ω
ο π ρ πρίζ θ
ή ι.
Δ
ί
υ ος ρ υ
ι ού όγω ύ θ ιψης!
ιωθ ί ό ι
π ι ιά
π ίζου
χ ιρι ήρι .
ά η ρύθ ι η ου θίος,
ιωθ ί ό ι
υπάρχου
ι ί
προ ά, πί ω ή ά ω πό ο
άθι
.
ιωθ ί ό ι
ι υ ύ ι
π γι υ ί
ίς πό ους πι ά ς που
άθο ι ο πί ω άθι
.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΌΡΓ Ν
•
•
π
π
ρι ό προ
Ρύθ ι η ου η
ος* ( . 135)
ι ό άθι
* ( . 134)
ρι ού προ
ι ού
θί-
*
μ π
Ε ι χύ
η ά
η θ
ος
ριο πο
π ώ
ι ουργιώ .
π
Χ ΡΣ
Ρ
ρι
ο χ ιρι-
ήριο πο
π ώ
ι ουργιώ
φ ίζο ι
η
ρι ή οθό η.
η
ρι ή οθό η
φ ίζο ι οι ρυθ ί ις ό ο γι έ
πό
προ ι ά θί
, οι ρυθ ί ις φ ίζοι ο έ ρο ης οθό ης. Ό
ί ι φι ή
η φά ι η ω πι ογώ ρύθ ι ης ι γι
ύο προ ι ά θί
- οι πι ογές γι η
ρύθ ι η ου ο ηγού φ ίζο ι ο πά ω
ι ό ι γι ο υ ο ηγό ο ά ω ι ό ης
οθό ης.
Γι
ή ου
φ ίζο ι οι ρυθ ίις ω
θι ά ω
η
ρι ή οθό η,
π ή
ο ου πί ρχι ής προ ο ής, που
ρί
ι ά ω πό η
ρι ή οθό η.
Χ ιρι ήριο πο
έ ρ ς ου θί
π ώ
ος.
ι ουργιώ ,
ο π άι ης
ο χ ιρι ήριο πο
π ώ
ι ουργιώ πορ ί,
ορι έ ς
ό ις,
χρη ι οποιηθ ί
γι η προ ρ ογή ω ρυθ ί ω γι ο
ηχ ι ό ήριξης ο φυ ής χώρ ς*, η
π υρι ή ήριξη*, ο ή ος ης έ ρ ς ι ο
ύ η
άζ*. Οι ρυθ ί ις που πρ γ
οποιού ι
ο χ ιρι ήριο πο
π ώ
ιουργιώ
φ ίζο ι η
ρι ή οθό η*.
Ορι έ ς πι ογές ι ουργί ς πορού πίης
γί ου π υθ ί ς η
ρι ή οθό η.
•
•
•
π
ρι ό προ
ι ό άθι
Ρύθ ι η ι ουργιώ
γι ό προ ι ό άθι
* ( . 134)
ο πο υ- ι ουρ* ( . 138)
ργοποίη η/ π ργοποίη η ης θέρης θι ά ω * ( . 222)
Οι ρυθ ί ις γι ο άθι
ου ο ηγού ι
υ ο ηγού που πρ γ
οποιού ι
ο χ ι-
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 137
ΌΡΓ Ν
Χ ΡΣ
μ
Ρ
π
μπ
μ *
ορφή
άξ ω πό θύ
ρ ι ές ρυθ ί ις.
ς έρ
ι φο-
3. Γι
πι έξ
ξύ ω ι φορ ι ώ
ι ουργιώ ου υ ή
ος
άζ, ί
ά
η πι ογή ς π υθ ί ς η
οθό η φής ί
ι ή
ο έρ ορ
πά ω/ ά ω χρη ι οποιώ ς ο ου πί
πά ω/ ά ω ο χ ιρι ήριο πο
π ώ
ι ουργιώ .
άξ
η ρύθ ι η η πιγ έ η ι ουργί , ά ο ς π υθ ί ς
η πι ογή ς η οθό η φής ή π ώς
έ η, ί χρη ι οποιώ ς ο
ου πί προ ά/πί ω ο χ ιρι ήριο πο π ώ
ι ουργιώ .
Μπορ
χρη ι οποι
ό ο ο χ ιριριο πο
π ώ
ι ουργιώ
ο άθι
ό ο ι η
ρι οθό η γι
άξ
ις ρυθ
ις. ο ύρος ω ρυθ
ω
φ ζ
ι η
ρι οθό η*.
μ
μ μ
Γι ο ύ η
άζ ί ι ι θέ ι
π ρ ά ω πι ογές ρύθ ι ης:
•
Χ ιρι ήριο πο
έ ρ ς ου θί
π ώ
ος.
ι ουργιώ ,
•
ο π άι ης
Γι
ργοποιή
ο ου πί πο
π ώ
ι ουργιώ , π ρι ρέψ
ο ου πί προς
πά ω/ ά ω.
μ
μ
μ
μ
*
μ
1.
μπ
ο προ ι ό άθι
ι θέ ι ύ η
άζ. ο
άζ πρ γ
οποι ί ι
η
138
Προ ο ή γι
2.
ο ύ
η
άζ
η
ρι ή οθό η.
ργοποιή
ο ου πί πο
π ώ
ιουργιώ , π ρι ρέφο ς ο προς
πά ω/ ά ω. Σ η
ρι ή οθό η θ
φ ι
ί η προ ο ή ω ρυθ ί ω
θί
ος.
πι έξ
θι ά ω .
η προ ο ή ρυθ ί
•
•
./ π
π
. γι
γοποιή
η
ς οι
.: πι έξ
./
ργοποιή
/ π
ι ουργί
άζ.
ρ-
μμ
1-5: πάρχου 5 προ πιγ έ προγρά
άζ. πι έξ
ξύ
μ ,
μ ,
,
ι μ .
: πι έξ
ι
: πι έξ
ι
..
ξύ
μ
ξύ
.,
,
.
ω
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΌΡΓ Ν
π
μ
μ
μ
μ
μ
Μπορ ί
ης ου
*
θί
π
π
μ
μπ
1.
ρυθ ί
ις π υρές ης π άος γι πρό θ η ήριξη.
2.
ου πί γι η π
ί η η ου υ
η
ρι ή οθό η.
ή
ος
άζ
–
Δ
γί
χρη ι οποιή
ο ι η ήρ ς ί
ι
η
η
ι ουρός.
πι έξ
ί ω
•
Π ή
ος γι
ριγ .
•
Π
θι
η προ ο ή ρυθ-
ά ω .
ο προ ι ό ου πί θί
φου ώ ι ο π υρι ό
ή
ο πί ω ου πί θί
ξ φου ώ ι ο π υρι ό
μ
μ
*
μ
ή-
ος γι
ήριγ .
μπ
Ο ηχ ι ός ήριξης ο φυ ής χώρ ς πορ ί
ρυθ ι
ί προς
πά ω/ ά ω/ πρός/
πί ω.
Π ή
ο π
. η
ρι ή
οθό η γι
γί ι π
ί η η ου πιγ έ ου προγρά
ος
άζ.
> ο πρόγρ
άζ ρχίζ ι ξ ά.
προ ί
άποι
έργ ι , ο
ή υ
ξ ο ουθ ί
φ ίζ
ι
η πά ω προ ο ή.
πορ ί
άζ ό
Ρ
ργοποιή
ο ου πί πο
π ώ
ιουργιώ , π ρι ρέφο ς ο προς
πά ω/ ά ω. Σ η
ρι ή οθό η θ
φ ι
ί η προ ο ή ω ρυθ ί ω
θί
ος.
μ
ι ουργί
άζ π ργοποι ί ι υ όά πό 20 π ά.
ι ουργί π ργοποι ί ι χ ιρο ί η .
Χ ΡΣ
Προ ο ή γι
ρυθ ιζό
η
ρι ή οθό η.
Γι
ρυθ ί
οπ
π
υρι ά
υρι ό
ηρίγ
ήριγ
:
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 139
ΌΡΓ Ν
Χ ΡΣ
Ρ
||
2.
π
π
.
.
θι ά ω .
πι έξ
ί ω
η προ ο ή ρυθ-
•
Π ή
ο ου πί θί
ος πά ω/
ά ω γι
ι ή
ο ηχ ιό ήριξης ο φυ ής χώρ ς πά ω/
ά ω.
•
Π ή
ο προ ι ό ου πί θί
ος γι
υξηθ ί η ήριξη ης ο φυ ής χώρ ς.
•
Π
ο πί ω ου πί θί
ος γι
ιωθ ί η ήριξη ης ο φυ ής
χώρ ς.
μπ
ή
μ
μ
ο ή ος ης έ ρ ς ου θί
ος πορ ί
ρυθ ι
ί χρη ι οποιώ ς ο χ ιρι ήριο
πο
π ώ
ι ουργιώ
ο άθι
.
Προ ο ή γι
χώρ ς η
ο
ηχ ι ό
ρι ή οθό η.
Γι
ρυθ ί
ο
ο φυ ής χώρ ς:
1.
140
ηχ
ήριξης ο φυ ής
Προ ο ή γι
οθό η.
ι
1.
ό
ήριξης
ργοποιή
ο ου πί πο
π ώ
ιουργιώ , π ρι ρέφο ς ο προς
πά ω/ ά ω. Σ η
ρι ή οθό η θ
φ ι
ί η προ ο ή ω ρυθ ί ω
θί
ος.
η
πέ
η ης έ ρ ς
η
ρι ή
ργοποιή
ο ου πί πο
π ώ
ιουργιώ , π ρι ρέφο ς ο προς
πά ω/ ά ω. Σ η
ρι ή οθό η θ
φ ι
ί η προ ο ή ω ρυθ ί ω
θί
ος.
ΌΡΓ Ν
2.
πι έξ
ί ω
θι
•
Π ή
ος γι
ος.
•
Π
μ
ά ω .
μ
η προ ο ή ρυθ-
ο προ ι ό ου πί θί
π
θ ί η έ ρ ου θί-
ή
ο πί ω ου πί θί
υ π υχθ ί η έ ρ ου θί
ος γι
ος.
π
•
Μπρο ι ό άθι
γιώ * ( . 137)
•
Δι χ ίρι η η υ ά ω που ποθη ύ η
πό η οθό η ου ο ηγού ι η
ρι ή οθό η ( . 122)
πο
π ώ
π
*
μ
Χ ΡΣ
Ρ
μ
ο άθι
υ ο ηγού πορ
πό ο άθι
ο ηγού.
ρυθ ι
π
Μπορ ί
ργοποιή
ύο ρόπους έ ω ης
ι ουρ-
η ι ουργί
ρι ής οθό ης:
π
Π
ή
.
ποιηθ ί.
ο ου πί
. γι
μ
ργο-
Γι
ι ή
ο άθι
ου υ οηγού προς
πρός/πί ω, ρυθ ί
ο
χ ιρι ήριο πρός/πί ω.
Γι
π
1. Π
ή
2. Π
ή
3.
μ
πι έξ
μ
μ
η πά ω προ ο ή.
My Car
μ
γι
μ
.
μ.
. π
ργοποίη η.
μ
πό η
ιγ ή που θ
ργοποιηθ ί η ιουργί , ο ο ηγός πρέπ ι
ρυθ ί ι ο άθιου υ ο ηγού
ός 10 υ ρο έπ ω .
γί ι άποι ρύθ ι η
υ ό ο ιάη , η ι ουργί π ργοποι ί ι.
Ο ο ηγός ρυθ ίζ ι ο άθι
πό
χ ιρι ήρι
ο άθι
•
•
•
άξ
η
ί η ης π ά ης ου
θί
ος υ ο ηγού, ρυθ ί
ο χ ιριήριο προς
πρός/πί ω.
π
ρι ό προ
Ρύθ ι η ου η
ος* ( . 135)
ώ η
φ
ι ό άθι
* ( . 134)
ρι ού προ
ι ού
θί-
ί ς ( . 64)
ου υ ο ηγού
ου ο ηγού:
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 141
ΌΡΓ Ν
Χ ΡΣ
Ρ
μ
ο υ ο η ο χ ι5 θ
ιρά θι ά ω χωρ ζ
ύο θ
π
•
ίπ ω η π
( . 143)
•
Ρύθ ι η ω προ
ά ω ( . 142)
•
. Η ύ ρη
ι
ύο ρη,
οιχ .
ώ
ο πί ω άθι
έφ
ω
ω πί ω
*
θι-
π
μ
μ
π
Ρυθ
ο προ
φ ο ου
ου θ ος ύ φω
ο ύψος ου πι ά η.
ά
προ
φ
ρι ά
θ
* γι
ύ ρη ορ ό η προς
π ω.
μ
μ
π
,μ
ργοποίη η/ π ργοποίη η ης θέρης θι ά ω * ( . 222)
Γι
π ή
προ
ά
ο προ έφ ο, πρέπ ι
ο ου πί ( . ι ό ) ώ πιέζ
ι ά ο προ έφ ο προς
ά ω.
Δ
ο
η
άθι
ο προ έφ ο ου
ίου θί
ος πρέπ ι
ρυθ ι
ί ύ φω
ο ύψος ου πιά ηέ ιώ
,
ί ι φι ό,
ύπ ι
ο ό ηρο ο πί ω έρος ου φ ιού.
Σύρ έ ο
ο χέρι προς
πά ω ό ο χρ ιάζ
ι.
142
ίο προ έφ ο πρέπ ι
ρί
ι
ώ η θέ η ου ό
ο
ίο
άθ
ι πι ά ης. Ό
ο
ίο άθι
άθ
ι πι ά ης, ο προέφ ο πρέπ ι
ί ι ω ά ρυθ ι έ ο
ο ύψος ου πι ά η έ ι ώ
,
ί ι
φι ό,
ύπ ι ο ό ηρο ο πί ω
έρος ου φ ιού ου.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΌΡΓ Ν
π
π
π
μ
2. Π
*
3.
ή
My Car
πι έξ
μ
ρι ά προ
μ
γι
έφ
π
μ *
.
π π
2
χ
.
η ώ ου
πί ω
Δ
Μη
ρι
ά προ έφ
πορού
χ η ώύο ρόπους πό η
ρι ή οθό η:
Πρέπ ι
φό ου
Π
ή
ο ου πί
π
γι
ργοποιηθ ί/ π
γοποιηθ ί ο
έ
.
π
ρ-
•
•
φ
ί
ά
.
προ
ίπ ω η π
( . 143)
έφ
( . 142)
ώ
ο πί ω άθι
θ
ος χωρ ζ
ρη πορού
πρός
ο ω
ι
.
ι-
Δ πρέπ ι
υπάρχου
ι ί
ο
πί ω άθι
ό
πρό ι ι
ιπ ώη π ά η ου θί
ος. πί ης, οι
ζώ ς φ
ί ς
πρέπ ι
ί ι
φ ι έ ς η πόρπη ους. Δι φορ ι ά, υπάρχ ι ί υ ος
προ ηθ ί ζη ιά
η πέ υ η ου πί ω θί
ος.
π
Πί ω άθι
π
Ρυθ ί
ο άθι
ι φ ί
ο πρι
ο ηγή
. Προ έχ
ό
ρυθ ίζ
ο
άθι
.
ξέ γ η ή πρό
η ρύθι η πορ ί
ο ηγή ι
ρ υ
ι ούς
όγω π γί υ ης.
Δ
π
Η π ά η ου π ω
ύο ρη.
ύο
π ωθού προς
Ρ
Δ
άζ
ρι ά προ έφ
οποιο ήπο
πό
ρι ά θίάθ
ι πι ά ης.
Μ
ι ή
χ ιρο ί η
ο προ έφ ο
προς
πί ω η ρχι ή ου θέ η έχρι
ού
έ " ι ".
ου
π
Χ ΡΣ
*
π
μ
οη
ρι ό ύ η
ου υ ο ι ή ου πρέπ ι
ρί
ι η θέ η II ου ι όπ η άφ ξης.
1. Π
ή
μ
η πά ω προ ο ή.
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 143
ΌΡΓ Ν
Χ ΡΣ
Ρ
||
π
ο
*
π
μ
π
ω
ις
ω έ ο οηθη ι ό π ι ι ό άθιρι ές θέ ις πρέπ ι
ί ι
έ ο γι
πορέ
άο άθι
.
1.
ο υπο ρ χιό ιο* γι ο
ίο άθι
πρέπ ι
ί ι
έ ο γι
πορέά
ο άθι
.
3.
4.
1.
Μπορ ί
χρ ι
ί
ι ή
προ ι ά θί
προς
πρός ή/ ι
ρυθ ί
ις π ά ς ω
θι ά ω
προς
πά ω, γι
πορέ
ιπ ώ
ώς ις π ά ς ω πί ω
θι ά ω προς
πρός.
2.
ιωθ ί
ι ί
θί
ά
ό ι
υπάρχου
πί ω θί
πι ά ς ή
.
ο προ έφ ο ου
ος χ ιρο ί η .
ίου
3.
ρ ή
ο ου πί π η έ ο.
ου πιά
ρί ο ι η
ζέρ ου υ ο ι ή ου
η ρι
ρή π υρά ου υ ο ι ή ου.
4.
ο άθι
π φ ίζ ι
άπ ρ
η ί ι θέ η.
προ έφ
ου υ ό
.
5.
ά
ο προ έφ
η οριζό ι θέ η.
Γι
ι υ
ου πί ω
ί ι
πόρ
οι
144
ά
/
ά
ος χ ιρο ί η .
2. Σύρ
φ
ο υ ο ί η ο ι θέ ι
ί ω προωπι ώ χώρω , η πόρ
ου χώρου πουώ πρέπ ι
ί ι
ι ή γι
πορέ
ά
ο άθι
.
Ω
μ
π
φορά ης π ά ης ου θί
ος
η όρθι θέ η πρ γ
οποι ί ι χ ιρο ίη :
•
•
ι
ο προ
φ
η π ά η
ί.
έφ
η π ά η ου
θί
ο
θί-
ος έχρι
ί ι χ ιρο ί η
ί ι π ρ ί η ο,
ο ου
ίου θί
ά
ος.
ο προ
.
έ-
π
Πί ω άθι
( . 142)
Ρύθ ι η ω προ
ά ω ( . 142)
έφ
ω
ω πί ω
θι-
έ ι
ί-
ο χ ιρο ί η
ο υ θ ί
ά η
ίπ ω η
θί
ος, ο υ ο ί η ο πρέπ ι
η έ ο ι ου άχι ο ί πί ω
ή.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΌΡΓ Ν
μ
ο ι ό ι ι θ ι χ ιρι
ρι γι η όρ
υ
υπο
ριξης ο ηγού ι η
φω η ι
γ ώρι η.
,
Χ ιρι ήρι
ι ό ι*.
ι χ ιρι
ήρι
Χ ιρι ήρι γι
ο ηγού18.
Χ ιρι
ήριο
γή χέ
χυ ή ω .
γής
υ
ή
ο ι ό ι* γι
ω
υ ό
χυ ή ω
υπο
ο
ήριξης
η χ ιρο ί η η
ο ι ώ ιο
Χ ιρι ήρι γι η φω η ι ή
γ ώρι η,
ις ρυθ ί ις προ ο ής
ίξ ω
ο
π ρ πρίζ (Head-Up display) ι ο
ού,
ή υ
ι ι χ ίρι η ή ω .
Ρυθ ι
ής
χύ η
ι
Προ ο ή
ίξ ω
Up display)* ( . 124)
•
Χρή η ου
ού φ ρ ογής
ου ο ηγού ( . 117)
•
Δι χ ίρι η η υ ά ω
η οθό η ου
ο ηγού ι η
ρι ή οθό η ( . 120)
ο π ρ πρίζ (Headη οθό η
η έφω ο ( . 505)
ο έ ρο ου ι ο ιού.
π
•
•
Ρύθ ι η ου ι ο ιού ( . 146)
•
•
•
•
•
•
Ρυθ ι
•
18
ρί
Ρ
•
•
όρ
Χ ΡΣ
ργοποίη η/ π ργοποίη η ης θέρης ι ο ιού* ( . 225)
ής
χύ η
ς* ( . 301)
Cruise control ( . 309)
Adaptive cruise control* ( . 317)
Προ ι οποίη η πό
ης* ( . 314)
Pilot Assist* ( . 333)
γή χέ ης
χ ιρι ήρι
χυ ή ω
ο ι ό ι* ( . 435)
γής
γ ώρι η φω ής ( . 127)
ς*, Cruise control, Adaptive cruise control*, Προ ι οποίη η πό
ης*
ι Pilot Assist*.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 145
ΌΡΓ Ν
Χ ΡΣ
μ
Ρ
μ
ο ι ό ι πορ
θ
ις.
ρυθ ι
υ ο ι ή ου γι
ύ ρη πό ρι η ου ο ηγού ις υ θή ς ου ο ο ρώ
ος.
ιάφορ ς
Ρύθ ι η ου ι ο ιού.
1.
Μπορ ί
ό ο ι η
Ρύθ ι η ου ι ο ιού.
ρυθ ί
ό ο ο ύψος ου ι ο ιού
πό
ή ου πό ο ο ηγό.
1. Πιέ
ο οχ ό προς
π φ ί ι ο ι ό ι.
ρύθ ι η ου ι ο ιού πορ ί
πρ γ
οποιηθ ί
ι φορ ι ούς ρόπους ά ογ
ο υ ο ί η ο ι θέ ι ρό
ο γο ά ω 19.
2. Ρυθ ί
πηρ ί.
3.
Δ
Ρυθ ί
γή
.
ι
φ
ί
ο ι ό ι πρι ο η-
Σ ο ύ η
ι ύθυ ης
η ής υπο οήθη ης , πορ ί
ρυθ ί
η υπο οήθη η ου ι ο ιού. υπο οήθη η ου ι ο ιού
ρυθ ίζ
ι ύ φω
η
χύ η
ου
19
146
ο υ ο ί η ο ι θέ ι
ρό
ο γο ά ω
ό ο
ορι
έ ς γορές.
ρ
φ
µοχ
ιµό
µοχ
ο ι ό ι
πρός γι
η θέ η που
ς ξυ-
ήξ
ο οχ ό προς
πί ω γι
ί ι ο ι ό ι η θέ η ου. ά ο
ός
ι ί ι ύ ο , πιέ
ο
ι
φρά πιέζο ς η ί ι
ιγ ή ο
ό προς
πί ω.
ρ
π
ήξ
ο οχ ό προς
φ ί ι ο ι ό ι.
πί ω γι
2. Ρυθ ί
πηρ ί.
ο ι ό ι
3. Πιέ
ο
φ ί ι
ί ι ύ
πιέζο ς
πί ω.
οχ ό προς
πρός γι
ο ι ό ι. ά ο µοχ ός
ιο , πιέ
ο ιµό ι
φρά
η ί ι
ιγ ή ο µοχ ό προς
•
•
η θέ η που
ς ξυ-
π
ι ό ι ( . 145)
Σύ η
ι ύθυ
θη ης ( . 296)
ης
η ής υπο οή-
ΌΡΓ Ν
Δ
π
Χρη ι οποι
ους ι όπ ς φώ ω
ο
ρι
ρό οχ ο ι όπ η ου ι ο ιού γι
άψ
ξω ρι ά φώ . Χρη ι οποι
ους π ρι ροφι ούς ρυθ ι
ς ο
π ό
γι
ρυθ
ο ύψος
ης ω προο ω 20 ι η φω ι ό η
ου ω ρι ού
φω ι ού.
μ
π
μ
Θ
η
Ερ η
Θ
Φώ πορ ί ς η έρ ς ό
ο
η
ρι ό ύ η
ου υ ο ι ήου ρί
ι η θέ η II ου
ι όπ η άφ ξης ή ό
ο
υ ο ί η ο ι ουργ ί.
Μπορ ί
χρη ι οποιή
ι ιά ο προ ο έω .
ο
Μ
ί
Μπορ ί
ά .
ά
ι φώ
άψ
Μπορ ί
χρη ι οποιή
ι ιά ο προ ο έω .
η
ά
γά η
ί ι
Μπορ ί
χρη ι οποιή
ι ιά ο προ ο έω .
ο
ργή γά η ά
ργοποιη έ η/ π ργοποιη έ η.
γά η
A
πί ης ό
ο υ ο ί η ο ί ι
μ
μ
ά ρί
ι
ι ουργί ,
η προ πόθ η ό ι ο π ρι ρ φό ος
ύ ιος θ
ι ηθ ί
υ ή η θέ η πό ι
.
Volvo υ ι ά
γρ
ό
20
χύ ι γι οχή
προ ο
ίς
ργή γά η
ργοποιηθ ί.
Μπορ ί
άψ
ά ό
η
ί
έ η.
ο
ο
ι ουργί
πορ ί
ά
θέ ης.
η
Ερ η
Μ
ί
ά
ι φώ θέ ης
ιγο ό φως η έρ ς ή
οά ι, ή ό
ί ι
έ
προ ι ά φώ ο ίχ ης* ή/ ι
ο πί ω φως ο ίχ ης.
Φώ θέ ης ό
ο υ ο ί η ο
ί ι
θ υ έ οA.
Μπορ ί
χρη ι οποιή
ι ιά ο προ ο έω .
Ρ
Φώ πορ ί ς η έρ ς ι φώ
θέ ης
φως η έρ ς ό
ο
η
ρι ό ύ η
ου υ ο ι ήου ρί
ι η θέ η II ου
ι όπ η άφ ξης ή ό
ο
υ ο ί η ο ι ουργ ί.
Φώ πορ ί ς η έρ ς ι φώ
θέ ης ό
οη
ρι ό
ύ η
ου υ ο ι ή ου ρί
ι η θέ η II ου ι όπ η άφ ξης ή ό
ο υ ο ί η ο ιουργ ί.
μ
η
Χ ΡΣ
χρη ι οποι ί
ο πρόο ηγ ί
ο όχη .
}}
ογό ου.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 147
ΌΡΓ Ν
||
Χ ΡΣ
Ρ
Δ
ο ύ η φω
πορ ί
προ
ρ ς ί ι πο ύ
π.χ.
ο ίχ η
π ώ ις.
ι ού ου υ ο ι ή ου
ιορί ι πό
ο φως η έθ ές ή π ρ ώς υ ό,
ι ροχή,
ό ς ις π ρι-
Ο ο ηγός φέρ ι πά ο
ι φ ίζ ι ό ι ο ηγ ί
ά φώ ω που ί ι
π ρίπ ω η ι ύ φω
ώ ι ο ι ής υ οφορί
η υθύ η
πι γ έ η η
ά η η γι η
ο ι χύο
ς.
μ
μπ
Π ρι ροφι ός ρυθ ι ής γι η ρύθ ι η
ης φω ι ό η ς ο ω ρι ό
Π ρι ροφι ός ι όπ ης γι
ύψους έ ης προ ο έω
21
148
υ ο ί η
προ ο ίς LED21* ι θέ ου
ι ουργί υ ό
ης ρύθ ι ης ύψους
έ ης προ ο έω
ι, υ πώς, όχι π ριροφι ό ρυθ ι ή γι ο ύψος έ ης προο έω .
μ
φώ
ο ω ρι ό ου υ ο ι ή ου άου ι φορ ι ά, ά ογ
η θέ η ου
ι όπ η ο άφ ξης.
•
•
•
•
•
π
ω ρι ός φω ι
ός ( . 160)
ργοποίη η/ π
ά ς ( . 152)
Θέ
Φώ
ις ι
όπ η
ργοποίη η
άφ
γά ης
ξης ( . 423)
θέ ης ( . 150)
Ρύθ ι η ύψους έ
( . 149)
ης προ ο έω
Ο π ρι ροφι ός ρυθ ι ής ρυθ ίζ ι η φω ιό η
ης οθό ης, ου φω ι ού ι οπ ώ
ι ου
ο φ ιρι ού φω ι ού*.
μ
μ π
ο ύψος ης έ ης προ ο έω ως προς ο
όρυφο άξο
πορ ί
άξ ι όγω
ου φορ ίου ου υ ο ι ή ου,
πο έ
ο φως ω προ ο έω
οχ ί ους π ρχό ους ο ηγούς ου
ίθ ου ρ ύ
ος.
Γι ο όγο υ ό, φρο ί
ρυθ ίζ
ο
ύψος ης έ ης προ ο έω . Χ η ώ
ο
ύψος ης έ ης ά ο υ ο ί η ο φέρ ι
γά ο φορ ίο.
Γι ι φορ ι ές π ριπ ώ ις φορ ίου ι ι φορ ι ές ρυθ ί ις, . ό η "Ρύθ ι η
ύψους έ ης προ ο έω ".
η ρύθ ι η
LED (Light Emitting Diode)
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΌΡΓ Ν
μ
μ
π
ο ύψος ης
ης προ ο ω 22 ρυθ ζ
ι
χρη ι οποιώ
ς
πό ους π ρι ροφιούς ρυθ ι
ς ο
π ό.
1.
φή
ο ι η ήρ
ι ουργί ή ο
η
ρι ό ύ η
ου υ ο ι ή ου η
θέ η I ου ι όπ η άφ ξης.
2. Π ρι ρέψ
ο π ρι ροφι ό ι όπ η
προς
πά ω/ ά ω, γι
υξή
/
ιώ
ο ύψος ης έ ης ω προ οέω .
θέ η η οποί πρέπ ι
ρυθ ι
ί ο π ριροφι ός ρυθ ι ής γι ιάφορ ς π ριπ ώις φορ ίου π ρ ίθ
ι π ρ ά ω.
ις π ρι
ροφι ού ρυθ ι
Π ρι
ροφι ός ρυθ ι
ής
η θέ η 0
Π ρι
ροφι ός ρυθ ι
ής
η θέ η 1
Π ρ π ω η φορ ου
22
χύ ι γι οχή
προ ο
ίς
ή.
Θ η
π ριροφιο ρυθι
Μό ο ο ηγός.
0
Ο ηγός ι υ ο ηγός ο
προ ι ό άθι
υ ο ηγού.
0
Ρ
Π ρ π ω η φορ ου
Θ η
π ριροφιο ρυθι
Ο ηγός ι υ ο ηγός ο
προ ι ό άθι
υ ο ηγού.
1
ρ ις πι ά ς
.
ι ι ές θέ
Χ ΡΣ
πί ω
θί-
Ο ηγός ι υ ο ηγός ο
προ ι ό άθι
υ ο ηγού.
ρ ις πι ά ς
.
Φορ ίο 220 kg
υώ .
πί ω
θί-
ο χώρο πο-
Ο ηγός ι έγι ο φορ ίο
χώρο πο
υώ .
•
2
ο
2
π
Δι
όπ ς φώ ω ( . 147)
ογό ου.
149
ΌΡΓ Ν
Χ ΡΣ
Ρ
φώ θ
φό
ο
ι ο ιού.
ης ά ου πό ο π ρι ρ ύ ιο ο οχ ο ι όπ η ου
Π ρι ρ φό ος
ύ ιος οχ ο ι
θέ η γι
φώ θέ ης.
Γυρί
ο
θέ η
χρο
ά
υ οφορί
π ρι ρ φό ο
- ά ου
φώ
ι ο φω ι ός πι
ς).
όπ η
η
ύ ιο η
θέ ης ( υ όί ς ριθ ού
οη
ρι ό ύ η
ου υ ο ι ή ου ρίι η θέ η II ου ι όπ η άφ ξης ή
ο υ ο ί η ο ι ουργ ί, ό
ά ου
φώ πορ ί ς η έρ ς
ί γι
προ ι ά
φώ θέ ης. Ω ό ο, υ ό
ι χύ ι ό
ο
υ ο ί η ο ί ι
μ
μ
ά ρί
ι
ι ουργί ,
π ρι ρ φό ος
ύ ιος
ι ηθ ί η θέ η
πό ι
150
φώ
. Σ υ ή η π ρίπ ω η,
θέ ης.
ά ου
ο πό ου χώρου πο
υώ
οίξ ι
ό
έξω ί ι ο ά ι, ά ου
πί ω φώ
θέ ης (
έχου
άψ ι ή η) γι
προ ιοποιή ου ους χρή
ς ου ρό ου που
π η ιάζου πό πί ω. υ ό υ
ί ι
ξάρη
πό η θέ η που ρί
ι ο π ρι ρ φό ος
ύ ιος ή
ποι θέ η ου ι όπ η άφ ξης ρί
ι οη
ρι ό
ύ η
ου υ ο ι ή ου.
Ό
ο ηγ ί π ρι ό ρο πό
30 υ ρό π
έγ. χύ η 10 km/h
(π ρίπου 6 mph), ή
η χύ η υπ ρ ί
10 km/h (π ρίπου 6 mph),
φώ πορ ί ς
η έρ ς ά ου . Ο ο ηγός πρέπ ι
ρίψ ι
.
ίθ
πό η
•
•
π
μ
φώ πορ ς η ρ ς ά ου ό
ο
π ρι ρ φό
ος
ύ ιος ο οχ ο ι
όπ η ρ
ι ηθ η
,
ιό
οη
ρι ό ύ η
ου
υ ο ι
ου ρ
ι η θ η II ου ι
π η άφ ξης ό
ο υ ο η ο ιουργ . ι η θ η
, υ ό ι χύ ι ό
φως η ρ ς. Σ ιγο ό φως η ρ ς
ο ά ι, ά ι
υ ώ η
ά
π
μ
-
όο
.
μ
. DRL
π
Δι
Θέ
όπ ς φώ ω ( . 147)
ις ι
όπ η
άφ
ξης ( . 423)
Π ρι ρ φό
θέ η AUTO.
ος
ύ ιος ου οχ ο ι
όπ η
η
ο π ρι ρ φό ος
ύ ιος ου οχ οι όπ η ρί
ι η θέ η
,
ι ι ά
φώ (Daytime Running Lights - DRL) ά ου
ό
ο υ ο ί η ο ο ηγ ί ι
φως η έρ ς.
ΌΡΓ Ν
ο υ ο ί η ο
ί ι υ ό
πό
φώ πορ ί ς η έρ ς η
ί
ά
ιγο ό φως η έρ ς ή
ο ά ι.
άη η
ί
ά πρ γ
οποι ί ι πίης
άψου
προ ι ά ή/ ι πί ω
φώ ο ίχ ης.
Ό
ο ηγ
ο π ρι ρ φό
ο
ύ ιο ου οχ ο ι όπ η η θ η
,
οι προ ο ς ά ου υ ό
η
ά
ιγο ό φως η ρ ς
ο ά ι.
Ό
ο υ ο ί η ο ί ι
μ
μ
ά
ρί
ι
ι ουργί , ά ου
φώ
θέ ης
ί ά ω φώ ω ,
ι ή
ο
π ρι ρ φό ο
ύ ιο η θέ η ω
φώ ω θέ ης,
, πό ι
.
ο ύ η
υ ά
ι η ξοι ο όέργ ι ς πορ ί
ξιο ογήό ς ις π ριπ ώ ις ά ο φως
ς ί ι πο ύ θ ές ή π ρ ώς
ό, π.χ. η ο ίχ η ι η ροχή.
Ο ο ηγός πρέπ ι πά ο
φρο ίζ ι
ο ηγ ί ο υ ο ί η ο
πι γ έ η η
ά η η ά προ ο έω
ά ογ
η
ά
η ης υ οφορί ς ι ύ φω
ο ι χύο
ώ ι ο ι ής
υ οφορί ς.
•
•
•
π
Δι
όπ ς φώ ω ( . 147)
Μ
ί
Θέ
ις ι
ά
( . 151)
όπ η
άφ
ξης ( . 423)
άψου
προ
ι ά φώ
Ρ
ο ίχ ης*
άψ ι ο πί ω φως ο ίχ ης
άψου
ο ίχ ης
προ
ι ά
ι ο πί ω φως
ί
ά
ί ι πά ο
έ ηό
ο π ρι ρ φό ος
ύ ιος ο οχ ο ι ,ό
ο
όπ ης ρί
ι η θέ η
η
ρι ό ύ η
ου υ ο ι ή ου ρί
ι
η θέ η II ου ι όπ η άφ ξης ή ό
ο
υ ο ί η ο ι ουργ ί.
ο υ ο ί η ο ιχ ύ ι πό πρό ι ι
ι έ θ ι
ήρ γγ
ι
ί ι πό
φώ
πορ ί ς η έρ ς η
ί
ά .
Δ
υ ό
η η
ι
η έρ
υ
•
•
•
Χ ΡΣ
Λά
Π ρι ρ φό
θέ η AUTO.
ος
ύ ιος ου οχ ο ι
όπ η
η
Μ ο π ρι ρ φό ο
ύ ιο ου οχ οι όπ η η θέ η
, οι προ ο ίς άου υ ό
η
ί
ά
ιγο ό
φως η έρ ς ή
ο ά ι, ό
οη
ρι ό
ύ η
ου υ ο ι ή ου ρί
ι η θέ η
II ου ι όπ η άφ ξης ή ό
ο υ ο ίη ο ι ουργ ί.
Μ
ι
ο π ρι ρ φό
όπ η η θέ η
ά ι πί ης υ ό
ο
,η
:
υπόψη ς ό ι ο π ρι ρ φό ος
ύ ιος ο ρι
ρό οχ ο ι όπ η πρέγι
ιπ ι
ρί
ι η θέ η
ουργή ι η ίχ υ η ήρ γγ ς.
•
•
•
π
Φώ
Δι
Θέ
πορ ί ς η έρ ς ( . 150)
όπ ς φώ ω ( . 147)
ις ι
όπ η
άφ
ξης ( . 423)
ύ ιο ου οχ οί
ά
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 151
ΌΡΓ Ν
Χ ΡΣ
π
μ
Ρ
/ π
Η γά η ά
ά
π η ου ι ο ιού.
π
γά η
έχρι
ι πό ο
Η Ε ργ
γά η ά
ο π ρι ρ φό
ο
ι όπ η.
οχ ο ι
ργοποι
ύ ιο ο
ά
φή
ά
ι ιπ ρ έ ι
ο οχ ο ι όπ η.
έ η
ό-
ι πό
οχ ο-
Μπορ ί
άψ
π ρι ρ φό ος
π η ου ι ο ιού ρί
.
ργοποιή
ι ώ ς ο οχ ο ι
Γι η π ργοποίη
οχ ο ι όπ η προς
η γά η ά
ύ ιος ο οχ
ι η θέ η
η γά η ά
όπ η προς
η,
ι ή
πί ω.
Ό
η γά η ά
ί ι
οθό η ου ο ηγού φ ίζ
έ η,
ι η υχ ί
ό
ο ι
ο
ό23 ή
πρός.
ο
η
.
μ
Μοχ ο ι
ιο.
όπ ης ι ο ιού
π ρι
ρ φό
Θέ η γι
ο ι ιά ο προ ο έω
Θέ η γι
η
γά η
ο
ύ-
ά
π
Μ
23
152
ι ή
ο οχ ο ι όπ η
φρά προς
πί ω έχρι η θέ η ι ιά ου προ ο έω .
Ό
ί
ι
ργοποιη έ η η
ί
ά
.
ργή γά η ά
ί ι ι
ι ουργί
που χρη ι οποι ί έ
ι θη ήρ ά ρ ς ο
πά ω ά ρο ου προ ι ού π ρ πρίζ γι
ιχ ύ ι η έ η ω προ ο έω ω π ρχό ω οχη ά ω ή
πί ω φώ
ω προπορ υό ω οχη ά ω , ι η υ έχ ι
ί ι πό η γά η η
ί
ά .
ι ουργί πορ ί πί ης
υ υπο ογί ι
φώ
ου ρό ου.
γά η ά
π
ργοποι ί ι ό
ο
ι θη ήρ ς ης ά ρ ς
ι ρί ι π έο
ά
π ρχό
ή προπορ υό
οχή
.
μ π
Ο φω ι ός πι ρέφ ι η γά η ά
π ρίπου έ
υ ρό π ο φό ου ο ι θη ήρ ς ης ά ρ ς
ιχ ύ ι π έο ις
έ
ς προ ο έω πό π ρχό
οχή
ή
πί ω φώ
πό προπορ υό
οχή
.
ΌΡΓ Ν
μ π
LED24*
ργή γά η ά
ι θέ ι υ όη
ργοποίη ης/ π ργοποίη ης25, ό
ο φω ι ός πι ρέφ ι η γά η ά
π ρίπου έ
υ ρό π ο φό ου ο ι θη ήρ ς ης ά ρ ς
ιχ ύ ι π έο ις
έ
ς προ ο έω πό π ρχό
οχή
ή
πί ω φώ
ω προπορ υό ω οχη άω .
ι φή
ο .
π ργοποιή
η
ργή γά η ά
ώ οι προ ο
ί ι
έ οι η γά η ά , ο
ύ η φώ ω
ί ι έ ως η
ί
ά .
η
η
ργή γά η ά
ι θέ ι προ ροζό η ι ουργί 25, ό ,
ίθ η
ό, ι υ
ί ι
ά η υ
ι ή ι ουργί
ιθ µ ω ι ής προ
ί ς, η φω ι ή έ η
υ χίζ ι
η γά η ά
ι ις ύο
π υρές ω π ρχό ω ή ω προπορ υόω οχη ά ω - ό ο ο έρος ης φω ιής έ ης που ί ι ρ
έ ο π υθ ί ς
προς ο όχη
ιώ
ι ως προς η έ
ή
ου.
Ο φω ι ός πι ρέφ ι
π ήρη γά η
ά π ρίπου έ
υ ρό π ο φό ου ο
ι θη ήρ ς ης ά ρ ς
ιχ ύ ι π έο
ις έ
ς προ ο έω πό π ρχό
οχήή
πί ω φώ
πό προπορ υό
οχή
.
Γι
ργή
φό ο
LED (Light Emitting Diode)
ά ογ
ο πίπ ο ξοπ ι
Ρ
ίς
Προ ρ οζό η ι ουργί : Μ
ί
ά
ρ έ η π υθ ί ς προς
π ρχό
οχή
,
ά
υ χής γά η ά
ι ις ύο π υρές ου
οχή
ος.
π
/ π
ι ουργί πορ ί
ο ηγ ί
ο ά ι
20 km/h (12 mph) ή γ
24
25
Χ ΡΣ
π
ργοποιηθ ί ώ
χύ η π ρίπου
ύ ρη.
ργοποιή
/ π ργοποιή
η
γά η ά , γυρί
ο π ρι ρ ύ ιο ου οχ ο ι όπ η η θέ η
Ό
η
ργή γά η ά
ί ι
ποιη έ η, η υχ ί
ά ι
χρώ
η οθό η ου ο ηγού.
ργου ό
Ό
η γά η ά
ί ι
έ η, η υχ ί
ά ι
π χρώ . υ ό ι χύ ι πί ης γι
ους προ ο ίς LED
ηέ
η ης γά ης
ά ς έχ ι ιωθ ί
άέ
έρος, η .
η
φω ι ή έ η φω ίζ ι
ίγο γ ύ ρη
έ
η πό ό, ι η
ί
ά .
}}
ού ου υ ο ι ή ου.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 153
ΌΡΓ Ν
Χ ΡΣ
||
Ρ
μ
Ω
Δι ηρ ί
η πιφά ι ου π ρ πρίζ
προ ά πό ο ι θη ήρ ης ά ρ ς
θ ρή, χωρίς πάγο, χιό ι, θά πω
ι
ρο ιά.
Μη ο ά
ι η οποθ ί
ίπο
ο π ρ πρίζ προ ά πό ο ι θη ήρ
ης ά ρ ς, ιό ι υ ό πορ ί
ιώ ι
η πο
ι ό η ή
πο ί ι η
ι ουργί
ός ή π ρι ό ρω υ η άω που ξ ρ ώ ι πό η ά ρ .
υ ή η υχ ί
φ ίζ
ι η
οθό η ου ο ηγού,
υ υ
ό
.μ
ο ή υ
μ
μ , ό η
γή ά
η γά η ι η
ί
ά πρέπ ι
γί ι χ ιρο ί η . Ο π ριρ φό ος
ύ ιος ο οχ ο ι όπ η
ου ι ο ιού πορ ί
π ρ
ί ι η θέ η
.
υχ ί
ή ιό
φ ίζ
ι
υ ό ο ή υ .
ο ί ιο ι χύ ι
υ ή η υχ ί
φ ι
ί
υ υ
ό
ο ή υ
. π μπ
μμ
, .
.
154
ργή γά η
ωρι ά η ι θέ ι
έ ο η ροχόπ ω
ά
ί ι
ι θη ήρ ς ου π
π έο , ο ή υ
.
ά
πορ ί
ί ι προη π.χ.
πυ ή ο ίχ η ή
η. Ό
η
ργή γά η
θέ ι η ξ ά ή ό
οι
ρ πρίζ
φρά ο ι
ή ι ι ά ι η υχ ί
Δ
ργή γά η ά
ί ι πι οηθη ι ή
ι ουργί χρή ης ης έ ι ης φω ι ής
έ ης ό
οι υ θή ς ί ι υ ο ές.
Ο ο ηγός ί ι υ ός(-ή) που φέρ ι
πά ο
η υθύ η γι η χ ιρο ί η η
ά
η ά
η γά η ι η
ί
ά ό
π ι ί ι πό ις
υ οφορι ές ή ιρι ές υ θή ς.
Π ρ
ίγ
π ριπ ώ ω που πορ ί
χρ ιάζ
ι η χ ιρο ί η η
γή
ξύ
γά ης ι
ί ς ά ς:
•
•
•
•
•
•
Σ έ ο η ροχόπ ω η ή πυ ή ο ίχ η
Σ
ί ς
ροχόπ ω η
Σ χιο οθύ
χ
ςή
η ές θ ρ ο ρ πόχιο ο
Σ ο υ όφως
ά η ο ήγη η
π ρ ή φω ι ό
Ό
ο φω ι ός η
προ ά πό ο όχη
ής
η
ί
-
υ οφορί
ί ι
π ρ-
•
ά υπάρχου π ζοί πά ω ή ίπ
ρό ο
•
ά υπάρχου
ι ό η
ρό ο
•
Ό
•
Ό
•
•
Σ
ο
ι ί
υψη ής
ς όπως ή
ο
φώ
πό
π ρχό
πο ίζο ι π.χ. πό προ
ι ή πάρ
οχήυ-
υπάρχ ι υ οφορί οχη ά ω
ρό ους που υ έο ι
ο
ρό ο που ι ί
Σ η π
ι
γιά
ός όφου ή
ές
ροφές.
οί ω
ΌΡΓ Ν
Δι ά
π ρι ό ρ γι ους π ριορι ούς
ου ι θη ήρ ά ρ ς η
ό η "Π ριορι οί γι ο City Safety".
•
•
π
Δι
όπ ς φώ ω ( . 147)
Π ριορι
οί ου City Safety ( . 370)
π
π
μ
μ
μ
*
Οι
ργο προ ο ς προ ρ οζό
ης
ης χου χ ι
ι, ώ
φω ζου
ο
ύ ρο υ
ό θ ό ις ροφ ς ι ις ι
υρώ ις.
υ ο η
προ ο ς LED26* πορού
ι θ ου
ργούς προ ο ς προ ροζό
ης
ης, ά ογ
ο ππ ο
ξοπ ι ού ου υ ο ι
ου.
Χ ΡΣ
Ρ
ι ή ις ου ι ο ιού
φω ίζου
ο
ύρο υ ό θ ό ις ροφές ι ις ι υρώ ις, π ρέχο ς έ ι γ ύ ρη
φά ι .
ι ουργί
ργοποι ί ι υ ό
ά
ί η η ου υ ο ι ή ου. Σ π ρίπ ω η
ος η ι ουργί , ά ι η υχ ί
η οθό η ου ο ηγού ώ υ όχρο
η οθό η ου ο ηγού φ ίζ
ιέ
π ξηγη
ι ό ί ο.
η
φά
ι ουργί ί ι
ργή ό ο
ιγο ό
φως η έρ ς ή
ο ά ι ι ό οό
ο
υ ο ί η ο ι ί ι ι οι προ ο ίς ί ι
έ οι η
ί
ά .
π
/ π
π
ο υ ο ί η οπ ρ ί
ι
η ι ουργί
ργοποιη έ η πό ο ργο ά ιο ι πορ ί
η π ργοποι ί / ργοποι ί
πό η
ρι ή οθό η
ύο ρόπους:
π
Δέ η προ ο έω
ι ουργί
( ρι
ρά) ι
ργοποιη έ η (
Οι προ ο ίς LED
ι ουργί
ργώ
ης έ ης, ά
ού ου υ ο ι ή
προ ρ οζό ης
26
π ργοποιη έ η
ξιά)
ί οιχ .
πορού
π ρι
προ ο έω προ
ογ
ο πίπ ο
ου. Οι
ργοί προ
έ ης ο ουθού
Π ή
ο ου πί Active
bending lights.
ά ου
ρ οζόξοπ ιο ίς
ις
}}
LED (Light Emitting Diode)
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 155
ΌΡΓ Ν
||
π
1. Π
2. Π
Χ ΡΣ
Ρ
μ
ή
η πά ω προ ο ή.
My Car
μ
.
3.
•
•
μ
μ
ή
πο πι έξ / πι έξ
π
μ
μ
π
μ
.
π
Προ ο ή ρυθ ί
ω ( . 188)
Μπρο ι ά φώ
( . 157)
ο ίχ ης/φώ
ροφής*
μ
π
π
ο υ ο η ο ι θ ι προ ο ς LED
προ ρ οζό
ης
ης, ό η
η
προ ο ω χρ ιάζ
ι π
ρύθ ι η ό
άζ
η ρύθ ι η ο γη ης πό η ξιά
η ρι
ρ π υρά ης υ οφορ ς ι
ροφ .
•
•
π
Προ ο ή ρυθ ί
ργοποίη η/ π
ά ς ( . 152)
ω ( . 188)
ργοποίη η
γά ης
φω ι ή έ η
χρ ιάζ
ι ρύθ ι η.
έ η προ ο έω έχ ι χ ι
ί έ ι, ώ
η θ πώ ι ους ο ηγούς ω π ρχό ω
οχη ά ω .
LED*
έ η προ ο έω πρέπ ι
ρυθ ίζ
ι
η
ργή γά η ά
ι θέ ι ι ουργί
προ ρ οζό ης έ ης, . ό η "
ργοποίη η/ π ργοποίη η γά ης ά ς".
ο υ ο ί η ο πρέπ ι
π ρ
ί ι
ηέ ο ι ο ι η ήρ ς
ι ουργί
ά η
ρύθ ι η ης έ ης προ ο έω γι ο ήγη η
η ξιά ή η ρι
ρή π υρά ης υ οφορί ς.
1. Π
2. Π
η
ή
μ
η πά ω προ ο ή
ρι ή οθό η.
ή
My Car
μ
.
3.
156
πι έξ
μ /
μ .
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΌΡΓ Ν
π
*
μ
/
φώ ο χ ης ι θ ου φώ
ροφ ς
που φω ζου ι γώ ι προς ο π άι.
ιος ου οχ ο ι
.
όπ η γυρί
ι
η θέ η
Ω
Οι
ο ι οί χ ι ά
η χρή η ω
πί ω φώ ω ο ίχ ης ι φέρου πό χώρ
χώρ .
Χ ΡΣ
Ρ
π
•
•
•
Πί ω φώ
•
Θέ
Δι
όπ ς φώ ω ( . 147)
ο ίχ ης ( . 158)
ργοί προ ο ίς προ
έ ης* ( . 155)
ις ι
όπ η
άφ
ρ οζό
ης
ξης ( . 423)
προ ι ά φώ ο ίχ ης π ρι
ά ου
φώ
ροφής,
οποί φω ίζου προ ωρι ά
η π ριοχή ι γω ίως προ ά πό ο υ οί η ο προς η
ύθυ η που ρί ι ο
ι ό ι
ι πό ο η ροφή ή προς η
π υρά που ά ου
φ ς.
ου πί προ
ι ώ φώ ω ο ίχ ης.
προ ι ά φώ ο ίχ ης πορού
άό οό
ο ι όπ ης άφ ξης ρίι η θέ η II ή
ο υ ο ί η ο ι ουργ ί ι ο π ρι ρ φό ος
ύ ιος ου
οχ ο ι όπ η ρί
ι η θέ η
,
ή
.
ψου
Π ή
ο ου πί on/off. Ό
φώ ο ίχ ης ί ι
έ ,
ο ηγού ά ι η υχ ί
.
T
προ ι ά
η οθό η ου
προ ι ά φώ ο ίχ ης ή ου υ όό
ο ι όπ ης άφ ξης γυρί ι η
θέ η STOP ή ό
ο π ρι ρ φό ος
ύ-
ι ουργί
ργοποι ί ι
ιγο ό φως
η έρ ς ή
ο ά ιό
ο π ρι ρ φό ος
ύ ιος ου οχ ο ι όπ η ρί
ι η
θέ η
ή
ι η χύ η
ου υ ο ιή ου ί ι χ η ό ρη πό 30 km/h (20 mph)
π ρίπου.
πιπ έο , ά ου
ι
ύο φώ
ροφής
ι ουργώ ς πι ουρι ά ο φως όπι θ
ά η όπι θ .
ο υ ο ί η οπ ρ ί
ι
η ι ουργί
ργοποιη έ η πό ο ργο ά ιο, ι πορ ί
η π ργοποι ί / ργοποι ί
πό η
ρι ή οθό η.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 157
ΌΡΓ Ν
Χ ΡΣ
Ρ
μ
ι
Ό
η ορ ό η
ι π ριορι
η όγω
ο χ ης, ο π ω φως ο χ ης πορ
χρη ι οποιηθ
ι, ώ
οι υπό οιποι χρ ς ου ρό ου
π ρ ηρού γ ιρ
προπορ υό
οχ
.
•
όπ η ρί
ο π ρι ρ φό
ι όπ η ρί
προ ι ά φώ
ι
η θέ η
ή
ος
ύ ιος ου οχ οι η θέ η
ι
ο ίχ ης άψου .
Π ή
ο ου πί on/off. Σ η οθό η ου
ο ηγού ά ι η υχ ί
ό
ο πί ω
φως ο ίχ ης ί ι
έ ο.
ο πί ω φως ο ίχ ης
•
•
ή ι υ ό
ό
:
ο ι όπ ης άφ ξης γυρί ι η θέ η
STOP ή ό
ο π ρι ρ φό ος
ύιος ου οχ ο ι όπ η γυρί ι η θέ η
ο π ρι ρ φό
ι όπ η ρί
προ ι ά φώ
ος
ύ ιος ου οχ οι η θέ η
ι
ο ίχ ης ή ου .
π
φώ
ά
φρ
οπ
ω
ά ου υ ό
ά φρ ου.
ό
ο φως φρέ ω
ά ιό
π ά
οπ ά
φρέ ω . πιπ έο , ά ι ό
έ
πό
υ ή
υπο ήριξης ο ηγού, όπως
Adaptive cruise control*, City Safety ή Σύ η
προ ι οποίη ης οπί θι ς ύγ ρου ης, φρ άρ ι ο υ ο ί η ο.
•
•
•
•
π
Φώ
πό ο ου φρ
ρί
ος ( . 450)
Adaptive cruise control* ( . 317)
City Safety ( . 362)
Rear Collision Warning ( . 374)
ου πί πί ω φω ός ο ίχ ης.
Ω
ο πί ω φως ο ίχ ης πο
ί ι πό έ
π ήρ
η ρι
ρή π υρά
ο υ ο ίη ο ί ι ρι
ρο ί ο ο υ ο ί η ο, ή η
ξιά π υρά
ί ι ξιο ί ο ο.
ό
ο πί ω φως ο ίχ ης πορ ί
:
•
Οι
ο ι οί χ ι ά
η χρή η ω
πί ω φώ ω ο ίχ ης ι φέρου πό χώρ
χώρ .
άψ ι ό ο
ο ι όπ ης άφ ξης ρί
ι η
θέ η II ή ο υ ο ί η ο ι ουργ ί ι ο
π ρι ρ φό ος
ύ ιος ου οχ ο-
•
•
•
158
π
Δι
όπ ς φώ ω ( . 147)
Μπρο ι ά φώ
( . 157)
Θέ
ις ι
όπ η
ο ίχ ης/φώ
άφ
ροφής*
ξης ( . 423)
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΌΡΓ Ν
μ
άρ προ ι οποιού ους υπό οιπους
χρ
ς ου ρό ου ο
ου ό
φ ς ου υ ο ι
ου υ όχρο - ό ι υ
η ι ουργ
ι
ργοποιη
η.
ου πί
Π
ή
•
•
Χ ΡΣ
Ρ
π
Χρή η ω φ
Φώ
ς ( . 159)
πό ο ου φρ
ρί
ος ( . 450)
φ ς ου υ ο ι
ου ά ου
ι
ου πό ο ρι
ρό οχ ο ι όπ η.
φ ς
ο
ου ρ ις φορ ς
υ χό, ά ογ πό ο θ
ι
ο
οχ ο ι όπ η προς
πά ω
ά ω.
άρ .
ο ου πί γι
άψ
άρ .
άρ
ά ου υ ό
ό
ο υ ο ίη ο φρ άρ ι ό ο πό ο που ά ου
φώ
πό ο ου φρ
ρί
ος ι η χύη
ί ι χ η ή.
άρ ρχίζου
ο ή ου ό
φώ
πό ο ου φρ
ρίος
ή ου
ο ή ου
ι
η υ έχ ι
ή ου υ ό
ό
ο
υ ο ί η ο ρχί ι ξ ά
ι ί ιή
π ηθ ί ο ου πί.
Φ
ς.
μ
μ
Μ
ι ή
ο οχ ο ι όπ η προς
πά ω ή ά ω η πρώ η θέ η ι φή
ο .
φ ς
ο ή ου ρ ις φορές.
Μπορ ί
ργοποι ί / π ργοποι ί
η ι ουργί πό η
ρι ή
οθό η:
}}
159
ΌΡΓ Ν
Χ ΡΣ
||
Ρ
μ
Ω
•
Μπορ ί
ή
η ι ι
ί
ο η
ι ώ ς έ ως ο
π η προς η
ίθ η
•
ο ύ ο ο γι
φ ς η οθό η
ου ο ηγού
ο ή ι πιο γρήγορ
π' ό, ι υ ήθως - . ή υ
η
οθό η ου ο ηγού.
η υ όί
ος
οχ ο ι όύθυ η.
Μπορ ί
άψ
ι
ή
ό ου χώρου πι
ώ χ ιρο ί η
30 π ώ πό η ιγ ή που θ :
Ο οχ ο ι όπ ης π ρ έ ι
υ ή η θέ η
ι π έρχ
ι η ρχι ή ου θέ η χ ιρο ίη ,ή υ ό
ά
ρίψ
ο ι ό ι.
•
•
•
π
Δι
όπ ς φώ ω ( . 147)
άρ ( . 159)
Προ ο ή ρυθ ί
μ
ο φω ιός
•
ο υ ο ί η ο
ός ι ουργί ς
ι οη
ρι ό ύ η
ου υ ο ι ή ου
ρί
ι η θέ η 0 ου ι όπ η άφ ξης
•
θ ξ
ι ώ
ο υ ο ί η ο χωρίς
ω ό ο
ο θέ
ι ουργί .
μ
Μ
ι ή
ο οχ ο ι όπ η προς
πά ω ή ά ω η
ρ
ι ή ου θέ η.
π
Ο φω ι ός ου χώρου πι
ώ
ά ι/
ι πό
ου πιά
χ ιρι
ρι οροφ ς πά ω πό
προ ι ά θ
ι
ο π ω άθι
.
θέ
Δι όπ ς η ο ό οροφής γι
προ ι ά
φώ
άγ ω ης ι ο φω ι ό χώρου πι
ώ .
Φως
ω ρι ός φω ι
υ ό
η
χώρου πι
Φως
ω ( . 188)
ρή π
ός
ι ουργί γι
ώ
άγ ω ης,
υρά
ξιά π
ο φω ι
ό ου
υρά
π
Μπορ ί
άψ
ι
ή
φώ
άγ ω ης η ξιά ι η ρι
ρή π υρά
π ώ ς ιγ ι ί
ου πιά η ο ό
οροφής. φω ι ό η ρυθ ίζ
ι ρ ώ ς
ο ου πί π η έ ο.
Ο φω ι
ου ή
ου πί
160
άγ ω ης, ρι
μ
ός πέ ου ι η π φο ιέρ
ή ου
έ
ιγ ι ίο πά η
η ο ό οροφής.
άο
ΌΡΓ Ν
μ
μ
μ
υ ό
η ι ουργί
ργοποι ί ι
έ
ιγ ι ίο πά η
ο ου πί AUTO η ο ό οροφής.
ι ι ή υχ ί
ο ου πί
ά ιό
η υ ό
η ι ουργί
ργοποιηθ ί. Π ή
ο ου πί AUTO γι
άψ ιή
ή ι ο φω ι ός ου χώρου πι ώ ύ φω
ξής.
Φω ι
•
•
ός χώρου πι
ά ιό
ξ
ιό
ο θέ
ή ιό
ουργί
θέ
ιό
•
ά ι
πόρ
•
π ρ έ ι
οίξ ι άποι
ο υ ο ί η ο
ι ουργί ς
ο υ ο ί η ο
ο
ι ώ
ι-
ι ή ι,
ί οιχ , ό
οίξ ι ή
ί ι.
άποι
έ ος πί ύο π ά
πό ις πόρ ς.
μ
Σ ο πί ω χώρο ου υ ο ι ή ου υπάρχ ι
φω ι ός άγ ω ης, που χρη ι οποι ί ι
πί ης ως φω ι ός χώρου πι
ώ .
φώ
άγ ω ης ρί
υ η οροφής.
ο
ι
η
πέ -
ί
ρ πιέ ά ι ι ή ι
ιη
ί οιχη πόρ .
μ
π
μ
Φώ
άγ ω ης πά ω πό ο πί ω άθι
2. Π
.
φώ
άγ ω ης ά ου
ι ή ου
π ώ ς ιγ ι ί ο ου πί ο φως.
φω ι ό η ρυθ ίζ
ι ρ ώ ς ο ου πί
π η έ ο.
π
Ο φω ι ός ο ου
ά ι ι ή ι
ί
πά ι οίξ ι ή
ί ι.
πά ι ου υ ο ηγού
οιχ ό
ο ου -
π
Ο φω ι ός ο θρ π ά ι ι ίου
ι ή ι
ί οιχ ό
ο ά υ
ή
ί ι.
*
η
ή
μ
η πά ω προ ο ή
ρι ή οθό η.
ή
My Car
μ
μ
3.
ά ι ι
ί ι ο
μ
1. Π
ός
Ρ
π
Ο φω ι ός ο χώρο πο
υώ
ή ι,
ί οιχ , ό
οίγ ι ή
πό ου χώρου πο
υώ .
ώ
ι ώ
μ
Ο φω ι ός ω
ό
οίξ ι ή
π
Χ ΡΣ
πι έξ
ω :
ξύ ω π ρ
•
Σ ο
πι έξ
..
•
Σ ο ππ
π
μ
μ
ξύ π
ι
.
ά ω ρυθ ί-
.,
μ
, πι έξ
.
μ
.
,
ι
ξύ
ά ι
οίξ ι
μ
Ο φω ι ός άφους ά ι ι ή ι ό
οίξ ι ή
ί ιη
ί οιχη πόρ .
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 161
ΌΡΓ Ν
Χ ΡΣ
Ρ
||
2. Π
ή
ο ου πί My Car
μ
.
μ
3. Σ ο
2. Π
Χ ιρι
ήρι που ρί
ο
ι ίπ
Γυρί
ρυθ ί
ο π ρι
η έ
μ
ροφι ό ρυθ ι
η.
μ
ο υ ο ί η ο ι θέ ι υχ ί ς LED που
ζου ο χρώ
ου φω ι ού. υ ές οι
υχ ί ς ά ου ό
ο υ ο ί η ο ρί
ι ουργί .
Μπορ ί
άξ
φω ι ό πό η
1. Π
162
η
ή
.,
ή
.
3.
μ
μ
.
ο ου πί My Car
μ
ή γι
*
ξύ π
μ
μ
η πά ω προ ο ή
ρι ή οθό η.
ή
ο ι ό ι.
Μπορ ί
ρυθ ί
η έ
η ου
οφ ιρι ού φω ι ού χρη ι οποιώ ς ο χ ιρι ήριο ο
π ό:
–
η
μ
.
μ
, πι έξ
..
ι
1. Π
μ
μ
πι έξ
μ
γι
μ
φω ι ού.
μ
ξύ
,
άξ
μ
.
μ
μ
ι
ο χρώ
Χ ιρι
μ
ου
η πι ογή χρώ
ος
μ
, ο χρώ
ου φω ός
μ
άζ ι ύ φω
η
θορι έ η
θ ρ ο ρ ί ου χώρου πι
ώ .
ήρι που ρί
ο
ο φ ιρι ό
ρι ή οθό η:
μ
η πά ω προ ο ή
ρι ή οθό η.
ι
ι ίπ
ο ι ό ι.
Μπορ ί
ρυθ ί
η έ
η ου
φ ιρι ού φω ι ού χρη ι οποιώ ς
ρι ήρι
ο
π ό:
–
Γυρί
ρυθ ί
Μ
ά-
ο
π
μ
Ο φω ι
πόρ ς
πάρχ ι
φω ι ό
ριο ο
π
μ
ο π ρι
η έ
ροφι ό ρυθ ι
η.
οχ ι-
ή γι
π
ός ο ποθη υ ι ό χώρο ις
ά ιό
ο υ ο ί η ο ι ουργ ί.
υ ό η
ι ρορύθ ι ης ης
η ς, χρη ι οποιώ ς ο χ ιρι ήπ ό.
μπ
Ο φω ι ός ις προ
ά ιό
ξ
ι ώ
ή ιό
ι ώ
πμ
ι ές πο ηροθή ς
ο υ ο ί η ο ι
ο υ ο ί η ο. πάρ-
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΌΡΓ Ν
χ ι υ ό η
ι ρορύθ ι ης ης φω ι ό ης, χρη ι οποιώ ς ο χ ιρι ήριο ο
π ό.
•
•
•
π
Δι
Θέ
όπ ς φώ ω ( . 147)
ις ι
όπ η
Προ ο ή ρυθ ί
άφ
ξης ( . 423)
ω ( . 188)
Δ
μ
π μ
Ορι
πό
ξω ρι ά φώ
π ρ
ου
,ώ
γ ου ως φω ι ός πο ά ρυ
ω
ου υ ο ι
ου.
Γι
ργοποιή
1. Σ ή
ο
η
Δ
πορού
ι ουρης
ά ο
ι ουργί :
ι η ήρ .
2. Μ
ι ή
ο ρι
ρό οχ ο ι
προ ά προς ο
π ό ι φή
3.
γ ί
πό ο υ ο ί η ο
η πόρ .
ι
όπ η
ο .
ι ώ
Ό
η ι ουργί
ργοποι ί ι, ά ου οι
προ ο ίς η
ί
ά ,
φώ θέ ης,
ο φω ι ός ις ξω ρι ές
ές* ι ο
φω ι ός πι
ί ς ριθ ού υ οφορί ς.
Μπορ ί
ρυθ ί
ο χρο ι ό ιά η
γι ο οποίο ο φω ι ός πο ά ρυ ης π ρ έ ι
έ ος πό η
ρι ή οθό η.
•
•
π
Διάρ ι φω ι
Προ ο ή ρυθ ί
ού προ έγγι ης ( . 163)
ω ( . 188)
μ
Χ ΡΣ
Ρ
π
Ο φω ι ός προ γγι ης ά ι ό
ξ
ι ώ
ο υ ο η ο ι χρη ι οποι
ι γι
άψου
φώ
ου υ ο ιου ώ π η ιάζ
προς ο υ ο η ο
πό πό
η.
Ό
η ι ουργί
ργοποι ί ι
ο η χ ιρι ήριοι ί
ά οξ
ί ω , άου
φώ θέ ης, ο φω ι ός ις ξω ρι ές
ές ω θυρώ *, ο φω ι ός πι
ίς ριθ ού υ οφορί ς, οι π φο ιέρ ς ι
ο φω ι ός πέ ου.
οίξ ι άποι πόρ
ός ου χρό ου
ργοποίη ης, ο χρό ος
ι ουργί ς ου φω ι ού ις ξω ρι ές
ές* ι ου ω ρι ού φω ι ού θ
π ρ
θ ί.
Μπορ ί
π ργοποι ί / ργοποι ί
η ι ουργί πό η
ρι ή οθό η.
•
•
•
π
Διάρ ι φω ι
η
χ ιρι
ού πο ά ρυ
ήριο-
Προ ο ή ρυθ ί
ης ( . 163)
ι ί ( . 254)
ω ( . 188)
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 163
ΌΡΓ Ν
π
Χ ΡΣ
Ρ
Δ
μπ
Ο υ ο θ ρι
ρ ς π ρ πρ ζ θ ρ ζ ι ο
π ρ πρ ζ. ι φορ ι ς ρυθ
ις γι ο
υ ο θ ρι
ρ ου π ρ πρ ζ γ ο
ι πό
ο
ξ οχ ο ι όπ η ο ι ό ι.
π
ό
γί .
Ρυθ ί
ο π ρι ροφι ό ι όπ η ο ριθ ό ω ι ρο ώ που
ού άθ φορά οι υ ο θ ρι ήρ ς,
έχ
πι έξ ι η ι οπ ό η ι ουρ-
Μ
θ ρι
υ
Δ ξιός µοχ ο ι
όπ ης.
Ρύθ ι η υ ι θη ί ς/ υχ ό η
π ρι ροφι ό ι όπ η
ς
ο
μ
ι ή
ο οχ ο ι όπ η προς
ά ω ι φή
ο γι
έου οι υ ο θ ρι ήρ ς ί ι ρο ή.
μ
ι ή
πά ω γι
ήρ ς
ο
οχ ο ι όπ η προς
ι ουργή ου οι υ οο ι ή χύ η .
Μ
ι ή
ο οχ ο ι όπ η ό η
πιο πά ω γι
ι ουργή ου οι
ο θ ρι ήρ ς γρήγορ .
Πρι
ργοποιή
ους υ ο θ ρι ήρ ς,
ιωθ ί ό ι
ά ρ
έχου
π γώ ι ι πο
ρύ
υχό χιό ι ή
πάγο πό ο προ ι ό ( ι ο πί ω) π ρπρίζ.
Μ
π
υ
164
π
µ
π
µπ
Μ
ι ή
ο οχ ο ι όπ η
θέ η 0 γι
π ργοποιή
ο θ ρι ήρ ς π ρ πρίζ.
η
ους
Χρη ι οποιή
άφθο ο υγρό ψ
ήρω
γι
θ ρί
ο π ρ πρίζ
ους
υ ο θ ρι ήρ ς. Ό
ι ουργού οι
υ ο θ ρι ήρ ς ο π ρ πρίζ πρέπ ι
ί ι υγρό.
•
π
ργοποίη η/ π ργοποίη η ου ι θηήρ ροχής ( . 165)
•
Ψ
ήρ ς π ρ πρίζ
( . 166)
•
Μά ρ υ ο θ ρι
ρύθ ι ης ( . 589)
ι προ ο έω
ήρω
η θέ η
ΌΡΓ Ν
π
/ π
π
Ο ι θη ρ ς ροχ ς ιχ ύ ι η πο όη
ρού που π φ ι ο π ρµπρ ζ ι
ργοποι
υ ό
ους υ ο θ ρι
ρ ς ου π ρ πρ ζ. Μπορ
ρυθ
η υ ι θη
ου ι θη ρ ροχ ς πό
ο π ρι ροφι ό ρυθ ι
ο
ξ οχ οι όπ η.
π
Γι
ργοποιή
ο ι θη ήρ ροχής,
ο υ ο ί η ο πρέπ ι
ι ί ιή οη
ρι ό ύ η
ου υ ο ι ή ου
ρί
ι
η θέ η I ή II ου ι όπ η άφ ξης ι ο
οχ ο ι όπ ης υ ο θ ρι ήρω π ρ πρίζ
ρί
ι η θέ η 0 ή η θέ η ο ής ι ρο ής ο π ρ πρίζ.
Γι
ργοποιή
π ή
ο ου πί
ροχής.
ο ι θη ήρ ροχής,
γι ο ι θη ήρ
Μ
ι ή
ο οχ ο ι όπ η προς
προ ι έ ου οι υ ο θ ρι ήρ ς
ου ί πιπ έο ι ρο ή.
ά ω
έ-
Γυρί
ο π ρι ροφι ό ι όπ η προς
πά ω/ ά ω γι
υξή
/ ιώ
η
υ ι θη ί .
γυρί
ο π ρι ροφι ό
ι όπ η προς
πά ω, οι υ ο θ ρι ήρ ς
ού ί πιπ έο ι ρο ή.
Δ ξιός µοχ ο ι
ου πί γι
π
όπ ης.
ο
ι θη ήρ
ροχής
Ρύθ ι η υ ι θη ί ς/ υχ ό η ς
ο
π ρι ροφι ό ι όπ η
Ό
ο ι θη ήρ ς ροχής ί ι
ργοποιηέ ος, η υχ ί ου ι θη ήρ ροχής
φ ίζ
ι η οθό η ου ο ηγού.
π
π
ργοποιή
ο ι θη ήρ ροχής
ώ ς ο ου πί
γι ο ι θη ήρ
ροχής ή
ι ώ ς ο οχ ο ι όπ η
προς
πά ω
ά ο πρόγρ
ι ουργί ς ω υ ο θ ρι ήρω .
π
Ο ι θη ήρ ς ροχής π ργοποι ί ι υ όό
ο ι όπ ης άφ ξης ρί
ι
η θέ η 0 ή ό
ο ι η ήρ ς ή ι.
Χ ΡΣ
Ρ
Ο ι θη ήρ ς ροχής π ργοποι ί ι υ όό
ά ρ ω υ ο θ ρι ήρω
ρί ο ι η θέ η ρύθ ι ης. Ο ι θη ήρ ς
ροχής π
ργοποι ί ι ό
η θέ η ρύθι ης π ργοποιηθ ί.
Οι υ
ο θ ρι ήρ ς ου π ρ πρίζ πορ ί
θού
ι ουργί
ι
υπο ού
ζη ιά ό
ο υ ο ί η ο ρί
ι
υ ό
ο π υ ήριο υ ο ι ή ω . π ργοποιή
ο ι θη ήρ ροχής ό
ο
υ ο ί η ο ρί
ι
ι ή ιήό
ο
η
ρι ό ύ η
ου υ ο ι ή ου ρίι η θέ η I ή II ου ι όπ η άφ ξης.
υχ ί
η οθό η ου ο ηγού
ή ι.
π
Μπορ ί
ή ης γι
ρόπο, ώ
ου πί γι
που θέ
1. Π
2. Π
η
μ
/ π
μ
π
ργοποιή
η ι ουργί
ι θη ήρ ροχής
έ οιο
η χρ ιάζ
ι
π ά
ο
ο ι θη ήρ ροχής άθ φορά
ο υ ο ί η ο
ι ουργί :
ο
ή
μ
η πά ω προ ο ή
ρι ή οθό η.
ή
My Car
.
}}
165
ΌΡΓ Ν
||
3.
Χ ΡΣ
Ρ
πι έξ
μ
ργοποιηθ ί/ π
ουργί
ή ης.
ργοποιηθ ί η
π
•
Χρή η υ
( . 164)
•
Μά ρ υ ο θ ρι
ρύθ ι ης ( . 589)
ο
θ ρι
ήρω π ρ πρίζ
ήρω
η θέ η
γι
ι-
π
π
Οι υ ο θ
προ ο ω
προ ο ς.
θ ρι
ρ ς
οποιώ
ς
μπ
ρι
ρ ς ι οι ψ
ρ ς
θ ρ ζου ο π ρ πρ ζ ι ους
ο ύ η π ύ ης/οι υ ο ρχ ζου
ι ουργού χρη ιο
ξ οχ ο ι όπ η.
ποφύγ
ργοποι ί
ο ύ η
π ύ ης ό
έχ ι π γώ ι ή ό
ο οχ ίο
ου υγρού π ύ ης ί ι ά ιο, ι φορ ι ά
υπάρχ ι ί υ ος
υπο
ί ζη ιά η
ί .
μ
π
μπ
π
μ
*
ροφύ ι ω ψ
ήρω θ ρ ί ο ι
υ ό
ό
πι ρ ού χ η ές θ ρ ορ ί ς, γι
η π γώ ι ο υγρό ου
υ ή
ος π ύ ης.
π
*
Γι οι ο ο ί ου υγρού, οι προ ο ίς π έ οι υ ό
άθ πέ π η φορά που π έ ι ο π ρ πρίζ.
μ
Λ ι ουργί π ύ ης,
–
166
ξιός οχ ο ι
όπ ης.
ρ ήξ
ο
ξί οχ ο ι όπ η προς ο
ι ό ι γι
ξ ι ή ι η ι ουργί ω
ψ
ήρω π ρ πρίζ ι προ ο έω .
> Ό
φή
ο οχ ο ι όπ η, οι
υ ο θ ρι ήρ ς ου π ρ πρίζ θ
πρ γ
οποιή ου ρ ές ι ρο ές
ό η.
π
ο οχ ίο πο έ ι ό ο 1 ί ρο π ρίπου
υγρού ψ
ήρω
ι η οθό η ου ο ηγού φ ι
ί ο ή υ
, ζί
μ
μ
. μπ
, ό η π ροχή υγρού
η υχ ί
ψ
ήρω
ους προ ο ίς ι όπ
ι.
υ ό γί
ι γι
οθ ί προ ρ ιό η
ο
θ ρι ό ου π ρ πρίζ ι η ορ ό η
που π ρέχ ι.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΌΡΓ Ν
π
π
•
Χρή η υ
( . 164)
•
Π ήρω η υγρού ψ
ο
θ ρι
ήρω π ρ πρίζ
ήρω ( . 592)
πό ο π
ιο χ ιρι ηρ ω
η πόρ
ου
ο ηγού, πορ
οξ
ό
η
ρι ά π ράθυρ π
ι χ ιρι ηρ ω
ις υπό οιπ ς πόρ ς χρη ι οποιού
ι ό ο γι ο χ ιρι ό ω
οιχω π ρ θύρω .
Π
ί ιο χ ιρι
ηρίω
η πόρ
•
•
Χ ΡΣ
Ρ
π
Χ ιρι ός ω η
( . 168)
ι
ριές
φ
ρι ώ π ρ θύρω
ί ς π ι ιώ ( . 283)
ου ο ηγού.
ρι ές
ι ριές φ
ί ς π ιιώ * που
πι ρέπου
π ι ιά
οίξου ις πί ω πόρ ς πό έ
ι
οίξου /
ί ου
πί ω π ράθυρ .
Δι
όπ ς γι
Δι
όπ ς γι
πί ω π ράθυρ .
προ
ι ά π ράθυρ .
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 167
ΌΡΓ Ν
π
Χ ΡΣ
Ρ
μ
μ
ο
ί ι ο ω π ρ θύρω ι όπ
ι ι
ο π ράθυρο οίγ ι ά π ρ
ηθ ί άποιο
πό ιο η ι ρο ή ου. Μπορ ί
π ρ ά ψ
η ι ουργί προ
ί ς π ο ρίος ό
ο
ί ι ο ι οπ ί, π.χ. ά
έχ ι ρχί ι
χη
ίζ
ι π γ ός. Μ ά
πό ύο ι οχι ές ι οπές
ά ο
ίι ο, η ι ουργί προ
ί ς πό π ο άριργοποι ί ι ξ
γ
ι ά ι η υ όη ι ουργί π ργοποι ί ι γι ίγο ώρ ο
ί ι ο ί ι φι ό ά ρ ή
ο ου πί ρ ηγ έ ο προς
πά ω.
πό ο π
ιο χ ιρι ηρ ω
η πόρ
ου
ο ηγού, πορ
οξ
ό
η
ρι ά π ράθυρ π
ι χ ιρι ηρ ω
ις υπό οιπ ς πόρ ς χρη ι οποιού
ι ό ο γι ο χ ιρι ό ω
οιχω π ρ θύρω .
Δ
ιωθ ί ό ι
θ π γι υ ού π ι ιά
ή ά οι πι ά ς ό
ί
π ράθυρ πό η πόρ
ου ο ηγού.
Δ
ιωθ ί ό ι
θ π γι υ ού π ι ιά
ή ά οι πι ά ς /ό
ί
π ράθυρ
ο η χ ιρι ήριοι ί.
Δ
υπάρχου π ι ιά έ
ο υ ο ί η
θυ ηθ ί
π ργοποι ί πά ο
η
ρι ά π ράθυρ ρυθ ίζο ς ο η
ρι ό ύ η
ου υ ο ι ή ου η θέ
ου ι όπ η άφ ξης ι η υ έχ
π ίρ
ο η χ ιρι ήριοι ί
ςό
γ ί
πό ο υ ο ί η ο.
168
οη0
ι
ζί
Χ ιρι
ός ω η
ρι ώ π ρ θύρω .
Χ ιρι
ός χωρίς υ ό
Χ ιρι
ός
υ ό
η
η
ι ουργί
ι ουργί
πό ο π ί ιο χ ιρι ηρίω
η πόρ
ου
ο ηγού, πορ ί
οίξ
ή
ί
ό
η
ρι ά π ράθυρ π ί ι χ ιριηρίω
ις υπό οιπ ς πόρ ς χρη ι οποιούι ό ο γι ο χ ιρι ό ω
ί οιχω
π ρ θύρω . Μό ο έ π ί ιο χ ιρι ηρίω
πορ ί
χρη ι οποιηθ ί άθ φορά.
Γι
χρη ι οποιή
η
ρι ά π ράθυρ , ο ι όπ ης άφ ξης πρέπ ι
ρίι ου άχι ο
η θέ η I. Μπορ ί
χρη ι οποιή
η
ρι ά π ράθυρ πί
ρι ά π ά φό ου θέ
ο υ ο ί η ο
ός ι ουργί ς ι πό η
ιγ ή που θ
ί
ο ι όπ η άφ ξης - ω ό ο
έχρι
οίξ ι άποι πόρ .
Ω
ς ρόπος
ιωθ ί ο π
ι ός θόρυος πό ο έρ που προ
ί ιό
ί ι οι ά
πί ω π ράθυρ ί ι
οίξ
ίγο ι
προ ι ά π ράθυρ .
Ω
π ράθυρ
οίγου
χύ η ς
πά ω πό
180 km/h (112 mph) π ρίπου,
ό ο
ί ου .
μ
μ
Μ
ι ή
έ
πό
ου πιά έγχου
πά ω/ ά ω.
η
ρι ά π ράθυρ
οίγου /
ί ου ό ο ρ ά
ο ου πί έγχου.
ΌΡΓ Ν
μ μ
μ
Μ
ι ή
έ
πό
πά ω/ ά ω η
ρ
ο. ο π ράθυρο υ ό
ώς.
μ μ
π
μ
Γι ο χ ιρι ό ω
π' έξω
ο η χ
ή ης πόρ ς, ή
ρι ού
ι ώ
ρι ήριοι ί", "
έξω" ή "
ί ω /ξ
π
-
,
μπ
η
ρι ώ π ρ θύρω
ιρι ήριοι ί ή πό η
πό έ
ο ου πί
ος, . ό η " η χ ιί ω /ξ
ί ω
π'
ί ω
πό έ ".
Γι
•
•
•
•
•
ι ουργή ι η προ
ί π ο
ος, χρ ιάζ
ι π
ρύθ ι η.
ρί-
ξ ι
π ω πόρ .
Σ η
ξ
π
ρι ά π ράθυρ ( . 167)
Θέ
η
ις ι
όπ η
χ ιρι
Ρ
*
Δ
ου πιά έγχου
ι ή θέ η ι φή
οίγ ι/
ί ι
Χ ΡΣ
άφ
ήριο-
ω
ω
ζ ρ υπάρχ ι
ιο.
π
ξης ( . 423)
ι
π
άθ
ω
ω
ο
-
ι ί ( . 254)
ί ω
/ξ
ί ω
π' έξω ( . 260)
ί ω
/ξ
ί ω
πό έ
( . 264)
μ
η π
ρί πο υ
θ ί, η ι ουργί
υ ό
ου οίγ
ος πρέπ ι
π
ρυθ ιί προ ι έ ου
πρ γ
οποι ί ι ω ά.
1. Μ
ι ή
π ά ο προ ι ό ή
ου ου πιού προς
πά ω, η
ρ ι ή θέ η, γι
ί ι ο π ράθυρο
ώς, ι ρ ή
ο ου πί
υ ή
η θέ η πί έ
υ ρό π ο.
–
2.
Ό
φή
ο ου πί.
3. Μ
ι ή
ο προ ι ό ή
πιού ξ ά προς
πά ω πί έ
π ο.
ου ουυ ρό-
ρί ος
χ ι ό άγ ι
ρο
ρ
ήξ
ο
ξή ιο προς
ρ ώ
ο ο άγ ι ρο
π ί ιο ης πόρ ς.
οίξ
ο
ι
ξή ιο ί
ί
ι
πά ω ι
ο πά ω
οι ό, πορ ί
ο π ράθυρο.
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 169
ΌΡΓ Ν
Χ ΡΣ
Ρ
||
μ
μ
Π
ιχ ύ ι
ί η ή ου
ά.
Σ η
ο
ζέρ υπάρχ ι έ
ξή ιο.
η
ή
ιγ ι ί
ο ου πί
π
π μπ
η προ ο ή ι ουργιώ
η
ρι ή οθό η - ο
ξή ιο
ι ί ι υ ό
η
ρ
ι ή ου θέ η,
πά ω ή ά ω. ο
ξή ιο
άποιο
ι ί ο π ο άρ ι η
ι υ ό
ί ιή
-
π
Μπορ
ρυθ
ους ξω ρι ούς
θρ π ς
ο joystick που υπάρχ ι ο
π
ιο χ ιρι ηρ ω
η πόρ
ου ο ηγού.
ρι ά χ ιριζό-
Γι
χρη ι οποιή
ο
ξή ιο, ο η
ρι ό ύ η
ου υ ο ι ή ου πρέπ ι
ρίι η θέ η II ου ι όπ η άφ ξης.
Ω
Ο χ ιρι ός ου
ξη ίου πορ ί
ί ι φι ός ό
ηθ ρ ο ρ ί
χώρο πι
ώ ί ι χ η ή.
Χ ιρι
ήρι γι
ους ξω ρι ούς
θρέπ ς.
μ
ο
η
1. Π ή
ο
ξω ρι ό
ξί ξω ρι
ου πί ά
ουµπί L γι ο ρι
ρό
θρέπ η ή ο ου πί R γι ο
ό θρέπ η.
υχ ί
ο
ι.
2. Προ ρµό
η θέ η ου θρέπ η µ
ο ι όπ η ρύθµι ης που ρί
ι ο
έ ρο.
3. Π ή
ξ ά ο ου πί L ή R.
υχ ί πρέπ ι
ή ι.
170
ο ι άη
ΌΡΓ Ν
μ
π
Δ
ι οι ύο
π ρέχου
η .
έχ
π
ο
ο ι
πρ γ
ι ή.
θρέπ ς ί ι υρυγώ ιοι γι
η
ύ ρη υ ή ορ όι
ι ί
που έθρέπ η
φ ί ο ι ό ι ρίγ ύ ρη πό
η πό η
μ
μ
μ *
μπ
Μπορ ί
ποθη ύ
ις θέ ις ω
ξω ρι ώ
θρ π ώ
η ι ουργί
ή ης
ου προ ι ού η
ρι ού θί
ος.
μ
π
πι έξ
η όπι θ
πί L ή R.
ιπ
ή
27
Μό ο
υ
υ
ό
Ό
πι έγ
η όπι θ , ο ξω ρι ός
θρέπ ης ρέφ
ι προς
ά ω έ ι,
ώ
ο ο ηγός
πορ ί
ι ο έρ ι
ου ρό ου, γι π ρά ιγ
ά η άθυ η. Ό
πό η όπι θ
πι έξ
ά η
χέ η, ο θρέπ ης πι ρέφ ι υ ό
η ρχι ή ου θέ η
ά πό ίγο.
Οι ρυθ ί
οποιού
ις γι υ ή η ι ουργί πρ γ
ι πό η
ρι ή οθό η:
1. Π
ή
μ
2. Π
ή
My Car
.
π
η
ρι ό άθι
3. Σ ο
-
η πά ω προ ο ή.
π
π
.,
,
ή
γι
ργοποιηθ ί/ π ργοποιηθ ί ι γι
πι έξ
ποιος ξω ρι ός θρέπ ης
θέ
ρυθ ι
ί υπό ί η.
ο ου-
Ό
πό η όπι θ
πι έξ
ά η χέ η,
ο θρέπ ης πι ρέφ ι υ ό
η
ρχι ή ου θέ η
ά πό 10 υ ρό π
π ρίπου, ή γρηγορό ρ
π ή
ο ουπί
η έ
ιξη L ή R
ί οιχ .
Μπορ ί
η ι ουργί
27
μ
27
μ
Ο ξω ρι ός θρέπ ης πορ ί
ρ φ ί
προς
ά ωώ
ο ο ηγός
πορ ί
ι
ο έρ ι
ου ρό ου, γι π ρά ιγ
ά
η άθ υ η.
–
μ
μ
Ό
π
μ *
, πι έξ
π
π
ι ώ
/ξ
ι ώ
ο υ ο ί η ο
ο η χ ιρι ήριοι ί, οι ξω ρι οί
θρέπ ς
ιπ ώ ο ι/ π έρχο ι η
οι ή θέ η υ ό
.
ή
μ
2. Π
ή
My Car
π
.
η πά ω προ ο ή.
π
π
μ γι
ργοποιηθ ί.
π
ργοποιηθ ί/
πι έξ
π
π
Ρ
ργοποι ί / π ργοποι ί
πό η
ρι ή οθό η:
1. Π
3.
Χ ΡΣ
µ
π
ά οι θρέπ ς µ
ι ηθού πό η
ρχι ή ους θέ η όγω ξω ρι ής ύ
ης,
πρέπ ι
π
ρυθ ι ού η
ρι ά γι
ι ουργή ι ω ά η η
ρι ή ους
ίπ ω η/ π
φορά η
οι ή θέ η:
1.
ιπ ώ
ους
πιά L ι R.
2.
π
φέρ
ή θέ η
3.
θρέπ ς
ου-
ους θρέπ ς η
ου πιά L ι R.
π
ά
η π ρ πά ω ι
όπως ί ι π ρ ί η ο.
π
θη .
ρύθµι η ω
οι-
ι
θρ π ώ ο ο
ί
ηρώ-
}}
ή η.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 171
ΌΡΓ Ν
||
Χ ΡΣ
μ
π
Ρ
µ
*
3. Σ ο
π
υ ό
η ι ουργί
ιθ µ ω ι ής προί ς ί ι πά ο
ργή ώ ο ηγ ί ,
ός
ί ι πι γ έ η η όπι θ .
υ ιθη ί ης ι ουργί ς
ιθ µ ω ι ής προί ς πορ ί
ρυθ ι
ί
ρί πίπ
ι πηρ άζ ι ο
ω ρι ό ι ους ξω ριούς θρέπ ς.
Ω
άξ ι η υ ι θη ί , η
γή η
ι ουργί
ιθ µ ω ι ής προ
ί ς
ί ιά
ι θη ή,
ά ο ο ηρώ
ι
ά πό ίγο.
π
π
172
ις γι υ ή η ι ουργί πρ γ
ι πό η
ρι ή οθό η:
1. Π
ή
μ
2. Π
ή
My Car
π
.
η πά ω προ ο ή.
π
μ
*
1. Π ή
ου πιά L ι R υ όχρο
(ο ι όπ ης άφ ξης πρέπ ι
ρί
ι ου άχι ο
η θέ η I).
2.
-
φή
ά πό 1 υ ρό π ο
π ρίπου. Οι θρέπ ς
ού υ όη θέ η π ήρους
ίπ ω ης.
Γι
π
φέρ
ους θρέπ ς η
οι ή θέ η, π ή
ου πιά L ι R υόχρο . Οι θρέπ ς π έρχο ι υ όη
οι ή θέ η.
•
•
•
-
Μπορ
ρυθ
η
ι ό η
ου ω ρι ού θρ π η πό ο χ ιρι
ριο
ο ά ω ά ρο ου θρ π η. Ε
ι ά,
η
ι ό η
ου ω ρι ού θρ π η ρυθ ζ
ι υ ό
.
Οι θρέπ ς µπορού
ιπ ωθού γι
η άθ υ η ι η ο ήγη η
ά
ηµ ί :
Ό
Οι ρυθ ί
οποιού
π
μ
π , πι έξ
.ή
..
,
ά
η ου έ ο ου φω ός πό
υ ο ί η που ο ουθού
ιώ
ι υ όπό ο
ω ρι ό θρέπ η.
Γι
ι θέ ου οι ξω ρι οί θρέπ ς
υ ή η ι ουργί , ί ι π ρ ί η ο ι ο
ω ρι ός θρέπ ης
ι θέ ι υ ό
η
ι ουργί
ιθ µ ω ι ής προ
ί ς, .
" ω ρι ός θρέπ ης".
μ
π
ω ρι ός
ήριο
ί ς
ι ουργί ς
ιθ µ ω ι ής
θρέπ ης ( . 172)
Προ ο ή ρυθ ί
Χρή η ης
ρι ό προ
Χ ιρι
προ
μ
ω ( . 188)
ι ουργί ς ή ης ο η
ι ό άθι
* ( . 136)
-
π
ο
υφ ω ι ό φως πό
υ ο ί η που
ο ουθού
ά ι ο
ω ρι ό
θρέπ η ι πορ ί
θ πώ ι ο ο ηγό.
ργοποιή
η ι ουργί
ιθ
ω ι ής
προ
ί ς χρη ι οποιώ ς ο χ ιρι ήριο
ιθ
ω ι ής προ
ί ς, ό
φώ
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΌΡΓ Ν
ω υ ο ι ή ω που
φ ω ι ά:
1.
2.
π
ο ουθού
ί
ι
ργοποιή
η ι ουργί
ιθ
ής προ
ί ς ρ ώ ς ο χ ιρι
προς ο χώρο πι
ώ .
π
φέρ
ο
θρέπ η η
ου θέ η,
ι ώ ς ο χ ιρι
προς ο π ρ πρίζ.
μ
*
υω ιήριο
ο ι ή
ήριο
µ
ά
η ου έ ο ου φω ός πό
υ ο ί η που ο ουθού
ιώ
ι υ όπό ο
ω ρι ό θρέπ η. Ο ι όπ ης γι η χ ιρο ί η η ι ουργί
ιθ µ ω ι ής προ
ί ς
υπάρχ ι
ους θρέπ ς
υ ό
η
ιθ
ω ι ή
ι ουργί .
Ο ω ρι ός θρέπ ης ι θέ ι ύο ι θηήρ ς - έ
ρ
έ ο προς
πρός ι
έ
προς
πί ω - που ι ουργού υ υ ι ά γι
οπί ου
ι
π ριορί ου ο
υφ ω ι ό φως. Ο ι θη ήρ ς που ί ι
ρ
έ ος προς
πρός ιχ ύ ι ο φως
π ρι ά ο ος, ώ ο ι θη ήρ ς που ί ι
ρ
έ ος προς
πί ω ιχ ύ ι ο φως
πό
φώ
ω οχη ά ω που ο ουθού .
Ω
ά οι ι θη ήρ ς πο ίζο ι, π.χ. πό
π ρ ό ρ , πο πο έ ς, ιά ι ή
ιί
θί
ή η
ζέρ ,
ρόπο που ο φως
φ ά ι έχρι ους
ι θη ήρ ς, η ι ουργί
ιθ µ ω ι ής
προ
ί ς ου ω ρι ού θρέπ η ι
ω ξω ρι ώ
θρ π ώ ί ι π ριοριέ η.
3. Σ ο
π
μ
Χ ΡΣ
Ρ
μ
π , πι έξ
.ή
..
,
π
•
Ρύθ ι η ω
( . 170)
•
Προ ο ή ρυθ ί
ξω ρι ώ
θρ π ώ
ω ( . 188)
υ ό
η ι ουργί
ιθ µ ω ι ής προί ς ί ι πά ο
ργή ώ ο ηγ ί ,
ός
ί ι πι γ έ η η όπι θ .
υ ιθη ί ης ι ουργί ς
ιθ µ ω ι ής προί ς πορ ί
ρυθ ι
ί
ρί πίπ
ι πηρ άζ ι ο
ω ρι ό ι ους ξω ριούς θρέπ ς.
Ω
Ό
άξ ι η υ ι θη ί , η
γή η
ι ουργί
ιθ µ ω ι ής προ
ί ς
ί ιά
ι θη ή,
ά ο ο ηρώ
ι
ά πό ίγο.
Οι ρυθ ί
οποιού
ις γι υ ή η ι ουργί πρ γ
ι πό η
ρι ή οθό η:
1. Π
ή
μ
2. Π
ή
My Car
π
.
-
η πά ω προ ο ή.
π
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 173
ΌΡΓ Ν
Χ ΡΣ
Ρ
*
–
Σ η πά ω ξιά γω
ου ω ρι ού
θρ π η υπάρχ ι µι
ωµ ωµ η
ιξη που µφ ζ ι η
ύθυ η προς
η οπο
ι ρ µµ ο ο µπρο ι ό
µ µ ου υ ο ι
ου.
•
•
•
ή
ο ου πί η ά ω π υρά ου
ω ρι ού θρέπ η χρη ι οποιώ ς
π.χ. έ
υ
ήρ .
μ
Π
π
θ ο ό η η ης πυξί
Θέ
ις ι
όπ η
άφ
ς* ( . 174)
ξης ( . 423)
ργοποίη η/ π ργοποίη η ου
υ ή
ος ποθά ω ης ω π ρ θύρω
ι ω
θρ π ώ ( . 213)
μ
*
π
Η γη χωρ ζ
ι
15 µ γ η ι ς ζώ ς. Εά
ο υ ο η ο ι
ι
ξύ ρ ώ
γ η ι ώ ζω ώ , η πυξ
θ πρ π ι
ρυθ ι
.
Γι
η
1. Σ
θ ο ό η η, προχωρή
ως ξής:
ή
ο υ ο ί η ο
έ
γά ο
οι ό χώρο,
ριά πό χ ύ ι ς
υές ι
ώ ι υψη ής ά ης.
2. Θέ
ο υ ο
π ργοποιή
υ ή
( ύ
θ ρι ήρ ς,
ό ς οι πόρ ς
ί η ο
ό
η
. π.)
ί ι
ι
ι
ι
η
ι ουργί
ι
ρι ά
ι ού, υ οιωθ ί ό ι
ές.
Ω
ω ρι ός
θρέπ ης
πυξί
.
φ ίζο ι ο ώ ι φορ ι ές
υθύ
ις
πυξί ς
ι ι ές υ ή ις: N ( όρ ι ),
NE ( ορ ιο
ο ι ά), E (
ο ι ά), SE
( ο ιο
ο ι ά), S ( ό ι ), SW ( ο ιο υ ι ά),
W ( υ ι ά) ι NW ( ορ ιο υ ι ά).
π
π
/ π
π
πυξί
ργοποι ί ι υ ό
ί η η ου υ ο ι ή ου.
Γι
πυξί
174
:
π
ργοποιή
/
ργοποιή
ά η
θ ο ό η η πορ ί
ί ι
πι υχής
ή
η ξ ι ή ι θό ου ά ο η
ριός ξοπ ι ός
έχ ι π ργοποιηθ ί.
3.
ρ ή
π η έ ο ο ου πί η ά ω
π υρά ου ω ρι ού θρέπ η (χρη ιοποιή
έ
υ
ήρ ή π ρό οιο
ι ί ο) πί 3 υ ρό π π ρίπου.
φ ίζ
ι ο ριθ ός ης ρέχου ς
γ η ι ής ζώ ης.
η
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΌΡΓ Ν
7.
Μ γ η ι ές ζώ ς.
4. Π
μ
μ
μ
π μπ *:
φ ι
ίηέ
ιξη C η οθό η
ό
ο θ ρ ι ό ο π ρ πρίζ ί ι
ργοποιη έ ο, πρ γ
οποιή
η
θ ο ό η η ύ φω
ο ή 6
π ρ πά ω
ο θ ρ ι ό ο π ρ πρίζ
ργοποιη έ ο.
8.
π
ά
η π ρ πά ω ι
όπως ί ι π ρ ί η ο.
•
Πυξί
ι
ί
Χ ΡΣ
Ρ
*
Η η ιοροφ
(θ η ξ ρι
θ η).
ο γ ι άθ
ο π ω ά ρο
ού) οριζό ι ( οι
ο ω ρι ό
ξ
ι χ ιρο η .
Η η ιοροφ
ι θ
ιο ης η ιοροφ ς
ι
ροπ
-
ρ
π
* ( . 174)
ή
ο ου πί π
ι η έ
έχρι
φ ι
ί η γ η ι ή ζώ η (1–15)
που πιθυ ί .
ρέξ
ο χάρ η
γ η ι ώ ζω ώ ης πυξί ς.
5. Π ρι έ
έχρι η οθό η
ί ξ ά ο γρά
C, ή ρ
ου πί ο ά ω έρος ου
θρέπ η π η έ ο πί 6 υ
έχρι
φ ι
ί ο γρά
φ ιή
ο
ω ρι ού
ρό π
C.
6. Ο ηγή
ργά ι γράφο ς έ
ύ ο
χύ η όχι γ ύ ρη πό 10 km/h
(6 mph) έχρι
φ ι
ί η οθό η
άποι πό ις
υθύ
ις που ίχ ι η
πυξί , που υπο ι ύ ι ό ι η ρύθ ι η
ο ο ηρώθη . Σ η υ έχ ι , ι γράψ
ό η 2 ύ ους γι
ο ο ηρωθ ί η
ρύθ ι η.
Μπορ ί
χ ιρίζ
η η ιοροφή πό ο
χ ι ό ι όπ η η οροφή. Ο ι όπ ης
ργοποι ί ι ό
οη
ρι ό ύ η
ου
υ ο ι ή ου ρί
ι η θέ η I ή II ου ι όπ η άφ ξης.
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 175
ΌΡΓ Ν
||
Χ ΡΣ
Ρ
Ο χ ιρι ός ης η ιοροφής πρέπ ι
γί
ι πά ο
προ οχή.
•
Μη
•
πι ρέπ
π ι ιά
χ ιρι ήρι .
Σ η θ η ξ ρι ού, η η ιοροφ
ά ι η ο π ω ά ρο.
π ίζου
Θυ ηθ ί
π ργοποι ί πά ο
η η ιοροφή ρυθ ίζο ς ο η
ρι ό ύ η
ου υ ο ι ή ου η
θέ η 0 ου ι όπ η άφ ξης ι
η υ έχ ι
π ίρ
ο η χ ιριήριοι ί ζί ς ό
γ ί
πό ο υ ο ί η ο.
Μη
οίγ
η η ιοροφή ό
οποθ ηθ ί χάρ οροφής.
ά ο χ ιρι ό πό ο ι όπ η που
υπάρχ ι η οροφ , η η ιοροφ πρώ
ο γ ι οριζό ι
χρι η θ η ά
ης.
οι πι ά ς
ι ού-
•
έχ ι
*
μ
π
Δ
πάρχ ι ί υ ος
π ι ιά, ά
ή
ι ί
π γι υ ού
έρη ης η ιοροφής.
Δ
πάρχ ι ί υ ος
π ι ιά, ά
ή
ι ί
π γι υ ού
έρη ης η ιοροφής.
η ιοροφή ι θέ ι έ
ροπέ έρ ο
οποίος
ιπ ώ
ιό
η η ιοροφή ρίι η
οι ή θέ η.
•
•
π
Χ ιρι
Θέ
ός ης η ιοροφής* ( . 176)
ις ι
όπ η
άφ
ξης ( . 423)
οι πι ά ς
ι ού-
•
Ο χ ιρι ός ης η ιοροφής πρέπ ι
γί
ι πά ο
προ οχή.
•
Μη
•
Θυ ηθ ί
π ργοποι ί πά ο
η η ιοροφή ρυθ ίζο ς ο η
ρι ό ύ η
ου υ ο ι ή ου η
θέ η 0 ου ι όπ η άφ ξης ι
η υ έχ ι
π ίρ
ο η χ ιριήριοι ί ζί ς ό
γ ί
πό ο υ ο ί η ο.
πι ρέπ
π ι ιά
χ ιρι ήρι .
Μη
οίγ
η η ιοροφή ό
οποθ ηθ ί χάρ οροφής.
176
ογ ι
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
π ίζου
έχ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΌΡΓ Ν
Χ ΡΣ
Ρ
μ
Γι
ί ι η η ιοροφή, π
ά
η
προηγού η ι ι
ί
ί ροφη ιρά
- πιέ
ο ι όπ η προς
πρός/ ά ω
η θέ η χ ιρο ί η ου
ι ί
ος.
ί η η ης η ιοροφής
ά
φή
ο ι όπ η ή ό
η η ιοροφή φ ά ι η
θέ η ά
ης ή η θέ η έγι ου οίγ
ος
ή
ι ί
ος.
μ
–
Ά οιγµ , χ ιρο ί η ο
Ά οιγ
, υ ό
ο
ί ιµο, χ ιρο ί η ο
ί ι ο, υ ό
ο
Γι
οη
πορ ί
χ ιρι
ί
η η ιοροφή,
ρι ό ύ η
ου υ ο ι ή ου πρέπ ι
ρί
ι ου άχι ο
η θέ η I ου ι όπ η άφ ξης.
Γι
ί ι η η ιοροφή, π
ά
η
προηγού η ι ι
ί
ί ροφη ιρά
- πιέ
ο ι όπ η προς
πρός/ ά ω
η θέ η υ ό
ου
ι ί
ος.
28
Γι
οίξ ι η η ιοροφή - πιέ
ο ι όπ η προς
πί ω έχρι η θέ η χ ιρο ίη ου οίγ
ος. η ιοροφή πρώ
ι ί ι η θέ η ά
ης28. Γι
οίξ ι η έγι η θέ η - πιέ
ο ι όπ η ά η ι φορά προς
πί ω.
Σ η θέ η ά
ης η η ιοροφή ί
ι
οι ή, όπου ο ό
Θέ η ξ
Γι
ρι
ού, άθ
ο ά οιγ
πά ω.
, πιέ
ο πί ω ά ρο.
ο
ι
όπ η προς
Γι ο
ί ι ο, π ή
ο ι όπ η
προς
πρός/ ά ω.
Ό
ί ι πι γ έ η η θέ η ξ ρι ού, η
η ιοροφή οίγ ι
ά ι η ο πί ω ά ρο.
ί η η ης η ιοροφής
άό
φ ά ι
η θέ η ά
ης ή η θέ η έγι ου οίγος ή
ι ί
ος.
ί η η
ά πί ης
πιέ
ξ ά ο ι όπ η ώ η ί η η
ρί
ι
ξέ ιξη.
μ
–
μ
Γι
οίξ ι η η ιοροφή - πιέ
ο ι όπ η προς
πί ω η θέ η υ ό
ου
οίγ
ος ι φή
ο . η ιοροφή
πρώ
ι ί ι η θέ η ά
ης28. Γι
οίξ ι η θέ η έγι ου οίγ
ος πιέ
ο ι όπ η ά η ι φορά προς
πί ω η θέ η υ ό
ου οίγ
ος
ι φή
ο .
ί η η ης η ιοροφής
φ ά ι η θέ η ά
ης ό
θέ η έγι ου οίγ
ος.
ος πό ο
έρ
ι ο θόρυ ος υ ήχη ης υ
άό
ί ι πό η
ί ο
ι
πο
άχ
η ό πίπ
ο
ώ ο ηγ ί .
}}
177
ΌΡΓ Ν
||
Χ ΡΣ
Ρ
μ μ
μπ
μ
-
,
ου ο ηγού ή ου υ ο ηγού* γι
η η ιοροφή.
–
–
Π ή
π ρ
έ
ο ου πί
ι ώο η χ ιρι ήριοι ί έχρι
ος
η η ιοροφή
ρχί ι
ι ί ι προς η
ι ή θέ η. Σ η υ έχ ι φή
ο
ου πί
ι ώ
ος.
ί η η
ά
π ή
ξ ά ο ου πί
ι ώ
ος ο η χ ιρι ήριοι ίή
ό
η η ιοροφή φ ά ι η
ι ή θέ η.
μπ
μ
ά
π ή
ι ώ
ος ή ό
ι ή θέ η.
ι ώ
οποθ ή
ο άχ υ ό ς η υ ίθη η η φή οχή η ξω ρι ή
π υρά ης
ής ης πόρ ς έχρι η
η ιοροφή
ρχί ι
ι ί ι προς η
ι ή θέ η. ό πάρ
ο άχ υ ό ς
πό η
οχή η
ή ης πόρ ς.
ξ
ά ο
ής ης πόρη
ι ή
ιωθ ί ό ι η η ιοροφή έχ ι
άό
η
ί
.
η ιοροφή ι θέ ι έ χ ιρο ί
ο ω ρι ό
ξή ιο. ο
ι υ ό
προς
πί ω ό
οίγ ι. Πιά
η
ή ι ύρ
ιο προς
πρός γι
ο
μπ
η
π
ό
η
ος.
Ό
οη
ρι ό ύ η
ου υ ο ι ή ου
ρί
ι ου άχι ο
η θέ η I ου ι όπ η άφ ξης, πορ ί
χρη ι οποιή
ο ου πί
ρι ού
ι ώ
ος η πόρ
178
ξ ά ο ου πί
η η ιοροφή
π
υ ο ί η
ί ω /ξ
ί ω
Keyless* ι θέ ου ι υ ί θη η η φή
οχή η ξω ρι ή π υρά ης ξω ρι ής
ής ω θυρώ .
ί η η
ά
οποθ ή
άχ υ ό ς η
οχή ης
ς ή ό ις η η ιοροφή φ ά ι
θέ η.
ρι ού
Δ
ί
η η ιοροφή
ο η χ ιριήριοι ί, ο ου πί
ρι ού
ι ώος ή η
ή ης πόρ ς,
ιωθ ί
ό ι
υπάρχ ι ί υ ος
π γι υ ί
άποιος.
Π ή
π ρ
έ
ο ου πί
ριέχρι η η ιοροφή
ού
ι ώ
ος
ρχί ι
ι ί ι προς η
ι ή θέ η.
π ι
φή
ο ου πί.
ί η η
ρι ού
φ ά ι η
–
ου πί
ί
ί
ί
ι
η ο, υρόξή ιο ύρ η η ιοροφή
ο
ξήί
.
μ
ι ουργί προ
ί ς π ο ρί
ος ης
ιοροφής
ργοποι ί ι
άποιο πό ιο
ρ
ηθ ί η ι ρο ή ης η ιοροφής
ί ι. Σ π ρίπ ω η π ο ρί
ος, η
ιοροφή
ά ι έπ ι
οίγ ι υ ό50 mm π ρίπου πό η π ο ριέ η θέ η (ή η θέ η π ήρους ξ ρι ού).
ι ουργί προ
ί ς π ο ρί
ος
ι πί ης
ργή ό
η η ιοροφή οίγ ι.
η
έχ ι
ί
ι ουργί προ
ί ς π ο ρί
ος
ργοποιηθ ί, ό
πορ ί
χ ιριη η ιοροφή ό η ί φορά προς η
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΌΡΓ Ν
ί ι
ύθυ η χωρίς προ
ί π ο ρίος, ρ ί υ ό
γί ι
ός 10 υ ροέπ ω πό η
ργοποίη η ης ι ουργί ς
προ
ί ς π ο ρί
ος. υ ό η ί ι
ό ι πορ ί
π ρ ά ψ
η ι ουργί
προ
ί ς π ο ρί
ος ό
ο
ί ι ο
έχ ι ι οπ ί π.χ.
έχ ι χη
ι
ί πάγος
γύρω πό η η ιοροφή, πιέζο ς ο ι όπ η υ χώς προς
πρός/ ά ω έχρι η
η ιοροφή
ί ι.
•
•
•
•
•
HomeLink®*29
HomeLink®
ο
ι
προγρ
η χ ιρι
ριο που
ι
ω
η
ρι ό ύ η
ου υ ο ι
ιζό
ο
ω
ο ο
ου.
π
ις ι
όπ η
η
χ ιρι
ήριο-
άφ
ξης ( . 423)
Ρ
γ ρ ού, ξω ρι ός ι ω ρι ός φω ι ός,
. π.),
ι θι ώ ς
υ ό ο ρόπο
ί οιχ
ο ω έ
η χ ιρι ήρι . ο
HomeLink® π ρέχ
ι
ω
ω έ ο ο
ω ρι ό θρέπ η. ο π ί ιο HomeLink®
π ρι
ά ι ρί προγρ
ιζό
ουπιά ι ι
ι ι ή υχ ί
ο ζά ι ου
θρέπ η.
Γι π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς χ ι ά
HomeLink®, πι
φθ ί
η ι ο
ί
www.HomeLink.com, www.youtube.com/
HomeLinkGentex ή
έ
ο ριθ ό
00 8000 466 354 65 χωρίς χρέω η (ή ο
ριθ ό +49 6838 907 277
χρέω η).
ιοροφή* ( . 175)
Θέ
Χ ΡΣ
ο
ι ί ( . 254)
ί ω
/ξ
ί ω
πό έ
ί ω
/ξ
ί ω
π' έξω ( . 260)
( . 264)
ου πί 1
ου πί 2
ου πί 3
ι ι ή υχ ί
ο HomeLink®30 ί ι έ
η χ ιρι ήριο ο οποίο
ποιηθ ί γι ο η χ ιρι
ι φορ ι ώ ηχ ι ώ
οίγ
ος γ ρ ζόπορ
29
30
χύ ι
ορι έ ς γορές.
ο HomeLink ι ο ύ ο ο HomeLink ί
ι
πορι ά ή
θέ
προγρ
ιζό ο
πορ ί
χρη ι οό έως ι ριώ
(π.χ., υ ή
ς, υ ή
υ }}
ης Gentex Corporation.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 179
ΌΡΓ Ν
||
Χ ΡΣ
Ρ
Δ
•
ά χρη ι οποι ί
ο HomeLink® γι
ο χ ιρι ό γ ρ ζόπορ ς ή ξω ριής η χ ιριζό ης πόρ ς,
ιωθ ί ό ι
ρί
ι
ίς ο ά
η πόρ ό
οίγ ι ή
ί ι.
•
ά ο προγρ
ι ό ου
HomeLink, η γ ρ ζόπορ ή η ξω ρι ή η χ ιριζό η πόρ που προγρ
ίζ
ι πορ ί
ργοποιηθ ί. Γι ο όγο υ ό,
ιωθ ί ό ι
υπάρχ ι
ίς ο χώρο γύρω
πό η γ ρ ζόπορ ή η ξω ρι ή η χ ιριζό η πόρ
ώ ο προγρ
ι ός ρί
ι
ξέ ιξη.
•
ο υ ο ί η ο πρέπ ι
ρί
ι έξω
πό ο γ ράζ
ά ο προγρ
ιό ου υ ή
ος οίγ
ος ης
γ ρ ζόπορ ς.
•
Μη χρη ι οποι ί
ο HomeLink® γι
γ ρ ζόπορ που
ι θέ ι οπ
φ
ί ς ι ηχ ι ό
ίθ ης
ί η ης φ
ί ς.
Φυ άξ
ρχι ά η χ ιρι ήρι γι
οι ό προγρ
ι ό (π.χ. ό
πο ή
ά ο υ ο ί η ο ή γι χρή η
ά ο όχη ).
Συ ι ά ι πί ης
υρώ
ο προγρ
ι ό ω π ή ρω ό
ο υ ο ίη ο πω ηθ ί, . ό η "Προγρ
ι ός
ου HomeLink®".
180
•
π
Προγρ
ι
ός HomeLink®* ( . 180)
μμ
HomeLink®*31
μ
Ο ηγ ς γι ο προγρ
HomeLink®.
μμ
μ
ι
ό ου
HomeLink®
Ω
Σ ορι έ οχή
, ο ι όπ ης άφ ξης πρέπ ι
ί ι οι ός ή
ρίι η θέ η "acc" γι
πορέ ι ο
HomeLink®
προγρ
ι
ίή
χρηι οποιηθ ί. οποθ ή
ά προ ί η η
ι ούργι ς π
ρί ς ο η χ ιρι ήριο
που θ
ι
θ ί πό ο HomeLink®
γι γρηγορό ρο προγρ
ι ό ι
ύ ρη
ά ο η ου ρ ιο ή
ος.
ου πιά HomeLink® πρέπ ι
π
ρυθ ιού πρι πό ο προγρ
ι ό, .
ί ο
πι φ ί “ π
ρύθ ι η ω
ου πιώ HomeLink®”.Ό
η π
ρύθι η ο ο ηρωθ ί, ο HomeLink® ίθ
ι
“
ά
η
άθη ης” ι ί ι έ οι ο
γι προγρ
ι ό.
1. Π ή
ο32 ου πί που θέ
προγρ
ί
ο HomeLink®.
ιι ή υχ ί 32 ο HomeLink® πρέπ ι
ο ή ι
ί ρι ο χρώ
ί φορά
ο υ ρό π ο. Δ χρ ιάζ
ι
ρ ά
ου πί π η έ ο.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΌΡΓ Ν
2. Σ ρέψ
ο η χ ιρι ήριο προς ο ουπί HomeLink® που θέ
προγρ
ί
ι ρ ή
ο
πό
η 2-8
cm πό ο ου πί. Μη φρά
η
ι ι ή υχ ί
ο HomeLink®.
μ
: Ορι έ
η χ ιρι ήρι πορού
προγρ
ί ου ο HomeLink®
ύ ρ
πό
η 15-20 cm. υ ό
πρέπ ι
ο θυ ά
υ
ή
πρό η
ά ο προγρ
ι ό.
4. Π ά
ι φή
ο ου πί ο ρχι ό
η χ ιρι ήριο ά ύο υ ρό π
έχρι η
ι ι ή υχ ί
ρχί ι
ο ή ι, πό ί ρι ο χρώ
ί φορά
ο υ ρό π ο,
πρά ι ο χρώ 10
φορές ο υ ρό π ο ή έχρι
π ρ ί ι
θ ρά
έ η
πρά ι ο
χρώ .
3. Π
ή
ι ρ ή
π η έ ο ο ου πί
ο ρχι ό η χ ιρι ήριο που θέ
προγρ
ί
HomeLink® ι προ έχ
η
ι ι ή υχ ί . Μη φή
ο ου πί έχρι η
ι ι ή υχ ί
ρχίζ ι
ο ή ι, πό ί ρι ο
χρώ
ί φορά ο υ ρό π ο,
πρά ι ο χρώ 10 φορές ο υ ρό π ο ή έχρι
π ρ
ί ι
θ ρά
έ η
πρά ι ο χρώ . Μπορ ί
φή
ο ου πί ο η χ ιρι ήριο,
ό ις η
ι ι ή υχ ί ρχί ι
ο ή ι ή άψ ι
πρά ι ο χρώ .
μ
χρ ι
προγρ
ή 4.
31
32
η θέ η ω
ου πιώ
ι ης
Ρ
5. Π ή
ο προγρ
ι έ ο ου πί
HomeLink® ι έγξ
η
ι ι ή
υχ ί .
>
μμ
μ π μ :
η
ι ι ή υχ ί
ί ι
θ ρά
έ η
πρά ι ο
χρώ , π
μμ
μ
. γ ρ ζόπορ , η ξω ρι ή η χ ιριζό η πόρ ή ο άο
ηχ ι ός πρέπ ι ώρ
ργοποιηθ ί ό
π ή
ο προγρ
ι έ ο ου πί.
μ π
μ 10
π :
Π ή
ο ου πί που θέ
προγρ
ι
ί,
π
μ
π 2
π
. π
ά
η ι ι ί ,
ά η οποί π ά / ρ ά
π η έ ο/ φή
ο ου πί, ά η ι
φορά ι, ά ογ
ο ο έ ο ου
έ η, ί ως ι ρί η φορά. Ο προγρ
ι ός πρέπ ι π έο
ο ο ηρωθ ί ι η γ ρ ζόπορ , η ξω ρι ή
η χ ιριζό η πόρ ή ο ά ο
ηχ ι ός πρέπ ι ώρ
ργο-
: Σ ορι έ ους έ ς, πορ ί
ί
ι
ή
ο ή
ι ού 3
ις ο ηγί ς ο
χύ ι
ορι έ ς γορές.
. ό η "HomeLink®*" γι
Χ ΡΣ
ι ι ής υχ ί ς.
}}
181
ΌΡΓ Ν
||
Χ ΡΣ
ποιηθ ί ό
π
έ ο ου πί.
Ρ
ή
ο προγρ
ι-
μ
ή
ο ο
8. Π ή
γρ
2
ο ου πί που θέ
προί,
π
μ
π
π
. π
ά
η ι ι
ί ,
ά
η οποί π ά / ρ ά π η έ ο/
φή
ο ου πί, ά η ι φορά ι,
ά ογ
ο ο έ ο ου έ η, ί ως
ι ρί η φορά. Ο π
μμ
μ
π
ι η γ ρ ζόπορ ,
η ξω ρι ή η χ ιριζό η πόρ ή ο
ά ο
ηχ ι ός πρέπ ι ώρ
ργοποιηθ ί ό
π ή
ο προγρ ι έ ο ου πί.
π
: Συ χί
προγρ
ι ού 6-8 γι
ηρωθ ί ο προγρ
ι ός.
ι
μ
6.
οπί
ο ου
ο έ η γι η
οιο ύ η . Συ
η ά η ης ρ
7. Π
πί προγρ
ι ού33
γ ρ ζόπορ ή π ρόήθως ρί
ι ο ά
ί ς ο έ η.
ή
ι φή
ο ου πί
ο έ η. ο ή 8 πρέπ ι
ρωθ ί
ός 30 υ ρο έπ ω
πά η
ου ου πιού.
33
182
ο ύ
ο ο
ι ο χρώ
άθη ης
ο ο ηπό ο
ου ου πιού πορ ί
ι φέρ ι
Ό
ι
ο HomeLink® ί ι π ήρως προγρ
έ ο, πορ ί
χρη ι οποιηθ ί
ί ω
ο ω έ ω ρχι ώ η χ ιρι ηρίω .
-
Π ή
ο προγρ
ι έ ο ου πί. γ ρ ζόπορ , η ξω ρι ή η χ ιριζό η
πόρ , ο ύ η
υ γ ρ ού ή ο ά ο
ηχ ι ός
ργοποι ί ι ( πορ ί
χρ ι ού
ρι ά υ ρό π ).
ι ι ή
υχ ί
ά ιή
ο ή ιό
ο ου πί
ί ι π η έ ο. Μπορ ί
χρη ι οποι ί
ρχι ά η χ ιρι ήρι π ρά η
ο
HomeLink®
χρ ι
ί.
ά ογ
ο
υ
ή.
Ω
ά ο ι όπ ης άφ ξης ί ι
ι ός,
ο HomeLink® θ
ι ουργή ι πί
30 π ά πό η ιγ ή που θ
οίξ ι η
πόρ
ου ο ηγού.
Σ π ρίπ ω η προ η ά ω
ο προγρ
ι ό, πι οι ω ή
ο HomeLink® η
ι ο
ί www.HomeLink.com,
www.youtube.com/HomeLinkGentex ή
έο ριθ ό 00 8000 466 354 65 χωρίς
χρέω η (ή ο ριθ ό +49 6838 907 277
χρέω η).
π
μ
HomeLink®
μπ
Μπορ ί
ό ο
π
ρυθ ί
ό
ου πιά ου HomeLink® υ όχρο , όχι άθ
ου πί ξ χωρι ά. Ω ό ο, υπάρχ ι υ όη
π
προγρ
ι ού
ο ω έ ω
ου πιώ , . ό η "Προγρ
ι ός
ο ω έ ω ου πιώ " π ρ ά ω.
1. Π ή
ου πιά 1 ι 3 ο
HomeLink® ι ρ ή
π η έ
έχρι η
ι ι ή υχ ί
ρχί ι
ο ή ι
πρά ι ο χρώ (π ρίπου
10 υ ρό π ).
ΌΡΓ Ν
2.
φή
ου πιά.
ο HomeLink® ρί
ι ώρ
η " ιουργί
άθη ης" ι ί ι έ οι ο
π
προγρ
ι
ί, . ό η
"Προγρ
ι ός HomeLink®" π ρ πά ω.
>
μμ
μπ
μ
μ μ
μ
Γι
π
προγρ
ί
έ
ο ωέ ο ου πί ου HomeLink®, προχωρή
ως
ξής:
1. Π
ή
.
ο ου πί που θέ
•
π
HomeLink®* ( . 179)
Χ ΡΣ
Ρ
π
Ο υπο ογι
ς ξι ιού ου υ ο ι
ου
γράφ ι ι υπο ογ ζ ι ι ς όπως π.χ.
πό
η,
ά ω η υ ου ι
η
χύ η
ά η ο γη η.
Γι
ι υ ο υ θ ί η οι ο ο ι ή ο ήγη η,
υπάρχου
γρ
έ ς π ηροφορί ς ό ο
γι η ιγ ι ί ό ο ι γι η έ η
άω η υ ί ου. Οι π ηροφορί ς πό ο υποογι ή ξι ίου πορού
φ ι ού
η
ρι ή οθό η.
ιμ
2. Μ ά πό 20 υ ρό π π ρίπου, ό
η
ι ι ή υχ ί
ο HomeLink® ρχίι
ο ή ι, ρχί
ο ή 1
η
ό η "Προγρ
ι ός ου
HomeLink®" π ρ πά ω.
:
ο ου
προγρ
ι
ι
ί
ι ούργι
ι ο προγρ
ι
υ ί η προηγού
μ
π
πί που θέ
ί
έχ ι προγρ ο ά ,θ
ήό που ίχ ποθηη φορά.
Γι π ρι
ό ρ ς π ηροφορί ς ή γι
φήχό ιά ς χ ι ά
ο HomeLink®,
πι
φθ ί
η ι ο
ί
www.HomeLink.com, www.youtube.com/
HomeLinkGentex ή
έ
ο ριθ ό
00 8000 466 354 65 χωρίς χρέω η (ή ο
ριθ ό +49 6838 907 277
χρέω η).
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 183
ΌΡΓ Ν
Χ ΡΣ
Ρ
||
•
•
μ
υ ο ο ί
Tourist -
ι ό
χύ
ρο
μ
πάρχου
οT .
ύο
ρι οί χι ιο
ρη ές, ο TΜ
ι
Ο TΜ πορ ί
η
ι
ί χ ιρο ί η
ιο
T η
ίζ
ι υ ό
,
ο υ ο ί η ο
χρη ι οποιηθ ί ου άχι ο πί έ
ρις
ώρ ς.
Οθό η ο ηγού 12 ι
Οι π ρ ά ω π ηροφορί ς
ώ ο ηγ ί :
ώ
•
•
•
•
Χι ιο
ρι ή πό
χωρού
ι
Μέ η
ά ω η
Οθό η ο ηγού 8 ι
ώ
Ο υπο ογι ής ξι ίου π ρι
π ρ ά ω
ρη ές:
•
•
•
184
Χι ιο
ρη ής
Χι ιο
ρη ής
Σ ιγ ι ί
ά ω η
ά ι ους
υ ί ου
μ
η έ η
άυ ί 30 km ι
υ ί ου που πο έ-
Ό
ο ί ης ίξ ι "----", η υπο ιπό η
υ ο ο ί
ί ι γγυη έ η. Σ υ ή η
π ρίπ ω η,
φο ιά
ο υ ο ί η ο
ύ ι ο ο υ ο ό ρο υ ό.
Ω
υ ί ου.
υ
ίο η
ι
ό
μ
Ο χι ιο ρη ής
η που έχ ι ι
ι ή
πορ ί
ι
Μπορ ί
υπάρχ ι ι ι ρή πό ι η
η έ
ιξη,
άξ
ο ρόπο που
ο ηγ ί .
χύ η
Οι ι ές ι χύου πό ο
ου χι ιο ρη ή.
Ο υπο ογι ός
ίζ
ω η υ ί ου
ά
η ωφέ ι η πο ό η
ι ο ρ ζ ρ ουάρ.
η
Χρό ος ο ήγη ης
Μέ η
Ο υπο ογι ής ξι ίου υπο ογίζ ι η υπο ιπό η χι ιο ρι ή πό
η
ο ύ ι ο
που πο έ ι ο ρ ζ ρ ουάρ.
γράφ ι η υ ο ι ή πόύ ι ο υ ο ί η ο. υ ή η
η
ι
ί.
μ
υ ός ο ί ης ίχ ι η ρέχου
ω η υ ί ου ου υ ο ι ή ου.
ι ή
ρώ
ι π ρίπου άθ
υ ρό π ο.
άη-
Ό
ο ηγ ί οι ο ο ι ά, η πό
η που
πορ ί
ι ύ ι ο όχη
ί ιγ ι ά γ ύ ρη.
Tourist -
μ
ο
ι ό ψηφι ό χύ ρο θι ά
υ ο ό ρη η ο ήγη η
χώρ ς όπου
ή
ορίου χύ η ς έχου ι φορ ι ή
ο ά
έ ρη ης πό υ ή που φ ίζ
ι
όργ
ου υ ο ι ή ου.
ψηφι ή έ
ιξη χύ η ς φ ίζ
ι
ό
ο ά ς έ ρη ης
ίθ ς πό
υ ές, που φ ίζο ι ο
ογι ό χύ-
ΌΡΓ Ν
ρο.
ο
ογι ό χύ
ο ο η έ ο
mph, ο ψηφι
ίχ ι η
ί οιχη χύ η
ί ροφ .
•
•
ρο ί ι θό χύ ρο
km/h ι
π
φά ι η
ο έ ω ι ρο ής
οθό η ου ο ηγού ( . 185)
φά ι η
ι ι ώ ι
ρι ή οθό η ( . 187)
ρο ής
η
η
μ
μ
Οι
γρ
ς ι υπο ογι
ου υπο ογι
ξι ιού πορού
ού
η οθό η ο ηγού.
Οι ι
ογι
γώ ,
θ
ές ποθη ύο
ή ξι ίου. Μέ
πορ ί
πι
φ ίζο ι η
μ
ς ι
Χ ΡΣ
Ρ
πά ω/ ά ω
φ
ς
πι
ι-
ι
ι φ ρ ογή υποω ου
ού φ ρ οέξ
ποι ς π ηροφορί ς
οθό η ου ο ηγού.
1.
ίω η
οίξ
ο
ού φ ρ ογώ
ου ο ηγού π ώ ς ο (1).
η οθό η
( ο
ού φ ρ ογώ
πορ ί
οίξ ιό
η οθό η ου ο ηγού υπάρχ ι
η πι
ιω έ ο ή υ . Πρέπ ι
πιιώ
ο ή υ γι
πορέ ι
οίξ ι ο
ού φ ρ ογώ .)
2. Π ριηγηθ ί
η φ ρ ογή υπο ογι ή
ξι ίου ρι
ρά ή ξιά
ο (2).
> Σ ις έ
ρις πά ω γρ
ές ου
ού
φ ίζο ι οι
ρη έ ς ι ές γι ο
ρι ό χι ιο ρη ή TΜ. Σ ις πό
ς
έ
ρις γρ
ές ου
ού φ ίζοι οι
ρη έ ς ι ές γι ο ρι ό
χι ιο ρη ή T . Γι ύ ι η πά ω ή
ά ω η ί
, χρη ι οποιή
ο (3).
Γι
οίξ
ι
π ριηγηθ ί
ο
ογώ 34, χρη ι οποιώ ς
ξιά χ ιρι
ι ό ι.
ού φ ρήρι
ο
Μ ού φ ρ ογώ
ρι
34
όψη ης οθό ης πορ ί
ι φέρ ι
ά ογ
η έ
ο η ω οργά ω .
ρά/
ξιά
}}
185
ΌΡΓ Ν
||
Χ ΡΣ
3. Μ
ι ηθ ί
ογώ γι
ρί ς θέ
ου ο ηγού:
•
•
•
•
•
Ρ
ύ ι η
ου πιά πιπι έξ
ποι ς π ηροφοφ ίζο ι η οθό η
Σ ιγ ι ί
ά ω η
ρη ής
Δι υθ ί
πό
η γι ο ρι ό
χι ιο ρη ή TΜ, T ή χωρίς έ
ιξη
ι υθ ί ς πό
ης
ουρι
ι ό(
ι ό
χύ
ρο).
πι έξ ή πο πι έξ
ι πι ογή
ου πί O (4).
γή φ ρ όζ
ι
ως.
μ
μ
•
Χρή η ου
ού φ ρ ογής
ου ο ηγού ( . 117)
η οθό η
Ο ρι ός χι ιο ρη ής T η
ίζ
ι ό ο
υ ό
. Ο χι ιο ρη ής η
ίζ
ι
ο
υ ο ί η ο
χρη ι οποιηθ ί πί έ
ρις
ώρ ς ή π ρι ό ρο.
υ ί ου
υ ο ο ί
Χι ιο
Γι
η
ί
ο ρι ό χι ιο ρη ή Μ,
π ή
π ρ
έ
ο ου πί RESET ο
ρι
ρό οχ ο ι όπ η ου ι ο ιού.
ο
έ-
μ
θ ί
άξ
ις ο ά ς έ ρη ης γι η ι υπό
η, η
χύ η , . π. πό η
ρι ή οθό η ως ξής:
1. Π
ή
2. Π
μ
ή
μ
η πά ω προ ο ή.
μ
.
3. Σ ο
μ
π ι ού η προ
έ ρη ης:
μ
.ή
θορι
πι έξ
η
έ η ο ά
.,
.
.
Ω
υ ές οι ο ά ς,
ός πό ο υπο ογιή ξι ίου,
άζου πί ης ο
ύ η π οήγη ης* ης Volvo.
•
•
186
π
πο ογι
ής
ξι ίου ( . 183)
φά ι η
ι ι ώ ι
ρι ή οθό η ( . 187)
ρο ής
η
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΌΡΓ Ν
μ
μ
Χ ΡΣ
Ρ
μ
άξ
η ο ά
έ ρη ης γι η ι υθ ί
πό
η, η
ά ω η υ ί ου,
. π. πό η
ρι ή οθό η ως ξής:
ι ι ά ι ρο ς πό ο υπο ογιξι ου π ι ο ζο
ι γρ φι ά η
ρι οθό η ι π ρ χου ι ύ οψη
που ι υ ο ύ ι η πιο οι ο ο ι ο γη η.
οίξ
η φ ρ ογή
π
η προο ή φ ρ ογώ γι
φ ι ού
ι ι ά
ι ρο ής.
άθ γρ
ή ο ιάγρ
υ ο ίζ ι ι υθ ί
πό
η 1, 10 ή
100 χ ή
ι ά, ι ίω . Οι γρ
ές
γ ίζου πό
ξιά ό ο ο ηγ ί . γρ
έρ
ξιά ίχ ι η ι ή γι η ρέχου
πό
η.
Σ
ή
έ η
ά ω η υ ί ου ι ο υ ο ι ός
χρό ος ο ήγη ης υπο ογίζο ι πό ο
υ ίο η
ι ό ω
ι ι ώ ι ροής.
ι
ι ά
ξι ιού35.
οιχ ί
ξι ιού πό ο υπο ογι
ή
μ
μ
μ
Π
ή
•
άξ
η
ί
ου γρ φή
ος.
πι έξ
ά υ η 1, 10 ή 100 km/miles
γι η ρά ο.
•
η
ίζο ι
ο έ
ά πό άθ
ι ρο ή. Πρ γ
οποι ί ι ό
ο
υ ο ί η ο έχ ι π ρ
ί ι
ά η
π ρι ό ρο πό 4 ώρ ς.
•
η
χου
ι
ι
ού
ρο ή.
γι
ο έ
γι
η
1. Π
ή
2. Π
μ
ή
μ
η πά ω προ ο ή.
μ
.
3. Σ ο
μ
π ι ού η προ
έ ρη ης:
μ
.ή
•
•
θορι
πι έξ
η
έ η ο ά
.,
.
.
π
πο ογι
ής
ξι ίου ( . 183)
φά ι η
ο έ ω ι ρο ής
οθό η ου ο ηγού ( . 185)
η
ρέ-
ι ι ά ι ρο ής, η υπο ογι έ η
έ η
ά ω η ι ο υ ο ι ός χρό ος
ο ήγη ης η
ίζο ι πά ο
υ όχρο .
35
ο ιάγρ
ί
ι χη
ι ό, η ορφή πορ ί
ι φέρ ι
ά ογ
ο πρό υπο ο ά ω που έχ ι πι
γ ίή ο
η
ρω έ ο ογι
ι ό.
187
ΌΡΓ Ν
Χ ΡΣ
Ρ
μ
Μπορ
ι χ ιρι
ις
μ
ι
ις π ηροφορ ς γι πο
ς πό ις ι ουργ ς ου υ ο ι
ου πό η προ ο ρυθω ης
ρι ς οθό ης.
Ά
π
μ /
μ
μ
4. Π ή
γι
προ ο ή ρυθ ί ω .
Π ή
ο ή ρυθ ί
μ
π
μ γι
ω .
πι
ρέψ
ί
η
ι η προ-
μ
π
μ
πάρχου ρ
ω :
πος
ρ θ ι ης
Π ριγρ φ
Λ ι ουργί
ργοποίη ης
ρχίζ ι ι φ ρ ογή ή ι
ξ χωρι ή προ ο ή γι πιο
προηγ έ ς ρυθ ί ις
έ
πά η
ο ί ο, π.χ. γι
η ύ
η ι ς ο ά ς
Bluetooth.
ου πί
πι ογώ
πά ω προ ο ή
ου πί γι
ις
μ
.
1. Σύρ
προς
ά ω η
ρ έ
ο
πά ω έρος ης
ρι ής οθό ης γι
οίξ ι η πά ω προ ο ή.
1. Π ή
ρί ς γι
που θέ
2. Π ή
ο ή ρυθ ί
2.
3. Π
μ
ω .
γι
οίξ ι η προ-
ή
ί πό ις
ηγορί ς που
φ ίζο ι ι π ριηγηθ ί
ις υπο ηγορί ς ι ις
μ
έ
ύρο πά η .
188
πο
ηγορί
η προ ο ή ρυθ ί ω
ι ούς ύπους ρυθ ί ω ( ώ, ου πί πο
πι ογώ
ι ου πιά πι ογώ ).
ι φορ π ώ
ις
ηγορί ς ι υπο
ηγοπ ριηγηθ ί
έχρι η ρύθ ι η
.
άξ
ί ή π ρι ό ρ ς ρυθ ί ις. Οι
ι φορ ι ές ρυθ ί ις
άζου
ι φορ ι ούς ρόπους ( . π ρ ά ω
πί
γι ι π ριγρ φή άθ ύπου).
> Οι
γές ποθη ύο ι έ ως.
οί ι φορ ι οί ύποι ρυθ ί-
πι έξ
ι ρύθ ι
ιάφορω πι ογώ
ο ου πί πι ογώ
θέ
, π.χ. γι
ηγ ώ
υ ή
η
ξύ
,π ώ ς
που
πι έξ
ος.
ου πί
πο
π ώ πιογώ
πι έξ έ
πίπ ο γι
άποι
ι ουργί , π ώ ς
ο χ ι ό ή
ου ουπιού, π.χ. γι
πι έξ
πίπ ο υ ι θη ί ς γι ο
City Safety.
Π
Γι
ργοποιή
/
π ργοποιή
ι
ιουργί , π ή
ο π ί ιο
γι
η πι έξ / πο πι έξ , π.χ. γι
πι έξ
η
υ ό
η έ ρξη θέρ
ης
θί
ος.
ί ιο
έγχου
ΌΡΓ Ν
πος
ρ θ ι ης
Π ριγρ φ
Συρό ος
ι όπ ης
φά ι η
π ηροφοριώ
•
•
μ
πι έξ έ
πίπ ο γι
άποι
ι ουργί
ο υγ ρι έ ο ύρος, π ώ ς ι
ύρο ς ο υρό ο ι όπ η, π.χ. γι
πι έξ
πίπ ο έ
ης ήχου.
Δ
πο
ί πρ γ
ι ή ρύθι η. φ ίζ ι π ηροφορί ς
γι ά ι, π.χ. ο ριθ ό
υ οφορί ς ου υ ο ι ή ου.
π
πι
όπη η ης
ηγορί ς
( . 189)
ρι ής οθό ης ( . 36)
η προ ο ή ρυθ ί
ω
π
Η προ ο ρυθ
ω π
ς ύρι ς
ηγορ ς
όπου
ι υγ
ρω
π ηροφορ ς γι πο
ς
ου υ ο ι
ου.
Χ ΡΣ
Ρ
My Car
ρι
ά ι ορι
ι υπο
ηγορ ς
ς ρυθ
ις ι
πό ις ι ουργ ς
προ ο ή ρυθ ί ω π ρι
,
ηγορί ς: My Car,
μ
, π
μ
μ
ι
μ .
πο
ηγορ ς
Ρυθ
Προ ωπι ές
μ
Συ
IntelliSafe
π
ά ι7
μμ
μ
*
μ
,
μ
Μ
η ιρά ης, άθ
ηγορί π ρι
άι ορι έ ς υπο
ηγορί ς ι πι ογές
ρυθ ί ω . Σ ους π ρ ά ω πί
ς π ρ ίθ
ι ο πρώ ο πίπ ο υπο
ηγοριώ . Οι
πι ογές ρυθ ί ω γι ι
ι ουργί ή
ο έ ου υ ο ι ή ου π ριγράφο ι
π ρι ό ρ ς π ο έρ ι ς η χ ι ή όη
ου γχ ιρι ίου
όχου. Γι ις ρυθ ίις υ ή
ος που
π ριγράφο ι η
χ ι ή ό η , . ό η "
γή ρυθ ίω υ ή
ος η προ ο ή ρυθ ί ω ".
Ορι έ ς ρυθ ί ις ί ι προ ωπι ές, που
η ί ι ό ι πορού
ποθη υ ού
έ
.Ά
ς ρυθ ί ις ί ι θοι ές, που η ί ι ό ι
ί ι υ
έ ς
έ προφί ο ηγού. Σ ους π ρ ά ω πί ς π ρ ίθ
ι ι πι όπη η που ίχ ι
οι ρυθ ί ις ι ς
ηγορί ς ί ι προ ωπιές, θο ι ές ή υ υ
ός ω ύο.
/
μμ
π
π
π-
μ
μ
μ
υ
ός
θο ι ές
μ
ι ές
,
ις
Συ
υ
ός
Συ
υ
ός
Προ ωπι ές
Συ
υ
ός
Συ
υ
ός
Συ
υ
ός
Συ
υ
ός
θο ι ές
πο
ηγορ ς
μπ
Ρυθ
*
ις
Προ ωπι ές
Προ ωπι ές
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 189
ΌΡΓ Ν
||
πο
Χ ΡΣ
Ρ
ηγορ ς
Ρυθ
μ
/
ις
Προ ωπι ές
π
πο
πο
ηγορ ς
Ρυθ
ις
ηγορ ς
Ρυθ
ις
Προ ωπι ές
μ
–
μ
Συ
υ
ός
μ
πο
ηγορ ς
Δ
μ
Ρυθ
ις
Hotspot Wi-Fi
Προ ωπι ές
Δ
Προ ωπι ές
)
πο
ηγορ ς
AM/FM
Ρυθ
ις
Προ ωπι ές
DAB
Προ ωπι ές
Gracenote®
Προ ωπι ές
μ
–
Δ
θο ι ές
Volvo
μ
μ
μ
ύρι
ηγορί
υπο
ηγορί ς
μ
μ
π ριέχ ι
μ
πο
ηγορ ς
Ρυθ
ις
Προ ωπι ές
μ
Προ ωπι ές
–
μ
μ
Δ
Προ ωπι ές
θο ι ές
Προ ωπι ές
190
–
–
π
θο ι ές
μ
Volvo On Call
Προ ωπι ές
μ
(
μ
μ
θο ι ές
μ
–
μ
π
θο ι ές
Wi-Fi
Προ ωπι ές
Προ ωπι ές
μ
μ
–
Bluetooth
–
π
–
μ
•
•
π
Προ ο ή ρυθ ί
ω ( . 188)
γή ρυθ ί ω υ ή
ο ή ρυθ ί ω ( . 191)
ος
η προ-
ΌΡΓ Ν
μ
π
μ
μ
ηγορ
μ
η προ ο ρυθ ω υγ
ρώ ι γ ι ς ρυθ
ις ι
π ηροφορ ς γι
υ
ου υ ο ιου, όπως η γ ώ
ι οι ο ά ς
ρηης.
μ
Η
Οι ρυθ ί ις υ ή
ος ο
, μ
μ
,Δ
,
,
μ
μ
, π
, π
μ
ι π
μ
π ριγράφο ι η
ί οιχη ό η
ου
γχ ιρι ίου
όχου.
μ
1. Π
2. Π
η
μ
η πά ω προ ο ή
ρι ή οθό η.
ή
ή
μ
μ
3.
36
.
πι έξ
ι γ ώ
υ ή
ος. Οι
γ ώ
ς που υπο ηρίζου η ι ουργί
φω η ι ού χ ιρι ού ι θέ ου έ
χ ι ό ύ ο ο.
>
γ ώ
η οθό η ου ο ηγού, η
ρι ή οθό η ι η προ ο ή
ίξ ω
ο π ρ πρίζ (Head-Up display)
έχ ι
άξ ι.
Vehicle Identification Number.
μ
μ
>
μ
1. Π
η
2. Π
2. Π
μ
μ
μ
η πά ω προ ο ή
ρι ή οθό η.
ή
ή
μ
μ
3.
πι έξ έ
πό
π ρ
ο ά ω έ ρη ης:
•
•
.
οί
ά ω πρό υπ
. - χι ιό
ίου.
θ οί
ίου.
μ
- ί ι ,γ
οί Φ ρ άι .
> Οι ο ά ς έ ρη ης η
ο ηγού, η
ρι ή οθό
προ ο ή
ίξ ω
οπ
(Head-Up display) έχου
1. Π
ι
ό ι
ι
θ-
ό ι
ι
θ-
οθό η ου
η ι η
ρ πρίζ
άξ ι.
π
η
ή
μ
η πά ω προ ο ή
ρι ή οθό η.
μ
η
π
ή
μ
η πά ω προ ο ή
ρι ή οθό η.
ή
μ
μ
μ π
.
ίζ
ι ο ριθ ός π ι ίου ου
ος (VIN36).
φ
οχή
π
•
ηγορί ς
( . 189)
•
•
•
Προφί ο ηγού ( . 193)
•
Ρυθ ί ις γι
( . 129)
•
.
π
μ
2. Π
>
Ρ
φ ίζο ι οι π ηροφορί ς ποθήυ ης γι ο
ηρό ί ο ου υ οι ή ου, ι π ρι
ά ου η υ ο ι ή
χωρη ι ό η , η ι θέ ι η χωρη ι όη
ι πό ο χώρο
ά ου οι
γ
η έ ς φ ρ ογές.
μ
1. Π
ρ , ί ρ
.- ί ι ,γ
•
.π
μ
.
μ
ή
Χ ΡΣ
η προ ο ή ρυθ ί
ω
Ρο όι ( . 110)
Χρή η ου π η ρο ογίου
οθό η ( . 53)
η
ρώ
η φω η ι ή
ις υ
ή
η
ρι ή
γ ώρι η
ος ( . 566)
}}
191
ΌΡΓ Ν
•
•
Χ ΡΣ
Ρ
Μη
ι ός ρυθ ί ω
ρυθ ί ω ( . 192)
ρά η η έρ ις
ι πι
η προ ο ή
υή ( . 562)
μ
π
μ
μ
2. Π
π
•
μ
ι φορ ι ά ί η π
η προ ο ή ρυθ ί
φοράς
ω :
•
π
μ
π
φέρ ι ις γ ι ές ρυθ ί
προ πι γ έ ς ους ι ές.
•
π
ι γράφ ι
π
φέρ ι
προ πι γ έ
ις
π
π
μ
προ ωπι ά
ο έ
ις προ ωπι ές ρυθ ί
ς ους ι ές.
ις
ι
-
Ω
1. Π
η
πορ ί
χρη ι οποιηθ ί ό ο
ο υ ο ί η ο ί ι
η έ ο.
ή
.
μ
η πά ω προ ο ή
ρι ή οθό η.
φοράς ρυθ ί
υό
ω
ο π ράη
π
π
, πρέπ ι
πι
ιώ
η
μ
π
φορά π ώ ς π
ή π
μ
π
π
.
> Οι πι γ έ ς ρυθ ί ις π έρχο ι
ις ρχι ές ους ι ές.
•
ις
πι έξ
ο ί ος π
που θέ
.
>
φ ίζ
ιέ
θυρο.
Γι
-
ις
μ
ό
π
4. Π ή
OK γι
πι
ιώ
π
φορά ω ρυθ ί ω .
- ι γράφ ι ό
ο έ
μ
ι
(πο υ) έ
ι π
φέρ ι ό
ις
ρυθ ί ις ις προ πι γ έ ς ι ές.
ο π
μ
192
3.
π
π
μ
μ
πάρχ ι η υ
ό η
π
φ ρ
ό ς
ις ροποποιη
ς ρυθ
ις η προ ο
ρυθ
ω
ις προ πι γ
ς ι ς
ως.
πάρχου ρί
ω ρυθ ί ω
ή
•
•
π
η
μ
π
γή ρυθ ί ω υ ή
ο ή ρυθ ί ω ( . 191)
ος
η προ-
Προφί ο ηγού ( . 193)
π
ρύθ ι η ω
ο έ ω χρή
γή
όχου ( . 198)
η γι
ΌΡΓ Ν
Πο
ς πό ις ρυθ
ις που πρ γ
οποιού
ι ο υ ο η ο πορού
προρ ο ού
ις προ ωπι ς προ ι
ις
ου ο ηγού ι η υ χ ι
ποθη υού
π ρι ό ρ προφ .
Οι προ ωπι ές ρυθ ί ις ποθη
ο
ργό προφί ο ηγού.
πορ ί
υ
θ ί
έ προφί
Ό
χρη ι οποι ί ι ο υ
ο υ ο ί η ο υιοθ ί ις ρυθ ί
υγ ρι έ ου προφί ο ηγού.
π
μ
π
ύο ι υ όάθ
ι ί
ο ηγού.
έ ο
ι ί,
ις ου
;
Πο ές πό ις ρυθ ί ις που γί ο ι ο
υ ο ί η ο ποθη ύο ι υ ό
ο
ργό προφί ο ηγού
ο προφί
ί ι
ι ω έ ο - . ό η " π ξ ργ ί
ός
προφί ο ηγού". Οι ρυθ ί ις που γί ο ι
έ
ο υ ο ί η ο ί ι ί προ ωπι ές
ί
θο ι ές. Μό ο προ ωπι ές ρυθ ί ις
ποθη ύο ι
προφί ου ο ηγού.
Οι ρυθ ί ις που πορού
ποθη
ο προφί ου ο ηγού φορού ,
ά ω , ις οθό ς, ους θρέπ ς,
ι ά θί
, ο ύ η π οήγη
ηχο ύ η πο υ έ ω , η γ ώ
φω η ι ό χ ιρι ό.
Ορι έ ς ρυθ ί ις, οι πο ο
θο ι ές ρυθ ί ις, πορού
υ ού
ξύ
προης, ο
ι ο
ζό
ς
ροποποιη-
θού
ά
ποθη ύο ι
έ
ρι έ ο προφί ο ηγού. Οι
γές
θο ι ές ρυθ ί ις πηρ άζου ό
φί .
υγ ις
προ-
μ
θο ι ές ρυθ ί ις ι π ρά ροι
άζου
ά η
γή
ξύ ω προφί ο ηγού. Π ρ έ ου οι ί ι ς
ξάρ η
ποιο προφί ο ηγού ί ι
ργό.
Οι
•
•
•
Χ ΡΣ
Ρ
π
π ξ ργ
ί
ηγορί ς
( . 189)
ός προφί ο ηγού ( . 194)
η προ ο ή ρυθ ί
ω
πι ογή ου προφί ο ηγού ( . 194)
Οι ρυθ ί ις ιά ξης π η ρο ογίου ί ι
π ρά ιγ
θο ι ώ ρυθ ί ω .
χρη ιοποιηθ ί έ προφί ο ηγού X γι η προθή η πρό θ ω γ ω ώ
ο π η ρο όγιο, οι γ ώ
ς π ρ έ ου ι θέ ι ς ό η
ι
χρη ι οποιηθ ί ο προφί ο ηγού Y. Οι
ρυθ ί ις ιά ξης π η ρο ογίου
ποθηύο ι
έ
υγ ρι έ ο προφί ο ηγού
- οι ρυθ ί ις ί ι θο ι ές.
π
µ
χρη ι οποιήθη έ προφί ο ηγού X π.χ.
γι η ρύθ ι η ης φω ι ό η ς ης
ριής οθό ης, ο προφί ο ηγού Y
πηρ άζ
ι πό υ ή η ρύθ ι η. χ ι ποθη υ ί
ο προφί ο ηγού X - η ρύθ ι η φω ι ό ης ί ι προ ωπι ή ρύθ ι η.
. ό η "
ηγορί ς η προ ο ή ρυθ ίω " γι π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς χ ι ά
ο ποι ς ρυθ ί ις ί ι προ ωπι ές ι
ποι ς θο ι ές.
193
ΌΡΓ Ν
π
Χ ΡΣ
Ρ
π
ο προφ
ου ο ηγού που ποθη ύ η
υ ο
ι υ ό που θ πι γ η
πό
η φορά που θ ξ
ι ωθ ο υ ο η ο. πάρχ ι η υ
ό η
πι γ
ά ο προφ ο ηγού, φό ου ο υ ο η ο
ξ
ι ωθ .
Ό
η
ρι ή οθό η έχ ι θ ί
ι ουργί , ο πι γ έ ο προφί ου ο ηγού φ ίζ
ι ο πά ω έρος ης οθό ης. ο προφί
ου ο ηγού που χρη ι οποιήθη
υ ίο
ί ι υ ό που θ ί ι
ργό η πό η
φορά που θ ξ
ι ωθ ί ο υ ο ί η ο.
Ω ό ο,
ο η χ ιρι ήριοι ί έχ ι
υ
θ ί
έ προφί ο ηγού, ό
υ όθ
πι γ ί ό
ο υ ο ί η ο θ ί
ι ουργί . . "Σύ
η η χ ιρι ηρίουι ιού
ο προφί ο ηγού".
πάρχου
ο ηγού.
ύο ρόποι
πι
γ ίά
1. Π ή
οό ο
ου προφί ο ηγού
που φ ίζ
ι ο πά ω έρος ης
ρι ής οθό ης ό
η οθό η έχ ι θ ί
ι ουργί .
>
φ ίζ
ι ι ί
πι έξι
προφί ο ηγού.
194
πι έξ
θέ
.
ο προφί
ου ο ηγού που
ή
ο ου πί
ο προφί ου ο
ο ύ η φορ
ο έο προφί ο
π
.
ηγού έχ ι πι γ ί ι
ώ ι ις ρυθ ί ις γι
ηγού.
π
π
πάρχ ι π ης η υ
ό η
ι φορ ι ά προφ
χρη ι οποιού
ι ο υ ο
ο ο άου ο ηγού που
η ο.
Options 2:
1. Σύρ
η
2. Π
>
3.
•
•
•
προς
ά ω η
ρι ή οθό η.
ή
1.
ο ου πί
ίζ
ιηί ι
φ
πι έξ
θέ
.
4. Π
>
ο προφί
Options 1:
2.
3. Π
>
ο προφί
ή
ο ου πί
ο προφί ου ο
ο ύ η φορ
ο έο προφί ο
πά ω προ ο ή
.
ί
η
πι ογή
ου ο ηγού που
π
.
ηγού έχ ι πι γ ί ι
ώ ι ις ρυθ ί ις γι
ηγού.
π
Προφί ο ηγού ( . 193)
π ξ ργ
ί
Ό
πρ γ
η
ί η
γώ
προφί ου ο ηγού
οποιού ι πό η πά ω προ ο ή
μ
μ
ρι ή οθό η .
ός προφί ο ηγού ( . 194)
Σύ
η η χ ιρι ηρίουπροφί ου ο ηγού ( . 195)
ι ιού
ο
μ
π
Μ ο ο ά
έ προφί ο ηγού ρχίζο
:
πό ο π ράθυρο
1. Π
>
ο ου πί π
π
οίγ ι έ
ού, όπου πορ ί
ροποποιή
ο προφί .
ή
ς
.
ΌΡΓ Ν
2. Π
>
ή
φ
ρ ί
ίζ
γι
3. Γι
>
ο π ί ιο Ό μ π
.
ι έ π η ρο όγιο ι ποάξ
οό ο .Π ή
ί ι ο π η ρο όγιο.
2. Π
οό ο
ός προφί
πορ ί
ρχίζ ι
ό ιά η , ιό ι έ ι
θ
ποθη υ ί.
μ
π
μ
π
3.
•
•
•
•
Μπορ ί
π
φέρ
ις ρυθ ί ις που
έχου ποθη υ ί
έ ή π ρι ό ρ προφί ου ο ηγού
ο υ ο ί η ο ί ι
η έ ο.
μ
π
μ
ποθη υ ί ο ό ο , π ή
/
μ .
ο ό ο έχ ι π έο
άξ ι.
Ω
ή
π
πι έξ
π
π
Ά
.
μ
μ
π
.
ί πό ις πι ογές
μ
π
μ
π
,
ή
π
Προφί ο ηγού ( . 193)
Μη
ι ός ρυθ ί ω
ρυθ ί ω ( . 192)
Χρή η ου π η ρο ογίου
οθό η ( . 53)
η προ ο ή
η
πι ογή ου προφί ο ηγού ( . 194)
ρι ή
ό
1. Π
πορ ί
χρη ι οποιηθ ί ό ο
ο υ ο ί η ο ί ι
η έ ο.
ή
μ
η πά ω προ ο ή.
Ρ
-
π
Μπορ
υ
ο
ι
ς
προφ ο ηγού. ο προφ
ου ο ηγού ζ
ό ς ις χ ι ς ρυθ
ις η υ χ ι
θ πι γ
ι υ ό
άθ φορά που ο
υ ο η ο χρη ι οποι
ι
ο υγ
ριο η χ ιρι
ριοι .
η πρώ η φορά που θ χρη ι
η χ ιρι ήριοι ί,
ί
άποιο υγ ρι έ ο προφί
η
ί η η ου υ ο ι ή ου,
π
π
ργοποι ί ι υ
οποιηθ ί ο
ι υ
έ ο
ο ηγού.
ά
ο προφί
ό
.
Μπορ ί
πι έξ
έ προφί ο ηγού χ ιρο ί η , χωρίς
έχ ι υ
θ ί ο
ι ί.
Ό
ο υ ο ί η οξ
ι ωθ ί,
ργοποι ίι ο
υ ίο
ργό προφί ο ηγού.
Μό ις ο
ι ί υ
θ ί
άποιο προφί
ο ηγού, ο προφί ου ο ηγού
χρ ιάζ
ι
πι γ ί ό
χρη ι οποι ί ι ο υγ ριέ ο
ι ί.
Ω
ο π
μ
Χ ΡΣ
-
π
μ
Πρώ
πι έξ
ο προφί που θέ
υ θ ί
ο
ι ί,
ο προφί που θ υ
θ ί
ί ιή η
ργό. ό
ο
ργό προφί πορ ί
υ
θ ί
ο
ι ί.
1. Π
η
ή
μ
η πά ω προ ο ή
ρι ή οθό η.
}}
195
ΌΡΓ Ν
||
2. Π
3.
Χ ΡΣ
ή
Ρ
μ
.
πι έξ
ο προφί που θέ
. ο προφί
π
π
πορ ί
υ
θ ί
έ
ι ί.
4. Σύρ
ιπ
προς
ή
ά ω η
μ
π
πά ω προ ο ή
μ
π
.
5.
μ
γι
υ
πι έξ
θ ί ο προφί
ο
ι ί. Δ
πορ ί
υ
θ ί έ προφί ο ηγού
ι ί ι φορ ι ό πό υ ό που χρη ι οποι ί ι η
υγ ρι έ η ιγ ή ο υ ο ί η ο.
έ
ο υ ο ί η ο υπάρχου πο ά
ι ιά, θ
φ ι
ί ο ή υ
π
π
, π
π
μ
.
Θέ η ης φ ρι ής ο ά
ή η ο ό .
ς
άγ ω ης
η
πι-
> Ό
φ ι
ί ο ή υ
μ
, ο
ι ί ι
ο προφί ου ο ηγού έχου υ
θ ί.
6. Π
>
196
ή
ο ου πί OK.
υ ό ο
ι ί ί ι π έο υ
έ ο
ο προφί ου ο ηγού ι θ π ρ
ίι υ
έ ο ό ο ο π ί ιο
μ
ί ι πι γέ ο.
•
•
•
π
Προφί ο ηγού ( . 193)
π ξ ργ
η
χ ιρι
ί
ός προφί ο ηγού ( . 194)
ήριο-
ι ί ( . 254)
ΌΡΓ Ν
/
USB
π /π
μ
π
4.
Οι προ ωπι ς ρυθ
ις που ποθη ύο
ι
προφ
ου ο ηγού πορού
ξ χθού / ι χθού
ά
υ ο η
ω
USB.
ο ουθή
υ ά
ή
γι
ι άγ
ξάγ
έ προφί ο ηγού πό/προς έ
USB memory stick:
1. Π
2. Π
η
/
μ
η πά ω προ ο ή
ρι ή οθό η.
ή
ή
πι έξ
USB.
π USB/
Ω
Μό ο έ USB memory stick πορ ί
π ρ
ί ι υ
έ ο η θύρ
ά
η ι γωγή ι ξ γωγή ω προφί .
υπάρχου π ρι ό ρ πό έ , υπάρχ ι
ί υ ος ο προφί
ποθη υ ί
θ
έ ο USB memory stick ή ο υ οί η ο
η πορ ί
ρ ι προφί
ι γάγ ι.
.
μ
π
π
Ω
Μπορ ί
ξάγ
ιάφορ προφί
έ USB memory stick,
ά πορ ί
ι άγ
ό ο έ προφί άθ φορά.
Ό
έ προφί ι χθ ί, π γγράφ
ι
ο ρέχο προφί ου υ ο ι ή ου. ο
ό ο
ου προφί π γγράφ
ι πί ης.
ο προφί " πι έπ η"
χθ ί ή
ι χθ ί.
5.
Θύρ USB
3.
η
πι ή η ο
ό
.
ι άγ
έ USB memory stick
ή η ο ό .
η
πι6.
πορ ί
Χ ΡΣ
η ξ γωγή πο ύχ ι, υ ό
οφ ί
ι
ξής:
•
•
έχ
ο USB memory stick ί
ο USB memory stick
θ ί ω ά ή ρ ήχ η
ξ γωγή.
η ι
οφ ί
ιγ
Ρ
ι
ά ο.
έχ ι οποθ ηέξω
ά η
γωγή πο ύχ ι, υ ό
ι
ξής:
έχ
ι
•
ο USB memory stick
θ ί ω ά ή ρ ήχ η
γωγή.
•
Δ υπάρχ ι ποθη υ έ ο προφί ο ηγού ο USB memory stick.
•
ο ρχ ίο γι ο προφί
USB memory stick έχ ι
•
Προφί ο ηγού ( . 193)
έχ ι οποθ ηέξω
ά η ι -
ου ο ηγού
οιωθ ί.
ο
π
ξ -
πι έξ
ο προφί που θέ
ι χθ ί ή
προφί που θέ
ξ χθού .
> ο ρέχο προφί ου ο ηγού π γγράφ
ιό
ι χθ ί έ
έο προφί .
πι έξ
OK.
197
ΌΡΓ Ν
Χ ΡΣ
Ρ
μ
μ
Ό ς οι φ ρ ογ ς ου υ ο ι
ου φ ζο
ι η προ ο
φ ρ ογώ . Μπορ
άξ
ις ρυθ
ις φ ρ ογώ που
φορού
ις
ω
ω
ς ι ουργ ς
ου υ ο ι
ου πό η πά ω προ ο
η
ρι οθό η.
μ
μ
-
μ
μ
Οι φ ρ ογές που έχου γ
θ ί ο
υ ο ί η ο πό η ρχή, π.χ.
FM ι USB υπάγο ι ο Sensus ι πο ού έρος ω
ω
ω έ ω
ι ουργιώ
ου υ ο ι ή ου. Μπορ ί
άξ
ις
ρυθ ί ις γι υ ές ις φ ρ ογές π υθ ί ς
η πά ω προ ο ή η
ρι ή οθό η.
μ
μ
1. Π ή
FM.
2. Σύρ
η
προς
3. Π
ή
μ
4.
άξ
πι
μ
φ ρ ογή, π.χ.
ιώ
ις ρυθ ί ις όπως θέ
ις πι ογές.
μ
Οι φ ρ ογές ρί ω
υ π ρι
ά ο ι
ο ύ η
ου υ ο ι ή ου πό η ρχή,
ά πορ ί
ις
ά
(download)
οπ.χ. Volvo ID. ώ οι ρυθ ί ις πρ γ
ποιού ι πά ο
π ρι ά ο φ ρ ογής
ι όχι πό η πά ω προ ο ή.
•
•
•
•
ά ω η πά ω προ ο ή.
ο ου πί
.
Οι π ρι ό ρ ς πό ις
ι ές φ ρ ογές
ου υ ο ι ή ου ι θέ ου υ ή η πι ογή
ρύθ ι ης,
ά όχι ό ς.
ρέξ
η
όη "
ηγορί ς η προ ο ή ρυθ ί ω "
γι π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς πώς
άζου
οι ρυθ ί ις.
π
Π ριήγη η ις προ ο ές ης
οθό ης ( . 43)
Προ ο ή ρυθ ί
ηγορί ς
( . 189)
ά
η προ ο ή ρυθ ί
η
μ
μ
Ό
άξ ι ο ά οχος ου υ ο ι
ου, οι
ρυθ
ις οιχ ω χρ
η ι υ
ος
πρ π ι
π
θου
ις ργο
ι
ς
ρυθ
ις.
Μπορ ί
άξ
ις ρυθ ί ις ο υ οί η ο
ι φορ ι ά πίπ
. π
φέρ
ό ς ις ρυθ ί ις οιχ ίω χρή η ι
υ ή
ος ις ρχι ές ργο
ι ές ρυθί ις ό
άξ ι ο ά οχος ου υ ο ι ήου. Σ π ρίπ ω η
γής
όχου ου
υ ο ι ή ου, ί ι η
ι ό
άξ ι ι ο
ά οχος ης υπηρ ί ς Volvo On Call* .
ρι ής
ω ( . 188)
Λήψη, η έρω η ι π γ
φ ρ ογώ ( . 520)
π
π
•
Μη
ι ός ρυθ ί ω
ρυθ ί ω ( . 192)
•
Volvo ID ( . 25)
η προ ο ή
ω
FM
ι
5. Π ή
ί
ο φυ ι ό ου πί ρχι ής
προ ο ής ή ο ι ο ι ό ου πί
ι ί ος.
198
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Σ Σ
Μ
ΛΜ
ΣΜΟ
Σ Σ
Μ
ΛΜ
μ
μ
ΣΜΟ
μ
4-
μ
μ
•
•
•
•
•
*
ο υ ο η ο ι θ ιη
ρο ι ό ύ η
ι
ι ού. ο ύ η
ι
ι ού ψύχ ι
θ ρ
ι ι φυγρ
ι ο
ρ
ο
χώρο πι
ώ .
2-
μ
μ
ώ ς
ι
ι
ού
4-ζω ι ό
ι
ι
Ποιό η
Χ ιρι
έρ ( . 202)
ήρι
ι
ι
ού ( . 204)
ο ή έρ ( . 217)
ι
ι
ός
ά η
άθ
υ η* ( . 226)
Φω η ι ός χ ιρι ός ου υ
ι ού ( . 132)
ή
ος
ι-
ό.
Μ
ώ ς
ι
ι
ού
2-ζω ι ό
ι
ι
ο 4-ζω ι ό ι
ι ό, η θ ρ ο ρ ί
ο χώρο πι
ώ πορ ί
ρυθ ι
ί
ξ χωρι ά γι η ρι
ρή ι η ξιά
π υρά ό ο γι
προ ι ά ό ο ι γι
πί ω θί
.
ό.
Ό
Μ
ο 2-ζω ι ό ι
ι ό, η θ ρ ο ρ ί
ο χώρο πι
ώ πορ ί
ρυθ ι
ί
ξ χωρι ά γι η ρι
ρή ι η ξιά
π υρά.
Ό
ς οι ι ουργί ς ου υ ή
ος ι
ού έγχο ι πό η
ρι ή οθό η
ου πιά η
ρι ή ο ό .
ιι
ς οι ι ουργί ς ου υ ή
ος ι
ιού έγχο ι πό η
ρι ή οθό η ι
ου πιά η
ρι ή ο ό . Μπορ ί
πί ης
έγχ
ις ι ουργί ς γι
πί ω
θί
πό ο π ί ιο χ ιρι ηρίω
ι ι ού η πί ω π υρά ης πι ή ους ο ό ς.
•
•
200
π
Σύ η
( . 201)
ι
ι
ι θη ή θ ρ ο ρ
ού - ι θη ήρ ς
ί ( . 201)
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Σ Σ
μ
ο ύ η
ους ι θη
ου ι
ι
μ
μ
-
ι ού ι θ ι ορι
ρ ς που οηθού
η ρύθ ι η
ού ο υ ο η ο.
Μη
ύπ
ι θη ήρ ς
ι η φρά
ρούχ ή ά
ους
ι ί
.
Μ ο Interior Air Quality System*, υπάρχ ι πίης έ ς ι θη ήρ ς ποιό η ς έρ που
ί ι οποθ η έ ος η ι γωγή έρ ου
υ ή
ος ι
ι ού.
•
•
•
ι θη ήρ ς υγρ ί ς ω ρι ού θρέπ η.
ο έ υφος ου
ι θη ήρ ς ξω ρι ής θ ρ ο ρ ί ς ο ξω ρι ό θρέπ η ξιάς π υράς.
ι θη ήρ ς η ι ής
πά ω π υρά ου
ι ο ο ί ςπ ό.
η
ι θη ήρ ς θ ρ ο ρ ί ς γι ο χώρο
πι
ώ - πό
ου πιά η
ρι ή
ο ό .
π
Σύ
η
ι
ΛΜ
ΣΜΟ
μ
Ω
ι
Μ
ι
ι θη ή θ ρ ο ρ
ού ( . 200)
ί ( . 201)
Interior Air Quality System* ( . 203)
ο ύ η
ι
ι ού ρυθ ζ ι ο
ο χώρο πι
ώ
ά η η ι θη
θ ρ ο ρ
, όχι η πρ γ
ι θ ρ ο ρ .
χέ η ης θ ρ ο ρ ί ς που θ πι έξ
ο χώρο πι
ώ
η πρ γ
ι ή θ ρο ρ ί που θ πι υχθ ί ξ ρ ά ι πό ις
φυ ι ές υ θή ς που πηρ άζο ι πό η
θ ρ ο ρ ί π ρι ά ο ος, η
χύ η
ου έρ , η υγρ ί , η η ι ή
ι ο οί , . π. έ
ι έξω πό ο υ ο ί η ο η
υγ ρι έ η ιγ ή.
ο ύ η
ι θέ ι έ
ι θη ήρ η ι ής
ι ο ο ί ς, ο οποίος ιχ ύ ι η π υρά
πό η οποί ο ή ιος προ πίπ ι ο χώρο
πι
ώ . υ ό η ί ιό ιηθ ρ ο ρ ί
πορ ί
ι φέρ ι
ξύ ω
ξιώ
ι ω
ρι
ρώ
ρ γωγώ ,
ξάρ η
οι ι όπ ς έχου ρυθ ι
ί η ί ι θ ρ ο ρ ί
ι ις ύο π υρές.
•
•
•
π
Σύ
η
Σύ η
( . 201)
ι
ι
ού ( . 200)
ι
ι
ού - ι θη ήρ ς
Ρύθ ι η ης θ ρ ο ρ
ί ς ( . 209)
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 201
Σ Σ
Μ
ΛΜ
ΣΜΟ
Clean Zone*
πι γ
υ ι ά γι ο χώρο πι
ώ
ι ο ύ η
θ ρι ού ρ ι φ ζου ό ι η ποιό η
ου ρ
ο χώρο πιώ
ι υψη .
ι ουργί Clean Zone έγχ ι
π ηρούι ό ς οι προ ποθέ ις
ής ποιό η ς
έρ
ο χώρο πι
ώ .
•
ο ύ η ποιό η ς έρ Interior Air
Quality System* ί ι
ργοποιη έ ο.
•
Ο
ι ήρ ς ξ
ποιη έ ος.
ρι
•
υ οφορί
ποιη έ η.
έρ
π
ο
ω ρι ό ο χώρο πι
ώ έχ ι χ ι ί έ ι, ώ
ί ι υχάρι ο ι ά ο,
ό η ι γι ά ο που υποφέρου πό
ργί ς ι ά θ .
ώ ό ο ι
ι ι θ -
Χρη ι οποι ί
θ ρι ι ά υ ι ά ι προ ό
φρο ί ς υ ο ι ή ου που υ ι ώ ι πό
η Volvo γι ο
θ ρι ό ου ω ρι ού.
μ
μ
ός πό ο φί ρο χώρου πι
ώ , η ροποποίη η γι ο Clean Zone Interior Package*
ι ο ύ η ποιό η ς έρ Interior Air
Quality System* υ ά ου πί ης η ι ήρη η ης υψη ής ποιό η ς έρ
ο χώρο
πι
ώ .
202
ι π
ργοργο-
ο Clean Zone
ίχ ι
η ποιό η
ου έρ ί ι
ή. Δ ίχ ι ό ο ό ι π ηρού ι οι προ ποθέ ις γι
ή ποιό η
έρ .
ο ι
πέ , ό ο ο χώρο πι
ο χώρο πο
υώ , φ ιρού
ρίζο ι ύ ο .
ί
ι
Ω
έ υ ι ά έχου χ ι
ί έ ι,
χι οποι ί ι η πο ό η
ό ης
ο χώρο πι
ώ
ώ υ ά ου
ι ο
υ ο ό ρο θ ρι ό ου χώρου πι
ώ .
ώ
ού ί
έ
ι
ιξη ί ι ορ ή η προ ο ή
ού η
ρι ή οθό η.
ι-
έ
ιξη ί ι ορ ή η γρ
ή ι
ιού ό
η προ ο ή ι
ι ού
ί ι οι ή.
οι προ ποθέ ις
π ηρού ι, ό
ο
ί ο Clean Zone έχ ι υ ό χρώ . Ό
π ηρού ι ό ς οι προ ποθέ ις, ως χ ι ή
έ
ιξη, ο χρώ
ου ι έ ου
άζ ι
π .
Προ ποθέ
ις που
έγχο
Ό ς οι πόρ ς ι ο πό ου χώρου
πο
υώ ί ι
ι ές.
•
Ό
ί
•
π
Σύ
η
ι
ι
ού ( . 200)
Φί ρο χώρου πι
ώ ( . 203)
Clean Zone Interior Package* ( . 203)
Interior Air Quality System* ( . 203)
θ ρι ός ου
ή ου ( . 617)
Χ ιρι ήρι
ι
οθό η ( . 205)
ω ρι ού ου υ ο ιι
ού
η
ρι ή
ι:
•
π ράθυρ
•
•
•
•
•
ι
ι
ά.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Σ Σ
π
Ο
ρ ς που ι ρχ
ι ο χώρο πι
θ ρζ
ι
ω ός φ ρου.
Clean Zone Interior Package*
ώ
π
Γι
υ
ηρηθ ί η υψη ή πό ο η ου
ος ι
ι ού, ο φί ρο πρέπ ι
ι θί
ι
ά χρο ι ά ι
ή
.
ο ουθή
ις ο ηγί ς ου προγρά
ος
έρ ις ης Volvo γι
υ ι ώ
ι
ήι
ά
ης. ά ο υ ο ί η ο χρηι οποι ί ι
υπ ρ ο ι ά ρυπογό ο π ριά ο , ο φί ρο ί ως πρέπ ι
ι θίι υχ ό ρ .
ή
ι
ο Clean Zone Interior Package (CZIP) π ριά ι ι
ιρά πό ροποποι
ις που
ι ηρού ο χώρο πι
ώ
ό η πιο
θ ρό πό
ργιογό ς ι θ
ογός ου ς.
Συ π ρι
•
Ω
πάρχου ιάφοροι ύποι φί ρου γι ο
χώρο πι
ώ .
ιωθ ί ό ι έχ ι οποθ ηθ ί ο ω ό φί ρο.
•
•
•
•
•
π
Ποιό η
έρ ( . 202)
Clean Zone Interior Package* ( . 203)
Interior Air Quality System* ( . 203)
Πρόγρ
έρ ις ης Volvo ( . 562)
•
•
•
ά ο
ι
ξής:
Προηγ έ η ι ουργί
ι ήρ , που
η ί ιό ιο
ι ήρ ς ρχίζ ι
ιουργ ί ό
ξ
ι ώ
ο υ ο ί η ο
ο η χ ιρι ήριοι ί. Ο
ι ήρ ς ροφο ο ί ο χώρο πι
ώ
φρέ ο έρ .
ι ουργί
ργοποι ί ι
ό
χρ ιάζ
ι, ι π ργοποι ί ι
υ ό
ά πό άποιο ιά η ή
ό
οίξ ι άποι πό ις πόρ ς. ο
χρο ι ό ιά η
ι ουργί ς ου
ιήρ
ιώ
ι
ι ά όγω ιω έω
γ ώ έχρι ο υ ο ί η ο
γί ι
4 ώ .
ο π ήρως υ ό
ο ύ η ποιό η ς
έρ Interior Air Quality System (IAQS).
π
Ποιό η
έρ ( . 202)
Φί ρο χώρου πι
ώ ( . 203)
Interior Air Quality System* ( . 203)
Μ
ΛΜ
ΣΜΟ
Interior Air Quality System*
ο Interior Air Quality System (IAQS)
ι
π ρως υ ό
ο ύ η ποιό η ς ρ
που ι χωρ ζ ι
ρι
ι
ω
ι
ώ
ιωθού
ππ
ο ώ
ι
ρύπω
ο χώρο πι
ώ .
ο IAQS πο
ί έρος ου Clean Zone
Interior Package (CZIP) ι θ ρίζ ι ο έρ
ο χώρο πι
ώ πό ρυπογό ς ου ί ς
όπως ω
ί ι , υ ρογο ά θρ
ς, οξ ί ι
ου ζώ ου ι πιφ
ι ό όζο .
ο ι θη ήρ ς ποιό η ς έρ
ιχ ύ ι
ό ι ο ξω ρι ός έρ ς ί ι ρυπ ρός, η ι γωγή έρ
ί ι ι
ργοποι ί ι η
υ οφορί έρ .
Ω
Ο ι θη ήρ ς ποιό η ς έρ πρέπ ι
ί ι πά ο
ργοποιη έ ος γι
ι φ ι
ί η έ ι η ποιό η
ου έρ
ο χώρο πι
ώ .
Σ ψυχρό ί , η
έρ ί ι π ριορι
ο θά πω .
υ οφορί ου
έ η γι
πο ρ π ί
θ πώ ου
ζά ι , θ πρέπ ι χρη ιοποιή
ο ύ η
ποθά ω ης γι
ο π ρ πρίζ,
π
ά π ράθυρ
ι ο
πί ω π ρ πρίζ.
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 203
Σ Σ
Μ
||
ΛΜ
π
π
ΣΜΟ
/ π
μ
π
πάρχ ι η υ ό η
ορί
ο ι θηήρ ς ποιό η ς έρ θ
ργοποι ί ι/
π ργοποι ί ι.
1. Π
η
2. Π
μ
η πά ω προ ο ή
ρι ή οθό η.
ή
ή
ο ου πί
μ
μ
π
.
3.
π
πι έξ
γι
ργοποιηθ ί/ π ργοποιηθ ί ο
ι θη ήρ ς ποιό η ς έρ .
•
•
•
•
Ποιό η
μ
Ο χ ιρι ός ω
ι ουργιώ ου υ
ος ι
ι ού πρ γ
οποι
ι πό η
ρι οθό η,
ου πιά η
ρι
ο ό
ι οπ
ιο χ ιρι ηρ ω
ι
ιού ο π ω ρος ης πι
ους ο ός*.
μ
π
μ
•
•
π
Σύ
η
ι
Χ ιρι ήρι
ι
οθό η ( . 205)
ι
ού ( . 200)
ι
ού
η
ρι ή
•
Χ ιρι ήρι
ι
ι ού ο πί ω έρος
ης πι ή ους ο ό ς* ( . 207)
•
ργοποίη η/ π ργοποίη η ου
υ ή
ος ποθά ω ης ω π ρ θύρω
ι ω
θρ π ώ ( . 213)
π
έρ ( . 202)
Φί ρο χώρου πι
ώ ( . 203)
Clean Zone Interior Package* ( . 203)
υ
ργοποίη η/ π ργοποίη η ης
οφορί ς έρ ( . 216)
-
Χ ιρι ήρι
οθό η.
ι
ου πιά ποθά
ό .
ι
ού
ω ης
η
η
ρι ή
ρι ή ο -
Χ ιρι ήρι
ι
ι ού ο πί ω έρος
ης πι ή ους ο ό ς*.
204
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Σ Σ
μ
μ
μ
Ό ς οι ι ουργ ς ι
ι ού πορού
ρυθ ι ού πό η γρ
ι
ι ού ι
η προ ο
ι
ι ού η
ρι
οθό η.
μμ
μ
μ
Οι πιο υ ήθ ις ι ουργί ς ι
ρού
ρυθ ι ού πό η γρ
ού.
ι ού ποή ι
ι-
Χ ιρι ήρι θ ρ ο ρ ί ς γι η π
ου ο ηγού ι ου υ ο ηγού.
υρά
Χ ιρι ήρι γι θ ρ ι ό ο* ι ριζόο* άθι
ο ηγού ι υ ο ηγού,
θώς ι θ ρ ι ό ο ι ό ι*.
ου πί γι πρό
η η προ ο ή ιι ού. ο γρ φι ό ύ ο ο ο ου πί
ίχ ι ις
ργοποιη έ ς ρυθ ί ις ιι ού.
Μ
ΛΜ
ΣΜΟ
μ
Μ έ πά η
ο
ρι ό ου πί η
γρ
ή ι
ι ού πο ά πρό
η η
προ ο ή ι
ι ού. προ ο ή ι
ι ού
μ
χωρίζ
ι ις ρ έ ς
μ
μ ,
μ
μ
μ *
μ
μ*. Γι
γή
ξύ
ι
ω
ρ ώ , ρώ
προς
ρι
ρά/
ξιά ή π ή
η
ί οιχη φ ί .
μ
μ
μ
ός πό ις ι ουργί ς ης γρ
ής
ι ού, πορ ί
χ ιρι
ί ά
ς
ι ουργί ς ι
ι ού η
ρ έ
μ
μ
μ .
ι ι ές
Max,
η ποθά
ξω ρι ώ
,
- Χ ιρι ήρι γι
ω η ω π ρ θύρω
ι ω
θρ π ώ .
AC - Χ ιρι
ήρι γι
φορί
- Χ ιρι
έρ .
η
ο
ι
ήρι γι
ι
ό.
η
υ
ο-
Χ ιρι
ήρι γι
ο ή έρ .
Χ ιρι
άθι
ήριο
ι ήρ γι ο προ ι ό
( 2-ζω ι ό ι
ι ό, ο χ ιρι-
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
}}
ουάρ. 205
Σ Σ
||
Μ
ΛΜ
ΣΜΟ
ήριο χρη ι οποι ί
πί ω άθι
).
AUTO - υ ό
ού.
Ό ς οι
άθι
έ
ι πό οι ού
η ρύθ ι η ου
ι
ο
πί ω άθι
. Χ ιρι
πί ω θί
.
ι-
μ
μ
μ *
ι ουργί ς ι
ι ού γι ο πί ω
πορού
ρυθ ι ού πό η
ρμ
μ
μ .
•
•
•
•
•
•
•
206
μ2
η ι ουργί
ι
ι
μ - χ ιρι ήού ο
ήρι θ ρ ο ρ
.
Χ ιρι
θί
ήρι γι
*.
•
ι
ήρ γι
ί ς γι
πί ω
ι ό
πί ω
θ ρ
μ
μ
ο ύ η
ι
ι
υ ο ι ή ου πορ ί
μ
έ
•
•
μ
ρι γι
Χ ιρι
θί
ήρι
•
•
μ
*
ού άθ υ ης ου
ρυθ ι
ί πό η
μ.
ργοποίη η/ π ργοποίη η ης θέρης ι ο ιού* ( . 225)
ι
ι
ός
ά η
άθ
υ η* ( . 226)
ρ-
π
Χ ιρι
ήρι
ι
ι
ού ( . 204)
ργοποίη η/ π ργοποίη η ου
υ ή
ος ποθά ω ης ω π ρ θύρω
ι ω
θρ π ώ ( . 213)
υ
ργοποίη η/ π ργοποίη η ου
ή
ος ι
ι ού ( . 208)
υ
ργοποίη η/ π ργοποίη η ης
οφορί ς έρ ( . 216)
γή ης
Ρύθ ι η ης
( . 211)
υ ό
-
ο ής έρ ( . 218)
χύ η
η ρύθ ι η
ς
ι
Ρύθ ι η ης θ ρ ο ρ
ι
ι
ήρ
ού ( . 207)
ί ς ( . 209)
ργοποίη η/ π ργοποίη η ης θέρης θι ά ω * ( . 222)
ργοποίη η/ π ργοποίη η ου
ού θι ά ω * ( . 224)
ρι-
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Σ Σ
μ
πμ
μ
μ
π
*
Οι ι ουργ ς ι
ι ού π ω θ
ος
ρυθ ζο
ι πό ο π
ιο χ ιρι ηρ ω
ιι ού ο π ω ρος ης πι
ους ο ό ς.
Χ ιρι
θί
Χ ιρι
ήρι γι
*.
.
ήρι
θ ρ
ι
ι ό
ήρ γι
μ
π
•
•
Χ ιρι
•
Ρύθ ι η ης
( . 211)
•
Ρύθ ι η ης θ ρ ο ρ
ήρι
ι
ι
ού ( . 204)
ργοποίη η/ π ργοποίη η ης θέρης θι ά ω * ( . 222)
χύ η
ς
ι
ήρ
Μ
μ
ΛΜ
μ
ΣΜΟ
μ
Μ η υ ό
η ρύθ ι η ι
ι ού,
ρ
ς πό ις ι ουργ ς ι
ι ού
ρυθ ζο
ι υ ό
πό ο ύ η
ιι ού.
υ ό
η ρύθ ι η ρυθ ίζ ι υ ό
υ οφορί έρ , ο ύ η
ι η
ο ή έρ .
ί ς ( . 209)
η
ι ού
ι
πί ω
πί ω
θί-
Χ ιρι ήρι θ ρ ο ρ ί ς γι
πί ω
θί
.
ο υ ο ί η ο
ι θέ ι π ί ιο χ ιριηρίω
ι
ι ού ο πί ω έρος ης πιή ους ο ό ς,
ά ι θέ ι θ ρ ι όπί ω θί
*, υπάρχου ου πιά ο
πί ω έρος ης πι ή ους ο ό ς γι ο
χ ι ό χ ιρι ό.
ου πί υ ό
ού.
1.
ης ρύθ ι ης
οίξ
η προ ο ή
ρι ή οθό η.
η προ ο ή
ι
ι
η
ι
ού
ι-
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 207
Σ Σ
||
Μ
ΛΜ
2. Π ή
AUTO.
ΣΜΟ
ιγ ι ί ή π ρ
έ
θ ρ ο ρ ί
ι η χύ η
ου
ήρ
άζου
ά ογ
ο πά η
ί ι ιγ ι ίο ή π ρ
έ ο:
•
Σ ιγ ι ίο πά η - η
γού
ς ρυθ ί ις γι
ύ η
ι
ι ού.
π
ο
ι-
Ο ι
ρχό
μ
ι ός ψύχ ι
ο ρ όπως
π
ίζ ι ις προηο υ ό
ο
/ π
π
μ
μ
ι φυγρ
ι π ρ
/ π
μ
2. Π
>
ι ο
η ο.
π
μ
ι -
ή
ο ου πί AC.
ο ύ η
ι
ι ού
ργοποι ίι/ π ργοποι ί ι ι ο ου πί
φω ίζ
ι/ ή ι.
Ό
ργοποιηθ ί ο ι
ι ός, ο
ύ η
ι
ι ού έγχ ι υ ό
η έ ρξη ι ο
ρ
ι ό ι ουργί ς ά ογ
η π ρίπ ω η.
μ
•
Π ρ
έ ο πά η άζ ι η
προ πι γ έ η ρύθ ι η: 22 °C/72 °F
ι χύ η 3 ( χύ η 2 ο πί ω
1).
άθι
>
υ ό
η ρύθ ι η ου ι
ι ού
ργοποι ί ι/ π ργοποι ί ι ι ο
ου πί φω ίζ
ι/ ή ι.
•
Ω
γή
ι
ού
η
208
Σ
υ ο ί η
4-ζω ι ό
ρι ή
ου πί
ι
ι
π ράθυρ γι
ο ι
ι ός.
ι ουρ-
Ω
1.
1
ό
ι έ ι
ργοποίη η ου υ ή
ος ι
ιού
ί ι φι ή ό
ο ι όπ ης
ου
ι ήρ ρί
ι η θέ η Off.
π
Χ ιρι ήρι
ι
οθό η ( . 205)
ί
ι
ι
ού
η προ ο ή
οίξ
η προ ο ή
ρι ή οθό η.
ι
ι
ι
ι
ού
ού.
η
•
π
Χ ιρι ήρι
ι
οθό η ( . 205)
ι
ού
η
ρι ή
ό*.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Σ Σ
μ
μ
μ
Μ
ΛΜ
ΣΜΟ
μ
Ηθ ρ ο ρ
πορ
ρυθ ι
ξ χωριά γι η ρι
ρ
ι η ξιά π υρά.
Μ 4-ζω ι ό ι
ι ό* η θ ρ ο ρ
πορ
π ης
ρυθ ι
ξ χωρι ά γι
προ ι ά ι
π ω θ
.
μ
μ
μπ
μ
2
Δι
όπ ης ρύθ ι ης θ ρ ο ρ
ί ς.
2. Γι
ρυθ ί
ηθ ρ ο ρ
πό ους ξής ύο ρόπους:
•
•
ου πιά θ ρ ο ρ
ί ς
η γρ
ή
ι
ι
ύρ
ο χ ιρι ήριο έχρι η
η ήθ ρ ο ρ ί ,ή
έ
πιθυ-
π ή
+/− γι
υξηθ ί/ ιωθ ί η
θ ρ ο ρ ί
ι ά.
>
θ ρ ο ρ ί
άζ ι ι ο ου πί
ίχ ι η
θορι έ η θ ρ ο ρ ί .
ού.
1. Π ή
ο ου πί θ ρ ο ρ ί ς ρι
ρής ή ξιάς π υράς η γρ
ή ι
ού ης
ρι ής οθό ης γι
φ
ού
χ ιρι ήρι .
ί
ιι-
ου πί υγχρο ι ού
χ ιρι
η π υρά ου ο ηγού.
Σ ο 2-ζω ι ό
ι
ι
ό, γι
πί ω
θί
ί ς
1. Π ή
ο ου πί θ ρ ο ρ ί ς π υράς ο ηγού η γρ
ή ι
ι ού ης
ρι ής οθό ης γι
φ ι ού
χ ιρι ήρι .
2. Π
ή
ο ου πί
μ
μ
.
>
θ ρ ο ρ ί γι ό ς ις ζώ ς ο
υ ο ί η ο υγχρο ίζ
ι
η θ ρ ορ ί που έχ ι ρυθ ι
ί γι η
π υρά ου ο ηγού ι φ ίζ
ιη
υχ ί υγχρο ι ού ίπ
ο ου πί
θ ρ ο ρ ί ς.
Ο υγχρο ι
2
ήρι θ ρ ο ρ
μ
ός
μ
άπ
ώ
ςξ
ή
ά ο
άζο ς
}}
πί ης.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 209
Σ Σ
||
Μ
ΛΜ
ΣΜΟ
ις ρυθ ί ις θ ρ ο ρ ί ς γι η π υρά
ου υ ο ηγού ή ου πί ω θί
ος*.
μ
π
μ
*
μ
μπ
π
μ
όπ ης ρύθ ι ης θ ρ ο ρ
ί ς.
3. Μπορ ί
ρυθ ί
ηθ ρ ο ρ
έ
πό ους ξής ύο ρόπους:
•
1.
μ
π
Δι
ου πιά θ ρ ο ρ ί ς η
μ
μ
η προ ο ή
π
ι
ρ έ
ι
ού.
μ
οίξ
η προ ο ή ι
ι ού η
ρι ή οθό η ι πι έξ
η
ρ έ
μ
μ
μ .
γι
2. Π ή
ο ου πί θ ρ ο ρ
ρής ή ξιάς π υράς γι
χ ιρι ήριο.
ί ς ρι
οίξ ι ο
•
ύρ
ο χ ιρι ήριο έχρι η
η ήθ ρ ο ρ ί
ί
πιθυ-
π ή
+/− γι
υξηθ ί/ ιωθ ί η
θ ρ ο ρ ί
ι ά.
>
θ ρ ο ρ ί
άζ ι ι ο ου πί
ίχ ι η
θορι έ η θ ρ ο ρ ί .
Χ ιρι ήριο θ ρ ο ρ ί ς ο π ί ιο χ ιρι ηρίω
ι
ι ού ο πί ω έρος ης πι ή ους ο ός.
–
Π ή
ου πιά ρι
ρής ή ξιάς
π υράς < /> ο π ί ιο χ ιρι ηρίω
ι
ι ού ης πι ή ους ο ό ς γι
ιωθ ί/ υξηθ ί η θ ρ ο ρ ί
ι ά.
>
θ ρ ο ρ ί
άζ ι ι η οθό η ο
π ί ιο χ ιρι ηρίω
ι
ι ού ίχ ι η
θορι έ η θ ρ ο ρ ί .
Ω
πι ογή γ ύ ρης ή ι ρό ρης θ ρο ρ ί ς πό η πιθυ η ή
πι χύι η ι ι
ί θέρ
ης ή ψύξης.
210
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Σ Σ
•
•
•
•
μ
π
Χ ιρι
ήρι
ι
ι
ού ( . 204)
Χ ιρι ήρι
ι
οθό η ( . 205)
ι
ού
η
ρι ή
Χ ιρι ήρι
ι
ι ού ο πί ω έρος
ης πι ή ους ο ό ς* ( . 207)
ι θη ή θ ρ ο ρ
ί ( . 201)
μ
ου πιά ρύθ ι ης
ού.
1.
3
Σ ο 2-ζω ι ό
ι
ι
ό, γι
πί ω
θί
ο
ι ήρ ς π ργοποιηθ ί
ώς, ο ύ η
ι
ι ού
ποι ί ι,
ί υ ο
θ πώ ου
π ράθυρ πό η έ π υρά.
μ
μπ
μ
ι
ήρ
οίξ
η προ ο ή
ρι ή οθό η.
3
η προ ο ή
ι
ι
ΛΜ
ού
ι
ΣΜΟ
2. Π ή
η
χύ η
ι ήρ που
θέ
, Off, 1-5 ή Max.
>
χύ η
ου
ι ήρ
άζ ι ι
ου πιά γι η πι γ έ η χύη φω ίζο ι.
Μπορ
ρυθ
η
χύ η
ου
ι
ρ
π
ι φορ ι ά υ ό
ππ
θώς ι
Off ι Max. Μ 4ζω ι ό ι
ι ό*, η χύ η
ου
ιρ πορ
ρυθ ι
ξ χωρι ά γι
προ ι ά ι
π ω θ
.
μ
Μ
ργο-
ι-
η
}}
πί ης.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 211
Σ Σ
||
Μ
μ
π
ΛΜ
π
ΣΜΟ
μ
μπ
*
μ
π
π
μ
Ω
ο ύ η
ι
ι ού προ ρ όζ ι
υ ό
η ροή ου έρ ύ φω
η πι γ έ η χύ η
ου
ι ήρ
ά η ις άγ ς. υ ό η ί ι ό ι η
χύ η
ου
ι ήρ πορ ί
άξ ι ό η ι
η ρύθ ι η ί ι ί ι .
μ
Χ ιρι ήρι
ι ήρ
ο π ί ιο χ ιρι ηρίω
ιι ού ο πί ω έρος ης πι ή ους ο ό ς.
ου πιά ρύθ ι ης
μ
μ
μ
1.
ι
ήρ
η
ρ έ
η προ ο ή ι
ι
–
ού.
οίξ
η προ ο ή ι
ι ού η
ρι ή οθό η ι πι έξ
η
ρ έ
μ
μ
μ .
γι
2. Π ή
η
θέ
, 1-5.
χύ η
ι
ήρ που
Μπορ ί
π ργοποιή
η
χύη
ου
ι ήρ γι ο πί ω άθι
π ώ ς ο
μ
μ2
μ.
>
χύ η
ου
ι ήρ
άζ ι ι
ου πιά γι η πι γ έ η χύη φω ίζο ι.
212
π
•
Χ ιρι ήρι
ι
οθό η ( . 205)
•
Χ ιρι ήρι
ι
ι ού ο πί ω έρος
ης πι ή ους ο ό ς* ( . 207)
ι
ού
η
ρι ή
Π ή
η
χύ η
ου
ι ήρ
που θέ
, Off ή 1-5 ο π ί ιο χ ιριηρίω
ι
ι ού ης πι ή ους ο ό ς.
>
χύ η
ου
ι ήρ
άζ ι ι
ου πιά γι η πι γ έ η χύη φω ίζο ι.
Ω
ρύθ ι η ης χύ η ς
ο πί ω άθι
ί ι φι
χύ η
ου
ι ήρ γι
άθι
έχ ι ρυθ ι
ί η θέ
ι
ήρ γι
ή
η
ο προ ι ό
η Off.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Σ Σ
π
π
μ
/ π
π
μ
π
υ ο ί η
–
π
Οι ρ ις ι ουργ ς, γ. ποθά ω η, θ ρι ό
ο π ρ πρ ζ* ι θ ρ ι ό
οπ ω
π ρ πρ ζ ι ξω ρι ο
θρ π ς, χρη ιοποιού
ι γι η γρ γορη ποθά ω η ι
ο ξ πάγω
ω π ρ θύρω
ι ω ξω ρι ώ
θρ π ώ .
π
ου πιά
Μ ο θ ρ ι ό ο π ρ πρίζ*, η έγ. ποθά ω η πορ ί
ργοποιηθ ί
ο ωέ
ό ο πό η προ ο ή ι
ι ού η
ρι ή οθό η.
ου πί γι ο θ ρ ι ό ο πί ω π ρπρίζ ι ους ξω ρι ούς θρέπ ς.
υ ο ί η χωρίς θ ρ ι ό ο π ρ πρίζ:
η
ρι ή ο
ό
ου πί γι ο θ ρ ι ό
η έγ. ποθά ω η.
–
Π
>
ο π ρ πρίζ:
•
ργοποιη έ ο θ ρ
πρίζ
ι ό
•
ργοποιη έ ο θ ρ
πρίζ ι έγ. ποθά
ι ό ο π ρω η
.
ο π ρ πρίζ*
ΣΜΟ
ή
>
Σ η
ρι ή ο ό υπάρχου ου πιά γι
γρήγορη πρό
η ις ι ουργί ς ξ π γώος.
ι ό
ΛΜ
Π
•
μπ
θ ρ
Μ
ι
γή
ο ου πί (1) π
ι η έ
ά
ις ρ ις άθ
γι
ς:
ο π ρ-
π ργοποιη έ ο
ο θ ρ ι ό ο πί ω π ρ πρίζ ι η
έγ. ποθά ω η
ργοποιού ι/
π ργοποιού ι ι ο ου πί φω ίζ
ι/ ή ι.
Ω
έγι η ποθά ω η
ργοποι ί ι
ορι έ η θυ έρη η γι
ποφ υχθ ί
η πό ο η ύξη η η
χύ η
ου
ι ήρ ,
π ργοποιή
ο θ ρ ιό ο π ρ πρίζ π ώ ς ύο φορές
ιγ ι ί ο ου πί.
ή
ο ου πί (1).
έγ. ποθά ω η
ργοποι ί ι/
π ργοποι ί ι ι ο ου πί φω ίζ ι/ ή ι.
Συ ήµ
ξω ρι ώ
–
Π
>
ποθά ω ης πί ω π ρµπρίζ
θρ φ ώ :
ι
ή
ο ου πί (2).
ο θ ρ ι ό ο πί ω π ρ πρίζ ι οι
ξω ρι οί θρέπ ς
ργοποιού ι/
π ργοποιού ι ι ο ου πί φω ίζ
ι/ ή ι.
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 213
Σ Σ
||
Μ
π
π
ΛΜ
π
π
μ
ΣΜΟ
μ
/ π
μ
π
2. Π
>
μ
.
ο ου πί Max.
έγ. ποθά ω η
ργοποι ί ι/
π ργοποι ί ι ι ο ου πί φω ίζ ι/ ή ι.
ή
π
μ
μ
/ π
π μπ
π
*
έγ. ποθά ω η π ργοποι ί η
υ ό
η ρύθ ι η ου ι
ι ού ι
ης
υ οφορί ς έρ ,
ργοποι ί
ο
ι
ι ό ι
άζ ι η
χύ5 ι η θ ρ οη
ου
ι ήρ
ρ ί
HI.
Ό
π ργοποιή
θά ω η, ο ύ η
ρέφ ι ις προηγού
ι
η έγ. ποι ού πις ρυθ ί ις.
ου πί γι θ ρ
ι
ι ού.
Ω
Μέγ. ποθά
1.
ω η
η προ ο ή
οίξ
η προ ο ή
ρι ή οθό η.
ι
ι
ι
ι
ού
ού.
η
5,
άξ
η
πίπ
χύ η
ου
ι ήρ
θορύ ου υξά ο ι.
ι ό
ο π ρ πρίζ
ι
η προ ο ή
1.
οίξ
η προ ο ή
ρι ή οθό η.
ι
ού
η
2. Π
>
ή
ο ου πί
.
ο θ ρ ι ό ο π ρ πρίζ
ργοποι ίι/ π ργοποι ί ι ι ο ου πί
φω ίζ
ι/ ή ι.
Ω
Σ η ά ρη άθ π υράς ου π ρ πρίζ
υπάρχ ι έ
ή
ριγω ι ού χή
ος
που
ί ιη
ρι ά θ ρ ι ό ο, ι
ί ο ξ πάγω
πορ ί
ι ρ έ ι
π ρι ό ρο.
214
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Σ Σ
Ω
ο θ ρ ι ό ο π ρ πρίζ πορ ί
πηρ ά ι η πό ο η ω πο πο
ώ
ι
ά ου ξοπ ι ού πι οι ω ιώ .
Ω
ο θ ρ ι ό ο π ρ πρίζ
ργοποιηθ ίό
ο ι η ήρ ς έχ ι ή ι υ ό
έ ω ης ι ουργί ς Start/Stop, ό ο
ι η ήρ ς θ π
ι ηθ ί υ ό
.
π
μ
μ
/ π
π
π
π
μπ
π
2. Π
>
μ
μ
2. Π
1.
ο πί ω π ρ πρίζ
η προ ο ή ι
οίξ
η προ ο ή
ρι ή οθό η.
ι
ι
ού
π
/ π
μ
π
η
ή
ή
3.
ΛΜ
ΣΜΟ
πι έξ
μ
π
μ
μπ
π μπ
γι
ργοποιηθ ί/ π ργοποιηθ ί η υ ό
η έ ρξη
ι ουργί ς ου θ ρ ι ό ου π ρ πρίζ.
πι έξ
μ
π
μ
π
π μπ
γι
ργοποιηθ ί/ π ργοποιηθ ί η υ ό
η έ ρξη ου θ ρ ι όου π ρ πρίζ ι ω ξω ρι ώ
θρ π ώ .
π
μπ
πάρχ ι η υ ό η
ρυθ ί
θ
ργοποι ί ι/ π ργοποι ί ι η υ ό
η
έ ρξη ου θ ρ ι ό ου π ρ πρίζ* ι ου
θ ρ ι ό ου πί ω π ρ πρίζ ι ω ξω ρι ώ
θρ π ώ
ά η
ί η η ου ι ηήρ . Μ η υ ό
η έ ρξη
ργοποιηέ η, η θέρ
η ή η ποθά ω η θ ρχί ι
ό
υπάρχ ι ί υ ος π γ ού ο π ρ πρίζ/
π ράθυρ . θέρ
η π ργοποι ί ι
υ ό
ό
ο π ρ πρίζ/π ράθυρο ί ι
ρ άζ
ό ι ο πάγος έχ ι ιώ ι ή ό
ο ζά ι έχ ι ξ θ πώ ι.
1. Π
ου πί γι ο θ ρ ι ό
ξω ρι ούς θρέπ ς
.
ή
ο ου πί
ο θ ρ ι ό ο πί ω π ρ πρίζ ι οι
ξω ρι οί θρέπ ς
ργοποιού ι/
π ργοποιού ι ι ο ου πί φω ίζ
ι/ ή ι.
Μ
•
•
π
Χ ιρι
ήρι
ι
ι
ού ( . 204)
Χ ιρι ήρι
ι
οθό η ( . 205)
ι
ού
η
ρι ή
μ
η πά ω προ ο ή
ρι ή οθό η.
ο ου πί
μ
μ
.
ι ους
ι ού.
η
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 215
Σ Σ
Μ
ΛΜ
π
ΣΜΟ
/ π
π
Η
υ οφορ
ου ρ φ
ο χώρο πι
ώ ο π ιγηρό
θυ ιά ις υ
ρ ω , . π.,
ς η ι γωγ ου ρ π ρι
ο υ ο η ο.
ι ξω πό
ρ , ις
πο ρ ποά ο ος
η
υ
ρι ό ου υ
γά ο χρο
π ω η
θ
οφορί ου έρ
ο ω ο ι ή ου π ρ
θ ί γι
ι ό ιά η , υπάρχ ι π ρίπώ ου
ζά ι .
Ω
ργοποίη η ης
υ οφορί ς έρ
ί ι φι ή ό
ο ύ η
ποθά ω ης ί ι
ργοποιη έ ο η έγι η
έ
η.
π
ου πί
ού.
1.
2. Π
>
υ
οφορί ς έρ
οίξ
η προ ο ή
ρι ή οθό η.
ή
π
ι/
ο ου πί
υ οφορί
ργοποι ί ι
ή ι.
η προ ο ή
ι
ι
ού
ι
ι-
η
.
έρ
ργοποι ί ι/
ι ο ου πί φω ίζ -
π
π
πάρχ ι η υ ό η
ορί
ο χρο οι όπ ης
υ οφορί ς έρ θ
ργοποι ί ι/ π ργοποι ί ι. Ό
ο χρο ο ι όπ ης ί ι
ργοποιη έ ος, η
υ οφορί
έρ π ργοποι ί ι υ ό
ά πό 20
π ά.
1. Π
2. Π
3.
η
ή
ή
μ
η πά ω προ ο ή
ρι ή οθό η.
ο ου πί
πι έξ
ποιηθ ί/ π
π ης
υ
216
/ π
μ
μ
.
π
γι
ργοργοποιηθ ί ο χρο ο ι όοφορί ς έρ .
•
π
Χ ιρι ήρι
ι
οθό η ( . 205)
ι
ού
η
ρι ή
Σ Σ
•
μ
ο ύ η
ι
ρχό
ο ρ
ώ
ρ γωγώ
π
ι
ού
ω ορι
ω
ο χώρο πι
π
ι ο ι ι φορ ιώ .
•
ω
ρ γωγώ
Μ 2-ζω ι ό ι
π ό ι πό έ
ς ά
η
πόρ .
ο ή έρ
ό.
ο χώρο πι
μ
ώ
4-ζω ι ό
ι-
υ ό
η ρύθ ι η
ΣΜΟ
ο ής έρ
ι
ι
ού ( . 207)
ο χώρο πι-
ι ό- έ
ρις ο
ς
άθ ο ό πόρπρο ι ή ι η πί ω
Προ θή η
4-ζω ι ό ι
ι ό* - ύο
ο πί ω έρος ης πι ή ους ο ό ς.
μ
Ω
Μ ο υ ορυθ ιζό ο ι
ι ό
ιουργί , η
ο ή έρ πρ γ
οποι ί ι
υ ό
.
ί ι π ρ ί η ο, πορ ί
ρυθ ί
η
ο ή έρ χ ιρο ί η .
μ
Πί
ς πι ογώ
( . 220)
ΛΜ
μ
Θέ η ω ρυθ ιζό
ώ .
ι
Μ
μ
πάρχου 6 ή 8* ρυθ ιζό
χώρο πι
ώ
ά ογ
ι ού.
οι ρ γωγοί ο
ο ύ η
ι -
Πρέπ ι
θυ ά
πιο υ ί θη
•
•
•
ό ι
ρ ύ
ι ρά π ι ιά ί
έρ .
ι
π
Σύ
η
ι
ι
γή ης
Ά οιγ /
ί ι ο
γωγώ ( . 218)
ού ( . 200)
ο ής έρ ( . 218)
ι ρύθ ι η ω
ρ -
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 217
Σ Σ
Μ
ΛΜ
ΣΜΟ
μ
Μπορ
χ ιρο
η
άξ
η
χρ ιάζ
ι.
ο
•
•
ρ
Ά
π
ο ή έρ ( . 217)
Ά οιγ /
ί ι ο
γωγώ ( . 218)
•
Πί
ς πι ογώ
( . 220)
•
Χ ιρι ήρι
ι
οθό η ( . 205)
ι ρύθ ι η ω
ρ -
ο ής έρ
ι
ού
η
ρι ή
μ /
μ
μ
Ορι
οι ρ γωγο
ο χώρο πι
ώ
πορού
ο γου ,
ου
ι
ρυθ ζο
ι ξ χωρι ά.
οι ρ γωγοί η
ρι οί ρ γωγοί
ρ
έ οι προς
π
θυρ πορού
ξ θ
οι
ο ό
ης πόρ ς ι
ου
π ό ί ι
ράθυρ , ό
π ράπώ ου .
οι ρ γωγοί η ο ό
ης πόρ ς ί ι
ρ
έ οι προς
έ , ό ,ό
πι ρ ού υψη ές θ ρ ο ρ ί ς, ο π ρι ά ο
ο χώρο πι
ώ ί ι ά ο.
ου πιά
ο ής έρ
ο ή έρ ης π ρ πρίζ
ι η
1.
η προ ο ή
ι
ο
ο ή έρ -
ο άπ
ρ γωγοί
οίξ
η προ ο ή
ρι ή οθό η.
ι
ι
ού
ού.
ω-
ο ή έρ - ρ γωγοί
ρι ή ο ό
2. Π ή
έ ή π ρι
πιά
ο ής έρ
ιη
ί οιχη ροή
>
ο ή έρ
πιά φω ίζο ι/
218
ι
ρ γωγοί ποθά
π ό
ο
η
ό ρ πό
ουγι
οίξ ι/
ίέρ .
άζ ι ι
ουή ου .
Σ Σ
Ά
μ /
μ
ρ γωγοί γι
ρ γωγοί γι
ο προ
ι ό άθι
–
ροφι ός ρυθ ι
ής
ρ
γωγού4.
4
–
Γυρί
ο π ρι ροφι ό ρυθ ι ή γι
οίξ ι/
ί ι η ροή ου έρ πό ο
ρ γωγό.
ροή ου έρ ί ι έγι η ό
η ά ι ο π ρι ροφι ό ρυθ ι
ι η άθ η θέ η.
ι ό
ί
ι π οποιη έ η - η χ
ί
η ω
θί
ΛΜ
ΣΜΟ
μ
:
:
Π ρι
Π ρι
πί ω
Μ
ής
ρ γωγού4.
Γυρί
ο π ρι ροφι ό ρυθ ι ή γι
οίξ ι/
ί ι η ροή ου έρ πό ο
ροφύ ιο.
Ό ο
ρύ ρ ς ί ι οι υ ές γρ
ές
που φ ί ο ι ο π ρι ροφι ό ρυθ ιή, ό ο γ ύ ρη ί ι η ροή ου
έρ .
ο
ή ρί-
ροφυ ίω
ροφι ός ρυθ ι
ι φέρ ι
ά ογ
Μοχ ός
–
•
•
•
Μ
γι
ο
ρ γωγού4.
ι ή
ο
υθύ
ροφύ ιο.
οχ ό οριζό ι / άθ
η ροή ου έρ πό
π
ο ή έρ ( . 217)
γή ης
Πί
ς πι ογώ
( . 220)
ο ής έρ ( . 218)
ο ής έρ
η θέ η.
219
Σ Σ
Μ
ΛΜ
ΣΜΟ
π
μ
Μπορ
άξ
η
ο
ρ
χ ιρο η
χρ ιάζ
ι. Ε ι ι θ ι ς
οι π ρ ά ω πι ογ ς γι η ρύθ ι η.
ο
ρ
Σ οπ ς χρ
πο πι έξ
ό
ρύθ ι η ου ι
ι
220
ού.
ου πιά
ο ής έρ
ύρι ροή έρ
πο ό η
έρ
πό ους
πό ους
ρ γωγούς ποθά
ρ γωγούς.
ύρι ροή έρ
πο ό η
έρ
πό ους
πό ους
ρ γωγούς
ρ γωγούς.
ο
ύρι ροή έρ
πο ό η
έρ
πό ους
πό ους
ρ γωγούς
ρ γωγούς.
ο άπ
η χ ιρο ί η η
ω ης. ξέρχ
π ό. ξέρχ
ο. ξέρχ
ι ι
ι ουργί , ο ύ
ης
η
ι
ι
ού πι
ρέφ ι
η
υ ό
πο ρέπ ι ο θά πω
ι ο χη
ι ό πάγου
ψυχρά ι υγρά ί
(γι
πι υχθ ί υ ό, ο
ήρ ς
πρέπ ι
έχ ι ρυθ ι
ί
πο ύ χ η ή
χύ η ).
ι ι
Π ρέχ ι π ρ ή ψύξη
ι ι
Π ρέχ ι θέρ
θ ρ ό
η ή ψύξη
ί
ο άπ
.
ο.
η
ι-
Σ Σ
ο
ρ
Σ οπ ς χρ
ι ους
πό ους
Π ρέχ ι υχάρι
.
ύρι ροή έρ πό ους ρ γωγούς ποθά ω ης
ρ γωγούς ο άπ ο. ξέρχ
ι ι πο ό η
έρ
ρ γωγούς.
ι ους
πό ους
Π ρέχ ι υχάρι η θ ρ ο ρ ί
ποθά ω η
ψυχρό ή υγρό
ύρι ροή έρ πό ους
ρ γωγούς ο
π ό
•
•
π
ο ή έρ ( . 217)
γή ης
π ό ι ους
έρ πό ους
ρ ρ -
ρ γωγούς ποθά ω ης, πό ους
ι ους ρ γωγούς ο άπ ο.
•
Ά οιγ /
ί ι ο
γωγώ ( . 218)
ι ρύθ ι η ω
ηθ ρ ο ρ
ί
θ ρ ά
ΣΜΟ
Π ρέχ ι ι ορροπη έ η ά
•
η
Χ ιρι ήρι
ι
οθό η ( . 205)
ι ξηρά
ι πο
.
ί
Π ρέχ ι υχάρι η θ ρ ο ρ ί ό
ι
ι ο ιρός ί ι ρο ρός.
ρ -
ΛΜ
ης
ύρι ροή έρ πό ους ρ γωγούς ποθά ω ης
ρ γωγούς ο
π ό. ξέρχ
ι ι πο ό η
έρ
ρ γωγούς.
ύρι ροή έρ πό ους ρ γωγούς ο
γωγούς ο άπ ο. ξέρχ
ι ι πο ό η
γωγούς.
Μ
ι ή
πι ρ
ο χώρο πι
ι
ού
ί-
η
ί η ιοφά-
ώ .
ρι ή
ο ής έρ ( . 218)
221
Σ Σ
Μ
ΛΜ
π
μ
ΣΜΟ
/ π
π
μ
*
θ
πορού
θ ρ
θού γι
ύ ρη ά
η ου ο ηγού ι ω πιώ ό
πι ρ ού χ η ς θ ρ ο ρ ς.
γ
μ
π
μπ
/ π
π
μ
2. Π ή
π
ι η έ
ο ου πί γι
θ ρ ι ό
θί
γι
γή
ξύ ω
άρω πιπέ ω :
π
.,
.,
ι
μ ..
>
άθ η
άζ ι ι ο ου πί ίχ ι
η
θορι έ η άθ η.
μ
*
π
ι ό ι
ού.
ι ου πιά
θί
ος
η γρ
ή
ι
π
π
/ π
μ
π
2. Π ή
π
ι η έ
ο ου πί γι
θ ρ ι ό
θί
γι
γή
ξύ ω
άρω πιπέ ω :
π
.,
.,
ι
μ ..
>
άθ η
άζ ι ι ο ου πί ίχ ι
η
θορι έ η άθ η.
*
μ *
μπ
ι-
1. Π ή
ο ρι
ρό ή ο ξί ου πί
ι ο ιού ι θί
ος ο π ίο ι
ιού ης
ρι ής οθό ης γι
φ ιού
χ ιρι ήρι γι ο άθι
ι ο
ι ό ι.
ου πιά γι
γορί
ι
ι ού.
1.
θ ρ ι ό
μ
μ
μ
θί
η
ηη προ ο ή
οίξ
η προ ο ή ι
ι ού η
ρι ή οθό η ι πι έξ
η
ρ έ
μ
μ
μ .
γι
ο υ ο ί η ο
ι θέ ι ριζό
θί
ή θ ρ ι ό ο ι ό ι, ο ουπί γι
θ ρ ι ό
θί
ί ι
ά
ι θέ ι ο η γρ
ή ι
ι ού.
222
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Σ Σ
π
π
Μ 2-ζω ι ό
ι
Μ 4-ζω ι ό
μ
ι ό:
ι
ι
ό*:
–
Π
ΛΜ
ΣΜΟ
Δ
θ ρ ι ό
θί
πρέπ ι
χρη ι οποιού ι πό ο θρώπους που
υ ο ύο ι
ι ηφθού η ύξη η
η θ ρ ο ρ ί όγω πώ ι ς ί θη ης
ή που ι φορ ι ά υ ο ύο ι
χρηι οποιή ου
χ ιρι ήρι γι θ ρ ι όθί
. Δι φορ ι ά πορ ί
υπο ού ρ υ
ι ούς πό γ ύ
.
μ
μ
ου πιά γι θ ρ ι ό
ης πι ή ους ο ό ς.
Μ
θί
ή
π
ι η έ
ξιά ου πιά γι
θ ρ ι
ο πί ω έρος ης
ό ς γι
γή ά
.,
ρις άθ ς: π
ι
μ ..
>
άθ η
άζ ι ι οι
ο ου πί ίχ ου η
άθ η.
ο πί ω έρος
ρι
ρά ή
ό
θίπι ή ους ο ις έ
.,
υχ ί ς LED
θορι έ η
ιξη θέρ
ης θί
π ί ιο χ ιρι ηρίω
ι
πι ή ους ο ό ς.
–
Π
ος ι χ ιρι ήρι
ο
ι ού ο πί ω έρος ης
ή
π
ι η έ
ρι
ρά ή
ξιά ου πιά γι
θ ρ ι ό
θίο π ί ιο χ ιρι ηρίω
ι
ιού η πι ή η ο ό γι
γή
ά
ις έ
ρις άθ ς:
π
.,
.,
ι
μ ..
> ο πίπ ο
άζ ι ι η οθό η ο
π ί ιο χ ιρι ηρίω
ι
ι ού ίχ ι ο θορι έ ο πίπ ο.
π
/ π
μ
π
μ
πάρχ ι η υ ό η
ορί
θ
ργοποι ί ι/ π ργοποι ί ι η υ ό
η
έ ρξη ι ουργί ς ω θ ρ ι ό ω
θιά ω
ά η
ί η η ου ι η ήρ . Μ
η υ ό
η έ ρξη
ργοποιη έ η, η θέρη θ ρχί ι ό
η θ ρ ο ρ ί π ριά ο ος ί ι χ η ή.
1. Π
2. Π
η
ή
ή
μ
η πά ω προ ο ή
ρι ή οθό η.
ο ου πί
μ
μ
.
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 223
Σ Σ
||
Μ
3. Σ ο
ΛΜ
ΣΜΟ
.
.
.
ι
μ.
μ.
μ.
.
, πι έξ
,
μ.
,
π
., μ .,
ή
. γι
ργοποιηθ ί/ π ργοποιηθ ί η υ όη έ ρξη ι ουργί ς ου υ ή
ος
θέρ
ης γι ο άθι
ου ο ηγού ι
ου υ ο ηγού ι γι
πι έξ
η
έ
η.
•
•
•
π
Χ ιρι
ήρι
ι
ι
ού ( . 204)
Χ ιρι ήρι
ι
οθό η ( . 205)
ι
ού
η
ρι ή
Χ ιρι ήρι
ι
ι ού ο πί ω έρος
ης πι ή ους ο ό ς* ( . 207)
π
μ
/ π
μ
Μπορ
χρη ι οποι
ω
θι ά ω , γι π ρά
γ ώ
ωπά ρούχ .
π
*
ο
ρι
ιγ , γι
μ
ό
π
μπ
/ π
π
μ
*
-
ο ύ η
ρι ού πο
ί ι πό
ιήρ ς
θί
ι ις π ά ς ω
θι ά ω που
ρροφού έρ έ ω ης
π
ρί ς ου θί
ος. Ό ο πιο ρύος
ί ι ο έρ ς ο χώρο πι
ώ ό ο πιο
ρο ρά ί ι
θί
. ο ύ η
πορ ί
ργοποιηθ ί ό
ο ι η ήρ ς ρί
ι
ι ουργί
ι υ υπο ογίζ ι η θ ρ ορ ί ου θί
ος, η η ι ή
ι ο οί
ι η ξω ρι ή θ ρ ο ρ ί .
ι ό ι
ού.
ι ου πιά
θί
ος
η γρ
ή
ι
ι-
1. Π ή
ο ρι
ρό ή ο ξί ου πί
ι ο ιού ι θί
ος ο π ίο ι
ιού ης
ρι ής οθό ης γι
φ ιού
χ ιρι ήρι γι ο άθι
ι ο
ι ό ι.
ο υ ο ί η ο
ι θέ ι θ ρ ι όθί
ή θ ρ ι ό ο ι ό ι, ο
ου πί γι
ριζό
θί
ί ι
ά
ι θέ ι ο η γρ
ή ι
ι ού.
2. Π
ή
π
ι η έ
ο ου πί γι
ριζό
θί
γι
γή
ξύ ω
άρω πιπέ ω :
π
.,
.,
ι
μ ..
>
άθ η
άζ ι ι ο ου πί ίχ ι
η
θορι έ η άθ η.
224
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Σ Σ
π
μ
Ω
Ο ρι ός ω
χρη ι οποι ί ι
υ ι θη ί
ρ
μ . υ ι ά
ιάρ ι ς.
θι ά ω πρέπ ι
προ οχή πό ά ο
ύ
έρ . έ
η
ι γι χρή η γά ης
/ π
μ
π
*
ο ι ό ι πορ
θ ρ
θ γι
γ ύρη ά
η ου ο ηγού ό
πι ρ ού
χ η ςθ ρ ο ρ
ς.
μ
π
/ π
μ
π
ρι ός θι ά ω
πορ ί
θ ί
ι ουργί
ηθ ρ ο ρ ί
ο
χώρο πι
ώ ί ι πο ύ χ η ή. υ ό
υ
ί ι γι
η π γώ ι ο πι ά ης
που άθ
ι ο άθι
.
•
•
ήρι
ι
ι
ού ( . 204)
Χ ιρι ήρι
ι
οθό η ( . 205)
ι
ού
η
π
/ π
μ
ΛΜ
ΣΜΟ
ο ου πί γι ο
γή
ξύ
π
.,
..
ο ου πί ίχ ι
η.
π
μ
πάρχ ι η υ ό η
ορί
θ
ργοποι ί ι/ π ργοποι ί ι η υ ό
η
έ ρξη ι ουργί ς ου θ ρ ι ό ου ι οιού
ά η
ί η η ου ι η ήρ . Μ η
υ ό
η έ ρξη
ργοποιη έ η, η θέρη θ ρχί ι ό
η θ ρ ο ρ ί π ριά ο ος ί ι χ η ή.
π
Χ ιρι
2. Π ή
π
ι η έ
θ ρ ι ό ο ι ό ι γι
ω
άρω πιπέ ω :
.,
ι
μ
>
άθ η
άζ ι ι
η
θορι έ η άθ
μ
μ
Ο
Μ
1. Π
ρι ή
ι ό ι
ού.
ι ου πιά
θί
ος
η γρ
ή
ι
ι-
1. Π ή
ο ου πί ι ο ιού ι θί
ος η γρ
ή ι
ι ού ης
ρι ής
οθό ης γι η π υρά ου ο ηγού γι
φ ι ού
χ ιρι ήρι γι ο άθι
ι ο ι ό ι.
γι
ά
ο υ ο ί η ο
ή ριζό
θ ρ ι ό
ι θέ ι ο
η
2. Π
ή
ή
μ
η πά ω προ ο ή
ρι ή οθό η.
ο ου πί
μ
μ
.
3. Σ ο
.
.
μ
μ
,
, πι έξ
π
., μ .,
ή
. γι
ργοποιηθ ί/ π ργοποιηθ ί η υ όη έ ρξη ης θέρ
ης ι ο ιού ι
γι
πι έξ
η έ
η.
ι θέ ι θ ρ ι όθί
, ο ου πί
θί
ί ι
η γρ
ή ι
ι ού.
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 225
Σ Σ
||
•
•
•
Μ
ΛΜ
ΣΜΟ
μ
π
Χ ιρι
ήρι
ι
ι
ού ( . 204)
Χ ιρι ήρι
ι
οθό η ( . 205)
ι
ού
ι ό ι ( . 145)
η
ρι ή
μ
μ
*
ο
ο χώρο πι
ώ ου υ ο ι ου πορ
ρυθ ι
ω προ ρω
ι ηρηθ
ώ ο υ ο η ο
ι
θυ
ο.
μ
μ
Ο προ
ρ ι ός ι
ι ός ου υ ο ι ήου πρι πό η ο ήγη η ιώ ι η φθορά
ι ις
ργ ι ές άγ ς η ιάρ ι
ός
ξι ιού.
Ο προ
ρ ι ός ι
ι ός πορ ί
θ ί
π υθ ί ς
ι ουργί ή
ρυθ ι
ί έ ω
ου χρο ο ι όπ η.
ι ουργί ξιοποι ί ρ ά υ
ι φορ ι ές π ριπ ώ ις:
•
•
ή
ο ύ η προθέρ
ης
ά η άθυ η*,
ψυχρό ί , θ ρ ί ι ό ο
ο χώρο πι
ώ ό ο ι ο ι η ήρ .
Ο ρι ός,
θ ρ ό ί , ρο ίζ ι ο
χώρο πι
ώ έχρι η ρέχου
ξωρι ή θ ρ ο ρ ί .
Ω
Σ η ιάρ ι ου προ
ρ ι ού ι
ιού ου χώρου πι
ώ , ο υ ο ί η ο
ι ουργ ί έχρι
πι υχθ ί η θ ρ ο ρ ί ά
ης ι όχι η θ ρ ο ρ ί που έχ ι
ρυθ ι
ί ο ύ η
ι
ι ού.
Ο προ
ρ ι ός ι
ι ός ι η ι ουργί ι ήρη ης υχάρι ης θ ρ ο ρ ί ς ρυθ ίζο ι πό
μ
μ η προ ο ή ιη
ρ έ
ι ού ης
ρι ής οθό ης.
226
μ
ο ί
ο χώρο πι
ώ ου υ ο ι ή ου
πορ ί
ι ηρηθ ί ώ ο υ ο ί η ο ί ι
θ υ έ ο, π.χ.
ο ι η ήρ ς χρ ιάζ
ι
ή ι
ά ο/η ο ηγός ή οι πι ά ς
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Σ Σ
θέ ου
ι
ι
φ ιρ .
ρ
ά
π ρ
ί ου
ηρή ου η
έ
ο υ ο ί η ο
υχάρι η
ό-
ι ουργί ι ήρη ης υχάρι ης θ ρ οί ς πορ ί
ργοποιηθ ί ό ο
η έ ρξη.
ι ουργί ξιοποι ί ρ ά υ
ι φορ ι ές π ριπ ώ ις:
•
•
•
Χρο ο ι όπ ης γι ο προ
ι
ι ό* ( . 229)
•
ρξη/ π ργοποίη η ης ι ουργί ς
ι ήρη ης υχάρι ης θ ρ ο ρ ί ς*
( . 232)
•
ι ι ές υχ ί ς ι η ύ
γι
ύ η
ι
ι ού άθ υ ης*
( . 233)
ή
υπο ιπό η θέρ
η πό ο ι ηήρ ,
ψυχρό ί , θ ρ ί ι ο χώρο
πι
ώ
ηθ ρ ο ρ ί ά
ης.
•
•
ρ ι ό
ο
ης
ά η
μ
μ
ΛΜ
μ
ΣΜΟ
*
μ
Ο προ
ρ ι ός ι
ι ός θ ρ
ι ο
χώρο πι
ώ
ι ο ι η ρ
ξ ρζ ι
ο χώρο πι
ώ πρι ο ηγ
. Η ιουργ
πορ
χρη ι οποι
ι η ά
η
ρξη πό η
ρι οθό η
πό ι η ό
η φω ο.
οριφέρ* ( . 235)
Σύ η προθέρ
υ η* ( . 236)
/
π
Μ
/
άθ-
μ
μ
π
Ο ρι ός,
θ ρ ό ί , ρο ίζ ι ο
χώρο πι
ώ έχρι η ρέχου
ξωρι ή θ ρ ο ρ ί .
Ω
ι ουργί ι ήρη ης υχάρι
ο ρ ί ς π ργοποι ί ι ό
ί η ο
ι ωθ ί π' έξω, γι
χθ ί η χρή η υπο ιπό ης θ ρ
ά οπ . Σ οπός ης ι ουργί ς
ι ηρηθ ί η υχάρι η θ ρ ο ρ
ο ο ηγός ή ο υ ο ηγός π ρ έ
ο υ ο ί η ο.
•
•
ης θ ρο υ οποφ υό η ς
ί ι
ί ό
ου έ
ου πί προ
μ
1.
π
Σύ
η
ι
ι
2.
ού ( . 200)
ρξη/ ρ
ι ός προ
ι ού* ( . 227)
ρ ι ού
ι-
ρ ι ού ι
ι ού η
μ η προ ο ή ι
ι
οίξ
η προ ο ή
ρι ή οθό η.
πι έξ
μ.
η
ι
ι
ρ έ
ρ έ
ού.
ού
η
μ
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 227
Σ Σ
||
Μ
ΛΜ
ΣΜΟ
3. Π ή
ο ου πί
> Ο προ
ρ ι ός ι
ποι ί ι/ π ργοποι ί
φω ίζ
ι/ ή ι.
.
ι
ι
μ ..
ός
ργοι ο ου πί
Ω
Οι πόρ ς ι
π ράθυρ ου υ ο ι ήου πρέπ ι
ί ι
ι ά
ά ο προρ ι ό ι
ι ό ου χώρου πι ώ .
Δ
Μη χρη ι οποι ί
ο προ
ρ ι ό ιι ό
ο υ ο ί η ο ι θέ ι ύ η
προθέρ
ης*:
•
Σ
•
Σ η ί ο ά
οποί υπάρχου
ύφ
υ ι ά. ο ύ ι ο, ο έριο,
ο ψη ό χορ άρι, ο πριο ί ι . π. πορ ί
φ γού .
•
Ό
υπάρχ ι ί υ ος έ φρ ξης ου
ω ή
ξ γωγής ου υ ή
ος
προθέρ
ης. Γι π ρά ιγ , ο
π χύ ρώ χιο ιού έ
ο θό ο
ου προ ι ού ξιού ροχού πορ ί
πο ίζ ι ο ξ ρι ό ου υ ήος προθέρ
ης.
ό.
θ ί
ρι .
ω ρι ούς χώρους χωρίς ξ ριο ύ η προθέρ
ης
ι ουργί ,
ύο ι υ έ-
Ν θυ ά
ό ι πορ ί
θέ
ιουργί ο προ
ρ ι ό ι
ι ό
έ ω ός χρο ο ι όπ η που έχ ι ρυθ ιί
ω προ έρω
ο ι ή χροι ή ιγ ή.
π
μ
πό ι υ
υή που ι θέ ι η φ ρ ογή
Volvo On Call*. Ο προ
ρ ι ός ι
ι ός
θ ρ ί ι ο χώρο πι
ώ έχρι η θ ρ ορ ί ά
ης ή ο ξ ρίζ ι ύ φω
η ρέχου
ξω ρι ή θ ρ ο ρ ί .
Γι
πορέ ι πί ης
ρο ί ι ο χώρο
πι
ώ έχρι
πι υχθ ί υχάρι η θ ρο ρ ί (
ο ύ η
ι
ι ού ου
υ ο ι ή ου), πορ ί
χρη ι οποιή
η
ι ουργί πο
ρυ έ ης
ί η ης ι ηήρ Engine Remote Start - ERS5 έ ω ης
φ ρ ογής Volvo On Call*.
•
•
π
ι
ι
ός
ά η
άθ
υ η* ( . 226)
Χρο ο ι όπ ης γι ο προ
ι
ι ό* ( . 229)
ρ ι ό
•
ρξη/ π ργοποίη η ης ι ουργί ς
ήρη ης υχάρι ης θ ρ ο ρ ί ς*
( . 232)
•
ι ι ές υχ ί ς ι η ύ
γι
ύ η
ι
ι ού άθ υ ης*
( . 233)
•
ι
ο
οριφέρ* ( . 235)
*
Μπορ ί
ι χ ιρι
ί
η έ ρξη ιουργί ς ου προ
ρ ι ού ι
ι ού ι
ις π ηροφορί ς γι ις πι γ έ ς ρυθ ί ις
5
228
Ορι
έ
ο έ
υ ο ι ή ου
ι γορές.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Σ Σ
π
π
μ
π
μ *
μ
Μπορ
ρυθ
ο χρο ο ι όπ η
ι, ώ
ο προ
ρ ι ός ι
ι ός
θ
ι
ός ι ουργ ς ι προ θοριη ώρ .
Ο χρο ο ι όπ ης πορ ί
ι χ ιρι
8 ι φορ ι ές ρυθ ί ις γι :
•
•
•
•
•
•
•
Μι ώρ
ί η
π
μ
Ο χρο ο ι όπ ης γι ο προ
ι
ι ό πορ
ι χ ιρι
ις ώρ ς.
3. Π
μ *
ρ ι ό
ως 8 ρυθ-
ρο η ί
4. Π ή
ο μ
η ώρ γι ί η
π
ι
ός
ά η
άθ
υ η* ( . 226)
ρξη/ ρ
ι ός προ
ι ού* ( . 227)
ρ ι ού
ι ι ές υχ ί ς ι η ύ
γι
ύ η
ι
ι ού άθ υ ης*
( . 233)
ιο
ο π ρά-
μ. γι
ρυθ ί
ρο η ί .
Π ή
ο μ
γι
ρυθ ί
η ώρ γι ί ή π ρι ό ρ ς η έρ ς
ης
ο ά ς.
Ρύθ ι η ου χρο ο ι όπ η γι ο προρ ι ό ι
ι ό* ( . 229)
ργοποίη η/ π ργοποίη η ου χροο ι όπ η γι ο προ
ρ ι ό ι ι ό* ( . 231)
υό
ΣΜΟ
Δ
πορ ί
προ θέ
ρύθ ι η
ώρ ς
έχου
χωρηθ ί ή η 8 ρυθ ίις γι ο χρο ο ι όπ η. Δι γράψ
ι
ρύθ ι η ώρ ς γι
πορέ
προθέ
έ ρύθ ι η.
Μι ώρ
ί ή π ρι ό ρ ς η έρ ς
ης
ο ά ς,
ή χωρίς π ά ηψη.
ι
φ
θυρο.
ο ου πί
π .
ίζ
ιέ
ΛΜ
Ω
μ
ί έως
>
ή
Μ
ου πί γι
έ
1.
2.
η προ θή η ρύθ ι ης ώρ ς η
μ
μ η προ ο ή ι
ι
οίξ
η προ ο ή
ρι ή οθό η.
πι έξ
μ.
η
ρ έ
ι
ι
ού
μ
η
ρού.
Μ
μ
: Γι
π ργοποιή
έξ / πο πι έξ
μ ..
ργοποιή
/
η π ά ηψη, πιο π ί ιο γι π
.
5. Μ
μ
μ.: πι έξ
η η ρο η ί γι
ο προ
ρ ι ό ι
ι ό
ύ ι η
η ί
η ρο η ιώ χρη ι οποιώ ς
έ η.
μ
: πι έξ
ις η έρ ς ης
ο ά ς γι ο προ
ρ ι ό ι
ιόπ ώ ς
ου πιά γι ις η έρ ς
ης
ο ά ς.
Μ
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
}}
ουάρ. 229
Σ Σ
||
Μ
ΛΜ
ΣΜΟ
6. Ρυθ ί
η ώρ που θέ
ρωθ ί ο προ
ρ ι ός ι
ύ ι η
έ η.
ι
7. Π ή
ο π
γι
θέ
η ρύθ ι η ώρ ς.
>
ρύθ ι η ώρ ς προ ίθ
ι
ι
ργοποι ί ι.
ο ο ηός,
προη ί
3. Π
Δ
Μη χρη ι οποι ί
ο προ
ρ ι ό ιι ό
ο υ ο ί η ο ι θέ ι ύ η
προθέρ
ης*:
•
Σ
•
Σ η ί ο ά
οποί υπάρχου
ύφ
υ ι ά. ο ύ ι ο, ο έριο,
ο ψη ό χορ άρι, ο πριο ί ι . π. πορ ί
φ γού .
•
Ό
υπάρχ ι ί υ ος έ φρ ξης ου
ω ή
ξ γωγής ου υ ή
ος
προθέρ
ης. Γι π ρά ιγ , ο
π χύ ρώ χιο ιού έ
ο θό ο
ου προ ι ού ξιού ροχού πορ ί
πο ίζ ι ο ξ ρι ό ου υ ήος προθέρ
ης.
ό.
θ ί
ρι .
ω ρι ούς χώρους χωρίς ξ ριο ύ η προθέρ
ης
ι ουργί ,
ύο ι υ έ-
Ν θυ ά
ό ι πορ ί
θέ
ιουργί ο προ
ρ ι ό ι
ι ό
έ ω ός χρο ο ι όπ η που έχ ι ρυθ ιί
ω προ έρω
ο ι ή χροι ή ιγ ή.
π π
1.
2.
230
ή
η ρύθ ι η ώρ ς που θέ
άξ .
>
φ ίζ
ιέ
υό ο π ράθυρο.
μ
οίξ
η προ ο ή
ρι ή οθό η.
πι έξ
μ.
η
ρ έ
ι
ι
ού
μ
η
4.
ροποποιή
η ρύθ ι η ώρ ς
ο
ί ιο ρόπο που π ριγράφ
ι η "Προθή η ρύθ ι ης ώρ ς" π ρ πά ω.
Δ
μ
ου πί γι η ροποποίη η ης ί
ης ρύθ ι ης ώρ ς η
ρ έ
μ η προ ο ή ι
ι ού.
1.
2.
οίξ
η προ ο ή
ρι ή οθό η.
πι έξ
μ.
3. Π
ή
η
ι
ς/ ι γρ φή
μ
ι
ρ έ
ού
μ
ο ου πί π
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
η
.
ός/ ξ
ουάρ.
4. Π ή
ο ι ο ί ιο ι γρ φής
ξιά
ης ί
ς.
>
ί γι ο ι ο ί ιο φ ίζ
ι ο ίοΔ
..
5. Π
>
•
•
•
ή
Δ
. γι πι
ίω η.
ρύθ ι η ώρ ς φ ιρ ί ι πό η
ί
.
π
/ π
π
π
Μπορ
ποι
όπ η γι
ά ογ
π
μ *
μ
ργοποι
π
ργοι ρύθ ι η ώρ ς ο χρο ο ι ο προ
ρ ι ό ι
ι ό
ις άγ ς.
Σ Σ
Μ
3. Γι
ργοποιή
ι ρύθ ι η ώρ ς, π
ου χρο ο ι όπ η
ης.
>
ρύθ ι η ώρ ς
π ργοποι ί ι
ι/ ή ι.
/ π
ή
ΛΜ
ΣΜΟ
ργοποιή
ο ου πί
ξιά ης ρύθ ι-
ργοποι ί ι/
ι ο ου πί φω ίζ -
π
Χρο ο ι όπ ης γι ο προ
ι
ι ό* ( . 229)
ρ ι ό
ργοποίη η/ π ργοποίη η ου χροο ι όπ η γι ο προ
ρ ι ό ι ι ό* ( . 231)
οριφέρ* ( . 235)
ου πιά ου χρο ο ι όπ η
μ
μ η προ ο ή
1.
2.
οίξ
η προ ο ή
ρι ή οθό η.
πι έξ
μ.
η
ρ έ
η
ι
ι
ι
ρ έ
ού.
ι
ού
η
μ
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 231
Σ Σ
Μ
ΛΜ
||
ΣΜΟ
/ π
Δ
Μη χρη ι οποι ί
ο προ
ρ ι ό ιι ό
ο υ ο ί η ο ι θέ ι ύ η
προθέρ
ης*:
•
Σ
ό.
θ ί
ρι .
ω ρι ούς χώρους χωρίς ξ ριο ύ η προθέρ
ης
ι ουργί ,
ύο ι υ έ-
•
Σ η ί ο ά
οποί υπάρχου
ύφ
υ ι ά. ο ύ ι ο, ο έριο,
ο ψη ό χορ άρι, ο πριο ί ι . π. πορ ί
φ γού .
•
Ό
υπάρχ ι ί υ ος έ φρ ξης ου
ω ή
ξ γωγής ου υ ή
ος
προθέρ
ης. Γι π ρά ιγ , ο
π χύ ρώ χιο ιού έ
ο θό ο
ου προ ι ού ξιού ροχού πορ ί
πο ίζ ι ο ξ ρι ό ου υ ήος προθέρ
ης.
Ν θυ ά
ό ι πορ ί
θέ
ιουργί ο προ
ρ ι ό ι
ι ό
έ ω ός χρο ο ι όπ η που έχ ι ρυθ ιί
ω προ έρω
ο ι ή χροι ή ιγ ή.
Χρο ο ι όπ ης γι ο προ
ι
ι ό* ( . 229)
•
Ρύθ ι η ου χρο ο ι όπ η γι ο προρ ι ό ι
ι ό* ( . 229)
•
232
π
•
ρ ι ό
π
3. Π
.
μ
.
*
μ
ο ου πί Δ
ή
>
Η ι ουργ
ι
ρη ης υχάρι ης θ ρ ορ
ς ι ηρ ο
ο χώρο πι ώ
ά πό η ο γη η. Η ι ουργ
πορ
ξιοποι
ι η ά
η
ρξη πό
η
ρι οθό η.
ι ουργί ι ήρη ης υχάρι ης
θ ρ ο ρ ί ς
ργοποι ί ι/ π ργοποι ί ι ι ο ου πί φω ίζ
ι/
ή ι.
Ω
έ ρξη ης ι ουργί ς ι ήρη ης
υχάρι ης θ ρ ο ρ ί ς
ί ι φι ή,
πο έ ι ρ ή θ ρ ό η
ο
ι η ήρ γι
ι ηρηθ ί ο ί
ο
χώρο πι
ώ ή
η ξω ρι ή θ ρ ορ ί υπ ρ ί ι ους 20 °C π ρίπου.
Ω
ου πί γι η ι ουργί ι ήρη ης υχάρι
θ ρ ο ρ ί ς η
ρ έ
μ
η προ ο ή ι
ι ού.
ης
μ
1.
η
2.
οίξ
η προ ο ή
ρι ή οθό η.
πι έξ
μ.
η
ρ έ
ι
ι
ού
ι ουργί ι ήρη ης υχάρι
ο ρ ί ς π ργοποι ί ι ό
ί η ο
ι ωθ ί π' έξω, γι
χθ ί η χρή η υπο ιπό ης θ ρ
ά οπ . Σ οπός ης ι ουργί ς
ι ηρηθ ί η υχάρι η θ ρ ο ρ
ο ο ηγός ή ο υ ο ηγός π ρ έ
ο υ ο ί η ο.
μ
•
•
ης θ ρο υ οποφ υό η ς
ί ι
ί ό
ου έ
π
ι
ι
ός
ά η
άθ
υ η* ( . 226)
ρξη/ ρ
ι ός προ
ι ού* ( . 227)
ρ ι ού
ι-
οριφέρ* ( . 235)
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Σ Σ
μ
*
μ
μ
μ
μ
μ
υ
μ
έ
π
μ
μ
μ
μ
μ,
ά
ι
π υθυ θ ί
μ
-
μ
π
Συ ι
μ
μ ,
μ
π
μπ
μ
έ
ο ύ η
γχο ης
ι
ι ού άθ υ ης ί ι π ργοποιη έ ο. π υθυ θ ί
ι ουργί ς ο υ ο ό ρο υ ό.
ο ύ η
ι
ι ού άθ υ ης ί
γι έ χρο ι ό ιά η , π υθυ θ ί
μ
μ
A
ΣΜΟ
Ερ η
μ
μ
ΛΜ
υ ή η υχ ί
ά ι η οθό η ου
ο ηγού ό
ο ύ η προθέρης
ά η άθ υ η ί ι
ργό.
Σ η οθό η ου ο ηγού πορού
φ ζο
ι ιάφορ ύ ο
ι η ύ
χ ι ά
ο ύ η
ι
ι ού άθ υ ης.
Λυχ
Μ
-
χ
ο ύ η
ι
ι ού άθ υ ης
η ή γι
θ ί
ι ουργί ο ύ
ο ι ού ρ ζ ρ ουάρ ου οχή
ος.
ο ύ η
ι
ι ού άθ υ ης
ρί ς
ί η ης ί ι ό ο χ η ή που
ά η
άθ υ η*. Φόρ ι η ης π
έ
υ ργ ίοA γι
ι προ ωρι ά π ργοποιη έ ο.
έ
υ ργ ίοA γι έ γχο ης
ο πρό η
ι ουργί ς.
πορ ί
ργοποιηθ ί ό
η προθέρ
ης
ά η
άθ η υ ί ου ί ι πο ύ
υ η*. Π ήρω η ου
πορ ί
πορ ί
ρί ς.
ργοποιηθ ί
η
θ ί
ι ουργί
η
άθ
π ρ
έ ι
άθ η φορ ίου ης π
ο ύ η προθέρ
ης
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης Volvo.
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 233
Σ Σ
||
ΛΜ
ΣΜΟ
ός
ά η
π
•
•
ι
ι
άθ
ρξη/ ρ
ι ός προ
ι ού* ( . 227)
υ η* ( . 226)
ρ ι ού
ι-
•
ρξη/ π ργοποίη η ης ι ουργί ς
ήρη ης υχάρι ης θ ρ ο ρ ί ς*
( . 232)
•
Χρο ο ι όπ ης γι ο προ
ι
ι ό* ( . 229)
•
•
234
Μ
ι
ρ ι ό
οριφέρ* ( . 235)
Δι χ ίρι η η υ ά ω
η οθό η ου
ο ηγού ι η
ρι ή οθό η ( . 120)
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Σ Σ
*
ο ύ η θ ρ
ης υ ά
ιώ
πι υχθ η ω
θ ρ ο ρ
ο
ρ
ι ο χώρο πι
ώ πρι
ι
η ο γη η.
ο ύ η θέρ
υπο ι ουργί ς:
•
•
ης π ρι
μ
Ω
ι ηά
ά ι ύο
Σύ η προθέρ
ης
ά η
άθυ η - θ ρ ί ι ο ι η ήρ
ι ο
χώρο πι
ώ ,
ί ι π ρ ί η ο, ό
ί ι
ργοποιη έ ος ο προ
ρ ι ός
ι
ι ός* ου υ ή
ος ι
ι ού
άθ υ ης.
ξάρ η ο ύ η θέρ
ης - θ ρ ίι ο χώρο πι
ώ
ι ο ι η ήρ ,
ί ι π ρ ί η ο,
ά η ο ήγη η.
ο ύ η θέρ
ης ι ουργ ί
ύ ι ο
ι ί ι οποθ η έ ο ο θό ο ου προι ού ξιού ροχού.
υ ή η υχ ί
ά ι η οθό η ου
ο ηγού ό
ο
οριφέρ ί ι
ργοποιη έ ο.
χύ ι γι
ο ύ
η
προθέρ
ης
ΛΜ
μ
ΣΜΟ
μ
6
Ό
ο ύ η προθέρ
ης ρί
ι
ι ουργί , πορ ί
ύ
ι π ός
πό ο θό ο ου προ ι ού ξιού ροχού ι
ούγ
ι έ ς χ η ός ό ος. Μπορ ί πί ης
ούγ
ιέ ς
ήχος ι πό η
ί
υ ί ου πό ο
πί ω έρος ου υ ο ι ή ου. υ ό ί ι
πό υ φυ ιο ογι ό.
π
ο ύ η προθέρ
ης ι ουργ ί πό η
π
ρί
ί η ης ου υ ο ι ή ου.
η
άθ η φόρ ι ης η π
ρί
ί η ης
ί ι πο ύ χ η ή, ό
ο ύ η προθέρης π ργοποι ί ι υ ό
ι η
οθό η ου ο ηγού φ ίζ
ιέ
ή υ .
Ω
ιωθ ί ό ι η π
φορ ι έ η
πρέπ ι
ο
οριφέρ.
ρί ί ι π ρ ώς
χρη ι οποιή
Πι
ί
ο πορ ά ι ου ρ ζ ρ ουάρ.
ο ύ η προθέρ
ης χρη ι οποι ί ύι ο πό ο
ο ι ό ρ ζ ρ ουάρ ου υ ο ιή ου.
ο υ ο ί η ο ί ι
θ υ έ ο
έ φος
γά η ί η, ο προ ι ό έρος ου
υ ο ι ή ου πρέπ ι
ί ι ρ
έ ο προς
ά ω γι
ξ φ ι
ί η ροφο ο ί
ου υ ή
ος θέρ
ης
ύ ι ο.
η άθ η
η ή, ό
ργοποι ί ι
ο ηγού φ
χ
6
Μ
ο ρ ζ ρ ουάρ ί ι πο ύ
ο ύ η προθέρ
ης π υ ό
ι η οθό η ου
ίζ
ιέ
ή υ .
}}
ύ ι ο.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 235
Σ Σ
Μ
ΛΜ
||
ΣΜΟ
Ω
ιωθ ί ό ι υπάρχ ι ρ ό ύ ι ο
ο
ο ι ό ρ ζ ρ ουάρ ου υ ο ι ή ου
χρ ι
ί
χρη ι οποιή
ο
οριφέρ.
Δ
ο ύ ι ο που έχ ι χυθ ί πορ ί
φ γ ί. π ργοποιή
ο
ξάρ η ο
ύ η προθέρ
ης
ύ ι ο πρι
ρχί
ο
φο ι
ό.
Δ ί
η οθό η ου ο ηγού γι
ιωθ ί ό ι ο ύ η προθέρ
ης
έχ ι π ργοποιηθ ί. Ό
ι ουργ ί,
φ ίζ
ι η υχ ί ης θέρ
ης.
•
•
•
π
Σύ η προθέρ
υ η* ( . 236)
ξάρ η ο ύ
ι
ι
ός
ης
η
ά η
ά η
θέρ
άθ
άθ-
ης* ( . 238)
υ η* ( . 226)
μ
μ π
*
μ
η ώρ που έχ ι ορι
ί ο χρο ο ι όπ η ή
ό
π ρέ θ ι ο έγι ος χρό ος ι ουργί ς
ου υ ή
ος προθέρ
ης.
ο ύ η προθ ρ
ης
ά η άθυ η υ ά
ιώ
ηθ ρ ο ρ
ο
χώρο πι
ώ
φ ά ι
ω ά ππ
πρι ο ηγ
.
έγι η ιάρ ι
ι ουργί ς ου υ
ος προθέρ
ης ί ι 40 π ά.
ο ύ η προθέρ
ης
ά η
άθυ η ί ι ί πό ις ύο υπο ι ουργί ς
ου υ ή
ος προθέρ
ης ου υ ο ι ήου. ο ύ η θέρ
ης ί ι οποθ ηέ ο ο θό ο ου προ ι ού ξιού ροχού.
Ω
ή
-
Ω
ιωθ ί ό ι υπάρχ ι ρ ό ύ ι ο
ο
ο ι ό ρ ζ ρ ουάρ ου υ ο ι ή ου
χρ ι
ί
χρη ι οποιή
ο
οριφέρ.
ιωθ ί ό ι η π
ρί
ί η ης ί ι
π ρ ώς φορ ι έ η
πρέπ ι
χρη ιοποιή
ο
οριφέρ.
Ό
ο ύ η προθέρ
ης ρί
ι
ι ουργί , πορ ί
ύ
ι π ός
πό ο θό ο ου προ ι ού ξιού ροχού ι
ούγ
ι έ ς χ η ός ό ος. Μπορ ί πί ης
ούγ
ιέ ς
ήχος ι πό η
ί
υ ί ου πό ο
πί ω έρος ου υ ο ι ή ου. υ ό ί ι
πό υ φυ ιο ογι ό.
ο ύ η προθέρ
ης
ά η
άθυ η ίθ
ι υ ό
ι ουργί ό
π ι ί ι π ρι ό ρη θέρ
η
ο προ ρ ι ός ι
ι ός* ου υ ή
ος ιι ού άθ υ ης ί ι
ργοποιη έ ος.
Σ η υ έχ ι π ργοποι ί ι υ ό
πι υχθ ί η ω ή θ ρ ο ρ ί , ό
236
ό
φ ά
ι
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Σ Σ
Δ
π
ι η έ η χρή η ου υ
προθέρ
ης
ά η άθ υ
υ
ό
ύ ο ς ι ρο ές
ποφορ ί ι η π
ρί
ι
ι προ ή
ά η
ί η
ή
ος
η
υ πορ ί
προ
έη.
χρη ι οποι ί
ο ύ η προθέρ
ης
ι ά, ό πρέπ ι
ο ηγ ί
ο
υ ο ί η ο γι ό ο χρο ι ό ιά η ή
ργό ο ύ η προθέρ
ης, γι
ι φ ι
ίό ιη π
ρί ου υ ο ι ήου θ π
φορ ι
ί ό ο ό ο ποφορί η
όγω ης χρή ης ου υ ή
ος
προθέρ
ης
ά η άθ υ η. ο
ύ η προθέρ
ης
ά η άθυ η χρη ι οποι ί ι ο πο ύ έως 40
π ά άθ φορά.
Σ
•
Σ η ί ο ά
οποί υπάρχου
ύφ
υ ι ά. ο ύ ι ο, ο έριο,
ο ψη ό χορ άρι, ο πριο ί ι . π. πορ ί
φ γού .
•
ό.
θ ί
ρι .
υπάρχ ι ο ή υ
πο ό η ς π ού,
ήθι οι ήχοι πό ο
ης
ά η άθ υ
προθέρ
ης
ός
ί ι φι ό, φ ιρέ
ι . Volvo υ ι ά
έ
ξου ιο ο η έ ο
γι πι
υή.
ω ρι ούς χώρους χωρίς ξ ριο ύ η προθέρ
ης
ι ουργί ,
ύο ι υ έ-
Ό
υπάρχ ι ί υ ος έ φρ ξης ου
ω ή
ξ γωγής ου υ ή
ος
προθέρ
ης. Γι π ρά ιγ , ο
π χύ ρώ χιο ιού έ
ο θό ο
ου προ ι ού ξιού ροχού πορ ί
πο ίζ ι ο ξ ρι ό ου υ ήος προθέρ
ης.
ΛΜ
ΣΜΟ
Δ
Μη χρη ι οποι ί
ο προ
ρ ι ό ιι ό
ο υ ο ί η ο ι θέ ι ύ η
προθέρ
ης*:
•
Μ
•
•
•
•
ί ου, υ ήθι
ς
ύρος π ός ή υύ η προθέρ
η, θέ
ο ύ η
ι ουργί ς ι,
η χ ι ή φάπ υθυ θ ί
υ ργ ίο ης Volvo
π
οριφέρ* ( . 235)
ξάρ η ο ύ
ι
ι
ός
φά ι ς
( . 600)
η
ά η
θέρ
άθ
ης* ( . 238)
υ η* ( . 226)
ο χώρο ου ι η ήρ
Ν θυ ά
ό ι πορ ί
θέ
ιουργί ο προ
ρ ι ό ι
ι ό
έ ω ός χρο ο ι όπ η που έχ ι ρυθ ιί
ω προ έρω
ο ι ή χροι ή ιγ ή.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 237
Σ Σ
Μ
ΛΜ
ΣΜΟ
μ
*
μ
ο
ξάρ η ο ύ η θ ρ
ης υ ά ιώ
πι υχθ η ω
θ ρ ο ρ
ο χώρο πι
ώ
ι ο ι η ρ
ά
η ο γη η.
ο
ξάρ η ο ύ η θέρ
πό ις ύο υπο ι ουργί ς ου
θέρ
ης ου υ ο ι ή ου. ο
ης ί ι οποθ η έ ο ο
προ ι ού ξιού ροχού.
ης
υ
ύ
θό
Ω
ιωθ ί ό ι υπάρχ ι ρ ό ύ ι ο
ο
ο ι ό ρ ζ ρ ουάρ ου υ ο ι ή ου
χρ ι
ί
χρη ι οποιή
ο
οριφέρ.
ί ι ί
ή
ος
η θέρο ου
Ω
ο ύ η προθέρ
ης ρί
ι
ι ουργί , πορ ί
ύ
ι π ός
πό ο θό ο ου προ ι ού ξιού ροχού ι
ούγ
ι έ ς χ η ός ό ος. Μπορ ί πί ης
ούγ
ιέ ς
ήχος ι πό η
ί
υ ί ου πό ο
πί ω έρος ου υ ο ι ή ου. υ ό ί ι
πό υ φυ ιο ογι ό.
ο
ξάρ η ο ύ η
ι ουργί
ι έγχ
χρ ιάζ
ι θέρ
η
υ ο ι ή ου.
θέρ
ης ίθ
ι
ι υ ό
ό
ά η ο ήγη η ου
Σ η υ έχ ι π ργοποι ί
ο υ ο ί η ο ίθ
ι
ός
238
ι υ ό
ό
ι ουργί ς.
π
οριφέρ* ( . 235)
Σύ η προθέρ
υ η* ( . 236)
ης
ά η
άθ-
ιωθ ί ό ι η π
ρί
ί η ης ί ι
π ρ ώς φορ ι έ η
πρέπ ι
χρη ιοποιή
ο
οριφέρ.
μ
Ό
•
•
π
μ
/ π
μ
πάρχ ι η υ
γοποι ί ι/ π
έ ρξη γι ο
ης.
1. Π
2. Π
3.
η
ή
ή
π
ό η
ορί
θ
ργοποι ί ι η υ ό
η
ξάρ η ο ύ η θέρ
ρ-
μ
η πά ω προ ο ή
ρι ή οθό η.
ο ου πί
μ
μ
.
πι έξ
μ
μ
γι
ργοποιηθ ί/ π ργοποιηθ ί η υ ό
η έ ρξη ι ουργί ς
ου
ξάρ η ου υ ή
ος θέρ
ης.
Ω
Volvo υ ι ά
π ργοποι ί
η
υ ό
η έ ρξη ου
ξάρ η ου υ ήος θέρ
ης ις ι ρές πο ά ις.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΦΌΡ ΩΣ
ΠΟΘ
Σ
ΦΌΡ ΩΣ
ΠΟΘ
Σ
π
Επι
όπη η ου ω ρι ού ου χώρου πιώ
ι ω ποθη υ ι ώ χώρω .
π
ο
θώς ι υπο οχή AUX/θύρ USB
ό .
η
μ
μ
ποθη υ ι ός χώρος ο π ί ιο ης πόρ ς ι ο
ι ό ι, ο ου πά ι υ ο ηγού ι
ιά ι .
•
•
•
•
•
ποθη
ης πόρ
θί
ος ι
πι ή η
π
πι ή η
πι ή ης ο
Χρή η ου
( . 247)
ό
ου
( . 241)
πιού υ ο ηγού
Σ ιά ι ( . 249)
Ρ υ
Ά
ο ό ης ( . 242)
ι
ω
χ ο οχ ίω * ( . 246)
υ ι ός χώρος ι
χ ο οχ ίο* ο π ί ιο
ς, πο ηροθή η* η π ά η ου
ίου
ος, έπη* η π ά η προ ι ού θί
πί ης ρ υ
ο ό ης ι
π ήρ ς* η
ο ό .
Δ
Φυ ά
ι ί
όπως ι η ά η έφω , φω ογρ φι ές ηχ ές, η χ ιριήρι γι
ξ ουάρ, . π. ο ου πά ι ου υ ο ηγού ή
ά ους ποθηυ ι ούς χώρους. Δι φορ ι ά, πορ ί
προ
έ ου ρ υ
ι ό ους πι ί ος
π ρίπ ω η πό ο ου φρ
ρί
ος ή ύγ ρου ης.
ποθη υ ι οί χώροι
πο ηροθή η,
χ ο οχ ίο*,
ρ υ
ο ό ης ι
π ήρ ς*, ι υω ή θή η*,
240
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΦΌΡ ΩΣ
πμ
Η πι
προ
ης ο ό
ι ά θ
.
ρ
ι
ά
•
•
•
•
•
•
ΠΟΘ
Σ
π
ω ρι ό χώρου πι
Ρ υ
Χρή η ου
Ά
ώ ( . 240)
ο ό ης ( . 242)
ι
π ήρ *. ( . 246)
ω
χ ο οχ ίω * ( . 246)
Σύ
η (πο υ) έ ω έ ω υπο οχής
AUX In/θύρ ς USB ( . 495)
Χ ιρι ήρι
ι
ι ού ο πί ω έρος
ης πι ή ους ο ό ς* ( . 207)
ποθη υ ι ός χώρος
ά υ
*. ο
ά υ
οίγ ι/
ί ι πιέζο ς ί
φορά η
ή.
ποθη υ ι ός χώρος
πο ηροθή ς γι
ο ο ηγό ι ο υ ο ηγό θώς ι
ρ υ
ο ό η 12 V.
υπάρχ ι
χ ο οχ ίο ι
π ήρ ς, ό
ί ου
ρ υ
ο ό η 12 V υπάρχ ι έ ς
π ήρ ς ι
ί γι πο ηροθή ς έ
ποπώ ο
χ ο οχ ίο.
ποθη υ ι ός χώρος ι υπο οχή AUX
In/θύρ USB ά ω πό ο υπο ρ χιό ιο.
Χ ιρι ήρι
ι
ι ού γι
γί ς ι
ι ού πί ω θί
θη υ ι ός χώρος.
ις
ι ουρος* ή πο-
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 241
ΦΌΡ ΩΣ
ΠΟΘ
Σ
μ
μ
230 V*
Σ η πι
η ο ό υπάρχου ύο
ρ υ
ο ό ς 12 V ι
ςρ υ
ο ό ης
230 V*, ώ ο χώρο πο
υώ υπάρχ ι
ςρ υ
ο ό ης 12 V*.
Γι
υπάρχ ι η
ρι ή
ους ρ υ
ο ό ς, ο η
ου υ ο ι ή ου πρέπ ι
χ η ό ρη θέ η ου ι
Οι ρ υ
ο ό ς ό
ί
άθ η ης π
ρί ς
ι υπ ρ ο ι ά.
ροφο ο ί
ρι ό ύ
ρί
ι
όπ η άφ
ι
ργοί, ό
ί η ης
Ρ υ
άθι
ο ό ης 230 V
.
242
ά
ό ι
χρη ι οποιή
ο
ο ό η
ο ι η ήρ
η ό
ι ί υ ος
ποφορ ι
ίη π ί η ης,
πο έ
υποού ορι έ ς ι ουργί ς.
3.
πο υ έ
έξω ο ύ
ο ξ ουάρ ρ ώ ς
- η ρ ά
ο
ώ ιο.
η
πι ή η ο
ό
W.
1.
έγι
η ι χύς ου ρ υ
Μη χρη ι οποι ί
ξ ουάρ
γά ή ριά υ
ι ά
έχη πορ ί
προ
έ ου ζη ιά ο
ρ υ
ο ό ηή
πο υ
θού
ώ
ο ηγ ί .
•
Μη χρη ι οποι
ρού
προ
ο έ ηρ
ου ή ο η
π ρά ιγ .
ι 150
•
ου
ου
οποθ ή
ο ξ ουάρ έ ι, ώ
η υπάρχ ι ί υ ος
ρ υ
ιί ο ο ηγός ή οι πι ά ς
π ρίπ ω η υ ού φρ
ρί
ος ή
ύγ ρου ης.
•
χ
ο ου ς
υ
έ
ξ ουάρ ιό ι πορ ί
η ιουργήου θ ρ ό η
ι
προ
έ ου
, πί ω
ο ό η ί
μ
ρ ήξ προς
ά ω ο ά υ
ρ υ
ο ό η ι ι άγ
ο ύ
ξ ουάρ.
>
υχ ί
ο ρ υ
ο ό η ά
έ
ιξη ης
ά
ής ου.
ό
ιή
ψη.
•
Ορ υ
ο ό ης πορ ί
χρη ι οποιηθ ί γι
ιάφορ ξ ουάρ που χρ ιάζο ι
ροφο ο ί 230 V, π.χ. φορ ι ές ι φορηούς υπο ογι ές.
Ω
Ν θυ
ρ υ
υπάρχ
ρί
θ ι
ιωθ ί ό ι η υχ ί ί ι
θ ρά
έ η
πρά ι ο χρώ - ό ο ό ο
ρ υ
ο ό ης ι ρρέ
ι πό ρ ύ .
ρ ήξ προς
πά ω ο ά υ
ορ υ
ο ό ης
χρη ι οποι ί
πρό ι ι
π ρ
ί ι χωρίς πί
πό
η
η
ξης I.
οη
ιώ -
ή
ο ι η ήρ
ι
ι ώ
ο
υ ο ί η ο, οι ρ υ
ο ό ς π ργοποιούι.
ή
ο ι η ήρ
ι
ι ώο υ ο ί η ο,
ο
ι ώ
η
θέ η
ο ής
ι ώ
ος προ ωρι ά π ργοποιη έ η, ό οι ρ υ
ο ό ςπ ρ έ ου
ργοί γι έ
π ά ό η.
2.
ι ως
ί
ξ ουάρ που ποέ ου π ρ
ο ές
ιοφώ ου ου υ ο ι ήρι ό ου ύ η γι
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΦΌΡ ΩΣ
έγ υ
ους πι ά ς ή
άψου
οπι ά ο ω ρι ό ου υ ο ι ή ου.
•
Χρη ι οποι ί
ό ο ξ ουάρ που
έχου υπο
ί ζη ιά ι
π ρου ιάζου πρό η .
ξ ουάρ πρέπ ι
έχου προ ι γρ φές 230 V ι 50
Hz
φί ς χ ι
έ ς γι ο ρ υο ό η.
ξ ουάρ πρέπ ι
φέρου ή
η CE, ή
η UL ή
ί οιχη ή
η φ
ί ς.
•
Πο έ η πι ρέπ
οι ρ υ
ο ό
οι φί ς ή
ξ ουάρ
έρθου
π φή
ρό ή ά
υγρά. Πο έ
πιά
ή χρη ι οποι ί
ο ρ υ
ό η
φ ί
ι
έχ ι υπο
ί ζη
ή
έχ ι έρθ ι
π φή
ρό ή
ά ο υγρό.
•
Έ
ιξη
ά
Λυχ ί
θ ρά
πρά ι ο χρώ
ης
•
ς,
Ορ υ
ο ό ης ροφο ο ί
υ
υή.
ι
υ
έ η
ί ς ου ρ υ
-
Ορ υ
ο ό ης ι θέ ι έ προ
υ ι ό πά ι,
ιωθ ί ό ι
προ ξέχ ι άποιο
ι ί ο προς
έ
ιό ι
προ
ί ι ζη ιά
ο ρ υ
ο ό η έ οι που
ποίζ ι ο πά ι
χρη ι οποι ί ι
ω ά. Μη φή
π ι ιά ο υ οί η ο χωρίς πί
ψη, ό
ορ υ ο ό ης ί ι
ργός.
Μι υχ ί
έ
ιξη ης
Ε
ρ ύ
φ
Σ
ηρηθ ί η π ρ πά ω ο ηγί , πορ ί
προ ηθ ί ο ρή ή θ ά ι η η
ροπ ηξί .
η
οιά
Μη υ έ
ρ υ
ο ό ς ι
ά ωης,
άπ ορ ς ή π
έζ ς η
υπο οχή, ιό ι πορ ί
π ρ ά ψου
Αι
έ η
ις ι ουργί ς
ο ό η.
Δ
ΠΟΘ
ο ρ υ
ο ό η
ά
ής ου.
ά
ι ως
ργ ι
έ
.
}}
243
ΦΌΡ ΩΣ
||
Έ
ιξη
ΠΟΘ
ά
Λυχ ί
ο
ο
ί χρώ
Σ
ης
ή ι
Αι
πορ-
Ε
θ ρ ο ρ ί ου
χη
ι ή ά ης ου ρ υ
οό η ί ι πο ύ υψη ή ( π ι ή, γι π ρά ιγ , ο ξ ουάρ
ί πο ύ ρ ύ ή ο χώρος πι
ώ ί ι πο ύ
ζ
ός).
ο υ
έ ο ξ ουάρ
ή υ χώς) ή ί ι
υχ ί
ά
ι
Ορ υ
ο ό ης
Ορ υ
ο ό ης
ί πο ύ ρ ύ
ι ό.
( ι
ιχ ύ ι ό ι έχ ι υ
ί
Ορ υ
ο ό ης ή
ποιη έ ος.
ο ή υ π ρ έ ι, π υθυ θ ί
έ
υ ργ ίο - υ ι ά ι
π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης Volvo.
ω
ι
οπ ό-
θ ί ύ
.
ργός.
ργός
μ
ργ ι
φ ιρέ
ο ύ
ή ά ης
ρυώ
ύ
.
ρ υ
έ
. ο ξ
ο ό η.
ιωθ ί
ο ρ υ
ι φή
ο
ι, πρι ι άγ
ξ
ουάρ
πορ ί
ό ι ο ύ
ο ό η.
έχ ι υ
χη
ά ο
ι-
θ ί
ο
υ
θ ί ω
ά
Ρυθ ί
οη
ρι ό ύ η
ου υ ο ι ή ου
η ι ρό ρη θέ η ου ι όπ η άφ ξης I.
ά ώρ
ί
ι π
ργο-
Θέ
η
π
ο
ι η ήρ
ρί .
ι ουργί ή/
ι φορ ί
12 V
Δ
Πο έ
ρ υ
υ ι
ο η
η ροποποι ί ή πι
υάζ
έ
ο ό η 230 V
ίς οι ί ιοι Volvo
ά
π υθυ θ ί
έ
ξου ιοέ ο υ ργ ίο ης Volvo.
Ρ υ
ο ό ης 12 V
ι ό άθι
.
244
η
πι ή η ο
ό
, προ-
Ρ υ
άθι
ο ό ης 12 V
.
η
πι ή η ο
ό
, πί ω
ΦΌΡ ΩΣ
2.
•
Ρ υ
Οι ρ
θού
ύ
ι η
ο ό ης 12 V
ο χώρο πο
Σ
πο υ έ
ο ξ ουάρ ι π
οποθ ή
ο πά ι ( πι ή η ο ό ) ή
ί
ο ά υ
(χώρος πο
υώ )
ό
ορ υ
ο ό ης
χρη ι οποι ί ι
ή
πρό ι ι
π ρ
ί ι χωρίς πίψη.
π
ω ρι ό χώρου πι
ώ ( . 240)
υώ *.
υ
ο ό ς πορού
χρη ι οποιηγι ιάφορ ξ ουάρ 12 V, π.χ.
η
π ρ γωγής ήχου, ψυγ ίο ι
ό η έφω ο.
Ορ υ
ο ό ης η
ρ ί
υ π ηρωθ ί
έγι
ό η.
1.
ΠΟΘ
η ι χύς ί
πι ή η ο ό
ποέ
π ήρ *.
ι 120 W
άρ υ
ο-
μ
φ ιρέ
ο πά ι ( πι ή η ο ό ) ή
οίξ
ο ά υ
(χώρος πο
υώ )
προ ά πό ο ρ υ
ο ό η ι υ έο ξ ουάρ.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 245
ΦΌΡ ΩΣ
ΠΟΘ
Σ
*.
π
Ο
π ρ ς πορ
ρ υ
ο ό ς 12 V
π ω
ης πι
οποθ ηθ
ους
ο προ ι ό ι ο
ους ο ό ς.
1. Π ή
ο ου πί ο
π ήρ .
> Ό
ο
π ήρ ς πυρ
ώ ι, ο ουπί π άγ
ι προς
πά ω.
2.
ρ
ήξ
ο
π ήρ έξω πό ο ρ υο ό η ι χρη ι οποιή
ο πυρ ω έ ο ά ρο γι
άψ
ιγάρο.
3.
π
οποθ ή
ο
ο ρ υ
ο ό η.
π ήρ
π ήρ ς
246
η
πι ή η ο
ό
, προ
η
πι ή η ο
ό
, πί ω άθι
Ά
μ
πμ
1.
2.
πο πά
ο
χ ο οχ ίο ρ ώ
ο υθ ί πά ω πό η πο ηροθή η
ιά
ο.
π
οποθ ή
πο ηροθή η.
ο
χ ο οχ ίο
ς
ι
η
π
ι ό άθι-
•
•
•
*
μ
Ό
ο υ ο η ο ι θ ι
π ρ , ις
πο ηροθ
ς ης πι
ους ο ό ς ι
π
ι ω θυρώ γι
π ω θυπάρχου πο πώ
χ ο οχ .
έ
Προ έχ
ό
ί ι
ργοποιη έ ος ο
π ήρ ς έ ι, ώ
ο πυρ
ω έ ο
ά ρο
η προ
έ ι ζη ιά ο ω ρι ό ου υ ο ι ή ου γι π ρά ιγ .
π ήρ ς
.
Ά
πι ή ης ο
Ρ υ
Ά
ό
( . 241)
ο ό ης ( . 242)
ι
ω
χ ο οχ ίω * ( . 246)
.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΦΌΡ ΩΣ
Ά
1.
2.
3.
μ
π
οίξ
ο πά ι ου
έπ ι πιέ
ο προς
έρθ ι η
ώς άθ
> ο άγ ι ρο που υγ
οχ ίο η θέ η ου
ρ
ι
ήξ προς
ιά
ο.
μ
πά ω ο
π
οποθ ή
ο
φή
ο
ο ι θή ι
ο ηγούς ου.
χ ο οχ ίο
χ ο οχ ίο ι
ους π υρι ούς
Σ
π
π
χ ο οχ ίου ι
πά ω έχρι
η θέ η.
ρ
ί ο
χ οπ φ ίζ ι.
ΠΟΘ
ο ου πά ι υ ο ηγού ρ
π υρά ου υ ο ηγού.
4. Πιέ
προ
ι ά
ρές ου
χ ο οχ
> ο άγ ι ρο που
οχ ίο η θέ η
•
•
•
ις ύο ο ές π υίου.
υγ ρ
ί ο
χ οου π φ ίζ ι ξ ά.
π
ω ρι ό χώρου πι
πι ή ης ο
Χρή η ου
ό
ώ ( . 240)
( . 241)
π ήρ *. ( . 246)
ι
η
Σ ο ου πά ι ου υ ο ηγού πορ ί , γι
π ρά ιγ ,
φυ ά
ο έ υπο γχ ιρίιο
όχου ι ο ι ούς χάρ ς. πάρχ ι πίης ι υπο οχή γι
υ ό η
ω ρι ή
π υρά ου ου πιού.
μ /
*
μ
π
ο ου πά ι υ ο ηγού πορ ί
ι ωθ ί, π.χ. ό
ο υ ο ί η ο οθ ί γι έρ ις,
π ρ
όρο
ξ ο οχ ίο ή
π ρό οι ς
π ριπ ώ ις. ο ου πά ι υ ο ηγού πορ ί
ι ωθ ί/ξ
ι ωθ ί ό ο
ο υ ο υ ι ό
ι ί.
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 247
ΦΌΡ ΩΣ
ΠΟΘ
Σ
||
Χρή η ου
ι ιού
ο
ποθη υ ι ό χώρο
Γι
ι ώ
ο ου πά ι ου
υ ο ηγού:
ι γάγ
ο
ι ί η
ι ριά ο
ου πά ι ου υ ο ηγού.
Γυρί
ρ
–
Γι
ο
ήξ
ί
μ
ι ί 90 οίρ ς
έξω ο
ξιό
Ψύξη
Ψύξη π
–
ροφ .
ι ί.
οξ
ι ώ
,
ροφη ι ι
ί .
π
*
ο ουθή
ργοποιη έ η
η
•
•
ργοποιη έ η
Γι
η
ργοποιή
/ π ργοποιή
ι ουργί ψύξης,
ι ή
ο χ ιριήριο η
ρ
ι ή ου θέ η προς ο
χώρο πι
ώ / ου πά ι υ ο ηγού.
π
ω ρι ό χώρου πι
Χρή η ου
ι ώ
χώρω ( . 269)
ώ ( . 240)
ος προ ωπι ώ
ο ου πά ι ου υ ο ηγού πορ ί
χρηι οποιηθ ί γι
ι ηρού ι ρύ π.χ.
ψυ ι ά ή φ γη ό. ψύξη ι ουργ ί ό
ο
ύ η
ι
ι ού ί ι
ργό ( η . ό
ο
ι όπ ης άφ ξης ου υ ο ι ή ου ρίι η θέ η II ή ό
ο ι η ήρ ς ρί
ι
ι ουργί ).
248
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΦΌΡ ΩΣ
ΠΟΘ
Σ
π
Σ ο π ω ρος άθ
ι ου υπάρχ ι
θρ π ά ι
υπο οχ
ρ ώ .
Μ
ο χώρο πο
υώ ου υ ο ι ου, πορ
ρ ώ
ο φορ ο
ι,
ώ
π ρ
ι η θ η ου ώ ο ηγ
.
Μ ις
ιπ ού
ς* π ά ς πί ω θι άω , ο χώρος πο
υώ πορ ί
γ ώι ρ ά. πάρχου ρί οι υγ ρά η ης
φορ ίου ι ά ις γι
ού ς γι
υγρ
ί ι ο φορ ίο
θ ρό η θέ η ου. ο
προ ι οποιη ι ό ρίγω ο ι ο ου ί πρώ ω
οηθ ιώ ποθη ύο ι πί ης ο χώρο
πο
υώ .
θρ π ά ι
ι
ο φως* ο
υ ό
ό
ίου
φως
θρ π ά ι
η ώ
ι υπο οχή
ι ίου
ο ά υ
ρ ώ .
ά ι
.
ο π ί ιο ο θρ π ά ι ι ίου π ρι
ά ι ι υπο οχή π.χ. γι άρ ς ή ι ι ήρι .
•
π
ω ρι ό χώρου πι
ώ ( . 240)
Ο ρί ος ρυ ού η ης ου υ ο ι ή ου ι
ι πι
υής
ι ού ή ο φ ρι ός ροχός* ποθη ύο ι ά ω πό ο άπ ο ου
χώρου πο
υώ .
π
•
Δι π ρές ά οιγ
άθι
* ( . 252)
•
ίπ ω η π
( . 143)
•
•
Φόρ ω η ( . 249)
ργ
φόρ ω ης
ώ
ιοθή η ( . 556)
ο πί ω
ο πί ω άθι
πάρχου ορι
πράγ
που πρ π ι
θυ ά
ό
φορ ώ
ο υ ο η ο.
ο ωφέ ι ο φορ ίο ξ ρ ά ι πό ο
ου υ ο ι ή ου. ο ωφέ ι ο φορ ίο
υ ο ι ή ου ιώ
ι
ά ο υ ο ι
άρος ω πι
ώ
ιό ω ω ξ
πό ρο
ου
ό
ουάρ.
Δ
ο ηγι ά χ ρ
ηρι
ου
άζου
ά ογ
θέ η ου φορ ίου.
•
•
•
*
ι ά ου υ ο ι ήο άρος ι η
π
οποθ ή
ά η
ο φορ ίο έ ι,
ώ
φ ρ όζ ι
θ ρά η πί ω
π υρά ης π ά ης ω πί ω θι ά ω .
ράρ
ού
γ
ο φορ ίο.
ριά
ι ίµ
πρέπ ι
οποθ ι ό ο πιο χ µη ά γί
ι. ποφ ύη οποθέ η η ρέω φορ ίω
ιπ ω έ ς π ά ς θι ά ω .
•
ύψ
ις ιχ ηρές ά ρ ς
ά ι
ό, ώ
ποφύγ
ζη ιές η
π
ρί .
•
φ ί
ό
φορ ί
ους ρί ους
υγ ρά η ης φορ ίω
ι ά ςή
ίχ υ .
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 249
ΦΌΡ ΩΣ
||
ΠΟΘ
Σ
Δ
Δ
ι ί ο που
ί ι
έ ο ι
ζυγίζ ι 20 kg,
π ρίπ ω η
ωπι ής
ύγ ρου ης
χύ η 50 km/h
(30 mph), πορ ί
φέρ ι η ι χύ πρόρου ης ός
ι ι έ ου που ζυγίζ ι
1000 kg.
Δ
προ
ί που π ρέχ
ι πό ο
ρόο ύπου ουρ ί ς η πέ υ η οροφής πορ ί
ιωθ ί ή
ξ
ιφθ ί
ώς πό φορ ί
γά ου ύψους.
•
Δ πρέπ ι πο έ
που υπ ρ ί ου
ου θί
ος.
οποθ ί φορ ί
ύψος η π ά η
Σ ρ ώ
πά
ι ά, ο φορ ίο
π ρίπ ω η υ
ώ ς ρ υ
υ ο ι ή ου.
ύψ
γω ί ς
ο
ο φορ ίο. Δι φορ πορ ί
οπι
ί
ού φρ
ρί
ος προ ι ό ους πι ά ς ου
ιχ ηρά ά ρ
ι ις ιχ ηρές
άποιο
ό υ ι ό.
ά η φόρ ω η ή η
φόρ ω
ι έ ω
γά ου ή ους, ή
ι η ήρ
ι ρ ήξ
ο χ ιρόφρ
φορ ι ά, υπάρχ ι ί υ ος
ά άθος ο οχ ός ή ο πι ογέ
ή ω
η θέ η Drive πο έ
υ ο ί η ο
ρχί ι
ι ί ι.
η
ι-
ο
ο. Δι ι ηθ ί
ς χυο
π
Γι
π
ί
ο χώρο πο
υώ
ι
ι υ ο υ θ ί
ά η φόρ ω η, πορ ί
ιπ ώ
προς
ά ω η π ά η ου
πί ω θί
ος*. Λά
υπόψη ς ό ι
ι ί
πρέπ ι
πο ίζου η ιουργί ου υ ή
ος WHIPS γι
προι ά θί
ά
ιπ ώ
η π ά η
άποιου πό
πί ω θί
.
Γι η φόρ ω η ης οροφής ου υ ο ι ή ου,
υ ι ώ ι οι χάρ ς οροφής1 που έχ ι
υά ι η Volvo. ι υ ό γι
ποφ υχθ ί
υχό ζη ιά ο υ ο ί η ο ι
πι υχθ ί η
γ ύ ρη πιθ ή φά ι
η ιάρ ι ης
ι ρο ής.
ο ουθή
προ
η ης που π ρέχο
ι
ι ά ις ο ηγί ς οποθέζί
ις χάρ ς.
•
έγχ
π ριο ι ά η χάρ φορ ίου ι
ο ί ιο ο φορ ίο, ώ
ιωθ ί ό ι
έχου
ρ ωθ ί ω ά. Δέ
ο φορ ίο
ι ά ς πρό
ης ώ
ί ι
φ ές.
•
ί
ο οιό ορφ ο φορ ίο πά ω
η χάρ φορ ίου. οποθ ή
η
ά η
ρύ ρ
ι ί
.
•
ο έγ θος ης πιφά ι ς που
ίθ
ι
ο έρ , ι υ πώς η
ά ω η
υ ί ου, υξά
ι ά ογ
ο έγ θος ου φορ ίου.
•
Ο ηγ ί ήπι . ποφ ύγ
ις πό ο ς
πι χύ
ις, ο υ ό φρ άρι
ι
ους πό ο ους ιγ ούς ις ροφές.
ι π ρές ά οιγ φόρ ω ης* ο πί ω
άθι
πορ ί
ιπ ωθ ί προς
ά ω
γι η
φορά
ώ
ι ι έ ω
γάου ή ους.
1
250
Οι χάρ ς οροφής Volvo ι
ίθ
ι γι
γορά
ους ξου ιο ο η έ ους ι
ο
ίς ης Volvo.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΦΌΡ ΩΣ
Σ
Ά
Δ
ο έ ρο άρους ι
ο ηγι ά χ ρ
ηρι ι ά ου υ ο ι ή ου
ά ο ι
ά ογ
ο φορ ίο η οροφή.
Δι
ά
χ ι ά
ο έγι ο πι ρ πόο φορ ίο οροφής η
ό η γι ο
άρος.
•
•
ΠΟΘ
ιπ ού
άγ ι ρ υγ ρά η ης
φορ ου χρη ι οποιού
ι γι η πρό
η
ι ά ς ι η
ρ ω η
ι ι
ω
ο
χώρο πο
υώ .
άγ ι ρ γι ις
ού ς υγ ρ ού
ις
ού ς η θ η ους, ώ
η
π ου
ι
ιά ου
ο χώρο πουώ .
π
π
ρί οι υγ ρά η ης φορ ίου ( . 251)
ί ω /ξ
ί ω
πο
υώ ( . 267)
•
Δι π ρές ά οιγ
άθι
* ( . 252)
•
ίπ ω η π
( . 143)
•
άρη ( . 629)
ου
πό χώρου
φόρ ω ης
ώ
ο πί ω
ο πί ω άθι
*
Δ
ηρά, ιχ ηρά ή/ ι ριά
ι ίπου προ ξέχου πορ ί
προ
έου ρ υ
ι ό
π ρίπ ω η πό ο ου
φρ
ρί
ος.
π
πάρχ ι έ άγ ι
ό π ί ιο
πο
υώ .
γά
ι ριά
ι ί
πρέπ ι
φ ίζο ι πά ο
ζώ η φ
ί ς
ή ι ά ς υγ ρά η ης φορ ίω .
•
•
π
Άγ ι
ρ γι
ού
άγ ι ρ γι ις
άρος έως 5 kg.
•
Φόρ ω η ( . 249)
ρο γι
άθ π
ού ς ο
υρά ου χώρου
ού
ς
έχου
π
Φόρ ω η ( . 249)
ς ( . 251)
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 251
ΦΌΡ ΩΣ
ΠΟΘ
Δ μπ
π
μ *
Μπορ
ου π ω θ
η,
ά
•
μ
ρί οι υγ ρά η ης φορ ίου ( . 251)
οξ
ο ά οιγ
η π ά η
ος γι
φ ρ
πιι
, π.χ. ι.
1. Σ ο χώρο πο
ου οίγ
ος
ά ω.
2.
Σ
υώ , πιά
η
ή
ι οίξ
ο προς
ιπ ώ
προς
χιό ιο ο πί ω άθι
.
πρός ο υπο ρ -
η ι ουργί
ι ώ
ος προ ωπι ώ
χώρω * χρη ι οποι ί ι, ό
ο ά υ
πρέπ ι
ί ι
ι ό.
252
π
•
Χρή η ου
ι ώ
χώρω ( . 269)
•
Φόρ ω η ( . 249)
ος προ ωπι ώ
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Λ
Δ Ρ
Σ
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
Λ Δ Ρ Σ
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
ο η
ώ ι
πο
π ι
θ
χ ιρι
ριοι
ι ώ ι/ξ
ιις πόρ ς ι ο πό ου χώρου
υώ . ο η χ ιρι
ριοι πρ ρ
ι
ο υ ο η ο γι
ι ουργ .
θυρώ
ι ου πό χώρου πο
υώ
(Passive Entry*).
έ ι ου
ι ιού ό
ί
ι
έ η ι ύ ιο
ί ς 1,5 έ ρου
π ρίπου πό η πόρ
ου ο ηγού ι
1 έ ρου π ρίπου πό ο πό ου χώρου
πο
υώ . . ό η "
έ ι η χ ιριηρίουι ιού".
Μ η
ί η η Keyless ι ο ύ
ώ
ος/ξ
ι ώ
ος Keyless,
ρι ήριοι ί πορ ί
ρί
πο
έ
ο χώρο πι
ώ ή
πο
υώ
ι
ι ηρ ί ι η ι
ί η ης ου υ ο ι ή ου.
η χ ιρι ήριοι ί, ρι
ου πιά (Key Tag), ξιά.
ρά,
ι
ι ί χωρίς
ο η χ ιρι ήριοι ί
χρη ι οποι ί ι
ά η
ί η η ου ι η ήρ ιό ι ο υ οί η ο ι θέ ι υπο ήριξη γι
ί η η χωρίς
ι ί (Passive Start) ο
ι ό ξοπ ι ό.
ο
ι ί πρέπ ι
ρί
ι ο προ ι ό
χώρο πι
ώ , π.χ. η
έπη ου ο ηγού ή
η πο ηροθή η η πι ή η ο ό , γι
πορέ ι
θ ί
ι ουργί ο υ ο ίη ο.. . ό η "
ί η η ου ι η ήρ ".
Ως προ ιρ ι ός ξοπ ι
θέ ι ο ο
ί ω /ξ
254
ός, ί ι πί ης ι ί ω Keyless ω
η
ιο η χ ιι οπου ήο χώρο
ό η
άθ έ
πό
η χ ιρι ήρι ι ιά που
υ ο ύου ο υ ο ί η ο πορ ί
υ
θ ί
έ προφί ο ηγού
ο
ι ές ρυθ ί ις
γι ο υ ο ί η ο. Ό
χρη ι οποι ί ι έ
ι ί
υγ ρι έ ο προφί , οι ρυθ ί ις
ου υ ο ι ή ου προ ρ όζο ι ώ
υ φω ού
ις ρυθ ί ις γι υ ό ο προφί . . ό η "Προφί ο ηγού".
μπ
ι ί χωρίς ου πιά πό έ
έ ο υ ργ ίο ης Volvo.
ξου ιο ο η-
π
ο υ ο ί η οπ ρ ί
ι
ύο η χ ιριήρι ι ιά - π ρέχ
ιέ
ι ί χωρίς
ου πιά (Key Tag)
ο υ ο ί η ο ι θέ ι
ί ω /ξ
ί ω Keyless*. Μπορ ί
π ρ γγ ί
πρό θ
ι ιά. Γι άθ
υ ο ί η ο πορού
προγρ
ι ού
ι
χρη ι οποιηθού υ ο ι ά ώ
η χ ιρι ήρι ι ιά.
π ρ γγ ί
πρόθ
ι ιά, προ ίθ
ι ιά
προφί
ο ηγού - έ γι άθ η χ ιρι ήριοι ί.
υ ό ι χύ ι πί ης γι ο
ι ί χωρίς ου πιά
Σ π ρίπ ω η που άποιο
ο
πι φ ί " πώ
ρίουι ιού" π ρ ά ω.
ι
ι ί χ θ ί, . ίη χ ιρι η-
(Key Tag)
Σ
υ ο ί η
ί ω /ξ
ί ω
Keyless*, π ρέχ
ι πί ης έ
φρώς
ι ρό ρο ι
φρύ ρο
ι ί χωρίς ουπιά (Key Tag). Λ ι ουργ ί
ο ί ιο ρόπο
έ
ο ι ό η χ ιρι ήριοι ίό ο
φορά η
ί η η ι ο
ί ω /ξ
ίω χωρίς
ι ί. Δ π ρι
ά ι πο πώο
ι ί ιη π
ρί
πορ ί
ιθ ί. Μπορ ί
π ρ γγ ί
έο
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Λ Δ Ρ Σ
μπ
έ
π
ο η
-
χ ιρι ήριοη ρι
ρή π
υρά.
ρω 1. .
π' έξω".
ι ί ι θέ ι έ
ρ ου πιά υρά ι ρί
η ξιά
μ - Π ώ ς ο ου πί,
ιώ ου οι πόρ ς ι ο πό ου χώρου
πο
υώ
ι πί ης οπ ίζ ι ο υ γ ρός*. Π ή
ο ου πί ι ρ ή
ο
π η έ ο γι
ί ου ό
π ράθυρ
ι η η ιοροφή* υ όχρο . .
ό η "
ί ω /ξ
ί ω
π' έξω"
ι"
ί ω /ξ
ί ω
πό έ ".
μ - Π ώ ς ο ου πί,
ξ
ι ώ ου οι πόρ ς ι ο πό ου
χώρου πο
υώ
ι πί ης φοπ ίζ
ι
ο υ γ ρ ός. Μ έ π ρ
έ ο
πά η , οίγου πί ης ό
π ράθυρ
υ όχρο , υ ή η ι ουργί ο οάζ
ι πί ης Ά οιγ ό ω ω π ρ θύ1
Χρη ι οποι ί
ι, γι π ρά
ιγ
, γι
ρι
ί γρήγορ
ό η
"
ί ω
/ξ
ί ω
π
π
–Ξ
ι ώ ι
ι φοπ ίζ ι ο υ γ ρ ό ό ο γι ο
πό ου χώρου πο
υώ . Σ υ ο ίη
η
ρο ί η ο πό χώρου πουώ *, η πόρ
ου χώρου πο
υώ
οίγ ι υ ό
ό
ρ ή
ο ουπί π η έ ο. πόρ
ου χώρου πουώ
ί ι πί ης
έ π ρ
έ ο πά η - ούγο ι προ ι οποιηι ά ή
. . ό η "
ρο ί η ο
πό χώρου πο
υώ ". Σ
υ ο ί η
χωρίς η
ρο ί η ο πό χώρου πουώ , ο πό ου χώρου πο
υώ
οίγ ι ηχ ι ά, έ ω πί ης
ηρίου,
έ π ρ
έ ο πά η .
π
– Χρη ι οποι ί ι
γι
ρ ήξ ι η προ οχή
π ρίπ ω η άγ ης. Π ή
ι ρ ή
π η έ ο ο ου πί πί 3 υ ρό π
ου άχι ο ή π ή
ο ύο φορές
ός 3 υ ρο έπ ω γι
ργοποιηθού
φ ς ι
ηχή ι η όρ .
Μπορ ί
π ργοποιή
η ιουργί
ο ί ιο ου πί, φού π ρ
ίι
ργή πί 5 υ ρό π
ου άχιο . Δι φορ ι ά, η ι ουργί π ργοποι ί ι υ ό
ά πό 3 π ά.
ο υ ο ί η οό
πι ρ
ού υψη ές θ ρ ο ρ
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
Δ
π ρ
ί ι άποιος έ
ο υ ο ίη ο,
ιωθ ί ό ι
η
ρι ά π ράθυρ
ι η η ιοροφή
ροφο ο ού ι
ρ ύ , π ίρ ο ς πά ο
ο η χ ιρι ήριοι ί ζί ς ό
γ ί
πό
ο υ ο ί η ο.
Ω
Προ έξ
ήριοη ο.
η
ι ώ
ι ί/Key Tag έ
ο η χ ιριο υ ο ί-
φή
ο η χ ιρι ήριοι ί/Key
Tag έ
ο υ ο ί η ο, θ π ργοποιηθ ί ό
ι ώ
ο υ ο ί η ο ι
οπ ί
ο υ γ ρ ό
ά ο πο
ό
ι ί. ο π ργοποιη έ ο
ι ί
ργοποι ί ι ξ ά ό
ο υ ο ί η οξ
ιωθ ί.
μ
Οι ι ουργί ς ου η χ ιρι ηρίουι ιού
γι ο ύ η
ί η ης Keyless ι ου
προ ιρ ι ού υ ή
ος
ι ώ
ος/
ξ
ι ώ
ος Keyless* πορού
ι οπού πό η
ρο γ η ι ά π ί
ι θωράι η.
}}
ί ς.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 255
Λ Δ Ρ Σ
||
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
π
Ω
Μη οποθ ί
ο η χ ιρι ήριοι ί
ο ά
ι ά
ι ί
ήη
ροι ές υ
υές, π.χ. ι η ά η έφω ,
tablet, φορη ούς υπο ογι ές ή φορ ι ές
ά προ ί η η
πό
η όχι ι ρόρη πό 10-15 cm.
ξ ο ουθού
υπάρχου π ρ
ο ές,
χρη ι οποιή
ο πο πώ ο
ι ί πό ο
η χ ιρι ήριο ι η υ έχ ι οποθ ή
ο η φ ρι ή ο ά
άγ ω ης η
πο ηροθή η γι
φοπ ι
ί ο υ ο ί η ο.
. ό η "
ί ω /ξ
ί ω
ο ποπώ ο
ι ί".
Μπορ ί
έγξ
ο ρέχο
ι ιώ που έχου
χωρηθ ί
η ο η πά ω προ ο ή ης
ης.
Ω
Ό
ο η χ ιρι ήριοι ί ρί
ι
η πο ηροθή η,
ιωθ ί ό ι
υπάρχου ά
ι ιά ου υ ο ι ή ου,
ι ά
ι ί
ήη
ρο ι ές
υ
υές (π.χ. ι η ά η έφω , tablet,
φορη ούς υπο ογι ές ή φορ ι ές . π.)
η πο ηροθή η. Ό
υπάρχου πο ά
ι ιά υ ο ι ή ου ο έ
ο ά οά ο
η πο ηροθή η πορ ί
προ
έ ου
π ρ
ο ές
ξύ ους.
2
256
χύ ι ό ο γι
υ ο ί η
που ι θέ ου
ο προ ιρ ι ό ύ
-
ά χά
άποιο πό
η χ ιρι ήρι ι ιά, πορ ί
π ρ γγ ί
ι ούργιο
άποιο υ ργ ίο - υ ι ά ι
π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης
Volvo. Πρέπ ι
προ ο ί
υπό οιπ
η χ ιρι ήρι ι ιά ο υ ργ ίο. Ως
έ ρο πρό ηψης γ η
ι ώ
ργ ιώ , ο
ω ι ός ου
ι ιού που χάθη πρέπ ι
ι γρ φ ί πό ο ύ η .
έ ι
( . 256)
•
•
πο πώ
•
•
η
π
•
•
•
•
•
ριθ ό
ο υ ο ίρι ής οθό-
ι
χ ιρι
μ
ι
ι
υγ
ι ουργ
ι ο η χ ιρι
ριοω ά, πρ π ι
ρ
ι
ι
ρι
η πό
η πό ο υ ο η ο.
Οι ι ουργί
π.χ. γι ο
ποιού ι π
π ρίπου 20
ς ου η χ ιρι ηρίουι ιού
ί ω /ξ
ί ω που
ργοή
έχου
έ ι
ώ ς
έ ρω πό ο υ ο ί η ο.
ά ο υ ο ί η ο
πι
ιώ ι ο πά η
ου ου πιού
χ ι ήέ
ιξη - π η ιά
πιο ο ά ι προ π θή
ξ ά.
2
η
χ ιρι
ο
ηρίου-
ι ιού
ι ί ( . 271)
ά
η ης π
ρί ς
ήριοι ί ( . 279)
ο η
ί ω
/ξ
ί ω
πό έ
ί ω
/ξ
ί ω
π' έξω ( . 260)
-
( . 264)
Προφί ο ηγού ( . 193)
ρο ί η ο
( . 274)
πό χώρου πο
υώ *
ί η η ου υ ο ι ή ου ( . 425)
Red Key - η χ ιρι
ώ * ( . 257)
ι ώ
ος/ξ
ι ώ
ήριο-
ος χωρίς
ι ί π ριορι-
πι η
έ η π ριοχή η ι ό
ι οιχ ί ις
π ριοχές που
ύπ ου οι ρ ί ς ου υ ή
ος.
ι ί (Passive Entry*).
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Λ Δ Ρ Σ
Γι η χρή η χωρίς
ι ί (keyless), ο η χ ιρι ήριοι ίή ο
ι ί χωρίς ου πιά
(Key Tag) πρέπ ι
ρί
ι
ι η ι υι ή π ριοχή
ί ς 1,5 έ ρου π ρίπου ι
πό ις ύο πι ή ις π υρές ου υ ο ι ήου ι 1 έ ρου π ρίπου πό ο πό ου
χώρου πο
υώ .
Ω
•
•
Red Key π
μ
π
η
χ ιρι
Θέ ις ης
η ης ι
ήριο-
ι ί ( . 254)
ρ ί ς γι ο ύ η
ι ώ
ος ( . 259)
ί-
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
*
-
ο Red Key πι ρ π ι ο ά οχο ου υ οι
ου
ορ ι π ριορι ούς γι ορι
ς πό ις ι ουργ ς ου υ ο ι
ου. Οι
π ριορι ο πο οπού
προάγου η
φ
ο γη η ου υ ο ι
ου, π.χ. ό
ο ά οχος
ι ο υ ο η ο
άποιο
ρ ο.
Οι ι ουργί ς ου η χ ιρι ηρίουιιού πορ ί
πηρ
ού πό ρ ιο ύο π ρι ά ο
χώρο, πό
ίρι , πό η ορφο ογί ου άφους,
. π. Μπορ ί
ι ώ
/ξ
ι ώο υ ο ί η ο ά πά
ιγ ή
ο
πο πώ ο
ι ί.
π
-
ο η χ ιρι ήριοι ί φ ιρ πό ο υ ο ί η ο ό
ο ι η ήρί
ι
ι ουργί , η
η ου ο ηγού φ ίζ
ι ο
ή υ
οποίη ης
π
ι
ούγ
ι ι ηχη ι ή υπ θύ ι η ό
ί ι
η
υ ί πόρ .
θ ί
ρ ς
οθό
προ ι
ο ή υ
ή ιό
ο
ι ί πι ρέψ ι
ο υ ο ί η ο, ι η υ έχ ι π ηθ ί ο
ου πί O ο ξί π ί ιο χ ιρι ηρίω ή ό
ί ιη
υ ί πόρ .
Σ ο Red Key, πορ ί
ορι
ί η ώ η πιρ πό η χύ η
ου υ ο ι ή ου, υπ θυί ις χύ η ς ι η έγι η έ
η ου
υ ή
ος ηχ ίω . πιπ έο , ορι έ
πό
υ ή
υπο ήριξης ο ηγού ου υ οι ή ου θ ί ι πά ο
ργά. Οι υπό οιπ ς
ι ουργί ς ου
ι ιού ί ι ί ι ς
υ ές
ο
ο ι ό η χ ιρι ήριοι ί.
Μπορ ί
π ρ γγ ί
έ ή π ρι ό ρ
Red Keys πό έ
ξου ιο ο η έ ο ι ο έ
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
}}
ουάρ. 257
Λ Δ Ρ Σ
||
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
ης Volvo. Γι έ
υ
προγρ
ι ού
έως έ
ι ιά π
έ πρέπ ι
ί ι
ι ί.
ο ί η ο πορού
ι
χρη ι οποιηθού
ριορι ώ - ου άχι ο
ο ι ό η χ ιρι ήριο-
Οι ρυθ ί ις γι ο Red Key πρ γ
οποιούι πό ο χρή η ου
ο ι ού η χ ιριηρίουι ιού πό η πά ω προ ο ή ης
ρι ής οθό ης ί
ο:
μ
μ
μ
π
μ
Ορι έ ς πό ις ι ουργί ς υπο ήριξης
ου ο ηγού ου υ ο ι ή ου
πορού
π ργοποιηθού πό ο χρή η ου
ιιού Red Key.
Σ οπός ω π ριορι ώ ί ι
ρά ου ως
έ ρ γι
ιωθ ί ο ί υ ος υχη ά ω ,
ώ
ί ι φ έ
ρο
ώ
ο
υ ο ί η ο π.χ.
έους ο ηγούς, π ρ όρο ή υ ργ ίο. Οι ρυθ ί ις
πορού
άξου πό ο ά ο ο που έχ ι ο
ι ί
Red Key.
μ
Μπορού
γί ου οι π ρ ά ω ρυθ ί ις
ώ
ι χύου γι έ
ι ί Red Key:
3
258
Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός, ι θέ ι ο ό ο
ο
Adaptive cruise control*:
• Ρύθ ι η ά η πρώ η χρή η: Μ γ
ρ
ο ι
ή
(Speed Limiter)3
π
/ π
π
):
Μ ο ιά η ρύθ ι ης: 50-250 km/h
(30-160 mph)
μ
(
•
•
ρύθ ι η
ά η πρώ η χρή η ί
120 km/h (75 mph)
•
Δι
θ ί
μ π
φ
ίζ
•
π
ι
μ
π
π
π
.
.
3
μ
(
π
/
π
):
Μ ο ιά η ρύθ ι ης: 0-250 km/h
(0-160 mph)
•
ρύθ ι η
ά η πρώ η χρή η ί ι:
50, 70 ι 90 km/h (30, 45 ι 55 mph)
•
•
Δι
θ ί
ις: 1 km/h (1 mph)
Μέγ. ριθ ός
6
.
π
π
• Ρύθ ι η
ποίη η
υ όχρο ω υπ θυ ί
3
μ
(
ω :
π
/
):
ά η πρώ η χρή η:
. ό η "Adaptive cruise control" γι
π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς
π
ις: 1 km/h (1 mph)
Σ η οθό η ου ο ηγού
ο ύ ο ο ι ο ή υ
π
•
ι
ύ-
ργο-
Οι π ρ ά ω ι ουργί ς υπο ήριξης ο ηγού
θ ί ι πά ο
ργές γι ο χρή η ου
ι ιού Red Key:
•
Blind Spot Information (BLIS)* η "Blind Spot Information"
•
Lane assistance (LDW ι LKA)* ό η "Lane assistance"
.
•
Προ ι οποίη η πό
"Προ ι οποίη η πό
ης* ης"
ό η
•
•
City Safety -
"City Safety"
•
Π ηροφορί ς ο ι ής ή
ης* - . όη "Π ηροφορί ς ο ι ής ή
ης".
•
•
•
•
•
.
ό η
Driver Alert Control (DAC)* "Driver Alert Control"
.
.
.
ό-
ό η
π
η
χ ιρι
ήριο-
ι ί ( . 254)
Adaptive cruise control* ( . 317)
Προ ι οποίη η πό
ης* ( . 314)
Blind Spot Information* ( . 375)
City Safety ( . 362)
ι ί Red Key.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Λ Δ Ρ Σ
•
•
•
•
Lane Keeping Aid ( . 391)
Π ηροφορί ς ο ι ής ή
μ
μ
Driver Alert Control ( . 388)
ης* ( . 383)
Προφί ο ηγού ( . 193)
Δ
ά ο
η
ο ό η
πρέπ ι
π η ιάζου π ρι ό ρο πό 22 cm η
ρ ί ου υ ή
ος Keyless. υ ό γί ι γι
η προ ηθού π ρ
ο ές
ά
ο η
ο ό η ι ο ύ η
Keyless.
ο υ ο η ο ι θ ι ύ η
η ης
ι
ι ώ
ος χωρ ς
ι 4 ι γι ο
όγο υ ό ι θ ι ρι ς
ω
ω
ς
ρ ς
ι φορ ι ς θ
ις ου υ ο ιου.
•
•
Θέ
ις
ο ύ η
ι ώ
ος χωρίς
ι ί ι χύ ι ό ο γι υ ο ί η
Μό ο γι υ ο ί η που ι θέ ου
ί ω /ξ
ί ω χωρίς
π
η
χ ιρι
έ ι
( . 256)
ήριοη
χ ιρι
ι ί ( . 254)
ηρίου-
ι ιού
ρ ί ς.
ά ω πό η πο ηροθή η ο προ
ή
ης πι ή ους ο ό ς
4
5
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
ι ό
Σ ο πά ω προ
ρής πόρ ς5
ι ό
ή
ης πί ω ρι-
Σ ο πά ω προ
ξιάς πόρ ς5
ι ό
ή
ης πί ω
Σ ο χώρο πο
υώ
ί ω /ξ
ί ω
ι ί (Passive Entry*).
χωρίς
5
ι ί (Passive Entry*).
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 259
Λ Δ Ρ Σ
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
μ /
μ
π'
ο υ ο η ο
ι ώ ι/ξ
ι ώ ι π'
ξω, χρη ι οποιώ
ς
ου πιά ο η χ ιρι
ριοι
πό η
άποι ς
πόρ ς
η
ου πό χώρου πουώ
ο υ ο η ο ι θ ι
ω /
ξ
ω Keyless (Passive Entry)*. πάρχ ι
υ
ό η χ ιρι ού ου πό χώρου πουώ η
ρι ά* / ι
η η ου
πο ιού*.
μ /
μ
οιπ ς πόρ ς ή ο πό ου χώρου πουώ ,
ι ώ ου
ιο
ί οιχος
υ γ ρ ός οπ ίζ ι* έχρι
ί ου . Οι
ι θη ήρ ς ί η ης* ου υ γ ρ ού
ργοποιού ι ό
ό ς οι πόρ ς ι ο πό ου
χώρου πο
υώ
ί ου
ι
ι ωθού .
Ω
Προ έξ
ήριοη ο.
η
ι ώ
ι ί/Key Tag έ
" πο πώ
φορί ς.
ο
ι ί" γι π ρι
ό ρ ς π ηρο-
Ω
Προ π θ ί πά ο
ο ά ο υ ο ί η ο
προ πάθ ι ξ
ι ώ
ρί
ι ά
ος.
ά
πιο
η ι
ο η χ ιριο υ ο ί-
φή
ο η χ ιρι ήριοι ί/Key
Tag έ
ο υ ο ί η ο, θ π ργοποιηθ ί ό
ι ώ
ο υ ο ί η ο ι
οπ ί
ο υ γ ρ ό
ά ο πο
ό
ι ί. ο π ργοποιη έ ο
ι ί
ργοποι ί ι ξ ά ό
ο υ ο ί η οξ
ιωθ ί.
Δ
Μπορ ί
χρη ι οποιή
η χ ιρι ήριοι ί γι ο
ω ό ω ω θυρώ
ι ου
πο
υώ
υ όχρο .
ου πιά ο
ί ω /ξ
ίπό χώρου
μ
πόρ
γι
ος.
260
ου ο ηγού πρέπ ι
ί
ργοποιηθ ί η ι ι
ί
ί ι οι ή οποι ήπο
ι
ι ή
ι ώ πό ις υπό-
Γι
η
ι ωθ ί άποιος έ
ο
υ ο ί η ο, η πι ρέπ
έ
π ρ
ί ι έ
υ ό ά
έχ
π ργοποιή ι ο ιπ ό
ί ω .
μ
η πόρ
ι ώ ι/ξ
ι ώ ι
ο
η χ ιρι ήριοι ί, η π
ρί
έχ
ι
έχ ι ποφορ ι
ίυ ή η π ρίπ ω η,
ι ώ
ήξ
ι ώ
η πόρ
ου ο ηγού
ο πο πώ ο
ι ί. . ό η
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Λ Δ Ρ Σ
μ
μ μ
μ
πάρχ ι υ ό η
ές
η ουχί ς γι
1. Π
η
2. Π
μ
η
ρι ή οθό η.
ή
ο ου πί My Car
. π π
/>
3. Μ ρ άρ
•
•
πι έξ
ί ω
ή
/
-ξ
χρο
οξ
η
ι φορ ι.
πά ω προ ο ή
μ
π
μ
πι ογή:
μ
.
ι ώ ιό
ς ις πόρ ς
υ ό-
χ ιρι ήριοι ί ο ά π.χ.
ι
έπη ή
ά ,ώ
ί ι πιο ο ι ό
οίξ
ο υ ο ί η ο
ρ ά πο ά πράγ
.
Γι π ηροφορί ς χ ι ά
η
έ ι ου
υ ή
ος, . ό η "
έ ι η χ ιριηρίουι ιού".
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
Ω
ί ι η
ι ό άθ φορά
ργοποι ί
ό ο ί πιφά ι υ ί θη η η
φή.
πιά
η
ή ώ γγίζ
η
πιφά ι
ι ώ
ος, υπάρχ ι ί υ ος
οθ ί ιπ ή
ο ή. υ ό η ί ι ό ι η
έργ ι που ζη ή
(
ί ω /ξ
ίω )
θ
ίήθ
ί
θυ έρη η.
π
Σ η ξω ρι ή π υρά ω
ώ ω θυρώ
υπάρχ ι ι γ οπή γι ο
ί ω , ώ η
ω ρι ή ους π υρά υπάρχ ι ι πιφά ι
υ ί θη η η φή γι ο ξ
ί ω .
ή ου πό χώρου πο
υώ ι θέ ι έ
ιχέ ιο π ί ιο φής που χρη ι οποι ί ι
ό ο γι ο ξ
ί ω .
π
-ξ
ι ώ ι η πόρ
ου ο ηγού. Γι
οξ
ί ω ό ω ω θυρώ , πρέπ ι
π ή
ύο φορές ο ου πί ξ
ι ώος ο η χ ιρι ήριοι ί.
. π
Οι ρυθ ί ις γι η ι ουργί
π
μ
π
/
πηρ άζου πί ης ο
ρι ό ξ
ί ω
πό ις
ές πό έ . Γι π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς πώς πηρ άζ
ι οξ
ί ω
πό
έ , . ό η "
ί ω /ξ
ί ω
πό
έ ".
μ /
Λ
μ Keyless*
ο υ ο ί η ο ι θέ ι
ω χωρίς
ι ί*, ρ ί
ί ω /ξ
ίυπάρχ ι ο η -
ξ
υ ί θη η
ω
η
φή
οχή γι
ο
υ ί θη η
ί ω
η
φή πιφά ι γι
ιχέ ιο π ί ιο φής
υώ που χρη ι οποι ί
ο πό ου χώρου ποι ό ο γι ο ξ
ί ω .
ίο
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 261
Λ Δ Ρ Σ
||
μ Keyless
Ό ς οι πόρ ς πρέπ ι
πορέ ι
ι ωθ ί ο
πορ ί
οίξ
ο
υώ ό
ι ώ
ήπ
ής πόρ ς.
–
–
ί ι
ι ές γι
υ ο ί η ο. Ω ό ο,
πό ου χώρου ποο υ ο ί η ο
η
γγίξ
η πιφά ι , που πι η ί
ι,
προς
πί ω η ξω ρι ή π υρά ης
ής ι ς πόρ ς φό ου
ί ιη
πόρ , ή π ή
ο ου πί
ι ώ
ος
ο ά ω ά ρο ου πό χώρου πουώ πρι ο
ί
.
>
υχ ί
ι ώ
ος ο π ρ πρίζ
ρχίζ ι
ο ή ι ως έ
ιξη ό ι
ο υ ο ί η ο ί ι
ι ω έ ο.
Γι
π ορ ι
άχ υ ό
η ξω
έχρι
π ορ ι
262
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
ί
ό
π ράθυρ
ι η
ή οροφή* υ όχρο - πιέ
ο
ς η υ ί θη η η φή οχή
ρι ή π υρά ης
ής ης πόρ ς
ί ου ό
π ράθυρ
ιη
ή οροφή*.
Keyless
η
ή ι ς πόρ ς ή πιέ
ο
ιχέ ιο π ί ιο φής ά ω πό η
ή ου πό χώρου πο
υώ γι
ξ
ι ώ ι ο υ ο ί η ο.
>
υχ ί
ι ώ
ος ο π ρ πρίζ
ή ι ως πι
ίω η ό ι ο υ ο ίη οξ
ι ώθη - οίξ
ις πόρ ς
ή ο πό ου χώρου πο
υώ ως
υ ήθως.
Πιά
μ
Keyless
πάρχ ι υ ό η
ές
η ουχί ς γι
Keyless.
1. Π
η
2. Π
ή
μ
η
ρι ή οθό η.
ή
My Car
μ
3. Μ ρ άρ
η
• Ό
-ξ
χρο
ι φορ ιι ό ου
πά ω προ ο ή
μ
πι ογή:
π
.
ι ώ ιό
•
π
-ξ
ι ώ ι η
μ
πι έξ
η ι ουργί
ς ις πόρ ς
πι
γ έ η πόρ
π
•
π
η
χ ιρι
ι ί ( . 254)
πό χώρου πο
ί ω /ξ
ί ω
πο
υώ ( . 267)
•
Ά οιγ /
υώ
•
έ ι
( . 256)
•
•
ήριο-
ρο ί η ο
( . 274)
πο πώ
Συ
ου
υώ *
πό χώρου
ί ι ο ου πό χώρου ποί η η ου πο ιού* ( . 277)
η
ο
χ ιρι
ηρίου-
ι ιού
ι ί ( . 271)
γ ρ ός* ( . 285)
.
μ
οίξ
ί πό ις πόρ
πό ου χώρου πο
υώ
ός
π ώ πό ο ξ
ί ω ,
ι ώ
. υ ή η ι ουργί πο ρέπ ι
ό η
φή
ά άθος ο
ξ
ί ω ο.
μ μ
υ ό-
•
•
ςή ο
ύο
ου υ όη πιθ υ ο ί η ο
Volvo On Call
Μπορ ί
ξ
ι ώ
πό πό
η ο
υ ο ί η ο
η φ ρ ογή Volvo On Call*.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Λ Δ Ρ Σ
μ /
μ
Ό
ι ώ
ξ
ι
η ο χρη ι οποιώ
ς ο
ι ,
φ ς πι
ιώ
ω /ξ
ω πρ γ
πάρχ ι η
ξ χωρι ά
ω , .
πώς ο υ
ι οξ
ώ
ο υ ο η χ ιρι
ριοου ό ι ο
οποι θη
ω ά.
υ ό η
προ ρ ό
η έ
ιξη γι ο
ί ω /ξ
ί ο
πι φ ί " πι έξ
ο ί η ο πι
ιώ ι ο
ί ω
ί ω ".
ο
ί ω πρ γ
οποιηθ ί ό ο
η
πόρ
ου ο ηγού
ι ή 7, ο υ ο ί η ο θ
ι ωθ ί
άηέ
ιξη θ
ργοποιηθ ί
ό ο φό ου
ί ου ό ς οι πόρ ς, ο
πό ου χώρου πο
υώ
ι ο πό ου
ι η ήρ .
μ
Ξ
ί ω
•
άρ ου υ ο ι ή ου
ο ή ου
ύο φορές ως έ
ιξη ου ξ
ι ώ
ος
ι ης
ίπ ω ης ω ξω ρι ώ
θρ π ώ 6.
ς οι πόρ ς, ο πό ου χώρου πουώ
ι ο πό ου ι η ήρ πρέπ ι
ί ι
ι ά γι
υπάρξ ι έ
ιξη ό ι ο
υ ο ί η ο έχ ι
ι ωθ ί.
6
7
Μό ο γι υ ο ί η
η
Δ ι χύ ι γι υ ο ί η
ρι ά
ί ω
μ
π
μ
ου πιά
ι ώ
ος
προ ι ή πόρ .
άρ ου υ ο ι ή ου
ο ή ου
ως έ
ιξη ου
ι ώ
ος ι ης
ίπ ω ης ω ξω ρι ώ
θρ π ώ 6.
Ό
μπ
π
ί-
ί ω
•
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
υχ ί
ίχ ι η
ι ώ
ά
ος ι υ γ ρ ού ο
π ό
η ου υ ή
ος υ γ ρ ού.
οπ ρ
έ ο
ο ή ι ο ί ιέ
ιξη
ι ώ
ος ου υ ο ι ή ου. Ό
ο υ οί η ο
ι ωθ ί, η υχ ί
ο ή ι ιγι ί
ιπ
ι ά.
Ό
η
ι ι ή υχ
ου πί
ι ώ
ος
ου υ ο ηγού, η ί
ί ι
ι ω έ ς.
ις πόρ ς, η υχ ί
ς.
ι ι ή υχ ί
η
ί ί ι
έ η ο
η πόρ
ου ο ηγού ή
ι ό ι ό ς οι πόρ ς
οίξ ι οποι ήπο
πό
ή ι ι ις ύο πόρ-
ιπ ού ους ξω ρι ούς θρέπ ς.
/ξ
ί ω Keyless (Passive Entry*).
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 263
Λ Δ Ρ Σ
||
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
2. Π
*
π
3.
ή
π
ο ου πί My Car
π
πι έξ
η ορ
μ
μ
/>
η ρύθ ι η γι η ηχη ι ή
ή πι
ίω η.
ι
Δι
ά
π ρι ό ρ γι η έ
ιξη
ι ώος/ξ
ι ώ
ος η
ό η "Φω ιός προ έγγι ης" ι "Ρύθ ι η ω ξω ριώ
θρ π ώ ".
ου πί
πόρ .
ι ώ
ος
ι ι ή υχ ί
η πί ω
Ό
η
ι ι ή υχ ί ί ι
έ η ο
ου πί
ι ώ
ος
οποι ήπο
πό ις
ύο πόρ ς, η ί ι ό ι η υγ ρι έ η
πόρ
ί ι
ι ω έ η.
ξ
ι ωθ ί οποι ήπο
πό ις πόρ ς, η υχ ί
υ ή η
πόρ θ
ή ι ώ οι υπό οιπ ς θ π ρ ί ου
έ ς.
π
π
π
μ
μ
Μπορ ί
ορί
ι φορ ι ές πι ογές
γι η έ
ιξη ου
ι ώ
ος/ξ
ι ώ ος έ ω ης
ρι ής οθό ης.
1. Π
264
η
ή
μ
η
ρι ή οθό η.
πά ω προ ο ή
•
•
•
μ /
ί ω
/ξ
Ρύθ ι η ω
( . 170)
ί ω
π μ
μ
π
Διάρ ι φω ι
μ
Μπορ
ι ώ
ι
ξ
ι ώ
ις πόρ ς ι ο πό ου χώρου πουώ
πό ο υ ο η ο, χρη ι οποιώ
ς
ου πιά
ρι ού
ι ώ
ος
ις προ ι ς πόρ ς.
ου πιά
ι ώος* ις π ω πόρ ς
ι ώ ου η
οιχη π ω πόρ .
π' έξω ( . 260)
ού προ έγγι ης ( . 163)
ξω ρι ώ
θρ π ώ
ου πί
υχ ί
η
ι ώ
ος/ξ
ι ώ
προ ι ή πόρ .
–
Π ή
ου πί
–
Π ή
ο ου πί
ου ό ς οι πόρ ς
χώρου πο
υώ .
ος
ι ι ή
ο ου πί
γι
γι ξ
ί ω .
ί ω
ι ο
μ
γι
ι ο
ξ
ι ώπό ου
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Λ Δ Ρ Σ
Γι π ρι
ό ρ ς π ηροφορί ς χ ι ά
. π π
μ
π
ί ω /ξ
ί ω
/ , . ό η "
π' έξω".
Μ έ π ρ
έ ο πά η
ο ου πί
οίγου ό
π ράθυρ
υ όχρο - η
ι ουργί ο ο άζ
ι πί ης Ά οιγ ό ω
ω π ρ θύρω 8.
μ
ο
μ
μ
–
ή
ο ου πί
- ι οι ύο προι ές πόρ ς πρέπ ι
ί ι
ι ές.
> Ό ς οι πόρ ς ι ο πό ου χώρου
πο
υώ
ι ώ ου .
ου πιά
ι ώ
ι ώ ου η
ί
Γι
–
Π
Μ έ π ρ
έ ο πά η
ί ου ό
π ράθυρ
οροφή* υ όχρο .
μπ
μ
*π
ο ου πί
,
ι η π ορ ι ή
ξ
η πί ω πόρ
:
η
ή ης πόρ ς - η πί ω
ι ώ ι ι οίγ ι.
μ
μ
μ
πάρχ ι υ ό η
υ ό
ου
ι ώ
ος
ω θυρώ
ι ου πό χώρου πο
υώ
ό
ο υ ο ί η ο ρχίζ ι
ι ί ι.
1. Π
2. Π
π
ος ις πί ω πόρ ς
οιχη πί ω πόρ .
ι ώ
ρ ήξ
πόρ ξ
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
3.
η
ή
μ
η
ρι ή οθό η.
ή
My Car
πά ω προ ο ή
μ .
μ
πι έξ
μ
.
Λ
–
8
η
ή
οίγ
ος γι
προ ι ή πόρ
ο
.
ι όξ
ί ω
ρ ήξ
η
ή οίγ
ος η πόρ
ου ο ηγού ή ου υ ο ηγού ι φή
η .
>
έχ ι πι γ ί ο
μ
γι η ι ουργί
.
π π
μ
π
/
ου η χ ιρι ηρίουι ιού, ό ς οι
πόρ ς θ ξ
ι ωθού .
έχ ι πι π
,θ ξ
ι ώ ι ι
γ ί ο
θ
οίξ ι ό ο η υγ ρι έ η προι ή πόρ .
Χρη ι οποι ί
ι, γι π ρά
ιγ
, γι
ρι
ί γρήγορ
•
•
ου πί
πόρ .
ο υ ο ί η οό
ι ώ
πι ρ
ος
ι ι ή υχ ί
ού υψη ές θ ρ ο ρ
π
ί ω
/ξ
ί ω
ιξη γι ο
ί ω
υ ο ι ή ου ( . 263)
π' έξω ( . 260)
/ξ
ί ω
ου
η πί ω
ί ς.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 265
Λ Δ Ρ Σ
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
μ *
Δπ
Δ
ιπ ό
ω
η
ι ό ι οι
ς ω
θυρώ πο υ
ο
ι πό ο ύ η
ηχ ι ά,
πο
οι πόρ ς
η
πορού
ο ξου πό
.
ο ιπ ό
ί ω
ργοποι ί ι πό ο
η χ ιρι ήριοι ί ι
ά ο
ί ω
Keyless (Passive Entry)*. ο ιπ ό
ί ω
ργοποι ί ι
ι
θυ έρη η π ρίπου
10 υ ρο έπ ω πό ο ιγ ή που θ
ιώ ου οι πόρ ς.
Ω
π
π
π
μ
πρό ι ι
ί ι άποιος ο υ ο ί η ο
ά πρέπ ι
ι ώ
ις πόρ ς π'
έξω, ό
πορ ί
π ργοποιή
προωρι ά η ι ουργί ιπ ού
ι ώ
ος πό
μ
.
η ι ουργί
άποι πό ις πόρ ς οίξ ι
ός
ι
ή
ος χρο ο θυ έρη ης,
η ι ι
ί ι όπ
ι ιο υ ός π ργοποι ί ι.
ο ου πί
μ
η προ ο ή
ι ουργιώ
η
ρι ή
οθό η.
ο υ ο ί η ο πορ ί
ξ
ι ωθ ί ό ο
ο η χ ιρι ήριοι ί, ο ξ
ί ω
Keyless ή η φ ρ ογή Volvo On Call* ό
ο ιπ ό
ί ω
ί ι
ργοποιη έ ο.
Μπορ ί
πί ης
πι έξ
ίω η ης
υ ι θη ί ς ου υ γ ρ ού πό η πά ω
προ ο ή ης
ρι ής οθό ης.
ά
ου
ό
γ ρ
προ ι ή ρι
ρή πόρ
πορ ί πί ης
ξ
ι ωθ ί
ο πο πώ ο
ι ί.
ο
υ ο ί η οξ
ι ωθ ί
ο πο πώ ο
ι ί, θ
ργοποιηθ ί ο υ γ ρ ός*. .
ό η "Συ γ ρ ός" γι η π ργοποίη η ου υ γ ρ ού.
266
Γι
η
ι ωθ ί άποιος έ
ο
υ ο ί η ο, η πι ρέπ
έ
π ρ
ί ι έ
υ ό ά
έχ
π ργοποιή ι ο ιπ ό
ί ω .
Π
–
Π
ή
μ
Σ ο υ
ι ό
ί ω , οι ρ υ
ο ό ς
π ργοποιού ι έ ως,
άό
ο
ιπ ό
ί ω
π ργοποι ί ι προ ωρι ά,
π ρ έ ι
ργό έως 10 π ά
ά ο
ίω .
ο υ ο ί η οξ
ι ωθ ί ι η υ έχ ι
ι ωθ ί ξ ά, ο ιπ ό
ί ω πρέπ ι
π ργοποιηθ ί προ ωρι ά ξ ά. Λά
υπόψη ς ό ι οι ι θη ήρ ς ί η ης ι ίης ου υ γ ρ ού* π ργοποιού ι υόχρο .
ο ύ η
π
ρυθ ίζ
φορά που ο ι η ήρ ς θ
ή
μ
ι πι έξ
My Car
μ
μ .
Μ ά πό υ ό, η
ρι ή οθό η φ ίμ
ζ
ιηέ
ιξη
μ
ι ο ιπ ό
ί ω
π ργοποι ί ι προ ωρι ά η πό η φορά που
θ
ι ωθ ί ο υ ο ί η ο.
ι η
θ ί
πό η
ι ουργί .
Ω
•
Πρέπ ι
θυ ά
ό ι ο υ γ ρ ός
ου υ ο ι ή ου ί ι
ργός ό
ο
υ ο ί η ο ί ι
ι ω έ ο.
•
ά
έ
άποι
,ο υ
πό ις πόρ ς οίξ ι πό
γ ρ ός
ργοποι ί ι.
π
•
•
•
•
η
•
Συ
χ ιρι
ήριο-
ι ί ( . 254)
ί ω
/ξ
ί ω
π' έξω ( . 260)
ί ω
/ξ
ί ω
πό έ
ί ω /ξ
ι ί ( . 272)
ί ω
( . 264)
ο πο πώ
ο
γ ρ ός* ( . 285)
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Λ Δ Ρ Σ
μ /
π
μ
π
Μπορ
ι ώ
/ξ
ι ώ
ι
οξ
ο πό ου χώρου πο
υώ
ι φορ ι ούς ρόπους ά ογ
ο ππ ο ξοπ ι ού ου υ ο ι
ου.
π
μ
μ
π
1. Π ή
ο ου
ριοι ί.
>
υχ ί
ι
ο
π ό
υ γ ρ ός
ο ό ηρο ο
πί
ο η
χ ιρι
ή-
ώ
ος ι υ γ ρ ού
ή ι ως έ
ιξη ό ι ο
ί ι οπ ι έ ος γι
υ ο ί η ο.
Οι ι θη ήρ ς άθ ης ι ί η ης ου
υ ή
ος υ γ ρ ού ι οι ι θηήρ ς οίγ
ος ου πό χώρου
πο
υώ π ργοποιού ι.
-
2. Π ρ
έ ο πά η (π ρίπου 1,5 υρό π ο) ο ου πί
ου η χ ιριηρίουι ιού.
> ο πό ου χώρου πο
υώ ί ι
ξ
ί ω ο ι οι ό, ώ οι υπό οιπ ς πόρ ς π ρ έ ου
ι ω έ ς
ι ο υ γ ρ ός γι ις πόρ ς οπ ιέ ος.
μ Keyless
*
π
πό ου χώρου πο
υώ ί ι
ί ω ο,
άπ ρ έ ι
ι ό
ώ οι πόρ ς π ρ έ ου
ι ω ές ι ο υ γ ρ ός γι ις πόρ ς
οπ ι έ ος.
ξ
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
ο
π
Γι
πο
οίξ
ο πό ου χώρου
υώ , πιά
οέ
πί ης
η
ιχέ ι πέ υ η ά ω πό η
ή ου πό χώρου πο
υώ
ι
οίξ
η .
Μπορ ί
φοπ ί
ο υ γ ρ ό γι
ου χώρου πο
υώ
ι
οξ
ι ώ
ο οίξ , χρη ι οποιώ ς ο ου πί
η χ ιρι ήριοι ί.
πάρχου ύο ι φορ ι οί ρόποι ξ
ος ου πό χώρου πο
υώ
ο
ι
πό
ο
ι ώ-
ά
πο
ξ
οπ ί
οίξ
η πόρ
ου χώρου
υώ
ός 2 π ώ , ό θ
ι ώ ι ι ο υ γ ρ ός θ
ι ξ ά.
Λ
πί
ο
ιχέ ιο π
η.
ι
ί ιο
πιφά ι
υ ί θη η
η
πό ου χώρου πο
υώ π ρ έ ι
ό έ ω ι ςη
ρι ής
ι ριάς.
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 267
Λ Δ Ρ Σ
||
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
ρ ί
υπάρχ ι ο ά ο η χ ιρι
ι ί π.χ.
ι
έπη ή η
ά
1. Γι
υώ
π ί ιο
χώρου
>
οίξ
ο
- πιέ
φής ά ω
πο
υώ .
ι ριά π
ήριος.
πό ου χώρου ποφρά ο
ιχέ ιο
πό η
ή ου πό
φ
ίζ ι.
Ω
ιχ υ
ρ ά ο ά
υώ , ο
ί
ι ουργή ι.
χ ιρι ηρίουπ ηροφορί ς.
2.
ί η χ ιρι ήριοι ί
ο πό ου χώρου ποω /ξ
ί ω
θ
. ό η "
έ ι η ι ιού" γι π ρι ό ρ ς
ρ ήξ
η ξω ρι ή
πά ω γι
οίξ
ου χώρου πο
υώ .
ή προς
ώς η πόρ
•
Γι η π φά ι η ης
ι ριάς ου
χώρου πο
υώ π ι ί ι άχι η
ύ
η - π ώς πιέ
π ά ο π ίιο
η
ιχέ ι πέ υ η.
•
Μη
ί
ύ
η ο
ιχέ ιο
π ί ιο ό
οίγ
ο χώρο πουώ - χρη ι οποιή
η
ή. ά
ηθ ί πο ύ γά η ύ
η, πορ ί
προ ηθ ί ζη ιά ις η
ρι ές π φές
ο
ιχέ ιο π ί ιο.
Δ
Μη ο
χώρου
έρι
ου
πο
268
ηγ ί
οιχ ό ο πό
πο
υώ !
η η ηριώ
ης ξά ι ης πορού
ο υ ο ί η ο έ
πό ο
υώ .
ου
η υι χωρήχώρο
μ
π
Γι
ξ
υώ :
μ
ι ώ
π
π
ο
πό ου χώρου πο-
1. Σ ιγ ι ίο πά η
ο
ο ου πί
π ό.
> Μπορ ί
ξ
ι ώ
η πόρ
ου χώρου πο
υώ
ι
η
οίξ
π' έξω, πιά ο ς ο
ιχέ ιο
π ί ιο φής.
2. Π ρ
έ ο πά η
ο ου πί
ο
π ό.
>
πόρ
ου χώρου πο
υώ
οίγ ι.
Λ Δ Ρ Σ
μ μ
–
•
•
•
-
Π ή
ο ου πί
ο η χ
ριοι ί.
>
υχ ί
ι ώ
ος ι υ
ο
π ό ρχίζ ι
ο
υ ο ί η ο ί ι
ι ω έ ο
ύ η
υ γ ρ ού* έχ ι οπ
ιρι
ή-
γ
ή
ι
ί
ρ ού
ι- ο
ο
ι.
π
η
χ ιρι
ήριο-
ρο ί η ο
( . 274)
Ά οιγ /
υώ
ι ί ( . 254)
πό χώρου πο
π
μ
π
ο πό ου χώρου πο
υώ
ι οπ ω
άθι
πορού
ι ωθού , πρό ι ι
γι ο πο ο ζό
ο
ω προ ωπι ώ
χώρω , π.χ. ό
ο υ ο η ο οθ γι
ρ ις,
π ρ
όρο
ξ ο οχ ο
π ρό οι ς π ριπ ώ ις. Η ι ουργ
φ ι ο π ω άθι
η όρθι θ η ι
πι ρ π ι η
π ω
ου.
υώ *
Ω
Ο ι όπ ης άφ ξης πρέπ ι
ρί
ι ου άχι ο
η θέ η I γι
ργοποιηθ ί η ι ουργί
ι ώ
ος προ ωπι ώ χώρω .
ί ι ο ου πό χώρου ποί η η ου πο ιού* ( . 277)
γοποιή
ο
ί ω προ ωπι ώ χώρω
έχ
χά ι ή ξ χά ι ο ω ι ό PIN που
έχ
πι έξ ι. Ο ω ι ός φ
ί ς ι ουργ ί ως ω ι ός PUK γι ό ους ους π όουθους ω ι ούς PIN που θ ορι ού γι η
ι ουργί
ι ώ
ος προ ωπι ώ χώρω .
Φυ άξ
η ίο.
π
Πρέπ ι
πι έξ
έ
ω ι ό φ
η πρώ η φορά που θ χρη ι οποιή
ι ουργί . Μπορ ί
η υ έχ ι
π
ί ς
η
φ
ί ς
φ
ές
Π
π
ή
ο ου πί
π
ι ουργιώ .
μ
η προ ο ή
•
Π ή
μ
η πά ω προο ή. Π ή
My Car
μ
ι πι έξ
μ π
π
.
>
φ ίζ
ιέ
υό ο π ράθυρο.
2.
μ π
ω ι ό
ή:
ου πί ι ουργιώ γι ο
ί ω προ ωπι ώ
χώρω . ά ογ
η ρέχου
ά
η
ι ώ ος, φ ίζ
ιηέ
ιξη
μπ
π
π
ή
π
π
π
ο
1. Μπορ ί
ργοποιή
ο ω ι ό
φ
ί ς πό η προ ο ή ι ουργιώ
ή πό η πά ω προ ο ή η
ρι ή
οθό η.
•
.
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
ι γάγ
ο ω ι ό φ
ί ς που
θέ
.
> Ο ω ι ός φ
ί ς ποθη ύ η .
ι ουργί
ι ώ
ος προ ωπι ώ
χώρω ί ι π έο έ οι η
ργοποιηθ ί.
ρ-
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 269
Λ Δ Ρ Σ
||
ο ύ η
πά ω ι ι
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
έχ ι η
ί πρέπ ι
ι
π
π
π
π
ί, ό
ηπ ρ ηφθ ί.
2.
μ
1. Μπορ ί
ργοποιή
η ι ουργί πό η προ ο ή ι ουργιώ ή πό
η πά ω προ ο ή η
ρι ή οθό η.
•
Π
π
ή
ο ου πί
π
ι ουργιώ .
μ
η προ ο ή
ή:
•
Π ή
μ
η πά ω προMy Car
μ
ο ή. Π ή
ι πι έξ
μ π
π
.
>
φ ίζ
ιέ
υό ο π ράθυρο.
Ω
Ό
ί ι
ργοποιη έ ο ο
ί ω
προ ωπι ώ χώρω , ο πί ω άθι
πρέπ ι
ρί
ι η όρθι θέ η γι
ι ουργή ι ο
ί ω . Μ ο πί ω
άθι
η ά ω θέ η, ο
ί ω
ι ουργ ί.
270
π
ι γάγ
ο ω ι ό που πρό ι ι
χρη ι οποιηθ ί γι
ξ
ι ωθ ί ο πό
ου χώρου πο
υώ
ι ο πί ω άθιά ο
ί ω
ιπ ή
ο
π
.
> ο πό ου χώρου πο
υώ
ι ο
πί ω άθι
ι ώ ου . Ως πι ίω η ου
ι ώ
ος, ά ι ι
πρά ι η
ι ι ή υχ ί
ο ου πί
η προ ο ή ι ουργιώ
ι ο π ίιο
ι ώ
ος προ ωπι ώ χώρω
ί ι
ρι έ ο η προ ο ή ρυθί ω .
π
π
π
μ
1. Μπορ ί
π ργοποιή
η ιουργί πό η προ ο ή ι ουργιώ ή
πό η πά ω προ ο ή η
ρι ή
οθό η.
•
Π
π
ή
ο ου πί
π
ι ουργιώ .
μ
η προ ο ή
ή:
•
Π ή
μ
η πά ω προο ή. Π ή
My Car
μ
ι πι έξ
μ π
π
.
>
φ ίζ
ιέ
υό ο π ράθυρο.
2.
ι άγ
ο ω ι ό που χρη ι οποιήθη
γι ο
ί ω
ιπ ή
ο
π
.
> ο πό ου χώρου πο
υώ
ι ο
πί ω άθι
ξ
ι ώ ου . Ως πι ίω η ου ξ
ι ώ
ος, η πρά ι η
ι ι ή υχ ί
ο ου πί η προο ή ι ουργιώ
ή ι ι ο π ί ιο
ι ώ
ος προ ωπι ώ χώρω
ί ι
ρι έ ο η προ ο ή ρυθί ω .
Ω
έχ
χά ι/ξ χά ι ο ω ι
έχ
ι άγ ι
θ
έ ο ω
π ρι ό ρ ς πό ρ ις φορές,
χρη ι οποιή
ο ω ι ό
γι
π ργοποιή
ο
ί
ωπι ώ χώρω .
ό PIN ή
ι ό PIN
πορ ί
φ
ί ς
ω προ-
Ω
ο
ί ω προ ωπι ώ χώρω ί ι
ργοποιη έ ο ι ο υ ο ί η ο ξ
ιωθ ί έ ω ου Volvo On Call* ή ης
φ ρ ογής Volvo On Call*, ο
ί ω
προ ωπι ώ χώρω θ π ργοποιηθ ί
υ ό
.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Λ Δ Ρ Σ
•
•
π
π
Χρή η ου
ου
πιού υ ο ηγού ( . 247)
ί ω /ξ
ί ω
πο
υώ ( . 267)
ου
πό χώρου
π μ
ο η
πώ
χ ιρι
ριοι π ρι χ ι
ποο
ι ό
ι
ο οπο ο πορ
ργοποι
ι
ιρά πό ιουργ ς ι
πρ γ
οποι
άποι ς
ι ι
ς.
Ο ο
ι ός ω ι ός ου πο
ιού π ρέχ
ι πό ξου ιο ο
γ ί ης Volvo,
οποί υ ι
θύ
ό
π ρ γγέ
πώ
ι ιά.
μ
π
πορ ί
ρή9 πόρ
ί ω
χ ιρι ήριο-
•
ό
έ
•
9
10
υ ό ι χύ ι
Π ρέχ
ι
ι ώ
π μ
ο
οίξ
η προ ι ή ριχ ιρο ί η ,
ο
ρι ό
ργοποι ί ι
ο η ι ί.
ς οι πόρ ς
ι ώ ου
π ρίπ ω η
ης άγ ης - . ό η "
ίω /ξ
ί ω
ο πο πώ ο
ι ί".
ος/ξ
π
π μ
πορ ί
ργοποιή
/ π ργοποιή
ηχ ι ά ις
ι ριές φ ί ς π ι ιώ
ις πί ω πόρ ς - . όη "
ι ριές φ
ί ς π ι ιώ ".
ά ογ
ο υ ο ί η ο ί ι ρι
ρο ί ο ο ή ξιο ί ο ο.
υ ο ί η που ι θέ ου ο προ ιρ ι ό ύ η
ι ώ
ο η χ ιρι ήριοι ί χωρίς ου πιά10
(Key Tag)
ι θέ ι πο πώ ο
ι ί.
χρ ι
ί, χρη ι οποιή
ο πο πώ ο
ι ί ου
ο ι ού η χ ιρι ηρίουιιού.
πώ ου
ιη έ
υ ρά ι
π υι ούργι πο-
Πώς
χρη ι οποιή
ο πο πώ
ι ί ου η χ ιρι ηρίου:
•
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
ος χωρίς
ρ ή
ο η χ ιρι ήριοι ί
ο προ ι ό ά ρο ορ ό ι ο ογό υπο
ης Volvo ρ
έ ο προς η ω ή
ύθυ η - ύρ
ο ου πί ο ά ω
ά ρο πό ο πρ ό προς
ξιά. Ο ηγή
ο έ υφος ης προ ι ής π υράς ρι ά χι ιο ά προς
πά ω.
ο έ υφος ό θ
πορ ί
ο γά
πο π
πό ο
ί ι
ι ί.
}}
ι ί (Passive Entry*).
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 271
Λ Δ Ρ Σ
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
||
φ ιρέ
ο πο πώ
ζο άς ο προς
πά ω.
ο
ι ί γυρί-
π
φέρ
ο πο πώ ο
θέ η ου ο η χ ιρι ήριοου ο χρη ι οποιή
.
ι ί η
ι ί, φό-
π
οποθ ή
ο έ υφος πιέζοάς ο προς
ά ω έχρι
ού
έ
ι .
Σ η υ έχ ι ύρ
ο έ υφος πί ω
η θέ η ου.
> Θ
ου
ίέ
ό η ι ως έ
ιξη
ό ι ο έ υφος έχ ι φ ί ι.
272
π
•
ί ω /ξ
ι ί ( . 272)
•
•
ι
η
ριές
χ ιρι
ί ω
φ
ήριο-
ο πο πώ
ί ς π ι ιώ ( . 283)
ι ί ( . 254)
ο
π
μ /
π μ
μ μ
ο πο πώ
ο
ι
πορ
χρη ι οποιηθ
ξύ ά ω γι ο ξ
ω
ου
υ ο ι
ου π' ξω - π.χ.
η π
ρ
ου
η χ ιρι ηρ ουι ιού χ ι ποφορ ι.
Λ Δ Ρ Σ
μ
ο
ί ω πρ γ
οποι ί ι
ο ί ιο
ρόπο,
ά
γύρι
45 οίρ ς ρι
ρά,
ί γι
ξιά ο ή (3).
π
π
μ
*
Ω
Ό
η πόρ ξ
ι ωθ ί
οίξ ι,
ργοποι ί ι ο υ
ο
ι ί
γ ρ ός.
ι
ρ ήξ έξω η
ή ης προ ι ής
ρι
ρής πόρ ς11 έχρι η
ρ
ι ή
ης θέ η έ ι, ώ
φ
ί ο ο φ ός
ης
ι ριάς.
ι άγ
ριάς.
ο
ι ί
ο ο φ
Γυρί
ο 45 οίρ ς
πο πώ ο
ι ί
προς
πί ω.
ό ης
ξιά έ ι, ώ
ο
ί ι ρ
έ ο
Γυρί
ο
ι ί
ίθ
45 οίρ ς η
ρχι ή ου θέ η. φ ιρέ
ο
ι ί πό
ο ο φ ό ης
ι ριάς ι φή
η
ή έ ι, ώ
ο πί ω ή
ης
ής
φάπ
ι ξ ά ο υ ο ί η ο.
5.
11
ρ
>
ήξ
πόρ
υ ό ι χύ ι
η
ά ογ
ή προς
οίγ ι.
έξω.
ο υ ο ί η ο ί
ι
ξιο ί ο ο ή ρι
2. Σ η υ έχ ι γυρί
ο π ρι ροφι ό
ι όπ η Start η θέ η START ι φήο .
> Ο ι όπ ης πι ρέφ ι υ ό
η
θέ η
ί η ης - ο προ ι οποιη ι ό
ή
ά ι ο υ γ ρ ός π ργοποι ί ι.
μ
Μπορ ί
πί ης
ι ώ
ο υ ο ί η ο
ο πο πώ ο
ι ί ου η χ ιρι ηρίουι ιού π.χ.
π ρίπ ω η πώ ι ς
ι χύος ή
η π
ρί ου
ι ιού έχ ι ποφορ ι
ί.
Μπορ ί
ρή πόρ
ι ριάς
ι-
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
ι ώ
η προ ι ή ριπό ο ο φ ό ης χ ι ής
ι ο πο πώ ο
ι ί.
Ά
Θέ η ης φ
ροθή η.
π
1.
ρι ής ο ά
ργοποιή
ο
ς
υ
άγ ω ης
η πο η-
γ ρ ό ως ξής:
οποθ ή
ο η χ ιρι ήριοι ί
η φ ρι ή ο ά
άγ ω ης ο
ά ω έρος ης πο ηροθή ης η πιή η ο ό .
ς πόρ ς
έχου ο φ ό
ι
ί υ ού έχου έ
ι όπ η
ος ο ά ρο άθ πόρ ς η οποί
πιέ
χρη ι οποιώ ς ο πο
ι ί - η υ έχ ι
ι ώ ου / π
ηχ ι ά ώ
η πορού
π' έξω.
Οι πόρ ς πορού ω
έ .
ό ο
ι
ριάς
ι ώ πρέπ ι
πώ ο
ο άρου
οίξου
οίξου
πό
}}
ρο ί ο ο.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 273
Λ Δ Ρ Σ
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
||
Ω
•
•
Χ ιρο ί η ο
υγχέο ι
–
ί ω
ις
ι
ης πόρ ς. Δ πρέπ ι
ριές φ
ί ς π ι ιώ .
φ ιρέ
ο πο πώ ο
ι ί πό ο
η χ ιρι ήριοι ί. ι άγ
ο ποπώ ο
ι ί η οπή γι η
φά ι
ι πιέ
ο
ι ί προς
έ
έχρι
φ ά ι ο ά ω έρος, π ρίπου 12 mm.
πόρ
πορ ί
ό ο ι πό έ .
•
Μ η
φά ι άθ πόρ ς,
ώ ι ό ο η υγ ρι έ η πόρ
ό ς οι πόρ ς υ όχρο .
ι- όχι
έχ
ι ώ ι ί πό ις πί ω
πόρ ς ώ ί ι
ργοποιη έ ς οι
ηχ ι ές ή οι η
ρι ές
ι ριές
φ
ί ς π ι ιώ , η πόρ
υ ή
πορ ί
οίξ ι ού
π' έξω ού
πό έ . Ό
άποι πό ις πί ω
πόρ ς έχ ι
ι ωθ ί
υ ό ο
ρόπο, πορ ί
ξ
ι ωθ ί ό ο
ο η χ ιρι ήριοι ί ή πό ο
ου πί
ρι ού
ι ώ
ος.
π
πο πώ
ο
ι ί ( . 271)
π
*
π
ο
πό ου χώρου πο
ου πορ
ο ξ ι/
ρόπο.
υώ
ι
ου υ ο ιη
ρι ό
πάρχ ι πί ης η υ ό η
οίγ
ος/
ι ί
ος
η ί η η ου πο ιού ως
προ ιρ ι ός ξοπ ι ός - . ό η
"Ά οιγ /
ί ι ο ου η
ρο ί η ου πό
χώρου πο
υώ
η ί η η ου πο ιού"
γι π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς.
Ά
μ
Μπορ ί
οίξ
ο πό ου χώρου πουώ πό η
ή ου,
ι ί η η ου
πο ιού*, πό ο χ ι ό ου πί ο
π όή
πό ο η χ ιρι ήριοι ί.
οίξ ι ό ο π' έξω
πόρ
πορ ί
οίξ ι π' έξω. Γι
πι ρέψ ι η θέ η A, η ω ρι ή
ή ης πόρ ς πρέπ ι
οίξ ι.
Μπορ ί
πί ης
ξ
ι ώ
ις πόρ ς
πό ο ου πί ξ
ι ώ
ος ο η χ ιριήριοι ίή
ο ου πί
ρι ού
ιώ
ος η πόρ
ου ο ηγού.
ου πί γι
274
ο ά οιγ
/
ί ι ο
ο
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
π ό.
ός/ ξ
ουάρ.
Λ Δ Ρ Σ
πι έξ έ
γι
οίξ
υώ :
πό ους π ρ ά ω ρόπους
ο πό ου χώρου πο-
•
φρύ πά η
η
χώρου πο
υώ .
•
Π ρ
έ ο πά η
ο ου πί
ο
π ό. ρ ή
ο π η έ ο έχρι
η πόρ
ου χώρου πο
υώ
ρχί ι
οίγ ι.
•
Π ρ
έ ο πά η
ο η χ ιρι ήριοπ η έ ο έχρι η πόρ
υώ
ρχί ι
ή ου
πό
πι έξ έ
γι
ί
υώ :
–
πό ους π ρ ά ω ρόπους
ο πό ου χώρου πο-
–
Π ρ
έ ο πά η
ου ου πιού
ο
π ό ή ου ου πιού
ο η χ ιρι ήριοι ί.
> ο πό ου χώρου πο
υώ
ί ι
υ ό
ι ούγο ι ηχη ι ά
ή
- ο πό ου χώρου πουώ π ρ έ ι ξ
ί ω ο.
ο ου πί
ι ί. ρ ή
ο
ου χώρου ποοίγ ι.
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
12
Π ή
ο ου πί
η ά ω
π υρά ου πό χώρου πο
υώ γι
ί ι.
> ο πό ου χώρου πο
υώ
ί ι
υ ό
-π ρ έ ιξ
ί ω ο.
Ω
ο ου πί ί ι
ργό πί 24 ώρ ς πό
η
ιγ ή που θ
οίξ ι η πόρ
ου
χώρου πο
υώ . Μ ά, πρέπ ι
η
ί
χ ιρο ί η .
μ
Μπορ ί
ί
ο πό ου χώρου
πο
υώ πό ο ου πί ο
π ό,
η
ί η η ου πο ιού*, πό ο η χ ιρι ήριοι ί ή πό
ου πιά12
ά ή ος ου
ά ω ά ρου ου πό χώρου πο
υώ .
π
12
Σ
υ ο ί η
ί ω
ου πί γι ο
ί ι ο ι
ί ω
η
υρά ου πό χώρου πο
υώ .
/ ί ο ο Keyless (Passive Entry*) υπάρχ ι έ
ου πί γι
ο
ί ι ο
ιέ
ου πί γι
ά ω
ο
ί ι ο
ι ο
ί ω
}}
.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 275
Λ Δ Ρ Σ
||
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
μ
μ
12
Π ή
ο ου πί
η ά ω
π υρά ου πό χώρου πο
υώ γι
ί ι ι υ όχρο
ι ώ ι
ζί
ις ά
ς πόρ ς (ό ς οι πόρ ς
πρέπ ι
ί ι
ι ές γι
ι ώου ).
> ο πό ου χώρου πο
υώ
ί ι
υ ό
- ο πό ου χώρου πουώ
ι οι πόρ ς
ι ώ ου
ιο
υ γ ρ ός* οπ ίζ ι.
–
Ω
ιχ υ
ρ ά ο ά
υώ , ο
ί
ι ουργή ι.
χ ιρι ηρίουπ ηροφορί ς.
ί η χ ιρι ήριοι ί
ο πό ου χώρου ποω /ξ
ί ω
θ
. ό η "
έ ι η ι ιού" γι π ρι ό ρ ς
μ
Ω
–
Ό
χρη ι οποι ί
η ι ουργί
ι ώος/
ι ί
ος keyless*, ηχού ρί
ή
ιχ υ ί
ι ί ρ ά
ο ά ο πό ου χώρου πο
υώ .
. ό η ς"
έ ι η χ ιρι ηρίουι ιού" ι "
ι ριές ι η χ ιρι ήρι ι ιά" γι π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς.
Ω
276
ί ω
/ ί ο ο Keyless (Passive Entry*) υπάρχ ι έ
ου πί γι
ο
ί ι ο
ιέ
ου πί γι
ο
ί ι ο
ο
•
•
Π
•
Π ή
ο ου πί
ι ί
ος12
ά
ή ος ου ά ω ά ρου ου πό χώρου
πο
υώ .
•
Πιέ
οέ
πό ου
πό η ξω ρι ή
ή.
ή
ο ου πί
ο
Π ή
ο ου πί
ριοι ί.
π ό.
ο η
χ ιρι
ού
ή-
ά ω
μπ
μ
άποιο πό ιο
γά η
ί
η
πι ρέπ ι ο πό ου χώρου πο
υώ
ί ι, ό
ργοποι ί ι η ι ουργί προί ς π ο ρί
ος.
•
υ ο ί η
υρώ
Χρη ι οποιώ ς η ί η η ου πο ιού
( . ό η "Ά οιγ /
ί ι ο ου
η
ρο ί η ου πό χώρου πουώ
η ί η η ου πο ιού" γι
π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς).
>
ί η η ου πό χώρου πο
υώ
ά ι ο πό πι ρέφ ι η
ώς οι ή θέ η. Μπορ ί
ό
οίξ /
ί
ο πό ου
χώρου πο
υώ χ ιρο ί η .
χ ιρίζ
ο πό ου χώρου πουώ χ ιρο ί η ,
ο οίγ
ή
ο
ί
ργά. Μη
ί
ύ
η γι
η
οίξ /
ί
υπάρχ ι
ίη. Μπορ ί
υπο
ί ζη ιά ι
ή ι
ι ουργ ί ω ά.
Σ
ρόποι
•
ο ου πί ί ι
ργό πί 24 ώρ ς πό
η
ιγ ή που θ
οίξ ι η πόρ
ου
χώρου πο
υώ . Μ ά, πρέπ ι
η
ί
χ ιρο ί η .
Ό
12
πάρχου πέ
ί ι ο:
ι ο
ί ω
ο
ά ο
ί ι ο - η ί η η ι όπ
πό ου χώρου πο
υώ πι
ι,
ρέφ ι
.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Λ Δ Ρ Σ
έ
η
π ρ
ώς
οι ή θέ η ι ούγ
έ ο ηχη ι ό ή .
ι
Δ
Προ έξ
ιό ι υπάρχ ι ί υ ος ύ θ ιψης
ά ο
ί ι ο. Πρι ρχί ι ο
ίι ο,
ιωθ ί ό ι
υπάρχ ι
ίς
ο ά ο πό ου χώρου πο
υώ ,
ιό ι υχό ρ υ
ι ός πό ύ θ ιψη
πορ ί
έχ ι ο ρές υ έπ ι ς.
Ο χ ιρι
πρέπ ι
Ά
π
μ /
ι
ι υ ο
χώρου πο
ι π χο
ξ /
πρός-π ω
ρ .
μ
π
π
*
υ θ η ι ουργ
ου πό
υώ , π.χ. ό
χ ρι
ς
η
, πορ
ο οι
η η ου πο ιού
ά ω πό ο π ω προφυ -
ί η η ου πο ιού πρός-πί ω η
ά
π ριοχή
ργοποίη ης ου ι θη ήρ .
π
•
•
Ά οιγ /
υώ
η
χ ιρι
ηρίου-
ι ιού
πό
η χ
ι ή ου πρέπ ι
γι
πορ ί
χώρου πο
υώ
υ ο ί η ο ί ιξ
χθ ί ο ού ιο ά
υ ο ι ή ω .
ό η
"
η η
ί ι ο ου πό χώρου ποί η η ου πο ιού* ( . 277)
Ο ι θη ήρ ς ρί
προφυ
ήρ .
.
μ
ός ου πό χώρου πο
υώ
γί
ι πά ο
προ οχή.
έ ι
( . 256)
13
μ
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
έ
ι
η
χ ιρι
ηρίου-
ι ιού" γι π ρι
ι ρι
ρά πό ο έ ρο ου
ιρι ήρι ι ιά ου υ ορί
ι
ός
έ ι ς13
οίξ ι/
ί ι η πόρ
ου
. υ ό ι χύ ι πί ης ό
ο
ί ω ο γι
ποφ υοιγ π.χ.
π υ ήριο
}}
ό ρ ς π ηροφορί ς.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 277
Λ Δ Ρ Σ
||
Ά
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
μ /
μ
14
Ω
ι ουργί ου πό ου χώρου πουώ
η ί η η ου πο ιού ι ίθ
ύο
ό ις:
•
Μό ο ά οιγ
πο ιού
•
Ά οιγ
πο ιού
ι
η
ί ι ο
ι
ί η η ου
η
ί η η ου
Λά
υπόψη ς ό ι η ι ουργί γι ο
ί ι ο
η ί η η ου πο ιού προ ποθέ ι
υπάρχ ι ο προ ιρ ι ό "
ροί η ο πό χώρου πο
υώ "*.
–
ου ή
ργά ο πό ι ς μ
πρός-πί ω, ά ω πό η ρι
ρή
π υρά ου πί ω προφυ
ήρ . Σ η
υ έχ ι ά
έ
ή πί ω. Δ πρέπ ι
ου πή
ο προφυ
ήρ .
>
ούγ
ιέ
ύ ο ο ηχη ι ό ή
ό
ργοποιηθ ί ο ά οιγ /
ίι ο14 - ο πό ου χώρου πο
υώ
οίγ ι/
ί ι.
ο
πά ο
14
15
278
χύ ι ό ο
χύ ι ό ο γι
ι
πό ου χώρου πο
υώ ρίη
οι ή θέ η, ό
ί ι
η ί η η ου πο ιού14.
Μπορ ί
πί ης
ί
ο πό ου
χώρου πο
υώ πό ο ου πί ο
π ό,
ο η χ ιρι ήριοι ί ή ο ου πί(-ά)15
ά ω πό ο πό ου χώρου πο
υώ . Γι
π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς, . ό η
"
ρο ί η ο πό χώρου πο
υώ ".
Ω
πάρχ ι ί υ ος έ π ω ης ή π ήρους
ο ής ης ι ουργί ς,
ο πί ω
προφυ
ήρ ς ί ι φορ ω έ ος
γά η πο ό η πάγου, χιο ιού, ρο ιάς
ή π ρό οιω υ ι ώ . Γι υ ό ο όγο,
φρο ί
ο ι ηρ ί
θ ρό.
ου ή
ο πό ι ς ρ ές φορές
πρός-πί ω χωρίς
υπάρχ ι γ ρι έ ο
η χ ιρι ήριοι ί πί ω πό ο υ ο ίη ο, η πόρ
ου χώρου πο
υώ
θ
οίξ ι/
ί ι
π ρά ι υγ ρι έ η
ώρ .
Μη φή
ο πό ι
η ο η ώρ που ά
πί ω. Μπορ ί έ ι η
χ ι.
–
Ω
Λά
υπόψη ς ό ι ο ύ η
πορ ί
ργοποιηθ ί έ
π υ ήριο υ οι ή ω ή π ρό οιο χώρο
ο η χ ιριήριοι ί ρί
ι
ός
έ ι ς.
ς ά ω πό ο υ ο ίη ί η η πρόςργοποίη η
πο ύ-
μ
ου ή
ργά ο πό ι ς μ
πρός-πί ω ό
ο
ί ι ο ρί
ι
ξέ ιξη γι
ή ι η ί η η ου
πό χώρου πο
υώ .
>
ί η η ου πό χώρου πο
υώ
ά ι ο πό πι ρέφ ι η
ώς οι ή θέ η. Μπορ ί
ό
οίξ /
ί
ο πό ου
χώρου πο
υώ χ ιρο ί η .
•
π
ί ω /ξ
ί ω
πο
υώ ( . 267)
•
ρο ί η ο
( . 274)
•
έ ι
( . 256)
η
ου
πό χώρου
πό χώρου πο
χ ιρι
ηρίου-
υώ *
ι ιού
ο η χ ιρι ήριοι ί
χρ ιάζ
ι
ρί
ι η π ριοχή γύρω πό ο υ ο ίη ο γι
υρωθ ί ο
ί ι ο.
ο υ ο ί η ο ι θέ ι ι ουργί "Ά οιγ
ι
ί ι ο
υ ο ί η ο
ί ω / ί ο ο keyless (Passive Entry)*.
η
ί η η ου πο ιού".
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Λ Δ Ρ Σ
Η π
π ι
ρ
χθ
ο η
ό
μπ
χ ιρι
ριοι
ποφορ ι
.
πρ -
Ω
Ό ς οι
ιάρ ι
ι θί
ιάρ
ά ογ
όχη /
π ι
π
π
ρί ς έχου π ριορι έ η
ζωής ι πρέπ ι ο έ ος
ι(
ι χύ ι γι ο Key Tag).
ι ζωής ης π
ρί ς ι φέρ ι
πό ο υχ ά χρη ι οποι ί ι ο
ι ί.
ρί γι
ι
ο η χ ιρι
θ ί :
Ά
Ω
ήριο-
ι ί πρέ-
ά ι η π ηροφορι ή υχ ί
π
φ ίζ
ι ο ή υ
.
η οθό η ου ο ηγού.
ι
Προ π θ ί πά ο
ο ά ο υ ο ί η ο
προ πάθ ι ξ
ι ώ
ρί
ι ά
ος.
ά
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
μ
πιο
η ι
π
ρί
ο
ι ί χωρίς ου πιά16 (Key
Tag)
ι θί
ι - πορ ί
π ρ γγ ί
έ
έο
ι ί πό έ
ξου ιο ο ηέ ο υ ργ ίο ης Volvo.
ο Key Tag ποφορ ι
ί, πρέπ ι
οθ ί
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης
Volvo. ο
ι ί πρέπ ι
ι γρ φ ί πό
ο υ ο ί η ο, θώς ξ ο ουθ ί
υπάρχ ι η υ ό η
ί η ης ου υ οι ή ου έ ω φ ρι ής
ί η ης.
ρ ή
ο η χ ιρι ήριοι ί
ο προ ι ό ά ρο ορ ό ι ο ογό υπο
ης Volvo ρ
έ ο προς η ω ή
ύθυ η - ύρ
ο ου πί ο ά ω
ά ρο πό ο πρ ό προς
ξιά.
Σύρ
ο έ υφος ης προ ι ής π υράς ρι ά χι ιο ά προς
πά ω.
ο έ υφος ό θ
πορ ί
ο γά
πο π
πό ο
ί ι
ι ί.
ι/ή
•
16
οι
ι ριές
πο ρί ο ι
' π ά ηψη
ή
πό ο η χ ιρι ήριοι ί
πό
η 20 έ ρω πό ο
υ ο ί η ο.
υ ό ο
ι ί π ρέχ
ι
υ ο ί η ο που ι θέ ι ο προ ιρ ι ό ύ
η
ι ώ
}}
ος/ ι ό ου Keyless (Passive Entry*).
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 279
Λ Δ Ρ Σ
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
||
Μ
ύρ
προς
ι ή
ο ου πί ο π άι ι
ο πί ω έ υφος ρι ά χι ιο ά
πά ω.
ο έ υφος ό θ
πορ ί
ο γά
πο π
πό ο
ί ι
ι ί.
Χρη ι οποιή
έ
ί ι ή π ρό οιο
γι
π ρι ρέψ
ο ά υ
ης π ρί ς προς
ρι
ρά έχρι
η ά ι
υ
ηθού
ο ί ο OPEN.
π
έ
η ώ
προ
ι ά ο ά υ
ρί ς πιέζο ς π.χ.
ο ύχι
η γ οπή.
Σ η υ έχ ι
π
ρί ς
280
φ ιρέ
ο ά υ
η ώ ο άς ο.
ης
ς
ης
θ ι ή (+) π υράς ης π
ρί ς ί ι
ρ
έ η προς
πά ω. Σ η υ έχ ι
η ώ
προ
ι ά η π
ρί γι
η πο πά
όπως φ ί
ι η
ι ό .
Μη γγίζ
ις ι ούργι ς π
ρί ς ι
ις πιφά ι ς π φής ους
άχ υ ά
ς, ιό ι πορ ί
πηρ
ί η ι ουργί ους.
Λ Δ Ρ Σ
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
Ω
οποθ ή
ι ούργι π
ρί
η
π υρά (+) προς
πά ω. ποφύγ
πιά
ις π φές ης π
ρί ς ου
η χ ιρι ηρίουι ιού
άχ υ ά
ς.
Volvo υ ι ά οι π
ρί ς που πρό ιι
χρη ι οποιηθού
ο η χ ιρι ήριοι ί
π ηρού ο UN Manual of
Test and Criteria, Part III, sub-section 38.3.
Οι ργο
ι ές π
ρί ς ή οι π
ρί ς που
ι θι ώ ι πό ξου ιο ο ηέ ο υ ργ ίο ης Volvo π ηρού
π ρ πά ω ρι ήρι .
π
πί ω π
έχρι
Πιέ
η
φ
ύρη π
π
ί
ι ή
ρί προς
ι ά ω πό η
φά ι .
ά ω
πά ω
ο έ υφος ης
ο προς
ά ω
ι .
Σ η υ έχ ι ύρ
ο έ υφος πί ω
η θέ η ου.
> Θ
ου
ίέ
ό η ι ως έ
ιξη
ό ι ο έ υφος έχ ι οποθ ηθ ί ω ά
ι έχ ι φ ί ι.
οποθ ή
η π
ρί
η υποοχή
η
ή προς
ά ω. Σ η υ έχ ι ύρ
η π
ρί προς
πρός
έ ι, ώ
φ ί ι ά ω πό ις ύο
π
ι ές φά ι ς.
ώ
οποθ ή
υράς ι πιέ
ού
έ
π
οποθ ή
ο ά υ
ης π ρί ς ι π ρι ρέψ
ο ξιά έχρι ο
η ά ι
υθυγρ
ι
ί
ο ί ο
CLOSE.
Ω
Χρη ι οποι ί
CR2032, 3 V.
π
ρί ς
η έ
ιξη
}}
281
Λ Δ Ρ Σ
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
||
μ
(Immobiliser)
π
οη
ρο ι ό ύ η
ι η οπο η ης
(immobiliser)
ι ύ η
ι
π ι ς
προ
ς που πο ρ π ι η
η η ου
υ ο ι
ου πό ρ ους.
ο υ ο ί η ο πορ ί
θ ί
ι ουργί
ό ο
ο ω ό η χ ιρι ήριοι ί.
Γυρί
ο η χ ιρι ήριοι ί άπο
ι π
οποθ ή
ο έ υφος
ης προ ι ής π υράς πιέζο άς ο
προς
ά ω έχρι
ού
έ
ι .
Σ η υ έχ ι ύρ
ο έ υφος πί ω
η θέ η ου.
> Θ
ου
ίέ
ό η ι ως έ
ιξη
ό ι ο έ υφος έχ ι φ ί ι.
οπ ρ ά ω ή υ
φά
ος η οθό η
ου ο ηγού φορά ο η
ρο ι ό ύ η
ι η οποίη ης (immobiliser):
Λυχ
Φρο ί
οι ποφορ ι έ ς π
ρί ς
πορριφθού
ρόπο φ ή γι ο
π ρι ά ο .
282
Μ
υ
.
π
μ
μ
μ
(immobiliser) μ
π μ 17
ο υ ο ί η ο ι θέ ι έ
ύ η που θιά φι ή η
ίχ υ η ι ο
οπι ό
ου υ ο ι ή ου ι η
ργοποίη η ου
υ ή
ος ι η οποίη ης ξ πο ά ως
γ γο ός που πο ρέπ ι η
ί η η ου ι ηήρ . π υθυ θ ί
ο π η ιέ
ρο ξουιο ο η έ ο ι ο έ ης Volvo γι π ρι όρ ς π ηροφορί ς ι οήθ ι χ ι ά
η
ργοποίη η ου υ ή
ος.
Ερ η
-
Σφά
άγ ωης ου η χ ιριηρίουι ιού
ά η
ί η η
- οποθ ή
ο
ι ί η πο ηροθή η ο ά ο
ύ ο ο ου
ιιού ι ο ι ά
ξ ά.
π
•
η
17
Μό ο
χ ιρι
ορι
ήριο-
έ ς γορές
ι ί ( . 254)
ι
υ
υ
ό
ο Volvo On Call*.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Λ Δ Ρ Σ
οπ ρ ά ω ή υ
φά
ος η οθό η
ου ο ηγού φορά ο
γχό ο πό πόη ύ η
ι η οποίη ης (immobiliser)
ύ η
ίχ υ ης:
Λυχ
Μ
υ
Ερ η
/
π
π
/
μ
•
•
ο
γχό ο πό
πό
η ύ η
ι η οποίη ης
(immobiliser)
ύ η
ίχ υης ί ι
ργοποιη έ ο. ο υ οί η ο
πορ ί
θ ί
ιουργί . π υθυ θ ί
ο έ ρο
ξυπηρέ η ης
Volvo On Call.
π
η
χ ιρι
έ ι
( . 256)
ήριοη
χ ιρι
ι ί ( . 254)
ηρίου-
ι ιού
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
π
Οι
που
πό
ι
π
ι
ρι ς φ
ς π ι ιώ
πι ρ π ι ιά
ο ξου ις π ω πόρ ς
. πάρχ ι η
ρι * ι ηχ ι
ριά.
π
*
π
/
Οι η
ρι ές
ι ριές φ
ί ς π ι ιώ
πορού
ργοποιηθού / π ργοποιηθού
ο
ι ί
οποι ήπο θέ η άφ ξης
ά η 0.
ργοποίη η/ π ργοποίη η πορ ί
πρ γ
οποιηθ ί έως ι
2 π ά πό ο ή ι ο ου ι η ήρ ,
η
προ πόθ η ό ι
θ
οίξ ι άποι πόρ .
. ό η "Θέ η άφ ξης" γι π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς.
ου πί γι
ποίη η.
1. Θέ
πο
η η
ρι ή
ργοποίη η/ π
ο ι η ήρ
ο ι όπ η άφ
θέ η
ά η 0.
ργο-
ι ουργί ή γυρίξης
οποι ή-
2. Π ή
ο ου πί ο π ί ιο χ ιρι ηρίω ης πόρ ς ου ο ηγού.
> Σ η οθό η ου ο ηγού φ ίζ
ι ο
π
ή υ
μμ
ι η υχ ί
ο ου πί
ά ι - οι
ι ριές ί ι
ργές.
Ό
ηη
ρι ή
ι ριά φ
ί ς γι
π ι ιά ί ι
ργοποιη έ η, ό :
•
•
πορ ί
οίξ
πί ω π ράθυρ
ό ο πό ο π ί ιο χ ιρι ηρίω
η
πόρ
ου ο ηγού
πορ ί
έ .
οίξ
ις πί ω πόρ ς πό
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 283
Λ Δ Ρ Σ
||
Γι
–
π
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
ργοποιή
ις
ι
Π ή
ο ου πί ο π ί ιο χ ιρι
ρίω ης πόρ ς ου ο ηγού.
> Σ η οθό η ου ο ηγού φ ίζ
π
ή υ
π
π μ . ι η υχ ί
ου πί ή ι - οι
ι ριές ί ι
ργοποιη έ ς.
ρέχου ρύθ ι η ποθη ύ
ιό
ι ο ι η ήρ ς - ά
ι ριές φ
π ι ιώ
ργοποιηθού
ά ο ή ι
ι η ήρ , η ι ουργί θ π ρ
ί ι
ποιη έ η η πό η φορά που ο ι η
θ
θ ί
ι ουργί .
Λυχ
Μ
υ
π
π
284
μ
.
Ω
ήί ς
ο ου
ργοήρ ς
ι ριές
φ
ί ς γι
π ι ιά ί ι
ργοποιη ές.
π
/
ο
π -
•
•
Μ
ι
υγχέο
–
ι
π
•
Μ
•
υ ο ί η
η
ρι ές
ι ριές φ
ί ς π ι ιώ
ι θέ ου
ηχ ι ές
ι ριές φ
ί ς π ιιώ .
ι ο
Οι
Οι
π
η-
Ερ η
π
μμ
π
ριές:
ριές
φ
ί ς γι
π ι ιά ί ι π ργοποιη έ ς.
ριές φ
ί ς π ι ιώ . Δ
ι
ις η υ ό
ς
ι
Χρη ι
η χ
ο ι
ρί ς,
πόρ
πρέπ ι
ριές θυρώ .
οποιή
ο πο πώ ο
ι ί ου
ιρι ηρίουι ιού γι
γυρί
όπ η. Γι π ρι ό ρ ς π ηροφο. ό η " πο πώ ο
ι ί".
πορ ί
πόρ
πορ ί
ό ο ι πό έ .
οίξ ι πό έ
οίξ ι ό ο π' έξω
.
η
φά ι άθ πόρ ς
ι ώι ό ο η υγ ρι έ η πόρ - όχι
ι οι ύο πί ω πόρ ς υ όχρο .
π
πο πώ
Θέ
ις ι
ο
όπ η
ι ί ( . 271)
άφ
ξης ( . 423)
Λ Δ Ρ Σ
*
μ
Ο υ γ ρ ός ς προ ι οποι
π ω ηπ ρ
ης ου υ ο ι
Ο υ
γ ρ ός
ργοποι ί
π.χ.
ου.
π ρ-
ι, ά :
•
οίξ ι άποι πόρ , ο πό ου ι ηήρ ή ο πό ου χώρου πο
υώ 18
•
ιχ υθ ί ί η η ο χώρο ω πι
ώ
( ά ο υ ο ί η ο ι θέ ι ι θη ήρ
ί η ης*)
•
ο υ ο ί η ο υψωθ ί ή ρυ ου ηθ ί
( ά ο υ ο ί η ο ι θέ ι ι θη ήρ
ίης*)
•
•
πο υ
θ ί ο
ί η ης, ή
η
έ
θ ί
Volvo.
18
χύ ι
ιρή
πο υ
ώ ιο ης π
ρί ς
θ ί.
υπάρχ ι ά η ο ύ η
υ γ ρ ού, η οθό η ου ο ηγού
φ ίζ
ι η υχ ί
ι ο ή υ
μ π
. Σ υ ή η π ρίπ ω η, π υθυ θ ί
υ ργ ίο - υ ι ά ι
π υθυ έ
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης
ορι
Ω
Μη πιχ ιρή
πι
υά
ή
ροποποιή
ίς οι ί ιοι
ξ ρ ή
ο ύ η
υ γ ρ ού. Οποι ήπο
πόπ ιρ έ οιου ί ους
έχ
ι
πηρ ά ι ους όρους ης γγύη ης.
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
Ω
Οι ι θη ήρ ς ί η ης
ργοποιού έ
προ ι οποιη ι ό ήχο
π ρίπ ω η που
γρ φ ί ί η η έ
ο χώρο πι
ώ ρ ύ
έρ
γράφο ι
ης. Γι ο όγο υ ό, ο υ γ ρ ός
ργοποι ί ι
φή
ο υ ο ί η
άποιο π ράθυρο ή
η π ορ ι
οροφή* οι ή ή
χρη ι οποιηθ ί ο
ύ η θέρ
ης χώρου πι
ώ .
πίο
ή
Γι
ποφύγ
ά ι έ οιο:
ί
ο
π ράθυρο/ η π ορ ι ή οροφή ό
πρό ι ι
πο
ρυ θ ί
πό ο υ οί η ο.
πρό ι ι
χρη ι οποιή
ο
ω
ω έ ο ύ η προθέρ
ης
ά η άθ υ η ου υ ο ι ή ου (ή
φορη ό η
ρι ό θ ρ
ήρ ) - ρυθ ί
ους ρ γωγούς έ ι, ώ
η ροή ου
έρ
ιοχ ύ
ι προς
πά ω ο
χώρο πι
ώ .
ι ά, πορ ί
χρη ι οποιή
η ιω έ η υ ι θη ί
ου υ γ ρ ού ρέξ
η
ό η
π ρ ά ω
υ ό ο άρθρο.
}}
έ ς γορές.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 285
Λ Δ Ρ Σ
||
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
Όπ
μ
ι ώ
ι οπ ί
υ ο ι ή ου ως ξής:
ο
π
υ
π ή
ο ου πί
ι ώ
χ ιρι ηρίουι ιού
•
γγίξ
η π ριοχή που πι η ί
ι
η ξω ρι ή π υρά ης
ής ης
πόρ ς19 ή
•
π
ος ου η
-
π
μ
Ξ
ι ώ
ι φοπ ί
ου υ ο ι ή ου ως ξής:
υ
•
π ή
ο ου πί ξ
ι ώ
η χ ιρι ηρίουι ιού
•
•
πιά
19
20
286
ο
π
ι
πό ις
γ ρ ό
ος ου
ές ω θυρώ
19
χύ ι ό ο γι υ ο ί η ο
χύ ι
ορι έ ς γορές.
ί ω
•
μ
μ
μ
Πρέπ ι
θυ ά
ό ι ο υ γ ρ ός
ου υ ο ι ή ου ί ι
ργός ό
ο
υ ο ί η ο ί ι
ι ω έ ο.
•
ά
έ
άποι
,ο υ
πό ις πόρ ς οίξ ι πό
γ ρ ός
ργοποι ί ι.
μ
•
χ ίη
έχρι
•
φ ς
έχρι
π
η ι ί
ι ωπι
π
ιρή
π
ό ι η υχ ί LED
ά
η ου υ ή
•
μ
Ό
ο υ γ ρ ός
ου
ξής:
ή
ή
ο
ιχέ ιο π ί ιο φής ου
πό χώρου πο
υώ 19.
π
Ω
ή
ο
ιχέ ιο π ί ιο φής ου
πό χώρου πο
υώ 19.
ο υ ο ί η ο ι θέ ι η
ρο ί η ο πό
χώρου πο
υώ , πορ ί
πί ης
χρη ιοποιή
ο ου πί ο ά ω ά ρο ου
πό πο
υώ γι
ι ώ
ο υ ο ίη ο ι
οπ ί
ο υ γ ρ ό ου υ οι ή ου.
π
Π ή
ο ου πί ξ
ι ώ
ος ου
η χ ιρι ηρίουι ιού ή θέ
ο
υ ο ί η ο η θέ η άφ ξης I γυρίζος ο π ρι ροφι ό ι όπ η Start η
θέ η START ι η υ έχ ι φή
ο.
–
•
π
μ
γ ρ ό ου
ργοποιηθ ί, υ
ί-
πί 30 υ ρό π ή
ργοποιηθ ί ο υ γ ρ ός.
ο ή ου πί 5 π ά ή
ργοποιηθ ί ο υ γ ρ ός.
ργοποίη ης ου υ γ ρ ού
ί, ο ύ ος ου υ γ ρ ού
ά
ι έως ι 10 φορές20.
ο
π ό ίχ ι η
ος υ γ ρ ού:
υχ ί LED ί ι η
ός
έχ ι οπ ί ι.
ή–ο υ
γ ρ-
•
υχ ί LED
ύο υ ρό π
οπ ί ι.
•
Ό
ο υ γ ρ ός φοπ ι
ί, η υχ ί
LED
ο ή ι γρήγορ έως ι
30 υ ρό π ή έχρι
πι έξ
η
θέ η I ου ι όπ η άφ ξης, γυρίζος ο ου πί η θέ η START ι φήο άς ο - ο υ γ ρ ός έχ ι
ργοποιηθ ί.
ο ή ι ί φορά ά
– ο υ γ ρ ός έχ ι
/ ί ο ο keyless (Passive Entry*)
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Λ Δ Ρ Σ
μ
μ
Μ ιω έ η προ
ί η ί ι ό ι οι ι θη ήρ ς ί η ης ι ί ης πορ ί
π ργοποιηθού προ ωρι ά.
π ργοποιή
ους ι θη ήρ ς ί η ης ι
ί ης γι
ποφ υχθ ί η ού ι
ργοποίη η ου υ γ ρ ού - π.χ.
υπάρχ ι ύος έ
ο υ ο ί η οό
ί ι
ι ωέ οή
ά η
φορά
υ ο ι η ά ξ
ή πορθ ίο.
ι ι
ί ί ιηί ι
η
προ ωρι ή π ργοποίη η ης ι ουργί ς
ιπ ού
ι ώ
ος.
ο ου πί
μ
η προ ο ή
ι ουργιώ ης
ρι ής
οθό ης γι
π ργοποιήους ι θη ήρ ς ί ηης ι ί ης προ ωρι ά.
Π
Γι π ρι
"Διπ ό
ή
ό ρ ς π ηροφορί ς,
ί ω ".
.
ό η
π
•
υ ό
η όπ ι η/ π ά ηψη όπ ι ης ου
υ γ ρ ού* ( . 287)
•
φόπ ι η ου υ
η χ ιρι ήριο-
•
Διπ ό
ί ω
γ ρ ού* χωρίς
ι ί ( . 287)
* ( . 266)
ργό
π
μ
π
/ π
μ
π
*
Η υ ό
η
ου όπ ι η ου υ γ ρ ού
πο ρ π ι ο
χό
ο
φ
ά
άθος ο υ γ ρ ό φοπ ι
ο.
ο υ ο ί η οξ
ι ωθ ί
ο η χ ιριήριοι ί (γ γο ός που φοπ ίζ ι ο
υ γ ρ ό)
ά
οίξ ι
ί πό ις
πόρ ς ή ο πό ου χώρου πο
υώ
ός ύο π ώ , ό ο υ γ ρ ός οπ ίζ ι
ξ ά υ ό
. υ όχρο
ο υ ο ί η ο
ξ
ι ώ ι.
Σ ορι έ ς γορές, ο υ γ ρ ός
π ίζ ι υ ό
ά πό ι ορι έ
έρη η πό η
ιγ ή που η πόρ
γού οίξ ι ι
ί ι χωρίς
ι
•
•
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
μ
-
*
ο υ ο η ο πορ
ξ
ι ωθ
ι
φοπ ι
ό η ι
ο η χ ιρι
ριοι
ι ουργ , π.χ.
η π
ρ
ου
η χ ιρι ηρ ουι ιού χ ι ποφορ ι.
1.
οίξ
η πόρ
πώ ο
ι ί.
> Ο υ γ ρ ός
ου ο ηγού
ργοποι ί
ο ποι.
π οη θυου ο ηωθ ί.
π
Συ
γ ρ ός* ( . 285)
φόπ ι η ου υ
η χ ιρι ήριο-
γ ρ ού* χωρίς
ι ί ( . 287)
ργό
Θέ η ης φ
ροθή η.
2.
ρι ής ο ά
ς
άγ ω ης
η πο η-
οποθ ή
ο η χ ιρι ήριοι ί
η φ ρι ή ο ά
άγ ω ης η
πο ηροθή η ης πι ή ους ο ό ς.
3. Γυρί
ο π ρι ροφι ό ι όπ η Start
η θέ η START ι φή
ο .
> Ο υ γ ρ ός π ργοποι ί ι.
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 287
Λ Δ Ρ Σ
||
•
•
•
•
288
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
π
Συ
γ ρ ός* ( . 285)
υ ό
η όπ ι η/ π ά ηψη όπ ι ης ου
υ γ ρ ού* ( . 287)
πο πώ
ο
ι ί ( . 271)
ί η η ου υ ο ι ή ου ( . 425)
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Λ Δ Ρ Σ
π
Μπορ
ύ η
π
.
η
χ ιρι
-
μ
η γ ρι η ύπου γι
ηρ ουι ιού ο
ο
μ
μ
Keyless (Passive Start)
μ /
μ Keyless (Passive Entry*)
Σή
η CEM γι ο ύ
ιού. Γι ο υ π ηρω
ύπου, . π ρ ά ω πί
Χώρ /Π ριοχ
ορ
ί
Σ ρ ί
ργ
Έγ ρι η
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
η
η χ ιρι ηρίουι ό ριθ ό έγ ρι ης
.
ι-
που
TRC/LPD/2014/250
P1614120100
ι ή
CNC ID: C-14771
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 289
Λ Δ Ρ Σ
||
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
Χώρ /Π ριοχ
Έγ ρι η
ρ ζι ί
που
MT-3245/2015
ο η ί
Nomor: 38301/SDPPI/2015
ι ί
RAAT/37A/0315/S(15-0663)
Μ
Μ ξι ό
IFETEL: RLVDEVO15-0396
Ρω ί
ω έ
ρ
ι ά
ιρά
ER37847/15
DA0062437/11
Γι π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς χ ι ά
έγ ρι η ύπου γι ο ύ η
η χ ιρι
290
η
η-
ρίουι ιού, πι
φθ ί
support.volvocars.com.
η ι
ο
ί
Λ Δ Ρ Σ
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
Χώρ /Π ριοχ
Έγ ρι η
ορ
TRC/LPD/2015/104
ί
Μ ρό ο
που
AGREE PAR L'ANRT MAROC
NumΗro d’agrΗment: MR 10668 ANRT 2015
Date d’agrΗment: 24/07/2015
Μ ξι ό
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8423
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo estϊ sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia
perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier
interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.
Ο ά
}}
291
Λ Δ Ρ Σ
||
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
Χώρ /Π ριοχ
Έγ ρι η
που
Σ ρ ί
ω έ
ιρά
ρ
ι ά
μπ
Χώρ /Π ριοχ
Έγ ρι η
ορ
TRC/LPD/2015/107
ί
Μ ρό ο
που
AGREE PAR L'ANRT MAROC
NumΗro d’agrΗment: MR 10667 ANRT 2015
Date d’agrΗment: 24/07/2015
292
Λ Δ Ρ Σ
Χώρ /Π ριοχ
Έγ ρι η
Μ ξι ό
IFETEL
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
που
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8432
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo estϊ sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia
perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier
interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.
Ο ά
}}
293
Λ Δ Ρ Σ
||
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
Χώρ /Π ριοχ
Έγ ρι η
Σ ρ ί
ω έ
ιρά
•
294
ρ
ι ά
π
η
χ ιρι
ήριο-
ι ί ( . 254)
που
ΠΟΣ
ΡΞ
Ο
ΟΔ ΓΟ
ΠΟΣ
π
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
μ
μ
ο ύ η
ι ύθυ ης
η ς υποο θη ης "
ηρ
ι" ο ι ό ι ό ο υξάι η χύ η
ου υ ο ι
ου ώ
ο
ο ηγός
χ ι
ύ ρη
θη η ου ι οιού.
Σ
υ ο ι η ο ρό ους, ο ι ό ι γί
ι πιο
ηρό. Ό
θ ύ
ο υ ο ί η ο ι
ό
ι ί
χ η ή χύ η , ο ι ό ι
ί ι"
φρύ" ι χρ ιάζ
ι ι ρή προ πάθ ι .
φ
Σ
ο έ
υ ο ι ή ου χωρίς ι όπ η προγρ
ά ω ο ήγη ης που υ ο ύ
ι πό ο
προ ιρ ι ό πρόγρ
INDIVIDUAL, η πιογή ης υπο οήθη ης ι ο ιού γί
ι,
ί
υ ού, πό η πά ω προ ο ή η
ρι ή
οθό η ι η π ρ ά ω ι ρο ή
ζή ηης:
μ
Σ υγ ρι έ ς π ριπ ώ ις ο υπο οηθού ο ύ η
ι ύθυ ης πορ ί
ζ
θ ί πο ύ ι
χρ ιάζ
ι προ ωρι ά
ψυθ ί υ ό ο ιά η
ο υπο οηθού ο ύ η
ι ύθυ ης ι ουργ ί
ιω έ η ι χύ ι ο ρίψι ο ου ι οιού πορ ί
ί ι
φρώς υ ο όρο.
μ
Γι
πι έξ
ι ο ιού,
296
*
ππ
ο πίπ
ί
η
My Car
μμ
μ
Ω
Π ρά η
η προ ωρι ά π ριοριέ η υπο οήθη η ι ύθυ ης, η
οθό η ου ο ηγού φ ίζ
ιέ
ή υ
ο ήγη ης" ι ί
η π ριγρ φή η
ι ή INDIVIDUAL ο ί ο
πι ί " πι έξι προγρά
ο ήγη ης".
πι ογή ου θ ού υπο οήθη ης ι ο ιού
ί ι προ ά ι η ό ο ο υ ο ί η ο ρίι.
•
Roll Stability Control
ο Roll Stability Control (RSC)
ι
ύ η
θ ροπο η ης που
χι οποι
ο
υ ο
ροπ ς, γι π ρά ιγ
π ρ π ω η πό ο ω
ιγ ώ ποφυγ ς
ο υ ο η ο ρχ ζ ι
π γιο ι θ
ι.
ο ύ η RSC
γράφ ι
ι πό ο
άζ ι η π υρι ή ί η ου υ ο ι ή ου. Οι
π ηροφορί ς υ ές χρη ι οποιού ι γι
υπο ογι
ί ο ί υ ος
ροπής ου υ ο ιή ου.
υπάρχ ι ί υ ος γι ο υ ο ί η ο,
οη
ρο ι ό πρόγρ
υ άθ ι ς ου
υ ο ι ή ου
ργοποι ί ι, η ροπή ρέψης
ου ι η ήρ
ιώ
ι ι φρ άρ ι έ ς ή
π ρι ό ροι ροχοί έχρι ο υ ο ί η ο
ή ι η υ άθ ιά ου.
π
Προγρά
Δ
ο ήγη ης* ( . 441)
πό
ο ι ές
ύ η RSC
η ο ήγη η,
γι
υξή
πά ο
ις υ
φ ή ο ήγη
.
π
ο υπο οήθη ης ου
ό η "Προγρά -
•
•
υ θή ς ο ήγη ης, ο
ι χύ ι η
φά ι
ά
ά υ ός
ί ι όγος
χύ η . Λ
ά
ήθ ις προφυ άξ ις γι
η.
π
ρο ι ό πρόγρ
( . 297)
φά
υ
άθ ι ς
ι ( . 60)
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
π
μμ
οη
ρο ι ό πρόγρ
υ άθ ι ς
(Electronic Stability Control — ESC) οηθά
ο ο ηγό
ποφ ύγ ι η π γιο θη η
ι
ιώ ι η πρό φυ η ου υ ο ι ου.
γ
ργοποίη η ου υ ήος ESC
ά η πέ η η
πορ ί
γί ι ι θη ή ως
π
ι ός ήχος. ο υ ο ίη ο
έχ
ι
πι χύ ι
πιο ργά π' ό, ι υ ήθως
ό
π ή
οπ ά
ζιού.
•
•
•
•
•
Ο ο ηγός φέρ ι πά ο
η υθύ η
ι φ ίζ ι ό ι ο υ ο ί η ο ο ηγ ί ι
ω ά ι ό ι ηρού ι οι ι χύο ς
ός ι
ο ι οί ο ι ής υ οφορί ς.
1
ο ύ
η
έγχου πι
ργού
Σύ
η
έγχου πρό φυ ης
Σύ
η
έγχου ρ
πο οήθη η υ
ά ι ις π ρ
Trailer Stability Assist υ π ρι
ά
ά ω
ι
έγχου
ροπής
ρί
ος
ύ η
ς ι η ήρ
άθ ι ς ρέι
ρ
μ
π
μ
π
μ
ι ουργί υ ή πο ρέπ ι ο πι άρι
ω ι η ήριω ροχώ
ά η ιάρ ι
πι άχυ ης.
μ
ύ η
υ άθ ι ς ESC ι ουργ ί
οηθη ι ά πορ ί
ι χ ιρι
ί
ς ις
ά ις
ό ς ις ο ι ές
θή ς.
ο ύ η ESC π ρι
ι ουργί ς:
η
η
ι ουργί υ ή έγχ ι η ύ
η ί η ης
ι πέ η ης ω ροχώ
ο ω έ , προ ιέ ου
ι ηρή ι η υ άθ ι ου υ οι ή ου.
Δ
ο
πι
ό
υ
Σύ
Σύ
ο ύ η
έγχου ρ ύ η ς ι η ήρ
(Engine Drag Control — EDC) πο ρέπ ι ο
ού ιο π ο άρι
ω ροχώ , π.χ.
ά
πό πι ογή ι ρό ρης χέ ης ή πέ η η πό
ο ι η ήρ ό
ο ηγ ί
χ η ές χέις
ο ι θηρό ο ό ρω .
ο υ ο ί η ο
ά η
γ
ά
η ου ργο
ι
ού ο
ι
*1
π
Ο ρό ος ης ι ουργί ς υπο οήθη ης
υ άθ ι ς ρυ ου ού ου (Trailer Stability
Assist - TSA) ί ι
θ ροποι ί έ
υ ο ίη ο
προ ρ η έ ο ρυ ου ού ο
π ριπ ώ ις όπου π ρου ιάζ
ι" ο ί ι
".
Γι π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς, . ό η
“Ο ήγη η
ρυ ου ού ο”.
Ω
ι ουργί TSA π ργοποι ί ι
ργοποιηθ ί ο πρόγρ
ι ουργί ς
Sport.
π
μ
Ο ΟΔ ΓΟ
ο ού ιο
ί ω
ω ροχώ
ά η
ο ήγη η πορ ί,
ξύ ά ω ,
πηρ ά
η ι
ό η
ου ο ηγού
ι υθύ ι ο
υ ο ί η ο.
ης
ι ουργί υ ή ί ι
ργή
χ η ές
χύ η ς ι
φέρ ι ι χύ πό ο ι η ήριο ροχό που ο ι θ ί ι ο ι η ήριο ροχό
που
ο ι θ ί ι.
ΡΞ
π
•
Πρόγρ
γρ
•
ι ι ές υχ ί ς
η
ρο ι ό πρόγρ
( . 299)
•
•
υ
Sport γι ο η
άθ ι ς ( . 298)
ρο ι ό πρό-
ι η ύ
γι ο
υ άθ ι ς
Roll Stability Control ( . 296)
Ο ήγη η
ρυ ου
ού
ο ( . 471)
όρου ης Volvo.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 297
ΠΟΣ
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
μμ Sport
π
μμ
π
π
/ π
μμ
–
ο ύ η ESC ί ι πά ο
ργοποιηέ ο—
πορ ί
π ργοποιηθ ί.
Ω ό ο, ο ο ηγός πορ ί
πι έξ ι ο
πρόγρ
Sport γι πιο υ
ι ή ο ήγη η
ου υ ο ι ή ου.
Σ ο πρόγρ
Sport, ο ύ η ESC ιχ ύ ι
ο ο ηγός π ά ο π ά γ ζιού,
ρί ι ο ι ό ι ή π ίρ ι ις ροφές πιο
έ ο
πό ό, ι υ ήθως, πι ρέπο ς έ ι
η
γχό η ο ί θη η
ο πί ω έρος
έως έ
υγ ρι έ ο θ ό, πρι ο ESC
π ρέ
ι γι
θ ροποιή ι ο υ ο ίη ο.
ο πρόγρ
πρό φυ η
η ο ήγη η
ά ο ή π χύ
298
Sport
ο πρόγρ
Sport
ργοποι ί ι/ π ργοποι ί ι
η προ ο ή ι ουργιώ
η
ρι ή οθό η.
οη
ρο ι ό πρόγρ
υ άθ ι ς
(Electronic Stability Control — ESC) οηθά
ο ο ηγό
ποφ ύγ ι η π γιο θη η
ι
ιώ ι η πρό φυ η ου υ ο ι ου.
Γι π ρά ιγ ,
ο ο ηγός
ή ι ι
γχό η ο ί θη η φή ο ς ο π ά
γ ζιού, ό π ρ
ί ι ο ύ η ESC
θ ροποι ί ο υ ο ί η ο.
π
π
•
ρο ι ό πρόγρ
( . 297)
•
•
•
Ρυθ ι
ής
χύ η
υ
άθ ι ς
ς* ( . 301)
Cruise control ( . 309)
Adaptive cruise control* ( . 317)
Π ή
ο ου πί
Sport
ESC η προ ο ή ι ουργιώ .
> ο πρόγρ
Sport ί ι
ργοποιηέ ο/ π ργοποιη έ ο, ο ου πί
φ ίζ
ι ι πρά ι η/γ ρι
ι ι ή
υχ ί .
Ως έ
ιξη ου προγρά
ος Sport,
η οθό η ου ο ηγού ά ι υ ή
η υχ ί
ιπ ρ έ ι
θ ρά
έ η έχρι η ι ουργί
π ργοποιηθ ί ή έχρι
ή ι ο ι η ήρ ς.
η πό η φορά που ο ι η ήρ ς θ
θ ί
ι ουργί , ο ύ η ESC θ πι ρέψ ι
ξ ά η
ο ι ή ου ι ουργί .
ι
Sport π ρέχ ι πί ης έγι η
ο υ ο ί η ο " ο ή ι" ή
ά
θή πιφά ι , όπως
ρώ χιο ιού.
μ
π
Sport
μμ
ι ουργί
Sport ESC
πορ ί
πι γ ί ό
ί ι
ργοποιη έ η ι
πό ις ι ουργί ς όπως ο ρυθ ι ής χύ ης, ο Cruise control ή ο Adaptive cruise
control.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
μ
π
Σ η οθό η ου ο ηγού πορ
ι ι
ιρά πό
ι ι ς υχ
Λυχ
Μ
Σ
2
μ
μμ
π
υχ ί
έ η πί
π ρίπου.
ο
ί
ι
Δι
ή ι.
ργ ί
θ ρά
έ η.
ESC
π.
ίθ
ι ορι
έ
ο ESC ί
ή
ος
Sport ί
ι πι
ί η η ου ι η ήρ .
γ έ ο.
ESC
π
ου υ ή
ος ESC έχ ι
π
ργοποι ί ι υ ό
ι π
ά η
ι.
: ο ύ η
ι ρι ώς.
ι ουργί
ι ουργί
η
γχος ου υ
ργοποι ί
ο πρόγρ
θ ίζ
π
ιέ
ο ESC
Ω
π
π ρ
Ερ η
θ ρά
υ ρό
ESC
ά ω πί
.
Ο ΟΔ ΓΟ
φ ζ ς ι
υ
υχ ί
Σ ο π ρ
π ρ
ίγ
η ύ
γι ο η
ρο ι ό πρόγρ
υ άθ ι ς (Electronic Stability Control ESC).
ΡΞ
ργοποι ί
ό
ι
υ ό ο πρόγρ
ι ουργί ς — υπο-
ί προ ωρι ά όγω υπ ρθέρ
φρέ
ρυώ ου .
ης ω φρέ ω -
ργοποιη έ ο.
•
Σ
ή
ουργί .
•
πι
φ ί έ
θυ θ ί
έ
ο υ ο ί η ο
φ
ές έρος,
ή
υ ργ ίο ά ο ή υ
ξ ο ουθ ί
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης Volvo.
ο
ι η ήρ
φ
ίζ
ι θέ
ο ξ
ι- υ ι
ά
ι
ά
ιπ υ-
}}
299
ΠΟΣ
||
300
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
π
•
ρο ι ό πρόγρ
( . 297)
•
Πρόγρ
γρ
•
Δι χ ίρι η η υ ά ω
η οθό η ου
ο ηγού ι η
ρι ή οθό η ( . 120)
υ
υ
Sport γι ο η
άθ ι ς ( . 298)
άθ ι ς
ρο ι ό πρό-
ΠΟΣ
*
μ
Ο ρυθ ι
ς χύ η ς (Speed Limiter — SL)
πορ
θ ωρηθ ό ι πο
ροφο Cruise Control — ο ο ηγός ρυθζ ι η
χύ η χρη ι οποιώ
ς ο
π ά γ ζιού
ά ο ρυθ ι
ς χύ η ς
ου πι ρ π ι
υπ ρ
ού ι η
προ- πι γ
η/ θορι
η γι η χύη .
π
π
ή χύ η ς
υ έ ης ώ
ι ά η η ης ποθηης χύ η ς
ργοποίη η ου ρυθ ι ή χύ η ς ι
ποθή υ η ης ρέχου ς χύ η ς ή
π ργοποίη η ου ρυθ ι ή χύ η ς
Μ ίω η ης ποθη υ έ ης έγι
χύ η ς
Δ ί ης γι
η
ρέχου
η
ης
ποθη υ έ η έγ.
χύ η
ποθη υ έ η έγι
χύ-
μ
Ω
Σ π ρίπ
ου άχι
θ
φ
ης έγι
χύ η
Δ
Ο ρυθ ι ής χύ η ς πο
ί οήθη
ι
πορ ί
ι χ ιρι
ί ό ς ις
υ οφορι ές, ιρι ές ι ο ι ές υ θής.
ου πιά
ι ύ
ο
γι
ις
Οο
ις
ί
ηρ
ι ουργί ς2.
ύξη η ης ποθη υ έ ης ώ ης
χύ η ς ή π
ργοποίη η ου ρυθ ι-
2
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί
ι π οποιη έ η - οι
π ο έρ ι ς πορ ί
ηγός πρέπ ι πά ο
ί ι προ οχή
υ οφορι ές υ θή ς ι
π ιό
ο ρυθ ι ής χύ η ς
ι ί η
ά η η χύ η .
Ο ο ηγός έχ ι πά ο
η πό υ
υθύ η γι η ο ήγη η ου υ ο
φά ι
ι ύ φω
ο
ο ι ής υ οφορί ς, ό η ι ό
ουργί ου ρυθ ι ή χύ η ς
ργή.
ι φέρου
ά ογ
η
ι ή ου
ώ ι
η ιί ι
Ο ΟΔ ΓΟ
Σ πό ο ς
ηφορι ές ί ις, η πέ η η
ου ρυθ ι ή χύ η ς πορ ί
η π ρί ι, υ πώς, ο υ ο ί η ο πορ ί
υπ ρ ί η ποθη υ έ η ώ η χύ η .
Σ υ ή η π ρίπ ω η, ο ο ηγός ι οποι ί ι
π
πό ο ή υ
η οθό η ου ο ηγού.
ου υ ο ι ή ου
η
ΡΞ
•
ω η υπέρ
ης ης χύ η ς
ο
ά 3 km/h (π ρίπου 2 mph)
ι
ίέ
ή υ π ρί υπέρ
ης
ης χύ η ς.
π
ργοποίη η ι έ
χύ η ς ( . 302)
ρξη ου Ρυθ ι
ή
•
Δι χ ίρι η χύ η ς γι
χύ η ς ( . 302)
•
π ργοποίη η/ π
ργοποίη η ου
ρυθ ι ή χύ η ς ( . 303)
•
π ργοποίη η ου Ρυθ ι
( . 305)
•
υ ό
ος ρυθ ι
ής
ο ρυθ ι
ή
χύ η
ή
χύ η
ς
ς* ( . 305)
ο ο έ ο ου υ ο ι ή ου.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 301
ΠΟΣ
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
π
μ
ι ρό ρη έγι η χύ η που πορ ί
ποθη υ ί ί ι 30 km/h (20 mph).
Η ι ουργ ρυθ ι
χύ η ς (Speed
Limiter - SL) πρ π ι πρώ
πι γ
ι
ργοποιηθ γι
πορ
ι
ρυθ ι
η χύ η .
π
Δ
μ
.
–
ώ
φ
ίζ
ι η υχ ί /
ι ουργί
,π ή
ο ου πί
ι ό ι.
> Ο ρυθ ι ής χύ η ς ίθ
ουργί
ι η ρέχου
χύ
θη ύ
ι ως η έγι η χύ
μ
•
•
(2)
μ
Μπορ
ρυθ
ο ρυθ ι
χύη ς (Speed Limiter - SL)
ι φορ ι ς
χύ η ς.
ο
ι
ιη
ποη .
π
Ρυθ ι
ής
χύ η
ς* ( . 301)
Δι χ ίρι η χύ η ς γι
χύ η ς ( . 302)
ο ρυθ ι
ή
•
π ργοποίη η/ π
ργοποίη η ου
ρυθ ι ή χύ η ς ( . 303)
•
π ργοποίη η ου Ρυθ ι
( . 305)
ή
χύ η
ς
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί ι π οποιη έ η - οι π οέρ ι ς πορ ί
ι φέρου
ά ογ
ο ο έ ο
ου υ ο ι ή ου.
–
Π
ή
υχ ί /
>
302
◀ (1) ή ▶ (3) γι
ι ουργί
υχ ί
ά ι
η ς πορ ί ό
ί
η
(4).
ι ο ρυθ ι ής χύργοποιηθ ί.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
π
π
π
•
•
Ρυθ ι
•
π ργοποίη η/ π
ργοποίη η ου
ρυθ ι ή χύ η ς ( . 303)
•
π ργοποίη η ου Ρυθ ι
( . 305)
ής
χύ η
ργοποίη η ι έ
χύ η ς ( . 302)
ς* ( . 301)
ρξη ου Ρυθ ι
ή
ή
χύ η
ς
Ο ρυθ ι
πορ
ώ
πορ
π
ς
π
θ
π
π
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
/
μ
χύ η ς (Speed Limiter - SL)
ργοποιηθ προ ωρι ά
ι,
ά
η
ο ς ι
ργοποιηθ
ργό ρ .
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί ι π οποιη έ η - οι π οέρ ι ς πορ ί
ι φέρου
ά ογ
ο ο έ ο
ου υ ο ι ή ου.
–
Γι
άξ
η ποθη υ έ η ώχύ η , π ή
ιγ ι ί ή π ρ έ
ο ου πί
(1) ή - (3) ο
ι ό ι:
•
η
Χρη ι οποιή
μ
π
γι
ρυθ ί
η
χύ η
+/- 5 km/h (+/- 5 mph)
μ
π
ά
μ .
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί ι π οποιη έ η - οι π οέρ ι ς πορ ί
ι φέρου
ά ογ
ο ο έ ο
ου υ ο ι ή ου.
•
μπ π
μ
γι
ρυθ ί
η
χύ η
ά
+/- 1 km/h (+/- 1 mph) ι
ο
ό
ηέ
ιξη (4)/(6) η οθό η ου
ο ηγού ίξ ι
π
.
> ο
υ ίο πά η
ποθη ύ
ι η
ή η.
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 303
ΠΟΣ
||
ΡΞ
π
Ο ΟΔ ΓΟ
π
μ
μ
–
Π
ή
> Οι
ο ου πί
μ
(2)
ο ι ό ι.
ίξ ις ι
ύ ο
ου ρυθ ιχύ η ς η οθό η ου ο ηγού
άζου χρώ
πό Λ
Ο
Γ Ρ ο ρυθ ι ής χύ η ς π έο π ργοποι ί ι προ ωρι ά ι ο ο ηγός
πορ ί
υπ ρ ί η
ώ η χύη .
π
μ
–
Π
ή
π
π
ή
ο ου πί
Μπορ ί
πί ης
π ρ ά ψ
ο ρυθ ι ή χύ η ς
οπ
χωρίς ο ρυθ ι ής χύ η ς
ά
η
ο ής - π.χ. γι
υ ο ί η ο
πι χύ ι ι
ι
ι
ά
η. Σ υ ή η π ρίπ
χωρή
ως ξής:
2.
φή
προ ωρι ή
> ο υ ο
έχρι
χ η ό
υ έ η
•
•
Ρυθ ι
•
Δι χ ίρι η χύ η ς γι
χύ η ς ( . 302)
ή
–
Π
ή
ο ου πί
(2)
ο ι ό ι.
> Οι υχ ί ς ι
ύ ο
ου ρυθ ιή χύ η ς η οθό η ου ο ηγού
άζου χρώ
πό Γ Ρ
Λ
Ο
— ο υ ο ί η ο υιοθ ί π έο η
ρέχου
χύ η ά ου ως ώ η
χύ η .
304
π ργοποίη η ου Ρυθ ι
( . 305)
ή
χύ η
ς
προ ωρι ά
ά γ ζιού
θ ί
πορέ ι ο
φύγ ι πό
ω η, προ-
ή
έχρι έρ
ο π ά γ ζιού
ι φή
ο γι
ι οπ ί η πι άχυ η ό
πι υχθ ί η χύ η που
θέ
.
> Σ υ ή η π ρίπ ω η, ο ρυθ ι ής
χύ η ς π ρ έ ι
ργοποιη έ ος
ι ο ύ ο ο η οθό η ου ο ηγού
ί ιΛ
Ο.
ο ι ό ι.
> Οι
ίξ ις ορίου χύ η ς η
οθό η ου ο ηγού
άζου χρώ
πό Γ Ρ
Λ
Ο - η χύ η
ου
υ ο ι ή ου ό π ριορίζ
ιξ ά
ύ φω
η έγι η χύ η που
ίχ ποθη υ ί η
υ ί φορά.
•
1. Π
μ
(1)
μ
π
ώς ο π ά γ ζιού ό
η
πι άχυ η ο ο ηρωθ ί.
ί η ο ό φρ άρ ι υ ό
πι ρ ύ ι
χύ η
ρη πό η
υ ί ποθηώ η χύ η .
π
ής
χύ η
ργοποίη η ι έ
χύ η ς ( . 302)
ς* ( . 301)
ρξη ου Ρυθ ι
ο ρυθ ι
ή
ή
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
π
π
Μπορ
χύ η
μ
π
ργοποι
ο ρυθ ις Speed Limiter — SL.
3. Π ή
ξ ά ο ου πί
ι ό ι.
> Μι ά η ι ουργί
(2)
μ
ο
ργοποι ί
ι.
π
•
•
Ρυθ ι
•
Δι χ ίρι η χύ η ς γι
χύ η ς ( . 302)
•
π ργοποίη η/ π
ργοποίη η ου
ρυθ ι ή χύ η ς ( . 303)
ής
χύ η
ργοποίη η ι έ
χύ η ς ( . 302)
ς* ( . 301)
ρξη ου Ρυθ ι
ο ρυθ ι
ή
ή
Η
η
ο
η
ω
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
*
μ
ι ουργ
ου υ ό
ου ρυθ ι
χύς (Automatic Speed Limiter - ASL) οηθά
ο ηγό
προ ρ όζ ι η γι η χύου υ ο ι
ου
όρι
χύ η ς
ο ι ώ η ά ω .
Μπορ ί
ί
πό η ι ουργί ου
ρυθ ι ή χύ η ς (Speed Limiter — SL)
ο υ ό
ο ρυθ ι ή χύ η ς.
Ο υ ό
ος ρυθ ι ής χύ η ς χρη ι οποι ί π ηροφορί ς χύ η ς πό η ι ουργί π ηροφοριώ ο ι ής ή
ης3 γι
προ ρ ό ι η έγι η χύ η
ου υ ο ιή ου.
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί ι π οποιη έ η - οι π οέρ ι ς πορ ί
ι φέρου
ά ογ
ο ο έ ο
ου υ ο ι ή ου.
1. Π
ή
ο ου πί
> Ο ρυθ ι ής
ά
η
(2)
ο ι ό ι.
χύ η ς ίθ
ο ής.
ι
2. Π ή
ο ου πί ◀ (1) ή ▶ (3) ο ι ό ι
γι
ί
ά η ι ουργί .
> ο ύ ο ο ιη
ι ι ή υχ ί ης
οθό ης ου ο ηγού γι ο ρυθ ι ή
χύ η ς (4) ή ου - ό η προ θορι έ η/ ποθη υ έ η ώ η
χύ η
ι γράφ
ι.
3
}}
Road Sign Information – RSI
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 305
ΠΟΣ
||
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
Δ
Λυχ
ι ουργί υ ό
ου ρυθ ι ή χύ ης ί ι πι οηθη ι ή ι
ι ουργ ί
ό ς ις ο ηγι ές, υ οφορι ές, ιρι ές ι ο ι ές υ θή ς. Ο ο ηγός φέρ ι
πά ο
η υθύ η
ηρ ί η
ά η η πό
η ι χύ η , ό η ι
ό
χρη ι οποι ί ι ο υ ό
ος ρυθ ιής χύ η ς.
ό η ι
ο ο ηγός έπ ι θ ρά ο
ή ορίου χύ η ς, η χύ η
πό η
ι ουργί Π ηροφοριώ ο ι ής ή
ης
πορ ί
ί ι
θ
έ ηέ οι ς
π ριπ ώ ις ο/η ο ηγός πρέπ ι
π ρέ ι ι
πι χύ ι ή
φρ άρ ι η
ά η η χύ η .
SL
ASL;
3
306
Road Sign Information – RSI
ASL
✓
✓
Χρώ
υχ
A
Πρ
✓
ης
ς
ος
Λυχ ί ή
ASL ί
A
B
οςB
ά
"70" = ο
ι
ργοποιη έ ο.
Λ υ ή υχ ί : Λ ι ουργί
ργή, Γ Ρ υχ ί :
ο ής.
. π ρ ά ω ό η "Λυχ ί ASL" γι η η
χρώ
ος ης υχ ί ς.
ά
ί
A
ί
ί
ί
ι
ου
ASL
υχ ί ή
η ποθη
ο έ ρο
ά ι
ι άθ φορά η
ι ουργί ASL ί
ργή
ι ουργί ASL έχ ι
θ ί
ά
η
ής
Πορ ο
η
Ση
ι ο ίρι ο
Γ ρι
. πί ης ί ο
πι φ ί "Π ριορι οί γι ις Π ηροφορί ς ο ι ής ή
ης".
Οι υχ ί ς η οθό η ου ο ηγού ίχ ου
ποι
ι ουργί ρυθ ι ή χύ η ς ί ι
ργή:
SL
ος ( φ ίζ
ι ίπ
υ έ η χύ η , "70",
ου χύ ρου) πορ ί
ρί χρώ
-η η ξής:
Γι π ρά
ιγ
μ
, η άρω η
ι
ο-
ι ουργί ASL ρί
προ ωρι ή
άη
ο ήςA
ός ή
ος πέ υχ .
ASL
Ο υ ό
ος π ριορι ός
οποι ί ι χρη ι οποιώ ς
χύ η ς πό η ι ουργί
ο ι ά ή
ορίω
χύ η
υ ο ί η ο.
χύ η ς πρ γ ις π ηροφορί ς
RSI3 - όχι πό
ς που π ρ ά ο
ο RSI3
πορ ί
ρ η ύ ι ι
π ρά χ ι π ηροφορί ς χύ η ς ο ASL,
ό
ο ASL ίθ
ι
ά
η
ο ής
ι
ί ι ο SL. Σ υ ές ις π ριπ ώις, ο ο ηγός πρέπ ι
π ρέ
ι ι
φρ άρ ι έχρι η
ά η η χύ η .
ΠΟΣ
π
ο ASL θ π
ργοποιηθ ί ό
η ι ουργί RSI3 πορ ί ξ ά
ρ η ύ ι ι
π ρά χ ι π ηροφορί ς χύ η ς ο ASL.
. πί ης ί ο
πι φ ί "Π ριοριοί γι ις Π ηροφορί ς ο ι ής ή
ης".
•
•
•
•
•
π
Ρυθ ι
ής
χύ η
ς* ( . 301)
ι
Π ηροφορί ς ο ι ής ή
υ ό
/ π
π
–
ι ουργί
ργοποι ί ι/
π ργοποι ί ι η προο ή ι ουργιώ
η
ρι ή οθό η.
ο ρυθ-
1. Π
π
ή
γιώ .
>
ι ουργί
ο ής,
πρά ι η
οθό η ου ο
υχ ί ή
ρου.
2. Π
>
ή
ή
μ
η προ ο ή
ASL ίθ
ο ου πί
ι ι ή υχ
ηγού φ
ος ο έ
ο ου πί
ι ουργί ASL
ρέχου
χύ η
ι ουρ-
μ
ο ου πί
Δ
μ
ο ου πί
μ
Μ ά η
ά
η πό ο ASL ο SL,
ο υ ο ί η ο
ο ουθ ί π έο ο όριο
χύ η ς ου ο ι ού ή
ος
ά ό ο
η
ώ η χύ η που ί ι ποθη υέ η η ή η.
ης* ( . 383)
Π ριορι οί γι ις Π ηροφορί ς ο ι ής
ή
ης* ( . 387)
π
μ
Π
Ο ΟΔ ΓΟ
η προο ή ι ουργιώ .
> ο ASL π ργοποι ί ι ι ο χρώ
ης έ
ιξης ο ου πί
άζ ι
Γ Ρ ί υ ού
ργοποι ί ι ο SL.
ργοποι
ι ι
π
ρι η ι ουργ
υ ό
ου ρυθ ιχύ η ς (Automatic Speed Limiter ASL) ως υ π ρω
ου ρυθ ι
χύ ης (Speed Limiter - SL).
μ
3
π
μ
Μπορ
γοποι
ργοποίη η/ π ργοποίη η ου υ όου ρυθ ι ή χύ η ς ( . 307)
γή ης οχής γι ο
ή χύ η ς ( . 308)
μ
ΡΞ
•
•
π
υ ό
ι
ος ρυθ ι
ής
χύ η
γή ης οχής γι ο
ή χύ η ς ( . 308)
ς* ( . 305)
υ ό
ο ρυθ-
ι
ά
η
φ ίζ
ι ι
ί
ι η
ίζ
ι ι
ρο ου χύο ι ό ι.
ργοποι ί ι
η
ου υ ο ι ή ου.
Road Sign Information – RSI
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 307
ΠΟΣ
ΡΞ
μ
Ο ΟΔ ΓΟ
ου χύ ρου (4)
άξ ι
75 km/h
(47 mph).
> ό , ο υ ο ί η ο χρη ι οποι ί η
πι γ έ η οχή 5 km/h (4 mph), ρ ί
ο ι ά ή
που υ
ά ο όχη
ίχ ου 70 km/h (43 mph).
μ
Η ι ουργ ρυθ ι
χύ η ς (Automatic
Speed Limiter - ASL) πορ
ρυθ ι
ι φορ ι ά π π
οχ ς.
πάρχ ι η υ ό η
ύξη
ορίου χύ η ς ου ο ι ού
π ρά ιγ , ο υ ο ί η ο
χύ η ς ός ο ι ού ή
(43 mph), ο ο ηγός πορ ί
ρέψ ι ο υ ο ί η ο
ι
75 km/h (47 mph).
ης/ ίω ης ου
ή
ος. , γι
ο ουθ ί ο όριο
ος 70 km/h
ί υ ού
πιηρ ί χύ η
ου πιά
–
ι υχ ί ς γι
ις
ι ουργί ς.
Π ή
ο ου πί
(1) ο ι ό ι έχρι
ηέ
ιξη 70 km/h (43 mph) ο έ ρο
ο π ριθώριο χύ η ς ηρ ί ι έχρι
ο υ ο ί η ο
π ρά ι πό άποιο
ο ι ό ή
χ η ό ρη ή υψη όρη χύ η - ό
ο υ ο ί η ο
ο ουθ ί
ί υ ού ο έο όριο χύη ς ου ο ι ού ή
ος ι ο π ριθώριο χύ η ς ι γράφ
ι πό η
ή η.
η ι ουργί π ηροφοριώ ο ι ής
ή
ης* ί ι
ργοποιη έ η, ο
όριο χύ η ς ου ο ι ού ή
ος θ
φ ι
ί ό
ι
Ο
Ν
υχ ί
ο χύ ρο.
ο π ριθώριο χύ η
ι η γι η
χύ η
ς.
ς
άζ ι όπως η ρύθο Ρυθ ι ή χύ η-
Ω
έγι η πι έξι η οχή ί
+/- 10 km/h (5 mph).
308
ι
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
•
•
•
•
π
υ ό
ος ρυθ ι
ής
χύ η
ς* ( . 305)
ργοποίη η/ π ργοποίη η ου υ όου ρυθ ι ή χύ η ς ( . 307)
Π ηροφορί ς ο ι ής ή
Δι χ ίρι η χύ η ς γι
χύ η ς ( . 302)
ης* ( . 383)
ο ρυθ ι
ή
Cruise control
ρέχου
ο Cruise control (Cruise Control - CC) οηθά
ο ο ηγό
ι ηρ
ι
θ ρ
χύη ,ώ
η ο γη η
ι πιο χ
ρ
υ ο ι η ο ρό ους ι
ρ ς, υθ ς
ρό ους
ο ι ρο οχη ά ω .
π
π
ΡΞ
χύ η
ποθη υ έ η
Ο ΟΔ ΓΟ
ου υ ο ι ή ου
χύ η
Σ
υ ο ί η
Adaptive Cruise Control, ο
ο ηγός έχ ι η υ ό η
πι έγ ι
άξ CC ι ACC - . "
γή
ξύ
Cruise control ι Adaptive Cruise Control".
Δ
Ο ο ηγός πρέπ ι πά ο
ί ι προ οχή
ις υ οφορι ές υ θή ς ι
ί ι
έ οι ος
π ρέ
ιό
ο cruise control
ι ηρ ί η
ά η η χύ η ή/ ι
πό
η.
Ο ο ηγός φέρ ι πά ο
η πό υ η
υθύ η
ι φ ίζ ι ό ι ο υ ο ί η ο
ο ηγ ί ι ω ά.
ου πιά
ι υχ ί ς γι
ις
ι ουργί ς.
ύξη η ης ποθη υ έ ης χύ η ς ή
π
ργοποίη η ου Cruise control ι
ά η η ης ποθη υ έ ης χύ η ς
ργοποίη η ου Cruise control ι ποθή υ η ης ρέχου ς χύ η ς ή π ργοποίη η ου Cruise control
Μ ίω η ης ποθη υ έ ης
Δ ί ης γι
η
ποθη υ έ η
χύ η
χύ η
ς
π
•
ργοποίη η
control ( . 310)
•
Δι χ ίρι η
( . 310)
•
π ργοποίη η/ π
Cruise control ( . 312)
•
π ργοποίη η ου Cruise Control
( . 313)
•
γή
ξύ Cruise control
Adaptive cruise control* ( . 329)
•
Adaptive cruise control* ( . 317)
ιέ
χύ η
ρξη ου Cruise
ς γι
ο Cruise control
ργοποίη η ου
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ι
ός/ ξ
ουάρ. 309
ΠΟΣ
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
π
Cruise control
Η ι ουργ Cruise control (Cruise Control CC) πρ π ι πρώ
πι γ
ι
ργοποιηθ γι
πορ
ι
ρυθ ι
η χύη .
30 km/h (20 mph) ή γ
χύ η που πορ ί
30 km/h (20 mph).
–
ώ
φ
ίζ
ύ ρη.
ι ρό ρη
ποθη υ ί ί ι
ι η υχ ί /
ι ουργί
,π ή
ο ου πί
(2) ο
ι ό ι.
> ο Cruise Control ίθ
ι
ι ουργί
ι η ρέχου
χύ η
ποθη ύ ι.
Ω
ο Cruise control
πορ ί
ργοποιηθ ί ό
η χύ η
ου υ ο ι ή ου
ί ι ι ρό ρη πό 30 km/h (20 mph).
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί ι π οποιη έ η - οι π οέρ ι ς πορ ί
ι φέρου
ά ογ
ο ο έ ο
ου υ ο ι ή ου.
Active Cruise Control
–
Π
◀ (1) ή ▶ (3) γι
ή
υχ ί /
>
ι ουργί
υχ ί
ά
πορ ί ό
ί
(4).
ι
ι ο Cruise control
ργοποιηθ ί.
Cruise Control
Γι
θ ί
ι ουργί ο Cruise control
πό η
ά
η
ο ής, η ρέχου
χύ η
ου υ ο ι ή ου πρέπ ι
ί ι
310
η
π
•
•
Cruise control ( . 309)
•
π ργοποίη η/ π
Cruise control ( . 312)
•
π ργοποίη η ου Cruise Control
( . 313)
Δι χ ίρι η
( . 310)
χύ η
ς γι
ο Cruise control
ργοποίη η ου
Δ
control
Μπορ
ρυθ
(Cruise Control - CC)
η ς.
Cruise
ο Cruise control
ι φορ ι ς χύ-
ΠΟΣ
ο ι ό ι, ως
θ ορι
ί η ποθη
π ηθ ί ο ου πί,
ρί
ι πά ω
ιγ ή που π ά ο
χύ η
ου
υ έ η χύ
ρ ί ο πό ι
οπ ά γ
ου πί.
υχό προ ωρι ή πι άχυ η
γ ζιού, π.χ.
ά ο προ πέρ
ρ άζ ι η ρύθ ι η ου - ο υ ο
ρέφ ι η
υ ί ποθη
η ό
φή
οπ ά γ
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί ι π οποιη έ η - οι π οέρ ι ς πορ ί
ι φέρου
ά ογ
ο ο έ ο
ου υ ο ι ή ου.
–
Γι
άξ
η ποθη υ έ η χύη ,π ή
ιγ ι ί ή π ρ
έ
ο ου πί
(1) ή – (3) ο ι ό ι:
•
Χρη ι οποιή
μ
π
γι
ρυθ ί
η
χύ η
+/- 5 km/h (+/- 5 mph)
μ
π
ά
μ .
μπ π
μ
γι
•
ρυθ ί
η
χύ η
ά
+/- 1 km/h (+/- 1 mph) ι
ο
ό
ηέ
ιξη (4)/(6) η οθό η ου
ο ηγού ίξ ι
π
.
> ο
υ ίο πά η
ποθη ύ
ι η
ή η.
ο ο ηγός πι χύ ι ο υ ο ί η ο π ώς ο π ά γ ζιού πρι π ή ι ο ου πί
π
π
υ ο ι ή ου
η ό
ου ο ηγού
ζιού η
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
•
π ργοποίη η/ π
Cruise control ( . 312)
•
π ργοποίη η ου Cruise Control
( . 313)
ργοποίη η ου
οπ ά
,
πηί η ο πιυ έ η χύζιού.
π
Μ ο Cruise Control, η χύ η ρυθ ίζ
ι
π ώ ς πιο ρ ιά ο πο όφρ ο. Σ
ηφορι ό έ φος, ο ο ηγός πορ ί ορι έ ς
φορές
θέ ι
ι ηθ ί γρηγορό ρ
ι
όψ ι η πι άχυ η
πέ η η πό ο
ι η ήρ . Σ υ ή η π ρίπ ω η, ο ο ηγός
πορ ί
π ργοποιή ι προ ωρι ά η
χρή η ου πο όφρ ου πό ο Cruise Control.
–
Π ή
ο π ά γ ζιού π ρίπου έχρι
η έ η ι φή
ο.
> ο Cruise Control π ργοποι ί υ όη υ ό
η πέ η η πό ο πό ι
ι χρη ι οποι ί ό ο η πέ η η πό
ο ι η ήρ .
•
•
Cruise control ( . 309)
π
ργοποίη η
control ( . 310)
ιέ
ρξη ου Cruise
311
ΠΟΣ
π
π
control
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
π
π
/
π
Cruise
–
μ
Π
ο Cruise control (Cruise Control - CC) πορ
π
ργοποιηθ προ ωρι ά
ι,
ώ
θ
ά
η
ο ς ι
πορ
π
ργοποιηθ
ργό ρ .
ή
π
Cruise Control
μ
ο ου πί
(2)
π
ο Cruise control π
ι ίθ
ι
ά
•
•
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί ι π οποιη έ η - οι π οέρ ι ς πορ ί
ι φέρου
ά ογ
ο ο έ ο
ου υ ο ι ή ου.
ο ι ό ι.
> Οι
ίξ ις ι οι υχ ί ς ορίου χύη ς η οθό η ου ο ηγού
άζου χρώ
πό Λ
Ο
Γ Ρ — ο
Cruise Control π ργοποι ί ι προωρι ά ι ο ο ηγός πορ ί προ ωρι ά
υπ ρ ί η προ θορι έ η χύη .
μ
π
ή
μ
ργοποι ί ι προ ωρι ά
η
ο ής :
•
•
ο πι ογέ ς
θέ η N
χυ ή ω
ι ηθ ί
η
•
ρ ή
ο π ά ου υ π έ η
π η έ ο π ρι ό ρο πό 1 π ό
•
ο ο ηγός ο ηγ ί
χύ η
γ ύ ρη
πό η ποθη υ έ η πί π ρι ό ρο
πό 1 π ό.
υχό προ ωρι ή πι άχυ η
γ ζιού, π.χ.
ά ο προ πέρ
ρ άζ ι η ρύθ ι η ου - ο υ ο
ρέφ ι η
υ ί ποθη
η ό
φή
οπ ά γ
οπ ά
,
πηί η ο πιυ έ η χύζιού.
οι ροχοί χά ου
μ
ργοποι ί ι προ ωρι ά
η
ο ής ά :
η πρό φυ ή ους
οι ροφές ου ι η ήρ
ές/υψη ές
•
φρέ
ο ρ ί
•
η χύ η
(20 mph).
π ύ
ί
ι πο ύ χ
η-
ου πο ύ υψη ή θ ρ-
ιωθ ί ά ω πό
30 km/h
Ο ο ηγός πρέπ ι
υ ή η π ρίπ ω η
ρυθ ί ι η
χύ η .
π
π
ο πο όφρ ο
Ο ο ηγός πρέπ ι
υ ή η π ρίπ ω η
ρυθ ί ι η
χύ η .
312
μ
ο Cruise control π
ι ίθ
ι
ά
–
Π
ή
π
Cruise Control
μ
ο ου πί
(1)
ο ι ό ι.
> Οι
ίξ ις ι οι υχ ί ς ου Cruise
Control η οθό η ου ο ηγού
άζου χρώ
πό Γ Ρ
Λ
Ο— ο
υ ο ί η ο υιοθ ί ξ ά η
χύ η
που ίχ ποθη υ ί πιο πρό φ
.
ή
–
Π
ή
ο ου πί
(2)
ο ι ό ι.
> Οι
ίξ ις ι
ύ ο
ου Cruise
Control η οθό η ου ο ηγού
άζου χρώ
πό Γ Ρ
Λ
Ο— ο
υ ο ί η ο π έο υιοθ ί η ρέχου
χύ η .
ΠΟΣ
π
Control
Ω
ο υ ο ί η ο πορ ί
πι χύ ι
ι θη ά ό ις
ηθ ί η χύ η π
ς ο ου πί
ο ι ό ι.
ώ-
π
Cruise
Μπορ
π
ργοποι
control Cruise Control — CC.
3. Π ή
ξ ά ο ου πί
ι ό ι.
> Μι ά η ι ουργί
ο Cruise
Cruise control ( . 309)
•
Δι χ ίρι η
( . 310)
•
π ργοποίη η ου Cruise Control
( . 313)
ργοποίη η
control ( . 310)
ιέ
χύ η
ρξη ου Cruise
ς γι
ο Cruise control
ου πιά
1. Π
>
ι υχ ί ς γι
ή
ις
ι ουργί ς.
ο ου πί
ο Cruise control ίθ
ο ής.
Ο ΟΔ ΓΟ
(2)
ο
ργοποι ί
ι.
Σ
υ ο ί η
Adaptive cruise control*,
υπάρχ ι η υ ό η
γή
ξύ ω
ύο ι ουργιώ cruise control - . ί ο
πι φ ί "
γή
ξύ CC ι ACC".
π
•
•
ΡΞ
(2)
ο ι ό ι.
ι
ά
π
•
•
Cruise control ( . 309)
•
Δι χ ίρι η
( . 310)
•
π ργοποίη η/ π
Cruise control ( . 312)
•
γή
ξύ Cruise control
Adaptive cruise control* ( . 329)
ργοποίη η
control ( . 310)
ιέ
χύ η
ρξη ου Cruise
ς γι
ο Cruise control
ργοποίη η ου
ι
η
2. Π ή
ο ου πί ◀ (1) ή ▶ (3) ο ι ό ι
γι
ί
ά η ι ουργί .
> ο ύ ο ο ιη
ι ι ή υχ ί ης
οθό ης ου ο ηγού γι ο Cruise
control (4) ή ου - ό η προ θοριέ η/ ποθη υ έ η χύ η
ι γράφ
ι.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 313
ΠΟΣ
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
π
π
*
π
Η ι ουργ Προ ι οπο η ης πό
ης
(Distance Alert) προ ι οποι ο ο ηγό
ο
χρο ι ό ιά η προ γγι ης ου προπορ υό
ου οχ
ος ιωθ υπ ρ ο ι ά.
μπ
(Head-Up
Οι π ηροφορί ς που προ ά ο ι ο
π ρ πρίζ πορ ί
η ί ι ύ ο ορ ές ό
ο ή ιος ί ι ό ρ
ιό
φορά γυ ιά η ίου.
ι ουργί Προ ι οποίη ης πό
ης ί ι
ργή
χύ η ς πά ω πό 30 km/h
(20 mph) ι π ργ ί ό ο ως προς
προπορ υό
οχή
που ι ού ι προς η
ί ι
ύθυ η. Δ π ρέχο ι π ηροφορί ς
γι η πό
η γι
π ρχό
, ρ υί η ή ί η οχή
.
Ω
Δ
ι ουργί Προ ι οποίη ης πό
ης
π ργ ί ό ο ά η πό
η έως ο
προπορ υό ο όχη
ί ι ι ρό ρη πό
η προ θορι έ η - η χύ η
ου
υ ο ι ή ου
πηρ άζ
ι.
4
314
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
•
Σύ ο ο γι
πρίζ4.
ι ουργί Προ ι οποίη ης πό
ης
ί ι π ργοποιη έ η ό ο ο Adaptive
Cruise Control ί ι
ργό.
ί
ι π οποιη έ η - οι
π ο έρ ι ς πορ ί
Ω
display)*
η Προ ι οποίη η πό
ης
ο π ρ-
Σ
υ ο ί η
Προ ο ή
ίξ ω
ο
π ρ πρίζ (Head-Up display), φ ίζ
ιέ
ύ ο ο ο π ρ πρίζ γι ό η ώρ ο χροι ό ιά η προ έγγι ης έως ο προπορ υό ο όχη
ί ι ι ρό ρο πό η προθορι έ η ι ή. Ω ό ο, υ ό προ ποθέ ι
π
η ι ουργί μ
έχ ι
ργοποιηθ ί πό ις ρυθ ί ις ο
ύ η
ου
ού ου υ ο ι ή ου - . ίο
πι φ ί "Προ ο ή
ίξ ω
ο
π ρ πρίζ (Head-Up display)" γι
ί πώς
ι ουργ ί.
ι φέρου
ά ογ
π
ργοποίη η ι ρύθ ι η ου χρο ι ού
ι
ή
ος προ έγγι ης γι η Προ ιοποίη η πό
ης* ( . 315)
•
Π ριορι οί γι
ποίη ης πό
•
Προ ο ή
ίξ ω
Up display)* ( . 124)
•
Adaptive cruise control* ( . 317)
η ι ουργί Προ ι οης* ( . 316)
ο π ρ πρίζ (Head-
ο ο έ ο ου υ ο ι ή ου.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
π
π
μ
π
μ
π
*
π
Μπορ
ργοποι
/ π
ργοποι η ι ουργ Προ ι οπο η ης πό
ης (Distance Alert) ι
ορ
χροι ό ιά η προ γγι ης.
π
π
/ π
π
π
ι ουργί
ργοποι ί ι/
π ργοποι ί ι η προο ή ι ουργιώ
η
ρι ή οθό η.
–
Π ή
ο ου πί Distance Alert η
προ ο ή ι ουργιώ .
>
Προ ι οποίη η πό
ης ί ι
ργοποιη έ η/ π ργοποιη έ η,
ο ου πί φ ίζ
ι ι πρά ι η/
γ ρι
ι ι ή υχ ί .
μ
π
μ
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
π
Μπορ ί
πι έξ
ι φορ ι ά χρο ι ά ι
ή
προ έγγι ης έχρι ο προπορ υό ο όχη ,
οποί θ
φ ίζο ι η οθό η ου
ο ηγού ως 1-5 οριζό ι ς
γρ
ές - ό ο π ρι ό ρ ς
ί ι οι γρ
ές, ό ο γ ύ ρο ο χρο ι ό
ιά η προ έγγι ης.
ί γρ
ή
ι οιχ ί
1 υ ρό π ο π ρίπου πό ο προπορ υό ο όχη , ώ οι 5 γρ
ές
ι οιχού
3 υ ρό π π ρίπου.
Ρυθ ί
ί ι υχ ί
φ ίζ
ι πί ης ό
ργοποι ί ι η ι ουργί ου Adaptive cruise
control.
ο χρο ι ό ιά
η
ή
ος προ έγγι-
ύξη η χρο ι ού ι
ης
ή
ος προ έγγι-
Προ ι οποίη η πό
–
προ έγγι ης.
Μ ίω η χρο ι ού ι
ης
ης
Π
ή
ο ου πί (1) ή (2) ο ι ό ι γι
υξή
ή
ιώ
ο χρο ι ό ιάη προ έγγι ης.
>
έ
ιξη πό
ης (3) ίχ ι ο ρέχο χρο ι ό ιά η προ έγγι ης.
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 315
ΠΟΣ
ΡΞ
||
Ο ΟΔ ΓΟ
μ
π
Ω
Ό ο γ ύ ρη ί ι η χύ η , ό ο
γ ύ ρη ί ι η υπο ογι έ η πόη
έ ρ γι ο ά ο χρο ι ό
ιά η προ έγγι ης.
ο προ θορι έ ο χρο ι ό ιά η προέγγι ης χρη ι οποι ί ι πί ης πό ο
adaptive cruise control.
Χρη ι οποι ί
ό ο χρο ι ά ι
ή
προ έγγι ης που πι ρέπο ι πό ο
ώ ι ο ι ής υ οφορί ς.
•
•
•
π
Προ ι οποίη η πό
Π ριορι οί γι
ποίη ης πό
ης* ( . 314)
η ι ουργί Προ ι οης* ( . 316)
Adaptive cruise control* ( . 317)
π
Ω
*
ι ουργί χρη ι οποι ί η ο ά
άρ ου υ ο ι ή ου, η οποί έχ ι οριέ ους γ ι ούς π ριορι ούς, . όη "Π ριορι οί γι η ο ά ρ άρ".
Η ι ουργ Προ ι οπο η ης πό
ης
(Distance Alert) πορ
χ ι π ριορι ούς
ορι
ς π ριπ ώ ις.
ρ
Ω
Σ
υ ό ή ιο,
ά ις ι έ ο ς
ι υ ά
ις ης έ
ης ου φω ός, ι
ό
φορά γυ ιά η ίου, υπάρχ ι πιθ όη
η πορ ί
ί
η προ ι οποιη ι ή υχ ί
ο π ρ πρίζ.
Ό
ή
ρ
πι ρ ού
ι ο ι ίς ρό
ίηι
ό η
ιχ ύ ι προπορ
ές ιρι ές υ θή ς
ους, πορ ί
πηης ο ά ς ρ άρ
υό
οχή
.
π
•
•
Προ ι οποίη η πό
•
Π ριορι
ης* ( . 314)
ργοποίη η ι ρύθ ι η ου χρο ι ού
ι
ή
ος προ έγγι ης γι η Προ ιοποίη η πό
ης* ( . 315)
οί ης ο ά
ςρ
άρ ( . 350)
ο έγ θος ω ά ω οχη ά ω πορ ί
πί ης
πηρ ά ι η ι
ό η
ίχ υ ης, π.χ. ο ο ι έ ς. υ ό η ί ι
ό ι η προ ι οποιη ι ή υχ ί πορ ί
άψ ι
πό
η ι ρό ρη π' ό, ι
προ έπ ι η ρύθ ι η ή ό ι η προ ι οποίη η
πορ ί
ί ι προ ωρι ά η ι θέ ι η.
Σ πο ύ υψη ές χύ η ς, η υχ ί πορ ί πί ης
άψ ι
ι ρό ρη πόη πό η
θορι έ η όγω π ριοριώ
η
έ ι ου ι θη ήρ .
316
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
Adaptive cruise control*
ο Adaptive cruise control (Adaptive Cruise
Control - ACC) οηθά ο ο ηγό
ι ηρ
θ ρ
χύ η
υ υ
ό
προ πι γ
ο χρο ι ό ιά η προ γγιης ως ο προπορ υό
ο όχη .
Χάρη ο Adaptive cruise control, η ο ηγι ή
π ιρί ί ι πιο χ
ρή
γά
ξί ι
θ ι ές ο ούς ι
ρ ίς, υθ ίς ρό ους
ο
ή υ οφορί οχη ά ω .
ι ί ι
ι ρό ρη χύ η , η χύ η
προ ρ όζ
ι υ ό
έ ω ου προ θορι έ ου χρο ι ού ι
ή
ος προ έγγι ης
ου οχή
ος. Ό
ο ρό ος ί ι ξ ά
ύθ ρος, ο υ ο ί η ο
ά η πι γ έ η
χύ η .
Δ
ο Adaptive cruise control ί ι πι οηθηι ή ι ουργί η οποί
πορ ί
ι χ ιρι
ί ό ς ις υ οφορι ές, ιρι ές
ι ο ι ές υ θή ς.
Ο ο ηγός πρέπ ι πά ο
ί ι προ οχή
ις ρέχου ς υ οφορι ές υ θή ς
ι
ί ι έ οι ος
π ρέ
ι
ο
Adaptive cruise control
ι ηρ ί η
ά η η χύ η ή ο
ά η ο χροι ό ιά η προ έγγι ης.
Δι ά
ό ς ις ό η ς χ ι ά
ο
Adaptive cruise control ο γχ ιρί ιο
όχου γι
άθ
ό ους ους π ριοριούς ου, ους οποίους πρέπ ι
γ ωρίζ
ως ο ηγός πρι ο χρη ι οποιή
.
ο ά
ά ρ ς ι ρ άρ
έχρι ο προπορ υό ο όχη
πό
η έως ο προπορ υό
ρά η πό
ι ιχ ύ ι η
ο όχη 5.
η
Ο ο ηγός πι έγ ι η πιθυ η ή χύ η
ι
ο χρο ι ό ιά η προ έγγι ης έως ο προπορ υό ο όχη .
η ο ά
ά ρ ς ι
ρ άρ ιχ ύ ι προπορ υό ο όχη που
5
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί
ι π οποιη έ η - οι
π ο έρ ι ς πορ ί
Ο ο ηγός φέρ ι πά ο
ηρ ί ο
ά η ο χρο ι
έγγι ης ι η
ά η
ό η ιό
χρη ι οποι
cruise control.
η υθύ η
ό ιά η προη χύ η ί ι ο Adaptive
ο Adaptive cruise control ρυθ ίζ ι η
χύη
έ ω πι άχυ ης ι πέ η ης. Ό
ι φέρου
ά ογ
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
φρέ χρη ι οποιού ι γι η ρύθ ι η ης
χύ η ς, ί ι φυ ιο ογι ό
ούγ
ι
έ ς υ ρός θόρυ ος.
Ο
οπός ου Adaptive cruise control ί ι
έγχ ι ο
ά η
χύ η
ου υ ο ι ή ου.
Σ ις π ριπ ώ ις που π ι ί ι πό ο η
πέ η η, πρέπ ι
φρ άρ ι ο ί ιος ο ο ηγός.
υ ό ι χύ ι η π ρίπ ω η που υπάρχου
γά ς ι φορές η
χύ η ή
ο προπορ υό ο όχη φρ άρ ι ξ φ ι ά. Λόγω
ω π ριορι ώ ης ο ά ς ρ άρ, η
πέ η η πορ ί
π ργή ι πό ο ή
θό ου.
Ο
ι
οπός ου Adaptive cruise control ί ι
ηρ ί η πορ ί πί ω πό ο προπορ υόο όχη
η ί ι ωρί
ι η ω ή
πό
η που έχ ι πι έξ ι ο ο ηγός. ά η
ο ά
ου ρ άρ
πορ ί
ιχ ύ ι
έ προπορ υό ο όχη , ό
ο υ οί η ο θ ι ηρή ι η
χύ η που έχ ι
ορι
ί ι ποθη υ ί πό ο ο ηγό. υ ό
υ
ί ι πί ης ό
η χύ η
ου προπορ υό ου οχή
ος υξά
ι ι υπ ρ ί ι
η ποθη υ έ η χύ η .
π ρ ά ω ι χύου γι
ο ι ώ ιο χυ ή ω :
•
υ ο ί η
υ ό-
ο Adaptive Cruise Control πορ ί
ουθή ι έ ά ο όχη
χύ η
πό 0 km/h έως 200 km/h (125 mph).
ο-
}}
ο ο έ ο ου υ ο ι ή ου.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 317
ΠΟΣ
||
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
π ρ ά ω ι χύου γι
ι ό ι ώ ιο χυ ή ω :
•
υ ο ί η
ηχ -
ο Adaptive cruise control πορ ί
οουθή ι έ ά ο όχη
χύ η
πό 30 km/h (20 mph) έως ι 200 km/h
(125 mph).
Δ
ο Adaptive cruise control
ί ι
ύ η
ποφυγής ύγ ρου ης. Ο ο ηγός
πρέπ ι
π ρέ
ι ά ο ύ η
ιχ ύ ι ο προπορ υό ο όχη .
υ ήρη η ω
ρώ ου υ ή
ος
adaptive cruise control πρέπ ι
πρ γ οποι ί ι ό ο
υ ργ ίο - υ ι ά ι
π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο
υ ργ ίο ης Volvo.
π
π
318
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί
ι π οποιη έ η - οι
π ο έρ ι ς πορ ί
χύ η
ς
υξά ι ο χρο ι ό ιά
έχρι
προπορ υό
η προ έγγι ης
οχή
Μ ιώ ι ο χρο ι ό ιά
έχρι
προπορ υό
η προ έγγι ης
οχή
Σύ ο ο γι ο χρο ι ό ιά η προ έγγι ης έχρι
προπορ υό
οχή
Σ
υ ο ί η
Adaptive Cruise Control, ο
ο ηγός έχ ι η υ ό η
πι έγ ι
άξ CC ι ACC - . "
γή
ξύ
Cruise control ι Adaptive Cruise Control".
ου πιά
ι υχ ί ς
ι ουργιώ 5.
υξά ι η ποθη υ έ η χύ η ή
π
ργοποι ί ο Adaptive Cruise
Control ι π
φέρ ι η ποθη υ έ η
χύ η
ι ο χρο ι ό ιά η προέγγι ης
ργοποίη η ου Adaptive cruise control
ι ποθή υ η ης ρέχου ς χύ η ς
5
Μ ίω η ης ποθη υ έ ης
ιξη οχή
ος- όχου: ο ACC έχ ι
ιχ ύ ι ι ο ουθ ί έ όχη - όχο
ο προ θορι έ ο χρο ι ό ιά η
προ έγγι ης
ο Adaptive cruise control
φρ άρ ι
ά προ ά πό ο υ ο ί η ο υπάρχου
ά θρωποι ή ζώ , ή ι ρά οχή
, όπως
πο ή
ι ο ο ι έ ς. Ού
η
π ρίπ ω η ρέι ρ χ η ού ύψους ή π ρχό
, ρ υ ί η ή ί η οχή
ι
ι ί
.
Μη χρη ι οποι ί
ο Adaptive cruise
control, γι π ρά ιγ ,
ί η η η
πό η, ι
υρώ ις, ο ι θηρές πιφάι ς
γά ς πο ό η ς ρού ή
πόχιο ου ο ρό ο, έ ο η ροχόπ ω η/χιο όπ ω η,
ή ορ ό η , ιο ι ίς ή ο ι θηρούς ρό ους.
ή π ργοποίη η ου Adaptive cruise
control
ι φέρου
ά ογ
ο ο έ ο ου υ ο ι ή ου.
ΠΟΣ
π
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
Δ
ο Adaptive Cruise Control προ ι οποι ί
ο ο ηγό ό ο γι οχή
που έχ ι ιχ ύ ι ο ρ άρ ης ο ά ς - γι ο
όγο υ ό πορ ί
η
ργοποιηθ ί
προ ι οποίη η ή
ργοποιηθ ί
οριέ η θυ έρη η. Μη π ρι έ
η
προ ι οποίη η χωρίς
φρ άρ
ό
χρ ιάζ
ι.
ιξη
χύ η
χύ η
Γι
ι ι
ηο
πι φ
γι
5
χύ η
ου προπορ υό
ρέχου
χη ι ή έ
ιξη
ύγ ρου ης5
ς5.
ποθη υ έ η
χύ η
ου οχή
ου υ ο ι ή ου
ος.
ς.
ί
ι φορ ι ούς υ υ
ούς
ώ υ ό ω
ά ογ
η
άι ής υ οφορί ς - . ί ο
ί "
ι ι ές υχ ί ς ι η ύο Adaptive cruise control".
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί
ι π οποιη έ η - οι
π ο έρ ι ς πορ ί
ι υχ ί γι
η Προ ι οποίη η
χη ι ό προ ι οποιη ι ό ή
π ω η ι ύ ου ύγ ρου ης
Προ ι οποιη ι ό ή
ύ ου ύγ ρου ης
π ρί-
π ρίπ ω η ι -
Μέ ρη η πό
ης
η ο ά
ά ρ ς ι ρ άρ
ο Adaptive Cruise Control χρη ι οποι ί
ο 40% π ρίπου ης υ ό η ς ου πο όφρ ου.
ο υ ο ί η ο χρ ι
ί
φρ άρ ι πιο υ ά πό ό, ι πι ρέπ ι ο Adaptive
cruise control ι ο ο ηγός
φρ άρ ι, ό
ργοποι ί ι η προ ι οποιη ι ή υχ ί
ι
ι ηχη ι ή προ ι οποίη η γι
ι οποιηθ ί
ο ο ηγός ό ι πρέπ ι
π ρέ
ι έ ως.
ι φέρου
ά ογ
ο ο έ ο ου υ ο ι ή ου.
}}
319
ΠΟΣ
||
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
π
μπ
(Head-Up
display)*
ργοποίη η ι έ ρξη ου Adaptive
cruise control* ( . 320)
•
Δι χ ίρι η ης χύ η ς
cruise control* ( . 321)
•
Ρύθ ι η ου χρο ι ού ι
ή
ος προέγγι ης γι ο Adaptive cruise control*
( . 323)
•
Λυχ ί γι
πρίζ5.
η προ ι οποίη η ύγ ρου ης
ο π ρ-
Σ
υ ο ί η
προ ο ή
ίξ ω
ο
π ρ πρίζ (Head-Up display), η προ ι οποίη η
φ ίζ
ι ο π ρ πρίζ
έ
ύ ο ο που
ο ή ι.
Ω
Οι π ηροφορί ς που προ ά ο ι ο
π ρ πρίζ πορ ί
η ί ι ύ ο ορ ές ό
ο ή ιος ί ι ό ρ
ιό
φορά γυ ιά η ίου.
5
320
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί
ι π οποιη έ η - οι
π ο έρ ι ς πορ ί
π
•
ο Adaptive
π
Adaptive cruise control*
ο Adaptive cruise control (Adaptive Cruise
Control - ACC) πρ π ι πρώ
ργοποιηθ
ι η υ χ ι
θ
ι ουργ
γι
ρυθ ζ ι η
χύ η
ι η πόη.
γή όχου ι υ ό
η πέ η η
ο Adaptive Cruise Control ( . 327)
•
γή
ξύ Cruise control
Adaptive cruise control* ( . 329)
•
πο οήθη η προ πέρ ης
ο Adaptive
cruise control* ή ο Pilot Assist* ( . 326)
•
π ργοποίη η/ ργοποίη η ου
Adaptive cruise control* ( . 324)
•
Π ριορι
( . 329)
•
ι ι ές υχ ί ς ι η ύ
Adaptive cruise control* ( . 331)
•
•
•
Pilot Assist* ( . 333)
•
Π ριορι
οί ου Adaptive cruise control*
Προ ι οποίη η πό
Προ ο ή
ίξ ω
Up display)* ( . 124)
ι φέρου
ι
οί ης ο ά
ά ογ
γι
ο
ης* ( . 314)
ο π ρ πρίζ (Headςρ
άρ ( . 350)
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί ι π οποιη έ η - οι π οέρ ι ς πορ ί
ι φέρου
ά ογ
ο ο έ ο
ου υ ο ι ή ου.
Control
π
Adaptive Cruise
έ ως
ά η
ί η η ου ι η ήρ , ο
Adaptive Cruise Control ίθ
ι
ά
η
ο ής.
ο ο έ ο ου υ ο ι ή ου.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
–
Π ή
◀ (2) ή ▶ (3) γι
(4).
υχ ί / ι ουργί
>
φ ίζ
ι η υχ ί
Cruise Control ίθ
ι
ο ής.
ί
η
ο χρο ι ό ιά η προ έγγι ης ρυθ ίζ
ι ό ο ύ φω
ο προπορ υό ο
όχη
πό ο ACC ό
ο
ύ ο ο ης πό
ης ίχ ι ύο οχή
.
ι ο Adaptive
ά
η
Adaptive Cruise Control
Γι
θ ί
ι ουργί
ι χύου
ξής:
ο ACC, πρέπ ι
•
ζώ η φ
ί ι προ
γού
ι ή.
•
Πρέπ ι
υπάρχ ι έ όχη ( ο "όχη
όχος")
ογι ή πό
η προ ά
πό ο υ ο ί η ο ή η ρέχου
χύ η
ί ι ου άχι ο 15 km/h (9 mph).
•
έ
ί ς ου ο ηγού πρέπ ι
έ η ι η πόρ
ου ο ηπορ υό
•
υ όχρο
ύρος
πι η ί
χύ η ς.
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
Δ
Adaptive cruise control*
μ
Μπορ
ρυθ
ο Adaptive cruise
control (Adaptive Cruise Control -ACC)
ι φορ ι ς χύ η ς.
ι
υψη ό ρη χύ η
ί ι
η ποθη υ έ η/ πι γ έ η
χύ η
ι η χ η ό ρη
χύ η
ί ι υ ή ου προου οχή
ος (όχη
όχος).
π
Adaptive cruise control* ( . 317)
Γι υ ο ί η
ηχ ι ό ι ώ ιο χυή ω .
χύ η πρέπ ι
ί ι ου άχι ο 30 km/h (20 mph).
–
π
>
ώ φ ίζ
ι η υχ ί / ι ουργί
(1) ο ι ό ι.
ή
ο ου πί
ο Adaptive cruise control ίθ
ι
ι ουργί
ι η ρέχου
χύ η
ποθη ύ
ι ι φ ίζ
ι
η
ορφή ψηφίω
ο έ ρο ου χύ
ρου.
,
-
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 321
ΠΟΣ
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
||
θ ορι
ί η ποθη
π ηθ ί ο ου πί,
ρί
ι πά ω
ιγ ή που π ά ο
υ έ η χύ η ό
ρ ί ο πό ι ου ο ηγού
ο π ά γ ζιού η
ου πί.
υχό προ ωρι ή πι άχυ η
γ ζιού, π.χ.
ά ο προ πέρ
ρ άζ ι η ρύθ ι η ου - ο υ ο
ρέφ ι η
υ ί ποθη
η ό
φή
οπ ά γ
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί ι π οποιη έ η - οι π οέρ ι ς πορ ί
ι φέρου
ά ογ
ο ο έ ο
ου υ ο ι ή ου.
–
Γι
άξ
η ποθη υ έ η χύη ,π ή
ιγ ι ί ή π ρ
έ
ο ου πί
(1) ή – (3) ο ι ό ι:
•
Χρη ι οποιή
μ
π
γι
ρυθ ί
η
χύ η
+/- 5 km/h (+/- 5 mph)
μ
π
ά
μ .
μπ π
μ
γι
•
ρυθ ί
η
χύ η
ά
+/- 1 km/h (+/- 1 mph) ι
ο
ό
ηέ
ιξη (4) η οθό η ου ο ηγού ίξ ι
π
.
> ο
υ ίο πά η
ποθη ύ
ι η
ή η.
ο ο ηγός πι χύ ι ο υ ο ί η ο π ώς ο π ά γ ζιού πρι π ή ι ο ου πί
ο ι ό ι, ως χύ η
ου υ ο ι ή ου
322
οπ ά
,
πηί η ο πιυ έ η χύζιού.
μ
ο Adaptive Cruise Control πορ ί
θή ι έ ά ο όχη
χύ η
km/h έως 200 km/h (125 mph).
(20 mph) - η έγι
(125 mph).
•
η
χύ η
ί
ι 200 km/h
π
Adaptive cruise control* ( . 317)
ο ουπό 0
Λά
υπόψη ς ό ι η ι ρό ρη χύ η
που πορ ί
πι γ ί γι ο Adaptive cruise
control ί ι
30 km/h (20 mph) - ό η ι
πορ ί
ο ουθή ι έ ά ο όχη
έχρι
ή ι
ώς (0 km/h), η πι ογή/
ποθή υ η χύ η ς ι ρό ρης πό
30 km/h (20 mph)
ί ι φι ή.
ί
έγι η χύ η που πορ ί
ι 200 km/h (125 mph).
πι
γ ί
ο Adaptive cruise control πορ ί
ο ουθή ι έ ά ο όχη
χύ η
πό
30 km/h (20 mph) έως ι 200 km/h
(125 mph).
χ η ό ρη χύ η που πορ ί
πι γ ί γι ο Adaptive cruise control ί ι 30 km/h
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
μ
π
cruise control*
Adaptive
μ
Μπορ
ρυθ
ο Adaptive cruise
control (Adaptive Cruise Control -ACC)
ι φορ ι ά χρο ι ά ι
προ γγιης.
Μπορ ί
πι έξ
ι φορ ι ά χρο ι ά ι
ή
προ έγγι ης έχρι ο προπορ υό ο όχη ,
οποί θ
φ ίζο ι η οθό η ου
ο ηγού ως 1-5 οριζό ι ς
γρ
ές - ό ο π ρι ό ρ ς
ί ι οι γρ
ές, ό ο γ ύ ρο ο χρο ι ό
ιά η προ έγγι ης.
ί γρ
ή
ι οιχ ί
1 υ ρό π ο π ρίπου πό ο προπορ υό ο όχη , ώ οι 5 γρ
ές
ι οιχού
3 υ ρό π π ρίπου.
ί ι υχ ί
φ ίζ
ι πί ης ό
ργοποιηθ ί η ι ουργί Προ ι οποίη η πό
ης.
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
Ω
Ό
ηέ
ιξη η οθό η ου ο ηγού ίχ ι ύο υ ο ί η , ο ACC ο ουθ ί ο
προπορ υό ο όχη
προ θορι έ ο
χρο ι ό ιά η προ έγγι ης.
Ό
φ ίζ
ι ό οέ
υ ο ί η ο,
υπάρχ ι προπορ υό ο όχη
ύ ογη
πό
η.
Ρυθ ί
ο χρο ι ό ιά
η
ή
ος προ έγγι-
ύξη η χρο ι ού ι
ης
ή
ος προ έγγι-
Προ ι οποίη η πό
–
προ έγγι ης.
Μ ίω η χρο ι ού ι
ης
ης
Π
ή
ο ου πί (1) ή (2) ο ι ό ι γι
υξή
ή
ιώ
ο χρο ι ό ιάη προ έγγι ης.
>
έ
ιξη πό
ης (3) ίχ ι ο ρέχο χρο ι ό ιά η προ έγγι ης.
Χάρη
ιά η
ορι έ
η ο
ρ υό
χύ η
ο adaptive cruise control, ο χρο ι ό
προ έγγι ης ποι ί ι η
ι ά
ς π ριπ ώ ις έ ι, ώ
ο υ ο ίπορέ ι
ο ουθή ι ο προποο όχη ο
ά ιά
. Σ χ η ές
ς, ό
οι πο ά ις ί ι ι ρές, ο
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 323
ΠΟΣ
||
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
ύ η adaptive cruise control υξά ι
φρά ο χρο ι ό ιά η προ έγγι ης.
-
Λά
υπόψη ς ό ι, ό
ο χρο ι ό ιάη προ έγγι ης ί ι ι ρό, ο χρό ος που
έχ ι ο ο ηγός γι
ι ρά ι ί ι ι ρός
ά προ ύψ ι άποιο ξ φ ι ό πρό η
η
υ οφορί .
Ω
Χρη ι οποι ί
ό ο χρο ι ά ι
ή
προ έγγι ης που πι ρέπο ι πό ο
ώ ι ο ι ής υ οφορί ς.
π
π
/
π
Adaptive cruise control*
ο Adaptive cruise control (Adaptive Cruise
Control - ACC) πορ
π
ργοποιηθ
προ ωρι ά
ι, ώ
θ
ά
η
ο ς ι πορ
ργό ρ
π
ργοποιηθ .
π
Control
μ
π
μ
ο daptive cruise control
φ ί
ι
π ργ ί ό
ί ι
ργοποιη έ ο,
υ ό πορ ί
υ
ί ι π ι ή η χρο ι ή
πό
η έως ο προπορ υό ο όχη
πι ρέπ ι ο υ ο ί η ο
πι χύι.
324
π
•
•
Adaptive cruise control* ( . 317)
•
Προ ι οποίη η πό
Δι χ ίρι η ης χύ η ς
cruise control* ( . 321)
–
Π
>
Adaptive Cruise
ά
Ό ο γ ύ ρη ί ι η χύ η , ό ο
γ ύ ρη ί ι η υπο ογι έ η πόη
έ ρ γι ο ά ο χρο ι ό
ιά η προ έγγι ης.
Γι
π ργοποιή
Adaptive Cruise Control
ά
η
ο ής:
ή
ο ου πί
ο χρώ
ης υχ
ου ο ηγού
άζ
Γ Ρ
ι ο χρώ
χύ η ς ο έ
άζ ι πό ΜΠ
προ ωρι ά ο
ι
ο θέ
(2)
ο ι ό ι.
ί ς
η οθό η
ι πό Λ
Ο
ης ποθη υ έ ης
ρο ου χύ ρου
Γ Ρ.
Σ η
ά
η
ο ής, πρέπ ι ο ί ιος ο
ο ηγός
έγχ ι ό ο η
χύ η
ου
υ ο ι ή ου ό ο ι η πό
η.
Ό
ο Adaptive cruise control ρί
ι
η
ο ής ι ο υ ο ί η ο π ηιά ι πο ύ ο ά
έ προπορ υό ο
όχη , η ι ουργί Προ ι οποίη ης πό
ης προ ι οποι ί ο ο ηγό ό ι ρί
ι
πο ύ ι ρή πό
η( .
φορά η
φ ί "Προ ι οποίη η πό
ης" ο
έ ος υ ής ης ό η ς).
ά
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί ι π οποιη έ η - οι π οέρ ι ς πορ ί
ι φέρου
ά ογ
ο ο έ ο
ου υ ο ι ή ου.
ο Adaptive
ης* ( . 314)
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
μ
π
μ
ο Adaptive cruise control π ργοποι ί ι
προ ωρι ά ι ίθ
ι
ά
η
ο ής
:
•
•
π
ή
ο πο όφρ ο
ο πι ογέ ς
θέ η N.
χυ ή ω
ι ηθ ί
υ ό
ι
η
•
ο ο ηγός ο ηγ ί
χύ η
γ ύ ρη
πό η ποθη υ έ η πί π ρι ό ρο
πό 1 π ό.
•
π
ή
ο π ά ου υ π έ η πί 1
π ό π ρίπου - ι χύ ι γι υ ο ί η
ηχ ι ό ι ώ ιο χυ ή ω .
Σ υ ή η π ρίπ ω η, ο ο ηγός πρέπ ι
π ρέ
ι ι
προ ρ ό ι η
χύ η
ι η πό
η ύ φω
ο προπορ υόο όχη
ι η υπό οιπη υ οφορί .
υχό προ ωρι ή πι άχυ η
γ ζιού, π.χ.
ά ο προ πέρ
ρ άζ ι η ρύθ ι η ου - ο υ ο
ρέφ ι η
υ ί ποθη
η ό
φή
οπ ά γ
Σ π ρίπ ω η υ ό
ης π ργοποίη ης,
ούγ
ι έ ηχη ι ό ή
ι η οθό η
ου ο ηγού φ ίζ
ιέ
ή υ . Ο ο ηγός πρέπ ι
υ ή η π ρίπ ω η
π ρέ ι ι
προ ρ ό ι η
χύ η
ι η
πό
η ο προπορ υό ο όχη .
οπ ά
,
πηί η ο πιυ έ η χύζιού.
μ
μ
ο Adaptive cruise control ξ ρ ά ι πό ά
υ ή
, π.χ. ο πρόγρ
υ άθ ι ς/
ύ η
ά ης π γιο ί θη ης ESC.
οποιο ήπο
πό υ ά
υ ή
ή ι
ι ουργ ί, ο Adaptive cruise control
π ργοποι ί ι υ ό
.
η π
ξής:
ργοποίη η πορ ί
οφ ί-
•
η χύ η
ί ι ι ρό ρη πό 5 km/h
(3 mph) ι ο ACC
πορ ί
ποφ ί ι
ο προπορ υό ο όχη
ί ι
η έ ο όχη ή πό ιο, π.χ.
θ ός.
•
η χύ η
(3 mph) ι
ρίψ ι
ο ACC
άποιο όχη
•
η χύ η
ιωθ ί ά ω πό 30 km/h
(20 mph) - ι χύ ι ό ο γι υ ο ί η
ηχ ι ό ι ώ ιο χυ ή ω .
•
•
•
•
•
•
ο ο ηγός
η ο ά
ά ρ ς ι ρ άρ έχ ι
υφθ ί π.χ.
χιό ι ή όγω έ ο ης ροχόπ ω ης (ο φ ός ης ά ρ ς/
ύ
ου ρ άρ πο ίζο ι).
π
π
Cruise Control π
μ
Adaptive
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί ι π οποιη έ η - οι π οέρ ι ς πορ ί
ι φέρου
ά ογ
ο ο έ ο
ου υ ο ι ή ου.
οίξ ι η πόρ
φά ι
η ζώ η
οι ροφές ου ι η ήρ
ές/υψη ές
οι ροχοί χά ου
φρέ
Ο ΟΔ ΓΟ
ί ι ι ρό ρη πό 5 km/h
ο προπορ υό ο όχη
άποι έξο ο,
πο έ
η έχ ι π έο προ ά ου
ο ουθή ι.
ο ο ηγός π
ί
•
ΡΞ
π ύ
ργοποιήθη
ί
φ
ι πο ύ χ
ί ς
η-
η πρό φυ ή ους
Γι
–
ά
Π
>
π
ή
η
ργοποιή
ο ής:
ο ου πί
ο ACC πό η
(1)
ο ι ό ι.
ιοθ ί ι ό η πιο πρό φ
θη υ έ η χύ η .
η πο-
ου υψη ή θ ρ ο ρ ο χ ιρόφρ ο
}}
325
ΠΟΣ
ΡΞ
||
Ο ΟΔ ΓΟ
π
π
π
Adaptive cruise control*
Pilot Assist*
Ω
ο υ ο ί η ο πορ ί
πι χύ ι
ι θη ά ό ις
ηθ ί η χύ η π
ς ο ου πί
ο ι ό ι.
•
•
ώ-
Δ
Λά
υπόψη ό ι υ ή η ι ουργί πορ ί
ργοποιηθ ί
π ρι ό ρ ς
π ριπ ώ ις
ός πό ο προ πέρ
,
π.χ. ό
άψ
φ ς ως έ
ιξη ό ι θ
άξ
ωρί ή ό ι θ γ ί
η πόη έξο ο - ο υ ο ί η ο ό θ πι χύ ι
φρά.
ο Adaptive cruise control (Adaptive Cruise
Control - ACC)
ο Pilot Assist πορ
οηθ
ι ο ο ηγό ό
προ π ρ ά ά
οχ
.
π
Adaptive cruise control* ( . 317)
Προ ι οποίη η πό
μ
Ό
ο ACC ή ο Pilot Assist ο ουθ ί έ
ά ο όχη
ι ο ο ηγός ίξ ι η πρόθ ή
ου
προ π ρά ι ά ο ς φ ς6, ο
Adaptive cruise control ή ο Pilot Assist υ ά
ι πι χύ ο ς ο υ ο ί η ο προς ο
προπορ υό ο όχη πρι ο υ ο ί η ο
φ ά ι η ωρί προ πέρ ης.
ης* ( . 314)
ι ουργί
η υ έχ ι
θυ
ρ ί
ιώ ι η
χύ η , γι
ποφ υχθ ί η
πρόωρη πέ η η ό
ο υ ο ί η ο ου ο ηγού π η ιάζ ι άποιο πιο ργό όχη .
ι ουργί π ρ έ ι
ργή έχρι ο υ οί η ο ου ο ηγού
προ π ρά ι ο ά ο
όχη .
π
π
π
Γι
ργοποιηθ ί η υπο οήθη η προ πέρ ης, πρέπ ι
ι χύου
ξής:
•
πρέπ ι
υπάρχ ι προπορ υό
( ο “όχη - όχος”)
•
η χύ η πρέπ ι
ί ι
ου άχι ο 70 km/h (43 mph)
•
η ποθη υ έ η χύ η γι ο ACC ή
ο Pilot Assist πρέπ ι
ί ι ρ ά
υψη ή γι
γί ι η προ πέρ η
φά ι .
–
άψ
φ
ο όχη
ς.
Χρη ι οποιή
ο ρι
ρό φ ς
ο
υ ο ί η ο ί ι ρι
ρο ί ο ο ή ο ξί
φ ς
ο υ ο ί η ο ί ι ξιο ί ο ο.
>
υπο οήθη η προ πέρ ης
ργοποι ί ι.
6
326
Μό ο γι
ο ρι
ρό φ
ς
ρι
ρο ί ο ο ο έ ο ή ο
ξί φ
ς
ξιο ί ο ο ο έ ο.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
μ
Ό
χρη ι οποι ί ι η υπο οήθη η προ πέρ ης, ο/η ο ηγός πρέπ ι
ί ι έ οι ος(-η)
γι πό ο ς
γές ις ο ηγι ές υ θής. Σ ορι έ ς π ριπ ώ ις, η υπο οήθη η
προ πέρ ης πορ ί
φ ρ ό ι
πιθύη η πι άχυ η.
Γι υ ό ο όγο ορι έ ς
π ι
ποφ ύγο ι. Π ρ
ίγ
ά ω ί ι:
•
ά
ις πρέέ οιω
μ
Adaptive Cruise
ο προπορ υό ο όχη
πι ρ
πρι ο υ ο ί η ό ς ι έ θ ι
ωρί προ πέρ ης
•
η υ οφορί
η ωρί
γί
ι πιο ργή
•
έ
ξιο ί ο ο υ ο ί η ο ο ηγ ί ι
χώρ που
οχή
ι ού ι η ριρή π υρά ης υ οφορί ς (ή
ίροφ ).
ης
έ οι ς π ριπ ώ ις πορού
ποφ υχθού θέ ο ς προ ωρι ά ο ACC ή ο Pilot
Assist
ά
η
ο ής.
π
Δ
υ υ
ό
ο υ ό
ο ι ώ ιο χυω , ο Adaptive cruise control (Adaptive
Cruise Control - ACC ) ι θ ι ι ουργ
γ ς όχου ι π η ης
υγ
ρι ς χύ η ς.
•
Ο ο ηγός πρέπ ι ό
φρ άρ ι.
π ρέ
ι
ι
μ
μ
μ
"
ο Adaptive cruise control π ργοποι ί ι
προ ωρι ά ι ίθ
ι
ά
η
οής:
"
ύ ι
η
προ πέρ
Ο ΟΔ ΓΟ
Ό
ο daptive cruise control ο ουθ ί
έ ά ο όχη
χύ η π
π
30 km/h π ρίπου (20 mph) ι
άξ ι
όχο, πό ι ού ο
η έ ο
υ ο ί η ο, ο daptive cruise control θ
γ οή ι ο
η έ ο όχη
ι θ πιέξ ι η ποθη υ έ η χύ η .
Σ
ο υ ο ί η ο π η ιάζ ι
ι έξο ο ρόου
οπό
ρίψ ι η ί ι
ύθυ η
υ ή που χρη ι οποι ί ι
οι ά γι προ πέρ η
•
•
•
π
μ
Control
ΡΞ
•
ό
η χύ η
ί ι ι ρό ρη πό
5 km/h (3 mph) ι ο Adaptive cruise
control
πορ ί
ποφ ί ι
ο
ι ί ο " όχος" ί ι
η έ ο
όχη ή άποιο ά ο
ι ί ο, π.χ.
θ ός.
•
ό
η χύ η
ί ι ι ρό ρη πό
5 km/h (3 mph) ι ο προπορ υό ο
όχη
ρίψ ι
άποι έξο ο, ι ο
Adaptive cruise control
έχ ι π έο
προ ά ου άποιο όχη
ο ουθήι.
ά ο οχοθ η έ ο προπορ υό ο όχη ξ φι ά ρίψ ι (
άποι έξο ο), πορ ί πιο προ ά
υπάρχου
η έ οχή
.
Ό
ο daptive cruise control ο ουθ ί έ
ά ο όχη
χύ η
π
30 km/h (20 mph) ι
άξ ι όχο, πό
ι ού ο
η έ ο υ ο ί η ο, ο
daptive cruise control θ φρ άρ ι όγω ου
η έ ου υ ο ι ή ου.
Pilot Assist* ( . 333)
Adaptive cruise control* ( . 317)
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 327
ΠΟΣ
||
ΡΞ
μ
Ο ΟΔ ΓΟ
π
Γι ι ρό ρ ς ά ις
υ υ
ό
η
η ιω ό ί η η
ργή υ οφορί ή
ους φω ι ούς η
ο ό ς, η ο ήγη η
υ χίζ
ι υ ό
ά οι ά ις ί ι
ι ρό ρ ς ω 3 υ ρο έπ ω π ρίπου ά
ο
ή ι γ ύ ρο χρο ι ό ιάη
έχρι ο υ ο ί η ο
ρχί ι
ι ίι ξ ά, ό
ο Adaptive cruise control ίθ ι
ά
η
ο ής
υ ό
η
πέ η η.
–
ο Adaptive Cruise Control π
ποι ί ι
έ
πό ους π ρ
πους:
•
•
Π
ή
ο ου πί
ργοά ω ρό-
ο ι ό ι.
Π ή
ο π ά γ ζιού.
> ο Adaptive Cruise Control ρχίζ ι
ο ουθ ί ξ ά ο προπορ υό ο
όχη
υ ό ρχί ι
ι ί ι προς
πρός
ός 6 υ ρο έπ ω .
Ω
ο ACC πορ ί
υγ ρ ή ι ο υ ο ίη ο
η έ ο έως ι 5 π ά. π ι
π ργ ί ο χ ιρόφρ ο ι ο Adaptive
cruise control π ργοποι ί ι.
μ
μ
μ
π
Σ ορι έ ς π ριπ ώ ις η υ ό
η πέ η η
ι όπ
ιό
ο υ ο ί η ο έρθ ι
ά η ι ο Adaptive Cruise Control ίθ
ι
ά
η
ο ής. υ ό η ί ι ό ι
φρέ
π ργού
ι ο υ ο ί η ο πορ ί
ρχί ι
ι ί ι - ο/η ο ηγός πρέπ ι
υ πώς
π ρέ
ι ι
φρ άρ ι ο ί ιος
ο υ ο ί η ο γι
π ρ
ί ι η θέ η ου.
υ ό πορ ί
π ώ ις:
•
•
•
•
ο ο ηγός
φρέ ου
υ
ί
ις π ρ
ά ω π ρι-
ου πά ο πό ι ου
οπ
υ ό υ
ί ι
ο Adaptive Cruise Control
υγ ρ
ί ο υ ο ί η ο
η έ ο
ο
πο όφρ ο ι:
•
ο ο ηγός οίξ ι η πόρ ή π
η ζώ η φ
ί ς ου/ ης
•
ο ACC έχ ι υγ ρ ή ι ο υ ο ί η ο
η έ ο π ρι ό ρο πό
5 π ά π ρίπου
•
•
υπ ρθ ρ
•
Adaptive cruise control* ( . 317)
ά
ή
θού
φ
ί
ι
φρέ
ι ο ι η ήρ ς.
π
ργοποιηθ ί ο χ ιρόφρ ο
ο πι ογέ ς χυ ή ω
θέ η P, N ή R.
ι ήθη
η
ο ο ηγός θέ ι ο Adaptive cruise control
ά
η
ο ής.
μ
π
Σ ορι έ ς π ριπ ώ ις, ο χ ιρόφρ ο π ργ ί γι
ι ηρή ι ο υ ο ί η ο
η έ ο.
Πρέπ ι
π ργοποιή
ο χ ιρόφρ ο γι
πορέ ι
π
ργοποιηθ ί ο Adaptive cruise control.
328
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
control*
μ
Adaptive cruise
ο (Adaptive Cruise Control - ACC) πορ
χ ι π ριορι ούς
ορι
ς π ριπ ώις.
Δ
μ
μ μ
/
μ
Πρέπ ι
θυ ά
ό ι ο Adaptive cruise
control προορίζ
ι ου ι
ι ά γι χρή η
ά
η ο ήγη η
πίπ ο ο ό ρω .
ιουργί πορ ί
υ ο υ ί
ι ηρή ι
η ω ή πό
η πό ο προπορ υό ο
όχη ό
ο ηγ ί
ρό ους
γά η
ηφορι ή ί η υ ή η π ρίπ ω η,
πρέπ ι
ί
ι ι ί ρ προ
ι οί ι έ οιοι
φρ άρ . Μη χρη ι οποι ί
ο
Adaptive Cruise Control ό
ο υ ο ί η ο
φέρ ι ρύ φορ ίο ή ί ι υ
έ ο
ρέι ρ.
Δ
•
ο πρόγρ
ο ήγη ης Off Road
πορ ί
πι γ ί ό
ο Adaptive cruise
control ί ι
ργοποιη έ ο.
•
•
οί ης ο ά
ςρ
άρ ( . 350)
Ο ΟΔ ΓΟ
μ
Cruise control
Adaptive cruise control*
π
Adaptive cruise control* ( . 317)
Π ριορι
ΡΞ
ο υ ο η ο ι θ ι Adaptive Cruise
Control (ACC), ο ο ηγός πορ
ι
άξ
ξύ Cruise Control (CC) ι
ACC.
Μι υχ ί
η οθό η ου ο ηγού
ποιο Cruise control ί ι
ργό:
CC
ACC
Cruise Control
Adaptive Cruise Control
A
A
Cruise control
A
ίχ ι
Λ υ ή υχ ί : Λ ι ουργί
ο ής
Adaptive cruise control
ργή, Γ Ρ
π ACC
υχ ί :
ά
η
CC
Γι η
ά
η πό ο Adaptive Cruise
Control (ACC) ο Cruise Control (CC):
1. Θέ
πί
η
ο Adaptive cruise control
άο ής χρη ι οποιώ ς ο ουο ι ό ι.
Ω
ι ουργί χρη ι οποι ί η ο ά
άρ ου υ ο ι ή ου, η οποί έχ ι οριέ ους γ ι ούς π ριορι ούς, . όη "Π ριορι οί γι η ο ά ρ άρ".
ρ
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 329
ΠΟΣ
||
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
2. Π ή
ο ου πί Cruise control η
προ ο ή ι ουργιώ - η
ι ι ή υχ ί
ο ου πί
άζ ι χρώ
πό Γ Ρ
ΠΡ Σ ΝΟ.
>
υχ ί
η οθό η ου ο ηγού φ ίζ ι, πό
ACC, η έ
>
ή
ο ου πί
ο ι ό ι.
ο Cruise control ίθ
ι
ι ποθη ύ ι η ρέχου
ι ουργί
χύ η .
ο Cruise control
ο ής χρη ι οποιώ
ο ι ό ι.
ίζ ι, πό
CC, η έ
ιξη
ACC. ο Adaptive Cruise
Control ίθ
ι
ά
η
οής.
3. Π
>
ο CC ί ι
ργό ό
ο ι η ήρ ς ήι, η πό η φορά που ο ι η ήρ ς θ
θ ί
ι ουργί θ
ργοποιηθ ί ο ACC.
•
•
330
ά
η
ς ο ου πί
2. Π ή
ο ου πί Cruise control η
προ ο ή ι ουργιώ - η
ι ι ή υχ ί
ο ου πί
άζ ι χρώ
πό ΠΡ Σ ΝΟ
Γ Ρ.
>
υχ ί
η οθό η ου ο ηγού φ -
Δ
ο υ ο ί η ο
ι ηρ ί π έο ο προθορι έ ο χρο ι ό ιά η προ έγγιης ό
ί πό ο ACC ο CC ο ουθ ί π ώς η προ θορι έ η
χύ η .
ACC
1. Θέ
ιξη
CC. ο Adaptive Cruise Control
(ACC) ί ι π έο π ργοποιη έ ο
ι ο Cruise Control (CC) ίθ
ι
ά
η
ο ής.
3. Π
π CC
Προχωρή
ως ξής γι
ί
πό ο
Cruise control (CC) ο Adaptive cruise control
(ACC):
ή
ο ου πί
ο ι ό ι.
ο Adaptive cruise control ίθ
ι
ι ουργί
ι ποθη ύ ι η ρέχου
χύ η , ζί
ο προ θοριέ ο χρο ι ό ιά η προ έγγι ης
έως ο προπορ υό ο όχη .
π
Cruise control ( . 309)
Adaptive cruise control* ( . 317)
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
μ
μ
Adaptive cruise control*
προηγού η ι ό 8
cruise control έχ ι ρυθ ι
χύ η
110 km/h
προπορ υό ο όχη
πάρχ ι η υ
ό η
φ ζ
ι ι
ιρά πό
ι ι ς υχ ς ι η ύ
γι ο Adaptive cruise control (Adaptive
Cruise Control - ACC) η οθό η ου ο ηγού ι η Προ ο
ξ ω
ο π ρπρ ζ (Head-Up display)*.
ο ουθού ορι
έ
π ρ
ίγ
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
ίχ ι ό ι ο Adaptive
ί
ι ηρ ί η
ιό ι
υπάρχ ι
ο ουθή ι.
7.
προηγού η ι ό 8 ίχ ι ό ι ο Adaptive
cruise control έχ ι ρυθ ι
ί
ι ηρ ί η
χύ η
110 km/h ι ό ι υ όχρο
ο ουθ ί ο προπορ υό ο όχη που ι ίι
η ί ι
χύ η .
Λυχ
Μ
υ
υχ ί
Ερ η
ά
μ
χρώ
7
8
ι
Λ
ι η υχ ί
Ο χρώ
ά
ο υ ο ί η ο ι
ι
Γ Ρ
ηρ ί η
ποθη υ έ η/ πι
ο Adaptive cruise control ρί
Σ οπ ρ ά ω
ι ι ό π ρά ιγ , η ι ουργί RSI (Road Sign Information) π ηροφορ ί ο ο ηγό ό ι η ώ η πι ρ πό
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί ι π οποιη έ η - οι π ο έρ ι ς πορ ί
ι φέρου
ά ογ
ο ο έ ο ου υ ο ι ή ου.
ι
η
ά
χύ η
γ έ η
η
ί
χύ η
.
ο ής.
ι 130 km/h.
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 331
ΠΟΣ
||
Λυχ
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
Μ
υ
Ερ η
ο ύ η
υ ι ά ι
Adaptive cruise
π
.π
μπ
μμ
•
•
332
,
.
ρ
θ ρί
άρ.
ι ουργ ί όπως θ έπρ π . Πρέπ ι
π υθυ θ ί
υ ργ ίο π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης Volvo.
ο π ρ πρίζ προ
ά πό ους ι θη ήρ ς ης ο ά
ς ά
ρ ς
ι
π
Adaptive cruise control* ( . 317)
Π ηροφορί ς ο ι ής ή
ης* ( . 383)
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
Pilot Assist*
ο ά
ά ρ ς ι ρ άρ
έχρι ο προπορ υό ο όχη
π υρι ές ι γρ
ί ις9.
Ρ
ρ
ι ο ά
άρ πό
ρ
ρά η πό
ι ιχ ύ ι ις
η
άρ
ης
Μο ά ς άγ ω ης, π υρι ές ι γρ ί ις
Ο ο ηγός πι έγ ι η πιθυ η ή χύ η
ι
ο χρο ι ό ιά η προ έγγι ης έως ο προπορ υό ο όχη . ο Pilot Assist ρώ ι
η πό
η έως ο προπορ υό ο όχη
ι ις π υρι ές ι γρ
ί ις ης ωρί ς
υ οφορί ς ο ο ό ρω χρη ι οποιώς η ο ά
ά ρ ς ι ρ άρ. ο προθορι έ ο χρο ι ό ιά η προ έγγι ης
ι ηρ ί ι
υ ό
η ρύθ ι η ης χύ ης ώ η υπο οήθη η ι ο ιού οηθά η
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί
ι π οποιη έ η - οι
π ο έρ ι ς πορ ί
η
υπο οήθη η ι ο ιού Pilot Assist υ υπο ογίζ ι η
χύ η
ου προπορ υό ου υ οι ή ου ι ις ι γρ
ί ις ω ωρί ω
υ οφορί ς. Ο ο ηγός πορ ί οποι ήπο
ιγ ή
γ οή ι η ύ
η ι ύθυ ης
ου Pilot Assist ι
υθύ ι ο υ ο ίη ο προς ά η
ύθυ η, π.χ. γι
άξ ι ωρί ή
ποφύγ ι έ
πό ιο ο
ρό ο.
ά
9
Ο ΟΔ ΓΟ
οποθέ η η ου υ ο ι ή ου έ
ωρί .
Η ι ουργ Pilot Assist οηθά ο ο ηγό
ο ηγ ο υ ο η ο ά
ις π υρις ι γρ
ις ης ωρ ς υ οφορ ς
χρη ι οποιώ
ς η υπο ο θη η ι ύθυ ης ι
ι ηρ
ι
θ ρ
χύ η ,
υ υ
ό
προ πι γ
ο χροι ό ιά η προ γγι ης ως ο προπορ υό
ο όχη .
ι ουργί Pilot Assist π ρέχ ι πιο ά η
ο ήγη η ι πιο χ
ρή ο ηγι ή π ιρί , γι
π ρά ιγ ,
γά
ξί ι
ους υ ο ιη ο ρό ους
ο
ή υ οφορί οχη άω .
ΡΞ
ι φέρου
ά ογ
ο Pilot Assist
πορ ί
ρ η ύ ι
θ ρά η ωρί , π.χ.
η ο ά
ά ρ ς
ι ρ άρ
" έπ ι" ις π υρι ές ι γρ
ί ις ης ωρί ς υ οφορί ς, ο Pilot
Assist π ργοποι ί προ ωρι ά η υπο οήθη η ι ύθυ ης ι η π
φέρ ι ό
η
ωρί
πορ ί
ρ η υ ί ξ ά - π ρό ι οι
ι ουργί ς έγχου χύ η ς ι πό
ης π ρ έ ου
ργές.
Ω
υπο οήθη η ι ύθυ ης Pilot Assist π ργοποι ί ι ι
ργοποι ί ι ξ ά
χωρίς πρό ρη προ ι οποίη η.
}}
ο ο έ ο ου υ ο ι ή ου.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 333
ΠΟΣ
ΡΞ
||
Ο ΟΔ ΓΟ
ρέχου
ά
η ης
υπο οήθη ης ι ύθυ ης
πι η ί
ι πό ο χρώ
ου υ ό ου ου ι ο ιού:
ι ύθυ
η ί
• ο ΠΡ Σ ΝΟ ι ό ι πο ίέ
ιξη ό ι η υπο οήθη η
ι
ργή
• ο Γ Ρ ι ό ι (όπως η ι ό ) πο
ί
έ
ιξη η υπο οήθη η ι ύθυ η ί ι π ργοποιη έ η.
Δ
ο Pilot Assist ί ι πι οηθη ι ή ι ουργί η οποί
πορ ί
ι χ ιρι
ίό ς
ις υ οφορι ές, ιρι ές ι ο ι ές
υ θή ς.
Ο ο ηγός πρέπ ι πά ο
ί ι προ οχή
ις ρέχου ς υ οφορι ές υ θή ς
ι
ί ι έ οι ος
π ρέ
ιό
ο
Pilot Assist
π ρέχ ι η
ά η η
υπο οήθη η ι ο ιού ή
ι ηρ ί η
ά η η χύ η ή ο
ά η ο χροι ό ιά η προ έγγι ης.
Δι ά
ό ς ις ό η ς χ ι ά
υ ή η ι ουργί
ο γχ ιρί ιο
όχου
γι
άθ
ό ους ους π ριορι ούς
ου, ους οποίους πρέπ ι
γ ωρίζ
ως
ο ηγός πρι η χρη ι οποιή
.
ο Pilot Assist πρέπ ι
χρη ι οποι ί ι
ό ο
οι ι γρ
ί ις η πιφά ι
ου ο ο ρώ
ος
έρωθ
ης ωρίς υ οφορί ς ί ι υ ιά ρι ς. Σ
άθ ά η π ρίπ ω η, η χρή η ου υ ήος έχ ι υξη έ ο ί υ ο ο υ ο ίη ο
έρθ ι
π φή
γύρω πόι που
ιχ ύο ι πό ο ύ η .
Ο ο ηγός φέρ ι πά ο
η υθύ η γι ο
χ ιρι ό ου υ ο ι ή ου θώς ι γι η
ήρη η ης ω ής πό
ης ι χύη ς, ό η ι ό
ο Pilot Assist χρη ιοποι ί ι.
ο Pilot Assist ρυθ ίζ ι η
άχυ ης ι πέ η ης. Ό
334
χύ η
έ ω πιφρέ χρη ι-
οποιού ι γι η ρύθ ι η ης χύ η ς,
ί ι φυ ιο ογι ό
ούγ
ι έ ς υ ρός
θόρυ ος.
ο Pilot Assist πιχ ιρ ί
ρυθ ί ι η
χύη ο
ά. Σ ις π ριπ ώ ις που π ι ί ι
πό ο η πέ η η, πρέπ ι
φρ άρ ι ο ί ιος ο
ο ηγός. υ ό ι χύ ι ό
υπάρχου
γά ς
ι υ ά
ις η
χύ η ή ά ο προπορ υό ο όχη φρ άρ ι πό ο . Λόγω ω
π ριορι ώ ης ο ά ς ά ρ ς ι
ρ άρ, η πέ η η πορ ί
π ργή ι πόο ή θό ου.
Ο οπός ου Pilot Assist ί ι
ι ηρ ί η
πορ ί πί ω πό ο προπορ υό ο όχη
η ί ι ωρί
ι η ω ή πό
η που
έχ ι πι έξ ι ο ο ηγός. ά η ο ά
ου
ρ άρ
πορ ί
ιχ ύ ι
έ προπορ υό ο όχη , ό
ο υ ο ί η οθ
ι ηρή ι η
χύ η που έχ ι ορι
ί ι
ποθη υ ί πό ο ο ηγό. υ ό υ
ί ι
πί ης ό
η χύ η
ου προπορ υό ου
οχή
ος υξά
ι ι υπ ρ ί ι η ποθηυ έ η χύ η .
π ρ ά ω ι χύου γι
ο ι ώ ιο χυ ή ω :
υ ο ί η
υ ό-
•
ο Pilot Assist πορ ί
ο ουθή ι έ
ά ο όχη
χύ η ς πό 0 km/h έως
200 km/h (125 mph).
•
ο Pilot Assist πορ ί
π ρέχ ι υπο οήθη η ι ύθυ ης πό η
ι ή χύ η
(
η έ ο) έως
140 km/h (87 mph).
ΠΟΣ
π ρ ά ω ι χύου γι
ι ό ι ώ ιο χυ ή ω :
•
•
υ ο ί η
ηχ -
ο Pilot Assist πορ ί
ο ουθή ι έ
ά ο όχη
χύ η
πό 30 km/h
(20 mph) έως ι 200 km/h (125 mph).
ο Pilot Assist πορ ί
π ρά χ ι υποοήθη η ι ύθυ ης
χύ η ς πό
30 km/h (20 mph) έως 140 km/h (87 mph).
Μ ίω η ης ποθη υ έ ης
υ ήρη η ω
ρώ ου Pilot Assist
πρέπ ι
πρ γ
οποι ί ι ό ο
υ ργ ίο - υ ι ά ι
π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης Volvo.
π
ί
ι π οποιη έ η - οι
π ο έρ ι ς πορ ί
χύ η
ς
η έχρι ο προπο-
ί ι πό ο Adaptive cruise control
ο Pilot Assist
ο ο
η έχρι ο προπο-
ι ουργί ς
Σύ ο ο γι
ργοποιη έ η/ π ργοποιη έ η υπο οήθη η ι ύθυ ης
ου πιά
ι υχ ί ς
ι ουργιώ 9.
υξά ι η ποθη υ έ η χύ η ή
π
ργοποι ί ο Pilot Assist ι π
φέρ ι η ποθη υ έ η χύ η
ι ο
χρο ι ό ιά η προ έγγι ης
ργοποι ί/ π
ργοποι ί ο Pilot Assist
Μ
ί ι πό ο Pilot Assist
Adaptive Cruise Control
ι ό
Ο ΟΔ ΓΟ
Σύ ο γι ο όχη - όχο ι ο χροι ό ιά η προ έγγι ης ω προπορ υό ω οχη ά ω
ο Pilot Assist
φρ άρ ι γι
θρώπους, ζώ ,
ι ί
, ι ρά οχή
(π.χ.
πο ή
ι ο ο ι έ ς), χ η ά ρέιρ ι π ρχό
, ρ υ ί η ή
η έ οχή
.
Σ Μ ΩΣ :
Μ
Σύ
ο Pilot Assist
πο
ί ύ η
ποφυγής υγ ρού ω . Ο ο ηγός πρέπ ι
π ρέ
ι ά ο ύ η
ιχ ύ ι ο
προπορ υό ο όχη .
9
υξά ι η πό
ρ υό ο όχη
Μ ιώ ι η πό
ρ υό ο όχη
π
Δ
Μη χρη ι οποι ί
ο Pilot Assist, γι
π ρά ιγ ,
ί η η η πό η,
ι υρώ ις, ο ι θηρές πιφά ι ς
γά ς πο ό η ς ρού ή
πόχιο ου
ο ρό ο, έ ο η ροχόπ ω η/χιο όπ ω η,
ή ορ ό η , ι ο ι ίς ή ο ιθηρούς ρό ους ή
ρέι ρ υ
έ ο ο υ ο ί η ο.
ΡΞ
ι φέρου
ά ογ
ο
ο ο έ ο ου υ ο ι ή ου.
}}
335
ΠΟΣ
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
||
π
Δ
ο Pilot Assist ς προ ι οποι ί ό ο γι
οχή
ω οποίω έχ ι ιχ ύ ι η
ο ά
ά ρ ς ι ρ άρ - γι ο όγο
υ ό, η προ ι οποίη η πορ ί
ργοποιηθ ί
θυ έρη η ή θό ου. Μη
π ρι έ
η προ ι οποίη η χωρίς
φρ άρ
ό
χρ ιάζ
ι.
ιξη
χύ η
χύ η
Γι
ι ι
ηο
πι φ
γι
9
336
χύ η
ου προπορ υό
ρέχου
χη ι ή έ
ιξη
ύγ ρου ης9
ς9.
ποθη υ έ η
χύ η
ου οχή
ου υ ο ι ή ου
ος.
ς.
ί
ι φορ ι ούς υ υ
ούς
ώ υ ό ω
ά ογ
η
άι ής υ οφορί ς - . ί ο
ί "
ι ι ές υχ ί ς ι η ύο Pilot Assist".
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί
ι π οποιη έ η - οι
π ο έρ ι ς πορ ί
ι υχ ί γι
η Προ ι οποίη η
χη ι ό προ ι οποιη ι ό ή
π ω η ι ύ ου ύγ ρου ης
Προ ι οποιη ι ό ή
ύ ου ύγ ρου ης
π ρί-
π ρίπ ω η ι -
Μέ ρη η πό
ης
η ο ά
ά ρ ς ι ρ άρ
ι ουργί Pilot Assist χρη ι οποι ί
ο 40% π ρίπου ης υ ό η ς ου πο όφρ ου.
ο υ ο ί η ο χρ ι
ί
φρ άρ ι πιο υ ά πό ό, ι πι ρέπ ι ο Pilot
Assist ι ο ο ηγός
φρ άρ ι, ό
ργοποι ί ι η προ ι οποιη ι ή υχ ί
ι ι
ηχη ι ή προ ι οποίη η γι
ι οποιηθ ί ο
ο ηγός ό ι πρέπ ι
π ρέ
ι έ ως.
ι φέρου
ά ογ
ο ο έ ο ου υ ο ι ή ου.
ΠΟΣ
π
μπ
(Head-Up
display)*
ργοποίη η
( . 337)
•
Δι χ ίρι η
( . 339)
•
Ρύθ ι η ου χρο ι ού ι
ή
ος προέγγι ης γι ο Pilot Assist* ( . 340)
•
Λυχ ί γι
πρίζ9.
η προ ι οποίη η ύγ ρου ης
ο π ρ-
Σ
υ ο ί η
προ ο ή
ίξ ω
ο
π ρ πρίζ (Head-Up display), η προ ι οποίη η
φ ίζ
ι ο π ρ πρίζ
έ
ύ ο ο που
ο ή ι.
Ω
Οι π ηροφορί ς που προ ά ο ι ο
π ρ πρίζ πορ ί
η ί ι ύ ο ορ ές ό
ο ή ιος ί ι ό ρ
ιό
φορά γυ ιά η ίου.
9
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί
ι π οποιη έ η - οι
π ο έρ ι ς πορ ί
π
•
ιέ
χύ η
ρξη ου Pilot Assist*
ς γι
ο Pilot Assist*
γή όχου ι υ ό
ο Pilot Assist* ( . 343)
Ο ΟΔ ΓΟ
π
Pilot Assist*
ο Pilot Assist πρ π ι πρώ
ργοποιηθ
ι η υ χ ι
θ
ι ουργ
γι
πορ
ρυθ ζ ι η
χύ η
ι
η πό
η ι
π ρ χ ι υπο ο θη η
ι ύθυ ης.
η πέ η η
•
π ργοποίη η/ ργοποίη η ου
Pilot Assist* ( . 341)
•
πο οήθη η προ πέρ ης
ο Adaptive
cruise control* ή ο Pilot Assist* ( . 326)
•
•
Π ριορι
•
•
•
Adaptive cruise control* ( . 317)
•
•
Π ριορι
οί ης ο ά
ςρ
άρ ( . 350)
Π ριορι
( . 359)
οί ης ο ά
ς ά
ρ ς
οί ου Pilot Assist* ( . 345)
ι ι ές υχ ί ς
Pilot Assist* ( . 347)
Προ ι οποίη η πό
Προ ο ή
ίξ ω
Up display)* ( . 124)
ι φέρου
ΡΞ
ά ογ
ι η ύ
γι
ης* ( . 314)
ο π ρ πρίζ (Head-
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί ι π οποιη έ η - οι π οέρ ι ς πορ ί
ι φέρου
ά ογ
ο ο έ ο
ου υ ο ι ή ου.
Γι
ού
ι
θ ί
ξής:
ι ουργί
ο Pilot Assist, π ι-
•
ζώ η φ
ί ι προ
γού
ι ή.
•
Πρέπ ι
υπάρχ ι έ όχη ( ο "όχη
όχος")
ογι ή πό
η προ ά
ί ς ου ο ηγού πρέπ ι
έ η ι η πόρ
ου ο η-
}}
ο ο έ ο ου υ ο ι ή ου.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 337
ΠΟΣ
||
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
πό ο υ ο ί η ο ή η ρέχου
χύ η
ί ι ου άχι ο 15 km/h (9 mph).
•
Γι υ ο ί η
ηχ ι ό ι ώ ιο χυή ω .
χύ η πρέπ ι
ί ι ου άχι ο 30 km/h (20 mph).
Μ
ο Adaptive cruise control
ο ής:
1. Π
>
ή
2. Π
ή
>
ά
–
ο ου πί ▶ (6).
υχ ί
η
ά
άζ ι
η
ο ου πί
ο Pilot Assist
ο ής (8).
(2)
ο ι ό ι.
ο Pilot Assist ίθ
ι
ι ουργί
ι
η ρέχου
χύ η
ποθη ύ
ι,
γ γο ός που υπο ι ύ
ι
ριθούς ο έ ρο ου χύ ρου.
ο Adaptive cruise control
ι ουργί :
Π
>
ή
ο ου πί ▶ (6).
ο Pilot Assist ίθ
ι
έχ ι
θ ί
ι ουργί .
υπο οήθη η ι ύθυ
Pilot Assist ί ι
ργή
ό
ο χρώ
ο ύ
ου ι ο ιού (2)
άξ ι
Γ Ρ
ΠΡ Σ ΝΟ.
338
έ
η
...ή...
Μ
ο Pilot Assist ρυθ ίζ ι ο χρο
προ έγγι ης έχρι ο προπορ
ό οό
ο ύ ο ο πό
έ όχη (1) πά ω πό ο ύ
ης
ό ο
ο ο
πό
πορ υό
υ όχρο
ύρος
ι ό ιά η
υό ο όχη
ης π ι ο ίζ ι
ο ο ι ο ιού.
πι η ί
χύ η ς.
Λά
υπόψη ς ό ι ο Pilot Assist π ργ ί ό ο ό
ο ο ηγός έχ ι ι
ύο
ου χέρι
ο ι ό ι.
ι
υψη ό ρη χύ η
ί ι
η ποθη υ έ η/ πι γ έ η
χύ η
ι η χ η ό ρη
χύ η
ί ι υ ή ου προου οχή
ος (όχη
όχος).
μ
Γι
π ργή ι η ι ουργί Pilot Assist,
ο/η ο ηγός πρέπ ι
έχ ι
χέρι ου/ ης
ο ι ό ι. ο ύ η π ρ ο ουθ ί ι ρ ώς
ι χύ ι υ ό.
ιχ υ ού χέρι
ο
ι ό ι, ό
φ ίζ
ιέ
ή υ
ι έ ου
που προ ρέπ ι ο ο ηγό
υθύ ι ο
υ ο ί η ο ρ ώ ς ο ι ό ι. πιπ έο ,
ούγ
ι έ ηχη ι ό προ ι οποιη ι ό ή
υ ό
υ
ί.
ο/η ο ηγός
ά ι ού
ου/ ης ο ι ό ι, ο ύ η
ί ι
ά
η
ύ η Pilot Assist πρέπ ι
πό ο ου πί
ο ι ό ι.
Ω
ό
χέρι
Pilot Assist
ο ής. ό , ο
π
ι ηθ ί
•
•
•
•
π
Pilot Assist* ( . 333)
Δι χ ίρι η
( . 339)
χύ η
ς γι
ο Pilot Assist*
Ρύθ ι η ου χρο ι ού ι
ή
ος προέγγι ης γι ο Pilot Assist* ( . 340)
γή όχου ι υ ό
ο Pilot Assist* ( . 343)
η πέ η η
•
π ργοποίη η/ ργοποίη η ου
Pilot Assist* ( . 341)
•
πο οήθη η προ πέρ ης
ο Adaptive
cruise control* ή ο Pilot Assist* ( . 326)
•
•
Π ριορι
οί ου Pilot Assist* ( . 345)
ι ι ές υχ ί ς
Pilot Assist* ( . 347)
ι η ύ
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
γι
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
Δ
Pilot Assist*
Μπορ
φορ ι
ς
ρυθ
χύ η ς.
ο Pilot Assist
θ ορι
ί η ποθη
π ηθ ί ο ου πί,
ρί
ι πά ω
ιγ ή που π ά ο
ι -
ΡΞ
υ έ η χύ η ό
ρ ί ο πό ι ου ο ηγού
ο π ά γ ζιού η
ου πί.
υχό προ ωρι ή πι άχυ η
γ ζιού, π.χ.
ά ο προ πέρ
ρ άζ ι η ρύθ ι η ου - ο υ ο
ρέφ ι η
υ ί ποθη
η ό
φή
οπ ά γ
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί ι π οποιη έ η - οι π οέρ ι ς πορ ί
ι φέρου
ά ογ
ο ο έ ο
ου υ ο ι ή ου.
–
Γι
άξ
η ποθη υ έ η χύη ,π ή
ιγ ι ί ή π ρ
έ
ο ου πί
(1) ή – (3) ο ι ό ι:
•
Χρη ι οποιή
μ
π
γι
ρυθ ί
η
χύ η
+/- 5 km/h (+/- 5 mph)
μ
π
ά
μ .
μπ π
μ
γι
•
ρυθ ί
η
χύ η
ά
+/- 1 km/h (+/- 1 mph) ι
ο
ό
ηέ
ιξη (4) η οθό η ου ο ηγού ίξ ι
π
.
> ο
υ ίο πά η
ποθη ύ
ι η
ή η.
ο ο ηγός πι χύ ι ο υ ο ί η ο π ώς ο π ά γ ζιού πρι π ή ι ο ου πί
ο ι ό ι, ως χύ η
ου υ ο ι ή ου
Ο ΟΔ ΓΟ
οπ ά
,
πηί η ο πιυ έ η χύζιού.
μ
ο Pilot Assist πορ ί
ο ουθή ι έ
ά ο όχη
χύ η ς πό 0 km/h έως
200 km/h (125 mph).
Λά
υπόψη ς ό ι η ι ρό ρη χύ η
που πορ ί
πι γ ί γι ο Pilot Assist ί ι
30 km/h (20 mph) - ό η ι
πορ ί
ο ουθή ι έ ά ο όχη
έχρι
ή ι
ώς (0 km/h), η πι ογή/ ποθή υ η
χύ η ς ι ρό ρης πό 30 km/h (20 mph)
ί ι φι ή.
ί
έγι η χύ η που πορ ί
ι 200 km/h (125 mph).
πι
γ ί
ο Pilot Assist πορ ί
ο ουθή ι έ
ά ο όχη
χύ η
πό 30 km/h
(20 mph) έως ι 200 km/h (125 mph).
χ η ό ρη χύ η που πορ ί
πι γ ί γι ο Pilot Assist ί ι 30 km/h (20 mph) η έγι η χύ η
ί ι 200 km/h (125 mph).
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 339
ΠΟΣ
||
•
•
•
•
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
π
ργοποίη η
( . 337)
ιέ
ρξη ου Pilot Assist*
Ρύθ ι η ου χρο ι ού ι
ή
ος προέγγι ης γι ο Pilot Assist* ( . 340)
γή όχου ι υ ό
ο Pilot Assist* ( . 343)
η πέ η η
•
π ργοποίη η/ ργοποίη η ου
Pilot Assist* ( . 341)
•
πο οήθη η προ πέρ ης
ο Adaptive
cruise control* ή ο Pilot Assist* ( . 326)
•
•
Π ριορι
οί ου Pilot Assist* ( . 345)
ι ι ές υχ ί ς
Pilot Assist* ( . 347)
μ
π
Pilot Assist* ( . 333)
ι η ύ
γι
μ
Pilot Assist*
ο Pilot Assist πορ
ρ ι ά χρο ι ά ι
ρυθ ι
προ
ι φογγι ης.
Μπορ ί
πι έξ
ι φορ ι ά χρο ι ά ι
ή
προ έγγι ης έχρι ο προπορ υό ο όχη ,
οποί θ
φ ίζο ι η οθό η ου
ο ηγού ως 1-5 οριζό ι ς
γρ
ές - ό ο π ρι ό ρ ς
ί ι οι γρ
ές, ό ο γ ύ ρο ο χρο ι ό
ιά η προ έγγι ης.
ί γρ
ή
ι οιχ ί
1 υ ρό π ο π ρίπου πό ο προπορ υό ο όχη , ώ οι 5 γρ
ές
ι οιχού
3 υ ρό π π ρίπου.
Ρυθ ί
ο ι ό ι
φ ί ιέ
Pilot Assist ο
όχη
προ
ιά η .
η οθό η ου ο ηγού
υ ο ί η ο ιέ
ι ό ι, ο
ουθ ί έ προπορ υό ο
θορι έ ο χρο ι ό
ο-
Ό
φ ίζ
ι ό οέ
ι ό ι,
υπάρχ ι προπορ υό ο όχη
πό
η.
340
η
ύ ογη
–
προ έγγι ης.
ή
ος προ έγγι-
ύξη η χρο ι ού ι
ης
ή
ος προ έγγι-
Προ ι οποίη η πό
Ω
Ό
ο χρο ι ό ιά
Μ ίω η χρο ι ού ι
ης
ης
Π
ή
ο ου πί (1) ή (2) ο ι ό ι γι
υξή
ή
ιώ
ο χρο ι ό ιάη προ έγγι ης.
>
έ
ιξη πό
ης (3) ίχ ι ο ρέχο χρο ι ό ιά η προ έγγι ης.
Γι
ο ουθή
ο προπορ υό ο
όχη ο
ά ι
ά
η, ο Pilot Assist πιρέπ ι ο χρο ι ό ιά η προ έγγι ης
υ ί
ι ι θη ά
ορι έ ς π ριπ ώ ις.
Γι π ρά ιγ ,
χ η ή χύ η , ό
οι
πο ά ις ι ρύ ου , ο Pilot Assist υξά ι
φρά ο χρο ι ό ιά η προ έγγι ης.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
Λά
υπόψη ς ό ι, ό
ο χρο ι ό ιάη προ έγγι ης ί ι ι ρό, ο χρό ος που
έχ ι ο ο ηγός γι
ι ρά ι ί ι ι ρός
ά προ ύψ ι άποιο ξ φ ι ό πρό η
η
υ οφορί .
•
πο οήθη η προ πέρ ης
ο Adaptive
cruise control* ή ο Pilot Assist* ( . 326)
•
•
Π ριορι
•
Ω
Χρη ι οποι ί
ό ο χρο ι ά ι
ή
προ έγγι ης που πι ρέπο ι πό ο
ώ ι ο ι ής υ οφορί ς.
οί ου Pilot Assist* ( . 345)
ι ι ές υχ ί ς
Pilot Assist* ( . 347)
Προ ι οποίη η πό
ι η ύ
γι
ης* ( . 314)
π
π
/
Pilot Assist*
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
π
Μπορ
π
ργοποι
προ ωρι ά
ο Pilot Assist ώ
θ
ά
η
ο ς ι
ο π
ργοποι
ργό ρ .
π
π
Pilot Assist
μ
ο Pilot Assist
φ ί
ι
π ργ ί
ί ι
ργοποιη έ ο, υ ό πορ ί
υ
ί ι π ι ή η χρο ι ή πό
η έως
ο προπορ υό ο όχη
πι ρέπ ι
ο υ ο ί η ο
πι χύ ι.
ό
Ό ο γ ύ ρη ί ι η χύ η , ό ο
γ ύ ρη ί ι η υπο ογι έ η πόη
έ ρ γι ο ά ο χρο ι ό
ιά η προ έγγι ης.
•
•
•
•
•
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί ι π οποιη έ η - οι π οέρ ι ς πορ ί
ι φέρου
ά ογ
ο ο έ ο
ου υ ο ι ή ου.
π
Pilot Assist* ( . 333)
ργοποίη η
( . 337)
Δι χ ίρι η
( . 339)
ιέ
χύ η
ρξη ου Pilot Assist*
ς γι
γή όχου ι υ ό
ο Pilot Assist* ( . 343)
ο Pilot Assist*
η πέ η η
π ργοποίη η/ ργοποίη η ου
Pilot Assist* ( . 341)
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 341
ΠΟΣ
||
ΡΞ
Γι
π
Assist ι
ής:
–
Π
>
ή
Ο ΟΔ ΓΟ
ργοποιή
ο θέ
ο ου πί
προ ωρι ά ο Pilot
ά
η
ο(2)
ο ι ό ι.
ο Pilot Assist ίθ
ι
ά
η
ο ής - ο χρώ
ης υχ ί ς (8)
η οθό η ου ο ηγού
άζ ι πό
Λ
Ο
Γ Ρ
ι ο χρώ
ης ποθη υ έ ης χύ η ς ο έ ρο ου
χύ ρου
άζ ι πό ΜΠ
Γ Ρ.
...ή...
–
Π
>
ή
ο ου πί ◀ (3).
ο Pilot Assist π ργοποι ί ι ι
ί ι ο Adaptive cruise control
ργή ι ουργί .
Σ η
ά
η
ο ής,
ργοποιούι υ ά ις ι ύθυ ης γι ο ο ηγό, ο
οποίος πρέπ ι
έγχ ι ο ί ιος ό ο η
χύ η ό ο ι η πό
η.
Ό
ο Pilot Assist ρί
ι
ά
η
ο ής ι ο υ ο ί η ο π η ιά ι πο ύ
ο ά
έ προπορ υό ο όχη , η ιουργί Προ ι οποίη ης πό
ης προ ι οποι ί ο ο ηγό ό ι ρί
ι
πο ύ ι ρή
πό
η( .
φορά η
φ ί
"Προ ι οποίη η πό
ης" ο έ ος υ ής
ης ό η ς).
342
μ
π
μ
ι ουργί Pilot Assist π ργοποι ί
προ ωρι ά ι ίθ
ι
ά
η
:
•
•
π
ή
ι
ο ής
ο πο όφρ ο
ο πι ογέ ς
θέ η N.
χυ ή ω
ι ηθ ί
η
•
χρη ι οποιή
πό 1 π ό.
•
ο ο ηγός ο ηγ ί
χύ η
γ ύ ρη
πό η ποθη υ έ η πί π ρι ό ρο
πό 1 π ό.
•
π
φ
ς π ρι
ό ρο
ή
ο π ά ου υ π έ η πί 1
π ό π ρίπου - ι χύ ι γι υ ο ί η
ηχ ι ό ι ώ ιο χυ ή ω .
υχό προ ωρι ή πι άχυ η
γ ζιού, π.χ.
ά ο προ πέρ
ρ άζ ι η ρύθ ι η ου - ο υ ο
ρέφ ι η
υ ί ποθη
η ό
φή
οπ ά γ
οπ ά
,
πηί η ο πιυ έ η χύζιού.
Ό
χρη ι οποιού ι
φ ς, η υπο οήθη η ι ύθυ ης Pilot Assist π ργοποι ί ι
προ ωρι ά. Ό
υ ό
ι χύ ι π έο , η
υπο οήθη η ι ύθυ ης π
ργοποι ί ι
υ ό
οι π υρι ές ι γρ
ί ις ης
ωρί ς υ οφορί ς ξ ο ουθού
ί ι
ιχ ύ ι ς.
μ
μ
ο Pilot Assist ξ ρ ά ι πό ά
υ ή, π.χ. ο πρόγρ
υ άθ ι ς/ ύ η
ά ης π γιο ί θη ηςESC.
οποιο ήπο
πό υ ά
ά
υ ή
ήι
ι ουργ ί, ο Pilot Assist π ργοποι ί ι υ ό
.
Σ π ρίπ ω η υ ό
ης π ργοποίη ης,
ούγ
ι έ ηχη ι ό ή
ι η οθό η
ου ο ηγού φ ίζ
ιέ
ή υ . Ο ο ηγός πρέπ ι
υ ή η π ρίπ ω η
π ρέ ι ι
προ ρ ό ι η
χύ η
ι η
πό
η ο προπορ υό ο όχη .
υ ό
ι
η π
ξής:
ργοποίη η πορ ί
οφ ί-
•
η χύ η
ί ι ι ρό ρη πό 5 km/h
(3 mph) ι ο Pilot Assist
πορ ί
ποφ ί ι
ο προπορ υό ο όχη
ί ι
η έ ο όχη ή πό ιο, π.χ.
θ ός.
•
η χύ η
ί ι ι ρό ρη πό 5 km/h
(3 mph) ι ο προπορ υό ο όχη
ρίψ ι
άποι έξο ο,
πο έ
ο Pilot Assist
η έχ ι π έο προ ά
ου άποιο όχη
ο ουθή ι.
•
η χύ η
ιωθ ί ά ω πό 30 km/h
(20 mph) - ι χύ ι ό ο γι υ ο ί η
ηχ ι ό ι ώ ιο χυ ή ω .
•
•
ο ο ηγός
ο ο ηγός
ρ
ά ο ι ό ι
οίξ ι η πόρ
ΠΟΣ
•
•
ο ο ηγός π
•
•
οι ροχοί χά ου
φά ι
η ζώ η
οι ροφές ου ι η ήρ
ές/υψη ές
ί
•
•
φρέ
π ύ
ργοποιήθη
ί
φ
ι πο ύ χ
ί ς
π
Π
>
ή
ο ου πί
(1)
ο ι ό ι.
ιοθ ί ι ό η πιο πρό φ
θη υ έ η χύ η .
η πο-
π
Σ
η πρό φυ ή ους
ου υψη ή θ ρ ο ρ -
Ω
ο υ ο ί η ο πορ ί
πι χύ ι
ι θη ά ό ις
ηθ ί η χύ η π
ο ι ό ι.
ς ο ου πί
ο χ ιρόφρ ο
η ο ά
ά ρ ς ι ρ άρ έχ ι
υφθ ί π.χ.
χιό ι ή όγω έ ο ης ροχόπ ω ης (ο φ ός ης ά ρ ς/
ύ
ου ρ άρ πο ίζο ι).
π
π
–
η-
Pilot Assist
μ
•
•
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί ι π οποιη έ η - οι π οέρ ι ς πορ ί
ι φέρου
ά ογ
ο ο έ ο
ου υ ο ι ή ου.
μ
Pilot Assist*
υ υ
ό
ο υ ό
ο ι ώ ιο χυω , ο Pilot Assist ι θ ι ι ουργ
γ ς όχου ι π η ης
υγ
ρι ς χύ η ς.
π
Pilot Assist* ( . 333)
ργοποίη η
( . 337)
ιέ
ρξη ου Pilot Assist*
Δι χ ίρι η
( . 339)
•
Ρύθ ι η ου χρο ι ού ι
ή
ος προέγγι ης γι ο Pilot Assist* ( . 340)
χύ η
ς γι
γή όχου ι υ ό
ο Pilot Assist* ( . 343)
ο Pilot Assist*
η πέ η η
•
πο οήθη η προ πέρ ης
ο Adaptive
cruise control* ή ο Pilot Assist* ( . 326)
•
•
Π ριορι
•
Ο ΟΔ ΓΟ
ώ-
•
•
μ
ΡΞ
οί ου Pilot Assist* ( . 345)
ι ι ές υχ ί ς
Pilot Assist* ( . 347)
Προ ι οποίη η πό
ι η ύ
ά ο οχοθ η έ ο προπορ υό ο όχη ξ φι ά ρίψ ι (
άποι έξο ο), πορ ί πιο προ ά
υπάρχου
η έ οχή
.
Ό
ο Pilot Assist ο ουθ ί έ ά ο όχη
χύ η
π 30 km/h (20 mph) ι
άξ ι όχο, πό ι ού ο
η έ ο
υ ο ί η ο, ο Pilot Assist θ πι ρ ύ ι
όγω ου
η έ ου οχή
ος.
γι
ης* ( . 314)
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 343
ΠΟΣ
||
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
η ο ήγη η υ χίζ
ι υ ό
οι ά ις
ί ι ι ρό ρ ς ω 3 υ ρο έπ ω π ρίπου ο
ή ι γ ύ ρο χρο ι ό
ιά η
έχρι ο υ ο ί η ο
ρχί ι
ι ί ι ξ ά, ό
ο Pilot Assist ίθ
ι
ά
η
ο ής
υ ό
η πέ η η.
Δ
Ό
ο Pilot Assist ο ουθ ί έ ά ο
όχη
χύ η π
π
30 km/h π ρίπου (20 mph) ι
άξ ι
όχο, πό ι ού ο
η έ ο
υ ο ί η ο, ο Pilot Assist θ γ οή ι ο
η έ ο όχη
ι θ πι έξ ι,
ί
υ ού, η ποθη υ έ η χύ η .
•
Ο ο ηγός πρέπ ι ό
φρ άρ ι.
μ
"
π ρέ
μ
"
ο Pilot Assist π ργοποι ί
ά
η
ο ής:
•
•
ι
–
ι
μ
ι
ι ίθ
ι
ό
η χύ η
ί ι ι ρό ρη πό
5 km/h (3 mph) ι ο προπορ υό ο
όχη
ρίψ ι
άποι έξο ο,
πο έο Pilot Assist
η έχ ι π έο
προ ά ου άποιο όχη
ο ουθήι.
π
Γι ι ρό ρ ς ά ις
υ υ
ό
η
η ιω ό ί η η προς
πρός
ργή
υ οφορί ή ους φω ι ούς η
ο ό ς,
344
•
•
>
ό
η χύ η
ί ι ι ρό ρη πό
5 km/h (3 mph) ι ο Pilot Assist
πορ ί
ποφ ί ι
ο
ι ί ο όχος ί ι
η έ ο όχη ή άποιο
ά ο
ι ί ο, π.χ.
θ ός.
μ
ο Pilot Assist π
ξής ρόπο:
Π
ή
ο ου πί
ργοποι ί
ι
ο
ο ι ό ι.
Π ή
ο π ά γ ζιού.
ο Pilot Assist ρχίζ ι
ο ουθ ί
ξ ά ο προπορ υό ο όχη
υ ό
ρχί ι
ι ί ι προς
πρός
ός 6 υ ρο έπ ω .
Ω
ο Pilot Assist πορ ί
υγ ρ ή ι ο
υ ο ί η ο ί η ο έως ι 5 π ά - η
υ έχ ι ο χ ιρόφρ ο π ργ ί ι η
ι ουργί π ργοποι ί ι.
Γι
πορέ ι ο Pilot Assist
ργοποιηθ ί ξ ά, ο χ ιρόφρ ο πρέπ ι
ί ι
π ργοποιη έ ο.
μ
μ
μ
π
Σ ορι έ ς π ριπ ώ ις η υ ό
η πέ η η
ι όπ
ιό
ο υ ο ί η ο έρθ ι
ά η ι ο Pilot Assist ίθ
ι
ά
η
ο ής. υ ό η ί ι ό ι
φρέ
π
ργού
ι ο υ ο ί η ο πορ ί
ρχίι
ι ί ι - ο/η ο ηγός πρέπ ι υ πώς
π ρέ
ι ι
φρ άρ ι ο ί ιος ο υ ο ίη ο γι
π ρ
ί ι η θέ η ου.
υ ό πορ ί
π ώ ις:
•
•
•
•
ο ο ηγός
φρέ ου
υ
ί
ις π ρ
ά ω π ρι-
ου πά ο πό ι ου
οπ
ά
ργοποιηθ ί ο χ ιρόφρ ο
ο πι ογέ ς χυ ή ω
θέ η P, N ή R.
ι ήθη
ο ο ηγός θέ ι ο Pilot Assist
η
ο ής.
μ
η
ά-
π
Σ ορι έ ς π ριπ ώ ις, ο χ ιρόφρ ο π ργ ί γι
ι ηρή ι ο υ ο ί η ο
η έ ο.
υ ό υ
ί ι
υ ο ί η ο
ι:
ο Pilot Assist υγ ρ
ί ο
η έ ο
ο πο όφρ ο
•
ο ο ηγός οίξ ι η πόρ ή π
η ζώ η φ
ί ς ου/ ης
•
ο Pilot Assist έχ ι υγ ρ ή ι ο υ ο ίη ο
η έ ο π ρι ό ρο πό
5 π ά π ρίπου
•
•
υπ ρθ ρ
ή
θού
ι ο ι η ήρ ς.
φρέ
φ
ί
ι
ΠΟΣ
•
•
μ
π
Pilot Assist* ( . 333)
ργοποίη η
( . 337)
ιέ
ρξη ου Pilot Assist*
•
Δι χ ίρι η
( . 339)
•
Ρύθ ι η ου χρο ι ού ι
ή
ος προέγγι ης γι ο Pilot Assist* ( . 340)
•
π ργοποίη η/ ργοποίη η ου
Pilot Assist* ( . 341)
•
πο οήθη η προ πέρ ης
ο Adaptive
cruise control* ή ο Pilot Assist* ( . 326)
•
•
Π ριορι
χύ η
ς γι
ο Pilot Assist*
οί ου Pilot Assist* ( . 345)
ι ι ές υχ ί ς
Pilot Assist* ( . 347)
ι η ύ
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
Pilot Assist*
Η ι ουργ Pilot Assist πορ
χ ι
π ριορι ούς
ορι
ς π ριπ ώ ις.
ι ουργί Pilot Assist ί ι πι οηθη ι ή ι
πορ ί
οηθή ι ο ο ηγό
πο ές
π ριπ ώ ις. Ω ό ο ο ο ηγός ί ι πά ο
υπ ύθυ ος
ι ηρ ί πό
η φ
ί ς
πό
γύρω
ι ί
ι η ω ή θέ η
έ
η ωρί
υ οφορί ς.
Σ ορι έ ς π ριπ ώ ις, ο ύ η
υπο οήθη ης ι ύθυ ης Pilot Assist πορ ί
υ ο ύ
ι
οηθή ι ο
ο ηγό
ο ω ό ρόπο ή πορ ί
π ργοποιηθ ί υ ό
υ ή η
π ρίπ ω η, η χρή η ου Pilot Assist
υ ι ά ι. Π ρ
ίγ
έ οιω π ριπ ώ ω πορ ί
ί ι:
•
οι ι γρ
ί ις ω ωρί ω υ οφορί ς έχου φθ ρ ί, ίπου ή ι υρώ ο ι.
•
ο ι χωρι ός ω ωρί ω υ οφορί ς ί ι
φής, γι π ρά ιγ ,
ό
οι ωρί ς ι ιρού ι ή υγχωύο ι ή ις ξό ους ρό ω ή
π ρίπ ω η πο
π ώ ι γρ
ί ω .
•
υπάρχου π ρυφές ή ά
ς γρ
ές
ός πό ις ι γρ
ί ις ω ωρίω υ οφορί ς πά ω ή ο ά ο
ρό ο, π.χ. ρά π
, ρ οί ή πιυές η πιφά ι ου ο ο ρώος,
ές ηθ ίου, π ρυφές ο ορώ
ος ή έ ο ς ιές.
•
η ωρί
υ
ι ο ι ής.
γι
•
•
οφορί ς ί
η ωρί
υ
θ οί ή
ι
ήή
οφορί ς υπάρχου
ού ς.
οι ιρι ές υ θή ς ί
ροχή, χιό ι ή ο ίχ η ή
ι
ές, π.χ.
πόχιο ο ή
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
}}
ουάρ. 345
ΠΟΣ
||
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
π ριορι έ η ορ ό η
υ θή ς
χ η ού φω ι ού, φω ι ός ο
φό ο, ρ γ έ ο ο ό ρω
. π.
ι ο ι ό ι, που η ί ι ό ι ο
ύ η
πορ ί πά ο
οηθή ι ο ο ηγό
ι υθύ ι ο υ οί η ο ι
ο ι ηρ ί έ
η
ωρί .
Ο ο ηγός πρέπ ι πί ης
ά ι υπόψη
ου ό ι ο Pilot Assist έχ ι ους ξής π ριορι ούς:
•
•
346
ψη ά ρά π
π ζο ρο ίου,
ηθ ί ο ο ρώ
ος,
προ ωρι ά
πό ι ( ώ οι ο ι ής υ οφορί ς,
ηθ ί
φ
ί ς, . π.)
ιχ ύο ι. Σ ά η π ρίπ ω η, πορ ί
ιχ υ ού
θ
έ ως ι γρ
ί ις ωρί ω υ οφορί ς,
ί υ ο η υ έχ ι ο υ ο ί η ο
έρθ ι
π φή
υ ά
πό ι .
Ο/η ο ηγός πρέπ ι
φρο ί ι ώ
ο υ ο ί η ο
ρί
ι
ρ ή
πό
η πό έ οι
πό ι .
Ο ι θη ήρ ς ης ά ρ ς ι ο
ι θη ήρ ς ου ρ άρ
έχου η
υ ό η
ιχ ύ ου ό
π ρχό
ι ί
ι πό ι
υ θή ς υ οφορί ς, π.χ.
ούς, ί η
πό ι ή
ι ί
που
πο ίζου
ώς ή
άέ
έρος
η ι ρο ή.
•
ο Pilot Assist
" έπ ι" ους
π ζούς,
ζώ , . π.
•
Ο υ ι ώ ος ριθ ός ι ρχό ω
π ηροφοριώ
ο ύ η
ι ύθυ ης
π ριορίζ
ι πό η πί η που
ί-
Ω
ι ουργί χρη ι οποι ί η ο ά
ά ρ ς ου υ ο ι ή ου, που έχ ι ορι έ ους
γ ι ούς π ριορι ούς, . ό η
"Π ριορι οί γι η ο ά
ά ρ ς".
Ο ο ηγός έχ ι πά ο
η υθύ η
ιορθώιή
προ ρ όζ ι η π ρέ
η ι ύθυ ης ου Pilot Assist ι πορ ί
ρίψ ι ο
ι ό ι προς η θέ η που θέ ι.
Δ
μ
μ μ
/
ι ουργί χρη ι οποι ί η ο ά
άρ ου υ ο ι ή ου, η οποί έχ ι οριέ ους γ ι ούς π ριορι ούς, . όη "Π ριορι οί γι η ο ά ρ άρ".
ρ
μ
Πρέπ ι
θυ ά
ό ι ο Pilot Assist προορίζ
ι ου ι
ι ά γι χρή η
ά η ο ήγη η
πίπ ο ο ό ρω .
ι ουργί πορ ί
υ ο υ ί
ι ηρή ι η ω ή πόη πό ο προπορ υό ο όχη ό
ο ηγ ί
ρό ους
γά η
ηφορι ή
ί ηυ ή η π ρίπ ω η, πρέπ ι
ί
ι ι ί ρ προ
ι οί ι έ οι οι
φρ άρ . Μη χρη ι οποι ί
ο Pilot Assist ό
ο υ ο ί η ο φέρ ι ρύ φορ ίο ή ί ι υ έ ο
ρέι ρ.
Δ
•
Ω
ο πρόγρ
ο ήγη ης Off Road
πορ ί
πι γ ί ό
ο Pilot Assist
ί ι
ργοποιη έ ο.
•
•
π
Pilot Assist* ( . 333)
ργοποίη η
( . 337)
ιέ
ρξη ου Pilot Assist*
•
Δι χ ίρι η
( . 339)
•
Ρύθ ι η ου χρο ι ού ι
ή
ος προέγγι ης γι ο Pilot Assist* ( . 340)
•
χύ η
ς γι
γή όχου ι υ ό
ο Pilot Assist* ( . 343)
ο Pilot Assist*
η πέ η η
•
π ργοποίη η/ ργοποίη η ου
Pilot Assist* ( . 341)
•
πο οήθη η προ πέρ ης
ο Adaptive
cruise control* ή ο Pilot Assist* ( . 326)
•
ι ι ές υχ ί ς
Pilot Assist* ( . 347)
ι η ύ
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
γι
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
•
Π ριορι
( . 359)
οί ης ο ά
ς ά
ρ ς
•
Π ριορι
οί ης ο ά
ςρ
άρ ( . 350)
μ
Pilot Assist*
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
μ
πάρχ ι η υ
ό η
φ ζ
ι ι
ιρά πό
ι ι ς υχ ς ι η ύ
γι ο Pilot Assist η οθό η ου ο ηγού
/ ι η Προ ο
ξ ω
ο π ρ πρ ζ
(Head-Up display)*.
ο ουθού ορι
έ
π ρ
ίγ
10.
προηγού η ι ό 11 ίχ ι ό ι ο Pilot
Assist έχ ι ρυθ ι
ί
ι ηρ ί η
χύ η
110 km/h ι ό ι υ όχρο
ο ουθ ί
ο προπορ υό ο όχη που ι ί ι
η
ί ι
χύ η .
ο Pilot Assist
π ρέχ ι υπο οήθη η ι ύθυ ης ιό ι οι π υρι ές ι γρ
ί ις ης
ωρί ς υ οφορί ς
πορού
ιχ υ ού .
προηγού η ι ό 11 ίχ ι ό ι ο Pilot
Assist έχ ι ρυθ ι
ί
ι ηρ ί η
χύ η
110 km/h ι ό ι
υπάρχ ι προπορ υόο όχη
ο ουθή ι.
ο Pilot Assist
π ρέχ ι υπο οήθη η ι ύθυ ης ιό ι οι π υρι ές ι γρ
ί ις ης
ωρί ς υ οφορί ς
πορού
ιχ υ ού .
10
11
Σ οπ ρ ά ω
ι ι ό π ρά ιγ , η ι ουργί RSI (Road Sign Information) π ηροφορ ί ο ο ηγό ό ι η ώ η πι ρ πό
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί ι π οποιη έ η - οι π ο έρ ι ς πορ ί
ι φέρου
ά ογ
ο ο έ ο ου υ ο ι ή ου.
η
χύ η
ί
ι 130 km/h.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
}}
ός/ ξ
ουάρ. 347
ΠΟΣ
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
||
•
προηγού η ι ό 11 ίχ ι ό ι ο Pilot
Assist έχ ι ρυθ ι
ί
ι ηρ ί η
χύ η
110 km/h ι ό ι υ όχρο
ο ουθ ί
ο προπορ υό ο όχη που ι ί ι
η
ί ι
χύ η .
ώ,
θη η
ις
ιχ
ο Pilot Assist π ρέχ ι πί ης υπο οήι ύθυ ης ιό ι οι π υρι ές ι γρ
ίης ωρί ς υ οφορί ς πορού
υ ού .
348
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί
ι π οποιη έ η - οι
η πέ η η
•
π ργοποίη η/ ργοποίη η ου
Pilot Assist* ( . 341)
•
πο οήθη η προ πέρ ης
ο Adaptive
cruise control* ή ο Pilot Assist* ( . 326)
•
•
Π ριορι
οί ου Pilot Assist* ( . 345)
Π ηροφορί ς ο ι ής ή
ης* ( . 383)
προηγού η ι ό 11 ίχ ι ό ι ο Pilot
Assist έχ ι ρυθ ι
ί
ι ηρ ί η
χύ η
110 km/h ι ό ι
υπάρχ ι προπορ υόο όχη
ο ουθή ι.
ώ,
θη η
ις
ιχ
•
•
11
γή όχου ι υ ό
ο Pilot Assist* ( . 343)
πί ης, ο Pilot Assist π ρέχ ι υπο οήι ύθυ ης ιό ι οι π υρι ές ι γρ
ίης ωρί ς υ οφορί ς πορού
υ ού .
π
Pilot Assist* ( . 333)
ργοποίη η
( . 337)
ιέ
ρξη ου Pilot Assist*
•
Δι χ ίρι η
( . 339)
•
Ρύθ ι η ου χρο ι ού ι
ή
ος προέγγι ης γι ο Pilot Assist* ( . 340)
π ο έρ ι ς πορ ί
ι φέρου
ά ογ
χύ η
ς γι
ο Pilot Assist*
ο ο έ ο ου υ ο ι ή ου.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
Η ο ά ρ
φορ υ
ρό ος ης
άρ χρη ι οποι
ι πό ιάυπο ο θη ης ο ηγού ι ο
ι
ιχ ύ ι ά
οχ
.
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
π
•
•
Π ριορι
•
•
•
•
Προ ι οποίη η πό
οί ης ο ά
γ ρι η ύπου γι
( . 354)
ςρ
ις ο ά
άρ ( . 350)
ςρ
άρ
ης* ( . 314)
Adaptive cruise control* ( . 317)
Pilot Assist* ( . 333)
City Safety ( . 362)
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί ι π οποιη έ η - οι π οέρ ι ς πορ ί
ι φέρου
ά ογ
ο ο έ ο
ου υ ο ι ή ου.
ο ά
ου ρ άρ χρη ι οποι ί
π ρ ά ω ι ουργί ς:
•
•
•
•
Προ ι οποίη η πό
ι πό ις
ης*
Adaptive cruise control*
Pilot Assist*
City Safety
ροποποίη η ης ο ά ς ρ άρ πορ ί
η
ή ι π ρά ο η προς χρή η.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 349
ΠΟΣ
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
μ
μ
Η ο ά
ου ρ
άρ χ ι υγ
ρι
ους
π ριορι ούς - που
η ιρά ους π ριορ ζου ις ι ουργ ς που χρη ι οποιού η
ο ά .
π
μπ
ο ά
ου ρ άρ ί ι οποθ η έ η
έ
ο πά ω ή
ου π ρ πρίζ ζί
η ο ά ρ άρ ου υ ο ι ή ου.
Μη
οποθ ί , ο ά ή
ρ ώ
ι ί
η ξω ρι ή ή η
ω ρι ή π υρά ου π ρ πρίζ προ ά ή γύρω
πό η ο ά
ά ρ ς ι ρ άρ — ά ι
έ οιο πορ ί
προ
έ ιπ ρ
ο ές
ις ι ουργί ς που ξ ρ ώ ι πό η
ά ρ
ι ο ρ άρ.
η οθό η ου ο ηγού φ ιί υ ή η υχ ί
ο ή υ
. π μπ
μμ
, .
, η ί ιό ιη ο ά
ά ρ ς ι
ρ άρ
πορ ί
ιχ ύ ι ά
προπορ υό
οχή
.
Σ ο π ρ ά ω πί
π ρ ίθ
ίγ
πιθ ώ ι ιώ γι η
η ύ
ος, ζί
ις
ά η
ιπ ρ φά ι η ου
ς έργ ι ς.
υ ό πορ ί
η ί ι ό ι οι ι ουργί ς
θ υπο θ ι ού , θ π ργοποιηθού
π ήρως ή
θ πο ρί ο ι ω ά.
π ριοχή που πι η ί
ι πρέπ ι
θ ρή, χωρίς υ ο ό η ,
ι ί
ές
ρά ς, . π.12.
ι ηρ ί ι
,
ιη ι -
Αι
ρ
Ε
πιφά ι ου π ρ πρίζ προ ά πό ις ο ά ς ά
άρ ί ι ρό ι η ή έχ ι
υφθ ί
πάγο ή χιό ι.
πυ ή ο ίχ η
πο ίζ ι
ή
12
350
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ρ ς
ι
ι η έ ο η ροχόπ ω η ή χιο όπ ω η πορ ί
ου ρ άρ ή η ορ ό η
ης ά ρ ς.
ί
ι π οποιη έ η - οι
π ο έρ ι ς πορ ί
ι φέρου
ργ ι
θ ρί
η ρο ιά, ο πάγο ι ο χιό ι πό η
προ ά πό η ο ά
ά ρ ς ι ρ άρ.
ί
έργ ι . Ορι έ ς φορές η ο ά
έ ο ης ροχόπ ω ης ή χιο όπ ω ης.
ά ογ
ο ο έ ο ου υ ο ι ή ου.
πιφά ι
ι ουργ ί
ου π ρ πρίζ
π ρίπ ω η
ΠΟΣ
Αι
ο
ή
Ε
ρό ή ο χιό ι πό ο ο ό ρω
ου ρ άρ ή η ορ ό η
χ ι υ ωρ υ ί ρο ιά ά
π ρ πρίζ ι η ο ά
ά ρ ς
ι ά
ι
ης ά ρ ς.
η
ιρ
ι
πο ίζ ι
ω ρι ή πιφά ι
άρ.
ου
θ ρό προ
ι ρ άρ.
ί
ρω
έργ ι . Ορι έ ς φορές, η ο ά
ί ι πο ύ ρ γ έ ο ή
υ έ ο
•
άρ
υπο
ο ο ό-
ι ρά οχή
, π.χ. οι ο ο ι έ ς ή
οχή
που
ι ού ι η έ η
ης ωρί ς υ οφορί ς, πορ ί
η
ιχ υ ού .
ι
Σ ις ροφές, η ο ά
ου ρ άρ
έχ
ι
η
ιχ ύ ι ο ω ό όχη ή
χά ι πό ο π ίο ης έ όχη που
έχ ι ή η ιχ ύ ι.
η χύ η
ου προπορ υό ου οχή ος ι φέρ ι η
ι ά πό η
χύ η
η οποί ι ί
μ
ι ουργ ί ό
ρί ο ι
πο ύ ο ι ή πό
ηπ.χ. έ
ι ού ο όχη που ρί
ι
ά
ο υ ο ί η ό ς ι ο προπορ υό ο όχη .
ά
ιθ ίζ
χιό ι.
πι
φ ί έ
υ ργ ίο γι ο
θ ρι ό ου π ρ πρίζ, η
ω ρι ή π υρά ου
ύ
ος ης ο ά ς - υ ι ά ι
π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης Volvo.
μ
υ ό η
ης ο ά ς ρ
χ ύ ι προπορ υό
οχή
η
ι ά :
Ο ΟΔ ΓΟ
ργ ι
Ω
Δι ηρ ί
ο π ρ πρίζ
πό η ο ά
ά ρ ς
ΡΞ
π
ο ά
ου ρ άρ έχ ι π ριορι έ ο π ίο
ίχ υ ης. Σ ορι έ ς π ριπ ώ ις, άποιο
όχη
ιχ ύ
ι ή η ίχ υ η πρ γ οποι ί ι ργό ρ πό ό, ι
έ
ι.
Π
ίο
ίχ υ ης ης ο ά
ςρ
άρ.
Ορι έ ς φορές η ο ά
ου ρ άρ
θυ
ρ ί
ιχ ύ ι οχή
που
}}
351
ΠΟΣ
||
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
ο
μ
Χ
η ό ρυ ου
ού
ο
η
ιά ου ρ
άρ.
χ
η ά ρέι ρ πορ ί πί ης
ί ι
ύ ο ο
ιχ υ ού πό η ο ά
ου
ρ άρ ή
η
ιχ υ ού
θό ου - ο ο ηγός πρέπ ι υ πώς
ί ι ι ι ί ρ προ ι ός ό
ο ηγ ί πί ω πό χ η ά ρέι ρ
ό
ί ι
ργοποιη έ ο ο Adaptive cruise
control ή ο Pilot Assist.
μ
Σ πο ύ υψη ές θ ρ
ά ρ ς ι ρ άρ
θ ί προ ωρι ά πί 15
ιγ ή που ο ι η ήρ
γι
προ
υ ί
ης ά ρ ς.
ο ά
π
ι ί ι υ ό
ιωθ ί π ρ ώς.
μ
352
π
μπ
ο ρ ί ς, η ο ά
πορ ί
π ργοποιηπ ά π ρίπου πό η
ς ίθ
ι
ι ουργί ,
οη
ρο ι ό ύ η
ά ρ ς ι ρ άρ
ό
ηθ ρ ο ρ ί
ο π ρ πρίζ, προ ά πό οποιο ήπο
πό
ύο "π ράθυρ " ης ο ά ς
ά ρ ς ι ρ άρ υπάρχ ι πά ι ο,
χ ρ γή ή η ά ι πό πέ ρ που
ύπ ι
πιφά ι 0,5 x 3,0 mm π ρίπου ή γ ύρη, πρέπ ι
π υθυ θ ί
έ
υ ργ ίο γι
ι
ά
η ου π ρπρίζ. Συ ι ά ι
π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης Volvo.
πι
υ
ί, πορ ί
ο ηγή ι
ιω έ η πό ο η ω υ η ά ω
υπο ήριξης ο ηγού που χρη ι οποιού η
ο ά
ά ρ ς ι ρ άρ.
υ ό πορ ί
η ί ι ό ι οι ι ουργί ς
θ υπο θ ι ού , θ π ργοποιηθού
π ήρως ή
θ πο ρί ο ι ω ά.
Γι
ποφ υχθ ί ο ί υ ος ά ης,
πάρ ι ς ή υπο άθ ι ης ης ι ουργί ς
ω υ η ά ω υπο ήριξης ο ηγού που
χρη ι οποιού η ο ά ρ άρ, ι χύου
πί ης
ξής:
•
Volvo υ ι ά
π ί
, οι
χ ρ γές ι
η ά ι πό πέ ρ ς
η π ριοχή προ ά πό η ο ά
ά ρ ς ι ρ άρ
μ
πι ιορθώ-
ι.
ί υ ού, πρέπ ι
ι ο ό ηρο ο π ρ πρίζ.
ι
θί-
•
Πρι
ι
ή
ο π ρ πρίζ,
π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο
υ ργ ίο ης Volvo γι
ιωθ ί ό ι έχ ι π ρ γγ θ ί ι θ οποθ ηθ ί ο ω ό π ρ πρίζ.
•
ά η
ι
ά
η, πρέπ ι
οποθ ηθού οι ί ιοι υ ο θ ρι ήρ ς π ρ πρίζ, γ ρι έ οι πό η
Volvo.
Ό
ο π ρ πρίζ
ι
θ ί, η
ο ά
ά ρ ς ι ρ άρ πρέπ ι
π
θ ο ο ηθ ί ο υ ργ ίο γι
ι φ ι
ί η ι ουργι ό η ό ω ω
υ η ά ω που
ίζο ι η ά ρ
ι ο ρ άρ. Συ ι ά ι
π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης
Volvo.
Γι
ι ουργ ί ω
ά ρ ς, ο π ρ πρίζ
πρέπ ι
ι ηρ ί ι
πάγο ι χιό ι, ι
ρό ι
πουά υ
ά η ο ά ρ άρ ι
προ ά πό η ο ά
θ ρό, χωρίς ρο ιά,
θ ρίζ
ι
ι ά
ο ι ή ου.
ΠΟΣ
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
Ω
η ο ά
ά ρ ς ι ρ άρ
ύπ ι πό ρο ιά, χιό ι ή πάγο, πηρ άζ
ιη
ι ουργι ό η ά ης ι πορ ί
πο ίζ
ι η έ ρη η.
υ ό πορ ί
η ί ι ό ι οι ι ουργί ς
θ υπο θ ι ού , θ π ργοποιηθού
π ήρως ή
θ πο ρί ο ι ω ά.
•
•
π
Μο ά
Π ριορι
( . 359)
ρ
άρ ( . 349)
οί ης ο ά
ς ά
ρ ς
•
Π ριορι οί γι
ποίη ης πό
•
Π ριορι
( . 329)
οί ου Adaptive cruise control*
•
•
Π ριορι
οί ου City Safety ( . 370)
η ι ουργί Προ ι οης* ( . 316)
Pilot Assist* ( . 333)
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 353
ΠΟΣ
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
π
Μπορ
ο ά ςρ
π
.
Αγορά
μ
η γ ρι η ύπου γι
άρ ου υ ο ι
ου ο
ACCA
BLISB
ις
Λυχ
Έγ ρι η
που
Este equipamento opera em carϊter secundϊrio, isto Η, não tem direito à proteΕão
contra interferência prejudicial, mesmo de estaΕões do mesmo tipo, e não pode causar
interferência a sistemas operando em carϊter primϊrio.
✓
Modelo: L2C0055TR
1500-15-8065
ρ ζι ί
EAN: 07897843840978
Modelo: L2C0054TR
✓
4122-14-8645
EAN: (01)07897843840855
υρώπη
354
✓
✓
Hereby, Delphi Electronics & Safety declares that L2C0054TR / L2C0055TR are in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
1999/5/EC. The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics &
Safety / 2151 E. Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
ΠΟΣ
Αγορά
ACCA
BLISB
Λυχ
Έγ ρι η
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
που
TRA
✓
ρά
ω έ
ρ
ι ά
REGISTERED No: ER37536/15
DEALER No: DA37380/15
ι-
TRA
✓
REGISTERED No: ER37357/15
DEALER No: DA37380/15
37295/POSTEL/2014
✓
4927
ο η ί
✓
4927
Type Approval No.: TRC/LPD/2014/255
✓
ορ
38806/SDPPI/2015
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
ί
✓
Type Approval No.: TRC/LPD/2015/3
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Certification No.
✓
MSIP-CMI- DPH-L2C0054TR
ορέ
✓
Certification No.
MSIP-CMI-DPH-L2C0055TR
}}
355
ΠΟΣ
||
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
Αγορά
ACCA
BLISB
Λυχ
Έγ ρι η
που
AGREE PAR L’ANRT MAROC
✓
Μ ρό ο
✓
NUMβRO D’AGRβMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D’AGRβMENT: 26/12/2014
Μο
ί
✓
✓
1024
Σιγ
πούρη
✓
✓
Complies with IDA Standards DA105753
TA-2014/1824
✓
Νό ι
APPROVED
φρι ή
✓
✓
ά
A
B
356
ACC = Adaptive Cruise Control
BLIS = Blind Spot Information
TA-2014/2390
APPROVED
CCAB15LP0560T3
✓
CCAB15LP0680T0
ΠΟΣ
•
•
•
•
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
π
Μο ά
Π ριορι
ρ
άρ ( . 349)
οί ης ο ά
ςρ
άρ ( . 350)
Adaptive cruise control* ( . 317)
Blind Spot Information* ( . 375)
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 357
ΠΟΣ
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
μ
Η ο ά
ης ά ρ ς χρη ι οποι
ι πό
ιάφορ υ
υπο
ριξης ο ηγού ι
ο ρό ος ης
ι γι π ρά ιγ
ιχ ύ ι ι γρ
ις ωρ ω υ οφορ ς
ο ι ς υ οφορ ς.
•
•
Π ηροφορί ς ο ι ής ή
•
Π ριορι
( . 359)
•
•
•
•
•
•
Adaptive cruise control* ( . 317)
•
•
Π ηροφορί ς ο ι ής ή
ργή
γά η
ά
ης*
*
π
οί ης ο ά
ς ά
ρ ς
Lane Keeping Aid ( . 391)
Driver Alert Control ( . 388)
Pilot Assist* ( . 333)
City Safety ( . 362)
Λ ι ουργί προ
ί ς πό
off Mitigation ( . 397)
ργοποίη η/ π
ά ς ( . 152)
ροπή Runης* ( . 383)
ργοποίη η
γά ης
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί ι π οποιη έ η - οι π οέρ ι ς πορ ί
ι φέρου
ά ογ
ο ο έ ο
ου υ ο ι ή ου.
ο ά
ης ά ρ ς χρη ι οποι ί
π ρ ά ω ι ουργί ς:
•
•
•
•
•
•
358
ι πό ις
Adaptive cruise control*
Lane Keeping Aid*
Driver Alert Control*
Pilot Assist*
City Safety
Λ ι ουργί προ
off Mitigation
ί ς πό
ροπή Run-
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
μ
μ
μ
π
ο υ ό ό ρ φως, οι
ά ις, ο
χιό ι, ο πάγος ή η ρο ιά η πιφά ι ου
ο ο ρώ
ος ή οι
φ ίς ι γρ
ί ις
ω ωρί ω υ οφορί ς πορού πί ης
υπο θ ί ου η
ι ά η ι ουργί ης
ά ρ ςό
χρη ι οποι ί ι γι
ρώ ι
ο ο ό ρω
ι γι
ιχ ύ ι π ζούς,
ι υ ι ές, υ γέθη ζώ , ι ά
οχή
.
13
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί
ι π οποιη έ η - οι
π ο έρ ι ς πορ ί
Ο ΟΔ ΓΟ
μπ
Η ο ά
ά ρ ς χ ι υγ
ρι
ους
π ριορι ούς - που
η ιρά ους π ριορ ζου ις ι ουργ ς που χρη ι οποιού η
ο ά .
ά ρ έχ ι π ρό οιους π ριορι ούς
ο
θρώπι ο ά ι, η .
πορ ί
" ι"
ά
γι π ρά ιγ
έ ο η χιο όπ ω η ή ροχόπ ω η, πυ ή ο ίχ η ή υ ό έρ
ό η ι χιο οθύ
ς. Σ υ ές ις υ θής, οι ι ουργί ς ω υ η ά ω που ξ ρώ ι πό η ά ρ πορ ί
πηρ ού η
ι άή
π ργοποιηθού προωρι ά.
ΡΞ
Μη
οποθ ί , ο ά ή
ρ ώ
ι ί
η ξω ρι ή ή η
ω ρι ή π υρά ου π ρ πρίζ προ ά ή γύρω
πό η ο ά
ά ρ ς ι ρ άρ — ά ι
έ οιο πορ ί
προ
έ ιπ ρ
ο ές
ις ι ουργί ς που ξ ρ ώ ι πό η
ά ρ
ι ο ρ άρ.
υ ό πορ ί
η ί ι ό ι οι ι ουργί ς
θ υπο θ ι ού , θ π ργοποιηθού
π ήρως ή
θ πο ρί ο ι ω ά.
π ριοχή που πι η ί
ι πρέπ ι
θ ρή, χωρίς υ ο ό η ,
ι ί
ές
ρά ς, . π.13.
ι ηρ ί ι
,
ιη ι -
ο ά
ης ά ρ ς ί ι οποθ η έ η
έ
ο πά ω ή
ου π ρ πρίζ ζί
η ο ά ρ άρ ου υ ο ι ή ου.
η οθό η ου ο ηγού φ ιί υ ή η υχ ί
ο ή υ
. π μπ
μμ
, .
, η ί ιό ιη ο ά
ά ρ ς ι
ρ άρ
πορ ί
ιχ ύ ι ά
προπορ υό
οχή
.
Σ ο π ρ ά ω πί
π ρ ίθ
ίγ
πιθ ώ ι ιώ γι η
η ύ
ος, ζί
ις
ά η
ι φέρου
ά ογ
ο ο έ ο ου υ ο ι ή ου.
ιπ ρ φά ι η ου
ς έργ ι ς.
}}
359
ΠΟΣ
||
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
Αι
Ε
πιφά ι ου π ρ πρίζ προ
ι ρ άρ ί ι ρό ι η ή έχ ι
ά πό ις ο ά ς ά ρ ς
υφθ ί
πάγο ή χιό ι.
θ ρί
η ρο ιά, ο πάγο ι ο χιό ι πό η
προ ά πό η ο ά
ά ρ ς ι ρ άρ.
πυ ή ο ίχ η ι η έ ο η ροχόπ ω η ή χιο όπ ω η πορ ί
πο ίζ ι
ή
ου ρ άρ ή η ορ ό η
ης ά ρ ς.
ο
ζ ι
ρό ή ο χιό ι πό ο ο ό ρω
ι ά
ι ι πο ίή
ου ρ άρ ή η ορ ό η
ης ά ρ ς.
χ ι υ ωρ υ ί ρο ιά
ου π ρ πρίζ ι η ο ά
ά
ά
ρ ς
η
ιρ
ω ρι ή πιφά ι
άρ.
π
ί
έργ ι . Ορι έ ς φορές, η ο ά
ι πο ύ ρ γ έ ο ή
υ έ ο
χιό ι.
μ
Δι ηρ ί
ο π ρ πρίζ
πό η ο ά
ά ρ ς
θ ρό προ
ι ρ άρ.
π
ο ρ ί ς, η ο ά
πορ ί
π ργοποιηπ ά π ρίπου πό η
ς ίθ
ι
ι ουργί ,
οη
ρο ι ό ύ η
ά ρ ς ι ρ άρ
ό
ηθ ρ ο ρ ί
ι ουργ ί
ου π ρ πρίζ
π ρίπ ω η έ ο-
ι ουργ ί ό
οο ό
φ ί έ
υ ργ ίο γι ο
θ ρι ό ου π ρ πρίζ, η
υρά ου
ύ
ος ης ο ά ς - υ ι ά ι
π υθυ θ ί
ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης Volvo.
μπ
ά
μ
πιφά ι
πι
ί
έργ ι .
ο ά
ης ά ρ ς π
θή ς φω ι ού ί ι πιο υ ο ές.
Ω
360
ί
έργ ι . Ορι έ ς φορές η ο ά
ης ροχόπ ω ης ή χιο όπ ω ης.
ί
ο ο ό ρ φως
Σ πο ύ υψη ές θ ρ
ά ρ ς ι ρ άρ
θ ί προ ωρι ά πί 15
ιγ ή που ο ι η ήρ
γι
προ
υ ί
ης ά ρ ς.
ο ά
π
ι ί ι υ ό
ιωθ ί π ρ ώς.
ργ ι
ο π ρ πρίζ, προ ά πό οποιο ήπο
πό
ύο "π ράθυρ " ης ο ά ς
ά ρ ς ι ρ άρ υπάρχ ι πά ι ο,
χ ρ γή ή η ά ι πό πέ ρ που
ύπ ι
πιφά ι 0,5 x 3,0 mm π ρίπου ή γ ύρη, πρέπ ι
π υθυ θ ί
έ
υ ργ ίο γι
ι
ά
η ου π ρπρίζ. Συ ι ά ι
π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης Volvo.
ρυθ ίζ
ι υ ό
ρω
ω ρι ή
έ
ξουό
οι υ -
πι
υ
ί, πορ ί
ο ηγή ι
ιω έ η πό ο η ω υ η ά ω
υπο ήριξης ο ηγού που χρη ι οποιού η
ο ά
ά ρ ς ι ρ άρ.
υ ό πορ ί
η ί ι ό ι οι ι ουργί ς
θ υπο θ ι ού , θ π ργοποιηθού
π ήρως ή
θ πο ρί ο ι ω ά.
ΠΟΣ
Γι
ποφ υχθ ί ο ί υ ος ά ης,
πάρ ι ς ή υπο άθ ι ης ης ι ουργί ς
ω υ η ά ω υπο ήριξης ο ηγού που
χρη ι οποιού η ο ά ρ άρ, ι χύου
πί ης
ξής:
•
•
•
Volvo υ ι ά
π ί
, οι
χ ρ γές ι
η ά ι πό πέ ρ ς
η π ριοχή προ ά πό η ο ά
ά ρ ς ι ρ άρ
μ
πι ιορθώο ι.
ί υ ού, πρέπ ι
ι θίι ο ό ηρο ο π ρ πρίζ.
Γι
ι ουργ ί ω
ά ρ ς, ο π ρ πρίζ
πρέπ ι
ι ηρ ί ι
πάγο ι χιό ι, ι
ρό ι
πουά υ
Ό
ο π ρ πρίζ
ι
θ ί, η
ο ά
ά ρ ς ι ρ άρ πρέπ ι
π
θ ο ο ηθ ί ο υ ργ ίο γι
ι φ ι
ί η ι ουργι ό η ό ω ω
υ η ά ω που
ίζο ι η ά ρ
ι ο ρ άρ. Συ ι ά ι
π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης
Volvo.
Ο ΟΔ ΓΟ
ά η ο ά ρ άρ ι
προ ά πό η ο ά
θ ρό, χωρίς ρο ιά,
θ ρίζ
ι
ι ά
ο ι ή ου.
Ω
η ο ά
ά ρ ς ι ρ άρ
ύπ ι πό ρο ιά, χιό ι ή πάγο, πηρ άζ
ιη
ι ουργι ό η ά ης ι πορ ί
πο ίζ
ι η έ ρη η.
Πρι
ι
ή
ο π ρ πρίζ,
π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο
υ ργ ίο ης Volvo γι
ιωθ ί ό ι έχ ι π ρ γγ θ ί ι θ οποθ ηθ ί ο ω ό π ρ πρίζ.
ά η
ι
ά
η, πρέπ ι
οποθ ηθού οι ί ιοι υ ο θ ρι ήρ ς π ρ πρίζ, γ ρι έ οι πό η
Volvo.
ΡΞ
υ ό πορ ί
η ί ι ό ι οι ι ουργί ς
θ υπο θ ι ού , θ π ργοποιηθού
π ήρως ή
θ πο ρί ο ι ω ά.
•
•
•
•
•
•
•
π
Μο ά
ά
Π ριορι
οί ης ο ά
ρ ς ( . 358)
ςρ
άρ ( . 350)
Lane Keeping Aid ( . 391)
Π ριορι
( . 390)
οί ου Driver Alert Control
Π ριορι
οί ου Pilot Assist* ( . 345)
Π ριορι
οί ου City Safety ( . 370)
Π ριορι οί γι ις Π ηροφορί ς ο ι ής
ή
ης* ( . 387)
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 361
ΠΟΣ
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
City Safety
ο City Safety χρη ι οποι οπ ι ά, π ι ά
ι ηχη ι ά
γι
προ ι οποι
ι
ο ο ηγό γι η ύπ ρξη π ζώ , ι υ ιώ , γά ω ζώω
ι οχη ά ω - ο
υ ο η ο φρ άρ ι υ ό
,
ός ι
ι ρά ι ο ιος ο ο ηγός
ύ ογο χροι ό ιά η .
ι ουργί City Safety πορ ί
οηθή ι
ο ο ηγό
ποφύγ ι ι ύγ ρου η
ά
η ο ήγη η
υ οφορι ή υ φόρη η,
π.χ. οι
γές η υ οφορί ω προπορ υό ω οχη ά ω
υ υ
ό
η
ιω έ η προ οχή πορ ί
ο ηγή ου
ύχη .
ι ουργί οηθά ο ο ηγό φρ άρο ς
υ ό
ο υ ο ί η ο
π ρίπ ω η πι ίου ι ύ ου ύγ ρου ης
ο ο ηγός
ι ρά ι έγ ιρ φρ άρο ς ή/ ι
άζο ς πορ ί .
ι ουργί City Safety φ ρ όζ ι ι
ιγι ί , πό ο η πέ η η ι ο υ ο ί η ο ιη οποι ί ι
φυ ιο ογι ές υ θή ς ριώς πί ω πό ο προπορ υό ο όχη . Γι
ους π ρι ό ρους ο ηγούς ά ι έ οιο ί ι
υ ήθι ο
χέ η
ο υ ο ήγη ής
ους, ι
έχ
ι
η ο θ ωρού ύ ο ο
ή υχάρι ο.
Θέ η ης ο ά
άρ14.
ςρ
ι ουργί City Safety πορ ί
ι ύγ ρου η ή
ιώ ι η
ύγ ρου ης.
πο ρέψ ι
χύ η
ι ουργί City Safety ί ι πι οηθη ι ή ι
οηθά ο ο ηγό ό
ι ρέχ ι ί υ ο
υγ ρου
ί
π ζό, γά ο ζώο, ι υ ι ή
ή όχη .
14
362
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί
ι π οποιη έ η - οι
ι ουργί City Safety
π ριπ ώ ις
ά ις οποί
έχ ι φρ άρ ι ωρί ρ
πορ ί
οηθή ι ο ο
π ω η.
ργοποι ί ι
ς ο ο ηγός έπρ π
- γι υ ό ι
ηγό
άθ π ρί-
ι ουργί City Safety έχ ι χ ι
ί έ ι,
ώ
ργοποι ί ι ό ο ο υ ό πιο
ργά ώ
πο ρέπ
ι η π ρι ή π ρέ η.
π ο έρ ι ς πορ ί
ι φέρου
ά ογ
ο ο έ ο ου υ ο ι ή ου.
ι ουργί City Safety υ ήθως
γί
ι
ι ηπ ή πό ο ο ηγό ή ους πι ά ς ό ο
π ρίπ ω η που ο υ ο ί η ο ι υύ ι
π
ί
ύγ ρου η.
ο City Safety πορ ί
ποφύγ ι ι
ύγ ρου η
έ προπορ υό ο όχη ή
πο ή
ο ιώ ο ς η
χύ η
ου υ οι ή ου έως ι 50 km/h (30 mph). Σ η π ρίπ ω η π ζού, ο City Safety πορ ί
ιώ ι
η
χύ η έως ι 45 km/h (28 mph).
η ι φορά χύ η ς ί ι γ ύ ρη πό
50 km/h (30 mph) ή 45 km/h (28 mph)
ίοιχ , η ι ουργί υ ό
ης πέ η ης ου
City Safety
πορ ί
πο ρέψ ι ι
ύγ ρου η, ω ό ο πορ ί
ριά ι ις
υ έπ ιές ης.
υπάρχ ι ί υ ος ύγ ρου ης
γά ο
ζώο, ο City Safety πορ ί
ιώ ι η
χύ η
ου υ ο ι ή ου έως ι 15 km/h
(9 mph). Ο ύριος οπός ης ι ουργί ς
πέ η ης γι
γά ζώ ί ι
ιώ ι η
ύ
η ύγ ρου ης
υψη ές χύ η ς.
πέ η η ί ι πιο πο
ι ή
χύ η ς
πά ω πό 70 km/h (43 mph) ι ιγό ρο ποι ή
χ η ές χύ η ς.
ΠΟΣ
Ο ο ηγός ί ι πά ο υπ ύθυ ος γι η
ήρη η ης ω ής πό
ης ι χύη ς - πο έ η π ρι έ
π ρέ
ι
ο ύ η προ ι οποίη ης ύγ ρου ης ή
ο City Safety.
Δ
ο City Safety ί ι πι οηθη ι ή ι ουργί
ι
ι ουργ ί
ό ς ις ο ηγιές, υ οφορι ές, ιρι ές ι ο ι ές
υ θή ς.
προ ι οποίη η
ργοποι ί ι ό ο
π ρίπ ω η υψη ού ι ύ ου ύγ ρου ης.
υ ήη ό η
ι η ό η "Π ριορι οί
γι ο City Safety" ς η ρώ ου χ ι ά
ους π ριορι ούς που πρέπ ι
γ ωρίζ ι ο ο ηγός πρι χρη ι οποιή ι ο
City Safety.
Οι προ ι οποιή ις ι οι π ρ
ά ις
πέ η ης γι ους π ζούς ι ους ι υ ιές π ργοποιού ι ό
η χύ η
ου υ ο ι ή ου υπ ρ ί ι
70 km/h
(43 mph).
ι ό
ί
ι π οποιη έ η - οι
πι
όπη η
μ
Δι
ρο ή
μ
ζή η ης
My Car
ο πά ω
IntelliSafe
ού:
π ο έρ ι ς πορ ί
ι ουργιώ
14.
χη ι ό προ ι οποιη ι ό ή
π ω η ι ύ ου ύγ ρου ης
Προ ι οποιη ι ό ή
ύ ου ύγ ρου ης
Μέ ρη η πό
ης
ρ ς ι ρ άρ
ο City Safety
ί ρί
ιρά:
π ρί-
π ρίπ ω η ι η ο ά
ή
ά
η
ξής
1. Προ ι οποίη η ύγ ρου ης
ο City Safety
ργοποι ί ι ουργί ς
υ ό
ης πέ η ης
π ρίπ ω η πό οης πι άχυ ης.
Σ Μ ΩΣ :
π
Ο ΟΔ ΓΟ
ο City Safety
ί ι ι θέ ι ο
ό ς ις
χώρ ς.
ο City Safety
φ ίζ
ι ο
μ
ης
ρι ής οθό ης,
ού
η ί ιό ι ο υ ο ί η ο
ι θέ ι υ ή
η ι ουργί .
ι ουργί υ ό
ης πέ η ης ου City
Safety πορ ί
πο ρέψ ι ι ύγ ρου η
ή
ιώ ι η
χύ η
ύγ ρου ης. Γι
ι φ ι
ί η π ήρης πό ο η ω
φρέ ω , ο ο ηγός πρέπ ι πά ο
π ά
ο π ά φρέ ω - ό η ι
ά η
υ ό
η πέ η η ου υ ο ι ή ου.
14
π
ΡΞ
ι φέρου
ά ογ
ο ο έ ο ου υ ο ι ή ου.
2.
πο οήθη η πέ η ης
3.
υ ό
η πέ η η
}}
363
ΠΟΣ
||
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
π
Προ ι οποι ί πρώ
ο ο ηγό
π ρίπ ω η
πιθ ής, πι ί ης ύγ ρου ης.
ο City Safety πορ ί
ι υ ι ές ή οχή
ή που ι ού ι προς
προ ά πό ο όχη
Safety πορ ί πί ης
ι υ ι ές ή γά
ρό ο προ ά πό
ιχ ύ ι π ζούς,
που ί ι
η έ
η ί ι
ύθυ η
που ο ηγ ί . ο City
ιχ ύ ι π ζούς,
ζώ που ι χίζου ο
ο υ ο ί η ο.
υπάρχ ι ί υ ος ύγ ρου ης
π ζό,
γά ο ζώο, ι υ ι ή ή ά ο όχη ( υ π.
ω οχη ά ω που π ριγράφο ι η
όη "City Safety
ι ρχό η υ οφορί "),
ο ύ η
φι ά η προ οχή ου ο ηγού
έ ω ι ς ό ι ης προ ι οποιη ι ής υχ ί ς
που
ο ή ι, ός ηχη ι ού ή
ος ι
ι ς π ι ής προ ι οποίη ης
η ορφή
ρ
ώ
ο π ά φρέ ω . Σ χ η ό ρ ς χύ η ς ή
ά η πό ο η πέ η η ή
πι άχυ η,
ργοποι ί ι ι θη ή προ ιοποίη η.
υχ ό η
ω ρ
ώ
ο
π ά φρέ ω ι φέρ ι ά ογ
η
χύ η
ου υ ο ι ή ου.
π
π
ά ο ί υ ος ύγ ρου ης υξηθ ί π ρ ιέρω
ά η προ ι οποίη η ύγ ρου ης,
ργοποι ί ι η ι ουργί υπο οήθη ης
πέ η ης.
υπο οήθη η πέ η ης
πό ο ο ηγό,
ο ύ
364
ι χύ ι η πέ η η
η θ ωρή ι ό ι η
πέ η η
π ρ ί γι
ύγ ρου η.
μ
π
ι ουργί υ ό
ι
υ ί .
ποφ υχθ ί υχό
ης πέ η ης
ργοποι ί-
ά
υ ή η π ρίπ ω η ο ο ηγός
έχ ι
ρχί ι ό η ο
ιγ ό έ
ης άγ ης
ι ο ί υ ος ύγ ρου ης ί ι πι ί ος,
ό
ργοποι ί ι η ι ουργί υ ό
ης
πέ η ης - υ ό υ
ί ι
ξάρ η
ο
ο ηγός π ή ι φρέ ο ή όχι. ό
πι υγχά ι φρ άρι
π ήρη ύ
η πέ η ης
προ ι έ ου
ιωθ ί η χύ η
ύγ ρουης ή
π ριορι έ η ύ
η πέ η ης ά
π ρ ί γι
ποφ υχθ ί η ύγ ρου η.
Σ υ υ
ό
η υ ό
η πέ η η, ο
προ
ήρ ς ζώ ης φ
ί ς πορ ί πίης
ργοποιηθ ί. Γι π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς, . ό η "Προ
ήρ ς ζώ ης
φ
ί ς".
Σ ορι έ ς π ριπ ώ ις, η υ ό
η πέ η η
πορ ί
ρχί ι
π ργ ί
φρά ι
η υ έχ ι
φ ρ ό ι π ήρη πέ η η.
Ό
ο City Safety έχ ι πο ρέψ ι ι
ύγ ρου η
η έ ο
ι ί ο, ο
υ ο ί η οπ ρ έ ι
η έ ο
ο ή θ ι ής
ί ρ ης πό ο ο ηγό.
ο υ ο ί η ο φρ άρ ι όγω προπορ υό ου οχή
ος που ι ί ι
χ η ό ρη
χύ η , ό η χύ η ά ου προ ρ όζ
ι
η
ος.
χύ η
ου προπορ υό
ου οχή
-
Ω
Σ
υ ο ί η
ηχ ι ό ι ώ ιο
ή ω , ο ι η ήρ ς ή ι ό
η ι
γί υ ό
ης πέ η ης ι η οποιή
υ ο ί η ο,
ός
ο ο ηγός π ή
πρι ο π ά ου υ π έ η.
Ο ο ηγός πορ ί ά πά
η π ρέ
η πέ η ης, π
γ ζιού έχρι έρ .
χυουρι ο
ι
ιγ ή
ι όψ ι
ώ ς οπ ά
Ω
Ό
ο ύ η
ο υ ο ί η ο,
City Safety™ φρ άρ ι
ά ου
φώ φρέ ω .
Ό
ο City Safety
ργοποιηθ ί ι φρ άρ ι ο υ ο ί η ο, η οθό η ου ο ηγού
φ ίζ
ιέ
ή υ
ι έ ου ό ι η ιουργί ί ι/ή
ργή.
Δ
ι ουργί City Safety
πρέπ ι
χρηι οποι ί ι ως ι ιο ογί πό ο / η
ο ηγό γι η
γή ου ρόπου
ο
οποίο ο ηγ ί.
ο ο ηγός
ίζ
ι ποι ι ά η ι ουργί City Safety γι η
πέ η η, ργά ή γρήγορ πορ ί π
ί
ύγ ρου η.
ΠΟΣ
π
•
Ρύθ ι η ης πό
ης προ ι οποίη ης
γι ο City Safety ( . 365)
•
ίχ υ η
( . 366)
•
City Safety ό
οι
ρέπο ι ( . 370)
πο ίω
•
City Safety
( . 369)
•
•
•
Π ριορι
Μη ύ
Προ
ο City Safety™
μ
η υ
οφορί
οί ου City Safety ( . 370)
ο City Safety ( . 373)
ήρ ς ζώ ης
φ
ί ς ( . 64)
π
π
City Safety
ο City Safety
ι πά ο
ργοποιη
ω ό ο πορ
πι ξ
η πό
προ ι οπο η ης γι η ι ουργ .
ιγ οί ποφυγής πο-
ι ρχό
γι
π
ο,
η
Ω
ι ουργί City Safety
πορ ί
π ργοποιηθ ί.
ργοποι ί ι υ ό
ά η
ί η η ου ι η ήρ / ης η
ρο ί η ης ι π ρ έ ι
ργοποιη έ η
έχρι ο ι η ήρ ς
ή ι/η η
ρο ίη η
ρ
ι
ί.
πό
η προ ι οποίη ης θορίζ ι η
υ ι θη ί ου υ ή
ος ι ρυθ ίζ ι η
πό
η η οποί
ργοποιού ι οι οπ ιές, ηχη ι ές ι ι θη ές προ ι οποιή ις.
1. Π ή
ο ή
2. Π
η
ή
ο ου πί My Car
3. Σ ο
θέ
μ
η
ρι ή οθό η.
ο
π
,
η
.
η ρύθ
προ ι οποιή
ς π ριπ ώ
άξ
η
ή
πό
πά ω προIntelliSafe.
City Safety, πι έξ
ή
γι
ρυθ ίη προ ι οποίη ης που
ι η
προ ύπ ου πο ές
ις, οι οποί ς πορ ί
ορι έις
θ ωρηθού
οχ η ι ές,
πό
η προ ι οποίη ης
.
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
ά θ ωρ ί ό ι οι προ ι οποιή ις που
ούγο ι ί ι πο ύ υχ ές ή οχ η ι ές,
πορ ί
ιώ
η πό
η προ ι οποίη ης. Μ υ ό ο ρόπο, η προ ι οποίη η
ου υ ή
ος θ
ργοποι ί ι πιο ρ ιά,
πο έ
ιωθ ί ο υ ο ι ός ριθός προ ι οποιή ω .
ι ουργί προ ι οποίη ης πό
ης
πρέπ ι
χρη ι οποι ί ι ό ο
ξ ιρ ι ές π ριπ ώ ις, όπως
ά η υ
ι ή
ο ήγη η.
Ω
ο City Safety προ ι οποι ί ο ο ηγό ό
υπάρχ ι ί υ ος ύγ ρου ης, ω ό ο
πορ ί
ιώ ι ο χρό ο
ί ρ ης
ου ο ηγού.
Μ
η πό
η προ ι οποίη ης ρυθ ι, οι προ ι οποιή ις
ρέ η
γοποιού ι ό η ωρί ρ . υ ό πορ ί
η ί ι ό ι οι προ ι οποιή ις
ργοποιού ι υχ ό ρ πό ό, ι
η πόη προ ι οποίη ης
.
}}
365
ΠΟΣ
||
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
Ω
ό η ι
η πό
η προ ι οποίη ης
, οι προ ι οποιή ις
έχ ι ορι
ί ως
πορ ί φ ι ο ι ά
π ρου ιάζου ι
υ έρη η
ορι έ ς π ριπ ώ ις, π.χ.
ό
υπάρχου
γά ς ι φορές η
χύ η ή
προπορ υό
οχή
φρ άρου πό ο .
Ω
προ ι οποίη η
φ ς γι η ιουργί Rear Collision Warning π ργοποι ί ι
η πό
η γι η προ ι οποίη η ύγ ρου ης η ι ουργί City
Safety έχ ι ορι
ί η
ώ η ι ή
".
"
Ω ό ο, η ι ουργί ης προέ
ης ω
ζω ώ
φ
ί ς ι ης πέ η ης π ρ έ ου
ργές.
Δ
έ
υ ό
ο ύ η
πορ ί
γγυηθ ί 100 % ω ή ι ουργί
ό ς
ις π ριπ ώ ις. Γι ο όγο υ ό, πο έ
η ο ι ά
ο City Safety
υθύ ος ο υ ο ί η ο προς θρώπους, ζώ
ή οχή
- ά ι έ οιο πορ ί
προ έ ι ο ρή ζη ιά ι ρ υ
ι ό ι
θέ ι
ί υ ο θρώπι ς ζωές.
366
•
π
City Safety ( . 362)
Safety™
μπ
πό ι που πορ
Safety
ι οχ
, ι υ
ζώ
ι π ζο .
μ
ι
City
ιχ
ύ
ς,
ι ο City
γά
μ
ο City Safety ιχ ύ ι
π ρι ό ρ οχήπου ί
ί ι
η έ
ί
ι ού ι
η ί ι
ύθυ η
ο υ ο ί η ό ς,
θώς ι
οχή
που π ριγράφο ι
η
ό η "City Safety
ι ρχό η
υ οφορί ".
Γι
πορέ ι ο City Safety
ιχ ύ ι
έ όχη
ο ο ά ι,
προ ι ά ι
πί ω φώ
ου οχή
ος πρέπ ι
ι ουργού
ι
φω ίζου
θ ρά.
ΠΟΣ
Δ
Γι
έ
ι
ού
πορέ ι η ι ουργί
ι υ ι ή, πρέπ ι
ί ι
ρί
ι πά ω
πο ή
γέθους".
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
ιχ ύ ι
ή ι ς(-η)
ο"
ο ι-
Δ
ο City Safety ί ι πι οηθη ι ή ι ουργί
ι
πορ ί
ιχ ύ ι ό ους
ους ι υ ι ές
ό ς ις π ριπ ώ ις
ι, γι π ρά ιγ ,
πορ ί
" ι":
Χ ρ
ηρι ι ά π ρ
ίγ
φιγούρ ς που ο City
Safety ρ η ύ ι ως ι υ ι ή —
φές π ρίγρ
ώ
ος ι πο η ά ου.
Γι
η έ ι η πό ο η ου υ ή
ος, η
ι ουργί ου υ ή
ος που ιχ ύ ι
ι υ ι ές πρέπ ι
ά ιό ο ο υ ό πιο φ ίς π ηροφορί ς γι η
θρώπι η φιγούρ
ι ο π ρίγρ
ου πο η άου - οι π ηροφορί ς υ ές φορού
η
γ ώρι η ου πο η ά ου, ου φ ιού,
ω χ ριώ , ω ώ ω , ω πο ιώ , ου πά ω
ι ά ω έρους ου ώ
ος
υ υ
ό
ο υ ήθη ρόπο ί η ης ός θρώπου.
ά έ
γά ο έρος ου ώ
ος ου ι υι ή ή ου πο η ά ου
ί ι ορ ό η
ά ρ ης ι ουργί ς, ό
ο ύ η
πορ ί
ιχ ύ ι ο ι υ ι ή.
•
•
ι υ
ι
ι υ
ώ
ι ές
φές π ρίγρ
ος όγω ρουχι ού
•
πο ή
ί
ές που
.
φορ ω έ
ι
ρί ο
γά
ι
ά.
ι-
Ο ο ηγός ί ι πά ο υπ ύθυ ος γι η
ο ήγη η ου υ ο ι ή ου
ο ω ό
ρόπο ι γι η ήρη η πό
ης
φ
ί ς, η οποί πρέπ ι
ί ι προρ ο έ η η ω ή χύ η .
Χ ρ
ηρι ι ά π ρ
ίγ
ύ η θ ωρ ί ως π ζούς
ώ
ος.
φιγουρώ που ο
φές π ρίγρ
Γι
η έ ι η πό ο η ου υ ή
ος, η
ι ουργί ου υ ή
ος που ιχ ύ ι
π ζούς πρέπ ι
ά ι ό ο ο υ ό πιο
φ ίς π ηροφορί ς γι η
θρώπι η
φιγούρ - οι π ηροφορί ς υ ές φορού
η
γ ώρι η ου φ ιού, ω χ ριώ ,
ω ώ ω , ω πο ιώ , ου πά ω ι ά ω
έρους ου ώ
ος
υ υ
ό
υ ήθη ρόπο ί η ης ός θρώπου.
Γι
πορ ί
ιχ υ ί έ ς π ζός, πρέπ ι
υπάρχ ι
ίθ η
ο φό ο, γ γο ός
που πηρ άζ
ι πό
ρούχ
ι ο
ιρό.
Ό
η
ίθ η
ί ι έ ο η, ο π ζός
πορ ί
ιχ υ ί ργά ί
θό ου, που
πορ ί
η ί ι ό ι οι προ ι οποιή ις ι η
πέ η η φ ρ όζο ι ργά ή θό ου.
}}
367
ΠΟΣ
||
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
ο City Safety πορ ί πί ης
ιχ ύ ι
π ζούς ο ο ά ι
ους φω ί ου οι προο ίς ου υ ο ι ή ου.
Δ
ο City Safety ί ι πι οηθη ι ή ι ουργί
ι
πορ ί
ιχ ύ ι ό
υ γέθη ζώ
ό ς ις π ριπ ώ ις ι,
γι π ρά ιγ ,
πορ ί
ι:
Δ
ο City Safety ί ι πι οηθη ι ή ι ουργί
ι
πορ ί
ιχ ύ ι ό ους
ους π ζούς
ό ς ις π ριπ ώ ις ι,
γι π ρά ιγ ,
πορ ί
" ι":
•
•
•
π ζούς που
ι ρί ο ι
ά,
ά ο
ω οποίω η φιγούρ
ι γράφ
ι π ήρως όγω ρούχω ή
π ζούς
ύψος ά ω πό 80 cm.
π ζούς
η
ίθ η
ο φό ο ω
π ζώ
ί ιέ ο ηυ ή η
π ρίπ ω η, η προ ι οποίη η ι οι
π ρ
ά ις πέ η ης πορ ί
ργοποιηθού
θυ έρη η ή θόου.
π ζούς που
ί
.
φέρου
γά
ι-
Ο ο ηγός ί ι πά ο υπ ύθυ ος γι η
ο ήγη η ου υ ο ι ή ου
ο ω ό
ρόπο ι γι η ήρη η πό
ης
φ
ί ς, η οποί πρέπ ι
ί ι προρ ο έ η η ω ή χύ η .
Χ ρ
ηρι ι ό π ρά ιγ φιγούρ ς που ο City
Safety ρ η ύ ι ως γά ο ζώο - ί η ο ή ρ υί η ο ι
φές π ρίγρ
ώ
ος.
Γι έ ι η πό ο η, η ι ουργί ου
υ ή
ος που ιχ ύ ι έ
γά ο ζώο
(π.χ. άφι ι ά ογο) πρέπ ι
ά ιό ο
ο υ ό πιο φ ίς π ηροφορί ς γι η
φιγούρ , ώ
πορ ί
γ ωρί ι ο
ζώο π υθ ί ς πό ο π άι
υ υ
ό
ο ρόπο ά ι ης που θ ωρ ί ι χ ρ
ηριι ός γι ο ζώο.
ά έρη ου ώ
ος ου ζώου
ορ ά η ά ρ , ό
ο ύ η
ρ ί
ιχ ύ ι ο ζώο.
ο City Safety πορ ί πί ης
γά ζώ
ο ο ά ι
προ ο ίς ου υ ο ι ή ου.
368
ί
ι
ιχ ύ ι
φω ί ου οι
•
υ
•
γ ύ ρ ζώ που
ί ι ρ
έ
ίθ
ί η ο.
γέθη ζώ που
ά.
ι
ρί ο
ι
ι ρίζου ή που
πό ο υ ο-
•
υ γέθη ζώ που ρέχου ή ι ού
γρήγορ .
•
γά ζώ
η
ίθ η
ο φό ο
ω ζώω
ί ιέ ο ηυ ή
η π ρίπ ω η, η προ ι οποίη η ι οι
π ρ
ά ις πέ η ης πορ ί
ργοποιηθού
θυ έρη η ή θόου.
•
ι ρά ζώ όπως
π ρά ιγ .
ύ ους
ι γά ς, γι
Ο ο ηγός ί ι πά ο υπ ύθυ ος γι η
ο ήγη η ου υ ο ι ή ου
ο ω ό
ρόπο ι γι η ήρη η πό
ης
φ
ί ς, η οποί πρέπ ι
ί ι προρ ο έ η η ω ή χύ η .
πο-
•
π
City Safety ( . 362)
ι
ΠΟΣ
City Safety
ο City Safety πορ
ό
ρ ι ιό
π ρχό
ο όχη
μ
ι
ι ού ι
υ ο ί η
οηθ
ι ο ο ηγό
υρωθ
ά ο
ι
ύρω η.
•
ξιά (ή
ι ού
ο π ρχό
προ ο ίς
ξιά ις χώρ ς που
ι ρι
ρά)
ο όχη πρέπ ι
έ ους
έχ ι ους
Δ
Οι προ ι οποιή ις ι οι π ρ
ά ις
πέ η ης όγω ι ύ ου ύγ ρου ης
π ρχό ο όχη
ργοποιού ι υχ ά
πο ύ ργά.
ιχ ύ
ι
Γι
ιχ ύ ι ο City Safety έ
π ρχόο όχη
πορ ί ύγ ρου ης, ο π ρχό ο όχη πρέπ ι πρώ
ι έ θ ι ο
ή (1) ο οποίο ο City Safety πορ ί
ύ ι η
ά
η.
Πρέπ ι πί ης
π ηρού
π ρ ι έρω ρι ήρι :
•
•
ι
π ρ
ά ω
Ο ο ηγός ί ι πά ο υπ ύθυ ος γι η
ήρη η ης ω ής πό
ης ι χύη ς - πο έ η π ρι έ
π ρέ
ι
ο ύ η προ ι οποίη ης ύγ ρου ης ή
ο City Safety.
μ
•
•
ο City Safety ί ι πι οηθη ι ή ι ουργί
ι
ι ουργ ί
ό ς ις ο ηγιές, υ οφορι ές, ιρι ές ι ο ι ές
υ θή ς.
ή
ο οποίο ο City Safety πορ ί
π ρχό
ι
υρού
οχή
.
όγω ω π ρχό ω
οχη ά ω . Σχ ι ά π ρ
•
•
ΡΞ
ι
ίγ
Ο ΟΔ ΓΟ
υρού
:
ω
ο πρόγρ
έγχου υ άθ ι ς ESC
π ρ
ί ι
π ρίπ ω η ο ι θηρό η ς
ο ο ό ρω
ο π ρχό
ργά
ο όχη
ιχ υ ί πο ύ
ο π ρχό ο όχη
ά γι άποιο όγο
ι
οι προ ο ίς ου π ρχό
ος ί ι η οί
•
ο π ρχό
π , γι π ρά
ωρί ς.
•
City Safety ( . 362)
ο όχη
ιγ ,
ρί
ου οχή
ι ί ι πρό
άζ ι πό ο
ι
-
π
μ
Σ ορι έ ς π ριπ ώ ις, ο City Safety πορ ί
υ ο υ ί
οηθή ι ο ο ηγό
ι ωπί ι ους ι ύ ους ύγ ρου ης
ο υ ο ί η ό ς πρέπ ι
ι ί ι
χύ η όχι ι ρό ρη πό 4 km/h
(3 mph)
ο υ ο ί η ό ς πρέπ ι
ρίψ ι ριρά ις χώρ ς που
υ ο ί η
369
ΠΟΣ
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
City Safety
π
π
π
μ
ο City Safety χ ι η υ
ό η
οηθ ι ο ο ηγό φρ άρο
ς υ ό
ο
υ ο η ο ωρ ρ , ό
η ποφυγ ης
ύγ ρου ης
ι φι
ό ο
ιγ ό
γ ς πορ ς.
ο City Safety οηθά ο ο ηγό πιχ ιρώ ς
ι ρ ώς
προ έψ ι
υπάρχου "ο οί ι φυγής" προς ο π άι
π ρίπ ω η που ιχ υ ί
υ ί
ιγ ή ρ υ ί η ο ή
η έ ο προπορ υό ο όχη .
ο City Safety
π ρ
ί ι
η ι ουργί υ ό
ης πέ η ης ό ο ο/η ο ηγός πορ ί
ποφύγ ι η ύγ ρου η
ιγ ό ου
ι ο ιού.
Ω ό ο,
ο City Safety προ
υπάρχ ι υ ό η γι
ιγ ό
όγω υ οφορί ς οχη ά ω
ωρί , η ι ουργί πορ ί
ο ηγό ρχίζο ς υ ό
ωρίς.
έπ ι ό ι
ι φυγής
ιπ
ή
οηθή ι ο
φρ άρ ι
Δ
ι
ό η
ου City Safety
έ ι ι
υγ ρι έ η
ά
η ί ι πι οηθηι ή ι
ι ουργ ί
ό ς ις ο ηγιές, υ οφορι ές, ιρι ές ι ο ι ές
υ θή ς.
Ο ο ηγός φέρ ι πά ο
η πό υ η
υθύ η
ι φ ίζ ι ό ι ο υ ο ί η ο
ο ηγ ί ι ω ά ι ό ι ηρού ι οι ι χύος ό οι ι
ο ι οί ο ι ής υ οφορί ς.
ο υ ο ί η ό ς (1)
" έπ ι" ά
ποφύγ ι ο προπορ υό ο όχη
πώς φρ άρ ι υ ό
ωρί ρ .
ο υ ο ί η ό
ργό/
370
ς
η έ ο όχη
ους ρόπους
(2) ι υ -
•
•
π
City Safety ( . 362)
Π ριορι
οί ου City Safety ( . 370)
μ
City Safety
Η ι ουργ City Safety πορ
χ ι
π ριορι ούς
ορι
ς π ριπ ώ ις.
μ
μ
ι ί
ρ η έ
χ η ό ύψος, π.χ.
η ιά ι γι φορ ίο που προ ξέχ ι, ή ξ ουάρ όπως οηθη ι ά φώ
ι προ
υ ιές πάρ ς που οποθ ού ι ψη ό ρ πό
ο πό ου ι η ήρ π ριορίζου η ι ουργί .
Ό
ο ο ό ρω
ί ι ο ι θηρό, η πόη πέ η ης γ ώ ι, γ γο ός που πορ ί
πηρ ά ι η ι
ό η
ου υ ή ος City Safety
ποφύγ ι η ύγ ρου η. Σ
υ ές ις π ριπ ώ ις, ο ύ η
ι π ορί
ος ροχώ
ι ο πρόγρ
υ άθ ι ς ESC φ ρ όζου η
ύ ρη υ ή
ύ
η πέ η ης ι ι ηρού η υ άθ ι .
ο οπ ι ό ή προ ι οποίη ης ο π ρ πρίζ
πορ ί
η ί ι ύ ο
ι ηπ ό ό
ο
ή ιος ί ι ρι ώς πέ
ί ς ( ό ρ ),
ό
υπάρχου
ά ις ή ό
φορά
γυ ιά η ίου, ή
οι άζ
υθ ί προά.
ΠΟΣ
μ
Ό
ο χώρο πι
ώ
π υχθ ί υψη ή
θ ρ ο ρ ί , π.χ. όγω υ ού ή ιου, ο
οπ ι ό ή προ ι οποίη ης ο π ρ πρίζ
πορ ί
π ργοποιηθ ί προ ωρι ά.
μ
μ
ο π ίο ίχ υ ης ης ά ρ ς ί ι π ριορι έ ο ι, γι ο όγο υ ό, οι π ζοί, οι
ι υ ι ές
γά ζώ
ι
οχή
ορι έ ς π ριπ ώ ις
πορού
ιχ υ ού ή ιχ ύο ι ργό ρ π' ό, ι
έ
ι.
οχή
που ί ι ρό ι
πορ ί
ιχ υ ού ργό ρ πό ά
ι,
ί ι
ο ά ι, οι ο ο ι έ ς πορ ί
ιχ υθού ργά ή θό ου.
η οθό η ου ο ηγού φ ι
ίέ
ή υ που
φέρ ι ό ι η ο ά
ά ρ ς
ι ρ άρ πο ίζ
ι, ο City Safety
έχ ι
η πορ ί
ιχ ύ ι π ζούς,
γά ζώ , ι υ ι ές, οχή
ή ις ι γρ
ί ις ου ρό ου προ ά πό ο υ οί η ο. υ ό η ί ι ό ι η ι ουργι ό η
ου City Safety πορ ί
υπο θ ι
ί.
Ω
ό ο,
φ ίζ
ι ή υ
φά
ος
ό ς ις π ριπ ώ ις ις οποί ς οι ι θηήρ ς ου π ρ πρίζ πο ίζο ι. Ο ο ηγός
πρέπ ι γι υ ό ο όγο
φρο ίζ ι
ι η-
ρ ί θ ρή η π ριοχή ου π ρ πρίζ προ
πό η ο ά
ά ρ ς ι ρ άρ.
υ
ρώ
πρ
υ ι
ιο ο
ά
ήρη η ι η
ι
ά
η ω
ου υ ή
ος City Safety πρέπ ι
γ
οποι ί ι ό ο
υ ργ ίο ά ι
π υθυ θ ί
έ
ξουη έ ο υ ργ ίο ης Volvo.
χύ ι, ό η ι
φ υ η.
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
η ύγ ρου η ί
ι
πό-
Ό
ο ο ηγός ο ηγ ί
ύ
η ι πίγ ω η
ης
ά
ης, η προ ι οποίη η ύγ ρουης πορ ί
θυ
ρή ι γι
χι οποιηθού οι ά οπ ς προ ι οποιή ις.
Δ
μ
Όπ
Ό
ο υ ο ί η ό ς ι ί ι
η όπιθ , ο City Safety π ργοποι ί ι προ ωρι ά.
μ
ο City Safety
χ η ές χύ
- υ ός ί ι
π ρ
ί ι
ς π η ιάζ ι
προπορ υό
υ η.
ργοποι ί ι
πο ύ
η ς - ά ω πό 4 km/h (3 mph)
ι ο όγος που ο ύ η
π ριπ ώ ις που ο υ ο ί η ό
πο ύ ι ρή χύ η έ
ο όχη , π.χ.
ά η άθ-
Οι
ο ές ου ο ηγού έχου πά ο υψη όρη προ ρ ιό η - υ ός ί ι ι ο όγος
που ο ύ η City Safety
π ρ
ί ιή
ά
ι η προ ι οποίη η/π ρέ
η
π ριπ ώ ις που ί ι φές ό ι ο ο ηγός
πρ γ
οποι ί ιγ ούς
ο ι ό ι ή πι -
}}
371
ΠΟΣ
||
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
Δ
Οι προ ι οποιή ις ι οι π ρ
ά ις
πέ η ης πορ ί
ργοποιηθού ργά ή
θό ου , όγω ης υ οφορι ής
ά
ης ή όγω ξω ρι ώ π ρ γόω ,η ο ά
ά ρ ς ι ρ άρ
πορ ί
ιχ ύ ι ω ά π ζούς, ι υι ές, υ γέθη ζώ ή οχή
.
Γι
ιχ ύο ι
οχή
η ύχ ,
οι προ ο ίς ους ι
πί ω φω ι ι ά
ους ώ
ους πρέπ ι
ί ι
έ
ι
φω ίζου ω ά.
έ ι ης ο ά ς ά ρ ς ι
άρ γι ους π ζούς ι ους ι υ ιές ί ι π ριορι έ η. Οι προ ι οποιήις ι οι π ρ
ά ις πέ η ης ου
υ ή
ος ί ι πο
ι ές ό
η
χ ι ή χύ η
ου υ ο ι ή ου
υπ ρ ί ι
50 km/h (30 mph). Γι
ίη ή ρ υ ί η οχή
, οι προ ι οποιή ις ι οι π ρ
ά ις πέ η ης ί ι
πο
ι ές ό
η χύ η
ου
υ ο ι ή ου
υπ ρ ί ι
70 km/h
(43 mph).
ίω η χύ η ς γι
γά
ζώ ί ι ι ρό ρη πό 15 km/h (9 mph)
ι πορ ί
πι υχθ ί ό
ο όχη
ι ί ι
χύ η πά ω πό 70 km/h
(43 mph). προ ι οποίη η ι η π ρέ η πέ η ης γι
γά ζώ ί ι ιγόρο πο
ι ή
χ η ό ρ ς
χύ η ς.
ρ
372
Οι προ ι οποιή ις ι οι π ρ
ά ις
πέ η ης γι ρ υ ί η οχή
ι
γά ζώ πορ ί
π ργοποιηθού
ο ο ά ιή
η ορ ό η
ί ι
ή.
Οι προ ι οποιή ις ι οι π ρ
ά ις
πέ η ης γι ους π ζούς ι ους ι υ ιές π ργοποιού ι ό
η χύ η
ου υ ο ι ή ου υπ ρ ί ι
70 km/h
(43 mph).
Μη
οποθ ί , ο ά ή
ρ ώ
ι ί
η ξω ρι ή ή η
ω ρι ή π υρά ου π ρ πρίζ προ ά ή γύρω
πό η ο ά
ά ρ ς ι ρ άρ — ά ι
έ οιο πορ ί
προ
έ ιπ ρ
ο ές
ις ι ουργί ς που ξ ρ ώ ι πό η
ά ρ .
υπάρχου
ι ί
, χιό ι, πάγος ή
ρο ιά η π ριοχή ου ι θη ήρ ης
ά ρ ς, η ι ουργί ου πορ ί
υποθ ι
ί,
π ργοποιηθ ί π ήρως ή
η πο ρί
ι ω ά.
Ω
ι ουργί χρη ι οποι ί η ο ά
ά ρ ς ου υ ο ι ή ου, που έχ ι ορι έ ους
γ ι ούς π ριορι ούς, . ό η
"Π ριορι οί γι η ο ά
ά ρ ς".
Ω
ι ουργί χρη ι οποι ί η ο ά
άρ ου υ ο ι ή ου, η οποί έχ ι οριέ ους γ ι ούς π ριορι ούς, . όη "Π ριορι οί γι η ο ά ρ άρ".
ρ
•
•
•
π
City Safety ( . 362)
Π ριορι
οί ης ο ά
ς ά
ρ ς ( . 359)
Π ριορι
οί ης ο ά
ςρ
άρ ( . 350)
ΠΟΣ
μ
City Safety
Σ ο π ρ
π ρ
ίγ
Σ η οθό η ου ο ηγού πορ
φ ζ ι ι
ιρά πό η ύ
χ ι ά
ο
City Safety.
Μ
υ
μ
π ρ
ίθ
ι ορι
Ο ΟΔ ΓΟ
έ
Ερ η
π
Ό
ο City Safety φρ άρ ι ή
υχ ί ς η οθό η ου ο ηγού
μ
City Safety
City Safety
μ
•
ά ω πί
.
ΡΞ
. π
-
ο ύ
θ ί
η
έ
ργοποιή ι η
ι υ όχρο
υ ό
φ
ι ουργ ί όπως θ έπρ π . Πρέπ ι
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης Volvo.
ι
η πέ η η, πορ ί
άψου
ίέ
ή υ
ι έ ου.
π υθυ θ ί
υ ργ ίο - υ ι
ρ
ά
ές πό ις
ι
π υθυ -
π
City Safety ( . 362)
373
ΠΟΣ
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
Rear Collision Warning
Η ι ουργ Rear Collision Warning (RCW)
πορ
οηθ
ι ο ο ηγό
ποφύγ ι
η πρό ρου η πό όχη που π η ιάζ ι
πό π ω.
ο RCW
ργοποι ί
που ο ι η ήρ ς ίθ
ι υ ό
άθ φορά
ι
ι ουργί .
ι ουργί RCW πορ ί
προ ι οποιή ι
ο ο ηγό γι έ όχη που π η ιάζ ι πό
πί ω ό ι πί ι ι ύγ ρου η,
ο ή ος γρήγορ
φ ς.
,ό
ι ρό
RCW
ί
ζω ώ
προ
φά
γοποι
η χύ η
ου οχή
ος ί ι
ρη πό 30 km/h (20 mph), η ι ουργί
ιχ ύ ι ό ι ο υ ο ί η ο ρί
ι
υ ο οπί θι ς ύγ ρου ης, οι
ήρ ς
φ
ί ς πορ ί
ώ ου ις
ι ές ζώ ς φ
ί ς ι ο ύ η
ι ς Whiplash Protection System
ρί ι.
έ ως πρι πό η ύγ ρου η, ο RCW πορ ί πί ης
ργοποιή ι ο πο όφρ ο γι
ιωθ ί η πι άχυ η ου υ ο ι ή ου
ά
η ύγ ρου η. Ω ό ο, ο πο όφρ ο
ργοποι ί ι ό ο
ο υ ο ί η ο ί ι
η έ ο. ο πο όφρ ο π ργοποι ί ι έως
π ηθ ί ο π ά γ ζιού.
μ
Σ ορι
υ ο
374
έ ς π ριπ ώ ις ο RCW πορ ί
υ ί
οηθή ι ο ο ηγό
υπάρ-
χ ι ί
ιγ
•
•
•
υ ος ύγ ρου ης. υ ό γι π ράπορ ί
υ
ί:
ο όχη που π η ιάζ ι πό πί ω
χ υ ί πο ύ ργά
ι-
ο όχη που π η ιάζ ι πό πί ω
άξ ι ωρί
η
υ ί
ιγ ή
ο όχη που π η ιάζ ι πό πί ω ι ίι
χύ η πά ω πό 80 km/h
(50 mph).
Ω
Σ ορι έ ς γορές, ο RCW
ργοποι ί άποι προ ι οποίη η
φ ς
όγω ω οπι ώ
ο ι ώ ο ι ής
υ οφορί ς έ οι ς π ριπ ώ ις,
υ ό ο έ ος ης ι ουργί ς π ργοποι ί ι.
Ω
προ ι οποίη η
φ ς γι η ιουργί Rear Collision Warning π ργοποι ί ι
η πό
η γι η προ ι οποίη η ύγ ρου ης η ι ουργί City
Safety έχ ι ορι
ί η
ώ η ι ή
".
"
Ω ό ο, η ι ουργί ης προέ
ης ω
ζω ώ
φ
ί ς ι ης πέ η ης π ρ έ ου
ργές.
•
•
•
•
π
City Safety ( . 362)
Ρύθ ι η ης πό
ης προ ι οποίη ης
γι ο City Safety ( . 365)
Προ
ήρ ς ζώ ης
φ
ί ς ( . 64)
Whiplash Protection System ( . 61)
ΠΟΣ
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
Blind Spot Information*
Η ι ουργ Blind Spot Information (BLIS)
χ ι χ ι
γι
ς προ ι οποι ό ι
υπάρχου οχ
ι γω ως π ω ι ο
π άι ου υ ο ι
ου ς ι
ς οηθά
πυ
υ οφορ
ρό ους
ρ ς ωρ ς προς η
ι
ύθυ η.
ο BLIS πο
προορίζ
ι
ί οήθη
ου ο ηγού ι
ο προ ι οποι ί γι
ξής:
•
οχή
ου
•
οχή
η ρι
ρή ι ξιά ωρί
που ρί
ι πιο ο ά ο υ ο ί η ο,
οποί π η ιάζου γρήγορ .
υφ ά η
ί
ου υ ο ι ήΘέ η ης υχ ί ς BLIS15.
ρχή
ι ουργί ς ου Blind Spot Information
ώ η υφ ώ
ι ι ή υχ ί
ο ου πί BLIS η προ ο ή ι ουργιώ
ης
ρι ής οθό ης
ργοποι ί/ π ργοποι ί η ι ουργί .
η
ίω
ώ η γι
οχή
που π η ιάζου γρήγορ .
ι ουργί BLIS ί ι
ργή
χύ η ς
ά ω ω 10 km/h (6 mph).
ο ύ η
ι ρά ό
•
•
έχ ι χ
:
ά
οχή
η ό ς
άποιο όχη
ί η ό ς
ι
ίέ
ι, ώ
προ π ρ ού
ο υ ο ί-
π η ιάζ ι γρήγορ
ο υ ο-
Ό
όχη
ο BLIS ιχ ύ ι όχη
η ζώ η 1 ή
που π η ιάζ ι γρήγορ
η ζώ η 2, η
ι ι ή υχ ί
ο ξω ρι ό θρέπ η
ης χ ι ής πόρ ς ά ι ι π ρ έ ι
15
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί
ι π οποιη έ η - οι
π ο έρ ι ς πορ ί
ι φέρου
ά ογ
}}
ο ο έ ο ου υ ο ι ή ου.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 375
ΠΟΣ
||
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
θ ρά
έ η.
ο ο ηγός άψ ι ο
φ ς η ί ι π υρά
η προ ι οποίη η,
η
ι ι ή υχ ί , πό
θ ρά
έ η,
ρχίζ ι
ο ή ι
πιο έ ο ο φως.
Δ
ο Blind Spot Information ί ι έ
υ π ηρω
ι ό οήθη
ι
ι ουργ ί
ό ς ις π ριπ ώ ις.
ο Blind Spot Information
υπο θι ά
η
φ ή ο ήγη η ι η χρή η ου
ω ρι ού ι ω ξω ρι ώ
θρ π ώ .
Ω
υχ ί
ά ι η
ή ου η οποί ο
ι ά ο όχη . ά
π ρά ου οχή
ρές, ό
ά ου
π υρά ου υ ο ιύ η έχ ι ιχ ύο υ ο ί η ο ο προι πό ις ύο π υι οι ύο υχ ί ς.
ό
376
ι ουργ ί
ο Blind Spot Information
ο υ ο ί η ο ι ί ι
ι ουργ ί
η όπι θ .
Μπορ
η
(BLIS).
ργοποι
/ π
ργοποι ι ουργ Blind Spot Information
ο Blind Spot Information
πορ ί πο έ
υπο
ή ι η υθύ η ι η προοχή ου ο ηγού. ί ι πά ο
υθύ η
ου ο ηγού
άζ ι ωρί
φ ή
ρόπο.
Δ
ο Blind Spot Information
ι ές ροφές.
π
/ π
π
Blind Spot Information*
Δ
ο ύ η
π ώς πι ουρ
π ρίπ ω η
υπο θι ά,
ο ήγη η ι η χρή η ω
πορ ί πο έ
υπο
ή
γορ η ι η υπ υθυ ό η
υθύ η γι η
φ ή
πό ι ι πά ο
ο ο
ί, ι
ί
η
φ ή
θρ π ώ . Δ
ι η γρήου ο ηγού.
γή ωρί ω
ηγό.
π
•
ργοποίη η/ π ργοποίη η ου Blind
Spot Information* ( . 376)
•
Π ριορι
( . 377)
•
Μη ύ
γι
Blind Spot Information*
ι Cross Traffic Alert* ( . 382)
•
Cross Traffic Alert* ( . 378)
οί ου Blind Spot Information*
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
ποιη έ η η πό η φορά που ο ι η ήρ ς
θ
θ ί
ι ουργί
ι
θ
άψου
ι ι ές υχ ί ς.
Δ
ο Blind Spot Information ί ι έ
υ π ηρω
ι ό οήθη
ι
ι ουργ ί
ό ς ις π ριπ ώ ις.
ο Blind Spot Information
υπο θι ά
η
φ ή ο ήγη η ι η χρή η ου
ω ρι ού ι ω ξω ρι ώ
θρ π ώ .
Θέ η ης υχ ί ς Blind Spot Information16.
ο Blind Spot Information
πορ ί πο έ
υπο
ή ι η υθύ η ι η προοχή ου ο ηγού. ί ι πά ο
υθύ η
ου ο ηγού
άζ ι ωρί
φ ή
ρόπο.
ι ι ή υχ ί
–
ι ουργί
ργοποι ί ι/ π ργοποι ί ι πό ο ου πί BLIS η προ ο ή
ι ουργιώ ης
ρι ής οθό ης.
Π ή
ο ου πί BLIS η προ ο ή
ι ουργιώ .
> ο BLIS ί ι
ργοποι ί ι/ π ργοποι ί ι - ο ου πί φ ίζ
ι ι
πρά ι η/γ ρι
ι ι ή υχ ί .
ο BLIS
ργοποιηθ ί
ά η
ί η η
ου ι η ήρ , ως πι
ίω η ης ι ουργί ς
οι
ι ι ές υχ ί ς ους ξω ρι ούς
θρέπ ς
ο ή ου ί φορά.
ο BLIS ή
π ργοποιη έ ο ό
ο ι η ήρ , θ π ρ
ί ι π
16
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί
ι π οποιη έ η - οι
•
•
•
π
Blind Spot Information* ( . 375)
Π ριορι
( . 377)
οί ου Blind Spot Information*
μ
Information*
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
Blind Spot
Η ι ουργ Blind Spot Information (BLIS)
πορ
χ ι π ριορι ούς
ορι
ς
π ριπ ώ ις.
Π ρ
ίγ
π ριορι
ώ :
•
ρο ιά, ο πάγος ι ο χιό ι ους
ι θη ήρ ς πηρ άζου ις ι ουργί ς
ι πορ ί
π ργοποιή ου ις προ ιοποιή ις.
•
ο BLIS π
ρι ό ύ η
ρέι ρ.
ργοποι ί ι ό
οη
ου υ ο ι ή ου υ
θ ί
Οι ι θη ήρ ς γι η ι ουργί BLIS ρί οι έ
άθ γω ί ου πί ω φ ρού/
προφυ
ήρ . Οι ι θη ήρ ς χρη ι οποιούι πί ης πό η ι ουργί Cross Traffic
Alert (CTA).
Μη ύ
γι
Blind Spot Information*
ι Cross Traffic Alert* ( . 382)
ήργο-
π ο έρ ι ς πορ ί
ι φέρου
ά ογ
}}
ο ο έ ο ου υ ο ι ή ου.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 377
ΠΟΣ
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
||
•
•
Δι
ηρ ί
η πιφά ι
ρή ό ο ι η ξιά π
π
Blind Spot Information* ( . 375)
ργοποίη η/ π ργοποίη η ου Blind
Spot Information* ( . 376)
•
Μη ύ
γι
Blind Spot Information*
ι Cross Traffic Alert* ( . 382)
•
Π ριορι
( . 380)
οί ου Cross Traffic Alert
Cross Traffic Alert*
ο Cross Traffic Alert (CTA) πο
ο θη
ου ο ηγού που χρη ι οποι
ι γι
προ ι οποι ο ο ηγό ι ρχό
η υ οφορ οχη ά ω ό
ο υ ο η ο ι
ι
η όπι θ . ο CTA ι ουργ
πι ουρι ά ου Blind Spot Information (BLIS).
θ ρή - ό ο η ριυρά ου υ ο ι ή ου17.
Γι
ι φ ι
ί η έ ι η ι ουργι όη ,
η ί προ ά πό ους ι θη ήρ ς
πρέπ ι
ι ηρού ι θ ρά.
Μη
ς
ο ά
υχό
η π ριοχή ω
ι ί
, ι ί ή
ι θη ήρω .
ι έρχή
πι
υή ξ ρ η ά ω ω
ι ουργιώ
BLIS ι CTA ή π
φή ω προφυ ήρω πρέπ ι
πρ γ
οποι ί ι ό ο
πό υ ργ ίο - υ ι ά ι ξου ιο ο ηέ ο υ ργ ίο ης Volvo.
17
378
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί
ι π οποιη έ η - οι
π ο έρ ι ς πορ ί
ι ουργί ς ου CTA.
ο CTA υ π ηρώ ι η ι ουργί ου BLIS,
πι ρέπο ς ο ο ηγό
ι η ι ρχόη υ οφορί οχη ά ω που π η ιάζου
πό
π άγι , όπως ό
ο όχη
γ ί ι
πό η θέ η άθ υ ης
η όπι θ .
ο CTA έχ ι χ ι
ί
ά ύριο όγο γι
ιχ ύ ι οχή
. Σ υ ο ές υ θή ς,
πορ ί πί ης
ιχ ύ ι ι ρό ρ ' ιί
', όπως πο η ά ς ι π ζούς.
ι φέρου
ά ογ
ο ο έ ο ου υ ο ι ή ου.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
ο CTA ί ι
υ ί ι προς
ργό ό ο
ο υ ο ί η ο
πί ω ή
πι γ ί η όπι θ .
ο CTA ιχ ύ ι ό ι άποιο
ι ί ο
π η ιάζ ι πό ο π άι, υ ό πι η ί
ι :
•
έ ηχη ι ό ή - ο ήχος ούγ
ι πό
ο ρι
ρό ή ο ξί ηχ ίο ά ογ
η
ύθυ η πό η οποί π η ιάζ ι
ο
ι ί ο.
•
έ
•
έ
ι ο ί ιο που
η οθό η.
ά
ά
ι
ο CTA
πορ ί
υπο
ή ι η
υθύ η ι η προ οχή ου ο ηγού - η
υθύ η γι η ί η η
η όπι θ
ι
γή ωρί ς
φά ι φέρ ι
πά ο ο ο ηγός.
γρ φι ά PAS
γρ φι ά PAS
Μπορ
ο ύ η CTA
υπο θι ά η
φ ή ο ήγη η ι η χρή η ου ω ρι ού θρέπ η ι ω ξω ρι ώ
θρ π ώ .
ι ο ί ιο η πά ω προ ο ή ης
ρ υπο οήθη ης άθ υ ης.
έ ο ι ο ί ιο CTA
οθό η.
ι
π
•
ργοποίη η/ π ργοποίη η ου Cross
Traffic Alert* ( . 379)
•
Μη ύ
γι
Blind Spot Information*
ι Cross Traffic Alert* ( . 382)
•
Π ριορι
( . 380)
•
Blind Spot Information* ( . 375)
οί ου Cross Traffic Alert
Ο ΟΔ ΓΟ
π
/ π
π
Cross Traffic Alert*
Δ
ο CTA ί ι υ π ηρω
ι ό οήθη
ι ουργ ί
ό ς ις π ριπ ώ ις.
ΡΞ
η
ργοποι
/ π
ργοποι ι ουργ Cross Traffic Alert (CTA).
ι ουργί
ργοποι ί ι/
π ργοποι ί ι η προο ή ι ουργιώ
η
ρι ή οθό η.
–
ή
ο ου πί Cross Traffic Alert
η προ ο ή ι ουργιώ .
> • ΠΡ Σ Ν έ
ιξη ο ου πί - ο
CTA ί ι
ργοποιη έ ο.
Π
•
Γ Ρ έ
ιξη ο ου πί - ο CTA
ί ι π ργοποιη έ ο.
ι ουργί CTA
ργοποι ί ι πά ο
ά η
ί η η ου ι η ήρ .
η
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 379
ΠΟΣ
ΡΞ
||
Ο ΟΔ ΓΟ
μ
Δ
ο CTA ί ι υ π ηρω
ι ό οήθη
ι ουργ ί
ό ς ις π ριπ ώ ις.
ι
ο ύ η CTA
υπο θι ά η
φ ή ο ήγη η ι η χρή η ου ω ρι ού θρέπ η ι ω ξω ρι ώ
θρ π ώ .
ο CTA
πορ ί
υπο
ή ι η
υθύ η ι η προ οχή ου ο ηγού - η
υθύ η γι η ί η η
η όπι θ
ι
γή ωρί ς
φά ι φέρ ι
πά ο ο ο ηγός.
•
•
•
π
Cross Traffic Alert* ( . 378)
Π ριορι
( . 380)
οί ου Cross Traffic Alert
Η
Cross Traffic Alert
ι ουργ Cross Traffic Alert (CTA) πορ
χ ι π ριορι ούς
ορι
ς π ριπ ώις.
ο CTA
πο ί ι έ ι
ό ς ις
π ριπ ώ ις,
ά έχ ι ορι έ ους π ριοριούς. Γι π ρά ιγ , οι ι θη ήρ ς CTA
πορού
“ ου ” έ
πό ά
θυ έ οχή
ή πό ι .
ο ουθού ορι έ π ρ
ίγ
π ριπ ώω όπου ο "π ίο ορ ό η ς" ου CTA
πορ ί
ί ι ή η π ριορι έ ο ι, γι ο
όγο υ ό, ο ύ η
η πορ ί
ιχ ύ ι
οχή
που π η ιάζου π ρά
ό οό
π η ιά ου πο ύ ο ά:
Μη ύ
γι
Blind Spot Information*
ι Cross Traffic Alert* ( . 382)
Σ θέ η
ί ι
υφ ό
380
θ
υ έ ο πο ύ έ
ι
ή
ου CTA.
ή
ο οποίο ο CTA πορ ί
χ ύ ι/“ ι”.
Ω ό ο, ό
ο υ ο ί η ό ς ι ί ι
η όπι θ , η γω ί
άζ ι ως προς
όχη / ι ί ο που π ο άρ ι η ορ
η
ου υ ή
ος,
πο έ
ο
" υφ ός" ο έ ς
ιώ
ιρ γ ί .
Π ρ
ο υ ο ί η ο ί ι
θέ η άθ υ ης.
άθ υ ης υπό γω ί , ο CTA πορ ί
ώς " υφ ό" πό η ί π υρά.
ίγ
π ρ ι έρω π ριορι
ιργά
ο
ό-
ώ :
•
ρο ιά, ο πάγος ι ο χιό ι ους
ι θη ήρ ς πηρ άζου ις ι ουργί ς
ι πορ ί
π ργοποιή ου ις προ ιοποιή ις.
•
ο CTA π ργοποι ί ι ό
οη
ρι ό ύ η
ου υ ο ι ή ου υ
θ ί
ρέι ρ.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
Οι ι θη ήρ ς γι η ι ουργί CTA ρί οι έ
άθ γω ί ου πί ω φ ρού/
προφυ
ήρ . Οι ι θη ήρ ς χρη ι οποιούι πί ης πό η ι ουργί Blind Spot
Information (BLIS).
ηρ ί
η πιφά ι
ρή ό ο ι η ξιά π
Ο ΟΔ ΓΟ
πι
υή ξ ρ η ά ω ω
ι ουργιώ
BLIS ι CTA ή π
φή ω προφυ ήρω πρέπ ι
πρ γ
οποι ί ι ό ο
πό υ ργ ίο - υ ι ά ι ξου ιο ο ηέ ο υ ργ ίο ης Volvo.
•
•
Δι
ΡΞ
π
Cross Traffic Alert* ( . 378)
ργοποίη η/ π ργοποίη η ου Cross
Traffic Alert* ( . 379)
•
Μη ύ
γι
Blind Spot Information*
ι Cross Traffic Alert* ( . 382)
•
Π ριορι
( . 377)
οί ου Blind Spot Information*
θ ρή - ό ο η ριυρά ου υ ο ι ή ου18.
Γι
ι φ ι
ί η έ ι η ι ουργι όη ,
η ί προ ά πό ους ι θη ήρ ς
πρέπ ι
ι ηρού ι θ ρά.
Μη ο ά
ι ί
, ι ί , ι έ ςή
π ρό οι
η π ριοχή ω ι θη ήρω .
18
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί
ι π οποιη έ η - οι
π ο έρ ι ς πορ ί
ι φέρου
ά ογ
ο ο έ ο ου υ ο ι ή ου.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 381
ΠΟΣ
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
μ
Information*
Blind Spot
Cross Traffic Alert*
Σ η οθό η ου ο ηγού πορ
ι ι
ιρά πό η ύ
γι
Μ
υ
μ.
π
382
ά ω πί
.
π ρ
ίθ
ι ορι
έ
φ ζ Blind Spot
ο ύ η
ι ουργ ί όπως θ έπρ π . Πρέπ ι
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης Volvo.
ο BLIS
μ π
π
ι ο CTA έχου
π
ργοποιηθ ί ιό ι υ
π υθυ θ ί
έθη
ρυ ου
υ ργ ίο - υ ι
ού
ο
οη
ά
ρι ό ύ
ι
π υθυ θ ί
η
έ
ου υ ο ι ή ου.
μ
π
Blind Spot Information* ( . 375)
ργοποίη η/ π ργοποίη η ου Blind
Spot Information* ( . 376)
•
Π ριορι
( . 377)
•
•
Cross Traffic Alert* ( . 378)
•
Σ ο π ρ
π ρ
ίγ
ι Cross Traffic Alert
Ερ η
.
•
•
Information (BLIS)
(CTA).
οί ου Blind Spot Information*
ργοποίη η/ π ργοποίη η ου Cross
Traffic Alert* ( . 379)
Δι χ ίρι η η υ ά ω
η οθό η ου
ο ηγού ι η
ρι ή οθό η ( . 120)
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
*
μ
Η ι ουργ π ηροφοριώ ο ι ς
ης
(Road Sign Information – RSI) οηθά ο
ο ηγό
π ρ ηρ
ο ι ά
χύη ς ι υγ
ρι
π γορ υ ι ά
πό
οπο
ι ρχ
ι ο υ ο η ο.
όριο χύ η ς φ ίζ
ι π υθ ί ς
ι
γρ
ή η
χυ ρι ή ί
ης οθό ης
ου ο ηγού.
Δ
ο RSI
ι ουργ ί
ό ς ις π ριπ ώις, έχ ι χ ι
ί π ώς ως υ π ηρωι ό οήθη .
Ο ο ηγός φέρ
υθύ η
ι
ο ηγ ί ι ω
ς
ό ς
φορί ς.
•
Π ρ
ίγ
υ
άγ ω
ω
η ά ω
19.
ο RSI π ρέχ ι π ηροφορί ς π.χ. γι η ρέχου
χύ η , γι η ρχή/ έ ος ός
υ ο ι η ό ρο ου ή ρό ου, πό
π γορ ύ
ι η προ πέρ η ή γι ο ό ρο ους.
π
ρο
ή
φ
ρο
19
ι πά ο
φ ίζ ι ό
ά ιό ι
ι
ο ι
μ
μ
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
μ
Η ι ουργ Π ηροφοριώ ο ι ς
ης
(Road Sign Information - RSI)
γράφ ι ι
φ ζ ι
ο ι ά
ι φορ ι ούς
ρόπους ά ογ
ο
ι η
άη.
η πό υ η
ι ο υ ο ί η ο
ηρού ι οι ι χύοοί ο ι ής υ ο-
π
ή
ιξη η ά ω
ης ( . 383)
Π ηροφορί ς ο ι ής
•
Π ηροφορί ς γι η
χύ η ς* ( . 386)
•
ργοποίη η/ π ργοποίη η ω π ηροφοριώ ο ι ής ή
ης ( . 386)
•
Π ριορι οί γι ις Π ηροφορί ς ο ι ής
ή
ης* ( . 387)
ά
ρ
έγχου
ρά
πό έ
ή γι υ ο ι η όο/ ρό ο ιπ ής υ οφορί ς ι έ
όριο χύ η ς, ο RSI πι έγ ι
ί ι ο ύ ο ο γι ο ή
υ ο ι η όου/ ρό ου ιπ ής υ οφορί ς. ο έο
ο ι ά ή
ξ ρ ώ
ι πό η
ά
ο
γορά - οι ι ό ς
υ ές ις ο ηγί ς
ίχ ου
π ώς
ρι ά π ρ
ίγ
}}
.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 383
ΠΟΣ
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
||
έ ος ό ω
ο ο ηγός ι έ θ ι
ρό ο ο οποίο υπάρχ ι
ή
ο ό ρο ου, ο ύ ο ο γι υ ό ο ή
ο ή ι η οθό η ου
ο ηγού ως προ ι οποίη η.
ο υ ο ί η ο ι θέ ι Sensus Navigation*,
ό χρη ι οποιού ι πί ης οι π ηροφορί ς
πό ο χάρ η γι
προ ιορι
ί
ο
υ ο ί η ο ι ί ι προς η άθος
ύθυ η.
Π ρά ιγ
χύ η 20.
γ γρ
έ ω π ηροφοριώ γι
η
Ό
η ι ουργί RSI ιχ ύ ι έ ο ι ό
ή ορίου χύ η ς, ο ή
φ ίζ
ι
η οθό η ου ο ηγού ως ύ ο ο ζί
ι έ
ιξη
ό ι ο χρώ
ο χύ ρο.
ός πό ο ύ ο ο ορίου
χύ η ς, πορ ί
φ ιί πί ης έ πρό θ ο
ή , όπως " π γορ ύ
ιη
προ πέρ η".
Ο ο ηγός πορ ί πί ης
ά ι ι ηχη ι ή
προ ι οποίη η ό
ο ηγ ί προς
πρός
προς ρό ο που π γορ ύ
ι η ί ο ος
η
π
π
ί ι
ι ουργί
ργοποιη έ η - . ί ο
πι φ ί
"
ργοποίη η/ π ργοποίη η ης ηχη ι ής
προ ι οποίη ης" η
ό η "
ργοποίη η/ π ργοποίη η ω Π ηροφοριώ
ο ι ής ή
ης".
μπ
έ ος υ ο ι η ο ρό ου.
Σ η υ έχ ι , οι π ηροφορί ς η ά ω
ού
φ ίζο ι έχρι
ιχ υ ί ο
πό ο ή που φορά η
χύ η .
μ
μ
ίγ
έ οιω
η ά ω
ί
ι:
Π ρ
384
ο ι ά ή
ξ ρ ώ
ι πό η
ά
ο
πο ίω .
η ι ουργί RSI ιχ ύ ι έ
ή που
φορά ο έ ος ορίου χύ η ς, όπως ο
έ ος υ ο ι η ό ρο ου, η οθό η ου
ο ηγού φ ίζ
ι ο
ί οιχο ο ι ό ή
πί 10–30 υ ρό π .
Π ρ
20
ω
γορά - οι ι ό ς
υ ές ις ο ηγί ς
ίχ ου
π ώς
ρι ά π ρ
ίγ
ίγ
πρό θ ω
η ά ω
20.
.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
Ορι έ ς φορές, γι ο ί ιο ρό ο υπάρχου ή
ι φορ ι ά όρι
χύ η ς ό έ πρό θ ο ή
ίχ ι
ποι ς π ριπ ώ ις ι χύου
ι φορ ι ά όρι
χύ ης. ο ή
ου ρό ου πορ ί
ί ι
ι ι ί ρ πι ί υ ο γι
υχή
ό
ρέχ ι ή/ ι ό
πι ρ
ί ο ίχ η, γι π ράιγ .
πρό θ ο ή που φορά η ροχή
φ ίζ
ι ό ο
οι υ ο θ ρι ήρ ς ου
π ρ πρίζ χρη ι οποιού ι.
ο
ρυ ου
ορίου
γι “ρυ
θ
φ
υ ο ί η ο υπάρχ ι υ
έ ο
ού ο ι π ρά
πό έ
ή
χύ η ς που υ ο ύ
ι πό ή
ου ού ο”, η οθό η ου ο ηγού
ι
ίη
ι υό η χύ η .
Ορι έ ς χύ η ς ι χύου
ό ο
ά πό π.χ. ι
υγ ρι έ η πό
η
ι υγ ρι έ η ώρ ης
η έρ ς. προ οχή ου ο ηγού φι ά ι η π ρίη έ ω ός υ ό ου
πρό θ ου ή
ος ά ω πό ο ύ ο ο
που ίχ ι η
χύ η . ο πρό θ ο ύ ο ο η οθό η ου ο ηγού θ
φ ί ι
ί
η έ
ιξη “DIST” ί “TIME”.
20
ο ι ά ή
ξ ρ ώ
ι πό η
ά
ο
ο ύ ο ο πρό θ ου
ή
ος
η ορφή ά ιου
π ι ίου ά ω πό ο ύ ο ο χύ η ς η οθό η
ου ο ηγού η ί ι ό ι η
ι ουργί RSI έχ ι ιχ ύι έ πρό θ ο ή
υ π ηρω
ι ές π ηροφορί ς γι ο ρέχο
όριο χύ η ς.
μ
•
•
γορά - οι ι ό ς
•
•
Ο ΟΔ ΓΟ
"
έ οιου ύπου.
Sensus Navigation
ο υ ο ί η ο ι θέ ι Sensus Navigation,
οι π ηροφορί ς χύ η ς φω ού ι πό
η ο ά π οήγη ης ις π ρ ά ω π ριπ ώ ις:
"
ΡΞ
"
π "
ο χ ρ ογρ φι ό υ ι ό
ου ορυφορι ού υ ή ος π οήγη ης υ π ρι
ά
ι ο προ ι οποιη ι ό
ή γι "Σχο ίο" ή "Π ι όοπο", η οθό η ου ο ηγού φ ίζ
ιέ
ή 20
π
Π ηροφορί ς ο ι ής ή
ης* ( . 383)
ργοποίη η/ π ργοποίη η ω π ηροφοριώ ο ι ής ή
ης ( . 386)
ιχ υ ού ή
που πι η ί ου
όριο χύ η ς, όπως ή
γι
υ ο ι η ό ρο ο, ρό ο ιπ ής υ οφορί ς ι όρι πό ης.
έ
θ ωρηθ ί ό ι έ
ή που έχ ι ή η
ιχ υ ί
ι χύ ι π έο , χωρίς
ιχ υ ί έο ή .
Ω
χρη ι οποιή
άποι φ ρ ογή
π οήγη ης ρί ου
υ
ή η οποί
έχ
ά ι (download), οι π ηροφορί ς γι η
χύ η
υπο ηρίζο ι.
υ ές ις ο ηγί ς
ίχ ου
π ώς
ρι ά π ρ
ίγ
.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 385
ΠΟΣ
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
*
μ
ο υ ο η ο ι θ ι Sensus
Navigation, πορ
π ρά χ ι π ηροφορ ς
η οθό η ου ο ηγού γι ά ρ ς
γχου
χύ η ς που ρ ο
ιπ ρ ά ω η
ι ρο .
Γι π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς χ ι ά
η
προ ι οποίη η χύ η ς γι ά ρ ς έγχου χύ η ς, . ί ο
πι φ ί
"
ργοποίη η/ π ργοποίη η προ ι οποιήω
χύ η ς" η
ό η "
ργοποίη η/ π ργοποίη η ω π ηροφοριώ
ο ι ής ή
ης" θώς ι η
ό η
"Π ριορι οί γι ις Π ηροφορί ς ο ι ής
ή
ης".
μ
π
Μπορ
π
η
π
π
–
Προ ι οποίη η ά ρ ς
οθό η ου ο ηγού.
έγχου
χύ η
ς
η
ο υ ο ί η ο υπ ρ ί ο
όριο χύ η ς που έχ ι ιχ υ ί, ο ύ η
πορ ί
προ ι οποιή ι ο ο ηγό
ό
ο υ ο ί η ο π η ιάζ ι
ά ρ
έγχου χύ ης,
η προ πόθ η ό ι οι
χάρ ς π οήγη ης γι η
όγω γορά
π ριέχου π ηροφορί ς γι ά ρ ς έγχου
χύ η ς.
386
•
/ π
π
μ
ι ουργί
ργοποι ί ι/
π ργοποι ί ι η προο ή ι ουργιώ
η
ρι ή οθό η.
Οι π ηροφορί ς χ ι ά
ις ά ρ ς
έγχου χύ η ς ους χάρ ς π οήγηης
ί ι ι θέ ι ς γι ό ς ις γορές.
π
Π ηροφορί ς ο ι ής ή
π
ργοποι
/ π
ργοποι ι ουργ Π ηροφορ ς ο ι ς
ης (Road Sign Information - RSI).
Ω
•
•
/ π
ης* ( . 383)
ργοποίη η/ π ργοποίη η ω π ηροφοριώ ο ι ής ή
ης ( . 386)
Π ριορι οί γι ις Π ηροφορί ς ο ι ής
ή
ης* ( . 387)
π
Π ή
ο ου πί Road Sign
Information η προ ο ή ι ουργιώ .
> ο RSI
ργοποι ί ι ι ο ου πί
φ ίζ
ι ι πρά ι η
ι ι ή
υχ ί - η γ ρι
ι ι ή υχ ί η ίι ό ι ο RSI ί ι π ργοποιη έ ο.
π
π
/ π
π
ι ουργί προ ι οποίη ης χύ η ς
προ ι οποι ί ο ο ηγό ό
υπ ρ ί ο όριο
χύ η ς.
ργοποι ί ι πά ο
ι προ ιοποίη η χύ η ς
υπ ρ ί
ο όριο
χύ η ς
υ υ
ό
π ηροφορί ς γι
ά ρ
έγχου χύ η ς. Ο ο ηγός πορ ί
πι έξ ι
ργοποίη η ή π ργοποίη η
ης ι ουργί ς.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
προ ι οποίη η χύ η ς
ι πό η οθό η ου
ο ηγού που ίχ ι η
ι χύου
ώ η πι ρ πόη χύ η
ο ήι προ ωρι ά ό
ο όχη
υπ ρ ί υ ή η
χύ η .
π
ί
1. Π
η
ή
μ
η πά ω προ ο ή
ρι ή οθό η.
2. Π ή
My Car IntelliSafe
Sign Information.
3.
πι έξ
Road
3.
4. Ρυθ ί
ο όριο ο οποίο θ
ργοποι ί ι προ ι οποίη η χύ η ς, ί
προς
πά ω ί προς
ά ω, π ώς
έ η πά ω/ ά ω.
Σ
1. Π
χύ η
ς
ά
ι ά
ι ηχη ι ή
η προ ι ο-
μ
η πά ω προ ο ή
ρι ή οθό η.
ή
ί
Road
πι έξ
π
π
γι
ργοποιηθ ί/ π ργοποιηθ ί η ηχη ι ή
προ ι οποίη η.
η ι ουργί
π
π
ργοποιη έ η, ο ο ηγός προ ι οποι ί ι
πί ης ό
υθύ
ι προς ρό ο που
π γορ ύ
ι η ί ο ος.
Μ
•
•
υ υπο ογίζ η οθό η ου
ο ο ά ρ
υ ο ί η
Sensus Navigation.
ο χ ρ ογρ φι ό υ ι ό
π ηροφορί ς
η
μ
μ
π
.
2. Π ή
My Car IntelliSafe
Sign Information.
γι
ργοποιηθού /
π ργοποιηθού οι προ ι οποιή ις
χύ η ς.
>
η ι ουργί ί ι
ργοποιη έ η,
φ ίζ
ι έ ς πι ογέ ς χύ η ς.
21
22
/ π
π
Μπορ ί
πί ης
προ ι οποίη η υ υ
ποίη η χύ η ς:
π
Λά
υπόψη ς ό ι
ι η ορι ή ρύθ ι η ό
ο ηγού φ ίζ
ι ο ύ
έγχου χύ η ς.
π
•
ι ι θέ ι ο
π
Π ηροφορί ς ο ι ής ή
Π ηροφορί ς γι η
χύ η ς* ( . 386)
ιξη η ά ω
ης ( . 383)
ή
ό
ά
ης* ( . 383)
ρ
έγχου
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
*
Η ι ουργ Π ηροφοριώ ο ι ς
Road Sign Information - RSI πορ
π ριορι ούς
ορι
ς π ριπ ώ
χ ι
ις.
ης
Π ρ
ίγ
π ριπ ώ ω που πορ ί
υπο θ ί ου η ι ουργί RSI ί ι
ξής:
•
•
•
Ξ θωρι
•
Σή
ρ
•
Σή
που
•
•
Σή
έ
ή
οποθ η έ
Σή
ζη ιά
πά ω
που έχου π ρι
ροφή
ρ φ ί ή υπο
ί
οποθ η έ
η ί ψη όπό ο πίπ ο ου ρό ου
που ρύ ο ι π ήρως/ ρι ώς ή
έχου οποθ ηθ ί ω ά
ή
ώς ή ρι ώς
πό πάγο, χιό ι ή/ ι ρο ιά
οι ψηφι
έ οι,
φορί ς
υ
έ
οί ο ι οί χάρ ς21 ί ι π ρωχηρι ίς ή
π ριέχου π ηροχύ η ς22.
Π ηροφορί ς ο ι ής
}}
ς ις γορές.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 387
ΠΟΣ
ΡΞ
||
Ο ΟΔ ΓΟ
Driver Alert Control
Ω
ι ουργί RSI πορ ί
ρ η ύ ι
ορι έ ους ύπους ά ης πο η ά ω (που
υ έο ι ο ρ υ
ο ό η γι
ρέιρ) ως υ
έ ο ρέι ρ. Σ έ οι ς
π ριπ ώ ις, ο ο ηγό πορ ί
φ ι ού
θ
έ ς π ηροφορί ς χύ ης.
Ω
ι ουργί χρη ι οποι ί η ο ά
ά ρ ς ου υ ο ι ή ου, που έχ ι ορι έ ους
γ ι ούς π ριορι ούς, . ό η
"Π ριορι οί γι η ο ά
ά ρ ς".
•
•
•
•
π
Π ηροφορί ς ο ι ής ή
ης* ( . 383)
Σ οπός
ι
ό
ο
πιο
ης ι ουργ ς Driver Alert Control
ρ
ξ ι η προ οχ ου ο ηγού
ρόπος που ο ηγ γ
ιο ο
ι
θ ς, π.χ.
η προ οχ ου πο π ο ύ ι
πο οι ηθ .
ά ρ
η ωρί
ρό ος ί
ις ι ή ις
Ο όχος ου υ ή
ος DAC ί ι η ίχ υ η ης
ι ά φθί ου ς ι
ό η ς
ο ήγη ης ι προορίζ
ι ως πί ο π ί ο
γι χρή η
υ ο ι η ο ρό ους.
ι ουργί
προορίζ
ι γι χρή η
υ οφορί
ός πό ης.
ι ουργί
ργοποι ί ι ό
η χύ η
ου υ ο ι ή ου υπ ρ ί ι
65 km/h
(40 mph) ι π ρ έ ι
ργή ό ο η χύη
υ ί
ι πά ω πό
60 km/h
(37 mph).
ργοποίη η/ π ργοποίη η ω π ηροφοριώ ο ι ής ή
ης ( . 386)
ή
ιξη η ά ω
ης ( . 383)
Π ριορι
Π ηροφορί ς ο ι ής
οί ης ο ά
ς ά
ρ ς ( . 359)
ιχ ύ ι ις ι γρ
ί ις ορίω
υ οφορί ς ι υγ ρί ι
ο
ι υθυγρ
ι έ ος
χέ η
ου ι ο ιού ου ο ηγού.
μμ ;.
η ο ηγι ή ου υ π ριφορά γί ι ξ ιρ ι ά
θής, ο ο ηγός ι οποι ί ι
έ ηχη ι ό ή
ώ υ όχρο
φ ίζ
ι ι υχ ί
η οθό η ου ο ηγού ι
ο ή υ
προ ι οποίη η π
ά
ίγο, ά η ι
ό η ο ήγη ης
388
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ι
ά πό
ιωθ ί.
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
Ω
ι ουργί
πρέπ ι
χρη ι οποι ί ι
γι η υπέρ
η ου χρο ι ού ι
ή ος ο ήγη ης. Πρέπ ι πά ο
προγρ
ίζ
ά ις
ά χρο ι ά
ι
ή
ι
ί
ίγουροι ό ι ί
ά ξ ούρ
οι.
Δ
υχό προ ι οποίη η πρέπ ι
ηφθ ί
πο ύ ο ρά υπόψη, θώς ο υ
γ έος ο ηγός υχ ά
ι
ά
ι π ήρως η
ά
ή ου/ ης.
π
•
ργοποίη η/ π
Control ( . 389)
•
Π ριορι
( . 390)
ργοποίη η Driver Alert
π
/ π
Driver Alert Control
Μπορ
οί ου Driver Alert Control
1. Π ή
ο ή
π
μ
η
ρι ή οθό η.
IntelliSafe
πι έξ
π
ργοποιηθ ί/ π
DAC.
Driver
πά ω προDriver
π
γι
ργοποιηθ ί ο
Δ
Ο ο ηγός φέρ ι πά ο
η πό υ η
υθύ η
ι φ ίζ ι ό ι ο υ ο ί η ο
ο ηγ ί ι ω ά.
Δ
Ο ο ηγός φέρ ι πά ο
η πό υ η
υθύ η
ι φ ίζ ι ό ι ο υ ο ί η ο
ο ηγ ί ι ω ά.
π
ο Driver Alert Control
ι ουργ ί
ό ς ις π ριπ ώ ις, έχ ι χ ι
ί
π ώς ως υ π ηρω
ι ό οήθη .
έ ς έχου
ίξ ι ό ι ο
ο ηγ ί
ίς ουρ
έ ος ί ι ξί ου πι ί υ ο
ο
ο ηγ ί υπό η πήρ ι
οό .
ο Driver Alert Control
ι ουργ ί
ό ς ις π ριπ ώ ις, έχ ι χ ι
ί
π ώς ως υ π ηρω
ι ό οήθη .
ο
η
2. Π ή
My Car
Alert Control.
3.
Ο ΟΔ ΓΟ
ργοποι
/ π
ργοποι ι ουργ Driver Alert Control (DAC).
η
π
/ π
Alert Control
Σ π ρίπ ω η προ ι οποίη ης ή
ίξ ω
ούρ ης,
ή
ο υ ο ί η ο
φ ές η ίο ο υ ο ό ρο υ ό
ι ξ ουρ
ί .
Μ
ΡΞ
π
π
π
/ π
π
π
π
Μπορ ί
πι έξ
ο ο ηγός Σ
θ
ί ι
ργοποιη έ ος ή π ργοποιη έ ος.
Ό
ο ο ηγός ί ι
ργοποιη έ ος, φ ί}}
389
ΠΟΣ
||
ζ
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
ι έ ς προ ι ό ος Σ
ι υ όχρο
ο DAC
ργοποι ί ι προ ι οποίη η.
1. Π ή
ο ή
η
ο
μ
η
ρι ή οθό η.
2. Π ή
My Car
Alert Control.
3.
IntelliSafe
πά ω προDriver
πι έξ
γι
ργοποιηθ ί/ π
γοποιηθ ί ο ο ηγός Σ .
•
•
π
Driver Alert Control ( . 388)
Π ριορι
( . 390)
οί ου Driver Alert Control
ρ-
Control
μ
Driver Alert
Η ι ουργ Driver Alert Control (DAC) πορ
χ ι π ριορι ούς
ορι
ς π ριπ ώ ις.
Σ ορι έ ς π ριπ ώ ις, η ο ηγι ή υ π ριφορά πορ ί
η πηρ
ί, π ρό ι ο
ο ηγός πορ ί
ί ι ουρ
έ ος - π.χ.
ά η χρή η ης ι ουργί ς Pilot Assist πο έ
ό
η
ργοποιηθ ί προ ιοποίη η προς ο ο ηγό πό ο DAC. Γι
υ ό ο όγο, ί ι πά ο πο ύ η
ι ό
ά γι ίγο η ο ήγη η ι
ά
έ
ιά ι
ό η ι
ο ι ρό
η ά ι όπω ης,
ξάρ η
ο ύ η
DAC έχ ι
ργοποιή ι άποι προ ι οποίη η.
Σ ορι έ ς π ριπ ώ
χ
ι
ργοποιή ι
χωρίς
φθί ι η ι
ό
ο ηγού, γι π ρά ιγ
•
•
ι χυρούς π
•
•
•
•
π
Driver Alert Control ( . 388)
ργοποίη η/ π
Control ( . 389)
Π ριορι
ργοποίη η Driver Alert
οί ης ο ά
ς ά
ρ ς ( . 359)
Pilot Assist* ( . 333)
ις, ο ύ η
έι προ ι οποίη η
η ο ήγη ης ου
:
υρι ούς
ρ χιές πιφά ι ς ο ο
έ ους
ρώ
ος.
Ω
ι ουργί χρη ι οποι ί η ο ά
ά ρ ς ου υ ο ι ή ου, που έχ ι ορι έ ους
γ ι ούς π ριορι ούς, . ό η
"Π ριορι οί γι η ο ά
ά ρ ς".
390
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
Lane Keeping Aid
Ο
οπός ης ι
ι
οηθά ο
υ ο ο υ ο η
η ωρ
ου
π ρό οιους γά
ουργ ς Lane assistance
ο ηγό
ιώ ι ο
ο
ρ π
ού ι πό
υ ο ι η ό ρο ους ι
ους ρό ους.
ι ουργί Lane assistance
υθύ ι ο
υ ο ί η ο ξ ά η ωρί
ου ή/ ι προ ιοποι ί ο ο ηγό
έ ηχη ι ό ή ή ρ ούς ο ι ό ι.
ι ουργί Lane Keeping Aid ί ι
ξύ 65-200 km/h (40-125 mph)
ους
υ ιά ρι ς π υρι ές ι γρ
ργή
ρόί ις.
Μι ά ρ ι άζ ι ις π
ρό ο/ ωρί .
υρι ές ι γρ
ί
ις
ο
ά ογ
assistance
Σ
ούς ρό ους, η ι ουργί πορ ί
η ί ι ι θέ ι η,
υ ή η π ρίπ ω η
ίθ
ι
ά
η
ο ής.
ι ουργί
θί
ι ι θέ ι η ξ ά ό
ο ρό ος ί ι
ρ ά φ ρ ύς.
1.
ι ουργί Lane assistance
η ο ξ ά η ωρί
ου.
23
Οι ρ
οί
ο ι ό ι ι φέρου - ό ο π ρι
ι ουργί Lane assistance προ ι οποι ί
ούς23 ο ι ό ι.
ό ρο ο υ ο ί η ο π ρ
ί ι έξω πό ις ι γρ
υθύ ι ο υ ο ί-
ί
ις ης ωρί
ς υ
ις ρυθ ί ις, η
ι ρά ύ φω
πο οήθη η
Ό
ο υ ο
ρι ή ι γρά
ργά ο υ
ου ρί ο
ρ
-
ι ουργί Lane
π ρ ά ω:
ι ύθυ ης
ργοποιη έ η:
ί η ο π η ιάζ ι η π υι η, ο LKA
υθύ ι
ο ί η ο ξ ά η ωρί
ς
φρά ο ι ό ι.
2. Προ ι οποίη η
ργοποιη έ η:
ο
υ ο ί η ο ί ι
ι χί ι η π υρι ή ι γρά ι η, ο ο ηγός προ ι οποι ίι
έ ηχη ι ό ή ή
ρ
ούς
ο ι ό ι.
οφορί ς, ό ο
γ
ύ ρη ιάρ ι έχου οι ρ
οί.
}}
391
ΠΟΣ
ΡΞ
||
Ο ΟΔ ΓΟ
• Lane Keeping Aid
Ω
Ό
άποιο φ ς ί ι
έ ο,
υπάρχου ιορθώ ις ο ι ό ι ή προ ι οποιή ις πό η ι ουργί Lane
Assistance.
π
ι ουργί Lane assistance ί ι π ώς
οήθη
ου ο ηγού ι
ργοποι ίι
ό ς ις υ οφορι ές, ιρι ές ή
ο ι ές υ θή ς.
Ο ο ηγός φέρ ι πά ο
η πό υ η
υθύ η
ι φ ίζ ι ό ι ο υ ο ί η ο
ο ηγ ί ι ω ά ι ό ι ηρού ι οι ι χύος ό οι ι
ο ι οί ο ι ής υ οφορί ς.
π
ο ο ηγός ό
ρχί ι
ί ιος υ ο ί η ο
ο ι ό ι, ο ύ
φ ίζ
ι ξ ά,
υ υ
ό
προ ι οποιη ι ό ήχο ι υ ό ο ή
• Lane Keeping Aid
Δ
μ π
μ
μ
μ
υθύ ι ο
ο ο
έ
υ
:
μ
μ
Σ
μ
ο ο ηγός ό
ξ ο ουθή ι
γ ο ί
η προ ροπή
υθύ ι ο ί ιος ο υ ο ίη ο, ο ύ η LKA ίθ
ι
ά
η
ο ής - η ι ουργί ό θ ί ι η ι θέ ι η έχρι ο ο ηγός
ρχί ι
υθύι ο υ ο ί η ο
ο ι ό ι.
π
μ
Lane assistance
μ
Ως προ πόθ η γι
π ργή ι η υπο οήθη η ι ο ιού LKA, ο/η ο ηγός πρέπ ι
ρ ά ο ι ό ι. ο ύ η π ρ ο ουθ ί
ι ρ ώς
ι χύ ι υ ό.
υ ο ί η ο:
392
ο ο ηγός
έχ ι
χέρι ου/ ης ο ι ό ι,
η οθό η ου ο ηγού
φ ίζ
ι υ ό ο ύ ο ο
ι οπ ρ ά ω ή υ ,
ώ
ι οποιηθ ί ο/η ο ηγός
υθύ ι
ργά ο
Σ ορι έ ς π ριπ ώ ις, η ι ουργί Lane
assistance πι ρέπ ι ο υ ο ί η ο
ι χίι ις π υρι ές ι γρ
ί ις χωρίς
π ρέ
ι
υπο οήθη η ι ύθυ ης ή
προ ι οποίη η - π.χ. ό
χρη ι οποιού ι
φ ς ή ις ροφές.
υγ ρι έ ς ύ ο ς υ θή ς, η
ι ουργί Lane Assistance πορ ί
υ ου ί
οηθή ι ο ο ηγό ω ά. Σ
έ οι ς π ριπ ώ ις, υ ι ά ι
π ργοποι ί
υ ή η ι ουργί .
Π ρ
ίγ
•
•
•
•
•
όο ό
έ οιω π ριπ ώ
ω
ί
ι:
ο ι ά έργ
χ ι
ρι ές ο ι ές υ θή ς
ρω
πο ύ υ
ι ό
ι ο ήγη ης
ές ιρι ές υ θή ς
ορ ό η
•
φ ίς
ι γρ
•
ρό οι
ές ι γρ
ί
ές ή γρ
ές
ις ωρί ω υ
ί
φ ίς ή
ις.
π ριορι
έ η
ός πό ις
οφορί ς
ύπ ρ
ςπ
υρι-
Ω
ο
ι ουργί Lane assistance
ς
ι ές ροφές.
π
ργ ί
πό-
ι ουργί χρη ι οποι ί η ο ά
ά ρ ς ου υ ο ι ή ου, που έχ ι ορι έ ους
γ ι ούς π ριορι ούς, . ό η
"Π ριορι οί γι η ο ά
ά ρ ς".
ΠΟΣ
ργοποίη η/ π ργοποίη η Lane
Keeping Aid ( . 393)
•
Λ ι ουργί προ
ί ς πό
off Mitigation ( . 397)
•
•
π
/ π
Lane Keeping Aid
π
•
ροπή Run-
ι ι ές υχ ί ς ι η ύ
γι
ι ουργί Lane assistance ( . 395)
Π ριορι
οί ης ο ά
ς ά
η
π
Η ι ουργ Lane assistance Lane Keeping
Aid (LKA) πορ
ργοποιηθ / π
ργοποιηθ
ι
πι γού άποι ς πι ρους ι ουργ ς.
ι ουργί
ργοποι ί ι/
π ργοποι ί ι η προο ή ι ουργιώ
η
ρι ή οθό η.
ρ ς ( . 359)
ή
ο ου πί Lane Keeping Aid
η προ ο ή ι ουργιώ .
> ο LKA
ργοποι ί ι ( φ ίζ
ιη
ΠΡ Σ Ν έ
ιξη ο ου πί) ή π ργοποι ί ι ( φ ίζ
ιηΓ Ρ έ
ιξη
ο ου πί).
–
Π
π
π
π
π
Lane Keeping Aid
Μπορ ί
πι έξ
ο ρόπο
ο LKA θ προ ι οποι ί ο ο ηγό
ί η ο
ρ π ί πό η ωρί
ου.
1. Π
η
ή
2. Π ή
π
ο οποίο
ο υ ο-
μ
η πά ω προ ο ή
ρι ή οθό η.
My Car
π
IntelliSafe
μ
.
ΡΞ
3. Σ ο π
π
Keeping Aid, πι έξ
προ ι οποίη ης:
•
π
Lane
ύπο ης
- ο ο ηγός προ ι οποι ί
ηχη ι ό ή .
έ
• Δ
ρ
π
ο
Ο ΟΔ ΓΟ
ι
- ο ο ηγός προ ι οποι ί
ούς ο ι ό ι.
ι
π
Lane Keeping Aid
Μπορ ί
πι έξ
ο LKA θ
ι ρά
πό η ωρί
ου.
1. Π
η
ή
2. Π ή
π
3. Σ ο
έξ
ο
ι ρά
ο ρόπο
ο οποίο
ο υ ο ί η ο
ρ π ί
μ
η πά ω προ ο ή
ρι ή οθό η.
My Car
π
ρόπο
IntelliSafe
μ
.
Lane Keeping Aid, πιο οποίο ο LKA θ
•
π
ι ο ιού γι
ποίη η.
•
ργοποι ί ι ό ο ι
προ ι οποίη η ό ο ι υπο οήθη η
ι ο ιού γι ο ο ηγό.
•
π
— ό ο προ ι οποίη η ου ο ηγού
- υπάρχ ι υπο οήθη η
ο ο ηγό χωρίς προ ι ο-
}}
393
ΠΟΣ
||
394
•
•
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
π
Lane Keeping Aid ( . 391)
ι ι ές υχ ί ς ι η ύ
γι
ι ουργί Lane assistance ( . 395)
η
ΠΟΣ
μ
μ
Lane assistance
Σ η οθό η ου ο ηγού πορ
ι ι
ιρά πό
ι ι ς υχ
η ύ
χ ι ά
η ι ουργ
assistance.
φ ζ ς ι
Lane
ι ουργί Lane assistance ρώ ι η ί ή
ι ις ύο ι γρ
ί ις ωρί ς υ οφορί ς.
ά
Δ
ις
Δι θέ ι η — οι ι γρ
υχ ί ί ι υ ές.
ί
ις ης ωρί
ς
μ
/
π
πο οήθη η ι ο ιού/προ ι οποίη η - οι ι γρ
ις ης ωρί ς η υχ ί ί ι έγχρω ς.
Μη ι θέ ι η — οι ι γρ
υχ ί ί ι γ ρι.
ί
ις ης ωρί
ς
η
ι ουργί Lane assistance
πορ ί
ιχ ύ ι ις ι γρ
ί ις ωρί ς υ οφορί ς, η χύ η
ί ι πο ύ χ η ή ή ο
ρό ος πο ύ
ός.
μ
Ο ΟΔ ΓΟ
μ
ι ουργί Lane assistance
πι η ί
ι
υχ ί ς η
οθό η ου ο ηγού ά ογ
η
ά
η.
ο ουθού ορι έ π ρ ίγ
υχ ιώ
ι οι
ις οποί ς φ ίζο ι:
π
π
ΡΞ
ί-
ι ουργί Lane assistance πι η ί ι ό ι
ο ύ η
ργοποι ί ι προ ι οποίη η
ή/ ι πιχ ιρ ί
υθύ ι ο υ ο ί η ο
έ
η ωρί
ου.
μ
Σ ο π ρ
π ρ
ίγ
ά ω πί
.
π ρ
ίθ
μ
ι ορι
έ
η
}}
395
ΠΟΣ
||
ΡΞ
Λυχ
Ο ΟΔ ΓΟ
Μ
υ
Ερ η
ο ύ η
υ ι ά ι
π
μ
. π
.π
μπ
μμ
,
.
-
ι
υπο
μ
Lane Keeping Aid
μ
μ
π
μ
•
•
396
π
Lane Keeping Aid ( . 391)
ργοποίη η/ π ργοποίη η Lane
Keeping Aid ( . 393)
ης ά
ι.
ρ ς
ρώ ι ο ο ό
υπο οήθη η ι ο ιού πό ο LKA
ο ουθή
ις ο ηγί ς ι
υθύ
Lane Keeping Aid
μ π
ό η
θ ίζ
ι ουργ ί όπως θ έπρ π . Πρέπ ι
π υθυ θ ί
υ ργ ίο π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης Volvo.
μ
ξ
ο LKA ίθ
ι
ά ο υ ο ί η ο
ά
η
ο ι ό ι.
ρω
προ
ά πό ο υ ο ί η ο
ι ουργ ί
ο ο ηγός
ο υ ο ί η ο.
ο ής έχρι ο ο ηγός
ρχί
ρ
ι
ά ο ι ό ι.
υθύ ι
ΠΟΣ
π
π
π Run-off Mitigation
Ο
οπός ης ι ουργ ς προ
ς πό
ροπ
ι
οηθά ο ο ηγό
ιώι ο
υ ο ο υ ο η ο
ρ π
ού ι πό ο ρό ο,
υθύ ο
ς
ργά ο υ ο η ο ξ ά
ο
ρό ο.
ι ουργί
(40-87 mph)
ρι ές ι γρ
ί
ι ουργί
ποίη ης:
•
•
ι θέ ι ύο πίπ
ργο-
π
π
Μό ο υπο οήθη η ι ύθυ
ης
πο οήθη η ι ύθυ
πέ η ης
π ρέ
π
ης
π μ
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
π μ π
μ
π
η
π
ι
ργή
ξύ 65-140 km/h
ρό ους
υ ιά ρι ς π υί ις/ ωρί ς.
ά ρ
ρώ ι
ά ρ ου ο ο ρώ ος ι ις
έ ς π υρι ές ι γρ
ί ις.
ο υ ο ί η ο ί ι
ι χί ι ο ά ρο
ου ο ο ρώ
ος, η ι ουργί προ
ί ς
πό
ροπή
υθύ ι
ργά ο υ ο ί η ο
ξ ά έ
ο ρό ο. πιπ έο ,
η π ρέ η ο ι ό ι θ ωρ ί ι
π ρ ής γι
πο ρ π ί η
ροπή πό ο ρό ο,
έχ ι πί ης
ργοποιηθ ί η π ρέ
η
πέ η ης.
ι ουργί προ
ί ς πό
ροπή
π ρ
ί ι
υπο οήθη η ι ύθυ ης ή
π ρέ
η πέ η ης
ί ι
έ
φ ς.
η ι ουργί
ιχ ύ ι ό ι ο ο ηγός
ο ηγ ί
ργά ο υ ο ί η ο, η
ργοποίη η
ης ι ουργί ς προ
ί ς πό
ροπή
έ
ι γι έ
ι ρό χρο ι ό ιάη .
ι ουργί Run-off Mitigation π ρ
οήθη η ι ύθυ ης ι πέ η ης.
ι ουργί Run-off Mitigation π ρ
οήθη η ι ύθυ ης.
ί ι
υπο-
ί ι
υπο-
π ρέ
η πέ η ης οηθά
π ριπ ώ ις
όπου ό ο η υπο οήθη η ι ύθυ ης
π ρ ί.
ύ
η πέ η ης προ ρ όζ
ι
υ ό
ά ογ
η
ροπή
ός ρόου η υγ ρι έ η ιγ ή.
μ
π
π Run-off Mitigation
π
ι ουργί προ
ί ς πό
ροπή πορ ί
πι γ ί - ο ο ηγός πορ ί
πι έξ ι
ργοποίη η ή π ργοποίη η
ύρ ι
προς
ά ω η πά ω προ ο ή ης
ριής οθό ης ι
ζη ή ι
π ρ ά ω:
μ
π
My Car
π
μ
IntelliSafe
}}
397
ΠΟΣ
||
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
Γι
ργοποιή
ί ς πό
ροπή:
•
πι έξ
π
μ
οπ
η
ί ιο
μ
-η
ργοποιηθ ί.
ι ουργί προ
ο π
, π
ι ουργί
•
-
.
ό
Δ
έχ ι
ι ουργί προ
ί ς πό
ροπή
ός ρό ου ί ι π ώς οήθη γι ο
ο ηγό,
ι ουργ ί
ό ς ις ο ηγιές, υ οφορι ές, ιρι ές ι ο ι ές
υ θή ς.
ρέχου ρύθ ι η γι η ι ουργί προί ς πό
ροπή ό
ο ι η ήρ ς ί ι
η ός π ρ έ ι η πό η φορά που ο
ι η ήρ ς θ
θ ί
ι ουργί .
μ
π
π Run-off Mitigation
ι ουργί
πορ ί
θ ί , πάρ ς ή π ρό οι
έρ ι
ου ρό ου.
π
398
ίγ
•
•
•
•
•
•
ο ι ά έργ
•
ρό οι
ί ις π
χ ι
έ οιω π ριπ ώ
ω
ί
ορ
ρω
ι ό
ι ο ήγη ης
ές ιρι ές υ θή ς
ό η
π ριορι
έ η
φ ίς ή ύπ ρ ς ι γρ
υρι ές ι γρ
ί ις.
ο
η-
ι ουργί χρη ι οποι ί η ο ά
ά ρ ς ου υ ο ι ή ου, που έχ ι ορι έ ους
γ ι ούς π ριορι ούς, . ό η
"Π ριορι οί γι η ο ά
ά ρ ς".
ρι ές ο ι ές υ θή ς
όο ό
ι
Ω
ι:
οί ρό οι
πο ύ υ
ιχ ύ
ι ί
Ο ο ηγός φέρ ι πά ο
η πό υ η
υθύ η
ι φ ίζ ι ό ι ο υ ο ί η ο
ο ηγ ί ι ω ά ι ό ι ηρού ι οι ι χύος ό οι ι
ο ι οί ο ι ής υ οφορί ς.
Σ ορι έ ς π ι η ι ές υ θή ς, η ιουργί προ
ί ς πό
ροπή πορ ί
υ ο ύ
ι
οηθή ι ο ο ηγό ω ά.
Σ έ οι ς π ριπ ώ ις, υ ι ά ι
π ργοποι ί
υ ή η ι ουργί .
Π ρ
φ ίς
ές ή γρ
ές
ός πό ις
π υρι ές ι γρ
ί ις ης ωρί ς
υ οφορί ς.
-
π
•
ι ι ές υχ ί ς ι η ύ
ι ουργί προ
ί ς πό
( . 399)
•
•
Lane Keeping Aid ( . 391)
Π ριορι
οί ης ο ά
ς ά
γι η
ροπή
ρ ς ( . 359)
ΠΟΣ
μ
π
π
Σ η οθό η ου ο ηγού πορ
ι ι
ιρά πό
ι ι ς υχ
Λυχ
Μ
μ
η ύ
ς πό
π
Σ ο π ρ
π ρ
ίγ
φ ζ ς ι
υ
ά ω πί
.
π ρ
ίθ
ι ορι
Ο ΟΔ ΓΟ
έ
Ερ η
μ
π
Π ρά η
έ
ή υ
μ
City Safety
ο ύ η
υ ι ά ι
π
μ
. π
.π
μπ
μμ
•
χ ι ά
η ι ουργ προ
ροπ Run-off Mitigation.
ΡΞ
,
.
ι
ό η
θ ίζ
ι.
η
ργοποίη η ης
ο ο ηγό, ο οποίο ο
ι ουργί ς προ
ί ς πό
ροπή, φ ίζ
η ρώ ι ό ι ο ύ η έχ ι
ργοποιηθ ί.
ι
ι ουργ ί όπως θ έπρ π . Πρέπ ι
π υθυ θ ί
υ ργ ίο π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης Volvo.
ης ά
ρ ς
ρώ ι ο ο ό
ρω
προ
ά πό ο υ ο ί η ο υπο-
π
Λ ι ουργί προ
ί ς πό
off Mitigation ( . 397)
ροπή Run-
399
ΠΟΣ
π
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
*
μ
ο ύ η υπο ο θη ης άθ υ ης
οηθά ο ο ηγό ό
πρ γ
οποι
ιγούς
ά η
, πι η
ο
ς η
πό
η χρι υχό
πό ι
ηχη ι ά
,
υ υ
ό
γρ φι ά η
ρι οθό η.
Ό ο ι ρό ρη ί ι η πό
η έχρι ο
πό ιο, ό ο πιο γρήγορ ηχ ί ο ή . Οι
υπό οιποι ήχοι ου ηχο υ ή
ος ιγού
υ ό
.
ο ηχη ι ό ή γι
πό ι προ ά ι
π άγι ου υ ο ι ή ου ί ι
ργό ό
ο υ ο ί η ο ι ί ι,
ά
άό
π ρ
ί ι
η έ ο πί
2 υ ρό π π ρίπου. ο ηχη ι ό ή γι
πό ι πί ω πό ο υ ο ί η ο ί ι πίης
ργό ό
ο υ ο ί η ο ί ι
ηέ ο.
Σ πό
η 30 cm πό έ
ι ί ο που
ρί
ι πί ω ή προ ά πό ο υ ο ί η ο,
ο ηχη ι ό ή
ί ι
θ ρό ι ο π ίο
ου
ργού ι θη ήρ που ρί
ι πιο
ο ά ο ύ ο ο ου υ ο ι ή ου ί ι
γ ά ο.
Προ ο ή οθό ης που ίχ ι ζώ ς
ους ο ίς ω ι θη ήρω .
πο ίω
ι
Σ η
ρι ή οθό η φ ίζ
ι υ οπ ι ά η
χέ η ά
ο υ ο ί η ο ι
πό ι
που έχου
ιχ υ ί.
Ο ο έ ς που πι η ί
ου πο ίου. Ό ο πιο ο
ύ ο ο ου υ ο ι ή ου
ο έ που πι η ί
ι,
η πό
η ά
ο
πό ιο που έχ ι ιχ υ
400
ι ίχ
ά ρί
οπ
ό ο ι
υ ο ί
ί.
ι η θέ η
ι ο
ί ιο ός
ρό ρη ί ι
η ο ι ο
Μπορ ί
ρυθ
ος ου υ ή
ης, ώ ο ή
ροφι ό ι όπ
ό . Μπορ ί
πό η πι ογή
προ ο ή.
Ω
•
Οι ηχη ι ές προ ι οποιή ις
ργοποιού ι ό ο γι
ι ί
που ρίο ι π υθ ί ς η ι ρο ή ου
οχή
ος.
Δ
•
ο ύ η υπο οήθη ης άθ υ ης
υπο θι ά η υθύ η που φέρ ι
ο ί ιος ο ο ηγός
ά η άθ υ η.
•
Οι ι θη ήρ ς έχου " υφ ά η ί "
οποί
πό ι
πορού
ιχ υθού .
•
Προ έξ
ήπως ρί ο ι π.χ. π ι ιά
ή ζώ ο ά ο υ ο ί η ο.
ί
η έ
η ου ή ος υπο οήθη ης άθ υούγ
ι, πό ο π ριη [>II] η
ρι ή ο πί ης
ά
η ρύθ ι η
ού
μ
η πά ω
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
π
Ω
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
μπ
Ό
ι ί
η όπι θ π.χ.
ρέιρ ή ά η πο η ά ω
ο ο
όρο χωρίς υθ ι ό
ώ ιο ρέι ρ Volvo πρέπ ι
π ργοποιή
χ ιρο ί η
ο ύ η υπο οήθη ης άθ υ ης
ώ
οι ι θη ήρ ς
η
ι ρά ου
ο ρέι ρ ή η ά η πο η ά ω .
π
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί ι π οποιη έ η - οι π οέρ ι ς πορ ί
ι φέρου
ά ογ
ο ο έ ο
ου υ ο ι ή ου.
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί ι π οποιη έ η - οι π οέρ ι ς πορ ί
ι φέρου
ά ογ
ο ο έ ο
ου υ ο ι ή ου.
Οι οπί
υ ο ί
πι γ
ι
Οι προ ι οί ι θη ήρ ς υπο οήθη ης άθυ ης
ργοποιού ι υ ό
η
ί η η ου ι η ήρ . Οι προ ι οί ι θη ήρ ς ί ι
ργοί
χύ η ς
ά ω πό 10 km/h (6 mph).
θιοι ι θη ήρ ς
ργοποιού ι
ο
η ο υ ί ι προς
πί ω χωρίς
έχ ι
ί ι χέ η ή ό
ο οχ ός χυ ή ω
ηθ ί η όπι θ .
έ ι έ ρη ης ρχίζ ι
π ρίπου 1,5 έ ρο πί ω πό ο υ ο ί η ο.
ά η όπι θ
υ
έ ο ρέι ρ, ο
ύ η υπο οήθη ης άθ υ ης προς
πί ω π ργοποι ί ι υ ό
.
Οι π υρι οί ι θη ήρ ς υπο οήθη ης άθυ ης
ργοποιού ι υ ό
η
ί η η ου ι η ήρ . ί ι
ργοί
χύη ς ά ω πό 10 km/h (6 mph).
πό
έ
ηχ ί .
έ ι έ ρη ης ρχίζ ι
π ρίπου 0,8 έ ρ προ ά πό ο υ ο ίη ο.
ι έ ρη ης ρχίζ ι π ρίπου 30 cm
π άγι . ο ηχη ι ό ή γι
ι ίπ άγι
ούγ
ι πό
π
ά
}}
401
ΠΟΣ
ΡΞ
||
Ο ΟΔ ΓΟ
π
Ω
ο ύ η υπο οήθη ης άθ υ ης
π ργοποι ί ι ό
ργοποιή
ο
χ ιρόφρ ο ή ό
πι έξ
η θέ η P
ο υ ο ί η ο ι θέ ι υ ό
ο ι ώ ιο
χυ ή ω .
Ό
έχου οποθ ηθ ί πρό θ ς
ά π ς: Πρέπ ι
θυ ά
ό ι
πρέπ ι
πο ίζου ους ι θη ήρ ς – οι πρόθ ς ά π ς πορ ί
ιχ υ ού ως
πό ι .
μ
Μπορ
ης.
ργοποίη η/ π ργοποίη η ου
υ ή
ος υπο οήθη ης άθ υ ης*
( . 402)
•
Π ριορι οί ου Συ ή
ος υπο οήθηης άθ υ ης* ( . 402)
•
Μη ύ
γι ο Σύ η
άθ υ ης* ( . 404)
•
ά ρ υπο οήθη ης
( . 405)
•
Park Assist Pilot* ( . 412)
π
ι ουργ
η
π
π
μ
μ
μ
*
Η
ργοποι
/
υπο ο θη ης
ργοποι άθ υ-
ι ουργ
ου Συ
ος υπο ο θη ης
άθ υ ης πορ
χ ι π ριορι ούς
ορι
ς π ριπ ώ ις.
Ω
π ι ήο ο
οη
ρι
η έ ρη η
ι ί ο πί
υπο ογίζ
ι
που προ
ά
όρος ί ι υ
έ ος
ό ύ η
ου υ ο ι ή ου,
ης πό
ης έχρι έ
ω πό ο υ ο ί η ο υ ο ή που ο
όρου
ι.
ο ύ η υπο οήθη ης
άθ υ ης πορ ί πί ης
ργοποιηθ ί/ π ργοποιηθ ί πό ις προο ές ά ρ ς.
–
υ ης*
•
•
402
*
π
ι ουργί
ργοποι ί ι/
π ργοποι ί ι η προο ή ι ουργιώ
η
ρι ή οθό η.
υπο οήθη ης
άθ
/ π
Οι προ ι οί ι οι π υρι οί ι θη ήρ ς υποοήθη ης άθ υ ης
ργοποιού ι υ όη
ί η η ου ι η ήρ . Οι πί ω
ι θη ήρ ς
ργοποιού ι
ο υ ο ί η ο
υ ί ι προς
πί ω ή
πι γ ί η όπι θ .
π
•
μ
ο ου πί π
.
η προ ο ή ι ουργιώ .
μ
>
πο οήθη η άθ υ ης ί ι
ργοποιη έ η/ π ργοποιη έ η, ο
ου πί φ ίζ
ι ι πρά ι η/γ ρι
ι ι ή υχ ί .
Π
ή
π
πο οήθη η
άθ
υ ης* ( . 400)
Cross Traffic Alert* ( . 378)
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
υ
ι ί
, π.χ. υ ί ς, π οί γυ ι
ροί ύ οι ή χ η ά ιγ ι ώ
,
πορ ί
ρί ο ι η " ιά ου ή ος" όπου προ ωρι ά
ιχ ύο ι πό
ους ι θη ήρ ς - ο π
ι ός ηχη ι ός
ό ος πορ ί ό
ή ι
ί
άξ ι ο
ό ο υ χή ό ο.
Σ ορι έ ς π ριπ ώ ις ο ύ η υποοήθη ης άθ υ ης πορ ί
ργοποιηθ ί φ
έ
πό ξω ρι ές πηγές
ήχου που πέ που
ις ί ι ς υχ ό η ς
υπ ρήχω
ις οποί ς
ργοποι ί ι ο
ύ η .
έ οι ς πηγές πορ ί
θόρυ ος ρ γ έ ω
ρω ,
ρόφρ
ις ξ
ί ις ο ο ι
Οι ι θη ήρ ς
πορού
ιχ ύ ου
ψη ά
ι ί
, όπως πο άθρ ς φόρω ης που προ
ά ου .
•
ι οι όρ ς, ο
ι ώ
ο ο όι ο θόρυ ος πό
ώ , . π.
έ οι ς π ριπ ώ ις, πρέπ ι
προέχ
ι ι ί ρ
ι
άξ
θέ η
ο υ ο ί η ο πο ύ ργά ή ό η ι
ή
ο
ιγ ό άθ υης - πορ ί
υπάρχ ι γά ος ί υ ος
προ ηθ ί ζη ιά
οχή
ή
ά
ι ί
θώς οι π ηροφορί ς πό ους ι θη ήρ ς
ί ι
πά ο
ξιόπι
ς
έ οι ς υ θής.
ι θη ήρω
άθ
θ ρίζο ι
υ ο ι ή ου.
ι ά
Ω
•
•
•
Θέ η ω
Ο ΟΔ ΓΟ
ά οι ι θη ήρ ς
υφθού
ρο ιά,
πάγο ή χιό ι, πορ ί
ργοποιηθού
φ
έ , η ι ουργί ους
υπο θι
ίή
η ι ουργή ου
θό ου.
ί
Σ
ή
ος πρέπ ι
ρό ι
πουά
ΡΞ
π
πο οήθη η
άθ
υ ης* ( . 400)
ργοποίη η/ π ργοποίη η ου
υ ή
ος υπο οήθη ης άθ υ ης*
( . 402)
Μη ύ
γι ο Σύ η
άθ υ ης* ( . 404)
υπο οήθη ης
υ ης24.
Γι η έ ι η ι ουργί ου υ ή
ος
υπο οήθη ης άθ υ ης, οι ι θη ήρ ς ου
24
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί
ι π οποιη έ η - οι
π ο έρ ι ς πορ ί
ι φέρου
ά ογ
ο ο έ ο ου υ ο ι ή ου.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 403
ΠΟΣ
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
μ
π
μ
μ
*
Σ η οθό η ου ο ηγού πορ
φ ζ ι ι
ιρά πό η ύ
χ ι ά
ο
Σύ η υπο ο θη ης άθ υ ης.
Μ
υ
Σ ο π ρ
π ρ
ίγ
ά ω πί
.
π ρ
ίθ
ι ορι
έ
Ερ η
. π
.
ο ύ η
π υθυ θ ί
μ.
μ , π
. π
.
μ.
μμ
,
έ
ι ουργ ί όπως θ έπρ π . Πρέπ ι
π υθυ θ ί
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης Volvo.
ς ή π ρι ό ροι πό ους ι θη ήρ ς ου υ
ά
η ο υ ο ό ρο υ ό .
ή
ος
πο ίζο
υ ργ ίο - υ ι
ι-
έγξ
ά
ι
ι ιορθώ
η
μ
•
•
•
404
π
πο οήθη η
άθ
υ ης* ( . 400)
ργοποίη η/ π ργοποίη η ου
υ ή
ος υπο οήθη ης άθ υ ης*
( . 402)
Π ριορι οί ου Συ ή
ος υπο οήθηης άθ υ ης* ( . 402)
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
μ
π
μ
PAS* Σύ η
*
Η ά ρ υπο ο θη ης άθ υ ης οηθά
ο ο ηγό ό
πρ γ
οποι
ιγ ούς
ά η
, π ι ο ζο
ς υχό
πό ι
ω ης ά ρ ς ι
η ορφ γρ φι ώ
η
ρι οθό η.
π
ργοποι ί ο
άθ υ ης
CTA* ργοποίη η/ π
Cross Traffic Alert
μ26 -
γέθυ
η/
ί ρυ
•
ης
ργογ ί η όπιρι ή οθό η
ι η.
ά ρ ου
χρη ι οποι ί
ργ ί η
ι ί ι
η
•
•
η
25
26
Δ
ι
Οι γρ
ά
υ ή
ος άθ υ ης
ι ως οήθη . Δ
υθύ η ου ο ηγού ό
όπι θ .
ρ έχ ι " υφ ά η ί " όπου
πορού
ιχ υθού
πό ι .
Προ έχ
ους
ζώ που ρί ο
η ο.
*ργοποι ί/ π ργοποι ί
υθυ ήρι γρ
ή ο
όρου*25
ργοποιού
360°*
η
θρώπους ι
ι ο ά ο υ ο ί-
ι ουργί πορ ί
φ ί ι ύ θ η
προ ο ή 360° ι ξ χωρι ές προ ο ές γι
άθ ί πό ις έ
ρις ά ρ ς: προ ο ή
πί ω, προ ι ής, ρι
ρής ή ξιάς ά ρ ς. Σ η ορυφή ης πι γ έ ης προ ο ής
πι η ί
ι ποι ά ρ ί ι
ργή.
μμ ργοποι ί/ π ργοποι ί ις
ές υπο οήθη ης άθ υ ης
ίθ
ι γι ό ς ις γορές.
ές υπο οήθη ης άθ υ ης π
μ π
ργοποίη η
μ
γρ
μ
Ο ΟΔ ΓΟ
Δ
π
ά ρ υπο οήθη ης άθ υ
ποι ί ι ί
υ ό
,ό
πι
θ , ί χ ιρο ί η
πό η
- ά ογ
η πι γ έ η ρύθ
ργοποι ί/ π
υπο οήθη ης
ΡΞ
ι
ά η
γέθυ
ά προ έγγι η π ριοχή ά υψης ω
υπο οήθη ης άθ υ ης.
Οι έ
ρις π υρές ου υ ο
ζο ι υ όχρο
η
ρι
ός που οηθά ο ο ηγό
π
υπάρχ ι γύρω πό ο υ ο ί η
οποι ί ιγ ούς
χ η ή
Μπορ
ά ρ
οπ
θέ
ι ή
ρώ
ι ή ου φ ίή οθό η, γ γορ ηρ ί ι
οό
πρ γχύ η .
ί
ργοποιή
άθ προ ο ή
ς ξ χωρι ά, π ώ ς η οθό η
ίο ορ ό η ς ης ά ρ ς που
- π.χ. προ ά ή πά ω πό η προά ρ .
ο υ ο ί η ο ι θέ ι πί ης Σύ η
υπο οήθη ης άθ υ ης*, ό η πό
έχρι
ιχ υ έ
πό ι
φ ίζ
ι
π ί ι φορ ι ώ χρω ά ω .
η
}}
η.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 405
ΠΟΣ
||
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
π
μπ
Ω
υ ό
η π
ργοποίη η ης προι ής ά ρ ς
ά η ίω η χύ η ς
μ
προ ποθέ ι
έχ ι πι γ ί ο
. μ
π
ο
μ
My Car
π
μ
.
ά ρ πί ω θέ ης ί ι οποθ η έ η πά ω πό
η πι
ί
ριθ ού υ οφορί ς.
ά ρ πί ω θέ ης προ ά
ι ι υρ ί
ι ό πί ω πό ο υ ο ί η ο. Σ ορι έ
ο έ , ί ι ορ ό έ
έρος ου προφυ ήρ
θώς ι ο ο
όρος
ορι έ ς
π ριπ ώ ις.
ι ί
που π ι ο ίζο ι η
ρι ή οθό η πορ ί
φ ί ο ι
φρώς
ι έ — υ ό ί ι φυ ιο ογι ό.
Ω
ι ί
που π ι ο ίζο ι η
ρι ή οθό η
έχ
ι
ρί ο ι πιο
ο ά ο υ ο ί η ο πό ό, ι φ ί
ι
η οθό η.
27
406
ι ό
ί
ι π οποιη έ η - οι
π ο έρ ι ς πορ ί
ρί
προ
ι
ι ή ά ρ
η ά
ου υ ή
ος
ου ψυγ ίου.
άθ
υ ης27
προ ι ή ά ρ πορ ί
φ
ί χρή ι η
έξο ο ρό ου
π ριορι έ η ορ ό η
προς
π άγι , π.χ. ό
υπάρχου ψη οί
φρά ς. ί ι
ργή
χύ η ς έως
25 km/h (16 mph) ά πό υ ή η
χύη , η προ ι ή ά ρ π ργοποι ί ι.
η χύ η
ου υ ο ι ή ου
φ ά ι
50 km/h (30 mph) ι ιωθ ί ά ω πό
22 km/h (14 mph)
ός 60 υ ρο έπ ω
πό η π ργοποίη η ης ά ρ ς προι ής θέ ης, η ά ρ π
ργοποι ί ι.
ι φέρου
ά ογ
ο ο έ ο ου υ ο ι ή ου.
Οι π υρι ές ά ρ ς27 ί
ξω ρι ό θρέπ η.
ι οποθ η έ ς
Οι π
ές ά ρ ς ίχ ου ι υπάρχ ι
άθ π υρά ου υ ο ι ή ου.
άθ
ΠΟΣ
π
•
ρξη ι ουργί ς ης ά ρ ς υπο οήθη ης άθ υ ης* ( . 409)
•
Γρ
ές υπο οήθη ης άθ υ ης
π ί γι η ά ρ υπο οήθη ης
υ ης* ( . 407)
•
Π ριορι οί ης ά ρ ς υπο οήθη ης
άθ υ ης* ( . 411)
•
•
•
πο οήθη η
άθ
ι
άθ-
μ
μμ
μ
π
π
π
μ
*
Η ά ρ
πο ο θη ης άθ υ ης
χ ι
η θ η ου υ ο ι
ου
χ η
ο
π ρι ά ο
χώρο, φ ζο
ς γρ
ς
η ι ό
ης ά ρ ς.
μμ
υ ης* ( . 400)
ΡΞ
η ο ι χ ίζο ι ά
ι ο ιού, γ γο ός που ίχ ι
ύθυ η που θ
ο ουθή
η ο- ό η ιό
ο υ ο ί
Ο ΟΔ ΓΟ
ις ι ή ις ου
ο ο ηγό η
ι ο υ ο ίη ο ρί ι.
υ ές οι γρ
ές υπο οήθη ης άθ υ ης
π ρι
ά ου πί ης
έρη ου υ ο ι ήου που προ ξέχου π ρι ό ρο, π.χ. ο
όρο, ξω ρι ούς θρέπ ς ι γω ί ς.
Ω
Cross Traffic Alert* ( . 378)
Οι γρ
ές υπο οήθη ης άθ υ ης
φ ίζο ι
ά η γέθυ η.
Park Assist Pilot* ( . 412)
Ω
Π ρ
ης
ίγ
π ι ό ι ης ω γρ
άθ υ ης γι ο ο ηγό.
Ό
•
Ό
ώ υπο οήθη-
Οι γρ
ές υπο οήθη ης άθ υ ης ίχ ου η προ ιθέ η ι ρο ή που θ ι γράψ ι ο υ ο ί η ο
ά η ις ξω ρι ές
ου ι
ά ις
η ρέχου γω ί ου
ι ο ιού - υ ό ι υ ο ύ ι η π ρά η η
άθ υ η, η ί η η
η όπι θ
ά η ί
ι η ύ
η ρέι ρ.
Οι γρ
ρί ο
•
ι ί
ρ ο όποιο
οη
ρι ό ύ
ου, οι γρ
ές
η πορ ί που θ
- όχι
υπάρχ ι υ
οη
ρι ό ύ
ου, η οθό η
γρ
ές.
η όπι θ
ρέιί ι υ
έ ο
η
ου υ ο ι ήη οθό η ίχ ου
ο ουθή ι ο
ο ρέι ρ.
η
έ ο ρέι ρ
ου υ ο ι ήφ ίζο ι
ές η οθό η προ ά ο ι
ι ο έ φος πί ω πό ο υ ο ί-
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 407
ΠΟΣ
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
||
μμ
Πρέπ ι
θυ
η προ ο ή
ρι ή οθό
πί ω πό ο
π άγι
ι ο
ί η οό
όπι θ .
ά
ό ιό
έχ
πι έξ ι
ης πί ω ά ρ ς, η
η φ ίζ
ι ό ο η π ριοχή
υ ο ί η ο. Προ έχ
χώρο προ ά πό ο υ ορί
ο ι ό ι
ά η
π
π
360°*
μ
μμ
ο ί ιο ι χύ ι ι
ί ροφ - προ έξ
ι
υ
ί ι ο πί ω έρος ου υ ο ι ή ου
ό
έχ
πι έξ ι η προ ο ή προ ιής ά ρ ς.
Λά
υπόψη ς ό ι οι
υθυ ήρι ς
γρ
ές ίχ ου η
μ
ι ρο ή. Γι ο όγο υ ό, ώ
ι ι ί ρη
προ οχή ις π υρές ου υ ο ι ή ου
ώ
η πέ ου /π ρά ου πά ω πό
άποιο
ι ί οό
ρί
ο ι ό ι
ώ ι ί
προς
πρός ή ώ
ο
προ ι ό έρος ου υ ο ι ή ου
η
πέ ι/π ρά ι πά ω πό άποιο
ι ίοό
ρί
ο ι ό ι ώ ι ί
η όπι θ .
ο
Προ ο ή 360°
ης.
γρ
ές υπο οήθη ης
άθ
Ό
ο ηγ ί
ές γρ
ές
•
Ό
γρ
προς
ι ί
ές ι γρ
πρός: Μπρο
η όπι θ : Π
ές όπι θ
ι-
υρι ές
έχ ι πι γ ί η προ ι ή ά ρ ή η
ά ρ οπι θοπορ ί ς, οι γρ
ές υπο οήθηης άθ υ ης φ ίζο ι
ξάρ η
πό η
ύθυ η ί η ης ου υ ο ι ή ου.
πι γ έ η π υρι ή ά ρ χρη ι οποι ίι γι
π ι ο ίζ ι ις γρ
ές υπο οήθηης άθ υ ης ό ο
ά η όπι θ .
408
υθυ ήρι γρ
ή ο
γρ
Σ η προ ο ή 360°, φ ίζο ι γρ
ές
υπο οήθη ης άθ υ ης πί ω, προ ά ι
ο π άι ου υ ο ι ή ου ( ά ογ
η
ύθυ η ί η ης):
•
όρος
υ-
μ-
ή.
ργοποι ί η
όρου*.
γέθυ
η/
ί ρυ
υθυ ήρι
η.
ά ρ πορ ί
ι υ ο ύ ι η ύ
η
ρυ ου ού ο προ ά ο ς ι
υθυ ήρι γρ
ή, που
π ρι ά η οη ή
" ι ρο ή" ου ο
όρου προς ο ρυ ου ού ο.
1. Π
>
ή
ο ου πί
υθυ ήρι γρ
" ι ρο ή" ου ο
ι. υ όχρο οι γρ
ης άθ υ ης ου
ού
φ ίζο
(1).
ή γι η οη ή
όρου φ ίζ ές υπο οήθηυ ο ι ή ου
ι.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
2. Π
ή
μ (2) ό
π ι ού
ρι ίς ιγ οί ρι ί ς.
>
ά ρ ά ι ζου .
ι πιο
πό
η έχρι ο πό ιο ιώ
ί ρι ο
πορ ο
ί ι έπ ι
Χρώ
π ω
προ θοπορ ς ι οπιθοπορ ς
Δ
ί ι φι ή η προ ο ή γρ
ώ υπο οήθη ης άθ υ ης γι ο υ ο ί η ο ι γι
ο ο
όρο υ όχρο .
π
μ
π
*
μπ
π
π
άπ
Χρώ
π
οθό η πορ ί
προ ά
ι έγχρω
ήρ
ο ύ ο ο ου υ ο ι ή ου
π
ί ι θηξιά.
ί
Μπορ
θη ης
0,4–0,6
π
φ
ί
μ
Γι
ί η
ης
π
ίζο
ϊ ώ
ι ό ο
Απ
(
ί
*
μ
ρυθ
η ά ρ υπο ο άθ υ ης ώ
θ
ι υ όι ουργ ό
πι γ
η όπιχ ιρο η
πό η
ρι οθό η.
π
0–0,4
ω π
ω
Πορ ο
ρ )
Ο ΟΔ ΓΟ
μ
θ
ό ι ο
π
ί.
η
π
0,6–1,5
Πορ ο
ο υ ο ί η ο ι θέ ι Σύ η υπο οήθηης άθ υ ης*, ό
η προ ο ή 360° η
πό
η φ ίζ
ι
έγχρω π ί γι
άθ ι θη ήρ που
γράφ ι πό ιο.
π
Απ
(
ί ρι ο
μ
ι — πό
ό ι ο.
ΡΞ
η
άθ
μ
ργοποιή
χ ιροά ρ υπο οήθηυ ης:
πορ ο-
η
ρ )
0–0,3
–
ή
ο ου πί
μ
η προ ο ή
ι ουργιώ
η
ρι ή οθό η.
>
ά ρ υπο οήθη ης άθ υ ης
ίθ
ι
ι ουργί .
Π
π
•
ά ρ υπο οήθη ης
( . 405)
•
ρξη ι ουργί ς ης ά ρ ς υπο οήθη ης άθ υ ης* ( . 409)
•
Π ριορι οί ης ά ρ ς υπο οήθη ης
άθ υ ης* ( . 411)
άθ
υ ης*
π ί γι ο ι θη ήρ
προ θοπορ ί ς
ι οπι θοπορ ί ς
άζου χρώ
θώς η
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 409
ΠΟΣ
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
||
3.
μ
π
Μ έ πά η
ου ου πιού θορίζ
ιη
χύ η
ου υ ο ι ή ου ι η
ύθυ ης
ί η ης
η ά ρ
θ ί
ι ουργί
η
πά ω προ ο ή ή η προ ι ή προ ο ή:
•
Πά ω προ ο ή: Ό
ο υ ο ί η ο ί ι
η έ ο ι ι ί ι προς
πρός 0-15 km/h (0-9 mph).
•
Πά ω προ ο ή: Σ
ά η ι
ά η
ί η η προς
πί ω ξάρ η
πό η
χύ η .
•
Μπρο ι ή προ ο ή: Ό
ο υ ο ί η ο
ι ί ι προς
πρός 15-22 km/h
(9-14 mph).
μ
μ
π
/ π
π
π
μ
Μπορ ί
ργοποιή
/ π ργοποιήη υ ό
η έ ρξη ι ουργί ς ης
ά ρ ς υπο οήθη ης άθ υ ης ό
ί ι
πι γ έ η η όπι θ .
1. Π
η
ή
2. Π ή
π
410
μ
π
γι
π ργοποιηθ ί η υ ό
ουργί ς.
πι έξ
π
μ
η πά ω προ ο ή
ρι ή οθό η.
ο ου πί My Car
μ
.
μ
μ
π
.
μ
ργοποιηθ ί/
η έ ρξη ι-
2. Π ή
π
3.
π
προ ι ή προ ο ή
ά
φ ίζ
ι
25 km/h (16 mph) γι
η πο πά ι η
μ
προ οχή ου ο ηγού.
η ρύθ ι η
. μ
π
ί ι πιγ έ η, η ά ρ π
ργοποι ί ι υ ό22 km/h (14 mph)
ός
60 υ ρο έπ ω .
η χύ η υπ ρ ί ι
50 km/h (31 mph), η προ ι ή προ ο ή
π
ργοποι ί ι.
ο ου πί My Car
μ
.
πι έξ
360° γι
ργοποιηθ ί/ π ργοποιηθ ί η προο ή πί ω ά ρ ς ως
ι ή προ ο ή.
π
•
Γρ
ές υπο οήθη ης άθ υ ης
π ί γι η ά ρ υπο οήθη ης
υ ης* ( . 407)
•
Π ριορι οί ης ά ρ ς υπο οήθη ης
άθ υ ης* ( . 411)
•
Θέ
ις ι
όπ η
άφ
ι
άθ-
ξης ( . 423)
Οι υπό οιπ ς προ ο ές ης ά ρ ς
ού
φ ίζο ι
15 km/h (9 mph) ι
π
ργοποιού ι.
π
π
μ
π
π
π
μ
ρ ί πί
ρ ςθ
όπι θ
προ ο
ι ουργί
μ
. μ
π
πι γ έ η, ο ο ηγός ποης
πι έξ ι ποι
ι ουργί ά ργοποι ί ι γι η ί η η
η
- η ά ρ πί ω θέ ης ή η
ή 360°*.
1. Π
ή
Μ
η
η
μ
η πά ω προ ο ή
ρι ή οθό η.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
π
μ
μ
μ
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
*
Η
ι ουργ
ης ά ρ ς υπο ο θη ης
άθ υ ης πορ
χ ι π ριορι ούς
ορι
ς π ριπ ώ ις.
ά ρ υπο οήθη ης άθ υ ης
πορ ί
ιό
ι ί
άθ π ρίπ ω η - ο ο ηγός πρέπ ι
γ ωρίζ ι ους
π ρ ά ω π ριορι ούς:
Ω
ά
ο πί ω έρος ου οχή
ος οποθ ηθ ί ά η γι πο ή
ήά ο ξ ουάρ, ο οπ ι ό π ίο ης ά ρ ς πορ ί
πο ίζ
ι.
μ
Λά
υπόψη ς ό ι υπάρχ ι η πιθ ό η ,
ό η ι
πο ίζ
ι ό οέ
χ ι ά
ι ρό ή
ης ι ό ς, ο χώρος που
π ι ο ίζ
ι
ί ι γά ος. υ ό η ί ι
ό ι πορ ί
υπάρχου
πό ι που
η
ιχ υ ού π ρά ό ο ό
ο υ ο ί η ο
π η ιά ι πο ύ ο ά.
πάρχου " υφ ά" η
η ς ης ά ρ ς.
ί
Σ η προ ο ή 360°,
πορ ί
“ ξ φ ίζο
χου
ά
ις ά
μ
ά
πό ι /
ι”
ρ ς.
π
ί ορ
ό-
ι ί
ά που υπάρ-
μ
έ
ή
ης ά ρ ς
ί ι ύρο ι π ριέχ ι υ ό
ο ύ ο ο, η ί ι ό ι η
ά ρ
ι ουργ ί. Σ η
π ρ ά ω ι ό
πορ ί
ί έ π ρά ιγ .
ρι
ρή ά
Μ ύρο
πί ης
•
•
•
ρ
ου υ ο ι ή ου
ι ουργ ί.
μ μ
μ
ή
ά ρ ς πορ ί
φ ίζ
ι
ις π ρ ά ω π ριπ ώ ις, ω ό ο
ο ύ ο ο
ω
ι ής ά ρ ς:
οι ή πόρ
οι ό
πό χώρου πο
υώ
ιπ ω έ ος ξω ρι ός
θρέπ ης.
μ
ι ό
ης ά ρ ς ρυθ ίζ
ι υ ό
ύ φω
ις ρέχου ς υ θή ς φω ιού. ξ ι ί ς υ ής ης ι ι
ί ς, η
φω ι ό η
ι η ποιό η
ης ι ό ς
έχ
ι
ι φέρου
φρά. Σ υ θή ς
π ρ ούς φω ι ού, η ποιό η
ης ι ό ς
πορ ί
η ί ι πο ύ
ή.
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 411
ΠΟΣ
||
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
θ ρίζ
ι ά οφ ό ω
ρώ
χ ι ρό ρό ι
πουά υ ο ι ή ου - προέχ
η γρ
ου ί
ο φ ό.
Ω
Δι ηρ ί
ο φ ό ης ά ρ ς θ ρό
πό υχό ρο ιά, χιό ι ι πάγο γι
ι φ ί
η έ ι η ι ουργί ης.
υ ό ί ιι ι ί ρ η
ι ό
υ θή ς
χ η ού φω ι ού.
π
•
ά ρ υπο οήθη ης
( . 405)
•
ρξη ι ουργί ς ης ά ρ ς υπο οήθη ης άθ υ ης* ( . 409)
•
Γρ
ές υπο οήθη ης άθ υ ης
π ί γι η ά ρ υπο οήθη ης
υ ης* ( . 407)
άθ
υ ης*
ι
άθ-
Park Assist Pilot*
ο Ε ργό ύ η υπο ο θη ης άθ υης (Park Assist Pilot - PAP) οηθά ο
ο ηγό
θ ύ ι
γ ι πό ι θ η
άθ υ ης.
ο PAP έγχ ι πρώ
η θέ η ί ι ρ ά
γά η ι η υ έχ ι οηθά ο ο ηγό
ρίψ ι ο ι ό ι ι
χωρέ ι
ιγ ούς
ο υ ο ί η ο έ
η θέ η.
ρι ή οθό η πι η ί ι
ύ ο ,
γρ φι ά ι ί ο ους ιάφορους χ ιριούς που πρέπ ι
πρ γ
οποιηθού
ι
πό .
Ο ο ηγός φέρ ι πά ο
η
ι ή υθύ η
ο ηγ ί ο υ ο ί η ο
φά ι
ι
έχ ι η προ οχή ου ρ
έ η ο
π ρι ά ο
χώρο ι ους υπό οιπους
χρή
ς ου ρό ου που π η ιάζου ή
ιέρχο ι ό
θ ύ ι.
π
π
μ
ο PAP πορ ί
χρη ι οποιηθ ί γι ις
π ρ ά ω ι φορ ι ές π ριπ ώ ις άθυ ης.
Ω
ι ουργί PAP
ρά ο χώρο ι
υθύ ι ο υ ο ί η ο - υ ό που πρέπ ι
ά ι ο ο ηγός ί ι:
•
•
•
•
•
412
Δ
ο PAP
ι ουργ ί
ό ς ις π ριπ ώ ις, έχ ι χ ι
ί π ώς ως
υ π ηρω
ι ό οήθη .
προ έχ ι ο χώρο γύρω πό ο
υ ο ί η ο
ο ουθ ί ις ο ηγί ς
οθό η
άζ ι χέ
θοπορ ί ς)
φ
έγχ ι
ί ς
ις (όπι θ /
ι
π ά φρέ ο
υ ο ί η ο.
η
ι
ι
ηρ ί
ρι ή
προ-
χύ η
ά ο
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
ο
ης".
μ
ργό ύ
η
υπο οήθη ης
άθ
υ-
ι ουργί ς ης π ρά
PAP
θ
ς
π ρ
1.
2.
3.
η ης
ύ ι ο υ ο ί η ο
ά ω ή
:
οπίζ
ι θέ η άθ
ι οι ι
ά ις ης.
ο ύ η
έ
η θέ η
θ .
υ ης
ι ουργί PAP
π
μ.
μπ
οηθή ι έ
άθ
θ υ έ ο υ ο ί η ο
γ ι
πό ο χώρο άθ υ ης - η ι ουργί
πρέπ ι
χρη ι οποι ί ι ό ο ό
ο
υ ο ί η ο ί ι
θ υ έ ο π ρά η .
υ ης.
ο ουθώι
ς η ι
ο ύ η
π ρά
γ ι πό
πι φ
ης" η
ρχή
1.
2.
ο
πρός/
ι ουργί ς γι
PAP
θ
ς
π ρ
ρώ-
υθύ ι ο υ ο ί η ο
άθ υ ης
η όπι-
ο υ ο ί η ο π ίρ ι θέ η έ
χώρο άθ υ ης
ι ή ις
πί ω.
Χρη ι οποιώ
μ.,
οηθή ι έ
υ ο ί η ο
- . ί ο
χώρο άθ υ
άθ
Ο ΟΔ ΓΟ
Ω
μ
ρχή
ΡΞ
η
άθ η
άθ
ύ ι ο υ ο ί η ο
ά ω ή
:
οπίζ
ι θέ η άθ
ι οι ι
ά ις ης.
υ ης
υ η.
π
•
Σ άθ υ η
ο
ργό ύ η
οήθη ης άθ υ ης* ( . 414)
•
Π ριορι
( . 417)
οί γι
•
Μη ύ
( . 419)
γι
υπο-
ο Park Assist Pilot*
ο Park Assist Pilot*
ο ουθώι
ρώ-
ο υ ο ί η ο ο ηγ ί ι έ
η θέ η
άθ υ ης
ά η οπι θοπορ ί
ι
π ίρ ι θέ η έ
ο χώρο άθ υ ης
ι ή ις πρός/πί ω.
ουργί
π
PAP πορ ί πί ης
η
θ υ έ ο
ο χώρο άθ υ ης
ί " ξο ος πό ο
ό η "Σ άθ υ η
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 413
ΠΟΣ
ΡΞ
μ
π
Ο ΟΔ ΓΟ
μ
μ
*
μ
ο Ε ργό ύ η υπο ο θη ης
ης (Park Assist Pilot - PAP) οηθά
ο ηγό
θ ύ ι
ρ
ουργ
πορ
π ης
οηθ
ι
ο ηγό
γ ι πό
χώρο άθ
Ω
άθ υο
. Η ιο
υ ης.
πό
η ά
ο υ ο ί η ο ι
ους χώρους άθ υ ης πρέπ ι
ί ι
0,5-1,5 έ ρ ό ο ο ύ η PAP
ζη ά χώρο άθ υ ης.
μ
PAP
θ
ς
π ρ
Ω
ι ουργί PAP
ρά ο χώρο ι
υθύ ι ο υ ο ί η ο - υ ό που πρέπ ι
ά ι ο ο ηγός ί ι:
1.
•
2.
προ έχ ι ο χώρο γύρω πό ο
υ ο ί η ο
•
ο ουθ ί ις ο ηγί ς
οθό η
•
άζ ι χέ
θοπορ ί ς)
•
έγχ ι
φ
ί ς
•
ις (όπι θ /
ι
π ά φρέ ο
υ ο ί η ο.
η
ι
ηρ ί
ι
ρι ή
3.
προ-
414
Δ
•
χύ η πρέπ ι
30 km/h (20 mph).
υπάρχ ι υ
ο υ ο ί η ο.
ί
ο ύ η
έ
η θέ η
θ .
ού
ο
ι ι ρό ρη πό
ο ουθώ-
υ ης
ι
ρώ-
υθύ ι ο υ ο ί η ο
άθ υ ης
η όπι-
ο υ ο ί η ο οποθ ί ι έ
ο
χώρο - ο ύ η
πορ ί ό
ζη ή
πό ο ο ηγό
άξ ι χέ η.
Μπορ ί
η ι ουργί
ι ουργιώ
οθό η.
ά ο
έ ο ρυ ου
οπίζ
ι θέ η άθ
ι οι ι
ά ις ης.
μ
χύ η
ο PAP πορ ί
ργοποιηθ ί ά π ηρούι
π ρ ά ω ρι ήρι ό ις ο ι η ήρ ς
θ ί
ι ουργί :
•
ύ ι ο υ ο ί η ο
ά ω ή
:
ρχή
ι ουργί ς γι
η π ρά
ρχή
ι ουργί ς γι
η
η η
άθ
υ η.
ι
μ
ργοποιή
η προ ο ή
η
ρι ή
ί ι πί ης προ ά ι η πό
ις προ ο ές ης ά ρ ς.
άθ η
άθ
υ η.
1. Δ πρέπ ι
ο ηγ ί
χύ η πά ω
πό 30 km/h (20 mph) ό
θέ
θ ύ
π ρά η ή πά ω πό
20 km/h (12 mph) ό
θέ
θύ
άθ
.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
2. Π
ή
>
ο ου πί
η προ ο ή
ι ουργί PAP
υ ης ι έγχ ι
γά η.
μ.
μ
ι ουργιώ .
ζη ά θέ η άθί ι ρ ά
μ
3. Π ρ
ηρ ί
η οθό η ί
έ οι οι
ή
ο υ ο ί η οό
η
γρ φι ή έ
ιξη ι ο ή υ
πι η άου ό ι ρέθη
ά η η θέ η άθυ ης.
>
φ ίζ
ιέ
υό ο π ράθυρο.
4.
πι έξ
μ
ι πι έξ
μή
όπι θ .
ι ηθ ί
η όπι θ
ργά ι προ ι ά χωρίς
πιά
ο ι ό ι- ι
χύ η όχι γ ύ ρη πό 7 km/h
(4 mph).
> ο PAP θ
υθύ ι ό
ο υ ο ίη ο έ
η θέ η άθ υ ης.
Ω
Π ρά
η
•
.
Μη άζ
χέρι
ς ο ι ό ι
ό
η ι ουργί PAP ί ι
ργοποιη έ η.
•
ι ουργί PAP
ζη ά χώρο άθ υης η π ριοχή, φ ίζ ι ο ηγί ς ι
θο ηγ ί ο υ ο ί η ο έ
η θέ η
άθ υ ης προς η π υρά ου υ ο ηγού. Ω ό ο ά χρ ι
ί, ο υ ο ί η ο
πορ ί πί ης
θ ύ ι η π υρά
ου ρό ου που ρί
ι ο ο ηγός:
άψ
φ ς γι η π υρά ου
ο ηγού - ό
ο ύ η θ
ζη ήι χώρο άθ υ ης
υ ή η
π υρά ου υ ο ι ή ου.
Ο ΟΔ ΓΟ
3. Π ρ ηρ ί
η
ρι ή οθό η ί
έ οι οι
ή
ο υ ο ί η ο
ό
ς ζη ηθ ί έ ω γρ φι ώ
ι ου
η ύ
ος.
Ω
•
2.
π
ΡΞ
•
άθ
1.
ιωθ ί ό ι ο ι ό ι
ι
οποιο ήπο
ρόπο
ρέφ
ι
ύθ ρ .
πο ίζ ι ό ι π ρι-
Γι
έ ι
πο έ
- Π ρι έέχρι ο ι ό ι
ρίψ ι πρι
ρχί
ι ί
προς
πί ω/
πρός.
.
ς.
ιωθ ί
ό ι
υπάρχ ι ά ι πί ω
}}
415
ΠΟΣ
||
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
π
μ
μ
2. Π ρ ηρ ί
η
ρι ή οθό η ί
έ οι οι
ή
ο υ ο ί η ο
ό
ς ζη ηθ ί έ ω γρ φι ώ
ι ου
η ύ
ος.
3.
πι έξ όπι θ
πί ω.
ι ο ηγή
ργά προς
4. Π ρ ηρ ί
η
ρι ή οθό η ί
έ οι οι
ή
ο υ ο ί η ο
ό
ς ζη ηθ ί έ ω γρ φι ώ
ι ου
η ύ
ος.
Π ρά
η
ι ουργί π ργοποι ί ι υ ό
ι
γρ φι ά ι ο ή υ
ίχ ου ό ι η ι ιί
άθ υ ης ο ο ηρώθη . Μπορ ί
χρ ι
ί ο ο ηγός
ιορθώ ι η θέ η ου
υ ο ι ή ου. Μό ο ο ο ηγός πορ ί
προιορί ι
ο υ ο ί η ο ί ι ω ά
θυ έ ο.
.
πό
η προ ι οποίη ης ί ι ι ρόρη ό
οι ι θη ήρ ς χρη ι οποιού ι
πό ο ύ η PAP πό ό, ι ό
χρη ιοποιού ι πό ο ύ η Park Assist.
άθ
.
1. Μ
ι ή
ο
θέ η D, π ρι έ
ι ό ι ι ο ηγή
416
πι ογέ
χυ ή ω
η
έχρι
ρίψ ι ο
ργά προς
πρός.
π
μ
Ω
Ό
γ ί
πό έ
χώρο άθ υ ης,
πρέπ ι
χρη ι οποι ί
η ι ουργί
π
μ. ό ο
ο
υ ο ί η ο ί ι π ρά η
θ υ έ οι ουργ ί γι άθ
θ υ έ ο
υ ο ί η ο.
ι ουργί
π
ργοποι ί ι
μ.
η προ ο ή ι ουργιώ
ης
ρι ής οθό ης.
1. Π
ή
μ.
ο ου πί
η προ ο ή
π
ι ουργιώ .
2. Χρη ι οποιή
ο φ ς γι
πι έξ
η
ύθυ η προς η οποί θέ
ι ηθ ί ο υ ο ί η ο γι
γ ι πό ο
χώρο άθ υ ης.
3. Π ρ ηρ ί
η
ρι ή οθό η, ο ουθή
ις ο ηγί ς
ο ί ιο ρόπο όπως
ά η
άθ υ η.
Λά
υπόψη ς ό ι ο ι ό ι πορ ί
πιρέψ ι η ρχι ή ου θέ η ό
η ι ουργί ο ο ηρωθ ί - ο ο ηγός πορ ί ό
χρ ι
ί
ρίψ ι ο ι ό ι ξ ά έχρι ο
ΠΟΣ
έρ γι
υ ης.
πορ ί
γ ι πό η θέ η
άθ-
ο PAP θ ωρή ι ό ι ο ο ηγός πορ ί
γ ι πό ο χώρο άθ υ ης χωρίς πρό θ ους ιγ ούς, η ι ουργί θ ι οπ ί,
ό η ι
ο ο ηγός θ ωρή ι ό ι ο υ ο ίη ο ρί
ι ό η έ
ο χώρο άθυ ης.
π
•
•
Park Assist Pilot* ( . 412)
Π ριορι
( . 417)
οί γι
•
Μη ύ
( . 419)
γι
ο Park Assist Pilot*
ο Park Assist Pilot*
μ
Pilot*
Σ ορι έ ς π ριπ ώ ις, ο PAP
πορ ί
ρ ι χώρο άθ υ ης - έ ς
όγος πορ ί
ί ι οι π ρ
ο ές ους
ι θη ήρ ς πό ξω ρι ές πηγές ήχου
που πέ που
ις ί ι ς υχ ό η ς υπ ρήχω
υ ές ις οποί ς ι ουργ ί ο
ύ η .
ι ουργ Ε ργ ς υπο ο θη ης άθυ ης (Park Assist Pilot – PAP) πορ
χ ι π ριορι ούς
ορι
ς π ριπ ώις.
π
ι
•
•
ι
άθ
υ ης θ
ά ο ο ηγός πιά
ι
οπ ί:
έ οι ς πηγές πορ ί
θόρυ ος ρ γ έ ω
ρω ,
ρόφρ
ις ξ
ί ις ο ο ι
ι ο ι ό ι
ο ηγ ί
ο υ ο ί η ο πο ύ γρήγορ
- πά ω πό
7 km/h (4 mph)
•
•
μ
ί
Ο ΟΔ ΓΟ
Park Assist
Η
Δ
ΡΞ
ο ο ηγός π ή
ρι ή οθό η
ι οΆ
η
ό
ργοποιηθ ί ο ύ η
ι π ορί
ος ροχώ ή ο
ρο ι ό
πρόγρ
υ άθ ι ς - π.χ. ό
έ ς
ροχός χά ι η πρό φυ ή ου
ο ιθηρό ο ό ρω .
ά π ρίπ ω η, έ
ή υ
η
ρι ή
οθό η
φέρ ι ο όγο γι ο οποίο ι όπη η ι ι
ί
άθ υ ης.
ι όρ ς, ο
ι ώ
ο ο όι ο θόρυ ος πό
ώ . π.
Ο ο ηγός πρέπ ι
έχ ι ο υ ό ου ό ι ο
PAP ί ι οήθη πο
ί ά θ
η,
π ήρως υ ό
η ι ουργί . Ο ο ηγός πρέπ ι υ πώς
ί ι έ οι ος
ή ι η
ι ι
ί
άθ υ ης.
πάρχου πί ης π ο έρ ι ς που πρέπ ι
θυ ά
ό
θ ύ , π.χ.:
•
ο ύ η PAP ξ ι ά
ά η η ρέχου θέ η ω
θ υ έ ω οχη ά ω
- ά
ί ι ω ά
θ υ έ , ό
ι ά ι οι ζά ς ου υ ο ι ή ου
πορ ί
υπο ού ζη ιά
ρά π
.
•
ο PAP έχ ι χ ι
ί γι
άθ υ η
ί ιους ρό ους, όχι
πό ο ς
πύς ή ροφές. Γι ο όγο υ ό,
ιωθ ί ό ι ο υ ο ί η ο ί ι
Ω
υχό ρο ιά, πάγος ι χιό ι ους ι θηήρ ς πηρ άζ ι η ι ουργι ό η ά ους
ι πορ ί
πο ίζ ι η έ ρη η.
ί
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
}}
ουάρ. 417
ΠΟΣ
||
Ο ΟΔ ΓΟ
π ρά η ο
ο χώρο άθ υ ης ό
ο PAP ρά ις ι
ά ις ου χώρου.
•
άθ υ η
ούς ρό ους
ί ι πά ο
φι ή, ιό ι ο χώρος που
π ι ί ι γι ους ιγ ούς
έχ
ι
η π ρ ί.
•
Πρέπ ι
θυ ά
ό ι ο προ ι ό
έρος ου υ ο ι ή ου πορ ί
προ ά
ι προς η ροή ω π ρχό ω
οχη ά ω η ώρ που
θ ύ .
•
ι ί
που ρί ο ι ψη ό ρ
πό ο π ίο ίχ υ ης ω ι θη ήρω
υ π ρι
ά ο ι ους υπο ογιούς γι ο
ιγ ό άθ υ ης. υ ό
πορ ί
έχ ι ως πο έ
ο PAP
ο ηγή ι ο υ ο ί η ο η θέ η άθυ ης πο ύ ωρίς ι, γι ο όγο υ ό,
έ οιου ί ους θέ ις άθ υ ης πρέπ ι
ποφ ύγο ι.
•
Ο ο ηγός ί ι υπ ύθυ ος
ποφ ί
ο χώρος που πέ ξ ο PAP ί ι
ά η ος γι
άθ υ η.
•
Χρη ι οποι ί
γ ρι έ
ι ά28
η ω ή πί η
ι ώ - υ ό πηρ άζ ι η ι
ό η
ου PAP
θ ύ ι ο
υ ο ί η ο.
•
Σ π ρίπ ω η έ ο ης ροχόπ ω ης ή
χιο όπ ω ης, ο ύ η
πορ ί
η
ρή ι ω ά ο χώρο άθ υ ης.
28
29
418
ΡΞ
" γ ρι έ
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
•
Μη χρη ι οποι ί
ο PAP
έχ
οποθ ή ι
ιο ι θη ι ές υ ί ς ή φ ρι ό ροχό ο υ ο ί η ο.
•
Μη χρη ι οποι ί
που έχ
φορ ώ
υ ο ί η ο.
ο PAP ά
ι προ ξέχου
•
άποιο
θ υ
ξέχ ι π ρι ό ρο
υ έ οχή
,
η
ιχ ύ ι θέ
ης ή
ις προ ί
έ ο υ ο ί η ο προ πό
υπό οιπ
θο ύ η
πορ ί
ις άθ ης άθ υι ά οπ .
ι
ι ά" ί ι
ι ά ί ιου ύπου ι άρ ς
ί ι π οποιη έ η - οι π ο έρ ι ς πορ ί
ι ί
πό ο
οποθ ή
ζά ς ή/ ι
ι ά
ά
ς γ ρι έ ς ι
ά ις, πορ ί
άξ ι η π ρί ρος ω
ι ώ , που
η ί ι ό ι οι π ρά ροι ου υ ή
ος
PAP πορ ί ό
χρ ι
ί
η ρωθού . Συ ου υθ ί έ
υ ργ ίο - υ ι ά ι
π υθυ θ ί
έ
ξου ιο οη έ ο υ ργ ίο ης Volvo.
ι ούρι
ι φέρου
Θέ
ις ι θη ήρ PAP29.
Γι
ι ουργή ι ω ά ο PAP, οι ι θηήρ ς ου πρέπ ι
θ ρίζο ι
ι ά
ρό ι
πουά υ ο ι ή ου.
•
•
ι ά που π ρ όθη
ο υ ο ί η ο πό ο ργο
ά ογ
ο ο έ ο ου υ ο ι ή ου.
π
Park Assist Pilot* ( . 412)
Σ άθ υ η
ο
ργό ύ η
οήθη ης άθ υ ης* ( . 414)
υπο-
ά ιο.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
μ
Park Assist Pilot*
Σ η οθό η ου ο ηγού πορ
φ ζ ι ι
ιρά πό η ύ
χ ι ά
ο
Park Assist Pilot – PAP.
Μ
υ
Σ ο π ρ
π ρ
ίγ
ά ω πί
.
π ρ
ίθ
ι ορι
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
έ
Ερ η
. π
.
ς ή π ρι ό ροι πό ους ι θη ήρ ς υ
ά
η ο υ ο ό ρο υ ό .
μ.
μμ
,
ή
ος
πο ίζο
ι-
έγξ
ι ιορθώ
η
μ
. π
.
ο ύ η
π υθυ θ ί
μ.
μ , π
έ
ι ουργ ί όπως θ έπρ π . Πρέπ ι
π υθυ θ ί
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης Volvo.
υ ργ ίο - υ ι
ά
ι
π
•
•
Park Assist Pilot* ( . 412)
•
Π ριορι
( . 417)
Σ άθ υ η
ο
ργό ύ η
οήθη ης άθ υ ης* ( . 414)
οί γι
υπο-
ο Park Assist Pilot*
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 419
Ν Σ
ΟΔ Γ Σ
Ν Σ
ΟΔ Γ Σ
μ
*
ο
ο
φρ γ
η ης χρη ι οποι
ι γι
πο ρ ψ ι η ο γη η ου
υ ο ι
ου πό ά ο που ρ ο
ι υπό
η π ρ ι οι οπ ύ
ος. ι
πορ
ι
ο ι η ρ ς
θ
ι ουργ , ο/η ο ηγός πρ π ι
ά ι
π ο ς, ο
οπο ο π ηθ ύ ι ό ι
ρ
ι υπό η
π ρ ι οι οπ ύ
ος. Η θ ο ό η η ου
ο
φρ γ
η ης ι ξάγ
ι
ύ φω
η ορι
ι
ό ι ης ο γηης που ι χύ ι
άθ γορά.
ο υ ο ί η ο ι θέ ι ι ι ύ
η γι η
η
ρι ή ύ
η ω ι φορ ι ώ ύπω
ι ο έ ω ου
ο έ
φρ γή
ί ηης που υ ι ά η Volvo.
ι ύ
η ι υο ύ ι η ύ
η ου
ο έ
φρ γή
ί η ης ι π ρέχ ι η υ ό η ο ο ηρω έ ης ι ουργί ς που π ρι
ά ι η ύγι ο
ο έ
φρ γή
ί η ης
η
ρι ή οθό η ου υ ο ι ή ου. Γι
π ηροφορί ς χ ι ά
έ
υγ ρι έ ο
ο έ
φρ γή
ί η ης,
ρέξ
ο
γχ ιρί ιο
όχου.
Δ
ο
ο έ
φρ γή
ί η ης ι ουργ ί πι ουρι ά ι
π
ά
ι ο
ο ηγό πό η υθύ η ου. ί ι πά ο
υθύ η ου ο ηγού
ί ι ηφά ιος ι
ο ηγ ί ο υ ο ί η ο προ
ι ά.
422
μ
μ
*
Σ π ρπ ω η
ης άγ ης,
ο
φρ γ
η ης
γ , πορ
π ρ ά ψ
ο
φρ γ
η ης γι
πορ
ο ηγ
ο υ ο η ο.
Γι
π ργοποίη η έ ω ου
ο έ
φρ γή
ί η ης,
χ ι ές, ξ χωρι ές ο ηγί ς.
π
(Bypass)
Μπορ ί
πι έξ
πό ς φορές πορ ί
π ρ
φθ ί ο
ο έ
φρ γή
ί ηης, ό
γ θί
ι ο υ ο ί η ο.
ά ο
ι ουρο
ί
οιχου
ρέξ
π
μ
•
•
π
Πρι
η
ο έ
ί η η ου ι η ήρ
ο
φρ γή
ί η ης ( . 423)
ί η η ου υ ο ι ή ου ( . 425)
ις
Ω
Ό
ς οι
ργοποιή ις
π ρά
ψη
χωρού ι ι ποθη ύο ι η
ή η ης ο ά ς έγχου
ο έ
φρ γή
ί η ης.
ίρ η ης π ράψης
ί ι φι ή.
Σ η οθό η φ
Alcolock
–
ίζ
π
ι ο ή υ
μ
;:
πι έξ Π ρά
ψη π ώ ς ί φορά
ο ου πί O
ξιά χ ιρι ήρι ου
ι ο ιού.
> ο
ο έ
φρ γή
ί η ης έχ ι
π έο π ρ
φθ ί ι ο υ ο ί η ο
πορ ί
θ ί
ι ουργί .
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Ν Σ
μ
μ
ο
ποι
ό
ο
ι υ ό
οξ
π
Γι
υ
φρ γ
ι
ο υ ο
π
οη
ρι ό ύ η
ου υ ο ι
ου πορ
ρυθ ι
ι φορ ι ά π π
/
θ
ις ι
υ ό ο ρόπο θ
ι
ι θ ι ς ι φορ ι ς ι ουργ ς.
η ης
ργοι οι ο γι χρ η
η ο.
μ
πι υχθ ί ω ή ι ουργί
ό πιο ρι ής έ ρη η:
•
Μη
πρι
•
ποφύγ
ο υπ ρ
π ρ πρίζ - η
οό
ήρω πορ ί
ο
έ ο πο έ
ρώ
ο
ι η πί
π οής.
ιό ο ο
π ρίπου 5
π ά
ο ι ό π ύ ι ο ου
η ο υγρό ω ψ
ηγή ι
θ έ ρη ης.
-
π
ί η η ου ι η ήρ ί
ός 30 π ώ χωρίς
χρ ι
ο ι ή
π οής.
•
Σ ο π ρ ά ω πί
π ρ ίθ
ι οι ι θέι ς ι ουργί ς
άθ θέ η ου ι όπ η
άφ ξης/ πίπ ο:
0
Λ ι ουργ ς
•
φ ίζ
ιηέ
ιξη ου χι ιορη ή, ο ρο όι ι ο ί ης
θ ρ ο ρ ί ς.
•
η
ρι ά
ρυθ ιζό
.
•
Μπορ ί
χρη ι οποιή
η
ρι ά π ράθυρ .
•
•
ι
θ ί.
θί
ί
ι
ρι ή οθό η
ργοποι ίι πορ ί
χρη ι οποιη-
ο ηχο ύ η
ι ουργί .
πορ ί
θ ί
Οι
ι ουργί ς έγχο ι χρο ι ά
υ ή η θέ η άφ ξης ι
π ργοποιού ι υ ό
ά
πό έ χρο ι ό ιά η .
Ω
•
Γι
ι υ ο υ θ ί η χρή η ός π ριορι έου ριθ ού ι ουργιώ
ο ι η ήρ
ηό, πορ ί
ρυθ ί
οη
ρι ό
ύ η
ου υ ο ι ή ου
3 ι φορ ι ά
πίπ
- 0, I ι II. υ ά
πίπ
π ριγράφο ι
ό ο ο γχ ιρί ιο
όχου
η
ο ο
ί "θέ η ι όπ η άφ ξης".
Επ π ο
ΟΔ Γ Σ
ι φι ή
ί έ
π
Π ρά
ψη ου
η ης* ( . 422)
ο έ
φρ γή
ί-
ί η η ου υ ο ι ή ου ( . 425)
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 423
Ν Σ
||
Επ π ο
I
ΟΔ Γ Σ
Λ ι ουργ ς
•
Επ π ο
Μπορ ί
χρη ι οποιηθ
π ορ ι ή οροφή,
η
ρι ά π ράθυρ , η πρίζ
ο χώρο πι
ώ , ο
ύ η π οήγη ης, ο
φω ο, ο
ι ήρ ς ξ
ού ι οι υ ο θ ρι
π ρ πρίζ.
η έριήρ ς
•
η
ρι ά
ρυθ ιζό
.
•
Οι ρ υ
ο ό ς 12 V ο
χώρο πο
υώ πορού
χρη ι οποιηθού .
•
ο ηχο ύ η
ργοποι ί
υ ό
ι ουργού
ό
ο υ ο ί η ο έθη
ός ι ουργί ς.
θί
μ
μπ
II
ίη
12V
ί
π
π
Λ ι ουργ ς
•
•
•
ι
ά ου οι προ ο
ίς.
Οι προ ι οποιη ι ές/
υχ ί ς ά ου πί 5
π .
ι ι ές
υ ρό-
ργοποιού ι ρ ά ά
ή
. Ω ό ο, η θέρη ης έ ρ ς ω
θι άω
ι ο πί ω π ρ πρίζ πορού
ργοποιηθού ό ο
φό ου ο υ ο ί η ο θ ί
ι ουργί .
υ
Ό
π
,
μ
ι
π
μ -
π
μπ
π π
π
Π ρι ροφι ός ι
ό .
•
ρι
-
όπ ης Start
π
ο υ ο ί η ο
ήριοι ί έ
!
η
πι ή η ο -
0-Ξ
ι ώι φυ άξ
ο η χ ιο υ ο ί η ο.
Ω
-
Γι
φ ά
η θέ η I ή II
θέ
ο ι η ήρ
ι ουργί - μ
π ή
ο π ά φρέ ω ή ο π ά
ου υ π έ η
ο υ ο ί η ο ι θέ ι
χ ιρο ί η η
γή χέ ω , ό
πρό ιι
πι έξ
υ ές ις θέ ις ο ι όπ η άφ ξης.
-
π
.
•
424
π
ο π ρι
π
ροφι ό ι
I - Γυρί
όπ η Start η θέ η
Ν Σ
START ι φή
ρέφ ι υ ό
•
•
•
•
•
π
ο π ρι ροφι
START ι ρ
πί 4 υ ρό
φή
ο ι
υ ό
η
ο . Ο ι όπ ης πιη ρχι ή ου θέ η.
II - Γυρί
ό ι όπ η Start η θέ η
ή
ο
η θέ η START
π π ρίπου. Σ η υ έχ ι
όπ η, ο οποίος πι ρέφ ι
ρχι ή ου θέ η.
ο υ ο η ο θ
ι
οποιώ
ς ο η χ ιρι
ο ι όπ η άφ ξης
ό .
ι ουργ χρη ιριοι
ι
η πι
η ο -
π
0 - Γι π
φορά η θέ η ι όπ η
άφ ξης 0 πό η θέ η I ι II - Γυρί
ο π ρι ροφι ό ι όπ η Start η θέ η
STOP ι φή
ο . Ο ι όπ ης πιρέφ ι υ ό
η ρχι ή ου θέ η.
Γι
η
1.
ο η
υ ο ί η
υ ό
η
γή χέω ,
ιωθ ί ό ι ο πι ογέ ς χυή ω ρί
ι η θέ η P ή N. Σ
υ ο ί η
χ ιρο ί η η
γή χέω ,
ιωθ ί ό ι ο οχ ός χυ ήω ρί
ι η
ρά ι ό ι ί ι
π η έ ο ο π ά ου υ π έ η ή ο
π ά φρέ ω .
π
Π ρι ροφι ός ι
ό .
Οθό η ο ηγού ( . 100)
ι ί πρέπ ι
ρίί η ο. Σ
υ ο ίο
ι ί πρέπ ι
ι ό χώρο πι
ώ .
η
ι ώ
ος/
ι ί (Passive
ί
ρί
ι
υ ο ί η ο.
2. Σ
ί η η ου υ ο ι ή ου ( . 425)
π ργοποίη η ου υ ο ι ή ου.
( . 427)
ί η η ου υ ο ι ή ου:
χ ιρι ήριοι έ
ο υ ο
η
Passive Start,
ρί
ι ο προ
Μ ο προ ιρ ι ό ύ
ξ
ι ώ
ος χωρίς
Entry*), ο
ι ί πορ
οπου ήπο
έ
ο
π
ΟΔ Γ Σ
όπ ης Start
η
πι ή η ο -
3. Π
ο η χ ιρι ήριοι ί
χρη ι οποι ί ι
ά η
ί η η ου υ ο ι ή ου, θώς ο
υ ο ί η ο ι θέ ι υπο ήριξη γι
ί η η
Keyless (Passive Start).
ή
οπ
ά φρέ ω
έχρι έρ
1.
4. Γυρί
ο π ρι ροφι ό ι όπ η Start
η θέ η START ι φή
ο . Ο ι όπ ης πι ρέφ ι υ ό
η ρχι ή
ου θέ η.
Ω
Γι
π ρ
ιο ί η
υπάρχ ι ι ι ρή
η
ί η η.
1
ο υ ο ί η ο ι ί
ι, ρ ί
γυρί
ο π ρι
ροφι ό ι
όπ η Start
η θέ η START γι
θέ
ο
ι η ήρ
υ ο ί η , πορ ί
θυ έρη η έχρι
}}
ι ουργί .
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 425
Ν Σ
||
ΟΔ Γ Σ
ά η
ί η η ου ι η ήρ , η ίζ
ιουργ ί έχρι
θ ί
ι ουργί ο ι η ήρ ς ή έχρι
ργοποιηθ ί η προ
ί
υπ ρθέρ
ης.
Θέ η ης φ ρι ής ο ά
ή η ο ό .
ς
η οθό η ου ο ηγού
άγ ω ης
φ
ι
η
Ω
Ό
ο η χ ιρι ήριοι ί ρί
ι
η πο ηροθή η,
ιωθ ί ό ι
υπάρχου ά
ι ιά ου υ ο ι ή ου,
ι ά
ι ί
ήη
ρο ι ές
υ
υές (π.χ. ι η ά η έφω , tablet,
φορη ούς υπο ογι ές ή φορ ι ές . π.)
η πο ηροθή η. Ό
υπάρχου πο ά
ι ιά υ ο ι ή ου ο έ
ο ά οά ο
η πο ηροθή η πορ ί
προ
έ ου
π ρ
ο ές
ξύ ους.
Ω
Ο ριθ ός ροφώ ου ρ
ί
ά πό
ψυχρή
ί η η ί ι υψη ό ρος πό ο
ο ι ό
ορι έ ους ύπους ι η ήρω .
υ ό υ
ί ι προ ι έ ου ο ύ η
πο πώ
υ
ρίω
πορέ ι
φθά ι η
ο ι ήθ ρ ο ρ ί
ιουργί ς ο υ ο ό ρο υ ό , γ γοός που ιώ ι ις πο πές υ
ρίω
ι έ ι προ
ύ
ι ο π ρι ά ο .
πι-
ί ο
ή υ
ά η
ίη η ου υ ο ι ή ου, οποθ ή
ο η χ ιρι ήριοι ί η φ ρι ή ο ά
άγ ω ης η πο ηροθή η.
όπι ο ι ά
ξ ά η
ί η η.
ά ο ι η ήρ ς
θ ί
ι ουργί
ά πό 3 προ πάθ ι ς - π ρι έ
3
π ά πρι ά
έ προ πάθ ι . ι ό η
ί η ης ου υ ο ι ή ου υξά ι ά πι ρ π ί η π
ρί
ή ι η ι χύ ης.
Δ
η φ ιρ ί
ο η χ ιρι ήριοι ί πό ο υ ο ί η ο ώ ο ηγ ί ή
ό
ο υ ο ί η ο ρυ ου
ί ι.
426
Δ
Π ίρ
πά ο
ζί ς ο η χ ιριήριοι ίό
πο
ρύ
πό ο
υ ο ί η ο ι φρο ίζ
ώ
οη
ρι ό ύ η
ου υ ο ι ή ου
ρί
ι η θέ η 0 ου ι όπ η άφ ξης ι ίως
υπάρχου π ι ιά έ
ο υ ο ίη ο.
•
•
•
•
π
Θέ
ις ι
όπ η
άφ
ξης ( . 423)
π ργοποίη η ου υ ο ι ή ου.
( . 427)
η
ι
χ ιρι
χ ιρι
ήριο-
ι ί ( . 254)
ά
η ης π
ρί ς
ήριοι ί ( . 279)
ο η
-
Ν Σ
π
π
.
ο υ ο η ο θ
ι
ός ι ουργ ς
χρη ι οποιώ
ς ο ι όπ η άφ ξης
η πι
η ο ό .
•
μ
π
ί η η ου υ ο ι ή ου ( . 425)
ΟΔ Γ Σ
μ
Η
ι ριά ου ι ο ιού πο ζ ι η ι ύθυ η ου υ ο ι
ου ά π.χ.
π .
Μπορ
ού
ηχ ι ό θόρυ ο
ά ο
ω
οξ
ω
ου ι οιού.
π
μ
ι ριά ου ι ο ιού
ργοποι ί ι ό
ι ώ
ο υ ο ί η ο π' έξω ι ο ι ηήρ ς ί ι η ός.
φή
ο υ ο ίη οξ
ί ω ο, ο ι ό ι θ
ι ώ ι υ όά πό ίγο.
π
μ
Π ρι ροφι ός ι
ό .
Γι
θέ
γί ς:
–
όπ ης Start
η
ο υ ο ί η ο
Γυρί
ο ι όπ η
STOP ι φή
ο ίθ
ι
ός ι ουργί
πι ρέφ ι υ ό
θέ η.
ός
ι ουρ-
άφ ξης η θέ η
ο υ ο ί η ο
ς. Ο ι όπ ης
η ρχι ή ου
ά ο πι ογέ ς χυ ή ω
θέ η P ή
ο υ ο ί η ο ι ί
–
πι ή η ο -
ρί
ι:
ι
η
π
ι ριά ου ι ο ιού π ργοποι ί ι
ό
ξ
ι ώ
ο υ ο ί η ο π' έξω.
ο υ ο ί η ο
ί ι
ι ω έ ο, ρ ί ο
η χ ιρι ήριοι ί
ρί
ι έ
ο
χώρο πι
ώ
ι ο ι η ήρ ς
θ ί
ι ουργί γυρίζο ς ο π ρι ροφι ό
ι όπ η Start η θέ η START γι
ξ
ιώ ιη
ι ριά ου ι ο ιού.
•
•
•
π
ί η η ου υ ο ι ή ου ( . 425)
π
ργοποίη η ου υ ο ι ή ου. ( . 427)
ι ό ι ( . 145)
ρ ή
ο ι όπ η η θέ η STOP
έχρι ο υ ο ί η ο
θ ί
ός ιουργί ς.
427
Ν Σ
ΟΔ Γ Σ
μ
μπ
μ
Εά η π
θ
ι οποιώ
ου.
ρ
χ ι ποφορ ι
, πορ
ο υ ο η ο
ι ουργ χρης η π
ρ ά ου υ ο ι -
3.
ά η οηθη ι ή π
ρί ρί
ι
ο υ ο ί η ο, ή
ο ι η ήρ ου
ου υ ο ι ή ου ι
ιωθ ί ό ι
υ ο ί η
έρχο ι
π φή
ξύ
ους.
ά
ά
4. Συ έ
οέ
ρο ο ι ά ι ου ό ιου οηθη ι ού
ω ίου ο θ ι ό πό ο
(1) ης π
ρί ς ου ά ου οχή
ος.
Συ έ
ο οηθη ι ό
ώ ιο
ί η ης
προ
ι ά γι
η προ ηθ ί ρ χυ ύω
ά
ξ ρ ή
ο χώρο ου
ι η ήρ .
5.
ά η
ί η η ου υ ο ι ή ου
οηθηι ά
ώ ι , πρέπ ι
ο ουθού ι
π ρ ά ω ή
γι
η προ ηθού
ρ χυ υ ώ
ή ά η ζη ιά:
1.
2.
428
οη
ρι ό ύ
πρέπ ι
ρί
π η άφ ξης.
π
η
ι
ου υ ο ι ή ου
η θέ η 0 ου ι ό-
ιωθ ί ό ι η ά η ης οηθη ι ής
ρί ς ί ι 12 V.
οίξ
ο ά υ
γι ο θ ι ό η
οηθη ι ής
ί η ης (2).
6. Συ
ου
η
ι ή
ίο
έ
ο ά ο ρο ο ι ά ι ου ό ιοηθη ι ού
ω ίου ο θ ι ό
ίο οηθη ι ής
ί η ης (2) ου υ οου.
7. Συ έ
οέ
ρο ο ι ά ι ου ύρου
οηθη ι ού
ω ίου ο ρ η ι ό πό ο
(3) ης π
ρί ς ου ά ου οχή
ος.
8. Συ
ρου
η
ι ή
έ
ο ά ο ρο ο ι ά ι ου ύοηθη ι ού
ω ίου ο ρ η ι ό
ίο οηθη ι ής
ί η ης (4) ου υ οου.
9.
ιωθ ί ό ι
ρο ο ι ά ι οηθηι ού
ω ίου έχου
ρ ωθ ί
ά, γι
η προ ηθού πι θήρ ς
ά η
προ πάθ ι ης
ί η ης.
10. Θέ
ι ουργί ο ι η ήρ
υ ο ι ή ου
η οηθη ι ή π
φή
ο
ι ουργή ι πί
π ά
ροφές ίγο υψη ό ρ
ορ
ί π ρίπου 1500 . . ..
ου
ρί
ι
ρι ά
ς πό
11. Θέ
ι ουργί ο ι η ήρ ου
υ ο ι ή ου
η ποφορ ι έ η π ρί .
Μη
γγίζ
ις υ έ ις ά
ο
ώ ιο ι ο υ ο ί η ο
ά η προπάθ ι
ί η ης. πάρχ ι ί υ ος
προ ηθού πι θήρ ς.
12.
φ ιρέ
θώ ς η
ο ύρο ι
ιωθ ί
ά ι ου
έρχ
ι
οηθη ι ής
θ ι ό πό ο
ο ρο ο
ο ό ι ο
οηθη ι ά
ώ ι
ο ουί ροφη ι ι
ί , πρώ
ά ο ό ι ο.
ό ι
έ
πό
ρο ο ιύρου οηθη ι ού
ω ίου
π φή
ο θ ι ό η ίο
ί η ης ου υ ο ι ή ου/
ης οηθη ι ής π
ρί ς ή
ι ά ι που ί ι υ
έ ο
οηθη ι ό
ώ ιο.
Ν Σ
Δ
•
•
•
•
•
ρί πορ ί
π
υθ ρώ ι
έ
έριο ίγ οξυγό ου-υ ρογό ου,
ο οποίο ί ι ξ ιρ ι ά ύφ
ο.
ά έ
ώ ιο οηθη ι ής
ί η ης
υ
θ ί ω ά, πορ ί
χη ι
ί πι θήρ ς ι υ ό πορ ί
ί ι ρ ό γι
ρ γ ίη π
ρί .
•
π
ρί π ριέχ ι θ ιι ό οξύ, ο
οποίο πορ ί
προ
έ ι ο ρά
γ ύ
.
•
ά ο θ ιι ό οξύ έρθ ι
π φή
ά ι , ο έρ ή
ρούχ
ς,
ξ π ύ
άφθο η πο ό η
ρού.
ά ο οξύ έρθ ι
π φή
ά ι
ς, π υθυ θ ί
έ ως
γι ρό.
π
π
Μπ
Θέ
ρί ( . 593)
ις ι
όπ η
άφ
ξης ( . 423)
ί η η ου υ ο ι ή ου ( . 425)
Ά οιγ
( . 571)
ι
ί ι ο ου
πό ι η ήρ
ο ι ώ ιο χυ ω πο
υ
ος
ά ο ης
ι χύος) ου υ ο ι
ου
ρ
ι ους ι η ριους
ουργ που πι
ο ι
ι
άζ ι η χ η
ογ
η
χύ η
ι
ι χύος.
πάρχου ύο
ω , ηχ ι ό
ρος
η ης (
ά
ά
ο
ροχούς. Η
ώ ιο χυ
ά ο ης
ις άγ ς
ου
ο η
ι ηιω
ά-
ι οί ύποι ι ω ίου
ι υ ό
ο.
χυ ή-
ο ηχ ι ό ι ώ ιο ί ι ξ άχυ ο.
ο ι ώ ιο ί ι ί ο
άχυ ο ί
χυ ο, ά ογ ποιο ι η ήρ ι θέ
υ ο ί η ο. Ο ριθ ός ω
γώ
η ί ι ό ι η ροπή ου ι η ήρ
ι
ι χύος πορού
χρη ι οποιηθού
ι ά.
ο υ όξ άι ο
χέ ω
ο ύρος
πο
-
πάρχ ι
γής
ή ω .
ποι χέ
ρι έ η
ΟΔ Γ Σ
Γι
πο ρ π ί υχό ζη ιά
ξ ρ ήου υ ή
ος
ά ο ης ί η ης,
ηθ ρ ο ρ ί
ι ουργί ς ου ι ω ίου
χυ ή ω
έγχ
ι.
υπάρχ ι ί υ ος
υπ ρθέρ
ης, η οθό η ου ο ηγού
ά ι ι προ ι οποιη ι ή υχ ί
ι
φ ίζ
ιέ
ή υ
ι έ ου - ο ουθή
η ύ
η που φ ίζ
ι.
η ιωθ ί ά η ο ι ώ ιο
η οθό η ου ο ηγού φ ίζ
ιέ
ή υ .
Λυχ
χυ ή ω ,
ι ι υχ ί
Ερ η
Π ηροφορί ς ή ή υ
φά
ος γι ο ι ώ ιο χυ ή ω .
ο ουθή
η ύ
η ου
υ ή
ος.
πί ης η υ ό η χ ιρο ί η ης
χέ ω
ο υ ό
ο ι ώ ιο χυοθό η ου ο ηγού
ί οιχ
ίχ ι
η ή θέ η χρη ι οποι ί ι η υγ ιγ ή.
ζ
ο ι ώ ιο χυ ή ω έχ ι
θ ί ή έχ ι υπ ρθ ρ
θ ί.
ο ουθή
η ύ
η ου
υ ή
ος.
π
•
Θέ ις χέ ω
ο υ ό
χυ ή ω ( . 430)
•
•
Μηχ
ι ό ι ώ ιο
ιξη
ο ι ώ ιο
χυ ή ω ( . 432)
γής χέ
ω * ( . 433)
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 429
Ν Σ
ΟΔ Γ Σ
μ
Μ υ ό
ο ι ώ ιο
ύ η
πι γ ι η
ώ
η ο γη η
ο ι ώ ιο χυ ω
ουργ χ ιρο η ης
χυ
ά
ιη
ι θ
γ
ω ,
η η
ι
ι π
ς χ
ο
χ η
ι,
η υ
.
ης ιω .
μ
-P
πι έξ
η θέ η P ό
ο υ ο ί
θ υ έ οή
ά η
ί η η
ήρ . ο υ ο ί η ο πρέπ ι
ί
έ οό
πι έγ
η θέ η άθ
Γι
πορέ
γέ
χυ ή ω πό η θέ
π ά φρέ ω πρέπ ι
ι όπ ης άφ ξης
II.
η ο ί ι
ου ι ηι
ηυ ης.
ι ή
ο πι
η άθ υ ης,
ί ιπ η έ ο
ρί
ι η θέ
οο
ιο
η
ο ι ώ ιο χυ ή ω
ι ώ ι ηχ ι ά ό
πι γ ί η χέ η P. φ ρ ό
ο χ ιρόφρ ο
πρώ , ό
ο υ ο ί η ο ί ι
θ υ έ ο.
Δ
Σ η οθό η ου ο ηγού φ
ου πι ογέ
χυ ή ω :
P, R, N, D ή
ίζ
ι η θέ η
.
Σ η ι ουργί χ ιρο ί η ης
γής χέω , φ ίζ
ι πί ης η χέ η που ί ι
πι γ έ η η υγ ρι έ η ιγ ή.
430
Χρη ι οποι ί πά ο
ο χ ιρόφρ ο
ό
θ ύ
ι έ η πιφά ι .
Δ
ρ ί
πι έξ
χέ η ή η θέ η P
υ ό
ο ι ώ ιο χυ ή ω γι
υγρ ηθ ί ο υ ο ί η ο ί η ο
ό ς ις
π ριπ ώ ις.
Ω
Ο πι ογέ ς χυ ή ω πρέπ ι
ρί
ι η θέ η P γι
πορέ ι ο υ ο ίη ο
ι ωθ ί ι
οπ ί ι ο υ γ ρ ός.
Όπ
-R
πι έξ
η θέ η R γι
ι ηθ ί
θ . ο υ ο ί η ο πρέπ ι
ί ι
έ οό
πι έγ
η όπι θ .
η όπιη-
-N
υ ή η θέ η
ί ι πι γ έ η
ί
χύ η
ι πορ ί
θέ
ο ι η ήρ
ι ουργί .
ργοποι ί
ο χ ιρόφρ ο,
ά ο υ ο ί η ο ί ι
η έ ο ι ο πιογέ ς χυ ή ω ρί
ι η θέ η N.
Σ
Γι
πορέ
πι έξ , πό η
ά η θέ η, ο π ά φρέ ω πρέπ ι
π η έ ο ι ο ι όπ ης άφ ξης
ι η θέ η II.
ρά,
ί ι
ρί-
-D
θέ η D ί ι η χέ η
ο ι ής ο ήγη ης.
γή
γ ύ ρη ή ι ρό ρη χέ η
ο ι ώ ιο χυ ή ω πρ γ
οποι ί ι
υ ό
, ά ογ
η πι άχυ η ι η
χύ η
ί η ης. ο υ ο ί η ο πρέπ ι
ί ι
η έ οό
άζ
χέ η πό
R
D.
Ν Σ
φή
οπ ά
θέ η "kick-down", ό
γ ύ ρη χέ η.
-M
Μπορ ί
πι έξ
η ι ουργί χ ιρο ίη ης
γής χέ ω οποι ήπο
ιγ ή
ώ ο ηγ ί . ο υ ο ί η ο φρ άρ ι
ο
ι η ήρ ό
φή
ο π ά γ ζιού.
•
•
ποφ υχθ ί η υπέρ
η ου ορίου
ροφώ ου ι η ήρ , ο πρόγρ
έγχου ου ι ω ίου χυ ή ω ι θέ ι
οέ πι ογής χ η ό ρης χέ ης.
πρόγρ
ο ηγού2.
Πιέ
ο πι ογέ
χυ ή ω προς
πρός η θέ η "+" ( υ ) γι
πι γ ί
η έ ως υψη ό ρη χύ η
ι φήο .
ηχ
ι ής
γής χέ
ω
η οθό η
ο ι ώ ιο χυ ή ω πι έγ ι υ ό
ι ρό ρη χέ η
η χύ η
ιωθ ί
χ η ό ρο πίπ ο πό υ ό που ί ι
ά η ο γι η πι γ έ η χέ η, ώ
ποφ υχθού
ι άγ
ι ο ο άρι
ου ι η ήρ .
Πιέ
ο πι ογέ
χυ ή ω προς
πί ω η θέ η "–" (π η ) γι
πι γ ί η
έ ως χ η ό ρη χύ η
ι φή
ο .
Γι
πι ρέψ
χέ ω , πιέ
ο
π άι προς η
ρ
η υ ό
η
γή
πι ογέ
χυ ή ω
ο
ι ή θέ η ο D.
Kick-Down
ι ό
ί
ι π οποιη έ η, η ορφή πορ ί
ι φέρ ι
ιό
π ι ίά η προ πέ-
Γι
π ή
ο π ά ου γ ζιού έχρι ο
έρ
ης ι ρο ής ου (πέρ πό η θέ η
που θ ωρ ί ι ως π ήρης πι άχυ η) πι έγ
ι υ ό
ι ρό ρη χέ η. υ ό
ο ο άζ
ι kick-down.
2
ου γ ζιού πό η
πι έγ
ι υ ό
ο "kick-down" χρη ι οποι ί
ι έγι η πι άχυ η, π.χ.
ρ η.
πι έξ
η ι ουργί χ ιρο ί η ης
γής
χέ ω
ι ώ ς ο πι ογέ
χυ ήω
ο π άι, πό η θέ η D η
ρ
ι ή
θέ η ο "±". Σ η οθό η ου ο ηγού φ ίζ
ι η χέ η που πι έχθη
ί η η
ιγ ή.
ΟΔ Γ Σ
ά ογ
ο
ξοπ ι
ό ου υ ο ι ή ου.
ο ι ώ ιο χυ ή ω
πι ρέπ ι η πιογή ι ρό ρης χέ ης/kick-down, ιό ι ά ι
έ οιο θ ύξ
ις ροφές ου ι η ήρ
θ ό που θ πορού
προ ηθ ί ζη ιά
ο ι η ήρ . ά ο ο ηγός πιχ ιρή ι
πι έξ ι ι ρό ρη χέ η
υ ό ο ρόπο
ό
ο ι η ήρ ς ι ουργί ς ι ουργ ί
υψη ές ροφές,
θ γί ι ίπο – η
ρχι ή χέ η π ρ έ ι πι γ έ η.
Ό
έχ ι
ργοποιηθ ί ο kickdown, ο
υ ο ί η ο πορ ί
άξ ι ί ή π ρι ό ρ ς χέ ις άθ φορά ά ογ
ις ροφές ου ι η ήρ . Ό
οι ροφές ου ι ηήρ υξηθού
ο ώ ο όριο, πρ γ
οποι ί ι
γή
γ ύ ρη χέ η ώ
η υπο
ί ζη ιά.
}}
431
Ν Σ
||
ΟΔ Γ Σ
π
•
•
ι ώ ιο
•
•
ιξη
•
π
χυ ή ω ( . 429)
γή χέ ης
χ ιρι ήρι
χυ ή ω
ο ι ό ι* ( . 435)
γής χέ
ω * ( . 433)
ο έ ς οχ ού πι ογής
( . 434)
Θέ
ις ι
όπ η
άφ
γής
χυ ή ω
ξης ( . 423)
Μ
πι
ά
ι
ηχ ι ό ι ώ ιο χυ ω , ο ο ηγός
γ ι η
ά η η χ η χ ιρο η ,
ογ
η
χύ η
ι ις π ι
ις
χύ η υγ
ρι
η ιγ .
ο ηχ ι ό ι ώ ιο χυ ή ω ι θέ ι έξι
χέ ις, η ιρά
γής χέ ω ί ι
έ υπη πά ω ο οχ ό χυ ή ω .
Ο
ο έ ς ης όπι θ
πο ρέπ ι η
ού ι ύ π ξη ης όπι θ , ό
ο υ οί η ο ι ί ι προς
πρός.
•
R.
•
ο ουθή
ο ο ί ο
γής χέ ω
ο οχ ό χυ ή ω
ι ρχί
πό η
ρά, N πρι ο
ι ή
η θέ η
πι έγ
ί η ο ί
ι
η όπι θ
ό οό
η έ ο.
ο υ ο-
μ
Δ
ργοποι ί πά ο
ο χ ιρόφρ ο ό
θ ύ
πι ι ές έ φος - η πιογή χέ ης ο ι ώ ιο
π ρ ί γι
η υγ ρά η η ου υ ο ι ή ου
ό ς
ις π ριπ ώ ις.
Μο ί ο
•
•
432
γής χέ
ω .
Σ άθ
γή χέ ης, π ά
ου υ π έ η έχρι ο έρ .
οπ
πο
ρύ
ο πό ι ς πό ο π
ου υ π έ η
ξύ ω
γώ
ης.
ά
•
•
π
ι ώ ιο
ιξη
χυ ή ω ( . 429)
γής χέ
ω * ( . 433)
ά
χέ-
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Ν Σ
ΟΔ Γ Σ
*
Η
ιξη
γ ς χ
ω
ο ηγού
χ ι η ρ χου
χ ιρο η η
γ χ
ω
ά η η ιγ
πι γ
χ η γι
ι η οι ο ο
η οθό η ου
χ η
ά η
ι πό
ιη
η πό
η
υ ου.
Γι οι ο ογι ή ο ήγη η
ά η χ ιρο ί η η
γή χέ ω , ί ι η
ι ό
ο ηγ ί
έχο ς πι γ έ η η ω ή χέ η ι
άζ
χέ ις έγ ιρ .
μ
έ
ιξη
γής χέ ω
ίχ ι η ρέχου
χέ η η οθό η ου ο ηγού ι χρηι οποι ί έ
έ ος ως έ
ιξη πό
υ ι άι η πι ογή υψη ό ρης χέ ης.
ι
ιξη
ώ .
γής χέ
ω
ι
ιξη
ώ .
γής χέ
ω
η οθό η ο ηγού 8
ι
ιξη
ώ .
γής χέ
ω
η οθό η ο ηγού 12
ι
ιξη
ώ .
γής χέ
ω
η οθό η ο ηγού 8
μ
ο έ ος
φορά προς
πά ω υπο ι ύ ι
ό ι υ ι ά ι πι ογή γ ύ ρης χέ ης,
ώ ο έ ος
φορά προς
ά ωό ι υ ι ά ι πι ογή ι ρό ρης χέ ης.
η οθό η ο ηγού 12
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 433
Ν Σ
||
•
•
•
ΟΔ Γ Σ
μ
π
ι ώ ιο
χυ ή ω ( . 429)
Θέ ις χέ ω
ο υ ό
χυ ή ω ( . 430)
Μηχ
ι ό ι ώ ιο
ο ι ώ ιο
χυ ή ω ( . 432)
π
Ο
ο
ς
γ ς χυ ω πο ρ π ι η
ού ι
γ χ
ω
ο υ όο ι ώ ιο χυ ω .
πάρχου
πι ογέ
ος.
ύο ι φορ ι οί ύποι
ο έ
χυ ή ω - ηχ ι ός ι υ ό -
προς
πρός ή προς
θέ ω P, R, N ι D.
πί ω
ξύ ω
μ
Ο υ ό
ος
ι θέ ι υ ή
ο έ ς
γής
φά ι ς.
χυ ή ω
π
μ
-P
Γι
πορέ
ι ή
ο πι ογέ
χυ ή ω πό η θέ η P, ο π ά φρέω πρέπ ι
ί ι π η έ ο ι ο ι όπ ης
άφ ξης
ρί
ι η θέ η II.
π
-N
ά ο πι ογέ ς χυ ή ω ρί
ι η
θέ η N ι ο υ ο ί η ο π ρ
ί ι
ηέ ο πί 3 υ ρό π
ου άχι ο (
ξάρ η
ά ο ι η ήρ ς ρί
ι
ιουργί ή όχι), ο πι ογέ ς χυ ή ω
φ ίζ ι.
Μπορ ί
ι ή
ύθ ρ ο πιογέ
χυ ή ω
πρός πί ω
ξύ ω
θέ ω N ι D. Οι ά
ς θέ ις ι θέ ου
έ
ηχ ι ό φά ι ης, ο οποίο πορ ί
π ργοποιή
πό ο ου πί ου
ο έ
ο πι ογέ
χυ ή ω .
ά π
ρ ί
434
ή
ο ου πί ου
ο έ , ποι ή
ο πι ογέ
χυ ή ω
Γι
πορέ
ι ή
ο πι ογέ
χυ ή ω πό η θέ η N
ά η θέ η,
πρέπ ι
π ή
ο π ά φρέ ω
ιο
ι όπ ης άφ ξης
ρί
ι η θέ η
II.
Ν Σ
Aπ
π
μ
•
•
μ
π
Θέ ις χέ ω
ο υ ό
χυ ή ω ( . 430)
Θέ
ις ι
όπ η
άφ
ο ι ώ ιο
ξης ( . 423)
ΟΔ Γ Σ
χ ιρι
ι ό ι υ
ω
ι
χ ιρο η
πό ο ι
μ
*
ρι
γ ς χυ ω
ο
πι ουρού ο πι ογ
χυ
ς πι ρ που
άζ
χ
χωρ ς
π ρ
χ ρι
ό ι.
π
ις
ς
μ
Γι
πορέ
άξ
χέ ις πό
χ ιρι ήρι υ ά ο ι ό ι, πρέπ ι πρώ
έχ
ργοποιή ι:
–
ο υ ο ί η ο
πορ ί
ο ηγηθ ί, π.χ.
όγω ποφορ ι έ ης π
ρί ς, ο πι ογέ ς χυ ή ω πρέπ ι
ι ηθ ί η
θέ η N γι
πορέ ι ο υ ο ί η ο
ι ηθ ί.
ρ ήξ έ
πό
χ ιρι ήρι
γής
χυ ή ω προς ο ι ό ι.
>
ς ριθ ός η οθό η ου ο ηγού
ίχ ι η ρέχου
χέ η.
ρ ήξ πά ω ο
ιχέ ιο ά υ
ο χώρο προ ά πό ο πι ογέ
χυ ή ω .
οπί
η οπή
ο
ηριω ό ου πί ο ά ω έρος υ ού ου
χώρου.
Πιέ
έ
ι ρ ή
ι ρό
ο
Μ
ι ή
ο
θέ η N ι φή
4.
οποθ ή
ο
η θέ η ου.
ί ι έ
υ ό ο η
ίο.
η οπή
πι ογέ
χυ ή ω
ο ου πί.
ιχέ ιο ά υ
η
πί ω
Οθό η ου ο ηγού
χ ιρι ήρι
γής
ά η
χυ ή ω
γή χέ ης
ο ι ό ι.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
}}
ουάρ. 435
Ν Σ
||
ΟΔ Γ Σ
Σ η θέ η M,
χ ιρι ήρι
ω
ο ι ό ι
ργοποιού
γής
ι υ ό
μ
π
π
Σ η θέ η D,
χ ιρι ήρι
γής χυ ήω
ο ι ό ι π ργοποιού ι
ά πό
ίγο
χρη ι οποιηθού . Ως έ
ιξη, ο
ριθ ός ης ρέχου ς χέ ης ή ι.
χυ ή.
ξ ίρ η πο
ί η πέ η η πό ο ι η ήρ
υ ή η π ρίπ ω η
χ ιρι ήρι
γής χυ ή ω
ο ι ό ι
ργοποιού ι
ό ο π ργ ί η πέ η η πό ο ι η ήρ .
Σ η θέ η M
ποίη η.
"-": πι έγ ι η
Οθό η ου ο ηγού
ά η
γή χέ ης πό
χ ιρι ήρι
γής χυ ή ω
ο ι ό ι η ιουργί χ ιρο ί η ης
γής χέ ω .
Γι
–
πι έξ
η
έ ως πό
η χέ η:
ρ ήξ έ
πό
χ ιρι ήρι
γής
χυ ή ω
ο ι ό ι προς
πί ω - προς
ο ι ό ι - ι φή
ο.
"+": πι έγ ι η
έ ως γ ύ ρη
χέ η.
χέ η
άζ ι
άθ ρά ηγ
ου χ ιριηρίου
γής χέ ω
η προ πόθ η
ό ι οι ροφές ου ι η ήρ
υπ ρ ί ου
ο πι ρ πό ο ύρος ροφώ .
•
•
η π
ργο-
π
Θέ ις χέ ω
ο υ ό
χυ ή ω ( . 430)
ιξη
γής χέ
ο ι ώ ιο
ω * ( . 433)
Μ ά πό άθ
γή χέ ης, η έ
ιξη
η οθό η ου ο ηγού
άζ ι ίχ ο ς
η ρέχου
χέ η.
π
–
436
έ ως ι ρό ρη χέ η.
υπάρχ ι υ ό
π
π
π
D.
π ργοποιή
χ ιρι ήρι
γής χυ ή ω
ο ι ό ι, ρ ήξ
ο ξί χ ιρι ήριο (+) προς ο ι ό ι ι
ρ ή
ο
υ ή η θέ η έχρι ο
ριθ ός ης ρέχου ς χέ ης η
οθό η ου ο ηγού
ή ι.
Γι
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Ν Σ
Start/Stop
Μ
η
ι ουργ
ι προ ωρι
ά η π.χ.
υ φόρη η, ι
ι ουργ
υ ό
υ χ
ο
Start/Stop
Start/Stop, ο ι η ρ ς
άό
ο υ ο η ο ρθ ι
φ άρι
υ οφορι
η υ χ ι
θ
ιξ ά
ό
πρό ι ι
ηγ
.
ι ουργί Start/Stop ί ι ί πό ις ρ ές ι ουργί ς ξοι ο ό η ης έργ ι ς που
έχ ι ως οπό η ίω η ης
ά ω ης
υ ί ου, που
η ιρά ης υ ά
ι η
ίω η ω
πο πώ
υ
ρίω .
ο ύ η
θι ά φι ή η φ ρ ογή
ός φι ι ού προς ο π ρι ά ο ο ηγι ού
ι , πι ρέπο ς ο ι η ήρ
ή ι
υ ό
ό
ί ι φι ό.
•
•
π
Χρή η ης
ι ουργί ς Start/Stop ( . 437)
Προ ποθέ ις γι
Stop ( . 439)
η
ι ουργί Start/
Η ι ουργ Start/Stop
ι προ ωρι ά
ο ι η ρ ό
ο υ ο η ο ρ
ι
ά η ι η υ χ ι ο θ ιξ ά
ι ουργ
υ ό
ό
θ
ο υ ο η ο
ξ ι
ι.
ι ουργί Start/Stop ί ι ι θέ ι η ό
ο
ι η ήρ ς ρί
ι
ι ουργί
ι πορ ί
ργοποιηθ ί
π ηρού ι υγ ρι ές υ θή ς. Σ η οθό η ου ο ηγού φ ίζ
ιέ
ιξη πό η ι ουργί ί ι ι θέι η,
ργή ή η ι θέ ι η, . ί ο
πι φ ί "Λυχ ί ς η οθό η ου ο ηγού"
π ρ ά ω.
Ό
υ ήθη υ ή
ος ου υ ο ι ή ου
όπως ο φω ι ός, ο ρ ιόφω ο, . π. ιουργού
ο ι ά, ό η ι ό
ο ι η ήρ ς
έχ ι ή ι υ ό
. Ω ό ο, η πό ο η
ορι έ ω υ η ά ω πορ ί
ί ι ιωέ η, π.χ. η χύ η
ου
ι ήρ ου
υ ή
ος ι
ι ού ή η υπ ρ ο ι ά
υψη ή έ
η ου ηχο υ ή
ος.
μ
μ
•
3
Πρόγρ
ο ι ής
ί η ης.
υ ό
ο ι ώ ιο
Σ
ή
φρ ο ι
ρό ς πό ι πά ω ο π
- ο ι η ήρ ς ή ι υ ό
Μ
•
ηχ
ι ό ι ώ ιο
ά φρέ ω
.
χυ ή ω
Π ή
υ π έ η,
ι ή
ο
οχ ό χυ ή ω
η
ρά ι φή
ο π ά ου υ π έ η - ο ι η ήρ ς
ή ι υ ό
.
Σ ο πρόγρ
ο ήγη ης Eco ή Comfort3, ο
ι η ήρ ς πορ ί
ή ι υ ό
πρι ο
υ ο ί η ο
ή ι
ώς.
Μ η ι ουργί Adaptive cruise ή Pilot
Assist
ργοποιη έ η η ι ουργί ου ι ηήρ θ
ή ι υ ό
ά πό π ρίπου 3 υ ρό π .
. ό η "Προ ποθέ
Start/Stop".
ις γι
η
ι ουργί
μ
Γι
π ργή ι η υ ό
η
ι η ήρ , π ι ού ι
ξής:
ί η η ου
μ
Γι
π ργή ι ο υ ό
ο
ι η ήρ , π ι ού ι
ξής:
Μ
ΟΔ Γ Σ
ή ι ο ου
χυ ή ω
ο υ ο ί η ο
η υ έχ ι ρ
ή
ο πο όο ρι}}
437
Ν Σ
||
Μ
•
•
•
•
•
Μ
•
438
ΟΔ Γ Σ
υ ό
ο ι ώ ιο
ο π ά φρέ ω - ο ι η ήρ ς
ι ηθ ί υ ό
ι πορ ί
υ χί
ο ηγ ί . Σ έ φος
ηφορι ή ί η,
ργοποι ί ι ο
ύ η υπο οήθη ης
ί η ης
ηφόρ (HSA), που πο ρέπ ι η ύ ι η ου
υ ο ι ή ου προς
πί ω.
θ
φή
Ό
η ι ουργί
μ.
ί ι
ργοποιη έ η, η υ ό
η
ίη η θυ
ρ ί έχρι
π ηθ ί ο
π ά γ ζιού.
π ά
ο π ά φρέ ου ι
ο π ά γ ζιού - ο ι η ήρ ς
ι υ ό
.
Σ έ φος
ηφορι ή ί η: φή
φρά ο π ά φρέ ω , ώ
ο υ οί η ο
ρχί ι
υ ά - ο ι η ήρ ς θ
ι ηθ ί υ ό
ά πό
φρά
ύξη η ης χύ η ς.
ηχ
Μ
ι ό ι ώ ιο
ο οχ ό
οπ ά
χυ ή ω
χυ ή ω
η
ρά: Π
ου υ π έ η ή π ή
•
•
Ό
η ι ουργί Adaptive cruise ή
Pilot Assist ί ι
ργοποιη έ η, ο ι ηήρ ς θ
ι ηθ ί υ ό
,ό
π ηθ ί ο π ά γ ζιού ή πιέζο ς ο ουο ρι
ρό π η ρο όγιο ου
πί
ι ο ιού.
Συ χί
π ή
ι ί
οπ ά γ
ι ουργί .
χυ ή ω
ή-
ζιού - ο ι η ήρ ς ίθ
ι
Σ έ φος
ηφορι ή ί η: φή
φρά ο π ά φρέ ω , ώ
ο υ οί η ο
ρχί ι
υ ά - ο ι η ήρ ς θ
ι ηθ ί υ ό
ά πό
φρά
ύξη η ης χύ η ς.
12
ι ο ροο ί ο READY φ ίζ
φό ρο ό
η ι ουργί ί ι ι θέι η.
•
ό
ου ροφό ρου ρέφ
ι
προς η έ
ιξη READY ό
η ι ουργί ί ι
ργή ι ο ι η ήρ ς ή ι
υ ό
.
•
έ
ιξη READY φ ίζ
χρώ ό
η ι ουργί
ι η.
ι
ί
γ ρι
ι ι θέ-
•
Δ
ί
η
ι ουργί
φ
ι π
ίζ
ι ί οό
ργοποιη έ η.
ι ουργί
υ ό
.
ί
ι
ργή
ι ο ι η ήρ ς
ή ι
Ν Σ
υχ ί
φ
χύ ρου.
Λυχ
ίζ
8
ι
ι ουργί
ο ά ω ά ρο ου
•
•
Ερ η
Λ υ ή υχ ί :
ι θέ ι η.
ι ουργί
ί
ι
Μπ ζ υχ ί :
ι ουργί ί ι
ργή ι ο ι η ήρ ς ή ι
υ ό
.
ι ουργί
οι υ θή ς
Δ
ί ι ι θέ ι η,
π ηρού ι.
φ ίζ
ι ουργί ί
έ η.
π
ι υχ ί ό
η
ι π ργοποιη-
π
Σ ορι έ ς π ριπ ώ
π ργοποιή
η
ις πορ ί
ι ουργί .
θέ
Γι η π ργοποίη η, χρηι οποιή
ο ου πί ιουργί ς Start/Stop η
προ ο ή ι ουργιώ ης
ρι ής οθό ης.
υχ ί
ο ου πί ή ι ό
η ιουργί π ργοποι ί ι.
•
•
•
•
•
•
•
π
π
ργοποι ί
ι έχρι
ργοποιηθ ί
ο πρόγρ
ο ήγη ης
Eco ή Comfort
η
πό
η
άξ ι
ί η η ου υ ο ι ή ου.
π
Start/Stop ( . 437)
Προ ποθέ ις γι
Stop ( . 439)
πο οήθη η
( . 455)
υ ό
η
ηφόρ
ά η ( . 455)
Adaptive cruise control* ( . 317)
ργοποίη η
( . 337)
ιέ
π
Start/Stop
ι
πορ
ι
χρη ι οποιηθ η
ι ουργ Start/Stop, πρ π ι
π ηρού
ορι
ς προ ποθ
ις.
ρξη ου Pilot Assist*
ι
π ηρού ι οποι ήπο προ πόθ η,
υ ό υπο ι ύ
ι η οθό η ο ηγού. .
ό η "Χρή η ης ι ουργί ς Start/Stop".
ι ουργί Start/
ί η ης
η πέ η η
ΟΔ Γ Σ
μ
Ο ι η ήρ ς
π ριπ ώ ις:
ή ι υ ό
ις ξής
•
ο υ ο ί η ο
10 km/h (6 mph)
•
Ό
•
Ο ο ηγός έχ ι π
φ
ί ς.
•
η ι χύς ης π
ρί ς ί ι ι ρό ρη πό
ο
ώ ο πι ρ π ό όριο.
•
Ο ι η ήρ ς
θ ρ ο ρ ί
•
•
έχ ι πι
ά η
χύ ι έως
ί η η.
ο ι η ήρ ς ή ι υ ό
οριέ ς φορές, η χύ η πρέπ ι ξ ά
υπ ρ ί
10 km/h π ρίπου (6 mph) γι
ργοποιηθ ί ξ ά ο υ ό
ος ρ
ιός ι ουργί ς ου ι η ήρ .
φ
ί
ρί
ι
ι ουργί ς.
ι η ζώ η
η
ο ι ή
θ ρ ο ρ ί π ρι ά ο ος ί ι ά ω
πό -5 °C ή πά ω πό ους 30 °C π ρίπου.
ηη
ρι ή θέρ
ργοποιη έ η.
η ου π ρ πρίζ ί
ι
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 439
Ν Σ
||
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
440
ΟΔ Γ Σ
ο π ρι ά ο
ο χώρο πι
π ρου ιάζ ι πό ι η πό ις
ς ι ές.
ο υ ο ί η ο ι ί
ι
ώ
θορι
έ-
•
η όπι θ .
θ ρ ο ρ ί ης π
ρί ς
ί η ης
ί ι χ η ό ρη ή υψη ό ρη πό ις
πι ρ πό
ς ορι ές ι ές.
Ο ο ηγός
η
ο
ρί
ι π ρι
ό ρο ο ι ό ι.
ί η ου ρό ου ί
ι πο ύ πό ο η.
πό ου ι η ήρ έχ ι
οίξ ι.
ά η ο ήγη η
γά υψό
ό
ο ι η ήρ ς
έχ ι έ θ ι
ο ρ ί
ι ουργί ς.
ο ύ
η
ABS έχ ι
ο π ρ ά ω ι χύ ι γι
χυ ή ω :
ρ
θ ρ-
ργοποιηθ ί.
•
ο φί ρο
ρά η ης ω
υ ή
ος ξά ι ης ί ι γ
υπάρχ ι ρυ ου
έ ο οη
ι ή ου.
χύ ι γι
υ ο ί η
ι ίω ου
ά ο 4.
ού ο η
ρι ά υ
ρι ό ύ η
ου υ ο-
π ρ
ιο ι η ήρ .
ο ι ώ ιο χυ ή ω
ο ι ήθ ρ ο ρ ί
Ο πι ογέ ς
θέ η ±
χυ ή ω
ο ι ώ ιο
ρί
ι
ι ουργί ς.
ρί
ι
η
η
Σ ις π ρ ά ω π ριπ ώ ις ο ι η ήρ ς
ίθ
ι υ ό
ι ουργί
ά πό
υ ό
ο ή ι ο:
Μ
•
Μ
•
•
μ
υ ό
ο ι ώ ιο
Ο ο ηγός
ζώ η φ
ρί
ι
ο ηγού ί
θ ί
ηχ
Ο ο ηγός ί
Πρ γ
χωρίς
χυ ή ω :
έ ος.
οποιήθη
ύ π ξη χέ ης
π ηθ ί ο υ π έ ης.
μ
μ
η
ί η η πο ύχ ι ι ο ι η ήρ ς
ι, προχωρή
ως ξής:
φ
ί ς ου
η πόρπη ης.
2. Π ή
ο π ά ου υ π έ η ξ ά ο ι η ήρ ς ίθ
ι
ι ουργί υ ό.
χυ ή ω :
ι η προ
ιωθ ί ό ι η ζώ η
ο ηγού έχ ι φ ί ι
μ
ί ι προ
έ ος
η
ί ς, ο πι ογέ ς χυ ή ω
η θέ η P ι η πόρ
ου
ι οι ή - ο ι η ήρ ς πρέπ ι
ο ι ά
ι ουργί .
ι ό ι ώ ιο
1.
3. Σ ορι έ ς π ριπ ώ ις, ο οχ ός χυή ω πρέπ ι
ρί
ι η
ρά.
Σ η οθό η ου ο ηγού φ ίζ
ιέ
ή υ - ο ουθή
η χ ι ή
ύ
η.
μ
Σ π ρίπ ω η πό ο ου φρ
ρί
ος
( ό η ι χωρίς
έχ ι
ργοποιηθ ί ο
ύ η ABS).
Πο ές
ι ή ις
ι ρό χρο ι ό ιάη έχου
ργοποιή ι η θ ρ ι ή
προ
ί ης ίζ ς.
ο υ ό
μ
ή-
π
π
π
Σ ις π ρ ά ω π ριπ ώ ις, ο ι η ήρ ς ίθ ι υ ό
ι ουργί
ό η ι
ο/η
ο ηγός
η ώ ι ο πό ι ου/ ης πό ο
π ά φρέ ω :
•
ψη ή υγρ ί
έχ ι ως πο έ
π ράθυρ .
•
ο π ρι ά ο
ο χώρο πι
π ρου ιάζ ι πό ι η πό ις
ς ι ές.
•
πάρχ ι ι προ ωρι ά υψη ή π ί η η
ι χύος ή η ι χύς ης π
ρί ς έχ ι ιωθ ί ά ω πό ο άχι ο πι ρ πό ο
πίπ ο.
ο χώρο πι
ώ που
θ πώ ου
ώ
θορι
έ-
Ν Σ
•
•
•
π
φρέ ου.
ο
ό
ο πά η
πό ου ι η ήρ έχ ι
ου π
μμ
ά
οίξ ι.
ο υ ο ί η ο ρχίζ ι
ι ί ι ή υξάι η χύ η ά ου
φρά,
ο υ οί η ο
ά η
υ ό
χωρίς
ί ι
ώς ί η ο.
ο π ρ ά ω ι χύ ι γι
χυ ή ω :
ο υ ό
ο ι ώ ιο
•
πόρπη ης ζώ ης φ
ί ς ου ο ηγού ά οιξ
ώ ο πι ογέ ς χυ ή ω
ρί
ι η θέ η D ή N.
•
Ο πι ογέ ς χυ ή ω
η θέ η D η θέ η R ή ±.
•
πόρ
ου ο ηγού ά οιξ
ο πι ογέ
χυ ή ω
η θέ η D - έ ηχη ι ό
ή ("πι γ ") ι έ
ή υ
ι έ ου
υπο ι ύου ό ι η άφ ξη ί ι
ργοποιη έ η.
ι ήθη
πό
*
Η πι ογ ω προγρ
ά ω ο
πηρ άζ ι
ο ηγι ά χ ρ
ηρι
υ ο ι
ου γι
ιωθ η ο
π ιρ
ι
ι υ ο υ θ ηο
υγ
ρι
ς
ά ις.
γη ης
ι ά ου
ηγι
γη η
Χρη ι οποιώ ς
προγρά
ο ήγη ης
πορ ί
έχ
γρήγορ πρό
η ις
ιάφορ ς ι ουργί ς ι ρυθ ί ις ου υ οι ή ου ά ογ
ις ά ο ο ηγι ές
άγ ς.
π ρ ά ω υ ή
προ ρ όζο ι γι
πι υχθού
ύ ρ υ ά
ο ηγι ά χ ρ
ηρι ι ά ο
ί οιχο πρόγρ
ο ήγη ης:
•
•
Σύ
•
•
•
•
•
Φρέ
η
ι ύθυ
ΟΔ Γ Σ
ης
ι η ήρ ς/ ι ώ ιο
η η*
χυ ή ω 5/
πορρόφη η ρ
ρ
ί-
ώ
Οθό η ο ηγού
Λ ι ουργί Start/Stop
Ρυθ ί
ις υ
ή
ος
ιµ
ι µού
πι έξ
ο πρόγρ
ο ήγη ης που ιριάζ ι
ύ ρ
ις ρέχου ς ο ηγι ές υ θής. Πρέπ ι
θυ ά
ό ι
πορού
πι γού ό
προγρά
ο ήγη ης
ό ς ις π ριπ ώ ις.
Δ
Μη
οίγ
ο πό ου ι η ήρ ό
ι η ήρ ς έχ ι ή ι υ ό
.Σ ή
ο ι η ήρ
ο ι ά πρι
ά
πό ου ι η ήρ .
•
•
•
ο
ο
π
Start/Stop ( . 437)
Χρή η ης
φ
ρι ή π
ι ουργί ς Start/Stop ( . 437)
}}
ρί ( . 596)
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 441
Ν Σ
||
π
ΟΔ Γ Σ
π
μμ
Ό
ο πρόγρ
ο ήγη ης ί ι η πι έξι ο, φ ίζ
ιέ
ή υ , γι π ρά ιγ :
•
π
π
μ
•
π
μπ
μ
μ
• π
μ
• π
• Δ μπ
π
1. Π ή
ο χ ιρι ήριο προγρά
ο ήγη ης. DRIVE MODE.
> Σ η
ρι ή οθό η φ ίζ
υό ο
ού.
2. Π ρι ρέψ
ο π ρι
προς
πά ω ή προς
πι η
θ ί ο πρόγρ
θέ
.
3. Π ή
ο ήγη
οθό η
ογή.
> ο
πι
ος
ιέ
μ
π
μ
π
.
μμ
COMFORT
• υ ό ί ι ο ο ι ό πρόγρ
ης ου υ ο ι ή ου.
ο ήγη-
Ό
ροφι ό ρυθ ι ή
ά ω έχρι
ο ήγη ης που
ο ι όπ η προγρά
ης ή π ή
π υθ ί ς
φής γι
πι
ιώ
μ π
μ
π
ος
η
η πι-
πι γ έ ο πρόγρ
ο ήγη ης
η ί
ι η οθό η ου ο ηγού.
ο υ ο ί η ο ίθ
ι
ι ουργί , ρίι ο πρόγρ
Comfort ι η
ι ουργί Start/Stop ί ι
ργοποιη έ η.
υ ές οι ρυθ ί ις η ί ου ό ι ο υ ο ίη ο π ρέχ ι ά
η, ο ι ό ι ί ι
φρύ, η
άρ η η ί ι
ή ι η ί η η ου
ξώ
ος ί ι ο
ή.
υ ό ο πρόγρ
ο ήγη ης ί ι η ι ουργί πι οποίη ης γι ις πο πές ιοξ ι ίου
ου ά θρ
.
ECO
προ
• Μπορ ί
πιο οι ο ο ι ή
ά ο ο ήγη η
ρ ό
ο υ ο ί η ο
ι φι ι ή προς ο π ριο πρόγρ
Eco.
ο πρόγρ
ο ήγη ης η ί ι, γι π ράιγ , ό ι η ι ουργί Start/Stop
ργοποι ί ι ι η πό ο η ορι έ ω ρυθ ί ω
ι
ι ού ιώ
ι.
Σ η οθό η ου ο ηγού φ ίζ
ιέ ς
ί ης ECO που ι υ ο ύ ι η οι ο ο ι ή
ο ήγη η.
Π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς γι υ ό ο πρόγρ
ο ήγη ης πορ ί
ρ ί
η
ό η "Πρόγρ
ο ήγη ης ECO".
DYNAMIC
Dynamic η ί ι ό ι ο
• ο πρόγρ
υ ο ί η ο έχ ι πιο πορ χ ρ
ηρι ι ά
ι γρηγορό ρη πό ρι η
ά η πιάχυ η.
Οι
γές χέ ω γί ο ι πιο γρήγορ
ι
ί ι πιο φ ίς, ι ο ι ώ ιο χυ ή ω
ί ι προ ρ ιό η
ις χέ ις
γ ύρη πρό φυ η.
πό ρι η ου ι ο ιού ί ι πιο ά
η ιη
άρ η η ί ι πιο
ηρή6, που η ί ι ό ι
ο άξω
ο ουθ ί ο ο ό ρω γι
π ριορι
ί η π γιο ί θη η ις ροφές.
ι ουργί Start/Stop π
5
6
442
χύ ι γι
χύ ι γι
ο υ ό
ο ι ώ ιο
ο Four-C.
χυ ή ω .
ργοποι ί
ι.
Ν Σ
INDIVIDUAL
• Προ ρ ογή
ης ύ φω
3. Σ ο
π
μ
μ , πι έξ
έ πρόγρ
ο ήγη ης πό
ξής:
Eco, Ά
ήΔ
μ .
ός προγρά
ος ο ήγηπρο ωπι ές προ ι ή ις.
πι έξ γι ρχή έ πρόγρ
ο ήγη ης
ι η υ έχ ι προ ρ ό
ις ρυθ ί ις
ύ φω
ο ηγι ά χ ρ
ηρι ι ά που
θέ
. υ ές οι ρυθ ί ις ποθη ύο ι
έ
ο ω έ ο προφί ο ηγού.
Πιθ ές προ
ις γι :
Προ ο ή ρυθ ί
ο ήγη ης.
1. Π
ή
2. Π
π
ή
μ
ο ιάγρ
ί
ι χη
ι ό, η ορφή πορ ί
ι φέρ ι
ρ ογές ι χύου γι ρυθ ί-
•
μ
•
μ
•
π
•
μ
•
μ
μ ECO
•
• Start/stop.
ο ξ ο ι υ έ ο πρόγρ
ο ήγη ης ί ι
ι θέ ι ο ό ο
ργοποιηθ ί πρώ
η
ρι ή οθό η.
7
ΟΔ Γ Σ
ά ογ
ω
7
γι
ξ
μ
My Car
μμ
μπ
ο ι υ έ ο πρόγρ
η πά ω προ ο ή.
μ
μμ
ο ο έ ο ου υ ο ι ή ου ή ο
μ
ι πι έξ
π
•
Σύ η
ι ύθυ
θη ης ( . 296)
•
Ρύθ ι η ύψους άρ η ης*
φη η ρ
ώ ( . 446)
•
•
•
ης
η ής υπο οήι πορρό-
Start/Stop ( . 437)
Θέ η ο ήγη ης ECO ( . 444)
ρ
ί η η* ( . 447)
.
η
ρω έ ο ογι
ι ό.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 443
Ν Σ
ΟΔ Γ Σ
ECO
ο πρόγρ
ι οποι
ο ηγι
υ ο ι
ου γι πιο οι
προς ο π ρι ά ο ο
π
μμ
άχ ρ
ο ο ι
γη η.
ECO
ηρι ι ά ου
ι φι ι
Χρη ι οποιή
υ ό ο πρόγρ
ο ήγηης γι
ξοι ο ο ή
ο ύ ι ο ι
προ
ύ
ο π ρι ά ο .
Οι π ρ ά ω ι ιό η ς προ
η ο ήγη η Eco:
•
•
•
•
•
8
9
10
444
Ση ί
γής χέ
χυ ή ω 8.
π
ω
ρ όζο
ι γι
μμ
ο πρόγρ
ι ουργί ς Eco π ργοποι ί ι ό
ή ι ο ι η ήρ ς ι, γι ο
όγο υ ό, πρέπ ι
ο
ργοποι ί
ά
πό άθ
ί η η ου ι η ήρ . Σ η οθό η
ου ο ηγού φ ίζ
ιηέ
ιξη ECO ό
η
ι ουργί ί ι
ργοποιη έ η.
π
π
2. Π ρι ρέψ
ο π ρι
προς
πά ω ή προς
πι η
θ ί ο πρόγρ
θέ
.
*
μμ
Ορι έ ς πό ις ρυθ ί ις ου υ ή ος ι
ι ού ι ουργού
ιω έ η
ι χύ ή ί ι π ργοποιη έ ς.
Σ η οθό η ου ο ηγού φ ίζο ι π ηροφορί ς
έ
ί η ECO που ι υ ού ι η φι ι ή προς ο π ρι ά ο
ι
η οι ο ο ι ή ο ήγη η.
ος
η
η πι-
π
ο υ ο ί η ο
ι θέ ι
όπ η προγρ
ά ω
ο ήγη ης, ι θέ ι έ
ουπί γι η ι ουργί
μμ
ECO
η προ ο ή ι ουργιώ
ης
ρι ής οθό ης.
ι
πό ο
ι ουργί ύ ι ης
η
ρά
Eco Coast9
ργοποι ί ι ι η πέ η η
πό ο ι η ήρ π ργοποι ί ι ό
ο/η ο ηγός η ώ ι ο πό ι ου/ ης πό
ο π ά γ ζιού
χύ η ς
ξύ
65 ι 140 km/h (40 ι 87 mph).
ροφι ό ρυθ ι ή
ά ω έχρι
ο ήγη ης που
3. Π ή
ο ι όπ η προγρά
ο ήγη ης ή π ή
π υθ ί ς
οθό η φής γι
πι
ιώ
ογή.
ου ι ω ίου
πό ρι η ι ι χ ίρι η ι η ήρ
ά γ ζιού.
ό ο υ ο ί η
ό ο υ ο ί η
ό ο υ ο ί η
π
ECO
–
1. Π ή
ο χ ιρι ήριο προγρά
ο ήγη ης. DRIVE MODE.
> Σ η
ρι ή οθό η φ ίζ
υό ο
ού.
ος
ιέ
Π ή
ο ου πί γι
η ι ουργί .
>
ι ι ή υχ ί
ό
η ι ουργί ί
έ η.
ργοποιή
ο ου πί ά ι
ι
ργοποιη-
μ
Eco Coast10
ι ουργί ύ ι ης
η
ρά Eco Coast
η ί ι η πράξη ό ι η πέ η η πό ο
ι η ήρ
ά, που
η ιρά ου η ί-
υ ό
ο ι ώ ιο χυ ή ω .
υ ό
ο ι ώ ιο χυ ή ω .
υ ό
ο ι ώ ιο χυ ή ω .
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Ν Σ
ι ό ι η ι η ι ή έργ ι ου υ ο
χρη ι οποι ί ι γι η ύ ι η γι
πο ά ις. Ό
ο ο ηγός φή ι
γ ζιού, ο ι ώ ιο χυ ή ω πο
ι υ ό
πό ο ι η ήρ , οι
ου οποίου ιώ ο ι ο ρ
ί
έ η
ά ω η.
ι ή ου
γά ς
οπ ά
υ π έ ροφές
ιω-
χρή η ης ι ουργί ς ί ι έ ι η, ό
ί ι φι ή η ύ ι η
η
ρά γι ρ ό
χρό ο π.χ.
ρό ους
ι ρή
ηφορι ή
ί ηήό
προ έπ
ι ίω η ης χύ ης γι
ύθ ρη ύ ι η
ι ζώ η
χ ηό ρο όριο χύ η ς.
π
μ
ι ουργί
ργοποι ί ι, ό
ώς ο π ά γ ζιού,
ις ξής π ρ έ ρους:
•
ο πρόγρ
γοποιη έ ο.
υ
ο ήγη ης Eco ί
•
Ο πι ογέ ς
θέ η D.
•
χύ η
ξύ 65-140 km/h
(40-87 mph).
•
ί
ι
ί η
γ
φή
υ
χυ ή ω
ρί
ι
•
ο ι η ήρ ς ή/
ρί ο ι
ουργί ς.
•
•
ργοποιή
ρη
ωφέρ ι ς ου ρό ου
ύ ρη πό 6% π ρίπου.
Σ η οθό η ου ο ηγού φ ίζ
ιηέ
ιξη
COASTING ό
χρη ι οποι ί ι η ι ουργί
ύ ι ης
ρά.
η
ρά
ί
•
•
ι
ι ο ι ώ ιο χυ ή ω
ο ι ήθ ρ ο ρ ί
ι-
•
γ
ηφορι ή ί η ου ρό ου ί
ύ ρη πό 6% π ρίπου.
χ ιρο ί η η
γή χέ
ποι ί ι πό
χ ιρι ήρι
ή ω
ο ι ό ι*.
π
π
μ
ω πρ γ
ογής χυμ
Σ ορι έ ς π ριπ ώ ις πορ ί
χρ ι
ί
π ργοποιή
ή
ρ
ί
η ιουργί γι
π ργή ι η πέ η η πό ο
ι η ήρ . έ οι ς π ριπ ώ ις πορ ί
υ ή
ι ι ά
πό ο ς
ηφορι ές
ί ις ή πρι πό πι ί ο ιγ ό προ πέρ ης - ώ
ού
ο
φ έρο υ ό ρόπο.
π
ργοποιή
ρά ως ξής:
η
ι ουργί
ργοποιή
ρά ως ξής:
ύ ι ης
η
ά γ
ζιού ή φρέ ω .
η
ι ουργί
η
ήρι
γής
ύ ι ης
άξ πρόγρ
ο ήγη ης* ή π
μμ
γοποιή
ο
ECO η προ ο ή ι ουργιώ .
ρ-
ό η ι χωρίς η ι ουργί ύ ι ης
η
ρά, η ύ ι η ί ι φι ή
ι ρές ποά ις. Μ υ ό ο ρόπο,
ά υ έπ ι ,
ιώ
ιη
ά ω η. Ω ό ο, γι η
ύ ρη υ ή οι ο ο ί
υ ί ου, ί ι
ύ ρ η ι ουργί ύ ι ης
η
ρά
ί ι
ργοποιη έ η ι η ύ ι η
ί ι φιή
γ ύ ρ ς πο ά ις.
Δ
μ
οπ
γή χέ ης
χ ιρι
χυ ή ω
ο ι ό ι*.
•
ι
ή
Μ
ι ή
ο πι ογέ
χυ ή ω
θέ η χ ιρο ί η ης ι ουργί ς.
π
χύ η
ρί
ι
ός ου ύρους
65-140 km/h (40-87 mph).
•
Π
•
ο cruise control.
Ο πι ογέ ς χυ ή ω
ι ηθ ί πό
η θέ η D ι η θέ η χ ιρο ί η ης ιουργί ς.
•
ό
ι
μ
ι ουργί ύ ι ης
ι θέ ι η :
ΟΔ Γ Σ
ECO
Ο ί ης ECO ίχ ι πό ο οι ο ο ι ός ί
ο ρόπος ο ήγη ης:
•
Ό
•
Ό
ης
ρί
η ο ήγη η ί ι οι ο ο ι ή, ο
φ ίζ ι ι ι ρή ι ή ι η
ι η πρά ι η ζώ η.
η ο ήγη η
π ρίπ ω η υ
πό ο ης πι άχυ
ζ ι υψη ή ι ή.
ι
ίό
ί ι οι ο ο ι ή, π.χ.
ού φρ
ρί
ος ή
ης, ο ί ης φ ί}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 445
Ν Σ
||
ΟΔ Γ Σ
Ο ί ης ECO ι θέ ι πί ης ι
ι ι ή
υχ ί που ίχ ι πώς έ ς ι ο ι ός ο ηγός
θ ο ηγού
ο υ ο ί η ο ις ί ι ς ο ηγιές υ θή ς. υ ό πι η ί
ι πό η
ο ήέ
ιξη ο
ί η.
μ
μ
μ
ECO
Σ ο πρόγρ
ο ήγη ης Eco, ο ύ
ι
ι ού ECO
ργοποι ί ι υ ό
ο χώρο πι
ώ γι
ιωθ ί η
ω η έργ ι ς.
π
η
ά-
Ω
Δ ί ης Eco
η οθό η ο ηγού 12 ι
Ό
η ι ουργί ECO ί ι
ργοποιηέ η,
άζου ρ ές π ρά ροι ις
ρυθ ί ις ου υ ή
ος ι
ι ού ώ
ρ ές ι ουργί ς υ
υώ
ά ωης ρ ύ
ος π ριορίζο ι. Μπορ ί
π
φέρ
ορι έ ς ρυθ ί ις ις
ρχι ές ους ι ές χ ιρο ί η , ω ό ο
π ήρης ι ουργι ό η
πο ά ι ό ο
π ργοποιή
η ι ουργί ECO ή
προ ρ ό
ο πρόγρ
ο ήγη ης
Individual* ώ
υπάρχ ι π ήρης ιουργι ό η
ου ι
ι ού.
ώ .
Σ π ρίπ ω η υ ο ιώ όγω θ πώ
ος,
π ή
ο ου πί γι έγ. ξ πάγω που ιουργ ί
ο ι ά.
•
•
•
•
Δ ί ης Eco
446
η οθό η ο ηγού 8 ι
ώ .
μ
*
μ
Η ρύθ ι η ύψους άρ η ης ι η πορρόφη η ρ
ώ ρυθ ζο
ι υ ό
ο
υ ο η ο.
Μ η ρύθ ι η ύψους πί ω άρ η ης, ο
υ ο ί η ο ι ηρ ί ο ί ιο ύψος ο πί ω
έρος
ξάρ η
πό ο φορ ίο. ρύθ ι η
ύψους άρ η ης πορ ί πί ης
φ ρ οί ό η ιό
ο υ ο ί η ο έχ ι
θύ ι.
π
μ
(Four-C)
πορρόφη η ρ
ώ προ ρ όζ
ι
ύ φω
ο πι γ έ ο πρόγρ
ο ήγηης ι η
χύ η
ου υ ο ι ή ου.
πορρόφη η ρ
ώ ρυθ ίζ
ι υ ήθως
γι η
ύ ρη υ ή ά
η ι ρυθ ίζ
ι
υ χώς ά ογ
η πιφά ι ου ο ορώ
ος, η πι άχυ η ου υ ο ι ή ου,
η πέ η η ι ις ροφές.
π
Οι ο ο ι ή ο ήγη η ( . 466)
Start/Stop ( . 437)
Προγρά
ο ήγη ης* ( . 441)
ργοποίη η/ π ργοποίη η ου
υ ή
ος ποθά ω ης ω π ρ θύρω
ι ω
θρ π ώ ( . 213)
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Ν Σ
μ
μ
π
μ
μ
Σ ορι έ ς π ριπ ώ ις, η ι ουργί πρέπ ι
π ργοποιηθ ί, π.χ. πρι
υψώ
ο υ ο ί η ο
γρύ ο*.
ι φορά ύψους
που η ιουργ ί ι πό η
ύψω η ου
υ ο ι ή ου
γρύ ο πορ ί ι φορ ι ά
προ
έ ι προ ή
η π υ
ι ή
άρ η η.
π
π
1. Π
ή
2. Π
ή
3.
1. Π
ή
2. Π
ή
έξ
ξ ρ ά
ι ουργί ς πό η
μ
η πά ω προ ο ή.
.
My Car
πι έξ
Σ
υ ο
χωρίς η
ης*, η
ρυθ ι
ί
11
π
ργοποίη η ης
ρι ή οθό η:
π
.
/
μ
11
μ
ί η
ργό
ί (Four-C) ι
ι ουργί προγρ
ά ω ο ήγηηρό η
ης άρ η ης πορ ί
πό η
ρι ή οθό η:
μ
η πά ω προ ο ή.
My Car
ο πίπ
ι πό ο
μμ
μ
ο που θέ
ξοπ ι
*
μ
ά η
φορά ου υ ο ι ή ου
πορθίο, ρέ ο ή φορ ηγό, ο υ ο ί η ο πρέπ ι
ί ι προ
έ ο πό
ι ά ι όχι
πό ά
έρη ου π ι ίου. Μπορ ί
η ιωθού
γές η π υ
ι ή άρη η
ά η
φορά, γ γο ός που πορ ί
πηρ ά ι ρ η ι ά η πρό
η.
•
•
π
Προγρά
ο ήγη ης* ( . 441)
Φόρ ω η ( . 249)
ΟΔ Γ Σ
ρ
η η, AWD (All Wheel Drive), η
ι
ό ι ι οι
ρις ροχο ου υ ο ι
ου
π ρι ρ φο
ι υ όχρο .
Γι
πι υχθ ί η
ύ ρη υ ή πρόφυ η ι
πο ρ π ί ο πι άρι
ω
ροχώ , η ι η ήρ ύ
η
έ
ι υ όους ροχούς
ο
ύ ρο ρά η .
ο ύ η υπο ογίζ ι υ χώς η
άγ η
γι ροπή ους πί ω ροχούς ι πορ ί
ί ι έ ως έως ι η ι ή ροπή
ου ο έρ ους πί ω ροχούς.
ο ύ η
ρ ί η ης π ργ ί πί ης
θ ροποιη ι ά
γ ύ ρ ς χύ η ς.
πό
ο ι ές υ θή ς ο ήγη ης, ο γ ύ ρος έρος ης ι χύος
ί
ι ους
προ ι ούς ροχούς. Ό
ο υ ο ί η ο
ρί
ι
ά η, η ι ουργί
ρ ί ηης ί ι υ χώς
ργή ώ
ο ύ η
ί ι έ οι ο
π ρά χ ι η έγι η πρό φυ η
ά η πι άχυ η.
Οι ι ιό η ς ης
ρ ί η ης ι φέρου
άογ
ο πι γ έ ο πρόγρ
ο ήγη ης*.
•
π
Προγρά
ο ήγη ης* ( . 441)
ι πι.
ό ου υ ο ι ή ου.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 447
Ν Σ
ΟΔ Γ Σ
•
π
φρ
ου υ ο ι
ου χρη ι οποιού
ι
γι
ιωθ η χύ η
γι
πο ρ π η ύ ι η ου υ ο ι
ου.
ο
υ
ι
π
έ
γη
ός πό ο πο όφρ ο ι ο χ ιρόφρ ο,
υ ο ί η ο ι θέ ι ρ ές ι ουργί ς
ό
ης υπο οήθη ης πέ η ης. υ ές οι
ουργί ς οηθού ο / η ο ηγό θώς
χρ ιάζ
ι
έχ ι ο πό ι ου/ ης ο
ά φρέ ω ό
ο υ ο ί η ο ί ι
η έ ο
φ άρι,
ά η
ί η η
φος
ηφορι ή ί η ή
ά η ο ήη
ηφορι ή ί η.
ά ογ
ο ξοπ ι
ί ι ι θέ ι ς οι π ρ
υ ό
ης πέ η ης:
•
•
•
•
•
•
•
•
448
υ ό
η πέ η η
πο οήθη η
Start Assist)
υ ό
ό ου υ ο ι ή ου,
ά ω ι ουργί ς
ά πό ύγ ρου η
π
Φρέ ο ( . 448)
Χ ιρόφρ ο ( . 452)
υ ό
ί η ης
η πέ η η
ο πο όφρ ο χρη ι οποι
ι γι
ρ ύ
ο υ ο η ο ώ ο ηγ
πι.
μ π
ο υ ο ί η ο
ω .
άποιο
ζη ιά, ο π ά
ύ ρη ι ρο
γ ύ ρη πί
φρ άρι
.
πί η που
π ά φρέ ου
φρ ο.
ι θέ ι ύο υ ώ
ύ ω φρέ ω υπο
φρέ ω θ "πιά ι"
ή. Συ πώς θ χρ ιάζ
η ο π ά γι
ο
φρέί
γ ι
ι ό
ί
ο πό ι ο ο ηγός ο
ι χύ
ι πό ο ρ ό-
Δ
ο
ρ όφρ ο ι ουργ ί ό ο ό
ι
ι ουργί ο ι η ήρ ς.
ρί-
ηφόρ (Hill
City Safety
πο οήθη η
( . 455)
ά πό ύγ ρου η
ά η (Auto Hold)
ί η ης
η πέ η η
υ ό
η πέ η η
( . 451)
ηφόρ
ά η ( . 455)
π ή
ο πο όφρ ο ό
ο ι η ήρ ς
ι η ός, θ ι θ θ ί
οπ ά
ηρό ι θ χρ ι
ί
οπ ή
πιο
υ ά γι
φρ άρ ι ο υ ο ί η ο.
ί
ά η ο ήγη η
ορ ι ές π ριοχές ή
γά ο φορ ίο, πρέπ ι
ποφ ύγ
η
υπ ρ ο ι ή χρή η ω φρέ ω , χρη ι οποιώς η πέ η η πό ο ι η ήρ
η ιουργί χ ιρο ί η ης
γής χέ ω .
πέ η η πό ο ι η ήρ φ ρ όζ
ι πο ύ
πο
ι άό
χρη ι οποι ί ι η ί ι
Ν Σ
χέ η
ά ο ης ις ηφορι ές
ηφορι ές ι ρο ές.
μ
μπ
ι ις
μ
ο υ ο ί η ο ι θέ ι φρέ
ι π ο ρίος ροχώ , Anti-lock Braking System
(ABS), που
πι ρέπου
ους ροχούς
π ο άρου
ά η πέ η η ι υ ά ου
ώ
ι ηρηθ ί ο έ γχος ου ι ο ιού.
Ό
ργοποιηθ ί υ ή η ι ουργί ,
έχ
ι
ι θ θ ί
ρ
ούς ο π ά
φρέ ου, ο οποίο ί ι φυ ιο ογι ό.
Μό ις ο ι η ήρ ς θ ί
ι ουργί
ιο
ο ηγός φή ι ο π ά φρέ ω , πρ γ
οποι ί ι υ ό
έ ς ύ ο ος έ γχος ο
ύ η ABS.
έχ
ι
πρ γ
οποιηθ ί
έ ς πρό θ ος υ ό
ος έ γχος ου
υ ή
ος ό
η χύ η
ου υ ο ι ή ου
ί ι χ η ή. Ο έ γχος πορ ί
γί ι
ιηπ ός
η ορφή ο ή ω
οπ ά
φρέ ω .
μ
Φρ άρ
ο υ ο ί η ο υ ά
ά πό
ο ήγη η
ρ γ έ ο ρό ο ι
ά πό
π ύ ι ο ου υ ο ι ή ου. Μ υ ό ο ρόπο
ζ
ί ο ι οι ί οι ω φρέ ω ,
πο έγ ώ ου γρηγορό ρ
ι
προ
ύο ι πό η οξ ί ω η. Πρέπ ι
ά
υπόψη ς η ρέχου
υ οφορι ή
ά
ηό
φρ άρ .
ι ούργι
ι
ι
θέ
άι ί οι ω φρέ ω
π ρέχου έ ιη πέ η η έχρι
ρώ ου
ά πό ριές
ο ά ς χι ιό ρ . Γι
ι
θί
η ιω έ η πό ο η ω φρέ ω ,
π ή
ο π ά φρέ ω πιο υ ά.
Volvo υ ι ά
χρη ι οποι ί
πο
ι ι ά
θ ρ ουί γ ρι έ
πό η Volvo.
ι
μ μ
Ό
φρ άρ
ρό ο που έχ ι ι
ρωθ ί
ά ι, πορ ί
χη
ι
ί ι
ρώ η
ιού
ι όφρ
ι ις π ύ ις ω φρέ ω (θ ρ ουί). υ ό πορ ί
γ ώ ι η πό
η ι η οποίη ης. Γι
ο όγο πρέπ ι
ι ηρ ί πο ύ γά η
πό
η φ
ί ς πό
προπορ υό
οχή
. πιπ έο , φρο ί
ά
ξής:
•
Φρ άρ
ι ά γι
φ ιρ θ ί υχό
ρώ η
ιού.
ιωθ ί ό ι
θέ
ί υ ο ους υπό οιπους χρής ου ρό ου ό
φρ άρ .
•
Π ή
προ
ι ά οπ
ό
θέ
ή
ή
ο ηγ ί .
Γι
υ
ι ηρή
ο υ ο ί η οό ο ο
ό πιο φ ές ι ξιόπι ο, ηρ ί
ο ι
ή
έρ ις ης Volvo που π ρ ίι ο γχ ιρί ιο Σέρ ις ι γγύη ης.
μ
Ό
ο ηγ ί γι πο ύ ώρ
έ ο η ροχόπ ω η χωρίς
φρ άρ , η πέ η η πορ ί
θυ
ρή ι
φρώς ό
χρη ι οποιήφρέ . υ ό πορ ί πί ης
υ
ί
ά πό π ύ ι ο ου υ ο ι ή ου
π υ ήριο υ ο ι ή ω . ό
ί ι π ρ ί η ο
π ή
ο π ά φρέ ω
γ ύ ρη
ύ
η. Γι ο όγο υ ό, θ πρέπ ι
ι ηρ ί
γ ύ ρη πό
η πό
προπορ υό
οχή
.
ΟΔ Γ Σ
θ
φθορά
ω πρέπ ι
π υθυ θ
φορί ς χ
έ
ι ά ι
η έ ο υ
ί
έρη ου υ
έγχ
ι
ή
ος φρέι ά.
έ
υ ργ ίο γι π ηροι ά
η ι ι
ί ή
θέυ ργ ίο ο έ γχο - υ π υθυ θ ί
έ
ξου ιο οργ ίο ης Volvo.
ά φρέ ω
ι πρι ξ ι-
}}
449
Ν Σ
ΟΔ Γ Σ
||
Ερ η
άψου οι προ ι οποιη ι ές υχ ί ς
ά ης φρέ ω
ι η υχ ί
ά ης ABS
υ όχρο , η ί ι ό ι υπάρχ ι ά η
ο ύ η φρέ ω .
έγξ
η
άθ η υγρού φρέω . ά η άθ η ί ι χ η ή,
υ π ηρώ
υγρό φρέ ω
ι
έγξ ποι ί ι η ι ί πώι ς υγρού φρέ ω .
•
Σ θ ρά
έ η πί 2 υ ρό π ό
ο ι η ήρ ς θ ί
ι ουργί : υ ό
ος έ γχος ι ουργί ς.
•
Σ
θ ρά
έ η π ρι ό ρο
πό 2 υ ρό π : ά η ο
ύ η ABS. ο
ο ι ό
ύ η φρέ ω ου υ ο ι ήου ξ ο ουθ ί
ι ουργ ί,
ά χωρίς η ι ουργί ABS.
•
•
•
•
450
π
Δ
Λυχ
η άθ η ο οχ ίο υγρού φρέ ω
ί ι
ο ι ή, ο ηγή
προ
ι ά
έχρι ο π η ιέ
ρο υ ργ ίο γι
έ γχο ου υ ή
ος πέ η ης υ ι ά ι
π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης Volvo.
ά η άθ
ω ρί
MIN, η υ
πρώ
ω .
ι ί
ω πρέπ ι
η ο οχ ίο υγρού φρέι ά ω πό η έ
ιξη
χί
ο ηγ ί
ά
υ π ηρώ
υγρό φρέης πώ ι ς υγρού φρέι ρ υ ηθ ί.
ί χυ η ης ύ
ης πέ η ης ( . 451)
Φως φρέ ω ( . 158)
Φώ
πό ο ου φρ
ρί
ος ( . 450)
μ
φώ
πό ο ου φρ
ρί
ος ά ου
π ρίπ ω η υ ού φρ
ρί
ος ή
ο
ύ η ABS
ργοποιηθ ί
υψη ές χύη ς. Ό
ο υ ο ί η ο
ά πό πό ο ο
φρ άρι
ιώ ι χύ η ,
φώ φρέω , ώ
ό η
, π έο π ρ έ ου
θ ρά
έ . υ όχρο
ά ου
άρ ου υ ο ι ή ου.
άρ
ο ήου έχρι ο ο ηγός
π ύξ ι υψη ό ρη
χύ η ή
ή ι
άρ .
π
Λ ι ουργί ς πέ η ης ( . 448)
μ
φώ
πό ο ου φρ
ρ
ος
ργοποιού
ι γι
ι οποι ου
οχ
που ο ουθού ό ι ο υ ο η ο φρ άρ ι
πό ο . Ό
υ η ι ουργ
ι
ργ , ο φως φρ ω
ο
ι
π ρ
ι
θ ρά
ο - όπως υ ι
ά ο
ο ι ό φρ άρι
.
•
•
•
π
Φρέ ο ( . 448)
άρ ( . 159)
Φως φρέ ω ( . 158)
Ν Σ
μ
π
ο ύ η
χυ ης ης ύ
ης π ηης, BAS (Brake Assist System), υ ά
ι
ώ
υξηθ η ύ
η π η ης
ά ο
φρ άρι
, ιώ ο
ς
ι η πό
η
ι η οπο η ης.
ο ύ η
ο ο ηγός φρ
πέ η ης ά
ι χυθ ί
ι ο ύ η
ιό
η πί
ου ιωθ ί.
ιχ ύ ι
άρ ι
ογ .
έχρι ο
ABS.
η που
ο ρόπο
ο οποίο
ι υξά ι η ύ
η
ύ
η πέ η ης πορ ί
η ίο που
ργοποι ίι ουργί
έ
ί ι ο π ά φρέ-
Ω
Ό
ο BAS ί ι
ργοποιη έ ο, η ι ρο ή ου π ά φρέ ω ί ι
φρώς
γ ύ ρη πό ό, ι υ ήθως - π ή
( ι ρ ή
) π η έ ο ο π ά φρέ ω
ό ο χρ ι
ί.
Ό
φή
πέ η η
•
οπ
ά
π
Φρέ ο ( . 448)
ά φρέ ω , η
ώς
π ργ ί.
μ
π
μ
π
Σ π ρ π ω η ύγ ρου ης που π ρ
γι
ργοποιηθού οι πυρο χ ι ο
ρ ς ζω ώ
φ
ς οι ρό
οι,
ιχ υθ
ύγ ρου η
άποιο γά ο
ζώο,
φρ
ου υ ο ι
ου π
ργού
υ ό
. Σ οπός υ ς ης ι ουργ ς
ι η πρό ηψη
ω η ης π ρ ης
υχό π ό ουθης ύγ ρου ης.
•
•
•
•
•
ΟΔ Γ Σ
π
Λ ι ουργί ς πέ η ης ( . 448)
Προ
ρό
ήρ ς ζώ ης
φ
ί ς ( . 64)
οι ( . 69)
Rear Collision Warning ( . 374)
Blind Spot Information* ( . 375)
Μ ά πό ο ρή ύγ ρου η, υπάρχ ι ί υος ο ο ηγός
η πορ ί
έγξ ι ή
υθύ ι ο υ ο ί η ο. Γι
ποφ υχθ ί
ή
ρι
ί οποι ήπο π ρ ι έρω
ύγ ρου η,
ά ο υ ο ί η οή
ι ί ο
η πορ ί ου οχή
ος, ο ύ η
υ όης πέ η ης
ργοποι ί ι υ ό
ι
φρ άρ ι ο υ ο ί η ο
φ ή ρόπο.
φώ φρέ ω
ι
άρ
ργοποιούι
ά η πέ η η. Ό
ο υ ο ί η ο
ή ι,
άρ υ χίζου
οή ου
ι ο χ ιρόφρ ο
ργοποι ί ι.
η πέ η η
ί υ ι, π.χ.
υπάρχ ι
ί υ ος ύγ ρου ης
οχή
που οουθού , ο ο ηγός πορ ί
π ρ ά ψ ι ο
ύ η π ώ ς ο π ά γ ζιού.
ι ουργί υποθέ ι ό ι ο ύ η πέ ηης ί ι άθι ο
ά η ύγ ρου η.
. πί ης ό η ς "Rear Collision Warning"
ι "Blind Spot Information".
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 451
Ν Σ
ΟΔ Γ Σ
ο χ ιρόφρ ο
πι ρ π ι η ύ ι η ου
υ ο ι
ου ό
ι
η
ο
ω
ηχ ι ς φά ι ης/ ι η οπο η ης ύο
ροχώ .
Ο ι όπ ης γι ο χ ιρόφρ ο ρί
ή η ο ό
ά
θί
.
ι
η
πι-
Ό
οη
ρι ό χ ιρόφρ ο
ργοποι ί ι,
πορ ί
ου
ί έ ς υ ρός θόρυ ος
πό ο η
ρι ό ο έρ. υ ός ο θόρυ ος
πορ ί πί ης
ου
ίό
ι ργ ί ι ο
υ ό
ος έ γχος ι ουργί ς ου χ ιρόφρ ου.
ά ο χ ιρόφρ ο
ργοποιηθ ί ό
ο
υ ο ί η ο ί ι
η έ ο, π ργ ί ό ο
ους πί ω ροχούς. ά
ργοποιηθ ί ό
ο υ ο ί η ο ι ί ι, χρη ι οποι ί ι ως
ο ι ό φρέ ο, η . η πέ η η π ργ ί ι
ους έ
ρις ροχούς. Λίγο πρι ο υ ο ί-
452
η ο
ή ι, η ι ουργί πέ η ης π ργ ί π έο
ους πί ω ροχούς.
•
•
•
π
Λ ι ουργί ς πέ η ης ( . 448)
Χρη ι οποι
ο χ ιρόφρ
υ
ι ο υ ο η οό
ο.
ά ης
η
η-
π
Χρή η ου χ ιρόφρ ου ( . 452)
Σ π ρίπ ω η
( . 454)
ο γι
ι
ο χ ιρόφρ ο
1.
2.
ρ
>
ήξ
ο χ ιρι ήριο προς
πά ω.
υχ ί
η οθό η ου ο ηγού άιό
ο χ ιρόφρ ο ί ι
ργοποιη έ ο.
ιωθ ί
η έ ο.
ό ι ο υ ο ί η ο ί
ι
-
Ν Σ
3. Μ
Ω
Λυχ
Ερ η
υχ ί
φρ ο ί
ι
ά
ιό
ο χ ιρόργοποιη έ ο.
η υχ ί
ο ή ι, η ίι ό ι έχ ι η ιωθ ί ά η. Δι ά
ο ή υ
η οθό η ου
ο ηγού.
μ
ο χ ιρόφρ ο
•
π
ργοποι ί
ι υ ό
π
π
ό
•
ό
ο υ ο ί η ο
γί ς.
ός
ι ουρ-
Σ π ρίπ ω η έ
ης άγ ης, πορ ί
ργοποιή
ο χ ιρόφρ ο ό
ο υ οί η ο ρί
ι
ί η η
ρ ήξ
ι
ρ ή
ο ι όπ η προς
πά ω.
πέ η η
ά
π ργ ί ό
φή
ο χ ιρι ήριο.
χύ ι γι
ο υ ό
ο ι ώ ιο
χυ ή ω .
χυ ή ω :
ηχ
ι ό ι ώ ιο
ιπ
ή
ο
χυ ή ω :
πι έξ
η
ά η η χέ η, φή
ο
π ά ου υ π έ η ι π ή
ο
π ά γ ζιού.
> ο χ ιρόφρ ο π ργοποι ί ι ι η
υχ ί
η οθό η ου ο ηγού ή ι.
:
μ
π
Δ
ο πι ογέ ς χυ ή ω
ι ηθ ί
η θέ η P
έ φος
γά η ί η12.
θ ί
ο ι ώ ιο
πι έξ
η θέ η D ή R
ά γ ζιού.
Μ
π
η ι ουργί Auto Hold ( υ ό
η
πέ η η
ά η)
ργοποιηθ ί ι ο
υ ο ί η ο έχ ι π ρ
ί ι
η έ ο
π ρίπου 5 π ά.
•
12
Ό
ί ι
ργή ή πέ η η έ
ης άγ ης
υψη ές χύ η ς, ηχ ί έ
ή .
υ ό
ΟΔ Γ Σ
π
οπ
π
ά φρέ ου
1. Π
ή
2. Π
>
ή
ο ι όπ η.
ο χ ιρόφρ ο π ργοποι ί ι ι η
υχ ί
η οθό η ου ο ηγού ή ι.
μ
1. Πρό
π
π
η ης ζώ ης
2.
προ
ά
φ
Χρη ι οποι ί πά ο
ο χ ιρόφρ ο
ό
θ ύ
ι έ η πιφά ι .
Δ
ρ ί
πι έξ
χέ η ή η θέ η P
υ ό
ο ι ώ ιο χυ ή ω γι
υγρ ηθ ί ο υ ο ί η ο ί η ο
ό ς ις
π ριπ ώ ις.
θ ρά.
ί ς.
ά ο υ ο ί η ο.
ά
θ
προς η
•
Σ ρέψ
ρά π
ά
θ
προς η
•
Σ ρέψ
π ο.
ύ
ο υ ο ί η ο ρ
ωφέρ ι ου ρό ου:
ους ροχούς
ο.
ύ
ο
π
ο υ ο ί η ο ρ
ωφέρ ι ου ρό ου:
ους ροχούς π
έ ο
έ ο
ο ρά-
}}
453
Ν Σ
||
ΟΔ Γ Σ
μ
ρύ φορ ίο, όπως ο ρυ ου ού ο,
πορ ί
προ
έ ι η ύ ι η ου υ ο ιή ου προς
πί ω, ά ο χ ιρόφρ ο π ργοποιηθ ί υ ό
,ό
ο υ ο ί η ο
ρί
ι
πιφά ι
γά η ί η. Γι
ποφύγ
ά ι έ οιο, ρ ήξ
ο χ ιριήριο προς
πά ω ώ ξ ι ά . φή
η
ήό
ο ι η ήρ ς πι ύχ ι πρό φυ η.
μ
υ ό
πι έγ
η
ργοποίη η ου χ ιρόφρ ου
ι πό η
ρι ή οθό η.
υ ό
η
έχ ι θ ί
1. Π
ργοποίη η ό
ός ι ουργί ς:
μ
ή
ο υ ο ί η ο
η πά ω προ ο ή.
•
•
•
454
η
π
Χ ιρόφρ ο ( . 452)
Σ π ρίπ ω η
( . 454)
υ ό
ά ης
η πέ η η
ο χ ιρόφρ ο
ά η ( . 455)
π
Λυχ
π υθυ θ
ξου ιο ο η
ο
υ ργ ο ης Volvo
ι φι
η
ργοπο η η
π
ργοπο η η ου χ ιρόφρ ου
ά πό ρ
ς προ πάθ ι ς.
Ό
ο ηγ ί
έ ο, ούγ
πρέπ ι
η πιθ ή
ρίψ
ύ
χυ ή ω
πι έξ
ηχ ι ό
ιέ
ά η ά η
ο χ ιρόφρ
ποιηθ ί ού
θη ι ή π
ης π
ρί
Ερ η
ο χ ιρόφρ ο
ργοποιηπρο ι οποιη ι ό ή .
θ ύ
ο υ ο ί η ο πρι
ά η πο
θ ί, πρέπ ι
ους ροχούς όπως ό
θπι ι ή πιφά ι
ι ο πι ογέ ς
πρέπ ι
ρί
ι η θέ η P ή
πρώ η
ο υ ο ί η ο ι θέ ι
ι ώ ιο χυ ή ω .
μ
2. Πιέ
My Car
μ
ι πο πι έξ / πι έξ
μ
π
ι ουργί
.
π
μπ
ης π
ρί ς ί ι πο
ο
πορ ί ού
ργοποιηθ ί. Συ
ρί ά ου οχή
ος,
ς ί ι πο ύ χ η ή.
ύ χ η ή,
π ργοέ
οηά η ά η
μ
Λόγω ου χ ι
ού ου η
ρι ού χ ιρόφρ ου, οι πί ω π
ύ ις ρι ής (θ ρ ουί)
πρέπ ι
ι θί
ι
υ ργ ίο - υ ι ά ι
π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο ηέ ο υ ργ ίο ης Volvo.
η υχ ί
ι ό ι έχ ι η
Δ ί
ο ή υ
ο ηγού.
ο ή ι, η ίιωθ ί ά η.
η οθό η ου
ά η ο ύ
Δ ί
ο ή υ
ο ηγού.
η
πέ η ης.
η οθό η ου
Π ηροφορι ό ή υ
οθό η ου ο ηγού.
Π ρ
•
•
ίγ
η ύ
ος:
π
μ
π
μ
•
•
•
•
•
η
μ
μ
π
Λ ι ουργί ς πέ η ης ( . 448)
Χρή η ου χ ιρόφρ ου ( . 452)
Χ ιρόφρ ο ( . 452)
Χρή η ης ι ι
θη ι ά
ώ ι
ί ς
ί η ης
οηά η π
ρί ( . 428)
Ν Σ
π
μ
Η υπο ο θη η
η ης
ηφόρ , Hill
Start Assist (HSA),
πι ρ π ι ο υ ο η ο
υ
ι προς
π ω
ά η
η η
φος
ηφορι
η.
ά
η
η η
η όπι θ
ηφόρ ,
πι ρ π ι ο υ ο η ο
υ
ι προς
πρός.
ι ουργί η ί ι ό ι η πί η ο π ά
ο ύ η πέ η ης ι ηρ ί ι πί ρ ά
υ ρό π
φό ου
ι ή
ο πό ι
ς πό ο π ά φρέ ω
οπ ά γ ζιού.
προ ωρι ή πί ρ η πέ η ης π ργοποι ί ι
ά πό ρι ά υ ρό π ή ό
ο ο ηγός πι χύ ι.
υπο οήθη η
ί η ης
ηφόρ ί ι
ι θέ ι η
π ργοποιηθ ί η ι ουργί
υ ό
ης πέ η ης
ά η (Auto hold).
•
•
13
π
Λ ι ουργί ς πέ η ης ( . 448)
υ ό
χύ ι γι
η πέ η η
ο υ ό
ο ι ώ ιο
Δ
π
μ
π
υ ό
ηπ η η
ά η (Auto Hold)
η
ι ό ι ο ο ηγός πορ
φ
ι ο
π ά φρ ω
ώ η π η η ξ ο ουθ
π
ργ ό
ο υ ο η ο
ι
φ άρι
ι
ύρω η.
Ό
ο υ ο ί η ο έρθ ι
ά η,
φρέ
π ργού υ ό
.
ι ουργί πορ ί
χρη ι οποιή ι ί
ο πο όφρ ο ί
ο χ ιρόφρ ο γι
υγ ρ ή ι ο υ ο ί η ο
η έ ο ι ι ουργ ί
ό ς ις ίις άφους. Ό
ο ο ηγός π ή ι ξ ά ο
π ά γ ζιού,
φρέ
π ργοποιού ι.
ά η πέ η η γι
ά η
έ φος
ηφορι ή ή ηφορι ή ί η - π ή
ο
π ά φρέ ω ίγο πιο υ ά πρι ο φή, γι
ξ φ ί
ό ι ο υ ο ί η ο
υ ά θό ου.
ο ο ηγός π ργοποιή
ό
ο υ ο ί η ο ί ι
όζ
ι ο χ ιρόφρ ο.
μ
π
ι ουργί π
ά η ( . 455)
χυ ή ω .
π
ΟΔ Γ Σ
•
ό
•
ό
φ
ί
π
ργοποι ί
ι ο ι η ήρ ,
η έ ο, φ ρ-
ι υ ό
:
οίξ ι η πόρ
ου ο ηγού ι π ι η ζώ η φ
ί ς ου ο ηγού.
ο πι ογέ ς
η θέ η N13.
χυ ή ω
ι ηθ ί
ουργί
ι ι ή υχ ί
ο ου πί
ί ι
ργοποιη έ η.
ά
ιό
η
ι-
ργοποιή
ή π ργοποιή
ο Auto
Hold
ο ι όπ η η πι ή η ο ό .
ι ουργί π ρ έ ι π ργοποιη έ η
έχρι
ργοποιηθ ί ξ ά.
η ι ουργί ί ι
ργή ι
υγ ρ
ί ο υ ο ί η ο
ο πο όφρ ο ( υχ ί A
έ η), ό
πρέπ ι
π ή
ο π ά φρέω
υ όχρο
ο ου πί γι
η π ργοποιή
.
Ό
η ι ουργί π ργοποιηθ ί, ο
ύ η υπο οήθη ης
ί η ης
ηφόρ
(HSA) π ρ έ ι
ργό γι
η υ ί ι ο
υ ο ί η ο προς
πί ω ό
ξ ι ά
έ φος
ηφορι ή ί η.
}}
455
Ν Σ
ΟΔ Γ Σ
||
μ
Λυχ
Ερ η
υχ ί
ά ιό
η ι ουργί χρη ι οποι ί ο πο όφρ ο
γι
ι ηρή ι ο υ ο ί η ο
η έ ο.
υχ ί
ά ιό
η ι ουργί χρη ι οποι ί ο χ ιρόφρ ο
γι
ι ηρή ι ο υ ο ί η ο
η έ ο.
•
•
π
Λ ι ουργί ς πέ η ης ( . 448)
πο οήθη η
( . 455)
ί η ης
ηφόρ
Ο γη
ι χζ
χ ι
πό
μ
μ
ά ι έ θ ι ρό ο φί ρο έρ , ο ι ηήρ ς πορ ί
υπο
ί ζη ιά.
ά η άθ η ου ρού υπ ρ ί ι
25 cm, ο ρό πορ ί
ι έ θ ι ο
ι ώ ιο χυ ή ω . ά ι έ οιο θ
ώι η ιπ ι ή ι
ό η
ω
ιώ
ι
θ
ιώ ι η ιάρ ι
ι ουργι ής ζωής
ου υ ή
ος.
Μπορ ί
ι χί
ο υ ο ί η ο ρά
άθους έως ι 25 cm
χύ η όχι γ ύ ρη πό
ο ι ή ά ι η. π ι ί ι πρόθ η προ οχή
ά η ιέ υ η έ πό
ρέο
ύ
.
ζη ιά
οποιο ήπο
ξάρ η
ι η ήρ , ο ι ώ ιο χυ ή ω ,
ο υ πι
ή, ο ι φορι ό ή
ου έρη, που οφ ί
ι
π η
ί ω υ ρο
ι ού υ ή
έ
ιψη
ιού,
ύπ
ι
γγύη η.
Ό
π ρ ά
πό η ί
ρά, ι ηρ ί
χ η ή χύ η
ι η
ά
ο υ ο ίη ο. Ό
π έο ι χί
ο η ίο
ρά, π ή
φρά ο π ά φρέ ου ι
ιωθ ί ό ι ο ύ η πέ η ης ι ουργ ί
ο ι ά. ο ρό ι η ά πη γι π ράιγ
πορ ί
υγρά ου ις π
ύ ις ριής (θ ρ ουί)
πο έ
η ι ουργί
πέ η ης
π ργ ί
θυ έρη η.
•
•
456
π
η
ρά η
ιό ι ο υ ο η ο
ι η
θιά ρά
ρό ο που
υφθ
ρό.
ά η ι
υ η
θ π ι
ι γά η προ οχ .
ά ο ι η ήρ ς ή ι
ρά, η πιχ ιρή
ο θέ
ξ ά
ι ουργί - ο υ ο ί η ο πρέπ ι
ρυ ου ηθ ί
έξω πό ο ρό ι
φ ρθ ί
έ
υ ργ ίο - υ ι ά ι
π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης Volvo.
πάρχ ι ί υ ος ο ρής ά ης ο
ι η ήρ .
ί ι π ρ ί η ο, θ ρί
ις π φές
οη
ρι ό ύ η προθέρ
ης
ι ο ο
όρου ου ρέι ρ
ά πό
ο ήγη η
ρό ι ά πη.
γι
Μη φή
γι
γά ο χρο ι ό ιάη
ο υ ο ί η ο
η ί
ρά
όπου η άθ η υπ ρ ί ι ο ρ πιέ ά ι έ οιο πορ ί
προ
έ ιη
ριές ά ς.
, ο
ο ρο ιω ρι ά
ύρ ,
ος ή
πό η
•
•
π
Ρυ ού
η η ( . 476)
ά υρ η ου υ ο ι ή ου ( . 478)
Ν Σ
π
•
μ
μ μ
πό ι ι ς υ θ
ς, γι π ρά ιγ
ά
η ο γη η
ορ ι ς π ριοχ ς ι
υψη ς θ ρ ο ρ
ς, υπάρχ ι
υ ος
υπ ρθ ρ
ης ου ι η ρ
ι ου υ
ος
ά ο ης
η ης - ι ως
γά ο
φορ ο.
•
Σ π ρίπ ω η υπ ρθέρ
ης, η ι χύς
ου ι η ήρ πορ ί προ ωρι ά
ί ι
ιω έ η.
•
φ ιρέ
υχό οηθη ι ούς προ ο ίς
πό ο προ ι ό έρος ης ά
ςό
ο ηγ ί
π ρι ά ο όπου πι ρ ού
υψη ές θ ρ ο ρ ί ς.
•
ηθ ρ ο ρ ί
ο ύ η ψύξης ου
ι η ήρ υξηθ ί υπ ρ ο ι ά, ά ι ι
προ ι οποιη ι ή υχ ί
ι η οθό η ου
ο ηγού φ ίζ
ι ο ή υ
μ
.
.
μ.
μ .
μ .Σ
ή
φ ές η ίο ι φή
ο ι η ήρ
ι ουργή ι ο ρ
ί πί ρ ά
π ά έχρι
ρυώ ι.
•
φ
ι
μ
ή
ι η ήρ .
ί ο ή υ
μ
ή
μ
.
ο υ ο ί η ο
μ
.
.
ι
ή
,
ο
Σ π ρίπ ω η υπ ρθέρ
ης ο ι ώιο χυ ή ω , θ πι γ ί έ
ι ό πρόγρ
γής χέ ω . πιπ έο ,
ργοποι ί ι ι
ω
ω έ η
ι ουργί προ
ί ς που,
ξύ
ά ω , ά ι ι προ ι οποιη ι ή υχ ί
ι η οθό η ου ο ηγού φ ίζ
ι ο
ή υ
.
μ
μ
ή π
μ.
.
.
μ .
. μ.
μ
.
ο ουθή
η ύ
η που φ ίζ ι, ιώ
χύ η ή
ή
ο
υ ο ί η ο
φ ές η ίο ι φή
ο ι η ήρ
ι ουργή ι ο ρ
ί
πί ρ ά π ά γι
ρυώ ι ο ι ώιο χυ ή ω .
•
ο υ ο ί η ο υπ ρθ ρ
θ ί,
χ
ι
π ργοποιηθ ί υ ό
ύ η
ι
ι ού προ ωρι ά.
•
Μη
ά
γη η.
ή
ή
έο
Λυχ
ΟΔ Γ Σ
Ερ η
ψη ή θ ρ ο ρ ί
ο ουθή
η ύ
υ ή
ος.
ι η ήρ
η ου
Χ η ή άθ η, ψυ ι ού
ουθή
η ύ
η ου
υ ή
ος.
ζ
ο-
ο ι ώ ιο χυ ή ω έχ ι
θ ί/υπ ρθ ρ
θ ί/ ρυώι. ο ουθή
η ύ
η
ου υ ή
ος.
π
•
Ο ήγη η
ρυ ου
υ θή ς ( . 473)
ού
•
Προ οι
γά ο
ί ς γι
ο υπό ι ι ές
ξί ι ( . 458)
έ ως ο ι η ήρ φού
έπ ι
πό π ι η ι ή ο ή-
Ω
ί ι φυ ιο ογι ό ο
ου ι η ήρ
π ρ
ουργί φό ου ή
ι ήρ ς ψύξης
ί ι γι ίγο
ιο ι η ήρ .
457
Ν Σ
ΟΔ Γ Σ
π
μπ
–
Οι ι ουργ ς ω η
ρι ώ υ η ά ω
ου υ ο ι
ου πι ρύ ου η π
ρ
ι φορ ι ό θ ό. Μη φ
ο ι όπ η άφ ξης η θ η II ό
ο ι η ρ ς
ι η ός.
υ ού, χρη ι οποι η θ η άφ ξης I - γι ι ρό ρη
ά ω η
ργ ι ς.
πί ης, προ έξ
ιάφορ ξ ουάρ που
πι ρύ ου ο η
ρι ό ύ η . Μη χρη ιοποι ί
ι ουργί ς που
ώ ου πο ύ
ρ ύ ,ό
ο ι η ήρ ς ί ι η ός. Π ρ ίγ
υ ώ ω
ι ουργιώ ί ι:
•
•
•
•
ι
προ ο
υ
ο
ηχο ύ
ήρ ς ξ
ρι
ού
η
Θέ
Μπ
ις ι
όπ η
ρί ( . 593)
άφ
ξης ( . 423)
ά
άποιο γά ο ξ ι ο ι ώς,
ι η
ι ό
γξ
ις ι ουργ ς
ι ο ξοπ ι ό ου υ ο ι
ου πο ύ
προ
ι ά.
ιωθ ί
•
•
•
•
ήρ ς π ρ πρίζ
(υψη ή έ
η).
η ά η ης π
ρί ς
ί η ης ί ι
χ η ή, η οθό η ου ο ηγού φ ίζ
ι
π
12 V
μ
ο ή υ
μ
.
.
.
ι ουργί ξοι ο ό η ης έργ ι ς π ργοποι ί ορι έ ς ι ουργί ς ή
έ ι άποι ς πό υ ές όπως ο
ι ήρ ς
ξ ρι ού ή/ ι ο ηχο ύ η .
458
π
μ
Πρι
•
ίς
θ ρι
•
•
υ ή η π ρίπ ω η, φορ ί
η π ρί θέ ο ς ο υ ο ί η ο
ι ουργί
ι φή
ο
ι ουργή ι πί
15 π ά ου άχι ο - η φόρ ι η ης
π
ρί ς
ί η ης ί ι πιο πο
ι ήό
ο ηγ ί
ο υ ο ί η ο π ρά
ό
ο υ ο ί η ο ί ι ί η ο
ο
ι η ήρ
ι ουργ ί ο ρ
ί.
μ
Σ
•
•
•
•
•
•
ό ι:
ο ι η ήρ ς ι ουργ ί
ά ω η υ ί ου ί
ήά
ο ι ά ιό ιη
ι φυ ιο ογι ή
υπάρχου ι ρροές (
ου υγρού)
ι ουργού οι
φώ ω
υ ί ου,
π ήρ ς ό ω
ο άθος πέ
ος ω
ι ώ
π ρ ές ι η πί ή ους ω ή
ιού
ω
ί
ι
υπάρχ ι προ ι οποιη ι ό ρίγω ο ι
φω φορίζο γι έ ο ο υ ο ί η ο - π ιού ι πό η ο οθ ί
ορι έ ς
χώρ ς
ο
ά ρ
ι
ω υ
ή
ο
ά
θ ρι ήρω
η.
ρί-
π
ά ω η
( . 640)
υ ί ου
γχος ω πιέ
Π ήρω η υγρού ψ
Ο ήγη η ο χ ι ώ
ω
ι
πο πές CO2
ι ώ ( . 537)
ήρω ( . 592)
( . 459)
Οι ο ο ι ή ο ήγη η ( . 466)
Ν Σ
•
Ρυθ ί ις γι
( . 519)
ο ό
Φόρ ω η ( . 249)
•
•
•
•
Ο ήγη η
•
•
•
η ο γη η ο χ ι ώ ,
ι η
ι ό
πρ γ
οποι
ορι
ους
γχους
γι
ι φ
ό ι ο υ ο η ο πορ
ο ηγηθ
φά ι .
Pilot Assist* ( . 333)
Ρυθ ι
ής
χύ η
ς* ( . 301)
Π ηροφορί ς γι η
χύ η ς* ( . 386)
Πέρ
Συ
ρυ ου
πό η
ά
ού
ί
ρ
έγχου
ο ( . 471)
Πρι η χ ι ρι ή π ρίο ο
π ρ ά ω:
•
ρά ( . 456)
γ ρ ός* ( . 285)
Ρύθ ι η ύψους άρ η ης*
φη η ρ
ώ ( . 446)
ι πορρό-
Προ ι οποιη ι ό ρίγω ο ( . 557)
ι έ
( . 544)
φ
μ
υ ο ι ή ου*
ι
•
•
•
•
ης πι
υής
ρι ός ροχός* ( . 554)
ι ού
ΟΔ Γ Σ
•
•
έγχ
ι ίως
ο ψυ ι ό υγρό ου ι η ήρ πρέπ ι
π ριέχ ι 50 % γ υ ό η. ο ίγ
υ ό
προ
ύ ι ο ι η ήρ πό η ιάρω η όγω πάγου
θ ρ ο ρ ί ς έως
ι –35 °C π ρίπου. Γι
ποφύγ
ι ύ ους γι η υγ ί ,
πρέπ ι
ιγ ύ
ι φορ ι ούς ύπους γ υ ό ης.
γ
ο ρ ζ ρ ουάρ πρέπ ι
ι ηρ ί ι
ά ο γι
ποφ υχθ ί η η ιουργί
υ πυ ω ά ω .
ο ιξώ ς
ιού ου ι η ήρ ί ι η ι ό.
ά ι χ η ό ρου ιξώ ους
( π όρρ υ
ά ι ) ι υ ο ύ ου η
ί η ηό
πι ρ ού χ η ές θ ρ ορ ί ς ι πί ης ιώ ου η
άω η υ ί ου ό
ο ι η ήρ ς ί ι
ρύος. Δι ά
π ρι ό ρ γι
ά η
ά ι
η
ό η "
ίξο ς
υ θή ς ο ήγη ης γι ο ά ι ου ι ηήρ ".
Μη χρη ι οποι ί
ά ι χ η ού ιξώ ους
ά η π ι η ι ή ο ήγη η ή ό
πιρ ού υψη ές θ ρ ο ρ ί ς.
•
Πρέπ ι
έγχ
η
ά
η ης
π
ρί ς
ί η ης ι η
ά
η
φόρ ι ης. Ό
πι ρ ού χ η ές θ ρο ρ ί ς, οι π ι ή ις πό η π
ρί
ί η ης υξά ο ι ι η ι χύς ης
ιώ
ι πό ο ρύο.
•
Χρη ι οποι ί υγρό ψ
ήρω
ιψυ ι ό, ώ
η χη
ι
ί πάγος
ο οχ ίο υγρού ψ
ήρω .
μ
Γι ο
ύ ρο υ ό ρά η , η Volvo
υ ι ά η χρή η χ ι ρι ώ
ι ώ
ό ους ους ροχούς ά υπάρχ ι ί υ ος χιοιού ή πάγου.
Ω
χρή η χ ι ρι ώ
ι ώ πι ά
ι
πό ο ό ο
ορι έ ς χώρ ς. χρή η
ι ώ
ρφιά
πι ρέπ
ι
ό ς ις χώρ ς.
Ο ηγή
ο ι θηρό ο ό ρω υπό
γχό
ς υ θή ς γι
ί πώς
ι ρά ο
υ ο ί η ο.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
}}
ουάρ. 459
Ν Σ
||
π
•
•
Συ π ήρω η ψυ ι ού ( . 576)
•
•
•
•
Μπ
•
•
ι
•
•
•
•
14
460
ΟΔ Γ Σ
ίξο ς υ θή ς ο ήγη ης γι
ι η ήρ ( . 636)
ο ά ι
ρί ( . 593)
Χ ι
ρι ά
ι
ά
( . 590)
,
η ά ρου υ
ός
ά η
μ
ήρω ( . 592)
ο
άθ
θ ρι
ήρ
Προγρά
ρο ι ό πρόγρ
( . 297)
1.
Ο ω ι ός, ύ φω
ου ι
ρύγχη ω
υ
άθ ι ς
ο πρό υπο CEN prEN16942, ρί
ι
ιώ
πρ ήρι
υ ί ω
ό η η
π
μ
μ
π
-
μ /
Σ η οθό η ου ο ηγού, ο
έ ος ίπ
η υχ ί ου
ρ ζ ρ ουάρ ίχ ι
ποι
π υρά ου υ ο ι ή ου ρίι ο πορ ά ι ου ρ ζ ρουάρ.
ο ήγη ης* ( . 441)
ί η η* ( . 447)
μ /
ο υ ο ί η ο πρέπ ι
ί ιξ
ί ω ο, γι
οίξ ι ο πορ ά ι ου ρ ζ ρ ουάρ.
υ η* ( . 226)
Φρέ ο ( . 448)
,
ο ρ ζ ρ ουάρ ι θ ι
ύ η
ρω ης υ ου χωρ ς ά υ
.
ργοποίη η/ π ργοποίη η ου
υ ή
ος ποθά ω ης ω π ρ θύρω
ι ω
θρ π ώ ( . 213)
ρ
μ
ι ά ( . 555)
Π ήρω η υγρού ψ
ι
μ
μ
Ο
φο ι
ως ξής.
οίξ
ο πορ ά ι ου ρ ζ ρ ουάρ πιέζος π ά ο πί ω έρος ου.
2. Ό
ο
ρωθ ί φρά.
η
ω ρι ή π
υρώπη.
1.
2.
φο ι
ός υ ί ου ο ο ηί
ο πορ ά ι πιέζο άς ο
υρά
ο πορ ά ι ου ρ ζ ρ ουάρ
ι ύ ο
(
οίξ
ός
υ ί ου πρ γ
οποι ί
ι
ο πορ ά ι ου ρ ζ ρ ουάρ.
πι έγ
ύ ι ο γ ρι έ ο γι χρή η
ο υ ο ί η ο, ύ φω
ο ω ι ό14
που
γράφ
ι η
ω ρι ή π υρά
ο πορ ά ι ου ρ ζ ρ ουάρ. . π ηροφορί ς γι
γ ρι έ
ύ ι
ι ο
ω ι ό ις ό η ς "
ζί η" ι "Diesel"
ί οιχ .
ός ύο
ώ )θ
γράφ
ι
ις
ί
οιχ ς
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ί ς
ός/ ξ
υ ί-
ουάρ.
Ν Σ
3.
ι άγ
ο ρύγχος ης
ί ς ου πρ ηρίου υ ί ου ο ό ιο π ήρω ης
υ ί ου. Ο ω ή ς π ήρω ης ι θέ ι
ύο οιγό
πέ . ο ό ιο ης
ί ς πρέπ ι
ι χθ ί προς
έ
ι
π ρά ι ι
ύο
πέ , γι
ρχί ι ο
φο ι
ός υ ί ου.
4. Μη γ ίζ
υπ ρ ο ι ά ο ρ ζ ρ ουάρ,
ά έχρι
ι οπ ί η π ροχή πό η
ί ου πρ ηρίου υ ί ου η πρώ η
φορά.
> ο ρ ζ ρ ουάρ ί ι γ ά ο.
2.
ι άγ
ο χω ί ο ό ιο π ήρω ης
υ ί ου. Ο ω ή ς π ήρω ης ι θέ ι
ύο οιγό
πέ . Ο ω ή ς ου
χω ιού πρέπ ι
ι χθ ί προς
έ
ι
π ρά ι ι
ύο
πέ , γι
ρχί ι η π ήρω η υ ί ου.
Πο έ η χρη ι οποι ί
ο ύ η θέρ
ης
ύ ι ο, ό
ο υ ο ί η ο ρί
χώρο
φο ι
ού υ ί ω .
Ω
μ
1.
15
οίξ
χύ ι ό ο γι
ο πορ ά ι ου ρ ζ ρ ουάρ.
υ ο ί η
π ρ
ιο ι η ήρ .
-
ι
ποφ ύγ
πά ο
ι π έ
ιά ις υ ί ου ι προ έχ
π
χ ί ύ ι ο
ά ι
ς.
ά π ι ύ ι ο
ά ι
ς,
ους φ ούς π φής ( ά φορά
ξ π ύ
ά ι
ς
άφθο
πί 15 π ά ου άχι ο , ι ζη
ι ρι ή οήθ ι .
η
θυ-
γά
) ι
ο ρό
ή
Προ έξ ώ
η
πι ί
ύ ι ο.
ύ ι όπως η
ζί η, η ιο ιθ ό η,
ίγ
ά ους ι ο π ρέ ιο diesel
ί ι ι ι ί ρ οξι ά ι πορ ί
προ έ ου ό ι ς ά ς ή θά ο
π ρίπ ω η
άπο ης. Σ π ρίπ ω η
άποης υ ί ου, ζη ή
έ ως ι ρι ή
οήθ ι .
15
ά η π ήρω η πό οχ ίο υ ί ου, χρηι οποιή
ο χω ί που ρί
ι ά ω πό
ο ά οιγ
ου πέ ου ο χώρο πουώ .
μ
Μη χρη ι οποι
ύ ι ο
ώ ρης ποιόη ς πό υ ό που υ ι ά η Volvo, θώς
ά ι
οιο θ πηρ ά ι ρ η ι ά η ι χύ
ου ι η ρ
ι η
ά ω η υ ου.
Δ
υχό υπ ρπ ήρω η πορ ί
ο ηγή ι
υπ ρχ ί ι η ου ρ ζ ρ ουάρ ό
ο
ιρός ί ι ζ
ός.
π
μ
ΟΔ Γ Σ
Πι
ί
ο
υ ί ω .
•
•
•
Χ ιρι
ω ρι ό ης θυρί
ς ρ ζ ρ ουάρ
π
ός ου
υ ί ου ( . 461)
ζί η ( . 462)
Π ρέ
ιο ( . 463)
}}
461
Ν Σ
||
ΟΔ Γ Σ
Δ
ο
ύ ι ο που χύ
φ γ ί.
Σ ή
ο ύ η
ι ο πρι πό ο
ι
οέ
προθέρ
φο ι
φος πορ ί
ό.
ης
ύ-
Μη χρη ι οποι ί
ι η ό η έφω ο
ά
ο
φο ι
ό υ ί ου. ο ου ού ιου η φώ ου πορ ί
προ
έ ι
πι θήρ
ι άφ ξη ω
θυ ιά ω
ης
ζί ης,
πο έ
προ ηθ ί
πυρ γιά ι ρ υ
ι ός.
ά χρη ι οποιηθού ίγ
υ ί ω
ιάφορω ύπω ή ύ ι που
υ ιώ ι, θ
υρωθ ί η γγύη η ης Volvo
ι υχό υ π ηρω
ι ές υ ά ις
έρ ις - υ ό ι χύ ι γι ό ους ους ι η ήρ ς.
Ω
Οι
ρ ί ς ιρι ές υ θή ς, η ο ήγη η
ρέι ρ ή η ο ήγη η
γά ο υψό ρο
υ υ
ό
η ποιό η
υ ίου πο ού π ράγο ς που πορού
πηρ ά ου ις πι ό ις ου υ ο ι ήου.
16
462
Σύ φω
ο πρό υπο CEN prEN16942.
π
•
•
•
Π ρέ
•
Οι ο ο ι ή ο ήγη η ( . 466)
ζί η ( . 462)
ιο ( . 463)
Πορ ά ι ου ρ ζ ρ ουάρ, ά οιγ /
ίι ο ι
φο ι
ός υ ί ου ( . 460)
Η
ζ η
ορ ζ
ι γι
ι
υ ο
η
ος
υ
ου που προζι ο ι η ρ .
Χρη ι οποι ί
ό ο
ζί η γ ω ώ
ιρ ιώ . Πο έ η χρη ι οποι ί
ύ ι ο φίο ης ποιό η ς.
ζί η πρέπ ι
π ηροί
ο πρό υπο EN 228.
Ο ω ι ός16 ρί
ι η
ω ρι ή π υρά
ο πορ ά ι ου ρ ζ ρ ουάρ ι ύ ο
( ός ύο ώ ) θ
γράφ
ι ις
ίοιχ ς
ί ς υ ί ου ι
ρύγχη ω
ιώ
πρ ήρι
υ ί ω
ό η η
υρώπη.
υ οί ί ι οι ω ι οί γι
ρέχο
ά ρ
ύ ι
η υρώπη. Σ
υ ο ί η
ζι ο ι η ήρ πορ ί
χρη ι οποι ί ι
ζί η
ους π ρ ά ω ω ι ούς:
E5 ί ι
ζί η
έγι η
π ρι ι ό η
οξυγό ο
2,7 % ι ιθ ό η
5%
' όγ ο.
Ν Σ
E10 ί ι
ζί η
έγιη π ρι ι ό η
οξυγό ο 3,7 % ι ιθ ό η
10 %
' όγ ο.
•
•
•
χρή η ου
έως 10% ιθ
π
ι.
υ ί ου που π ριέχ ι
ό ης
' όγ ο πι ρέ-
ζί η EN 228 E10 ( έγ.
10% ιθ ό ης
' όγ ο) ί
ρι έ η γι χρή η.
ι γ -
χρή η ιθ ό ης πά ω πό E10
( έγ. 10% ιθ ό ης
' όγ ο)
πι ρέπ
ι, π.χ. η E85
πι ρέπ ι.
μ
•
Γι
•
Γι έγι
ά ω η
RON.
έ ι η πό ο η
ί ου.
ο ι ές υ θή ς ο ήγη ης, πορ ί
χρη ι οποιηθ ί ύ ι ο 95 RON.
ς πι ό ις
υ ί ου, υ ι
ι
ά
άχι η
ι ύ ι ο 98
•
•
ι έγι
η οι ο ο ί
υο diesel
προορ ζ
η ρ .
•
Χρη ι οποι ί
ό ο ό υ
γι
η υπο
ί ζη ιά ο
ροπέ ς.
•
ύ ι
πρέπ ι
•
Μη χρη ι οποι ί πρό θ
υ ι ώ ι πό η Volvo.
η
ΟΔ Γ Σ
ζί η
υ ι ός
ι ά πρό θ
χρη ι οποιού ι.
που
ι
ι γι
ς ύπος
υ ο η
υ
ου που
π ρ
ιο ι-
Χρη ι οποι ί
ό ο π ρέ ιο γ ω ώ
ιρ ιώ . Πο έ η χρη ι οποι ί
ύ ι ο φίο ης ποιό η ς. ο π ρέ ιο diesel πρέπ ι
π ηροί
πρό υπ EN 590 ή SS 155435.
Οι π ρ
ιο ι η ήρ ς ί ι υπ θ ίς ις
ρυπογό ς ου ί ς που υπάρχου
ο ύ ι ο,
όπως γι π ρά ιγ
ις υπ ρ ο ι ά γάς πο ό η ς θ ίου ι
ά ω .
π
Χ ιρι
ός ου
υ ί ου ( . 461)
Πορ ά ι ου ρ ζ ρ ουάρ, ά οιγ /
ίι ο ι
φο ι
ός υ ί ου ( . 460)
Ο ω ι ός17 ρί
ι η
ω ρι ή π υρά
ο πορ ά ι ου ρ ζ ρ ουάρ ι ύ ο
( ός ύο ώ ) θ
γράφ
ι ις
ίοιχ ς
ί ς υ ί ου ι
ρύγχη ω
ιώ
πρ ήρι
υ ί ω
ό η η
υρώπη.
υ ός ί ι ο ω ι ός που ι χύ ι γι
ά ρ ύ ι ο η υρώπη. Σ
η
π ρ
ιο ι η ήρ πορ ί
οποιηθ ί π ρέ ιο diesel
ους π
ω ι ούς:
ο ρέχο
υ ο ίχρη ιρ ά ω
Ό
ο ηγ ί
θ ρ ο ρ ί ς πά ω πό
+38 °C, υ ι ά ι
χρη ι οποι ί
ύ ι ο
ο έγι ο υ ό ριθ ό ο
ίω γι
17
Πρό υπο CEN prEN16942.
}}
463
Ν Σ
ΟΔ Γ Σ
||
ο B7 ί ι π
diesel
έγι η π ρι ι ό η
θυ
έρω ιπ ρώ
οξέω (FAME) 7 %
' όγ ο.
Ό
πι ρ ού χ η ές θ ρ ο ρ ί ς
(χ η ό ρ ς πό 0 °C), ο π ρέ ιο
έχ
ι
χη
ι ού ιζή
π ρ φί ης
οποί πορ ί
προ
έ ου προ ή
άφ ξης. Οι ποιό η ς υ ί ου που
πω ού ι πρέπ ι
προ ρ όζο ι άογ
η ποχή ι η
ι
ι ή ζώ η,
ά
ρ ί ς ιρι ές υ θή ς, ό
ο
ύ ι ο ί ι πο υ ιρι έ ο ή ό
ιί
ξύ ι
ι ώ ζω ώ ,
έχ
ι
χη
ι ού ιζή
π ρ φί ης.
18
19
464
Μ θυ
πι ρέπ
έγι
η π ρι
ι ό η
:
•
π ηροί
πρό υπ EN 590 ή/
SS 155435
•
έχ ι π ρι ι ό η
θ ίο που
υπ ρ ί ι
10 mg/kg
•
έχ ι όχι π ρι ό ρο πό
7%
' όγ ο FAME18 (B7).
•
•
•
•
φο ι
ό υ ί ου, πρέπ ι
ό ι η π ριοχή γύρω πό ο
ήρω ης υ ί ου ί ι θ ρή.
ώ
η χυθ ί ύ ι ο ις
πιφά ι ς. ά χυθ ί ύ ι ο, π ύριοχή
πορρυπ ι ό ι ρό.
έρ ς ιπ ρώ οξέω
ι η χρή η π ρ
ίου diesel
ύ ι ο Diesel πρέπ ι
ύ ι
ύπου ίζ
χρη ι οποιού ι:
Ο ί υ ος υ πυ ω ά ω
ο ρ ζ ρ ουάρ
ιώ
ι ά ο ρ ζ ρ ουάρ ι ηρ ί ι
γ ά ο.
ά ο
ιώ
ω ή π
Προ έχ
έ ς
η π
ο
που
ι
η
πρέπ ι
ι ι ά πρό θ
Ν ίζ
Π ρέ
FAME19
ης.
υ ι ής χρή ης
ιο θέρ
ι
ύ ι
ης
φυ ι ής προέ
υ-
υ ά
ύ ι
π ηρού ις προ ι γρ φές ύ φω
ις υ ά ις ης
Volvo, υξά ου ις φθορές ι προ
ού
ζη ιά ο ι η ήρ που
ύπ
ι
πό η γγύη η ης Volvo.
FAME (B7) 7%
' όγ ο.
π
•
Ά ιο ρ ζ ρ ουάρ
( . 465)
•
Φί ρο ω
ιπ ρ
ι ίω π ρ
ιο ι η ήρ ς
ίου ( . 465)
Ν Σ
Ά
π
Πρι ο
ύ ι ο:
Μό ις ο ι η ρ ς
ιό
ο ύ ι ο
ξ
ηθ , ο ύ η
υ ου χρ ιάζ
ι
ρι ά π ά γι
πρ γ
οποι
ι
γχο.
Πρι
γ ί
1.
μ
Ω
•
χ ιρι
ι έ
ήριοι ί πρέπ ι
ο υ ο ί η ο.
ρί-
2. Θέ
ο υ ο ί η ο η θέ η άφ ξης
II - γυρί
ο ι όπ η άφ ξης η
θέ η START χωρίς
π ή
οπ ά
φρέ ω
ι ρ ή
ο ι όπ η η
θέ η START πί 4 υ ρό π π ρίπου.
Σ η υ έχ ι φή
ο ι όπ η, ο
οποίος πι ρέφ ι υ ό
η ρχι ή
ου θέ η.
3. Π ρι έ
π ρίπου έ
4. Γι
θέ
ο ι η ήρ
Π ή
ο π ά φρέ ω
ι όπ η άφ ξης ξ ά
START.
π ό.
ι ουργί :
ι γυρί
ο
η θέ η
π
ό ου υ ο ι ή ου
Σ
ή
ο υ ο ί η ο
ό ο ο
υ ό πιο πίπ ο έ φος - ά ο
υ ο ί η ο ρί
ι υπό ί η, υπάρχ ι ί υ ος
χη
ι ού θύ
ς
έρ
η ροφο ο ί
υ ί ου.
πό η
ί η η ου ι η ήρ , ό ις
ο ρ ζ ρ ουάρ
diesel - προχωρήως ξής:
ο η
φο ι
π
π
π
μ
μ
ά ο
φο ι
ό υ ί ου πό οχ ίο
υ ί ου, χρη ι οποιή
ο χω ί που ρί
ι ά ω πό ο ά οιγ
ου πέ ου ο
χώρο πο
υώ .
ιωθ ί ό ι έχ
ι άγ ι
ά ο ω ή
ου χω ιού έ
ο
ό ιο π ήρω ης. ο ό ιο π ήρω ης φέρ ι
έ
οιγό ο ά υ
ι ο ω ή ς πό
ο χω ί πρέπ ι
ι έ θ ι πιο έ
πό ο
ά υ
γι
ρχί ι η π ήρω η.
•
•
π
Π ρέ
ιο ( . 463)
ά ω η
( . 640)
υ ί ου
ι
πο πές CO2
ΟΔ Γ Σ
π
π ρ
ιο η
υ ο η
φ ρο ω
ι ω , ο οπο ο
ύ η
γχου πο πώ
πο
ι ό.
ω
ί ι
υ έρι
φί ρο
ά η πορ ί ου
πο ο ζό η "
έω η"
ού
ω
ί ι
ι
ρο. Γι
γί ι υ ό, ο ι η
έχ ι φθά ι
ο ι ήθ ρ
γί ς.
ι θ ου
θι ά ο
υ
ρ ω πιο
υ έγο ι ο
υ ο ι ή ου.
ρχίζ ι ώ
ωθ ί ο φί ήρ ς πρέπ ι
ο ρ ί
ι ουρ-
'
έω η' ου φί ρου ω
ι ίω πρ γοποι ί ι υ ό
ι υ ήθως ι ρ ί
10-20 π ά.
έχ
ι
ι ρ έ ι ίγο
π ρι ό ρο ά ο όχη
ι ί ι
χ η ή
έ η χύ η .
ά ω η ου υ ί ου
έχ
ι
υξηθ ί
φρά ό ο ι ρ ί η
'
έω η'.
ά ο ηγ ί
υχ ά ο υ ο ί η ο γι ι ρές
πο ά ις
ρύο ιρό, ο ι η ήρ ς
φθά ι
ο ι ήθ ρ ο ρ ί
ι ουργί ς.
υ ό η ί ιό ι
πρ γ
οποι ί ι
έω η ου φί ρου
ρά η ης ω
ι ίω
ι ο φί ρο
ώ
ι.
Ό
ο φί ρο γ ί ι
80% π ρίπου, ά ι έ
ι ό ρίγω ο ι φ ίζ
ω
ί ι
ά ο
ί ρι ο προ ι οποιηι ο ή υ
}}
465
Ν Σ
||
ΟΔ Γ Σ
μ
μ
μ
.
η οθό η ου ο ηγού.
ά ο φί ρο ί ι
ώς γ ά ο
ω
ί ι , ο ι η ήρ ς πορ ί
ίθ
ι
ύ ο
ι ουργί
ι ο φί ρο
ι ουργ ί. Μπορ ί
χρ ι
ί
ι ή
ο φί ρο.
Ξ ι ή
η
έω η ου φί ρου ο ηγώς ο υ ο ί η ο έχρις ό ου ο ι η ήρ ς
φθά ι
ο ι ήθ ρ ο ρ ί
ι ουργί ς,
ά προ ί η η
ρι ό ρό ο ή υ ο ιη ό ρο ο. Θ πρέπ ι
ο ηγή
ο υ οί η ο γι ά
20 π ά.
•
Ω
Σ η ιάρ ι
προ ύψου
•
•
•
ης '
ξής:
πορ ί
ου.
π ρ
ηρή
ο
ή
•
Χρη ι οποιή
η ι ουργί ύ ι ης
η
ρά Eco Coast20 - ο φρέ ο ι η ήρ
ά ι η ι η ι ή έργ ι ου υ οι ή ου πορ ί
χρη ι οποιηθ ί γι
γ ύ ρ ς πο ά ις.
•
Ο ηγ ί
η γ ύ
χέ η21, ά ογ
η
ο ρό ο, ο οποίο ι
ι η ήρ ς ι ουργ ί
φές, η
ά ω η υ
ρη. Χρη ι οποι ί
η
χέ ω .
•
Ο ηγή
θ ρή χύ η
ι ρ ή
π ρ ή πό
η πό ά
οχήι
ι ί
γι
χι οποίη η
ης πέ η ης.
έ-
έω η ο ο ηρωθ ί, ο προ ι οί ο ή ι υ ό
.
Χρη ι οποι ί
ο ύ η προθέρ
ης
ά η άθ υ η* ό
πι ρ ού χ η ές
θ ρ ο ρ ί ς, ώ
ο ι η ήρ ς
φθά ι
γρηγορό ρ
η
ο ι ήθ ρ ο ρ ί
ιουργί ς ου.
466
Γι χ η ό ρη
ά ω η υ ί ου,
ργοποιή
ο πρόγρ
ο ήγη ης
ECO.
ά ω η υ ί ου πορ ί
υξηθ ί προ ωρι ά
Ό
η
ποιη ι ό
20
21
ιο ( . 463)
•
έω ης' πορ ί
πορ ί
π ρ ηρή
προ ωρι ά
ι ι ρή ίω η η ι χύ ου ι ηήρ
η
π
Π ρέ
Ο ηγ
οι ο ο ι ά ι φι ι ά προς ο π ριά ο ο ηγώ
ςο
ά, προ οη ι ά ι
προ ρ όζο
ς ο ρόπο ο γη ς ς
ις υπάρχου ς υ θ
ς.
. ό η "Πρόγρ
ο ήγη ης ECO".
χύ ι γι ο ήγη η
χ ιρο ί η η
γή χέ
•
ρη υ ή
υ οφορί
ι
ί
-ό
ο
χ η ές ροί ου ί ι ι ρόέ
ιξη
γής
ψη ή χύ η
υ πάγ
ά ω η υ ί ου - η
ί
η υξά
ι
η
ι υξη έ η
ρο υ
ι ή
χύ η .
ω .
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Ν Σ
•
•
•
•
Μη φή
ο ι η ήρ
ι ουργ ί
ορ
ί έχρι
φ ά ι
θ ρ ο ρ ί
ι ουργί ς,
ά ί ι προ ι ό ρο
ο ηγή
ο ι ό φορ ίο έ ως
ά η
ί η η - έ ς ρύος ι η ήρ ς
ώ ι π ρι ό ρο ύ ι ο πό
έ
ζ
ό.
Ο ηγ ί
η ω ή πί η
ι ά
ι
η
έγχ
ι ά - πι έξ
πί η
ι ώ ECO γι
ύ ρ ποέ
.
Ο ύπος ω
ι ώ πορ ί
πηρ άι η
ά ω η υ ί ου - υ ουυ ί έ
πί η ο ι ο έ γι
ά η
ι ά.
πό ο υ ο ί η ο
ι ί
που
χρ ιάζ
- ό ο γ ύ ρο ί ι ο
φορ ίο ου υ ο ι ή ου, ό ο γ ύ ρη
ί ι ιη
ά ω η.
π
•
•
•
Θέ η ο ήγη ης ECO ( . 444)
ά ω η
( . 640)
υ ί ου
•
Drive-E - πιο
( . 28)
θ ρή ο ηγι ή πό
ρι έ ς πιέ
ις
ι ώ ( . 646)
ι
πο πές CO2
υ η
ο υ ο η ο πορ
ξοπ ι
ο
όρο που θι ά φι
η ρυ ού η η π.χ. ός ρυ ου ού
ου
ο υ οη ο.
Μπορ ί
υπάρχου ι φορ
ο
όρου ι θέ ι οι γι ο
π υθυ θ ί
έ
ξου ιο
έ ης Volvo γι π ρι ό ρ
Γι π ηροφορί
ρυ ού η ης
ο
όρου,
ρυ ού η ης
ο
όρου".
ι οί ύποι
υ ο ί η ο,
ο η έ ο ι ος π ηροφορί ς.
ς χ ι ά
η υ ό η
ι ο φορ ίο η
φ ή ου
. ό η "Δυ ό η
ι φορ ίο η
φ ή ου
γά
•
Χρη
ήρ
φι
υπό
•
ο φορ ίο η οροφή ι η π γ ζιέρ
οροφής υξά ου η
ρο υ
ι ή
ίη,
πο έ
η
ά ω η
υξά
ι - φ ιρ ί
η χάρ οροφής
ό
η χρη ι οποι ί .
•
*
Δ
Πο έ η ή
ο ι η ήρ
ώ ι ί
, π.χ. η
ηφόρ , ιό ι έ ι π ργοποιού ι η
ι ά υ ή
όπως ο υ ρ υ ι ό ύ η
ι ύθυ ης
ι ο ρ όφρ ο.
γ
ΟΔ Γ Σ
ι οποι ί
η πέ η
γι
πι ρ ύ
ό χωρίς
υπάρχ ι
οιπους χρή
ς ου
ποφύγ
θυρ .
η ο ήγη η
η πό ο ι η,ό
υ ό ί ι
ί υ ος γι ους
ρό ου.
Ό
ο ι η ήρ ς ί ι η ός, η υ χής
ά η ης π
ρί ς προς ο ύ
ο ου
ρέι ρ πορ ί
ι οπ ί υ ό
γι
η ποφορ ι
ίη π
ρί
ί η ης.
γι
φ ή ου ο
όρου χρ ιάζ
ι
ι ό θ ρι ό ι ίπ
η
γρά ο
πο ρ π ί η φθορά.
οιχ ά π ρά}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 467
Ν Σ
ΟΔ Γ Σ
||
μ
Ω
Ό
ο
χρη ι οποι ί
ο
όρο
ποήρ ρ
ώ , η
φ ή ου
όρου
πρέπ ι
υπάρχ ι γρά ο.
υ ό ι χύ ι πί ης ό
οποθ
πο η ά ω που
ρ ώ
ι
η
φ ή ου ο
όρου.
ί
ά η
φιγ ήρ
*
Ο
/π
ι ό
ος/π υ
ι πά ο
ύ ο
ύ ο
ι ό
ος
π ι
ι. Συ π υγ
ι
ως ρυ
μ
ό
ος ο
όρος
προ ά ι ος ι
π υ ό
ος, όπως
ος ο ο
όρος
ος.
Δ
ο ουθ ί
ι η πέ
ι ά.
Ω
ο υ ο ί η ο ι θέ ι ο
όρο,
υπάρχ ι πί ω ά η γι ρί ο ρυ ού η ης.
•
•
468
Ο ήγη η
ρυ ου
ού
ο ( . 471)
Δ
ό η ρυ ού η ης ι φορ ίο
ής ο
όρου ( . 630)
•
πο οήθη η υ
ου* ( . 474)
•
•
Προ ι γρ φές ο
ι ό
( . 468)
η ύ π υξη
όρου προ -
π
π
Δυ
φ
ις ο ηγί ς γι
η ου ο
οι/π υ
άθ ι ς ρυ ου
ού
-
1.
οίξ
ο πό ου χώρου πο
υώ
Σ η πί ω ξιά π υρά ου χώρου πουώ , υπάρχ ι έ
ου πί γι η
έ
η/ ύ π υξη ου ο
όρου.
ιουργί έ
ης ί ι
ργή, ό
η
ι ι ή υχ ί
ο ου πί ί ι
έ η
θ ρά
πορ ο
ί χρώ .
Μη
έ
ο ά ο προφυ
ήρ
ο έ ρο πί ω πό ο υ ο ί η ο
ά
η πέ
η ου ο
όρου.
όρου* ( . 470)
ό
οι ο
όροι*
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Ν Σ
Ω
Ω
Ο ο
ι ι
2. Π ή
ι φή
ο ου πί - η έ
η
ου ο
όρου πορ ί
η ρχί ι
π ή
ο ου πί π ρ
έ .
> Ο ο
όρος
ί
ι προς
έξω
ι ά ω η θέ η π φά ι ης - η
ι ι ή υχ ί
ο ή ι
πορο
ί χρώ .
όρος πρέπ ι
ο ο ηρώ ι η
ί πέ
ης γι
πορέ ι
ι ηθ ί η υ έχ ι
η θέ η φά ιης. υ ή η ι ι
ί πορ ί
ι ρ έ ι
ρ ά υ ρό π .
ο ο
όρος
ρ ωθ ί η θέ η φά ι ης, π ριέ
ρι ά υ ρό π
ι προ π θή
ξ ά.
ο ου πί έ
ης/ ύ π υξης
όρο υπάρχ ι υ
έ ο
ι ουργί ξοι ο ό η ης έργ ι ς
ργοποι ί ι
ά πό ίγο ι η
ιι ή υχ ί
ή ι. ο ύ η
π
ργοποι ί ι
ί
ι οίξ
ξ ά ο
πό ου χώρου πο
υώ . υ ό ι χύ ι
ά η ύ π υξη ή η έ
η ου ο
όρου.
υ
ο υ ο ί η ο
έ ο ρέι
ά
έ ι
ιχ ύ ι η
ρι ά
ρ, η
ι ι ή υχ ί
θ ρά
έ η.
μπ
ιωθ ί ό ι ο ρ υ
ο ό η
υπάρχ ι οποθ η έ ο ύ
ή
άπ ορ ς
ά η ύ π υξη ου ο
όρου.
Δ
Μη π ά
ο ο
ρέι ρ.
ΟΔ Γ Σ
3. Μ
ι ή
ι ή ου θέ
ου - η
πορ ο
> Ο ο
ο ο
όρο η
ρ η, όπου φ ίζ ι η θέ η
ι ι ή υχ ί
ά ι
θ ρά
ί χρώ .
όρος ί ι έ οι ος γι χρή η.
Δ
Φρο ί
χοι ο
ρ χίο
.
φ
ρ ώ
ο υρ
όί ς ου ρέι ρ ο χ ι ό
1.
οίξ
ο πό ου χώρου πο
ή
ι φή
ο ου πί
ξιά π υρά ου χώρου πο
ύ π υξη πορ ί
η ρχί ι
ο ου πί π ρ
έ .
> Ο ο
όρος χ η ώ ι υ
θέ η π φά ι ης - η
ι
υχ ί
ο ου πί
ο ή
ο
ί χρώ .
Π
υώ
η πί ω
υώ - η
π ήό
ι ή
ι
πορ-
}}
469
Ν Σ
ΟΔ Γ Σ
||
*
ι
ο
ά
ις
όρο.
ι η
ρ ω ης γι
ο
Δι
ά
ις, η
A
1229
B
111,8
C
875
D
437,5
E
2.
•
•
470
φ ί
ο ο
όρο
ι ώ ς
ο πί ω η θέ η ύ π υξης, όπου φ ίζ ι.
>
ι ι ή υχ ί θ π ρ
ί ι
θ ρά
έ η
ο ο
όρος υ π υχθ ί ω ά.
. ι ό
F
π ρ πά ω
310,5
G
•
ρ ω ης (mm)
έ ρο φ ιρι ής
φ
ής
π
ο
όρος* ( . 467)
π
ο
όρος* ( . 467)
Προ ι γρ φές ο
όρου* ( . 470)
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Ν Σ
μ
μ
•
μ
Ό
ο ηγ
ρ ι ρ, υπάρχ ι ι
ιρά
πό ζη
που
ι η
ι ό
ά
υπόψη ς π.χ. χ ι ά
ο ο
όρο,
ο ρ ι ρ ι η οποθ η η ου φορ ου
ο ρ ι ρ.
ο ωφέ ι ο φορ ίο ξ ρ ά ι πό ο
ου υ ο ι ή ου. ο ωφέ ι ο φορ ίο
υ ο ι ή ου ιώ
ι
ά ο υ ο ι
άρος ω πι
ώ
ιό ω ω ξ
π.χ. ου ο
όρου.
•
Μη ρυ ου
ί
ρύ ρυ ου ού ο,
ό
ο υ ο ί η ο ί ι ι ούργιο. Π ριέ
ι ύ ι πρώ
ου άχι ο
1000 km.
φρέ
πο ού ι πο ύ π ρι όρο π' ό, ι υ ήθως
γά ς ι
πό ο ς
ηφόρ ς. πι έξ χ η όρη χέ η ο ι ώ ιο χυ ή ω
ι
προ ρ ό
η
χύ η ά ς.
πό ρο
ου
ό
ουάρ,
•
ο υ ο ί η ο ι θέ ι ο π ρ ί η ο ξοπ ιό γι ρυ ού η η ρυ ου ού ου.
ηρ ί
ρ πό
άρος.
•
Δι ηρή
ο ήγη η
πό ο η
•
φ ρό
έγι
άρη ρυ ου ού ου ι χύου ό ο γι υψό ρ
έχρι 1000 έ ρ πά ω πό ο πίπ ο
ης θά
ς. Σ υψη ό ρο υψό ρο η
ι χύς ου ι η ήρ
ι υ πώς η ι
όη
ρρίχη ης ου υ ο ι ή ου ιώι όγω ης ιω έ ης πυ ό η ς ου
έρ
ι
ά υ έπ ι ο έγι ο άρος
ρυ ου ού ου πρέπ ι
ιωθ ί. ο
άρος ου υ ο ι ή ου ι ου ρυ ου ού ου πρέπ ι
ιωθ ί
ά 10 % γι
άθ πιπ έο 1000 (ή έρος υ ώ ως
ού ου).
•
•
Ο ο
ί ι γ
όρος ου υ ο ι ή ου πρέπ ι
ρι έ ου ύπου.
οποθ ή
ο φορ ίο ο ρυ ου ούο, έ ι ώ
ο άρος ο ο
όρο
ί ι ύ φω ο
ο υπο ι υό ο
έγι ο πι ρ πό ο φορ ίο η
φ ή
ου ο
όρου. ο φορ ίο η
φ ή
ου ο
όρου υπο ογίζ
ι ως έρος
ου ωφέ ι ου φορ ίου ου υ ο ι ή ου.
•
Φου ώ
ι ά η υ ι ώ η
πί η γι ο ήγη η
π ήρ ς φορ ίο. Γι
π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς χ ι ά
η
πί η ω
ι ώ , . ό η " γ ρι έ ς πιέ ις
ι ώ ".
•
Ο ι η ήρ ς
πο ί ι π ρι ό ρο
πό ο ύ ηθ ς
ά η ο ήγη η
ρυ ου ού ο.
•
η
όρι
ί
η ο οθ ί γι
πιχύ η ς ι ο έγι ο
χ η ή χύ η
ρυ ου ού ο
ηφόρ .
ά η
γά η,
ποφ ύγ
η ο ήγη η
ρυ ου ούο
πιφά ι ς
ί η γ ύ ρη
πό 12 %.
ΟΔ Γ Σ
Ω
Οι
ρ ί ς ιρι ές υ θή ς, η ο ήγη η
ρέι ρ ή η ο ήγη η
γά ο υψό ρο
υ υ
ό
η ποιό η
ου
υ ί ου πο ού π ράγο ς που πορού
υξή ου η
ι ά η
άω η υ ί ου ου υ ο ι ή ου.
μ
μ
ά ο ο
όρος ου υ ο ι ή ου έχ ι φις
13 ί ω
ι ο ρυ ου ού ο έχ ι φις
7 ί ω , χρ ιάζ
ι προ ρ ογέ ς. Χρη ι οποιή
προ ρ ογέ γ ρι έ ο πό η
Volvo.
ιωθ ί ό ι ο
ώ ιο
ουπά ο έ φος.
Ό
ο ι η ήρ ς ί ι η ός, η υ χής
ά η ης π
ρί ς προς ο ύ
ο ου
ρέι ρ πορ ί
ι οπ ί υ ό
γι
η ποφορ ι
ίη π
ρί
ί η ης.
μ
μ
Π ηροφορί ς χ ι ά
ο πι ρ πό ο
άρος ο ρυ ου ού ο ης Volvo π ρ ίθ
ι ο άρθρο "Δυ ό η ρυ ού η ης
ι φορ ίο η
φ ή ου ο
όρου".
}}
471
Ν Σ
||
ΟΔ Γ Σ
Δ
ο ουθή
ις υπο ι υό
ς ο ηγί ς
γι φορ ί ρέι ρ. Δι φορ ι ά, πορ ί
ί ι ύ ο ο
έγξ
ο υ ο ί η ο
ι ο ρέι ρ
π ρίπ ω η πό ο ω
ιγ ώ
ι
ά η πέ η η.
Ω
πί η
έγι
φορ ί ρέι ρ ί ι
υ ά που πι ρέπο ι πό η Volvo.
ά ο
θ ι ή ο οθ ί ο ι ής υ οφορί ς πορ ί
π ριορίζ ι ό η π ρι ό ρο
φορ ί ρέι ρ ι ις χύ ης ί η ης. Ο ο
όρος πορ ί
έχ ι
πι οποιηθ ί γι ρυ ού η η φορ ίω
γ ύ ρω πό υ ά που πορ ί
ρυ ου ή ι ο υ ο ί η ο.
μ
μ
έχ ι
ί έ ή π ρι ό ρ πό
φ ςή
φώ φρέ ω ου ρέι ρ, η οθό η ου
ο ηγού φ ίζ
ι ι υχ ί
ιέ
ή υ .
υπό οιπ φώ πρέπ ι
έγχο ι πό
ο ο ηγό χ ιρο ί η πρι ρχί ι
ο ηγ ί,
. ί ο
πι φ ί "
γχος ω
φώ ω ου ρέι ρ".
472
Λυχ
Μ
2.
υ
•
•
-
•
μ
μ
*
μ
Μό ις υ
θ ίη
ρι ά έ
ρέι ρ, πορ ί
έγξ
φώ
ου ρέι ρ ιουργού έ ω ης υ ό
ης
ργοποίη ης
φώ ω .
ι ουργί οηθά ο ο ηγό
έγχ ι
φώ
ου ρυ ου ού ου ιουργού , πρι ξ ι ή ι.
Ο ι η ήρ ς πρέπ ι
ί
ί ο έ γχος.
ι
η
ς ο
ο ι ό ι.
3.
πό ο υ ο ί η ο γι
έγξ
ι ουργού
φώ .
> Ό
φώ
ου ρέι ρ ρχίζου
ο ή ου - ό
φώ
ά ου
έ
άθ φορά.
4.
ιωθ ί οπ ι ά ό ι ό
φώ
ρυ ου ού ο ι ουργού .
.
οποιο ήπο
π ήρ ς ω φ ς ου
ρυ ου ού ου ί ι
έ ος, η έ
ιξη
ω φ ς η οθό η ου ο ηγού θ
οή ι πιο γρήγορ πό ο
ο ι ό.
πι
ιώ
ο ή υ π ώ
ου πί O
ξιά χ ιρι ήρι
> Ο έ γχος φώ ω ρχίζ ι.
γ ί
5. Μ ά πό έ
π ό, ό
φώ
ρυ ου ού ο
ο ή ου ξ
> Ο έ γχος έχ ι ο ο ηρωθ ί.
ο
ά.
ο
π
π
μ
Μπορ ί
π ργοποιή
η ι ουργί
υ ό
ου έγχου η
ρι ή οθό η.
1. Π
ή
2. Π
ή
3.
μ
η πά ω προ ο ή.
My Car
πο πι έξ
μ
.
μ
ο
.
ός γι
1. Ό
υπάρχ ι ρυ ου ού ο υ
έ ο ο ο
όρο, η οθό η ου
ο ηγού φ ίζ
ι ο ή υ
μ
.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Ν Σ
ο υ ό
ος έ γχος ί ι π ργοποιηέ ος, ό
πορ ί
ρχί
ο έ γχο
χ ιρο ί η .
1. Π
ή
2. Π
ή
3.
μ
η πά ω προ ο ή.
My Car
.
μ
πι έξ
.
> Ο έ γχος φώ ω ρχίζ ι. γ ί
ο υ ο ί η ο γι
έγξ
ουργού
φώ .
πό
ι-
ο ύ η
ου υ ο ι ή ου γι η ρύθ ι η
ύψους ης άρ η ης προ π θ ί
ι ηρ ί
θ ρό ο ύψος ης άρ η ης,
ξάρ η
πό ο φορ ίο (έως ι ο ώ ο πι ρ π ό
άρος). Ό
ο υ ο ί η ο ί ι
ηέ ο, ο πί ω έρος ου υ ο ι ή ου χ η ώι
φρώς - υ ό ί ι φυ ιο ογι ό.
π
Ο ήγη η
ρυ ου
υ θή ς ( . 473)
•
Δυ
φ
ο υπό ι ι ές
ό η ρυ ού η ης ι φορ ίο
ής ο
όρου ( . 630)
•
πο οήθη η υ
ου* ( . 474)
•
•
γ
ο
ού
ρι έ ς πιέ
άθ ι ς ρυ ου
ις
όρος* ( . 467)
ού
μ
μ
π
Ό
ο ηγ
ορ ι ς π ριοχ ς
ρυ ου ού
ο ι πι ρ ού υψη ς θ ρο ρ
ς, υπάρχ ι
υ ος υπ ρθ ρ
ης.
Σ π ρίπ ω η υπ ρθέρ
ης, η οθό η
ου ο ηγού ά ι ι προ ι οποιη ι ή υχ ί
ι π ρά η
φ ίζ
ιέ
ή υ , .
ό η " π ρθέρ
η ο ι η ήρ
ι ο
ύ η
ά ο ης ί η ης".
ο π ρ ά ω ι χύ ι ό ο γι υ ο ί η
υ ό
ο ι ώ ιο χυ ή ω .
*
•
μ
ο υ ό
ο ι ώ ιο χυ ή ω πι έγ ι η
έ ι η χέ η ά ογ
ο φορ ίο ι ις
ροφές ου ι η ήρ .
π
ι ώ ( . 646)
ι η οποι ί
ους ροχούς
ά ους, ό
θ ύ
ο υ ο ί η ο
ρυ ου ού
πι ι ή πιφά ι .
ο
π
1. Π
ή
οπ
2.
πι έξ
3.
π
ά φρέ ω
έχρι έρ
.
η θέ η D.
ργοποίη η ου χ ιρόφρ ου.
4.
φή
οπ
ο ηγ ί .
ά φρέ ω
ι ρχί
•
•
Ο ήγη η
•
Χρή η ου χ ιρόφρ ου ( . 452)
π
π ρθέρ
ύ η
ρυ ου
ού
ο ( . 471)
η ο ι η ήρ
ι ο
ά ο ης ί η ης ( . 457)
μ
Μη
φ ίζ
ο υ ό
ο ι ώ ιο χυ ήω
γ ύ ρη χέ η πό υ ή που πορ ί
"
π ξέ θ ι" ο ι η ήρ ς ί ι
πά ο
ήι έ
ο ηγ ί
υψη ό ρη
χέ η ό
ο ι η ήρ ς ι ουργ ί
χ ηές ροφές.
μ
-
ΟΔ Γ Σ
π
1. Π
ή
2.
ργοποιή
3.
πι έξ
4.
φή
οπ
ά φρέ ω
έχρι έρ
.
ο χ ιρόφρ ο.
η θέ η P.
οπ
ά φρέ ω .
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 473
Ν Σ
π
μ
ΟΔ Γ Σ
*
μ
Ο ρό ος ης
υ άθ ι ς ρυ
Assist (TSA)
η ο
προ
π ριπ ώ ις
" ο ι ζ ι". Η
ι ο ύ η
ι ουργ ς υπο ο θη ης
ου ού
ου Trailer Stability
ι
θ ροποι
υ ορ η
ο ρυ ου ού
ο
ά ις οπο ς ρχ ζ ι
ι ουργ
υ π ρι
ά υ άθ ι ς ESC22.
μ
ο φ ι ό ο ου " ο ι ί
ος" πορ ί
π ρου ι
ί
οποιο ήπο
υ υ
ό
υ ο ι ή ου/ρυ ου ού ου. ο " ο ί ι" υ ήθως π ρου ιάζ
ι
υψη ές χύη ς. Ω ό ο, υπάρχ ι ί υ ος ι
χ ηό ρ ς χύ η ς, ά ο ρυ ου ού ο
ί ι υπ ρφορ ω έ ο ή ά ο φορ ίο
ί ι ω ά
η έ ο, π.χ. πο ύ πί ω.
Γι
π ρου ι
υ ρέχου υγ
•
Ό
ο υ ο ί η ο
υπό ι ι
ξ φ ι ό
ά ο.
•
Ό
ι ί
•
πό ο
ά
ύ
22
474
ί" ο ί ι
", πρέπ ι
ρι έ οι π ράγο ς, π.χ.:
ο ρυ ου ού ο
ι ι χυρό π υρι ό
ο υ ο ί η ο
ο ρυ ου ού ο
ι
ώ
ο ο ό ρω ή πέ ι
ού .
ς ι ή
ις ου ι ο ιού.
υ ό υ ο ύ ι ο χ ιρι ό ου υ υ
ού
υ ο ι ή ου/ρυ ου ού ου ι υπάρχ ι ί υ ος, γι π ρά ιγ ,
ήξ
ο
ίθ ο ρ ύ
υ οφορί ς ή
γ ί
πό
ο ρό ο.
μ
μ
Ω
ι ουργί υ άθ ι ς π ργοποι ί ι
ο ο ηγός πι έξ ι ο πρόγρ
Sport
π ργοποιώ ς ο ESC πό ο
ύ η
ου
ού η
ρι ή οθό η.
π
ι ουργί υπο οήθη ης υ άθ ι ς
ρυ ου ού ου π ρ ο ουθ ί ι ρ ώς ις
ι ή ις ου υ ο ι ή ου, ι ίως ις π υρι ές
ι ή ις. ά
ιχ υ ί " ο ί ι
", οι προι οί ροχοί φρ άρου
ο ω έ . υ ό
γί
ι γι
θ ροποιηθ ί ο υ υ
ός
υ ο ι ή ου/ρυ ου ού ου. υ ό υ ήθως
π ρ ί, γι
ή ι ο ο ηγός ο
έ γχο ου υ ο ι ή ου.
ο" ο ί ι
"
ι ωπι
ί η
πρώ η φορά, που
ργοποι ί ι ο ύ η
υπο οήθη ης υ άθ ι ς ρυ ου ού ου, ο
υ υ
ός υ ο ι ή ου/ρυ ου ού ου
φρ άρ ι
ό ους ους ροχούς ι η ι χύς
ου ι η ήρ
ιώ
ι. Μό ις ο ο ί ι
ι ωπι
ί
ι ά ιο υ υ
ός
υ ο ι ή ου/ρυ ου ού ου
θ ροποιηθ ί
ι πά ι, ο ύ η
ά η ιόρθω η ι
ο ο ηγός έχ ι ξ ά ο π ήρη έ γχο ου
υ ο ι ή ου.
ο ύ η υπο οήθη ης υ άθ ι ς
ρυ ου ού ου
έχ
ι
η
ργοποιηθ ί,
ο ο ηγός χ ιρίζ
ι πό ο
ο
ι ό ι προ π θώ ς
ιορθώ ι ο " ο ίι
", ιό ι
ι έ οι π ρίπ ω η ο
ύ η
πορ ί
προ ιορί ι
ο
" ο ί ι
" προ
ί ι πό ο ρυ ου ούο ή πό ο ο ηγό.
Ό
ο ύ η υπο οήθηης υ άθ ι ς ρυ ου ούου ρί
ι
ι ουργί , η υχ ί ESC
ο ήι η οθό η ου ο ηγού.
•
•
•
π
Ο ήγη η
ρυ ου
ού
ο ( . 471)
Ο ήγη η
ρυ ου
υ θή ς ( . 473)
ού
ο υπό ι ι ές
ρο ι ό πρόγρ
( . 297)
υ
άθ ι ς
ρχί ι ο " ο ί ι
", πορ ί
ί ι
ο οή ό η ι ύ ο
ιορθωθ ί.
Electronic Stability Control (
ρο ι ό πρόγρ
υ
άθ ι ς)
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Ν Σ
ΟΔ Γ Σ
μ
Χρη ι οποι
ο ρ ο ρυ ού η ης γι
η ρυ ού η η. Ο ρ ος ρυ ού η ης
ι
ι ω
ος
ι υπο οχ
π ρω π ω
πό
ά υ
άπ
η ξιά π υρά ου
προ ι ού π ω προφυ
ρ .
Ω
ο υ ο ί η ο ι θέ ι ο
όρο,
υπάρχ ι πί ω ά η γι ρί ο ρυ ού η ης.
π
μ
γά
ο ρί ο ρυ ού η ης πό ο
φρώ ς υ ι ό ά ω πό η θυρί
ο
άπ ο ου χώρου φορ ίου.
Μπρο ά: φ ιρέ
> ο ά υ
π ρι
η
ρι ή γρ
φ ιρ θ ί.
ο ά υ
.
ρέφ
ι γύρω πό
ή ι ό
πορ ί
Πί ω: φ ιρέ
ο ά υ
η ίο που ρί
ι ο η
άχ υ ό ς ι, υ όχρο
προς
έξω η πέ
γω ί χρη ι οποιώ ς έ
π ρό οιο
ι ί ο.
> ο ά υ
π ρι ρέφ
η
ρι ή γρ
ή ι
φ ιρ θ ί.
4.
- πιέ
ο
ά ι
ο
,
ιπ ώι π υρά/
ό ι
ή
ι γύρω πό
ό
πορ ί
ι ώ
ο ρί ο ρυ ού η ης προς
έ
έχρι έρ . Σφίξ
ά ο ρί ο
ρυ ού η ης έχρι έ π.χ. χρη ι οποιώ ς ο που ο ό
ι ο*.
Μ ά η χρή η, ξ ι ώ
ο ρί ο ρυ ού η ης ι οποθ ή
ο ξ ά η θέ η
ου.
Γι
ο ο ηρώ
ποθ ή
ο ά υ
η ι ι
ί , π
οο προφυ
ήρ .
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
}}
ουάρ. 475
Ν Σ
ΟΔ Γ Σ
||
μ
ί ι η
ι ό ο ρί ος ρυ ού η ης
ί ι
ά ι ω έ ος η θέ η ου - έχρι
ο έρ
ου.
Ο ρί ος ρυ ού η ης πορ ί
χρη ι οποιηθ ί γι
ρ ηχ ί ο υ ο ί η ο πά ω
ρυ ου ό όχη
π
φόρ
ά :
θέ η ου υ ο ι ή ου ι η πό
η πό ο
έ φος θορίζου ά υ ό ί ι φι ό.
ά η ί η ου ρυ ου ού οχή
ος ί ι
πο ύ γά η ή ά η πό
η πό ο έ φος ά ω πό ο υ ο ί η ο
ί ι π ρής, ό
ο υ ο ί η ο πορ ί
υπο
ί
ζη ιά ά πιχ ιρή
ο ρ ήξ
χρη ιοποιώ ς ο ρί ο ρυ ού η ης.
ί
ι π ρ ί η ο, υψώ
ο υ ο ί η ο
χρη ι οποιώ ς η υ
υή ύψω ης ου
ρυ ου ού οχή
ος. Μη χρη ι οποι ί
ο
ρί ο ρυ ού η ης.
Δ
Δ
πρέπ ι
υπάρχ ι
ίς/
έ
ί ο πί ω πό ο ρυ ου ό όχη
η
έ υ η ου υ ο ι ή ου πά ω
π
φόρ .
476
ιά
η
Ο ρί ος ρυ ού η ης έχ ι χ ι
ί
ό ο γι η ρυ ού η η
ρό ους ι
γι η έ ξη ου υ ο ι ή ου προ ι έου
ξ ο ή ιή
υρθ ί πό
χ ά ι. Σ ι έ οι π ρίπ ω η, πρέπ ι
έ
ο ι ή οήθ ι .
•
•
η η ( . 476)
ά υρ η ου υ ο ι ή ου ( . 478)
όχη ρυ ου υρ
ό χοι ο
η ρωθ ί γι ο ώ ο ό ι ο όριο
χύ η ς ρυ ού η ης πρι ρχί
η
ρυ ού η η.
μ
π
Ρυ ού
ά η ρυ ού η η, ο
ι πό ά ο όχη
ρυ ού η ης.
1.
2. Σ ρ ώ
ης ο
3.
μ
άψ
άρ
ου υ ο ι ή ου.
ο υρ
ό χοι ο ρυ ού
ρί ο ρυ ού η ης.
π ργοποιή
ιού ξ
ι ώ ο
η-
η
ι ριά ου ι ος ο υ ο ί η ο.
Ω
Σ η θέ η άφ ξης II, η
ι ο ιού π ργοποι ί ι
έχ ι ξ
ι ωθ ί. . ό η
φ ξης” γι π ρι ό ρ ς π
ι
ριά ου
ο υ ο ί η ο
“Θέ η άηροφορί ς.
4. Θέ
ο υ ο ί η ο η θέ η άφ ξης
II γυρίζο ς ο π ρι ροφι ό ι όπ η
Start η θέ η START ι ρ ώ ς ο
ι όπ η η θέ η START πί
4 υ ρό π π ρίπου. Σ η υ έχ ι
φή
ο ι όπ η, ο οποίος πι ρέφ ι
υ ό
η ρχι ή ου θέ η.
Ν Σ
5. Μ
ι ή
ο πι ογέ
χυ ή ω
ρά N ι ύ
ο χ ιρόφρ ο.
> ο ρυ ου ό όχη
πορ ί ώρ
ρχί ι η ρυ ού η η.
η
6. Δι ηρ ί
ο υρ
ης
ω έ οό
ιώ ι χύ η , π
π ά φρέ ου φ ύγ
ί ι ρ
ό χοι ο ρυ ού ηο ρυ ου ό όχη
ώ ς
φρά ο
υ ό ο ρόπο ποάγ
.
7. Ν
γι
έ οι
ί
προ οι
ή
.
•
Δ
•
Μη ρυ ου
ί
υ ο ί η
υ όο ι ώ ιο χυ ή ω
χύ η
γ ύ ρη πό 80 km/h (50 mph) ή
γι πο ά ις γ ύ ρ ς πό 80
km.
ιωθ ί ό ι ο ι ό ι έχ ι ξ
ωθ ί πρι η ρυ ού η η.
•
Ο ι
•
χ
φρ άρ
Πρέπ ι
θυ ά
ό ι,
ά η ρυ ού η η, οι ροχοί ου υ ο ι ή ου πρέπ ι
π ρι ρέφο ι πά ο προς
πρός.
ΟΔ Γ Σ
Ο
υ ι ός
ροπέ ς πορ ί
υπο
ί ζη ιά
ά η προ πάθ ι
ί ηης ου ι η ήρ
ρυ ού η η ου
υ ο ι ή ου.
ι-
όπ ης άφ ξης πρέπ ι
ρίη θέ η II - η θέ η I ό οι οι
ρό
οι ί ι π ργοποιη έ οι.
ι
πά ο
ο η χ ιρι ήριοι ί έ
ο υ ο ί η οό
ρυ ου
ί ι.
Δ
ο
ρ όφρ ο ι ο υ ρ υ ι ό ι ό ι
ι ουργού ό
ο ι η ήρ ς ί ι
η ός - ο π ά φρέ ω πρέπ ι
π ηθ ί π ρίπου 5 φορές πιο υ ά ι ο
ι ό ι θ ί ι πο ύ πιο
ηρό π' ό ι
υ ήθως.
π
•
•
•
•
Προ ι οποιη ι ό ρίγω ο ( . 557)
Χρή η ης ι ι
θη ι ά
ώ ι
ί ς
ί η ης
οηά η π
ρί ( . 428)
•
Θέ
άφ
ρί ος ρυ ού
η ης ( . 475)
ά υρ η ου υ ο ι ή ου ( . 478)
ις ι
όπ η
ξης ( . 423)
μ
Μη ρυ ου
ί
ο υ ο ί η ο γι
θ ίο
ι η ήρ ς
ι ουργί
π ο ή χύ ης. ά η π
ρί έχ ι ποφορ ι
ί ι
ί ι φι ή η
ί η η ου ι η ήρ , χρη ι οποιή
η π
ρί ά ου οχή
ος γι
οηθη ι ή
ί η η.
477
Ν Σ
ΟΔ Γ Σ
ι η ο ι
ο θ ι , ο υ ο η ο
φ ρ
ι
η ο θ ι ά ου οχ
ος.
Σ ι έ οι π ρίπ ω η, πρέπ ι
ο ι ή οήθ ι .
Δ
-
Δ
πρέπ ι
υπάρχ ι
ίς/
έ
ί ο πί ω πό ο ρυ ου ό όχη
η
έ υ η ου υ ο ι ή ου πά ω
π
φόρ .
έ
Ο ρί ος ρυ ού η ης πορ ί
χρη ι οποιηθ ί γι
ρ ηχ ί ο υ ο ί η ο πά ω
ρυ ου ό όχη
π
φόρ
:
Ο ρί ος ρυ ού η ης έχ ι χ ι
ί
ό ο γι η ρυ ού η η
ρό ους ι
γι η έ ξη ου υ ο ι ή ου προ ι έου
ξ ο ή ιή
υρθ ί πό
χ ά ι. Σ ι έ οι π ρίπ ω η, πρέπ ι
έ
ο ι ή οήθ ι .
μ
μ
*:
ο υ ο ί η ο ι θέ ι π υι ή άρ η η , πρέπ ι
π ργοποιηθ ί
πρι ο υ ο ί η ο υψωθ ί. π ργοποίη η
ης ι ουργί ς πό η
ρι ή οθό η.
1. Π
ή
2. Π
ή
3.
πι έξ
μ
η πά ω προ ο ή.
.
My Car
π
.
/
Πρέπ ι
θυ ά
ό ι,
ά η
φορά,
οι ροχοί ου υ ο ι ή ου πρέπ ι
π ριρέφο ι πά ο προς
πρός.
μ
θέ η ου υ ο ι ή ου ι η πό
ή ου
πό ο έ φος προ ιορίζου
ί ι φι ό
υ
ί
π
φόρ .
η ί η ου
ρυ ου ού οχή
ος ί ι πο ύ γά η ή
η
πό
η πό ο έ φος ά ω πό ο υ ο ίη ο
ί ι π ρ ής, ό
ο υ ο ί η ο
πορ ί
υπο
ί ζη ιά ά πιχ ιρή
ο
ύ
. ο υ ο ί η ο
υ ή η
π ρίπ ω η πρέπ ι
υψωθ ί χρη ι οποιώς ο
υψω ι ό ηχ ι ό ου ρυ ου ού
οχή
ος.
478
ιά
η
Ω
ο υ ο ί η ο ι θέ ι ο
όρο,
υπάρχ ι πί ω ά η γι ρί ο ρυ ού η ης.
•
•
π
Ρυ ού
η η ( . 476)
ρί ος ρυ ού
η ης ( . 475)
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΧΟΣ
ΠΟΛ Μ Σ
ΧΟΣ
ΠΟΛ Μ Σ
π
μ
ο ηχο ύ η πο υ
ω πο
η ο ά
π ρ γωγ ς (πο υ)
ρ ιόφω ο ι η ύ
η η φώ
Bluetooth. Σ
υ ο η ο
υ
ύ
ης ο ι
υο, πορ
ού υπηρ
ς
ω φ ρ ογώ
Μπορ
φω η ι ς
ο ι ό ι
ός ω ηχ
πό ο ηχο
η ο.
ι πό
ω , ο
ου
ό η
π ης
.
χ ιρ ζ
ις ι ουργ ς
ο ς
ο π η ρο όγιο
ι η
ρι οθό η. Ο ριθω
ι ω
ι χυ ώ ξ ρ ά ι
ύ η που ι θ ι ο υ ο -
ι ουργι ό η , . ό η " η ρώ
υ ή
ος" ι πι
φθ ί
η ι ο
support.volvocars.com.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Γ ι ή πι
όπη η ήχου
ι πο υ έ ω .
μ
μ
ο ύ η ήχου ι πο υ έ ω
ιώ
ι
υ χώς. Ό
ο υ ο ί η ο ί ι υ
έ ο ο ι ί υο, υπάρχ ι η υ ό η
ήψης (download) η ρώ ω γι έ ι η
480
π
χο ύ
Ρ
η
ις
ί
μ
Οι φ ρ ογ ς (app) ι υ ο ύ ου η πρόη
ορι
ς πό ις υπηρ
ς ου
υ ο ι
ου.
( . 488)
ιόφω ο ( . 482)
η έφω ο ( . 505)
υ ο ί η ο online* ( . 514)
φ ρ ογές ( . 480)
Θέ
Σύ
ις ι
όπ η
άφ
ξης ( . 423)
ο
η γρ
ή
ά
ρι ής οθό ης ( . 49)
ης ης
γ ώρι η φω ής ( . 127)
η
ρώ
ις υ
ή
Ά ι χρή ης γι ήχο
( . 522)
ος ( . 566)
ι πο υ έ
Προ ο ή φ ρ ογώ .
Ορι έ ς
ι ές
ι θέ ι ς. Ό
ο
έ ο ο ι ί υο,
(download) π ρι ό
ί ι ι θέ ι ς γι
φ ρ ογές ί ι πά ο
υ ο ί η ο ί ι υ
πορ ί
ά
ρ . Οι φ ρ ογές που
ήψη ποι ί ου ,
ά
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΧΟΣ
πορ ί
π ρι
ά ου
φω ο ι ου ι ές υπηρ
ι ι υ
ί ς.
όρ
ιό-
Ορι έ ς φ ρ ογές ί ι ό ο ι θέ ι ς
γι χρή η
ο υ ο ί η ο ί ι υ
έ ο
ο ι ί υο.
–
•
•
•
Π ή
ι
φ ρ ογώ γι
φ ρ ογή
θ ί
η προ ο ή
ι ουργί .
π
γή ρυθ ί
( . 198)
ω γι
χ ι ρυθ ι
ω προ ι η
π ρ γωγ χου,
ο προ ρ ό
ις
ς.
έ
η ήχου
ο ι ά ρυθ ίζ
ι όπ η έ
ης ά ω πό η
οθό η ή πό
ξιά χ ιρι ήρι
μ
υ ο ί η ο online* ( . 514)
Λήψη, η έρω η ι π γ
φ ρ ογώ ( . 520)
µ
ο ηχο ύ η
ρω γι η
ά πορ
προ ι
ις
ά
η
ις φ ρ ογές
ο
πο
ι.
ΠΟΛ Μ Σ
οχ η ι ό θόρυ ο ι ο ηχο ύ
έ
ι
ι-θόρυ ο γι
ο
η
ι
θ ί-
ι πό ο
ρι ή
ο ι ό ι.
π
ο ηχο ύ η έχ ι ρυθ ι
ί
ω προ έρω γι η έ ι η
π ρ γωγή ήχου έ ω
π ξ ργ ί ς ψηφι ού ή
ος. Σ η ρύθι η έχου υ υπο ογι
ί
ηχ ί , οι ι χυές, η ου ι ή ου χώρου πι
ώ , η θέ η
ου ρο ή, . π., γι άθ υ υ
ό
ο έ ου υ ο ί η ου ι ηχο υ ή
ος.
πάρχ ι πί ης ι υ
ι ή ρύθ ι η η οποί
υ υπο ογίζ ι η θέ η ου ου πιού ρύθ ι ης
έ
ης ι η
χύ η
ου οχή
ος.
Οι ρυθ ί ις ήχου π ριγράφο ι ις
ίοιχ ς ό η ς ου γχ ιρι ίου
όχου. Γι
πρό
η ις ρυθ ί ις, οίξ
η πά ω
μ
.
προ ο ή ι π ή
ο
μ
*
Ορι έ
υ ο ί η
ι θέ ου ι
ι ουργί
ργής ίω ης θορύ ου που
έ
ι
ο θόρυ ο πό ο ι η ήρ
ο χώρο πιώ έ ω ου ηχο υ ή
ος.
ι ρόφω
η οροφή ου υ ο ι ή ου ιχ ύου
Μι ρόφω
η οροφή ου υ ο ι ή ου.
Ω
Μη
ύπ
ι ρόφω
ου υ ο ιή ου, ι φορ ι ά πό ο ηχο ύ η
πορ ί
ου
ί έ ς ρ χύς ό ος.
•
•
•
•
•
π
Ρυθ ί
ις ήχου γι
(πο υ) έ
( . 496)
Ρυθ ί ις γι
( . 129)
η φω η ι ή
Ρυθ ί
ο η έφω ο ( . 513)
χος
ις γι
ι πο υ έ
γ ώρι η
( . 480)
υ ο ί η ο online* ( . 514)
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 481
ΧΟΣ
ΠΟΛ Μ Σ
Μπορ ί
χ ιρι
ί
ο
ρ ιόφω ο χρη ι οποιώ ς
η φω η ι ή
γ ώρι η,
χ ιρι ήρι
ο ι ό ιή η
ρι ή οθό η.
Μπορ
ού ρ ιόφω ο ις
υχ ό η ς AM ι FM ι ψηφι ό ρ ιόφω ο (DAB)*. Ό
ο υ ο η ο
ι
online, πορ
π ης
ού
ι ιυ ό ρ ιόφω ο.
π
•
•
•
•
•
•
μ
ο ρ ιόφω ο υ ά
ι υ ό
ι
ους ρ ιοφω ι ούς
θ ούς που ρ ο
ι η π ριοχ που
ι ο ι χυρό ρο
.
γή ι
ζή η η ρ
θ ώ ( . 482)
Ψηφι
Ρ
όρ
ιοφω ι ώ
ιόφω ο ( . 486)
ιόφω ο RDS ( . 485)
υ ο ί η ο online* ( . 514)
Χ ιρι ός ρ ιοφώ ου ι (πο υ) έ ω
έ ω φω η ι ής
γ ώρι ης ( . 131)
χο ύ
η
( . 488)
1.
2.
482
οίξ
η φ ρ ογή (π.χ. FM) πό η
προ ο ή φ ρ ογώ .
πι έξ
θ ό.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΧΟΣ
π μ
—
π ρ γωγή πι γ έ ω
ιώ ό ο, . ί ο
πι φ ί
“ γ πη έ ” π ρ ά ω.
—
π ράγο ι ό ο
άι που
ί ου ο πι γ έ ο ου ι ό
ί ος/ ύπο προγρά
ος, π.χ. ποπ ή
ι ή.
μ
–
Π
π
ο<> η
ρι ή οθό η ή
ξιά χ ιρι ήρι ου ι ο ιού.
>
γρ
ή πι ή
ης
ι ί ι ί
θέ η πά ω ή ά ω η πι γ έ η
ί
π ρ γωγής.
άζ
θ ούς πό
2.
πι έξ
π μ
3. Π ή
ί
.
1
Ψηφι
ο ου πί
όρ
π ρ γωγή πό
,
ή
(Ensemble)1.
ο
θ ό που θέ
ιόφω ο ό ο (DAB).
.
μ ,
μ
πό η
Ό
ποθη υ ί έ ς γ πη έ ος
θ ός
πό ι ί
, ο ρ ιόφω ο
ζη ά υ όη
ύ ρη υ ή υχ ό η .
ω ό ο έ ς γ πη έ ος
θ ός ποθη υί πό χ ιρο ί η η
ζή η η
θ ώ , ο
ρ ιόφω ο
ί ι υ ό
υχ ό η
ι χυρό ρο ή .
Γι
ί ι
ί
ω
πι φ
ά ω.
ί
Π ή
ο
γι
προ θέ
ή
φ ιρέ
έ
ά ι πό ις γ πη ές ζώ ς υχ ο ή ω
ι
γ πη έ
ρ ιοφώ ου.
π μ
μ
π μ
ή
–
πι ογή γ πη έ ρ ιοφώ ου φ ίζ ι
γ πηέ
πό ό ς ις ζώ ς
υχ ο ή ω .
ή
Μπορ ί
πί ης
η
ρι ή οθό η.
1. Π
ω γ πη έ ω , . ί ο
“ γ πη έ ρ ιοφώ ου” π ρ
ΠΟΛ Μ Σ
1.
οίξ
φ ρ ογή
π μ
πό η προ ο ή φ ρ ο-
η
γώ .
2. Π ή
ί
γι
ο
ρχί
θ ό που θέ
ι η ρό η.
η
Ό
φ ιρ ί έ
γ πη έ ο, θ φ ιρ θ ί
πί ης πό ις γ πη έ ς ζώ ς υχ ο ήω .
πι ογή
ξύ γ πη έ ω
θ ώ
η
ζώ η υχ ο ή ω , . ί ο
πι φ “
γή ι ώ
η ί ι ζώ η υχ ο ή” π ρ πά ω. Γι
πι έξ
ξύ ό ω
}}
483
ΧΟΣ
ΠΟΛ Μ Σ
||
μ
2. Π
>
3.
ή
ο ου πί
οίγ ι η προ ο ή
ρο όγιο.
Π ή
η φ ρ ογή (όπως FM) πό
η προ ο ή φ ρ ογώ , ή οίξ
ο
ού φ ρ ογώ
ξιά χ ιρι ήρι
ο ι ό ι ι πι έξ
πό
ί.
Οι
η
•
•
•
ζη ή ι ς π ρά ροι ξ ρ ώ
πι γ έ η ζώ η υχ ο ή ω :
AM —
θ ός
FM —
η .
θ ός, ου ι ό ί ος
DAB - ο ά
θ οί.
1. Π
484
ή
ι υχ ό η
ς
ο ου πί
ι πό
.
ι υχ ό-
ιώ (ensemble)
.
ι
ζή η ης
π η-
ι άγ
ις έξ ις
ζή η ης.
>
ζή η η πρ γ
οποι ί ι άθ
φορά που ι άγ
έ
χ ρ
ήρ
πο έ
ης
ζή η ης
φ ίζο ι
ά
ηγορί .
µ
–
.
µ
ι
ΧΟΣ
ά η
γή
χ ιρο ί η ο υ ο ι ό, η
ρ ιοφω ι ή υχ ό η
άζ ι π έο
υ ό
ό
η ήψη ου ή
ος
ί ι
ή.
–
•
•
•
Π ή
ο
.
ήξ
ο χ ιρι ήριο ή π
η υχ ό η που θέ
ή
.
μ, ρ ο<>
π
Ρ
ιόφω ο ( . 482)
Ψηφι
όρ
ιόφω ο ( . 486)
Χ ιρι ός ρ ιοφώ ου ι (πο υ) έ ω
έ ω φω η ι ής
γ ώρι ης ( . 131)
RDS
Μ η ι ουργ RDS (Radio Data System)
ο ρ ιόφω ο πορ
υ ο ι
υ όο
θ ό
ο ι χυρό ρο
.
ο RDS π ρ χ ι η υ
ό η
ψης π.χ.
π ηροφοριώ ο ι ς υ οφορ ς ι
ζ η ης υγ
ρι
ω ύπω προγρά
ος.
ο RDS υ έ ι πο πούς FM
έ
ί υο.
άθ πο πός FM
έ
έ οιο ί υο ποέ
ι π ηροφορί ς που π ρέχου
ο
ρ ιόφω ο RDS ις ξής ι ουργί ς:
•
υ ό
η
ά
η
πο πό
ρο ή , ά ο ή
ήψης
π ριοχή ί ι θ ές.
•
ζή η η
ηγορί ς προγρ
ά ω ,
π.χ. ύποι προγρά
ος ή π ηροφορί ς
ο ι ής υ οφορί ς.
•
Λήψη π ηροφοριώ
ρ ιοφω ι ό πρόγρ
ι έ ου
.
ι χυρόη
ΠΟΛ Μ Σ
πηγή ήχου που χρη ι οποι ί ι. Γι π ράιγ , ά χρη ι οποι ί ι ο CD player, η
ι ουργί ου ι όπ
ι. ο ρ ιόφω ο
πι ρέφ ι η προηγού η πηγή ήχου ι
έ
η ήχου, ό
ή ιη
ά ο η
ου υγ ρι έ ου ύπου προγρά
ος. Γι
πι ρέψ ι ωρί ρ , π ή
ξιά χ ιρι ήρι
ο ι ό ιήπ ή
Ά
η
ρι ή οθό η.
•
•
π
Ρ
ιόφω ο ( . 482)
Ρυθ ί
ις γι
ορ
ιόφω ο ( . 487)
ο ρέχο
Ω
Ορι έ οι ρ ιοφω ι οί
θ οί
χρη ιοποιού ο ύ η RDS ή χρη ι οποιού ό ο ρι ές πό ις υ ό η ές
ου.
ά η
ά ο η ι ή ω ή η υ ά ω ο ιής υ οφορί ς ο ρ ιόφω ο πορ ί
άξ ι
θ ούς ι όπ ο ς η
ά ο
485
ΧΟΣ
ΠΟΛ Μ Σ
ο ψηφι ό ρ ιόφω ο (Digital Audio
Broadcasting, DAB)
ι
ύ η
ψηφι
ς
ά ο ης γι ρ ιόφω ο. ο
ρ ιόφω ο υπο ηρ ζ ι DAB, DAB+ ι DMB
(Digital Multimedia Broadcasting).
Μπορ ί
χ ιρι
ί
ο
ρ ιόφω ο χρη ι οποιώ ς
η φω η ι ή
γ ώρι η,
χ ιρι ήρι
ο ι ό ιή η
ρι ή οθό η.
φ ρ ογή ψηφι ού
ρ ιοφώ ου ίθ
ι
ιουργί πό η προ ο ή
φ ρ ογώ
η
ρι ή
οθό η.
π ρ γωγή ου ψηφι ού ρ ιοφώ ου
γί
ι
ο ί ιο ρόπο όπως ις
υχ ό η ς FM ι AM, . ό η ‘
γή
ι
ζή η η ρ ιοφω ι ώ
θ ώ ’.
ός
πό η υ ό η
πι έγ
π ρ μ ,
π μ
ι
γωγή πό
, υπάρχ ι πί ης η υ ό η
πι έξ
π ρ γωγή πό πι έρους
ά ι
ι
μ
(Ensemble). ο ensemble
ί ι ι ο ά ρ ιοφω ι ώ
ιώ που
πέ που
η ί ι υχ ό η .
486
Σ ις π ριπ ώ ις όπου ο ρ ιοφω ι ό
ά ι
ί ι ο ογό υπό ου, υ ό
ά
ι
ι φ ίζ
ι ίπ
οό ο
ου
θ ού
(ο χρό ος ήψης ι φέρ ι).
πμ
DAB
Δ υ ρ ύο
οιχ ί που υ ήθως ο ο άζο ι πι έρους
ά ι . ί ι προ ωρι ά ι
πορού
π ριέχου π.χ.
φρά ις ου
ύριου προγρά
ος
ά
ςγ ώ
ς.
πι έρους
ά ι υπο ι ύο ι
έ
ύ ο ο έ ους η ί
ιώ .
π
•
γή ι
ζή η η ρ
θ ώ ( . 482)
ιοφω ι ώ
•
Σύ
η ά
ρ ιοφω ι ώ
( . 486)
•
Χ ιρι ός ρ ιοφώ ου ι (πο υ) έ ω
έ ω φω η ι ής
γ ώρι ης ( . 131)
•
•
•
Ρ
ις γι
FM
ορ
ιόφω ο ( . 487)
Μη
ι ός ρυθ ί ω
ρυθ ί ω ( . 192)
η προ ο ή
DAB
Η ι ουργ
πι ρ π ι ο ψηφι ό ρ ιόφω ο
ι πό
ά ι
θ ς χωρ ς
ο ιο
ά ι
ά η
ο ά
ιώ (ensemble)
ύ ρη
ψη, ο DAB / ι
ξύ DAB ι FM.
DAB μ DAB
1. Π
ή
2. Π
ή
μ
DAB μ FM
η
πά ω προ ο ή.
μ
DAB.
3.
πι έξ /
ιρέ
η πι ογή
μ DAB-DAB ι/ή
μ
ργοποιή
/ π ρDAB-FM, γι
γοποιή
ις
ί οιχ ς ι ουργί ς.
•
•
•
Ψηφι
ις ιάφορ ς ζώ ς
υχ ο ή ω FM ι DAB
ιόφω ο ( . 482)
Ρυθ ί
μ
π
Ρ
όρ
ιόφω ο ( . 486)
ιόφω ο ( . 482)
Ρυθ ί
ις γι
ορ
ιόφω ο ( . 487)
μ
Ρυθ
ις γι ις ι φορ ι
φω ι ώ υχ ο ω .
ς ζώ
ςρ
γι
προ ή
ι οπής υ οφορί ς.
π ρ γωγή ης προηγού ης
πηγής πο υ έ ω υ χίζ
ι, ό
ο
ή υ
ρ
ι
ί.
ιο-
ά ο η η υ ά ω ο ι ής υ οφορί ς
. π. πορ ί
ι οπ ί προ ωρι ά, π ώ ς
ξιά χ ιρι ήρι
ο ι ό ιή
ο
π ώ ς οΆ
η
ρι ή οθό η.
•
Σύρ
προς
ά ω η πά ω προ ο ή ι
μ
μ
ι
πι έξ
η ζώ η ρ ιοφω ι ώ υχ ο ή ω που
θέ
.
ργοποίη η/ π ργοποίη η ιουργιώ .
AM/FM
•
•
•
•
μ
- φ ίζ
π ρι χό
ι έχ
π
μ
ι π ηροφορί ς χ ι ά
ο
ο ου προγρά
ος, ους
ς, . π.
μ
μ
π
μμ
—
γχος γι
ή ι η υ χής
ύ ι η ου ο ό
ος ης υπηρ ί ς προγρά
ος.
ί υ ού "π γώ ι"
ά
πό 20 υ ρό π .
•
έ
- ι όπ ι η ρέχου
π ρ γωγή (πο υ) έ ω
ι
ί ι ι ήις.
π ρ γωγή ης προηγού ης
πηγής πο υ έ ω υ χίζ
ι, ό
η
ά ο η ι ή ω ο ο ηρωθ ί.
όπ ι η ρέχου
(πο υ) έ ω
ι
- ι π ρ γωγή
ί ι π ηροφορί ς
π
π π
μμ
- ι όπ ι η ρέχου
π ρ γωγή
(πο υ) έ ω
ι
ί ι π ηροφορί ς
γι ι οπές η υ οφορί
η γύρω
π ριοχή.
π ρ γωγή ης προηγού ης πηγής πο υ έ ω υ χίζ
ι, ό
ο ή υ
ρ
ι
ί.
ι ουργί
π
π π
μμ
ί ι
ι γ ωγρ φι ά π ριορι έ η έ ο η ης
ι ουργί ς
.
ι ουργί
πρέπ ι
ί ι
ργοποιη έ η υ όχρο .
μ - ι όπ ι η ρέχου
π ρ γωγή (πο υ) έ ω
ι έ ι
προ ι οποιή ις γι ο ρά υχή
ι
ροφές.
π ρ γωγή ης
προηγού ης πηγής πο υ έ ω υ χίζ
ι, ό
ο ή υ
ρ
ι
ί.
DAB
•
μ
π
- πι ογή γι ο
ρόπο ξι ό η ης ω
ιώ . ί
φ η ι ά ί
ά ριθ ό υπηρ ί ς.
•
μ DAB-DAB - ρχίζ ι η ιουργί γι η ύ
η
ός DAB.
ο
ή
ός ρ ιοφω ι ού
ιού χ θ ί,
ό πρ γ
οποι ί ι
ζή η η ά ου
ιού
(ensemble).
ι ά
ΧΟΣ
ΠΟΛ Μ Σ
ηο ά
ιώ
•
μ DAB-FM - ρχίζ ι η ιουργί γι η ύ
η
ξύ DAB ι
FM.
ο ή
ός ρ ιοφω ι ού
ιού χ θ ί, πρ γ
οποι ί ι υ ό
ζή η η
ι ής υχ ό η ς.
•
π
— πι έξ
ο
ύπο η υ ά ω που θέ
ά οι
ά η
π ρ γωγή DAB.
πιγ έ
η ύ
θ ι όψου η ρέχου
π ρ γωγή πο υ έ ω , γι
π ρ χθ ί ο ή υ .
π ρ γωγή
ης προηγού ης πηγής πο υ έ ω υ χίζ
ι, ό
ο ή υ
ρ
ι
ί.
μ - ι όπ ι η ρέχου
π ρ γωγή (πο υ) έ ω
ι έ ι
προ ι οποιή ις γι ο ρά υχή
ι
ροφές.
π ρ γωγή ης
προηγού ης πηγής πο υ έ ω υ χίζ
ι, ό
ο ή υ
ρ
ι
ί.
π ηροφοριώ χ ι ά
η υ οφορί .
Δ
π μ
ι ή ω .
ις ι
- ήψη
οπές
- ήψη
}}
487
ΧΟΣ
||
ΠΟΛ Μ Σ
μ
— ήψη π ηροφοριώ γι η η ό ι υγ οι ω ί ,
π.χ. ρο ο όγι πορθ ίω
ι ρέ ω .
π
/ π
ροφοριώ γι υ ά
ί ς πό η ι ουργί
γ ι ές ι οπές ρ ύ
•
•
μ
π
μ
— έ γχος γι
φά ι η ρ ιοφω ι ού
ι έ ου ή πι γ έ ω ύπω ρ ιοφω ιού ι έ ου, π.χ. ό ο
ι έχ η.
μ
slideshow
θέ
μμ — πι έξ
ίζο ι ή όχι ι ό ς γι
η οθό η.
π
φ
γρά
•
•
•
— ήψη π ηι ρό ρης η υ γ ρ ού, π.χ.
ος.
προ-
π
Ρ
Η ο ά
π ρ γωγ ς (πο υ)
ω χρηι οποι
π ης ο ρ ιόφω ο, που π ριγράφ
ι
ξ χωρι
ό η .
ιόφω ο ( . 482)
Ψηφι
Σύ
μ
Η ο ά
π ρ γωγ ς (πο υ)
ω χ ι
υ
ό η
π ρ γωγ ς χου πό CD*
ι ξω ρι ά υ
ς πηγ ς χου
ω ης υπο οχ ς AUX In/θύρ ς USB
ύρ
ης υ χούς ρο ς (stream) ρχ ω
χου πό ξω ρι ς υ
υ ς
ω
Bluetooth. Μπορ
π ρ ο ουθ
ο πό υ
υ ς υ
ς
ω
USB. Σ
υ ο η ο που
ι υ
ο ο ι
υο, υπάρχ ι η υ
ό η
ού
ι ι υ ό ρ ιόφω ο, ηχη ι ά
ι
ι
χρη ι οποι
ου ι ς υπηρ
ς
ω φ ρ ογώ .
όρ
ιόφω ο ( . 486)
ο
η γρ
ή
ά
ρι ής οθό ης ( . 49)
ης ης
φω η ι ή
488
Ο χ ιρι ός ης ο ά ς
π ρ γωγής (πο υ) έ ω
πρ γ
οποι ί ι πό η
ρι ή οθό η, ω ό ο πορ ί
χ ιρίζ
ρ ές
ι ουργί ς πό
ξιά χ ιρι ήρι ου ι ο ιού ή
η
γ ώρι η.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΧΟΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
π
π ρ γωγή (πο υ) έ ω ( . 489)
Χ ιρι ός ρ ιοφώ ου ι (πο υ) έ ω
έ ω φω η ι ής
γ ώρι ης ( . 131)
φ ρ ογές ( . 480)
Ρ
ιόφω ο ( . 482)
CD player* ( . 493)
(Πο υ) έ
έ ω Bluetooth ( . 493)
π
(π
)μ
Ο χ ιρι ός ης υ
υ ς
π ρ γωγ ς
πο υ
ω γ
ι πό η
ρι οθό η.
Ο χ ιρι ός ρ ώ
ι ουργιώ πορ
π ης
γ ι πό
ξιά χ ιρι
ρι
ο
ι ό ι
φω η ι
γ ώρι η.
(π
ΠΟΛ Μ Σ
π
)μ
Η ο ά
π ρ γωγ ς (πο υ)
ω χρηι οποι
π ης ο ρ ιόφω ο, που π ριγράφ
ι
ξ χωρι
ό η .
(Πο υ) έ
έ ω υπο οχής AUX In/θύρ ς
USB ( . 494)
ί
ο ( . 495)
CD*
1.
ι άγ
2.
3.
έ
CD.
οίξ
η φ ρ ογή CD πό η προο ή φ ρ ογώ .
πι έξ
>
ι θέ
π ρ χθ ί.
π ρ γωγή ρχίζ ι.
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 489
ΧΟΣ
||
1.
2.
3.
ΠΟΛ Μ Σ
3.
μ USB
ι άγ
ο USB memory stick.
οίξ
η φ ρ ογή USB πό η προο ή φ ρ ογώ .
πι έξ
>
ι θέ
π ρ χθ ί.
π ρ γωγή ρχίζ ι.
2.
Ω
Γι
ρχί ι η
π ρ γωγή πό iPod,
χρη ι οποιή
η φ ρ ογή iPod (όχι ο
USB).
Ό
ως πηγή ήχου χρη ι οποι ί ι ο
iPod, η ο ή
ού ου υ ή
ος ήχου
ι πο υ έ ω ου υ ο ι ή ου ί ι
π ρό οι
υ ή iPod.
1. Συ
2.
3.
1.
η πηγή (πο υ) έ ω .
η υ
μ
ργοποιή
πο υ έ ω .
έ
Bluetooth
ο Bluetooth η πηγή
η πηγή (πο υ) έ ω .
η ου υ ο ι ή ου.
έ
η πηγή (πο υ) έ ω .
οίξ
η φ ρ ογή USB πό η προο ή φ ρ ογώ .
3. Π ή
ο ί ο ου οιχ ίου, που
θέ
, γι
π ρ γωγή.
>
π ρ γωγή ρχίζ ι.
-
οίξ
η φ ρ ογή (iPod, USB, AUX)
πό η προ ο ή φ ρ ογώ .
>
π ρ γωγή ρχίζ ι.
2. Συ
490
έ
ρχί
η
π ρ γωγή
έ η πηγή (πο υ) έ ω .
-
οίξ
η φ ρ ογή πό η προ ο ή
φ ρ ογώ .
>
π ρ γωγή ρχίζ ι.
1. Συ
2.
η υ
οίξ
η φ ρ ογή Bluetooth πό η
προ ο ή φ ρ ογώ .
>
π ρ γωγή ρχίζ ι.
(
)μ
1. Σύ
iPod®
Mp3 player
4.
ρχί
η
π ρ γωγή
έ η πηγή (πο υ) έ ω .
Apple CarPlay
ο Apple CarPlay π ριγράφ
ό η .
μ
(π
ι
ξ χωρι
ή
)μ
Μπορ ί
χ ιρι
ί
η
ο ά
π ρ γωγής
(πο υ) έ ω έ ω φω η ι ής
γ ώρι ης, πό
χ ιριήρι
ο ι ό ι ή πό η
ρι ή οθό η.
η - γυρί
ο ου πί ά ω πό η
ρι ή οθό η ή π ή
ξιά χ ιρι ήρι ου ι ο ιού γι
υξή
ή
ιώ
η έ
η.
π ρ γωγή/Π ύ
που
ι οιχ ί ο
ο ου πί ά ω πό
ξιά χ ιρι
π
ή
η-π ή
η ι ό
ρ γού ι που ούγ
ι,
η
ρι ή οθό η ή ο
ήρι ου ι ο ιού.
γή ου ι ού ο
ιού/ ρ γου ιού ο ου ι ό ο ά ι που θέ
η
ΧΟΣ
ρι ή οθό η, π ή
η
ρι ή οθό η ή
ου ι ο ιού.
ά ω πό
ο
ξιά χ ιρι ήρι
Γρήγορη
π ρ γωγή προ ά/
ί η ηπ ή
ο άξο χρό ου η
ρι ή
οθό η ι ύρ
προς ο π άι ή π ή
ι
ά ω πό
ρ ή
π η έ ο ο ου πί
η
ρι ή οθό η ή
ξιά χ ιρι ήρι
ου ι ο ιού.
γή (πο υ) έ ω - πι έξ
πό ο οιπ
η φ ρ ογή ι
χ ίο
η προ ο ή φ ρ ογώ , π ή
η
φ ρ ογή που θέ
ή πι έξ χρη ι οποιώ ς
ξιά χ ιρι ήρι ου ι ο ιού
έ ω ου
ού φ ρ ογώ
.
-π ή
ο ου πί γι
ρ γωγή πό η ι ιοθή η.
-π ή
ο ου πί γι
ι υθ ηθού
ου ι ά ο ά ι
ιρά
π ρ γωγής.
π -
μ
ο video player
π ήρη οθό η, ή
η πά ω προ ο ή ι π ή
μ
, πορ ί
ρυθ ί
π ρ ά ω:
,
π
π
ι
π
Μ
ξ
-π ή
ο ου πί γι
γή
ξύ ω υ
υώ USB ό
υπάρχου ρ ές υ
έ ς υ
υές.
.
DivX®
π
υ ή η DivX Certified® υ
υή πρέπ ι
χωρηθ ί, γι
πορ ί
π ράγ ι
γορ
έ ς ι ί ς DivX Video-on-Demand
(VOD).
1. Π
ή
2. Π
ή
μ
η
ο
ή
ο
ω ι ό
πά ω προ ο ή.
•
Σύ
η (πο υ) έ ω έ ω υπο οχής
AUX In/θύρ ς USB ( . 495)
•
•
•
•
•
•
•
•
CD player* ( . 493)
Ρ
ιόφω ο ( . 482)
Gracenote® ( . 492)
ί
ο ( . 495)
Ρυθ ί
ις ήχου γι
(πο υ) έ
( . 496)
TV* ( . 497)
Apple CarPlay* ( . 498)
χ ι ές προ ι γρ φές γι (πο υ) έ
( . 504)
DivX® VOD ι
χώρη ης.
3.
πι
φθ ί
η η
ρο ι ή ι ύθυ η
vod.divx.com γι π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς ι γι
ο ο ηρώ
η
χώρη η.
•
Χρή η ου
ού φ ρ ογής
ου ο ηγού ( . 117)
•
Χ ιρι ός ρ ιοφώ ου ι (πο υ) έ ω
έ ω φω η ι ής
γ ώρι ης ( . 131)
•
•
•
•
Σύ
η
μ-π ή
ο ου πί γι
χρη ι οποιή
ο Gracenote ι
ζη ή
π ρό οι ου ι ή η υ
υή USB ι
η ιουργηθ ί ι χ ι ή ί
π ρ γωγής.
ί
π ρ γωγής πορ ί
π ριέχ ι έως 50 ρ γού ι .
οί-
ΠΟΛ Μ Σ
π
η οθό η
η ου υ ο ι ή ου ( . 515)
φ ρ ογές ( . 480)
ζή η η (πο υ) έ ω ( . 492)
Σύ
η (πο υ) έ ω
( . 494)
έ ω Bluetooth
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 491
ΧΟΣ
ΠΟΛ Μ Σ
Gracenote®
ο Gracenote
γ ωρ ζ ι ο
ι χ η, ο
ά που , ους
ους ρ γου ιώ
ι ις
χ ι ς ι ό ς, που φ ζο
ι
ά η
π ρ γωγ .
MusicID®
ο Gracenote
ής
γ ώρι ης.
π
Gracenote
ά η
Gracenote
1. Π
ή
ί
ι πρό υπο ου ι-
/ π
μ
2. Π ή
Gracenote®.
πό ο
οιχ ί .
πά ω προ ο ή.
μ
3. Γι
ργοποιή
/ π ργοποιή
ο Gracenote, πι έξ / πο πι έξ
ο
π ί ιο γι ο Gracenote®.
4.
•
•
492
πι έξ ρυθ ί ις γι
οιχ ί Gracenote:
πρ γ
οποι ί
ζή η η
ο έ ω Gracenote γι
(πο υ) έ ω .
2 - χρη ι οποιού
Gracenote.
ι
•
-
.
μ
οιχ ί
ρχι ά
η
ι
3 - Μπορ ί
πι έξ
ρχι ά οιχ ί .
π
ργοποίη η,
ι θι ού
1 - χρη ι οποιού
ου ρχ ίου.
ργοποιη έ
Gracenote® η ά η
π ρ γωγή
π
π
μ
Gracenote® πι έξ πώς θ
φ ίζο ι
οιχ ί
ου Gracenote
ιάφορ πο έζή η ης.
φ
ίζο
ρχι ά
οιχ ί
οιχ ί
ου
Gracenote ή
ι πο
έ-
Gracenote
ο π ρι χό ο ης ά ης
ο έ ω
Gracenote η ρώ
ι ι ρ ώς.
ά
(download) η πιο πρό φ η η έρω η γι
έ ι η ι ουργι ό η . Γι π ηροφορί ς
ι ήψη (download), πι
φθ ί
η ι ύθυ η support.volvocars.com.
•
•
π
π ρ γωγή (πο υ) έ ω ( . 489)
Ά ι χρή ης γι ήχο
( . 522)
ι πο υ έ
(π
)μ
πάρχ ι υ
ό η
ζ η ης ά ι
ι χ η, υ θ η, ρ γου ιού (
ω ),
ά που ,
ο, ηχη ι ού ι ου,
ς
π ρ γωγ ς ι, ό
ο υ ο η ο
ι
online, podcast (ψηφι ά (πο υ)
ω
ι ι ύου).
ΧΟΣ
1. Π
>
2.
ή
ο ου πί
οίγ ι η προ ο ή
ρο όγιο.
ι άγ
ις έξ ις
CD player*
.
ζή η ης
ζή η ης.
3. Π ή
.
ο ου πί
> Πρ γ
οποι ί ι
ζή η η ω
έ ω υ
υώ
ι
πο
ης
ζή η ης π ρ ίθ
ά
ηγορί .
Σ ρώ
γι
•
•
•
•
π η-
Η ο ά
π
υ
ό η
χου. . χ ι
ύπους ρχ ω
(
ρ γωγ ς (πο υ)
ω χ ι
π ρ γωγ ς CD ρχ ω
ς προ ι γρ φ ς γι ους
που υπο ηρ ζο
ι.
υ έι
•
•
π
χο ύ
η
•
•
•
( . 488)
π ρ γωγή (πο υ) έ ω ( . 489)
Χρή η ου π η ρο ογίου
οθό η ( . 53)
η
ρι ή
πο οχή ι
υ ο ί η ο online* ( . 514)
γωγής
ι ξ γωγής ί
ου.
μ
Bluetooth
Η ο ά
π ρ γωγ ς πο υ
ω ου
υ ο ι
ου ι θ ι Bluetooth ι πορ
π ράγ ι ύρ
streaming ρχ
χου πό ξω ρι ς υ
υ ς
Bluetooth,
όπως ι η ά η φω ο ι PDA.
•
οριζό ι
ά π ά ος ης οθό ης
φ ι
ί άθ
ηγορί ξ χωρι ά.
)μ
ΠΟΛ Μ Σ
π
Σύ
η (πο υ) έ ω
( . 494)
έ ω Bluetooth
π ρ γωγή (πο υ) έ ω ( . 489)
Χ ιρι ός ρ ιοφώ ου ι (πο υ) έ ω
έ ω φω η ι ής
γ ώρι ης ( . 131)
χο ύ
Θέ
η
ις ι
( . 488)
όπ η
άφ
ξης ( . 423)
χ ι ές προ ι γρ φές γι (πο υ) έ
( . 504)
ου πί ξ γωγής CD
•
•
•
•
π
π ρ γωγή (πο υ) έ ω ( . 489)
Χ ιρι ός ρ ιοφώ ου ι (πο υ) έ ω
έ ω φω η ι ής
γ ώρι ης ( . 131)
χο ύ
η
( . 488)
χ ι ές προ ι γρ φές γι (πο υ) έ
( . 504)
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 493
ΧΟΣ
ΠΟΛ Μ Σ
(π
Bluetooth
)μ
μ
(
In/
Συ
ι υ
υ Bluetooth
ο υ οη ο γι υ χ ρο πο υ
ω
ι χρ η
ως ύ
η ο ι
υο,
ι ι θ ι η.
Πο ά η έφω
η γορά ι θέ ου
ύρ
η χ ο ογί Bluetooth, ω ό ο
ί ι ό π ήρως υ
ά
ο υ ο ί η ο.
Γι η υ
ό η , πι
φθ ί
η ι ύθυ η support.volvocars.com.
ι ι
ί γι η ύ
πο υ έ ω ί ι η ί ι
η φώ ου.
•
•
•
•
η ι ς υ
η ύ
η
π
Σύ
η η
(Πο υ) έ
φώ ου ( . 506)
έ ω Bluetooth ( . 493)
π ρ γωγή (πο υ) έ ω ( . 489)
χο ύ
η
( . 488)
υής
ός
Μπορ
(πο υ)
ηχο ύ
μ
USB
π
υ
ω , π.χ.
η .
ι
iPod
πηγή (πο
π
ρί ς
έ ω USB
ρί
ι
ι
AUX
ξω ρι πηγ
MP3 player, ο
υ) έ ω
π
φορ ιζό
ς
π
φορ ίζ
ιό
υ
θ ί
ιό
ο ι όπ ης άφ ξης
η θέ η I, II ή
ο ι η ήρ ς ρίι ουργί .
•
•
•
•
•
χο ύ
Θέ
ί
η
ις ι
( . 488)
όπ η
άφ
ξης ( . 423)
ο ( . 495)
Apple CarPlay* ( . 498)
χ ι ές προ ι γρ φές γι (πο υ) έ
( . 504)
Γι η υ ο ό ρη χρή η ου USB memory
stick, χρη ι οποιή
ο γι
ποθη ύ
ό ο υ
ούς ύπους ρχ ίω . ο ύ η
χρ ιάζ
ι πο ύ π ρι ό ρο χρό ο γι
φορ ώ ι έ
ποθη υ ι ό έ ο που π ριέχ ι
ο ι ήπο ά ο
ός πό η υ
ούς
ύπους ρχ ίω .
ός πό ο ηχο ύ η , η
ο ά
π ρ γωγής (πο υ) έ ω υπο ηρίζ ι πί ης η
π ρ γωγή ί ο ό
η
υ
υή ί ι υ
έ η έ ω USB.
Ορι έ MP3 player έχου ο ι ό ους
ύ η
ρχ ίω , ο οποίο
υπο ηρίζ
πό ο ηχο ύ η .
•
•
•
494
)μ
ι
π
Σύ
η (πο υ) έ ω έ ω υπο οχής
AUX In/θύρ ς USB ( . 495)
π ρ γωγή (πο υ) έ ω ( . 489)
Χ ιρι ός ρ ιοφώ ου ι (πο υ) έ ω
έ ω φω η ι ής
γ ώρι ης ( . 131)
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΧΟΣ
(π
)μ
AUX In/
π
μ
USB
Μπορ
υ
ι ξω ρι πηγ
χου, π.χ.
iPod MP3 player, ο ηχού η
ω οποι
πο
ύ
ης η
πι
η ο ό . ο
ώ ιο πρ π ι
γ
ι προς
ξω η προ ι π υρά
γι
η π γι υ ό
ι η θυρ .
Σ ις π ριπ ώ ις που υπάρχου ύο θύρ ς
USB, γι η ύ
η ός η φώ ου πρέπ ι
χρη ι οποι ί ι η θύρ
ο υ ό π ρίγρ
θώς προορίζ
ι γι ο Apple
CarPlay ή Android Auto.
•
χ ι ές προ ι γρ φές γι (πο υ) έ
( . 504)
πάρχ ι υ
ό η
π ρ γωγ ς
ο
πό υ
υ ς που χου υ
θ
ω
USB θώς ι πό η ο ά
π ρ γωγ ς (πο υ)
ω .
Δ
φ ίζ
ι ι ό ό
ο υ ο ί η ο
ι ί ι,
ά ο ήχος ξ ο ουθ ί
ούγ ι.
ι ό προ ά
ιξ άό
ο υ οί η ο
ή ι.
. ό η " χ ι ές προ ι γρ φές γι
πο υ έ " γι ους ύπους ρχ ίω ί ο
που υπο ηρίζο ι.
•
•
•
•
•
•
ΠΟΛ Μ Σ
π
π ρ γωγή (πο υ) έ ω ( . 489)
χο ύ
η
( . 488)
χ ι ές προ ι γρ φές γι (πο υ) έ
( . 504)
π
π ρ γωγή (πο υ) έ ω ( . 489)
(Πο υ) έ
έ ω υπο οχής AUX In/θύρ ς
USB ( . 494)
χο ύ
η
( . 488)
495
ΧΟΣ
ΠΟΛ Μ Σ
μ
Εξ
(π
ο
υ η ω ρυθ
ω
π ρ γωγ (πο υ)
ω .
)μ
χου γι
2. Π
η
1. Π
ή
υ
που
π ράγ ι η
ου
υ ιώ ου Γ έ ποργ .
μ
η
ρυθ ί-
•
— προ ωπι ές ρυθ ί ις γι
πά ,
πρί , ο ι ο
θ ι ή
(equaliser) . π.
(π
1. Π
2. Π
ι ξω ρι ή πηγή ήχου (π.χ.
έ MP3 player ή iPod) υ
θ ί η
υπο οχή AUX In, ό
υ ή η πηγή
ήχου πορ ί
έχ ι ι φορ ι ή
έ
η ήχου πό η
ω ρι ή έ
η
ου ηχο υ ή
ος (π.χ. ρ ιόφω ο).
Γι
ιορθωθ ί υ ή η ι φορά, ρυθί
η έ
η ι ό ου. ά η έ
η
ήχου ί ι πο ύ υψη ή ή πο ύ χ η ή,
η ποιό η
ου ήχου πορ ί
ί ι
οιω έ η.
•
μ
)μ
μ
η
πά ω προ ο ή.
•
•
496
:
• AUX -
μ
/
ο ή ήχου
ξύ ω
ξιώ /
ρι
ρώ ηχ ίω
ι
ξύ ω προι ώ /πί ω ηχ ίω .
ή
ή
μ
μπ
* — π ρι ό ρ ς
πι ογές
π ρ γωγής ήχου, π.χ.
π ρ γωγή
ί θη η ίθου ς
υ υ ιώ . Οι ρυθ ί ις
ι θι ού
οποι ήπο
πι ογή ά
χέ η
π ρ ά ω η ί γι ις ρυθ ίις ήχου.
ι ή
πά ω προ ο ή.
ι πι έξ
ο
•
•
χη ι ό πρόγρ
πό η ίθου
ή
ις:
μ
- ο ηχο ύ η
ι
θ ίζ ι ους
οχ η ι ούς θορύ ους ο χώρο πιώ , υξά ο ς η έ
η ήχου
ά ογ
η
χύ η
ου υ ο ι ήου. ο πίπ ο
ι άθ ι ης πορ ί
ρυθ ι
ί.
π
Ρυθµί
χο ύ
ις ήχου ( . 481)
η
( . 488)
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΧΟΣ
TV*2
*3
Η η οπ ι
ι ό προ ά
ι ό οό
ο υ ο η ο
ι
η
ο.
φ ζ
ι ι ό ό
ο υ ο η ο ι
ι,
ά ο χος ξ ο ουθ
ούγ
ι. Η
ι ό
πι ρ φ ι ό
ο υ ο η ο χ ι
χ ό
ι ό
ι
ώς.
Ο χ ιρι ός ης η όρ ης γί
ρι ή οθό η. Ο χ ιρι ός ρ
γιώ πορ ί πί ης
γί ι πό
ήρι
ο ι ό ιή
φω η ι ή
ι πό η
ώ
ι ουρξιά χ ιριγ ώρι η.
1.
οίξ
η φ ρ ογή TV πό η προο ή φ ρ ογώ .
2.
πι έξ
έ
η όρ η
ζη ά υ ό
η
ύ ρη υ ή ήψη.
1. Π
ή
3.
–
2
3
χύ ι
χύ ι
ορι
ορι
πι έξ
όρ
π
π ρ γωγή πό
π μ
ή
ο
ά ι που θέ
.
.
π
π
μ
Π ή
ο <> ά ω πό η
ρι ή
οθό η ή
χ ιρι ήρι
ο ι ό ι.
>
γρ
ή πι ή
ης
ι ί ι ί
θέ η πά ω ή ά ω η πι γ έ η
ί
π ρ γωγής
Μπορ ί
πί ης
η
ρι ή οθό η.
π
ά ι
ο ου πί
πι έξ
άζ
Π ή
φ ιρέ
πη έ ω .
ποθη ύ
πμ:
ο
έ
έ
γι
η
οπ ι ό
προ θέ
ά ι πό η ί
/
γ -
π
πάρχ ι ι θέ ι ος έ ς ο ηγός προγρ
άω
π ηροφορί ς γι
η οπ ι ά προγρά
έως ι 48 ωρώ .
–
,
Χρή η ης η
–
ά ι.
π
2.
•
π μ
Μπορ ί
ά ι ως
ΠΟΛ Μ Σ
Π ή
ο
γι
π ηροφορί ς χ ι ά
προγρά
.
η
φ ι ού
οπ ι ά
Ω
ο υ ο ί η ο ι
π.χ. πό πό η
πό
π μ
ί ι
ο
υχ ό η
πορ ί
ί ι έ
η χώρ ,
η,
ί ι έ ιο ό ι
ι θέ ι ο ιό ι η
έχ ι
άξ ι.
θ ούς πό
ης* ( . 497)
έ ς γορές.
έ ς γορές.
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 497
ΧΟΣ
ΠΟΛ Μ Σ
||
μ
Π
π
ώ ς ο
, πορ ί
πι έξ
ποι ορφή πρέπ ι
φ
ι η η οπ ι ή ι ό .
ζ
1.
ι
2.
μ. η οπ ι ή ι ό
η ορφή ι ό ς που
μ
ι ό
γι
μπ
οποι ί
ί-
προ ά
ί
ι.
η οπ ι ή
ι χωρίς
π ρι οπ ί.
•
•
•
•
•
Apple CarPlay*
π
TV* ( . 497)
Χ ιρι ός ρ ιοφώ ου ι (πο υ) έ ω
έ ω φω η ι ής
γ ώρι ης ( . 131)
π ρ γωγή (πο υ) έ ω ( . 489)
Π ριήγη η ις προ ο ές ης
οθό ης ( . 43)
Ά ι χρή ης γι ήχο
( . 522)
ι πο υ έ
ρι ής
ο Apple CarPlay
ού
ου ι ,
φω ι ς
ις,
/
ά
οποι
ο Siri,
προ η ω
οι η
CarPlay ι ουργ
Apple.
ς
ι η υ
ό η
πρ γ
οποι
η ά
ο ηγ ς,
η ύ
ι
χρη ιιό
υ ά ώ
ο γη η. ο Apple
πι γ
ς υ
υ ς
μ
πάρχ ι η υ ό η
ά
υγ ρι ές ρυθ ί ις, ό ο η πά ω προ ο ή ό ο
ι
ά η η οπ ι ή προ ο ή
π ήρη
οθό η.
Μ
ξ
ο video player
π ήρη οθό η, ή
οίη πά ω προ ο ή ι π ή
μ
μ
TV, πορ ί
ρυθ ί
π ρ ά ω:
•
•
π
Ω
ο ύ
υπο ηρίζ ι ό ο η οπ ι ές
ό ις ις χώρ ς που
ί ου
ορφή MPEG-2 ή MPEG-4 ι που π ηρού ο πρό υπο DVB-T/T2. ο ύ η
υπο ηρίζ ι
ό ις
ογι ού
ή
ος.
498
η
ο υ ο ί η ο
ι θέ ι ή η
Apple CarPlay, πορ ί
ο γ
ή
ργό ρ . π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο ηέ ο ι ο έ ης Volvo γι η γ
ά
η
ου Apple CarPlay.
Π ηροφορί ς γι ις φ ρ ογές που υπο
ρίζο ι ι ποι η έφω
ί ι υ
ά
ίθ
ι η ι ο
ί
ης Apple:
www.apple.com/ios/carplay/. χρή η φ
ογώ η υ
ώ
ο Apple CarPlay
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ηι ρπο-
ουάρ.
ΧΟΣ
ρ ί ορι έ ς φορές
η ί ιό ιη ύ η ά
ο iPhone ι ο υ ο ί η ο
έχ ι ι οπ ί. Λά
υπόψη ς ό ι η Volvo
φέρ ι υθύ η γι ο π ρι χό ο η
φ ρ ογή Apple CarPlay.
)μ
iPhone
Ό
Volvo Cars,
π
π
Apple CarPlay π
.
Ό
χρη ι οποι ί
η π οήγη η
χάρ η
έ ω ου Apple CarPlay,
υπάρχ ι θο ήγη η η οθό η ου ο ηγού ή η Προ ο ή
ίξ ω
ο π ρ πρίζ (Head-Up display),
ά ό ο η
ρι ή οθό η.
•
•
•
Μπορ ί
χ ιρίζ
ις φ ρ ογές
Apple CarPlay πό η
ρι ή οθό η, ο
ι η ό η έφω ο ή πό
ξιά χ ιρι ήρι ου ι ο ιού (ι χύ ι γι υγ ρι έ ς ιουργί ς). Μπορ ί
πί ης
χ ιρίζ
φω η ι ά ις φ ρ ογές χρη ι οποιώ ς ο
Siri. Μ έ π ρ
έ ο πά η
ο ου πί
ο ι ό ι, ρχίζ ι ο φω η ι ός χ ιρι ός
έ ω ου Siri, ώ
έ
ιγ ι ίο πά η
ργοποι ί ι ο φω η ι ός χ ιρι ός ου
υ ο ι ή ου.
ο Siri ι οπ ί πο ύ ωρίς,
ο ι ό ι.
ρ ή
π η έ ο ο ου πί
μ π
π
π
π
Apple CarPlay,
:
Apple CarPlay
π
Apple Inc. μ
π
π
.
Volvo Cars
π
Apple CarPlay
μ
.Ό
μ π
Apple CarPlay,
μ
π
π
/
( μπ.
/
π
π
χο ύ
Σύ
η
( . 488)
η ου υ ο ι ή ου ( . 515)
ΠΟΛ Μ Σ
Apple CarPlay*
.
ι
χρη ι οποι
ο Apple CarPlay, η
ι ουργ φω η ι ού χ ιρι ού Siri πρ π ι
ι
ργοποιη
η ο η φω ό ς.
iPhone
Apple CarPlay
Χρή η ου Apple CarPlay* ( . 499)
Ω
ο Apple CarPlay πορ ί
χρη ι οποιηθ ί
ό ο
ο Bluetooth ί ι π ργοποιηέ ο. Συ πώς,
άποιο η έφω ο ή
media player ί ι υ
έ ο ο υ ο ίη ο έ ω Bluetooth,
θ ί ι ι θέι οό
ο CarPlay ί ι
ργό. Πρέπ ι
χρη ι οποιή
ι
ι ή πηγή
ι ι ύου γι
υ
θ ί
ο ι ί υο
γι ις φ ρ ογές ου υ ο ι ή ου. Χρη ιοποιή
ο Wi-Fi ή ο
ω
ω έ ο
ό
* ου υ ο ι ή ου.
1. Συ έ
υπάρχου
ι οποιή
γρ
.
2. Δι
ο iPhone η θύρ USB. Ό
ύο θύρ ς USB, πρέπ ι
χρηη θύρ
ο υ ό π ρί-
ά
ις π ηροφορί ς ο
ο ή υ
ι η υ έχ ι π
ο OK.
3. Π ή
ο Apple CarPlay
ο ή φ ρ ογώ .
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ή
υό-
η προ}}
ός/ ξ
ουάρ. 499
ΧΟΣ
||
ΠΟΛ Μ Σ
4. Δι
ά
ους όρους ι ις προ ποθέις ι έπ ι π ή
π
γι
υ
θ ί .
>
πι έρους προ ο ή
ο
Apple CarPlay οίγ ι ι φ ίζο ι
οι υ
ές φ ρ ογές.
5. Π
>
ή
η φ ρ ογή που θέ
φ ρ ογή ρχίζ ι.
.
Apple CarPlay
ο Apple CarPlay
ργοποι ί ι ύ φω
η π ρ ά ω ι ι
ί , ό ο φό ο υπάρχ ι υ
έ ο iPhone.
1. Συ έ
ο iPhone η θύρ USB. Ό
υπάρχου ύο θύρ ς USB, πρέπ ι
χρηι οποιή
η θύρ
ο υ ό π ρίγρ
.
>
π
μ
μ
μ
- η πιέρους προ ο ή
Apple CarPlay οίγ ι ι φ ίζο ι οι υ
ές φ ρογές.
2.
500
η πι έρους προ ο ή
ο
Apple CarPlay
ί ι οι ή, π ή
ο Apple CarPlay η προ ο ή φ ρογώ .
>
πι έρους προ ο ή
ο
Apple CarPlay οίγ ι ι φ ίζο ι
οι υ
ές φ ρ ογές.
3. Π
>
ή
η φ ρ ογή που θέ
φ ρ ογή ρχίζ ι.
.
ο Apple CarPlay ι ουργ ί ο π ρ
ή ιο
η ί ι
ιγ ή θ ί
ι ουργί ι ά η
φ ρ ογή η ί ι πι έρους προ ο ή. Γι
φ ι
ί ξ ά ο Apple CarPlay η πιέρους προ ο ή - π ή
ο ι ο ί ιο
Apple CarPlay η προ ο ή φ ρ ογώ .
Apple CarPlay
Apple CarPlay
1. Π ή
2. Π
ή
μ
iPod
iPod
μ
η
π
πά ω προ ο ή.
•
•
•
•
•
πο υ έ
ι υ έ
η υ
υή
Apple η θύρ USB.
>
πι έρους προ ο ή
ο
Apple CarPlay οίγ ι ι φ ίζο ι
οι υ
ές φ ρ ογές.
π
χο ύ
η
( . 488)
π ρ γωγή (πο υ) έ ω ( . 489)
Σύ
η (πο υ) έ ω έ ω υπο οχής
AUX In/θύρ ς USB ( . 495)
Ρυθ ί
Σύ
ις γι
ο Apple CarPlay* ( . 501)
η ου υ ο ι ή ου ( . 515)
Apple CarPlay.
3.
πο πι έξ
ο π ί ιο γι η υ
υή
Apple που
θέ
θέ ι π έο
ι ουργί ο Apple CarPlay υ ό
,
ό
υ έ
ο
ώ ιο USB.
4.
πο υ έ
ι υ έ
Apple η θύρ USB.
5.
3.
η υ
υή
οίξ
η φ ρ ογή iPod πό η προο ή φ ρ ογώ .
iPod
Apple CarPlay
1. Π ή
ο Apple CarPlay
ο ή φ ρ ογώ .
2. Δι
ά
ις π ηροφορί ς ο
ο ή υ
ι η υ έχ ι π
ο OK.
η προ-
ή
υό-
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΧΟΣ
μ
Apple CarPlay*
Ρυθ
ις γι η
Apple CarPlay.
φω ο υ
2. Π
2. Π
•
•
ή
μ
η
•
•
•
πά ω προ ο ή.
ή
π
Apple CarPlay
ι πι έξ
η ρύθ ι η:
πι έξ
οπ
ίθ
ι υ ό
υ έ
ι ο
ί ιο - ο Apple CarPlay
ι ουργί ό
ώ ιο USB.
πο πι έξ
ο π ί ιο - ο
Apple CarPlay
ίθ
ι υ ό
ι ουργί ό
υ έ
ι ο
USB.
π ι ί ι π
φορά ργο
ι ώ ρυθ ίω γι
ι γρ φ ί η ί
, . ό η
" π
φορά ρυθ ί ω
η προ ο ή ρυθ ίω ".
μ
ή
μ
η
ι ά
.
ις ρυθ ί
.π
ις γι
.
.
ο Android Auto ς
ι η υ
ό η
ού
ου ι ,
πρ γ
οποι
η φω ι ς
ις,
ά
ο ηγ ς ι
χρη ι οποι
προγρά
πό ι
υ
υ Android. ο Android Auto ι ουργ
πι γ
ς υ
υ ς Android.
π
Apple CarPlay* ( . 498)
Μη
ι ός ρυθ ί ω
ρυθ ί ω ( . 192)
η προ ο ή
ώ ιο
Σ η ί
πορού
πο η ο υ ού έως
ι 20 υ
υές Apple. Ό
η ί
ί ι
π ήρης ι υ
θ ί ι έ υ
υή, η
υ
υή που ί ι π
ιό ρη ι γράφ
ι.
1. Π
•
•
Android Auto*
ο
ξής:
μ
1. Π
ή
μ
ο ως
ΠΟΛ Μ Σ
πά ω προ ο ή.
Π ηροφορί ς γι ις φ ρ ογές που υπο ηρίζο ι ι ποι η έφω
ί ι υ
ά ι ίθ
ι η ι ο
ί : www.android.com/
auto/. Λά
υπόψη ς ό ι η Volvo
φέρ ι υθύ η γι ο π ρι χό ο η φ ρογή Android Auto.
ί η η ου Android Auto γί
ι πό η
προ ο ή φ ρ ογώ . Μό ις ο Android Auto
θ ί
ι ουργί γι πρώ η φορά, η φ ρογή ίθ
ι
ι ουργί υ ό
η πόη φορά που θ υ
θ ίη υ
υή. Μπο}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 501
||
ΧΟΣ
ΠΟΛ Μ Σ
ρ ί
έ ρξη
π ργοποιή
ις Ρυθ ί ις.
η
υ ό
η
Ω
Ό
έ
η έφω ο υ
θ ί ο Android
Auto, π ρέχ ι η υ ό η
υ χούς
ροής (stream) έ ω Bluetooth
έ ά ο
media player. ο Bluetooth ί ι
ργό
ό ο ο Android Auto χρη ι οποι ί ι.
Ό
χρη ι οποι ί
η π οήγη η
χάρ η
έ ω ου Android Auto,
υπάρχ ι θο ήγη η η οθό η ου ο ηγού ή η Προ ο ή
ίξ ω
ο π ρ πρίζ (Head-Up display),
ά ό ο η
ρι ή οθό η.
Μπορ ί
χ ιρίζ
ις φ ρ ογές
Android Auto πό η
ρι ή οθό η, ο
ι η ό η έφω ο ή πό
ξιά χ ιρι ήρι
ου ι ο ιού (ι χύ ι γι υγ ρι έ ς ιουργί ς). Μπορ ί
πί ης
χρη ι οποι ί
ο Android Auto έ ω φω η ι ού χ ιρι ού
έ ι, ώ
πορ ί
ιά
ο
ρό ο. Μ έ π ρ
έ ο πά η
ο
ου πί
ο ι ό ι, ρχίζ ι η φω η ι ή
γ ώρι η, ώ
έ
ιγ ι ίο πά η
π ργοποι ί ι.
μ π
π
μ
π
Google Inc.
π
π
502
Android Auto,
:
Android Auto
π π
π
μ
μ
. Volvo Cars
Android Auto
μ
.Ό
Android Auto,
.
μ π
μ
( μπ.
Android
π
μ
Android π
1. Συ έ
>
μ
)
μ
έρους προ ο ή
γ ι ι φ ίζο
ογές.
.
π
π
.
2.
Android Auto
π
1. Συ έ
υπάρχου
ι οποιή
γρ
.
2. Δι
π
Android
ο Android η θύρ USB. Ό
ύο θύρ ς USB, πρέπ ι
χρηη θύρ
ο υ ό π ρί-
ά
ις π ηροφορί ς ο
ο ή υ
ι η υ έχ ι π
ο OK.
3. Π ή
ο Android Auto
φ ρ ογώ .
ή
υό-
η προ ο ή
4. Δι
ά
ους όρους ι ις προ ποθέις ι έπ ι π ή
π
γι
υ
θ ί .
>
πι έρους προ ο ή
ο
Android Auto οίγ ι ι φ ίζο ι οι
υ
ές φ ρ ογές.
5. Π
>
ή
η φ ρ ογή που θέ
φ ρ ογή ρχίζ ι.
ο η έφω ο
π
μ
.
η θύρ USB.
μ
- η πιAndroid Auto οίι οι υ
ές φ ρ-
μ
μ
π
μ
οίξ
η φ ρ ογή Android Auto πό
η προ ο ή φ ρ ογώ .
>
πι έρους προ ο ή
ο
Android Auto οίγ ι ι φ ίζο ι οι
υ
ές φ ρ ογές.
3. Π
>
ή
η φ ρ ογή που θέ
φ ρ ογή ρχίζ ι.
.
ο Android Auto ι ουργ ί ο π ρ
ή ιο
η ί ι
ιγ ή θ ί
ι ουργί ι ά η
φ ρ ογή η ί ι πι έρους προ ο ή. Γι
φ ι
ί ξ ά ο Android Auto η πιέρους προ ο ή - π ή
ο ι ο ί ιο
Android Auto η προ ο ή φ ρ ογώ .
•
•
•
•
π
χο ύ
η
( . 488)
π ρ γωγή (πο υ) έ ω ( . 489)
Σύ
η (πο υ) έ ω έ ω υπο οχής
AUX In/θύρ ς USB ( . 495)
Ρυθ ί
ις γι
ο Android Auto* ( . 503)
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΧΟΣ
•
•
Σύ
πι
η ου υ ο ι ή ου ( . 515)
όπη η ης
ρι ής οθό ης ( . 36)
μ
Android Auto*
Ρυθ
ις γι
γι πρώ η φορά
η φω ο που υ
Android Auto.
2. Π
ή
2. Π ή
πι έξ
•
•
μ
η
π
η ρύθ ι η:
•
•
•
πι έξ
οπ
ίθ
ι υ ό
υ έ
ι ο
πά ω προ ο ή.
Android Auto
ι
ί ιο - ο Android Auto
ι ουργί ό
ώ ιο USB.
πο πι έξ
ο π ί ιο - ο
Android Auto
ίθ
ι υ ό
ι ουργί ό
υ έ
ι ο
USB.
Σ η ί
πορού
πο η ο
ι 20 υ
υές Android. Ό
η
π ήρης ι υ
θ ί ι έ υ
υ
υή που ί ι π
ιό ρη ι
ο
ι ά
ξής:
μ
1. Π
ή
μ
ι
•
•
•
ΠΟΛ Μ Σ
.
ις ρυθ ί
.π
ις γι
.
.
π
Android Auto* ( . 501)
Μη
ι ός ρυθ ί ω
ρυθ ί ω ( . 192)
πι
όπη η ης
η προ ο ή
ρι ής οθό ης ( . 36)
ώ ιο
υ ού έως
ί
ί ι
υή, η
γράφ
ι.
π ι ί ι π
φορά ργο
ι ώ ρυθ ίω γι
ι γρ φ ί η ί
, . ό η
" π
φορά ρυθ ί ω
η προ ο ή ρυθ ίω ".
μ
1. Π
ή
μ
η
πά ω προ ο ή.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 503
ΧΟΣ
(π
ΠΟΛ Μ Σ
)μ
π
Συ
ο ύποι ρχ ω , προ ι γρ φ ς χου
ι USB.
Μορφ
Επ
η
ρχ ου
Codec
MP3
.mp3
MPEG1 Layer III,
MPEG2 Layer III,
MP3 Pro ( υ ά
mp3),
MP3 HD ( υ ά
mp3)
AAC
504
.m4a, .m4b, .aac
AAC LC (ήχος
MPEG-4 part III),
HE-AAC
(aacPlus v1/v2)
WMA
.wma
WMA8/9,
WMA9/10 Pro
WAV
.wav
LPCM
FLAC
.flac
FLAC
Μορφ
Επ
η ρχ ου
MP4
.mp4, m4v
MPEG-PS
.mpg, .mp2, .mpeg, .m1v
Μορφ
Επ
η ρχ ου
AVI
.avi
AVI (DivX)
.avi, divx
Μέγ. έγ θος
ρχ ίου
4 GB
ASF
.asf, .wmv
Codec ήχου
MP3, AC3
MKV
.mkv
Επ
SubViewer
.sub
SubRip
.srt
SSA
.ssa
η ρχ ου
ι ι ές
γί ς
φορά
DivX®
Οι πι οποιη έ ς DivX υ
υές έχου ο ιί γι υψη ής ποιό η ς
π ρ γωγή
ί ο DivX (.divx, .avi). Ό
υπάρχ ι ο ογόυπο DivX, πι ρέπ
ιη
π ρ γωγή ι ιώ
DivX.
Προφί
DivX Home Theater
Codec γι
ί ο
DivX, MPEG-4
ά υ η
χύ η
χύ η
720x576
bit
4.8Mbps
ρέ
30 fps
.divx, .avi
πό ι οι
π
Μορφ
πέ
η
ρχ ίου
XSUB
ι ουρ-
Πο
πο
π οί υπό ι οι,
π οί ήχοι, υ έχι η
π ρ γωγής
Π ηροί ό ς ις π ι ήις ου προφί DivX
Home Theater. πι
φθ ί
η ι ύθυ η
divx.com γι π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς ι
ργ
ί ογι ι ού γι
η
ροπή ω
ρχ ίω
ς
DivX
Home Theater video.
π
Γι
ι ά ι ο ύ η
η
ω ά, πρέπ ι
ι χύου οι π
ι γρ φές. Σ η
ρι ή οθό
ι ο ήφ έ ω
ά η
USB
υ
υή USB
ρ ά ω προη
φ ίζ π ρ γωγή.
ΧΟΣ
Μ γ. ριθ
ρχ ί
Φά
15000
οι
θ ί
Λί
1000
ςφ
ς
έ ω
π ρ γωγής
Σ οιχ ί
ι
π ρ γωγής
ποφά
•
•
ί
100
-
οι
1000
Χωρίς όριο
π
USB
•
•
•
•
8
πο οχή ύπου A
ο η 2.0
Π ροχή ά ης 5 V
ηρ ύ
ος έγ. 2,1 A
ς
π
ο ι η ό ς η φω ο ι θ ι
Bluetooth, πορ
υ
θ
ύρ
ω
ω
ο ύ η
οι
ς υ ο ι
ου υ ο ι
ου.
ο ηχο ύ η
ι ουργί
οι
υ ό η
ουργί ς ου ι
. Μπορ ί
η έφω ο πό
υ
έ ο
η
( . 488)
π ρ γωγή (πο υ) έ ω ( . 489)
ξιά χ ιρι
π
ο
ς
ί η
η
ιιριζόι η ό
ί ι
Ό
έ
ι η ό η έφω ο έχ ι υ
θ ί
ο
υ ο ί η ο ι υ
θ ί, πορ ί
χρη ι οποιηθ ί γι η πρ γ
οποίη η ή ω , η
πο ο ή/ ήψη η υ ά ω , η υ χή ροή
(streaming) πο υ έ ω
ι γι ύ
η ο
ι ί υο.
π
χο ύ
πο υ έ ω χρη ι οποι
ής υ ο ι ί ς, ώ έχ
έγχ
ι
ιρά πό
η ού η φώ ου η χ
πί ης
χ ιρίζ
ο
ι ά ου π ή ρ ,
ο υ ο ί η ο.
ΠΟΛ Μ Σ
Ο χ ιρι ός ου η φώ ου
γί
ι πό η
ρι ή
οθό η, ω ό ο ρι ές ιουργί ς ί ι πί ης ι θέ ις έ ω φω η ι ής
γ ώρι ης ι ου
ού φ ρ ογώ , προ ά ι
πό
ήρι
ο ι ό ι.
Μι ρόφω ο.
ι η ό η έφω ο.
Χ ιρι ός η
οθό η.
φώ ου
η
ρι ή
Π η ρο όγιο γι ο χ ιρι ό ω
ιουργιώ ου η φώ ου που φ ίζοι η οθό η ου ο ηγού ι η φω ηι ή
γ ώρι η.
Οθό η ο ηγού.
π
•
•
Σύ
•
Δι χ ίρι η η
( . 509)
η η
φώ ου ( . 506)
Σύ
η/ πο ύ
( . 508)
η ου η
φω ι ώ
ή
φώ ου
ω
}}
505
ΧΟΣ
ΠΟΛ Μ Σ
•
•
•
Δι χ ίρι η η υ ά ω
•
•
•
Ρυθ ί
•
Ρυθ ί
ις γι
Ρυθ ί ις γι
( . 513)
ι έ ου ( . 510)
ο η έφω ο ( . 513)
η ύ
ι έ ου
ις Bluetooth ( . 514)
γ ώρι η φω ής ( . 127)
Χρή η ου
ού φ ρ ογής
ου ο ηγού ( . 117)
χο ύ
η
( . 488)
η οθό η
Συ
η φω ο
ργοποιη
ο
Bluetooth ο υ ο η ο γι
πρ γ
οποι
ις,
/
ά
η ύ
,
πο
ά
υ χ ρο
(streaming) (πο υ)
ω
ι
υ
ο
υ ο η ο ο ι
υο.
πάρχ ι η υ ό η
ύο υ
έ ω
υ
υώ Bluetooth υ όχρο υ ή η
π ρίπ ω η η ί πό υ ές πορ ί
χρη ιοποιηθ ί ό ο γι υ χή ροή (streaming)
(πο υ) έ ω . ο η έφω ο που υ έθη πιο
πρό φ
θ υ
θ ί υ ό
, γι ποο ή ι ήψη ή ω / η υ ά ω , γι υ χή ροή (πο υ) έ ω
ι γι π ροχή ύ
ης
ο ι ί υο. Γι
άξ
η χρή η ου
η φώ ου, . ό η "Ρυθ ί ις
Bluetooth".
ύ
η πρ γ
οποι ί ι ί φορά γι
άθ υ
υή. Μ ά η ύ
η, η υ
υή
Bluetooth
χρ ιάζ
ι π έο
ί ι ορ ή/
ζη ή ι η,
ά ό ο
έχ ι
ργοποιηέ ο ο Bluetooth. Γι
υ
θ ί ο υ ο ίη ο ο ι ί υο έ ω η φώ ου, πρέπ ι
ί ι
ργοποιη έ η η ι ουργί tethering
ο η έφω ο. ο υ ο ί η ο πορ ί
ποη ο ύ ι έως ι 20 υ
έ ς
υ
υές Bluetooth.
πάρχου
ζη ή
506
ύο πι ογές γι η ύ
η. ί
ο η έφω ο πό ο υ ο ί η ο
ί
ζη ή
φω ο.
π
1.
ο υ ο ί η ο πό ο η έ-
1-
π
ιωθ ί ό ι ο η έφω ο ί
ή ι ο/ορ ό έ ω Bluetooth.
ι
ζη-
2. Γι
υ
θ ί ο υ ο ί η ο ο ι ίυο έ ω ου Bluetooth ου η φώ ου,
ργοποιή
η ι ουργί tethering
(φορη ό/προ ωπι ό hotspot) έ ω
Bluetooth ο η έφω ο.
3.
οίξ
η
η έφω ο.
•
πι έρους προ ο ή γι
υπάρχ ι υ
ο υ ο ί η ο, π ή
.
ο
έ ο η έφω ο
•
υπάρχ ι έ
υ
έ ο η έφω ο
ο υ ο ί η ο, π ή
.
Σ ο
υό ο π ράθυρο, π ή
o
.
> Οι ι θέ ι ς υ
υές Bluetooth
π ρ ίθ
ι
ί
.
ί
η ρώ
ι θώς ιχ ύο ι έ ς
υ
υές.
4.
γγίξ
ο ά υ ο
η φώ ου που πρό ι
οό ο
ι
υ
ου
θ ί.
ΧΟΣ
5.
6.
ιωθ ί ό ι ο υγ ρι έ ος ω ι ός
ριθ ός ο υ ο ί η ο υ φω ί
ο
ω ι ό ο η έφω ο. Σ υ ή η π ρίπ ω η, πι έξ
πο οχή ι
ύο
η ί .
π
π
1.
•
οίξ
η
η έφω ο.
•
πι έξ
ο η έφω ο πο οχή ή πόρριψη γι υχό πι ογές γι ις π φές ι
η ύ
η φώ ου.
•
Ω
•
2-
ι ουργί η υ ά ω πρέπ ι
ί ι
ργοποιη έ η
ορι έ
η έφω .
Δ
ί ιό
ι η ά η έφω
υ ά ι
πορού ό
φ ίου π φές ι η ύ
ο υ ο ίη ο.
2.
πι έρους προ ο ή γι
υπάρχ ι υ
ο υ ο ί η ο, π ή
μ
μ .
υπάρχ ι έ
υ
έ ο η έφω ο
ο υ ο ί η ο, π ή
.
Σ ο
υό ο π ράθυρο, π ή
μ
μ .
ργοποιή
φω ο.
ο Bluetooth
6.
ιωθ ί ό ι ο υγ ρι έ ος ω ι ός
ριθ ός ο υ ο ί η ο ιριάζ ι
υ ό
η ξω ρι ή υ
υή. Σ υ ή η
π ρίπ ω η, πι έξ
πο οχή ι
ύο
η ί .
7.
πι έξ
ο η έφω ο πο οχή ή πόρριψη γι υχό πι ογές γι ις π φές ι
η ύ
η φώ ου.
ο
έ ο η έφω ο
ο η έ-
υ
θ ί ο υ ο ί η ο ο ι ίυο έ ω ου Bluetooth ου η φώ ου,
ργοποιή
η ι ουργί tethering
(φορη ό/προ ωπι ό hotspot) έ ω
Bluetooth ο η έφω ο.
Ω
•
•
3. Γι
4.
5.
ζη ή
ο η έφω ο υ
υές
Bluetooth.
> Οι ι θέ ι ς υ
υές Bluetooth
π ρ ίθ
ι
ί
.
πι έξ
οό ο
η έφω ο.
ου υ ο ι ή ου
ο
ΠΟΛ Μ Σ
ι ουργί η υ ά ω πρέπ ι
ί ι
ργοποιη έ η
ορι έ
η έφω .
Δ
ί ιό
ι η ά η έφω
υ ά ι
πορού ό
φ ίου π φές ι η ύ
ο υ ο ίη ο.
Ω
ο
ι ουργι ό ύ η
ου η φώ ου
θ ι
ί, η ύ
η πορ ί
ι οπ ί. Σ υ ή η π ρίπ ω η, ι γράψ
ο
η έφω ο πό ο υ ο ί η ο ι π
άη ύ
η.
μ
Πο ά η έφω
η γορά ι θέ ου
ύρ
η χ ο ογί Bluetooth, ω ό ο
ί ι ό π ήρως υ
ά
ο υ ο ί η ο.
}}
507
ΧΟΣ
||
ΠΟΛ Μ Σ
Γι η υ
ό η , πι
φθ ί
θυ η support.volvocars.com.
•
•
/ π
η ι ύΣύ
π
η,
ου η
η έφω ο ( . 505)
Σύ
η/ πο ύ
( . 508)
η ου η
•
•
Ρυθ ί
•
•
Δι χ ίρι η η υ ά ω
φώ ου
ις Bluetooth ( . 514)
Δι χ ίρι η η
( . 509)
φω ι ώ
ή
ω
3.
γ
πο ύ
φώ ου.
η
ός υ
-
1.
ι έ ου ( . 510)
ύο η έφω
ί πορού
που υ έθη
υ
θού υ ό
.
ργοποιή
ο Bluetooth ο η έφω ο πρι γυρί
ο ι όπ η άφ
ξης ου υ ο ι ή ου η θέ η I.
1.
ργοποιή
φω ο.
ο Bluetooth
-
η θέ η
ο η έ-
υ
θ ί ο υ ο ί η ο ο ι ίυο υ όχρο , πρέπ ι
ί ι
ργοποιη έ η η ι ουργί tethering (φορη ό/
προ ωπι ό hotspot) ο η έφω ο.
508
οίξ
η πι έρους προ ο ή γι
η έφω ο.
>
υ
έ
η έφω π ρ
ι
ί
.
ο
ίθ -
ο Bluetooth
ο η έ-
ο η έφω ο ρί
ι
ός ης
έι ς ου υ ο ι ή ου, πο υ έ
ι υ ό.
η ιωθ ί πο ύ
η η ιάρ ι
ι ς
ργής ή ης, ό η ή η πορ ί
υ χι
ί ο η έφω ο.
1.
οίξ
η
η έφω ο.
2. Π
πι έρους προ ο ή γι
ή
ο
.
> Οι ι θέ ι
π ρ ίθ
Γι
2.
ου
θ ί.
Ό
υ
θ ί ο υ ο ί η ο ο ι ίυο υ όχρο , πρέπ ι
ί ι
ργοποιη έ η η ι ουργί tethering (φορη ό/
προ ωπι ό hotspot) ο η έφω ο.
2. Γυρί
ο ι όπ η άφ ξης
I ή γ ύ ρη.
> ο η έφω ο θ υ
θ ί.
π ργοποιή
φω ο.
–
Γι
υ ο ί η ο online* ( . 514)
οό ο
ι
υ
θ ί.
π
μ
Μό ο
υ
γγίξ
ο ά υ ο
η φώ ου που πρό ι
> ο η έφω ο θ υ
ς υ
υές Bluetooth
ι
ί
.
3. Π ή
ο η έφω ο που θέ
υ
θ ί.
1.
οίξ
η
η έφω ο.
2. Π
>
πι έρους προ ο ή γι
ο
ή
μ
π
Bluetooth.
φ ίζ
ι ι ί
ις υ
έ ς υ
υές Bluetooth.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
-
ουάρ.
ΧΟΣ
3.
γγίξ
θέ
4. Π
>
•
•
•
•
•
•
ο ά υ ο
φ ιρ θ ί.
ο η έφω ο που
ή
ο
ι πι
η πι ογή ς.
ο η έφω ο
ί ι π έο υ
έ ο
ο υ ο ί η ο.
ιώ-
Δ
2.
ι χ ρι η
η φω ο υ
ω
ο υ ο η ο γι
ο
ω Bluetooth.
-
π
Σύ
η η
ις γι
Ρυθ ί
ις Bluetooth ( . 514)
ις ι
4. Π
φώ ου ( . 506)
Ρυθ ί
Θέ
ο η έφω ο ( . 513)
όπ η
πι έξ
ι
ή η πό: ο ι ορι ό ήω , ι άγ
ο ριθ ό χρη ι οποιώς ο π η ρο όγιο ή έ ω ης ί
ς
π φώ . πάρχ ι υ ό η
ζή η ης
ή π ριήγη ης η ί
π φώ . Π ή
η ί
π φώ γι
προ θέο
ι π φή
π μ
.
3. Π
η έφω ο ( . 505)
άφ
ΠΟΛ Μ Σ
ή
ρ
ή
ή
ί
μ
η
.
μ
ή η.
γι
Μπορ ί
πί ης
πρ γ
οποι ί
ή ις
πό ο η ρώο ή ω έ ω ου
ού
φ ρ ογώ , ο οποίο ί ι προ ά ι ο πό
ξιά χ ιρι ήρι
ο ι ό ι
.
ξης ( . 423)
υ ο ί η ο online* ( . 514)
μ
π
π
π
μ
Σ η ιάρ ι
ι ς
1. Π
ο ου πί
2.
μ
1.
π
οίξ
η
η έφω ο.
πι έρους προ ο ή γι
ο
ή
ή ης:
.
πι έξ
πρ γ
οποιή
ή η πό
ο η ρώο ή ω ,
γ πη έ ή η
ί
π φώ .
3. Π ή
ι
χώρη η/γρ
ή
η ρώο ή ω , ή π ή
ο
ίπ
η π φή η ί
π φώ .
4. Π
5. Π
ή
γή
ρ
ή
ξύ ω
ί
μ
η
γι
ό ω που υ ο ι
μ
ργή
ή η.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ο
ί .
γι
}}
ός/ ξ
ουάρ. 509
ΧΟΣ
||
ΠΟΛ Μ Σ
π
μ
Σ η ιάρ ι
ους:
1. Π
2. Π
ή
ω
πο
μμ
ή
υ ού οι
ργές
ού ους.
ρ
ή
ί
μ
η
ή
ούς
ις
μ
ή η.
γι
ού
πο
-
–
υγχωούς
•
γι
•
μ
Οι ι ρχό
ς η φω ι ές ή ις φ
ζο ι η οθό η ου ο ηγού ι η
ρι ή οθό η. Γι
ι χ ιρι
ί
η
ή η, χρη ι οποιή
ξιά χ ιρι ήρι
ο ι ό ιή η
ρι ή οθό η.
1. Π
ή
ο π
2. Π
ή
μ
η
ρ
ί
/ π
μ
ή η.
.
γι
μ
1. Π
2. Π
510
ο π
ή
ρ
ή
ί
μ
η
/ π
μ
ή η.
.
γι
ί-
•
•
π
μ
ά η ιάρ ι
π
πιέ
ρύθ ι η:
ης
ά
ο
ή ης
ι πι έξ
π
-η
ι ουργί
οιχ ής ρό ης πο υ έ
ι ι η ή η υ χίζ
ι ο
ι η ό η έφω ό ς.
- ο ι ρόφω ο η
οροφή η π υρά υ ο ηγού π ργοποι ί ι ι η ή η υ χίζ
ι
η ι ουργί
οιχ ής ρό ης
ου υ ο ι ή ου.
π
η έφω ο ( . 505)
Χ ιρι ός η φώ ου έ ω φω η ι ής
γ ώρι ης ( . 130)
•
Χρή η ου
ού φ ρ ογής
ου ο ηγού ( . 117)
•
Χρή η ου π η ρο ογίου
οθό η ( . 53)
•
Ρυθ ί
ις γι
η οθό η
η
ο η έφω ο ( . 513)
ρι ή
Δ
μ
μ
ι χ ρι η η υ ά ω
η φω ο υ
μ
ο υ ο η ο γι
ο
ω Bluetooth.
Σ ορι έ
η έφω , η ι ουργί η υ άω πρέπ ι
ί ι
ργοποιη έ η. Δ
ί ι
ό
ι η ά η έφω
ώς υ
ά ι
έχου ό
υ ό η
φά ι ης π φώ
ι η υ ά ω
ο υ ο ί η ο. Γι η υ
ό η , πι
φθ ί
η ι ύθυ η
support.volvocars.com.
ΧΟΣ
μ
μ
μ
2. Πιέ
η ύ
θέ
ος ή πιέ
ι ά
, γι
άγ ω η ου
πά ω ο ή υ που
.
μ
μ
ο ή υ
ι έ ου φ
ου ο ηγού ό ο,
έχ
ι η, . ό η "Ρυθ ί
έ ου".
Γι
–
ίζ
ι η οθό η
ά ι έ οι ρύθις γι η ύ
ι-
φώ η η ου η ύ
πό
χ ιρι
π
μ
μ
μ
ος - πι έξ
ήρι
ο ι ό ι.
μ
1. Σ η προ ο ή φ ρ ογώ , π
μ
γι
οίξ ι.
2.
1. Σ η προ ο ή φ ρ ογώ , π
μ
γι
οίξ ι.
ή
ο
ή
πά η η
έ
ή υ —π ή
η π φή, ο ή υ
ης οποί ς
θέ
π ή
, ι η υ έχ ι π ή
π
.
•
Δη ιουργί έου η ύ
ος - π ή
οΔ μ
+. πι έξ
ι
π φή ή π η ρο ογή
ο ριθ ό.
ο ή υ
ο ου πί π
ή
π
μ
.
μ
Γι ις ρυθ ί ις ι οποιή ω , .
"Ρυθ ί ις γι η ύ
ι έ ου".
•
•
ό η
π
η έφω ο ( . 505)
Ρυθ ί ις γι
( . 513)
η ύ
•
•
Ρυθ ί
•
Χρή η ου π η ρο ογίου
οθό η ( . 53)
ις γι
ι έ ου
ο η έφω ο ( . 513)
Χ ιρι ός η φώ ου έ ω φω η ι ής
γ ώρι ης ( . 130)
η
ρι ή
ο
•
3. Γράψ
4. Π
ΠΟΛ Μ Σ
.
511
ΧΟΣ
ΠΟΛ Μ Σ
Δ
φές ο η
ζο ι ό ο
ι χ ρι η π φώ
φω ο υ
ο
ο υ ο η ο γι
ω Bluetooth.
η
γι
φω ι ό
γρά
π
ζη ή
ός ο ό
ος
ά ογο, φ ίπου ιριάζου .
-π ή
ο
ο ριθ ό η φώ ου
η ί
π φώ .
π μ
-π ή
προ θέ
/ φ ιρέ
ί
γ πη έ ω .
ο
ι
γι
π φή πό η
Ω
Σ η
ρι ή οθό η φ ίζο ι ό ο
π φές πό έ
ργό η έφω ο υ
έ ο έ ω Bluetooth. Μπορού
φ ι ού έως 3000 π φές.
μ
ί
π φώ ί ι ξι ο η έ η
φ η ι ή ιρά, όπου οι ι ι οί χ ρ
ήρ ς ι οι
ριθ οί ί ι ξι ο η έ οι ά ω πό ο
.
ιρά ξι ό η ης πορ ί
ι υθ ηθ ί
ά ό ο ή πώ υ ο, . ό η "Ρυθ ίις γι ο η έφω ο" γι π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς.
Μ
ο
θέ
ι ηθ ί
ά
γι
ρ ί
. ά ογ
γρά
ι
η π φή που
ις υπάρχου ς π -
•
•
•
512
π
η έφω ο ( . 505)
Χ ιρι ός η φώ ου έ ω φω η ι ής
γ ώρι ης ( . 130)
Χρή η ου
ού φ ρ ογής
ου ο ηγού ( . 117)
η οθό η
•
Χρή η ου π η ρο ογίου
οθό η ( . 53)
•
Ρυθ ί
ις γι
η
ο η έφω ο ( . 513)
ρι ή
ΧΟΣ
•
μ
Ρυθ
ις γι
υ
ο η
φω ο.
Προ ο ή
ίξ ω
Up display)* ( . 124)
μ
μ
ο π ρ πρίζ (Head-
μ
Ρυθ
υ
1. Π
μ
ή
2. Π ή
πι έξ
•
•
π
ρυθ ί
η
πά ω προ ο ή.
ι
ις:
ή
2. Π
ή
μ
μ
- πι ογή ήχου
ή ης. Μπορ ί
χρη ι οποιή
έ
ήχο ή ης πό ο η έφω ο ή ο
υ ο ί η ο. Ορι έ
η έφω
ί ι π ήρως υ
ά ι, γι ο όγο
υ ό, οι ήχοι ή ης ους πορ ί
η ί ι ι θέ ι οι ο υ ο ί η ο. Γι
η υ
ό η , πι
φθ ί
η ι ύθυ η support.volvocars.com.
μ
πι ογή ης ιράς
ί
π φώ .
π
ξι ό η ης
η
•
Ρυθ ί ις γι
( . 513)
•
•
•
Ρυθ ί
η ύ
ις Bluetooth ( . 514)
η έφω ο ( . 505)
η η
ι έ ου
η ύ
φω ο.
ι
ου
ο
η
πά ω προ ο ή.
π
ι πι έξ
ρυθ ί
μ
ις:
π
φ ίζ ι ι οποιή ις η υ ά ω
η
γρ
ή
ά
ης ης
ρι ής οθόης.
•
π
φ ίζ ι ι οποιή
ο ηγού. Ό
οι ι
οθό η ου ο ηγού
ρ ί
ι χ ιρι
η ύ
πό
ι ο ιού.
•
•
•
•
•
μ
•
-
ι οποιή ις ή ω
η προ ο ή
ίξ ω
ο π ρ πρίζ*, . ό η
"Προ ο ή
ίξ ω
ο π ρ πρίζ (HeadUp display)".
π
μ
μ
1. Π
Γι
Σύ
ις γι
ο η
ΠΟΛ Μ Σ
ις η οθό η ου
οποιή ις η
ί ι
ργές, ποί
ι ρχό
ξιά χ ιρι ήρι ου
μ
ηχη ι ού ό ου γι
ι έ ου.
ι
μ
ρχό
- πι ογή
ο ή υ
π
η έφω ο ( . 505)
Σύ
η η
φώ ου ( . 506)
Δι χ ίρι η η υ ά ω
Ρυθ ί
ις γι
ι έ ου ( . 510)
ο η έφω ο ( . 513)
φώ ου ( . 506)
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 513
ΧΟΣ
ΠΟΛ Μ Σ
μ
Bluetooth
Ρυθ
ις γι
Bluetooth.
υ
online*
ο η
φω ο
Ό
υ
Bluetooth
1. Π
μ
ή
η
2. Π ή
π
Bluetooth ι πι έξ
•
π ρ θέ ι
υ
υές.
υ
υή.
π
π
ί
πά ω προ ο ή.
ρυθ ί
μ
ις υ
ις:
έ ς
- φ ιρ ί η υ
-
έ η
π
- πι ογές χρή ης η φώ ου:
πρ γ
οποίη η ή ω , πο ο ή/
ήψη η υ ά ω , υ χής ροή (streaming)
(πο υ) έ ω
ι ύ
η ο ι ί υο.
•
•
•
•
•
•
514
Δ
- προ ιρ ι ός
ξοπ ι ός γι η ύ
η ου υ ο ι ήου ο ι ί υο έ ω ης ύ
ης
Bluetooth ης υ
υής.
ύζ υξη ι ς έ ς υ
- ρχίζ ι η
υής.
π
υ ο ί η ο online* ( . 514)
η έφω ο ( . 505)
Σύ
χο ύ
η η
η
ο υ ο η ο
ι online, ς
ι η
ό η
χρη ι οποι
π.χ. υπηρ ς ι ι υ ού ρ ιοφώ ου ι υπηρ ς ου ι ς
ω φ ρ ογώ , θώς ι
πι οι ω
ξου ιο ο η
ους
ι ο ς πό ο υ ο η ο ι
πρ γ οποι
ψη (download) ογι ι ού.
χρη ι οποιή ου
υο4.
ά
η ύ
υχ ί
η γρ
ή
οθό ης.
η ύ
η
ο ι
ης πι η ί
ι
ά
ης ης
ίι
ρι ής
ο υ ο ί η ο υ έ
ι έ ω Bluetooth,
Wi-Fi ή έ ω
ω
ω έ ου ό
* ου
υ ο ι ή ου.
Ό
ι
ο υ ο ί η ο ί ι υ
έ ο ο
ί υο, υπάρχ ι η υ ό η
ι οιρ ού ης ύ
ής ου ο ι ί υο (Wi-Fi
hotspot) ώ
πορού
ιά
ς υ
υές
•
•
•
•
•
•
•
π
Σύ
η ου υ ο ι ή ου ( . 515)
φ ρ ογές ( . 480)
ρά η η έρ ις
η
ρώ
ις υ
ι πι
ή
υή ( . 562)
ος ( . 566)
Volvo ID ( . 25)
Σύ
ο
η γρ
ή
ά
ρι ής οθό ης ( . 49)
ης ης
οι ή χρή η ι ι ύου έ ω Wi-Fi
hotspot ( . 516)
φώ ου ( . 506)
( . 488)
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΧΟΣ
Συ
ο υ ο η ο ο η φω ο
Bluetooth, Wi-Fi
ω ου
ω
ω
ό
* ου υ ο ι
ου.
ω
ου
Ο π ροχέ ς υπηρ ιώ ι ύου ι ι η ής
η φω ί ς πρέπ ι
υπο ηρίζ ι ο ι οιρ
ό ης ύ
ης ο ι ί υο ( ι οιρ ός ης ύ
ης ο ι ί υο) ι η
γγρ φή πρέπ ι
π ρι
ά ι υ οφορί
ο έ ω .
Ω
φορά
ο έ ω γί
ιό
χρηι οποι ί
ο ι ί υο ( υ οφορί
ο έ ω ), πράγ που πορ ί
έχ ι
άποιο ό ος.
ργοποίη η ης υπηρ ί ς π ρι γωγής
ο έ ω πορ ί
έχ ι
πο έπιπ έο ό ος.
π υθυ θ ί
ο πάροχο υπηρ ιώ
ι ύου που χρη ι οποι ί γι ο ό ος
ης υ οφορί ς
ο έ ω .
1.
Ω
Ό
υ ο
υο
υ ο
χρη ι οποι ί
ο Apple CarPlay, ο
ί η ο πορ ί
υ
θ ί ο ι ίό ο έ ω Wi-Fi ή
ο ό
ου
ι ή ου*.
Ω
Ό
χρη ι οποι ί
ο Android Auto, ο
υ ο ί η ο πορ ί
υ
θ ί ο ι ίυο έ ω Wi-Fi, Bluetooth ή
ο ό
ου υ ο ι ή ου*.
Δι
ά
π
ους "Ό
" ι ο
π
η ι ύθυ η
support.volvocars.com.
μ Bluetooth
. Σύ
η η
φώ ου.
μ Wi-Fi
π
π
π
ργοποιή
η ι ουργί tethering
(φορη ό/προ ωπι ό hotspot) ο ι η ό
η έφω ο.
2. Π
ή
3. Π
ή
υ ό
ι χύ ι
π ρίπ ω η ύ
ης
μ
η
π
πά ω προ ο ή.
Wi-Fi.
4. Γι η
ργοποίη η/ π ργοποίη η,
πι έξ / πο πι έξ
ο π ί ιο γι ο
Wi-Fi.
5.
γγίξ
ο ά υ ο
ι ύου που πρό ι ι
6.
ι άγ
7.
ο
οό ο
ου
υ
θ ί.
ω ι ό πρό
ης ι ύου.
έχ ι χρη ι οποιηθ ί ά
π ρ θό - πι
ιώ
άξ ι η ύ
η.
> ο υ ο ί η ο υ έ
η ύ
η ο
η πι ογή γι
ι
ο ί υο.
Λά
υπόψη ς ό ι ορι έ
η έφω
π ργοποιού η ι ουργί tethering ό
πο υ
θού πό ο υ ο ί η ο, π.χ. ό
γ ί
πό ο υ ο ί η ο ι έχρι η πόη φορά που θ ο χρη ι οποιή
. Γι
ο όγο υ ό, πρέπ ι
π
ργοποιή
η ι ουργί tethering ο η έφω ο η πόη φορά που θ ο χρη ι οποιή
.
Ό
έ
η
υ ο ί η ο,
χρή η. Ό
ός ποθη
4
ΠΟΛ Μ Σ
έφω ο ί ι υ
έ ο ο
ποθη ύ
ι γι
ο ι ή
ο υ π ηρωθ ί ο έγι ος ριθυ έ ω η φώ ω (50), ι γρά}}
Wi-Fi.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 515
ΧΟΣ
||
ΠΟΛ Μ Σ
φο ι
πρώ
η έφω που υ έθη
.
Γι
φ ι
ίη ί
ποθη υ έ ω
ι ύω ή γι η υ ό
η ι γρ φή ποθηυ έ ω ι ύω , πιέ
μ
Wi-Fi
π
μ
.
Γι ις π ι ή ις ύ
“ χ ο ογί
ι φά
μ
μ
ης ι ύου,
ι γι Wi-Fi”.
μ
.
*5
Ό
υ έ
ο ι ί υο
ο ό
υ ο ι ή ου, οι υπηρ ί ς Volvo On Call χρηι οποιού η ύ
η.
2. Π
ή
3. Π
ή
μ
516
Δ
.
μ
έχ ι χρη ι οποιηθ ί ά
π ρ θό - πι
ιώ
άξ ι η ύ
η.
6.
ι άγ
ο ω ι ό PIN ης άρ ς SIM.
> ο υ ο ί η ο υ έ
ι ο ί υο.
•
•
Μό ο υ ο ί η
π
μ
πά ω προ ο ή.
5.
•
•
•
5
η
4. Γι η
ργοποίη η/ π ργοποίη η,
πι έξ / πο πι έξ
ο π ί ιο γι ο
Δ
μ
μ
μ
.
1.
οποθ ή
η προ ωπι ή ς άρ
SIM η υπο οχή ά ω πό ο άπ ο
ου χώρου πο
υώ .
μ
Wi-Fi hotspot
Ό
ι
μ
ο υ ο η ο
ι υ
υο, υπάρχ ι η υ
ό η
ού ης ύ
ς ου ο ι
ι
ο ο
οιρ υο ώ
η ύ
η ο
η πι ογή γι
π
υ ο ί η ο online* ( . 514)
Σύ
Σύ
η η
φώ ου ( . 506)
ο
η γρ
ή
ά
ρι ής οθό ης ( . 49)
φ ίρ
ης ης
η ι ύου Wi-Fi ( . 518)
χ ο ογί
( . 519)
ι
φά
ι γι
•
Δ υπάρχ ι ύ
ηήη ύ
προ η
ι ή ( . 518)
•
Ρυθ ί ις γι
( . 519)
•
•
Ρυθ ί
ο ό
ο Wi-Fi
η ί
ι
υ ο ι ή ου*
ις Bluetooth ( . 514)
Apple CarPlay* ( . 498)
Volvo On Call.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΧΟΣ
ποι
πορού
ιά
ου η ύ
ς υ
υ ς
χρη ι οη ο ι
υο6.
2. Π
ή
μ
3. Π ή
ό ο
π
.
Hotspot Wi-Fi
Ω
ργοποίη η ου Wi-Fi-hotspot πορ ί
έχ ι
πο έ
πρό θ ο ό ος
πό ο πάροχο υπηρ ιώ ι ύου που
χρη ι οποι ί .
οΌ μ
ι ώ
η ι ι
ί tethering.
4. Π ή
π
ι πιο
έξ έ
ω ι ό πρό
ης ο οποίο
η υ έχ ι πρέπ ι
ι άγ
ις
υ
υές ύ
ης.
5. Π ή
ι πιη
έξ
ποι υχ ό η η ι ι
ί
tethering θ
ί ι
ο έ . Λά
υπόψη ς ό ι η πι ογή ης ζώ ης
υχ ο ή ω
ί ι ι θέ ι η
ό ς
ις γορές.
6. Γι η
ργοποίη η/ π ργοποίη η,
πι έξ / πο πι έξ
ο π ί ιο γι ο
Hotspot Wi-Fi
μ
.
7.
Ο πάροχος υπηρ ιώ ι ύου ( άρ SIM)
πρέπ ι
υπο ηρίζ ι η ι ουργί tethering
( ι οιρ
ός ύ
ης ο ι ί υο).
1. Π
6
υ ό
ή
ι χύ ι
μ
π ρίπ ω η ύ
η
ο Wi-Fi έχ ι χρη ι οποιηθ ί προηγουέ ως ως πηγή ύ
ης, πι
ιώ
η πι ογή γι
γή ύ
ης.
> ώρ
η ι ι
ί ου υ ο ι ή ου
(Wi-Fi hotspot) πορού
υ
θού
ξω ρι ές υ
υές.
ΠΟΛ Μ Σ
π υθυ θ ί
ο πάροχο υπηρ ιώ
ι ύου που χρη ι οποι ί γι ο ό ος
ης υ οφορί ς
ο έ ω .
ά
η ύ
υχ ί
η γρ
ή
οθό ης.
Πιέ
ί
υ
•
•
μ
ω
ι ί
υώ .
ης πι η ί
ι
ά
ης ης
ά
ο
υ
, γι
ι
ρι ής
έ ω
π
υ ο ί η ο online* ( . 514)
χ ο ογί
( . 519)
ι
φά
ι γι
•
Σύ
•
Δ υπάρχ ι ύ
ηήη ύ
προ η
ι ή ( . 518)
ο
η γρ
ή
ά
ρι ής οθό ης ( . 49)
ο Wi-Fi
ης ης
η ί
ι
πά ω προ ο ή.
ης
Wi-Fi.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 517
ΧΟΣ
Δ
ΠΟΛ Μ Σ
π
π
Π ράγο
ς που πηρ άζου
ο
πο ό η
ξ ρ ά ι
που χρη ι
π ρά ιγ
π ι ί
η ί ιό
ι ι χυρό
ω
ο έ ω που
φέρο ι
πό ις υπηρ ί ς ή ις φ ρ ογές
οποιού ι ο υ ο ί η ο. Γι
η υ χής
ά ο η ήχου πορ ί
γά ς πο ό η ς
ο έ ω που
ι πρέπ ι
υπάρχ ι
ή ύ
η
ή .
ά
ι ωπίζ
πρό η
η
υ οφορί
ο έ ω , π υθυ θ ί
ο πάροχο υπηρ ιώ ι ύου που χρηι οποι ί .
υο.
π
υπάρχου προ ή
ι ά ι
ά
π
φω ο.
μ
χύ η
ης ύ
ης πορ ί
ι φέρ ι
ά ογ
η θέ η ου ι η ού η φώ ου
ο υ ο ί η ο. Μ
ι ή
ο ι η ό η έφω ο πιο ο ά η
ρι ή οθό η γι
υξή
η ι χύ ου ή
ος.
ιωθ ί
ό ι
υπάρχου π ρ
ο ές
ιά
.
μ
χύ η
ου ι ύου ι η ής η φω ί ς
ι φέρ ι ά ογ
η ά υψη η ρέχου θέ η. Μπορ ί
υπάρξ ι χ η ή
ά υψη ι ύου, γι π ρά ιγ ό
ι χίζ
ήρ γγ ς, ου ά, οι ά ς ή
ω ρι ούς χώρους.
χύ η
ξ ρ ά ι πί ης
πό η υ φω ί που έχ
ο ί υό ς.
518
Wi-Fi
Ω
μ
•
•
η ύ
η, υ ί η η ο η έ-
φ ρ η
ποιηθ .
ός ι ύου που
1. Π
ή
μ
2. Π
ή
Wi-Fi
3. Π ή
θέ
4.
π
θ χρη ι ο-
η
πά ω προ ο ή.
π
.
μ
ο
ίπ
φ ιρ θ ί.
ο ί υο που
πι
ιώ
η πι ογή.
> ο υ ο ί η ο π έο
θ
υ ό
ο ί υο.
υ
έ
ι
υ ο ί η ο online* ( . 514)
Σύ
η ου υ ο ι ή ου ( . 515)
Μπορ ί
φ ιρέ
ό
ί υ
υ όχρο , π
φέρο ς ις ργο
ι ές
ρυθ ί ις. Λά
υπόψη ς ό ι ό
οιχ ί χρή η ι οι ρυθ ί ις υ ή
ος π έρχο ι ις ρχι ές ργο
ι ές ρυθ ίις.
•
•
•
π
υ ο ί η ο online* ( . 514)
Σύ
η ου υ ο ι ή ου ( . 515)
Μη
ι ός ρυθ ί ω
ρυθ ί ω ( . 192)
η προ ο ή
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΧΟΣ
μ
Wi-Fi
Πιθ
ο ύποι ι ύου προς ύ
η.
πάρχ ι υ ό η
ύ
ης ό ο
π ρ ά ω ύπους ι ύου:
•
•
•
Συχ ό η
ους
— 2,4 ή 5 GHz7.
Πρό υπ — 802.11 a/b/g/n.
ύπος
φά
ά πο
π ές υ
υές ι ουργού
η
υχ ό η
υ όχρο , οι πι ό ις πορ ί
ί ι π ριορι έ ς.
•
7
8
υ ο ί η ο online* ( . 514)
Σύ
η ου υ ο ι ή ου ( . 515)
Δ υπάρχ ι ύ
ηήη ύ
προ η
ι ή ( . 518)
πι ογή υχ ό η ς
ί ι ι θέ ι η
Μό ο υ ο ί η
Volvo On Call.
ή
π
μ
μ
ρυθ ί ις:
• Δ
η ί
ό
ι
μ
η
μ η
ηφθέ ω
γά ο ό ος. έγξ
η υ φω ί
π ρι γωγής γι υ οφορί
ο έ ω
ο ξω ρι ό
ο πάροχο ου ι ύου
ς η π ρί
ς.
•
Δ
•
μ
μ
ίζ
ι
ύ -
-π ώ ς ο
ιο
ρη ής ου όγ ου
θέ ω
ο έ ω .
Δ
SIM
ι άγ
έως 4
π
π
PIN - πι έξ
θ
χρ ιάζ
ι ω ι ός PIN γι η πρό
η άρ SIM.
μ
ι πι έξ
PIN
PIN - πορ ί
ψηφί .
πά ω προ ο ή.
μ
μ
- πι έξ
ο ό
υ ο ι ή ου θ χρη ι οποιηθ ί γι
η ο ι ί υο.
•
οι ή χρή η ι ι ύου έ ω Wi-Fi
hotspot ( . 516)
μ
ή
2. Π
•
π
μ
ο υ ο η ο ι θ ι ό
ο οπο ο ποχρη ι οποιηθ γι η ύ
η ου
υ ο ι
ου ο ι
υο. πάρχ ι π ης η
υ
ό η
ι οιρ
ού ης ύ
ης ο
ι
υο
ω Wi-Fi.
1. Π
ι ς - WPA2-AES-CCMP.
ο ύ η Wi-Fi ου υ ο ι ή ου έχ ι χ ι
ί έ ι, ώ
ι χ ιρίζ
ι υ
υές
Wi-Fi έ
ο υ ο ί η ο.
•
•
•
ρ
*8
ΠΟΛ Μ Σ
•
•
η
π
μ
— χρη ιοποι ί ι π.χ. γι η φόρ ι η ή ο
έ γχο υπο οίπου ι ς προπ ηρω έ ης
άρ ς.
ι ουργι ό η
ξ ρ ά ι πό
ο πάροχο.
π
υ ο ί η ο online* ( . 514)
οι ή χρή η ι ι ύου έ ω Wi-Fi
hotspot ( . 516)
- υ ό
η ή χ ιρο ίπ
π
η η πι ογή π ρόχου υπηρ ιώ ι ύου.
μ
πι έξ
ο
π ί ιο, ο ό
ου υ ο ι ή ου θ
πιχ ιρή ι
υ
θ ί ο ι ί υο,
ό
ο υ ο ί η ο ρ θ ί ο ξω ρι ό
ι
ός ου οι ίου ι ύου ου. Λά
υπόψη ς ό ι ά ι έ οιο πορ ί
έχ ι
ς ις γορές.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 519
ΧΟΣ
π
Ό
ι
ρ
ΠΟΛ Μ Σ
,
μ
μ
ο υ ο η ο
ι υ
ο ο
υο, χ
η υ
ό η
ά(download)
ς φ ρ ογ ς,
ι ηις υπάρχου ς φ ρ ογ ς η ρως
π γ
άποι ς.
Ω
ήψη (download)
ο έ ω πορ ί
πηρ ά ι ά
ς υπηρ ί ς που
ίου
ο έ , π.χ. ι ι υ ό ρ ιόφω ο.
η πί ρ η ις ά
ς υπηρ ί ς
ί ι οχ η ι ή, ό
πορ ί
ι όψ
η ήψη (download).
ι ά,
πορ ί
π ργοποιή
ή
ι όψ
ις υπό οιπ ς υπηρ ί ς.
ι χ ίρι η ω φ ρ ογώ
πρ γ
οποι ί ι πό ο
(download)
η προ ο ή φ ρ ογώ .
Γι
πορ ί
ά(download),
η ρώή
φ ρ ογές, ο
ί ι online.
ή
π γ
υ ο ί η ο πρέπ ι
μ
1.
520
2.
μ
γι
πι έξ
ι ί
φ ρ ογές που ί
ς
ά που
έχου γ
υ ο ί η ο.
3. Π ή
οπου ήπο
η γρ
ή γι ι
υγ ρι έ η φ ρ ογή γι
π υχθ ί η ί
ι
ί π ρι ό ρ ς
π ηροφορί ς χ ι ά
η φ ρ ογή.
4.
γι
ρχί ι η ήψη
πι έξ
(download) ι η γ
ά
η ης φ ρογής που θέ
.
>
ά
η ης ι ι
ί ς ήψης
ι ης γ
ά
ης φ ίζ
ιό ο
ρί
ι
ξέ ιξη.
φ ίζ
πορ ί
ιγ ή.
ί
ι
ρχί
μ
–
Π
ή
ι
ιέ
ή υ
η ήψη
ξ ι ή ι η υγ ρι έ η
φ ρ ογή θ π ρ
ί ι η
πορ ί
προ π θή
η ήψη (download) ξ ά.
(download)
ο
γι
ήψη που ρί
ι
υρώξέ ιξη.
Λά
υπόψη ς ό ι ό ο η ήψη πορ ί
υρωθ ί - η φά η ης γ
ά
ης, ό
ρχί ι,
πορ ί
υρωθ ί.
μ
οίξ
η φ ρ ογή
(download).
οίξ ι
ι ι θέ ιθ ί ο
μ
ι ς
ι
μ
φ ρ ογή χρη ι οποι ί ι
η έρω ης που ρί
ι
η ιάρ ι
ξέ ιξη, θ
π
η.
ι ηθ ί γι
ο ο
ηρωθ ί η γ
ά-
μ
1.
οίξ
η φ ρ ογή
(download).
2.
πι έξ
.
>
η έρω η ρχίζ ι.
μ
1.
2.
3.
π
μ
οίξ
η φ ρ ογή
(download).
πι έξ
μ
οίξ ι ι ί
η ρώ ις.
ό
μ
γι
ς ις ι θέ ι ς
οπί
η φ ρ ογή που θέ
πι έξ
.
>
η έρω η ρχίζ ι.
μ
ι
μ
Μι
φ ρ ογή που χρη ι οποι ί ι πρέπ ι
ί ι γι
ο ο ηρωθ ί η π γ
ά
η.
1.
οίξ
η φ ρ ογή
(download).
2.
πι έξ
μ
οίξ ι ι ί
ό
η έ ς φ ρ ογές.
μ
ς ις γ
γι
-
ΧΟΣ
3.
•
•
•
•
ΠΟΛ Μ Σ
οπί
η φ ρ ογή που θέ
ι
πι έξ
π
, γι
ρχί ι η π γ
ά
η ης φ ρ ογής.
> Ό
η φ ρ ογή έχ ι π γ
θ ί,
φ ίζ
ι π έο
η ί
.
π
υ ο ί η ο online* ( . 514)
Ρ
ιόφω ο ( . 482)
χο ύ
η
η
ρώ
( . 488)
ις υ
ή
ος ( . 566)
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 521
ΧΟΣ
Ά
π
ΠΟΛ Μ Σ
μ
Η ά ι πο
ύ
η που π ρ χ ι ο
ι ω χ ιρι ού ι ς υγ
ρι
ης ιουργ ς
ο ι ω χρ ης ου ι ιώος ός ρ ου ύ φω
ους όρους
ι ις προ ποθ
ις ης ύ
ης.
π ρ ά ω
πο ού υ ά ις ης
Volvo
ους
υ
ς.
π ρι όρ πό
ι η γγ ι
γ ώ
.
Bowers & Wilkins
Bowers & Wilkins ι B&W ί ι πορι ά
ή
ης B&W Group Ltd. ο Nautilus ί ι
πορι ό ή
ης B&W Group Ltd. ο Kevlar
ή
θέ ης DuPont.
522
Dirac Unison®
DivX®
ο Dirac Unison υ ά
ι η
ι οποίη η ω ηχ ίω
υχ ό η , χρό ο ι
χώρο γι η
ύ ρη υ ή
ω ά ω η
ι ι ύγ ι ω πά ω . Δί ι η υ ό η
πι ής
π ρ γωγής ω
ου ι ώ χ ρ ηρι ι ώ υγ ρι έ ω ο έω πι όω . Μ η χρή η προηγ έ ω
γορίθ ω
ο Dirac Unison έγχ ι Dirac Unison ό
ηχ ί ψηφι ά
ά η ηχη ι ές
ρή ις
υψη ής ρι ί ς. Σ έ ς ι υθυ ής ορχήρ ς γγυά ι ό ι
ηχ ί πο ί ου
έ ι ο οφω ί .
DivX®, DivX Certified® ι
χ ι ά ογόυπ ί ι πορι ά ή
που ή ου
η
DivX, LLC ι χρη ι οποιού ι
όπι
ά ι ς.
υ ή η πι οποιη έ η DivX Certified® υ
υή
έχ ι υ ό η
π ρ γωγής ρχ ίω
ί ο DivX® Home Theater ά υ ης έως
576p ( υ π. .avi, .divx).
ά
(Download)
ωρ ά ογι ι ό πό η ι ύθυ η
www.divx.com γι
η ιουργή
,
π ράγ
ι
πο ύ
υ χή ροή
(stream) ψηφι ού ί ο.
ΣΧ
Μ Ο DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
υ ή η DivX Certified® υ
υή πρέπ ι
χωρηθ ί , γι
πορ ί
π ράγ ι
γορ
έ ς ι ί ς DivX Video-on-Demand
(VOD). ρ ί
ο ω ι ό
χώρη ης
οπίζο ς η
ό η DivX VOD ο
ού
ρυθ ί ω ης υ
υής. πι
φθ ί
η
η
ρο ι ή ι ύθυ η vod.divx.com γι
ΧΟΣ
π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς χ ι ά
ο ο ηρώ
η
χώρη η.
ο πως
μ
π μ
Προ
ύο ι πό έ ή π ρι ό ρ πό
π ρ ά ω ιπ ώ
υρ ι χ ί ς Π .
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183;
8,731,369; RE45,052
Gracenote®
Μέρη ου π ρι χο έ ου υπό ι ι
π υ
ι ής ι ιο η ί ς © ης
Gracenote ή ω προ ηθ υ ώ ης.
ι
ιώ-
ο Gracenote, ο ογό υπο Gracenote,
"Powered by Gracenote" ι Gracenote
MusicID ί ι ί
πορι ά ή
θέή πορι ά ή
ης Gracenote, Inc.
ις .Π. . ή/ ι
ά
ς χώρ ς.
Gracenote® Ά
υ ό ο πρόγρ
ή υ
υή π ριέχ ι ογιι ό πό η Gracenote, Inc. of Emeryville,
ιφόρ ι , Π ("Gracenote"). ο ογι ι ό
πό η Gracenote ("Gracenote software")
ργοποι ί υ ό ο πρόγρ
, γι
πρ γ
οποιή ι
γ ώρι η ί ου ι/ή ρχ ίου ι
ήψη π ηροφοριώ χ ι ώ
η ου ι ή,
υ π ρι
ο έ ω ο ό
ος,
ι έχ η
ο
ιού ι ί ου (" οιχ ί Gracenote")
πό ξυπηρ η ές
ύ
ηή
ω
ω ές ά ις
ο έ ω ( ζί πο
ού ι
" ξυπηρ η ές Gracenote") ι γι
πρ γ οποιή ι ά
ς έργ ι ς. πι ρέπ
ι
χρη ι οποιή
οιχ ί Gracenote ό ο
ύ φω
ις ι ουργί ς
ι ού χρή η,
γι ις οποί ς προρορίζ
ι υ ό ο πρόγρ
ή υ ήη υ
υή.
Συ φω ί
χρη ι οποι ί
οιχ ί
Gracenote, ο ογι ι ό Gracenote ι ους
ξυπηρ η ές Gracenote ό ο γι προ ωπι ή
χρή η ι γι
οπούς η πορι ούς. Συ φω ί
η η χώρη η,
ιγρ φή,
φορά ή
ά ο η υ ού ου ογι ι ού
Gracenote ή υχό
οιχ ίω Gracenote
ρί ους. Σ ΜΦΩΝ
Μ ΧΡ Σ
Μ
ΛΛ Σ Σ Ο Χ ΩΝ GRACENOTE,
ΛΟΓ ΣΜ Ο GRACENOTE
Ξ Π Ρ
ΩΝ GRACENOTE Π Ρ ΜΟΝΟ
ΟΠΩΣ Π Ρ Π
Ρ
Σ
Ν
Σ ΜΦΩΝ .
Συ φω ί ό ι ο η πο
ι ι ό ι ίω
ς η χρή η ω
οιχ ίω Gracenote, ου
ογι ι ού Gracenote ι ω ξυπηρ η ώ
Gracenote θ π ύ ι,
π ρ ιά
υ ούς
ους π ριορι ούς.
ρ
ι
ί η ά ιά
ΠΟΛ Μ Σ
ς, υ φω ί
η π ύ η άθ χρή ης
ω
οιχ ίω Gracenote, ου ογι ι ού
Gracenote ι ω ξυπηρ η ώ Gracenote.
Gracenote ι ηρ ί πο
ι ι ά ι ιώό ω ω
οιχ ίω Gracenote, ό ου ου
ογι ι ού Gracenote ι ό ω ω
ξυπηρ η ώ Gracenote, υ π ρι
ο έω ό ω ω ι ιω ά ω ι ιο η ί ς.
Gracenote
έχ ι
ί π ρίπ ω η η
υποχρέω η
ς π ηρώ ι γι υχό π ηροφορί ς που π ρέχ . Συ φω ί ό ι η
Gracenote, Inc. πορ ί
ι
ι ή ι
ι ιώ
ης
ιρί ς
άρος ς ο π ίιο υ ής ης υ φω ί ς π υθ ί ς π' ο όί ης.
υπηρ ί Gracenote χρη ι οποι ί έ
ο ι ό
γ ωρι ι ό γι η
ίχ υ η ρ υ ώ
γι
ι ι ούς οπούς. Ο οπός ός
υχ ί
χωρη έ ου ριθ ι ι ού
γ ωρι ιού ί ι
ώ ι η υ ό η
η
υπηρ ί Gracenote
ρά έρ υ ς χωρίς
γ ωρίζ ι ο ι ήπο
χ ι ά
η
υ όη ά ς. Πρό θ ς π ηροφορί ς ί ι ι θέ ι ς η ι ο
ί
ης ή ω ης ι ιω ιού πορρή ου ης Gracenote γι η
υπηρ ί Gracenote.
ο ογι ι ό Gracenote ι ο ι ήπο π ριά
ι
οιχ ί Gracenote ς χωρού ι "ως έχου ". Gracenote
π ρέχ ι
ύ ις ή γγυή ις, ρη ά ή ιωπηρά, ως
προς η
ρί ι ω
οιχ ίω Gracenote
που π ριέχο ι ους ξυπηρ η ές
}}
523
ΧΟΣ
||
ΠΟΛ Μ Σ
Gracenote. Gracenote ι ηρ ί ο ι ίω
ι γρ φής οιχ ίω πό ους ξυπηρ η ές
Gracenote ή
γής
ηγοριώ
οιχ ίω
γι οποιο ήπο
όγο, που η Gracenote θ ωρ ί π ρ ή. Δ π ρέχ
ι
ί γγύη η ό ι
ο ογι ι ό Gracenote ή οι ξυπηρ η ές
Gracenote
π ρου ιάζου φά
ήό ι
ο ογι ι ό Gracenote ή οι ξυπηρ η ές
Gracenote θ
ι ουργού χωρίς ι οπή.
Gracenote
έχ ι η υποχρέω η
ς
π ρέχ ι έους,
ιω έ ους ή πρό θ ους
ύπους ή
ηγορί ς οιχ ίω ,
οποί πορ ί
π ρέχ ι η Gracenote ο έ ο
ιη
ιρί ι ηρ ί ο ι ίω
ι οπής ω
υπηρ ιώ ης ά πά
ιγ ή.
GRACENOTE ΠΟΠΟ
ΟΛΩΝ ΩΝ
ΓΓ Σ ΩΝ, Ρ ΩΝ Σ ΩΠ ΡΩΝ, Σ ΜΠ Ρ Λ Μ ΝΟΜ ΝΩΝ, ΧΩΡ Σ Ν Π Ρ ΟΡ Σ
Σ, ΩΝ Σ ΩΠ ΡΩΝ ΓΓ Σ ΩΝ
ΜΠΟΡ Σ ΜΟ
Σ,
ΛΛ ΛΟ
Σ
Γ Σ Γ
Ρ Μ ΝΟ Σ ΟΠΟ,
ΛΟ
Μ
Π Ρ ΠΟ Σ Σ Δ
ΩΜ ΩΝ ΠΝ Μ Σ ΔΟ
Σ Σ. GRACENOTE Δ Ν
ΓΓ
ΠΟ Λ ΣΜ
ΠΟ
ΧΡ Σ
Ο ΛΟΓ ΣΜ Ο GRACENOTE
ΝΟΣ Ξ Π Ρ
GRACENOTE.
GRACENOTE Δ Ν Θ Φ Ρ Σ
Μ Π ΡΠ ΩΣ
Θ Ν Γ
ΧΟΝ Π ΟΛΟ Θ
Μ
Γ
ΧΟΝ Δ Φ ΓΟΝ
ΡΔ
ΣΟΔ .
© Gracenote, Inc. 2009
524
Sensus software
This software uses parts of sources from clib2
and Prex Embedded Real-time OS - Source
(Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994),
and Quercus Robusta (Copyright (c) 1990,
1993), The Regents of the University of
California. All or some portions are derived from
material licensed to the University of California
by American Telephone and Telegraph Co. or
Unix System Laboratories, Inc. and are
reproduced herein with the permission of UNIX
System Laboratories, Inc. Redistribution and
use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the
following conditions are met: Redistributions of
source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided
with the distribution. Neither the name of the
<ORGANIZATION> nor the names of its
contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software
without specific prior written permission. THIS
SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software is based in part on the work of
the Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL Sample
Implementation, Version 1.2.1, released
January 26, 2000, developed by Silicon
Graphics, Inc. The Original Code is Copyright
(c) 1991-2000 Silicon Graphics, Inc. Copyright
in any portions created by third parties is as
indicated elsewhere herein. All Rights
Reserved. Copyright (C) [1991-2000] Silicon
Graphics, Inc. All Rights Reserved. Permission
is hereby granted, free of charge, to any person
obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction,
ΧΟΣ
including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following
conditions: The above copyright notice
including the dates of first publication and either
this permission notice or a reference to http://
oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included
in all copies or substantial portions of the
Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS
IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
DEALINGS IN THE SOFTWARE. Except as
contained in this notice, the name of Silicon
Graphics, Inc. shall not be used in advertising
or otherwise to promote the sale, use or other
dealings in this Software without prior written
authorization from Silicon Graphics, Inc.
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
([email protected]). All rights reserved
This software is based in parts on the work of
the FreeType Team.
NTT (Nippon Telegraph and Telephone
Corporation). All rights reserved.
Linux software
This product contains software licensed under
GNU General Public License (GPL) or GNU
Lesser General Public License (LGPL), etc.
You have the right of acquisition, modification,
and distribution of the source code of the GPL/
LGPL software.
You may download Source Code from the
following website at no charge: http://
www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/
download/TVM_8351_013
The website provides the Source Code "As Is"
and without warranty of any kind.
By downloading Source Code, you expressly
assume all risk and liability associated with
downloading and using the Source Code and
complying with the user agreements that
accompany each Source Code.
Please note that we cannot respond to any
inquiries regarding the source code.
camellia:1.2.0
Copyright (c) 2006, 2007
ΠΟΛ Μ Σ
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following conditions
are met:
1. Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer as
the first lines of this file unmodified.
2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the
distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NTT ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL NTT BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
}}
525
ΧΟΣ
||
ΠΟΛ Μ Σ
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Unicode: 5.1.0
COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
Copyright c 1991-2013 Unicode, Inc. All rights
reserved. Distributed under the Terms of Use in
http://www.unicode.org/copyright.html.
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of the Unicode
data files and any associated documentation
(the "Data Files") or Unicode software and any
associated documentation (the "Software") to
deal in the Data Files or Software without
restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute,
and/or sell copies of the Data Files or Software,
and to permit persons to whom the Data Files
or Software are furnished to do so, provided
that (a) the above copyright notice(s) and this
permission notice appear with all copies of the
Data Files or Software, (b) both the above
copyright notice(s) and this permission notice
appear in associated documentation, and (c)
there is clear notice in each modified Data File
or in the Software as well as in the
documentation associated with the Data File(s)
or Software that the data or software has been
modified.
526
THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE
PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY
RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS
INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY
DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM
LOSS OF USE, DATA OR PROFITS,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION,
ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA
FILES OR SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of
a copyright holder shall not be used in
advertising or otherwise to promote the sale,
use or other dealings in these Data Files or
Software without prior written authorization of
the copyright holder.
Δ
μμ
μ
Bluetooth®
ΧΟΣ
ΠΟΛ Μ Σ
Χώρ /
Π ριοχ
:
Χώρ
ξ γωγής:
υ
ύπος ξοπ ι
Μ
ά
πω ί
ής: Mitsubishi Electric Corporation
ού: Audio Navigation Unit
ο π ρό η Mitsubishi Electric Corporation η ώ ι ό ι υ ή η Audio Navigation Unit ί
ς χ ι ές ι άξ ις ης Ο ηγί ς 1999/5/EG.
ι ύ φω η
ις
ι ές π ι ή
ις
ι
}}
527
ΧΟΣ
||
ΠΟΛ Μ Σ
Χώρ /
Π ριοχ
ί
:
1.
■ 使用频率
2.4 - 2.4835 GHz
■ 等效全向辐射
■ 最大
率(EIRP)
率谱密度
天线增益
天线增益
≤100 mW 或≤20 dBm ①
≤20 dBm / MHz(EIRP) ①
■ 载频容限
20 ppm
■ 帯外发射
率(在 2.4-2.4835GHz 頻段以外) ≤-80 dBm / Hz (EIRP)
■ 杂散发射(辐射)
•
•
•
•
•
率(对应载波±2.5 倍信道带宽以外)
≤-36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz)
≤-33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz)
≤-30 dBm / 1 MHz (其它 1 - 12.75 GHz)
2.不得擅自更改发射频率
大发射
率(包括额外
3.使用时不得对各种合法的无线电通信业
续使用
4.使用微
率无线电设备,必须忍
5.不得在飞机和机场附近使用
528
10dBi 时
10dBi 时
装射频
产生有害干扰
各种无线电业
率放大器),不得擅自外接天线或改用其它发射天线
一旦发现有干扰现象时,应立即停止使用,并采
的干扰或工业
科学及医疗应用设备的辐射干扰
措施消除干扰后方可继
ΧΟΣ
ΠΟΛ Μ Σ
Χώρ /
Π ριοχ
ορέ :
B 급 기기 (가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로
가정에서 사용하는 것을
적으로 하며,
든
지역에서 사용할 수 있습니다.
해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.
ά :
低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條
經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司
變更頻率
商號或使用者均不得擅自
加大功率或變更原設計之特性及功能
第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應
立停用,改善至無干擾時方得繼續使用
電通信
前項合法通信,指依電信法規定作業之無線
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業
科學及醫療用電波輻射性電機設備
之干擾
}}
529
ΧΟΣ
||
ΠΟΛ Μ Σ
Χώρ /
Π ριοχ
ρ ζι ί :
Este equipamento opera em carϊter secundϊrio isto e, nϊo tem direito a protecão contra interferΗncia prejudicial, mesmo tipo, e não
pode causar interferΗncia a sistemas operando em carϊter primϊrio.
Para consultas, visite: www.anatel.gov.br
ζ ά :
Ό ο
ο έ ου: NR 0V
υ
Χώρ
530
ής: Mitsubishi Electric Corporation
ξ γωγής:
πω ί
ΧΟΣ
ΠΟΛ Μ Σ
Χώρ /
Π ριοχ
Μ ξι ό:
ω έ
ρ ι ά
ιρά :
•
•
•
•
•
π
χος
ι πο υ έ
χο ύ
η
( . 480)
( . 488)
υ ο ί η ο online* ( . 514)
Gracenote® ( . 492)
Sensus - ύ
η
ι υ ήρη η ( . 32)
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 531
ΧΟΣ
Ό
π
π
ΠΟΛ Μ Σ
π
π
ους
ο ι ούς π
όη η γι :
π
ι ά
ους όρους ι ις προ ποθ
ις
γι ις υπηρ
ς ι ο ιω ι ό πόρρη ο
π
ώ
η ι ύθυ η
support.volvocars.com.
Ό
π
π
π
Volvo ί ι φο ιω έ η ο
ς προ φέρ ι ις πό υ
ύ ρ ς υπηρ ί ς, γι
ι φ ι
ί ό ι ί ι ό ο ο υ ό φ ές,
ά ο ι υχάρι ο
ο ηγ ί
ο Volvo ς.
Volvo π ρέχ ι
ι
γά η γ ά υπηρ ιώ πό οήθ ι
π ριπ ώ ις έ
ης
άγ ης έχρι π οήγη η
ιάφορ ς υπηρ ί ς π ηροφόρη ης ι ψυχ γωγί ς.
Δι ά
προ
ι ά υ ούς ους όρους ι
ις προ ποθέ ις ("Όροι ι προ ποθέ ις γι
ις υπηρ ί ς") πρι η χρή η ω υπηρ ιώ support.volvocars.com.
π
π
υ ή η πο ι ι ή ι χύ ι γι η π ξ ργ ί
οιχ ίω ου π ά η ι προ ωπι ώ
ο έω . Ο οπός ης πο ι ι ής ί ι
π ρέχ ι
ους υπάρχο ς, ους προηγού ους ι
532
ά ς
ς ι γ ι ή
•
ις π ρι ά ις
ι π ξ ργ ζό
έ
ς.
•
ους ύπους προ ωπι ώ
υγ
ρώ ου .
•
ις ι ί ς γι ις οποί ς υγ
προ ωπι ά
ο έ
ς.
•
Πως χ ιριζό
ς.
Μπορ ί
πο ι ι ή
ι ά
η ι ύθυ
ις οποί ς υ έγου
προ ωπι ά
ο-
ο έ ω που
ρώ ου
προ ωπι ά
ο έ
ο ό ηρη υ ή η
η support.volvocars.com.
π
•
Ά ι χρή ης γι ήχο
( . 522)
•
Ά ι χρή ης γι
( . 111)
•
γ ρι η ύπου γι
( . 354)
ι πο υ έ
η οθό η ου ο ηγού
ις ο ά
ςρ
άρ
ΆΝ
Σ
Λ Σ
Ά
ΆΝ
Μ
Σ
Λ Σ
Ά
Ό
ι ά που ί ι π
ιό ρ ω
6 ώ πρέπ ι
έγχο ι πό ι ι ό, ό η
ι
φ ί ο ι φθ ρ έ .
ι ά
φθ ίρο ι
ο πέρ
ου χρό ου ι
πο υ ίθ
ι ό η ι
χρη ι οποιού ι
ίγο ή θό ου. πο έ ως η πό ο η ω
ι ώ πορ ί
ιωθ ί. υ ό ι χύ ι γι
ό
ι ά που ποθη ύο ι γι
ο ι ή χρή η. υχό ρωγ ές ή
οίω η ου
χρώ
ος ω
ι ώ πο ού
ίξ ις
η ό η ς ου
ι ού γι χρή η.
ξύ ά ω , ο οπός ω
ι ώ
φ ρου φορ ο,
π ρ χου πρόφυ η ο ο ό ρω ,
πο
ου ους
ρ
ούς ι
προ
ύου η ζά
πό η φθορά.
ι
ι ά πηρ άζου
ο ηγι ά χ ρ
ηρι ι ά
ύπος ου
ι ού, οι
ω
ι ώ
ιο ί
γά η η
ί γι η
ή ου.
γά ο θ ό
ου υ ο ι ή ου. Ο
ι
ά ις, η πί η
ης χύ η ς έχου
πό ο η ου υ ο ι-
μ
ο υ ο ί η οπ ρ ί
ι
ργο
ι ά
ι ά Volvo που φέρου ο ή VOL1 ο
προφί . υ ά
ι ά προ ρ όζο ι
προ
ι ά ο υ ο ί η ο. Σ π ρίπ ω η
γής
ι ώ , ί ι υ πώς η
ι ό
ι
έ
ι ά
φέρου υ ό ο ή
γι
ι ηρηθού
ο ηγι ά χ ρ
ηριι ά, η ά
η ιη
ά ω η υ ί ου
ου υ ο ι ή ου.
1
534
Μπορ ί
υπάρχου
πο
ί
ις γι ορι
έ ς ι
ά
ις
ι ά ί ι ί η που φθ ίρο ι. Μ ά
ρι ά χρό ι , ρχίζου
ηρ ί ου
χ ρ
ηρι ι ά/η ι
ό η
ρι ής
ι ά ιώ ο ι. Γι υ ό,
ά η
ά
η ω
ι ώ , ζη ή
ό ο ο
ό πιο ι ούργι
ι ά. υ ό ί ι
ρ η
ι ό γι
χ ι ρι ά
ι ά.
υ ί έ
ρ ψηφί ου ριθ ού
η ώ ου η
ο ά
ι ο έ ος
υής. Πρό ι ι γι η ή
η DOT
(Department of Transportation) ου
ι ού,
ι
γράφ
ι
η ορφή
άρω
ψηφίω , γι π ρά ιγ 0715. ο
ι ό
η ι ό
υά η
η 07η
οά
ου 2015.
πό
ι
ους
ι
υ
ι ι ί
ι ώ .
Ό ο πιο ω ή ί ι η πί η ω
ι ώ
ό ο πιο ο οιό ορφη ί ι η φθορά. Ο ρόπος
που ο ηγ ί , η πί η ω
ι ώ , οι ι ο ογι ές υ θή ς ι η
ά
η ου ο ορώ
ος πηρ άζου η γήρ
η ι η
φθορά ω
ι ώ .
Γι
πέ
ρ ί
πί ω
ποφύγ
ις ι φορές ο άθος ου
ος ι η φθορά ω
ι ώ , ποά
προ ι ά
ι ά.
ά η η ι υθ ί
πόη γι η πρώ η
γή ί ι π ρίπου
5000 km ι η υ έχ ι άθ 10000 km.
Volvo υ ι ά
π υθυ θ ί
έ
ξουιο ο η έ ο υ ργ ίο ης Volvo γι ο
έ γχο ου άθους ου πέ
ος.
υπάρχου ή η η
ι ές ι φορές η φθορά
ΆΝ
( ι φορά> 1 mm ο άθος ου πέ
ος)
ά
ι ά, ό
ι ά
η
ι ρό ρη φθορά πρέπ ι
οποθ ηθού
ο πί ω άξο . υπο ροφή υ ήθως
ιορθώ
ι υ ο ό ρ πό η υπ ρροφή, ι έχ ι ως πο έ
ο υ ο ίη ο
ξ ο ουθή ι
ι ί ι
υθ ί
γρ
ή
ί ο πί ω έρος
ρχί ι
ο ιθ ί ι προς η ί π υρά,
ί υ ο ο ο ηγός
χά ι
ώς ο έ γχο ου υ ο ιή ου. Γι υ ό ο όγο ί ι η
ι ό οι
πί ω ροχοί
η χά ου πο έ η πρό φυ ή
ους πρι πό ους προ ι ούς ροχούς.
•
Ο ο
ο ογί
ι ά ( . 559)
ι
ά
ω γι
Σ
Λ Σ
Ά
π
-
ι ά
π
, που
ι χ ι γι π ρι ροφ προς
ό ο φορά,
ι θ ου
ος πι
ης ης φοράς
π ρι ροφ ς.
Δ
ά
χά
ο
ο έ
ι ό υπο
ί ζη ιά, πορ ί
γχο ου υ ο ι ή ου.
π
Οι ροχοί
οποθ η έ
ι ά πρέπ ι
ποθη ύο ι
οριζό ι θέ η ή ρ
έ οι - πο έ όρθιοι.
•
•
•
•
•
π
γχος ω πιέ
Φορά π ρι
ω
ροφής
ι ώ ( . 535)
Δ ί ς φθοράς πέ
( . 536)
Σύ
η
ι έ
( . 544)
ος
πι ήρη ης
ης πι
ι ώ ( . 537)
υής
ι ά
ι ώ * ( . 538)
ι ού
ο έ ος
ού.
ίχ ι η φορά π ρι
ροφής ου
ι-
ο
προς
ζωής
ρ ί
πί ω
ρι
ι ό πρέπ ι
π ρι ρέφ
ι πά ο
η ί ι
ύθυ η
ό η η ιάρ ι
ου.
γή θέ ης ω
ι ώ πογί ι ό ο
ξύ ω προ ι ώ
ι
ι ώ , πο έ
ξύ ω
ξιώ
ι
ρώ
ι ώ ή ο
ί ροφο. ά
ι ά
οποθ ηθού ω ά, πηρ άζοι ρ η ι ά
χ ρ
ηρι ι ά πέ η ης ου
υ ο ι ή ου, θώς ι η ι
ό η
πο άρυ ης ρού, χιο ιού ι ά πης πό ο
ι ό.
ι ά
ο γ ύ ρο
άθος πέ
ος πρέπ ι
οποθ ού ι
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
}}
ουάρ. 535
ΆΝ
||
Σ
πά ο
ιώ
Λ Σ
Ά
ο πί ω άξο
ου υ ο ι ή ου (γι
ι ο ί υ ος π γιο ί θη ης).
Ω
ιωθ ί ό ι ι
ύο ζ ύγη ροχώ
ί ι ί ιου ύπου, έχου ις ί ι ς ι
ά ις
ι πί ης ί ι ί ι ς άρ ς.
•
Δ
Οι
π
ά
ι ώ .
μ
ς φθοράς π
ος
χ ου
η ου άθους π
ος ω
•
η
-
π
ι ά ( . 534)
Ο ί ης φθοράς πέ
ος ί ι έ
ό,
υπ ρυψω έ ο έ χος, οποθ η έ ο
γ άρ ι
ις ι ή ις υ
ώ ις ου πέ ος ου
ι ού. Σ ο π υρι ό οίχω
ου
ι ού υπάρχου
γρά
TWI
(Tread Wear Indicator). Ό
ο άθος πέ
ος ου
ι ού ιωθ ί
1,6 mm, ο
πέ
ου
ι ού θ έρθ ι ο ί ιο ύψος
ους ί ς φθοράς πέ
ος.
ι
ή
ι ά
ι ούργι ο υ ο όρο υ ό . Ν θυ ά
ό ι
ι ά
πο ύ ι ρό άθος πέ
ος π ρέχου
άχιη πρό φυ η
ροχή ι χιό ι.
536
π
ι ά ( . 534)
ΆΝ
π
Ό
ηπ η
υξά
ιηο
ι ύ ι ο
ω
ι ώ
ω
ηγι
ιπ ρ
.
μ
π
πί η ω
ι ώ
ιώ
ι
η
πάρο ο ου χρό ου, υ ό ί ι φυ ιο ογι ό.
πί η ω
ι ώ ποι ί ι πί ης ά ογ
η θ ρ ο ρ ί π ρι ά ο ος.
η πί η
ω
ι ώ ί ι χ η ή, υξά
ιη
ά ω η υ ί ου, ιώ
ι η ιάρ ι
ζωής ω
ι ώ
ι πηρ άζο ι ρ ηι ά
ο ηγι ά χ ρ
ηρι ι ά ου υ ο ι ήου. ά ο ηγ ί
πο ύ χ η ή πί η
ι ώ ,
ι ά πορ ί πί ης
υπ ρθ ρ
θού
ι
υπο ού ζη ιά. πί η
ω
ι ώ πηρ άζ ι η ά
η ο
ξί ι, ο θόρυ ο πό ο ο ό ρω
ι
ο ηγι ά χ ρ
ηρι ι ά ου υ ο ι ή ου.
2.
Ά
έγχ
η πί η ω
ι ώ άθ
ή . Πρ γ
οποι ί
ο έ γχο ό
ι ά ί ι ρύ , που η ί ι ό ι
ι ά πρέπ ι
έχου η ί ι θ ρ ορ ί
η ξω ρι ή θ ρ ο ρ ί .
Μ ά πό άποι χι ιό ρ ο ήγη ης,
ι ά θ ρ ί ο ι ι η πί ή ους
υξά
ι.
γ
φ
ί
ι π ρ ί η ο, φου ώ
η
ρι έ η πί η
ι ώ που
γράι η
ι έ πιέ ω
ι ώ .
Ω
Οι υ ι ώ
ς πιέ ις
ι ώ γι ιάφορ ς υ θή ς φορ ίου ι χύ η ς ί η ης
γράφο ι η πι
ί που ρί
ι
η ο ό
ης πόρ ς ου ο ηγού (
ξύ
ου π ι ίου ι ης πί ω πόρ ς).
μ
μ μ π
ECO
Γι
φρύ φορ ίο ( έγ. 3 ά ο ) ι χύη έως 160 km/h (100 mph), πορ ί
πι έξ
πί η ECO γι έ ι η οι ο ο ί
υ ί ου. Ω ό ο, υ ι ώ ι
ί υ ού οι
πιέ ις
ι ώ ι ρό ρης ά
ης
πιζη ί
έ ι
πίπ
θορύ ου ι ά ης
ά η
ί η η.
Λ Σ
π
1.
ι ώ
ι ω
,
φά ι , ξοι ο ο ι η ιάρ ι ζω ς
Σ
•
•
•
Μ ά ο φού ω
ου
ι
π
οποθ ί πά ο
η
ης
ί ς γι
η υπο
η
ί
πό χ ί ι , ρο ιά,
•
Χρη ι οποι ί
ό οπ
ι ές άπ ς
ί ω . Οι
ι ές άπ ς
ίω πορ ί
οξ ι ωθού
ι
ί ι
ύ ο ο
ις ξ ι ώ
.
ού,
άπ
ί ζη ιά
. π.
π
ι ά ( . 534)
ύ
γχος ης πί ης
η
πι ήρη ης
ι ώ
ο
ι ώ * ( . 540)
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 537
ΆΝ
•
•
Σ
Λ Σ
Φου ώ
πό ο ι έ
( . 549)
γ
ρι έ ς πιέ
Ά
ι ά
ης πι
ις
ο
υής
υ πι
ή
ι ού
ι ώ ( . 646)
μ
*
π
ο ύ η
πι ρη ης
ι ώ , Indirect
Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS),
ργοποι
ι προ ι οπο η η
ι
ιι
υχ
η οθό η ου ο ηγού ό
η
π η
π ρι ό ρ πό
ι ά
ου υ ο ι
ου
ι πο ύ χ η .
η υχ ί πρώ
ο ή ι πί έ
π ό
π ρίπου ι η υ έχ ι έ ι
θ ρά
έ η, πορ ί
πο
ίέ
ιξη ό ι ο
ύ η
πορ ί
ιχ ύ ι ή
προ ιοποιή ι γι χ η ή πί η
ι ώ , όπως
θ έπρ π .
Λυχ
πο έ
,
άζ ι η χύ η π ρι ροφής
ου. Συγ ρί ο ς
ι ά
ξύ ους,
ο ύ η
πορ ί
προ ιορί ι
η πί η
έ ή π ρι ό ρ
ι ά ί ι πο ύ
χ η ή.
Ό
η πί η ω
ι ώ ί ι πο ύ
χ η ή, η
ι ι ή υχ ί χ η ής πί ης
ι ώ
ά ι η οθό η ι φ ίζ
ι
έ
ή υ , . πί ης η
φ ί "Μή υ
η οθό η ου ο ηγού" π ρ ά ω.
Ερ η
•
•
υχ ί
π ω ηχ
ι ώ .
έ
ά ι
π ρίη ής πί ης
υχ ί
π όπ
υ έχ ι έ
έ η
ης ο ύ
-
ο ή ι πί
ρίπου ι η
ι
θ ρά
π ρίπ ω η άη ITPMS.
μ
ο ύ η ITPMS
ρά ις ι φορές η
χύ η π ρι ροφής ά
ους ροχούς έ ω ου υ ή
ος ABS, γι
πορέ ι
υπο ογί ι
η πί η ω
ι ώ
ί ι ω ή.
η πί η ου
ι ού ί ι
πο ύ χ η ή, η ιά ρός ου
άζ ι ι, ως
538
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
π
μ
π
Σ ις π ηροφορί ς π ρ ά ω, ο ύ η
πιήρη ης
ι ώ
φέρ
ι γ ι ά ως
TPMS.
άθ
ι ό, υ π ρι
ο έ ης ης
ρ ζέρ ς*, πρέπ ι
έγχ
ι ί φορά ο
ή .
ά ο έ γχο ο
ι ό πρέπ ι
ί ι ρύο ι
έχ ι η υ ι ώ η πό ο
υ
ή ου υ ο ι ή ου πί η έρ ,
που θορίζ
ι η πι
ί πί ης
ιώ ή ο πί
πί ης
ι ώ .
ο
υ ο ί η ο έχ ι
ι ά ι φορ ι ού γέθους πό
υ ι ώ
πό ο
υ ή, ρ ί ποι ί ι η ω ή πί η έρ γι
υ ά.
Ως έ
πιπ έο χ ρ
ηρι ι ό φ
ί ς,
ο υ ο ί η ο ι θέ ι έ
ύ η
πι ήρηης πί ης
ι ώ (TPMS), ο οποίο πι ηί ι πό η πί η
έ ή π ρι ό ρ
ι ά ί ι πο ύ χ η ή. Ό
ί ι
έ ο
ο ύ ο ο χ η ής πί ης έρ ,
ήι έγξ
ι ά ο υ ο ό ρο
υ ό ι φου ώ
η ω ή πί η
έρ .
ο ήγη η
πο ύ χ η ή πί η
ι ά πορ ί
προ
έ ι υπ ρθέρ
η
ι ά,
πο έ
προ ηθ ί
ιά ρη η. χ η ή πί η ω
ι ώ
ιώ ι πί ης η οι ο ο ί
υ ί ου ι η
ιάρ ι
ι ουργι ής ζωής ω
ι ώ
ι
πορ ί
πηρ ά ι η ο ι ή υ π ριφορά
ου υ ο ι ή ου ι η ι
ό η πέ η ής
ου. Λά
υπόψη ς ό ι ο TPMS
υποθι ά η
ι ή υ ήρη η ω
ιώ . ί ι υθύ η ου ο ηγού
ι ηρ ί η
ω ή πί η
ι ώ , ό η ι
έχου φ ά ι ο όριο χ η ής πί ης
ιώ ,ώ
άψ ι η έ
ιξη.
ι υ ο ί η ο ι θέ ι πί ης ι
ι ι ή
υχ ί
ά ης ου υ ή
ος TPMS, που
ά ι ως έ
ιξη ό ι ο ύ η
ι ουργ ί ω ά.
ι ι ή υχ ί
ά ης ου
υ ή
ος TPMS υ υάζ
ι
η
ιι ή υχ ί γι η χ η ή πί η
ι ώ .
Ό
ο ύ η
ιχ ύ ι ά η, ο ύ ο ο η οθό η ο ηγού θ
ο ή ι γι
π ρίπου έ
π ό ι
όπι θ π ρ
ί ι
έ ο. υ ή η ι ι
ί θ π
άι, ό
ι ί ι ο υ ο ί η ο έχρι
πι ιορθωθ ί η ά η. Ό
ά ι ο ύ ο ο, πορ ί
πηρ άζ
ιηι
ό η
ου
υ ή
ος
ιχ ύ ι ή
προ ι οποι ί γι
χ η ή πί η
ι ώ .
ά η ο ύ η TPMS πορ ί
η ιωθ ί γι ιάφορους όγους, όπως
ά πό
οποθέ η η ου φ ρι ού ροχού, ή η
γή
ι ώ ή ζ ώ που
πι ρέπου
ο ύ η TPMS
ι ουργή ι
ω ά.
έγχ
πά ο
TPMS
ά πό
ι ώ γι
η
ΆΝ
Σ
ι ό ή ζά
ι ουργ ί ω
ύ η TPMS.
ά
Λ Σ
Ά
ο
μ
π ρ ά ω η ύ
πορ ί
ού ό
η
ι ι ή υχ ί
•
μ. π
,
μ
φ ιάψ ι:
.
μ.
.
•
.π
μ
.
•
.π
.
. π
μ
ο ύ η
πορ ί
προ ιορί ι
ποιο
ι ό έχ ι χ η ή πί η, θ
φ ιίέ
ιξη ι γι
έ
ρ
ι ά η
ρι ή οθό η.
•
•
•
π
μ
θ ο ο ί πά ο
ο ύ η
ά
πό
γή ροχού ή ρύθ ι η ης πί ης
ι ώ .
ρέξ
η
ι έ πιέω
ι ώ
η ο ό
ης πόρ ς
ο ηγού γι ις υ ι ώ
ς πιέ ις
ι ώ ης Volvo.
ο ύ η
υ ό
υπο
ο ι ή υ ήρη η ω
Δ υπάρχ ι υ
ου ITPMS.
ό η
θι
π
ά η
ι ώ .
ργοποίη ης
ι ι ή υχ ί γι ο
γή ός ή π ρι ό ρω
ιωθ ί ό ι ο έο
-
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 539
ΆΝ
||
•
•
•
•
Σ
Λ Σ
Ά
π
π
π
μ
ι ά ( . 534)
γχος ης πί ης
ύ η
πι ήρη ης
ι ώ
ο
ι ώ * ( . 540)
θ ο ό η η ου υ ή
ης
ι ώ * ( . 542)
ος πι ήρη-
Διόρθω η ης χ η ής πί ης
ο ύ η
πι ήρη ης
( . 541)
ι ώ
ι ώ *
μ
*
Μ ο ύ η
πι ρη ης π ης
ιώ , Indirect Tyre Pressure Monitoring
System (ITPMS), πορ
η
άη ης π ης
ι ώ
η
ρι
οθό η.
1.
οίξ
η
φ ρ ογή
η προ ο ή φ ρ ογώ .
Προ ο ή
ά
ης2.
:
•
2. Π
ή
ά
γρ φι ά
ι ό.
γι
ι ώ .
η ω
ίχ ου
η
ά
φ
ι
η γι
ίη
:
•
άθ
Ό
•
2
540
Σχη
ι ό ιάγρ
-
ορφή πορ ί
ι φέρ ι
ά ογ
ο ο έ ο ου υ ο ι ή ου ή ο
η
ρω έ ο ογι
πί η ου
ι ού υπ ρ ί ι η
ορι ή ι ή προ ι οποίη ης.
πί
η ου
ι ού ί ι πο ύ χ η ή.
Σ
ή
ι έγξ / ιορθώ
η
πί η ω
ι ώ ο υ ο ό ρο
υ ό.
θ ο ο ή
ο ITPMS
ά
πό η ρύθ ι η ης πί ης
ι ώ .
:
πί η ί ι πο ύ χ η
ό ρ
ι ά. Σ
ιορθώ
η πί η ω
υ ο ό ρο υ ό.
ITPMS
ά πό η ρύθ
ι ώ .
ή
ή
ύο ή π ρι ι έγξ /
ι ώ ο
θ ο ο ή
ο
ι η ης πί ης
ι ό.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΆΝ
Ό
•
•
Δ
:
θ ο ό η η
Άγ ω
η
ά
ξέ ιξη.
π
η.
Μπορ ί
χρ ι
ί
ο ηγή
ο υ ο ίη ο πί ρ ά π ά
χύ η πά ω πό
30 km/h (20 mph) γι
ργοποιηθ ί ο
ύ η .
Ό
μ
μ :
•
.π
.
μ
μ .
ι ι ή υχ ί
ο ήι ι έπ ι π ρ έ ι
θ ρά
έ η
ά πό 1 π ό π ρίπου. ο
ύ η
η υγ ρι έ η ιγ ή
ί ι
ι θέ ι ο,
ργοποιήθη γι ίγο.
•
.π
. π
.
ι ι ή υχ ί
ο ή ι
ι έπ ι π ρ έ ι
θ ρά
έ η
ά πό 1 π ό π ρίπου. ο ύ η
ι ουργ ί ω ά, π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης Volvo
( υ ι ά ι).
π
•
•
Σύ
•
Διόρθω η ης χ η ής πί ης
ο ύ η
πι ήρη ης
( . 541)
•
η
πι ήρη ης
θ ο ό η η ου υ ή
ης
ι ώ * ( . 542)
ά
μ
ι ώ * ( . 538)
ος πι ήρηι ώ
ι ώ *
μ
π
μ
*
2. Φου
που
ώ
γράφ
ι ώ
η
ο ηγού.
Ό
ο ύ η
πι ρη ης
ι ώ ,
Indirect Tyre Pressure Monitoring System
(ITPMS),
ργοποι
ι προ ι οπο η η, η
π η ω
ι ώ
π ρι ό ρ
πό
ι ά ου υ ο ι
ου
ι πο ύ
χ η .
Σ
Λ Σ
Ά
ι ά η ω ή πί η
ι η
ι έ πιέ ω
ο ό
ης πόρ ς ου
έγξ
ι ιορθώ
η πί η
ι ώ ό
άψ ι η
ι ι ή
υχ ί γι ο ITPMS ι φ ι
ί
μ. π
..
ο ή υ
θ ο ο ή
ο ITPMS
ά πό η ρύθ ι η
ης πί ης
ι ώ .
1.
έγξ
ι ά
η πί η
έ
ό
ι
ρο
έ
ρ
ι ώ .
-
3.
π
θ ο ο ή
ο ύ η ITPMS,
. ό η " θ ο ό η η ου υ ή ος πι ήρη ης
ι ώ ".
4. Σ ορι έ ς π ριπ ώ ις πορ ί
χρ ι
ί
ο ηγή
ο υ ο ί η ο πί
ρι ά π ά
χύ η
γ ύ ρη
πό 30 km/h (20 mph) γι
ή ιη
υχ ί ITPMS ι
ή ι
φ ίζ
ι ο ή υ .
Λά
υπόψη ς ό ι η υχ ί ITPMS
ή ι έχρι
ιορθωθ ί η χ η ή πί η
ι ώ
ι
πρ γ
οποιηθ ί θ οό η η
έου.
η υ ο ι ή ου ( . 562)
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 541
ΆΝ
||
Σ
Λ Σ
Ά
Ω
Γι
Δ
ποφύγ
η
θ
έ η πί
ι ώ , πρέπ ι
έγχ
η πί
ό
ι ά ί ι ρύ . " ρύ
ι ά" η ί ι ό ι η θ ρ ο ρ ί ω
ι ώ ί ιί ι
ηθ ρ ο ρ ί π
ά ο ος (π ρίπου 3 ώρ ς πό η
που ο ηγήθη
ο υ ο ί η ο). Μ ά
ρι ά χι ιό ρ ο ήγη ης,
ζ
ί ο ι ι η πί ή ους υξά
η
η
-
ριιγ ή
πό
ι ά
ι.
Ω
•
•
542
Μ ά ο φού ω
ου
ι
π
οποθ ί πά ο
η
ης
ί ς γι
η υπο
η
ί
πό χ ί ι , ρο ιά,
ού,
άπ
ί ζη ιά
. π.
Χρη ι οποι ί
ό οπ
ι ές άπ ς
ί ω . Οι
ι ές άπ ς
ίω πορ ί
οξ ι ωθού
ι
ί ι
ύ ο ο
ις ξ ι ώ
.
•
-
•
•
•
•
•
•
θ
ο ηγή
που πορ
ο ηγός
ι ή ου.
έ η πί η
ι ώ πορ ί
ι
ζη ιά
ι ά,
ί
έχ ι ως πο έ
ο
χά ι ο έ γχο ου υ ο-
ο ύ η
ξ φ ι ή ζη ιά
προ έρω .
πορ ί
ι ά
πι η ά ι
ω
π
Σύ
η
πι ήρη ης
ι ώ * ( . 538)
γχος ης πί ης
ύ η
πι ήρη ης
ι ώ
ο
ι ώ * ( . 540)
θ ο ό η η ου υ ή
ης
ι ώ * ( . 542)
γ
ρι έ ς πιέ
Φου ώ
πό ο ι έ
( . 549)
ις
ι ά
ης πι
ος πι ήρη-
π
μ
μ
*
μ
ι
ι ουργ
ι ω ά ο ύ η
Indirect Tyre Pressure Monitoring System
(ITPMS), πρ π ι
θορι
ι ι
φοράς γι η π η
ι ώ . υ ό πρ
γ
ι άθ φορά που
ι θι ώ
ι ά που
άζ ι η π η ω
ώ .
π ι
ι
ι-
Γι π ρά ιγ , ό
ο ηγ ί
ρύ φορίο ή
γά η χύ η πά ω πό
160
km/h (100 mph), η πί η ω
ι ώ πρέπ ι
ρυθ ι
ί ύ φω
ις υ ι ώ
ς
ι ές ης Volvo.
όπι , ο ύ η πρέπ ι
π
θ ο ο ηθ ί.
1. Σ ή
ο
ι η ήρ .
ι ώ ( . 646)
ο
υής
υ πι
ή
ι ού
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΆΝ
2. Φου ώ
ι ά η
πί η που
γράφ
ι η
ω
ι ώ
η ο ό
ου ο ηγού.
π ι ού η
ι έ πιέης πόρ ς
Ω
ό
ή
μ
μ
3. Θέ
4.
οίξ
5. Π ή
ήρη η
ο
η
ι η ήρ
ι ουργί .
φ ρ ογή
η προ ο ή φ ρ ογώ .
ι ώ .
γι
ί
η
πι-
η έ ο
ί
ό ιη
ι
ο υ ο ί η ο.
θ ο ό η η πρ γ
οποι ί ι ώ ο
υ ο ί η ο ο ηγ ί ι.
θ ο ό η η ι όπ
ι προ ωρι ά
ο ι η ήρ ς ήι,
ά υ χίζ
ι υ ό
ό
ο ηγή
ο υ ο ί η ο ξ ά.
> Ό
έχου υ
γ ί π ρ ή
ο έ
γι
πορέ ι ο ύ η
ιχ ύι
υπάρχ ι χ η ή πί η
ιώ , ο χρώ
ω
ι ώ
η
ρι ή οθό η
άζ ι πό γ ρι
πρά ι ο. ο ύ η
πι
ιώ ι
πιπρό θ
η ο ο ήρω η ης θο ό η ης.
η
ιέ
π
π
Ά
Ν θυ ά
ό ι ο ύ η TPMS πρέπ ι
π
θ ο ο ί ι
άθ
γή
ι ού ή
η πί η ω
ι ώ ρυθι
ί. Οι έ ς ι ές
φοράς πρέπ ι
ί ι ποθη υ έ ς γι
ι ουργή ι
ω ά ο ύ η .
.
7. Π ή
OK γι
πι
ιώ
πί η έχ ι
γχθ ί ι ρυθ ι
έ
ρ
ι ά.
8. Ο ηγή
Λ Σ
Ω
ο υ ο ί η ο πρέπ ι
ί ι
ρχί ι η θ ο ό η η.
6. Π
Σ
θ ο ό η η πο ύχ ι,
μ
μ
ή υ :
.
π
.
φ
π
•
•
Σύ
•
Διόρθω η ης χ η ής πί ης
ο ύ η
πι ήρη ης
( . 541)
η
πι ήρη ης
ι ώ * ( . 538)
γχος ης πί ης
ύ η
πι ήρη ης
ι ώ
ο
ι ώ * ( . 540)
ι ώ
ι ώ *
ίζ -
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 543
ΆΝ
Σ
Λ Σ
Ά
π
ο ι
ης πι
υ ς
ι ού,
Temporary Mobility Kit (TMK), χρη ι οποι ι γι η
γ οπο η η ης ιά ρη ης
θώς ι γι ο
γχο ι η ρύθ ι η ης
π ης ω
ι ώ .
ο ι πι
υής
ι ού ρί
ι ο
π ί ιο φρώ ους υ ι ού ά ω πό ο
άπ ο ου χώρου πο
υώ .
ο ι πι
υής
ι ού πο
ί ι πό
έ
υ πι
ή ι ι φιά η
γ οποιηι ό υγρό.
γ οποίη η πο
ί προ ωρι ή πι
υή. ο
γ οποιη ι ό υγρό
γ οποι ί πο
ι ά
ι ά που
έχου υπο
ί ιά ρη η ο πέ
.
ι
ο ι έ
ης πι
ορίζ
ι ό ο γι η
ι ώ
ιά ρη η
υής
ι ού προγ οποίη η
ο πέ
.
Ω
Ο υ πι
ής γι η προ ωρι ή πι
υή
ιά ρη ης έ
ης άγ ης έχ ι
γχθ ί
ι γ ριθ ί πό η Volvo.
544
•
•
•
•
ο ι πι
υής
ι ού έχ ι π ριορι έ η
ό η
γ οποίη ης
ι ώ
ιάρη η ο οίχω . Μη χρη ι οποι ί
ο ι
πι
υής
ι ού
ι ά
γά
χι ί
, ρωγ ές ή π ρό οι ς ζη ιές.
Ω
Δ
φιά η π ριέχ ι ιθ
ά ξ-1.2.
πι
ές
Μπορ ί
ρ η
έρ .
ό η
π ρίπ ω η
ι φυ ι ό
άπο ης.
προ
έ ι
ργι ή
π ρίπ ω η π φής
ο
ποφ ύγ
η
ι
ά ι .
Πρέπ ι
π ι ιά.
π φή
ο ποθη ύ
ί-
ο έρ
ριά πό
Δ
•
π
ι
ή
ι ό υγρό πρι
ης ι
ά
ρέ
πρέπ
υ ο πό η
η φιά η
ο
γ οποιηπ ρέ θ ι η η ρο η ί ήξης
πό η χρή η. φιά η που φ ιι
ι ωπίζ
ι ως πι ί ο.
•
ο
γ οποιη ι ό υγρό έρθ ι
π φή
ο έρ , πρέπ ι
ο
ξ π ύ
έ ως
πού ι ι
άφθο ο ρό.
ο
π φή
γ
οποιη ι ό υγρό έρθ ι
ά ι , πρέπ ι
ξ π ύέ ως
φυ ιο ογι ό ορό ή
άφθο ο ρό.
η όχ η η πι έ ι,
πρέπ ι
ς ξ ά ι οφθ
ί ρος.
ΆΝ
•
•
•
π
π
Χρή η ου ι έ
ού ( . 545)
Φου ώ
πό ο ι έ
( . 549)
ι ά ( . 534)
ης πι
ι ά
ης πι
ο
υής
υής
ι-
υ πι
ή
ι ού
Φιά η
Δι
Σ γ οπο η η ιά ρη ης
ι
ης
πι
υ ς
ι ού, Temporary Mobility Kit
(TMK).
π
γ
Σ
Λ Σ
Ά
οποιη ι ού υγρού
όπ ης
π
1.
ρι ό
ύ
ώ ιο
π ος ω ή
ί
ς έρ
ό ω ης πί
Προ
,
ώ
η πι ρ πό
πο οχή φιά ης (πορ ο
Μ
η ιά ρη η προ ήθη
πό ρφί ή
π ρό οιο
ι ί ο, φή
ο πά ω
ο
ι ό. οηθά η
γ οποίη η
ης ρύπ ς.
ης
υ ι ή άπ
ι έ
ό
οποθ ή
ο προ ι οποιη ι ό ρίγω ο
ι άψ
άρ ,
πρό ι ι
γ οποιή
ο
ι ό
η ίο πό
ο οποίο ιέρχο ι ά
οχή
.
η
χύ η
ί άπ )
ρο
}}
545
ΆΝ
||
2.
3.
Σ
Λ Σ
Ά
φ ιρέ
ο υ ο ό η ο γι η έγι η
πι ρ πό η χύ η που ί ι ο ηέ ο η ί π υρά ου υ πι
ή. ο ή
ο
η ίο που
φ ί
ι ο
π ρ πρίζ ως υπ θύ ι η ήρη ης ου
ορίου χύ η ς. Δ πρέπ ι
υπ ρ ί80 km/h (50 mph)
ά πό πιυή ου ι πι
υής
ι ού έ
ης άγ ης.
ιωθ ί ό ι ο ι όπ ης ρί
θέ η 0 ι
οπί
οη
ρι ό
ιο ι ο ύ
π ο ω ή
έρ .
4. Ξ
ι ώ
ο πορ ο
υ πι
ή ιξ ι ώ
η φιά η.
ί
5.
ι η
ώ-
πά ι πό ο
ο φ
ό πό
Ω
Μη
οίγ
η
γ οποίη η ης φιάης έχρι
η χρη ι οποιή
.
γ οποίη η οίγ ι υ ό
ό
ι ώ
η φιά η.
ι ώ
η φιά η ο ά ω έρος ης
υπο οχής φιά ης.
>
φιά η ι η υπο οχή φιά ης ι θέου
ί ροφη φά ι που πορέπ ι η ι ρροή ου
γ οποιη ιού. Ό
η φιά η ί ι ι ω έ η,
πορ ί
ξ ι ωθ ί πό η υπο οχή
ης φιά ης.
φ ίρ η ης φιά ης
πρέπ ι
πρ γ
οποιηθ ί
υ ργ ίο, η Volvo υ ι ά
ξου ιο ο ηέ ο υ ργ ίο ης Volvo.
ο
π φή
ρό.
•
ο
π φή
γ
οποιη ι ό υγρό έρθ ι
ο έρ , πρέπ ι
ο ξ π ύέ ως
πού ι ι άφθο ο
γ
οποιη ι ό υγρό έρθ ι
ά ι , πρέπ ι
ξ π ύέ ως
φυ ιο ογι ό ορό ή
άφθο ο ρό.
η όχ η η πι έ ι,
πρέπ ι
ς ξ ά ι οφθ
ί ρος.
Δ
Μη ξ ι ώ
η φιά η.
έ
φ ι ι ό ά
ο
η πο ροπή ι ρροής.
546
ι ώ
ο
πά ι ου
ι ού.
ιωθ ί ό ι η
ί
ίω ης
πί ης ο ύ
π ο ω ή
έρ
ι ω έ η έχρι έρ , ι ι ώ
ό ιο ης
ί ς ύ
π ου ω
έρ
ο ά ω έρος ου π ιρώ
ης
ί ς ου
ι ού.
ης
ί ι
ο
ή
ος
7. Συ έ
οη
ρι ό
ώ ιο ο π ηιέ
ρο η
ρο ό η 12 V ι θέ
ο
υ ο ί η ο
ι ουργί .
Ω
Δ
•
6. Ξ
φιά η ι θέ ι
ροφής γι
ιωθ ί ό ι
χρη ι οποι ί
πό ους ρ υ
ο ό ς 12 V ό
ουργ ί ο υ πι
ής.
ι
ι-
ίς
Δ
Μη φή
π ι ιά ο υ ο ί η ο χωρίς
πί
ψη, ό
ο ι η ήρ ς ί ι
ιουργί .
ΆΝ
8. Θέ
ι ουργί ο υ πι
όπ η η θέ η I.
ς ο ι
ή γυρ ώ-
Δ
Μη έ
πο έ ο ά ο
ι ό
ό
ο υ πι
ής ρί
ι
ι ουργί .
Σ π ρίπ ω η ρωγ ώ ή ο οιο ορφί ς
ο
ι ό, πρέπ ι
π ργοποιή
ο υ πι
ή έ ως. Δ πρέπ ι
υ χί
ο ξί ι ς. Συ ι ά ι
π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο ου
ιζ έρ.
Ω
Ό
πί
π
ο υ πι
ής ρχίζ ι
η πορ ί
υξηθ ί έως
άθ
ιωθ ί
ά πό 30
π ρίπου.
9. Φου
ώ
ο
ι ουργ ί, η
ι 6 bar
υ ρό -
ι ό πί 7
10.
π ργοποιή
ο υ πι
ή γι
έγξ
η πί η ο
ό ρο.
άχι η πί η ί ι 1,8 bar ι η έγι η
3,5 bar. ( φή
ι φύγ ι έρ ς χρη ιοποιώ ς η
ί
ό ω ης πί ης, ά η πί η ου
ι ού ί ι πο ύ
υψη ή.)
ά η πί η ω ί ι ά ω πό 1,8 bar,
ό η οπή ο
ι ό ί ι πο ύ
γά η. Δ πρέπ ι
υ χί
ο ξί ι
ς. Συ ι ά ι
π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο ου
ιζ έρ.
11. Θέ
ός ι ουργί ς ο υ πι
ή
ι πο υ έ
οη
ρι ό
ώ ιο.
π ά.
Ο υ πι
ής
πρέπ ι
χρη ι οποι ίι π ρι ό ρο πό 10 π ά - ί υ ος
υπ ρθέρ
ης.
ι ώ
πό η
οποθ ή
Λ Σ
Ά
14. Ο ηγή
ο υ ο ό ρο υ ό ου άχι ο γι 3 km
χύ η όχι γ ύρη πό 80 km/h (50 mph) γι
πορέι ο
γ οποιη ι ό υγρό
γ οποιή ι
ά ο
ι ό.
Ω
Ό
Δ
12. Ξ
Σ
ο
ί
13. οποθ ή
ο ύ
π
φ υχθ ί η ι
γ οποιη
ύ
π ο ω ή
ου
ι ού
ο πά ι ο
έρ
ι π
ι ό.
-
η προ
υ ι ή άπ
ο ω ή
έρ γι
πορροή ου
πο ί
ος
ι ού υγρού.
ο
ι ό ρχί ι
π ρι ρέφ ι, θ ξέρχ
ι
γ οποιη ι ό υγρό
πό ο η ίο ης ιά ρη ης.
Δ
ιωθ ί ό ι
έ
ι
ίς ο ά
ο υ ο ί η ο, γι
η πι ι ι
ί πό
ο
γ οποιη ι ό υγρό ό
ο υ ο ίη ο ξ ι ά.
πό
η πρέπ ι
ί ι
ου άχι ο ύο έ ρ .
15.
π
Συ
π
έ
ί
ί
ο ύ
π ο
ου
ι ού
ο ά ω έρος
ης
ί ς ου
ι
ής πρέπ ι
ί ι π
ω ή
έρ
η
ι ι ώ
η
ου π ιρώ
ος
ού. Ο υ πι ργοποιη έ ος.
}}
547
ΆΝ
||
Σ
16. Δ ί
•
•
17.
ρο.
Λ Σ
η πί
Ά
η ου
ι ού
ο
ό-
ά ί ι χ η ό ρη πό 1,3 bar, ό
ο
ι ό
έχ ι
γ οποιηθ ί
ω ά. Δ πρέπ ι
υ χί
ο
ξί ι ς. π υθυ θ ί
ου
ιζ έρ.
η πί η ου
ι ού ί ι υψη όρη πό 1,3 bar, πρέπ ι
φου ώο
ι ό έως η πί η που
γράφ
ι η
ι έ πιέ ω
ι ώ
η ο ό
ης πόρ ς ου
ο ηγού (1 bar = 100 kPa). φή
ι φύγ ι έρ ς χρη ι οποιώ ς η
ί
ό ω ης πί ης ά η πί η
ου
ι ού ί ι πο ύ υψη ή.
ο
ι ό χρ ιάζ
ι φού
ω
:
1. Συ έ
οη
ρι ό
ώ ιο ο
π η ιέ
ρο η
ρο ό η 12 V ι
θέ
ο υ ο ί η ο
ι ουργί .
548
18.
2. Θέ
φου
που
ο υ πι
ώ
ο
γράφ
ι
ι ώ .
3.
ργοποιή
π
ή
ι ουργί
ι
ι ό έχρι η πί η
η
ι έ πιέ ω
ο υ πι
ή.
φ ιρέ
ο ξοπ ι ό
γ οποίη ης
ι ού, οποθ ή
η προ
υι ή άπ
ο ύ
π ο ω ή
έρ
ι
ιπ ώ
ο ω ή
έ
ο ου ί.
οποθ ή
υώ .
ο TMK
ο χώρο πο-
Ω
Μ ά η χρή η, πρέπ ι
ι
ή
η φιά η
γ οποιη ι ού υγρού ι ο
ύ
π ο ω ή
έρ . Volvo υ ι ά
υ ήη
ι
ά
η
πρ γ
οποι ί ι
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης Volvo.
Δ
Μη ξ ι ώ
η φιά η.
έ
φ ι ι ό ά
ο
η πο ροπή ι ρροής.
19. π
οποθ ή
ι ό.
ο
φιά η ι θέ ι
ροφής γι
πά ι
ο
-
Ω
•
•
Μ ά ο φού ω
ου
ι
π
οποθ ί πά ο
η
ης
ί ς γι
η υπο
η
ί
πό χ ί ι , ρο ιά,
ού,
άπ
ί ζη ιά
. π.
Χρη ι οποι ί
ό οπ
ι ές άπ ς
ί ω . Οι
ι ές άπ ς
ίω πορ ί
οξ ι ωθού
ι
ί ι
ύ ο ο
ις ξ ι ώ
.
Δ
έγχ
ι ά η πί
η ω
ι ώ .
Volvo υ ι ά
ο ηγή
ο υ ο ί η ο
έχρι ο π η ιέ
ρο ξου ιο ο η έ ο
υ ργ ίο ης Volvo γι
ι
ή
/
πι
υά
ο
ι ό που έχ ι υπο
ί
ζη ιά. η ρώ
ους χ ι ούς ο υ ργ ίο ό ι ο
ι ό π ριέχ ι
γ οποιη ι ό
υγρό.
Δ
Δ πρέπ ι
υπ ρ ί
80 km/h
(50 mph)
ά πό πι
υή ου ι πιυής
ι ού έ
ης άγ ης.
Volvo υ ι ά
π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης Volvo γι
πιθ ώρη η ου
γ οποιη έ ου
ιού (η έγι η πό
η που πορ ί
ι υθ ί ί ι 200 km). ο προ ωπι ό ου
υ ργ ίου πορ ί
ξιο ογή ι ά ο
ι ό πορ ί
πι ιορθωθ ί ή ά
πρέπ ι
ι
θ ί.
ΆΝ
•
π
ι έ
ης πι
υής
ι ού ( . 544)
π
μπ
π
Μπορ
ο
φου ώ
ι ά ου υ ο ι
υ πι
ο ι
ι ού.
μ
ργο
ι ά
ου χρη ι οποιώ
ς
ης πι
υ ς
1. Ο υ πι
ής πρέπ ι
ί ι π ργοποιη έ ος.
ιωθ ί ό ι ο ι όπ ης
ρί
ι η θέ η 0 ι
οπί
ο
ώ ιο ι ο ύ
π ο ω ή
έρ .
2. Ξ
4. Θέ
ι ώ
ο πά ι ι ι ώ
η υ ι ή
ί
ου ύ
π ου ω ή
έρ έχρι η ά η ου π ιρώ
ος η
ί
ου
ι ού.
ς ο ι
Σ
ι ουργί ο υ πι
όπ η η θέ η I.
Λ Σ
Ά
ή γυρ ώ-
ί
υ ος υπ ρθέρ
ης. Ο υ πι
ής
πρέπ ι
ι ουργή ι π ρι ό ρο
πό 10 π ά.
5. Φου ώ
ο
ι ό
πί η που
γράφ
ι
ω
ι ώ
η ο
ου ο ηγού. ( φή
χρη ι οποιώ ς η
πί ης, ά η πί η ου
πο ύ υψη ή.)
η υ ι ώ η
η
ι έ πιέό
ης πόρ ς
ι φύγ ι έρ ς
ί
ό ω ης
ι ού ί ι
3. Συ έ
ο
ώ ιο
έ
πό ους
ρ υ
ο ό ς 12 V ου υ ο ι ή ου ι
θέ
ο ι η ήρ
ι ουργί .
Δ
ι π οή υ
ρίω πορ ί
ί ι
θ
ηφόρ . Μη φή
πο έ ο ι ηήρ
ι ουργί έ
ι ούς
χώρους ή χώρους
π ρ ή ξ ρι ό.
Δ
Μη φή
π ι ιά ο υ ο ί η ο χωρίς
πί
ψη, ό
ο ι η ήρ ς ί ι
ιουργί .
6.
π
έ
ργοποιή
ο ύ
ώ ιο.
ο υ πι
π ο ω ή
ή. πο υ έρ
ι ο
}}
549
ΆΝ
||
7.
•
•
Σ
Λ Σ
οποθ ή
ου.
ξ
Ά
ά ο
πά ι
η θέ η
π
ι έ
γ
ης πι
ρι έ ς πιέ
υής
ις
ι ού ( . 544)
ι ώ ( . 646)
Ό
Μπορ
ι
ου π.χ.
ρι ό ροχό.
ο ουθή
φ ίρ η
Ό
ί
άξ
χ ι ρι ά
ι ά ου υ οι ά/ φ -
ις χ ι ές ο ηγί ς γι η
ι η οποθέ η η ω ροχώ .
π
ιωθ ί ό ι οι ι
ά ις ω
ι ώ
ι γ ρι έ ς γι χρή η ο υ ο ί η ο.
550
π
φ ίρ
η ροχού ( . 550)
οποθέ η η ω
ργ
Χ ι
φ
1.
2.
π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης Volvo γι η
η έρω η ου ογι ιού άθ φορά που
άζ
ι
ά ις
ι ώ . Μπορ ί
χρ ι
ί ήψη (download)
ογι ι ού ό
πι έγ
ό ο γ ύ ρ ς
ό ο ι ι ρό ρ ς ι
ά ις
ι ώ , ι
πί ης
ά η
γή
ξύ θ ρι ώ
ι
χ ι ρι ώ
ι ώ .
•
•
•
•
•
•
Ο ηγ ς γι
άζ
η
φ ρ
ι ά.
η ροχού ό
οποθ ή
ο προ ι οποιη ι ό ρίγω ο
ι άψ
άρ ,
πρό ι ι
άξ
ο
ι ό
η ίο πό ο
οποίο ιέρχο ι ά
οχή
.
ρ ήξ
ο χ ιρόφρ ο ι πι έξ
η
χέ η P ή πι έξ πρώ η
ο υ ο ίη ο ι θέ ι ηχ ι ό ι ώ ιο χυ ή ω .
μ
χύ ι γι υ ο ί η
*:
ο υ ο ί η ο
μ π
ι θέ ι π υ
ι ή άρ η η, πρέπ ι
η π ργοποιή
πρι ο υ ο ί η ο
υψωθ ί
γρύ ο*.
Γι
π ργοποιή
η ι ουργί
πό η πά ω προ ο ή ης
ρι ής
οθό ης, π ή
μ
My Car
ι πι έξ
π
/
μ
.
ροχώ ( . 553)
ιοθή η ( . 556)
ρι ά
ι ά ( . 555)
ρι ός ροχός* ( . 554)
Μπου ό ι
ροχώ ( . 554)
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΆΝ
Δ
ιπ
3.
ά
Ω
ιωθ ί ό ι ο γρύ ος ί ι
ή
η ιό ι
π ιρώ
έχου
θ ί π ρ ώς ι ί ι θ ρά.
γά
ο γρύ ο*, ο που ο ό
ι ο*
ι
ργ
ί γι ις π
ι ές άπ ς
ω που ο ιώ ροχού που ί ι οποθ η έ
ο π ί ιο φρώ ους υ ι ού.
Ο υ ήθης γρύ ος ου υ ο ι ή ου έχ ι
χ ι
ί ό ο γι π ρι
ι ή, ύ ο η
χρή η, γι π ρά ιγ γι η
γή
ρι έ ου
ι ού,
γή
χ ιρι ά/θ ρι ά
ι ά . π. Μό ο ο γρύος γι ο υγ ρι έ ο ο έ ο υ ο ι ήου πρέπ ι
χρη ι οποι ί ι γι η
ύψω η ου υ ο ι ή ου. ά πρό ι ι
υψώ
ο υ ο ί η ο
ο γρύ ο πιο
υχ ά ή γι π ρι ό ρη ώρ π' ό, ι
χρ ιάζ
ι γι
άξ
ά ιχο, υ ι ά ι
χρη ι οποιή
γρύ ο υ ργ ίου. Σ υ ή η π ρίπ ω η, ο ουθήις ο ηγί ς χρή ης που υ ο ύου ο
γρύ ο.
4.
ργ
πό
ίο γι η
που ό ι
φ ίρ η ω π
ω ροχώ .
ι ώ
πώ
οποθ ή
ά ους προ ά ι πί ω
πό ους ροχούς που θ π ρ
ί ου
ο έ φος. Χρη ι οποιή
υ π γ ίς
ξύ ι ους ά ους ή γά ς πέ ρ ς γι
π ρά ιγ .
5.
Σ
Ά
ι ώ
ο ρί ο ρυ ού η ης
ο
που ο ό
ι ο* έχρι η
ρ
ι ή
θέ η.
Ο ρί ος ρυ ού η ης πρέπ ι
έχρι έρ
ο υ
ό
ι ο.
6.
Λ Σ
φ ιρέ
που ό ι
ις π
ροχού
ι ωθ ί
ι ές άπ ς πό
ο ι ι ό ργ
7. Λ
άρ
που ό ι ου ροχού
½-1 ροφή προς
ρι
ρά
ο
που ο ό
ι ο*.
ίο.
ά
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 551
ΆΝ
||
Σ
Λ Σ
Ά
Δ
Δ
Πο έ η οποθ ί
ίπο
ά
ο
έ φος ι ο γρύ ο, ού
ι ά
ο γρύ ο ι ο η ίο ήριξης ου γρύου.
ο έ φος πρέπ ι
ι πίπ ο.
ί
ι
θ ρό, ο
Πο έ η π ί
ά ω πό ο υ ο ί η ο
ό
ί ι υψω έ ο
γρύ ο.
Οι πι ά ς
πρέπ ι
π ρ έ ου
έ
ο υ ο ί η ο ώ υ ό υψώ
ι
ο γρύ ο.
πρέπ ι
άξ
ι ό
η ίο
ι ρχό η υ οφορί
οχη ά ω , οι πι ά ς πρέπ ι
θού
φ ές η ίο.
ό
9.
8.
552
ά η
ύψω η ου υ ο ι ή ου, ί ι
η
ι ό ο γρύ ος* ή οι ρ χίο ς ύψω ης
έχου οποθ ηθ ί
προ
πό
η ί
η ά ω π υρά ου
ξώ
ος ου υ ο ι ή ου.
ρίγω
η ά ι
οπ
ι ό ά υ
υπο ιύου ις θέ ις ω η ίω
ύψω ης.
πάρχου ύο η ί
ύψω ης
άθ
π υρά ου υ ο ι ή ου. πάρχ ι ι
οχή γι γρύ ο
άθ η ίο.
Π ρι ρέψ
ο γρύ ο* έχρι
έρθ ι
π φή
η ί
ήριξης ου γρύ ου
ο υ ο ί η ο.
ιωθ ί ό ι η φ ή
ου γρύ ου έχ ι οποθ ηθ ί ω ά ο
η ίο ήριξης ου γρύ ου έ ι, ώ
η
προ ξοχή ο έ ρο ης φ ής
φ ρ ό ι η οπή ου η ίου ήριξης
ου γρύ ου ι η ά η
ί ι οποθ ηέ η άθ
ά ω πό ο η ίο ήριξης
ου γρύ ου. Φρο ί
π ρι ρέψ
ο γρύ ο έ ι, ώ
η
ι έ
ρίι ό ο ο υ ό πιο
ριά πό ο
π άι ου υ ο ι ή ου, οπό οι ρ χίο ς
ου γρύ ου ί ι άθ οι η
ύθυ η
ου υ ο ι ή ου.
•
•
•
•
υψώ
ο υ ο ί η ο
ο γρύ ο,
έχρις ό ου ο ροχός η ωθ ί
ώς
πό ο έ φος. φ ιρέ
που ό ι
ροχού ι
η ώ
ο ροχό γι
ο φ ιρέ
.
π
Ό
άζ
υψώ
ι ά ( . 550)
ο υ ο ί η ο ( . 569)
οποθέ η η ω
ργ
ροχώ ( . 553)
ιοθή η ( . 556)
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΆΝ
π
Ο ηγ ς γι
άζ
η
4. Σφίξ
που ό ι ου ροχού χι
ί.
ω ή ύ φιξη ω που ο ιώ ου ροχού έχ ι πο ύ γά η η
ί . Σφίξ
ροπή 140 Nm. έγξ
η ροπή ύ φιξης
υ
ό
ι ο.
οποθ η η ροχού ό
ι ά.
Δ
•
•
•
Σ
Λ Σ
Ά
π
φ ίρ
Ό
φ
η ροχού ( . 550)
άζ
ι ά ( . 550)
ρι ός ροχός* ( . 554)
Πο έ η π ί
ά ω πό ο υ ο ί η ο
ό
ί ι υψω έ ο
γρύ ο.
Οι πι ά ς
πρέπ ι
π ρ έ ου
έ
ο υ ο ί η ο ώ υ ό υψώ
ι
ο γρύ ο.
πρέπ ι
άξ
ι ό
η ίο
ι ρχό η υ οφορί
οχη ά ω , οι πι ά ς πρέπ ι
θού
φ ές η ίο.
1.
2.
θ ρί
ις πιφά ι ς π φής
ο ροχό ι ο ου γιέ.
οποθ ή
ο ροχό. Σφίξ
που ό ι ου ροχού.
χρη ι οποι ί
ιπ ι ό
ου που ο ιώ ροχού.
3.
ά
πορ ί
ο υ ο ί η ο, ώ
π ρι ρ φ ί ο ροχός.
ά
ά
5.
π ιρώη
π
οποθ ή
που ό ι ω
π
ι ά
ροχώ .
πά ι
Ω
•
Μ ά ο φού ω
ου
ι
π
οποθ ί πά ο
η
ης
ί ς γι
η υπο
η
ί
πό χ ί ι , ρο ιά,
•
Χρη ι οποι ί
ό οπ
ι ές άπ ς
ί ω . Οι
ι ές άπ ς
ίω πορ ί
οξ ι ωθού
ι
ί ι
ύ ο ο
ις ξ ι ώ
.
ού,
άπ
ί ζη ιά
. π.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 553
ΆΝ
Σ
Λ Σ
Ά
*
π
που ό ι ροχού χρη ι οποιού
ι γι
η ύ
η ω ροχώ
ου γι .
που ό ι
υ φιχ ού
π ρ ής ύ
ζη ιά
π ξι
η ροπή ύ φιξης ω
έ
υ
ό
ι ο.
χρη ι οποι ί
ιπ ι ό
ου που ο ιώ ροχού.
μ
ο ι
ού
μπ
*
άζ
ι ά ( . 550)
ου π
ά ογ
Ο φ ρι ός ροχός ρί
ι έ
οποθέ η ης φ ρι ού ροχού
η
ρι ή π υρά προς
ά ω. ο π ί ιο
ους υ ι ού ι ο φ ρι ός ροχός
ο ι η θέ η ους
η ί ι ί .
π ί ιο φρώ ους υ ι ού π ριέχ ι ό
ργ
ί γι η
γή ός ροχού,
ό η " ργ
ιοθή η".
ι ίου
ο
ο χώρο
ξω φρώρ ώο
.
ο ηγι ή υ π ριφορά ου υ ο ι ή ου πορ ί
άξ ι ό
χρη ι οποι ί ι ο φ ριός ροχός. Πρέπ ι
ι
ή
ο
554
πό ο
ι η
φος.
ι η
υ ή-
η υ ι ώ η πί η
ιυ
ή γι ο φ ρι ό
•
Σ
•
ο φ ρι ός ροχός οποθ ηθ ί ο
προ ι ό άξο ,
πορ ί
υ όχρο
χρη ι οποιή
ι
ιο ι θηι ές υ ί ς.
•
Ο φ ρι ός ροχός
υάζ
ι.
π ιρώ
π
Ό
ο ουθ ί
ώ ου
ροχό.
-
ι ό
ί ι π οποιη έ η - ο χή
φρώ ους υ ι ού πορ ί
ι φέρ ι
ο έ ο υ ο ι ή ου.
ο ι ό ροχό ο υ ο-
Ο φ ρι ός ροχός ί ι ι ρό ρος
ο ι ό ροχό, πράγ που πηρ άζ
πό
η ου υ ο ι ή ου πό ο έ
Δώ
προ οχή
υψη ά ρά π
π έ
ο υ ο ί η ο
υ ό
οπ
ριο.
•
που ο ιώ
Σ ο π ί ιο φρώ ους υ ι ού ά ω πό ο
άπ ο ο χώρο πο
υώ υπάρχ ι έ ς
χώρος γι η θή η ω
φ ιζό ω πουο ιώ ροχού.
•
ιο-
ω ροχώ πρέπ ι
140 Nm. υπ ρ ο ι ή ή η
φιξη πορ ί
προ
έ ι
ά ι
ι
που ό ι .
Χρη ι οποι ί
ό ο ζά ς που έχου
ί ι γ ριθ ί πό η Volvo ι πο
γ ή ι ξ ουάρ ης Volvo.
έγξ
ροχού
φ ρι ό ροχό
ό ρο υ ό.
Ο φ ρι ός ροχός, ύπου Temporary
spare, πορ
χρη ι οποιηθ , γι
ι προ ωρι ά
ρυπη
ο
ι ό
ι ό.
οχή
ός
ά ο ης
πο υ
θ ί.
ρ ί η η, ο ηχ ιο πί ω άξο
πορ ί
πρέπ ι
πι-
•
Μη υπ ρ ί
πο έ
80 km/h
(50 mph) ό
ο υ ο ί η ο έχ ι
οποθ ηθ ί φ ρι ός ροχός.
•
Δ πρέπ ι πο έ
ο ηγ ί
ο υ ο ίη ο
π ρι ό ρους πό έ
προωρι ούς φ ρι ούς ροχούς.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΆΝ
1.
μ
π
π
χ ι ρι ά
χ ι ρι ς ο ι
ιπ ώ
ο ά υ
ου πέ ου
ου χώρου πο
υώ , πό η πί ω
π υρά προς
πρός.
2. Ξ
ι ώ
η ί
η ώ
ι φ ιρέ
φρώ ους υ ι ού ζί
ο π ί ιο
ργ
ί .
4.
η ώ
ροχό.
ο
ι φ ιρέ
π
φ
ρι ό
1.
π
οποθ ή
ργ
ιο φρώ ους υ ι ού ι
π ί ιο φρώ ους υ ι ού ξ
υ ο ί η ο.
2.
ι ώ
ο π ί ιο φρώ ους υ ι ού
χρη ι οποιώ ς ις ί ς
ρέω ης
η υ έχ ι
ί
προς
ά ω ο
άπ ο ου χώρου πο
υώ .
οποθ ή
ο
ο χώρο πο
•
•
•
•
φ ίρ
ρι
υώ .
ί
ά
ά έ
έ ο
π
ργ
ροχώ ( . 553)
ιοθή η ( . 556)
Γρύ ος* ( . 558)
γι
π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο
ι ο έ ης Volvo γι υ ου ές χ ι ά
ο πιο
ά η ο ύπου ζά ς ι
ι ού.
ο π ίο
ο
ι ό
μ
μ
ι
π
ά η
γή ω
ώ
ι ώ , η
ογ
η π υρά
οποί ή
οποθ η
γι ρι
ρά ι R γι
θ ρι ώ
ι ω χ ι ριέψ
ι ά άου υ ο ι ή ου η
έ , γι π ρά ιγ L
ξιά.
μ
η ροχού ( . 550)
οποθέ η η ω
ι
Ω
μ
3.
ι χ
ς.
Volvo υ ι ά η χρή η χ ι ρι ώ
ιώ υγ ρι έ ω ι
ά ω . Οι ι
άις ω
ι ώ ξ ρ ώ ι πό η
έ ο η ου ι η ήρ . ά πρό ι ι
χρη ιοποιή
χ ι ρι ά
ι ά, οποθ ή
ο ω ό ύπο
ι ώ
ι ους έ
ρις
ροχούς.
υγ ρά η ης.
3.
ι ά
ς υ θ
ι
ώ
χ ι ρι ά
ι ά
ρφιά θ πρέπ ι
ύ ου ο
ά ι πό
η 500-1000 km,
ρφιά
φ ρ ό ου ω ά
ι ά. Μ υ ό ο ρόπο, υξά
ιη
ιάρ ι ζωής ό ο ου
ω
ρφιώ .
Σ
Λ Σ
ι ού ό ο
Ά
ι
Ω
Οι ο οθ ι οί
ο ι οί γι η χρή η
ι ώ
ρφιά ι φέρου πό χώρ
χώρ .
π
μ
Ό
ο ο ό ρω υπάρχ ι πάγος ή χιό ι
ι πι ρ ού χ η ές θ ρ ο ρ ί ς, οι
π ι ή ις πό
ι ά υξά ο ι η ι ά
χέ η
ις υ θή ς που πι ρ ού ο
ο ίρι. Γι ο όγο υ ό, η Volvo
υ ι ά
η ο ηγ ί
χ ι ρι ά
ι ά
άθος πέ
ος ι ρό ρο πό 4 mm.
Volvo υ ι ά
η χρη ι οποιού
ο ι θη ι ές υ ί ς
ροχούς ι
γ ύ ρω πό 18 ι ώ .
Οι ο ηγί ς οποθέ η ης π ρέχο
ις γ ή ι ς
ιο ι θη ι ές υ ί
Volvo.
ι
ιά ω
ι ζί
ς ης
ιο ι θη ι ές υ ί ς πορού
οποθ ηθού ό ο ους προ ι ούς ροχούς ( ο
ί ιο ι χύ ι ι γι
υ ο ί η
ί η η
ους έ
ρις ροχούς). Πο έ η υπ ρ ί50 km/h (30 mph) ό
έχ
οποθ ή ι
ιο ι θη ι ές υ ί ς. ποφ ύγ
η ο ήγη η
η φ
ο ρω έ ους ρό-
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
}}
ουάρ. 555
ΆΝ
||
Σ
Λ Σ
Ά
ους, ιό ι έ ι φθ ίρο
υ ί ς
ά ι
ι οι
ιο ι θη ι ές
ι ά.
Δ
Χρη ι
υ ί
έχου
ο έ
οποι ί γ ή ι ς
ιο ι θη ι ές
ς Volvo ή
ί οιχ ς, οι οποί ς
χ ι
ί γι ο υγ ρι έ ο
ο ου υ ο ι ή ου ι ις ι
ά ις
ι ού ι ζά ς. πι ρέπ
ι η χρή η
ό ομ
ιο ι θη ι ώ
υ ί ω .
ί
ίγουροι γι ις
ιο
ές υ ί ς, η Volvo υ ι ά
θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο υ
ης Volvo.
χρη ι οποιή
ιο ι θη ι ές υ ί ς, πορ ί
ηθ ί ο ρή ζη ιά ο υ ο ί η
θώς ι ύχη .
•
άζ
•
•
•
•
π
Ό
άζ
ι ά ( . 550)
Γρύ ος* ( . 558)
Προ ι οποιη ι ό ρίγω ο ( . 557)
ι πρώ ω
οηθ ιώ ( . 559)
ι θη ιπ υθυ ργ ίο
ω ές
προο
π
Ό
Εργ
που πορού
φ ού χρ ι
ά η ρυ ού η η,
γ ς ροχώ
π ρό οι ς ργ
ς, ποθη ύο
ι ο
χώρο πο
υώ ου υ ο ι
ου.
ι ά ( . 550)
ο π ί ιο φρώ ους υ ι ού ά ω πό ο
άπ ο ου χώρου πο
υώ π ριέχ ι ο
ρί ο ρυ ού η ης ου υ ο ι ή ου, ο ι
πι
υής
ι ού, ο ργ
ίο γι η
φ ίρ η ω π
ι ώ
πώ πό
πουό ι ω ροχώ
ιέ
ρυ ά ι γι
φ ιζό
που ό ι ω ροχώ .
ο υ ο ί η ο ι θέ ι φ ρι ό ροχό*,
υ π ρι
ά
ι γρύ ος* ι που ο όι ο*, θώς ι έ π έ ο*
γά ι ί ς χρή ης ι ι θή η γι ο
ι ό που υπο
ί ζη ιά.
556
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΆΝ
π
άψ
•
•
άρ .
π
ο προ ι οποιη ι ό ρίγω ο
ρ ώ
ύο ιπ η
ω ρι ή π υρά ου
χώρου πο
υώ .
Ά
μ
π
Λ Σ
Ά
ιωθ ί ό ι ο προ ι οποιη ι ό ρίγω ο
ι η θή η ί ι ω ά φ ι έ
ο
ποθη υ ι ό χώρο ους ι ό ι η θυρί
ί ι
ίως
ι ή
ά η χρή η.
Χρη ι οποι
ο προ ι οποιη ι ό ρ γω ο
γι
προ ι οποι
ους υπό οιπους
χρ
ς ου ρό ου
ο υ ο η ο
ι
η
ο
υ οφορι
υ φόρη η.
πί ης
Σ
π
ργ
ιοθή η ( . 556)
άρ ( . 159)
ι
πό
π
φ ιρέ
ριγώ ου
ς.
η θή η ου προ ι οποιη ι ού
οίγο ς ι ις ύο γ ω ί-
φ ιρέ
ο προ ι οποιη ι ό ρίγω ο
πό η θή η, ξ ιπ ώ
ο ι ώ
ά ρ ου.
οίξ
ριγώ ου.
έ η ου